Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.8 MB
2010-02-23 12:51:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1221
5521
Rövid leírás | Teljes leírás (1.66 MB)

Zalai Közlöny 1925. 097-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

64. évfolyam, 97. szám
Nagykanizsa, 1925 május 1, péntek
Ara mm k,
POLITIKAI NAPILAP
fMtkentót^e ti kUdóhlvíUI Pó-ut 5 InttraiUn-Ttleion 78, nrorad* 117. uArr
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EJŐIfcUéri ára; Cgy bóra 30.000 kotoaa Hiten faöta........... 90.003 korom
A KÉPVISELŐ ESKÜJE
A nemzetgyűlés szuverénitásának biztosítása szempontjából a jövöben esktlt tartoznak tenni a képviselők. Sajnos, a változott idők szttkségsze-rtlvá tették ennek az esktlnek bevezetését, mert egyre jobban lehetett tapasztalni, hogy a képviselők egy része elsősorban nem a nemzetet, hanem egyes érdekcsoportokat és osztályokat képviseltek. Ugyanakkor olyan befolyások is éreztették hatásukat, amelyek nem a nemzet kebeléből, hanem kívülről, internacionális lei Öletekről kerültek be. Példákat nem akaránk felhozni annak bizonyítására, hogy képviselők utasításokat kaptak a nemzetgyűléstől kívülálló személyektől, csoportoktól és internacionális szervezetektől, mert ezek annyira közismertek, hogy csak ismétlésekbe bocsátkoznánk. Súlyos és megalázó sérelem esett ezáltal a nemzetgyűlés szuverénilásán, amelyen segíteni fo([ az az eskü, amelyet a Jövőben minden megválasztott képviselő letenni tartozik.
A választójogi bizottság minden változtatás nélkül elfogadta a miniszterelnök eskü mintáját, amely három főiéiből áll. Először: hűséget követel a magyar nemzet irányában, másodszor: puccsok megrázkódtatásától akarja megóvni az országol, harmadszor pedig azt követeli meg, hogy a képviselőházon kívülálló tényezőktől a képviselő nem fogad cl utasításokat és rendelkezéseket.
A képviselői szabadságnak ez a körülbástyázása valóban nagyon időszerű, amikor Ismét keszlyüdobást tapasztatunk olyan személyek részéről, akik egyszer mSr az ország tönkretételében alaposan közreműködtek.
Az úgynevezett függetlenségi Kos-suth-párt, amelynek főmozgatója Nagy Vince, Károlyi Mihály volt belügyminisztere, minap tartott Ülésén parázs tüntetést rendezett Károlyi Mihály és az okfobiizmus mellett. Bejelentették, hogy az oktobrizmus álláspontján vannak ma is s programjuk az 1918-iki uktóber megismétlése. Ugyanakkor, amikor ily félreérthetetlen módon fedik fel szándékaikat. Károlyi Mihály Amerikában a jegliallatlanabb hazaárulást szolgálja. Minden igyekezete arra irá-nyul, hogy hazájának újjáépítését megakadályozza s minél igaztalanabba állítsa be a világ sziuc elölt Magyarországot. Nagy Vince és társai ezt a Károlyi Mihályt merik ma Magyarországon dicsőíteni, miközlien nem tagadják, hogy uj októberre készülnek.
Ezt a mozgolódást felkészülve várja a magyar nemzet s készületlenül nem fogja találni a hivatalos hatalmat sem. A magyar törvényhozás ii.Vát meg kell tisztítani azoktól az elemektől, amelyek érvényesü-
lésükéi olyan személyekhez fűzik, kiknél ádázabb ellensége alig volt még az országnak.
A hazához hűséggel tartozik annak minden polgára s elsősorban azok, akik ügyeit intézik. Az uj eskü szövege ezt a liüségel most már követelni is fogja s akik ez ellen vétenek, büntetendő cselekményt kivetnek cl még akkor is, ha mandátumuk van.
Ma, amikor a képviselőháztól ki-vül ál!ó tényezők éreztetni tudják hatásukat egyes képviselőkkel szemben, amikor tükos társnságok követelnek ci-kütétclt tagjaiktól s ezek a
tagok In; tudnak jutni a törvényhozás csarnokába is, valóban kényszerítő követelmény, hogy a nemzet képviselőit eskü kösse ahhoz a magas hivatáshoz, amelyik az ország ügyeinek szolgálatát követeli meg elsősorban.
Más oldalról is veszély fenyegette azonban a nemzetgyűlés szuveréni-táfát. Az internacionális szervezkedés az ország területén kívül is figyelemmel kisárte, hogy mi történik a törvényhozásban. Képviselőikön keresztül instrukciókat adtak, tőlük működésűkről beszámolást követellek, ami által hallatlan sérelem ét te a nemzetgyűlést. E/en a helyzetben van hivatva gyökeresen segíteni a képviselői eskü.
Hoyos Miksa gróf tisztázta szerepét
A nemzetgyűlés mai ülése — A zárszámadási bizottság nem veszi tudomásul a kommün számadásait — Elkészült az uj költségvetési tervezet -- Befejeződött a tatarorás: hitelakció
Budapest, ápiilis 30
Scitovszky Béla elnök 12 óra után nyitotta meg a nemzetgyűlés ülését. Az elnöki bejelentések során megemlékezik a borzalmas szófiai bombamerényletről. A Ház táviratilag részvétét fejezi ki a szobranje elnökének. Majd az elhunyt Appor-yi Sándor grof emlékét jegyzőkönyvileg örökítik meg.
Ptiky Endre a választójogi bizottság előadója tette meg aztán jelentését a vá\'.isz-\'ójogi javaslat tárgyalásairól, mig !Ués József a felsőházi javaslat tárgyalásáról leszi s»mcg jelentését. Ezután Hoyos Miksa gróf szólal fel napirend elölt. Amikor Hoyos szólásra emelkedik, éktelen lármával és kiáltozással fogadják és nem akarják szóhoz engedni.
Lcniival Istvánt az elnök rendreutasítani kénytelen. A zaj lecsiila-pultával Hoyos gróf elkezdi beszédet: Csak tegnap jött vissza olaszországi útjáról és akkor értesült acról~ mit iniputált neki a sajtó cqy lésze féhcérlctt kijelentései miatt, melyeket a nemzetközi parlamentáris kereskedelmi konferencián Baross felszólalására íett.
Megdöbbenéssel álhpitja meg a lapokból, hogy a közlemények teljesen téves inf >rmáción alapulnak és azok teljesen légből kapott alapfeltételekből indult k ki é;. rosszakarattal állították bs? kijelentéseit.
Baross a drá^a^ig kérdéséhez hozzá szólt és kapcsolatba hozta azt a trianoni békeszcrző.lés el.
Én is ezt váltom és wiliot\'om, hogy a drágaság ftfokozója Trianon, de amikor czl a kérdést tárgyalták, arra kérten/Baross képviselőtársamat, hogy találja meg a módot és formát ahogy célszerűségből elő kell adni azt a kérdést.
Még a plenáris ülés. előtt felhívta ől arr?, hogy tárgyalji ügy ezt a kéuiést, h.igy cb!)ől válámi skünda-lum ne keletkezzék.
Mert én a Irhnoni szerződést épp ugy lehetetlennek tartom, mint a leghangosabbak és küzdi*ni is akarok ellene, azuiibán tudom azt is, hogy
skandalumokkal nem lehet nemzetközi fórum előtt megjelenni.
liaross János teljesen célszerűtlen módon és abszolúte nem Ins/.nálva ki a francia nyelvnek ezt a/, előnyét, hogy megfelelő módon mindent el lehet mondani, olyan módon hozakodott elő a trianoni szerződéssel kapcsolatban, amely a román, jugoszláv és szeib küldöttségben, amely előzően az egész felszólalásról értesülve voli és ismerte a teljes szöveget, — természetesen nem én általam — nagy visszatetszést keltett.
Az elnöklő Pávia figyelmeztette B;rosst, hogy kereskedelmi konferencián nem lehel politikával foglalkozni, hanem kizáróan gazdasági kérdésekkel. Baross János egy kis fordufiwtal áüért a gazdasági kérdésekre, -.ni-ijd ismét politikumot vitt be *a tárgyalásokba,.c/y.iu formában, amely nézetem szeri A, nem volt helyes
ebben a farmiban, ahogy ö azt a kérdést beállttalto, az országnak nem hasznot, hanem kárt esimUl.
Tekintettel arra, hogy mi az olasz nem/.etnek igazán s/ivese^ látott vendégei voltu:ik, az volt az . érzésem, hogy ezt nem l.lset o\'y;n felesleges incidensekkel nu\'fi zavarni, amelyeknek nem lehet crcdménje és hasznot sem hoznak az országra, j Felmentem az emelvényre és a következő kijelentést tettem:
Kijelentem, hogy liaross képvise-
lőnek itt előadott szavai, az ő egyéni véleményéi képezik, azért az ó egyéni véleményé\', mert nem a bizottság által tárgyalt szöveghez szólott hozzá, Ii3nem attól teljesen eltérő szöveget adott elő.
Kijclenlcm, hogy mig a magyar delegáció vezetője, egyénileg azzal a formával, amellyel Baross mondani valóját elöadla, nem érlek egyet. Szószcrint ezt mondottam és erre bármikor esküt teszek.
Tisztán síját elhatározásából tette meg azt, amit tett és ha tízszer olyan helyzetbe kerülne ismét, újra ugyanugy járna el.
Meggyőződése szerint, ahogy eljárt, n:pyobb szolgálatot tett hazájának. mint az, akinek egész felszólalását az egyéni érdek szolgálata vezette. 0 nem azért ment Olaszországba, hogy 3 saját érdekeit szolgálja és eljárásával vélte hazája érdekeit szolgálni. Azért cselekedett ugy, ahogy eljárt.
Az egyes napilapokban történt perfid támadások és az ügy beállításával szemben meg fogja találni a módját annak, hogy saját reputációját megvédje.
Majd Dinieh személyes kérdésben szólal fel és visszautasítja Kiss Menyhért egyik kijelentését. Rövid vita ulán elnök napirendi indítványt terjeszt elő, hogy a Ház legközelebbi ülését május 5-én, kedden délelőtt tartsa meg.
Az ülés 1 óra ulán ért véget. •
A ncmzelgjülés zárszámadási bizottságának a jelentése foglalkozik az októberi forradalom, továbbá a proletárdiktatúra és végül az Aradon, majd Szegeden működött kormányok számadásaival. A zárszámadási bizott-íág a Károlyi kormány számadásairól azt mondja jelentésében, hogy az úgynevezett népköztársaságnak forradalmi kormánya volt, amely kizárólag saját felelősségére intézkedett az állam pénzügyeiről. A kommün számadásairól, amelyben az úgynevezett tanácsköztársaság pénzügyi gazdálkodási került számadás alá. a jelentés ugyancsak megállapítja, a felelőtlen gazdálkodás bűnét és azt javasolja a nemzetgyűlésnek, hogy ezeket a számadásokat a felelősség szempontjából tárgvalás alá ne vegye. Ami az Aradon és Szegeden működött kormánynak számadásait illeti, megállapítja a jelentés, hogy bár felhatalmazás nélkül, de hazafias érzésektől vezérelt működésből származnak és igy azok tudomásul vételét javasolja.
Budapesti tudósítónk tclefonjelen-tése szerint Und János pénzügy-miniízlcr a holnapi (pénteki) minisztertanács elé terjeszti az uj költségvetési tervezetet. A minisztertanács hozzájárulása után a pénzügyminisztériumban azonnal megkezdik a költségvetés technikai összeállítását.
ZALAI KÖZLÖN V
A népjóléti minisztérium részéről • az építőipar fellendítése és a lakóházak Jobb karbantartása érdekében megindított tatarozási hitelakció a mai nappal időlegesen befejeződött. Május elsejével ugyanis lejár a jelentkezési határidő a tatarozási hitelek igénybevételére és ezért a pénzintézetek holnaptól kezdve már nem folyósítanak tatarozási hitelt.
A tatarozási hitelek igénybevételéhez fűződő nagy közgazdasági és szociális érdekek arra indították a népjóléti minisztériumot, hogy átiratban kérje a pénzügyminisztériumot a tatarozási hitelekre való jelentkezési határidőnek október végéig való meghosszabbítását. Az átiratban rámutatott a népjóléti minisztérium többek között arra is, hogy a háztulajdonosok leginkább a nyári hónapokban végeztetik a tatarozást és a tavaszi kedvezőtlen időjárás is sok érdekeltet elriasztott a kölcsön kérésétől.
A pénzügyminisztérium eddig még nem válaszolt az átiratra, de az érdekeltségek körében, a Háztulajdonosok Országos Szövetsége és az építőiparosok is bizonyosra veszik, hogy a pénzügyminisztérium nem zárkózik cl a jelentkezések határidejének meghosszabbítása elől.
Az egységes kormányzó párt
Almássy László elnöklete alatt tegnap este pártértekezletet tartott, amelyen a kormány minden tagja részt vett. Szabó Sándor felhívta a kormány figyelmét a budapesti választási szavazó igazolványok körül tapasztalt annomáliákra. Erődy-Har-rach Tihamér az ellenzéki oldalon felhangzott súlyos panaszokat teszi teszi szóvá, amelyek a szavazócédulák téves kiállításai miatt felmerültek. Rakovszky Iván belügyminiszter megígéri, hogy intézkedni fog, hogy a polgárok alkotmányos jogai biztositassanak. Erődi-Harrach egy szociálpolitikai bizottság kiküldését kéri, mely a miniszterek segítségére lenne. Az értekezlet Bartos elnöklete alatt szociális bizottságot küld ki. Bethlen miniszterelnök kijelenti, hogy a felvetett kérdések mindegyikét a kor-
mány tanulmányozni fogja. Marschall a mezőgazdasági hitel kéidésébcn interpellál. Hoyos gróf ismert ügyében szólal fel, mire Bethlen miniszterelnök köszönetét fejezi ki neki a tanúsított magatartása miatt. öyőrffy Imre a házadó visszáságait teszi szóvá, amiket Vargha Imre államtitkár is kénytelen elismerni. A pártértekezlet után vacsora volt, amelyen Perlaky» Ripka kormánybiztost köszöntötte fel.
Negyvenöt
milliós csalás
Egy papírkereskedő egy vagon nem létező búzát adott cl a Mik-
tuália helyi fiókjának A fuvartevethamibitó szélhámos megszdkűtt
Nagykanizsa, április JO
A napokban nagyszabású s fővárosi csalások és szélhámosságok ma szerfelett gazdag sorába beillő csalás történt Nagykanizsán, melyben a károsodott fél a VikhuUia kereskedelmi részvénytársaság nagykanizsai (Király-utca) fiókja.
Még április elején történt, hogy Pintér Ferenc rábahidvégi lakós megjelent a Viktuália nagykanizsai üzlethelyiségében. Elmondta, hogy van egy vagon búzája, szeretné eladni a Viktuália részére.
Pintér Ferenc legutóbb paprikával szokott kereskedni s állandó határátlépési engedélye volt osztrák területre, melynek segítségével sok üzletet bonyolított le.
A Viktuália meg is kötötte az üzletet Pintérrel a 100 métermázsa burára nézve 45 millió korona vételárral s azzal a kikötéssel, hogy rövidesen kijelölik a helyet is, ahova azt Pintéinek le kell szállítania.
Április 17-én Pintér megjelent a Viktuáliánál, átvett egy vasúti fuvarlevelet és másodlatot, melyeket a Viktuália állított ki olymódon, hogy a vagon búzát a zalaegerszegi Böhm-testvérek kaszaházai malmába kell szállítani. A megállapodás az volt, hogy a vételárat akkor fizetik ki, hu Pintér a feladási a fuvarlevél másod-
latával igazolja. Hogy a szállítás mielőbb megtörténhessék, a Viktuália 130 darab zfákot is adott fel Pintér cimére Zalaszentiván állomásra.
Április 20 án Pintér megjött Nagykanizsára és hozta vele a fuvarlevél-másodlatot. Ez a másolat Csömödér-Páka vasúti bélyegzővel volt szabályosan lebélyegezve, a lernázsálás is annak rendje-módja szerint igazolva, ugy, hogy a Viktuália gyanútlanul kifizette Pintér Ferencnek a vételárat, illetőleg csak 40 milliót, mert, 5 milliót visszatartottak azzal, hogy azt csak akkor fogják kifizetni, ha a kaszaházai malom, hova a gabonát feladatták nem lesz kifogást a gabona minősége miatt a szállítmány megérkeztétől számított három napon belül. Egyben a Viktuália a vagon gabona feladását igazoló fuvarlevél-másodiat csatolása mellett számlázta a küldeményt a zalaegerszegi Böhm-teAvéreknek. Három.nap elteltéig a Böhm-testvérck cégtől értesítés nem érkezeti, igya fennmaradt 5 millió koronát is a megegyezés értelmében pénzeslevélben feladták Pintér Ferenc cimére.
Mikor a kaszaházai malomban Böhm testvérek megkapták az egy vagon búzáról a Viktuália által kiállított számlát, érdeklődtek a zalaegerszegi vasúti állomáson a küldemény sorsa felől, mert feltűnő volt nekik, hogy a számla Nagykanizsán keresztül előbb odaért, mint az áru Csömödér-Pákáról. A zalaegerszegi állomáson azt a felvilágosítást kapták, hogy a kérdéses vagon gabona nem érkezett oda.
Érintkezést kerestek ezután a fuvarlevél-másodlat szerinti feladó-állomással, Csömödér-Pákával. Onnét azt a meglepő választ kapták, hogy az egy vagon gabonát ott fel sem adták.
Erről a váratlan fordulatról sürgősen értesítették a nagykanizsai Viktuáliát. A károsultak azonnal autóba ültek és Vasvárra robogtak, hogy az illetékes csendőrségnél megtegyék a feljelentést s a nyomozást folyamattá tegyék a rábahidvégi lakos, Pintér Ferenc ellen. A nyomozás bonyolult és nagy munkájába
1325 május 1.
a nagykanizsai rendőrség is bekapcsolódolt.
Megállapítást nyert, hogy a fuvar-levél-másodlal hamisítvány volt. Csömödér-Pá ka állomás bélyegzője sem azonos a most használatban lévő bélyegzővel.
A nyomozás kiderítette azt is hogy Pintér a 40 millió felvétele után Nagykanizsáról nyomban, anélkül, hogy hazament volna Rábahid-végre, tovább utazott. A csaló paprikakereskedő jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség már kibocsátotta ellene az országos köröz-vényt.
A pénzeslevélben utólag feladott 5 millió koronát a vizsgálóbíró közbejöttével sikerült még lefoglalni.
Az Operaház uj igazgatója. Az
Operaház vajúdó kérdésében napok óta folyó döntő jellegű tanácskozások után megtörtént a végső elhatározás és a kultuszminiszter Radnai Miklós zeneművészeti főiskolai tanárt, az ismert nevü zeneszerzőt és kritikusi az Operaház igazgatójává nevezte ki.
Magyar-osztrák kereskedelmi tárgyalások. A mult év végén megindult és januárban folytatott magyarosztrák kereskedelmi tárgyalásokat ma Budapesten újból megkezdték. A bizottság elhatározta, hogy a tárgyalásokat albizottságokban fogja folytatni, amelyek munkájukat holnap kezdik meg a kereskedelmi minisztériumban.
Enyhül a feszültség Hindenburg miatt. Londoni jelentések ártól adnak hirt, hogy Dr. Luther német kancellárnak Hindenburg uj német elnökkel való tanácskozása után tett kijelentéseit arról, hogy Németország külpolitikájának főbb vonalai változatlanok maradnak, britt körökben általánosságban szivesen fogadták. A Times bizonyosra veszi, hogy a közvetlen jövőben szó sincs Németországban a császárság visz* szaáilitásáról. A Franciaországban keletkezett nagy izgalom ellenére is azt irja, hogy a tárgyalások utja nem zárult be.
Lassanként...
Irta: Márton István A könnyezés és fájdalom Hónába térek lassan ; Oh, hiv az álom, cseng dalom Oly bánatosan, halkan. Lassanként enyém tesz a vád, Hogy tékozoltam kincsem És a sajgás sem hagy alább, Hogy tőlem el keringjen. Lassanként perg a mutató Az élet óralapján; Mint a vonat, amely robogó A földek sivatagján, lassanként elfogy crkacaj, A nótazengős nyár is . .. A szerelem, a diadal S a kora aratás is. Lassanként testamentumot írok a vers helyébe, Lassanként én is meghalok, Mint bolyongók tidérce.
In vino veritas ! . . .
Irta: Geiszler Lajos Eszét féltve némely ember Nem iszik csak vizet, Ámde. képe halvány marad, Arcszinével fizet.
Bort kell innod balga ember, Jó szint ad a lőre, Ha arcod nem orrotl bizton Kipiroslik tőle.
A király és a kovács
Irta: Z\'Adria Mátyás A király: Van tüzed kovács? A kovács: Szolgálatodra, kiiály? A király: Akkor rajta, patkold meg a lovamat kovács!
A kovács: Szép lovad van királyi Fehér mint a gyerek álom. Még annál is fehérebb.
A király: Jól mondod, kovács. A gyerek-álomnál is fehérebb. A Icg-fehérebb álom, a legtisztább vágy szülte ezt a lovat.
A kovács: Honnan szerezted ezt a gyönyörű állatot ? Talán bizony az ég kékszemű leánya szülte számodra és míg lejött vele az égről, fehér selyembe takarta karcsú testét?
/\\ király: A legdrágább nemzet legszebb álma, a legszebb ország kívánsága, barna asszonyok, szűz lelkű leányok édes álmodozása, érett férfiak széles akarata, ezeréves, sokat gyötöri, sokat bántott nemzet csodás vágya parancsolta elő a legszebb lovat, a hófehér paripát.
A kovács: Még álomnak is szép ez a mese: Még tiszta angyaloknak sem lehet szebb az álmodása. Ó! Boldog és büszke lehet az a király, aki azt a hófehér lovat megüli. Boldog és büszke lehet az a király, aki népétől ily lovat kap hófehéren tisztán megálmodva. Boldog és büszke lehet az a király/ aki ezen a lovon járja be a n.-gy országot, szeretetben
megtekinteni a népeket, akik ezt az ajándékot adták a királynak.
A király: 01 A király alig várja, hogy megmutassa magát hófehér lován az ősi nemzetnek!
A kovács: Bizonyára készülődik már a nép, virágzik már a szivekben szeretet virága s az az ul végig e virágokkal felhintve I
A király: Siess kovács, jó patkót verj rája: még hosszú az ut odáig.
A kovács: Légy nyugodt Felség! Patkóm könnyű és megbízható. De minek ennek az áldott fehér lónak patkó? Ugy is röpülni fog hazáig!
A király: Azt akarom, kovács!
A kovács: De mondd: honnan jössz és hová visz a csodás ló?
A király: Országból, ahol tavasz-szal megfagy most minden virág. Országból, ahol a nyár felperzsel most minden életet. Országból, ahol már az ősz beállta előtt földre hullik az éretlen gyümölcs. Országból, ahol nincs fehér színe a kenyérnek! Országból, ahol ökölbe szorultak a kezek és ahol már a gyermekek is elfelejtettek örülni. A \' megsebbzett ország szivéből ragadott ki a fehér lo és virradatkor oda fog velem vissza térni.
A kovács: Mily szomorú vagy, király. I:s mily sötét szavak haov jak el édes ajkidat.
A király: Miért nevessen egy száműzött király? Lehet aszó más, mint keserű az ajkán?
A kovács: Téged száműztek király?
A király: Ugy van, kovács!
A kovács: Kik száműztek tégecf?
A király: A testvéreim, kovácsi
A kovács: Rossz fát tettél a tűzre, király?
A kovács: Amig otthon voltam, mindig az égnek szállt a füst I
A király: Sanyargattad, vesszőz-teltcd, kihasználtad a néped?
A király: Netn láttam könnyet az arcokon!
A kovács: Cimboráltál a hamiskártyásokkal, üldözted az igazságot ?
A király: Igaz birót adtam a népnek. Minden polgár nyugsággal haj-tolta fejét pihenőre I
A kovács: Elköltölted a nép f pénzét ?
A király: Mindenkinek volt fehér kenyere. Nem volt adós az országban.
A kovács: Miért száműztek akkor téged ?
A király: Mert tudták azt, amig király üli meg az ősi lovat, nem boihlik meg az országban a békés testvéri egység I
A kovács: Király! A patkó kihűlt. A piros virradat elindíthatja fehér lovadat a zöld remények országába!
A király: Mit gondolsz kovács, ho^y fog köszönteni a boldog nép, amikor hajnalhasadáskor föltekint az ősi dombra és ott fogja látni fehér lován a királyt?
A kovács: „Éljen a király!"
niM, május
íhLAt KúZLOriV
Iparosok országos versenye
Az Országos IparegyesUlet akciója Aranvkoszorus országos mesteri cim"-ért folyik a verseny
Az Országos IparegyesUlet az lisztes vidéki Ipariestületekhez — igy , nagykanizsai Iparlestuleiliez is — leiratot intézett, amelyben arról ér-lesili az Ipartestületet, Imgy a kéz-n,f,iparosokat fokozottabb és tökéletesebb munkateljesítmények elvégzésére akarja ösztönözni, aminek az a terve, hogy Budapesten és az ország különböző nagyobb városaiban _ Nagykanizsán is — illónként verseny! rendez, amely versenyen minden iparos részt vehet.
A verseny célja — hogy az iparosság körébe visszatérjen a rég letűnt idők céhrendszerének szelleme, hogy az iparosok nemes versenyre kellve egymással, minél tökéletesebb produktumokkal szolgálják a piacot.
A tervezet szerint évenként háromszor rendeznének ilyen versenyt. Az első versenynek a határideje már ki is van tűzve augusztus ll-re Budapestre, a többi versenyt nagyobb ipari városokban tartanák meg.
A versenyt remekbe szabott mestermunkákkal, az illető iparág terén elérhető újításokkal, vagy a fokozatos haladást feltüntető kiváló munkával lehet részt venni.
A résztvevők közöli különböző dijak lesznek kiosztva,
a legnagyobb díj pedig az arany-koszorus mesteri elm lesz.
A pályázat feltételei szerint az egyes szakmák résztvevői maguk közül választják meg a zsűrit, amelynek tagjai csak versenyen kivül állithatják ki munkáikat és készítményeiket. Ezzel az eljárással akarják biztosítani a zsűri tagjainak elfogulatlanságát.
Az országos verseny iránt — érthetően — rendkivül nagy az érdeklődés és arra számit az Országos IparegyesUlet, hogy az országos versenyre ezerszámra fognak beözönleni a különböző, szebbnél-szebb ipari készítmények, amely méltán fogja dokumentálni, hogy az ország iparosságában nem veszett ki a művészi Ízlés és a haladás iránt való hajlamosság.
Az iparosság részétől — igy különösen a nagykanizsai iparostársadalom legjelesebb reprezentánsai részéről nyert értesülésünk szerint — egyesek aggodalommal fogadják az Országos Iparegyesületnek ezen akcióját, mert félnek attól, hogy a mai rettenetes gazdasági viszonyok közepette igen sok tehetséges és nagyra-hivetott iparos az anyagi viszonyok miatt kénytelen lesz lemondani arról, hogy ezen a versenyen résztvegyen és igy Igen könnyen elő fog fordulni az az eset, hogy azok és olyanok nyernek majd aranykoszorus mesteri címet ezeken a kiállításokon, illetve versenyeken, akik azt sem érdemlik meg, ami természetszerűleg lehangolólag fog hatni szókra, akiket az anyagi körülmények larlanak majd vissza a versenyen való részvételtől.
A kézmfliparosság között különösen a fiatalabb generációknál az a belátás kezd felülkerekedni, hogy a kézmfiiparosságnak nem lehet az a célja, hogy versenyre keljen a tömegcikkeket gyártó gyári iparral,
mert az ebben való versenyben okvetlenül a kézmüiparosság el fog bukni,
hanem az iparosságnak arra kell törekednie, hogy cikkeiben, készítményeiben a művészi Ízlés és fejlődés jusson kifejezésre és tegye becsessé készítményeiket a gyári árukkal szemben.
Hisszük, hogy a nagykanizsai iparosság, amely eddig is oly fényes tanújelét adla nagyrahivatottságának, erről a versenyről, sem fog lemaradni, hanem még áldozatok árán is fenn lógja tartani ezt a nimbuszt és jótiirnevét öregbíteni.
A világháború kulturális és gazdasági következményei
Piarista Diákszövetség
Eberhardt Béla kegyesrendi reál-gimnáziumi igazgató kezdeményezésére tegnap délután 6 órakor összejöttek az intézet kistanácstermében a gimnázium volt növendékei, hogy megbeszéljék a Piarista Diákszövetség nagykanizsai fiók|ának megalakulását.
Az összejövetelen olt láttuk Nagykanizsa uri társadalmának kitűnőségeit — akik mind a kegyesrendi tanárok növendékei vollak egykor Nagykanizsán. A legidősebbek kö zülük azok, akik 1872-ben tetté\' \' az érettségit.
Eberhardt Béla igazgató az értekezlet megnyitása után ismertelte a Szövetség célját és mibenlétét s tö mörülésre buzdította a régi tanilvá nyokat. Majd előkészítő bizottságot választottak Eberhardl Béla elnöklete alatt, melynek leiadata a tagokat s régi osztálytársak köréből megszervezni és az alakuló közgyűlést előkészíteni.
Az értekezlet végül elhatározta, hogy a múltban megállapított dátum halályonkivUl helyezésével folyó hó 28—29 re állapítják meg az alakuló közgyűlést. 28-án este összejövetel és clóértekezlct, 29-én pedig alakuló közgvülés lesz. A bizottság egyébként\'a „Zalai Közlöny" utján fogja tájékoztatni mindenről a volt növendékeket.
Irta: KELEMEN FERENC
(6)
NAPI HÍREK
Három milliárd kor.
SSSÍ&ltS orctilHonlátékban. SSISíTSi
27 milliárd kor.
■m kéjipímbcn kiioraotvji.
Szerencsenámoktt ajinl:
A csongrádi bombamerénylet a tábla előtt. A budapesti Ítélőtábla tegnap kezdte meg a csongrádi bombamerénylettel gyanúsított Sírnkó Lis/ló és társai bilnügyénck tárgyalását. Az előadó biró hosszabban ismertette a törvényszéki tárgyalást és a vádlottak vallomásait, majd a tanuk vallomásait. A tárgyalást holnap folytatják.
= Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éltermébcn. = Színes és fehér férfi ingek
mélyen leszállított árban kaphatók Schvartz Dezső cégnél Fő-ut. Ugyanott női hímzett háló ingek darabja 58.000 koronáért.
Nlilhoffer Kálmán Csengery-ut 7. «x. (Rápoch-ház)
Sorsjegyek árai Vl 120.000 K. l/a 60000 K. »/» 30000 K. Játéktervek Ingyen. Húzás május 13. és 15-én.
Az építkezés szünetelése s a háborús konjukturákban meggazdagodott néprétegek fokozottabb igényei e tekintetben törhetetlen viszonyokat teremtettek, melyek még hosszú éveken át fogják elkeseríteni az emberiség életét.
Az 5. éves háború nélkülözései, forradalmai és szenvedései teljesen megtörték a test cllcnállócrejét, tneg-telitették különféle betegségekkel, melyek a háborúból visszatért emberroncsokat az uj nehéz életfeladatokra képtelenekké, az élet bajaival szemben türelmetlenekké tették. A levegő megtelt elégedetlen, szenvedő, nélkülöző, agyonsanyargatott emberek sóhajaival, panaszaival s a megfertőzött levegőben éltető táplálékot nyertek a társadalmi rend felforgatására irányuló forradalmi eszmék. A vesztett háború, a céltalanul kiöntött embervér, a könnyelműen elpazarolt energiák miatt elkeseredett tömegek lelki disposiciója valóságos melegágya volt annak a társadalomfelforgató törekvésnek, mely később elszánt vezetők erőszakosságából s a magántulajdon alapján álló polgári társadalom gyávasága és szervezetlensége miatt magához ragadta a teljes politikai hatalmat a hónapokon át ujabb vérözönnel, szenvedéssel és rettegéssel árasztotta cl az országot.
Ez a kommunizmus, hírhedt nevén ismert rémuralom éppen a háború szenvedéseivel lélektanilag előkészített lelkiproletárizmusból robbant ki. A kommunizmusért kizárólag a háborúi terheli a nagy felelősség. Háború nélkül ulabb történelmünk a legborzalmasabb fejezetét ez a gene ráció alig ismerte volna meg, mert bár a szociálista gondolkodás állandó térhódítása s a nagy megváltó, szo ciális eszméknek hatalmas terjeszkedése esetleg háború nélkül is elvezette volna a társadalmat a kommunizmus eszmei magasságáig, de ehhez feltevésünk szerint évszázadok rendszeres, alapos munkája lett volna szükséges. Csak ily hosszú idő alatt nevelhető és előkészíthető az egész ember társadalom lelkileg és gazdaságilag az uj világrend számára. De a háborúnak ebből a szempontból ép ez egyik legnagyobb bűne, hogy a lelkek tömeges inficiálásával idő-clőtt megteremtette korunk e legnagyobb gyalázata, a vérengző, pusztító, minden erkölcsi érzést és nemesebb emberi indulatot lábbal tipró felforgatás számára a végzetes kísérlet lehetőségét.
A nagyháboru következményeit legsúlyosabban azonban a gazdasági életben érezzük meg. Itt végezte " legnagyobb pusztítást, eltiporta régi törvényeket, felborította a régi rendszereket uj erőszakos államalapításokkal évezredes szervezetek, gazdasági egységek szétbontásával olyan káoszt teremtett, mely Európa egy nagy részében, a legteljesebb anarchiához s a teljes gazdaság" pusztuláshoz fog vezetni.
A háború kitörése előtt egész Európában intenzív gazdasági élet virágzott. A nagy nemzetek hatalmas versenye az ipari termelésnek óriási lendületet adott. A gazdasági produkció olyan arányokat öltött, hogy itt-ott már a túltermelés aggasztó jelenségei is mutatkoztak, de az Európa összes nemzeteit összefogta a javak termelésének és kicserélésének szolidáritása. <Folyt. köv.)
NAPIREND
Május I, péntek
Római katollkm: P. és J. Protestáns: Plllttjv Izraelita l|»r Itt) 7
Nap kel I óra 41 perek**, nyug-
szik délután 7 óra II ,xrckor.
A Meteorológiai Intézet jelenté** szedni szárazabb 1(16 várható hóemet-kcdéml.
kulturestélyek ÉS mulatsagok
Május 2: Az Oltáregycsület színielőadás* a Ro/gon>i-utcai iskoú tornatermében esta 8 órakor.\'
Május 3: Az Oltárcgycsület szinielöadása
Rozgunyi-utcai iskola tornatermében e$t«
órakor.
Május 9: MUvészestély az államrendőrség detektív testületének njugdijpóttó- és scgélyeuvlete, özvegyei és árvái javára a Polgári Egyletben- este S órakor.
Május IB: A kegyesrendi reálgimnázium szinietúaO.t\'Ki.
Május 17: A kegyesrendi reálgimnázium szinielöadása.
Május 21: A Zisiiyl Miklós Irodalmi és Művészeti Kiír Ziinyi ünnepélye.
Május 30: A Tmiisd "iubia Sport Egyesület mtlkcilvclöi elóadasa.
Május 31: Az Ipartestület sétaléri mulatsága.
A Transdanubla Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Június 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nóegylet ba\'llctt-clúadása a Polgári Egyletben.
Junlus 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nóegylet bállctt-elöadása a Polgári Egyletben.
MÁJUS
Rügyfakasztó, cllkctvidámitő, gond-barázdát elsimító mosolygó, csőkos és napsugaras május köszöntött reánk, kik agy vártuk Nyár király selyemruhás, ifjú hírnökét.
A komor, élettelen arcokba derű lopódzik, a szemek fénye tisztábban ragyog, a tekintetek biztatóbbak, reményteljesebbek, a lenyűgözött lelkek felszabadulnak, a kebel őtiltasul a természet buja szépségétől, a nyiló virágok dus illatától, a nagy mindenség pazar májusi pompájától.
A pettyhildt izmok megfeszülnek, uj életöröm, uj kedv, friss JerO, titkos, néma vágyak és rózsaszínű sejtelmek s különös, de szent érzések hatják át a földi halandók bensejét és a nagy végtelenségben minden a szent ébredés és a titoktetjes tíz himnuszát zengi.
Május, május, május — ujjongja minden főszáll a réten, meséli minden bokor a kertben, harsogja minden fakorona az erdőben. A virágok egymásra borulnak és csókban össze-fornak. A gerlék hangos bugással, jótakottan ülik nászukat és a lombok között, ágról-ágra röpdeső madárkák egymás! lulénekelve üdvözlik májusukul.
Május a nagy természet gyönyörűséges ünnepnapja, amely mindent túlharsogva hirdeti az őrök életet, a soha el nem muló tavaszt, a mindenekfelett álló nagy, liszta és szent szerelmet, mely erősebb a fagyos télnél, a hideg halála,il és amely utat tör síron és poklokon keresztül, hogy diadalát ülje a szivek fölött.
Május — az ember felsőbbrendűségének hirdetője, küllők ihletője, nemes vágyak élesztője, királyi teltek sarkalőja, május, te örökké ifjú május — légy üdvöz nekünk! (B)
ZALAI nVÁLÜM
— Lapunk legközelebbi száma
a nyomdai munkások május elsejei munkaszünete miatt vasárnap reggel a rendes időbe<j jelenik meg.
— Zarándokok visszaérkezése. Tegnapelőtt reggel 250 megszállt területi, erdélyi magyar zarándok utazott ál a nagykanizsai állomáson, kik a római zarándoklatról tértek vissza magyar földön kérésziül elrablott magyar földön \'évő messze otthonaikba. Tegnap reggel és délután is érkezett vissza egy-egy vonal zarándok, mindegyik körülbelül 400 szentévi utasl hozott vissza Magyarországba.
— A József klr. herceg Szanatórium Egyesület láthatatlan piknikje céljaira Mai Margit 31.500 koronát- juttatott szerkesztőségünk utján. Az egyesület fáradatlanul folytatja az elmaradt farsangi mulatsága pótlására indított gyüjiést, hogy mint a múltban, ezután is minél szélesebb körben fejthesse ki áldásos működését Nagykanizsán a tüdőbetegeken való segítés L\'rén. Adományokat szerkesztőségünk is elfogad és nyugtáz.
— A hősi slrkőbizottság
szombaton délután 4 órakor a Zalai Közlöny szerkesztőségében ülést tart. melyen döntés történik a sirkő-felállításra beérkezett s az előzőleg elfogadott mintára vonatkozó árajánlatok felett. A kitűzött terminusra, csütörtökön esti 8 óráig mind a négy, a terv- és minta-birálat eredményeképen erre felkért helybeli cég beadta árajánlatait, melyeket a bizottság tagjai és az ajánlat-tévők előtt fogunk felbontani.
— A gimnáziumi bizottság Ölése. Nagykanizia város gimnáziumi bizottsága Sabján Oyula dr. elnökletével tegnap délben a városházán ülést tartott. Eberhardt Béla igazgató ismertette a legutóbbi, minden téren teljes elismeréssel végződött főigazgatói látogatást. A 94 tandíjmentesség! kérvény közül 85 tanulót részesített a bizottság egész és fél tandíjmentességben. Ilymódon a gimnázium tanulóinak 20%-a részesül tandijelengedésben.
— A Katolikus Férfiliga holnapi, szombati rendes gyűlése elmarad s később meghatározandó napon fog megtartatni.
— A májusi lltánla-ájtatosság a mai naptól kezdve naponként este 6 órakor fog megtartatni az alsó-plebánia templomban.
— A Katolikus Legényegylet szerdán este Eberhardt Béla egyházi elnök elnöklésével választmányi ülést tartott saját otthonában, mely alkalommal az egyesület különböző folyó ügyei kerültek letárgyalásra. A választmányi ülés i hosszú tárgysorozat miatt este 9 óráig tartott.
— Madarak és fák napja. A nagykanizsai első igazgató-körzeti tanitók május 2-án tartják meg tanítványaikkal a madarak és fák napját a sétatéren. Kedvezőtlen idő esetén a madarak és fák napját elhalasztják.
— Az általános kereseti, jövedelem és vagyonadó bevallások. A pénzügyminiszter körrendelete folytán a helybeli adóhivatal felhívást bocsátolt közzé, hogy a közkereseti és betéti társaságok tagjai az 1925. évre szóló általános kereseti, jövedelem és vagyonadó bevallásaikat május 15-ig adják be az adóhivatalhoz, mert ez időpont után adópótlékot kell fizetniük.
— Halálozás, özvegy Dr. Blau Simonné f. hó 30-án elhunyt. Az elhunytban Dr. Balta János orvos és Dr. Waldmann Lajosné szül. Blau Margit édesanyjukat gyászolják.
— Tüdővész ellen védekező egyesület Nagykanizsán. A tüdő-vész ellen való védekezés céljaira alakult ilynevü egyesület a hatóságok rendelkezései értelmében vár-megyeszerte megalakulás elölt áll, részint már meg is alakult. Nagykanizsán szerdán este volt ezügyben egészségügyi bizottsági ülés Szigethy Károly dr. elnöklésével a városháza tanácstermében. Ez az ülés az egyesület megalakításának előkészítő értekezlete volt. A városi tanács r.ieg fogja indítani a legszélesebbkörü akciót e humánus célokért küzdő egyesület nagykanizsai taglistájának minél gazdagabbá tételére. Amint a taggyüjtés kellőképen előrehaladt, / megtörténik a tisztikar jelölése. Az egyesületbe rendes tagként belépők 4, pártoló tagok 1 aranykorona évi tagdíjat fizetnek. A Nagykanizsán ilymódon befolyó összeg 80 százalékban a helybeli (Odavész elleni védekezés céljait szolgálja, a központ kap belőle 10 százalékot, a további 10 százalékot egy felállítandó tüdőbeteg- pavillon céljaira fordítják.
— Az uj kórházi alorvos. Bódy Zoltán alispán kinevezte a nagykanizsai közkórház uj bennlakó segédorvosát Ldszlófi Sándor budapesti orvos személyében, ki ezideig a fővárosi nőgyógyászati klinikán működött.
— A rendőrlegénység könyvtára. Kempelen Béla, lapunk felelős szerkesztője a nagykanizsai államrendőrség legénységi könyvtárához a következő könyvajándékkal járult hozzá: Szentiványi Károly: Falusi programmok. Greguss-Beöthy: Ma-
r balladák; Egyszerit igazságok. könyveket rendeltetési helyére juttatjuk.
— Munkanélküliek kérelme a városhoz. A* nagykanizsai munka nélküli vas-, kőműves és egyéb munkások együttes kérvénnyel fordultak Nagykanizsa város tanácsához, melyben ecsetelik a munkaalkalmak hiánya folytán előállóit tarthatatlan helyzetűket és kérik a város vezetőségét, hogy avatkozzék be ebbe a kérdésbe olyan irányban, mely a munkanélküli nyomorgó családok sorsában némi javulást ígérhetne. Kéréseiket , a következőkben foglalták össze: A város közmunkák megindításával hasson oda, hogy a helybeli munkanélküliség munkaalkalmakhoz jusson. Amennyiben ez egyelőre nem lehetséges vagy nem járna kielégítő eredménnyel, ugy gyors segélyt kérnek a várostól kamat nélküli kölcsön formájában. Azonkívül kérik a várost, járjon cl, hogy a szomszédos külföldön lévő munkaalkalmak kíhasználhatása végett a munkanélküli munkásokat útlevélhez juttassák. A városi tanács legközelebbi ülésén foglalkozik a kérvénnyel. Értesülésünk szerint a tanács minden tőle telhetőt meg szándékozik tenni, hogy segítsen a nagykanizsai munkanélküliek egyre tűrhetetlenebbé való sorson.
— Megtagadott vadászati jog. Bödy Zoltán alispán Garabonc és Zalamerenye községek vadászati jogának jóváhagyását megtagadta.
— Halálozás. Berkovics István zalakoppányi tanító 41 éves korában hosszú szenvedés uián elhunyt. Tegnapelőtt temették el a község nagy-részvéte melleit.
— Nyugdíjazott tanítók. Ke-resztessy Kornélia tapolcai po!g. isk. tanítónőt és Nedics Vilma csabren-deki áll. óvónőt a közoktatásügyi miniszter nyugdíjazta.
— Telefon Salonwáron. Salorn-vár községben megkezdték a telefonközpont építését, amelyet rövid időn belül átadnak a forgalomnak.
— Súlyos baleset. A sümegi bazaltbányában Fischer gépész és Berkes Gyula pályafelvigyázó vasdarabokat forrasztotok, heggesztés közben az anyag L-lrobbant és mindkettőjüket súlyosan megsebesítette.
— öngyilkosság. Panek Károly 66 éves uradalmi erdőőr szolgála i fegyverével szíven lőtte magát és nyomban meghall. Tettének oka gyógyíthatatlan betegsége.
— A tapolcai Ipartestület elnöke. Tapolcán most volt az ipartestületi elnökválasztás, amelyen ismét az eddigi elnököt Steiner Zsigmondot választották meg.
— Gyermekkocsik nagyon olcsón Szerbnél, Csengery-utca.
— Vörheny-járvány. Vidornya-izöllós községből jelentik, hogy ott szórványosan fellépett a vöihenyjár-vány. A hatóság mindent megtett a járvány tovaterjedésének megakadályozására.
— Ezerhatszáz éves római slr-lelet. Egregy község határában özv. Baráth Lászlóné szántóföldjén szántás közben regi téglafalra bukkantak, melynek felásása után kiderült, hogy római téglákból épült kripta. A sírban agy 166 cin. hosszú férficsontváz feküdt, jobbiában egy 20 cm. hosszú vaskésseí. Azonkívül a csontváz mellett több apróság feküdt, ruhatüzŐ tü, bronz csat, bronz érem stb. A talált tárgyakból következtetve a római sir a Krisztus utáni 4. század első feléből való. A lelet a Balatoni Múzeumba kerül.
= Ártalmatlan soványitószer. A legközelebbi patikában vegyen 4 dk. Encababot, ebből 2 héten keresztül kétszer naponta étkezés után egy-egy bab, ezután 5 héten keresztül háromszor naponta étkezés után két-két bab, ezekután 2 héten keresztül háromszor naponta egy-egy bab fogyasztandó. Ezen szer a székletet előnyösen befolyásolja, anélkül, hogy az emberi testre ártalmasan hatna.
Angol flór uri zokni 29 ezerért, angol flór női harisnya 45 ezerért Fillpp kötöttárugyárában, Szombathelyen kapható. Előnye, hogy sajátjából megfejeltethető!
= ! elhívjuk a tisztelt vásárló közönség figyelmét Szabó Sándor cég fóutezai kirakataira.
= Ne hagyja magát megtéveszteni irreális kirakati áraktól. Legjobban csak Miltényi Sándor és Fia 50 éves cipőüzletében vásárolhat.
= Kot ball és teniszlabdák, ra-kettek, tornafelszerelések, tornahimák, sportcikkek olcsón kaphatók Szabó fegyverüzlet Nagykanizsa,
«= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
27 milliárd 5 millió
kertit kllorioláua * ml|u* 13. ts IS ín kezdődft o.xt<kty.orajM«kon.
3 milliárd korona.
Főnyeremény l,*"J
Szerencse szániu sorsjegyek ifj. Hirschler Miksa
JícAJbjIíui «« cxiUIrtoojcHr I(«Urw»Jt£aJl
#
Lányos mamák
és mindenki, aki olcsón akar r&fösárut vásárolni, a
menjen, mcit ott IO"o-kal ismét leszállították ai Arakat
Mosott siffon 14.500, liliorrfVJszon 23.800, kartonok, mosók 15.000 szövetek 37.000, iremek lüszterek\' 83 500 K. Ezenkívül az összes létező rófösáruk, u.m. férfiszövetek, belső huzatok, ágygarniturák, zefirck slb. lényegesen olcsóbbak, mint bárhol
Mm Zoli í\'r-ílíffi!
Erzsébet-tér 2.
Irodalom és művészet
Murgács Kálmán nótáskönyve.
A magyar muzsika, a magyar dal a sziv mélyéből születik. — Érzések szülik, nem parancsolások, nein akarások. Ezért is közvetlenebbek, melegebbek, hozzánkszólóbbak minden más dalnál.
Ilyen meleg, magyaros, fülbemászó dalokból kötött egy uj nagy csokrot Murgács Kálmán, akinek a nevét nem kell már sem bemutatni, sem dicsérni.
Hiszen az ország minden részében megszólaltatta már finomhuro-zásu hegedűjét, amelyen sirni, nevelni, keseregni, biztatni tud az ó nótája, az 6 lelkének magyaros, Ihzfacsengésü, fülbemászó, — a szöveggel ügyesen összeölelkező muzsikája.
Díszes, keménytáblás nótásköny-vében 20 legújabb — s ugy érezzük: legszebb — nótájával lepett meg bennünket, melyek kottázva vannak énekhangra, zongorára egyaránt.
Murgács Kálmán szivből szakadt nótái igazán megérdemlik, hogy szívre találjanak, — s hogy szárnyra keljenek ne csak a fővárosban, hanem széltében hosszában ebben a csonka kis országban. Mert ez a 20 nóta valamennyi magyar köny, magyar hit s igy magyar kincs. Becsüljük meg ezt a kincset!
Az értékes nótáskönyv jelenleg 40.000 K ért portómentesen kapható a „Jegyzők Országos Arvaháza" utján, BudaiKst, VIII. József-körül 41.
M. /..
Uj Idők. Legújabb 17-ik számában folytatódnak Csathó Kálmán és l.udwig Wolff érdekes regényei. Közli a lap azonkívül Szomaházy István, Falu Tamás és Egon Ervin Kisch elbeszéléseit, Rákosi Jenő és Kosáryné Réz Lola elbeszéléseit, Vériessy Oyula és Andersen György verseit, Mühlbcck Károly elmés fejléceit, számos művészi és időszerű képet és a lap rendkivül népszerű rovatait, a .szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az U| Idők előfizetési ára negyedévre 80.000 korona.
^^^^VWWWWWiV^AAA
Nagykanizsán minden vasárnap
nyitva vannak
» n«íy<\'dti»0 kíx$n»<c riníre._

HCS május I.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Szombathelyi MÁV Haladás és Transdanubla SE
Njgyk».msa sportkedvelő kOiOn-sieínck ismét iigalmas mérkőzésben ksi t黫 vasárnap ilélulán a Zrínyi sportegyesül\'1 nagyszerű pályáján, amikor a Fiatal .Transdanubu" Sport Fcvlel méri Össze erejét a szombathelyi mAV .Haladás- Sport Egye-iülettel, amelyik csak nemrégen 7 ■ t-re verte Tatabányát.
A sjombathelyl .Maiadás" a nyugati kerület egyik legkiválóbb csapata, tehát erös ellenféllel lesz dolga a Trausdanubia fiatal csapatának, azonban a mult vasárnap látott elő-métkőzés felel után ítélve, liisszuk, hogy a Transdanubia ma már azon egyesületek sorába küzdi fel magát, amelyekkel mindenkor számolni kell ts aki bizik a maga erejében, amelynek legfényesebb bizonyítékát inost szolgáltatja, amikor Dunántul egyik legerősebb csapatával küzd.
A mérkőzés kezdete, tekintettel hogy a szombathelyi csapatnak a 6 órai vonattal vissza kell utaznia — pont 3 órakor lesz.
MTK-NTE? Az országos bajnokság döntő mérkőzéseinek sorsolása azt hozta magával, hogy abban az cselben, ha a Nagykanizsai Torna ügylet megnyeri a kerületi bajnok-sái;ol. ugy junius 7-én a budapesti bajnokság első helyezettjével ,\'a Magyar Testgyakorlók korével log játszani. Ez a mérkőzés, ha valóban sor kerül reá, ami az NTE vasárnap aratott győzelme ulán Joggal feltételezhető, Nagykanizsán keiül Icját-szASfi, mell a sorsolás a délnyugati bajnokot jelölte meg pályaválasztónak.
I, * ■ * I * \'\'1M * I *.\' . "S ^ I *
TÖRVÉNYSZÉK
Felebbvltell tárgyalások
Súlyos testlsirtéa vagy merénylet? öxv. Szabotics Józsefné litye-házal lakos (eljelentene Zadruwcz József ottani jómódú gazdát, régi haragosát, hogy ót a földre teperte és zsebkésével az arcát Össze-vissza szúrta. A járásbi:ósági tárgyaláson a vádlott tagadta 4>Unósségét. A kihallgatott tanuk vallomása ulán a járásbíróság Zadravecz Józsefet súlyos teslisérlés vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért tizennégy napi log házra, 400.000 K pénzbüntetésre is az összes lelmeiült költségek meglizetésére ítélte.
Felebbczés folytán az Ugy a kir. törvényszékhez került, melynek fellebbviteli tanácsa a bizonyítás kiegészítését rendelte el.
Testvérek háborúja. Fülöp József ti8 éves gazdálkodó birtokál és szőlejét livére Fülöp Ferenc nevére íratta át azzal a kikötéssel, hogy életfogytiglan gondját viseli és eltartja. Egy ízben azonban József a beteges Herencel kidobta az ajtón, hogy az a lépcsőn legurult a pincébe, a mellére térdelt és ugy öklözte, ülölte-verle a (58 éves Ong embert Fülöp józsel háladallau bátyját akkor feljelentette és egyben visszapcreltc a birtokát, majd máshová költözött. Olt ugyancsak kegyellenül bántak az öreggel, ugy, llogy mégis csak visszakívánkozott Ferenc livéréhez. A járásbíróság Időközben a durva fivérét 1,300.000 K pénzbüntetésre uélle teslisérlés és becsületsértés miatt. Miután a fclebbvitdl lárgyalá-son,\'iiiiiKlketten a lelebbezést visszavonták a kir. törvényszék helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.
KÖZGAZDASÁG
Tőzsdei határidős üzletek. Tőzsdei körök arról értesültek, hogy előreláthatólag már liétfCn megkezdik az értékpapír határidős üzletet a tőzsdén. Egyelőre tizennégy papírban lehet határidős üzletel kötni.\'
Végleges Nemzeti Bank részvények. A Magyar Nemzeti Bank ideiglenes részvényeit a Bank budapesti fóintézete május 1-től kezdve cseréli ki végleges részvényekre. Ugyancsak május 1-töl kezdve (izeti ki a szelvényenkénli 425 aranykoronát ki tevő 1921 csonkaévi osztalékát.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde igen csendes üzletmenettel és tartott irányzattal nyitott. A tőzsdeidú későbbi folyamán kissé megélénkült és az intervenciós vásárlások következtében lassú áremelkedés indult meg. Ez a barátságos hangulat egész zárlatig eltartott, anélkül azonban, hogy altalános javulást idézett volna elő. A kuliszban egyedül Magyar Hitel emelkedett 2\\-kal, a többi érték tartott maradi A üanz papírok 2, illetve r.o nyereségre tettek szert A bányapiacon alig l".» áremelkedés állott be A cukorpapirok közül csak ücorgia volt szilárd. Javult még az Izzó is 2—3 kai. A malom-pipirok közül határozottan szilárdak voltak a Budapesti üöz és a Viktória, melyek kedvezőbb osztalék hírek hatása alatt 4—5\'..-kai javították árfolyamukat. A forgalom csak a malompiacon volt élénk, a többi értékekben csendes volt
Utótózide
Irányút IÁI Urlolt. Magyar Hitel 37&-370. Kereskedelmi 966. Pesti Hazai 2430, budapesti Üöz 162, • Viktória 336. Kőszén 3213, Salgó 495, Urikányi 1075, Fegyver 600, Ganz Danubius 2295, Kima 117, Cukor 2040, Georgia 45.4, .Stummer 1540, Naski 1755, Nova 174.
A Magyar Ncmxetl Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Devlaák
kaiul Inal 14*1X^1 Ifltt lailol.a MSat:l\'|i
Caak kOiC^a K7I IiCS Btlpli iMVttia
(Mali iK-j iitr BaiUa w.o iroit
D«ua< ;iwc*isao D> » -aai iii in
fitaala k. 1744 J/CO »• lal ni M04 MJi
Jt4j.Ta-.4l 4.1 HX1 «JH kOfMkl(a U.rt il*«
IM mais XilailUaU iitaouru
U»a mái* 1 aaJoa 4«kCOO-14/OOC
Uta ZVOJ «4l Mllaad na »u
riaak tt?l ÜI0 Ma«7>x« \'IIM MV0
Oaali KüUL luOláltÓM riria im *ix
Dia k« IKJ4 lllll f.»,. >1(1 ZIM
a.aj.l baak Ilii iMt. WSM l.\'S4l IlMt III >30
IUM) IAOO |tWtke4a> IKW i»a«
HHIH k« •Ulka tl«S0 11444 Wlaa i\'OSI.OB
)|;i0 14441 Z%(l*> M/rt Ii4»
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyiéael
DEVIZA, VALUTA
ti|up »> t«l»»P
Bta ...............996S|V975 W58I99Ő0
Balta .............5850 5HI» 5880 5*91
Piágt ............ 473501 17250 47SiO| 476
Newyo»kbjn —.
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai Kxtlil egykoronái»t>200-r-300. kétkoronáa 12.400 17.600. kxlutof 16 500- 17 000. 61 -oronát ;<2000 32 500. stlnaranv 49.WW--49 500. wany hutikcxoná* 315 000 316 000 »latina 110Ó00 220 000.
Sertésvásár Felhaltál 1735, melyből eladatlanul vissza-maradi 200 dib. EUórtndO 2)000 - 2 ) 500 uedett 19000 19 500. sxedelt közép 17 000 -18000. könnyű 13000-16000. eliórendB (keg 18 500 19 000. másodirndtl 17.000 17 500. a.«gol Witdó 18 000 - 22 000. szalonna nagyban 22 500 - 23 uOO. zaii 26500.-27 000 lehucott hus 18 000 21.000. isaloonáa KI-seriéi 20.000 23.000. Irányzat kellemes.
Terménytőzsde
Bura llsiav. 76 Kg-ot 510 000 512 500, 78 j-oi 520 C00 522.500. egyéb vIJ. 76 kg oi 507 501 510.000. 7«kg-m517 500 520.000.
rozs 457.500 <60.000. u| tengert 245.000— 24/500. takarmány árpa 310 000 350000. köles 250.00C 260 000. korpa 232500-235.000, tab 420000 430 OCÓ.
Zflrlchl zárlat Fárla 2695 —, lor.don 2500 Newvock M6-. Bilissel 3616\'—. Malland 2115\'—. Holland 207 10. Berlin 122 80. Wien 72 70. MtaCT 50. Piaga 1529--, Budapest 78-25, Varsó 99 15. Bnkareit 230 - . Belgrád 835 -.
A budapesti tőzsde hivatalos záróárfolyamai:
r«Jj*r.
Int. la
AifiM.n Haiti LU.,4 w.» K»»T. Mit J.liikM LaaaSall 01.-H. Sark Oaalt. nit B«ak*n»la
rnuuMk.
M.r...
Mgt». ait |. I. lagaitaa M Caak ipuk
!»,<«\'••■ lat. ICIi.l Mlf jai N 4 iá >1 »tjp Jalallot Vlmtl Saak Mi.cul
:. » «a lak.
BlttMlUS 4a
Takartaak
eht n. B«t M-ij. riascla
./almok l»t 1 Cwwt III H4«U<aakal C-> lap»«M Huailio
V!«ií."
■alaaváil
Kot* l
Kök OAal Dtaxka
Magiaalt V
uUM
N«(|fcilMll uVlílojl tv
N,i.tU
rátiival ■
•\'..-» la 0 4 w.
r.uu -. >
ft.úai va|. Kvkuif
0«t4 o«rn
Oaaa D«a Oaaa VU
Holkad X»M
UM
ÜT
Ni()il átél
Ma Uapa Ml,
Vacr"H»
Va xmjj4\'
n<* ----
KbMUfl
Upnm I
Naaaaall (a t
Ch I UiMaid
siutíbu i
Naafci 17.
VIU kalw
Kdi Wkf4t«
aa>u »
Atlaatlka
Min I
Bal I
KOiaU
Vlroal I
DWfaanl .
Allaaavaaal Traal
tr»
Cata«űinl
OtkalM <
Cakoilpai
«r.\'AU«akei lö\'j Staaiati litó
f.\'alalaaarak Su\'i\'m\' AgL -
Pd.^.l m 19
Toka|t kot Halknaak
O&j. Vilit

IStO
•IS
OtB|*k
0-a|lf>at U
kWoal rab -
Mt 4a imii
r«viiMl a*. —
IVil; aflf —
I6» C i«r -
Kigtnkk Cotac -
««..»<«,m
OaíhaUai XI Sa 411*4 áh
tiSM IK

fPCa\'a>*ia
OoWkar|>«
VaiflM\'
fC"
HU»Í Mtbtua KiSű Salkía "
Daolca
K«laU Miulajl TMI
stic.iataw
Dotogl
Q.ianl 3
Utatrasia
Talito* I
őtluaalA I
•Ml IM
haaaM I
Oj4rt bőt Cuitla ina Paripai
Hiagfi^ü
-4*Hlta
3410

Szerkesztői üzenetek
Sz. M. Kéaön került a »or rá az elolvasására. Ma már nem Időszerű s igy k6z-Icsil mellőzzük. IrAsait mindenkor szívesen veaazOk.
K. M. Igen bonyolult körülményekkel teli levelére lelelöH^ünk Imiében n.;ni tudunk e helyen válaszolni, ralin ha tel-keres bennünket és azóval mcKl>c»íéllietiuk Ogyét, segitsétfóre lehetünk tanácsunkkal.
Hlölizetó. Szívesen tesiünk eleget kivAn-siRinak, de csak levélben. Élthez pedig az wükíéges, hogy megírja nekünk pontos dméttbben a rovatban nem szolgálhalunk velők. ..
Nem kflzftlhelftk Egymás közt. Kalózkodás, Tört remények, Ella házassága. Csipetke. ___
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-kereakedéi RT. Nagykanlxaa
„Frantk"
Ezt a sz<fcsk.4t mindig hozzá kell fűznie akkor, amikor ön a valő^i
Frantk kávépótlékot
kívánja ... Miért ?... Hogy mást ne kapjon I Ügyeljen bevásárlásainál gyári védjegyünkre, a „kávédarálóra" !
Katonai Is egyemuházatl cikkekben a már Umcrt legolcsóbb bevásárlási lonás,
egyedüli szaküzlet Brtincnlca JóxsalSugár ul53.Tel.7IO
Apróhirdetések
At aM«kl>aal4a dl,-a 10 ai«4f KOO K. A tlaaid a ■ledtn »»il»f.ba WtSSról illó itA kai uteak iiimlt-Ullk Mlodtn to.-ibM HÓ Olia Ml K A kua«t4al "" aUlfa IliaraaJA a a lo«*almi l4A liaoátiiatMaUk
Uflvólolra keresek lehetőleg VXI2-CS fényképe<A-ocpol. Clm a kiadóban.
Bútorozott szoba májúi elsejére,
esetleg 15 érc kiadó Qm a kiadóban. 1273
JO míntaégU uradalmi taj állandóan kapható litaranklnt 4000 K-órt a naoykanixaal majorban.
1777
Eladnám Klskanlzsa, Abótemetó-utca 23. s*. alalll házamat, azonnal bckóltOzhctd lakással. Ugyanott elaJÓ 3 kas méh. 1284
Hájcmaatari álláat keresek azonnali belépésre. Qm: fóth János, Kisiakos. 1274
divatáruoikkekben
ttijtn pi0t>a>aak/ia*l M
Szomolányl Qyula
Caangory-ut 8. aaám alatti
O <• llaníja n«tl4ll> flil«l4b«B. a
KOlfOldi retoita bukklaszén csomagolva és klmé4ve kapható léclalvl Bodor Zoltán lakcieskedéaébcn Sugár-, Rákóczi ut saiok. Telelőn 157. 938
A varos közepén uíp kétszobás utcai lakásomal mcllckhclyhcifckkcl <Ick-lélnéin egyszobás lal ássál. Bővebbet a kiadóhivatalban. 1279
Saját termésű koraoaonyi asztali és nehéz 1917. évi termésű paoaanya bor kapható lakásomon Ustételckben (literekben Is). ion
REMETE, 8u0ár-ut S. azám.
Keresek kuet.b toicaaruokl berendezési mcgvételie. Réizletei ajánlatot .Tej-csarnok* Jeligére a kiadóhivatal továbbit.
1285
óriáai alkalmi vétől I Leány kalapok 85 ezu. hOlgy kalapok 135 ezer. lekér panama 195 ezer. Modellek nagy választékban érkeztek. Klein Józsel és Tettvére. 1290
„Tltánla" mosógép kályhával, ceszka
igy lal ved \\ ruganyoi madrác eladó. Clm a kiadóban. 1309
Egy aaorgalmas laányt kl a ló-
zíshez ért, azonnal altolmaz Tóth Jóxsel vendéglős Nagykanizsa. Arany János-u. I. 1311
Arpád-u. 13. sz. aUtl eladó egy kerékpár 1313
Eladó ,endégW tzabadkézból teljes berendezéssel Ország ú. 23. Simon Józsel. 1311
Kát szobás lakás azonnal
Értekezhetni Kazlnrzy-utca 3i
kiadó
1315
Legmagasabb áron és a legelőnyösebb feltételek mellett vevők vagyunk
uj repcére.
üMkÉlmi 1I.
Nagykanizsai Fiókja Sürgönyeim: Gáker. — Telefon 154. Sugár-ut 2. szám.
Értesítem
o
a Nagykanizsa város a é. közönségéi, hogy az uj
íjisIíií állást
elfoglaltam és működésemet megkeidtem.
iMinden hozzánk tartozó munkát a legszakszerüeb-ben végzünk.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri
Galba István
gyepmester.
hogy háztartásához |ó. dc amellett olcsó
wjppín! használjon. Sok pénzt takarít meg, ha ebben szUkjívtctít az cM és Icg-olcsóbb lotiijÍKil szerzi t>e.
Elsörenda Szlnszappan (mosó)
I kgr. 14.000 korona Kókusz (mandula) mosdószappan 1 kgr. 24.000 korona
1304
PERÉNYI, Magyar-u. 22.
Értesítés.
Értesítem a n. é. kOzOnsé-séfiet, hogy műhelyemet
Petőfi-u. 2. sz. alá
helyeztem át.
A n. é. közönség szives pártfogását kérve, vagyok teljes tisztelettel Csonkás József, férfiszabó
1239 Ugyanott egy tanutó felvitetik
Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság
Budapest Székesfőváros Községi Éleloiismáíiisitó üzeme
Mioainj-OM
tojást, baromfit, minden mennyiségben,
azonnali készpénzfizetés mellett, a legjobb napi árakon, állandóan átvesz.
Helyi biaominyi b.»4«4rt4lc f g I • é t . t n • k.
Hvlmldm: Balix. rfuoykantigg. w"
Viroít ltoJ. fa MiUl: C.cp.T-ut 14. ..i" .!»« (Xldor-uIM "\'«\'■)■
A tegittviioubb női szalma- és fehér filc-kalapok .Mi.! viUuiíkbín ocglcpó ottxS irtun k>pM»V. Sulmttulipok \'n !"">\'■* l<21»tinyoubb iihio FértI kalapok nagy vála.itékban M
GYENES ÉS VIDA kalapnyir Kaslncy-ulcat üzletében AliötíaplOBim.l ntmM
t
Ehrenstein Károly és Társa
uri- éa nöi divatáruháza Telcf. 221. = NAGYKANIZSA = F«-ut II.
&T Mélyen leszállított árak! Röfösárukból feltűnő olcsó árak!
Úgymint: kartonok, kanavásznak, zcfilrek, sima és hímzett grenadinok, nól- és férfiszövetek, voil, schcwiott és kazánok, törölközők, glott és karton kötények és glott alsóruhák, stb.
Uri és női divatárukból óriási nagy válasz\'ék!
Férfi és nól ingek, alsónadrágok, puha és kemény gallérok, kézelők, kötött és selyemnyakkendők, női-, férfi- és gyermekharisnyák, cérna, karlsbadl és bőrkeztyOk, zsebkendők, nól és férfi ernyők, nadrágtartók, kézikofferek, rctikülök, női kötött mellé-nyek. kötő, jumper és bongyorpnnmtok és az összes rövidárucikkck.
_Női ruhadiszek és divatgombok!_
Csengcry-ut 6. szám alatt levő
üzlet
berendezéssel együtt azonnal kiadó, i
Vágja kl I
Príma félgyapju szövettel öltOny ......... I #0.000 K-tót
Kitűnő gyapjúszövetből.
legutolsó divat ...... 1,200.000 .
Tiszta gyapjú kamgarn-öltöny............... 1,300.000 .

Tiszta gyapjú angol szövetből............... I^OOCOO
Legújabb .Wvpcord" öltöny és felültö ......
Priina zsakett-nadrág ...
Burbery mosA- öltöny ... Kit tinó Peácsevicvöftöny 700.000
1500000
350.0U) 850.000
Divat selyem-inéllény ... 350<*X) EzcukivűímindcnemU ruhák a tcgoScsóbb
árban. — Női ko>/tüiuök és kabátok fazondija 400.(00 koronától. ió
szabónál
HtsörendD munka! Legújabb divat.
irr Tisztviselőknek 10 - engedmény! "^i
j&
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó anyánk
özv. Dr. Blau Simonná
Rosenberg Zsófia
hosszú és kinos szenvodés után folyó hó 30-án reggel elhunyt.
Halt tetemét pénteken, május 1-én délután 4 órakor helyezzük örök nyugalomra a gyászházból (Erzsébet-tér 11) Nagykanizsa, 1925. április 30.
A gyászoló család.
1925 május |.
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAKCIMTÁRA
mely a legelőkelőbb fővárosi és vidéki cégek névsorát és legfontosabb adatait tartalmazza s ezért különösen bankok, biztosító társaságok, szállítók és nagyobb cégek részére elsőrendű és modern használati kézikönyv
kapható 25.000 kor.-ért
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál Király-utca 40. szám, I. cm. 4, (Távirati Iroda).
picpuci napiári>a„h
előnyös feltételek mellett elővételben vásárol
LÁSZLÓ IGNÁC cég
Nagykanizsa. Telefon 310.
I tucat .Krans* Í>XI2 lomex 40.000. 10 dib. .Satrap* napfény vagy
gálfény fX>2 papír 5000.-Gondosan összeválogatott készletek és dúsan (elizerclt raktAr fotócikkekben. UtbalgazlUsML^iésziéjjg*! szolgál Jlj-/ menleien
FISCHEL FÜLÖP FIAI
N A G Y KANIZSA.
Május negyedikén reggel jelenik meg
(FÜRDŐÉLET ÉS SPORT)
Felelős szerkesztő: Kerupelen Béla
Szerkesztősége és kiadóhivatala Nagykanizsa :: Főút 5. szám.
Előfizetési árak:
Negyedévre .... 25.000 K
Fél évic..... 50.000 K
Egész évre .... 100.000 K
Hirdetési dijak:
egész oldal egyszeri hirdetése 450AXY) fél „ ,. „ 230.00) negyed „ „ „ I20j00o nyolcad „ „ 65.000 tizenhatod „ „ 35.00|) Hirdetéseknek többszöri feladása esetén árengedmény. A hirdetési dijaknak fele előre, tele pedig a hirdetés lejárta után fizetendő Apróhirdetés minden szó 500 K. 10 szóig 5000 K. — Az összeg levélbélyegckben is beküldhető.
Vas-
asztal lábak és két kisebb vasmedence
eladó.
Bővebbet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Nyomatott i &inyt Nyoraiiaipai Kdnyvkeieskcdüj R.-T.-néi. Ngyakaniisán. (Nyomdavezelí: Ofejjbeck Károly).

64. évfolyam, 98. szám_Nagykanizsa, 1925 május 3, vasárnap Ara 2000 korona
POLITIKAI NAPILAP
5U«I«uUj<k él tdtdóhlvswl Pf .jt b :pl«iub«n-Téleloo 78. nyorrd, 117.
Felelős szerkesztő; Kempelen Béla
KwiiiTipirfrTMiipcii^iM.j
CuaitlM SI«: Há:on bóis...
ZiJ bííi 39-000 korosa . -....... 90.001 kon
UJ MORÁLT!
Irtla: Kelemen Ferenc
A háború nemcsak évszázados dinasztiákat, ezredéves országhatárokat pusztítóit el, nemcsak megingathatatlannak vélt társadalmi rendeket semmisített meg, hanem kegyelten kézzel bclcnyult az emberi lélek mélyébe s szálankénl tépte ki belőle altnak a tündöklő értéknek gyökereit, melyei „erkölcs" néven felsőbbrendű Istenség gyanánt, emberi ön-niegbecsútésének méltó szimbóluma-képen mérhetetlen időtávlatokon ál büszkeséggel órzölt meg az ember. Évmilliók fokozatos fejlődése kellett ahhoz, hogy a történelem elólli idők ködében véres harcol vívó állafem-ber az emberi önmegismerés, önbecsülés kulturmagasságáig eljusson. Generációk végnélktlli sorozata pusztult cl ebben az idnárban, melyen keresztül elérkeztünk „az erkölcs" magasabb fogalmának megértéséhez, elsajátításához. A fizikai átalakulásnak és szellemi fejlődésnek végnél-killi kálváriájára, az öntudatra ébredő cmbeii agy tapogatódzó bolyongásaira, nyugtalan eltévelyedéseire s az izmoknak és idegeknek örökös tökéletesedésére volt szükség, míg a lassn fejlődésben lévő emberi lélek eljutott az .erkölcsi világrend" szellemi magasságáig. S a fejlődésnek ezen a fokán is, mily távol állottunk még a lelkek forró ideáljaitól I Mert az igazi tökéletesedés az lesz, ha az ember minden cselekedetét a reflektor fényével világító „értelem" az erkölcs liszlull törvényeinek ösvényén fogja vezetni s az ősidők ködéből emberi bensőnkben rekedt ősi ösztönöket ez a vakító világosság eltünteti.
Mily messze visszavetett bennünket az emberi fejlődésnek ezen az utján a borzalmas háborúi
A gyilkolás véics gőzében clmetll\'t tömegek lelkeiben sátáni ünnepre perdüllek az ősállali ösztönök, melyeke! a béke aerájában uralkodó „erkölcsi" felfogás és uralkodó törvény az cmbeii öntudat mélységébe szorított. A háború hosszú évei alatt ezek a rejtekükből kiszabadult ösz-tőnök elhatalmasodtak s pusztító garázdálkodásuk nem sztlnt meg akkor sem, mikor a háború szerencsétlen befejezésével a frontok katonái véres csatamezőkről hazakerüllek békés otthonukba. A céltalanul kiontott vér, a vakon elprédált energiák szemrehányásaival csak megerősödött eme ösztönök aztán idehaza is garázdálkodtak s okozói voltak annakareu-gejeg vérontásuak, melynek a háború utáni időkben oly sokszor szemtanúi voltunk. Ezek az ősállali ösztönök mint. dutó vihar a csendes ló vizét, hullámzásba hozták a lelkeket sezek a hullámok a lelkek individualitása szerint csak hol lassabban, hol gyorsabban simulnak cl. Egyik-másik lélek már teljesen visszanyerte egyensúlyát, míg sok ik felelt még mindig
tombolnak az ösztön viharjai . ..
Mennyi gyilkosság, mennyi vérengzés támadt a nagy háború után c borzalmas ösztönök nyomán I
Soha annyi bűntény nem került felszínre, mint a nagy világégés után. Az embcrgyilkoiás megszokott dolog telt. A harcterek állandó emberölése hozzászoktatta a frontok lakóit a vérengzéshez.
A gyilkolás, mint bűntény, az emberi eltévelyedésnek nem az a lesújtó cselekedete többé, mint volt régen. Ma ez a sértett érdekek, vélt differenciák, létező, vagy beképzelt ellenszenvek, harctereken elsajátított „elintézési módja", melyet legtöbbször alig követ mélyebb önvád, vagy az emberi lelkiismeret szemrehányó zúgolódása.
A gyilkosokból, politikai bombs-vetőkből hiányzik a felzokogó lelki-ismeretfurdalásnak az a mélységes átérzése, tnely Raskolnikov gyilkos lelke mélyéből árad ki Dosztojevszkij hatalmas müvének hosszú száz-száz oldalán ?l
Kiveszett az embcrszömyctegekből a rettenetes hun Iudat3.
Embert ölni megszokott dologgá lett. Igy hozta ezt magával a gyilkolások nagy iskolája\': a háboiu!
S a magasabb emberi ideálok, a tisztullabb erkölcsi felfogás után borongó lélekkel epedő kevesek fájdalmasan felsóhajtanak e gyilkosságok, ez emberpuszlitások láttára.
Lelkünk elszorul, ha a szófiai bazilika bidőlt kupoláira, beomlott mennyezetére, hat elpusztult tábornokra, sok sebesült miniszterre s néhány száz szerencsétlen haluttra gondolunk. Lelkünk elszorul s a magasabb rendeltetésekbe" vetett emberi hit mélységes megrendülésével kiáltunk fel: Mikor érkezik el már végre az igazi „emberré-lcvés" türelmetlenül várt korszaka, mikor pusztulnak ki a lelkek mélyéből a lét harcátlak ősi gyilkos ösztönei?
Mikor, mikor?!
Uj. felemelő morál után eped a lelkünk! Uj világol, uj hitet könyörgünk magunknak. Legyen tnár vége a gyilkosságoknak, szűnjenek meg a bomb. merényletek! Irtsuk ki a háborúban megfertőzött telkekből a felelőtlen bűnre való hajlamot.
Terem/síink uj létfeltételeket!Mat a btln gyökerei mindig a let küzdelmeinek véres talajábét táplálkoznak.
Miniszteri tanácsos halálos balesete. Josipovich volt horvát miniszter édesipja, Josipovich Kálmán miniszteri osztálytanácsos a Rákóczy-uton miközben egy villamosra fel akart ugrani, a pótkocsi alá került, melynek kerekei mindkét lábát tőből lemetszették. A Pajor-szanatórium* bau bekötözés közben meghalt.
BELFÖLDI HÍREK
A hadsereg köréből. A kormányzó Söá? Károly altábornagyot gyalogsági tábornokká léptette elő és egyben nyugállományba he\'yezte, Jánky Kocsád altábornagyot lovassági tábornokká, nagymegyeri vitéz Raics Károly, vitéz Kárpáty Kamíló, vitéz Algya-Papp Sándor és vitéz Juhász László vezérőrnagyokat altá-born agy okká, \'/alán Antal, Schvoy István és Tokácsy György ezredeseket pedig vezérőrnagyokká nevezte ki.
Felhőszakadás volt Budapesten. Budapestről jelentik nekünk éjjel, hogy a fővárosban tegnap felhőszakadásszerű vihar volt, amely nagyobb károkat is okozott. A tűzoltókat is több izben igénybe kellett venni. Egyes helyeken * a pincelakásokat elöntötte a hatalmas víztömeg.
A Zeneművészeti Főiskola jubiláris Ünnepsége tegnap délelőtt kezdődött meg. A diszgyfllésen Hu-bay Jer.ő a zeneművészeti főiskola igazgatója elnököli. A jubiláris ünnepségen megjelentek Horthy Miklós, József főherceg, Izabella főhercegnő, gróf Bethlen István és a kormány tagjai, báró Berzeviczy Albert és a diplomáciai testület tagjai, gróf Klebelsberg Kunó bevezető beszédet, majd Apponyi Albert gróf ünnepi beszédet mondott. Utánna Hubay Jenő beszélt. Az ünnep a Magyar Hiszekeggyel ért véget. Mjjd a kultuszminiszter\' megnyitotta a Liszt Ferenc-szobrát.
A tábla ítélete a csongrádi merénylet ügyében. A csongrádi bombamerénylet Ügyének tegnapi tárgyalásán Ruttkay dr. belügyminiszteri titkár eskü alatt vallotta, hogy a vádlottakat nem bántalmazták. Az ügyész fentartotta a vádat. Piroskáék védője kifejti, hogy ennek a bünpir-nek vádlottjait ,az ellenséges közvélemény" jelölte ki. Hivatkozik tanúvallomásokra, hogy kínzással kény-szeritették ki a vallomásokat. Az elnök délután 3 órakor hirdette ki a tábla Ítéletét, amely helybenhagyja a törvényszék felmentő Ítéletét.
A II. nemzeti zarándoklat vlsz-szatérése. A II, magyar nemzeti zarándoklatnak az a 180 főnyi csoportja, ame\'y az elmúlt hét csütörtökén indult Rómáb), hogy ott a magyar zarándokokhoz csülikozzék, az ünnepségek és ájtatosságok befejeztével csütörtökön visszaindult hazájába. A zarándokok e csoportjával hagyta cl Rómát Csernoch János hercegprímás is. Ez a zarándokokat hozó különvonat tegnap reggel fntott be a nagykanizsai állo-niásra, ahol a zarándoklatot rendező Országos Katolikus Szövetség küldöttsége fugadia ókét. A különvonat rövid tartózkodás után folytatta útját Budapest felé.
A fővárosi választások elhalasztása. A belügyminiszter tegnap
hosszasan tanácskozott Ripka kormánybiztossal, melynek eredménye-képen a fővárosi választásokat valószínűleg május 21. és 22-re halasztják.
Május elsején seholsem volt rendzavarás. Május elseje, a munkásság ünnepe az egész országban rendzavarás nélkül folyt le. A főkapitányságon szóbakcrült, hogy jövőre esetleg erre a napra is engedélyeznek összejöveteleket.
Schloppa nunclus elhagyta hivatalát. Schinppa Lőrinc, a szentszék budapesti követe végleg elhagyta hivatalát. Schioppa a legközelebbi napokban Rómába megy, ahonnan Hágába utazik uj székhelyére. Utódja néhány nap múlva érkezik Budapestre.
Kinyomozták a kereskedelmi kórház kasszafurólt Nagypéntek éjjelén ismeretlen tettesek Budepes-len megfúrták a kereskedelmi kórház páncélszekrényét és abból 221 millió korona készpénzt loptak cl. Véletlen folytán tegnap a detektivek-nek sikerült a tetteseket Horváth Jenő és Klement Ferenc személyében kinyomozni. A tettesek megszöktek, de a rendőrség nyomon
KÜLFÖLDI HÍREK
Borzalmas vasúti szerencsétlenség. Az Eydlkuhnen felől Berlinbe lobogó D-vonat május 1-én Swaroschin és Preussich között éjjel 1 órakoé a lengyel korridor területén nyílt pályán kisiklott és lezuhant a meredek lejtön. A halottak száma tegnap délig 28, sebesülteké 40. Lengyelországgal, minthogy a telefon vonalak elszakadtak, minden összeköttetés szünetel. A szerencsétlenséget négy csavar eltávolításával eszközölt merénylet okozta s fokozta az is, hogy a korridoron előírás szerint zárt kocsikban német munkásokat szállítottak, kik menekülni sem tudtak a lezárt kocsikból. A német vasuligazgatóság szerint a szerencsétlenséget az elhanyagolt állapotban levő pályatest okozta.
A bécsi Anker-kenyérgyár igazgatójának büntetése. A bécsi törvényszék Fried Arthurt, az Anker-kenyérgyár vezérigazgatóját kenyér-drágításért 8 havi súlyos börtönre és. 100 milliárd osztrák korona pénzbüntetésre i\'.élte, azonkívül elmarasztalja a költségekben.
Szovjet-propaganda az orosz követség utján. Az egyik turini újság cikksorozatban pontos adatokkal bizonyítja, hogy a III. internacionálé a kommunista szervek érdekében akiiv propagandát fejt ki Olaszországban. A lap a római szovjetnagykövetet azzal vádolja, hogy az közvetlenül részese ezeknek az üzel-meknek.
zalai közlöny
A hogyan meglátott valamit s a hogyan azt megfestette, mindabban az ő mélységesen szomorú lelke nyilatkozott meg s széles gesztusokkal a vászonra vetett ecselvonásaiban egyéni érzésével párosult naturalizmus domborodik ki
Munkácsy mégis .nagy festő volt; a magyar szellem legkiválóbb kifejezője s a magyar lélek legnagyobb érzékeltetne.
Hplálának huszonötödik évfordulója alkalmával loziünkbe mi is egy babérlevelet abba a koszorúba, meljet emléke köré kell, liogy fonjon a neki mindörökre hálás utókor.
Kempelen Béta
Hősi sir akciónk beszámolója
Két helybeli vállalkozó nyerte el a munkát
Nagykanizsa, mijui 2
A szerkesztősünk állal indított és vezetett hősi sír-akció a mai nappal eliutott a kivitelezés megkezdéséig. öt és féi hónapi állandó munkánk eredményeképen ma délután az általunk erre a célra már régebben Összehívott bizottság kiadta a munkát a sírkövek elkészítésének megkezdése végeit.
Ma délután 4 órakor ült össze a bizottság szerkesztőségünkben, hogy döntsön a formailag helyesbíteti, elfogadott tervre vonatkozólag beérkezett ajánlatok felett. Az ülésen jelen voltak a bizottság összes tagjai: dr. Krdtky István főjegyző, Koós Olló alezredes, n szolgálatilag akadályozott állomásparancsnok képviseletében, Király Sándor városi műszaki tanácsos, Szeghalmy Bálint városi mérnök, Kempelen Béla lapunk felelős szerkesztője, Barbarits Lajos helyettes szerkesztő s az ajánlattévő cégek képviselői.
A vidéM pályáiók — mint ismeretes — már az első versenytárgyalás alkalmával kiestek ajánlataikkal, "Ky. hogy ma csalc a számításivá jöhető négy helyi cég ujabb egységesített ajánlatainak felbontására került a sor.
Az ajánlatok a következők voltak teljesen elkészített s a temetőben felállított egy-egy sírkőre vonatkozólag: Wcisz Soma 121.500 korona. Sartory Os/kár utóda 122 000 korona, - ~
gróf Zxhy Qdfln Zákányi Iparművek R -Ti • 143.000 korona,
Tonnniaéi Kovács 143.700 korona. A bizottság ugy döntött, hogy a munkát a két legolcsóbb ajánlattévő cégnek, Weisz Somának és Sartory Oszkár utódának adja ki. A Sartory utóda cég képviselője bejelentette, hogy egységesítés végeit ajánlata 500 koronás többletét elengedve, azt szintén 121.500 koronára módosítja. A két cég a munkát a hét folyamán már meg Is kezdi.
Igy tehát 121.500 koronába fog kerülni minden eg>cs sirköve a nagykanizsai katouatemetőben nyugvó hősöknek.
1924 november közepén 70.000 koronás alapon indítottuk cl akciónkat. mely rövidesen elnyerte az egész város áldozatokra kész érdeklődését. Akkor ugyanis ugy képzeltük, hogy egyszerű, alacsony, minden disz és szépség nélküli, négyszögletes követ állítunk minden sir fejéhez, belevésve az alatta pihenő nevét. Erre a megoldásra. valóban 70.000 koronás árban érkezett is be természetes nagyságban elkészített minta, amely azonban egyszerű kilométerkő, vagy alacsony határjelző oszlop benyomását keltette volna.
Igaz, hogy az első elgondolás ilyen volt s igaz, hogy ilyennel is meg kellett volna elégednünk — ha a nagykanizsai közönség, hivatalos város, katonaság, hivatalok, iskolák, egyesületek stb. lelkes támogatása nem késztetett volna bennünket arra, hogy városunk színvonalához méltó sírkövek felállítására gondoljunk.
Igy született meg a terv, amit azután a bizottság minden tagja is helyeselt, hogy, ha már sikerül elérnünk valamit, akkor olyant alkossunk, amit büszkén s biztosan hagyhassunk hátra a messze utókor számára.
Mikor a 70000 koronás pályamunka mellé a vállalkozók elkészítették a bizottság által javasolt meg-
»__
Munkácsy Mihály emlékezete
Folyó hó esején volt huszonöt éve, hogy a legnagyobb festőművész, Munkácsy Mihály meghall. Pályatársai közül egy sincs, kinek neve az országban — a palotáktól kezdve le az utolsó kunyhóig — annyira ismert lenne, miut az övé. A magyar művészettörténetben nincs párja a magyar szellem pregnánsabb kifejezésében ; sem a külfoUi mesterekkel való összehasonlitasában is markánsan domborodnak ki művészetében lelkének komor hangulata s borongós szín- és világlátásának egyéni érzéséből fakadt mélységes megnyilatkozásai.
Mert ha csak ugy futtában is végig vezetjük emlékezetünket az ő munkáin, lehetetlen fel nem ismerni rajtuk azokat a sötét gammákat, melyek bársonyos simaságuk mellett is csak itt-ott olvadnak fel melegebb színekké s finom vonalak helyett hatalmas foltok alakjában ütik reá érzésbeli kitöréseinek bélvegét vásznaira. Az .Ecce homo", .Krisztus Pilátus előtt", .Siralomház", a „Tépéscsi-náljJk", .Milton gyásza" s a többi klasszikus alkotásain mind melan-cholikus szomorúság ömlik el s még azokban a festményeiben is, melyek legkevésbbé éreztetik sajátos lelki világát, ösztönszerűleg kisugároznak az életének keserű emlékeire való visszaemlékezés fájó érzetei.
A külföldi kritika nem egy müvénél túlságosan szigorú volt vele szemben. Monumentális alkotásaiban szemére lobbantották Krisztus alakjának elhibázottságát, a túlságos színpadias elrendezettséget, a koncepciónak merev hidegségét, rajzbeli elnapolását, széles ecsetkezelését és még sok más hibát, de ezek a kemény bírálatok részben a magyar léleknek az ő művészi intuícióinak és egyéni körülményeinek fogyatékos ismeretében találják magyarázatukat. Az ő értékének megállapításában tatán annak a kritikusának volt igaza, ki akképen jellemezte, hogy primitív meglátása mellett modern keze volt.
Barátom, Burka
Irta: Oylmeuy József (1)
Ha rád gondolok, végig fut rajtam a hideg borzongás, kicsordul a köny-nyem. Nem tudom megállapítani: a bánat c«alja-e ki szememből, avagy az öröm könnyét hullatom-e? A közönségre bizom, hogy könnycsep-jcimről Ítéljen. Persze, nem is igen ismernek téged. Uraim! Burka Jánoshoz van szerencséjük. Burkához, a költőhöz, örülnek a>zercncsének? — Ugy elmesélem barátságunk történetét.
Cigánynak született költő lett és... Eh, egyszerre nem árulok el mindent. A végére is kell hagynom* valamit! — Ifjúságáról igy zengedez:
.Builca volt a/s idesapim, Hurkának silettem, Futkároztam, saladgAltam, Sok üeget megettem.
(Bocsánat, én nem leltelek róla, ha barátom rokonszenvezett a jobb-létre szenderüli állatocskákkal!)
Mire felserdült, konyított a betű-és vályogvetéshez. Néha-néha bejött hozzám, kéregetett Ilyenkor mindig énekelt valami szokatlan nótát. Egyszer megkérdeztem:
— Mondd Jancsi, hol tanultad ezt a gyönyörű éneket?
— Magam keltettem! — felelt Önérzetesen.
Ha cigarettát adtam neki Ítéletnapig is nótázott volna. Sokszor nagyon érdekes volt a nótája. Legjobban az tetszett, melyet a gróf lakodalmára szerzett.
A gróf ur igazi világfi volt. Nagyon szerette a pénzt — elkölteni. Mikor feje fölött már-már összec»a-polt a hullám, elsűlycdéssel fenyegette adósságának tengere, gondolt egy merészet és... és feleségül kérte föhilelezójének egyetlen, bájosnak egyáltalán nem nevezhető leányát. És mivel a grófi korona sokat jelent a gazdag bankárnak is, képzelhetik, hogy nem utasította vissza kezét Amália kisasszony.
Azt mondják, hogy a házasság repülőgép, melyen a boldogságba repül az ember. Ha ez állítás igaz, ükkor a gróf ur házasságát hajónak k?ll neveznem, mert rajta, vele evezett ki az adósság tengeréből. A repülőgépes hasonlat csak azután jöhet számításba nála, amint szilárdnak érezte maga alatt a talajt, felvehette a hozomány első részletét
A lakodalomra sokan elmentünk. Mii)t>zok, akik csak valaha hiteleztünk ;> gróf urnák. Talán a meghívás kárpótlás akart lenni az elmaradt kamatokért. Mikor ntár mindnyájan az égig magasztaltuk a méltóságos asszony szépségét, kimentettük a diszilójclzök utolsó forrását is, — jelenti a komorna, hogy egy cigány kér bebocsájtásl.
— Engedd! — szóll a férjéhez a szépek-szépe, — tetszik nekem a cigány, ez a futcsa náció.
— Legyen, — felelt a gróf.
Föltárult az ajtó, belépett Burka.
Alig ismertem rá. A tőlem kapott kék kabát lyukas könyökére egy piros rongyoj varrt, kezében kopott zsíros cilinder. A földig meghijolt és zengé vala:
.Nacctlgos gróf ur, tekinteten ásson!
A/tta nagy Úristen sok kis rajkót adjon.
seressík is egymást, mint a kis gcrlice,
Gyeiiyerü sérelmük tartson cl Ötökre!"
Ismét meghajolt. Bár a grófné kegyelmes el-elpirult, a gróf gazdagon megjutalmazta a cigány Petőfit. Jancsinak fejébe szállt a siker, még többet akart, azért folytalá:
.Tekintetes ásson, naccságiis assonságl
Hete utjain nvltjlk a sip tfráj{!
Izs mty a Rr<St ur vadászik a hegyen
Seretöje mindig et-hat legyen!"
A grófné ájuldozott. Burki arcán hatalmai; csattanás, — a gróf gyűrűiének helye még egy hét múlva is látszott — s az ünneprontó börtönbe került. A parádés kocsis csukta be a félszerébe. 1
Éjfélkor bandukoltam haza. Amint a felszer mellett elhaladok, nyögést, nyöszOrgésl, hangot hallott. Stílét volt és én — mit tagadjam — (éltem ! Félelmemben Önkénytelenül kiszaladt a számon:
___1828 má|u» 3.
oldás szerinti minta-darabokat, akit >r láttuk csak, hogy a formában kifejezésben, ériékben és tartósságban nyert különbségek megérnek mégegyszer annyi munkát, mint amennyivel az eddigi Összegeket összegyűjtöttük s még egyszer annyi áldozatot, mint amennyit előirányoztunk.
70.1100 komiért kaptánk volna semmit sem mutató, minden ornamentika nélküli, 35 centiméter magas kői/arabokat, mig 121.500 koronáért örökös turtóssdgu, 70 centi-méter magas, elsSrendil anyagból készült, művészileg ts tetszetős mg. oldtSsn, egyszóval igazi hó* sírköveket sikerüli biztosítanunk.
Eddig Összegyűlt pénzünk a város 100 darab sirkovével egyült 75 millió korona és kamatai. Ebből most nicg-Ciináltalunk - 615 darab sírkövet. A gyűjtési azután folytatjuk mindaddig, mig a még hiányzó 485 sirra is sírkövekéi állíthatunk. III az elv vezeteti bennünket, hogy inkább lartson az akció 2 évig, minisem hogy az idén novemberre az Összes sírokra egy-egy milsem jelenlö kódarabot állítsunk, amely nem vállna dicsőségére értünk elvérzeti hőseink cmlé-kezelénck, sem a városnak, sem annak az utókornak, melynek OrOk magyar mementóként fog szolgálni magyar fotdOn minden katonatemető.
Az összes szükséges sírkövek száma 1100; a tobbíckcu ugyanis már vannak síremlékek. Felkérünk mosl mlndenkil, hogy akciónkat részesítse további támogatásában s azok, kik már 70 000 koronát adakoztak, amennyiben módjukban áll egészítsék ki adományaikat. Az adományoknak ez a kiegészítése természetesen minden régebbi adakozónak saját akaratától fü|;g « hisszük, hogy sokan lesznek, kik jó szivük sugalatál köveivé ezt meg is fogják lenni, mely esetben az ado-mdnykiegészitéseket esetről cselre lapunkban nyugtázni fogjuk.
Az adakozás további mikéntjére vonatkozólag megjegyezzük, hogy málól kezdődőleg/W sírkőre is cl/o-
— Ki az, mit akar?!
— Sabadits meg, segény erdeg vagyok, jaj, |aj I
Mii lehettem, kieresztettem! A cigány hálálkodását be sem vártam, valósággal rohantam. Reggel jelentkezik az én Jancsim. Elénekelte az a verset, amit a „bertenben- szcrzeli. .A berten mily fenekibe lldceit a rab eiglny. Segíti fejem ki segít meg Nem gondol senki Kin rld Ides ilcvla, verd meg kérlek Aki engem ide kildell 1
Ez csak kisebbik része az ajándéknak. Más szerencse is éri. Jancsi tegezni kezdeti. Kitalálta, hogy rokonok vagyunk. A kOítftk ides testvérek ! Mivel engem is költőnek tartanak és Burka is megadla ezl a tilulusl, bi-leiorődlem a sorsomba. És ha már barátommá fogadtam, élt is a Jogával I Állandó vendégem leit. Cigarettáimat puszlilolta, l»romal kóstolgatta. Lassankint kellemetlen barátnak bizonyult, kiállhatatlanná vált
Hogyan szabaduljak meg tőle? Fölt a fejem, nem tudtam semmit nyugodlan cselekedni, mindig hátráltatott munkámban. Még a menny-asszonyomhoz is elakart kísérni" Éppen ez a cselekedete adta a mentő eszmét Megkérdeztem.
— Mondd, sirighd komám, vollál-c már szerelmes?
— Amióla azs esemet tudom I
(Vége kov.)
1925 május 3.
ZALAI KÖZLÖNY
padunk és nyugtázunk adományokat 61.000. Illetőleg negyed sírkőre 30.000 koronával. Igy módút nyujlunk arra, hogy szerényebb anyagi erővel birók közül ketten-négyen összeállva egy-egy sirkövet jegyezhessenek.
A régebben előjegyzett, de még ki nem fizetett sírkövekért változatlanul 70000 koronát kell fizetni. Az ösz-szegnek kiegészítése ez esetben is
az adakozó tetszésétől függ. •
Ezzel további útjára bocsátjuk akciónkat. Misszűk, hogy reményeink melyek felett sokan mosolyogtak, továbbra sem hagynak cserben bennünket s Nagykanizsa város nemes-lelkű közönsége eddig tanusitolt áldozatkészségével fogja elősegíteni mindnyájunk közös kötelességének teljesítését.
A versenytárgyalási feltételeket s a vállalkozó cégekkel kötött szerződést egyik legközelebbi számunkban teljes egészében közöljük, hogy minden adakozó és érdeklődő lássa, hogyan sáfárkodtunk reánkbizott ösz-szegeikkcl.
A Keresztény Jótékony Nőegylet akciói
Nagykanizsa, mJJuj 2
Az újjászervezett nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet nagyválasztmánya ma délután ülést tartott a városháza tanácstermében Rubint Károlyné elnöklete alatt, a melyen a nagykanizsai keresztény hölgytársadalom elitje vett részt.
l-arkas Vilma, az egyesület fáradhatatlan titkárnője, felolvasta a mult ülés jegyzőkönyvét, majd előterjesztette a? egyesület nagy munkaprogramjából a legközelebb megvalósítandó tárgy pontokat.
Mindenekelőtt és elsősorban a napközi otthon felállítását, mint a legszükségesebb kívánalmat.
Plihál Viktorné beszámolt a polgármesterrel ebben az ügyben folytatott tárgyalásairól. A két iskolai szünidős hónap^latt valamelyik iskolában javasolja felállítani, míg a helyiség kérdése megoldódik. 2-6 éves gyermekek felvételéről lenne szó.
Több hozzászólás után a nagyválasztmány elhatározza a napközi otthon felállítását, . mely határozat végrehajtását egyes kijelölt hölgyekre bízzák.
Elhatározta továbbá a nagyválasztmány, hogy a népkonyhát helyctc-sitendó, felkérik a város közönségét, hogy folyó hó november 1-től 19^6: junfus l-ig vállalja egy-egy család c?y egy szegény gyermeknek naponkint való megebédclését. Aki hajlandó ebből a nemcslelkü akcióból kivenni részét, jelentkezzék a Teutsch-drógériában. A hölgyek a legnagyobb \' lelkesedéssel tették ezt is magukévá.
Elhatározta a nigyválasztmány, hogy az Ínség enyhítésére a faakciőt már most indítsák meg a téli hónapokra.
Munkaközvetítőt állítanak fel, mely az intelligenciához tartozó hölgyeket, akik mellékfoglalkozás vagy rendes foglalkozást űzni óhajtanak, de társadalmi állásuknál fogva nem szeretnék, hogy ez köztudomásra jusson — foglalkozáshoz, mellékkeresethez juttatja. Kaiser Elcknét és Fábián Zsigmondnét bízzák meg azzal, hogy a munkaadókkal a dolgozni akarókat közvetítse, anélkül, hogy a munkáltató tudja, ki dolgozott számára. A nagyon szép gondolat valóban érdemes, hogy legmesz-szebbmeuóleg felkarolják.
Felállítanak egy rendszeres vagyonmentő vásári, hogy alkalmat adja-
nak mindenkinek, akinek valami eladni valója van. hogy azt megfelelő áron értékesíthesse és a vevő elfogadható áron megvehesse.
A szegénysorsu leányok és asszonyok szamára kézimunkában való kiképeztetésre megfeleld tanfolyamokat állitanak fel, melyekben nemcsak a tagok, de alkalmas szaktanilónők is fogják a nőket a leghasznosabblnői kézimunkákban kiképezni.
Állásközvetítést állítanak fel, mely a napszámostól, cseléden keresztül, a tisztviselőnőig mindenféle állást teljesen ingyen közvetít. Az erre vonatkozó munkál Farkas Vilma és Rubint Károlyné végzik, akiknél jelentkezhetnek ugy az állástkeresők, mint a munkaadók.
Mesedélulánt fognak rendszeresíteni, nemcsak a napközi otthon, de az összes iskolásgyermekek részére fejenként 2000 korona részvételi dij melleit. Szerdán tartják már meg az első mesedélutánt.
Junlus 6., 7. és 8-án a maga nemében páratlan estélyt rendeznek a jótékonyság szolgálatára, melynek programja meglepetést fog kelteni.
Ugyancsak bevezetik a lea-délutá-nokat. A választmány tagjainál — magánházaknál — szerény összeg ellenében teát és süteményt szolgálnak fel és szórakozásról gondoskodnak. Az első tea-délutánt most szerdán fogják megtartani Farkas Vilma úrnőnél.
Majd szóba került a karácsonyi vásár. Akik hajlandók a nincstelenség gyermekei számára ingyen ruhákat varrni, szíveskedjenek a Teutsch-drogériában ezen szándékukat bejelenteni.
ltj. Knortzer Gvörgy pénztáros terjesztette be ezután pénztári jelentését, amely legfényesebben doku-mentáljaazegylct jótékony működését.
A nagyválasztmány mai üléiére legközelebb visszatérünk.
Képkiállítás
A Budaposti MUvésxhAx kép-tárlata Nagykanizsán
Nagykanlzu, m>jus. 1
A művészetek között egy sincs, mely oly állandó műélvezetet nyújtana, mint a festészet. A zene, a színjátszás, a tánc hatása alij; tart tovább, mint a meddig halljuk, illetőleg látjuk, de a festményékben, melyek szobáink falait díszítik, bármely pillanatban gyönyörködhetünk s ezt addig tehetjük, inig épen akarjuk ; ellenben a zenének, a színművészetnek s a táncnak egymásra következő ütemei, jelenetet és mozdulatai felett gyors egymásutánban kell átsurrannunk s az alkalom sem forog fenn állandóan 3rri, hogy élvezhessük őket.
Innen magyarázható a közönségnek meleg szeretete a képek iránt s ebben a tulajdonságukban találjí a magyarázatát a müizlésnok abban a körülményben való megnyilatkozásé is, hogy a festmények egyre nagyobb tért hódítanak 3 közönség kőiében.
A Budapesti M(Készház ujabban megint 200 festménnyel jött le Nagykanizsára és képkiállítás! rendez a festőművészeinek fzámos kiváló rep-rezentásának müveiből. Ezt a sok képet jelen ismertetésünk szűk keretében nem tehetjük egyenként megbeszélés tárgyává s meg kell elégednünk azzal, hogy közülük csak néhányat sorakoztassunk fel itéló-székOnk elé. Mielőtt azonban ezt tennők, meg kell még említenünk, hogy azon egy helybeli festőmüvésznő, Péczely Piroska is szerepel négy képpel, melyekre alább még visszatérünk.
Hermán Lipótnak fürdőzőnóket ábrázoló képének értékét igaziu csak az fogja felfogni tudni, ki lépést tart a festészetnek legnemesebb érielem-Ik\'ii felfogott modern stílusával. Kitűnő formaérzék jellemzi, de egyúttal valami borongós szin szövi át a mesternek a festészetben követett egyéni útját..
Papp Emil két igen szép képpel szerepel a kiállítók közölt. Az egyik egy nót ábrázol toalettasztala mellett, a másik egy szobarészietet tár elénk.
Olgyay Ferencnek főleg kél park-részlete ragadta meg figyelmünket. Mindegyik finom színezésű, levegős, páratelt kép. gyönyörűen megfestett viz-visszatükrözésckkel.
Komáromi Kacz Endrének lisza-paiti tájképei finom ecsetkezelésről tesznek tanúságot.
Geiger pierrettejc és apacsnője méltóan sorakoznak a mester eddigi alkotásai mellé.
Odébb Harmann Bélának. Pállik Béla tanítványának, birkafejri vonják magukra érdeklődésünket.
A többiek közül értékes munkák Koszta József arcképe, Kézdi Kovách L\\szló téli hangulatd, Cserna Károly ökrös fogatja, Pórcha szánkózása (íóleg a jéggé fagyott hónak mesteri plasztikussága és színezése révén), Berkes Antal párisi utcarészlete, pénteki Molnár János cscndéletképei, Zorkóczy Gyula Csórható részlete stb.
Vajda Zsigának egy fátyolos nót ábrázoló festménye Lotz-ccsetkeze-lése modorában lelkiismeretesen megfestett kép; telve lágysággal. Duidics Andor cigányleánya nagyon szép munka, csak lábai vannak elrajzolva: kicsinyek és aránytalanok. Nagyon szép kép Szüle Péter festménye (páholyban ülő nő), Mihalo-vics Ödön női aktj?, Kukány Géza bányásza (szépen megfestett sötét háttérben crőtól duzzadó plasztikusság), Krupká-t\\ak hollandiai tenger-paitrészlcte, Heyer Artúrnak nagyobb állatfcstménye (kutya és macska), Udvary Pálnak széles ecsetkezelésről tanúskodó képe és még sok más kisebb-nagyobb kép.
Péczely Piroska négy képpel van képviselve a kiállításon. Nagyon szép két cscndéletképei látunk tőle; a selyem asztalterítők és a vázák gondosan és nagy szeretettel vannak megfestve; a virágok telve színharmóniával. Szép munka az ószi napfény portraitja is, a megvilágítással összhangban álló égszínkék háttérrel. Magdolna képében főleg a könnyező szemeknek természetessége ragadott meg.
A festőművészek közül Szillé Péter, Kukány Géza, Komáromi Pap Endre és Udvary Pál az idén dijat nyertek ; pentelei Molnár János pedig kora tavasszal elköltözött az élők világából.
Igen sok rézkarc is díszíti a kiállítást. Bayer, Himmer, Konrád karcai gortlios munkák és szépen hatnak.
Látható ebből a futólagos szemléből is, hogy a.vásár gazdag anyagából bőségesen választhatnak azok, kik szeretik a szép képeket. A festmények szeretete pedig bizonyítéka a jó ízlésnek.
A tárlat képei közül már annak megnyitása elölt elkelt néhány festmény és rézkarc. y=r- rnp —
Hindenburg székfoglalása. Hindenburg május 12-én délelőtt érkezik meg Berlinbe. Másnap az eskütétel után ünnepélyesen átkísérik a birodalmi elnöki palotába, ahol a helyettes elnnk átadja neki az ügyeket. A következő napon az uj elnök fogadja a diplomáciai kar tagjait.
A világháború kulturális és gazdasági következményei
Irta: KELEMEN FERENC (7)
Eltekintve azoktól a korlátozásoktól, melyeket egyes, ipari hegemóniájukra féltékeny nemzetek különféle vámintézkedések alakjában, felállítottak, egész Európa felett az intenzív gazdasági érintkezés s bizonyos formában a szabad kereskedelem szelleme lengedezett. És ebbe, a mozgalmas gazdasági életbe, millió munkás kéz és százezernyi hatalmas gép lendületes munkájába, belekapcsolódott az egész világ mezőgazdasági és ipari produktivitása. Hatalmas, nyersterményekkel megrakott gőzhajók szelték át az Óceánokat s ipari cikkek megmérhetetlen mennyiségeit szállították száraz-Midi és tengeri közlekedési eszközök. A föld felületét szüntelenül robogó vonatok és lassú méltósággal tovasikló gőzhajók szelték át, melyek megállás nélkül szolgálták az intenzív nemzetközi kapcsokon alapuló világgazdaságát. Az egyre fokozódó ipari termelés részére a gyarmatokban ujabb fogyasztási piacok kapcsolódtak bele a gazdasági életbe s uj. értékes nyersanyagok özönlöttek a munkáia váró európai gyáróriásokhoz.
Az egész világ egyetlen hatalmas gazdasági szervezetnek látszott.
Ezt a hatalmas, az egész világra kiterjeszkedő nagy gazdasági egységet a világháború kettészakította. Két, uj gazdasági egység keletkezem : A központi hatalmak és az ánlánt kflré csoportosuló államok egységei, melyeket kiegészítettek a semlegesen maradt államok. A világ termelésének uj alapokra kellett berendezkednie. hbben a berendezkedésben kétségkívül az u. n. ánlánt érdekeltség volt előnyösebb helyzetben, mert gazdasági élete részére nyitva maradtak az Óceánok közlekedési utjai s a többi világrészek gazdag nyersanyagai és kész cikkei míg a központi hatalmak eleinte az akkor még nem hűtlen szövetségeseken át, bizonyos kapcsolatot fentarthat-tak ugyan a világgazdasággal, de később Olaszország és Románia árulása után, teljesen elzárattak a világtól s kizárólag magukra voltak hagyatva! Mindkét gazdasági egységben egészen uj termelés indult meg.
A háború kitörésével megállt az u. n. békés termelési rend s helyét elfoglalta a háborús produktivitás. A gazdasági élet minden tényezője a háborúval járó óriási erőfeszítések szolgálatába szegődött. Minden munkás kéz, minden zakatoló gép kizárólag a háborúnak dolgozott. Milliók fegyverbehivása fokozta a fogyasztás arányait, mig a készletek utánpótlási csak alig valamennyire sikerült. Különösen a központi hatalmak helyzete e tekintetben volt rendkívül súlyos, mert itt az utánpótlás lehetőségeit nyújtó semleges államokkal való érintkezés sokkal nehezebb volt, mint ellenfeleinknek. Az egyre fokozódó fogyasztás s a mind kisebb utánpótlás természetszerűleg felborilották a gazdasági élet egyensúlyát, mely azután napjainkig sem volt helyre állitható.
A háború előtti világgazdaság egységének ez az erőszakos megbolyga-tása s az egymással mérkőző államcsoportok gazdasági egyensúlyának ez a felbomlása természetesen nem maradhatott hatás nélkül a többi államnak gazdasági életére sem.
(Potyt. köv.) .
1
ZALAI KOZlONV
Jftó5_május 3
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 3, vasárnap
Római katolikus: Julillate. Pl0te»lán>: I(lll4. Izraelita: lj«r lió 9.
Nap kel reggel 4 óra 41 perek<e. nyu* uik déluWn 7 ót* 14 perekor.
A Meteorológiai Intézet Jelentéi* szerint változékony liOvös idó várható, megélénkülő nyugati szelekkel is az cíő lassankénll szunésével.
A Zrínyi Tornaegylet közgyűlése » Rczgonyl-utcal Iskola totnaleimében dél elölt II órakor.
Putballmérkőzés. Máv SE—Trans danubla SE a - rinyt sporttelepen délután 3 órakor.
A polgári leányiskola anya-, cie esemó és ncmzctvéiíóumiepélyca potgírl iskola tornatermében délután 5 órakor.
Képkiállítás (vásár) a Kaszinó nagytermében, nyitva reggel 10 éritói este
7 őriig.
Az Oltáregycsúlet színielőadás* a Rozgonyl-utcai Iskola tornatermében e>l<-
8 órakor.
Május 4, hótfö
Római katolikus: Mónika. Protcsláns: P lóriin. Izraelita: lj.tr hó 10. enl b.
Nap kel reggel 4 óra 3 í perekor, nyugszik délután 7 óra 15 perckor.
SZESZÉLYES
hónapnak az áprilist szokták tar.\'ani s róla terjedt el a szállóige: változékony, mint az áprilisi idő De az idén a \'nfljui kezd igen szeszélyesen köszönteni s épen másodikára virradó éjjel és tegnap egész nap zuhogo\'t az eső, dö gölt az ég, fujt a szél. sőt hogy telje < legyen a változatosság : néhány másodpercre n.ég a nap nnp is kibujt a sebesen áramló sötét jelhók köztit Herschl sz.izévcs jövendőmondója szerint az idén nyrl-cadikáig fog turtam ez a megkéselt . áprilisi" idő s esak nyolcadika után remélhetók megint s ebb napok.
Ml, városiak, persze méltatlankodunk miatta s bizony nem épen a tegválog toltabb szavakkal szidjuk az esőt, a hideget, a szelet, melyek még egészségükre is súlyos köve\'kez-ményekkel lehetnek. De a falusi em berek azt mondják, hogy szükreg van még rá, me t kevés a talajnedvesség s minden cseppje arannyal fizet. Azt állítják, hogy még kétszer ennyi eső sem árt neki s örülnek a bő islen ildásnak.
Ha csakugyan igy van, hát csak hulljon Is. Nag) on ránk fér s abban a reményben, hogy általa olcsóbb lesz az élet, még nyolc napig szive• sen fagyoskodunk, járunk dtnedvese-dett cipőben s áldozzuk fel éjjeli nyugalmunkat, amiben meg-megzavarnak az ablakainkról a földrehulló esőcseppek zuhogása. iksz
— A polgári leányiskola ünnepélye. A mgykanizsai polgári leányiskola folyó hó 3-án, vasárnap dcl után 5 órakor a polgári Iskola tor natermében . anya-, csecsemő- és nemzctvédö-ünnepélyt rendez, melynek műsora túlnyomó részben szavalatokból, énekszámokból s egy alkalmi színdarabból áll. A karéneket-Mantuano Mária, az ifju<ágí énekkar vezetője tanította be, a színdarab díszleteit és öltözékeit pedig T. kách Olga, a helybeli ifjúsági vöröskereszt vezető-tanárnője készítette. A rendezést özv. Vajdj Sándorné tanárnő vvégezte.
KULTUBESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Május 9: Művésze ítély az államrendőrség dctektlvtestületének nyugdifpőtlő- és segélyegylcte, özvegyei és árvái Javára -Polgári Egyletben este 8 órakor.
Május 16: A kegyesrendi reálgimnázium szinielöadiM az intézet tornatermében este fél 9 órakor.
Május 17: A kegyesrendi reálgimnázium sziniclőadAsa az intézet tornatermében este fél 9 órakor.
Május 21: A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör Zrínyi Ünnepélye.
Május 30: A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Május 31: Az Ipar testűiét sétaléri mulatsága.
A Trar.ídanubia Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Június 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet bnllctl-előadása a Polgári Egyletben.
Junius 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony• Nőegylet ballett-előadára a Polgári Egyletben.
— A kegyesrendi reálgimnázium ifjúsági műsoros előadása.
A nagykanizsai kegyes-rendi rtálgim-ná/ium ifjúsága lolyó hó 16 és 17 én este fél 9 órakor az intézet tornatermiben műsoros előadást rendez, melynek tisz!a bevételét a tanulmányi kirándulásán résztvevő Szegény sorsú tanulók segélyezésére fogják fordítani. Műsor: AHenhoffer: Innitfarci hangok; énekli a gimnázium énekkara. Mentes Mihály: Magyar gyermek; szavalja Scódnik Józ*uMa:art; Quartett VIII.; előadják László Ferenc, Székely István. Búder Sándor és dr. Kerkay József la::ár. Dugonics: Táihá/i (Piarista iskolai vigjáiék 1789-1 öl ) Prológus, irta dr. Orbát János kegytMcndi tanár, szavalja Szollár István. Játszó személyek: l.u g Uszló, Koch Sándor, Osskó Étidre, Kenyeres János, Tóth Károly, Jőzsa Jenő, Kugler Jenő, Baksa Géza, llerjavecz Sándor, Hegedűs Béla. Falusi legények: Portat Béla. fí .rth s Tibor, Golenszky János. Fischcl Ede, Lustgarlen Miklós, Ivá\'i János és Márkus Sándor; sugó: Schichtanz Pál. Helyárak: I. hely 30.000, II. hely 20000, állóhely 10.000 korona. Jegyek előjegyez-hetök a reálgimná/.iumi tanulók utján s a Teulsch-dfogériában.
— Első szentáldozás Kiskan:-zsán. Kiskanizsán 111 elemi iskolás növendék járul ma először az Ur asztalához. A lélekemelő szertartást a fél 9-es diákmise kapcsán Vargha P. Teodorik dr. plébános végzi fényes papi segédlettel.
— Zarándokvonat érkezése. Hé főn reggel 8 óra 10 p és d. u. 4 óra 10 p magyar zarándokvonat érkezik Rómából Nagykanizsára honnét rövid tartózkodás után tovább indulnak vissza Budapestre.
— Gyermekszövetségi tagfelvétel. Ma délután fél 4 órakor lesz a központi és a Teleky-utcai áll. elemi iskola növendékeiből nemrég megalakított Eucharisztikus Gyermek-szövetségnek második lagavatása a ferences plébánia templomban, a.mi-koris ujabb 125 tanuló nyer folytatólagos, illetve végleges felvételt. A tagok összlétszáma ezzel épen har-madfélszáz. Az ünnepélyes szertartást dr. Vargha P. Tccdorik, város-plébános végzi s arra a szülőket s az érdeklődőket meghívja a szövetség igazgatója.
— A Zrínyi Torna Egylet közgyűlése. A Zrínyi Torna hgykt ma délelőtt II órai kezdettel tartja meg czévi rendes közgyűlését a Ruzgo-nyi-utcai elemi iskola tornaterr.iében. Tárgysorozat: I. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Pénztárosi beszámoló. 4. Zárszámadások felülvizsgálása. 5. Felmentvények megadása. 6. Uj tisztikar megvátesziása. 7. Költségelőirányzat. 8. Indítványok.
— Vitézek\'diszegyenruhája. Az Országos Vitézi Szék rendeletet .-.dott ki, hogy vármegyénként egy díszruha tervezendő, mely fokozatosan, a vitézek vagyoni költségeiknek megfelelően minden pénzügyi erőltetés nélkül a vitézek által elkészítendő. Zslavármegyében a Vitézi Szék most rajzoltatja meg a díszruha tervezetét.
— Képvásár. A Budapesti Mü-vés/ház í:a délelőtt nyitja meg kiállítását \\ Kaszinó nagytermében. Kétszáz festmény keiül bemutatóra, köztük pénteki Molnár János, Koszta József, Hermann Lipót, Kukán Géza, Mihalovics Miklós, Geiger Richárd, Otgyay Ferenc, Kézdi-Kovách Lás/.ló, Neógrády Antal, Papp Emil, Szüle Péter, Komáromi Ka\'z Eridre, a nagykanizsai festőművészek közül Péczely Piroska s másoknak kisebb-nagyoi b képei.
— Esküvő. Thassy Kristóf dr. foldbirioko?, az alsóbagodi plébánia templomban vezette oltárhoz Csertán Margitot, p.éhai Csertán Károly alispán leányát.
— Dunántúli Kultura. Holnap, hétfőn reggel jelenik meg a .Dunántúli Kullurá\'-nak első száma. Az uj hetilap szerkesztője Kempelen Béla, lapunk felelős szcrkcsztőji\\ tartalmából pedig kiemeljük a következő cikkeket: Beköszöntő, Tisztviselők vilLépitési akciója a Balaton mellett, A balatoni vasú? nyári menetrendje, A Balaton, Vadorzó-halál (tarca), Menetdíj mérséklések a Balatonon, Zilamcgye közigazgitási tisztviselőinek üdülőháza I iévizen, stb. Kultura cím alatt közlemények ismertetik a Baiütoni, a somogymegyei s a vcszprémmegyei muzeumoi. A Sportélet 7 oldal terjedelemben felöleli a sport minden nemét s 4 sportcikk mellett foglalkozik a hétnek futball-, atlétikai-, birkózási-, úszási-, vivási-, tennisz-, kerékpár-, céllövészeti-, vadászati-, lósport-, autó-, ping-pong-eseményeivcl. Ezeken kivül közli a lap a vasárnapi összes dunántuii sporteredményeket. A 12 oldalas lap óra 2000 korona s kapható a Horváth féle hirlap-árudában s a „Zilál Közlöny" kiadóhivatalában.
— Tanltóválasztás. A megüresedett alsónemesapáiii második tanítói állásra 23 pályázó közül Meltau J inos szatmárvármegyei tanítót választották meg.
— Tejrazzia. Tegnap reggel a magyaróvári vegyvizsgáló állomás vegyésze nagyarányú lejvizsgálatot tartott a nagykanizsai élelmiszerpiacon, mely alkalommal több gyanúsnak talált tejből mintát vett.
Nagykanizsán minden vasárnap
rc««l 7 arái61 dtl.lMt jo firilr . rwldáru-, fttiicr-. »■»-. A dlvaláru.
Ötletek
nyitva vannak
a nn^fo\'caitt Wl«a»it r«*Kre.
27 milliárd 5 millió
Vtral U*x«JUí, . otlj.it 13. i, 15, i„ o.«lél,.or.jíl«Ko.,
Főnyeremény ^K5 3 milliárd korona.
Szerencse száfmi sorsjegyek ífj. Hirscl.ler Miksa


Lányos mamák
és mindenki, aki olcsón akar röfösárut vásárolni, a
menjen, inert ott I0°.o-kal i % m 6 t leazúllitották az árakat.
Mosott siffon 14.500, liliom vászon 23.800, kartonok, mosók 15.0C0, szövetek 37.000, remek lüszlerck 83 500K. Ezenkívül az összes létező róíösáruk, u. m. férfiszövetek, Ijelsíí huzatok, ágygarniturák, zefirck stb. lényegesen olcsóbbak, mint bárhol dlvatáruháza a „Tulipánhoz" Erzsébet-tér 2.
= Eljegyzés. Steiner Etus Nagykanizsa és Vilko Steiner Sisak, jegyesek. (Minden külön értesítés helyett).
— Főldreformtárgyalások. Vármegyénk több községében most folynak a házhelyrer.dezési tárgyalások, amelyeket az OPB kiküldött bírái a helyszínen folviatnak le. Balázs Lajos táblabíró Kehidán, Zalaudvarno-kon, Kustánba.-i és Gyülevészen tartott póttárgyalásokat, amelyeken fó-leg házhelyekre hoztak egyeseket javaslatba. A sójtöri tárgyalások újból megindultak, ezeket Szabó Sándor táblabíró Veszprémből vezeti. Söjtor után Pusztacderics, Pusztaszentlászló, Tófej fúld és h izhelyrendezésl ügyei kerülnek tárgyalás alá.
— Az Iparosság figyelmébe I Kérjük az össz-iparosságot, hogy ma délután 5 órakor foigalmiadó-ügy-ben az Ipartestület házában jelenjenek meg. Az Ipartestület elnöksége.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán II gyermek született az elmúlt héten. Ezek közül 7 f.u és 4 leány. Rácz Antal kőműves-segédnek leánya, Neuwirth György áll. elemi iskolai taniu\'nak fij, Baj Mihály vasúti vasesztergályosnak fia, Golla István nyűg. őrmesternek leánya, Miilei István napszámosnak leánya, Tóth Gábor napszámosnak fia, Gaál János vasöntö-segédnek fia, Bazsó György kocsisnak leánya, Milhofer Imre pincérnek 2 fia (ikrek), Horváth József futóházi munkásnak fi3. — Házasságot kötött 3 pár: Fülöp László földműves Djhí Máriával, Büki Béla nyug. kir. járásbirósági segédtiszt Ncrhaft Máriával, Schless Antal Ferenc papírkereskedő Ritter Erzsébettel. — Elhaltak nyolcan: özv. Dávidovics Lászlóné Martinecz Anna 69 éves> tüdőtágulás; Szécsenyi Mária 2 napos, veleszületett gyengeség; Győrfi István 57 éves, tüdó-gümőkór; Nóvák Józsefné Sznopek Anna 58 éves, tüdőhurut; Tibolya Ferencné Szabó Anna 51 éves, sziv-bénulás; özv. dr. Blau Simonné Rosenberg Zsófia 68 éves, szervi szívbaj; Králics Terézia 17 éves, tüdőgyuladás; Horváth György napszámos 33 éves, tüdögümőkór.
— Himlőoltás. A városi tisztiorvosi hivatal mára tüz\'c ki a himlőoltás napját. A himlőoltásra kötelezett kisgyermekek szülei ezalkalomra idézést kaptak s ma délután 2 órára tartoznak gyermekeiket a Rozgonyi-uteji iskolába vinni az oltás tnegej-tése végett. Aki a megjelenést igazolatlanul elmulasztja, 100.000 korona pénzbírságot fog fizetni.
wtjü május 3.
ídALAl KOZLÖN\'V
— Talált tárgyak árverése. A
N>cykauizsin talalt és a rendőrség-|U./ beszolgáltatott tárgyak közül
azokat, amelyek egy évet meghaladó idó óta vannak a rendőrségnél, május 12-én délután •1 órakor am. kir. államrendőrség nagykanizsai kapitányságának hivatalos helyiségében (I. emelet 6. számú szobában) nyilvános árverésen a legtöbbel igírő-nck eladják. Rendőrkapitányság.
_ A kórház és szegényház multhavl ellátási dijai. A nagykanizsai közkórház április hónapi ellátási dijai 76, a szegényházé 21 inillió koronával terhelték meg a város háztartását.
— Fertőző betegségek Nagy-kanizsán. Nagykanizsa város tisztiorvosi hivatala az elmúlt hónap folyamán II fertőző betegséget jegyzett fel. Ezek közül 5 kanyaró, 3 vörheny, 1 difteritisz, 1 trachoma és l hörghurut. A fertőtlenítés mind a tizenegy cselben megtörtént.
— Állategészségügyi hírek. Szenlgyörgyváron (keszthelyi járás) a serlésvész, Niklán és Gadányban (marczalii járás) a veszettség megszűnt. Fűzvölgyön (nagykanizsai járás) a sertéspestis járványosán, Be-csehelyen (letenyei járás) a serléj-peslis szórványosan fellepett.
= Eredeti festmények részletfizetésre Szerbnél Csengery-utca.
— Szélhámost fogott a nagykanizsai rendőrség. Kiss József látrányi (Soinogymegve) lakós tegnap telefonon értesítette a nagykanizsai rendőrséget, hogy a budapesti személyvonattal Njgykanizsa leié utazik egy magát egyik ismert nagykanizsai állatorvos nevét: nevező egyén, aki tőle egy millió koronát csalt ki azon a dinen, hogy a nála lévő állami mént megvizsgálta. Kiss közölte a rendőrséggel a/.t a gyanúját, hogy az iiletö aligha volt az a nagykanizsai állatorvos, hanem annak nevével visszaélt. Az adott szcmélyleitás alapján a nagykanizsai vasutőrség a szélhámost nyom-han elfogta Fürdős Géza 24 éves székesfehérvári lóápoló személyében, rki április 16 óta eltűnt szolgálati helyéről s abból tartotta fenn magát, hogy Tolna és Somogy megyékben sorra járta a gazdákat, kiknél állami mének vannak s az állatokat hol mint lótenyésztési felügyelő, hol mint méntelepi magasrangu alkalmazott felülvizsgálta s ecimen mindenütt nagy vizsgálati dijat szedett. Az igy szerzett pénzből részint magát látta\' cl a szükségesekkel, részint arany és ezüst női ékszereket vett, melyeket megmotozása alkalmával meg is találtak nála. A rendőrkapitányság átadta a szélhámost a terület szerint illetékes látrányi csendőrőrsnek az eljárás lefolytatása végett.
— A pénteki hetivásár bőven kárpótolta a rossz idő miatt nem sikerült szerdai vásárt. Ugy a felhozatal, mint a kereslet igen nagy volt. Az árak nem változtak.
— Lakósok jogtalan elfoglalása. Mersits Erzsébet Kinizsy-utcai, Mér János Magyar-utcai, Szabó [J/örgy, Szabó József és Tóth Apóimmá Kismező-utcai, Öcrócs László \'"agyar- utcai, Feilscher Béla Teleky-i\'it lakósok lakásigazolvány nélkül költöztek be lakásaikba, miért a rendőrkapitányságon egyenként 150—
őket k°r0na Pánzbnntetésrc il<ílt<ík
— A zalaegerszegi postahivatal költözködése. Zalaegerszeg postahivatala folyó hó 10 én költözködik át az uj, modern postapalotába.
Találtak egy bőrtokban lévő zsebkést. Tulajdonosa jelentkezzék a szerkesztőségben. I
Forgalniiadó-átalányozottak figyelmébe. Az átalányozott kézniii-iparosok és piiciárások átalányainak lerovása tekintetében a m. kir. pénzügyminisztérium kiküldöttei, nevezetesen Dr. Csefő Béla miniszteri tanácsos, Dr. Czerman Antal miniszteri osztálytanácsos által a közelmúltban megtartott helyszíni vizsgálatuk alkalmából a következő köny-nyiteseket engedélyezték: mindaddig mig a most folyamatban lévő 1925. évi átalányozások véglegesen meg nem történnek, joga* van minden átalányozotlnak az 1024. december havában már végrehajtott átalányo-zási előmunkálat során, a szakcso-potlok kiküldötteinek közbenjöltével javaslatba hozott átalányösszeget leróni 1925. évi átalányként, ha azonban ezen javaslatba hozott átalányösszeg magasabb volna az 1921. évi átalányösszegnél, ugy az 1925. évi átalány végleges megállapításáig utánpótlás teilie mellett az 1924. évi kisebb átalányösszeg róható le. Továbbá mindazok akiknél az 1924. decemberi megállapítás óta segéd elbocsátások és egyéb üzemi csökkentések következtek be — szakcsoport vezetőjük közbenjöltével a forgalmi-adóhivatalnál bármikor a megváltozott üzemüknek megfelelő forgalmi* ad\'átalány revízióját kéthetik.
= N.yugágyak, utazókofferok bámulatos olcsók Szerbnél.
— Keszthely és Kiskesztliely együttes közgyűlése. Pénteken tartotta rendkívüli közgyűlését Keszthely és a csatlakozott Kiskeszthely Reischl Imre elnöklétével. Az együttes közgyűlés megalkotta az egyesitelt községek szervezni szabályrendeletéi, majd kimondotta a két község képviselőtestületének együttes működését. Az egyesített kézség elnevezése ügyében a rendkívüli közgyűlés elhatározta, hogy Keszthely név meghagyását kéii a belügyminiszternél, mert a község 800 év óla használja ezt a nevet és balatoni üdülőtelepe, gazdasági akadémiája, országos vásárai révén itthon és a külföldön közismert, ami ipara és kereskedelme szempontjából is nagyfontosságú és mert Keszthely nevéhez jelentős történelmi emlékek fűződnek. Tiltakozott a közgyűlés Cserszegtomaj községnek Keszthellyel való egyesítése ellen, mert a tőle távol fekvő és tisztán földművesekből álló község közigazgatása az ipari és kereskedelmi lakosságú Keszthellyel nem lehet azonos, a különböző igazgatás pedig mindkét községre nézve költséges, Keszthelyre nézve pedig nehézkes.
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kebc-lezésre vagy váltóra kezesekkel. Sziyriszt László irodája
Fő-ut 8. (BazJí-tidvar). 1324
Fogházra Ítélt szerkesztő. A győii kir. iiélőtába Sümeghy Zoltánt, a „Sopioiivármegyc" szerkesztőjét azért, mert Tóth János plébános, a Sop-oni Hírlap főszerkesztő-tulajdonosát megrágalmazta, egy havi íog-há m, Arany Paskál lelkész megrágalmazna miatt pedig két havi fogházra itéile.
— A „Magyar Nemzeti Szövetség" kaposváii kőre a folyó év elején irodai iJ pályázatot hirdetett irredenta népdalra. A pályázat eredménye a szövetség vezetőségének tegnap küldölt értesítése szerint az, hogy Nogy Győző helybeli m. kir. vámlisztnek egyik pályazaton résztvett müvét a bírálóbizottság a második dijjal tüntette ki. A jutalmat nyert müvet most a szövetség meg-zenésitteti.
— Emlékmű a 14. gyalogezred hőseinek. Kapó. vár város közönsége és a volt 44. gyalogezred tagjai elhatározták, hogy a 44-cs hősi halottaknak emlékművet állítanak fel. Az előkészítő bizottság Stróbl Zzig* mond szobrászművészt kérte fel az emlékmű elkészítésére, aki pénteken Kaposvárra érkezett és Rippel-Rónay Józseffel valamint Kunfy Lajos festőművészekkel együtt kiszemelte az emlékiffö felállítására alkalmas területet.
— Szakfelügyelői látogatás. A
közoktatásügyi minisztérium által kiküldött szakfelügyelő, Liltván Sándor két napon át vizsgálat alá vette a kaposvári fiit- és leány tanonciskolát. Kaposvárról Marcaliba és Lengyeltótiba utazik tovább.
— Kocsnert szabadlábra helyezték. Kocsticr J. nagykanizsai vasutast, akit különböző cselekményekért előzetes letartóztatásba helyeztek, miután Sehwartz Károly dr. kir. törvényszéki orvos megállapította, hogy korlátolt beszámithatóságu, — szabadlábra helyezték.
= Stcinhardt Nagykanizsán. A legnep zerübb magyar komikus a kacagtatás legnagyobb mestere, május havában országos körútra indul kiváló erőkből megszervezett társulatával. Az európai hirü művész, — mint értesülünk ~ Nagykanizsára is ellátogat és mijus 13—14-én a Polgári Egylet nagytermében fog vendégszerepelni, egész estét betöltő, speciális műsor keretében A legnevesebb szerzők irták a szir.rcke-rttlő bohózatokat, tréfákat és magánszámokat, melynek fókeretében fogja csillogtatni utolérhetetlen humorát az a magyar szinmfívésr, akinek istenáldotta tehetsége, ragyogó kedélye közel három évtizede deríti jókedvre a mai nehéz idők elszomorodott embereit. Jegyek elővételben Szerb Ernőnél kaphatók.
= Méhészeti eszközök, míllép, keretléc, kaptárak olcsón kaphatók, méhviaszt vásárol Szabó Antal fegyverkereskedő Nagykanizsa.
Három milliárd kor„
nyeihcM " u|oniiflrl nof álutnríiáfótíhail melynek rendkívül előnyösen meRvdl-kíídMO XIV. m. kir """"»»" >l«e«u°"i l01i„i„|[ jl|{ktei« Sleili.l osszeien
27 milliárd kor.
tv-se kés/|>cr.zbcn kisorsolva.
Szcrc.\'icscszámonat ajinl:
Milhoffer Kálmán
főulái-usitá noi-it jegyirodája Cecngcry-ui 7. o*. (Rjpoch-ház) Sorsjegyek árai Vt 120.000 K. \'/» 60000 K. »/i 30000 K. Játéktervek ingyen. Húzás május 13. és 15-én.
vene
NÖi kalapok primt nn«:ol gyöngy szalmából 80.000 K-ért
kaphatók. — Férfi és női kalapokat raktiron tartunk ti alakítunk.
GYEMESÉS VIOA kalapgyár Hagykanizsu, Kazincy-u. AU4icaplommil szemben
— Érettségi vizsgálatok. A
keszthelyi katolikus reálgimnázium-Imii az ére\'.tségi vizsgálatok május 16., 18. és 19 én, a szóbeli érettségi vizsgálatok pedig június 12-én és 13 án lesznek Vass Bertalan dr. tankerületi kir. főigazgató elnöklete alatt.
= Ma, vasárnap este a Vida-VCndéglöben disznótoros vacsora.
= 1, 2, 3 milliárd korona az-uj XIV. osztály sorsjáték főnyereménye. I:s az első osztály húzását már május 13. és 15-én tartják meg. Mindazon olvasóinknak, akik ezen nyerc-ményesélyckbcn oly gazdag sorsjátékra biztosítani akarják nyer\'őjoga-ikat, ajánljuk, hogy a közismert Benkő szerencse Bank-nál, Budapest, VI. Andrássy-ut 60.. mielőbb rendeljék meg egy levelezőlapon sze-reucscszáftiaikat. Játéktervek kívánatra díjtalanul.
Ma és ntlnden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
Színes és fehér fórfl Ingek mélyen leszállított árban kaphatók Schvartz Dezső cégnél Fő-ut. Ugyanott női hímzett háló ingek darabja 58000 koronáért.
Angol flór ttri zokui 29 ezerért, angol flór női harisnya 45 ezerért Filipp kötöttárugyárában, Szombathelyen kanható. Elónye, hogy sajátjából megfejellclhetö I
Felhívjuk a tisztelt vásárló közönség figyelmét Szabó Sándor cég fÓLtc/ai kirakataira.
*= Ne hagyja magát megtéveszteni irreális kirakati áraktól. Legjobban csak Miltényi Sándor és Fia 50 éves cipőüzletében vásárolhat.
— Schwarcz Dezső cégnél uti és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Tisztán és Bznksxcrücn kezelt
boraim még ItCcrrnktiit í$000, .\'0.000 éi 12.000 koron J ért. Bruncsics József Su^ár ut 53. Tel. 710.
Irodalom es művészet
Ma Este. Kevés olyan k.\'pos he-lapja van a magyar irodalomnak, mint a Ma líste, melynek legújabb száma telve van érdekesnél érdekesebb cikkekkel s a mindennapi művészeti és sporteseményeknek újdonságaival. Változatos tartalmát igen sok kép egészíti ki. Ára 8000 korona
A Nemzet. Ennek az igazán szép kiáilitásu és gazdag tartalmú szépirodalmi, társadalmi és történelmi Hetilapnak most jelent meg folyó évi 9— O iki kettős száma. Igen sok kép élénkíti a füzetet, melybe cikkeket irtak Rakosy Jenő, Herczeg Ferenc. Hangay Tivadar. Szendrey Zsigmond, Kozma Andor. Lőrinc zy György, HangayS&ndor, Varga Bé:a, Nyáry Andor stb. Az igen élénken szerkosztett folyóiratot olvasóinknak figyelmébe ajánljuk.
A szófiai merénylők ügyének tárgyalása. Május 1-én délelőtt kezdte meg a szófiai haditörvényszék a székesegyházi merénylet tárgyalását. Elsőnek a székesegyház sekrestyését, Zadgorszki Pétert hallgatták ki, aki elmondta, hogy 12 ezer lévát kapott, ha elősegíti a merényletet, Azzal biztatták öt, hogy Szófiában 9000 jól felfegyverzett kommunista van s a robbanás után azonnal kitör a forradalom. Elmondta, hogy tudoflhása volt a király ellen megkísérelt merényletről is,
ZALAI KÖZLÖNY
1925 május 3
SPORTÉLET
A Somogy-Zalal Lótenyésztő és Lovassport Egylet gyűlése
A Somogy-Zalai Lótcnyésíló is Lovasspnrt Egylet a keszthelyi hu-siárlaklanyában gyűlést tartott Som-sich Miklós elnöklete alatt.
A gyűlésen megjelentek Taranyi Ferenc dr. főispán alelnök, GŐJOtiy István egyesületi igazgató. Kende Pál alelnök SchmiM Frigyes titkár, nyug. huszárezredes. Silankovics János akadémiai igazgató, Moys Elemér és Bori Sándor nyug. huszár-ezredesek stb.
A gyűlés foglalkozott a Keszthelyen tartandó urlovasverseny ügyével és ugy haiároiott, hogy a kcS7l-helyi urlovasverseny az idén lObb ok miatt elmarad és helyette ünnepélyes Hubertus-versenyt rendeznek október 24-én. A verseny a huszárezred gyakorlóterén kezdójik s kocsiverseny előzi meg. Végül fogat-szépségverseny lesz.
TÖRVÉNYSZÉK
A molnári! gyilkos anya tagadja cselekményét.
A nagykanizsai törvényszék vizs-gálóbi.\'ája Mulschenbacher Edvin dr. kir. törvényszéki tanácselnök maga elé vezettette a molnárii nőstény-ördögöt — Szalai Józscfné Hajdú Máriát, hogy kihallgassa.
A 21 éves gyermekgyilkos anya — dacára fiatalságának, ugylátszik teljesen megromlott lelkületű asszony, mert kihallgatása alkalmával, a rettentő váddal izemben teljesen közömbös. S a vizsgálóbíró előtt ugy viselkedett, mintha semmi köze nem lenne a kis Szalai Józsika borzalmas megklnozlatásához, idóelőtti halálához.
A töredelem vagy megbánás legkisebb jele nélkül, mintha nem is ö róla lenne szó, mintha nem is érintené ót az egész bűnügy — közömbösen feleli a vizsgálóbíró kérdéseire.
Tagadta, hogy gyermekeit megkínozta, vagy (itötte-vcitc volna. Azt mondotta, ha a gyermekek rosszak voltak, akkor, mini más anya teszi — ö is megfenyítette őket. Másról nem akar tudni.
Azonban a boncjegyzókönyv adatai, az orvosszakértők véleményei, a kihallgatott tanuk és a letenyei csendőrség széleskörű nyomozásának eredményeivel szemben hiába való lesz a gonosz mostoha níinden tagadása.
Mutsehenlweher dr. vizsgálóbíró tegnap hirdette ki Szalamé Hajdú Mária elölt az előzetes letartóztatásáról illetve vizsgálati fogságba helyezéséről szóló végzését.
Illetékes helyen kérdést intéztünk aziránt, mikorra várható bűnügyének főtárgyalása ? Azt a választ kaptuk, hogy feltétlenül a nyári ciklus befejezése előtt, valószínűleg jövő hó közepe táján.
KÖZGAZDASÁG
A tótszerdahelyl állat- és kirakodóvásár
Tóiszerdahely községben az országos állat- és kirakodóvásár minden év május hó 4-én és szeptember 14-én, amennyiben ezen napok vasárnapra esnének, az ezt követő hétköznap tartatik meg. Tóiszerdahely a móri fajta, hidegvérű lovaknak a fötenyésztó helye. Muraköz elvesztése óta csak itt van alkalma a gazd3közönségnek ezen kitűnő teherbíró lovakat beszerezni. A község maga Murakeresztur vasútállomástól csak hét kilométernyire fekszik. A holnap, hétfőn tartandó első vásárra az egész megyében, sót Vas-és Somogymegyében is nagy érdeklődés mutatkozik.
TŐZSDE
Déli magánforgalom
Irányzat baritsdgos, üt Q/lettelen. Angol ni. 32. l atunk 4. Hazai 100. I.oyd 1. Magyar II. M. Ingatlan 1SÜ. Jelzálog Kcrt.sk. B. 970. I.eszámit. 57. Os/UAK 137. Egyes. l ov. 38. Pesti Hazai 2-WO. lilsó Magy. »ii«. Borsod miskolci 1S7.
Bp. Oóz. 152. Viktória 3SS Beocsini 1UO. S/ászviri 249. Magnezit 12SJ. Aszfalt tó. Kőszén 3225. Salgó \'M. Urikányi 1090. AUteneum 59. Paltas 174 Stcphancum 4. Fegyver t»l#. üdanubíus 2325. Villamos ttóá. Kistarcsai 42. LijJtik 19. Magy. acél 126. Waggongyir 40. Rima 117. Forn^r 10. Ciuttmann 40Ö. Nem/clt fa 383. Hazai (a 63. Ol.i 480. Nasici 1770. Városi 65. Nova 17*.). Államvasút 374. Trus/t 179 Cukor 21.100. Georgia 263. Mezóhegyesi 105. Hal-kereskedelmi 17. Izzó 1075. Auer 798 Rísz vény sór :?». Cjchwindt 2J». Egiu 59. Gyapjumosó 35. Karton t\'/X Spödium 78. Hungária műtrágya 113, Cliinoin 7. Bárdi 12. Brassói 346. Hangyaipar 20. Magyar-német mező 08. Őstermelő 189. Gumiul 205.\' Telefon 125.
A Magyar Nemzell Bank hivatalos árfolyamai
<<!(< iiuk
0»ib KbRI ÜU
11. J 1144 ICKO \'liM
i;i»i/«i »)i>nui wam
410 Ml ttCi J»«l
mii <>0\'& l&tt :*7i iwu
)
Uj repcét, uj búzát és uj rozsot
legmagasabb áron és legkedvezőbb feltételek melleit vásárol a
Nagykanizsai Fiókja
Sürgönyeim: Oikcr. — Telelőn 151.
Sugár ut 2. szám.
I.í|,l ín.k l\'tjű IM.I ttid le: II711 I Hcnií Kiunna U.\'IO >1111
üevlilk .WIIMI*. Hiirwii e.!(,l< 1143-1
r.KUu \'MCOlUOl Mum uri\' Lkli. I4tt.11 T<?itUl. 11,71 IUM Kllwlllia. III.I IIIH l..i0. IIIOC04I7CO(
MÜ..4
M..JÍ..
Piri,
s,mu
3vji »•!
rl:o>7iuo imi )ru l.U HM
-II
Ikil IHJ*
10 wo nr.o
Zürichi zirlo\'.
Cmli 1707 50. London 210159 Níwiorl 116 75, UfUHCl 2625—. ífi.llnud 112*— HollinJ 207 15 Berlin 123 . Wien .2 70 So\'.ü 377 50. I\'iij. 15ÓO Badi.-tii 72-25 V«rt^ 9350, Öokiieil 237 50, BeljfAO l<35
Terménytőzsde
Irinyut imcrtfcil hitli al.tl ktnylrnug. vjkbin silliid volt. t£)th cikke\'. iaitottik maradlak. IIiuji 5\'.0/-7.00, rozi 2-.0J ko-loiilvsl drjgull.
8o2« llinv. 76 kí-ot 507500 StOCOO. 7, lg520000 -52S007. Cjívíh vld. 76 ke . 50500\' SOLM.mi; oi5175Xi 52/50 roll 457 500 -460000, n] [Inteti 21 V.O.\' 217 500, l.karinfnv árpi 340.000 350.000. k.lltl 250000 260.000. koif.i 230 OjO -23S.003, ut 420000 133000.
Scrtésvásér
rtlli.íjlji 344, elsil ilMnnl vlsiunnrjdl 153. I. rendd Oicg IH 750. II. rendo 0to 17.XX)-I3\'750. II.!.I 10700—20Ó0O, kOK-píJ 19700-20.000. konnyu 14007 17-500
Ziilviliron rt.li". fr!\':»)lls 4 drb. inti ..ilnd elkeli » fenll iiAkon. Vidékre élve ef i£jllttolUik 1 dr:, cl Irinyzat lariyln.
Ktaoo: Zrínyi Nyooioi,lp.r tl KOnyr-koreftkcdO, RT. N«gyk«nizui
5876 1.925.
Tárgy: Mezőgazdasági termények
lüztól való megóvása.
Hirdetmény.
A 44 200 1924 B. M. körrendelet érlelmébcn közhitré te-szem. hogy a mezőgazdasági terményeket külön engedély nélkfll csak belsőségekbe szabad behordani, azokat olt tartani és kicsépelni, amelyek a legközelebbi lakftházlól, gazdasági épülettől (magtár, kocsiszín, istállő) legalább 100 méter, illetőleg 2000 keresztnél kisebb mennyiségű termény behord.lsa eselén legalább 50 in. távolságra vannak és a szomszéd asztagától, kazlától, boglyájától legalább 15 m. távolságra fekszik. A távolságokat mindenkor a kérdéses belső területnek (szértlnek) az emiilett épületek, illetőleg a szomszéd osztaga felé legközelebb eső szélétől kell számítani.
Oly belső területekre való be-hordáshoz. amelyek a fent előadottaknak nem felel meg. a városi tanács engedélye szükséges. Az engedélyezés iránt a kérvények a hirdetmény közzétételétől számítolt 15 nap alalt kell benyujtani. A később beadott kérelmek figyelembe nem vehetők.
Mindazon kisgazda, jkl terményeit a belső területre be nem szállíthatja, köteles azt a kijelölt közös szérűkre szállítani.
Ugyanazon rendelet értelmében felhívom azon kisgazdákat, akiknek földjeik gőzerővel berendezett vasulmentén fekszenek, hogy a beérell termények le-aratását és eíhordását. is a vasúthoz legközelebb eső részén tartoznak megkezdeni.
A learatott termények a vasulvonalak mentén a sínektől minél távolabb, de legalább 100 méter távolságra szobád csak összerakni.
Akinek a birtokán a termény ilyen távolságra. — a kerület keskenységénél fogva, — nem helyezhető el, terményeiket onnan a legrövidebb Idő alatt el-horsjanl kötelesek. — Aratáskor köteles pályamenti gazdaközönség a tarlót a vasút mentén legalább 100 méter szélességben az aratók nyomában haladéktalanul feltiszlogatni (felgereblyéz-telni) és az első kereszt (bog-lyasortó!) 5-10 méter távolságra a vasút felől legalább 3 méter szélesség védőszántást végeztetni.
Az egyes birtokrészletek védő szántásának egyvonalha kell es-niök, mert a lépcsőzetes védő szántások a futótűz mellett nem nyújtanak védelmet.\'
Akik fenti rendelkezéseket és tilalmakat megszegik vagy kiját-szák, amennyiben cselekményük súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágás! köveinek
el és 15 napig terjedhető clzi-rással és 120.000 koronáig tcr. jedhető pénzbüntetéssel büntethető.
Nagykanizsa, 1925. május l én.
Polgármester.
Apróhirdetések
Ki iprtelnUUt 4l;i 10 u6lf VXO K. A Unui t inujit.} wlml ím llóllüi^.i „1x,,
•Ii) clíic f(««l*rv36 •
SoHÖrl állást keres okleveles wllír is -gé\\>tii BSvebb telvlUgostUíMl wdiil Krámer ZolUn Tulipán Aruháx. IHj
Egy kisebb fOsxoros fiókos ványt ti egy pultot megvételre kerestek Somogyi Testvérek._
Megvételre,, Veresek lehetőleg OXtt-es fénykópoxŐ-QÓpct. Clm a ktidóMa.
"~Háxmesterl állást keresek azonnill bclépisre. Clm: Tólli János. Ktstakos. 1308
eladó vendéglősztbadkizból teljes berendezésiéi Orszlg u. 23. Simon Jázscl. 1311
Két szobás lakás azonnal kiadó. Értekezhetni Knztnczyutca 35. 131$
Eladnám Klskanlzsj. Alsótemeló-atei 23 sz. alatll hiumal. azonnal beköltftxheló lakással. Ugyanott eUdó 3 kas méh. I?8t
Kelesek kisebb tojcsarnokl beremle-zést megvételre. Készleles ajártlatol Jel-csarnok\' jeligére a kladótilvaUt tovlBWU
Óriási alkalmi wótcl 1 Leány kalapok 85 ezer, hölgy kalapok 135 ezer. lcliét panama 195 ezer. Modellek nagy választék-Imii érkeztek. Klein Józset és Testvére. 1290
Saját lermésa kcrecsenyt ssxlali és nehéz 1917. áwl termésű poosonya bor kopható lakásomon klstételekben (literekben Is). im
REMETE, Suflár-ut 6. sxám.
Külföldi reioita bUkkfaszén csoci»k;>1í« C kimérve kapható léctalvl Bodor ZolUn (akcreskedésében Sugár-. Rákóczl-ut sar^ ] Telelőn 157. ^
Jó mlnóségO uradalmi toj állandóan kapható litcrcnkint 4000 K-órt a naoykenlJtsal majorban.
Egyetemista mérleg képes könyveli magyar, német levelezésben írancla és an^ci nyelvben Is jártas esetleg InslructorljodJssil. nyelvtant nltássalats egybekötött állási keiet
Clm a kiadóban.____
KitOnö zongora eladó. Om hivatalban.
kLitt-\\7Ü
..Tltánla" mosógép kályhával, deszka ágy lalvédó, ruganyos madrác eladó. Cloa
A belváros területin egy kétszobls utcai lakás áudó. Clm a kiadóban. ISJ1
Eladó ei ,
költözhető lakással.
nagy kertes ház azonnal be-•sal. Vörösmarthl-utca 9. I3w
Kisasszony, 4 polgárit végzete. Irőnó, pénztárosnő vagy aboz hasontó keres. Clm a kiadóban.
Eladó
Varaudi u.
" Révai nagy lexikonnak ellő tizennégy koiete. egy gyermekkocsi, két ruj-.....ó. BJ "
nyltógép eladó. BaraXk 17 C. pavtllon.
szemkórház.
1325
Kinlzsí-u. 17. u aUtt elidók ágy"*
mflek és bútorok.
Eladó Magya: u. 158. »x. alatt egy
Keresek 200 kataszteri l»o!d kc-rtJ príma blitok bérlclet őszt átvételre. Maróthy István, Vasszécsény._
Eladó egy 500 "literes lejfölöxőgjp-Janka-puszta u. p- Murakeresztur.
Vasúthoz közel nagy. yitágös I»táj4 rakUrnak vagy műhelynek Is alkalmas, m-adó. Bővebbet Knzlnczy-ulca 49. u
Képkeretezést
ov/»l, kör és szögletes kere- _ tökben, minden szín és azé-lességben szakszerűen végez
I0?J) május 3.
ZALAI KÖZLÖNY
május negyedikén reggel jelenik meg
(FÜRDŐÉLET ÉS SPORT)
hVlelös szerkesztő: Kempclen Béla Szerkesztősége és kiadóhivatala Nagykanizsa :: Főút 5. sziin.
Előfizetési árak:
Negyedévre .... 25,01X> K
Fél évre.....K
Egész évre .... IOO.OCO K
Hirdetési dijuk:
cuész oldal egyszeri hirdetése 450.0UI tíl ,. ,.
nen-ed ...... I»J«0
nyolcad ,. „ gS?
tizenhatod ., 35.000
Hirdetéseknek többszöri lel-adisa esetén árengedmény. A hirdetési dijaknak tele előre, tele pcdin a hirdetés lejarta után fizetendő Apróhirdetés minden szó 5t» K, li) szóig 5WX> K. — Az összeg tevétbétyegekben is beküldhető.
Egyetlen próba
és meg fog győződni, liogy
a jásxkarajenöi
természetes
keserűvíz
ize jó, hatása enyhe, biztos és fájdalommentes.
Főraktár:
Kapható mindenütt I
EnWtiUtl uv(iok. «pt, ni) 4i kíuWny kueKWt*
A P E N T A
■ Ifjiobb l<nn4M<<ci kcscrdvlx. Vní.Wp»l.«l»: KÖVES ÉS TÁRSAI R. T.
Budapest, IV., Váci-utca 42. Telefon i J. W-Cö., J. 151-25.
RlánrÁt legmagasabb ncpuei napi árban és előnyös feltételek mellett elővételben vásárol ím
LÁSZLÓ IGNÁC cég
Nagykanizsa. Telefon sio.
SZANDÁLOK
szeges és varrott kivitelben, vászon cipók (chér és színes bór vagy gumitalppal, férll, nól, gyermek és biby cipók boxból és ló-sevióból. — Bakancs sváb mamusz és különbözó komót-elpók állandóan raktáron
GLASHERERNŐNÉL Budapest, VI., Király-utca 16.
It. udvar bilrt (Doblif kJiir). - Cuk vlsiontctad^koak t -KMbíIh li]tgy<«k<l. vagy ml"llt kaiíöx. 1X0
Ehrenstein Károly és Társa
uri- és női divatáruháza
T.i.1. 221. = NAGYKANIZSA = FS-ut «•
6SJT Mélyen leszállított árak! ~MI Rőfösárnkból feltűnő olcsó árak!
Úgymint: kartonok, knnavásznak, zefílrck, sima és hímzett grenadlnok, női- és féríiszövetek, voll, sehewlott és kazánok, törülközők, glott és karton kötények és glott alsóruhák, slb.
Uri és nfii divatárukból óriás- nagy nélasilék!
Kérfi és női ingek, alsónadrágok, puiia és kemény gallérok, kézelők, kötött és sclycmnyakkendők, női-, férfi- és gyermekharisnyák, cérna, karlsbadi és bőrkeztylik, zsebkendők, női és férfi ernyők, nadrágtartók, kézikofforck, retlkDIök, női kötött mellények. kötő, iuinper és bongvorpantutok és az összes rövidárucikkek.
Női ruhadiszek és divatgombok!
Csengery-ut 0. szám alatt levö
üzlet
berendezéssel együtt azonnal kiadó. =====
ÍPT Vágja ki
Prima félgyapju szOvct-ból öltöny ......... 1,000.000 K-tól
Kitflnó gyapjúszövetből, legutolsó divat ...... 1,700000 .
Tiszla gyapjú "kamgarn-őltöny............... 1,300.000 .
Tiszta gyapjú angol szövetből ... ... .T. ...... t,500 000 „
Legújabb .Wypcord" öl-- és fclüitő

CZIBOLY FERENC
toriy és felálló ...... 1,500.000 .
Prima zsakctl-nadrág ... 350.000 . Burbcry mosó-őltőny ... 850.000 . Kilünú Peácsevics-öllőny 700.000 . Divat sclyeni-inéllériy ... 350000 . EzenkivúimlndcnemO rulláka legolcsóbb árban. — Nöi koszlűinők és kabátok fazondija 400.Ü3Ü koronától.
férfi ésstöi Erzsébet-tér 15.
Elsőrendű munka! \\ ŐZT Tisztviselőknek 10
szabónál
Legújabb divat, engedmény 1
a
A cipőkrémek
KIRÁLYA
Mindenütt kapható.
AJagántanulój^igyeliriéb^
Összevont vizsgákra és érettségire telje* anyagi felelősségiül késilt elő vidéki tanulókat s IlOROSS-GÁRDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákóczi-ut 57 a. Tisztviselőknek részletfizetést kedvezmény. Klváló.Jegyzetekl Ul
hogy háztartásához |ó, de amellett olcsó szappant használjon.
Sok pénzt takarít meoi
ha ebben szükségletéi az clsó es legolcsóbb lorrlsbót szerzi be.
Elsőrendű Szlnszappan (mosó)
1 kgr. 14.000 korona Kókusz (mandula) mosdó-szappan 1 kgr. 24.000 korona
PERÉNY1, Mágyar-u. 22.
1 tucat .Kraos- 9X" l\'«<" l"000-10 dib. .Salrnp* naplény vagy
gáztény 9X12 l>»pl"- 5000.— Oondossn ossreválogaloll késztetek és dúsan felszerelt raktár foloolhkokben. Ulbslgazllissal készségei szolgál díjmentesen
FISCHEL FÖLÖP FIAI
N»GYKA»IZS«.
Kerékpár segéd motor „Rotl."
J. A. P. Blackburne motorok. Alblon
J. A. P. Sturmey-Archer SsStt.rz illlSl — MolofS.iíhplr ,IUU<*i.k KubuMloiúk — t\'o,am»UZ U7
Automobilé. Pneumatik Rt Bud.po.t, VI., Jókai-tói-
Mindennemű és méretű
tölgy parketta
gőzölt dió, gözölt bükk, kőris, tölgy ís mindennemű keményfa anyag minden méretben, valamint a világhírt! valódi ETERNIT pala békebeli minőségben minden méretben kapható mo
Eppinger I. és Fia
deszka. épQletfa és építkezési nnyug .kereskedésében - Deák-fér 5. sz.
. Vigyázni 1 Csaksz n valódi Eternit, melyen minden darabon .ETERNIT* van nyomva
ZSOLDOS MflGftftTfltiFOLYflM
Budapest, VII. Dohány-utca 84.
Teletöm Jöttcf IZ4-4T. Ax orixAK ^le^rí^lbb is ^legismertebb
A legjobb sikerrel készít eló középiskolai magánvizsgákra, érettségire vidékieket is
R*»xlctllzet<»l fcedvexmtny. Teljes anyagi felolösség.
BERETVÁS PASZTILLA
a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja
VACUUM OIL TOMII l I.
gyártmányai Elsőrendű Sunflower Sálon Petroleum kastélyok és lakások világítására traktorok és motorok hajtására.
Autó és Motor Benzin Benzlnod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Oargoyle" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésére „GargoyleMEtna Heavy Médium spec. gépolaj gőzgépek és\'mindennemű motorok részére,
továbbá mindennemű
Eépolaj, cjópxnir,koceikcnö ustó, arbolinoum, kátrány megrendelhető mindenkori legolcsóbb napi áron
Strem és Klein
főciirusltóknál 437
NAGYKANIZSÁN.
WALTÉR magántanfolyam Budapest, VIII., Rákóczi-ut 51.
Előkészít középiskolai összevont magán-
vizsgákra, érettségire, vidékleket U. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
Df. n«»<h-r<k
Skabosan-kenőcs
witoSKABOFORM"^^
l.«Khttntfjirb mcguCnUII • viszketegséget,
•Omörl, Wvíit, tOh<»iírtt. Nem plwkil. mgI»Uo, luppil U h«»ialLh»t4.
Tyúkszemet, i^him»rV«i ÜSS;,, CAHHABIM
Kap^utó mlntito lyijymdlrbin.
6350/1925. Versenytárgyalási hirdetmény.
A gyeptelcp épületeinek tatarozására, valamint uj vasbeton kerítésének létesítésére zárt Írásbeli versenytárgyalást hirdetünk.
Az ajánlatok f. hó 7-ének d. e. 11 órájáig a v. mérnöki hivatali iktatóban nyújtandók be.
A kiírási művelet mindkét munkára egyenként 10.000 K-ért a v. mérnöki hivatalban hétköznapokon d. e. 10 -12 óra között megkapható.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1925. évi má-
jus hó 1-én.
Polgármester.
Korpavári Körjegyzőség-411/1925.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a
vadászatijog
Palinban 1925. máj -S 10. d. u. 3 órakor a körjegyzöi irodában, Korpaváron 1925. máj. 17. d. n. 3 órakor a községbiró házánál. Újudvaron 1925. máj. 24. d. u. 3 órakor a községbiró házánál nyilvános árverésen haszonbérbe adatik.
Feltételek a palini körjegyzőnél megtudhatók.
Palin, 1925. április 30.
Körjegyzö.
A világ legjobb cipőkrémje
Magányos úriasszony
20 lxi*. i híxUrUi uUnvVn igib»n (Vif^\'j kíilmuniifun. yjrríibia i.=JV:iül üty, hl-UUtn arc bit kitt. KyjoM •jír.\'jinl r.Hjüb ,1 t\'.ulfíi hJ/Lmco/ llfiuis! i\'t>:k»flk $*«<» »;i»in«v .Aii«ini»»»otí<\'" Jf »■-•«\'. RUDOLF MOSSE Mr<kt« IroJáb*. OVŐR. .V«i;vcSi>U-u(c.t 20. Wrt(R«k. IÍ2I
Éríesitem
a Nagykanizsa város n. é. közönségét, Itogy az uj
elfoglaltam és müködése-inot megkezdtem.
Minden hozzánk tartozó iiitinkAt a tegszakszeriieb-ben végzünk.
A n. é. közönség szives pártfogását kéri
Galba István
gyepmester.
ZAt.AI KÖZLÖNY Duiiáiitnli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság
Budapest Mmm Községi ÉielmlszBrárusító Qzeme
t.j jaJc>ol>
■ ■ \' . n valamint egyét) élclmicikkcl
tOjaSfy fóaromallj ,„ i n d e ti mennyiségben, azonnali Ucozpcnzfizeiés mellett, a legjobb napi árakon, állandóan átvesz. Helyi biiominyi bcvítirlik folvíletgek. "a" TJvirill ctm: BalAi. Iu»*0.»«Nngykonlí... Vlroil Iroda íi rakrir: C.on(|cry-u« 14. al.tt (Nirfor-ulci urokj^
■ XIV.magyar királyi
S6.000 sorsjegy
Osztálysorsjáték
Z\'i.OOQ nyeremény
legnagyobb nvereiiiíny szercnejíí cselben
3.000,000.000
A(bárom milliárd) korona
1-Jutatom A kétmilliárd K L 2 nyeremény I nveremény A cgvmitlfárd K l t nyeremény 1 nyeremény A Kfl millió K 1 nyeremény A -100 millió K I nyeremény A 300 millió K
1 nyeremény A 200 millió K
2 nyeremény a ICO millió K I nyeremény a CO millió K 1 nyeremény A £0 millió K
3 nyeremény A 70 millió K és még számi* kisebb nyeremény
ősszeícn 27 milliárd és 5 millió koronn.
I. osztály húzása
május 13. és 15
ÉRTESÍTÉS!
Értesítjük a nagyérdemű közönséget és L rendelőinket,
^ hogy megérkeztek a
^ tavaszi szöveíujdonságaink,
Ktsíiiönk .njit melyből mérték ulán készítünk a legújabb divat szerint
.xBvesonk- kedvezi fizetési feltétetek mellett uri UltönyOket.
"in-" Becses piifogásukat kérve
.iw„,«k..u LIDITT ÉS JOÓS szabómesterek.
\'925 május a 1841 925.
Felhivás.
Általános kereseti adó, jövedelem és vagyon adó bevallások be.nl.1sj tárgyában.
A m. kir. pénzügyminisztérium 1925. évi 33.352/925- sz. kOrrcnitc-lele folytán felhívom a közkereseti és betéti társasagok tagjait, hogy a; 1925. évre szóló általános kereseti adó, jövedelem és vagyon adó be-vallásikat folyó évi május hé 15-ig okvetlenül adják be.
Akik a vallomásokat fent jelzett határidő alail be nem adják a megállapított adónak 100%-át fizetik pótlék fejében.
Városi adóhivatal
Nagykanizsán, 1925. ápr. 30.
Horváth
ndóu^yl Mjmvc»6.
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAKCIMTÁRA
mely a legelőkelőbb fővirosi és vidéki cégek névsorát és legfontosabb adatait tartalmazza s ezért különösen bankok, biztositő társaságok, szállítók és nagyobb cégek részére elsőrendű és modern használati kézikönyv
kapható 25.000 kor.-ért
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál Király-utca 40. szám, L em. 4. (Távirati Iroda).
Minden doboz sarkában pörkölt szemeskávé van!
(Kilogrammonként kb. s003 korona éltékll)
Kávéjába ezt tegye!
Válogatott cikóriából készült t
Nvoidmoii » Zriny. 1-yovWpar és KOnyvVercíkeJés K.-T.-nál. Ngyakanizsán.\' (NyomdavnMA: Oter.bcck Károlyi
64. évfolyam, 99. szám Nagykanizsa, 1925 május 5, kedd Ára 1880 korona
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
A pénteki minisztertanács
tárgyalja a költségvetést
Aranyalap és papírkorona számítás — Értekezlet a pénzügyminisztériumban
Budapest, május -I
A hét első n?pja rendszerint szünetet jelent a politikában is. így volt ez ma is; nem is történt egy értekezlet kivételével semmi olyasmi politikai esemény, melyet a krónika-irónak külön kellene kiemelnie az egyéb hírrovatokból.
Az értekezlet — inkább szakelőadók tárgyalása — ma délelőtt Bud János pénzügyminiszternél volt, melyen részt vettek Szabóky Alajos és Vargha Imre államtitkárok s Jakab Ödön miniszteri tanácsos, a költségvetési osztály vezetője. A tárgyalások a költségvetésről folytak, mely a pénteki minisztertanács elé kerül.
Ugy értesülünk, hogy azt kél alapon készítették elő é^ pedig aranyalapon és papirkoronában való számítással íj. Egyes tételeknél ugyanis szükség volt arra, hogy a papir-koronában való számítás is megmaradjon.
A rendes költségvetésen kivlil pótköltségvetés is készül a beruházásokról. A beruházásokat felölelő pótköltségvetés előbb a Népszövetség pénzügyi bizottsága, illetőleg a népszövetségi főbiztos elé kerül. A beruházásokról egyébként Bethlen István miniszterelnök és Bud János pénzügyminiszter junius elején Genfben tárgyalásokat fognak folytatni.
Iwktutfrég é* kiadóhivatal Pö-at 5 Intenuban-Töeloa 78, nyomd* 117. ttim
BELFÖLDI HÍREK
Vidéki pénzintézetek uzsora-politikája. A Somogymegyei Gazdasági Egyesület évi rendes közgyűlésén gróf Somssich Miklós elnök hosszú beszédben ostorozta egyes vidéki pénzintézetek-uzsora politikáját s felhívta a gazdatársadalmat az etéren észlelt panaszok jelentésérc, hogy a Magyar Nemzeti Banknál megtehessék a lépéseket megtorlás iránt.
Jégeső és felhőszakadás Miskolcon. Miskolcon szombaton délután nagy felhőszakadás volt. 16 ház és 100 egyéb épület a hegyekből lerohanó viz sodrában összedőlt. Rengeteg baromfi és más háziállat elpusztult. Szilvásy Sándor százados lakásába beütött a villám, zsebében az aranyórát megolvasztotta, ő maga súlyos idegsokkot szenvedett. Eddig nem tért eszméletre iem.
Kislakások építése. A kormány a mult hó folyamán 8 5 milliárd koronát vett igénybe az állami kislakásépitő-akció fejlesztéseinek céljaira, a jövő évi költségvetés terhére, a kényszerkölcsön számlájának visz-szatérifendő előlegeképen. Az idei költségvetésben erre a célra kétmillió aranykoronát irányoztak elő, mivel hitel nem állott rendelkezésre, ami azonban elégtelennek bizonyult. A lakóházak az állami tulajdont\'képező telkeken épülnek fel és a lakásokat bérbeadják, esetleg eladásra kerülnek.
Tisza István emlékünnep. A Tisza István Tudományegyetem vasárnap a református kollégium dísztermében ünnepélyt rendezett gróf Tisza István emlékezetére. Leleplezték gróf Tisza István arcképét és azt a plakettet, melyet gróf Zichy János az Alföldi Közművelődési Egyesület elnöke ajándékozott az egyetemnek.
Vánicsomagok kezelése. Illetékes helyről kapott értesülés szeiint a pesti vámcsomagok kezelésére vonatkozó rendelkezések tekintetében a következő változások történnek: 1) 14 nap alatt kell benyújtani a behozatali engedélyt a vám köz vetítő postahivatalhoz azon csomagok után, amelyek az év január l-e után is még behozatali engedély alá esnek. 2) 14 nap alatt kell benyújtani a vámhivatal által esetleg kívánt áruszámlát.
Tintával akart öngyilkosságot elkövetni. Besi na Márton fiatal iparost zsebtolvajláséit előállították a főkapitányságon, amikor a kihallgatást cszközlO rendőrtiszt asztaláról felkapta a lintásüvegct és annak tartalmát öngyilkossági szándékból ki akarta inni, de a rendőrtiszt kiütötte a kezéből a tinlásUvegct, hogy csak kevés tinta jutott Besina gyomrába, akin a mentők gyomormosást alkalmaztak.
Magyar találmányú uj repülőgép. A magyar találmányú Dongó repülőgépet József kir. herceg, Ra-kovszky Iván belügyminiszter és számos előkelőség jelenlétében mutatták be. A bemutatás szépen sikerült és a szakértők nagy elismeréssel nyilatkoztak az uj magyar rc-pülőgépjől, melynek statili\'ása, biztos emelkedőképessége, gyorsasága felülmúl minden más gépet.
Somogymegye a béke-revízióért. Somogy tö:vényhatósági bizottsága tegnap kö-gyüléscit foglalkozott a Magyar Nemzeti Szövetségnek a béke-fcvizióra vonatkozó áii-a-tával s azt egyhangú lelkesedéssel magáévá telte; egyben elhatározta, hogy ennek sürgetésére feliratot intéz a nemzetgyűléshez és a kormányhoz. Utána gióf Hoyos Miksa a római incidens ügyében szólalt fel. Beszéde végeztével lelkesen éljenezték. •
KÖLFÖLBl HÍREK
Nemzetköziszikratávbeszélő hivatal. A nemrég alakult nemzetkőzi szikratávbeszélő hivatal május elsején Genfben megnjilt.
Lengyel nemzetközi iparvásár. Varsóból jelentik: Poschcnben vasárnap nyitották meg ünnepélyesen a lengyel nemzetközi ipirvásárt.
Lengyelország nemzeti ünnepe. Tegnap Lengyelországnak nemzeti ünnepe volt, amelyet az ország egész területén ünnepélyes keretek közt ültek meg.
A Japán robbanás. Tien-csínból jelentik a lapoknak: Robbanás következtében a Se-csuani arzenál elpusztult. 40 ember meghall, igen sokan megsebesültek.
A zeneművészeti főiskola olasz megvilágításban. Rómából jelentik: Az Epoca Idea Nacionale és a Resto Carlino hosszabb cikkben méltatja a budapesti zenem üvészeti főiskola " jubileumának jetintOsígét és részletesen foglalkozik a főiskola történetével.
A francia községi választások. Vasárnap országos érdeklődés melleit folytak a francia választások. A fővárosban 80 választókerület közül 3.1-ben még pótválasztás lesz. A kommunisták minden vonalon súlyos vereséget szenvedtek. A választások teljes rendben folytak le. A kormánytöbbség az egyes városokban részint megmaradt, részint növekedeti.
Rcinitz Jakabot elítélték. Szat-márban befejezték a Reinitz-bUnügy tárgyalását. A Injnaü órákban hirdették ki az Ítéletet, mely életfogytiglani fegyházra szól, minthogy a román töt vény nem ismeri a halálbüntetést.
Véres kommunista zavargás Párisbau. Pá;isi távirat beszámol arról, hogy vasárnap a kommunisták és a rendőrség között véres összeütközések voltak, melynek folyamán többen életükéi vesztették.
A belga parlamentet feloszlatják. Brüsscii jelentés szerint parlamentáris többség hiányában az ösjzcs kormányalakítási kiférietek meghiúsultak és Vande:weldc után Brocke-wilde gróf is visszaadta a ko inány-alakitási megbízatást. Ecéit a kiríly ügyvivő kormánál fog kinívezni és előreláthatólag feloszlatja a parlamentet.
Anglia ellenőrzi Németországot. Az angol kormány uj katonai ellenőrző bizottságot kltjd Németországba a német L-szerclés ellenőrzésére.
Smith Jeremiás a r\\Vúoldu-ban kijelentette, hogy Magyarországon a legszívélyesebb fogadtélásra t;:lált és a kormány minden lehető rnódon támogatja. A magyar pérzügyek* stabilizálása rvtíakcpen már meg-
irn: Egy bóra 30.000 koíoaa Három hóra.........- 90.000 korona
történt. Smi:h kijelentette, hogy Magyarország államháztartását már hat hón?p alatt egyensúlyba hozták, noha a kölcsönnek csak egyharmadát vették igénybe, a másik kétharmada éiinlctlcnül fekszik tartalékként egy bankban. Föltehető, hogy a kormány a kiadásokat ezentúl is a bevételek keretei közé szorítja. Elmondotta még Smith, hogy május 6-án tér virsza Budapestre, ahol még egy esztendeig szándékozik maradni.
Országok „leszerelési" politikája. Az olaszországi légiflotta újjászervezésére ujabb 900 millió lirát szavaztak meg. A jelenlegi olasz légiflotta létszáma jelenleg a következő: 2410 tiszt, 4100 főnyi legénység és 25.029 segédmunkás. Vagyis Olaszország is „leszerel".
Sí (üiepit Ktélye
Nagykanizsa, míjus 4
A nagykanizsai Oltáregylet, amely eddig is kivált mindenkor mély erkölcsi laitalmn síinelőadások rendezésivel és hangulatos színvonalon illó estélycivcl. vasárnap este ismét egy minden tekintetben sikerült szin-elöadással egybekapcsolt estélyt rendezel! P. Miilés Hilár egyesületi igazgató, polgári leányiskolái hilok-tató vezetése mellett a Rozgonyi-tilcal iskola tornatermében, amely ez alkalommal zsulolásig megtelt diszcs közönséggel.
Az estély fényponlja az tlgyesen megrendezett Kincs Is-tván .Rabbilincsek" cimü három felvonásos társadalmi szinmll előadása volt, amely Kincs IsKán ismert egészséges, zamatos humorával, erkölcsi igazságaival elénk tárta a liilvesi és anyai kötelességétől szabadulni törekvő, a maga saját külön egyéni éleiéi élö modern inai asszony lipusát és a sajlíi hatalmát és szerepét a társadalomban.
A műkedvelői színészek minden igyekezetükkel arra törekedlek, hogy minél jobban érvényre jultassák a szerző intencióit és szép összjátékukkal valóban elismerésre méltó játékot produkállak. Mégis külön ki kell emelnünk Sió Katicát, akinek eleien lUzrfll patlant Rózsija a nyilt szinon is viharos lapsokat provokált. Sok oldalú szerepében oly otlhono-ssn mozgott a színpadon és oly intelligens játékot produkált, mely őt az előadás legjobb szereplőjévé tette. Túl Mariska igyekezel! magit beleélni Kaján kishivatalnok feleségének kitűnően kiaknázható szerepébe. Jaléka közvetlen és meleg szi-nezctlt volt. Bajosak voltak az újság manók: Slozarck Zsóíika (vezércikk). Pdkai Mancika (művészei), Martin-cscvics Ilus (napihir), Varga Mariska (Szinhiz és irodalom), Sió Luei (apróhirdetés), frappáns szöveg előadásukat sokszor megtapsolták. Epi-
2ALA1 KÖZLÖNY
nem azon van, hogy tagjai sorában mindenki megtalálja a maga helyéi.
A Zrínyi TE megelégedéssel tekint-hel az clmull esztendőre, amelyen nagy munkál végzcll. Tagjainak száma 1055, ebből ifjúsági 234, alapító lag pedig 15.
A lennisz osztály teljesen önerejéből tartotta lenn magit. A 83 tagnak 4 pálya állott rendelkezésre. Ujabb áldozatkészség lehelövé lette a pályáknak még jobb karban való tartását. Az osztály elhatározta, hogy több városközi mérkőzést rendez országos verseny-játékosok meghívásával.
A labdarugó osztály legtöbbet szerepeli az összes osztályok közül. Az első csapal összesen 20 mérkőzési játszott és pedig tizet a helyi pályán, tizet pedig a vidéken. Győzött 11-szer, veszteit J-szer, eldönletlenOl mérkőzött 5-szőr.
A második és ifjúsági csapatoknak ugy a barátságos, mint bajnoki mérkőzések alkalmával lehetőségei nyújtott arra, hogy tudásukat clő-mérkőzések alkalmával fejleszthessék.
A vívó osztály csendben, minden feltűnés nélkül végzi a maga nevelő munkáját. A legszebb eredmény, amit az osztályvezető Szombathy és /tar oktatók javára kell irni, hogy a nagykanizsai iljusággal megkedveltették a vivisl. Az osztály tagjai az egész tél folyamán szorgalmasan látogatták a vivó órákat s a nagy érdeklődésből is következtetni, hogy az egylet rövidesen olyan vivó nemzedékel nevel, amely országos viszonylatban is meg fogja állni helyét.
Az atletikeri osztály szerezte a legtöbb dicsőséget. Az egylet atlétái nyolc versenyen vettek részt. Hogy mii produkáltak, bizonyítja, hogy a nyolc versenyen 30 első, 21 második, 13 harmadik helyezést értek cl. A csapatversenyeken nyolcszor kertinek ki győztesen. Legutóbb pedig Kajvisvárt nyerték el másodízben a kerületi mezei futócsapat bajnokságot.
A tornász osztály megfelelő helyiség hiánya miatt az elmúlt évben nem működött.
A mindenre kiterjedő részJeles jelentést a közgyűlés helyesléssel vette\' tudomlsul.
Dénes Jenő ezután a zárszámadásokat és a vagyonkimutatást terjesztette elő, melyre a közgyűlés a felmentvényt megadta.
Tabajdy elnök ezután bejelenti a vitéz Bobest Mátyás távozásával meg-
üresedett alclnflkségel. A legnagyobb köszönettel és hálával adózik a maga és a választmány nevében vitéz Bobest Mátyásnak, az egyesület megalapítójának és javasolja, hogy a hála és ragaszkodás kifejezése mellett a közgyűlés szavazzon jegyzőkönyvi köszönetet vitéz Bobest Mátyásnak és válassza az egyesüld disztagjává.
A közgyűlés élénken ünnepli vitéz Bobest Mátyási, jegyzőkönyvi köszönetet szavaz neki és disztagjává választja.
Majd négy választmányi tagot sorsolnak ki Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök, Gazdag Ferenc püspöki biztos. Rubint Károly DV főfelügyelő és StuUer László állam-rendórségi főfelügyelő személyében.
A közgyűlés ezulán áltérl a tisztikar megválasztására.
Finta József titkár indítványára a közgyűlés egyhangúlag megválasztja.
Elnök: Tabajdy Kálmán földbirtokos.
Alelnökök: Oricy György dr. kir. közjegyző, Pelrik Dezső DV osztály-mérnök és viléz Horváth Gyula.
Titkár: Finla József.
Számvizsgálók: Zalaváry József, Lányi József és Starnpf Zsigmond.
Választmányi tagok: Sabján Gyula dr. polgármester, Rubint Károly DV főfelügyelő, Gazdag Ferenc püspöki biztos, Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök, Dénes Jenő állampénztári tanácsos, Bódogh Ferenc állam-pénztári főtiszt, Káln3y Gyula dr. rcndótfóíanácsos, Tholway Zsigmond dr. posta-távirdai főfelügyelő, Gab-sovits Kornél testnevelési vezető, GyöntOrey István főszolgabíró, Prcsz-ler Géza „Hangya" főnök, Stuller László rendőrfelügyelő, Száva Sándor vámszaki főtanácsos, Finta József titkár, Németh Mihály polgári iskolai igazgató, Unger-Ullmann Élek kereskedő, Gycnes Lajos kereskedő és Horváth Gyula.
Választmányi póttagok: Klosz János DV felügyelő. Varga Sándor műszaki tisztviselő, vitéz Tóth Béla kereskedő, Kutassy Kálmán vaskereskedő és viléz Szabady Károly.
Osztályvezetők: 1) Atlétikai: viléz Farkas Endre és Szépudvary László tanító. 2) Fotball: Tólh László és Hordós Gyula tisztviselők. 3) Ten-nisz: Makó Gábor dr. és Csikós Jenő. 4) Vivás : Szombathy Pál ésllan Elek.
Ügyeszek: Hegedűs György dr. nemzetgyűlési képviselő és Hajdú Gyula dr.
»____
zód szerepükben helyesek vollak Sáfrány Ilonka, Mészáros Annuska, mint Kajáriné gyermekei. Somogyi Mancika, mint Varga Bódiné házmesterné, Kanyar Bözsikc, mini szobaleány. Magyar Margit és Sto-zarek Mariska, mint virágárus lányok. Kolter Bözsikc, mint postás és Szántó Bandi is, mint szerkesztő. Felvonás közöl! irredenla költeményeket szavaltak cl: Kolter Bözsi és Slozarek Mariska. A színielőadás után a szereplők és a közönség melegen éljenezte meg a színdarab rendezőjét: P. llilár egyleti igazgatót.
Az előadás megérdemli, hogy mégegyszer megismételjék. A színdarab után mindenki a buffclhez sietett, amely kitűnően gazdag voll és ahol a háziasszonyi lisztet Péter-mann Józsefné egyesületi elnöknö végezte, mig a vendégek kiszolgálásában az egyesületi hölgyek kedvcsen sürögtek-forogtak.
A Zrínyi Torna Egyesület évi közgyűlése
NagykantZM. míjuj 4
A zuhogó cső és szélvész dacára szépszámú és előkelő közönség gyűli össze ^vasárnap délelőtt a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban aZiinyi Torna Egyesület rendes évi közgyűlésére, mely a Magyar Hiszekegy elmondásával vette kezdetét.
Tabajdy Kálmán nyugalmazott gyalogsági tábornok, földbirtokos, az egyesület elnöke megállapítván a határozatképességet, a közgyűlési rövid szavakkal megnyitotta, majd a mull közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Pelrln Dezső és Dénes Jenő tagokat kérte fel.
Finla József titkár olvasla fel ezulán gondosan megszerkesztett jelenlését az egyesület mult évi működéséről. A közel egyórás felolvasásban mindenekelőtt rámutatott arra, hogy a Zrínyi TE a lestnevelés céltudatos kultuszával, a sportszeretet minél szélesebb körben való terjesztésével igyekezett a sportot mini nemzet-nevelő tényezőt szolgálni.
A Zrínyi Torna Egyesület azt a célt tűzte maga elé, hogy egy táborba kovácsolja össze és egy nagy egységgé tömörítse Nagykanizsa keresztény társadalmi!. Nem zárja ki magából annak egyik rétegét sem, ha-
Messze... messze...
Irta: Csáth Tibor
Messze... messze... valahol jártam. Valahol... messze Erdeiyországban. Tapostam Ösvényt, tapostam zárat Erdőket jártam s latiam lakat. Mrg masírozó magyar katonákat.
Messze van... És regen tártam. (S gondolatban most odaszálliarn...) ... ts nettem jobbra es nettem túlra. A kik Szamosra, a but varjaira, Néztem a kis várudvarra.
Emlékszem rdjuk.. . Mintha most látnám. Ugy érzem, mintha most is járnám, Ugy érzem ugy van mint regen, S magyar a: ur krlrien fs dítin, S hajnal esillag ragyog az egén.
Ugy érzem, hogy az idegen horda Elrepült... egy szil elhordta. Ugy írzem, hogy ugy van, mini rtgen Útra mienk az ország egészen, Keleten, nyugaton, isiakon es dllen ...
Barátom, Burka
Irta: Gylmcssy Józicf (2)
És ki az a boldog, akit szerelmedre érdemesitsz? — Mancika, a Dudás rájkája.
— Nézd, a költöttek ilyen leányt nem szabad szerelnie!
Jancsi csak nézelt, bámult rám, mint ama bizonyos cimeres jószág az uj kapura, majd minden átmenet nélkül sirni kezdett,
Uraim, hallottak már cigányt sirni? Cigányt, aki költőnek hiszi magát és akinek költó barátja van ? 1 Sirása annyiban hasonlított az emberi hanghoz mint a sakál üvöltése a csalogány énekéhez. Ez pedig meglehetős közeli rokonság, ügyel Forrt bennem a düh, nem tudtam, mit csináljak, hogyan hallgattassam el. Szerencsémre épen most ment Biró Ilus a kútra. Rákiáltottam Burkára:
— Ezt szeresd! — és otthagytam.
Menyasszonyom alig ismert rám.
Persze jóizüt kacagott, amikor elmeséltem neki a szerencsétlenségemet. Vigasztalásul pár csókot is kaptam tőle, igy kissé visszatért nyugalmam Elhatároztam, hogy két hét múlva megtartom azesküvót és más vidékre megyek, menekülök, hogy megszabaduljak a cigánvtól.
Nem volt erre szükség. Másnap reggel az én cigányom nem kivánta egészségemre az éjszakai nyugo-
dalmat, nem kivánt jóétvágyat a kávémhoz, hanem tudják uraim, mit tett? Felakasztotta magát. Váljék egészségére 1
Reggel kinyitom az ablakot, hogy élvezzem a napfényt, a madárdalt, hát az almafáról vicsorít le rám az én sirighü Jancsim. Rohantam a csendörségre, mert — másodszor is bevallom — nem nagy a bátorságom. Lemetszették a kötélről. A nyomozás kiderített mindent, öngyilkosságának oka: szerelmi bánat.
Biró Ilus vallotta, hogy tegnap Burkára ráöntött egy dézsa vizet. Ugy történt a dolog, hogy odament hozzá a cigány.
— Idvezsellek, gyenyerü virág:ál, ügy a felesigem!
— Kotródj, füstös — igy Ilus!
— Ligy a felesigem!
Zsuppsz, Jancsi válaszul egy dézsa
vizet kapott a nvakára.
— Akaszd fel magad bolond, azután beszélj ilyen zöldeket!
Burka szót fogadott. Előbb azonban még megírta a hattyúdalát, helyesebben dalait, mert kettőt irt. Az egyik nekem szólt, a másikat Húsnak címezte.
__1925 május :>
Orvosok: Sándor Miklós dr. & Rcpka János dr.
Tabajdy elnök ezután rámutat arrj a nagy munkára és fáradhatatlan tevékenységre, amit Finta József tit-kár az egylet érdekében kifejt, amiért a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szavaz Fintán3k.
A .közgyűlés után a választmány ülést\'^.ártott, amelyen több belső ügyet intéztek el.
A polgári leányiskola hármas ünnepélye
Nagykanizsa, május 4
Vasárnap délután zsúfolásig megtelt a polg. iskola tornaterme szülőkkel és tanügybarátokkal, hogy részt vegyenek a polgárista lánykák ünnepélyén. Hármas ünnepély volt ez: a csccsemővédclem, az anyák s nemzetvédelem ünnepe. Az első kettőt teljesen áthatotta a hazafias érzés s gyönyörűen kiegészítette azt annak harmadik része — a nemzetvédelem ünnepe.
A csccsemővédclem nemes intézményét ismerjük. Valóban magasztos feladatot teljesítenek a tanárnők, akkor, mikor már az iskolában bele-csöpögtelik a leánykáknak, a jövendő magyar asszonyoknak a lelkébe az apró gyermek védelmének szükségességét s annak fontos államerósitő jelentőségét.
Az anyák ünnepe, mint egészen uj dolog tárul elénk. Plander Jánosné szépen megirt hatalmas értekezésében mutatott rá arra, hogy mi az anya, hogy mennyire hat a gyermek lelkületére, egész életére az anyai nevelés, a szerelő, türelmes, mindent megértő és megbocsátó anyai sziv. Nagyon szép gondolat az anyák ünnepe s azt a jövöben még nagyobb keretek között szeretnők megünnepelve látni, mert az anya fokozottabb megbecsülésének, szeretetének, megkülönböztetett tiszteletének előtérbe helyezése nemcsak a kisgyermekekre, de a felnőttekre is kiváló lelki hatással bir.
Maga az ünnepi előadás oly sikerült voll, aminőt iskolai ünnepélyek alkalmával ritkán látunk. A bá-josabbnál-bájosabb leánykák csengő, tiszta, mély érzésű szavalatai özv. Vajda Sándorné munkáját dicsérik. Az ünnepély díszletei és öltözékei pedig oly kedves, valóban tündéri
Imc az enyém:
.Kesenem a barátságod. Minden jót sivból kívánok. K/sl kivAnja a barátod, Te Ut többé ugyse látod."
Ilusé igy hangzik:
.Neked hagyom a sivemet Mivel nem sereltél, Ides savam hiába voll, Mert te kinevettél. Itthagyom e ross világot, Fönt azs ígbt Jobbat várok.\'
Az orvosok megállapították, hogy nemi volt épelméjű. Uraim képzeljék csak cl: hosszú ideig egy félbolonddal barátkoztam, viseltem szeszélyeit. A lelkiismeretem vádol, hogy én kergettem a halálba. Éjfélenként megjelenik álmomban, üldöz, kísér mindenhová. Mit tegyek, tanácsoljanak 1 Köpessem példáját? Nem tehetem. Nctn vagyok bolond. Megnősültem. Ez se használt. Nem tehettem mást, mint önöknek elpanaszoltam a bajomat. Mondják ki: nem voltál te bűnös, sőt szolgálatot tettél a cigányságnak, mert felfedezted a költőjét.
Látom, igazat adnak nekem. Köszönöm. Jó éjszakát! (Vége)
1926 május 5.
ZALAI K02L0NY
látványt nyújtottak, aminőt csak Andersen meséi után tudunk elképzelni. Mindég Tukách Olga tanárnő finom Ízlését tanúsítja.
A helyzethez illő, alkalomszeiü énekeket Manluano Mária tanárnő tanította be.
A hazafias érzés az egész Ünnepélyen elomlott s különösen az utolsónak előadott színdarab : n Hungária a magyar tündérek között" cimü volt az előadások fénypontja.
A darab főszereplői Hencsics Krisztina (tündérkirálynő) Bilchter Edith (törpekirály), Ágh Erzsi (Hungária), Pauk Erzsi (főtündér) voltak, kik bi-. jos közvetlenséggel és szines játékukkal feleltek meg nehéz feladataiknak. Rajtuk kivül még egy egész csomó törpe és tündér vitte diadalra a szép, hazafias darabot.
A műsor többi számaiból kiemeljük Sió Anna III. oszt. tanulónak „Prológ*-ját, utána Szattler Irina II. oszt. tanuló Jancsika álma" cimü kis történetet mesélte cl, majd „Ra• chel siralma" következett, melyet Heirner Erzsi III. oszt. tanuló erős drámai erővel adott elő.
Péterke meséjét ügyesen mondta el Németh J. III. oszt. tanuló, majd a „A kis_Demcter RózsikáróP szavalta nemes hévvel Domdny III. o. tanuló.
,Harniuüik temetés\' Rákócziról emlékezik meg s Liditt I. III. oszt. tanuló adta elő hazafias mély érzéssel és kiváló szavalóképességgel.
Utána .Földrajz" következett, majd Faludl E. III. o. tanuló oktatta a kicsi elsőosztályu Martincsevicset, hogy: „határunk a tenger, határunk a Kárpiát.*
Bár ugy lenne, hogy mire ezek a szereplő kis lánykák felnőnek, újra 4frég\\ határok között teljesíthessék majd magyar honleányi kötelességüket. H. C.
Házakat rombolt a vasárnapi szélvihar
A katonaréten történt a legtöbb pusztítás — Az egész Dunántulon végigsöpört az orkán
Hat halász a Balatonba fult
Nagykanizsa, mijus I
Szép április — csúnya május. Igy tartja ezt a szólás-mondás, mely tapasztalati lények, évszázados megfigyelések eredményeiből szűrődött le s tartja magát ma is népünk köztudatában.
Az idei május beköszöntése az ennek a mondásnak érvényességébe vetett hitet nagyban erősíteni fogja, mert az elmúlt napokhoz hasonló május-kezdetre nem igen volt példa a közeli esztendőkben.
A szél óriási erővel zudult a városra majdnem két napon át percnyi szünet nélkül s az ólmosra borult ég szakadatlanul ontotta az esőt.
Városunkban a két napos orkán legnagyobb pusztítást a katonaréten végzett. Mikor ma délelőtt, már mosolygósra derült ég alatt, már csak gyenge szélben kimentünk oda. siralmas látvány tárult szemünk elé. A tömésből felépült, több esetben még nem is egészen kész házak kivétel nélkül áldozatául estek a szélvésznek. Az eső kimosta, meglazította a döngölt agyagból készült falakat s a szél nekirugaszkodva kidöntötte azokat. Csupán a tégla épületekben nem történt kár, ámbár itt-ott azoknál is igyekezett a vihar a tetőket megbontani.
Vasárnapra virradó éjszaka nem aludtak a katonaréti házak lakói. Iszonyú félelemben hallgatták az orkán tombolását, házaik falának, ajtainak, ablakainak recsegését.
A rombolás képe legtökéletesebb Tóth József kályhásmester nagy tö-méshizánát, melynek egyik 2 szobás szárnya teljesen összeomlott. Az épületben szerencsére még nem laklak, mert a másik szárny s a tűzfal egy része még építés alalt állott.
Mittermayer pék, ki már régóta lakik csaladjával a kis katonaréti, sajálkezüleg tömött házban,\' mely sok hányattatás után részükre mégis csak megnyugvást jelentett, szintén igen nagy káit szenvedett. Házának tüz- és oromfala kidőlt, a falak megrepedeztek s a család kezdheti elölről a fészekrakó keserves munkát.
Doniján János hivatalszolga házának tÜ2fala ma reggel 8 óra tájban omlott le. Ebben a házban is már hosszabb ideje lakik a kis család egyszobás lakásukban.
Ugyancsak ma regcel dőlt ki a Mikó-ház tűzfala is. Ezekben a már beköltözött házakban szerencsére sem emberéletben, sem berendezésben kár nem történt a beázáson és ijedségen kívül.
A még épülő és készen álló, de be nem költözött házakban hasonló a pusztulás, özvegy Károlyi Jánosné házának hátsó téglafala mintegy 20 méter hosszúságban kidőlt. A tulajdonosok pár napon belül épen a beköltözködésre készültek, özvegy Horváthné épülő házának tégla-tűzfalát is teljesen összedöntöttc a szél.
Ezeken kivül is majd minden tömés-ház falai annyira átáztak, hogy megrepedeztek, kihajollak, tetőiket megbolygatta az óriási erejű orkán.
A városban
is majdnem minden utcában történt kisebb-nagyobb rombolás. A József főherceg utcában egy tűzfal és egy tetőzet dőlt be. A Zrínyi Miklós utcában egy ledőlt kémény össze-döntötte a háztetőt. A Huszti-tér egyik házának két kéménye zuhant a tetőre s nagy kárt okozott abban.
A Hajcsár-utca és Csengery-utca keresztezésénél kidöntött a szél egy hatalmas nyárfát s az keresztül feküdt az uton, miután a villanyoszlopot kettétörte s a vezetékeket elszakította. A város munkásai s a tűzoltók szélfürészelték s eltávolították a közlekedési akadályt képező hatalmas fatörzset. Ugyanitt kivágtak ma reggel egy veszélyesen megingott másik nyárfát is.
A Vágóhídi uton öt méter hosszú szakasz félméteres \\iz alatt áll.
Fel sem sorolhatjuk ehelyütt a kisebb-nagyobb hasonló kártételeket Különösen kerítésekben, kapukban és ablakokban történt nagyon sok kár. A reáliskolai laktanya hátsó deszkakerítései majdnem mind a földön hevernek. Itt egy tejesasszonyt kannáival együtt földhöz vágott a szélvihar. Az Eötvös-téren a város-gazdaság majorjának kerítését, a Teleky-utcai kerteknek a katonarélre" néző dcszkapalánkjait is kidöntötte a szél.
A Centrál nagy üveg cégtábláit, a Tulipán-üzlet kirakatát és kirakat-ajtaját, a Kohn L. Lajos cég mindhárom kirakatelötti villanylámpa-golyóját összetörte a szél.
A telcfonhuzalokban is nagy károkat okozott a vasárnap éjszakai orkán. Vasárnap 40 állomás nem működött a vezetékekben előállott hibák miatt. Ugyanez volt a helyzet természetesen a távírda és villany-vezetékekkel is. Mindezeket a zavarokat azonban még ma sikerült rendbehozni.
Mint értesülünk, a Balaton környékén mindenütt nagy pusztitáso-kat okozott a vasárnapi éjszaka. A
partra épített deszkakabinok sok helyen teljesen eltűntek.
Balatonszentgyörgytől Aligáig rettenetes károkat okozott a vihar, mely villák teteit szaggatta le. Tapolca mellett, Gyulakesziben több ház esett a szélvész áldozatául. Zánká-nál halászokat ért az orkán a Balatonon, a báika felborult és hat halász a Balatonba fult.
Szombathelyen a déllvasuli fűtőház tetejét szakította le a szél, míg a pályaudvaron egy szénrakomány a szélben kipattant mozdony-szikrától meggyulladt.
Békéscsabán vasárnap délután egy óráig tarló jégeső volt diónyi jégszemekkel.
A naptái i időjóslás május 8 utánra jósolja csak az idő jórafor-dulását. Az elmúlt napokban Magyarország évi csapadékszükségleté-nck egyharmad része leesett. A mezőgazdaságban a csapadékos május jó termést igér, de a gyümölcs kultúra nagy kárát fogja látni a dühöngő orkánnak.
A világháború kulturális és gazdasági következményei
Irta: KELEMEN FERENC (8)
Mindenhol bizonyos eltolódások állottak elő a gazdasági erők között, minden nemzet megérezte, hogy a gazdasági energiák régi működési rendszerében zavar állott be. De természetesen ezt leginkább a küzdő csoportok érezték meg.
A győztesen maradt ántánt gazdasági élete épp ugy nehézségekkel küzd, mint a levert központi hatalmak. A pénzérték sülyedése, a gazdasági válság, a termelés nehézségei olt éppugy megvannak, mint nálunk, csakhogy minden itt fokozottabb mértékben.
A legnagyobb csapás azonban szegény országunkat érte. Mert nem elég. hogy a háború alalt ez az ország feláldozta szövetségesei részére minden készletét s igy teljesen leszegényedett, nem elég, hogy fiai a csatamezők hősi mérkőzéseiben elpusztultak, a megmaradottak szervezetei tönkrementek, hanem a tria-nonnak nevezett végzet ezt az ezeréves országot, mely c büszke idő alalt egységes gazdasági szervezetté forrt össze, szétdarabolta, megcsonkította, legértékesebb részeitől megfosztotta.
A mcgcsonkult, anyagi vérveszteséget szenvedett ország, természetesen a bajok egész légióit volt kénytelen elszenvedni s csak az ezeréves múlt hitetadó - biztatásai űzték cl fejünk felöl a teljes kétségbeesést s az ország végső összeomlását
Még a háború közepe felé, amikor niég a Höfer jelentések győzelmei nyomán egyesek a végső győzelemben & reménykedtek, megkezdődtek a gazdasági egyensúly felbomlásából származó aggasztó bajok.
Mindenekelőtt érezhető volt a nyersanyagok utánpótlásának hiánya. A nagy fogyasztás rohamosan csökkentette készleteinké!, mig elzárkó-zottságunk miatt ujabb cikkek csak jelentéktelen mennyiségben érkeztek. A fogyasztás cimén egyre nagyobb összegek kerültek forgalomba, az első komoly simptoma éppen ez volt. Az árukészletek rohamos apadása, a pénzforgalom megnövekedése.
A nagy háború hatalmas kiadásaihoz az államnak folyton ujabb pénzmennyiségre volt szüksége. Megkez-
Ha némelyik asszony tudná,
hogy néha mennyire nem praktikusan vásárol, akkor sok pénzt megspórolhatna. Ne hagyja, magát félrevezetni s ne \'tartson más kávépótlékol épen olyan előnyösnek, mint a „ F r a n c k"-ot. * — Az igazi olcsóság éppen abban az utólérhetetlen kiadósságban rejlik, amely a régen bevált „Franek kávépótlék"-nak specifikus tulajdonsága.
\'A kiWédarálóval mint védjegy.
dődött a fedezetlen bankjegyek nyomása, mely aláásta a pénz tekintélyét és megingatla a bankjegyekbe vetett hitet. Lassan-lassan egyre szélesebb rétegekben érezhető lett az a bizalmatlanság a bankjegyekkel szemben, melynek következménye volt azután az ércpénznek, az árucikkek és termények tezaurálása. A pénz, a gazdasági életnek ez a vérkeringése megbetegedett s ezzel sorvadásnak indult az egész gazdasági élet. Minden, ami azután bekövetkezett, ebből a forrásból származott.
A kommunizmus, majd a román invázió azután megfosztották ezt az országot utolsó megmentett értékeitől. S ezekután mar elkerülhetetlen volt a pusztulás, melynek kétségbeejtő következményeit immár évek óta érezzük valamennyien. A korona teljes lezüllése, a tőzsdébe fektetett értékek szomöru pusztulása, az életnívó sülyedése, a középosztály, a fixfizetésüek nyomora, vagyonok ösz-szeomlá<a, termelési, fogyasztási válság, bctétválság, fizetésképtelenségek, csődök, mind-mind az emberiség nagy mérkőzésének, a borzalmas világháborúnak kegyetlen következményei.
De nézzük, mik voltak e nagy háború következményei az emberiségre s e borzalmas idők névtelen szereplőjére: az emberre.
A nagy világégés megperzselte-e az ember lelkét, a szenvedések kálváriája megnemesitettc-c szivét, a borzalmas órák tanulsága megváltoztatta-e világfelfogását, tökéletcsi-tette-e gondolatvilágát, szélcsitcttc-e ismeretkörét ?
A háború milliók uj népvándorlása volt. A hatalmas szervezet ösz-szevissza dobálta a népek százezreit. A távol kelet vad tatárai, a Volgafolyó ábrándos orosza, Kaukázus vitéz kozákja, Szibéria elszánt fia, Afrika szines gurkája össze-vissza ti-potrák vén Európa testét s öntözték a csaták gránátturta mezőit. A hadi-fogság megismertette a karcagi késői kun leszármazottat Vladivosztok hadi-kikötőjével, a somogyi 44-es bakát Sicilia kéklő egével; a távoli Szibéria fia szántott-vetett a Nagy-Magyaralföld híres búzatermő földjén, magyar tüzérek csizmája a Szentföld homokját taposta! A hadi szerencse szeszélyes humorral cserélgette a népek tömegét egymással s dobálta a frontok hős katonáit sok-sok ezernyi kilométerre legszűkebb hazájától.
(Folyt, köv.)

ZALAI KÖZLÖNY
1925 május *>.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 5, kedd
Római katolikus: V. P(u» |>. Proleílán* Gotthard. loncllla: Ijar hó I).
Nap kel regied i óra 37 perckor, nyugtaik délután 7 óra 17 perckor.
A Meteorológiai Intézet Jelentéit szerint szárazabb és melegebb, de még nem állandó Idó várható.
Képkiállítás (vásár) a Kavzlnó nagy-termében, nyitva reggel 10 ólától este & óráig.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Május 9: Müvészestély az államrendőrség dctckthrtestOletének nyugdijpótló- és segél)egylete, Özvegyei és árvái javára a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Május 16: A kegyesrendi reálgimnázium szinielőadása az intézet tornatermében este fél 9 órakor.
Málut 17: A kfgycsrendi reálgimnázium szinielőadása az intézet tornatermében este léi í> órakor.
Május 21: A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór Zrínyi ünnepélye.
Május 30: A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Május 31: Az Ipartestület sétatéri mulatsága.
A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Junlus 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet balleIt-clőadása a Polgári Egyletben.
Junlus 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballett-előadása a Polgári Egyletbea.
— A megyéspüspök Nagykanizsán. Rott Nándor dr. megyéspüspök tegnap délelőtt a Iriesti gyorsvonallal Rómából hazatérőben Nagykanizsára érkezett s itt útját megszakította. Szentmiséjét a szent-ferencrendieknél tett látogatása kapcsán a plébánia-templomban végezte el. Meglátogatta Gazdag Ferenc püspöki biztost s Eöerhardt Béla gimnáziumi igazgatót A gimnázium ideiglenes kápolnájában összegyűlt tanulóifjúságnak kiosztotta a pápai áldást, majd kiment a kórházba, hol ugyancsak pápai áldást oszlott a kórház belegeinek. A megyéspüspök a délutáni gyorsvonattal lovább ulazott
— A főispán itthon. Dr. Tarányi Ferenc főispán tegnap Zalaegerszegre érkezeit.
— A polgármester Budapesten.
Sabján Gyula dr. polgármester vasárnap délután különböző hivatalos ügyek elintézése végett Budapestre utazott. Ezalkalommal, mint értesülünk, Tatán hátas lovakat is fog vásárolni a mezőőri szolgálatnak lovas rendőrökkel való ellátása céljaira.
— Egyházmegyei hírek. Wallncr József kanonoknak a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett almádi címzetes apátságot adományozta gróf Mikes szombathelyi püspök, mig Major Gyula pákai plébánost a novai esperes-kerület segédesperesévé ue-vezle ki.
— Zalavármegye állandó választmánya Tatányi Ferenc dr. főispán elnöklete alatt Ülést lattolt.
— A zalaegerszegi második templom bírálóbizottsága szombaton vizsgálta át a beérkezett 55 tervpályázatot; a döntés, amelyen szombathelyi püspököt Rogács Imre kanonok képviseli, ma fog történni.
— Konkurzus. A veszprémi püspöki papnevelő intézetbe felvételüket kérő ifjak vizsgálata folyó évi iulius hó l én délelőtt 10 órakor fog megtartatni a veszprémi püspöki szókházban. A felvételre folyó évi junius 20 ik napjan kell jelentkezni az egyházmegyei hivatalban. Felvétetnek a középiskola V., VI, VII. és VIII. osztályát végzett ifjak. A pályázók hozzák magukkal az V., VI.. VII. osztályról szóló jeles vagy jó-renda bizonyiUányl, illetve az érettségi bizonyítványt, keresztlevelei, bérmalcvclct, az állami anyakönyvi kivonatol és ujraollási bizonyítványt, erkölcsi bizonyítvány! az illétékes hittanárlól vagy lelkésztől. A jelentkezők kötelesek magukat orvosi vizsgálatnak alá vélni.
— Prack István dr. tanulmányúton. Prack István dr városi laná-csos a képviselőtestületi közgyűlés állal megszavazott 3 hónapos szabid-ságát megkezdte s vasárnap délután elutazott párisi tanulmányukra.
— Nagybecsű lelet a megyei levéltárban. Fára József megyei fólevéltáros megtalálta Diák Ferenc egyik díszpolgári oklevelét. A disz-oklevelet Esztergom szab. kir. város 1844. évi november 29-ik napján nyújtotta át D.-ák Ferencnek.
= Találkozó. Felkérjük volt osztálytársnőinket, hogy folyó hó 10-én délelőtt fél II órakor a polgári leányiskolában teljes számban jelenjenek meg. mert az elmúlt vasárnap a rossz idő miatt olyan kevesen jelenlek meg a megbeszélésen, hogy végleges megállapodásra jutni nem sikerüli. Lidiit Mariska és D.\'ZSŐ Böske..
— Házasság. Antal Juci és Breyer Imre házasságot kötöttek és Harkányba ulaztak. (Minden külön értesítés helyeit.)
— Az Ipartestületi Dalárdát felhívom, hogy a zalaegerszegi kirándulásai kapcsolatos ügyek megbeszélése végett é hó 5-én, kedden este 8 órakor az Ipartestület helyiségében teljes létszámmal okvetlen jelenjen meg. Bilchler.
— Elmaradt a himlőoltás. A vasárnapra hirdetett himlőoltás a rossz idő miatt elmaradt. Néhány gyermeket ugyan a szélvihar ellenére is felvittek a Rozgonyi-utcai iskolába, kiknek szüleit azonban ott értesítették, hogy az oltást csak jövő vasárnap, május 10-én fogják megtartani.
— Uj autójáratok. Reischl Imre hévízi fürdóbérló május 15 tői szeptember 15 ig Hévíz—Tapolca, Hévíz —Sümeg és Hévit—Jánosháza közölt nyolc autójáratot fog rendszeresíteni. Az autók dija oda-vissza utazással, ÍOrdőhasználaHal 90.000 korona és minden utas 200 millió koronáig lesz biztosítva baleset ellen. Kérdjük, miéit nem -lehetne ezt Nagykanizsára is megcsinálni?
— Jegyző-választás. Zalaszent-mihály község képviselőtestülete pénteken tartott gyűlésén Köcski Flórián oki. jegyzőt adóügyi jegyzővé választolta.
— SDincg közgyűlése. Sümeg község képviselőtestülete vasárnap délelőtt közgyűlést tartott, amelyen a házhelyUgycket és a kórházi költségvetést tárgyalták.
— Országos vásár. Nagylengyel község május 6-án, holnap, szerdán tartja megnyitó országos kirakodó és állatvásárát.
— Hívásátvétel. Török Gyula az újonnan megválasztott pacsai főjegyző május 1-én vette át hivatalát.
— A viharok kevés kárt okoztak. A legutóbbi napok esőzéséről illetékes helyen kijelentették, hogy az egész évi csapaJékszükségleinek ezzel már csaknem egyharmad része leesett. Ez igen kedvező termést eredményezhet. A jégverések csak a gyümölcstermésben okoztak némi káii, a gabonavetéseknek egyáltalában nem ártott.
— Angyal cslnálók. Suttogni kezdték Nagyradán. hogy Buczögő Mihálvné fhial, 23 évei asszony, ki szégyelle, hogy immár a második gyermeke van — Bognár Józsefné nagyradai asszony segítségével háromhónapos magzalát elhajtotta. Mikor e hír a pacsai csendőrségnek tudomására jutott, azonnal megindította a nyomozást, mely teljes sikerrel járt. Megállapítást nyert, h.^gy Boiiár Józsefné valami ostyába telt porPado\'.l be a fiatal asszonynak s az erednény meglett. A csendőrség lefoglalta a bűnjeleket s feljelentésével együtt az illetékes hatóságnak adta át.
— Frank Edward Nagykanizsán. Az egész világon ismert nevű látogatója volt tegnap Nagykanizsának. Itl járt Linzből Edward Franck, a Frank Henrik fiai cég egyik tagja, meglátogatta itteni kávégyáráf, mely alkalommal julalomképen összes munkásainak egy napi bérét adta, majd még a délután folyamán tovább ulazott.
— Gyermekkocsik nagyon oí-csón Szerbnél, Csengery-utca.
— Kérelem. A 40 éve Magyaróváron végzett gazdászok találkozót készi:ctiek elő. Az előkészítő bizottság keresi Kovád István volt kollégáját, kiről csak annyit tudnak, hogy édesatyja nagykanizsai ügyvéd volt. Erre vonatkozó felvilágosításokat Králky Islván dr. főjegyzőhöz kéretik bejelenteni.
— Padok a városháza folyosóin. A városházán tegnap reggeltől kezdve régóta szükséges ujitás lépett éleibe. A folyosókon ugyanis padokat helyezlek el minden olyan ponton, ahol a közönség gyakrabban szokott nagyobb számban várakozni, míg reájuk kerül a sor hivatalos ügyeik elintézésében.
— Verekedés Felsőrajkon. Fel-sorajkon az ifjúsági egyesület ének-próbát tartott az iskolában. A kíváncsi hallgatóság az ablaknál állott, köztük ifj. Lóc Ferenc siketnéma kovácstanonc is, kit tolakodás közben Bencik Kálmán odébb tolt. Ezért bosszúból Lóc felkapott egy hasáb fát s olyat ülötl Bcncik fejére, hogy az összeesett. A pacsai csendőrség azonnal helyszínen termett és rendet teremteti. Benciknek sebe nagyon súlyos, de nem életveszélyes. A csendőrség a feljelentési megtelte az ügyészségnél.
— Megbüntetett hentesek. Zalaegerszegen több hentest azért, mert a luistönköt nem találták tisztán elzárásra és pénzbüntetésre ítéltek.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
Színes és fehér férfi Ingek
mélyen Irszáilitott árban kaphatók Schvartz Dezső cégnél Fő-ut. Ugyanott női hímzett háló ingek darabja 58000 koronáért.
— A Szepctuckl Takarékpénztár Részvénytársaság folyó hó 3-ára egybehívott rendes évi Közgyűlése a részvényeseknek határozatképtelen számban tórtínl megjelenése miatt megtartható nem volt, iniérl is 1925 éri májút 17. napjának </«•.\'. lilán 2 órájára a t. részvényeseket azzal a megjegyzéssel hívjuk meg, hogy ezen közgyűlés £ f. hó 3-án hirdetett közgyűlés tárgysorozata felet! fog határozni, még pedig tekintet nélkül a megjelent részvényesek számára. Kelt Szepctneken 1925. évi május hó 3-án. Az Igazgatósát;.
= Elveszett Pénteken este 8—9 óra között egy jobbkezes szarvasbőr-kesztyü a Kazinczy-utcíban elveszeti. Becsületes megtaláló jutalom ellenében adja le Kazinczy-u. 35 sz. alatt.
Angol flór uti zokni 29 ezerért, angol flór női harisnya 45 ezerért Filipp kötöttárugyárában, Szombathelyen kapható. Előnye, hogy sajátjából megfejeltcthctő 1
= Ne hagyja magát megtéveszteni irreális kirakati áraktól. Legjobban csak Miltényi Sándor és Fia ■50 éves cipőüzlclében vásárolhat.
Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Katonai és egyeniuliiiall cikkekben a mái iunerl legolcsóbb beváiáilitl fonás,
egyedüli szaki]/let Bruucs ccJóxtef SugJr ut53.Tc>.7U)
Tenyészállatok állami vásárlása. A magyar kormány az elmúlt március hó folyamán a kényszer-kölcsönből befolyt összegből 30 milliárd p.ipirkoronát kölcsönképen tenyészállatok bevásárlására fordított. Az állatokat az állam vásárolta meg és hitelre eladja másoknak.
SPORTÉLET
Az NTE választmányi Ölése. A
Nagykanizsai Torna Egylet pénteken este fél 9 órakor választmányi ülést tarlóit az Ipartestület helyiségben. A választmány az egyesüld különféle folyó ügyeit intézte cl.
Klskanlzsnl elemisták torna-vizsgája. A kisk.inlzsai elemi iskolások lornavizsg.1j.it junius 7-én fogják ineglarlani. Filó Ferenc igazgató és Szipudvary László laniló mát buzgón folytalják az elókésztilctckel s az apró loi uász-sercg a tavalyi szép eredményeken felbuzdulva nagy ambícióval készül idei tgrnaver-senyére.
TÖRVÉNYSZÉK
Börtönre ítélték a kislány merénylőjét. A .Zalai Közlöny- már foglalkozott azzal a minősilhctellen, durva merénylettel, melyet Ország György kiskanizsai lakatosmester elkövetett Simon József förhénc-hegyí földmives hároméves kislánya ellen, mely ügyben a nagykanizsai csendőrség folytatta le a nyomozásL
Az állatias embert tegnap vonta felelősségre bűncselekménye miatt a nagykanizsai törvényszék bünlető-tanácsa Kenedi Imre dr. táblabíró elnöklete alatt. A személyazonosság felvétele után Kenedi dr. zárt tárgyalást rendelt el és a lermet kiüríttette.
Közel másfélórás tárgyalás után a bíróság kihirdette határozatát, mely szerint Ország Györgyöt bűnösnek mondotta ki a Btk. 233 § ába ütköző szemérem elleni erőszak bűntettében és ezért őt tiz havi börtönre és három évi hivatalvesztésre ítélte és az összes felmerült költségek megfizetésére itélle.
A kir. ügyész a büntetés súlyosbításáért fellebbezést jelentett be, de fellebbezett a vádlott és védője is.

1925 május b.
ZALAI KÜZLONV
W
Lányos mamák
és mindenki, aki olcsón akar röfösárut vásárolni, a
menjen, mert ott 10 .c-kal ismét leszállították az árakat.
Mosott siffon 14.500, liliom vászon 23.800, kartonok, mosók 15.0C0, szövetek 37.000, remek ltlszterck 83.500K. Ezenkívül az összes létező rőfösáruk, u. m. férfiszövetek, belső huzatok, ágygarniturák, zefirek stb. lényegesen olcsóbbak, mint bárhol
Kiáll IJi a\'lTuíXh^
Erzsébet-tér 2. ,»$
Irodalom és művészet
Uj Idők. Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának 18. számában folytatódnak Csathó Kálmán és Lud-wig Wolff érdekes regényei. Közli a lap azonkívül Rákosi Jenő, Lyka Károly és Tutsek Anna cikkeit, Csermely Gyula, Illés Endre és 0. Henry elbeszéléseit, Gács Demeter versét, Andersen György versfordítását, Mühlbcck Károly elmés fejléceit, számos művészi és időszerű képet és a lap legnépszerűbb rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-ut 16.
Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő lapjának c heti számában két érdekes regény folyik. Az egyik Szederkényi Anna „Márika", a másik J. Colomb „Évi néni". A regényeken kívül mulattató, tanulságos és érdekes olvasmányok, 6zcbbnél szebb képek egész kincsesházát találja meg az olvasó a lapban. Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. Kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-ut 16.
Az Én Újságom. Dickens, Cop-perfield Dávid a világ egyik legszebb története és Kertész Mihály .Bohóc Péter" cimü elbeszélése folytatódik c heti számában. Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tréfák, kedves levélkék, hasznos ismereteket tartalmazó garmadája vár Az Én Újságom olvasóira. Előfizetési ára negyedévre 25.000 korona. Kiadóhivatal Budapest VI., Andrássy-ut 16.
Színházi Élet. Rákosi Jenő irt cikket a Színházi Élet legújabb számában ; Klapka tábornok fiának darabjáról a Fanny és a cseléd kérdésről Hajó Sándor irt beszámolót, Pásztor Árpád novelláját, Schöpflin Aladár, Harsányi Zsolt, Hubay Jenő, Sikló? Albert, Nádas Sándor, Barabás Lóránd, Zsolt Nándor, Mohácsi Jenő cikkeit közli ezenkívül a füzei, melyben a Vigözvegy reprizéról és Mae Murray párisi tartózkodásáról is találunk érdekes riportot. A vidék rovat tele van érdekes cikkekkel és hírekkel, az autórovatban pedig képes riportot találunk a vasárnapi motorkerékpár-versenyről. Ara 8000 korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Er-zsébet-körut 29.
KÖZGAZDASÁG
A soproni iparkiáliitás
A soproni iparkiállitás előkészítő munkálatai serényen folynak. Sopron városa a kiáltilás rendelkezésére bocsátotta a város közkertjét, az Erzsébet-parkot, melyhez fogható szép kiállítási helyet az országban keresve is alig lehelne találni. A város a kert löfrontját 50 milliót meghaladó költséggel állandó kerítéssel látja el és a kert villany világítási hálózatát az egész kertre kiterjeszti. A kamarai kertllel gyárosai és nagykereskedői a város példáját követik és már eddig 200 millió koronái meghaladó végleges adománnyal, illetve föltételeden visszafizetendő kamatmentes kölcsönnel sjeltek a kiállítást támogatni. A kiállításon való részvételét a kamarai kerület majd minden számottevő gyára bejelenlelte s különösen a vas-, fém- és gépipar, valamint a bntor- és textilipar fognak a kiállítás két csarnokában dominálni. A kézműipar is mét-tóan képviselve lesz a kiállításon, meit bár a kisipar zömére nézve a részvétel megoldhatatlan pénzügyi probléma, a kézműipar minden ágát oly kiváló mesterek fogják képviselni, akiknek munkái a kerület kisiparának egészét legszebb oldalától fogják bemutatni. Ami országos értekezlet és társas kirándulás lesz a nyáron, színhelyéül, vagy célpontjául Sopront választja és igy előrelátható, hogy a népszavazással megmentett országrész iránt való érdeklődés és valamennyi vasutvállalat állal megadón ötvenszázalékos mciietjegykcd-vezmény a kiállításnak állandó és nagy közönségei fog biztosítani.
Magyarország dohánytermése.
Az Omge dohánytermelési bizottsága május l én tilést larlott, amelyen a bizottság előadója ismertette a magyarországi dohánytermelésnek és beváltásnak 192-1. évi eredményeit, melyek szerint a dohánnyal beültetett terület 29.195 hold volt, az Össztermelés 94.000 métermázsa.
Méhészek OrszágosSzövetségc. A magyar méhészek és azok egyesületei, a szegedi és a győri mé-liészegyesllletek kezdeményezésére ez év elején Győrölt tartott gyűlésükön elhatározták, hogy a magyar méhészei intenzív szolgálatába egy országos szövetséget állítanak. A Méhészek Országos Szövetsége, Budapest székhellyel, ez évi junius hó elsején pünkösd másnapján, Györölt tartja alakutó nagygyűléséi, melynek előkészítésével a Győr és Győrvidékt Méhész Egyesületet bízták ineg. Az egyesület elnöksége felhívja a ínég nem jelentkezett egyesületeket a csat-lakozasra és hogy az alakuló nagygyűlésre az összes egyesületek küldjék delegátusaikat. Az egyesület elnöksége\' fölkéri még az egyesületeket, hogy május 20-ig delegátusaik részvételét, azok lakás igénylését is Páder Ferenc egyesületi elnöknél (Győr) okvetlen bejelenteni szíveskedjenek. A szövetség alakuló nagy-
gyűlésével kapcsolatosan nyilik meg a győri egyesület minta és kísérleti méhésztclepe, amelyre a földmüvelésügyi minisztert is meghívták.
TŐZSDE
A budapesti értéktőzsdén a mai napon vezették be ujabb 9 értékben á határidós üzletet. Ettől az intézkedéstől általában a forgalom megélénkülését várták, azonban Magyar Hitelt kivéve egyik határidős pa-pirbin sem tudott élénkebb ílzlet kilejlódni. A piac többi területén is csendes volt a forgalom. Az árfolyamok nagy általánosságban az utolsó zárlati nivón mozogtak. l\'Vo-nál nagyobb eltolódások alig fordultak elő. A kulisxban Maeyar Hitel l".\'o-kal javult és valamivel s/.ilárdabb volt a Nova. A vaspiacon Fegyver kissé visszaesett. Danubius mindössze IO.OCO koronás ár-javulást tudott elérni. A bányapiacon Uri-kányi valamivel barátságosabbnak mutatkozott. a többi értékei a piacnak egy árnyalattal gyengébben- tendáltak. A cukor részvények a legutóbbi nívójukon állottak.
Utótőzsde
Intervenciós hirekre az irányzat megszilárdult és Magyar Hitelben, Novában és Georgiában élénk üzletet bonyolítottak le. Magyar Hitel 3ik>— 3»7, Salnó 5C3. Nova 192—193, Ganz Danubius 2345, Viktória 375, lilsó Budapesti Gőz 159, Urikányi UO, Koszén 3205. Pcsli lla/ai 2-155. Izzó 1010. Georgia 252, Kereskedelmi Bank S6I.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
tagol loel lUXO-SiTiXO kMNi 210 3110
Dtatz
OoUla Fiacda
Holla r-ti
70KOMSM
s;s? jjm
IMII 31U7 l«l «21 a;s
U«< Mi >7
Uja 2914 29U
ítl|t fiaok ÍÍ$S34I7 Oaali. a<hlil M43 1COSS
Olc koi. tíl|(l Iraak Síéi kai. •<en«s Wei -«frkt
I3CW 11132 U«C0 i»l< 14719 lt*)7
i:s«s 11731
IM\'.O WJ4
Az.it.rda~
>al(ri4
Batiia
Baktrtal
Srfliua!
XriaatlJuta
MlUao
Naarro<k
Pirii
Piája
3i6íl«
S:o<kW»lu Wlaa
ZSftd.
11*501 <9)4 K3 J3S MIS !43\' 13 13377 II76S lllll I4WOO-J4JOOO 39W2W2 JIIM7ISJ0 3731 3,\'Sí 11:0-3174 (KSH >8 43 IÍI07 WfcS-tCOiS 117(0 13341
Zürichi zárlat
Pirls 2705—. London 5507 —, NewyoiV 517-25, Bitinél 7622*50, .MMIiuid 2127*50 Hollnud 207 50. Berlin 123 50. Wien .2 80 Soila377 50. Praga 1530 —. Budzptii 72-25, Varió 99 55. Bukarest 237 50, Belgríd 805 —
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
ttgaap ni Ur«ap ata
Bíca ...............9975| — 9960 1 9925
Berlin...............5840 5865 5591 5891
?rágn ............ 47250 117475 476 |477Í5
Terménytőzsde
irányzat csekély forgalom melleit gyenge volt. Buza 75\'10 -10CJ0, rozs 5000—75rO. takarmányárpa 10.000 K-val olcsób:>odoll.
Hu/a mmv. 76 kjt-0» 505 000 507 5i J, 78 512500 -515000, egyéb vld. 76 kgo» 5J2 50 <• 5C5.(V\'J0.78 kg o* 510.000 -512 500, :-..*« 45 ) 000—45í>.0<X). \'i| tíngert 245 000-24/500. titkai mi nv áip» 330.000 -34J.OOO, köles 250 0O0 260.000. korpa 230 000-235 000, «b 420.000 430.000.
Sertésvásár
PelhA"ib 3i00. melyből el*d/illanul vissia-maradt 610 <!rl>. Elsőrendű 19.500- 7X500. szedeti 18500 19.000, szedelt közép 17.030 —18 000. kOnnytl U.GCO—15.000, elsóiendil Creg 18.020 18 500, másodrendű 17.000--17.500, angol SUldó 18 000-22 COO, szalonna nagyban 22500 -23.000. zsír 26 500,--27.000 lehúzott hus 19.000 22X00, szalonnás fél sertés 21 000 23.000. Irányzat kellemes
Három milliárd kor.
ZSSSJSS. o«Mlywrs|«ékban,
melynek rendkívül előnyösen megváltoztatott játékterve szerint összesen
27 milliárd kor.
lesz készpénzben kisorsolva. - Szcrcncstszámokat aiS.il:
Milhoffei* Kálmán C.cngcry-ut 7. (Knpoctl h.z)
Sor.j.Qyek ár.11 Vl 120.000 K, \'h C0000 K, \'/i 30000 K. Játéktervek Ingyen.
Húzás májua 13. ém IS-én.
A budapesti tőzsde hivatalos záróárfolyamai:
AB£öl.M«t y. ;
Haaal t
Uv/d bilik
Ma**. Hit 3
Jaliáloa Uui-li. 01. ÍV ka .k Oaalr. HlL \\
Baokvrttla t
FöldblUlb. I
HCIXI
Kor*. itL |. b I M -Ctth IpKk
Ki
Mj<r<(-Ntra*t Mi». J«l»ll<>í
Vlrcil biak
Nimx. t> U lik. Karaik. 8 í
BUI«lll»k «• Takaríkok
•alv. tp. Llpöl«i.-0«l rOvltotl Kflbln»«l T»». AiUL Tik. I
Moktlr I
Hiúi «:.! 34 CliJ M. 3ial. 51 FoocUra
•)■»••( (a Malmok •fld-M CorcoiCí
:Slt.J
r.ktídi
Siliiviit
Kos.4 Kib 04.1
OltKlM
Mi{0««li I
-Htipli. Ali. K6«»B Ni/tt»!uajl
S.lVó I
Uilktajl l<
NíOmnAk Albtoouia FA«i(0>l oj.
Olűtua Pallai
Vaamtrck
BrMI itt. KCt»if
Oarí. 04p£T t r»xj»« «
O.DIDÍB ÍJ
Oar.* VM KI
Mo b vt K>ta«
Ccr«a. r«
Out1 miDo 4:
Köiía\'Jlay.l Llroua
Nana Hl fa 3
0!a C
R4xblu7lt
S»>.vinl. I
Nailcl 17.
VIXL bátor
KvzlikttUa Adila »
Atuallka I
KSaull —
Vlicil M
1)111.a.ul 45 40
Altasavaaut —
Traal I7S-7S
Cakorgjásak üllcu»or 470
Cakoclpu 3&4S
Oaorrta 244
Maaíh. cakor I0» Slaaaaar ISOO
ÉUImUxírek Ciloaar —
Saalial —
Pfiipfikl 19
Tokajt b(X
Kalkutta. I5-3Í
QAl Villámot Efy. Ia»4 IO.O
inal <i
L £Í1
10 M4
Olajok
Ot»|\'par Harcai ptU.
43
IJUJ
UPÜk
Mt
MaKX»/ aiíl 0<Ui Hm lámpa M4ila< Vaiíj Ipar VajO 0J7*í gin a
Hot aacraaaa
XbUck VCnai
Sfl. 4a mit
retiiotl aöi 33
KI\'ÜT a«i U
Kftk. po r. a6t —
Kattaticb C«fa. I
l(4aar4nTt4< 400
Oa<b«la4t 2)2
Saáilaáak
gojral-aiillO ISO
ScbwuUti tS
Cflaa MSO
UtatiiaatL —
UUca I
Taxlll
Juta 130
Ojap!<aoa4 33
OOÜMHI —
Kartoa 57
P.ototlpta ISO
Saöi4-M;a 33
Va«rlp4U
SpMUm 75
rút* 3J
Hang. mflülfya ICO
liOn ti
Daolo 7t
Ktlatl Mailsyl -
r«*4k 37
Xfi!«af«14k
D«ojl tf\'SO
Blili Bir i
Braiiil
Ojfirl b4« Corvin Illa P» pMp«
gsacr
Szerkesztői üzenetek
K. B. Bár teljes elismeréssel adózunk irói igyekezete iránt, a beküldött elbeszélések és versek még nem eléggé kiforrottak ahhoz, hogy közölhetők lennének. A prózában — sok olvasás és még sok eredménytelen kísérletezés után — fog még elfogadhatót alkotni.
irodalombarát. Önnek teszünk szolgálatot. ha figyelmeztetjük, hogy sokkal hűségesebb barátja marad az irodalomnak, ha olvas, mint ha ir. Mert a beküldőit .dol-goz-atok- még arról sem tesznek tanúságot, hogy olvasott már annyit, amennyi Kell ahhoz, hogy az ember tollat vegyen a kezébe.
Önvád. Elbeszélésének nagyon szép a témája, de nincs kellő irodalmi formában feldolgozva. Az efféle tárgyak mélyebb lélektani megrajzolást igényelnek, már pedig a jelen esetben nagyon rapszódikusan végez éppen azokkal a psychologiai momentumokkal, melyek az esemény rugóit képezik. Sajnálatunkra nem közölhetjük.
Sz. L. A felvetett kérdéssel nem lehet (nem szabad) oly röviden végezni, mini c/.t tette. Eldöntése sokkal melyebb okfejtést igényel, semhogy igy futtában mondjunk felette\' véleményt.
P. B. Levelét megkaptuk. Egész terjedelmében nem közölhetjük, de kivonatosan (némi átdolgozással) legközelebb közreadjuk
Kiídó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-kereakedés KT. Nagykanlzu
ZALAI K07I nNY
1925
Apróhirdetések
at i&ítoWdrtlt Viji ioiimi W* a clnuft 1 o\'.\'.itu H.IK.SÍN".\' V i£4 UÍUI UMIW/In\'v Uf.k V.lcO.n 1C»«.M \'«■ >• * \'■-"^\'Íí\'
0.| fttrr t • ti* h^.i»l«iÍPil«t»IU
Ml kedden ette diexnótoros vacsora * .Kéménysepeó\'-ben !ét IL boual 20.000 korona. Szíves pártío^i*! kér Ralíay
Pctene. Ktntzsy utea^_
"Eladó ven<téRló»**l>adkézbó1 teljes berendezéssel Országú. 23. Simon József. 1312
~ Megvételre Veretek tehet&ejj 9X12 e* fényképezfi-uópet. Cm a kiadóban.
Solfőrl állást keres okleveles softfr és Répész. IWvebb felvilágosítással s/o1r4I Krámer Zollán Tulipán Áruház. J340
Urasági Inasnak ajinlkoztk r.óüen üital-ember *zt>nn»!l t-elépésie. ikl Jelenle* U mint. urasáéi Inas van alkalmazva Ctm: ViRitetr.é. Nagykanizsa, Cscngery ut 13.
Két bútorozott szoba iZOflnil kiadó KaifiKiy-tttca 35._____[3W
Csaknem uj állapéiban levfl sirKa fö-Jcles !:ir.t<\'. olcsón eladó Üm a kiadóban.
Keveset ha Uniti modern háló és
ebedlő eladó KUlly utca 28. _
Kioaosxony, J polgárit véRzett. *ép-Irónfi, pénztárosnó vajjy ahox hasonló Alii-1 keres. Ctm a kiadóban. _13*8
Eladó cjy r.a«v kertes ház azonnal be-kótlözbetó lakássá! Voroscnatthl at<a 9. 1323
Révai naoy lexikonnak cIs-S tizen-négy kötete, egv gyermekkocsi, két h*j-nylrÓRép eladó. B.trakk 17 C. pavIllón, volt szecnfcwUz. _
Kítünó zongora eladód Ctra a kiadó-hivatalban.
Óriási alkalmi vételt leány kalapok M ezer. hölgy kalapok I3.\'» ezer. íehéf
Gn.ima 195 ezer. Modellek iMgy választék-ri érkeztek. Klein József és Testvére. 1290 „Titánia" mosógép kálvhával, deszka ágy falvédő. ruganyos rn.idríc eladó. Ciin a kt.níób.in._1309
Háxmcstori állást keresek azonnali be\'éj\'íirc. Cim: Tóth János. Ktstakos. 1308 Keresek 2C0 iataszterl hold körüli príma birtok bérletet ószl átvételre. Clm: Maróthy fstvin, Vjsszéciény. 1329
Eladó egy 500 literes lejlölözógép. Janka puszin u. p\' Murakcrcíztur. 1333
itt a tavasz!
Gyomor-, bélbctegck és epebajosok kezdjék meg orvosi előirás szerint kurájukat a
gíauber sós gyógyvízzel
Biztos gyógyeredmény I
Fogyókúrák tartására felette alkalmas 1
Kapható mindenütt I
I liir.il .Krans* «<XI2 lemez -10.000. 10 dib. .Snlrap\' napfény vaj>y
v>.Ufény Í-X\'^ papír \' 5000.— Ooitdo«an összeválhatott készletek és d-.nin felszerelt fakiír f otocikkekhcn. Útbaigazítással készséggel szolgát díjmentesen
FESCHEL FÜLÖP FIA!
NAGYKANIZSA.
Hirdetések felvétetnek
27 milliárd 5 millió
Vtriil klsonollu. » mi|.. 13. í. 15 ín WJWA o..Iil>.or.,it«Uon.
Főnyeremény í.\'Sí" 3 milliárd korona.
Szerencse számi, sorsjegyek fcJKii í*i- Hirschler Miksa
Ehrsnstein Károly és Társa
uri- én nöi divatáruháza NAGYKANIZSA
F6-u( II.
gm- Mélyen leszállitoti árak! TBS Rőfösárukból felttinő olcsá árak!
Uiívmiru: kartonok, kniinvásznak, zefiirck, sima és hímzett grenadinok, női- és férfiszövetek, voll, sehewiott és kazánok, törülközők, glott és karton kötények és Kiolt alsórllhák, stfr.
űri és női divatárukból óriási nagy választék!
Férfi és nói Ingek, alsónadrágok, puha és kemény gallérok, kézelők, kOtött és selyemnynkkendók. női-, férfi- és gyermekharisnyák. cérna, karlsbadl és börkezlyQk. zsebkendők, női és férfi ernyők, nadrágtartók, kézikofferck, retikillök, nói kötött mellények. k«tó. jnnlper és bongyorpnmutok és az összes rftvid.-lruqkkfk.
Női ruhariíszek és divatgombok!_
Cscngery-ut 6. szám nfatt levo
üzlet
berendezéssel együtt azonnal kiadó. 1
ÉRTESÍTÉS!
Értesítjük a nagyérdemű közönséget és t. rendelőinket, hogy megérkeztek a
tavaszi szövetujdonságaink,
Kiinniuk onj.it melyből mérték után készítünk a legújabb divat szerint .iSvotank- kedvező fizetési feltételek mellett uri öltönyöket.
»CC5CS párfogásukat kérve
Bitttnycket u. L|DITT ÉS JOÓS .szabómesterek.
Magányos úriasszony
<*««. • iillltttii n ni«n JfJbtn p<il«, j kíi.mLfikl^in. vutJit\'tn i«r..lkí»DI tix),i. I<i Hl\'tn rr(Lt<lu(A, IfjJuM. i;<nljtUI tit£)0b^
SwOni,\'-. Hii.i./ny liintifiul »|J^lk.M.»,
.ilvci iflrliloX ^tkalinaikodó* j<i(x« iliU Rt DOH MOSSE htriSdó IroOibi. OVŐR. Mto<fcii-Lf(» 20. UrttMk. 1
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingothnra kehe lezésre vagy váltóra kezesekkel.
Szigriszt László irodája
Ktí-ut 8. (Bazár udvar). un
A világj.legjobb cipőkrémje
május 5.
hogy háztartásához Jó, de amellett oksó
szappant használjon. Sok pénxt takarít meg ha ebben szükségletét az clsó és leg. olcsóbb forrásból szerzi be.
ElsórendQ Szlnszappan (mosó)
I kfcr. 14.000 korona Kókusz (mandula) mosdószappan 1 kgr. 24.000 korona
PERÉNYI, Magyar-u. 22.
Rpncpt ^magasabb nepUd napi árban és elónyös feltételek mellett elővételben vásárol ujj
LÁSZLÓ IGNÁC cég
Nagykanizsa. Telefon 3io.
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAKCIMTÁRA
mely a legelőkelőbb fővárosi és vidéki cégek névsorát és legfontosabb adatait tartalmazza s ezért különösen bankok, biztosító társaságok, szállítók és nagyobb cégek részére elsőrendű és modern használati kézikönyv
kapható 25.000 kor.-ért
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál Király-utca 40. szám, I. cm. 4.
(Távirati Iroda).
Vas-
asztal lábak és két kisebb vasmedence
eladó.
Bővebbet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Válogatott cikóriából készült!
Nyomitott > Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-mil. Ngyrtanirsén(Nyomdavmiő: Ofcnbcck Károly).
64. évfolyam, 100. szám
Nagykanizsa, 1925 május 6, szerda
Ára (800 korona
POLITIKAI NAPILAP
grtfkemfolg é* kiadóhivatal Pő-ut 5 inttíttiban-TdcÍPn 78, nyomda 117. aiám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
HótUetcri ara: Egy hóra 30.0)3 korosa Három hóra--------- 90.000 korona
GYÚJTÓZSINÓR
Bulgária még mindig a világ érdeklődésének központjában áll. bár ugy látszik, hogy a kommunista szellemet, amely a (elfordulást előidézte, egyelőre sikerült elnyomni. A függönyök mögött azonban olyan kezeket is lehetett találni, amelyeket már ismerünk arról, hogy kritikus időkben hajlandók meggyújtani a gyújtó-zsinórt. Ennek a vége Jugoszláviába vezet, ahol messzemenő támogatásban részesítették azokat a bolgár emigránsokat, kik a jelenlegi bulgáriai állapotokat akár forradalom, vagy vérfürdő árán is szeretnék lerombolni.
Jugoszláviának ezt a kétszínű szerepét mi magyarok ismerjük legjobban, mert a világháború kirobbanása is nagyon hasonló köiülmények között történt. Princip^s társai a Na-rodna Obranán keresztül, amint most már bebizonyosodott, szoros kapcsolatban voltak Pasicsékkal, akiknek gyilkos merényletük következménye leli, hogy pár nap elmulta ulán lángokban állott az egész világ.
Ugy látszik, Szerbia megint szeretett volna, ha nem is világégést, de Balkánégést felidézni, hogy aztán ő, mint „rendcsináló" bevonulhasson Boris király birodalmába. Pasicsék ürügyet kereslek a diplomáciai viszony megszakítására s ezt oly gonosz formában akarták megindítani, ami példátlan a kullurncmzctek vilAg-történelmében. A bolgár kormány azonban megállta a helyét ebben a pokolgépes világban is s pár nap leforgása alatt helyreállította a rendet.
Most aztán a szerb sajtó és a belgrádi kormány müfelháborodást rögtönözve utasítják vissza azokat a vádakat, amelyekkel Jugoszláviát nemcsak a bolgár kormány, hanem az egész bolgár.nemzet is illeti.
Nagyon jól ismeijük Szerbiának ezt a köpönyegfordilását, de semmiféle müfclháborodás nem mossa le róluk azt az erkölcsi felelősséget, amely a belgrádi kormányt tciheli. Jugoszlávia területén a bolgár agrár-kommunisták zavartalanul folytathatták bűnös üzclmeiket hazájuk ellen s ez még kedves is volt Pasicsék-nak. Ebből magyarázható meg, hogy amig Bécs, Berlin és a többi bolgár emigrációs gócpontok rögtön vizsgálatot indítottak a szófiai merénylet ügyében, addig Belgrád csendesen simogatta pokolgépet szorongató barátait. Ebből komoly konfliktus keletkezhetett volna, ha végre is Szerbia nem ad egy olyan nyilatkozatot, ame-lyik egyelőre a veszélyt elhárította.
Pasicsék tagadják, hogy ők támogatták volna a bolgár kommunistákat, de Pasics nem is volna a Bal-kán öreg rókája, ha nem ezt a kedvezőbb magatartást választaná. A bolgár nemzet ugy látjuk, megszabadult attól a nagy veszélytől, amelyik ezt a sokat szenvedett országot
konszolidációjából akarta kivetni. — Ugyanakkor észretért a fegyverkezést ellenőrző nemzetközi bizottság is s Bulgáriának kalonai létszámát emelte.
Imc, a bolgár eset bebizonyította, hogy minden állam maga tudja a legjobban, hogy közállapotainak és konszolidációjának megvédése érdekében mekkora haderőt tarthat. Mi
ugyan már régen lehiggadt állatni életei élűnk s a rend felforgalásától tartanunk nem kell, mégis hangoztatni kívánjuk, hogy a hadsereg létszámának és annak összeállítása tekintetében a hatalmak adják meg azt a szabad kezet, amelyik nemcsak egy nemzet, de Európa békéje érdekében is jókor elejét veszi olyan lázadások kirobbanásának, mint amilyenre most Bulgária példát szolgáltatott.
A zárszámadások a nemzetgyűlés előtt
Szilágyiék feladták a passzivitást — A szociáldemokraták tovább is passzivitásban maradnak
Budapest, május 5
Scltovszky Béla tizenegy óra után nyitoUa meg a nemzetgyűlés mai ülését.
Az elnöki bejelentések ulán
Tcmcsvdry Imre beterjeszti az építkezések előmozdításáról szóló törvényjavaslatra vonatkozó bizottsági jelentési, melyre kimondják a sürgősségei. Uiána
Nánássy Andor előadó ismerteti a különböző zárszámadások adatait, azoknak keletkezéseit és a törvényes rendelkezéseket, amelyek alapján a zárszámadások elkészíttettek. Ismerteti a bécsi cllenforradalmárok állal a tanácsköztársaság bécsi követségétől elvett 220 millió elszámolását, valamint az aradi és szegedi kormányok számadásait.
Slrauss Utvin különvéleményt adott be a zárszámadási bizottság jelentésével szemben és igy első szónoka a vitának. Abszolút közömbösséget tapasztal az ellenzék részéről a zárszámadások iráni, holott az államvagyon kezelése a legfontosabb kérdés. Betcijesz\'.i a kisebbségi különvélemény! az egyes zárszámadásokra vonatkozólag és javasolja, hogy a nemzetgyűlés vegye le a napirendről a zárszámadási jelentéseket.
Nemes BertaLm visszautasítja azokat a vádakat, miket Strauss felhoz.
Bud János pénzügyminiszter szólal fel azután. Elismeri, hogy Stiauss jóhiszeműen telte meg indítványát. A legfelsőbb számvevő izék megtette kötelességét és a nemzetgyűlés elé terjesztett kimutatásokból teljesen el lehet bírálni az egyes kormányok gazdálkodásait.
A Ház végre elfogadta a zárszámadási vizsgálóbizottság jelentését és elveiette Stiauss külön indítványát.
A Ház holnap délelőtt tartja legközelebbi ülését.
Majd felolvassák egyes miniszterek válaszát a beadott interpellációkra.
Az Ülés fél 3 órakor éri véget.
A demokratikus ellenzék intéző bizottsága ma délben kezdte meg
értekezletét, melyen döntölt a pasz-szivítás kérdésében. Az értekezlet előtt Szilágyi kijelentette, hogy- a nemzetgyűlés szerdai ülé.én felszólal és nyilatkozik a passzivitás megszüntetésének kérdésében. Azt javasolja, hogy a kormány vonja vissza a választójogi javaslatot s c célból hívjon össze sürgősen pártközi konferenciát. Az értekezleten, Szilágyi indítványt telt a passzivitás megszüntetésére. Pcidl kijelentette, hogy a szociáldemokraták továbbra is pasz-szivitásban maradnak. Hcgymegi-Kiss Pál, Vázsonyi és Nagy Vince Pcidl indítványához csatlakoztak. A demokratikus blokk intéző bizottsága ugy határozott, hogy tudomásul vette Szilágyinak és nyolc társának állásfoglalását és megengedte nekik, hogy részt vegyenek a parlament ülésein és igy Szilágyiék holnap megjelennek a parlamentben anélkül, hogy a demokratikus blokkból kiválnának.
BELFÖLDI HSROi
Jókal-emléktáWa. Ma délelőtt fél II órakor az .Erzsébet-körűt 44 számú ház falán emléktíVblát lepleztek le. E házban hunyta le szemét Jókai Mór, a nagy mesemondó. Az emléktáblát Rákosi Jenő avatta föl beszédében, ezután Berze-viczy Albert báró köszönetet mondott Berger Leó háztulajdonosnak, ki at. emléktáblát saját költségén felállíttatta.
Felére csökkentik a minisztériumokat. Beavatott forrás tudni véli, hogy a kormány éivényt fog szerezni a takarékossági bizottság akaratának az uj költségvetésben és a felére csökkenti az egyes minisztériumokat és több ügyosztály teljesen meg fog szűnni.
A fővárosi választást elhalasztó miniszteri rendelet most jelent meg amely május 21 és 22-re halasztja cl a fővárosi választások megtartását.
A kormányzó Mezőtúron. A
tiszavidéki református egyházkerület nagybányai vitéz Horthy István ny. lovassági tábornokot választotta meg gondnokává. Az uj gondnok ünnepélyes beiktatása tegnap délelőtt volt Mczőluron, amelyen résztvett nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzója is, aki Magasházy László alezredes, első szárnysegéde kíséretében érkezett meg reggel fél 9 órakor Mezőtúrra. Az állomáson dis2es és előkelő közönség várta az államfő érkezését. A kormányzó a megjelentek lelkes éljenzése közben hagyta el szalon-kocsiját. Az állomáson dr. Spott Ernő polgármester Üdvözölte meleg szavakkal az államfőt, aki az üdvözlésre keresetlen szavakkal válaszolt, amely után kíséretével kocsira szállt és a sorfalat 3lló közönség lelkes ovációja közepett hajtatott a református templomba. A templom bejáratánál Csornálh Dezső ref. lelkész mondott üdvözlő beszédet, majd Dr. Baltazár Dezső mondott beszédet a tiszántúli református egyházkerület nevében. Az eskülctétcl után , Török Imre esperes üdvözölte az uj egyházkerületi főgondnokot. Pontosan 11 órakor villásreggeli volt a gimnáziumban. Az üdvözlésekre a kormányzó meleg szavakkal válaszolt, amelyben kifejtette, hogy a vallásos-sággal párosult hazaszeretet, összetartás, a munkásság és takarékosság az, amit a Haza minden igaz fiától elvár "és én meg vagyok győződve arról, hogy az igaz magyar lelkekben ezek a követelmények megértésre találnak. A kormányzó lU5 órakor indult cl Mezőtúrról. Puszta-fenyőn autóra szállt és Puszta-kengyelre ment, kísérete pedig este érkezett vissza Budapestre.
A Földtani Társulat jublllcma.
Magyarhoni Földtani Társulat fennállásinak 75. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia üléstermében május hó 14-én, csütörtökön \'délután 5 órakor ünnepi ülést tart.
A magyar és jugoszláv kormány között folytatott tárgyalásokat a jövő hét folyamán ismét folytatni fogják.
Esküdt Lajost nem helyezték szabadlábra. Ismeretes, hogy Es-Mát Lajos a fogházban megbetegedett és a gyűjtőfogház melletti kórházban súlyos operációt hajtottak végre rajta. Ügyvédje az ítélőtábla előtt védencének szabadlábrahclye-zését kérte azzal a megokolással, hogy súlyos betegségére való tekintettel, nem kell tartani a szökésétől. A tábla azonban a szabad lábrahelyezés iránti kérelmet elutasította. A védő fölfolyamodása folytán a Kúriára került az ügy, amely a föl-fo\'.yamodás elutasításával Esküdt Lajos további fogvatartása mellett döntött.
ZALAI KOZLONV
.május 6.
A cserkészleányok
— Levél a szerkesztőhöz —
Szarvas, ipiillí 33 Igen tiszteli Szerkesztő Ur!
Szarvas mezőváros, de hogy azért még sincs a világtól olyan nagyon elmaradva, abból is látszik, hoSy mialatt itt a cserkészlányok kiállításán a különböző papucsokat, drván-párnákat, sajátkotésü harisnyákat és más kézimunkáikat nézegettem, a kezembe adták nagybecsű lapjuknak a cserkészettel foglalkozó számait.
Ne vegye rossz néven, de abban ugyanazokat az érveket látom mindkét oldalon felsorakoztatva, amelyek Szarvasi és sok más magyar városunk társadalmát is foglalkoztatlak évekkel ezelőtt. A kérdés mindenütt ugy dőlt cl hogy lelkes emberek a társadalom ellenkezése mellett megkezdték a cscrkészmunkát és idővel azok rokonszenvét nyerték el legjobban, kik kezdetben leginkább ellene voltak. Igy hódítottak meg engem is. Ez ad bátorságot, hogy a zalaiak elé merjek lépni — ha igen tisztelt Szerkesztő Ur is jónak látja — a kővetkező soraimmal:
Mindnyájunk közös kívánsága, hogy derék, becsületes, gerinces és ügyes magyarokat neveljünk fiainkból ; hogy házias, dolgos, tisztességes és még magyarabb anyákat neveljünk leányainkból. Az iskola elvégzi a tanítást, de a jcllcmncvclés-hez, a társadalmi és családfelada-lokra való előkészítéshez alig marad ideje, ezért .korzóznak" oly sokat a fiatalok, ezért jár az iskola bevégzése után sok minden máson az eszük, csak kötelességeiken nem. Nehéz volna tagadni, tiogy a mai házasságok tulnjomó része szerencsétlen, a férfi nem egészséges és munkabíró segítőtársat, hanem szalon-nippel, kényes penészvirágot kap élettársul, ki csakhamar terhire lesz; a nő pedig hitvány, hútclen élviiaj-hászó, állatias valakit, helyesebben valamit, amit embernek és önzetlen
hazafinak csak csúfolni lehel. Ami a. gyermekben szép és nemes volt, azt az anyagias gondolkodás, az. érzékiség, a tetszeni vágyás mind kiölik belőle. A család a mai nehéz viszonyok között nem képes a fő nevetést megadni: nem ér reá a gyermekkel állandóan foglalkozni; a gyermek minden szabad idejét megbízható lel ügyelet nélkül, rossz tarsaságban tölti, a jó társaságot kerüli, még ha van is ilyen valahol.
Szinte megváltás a szülőkre, ha jő társaságot, önzetlen vezetők felügyelete alatt vidáman szórakozó és játszva tanuló gvermckösszejovetele-ket találnak, hová gyermekeiket nyugodtan küldhetik — és ez akar lenni a cserkészet.
A cserkészek tízparancsolata sze- , riut: a cserkész 1. Mindig igazat mond. 2 Híven teljesíti kötelességeit. 3. Ahol tud, segil. 4. Minden cserkészt testvérének tekint. 5. Lovagias. 6. Szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. 7. Feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik S. Vidám és meggondolt. 9. Takarékos. 10. Testben és lélekben tiszta.
A cserkész fogadalmat tesz arra, hogy ezt a liz törvényt megtartja, hogy Istenivel, hazájával és embertársaival szemben kötelességeit mindenkor teljesíteni fogja.
Lehet-e ennél szebbet elképzelni?
De liadd lássuk az ellenvetéseket, ezúttal talán csak a leányokra vonatkozólag :
a) .Fim ruhába bújva, katonásdit játszanak ?\' — mondják — pedig a ruhájuk igazán nctn fius, a kalap sem az, jóformán semmit sem különbözik a leánynevelő intézetek megszokott ruháitól, aki már látta, minil ezt mondja, pidig elegen látták, inert az országban már sok leány-csapat van. Elsősorban egyházak és iskolák szervezték, ami amellett bizonyít. hogy a mozgalom erkölcsös célja ellen kifogás nem tehető. Ahol iskolák kivonulnak, ott rendesen, kettesével mennek, egyenes, egész-
séges testtartással állanak a leányok, a cserkészeknél sem tehetik másképen, rendnek ott is kell lenni. De fegyverforgatást nem tanulnak, versenyeket nem rendeznek s a fiukkal nem keverednek és más lius foglalkozást sem tíznek és a kivonulások csak ritka kivételképen történnek, épen mini az iskoláknál is."
b) /l cscrkésikedés nem leányos foglalkozás.\' Hát ez igaz, ha cser-készkedésnek azt tartjuk, amit a fiuk csinálnak: céllövést, mesterségek tanulását, a férfias mulatságokat. De a leányok nem is igy cseikészked-nek. Ök főznek, ruhát szabnak, kézimunkáznak — de emellett a 10. törvény értflmében erkötsi nevelésben is részesülnek. Azl p^lig. hogy erdőié, mezőre is járnak, annyi idői töltenek a szabadban, amennyit lehet, labdáznak és fogócskáznak is, azl ne irigyeljék tőlük. Jó anya, vidám feleség csak egészséges tesio, munkára edzett, napsütöll arai leányból vállialik, olyanból, aki jobban érzi magát a szabadban, mint a korzón. olyanból aki nem csak a lüs-tös, poros városok báli termeiben, hanem az életben is megállja a helyét, olyanból, aki odaadóan tud másért dolgozni, aki tud alkalmazkodni, de ha kell, megtud állani a saját lábán is, olyanból aki életcéljául a családot tekinti, de ha kell képes a Srilágyi Erzsébetek, Roz-gonyi Cecíliák és Dobó Katicák méltó utódaivá is válni. Ezt pedig sem az iskola falai közölt, sem a fir.uli elcsigázott szülők árnyékában meg nem tanulja a mai leány. Az tehát nem .emancipáció." tia a leányok nevelésében szakítunk a penészvirág kultusszal, a nyalka husi-terikákat, tulfinomull és ideges sza-lonnippeket nevelő modern rendszerrel és visszatérünk a régi jő szokásokhoz.
A lélek és lesl egészséges nevelésére, a női ludnivalók tanítására való törekvés még igen messzire van a legújabb versenyórületeklól és a mostani rendszer reakciójaképen
jelentkező egyéb túlzásoktól, amelye, kel mi cserkészek is elítélünk.
Meg vagyok győződve, hogy ha igen tisztelt Szerkesztő ur, vagy valamelyik munkatársa meglátogatná valamelyik női csapatol, akkor meg. győződne róla, hogy sem ruhájuk nem fellünö, fius, vagy kacér, sem munkájuk és foglalkozásuk nem férfias, nem .emancipál!" vagy célta-lan, hanem ellenkezőleg azt modaná: ez az, amit Zalában mindenütt legsürgősebben kell behozni, mindenütt ahol arravaló önzetlen, müveit, buzgó és ráéró vezető akad hozzá.
Addig is azonban hálásan köszönjük, ha a sajtó közli velünk mindazon ellenvetéseket, melyeket elsősorban tettekkel, munkájukkal kell a cserkészleányok vezetőinek meg-\'cáfolniok, hogy az ilyen látogatásra mindenkor nyugodtan hívhassanak meg minden jóérzésű magyart.
Miradtam igen tisztelt Szerkesztő urnák kiváló tisztelettel
Zsembery Gyula dr. a Mairyar Cscrkésíóvctség ors/igrts tólilkára.
A népszövetségi főbiztos XI. jelentése
Tegnap tetlék közzé Smlth Jeremiásnak a Nemzetek Szövetsége magyarországi főbiztosának XI. jelentését, Magyarország pénzügyi újjáépítéséről. Ez a jelentés a március hóra vonatkozó adatokat tartalmazza. A jelentés megállapítja, hogy a népszövetségi kölcsön kamataira és törlesztésére rendelt bevételek ebben a hónapban kerek 20 millió aranykoronát tesznek ki, ami az előző hónap bevételi összegével szemben csökkenést jelent Ez a csökkenés azonban előre látható volt, mert a vámbevételek csökkenéséből származik. A vámbevételek csökkenése egyáltalában nem hátrányos az ország pénzügyeinek újjáépítése szempontjából. A cukoradó és a sójövedék
Anya- és gyermekvédelem
Itta: Ptandcr Győrgjf-ní \') (l)
Ugye mindnyájunknak közös véleménye, hogy a gyermek az élet legszebb ajándéka, legdrágább kincse. Hamvas arca, ártatlan szemei, fürtös fejecskéje, kis kezei, melyeket felénk tár ölelésre, az élet legkedvesebb jelenségei közé tartoznak. Ugy könyvben olyastam egvszer, hogy amikor az Úristen az fclenből kiűzte az első emberpárt, megfosztotta minden jótól, amelyei addig élvezett. A dúsan termő anyaföld ezután csak fáradságos munkájukkal fizette vissza jól-rosszul; az állatok, melyek eddig szolgai alázatossággal lapultak meg lábaiknál, -ellenségeikké váltak. A madarak dala. az erdő zúgása, a barlang hűvössége mindha mind veszítettek volna kellemukből, ugy, hogy az ember árvának, kifosztott-nak érezte magát a világon. S ekkor az Ur könyörtltö tekintete ráesett és hogy a szenvedéseket elviselhetőbbé tegye számára — megajándékozta a — gyermekkel.
Tehát az Édenből átmentett egyetlen boldogságunk a gyermek.
Tényleg mi is lenne a világbői, ha az ő édesen kacagó hangjuk el nein simítanák borús homlokunkról a redóket, lia családunkra tekintve nem kapnánk uj erőt, amikor az
\') S/ttjö|c kiolvasta a polgári IrSny-lakolluak folyó luS 3-ikt Dnncpílyéii.
élet küzdelmeiben elfáradtunk. Nagy kincs, mert a jOvő alapja a gyermek.
Azonban nem csak egyéni szempontból ilyen nagy érték a gyermek, hanem a nemzet jövendő nagysága is tőle függ. Épen ezért állami intézmény is gondjaiba veszi közülük azokat, kiktől az étet megtagadta á szülők gondoskod i szeretetét. Hisz védjük a kis növényeket és állatokat is. hogyne védenők a kis emberpalántát, aki mindazoknál értékesebb.
Miután az emberi érzések a szív vérébe írták az utód, a gyermek szeretetéi, ebből következik, hogy hosszú időkön keresztül a gyermek léte állami szempontból nem képezte érdeklődése tárgyát. Az első jelentősebb lépést e léten Spátta és Athén teszik, hol észrevették, hogy az állam ereje és jövője az ifjúság ban rejlik. Ezért a gyermeket születése percétől kezdve, az állam felügyelete alá helyezték. Születésekor megvizsgálták, s amely csecsemőt elég erősnek találták, csak azt hagyták meg az étet számára, a gyengébbjét pedig könyörtelenül a vadállatok martalékátlak szánták a Taygctos hegyén.
Mondanom sem kell, hogy ebben az eljárásukban mekkora barbárság és igazságtalanság rejlett, hisz akárhányszor bebizonyosodik nogyfcyenge szervezetű gyermekből gondos ápolás mellett mily egészséges ember fejlődik. De abban a korban még nem volt olyan étiéke az életnek, mint napjainkban.
Az ókor többi állama is hasonló-
képen cselekedett. A római csecsemő sorsa felelt is atyja döntött: ha ő a lábai elé letett csecsemőt felemelte,
életé volt, de ha tekintetét ellor-ditolta tőle, sorsa meg volt pecsételve. Az ilyen gyermekeket elhagyott helyekre tetlék ki, vagy vizbe dobták. A kitelt gyermek mellé egy edényben értékesebb lirgyakat tellek, hogy ha valaki megtalálja és könyörületből magához veszi, nevelési költségekre, ha pedig csak a hulláját találják meg — temetésre lusson belőle.
A kitett gyermekek sorsa tehát könyörtelen volt, inert ha a legjobb esetben felnőnek is: rabszolga lett
belőlük.
A művelt pogány államoknak ez az embertelen lénye csak a kereszténység elterjedése után nyert orvoslást. amikot az Egyház a sok kitett és vizbedobott gyermek védelmére Iclállittatta az első menedékházat Kr. ii. a században. Ezek a menedékházak egy u. n. forgóládával voltak ellátva, amelyek az utcafelé fordítva válták a belétielyezendó terhet, a kiteendő kisdedet. Miután a gyermeket beléhelyezlék, avval befelé fordult. Ezek a forgóládák természetesen inkognitóban tartották a gyermek kilétét.
Isten a megmondhatója, hogy hány előkelő, főúri család sarjadéka is került igy az elhagyott gyermekek közé és nevelődött let, mint egyszerű polgár. A menedékházaknak ez a forgóláda rendszere megvolt még Napolcon idejében is, mert
rendeletei között szerepel, hogy a minden kerületben felállítandó menedékházak forgóládákkal legyenek ellátva. A pogányság szokásai ellen tehát még ebben az időben Is szükséges volt a védekezés I
Magyarországnak első ilynemű mozgalmai (egyes) jótékony hölgyeket dicsérnek, kik életűket arra áldozták lel, hogy a környékbeli elhagyott gyermekeket maguk köré gyüjtöllík s megosztották velük szivük melegét és erszényük tartalmát.
A jelenleg komoly és eredményes munkát végző Országos Stefánia Szövetség csak az 1916. évben alakult meg. Azonban mindaddig a kezdet nehézségeivel küzkOdölt, img Amerika ligyelmc rá nem terelődött. Amikor a szervezés legutolsó munkálataival is végeztek, jötl a kommunizmus és elsöpört mindent. Még a dolgozó polgárok is éheztek; ki gondolt volna akkor az elhagyott csecsemőkre?! A háború után is még jó ideig tétlenül kellett nézniük, miként szaftodnak a kis lejfák a temetőkben s mint nőnek fel éhesen, lerongyolódva a csenevész magyar gyermekek. Miután Hollandia felénk nyújtotta segitő kezét és Amerika is meggyőződött egészségügyünk teljes terongvolódottságáról kezdett cl tényleg dolgozni az Orsz. Stef. Szövetség. Ma a magyar igyekezet amerikai pénzel segítve, 83 gondozó intézetei tait lenn. Ezzel szemben a magyar csecsemőknek csak 17 százaléka áll gondozás alatt.
(Víyc köv.)
|W5 május 6.
ZALMKOZLONT
bevételi adók részben az évszakokban rejlő okok miatt és a dohány-jövedék bevételnek színvonala kb.
változatlanok.
Ennek a bevételnek márciusra l>e-folyt összege, az újjáépítési kölcsön szolgálata, az évi szükségletnek több mint 60 százalékát fedezte. Az állam összes bevétele ez év március havában 45" I milliót tesz ki, vagyis 01 millióval alulmart d a költségvetési előirányzatnál, amit a tavalyi hónapokon Magyarország gazdasági életében rendszeresen jelentkező el-lanyhulásnak lehet tulajdonítani.
A március havi pénzügyi eredmény azt mulatja, hogy a közvetett adók még mindig több eredményt hoznak a megállapított összegnél. Az egyes adók az uijáépitési tervezet íolyamatbatétele óta először szolgáltattak nagyobb eredményt, mint az előirányzatban volt. A márciusi eredmény azt mutatja, hogy a közvetett és egyenesadók hozadéka közt mutatkozó arány most sokkal jobban megfelel annak az aránynak, amelyet az újjáépítési tervezet számításba vesz. Az áprilisra vonatkozó költségvetési előirányzat szerint 345 millió aranykorona bevétellel szemben 36\'1 millió tiszta kiadás áll, ugy, hogy 16 millió aranykorona hiány mutatkozik. Ez azonban az újjáépítési tervezet közti számításnál még mindig 8 millióval kevesebb. A költségvetési havi előirányzat a mull év októbere óta most elsőizben záródik hiánnyal. Ez azonban egy-
általában nem jelenti azt, hogy a haladás az újjáépítési terv végrehajtásában megakadt volna. A költségvetési feleslegekkel záruló hónapokról készült jelentésekben is Hőre jelezték, hogy az év későbbi szakában a költségvetésben hián>ok fognak mutatkozni. Azt is figyelembe kell venni, hogy ebben az Irányzatban előfordult 3 5 millió aranykorona tétel rendelkezése az, hogv az előző havi 10 5 millió aranykorona az állami üzemeknél várható hiányoknak fedez.ésére, 13 millió aranykoron:! pedig az állami alkalmazottak végkielégítésére szolgál. A kényszer-kölcsön számlájára 3 8 milliárd papírkorona folyt be. Beruházási célra nagyobb összeget fordítottak. Az újjáépítési kölcsön hozadékából ebben a hónapban semmit sem vettek igénybe. A Nemzeti Bank aranykészlete március végéig közel kétmillió font sterlinggel emelkedett és ebből a bankjegyállomány értékének fedezésére 54—56 százalék marad. A valuta és a Bank helyzete egészséges fordulatot mutat. Március hó folyamán 1 és fél százalék kamatleszállítás történt. Ennek hatása csak akkor lesz megfelelő, ha a nyílt piacon is megfelelő mértékben leszállítják a kamatlábat. A Népszövetségi főbiztos ezután rámutat arra, hogy a Nemzeti Banknál 7 millió font sterling letétben van elhelyezve, mely a mezőgazdasági hiteligény fedezése céljáljól kibocsátandó záloglevelek financirozása van rendelve.
A Keresztény Jótékony Nőegylet szociálkarütativ akciói
volt kénytelen magára hagyni. Mennyi rossz példának, lelki romlásnak van kitéve ebben a legfogékonyabb kor ban a legdrágább kincs — a gyermek. Hány dolgozó édesanya volt kénytelen vérző szívvel az utcán hagyni kincsét, mert nem volt senkije, akire rábízhatta volna nyugodtan.
A „Keresztény Nőegylet hölgyei a felállítandó „Napközi Otthon"-na! hatalmasan segítenek a munkába járó szülök vagy egyéb felügyelet nélkül levő gyermekeken. Minden édesanya leadja gyermekét az „Otthonba", mikor reggel vagy délután munkába megy, visszajövet elmegy érte és haza viszi ismét. Nem kell rettegnie attól, hogy a mig ő dolgozik — addig gyeimeke felügyelet nélkül szerencsétlenségnek vilhatik áldozatává. Az egylet fáradhatatlan, buzgó hölgyei egymást felváltva teljesítik a felügyelőr.ői (patronesse), tisztet, i>ői szivük gazdag tárházából szeretetet nyújtva, a puha asszonyi kéz hüs simogatására szoruló veréb-fiókákoak. És mindezt természetesen ingyen. Mert a Napközi Otthoni az egylet tartja fenn.
Az egylet azonban szegény, szegénységéből még háziszegénycit is kell ellátni és istápolni, szükséges lenne azért, ha a hivatalos vá\'OS is megfelelő formában hatékonyan támogatná az akciót. Elsősorban megfelelő helyiség kiutalásával, mett megfelelő helyiség van bőven erre a célra, másodsorban a szükséges felügyelői segéderők díjazásával és bizonyos meghatározott mennyiségű tüzelő rendelkezésére bocsájtásával. Ez a legkisebb szociális \'oíajcscpp — amit a város polgársága a hivatalos várostól kövelelhet. Mert tessék elhinni, a „jóindulattól" már elegünk volt. Jó lenne, ha a gyárak és vállalatok is belekapaszkodnának az akcióba és a munkássanyáknak c téren segítségükre lennének. A másik nagy akció — a nincs-
Nagykanizsa, nvíjus 5
I.
Lapunk utolsóelőtti számában röviden beszámoltunk a nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet nagyválasztmányának üléséről, amely fényes bizonyítékát szolgáltatta annak az uj szellemnek, amelyet hosszabb stagnáció után, egy minden nemcsért hevülő tevékeny úrinő Farkas Vilma nagyszerű szervező talentumával vitt be az egyesületbe és ott uj vérkeringés, friss, pezsgős életet teremtett és városunk hölgytársadalmának legjelesebbjeit sikerült megnyernie a legnemesebb eszmének: a kereszt jegyében történő jótékonykodásnak, amely nem nézi az osztályt, nem a felekezetet, csak a szükséget szenvedő felebarátot látja és sikerült egy olyan lelkes hölgygárdát megteremtenie, amely bármely városnak példaképül szolgálhat.
Az újjászervezett és friss alapokra fektetett Keresztény Jótékony Nőegylet — hiven eredeti programjához — mindenből kiakarja venni a részét, ahol segíteni, jót tenni, szűkölködőket ruházni, elhagyatottakat párlfo-golni és tetterős, cselekvő keresztény szellemű jótékonyságot ki kell fejteni.
Első sorban a nincstelenség gyermekeire vetette tekintetét. Amit évek óta hangoztattunk lapunk hasábjain, de az illetékes tényezők nemtörődömsége, szociális érzék hiánya miatt nem sikerült minden kísérlet dacára, azt megteremtette a Kesztény Nőegylet, midőn a közeli hetekben felállítja az első nagykanizsai napközi otthont és leveszi sok-sok muukába-járó édesanyának válláról a gondot mit fog felügyelet qélkül otthon vagy az utcán maradt gyermeke csinálni, mig ó napi munkában tölti idejét. Tudjuk, hány clgázolás, hány szerencsétlenség, baleset, tűz és egyéb történt, mert az édesanyának dolgozni kellett menni, hogy gyermekét eltartsa és felügyelet nélkül
telenség gyermekeinek a legkritikusabb hónapokon át meleg étellel való ellátásai. A népkonyha tapasztalatain okulva a Keresztény Nőegylet ezt a kérdést ugy lalá\'ta legcélszerűbben megoldhatónak, hogy felhívást intéz Nagykanizsa társadalmához, mely család vállalná folyó évi november 1 tői 1926 június l-ig egy-egy gyermeknek naponta ebéddel való ellátását, hogy behatóvá tegye azon gyermekeknek naponta egyszer való jólakását — akik különben a legnagyobb ínségnek ki vannak téve.
Mert Nagykanizsának minden fényoldala mellett olt van a nagy nyomorúsága. Aki valaha a külső perifériákat bújta és végig ment á nyomorú ságlakta inségtanyákon — csak az tudja megmondani igazán, mily nagy a napról napra fokozódó munkanélküliség miatt a kenyértelenség és inség Kanizsán. Legalabb a gyermekiket ragadjuk ki és mentsük meg a pusztulástól — ezt a jelszót dobta a társadalomba a Nőegylet, midőn felhívásával a nagyközönséghez fordult.
Hány család van, ahol a nehéz gazdasági viszonyok dacára is — egy-egy szegény gyermeknek kijutna egy-egy ebéd. ölt, ahol négy-öt szentélynek főznek, jut még egy kis ebéd egy szerény gyermek számára is.
Plihái Viktorné, kir. kormányfőtanácsos neje;
Szabady Lőriucné, kir. törvényszéki tanácselnök neje;
Rubint Károlyné, DV főfelügyelő, földbirtokos neje;
Kaiser Elckné, törvényszéki biró neje;
Tamás János dr.-né, ügyvéd, hercegi jogtanácsos neje és többen, akik átérezték az ügy fontosságát.
Akik a mozgalomhoz csatlakozni és egy-egy gyermeknek a jelzett időn át egy ebédet biztosítani hajlandók, jelentkezzenek és adják le címüket a Teutsch drogériában, hogy az egyesület nagy választmánya már most tudhassa, mennyi nemes lélekre számithat ezen akciójában.
Ahogy mi az áldozatkészségéről ismert és annyiszor bevált nagykanizsai közönséget ismerjük, meg vagyunk róla erősen győződve, hogy a Nőegylet felhívása nem lesz pusztába kiáltó szó, mely visszhang nélkül hangzik el, hanem tömegesen jelentkezni fognak, kik átérezve a második szociális olajcsöpp hatását, vállalkoznak arra, hogy folyó év november l-lől 1926 junius l-ig egy gyermeknek naponta ebédet adnak.
Mi a magunk részéről a legmesz-szebbmenöiég kívánjuk támogatni a toll erejével és hatalmával a Keresztény Jótékony Nőegylet akcióit és minden vállalkozó család nevét közzé fogjuk tenni, hadd lássa mindenki, hogy Nagykanizsa közönségéből nem veszett ki a máson való segíteni akarás és cselekvő felebaráti szeretet.
Minden szeretetünk legyen a gyermekeké, a jövő nemzedéké, az ifjú magyarságé, — legyünk segítségükre, mentségükre.
Grieger Miklós — soproni plébános ? Sopronból jelentik: Mérvadó katolikus körökben az a kiváltság merült fel, hogy a Zehetbauer Ottó prelátus halálával megüresedett soproni városi plébániát Grieger Miklós sóskúti esperes, nemzetgyűlési képviselővel töltsék be. A tervnek sok hive van már csak azért is, mert Grieger mint népszerű politikus Sopron elhanyagolt érdekeinek felkarolására sokat tehetne.
A világháború kulturális és gazdasági következményei
Irta: KELEMEN FERENC
(9)
Hogy a nagy tömegeknek ez az éveken át tartó örökös vándorlása, az emberiségnek részben előnyére szolgált az, tagadhatatlan. Az idegen népekkel való érintkezés fokozta az emberiség nép és földrajzi ismereteit. A szer/.clt tanulságok, tapasztalatok értékes kincseivé váltak mindazoknak, akiket a háború szeszélye néha évekre is elvezetett ismeretlen távoli világrészekbe. Az ellenséges földön való hosszasabb tartózkodás, az\'ellenséges népekkel való állandó érintkezés megtörte a militarizmus gyilkos szellemében vezetett emberekben az „ellenséggel" szemben táplált, illetve beleszuggerált gyűlöletet. Az egymással érintkező népek észrevették, hogy az emberek százmillióit alapjában véve semmiféle ellenséges erő sem választja cl egymástól s hogy a legkülönböző népek a közvetlen érintkezés első perceiben hamar megbarátkoznak. Ez a megismerés közelebb hozta egymáshoz a világ ellenséges érzésében programszerűen felnevelt millióit s a népek nagy családjában az együttérzésnek, a megértésnek azt a szolidáritását teremtette meg, melynek kősziklájáról a legközelebbi jövőben vissza fog pattanni minden kísérlet, mely a népek millióit ismét fegyverbe akarná szólítani. S ez a békeszolidaritás az emberiség további kultur fejlődése szempontjából a nagy háborúnak egy nem eléggé értékelhető positiv eredr.énye! A vak katonai fegyelemben felnevelt s az .ellenség" ideológiájába belekényszeritctt emberi agyvelő, szétfeszítette ezeket a vasbilincseket s kinyílt az általános megértés és emberszeretet gondolatai számára. A militarizmus egyoldalú népnevelési rendszerének nem lesz könnyű feladata jövőben a világháború életiskoláját bejárt e mostani generációval. A frontok és hadifogságok milliós népe megtanulta, hogy a különböző világrészek egymás ellen felbőszített lakóit semmiféle ellenséges érzés sem választja el egymástól s az afrikai gurka, a donni kozák, a székely góbé, mind-mind csak arra vágyik, hogy szegény életét boldog kis körében csendben leélhesse.
Milliók megismerték, hogy a háború nem az érdekük, hanem az legtöbbször csak a diplomaták és uralkodók egyéni hatalmi, vagy bosszúvágya, apró intiikák, piszkos gyűlölködések és néha egészen közönséges emberi indulatok véres kirobbanása. S ez a megismerés egy nagy lépéssel közelebb vitte az emberiséget a jövő generációk legszebb álmához: az örök békéhez, melynek egyik leghatalmasabb fegyvere volna, ha a nép tanítói részletesen megismertetnék velük "a világtörténelem régebbi, de különösen ujabb háborúinak közvetlen előidéző okait. Micsoda fátyol hullana le milliók szeméről ? 1
De a nagyidők ezt a tanulságát, az emberi lélek milyen rettenetes visszafejlődésével fizette meg az ember I
A polgári élet bilincseivel lekötött emberi indulatok, állati ösztönök, melyeket egy több ezeréves fejlődés sem volt képes az emberi lélek mélyéből kiirtani, a vét szagra, az embergyilkolás sportjának hivő szavára előtörtek rejtekükből s szabadjára eresztett fenevadak módjára tombolták ki magukat. (Folyt, köv.)
ZALM K0Z1.0NY
J9M_méjus6.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 6, szerda
Római katolikus\' János n. Protesláa*. Ft Uh. Izraelita : ljar 1)6 12.
Nap kel ree^el 4 ór« 36 percko*. nyug-«xík délután 7 óm 17 petekor.
A \'Meteorológiai Intézel jelenté?* Jzctlnt változóan íclln\'j, enyhe Idő várható, helyenként esővel.
Képkiállítás (vásár) a Kaszinó nagy-termétien, nyitva reggel 10 órától este 8 óráig.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Május 9: Müvés/C5tély az államrendőrség detektlvlestOletéiiek nyugdijpótló* és scgélyegvlete, Özvegyei és árvái javára a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Máj us 16: A kcgycstcmli reálgimnázium szinielóadása az intézel tornatermében este léi 9 órakor.
Május 17: A kegyesrendi reálgimnázium szmiclóadása a/, intézet tornatermében este fél 9 órakor.
Május 21: A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör Zrinyi ünnepélye.
Május 30: A Transdamihsa Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Május 31: A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői előadása. t Június I: Az Ipartestület sétatéri mulatsága.
IAJU"\'U8 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballelt-clúadása a polgári Egyletben.
Június 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballelt-előadása a Polgári Egyletben.
— Hősök emlék-ünnepe. Kormányrendelet értelmében, tudvalevőleg, minden város és község május hónap utolsó vasárnapját ünnepélyes keretek közt tartozik a világháborúban elesett hősök emlékezetének szentelni. Nagykanizsa város veze-ösége is megtette már az előkészületeket az ünnepség megrendezésére, mehren részt vesznek az összes ha-óságok, hivatalok, katonaság, iskolák, egyesületek, testületek és a város hazafias közönsége. Az ünnepség az idén épen pünkösd vasárui pra esik.
— Megkezdődött a költözködés a városházán. A városháza átalakításával kapcsolatos átköltözködjek megkezdődtek. A második emeletre elsőnek a rokkantügyi nyilvántartó és leltározó került fel az eddig lakáshivatal céljait szolgáló helyiségbe. Dr. Novjí Imre aljegyző a 20-as szobában nyert elhelyezést. A lakáslnvatal a második emeleti legnagyobb szobát kapta meg tár-gvaló-teremül. Az ezzel egybenyíló kisebb szobába\'költözik fel Kaufmann . J?ldn4 ,a,Wzó» ki egyúttal a lakáshivatal vezetője is. Kaufman dr. edd.g. helyére Prack István dr. tanácsos kerül, ki a jelenlegi orvosi
££SÍ*kap,,a clöszobá"\'- Az orvosok fe költöznek a második emeletre a lakáslnvatal mellett lévő külön bejáratú helyiségbe. Prack tanácsnok jelenlegi hivatala Krátky István dr főiegyző előszobája le z. A jelenleg a forgalmiadó hivatal által használt két második emeleti helyiség adó-felszólamlási tárgyaló terem lesz. A •íz-es második emeleti szobából is kiköltözik a tanköteles nyilvántattó hivatal és ezt a szobát Szönyi Sándor büníctőbiró veszi át tárgyaló teremképen. Mellette az árvaszék és árvaszéki kezelö-hivalal változatlanul maiad.
— Az Ipartestület sétatéri mulatsága. A nagykanizsai Ipartestület május 31-re, pilnkOsd vasárnapra tervezett sétatéri mulatságát, tekintettel az enapon rendelet alapján tartandó hősi emlék-ünnepélyekre, egy nappal elhalasztotta s azt junius 1-én, pünkösd hétfőn fogja megtartani. A mulatság jövedelmei az országos soproni dalosversenyen való részvétel költségeinek fedezésére szolgálnak.
— A nagykanizsai Iparosda lárda Zalaegerszegen. Tegnap Nagykanizsán járt a zalaegerszegi Daloskör küldöttsége és felkérte a nagykanizsai Ipartestületi Dalárdát, hogy vegyen részt a Zalaegerszegen május 9 én t irtandó hangversenyen. Az Ipartestületi Daiárda a legnagyobb készséggel vállalta a közreműködést.
— Kényszer-kllakoltatások. A vasárnapi erős, szélvih;iros idő a Magyar ulcán is sok házat megrongált. Tegnap két magyar-utcai háztulajdonos fordult a városhoz, hogy tekintettel az c napokban megrongálódott házaik életveszélyes állapotára, rendelje cl a benn lakók kilakoltassál s engedje meg az épületek lebontását.
— Községi nemzetközi egészségügyi Intézmény. Londonból angol és francia nyelven megirl levél érkezett a községi nemzetközi egészségügyi intézménytől Nagykanizsa városhoz. Az intézmény városunk egészségügyi berendezettsége, vízvezeték, fertőtlenítő, kórház stb., v lamint ezek karbantartásáról, költségvetési tételeiktől, ezekkel kapcsolatos hiteligényekről érdeklődik. A város pontosan lefordíttatja a levelet s azután fog érintkezésbe lépni a nemzetközi intézménnyel.
— Elszántott dülőut. Harmadik éve folyik már az eljárás a sipadombi közös mezei dflCul ügyében. A dülőut mentén 173 telektulajdonos földjeiből összesen mintegy 53 ka-laszlrális holdat kitevő rés/t a szomszédos telektulajdonosok elszántottak. Az ügy jelenleg az elsőfokú rendőri büntetőbíróságon van. A megindult kihágási eljárás során az egész terület pontos felmérése s mintegy 200 ember kihallgatása válik szükségessé.
— A zsír ára Nagykanizsán és Budapesten. Kaptuk a következő panaszos levelet: „Igen tiszteli Szerkesztő Ur I A vasárnapi fővárosi újságokban azt olvassuk, hogy ott a sertészsír kilogrammonként 27.000 koronába kerül, a zsirszalonnál pedig 23 000 koronáért vesztegetik. Ugyanekkor, ha körülnézünk Nagykanizsa utcáin, itt is, ott is kirakatokat látunk, melyekből 40.000 koronás zsír és 30000 koronás zsir-szalonna incselkedik felénk. Ahol legolcsóbban kínálják, a szövetkezetben is 33.000 korona a zsír kilogrammja. Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Sok minden argumentumot hoznak fel itt Nagykanizsán illetékesek, hogy ezért, meg azért drágább a zsir, a szalonna itt, a vidéki városban, mint a fővárosban. Ezek az argumentumok azonban a fogyasztók érdekeit kikapcsolják s azok zsebeire nézve semmi megnyugtatót nem produkálnak. Itt lenne az ideje, ha a stabil korona áldásait etéren is érezhetnök s nem kellene Budapestre járnunk zsirérl, mert, habár még útiköltséggel megterhelve is jó Üzlet Pestről Kanizsára zsírt hozni, mégsem valami kényelmes módja ez ebéli szükségleteink kielégítésének. Kérném soraim közléséi, talán gondolkodóba esnek azon arra illetékesek. Tisztelettel: egy fogyasztó."
— A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolására szükséges nyomtatvány részvénytársaságunk kiadásában megjelent és kapható annak nyomdájában (Nagykanizsa, Fő ut 5) Ugyanitt kaphatók a jegy/óségeket érdeklő összes nyomtatványok is.
— A világháború kulturális és gazdasági következményei cimü — értekezése Kelemen Ferenc nagy-
■ kanizsai takarékpénztári igazgatónak, külön kiadásban megjelenni fog, miután annak közlését lapunkban befejeztük. A füzet ára 8000 korona le.z s egész bevételi összege a „Zalai Közlöny" szerkesztősége állal megindított katonasirok akciójának javára fog szolgálni. A füzet megjelenéséi annak idején jelezni fogjuk.
A katonatemetőért
Nagykanizsa, május & A hősi halált halt katonáknak egy hadirokkant bajtársa, Görög Károly volt az első, aki 70.000 koronás adományát a sírkő végleges árát képező összegre, 121.500 koronára kiegészítette.
Bárha akadnának városunk nemesen érző ezrei közt minél többen, kik meghoznák még ezt a csekély áldozatot.
Hogy mindenki lássa a 70.000 koronára tervezett sírkő Igénytelenségét és a 121.500 koronás sirkö tetszetős formai és tartós anyagi megoldását, a közeljövőben egy-egy Ilyen mintadarabot közszemlére fogunk kiállítani.
=- Halálozás. Türk Gyula nagykanizsai pékmester május hó 4-én éjjel 12 órakor meghalt. Temetése május 6-án délután fél 5 órakor lesz a Magyar-utca 73. gyászházból.
= Nyugágyak, utazókofferok bámulatos .olcsók Szerbnél.
— Hősök emlékünnepe. Zalaegerszeg városa folyó hó 31-én nagyszabású ünnep keretében emlékezik meg a világháborúban elesett magyar hősi katonákról.
Tanítók gyűlése. A letenyei es-prrcsi kerület római katolikus tanítói kara folyó hó 7 én holnap, csütörtökön tartja meg tavaszi ülését Felső-szemenyén.
— Az OFB harmadik tanácsa tegnap tárgyalta Tűrje község megváltási ügyet.
— Egyesitett községek. A belügyminiszter elrendelte Zalalövő, Zalamindszent, Zalapataka és Puszta-szentpéter községeknek egyesítését és az egyesített községeket szervezel i tekintetben nagyközséggé nyilvánította. Az így egyesitett nagyközség neve Zalalövó.
— A káptalantóti! bazaltbányát a közbirtokosság, mint legelőnyösebb ajánlattevőnek, a Falk- és Zimmer-cégnek adta bérbe azzal a kikötéssel, hogyha Zilamegye törvényhatósága — amely szintén pályázott — hajlandó ugyanolyan bért fizetni, akkor neki adják a bányát.
— Sikkasztó vasutas. Dozzay Dénes bólitontüredi pályafelvigyázó több millió korona értékű artyagot lopott cl a MÁV-tói. Letartóztatták.
— Angol flór uri zokni 29 ezerért, angol flór női harisnya 45 ezerért Filipp kötöttárugyárában, Szombathelyen kapható. Előnye l-ogy sajátjából, rnegfcjeltethelő 1
Egv jó fiu tanulónak felvételik a Károly-laktanya liszti cipésznél.
= Színes és fehér férfi Ingek
mélyen leszállított árban kaphatók Schvarlz Dezső cégnél Fö-ut. Ugyan-olt női hímzett háló ingek darahiá 58000 ko-onáért. 1
= Rozi a mészárosnál 1 Van a városban egy miyfzáros, akinek ajiajában a mészáros felesége zöldséget árul. Rozi néni a mészárosné-tól egy Icvcsfőzetre való zöldséget vásárolt és amikor a zöldséget á|. adtak neki, követelte, hogy a leveshez való husi is adják a zOSdséa. árában oda, mert mint ó mondja ha a Szent István cikóriával tud a gyár egy jS főzetre való finom pörkölt szemcskávét adni, a mészáros is adhat a zöldséghez -hust, mert ami a húslevesnek sí jó zöldség, a2 a kávénak a Szent István cikóriakávé.
«= Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Ne hagyja magát megtéveszteni irreális kirakati áraktól. Legjobban csak Miltényi Sándor és Fia 50 éves cipőüzletében vásárolhat.
«- Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Méhészeti eszközök, mülép, keretléc, kaptárak olcsón kaphatók, méhviaszt vásárol Szabó Antal fegyverkereskedő Nagykanizsa.
Az állandó választmány ülése
Zalavármegye állandó választmánya TarJnyi Ferenc dr. főispán elnöklete alalt ülést tartott A választmány magáévá tetle a Magyar Nemzeti Szövetség átiratát, melyet mi is • annak idején egész terjedelmébec. közétettünk. Majd Vasvánnegye átiratát tárgyalták, amelyet a közalkalmazottak javadrlmának rendezése véget! felterjesztett a kormányhoz. Ebben a kérdésijén a választmány ugy határozott, hogy a májusi törvényhatósági közgyűlésnek azt fogja javasolni, hogy felirattal támogassa Vas vármegye állásfoglalását a közalkalmazottak érdekében.
Majd Baranya vármegye ismeretes átirata kapcsán azt javasolja a májusi megyegyülésnek, hogy a budapesti választásokat illetőleg írjon fel a kormányhoz, hogy egyes pártok romboló törekvésének a valódi közakarat-megnyilvánulás meghamisítására irányuló lázító és megtévesztő tevékenységét az összes törvényes eszközökkel ellensúlyozza és hasson oda, hogy a főváros vezetése a nemzeti gondolattól átitatott, a magyar államcszméhez való hűségükben semmi körülmények közölt meg nem ingatható elemek részére biztosítsák.
Az állandó választmány elhatározta, hogy Tisza István gróf felállítandó szobrára 1000 aranykorona felajánlását javasolja a jövő évi költségvetés terhére. A Faluszövelség Zalaegerszegen rendező kiállítását ugy anyagi mint erkölcsi támogatásban részesili. Majd.több kisebb ügyel tárgyalt még le ezután a választmány.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, illetve édesatyánk,, apósom, stb. temetésén résztvenni és fájdalmunkat ezzel is enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket Nagykanizsa, 1925. május 5.
a gyászoló Vidovlcs-család.
iita május fi.
ZALAI KÖZLÖNY
TÖRVÉJÍYSZÉK
Ejjy ötéves sajtóper befejezése
r„. itöilcrncuy sajtójogi felolö.-
miac k«rUI
Míg 1920év májusában történi, liofiy a Zalai KOzlOny-ben megjelent egy közlemény, amelyet a letenyci gróf Andrissy- uradalom intézője Csorna Ödön sértőnek talált magára nézve és sajtópert indított a cikk irója ellen.
A lap akkori felelős szerkesztője, Bodrogközy Zoltán nem vállalta a sajtójogi felelősséget, mivel az akkori főszerkesztője Hegedűs OyOrgy dr. nemzetgyűlési képviselő adta neki ál a cikket azzal, hogy ő viseli a cikkírt a felelősséget, viszont Hegcdds dr., aki a cikket Lakó Imre dr. nemzetgyűlési képviselő, letenyei ügyvéd bemondása alapján irta és adta le — a felelősséget Lakó Imre dr. ügyvédre hárította, aki ctőtlc kijelentette, hogy vállalja a felelősséget a cikk mcgjelenéscért.
Igy került az ügy a bíróság elé, amely, mivel két nemzetgyűlési képviselőről volt szó — a kél képviselőt a nemzetgyűléstől előszOr ki kellett kérnie. A hosszadalmas eljárás ulán végre tegnap megtartották a tárgyalást Kenedi Imre dr. táblabíró elnöklőié alatt.
Bodrogközy Zoltán a miniszterelnökségi sajtóosztály referense, a Zalai Közlönynek akkori felelős szerkesztője elmondotta vallomásában, hogy Hegedűs dr. képviselő egy alkalommal bemondotta neki azokat a dolgokat, melyek Lakó Imre dr. és Csorna között lefolytak és kijelentette, hogy kiékel megszeretné írni. Akkor ó határozottan ellenezte ezt és megmondotta, hogy ilyen cikk nem jelenhetik meg, meit ő mindenkor a társadalmi békét kivánta szolgálni. Egy este azonban mégis kész cikket hozott be a szerkesztőségbe. O akkor sem akarta leadni, de Hegedűs dr. főszerkesztő azt mondotta, hogy Lakó Imre dr. vállalja érit a felelősségei. És mikor erre sem volt hajlandó a cikket közé tenni, Hegedűs dr. kijelentette, hogy akkor 0 hajlandó elvállalni a szerzői felelősséget. A közlemény ne.n az 5 Írása. Nem vállalja, mert nenj vállalhatja a sajtójogi felelősséget a cikkért, melyet nem ő irt meg.
Hegedűs György dr. sem akarja a szerzőséget Illetve a felelősséget vállalni. Nem tud már az öt év előtt történtekre pontosan visszaemlékezni, de tény, hogy Lakó Imre dr. ö előtte vállalta a felelősséget a cikk tartalmáért. Botirogközynek semmilyen szerepe sem volt oz egész ügyben, ö ncrn felelős a cikkért. Majd kijelenti, hogy hajlandó Csorna ÜJön sértettnek elégtételt adni és lőle bocsánatot kéről, annál is inkább, mivel öt soha báriíódás nem érte Csorna részéről.
Lakó Imre dr. nemzetgyűlési kép-vjsclő, letenyei ügyvéd kijelenti, hogy isoma Ödön uradalmi intéző nagy hajszát indított ellene, kél intemálási kérvényt is adtak be ellene és akkor elment Hegedűs QyOrgy drhoz, hogy védelmét kérje. Igy aztán megjelent a eikk. 0 nem adta le ugy a történleket, mint ahogy megjelent, az éles kitételekkel. Ó csak elmondotta a sérelmeit Hegedűs dr-nak, aki a cikkel azután megírta. A felelősségei azonban nem vállalja. Ilyen kijelen-tHeket nem tett. A cikket nem is látta, sői egy bizonyos mértékben nem tetszet neki.
Boilrogközy Zoltán és Hegcdils Jjy\'lrgy dr. kijelentik, liogy l.ikó Imre dr. igenis mondotta azt, hogy
vállalja a felelősséget a közleményért.
Kenedi Imre dr. Mtárgyalási elnök ezután békéltetési kísérleteket tesz.
Lakó Imre dr. sajnálja a dolog megtörténtét, nem haragszik Csornára — mondja.
Bodrogközy Zoltán csatlakozik Hegedűs dr. bocsánatul kérő hajlandóságához.
Tamás János dr. Csorna képviselője áll fel ezulán szólásra:
Lakó részéről eddig még nem látja ezt a hajlandóságot. Ha Lakó Imre dr. nemzetgyűlési képviselő bocsánatot kér a bíróság előtt Csorna Ödön uradalmi intézőtől és hajlandó a költségeket megfizetni, akkor fele nevében visszavonja a vádat.
Csorna Ödön sértelt is hajlandó az elégtételadásnak ezt a inődj.il elfogadni.
Lakó Imre dr. hosszabb gondolkodás után végre oda megy Csorna Ödön intéző leié és a törvényszék elölt bocsánatot kér tőle.
Kölcsönös meghajlás — és Tamás dr. kijelenti, hogy visszavonja a rágalmazás és becsületsértés vádját, mire a bíróság megszűntette a további eljá ást. Üs ezzel befejeződött uri módon az öt év óla húzódó pereskedés.
SPORTÉLET
Ausztria 3: I győzött. A vihar miatt vasárnapról mára hallasztolt Ausztria-Magyarország között Bécsben rendezett futbnllmérkőzésl Ausztria nyerte meg 3:1 gólarányhan. A gólokat az osztrákok szerencsés szélső csatárainak köszönhetik, mig a magyar csatársor iwgy balszerencsével küzdött; a magyarok legjobb embere a góllövő Takács volt, Krutz-ler gvengén szerepelt. A mérkőzést 70.000 ember nézte végig, a félidő 2:1 volt az osztrákok javára.
Tisztán él szakszerűen kezelt
bora im még tltcrcnklnt 8000, 10.000 és 12.000 koronáért. Bruncsics Józsaf Sugár ul 53. Tel. 210.
KÖZGAZDASÁG
Az adófizetés májusban
Május hónap folyamán az adófizetés rendje s annak határidői a következők:
Akik engedélyt nyertek az értékpapír forgalmiadónak készpénzben való befizetésre, azok május 14ig tartoznak az erre vonatkozó lajstrom beterjesztése mellett ezt az adójukat leróni.
A munkaadók tartoznak május 15-ig alkalmazottaik multhavi illetményei ulán az általános kereseti adót beszolgáltatni, melynek aranykoronáról papirkoronára való átszámítása 17.000-szeres szorzószámmal történik.
A fényűzési adót ugyancsak május 15-ig kell befizetni az április hónapi forgalom után.
Közkereseti és betéti társaságok tagjai május 15-ig nyuj hatják be adóvallomásaikat az 1925-re esedékes jövedelem- és vagyonadójuk ki-vethetése céljából.
Az 1925-rc járó általános kereseti, társulati, jövedelem- és vagyonadó második negyedévi részletét az 1924-rc szóló kivetések arányában szintén május 15-ig kell befizetni.
A mezőgazdasági hitel. A pénzügyminisztériumban elkészítették a mezőgazdasági hitelről szóló tervezetet. Eszerint kétféle hitelt folyósítanak a mezőgazdaság részére. Az egyik az, hogy a. később megszerzendő jelzálog hitelre előleget adnak, a másik, hogy rövid lejárata hitelt adjanak néhány hónapra. Az utóbbiakat a falusi szövetkezetek utján osszák ki. Egyelőre 300 milliárd koronát kap a mezőgazdaság. A falusi szövetkezetek utján 120 milliárd koronát- osztanak ki. Ha a minszter-tanács elfogadja e tervezetet, a köl-csönakció jövő hét végén megkezdődhetik.
Három milliárd kor.
nyertté ló az újonnan nutáiiKfirtlátébhan mcl>\'nck "ndklvOl előnyösen megvál-kezdődő XIV. m. klr. 0>*"iyiO"|dteKOdll. öletve szerint összesen
27 milliárd! kor.
lest készpénzben kisorsolva. - Szcrcncjeuámokat ajánl:
Milhoffer Kálmán Caengcry ut 7. sz. SU ház)
Sorsjegyek árai Vi 120.000 K. Vt C0000 K. \'/» 30000 K. Játéktervek Ingyen. Húzás május 13. és 15-én.
UEZEKLÖ-PINCE ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
Reggel 8 órátót egész napon át nyitva Budapest, V!., Andrássy-ut. 25.
ITAL-ÁRLAP . Sői-ök i
" K 1 : - - - K 5
Borok i
Ul 111(1 Mlllll - -M Hl<r Ncinokjilnka — - 9 t( Jiubtfínyl tillO. iljiinif 13

HaiászBé Baicsky-mádra I5a« K
ÉTLAP
Halaki
- - -.......... iául — -
l o^it tartirniiitlu.il — IIjku riiitví - — -
l\'onty tinit* — — —
Rögtönzött ételek i
Iticilinkt burányival — — Rintotl Kitti»fWt lmiKony4v.il-
Koittlyoa lityin* ft liuigoiiyival Hduliifil«u burgonyával — — Ml Múlott citikc »ui£iitiyival -Kész ételük i
Scrtcakjraj pirult ki^outival —
t
a
kfc :tcl las
18.-1
kész ételekből választva
Sttpcoyói titxy -- — — — UK
Ctlik«pS(kúl( galuaUvil — — W K
Aojol roattb<et burgonyával Xi K
it- iiu c :c\'<tt« eoir.iuOonr I K
Pilisi liUU MVoitb.irgoayiMJ - »K
lÍjkoltUApowt* Bnoky.ini.Sdra 2) K
Ti>Hóltk4powU — — - — 10 K
BofjupéftOlt jiluikival - - — 10 K
SciMtpfekOlt burányival — — 10 K
Sx»!imtn«!i <il(oumal — — — * K
Uorlufodor — — — - — S K
SiíUl, jtuljfil - - - — 10 K
I púr virstli tormával 5 K
Pirított borinál) Uirtfiwylvjl — 10 K
VVI4 tojiual ----- -. 10 K
Gomba lo|lnal — - -- — — 10 K
V tojiibil rántotta — — — — SX
TŐZSDE
Irányzat szilárd volt. Az árfolyamok az összes piacon emelkedtek. Zárlat felé kisebb gyengülés következett be. azonban még igy is emelkedést mulatunk az értékek. Kúliszbau a változások aránylag csekélyek, Magyar Hitel <5000 koronát javult. Salgó 2\\U, Ki ma 3\'Vkal magasabb. Mozgalmasabb volt a vaspiac, ahol Uanubius 2, Villamos 1\' o-kal drágult, üyőrffy W. 8l.\'»i», árjavu\'ást ért cl. Kisebb vaspapirok 3—6°.\'o javulást mutatnak. Mjlompiacon 1:1 SÓ Budapesti Gőzt 2\\\'t>kal magasabban jegyezték. Legszilárdabb a bányapiac, altot lényeges nyereségek mutatkoznak.
Utótózsde
Irányzat barátságos. Magyar Hitel 390, Osztrák Hitel 133. Uima 120, Danubius 2380. Georgia 2Ö0, Villamos 1CW0, Salgó 517.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Vali ták Dev laák
Aofc-Host I<«jco-3ti\'coo AaitMtftM 21537 3711
c*«h kotoiu ÍOII 3101 B.:t.id 1140 iua
Olclr ll»ltO SaiUo 1MI7 1(91|
Dolli. ><9:o-\'ii») Hjkar.it üi Wl
rraoda Ir. J\'3t >J10 Bifiaaial «4I MIO
Hvllaaai lil Koptuhlji I33U I34U
m ui K>Uatli»ia 1303Í 1)094
ut* fW 517 Loadoa I«4C<Xk3<7UO0
Lka 2IH J»>3 Milano »I4 3913
B.;t. (ra.k jm4ww Hawjotk 71003714*4
OaaU ubUI. 9»?S 110 « Pirii li\'MKI)
Ola kcx. 13 ua 13301 Cilfi 1ICJ3MS
(•IJtl liatk IHtS 13793 Si4>u (II-SII
!»•< koc. IIMi ll\'ST SstKkky- ró-.} msr
N«<>ig ko« 11131 IIS94 WUa 99»VI(X)45
rtu IM87 1(151 Ztrlcti 1)744 \'3131
Zürichi zárlat
Párta \'/710 —, London 250950. Newvoik 51725, BiUssel 2625\'-. Malland 2I2.-50. Holland 207 85. Berlin 123 25, Wlea 7280. So!li 377*50, i\'raga 1532 50, B-jdapest 72: Varaó 93 l i. Bukarest 240 Belgrád 835 —.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
obviza valuta
t«in.p na t«iaap na
Béca ...............99751 — ¥-92519975
Bulin...............58651 - 5891 5594
Pi iga ............ 47475|47450 477751 477Vb
Terménytőzsde
Hivatalos árfolyamok teljesen változatlanok. Irányzat tartott, teljesen üzletiden. Forgalom Igen csekély.
tfuza llsiav. 76 kg-oi 505.000 507 5CO, 78 r oa 512 500 5>5 000, egyéb vld. 76 kg oa 5Í>2 50\' 505.000,78 kg osS10.0»-Sl2.&»,
____ , C IUVI iCC/VNA .1 1.____I oictír-
rozs 450.COO- 455000, u] tengeti 245.DOO— 24/500. takarmány áip* 330.000 - 340.000, köles 250.000 260X00. korna 230.000-235.00D. zab 420.000 430.00Ö.
Sertésvásár
Pctbajli* 1013, melyből eladatlanul visszamaradt 45\') drb. Elsőrendű 19.500-2 >.500, szedett 18500 -19.000, izedéit közép 17.0J0 —18 000, kCnuyU H.OUO-15 000, elsőrendű Oreg J80J0 18500. másodrendű l/.OCO-17.600, aujjol siUdó 18.000 -22 000, szalonna njgybatt 22500 23.000. zsír 26 500, -27 COO tehuzotl hus 19.OW -22.COO. szaluntiís Jél-aertéa 21,000 - 23000. liányzat kellemes.
Szerkesztői üzenetek
Cynthia. A levelében tetteit két kérdésére lehető .hosszasan* a következőkben válaszolunk. I. A „mcgfélcmlitcs" az adott esetben alaptalannak láts/ik. Legalább is korai. Előre kár aggodalmaskodnia, mert a/, életet éfKii ez a lelki tépelődés tereli igen sokszor helytelen irányba. 2. A másik kérdése tulajdonképen fogadás, melynek eldöntését tőlünk varja Mi az ,Ítlctö"-nck a viselkedését ugy látjuk, hogy az melegebb érzésből fakad és nem Könnyű hó-dilási törekvést árul cl. A fogadást tehát — barátnője nyerte meg. Megnyugtatására még kijelentjük, hogy szívesen tettünk eleget kívánságának.
T. K. Rudin feltétlenül a naturalisztikus iránynak egyik kivá\'.ó képviselője. Igen sok Jeles alkotása közül talán a legkiválóbbak: a Csók, a légkorszak, A pokol kapuja, stb. Meghalt 1917-ben.
Nem közölhetők: Vágy (egészen kezdetleges iskolagyakorlat), Magda jövője, Kcttősélet (teljesen hibás okfejtés), Kaul-éten.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar én Könyvkereskedés RT. Nagykanfzaa
ZAI.AI KÖZLÖNY
1925 mák
A budapesti tőzsde hivatalos záróárfolyamai:
K&Oitelaji\'l
SíJitih
Wí»!tl Viki. bútor
A4iU
Atbilife I
KOiutl
VIIC4I fi
Déaifll*! <
AE.-....I U
Tfl r CaA«rjrrá«ak
UIKukO* «\'■
Coljilp" X*
Oívfí\'i Ki
M««Jfe. <«k« II
$UMtf lt« É\'.f Irolmfck
Sit\'j"\'
To»«l\' t-:i y
Uoütlotl
rítti^i
Jt«l nl Ti* A\'Ul
»nni
HIHI •-•6
CUi M UIU -
rCo<i4i«
Mt(T.r»*<(*
Malaok
c<h1<0<j-*
bu«<cm»<i
Bu4ir«u PaatliU nihuiM
TMtiiula Tí. D.s»*U
B«9«:i
Suiüif. C«a«*« S.i.lrl.l
Kotí
K6k 04 il,
D«.<b.
M<(ii«ü
AJt\'töIltt"
Nir,tltc»ji
Silfi
UdkU>l

Rér.l
8t«j:> «U«U1«
UJlltlK*
Vuol\'rt •(Ml >l|
OirJ. \'».,, I
<
0<ai-Dia. \'/J
o«n va. ic
íft" M«OU *<4l 3«\'n» 14 • Usp* M4>:«(
V«I0»B«<
Rlmr

lüli
tf. I««» Jj.i Ilii AH £4I
p«tji
OUJ*»
$4r 41 iuii
MrlJvtl »fl< J-
Ktrllr »•
K6. 1(4 V
Cet*.
Rí.iténj.\'" O
UKkolsil 21:
$<a;t*ua uZ"».
LQNUliUL I!
LsU<> í T«4lll
0«>«{U

M-.SÍ -ruií,.
SiOri
DiaU*
K.UU Mailtjl TMI
D*of1 0-.»»l UUlltilM
T«Uloa OiKiMtlO Bit 41 b-iol 8\'..104
Ojfcl X-U
coolo ll!« ftpirlpu
ft£)róhirrietések
Eladó vendéglő ttába Jkézból teljes berendezéssel Oiszig.-.i. n. Slino:i J.\'.ncf. 1312
Megvételre keresek lehetőleg 0X\'2-« fénykópexö-rjépet. Gm a kiadóban.
KDtffildi :cío:ia bükkUszén esomagolva és kimérve kapható léclalvl Bodor Zoliin fakereskedétében Sugár-, Rákóczl-ut sarok. Telelőn 157. 93$
Sajit termésű kerccaenyí ucxtall és ntliéx 1917. évi letmésü pccacnyo bor kapható lakásomon lilslételekbcn (literekben Is). jcoí
REMETE, Sugár-ut C. uám.
Eladó <ny nagy keites híz azonnal be-kóltOzhctó lakással. Vörösmarthl-utca (J. 1323
Vasúthoz közöl nagy, világot Istálló raktárnak vagy műhelynek is alkalmas, ki-adó. Bővebbet Kazluczy-utea ■»?. u. aUtt
Két bútorozott szoba vízvezetékkel azonn.\'t kiadó Kazluczy-utca 35. 134$ Keveset használt modern háló én ebcdIÖ eladó Király utca 28. 13S3
Gyors c& gépírónő állást keres, elfogad pénztárnok). liodamtink.il állás, eset* leg I Iscgllólll is. Cím a kiadóban. 1.%I
Varrógép, Jókaiban levű. oksóiteladó. Nagy. Ituayadl-u. 3. szám.
Dunántúli Élelmiszer ís AraforRalnii Részvénytársaság
Sudapest HMmm Községi Élelfiiiszeféiusili Ozeme
,__valamint egyébélelmicikkct
tojást; DarOttlDll; minden mennyisében,
azonnali készpénzfizetés mellett, a legjobb napi Arakon, állandóan-átvesz.
27 milliárd 5 millió
kerül kisorsolásra a május 13. 6s 15 in kezdődő o«*tólyoorejhtékon.
Főnyeremény 3 milliárd korona.
Szerencse számú sorsjegyek ifj. Hirschler Pfliksa
dAUnyán>4 <• ..i.\'v .-.q i,\'..:1i.i..i•■r.i\'.__\'
Nöi kalapok ptlma angol íjyöngy szalmából 80.000 K-ért
kaphatók. — Férfi és női kalapokat raktáron tartunk és alakítunk. GYENES ÉS VIDA kalnpgyár Nngyknnizso, Kazincyu. AUOiemplonimal »rcmbcn
Ehrenstein Károly és Társai
upí- és nöi divatáruháza
Telcf. 221.
uri- és nöi divatáruháza
NAGYKANIZSA
W Mólyen Ec&záiliMt árak! Röfösnriikból feltűnő olcsó árak!
Úgymint: kartonok, kanavAsznak, zcfíirck, sima és himzett grenadinok, nrtl- és férfiszövetek, voil, schcwlott és kazánok, törölközök,- glott és karton kötények és glott alsóruhák, stb.
llri és női divatárukból óriási nagy választék!
Férfi és női ingek, alsónadrágok, pulin és kemény gallérok, kézelők, kötött és sciyemnyakkendök, női-, férfi- és gyermekhat is-nyák, cérna, kcrlsbadi és bőrkeztyük, zsebkendők, női és férfi ernyők, nadrágtartók, kézikofferek, rctikOlök, nöi kötött mellé-nyek. kötő, jtimpcr és bongvorpamutok az ös</.e< r«v> idá\'ucikkek.
Női ruliadiszek és divatgombok!
Csengcry-ut 6. szám alati levő
üzlet
berendezéssel együtt azonnal kiadó. ■
or— ------m
Vógja ki
Príma lé^yapju wövet-bőt Öltöny ......... 1,000.000 K-túl
Kiliinű uyapjus/óvetból, legutolsó divat ...... 1.500.000 .
Ti«ta gvapju kanigarn* öltöny\'......... ...... 1,300.000 .
Tiszta ^yap|u angol s/ö-vctbol ............... 1^00000 ,


CZIBOLY FERENC
£lsőrciulD munka!
ysr Tisztviselőknek 10
Lej^ijabb .Wypcord* M-
tftny is tcllllló ...... 1,500.000 .
Príma 7sokéit-nadrág ... IkVUlDO . Iturberv iii<>só-«Mti.iiv ... KNiim . Kitunó l\'eicsevics-óltöny 7U)áXX) . I>ivat .■vclveiu niilltíny ... 3K)f»:0 « l\'/cnkivúlinindcticinu ruhák a legolcsóbb árt«n. — Nöi kusxtamök és knbitok í i/,ondija 400.000 koronától.
"iSbteíi\' Erzsébet-tér 15.
Legújabb divat, engedmény I
A cipőkrémek
KIRÁLYA
Mindenütt kapható.
iftil!
I tucat .Krans* »X12 lemez SO.OW.-10 drb. .Satiap* naplény vagy
gázííny Í\'X\'2 papír 5000.— C"júndi>Sfln oiszevátogatott készletek és dúsan (cltzerell nklir f otooikkckbon. t\'itMilgazItávsil ktsu^gel szolgál dlj. menten 11
F1SGHEL FÜLÖP FIAI
NAGYKANIZSA.
Épület üvegezést,
klltctíst és egyéb c szakmában vágó Javítási munkálatokat, ugy helyben min! vidéken clónyOS árak mellett eszkozrtl
STERM üveges
u
Hirdetések felvétetnek
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kcfcc. lezésre vagy váltóra kezesekkel.
Szigriszt László irodája
F6-ut 8. (Bazif-udrat).
.1.
gyArlniinyai BsótendU Sunflower Sálon Pctro. Icum kastélyok és lakások vlM>:kAii>| traktorok és motorok liajlására.
Autó is Motor Benzin Benzinod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoyle" henger olaj autók, motorok és traktorok kenésére „GargoyleuEtna Heavy Médium spec. gépolaj gőzgépek és mindennemű motorok részére,
továbbá mindennemű gépoiaj, gépzair. kocsikénSuuó, Carbolincum, kátrány mec.r«ndel-betó mindenkori legolcsóbb napi ároa
Strem és Klein
fdelárusltóknál
NAGYKANIZSÁN.
Mindennemű és méretű
tölgy parketta
gőzölt dió, gőzölt bükk, kőris, tölgy és mindennemű keményfa anyag minden méretben, valamint a világhírű valódi ETERNIT pala békebeli minőségben minden méretben kapható mj
Eppinger I. és Fia
dcstkn, épúlctfa és építkezési anyag kereskedésében — Deák-tér 5. sz.
Vigyázat! Csak az a valódi Eternit, melyen minden darabon .ETERNIT* van nyocan
ELADÓ
45-16 holdas birtok az Ksjes lakó ís gazdasági épü letekkel és az összes terméssel.
Az erdő 5-6 holdat tesz ki. III fenyves és nyiifából, 3 I kaszálórét, 24 hold ószi vetés búzát termó lóid, napi áron azonnal átvehető, részletekben Is eladó. — Tulajdonos:
Galicz Vince
Kopár-puszta
u. p. Mcsztcgnyó (Sumogym.)
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAKC1MTÁRA
mely a legelőkelőbb (óvárosi és vidéki cégek névsorát és legfontosabb adatait tartalmazza s ezért különösen bankok, biztosító társaságok, szállítóit és nagyobb cégek részérc elsőrendű és modern használati kézikönyv
kapható 25.000 kor.-crt
a
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál
Király-utca 40. szám, I. cm. 4.
(Távirati Iroda).
Nvonmtoit » Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-ltál, Njjvakanizsán. (Nyomdavcznló
OltmbecJr Károly).
64. évfolyam, 101. szám Nagykanizsa, 1925 május 7, csiitBrtOk_Ara <800 korona
POLITIKAI NAPILAP
Jittkeut6«4g H kiadóhivatal Pó-ut i Inlti 3> ban-Telclon 78, nyomda 117. wim
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
CtSIiat\'cil era: Egy tóra 30.000 korona Hirora bóra---------90.000 koro.ia
MENJENEK BUDAPESTRE!
Romániában a kisebbségek üldözése megállás nélkül,-, szakadatlanul tart. A hivatalos kormányhatalom minden igyekezete oda irányul, hogy az ósfoglaló lakosságot mihamarabb tüzzcl-vassal kipusztítsa. A magyar szó elnémitásában most már annyira mennek, hogy az angyali szivü An-ghelescu közoktatásügyi miniszter nem elégszik meg a régi magyar állami iskolák elkonfiskálásával, hanem a felekezetek tulajdonában lévő magyar iskolákat is ki akarja irtani.
Nem respektálnak ebben az országban semmiféle szerződést, megállapodást, vagy határozatot.
Ezt igazolja az a törvényjavaslat, amelyet Anghelcscu miniszter most készitett az iskola-ügy reformjáról. Hz a tervezet súlyos s szinte kihe-vcrhetetlen csapást akar mérni az erdélyi kisebbségi iskolákra s mivel ezek össze vaunak nőve az egyházakkal, azokat is létérdekeiben támadja meg.
Érthető az a hangos felzudulás, ami a kisebbségek részéről nyilvánult meg, mert a román kultuszkormány terve nemcsak a békeszerződéseket rúgja fel kíméletlenül, de Anghelcscu szándéka ellentélben áll azokkal a szerzett jogokkal is, amelyeket a gyulafehérvári határozat lefixirozott.
A három magyar kisebbségi egyház vezetői Majláth Gusztáv, Nagy Károly püspökök és az unitárius egyház főképviselője, valamint a szásr luteránus képviselet és több kisebbségi szenátor megjelent Bukarestben Anghelcscu miniszter előtt s feltárták sérelmeiket. A küldöttség szónoka azonban alig kezdett beszédébe, Románia kultuszminisztere durva hangon förmedt rá: Itt románul beszéljen! Menjen Budapestre I
Az érintkezés tónusa a továbbiak során sem lett udvariasabb s végül is, amikor Anghelcscu látta, hogy a kisebbségek felszisszenése reá nézve veszedelmes argumentumokkal van felfegyverezve, kezével legyintve s az ajtó felé mutatva, ezt mondotta: Elmehetnek az urak.
Imc, ilyen az érintkezés Romániában a Népszövetség védelme alatt álló kisebbségek és a hivatalos román kormányhatalom között.
Menjenek Btnlapestre!
Nem uj kijelentés ez a román kormány részéről; nemrégiben a külügyminiszter mondott hasonlót, hivatalos kormányfunkciója közben, amikor az erdélyrésziek panaszait azzal a kijelentéssel intézte cl, hogy vándoroljanak ki Romániából, ha szánjukra nem kedves az uj uralom.
Ne felejtsük el, hogy ezek a kijelentések nem illetéktelen egyének, avatatlan személyek ajkáról hanzot-lak el s nem bizottsági perpatvarok ideges hangulatában születtek, hanem képviselik a hivatalos román állam felfogását.
Milyen jövő várhat egy olyan kisebbségre, amelyiknek minisztere ilyen durva tónusban tárgyal velük s a kisebbségek delegációja ugyanakkor összeszorított fogakkal kénytelen tűrni a jogfoszfások láncolatát, miközben hiába fordul az európai fórumokhoz, meghallgatásra nem talál.
Anghelescu és Dúca ne sokat han-
goztassák, hogy a kisebbségek menjenek Budapestre, mert ha egyszer megindulnak a Kárpátok s az elnyomott kisebbségek jogainak védelmében meghallgatásra talál, Erdélyből vájjon hová mennek Anghclescuék és Ducáék ? Mi megmondhatjuk előre: Haza Bukarestbe, hol söpörhetnek durva seprővel tovább saját házuk tájékán s ezzel cl lesz intézve véglegesen a kérdés: mindenki otthon lesz.
A Ház elfogadta az építkezési javaslatot
A passzivistAk bevonulása ar ülésterembe Hem sikerült felolvasni az ellenzék deklarációját A nemzetgyűlés mai ülése
Budapest, májul fi
Tizenegy órakor nyitotta meg Sci-tovszky Béla elnök a nemzetgyűlés mai Illését.
Meskó Zoltánnak a római követség ügyében napirend előtti felszólalásra a nemzetgyűlés nem adta meg az engedélyt.
Vanezák Jánost, Eckliardt Tiboif, Hozsik Páll. Peyer Károlyt, Zsirkay Jánost mentelmi ügyeikben a ner.t-zetgyülés kiadta a birósignak.
Ezután napirend szerint következett
az építkezések előmozdításáról szóló Itirvényjavaslat
Temesvdry Imre előadó ismerteti a javaslatot. A házak jövedelmezősége nagy mértékben növekedett s a háztulajdonos szabadon rendelkezik az újonnan épített részekkel A javaslat igen nagy mérvű adókedvezményi biztosit ?z építtetőknek. Ezek alapján megáll .pitliató, hogy a házépítés ma igen kedvező tőkebefektetés.
Pelrovácz Gyula kifogásolja, hogy 3 törvényjavaslat uj szövegé! csak a tárgyalás napján osztották ki s rámutat arra, hogy a mai n3gy pangás oka az építkezések szünetelése. A törvényjavaslat egyes lontos intézkedéseit bírálva, helyesli a tervbe-vett köiinvitéseket. Az adókedvezmények mellett a kincstári haszonrészesedés eltörlés!! is szükségesnek tartaná. A javaslatot állalános-sógban elfogadja.
Eöry Szalui Dezső: Elsősorban a földreform folylán házhelyhez jutottik érdekében szól it fel A kincstáti haszonrészesedé:, kitovása sokszor helyteleír, mett azokat is Sújtja, nkik csak maguk laknak a ItázuVbin. Ez ellentétben áll a törvénnyel. A iá-vaslatot általánosságban elfogadja.
Más szónok nem lévén, elnök a vitát bezárja.
Búit János pénzügyminiszter: Alig Von Európában törvény, amelyik az építkezések előmozdítását jobban szolgálná, mint ez a törvény.
I\'etrovácz kifogására megjegyzi, hogy a napokban a jelzálogkölcsönük kérdése js meg lesz oldva. Amint a földnek a hitelképességét is meg kell teremteni, teremtsük meg a házak hitelképességét íf, hogy minél töbh lakás termeltessék.
Elnök az általános vitái Iwzáija és miután azt a nemzetgyűlés egyhangúlag elfogadta, rátérnek a részletes tárgyalásokra, mely után rész-Ideiben is elfogadottnak jelentene ki az elnök a javaslatai.
Az elnök javasolta ezután, hogy a legközelebbi Illési holnap tartsák és a napirenden az építkezésektől szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása és a választójogi javaslat általános vitája szerepeljen. Az \'interpellációk tárgyalása előli az elnök az ülést felfüggesztette.
A passzív ellenzék bevonulása
a nemzetgyűlés üléstermébe fiaskóval végződöll. Künn a folyosón beszélgettek az ellenzék tagjai addig, aniig az ülésteremben befejezik az építkezési szabályrendeletről szóló törvényjavaslat vitáját és a napirend megállapítására kerül a sor. Ekkor következett volna be az a pilláiul, amidőn az eddig pissziv ellenzéki képviselők bevonullak volna az ülésterembe, h \\sy Szilágyi Lajos a napirendhez szólva, kérje a megállapított taktika szerint a választójogi javaslatnak páitkozi bizoltság elé való utalását és felolvasta volna a passzív ellenzék deklarációját.
Végre kijött az ülésteremből a beküldött őtszem is és jelentette, hogy a napirendi vita következik. A passzív ellen/ ki képviselők ekkor bevonullak az ülésterembe.
Mire azonban beérkeztek, addigra a napirend felelt már meglőném a szavazás és igy Szilágyi nem mondhatta el indilviiny.it és nem olvashatta jel a passzív ellenzék deklarációját.
Miután az elnök a napirend megállapítása után nyomban felrajjgesz-tette az ülést, a passzivisták tulaj-
donképen az üres ülésterembe vonultak be, ,
Interpellációk
Ezután az interpellációkra tértek át. Felolvassák Mayer János löld-mivelésügyi miniszter válaszát Eöry-Szabó Dezső interpellációjára, a sza-bolcsvármegyei házhelyek ügyében.
Az elnök a házszabályok értelmében elrendeli az Írásbeli interpellációk felolvasását.
Elsőnek Dénes István írásban beadott inte petícióját olvasták fel, aki a földmnnkáspárt : zervezkedésének megakadályozása tárgyában intéz kérdést a belügyminiszterhez. Az interpellációt kiadják Rakovszky Iván belügyminiszternek.
Meskó Zoltán a iopatapitdsi engedélyek tárgyában interpellálja nieg Írásban 3 belügyminisztert.
A belügyminiszter válaszában megállapítja, hogy az időszaki lapok engedélyezése a háborús kivételes rendeletek értelmében a miniszterelnöknek van fenntartva. Ezeknek a rendelkezéseknek hatátidejét a nemzetgyűlés meghosszabbította mindaddig, amíg törvényhozásiig megfelelő lör-■ények alkotásával nem szabályozzák j kérdést. Az erre vonatkozó törvényjavaslatokat már beterjesztenék a nemzetgyűlésnek, azonban még nem tárgyalták le, ezek a rendelkezések tehát egyelőre fennmaradnak és a/, időszaki lapok engedélyezése továbbra is a miniszterelnök engedélyez van kötve.
Meskó Zoltán nem veszi tudomásul a miniszter válaszát.
A Ház nagy többséggel tudomásul veszi a miniszter válaszát.
A kövelkező interpellációt llegy-megi Kiss Pál jegyezte be. Az interpellációban azl kérdezi a belügyminisztertől, hajlandó-e hatályon kivül helyezni a székesfővárosi választások elhalasztásáról szóló rendeletét és mi a véleménye arról, hogy a főváros kormánybiztosa beleavatkozik a pol\'tikai mozgalmakba.
Rakovszky Iván belügyminiszter azonnal válaszolt az interpellációra\'. A nemzetgyűlés megítélésére bizza, hogy jogszabállyal ellentétes volt-e a rendelkezése, amikor a választási napot megváltoztatta. A fővárosi törvény intézkedik aziránt, hogy a névjegyzék végérvényes elkészültétől szá-milolt 15 nap alalt kell a választásokat elrendelni. A névjegyzékek nem felellek meg a követelményeknek, nem az összeállítás, hanem a technikai rész miatt és inert olyan sok tévedés és hiba csúszott bt\', hogy tökéletesnek, véglegesnek nem vollak tekinthetők. Miután kitűnt, hogy a névjegyzék nem alkalmas arra, hogy a választók törvényes jogaikkal élhettek volna, a törvény szellemének megfelelően szükséges volt a választások határidejét kitolni. Azt is kifogásolták-, "hogy a belügyminiszter a törvény alkalmazása tárgyában utasítást adott ki. A végrehajtási ulasi-
ZALAÍ KÖ2LÓNY
János pénzügyminiszter részletesen tájékoztatni fogja őket a mezőgazdasági hitel kérdés megoldásának tervezeti módjairól. Az eddig kiszivárgott részletek alapján általában az a vélemény, hogy a pénzügyminiszternek sikerült a tervezet alapján a mezőgazdaság nyomasztó pénzügyi, illetve fóldhitel helyzetét rövid idő alatt orvosolni.
A vármegye elmúlt negyedéve
Bődy Zoltán alispán jelentése
Nagykanizsa, raljuí 6
Mint. ismeretes, Zalavármegyc törvényhatósági bizottsága május 11-én tartja tavaszi közgyűlését. Az alispánnak ezalkalommal beterjesztendő jelentése nem a legrózsásabb képet tárja cténk. Az egész országot sujtó gazdasági helyzet természetszerűleg súlyos feladatok elé állítja a megyét is. melynek gazdisági életére az 1024. év jégverései és egyéb elemi károk i* érezhető káros befolyással voltak. Ennek tudható be, hogy az adófizetés terén a fizetőképességnek minimumra való csökkenése, n3gy visszaesést eredményezett. A várme-, gyei útadó és a közmunkák múlt esztendei nagy r&<zc, az idei közmunka pedig egyáltalán nincs befizetve.
A munkanélküliség is jelentős méreteket öltött a megyében. Az alispán ennek leküzdése végeit feliratot intézett a népjóléti miniszterhez s kérte, h.igy a hátralékban lévő köz-munkaváltság s az 1925.^ évi útadó cimén előirányzott összegek terhére ujabb 2 milliárd korona kölcsönt bocsásson Zalavármegyc rendelkezésére, hogy annafc segítségével nagyobb knzmunka-akciót lehessen megindítani. Ebből a vármegye egymilliárdot azóta már meg is kapott.
Az alispáni jelentés további része beszámol a közellátási intézmény megszűnéséről s a legutóbbi tűzesetek következtétven szükségessé váll tűzrendészén ügyekben kiadóit rendelkezésről.
A vármegye közegészségügye a elmúlt negyedévben kielégítő volt.
Az álletegészségügy terén határozott javulás állott be s etéren az állapotok, a fertőző betegségek elleni sikeres védekezés következtében. Kedvezőek.
Az a 600 ©illió koronás vetőmag-hitel, melyel\'a/földművelésügyi miniszter v^íta^nnegyc gazdáinak rendelkezésére bocsátott, biztosította a termelés menetének zavartalanságát, igy a mezőgazdasági helyzet kielégítő.
A megye állattenyésztése minőség és mennyiség szempontjából is hanyatlási mutat. A tavaszi összeírás ugyan még teljesen nem fejeződött be. de a beérkezett adatokból máris le lehet vonni ezt a szomorú megállapítást. Ezt főképen az apaállatok számának aránytalan krizisége okozza. A kormány épp?n erre való tekintettel egy milliárd koronányi hitelt juttatott megyénknek apaállatok beszerzésére, sőt kilátásba helyezte ujabb hitel folyósításának engedélyezését is s így a közeljövőben etéren már gyors és jelentós javulásra is számithalunk.
A földreíormtörvény végrehajtása Zalavármegyc területen nagyobbra mír befejeződölt. Most már legtöbb helyen csak a haszonbéreket és vételárakat megállapító eljárás folyik. A gazdasági cselédség helyzete — mint azt az alispán sajnálattal álla-pitja meg jele. lésében — a föld-reform-törvény következtében rosz-szabbodott, mert közöttük a munkanélküliség fokozódott s igy sokan lakás és megélhetés nélkül maradlak.
Pallavicinl őrgróf autóbalesete.
Tegnap reggel Budapesten egy automobil, melyet Fallavlcini György őrgróf vcz.\'tett és amelyben gróf Salm Hcrmanné, gróf Zichy Béláné és egy amerikai hölgy ültek, a Stefánia uton teljes erővel egy fának vágódott — hogy az autó felborult es a bennülök alája kerüllek. Az autó összcroncsolódolt. A sebesült utasokat fgy véletlenül arra haladó automobil felvttJe és a Fasor-szanatóriumba szállította, ahol ápolás alá vették őket. A fiatal amerikai hölgy. Ehnery Alian, agyrázkódást szenvedett, a többiek lábtörés! és bokatörési szenvedlek.
__
tás, ugy, amint kiadatott, a közönség érdekében tartalmaz intézkedéseket és a végrehajtási utasításnak ezeket a részeit minden körülmények között bc kell tartani. Meg kell követelni, hogy a választási igazolványok 15 nappal a választások megkezdése előtt és nyolc nappal az ajánlások megtörténte után ki legyenek kézbesítve. Épen ezért kellett a választási elhalasztani. Állandóan hangoztatják, hogy a kormány azért intézkedett igy. mert a választásokon a neki szimpatikus páttoknak akart kedvezni. Kijelenti, hogy a kormány nem kiván .egyetlen pártnak sem kedvezni. Magánértesülése szerint a fővárosi pártok majdnem mind egyenlő helyzetben vannák az aláírások tekintetében. Figyelemmel kísérte a kormánybiztos míiködését, de egyetlen egy olyan ténykedését sem Állapította meg. amellyel ellentétbe kerüli volna a törvénnyel. Hogy a kormánybiztos gyűléseken vesz részt és propagandát folytat, ez nem ellenkezik a törvénnyel.
Az ülés délután félhárom órakor ért végei.
Nem mondanak le a demokrata képviselők
A nemzetgyűlés Myosóján a De mokratikus Blokk passzivitásba vonulása óta ma jelenlek meg először a Blokknak ama tagjai, akik tegnapi együttes értekezletük ulán kijelentették, hogy ismét visszatérnek a nemzetgyűlésbe.
A folyosón különösen sok szó esett azokról a hírekről, amelyek arról számolnak be, hogy a szociáldemokrata képviselők le akarnak mondani mandátumukról és állítólag már felhatalmazási is kértek volna a párt választmányától megbízásuk letételére. Politikai körök általános kétkedéssel fogadják e/t a hitt, csupán taktikának tekintik, amelynek megvalósítására aligha keiül sor.
Nagy előkészületekéi tesznek a pártok a választójogi törvényjavaslat tárgyalására, amely elég viharosnak ígérkezik. A holnap esti egységes-párti értekezlet elé különösen az agrár rétegeket képviselő pártok tagjai tekintenek nagy várakozással, amennyiben az értekezleten Und
Anya- és gyermekvédelem
Irta: Plander János-né*) (?)
A védóintézclek szakszerű vezetés alatt állanak, élükfln egy vezető orvossal és több védőnővel. Munkájuk igen sokoldalú. Terjedelme Maiisz-tikai adalok tanúskodnak róla. hogy hány száz cselben nyújt a védóiroda ingyenes orvoji segélyt, gyógyszert, ruházatot, élelmet; hány gyermek eltartásáról gondoskodik. Különösen védőnői által fejt ki áldásos tevékenységet, kik tanítgatják otthonukban a magyar anyákat az okszciű. helyes gyermeknevelésre. Sokszor a gyermek jövőjéig is belenyúlnak, amikor a csak anyjuk nevét viselő kis senkiknek megszerzik az édes apát, néha rábeszéléssel, máskor pénzbeli segítséggel vagy munkaalkalom szerzésével, szóval olyas valamivel, ami a mai nehéz, csikorgó életet egy kissé olajozza, előbbre-viszi.
A Stefánia Szövetség tehát értékes, nemzetmentő munkát végez, mert minden nemzet fennmaradásának és boldogulásának elsófeltétcle: az egészséges nemzedék. Sokszoro-
•) Szerzője lelolvanla a polgári leány-Ukolának totyó hő 3-iki ünncp:lyéo.
zolt ez a feltétel napjainkban, amikor I megcsonkított szegény hazánknak százszorosan ízük<ége van minden fiára.
A helybeli Anya- és Csecsemő-védő Egyesület helyiségeiben jártam a napokban s benne egy nagyon kedves kis versre akadtam. Igy hangzik: •
Tudod mi a/ anya?
Az élet szőrűje.
Tudod mi a gyermek?
Az élei jövője.
Mondd kié a jövő.
Akik harcol nyernek.
Tudod-e, kik azok?
Anya és a gyermek.
Ezt a felséges két tényezőt állítják oda a világnak, mint jelet amelyben győzni fognak: az anyát karján a gyermekkel.
Azt szokták mondani, hogy a világot tulajdonképcn a nők kormányozzák. Vizsgáljuk meg e mondást mai ünnepélyünk szempontjából, ahol a nő aijjy érdekel bennünket, mint a jövő nemzedék édes anyja.
Megállt a tollam, amikor c szent szót leírtam: édesanya. Gr. Zichy Gézával én is elmondhatom: Ó a hü, jó anyái minek is nevezem, hogy legalább megközelíthessem azt. amit róla irni szerelnék?! Emlékezzünk — hisz mindegyikünknek volt
vagy Isten kegyelméből van egy szerető édes anyja. Ki az, aki létünk első pillanatától kezdve szerelni meg nem szűnt bennünket, ^\'akihez már öntudatlanul is ragaszkodtunk, meri éreztük, hogy az a szív, amely bánatunkat mindig a magáénak érzi. minden örömünkre van egy biztató mosolya. KT^minden bajunkra talál orvosságot, minden hibánkra mentségei. Ki is az az édes anya ? A bámulatos kitartás, a mindig megbocsátó szeretet, sok-sok lemondás és keserűség hordozója és számunkra a kimondhatatlan jóság forrása.
A történelem, mint az emberiség tükre tanúskodik róla. hogy nem találunk egy népet, egy nemzetet, amely az édesanyáról nem a legnagyobb elismeréssel szólna. Csak néhány közmondást idézek, mint lesüritelt igazságot, ami a napnál a meleg, az az édes anyánál az igazi szeretet — tarlja az orosz. Egy másik szláv közmondás: az anyaikkor is áld, ha űt. A hinduk mondják de mások is tartják, hogy az anya halálával szétbomlik a család. A magyar közmondások közül egyik legjellemzőbb, hogy a ház három sarka az anyáé, esak egy az apáé.
A nő természetében rejlik, hogy szereti mások boldogságát előmozdítani. Az anya hivatása magaslatán
__1925 május 1
A Keresztény Jótékony nőegylet szotiiaritativ akciói
Nagykanizsa, m%, 6
II>
A Napközi Otthon és ingyenebéd akció ulán a legfontosabbnak találjuk az állásközvetítés intézményéi, amely az egyszerű napszámostól kezdődő-leg a gyárimunkáson folytatva, tanási alkalmazottak, gazdaasszonyt női és férfi egyéb munkaerők, tisztviselők stb. számára megteremti a munkaalkalmat és igy kenyeret bizhy sit nekik. Csak aki a szociális pro-blémákat és a munkáskérdéseket alaposan ismeri, tudja kellőleg felfogni, mily kihalással lesz ez az intézmény a munkanélküliek számára. A Keresztény Nőegylet hölgyei — kik mint társaságbeli hölgyek — összeköttetéseik révén egy valóságos hálózatot tudnak teremteni c téren, ugy, hogy ha bárhol, bárkinél és bármily állás üresedésbe jön, vagy valakinek szüksége van egy bizonyos munkaerőre, ezt azonnal közlik Farkas Vilma titkárnővel, aki a nála nyilvántartott alkalmas és megfelelő munkaerőt nyomban teljesen ingyen közvetíti. Természetes, hogy a Nőegylet súlyt helyez arra, hogy csak megbízható munkaerőket ajánl és közvetít megbízható munkaadóknak. Az egylet mindenkor nyilvántartja a munka-keresőket és a foglalkozási kínálókat. És itt fontos lenne, ha belekapcsolódnának a vidék birtokosai, vállalatai és üzemei is, hogy minél több munkaalkalmat lehessen biztosítani, nemkülönben a vidék lelkészei és tanilói, a falvak vezetői, akik a megbízható munkaerőket az egyesülethez utasítanák. Nagy tér nyílik ilt a szociális tevékenységre és az igazi, helyesen értelmezed, mert cselekvő és tetterős karitatív munkára, amely mig egyrészt kenyeret biztosit a munka és állásnélkülinek, másrészt erköl-. csilcg tarlja felette védő, pártfogó kezét. És itt bontakozik ki előttünk a Nőegylet akciójának igazi értéke, nemes intenciója.
Akinek tehát bármily alkalmazottra l.-nne szüksége, mielőtt máshová fordulna, vegye igénybe a Keresztény
csak anmk a kis köznek él, a melyre a Gondviselés állította. S h3bár jelentéktelennek látízik az anya munkája a családban, nyugodtan kimondom, hogy felér bármily nagystílű előmenetellel, amelyet az életben végeznek. Lehet valaki nagyon müveit, soktudásu ember, de harmonikus emberré többnyire csak akkor fejlődik, ha volt az éleiben egy jóságos. szerető, mindent eltakaró édes anya. Nagy lelkek mögött többnyire c\'.t találjuk a nagy édes anyák emlékéi. Igen fonto> tényezője tehát az éleinek a jó anya.
Azonban ezt a nemes missziót a nő csak akkor tudja betölteni, ha azon az erkölcsi magaslaton maradi, ahova a Teremtő állította. Ha a nő az ápo\'ója és ferintartója minden szépnek és jónak a családban, h3a nagy és nemes dolgok belátása egy fogalom a nevére.
Amely nő tud nagylelkű lenni hangos szavak nélkül, cselekvéseiben nem az önérvényesülést keresi, az hasonlít a történelem nagy asz-ízonyaijioz, Cornéliához, a Urachu-sok anyjához, Szilágyi Erzsébethez s a hőslelkü Zrinyi Ilonához. Hála Islen vannak ilyen magyar asszonyaink, de arra törekedjünk, hogy mennél többen legyenek I (Vége köv.)
jótékony Nőegylet állásközvetítő osztályát, amely mindenkinek teljesen díjtalanul rendelkezésre áll. Viszont az állástkeresők és munkanélküliek is a legnagyobb bizalommal forduljanak a Nöegylcthez, amely mindent cl fog követni, hogy a megfelelő munkaalkalmat megszerezze számukra. Farkas Vilma titkárnő már is elfogad jelentkezéseket.
<A negyedik az akciók sorrendjéén a nőknek megfelelő kenyérkereseti források, háziipar slb.-bcn való kiképezktése, hogy alkalmat és módot adjon nekik egyrészt mellékkeresetre. másrészt rendes foglalkozási jg üzésére. Ebből a célból az Országos Iparfelügyelőség és a kereskedelmi minisztérium illetékes osztályával érintkezésbe lép, hogy megfelelő szakerőknek rendelkezésre bo-csájlásával kezdhesse meg misszióját Hány asszony és leány van, aki azért nem tud tisztességesen boldogulni, mert biztos kenyérkereseti forrása, becsületes foglalkozása nincsen, ilyet soha nem tanult, nem volt módjában elsajátítani, felnőtt korában pedig már kellemetlen neki valamilyen foglalkozási ágii elsajátítani, tanulni.
A Nőegylet a legpraktikusabb, legcélszerűbb és legkiválóbb foglalkozási ágakat kívánja megtaníttatni, hogy senki sem panaszkodhatok, hogy nem volt alkalma megfelelő hosszabb tanfolyamban egy bizonyos, neki leginkább megfelelő foglalkozási ágat, háziipart slb. elsajátítani.
És itt nemcsak a nép asszonyairól és leányairól van szó, de miuden-kiről. aki szükségét érzi annak, hogy valamely kenyeretadó foglalkozásra vagy mellékkeresetre kell szert tennie.
A ma és a jövő magyar nője — a becsületes munka, a komoly élethivatás nője; ezentúl csak az a nő boldogulhat— aki a munkát, és komoly élethivatást választotta életcélul. Botor és eléggé cl nem ítélhető a társaságbeli nőnek iszonya a komoly munka iránt, amit ő csak a nép asszonya és leánya számára tett elfogadhatóvá. Nagyon súlyos és tt£-ltéz tandíjat kell még fizetnie az életben, inig rájön felfogásának helytelenségére és kárhoztató voltára. Aki tehát egy ilyen kiképzési tanfolyamon részt kiván venni, jól teszi - ha minél előbb jelentkezik a Nő-egyletnél is tájékozódik a programba felvett tanfolyamokról. Szolgálatot tesznek a nők egymásnak és m ügynek — ha minél nagyobb körben megismertetik- azt az akciót és felhívják reá azoknak figyelmét, akiknek az jótéteményt jelent.
Az ötödik akció —* .az elsősorban társaságbeli hölgyeknek mellékfoglalkozást és munkaalkalmat teremteni, ugy, hogy a Jótékony Nőegylet legyen a közvetítő szervmunkál-tató és dolgozó között.
Bármilyen rokonszenves is elöljön az eszme, bármily nemes is az indító ok és a cél — c*t nem találjuk egészen megfelelőnek és kivihetőnek. Mert ugy a foglalkoztató, mint a dolgozó a láthatatlan ember szerepét tölti he — az esetleges ódiumot pedig mindenkor az egyesület viseli ugy a munkáltatóval, mint a dolgozóval szemben. .L>e kérdjük, miért akar a társa-sagbeli asszony „látatlan" maradni ? Még most is — a kommün és Trianon tanulságai ulán? Annyira le-alacsonyi ónak nézi még most is a wunkát, mikor ny. tábornokok „élet hiziositási ügynökök" és miniszteri tanácsosok feleségei „közönséges masamódok" ? Amikor a szalon hölgyei. előkelő társaságbeli dámák a kezimunkakereskedőnél egymásra libáinak legfinomabb kézimunkáikkal, csakhogy férjük keresetét pótolják ?
ZALA\'. KÖZLÖNY
Amikor miniszteri tisztviselők asz-szonyai felnőtt leányaikkal ruhacé-gekhoz dolgoznak manikűrözött, kékeres, rózsás ujacskáikkal és büszkék aira, hogy uriasszony.i voltuk mellett dolgoinak!? És keményen és nehezen dolgoznak, mert Trianon erre is rákényszciitctte a nagyság >s és méltóságos asszonyi. És az büszke reá, hogy dolgozhatik, hogy van munkája, hogy keres. Amikor uri-családok leányaikat ipari pályára képezik ki, mert tudjik, hogy a jövőben csak az fog nekik biztos keresetet adni a túltengő agyoniskolázott és fóiskolázott leányokkal szemben ?
Mi a magunk részéről ugy oldanánk meg a dulgol, hogy az Egylet nyilvántartaná mindazon hölgyeknek a nevét, akik ily háziiparszerü mellékfoglalkozásra vállalkoznak és a munkáltatóval közölnék, hogy az k özvetlenül tudjon az illető hölggyel érintkezésbe lépni, ami a dolog természeténél fogva szükséges is. Az egyletnek itt csak közvelitó szerepe kell hogy legyen.
A szegénység gyermekeinek felruházása a hatodik ágazat és a Nőegylet egyik legszebb akciója. A nincstelenség gyermekeit, amennyire ez anyagilag lehetséges, téli ruhával, cipővel ellátni. Hiny gyermeket láttunk, aki hóban-fagyban mezítelen lábbal ment az iskolába és csenevész tcstecskéjét vékony, könyü rongyok fedték.
A Nőegylet derék hölgyei, mint a keresztény jótékonyság angyalai igyekeznek ezeket a szerencsétlen kis emberpalántákat és emberbimbókat felruházni, őket a téli idő viszontagságaitól megóvni. Azért felhívják mindazon hölgyeket, akik hajlandók egy-egy gyermek ruhácska varrását, elkészítését vállalni — szíveskedjenek már most jelentkezni a Teutsch-drogériában, hogy a vezetőség tudja, hány ilyen önkéntes, ncmeslelkü munkatársra számithat az idén.
Különösen az édesanyákhoz szólunk. Hiszen a szent Anyaság fakasztja a legszebb és legheroikusabb erényeket. Az áldozatos szeretetet, a könyöiületess^get. Jöjjenek és jelentkezzenek és vállaljanak egy-egy ilyen ruhácska készítését. Idézék maguk e^é azt a nagy öiömöt, amit majd a karácsonyfa alatt a nincstelenség gyermekeinek szereznek. Nincsen nagyobb boldogság — mint másoknak örömöt szerezni, És vajon nem a nő hivatása — másoknak boldogítása?
A zalaegerszegi második katolikus templom
A Nagykanizsai Polgári Egylet átalakítási tercelnek dij-nyertesc nyerte cl az elsó dijat ötvenhat pályázó közül
Zalaegerszeg, rnílus 6 Kedden délután Ült Össze a zalaegerszegi Katolikus Házban a bíráló bizottság, hogy döntést hozzon a magyarországi építési kart immár hónapok óta foglalkoztató második egerszegi katolikus templom ügyében.
Még szonibatpn reggel tartotta a bizottság alakuló illését s akkor kezdte meg a beérkezett pályamunka tanulmányozását. Hogy a felettük való döntés teljes szakszerűséggel történjék, a bizottság kebeléből szakértő albizottság alakult három taggal s ez 3 és fél napig szakadatlanul, néha éjjel 2 óráig vizsgálta át a Katolikus Házban a beérkezett terveket. Ez az albizottság kedden délben fejezte be véleményező munkáját.
Délután fél A órakor a bíráló bizottság döátésre jött össze. Jelenvol-lak Mikes püspök képviseletében Rogács Ferenc szombathelyi kanonok, a bizottság elnöke, Pehm József ap.ilplcbinos, Czoltor Mátyás polgármester, Marton Boldizsár gimnáziumi tanár. Wassermann Frigyes műszaki tanácsos, l.óczay-Fritz Oszkár budapesti építész műszaki főtanácsos, mint előadó és Lechner Lóránt műegyetemi adjunktus, mint jegyző. A bizottság tagjai voltak a Magyar Mérnök és Lpitész Egylet kiküldöttei.
A bizotiság az első dijat Kotsis Iván dr. hudapesti építész, műegyetemi rendkívüli tanár Szentháromság jeligéjű tervének ítélte. Kotsis Iván dr. ugyanuz, aki Nagykanizsán egy hónapppal ezelőtt megnyerte a Polgári Egylet átalakítási tervpályázatának első diját.
A második dijat Schulek János építész, a harmadikit Boskó Géza és Valcz Jenő építészek nyerték. Ezeken kívül egy negyedik terv megvételét is javasolta a bizottság.
Magyarországon még nem volt rá példa, hogy egy építészeti feladat megoldása körül ilyen nagyarányú nemes verseny támadt volna építőművészi körökben. Ez a nagy érdeklődés s az intéző körök ügyszeretete bizonyság arra, hogy az uj alkotás hosszú évszázadokon át fog díszére és méltó büszkeségére szolgálni Z ila fővárosának.
A terveket mától 15 napig kiállítják a Katolikus Házban, hol í>OOÖ Korona belépődíj mellett lehet azokat, megtekinteni.
A világháború kulturális és gazdasági következményei
Irta: KELEMEN FERENC (10)
Az ős állatcmbcr minden gonosz >.ilajdonsága szabadult itt ki milliók lelkéből. — S amikor a nagy világégésnek vége volt, a kiáradt ösztönöket a régi alapokra berendezkedő társadalmi rend nem tudta medrükbe visszaszorítani s ezek a piszkos vizek még most is fenyegetik a polgári társadalom mezőit.
A napilapok tele vannak bűncselekményekkel. Hajmeresztő gyilkosságokról. állati vérengzésekről számol be a bünkrónika. Az emberi életnek nincs értéke. Elveszett a háború kegyetlen,>,kvad emborpuszti-tásában I
Mily lesújtó* adatokkal igazslja ennek n fájdalmas megállapításnak keserű igazságát napjaink legújabb aktualitása, a halál hegyeken tipró sófiai politikai bűncselekmény, mely csak a háború vérszagától elkábított emberi agyvelőkbeu foganhatott meg.
Ledőlt a tekintélytisztelőt nemes szobra s helyébe az önimádat bálványa emelkedett. A frontok katonáit eltöltötte a hősi teljesítések mámora s elsöpörte l>cnnük embertársaik megbecsülésének nemes érzését. Az elszenvedett nélkülözések, az elviselt forradalmak, a kiontott vér elismerést és jutalmat követel, a parancsra gyilkoló jogot követelő szabad gyilkossiighoz. Égy legutóbb felesége meggyilkolása iniatt halálraítélt gyilkos, az ítélet kihirdetésekor azt kiáltotta oda a bírónak: „Ezt érdemlem én sok évi frontszolgála-tom után?!"
A frontokon küzdő milliókkal szemben, az itthonmaradottak számára a háborús konjunktúrák ügyes kihasználásával bőséges lehetőségek nyíl-
tak az anyagi boldogulás számára. Uj gazdagok nőttek ki a földből, s amikor a front népe hónapok, évek keserves nélkülözése után visszatért rég elhagyott szegény otthonába, égeíó tüzsugárként perzselte meg . őket ez az uj gazdagokból feléjük áradó jólét. A vagyoni viszonyoknak ez az eltolódása s az állampolgári kötelességteljesitésnek mind érezhetőbbé vállt aránytalansága, igazságtalansága felborította milliók polgári erkölcsben nevelkedett lelkének egyensúlyát s elhintette bennük az elkeseredés, a gyűlölet, a bosszú magját. Ezek az aljas emberi indulatok egyre fokozódtak s szinle természetes, hogy — amikor mindennek megtetözéséül a háború végén ennek a kegyetlen embervérengzésnek fájó céltalansága is belemarkolt az elkeseredett katonaszivekbe, — minden kirobbant abban a forrongásban, mely a frontok felbomlása után végigsepert az országon, pusztító viharként ni3ga alá temetve oly sok család otthonát, boldogságát.
Ezek az indulatok, a frontlelkek-ben összegyülemlctt ez a tengernyi sok elkeseredés vezetett el bennünket a háború legnagyobb szerencsétlenségéhez: a kommunizmushoz, ez termelte meg a fehér terrort, s ebből táplálkozik még mindig politikai és társadalmi életünknek az a sok „kilengése*, mely állandó nyugtalanságban tartja a béke ulán vágyódó emberiséget . . .
De összetört az emberi lélekben c nagy világrengés alatt sok más érték is. Igy mélyen megrendült sokakban a végtelen gondviselésbe vetett hit, s megingott itt-ott a nemes hazaszeretet szent érzése is!
Az idegen javakban való felelősség nélküli pusztítás kiölte az emberekből a magántulajdon iránti tiszteletet s fogékonnyá tette az embert a vagyonközösség szélsőségei iránt.
A családi otthonból való hosszú elszakadás, s a frontok végnélküli háborúi meglazították az erkölcii érzést s bő alkalmat adtak a hűtlenség és erkölcstelenség terjedésének. Különösen a harcterek lakosságának erkölcsi életeben állott be fájdalma* sülyedés, s mélyen elszomorító, hogy a háborúnak ez a fekélye alaposan pusztított az alig felcseperedett ifjú generációban is!
Különösen a háború vége felé egyre több egészen fiatal ember jutott tiszti ranghoz s ezzel tekintélyes jövedelemhez és fontos hatáskörhöz. Ez a körülmény ennek a fiatal generációnak önbizalmát és önérzetét túlfokozta, ami czekntk a fiatal frontkatonáknak, a háború végén sok keserves csalódást, a társadalomnak pedig sok nem jelentékeny gondot okozott.
De a háború nemcsak az emberiség lelki értékében vitt véghez nagy pusztítást, hanem a végnéiküü szenvedések, az emberfeletti fáradalmak, a^iéndetlen, minden higiéniát nélkülöző élei, a tisztátlanság, a pusztító erkölcstelenség megtámadta az cm-l>er fizikumát is. Harctereken megbetegedett, csatákban megrokkant, lövésektől megcsonkult hősök járnak közöttünk s egy teljesen letört, ellcn-állóképességü szervezetnek kell megküzdeni a súlyos gondokat jelentő mindennapi élettel. — A testnek ezt az összeroppanását sajnos a jövő generáció is kénytelen lesz fájdalmasan megérezni. (Folyt, kvö.)
Haller István összeférhetetlenségi ügye. Széchenyi Viktor gróf kijelentette, hogy Haller István ösz-•szeférhetetlenségét a bizottság csak a jövő hét folyamán tárgyalja.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 7, csütörtök
R6mil Ulollkas: B. Gizella. Pif>t«»-Unt: N\'tpoleon. hraellu- Ijar l>ó 13.
Nap kel reggel 4 ófa 35 perckc, nyug-ulk délután 7 óm 10 pereket.
A MctcocottgU Intézet jelenté* txe-Tlnt vilioiatlan fíthós enyhe, ewtleg zivataros Idő várható.
Képkiállítás (váfir) a Ka»xlnó nagy-Ürmében, nyitva reggel 10"órától e»te 8 óráig.
ANYÁK NAPJA
Amint a madaraknak, a fáknak, a jótékony intézményeknek van egy-egy napjuk minden esztendőben — ugy ezentúl a Szent Anyaság-nak is meglesz a maga külön napja, a nálunk még eddig nem ismert Anyák napja, melynek tuLjdonképeni] célja a gyermekeket a szülők, az embereket az anyák iránt fokozottabb tiszteletre serkenteni éi buzdítani. A nemes eszme — amely tengerentúlról jött Magyarhonba — az édesanyának állit oltárt és a szent anyaságot piedesztálra emeli, ahonnan a mai kor osszonya a felvilágosodottság nevében letaszította s [torz figurává avatta, amelynek áldozatos kötelmei nem egyeznek a mai kor asszonyának életfelfogásával.
Szükség van az anyák napjára, mely napon minden városban, minden községben ki kellene, fejteni az édesanya szent nevének mibenlétét, amelyben szeretettel és hálával kellene adózni azoknak heroikus erényeknek, mikre csak az édesanya áldozatos szeretele képes, amelyen meg kellene magyarázni az édesanya fogalmát, hatalmát, aki az egész világalakulásban veszi kl tevékeny részét, hogy magasztos hivatás az anyaság, szent név — amely előtt mindenki tisztelettel hajol meg, mini az élet titkának szent birtokosa előtt.
Az anyák napja uj dicsfénnyel fonja körül az édesanya homlokát, melegebb szeretettel övezze körül eszményi alakját, tisztultabb felfogást hozzon a mai kor dekadens vdág-nézetébe, büszkévé tegye a nőt hivatására és Istentől rendel\' életcéljára, a gyermeki szeretet hűsége aranyozza be erényeit és áldozathozatalát, a mai kor asszonya tanulja meg újból szerelni a szent Anyaságot, melytől a rút önzés oly messzire eltávolította s kapcsolja, olvassza és forrassza még jobban össze az édesanyát a családdal, a családot az iskolával és az édesanya áldozatos meleg szeretete hassa át a családot és árasszon maga köré boldogságot, megelégedettséget, visznntszeretetet.
Nincs tisztább, nemesebb, fenköl-tebb fogatom* — mint a szent anyaság eszméje... (fí)
— Müvészestély. A nagykanizsai detektivtestOlet a detektívek nyugdij-pótló és segélyegylete etnbcibaráti céljaira május 9 én njgyon változatos és gazdag műsorral művész-estély rendez a Polgári Egyletben. Az estélyen számos neves magyar művésznő és művész fog bemutatkozni a nagykanizsai közönségnek Az éideklődés városszerte napról napra fokozódik.
Eredeti festmények részletfizetésre Szerbnél Csengcry-utca.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Május 9: Müvészc«tély az államrendőrség detekti*testületének nyugdijf-MA-segél)egylete, ft/vegyei és árvái javára a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Május >6: A kegycsrendi reálgimnázium s/inieI<Sadá>J az intézet lornatcrméHen este fel 9 órakor.
Május 17: A kegyesrendi reálgimnázium s/inielőadása a/ intézet tornatermében este fél 9 órakor.
Május 21: A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór Zrinyi ünnepélye.
Május 30: A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői elóadása.
Május 31: A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői elóadása.
Junius 1: Az Ipartestület sétatéri mulatsága.
június 6: A Nagykaniz.*ai Keresztény Jótékony Nöenytet ballctt-előadása a Polgári Egyletben.
Junius 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballett-előadása a Polgári Egyletben.
— Plebánosi beiktatás. Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök tegnap délelőtt iktatta be Kajtár József felsőszemenyei plébánost és Wallner József c. apátot.
— Pénzügyi tisztviselők gyűlése. A zalaegerszegi pénzügyig^z-gatóság fogalmazási tisztviselői gyü-ésükön csatlakoztak a szombathelyi fogalmazási tisztviselők memorandumához a pénzügyi" reformok ügyében s egyben elhatározták, hogy résztvesznek országos egyesületüknek vasárnap Budapesten lartandó tiltakozó gyűlésén.
— Szolgabíró-választás. A hétfői vármegyei közgyűlésen kerül betöltésre az üresedésben levő. szolgabírói állás. Az állásra eddig Búzás Béla dr és Hertelendy Ferenc tiszteletbeli szolgabirók pályáznak. A méltányosság Hertelendy megválasztása mellett szól, mert régebben szolgálja a közigazgatást, mint Búzás. A hangulatból ítélve megválasztása egészen biztosra vehető. Itt említjük meg, hogy a felette kedvezőtlen vo natösszeköttetés helyett a választás napján, tehát folyó hó 11-én. hétlón reggel 7 óra 40 perckor különvonat indul Nagykanizsáról Zalaegerszegre, mely Zalaszentivánra reggel 8 óra 50 perckor érkez.k meg s azonnal folytalja útját Zalaegerszegre. Az egyes állomásokat a következő időpontban érinti: Ujnép 7 óra 52 p., Gclse 8 óra, Felsőrajk 8 óra 10 p., Pacsa-Zalaszentinihály 8 óra 20 p.. Bucsuszentlászló 8 óra 32 p., Ne-mcsapáli 8 óra 42 p., Zalaszcnliván 8 óra 50 p. A vonat fenti állomásokon a felszálások tatamira megáll, de Zalaszcnliván állomásról m állás nélkül fog befutni Zalaegerszegre. A különvonat a Murakeresztur állomásról reggel 6 óra 53 perckor, a Balatonszentgyörgy állomásról reggel 5 óra 45 perckor, valamint a Komárváros állomásról reggel 6 óra 31 perckor induló személyvonatokat Nagykanizsán bevárja. — Dr. Plihái Viktor kormányfólanácsos és dr. Kreisler József ügyvéd a Zalai Gazdasági Takarékpénztár (Nagykanizsa) helyiségébe folyó hó 10-ének (vasárnap) délelőtti 10 órájára a másnapi megyei közKyüléssel kapcsolatos közérdekű ügyek bizalmas < megbeszélésére értekezletet hivtak\'össze.
— Zala népesedési statisztikájához. Zalavátmegyéhez most érkeztek be a különböző népesedést statisztikai adatok a vármegye községeiből a folyó év január 1-tól március 31-ig vonatkozólag. Ezek szerint az alsólendvai járásban született 68, elhalt 52, szapotodás 16; a balatonfüredi járásban született 79, elhalt 70, szaporodá . 9; a ke.zthelyi j írásban született 212, elhalt 189, szaporodás 23; a letenyei járásban szüleiéit 289, elhalt 187, szaporodás 102 ; a nagykanizsai járásban született 224, elhali 133, szaporodás 56; a novai járásbln született 238, el-halt 138, szaporodás 100; a picsái járásban született 245, elhalt 138, szaporodás 107; a sümegi járásban született 214, elhalt 134, szaporodás 80; a tapolcai járásban született 302, elhalt 172, szaporodás 130; a zalaegerszegi járásban született 340, elhalt 197, szaporodás 143; a zalaszentgróti járásban született 184, elhal; 125, szaporodás 49; Nagykanizsa városban született 169, elhalt 156, szaporodás 13; Zalaegerszeg városban született 73, elhalt 39, szaporodás 34, Az első negyedévben született Z ilavármegyé-ben 2627 lélek, elhalt 1765 lélek, igy a természetes szaporodas 862 lélek.
A katonatemetőért
Nagykanlzu, május 6 A nagykanizsai földben elpihent hősök sírjai közül egyre Sommcr Ignác nyugalmazott fó-mozdonyvezetó állíttat sirkövet, melynek 121.5C0 koronás költségeit befizette szerkesztőségünkhöz.
Felkérjük mindazokat, kik már adakoztak ecélra, ha viszonyaik megengedik, egészitsék ki inlnél számosabban ugyanilyen ösz szegre 70.000 koronás adományaikat
Egyben kérünk mindenkit, tekintse ezt az ügyet saját ügyének Is, mert hisz az egész társadalomé a kötelesség gondoskodni az elesett hősök emlékének megörökítéséről.
Lapunkban minden adományt nyugtázunk.
— Szerencse a szerencsétlenségben. A Somogyszob felé induló vonat a Rinya hid melletti átjárónál keresztülment az éppen akkor arra hazafelé dülöngölő ittas Braun József nevű volt vasutason. Különös-kép Braunnak semmi kotnolvabb külső baja nem történt, csak arcáról horzsolódott le a bór. Az ittas ember arcai előre a sínek közé esett és a mozdony csak az alul lévő h.>mu-tartálynál fogva vonszolta cpy darabig. Braun — amikor eszméletlen állapotától magához tért — legelőször pálinkát kért. Másnapra azután meghall. Belső sérüléí-ek okozták halálát. Amikor az eset megtörtént, a sitteken ott tartózkodott Bulla Teréz két éves gyermekével, aki öngyilkossági szándékból a vonat alá akarta magát vetni, azonban a vérző arcú Braun láttára elállt sötét tervé tői és hazament — újból felvéve a küzdelmet „az élettel".
27 milliárd 5 millió
kerül kUotlolíira n tnl)ut 13. íi IS én kczdWó o.»14lynor.jit6kon.
Főnyeremény 3 milliárd korona.
Szerencse számú sorsjegyek íipíUíS ifj. Hirschler Miksa
(Jotitnpliui H oiitllyt.(i|t(y IgtUiuilUnlL II1V
niaius 7
— Szemle a katonaréten. Njg,. kanizsa város vezetősége és niüíuu hivatala helyszíni szemtél tartott a vasárnapi szélvész állal sujtoll ka|l>. naréten és egyebütt is, h«nníl kir. lélekkel jelentetlek. A kalonatéti Összedőli, megrongált házak niind. egyikénél, mini azt a szakértői véle. mény megállapítja, az orkán munkáját nagyban megkönnyítette az i körülmény, hogy a többnyire sze-génysorsu épitte\'tők nem voltak olyan anyagi helyzetben, hogy íigyelmez-tetés ellenére is be tudták volna tartani az építkezési szabályrendet leket, igy például az Összedűlt tQi-falak mindegyike csak padlásmagaj. ságtói volt egy sor hosszában rakott tégla, ami szabályellenesen toméj. lalon nyugodott. Ebben azonban nem is annyira az építkezők, mint a mostoha gazdasági viszonyok a hibásak. A károsult háztulajdonosok most a városhoz-fordultak segélyért, hogy rombadölt házikóikat újra lak-halóvá tudják tenni. Mini értesülünk, a város vezetőségében megvan a hajlandóság, hogy tóle telhető tsz-szeggel segítsen az arra legjobban rászoruló, elemi csapás által sújtott katonaréti háztulajdonosokon.
- Rokkantfizetés. A nagykanizsai hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák a jövő hét folyamán, hit-főn, kedden és szerdán fogják megkapni április havi illetményeiket.
=■ Stclnhardt jön. A legr.fp. szerQbb magyar Jkómikus országos körútjának egyik állomása lesz városunk c hó 13-án és 14-én mint a ma megjelent plakátok hirdetik. A kacagtatás mesterének ez 3z első vidéki turnéja, melyre a .Kis Komédia-kiváló együttesével elindult, városszerte a legnagyobb érdeklődési váltotta ki. A jegyeket Szerb irusiijl 50, 40 és 30 ezer koronás árban.
— Vegyvizsgáló állomás Kaposvárott. Vélek Oyörgy K |MSVir város polgármestere legu\'óbbi budapesti u ja alkalmával a földművelésügyi minisztériumban megállap\'díst hozott léire, mely szerint a székesfehérvári kerületből kihasítandó területre illetékes hatáskörrel rövidesen felállítják Kaposvárod az Újpestről lehozandó vegyvizsgáló állomást, ha az e hó közepéig Kaposvárra írkeiá bizottság a helyszínén szerzett tapasztalatok alapján ezt véleményezi.
— Katonai OdOIŐ Balatonfüreden. Tárgyalások indullak meg egy Balatonfüreden létesítendő kálónál üdülőtelep felállítása iránt.
— Felvétel a balatonlcllcl üdülésre. A katolikus tanítók balaton-leilei üdülőházában junius 15-vel kezdődik az üdülés. Az üdülésben joga V3n részt venni minden katfr likus iskolánál működő tanítónak a tanítónőnek, mégis elsősorban azok veendők fel, akik valamely k-it. nitó-egyesület révén a Ker. Tanító Egyesületek Országos Szövetségnek tagjai és az üdülőház érdekében bármi módon közreműködtek. Az Üdülés 2 és 3 hetes turnusokban történik. Az üdülésben . riszt venni kívánók forduljanak a Katolikus ta-nitó Egyesületek Országos Szőve.-ségéhez.
— A tejvlzsgálnt eredménye
— Zalaegerszegen. Sornyi vt gy"1\' mérnök a magyaróvári vegykistrlcli állomás kiküldőié tcjvizsgálalol tartott Zalaegerszegen a piacon, a városi közegek közbejöttével. KI). tejárus tejét vizsgálták meg és egyetlen egy kifogásolni való tejet ne™ találtak a 150 lej között. - Moff miérl nem tudunk mi ilyent Nat»" kanizsáról is írni ?! I\'erszc /a|s\' egerszegen a sarkukon vannak tejárusoknak ...

1925 fnáju
; 1.
ZALAI KÖZLÖNY
— Erős ar építkezési mozgalom A tavasz beköszöntésével városunkban is megindult az építkezési mozgalom. Érdemleges építkezés természetesen még kevés történik • a legtöbb engedély-kérvény csak átalakításokra, toldásokra, épületrészekre, melléképületekre vonatkozik.
_ Szerelmi dráma Barcson. Münsz Ede barcsi lakós éveken át vadházasságban élt Horváth Annával. A férfi — ahogy már az ilyen törvénytelen viszonyoknál szokás — megunta a nőt és otthagyta. Az elkeseredett asszony erre konyhakéssel lesbeállt este és kérlelte Mün-czöt, hogy jöjjön hozzá vissza. A férfi\' tudni sem akart többé a nőről, mire ez kést emelve a férfire rontott. Ez azonban kiragadta kezéből a konyhakést és a rendőrnek átadta a szerencsétlen, megcsalt nőt.
— A szerdai hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 1500-3500, mák 10.000, dió 5—6000\' korona literenként; vöröshagyma 4000—5000, foghagyma 4000—5000, sárgarépa 1500, zöldség 1500 K csomónként; saláta 2-600, K fejenként; cukorborsó 26.000 burgonya 1500—2500, savanyukáposzta 4000, karfiol 12—16.000 Korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 3000— 3500, tejfel 14—16.000 korona literenként; turó 12—14.000, vaj 70— 80.000 korona kg.-ként; tojás 1100— 1200 korona. Húspiac: marha eleje 20, hátulja 24, borjú eleje 24, hátulja 28, sertés 28, zsir 36, háj 34, zsirszalonna 28—30, füstölt sertéshús 50, kolbászfélék 40—45 ezer korona kilogrammonként. Terménypiac: buza 470—490, rozs 460—470, tengeri szemes 290—300 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: egy tyúk 35-40, egy pulyka 100—130, pár csirke 35—40, pár sovány kacsa 70—90, egy sovány liba 60—80, egy hízott kacsa 70—90, egy hízott liba 150—180, szopós malac 40—70 ezer korona.
— Műkedvelők Becsehelycn. A becsehelyi ifjúsági egyesület április 26 án nagy sikerrel adta elő elnöke Ferincz Vince kádármester rendezésében a Falu rossza cimü népszínművet. Az előadásra a környékbeli községekből, különösen Lctenyéről sokan átmentek. A műkedvelők játékát többször megakasztotta a közönség zajos tetszésnyilvánítása. Különösen kiváltak Balassa János, Göndör, Vida Anna Finum Rózsi és Kostán Lajos Gonosz Pista szerepében, kiket játék közben virágcső fogadott. A betanítás érdeme Varga Júlia tanítónőé. Az előadást a közönség kívánságára május 31-én megismétlik. Junius 1-én délután a Leánycsel cimü népszínmű kerül előadásra.
— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Szegleth Imre sümegi állampénztári tisztet Székesfehérvárra helyezte át.
— A képkiállítás ujabban négy festménnyel gazdagodott, hányi Orünwald Bélának egy fürdőző-jelenetet megörökítő vászna már erős átmenetet tüntet fel a naturalisztikus irányról a stilizált és dekoratív irányba; Olgyay Viktornak hatalmas méretű erdőrészletc szépen megfestett tájkép; Péczely Piroskának egy idős férfiarcot ábrázoló képe szinte Bi-rabás-ecsetkezclésre emlékeztet; Tatisin bejnek Konstantinápoly előtti tengerrészletében főleg az égbolt s a tenger fodrozása ragadnak meg. A kiállítás iránt állandóan nagy az érdeklődés s számos képvásárlás is történt Kézdi-Kovách László, Geiger Richárd, Olgyay Ferenc, Pap Emil és mások müvei közül.
- Halálozás. Engelsmann Imre nyug. törvényszéki irodaigazgató 66 éves korában Zalaegerszegen elhunyt. Az elhunyt a zalaegerszegi volt néhai főrabbinak fia volt.
= Szines és fehér férfi ingek mélyen leszállított árban kaphatók Schvartz Dezső cégnél Fő-ut. Ugyanott női hímzett háló ingek darabja 58 000 koronáért.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly himeves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Ne hagyja magát megtéveszteni irreális kirakati áraktól. Legjobban csak Miltényi Sándor és Fia 50 éves cipőüzletében vásárolhat.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Angol flór uri zokni 29 ezerért, angol flór női harisnya 45 ezerért Filipp kötöttárugyárában, Szombathelyen kapható. Előnye, hogy sajátjából mcgfejeltethető l
TÖRVÉNYSZÉK
Rajtavesztett zsebtolvaj. Megyesi Imre nagykanizsai cserepes, magyarutcai lakós eléggé .ismert" egyéniség Nagykanizsán. Többször volt már büntetve. Igy csak a mult hónapokban szabadult ki valamelyik országos fegyintézetből, ahol bee.sil-letlct kitöltölte a reá kirót 2 évi fegyházbüntetést. Azonban Megyesi, ugylátszik, a fegyenceknek azon a fajtájához tartozik, kik annyira megszoktak a fegyház életéi és levegőjét és annyira rokonszenves előttük fegyház szigorú fegyelme, hogy nem tudtak többe cnélktll élni. t megható ragaszkodás eredményezte, hogy a nn.lt hónapban lezajlóit nagykanizsai országos vásáron egy mutatványos bódé elölt bámászkodó ihá-rosi gazda zsebéből ki ak irta veni a pénztárcáját. A szemfüles és éber gazda persze azonnal tisztában volt Megyesi céljaival és rendőrt hívott, aki" a fegyház kedvelő cserepest bevitte a kapitányságra, ahonnan az ügyészségre került.
Makdry Vilmos törvényszéki egyes-biró most tárgyalta Megyesi Imre esetét és a fenforgó enyhítő körülmények ligyelembevételevel 35 napi fogházra itelte.
Irodalom és művészet
Színházi Élet. Pünkösdi királyilöt választ Budapest a Színházi Élet uj számában, miről Szász Zoltán irt cikket. Kálmán Jenő a Renais-sance Színház újdonságától a Májusi muzsikáról számol be érdekesen. Több illusztrált novella és regény-melléklet teszik változatossá az uj számot. A vidéki rovatban tovább folyik i szavazás a vidéki színészek estjére. Ára 8000 korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-körűt 29.
Az Operettszínház elleni merénylet ügye a Táblán. Tegnap tárgyalta a tábla Degré tanácsa a Fővárosi Operettszínház ellen elkövetett merényletet. Mdrffit és Oko-liestínyil szuronyos fegyőrök vezették a tábla elé. A személyi adatok felolvasása után az ügy adatait ismertetik. Az Ítélőtábla helybehagyla a törvényszék Ítéletét, mely szerint Mdrffit és Okottcsdnyit az ellenük emeli vdtf alól felmenti. A vádlottak az Ítéletben megnyugodtak, az ügyész felebhezett.
KÖZGAZDASÁG
Bankjegyforgalom. A Magyar Nemzeti Bank jegyforgalma az április 30-i kimutatás szerint az április 23-i állománnyal szemben 657.2 milliárddal emelkedett. Az emelkedés egyrészt az államháztartás költségeinek fedezésére, az állam saját számlájára kiutalt összeg, másrészt arra vezethető, hogy a Bankkal szemben támasztott igény az ultimó lakbér-negyeddel kapcsolatosan igen nagyok, voltak. Különösen nagy volt a deviza és valuta beszolgáltatás, ami-, vei az érckészlet U8\'4 milliárddal emelkedett. Állami számlára 363.7 milliárd folyósittatott, ellenben egyéb számlákra befizettetett 83 milliárd. Ennélfogva a gíróállomány 3554 milliárddal csökkent. A váltó leszámítolások 64*0 és egyéb követelések növekedése révén 143 8 milliárd került forgalomba. Ezzel szemben az egyéb tartozások emelkedése folytán 25"5 milliárd pénzjegy folyt be.
Kisgazda tanulmányut Németországba. A Magyar Gazdaszövetség ebben az évben másodszor rendezi csereakcióját, melynek során 70 fiatal kisgazga megy ki Németországba, hogy ott gyakorlatilag tanulmányozza a mezőgazdaságot.
TÓZSDE
A mai értéktőzsde a tegnapi szilárdabb nyitás után ismét elgyengült. Nyitáskor ugyanis a legtöbb érték tartotta tegnapi árfolyamát, később azonban részben külföldi ösztönzés hiányában, részben intervenciós vásárlások hiányában az árfolyamokban lassú lemorzsolódás állott be, mely zárlatig eltartott és az árnivót 1 —2\' ..-kai lejcbb nyoinia. A spekuláció nagyfokú tartózkodást tanúsítóit és igy a forgalom igen szűk keretek közt mozgott. Az általános lanyhaságtól eltérőleg egy-két malom-érték, továbbá a Kőszén, Pallas és Égisz szilárdabban tendáltak.
Utótőzsde
Irányzat lanyhább és (Izlcllclcncbb. Árfolyamok Inkább névlegesek. Kereskedelmi Bmk 960, .Magyar Cukor 2500. Georgia 252. Mezőhegyest 110, Izzó 1015. Pcül Hazai 2115, Utlkinyl 1115, Kúszótt 3295. Budapesti (}óz 157, Viklórh 385. Danubius 2320 - 2325. Nova 190, Magyar Hitel 3M. Salgó 512.
A Magyar Nemzeit Bank hivatalos árfolyamai
V a! ultik üev tzák
A«;ol foci MuCt>S<?lXu AoiUrJtai HSH .Í7I0
C««h Kii 710\' O.iirlJ ll«2 IIÍ0
Cluti II.\'3 HU B«:I» :u)l i*n
Dolli. Hukiml m m
FiikU ff. Í73J-ÍÍI7 BrSuitl J-Vi\'Jil
HolW hi tfttl »5«> i}<«; IMI;
l.il KiUillJaU iao»jius
\'.«»« ÍW $17 l fü-lon
Uri 2W>- -Ml MlUes
■-•z» Hi >MW Ktw/ofk .itt»;i<i0
Oillf Khlll •> iS !U>i5 PI-.U >mi >:s:
!>!• kor. ijíí; ijio? r-fit» 51C4 VI; t
Svi|<l Fiiak IJS50 UIIX Siötu &II6II
S*4J kor. IITO ítOfkW- It0l2 191*3
VOI»»Í koi tnw nws Mlll wss ttois
Hl.li I449MUÍS ZírUS l»?SC U37
__S
Zürichi zárlat KArla 270750, London 2509—. Newvork 517\' *. BrUstel 2615-Malland 2126*-. HolUnd 2Ű7-95, Berlin I23l Wien 72 80. Sofla 377 50. Praga 153250, Budnpeit 72J«, v\'íiíA 996). Bukarest 235 —. Belgrád 835-—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
dfcviza valuta
Ugotp mi !«»"«[> ni
Bécs ............... — 15980 \'.«97519995
Berlin ............... - 5900 5898 5870
Prága ............ 474501 474V* I77s«|47725
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai EzUit egykoronás 6200-6300. kétkoronái 12.400 12.600, forintos 16.500- 17.000, öt-koronás 32.000 32.500. színarany 49.000— 49.500. arany huszkoronís 315.000 316 000. platina 210.000 -220.000.
Terménytőzsde ^
Az Irányzat kenyérmagvakban gyengébb, lakarinánycikkckben larlott volt. Buza 5— 75\':0, rozs 5000 koronával olcsóbb. Búzában a forgalom Igen csekély, rozs Iránt nem volt érdeklődés.
Bu;í Ustav. 76 kg-os 497.500 502.500, 78 kg-os 505.000 -510 000. egyéb vld. 76 kg oi 495.00U 500.000, 78 kg os502 500-507.500, rozs 445000 -450000, uj teut<eil 245.000 -247.500. lakarmiiiv árpa 33Ö.OOO - 340.000, kolcs 2.50.000 260.000, korpa 230.000-235.000, zab 420.000 430.000.
Sertésvásár
felhajtás 1312. melyből eladatlanul visszamaradt 100 drb. Elsőrendű 19 500 -2 X500, szedeti 1*000 19.500. szcdcil közép 17.030 -18 000. könnyű 11.000- 16 000. elsőrendű öreg 18.500-19 000. másodrendű 17 500 -t8 "00. angol sUldó 18.000—21.000, szalonna nagyban 22 500 -\'23.000, zsír 26 000. - 26 500 lehúzott Ilus 19.000 -21.COO. szalonnás félsertés 21 000 23.500. irányzat kellemes.
Szerkesztői üzenetek
Cz. R. Kívánságának megfelelően interveniáltunk és sikerült is célt érnünk. Misik óhaja személyes megbeszélést igényei. Abban is segítségére leszünk.
Május éj. Sem az egyik, sem a másik vers nem üti meg a mi mértékünket. Gondolat van bennök, de formai kidolgozásuk liijján van minden poétikának.
b. M. .A sors* cimü tárcájának szép a gondolatmenete, dc ennyire sürgönystilus-ban nem lehet letárgyalni a törtenetet. Témája megérdemelné, hogy újból Kidolgozza részletesen s legalább ötször akkora terjedelemben, mint a hogyan megtette. Jelen alakjában nem közölhető.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Kör.jrv-trurcftkcdéa r?T. Nnsvknnizft*
KI
szobafestő és mázoló
Nagykanizsa, Király-utca 1.
Elvállal mindennemű c szakmába vágó munkálatokat a legújabb mintákra, Ízlésesen, olcsón és a legpontosabban
Katonai és egyenruházati cikkekben a már ismert legolcsóbb bevásárlási forrás,
egyedüli szaküzlet Bruncsics József Sugárut53.Tel.2IO
Három milliárd! kor.
nyerhető ai u(onnan nofálvfnrtf átákhan melynek rendklvD! előnyösen meRvál-kcidfktiS XIV. m. klr. )[uic»uoii, loIIaloU jSlik|clvc „cl|„, o„«„n
27 milliárd kor.
lesz készpénzben kisorsolva. - Szcrcncjeszámokat ajánl:
Milhoffer Kálmán Cscngcry-ut 7. az. (K-ipoch ház) Sorsjegyek árai Vl 120.000 K. \'/.- 60000 K. \'/» 30000 K. Játéktervek Ingyen. Húzás május 13. és 15-én.
ZALAI KÖZLÖNY
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
Acjol-Mif j
Hual Ltoid bjok
KC"
1.111*11 Ol-H k«nk OttU Mit.
PAMhlWlk.
Mo... uL | k Uf«\'l«» M.C»ik tp«rk roijtiBi
M«r<«\' « N.m. k II Uk. >
*««■». B I*
BIxtMllftk «< TOiiltik
Mv. I». J
PövIIMI «
KMixil T.k IC
A\'liL T»k. II MckU/ M«I«I »!»«
BÚJ M. Btit ü «
rfcwll.t IJ
ruycoídu Mtl.cii
KÍÜffáílö® VtktíiU
Siltiiiil
Ko»A Kit. 06il Dnufct MlfB.llt
Kt<6«blBj.l
NVeinl t<
uiii
Atl.Qlli. M
l«»«»i« r.
Mit/.
Bar l\'i
K4»»lt
VÍrott «
DC\'mal *<
At iikiii.1
Tr»it KI
Cakóim Diuaioi r;
Csk(xl;i< K*\'
Otott\'.i ÍSl
M«i6h leköt I I $l«au*t
Iml«««\'ck
ro»»;i t>-i )1
H*lki:«k II
OAS. VIJUlrOl
B(f. hit 1035
Juil Iu4 0
Alt (ii II AMf
l\'iJbai II Oujlpn
IM
Alt.
Ktokltmjl SllK« I
U\'lklmjl I
Njoraalk • r\'m>o«i »y.
0:4 * vt P.IUl Mnl
Jlljbimun
Siipbta* Uj.1,41.
Vuniirt
l-l f-t X\'
Mjgin MII
L4 <■,->« MIiIíz V.crlp.i
Blml-jiSt t
0«b»lu<ll •
S.AIIOdkk
Ro,.l .il \'.4 I
ELADÓ
45—4/5 holdas birtok 32 Összes lakó ós gazdasági épületekkel és az Bssxes terméssel.
Az erdő 5—6 holdat tesz ki. áll fenyves és nyírfából. 8 hold kaszálórét. 24 hold őszi vetés búzát termő fold. napi áron a Annál átvehető. részletekben Is eladó. — Tulajdonos:
Galicz Vince
Kopár-puszta
u. p. Mesztegnyő (Somogym )
Hirdetmény.
A Szep;tneki Erdöbirlokosság a2 általa épitendö községi tanácsterem megkészitésére árlejtést hirdet.
Az árlejtést feltételek és tervrajza a szepetneki körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Az árlejtés Szepetneken a körjegyzői hivatalnál 1925. évi május 17-én délelőtt » órakor fog megtartatni.
Szépéinek, 1925. május 6.
Bognár András
IH7 erd6btrloVo»Jgl etenk.
(UMtU. \' ..
Oppl.Mlt ftoMklfftf t
f.HC-a
C.BUIIp.F I
iií.i, /•!!
Vrulp.i
ÍC" .
Mu»k -tlilíf. Si\'kít
Pktlc*
KtUU Muilc/I 2 TM*
-K«l»BUI«k Doo(l
Onanl 3
T«U(oa I
OiUtatM Bli.1l B4al 8;...61 0,6rl b4i Coivto Ilin (*t;.tlpi: itiafjr.lpn
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kebe-k\'zésrc vagy váltóra kezesekkel.
Szigriszt László irodája Fö-ut 8. (Kazár-udvar). i.nt
Egyetlen próba
és meg fog győződni, hogy
a jésxfcarnjsnói
természetes
keserűvíz
ize jó, hatása enyhe, biztos és fájdalommentes.
Főraktár:
Kapható mindenütt!
május 7.
értesítés.
Értesítem a nagyérdemű közönjével. vi>lanyfolsx«relóai vállatatomat
Költsey-utca 17. szám alól
Csengery-ut I. szám
(Nagykanizsai Takarékpénztár épület) alt helyeztem.
Kiváló tisztelettel
QUITTNER ARTHUR
hat. eng. villanyszerelő Nagykanizsa, Csengery-ut 1.
Telefon 394.
Magántanuló^
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi lelelósséggel készít vidéki tanulókat a BORÓSS-OÁRDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákóczi-ut 57 a. •• Tisztviselőknek részletllzeiésl kedvezmény. Kiváló jegyzetek I u\\
Uradalmi közhirrététel.
Az erdőgazdaság fatermékeinek szabad értékesítését ezideig gátló kormányintézkedések megszűntével a\' hercegi erdőhivatal ismít azon helyzetbe jutott, h -gy régi tüzifa-vtvftinek kis tételben is Kii tdzelő-fál adhat. A fuvarozás ideje most az aratásig lévén legalkalmasabb, az érdekeltek figyelmét felhívjuk a Fó-ut 5. sz. alatti Vár kapujára kifüggesztett hirdetésünkre, a Vár udvarában levő különféle minőségű és áru minta-ürméterek megtekintésére és az irodában közlendő fizetési feltételekre.
i «> Hercegi Erdöhlvatal.
I tucat .Krans* 9X\'? leroex -10.000. tO dib. .Satraji\' napfény vagy
gáz fény 1<><I2 P«P»«* .\'>000.— Gondosan öss/cvá\'oi{alolt készletek és dúsan felszerelt raktár fotooikkekbon. Útbaigazítással készséggel szolgál díjmentesen
fischel fülöp fiai
NAGYKANIZSA.
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAKC1MTÁRA
mely a legelőkelőbb fővárosi és vidéki cégek névsorát és legfontosabb adatait tartalmazza s ezért különösen bankok, biztosító társaságok, szállítók és nagyobb cégek részére elsőrendű és modern használati kézikönyv
kapható 25.000 kor.-ért
a
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál
Király-utca 40. szám, I. em. I (Távirati Iroda).
Vas-
asztal lábak és két kisebb vasmedence
i eladó.
! Hívebbet a Zalai Közlöny [ kiadóhivatalában.
ftpróhipdetések
Al ipóhUdcKi i]l|a 10 uUc 5W K. A clmnó ■ miiiJin Yj«U|(4b& Utüt«H 1114 kit ii4n«k uimil-\'•lik. Mliidta tcvlbbt uó illja ÍOO K A liltdttM díj «lin llut«nJ4 > t lt>fj(*!ml »44 bouittlinllUUk
Eladó vendéglő szabadkézből teljes Ivcrcn-deiéssel Orstág-u 23. Simon József. 1312
McQwétcIro keresek lehetúleg OXIÍ rs fénykópexfi-gépet. Cini a \'kiadóban.
Elndó c>;y nagy kettes liiz azonnal beköltözhető lakással. Vörösmiilht utca 0 I3?3
Gyut-k na gépirónO állást keres, rl-|cy/i1 péitzlárno\'xl, liodaniunk.il Állás, cm leg i iscgitútil Is Cim a kiadóban. t.lt\',1
Keveset ha^znilt modern linló «ia cbcdlö eladó Ktitly utca 2í<. HaS3
Konyhabútor, vlllanytczíó, mo>óu>t, oUomAii. káityaaMl.d, perzsaszónyeg,lépek, keletek, hiiitaszéklakaró, szarvaibóilC|Kdú; lendi.maslatiioszuk, ulaz»MiOsár, euyetiek el-kulliVís folytán csütöitök. péntek, szointnt délmin eladók Sugár-ut 27. 1374
Egyszobás lakást keres gyermektelen Untat házaspár, lelépéssel. Clm a kl ad&bati. t3/£
Eladó egy ksrékpór Árpid-
pörkölt szcmcskávé wan|
NvomatoH » Zrinyi Nyomdsipar és Könwkereskedáa R.-T.-nál. Ngyakanizsan. (Nyomdavexa\'ö: Ofenbcdr KárolvV
64. évfolyam, 102. szám
Nagykanizsa, 1925 május 8, péntek
Ara 1800 korana
POLITIKAI NAPILAP
Sallkaaitóaég él Uldóbtvata] K« at 5 lattiuibin-TeíefOQ 78, nyomda 117. «z4m
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla

UJ ENERGIAFORRÁSOK
Irta: Dr. Petrlehevlch-Horváth Emil báró
népjóléti és munkaügyi áttamlilkir
Azok az ujabb vizsgálódások, melyek a társadalmi és politikai élet jelenségeivel foglalkoztak s melyek a szociális élet törvényszerűségét vették jobban szemügyre, végeredményében mind arra a konklúzióra jutotlak, hogy a szociális jólét és ennek következtében nyugodt és stabilizált állami élet csak ott lehetséges, ahol a gazdasági élet virágzó fejlődésnek indul, ahol egyén és család, társaságok és szövetkezesek anyagi boldogulásukat el tudják érni. Röviden: a gazdasági viszonyok kedvező alakulásától függ a nemzet szociális és politikai élctstandardjának emelkedése.
Mi a háború és a békeszerződések következtében elvesztettük gazdasági boldogulásunk kél erós tényezőjét, népünk 60 százalékát és tartalékolt energia készletünk legnagyobb részéi. Ebből a szempontból gazdasági életünk egyik legfontosabb problémája : uj energia-források nyílása abból a célból, hogy a régi készleteket megtakaríthassuk. E tekintetben elsősorban a viziorők kérdésére kell figyelemmel lennünk.
Legolcsóbb energia-forrás az ügynevezett ,,fehér szén", a vizi erő. Ebből a régi Magyarországnak volt 2.8 millió lóerője. — Csonka-Magyarországnak van 170.000 lóerője. Vagyis a régi erőforrásból csak 6 százalék maradt meg. Sajnos, hogy a 170.000 lóerőból 120000 olyan folyam-szakaszokon van, melyek ttom tartoznakteljesen hozzánk, ameny nyiben ezekhez idegen és ellenséges országoknak is hozzászólásuk van. 50.000 lóerő léhát az az energia-forrás, mellyel szabadon rendelkezünk. Vizieróink kiépítése folytán mintegy egymilliárd kilowattórát tudunk produkálni. Bármily nehézségek tornyosulnak is e tekintetben, hozzá kell eltltez is fognunk.
Csonka-Magyarország szén-készletének 60 százalékát vesztette el mennyiségben is, kalóriában is. Szénvagyonunk ma átlag 1000 millió tonna, 4000
billió kalóriával. Ehhez járul a tőzegkészlet, mely 100 millió tonna, 400 billió kalóriával. — Együttesen tehát 1100 millió tonna mennyiséget és 4400 billió kalóriái képviselnek. Ez a meny-nyiség circa 130 1-10 esztendőre volna elég. Jelenleg azonban jelentékeny, mintegy 850 C00 tonna külföldi szenet hozunk be 5.5 billió kalória értékkel és ezért 45.5 millió svájci frankot adunk ki, ugy, hogy kereskedelmi mérlegünk passzív számlájának csaknem egyharmad részéi ez a létei teszi ki. 45 5 millió svájci frank egész évi budgetüiik egytized tésze és a beruházásokra fotdiloll évi kiadásnak négyszerese. Már ebből a szeaippnlból is megengedhetetlen luxusa ennek a szegény országnak az, hogy évente ily nagy tűmegii külföldi szenet hozzon be s ezért is kell ulal-módot keresni arra, hogy ez a passzív tétel, ha egészen nem is, de jórészben eltűnjék kereskedelmi mérlegünkből.
Melyek lennének ezek az utak ?
Mindenek előtt — amint előbb
is említettem — belföldi vizi-eröinket kell kiépíteni. Azután silány minőségű s jelenleg fel nem használt tüzelőanyagaink megfelelő kihasználását kél! megoldanunk uj technikai berendezések segítségével. A gyenge barnaszén-bányák helyszínén villamos energia-telepeket kell építenünk. Itopy a transzporthoz szükséges munkát és szenet megtakaríthassuk.
Nálunk túlságosan pazarul bánnak a szénnel s végtelenül gyenge hatásfok mellett ériéke-sitik azt. lőleg villamos energiára való átalakításnál. Míg a külföldön átlagban 3I00 kalóriával sikerüli egy kilowattórát termelni, addig nálunk állagban nyolcszor ennyivel, azaz 25.000 kalóriával termeltük azl. Kedvezőbb hatásfok elérése mellett a jelenleg elfogyasztott hazai szénnek 60 százaléka elegendő lenne a jelenlegi szükséglel fedezésére. 40 százalék pedig megtakarítható volna. Ez pedig kereken 3 5 millió tonna szenet jeleni évente.
Mindezek pedig nem kicsi-nyességek, hanem olyan fontos gazdasági problémák, melyek nemzetünk anyagi életfeltételét évszázadokkal meghosszabbítani alkalmasak.
Igazságtalan az adórendszerünk
Bud pénzügyminiszter nagy besxéde a „heverő pénzkészletekéről, a tisztviselökérdésröl s a mezőgazdasági hitelről—Holnap tárgyalják a választójogi javaslatot
Budapest, májul 7
A nemzetgyűlés mai ülését 11 óra elölt néhány perecet nyitotta meg Seilovszky Béla elnök, aki jelenti, hogy Szilágyi Lajos, Marsehall Ferenc és Baross János napirend előtti felszólalásra kértek és kaptak engedélyt.
Szilágyi Lajos: Néhány hónapi távollét után az Országos Demokratikus Szövetség artaazelhalározáira jutott, hogy visszatér a nemzetgyűlésbe és a kormány elleni harcot a nemzetgyűlésben folytatja. Rá kell mutatnia a kormánynak az ellenzékkel szentben az utóbbi hónapokban követelt magatartására. A kormány külpolitikai és belpolitikai téren súlyos mulasztásokat követett el. Számos alkalma nyílt volna a miniszterelnök urnák arra, hogy az ellenzékkel való megbékélést keresse. De nem telte meg. Sem a többségi párt vezetője, sem pedig a miniszterelnök nem kereste a megegyezést az .ellenzékkel.
Amikor passzivitásba mentünk, egyszerűen nem történt egyéb, minthogy más harci eszközt kíséreltünk meg a reakció ellen. Ha nem jön a tisztelt miniszterelnök ur mifelénk, akkor mi tesszük meg ezt a lépést. De azért tesszük meg, liogy harcoljunk a kormány ellen. Ma nem kellett a miniszterelnök útnak a parlamenti béke, hát legyen parlamenti harc. Az ellenzék tekintélyes része távol van. Ne méltóztassék a csonka parlamentben az ellenzék távolié-iében tárgyalni a választójogot. A választójog, ali.igy igy van, merénylet a nemzet elten. Ez a javaslat ve\'^ílyes az államra nézve. Tiltakozunk e javaslat elleti, tiltakozunk, liogy utólag jóváhagyják a választójogi rendeletet. Tiltakozunk az ellen, hogy a* nemzetgyűlés át-alakitlassék országgyűléssé. Az a tiszteletteljes kérésem van a miniszterelnök úthoz, méltóztassék a javaslat,ot visszavonni, méltóztassék a parlamenti béke injait keresni és
léit éta: Egy béta 30.M0 korona Hérom bóra...............90.000 korona
tessék a titkosság kérdésében az ellenzéki pártok felé közeledő lépést tenni. Lehetségesnek tartom, hogy a pártközi konferencia megállapodjék egy uj választójogi javaslatban.
A miniszterelnök válasza
Bethlen István gróf miniszterelnök: Ezelőtt három évvel párlközi konferenciával vezettem be az akkori választójogi javaslat tárgyalását. — Azok, akik akkor elfogadhatónak tartották a javaslatot, a mait nent tartják megfelelőnek, holott a mai választójogi javaslat több garanciát nyújt az ellenzék szempontjából, mint az akkori. A választójogi bizottságban az indítványok egész sorozatát fogadluk el. amelyeket épen Szilágyi Lajos nyújtott be.
A választójogi bizottságban a legmesszebbmenő megértést mutattuk minden objektív javaslattal szemben, készséggel elfogadtuk az objektív indítványokat.
Merő tévedés az a felfogás, hogy mi alkoitnányozó nemzetgyűlés vagyunk. Ila el méltóztatik olvasni az 1920. évi I. t.-c. indokolását, akkor ez minden kétségen felüli lesz. Ma a képviselő ur négy esztendő alatt altijait a leifogásban él, hogy al-kolmányozó nemzetgyűlés tagja, akkor merőben téveded. ,
At adórendszer
A miniszterelnök után következik Marsehall Ferenc napirendelötti felszólalása.
Marseliall Ferenc: A hitelválság maga után vonja az egész termelés válságát is. Most azonban van egy uj válság is, a magyar publikum idegválsága. A közönség nem tud megbirkózni a jelenlegi súlyos gazdasági problémákkal és ez az idegeiben megtépázott közönség ki tud színezni meg sem történt dolgokat ideges fantáziájával. Lehet, hogy tietek, hónapok alatt összedönt mindent, amit íveken át teremtettünk és a gazdasági krízis valóságos szociális krízissé változik. Nem akarom liogy tulző optimizmust csepegtessek a közönségbe, mégkevésbé azl, hogy pesszimizmusra hangoljam az amiigy is pesszimista embereket, csak kérem, szüntessék meg végre a diplomácia borzalmas stílusát és legyenek őszinték a magyar nyilvánossággal szemben. Három kérdést kívánok a pénzügyminiszter úthoz intézni.
Az első kérdés Magyarország főbiztosának jelentésében foglalt azon kitételérc vonatkozik, amely a Nemzeti Banknál 2 és fel billió korona, vagyis közel 7 millió Iont sterling szerepel Magyarország számláján a követelés rovatban.
Nem tuJja megéltem, mi töitént a keservesen befizetett adókkal, mert ha felesleg van, akkor csökkenteni kell az adókat, Hogy egyebet ne mondjak, a forgalmiadót le kell szállítani, a háíliaszowészéscdést teljesen meg kell szüntetni.
ZALAS KÓ2L0NY
képviselő ur három kérdést intézett hozzám. Az egyik a Nemzeti Banknál heverő pénzkészletekre vonatkozott, a második a tisztviselőkér-désscl, főleg a létszámcsökkentéssel kapcsolatos, a harmadik pedig a mezőgazdasági hitel problémája.
A Nemzeti Banknál heverő pénzkészletek
Többször megadtam már a választ, hogy azok a bizonyos pénzkészletek, mi eredetűek és mi a céljuk. Ezek a pénzkészletek ugy szerepeinek a közvélemény előtt, mintha az államnak felesleges pénze volna, amely gyflmölcsözetlenül hever. Ez késztette a főbiztos urat, hogy megmagyarázza a pénzkészletek eredetét. A sajtó nagyrésze azonban kiszakította azokat a mondatokat? amelyek a pénzkészletekről beszélnek, de nem közölte ezeknek a pénzkészleteknek az eredetét és rendeltetését.
A főbiztos ur 1.4 millió olyan pénzről is beszél, amely a kölcsön-számlát terheli. Mint ismeretes, a bevételek agrárországban — mint a mienk is — a juliusi és augusztusi hónapokban alakulnak ki. Tavaly, amikor ínég zűrzavar volt a pénzügyi adminisztrációban, természetes, hogy ezekben a hónapokban a bevételek igen csekélyek voltak. Ezek az összegek a kölcsönből c\'őlegez-tettek, hogy az államháztartásban fennakadás ne legyen.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy az inflációs korszakból minden forgótőke nélkül mentünk át a mai korszakba. Forgótőkérc pedig szüksége van az államháztartásnak, különben az államháztartás rendfenntartása sem lehetséges. Arról lehetne beszélni, hogy a népszövetségi kölcsön fel nem használt része a magyar gazdasági élet rendelkezésére bocsáttassék. Evvel a kérdéssel a miniszterelnök ur és a kormány már régen foglalkoznak. Hiába van azonban a magángazdaság rendbehozása, ha az államháztartás egyensúlya nincs helyreállítva.
Az Igazságtalan adórendszer
A második kérdés a takarékosság szempontja után, hogy az adórendszerünk megoldása milyen. Meg kell szüntetni a házhaszonrészesedést, ami a bérek folytono? emelkedésével mindinkább elviselhetetlenné válik. Megfelelő viszonylatba kell hozni az adó-
rendszert az ország gazdasági erejével, mert sehol a világon nem olyan igazságtalan az adórendszer mint nálunk.
Ami a forgalmi adót illeti, orré vonatkozólag már több ízben teltem kijelentéseket. Az éidekeltségek még mindig ncni terjesztettek elő megfelelő javaslatokat.
Meg kell szüntetni a jövedelmi adó aránytalanságait. A tulzolt adóztatás épen a jövedelmi adónál káros. Németországban, ahol 60 százalékig növekedeti a jövedelmi adó, leredukálták azt 33 százalékra. Ezt nálunk is meg kell csinálni. A másik oldalon viszont az adóreformot kell végre • hajlani, az ország gazdasági helyzetének figyelembevételével.
Az igazi pénzügyi politika az, amely az áilamházlartás biztosítékairól gondoskodik és igyekszik a magángazdaság érdekeit is megvédeni.
Nincsenek fölöslegek
A Devizaközponl felszámolása ulán maradt összegek nem feleslegesek. Az államnak a Nemzeti Banknál 110 millió aranykorona adóssága van. Az állami pénzt a Nemzeti Bank kezeli, ez havonta 4 —500milliárdot tesz ki, de ezt sem lehel feleslegnek tekinteni. Ha ezt felhasználjuk, a következő pénzügyi hónap ellátása kerül veszélybe. A postatakarékpénztárnál levő zsirószámlák sem feleslegesek, ezek az összegek az üzemvitelhez szükségesek. Tudatlansággal és rosszakaratlai állították bc ezeket az összegeket feleslegeknek, amelyekkel az állam szabadon rendelkezik. Remélhető, hogy a népszövetség nem fog elzárkózni az elől, hogy a népszövetségi kölcsönből fennmaradó feleslegek a magyar gazdasági élet javára felhasználhatók legyenek.
A tisztviselőkérdés
Ebben a kérdésben is nagyon különböző híresztelések jelenlek meg. Ezeket még akkor sem tudná megcáfolni, ha külön cáfoló-iroda állana rendelkezésre. Kétségtelen, hogy oda kell jutnunk, hogy olyan stá\'.usunk és olyan tisztviselői létszámunk legyen, amely az ország tényleges helyzetének megfelel.
Egysr.er már véglegesen meg kell állapítani azt a létszámot, amelyre szükség van. Magától értetődik, hogy a felesleget nem lehet máról-hol-
______
Milliárdokra menő feleslegek nem engedhetők meg.
Szükség van tehát a pénzügyminiszter világos és precíz megjelölésére, hogyan lehetséges, hogy a magyar államnak most feleslegei vannak.
Ezzel kapcsolatban azt a kérdést kell inléznem a pénzügyminiszter úrhoz, mikor kezdi meg az adóterhek csökkentését?
A másik kérdésem a tisztviselők létszámapaszlásával kapcsolatos, inert az utóbbi időben annak jár híre, hogy ismét 6000 tisztviselő kerül — amint mondani szokták — az utcára. Ezt ma már folytatni nem lehet. Ennek az országnak tanult, fegyelmezett emberekre van szüksége, oktalan cselekedet volna tehát, ha ismét 6000 tanult, képzett hivatalnok-embert elbocsátanának. Nem hinném, hogy akár a Takarékossági Bizottság, akár a pénzügyminiszter ur ilyen tervekkel foglalkozna.
A mezőgazdasági hitel
A legfontosabb a harmadik kérdésem, a mezőgazdasági hitel kérdése, amely nemcsak a mezőgazdaságnak érdeke, hanem az iparnak és a kereskedelemnek is, hiszen a legutóbbi hetekben épen az ipar sürgette legjobban a mezőgazdasági hitel problémájának megoldását. Hiába dolgozik a kereskedelem, nem tud semmit sem elérni, ha a termelő gazdának nincs pénze, hogy a kereskedelmet támogathassa.
A mezőgazdasági hitel kérdését gyökeresen megoldani a mai körülmények között nem lehet; annyi millióra volna szükség, amennyit felhajszolni a mai körülmények között lehetetlenség. Arról lehet szó csupán, hogy injekciókat adjunk. Ilyen tavasza még sohasem volt a mezőgazdaságnak. Hiszen máskor is nehéz voll a mezőgazdaságban a tavasz, a forgótőke ekkora hiánya azonban Magyarországon még sohasem volt tapasztalható.
Segíteni kell nyomorúságba jutoll mezőgazdaságunkon. A némzeti vagyon olyan pusztulásáról van szó, amelyet a kormány nem nézhet tétlenül. Kérdi, hogy mit tervez a pénzügyminiszter a rövid lejáralu hitellel kapcsolatban?
A pénzügyminiszter nyilatkozatai
Dud János pénzügyminiszter: A
Anya- és gyermekvédelem
Irta: Plandcr János-né*) (3)
Az egyik leánygimnáziumi igazgatót megkérdezték, hogy mi a véleménye a mai leánynevelésről ? A következő megszívlelendő választ adta: „A mai idők lehanyatlott női eszménye nem erényre, csak életboldogságra nevel. Az észt lulfejleszti, a jellem-képzésre semmit se ad."
Sajnos, sok ebben az állításban az igazság, mert különben nem irtóznának ugy a gyermekneveléstől, nem élnének ugy a kényelemnek és nem hajszc!::ák oly mohón az élvezeteket. Mindenáron hajszoljuk ma az örömöket, a boldogságot, pedig nem kinn van az a szórakozások között, hanem bent a szívben, ha az a sziv megmaradt a családban.
A nő repkény, aki finom szálaival összefűzi a családot. Az otthon a családnak temploma, melyben megtanulja a gyermek az isten félelmet, a szótartást és jellcincsséget;
•) Szerzője felolvasta a polgári leányiskolának lolyó lió 3-iki Ünnepélyén.
szülei példáján látja, hogy a munka bármely faja megbecsülendő, csak egy valami van, ami elítélendő: a bűn. Olt csepegtetik a lelkébe, hogy csak egy haza van számunkra, a magyar és hogy ezt naggyá tenni mindenkinek első, szent kötelessége. Olt tanulja példákon, hogy ismerőse is felebarátja, kit nem irigyleni és gyűlölni kell, hanem legalább is semmi rosszat nem tenni neki, azon elv alapján, hogy ami kellemetlen neked, te se tedd másnak.
Miután az emberiség családokból van összetéve, mekkora tere és hatalma van tényleg az anyának a világ irányításában ! Amerika a tavasz egyik napját nemzeti ünneppé avatta: mint az anyák napját. E napon nyilvános ünnepélyek központjává teszi az édes anyákat, minden templomban az édes anyáról prédikálnak, az iskolában az anya megbecsüléséről beszélnek. Megtalálták azl az eszményt, amellyel a tévelygő világ megmenthető s azt yankec-i egyszerűséggel mulatják fel: ilyenek legyetek nők, ilyeneknek akarunk benneteket. Erős propagandát fejt ki a M. A. N. Sz., hogy nálunk is bevezessék e szép szokást, hogy > cfay pülúiiatig se tévessze meg a
magyar nőket az a csoport, amely csak külsőségekben vezet.
Nagy és szent hivatás az anyaság, de meri nehéz is, sokan meghátrálnak előle. Magyar hazánknak pedig főleg most sok-sok gyermekre és pedig egészséges gyermekekre lenne szüksége. Es épen a fentnevezeti ünnepélyekkel lehetne hatni a magyar anyák lelkére, hogy tartsák örömnek, boldogságnak a több gyermeket. Természetes a sok gyermek megkívánná azt is, hogy a kenyérkereső nők tehermentesítve legyenek arra az időre, mig szükség van rájuk. Mert nem csodálkozhatunk a nemzedék elkorcsosulásán, ha látjuk azl a sok szegény asszonyt, kik utolsó napjukig gyárban, műhelyben vagy hivatalban szorgoskodnak, hogy megszerezzék a szükséges kellékeket az eljövendőnek. S utána a nincstelenség, különösen a szegényebb néposztálynál.
Ide érjen el a magánemberek keze avval a gondolattal, hogy hon-mentő munkát végez, aki egy kis magyar c.emete életét elösegiti.
A segítésnek sokféle módja áll rendelkezésűnkre jó szó, tanács, ruhácska, élelem vagy felügyelet alakjában. Egy nagyon jókedvű és
___1925 május
napra kitenni az élei szenvedéseinek A leghelyesebb megoldás az, hogy az üres állásokat lehetőleg ne töltsük bc. Azt hiszem, hogy sikerül a szociális szempontokat Összeegyeztetni az állam pénzügyi szempontjaival. A szükséges létszámot meg kell állapítani és egyszerűsíteni kell az ügyvitelt az egész vonalon.
A földhitel kérdése megérett a megoldásra s a jövő héttől kezdve a jelzáloglcveles mezőgazdasági hitelek kérdése megoldást nyer. A kormány körülbelül 22 millió aranykoronát fog erre a célra fordítani s ezt az összeget használják fel jelzálogkölcsönökre azok az intézetek, amelyek teljes garanciát nyújtva vesznek részt az akcióban. Hangsúlyoznom kell a teljes garanciabiztositásl, mert bár semmiféle monopóliumot nem akarunk leremteni és nem kívánunk egyetlen intézetet sem kizárni, semmiféle pártpolitikai szempont nem átszőtt előliünk szerepet és kizáró-ag csak az ország érdekéi néztük.
A záloglevelek kibocsátásánál azt a rendszert alkalmazzuk, hogy ha egy éven belül felszólítjuk az intézeteket, hogy akár a saját jelzálogleveleiket, akir a jelzálogkölcsönéinél átengedjék esetleg egységes jelzáloglevelek megteremtésére, ugy ezt meg kell tenniök.
Nem 20, hanem 25 évre szóló kötvényeket bocsátanak ki. Ez az a halár, ameddig cl lehet menni a külföldi piac veszélyeztetése nélkül. A kamattétel 8 százalék, minlhogy a népszövetségi kölcsön kamata 7—7.5 százalék között mozog.
A kibocsátási árfolyamnál a népszövetségi kölcsön jelenlegi árfolyamátvettük alapul s a kibocsátás 9.3-as kurzuson történik. A levonások után 82 es árfolymot veszünk alapul s ilyenformán a gazdálkodó 10 >os pénzhez jut. A kölcsön félévi terhe 5—6 százalék közt fog mozogni.
A föld értékének 15 százalékát fogja alkotni a kölcsön. A kölcsön bizonyos részét altruista szervezetek utján kisbirtokosok részére kívánja kihasítani.
Ezután Baross János szólalt fel. A római Interparlamentáris konferencián történt incidensről beszél. Tárgyilagosan meg akarja indokolni, miért tartotta szükségesnek a római interparlamentáris értekezleten a békeszerződések revíziójának kérdését felemlíteni.
a társaságban sokat forgó uriasz-szonyról hallottam, hogy az udvarukban lakó szegény munkáscsaládnak féléves gyermekét mindannyiszor gondjaiba veszi, valahányszor a szülők munkába mennek. Ezolyan csekélység és mégis olyan nemes dolog, amellyel a társadalmi különbségek kiélesedett problémáját minden szónoklatnál jobban és egyszerűbben meg lehetne oldani. Hisz bármily téren nyert több jó nem azért van az embernek, hogy kérkedjék vele s több akarjon lenni, mint más, hanem hogy juttasson belőle annak, akinek kevesebbet adott az élet.
A gyermek IcHcc tiszta, mint a napsugár, ne engedjük, hogy a nyomor által fáradttá legyen. Segítsünk ott, ahova az egyesülelek keze el nem érhet, mert szégyenlik meg-rtíütalni a szegénységet.
Ilyen módon amcllelt, hogy lelkünket a jótett öntudatával nemesítenénk, segítségére lennénk a köznek is s előmozdítanánk azt, hogy hazánkat megint a Kárpátok koszorúzzák s a négy magyar folyó öntözze. Nagymagyarország legyen 1 (Vége)
1925 május 8.
ZALA! KÖZLÖNY
Elnök ezulán jelenti, hogy rátér-nek a napirendre.
A Ház harmadszori olvasásban elfogadta az építkezések előmozdításáról szóló törvényjavaslatot, majd szünetét rendelt az elnök.
Szünet után az elnök javasolta, hogy a Ház holnap délelőtt 10 órakor tartandó Ülésére a választójogi javaslatot ttlzze ki a napirendre.
A Ház a napirendet elfogadta és ezzel az ülés délután negyed háromkor véget ért.
A cserkészleányok
Válasz dr. Zsembery Gyula urnák,
a Magyar Cserkészszövetség országos főtitkárának
Nagykanizsa, mi]u» 7
Igen tisztelt Uram I
Kész ö.ömmel közöltem a szerkesztésem alatt álló „Zalai Közlöny nek folyó hó 6-iki számában Szarvasról mull hó 30 ról hozzám intézett nagybecsű levelét. Tettem ezt azon álláspontomból kifolyólag is. hogy az egyes intézmények hozzászólásait is nyilvánossá kell tennem, valahányszor olyan kérdés kerül a sajtóban megvitatásra, melyek azokat közvetlenül érdeklik. Sőt köszönettel veszem nemcsak szíves meghívását, hanem a leánycserkészkedés kérdésének általános szempontból történt megvilágítását is. Sajnálatomra azonban a legjobb akarat mellett se.n tudok magamnak időt szakítani arra, hogy valamelyik cser-készleány csapatot meglátogassam. Érzem azonban, hogy az általuk rendezett kiállítások sok szép munkát produkálnak s magam is gyönyörködném bennök.
A cserkészeknek tízparancsolatát ismerem. Kétségtelen, hogy teljesítésük csak kötelességet ró le Istennel. hazánkkal és embertársainkkal szemben. De a mi nemes és szép dolog ebben a tízparancsolatban benne foglaltatik, arra — szerintem — az Iskolának kellene megtanítania a tanulókat és nézetem szerint sokkal helyesebb is lenne, ha egyes tárgyakat rövidebb terjedelemre korlátoznának a tantervek és sokkal több súlyt helyeznének a jellem kép -zésre,^mint a mennyire ez ma történik.^ A történelem tanúsága szerint, nagy jellemek épen azokban a korokban tűntek fel, melyekben a cserkészet még egészen ismeretlen fogalom volt, ha tehát a jcllemkép-zés végeit ma külön intézményre van szükségünk, akkor az oktatásügy — ebben a hivatásában — mégis csak visszafejlődést tüntet fel.
Ami már most magát a leánycser-készkedést illeti, ha annak eredmé-nyeképen főképen az ipari tevékenységet domborítjuk ki, akkor felmerülhet a kérdés, hogy ha már ezt a feladatot nem utalják a leányiskolák tantervébe vagy azoknak a keretében nem tudják megoldani a leányoknak feleséggé és anyává való nevelését és e célra külön szervezetre van szükség, miért kell ezt a .cserkész" névvel illetni, amely szó a maga fiusságában épen nem illik a gyöngédebb női léleknek nemesebbé tételére irányuló mozgalomhoz.
Én a magam részéről épen napjainkban, az emberek lelkületének a legutolsó évtized eseményeiből köny-nyen megérthető eldurvulása s a nemesebb ideálokért kevésbé hevű-lékeny letompitottsága korában elismerem, hogy szükség van arra, hogy a női lelkeket épen az Isten, a Haza s embertársaink iránti kötelességtudásra s magasztos hivatásuknak mennél eredményesebb betölté-
sére nemesítsük, csak épen a formát s az eszközöket illetőleg vannak némi aggodalmaim a tekintetben, hogy azok a jövőben elí rnék vagy legalább megközelítenék a szemeink előtt lebegő célokat.
Egy igen tisztelt irólársnőm épen a napokban vetette fel eló\'.tem a kérdést, amikor egy leányiskola! ünnepélyen voltunk, hogy honnét van az, hogy amikor ezeken az ünnepségeken minden szavuk csakfenkölt gondolkodást sugároz felénk, az életbe kikerülve mégis a tapasztalatok sok mindent másképen bizonyítanak ?
Ha a leánycserkészkedés valóban el fogja érni azokat a nemes törekvéseket, melyek megszervezői előtt lebegnek; kétségtelen, hogy az utókornak kellően soha le nem róható háláját fogjak kiérdemelni, de ezen reményünk elé akaratlanul is egy kérdőjelet kell tennünk és a kételkedésnek bizonyos nemével nézünk a jövő elé.
Isten adja, hogy mi és ne azok csalódjanak, kik hazafias és ember-baráli szeretetük egész melegével ehhez a módhoz fűzik legszebb reményeikéi.
Fogadja mélyen tisztelt Főtitkár Ur nagyrabecsülésem őszinte kifejezését, mellyel maradtam
kiváló tisztelettel Kempelen fíéla
Nagykanizsa, inAjm 7
III.
Nagy, nngaszlos feladatra vállalkozott tehát a nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet, olyasmire, ami régen kívánkozott, de nem volt, aki megalkossa, keresztülvigye, végrehajtsa. A Keresztény Jótékony Nőegylet pedig keresztül fogja vinni. Plihál Vikiorné kir. kormánvfótaní-csos neje. Rubint Károlyné DV fő-felügyelő neje, Szabady Lőrincné kir. törvényszéki tanácselnök neje, Tamás Jánosné hercegi jogtanácsos neje, Farkas Vilma és a töbl>ck. mind olyan nevek, amelyek eddig is egy-egy fogalom voltak a jótékonyság terén.-
A felsoroltak azonban még nem merítik ki a lelkes hölgyek munkaprogramját. A közeli inpokban nyílik meg a Nővédelmi Hivatal, ahol a nők minden ügyes-bajos dolgukban védelmet és útbaigazítást, a Tanácsadó Iroda, ahol meg bárki minden ügyben felvilágosítást, segítséget, támaszt nyerhet. Ugyancsak egy alosztály foglalkozik a Szociális Missziótársulat módjára a rabokkal és ifjúkori bűnösökkel.
Igen időszerű a mesedélutánok gondolata. Nyáron a szabadban, ligetben, télin és kcdvezöilen idő esetén pedig valamely teremben a kicsinyek részére már a jövő napokban kezdődnek meg. Témájuk oktató, nevelő és szórakoztató.
Dicséretet érdemel a vagyonmentő vásár mintájára tervezett azon akció, mely az ingóságokat eladni akaróknak tisztességes ár mellett segíti eladni holmijait, míg a vevőknek elfogadható áron közvetíti az eladásra szánt dolgokat és igy mindkét felet kielégíti. Aki valamit venni akar, jelentse az egyletben, ahol az eladó tárgyakat és ingóságokat nyil-vántaitják és oda küldik az eladóhoz. Viszont akinek bármi eladni valója van, legkönnyebben el tudja adni az egylet közvetítése révén.
Az Kgylet ilyenformán minden téren igyekszik magát hasznossá
tenni, az emberek segítségére lenni és mindezt a jótékonyság számára kamatoztatni.
Sokat fog segíteni a Keresztény Jótékony Nőegylet közponli irodája, ahol naponta rendes hivatalos órák mellett mindenkinek rendelkezésére áll a titkárnő.
És hogy minél erősebb legyen a Fgylel, Iv.gy minél intenzivebben fejthesse ki munkáját, a ni3gunk részéről azt az indítványt is tesszük, hogy a stagnáló Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete olvadjon be teljesen a Keresztény Jótékony Nőegy-leibe, hogy az igy alkotott hatalmas hölgygárdával egyöntetűen munkálkodhatnék a kitűzött cél érdekében. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete is jól jir vele, mert egy egészséges, pezsgő, életei ós szervezetbe kapcsolódik, amely mindazokat a létfeltételeket megadja számára, melyekre szüksége van.
A nagyközönség pedig az előadottakból fogalmat alkothat magának arról a nemes munkáról, ami a Keresztény Jótékony Nőőgyletben folyik és amely megérdemli mindannyiunk legteljesebb, legodaadóbb támogatását.
A hősi sirkő akció versenytárgyalásának ismertetése
Nagykanizsa, mi]ut 7
Minthogy a hősi temető sirkő-akciója olvasó-tálnarunk s városunk egész közönségének áldozatkészségén épül fel, kötelességünknek érezzük, hogy ugyanazt a nyilvánosságot, melynek összeadott pénzén visz-szUk siketre a megkezdett akciót, tájékoztassuk arról is, hogyan gazdálkodtunk a reánk hízott adományaikkal s hogyan biztosítottuk « lehető legkedvezőbb feltételeket. Evégből leközöljük, mint azt már jeleztük is. teljes egészében a döntést megelőzőleg kiadóit versenytárgyalási feltételeket és a pontos műleírást.
I.
Versenytárgyalási feltételek
a nagykanizsai hősi temető sírköveinek munkálatairól.
1. Az ajánlat lepecsételt, zárt borítékban 1925 április hó 30 ának esti 8 órájáig a „Zalai Közlöny-szerkesztőségéhez Nagykanizsa Fő-ut nyújtandó be.
2. Ajánlatot csak a rendelkezésre bocsájtott űrlapokon lehet tenni és csakis a terven feltűntetett méretű és a szerkesztőségben levő mintának megfelelő kivitelű sírkövekre. Más-félea jánlatok nem vétetnek figyelembe.
3. Azon ajánlattevő, akinek ajánlata elfogadtalik, tartozik 2 hét alatt az előirt méretiI és kivitelű sírkőből egy darabot minlául elkészíteni és azt bemutatni. A végleges megbízást csak az esetben nyerheti el, ha a készített minta minden tekintetben kifogástalan. Ellenkező esetben a mcgbi/.ó a szabad rendelkezési jogát visszanyeri és tetszése szerint mást bizhat meg a munkával.
4. A szállítandó kövek az elfogadott mintánál rosszabb minőségűek nem lehetnek. Amennyiben vállalkozó gyengébb minőségű köveket szállítana, azok visszautasit-talnak, ismételt esetben a további munka vállalkozótól birói beavatkozás nélkül megvonható és a többköltség tőle követelhető.
5. Amennyiben az elhelyezés meg nem felelő módon történik, az ösz-szeg mindaddig nem lesz kifizetve,
amig vállalkozó a hibákat ki nem javítja.
6 Szállítási határidók: a megrendeléstől számitolt 3 hét alatt összesen 150 drb., azután hetenkint 150 drb. sirkő készítendő,
7. A felállítás a helyszínen ezen részhatáridők után mindig 8 napon belül történjék.
8. Vállalkozó a munka előrehaladásának arányában 2 hetenként részfizetésre tarthat.igényt. Kifizetés alapjául azonban csak a helyszínen felállított sírkövek jönnek számításba.
9. Vállalkozó előlegre csak megfelelő biztosíték mellett tarthat igényt. Az előleg az egész vállalati ösz-szegnek legfeljebb 20 százaléka lehet. mely azután minden részletfizetésnél aránylagosan fog levonatni.
10. A Zalai Közlöny szerkesztősége az odaítélés jogát minden tekintetben fenntartja magának. A munkától elállhat, uj versenytárgyalást hirdethet stb. Joga van a munkát tetszése szerint több vállalkozó között is megosztani.
11. Ajánlattevők ajánlataikhoz tartoznak mellékelni — saját aláírásukkal ellátva — jelen versenytárgyalási feltételeket, a tervet és a műleírást, miáltal ezek rájuk nézve kötelezőkké válnak.
12. A jótállási idő 1 év, amely idő alatt vállalkozó az esetleges hl-bákal kijavítani, vagy a ki nem javítható hibás köveket saját költségén ujjal felcserélni köteles.
13. Biztosíték gyanánt a vállalati összeg 5 százaléka a jótállási idő végéig benntartatik. Ezen biztosíték minden egyes keresetből le lesz vonva. (Fotyt. köv.)
A világháború kulturális és gazdasági következményei
Irta: KELEMEN FERENC (11)
Egy külön fejezetei lehetne írni a nő szerepéről a háborúban s azoktól a lényeges lelki változásokról, melyeket a háború idézett elő a „gyöngébb nemben". Az .Első tüz" címen 1917-ben megjelent könyvemben egy rövid fejezetben már érintettem ezt a témát. Szabad legyen ebből egy néhány sori idéznem : .Történelmi idők háborús napjaiból dicsőségesen ragyog elő a női bátorság fénye. Csak a magyar história is mennyi fenséges példáját sz&gállatja a bátor nők dicsőségének. A Zrínyi Ilonákhoz, Dobó Katicákhoz hány névtelen asszony hősi neve csatlakozik titokban? Vagy ki ne ismerné a Jókai fenséges jellemű asszonyait, kik a szabadságharc ezer viharain á», hős magaviseletükkel örök nevet szereztek maguknak? etc, stb."
A modern háború női bátorsága nem a harcterek zegzugos lövészárkai, hanem az otthon árván maradt négy fala között ragyogtatta fényét. Mert nemcsak ahhoz kellett bátorság, hogy valaki kiálljon a gyilkos golyók elé, hanem bátorságra, nagy lélekre volt szükség ahhoz, hogy valaki .törékeny nő létére" egyedül, az urától, támaszától távol éveken át hősiesen és tisztességesen megküzdjön a megélhetés. a megpróbáltatás ezerféle gondjaival. Dicsőségére legyen mondva a magyar nőknek, hogy kevés kivétellel becsülettel állották ki ezt a küzdelmet. A szenvedések végnélküli sora megnemesitette sok nő lelkét s életének, hivatásának, tartalmat, fényt és ragyogást adott.
A megpróbáltatások végtelen sora,
1__
az Önmagára utaltság, a napi kenyérért való küzdelmes h3rc. önállókká tette a magyar nóket, de az élet e nehéz gondjain megacéloso-dott asszonyi lelkekben egyúttal megerősítette a .férfi kenvérharca" iránt a h^Ia és elismerés érzését is. Az élet nehéz küzdelmeiben a háború közelebb hozta egymáshoz a nót a férfival.
C\'est la guerre! Imc a háború! Egy dühös tornádó, mely végigseper az emberiségen s tövestől tépi ki a fejlődésnek, a kultúrának oly sok szeretettel ápolt virágait. Hatalmas tölgyeket döntöget s a virágzó élet. boldog családi fészkét lábba! tiporja. Megrontja az erkölcsöket, felszabadítja az emberben az ősi állati ösztönöket s szentesíti a felelőtlen embergyilkolás. borzalmasságait, felforgatja az emberi társadalom évszázados berendezéseit, megszegi a természet törvényeit s a ragyogó nap aranysugarai fölé párolgó embervér ködét süllyeszti s az embert eltéríti emberi hitvallásának legszebb ékességétől, az emberben egyedül méltó gyönyörű ideától: a békétől. Az Ur Jézus mondja hircs hegyi beszédében: .Boldogok a békességre igyekezők, mer! ők az Isten fiainak mondatnak". Ez a kor. Isten e fenséges szavai után, a boldogtalanok korszaka, mert bár milliók epedtek a megváltó béke után, erős akarattal, önérzetes bátorsággal csak mily kevesen „igyekeztek békességre\'. És mégis voll valaki, ki uj Megyáltóként hirdette a megértés szent igéit, ki az apostolok lelkesedésével, a Szentlélek tüzével élesztgette csüggedi embertársai lelkében a megváltó világbéke reménységét. Romáin Rol-land volt az ujabb kor leghatalmasabb gondolkozója, a nemzeti határokon, előítéleteken, valláson és osztályon felülemelkedő tiszta emberiségnek fanatikus apostola. Az ő tiszta lelkét nem fertőzte meg a háború démona, az Alpesek kristálytiszta atmosferájára emlékeztető gondolatvilágát nem homályosította el a „revanche" őrülete, nem szédítette meg a győzelem mámora s nem hallgattatta cl a nemzeti sovinizmus sok terrorja, ö megmaradt mindvégig a Béke ismeretlen, meggyőződéses igaz apostolának. Az ó megváltó szelleme ott lebfg a háború ökölcsapásaitól leterített emberiség felett, vigasztalásul egy jobb kor iránt, melynek fiai elég gerincesek. elég önérzetesek lesznek, hogy Krisztus szavai szerint, öntudatosan, bátran s ha kell a vértanuk már-tiromságával .igyekezzenek a békességre". Rolland embcrszeretcle. Rol-land hitvallása, békerajongása legyen c háborút járt kor kulturális életprogramja. (Vígé köv)
Beszakadt Szolnokon a színház teteje. Szolnokon a múlt héten, mikor épen meg akarták volna kezdeni a szini-szezont. a szinház mennyezete megelőző éjjel leszakadt. A szezon igy 2 héttel később kezdődik.
Gyulán a város állit hősi-emléket. Gyula r. t. város 1921-ben 50000 koronát utalt ki a világháborúban elesett hősök emlékművére. Ezt az összeget most 20 millió koronával megtoldották i elhatározták, hogy a f. évi költségvetés terhére cgy vagon búzát adományoz a város ecélra s ha az sem lenne elég, a hiányt a jövő évi költségvetésben pótolja.
A magyar földbérlők országos kongresszusra gyűltek össze. A tanácskozás délelőtt kezdődött a vármegyeház nagytermében. A vita előreláthatólag napokig fog tartani.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 május 8,
NAPI HÍREK
napirend
Május 8, péntek
Római katolikus Mihály. Protestáns; Gizella. liraeliU: íjat hó 14.
Nap kel te«el 4 ó<a 33 perekcK. nyög izík délután 7 &a 20 perckor
A Meteorológia Intézet jelentése szerint enylie. zivatarra hajló Idő virható.
Képkiállítás (vásár) a Kaszinó nagy-termében, nyitva reggel 10 érától este 8 óíilg.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Május 9: Müvészestély ax államrendőrség detektlvtestületének nyugdijpőtl6- és segélyegvtete. özvegyei és árvái Javára a Polgári Egyletben este 8 órakor.
Május 13: Sleinhardt-tsU a Polgári Egylet nagytermében.
Május 14: SU-inhardt-este a Polgári Egylet nagytermében.
Május 16: A kegycwendi reálgimnázium szinielóadása az intézet tornatermében este\' léi 9 órakor.
Május 17: A kcKvcsrcndi reálgimnázium szinieíőadása az intézet tornatermében este fél 9 ónkor.
Május 21: A Zrínyi Miklós Irodalmi is Művészeti Kór Zrinyi ünnepélye.
Május 30: A Tran^lanubia Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Május 31: ATranjdanubia Sport Egyesület műkedvelői előadás.
Junlus 1: Az Iparosdalárda sétatéri mulatsága.
Junlus 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballctt-clóadisa a Polgári Egyletben.
Junlus 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballctt-clóadása a Polgári Egyletben, \'j
- Személyi hlr. Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök hosszabb tartózkodásra Budapestre utazott.
— Pápai áldás. Minthogy a Szentatya a rórmi zarándoklaton résztvett papoknak engedélyt adott arra, hogy hazatérve egy esetben a híveket a pápai áldás kegyelmében részesítsék, tudatom a nagykanizsai katolikus hívekkel, hogy ez áldást május 10-én, a vasárnapi prédifcl-cióm után. tehát • 11 órakor fogom megadni. E pápai áldás teljes búcsúval van összekötve mindazok • számára, kik meggyónnak, megáldoznak és a pápa szándékára imádkoznak. A napi, illetőleg gyakori áldozóknak nem kell czalkalommal újra meg-gvónniok. A vasárnapi prédikációm tárgyát olasz, illetőleg római utam lelki élményeiről való beszámolás fogja képezni, melyre ezúton is felhívom a hívek figyelmét. P. Molnár.
— Alispáni rendeletek. Tegnapi postával rendelet érkezett a vármegye alispánjától a tanköteles vak gyermekek összeírására és Zalamegye vásár-rendtartásának módosítására vonatkozólag.
— Nagykanizsa másfél milliárdos kölcsöne. Nagykanizsa képviselőtestülete, mint ismeretes, 1 és fél milliárd korona függő kölcsön felvételére hatalmazta fel a városi tanácsot különféle halaszthatatlan beruházások céljaira. Tegnap érkezett meg a Pénzintézeti Központtól a kölcsönre vonatkozó írásbeli megállapodás, melyet a város a hétfői megyegyülés elé teijeszt jóváhagyás végett.
«=• Gyermekkocsik nagyon olcsón Szerbnél, Cscngery-utca.
- A Katolikus Férfiliga figyelmébe. Tudatom a Liga tagjaival, hogy a római utam miatt elmaradt havi összejövetelünk május 9 én, azaz szombaton este 7 érakor lesz megtartva a plébánia templomban. P Molnár elnök.
— Mérnök-gyűlés. Tegnap érkezett Nagykanizsára a Városi Mérnökök Országos Szövetségének meghívója az áldozócsütörtökön Szombathelyen tartandó vándorgyűlésre. Előző nap este ismerkedés, 21-én délelőtt 9 órakor misét hallgatnak a püspöki székesegyházban, utána lesz a gyűlés a városházán. A hosszú tárgysor keretében többek közt Jókai és a mérnökök cimü előadás is helyet foglal. Ezalkalommal történik az elnökválasztás is. A gyűlésen az egész ország városainak mérnökei képviselve lesznek. Nagykanizsáról Király Sándor műszaki tanácsos utazik Szombathelyre. A gyűlés után díszebéd lesz, déluián a város megtekintése, este társasvaciora, 22-én és 23-án kirándulás Ikervárra, Kőszegre.
A katonatemetőért
Nagykanizsa, május 7
özvegy Paarjánosné egy sirkő felállítását vállalta 121.500 koronás költséggel u nagykanizsai katonatemető érdekében indított akciónk keretében.
A hősi sirkövek árának Ilyetén felemelkedése indokolttá teszi, hogy havi részlet fizetésekben is elfogadjunk jegyzéseket.
A 70.000 koronát már befizetett adakozókat felkérjük, hogy amennyiben módjukban áll s érzik a minden egyesre megoszló társadalmi kötelezettséget, 51.500 koronával egészítsék ki adományaikat
Minden adománykiegészltést lapunkban nyugtázunk.
— Az Irgalmas nővérek kriptája. A nagykanizsai közkórház mellett működő Irgalmas-növérek a várostól kripta építésére területet kaptak a temetőben. Miután a Nővéreknek nincs pénzűk ahhoz, hogy ezt a kripát megépíthessék, azon kérelemmel fordulnak Nagykanizsa város és vidékének nemes lelkű közönségéhez, hogy ezt adományaikkal részükre lehetővé tenni szíveskedjenek s pénzbeli adományaik it akár közvetlen hozzájuk küldeni, akár pedig a „Zalai Közlöny" kiadóhivatalába eljuttatni szíveskedjenek. Nem kételkedünk benne, hogy az Irgalmas-növéreknck, kik a betegápolás terén oly ^önfeláldozó tevékenységet fejtenek ki, meg fogja adni a közönség azt az összeget, melyet kriptájuk felépítése igényel.
— Eskütétel. Ismeretes, hogy Zalamegye alispánja Lászlófi Sándor dr.-t nevezte ki a budapesti nőgyógyászati klinikáról a nagykanizsai közkórház bennlakó alorvosává. A Röntgen kezelésben is specialista alorvos tegnap jelentkezett szolgálattételre s a polgármester távollétében helyettese, dr. Krátky István főjegyző kezébe letette a hivatali esküt.
— Az Ipartestületi Dalárda zászlaja. A helybeli Ipartestületi Dalárda akciót indított zászló beszerzésére. A dalárda akciója annyira előrehaladott, hogy julíus elején már a zászlószentelés! is meg lehet tartani. A zászlószentelés nagy ünnepség keretében fog megtörténni, melyre Rott Nándor dr. megyéspüspököt is meghívják.
— Kinevezés. A dunántulí református püspökség Darab Lajos csurgói református kántortanítót a népnevelés terén harminc éven ál kifejtett érdemei elismeréséül igazgatóvá ne-veztc ki.
— Holttányilvánltás. A nagy. kanizsai bíróság Filák Józscfné kérelmére Szalay Antal nagyradai lakost és Zinimermann János kérelmére Weisz Mátyás hosszuvölgyi lakost holttá nyilvánította.
— Gyorsmentő segélycsapaL A keszthelyi Ipjroskör tagjaiból gyorsmentő segélycsapatot szerveztek, mely csapatnak az a célja, hogy minden előforduló balesetnél gyors mentősegélyt nyújtson.
— Az Ipartestületi Dalárda zalaegerszegi dalosestélyre előkészítő próbája ma este pontosan 8 órakor kezdődik.
— Dalosestély. A zalaegerszegi Daloskör május 9-én este fél 9 órai kezdettel a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda, a zalaegerszegi Ének és Zeneegyesület és a zalaegerszegi Katolikus Legényegylet dalárdájának közreműködésével az Arany Bárányban táncmulatsággal egybekötött zártkörű dalosestély! rendez a következő műsorral: 1. Gounod: Katonakar Faustból. Énekli a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda. 2. Révfy: Vadászául. Énekli a zalaegerszegi Daloskör. 3. a) Szügyi: A vándor estimája, b) Marschner: Éji dal. Énekli a zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület. 4. Hoppé: Daloljatok. Énekli a zalaegerszegi Katolikus Legényegylet Dalárdája. 5. Angyal: Népdal-egyveleg. Énekli a zalaegerszegi Daloskör. 6. Auspitz: Falu végén kurta korcsma. Énekli a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda. 7. Schubert-Mendelssohn-Kjerjulf: Dalok. Énekli a zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület. 8. Lányi: A mi nótánk. Énekli a zalaegerszegi Daloskör.
— Orvosok továbbképző tanfolyama Balatonfüreden. A balatonfüredi szanatórium tanárokból álló orvosi tanácsadó testülete május 25-töl 31-ig terjedő idő alatt orvosi továbbképző tanfolyamot rendez Balatonfüreden. A tanfolyamon résztvevők a balatonfüredi fürdő vendégei lesznek. A részt venni óhajtók május 18-ig jelentkezzenek a balatonfüredi fürdő igazgatóságánál.
— Árverés a rendőrségen. A rendőrkapitányságon jövő liél keddjén délután árverezik el az egy évnél hosszabb ideje őrzött talált tárgyakat. Az árverés anyaga exotikus képet mutat, amennyiben a lábzsáktól a kocsilőcsig, auló-csapágyrész-től pincekulcsig a legkülönfélébb dolgok kerülnek dobra, mig az el nem adható tárgyakat az árverés után meg fogják semmisíteni.
— Engedély nélküli Ipar-üzés. Megírtuk, hogy a nagykanizsai házi-varrónők igen nagy része iparigazolvány és adófizetés nélkül gyakorolja iparát s hogy ilyen ügyekben nagyon sok büntelő eljárás indult meg. A büntetéseknek ugylát-szik foganata van, mert a héten már 4 varrónő letette az előirt vizsgát; a tegnapi rendőri büntetóbiró-sági tárgyaláson pedig kitűnt, hogy a beidézett 12 varrónő közül legtöbb már beadta kérelmét szabályszerű iparigazolványért. Aki nem kért iparigazolványt, az legtöbb esetben szalonokban mint alkalmazott helyezkedett cl. — Az iparigazolvány nélküli ipar-üzés más foglalkozási ágakban is divatba jött, kik ellen, igy a szobafestő-iparban, megindult az eljárás.
itt» május a
ZALAI KÖZLÖNY
_ Kiállítás Szlgetvárott. A Falu Országos Szövetség az Országos Stefánia Szövetségei és a helyi ren-jczöbizoltsággal Itaröltve Szigetváron május 21., 22., 23. és 24. napin ipari, gazdasági, művelődési és Sészségdgyi kiállítást rendez. A kitiltásra nemcsak a szigetváriak, ha-„ „a messze kornyék lakói is ké-„tllódnek, hogy a kiállításon megjc-lenó előkelőségeknek bemutassák a város s a kornyék gazdasági és kulturális fejlettségét. Különös érdekességét oeja képezni a kiállításnak a többféle népviselet, melyben a kornyék lakói >z ünnepélyes megnyitáson fel fognak vonulni. A szigeti hős városa ünnepi diszt fog ölteni, hogy méltóképen fogadja ősi falai közölt a kiállítás ünnepélyes megnyitásán megjelenő Mayer János loldmivelésügyi minisztert és a kíséretében jövő nemzetgyűlési képviselőket és közéleti előkelőségeket. A nagyobbszabásu kulturakció létrehozásában legtöbbet buzgólkodnak dr. Barla-Szabó József egészségügyi főtanácsos, a kerület nemzetgyűlési képviselője, Perut! Győző főszolgabíró, Vargha Sándor szigetvári főjegyző, a kiállítás igazgatója, Farkas Gyula ny. állami elemi Iskolai igazgató és Dollik Emil elemi iskolai tanitó, kiálli-lási titkárok. A kiállítás alkalmával az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara Szigetváron rendezi nagyszabású gazdagyülétsel kapcsolatos tavaszi közgyűlését A kiállítás ünnepélyes megnyitása május 21-én, áldozó csütörtökön délelőtt II órakor lesz a város lőterén. (Részleles tájékoztatással szolgál a Falu Országos Szövetség Budapest, VIII., Vas-utca 19. Telefon József 40-59 és a Helyi rendezőbizottság. Szigetvár, városháza.)
- Öngyilkosság Győré József zalaszentgyörgyi tekintélyes gazda, tegnap reggel felakasztotta magát. Tettének okát kutatják.
— Felvitel az «W»ztképző Intézetbe. A négy évfolyamos Jutási Magy. Kir. Alttszlképző és Nevelőintézet el ró évfolyamába folyó évi szeptember elsejével 154 teljesen díjmentes és teljesen ingyenes ellátást nyújtó állami helyek kerülnek betöltésre. Pályázhat minden magyar állampolgár, ki 14. életévél betöltötte, de 18. életévét még nem haladu tul és elvégezte az elemi Iskola hat osztályát vagy a középiskola első osztályát. A pályázati határidő folyó évi Juliua hó 31.
= Elveazett a Rozgonyi- *s Hunyadi-ulca környékén egy gyermek malrózsapki. A megtaláló szíveskedjék jutalom ellenében a Zalai Közlöny szerkesztőségében átadni.
^ Színes és tehér férfi Ingek mélyen leszállított árban kaphatók Schvartz Dezső cégnél Fi-ut. Ugyanott női hímzett háló ingek darabja 58.000 koronáért.
-- Ma és minden este kaposvári Balogh Károly himeves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Ne hagyja magát megtéveszteni irreális kirakati áraktól. Legjobban csak Miltényi Sándor és Fii 50 éves cipóüzletében vásárolhat.
Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
■ Angol flór uri zokni 29 ezerért, angol flór női harisnya 45 ezerért Fllipp kötöttárugyárában, Szombathelyen kapható. Előnye, hogy Sajátjából megfeleltethető I
■ Kerékpárak, alkalrészek. ke rékpár külső-és belsőgurnmik, motor kerékpárak olcsón kaphatók Szabd fegyverüzlet Nagykanizsa.
SPORTÉLET
Bajnoki labdarugó mérkőzés.
A Zrínyi Torna Egylet egyik legnehezebb mérkőzését játsza vasárnap a József főherceg uti sporttelepen. Nemcsak azért, mert ellenfele a kaposvári Máv T E nagyon erős, hanem főképen azért, mert ezen a mérkőzésen dől el, hogy a mérkőző két csapat közül melyik lesz az alosztály bajnok. A Zrinyi, a jelenleg rendelkezésére álló játékos anyagának legkiválóbbjait állítja csatasorba s ha a csapat húsvéthétfőjén mutatott formáját kijátsza, ha kis gólaránnyal is, de megnyerheti a mérkőzést.
TÖRVÉNYSZÉK
Bírósági tárgyalások. A nagykanizsai torvényszék büntclőlanácsa tegnap nem tartott lótárgyalást. — Ellenben hétfőlől kezdOdöleg a jOvő héten mindennap tart főtárgyalás! KenedI Imre dr. táblabíró elnöklete alatt, mig Makáry Vilmos egyesbiró kedden és szerdán egyesbiró sági büntetőtárgyalásokat folytat le.
Háztulajdonos és lakó harca. Elkeseredett harc folyik már rég óta özv. Deák Péterné nyug. rendőrfőkapitány neje, mint háztulajdonos és Wellner Simon mint lakásbérlő között. A kölcsönös becsületsértések és agresszivitások azután rendesen a bíróság elölt nyertek befejezést. A járásbíróság hol az egyiket, hol a másikat Ítélte cl pénzbírságra. A tegnapi napon azonban már súlyosabb elbírálás alá cső ügyben Ítélkezett Horváth Tivadar dr. kir. já-rásbiró.
Deák Péterné nyug. lőkapiiáuyné ugyanis vádat emelt lakója Wellner Simon és neje valamint Wellner Jenő és neje ellen, mert állítólag Weltnerék behatoltak Deákné lakásába, olt bottal megverték, megrúgták és szidalmazták majd sz altókat reá záriák, hogy ne tudjon kimenni. Viszont Weltnerék viszon-vádal emeltek Deák Péterné ellen becsületsértés miatt.
A tárgyalás egy valóságos poklot tárt fel, ami a háztulajdonos és a lakó kOzOlt folyik és ami végeredményben a lakáshiánynak tudható be. Ugy az egyik — mint a másik fél igyekszik a helyzetet kiélesileni és az együttlakást tarthatatlanná tenni. Salamon legyen — aki ilyen ügyekben Ítélkezik.
Dr. Horváth Tivadar az egész délelőttöt kitevő tárgyalás után Wellner Simont könnyű testisérlés, magánlaksértés és becsületsértés miatt Összesen 1.300.000 K, Wellner Si-monnét becsülelsértés miatt 300.000 K, Wellner Jenőt könnyű lestiséités és becsületsértés miatt Összesen 800000 K pénzbüntetésre Ítélte, Deák Péternél és Wellner Jenőnél
ea becsületsértés vádja alól nteite.
Miután Weltnerék megfellebbezték az ilélctet, a hosszadalmas harcban a törvényszék fellebbviteli tanácsa fogja kimondani az utolsó szót.
Tl.xtá> e»,»x«k».erűen kezeli
boraim még llterenklnl 8000, 10.000 él 12.000. koronáéit. Bruneaict Jóxs«l Sugil ul 13. Tel. 210.
—s -
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései
KÖZGAZDASÁG
Biztató a szőlők állása
A szőlők általában kifogástalanul teleltek ál. A nyitás, metszés és ka-rózási munkálatokat már, legtöbb helyen befejezték. A rügyek jól fakadnak és sok szőlőben számos fürt is látható. Ezidőszcrint a termés biztatónak mondható. A kendermag-bogár kártétele az idén kisebb, mint más éve\'\'bcn. Szórványosan az egér is okozott némi kárt. A borforgalom egyelőre tartózkodó.
A szőlészeti és borászati kerületi felügyelők részletes jelentése a vcsz-piémt kerületből: Általában véve a szőlővesszők rügyei jól telellek. A tavaszi munkálatok, tekintettel a korán bekövetkezett enyhébb időjárásra nagyrészt bc is fejeződtek. A terméskilátás eddig kedvezőnek mondható. Ujbor ára minőség szerint literenként 9—13000 korona. Óboré 12—16.000 korona. A borkcreslct gyenge, a kínálat élénkülőben.
Pécsi kerület: A szólók általában jól telellek. A bor ára minőség szerint literenként 6-14.000 korona. Borkcreslct nincs.
Európaszerte Jó termés Ígérkezik. Az Idei terméskilátások egész Európában nagyon jó eredménnyel kecsegtetnek. A francia- és angolországi hivatalos jelentések szerint az oltani mezőgazdasági helyzet igen kedvező. Az Angolországhan kiadott jelenlés szerint .csodálatos eredmények" várhatók az idei aratáson. Németországban, Oroszországban ugyancsak jó termésre van kilátás.
Szarvasmarha-export. Május elsejével megszűnt Svájc hízott szarvasmarha import-tilalma. A magyar hízott szarvasmarha-export fellendülése várható e hir nyomán, mert Svájc régebben is sok vásárlást eszközölt Magyaroiszágon.
Országos Juhászati kiállítás. Május 10-től 16-ig Debrecenben országos juhtenyésztési kiállítás és vásár lesz a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara rendezésében.
DEVIZA l.|»p ■\'
LSécs ..............99S0I9WS
Bellin...............S9J0 5*65
Prlji ............ 47tVi | 475
VALUTA l.(..p ai
9995I9WSO 5JJ70 5900 47725 1 477VI
TŐZSDE
A mai értéktőzsde nyitáskor kiesé gyenge volt. A ttzsdektó kiSubbl folyamán javulás áttolt bc. dc igy is 1-jtti papír kevéssel a legutóbbi zárlati nivó itali maradt. A kutisz-nlaeon áictlolödis nem ijten foidutl elö. majdnem az 6s»<es értékek változatlanok maradtak SatgO I s<lralekkal olcsóbb. A közlekedés larti\'tt. Nova 1 százalékkal szilárdult. Ucorgiát ina mír a kulisz írtékei kOzOlt jegyezték változatlan áron. A napnak legnagyobb emelkedései az Alhenacuin éne el, mely 23 százalékkal drágull. A ic.bbi nyomdapapír is baritsig"san tendált. A malomnál kissé gyengébb az Irányzat, 1—2 százalékos árelloKtdás történt. A vaspiacon a vezető értékek változatlanok, csupán Fegyver olcsóbb 2-3 százalékkal. A bányapiacon ncnl volt egységes Íz iránj" zat. Magnesit 7 százalékkal olcsóbb. Koszén 2, Beociui 3 százalékkal javult. A lakarékok Wüiul Egyesült Kóvirosi 25 százalékkal olcsóbb.
J
Utótözsde
Irányzat tartott, változatlan. Magyar Hitel 3KÍ. Nova 192, Georgia 255, SalgO 51W, Hazai ttank 100, Kiina Ilii. Koszén 3375, Urikányi 1135, Danubius 2JI0.
Ha némelyik asszony tudná,
hogy néha mennyire nem praktikusan vásárol, akkor sok pénzt megspórol-i hatna. Ne hagyja magát t félrevezetni s ne tartson más kávépótlékot épen olyan előnyösnek, mint a „Franc kM-ot. • Az igazi olcsóság éppen abban az utólérhetetlen kiadósságban rejlik, amely a régen bevált „Franck kávépótlék- nak specifikus tulajdonsága.
\'A kivédarálóval mint védjegy.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
f9*i mxowrco C*«k koreai Ml >10)
DUti iriiu;
Dolli* KOOJIliO
PrsacU U. 170) ÍT27
Ib\'MKI Irl ffl\'i Mii
Ul MOM]
a*«»««
HUWI
M« IV-10 IJltS Iliit
■ «\'(• fiiak
Outi irhUI Déa to< t»l]«l litak IHKIMW
• ••4 toi. II7SI II I Htnlf kf IIJI7 I1M4
»irka 11*77 lUil
■ailla Baku Ml *«M«al
«rlssltlal"
MIIim
N.«,o<»
Will
r-.á,.
Jr.V\'i.
SlMtkoia
WWa
ÍJUUk
IW Í37J1 IMS IISJ IM;* IMII M94U
»;» um
II41S 1ÍÍ53 iivi; iion
HKtjMIIIM »}l XII MCÚO\'M\'.O Í?CI vv Jicanu
11(411 It0\'5 l»IM nn i\'.oso l»7M iMU
Zürichi zárlat
VéiU J610 t-opdoo 2508 —. Newtork 517 /5 BiQml 2660Malland 212b-, HollanJ 207 8J. Beilln 123\' •. Wien 52 80. SofU 37750, Pr«g« 1530— Bud«j«»l 721 V«»ó 9975. Bakar«l 235 Bci»fád 835 -.
Terménytőzsde
Irányút u amerikai hatáildój piacok ut-UrdUgánik hatita alall uilárdabb volt. Buu 5000, rozs 5000. tcngeit 2500 koro-nlval dráKulL A lObbl cikkek Aia villozat-Un maiadl
tíuza nuav. 76 kg-oi 502 500 505 000, 78 kg-oi 510COO 5)5 000. egyéb vld. 76 kg oa 500 00-1 502 WO. 78 kg oi 507.500-512500, ro/a 450 000 -455 000, a| lengeit 247 500-250000. Ukiimén, árpa 330000- 340.000, kOlei 250 000 260 000, ko»pa 230 000-235.000, xab 420 000 430.00Ö.
Sertésvásár
Pelha|lái 2130 metvhót eladatlanul vtawa-uaradl 300 dib FJtóiendU 20.C00-2I COO, uedett 19000 l\'J 500, szedett közép I8OJ0 -18.\'könnyű H.OOO- 16 000. eWrendU Oteg 18500 tyOiX), máiodfendu 17 500-18.ÍOO. angol tUldA 18 OüO -21 000, azilonna nagyban 2? í>00 23.000. z»lr 26 5C0.-27.000 lehuzoll hus 20.000 -22X00, »iak>nná» tét-tetléa 21 000 23 500. tiányzat kellemes
Szerkesztői üzenetek
Cythla. .Magyar tavas/.\' cimU ver&4t némi ritmusbeli javítás mellett közlésre elfogadtuk. de elóbb tudnunk kelt nevét, mert álnév alatt csak előttünk ismert cgyé-ncktúl fogadunk el dolgozatot.
N. B. K<)s/i>ncttel megkaptuk, dc hogy mikor kcrtll a sor reájuk, nem tudjuk. Versekkel túlságosan is cl vagyunk lial-
Kladó: Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. NaívkanltM
27 milliárd 5 millió
kerül kljorsoláwa a májúi 13. és 15 én kezdódó oBxtálysorsjátékon.
Főnyeremény 3 milliárd korona.
Szerencse számú sorsjegyek Hirschler Nlik»a
ilohl OJT árut U Q«iUly»on|»o IftelinnHinlI__
ZALA\'. KÖZLÖNY
1925 málu
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a következők:
Bankok
Miul <
l»jd bírt Mt(T. Hit. ■
MUM
LmiraU.
Ot-M- H \'k OtíU. Hit
tiitTui:i
r«4b«»t>-nu—i MOÍT. »L |. k. lifiiUa M-Ci.i. Ipa/b
Kte. Hittl
XlJIIlSl"!!
i\'ip J«:«IIC*
Vl>Ml bank
Kiái. b. <l tik. X«Mk. 3. I
Blx(4«ll«k «( T«Un««» »«\'». 19. UftA\'.W\'Hl riiitoti XMinTtl Tik. Artal Tik. XoiU/ M«MI
Cltf. M. B>iL & r :. :■« MJtj>.-rf»<U Malmok
•ort-M.
Mtbnitil
B-i«, «\'•..
HutiiU
Kbiltaitsai
Viklálí
TCtSklltaln.
Tr. DisaiU
D&aytk
BkkiI-I 1
(italttf. CMIII &*1mi<JI
KoM *<-b OS«l D«i.<><
MifaMil I
M»tr. »
Ali. K6«
Kiirt
Utuiajl 1
Kjoadlk Alh«ai«sra rivlro«l uj.
Fftakilu 0141=1 Pilül <4»il
Supbiatsa
Vaimkuk BfMI Wt Kíbui* Oiii. 0»PI»
OuiDil .
Oiai ViU. I
«rr KCbei
-
B« 14a Ua»t
Mlfl«ít Vuylpu Vi jonf/li
Faipar.
tflf. li <
0«tir»«»a *X
K(<t.táij.l i
(lenen I\'
Ntaicl fi )\'■ CHi
JUiblürtl «
SiliiiaU
Kn*«l
VUL »stó» I
xeiitk(4««
Adili -
AlJ.otlkl M L*v«aU
MII.. !»■
»>r •<\' .< Jn\'.l
Víroil M
IXÜ.nol 41
AtliaTimt M.
Tia.l IN
C«k«f£/i/ak
Di:<.«c< «•!
CakoCpu
0«Of<.«
M«i60- «.ko» I.
M«BB«(
ÉlcImlíitíCk
Cila Ml
<u\'.lal ;
Tok *
magasházi (Mózsi) SÁNDOR
szobatciló és mázoló
Nagykanizsa, Király-utca 1
Elvállal mindennemű e szakmába vágó munkálatokat a legújabb ni 1 il t A k,r a, ízlésesen, olcsón is a legpontosabban
ilUiili
1 tuc.il .Kl»n>- 9X" lem.. ">"00-\' 10 dib. .Silup- napKW vagy Sijlíny 50W-
Gondorni oiszcv4los»lolt
duslii felszerelt raklir lotocikkol«bon.
UtbalgMlltaul kénnel "olgil
mentesen
fischel fülöp fiai
NAGYKANIZSA.
Nöi kalapok príma ü! gyöngy selmából 80.000 K-ért
kaphatók/- Fért! és női kalapokat raktáron Úriunk és alakltunk.
CYENES ÉS VIDA kalapgyár Hagykanixsa,, Kaxincy-u. A.»lc«»io»-l
IS
CJ
«0
HilkiiMk.
0»i- Vlllamoi zct. üió 1010
Jut Iu4 AU (M
Pbdbai
Olajok
CHillpit
I otmI p*tr. —
Sör <i imii rwrlfOll >5\' *4
KUJI, »5f U
K6*
K«»U»:di Co«». — tln>li|i9( *\'4 OKhwtcíl 2IS
Siáüodtk R0»»Uril\'ó IM
S<b»»iUi( 10
Ulld
hU
Ptaailptr iiitin.3
Vegyipar
Kuu|. allUin* ■.«
OaaU*
KaUU Ha/ÍM fl JUit
r:s
KtlOaMMk
Dwojl
Ómul
ti\'.uiuia
Tt!«lO«
ó.!«t<««H
Blidl
Ital
DntiM
0»4<« bii
Cooln Wa
Slirfia*
Birtokbérlet átadás.
Zalában 200 holdas, Somogyban 300 holdas birtokbérlet átadó
előnyös feltételekkel. Szigriszt ingatlanforgalmi iroda, Pö-ut 8.
Magántanulók figyelmébe!
összevont vizstfMra és érettségire teljes anyagi lelcUméggcl késill el<5 vidéki tanulókat a MOROSS-OARDOS tanintézet Budapest, VIII., RAkÓczi-ut 57 a. •• Tlsztvlidüknek réiílcttlzctésl kedvezmény. Kiváló jegyzetek I
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kebe-lezésre vagy váltóra kezesekkel.
Szigriszt László irodája Fö-ut 8." (Bacir-udvar). ijj«
nyelhető :
Három milllaárd kor.
raSM nizlálvioriiátékban. \'^vc^ffi\'oTúS
27 milliárd kor.
klw.K\'M --- Szerencttuimok*! íjinl:
** - ] • „ <«oliru.itó .or.jcojirodij.
Hüslhoffer slalmars c.«no.ry-u« 7.... iRipodiii4<)
Sorajegyek 4r.. • 120.000 K. \'1: 60000 K. >/. 30000 K. Mlíkl«<v«k lnSy«n. Húzás május 13. ós IS-én.
Dunántúli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság
Budapesl \\iMMm Községi ÉlelÉzeiátusitó üzeme
, . \' , valamint cgjíb élelmicikket
tojástJ ISarOmTJÍj minden mcnnyisíglKn,
azonnali készpóiizfizctés mellett, a legjobb napi árakon, Állandóan átvesz.
«r Helyt bizományi be.ioirlók lel.ilctnok. "W
TivInUdm: Bálái, lonzoatd, N.0yk»ni«.«.
jj Vliosl Iioda í> nklir: C.on«ery-ul 14. .*An> olntt (Nádoi-ulo u>ok|.
ÉRTESÍTÉS! #
Értesítjük a nagyérdemű közönséget és t. rendelőinket, hogy megérkeztek a
tavaszi szövetujdonságaink,
Kéazltünk saját melyből mérték után készítünk a legújabb divat szerint -xövetonk- kedvező fizetési feltételek mellett url öltönyöket.
Becses párfogásukat kérve
bői, valamint faxon-
jm«„,»k..„ LID1TT ÉS JOÓS szabómesterek.
A hadigondozottak: részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24/76-925. VI. N. M. M., I. és II. minta), a fogyasztási adófőküny és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és iskolai nyomiatványokat raktáron tart
Apróhirdetések
Ai »pr4blf<lt«i dlji 10 uAlg «00 K. A ,|»„t , mln.len vulljíbb bflftbíl illő ti4 kit «6nn u|nN lilik. Mlod«a lovlbbl OI)a ÍCO K A Sia,^ alj 1-iit Hi<(»o44 i I forcilal Ij.l tUMUiUahUfa
Eladó vendéglő szabadkézből tel|et betn,. dezéssel Ors^ÍR-u. 23. Simon Jótxl. mj
Aki hlzat. szólót, kis *s na^vbtrlok4(
eladni v*sv venni skar. aki hi»r».

íRvéb birtokára kölcsönt akar (elvenni,.. forduljon bizalommal a több mint ntn^ $zi*ad óta IrnnillA törvényszékiig btlígy. zett Acx4l lonáo pénzkölcsön h |n7,t. lanforgalml Irodilihoz. NaffvkinlzUn. Fóv 3. sz. atatt. 100 holdon felüli birtokra n*. sékelt kamat
Eladó egy naev kertes b*z azonnal 1*. költözhető lakással. Vörösmarthl-ulca 9. 1 JiJ
Vasuthox kőxel nacy. vlUgos liur.i raklárn.\'k vajjv mlihelvnek Is alkalmas. H. adó. Bővebbel Kazlnczy-utea •19. sz. alatt.
l zrínyi nyomdaipar i
i ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
nagykanizsa, föut 5.
§ — Telefonszámok: 78. és 117. —
Készit mindennemű nyomdai munkákat legszebb és ízléses kivitelben — a legszolidabb árakon
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" cimü politikai napilapra = és a „Dunántuli Kulturá"-ra =
Saját termésű kcrccmcnyl asztali és nehéz 1917. évi termésQ pecsenye bor kapható lakásomon klstételekben
(literekben Is). REMETE, Sugár-ut 6. sxAm.

K}»\\* }ó tiu tanulónak felvételik Károly-laktanya tiszti cipésznél. l»S
KOlfóldl relorta bOkklaszén csoin^olvi és kimérve kapható léelalvl Bodor Zdtfa fakereskedésében Sugár-, Rákóczl-ut urci. Telefon 157. 955
Kiárusítjuk raktárunkon lev« kJ-tOnő evártmánvu fog-, ruha-, halkefe ésejjvfe cikkeinket «yá\'l valamint u(ll U-
szllésö, szép kivitelű, 40 kg. tchc*W;«t Rvcnnekláték-kocslt K 7S.000. dsiat^nVífíi árban. Hungária Kefe- és Seprőgyár. PAsi 24. Nagykanizsa. 13S2
Megbízható motorgápésxt ktrrvi eséplésie. Clm a kiadóban. I3ÍS
Méhészotl kaptárak. mézpergető nb. olcsón eladó Petófl u. 46. 13«
Egymillió koronát llzetek annii. úi részemre egv megleleló írnoki. raktinMkt, vagy felUgyeMI állást szerez. Clm - " adóban.
ElkóltOxés miatt átadó a virotVI 10 km.-re fekvő és vasutállomásssl tW vadászterületré*. Clm a kiadóban.
Árverési hirdetmény.
Haidekker Pál gőzszappangyár rt kaposvári cég ügyfelem által szállítóit, de vevő állal át nem vett 10 láda (á 30 kg.) V* kg-os .Holló4 szappan az átvételt megtagadő ver6 terhére és veszélyére folyó hó 11-én délután Vj4 órakor Nagykanizsán, Király-utca 41. sz. a. kir. közjegyző közbenjöltével nyilvános árverésen cl fog adatni. Df> £|ck m
imi ügyvíd.
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAKCIMTÁRA
mely a legelőkelőbb fővárosi ís vidéki cégek névsorál ás legfontosabb adatait tartalmaz/a s ezért kOIOnösen bankok, biztosító társaságok, szállítók és nagyobb cégck részére elsőrendű és modern használati kézikönyv
kapható 25.000 kor.-ért
a
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál
Király-utca 40. szám, I. em.
(Távirati Iroda).
Nycraatoll a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Oíeobeci Károly).
64. évfolyam, 103. szám
Nagykanizsa, 1925 május 9, szombat
Ara 1800 korana
POLITIKAI NAPILAP
fs*rkesztó*«g és kiadóhivatal Pű-ct 5 Iuterurban-Teleloa 78, nyomda 117. tzán
Felelős szerkesztő: Kenipelen Béla
Oőttietésl áfa: Egy bóra 30.000 kofocc Há;oni bóra------------ 90.000 korona
A Ház megkezdte a választójogi javaslat vitáját
A javaslat részletes előadói ismertetése — A nemzetgyűlés Ölése — Juliusban kezdődik a Ház nyári szünete
Budapest, május
Háromnegyed tizenegy óra előtt nyitotta meg a nemzetgyűlés mai ülését Scitovszky Béla elnök.
Elnöki bejelentések után rátértek a választói javaslat tárgyalására.
Puky Endre, a választójogi bizottság előadója ismertette a javaslatot. Napjainkban a törvényhozások jelentősége állandóan emelkedikazáltal, hogy mind szélesebb néprétegek törekszenek politikai befolyásra. Fokozza a reform jelentőségét, hogy az egyúttal visszatérést jelent a régi képviselőházhoz, ami nevezetes lépést jelent alkotmányos jogéletünk teljességének és folytonosságának helyreállítása terén. Teljesen általános választójog sehol sincsen é* nem is lehet
A törvényjavaslat 10 évi állam polgárságot, 24 éves, nőknél 30 éves életkort, 2 évi domiciliumot és 4 elemi osztály, nőknél 6 elemi osztály elvégzését, vagy az ezzel egyenértékű műveltség megszerzését kívánja.
E kiterjesztést szükségessé tette az ipari és mezőgazdasági cselédek és munkások osztályának rohamos emelkedése számban, műveltségben és szervezkedésijén. Megértéssel és szeretettel kell befogadni a munkásokat az alkotmány sáncai közé azon egy feltétel alatt, hogy fenntartás nélkül beilleszkednek a nemzeti állam gondolat-körébe.
A javasolt választói jog tiztositja a polgárság túlsúlyút a munkásság felett, mert a polgárságnak 63 5, a munkásságnak 50 százaléka bír választói joggal. Ezen határon túllépni a polgári társadalom érdekeinek ve-szélyesztctése nélkül ezidőszerint nem lehet.
A kiterjesztés nagy mértékét az is okozza, hogy a nők is beket ülnek a választók közé.
A női szavazati jogban biztosítékot iát a radikalizmus veszélyeivel szemben, mert a nő főleg ha anya ,és feleség, otthonát ösztönösen félti a radikális elsictés veszedelmétől. A nők között a munkássághoz 35 és a polgársághoz 65 százaléka tartozik, a nők szavazati joga a polgári társadalmat erősiti.
Behatóan foglalkozott a kisebbségek képviseletének kérdésével és az arányos választási rendszerrel, ?nnak uj típusával, az Ernst-féle javaslattal, amely szerint a választókerületek száma 245 helyett 220 lesz, de azért a képviselők száma 245 marad. A kerületiiélkülí 25 képviselőt a 220 kerületben, a rendes szavazás mellett külön szavazással országos lajstrom utján választják.
Részletesen foglalkozott azután a nyilt és titkos szavazás kérdésével. A választójogi bizottságban a nyilt szavazás hívei voltak többségben, mégis számot vetett a közvéleménybe beidegződött azzal a felfogással, hogy a titkos szavazás a demokrácia követelménye és a politikai eszélyesség parancsolja, hogy ne változtassunk a kompromisszumos rendszeren, mely a városi kerületekben fenntartja a lit-kos szavazást, amelyet a demokratikus felfogás mint vivmányl tekintett.
Igy tehát n> ílt marad a szavazás az öt úgynevezett bányakerületben, abol a kormány eredeti javaslata a titkos szavazás behozatalát tcrvezlc.
A passzív választójog uj intézkedései előmozdítani akarják, hogy a képviselőház összetételében és működésében az államiság intranzigens nemzeti szempontjai érvényesüljenek.
Hosszabban foglalkozott a képviselői eskü intézményével, amelyet sok parlamenti állam mintájára honosít meg a javaslat.
Jelentőségre kiemelkednek a javaslat azon részei, amelyek a választások tisztaságát kívánják biztosítani és a visszaélések megtorlására vonatkoznak. Bármely választó kérheti izgatá* miatti panaszának a választási jegyzőkönyvbe vételét; ez esetben a képviselő igazolása függőben marad, míg a közigazgatási bíróság Ítéletet nem hoz.
A választási visszaélések hüntető-jogi üldözését a bizottság szintén megszigorította. Hatósági személyek elleni ilyen fegyelmi ügyekben végső fokon a közigazgatási bíróság dönt. A panasszal megtámadt választások érvényessége feletti Ítélkezés a maga egész terjedelmében a közigazgatási bíróságra ruházlatik.
Köztisztviselő képviselővé ezentúl is megválasztható, uzonbun hivatalában nem maradhat; fizetéséi csak olyan összeg erejéig húzza, mint amennyi nyugdíj illetné meg Őt .megválasztása idejében : helye betölthető ; képviselősége megszűnése után, ha helye be nem töltetelt, azt újból és teljes fizetéssel elfoglalhatja és megilletik őt a képviselősége alalt automatikusan kijáró javadalómlöbbletek; ha pedig a helyét betöltötték, ugy teljes fizetéssel két évig rendelkezési állományba kerül s ha ez alalt az idő alatt sem volna elhelyezhető, ugy végleges nyugdíjba, helyeztetik. A képviselőház jelenlegi közlisztvi-selőtagjaira ezek a rendelkezések nem birnak visszaható erővel.
A képviselő, ha miniszterré, politikai államtitkárrá slb. kineveztetik, nem köteles magái uj választásnak
alávetni, mert a gyakorlati élet ennek felesleges voltát bizonyítja. Korszakos lépéssel uj társadalmi osztályra történik a választójog kiterjesztése és bízunk abban, hogy e reform által lerakjuk nemzeti és demokratikus fejlődésünk biztos alapjait. Kéri a javaslat elfogadását.
Puky Endrét előadói beszéde után hosszasan ünnepelték.
Az első felszólaló Drózdy Győző volt. Nem tartja helyesnek a javaslatot, mellyel szemben az ország passzivitásban van. A kormány nem törődik a kisebbséggel és ugy jár cl mindenben, ahogyan neki tetszik. A javaslatot igazságtalannak, haza\'iat-lannak, reakciósnak tartja. Ez a javaslat a magyar nemzet végromlása, a nemzet szerencsétlensége. A nyilt szavaíás ellen szól ezután. A választói jogosultság terén jogkiterjesztést kíván. Nem tartja helyesnek, hogy a bolsevizmus elleni védekezés miatt a falun nyilt és a városban titkos a szavazás. A védelmet a felforgatás, ellen fordítva kellene csinálni. A választások \'tisztaságát csak a titkosság biztosítja. Az adózási rendszer igazságtalanságairól beszél. A kormány az elégedetlenek számát növeli, amikor a falusi népnek nem ad választójogot. Ha ez a törvény valóra válik, a nemzet lemondhat arról, hogy Magyarország még egyszer alkotmányos országnak nevezze magát. Az elnyomott tömegeket belekényszeríti az állam, hogy1 ha mást nem tehet, a föld alalt szervezkedjék. A javaslatol nem fogadja el.
Nemes Bertalan jelentésére a Ház tudomásul veszi, hogy a hármas\' számú biráló bizottság Peidl Gyula mandátumát igazolta.
Zsitvay Tibor elnök javasolja, hogy a Ház kedden (ártson Ülést a választójogi javaslat általános vitájának folytatásával.
Napirendhez Hckhardt Tibor szólal föl. A Ház az elnöki napirendet fogadta cl. Ezzel az ülés fél 3 órakor véget ért.
A parlament sztínetc
A választójogi javaslat plenátis tárgyaláa íorán az egységespárt tagjai nem rendeznek vitát, annak tartama tehát az ellenzéktől függ. Az egységespárt már bőven letárgyalta azt saját éitekezletein.
A választójogi javaslat után előre-láthatólag nem a költségveié.", hanem az indemni\'ás kerül a Ház elé, amit az uj házszabályok szerint 4 nap alatt kell letárgyalni. A Ház nyári szünete czekután juliusban kezdődik.
Bolton Wanderes és MTC A Bolton Wanderes tegnapi mérkőzésén Otth oly szerencsétlenül futott össze Kuk-kai, hogy a bal alsólábszára három helyen eltöri, ami igen lehangolta a játékosokat. A mérkőzés : igen szép és küzdelmes lefolyású volt. 1 Eredmény: 2:1 (2:1) MTC javára. \'
BELFÖLDI HÍREK
A rákosszentmihályi gyilkos éhségsztrájkja. Molnár-Tóth a rákosszentmihályi szörnyeteg, aki egy egész családot irtott ki, börtönében éhségsztrájkot kezdett. Semmiféle ételt nem akar magához venni, ugy, hogy négy n?p óta mesterségesen kell őtet az őröknek táplálnia.
Hevesi főrabbit ajánlják felsőházi tagnak. Az OMIKE tegnap tartott igazgatósági ülésén határozatott fogadott el, mely szerint a felsőházi tagságra Hevesi Simon dr. főrabbit ajánlják.
Tea a pápai nuncius tiszteletére. Tegnap a távozó pápai követ tiszteletére teaest volt, amelyen József kir. herceg és Auguszta főhercegasszony valamint a külföldi diplomaták teljes számban részt vettek.
Autófecskendő és mentőautó Szombathelyen. A Szombathelyi
önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesü-let társadalmi akciót indított mentőautó bcszeizésére s egyúttal megtette a lépéseket, hogy az autófecs-kendöt a város szerezze be.
Tiidöbeteg-szanatoriumot építtet Kecskemét város. Tassy József dr. kecskeméti tiszli főorvos vezetésével erős harc folyik a városban az ott is nagy pusztítást végző tüdővész ellen. A mozgalomhoz a hivatalos város is csatlakozott s költségvetésébe a tüdőbetegszanató-ritirn építkezéséhez szükséges összeget is beállította s megbízást adott a tervek elkészítésére. Az épület 7 holdnyi területen 80 szobából áll 8 kilométerre a várostól egy kiserdő-ben. Az épitkezési költség a már kész tervek alapján 293.900 aranykorona.
Kedden kezdődik a Léderer-ügy tárgyalása. Uderer Gusztáv csendőrfőhadnagy gyilkossági bűnperét kedden kezdi tárgyalni a Mar-gií-köiuti katonai törvényszék. A tárgyalásra összesen negyvenöt lanut idéztek meg. Az ítéletet szombaton délelőtt hirdetik ki.
Véres szerelmi dráma. Sumony község mellett a Biedermann család tulajdonában levő Cscboka pusztán Kócsa András 22 éves szolgalegény szerelmi féltékenységből összeszurkált i menyasszonyát, Kelemen Róza 19 éves uradalmi alkalmazottat, majd saját nyakát is összevagdalta. Életveszélyes sebeikkel a pécsi egyetemi klinikára szállították őket.
Schioppa nuncius a kormányzónál. Hoithy kormányzó tegnap délután magánkihallgatáson fogadta Schioppa Lőrinc pápai nunciust és melegen búcsúzott el tőle, majd átnyújtotta neki az I. osztáíyu magyar érdemkereszt jelvényét. A kormányzó ezután villáéieggelinél látta a távozó pápai követet.
ZALA\'. KÖZLÖNY
indul! mozgalom. A templom építése előreláthatólag rövidesen megkezdődik, mert már csak a kincslár és a pécsi székesegyház közti telck-cserílól függ. amit a kultusztárca kiküldöttei helyszíni szemle alapján máris véleményeztek.
Jókal-eentennóriunia Sopron-megyében. Sopronból írják: Sopron-ir.egyc törvényhatósági bizottsága május 12-én tartja tavaszi közgyűlését, amelynek első pontjaként Oslffy Lajos ny. vasmegyei főispán emlék-beszédet mond Jókairól és ezzel kapcsolatban elfogja határozni a közgyűlés, hogy a burgenlandi magyar könyvtárakat átmentik Sopron megye meg nem szállóit területére.
KÜLFÖLDI HÍREK
A bolgár kommunista szervezetek. A rendőrségnek sikerült letartóztatni a Szófiában mttködö illegális szervezetek főbb vezetőit és igy most már kibogozhatják az agrár-kommunista bizottság titkos tevékenységének valamennyi szálát. A szervezet tagjainak vallomásából kitűnt, hogy a bolsevista ügynököknek fejenként több mint 15.000 leva havi dijazásl adlak. Az illegális szervezet tagjainak jó része a hatóságok kezére jutott.
összeesküvés a japán kormány ellen. A Petit Párisién jelentése szerint Tókióban a rendőrség a miniszterelnök és a kabinet több tagja ellen tervbevett nagyarányú összeesküvésnek jöll a nyomára. Az Összeesküvők megakarták gyilkolni a miniszterelnököt, hogy ily módon tiltakozzanak az általános választói jognak Japánban nemrég történt bevezetése ellen, mert ez az intézkedés az összeesküvők szerint káros lesz az országra.
Olasz—jugoszláv tárgyalás. Bor-dero tábornok, belgrádi olasz követ Rómába, Antonievics római jugoszláv követ pedig megérkezett Belgrádba, ahol Ninsics külügyminiszterrel több izben beszélgetéseket folytatott. .Antonievics követet a király is fogadta. E megbeszéléseket a firenzei olasz—jugoszláv értekezlettel hozzák kapcsolatba, a melynek tárgyalásai hosszasan elhúzódnak.
Bombamerénylet Newyorkban.
Newyorki kábeljelentés szerint az olasz terménykereskedők épületében bombarobbanás történt, amely egy embert megolt, négyet jiedig halálosan megsebesített.
Tiltakozás az erdélyi Iskolareform ellen. Kolozsvári jelentés szerint a katolikus, református és unitárius egyház a magyar iskolákat teljes elsorvasztással fenyegető közoktatásügyi reformjavaslatban való tekintettel május 14-re külön-külön kerületi közgyűlést hívott össze.
Burgenland szókhelye. Az osztrák kormány 30 milliárdot juttatott Burgenlandnak abból a több száz milliós összegből, ami a genfi kötelezettség alól felszabadult. Az adományból palotát kell építeni a kormánynak és lakásokat a tisztviselőknek. A székhelykérdés a tarto-mánygyüléscn leendő szavazástól függ. \'Kismarton, Nagymarton és Pinkafő versengenek a székhelyért, legtöbb eséllyel Kismarton.
A stockholmi árumlntavásár. Stockholmból jelentik: A keleti, illetve a Balti tenger mellett fekvő államok Stockholmban junius hó 14—21. közt nagy nemzetközi árumintavásárt rendeznek, melyre a három skandináv államon kivü! Finnország, Észtország, Litvánia, Lengyelország és Szovjetoroszo\'rszág is bejelentette részvételét. A stockholmi rendező bizottság a külföldi látogatók részére különös kedvezményeket helyezett kilátásba. A stockholmi árumintavásárnak a rádió kiállítás lesz egyik legnagyobb szenzációja.
Uj Balkán-szövetség. Belgrádban és Athénben huzamosabb idő óta titkos tárgyalások folynak egy uj Balkán-szövetség megkötése céljából. A Jugoszlávia és Görögország között lefolyt tárgyalások már any-nyira előrehaladtak, hogy a szerződés aláírása valószínűleg még május hó folyamán megtörténik. Politikai körökben híre jár, hogy a szerződés aláírása után, amely a legünnepélyesebb formák között fog lefolyni, Venizelosz fogja átvenni a belgrádi görög követ tisztjét.
A jugoszláv tranzltvizum dija. A Duna—Száva—Adria vasút minden ellentétes hírrel szemben közli, hngy a jugoszláv tranzitvizuni dija vínozatlanul 10 dinár.
Korányi Frigyes báró Londonból Párisba érkezett. Korányi Frigyes báró párisi magyar követ visz-szaérkezett Londonból és ma bemutatkozó látogatást tett Briand külügyminiszternél.
A szófial helyzet. A szófiai hadi-törvényszék tárgyalásai közelednek a befejezéshez. Csütörtökön a közvádló mondta cl vádbeszédét, melyben halálbüntetést kér a vádlottakra, Friedmannra és Zadgorszki templomszolgára. — Szófiában tegnap egy rejtekhelyen nagymennyiségű fegyvereket és robbantó anyagokat találtak. Egy másik házban lőport és pokolgépet találtak. Pleonában tetten érték a titkos kommunista bizottság tagjait, amikor üléseztek. Egész Bulgáriában nagyban folyik a kommunista darázsfészkek kiemelése.
Lengyel-cseh titkos szerződés. A lengyel lapok most már nyiltan elismerik, ho£y Benes dr. múltkori lengyelországi látogatása alkalmával titkos szerződések is létrejöttek Lengyelország és Csehország között. E titkos szerződések pontjairól a Kor-Jantis Polonia cimü lap azt írja, hogy azok szerint Csehoszlovákia megígéri Lengyelországnak támogatását a felsősziléziai és a korridor-kérdésben, amivel szemben Lengyelország támogatni fogja Csehországot Ausztriának Németországhoz való csatlakozása ellen -indított akciójában.
Bulgária képviselője a kisantant konferenciáján. Szófiai politikai körökben ugy vélik, hogy a kisantant konferenciáján fontos határozatokat fognak hozni a bolsevista veszedelem leküzdésére a Balkánon. Ezért a kormány Vasziljev Gregor képviselőt megfigyelőnek Bukarestbe küldte.
A roinán parasztpárt és nemzeti párt koalíciója. Bukarestből jelentik: A politikai élet legnagyobb eseménye a parasztpárt és a nemzeti párt között létrejött koalíció, melyet Jorga a kamarában tegnap bejelentett.
Tizenegyszeres gyilkos. Belgiumban elfogták annak a rablóbandának vezérét, amely rettegésben tartotta Franciaország és Belgium határszéli községeit — Vladeckel. Elfogatása alkalmával Vladeck tizenegy gyilkosságot ismert be.
__.
Titokzatos holttest Budapesten. A fővámtéren tegnap a halászok kifogtak a Dunából egy 30 év körüli nő hulláját, melynek térdén kötelek voltak. A hujla hosszabb idő óta lehetett már a Dunában és kövekkel sülyesztették a vízbe. A nyomozás megindult.
Zadravecz püspök missziója. Zadravecz István tábori püspök vasárnap Olaszországba utazik, ahol Nápolyban bevárja az amerikai magyarok zarándokcsapatál, melyet onnét Rómába fog vezetni, ahol a Szentatya kihallgatáson fogadja. Rómából a magyarokkal Budapestre érkezik, ahol a kormányzó elé viszi az Amerikába szakadt véreinket, akik a kormányzói audiencia után szülőfalujukat és övéiket látogatják meg.
Felhőszakadás Pestszenterzsé-beten. Tegnap nagy felhőszakadás volt Vcstszentcrzsébetci:. Az árvíz az alsóbban fekvő házakat teljesen elöntötte, ugy, hogy a tűzoltók segítségét kellett igénybe venni, akik a lakásokból kiszivattyúzták a vizet. A villám hatszor csapott le, egyszer egy robogó villamoskocsiba ütött.
Etfogták a betörőkirályt. A budapesti rendőrség tegnap egy kitűnő fogást csinált. Medvegy Vilit, a hires betörőkirályt, akit évek óía hasztalanul kereseti, sikerült egy véletlen folytán elfognia, bpen egy falbontás tettesét üldözték, aki ne.n volt más, mint Medvegy Vili, aki nappal egy papirüzlctben dolgozott, éjjel pedig betöréseket követett el. A betörő királyságának mostjóidőre végeszakadt.
Ball Mihály utóda. Az igaz-ságügyminiszter a Báli Mihály nyugalomba vonulásával megüresedett első állami hóliéri állásra Gold Károly első hóhSrsegédet nevezte ki, aki jelenleg 65 éves és 308 kivégzésnél segédkezett. Guld Károlyteg-nap tette le az esküt az ügyészségen.
Levetette magát a IV. emeletről. Budapestről jelentik: A Teréz-körut 15. sz. ház IV. emeletéről tegnap délután levetette magát egy Tóth Júlia nevű 18 éves leány, aki a kórházba való szállítás közben meghal!.
Uj katolikus templom Pécsett. A pécsi gyárváros területén uj katolikus templom építése ügyében
A puszta vadrózsája
Irta: középgul&cst Péczely Uszló Balaton Hidvégen szütclctt s ott is halt meg a 80-as évek végén, Bcdő Istók bácsi, az uradalom számadó gulyás gazdája.
Ó volt utolsó tagja annak családnak, amely több, mint 200 éven át, ivadékról- ivadékra adta és nevelte ennek a főúri gazdaságnak pásztorembereit.
A föld ez alatt az idő alatt több gazdát cserélt, de a Bcdö família, mint őspásztor dinasztia állandóan a helyén maradt. Istók bácsi sirba tételével azonban kihalt e nemzetség és az a cifra faragott nyelű ostor, amelyet őseitől örökölt, mint a pásztorság szinbolumát, vele együtt szállt a sirba.
Ezt az ostort, utolsó kívánsága szerint, a koporsóba melléje fektetve temették el.
Be jól emlékszem az öregre I Pásztorszokás szerint bő ráncos gályáját elől, hogy ne akadékoskodjék a járásnál, a kötésbe gyűrte. Régi módi szerint hosszú hajat viselt és azt két oldalt befonva, csomóba kötve hordta, öles termetű volt az öreg s becsületes arcával ugy tűnt 101, mint a becstelenség tilalomfája.
Harminchárom éve porlad már a hídvégi temetőben a gazda és ostora.
A birtokot a múlt évben fölosztotta uj gazdája: Festetics Tasziiló herceg s azóta »Bcdő Istók bácsi régi birodalmán, a legelőn, nem szól a gulya kolompja. Jó, hogy a kolomp hangja nem hallalszik le a sirba, mert Istók bácsi, a becsületes öreg cseléd, ha nem halianá és az uj idők folyásáról tudna, — mint öreg tilalomfa, még ott is megmozdulna.
• Bcdö Istvánnak és hites feleségének Vera néninek, az isteni gondviselés nem adott gyermeket. Pedig de szcrcüék volna. Ez volt a leghőbb óhajtásuk. Mivták is, csalogatták is, ha házuk fölött elrepült a gólya. — Mindhiába. — E közben az idő eljárt és ott valahol a Göcsej szélen, egy kis rokon lányka árván maradt.
Erre gondoltak az Öregek.
Istók, szólalt meg egyszer Vera néni, nekünk a gondviselés, bár ezerszer óhajtottuk, nem adott gyermeket. De, mint i tudod, egy kis rokon leányka Gutorföldön árván maradt. ()t nekünk fel kell karolnunk, hiszen özvegyen maradt húgomnak árvája ő. Istókom, fogadjuk gyermekünkként el s igy majd lesz kiin Cinünk, s aki öregségünkre
gondunkat viseli.
Elfogadták 1
Gyermckkacajtó! hangos már a Bedőék háza.
Éviké, a nyolc éves leányka, öregedő nevelő szüleinek féltve őrzött árva virágszála. Okos volt a kicsike és háládatos.
A nevelő szülök pedig lassan feledték a sóvárgó multat s mint édes gyermeküket, ugy tekintették a nem rég magára hagyott árvát.
Az idő c közben mint gondolat szállt tova.
Éviké nőtt, csipcrcdett és a ruháit közben meg kellett toldani.
A porban játszó leányka észrevétlenül számottevő s szemrevaló süldő leánykává iperedett.
A pusztában volt egy másik árva társa: Árva Bandi, akinek Évikével hasonló volt a sorsa, mert őt is, mint korán magára hagyott árvát; egy Hidvégen lakó béres rokona tartotta.
Bandi Évánál három évvel idősebb volt.
Az árvaság, rokonság! Megértővé, együttérfcővé teszi a lelket.
Igy volt ez Évi és Bandival is. Már serdülő korban titkon megsze-I rctték egymást. Két szegény és két
árva — be könnyen talál egymásra.
A szegénység és árvaság önkénytelenül kutat a társa után. És ha megtalálja, mint kelő nap sugara az éj harmatját mohón fölszippantja. Föl is szippantotta 1 Mélységes, igaz szerelem lett a foganatja. Bandi rövid időn belül a gulya körül Bedó István bácsi jobb keze lett. Az öreg megszerette őt s többször fölsóhajtott.
— Hej, Bandi gyerek, miért is nem vagy te az én fiain.
— Még lehetek, szólott hamiskásan a pásztor gyerek.
— Hogyan gondolod azt fiam?
— Ugy, hogyha Éviké megszeret engem és majd a katonasoron tul leszek, Évit feleségül veszem.
— Toprongyos kölyök, évődött rejtett mosollyal az öreg s közben „Ficsúrnak", a hü pásztorkutyának nyelvével cseltentett.
Az ebédet nevelő apjának s a pásztor fiúnak, mert mióta szolgálatba állott, öt is Bedőék kosztolták, a legelőre ki naponta Éviké hordta.
Bc kedves volt a két árva gyermek játszi évődése.
— Nesze Bandi mess magadnak kakastejjel kelesztett kenyeret. Ma hajnalban dagasztottam s kitalálnád-e, hogy közben mit gondoltam ?
U\'otyt. kov.)
I93S május 9.
ZALAI KOZLONT
A kassal pOspflk állapota. Fischer Colhrie dr. ksssai megyéspüspök Allapola tegnap reggel komoly lor-duUtot vett. A püspök állapota válságos.
A Habsburg-kérdés. Avarescu tábornok napok óta tárgyalásokat folytai Marghllomannal, amelynek rflja a kettőjük vezetése alatt álló Pártok egyesítése. A „Lunta" jelentése szerint a kél pártvezér e tárgyalások során a Habsburgoknak Ma-cvarorsrág trónjára való visszatérésének a kérdésével Is foglalkozott és leszögezte, hogy ez tisztán Magyarország belső ügye, amely Romániát egyáltalában nem érdekli. — Amennyiben a Lupta ezen lelentése valónak bizonyulna, ezt rendkívül lelen\'ős megállapításnak mondhatiuk, mivel Avarescu lábornok, aki tudvalevőleg Károly trónörökös intim barátja, általában mint Románia jövendő miniszterelnöke szerepel.
A kölni zóna kiürítésének kérdése. Párisi |elentés ízerinl a naiíy-köveli értekezlet hílfon és kedden ülést tart, hogy megvitassa a brit és francia javaslatokat abban a tekintetben, hogy a németországi szövet-ségesközi katonai cllenórzóbizottslg jelentésének folyományaként milyen következmények háruljanak Németországra. 1-loyd George párisi angol nagykövet közölte a Quai d\'Or-sayn kormányától kapott utasításokat. A brit jegyzéket a szakértők azonnal megvizsgálták és a maguk részéről ellenjavaslatot dolgozlak ki ugy az ellenőrzés, mini a kölni zóna kiürítésének kérdésében. Briand külügyminiszter a francia expozéi szombaton terjeszti elő a minisztertanácsban.
Trockli — gazdasági diktátor
Rigából jelentik: Moszkvai hír sze rint Trock\'j aki négy hónapi távollét után ismét visszaérkezett az orosz (óvárosba, a jövőben gazdasági diktátor lesz.
A marokkói háború. Párisi je lentés szerint Marokkóba a már elrendelt erősítéseken kivül nehéz tüzérséget is küldenek. A Malin azt Írja hogy Abd el Krímnek modem, gvors-tüzelő fegyverekkel, mintegy Ötven ágyúval, sót néhány tankkal és fél-lucat repülőgéppel felszereli hadserege van. Abd el Krirn célja láthatóan az, hogy a Fez Taza vasulvonalat elérje és ezt az összeköttetési elvágva, a francia befolyás alá vetett törzseket fellázítsa. A francia ellenoffenzíva azonban nem fog a francia zóna halárain tul ter|edni.
A franciák most már elegendő erővel meg tudják elózni a riff-kabilok esetleges u|jabb támadását. A repülőgépek felderítése szerint a riff-kábítok nagy tömegben gyülekeznek Ouezzan irányában. A francia zónában éppen ez a pont a helyzet kulcsa. Azt hiszik, hogy cz a támadás lesz a legnagyobb eróleszitése Abd el Krímnek. A riff-kabilok mo>l mar ágyukat is használnak A francia vezérkar azt hiszi, hogy az ágyukat fehér önkéntesek szolgálják kl.
Zürichi zárlat
Páili 1695 -. Úridon 7508 50, N«»*n». 517—. BiihmI 76IÓ-. M.IUnd JI23--Hottínd 207 85. Bellin I23"l Wle" \'275 Sotti 377 50. Piaja 1530- -. Budipíil T2-JO, Vajad 99 S5. Bukareat 245 —. Belgrád »5 —
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai Ciliit Cftvkotoflli 6200-6300, wthornfli, 11(00 12.600. ifcil,.loa 16500-17 000. 01-kotonii 32.000 32.500. ailiurany (9.000 49 500. arany bnaskoronlj 315 000 316 000.
platina 210.000-220.000.
Vagyonmentő-vásár
Akeló az eladni szándékolt értékek elves/tegetése ellen — Képaukció részletfizetésre A katonaslrok alapja megfelelően részesedik a vételárakból
Nagykanizsa, iníjui 8 A B-dapeslen és egyes vidéki városokban is évek óla rendszeresíteti vagyonmentővásár mintájára folyó hó 18-30-íka közölt Nagykanizsán is lesz egy Ilyen aukció, melyet a .Zalai Közlöny" szerkesztőségének bevonásával részben a kut maslrak javára a Budapesti Magyar Művész-ház rendez kapcsol itban a napjaink ban tartott képkiállilásával.
finnek a vásárnak főbb részteleit a következőkben ismertetjük:
1. A vásárra bazolgiltalhati minden tlyan tárgy, melynek bizonyos forgalmi értéke van. Igy bútorok, szőnyegek, festmények, metszetek, dísztárgyak, imüörténeli beccsel bíró porcellánok, órák, ékszerek, könyvek stb. A tárgyakat a nagykanizsai Ka* szinó dísztermében folyó hó 11 — 16. kólóit egy uak/rtó bizottság elismervény mellett veszt ót s megállapítja becsértékét. A szállítás költségét a megbízó fél viseli.
2. Az egybegyűlt tárgyak folyó hó 18-31. kö:öt! nyilvános kiállításra kerülnek s folyó hó 23-én s esetleg a következő napokon királyi közjegyző s a pénzllgvl h dósdgok ki-küldött jé..ek közbenjőttével árverésen fognak eladatni.
3. Az árverésen befolyt vételárból a kóliségek fedezetére 15",\'o vi.natik le, melynek egyharmada a katapa-sírok javára esik. A megvett tárgyak után fizetendő fényűzési adót a ívvJ fizeti.
4 A vásárlás készpénzfizetés mellett történik s az elért összeg a 15% levonása mellett a megbízó léinek az árverési kOvetó napon kifizettetik.
5. A Művészbál képaukcióján mintegy 30(1 festmény és rézkarc kerül árverésre. A lárgyak kikiáltási óról ugyancsak bizottság állapítja meg. az elért vételár után pedig a fényűzési adót nevezett társaság fizeti. Erinek is bizonyos hányada a katona sírok javára lesz fordítva.
6. A képaukción megajánlott árnak 25"Va (egynegyede) szonnal kész-pénzben kifizetendő, míg az eképen fennmaradó vételárhátralék 7 egyenlő havi résziéiben fizetendő. A képek azonnal a vevó tulajdonába mennek át
7. Minden tárgynak azonnali el szállításáról a vevó tartozik gondoskodni.
A Zalai Kózlöny szerkeszt síge az állnia megindítóit akció érdekében ugy a vagyonmentó vásár, mini a kép aukció menetébe egyenlő lé-nyezókepen folyik be a Budapesti Müvészházzil s a legéberebb gonddal log őrködni azon, hogy egyrészt a közönségnek, másrészt jvedig akciójának érdekei a legteljesebb mértékben megóvassanak. E vfgW-l a kikiáltási árak megállapításánál is személyesen vesz részt.
Nem kételkedünk benne, hogy a nagykanizsai és környékbeli közönség teljes megértéssel fogja felkarolni a vagyonmentóvásár gondola-lá>, melybe abliól a meggyőződésünkből kifolyólag kapcsolódunk bele, Imgy ezzel szolgálatot leszllnk közönségünknek és előmozdítjuk a ka-tonasirok hazafias ügyét is. A ko-zOnség érdekeit >zolgál|uk, mikor a hivatalos személyiségek közreműködésével megtartandó vásáron és árverésen módot nyújtunk neki atra, hogy eladó tárgyaikat ne legyen kénytelen elvesztegetni s azokért a
lehetó legmagasabb árakat érje el, másrészt akciónk érdekében Is vál-lalluk ezt a terhes feladatot, mert meg vagyunk gyfzóiivc róla, hogy fáradságunk jelentékeny összeggel fogja gyarapítani ezt az alapunkat.
Mondanunk is felesleges, hogy az eladók neveit teljes diszkrécióban fogjuk lartani s a lárgyak értékelése tekintettben a legkörültekintőbb gondossággal fogunk eljárni. Magának az árverezésnek törvényszerűségét pedig a halósági személyei: közreműködése biztosítja.
- 11 _ - - - ii -, n * r - i * "i * *
A hősi sirkő akció versenytárgyalásának műleírása
Nagykanlun, míjui 8
Tegnapi számunkban közöltük azokat a teltételeket, melyeknek t"«lar-tására kötelezték magukat a hősi sir-kOvcket készítő, cementárucégek. Ez alkalommal a készítendő sírkövek pontos műleírását adjuk közre, mely a vállalkozók állal aláírva birtokunkban van.
Előrebocsátjuk, hogy a versenytárgyalás szakismereteket kivár.ó részében, igy a teltételek és műleírás, rajzok elkészítésében, mint akciónk bármely mOázakl kérdésében a városi mérnöki hivatal volt és von állandó segítségünkre.
Műleírás
a nagykanizsai hősi temető sitkövciröl.
1) A sírkövek a szerkesztőségben levő kész minta szerinti kivitelben, de a mellékelt terv szerinti megváltoztatott méretekkel, csomoszölt be-Ionból készítendők, folyamkavics és bereincndi portlnndcemenl hozzáadásával. Egy sírkőhöz cca 30 kg port-landcemcnt szükségeltetik.
2) A sirkő alsó része 24 cm. magasságig durva bclon. A földfeletti Összes látható felületek részben finoman simítva, 1:15 arányú cementhabarccsal, részben linóm, lehetőleg egyOnteló, 3— 5 mnt. nagyságú kaviccsal hintve, portlandcemcnt habarcsba szilárdan beerősítve (kavics mozaik),
3) Á felső 15—25 cm. méretű műkő-lap homok kizárásival, tisztin kódara és cementből készül, 2 cm. vastagságban csiszolt letső és oldallapokkal.
4) Ezen fclió lapra megadandó szövegű fillrás (név, születési és halálozási évszám) vésendő oly módon, hogy a tisztán vésett belük szélessége 4 mm, a mélysége legalább 2 5 mm, az egyes belük és számok magassága pedig 30 mm. A sirkő hátsó oldalán levő lapra hasonló méretű számok vésendók. A betűk és számok mennyisége egy-egy sírkőnél állag kb. 25 drb. A hetük valódi Drnlsszel való alapozás után francia olajfeslékkel feketére leslcndók.
5) A sírkövek a nagykanizsai hősi temetőben szabályosan, egyenes vonalban egyforma magasságban állitandók fel.
ti) Az egységárban az Összes munkák, a vasuli és egyéb fuvarköltségek, elhelyezés, földmunka slb. benn-foglaltatik.
7) Az ajánlatban feltüntetendő, hogy az egységárból darabonként mennyi Összeg esik a műhelyből (vagy vasuli állomástól) a helyszínére való szállításra.
8) A szállítandó sírkövek száma egyelőre kb. fi-700 drb. Összesen kb. 1300 dirab.
Ehhez a műleíráshoz mellékelve
minden pályázó megkapta a pontos tervrajzokat. Ezek szerint a sirkő magassága 70 centiméter, ebből a földfeletti magasság 45 centiméter. A kél oldalméret 25 és 40. illetőleg az alapnál 36 és 40 centiméter. A sirkő alakja felfelé ÍVt—l\'/i centiméterrel keskenyedő. Előlapján a kavicsmozaikból 25\' i centiméter magas 11 \'/■ centiméterre kidomborodó kereut van.
Az ajánlatok
A pályázatra beérkezett ajánlalok közül a bizottság — mint megittuk — Weisz Soma és a Sarlory utóda cégeknek adta ki a munkát.
A Weisz-cég ajánlata a kOvetkezó volt: Egy darah sirkő készen, véséssel felírással, műhelyben átvéve 113 000 korona. Szállítás 2500 korona Felállítás a síron földmunkával együtt 6000 korona, összesen 121.500 korona darabonként.
A Sartory utóda cég ajánlata volt: Egy sirkó készen, véséssel, felírással, mühelyból 109000 korona. Szállítás 4000 korona. Felállítás földmunkával 9000 korona, összesen 122.000 korona. Ehhöl az összegből egyöntetű-ség kedvéért a Sariory-cég 500 koronát leengedett.
A gróf Zichy Zákányi Iparmüvek ajánlata 143.000 korona, Tomaiics és Kovácsé 143.700 korona volt.
jnw.Wia\'i i ~i ii-iami ii "i i\' ■ \'i * * "
A világháború kulturális és gazdasági következményei
lrla: KELEMEN FERENC (12)
Goethe, Voltaire, Rousseuu, Tolstoj s a világ minden hatalmas szelleme clilCIlc, megbélyegezte a hábonit, már évezredekkel ezelőtt a kinai bölcs U-Tal-Pc igy kiáltott fel: .Átkozzátok a háborút, átkozzátok a fegy\\:erek müvét\'
De az emberi gondolkodásnak e fenséges képviselői az ókor klassikus országainak bölcsei, az ujabb Idők szellemi óriásai nem hozták az emberiséget oly közel a béke megváltó gondolatához, mint ez a méreteiben és pusztításaiban utolérhetetlen világ-háborti. A rajvonalak sóiét zugaiban, a puskák Oldökló tüzében, a gránátok robajában pusztuló emberiség előtt menyei üdvösséget, szabadulási és hitel jelentett a Béke olajóga. Megdermedi karok, megüvegesedett szemgolyók, elkékült ajkak utolsó mozdulata ennek szólott s akik e pokolból visszatértek megmentett. Összetört életük egyetlen komoly törekvését benne lállák.
A háborút absolvált emberiség az örök béke gondolatának legfanatikusabb rajongója lett.
S ha a frontok milliós hadserege visszatérve a megtépett otthon feldűli boldogságába, lelke mélyébe zárja a .Béke- szent eszményét s férfias bátorságának egész erejével, önérzetének teljes súlyával fáradozik majdan annak megvalósításán, akkor ez a rettenetes háború nem dult hiába, cinbervér nem folyt haszontalanul s a nagy áldozatnak meg lesz a jutalma.
A történelem véres fejezeteit az embert fejlődés kérlelhetetlen ereje diktálja. Nagy csapások, Iwntalmas pusztulások, véres háborúk magyarázatait gyakran csak évszázadok adják meg. Ezért a borzalmas világháborúért is az absolutoriumot valószínűleg csak egy későbbi kor lógja megadni, az a kor, melyben valóra fog Válni ennek a rettenetes ember-pusztulásnak véres talajában megfogamzott .Örök Béke- eszménye. Milliók ajkáról fog szállni majdan
ZALAI KÖZLÖNY
a hála zsoltára c sokat szenvedett kor és gyermekei fe\'J, milliók elismerése fog zengeni felénk, ha majdan a hágai békcpalota felet*, a mi vérünk, a mi nélkülözésünk, a mi herosi küzdelmeink árain fel fog ragyogni a Béke vakító napja.
S hogy az emberi fejlődésnek ez az ünnepi pillanata mennél előbb bekövetkezzék, mindnyájunknak, kik ennek a nagy kornak vagyunk boldogtalan gyermekei, az apostolok lelkesedésével kell terjesztenünk embertársaink közölt az uj. megváltó hit: a .Béke" szent eszméit.
Az egész világnak, minden emberi energiának egyetlen izzó, forró vággyá kell összeolvadnia, minden akaratnak, minden tehetségnek össze kell fognia, hogy mennél magasabban lobogjon a lrg>zcbb emberi ideál: a Béke lobogója.
Ki kell oltanunk a diplomaták intrikáiból, uralkodók szeszélyeiből, féltékenységekből és különféle beteges indulatokból az emberiségre zúdított háborúk lehetőségét.
S h3 a Nemzetek Tanácsával, vagy egy internacionális bírósággal, vagy más nemzetközi szervvel a háború nem volna végleg kiküszöbölhető a népek szótárából, akkor a nagy leszámolásnak ehhez a Itor-zalmas módjához csak a nemzeti létükben megtánudott népeknek szabad folyamodniok. Csak egy nemzet függetlenségéért, csak egy nemzet szabadságóért szab:d a fegyverek után nyúlni.
Küzdjünk a háború ellen!
Hiszen már a régi görögök is mondották: A háború rossz, mert több gonosz embert hoz, mint amennyit elvesz ! (Vége)
NAPI HÍREK
Német lap a magyar legitimizmusról. Münchenből jelentik: A nacionalista irányú .Bayerischcr Kurir" figyelemre méltó cikket\'közöl a magyar királykérdésröl, melyben megállapítja, hogy az ország többsége legitimista érzelmű. Mutatja ezt, hogy a kormányzó és a kormány is részt vesz mindig az elhunyt Károly király emlékezetére évente megtartott gyászmisén. Azon az értekezleten, amely annak idején a kisentente mozgósitási fenyegetése után a fegyveres ellenátlás mellett döntött, a királyt kísérő csapatok ellen, részt vett Apponyi gróf is, aki ehhez a határozathoz — a lap állítása szerint — hozzájárult. A német lap szerint ma már mindenki belátja Magyarországon, hogy nagy-hiba volt Károly királyt a Budapestre való visszatérésben megakadályozni. Ennek szószólói elvcsztel-ték az országban a bizalmat — fejezi be cikkét a német lap.
Nagy töz Tőkctercbcscn. A zemplénmegyei Tőkctercbcscn tegnapelőtt tüz ütött ki, amely rohamosan terjedt és csakhamar az egész község lángokban állott. A tüzel csak másnap reggel sikerüli clfojtan. A tüz negyven házat és hetven melléképületet pusztított cl. Egy Jursi nevü embert mentés közben a rázuhanó égő gerenda halálra sujtotl. A kár több, mint egy millió cseh korona.
Lefejezett hitvesgyilkos kereskedő. Fárísban tegnap fejezték le Louis Dervaux gazdag kereskedőt, aki nemrégen megfojtotta és feldarabolta feleségét és testrészeit a Szajnába dobta. Dervaux ugyanis nejét válásra akarta kényszeríteni, hogy elvegye egyik nöismcrősél, de a felesége nem akart a válásba beleegyezni. Ezért ölte meg ezulán bestiális módon a szegény szerencsétlen asszonyt.
hapiftemd
Május 9, nxombat
RArr.al ValoIIVut: N. Qer>tely. Protet-Usi: Gergely. laraeltta: IJ»r 15. SE.*.
Kap kel ie*«el 4 ó«a 32 ©exeke*. njrrf utv .WljUa 7 n pttaoi
A Meteoco!ő«la Intézet Jelenléte »re dnt változóan felhő*. en\\»ie idő várható, helyenként e*5vel. eaetleg zivatarral.
Képkiállítás (vásár) a KasiM nagy-termében. nyitva reggel 10 órától et!e 8 óráig.
Müvésxestély ez államrendőrség de tckilvteslflleténck nyu^dijpóltó- é* te sélyegvlete. özvegyei ét árvái javára a Polgári Egyletben ette 8 óiakw.
KULTURESTÉLYEK É8 MULATSÁGOK
Május 13: SMnhatdt-t*le a Polgári Egylet nagytermében.
Május H: SUlnha/dl-tiU a Polgári Egylet nagytermében.
Május 16: A kegyesrendi reálgimnázium szlnleíőadiba az intézet tornatermében esle léi 9 órakor.
Május 17: A kegyesrendi reálgimnázium szinielóadása az intézet tornatermében este léi í» órakor.
Május 21: A Zrinvi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör Zrínyi ünnepélye.
Május 30: A Tran\'danubia Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Május 31: A Tranxlanubia Sport Egye-sű\'et műkedvelői elóadáva.
Június I: Az lpjr<>3dalárda sétatéri mulatsága.
Junlus 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet balletl-elúadása a Polgári Egyletben.
Junlus 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballett-előadása a Polgári Egyletben.
Magyar üdvözlet
A második magyar római zárán-dokuten, amelyen nemcsak sok zalai hi\\\\5 is részt vett — de nagykanizsaiak is — a megyéspüspök a nagykanizsai hölgyek koszorúját vitte ma• gával, hogy a messze olasz földön nemes asszonyaink és leányaink kegyelet teljes hódolatát tolmácsolja ott maradi fiainknak.
Amikor a zarándokok hosszú különvonaton a Piair hídja elé ért — a vonal meglassította menetét és a magyar zarándokok felemelkedtek és sok száz torokból felharsant a kérlelő magyar nemzeti imádság az egek urához: .Hozz reá víg esztendőt\'...
És Rott Nándor dr. megyéspüspök kihajolt a kocsifülke ablakán és sok-sok bús magyar a többi ablakokon és — a püspök jobbj i leengedte a nagykanizsaiak koszorúját a sebes folyású Plaveba, ahol sok száz és száz hősi magyar halott álmodik az elkövetkezendő nagy leszámolásról...
És amikor a habok csókja körülnyaldosta a nemzetiszínű szallaggal átkötötl babérkoszorút — mintha sok száz és száz viaszkos, fáradt kéz bágyadtan intett volna a hullámsir-ból a tovagördülő vonat után...
— Kállay Tibor dr. esküvője. Kállay Tibor dr., a nagykanizsai választókerület nemzetgyűlési képviselője, ny. pénzügyminiszter szerdán délelőtt 11 órakor vezette oltárhoz csábóczi Oroszy Ilonát Budapesten a cisztercita-rend Ménesi-uti kápolnájában.
— A képkiállítás már csak rövid ideig lesz még nyitva. Vasárnap este bezárul s a jövő héten kezdetét veszi a vagyonmentövásár előmunkálata.
— A polgármester megérkezett és visszautazott Budapestre. Dr.
Sabján Gyula polgármester csütörtökön este megérkezett öt napos budapesti útjáról. Közben az Eszteiházy-ménes árverés alkalmával Tatán is ári, hol hátaslovakat akart beszerezni a mezőőri szolgálatot ellátó rendőrié" részére, azonban a lóvásárlásra irányuló szándék teljesen eredménytelen maradt az árak magassága miatt. Tegnap délután a polgármester újból Budapestre utazott, hogy résztvegyen a Magyar A\'talános Tőzegipari Részvénytársaság ma délelőtt tartandó értekezletén, melyen a sávolyi tózegtelepin felállítandó s a messze környék minden városát és falvait villamos-energiával ellátó hatalmas villanytelep kö/pont régebb idő óta vajúdó ügye kerül megbeszélésre.
— Tarányi főispán autókarambolja. Tarányi Ferenc dr. főispán autója Sümegen a jánosházai és mihalyfai országút keresztezésénél tsszcülközött egy szembejövő gépkocsival, mely Brenner János szombathelyi lakos tulajdona volt. Szerencsérc emberéletben nem cselt kár, csak mindkét autó erősen megrongálódott.
— Személyi hir. Thassy Gábor dr. vármegyei tiszti főorvos tegnap Nagykanizsán tartózkodott.
— Átiratok a vármegyéhez. Hont és Nógrád egyesített vármegyék az uj sajtótörvéoy és a mentelmi jog törvényes szabályozása tárgyában, azonkívül a felsőházi törvényjivas-lairól, a külkereskedelmi szerződéseknél az agrárérdekek figyelembevételéről küldött átiratot Zalavár-megyéhez.
— A megüresedett szolgabírói állásra hárman küzdenek: l) ller-telendy Ferenc, 2) vitéz Hunyady László dr. és 3) Búzás Béla dr. Az előjelekből ítélve Herlclcndy Ferenc fog győztesként kikerülni a hétfői megyegyülés választásán.
— Madarak és fák napja. Az e hó 2-ára tervezett ünnepély a kedvezőtlen idő folytán megtartható nem lévén, azt a nagykanizsai első igazgató-körzeti tanítók folyó hó 13 án, szerdán délelőtt tartják meg a sétatéren. Kívánatos lenne, ha azon a skülök is mennél nagyobb számban Jelennének* meg.
— A városi közigazgatás áprilisi ügyforgalma. A nagykanizsai városházán az elmúlt április hónap folyamán 1603 közigazgatási ügydarabot intéztek el. Ebből átlagosan munkanaponként 65 akta esik.
— A gimnáziumi érettségi vizsgálatok. A nagykanizsai reálgimnáziumban ma van a 21 fiu és I leány maturandusok utolsó előadása. A jövő héten 11-tő! M-ig lesznek a nyilvános összefoglalások; 16-án kezdődik iz érettségi írásbeli része, mely 19-én fejeződik be. A szóbeli érettségi vizsgálatok junius első hetében lesznek dr. Bezdeg József székesfehérvári főreáliskola! igazgató elnöklete alatt.
— Adományok. A Néptakarékpénztár 200 000 koronát. Neumann Ala.lár gyógyszemz 10 darab ezüst forintost adományozottá gimnáziumi ifjúság körében arra érdemesek év-végi jutalmazására.
— A csurgói állami tanitó-képzö-intézetbe való felvétel folyamodás utján történik. A folyamodvány az intézet Igazgatóságához címezve május 31-éig küldendő be. Részletes felvilágosítás olvasható a Hivatalos Közlönyben, a Néptanítók Lapjában és az intézet hirdető tábláján.
1925 május Q
— Az áprilisi tűzoltó-jelentés
Nagykanizsa egész területén ápnüj hónap folyamán, a tüzcltóparar.c*. nokságnak az elsőfokú tűzrendészen hatásághoz intézett havi jelentést szerint, semmiféle tüzeset, tüzoitfl kivonulta nem tortént.
— Halálozás. Dipotd Bila mi-niszteri tanácsos, a kaposvári Aliim, épilészcti hivatal fónOkc 63 ívet korában Kaposvárott elhunyt. Dépoid Béla Zalamegyéből kerüli Kaposvirrz.
— A zalaegerszegi második templom és zárdaépitó bizottság tegnap tartott Ulésin beszámolt j zsor i, amelynek ja vaslatára 300 arany, koronáért megvették Arkay Aladár műépítész .Magyaros-román" jeligéid tervét. Elhatározták, hogy megkeresik az összes tervezőket, engedjék át a második templomnak az összes terveiket, annál is inkább, mivel az elkövetkező kiállításokon itt legtöbb érdeklődésre számithatnak. A kivitel ügyében döntés még nem tortént.
= Kiváló Irók írták mindkét estét betöltő más és más műsorát Steinhardt társulatának. Elsőrangú bohózatok és tréfák főszerepeiben fogja csillogtatni utolérhetetlen humorát ez az istenáldotta művész, akinek tehetsége közel három évii. zede deriti kedvre a mai nehéz idők szomorú embereit. Hogy milyen nagy az érdeklődés itteni szereplése iráni, bizonyítja, hogy a szerdai estre csak pár darab jegy van s már a második este is erősen fogynak. Tekintettel a terem korlátolt befogadóképességére, állóhelyek is elővételben árusittatnak.
— Selejtes leltári tárgyak árverése. A m. kir. államrendőrség nagykanizsai kapitánysága közli, hogy a hivatalaiban kiselejtezett leliári tárgyakat május 13-án délután 4 órakor nyilvános árverésen, az I. emelet 6. számú szobájában cl lógják adni
— Nagykanizsa és Zalaegerszeg állatállománya. Nagykanizsa és Zalaegerszeg városok most terjesztették lel a vármegyei gazdasági felügyelőséghez az állatállományokról szóló kimutatást E kimutatás szerint Nagykanizsán van 2260 szarvasmarha, 1323 ló, 3275 sertés, 1 szamár (!), I öszvér, 22 összvér, 22 kecske, mig Zalaegerszegen <JOO szarvasmarha, 416 ló, 2708 sertés, 7 Juh, 3 szamár (!), I Öszvér és 63 kecske. Nagykanizsa város községi közös legelő területe 1304 katasztrális hold és 150 hold erdó-lcgelí, mig a szomszéd testvérváros közös Icgelőterülete 314 és egynegyed ka-
. tasztert hold.
— Kiontott a Zala. A mull napok esőzései annyira megduzzasz-tották a Zala folyót, hogy több helyütt kiöntött. Igy Szepetk község egész környéke viz alatt áll. Az élelmes községbeliek most az árterületen csónakáznak.
— Cserkészek tDzoltól kiképzése. A zalaegerszegi tllzőrség /■ morf* József városi főszámvevő, tűzoltó főparancsnok vezetésével most kezdte meg a zalaegerszegi cserkeszeknek tűzoltói kiképezletésél.
— Rainasetter emlékestéi)\'. Sümeg közönsége holnap, vasárnap este a város nagy szülöttének. Rame-setter Vincének emlékére estélyi rendez, hogy hódoljon a városi kórház, a főreáliskola és a polgári leányiskola megteremtője szellemének.
— Baleset Gergely Balázs körmendi főpincér revolvere kabátja zsebében elsült. A golyó Gergely térdét kercsztolfurla A kórházban most műtétet végeztek Gergely Balázson.

flfrniiius -
- A n»»lengy£^«6 vásár
ZALA\'. KÖZLÖNY
lltat kirakodóvásár élénk forrniavolt. 1600 szarvasmarhát és ftyal hajlottak fel melyből őszien 116 állat cserélt gazdát. A Síodó vásár ugyancsak erős és "S, voll. azonban kevés üzlet Slílódott le, arat a mar gazda-Sí viszonyokban leli magyarázatát.
Elitéit tcjhamlsltók. Afa«Sí-z mhor mihályfai lakost azért, mert öDu«n eladott tejet 50 százalék-J IcIOISzte 600.000 K, Nasmelies iro Kovács Oyula, Szigeti Károly, ,„ farintos Sándorné mihályfai lakosokat 500.000 K, Fitos Péternt mihálylai lakost 300.000 K és Csombó SJán kisvásárhely! lakost 600.000 K-ra büntették meg hasonló kihágás „UH, A hatóságok a nyári idény alatt különös szigorasággal fogják tlknórizni a tejbchozalall és a tejtermékek és élelmiszerek piacát, rendszeres rajtaütésszerű vizsgálattal.
_ Dunántúli KertészegyesDlet. A dunántuli kertészek körében mozgalom indult meg dunántuli kertész-egylet megalakítása érdekében. Az uj egyesület most van alakulóban ís megalakulása Zalaegerszeg székhellyel még a hó folyamin fog megtörténni. Az uj egyesület egyrészt az ország kertészetének felvirágoztatását, másrészt a tagok erkölcsi és nyugdíj intézmény létesítése által anyagi támogatását tűzte ki céljául.
- Zalaegerszeg külföldi kölcsöne. A Városok Lapjának legutóbbi száma felsorolja azokat a városokat, amelyek külföldi kölcsönt igényiének. A negyvennyolc város között szerepel Zalaegerszeg városa is, amely 3.427.677 aranykorona vagyonnal rendelkezik, melynek jőve Uclmc 80.185 aranykorona. A kölcsön összege 589.000 aranykorona ami papirkoronában tizenhétezres alapon 9,513.000.000 K, melyre 73.591 aranykorona adójövedelem, 36.236 aranykorona fogyasztási adó, 53.000 aranykorona általános forgalmiadó lekötendő. A kölcsönt kórházra (1), fertőtlenítésre, vágóhidra, iskolára ovodára, ut és járdakövezés és bur kolásra, kislakásépitésre és hasonlókra kívánják fordítani. — Váljon tud-e e sorok között olvasni Nagykanizsa város vezetősége ? ...
- Megvert békéltető. Horváth József és Jakobfi Oyula kereskedő-segédek egy bucsuszentlászlói korcsmában idogáltak, amikor összeszólalkoztak Hatos Lajos mUszövősegéd-dcl, akit minden ok nélkül ütlegelni kezdtek. Kovács István az ugyancsak a kocsmában tartózkodó lakatossegéd segítségére sietett a bántalmazóit Hatosnak, mire a két virlusos kereskedősegéd most már Kovács ellen fordult. Végre is a két virtus-kodó duhajt a korcsmáros segítségével sikerült a helyiségből kituszkolni. Horváth és Jakabfi azonban nem hagyták anyiban a dolgot, meglesték Kovács lakalosscgédel, inig a kocsmát elhagyja. Akkor nekiestek és bunkókkal megtámadták és fejbe-verték, amitől a szomszédok mentenék meg a jószándéku békéltetőt.
— Főurl alapítvány. Gróf Fcs-tetie/i Sándor somogyi nagybirtokos tiz millió koronás alapítványt tett ? somogyvármegyei tisztviselők gyermekeinek neveltetésére. Oróf Feslc-tich tegnap adta át az alapító levelet Sárközy üyörgy főispánnak.
— A MÁV zalaegerszegi építkezése ugylátszik végre a megvalósulás stádiumába lep. Az építési vállalkozó ugyanis a tegnapi napon kikérte az építési engedélyi — ami azt jelenti, hogy a közeli napokban megindul az építkezés
-— A szerencsétlenség nem jár cgyedill. Polgár Mózes magyar-egresi biról a toponári vásáron egy ló ugy megrúgta, liogy nyomban kórházba kellett szállítani. Amikor a bíró otlhontarlózkodó teleségc crról értesült, ugy megijedt, hogy szívszélhűdés! kapott és holtan esett össze.
— Jóváhagyott Lcvcntecgycstt-tett alapszabályok. Rakovszky Iván belügyminiszter jóváhagyta Mo/.sgó, Szutímán, Cseitő ís Almdskeresztur Lcvcnteegycsüleléiick alapszabályait és láttamozta az Asszonyok és Anyák somogyvári egyesületének alapszabályait.
~Iratkozzon benSzerb-fétcköl-csőnkönyvtárba, Csengcry-u. 6.
== Színes és fehér férfi Ingek mélyen leszállítóit árban kaphatók Sehvarlz Dezső cégnél Fő-ut. Ugyanott női hímzett It^ló ingek darabja 58.000 koronáért.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
_I Ne hagyja magát megtéveszteni irreális kirakati áraktól. Legjobban csak Miltényi Sándor és I-ra 50 éves cipőüzleiébcn vásárolhat.
=> Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Angol flór uri zokni 29 ezerért, angol flór női harisnya 45 ezerért Filipp kötöttárugyárában, Szombathelyen kapható. Előnye, hogy sajátjából mcgfejeltclhctő 1
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
Sahara a KisíaUidy-utcában
Igen tisitelt Szerkesztő Uri
Alt hiszem, utcám érdekében beszélek, am-.dúii kérem, szíveskedjek a Zalai Közlönyben alábbi közérdekű cikkemne* he-
\'\'Voksó érzéssel szemléljük a város lóbb uUlin többször Is végighaitó öntözökocsil.
\\Üdvös találinany! lilr nekünk, szegény Kisfaludy-utcai latosoknak is jutna belőle l\'cdig hát kisimulna jobban lent! ko-CSI működésére, niinl éppen nii, akik e szerencsétlen, elhanyagolt. bár csaknem a város szívében lekvi utcában lakunk I A kocsiút u. i. hepc-hupis, kövezetlen, rendezetlen ; a por óriási s milyen lesz nemsokára I A varos vezetőségnek ulasiüsa szerint-e, vagy mis okból, - nem tudom — erre inegy kl a tehéncsorda reggelen-ként a legeiére s ugyanezen utón tér estinként haza. Ha szellőztetés cét|lból nyitva feleltettük volna estig ablakainkat, a csorda kolompjának hangját niessziról meghallva, rohanunk az ablakokhoz, mert jön a c*o|da. Teic lesz lakisiink pouall Pedig milyen egyszerit volna az öntöző kocsinak a «•-utáni ,Irakban a Kossuth-tcrről fordulva be a Klslaludy-utcába - hogy » .wak könnyebben vontassák a kocsit lejtőn le, mint telteié - végigmennie a kocsiúton 5 az öntözéssel az elkciüttlelellen poilelliot lehetőleg mérsékelni. Reméljük » város vezetősége megszívleli jogos és míltinyos panaszunkat és intézkedik az utca öntözése ügyében. .
Fogadja igen t. Pöszctkesrlö Lr lüUS köszönetemet e közérdekű közlemény közzétételéért.
Többek nevében t;í:y Klsfíiluíty-iiltat tokós
SPORTÉLET
Tcnnisz megnyitó a Zrínyi sporttelepen. Kedvező időjárás esetén vasárnap a Zrínyi T E tennisz osztálya is megkezdi működését. A pályák késedelmes megnyitására az adott okot, hogy azokat teljesen át kellőt építeni, mert a régi pályákat a négyéves használat és főként az időjárás viszontagságai már erősen megviselték és játékra alkalmatlanná tették. Az uj pályák a hét folyamán teljesen elkészültek és ez évben is minden bizonnyal nagy látogatottságnak örvendenek.
K Máv T E-Zrinyi T E bajnoki labdarugómérkőzés vasárnap délután 3 órakor kezdődik a József fóherccguti sporttelepen.
Atléták összejövetele. A Zrinvi T E atlétái ma, szombaton délután fél 7 órakor tagértekczlctct tartanak a sporttelpen.
Sz T E-ZSE. Az Sz T E holnap vasárnap Zalaegerszegen a Z S E csapatával játszik bajnoki mérkőzést. egy kombinált csapata pedig Beledben barátságos mérkőzést.
Mint megóvott mérkőzésen a csa^ pntok az újonnan igazolt játékosokat nem szerepeltethetik s igy kénytelen az Sz T E etósebb csapatával barátságos mérkőzésre mig bajnokira egy gyengébb csapattal kiállani.
törvényszék
Bonyodalmas pör. Schmidl József (borzas) és neje Kecskés Mária, llomílh I\'éterné Schmidl Teréz hosszuvötgyi lakósok annak idején a Korpavár községhez tartozó Főrhénc hegyen llol József gazdát karóval és kapával ugy megverték, hogy súlyos testisérülést követtek cl rajta. Az Ugy a nagykanizsai törvényszék elé került, amely Schmldt Józsefet és nejét Kecskés Máriát l-l hónapi fogházra, Schmidl Terézt pedig 4 hónapi fogházra ítélte. Fellebbezés folytán az Ugy a pécsi kir. Ítélőtábla elé került, amely a nagykanizsai törvényszék Ítéletét megsemmisítette és u| tárgyalás megtartását rendelte cl. A törvényszék\'ujabb tárgyalásán a bíróság Schmidl Józsefei és nejét fejenként 1 — 1 millió K pénzbüntetésre Ítélte, Schmidl Terézt pedig felmentette. Ujabb felcbbczésre a tábla jóváhagyta Schmidl Teréz felmentő ítéletét, de felmentette Schmidl Jó zsefet és nejét is a vád és követ kezményet alól, mert cselekményük ben jogos önvédelmet látott fennforogni.
A Járásbíróság köréből. A nagykanizsai kir. járásbíróság elnöke Horváth Tivadar dr. járásbirót a polgári ilgyek bíráját a büntetőügyekhez, Homlth József a büntető ücyek bíráját pedig a telekkönyvi ügyekhez osztotta be.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Nyitáskor tartott volt a mii tőzsde Irányzata. A déli órákban azonbin egyes papírokban kimondott szllárdulás következett be. mely zárlatig eltartott. A kulit* piac aránylag eseménytelen maradt és az Árfolyamok eltolódás* nem ért el n 2 százalékot. A ha-tár idős papírok közül Qeofgla szilárdult 7 százalékkal. A közlekedési papíroknál Nova 1 százalékkal olcsóbbodott. A vaspiacon Ganz Danubiusban élénk üzletet bonyolítottak le l százalékkal magasabb áron. Villamos S százalékkal emelkedett. A bányapiacon 1-2-4 százalék Javulás állott be. Legélénkebb a nyomdapiac. ahol tegnaphoz képest tetemesek az áihullámzáso\'/. Rlgler 30 százalékkal magasabban zárt.
Utótőzsde
Az Irányzat tartott. A határidős értékekben ma még nem volt protongácló. Ezekben az első protongácló csak a Jövóhéten lesz. Magyar Itltcl m-S. Jelzálog 29. Leszámítoló 57. Osztrák Hitel 136. Salgó m5. GcoírU 270, Kőszén 33S5 (egyes szelvény 3210), Daiytblus 2335 (231b), Villamos 1110(1115).
A Magyar Nemzeti Bunk hivatalos árfolyamai
Valu ták Oev liák
Mtol fo-nl I44MO-SOK0 :gi|9!MI>
CM\'t kWMI K4Í >io: Wiiia 1I4IIU9
DUli ll-l IIU BuUa IU7MU77
Odlii 8*kHMl 442 344
J7J) J747 Hiliml J4CJ-HJ1
KolU>\'l »•! M|»JMIS 1J40J IMI3
Ut Ml »« Krtíitlict. ll>4) IKX/i
U\'I UfiiU jcuo-S4?a*
ÍM* JIMltti KCui »I4»JJ
M-.rt* IUM IUJ; N«vjo«k 710107I41Ú
0«>tr,i<li(M. n ro-tooto púit ál ti J747
úlK kor. ií.-o. uito Prífi JK7Jlt»
|,l)i. batk IÍSM PIOT Siil\'i 114 SIS
j, |||ü JATÍ MCrJ Jt«kV.J« IIOÍÍ IH»
XotiH k-M IKIMIW VUi Yi\'A ICOÍO
ItU k«. IS783 1IW7 liíljí mismt
Katonai és egyeniuházatl cikkekben a már Ismert legolcsóbb bevásárlási forrás,
egyedüli szaküzlet Bruncstco JójcboI Sugár-ul53.Tc\'.2t0
Három milliárdl kor.
oiztálvioniátékban. -ffi \'^\'\'SroTSen
27 milüárd kor.
lest készpénzben kisorsolva.--Szereneie.zlmok.t .|inl:
„.„ r. _ \' |\' „ föQlórunitó .or.jeoylrodáj.
Milhoffer Kalman Cu„g„,.ut r.... (Kzpocbhiz)
Sor.jcoy.k ára i "/I 120.000 K. V. COOOO K. \'h 30000 K. Jitíkteivek Ingyen.
Húzás május 13. és 15-én. _
A magyar korona kOllöldt hivatalos Jegyzései
DEVIZA VALUTA
l.,.,p .> t»C«?
Bécs ...............999SI999S 993319982
Berlin...............SÍ6S Ó86S 59:0 S897
Pj/g, ............... «5
Terménytőzsde
Irinvzit tartott volt. Buza ira nem vílto-zou. Rozsban 24W ketoni lileizillltís icm-tínt. Árpa K\\000 koronivil otesóbbodotL Egyedül lengnil volt szitud.
Buli lliiev. íli kg-os 502 SöO 000. 78 kg.o, 510.000 515.000. egyíb vld. 76 ta-M 500000-502500.78kg o,fc.7S.M 512500, ion ÍM.500-452500. s| lenjeit 250.ÖCU-252500. takarmlny irpi 510 000 33O.OC0, köles 250 00) 260.000. korps 230000-232.500, zab TO.\'WO 130000.
Sertésvásár fclhflllis roo, melyből eladatlanul vlsiia. nimdt - drb. EtiSendU MCOO-2I.COO. uedelt 19.000 19.50Í. szedeti közép IS 0J0 -18105. könnyű I l.OÜO- 16003. elsöiendü
öreg 1K500—19030, mi^rendü 17500x 18100. angol ,UIÖö 18 0X1 -21 MO. szalonn, aag.baníiSOO 23.000.zstr26500.-27.000 lehúzott lius 20.000 - 23.000. sialonnii tél-íeité, 21.003 -24.000. Irányzat Uctleines.
Szerkesztői üzenetek
Cyprlán. A klUllsha helyezel! gylijte-mínyl és novellát éide\'.lödesset várjuk sgon-dósán áttanulmányozzak. A legteljesebb bizalommal vagyunk az Iránt, hogy tesznek bennttk olyanok, melyek a ml .szlgotu krltlkánkat\'ts kiállják.
A. J. A tanulóknak még tgen sokat kell olvaintok és Irnlok. mlg verieik nyomda-lestékel érdemelnek. A körtés tekintetében kifejezett kérésének lehat nem tehetünk eleget.
T-». Az elléte cikkeket tspunk belió munkatársai Irjik. próbálkozzék meg más Irányú dolgozatokkal.
Elöllzető. Nem változtatunk az Illető kéidésben eltoglalt álláspontunkon.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-kereskedés RT. Sagykanlza.
ZALA! KÖZLÖNY
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután I órai záróárfolyamai a következők:
Angol-.Hior-HaatJ Liojd baok M«ty. Hil Mtítot LniibIi. Ol.-.M. kae* Oíitf. MlL
r«idhii<ib.
Kotr. itl. |. k.
m\'-CMS
POfiilnl K*r. Mit.: Marjai-Mtaal XSip. Jaliilox Vi.Ml
Htai. b. 4i Ub. («••>. B
Tbi iioii >cMir.t»i ra a 111 fik.
MflbUr
Ha.ai difi
tbi m biil ;
Htgj.-riueU BOÍI-M.
BOl.cub.l BiJimtl «B = /lfU
Kbllicuioai Vfkli.it
BtatAb
BJBXII n t- -: c \'i.t
Sn.UV.
Saiioiil
Kc-bS KAb 04.t
M<|BM1I l
Majr. iiph. Alt. X4«i4b Nanbíloajl 8»lf4 Uilklaj
P4»lro«l tj. Praaklla OI4t u.
PalUi i
Slaptaaaua UjU(Sna
Vunltii
Br4JI tir. K4bu,,
(Utt.otfa i
p*kj».r j
OiU-Dli. 2]
Oa»t VIU. 11
kuii\'
Uh
KS"
Milju MII I
Uapa " !
M4rl*<
V.gjlpa.
Víj[Cí>uy|j
ScblKk «4<c<t
sss
Ki«-4ibi=t.l Lliosa N.c.tl U 01. , Rlibiajral SiU»4»U N»ld VíkL SsICÍ
Atl.ollka
Mf(/.
Bar
Kamii
V4«Ml
Dlilva.til
Állomul
Trait
Cakcrlpu 3CS
<";«■. r, u ti
M«afl. tukof II Stuaniu 1«
ÍMalmirt Sulinl
Tol.Ji bo >l
Milkm.b li
OAx. Villanó.
Olajok
OI.HVK Marci f^li
S4r t% k««i Fi\'llOil i(l lfltá!> rt» p«
K«£l«t ci Coca. 0|i.T<n,i5r
Oxfcvtcdl
27 milliárd § millió
kcrOl kisorsolásra a május 13. és 15 ín kezdődő onxtálysorajdtékon.
Főnyeremény 3 milliárd korona.
Szerencse szánni sorsjegyek t^i
dnt-Jnyírui U ol.ll)lor.jtíy WfUnoMtUt
ÉRTESÍTÉS!
. Értesítjük a nagyérdemű közönséget és t rendelőinket,
hogy megérkeztek a
v tavaszi szövetujdonságaink,
Készítőnk anját melyből mérték után készítünk a legujabb divat szerint
kedvező fizetési feltételek mellett url öltönyöket.
n o la valamim , . , , , . J
fazon- Becses parfogasukat kérve
LIDITTÉSJ0ÓS szabómesterek.
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kebe lezésre vagy váltóra kezesekkel.
Előnyös kamatfeltételek. Szigriszf László irodája
Fö-ut 8. (Bazár-udvar). ujj
211 I
aiáiicdaa Roy«l nini I
Of»p)uiaol4 Ooiabxj.f
Piautlpii Si4»i*4l4
M»bj. aítrljj. IC
SlQUI
Dttlca
KaUti Müilttl TMk
KII4aUi«k
Doiojl i
Ónnal 2
lalauults
KI«(oa 1
Ura t)4 I
Olldi B\'-ol
Biu.C-l J
Oyíd t-J. Co«»io Ma Piplrlpu
así"
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAK CÍMTÁRA
mely a legelőkelőbb fővárosi és vidéki cégek névsorai és legfontosabb adatait tartalmazza s ezért különösen bankok, biztosító társaságok, szállítók és nagyobb cégek részére elsőrendű és modern használati kézikönyv
kapható 25.000 kor-ért
a
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál
Király-utca 40. szám, I. em. 4.
(Távirati Iroda).
Értesítem a nagyérdemű közönséget. hogy a Balla-féle vendéglőt átvettem és vasárnap, folyó hó 10*én
disznótoros vacsorával
megnyitom. Egy vacsora, egy korsó sörrel 15.000 korona. - Jó cigányzene. Szives pártfogást kér
LAKNER JÓZSEF
K09 vendig lós
Kiskanizsa, Hunyadl-tér 21.
1 tucat .Kratis* ?XI2 lemez tO.OOO. 10 díb. .Satrap* napfény vagy
gázfény 9X12 pnpir 5.000.-Oondosan összeválogatott készletek éa dutan felszerelt raktár fotócikkekben. Útbaigazítással készséggel szolgál díjmentesen\'
FISCHEL FÖLÖP FIAI
NAGYKANIZSA.
Oi. fIcKh fíla
Skabosan-kenőcs
ai« .\'uSKABOFORM 1 lkjphí!.!
l-<gliatnaiabt> intjMOntell ■
viszketetjséget,
iCmOit, í.lsjrt, iiii rii.\'fei. N«ta pliikll,»/», talan, njppal ii h»«jnJíhal4.
Sui.u\'ílwSkaboforni-píjder
Ken- <f kAlran)trippan.
Di.Mridru:<
Kaphalú minOtn gyÓQrttrttitbaa,
Éiriesités.
Háztulajdonosok és házgond-
nokok figyelmébe!
Pöcccjödrök és coatornák llszli-tAvil a legolcsóbban és legtisztábban végzem, miről 16 évei praxisom garancia. Ami. é. közönség Slivea pitlíogisál kéri
Schmidlechner György
kniii»)tiaiát:i vállalkozó u>v Nugykanizsa, Tvlckyut 77. «z.
A világ legjobb cipőkrémje ___
zrínyi nyomdaipar 1
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T. I
NAGYKANIZSA, FÖUT 5. |
— Telefonszámok: 78. és 117. — S
@ Készit mindennemű nyomdai munkákat legszebb 1
@ és ízléses kivitelben - a legszolidabb árakon t)
G --g
g A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak §
rj lie yes elszámolása (24776-925. VI. N. M. Al. §
@ I. és II. minta), a fogyasztás; adófőkönyv és be- i
3 szedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, 0
9 községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart 0
@ Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a £
g „Zalai Közlöny" clmti politikai napilapra I
| = és a „Dunántuli Kulturá"-ra = g
NvOrr.dAÍrutr Aa l^nmmir...... L. n -T- .. . "--—-
1925
lájus^
Apróhirdetések
Ai aptéhtxdílía dija 10 aiólg SOO> K A . ■alndtn vatdxabb bitllt.4t ílt« u4 Ml iiin.v í4 « lal.k Mlndea lovibM ..4 dlla MO K /if^11\'
Eladó vendéglő szabadkézből |cl|e, btf.n dezésscl Ország ú. 23. Simon József ^
Móhéazoti kaptárak. mézpere«(A ,
olcsón eladó Pctóff-u. 46.
•— -_____ 1333
Eladó más vállalat miatt, teljeaen feL szerelve egy 8-as motorcséplő garnllun* I. rettdo gyártmány. A motor Varkhalovszij a cséplő pedig Drössler. — Tólh Testvértk-nél, Töllösl-malom u. p. Komárváros. i&j
Naponta friss fanylaH, jegeskáviT
reggeli- és ozsonnakávé kapható Makovlrzity cukrászdában. jj^J
Karcau éa finom lesz a bokája > Clarks-léle párizsi Uandea ,L* tettulníi gumllekercs használata által. Párja 150 «« korona. Láthatatlan a harisnya alatt. Kapható TeulíCh diogérlában, Nagykanizsán.
p.ey hold lucernás egész évi termése eladó. Bővebbet Józsel fóherceg-ut 85 a. 13%
133/1925. végrh. azám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évt LX. t.-c. 102. §-a érlelmében ezennel kflz-hírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1921. évi Pk. 3893. számú vég. zése következtében Dr. Balázs Ztlgmo<id Ügyvéd által képviselt Qulllner Alfréd és L nagykanizsai lakos javára 550 kgr. kukorica ára s |ár. erejéig 1924. évi auguszlus hó ?6 án foganatosított kielégítést végrehaJUi utján le- és fellllfoglall és 500.000 kor. be-csllll következő Ingóság, u. m.: Egy va»-tcngcIyU kocsi nyilvános árverésen eladatlk.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1924-lk évi V. Pk. 3893-számú vég. zése folytán 550 kgr. kukorica ára tőkekövetelés. t.\'3% váltódíj és eddig összesen 352 000 kor. bíróilag már megállapított költ. ségek erejéig, a netán fizetett Összeg le-onása mellett Nagykanizsán. Petőfi utca 1. sz. a. leendő megtartására 1925. évi május hó 15-ik napjónak délutáni 3 órája haláridőül klIUzcIIk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok u 1881. évi LX. l -t. 107. éa 108, § al értelmében készpénzfizetés melleit, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul li cl lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felQlfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t. c. 120. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1925. évi április hó 29. napján.
Haán Gyula s. k., klr. jblróságl végrehajtó.
Nyomatolt a /.nnyi Nyomdaipa, és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagvkanizsán. <Nyomdavez*a
Hétfőn korán reggel gazdag tartalommal jelenik meg a
(FÜRDŐÉLET ÉS SPORT)
Felelős szerkesztő: Kcmpclcn Béla
Szerkesztősége és kiadóhivatala Nagykanizsa :: Fóut 5. szám.
Előfizetési árak:
Negyedévre .... 25.000 K
Fél évre..... 50.000 K
Egész évre .... IOO.ÜÜO K
Hirdetési dijak:
egész oldal egyszeri hirdetése 450.000 fél „ 230.000
nejnred „ „ I20.000
nyolcad „ „ 65.000 tizenhatod „ „ 35^00
Hirdetéseknek többszöri feladása esetén árengedmény. A hirdetési dijaknak fele előre, fele pedig a hirdetés lejárta után fizetendő Apróhirdetés minden szó 500 K, 10 szóig 5000 K. — Az összeg Icvélbélycgekbcn is beküldheti
Ofenbeck Károly),

64. évfolyam, 104. szám
Nagykanizsa, 1925 május 10, vasárnap
Ara 2000 korana
ZALAI SQZLONT
POLITIKAI NAPILAP
Mjartautfrés t* kiadóhivatal PA-nt 5 InltfUbaji-Tatioa 78, nyomda 117. azia
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
E\'Mlaetíal ira: Ejj bóíi 30.0C0 I Hlíom tfira............. 90 000 >
MILYEN LEGYEN AZ UJ MAGYAR VALUTA?
A Bank of England elhatározta, hogy újból megkezdi az arany fizetéseket. Ezzel megszűnt az angol font s a dollár között eddig mutatkozott árfolyamkülönbözet s amaz aranyparitásra emelkedett.
A magyar pénzügyi politika sem térhet ki Immár valutánknak végleges rendezése elől. Ennek minden előfeltétele adva van, mert a Nemzeti Banknak hatalmas devizakészletei elegendő alapul szolgálnak a magyar valutareformnak keresztülvitelére.
Ma egyetlen egy állam sincs egész Európában, mely kibocsátott bankjegyeit arannyal kellőképen fedezni tudná. Ennek a körülménynek a magyarázata igen egyMera r Európában nincsenek elegendő aranykészletek, hiszen a világnak összes arany-mennyisége 45 százalékban az Egyesült-Államokban yan felhalmozva s a bankjegyek fedezete ma mindenütt, még Angliában is devizákkal történik.
Csak e tekintetben lehetnek elágazók » nézetek, hogy az uj magyar valuta aranyfrankra, aranykoronára, osztrák shillingre vagy angol shillingre való átmenettel történjék-e?
Vegyük sorra a lehetséges és kívánatos eshetőségeket.
Előre kell bocsátanunk, hogy e négy megoldási mód nemcsak négy különböző osztószámot jelent, hanem a gazdasági életre nézve is előnyökkel vagy hátrányokkal van összekötve.
A frankrendszerre való áttérés a Franciaországgal, Svájccal és Olaszországgal való kereske. delmi összeköttetésünket élénkítené. Az aranyfrank megfelelne 13.700 papirkoronának s valószínű, hogy más államok is rövidesen áttérnek majd erre a valutára.
Az osztrák shillingre való át térésnél az átszámítás technikája a 10.000 koronás osztószám miatt felelte egyszerű lenne, fellehető azonban, hogy ez a pénz-cgység az osztrákoknál sem végleges.
A régi aranykoronára való visszatérés 15.000 papírkorona mellett történnék.
Lássuk végre, hogy hogyan alakulna az átszámítás az angol shillingre való áttérés esetén?
Az angol shilling 17.300 pa-pirkoronával egyenlő. Amennyiben erre a pénzegységre térnénk át, az osztószám folytán meglehetősen közel jutnának az egyes cikkek árai a békebeli árakhoz, I a pénzérték stabilizáltsága tekintetében nagy előnyöket jelentene.
Ettől eltekintve, pénzünk és vele egész közgazdasági életünk szorosabb kapcsolatba kerülne az angol valutával s általa az angol pénzvilággal. Csak egyetlen egy dologban kellene önálló utakon járnunk: nem vehető át maga.a wámitásireadszer. mely
sokkal komplikáltabb, semhogy a gyakorlatba rövidesen átmenni tudjon.
Ami az uj pénzegység elnevezését illeti, e tekintetben nem sok hozzászólásnak van helye. Akár turulnak, akár koronának, akár pedig forintnak nevezzük az uj pénzegységet, ez a dolgok lényegén mit sem változtat. A kérdést csak abból a szempontból lehet elbírálni, hogy az átszámítás könnyüségét s a gazdasági érdekeket tekintve meiyik idegen pénzrendszer az, mely legtöbb haszonnal kecsegtet és leghamarább idegződík be az emberekbe.
Nekünk ugy tetszik, hogy e tekintetben első helyen az angol shilling áll, melynek átszámítási kulcsa eléggé egyszerű s hatalmas érdekkapcsolatot is jelentene gazdasági életünkre.------
A kisantant Magyarországhoz való viszonyát tárgyalja
A kisantant konferenciája Bukarestben — Az e!s8 ülés Bratianu elnöklete alatt — Mit tárgyal a konferencia A „megélénkült magyar irredentizmus" — Benes lehetetlenségnek tartja Ausztriának Németországhoz való csatlakozását
osztrák kérdés, amely fölegaz Ausztriával szomszédos Csehországot és Jugoszláviát érinti.
(Éjfélkor érkezeti.) lients a sajtó képviselői előtl elmondotta, hogy a kisantant jelenlegi szerveze ének ki-bővítésére nincsen sztlkség. Lengyelország a kisantanttal formális csatlakoz.^ nélkül is együtt működhetik. Lehetetlennek tartja azt, hogy Ausztria Németországhoz csatlakozzék.
(Lapzártakorérkezett). Benes, Nitl-csies, Bratinau és Duci ma megkezdték az Ausztria, Magyarország és Bulgáriához való viszonynak részletes megvitatását és holnap délelőtt folytatjík.
Bukarest, mijua 9
(Este érkezeit.) A kisantant külügyminiszterei ISrattanu elnöklete alatt ma délelőtt 10 órakor tartották első ülésüket.
(Este érkezeit.) Daca miniszter a sajtó képviselői elölt kijelentette, hogy a konferencián Oroszország elismeréséről nem lehet szó. A jelentékenyebb problémák a kővetkezők: 1. A bolgár helyzet. 2. Agcnli jegyzőkönyv. 3. A biztonsági kérdés. 4. A szovjet-propaganda. 5. Oroszország ujabb terjeszkedése a távol Keleten, fi. A magyar kérdés — a Magyarországon megélénkült irredenta törekvések kapcsán. 7. Az
A költségvetés a minisztertanács előtt
Budapest, május 9 Kedden délelőtt a nemzetgyűlés folytatni fogja a vál-.sztói jog általános vitáját, amelynek első szónoka Grieger Miklós lesz. .
A választójogi javaslattal kapcsolatban sokat foglalkoznak most politikai körökben az ajánlási ivekkel és szelvényekkel űzött visszaélések ügyével, mert gátat kívánnak vetni a további visszaéléseknek. Puky Endre a választójogi törvény javaslat előadója kijelentette, hogy a szelvény-rendszert általánosságban helyesnek tartja.
És ha a visszaélések lehetőségét sikerűi kiküszöbölni, akkor a szelvény-rendszer mindenképen előnyös.
A kormány tagjai egyébként minisztertanácsot tartottak, amelyen a szőnyegen levő ügyeken és időszerű kérdéseken kivül az 1925 26. évi költségvetést tárgyalták. A minisztertanács a tárcák közölt mutatkozó differenciákat intézte cl és néhány napon belül a jövő évi költségvetés végleges fotmái fog kapni, amit a kormány Smith Jeremiás főbiztos elé fog terjeszteni.
A költségvetéssel egyidejűleg a kormány indemnitási javaslatot is nyújt be és valószínűleg hat havi felhatalmazást fog kérni.
Politikai körökben hire járt, hogy a nemzetgyűlés még a nyár folyamán országgyűléssé alakul, azonban ez apokrifnek bizonyult, mivel a Bethlen-kormány a felsőházi törvényjavaslat tárgyalása után kétkamarássá alakítja a törvényhozást.
BELFÖLDI HÍREK
A miniszterelnök és belügyminiszter karcagi dlszpolgársága.
Május 17-én Karcagra várják gróf Bethlen István miniszterelnök és Rakovszky Iván belügyminisztert, akiket a város nemrégiben választott díszpolgáraivá és akik a díszpolgári oklevelet személyesen óhajtják átvenni. Az állomáson lezajló fogadtatás után délben fél 12 órakor díszközgyűlés lesz a városházán, ahova küldöttség hivja meg a magas vendégeket. A .közgyűlés után küldöttségeket fogad a miniszterelnök. A vendégek tiszteletére társasebéd lesz.
— A műegyetem uj rektora. A műegyetem lanác a tegnap tartotta tisztújító közgyűlését, melyen az idei rektor Darvas Imre lett.
A budapesti gyermeknap. A gyermeknap gyűjtése Budapesten igen szép eredménnyel folyik. Horthy Miklósné, a kormányzó felesége 100 millió koronát tett gróf Bethlen Istvánné urnájába.
Országos iparos nagy-gyűlés. Országos iparos nagy-gyülés lesz május 24-én. A közgyűlésen, meiyet a pailament előtt folytatnak le, az iparosság ezidőszerü kérdéseit tárgyalják le.
Arany János emléktáblájának leleplezése. Szombaton délelőtt fél 11 órakor leplezték le ünnepélyesen az Erkel-utca és Üllői-ut sarkán Arany János emléktábláját. Az Erkelutca 20. számú házban lakott ugyanis öt évig Arany János és a ház tulajdonosa Bóhm Béla, díszes emléktáblával jelölte meg most a házat. Az Ollói utat és az Erkel-utcát teljesen megtöltötte a nagy számban egybegyűlt közönség, amelynek soraiban az Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Petőfi Társaság, a Magyar Nemzeti Muzcum, aTádomány Eíyetem, a Nemzeti Színház, a Nagykőrösi Arany János Társaság, a soroksári Vörösmarty Körazlpar-müvészeti Társulat képviseltették migukat.
A Magyarhoni Földtani Társulat 75 éves jubileuma. A Magyarhoni Föld\'ani Társulat fennállásának 75 ik évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Üléstermében május hó 14-én, csütörtökön délután 5 órakor ünnepi ülést fog tariani.
ZALAI KÖ7IWV
Köztisztviselők nyaraltatása. A
Közalkalmazottak Országos Gazdasági Szövetkezete elhatározta, hogy ez év nyarán a köztisztviselők számára olcsó nyaraltatási akciót indít a Balaton vidékén, akár csoportoknak penzióban való elhelyezésével, akár pedig családoknak villa-lakásokban való elhelyezése utján. Tervez alkalmi kirándulásokat, egyszerűbb vagy legmagasabb igényeket is kielégítő ellátással és felügyelettel gyermekeket is helyez el penziószerü ellátásban. Felkéri ennélfogva a Szövetkezet tagjait, hogy amennyiben az olcsó nyaralás kedvezményét igénybe venni óhajtanák, tagsági igazolványuk felmutatása mellett a Közalkalmazottak Országos Gazdasági Szövetkezetének nyaraltatási kirendeltségénél (Aranykéz utca 2. félemelet) folyó hó 15-ig jelentkezni szíveskedjenek, ahol is részletes felvilágosítást nyelhetnek. Kéri a Szövetkezet tagj it, hogy lehetőleg a legsürgősebben jelentkezzenek, mert a nyaralás folyó hó 22-én kezdetét veszi és csak kötött számú hely áll rendelkezésre.
A Petőfi-Társaság - Jókaisorsjátékot rendez. A magyar kir. pénzügyminisztérium 35.493 925. sz. rendeletével megbízta a Pttőfi-Tár-saságot az ország szellemi integritásának megvédésére alkotandó hatalmas irodalmi alap megteremtése céljából egy Jókai-sorsjáték rendezésével. A művészi kivitelű sorjegyek Jókai kitűnően sikerült arcképének reprodukciójával ma kerültek forgalomba és a bankokban, tőzsdékben, valamint az összes elárusitóhelyekui kaphatók, darabonként 20.000 koronáért. A kitűnő játékterv szerint a főnyeremény szerencsés esetben 200 millió kor. é. stb. A sorsjegyeket a közönség, a nagy nemzeti célra, valamint az előnyös játéktervre való tekintettel, a legnagyobb szimpátiával fogadta.
Fischer- Colbrie dr. haldoklik. Kassáról jelentik: Fischer-Colbrie Ágost dr. kassai megyéspüspök agonizál. Minden percben tartanak a katasztrófa bekövetkezésétől.
KÜLFÖLDI HÍREK
Gyermekégetó uj szekta. Z>i-tomirban most kezdték meg egy Klamarcsuk nevtt vallásalapító ügyének tárgyalását. Klamarcuk Krisztusnak adja ki magát és szektája azt hiszi róla, hogy ő Szűz Mariától származik és hogy 1000 évig fog élni. A szekta alapilója most 70 évei. Kivílle még a bíróság elé került, mint vádlott Csimbaiuk titkár is, aki a szekta fanatizmusa „alapján 4 gyermekét elégette.
A kölni zóna kiürítése. Az angol követ a hritt kormány revében előterjesztést fog tenni, liogy a kölrii zóna kiürítését augusztus 15-én kezdjék meg, ha Németország teljesíti a jegyzékben felsorolandó leszerelési követeléseket.
Véres dráma a Burgszfnház előadásán. A Peer Gynt tegnapi elöadasán a bécsi Burgteaterben az egyik III. emeleti páholyban kél revolverlövés dördült el. Az odasiető rendőrök egy halottat és két súlyosan sebesültet t.,l3liak a földön, (nel-Ictlük pedig egy hölgyet kezében füstölgő revorverrel, aki kijelentette, hogy előre megfontolt szándékkal lőtte le a három emberi, két macze-don férfit és egy macedón nőt. Azt hiszik, hogy vagy vérbosszúról vagy politikai merényletről lesz szó, miután a tetíes nő bemondott adatai nem feleltek meg a valóságnak. És miközben a halottat és a két súlyos sebesültet a mentők kivitték a páholyból, a színen tovább folyt az előadás.
Letartóztatott emigráns-útlevél gyártó. A bécsi rendőrség tegnap belvárosi lakásán letartóztatta a magyar származású ,Wagy Bélát, aki egy utlevélhamisitó bandának volt a teje. Ntgy évek óta azzal foglalkozott, hogy a Bóesben élő „politikai menekültekének hamis útleveleket gyártolt és ugy lehetővé tette nekik az Amerikába való kivándorlást. Nagy lakásán rengeteg bélyegzőt és utlevélkönyvecskét találtak.
l&E málus 10.
Régi piarista iskolai drámák felújítása
Már a 17. században népszirüek voltak az iskolai drámák. A jezsuiták, pálosok piárV\'k iskolai drámái külön feivtttcl érdemelnek a magyar irodalom-történetében. A 18. század iskolai drámái közölt legnevezetesebbek a piarista iskolák színjátékai. Dugonics András és Simat Kristóf, ki 160 évvel ezelőtt Nagykanizsán is tanított, már nemcsak az iskolának irnak drámákat, hanem a világi színpadnak is.
E kit jeles piaristának egy egydrámá-ját dolgozta át alk .Imazta színre már régebben Német Károly piarista kormánytanácsos és adatia elő Kecskeméten, majd Budapesten a piarista gimnázium tanulóival. Dugonicsnak, a magyar regényírás atyjának, az első magyar mennyiségtan megiró-jának, a neves költőnek és drámailónak egyik iskolai vígjátékát, a Tárllázit már azóta is előadták a szegedi piarista gimnázium tinálói. Ezt a vigjttékot fogja a nagykanizsai piarista reálgimnázium most felújítani, nemcsak azért, hogy a szülőknek és az érdeklődőknek kellemes szórakozást nyuj\'son, hanem azért is, hogy az ifjúságnak bemutassa diákőscik kedvenc darabját, melyről már csak a magyar irodalomlöilé-netből tudták, hogy létezik. Német Károly arról is gondoskodott, liogy az előadásokat korhű Öltözetekben adják elő a szereplők. Ezek a f, s.ői ruhák a kecskeméti piarista gimnázium tulajdonai.
A középiskolákban ma is szívesen adnak elő színdarabokat. Ilyen előadásra nagyon beváltak e regi iskolai drámák, melyeknek zamatos nyelvéből megtanulhatja a mai kor magyarja azt, ami a jelenkor sok irodalmi termékéből hiányzik: a tőről szakadt magyaros beszédet. S ha igaz, liogy nyelvében él a nemzet, keresnünk is kell az alkalmat a régi zengésű szép magyar beszéd felújítására.
Vagyonmentővásár
Nagy az érdeklődés az aukció Iránt
NagykanlJii, nujw 3
A „Zalai Közlöt,y tegnapi számSban bejelenlett vagyonmentővásár és képaukció iráni a város lakosságának minden rétegében a legnagyobb érdeklődés mutatkozik. Már ma többen érdeklődtek ugy telefonon, mint személyesen a vásár részletei iránt, bár közleményünkben minden vonatkozó tudnivalót részletesen megírtunk, A máris megnyilvánuló előjelek után Ítélve a vásár s az aukció gazdagnak ígérkezik.
Az eladásra szánt tárgyakat hétfőn délelőtt 10-12 és délután 3—7 óra közöli egy bizottság veszi át, mely azokról elismervényt állit ki.
A közönség érdekét véljük előmozdítani, mikor ugy a va-gyontnenlővásarra, mint a vele kapcsolatos képaukcióra ismételten felhívjuk a figyelmet.
L, .^11, 11 , I J\'» ^ ,".
A Kohn L. Lajos cég kényszeregyezségi tárgyalása
A Kohn L. Lajos nagykanizsai divat-kereskedő kényszeregyezségi ügyében többszöri elhalasztás után végre tegnap délelőtt sikerült megtartani a kény szeregyezségi tárgyalást a törvényszéken, mely egyezségi tárgyalásra a cég hitelezői vagy azok képviselői mind megjelentek.
A cég passzívái egymUliárdötvenU-millió koronára ragnak, evvel szemben az aktívák a mai állas után Vörülbelűl háromszázhatvanhét millió koronára tehetők. A cég hitelezőinek száma 102. Kohn L. Lajos (<Kormos L.) a bi-
A puszta vadrózsája
Irta: kőzépgulácsl Péczely László (2)
— Ha a szemedbe nézhetek. Évi — válaszolta Bandi, — ugy lelkednek imádságos tükréből ezt is kiolvasom.
Évi e beszédre elpirult s éjbarna szemeit a földre sütötte. Istók bácsi pedig félfüllel meghallva, odavetette:
— Okosabb dologról legyen szó köztetek, mert nyálas szájatokba még nem illik az ilyen beszéd. Majd ha öregebbek lesztek és már ti kenyeret kerestek. — llyformán csak akkor beszélhettek. Eridj Bandi s kerítsd ki a gulyát, mert betört a nádasba.
Ez alatt Évi becsomagolta a kosárba a megmaradt elemózsiát s nótószóval visszaindult a pusztába.
Igy ment ez évről évre. — Ez alatt Árva Bandi, a pásztor fitt, hatalmas szál legénnyé lett. Éviké pedig gyönyörű hajadonná vált s mindenki a puszta vadrózsájának hívta.
Én és Bandi között pedig a gyermekvonzalom lassan-lassan igaz szerelemmé szövődött.
De szép is volt ez az Évi, ha vasár- és ünnepnapokon kiöltözködött Bogárszeme, fekete haja, barnapiros arca, jól megtermett, karcsú alakja olyan volt, mint a fakadó hajnal árnyékában a harmattól ittas piros rózsa. Bandi pedig legénytársai közül ugy vált ki, mint erdőből
a sudár jegenyifa E mellett szép is, meg jó is volt.
Beszélték is áin a pusztába, hogy a két árvát a jó Isten te egymásnak szánta. — Sót titkon Évi és Bandi is ezt gondolta.
Búcsúra készülnek a hídvégi pusztán. Van is ám minden portán sürgés-forgás. Ilyenkor a bútorokat az udvarra rakják és a szobát kimeszelik s aztán sütnek főznek, mert ritka család, ahova c napon nem jönne vendég A szárnyasok tömegét. emitt megint kis malacot, sót süldőt is ölnek le. A teknők közül pedig nagy tere-tere közt a ruhát szapora kezek mossák. A leányok legszebb ruháikat veszik elő s a tükör előtt titokban, a cifrálkodás járja. \\
A bucsu elönapja van. Evike hó-fehír alsószoknyája, rózsaszín ruhája, rámás kis csizmája, a nagy napra az ágyra kiterítve .elő vau készítve. — Most már csak a keblére tűzendő virág hiányzik:
Végre elérkezett a várva-várt bucsu napja. Ép, kora hajnalban, a közel levő Zala folyó partján, mocsári nc-felejiset szedni, indult cl. Amint a méhház mellett elhaladt, ott Bandival találkozott.
— Hová mégysz ily korán? — szólítja meg Bandi a leányi.
— Nefolejtset megyek szedni, mert ez fog illeni legjobban a rózsaszín ruhámhoz.
— Nem adnál-e .kalapom mellé nékem is belőle? — kérdi a legény.
— S/iveöcn ad\'.ik Bandi, ha a virágod meg is becsülöd.
Ezzel tovább ballagott a keskeny virágos réten át a Zala parijához vezető ösvényen.
Temérdek ncfcleits nyílt itt a parton a folyó vize fölé hajolva. Évi egy ilyen víz fölé hajló csoportból akart szedni. Árva Bánd- pedig szivére hallgatva lassan bmdukolva a leány után a folyó felé tartott. Sikoltást hallóit. Rosszat sejtve a vízhez rohant. Éviké egyensúlyt veszte s fuldokolva ekkor már a habokban küzkövlöli. Bandi a megáradt s örvénylő vízbe vetette magát s nagy küzdelem után kimentette.
Midőn a halálfélelemtől Évi magához tért, Bandihoz »gy szólott:
— Nélküled elvesztem volna, azért ezt a mcgmcn\'ett A&etet, ha Te is ugy akar d, tovabbra néked szentelem 1 .....
Vi/.:s ruhij\'ban legény a lányt keblére 01el:e és a fogadalmat forró csókkal meg is p.csételie. Ez eskütétel t3nuja volt a folyó két pattját Övező nefelejts virág és a légben fölöttü elröpült szélkiáltó madár.
A bucsu hangulatát Évinek ez a szerencsés megmentése még csak fokozta. A puszta vadrózsája és Árva Bandi, bár a hajnal pirkadni kezdett, a csárdást együtt még szaporán járta.
De a dolog parancsol. A napi munkához kellett mindenkinek látni. Bandi is levetette ünneplő ruháját és aztán kihajtotta a legelőre a gulyát. Gondolata azonban Évinél rekedt s alig várta, hogy Évi délben kihozza szokás szerint az ebédet.
Közben az idő haladt. Árva Bandi katonasor alá került. Be is sorozták •a 11 es huszárokhoz.
Mire ősszel a szóllő gerezdje megérett és a szomszédos hfgyek levétől hangos lett a táj. Bindi bucsut vett a pusztától és Évikétől. Szombathelyre került. Sóhaját és üzenetét a szellő szárnyára bízta, hogy vigyék cl azt a hidvégi pusztára.
Bucsuzása Évitől nyilt és igaz voll
— Én elveszlek feleségül Évi, na az Isten h3za segit.
— Én pedig megvárlak és hozzád megyek B:»ndi, ha a szived a "g1 rftarad.
E fogadalom ulán a legény kocsira ült.
Hárman mentek el a pusztából. A kocsi az ország útra fordult. tv> utánuk nézett és amikor a Zala hídjához értek, Bmdi szép, férhas hangján felcsendült az a dal, amelyik ugy illett mindkettőjük életéhez.
Bura - bura — bubánatra születtem,
Nem iRazi anya r.evelt föl engem.
Mostoha volt, — mostoha a világ is.
Száraz földön elhervad a virág i*.
<Fotyt. kov.)
ZALA\'. KÖZLÖNY
rí5je elölt 40 százalékot ajánlott fel hitelezőinek kit kezes beállítási-\' \\ _ íj pedig Koréin Miksa zala-szenlgróli és Frank M-mó nagykanizsai kereskedők - mely 40 szá-zaiékol kilenc ^v. egymásután következő arányos részletekben köte-Iczte magát megfizetni.
A hitelezők rövid tanácskozása után megejtették a szavazSst, melynek eredményét a törvényszék fogia megállapítani, vájjon elfogadták-e az egvezséget vagy sem.
A törvényszék határozatát míg ebben a hónapban lógja meghozni.
A rendőrség müvész-estélye
Fényesen sikerült mövészestélyl rendezett tegnap este a nagykanizsai államrendőrség kapitányságának támogatásával az államrendőrség de-tektiv-lestttlelének segélyegyesülcle a Polgári Egylet nagytermében. A termet csaknem szintiltig előkelő közönség töltötte meg, melynek soraiban ott voltak társadalmi ételünknek minden szSmotlcvö tényezői.
M iga a müvészcstélynek programja kitűnően volt egybeállítva. Minden száma művészi értékű volt, akár a szőlő közreműködőkéi, akár pedig az együtteseket tekintsük. Az énekszámokat kedves és vig páros jelenetek és kisebb színdarabok váltulták fel, melyeknek mindegyike csak ugy sziporkázott a humortól és szellemességtől.
A magánszámok közlll különösen ki kell emelnünk Komlóssy Emmának mély érzéssel és néhol leheletszerű finomsággal cigányzene mellett előadott magyar dalait. Teleki Ilonkának bravúros technikával !lde hangon énekelt operarészleleit, Abonyl Mariannának néhány nagyon szépen előadott énekszámait, Tóth Bélának meleg tónusu énckelőadását a színpadon végtelenül ügyesen nioz gotl és otthonos Labinszky gyerme kek különböző számait s Békést Antal, Kalina Ilonka és Körösi Endre szereplését.
A műsor gondos összeállítása s a rendezés kifogástalan gördülékeny sége Simon Qéza rcndörfőtanácsos nak a jótékony ügy iránti lelkesedését és szakavatottságát dicsérik.
A müvészestélyt a Polgári\' EgyL. éttermiben társasvacsora követte, mely a legvidámabb hangulatban kora reggeli órákig tartott
is csak a mai gazdasági viszonyikra ........I). \' \' " \'
Nagykanizsa, mijus 9
Nagykanizsa város lüzrendészcti szabályrendeletét nemrégiben küldték fel a belügyminisztériumba jóváhagyás végett. A szabályrendelet, miután egy-két kívánt módosítást elvégeztek rajla, Jóváhagyása után a közeljövőben már jogerőre is emelkedik.
A szabályrendelet szerint lüzrendészcti hatóság első fokon a városi tanács, másodfokon a közigazgalási bizottság, harmadfokon a belügyminiszter. A lüzrendészcti költségek a város terheit^képezik.
A tanács köteles megtenni minden tűzbiztonsági preventív intézkedést. Veszély esetén, Ita kell, karhatalom\' mai is intézkedhetik.
Minden tűzveszélyes építkezés tilos. A szabályrendelet jogerőre emelkedése után szalmás, nádas, kátrány-lemezes, zsindelyes háztetők javítását nem tűzbiztos anyagokkal csak abban az esetben engedélyezik (ezt
váló tekintettel), ha a fennlévő te délanyag 50 százalékánál többre a javítás nem terjed. Ezekről az cn-gtdilyekiól a tűzoltó parancsnok köteles nyilvántartást vezetni.
Kiterjed a szabályiendelet gyúlékony, lobbanó anyagokra, villamossági berendezésekre is.
Szénát, szalmát, rőzsét, petróleumot, benzint stb. udvaron, konyha-ajtók közelében v?.g/ padláson tartani; tüzelőfdt kályhában, kál>ha le-tején. kaminban, kürtőn szárítani tilos; hamut csak vízzel leöntve s arra szánt biztos helyre szabad kiönteni.
Gyufái zsebben szabadon vagy papírban hordani tilos. Nem szabad nádas, szalmás házak közelében dohányozni; meg nem gyuladt gyufái, cigarettavéget nyílt helyeken eldobálni. Még gyufát sem hordhatnak magukkal olyanok, kik szalmával vagy egyéb gyúlékony anyaggal bánnak. Istátóba, padlásra csak tűzbiztos lámpával lehet menni. Szalmás házak közelében, szomszédságában nyáron, szeles időben mosni, parazsat nyitott lapálon hordani nem szabad, sem vasalóban nyili helyen szenei izzítani. Sertéspcrzselés csak erre engedélyezett helyen történhetik.
Nyomtatni, csépelni, kazlakat szabadon elhelyezni a városban csak a tanács engedélyével szabad. Kazlak belterületen legalább 50 méterre álllfandók fel a legközelebbi ép Mettől, utcákétitéitől, a kazal tue lelt azonban ezesetben is vizet kell tartani. Cséplőgépet a városban felállítani nem szabad. Asztagokat, kazlakat országútoktól legalább 50 méterre kell állítani.
Gyermekeket, elmebetegeket felügyelet nélkiil, bezárva hagyni, tűzveszélyes játszadozást megengedni vagy lehetővé tenni, ismeretlen vidékieknek istállókban, csűrökben szállási 3dni tilos.
Faraktár csak városon kivül állit-ható fel telepengedéllyel.
Udvarokon a házaktól legalább I mélerre legfeljebb 12 ms tűzifát vagy 4 m magas, 8 m széles és hosszú mutikafál leltei lartani. Ennél nagyobb készletet a falaktól 30 méternyire kell rakni s akkor is kell hozzá a városi tanács engedélye.
Minden tűzhellyel bíró házat a szabályrendelet életbelépte után 3 hőli3p alatt tűzbiztos kéménnyel kell ellátni.
A háztulajdonos köteles 2 olló-vedrei, zári kézilámpái, vasvillát, vaslapátot, legalább •/ méteres szikracsapó oltó-pemctet, a ház ereszén felill érő erős létrát, minden 20 mé térré egy lelőlélrát. I h<k\'olitcres tiszta vízzel tele hordói állandóan könnyen hozzáférhető helyen készenlétben tartani. Mindezeket a szabályrendelet jogerőre emelkedésétől 2 hónap alatt kell beszerezni. Tető-létra, villa és pemet csak nád, szalma és fazsindel tetejű házaknál kell, hordót pedig azok, kiknek v! -vezetékük, kuljuk nincsen.
Minden tavasszal a városi tinács
köteles a tüzoltóparancsiwksággal. egyeumb-n tüzrendészeli szemlét lartani. Ekkor ellenőrzik a házi tűzbiztonsági felszereléseket, azok jókar-ban voltál, kémények, tűzhelyek stb. tisztántartását. A hiányokat jegyzőkönyvbe foglalják s jelenük a városi tanácshoz.
Tűzoltási célokra minden vízvezeték, kut és viz felhasználható.
intézkedik azulán a szabályrendelet a tűzoltóság jogairól és kötelességeiről.
Nagy hidegben kiütött tűzvész alkalmával a nem veszélyeztetett szomszédok kötelesek a fecskendők részére melegvizet előállítani.
Akik a tűzoltósághoz nem is tartoznak, felszólításra kötelesek a szerelésben és szivattyunyomásban mentésben segédkezni. Aki ilyenkor ruhájában véletlen baleset folytán kiirt szenved, a lehetőség szerint kárpótlásra tarthat igényt.
A tűz oltása után a rendőrség a közeli házakból figyelő őrséget rendel ki, ha az szükségesnek látszik. Az ilyen rendelkezések a kirendeltek eng -delmeskedni tartoznak.
A szabályrendeletben foglallak megszegése kihágást képez.
Ezek Nagykanizsa város tűzrendészed szabályrendeletének főbb pontja köziil azok, melyek a nagyközönség érdeklődésére tarthatnak számot s melyeknek szem elölt tartása a város minden polgárának egyformán nem csak kötelessége, hanem saját érdeke is.
A katonatemetőért
Nagykanizsa, mvjis 9
Malek László dr. régebben jegyzett sirkö-adományál 51.50/) koronával a kivitelezésre kerüli sírkövek árának teljes összegére, 121.500 koronára egészítette ki.
Midőn ezl a nemeslelkil adomány! nyugtázzuk, egyúttal nem szűnünk meg kérni minden régebbi adományozónkat, szíveskedjenek hasonlóképen kiegészíteni a befizetett összegeket. Nagy, az egész társadalmai terhelő kötelesség teljesítését mozdítja elő minden adomány s a szórakozásból, esetleg egyéb dó-irányzott, de nélkülözheti kiadásoktól megvont ez az összeg bőven meghozza kamatát abban az erkölcsi önelégülésben, mint a teljesített kötelesség érzete idéz fel bennünk.
Az elvérzett, a drága magyar anyafűidben porladozó katonák emlékével szemben egyformán vagyunk adósok valamennyien.\'Ennek az adósságnak mérlegén az egyik serpenyőben egy elveszített élet, tengernyi szenvedés, vér és könny, — a másik serpenyőben a megmaradónak által egy egy sírkő felállításával hozott anyagi ál dozat foglal helyet.
Minden jóérzésű magyar em ber maga döntse el, nagy ál dozalol jelent-e egy sírkővel leróni mindeme tartozást.
Berzeviczy hathatós fellépése a kisebbségi bizottságban. Az
Interparlamentáris Unió kisebbségi és végrehajtó-bizottsága, valamint főtanácsa ülést tartott, amelyen a magyar csoport képviseletében Berzeviczy Albert jelent meg. A konferen cián, amely több Magyarországot érdeklő kérdéssel foglalkozott, Berzeviczy Albert több ízben felszólalt és lialhatós fellépésének köszönhető, hogy a kisebbségi kérdésben magyar szempontból előnyös határozatokat fogadtak el. Minthogy Berzevicz A] bert a napokban hosszabb tarfózkű dásra Olaszországba utazik — i. legközelebbi Interparlamentáris csoportülést csak junius elején fogják lartani, amikor Berzeviczy Albert részletesen beszámol a párisi tanácskozásról.
Utazási könnyítések a fürdőidényre
Nagykanizsa, május 9 Az egyre jobban nyár felé forduló idő immár elhozta a nyaralási gondokat is a magyar társadalom napjai közé. Ilyenkor mindenki terveket szö már egy-két heti vagy hosszabb szabadságának eltöltésére, gyógykezeltetésére, üdülésére, egy évi munka lcipitienésérc, utazásokra, látogatásokra vonatkozólag.
A megcsonkított Magyarországon, épen szűkre szabott határaink következtében sokan keresik a nyaralási lehelőségeket ezeken a határokon lul. elszakított területeken, régi jó-ba-á:oknál, rokonoknál, megszokott fürdőhelyeken — és még többen a szó szoros értelmében vett külföldön.
A nyári fürdőélet intenzivebbé tí-tclére minden állam igyekszik megkönnyíteni az ilyen célra történő ki-és beutazást. Ez irányban az utóbbi évek mindegyike hozott valami kis könnyítést s már az idén is több-fviöl útlevél és vizumbcszerzési s ellenőrzési kedvezményekről értesülünk. Az osztrák területté lett fürdőinkbe kívánkozó közönség legkönnyebben szerezheti be a határon való átutazáshoz szükséges iratokat. Az útlevélbe beragasztandó vizum-bolyeget ugy Budapesten, mint a vidéki kereskedelmi és iparkamarákban, igy Sopronban, Győrben, Szombathelyen, Pécsed, Székesfehérvárott stb. be lehet szerezni. Ezeknek a kamaráknak ugyanis felhatalmazásuk van a vízum-bélyegek árusítására és lebélyegzésére is. A vasúti közlekedés Ausztriában nem okoz gondot a nyaralóknak.
Ugyanezt a példái igyekeznek követni \' a többi szomszédok is, elsősorban Csehország, melynek van any-nyi üzleti érzéke, hogy szívesen látja vendégül a magyart a volt magyar fürdőkben, mikor az cserébe a pénzét hagyja ott Ok még nem hozták ugyan be a vizuin-bélyeget, dc a vizum-blankeltát már kiadják mindenkinek, azt otthon kitöltik, beküldik s aznap vagy másnap 77.000 magyar koronáért, mit közalkalmazottnak vagy szegénységi bizonyítványra el is engednek, rendelkezésre áll. A cseh vasuli fürdő-kedvezmény 33% ugy az oda, valamint a visszautaz.\'snál. A fürdővonatokat és azok csatlakozását megszaporították s lá-togatoltabb fürdőket egyes vonatokhoz végállomásnak rendezték bc.
Az Erdélybe utazók részére adandó kedvezmények ügye még nincs pontosan körvonalazva. Annyi máris köztudomásúvá váll, hogy ilyenféle intézkedésekre a román kormány is készülődik, ha másérl nem, már csak azért is, hogy ne maradjon cl üzleti előzékenységben a többi magyar földel bitorlóktól. A román követség máris előterjesztést tett kormányának hogy ök is szüntessék meg a még fennálló körülményes és nagyon is nehézkes vizum-szerzési eljárást és a kinntarfózkodás ellenőrzésének tulhajtásait, hanem ezek helyett igyekezzék Románia is utazási és fürdő-kedvezményeket biztosítani. Az előterjesztés elintézése is már csak napok kérdése.
Itthoni, csonka hazánk ügyeit intéző körök vájjon miért nem ellensúlyozzák a szomszéd államok csalogató fürdő-kedvezményeit idehaza is hasonlókkal ? Vájjon nem ez lenne-e az első lépés — minthogy külföldön is az — a magyar fürdőélet fellendítésére s ezzel a magyar nemzeti vagyon külföldre hordása helyeit annak itthon való —-■>»\'«■»
ZALAI KÖZLÖNY
1925
NAPI HÍREK
napirend
Május 10, vasárnap
Római katolikus: Cantate Protestáns: Armla. Uuelitt: Ipír Ikí 16.
Nap kel reggel 4 óla 3» perckor, nyűg-ulk délután 7 óra 23 perckor.
A Meteorológia Intézet jelenléte sze-dnt villózván íelhós. enyhe ld<J várható. Helyi zivatarok nincsenek kUirva.
Képkiállítás (vásár) a Kaszinó nagytermében. nyitva reggel 10 úrétól cale 8 óráig. __
Május II, hétfő
Római katolikus: Mamert. Proteitám: Mamert Izraelita: Ijar l.ú 17.
Nap kel reggel 4 íJra » perekor, nyűg-ulk (Miután ? tfi 25 petekor.
Megyegyülés \'alaegerurgen délelótt 10 órakor.
Itt a nyár
X Ma köszöntött bca nyár! Hivatalosan még ugyan nem, de annál inkább — gyakorlatban. Meleg \\*in. Az emberek, különösen a hölgyek, már nyári ruhákban járnak. Síinek tobzóitáui. szűk ruhák ko\\xjr.dása, gyermekek kacagása... ez az utca képe.
A kávéházak előtt vigan zöldet a hagyományos oleander, muskátlik virítanak, uj bútoruk feszítenek, várva a kávézó társaságokat.
A cigányzene hallatszik. Mélabús szerelmi \'nóták ilnnepltk a májust a szép szerelmes hónapot. Az emberek már késő este sétálnak, élvezik a friss le végit és a sétatér hívogató padjai tele vannak boldog párokkal..,
Mégis csak szép uz életi S oz embereknek olyan kevés kell uh hoz, hogy boldogok tegyenek.
Egy kis napsugár, egy kis meleg, amely a természetet egy nap alatt átváltoztatja, egyszeriben szinte átalakítja az embereket is. Pár nappal ezelőtt n,ég fáztunk, fűtöttünk, szidtuk az esőt is amikor az orkán dühöngött, azt hittük, már csak a világ vége következik.
Most pedig, hogy ez a drága Nap megmelegítette az öreg földgolyóbist, most mindenki jókedvűen iparkodik az utcára, sütteti magát a N- ppal s gyönyörködik a rohanó emberáradatban.
lövünk-megyünk... Egy ház ablaka tele van orgonavirággal. Talán furcsa is, .hogy ez Jel tűnik. Talán azért, mert Nagykanizsán kevés virágot látni az abk kokban. A közöny e szegénysége e az oka, vagy nincs idejük az embereknek llyesmhel is foglalkozni ? Pedig háború előtt nagyban dívott a virágkultusz s be szépek Is voltak a földszintes házak és a nagy paloták virágos, muskátlis ablakai I
Ez talán eszünkbe juttatná a régi jobb időkel is, amelyek hogy visszatérjenek, nemcsak a sorstól, hanem tőlünk is függ.
Tegyük mi magunk széppé, virágossá az életünket, elégedjünk meg egyelőre egy kis muskátlival és higy-jük, hogy kivirul még nekünk a szabadság rózsafája is. //. C.
— Adományok az irgalmas nővérek kriptájára. Nóvák János csapii földbirtokos 500000 és neje. Nóvák Jánosné 500.000 koronát adományoztak a nagykanizsai irgalmas nővérek kriptájának felépítésére.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Május 13: SteiaharJt-ctíe a PWgán Egylet nagytermében.
Május 14: SUinhatdt-ftt a Polgári Egylet nagytermében.
Május 16: A kegyesrendi reálgimnázium szinielóadása aj intézet tornatermében este fél 9 órakor.
Májú* 17: A kegyesrendl reálgimnázium wlnielAadása az intézet tornatermében este fél órakor.
MAjus 21: A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór Zrínyi ünnepélye.
Májút 30: A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői elóadása.
Május 31: A Transdanubia Sport Egye-sflltt_mükrdvelói <lóadá<a.
junlui I: Az Iparosdalárda sétatéri mu-lat<aga.
Június 6: A Nagykanizsai Keresztény jótékony Nóegylet ballett-eKVulAsa a Polgári Egyletben.
Június 7: A Nagykanizsai Kero/lény jótékony Nóegylet ballett-eióadAsa a Polgári Egyletben.
— A fclsötcmplom búcsúja. A
felsőtemplomban szombaton, május 16 án. védőszentjének : Nepomuki szent Jánosnak ünnepén az íslejl-tiszteletek sorrendje a következő: 7, fél 8. 8 órakor csendes misék, 9 órakor énrkes nagyinisc. Este 7 órakor szentbeszéd, mondja Molnár Kálinin kcgyesrendi t.nár, utána könyörgés és ereklye csókolás.
— Rokkantfizetés. A közgyáml hivatal héifón fizeti ki a hadirokkantak, kedden a hadiözvegyek, szerdán a hadiárvák április havi illetményeit. A kifizetés a délelőtti hivatalos órák alatt tönénik.
— Adományok a fclsötcmplom harangjaira. 0/v. S\'.rközy Kál-mánné 300000, Ncptakarékpénztár 2CO.COO, Szofcoly L*j>s *s neje. P. J. 100-100000, Persits Katalin, r.zv. Kováts Uvánué 50-50.000. T. Fi. 35.000, D .miin József 20 000 koronát. Templomi felszerelésre: Pcrsits Katalin és P. J. 50-50000 koronát adományoztak
— Iskolai ünnepély. A helybeli II körzeti (Rnzgonyi-ulcai) áll. elemi népiskola tattulóiJjusága ma vasárnap délelőtt 10 órakor az intézet tornatermében változatos programinál anya-, csecsemő- és nemzetvédelmi iskolai ünnepélyt tart. melyre a tanítótestület a szülőket és tanügy-barátok it ezúton mrghívja. Belépődíj nincsen, azonban önkéntes adományok a nemes célra hálás köszönettel fogadtatnak.
— Szolgabíró választás. Igen élénknek igéikczik a hétfői megye-gyűlés. Különös érdeklődést ad a közgyűlésnek a szolgabírói állás betöltése, amely állasra a három pályázó közül minden valószínűség szerint Hertelendy Ferenc Ib. szolgabíró kerül ki győztesen. Ebből az alkalomból Nagykanizsáról hétfőn reggel 7 óra 40 perckor különv nal indul Zalaegerszegre. Hertelendy Ferenc a pályázók közül legrégihb idó óta szolgálja a közigazgatást s eltekintve képességeitől, a méltányosság is az ő megválasztása mellett kell, hogy döntsön.
— Vakok összeírása. Mindazok, kiknek 5 tői 35 éves korig terjedő vak gyermekeik vagy hozzátartozóik vannak, május 20 ig jelentkezzenek összeírás végett a városi törzskönyv-vezetőnél (Városháza, II. emelet, 31 ajtó). Az összeírásra az iskolák igazgatóit is felhívták.
— A rendőrség kihágás! osztályáról. A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágás! osztályának vezetője Milei Ferencet a nyill utcán történt köxrendháboritó viselkedéséért
250 000, Mutzer Lászlót, mert sebes haj\'ásért beidézve nem jelent meg a tárgyaláson, 500000, Pronegg Mátyás és Pillzi Aldordi Medardo olasz állampolgárokat jelentkezés elmulasztásáért 300 -300000, Sparapan Italo olaiz állampolgárt lejárt vízummal való határátlépésért 100.000, Bernfl Am.idco olasz honost jelentkezés elmulasztásáért 100000. Weisz Márton osztrák állampolgárt vízum nélküli határátlépésért 100.000 korona pénzbirságra Ítélte.
— Anyakönyvi hirck. Nagykanizsán 9 gyermek született, ezek közül 7 liu és 2 leány: Halász Imre cipész segédnek fia, Szertics Kálmán sörgyári éjjeli őrnek fia, Muszil Ferenc fodrásznak fia. Parti István napszámosnak fia, Vositz Antal szobafestő-segédnek fia, Mihalics Sándor napszámosnak leánya, Nyiry Jenő állampénzlári főtisztnek fia. Scrőf János téglagyári munkásnak fia. Mesterházi Jenő főmolnárnak Iránya. - Házasságot kötött .1 pár: Breyer Imre nyug. m. kir. főhadnagy Anni Juliannával, Buzek Zsigmond géplakatos segéd Hcllinger Máriával, Csetc József posta tisztviselő Hild Franciskával. — Elhaltak öten: Türk Gyula sütőmester 45 éves, agylágyulás; Vidovics József földműves. Ma-gyár Imre 5 hónapos, bélhurul; Balog József földműves 43 éves, merevgötes; Széphegyi Juliánná cseléd 29 éves, szívbillentyű baj; Faics Mária 18 éves, lüdő.ész.
— Himlőoltás. Kiskanizsán ma délután 2 órakor a templomtéri elemi iskolábm, Nagykanizsán ugyanebben az időben a Rozgonyi utcai elemi iskolában tartják meg a mull vasárnapi kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt himlőoltást, melyre minden himlőoltásra köteles gyermeket 100 ezer koronáig terjedhető pénzbírság terhe mellett el kell vinni.
— A rendőrségi évkönyv előfizetői közül azok, kik előfizetéseiket dr. Székely Andornál eszközölték, nyugtáikk.il hélfön a nagykanizsai rendőrség bünügyi osztályánál jelentkezni szíveskedjenek.
— Hattyulovag. A Transdanubia Sportegylet műkedvelő gárdája május 30 án és juuius l-én adja elő a Polgári Egylet színpadán saját zenekarával a Hattyulovag című három-felvonásos operettet. Az előkészületek, szöveg és zenekari próbák nagyban folynak. Jegyeket az Ehrenstein divatüzlctben lehet előjegyezni.
— Somogymegyei Iparegyesületi Szövetség. Julius 7-én nagyszabású iparos nap lesz Kaposváron. Ekkor történik meg a Somogymcgyei Ipvegyesületi Szövetség megalakulása. Erre a napra az Iparosok Országos Szövetségének kiküldöttei Kaposvárra érkeznek és tájékoztatják a somogyi iparosokat az erre összehívott értekezleten.
— Orvosi hlr. Dr. Ney Hugó orvos (Fó-ut 23.) 2 heti szabadságra utazott. Rendeléseit folyó hó 25 én újból megkezdi.
— Uj plébános. A Kalocsai Alajos halálával megüresedett incédi plébániát Parits pörgölényi plébánossal töltötték be.
májusjfr
BERETVÁS PASZTILLA
a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
— A polal IBIdmOvcs-lllnu, kultur-munkája. A Letenye mellől kis Pola község földműves ifiutS és iparossága a falu kullurálij éff! lének emelésére nagyarányú é, <1. cséreles munkál feji ki. Már márriui idusát is sxép ünnepséggel oitft meg, mikor a Krajcsi igazgaló-Uniia vezetésével alakull férfikaruk sztbö-nél szebb irredenta dalokat adoo elő. Ugyanebből a társadalmi o« tályból alakult műkedvelő gárda húsvétvasárnap és húsvéthétfőn, V|. laminl fehérvasárnapon előadta t .Gyimest vadvirágot- eimű népszin. művet olyan alakításokkal, melytk megálltak volna helyűket bármely városi műkedvelő színpadon is Az előadások 2 millió koronát kiint tiszta jövedelmét a lervbevett sági könyvtár céljaira fordítják.
— Hősök emlékünnepe Kaposváron. Kaposváron pünkösd vatlr-napján lesz a hősök emlékünnepélye.
— Negyvennégyei emlékünnep. Kaposvárott a 44. bajtársi szövetség elhatározta, hogy méltó emlékművet fognak felállítani. A gyűjtések még folynak, minthogy a szükséges Oíz-szeg még nincs együtt. Elhatározták továbbá, hogy az ezred hősi emlékeit könyvalakban is megörökítik.
— A vármegyei tiszti nyug-dljválaszlmány és a jegyzői nyug-di)választmánv a törvényhatósági bizottság hétlói közgyűlése elé kerülő nyugdíjügyek előkészítése céljából tegnap délelőtt Bödy Zoltán alispán hivatalos helyiségében ülést tanolt.
— A Kaposvári postapalota
vízvezeték, központi gőzfűtés és vil-lanyvilágítási munkálataira 47 pályázat érkezett a budapesti postaigaz-gatósághoz. Az ajánlatokat leglup bontották lel.
— A hévízi postahivatal távit-dával és távbeszélővel f. hó 20-án nyílik meg és szeptember 30-ig fog működni.
— ösztöndíj pályázat. Mdf Zoltán alispán pályázatot hirdet néhai üikovits László gróf ösztöndi| alapítványára. A 100000 K tőke kamataiból álló Ösztöndíjra igényt tarthatnak azok a gimnáziumi vagy egyetemi ifjak, akik Zalavármegye lényleges, szolgálatában álló vigy elhunyt tisztviselőjének gyermekei vagy vérrokonai. Kérvényekel május 31 -ig az alispánhoz kell beadni.
= Eredeti festmények részletfizetésre Szerbnél Catngery-utca.
— Ipari hitel. A testvérváros Zalaegerszeg iparosainak egy része megkapta az OKH-tól kért kölcsönét. A másik része azonban nem vette fel a kölcsönt, mivel velük szemben az OKH túlságos követelésekkel lépett fel a biztosíték tekintetében.
— A Kcrka-bld átadása. A Magyar Államvasút most adta át a forgalomnak a Lenti község mellett folyó Kerkára épített vasúti hidal. A hivatalos átadás a község előljá-
rósága és a Máv uzletvezetSségének
kiküldöttei elölt történt meg, mely alkalommal duplamozdonyos vonattal próbálták ki a hid teherbíró képességét.
— Délmagyarországi diákbánság. Keszthelyi ludósilónk jelenti: A Keszthelyi DEFHE kebelében megalakult a délvidéki vármegyék bánsága, amely magában foglalja a* összes zalai és somogyi főiskolásokat. A zalamegyeiek bánjává il|. F.llner Sándort, a somogymegyeick bánjává fttoa Leót avatták fel ünnepélyesen.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 május 10-_
— Eltűnt flu. Gerencsér István zalaegerszegi lakatosinas eltűnt otthonából. Azt hiszik, hogy egy ellene lefolytatott kihágási eljárás miatt megszökött. A rendőrség keresi az eltűnt fiut.
« Utazókosarak, utlbőrőndők piaci táskák, nyugágyak legolcsóbbak Szerbnél Csengcry-dt.
— Körmendi vásár. A májúi bavi körmendi országos vásárt holnap, hétfőn tartják meg.
— Megkerült hadifogoly. A legutolsó hadifogoly-szállitmánnyal érkezett haza Oroszországból Barcsra Grancz Oyörgy, aki még 1906 szeptemberében esett orosz fogságba. Közel 9 éves fogság után érkezett haza a szülei által már teljesen elveszettnek hitt katona.
— U1 önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ságod községben most alakult meg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melynek elnöke Krassevovits Ernó jegyző, főparancsnoka pedig Horváth Zsigmond birtokos lett.
— Az anya halála. Ritccz Istvánná garabonci lakos egy egészséges gyermeknek adott életet. A szülés után az asszony rosszul lett, mire Szép Jánosné községi szülésznő a férjnek meghagyta, hogy fogasson be és hozzon sürgősen orvost feleségéhez. A férj azonban erre nem volt hajlandó, hanem bement az istállóba és megetette a lovait — miközben az asszony állapota oly válságosra fordult, hogy néhány órára rá meghalt. A szülésznő jelentette az esetet a hatóságnál, mely megindította a vizsgálatot. A nagykanizsai kir. ügyészség nem adta meg az engedélyi az asszony eltemetésére, hanem elrendelte a holttest felboncolását, hogy mcgállapitlassék az asszony tulajdonkcpcui halála. Az újszülött gyermek erős, fejlett é* igen egészséges.
— A zalabaksal Járási főszol-gablróság — Lentiben. Az alsó-lendvai járási főszolgabírói hivatal székházát Lenti községbe helyezte át.
~ Fotball és tcniszlabdák, ra-kettek, tornafelszerelések, tornahinták, sportcikkek olcsón kaphatók Szabó fegyverüzlet Nagykanizsa,
■= 1, 2, 3 milliárd korona az uj XVI. osztály sors játék főnyereménye. És az első osztály húzását már május 13. és 15-én tartják meg. Mindazon olvasóinknak, akik ezen nyereményesélyekben oly gazdag sorsjátékra biztosítani akarják nyerőjogaikat, ajánljuk, hogy a közismert Benkő szerencse Bank-nál, Budapest, VI. Andrássy-ut 60.. mielőbb rendeljék meg egy levelezőlapon szc-rencsctzámaikat.. Játéktervek kívánatra díjtalanul.
= Színes és fehér férfi Ingek mélyen leszállított árban kaphatók Schvartz Dezső cégnél Fó-ut. Ugyanott női hímzett háló ingek darabja 58000 koronáért.
— Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
Tlsstán és axakucrOon kezelt
boraim raéje HldtnUnt 8000, 10.000 és 12.000 kcxoniéit
Brunc.lo. JóxBof Sugár ut53. Tel. 210.
>
Elutasították a Hindenburg elleni petíciót. Berlinből jelentik: Az elnökválasztást felülbíráló bíróság tegnap este kihirdette döntését és Hindenburg vezértábornagy birodalmi elnökké történt megválasztását érvényesnek jelentette ki.
«=» Angol flór uri zokni 29 ezerért, angol flór női harisnya 45 ezerért Filipp kötöttárugyárában, Szombathelyen kapható. Előnye, hogy sajátjából mcgfejcltclhetó I
= Az Osztálysorsjátékot a magyar királyi Pénzügyminiszter megbízásából a Pénzintézeti Központ rendezi és bonyolítja le. Évenkint 2 sorsjáték van. Május 13-án kezdődik a XIV. sorsjiték, melynek játékterve igen előnyös változáson ment keresztül. A sorsjegyek mennyisége 66,000 drb. maradt, ellenben a nyeremények számát 28,000-re, az összegét 27 milliárd és 5 millió koronára emelték. A sorsjegyek ára egy-egy osztályra 120,000 K. fél sorsjegy 60.000 K, negyed 30.000 K. A jutalom 2 milliárd, a legnagyobb nyeremény I milliárd koronában állapitatott meg, ugy hogy a legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 3 milliárd korona. Kisorsolás alá kerülnek továbbá 500, 400, 300, 200, 100 milliós stb. nyeremények.
= Ne hagyja magát megtéveszteni irreális kirakati áraktól. Legjobban csak Miltényi Sándor és Fia 50 éves cipöüztctében vásárolhat.
«= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
TÖRVÉNYSZÉK
Fogházra itélt csaló nagykanizsai nő
Érdekes és nem mindennapi eset foglalkoztatta a nagykanizsai törvényszék felcbbviteli tanácsát. Ugyanis még 1921 novemberében történi, hogy Kalmár János mihálJi jómódú gazda házához estefelé betért egy batyuzó nő. akt elmondo\'.ta, hogy Király Muriskának hivják és Nagykanizsán lakik. Mivel már késő volt az idő — szállási kért éjjelre Kalmár gazdától, amit az meg is adott az ismeretlen nőnek.
Mikor másnap reggel a gazda és háza népe munkára ment, csak Kalmár édesanyja maradt otthon és Kalmár 10 éves leánykája Juliska. A magát király Mariskának nevező nő akkor arr.i kérte az öregasszonyt, hogy engedje cl a kislányt a szomszédfaluba, ahol lefogja fényképeztetni.
Az öregasszonynak egy pillanatra sem tünt fel g/anusnak az ismcicl-len nő szokatlan kívánsága, szépen felöltöztette a kis Juliskát és elengedte a batyuzó nővel, hogy az „lefényképeztesse".
Amikor a faluból kiértek, letértek a tervbevelt irányról és Nagykanizsa felé vették utjukdt. A nő szép S/óval tartotta a gyermeket, hogy elterelje a figyelmét, hogy más irányba mennek, mint ahová vállalkozott elvinni őt.
Nagykanizsára érve a nő egyszerre csak megállította a kislányt, kivette fűiéből a fülbevalóit, majd lehúzta róla a cipőt, ruhácskájál, elvette tőle a kendőt — és ugy, ahogy volt — a uagy hidegben otthagyta és szépen kereket oldott.
Egy rendőrőrszem lett azután figyelmes a kislány sírására, akit egy kapualjban talált vacogva a nagy hidegben és keservesen sirv3. Juliska aztán a maga naivitásában elmondotta a rendőrnek az esetet, hogy mi történt vele.
A rendőr a didergő kislányt nyomban behozta a kapitányságra, rnig édesapját értesítették. 3ki leányát azután visszavitte Miháldra.
A megindult rendőri és csendőri nyomozás minden igyekezet mellett akkor nem tudta kézrekeriteni a
titokzatos kanizsai batyuzónőt — minden kutatás meddő volt. Már ugy lálszoll. hojjy ki fogja kerülni a földi igazságszolgáltatást — amikor három év múlva, amikor már csak három napja hiányzott a A törvényes elévüléshez — az a titokzatos nagykanizsai Király Mariska ismét megjelent Miháldon és betért egy kereskedésbe, ahol — a sors keze I éppen olt tartózkodott Kalmár Juliska, a három év előtt kifosztott kislány.
Amikor a lányka ránézett a batyuzó nőre — azonnal felismerte benne azt a nőt, aki Őt hidegben levetkőztette és kifosztotta.
Kalmár Juliska nyomban hazaszaladt és elmondotta az esetet édesapjának, aki a csendőrségre sietett és jelentést tett a fordulatról.
A csendőrök vallatóra fogták a nőt, akiben ugy Kalmár-gazda mint kislánya ráismertek a három év előtti „vendégükre". Kiderült akkor a nyomozás folyamán, hogy nem Király, de Stix Mariskának hivják és a Teleky-utcában lakik Nagykanizsán.
Az ügy a járásbíróság elé került, ahol Stlx Mariskát csalásért 500.000 K fó és 200.000 K mellékbüntetésre i\'.élték, az ügyészi megbízott azonban megfelebbeztc az enyhe Ítéletet.
A nagykanizsai törvényszék felebb-viteli tanácsa Kenedi Imre dr. táblabíró elnöklete alatt foglalkozott azzal a bünügygyel és kihallgatta a vádlóit nöt és a sértett leánykát és édesapját.
A törvényszék a kir. járásbíróságnak Stix Mariska bűnösségét kimondó határozatát helybenhagyva, a járásbíróság ítéletét hatályonkivül helyezte — és a vádlott nőt négy havi fogházra. 200.000 K pénzbüntetésre, a kár megtérítésére és az összes felmerült költségek megtérítésére ítélte.
SPORTÉLET
K. Máv. T. E. - Zrínyi T. E. bajnoki fotball mérkőzés. Ritkán tapasztalt érdeklődés előzi meg a Zrinyi mai bajnoki mérkőzését. A körülbelül egyenlő játékerőt képviselő cupatok erősen késrültek erre a találkozásra, mert tudatában élnek annak, hogy ez a mérkőzés döntő jelentőséggel bir a bajnokságra. Heves iramú és izgató mérkőzésre van kiiátás, mert ugy a kaposváriak, mint a mi csap3tunk is erősen ambicionálja a győzelmet. A Zrinyi a következő csapattal áll ki: Agos\'on — Berke, Hodós, — Bohár, Tóth, Alló, — Hcrmann, Miskolczy, Ho* dics, Farkas, Lovasi. Tartalék: Ta-ródy. A mérkőzést Spitzer vezeti. Kezdete délután 3 órakor.
Tcnnlsz megnyitó a József fhg. utl sporttelepen. A zrinyi T. E. tennisz osztálya ma délután kezdi meg működését uj pályáin.
NTE—Transdanubla SE barátságos nyérkózés. Kettős mérkőzés lesz ma-öélután a Zrinyi sportele-pen. A bajnoki mérkőzés után, melyet a kaposváriak elutazása miatt korán kell kezdeni, az NTE és a Transdanubia SE csapatai barátságos mérkőzést játszanak fél 5 órai kezdettel.
irodalom és művészet
Divat Szalon. A Széketyné Soly-mos Bea szerkesztése alatt álló divat- és szépirodalmi közlönynek május havi száma igen sok divatcikken kivül értékes szépirodalmi részt is tartalmaz.
5
KÖZGAZDASÁG
Nagy lesz a Kecskeméti gyümölcstermés. Kecskeméti jelentés szerint Kecskeméten és környékén nagy gyümölcstermésre számítanak.
TŐZSDE
Délutáni magánforgalom
Irányzat barátságos. Magyar Hitet 384. Osztrák Hitel 107, földhitel 164. Kereskedelmi Bank 96$. Jelzálog 2). Hazai Btnk 100. Aluli nos Takarék 115. Testi Hazat 2470. Borsod Miskolci I8S. Budapesti OJz 156. Hungária 126. Viktória 387. Kohó 2&S. KA»zén 33$). Saltfó 518. t\'rikinyl 1152. Athenaeum 94. Pallas 192. Pegyver 60$. Danubius 2555, Villamos 1120. Schllck 40. Umpa 110, Rima 116. Cukor 2060. Oeorglfl 273, Izzó 103$, Réwvénysóf 408. Égisz 60. Karton 58. Spódlum 77. Gamml 2/0. Magyar Német Mczó 73. Egyesült Pa 61. Oía •ISO. Najlcl 1800, Bur 162, Nova 190.
A Magyar Nemzeti Bank hlvhtalos árfolyamai
Valuták Devlaák
Utói r<Mi i<«w)i;cw aaitit Jim
Cnk iwo\'i XajilOÍ II4J l\'M
Olt. O II 71144 ÍMUI IUK KM4
K>?ll :i>» •■kunt m.)4o
rii«h r,. M>4 Hift Krtmd
n>-Jtt<i ÜL mi 4 muo 114)1 IMI4
ut Ul JO friutlitb I>;BI •/.■•. I
Ur. na sir 1UVMIW
Ui Msi-rtM HUJW ■til^.\'M
• 1410 IS444 N««7Mk 710\'S \'I4IS
Oiiti.ichtll. M4JMOOIO 1\'iiU J4J4 J;M
Oéa kot. IJ-Jt 1)174 Pflga MI4 3P5
i>ij<it\'<»k IMlv :JK\'> M«J 114 áll
• »!(< » U »\'4I SUMk<.:« atC4» itiar
"4««»«« ko. t.t-ú UtH vw» V. A t\'.OáO
tiU 11749 11*17 :a»uK i>?u mi
Zürichi zárlut
Páila 7690-, Londfto 2507 50. Newywk $1675, Brüuel 2607 50, MalUnd 2122-50, Holland 20780. Berlin l23>/a. Wien 72-70. So\'ls377 50, Praga I530-—,8udapeat 72-50, Va.tf 9950 Bukateat 250 Belgrád 835 —
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezüst egykotouáa 6200-6300. kétkofonla 12.400 12 600, kxlntos 16.500-17.000, öt-koronás 32000 -32500. lalrurany 49.000-49.500. arany husxkoronla 315000 316000, platina 210.000 - 220 000.
Terménytőzsde
IrJnyut szilárd volt. Buu. rozs (t tengeri 5cOO koíonávat drágult Eg\\ét> cikkek tartottak maradlak, focgalo.-n bu\'tábau elég élénk, egyebekben méisékeltebb volt.
Baio tlsssv. 76 kjj-oi 507.500 510 000.78 <g-o« 517 500 520.000. egyéb vld. 76 kg w 5Ö5C»i 510000.7*kgas$l50:0 517500. f»*a 452500 467 500. *J teogtrl 255 000 -257 500, takarmány árpa WouOu 330.000, köles 250.00C 2t».0u0. ko<pa 230 000-232 500. ul 420000 430 00Ö.
Szerkesztői üzenetek
A tanár ur jegyzetet. Nagyon szép. hangulatos és gondosan megírt tárcája teljes mcgelégtiltségUnkkc\' \' \'átkozott. Mihelyt a most kOzfés alalt áll\'. Urcát bclcjcrtuk, azonnal rákerül a sor. A közölt álnév ellen nincs kifogásunk. de Jobban szeretnék, ha saját nevét Ksunilná. Ai ek&>< esetben teljes diszkréciónkról biztosítjuk.
L. E. Btrmlkor szívesen látjuk a szerkesztőségben délután 6-8óra kozfltt. Egyet-mást amúgy Is megbeszélni óhajtanánk
K. K. Még nem kerOlt rá a sor az elöl-vasására. Legalább Is száz cikk várja türelmesen sorsát. Legközelebb elóvesszok és megüzenjük, hogy közolhctjük-e vajjy sem.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-kereskedés RT. Nagykanizsa
ZALAI KÖZLÖNY
1SÖ5
májusio.
Appóhirdeiések
Aj ipr6ilrd«tíi dlla 10 »i«j STOO K. A clmiió i ■toden vaiUgabb t*t0t4l 4"ö izó WC tidaik ultnK-Utlk. Minden további uó dili KO K A hlrdftfil dl) «!4« liícttodi • i (orx<loí «dó boiiliftniilUlik
Külföldi retorla blikkfaszén csomagolva éa kimérve kapható lécfalvt Bodor Zoltán fakereskedéiében Sugár-, Rákóczl-ut sarok. Telefon 157. 938
Eladó vendéglő$z4badkézbóllelje$ berendezéssel Ország-u. 23. Simon József. 1312
Kiáruaitjuk raktárunkon levó ki-
lllr.ó gyártmányú fog-, ruha-, hajkefe és egyéb cikkeinket gyári árban, valamint saját készítésű, szép kivitelű, 40 kg. teherképes .................ikéntl
gyermekjáték-kocsit K 75.000. darabonkér arban. Hungária Kefe- és Seprógyár. Póut 24. Nagykanizsa._1382
Egy szobás lakást keres gyermek-leien háiaspár konyhával, vagy anélkül, beállítható sparhertal.* Ugyanott egy kerékpár és egy kétsoros harmonika eladó. Clot n kiadóban. I3&S
Ma, vasárnap
nagy
tekeverseny
az „Újvilág"
vendégfőben.
Karcsú és finom lesz a bokája a Clarks-féle párizsi Bandes ,f testszlnü gumhekcrcs használata Altul. Párja 15J ezer korona. Láthatatlan a harisnya alail Kapható Teutsch drogériában, N\'.igykanlzsán.
Aki házat, szólói, kis d nagybirtokot eladni vagy venni akar, aki házra, vagy egyéb birtokára kölcsönt akar felvenni, az forduljon bizalommal a több mint negyed század óta fennálló törvényszékiig bejegyzett Aczól Ignác péníkoicsón és Ingatlanforgalmi irodájához, Nagykanizsán, Pö-ut 3. sz. a lal?. 100 holdon felüli birtokra mértékeit kamat 1383
Eladó egy nagy kertes ház azonnal bc-költözhető lakással. Vórösmarthl-ulca 9. 1323
Megbízható motorgópéaxt keresek •séplcsre. Clm a kiadóban. 1368
Eladó Magyar u. 155. sz alatt egy hidas.
Egyszobás lakást keres gyermektelen fiatal házaspár, lelépéssel. Clm a kiadóban. 13/5
Saját termésű korocsenyi asztali ét nehéz 1917. évi termésű pecsenye bor kapható lakásomon klslételekben (literekben Is). iw
REMETE, Sugár-ut 6. szám.
ElkAltOsés miatt átadó a várcstól 10 km.-re fekvó és vasútállomással biró vadászterülcirész. Clm a kiadóban. U90
Méhászeti kaptárak, mézpergefú slb. Olcsón eladó Pctófl-u 46. |3&>
Eladó egy magánház nagy kerttel. Rá-kóczt-ulca 7. sz. 1303
Naponta friss fagylalt, jegeskává,
reggeli- és ozsonnakávé kapható M ikovlczky cukrászdában. 1395
Egy hold lucernás egísz évi termése tladó. Bóvebbet József fóhcrcegut 85 a. 1396
Egymillió koronát fizetek annak, aki részemre egy megfelelő Írnoki, raktárnokl, vagv felügyelői állást szerez. Cim a kiadóban. • 1389
üzlethelyiség kiadó, Ro»:nberger Sugár-ut 40. szám. HOS
KOlfinbejáratu bútorozott utcai szoba májút 15 érc kiadó. Vorösmarihy-u. 20.
Prima málnaszOrp minden mennyi-légben, nyitva és palackozva a legjutányo-tatban beszerezhető a Dunántúlt Gazdasági Szeszgyárosok Sieszllnomlló részvénytársaságinál Nagykanizsán. Crzsíbet-lér 12. 1433
EIsfirendQ 1 < es hegedű eladó. Clmfí kiadóban. 14^7
Csövek kazánok és vízvezetékek ~r£ tzére. bármilyen mennyiségben kapható. Wciser gépgyár Nagykanizsa. Sugár ul 16. Telefon 9. \'140$
Bgy elegáns sezton takaró, !2 szárny tzövet-fllggöny, egy csipkefüggöny és egyéb hUtartásI cikkek eladót Vörösmarthy-Í. 50
Varga György (Oelse>. a Lator tégla-sajtológép Kcreskcdctn:! R.-T.nak zalamcgyci képviselője kéri a Utcr-tégfos.iJtológepet megrendelni szándékozókat, hogy rendelés elótt minin földet szíveskedjenek hozni, hogy a kezelést bárkinek bemutathassa s ez alkalommal .1 gép Üzeméről klkl személyesen
is meggyőződhetik/__>
Iróasital, konyhaticreridezés, korcsmai székek, ebédlőasztal, varróasztal. 8 napig járó pontos (ízleli óra eladók Kolovics asz tjilosnál, Zrínyi Miklós utca 57. _
Ma esle Halászlé vacsora a Kéményseprőben. 1 hílásxlé, rántott hal, tu-róscsusza, 1 pohár sör csak 16 ezer kor. Tisztelettel Raffay Ferenc vendéglős.
Kisasszonyt keresek a nyíri hónapokra 5 éves leányka mellé. Bővebbet Sugár-ut 12. I. emelet.
Rövid fekete zongora teljesen Jó karban, jutányosán eladó Magyar utca 29.,
"ügyes kifutóisány felvétetik László ékszerésznél.
Egyszobás konyhás lakásomat elcserélném hasonló, vagy házmestert lakással Cm a kiadóban. 1118
MAGASHÁZI (Mózsi) SÁNDOR
szobafestő és mázoló
Nagykanizsa, Király-utca I.
Elvállal mindennemű e szakmába vágó munkálatokat a legújabb mintákra, Ízlésesen, olcsón és a legpontosabban
Édesítem a n. é. közönséget. laogv Csengery-ut 13. sz. alatt
lÉlÉlllÉIl!
megnyitottam. — Elvállalok a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivisciU m-.inkákat mérsékelt árakon.
A nagyérdemű közönség szíves piti-fogását kéri
,<„ Gu\'teniáy Sári.
Ugyanolt tanulóleányok /civileinek.
Htrtleiniéiiy.
rüargit fürdőmben íC<engcry-ut 19. sz.) az orvostanárok ált.il is annyira
ajInlotl köpüíyözést mcgkezdtemv Ugyanott orvosi rendeletre mindenféle mesterséges flirdű, mint szénsavas. fenyő, konyh.isó, mustíros, szap-panf\'Jtdó, félfürdü Icmosrssd, tep-licai kőfürdő knnlmtó.
Állandó orvosi felügyelőt.
Nyitva reggel 6 órálOl esle 8 óráig
Egészséges, száraz
szemes tengeri
házhoz szállítva kaph.itó
Ország és Widder
cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Tokion 130.
Kertmegnyitás.
Értesit.m a mélyen lisztéit közönséget, hogy Eölvrts-tér 4. sz. alatli
vendéglömben
folyó hó 10-én, vasárnup délután 4 órai kezdettel
tekeversennyel
egybekötött kertmegnyitást tarlók, a nagykanizsai össziminkás Dalárda közreműködésével.
A legjobb dobók közölt llSrom értékes nyeremény lesz kisorsolva Belépődíj nincs.
• Tisztelettel Winholfer Vilmos vendéglős.
Három máSSíárdl kor.
nytíhtlj «■ujomun GSZtálVIOriiátéllban l"cl>,"«k rendkívül elAnyOicn megvjt ktiJOdj XIV. rn. ki, mii)aleupdn, jJlíkltrvl. ,„>,„,
l27 milliárd kor.
lat kí.*|><mbeu ktsorsolvs. - Sicrencituimokit nj«nl:
EHilhoffeB* Kálmán tSo|»ru"ii4 »or.jc,m,i,od.ij»
^^ **<»«■«««»» c..n0.P,.u« 7. ... OUpiKlUiL) Sorsjegyek Arai >/i 120.000 K. V: GOOOO K. \'ti 30000 K. Jttíktervel Ingyen Húzás május 13. és 15-én.
KEPVISELOT keres előkelő
fővárosi ÉPITÉSSANYAG KERESKEDŐ.
Ajánlatokat „Existencia" jeligére a kiadóhivatalba.
27 milliárd 5 millió
kertll kisorsol!,.. ■ miiül 13. és 15 én keidw.l o.««4ly.or.jilókon
Főnyeremény SS»j» 3 milliárd irorona.
Szerencse számú sorsjegyek íl,ifj. Hirschler Miksa
__"■\'■ri\'trtL. .. Mr.,!,, ,, ,.^. |.„ ....................un
Kertmegnyitás,
Ma, vasárnap délután a
Vigadó vendéglőben
Teleky-ut 43. szám alatt
kert- és tekepályamegnyitás lesz.
dijdobás egy bárány.
Cigányzene. Hideg és
meleg ételek. Csapolt sör. Kitiinő borok
Stívcs pártfogást kér
Horváth Ferenc
vendéglős.
Tennispálya
bérbeadó
a Csengery-utcában.
Bővebb felvilágosítást nyújt LEITNER, FŐ-UT
f.isö M.igyar Ált. Bizt. Társaság palota.
Ugyanott rakettek szakszeri hurozása és javítása.
Megérkeztek
a legújabb és legdivatosabb világot
florentin, fehér pico és panama kalapok!
Pünkösdi újdonságok
legjutányosabb beszerzési forrása
Maison ROTH LAURA
Na^kanfz^a, Kazinczy-u. 1
gyártmányai Elsőrendű Sunflower Sálon Potro-leum kastélyok és lakások világítására traktorok és motorok hajtására.
Autó és Motor Benzin Benzinod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoyie" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésérc „Gargoyie" Etna Heavy Médium spec. gépolaj gózgépek és mindennemű motorok részére,
továbbá mindennemű népolaj, gépznir. kocsikenS uszé, Carbolineum, kátrány megrendeh hetó mindenkori legolcsóbb napi áron
Strem és Klein
tóclárusitóknil <>\'
NAGYKANIZSÁN.
Tiszteletid íitoltcm 4 nagyírdenu kdüOi>s6(;el, hogy i
pöcegödrölc és csatornák
tisztítását továbbra Is elvállalom. Olcsó és tiszla munkát végeztetek.
Szíves megrendelést kérem leadni Petőfi-ut 30. Tclcfon»*ám 180.
WEISZ JÓZSEF
Első Nagykanizsai 1413 Köztisztasági Vállalat
1925 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Birtokbérlet átadás.
Zalában 200 holdas 7 évre, Somogy ban 300 holdas blrlokbérlct 10 évre áladó előnyős feltételekkel. Szlgriszt ingatlanforgalmi Iroda, Fő-iit 8. ,3 0
Di. FltKli-Ni*
Skabosan-kenőcs
ti<iv*i SKABOFORM iJmikiph.«6
l.rjclimiurnbb or^nSr.lrlI *
visz ketegséget,
■i iu<M<t6l IcKhimifibb
KSJ,. CflNNABIW
Kipbiló minden ?)\'A^j«iertáibjn
Nagykanizsa és vidéke
részére n.?gyon szorgalmas
rayonkápvisslői
keres
Braun Testvérek rt.
likőr-, rum- és eeelgyára
Budapest, VIII. ÜIIői-ut60.
Csak olyan urak ajánlatait kérjük, kik a si.ikniíh.m eddig Is ipazot-hatóig eredményesen dolfjöílak,
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kebe-lezésre vagy váltóra kezesekkel.
Előnyös kamatfeltételek. Szigriszt László irodája
Fö-ut 8. (Bazár-udvar). oh
A világ legjobb cipőkrémje
Képkeretezést
ovál, kör és szögletes keretekben, minden szín és szó- J3 lességben szakszerűen vége/. 5;
STERN üveges rX\'SV/C\'
Uradalmi közhirrététel.
Az erdőgazdaság fatermékeinek szabad értékesítését ezideig gátló kormányintézkedések megszűntével a hercegi erdőliivatal ismét azon helyzetbe jutott, hngy régi tllzifa-vevőinek kis tételben is teli ttlzelő-fát adhat. A fuvarozás ideje most az aratásig lévén legalkalmasabb, az érdekeltek figyelmét felhívjuk a Fö-ut 5. sz. alatti Vár kapujára kifüggesztett hirdetésünkre, a Vár udvarában levő különféle minőségű és áru minta-ürméterek megtekintésére és az irodában közlendö fizetési feltételekre.
Hercegi Erdőhivatal.
Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság
Büdanest \\iMmm Községi folmiszoiánisiló Ozeme
bliotnloyntá
tojást, baromfit, SS^I
azonnali készpénzfizetés mellett, a legjobb napi árakon, állandóan átvesz.
Helyi bizományi bevásárlók folvótetnok. TW
Távirati dm: Balázs igazgató, Nagykanizsa.
| Városi Iroda és raktár: Cscnpory-ut U. nzám alatt (Nádor-utca sarok).
A cipőkrémek
KIRÁLYA
Mindenütt kapható.
Hmvk»nlzs»l liris tfarolaihlrilitél.
262/1925. szám.
árlejtés! hirdetmény!
A kiskomáromi közegészségügyi kör megbízásából, a Kiskomárom községben épitendó körorvosi lakra árlejtést hirdetek, i Felhívom mindazokat, akik az építésre pályázni óhajtanak, hogy pályázatukat legkésőbb májns hó 23-án délután 2 óráig hivatalomnál annál is inkább adják be, mert a később beérkező pályázatokat figyelembe venni nem fogom.
A részletes feltételek a főszolgabírói hivatalban hétköznap 8—12 óráig megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1925. május 9-én.
Oyömörey István
I4C4 főszolgabíró.
Itt a tavasz!
Gyomor-, bélbetegek és epe-bajosok kezdjék meg orvosi előirás srerint kurájukat a
glauber sós
gyógyvízzel
Biztos gyúgyeredmény I
Fogyókúrák tartására felette alkalmas l
Főraktár:
TEUTSCH drogéria
Kapható mindenütt!
Vas-
asztal lábak és két kisebb vas medence
eladó.
Uövebbet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
!öny |
•WH
Mindennemű és méretű
tölgy parketta
gőzölt dió, gőzölt bükk, kőris, tölgy és mindennemű keményfa nnyag minden méretben, valamint a yilághirfl valódi ETERNIT pala békebeli minőségben minden méretben kapható mo
Eppinger I. és Fia
deszko. énütetfa és építkezési anyag kereskedésében — Deák-tér 5. sz.
Vigyázat! Csak az a valódi Eternit, melyen minden darabon .ETERNIT* van nyomva
WALTÉR magántanfolyam
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 31.
Előkészít középiskolai összevont magán-
vizsgákra, érettségire, vidékieket is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Balla-félc vendéglőt átvettem és vasárnap, folyó hó IO-én
disznótoros vacsorával
megnyitom. Egy vacsora, egy korsó sörrel 15.000 korona. - Jó cigányzene. Szives pártfogást kér
LAKNERJÓZSEF
uoj vendéglős
Kiskanizsa, Hunyadi-tér 21.
Ehrenstein Károly és Társa
Tclot. 221.
uri- és noi divatáruháza
NAGYKANIZSA
IHT Mélyen leszállított árak! Rőfösárukból feltűnő olcsó árak!
Úgymint: kartonok, knnavásznak, zeffirek, sima és hímzett grenadinok, női- és férflszővetek, voil, schewiott és kazánok, törülközők, glott és karton kötények és glott alsóruhák, stb.
Uri és női divatárukbél óriási nagy választék!
Férfi ós nói ingek, aUónadiágok, puha és kemény gallérok, kézelők, kötött és seíyemnyakkendők, női-, férfi- és gycrniekharis-nyák, cérna, karlsbadi és bőrkeztyük, zsebkendők, női és férfi ernyők, nadrágtartók, kézikofferek, retikülök, női kötött rnellé-nyek. kötő, jumper és bongyorpamutok és az összes rövidárucikkck.
Női ruhadiszek és divatgombok!
Csengery-ut 6. szám alatt levő
üzlet
berendezéssel együtt azonnal kiadó. =====
6477; 1923.
Hirdetmény.
Városi vágóhídon lévő bél- és gyomortiszíitol 1925. évi május hó 19-én d. e. 10 árakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen bérbeadjuk.
Árverési feltételek a városi gazdasági hivatalban tudhatók meg.
Nagykanizsán, 1925. május 6-án.
Polgármester.
6.727:1925.
Hirdetmény.
Árverésen eladatnak széldön-tött és törött fák I2-én alsó és felső nyiresen.
Találkozás 9 órakor a sározó gödröknél.
14-én a felső erdei Vajda oldalban, találkozás 9 órakor az erdősháznál.
16-án a felső erdei Cseresznyés részen, találkozás a récsel tó melleit 9 órakor.
19-én az alsó erdőben, találkozás 9 órakor a gyümölcsös mögött.
Nagykanizsa, 1925. évi május hó 9-én. Polgármester.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Hétfőn korán reggel gazdag tartalommal jelenik meg a
(FÜRDŐÉLET ÉS SPORT)
Felelős izerkentó: Kempelen Béla Szerkesztősége és kiadóhivatalt Nagykanizsa :: Fóut 5. szám.
LlóHzetést Arak:
Negyedévre .... 25.000 K
Fél évre.....50.000 K
Kgísz ivre .... 1DÜ.0C0 K
Hirdetést dijak:
egész oldal egyszeri hirdetése 450.MM
tél ...... 230.000
negyed „ „ „ 120.000 nyolcad „ „ &5.000 tizenhatod „ „ 35.000 Hirdetéseknek többszöri feladása esetén árengedmény. A hirdetési dijflknak [ele elére, tele pedig a hirdetés lejária után lizctcndó Apróhirdetés minden szó 500 K, 10 szóig 5000 K. — Az Összeg Icvétbélyegekben Is beküldhetó.
ZALA\'. KÖZLÖNY
1925 10.
1 lucrtt .Kranl* 9XH 10 dib. -Sjtrjp- tupKov vagy
KUlíny <-X\'2 P»P!p S.OOO.— Gondoun Oincvitegaloll kivitelek ÍJ dui.iu ItltzerellraklJr lotoclkkokben. UltMlg\'zlUsslI kijziíggel dij-
menteien
FISCHEL FÜLÖP FIAI
NAGYKANIZSA.
ZSOLDOS MflOHltTillffDLYftW
Budapeat, VII. Uohány-uton 84.
Trlcloa: U*-tt.
At «Ull ItíriCl^ " !ítllM*ltf&& clAlt"H4 Ulcictc.
A legktbb ilkcjrtl kíwlt etú kCzéptskolst maglnvlugikra.íreltiígir^vldikleketlj tZfnlcinuml fctdvef ««,. r\'*
Telje* anyagi lelo\'ö«*S.
Kerékpár segéd motor „Rolh"
J. A. P. Blackbumc motorok. Albion
J. A. P. Sturmcy-Arcber S Sin* viliéi - M410ch«r4fapir iiattrfmk
KfttballlMc* — l\'Mumilllt TI1
AutomobiUaPneumatikRi Budapeat, VI., Jökat-tér i.
Amatőr fényképezök
kérjék 1925. májusi képes árjegyzékünket
Magyar Fotóipar Budapest VII. Klrály-u.69.
N8i kalapok .»«.. ^"nY -z-lmábö. 80 OOO K-ért
kaptl.tól, - férfi és nél kalapokat rakU.on lz<Mk f. .UklUnk.
ÉRTESÍTÉS! =--
Értesítjük a nagyérdemű közönségei és t. rendelőinket,
♦ hogy megérkeztek a i • i
tavaszi szövetujdonsagaink,
Készítünk önjét melyből mérték után készítünk a legújabb divatI rerinl ■ifiveionk- kedvező fizetési feltételek mellett un öltönyöket. " ón-\'""\'"\' Becses pirfogásukai kérve
8°."n,»i">tII. LIDITT ÉS JOÓS szabómesterek.
zrínyi nyomdaipar
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
NAGYKANIZSA, FŐÚT 5.
— Telefonszámok: 78. és 117. —
Készít mindennemű nyomdai munkákat legszebb és Ízléses kivitelben - a legszolidabb árakon
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24776 - 925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" clmll politikai napilapra -. és a „Dunántúli Ku!turá"-ra =
ti _ _______________________
Magántanulók figyelmébe I
Összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi fclelöitéggel kinti elé
vidéki emutokat a llOROSS-OáRDOS
tanintézet Budapest, VIII., Rikóezt. ut 57 a..- TUilvlwWíiwk rtizldtlicifel kedvezmény. Klválé Jegyzetek I w
iSHMHiaiaiaai
Díjtalanul
csupán csak a tarifális költségek felszámításával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási hireket s általában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium által hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek 50Vo kedvezménnyel a
MAGYAR HKDETQ IRODA 11,
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
r<gi pástival szemközt a Távtiaü tiodioll
Telefon 338-383. szint.
Minden doboz sarkában pörkölt szemeskávé van!
(Kilogrammonként kb. 8000 korona értékű)
Válogatott cikóriából készült!
Nvomatolt * Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyonutavezitffi: Ofenbcck Károly).
64. évfolyam, 105. S2ám
Nagykanizsa, 1925 május 12, kedd
Ara 1800 korana
POLITIKAI NAPILAP
fMik«izttfég it VUdóbivaUl Ptf-ut S Interurbán-Te\'ele n 78, nyotada 117. uAm
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Sóttxctésl iic: Egy íjón SO.OOO koioiu Három bón... -------- 90.000 kocon«
Küzdelem a békeszerződés reviziójáért
Némethy Béla ilr.
Irta:
öt kinos és hosszú év mull el már azóta, hogy Neuillyben az Apponyi vezetése alatl Franciaországba kiutazott magyar delegáció a békeszerződést átvette s Európa kegyetlen itélelét megismertük.
A lesújtó rettenetes hirre a lapok gyászkerelben jelentek meg s házainkra kilQztíik a gyászlobogót . . .
A nemzet egy tekintélyes része, élén a legnagyobb társadalmi egyesülettel, a Terülelvédó Ligával azon a nézeten volt, hogy ezt a békeszerződést a magyar kormánynak aláirni, az ideiglenes magyar törvényhozásnak pedig ratifikálni nem lehet és nem szabid.
A-nanizet-másik tésiekiíosz-toltságunkra, gyengeségünkre és kényszerhelyzetünkre való hivatkozással azt javasolta, hogy Írjuk azt alá.
Nem volt azonban egyetlen olyan magyar lélek sem a csonkaországban, sem a megszállott területeken, aki a végleges belenyugvás álláspontjára helyezkedett volna. Egyek voltunk abban, hogy -a békeszerződés határoz-mányaiba — még Ita aláírjuk is azt — soha bele nem nyugszunk, ősi földünk szétdarabolás."!!, magyar véreinknek idegrn államok kötelékeibe való belekényszerité-sét tudomásul nem vesszük és mindent elkövetünk abban az irányban, hogy ezt az Ítéletet megváltoztassuk.
Vagyis elhatároztuk, hogy cselekedni és ennek a célnak érdekében dolgozni fogunk.
Lemondva a fegyveres ellentállásról (nagy kérdés, hogy az aláirás megtagadása okvetlenül ezt vonta volna-e maga után!) ez a cselekedet — a kimondott Ítélet után - egyelőre más nem lehetett, mint vagy a szomszédainkkal való egyezkedés tneg indítása, vagy az Ítéletnek a moglelebbezése.
Azt hiszem, hogy öt év tapasztalatai után minden látó cs gondolkozó ember elölt kétségtelenné lelt az, hogy ebből a dilemmából az úgynevezett utódállamokkal való egyezkedés le-
hetősége kieseit. A kisantant államai a trianoni békeszerződést olyan szentségnek ismerik,amelyhez hozzányúlni senkii sem engednek. Hiszen ennek fenntartására és biztosítására egyesültek.
Nem maradhat ezek szerint más hátra, mint az, hogy az igazságtalan trianoni Ítéletet egy elfogulatlanabb bíróság döntése elé vigyük. Ennek pedig első feltétele ebbeli célunknak és szándékunknak Európa és az egész világ nagy közvéleménye előtt való nyilvánosságra hozatala. Minden rendelkezéslinkre álló eszközzel, erkö\'csi és anyagi erőnk végső megfeszítésével arra
kell törekednünk, hogy kívánságainkat, mélységes elkeseredésünket meghallják, hogy megismerjék bizonyítékainkat, tarthatatlan helyzetünket és meghallják elrablott területeinken élő véreink .jajkiáltását.
Tisztelettel kérdezem, hogy fettünk-e ebben az irínyban komoly lépési?
Amilyen eleven, 3gilis, rendszeres, sőt eredményes a kisantant külföldi propagandája, annyira erőtlen és gyenge a tnilyenk.
Pedig, sajnos, nagyon de nagyon so elmondani valónk lenne a külföld előli. Az elölt a külföld előtt, mely a mi bünós hallgatásunk dacára is ma már kezd rájönni az egész versaillesi Európa tarthatatlanságára.
i.^r.-.- - - - - - —---- —--- — - - - - — ------ —-------------—
Rendszerváltozás á közigazgatásban
A takarékossági bizottság munkája
Budapest, t».ljus 11 A takarékossági bizottság munkája most két irányban folyik. Az egyik, amelynek elvégzésével zárós határidőn bellii május 15-ig cl kell készülnie, az összes minisztériumok és állami üzemek létszám-megálla-pitására vonatko?ik és evvel kapco-lóUvn az 1924 25. évi költségvetés télelének apasztására vonatkozó ja-| vasiatokra is.
A legutóbi tanácskozáson a bizottság hozzájárult ahhoz, hogy a lél-számapasztás kérdésében a nemzet gyűlés és a legfőbb ál ami számszék szuverén joggal intézkedjenek.
A takarékossági bizottság jövő munkájának alapját a közigazgatási rendszer gyökeres megválio/.latására irányuló javaslatok elkészítés: fogji
irányuló javaslat
képezni. Ebben a kérdésben a bizottságnak az az álláspontja, hogy lényeges megtakarításokat csakis olyan módon lehel elérni, ha az intézmények összevonása bekövetkezik és a közigazgatás egyszerűsítését minden vonalon érvényte juttatják.
A mostani rendszerben sok változásnak kell történnie, mert jelenleg öt minisztériumban van külön-külön szociálpolitikai ügyosztály, holott összpontosítás mellett sokkalta eredményesebb munkát luduáuak kifej\'eni. Nagy munkamegtakarítást fog eredményezni a birói eljárásban a j ggyakorlatok szabályozása és a felebbezések számának apasztása. RJleg nagy súlyt helyez a biiottság arra, hogy az állam szükségleteinek beszerzése teljesen uj rendszer alapján történjek.
Zalavármegye jíözgyülése
A me«yegyBlés első napja — Tömött volt a közgyűlési terem — A szolgabíró választás - Nagy szótöbbséggel Hc;tclendy Ferenc került ki győztesen „Sok az államtitkár, csökkenteni kell a képviselők létszámát U" — A Balatoni Kultúrház és Múzeum
Zalaegerszeg. mó|us II (Scjdt ItulósMn!: lc!i-J-<iijd(nU\'ic)
A megyegyűlési iránt, amint előre volt látható -- rendkívüli érdeklődés nyilvánult niQg. A Nagykanizsáról induló különvonat megtelt megjcbi-zoitsági • tagokkal, akiket kü\'.önöscn a szolgabíró- választás érdekelt. A közgyűlés megkezdése előtt a terem már tömve voli. Mindenütt hangos vita, találgatás, sU fogadás — ki keiül ki g)Őziescn a választásból.
A hangulat után ítélve, már előre meg U heteit állapítani, liogy Hertelendy Ferenc esz a győztes, akit a bzcrctcl íokfMe jelével és hatalmas éljenzésekkcl h tlmoz\'ak v! a megyc-gyülés tagjai.
A közgyűlést Tarányi Krenc dr. főispán p >nl 10 órakor nyitotta meg. Rövid megnyitója után elparentálta Bartha László, Székely Uszló, Ke-reszUtry György és Reisinger Rudolf megyebizottsági tagokat.
Majd a terjedelmes alispáni jelentést olvasták fel, amit tudomásul vettek.
Az alispáni jelentés után elsőnek Hajdú Gyula dr. szólalt fel és tiltakozásának adott kifejezést, hogy sok tisztviselőnek kilincselni kell előmenetele érdekében. Sajnálatos dolog, hogy nem a szolgálat pontosságától függ a tisztviselő előmenetele, hanem attól — kinek van protekciója. Kéri a törvényhatósági tagokat, hogy legyenek tekintettel az állások betöltésénél a szolgálati időre.
Bődy Zoltán alispán ezután jelzi, hogy a megüresedett szolgabírói állásra pályázók a szolgálati sorrendben igy következnek:
I. Hertelendy Ferenc,
II. Vitéz Hunyadi László, III. Búzás Béla dr.
Majd áttérnek a szolgabírói állás betöltésére.
Csóthy Géza murakcres2turi apát és huszonkét társa névszerinti szavazás elrendelését kérik a közgyűléstől.
Tarányi Ferenc dr. felteszi a kérdést. A közgyűlés Csóthy Géza propozicióját elfogódja. Elnöklő fór ispán elrendeli.
összesen 292-en adták le szavazatukat. Hertelendy Ferencre 179-cn, Vitéz Hunyady Lászlóra 104-cnés Búzás Béla dr.-ra 9 en. Az eredményt a közgyűlés orkán-szerü éljcnzéssel fogadta. Percekig éljenezték Herteleny Fcrcnccf, a megválasztott szolgabírót. Utána
Sümegi József rámutat a nehéz gizdasági helyzetre. Megállapítja, hogy a kormány az olcsóbbodás terén nem tett semmit. Csonka-Magyarországnak 21 államtitkára és 50 helyettes államtitkára van — mondja, (élénk mozgás) ami igazán n3gy fényűzés. Ezeket az államtitkárokat kellene redukálni. Teljesen feleslegeseknek tartja a gazdasági kamarákat, melyek évente liz milliárdba kerülnek ennek a csonka országnak. El lehetünk — kamarák nélkül is. A terhek elviselhetetlenek. A gazdák már birtokaikat adják cl. Majd hangoztatja a nemzetgyűlési kép viselők lélszám •
csökkentésének szükségességét.
A mezőgazdasági hitel kinos vajúdásáról beszel.
Indítványozza, hogy irjon fel a törvényhatóság a kormányhoz, az adórevizió tárgyijban.
Követeli végül, hogy az adófel-szó\'amlási biz tUngban a tagok a foglalkozási ágak arátiy-ilmz mérten legyenek képviselve, nvjd a földhitelt megsürgeti, j Müjd előterjesztik az állandó választmány javallatát, hogy a Keszt-1 helyen felállilandi Bal;-toni Kullur-ház és Múzeum céljaira szavazzon | meg a közgyűlés három millió koronát.
I Reischl Imre és Czobor Mátyás
ZALA\'. KÖZLÖNY
polgármester felszólalásaikban nagyon csekélynek találják ezt az ösz-szeget a fenti .célra.
Bidy alispán hivatkozik a mai helyzetre, de belemegy abba. hogy öt millió koronát szavazzanak meg a Kullurház és Muzeum céljaira.
A közgyűlés erre az évre megszavazza az Ötmillió koronát. A lobbi években évről-évre fogják megállapítani az összeget.
Szatay Gyula tb. főjegyző ezután felsorolja azokat az okokat, melyek miatt az alsólendvai járás székhelyét Zalabaksáról Lentibe kellett áthelyezni. / .
A Magyar Nemzeti Szövetség ismeretes átiratát a békerevizió és a felszabadult magyar irredentizmus ügyében a törvényhatóság a legnagyobb lelkesedéssel telte magáévá. A közgyűlés hosszasan, melegen tünteted a Magyar Nemzeti Szövetség mellett.
Szabó Károly indilványozza, hogy a közmunka-váltságot törölje a mc-gyegyülés. Miután felvilágosították,
hogy ebben csak a miniszter hala-rozhat, a közgyűlés véglll is ugy határozott, hogy a törvény módosítását kérik a kereskedelmi minisztertől. , ,.
A közgyűlés a legnagyobb elismerését fejezte ki Jcrmy Sánor műszaki fótanácsnoknak, aki ritka szakértelemmel és példás buzgalommal vezette hivatalát.
Tetszéssel vctltt tudomásul, hogy a Vármetyei Bank és Takarékpénztár Rt. 30 milliót osztott szél a jótékonysági célokra.
A Falu Szövetség zalaegerszegi kiállításának 5 millió koronát szavaztak meg állatdijazásra.
A Balatoni Gőzhajózási Társaságot 5000 aranykoronával szubvencionálják.
A novai kerületben megejtett törvényhatósági tagválasztás megsemmisítése miatt az uj választást ju-nius IS re IClzik ki.
Elnöklő lói-pán I óra után a közgyűlési másnap délelőtt 9 órára halasztja el.
A kisantant együttes jegyzéke a Bethlen-kormányhoz a magyar irredentizmus miatt
A kisantant konferenciája a magyar kérdést tárgyalta „* Sísnoni béke revíziójának ^on.lo nta ves^Jvexíet. a békét" - Magyarország „hatalmas" hadügy, ko tsé^-vetése - „Titkos magyar fegyverkezés" - Btilgária kérését, hogy sorozhasson i elutasították
Bukarest. mj,us 11
A konferencia ma a bolgár kérdéssel foglalkozol! és elutasította a bolgár kormánynak azt a kéréséi, hogy sorozás utján állíthassa össze hadseregét. A konferencián a kisantant külügyminiszterei art a határozatot hozták, hogy Bulgáriának szorosan ragaszkodnia kell a neuillyi békeszerződés szakaszaihoz és a megszabott határidőre vissza kell térnie a szerződésben megállapított létszámra.
Nincsics kijelentette, hogy a bolgár kérdésben teljes megállapodásra futott Duca román külügyminiszteriéi.
A tanácskozás legfontosabb tárgya a magyar kérdés volt, amit Bents cseh külügyminiszter beszéde vezetett be.
Uraltam: és Daca a Komániát kü-
lönösen érdeklő kérdésekkel foglalkozott. Szóba kerüli, hogy Magyarország a német birodalom példajára nem tudja magát rászánni arra, hogy teljesítse elvállalt kötelezettségét és minden alkalommal megkísérli, hogy a külföldi közvéleményt a trianoni békerevizió gondolaiának megnyerje. Ezáltal Magyarország veszélyezteti a békét és a békeszerződések állal előállott helyzetet.
Magyarország hatalmas hadügyi költségvetése, amelynek tételei a románok állal előirányzott költségeket is elérik másrészt a magyar költség-vetés pazarló összeállítása (I), amely mögött a magyar jóvátétel megfizetésének lehetetlenné tétele keresendő, olyan bajok, amelyek magukért beszélnek és amelyckló; a konferencia levonja a következtetéseit.
A bulgár érdekekéi a kisanlant konferenciáján megfigyelőkén! résztvevő Gregor Vasziltev képviselte, de mcil Magyarország nem klidOtt megfigyelőt, senkisem világosította fel a konferencia tagjait arról, hogy Magyarországtól távol áll minden háborús szándék vagy oly™ törekvés mely a vállalt kötelezettségek kijátszására irányulna.
A kisantant végre is hosszas tanácskozás után döntött a magyar kérdésben.
Uratianu miniszterelnök várakozó álláspontot ajánlott, vele szemben Bcnes, Nincsics és Duca azonban cgyértelmülcg azon az állásponton voltak, hogy a „kisantanlnak tisztáznia kell" a magyar irredentizmus és a m3gvar titkos fegyverkezés ügyét.
A konferencia ugy határozott, hogy a kisantant kormányai az irredentizmus és a fegyverkezés dolgában együttes jegyzéket intéznek a magyar királyi kormányhoz.
A közös demars értesülésünk szerint a legközelebbi időben fog megtörténni.
BELFÖLDI HÍREK
Kotasztrófáüs repülőgép szerencsétlenség Mátyásföldön. A
mátyásföldi repülőtéren katasztrófális repülőgép szerencsétlenség történt tegnap délután. A Francia-Román rcpülögéptársaságuak Bukarest felől jövő egyik icpülógép\' a mátyásföldi repülőtértől néhány száz méternyi távolságban az országút mentén több gyárépület közelében lezuhant és teljesen összeroncsolódolt, A pi-lóla a géptől hat méternyire feküdt teljesen összezúzva, holtan. Hogy hány utas volt a repülőgépen, azt még nem lehetett megállapítani, de ha voltak utasai a repülőgépnek, ugy azok is mindegy szállig a pilótával együtt elpusztullak.
Szeged tanácsa az egyetem érdekében. Szeged város tanácsa tegnap sürgönyt küldött KMetstxrg Kunó gróf és Hint János miniszterekhez, amelyben kilcjiik, hogy megdöbbenéssel értesültek a szegcdi egyetem tervbc.\'etl leépítéséről és arra kérik a minisztereket, hogy tekintsenek el cllól.
lfttt május n
l.circr Lőrinc 20 milliója. Uinr Lőrinc nem akarja kiadatni Sagulyék-nak az általa annak idején a győztes nyomravezetőjének kitűzött 20 millió korona prémiumot. A járásbíróság a mai tárgyaláson sem hozott még érdemleges Ítéletet, mert Leirer L£ rincet holnap mégegyszer ki fogja hallgatni.
A Lédercr bDnpSr. Lédertt Gu.-. táv rablóg) ilkossági bllnpöre holnap, kedden veszi kezdetét a honvédtől, vényszéken. A tárgyalás valószínűleg öt napig fog tartani. A tárgyalás során Lédererrel szembesíteni fogja feleségét is.
Szerencsés játékos. A lipótvárosi kaszinóban Szemző Elemér alezredes ■104 millió koronát nyert kártyajátékon.
Schioppa nunelus bucsuláto-gatásnl. Schioppa Lőrinc pipái nunciiis bucsulálogatásai során KU-belsberg Kunó gróf kultuszminiszternek átadta a pápa dedikált fény-képét, amelyet őszentsége áldásával küldölt a grófi párnak. A budapesti egyházközség vasárnap búcsúzott a távozó nunciuslól. Az üdvözlő beszédekre a nuncius meghatottan válaszol! és kijelentette, hogy hollandiai állomáshelyén, ha tehet valamit a magyar ügyért, azt mindig szívesen fogja megtenni. A nur.cius a szegény lelkészek számára 16 millió stipendiumot adolt. Ugyancsak vasárnap a nuncius 110 szegínyt áldoztatott meg az angyalföldi menedékhelyen. A menedékhely lakói meghatottan búcsúztak e nunciuslól.
Hősi halottak emléktáblája > győri főreáliskolában. A győri állami főreáliskola vasárnap leplezte le fényes ünnepség keretében a hósi halált halt öt tanár és negyvenét növendék emléktábláját. Az emléktábla Sányi Pál iparművész müve.
A munkapiac állása. Az állami munkaközvetítő hivatalnak az ipari és kereskedelmi munkapiacról a kereskedelemügyi miniszterhez tett jelentés szerint május 6 án a lóbb foglalkozási ágak szerlnl tekintve a munkapiac csak a tanoncoknál volt kedvező, a többi foglalkozási ágaknál pedig igen kedveződen. Intézetek szeiínt tekintve a munkapiac mindenütt, de különösen a budapesti, miskolci és szegedi intézetek körzetében igen kedvezőtlen.
A puszta vadrózsája
Irta: köfépgulicsl Píczcly t isztó (3) Az országul kanyarulatánál, a kis utkotróháznál eltűnt a szekér. Lvi pedig bement a szobába és sírva borult a tulipántos ládára.
E válás után egy évre rá mozgósítás van. Kitölt az 1859-iki habom. A ll-es huszárok is a talliáltok ellen mennek. Mantova, a hasonnevű tartomány fővárosába keiül-lek. A véletlen ugy hozta magával, liogy egy gyalogezreddel ide került Szakajtó Abris is. az az egyik legény, aki a hídvégi pusztából azon a bizonyos kocsin Árva Bandival együtt rukkolt be.
Ez a Szakajtó Abris is titkon szerette Évit, de ahhoz toprongyos volt és reménytelen, hogy Bandival felvegye a versenyt, ezéit szerelméről, mint a Zala folyó csukája, hallgatolt. Most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy pollron, féltékeny lelke munkához lásson.
A mantovai kórházból egy B. Hid-véghez közel esó komárvárosi rokkant kaionát bocsájlottak el. Erre bizta Szakajtó Ábrís a következő levelet, hogy Bedö Istók bácsi kezéhez juttassa cl:
Tisztöli Bedő Istók bácsi!
Aiva Bandi meghall, eleseit a Kzáérl. Mellette voltam. — Utolsó szava Éviké volt. Engem bízott meg, hogy adjam át fisztöletét és üzenetét Évinek és Istók bácsiéknak. Évit arra kérte, hogy menjen férjhez és legyen oly boldog, mint amilyen ö lett volna Évivel. Aztán felej.se el, — nehogy a holt háborgassa az élők örömet.*
E levél vétele után Évi, Bedőék és az egész puszta népe elsiratta Árva Bandit. Csak Kiírta András, Bandi nevelő atyja nem nyugodott meg a IraMhirbcn. Egy benső sugallat folytán a hír valódiságában kételkedni kezdett. Egy alkalonnial ugyanis, siénagyűjtéskor meghallotta, amint Szakajtó Abris egyik pajtásának bizalmas beszélgetés közben azt mondotta, hogy majd teszek róla, libgyha Évi az enyém nem lehel, ugy Árva Bandié se legyen.
Ezéit egy naponvrlhalározta.\'tiogy levelel ir Szombathelyre a ll-es huszárokhoz, gondolván. Iiogy ott valaki csak átveszi .!. Ebben a levélben tisztességgel kérte Kurla András, tudassák vele, ha Aron Bandi, aki a 6-ik század -t-ik szakaszában szolgált, a harctéren el-evett. Ha pedig halála híre ncin
volna bizonyos, ugy küldjék cl u .nna a zárt borítékban idemellékelt tevelet. A levél Szombathelyre meg is érkezel! s mivel Árva Bandi halála híréről ott mit sem tudlak, továbbították Olaszország felé a c:,nzett borítékot.
F.kkor már a 1 l-es, huszárok hazatérőben voltak Magyarországba. Útközben kézbesítették Bandinak a levelet. F. sorokból Bandi mindent megtudott és midőn elolvasta, harcedzett orcáján két fonó könnycsepp gördült le.
Május 13 án érkezeit vissza \'állomásuk hlyére. Árva Bandi rögtön kihallgatáson jelentkezett. Szabadságot kért és kapott.
Komárváros vasut-állomásra érkezve, a községben fuvarost fogadott, hogy az őt Balatonhidvégre vigye. De hogy ne egyedül érkezzen, a kocsira négy szál muzsikus cigányt is ültetett.
A hídvégi buesu napjának évfordulója van. Bedö Istók bácsiékná! ma lakodalom lesz Szekrény Ferenc a b. magyarodi uradalom fiatal gé-miszt- és ikdóék fogadott leánya, Évi esküvőjét tartják. Temérdek ven* dég érkezik. Az eskelési szertartás a puszlai kis kápolnában történik. A násznagyi lisztet a gazdaság ke-
zelő kasznárja és a b. magyarodi (3000 holdas birtok bérlő urasága tölti bc.
Déli 12 óra. Az eskü holtomiglan-holtodiglan szava elhangzóit és az ünneplő menet Bedő Islvánék lakása felé ballagott.
Mviinycgzöi ebédnél ült már a lakodalmas népség a földiszitett lábas pajta alati. Az idö délután kettőre járt. A hangulat emelkedni kez-dclt. mert közben a pohár is fürg« járta, a cigány pedig a lábas paju sarkában a szivuez szóló nótst ugyancsak szívesen játszotta. Egyszer gyermekek szaladnak be a méhház felől s azl a hirt hozza*, hogy egy huszár négy szál cigány nyal a Zala hídja felöl a virágos réten fölvezető kis ösvényen a felé tart.
Bura, bura, bubánatra születtem-
Ki tudná Icirni a meglepetés\', amit a holtnak Iliit Árva Bandi va-rati.n, megérkezése keltett. A cigánybanda hirtelen elhallgatott és a lakodalmas nép zűrzavaros lármája hallatszott. Évi sírva fakadt és mellette az öreg Bedó házaspár meggörnyedve állt, amint a szép daliás huszárőrmester nevelő szüleinek a hosszú cselédház déli végén te»° lakásába befordult (W.
;02S május 12.
ZALAI KOZLOHT
_______ _ A Magyar
Nemzeti\' Sánk ]egyforgalma május 7-én 4.437\'5 milliárd volt, tehát az április 30-iki állománnyal szemben 836 milliárd csökkenést mulat. A csökkenést főleg a girószámlára történt befizetések idézték elő és pedig az állami számlára befolyt 902, az egyebekre 4 5, összesen 94 7 milliárd. A váltóesedékesség 15 5 milliárddal haladta tul a benyújtásokat. Ezenkívül az egyéb tartozások és követelések folytán 7 9 milliárd, az állami adóság május havi törlesztése fejében pedig 08 milliárd folyt be. Ezzel szemben devizák és valuták vásárlása révén 241, az egyéb követelések folytán pedig 6 1 milliárd pénzjegy került forgalomba.
A magyar—osztrák kereskedelmi tárgyalások első szakasza a mai napon befejeződött. Az eddigi tárgyalások során a kölcsönös követelési lista egyes tételeit első olvasásban letárgyalták. Az osztrák bizottság tagjai a mai napon visszautaztak Bécsbe. A tárgyalások legközelebb újból folytatódni fognak.
KÜLFÖLDI HÍREK
Hindenburg bevonulása Berlinbe. Hetiinból jelenlik: Ma délután érkezett meg Hannoverből a különvonat Hindenburg elnökkel. A pályaudvaron megjelentek az összes hatóságok és egy beláthatatlan embertömeg, mely leírhatatlan lelkesedéssel ünnepelte a birodalom uj elnökét. A tisztelgés után Hindenburg autóba szállt a kancclárral és a polgármesterrel. Az autót egy szakasz iovasrendór kisérte, útközben aKaiser-darumon és Charlotlenberger Siras-sen át a birodalmi elnöki palotába hajtott. A légben egy repülőgép osztag kisérte az automobilt. A repülőgépekről virágokat szórtak az útvonalon végig az elnök autójába. A berlini és össznémet sajtó a legnagyobb öröm hangján ir az uj tábornok-elnökről\' akiben a germánság reményét látja összpontosítva.
Nagyban készül az amerikai magyarsága philadelphiai világkiállításra. New-yorkból jelentik: Az amerikai függetlenség kinyilatkoztatásának (Declaralion of inde-pendence) 150-ik évfordulója alkalmából az 1926-ban rendezendő philadelphiai világkiállítás nagy jelentőségével behatóan foglalkoznak az összes amerikai magyar lapok és különösen az amerikai magyarságnak a kiállításon való részvételére helyeznek nagy súlyt. A kezdeményező lépéseket erre nézve a philadelphiai magyarság már megtelte, amennyitien megalakította a helyi bizottságot több előkelő amerikainak a csatlakozásával. Ennek a bizottságnak elnöke dr. Donáth Dezső már fel is kérte gróf Széchenyi követet arra, hogy nemcsak Magyarország, de a magyar Amerika részvéteiét illetőleg is az ügyhöz méltóan járjon közbe. A kiállításról a lelkes propaganda munkát kifejtő Ludvig Ernő is cikkezik s arra hivja fel az amerikai magyarokat, hogy a magyar kiállítási pavillont közadakozásod építsék fel, meri a megcsonkított s kirabloit szegény Ma-gyarországnakaSmith-budgeiből erre nem telik. A cikk végén ama reményének ad kifejezést Ludvig Ernő, kifosz-tottságunk dacára is a magyar géniuszt gazdasági és kulturális téren méltóan fogjuk a villágkiálliláson kifejezésre jullatni.
A csődök száma Lengyelországban. Varsóból jelentik: Az 1924. évben összesen 108 csőd volt Lengyelországban.
Vagyonmentövásár
Csak ezen a héten tart a tárgyak beszolgáltatása — A jövő héten
lesz a kiállítás s az árverés
Nagykanizsa, mljus 11
A középosztálynál a testet] -sebb visszhangra talált a vagyonmentövásár gondolata s egyre nagyobb az érdeklődés annak feltételei iráni.
Ezekre vonatkozólag ismételten megemlítjük, hogy az árverésen befolyt vételárból levonandó 15 százalékon felüt a tárgy tulajdonosának semmiféle egyéb költsége nincs, söt abban az esetben, ha a beszolgáltatott tárgy esetleg nem találna vevőre, semmiféle őrzési dijat sem fizet, ellenben az illető tárgyneoda-és visszaszállítása ót terhelik.
A vagyonmentővásárra beküldhetők bármiféle bútordarab, szőnyegek, hangszerek, festmények, régiségek, könyvek, dísztárgyak stb. Minden egyes darabról elismervény állíttatik ki s becsértéke lesz az árverésen kikiáltási ára, melyen alul csak a tulajdonosnak kifejezett kívánságára lesz az elárverezve.
A vásárra szánt tárgyak csak e hét folyamán szolgáltathatók be a Nagykanizsai Kaszinó emeleti dísztermében működő átvételi bizottságnak. Vasárnap a kiállítás előkészítése fog folyni s hétfőtől szerdáig tart maga a kiállítás. Az árverés u jövő hét péntekjén és szombatján királyi közjegyző közbenjöttével fog megtartatni.
Az átvétel délelőtt 10 -12 és délután 3—6 óra között történik.
Borzalmas szerencsétlenség
Veszprém, május 11 (Saját tudósítónk teltfon jelentése) Vasárnap délelőtt nagy zászló-zen-telési ünnepély volt Veszprémben, mely alkalomból Mándoky Sándor föesperes a tábori misét celebrálta a sporttelep mellett. Óriási közönség vett részt az ünnepségen és az azt megelőző tábori szentmisén. A celebráló föesperes a mise közepén lehetett, amikor két hatalmas dörrenés majd utána irtózatos jajveszékelés rendítette meg a levegőt és zavarta meg az Ünnepi mise fenséges csendjét.
A közönség a legnagyobb ijedelemmel és izgatottsággal sietett a hangok felé a sporttelep melletti árokhoz és akkor borzalmas látvány tárult szemük elé.
A mozsár mellett, amit az ünnepi alkalomra akartak diszlövésre felhasználni, a mozsarat kiszolgáló két 17—18 éves ifjú feküdi vérében fetrengve eszméletlenül. Mindkettő borzalmasan elékte cnitve, vérében, megrepedt homlokkal, tátongó sebekkel, az egyiknek mindkét szeme, a másiknak az egyik szeme hiányzott, ki volt lőve.
A közönség között levő egyik orvos azonnal segítségére ment az ifjaknak és a megérkezett mentőkkel ápolás alá vette, de az egyik Tóth
Károly meghalt olt a helyszínen, mig a másik Horváth István mégélet-ben vau, de rettenetes kinok között alig fogja megérni a holnapi napol. Tetanust kapott. Tóthot a hullaházba, Horváiliot a kórházba szállították.
Az eddigi vizsgálat szerint a két ifjú saját vigyázatlanságának sajnálatraméltó áldozata. Ugyanis amikor a gyújtózsinór nem akart égni a mozsárnál, ők papirosra puskaport tettek és meggyújtották. Akkor robbant fel a mozsár eddig még meg nem állapítható módon és a kél fiút a földhöz vágta, a szerte repülő darabok pedig szinte széjjel roncsolták a fejüket.
Az ügyben a hatósági nyomozás tovább folyik.
NAPI HÍREK
Külön előadás a tanulóifjúság számára
Nagykanizsa, míjus It
Szombaton este, az államrendőrség müvészestélyén két gyermek ragadta meg figyelmünket és kezdtek mindinkább érdeklődésünk központjává válni: a két Lubinszky-testvér Lilike és Mancika.
Ez * a két gyermekmüvész egyszerre meghódította a közönséget, mert játékukban gyermekiesen kedvesek, közvetlenek, mesterkéletlenek, hamisítatlanok és bájosak voltak, menten minden raffinériától, affektálástól és hatásvadászattól.
A tizenegy éves Lilike táncolt, énekelt, színdarabban játszott, fellépett vagy öt szerepben megújrázták, de az első perctől kezdve utolsó jelenetéig egyforma kedvvel, fáradhatatlanul és a kimerültségnek minden legkisebb jele nélkül teljesítette nehéz feladatát.
Az idősebb, Manci, a színpadon már olyan ügyesen mozog, mint egy, a fővárosi sziniakadémiát végzett növendék, pedig még jó néhány év választja el őt attól, hogy annak kapuján át az iskola padjaiba, beülhessen.
Ez a Lubinszky gyermekpár ma, kedden ifjúsági előadást tart a Polgári Egylet nagytermében. A két bájos leánygyermek a maguk gazdag műsorukból kiválasztják a legjavát s néhány órán át gyönyörködtetni fogják hasonló korú gyermektársaik/t.
És fel fog ragyogni a sok gyer-mckarc annak láttára, hogy egyre-másra hasonló korú két leányka minő élvezetes és, nemcsak nekik, de a felnőtteknek is minő lebilincselő előadást tud produkálni a saját örömükre és mások gyönyörűségére.
Mert nekik nem fárasztó feladat, hanem öröm a munka s az ő gyermekszívük melegebben is tud örülni mások örömének, melyet okoznak, mini az életVüzdelemben clfásult felnőtteké.
Gyermekeinktől azonban ne sajnáljuk a holnapi estét: hadd örüljenek két müvész-gyermektársuk ének-, tánc- és egyéb előadásainak.
Bandholtz tábornok halála. New-yorki jelentés szerint, tegna ott Bandholtz az ismert amerikai dandártábornok 67 éves korában elhunyt. Brandholtz tábornok volt az, aki mint az Unió képviselője, az oláh megszállás idején több izben lovagló ostorával verte szét- a muzeum kincseit kifosztani akaró oláh osztagokat.
NAPIREND
Május 12, kedd
Római katolikus: Pongrác. Protestáns: Pongrác. Izraelita: IJer hő 18.
Nap kel rejjjjel 4 óra 28 perckor, nyugszik délután 7 óra 26 perckor.
A Meteorológia Intézet Jelentése szerint nyugatról zivatar és esó várhttó hósUlyedcssel.
A l.ublnszky-növérek gyermekeid adása a Polgári Egylet nsgytermében.
Notturno
A nap lehullt a hegy mögött, a fák főli leszállt a esend s a nagy mező lent néma lett. Magam vagyok is hallgatom messze suhanó léptedet, mig eltemet a szürkület. Akkor is nyíllak orgonák, x illőit a hold, dalol! a esend, kit milyen igő szép szemed hogy rámtalált . . . Aztán jöttek bus, hallgatag ivek. mig lassan elsuhant fejem felett a nima hold s ma holt reminyek, átkosak, minden gyötrelmük rám szakad, azt sem tudom már: ilek-e ? Es ülők a parton öus magam, vihartól fakult dus hajam gyászlobogóját meglengetem. Az Hetemet te vitted el, most üres, sivár is ftnyteten a kit szemem. Akkor is nyíltak orgonák, borullak édes ulkonyok . . . Most meghalok t
Pittoressa
A fagyosszentek
A meteorológiai intézet jelentése majdnem mindig igazolja a hagyó-m<inyt, kritikusú teszi a három legfőbb fagyosszent névnapját Pongrác, Szervác, Bonifác — ezek azok a szentek, akiktől a föidmivelő nép fél, pedig szegények nem tehetnek arról, hogy kalendárlumi évfordulójuk épen azokra a rosszhírű napokra esik, amikor a hőmérséklet többnyire alá-sillyed s ezzel sokszor bizony érzékeny kárt okoz a gyenge, zsenge, most legkényesebb növényzetben.
A meteorológiai tudományos vizsgálódás ennek a jelenségnek okait már régen kutatja, de kielégítő megoldást, máig sem talált. Az egyik elfogadható megállapítás az, hogy világrészünk tavaszi felmelegedése, mely déltől éjszak felé haladó irányban történik, főleg a nagy magyar Alföldön ér el korán igen magas hőmérsékletet. A vele egyidoben Európa nyugati részében uralkodni szokott magas légnyomás következménye aztán az erős éjszakai szelek. A két ellentét egyfelől d hőkisugárzás, másfelől pedig az erős szél hirtelen megállása idézi elő a késői fagyokat.
Ezért fél népünk a fagyosszentektől, még pedig a fentebb emiilelt 3 névlól. A teljes névsor ugyan a következő:
Május II-én Mamerlus v. Beatrix, május \'2-én Pongrácz, május 13-án Szervác, május J4-én Bonifác, május 15-én Zsófia.
A középső három az általánosan elterjedt felfogás szerint a legveszedelmesebbek. Ezért viselik a .fagyos szentek\' nem épen hízelgő elmét, mig pl. Délnémetországban nEis-mtinner" (jégemberek), hszaknémet-országban pedig: wDie drei gestren-gen Herrn " (a három szigorú nagy ur) néven ismeretesek — a szerb hangzású szentek.
ZALAI KOH/W
I»6 m.
L*Ju» 12.
/t<//a /s/ín, Aofy az idén ne hozzák meg a hanyomönyosan hozzájuk kapcsolódó, a termést pusztító fagyot, hanem legyen már a magyarnak is egyszer bőséges. Isten áldásával megajándékozott kielégítő termése. H. C.
KULTUft ESTÉLY EK ÉS MULATSÁGOK
Májul 13: Stelnhardt-cstc üfO\'lel nagytermében.
Májúi 14: SMnhardr-es[e Egylet nagytermében.
Mii U1 16: A kegycsrcndi [cálginináiium szinleióadása az inlézet tornatermében este lei 9 órakor.
Máiul 17: A kegycsrendi reálgimnázium szinlelóadiia az inlézet tornatermében este líl 9 órakor.
Május 21: A Zrínyi Miklós Irodalmi es Mavwzell Kór Zrínyi ünnepélye.
Május 30: A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői elliadjsa.
Május 31: A Transdanubia Sporl Egyeseiéi műkedvelói előadása.
Junlus I: Az Iparosdalárda sétatéri latsága.
Junlua 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet baltett-clóadása a Po|. gári Egyletben.
Junlus 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótikony Nőegylet ballctt-clóadisa a Polgári Egyletben.
— A megyéspüspök bérma-utja. Rott Nándor dr. megyéspüspök bérmautja alkalmával most Siófokon is felkereste híveit, hogy tizenegy-éves szünet után a bérmálás szentségében réízesi\'se ökel. Az érkezó főpásztor! a legnagyobb ünnepélyességgel fogadták az egyházi és polgári hatóságok. A bérmálás szentségének kiosztása után a megyéspüspök a különböző küldöttségek tisztelgéseit fogadia a plébánián. Este a dalárda szerenádot adott a tiszteletére. Siófokról a főpásztor kíséretével Balalonszabadiba utazott tovább, majd Enyingre, Mezőkomáromba és Lajoskomáromba, ahol mindenütt a legnagyobb szeretettel fogadták a püspököt. Ma Dégen, holnap Nagybátonyban, 14 én Lepsényben lesz bérmálás. Majd 15-én Kenesén, 17-én Szóládon, 18-án Karádon, 19-én Andocson, 20-án Miklóson, 21-én Mágocson, 26 án Lálrányon és 27-én Batatonleltén.
— Zalavármegye közegészségügyi bizottsága most tartotta ülését Pehm József apátplébános, törvényhatósági bizottsági tag elnöklete alatt. A bizottság többek között tárgyalta a járási járványkórházak ügyét, melyeknek felállítását nem helyesli azon\' egyszerű oknál fogva, mivel a községek már úgyis megoldották azt a kérdést. Thassy Gábor dr. tiszti főorvos ezután jelentést tett a Itldövész elleni küzdelem vármegyei szervezéséről.
— Hangverseny Zalaegerszegen. A Zalaegerszegi Daloskör mindenben, de főkép erkölcsileg sikerüli hangversenyl rendezett szombaton Zalaegerszegen a Bárány szállóban. A hangversenyben résztvettek a Da-loskörön kívül a Zalaegerszegi Egyházi vegyeskar, a Katolikus Legényegylet dalárdája s a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda, mely utóbbit a Polgári nagy lelkesedéssel fogadták és Czobor Mátyás polgármester kitüntető figyc-a Polgári lemben részesítette. A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda a hajnali órákban Czobor polgármesternek, valamint Wappernak, a Zalaegerszegi Daloskör elnökének szerenádot adolt. Az Ipartestületi Dalárda vasárnap reggel tért vissza városunkba.
— Harangszentelés. Zalahaláp község újjáalakított temploma kél gyönyörű uj harangot kapott, amelyet vasárnap szentellek meg nagy egyházi ünnepség keretében. Az egyik harang súlya 294, a másiké 75 kgr.
Tűzoltók fogadalma. A zalaegerszegi lüzollők vasárnap délelőtt a szentmise ulán fogadalmat teltek, majd utána az egyházi körmenettel a Szent Flórián szoborhoz vonultak.
— OFB. tárgyalás. Az Országos Földbirtokrendezö Bíróság folyó hó 20-án tárgyalja Ztlavár község föld-megvállási ügyét.
A sümegi Katolikus Legényegylet közgyűlése. A sümegi Katolikus Legényegylet vasárnap tartotta tagavató közgyűlését Beöthy István dr. esperes-pIebános elnöklete alatt. A közgyűlés elölt szentmise volt, melyen az összes tagok a szentáldozáshoz járultak. Este szinelő-adás voll.
— A Katolikus Férfiliga tagjai vasárnap délulán összejöttek a plébánia Kongregáció termében, ahol Molnár P. Arkangyal dr. a II. római zarándoklat vezetője beszámolt i római zarándoklatról és a Szentalyá-nál történt fogadásukról. A rendkívül érdekes beszámoló sokakban keltelte azt az elhatározást hogy részlvcgyenek a legközelebbi római zarándoklatokban.
— Madaruk és Iák napja. Kedvező idő esetén holnap, szerdán délelőtt tartják meg az iskolák a sétatéren a madarak és fák napját.
— Homokszentgyörgy törvénykezési átcsatolása. A Somogyvár-megye barcsi járásához tartozó Homokszentgyörgy községet a kaposvári kir. törvényszék területén bellii a nagyatádi kir. járásbíróság területéből a szigetvári kir. járásbíróság területéhez csatolták át.
— Tapolca költségvetése. Tapolca nagyközség képviselőtestülete most tartóit ülésén Horváth főjegyző az 1924. évi községi számadásról, valamint a szegényalap és a munkássegélyalap számadásáról tett jelentést. Miután a szárszámadásokra senki észrevételt nem tett, Tapolca község zárszámadását 48.9ÍB K 29 fillér arany (832.976081 papírkorona) bevétellel, 48 830 K 28 fillér arany (830,114.722 papírkorona) kiadással és 167 K 31 fillér arany (2.801.348 papírkorona) maradvánnyal elfogadla, azl jóváhagyta és a felmentvényt" a fő egyzö és pénztáros részére megadta. Horváth főjegyző be jeléntelte ezulán, hogy a másodízben összeállított községi víritis névjegyzéket fellebbezés folytán megseinmisilcllék.
kölcsönt, — miután annak kamatát közvclitési diját tulmagasnjk la-lállák a képviselőtestület nem vette igénybe.
Orvosi vacsora. A nagykanizsai orvosok szokásos társasvacsorájukat csütörtökön este 8 órakor a nagykanizsai Kaszinóban larlják meg.
— Felállították a kaposvári körzeti forgalmladó-hlvatolt. Kaposvár, hogy a forgalmiadó ellenőrzését minél teljesebbé tegye, Kadar-kulon és Nagybajomban körzeti hivatalokat állított fel, honnan a községeket ellenőrzik.
— Az élet mélységeiből. Egy tapolcai leány ellert feljelentést lellek, hogy löbb hónapos magzatjától bűnös módon szabadult. A leányt a csendőrség a nyomós gyanuokok alapján őrizetbe-vette. A leány kihallgatása alkalmával cselekményét töredelmesen beismerte és meg is nevezte az egyik tapolcai szülésznőt aki .segédkezett" neki és a gyermek .apját", aki a tiltott módon világrahozott magzatot elásta. Ugy a leányt mint az .apát" és a .segédkező"
I szülésznőt letartóztatták.
_ A „Falu Szövetség" zalaegerszegi kiállításának végleges programja most készült el. A kiállítás elnöke Bády Zoltán alispán. Nagykanizsáról csoportvezetők: Pon-gor Henrik a Transdanubia vezérigazgatói), fíazsó József ipartestületi elnök, kocsigyáros, Ujnépi Elek Ernő földbirtokos. Előzetes bejelentés jitriius 30 ig Czobor Mátyás polgármesterhez. A tárgyak beszállításinak határideje: augusztus 26, 27 és 28 déli 12 óráig. A kiá litotl lárgyak után az anyagilag érdekeit kiállítást liz négyszögméterig 2, ezenfelül I aranykorona helydijat fizetnek. Falfelületen és szabadhelyen ezen összeg felét,
— Tanltógyülés. Az alsólendvai róm. katolikus tanitóegvesület május 14 én Cseszlregen délelőtt 10 órakor tartja ezidei tavaszi közgyűlését.
— Tapolca község színházat épít. Tapolca nagyközség képviselőtestülele legutóbbi ülésén elhatározta, hogy színházépületet épiitet, mely célra megfelelő kölcsönt szerez. Ha a kölcsönügyletet perfekluálld^nyom-ban megkezdi a színház épitésél.
■ - A Stelnhardt-esték rendezője közli, hogy a szerdai előadásra mindért jegy elkelt. A csütörtöki előadásra is már csak korlátolt számú jegy kapható. Álló és karzati jegyek mindkét eslre ugyancsak elővételben lesznek árusilva.
— A tapolcai országos vásárra hatalmas tömegekben vonullak fel a vevők mint az eladok. Felhajtottak 990 szarvasmarhái, 280 lovat, 109 sertést. Összesen elkeli 670 állat. Az árak erősen emelkedő tendenciát mulattak. Forgalmi adó cimén 91 millió folyt be. A vevők jobbára külföldiekből rekrutálódtak.
— Zalai vásárok. Zalavárme-gyében tegnap voll Qelsén, Becse-helyen és Sőjtörőn országos vásár, holnap Szepelnckcn lesz, mig 16-án Csgsztregen.
— Kétszeresére emelik a hadirokkantak és özvegyek Illetményét. A kormány tervbe vette a hadirokkantak, özvegyek és árvák illetményének kélszerésére való felemelését. Az uj miniszteri rendelet
táiV"\'\'^5 c,se\'ílö\'(^e2<lil<löleeha"
— A marcali! kerület tanítói értekezlete. A marcalii kerületi kai tanítóegyesület mos! lartotla erősen látogatott értekezletét, melyen Zsöm-bölyi Sándor elnök a lanitó szociális kötelességeiről tartott tartalmas előadást, fejtegetvén a lanitó hivatását. A tanító legyen a nép nevelője, tanácsadója, édesatyja - c gondolatmenetben mozgott Zsömholyi értékes előadása. Szabady Sándor plébános egyházmegyei elnök az állami tanítókkal valtj, egyazon elbánást követeli a felekezeti tanítóság részére ezt a kérdést mindaddig felszínen foglak tartani, mig az orvoslás idej-. el nem következik. Mrjd bejelentette a hévízi szanatórium felállítását.
— Betörés. Résznek községben ismeretlen tettesek éjjel betörtek Szekeres György vegyeskereskedő üzletébe és sok millió korona érlékü vasárul, a pítwlirbói pcdi(, „, M|j6 koronán felüli készpénzt elloplak A
nyomában van. kárza \'"egközcíili a húszmillió koronái.
. - MalomtUz. A kilitii gőzmalom ismeretlen módon kigyulladt és lel lesen leégett. A kár gfz.osiíás é én megtérül. A csendőrség megindította ^nyomozást a lüz fele,SS
— Oyermekkoeslk nagyon olcsón Szerbnél, Csengery-utcq.
= Ne hagyja magát meglévesz leni irreális kirakati áraktól. |.ee. jobban csak Miltényi Sándor és Fia 50 éves cipöüzictében vásárolhat.
«= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Színes és fehér férfi lngc|, mélyen leszállított árban kaphatók Schvarlz Dezső cégnél Fö-ut. Ugyanott női hímzett háló ingek darabia 58 000 koronáért. p
= Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
Angol flór uii zokni 29 ezerért angol flór női harisnya 45 ezerért Fllipp kötöttárugyárában, Szombathelyen kapható. Előnye, hogv sajátjából megfcjeltcthető 1
Katonát él egyenruházati cikkekben a már limert legolcsóbb bcvátárllsl lorráj
egyedüli szaküzlet Bruncslca JÓJtuef Sugír-ul53.Tct.?íű
SPORTÉLET
Zrínyi TE—Káv TE 2: I
A tennisz pályák megnyitója és a Zrínyi TE foolbal mérkőzése, nagy közönségei vonzott vasárnap délután a József főherceguti sporttelepre A közönség érdeklődése ugyan inkább az izgatóbb, változatosabb footbal mérkőzés felé irányult, de a tennisz pályákon is nagy voll az élénkség.
A bajnoki mérkőzés délulán 3 órakor kezdődött. Az első félidőben huüámzó játék folyt, amelynek során a Kaposváriak a vezető gólt is megszerezték. A második félidőben azonban a játék képe teljesen megváltozol!. A kaposvá\'iak az első félidő heves iratnál nem bírták, a csapat, dekülönösencsatársoruk, mindinkábo visszaesik, mig a Zrínyi fölénye mind jobban kidomborodik. A Zrinyi védelme nagy biztonsággal veri vissza a Máv támadási kísérleteit és dobja előre újra meg újra saját csatársorát. Támadás támadást követ, aminek Hodics középcsatár által rugói! 2 gól az eredménye. A Zrinyi csatárai elismerésre méltó munkál végeztek, szépen is játszottak, azon ban még nem elég gólképesek j mert ha többe! lőnek a kapura, a csapat nagy fölénye mellett, még szebbb győzelmet arathatott volna. (Korner-arány 8:2a ZTE javára.)
A mérkőzést Spilzer szövelségi biró vezette nagy körültekintéssel és eréllyel.
A ZTE atlétái szombaton értekezletet tartollak, amelyen kötelezővé telték a szombat délutáni közös tréningei. Elhatározták továbbá, hogy július 5-én nagyszabású atlétikai versenyt rendeznek.
NTE—Transdanubia SE 0:0. N re Horváth, — Jámbor, Joós, -
— Radics, Tamás,<Kohn, — Hirscb-ler, Dezső, Palkó, Bojt, Harangozó.
Transdanubia SE: Buczolics I.,
— Györgydeák, Kalmár, — Horváth, Sebestyén, Tomasics, — Kohn, Mészáros, Windis, Férhezli, Buczolics II.
A Zrinyi TE — K Más TE ba|noki mérkőzés ulán jálszot! barátságos mérkőzési a két csapat. A játékot azonban csak a Transdanubia SE ambicionálta és szívós védekezésével sikerült is eldöntellenné tennie a játékot.
jt-^niájusJ^
ZALAI KÖZLÖNY
i.íiífl neeycdórábart Itcvcs oslro-Jw « NTE.és kél gólt h í, i röviJ egymásutánban, dc a bírt liJ miatt egyiket sem írvinycsiti e, kedvit szegi az N rt-nek, enged iramából, anélkül azonban, hogy
\'«ffilidó után a má-(Odikban embereket cserél az NTE. Ai NTE nyomasztó fölénybe jut, Wvlonos támadásai azonban nem vezetnek eredményre, mert a Trans-damibiát SE körömszakadtáig véüc-tt:il( A tömörilit Transdanubiát „cm tudja széthúzni a NTE s igy a további támadások is crcdménylelc-„tk maradnak, sőt egypárszor az NTE kapuja is veszélybe kerül.
A Transdanubia SE csapata masz-sziv együttes, melynek minden tagja bámulatos igyekezettel és kitartással tud játszani. Rövid idő alatt veszélyes ellenfelei lesznek az NTE-nek és a Zrínyinek.
Az NTE játéka nélkülözte azt a lelkesedést amely máskor legszebb és legértékesebb sikereinek szülője szokott lenni. Mégis a legszebb reménnyel nézhet hátralevő bajnoki mérkőzése elé, mert lempóbirásuk kifogástalan, a csatársor összjátéka pedig alig mutat hibái. Mai játékukhoz jó adag balszerencse is járult, ami azonban mii sem von le a Transdanubia sikeréből.
Jóbarátok — Zrínyi Bíró: Jámbor NTE.
II. 0:0.
ben megsértette, 2) cltitván rátámadt és mellbelüktc és 3) azzal kérkedett, hogy ót pofoníltOtte, holott ez nem feleli meg a valóságnak.
Az ilgy a nagykanizsai kir. járásbírósághoz kerüli, ahol i\'allos lagadta az ellene emelt vádakat és viszon-vádát emelt Bánhalmy ellen azért, mert ót becsületében megsértette.
A tanúkihallgatás és bizonyítási eljárás befejezése után a kir. járásbíróság mindkettőt bűnösnek mondotta ki a becsületsértés vétségében és ezért Pallos Lajosi 500.0C0 K, Bánhalmy Józsefei pegig 200.000 K pénzbüntetésre ítélte.
Fellebbezés folytán az ügy a törvényszékhez kerüli, melynek felebb-vileli tanácsa helybenhagyta a járásbíróság ítéletét és elrendelte, hogy az ítélet a kir. tanfclü«yclöséggcl közöltessék.
TÖRVÉNYSZÉK
Hitelrontó asszony
Hitelrontás és becsületsértés vétsége miatt került tegnap a vádlottak padjára Virdgh Sáodorné született Kocsis Terézia, keszthelyi kőfaragó neje. Ugyanis a műhelyét átvett Kertész János és Huber Vendel kőfaragómesterek üzletfelei előtt azokról lekicsinylőleg sőt becsmérőleg nyilatkozott, és igy az üzletfeleket Kertésztől és Hubertől elidegeníteni igyekezett, ugy, hogy azok kénytelenek voltak a rossz nyelvű asszony ellen a bíróságnál menedéket keresni.
A tegnapi tárgyaláson a vádlott Virdgh Sándorné körömszakadtig tagadott mindent, még azt is letagadta, hogy a\'tcrheló tanút ismeri, tgyik-másik tanú vallomásában elmondotta, hogy férfiak létére elmenekültek előle. A tanuk ezen vallomása, úgyszintén a vádlott asszony egyenesen kó-mikusan konok tagadása derültséget váltott ki a bíróság tagjaiból mint a hallgatóság köréből. A tanuk eskü alatt terlielöen vallottak Viráglmé ellen, aki még a szembesítés alkalmával is tagadja a terhére rót cselekményeket.
A főmagánvádló képviselőjének és a védő beszéde után a törvényszék bűnösnek mondotta ki Virdgh Sán-dornét az 1914. évi 41. t. c.-be Ütköző hitelrontás és kétrendbeli becsületsértés vétségében és ezért Összesen — az enyhítő körülmények fennforgása miatt — csupán 1.600.000 korona pénzbüntetésre és az összes felmerült költségek megfizetésére ítélte. Az ítélet jogerős.
Zalavár] csendélet
Pallós László zalavári osztálytanító és Bránhalmy József zalavári kántortanító ho^zabb idő óta elkeseredett ellenséges viszonyban vannak egymással.
A legutóbbi eset a kettő közöli az, hogy Zalavár község kántortani-lója feljelentette Pallós László osz-lálylanitót, hogy ez 1) öt becsületé-
KÖZGAZDASÁG
A világ terméskilátásai
A világ termáskilátásairól a következő jelentések számolnak be:
Németországban a kedvező időjárás folytán a termés .íz utóbbi hetekben szépen fejlődött. Az ősziek fejlődésé kielégítőnek mondható.
Franciaországban az őszi vetés elég jól áll. A te mésben a kilátás jobb.
Oroszországban a fagy által okozott károk korántsem oly nagyok, mint azt eddig híresztelték. Ennek ellenére az átlagnál rosszabb termés várható.
Olaszországban bőséges cső folytán a kilátások lényegesen javultak.
Romániában a tavaszi munkálatokat befejezték. Az elmúlt napokban valami eső voW, de további csipa-dékra volna szükség.
Argentínában a kukorica törése kielégítő mederben folyik. A szép idő lehetővé tette a buza és árpa átszántását.
Indiában némi erő, kevés téli kár, a termés jól fejlődik.
Kanadából érkező hirek különösen kedvezően számolnak l>c.
Az Egyesült-Államokban a legutóbbi nagy esőzések jolytán a termés láthatóan javult, csup.\'n délnyugatra kellene több csapadék.
Észak-Afrikában a kilátások foly tatólag szépen javultak. Különösen keleten volt bőséges cső, de azért az összes részekben szépek a ki látások.
TŐZSDE
A mai tőzsde tartott Irányzat mellett folvl le. Minthogy a spekuláció sem küllőidről, sem pedig belföldi körülményekben nem k.ip;ilt ösztönzést, csak néhány pipitbnn lejlődölt kl némi üzlet. Egyébként íz Irányzat csendes. A határidős értekek körül egyedül a Georgia tendált szilárdabban. A vas-piacon ü.inzvlllamos l százalékkal Javult, Danubius és Fegyver ugyanannyival olcsóbbodott. A szénpiacon Crikánvi és Kőszén élénk forgalom melleit tartották árnlvójnkat, A biztosítók piacán hlső Magyar •! százalékos árnyereségével szemben, Pannónia jelcnlós árveszteséget szenvedett. A nyomda-piac vezetó értékei nagyobb métlékben visszaestek. -*
Uiótőzsdc
Irányzat llzlctteten. Magyar Hitel 382. Ki ma 115. Nova 182. Georgia 277. Kereskedelmi Bank 960, Kószén 3205, Utlkáuyi 1010. Ganz Danubius 2315.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták
Aajol toat JHXOiWiXO C««H >c<o-. ZWI Vili Dluir II S 1147
Dollit 707ÍC 714-0 Fiaacla ti. irig-374} rioU««4( M. aa«SMiwj 117-3(9 U»» S09 41*
24SS-WM MHO 14144 Otílr.Khlll. SS IS 100OS Ola kor, 13220 IJ1S3 I»l|tl Intik I347Ú 13424 lit|l Itltk 3S77 3491 K«(l( kii ll«ll}!t»7« tltí tM. 11771-I4Í49
AnüerJ.-
Btlgtld
Ke", la SaktMil *
Koptablg* KrltilUala
MUioo Nawyork
Pl/l.
Pflgi
3>4IU
Stockkola
Wlaa
ZSxUJt
mvws\\
II44-114) ittttMttM 347-34} 3R7-MÍÍ 1Í4W IÍ4W I20IG-H074 34SXO-347CCO 2SIS-SJ3 71060 71410 37IC 3734 tilt-II93 (ll-SIS llWI I»14» 99ÍJ IC044 11770 MSI
Zürichi zárlat Párls 2687 50. London 2506 —, Newjoek 16 75, BtUtiel 2610—, Malland 2122-50 Holland 207 75. Berlin 123 -. Wien 72 80 Solls377 5U. Praga 1530-—. Budapest 72\'Vf, Vstsó 99 50. 3ukarest 252 50. Belgrád 835\'—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
ttgsip Ugat?
Bécs ...............99951999) 9982I99J2
Berlin...............5S65 3865 5897 5895
Prága ............ 475501 WAt 477Vs | 477SO
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Kzüll egykoronás 6200-6300, kétkoronás 12.400 12 6CO, forintos 16.500-17.000, öt-kotonái 32.000 -32.500, színarany 49.000— 49.500. arany huszkuronás 315000-816.000. ídatlni 210.600 - 220.000.
Terménytőzsde
Irányzat gyengébb volL Buza és rozs 5000, korpa 250O koronával olcsóbbodott. A tengeri élénkebb kereslet folytán kissé szilárdult voll, 5000 koronával drágult.
Basa tlsxav. 76 k((-os 502 500 505 000, 78 kg os 512 500 515.000. egyéb vld. 76 kg-os 500.0DO- 502.500.78 kg os 510 0» - 512 500, rozs 447.5CO—452.500, uj tengeri 260 000-262.500, takarmány árpa 320.000 - 330 000, köles 250.00C 260.000. korpa 227 500-230.000, zab 420000 - 430.000.
Sertésvásár
Felhajtás 2210. melyból eladallanul visszamaradt ICO drb. Elsőrendű 21 r00-22.000. szedeti 19.500 - 20.000. szedell közép 18 500 — 19.WW. könnyít 15.000—17.000. elsótendU Öíe« 190J0- \'20.000. másodrendű 18.000 185"0. angol sílldó 18 000 -22.000. szalonna nagyban 22.500 23.000. zsír 26 500,-27.000 lehúzott hus 20.000 23.(00. sialonnás tél-íertés 21 000-24 COO. Irányzat kellemes.
Szerkesztői üzenetek
C—0. A nók cigareltízásáról egy alkalommal már kifejtettük a felfogásunkat. A1 illelónek, kl lenkarja szoktatni róla, Igaza van s megtehetné neki azt az örömet, hogy lemond a füstölésről. Nem Is olyan nagy áldozat cz, mint lalán gondolja.
E. M. Budapest. Bármennyire Is poéti-kusan van megénekelve cikkében a május, sajnálatunkra mégis lemondani vagyunk kénytelenek közléséről, miután absolnte nem tudunk neki helyet szorítani.
B. M. Megkaptuk s kivételesen néhány-napon bellii át Is olvassuk. I.\'zeneiünket mindenesetre meg fogja találni ebben a rotiatbáil
Nem közölhetők: .Tatjana Totslol. Este bélkor; Vérvliágok; Kgl manna: Valutareform; Ködben; Zwrbaiál; Itervadás; Tiltott csók; Tiinkószó; Végvárak; Reménytelen szerelem; btnlékclm; Utolsó kézszorilás; Alomvadász; Kopolt évek. A többiekről legközelebb.
Kiadó: Zrinyl Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. NnRyknnizjifl
27 milliárd 5 millió
kexiit kisorsolásra a
Főnyeremény
május 13. és 15 én kezdődő o8x*ály»orsjítókon.
3 milliárd korona.
Az összes
praktikus háziasszonyoknak a „valódi Francihoz való hajlandósága abban leli magyarázatát, hogy a .valódi Franck"* a legjobb, legízletesebb és a legtartalmasabb kávépótlék !
♦A kávédarálóval mint védjegy.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a következők:
Ka ikok
AogoJ-M«zy. Muil
LlOld fciak Mt|/. HU. itliilor Uuinlt. OL-M. kink 0««t/. mll Bmkvicttn r&ldb!l<l»
M«T. •*! |. k
lagatUu
Hí mt<t I
Míiyu-Náu.l 1
Wip. W*ilt>i 4 Vicotl bi.k
M«r<=( •
Nttai. k. 4i t»k- >
KacaU. 8 í*> BUtoiItdk <■ Takarékok
Salr. tp. » udöuíioii
rít itoii 4
WblnMl Tik. II
Mai TiV 11\'
M«kUr 17
Kim at.O 144 EUi M. 81x1.
FoocMn II
H»Ijr.-Pi»ntU I
Maiatok
So.-1-M II
Cne<oidla *
a4kt.i(i^«l i
B-d.fMlI 15
ftaatirla » Ktiiltail^n
Vlktír l« «
Tttftkn tatai. 1
Tr. Daaabli <
Ukayák
Biaxlt 4
Baocilnl ICI Snotl\'i.
Caaaal *
Sil.irid ■>■
Kok4 Z Oíit
DtiKka U
Mafaatlt 12
Migr. nph. <
Atl. X6.xta ?
slkjbátobjl
Salió
Szerencse számit sorsjegyek í\'JfK Hirschler Miksa
xtllyioujcgy !6«UmiitinJL
Faipar. CCTM. ti Oultm.nu K4rö«bloy»f Llgiuta N«ni«U li
Si\'avJjU 5\'
n- ikl III\'\'
Vlkt kaio« 1
K5»Uk«i<» kd.lt -Atliattki II
L.vinta l\'J
Mltr. J <
Bar II
Köautl Vir<«l
I! i . . a i -t 44
AlUtavtiul 37:
Tl»il l/l
Cukorgyárak D4l«u»or 471
Cukorlpit KII
Oaoqrtá
M«i«k cukor Ili Sliaiatr ISÜ
£tatmli*er«k
fíiílotí
M»pC»l »
Toaijl b Hl.lat <t
IS
;>ikiaii
Pilla. 84T«I
tnt-.it Ujii, lli«m
Biidl KSbuif QnO. Oépgj.
flmiDin Oam Via. Hon>«(> KBbai Uot
KT
Kt|yu u«l
B«lg( Hm
L4apa
Máfltg
V»KTlP»r
Vtgonicjii
Rlm
Hoesienánn
S<hUck
WhMi
OSc. Villantó.
Brr.
Juit Ili4 AH. (ti
\\<t*t 9
PUtbot
Olajok
OU)lpir ma/oii p«ti
S4r 4a at««>
NiifMl ȟr Rlfllr 13c
pol/. I
Ktgttr cl> COga. BéiHÍ\'r.\'t 4
Oicbuluút 1
SiAllodtk Itoyal-iilllö I Scbvirlitr
0;ap|oaoi6 O-:11r ^ <:
P.muilptj SiöíO <6t6
V««lpar
IOTS
44
______44
Kuo^. mamtju ica-w
Síim 41
Datlu 7 >
K«UU Muilajt 34
Tfttök 47
KCIAol4l«k
Oot6*l 17SJ Ouuol
lDtai:tita II
Jclitoo III40
«!ttoi(ia UJ
Bácll >1
Bint 41
8(»\'AI 33 iO
0/í-il bi« V3
Coiv
lila
Apróhirdetések
Ai »?r6Míd«Ui í!l« 10 iiilt V<t> K. A rtmtió •
ntodta vtiUiitbb txíüNll J=6 M&MI u4a«* Mimii-U\'.li. Minden lovlbbl »«ó i»I« KO K A hltdtlfcl ülj ttot (líilfoJi • i foi <»liH »d-s boiiiíiiinliuili
Naponta friss fagylalt, JegctkAvó,
reggeli- is (zsonnakivé kapható Makov Iczky cukrászdában.____>395
Príma málnaszörp minden mennyiségben, nyitva és palackozva a Icgjutányo-Slt l.>jn bcszeiczhetó a Dunir.tull (ilI<!»vJgl Szeszgyárosok Szeszflnomltő részvén) társaságánál Nagykanizsán, KrzsébcMér 1?. H33
Eladó vcndéglószAbadkézból teljes beren-deiévscl Of*zág-u. 23. Simon József. 1312
Varga György (Gclse). a Later tégla-sajlulógéji Kereskedelmi R.-T.-nakzaUmcgycl képviselője kéri a J,alcr-téglasaJlológépcl megrendelni szándékozókat. hogy rendelés elótt minta földet szíveskedjenek hozni, ltogy a kezelőt bárkinek bemutathassa s ez allu-Jómmal a gép u/eméról klkl személyesen Is meggyózód hetik. _ l?55
Eladó egy nagv kettes ház azonn.il be-nötiözhetó lakással. Vörösmarthl-utca 9. 1323
Balatonkcrcaztúron egy bútorozol! szoba kiadó. Cím a kiadóban._1433
Veszek Jókaiban levő »X20-os látcsövet. Clm a kiadóban. H27
r elzdó. Clm a 1427
Borb4lyaogéd felvételik
24. sz.
HOtvOl-léf
1132
Urasági inasnak ajánlkozik nőllen lérli. kl Jelenleg It Ityen alkalmazást töll bc. Clm: Vagnerné. Csengcry-ut 13. 1136
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kebe-lezésre vagy váltóra kezesekkel.
Előnyős kamatfeltételek.
Szigriszt László irodája Fö-ut 8. (Uizál-udvar). UH
Megérkeztek
a kgujibb it legdivatosabb világon
florentin, fehér pico és panama kalapok!
Pünkösdi újdonságok
tegjutinyosabb beszerzési forrása
Maison ROTH LAURA
Nagykanizsa, Kazinczy-u. 1
J hic.it .Krans* 9X12 lemez 40.000. lOdib. .Satrap* napfény vagy
giztény Í\'X\'2 papír 5.000.-Gondosan összeválogatott készlelek és dúsan felszerelt rakiár f otocikkokbcn. Útbaigazítással készséggel szolgát díjmentesen
fischel fülöp fiai
NAGYKANIZSA.
ZALA\'. KÖZLÖNY
Három miBSsárdi kor.
u .._____t. .1 «4t, ivitl rlA-.ívftlC
-----./. •zizCiu™ melynek fcndktvUl clónyftscn megvát-
nyerlictó az ti|onnan DSZtálVSOrSlátékban^ ■ •• ««!..« rezesen
kezdódó XIV. m. kir. -----"
„ in. SS TSKVTSw «>-««»
27 milliárd kor.
lesz készpenibcn kisorsolva.
Szcier.ívcwimoVat ajánl:
«« , ■ » főolórunitó •oro]c«yirodó]a
Milhoff er Kálmán Coongery-ut 7. (Kapod, híz) Sorsjegyek óm. Vi 120.000 K. V; 60000 K. V. 30000 K. Játéktervek Ingyen
Húzás május 13. és 15-cn.____
Tisztelettel értesítem a nagyérdemu közönséget, hogy a
pöcegödrök
és csatornák
ilsztltását továbbra Is etválWom. Olcsó <s tiszta munkát végeztetek.
Szivei megrendelési kérem kadr.l Petöli-ut 30. Tclcfonazóm 180.
WEISZ JÓZSEF
Elsi N.|[yk.nlzMl uu Köztisztasági VAllnlat
Letenyei járás székhelyén
3 szobás lakás,
mely volt korcsmaOzlct, az összes helyiségekkel egylitt (az engedély r.t megszerezliclö) azonnal eladó. A feltételek Réb József tclekkönyv-vezelö letenyei lakosnál megtudhatók. A lakás azonnal beköltözhető. m:>
| ZRÍNYI NYOMDAIPAR 1
f ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.:T.
NAGYKANIZSA, FÖÜT 5.
— Telefonszámok: 78. és 117. —
Készít mindennemű nyomdai munkákat legszebb és ízléses kivitelben - a legszolidabb árakon
l\'elsórajki körjegyzőségtől.
372 1925.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Pelsörajk
község
vadászati joga
1925. évi május hó 21-én déleloit \' .-9 órakor és
Pötrélc község vadászati joga 1925. évi május hó 21-én délután 2 órakor árverésen az illetékes községek községházánál bérbead&tik. Árverések a körjegyzőnél betekinthetek.
Kelsörajk, 1925. május 7.
Vuk János
"tt___körjegyző
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24776-925. VI. N. M. M. 1. és 11. minta), a fogyasztás\' adófőkönyv és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" cintit politikai napilapra —rr és a „DunántuH Kulturá"-ra =
• C3A£7t3/v£jr2A£X3AíD GAEJC-2/ C2AS3 C2A50
1925 május 1?
161192S. végrti. síim.
Árverési hirdetmény.
Alullroll blrósigl végrehajtó az 18$] i,. I X t.-c. 102. § a értelmében ezennel köz hírré teszi, hogy a nagykanizsai kh. ii.i. bíróságnak 1925. dvl Pk. 3815. sz.imB vf, tiit következtében Dr. Sehlelffet ügyvéd Utal képviselt LOlller ^.\'/i lakos Javára 4,051.000 K » jár. trejíb I9?.r>. évi április hó 7-én foganalosltoli i(|. clégitésl végrehajtás utján le- és fcltiiroutalt és 2t.000.C-00 kor. becsüli következó 1-^. gok, u. m : Egy Rvalugép. egy szaUgl-,^ egy tehén, egy Hofherr é» Sfhrintz gyin". mányu cséplógírnlturiniik i a része nylkj. nos .rverésc\'í eladatnak.
Mely átverésnek a nagykanizsai kir. ím. blrósig 1925 lk évi V. Pk. 3815- számú lése folytán 4,051.000 kor. lókekCvettlft ennek 1925. évi Január hó 10. nspat^ Jitó havi Vhfi/o kamatai, i/Z/o vállódlj í, eddig összesen 2,137.700 kor. bíróilag \'ej{ megállapított költségek erejéig. Szentnek kö/sígí>«n 103. u. a. leendő meglmist-i 1925. évi május hó 23-lk napjának dél-előtti 10 órAJn halárldóut kitf.zetlk ét ahhoz a venni szándékozók ezennel ol* megjegyzéssel hivatnak meg. hogy « lelt Ingósigok az l?8l. évi LX. t.<. 107.
és 103. § ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség tsetía becsáron alul Is cl tognak adatni.
Amennyiben az elárvciczendó Ingóságokat mások Is le- és lelülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna. e«a árverés az 1S8I. évi LX. t. c. 120. értelmében ezek Javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1925. évi május W
Haán Gyula s. k,
int kir. iblróságl végrehajtó.
Hirdessen a Zalai ICSsaönsffeen
Egyetlen próba
és meg fog győződni, hogy
4* jásakarajcn&i
természetes
keserűvíz
ize jó| hatása enyhe, biztos és fájdalommentes.
Pőraktlr:
TEUTSCH drogéria
Kapható mindenütt!
ílz intelligens háziasszonyoknak
kávékülönlegességhez vak. hirtelen szeretetük abban leli magyarázatát, hogy c/. a cikóriakávé, melynek clsó koronás szent királyunk, Szent István képe a védjegye,
a legiinomabb min5ség
pörköli szemeskávé van;
Nyomatott > Zrinyi Nyomdaipar éj Könyvkereskedés X.-T.-nál. Natykanizsári. (N
lOmdavezító: Ofuibedt Károlyi
64. évfolyam, 106. szám Nagykanizsa, 1925 május 13, szerda Ára 1890 korona
POLITIKAI NAPILAP
HuktHlSiíj H P6-»t 5
(flttiuibísa-Tc.elcQ 78, nyomda 117. txlta
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElMUelM In; lubla 30.000 korona Miom h.Sta......-....... 90.000 koroca
A Bethlen kormányé a választójog kiszélesítésének az érdeme
Tisza litván gróf választójogi politikája — Griegcr Miklós és Lukács György beszédei a javaslat vitájában
Budapest, május 12
Csaknem egy órakor nyitotta meg a nemzetgyűlés mai ülését Scilov^zky Béla elnök. Az elnöki bejelentések során jelenti, hogy Bethlen István gróf miniszeterelnök a legközelebbi ülésen válaszolni fog Láng János interpellációjára. Bemutatja továbbá az Országos Szinészegycstllet kérvényét a békeszerződés revíziójáéit
A napirend elsó szónoka Griger Miklós. A radikális választójog kérdésévelfoglalkozik és tévesnek mondja azl a felfogást, mintha a radikális választójog a forradalom útját egyengetné. Ugylátszik, akik hatalmon vannak, nem tanulnak a múlt eseményeiből, amikor reánk szakadt az összeomlás. S jött az úgynevezett őszirózsás forradalom és Károlyi Mihály egy törpe kisebbséggel felboríthatta a helyzetet, mert a polgári bátorság hiányzik a mi politikai élesünkben.
Olyan népképviseletel követelj mely visszatükrözi minden néptétég szociális és gazdasági követelményeit.
A titkos és nyilt szavazás kérdésére tért át ezután. Nyíltan, a következményekre való tekintet nélkül csakis a gazdaságilag függetlenek jjyakorolliatják szavazati jogukat. A tisztviselókar és mezőgazdasági cseléd és általában a függő viszonyban lévők kérszerhclyzclbe kerülnek a nyilt szavazás által.
Amig nyomorult és függő emberek lesznek és amig el nein következik a megéités, a nyilt szavazás ellen fordul, mert ez a korrupciónak tág teret nyújt.
A titkosság kérdésében nem enged, az általános és egyenlő jog kérdésében hajlandó, ha nelt mcsz-szemenő engedményekre akár a korhatár, akár más tekintetben. Azt mondják, hogy a nyilt szavazás jobban megfelel a nép jellemének. Hát a városi választók, akik titkosan szavaznak gyengébb jellemüek? A nyilt választásoknál sok lehetősége van a visszaéléseknek.
A kormány harminc mandátumot a szocialistáknak ajándékozott s ugyanakkor le akarja szállítani a keresztény nemzeti eszmékért lelkesülő nők választójogát. Sajnos, ezt sok kiváló férfi helyesli. Hz az állapot az ázsiai szellemnek felel meg, de nem a lovagias magyar felfogásnak. Nem szabad megfeledkezni arról a kálváriáról, amit a nők a
háboiu alatt végigszenvedtek sárról a nagy munkáról, amit még ma is végeznek. A testi-lelki kinok közöli
sem törtek össze s dolgoztak szünet nélkül. Tehát ha a munkából kivették részüket, tészcsilljenek a legfelsőbb jogban is. Ezt követeli a keresztény felfogás is. Az uj Magyarország felépítésekor szükségünk van az ó munkájukra.
Bethlen István miniszterelnök ur a választójogi bizottság vitájában Tisza István kormányzati politikájára is hivatkozott s a választójogkérdésével kapcsolatosan mások is előkelő tényezők az ő szellemét idézték. Ha ezt azért teszik, hogy a nemzetben a hazafias gondolkozást megerősítsék, a honfiúi erényeket felkeltsék, a magyar társadalom akaraterejét fokozzák, akkor eljárásuk indokolt és bölcs, mert Tisza István hittel, becsülettel, tehetséggel és önzetlenséggel szolgálta hazáját. Férfinak, hazafinak, jellemnek az volt, akit mintának lehet odaállítani és azáltal, hogy egyéni tragikuma összeesett a nemzeti ügy tragikumával, szimbólummá magasztosult a nemzet szemében.
Ám ha szellemét politikájának népszerűsítése végett azzal a célzattal invokálják, hogy a polilikában oda térjünk vissza, ahol a gyeplő kihullott Tisza István kezéből, szerény, de mcgingathMatlan meggyőződésem szerint végzetes útra csalogatja a nemzetet, mert a nemztli fejlődésnek /s feltámadásnak ulja egyedül a demokrácia ulja lehet.
Sajnos, a kormány és a többség a választójogi politika tekintetében is Tisza István nyomdokában halad. Tisza István favorizálta az ipari munkásságot, Bethlen is, Tisza mostohán bánt a falu népével, Bethlen is. Tisza féltette a demokratikus választójogtól a liberális elemek túlsúlyát. Bethlen is hajlik c felfogás - felé. Az ipari munkásság az, mely kétségtelenül olyan értéket képvisel, amelynek érvényesülnie kell, amely a szabadság, a politikai élet nevelő hatása alatt fejlődni fog és idővel bc fojjja váltani a hozzá füzölt reményeket.
Ez egy oly tényező, amely ha ujabb nehézségei, súrlódást, harcot hoz is, közéletünkben pozitív erőgyarapodást jeleni. E/t mondta Tisza. Hát a falu népéről miként vélekedett Tisza István? (Olvassa): „A valódi általános szavazati jog segélyével — írja ugyancsak a Figyelőben a falusi néptömegek jutnak mindent elnyelő túlsúlyra. Ezek pedig politikai jogok öntudatos gyakorlására merőben képtelenek. Egyaránt me^bwhatatlanok nemzeti egység, felvilágosodás és emberi haladás szempontjából. (Zaj és felkiáltások a baloldalon: Hallat-
lan !) A \'"nenueliségi klerikális és agrárius demagógiának mindenre kapható könnyű játékszerei."
Foglalkozik a demokratikus választójoggal abból a szempontból, hogy annak minő hatása van a katolicizmusra. Hivatkozik Apponyi Albert grófra, aki egyházánák illusztris tagja és aki azt mondotta, hogy a keresztény szellemnek nem felel meg olyan törvényhozás, melynek döntése az erősebbnek van kiszolgáltatva. Legyen minden pap, mint XIII. Leó, a szociális pápa mondotta, a nép barátja, akkor nincs okunk félni attól, hogy a tömegek a szociálizmus karú-y közé kerülnek. Amikor a társadalom mindinkább a demokrácia alapjaira helyezkedik, akkor ne vonják ki a hatalom birtokosai magukat ezen áramlatok hatása alól, hanem legyenek annak harcosai.
Lukács György elsősorban meg* állapítja, hogy a javaslat megfelel az általános választói jog követelményeinek.
A konszolidáció előrehaladását bizonyítja az, hogy ma a választójogi javaslatot tárgyalhatjuk és ennek rendes törvényerőre emelkedésével a jól megérdemelt feledésnek adhatjuk át a politikai életnek azt a nem al-kotinányszeiü jelenségét, hogy már kétszer alakult meg a törvényhozás olyan választójog alapján, amely nem gyökerezel! löivényben.
Most a Bethlen-kormány hozza az országot először abba a helyzetb^ hogy törvényben szabályoztntjuk á választójog kérdését. Nagy elismerés illeti ezért a kormányt és elismeiés-sel kell adóznunk azért a lényéit is, hogy a másik alkotmányjogi javas-htot,^ felsőházról szóló javaslatot is löfvényerőre kívánja emeltetni.
A nemzetgyűlés puszta léte és működése annak bizonyítéka, hogy még mindig nem ludluttk kibontakozni a foiradalmi alakulatokból. Szívesen látja, hogy a nemzetgyűlés eltűnik, mert a nemzetgyűlés túlélte magát.
Nem elégedet! nteg a nemzetgyűlés a háboiu likvidálásának sürgős munkájával, hanem mint egykamarás rendszer évek óta törvényhozói munkásságot fejt ki és azt a látszatot kelli, hogy a maga életét minél hosszabbá kívánja lenni.
A választójog az általános egyenlőség és közvetlenség elvén alapszik.
Közműveltségünk mai állapotában szükségesnek tartja, hogy értelmi cenzust léptessenek életbe. Ha elérjük majd a közműveltségnek azt az általános színvonalát, amelyet a népoktatási törvény \' is megkíván, törölhető lesz a cenzus. A nők választójogát illetőleg teljesen osztja a kormányjavaslatnak vonatkocó felfogását.
Nem habozik bevallani, hogy a titkos választójognak a híve, de ennél is körültekintéssel kell eljárni.
A Ház holnap délelőtt folytatja a törvényjavaslat tárgyalását.
A 33-as bizottság délutáa fél 6 órakor tartotta ülését a parlamentben Ráday Gedeon gróf elnökletével a kereskedelmi mérleg-valódiság helyreállítására szolgáló pénzügyminiszteri rendelet tárgyalására. Eör/fy Imre előadó ismertette a rendclct-lcrvezelet, melyet a bizottság általánosságban és részleteiben is elfogadott.
BELFÖLDI HÍREK
A földmivelésűgyl miniszter a debreceni jiihklállitáson. Debrecenből jelentik: A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara által rendezett országos juli-kiállitás megtekintésére ma délben a budapesti gyorssal Debrecenbe érkezett Mttyer János földmivelésElgyi ■ miniszter Schandl Károly államtitkár kíséretében. A miniszter fogadására a pályaudvaron IlmIMzy Zsigmond főispán vezetésével megjelentek a hatóságok képviselői. A főldmivelésűgyi miniszter a kiállítás megtekintése után délután 5 órakor visszautazott Budapestre.
Vilmos huszárok emlékműve. A volt császári és királyi VII. hu-szárezred eleseti hőseinek emlékére azok neveit is megörökítő emlékművet fog emelni. Az emlékmübi-zoltság elnöke gról RMay Gedeon nyug. belügyminiszter és alelnöke gróf Széchenyi Viktor nemzetgyűlési képviselő a bizottság nevében felkérik mindazokat a bajtársakat, kik a volt VII. honvéd huszárezred kötelékéhe tartoztak, nemkülönben azok családtagjait és bizalmasait, hogy a teiv mielőbbi megvalósításához járuljanak hozzá adományaikkal és azokat a Merkúr Váltőüzlet Rt-nál (V. Tisza Islván-u. 3.) a Vilmos huszárok emlékmű alapja javára befizetni, vagy postán beküldeni.
Uj balatoni fürdőegylet. A Balatonszabadi- i gyermek-szanatórium szomszédságában levö nagyértékü feiiyvestcrfllclel a veszprémi székes-káptalan parcelláztatta. A telektulajdonosok most\' Balatonszabadin értekezletre gyűltek össze, hogy megalakítsák a Balatonszabadi-i fürdő-egyletet. Az alakuláson megjelentek vitéz Magasházy László, a kormányzó szárnysegéde, a Zsólia gyermek-szanatóriumok képviseletében l-\'txlur Ojzkár dr. egészségügyi főtanácsos, a veszprémi káptalan részéről Mi-lióly/i Károly jószágkormányzó, Pösclil Bála főszámtartó. stb. l-wlor dr. indítványára az uj egyesület chilikévé Vágll János dr-l, alelnökévé P&schl Bélát választották meg.
l.elrer Lőrinc a húszmilliós jutalomért indított per mai tárgyalásán sem jeleni meg. A bíróság végül is ugy határozott, hogy a gyilkossági bünügy befejezéséig a döntést fel-ftlggcszli, miután Siguly Ferenc szerepe még nincs lisztázva.
ZALA! KÖZLÖNY
1925
Halálra itílték dr. Simán Endre gyilkosát. 1923. júliusiban dr. Si-miin Endre és édesanyja lakisi változtatlak s az átköltözést Lukalcs József munkanélküli hcnlcssegéd napszámossal végezték el. Az álköltö-zéskor látta Lukszics. hogy milyen szép ruhája van dr. Simán Endrének és ekkor, amint a főtárgyaláson kijelentette, elhatározta, hogy minden áron megszerzi ezek:t. Elhatározását ugy hajtotta végre, hogy les-beállott a lakás mellett és éjszaka a nyitvahagyott ablakon bemászott a lakásba, olt az alvó özvegy Simán Istvánnét baltával agyonütötte, majd a másik szobába ment és olt az álmától ébredő dr. Simán Endrét szintén fejszecsapásokkal megölte. Ezután magához vellc a ruhákat és mielőtt eltávozott volna, az 4ő petróleumlámpát a divány ali helyezte, hogy igy felgyulladjon a lakás és tűzzel semmisítse meg borzalmas leltének következményeit. — Tobb napi nyomozás után állapították meg. hogy Lukszics követte el a bűncselekményt és a pestvidéki torvényszék gyilkosság és rablás bűntettében, valamint gyújtogatás kísérletében mondotta ki bűnösnek s ezért életfogytiglani fegyházra ilélle. fellebbezés lolylin ma lár-gyalla az llgyet a kir. tábla. Ittlh Béla látta cl Lukszics védelmit és a tábla gyújtogatás bűntettének megállapítása melleit az clsú bíróság Ítéletét megváltoztatta és Lukszicsot halálbüntetésre ilélle. Rcvolvercs merénylet Kispesten.. Hétfőn este Kispesten rcvolvercs merénylet játszódon le. Fillöp János sofór, aki már régóta rossz viszonyban él feleségével, megtudta, hogy az asszony.egy kispesti építési vállalkozóval szokott találkozni, lléllón este megleste, amikor felesége ud-varlójival cgyUlt volt sógorínak udvarán, berontott az udvarra és li Írom-szor rálőtt az építési vállalkozóra. A golyók szerencsére nem talállak, mert a házbelick a lövés előli leütötték karját. A kispesti rendőrség előzetes letartóztatásba hclyczlc a merénylő sofőrt szándékos emberölés kísérlete ciinén és álkisérle a pestvidéki Ügyészség fogházába.
Elitélték a zugligeti autós rablókat. Csorna Sándor erzsébet-falvai kereskedő, llerta Márton és Mérten Miklós 1924. szeptemberében Budapesten béiautót rendellek a Disznófőhöz, oll Fekete Béla sofíórl revolvercsen megtámadták, összekötözték és egy scrlésólba zárlik. Az autóval Kollay sertésnagy-kercskcdőhOz akailak hajialnl. hogy azt kirabolják. Mikor az autót non tudták elindítani, feloldották a soffőrl s mellének szegezett revolverrel kényszerilelték arra. hogy a kivin! helyre vigye őket Kőbánya felé. A soflór az Ollői-ut és a Ferenc-körül sarkán felfutóit a járdára az autóval, figyelmezlcllc a rendőri, nagy csődület keletkezeit s a három rabló lövöldözni kezdett. A nagy luiiiullus-ban Mértennek sikerült megszöknie. A btlntclőlőrvényszék Zakaiiis-laná-csa tegnap tárgyalta a bllntlgycl. Csorna részegséggel védekezett s hogy randevúja volt csak Disznó-lünél, de rabolni nem akart. Berta Márton azzal védekezik, hogy őt Mérten ittatta le s áltól kapta a pisztolyt is. A tanúvallomások után\' rablás és zsarolás bünlclte miatt Csornát 12, Bertát 5 évi fegyházra Ítélték.
Stanykovszky uj vallomást akar tenni n Tiszn-gyllkosság ügyében. Stanykovszky Tibor, akit annak idején a hadbíróság ludvalcvőleg sok évi fegyhlzia ítélt Tis.-a István giól meggyilkolása miatt, büntetését a szegcdi Csillagbörtönben tölti, ahonnan most levelet irt dt. Föld-viiry Bélának, a Tlsza-pör egyik védőjének és bejelenti, hogy szerelné feltárni a Tisza gyilkosság eddig még lel ncin derített titkát. Hír szerint Földváry dr. fel fogja keresni Szlanykovszkyt a szegedi Csillagbörtönben, hogy megtudja tőle milyen adatokra ecloz.
Az uj svájci követ a kormányzónál. A kormányzó legnap délután ünnepélyes magánkihallgatáson fogadta Jaeger Miksa dr. uj svájci rendkívüli kövclcl és meghatalmazott minisztert. A követ üdvözlő beszédére a kormányzó színién beszéddel válaszolt és átvette az uj követ megbízólevelét.
külföldi hírek
Zita királyné súlyosan megbetegedett. Ideérkezett jelentés szerint Zita királyné néhány nappal ezelőtt mellhárlya és tüdőgyulladásban életveszélyesen megbetegedett. Bécsi legitimista kiírok, akik állandóan összeköttetésben vannak Leqeitióval — értesítést kaptak arról, Itogy Zita királyné állapotában rosszabbodás köveikezeit be. Zita királyné tudvalevőleg már áptilis elején súlyosabban megbetegedett, antikot is orvosi rendeletre egy Lcqeiliólioz közeli kolostorban ápolták. Már-már jobbra fordult a királyné állapota, amikor visz-szatért Lcqeitióba, ahol rövid időre rá komoly komplikációit állottak be. .
Tilos Hindenburg üdvözlése. IVágáMl jelentik : Az Aussigi Tag szerint a cseh postaigazgatóság megtiltotta, hogy a cseh állampolgárok, akár nyilvános testületek, akit magánosok Hltulenburgnak üdvözlő vagy hódoló táviratot küldhcssenck.
Az egyházi birtokok felosztása Csch-Szlováklábau./Vdíiffcl/ jelentik : A felvidéki püspöki kar - hír szerint — uj pászlorlcvclcl szövegez meg. melyet jóváhagyás végett a Szentszék elé terjeszt. A pásztorlevél állást foglal az ellen az intézkedés ellen, mely szerint a földreform végrehajtása során az egyházi birtokokat felosztják. A pásztorlevél ezeknek az egyházi birtokoknak vevőit az Egyházból való kiközösítéssel fenyegeti. Az agrár sajtó élesen állást foglal ezzel a lépéssel szemben. A cseh néppált lapja is óva inti az agráriusokat éltől a harctól, melyből számira veszedelmek támadhatnak.
rischcr-Colbrle püspök állapota. A kassal püspök állapota tudvalevőleg már oly annyira rosszul volt, hogy környezete — a folytonos esz-méletlcnségc és apátiája folytán —
májusa
minden percben várta a kalaszirőli bekövetkezését. A már-már haldokló plispök háromszor vette fel a haldoklók szentségét. Most arról értesülünk, hogy válságos állapotban váratlanul oly szerencsés fordulat következett be, hogy a püspök állapota lényegesen javult. Ugy látszik a kassal megyéspüspök most mir j|. esett a krízisen és igy megvan a remény arra is, hogy megmenthető az éleinek. A hír nemcsak a meg. szillott Felvidéken, de az egész országban rendkívüli örömet szerzett mindenütt, ahol Fisclicr-Colbrie dr. neve egy valóságos fogalom.
Nyolc halálos Ítélet Szófiában. A hadilörvényszék most modta ki az Ítéletet a bombamerénylet tettesei fölölt. Zadgorszky sekrestyést, Frieit-mann, Abadsiev, Dimitrov Tanko, Grancsarov, Petrilli, Kossovszky és Koev vádlottakat a bíróság halálra, Daszkalovot 6 évi, Kanburovot 3 évi fogházra Ítélte. Abadsiev, Dimitrov, Orancsarov, Pelrini, Kossovszky vádlottakat a bíróság in kontumaciam itéltc cl.
Amerika és a Jóvátételi kérdés. Amerika és Franciaország közölt megbeszélések folynak Franciaországnak Amerikával szemben fennálló tartozásáról. A tárgyalások jó mederben haladnak, de magas állami liszt-viselők adatai szerint, eddig végleges eredményt nem érlek el. Az amerikai kormány utasította Herrick párisi követét, hogy közölje Franciaországgal, hogy Amerika szívesen lilja a végleges megállapodási, ile cl kell utasítania azt, hogy az adósság rendezését a jóvátételi kérdéssel összekeverjék.
Felboncolják Gergye József pilóta holttestét A rákosi repülőtéren lezuhant repülőgép halálra zúzódott pilótájának, Gergye Józsefnek holttestét felboneolják, hogy közelebbről is megállapíthassák a szörnyethalt pilóta katasztrófájának adatait. Gergye József szerencsétlenségét az a megkíséreli bravur-mulat-vány okozla, mellvel megérkezése ulán leszállás elölt gépével halálugrást akart produkálni a levegőben. A gépben ulasok nem vollak.
A puszta vadrózsája
liu. küíépgulicil Píczcly Úszta 01
— Adjon Isten kedves nevelő szüleimnek szerencsés jó napot, szerencsésebbel, mint amilyent nekem adott, — szólott Bandi és a nyakába akasztott mentéjét, amely az érdemrendekkel díszített mellét eltakarta, az ágyra dobta. — Ugy látszik egy kissé megkéstem, hogy az eskütcvésnél jelen nem leheltem. No de ez Évi, Bcdöék és a gondviselő Isten dolga. Az idegenbe szakadt árvának csak ilyen a sorsa.
— Nem is azért jöttem, hogy el-panaszkodjam, hanem, hogy kedves nevelő szüleimtől és a pusztától végképp elbúcsúzzam. És, ha még egy szemernyi jósig lakik a szivükben irániam, engedjék meg, hogy hajlékukban magamai utoljára kimulassam, kibusuljam.
— Itthon vagy Bandi és szívesen vagy tátva, — felelt a kérdésre Baiulí nevelő apja.
Aztán az asztalra bort és éleit raktak. Bandi az ételhez nem nyúlt, ite a poharat annál sűrűbben forgatta — megcsalt szive bánatát altatla.
A nap már régen lenyugodott a szabari hegy mögé, Árva Bandi pedig az asztal sarkára dőlve, a négy szál cigánnyal ugyancsak hu--zalla. Köztien megnyílik az ajtó
s Bcdő Istók bácsi lép he rajla^ Jó estét köszön s aztán Árva Bandihoz fordulva ilyképpen szólítja:
— Holt híredet vettük fiain, — nézd itt c levelei, ezt Szakajtó Abris irta, melyben halálodat tudatja. Ily esetben nem volt mit tennem — Évit megkétték, igy hát férjhez adtam. Ugy beszéltük reá, — ez az én bűnöm. — Bocsáss meg é.te, ha volt valaha egy morzsányi szeretet a szivedben.
Bandi e beszédre folálll s igy folytatta:
— Az árvát, ugy látom Istók bácsi, az Isten is elhagyja. Jobb, ha nem is beszélünk róla. l-.vinck pedig mondja meg, hogy Árva Bandi a mai nappal még árvább lelt.
Évi ezalatt a szobában, mint négy évvel ezelőtt, sirva borult a tulipántos ládára ... Hűtlenségét siratta ...
Bandi pedig a négy szál cigánynyal a fülébe lluzalta: Csjlíj voltál akkor Is, Csalta vigy 1c mostan Is, Csalta a le Hitegető szived is. .
Évi meghallotta ...
Hajnalodni kezdett. A lakoda[mas nép már jól bcszeszelt és az Évire őrködő öreg nénikék is bóbiskolni kezdtek. Évi rést nyerve és szive-vágyát követve az udvarra osont, hogy Bandit még egyszer láthassa. Egy kis liuval titkon lieizcnt hozzá, ti.gy jöjjön ki... a méhesnél várja...
Mire a\' hajnal sugara a virágos rélcl és a Zala vizének fodrát csókolgatta, a folyó folyása, a ncfelejts virágos part kőzött Évi és Bandi tetemét a Kisbalaton felé sodorta...
Jobb nekik ott, ahol a sziv már nem hordoz gyilkos .bánltot.
A hidvégi kis temető szélen egy közös sitt ásnak.
Ma temetik a puszta vadrózsáját és Árva Bandiját.
Egymásé lettek a halálban ...
Évi kopoisóiát nyolc gyászszalagos legény, Bandiét nyolc fehérbe öltözött leány fölváltva viszik örök nyugovóra.
Öngyilkosoknak nem jár ki papi temetés, csak temető árka.
Süvít az őszi szél a hidvégi pusztában. Bedó Istók bácsi ásóval a vállán a temető leié ballag — és kél szomorufüzet ültet a két árva sírjára.
E szomorú eseményre egy évre, ti Vera néni meghall. Istók bácsi magára maradt. Még 20 évig rágódott lelke gyökerén a bánat férge. Évi és Bandi szerencsétlen elvesztése miatt. Közben a magáratiagya-tottság lassan emésztette. Szép, egyenes alakja megtört, széles háta meg-göibült és ai egykor licdő István szemmel láthatóan sorvadásnak in-
dulL Végre ágynak esett. Többé tol sem kelt belőle.
Egy napon, közeledni érezvén az öreg a véget, betegágyához kérette hosszú évtizedeken át jóltevö gazdi jil, a gazdalisztet s hozzá igy szólt:
— Bxsássa meg jó kasznár uram, ha hosszú szolgálatom alalt valamit vétettem, de a jóakarat mindig meg voll bennem. Ami pedig a halálomat illeti, azl én alig várom. Isten kegyelméből 84 éveket éltem. De mióta Évi és Bandi itthagyott bennünket, ezt a 20 esztendőt márcsak ugy tengcltcm. Örömmel halok meg, mert alig várom, hogy velük amis. világon találkozzam. Olt majd ellenük vétett -lelkem kikönyörgi tőlük a bocsánatot.
Az Isten és a világ kiengesztelésére pedig átadom |ó kasznár uramnak hosszú élelem munkájának megtakarított gyümölcsét egy takarék betétkönyvet 26 ezer pengő forintokról.
Ezen a pénzen azl óhajlom, hogy kél olyan árvát, mint Évi és Bandi volt, házasítsanak össze.
E beszélgetésre rá egy óráia, megcsendült a hídvégi kis lélekharang.
A balalonhidvégi temetőben az egymásraboruló két hatalmas szomorúfűz árnyékában örök álniukal most már hárman alusszák: Evi, Bandi és az öreg Istók bácsi. iVíSc)
i május
ZALAI KÖZLÖNY
A Tölgyfa-Utcai gyilkosság főtárgyalása
Budapest, m.íjus 12 A Margit-körull katonai törvényszéken megkezdték Lédcrer Gusztáv-
ít Kudetka Ferenc hentesmester Sósának tárgyalását melyet óriási érdeklődés kisírt. A tárgyalást Aixllhy Jenő. ezredes-h :dbiró vezette. a vádirat rablógyilkosság bűntettével vádolja és km állati halált kér Udererre. Léderer kihallgatása következett ezután. Kezdetben minden kérdésre csak az a válasza, hogy nem emlékszik semmire s emellett csökönyösen kitart, majd közben hosszú ideig hallgat s egyáltalán nem felel a föltett kérdésekre; legfeljebb azt hajtogatja alig érthető halk hangon : .Nem tudom ... nem tudom."
Következett ezután Lédererné kihallgatása, aki tanuvatlomásábanrész-[elcsen elmondta a gyilkosság történetet és annak ismert előzményeit. Lédererné vallomása mindent férjére hárít. A vallomás közben löbb ellenmondásba is keveredell. Hogy férjét felbujtotta volna a gyilkosság elkövetésére, azt határozoltan tagadja. Kodclkával már a tőzsdén is egytllt játszott az asszony s 8 millióval 52 milliót nyert. Az asszonyt vallomására nem eskették meg. Kihallgatták még Pásztor Juliska szobaleányt, Kodelka Lajost, a meggyilkolt öccsét és Kmlelka Ferencnél, az áldozat özvegyét is. A fegyverszakértök kihallgatása ulán a főtárgyalás! meg-srakitotlák s folytatását szerda reggel 9 órára Itlzték ki.
Hindenburg letette az elnöki esküt
Berlinből jelenük : Hindenburg, uj német birodalmi elnök röviddel 12 óra ulán telte le a birodalmi gyűlés palotájának ünnepélyesen feldíszített üléstermében a birodalmi alkotmány által előirt esküt. Az ünnepélyes ák-tus programszerűen, minden incidens nélkül folyt le. A birodalmi elnök megjelenése pillanatában a leiemben majdnem teljes számban jelenlevő kojjimunista képviselők a szovjet köztársaság éltetésébe törlek ki, ezután az eskü letétele előtt zárt sorokban elhagyták a termet. A birodalmi üléstermet, valamint páholyait a közönség zsúfolásig megtöltötte. A diplomáciai testület Paccelt apostoli nunciussal az élén, teljes számban megjeleni. A kormány és a birodalmi gyűlés tagjai számára* fenntartott padsorok szintén zsúfolásig megtellek. Hindenburgot megje lenése után í.öebe. a birodalmi gyű-lés elnöke felhívta, hogy az össze gyűli népképviselet előtt tegye le az esküt az alkotmányra. Az uj birodalmi elnök ünnepélyesen letette az esküt. Löebe birodalmi gyűlési elnök üdvözölte ezután a népképviselet nevében az uj birodalmi elnököt és annak a reményének adott kifejezést, hogy hivatala működése idején sikerülni fog Németország újjáépítését folytatni és a sikerrel kezdeményezeit külpolitikai béktilékenységct biztosítani. Az uj birodalmi elnök miután válaszában ismételten hangsúlyozta, hogy a birodalmi elnöki esküt a köztársaság alkotmánya szc rint tette le, kijelentette, hogy birodalmi gyűlés és a birodalmi el nök mindkettő közvetlenül a német országi népválasztásból erednek, együttesen alkotják a népszentség incgtestesitését, ami Németország lelenlegi alkotmányának alapja.
Ebben áll az alkotmány mély ér
telme, amelyre férfiúi szavával kötelezi magát. Elnöki feladatának jelentette ki, hogy a német nép egybegyűjtését, különös odaadással lógja szolgálni. A birodalmi gyűlés ezután l.öcbc birodalmi gyűlési elnök felhívására felállva éltette a köztársaságban egyesült német népet: Az eskü letétele után az uj birodalmi elnök - birodalmi kancellár társaságában
birodalmi gyűlés palotájának szabadon álló lépcsőjére lépett.
A birodalmi gyűlés épülete előtt egybegyűlt óriási néptömeg viharos kiállással üdvözölte a birodalmi elnököt és az ujjongás csak fokozódott, amikor dr. Luther birodalmi kancellár éltette a birodalom uj fejét.
feljáró lépcsővel szemben a birodalmi véderő egyik díszszázada tisztelgett egy induló hangjai mellett, mire a birodalmi elnök kíséretével együtt elvonult a díszszázad arcéle előli. A Deutschland überalles hangjai után a birodalmi elnök autón a Wilhelm-slrasséra hajtatott, ahol ma délután a birodalmi elnöki palotában megkezdődnek az első fogadások. .
A német néphez intézett kid/Hányban az uj birodalmi elnök a német nép minden rétegét együttműködésre hívta fel. Üdvözletét intézi az egész dolgozó német néphez, amelytől az állam és a közgazdaság súlyos helyzete különös teljesítményeket kíván. Ez az üdvözlet a német bírod ilmon kívül élő néprétegeknek is szól, melyeket a nagy német kulturközös-ség és a vérség köteléke elválaszthatatlanul egybekötnek a német nép pel. A jövőben is együtlescn akarunk törekedni arra — mondja a kiáltvány — hogy együttes és békés munkával megszerezzük jogos részünket a többi népek megbecsüléséből és elismeréséből és megszabadítsuk a német népet áltól az igazságtalan folttól, mely ma még terheli.
Farkas József ■f
A katonatemetőért
Nagykanizsa, május 12
Vitéz Baranyay János és vitéz Baranyay Jánosné, kik akciónk megindultakor mindketten egy-egy sirkő felállítását vállalták, adományaikat 103.000 koronával két sirkö végleges felállítási költségeinek összegére, 243.000 koronára egészítették ki.
A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesölet c hónap 3-án választmányi ülést tartott, melynek határozata értelmében 121.500 koronát juttatott az egyesület szerkesztőségünkhöz, néhai örökös elnöke, Eperjesy Gábor iránt érzett kegyelete jeléül, egy katonasirnak sírkővel való ellátása céljaira.
Hisszük, mert ezt a hitünket a mult gazdag tapasztalatai támogatják, hogy városunkban sokan akadnak még, k^k átérzik a nemes akció horderejét az embertárs! és vallásos kegyelet, valamint hazafiság szempontjából s cl fogják hozni még adományaik kiegészítését, nemkülönben a még hiányzó sirkövek árát.
Nemcsak emberbaráti, vallásos és hazafias kötelességet teljesítünk, midőn ehhez az akcióhoz Nagykanizsa egész társadalmának osztatlan segítségét kérjük, hanem egyúttal önmagunkkal szemben mindannyian erkölcsi kötelességet is rovunk le, mikor egy«egy sírkővel szaporítjuk a katonatemető érdekében megindult gyűjtés eredményét.
Mély gyásza van a nagyk&nizsai piarista rendháznak és a reálgimnáziumnak. Május 12-én (kedden) d. u. háromnegyed 2 órakor lehelte ki nemes lelkét Farkas József kegyes-rendi aranymisés áldozópap, tb. és nyug. rendi kormánysegéd (asszisztens), miután életének 81. évét betöltötte.
A boldogultál vidékünkhöz, sőt városunkhoz is erős szálak fűzték. 1844. márc. 1-én született Ncmes-vidon, Somogy megyében. A nagykanizsai reálgimnáziumban végezte az első né.gy osztályt, később a piarista rendbe lépett és ugyanezen intézetnek volt az 1871/72. és 1872/73. tanévben tanára s az 1894/95. tanévben pedig igazgatója. Több mint 20 évig működött, mint a magyar, latin és görög nyelv tanára. Három évig Vácott a rendi noviciusok magisztere volt s mivel ezt a rendkívül fontos bizalmi állást rendi elöljáróinak a legnagyobb megelégedésére töltötte be, először igazgató és házfőnök, majd a rend központi vezetőségéit ek egyik tagja (kormánysegéd) lett, mely legfőbb hivatalt körülbelül husz évig viselte, ötven évi szakadatlan munka után nyugalomba vonult Nagykanizsára, mely szülőfalu jához legközelebb volt s azóta mai napig itt élt rendtársai körében.
Galamblelkü és melegszívű ember, Isten szive szerint való jó pap, kötelességét mindenkor hiven teljesítő tanár volt, aki mini a régi klasszikus nyelv kiváló ismerője és művelője szabad idejében szívesen foglalkozott szaktudományaival.
Nyolc könyve és irodalmi cikkei őrizik meg az utókor számára értékes irói működésének emlékét. Elköltözött örökre fbkonai, rendtársai s volt nagykanizsai tanítványai köréből. Amily szeretettel övezték életében, mint igazi jó embert, éppen olyan szomorúsággal gyászolják most, amikor váratlanul eltávozott az élők sorából.
Temetése máj. 14-én (csütörtökön) délelőtt 10 órakor lesz a felsőtem plomban.
A megyegyiilés második napja
Zalaegerszeg május 12 A folytatólagos törvényhatósági bizottsági közgyűlését délelőtt 9 órakor nyitotta meg Tarányi Ferenc dr. főispán. Elparentálta a ma reggel órakor elhunyt Tbassy Lajos me-gyebizottsági tagot s indítványára í közgyűlés elhatározta, hogy részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak.
A napíjfcnd tárgyalása során megszavazták az utadó-alap terhére >1 letményeket élvezők részére a tisztviselői segélyeket.
Nagykanizsa és Keszthely a katonai beszállásolási kártalanítások összegének felemelését kérték. A kérvény elkésve érkezeit, igy utasi-totla a közgyűlés az alispánt, hogy jövőre e kérelem teljesítése céljából gondoskodás történjék költségvetési fedezetről.
Mesterházy Jenő indítványozta, kogy a megye 50 millió koronát szavazzon meg Tisza Kálmán és István Budapesten felállítandó szobrára. Az állandó választmány Biharmegye átiratára csak Tisza István szobrára 1000 aranykorona megszavazását javasolta.
Farkas Tibor az utóbbi javaslatot ajánlotta elfogadásra. Tisza Kálmán szerepe — mondotta — a magyar történelemben kétes értékű. Zala Deák Ferenc emlékének is tartozik annyjval, hogy nem szavaz meg nagy összeget Tisza Kálmán szobránalt felállítására. (Helyeslés.)
A kél felszólaló hosszabb vitája ulán a közgyűlés az állandó választmány javaslatát fogadta cl.
Eger földrengés által sújtottjai s a keszthelyi Gazdasági Akadémia menzája részére 1—1 millió, a Dunán-tuli Közművelődési Egyesületnek 100.000 korona segélyt szavazlak meg.
Balatonfüred és Hévíz gyógyfürdő költségvetés-előirányzatát és fürdő-szabályrendeletet módosították. • llj. Thassy Imre indítványára a vármegyei lisztviselőknek fizetés-kiegészítést szavazlak meg.
A Zalamegyei Cserkész Szövetség-nek a közgyűlés segélyt szavazott meg. A Zalavármegyei Hivatalos Lap előfizetését 12 aranykoronában állapították meg.
A közgyűlés pártolólag terjeszti a belügyminiszter elé Zalaapáií és Zalahosszufalu egyesítés iránti, valamint Alsó- és Felsőnemesapáli különválási kérvényeit.
Kimondották a pacsai járási székház átalakítását is, azonban a takarékosság elvének kivitelben szem előtt tartásával.
Az idegenből a megyébe érkező munkáscsoportokai a közgyűlés mai határozata értelmében a földbirtokos köleles nemenként elkülönítve elszállásolni s a zalai falvak megfertőzésének elkerülése végeit az érkező és távozó cselédeket hatósági orvossal megvizsgáltatni.
Nagykanizsa város határozatát az elemi gazdasági szakiskola felállítására vonatkozólag jóváhagyták.
A közgyűlés kisebb ügyek elintézése után ért véget.
Vagyonmentővásár
Még csak néhány napig lehet a tárgyakat beszolgáltatni
Nagykanizsa, mijus 12
Nehogy egyesek elmulasszák a vagyonmentővásáron értékesíteni szándékol! lárgyak beszolgáltatásának terminusait, közöljük a közönséggel, hogy erre már csak négy nap áll rendelkezésére: szerda, csütörtök, péntek és szombat, miután a vasárnapot a rendezés munkálatai veszik igénybe, héttón pedig megnyílik a" vásár s a képaukció anyagának kiállítása.
Amennyiben tehát valaki fel akarja használni a kedvező alkalmat arra, hogy értékesíteni szándékolt hangszereit, szőnyegeit, értékesebb bútordarabjait, festményeit, régiségeit, könyveit stb. a legelőnyösebben adja cl, szolgáltassa be az illető tárgyal az álvevő bizottságnak, mely naponként délelölt 10—12 és délután 3—6 óra között a Nagykanizsai Kaszinó emeleti dísztermében átvételi elismervény mellett veszi át azokat.
Eddig igen sok bejelentés történt pianíno, cimbalom, hegedű, régi porcellán-festmények, könyvek, kézimunkák slb. értéktárgyakra vonatkozólag.
I
ZALAI KÖZLÖNY
1926
Magyar városok kölcsön-sziikséglete
Nagykanizsa kilencedik 49 város között az igényelt összeg tekin telében Nagykanizsa, mijuí 12 A vesztett háború terhei nemcsak a magángazdaságokra nehezednek hanem érzik azl a községek házlar-tásai is. A községek csak nagyne hezen (udnak egycnsulyozoll költ-ségvcléscket készíteni, melyekből azonban a beruházások épen azért legtöbbnyirc hiányoznak. A magyar városok, nemrégen még virágzó, a . haladás ulján egyre elöbbrchaladó helységek, mint olyan sok egyes ember, külső képükben lerongyolódnak s az állam bennük élő egyedeinek nem tudják a legelemibb, mai korhoz alkalmazott igényeit sem kielégíteni.
Hz indította a városokat arra, hogy mint az egyes emberek, ők is tömörüljenek s belőlük, mint jogi személyekből megalakult a Magyar Városok Országos Kongresszusa és a Magyar Városok Országos Gazdasági Központja.
Ezek utján bonyolítják le most a városok egyöntetű eljárás szerint, a pénzügyminiszter jóváhagyása melleit, beruházások céljaira nélkülözhetetlen kocsöneik (elvételét.
Ötvenöt magyar város Jelentette be hiteligényét. Ezek közül hal Budapest, Szentes, Jászberény, Kisújszállás, Hajdúböszörmény és llaj-duhadháza nem reflektálnak kölcsönökre. A 49 kölesönlkérő város közül öt nem jelent be összegei, igy tehát tulajdonképen csak 44 magyar város hiteligénye meghaladja a 116Vj ntillíó arany koronát, ami papirkoronában 2000 milliárdnál is nagyobb összegei jelent.
Az igényeli összeg nagyságát le-kmtvevárosunk a kilencedik helyen áll. Legtöbbet, 24 millió aranykoronát igényel Debrecen, melynek vagyona évente 37. millió aranykoronát jövedelmez. A kölcsön a jövedelemnek hét és félszerese.
Utána következik Kecskemét 15 millió hitel-szükséglettel. Pécs 11V. Győr 88, Nyíregyháza és Újpest •>—5, Szombathely és Sopron 4.7— 4\'7. Kaposvár 3 7, Oyöngyös 3
Az igényelt összeg tekintetében kilencedik helyen áll Nagykanizsa városa 2.500.000aranykorona kölcsön szükséglettel, amely összeg majdnem tízszerese a városi vagyon kimutatod évi jövedelmezőségének.
A magyar városokról szóló hitel-igénylési kimutatást böngészve látjuk, hogy 0 legtöbb város vízvezeték, csatornázás és ut, járdaburkolásra kéri a kölcsönt. (Ezek közé tartozik Nagykanizsa is) Már kevesebb azoknak a városoknak a száma, melyek kórház, iskola, óvoda, kislakás és még kevesebb, melyek kultúrpalota színház, vasút, hid. villanytelep vásárcsarnok, fürdő, vágóhíd, városház stb. építkezések megvalósítása végett óhajtanak kölcsönhöz folyamodni. \' Zalaegerszeg mindössze alig 600.000 aranykorona kölcsönből kórházát iskoláit, vágóhidjál, járdáit akarja rendbehozatni és még néhány kislakás! őhajl építeni.
Kaposvár vagyonának egy lized-7?ÍV ?\'7 milli6t "éretne felvenni 11 -1 J4b aranykorona évi jövedel-mezóséc kimutatá:a mcllell. lleru-nazasi programja pedig: fürdő le-
PJl"J\' sz,nMz- mozgó, kul-
irt"?; v\'W\'Csarnok & \'ér járda útburkolás, villanytelep \'
NAPI HÍREK
napirend
Május 13, szerda
Római katolikus: Szervác. Protestáns: Szeivie. Izraelita:JJar lió lí>.
Nap kel reggel 4 óm 2ti perekor, nyugszik délután 7 óra 27 perckor.
A MeteoiológUI Intézet |elcnlése szerint szárazabb Idó virliató liósülycdésscl.
Madarak és fik napja a sétatéren délelőtt 9 óril kezdettel.
Stelnhardt-este a Polgáil Egyletben.
A MADARAK ÉS FÁK NAPJA
libben a percben, mikor e sorokat írjuk, semmi biztosat sem mondhatunk arról, hogy holnap reggel, amidőn az olvasó olvasni fogja, minő Utó lesz. A május igen szeszélyesen köszöntött reánk s alig 11an nap, melyen ne szántaná végig forró csókjaival a Nap a szépen zöldelő mezőt, hogy aztán néhány percre rá az ég csatornáit megnyitva elárassza esőnl azt.
Ha azonban holnap verőfényes napra ébredünk, egyúttal tlnnepilnk is lesz, amely ugyan nincs vörös bellikkel megjelölve a kalendáriumban, de mégis legalább az Ifjúságnak ünnep: a madarak és fák napja.
Madarak és fák... A teremtésben lahla évmilliókkal előzték meg az embert s mindkelten sakkal jobban érezhették magukat, amíg a teremtés koronája megjeleni a földön. Mert az ember mindazt, amit valami formában csak felhasználni tud, birtokba veszi, prédájává teszi és saját céljaira fordítja. Az állatvilágnak s a növényzetnek nincs még egy olyan ellensége, mint oz — ember.
A madaraknak és a fáknak ünneppé avatott napja azt célozza, hogy a gyermekek a szabad természet ölén tudatára ébredjenek annak, hogy azok a kis madárkák, melyek benépesítik annak minden félreeső kis zeg-zugá\', szintén elcsiesergik a maguk örömeiket és panaszaikat egymásnak, mint mi emberek, ha kitör belőlünk az őszinteség egymás Iránt. Aztán ha halljak őket danolni, örömünk lelik az ő énekükben s bizony nincs az a hangszer, mely szebben fújná el az ő csattogásaikat, mint ő maguk...
Becsüljük meg, szeressük, védjük meg őket, htsz legtöbbje sokkal több hasznot okoz, mint amennyi kárt tesz s a házunk falán fészket vert fecske, az erdő mélyén danoló fülemile és a többiek, mind barátaink. Hiiebb barátok, mint emberlásaink...
Aztán a fák, a növényzet, a virágok, melyek mind reményt, szinl tárnok elénk s felfrissilik lelkünket a nyomasztó gondok súlyos terhe alatt is...
A költő mondja: ki a virágot szereti, rossz ember nem lehel... Nincs is a költészetben még egy másik tárgy, _ mely annyira megihlette volna a természet világából a költőkel, mint a madárdal s a virág.
Szenteljük a holnapi napot a madarak és fák szereletének s szeressük legalább azokat kik ugy sem vétenek nekünk, — ha már embertársainkkal szettben annyira tobzódik bennünk a gy űlölet s olyan kevéssé tudjuk egymást szeretni... iksz
■■ Nyugágyak, utazókofferok bámulatos olcsók Szerbnél.
KULTURESTÉLVEK ÉS MULATSÁGOK
MAjus 14: Strtnhardl-nle a l\'olglM Kg) tel nagytermében.
ÁtiiJiiK 21: A Zrinvi Miklós Irodalmi és Művészei! Kór Zrínyi ünnepélye.
Május 23: A kegyesrendi reálgimnázium síiniclójJisa az intézet tornatermében este 1 tél 9 Órakor.
Május 24: A kegyesrendi reálgimnázium srinlcfóailjtsa az intézet tornatermében este fit » érakor.
Május 30: A TratiMlanubia Spon Egyesület műkedvelői elóailisa.
június 1: Az Iparosdalárda sétatéri mulatsága.
A Tranulanubia Sport Egyesület uiiiked-vclél előadása.
Június 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballctt-clöaUisa a Polgári Egyletben.
Június 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet tullett-etóadlsa a Pof-giri Egyletben.
— Úrasszonyok Mária Kongregációja ma déluláu pont öl órakor tartja gyűléséi. Az összes tagok pontos megjelölését kéri a praeses.
— Krisztus \' Urunk élete és kínszenvedése eimü hatalmas filmalkotást, amely az összes hasonló témájú filmeket messze felülmúlja — az Urleányok Mária Kongregációjának jótékonysági akcióinak céljaira pénlekcn adja elő az „Uránia" a megszokott időbeli előadásokban. A Krisztus-film az idei évad legnagyobb eseményét jelenli Nagykanizsán, melyről egy kereszténynek sem szabad hiányoznia. A páratlan szépiégü előadás minden jövedelme a jótékonyság oltárára áldoztalik.
— DIáknyaraltatás. Tarányl főispán a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók .Turul" Szövetségének kérelmét nyári diáknyaraltalások lehelővé tételére párlolólag küldötte meg Nagykanizsa város közönségének.
— A Lubinszky-nővérek gyer-meketőadása. Tegnap, kedden dél-ulán a Polgári Egylet emeleti nagytermében gyermekelőadást rendezett Lubinszky Tibor két kis leánykájával: Lubinszky Lilikével és Mancikával. A műsort az iskolásgyermekek számára állította össze, de c tekin-telben sem tévesztvén szem elől a magasabb szempontokat is. Az előadást szólószámok, kettős jelenetek s kisebb színpadi játékok lelték változatossá, melynek során a két kis nővér állandó ünneplés központja voll a termel csaknem zsu\'olásig megtöltöli gyermekek részéről. -A sok tapsra, melyet kaplak, mindkelten rászolgállak: szépen énekellek, szépen táncollak, jól játszottak s ami legfőbb érdemük : a maguk gyermeki bájukat vitték a színpadra s amit előadlak s ahogyan előadták, mindabban hamisítatlan természetesség nyilatkozott meg. Mindkét kis művésznőnek még fényes sikcrl jósolnak a világot jelentő deszkákon.
— Elhalasztották a reálgimnázium műsoros előadását. Farkas József nyugalmazott kegyesrendi igaz\'-gatónak elhatílozása folytán a nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium igazgatósága elhalasztotta az ifjúságának folyó hó 16. és 17-ére hirdetett műsoros előadását folyó hó 23 ára és 24-érc.
— Az alkohol átka. lilás állapotban Illeni haza ollhonálu Németh Kálmán csopaki lakos, hol feleségél kalapáccsal többször fejbevágta majd a saját nyakát borotvával elmetszette Németh meghalt, feleségét még men-mentik az éleinek. 5
— A bakónaki fötdblrtokren-dezés ügyében hozott végzéséi Kaiser Elek OFB biró most leriesz-
. A ** a váfOS polgármesteri hivatalahoz.

— Elhunyt megyebizottsáíii,,
Thassy Lajos törvényhatósági?,.; <•\' sági tag, nyugalmazott lószolgjkS tegnap reggel 3 órakor 68 évts kl rában meghall. Az elhunyt várme gyei aljegyző, majj letenyei késíhh zalaegerszegi főszolgabíró voll Fi nöke volt a zalaegerszegi kaiolil " hitközségnek és tulajdonosa arómi pipától kapott Pro ccclcsia el nrj„ lifice érdemkeresztnek. Holttestét nu délután szentelik be és Ságodw helyezik örök nyugalomra.
— Tisztilakások bére. Az állo-másparancsnokság j József fóherces laktanyában lélesilell liszlilakász* bére ügyében megkeresést intézem városhoz. A városi tanács légköre, lebbi ülésén foglalkozik az üggyel.
— A Foedcratlo Emcrlcant legújabb zászlóbontása. Fényei ünnepi kcrelek között alakult met Keszthelyen a Foederalio Emcrícana helyi csoportja. Az alakuló gyűlési ünnepi Veni Sanctc előzte még. A Hiszekegy ei a praxibanda játszotta. Schürger János dr. ismertette a szövetség célját. Ury Lajos dr. kifejtene az egyesülés törekvéseit. Szerveiből a politika ki van zárva. Küzdeneki párbaj ellen. Schworz Elemér dr utalt a középkori lovagvilág magas gondolkodására. Takáts István dr. azl hangoztatta, hogy a katolikusok szervezkedjenek katolikus alapon, a protestánsok protestáns alapon, " de mindkét fél egymást támogatva dolgozzék a keresztény és nemzeti ideálokért. A Szövetség Szent István király Regnum Marianumját akarja. Majd megválasztották a tisztikart. A gyűlést bankéit követte a Bocskayban.
— Zrínyi-Ünnepély. A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör áldozó-csütörtökön, május 21-én tarlja műsoros Zrinyi- ünnepélyét. Az ünnepély előkészületei megindullak s előreláthatólag ez lesz egyik legsikerültebb ünnepély a nagykanizsai nyári műsoros ünnepélyek sorozatának.
— Tömeges levente-mulasztá-sajt. A városi nyilvántartó-hivatal több mint 350 leventét jelentett fel igazolatlan mulasztás miatt, akiket illetve szüleiket, gyámjukat, stb. a városi rendőri büntetöbiró pénzbirsággal fog sujlani. Minél többször mulaszt egy-egy levente, annál magasabb a pénzbírság.
— Az Irgalmasnővérek kriptájára. A helybeli temetőben- az irgalmasnővérek számára építendő kripta költségeihez Gyenes Lajos 250000, N. N. 150.000, egy kórházi beteg 10 000 koronái adományozol!. -A ncmcslelkü adományokért ezúton mond köszönetet: Márta fönöknó.
- Leventék távolmaradása. Habár az iskotánkivüli testnevelésre törvényileg kötelezett ifjúság óramulasztásainak száma ezidén örvendetes apadást mutat, mégis minden héten elég tekintélyes még az a névjegyzék, melyei a levente-oktatók a vasárnapi mulaszlókról a testnevelési vezetőség elé terjesztenek. A legtöbb mulasztásnál a szülők vagy munkaadók már csak akkor sietnek a mulasztás igazolására, mikor a bírságokat már kirótták reájuk, holott mi sem természetesebb, hogy az igazolásnak a mulasztást követő napokon van helye és csakis akkor lehet az eredményes is. Legjobban tennék a leventék, ha előre kérnének Indokolt esete\'íben egy-egy órai felmentést, mert a bírságok kirovását a hatóság igen szigorúan kezeli, épen azért, hogy egyszer már sikerüljön véget vetni a mulasztásoknak, melyek tulajdonképen egy fennálló törvénnyel való szembehe-lyczkcdést jelentenek.
iHr, miius li
_ visszaadott Italmérési jog.
rt:v Wtla Sámuelné italmérési en -miélyíiick torlését kérte a pénzügy
Sugatóságtól.
s J A zalaegerszegi polgári leányiskola növendékei a pünkösdi ünnepek alatt kirándulnak a Balaton
vidékire.
_ Az OFB május 13-án tárgyalja Tipliinfa és Ouldcs földbirtokmeg-villási ügyeit.
__ Erdőkihágás. Mnnktlcsi Ke-raic a zsigárdi erdőhen fái vágóit fci jogtalanul. A rendőrség feljelen-lette a városi büntctöbirónál.
— Halálos vonatelgázolás. Az Almádi felé haladó vonat elgázolta Staub Lörincné 60 éves Öregasszonyt. Holtan húzták ki a kerekek alól.
= A kogyárberkl lecsapoló lársulal május 4-én Slernthal Bernát elnöklésével közgyűlési tartott Zala-sientniihályon, melyen elhatározták u 1925. évi földásatási munkála-lokra katasztrális holdanként 40.000 korona kivetését. A kivetett összegeket október l-ig kell")befizetni.
Scliwarez Dezső harisnyái a legjobbak.
= Ne hagyja magát megtéveszteni irreális kirakati áraktól Leg-jjhban csak Millényi Sándor és Fia 50 éves cipőűzletében vásárolhat.
Angol flór uri zokni 29 ezerért, ingol flór női harisnya 45 ezerért Fllipp kötöttárugyárában, Szorn-bithelyen kapható. Előnye, liogy sajátjából megfejéltethető I
= Méhészeti eszközök, mülép, keretléc, kaptárak olcsón kaphatók, méhviaszt vásárol Szabó Antal fegy-itrkereskedfl Nagykanizsa.
■ Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Sehwarez Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
MLAI KÖ2L0NY
Tisztán éj szakszerűen kezelt
bóra Int még ItterenklRt 8000, 10.000 <s 12.000 koroniért. Brunoslos József Sugir ut53. Tel. 210.
Irodalom és művészet
Napkelet Tormay Cecile magas színvonalon álló szépirodalmi folyóiratának májusi száma a napokban érkezeti meg hozzánk. Az első közlemény József Ferenc főhercegnek a sport és nemzetnevelésről a Sportaka-iémián előadott tanulmánya. Utána néhány értékes novella és vers, majd « Elvek és mtlvek rovatában könyvismertetések a Zenede rovatban pedig színi kritikák következnek, nra 20.000 korona.
Újságírók Almanachja. A Magyarországi Újságírók Egyesülete el-Jalározta, hogy ezidén ismét kiadja Almanachjál, amely azelőtt évente mindenkor a magyar könyvpiac esc-Jlínye volt. Az utolsó Almanach aij-ben jelent meg, mikor is az Hságirók Egyesülete jubileumot ült. « Idei Almanach ősszel kerül a Wvpiacra és annak megteremtésé-SzillSsI Zsigmond szerkesztő \'Kelésével a magyar iró és újságíró legkiválóbb reprezentánsai vesznek részt.
Ui Idők. Május 30-án 100 millió
koroná sorsol ki a lap fennállásának 30. évfordulója alkalmából olvasói közölt Az Uj Idők 19. számában folytatódnak Csathó Kálmán és Üdvig Wolf érdekes regényei. Közli a lap azonkívül Tcrescséllyi György és Zibráczky József elbeszéléseit és Kákosi Jenfl és Kosáriné Réz Lola cikkeit, Szalay Fruzina versét, Paul uéraldy kél szép versének fordítását számos művészi és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői Üzeneteket, a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre 80.000 korona Kiadóhivatal: Budapest, VI., And-rássy-ut 16.
Magyar Lányok. Tulsek Anna lapjának e heti számában kél érdekes regény folytatódik. Az egyik Szederkényi Anna „Márika", a másik J. Colomb „Évi néni". E regényeken kivül mulattató, tanulságos és érdekes olvasmányok, szebbnél szebb képek egész kincsesházát találja meg az olvasó a lapban. Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ul IG.
TÖRVÉNYSZÉK
Durva tréfa. Súlyos testisértés miatt kerültek a járásbíróság elé Vig Antal és Varga István keszthelyi Máv. futók, mert a keszthelyi állomáson a fűtőház mellett Nyers János vasúti munkást arra utasították, hogy kormos kezét mossa meg a mozdony gőzcsapjából lecsepegő meleg vízben. Az egyszerű ember — nem gondolván arra, hogy a kél ftltő durva tréfát Uz vele — oda ment a mozdony gőzcsapjálioz, mire Vig kieresztette a forró gőzt a csapból, amely aztán annyira összeégette Nyers két kezét, hogy súlyos sebet ejtett rajta. A kir. járásbíróság mindkeltőjüket felmentette, ellenben fellebbezés folytán a nagykanizsai törvényszék fellebbviteli tanácsa a járásbíróság ítéletét megsemmisítve, mint elsőfokú bíróság mondotta ki bünüs-nck Vig Antall és Varga Istvánt gondatlanság állal elkövetett súlyos tcstisértés vétségében és ezért őket fejenként 500.080-500.000 K pénz büntetésre és az összes felmerült költségek megfizetésére Ítélte.
Elitélt rágalmazó. Rágalmazás vétségével vádoltan állott a kir. járásbíróság előtt Pléh Lajos nagykanizsai géplakatos. Az volt ellene a vád, hogy ügyvédjéről — egy ismert kanizsai Ügyvédről — azt állította, hogy őt mindenéből kiforgatta, tönkretette és becsapta, majd ügyvédjét súlyosan gyalázó kifejezésekkel illette.
A járásbíróság Pléh Ujost bűnösnek mondotta ki rágalmazás vétségében és ezért őt kettő millió fő és ötszázezer korona mellék pénzbüntetésre ítélte.
Az elitéit Pléh megfellebbezte a járásbíróság ítéletét a törvényszékhez.
A fellebbviteli tárgyaláson Pléh tagadta a terhére rótt bűncselekményt; azzal védekezett, hogy akik ezekét állították róla — azok .mind elfogultak" vele szemben.
A törvényszék rövid tanácskozás után helybenhagyta a járásbíróság ítéletét.
27 milliárd 5 millió
kííUI kisorsolásra a május 13. és 15 ín kezdódó o»xWly«or«j6tékon.
Főnyeremény 3 milliárd korona.
Szerencse számú sorsjegyek if j- Hirschler Miksa
^ ___úohJnylto. ti cutll)«c--»leKT tfrUiuuldnü.__""
KÖZGAZDASÁG
Tapolcavidéki borárak. Tapolca Vidékén a mull napokban meglehetős mennyiségű bort adtak el. A tételek különbözők 20- 80 hektoliterig. Az összmennyiség kb. 800 hektóra tehető. Badacsonyban nagyobb tételek 13 és 12 ezer koronáért kellek el. Nagyon finom bor 15, Szentgyörgyhegyen 12, Bácson 12, Istvándi hegyen 10 ezer koronáért. A termelOgazdák az árak további émelkeclését várják. A pálinka áru is emelkedett. És pedig seprő 58-60, szilva 75—80, borpárlat 80— 95, törköly 60-62 ezer korona literenként.
Kisgazdák nagygyűlése. Folyó hó 19-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a Somogymegyei Kisgazdák Egye-sűlete Kaposvárott a .Turul" szálloda nagytermében nagygyűlést tart. A nagygyűlés főbb tárgypontjai a következők: Határozathozatal a föld-birlokreform végrehajtásának sürgős és sikeres befejezése ügyében. Állásfoglalás a községi háztartások rendezése ügyében. Előterjesztés az haladónak a termelőre vonatkozó rendelkezésűi megváltoztatása iránt. Az általános házbéradó alá nem tartozott községek házadóiának rendezése iránti állásfoglalás. Az adórendszer helyesbítése és arányosítása. Határozathozatal a kisüstön való szeszfőzés végleges rendezése iráni. Előterjesztés a községi közmunka kötelezettség uj szabályozása iráni.
TÓZSDE
A hangulat nyíláskor kedvezó cs egy cs értékekben liár Jelentéktelen mértékben, ár-emelkedés fordult eló. Minthogy azonban a piacok kalsó ösztönzést nem kaptak, az ,f4">\'"1 elgyengült. A kullsz piacon minimális 1-2iJ) koronás árveszteségek állottak be. A Georgia 70X> koronával lett olcsóbb, viszont a leglanyhábbak voltak a bányaértékek, ahol a Borsodi 7000 és a Magncstt 6000 koronás veszteséget szenvedtek. Kőszén 25W koronával lett olcsóbb. A vasplacon a Danubius értékének 3 százalékkal csökkent A villamos és Fegyver barátságosabban tendáltak. A biztosítók piacán szintén barátságos volt a hangulat. Pannónia 4 százalékon felül javította árfolyamát, Jég több mtnl 10 százalékkal javult.
Utótőzsde
Irányzat tartolt Angot Magyar 32. Haza Bank l"375. Általános Bsnk !!•$, Magyar Hitel 381, Osztrák Hitel 136. Salgó 511, Rima 113 50, Georgia 269, D.inubim 221J, Pallas 163—161.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Val uták Ocvlaák
Aagol roal 344rX»S4;0CO :$W0 31741
CllU koivu 2090.7110 1143 1131
Ofoii ii a hm Hulla l4KC!7tX"4
Do Ulj ;Cfí4i-7l4M Bakim 1 344 348
riiBCla Ír. J7N-37W \' - ■ 11 ;
.Hottiatfl \'ír mro jisu Kopinklgs iu*0 134(0
IM Í4Í-344 K.iIiiUIdIj IIMOIW4I
Lati ill-319 Loadou 3I5»»-34;«C
Uia Xllioo MI5-2W3
M4ita 11700-1 U£4 II0«J 71470
Ontf.ichill. M4S-IOO&S Kirll 072* 37St
Oia kot. 131 &J I3UO Píigi >110 212J
fTájit Illik iíw0 13114 ilólll SIS i2i
Bi\'g* Inak 767( s4c3 Dlixkku\'ai II075 If 142
Kta<i ko«. 11730 iu4c Wtaa 99 -ico 54
ItU kor. II77Í IlJU ZOtkh II7W 13144
Zürichi zárlat
Párls 270050. London 250650. Newvori. 616 75. BiUsset 2610—, Malland 2122-50, Holland 2Ü770 Berlin 123 -, Wien >2 80. Sotta377 50.l\'raga 1530\'-, Budapest 72\'Va, Vanó 99 35, Bukarest 250 —. Belgrád 840 —.
A magyar korona kOlfőldl hivatalos Jegyzései
DEVIZA VALUTA
l.^aíp m ll£Olp Bl
Bécs ...............999019970 9972 | 9985
Berlin...............5865 Ó8<>7 5895 5880
Prága ............ 475:i,8 | <7.^60 477601 47575
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ezüst egykoronás 6200-6300, kétkorcnái 12.100 12.600, forintos 16.500- 17.000, öt-koronás 32.000 -32.500, színarany 4y.(XX>— 49.500, arany huszkoronás 315.C00 -316.000, platina 210.600-220.000.
Terménytőzsde
Irányzat tartott volt. Egyes cikkekben gyengébb, csak n tengeri volt egyedül «J. tárd. Rozs 5000, zab 5000 koronával otcit\'.b-bodotl. Tengeri 2500 koronával drágult.
Buza 11ji.iv. 76 kg-os 502 500 505 090, 78 ke o» 512500—515.003, egjeb vld. 76 kg os 500 (KX)-- 502.500, 78 kg-os 510.000 512500, rozs 442 S00—447.500. aj tengeri 262 500-265.000, takarmány árpa 320.000 330.000, köles 250 000 260.000, korpa 227 500-230.000, zab 415.000 - 430.000.
Sertésvásár
Pelhaitis 36*), metyból eladatlanul visszamarad! 100 drb. KlvJiendü 21.0W 21.500, izedet! 19500 - 20.000, szedeti közén 18Ü0Ú -19 000. könnyít 15.000-17.000. eUrendU öreg 19.030-20.000. másodrendű 1K.OOO— 18 SCO, angol süldó 18.000-22.000, szalonna nagyban 22.500 -23.000. zsír 21.000,-24.000 lehúzott hus 20.000 -23.000, szalonnás félsertés 21 000 -24.000. Irányzat kellemes.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők:
Aarol-Migj. s
Kint 10!
Uo/d kuk I
MIUL 3*
Jiliilo* Z
L«iiioil>. s
OL-M. bi-k II
0»<r. Kit 17-
BicVvtrtlQ 10
MMfcltiIb. ti
n«(a«i ti
Hot*. Ili i k t:
lo^\'Un II
M.-O\'h Ip./k I
fogalmi S
kh. rtiui i
MJ jjrir-Nfont 3
Jdiilot < ViiO«( k«ak
Ntai. k U lik. *
Kmik. B. &
Btitotítók éi T»lur<k«-j
8«It. Ip, t
L\'péltri-vil I
Pávlroil «l
Kíblnvl Tik. i:
A>I<L TI* II\'
MokUc 171
Hl il\' J43
BUS M StiL SW PonUrl Xigy.-rrindi
Malmok
tori -M. tt"
CocíoiJII «1
8«k>i:ii!cl
Buáipiitt l&i
Hu«nírli li."
KiiiÍTBllOB !<
vat&u tK
TCr»ii«*la. II
Tr. DinakU — Bin/Ak
Bi.tU <UÍ
Bnxilal K«í
SusL\'Jr. M
C«tal<il U
Síiiifiil >31
Kohó 2ÍC
K6b OöiL -
Oi*icb« —
Ml! mit - | rs,
Ml ti. nch *) AIL X6ii4a
.Njg.bitDnjl |)S
Siisi s;o
Urlílajl ]Ut* NyömJtk
AlHi»:tttn 71
Pirircil bt. 3-
Pnaklla (S
Olísoi 11
Ptlln |(t
mm *.i
8ttphtstua i
Oiili-Qua 3
Vueil.it
ftfldl Tíz. y> 43
OliJ. OifftT- 1*0
r*tr*« ws
OioíDm. 23 Ji
Oim Viű. ||«
Honim 104
KOboi 14
Unr U
UoUk IC.
Mi* ÍJ;
Mimi «él 130
B«lgi Ka ICC
UnjM 1CS
M4rt*{ i
v*eripu 14
Vitoctyii 4 i
•M«* Ii0
stmiubiu 31)
S<hUck 39 t:
Efy«». ri
Ouitmina
Xfif&IOirl/jJ Llgaun
ItéiMaril <
SiIitJIU i
Nniti in VlkL tutoi
XOiltkldíi
AdiU
Atballki I
l.Tial. jv
Mlli. !
Bar 11 KOtull
Vt-c.il S
outii«i 4\'
AlUntruul 37
Tioil |/<
Cokorgrirak
OiI<utoi 44
Cukod^ir X*
Otofrtl ; i
Miiíh. cakói 11;
Stuamr i5w
£l«tal(i*rck Sídlal
Nifíkl :<
ToVi;. boc i
Hilk.nu i:
atL Vülanio.
Ejrr. li*0 104
Jatt Űrt i Ali t"
pböb-.i »
Oíilíp
Olajok
Miiotl piU.
SOr (i iiiit PéTlíOll i«< Klíály lii Köb po\'í, iöi K*El«Tica Co|a, íiuitsyitt 4
Oícbwicdt i
Ootabir^n |
PlHUltMI |
UM-Í.M
Vefiylp*\'
SpMtu >a ríóf*
Manx\'. ■filiJg/i |
Szikii
KiUtl Mifiotl
XMk
Kfll«ol«l<a
Dorogi
Octarat ■/
lutri min
ÍlltfOO I
ItKOIlM 1
Birdt Bónt
Briuól 3
Oy4«l t-it Coívln íllia
p.f .rí, ii
Hin-vilpu SUítUa
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztői íizenetek
J fi. Szivet megemlékezését köszönettel vetítik. A tárca, anyagtorlódás miatt, a Júniusi számban fog meg|t lenni. Illetékes helyről ezt ax értesítést kaptuk épen n
Si. S. B. Köuönel szíves firadozisiéit és utba-igazltásáérl. A tárcát Is hálásan köszönjük.
P. R. Sajnáljuk, de nincs ti Időnk, hogy kikeressük. Tessék esetleg személyesen elvégezni kiadóhivatalunkban.
K. I. A beküldött tárca közlésre keiOl. de néhány hét még belekenj. mig meg\' Jelenni fog.
Nem közölhetők: Kálvária. Kimúlt Idők. Tépett rózsák. Edit sorsa. Reménytelen . . (ver*). Ribblllncs. Miért vagyok (vers). Ma-káma, A hajóparancsnok.
KUdő: Zrínyi Nyomdaipar és Kőnyr-kereskedéi RT. Nagykanizsa
Apróhirdetések
a> idilli álu 10 tttlr tw x. a cte-.ui • o:^(S>u!Hi» ur.\'.-li ÍM 11} Wt ttIilnu-Ulik. Mlolte loiStM »ii £V.» KOK A Mii.t/.l díj •!£«■ ÜJtUcJl • 4 fMSilmí tii h-iJlluiniU»llX
Cmdvck kazlnok és vízvezetékek ré-»zére. bármilyen mennyiségben kapható. Weiscr gépgyár Nagykanizsa, Sugái-ut 16. Telefon 9. 1««»
Külföldi relojln bUkkfaszéii csomagolva éa kimérve kapható lécfalvl Bodor Zoltán lakereskedésében Sugár-. Rákécziut sarok. Telefon Ió7. _938
/»kl házat, szőlőt. kis és nagybirtokot eladni vágy venni akar, aki házra, vagy eg\\éb bittokára kölcsönt akar felvenni, az lyi.íuljon bizalommal a több mint negyed szára-J ilJ lennálló tótvényszéklleg bejegyzett Aczél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájához, Nagykanizsán, ló ut 3. rz alatt, 100 huldon fdtlll birtokra mér-styclt kamat 1333
Urasági inasnak ajánlkozik nőtlen férll, kt jelenleg is Ilyen alkal-nazást tölt bc. Clin: Vagnemé, Csengcry-ut 13. 1136
Uorbólyscgód (elvétetik HOlvCs-tér 21. sz. 1432
Eladó vetidéglószabadkézbóllcljcsbcrcn-dezéssel Országú. 23. Simon József. 1312
Eludó egy nagy kertes ház azonnal bc-loitozhető UkássjfVöeösmitlIil-utca 9. 1323
Naponta friss fagylalt, jrpcskávé,
reggeli- és ozsorinaklvé kapható Mnkovlczkv cukrászdában. 13%
Üxlcthclyivé\'j kiadó, Kosenbergcr Sugár ut 40. szám. 1405
Primn málnaszörp minden mennyiségben. nyitva és palackozva a leg|utányo-vatban beszerezhető a thrnáututl Gazdasági Szeszgyárosok Sceszllnomtt-j részvénytársa-vágánaí Nagykanizsán. Eizsébet-tér 12. 1433
Két bútorozott szobi konyh.ihaszná-lattal é» minden kényelemmel kiadó. Csen-gery ut 33. 1410
Eladó egy 500 literes tcjfOlözőgéj). Janka puszta, u. p. Murakcrcsztur. l-l 12
Házmeatori állást keres egvedül álló nő. Clm a kiadóban. 1143
Rövid, fekete zongora teljesen Jó knrban, jutányosán eladó. Magyar-utca 29.
Konyhaasztal pléh fedővel, konyha-stelUgc. konyluuék, konyhzedér.yek. kts mosóteknők, szarvasbóitepcdó, olajfestmény, d.un.ntabroszok, lakoller elköltözés miatt stligősen ela^k. Sugár ut 27., délután.
Mindennemű és méretű
tölgy parketta
gőzölt dió. gőzölt bükk, kőris, tölgy és mindennemű keményfa anyag minden méretben, valamint a világhírű valódi ETERNIT pala békebeli minőségben minden méretben k.tphntó sw
Eppinger I. és Fia
deszka, épületfn és építkezési Anyag kereskedésében — Deák-tér 5. »/.
Vigyázat\'. Csak az a valódi iileinU. melyen minden darabon .ETERNIT • van nyomva
Dunántúli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság
Budámul Székesfőváros Községi tolmiizeriíuilt km
bl/omln)ou
, - \' _ « a_____ ,r - J. valamint egyéb élelmicikket
tOjaSt, *3a fOÍVfi "ölj minden mennyiségben,
azonnali készpénzfizetés mellett, a legjobb napi árakon, állandóan átvesz. Helyi bizományi b««A«* ■-■*■< lel»<Stctnck. "W Tlvlfátl fim: Bnlúrr. toa*o"\'<>> Na0ykan\'".a. ">"
Várni lieJJ <1 r«kllr: C.nnaery-ul 14. »záni alatt (XtJw-nlM »\'»\'<)■
Női kalapok p,lm, jn8,,l gyöngy szalmából 80.000 K-ért
kflphslók. - Fértl és nőt kalapuknt rflkUion lailmik é) ntakltunk. GYENCS ÉS VID* kalapgyár Nagykantiaa, Kaiincy-u.
A cipőkrémek
KIRÁLYA
Mindenütt kapható.
Három miflliárdl kot*.
SíSmv-Tí;," MzMH»orUátéfcban.
27 miSHárd kor.
lesz készpénzben kisorsolva. - Szerencse számokat ajánl:
fttilhoffer Kálmán ÍV^t.
Sorsjegyek árai 1 t 120.000 K. Vi 60000 K. Vi 30000 K. Játéktervek ingyen. Kuzás május (3. ós 15-én.
Birtokbérlet átadás.
Zalában 200 holdas 7 évre, Somogyban 300 lioldas birtokbérlet 10 évre átadó ctínyOs teltételekkel. Szlgriszt ingatla iforgalmi iroda, l-ő-ut 8.
BSBHgsaiiBffia ss
Letenyei járás Székhelyén
3 szobás lakás,
mely volt korcsmaUzlct, a/, összes helyiségekkel együtt (a/ engedély rá megszerezhető) azonnal eladó. A feltételek Réb József telckkOnyv-vezelő letenyei lakosnál megtudhatók. A likis azonnal beköltözhető. t«j
Saját termésa kcrccscnyi asztali és nehéz 1917. évi tcrmé>U pecsenye bor kapható lakásomon Mstételckben (literekben Is). mi
REMETE, Sugár-ut 6. szám.
Margit fQrdőmbcn iCsengery-ut 19. sz.) az orvostanárok által is annyira
ajánlott köpülyüzést megkezdtem, tígyanolt orvosi rondoletra mindenféle mesterséges, mint szénsavas, fenyő, konyhasó, mustáros, szappan-l\'Jrdó. félfüi-dö lemosássil. toplicai
köfürdö kapható. Állandó orvosi felügyelőt. Nyílta wlndcnnip reggel t-l^l t»t< 8 éráit.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve
BÖHM JENŐ
H « • Míffii ImeA tsU]4oeou.
gyArtmJnyai ŰsőtendU Suntlower Sálon Petroleum kastélyok és lakások világítására traktorok és motorok hajtására.
Autó és Motor Benzin Benzlnod motorok hajtására Gáz vagy nyersolaj „Gargoyle" henger olaj autók,
motorok és traktorok kenésére „Gargoyle" Etna lleavy Mcdtum spec. gépolaj gőzgépek és nrin-demtemn motorok részére,
továbbá mindennemű qépolaj, yépzsir.kocsikenöuszó, Carbolincum, kátrány megrendelhető mindenkori legolcsóbb napi áron
Strem és Klein
lőcUrusUöknAI (?;
NAGYKANIZSÁN.
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAKC1MTÁRA
mely a legelőkelőbb (óvárosi és vidéki cégek névsorát és legfontosabb adatait tartalmazza s ezéit különösen bankok, biztosító társaságok, szállítók és nagyobb cégek részére elsőrendű cs modern használati kézikönyv
kapható 25.000 kor.-ért
a ^
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál
Király-utca .10. szám, 1. cm. 4.
(Távirati Iroda).
1925 május l.t
MAGAS HÁZI (Mózsi) SÁNDOR
szobntestá és mázold
Nagykanizsa, Király-utca I.
l-l vállal mindennemű e szakmába vágó munkálatokat a I e g u j n b b mintákra, ízlésesen, olcsón és n legpontosabban
Tisztelettel Íitcílkm j lugyírJemü Uzruuígel. hogy lobb ívl livíioU koilil ulin hlrijollem és Kinix.y. utca 4. szám alatt
szebó-mühelyemet
megnyitottam. — Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását.
Kiváló tisztelettel MERS1TS LAJOS ftrn«i*b4 |il> K\'nizsy-utca 4.
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kcbc-lezésre vagy váltóra kezesekkel.
Előnyös kamatfeltételek. Sxigriszt László irodája
Ffi-ut 8. (Bazár-udvar). |j:4
Megérkeztek
a legújabb és legdivatosabb világos
florentin, fehér pico és panama kalapok!
Pünkösdi újdonságok
legjutányosabb beszerzési forrása
Maison ROTH LAURA
Nagykanizsa, Knzlnczy-u. ]
I tucat .Kranj* 9X«2 lemu 40.000. 10 drb. .Salrap* napfény vagy
gázfiny 9X12 papir 5000.-Oondosan összeválogatott késztetek és dúsan felszerelt raktár fotócikkekben. Útbaigazítással készséggel szolgál díjmentesen
FISCHEL fülöp fiai
NAGYKANIZSA.
Épület üvegezést,
klttelést és egyéb c szakmában vágó javítási munkálatokat, ugy helyben mint vidéken előnyős árak mellett eszközöl
Nyomaton » Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (NyomdavezeKi: Olenbeck KároW
I:elsórajkl körjcgyzóségtól.
372/1925.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Felsörajk község
vadászati joga
U>25. évi május hó 21-én délclöll ; .\'0 órakor és
i\'ötréte község vadászall Joga 1925. évi május hó 21-én délután 2 órakor árverésen az illetékes községek községházánál béibeadalik. Árverések a körjegyzőnél betekinthetik.
Felsörajk, 1925. május 7.
Vuk János
körjegyző


64. évfolyam, 107. szám
Nagykanizsa, 1925 május 14, csütörtök
Ára I8SS0 korona
POLITIKAI NAPILAP
liukcí*1ö>-R ** küdóhlvaU! Fó-al 5 Inltinibía-Teleloo 78, nyomd* 117. »xlm
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Et5f!.íetéí! Ím: Efcf hót« 30.000 kot Ml Hí rom bóra----------90.003 k«on»
A VÉRES DRÁMÁK
Az újságok megint lele vannak véres drámák tárgyalásaival. Hasábokon keresztül részletezik a gyilkosságok körülményeit s közlik a vádlottak védekezéseit. S a közönség lázasan habzsolja az emberi vért, mely e papírlapokon még szinte friss melegen feléje párolog. Az olvasók legnagyobb részének szenzáció kell, szerelmi történetekkel párosult vérfagyasztó gyilkosságok, borzalmasságaiknak mennél részletesebb kiszínezésével.
Nemrégiben kérdési intéztek dr. James Melvin Lee-hez, a newyorki egyetem ujságirási osztályának vezetőjéhez, hogy szükségesnek tartja-e. hogy az újságok ezeknek a borzalmas drámáknak részleteivel izgassák az olvasók idegeit?
Dr. Lee nemcsak tömegpszy-chológial magyarázatokkal, hanem gyakorlati példákkal is bebizonyította, hogy a közönség követeli meg a szenzációs, idegrázó gyilkosságok részleteinek Ijublikálását.
Az ellenvetések ismeretesek és kétségkívül jogosullak is.
A kriminalogus: a gyilkosságok részletezése növeli a bűnözök számát; sokan az újságokból tanulják meg, hogy hogyan kell lopni, rabolni, ölni . . .
Dr. Lee válasza; az újságot nem a gonoszlevők számára Írják.
A paeitagógusok: a gyilkosságok közlése káros a gyermekek lelkére.
Dr Lee: az újságok nem a gyermekek részére készülnek.
Egy norlli-carolinai újság 2 heli „próbaidőre" beszüntette a gyilkosságok közlését. Néhány nap múlva ugy az előfizetők, ntint a hirdetők tiltakoztok a ellen az ujitás ellen s az újságnak vissza kellett á\'litatiia a „régi" rendet.
Egy másik újság megszavaztatta ebben a kérdésben előfizetőit. Eredmény: hatvanszor any-nyian követettek a gyilkosságoknak és bűneseteknek közlését, mint amennyien mellőzését kívánták.
Amerikában van ugyan egy napilap, mely egyáltalán nem közöl hasábjain bűneseteket, a:
Christian Science Monitor, de olvasóközönségéről megállapították, hogy a megrázó tragédiákat más lapokban olvassák.
Sajnos, az újságok ma már nem ludnak kitérni az alól a kötelességük alól, hogy foglalkozzanak hasábjaikon a legvéresebb és leggyalázatosabb bűnesetekkel is. A közönség megkívánja a szenzációt s hiába állítjuk, hogy az újság irányítja a közönséget, mert ez utóbbinak is megvannak a maga követelményei a lappal szemben.
Lap és lap között mégis van különbség. Az egyik pajzsára emeli a legaljasabb szándékból
elkövetett biinl is. mig a másik élesen szembe állítja azt az erénynyel. Minden attól iügg. hogy minő beállításban visszük a bűnt a fórumra: gyalázatos ténvként-e, mely igazságszolgáltatás után kiáll, vagy mellékkörülmények cifra rongyaiba öltöztetjük fel a meztelen igazságot, hogy eltereljük róla a figyelmet, melyei különben a hullaszag s a megaludt vér a maga egész undorító bor-zalmasságában tárna szemeink elé
Hogy mi a közönség állal szintén reánk kényszerilett hírszolgáltatásnak ezen kétféle lehetősége közül melyik csoporthoz tartozunk, — eddig is megmulattuk s — meg fogjuk mutatni a jövőben is.
A választójogi Javaslat vitája
A kormány minden alkalmat megragad a nemzeti erkölcsök előmozdítására — A nemzetgyűlés ülése Az iparos nyugdíjintézet kérdése az egysegespárt elé kerül
Rudapest, itiSlus 13
Háromnegyed tizenegy órakor nyitotta meg a nemzetgyűlés mai ülését Scitovszky Béla eln>k.
Meskó Zoltán a válaszlói javasai-tál foglalkozva kéri, liogy a pártérdekeken felülemelkedve igyekezzenek ezt a kérdési a nemzet javára megoldani. Njm szabid olt folytatnunk, ahol 1914 b;n elhagytuk. Hivc a választói jog legmesszebbmenő kiterjesztésének. A nőket a keresztény és nemzeti szempontból fontos a politikába bekapcsolni.
A kormány álláspontja nem ö>zinte, mert a titkosság kérdését a lálszal szerint nyílt kérdésnek tekinti. Ugyanekkor azt mondják, hogy féltik az országot a titkos választójogtól. Foglalkozik ezután több egységespirii képviselő, elsősorban Miyer János löldmivelésügyi miniszter állásfoglalásával s azt mondja, hogy hirdették és hirdetni fogják a titkosságot. A cselédeket azért akarják ellenőrizi!1, mert mindig az uradalmak jelöltjére fogják leszavaztatni.
Ugy lá\'ji. hogy a város és falu közti harmóniát megzavarja az a körülmény, hogy a I lu titkosan nem szavazhat, zt kisgazdák eltértek ia eredeti programtól s csak a Kirakatban vannak a gazdák, ti valóságban a munkapártot jelenti az egységespárt. (Nagy zaj a kisgazdáknál.)
Különös su\'tyl kell helyezni a választások tisztaságára, Izgatóknak nincs helyiik a /altiban. A bíróságra kell bízni annak a megállapítását, hogy fenn forog-e az izgatás. A zárórakitüzés is igen fontos dolog. A javaslatot nem fogadja el.
Szljj Bálint a következő szónok. A józan okos családanyáknak nem kell a vátusztójog, meri nem kell nekik olyan jog, amelynek gyakorlására nem képezték ki magukat. A női meghódítani Iclict, de meg.
rzni nem.
tanultság sem bizlosilék arra, hogy a nők ludnak étni a szavazati jogukkal. Látott ő már tanult nőt, aki a vörös lobogó alatt tombolt.
Kifogásolja, hogy a szavazásnál különbségei lesznek a falu cs a váios lakísai közt. Nem hajlandó szavazati jogot adni az államfelforgató elemeknek. Megtiltaná a pro-grambeszédek tartását is. adják ki a jelöltek falragaszon a programjukat. (Ezt elfogadjuk! — kiállják a -baloldalról.) Beterjeszti a követ-■Kező indítványt: Mondja ki a ncm-zelgyülé , hogy uj javaslatot Icijesz-szen be a választójogról, amely a titkosság mellett a megbízható elemeknek adjon választójogot és tiltsa be a programbcszcdck taitásál is.
A következő szónok Hegymegi Kiss l\'ol. B.\'jeienii. hogy addig lüri a házszabályokat, ameddig az nem ütközik meggyőződésébe, de azzal szembehelyezkedik, amikor atra szüksége lesz. Lélekben pass/iv ma is. bár it! van a nemzetgyűlésen. Nem latija jogosítottnak ez: nemzetgyűlést, hogy a vil;.s.z:ójog kérdé sében határozzon. Kijelenti, hogy tiltakoznak az .len, hogy a ntai nemzetgyűlés által alkotolt választójog alapján összeütő képviselőház s a tervezett felsőház fontosabb alkotmányjogi kérdésekben dönthessenek.\'A választójogi bizottságban a
miniszterelnök azt mondotta, hogy a választójog kérdése nem jogi, hanem hatalmi kérdé*. Ez őszinte nyilatkozat volt.
Bethlen István gróf: Nem olyan értelemben mondottam, mint azt most magyarázni akarják.
Hegymegi\' Kiss Pál felolvassa a miniszterelnök akkori kijelentését, amely szerint B.\'thlen István gróf azt mondotta, hogy a választójog „nem jogászi kérdés, hanem politikai kérdés".
Belliién István gróf miniszterelnök: igen, de nem a politikai pártok kérdése, :ihogy ezt most feltüntetni szeretnék.
Hegymegi Kis Pál ezután azt fejtegeti, hogy a rcvolució ellen csak jogkilcrjesztéssel lehet harcolni. Hosz-szabb kitérés ulán a törvényjavaslat főbb pontjait kezdi bírálni.
Ezután az elnök berekesztette a vitát.
A napirend elfogadása ulán felolvasták Bethlen Uván gróf miniszterelnök írásbeli válaszát Láng János interpellációjára, amelyben azt a kérdést intézte a miniszterelnökhöz, hajlandó-e a kormány a háború által leromlott nemzeti erkölcsök megjavítására intézkedéseke! tenni.
Bethlen István gióf írásbeli válaszában kijelentette, hogy a kormány minden alkalmai megragad arra, hogy a nemzeti erkölcsök fokozását előmozdítsa.
Az interpelláló és a Ház tudomásul vetle a választ.
Ezután Bethlen István gróf miniszterelnök beterjesztene az 1914— 15-ik évi zárszámadásokat, az állami számvevőszék jelentésével együtt.
Csik József és Dénes István a földreformra vonatkozó Írásbeli interpellációnak felolvasása után a Ház állért a szóbeli interpellációk előterjesztésére.
Az ülés kél órakor ért véget.
Az ipari nyugdijak Ugye
A Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Párt szociális bizolt-sága csütörtökön délután 7 órakor Barthos Andor elnöklésével ülést tart, melynek tárgysorozatán az Iparosok Országos Nyugdíjintézetének, kérdése is szerepel. Az Ipartestületek Országos Szövetségének memoranduma ugyanis törvény utján való rendezését kíri ennek a kérdésnek. Eszerint a nyugdíjintézetnek "Sja lenne minden\' kisiparos és ily módon akarja EZ Ipartestületek Szövetsége .1 kisiparosok aggkori tokkan! biztosítását keresztülvinni. Az egységes párl tagjai köréb n a memorandum élínk visszhangra talált. A pártve-zetöség az érdekelt szakembereket isjncghívta k™11^\'.
A belga kormány. Brüsszelből jelenlik : Van de Viere katolikus pártvezérnek sikerüli uj kormány! alakítani. A ki rminy a jövő héten nui-Utkuzik be a parlamentben.
ZALAI KÖZLÖNY
mái
BELFÖLDI HEREX
Zita királyné egészséges. Apponyi Albert gróf tegnap táviratot kapott Lequeitioból Károlyi József gróftól, aki közli, hogy Zita királyné teljesen egészséges. A királyné állítólagos betegségével kapcsolatban még Madridból jelentik: Az El Sol bilbaói jelentése szerint teljesen valótlan az a hir, melyet néhány lap Zita királyné betegségéről közölt. A lequeitiói polgármester tudatta a bilbaói kormányzóval, hogy Zita királyné a legteljesebb egészségnek örvend.
Vitézzé-avatás. libben az évben junius 21-én fogja a kormányzó az arra érdemes egyéneket ünnepélyes keretek közt vitézzé avatni. Az 1926. évi vitézzé avatásnál csak azok a folyamodók jöhetnek majd számba, akiknek kérvényei teljesen felszerelve szeptember l-ig a vármegyei, illetve a budapesti székesfővárosi vitézi székhez az előadó utján beérkezik.
Két milliárd kaució — Fro-relchért. A soproni törvényszék vádtanácsa május 15-én veszi tárgyalás alá azokit a kifogásokat, melyeket Froreich védője nyújtott be védence ügyében. A kifogásokban a legérdekesebb az, hogy a védő Froreich szabadlábrahelyczé<ét kéri a fótárgyalásig két milliárd korona biztosilék ellenében.
Lelrer 20 millió jutalma ügyében a járásbíróság ugy határozott, hogy az ez ügybeni tárgyalást a Sa-guly elleni eljárás befejeztéig felfüggeszti, mert Lcirer Lőrincnek semmi esetre sem lehet célja a dijkitüzés-nél, hogy leánya gyilkosát jutalmazza meg.
Vám és mérlegpénzek. A pénzügyminiszter az aranyjáradék hivatalos középárfolyamának megfelelően május 15-től 3t ig a vámok és mérlegpénzek fizetése alkalmával, ha a fizetés nem papitkoronában történik, elrendelte, hogy egy aranykoronát 14.000 papirkoronának kell számítani.
Walko miniszter bucsuebédje Schloppa követ tiszteletére. Walko Lajos, a külügyminiszter ideiglenes vezetésével megbízott kereskedelmi miniszter a távozó pápai követ Schioppa Lorcnzo tiszteletére ebédel adott, amelyen megjelentek Bethlen miniszterelnökön kivül a magyar kormány teljes számú tagjai és í politikai és diplomáciai élet kiválóságai.
öngyilkos lett az eltűnt egyetemi hallgató. Megírtuk, hogyszent-annai Dokik János közgazdasági egyetemi hallgató a mull héten eltűnt. Holttestét tegnap fogták ki a Dunából a fővárosi ingyenuszoda mellett. A 21 éves egyetemi hallgató minden valószínűség szerint ftngvilkosiágol követeti el, mert eltűnése előtt revolvert is vett magához.
Kivégezték Molnár-Tóth Józsefet. Tegnap szerdán délelőtt végezték ki a Maglódi-uti gyűjtőfogház udvarán a háromszoros rablógyilkos Molnár-Tóth Józsefei. A ki-végzési processzus mindössze 8—9 percig tartott és minden incidens nélkül folyt le. A gyilkos nyugodtan állott a bitó alá. Oold Károly az uj hóhérnak.ez volt az első kivégzése.
A munkanélküliség enyhítésére, l\'.-.v József népjóléti miniszter tízmilliárd korona hitelt kért a pénzügyminisztériumtól a munkanélküliség enyhítésére. A pénzügyminisztérium hozzájárult a hitel folyósításához.
Tisztviselők küldöttsége a pénz-ügyminbzternél.AKeresztény Pénzintézeti Tisztviselők é> Nyugdijasok küldöttsége Bartos János képviselő vezetésével tisztelgett BudJános pénzügyminiszternél, akitől a nyugdijak valorizációját kérték. Bud miniszter kijelentette, hogy ezt a kérdési a valtalatok teheibiróképességével kell összhangzásba hozni. Egyébként erről törvényjavaslat fog készülni.
Fenyeget a peronoszpora. A tartós esőzés és a hirtelen meleg következtében a peronoszpora fellé-jvése május közepére már várható. A vegykisérlcti állom 5s nyomatékosan figyelmezteti a magyar gazda-közönséget, hogy erre az időre permetezzék szőlőiket fél százalékos bordói lével.
Szőlősgazdák memoranduma. Walkó Lrtjos kereskedelemügyi miniszter szerdán délelőtt a kormányt támogató pártok képviselő tagj3it fogadta, akik átadták neki a szőlőtermelő gazdák memorandumát. A miniszter biztosította a képviselőket, hogy a bortermelők helyzetén a kormány tőle telhetően segíteni fog. Kilátásba helyezte, hogy az cszport-termelőknek vámtarifa kedvezményt fog nyújtani, hogy a kistermelők érdekeit megvédje, a vámtarifa kedvezményt nemcsak a waggonléte-lekie, hanem a darabárukra is ki fogja terjeszteni.
Ezerszázéves egyetem ünnepe. Május 20-án kezdődnek a paviai egyelem 1100 éves fennállási évfordulójának négynapos ünnepségei, melyre a világ összes egyetemeit meghivták.
Az uj belga kormány nem kér bizalmat. Brüsszeli Jelentés szerint Van de Vyvcre ma mutatkozik be kormánya élén a parlamentnek. A programbeszéd a kabinet átmeneti jellegének megfelelően igen rövid lesz és lulajdonképcn csak a költségvetés elfogadtatását fogja kérni. Sajátságos körülmény, hogy a kormánynem kér bizalmat a parlamenttől.
Az egyetemek megszüntetésének ügye a nemzetgyűlés előtt. Az egyetemek megszüntetésének kérdése ma 3 nemzetgyűlés elé kerül. A szegedi egyetem megszüntetésének kérdésében Koszó államtitkár, a >éc-i egyetem ügyében pedig Ober-iammer Antii nemzetgyűlési képviselő fog feiszólalni napirend elölt.
A bolsevizmus csődje. Moszkvában összeült a legfőbb szovjet kongresszus, amelyen szóba került a szovjet „alkotmány" megváltoztatásának kérdése, amennyiben a vörösök a bel és külföldiek részérc magánipari válalkozás üzésére engedélyeket kívánnak adni, hogy igy a külföldi tőke beözönlésének útját megnyissa. A bolsevista Oroszország a vörös „alkotmány" egyik leglényegesebb elvét adta fel ezzel.
Csökkenik az angol munkanélküliség. Nagybrittania területén a munkanélküliek száma hetvenezerrel csökkent.
jus 14.
KÜLFÖLDI HÍREK
A Honvédelmi párt Hlndcn burghoz. A Honvédelmi pán Hin denburg némcl birodalmi elnököl birodalmi elnökké választása alku mából stlrgönyileg Üdvözölte. Az elnöi a következő sürgönnyel felelt :Szc,cn csekivánataikért fogadják őszinit köszönetemet v. Hindenburg.
Berlinből táviratozzák, hogy Hin denburg birodalmi elnök ma fogadta a birodalmi tanács elnökének éj egyéb főfunkeionáriusok jókivánalail.
Nemzetközi katolikuskongresz-szus. A nemzetközi katolikus vonat-kozások angol bizottságának meg. hivására az ötödik nemzetközi katolikus kongresszust ebben az évben augusztus 11-161 16-ig Rouone west-misteri bíborosának védnöksége alatt Oxfordban tartják meg. A kongresz-szus állandó rendezője a Nemzet-közi Katolikus Liga (Internationale KatliolischeLiga), amelynek székhelye a svájci Zugban van.
Cseh jegybank. A Börsenkurir arról értesül, hogy a cseh jegybank január elsején kezdi meg működéséi; akkorra felszámol az eddigi bankhivatal s az összes bankjegyeket és pénzforgalmat a jegybank veszi ál.
Nagy esőzések Oláhországban. Bukarestből jelentik: Az egész országban nagy esőzések és felhőszakadások voltak, melyek nagy károkat okozlak. Több vasúti vonalat az ár teljesen alámosta, hogy a vasúti közlekedést be kellelt szüntetni.
Genfben eltiltották a lángveték használatát. A genfi nemzetközi fegyverkereskedelmi értekezleten elfogadták a magyar delegátus javaslatát és kimondolták, hogy <-. láng-vetőket törlik a háborús fegyverek sorából. Magyarországnak már a békeszerződés eltiltotta a lángvelők használatát.
Óriási tűzvész Japánban. Ku-
majavában, a selyemipar.közponljá-Iwn a tűzvész 2000-nél több házal elpuszlitolt.
A tanár ur jegyzetei
Irta: Plltorcss. Április vége van. IZslc már nyitva hagyhatom az ablakomat. A közeli kert fáinak zöldje friss tavaszi illatot hint felém és én bclegondolko-zom a kisváros csendjébe. Nagyon egyedül vagyok. Még hosszú, háborús fogságom alatt sem éreztem ennyire az egyedüllét kinzó voltát.
Gyermekségemre gondolok,a gond-lalan játékokra, a nagy mezők nyugodt zöldjére, a föléje boruló égbolt mély végtelen kékségérc. Az anyám simogatására és az egészséges, mély álomtalan alvásokra.
lírezni vélem a felszálló por szagát, amely a hazatérő csorda után tölcsérben kavargott a kicsi, szalmafedeles házak felen, niignem elüli a zaj, emlK-t, állat hazatérts a falura ráborull a csend.
Az anyám csókját érzem. O, ha megcsókolna valakit
Az emberek rosszak és én egyedül vagyok. Megriaszt, elkerget a gonoszságuk. Mindenkibe Judast és hazug barátot látok.
Ha most megcsókolna valaki. Júdás csókját érezném ajkamon.
Tegnap a főutcái korzón vitt cl az ulam, az első lépéseknél nem ügyeltem semmire. Hirtelen émelyítő
parfüm szag ütötte meg az orromat. Körültekintettem. Azl kellelt hinnem, valami idegen világ idegen városába tévedtem.
Eleintén csak szemérmetlen, térdig látszd lábak forgataga kavargott szemeim eiőtt, aztán láttam egy csomó kendőzött arcot, tizenhétéveset csak u>;y kifestve, mint a hatvanéveset. Szűk, rettentő szoknyába mozgó idonitalan alakok. Akaratlanul keresnem kellett azokat az asz-szonyokat, lányokat, akik tizennégyben fekete fátyollal, sírva kisérlék k| hadba induló szeretteiket; — kerestem azt a leányt, aki a vasuion virágot tűzött a sapkám mellé, de nem leltem, sehol nem leltem a kedves, eltűnt arcokat, A torkom fájdalmasan összeszorult, kiáltani szereltem volna: hát ezért volt minden, a vérliullás, az áldozat, a keserves, hosszú lugság gyötrő évei? Az örló honvágy őrjitő kínja, a szomjas szeretet, amely haza üzöll. Haza jöttem és nem vagyok még sem otthon.
Az emberek elrabolták az otthonomat.
Gyűlölöm a nőket 1
A szobám nagyon üresnek látszik — a lalon néhány képem. Akkor festettem őket, amikor az éíel még s:iues leplének litkaii Icngclte rze-

meim előtt. Azóta megrongyolódott a tarka köntös és elfakullak a színei. A rongyok alól egy sybarita kiéli csontváza kandikál elő. Hogyan higyjek neki ? 1
A szobáin üres, ha lépkedek benne, ugy kong, mini egy nagy, megsebzett, Ireteg sziv. Néha vörös arccal betekint a hold, ilyenkor vér-cscppeket fesl az óriássziv falára. Aztán hullnak, egyre hullnak a súlyos, megduzzadt cseppek, míg monplQn csöbbanásuk zenéje álomba ringat. \'
Hideg és barátságtalan vagyok mindenki iránt — sokszor dühödt kitörésekkel rohanom meg a gya-niillan embert, aki velem beszélget. Ellentmondok, meggyölröm, mer-kinzom azl az egyel, ki elibéíu kerül, hogy mcgboszuljam mindnyájuk vétkeit. Merev álarcot öltök, míg a maszk alatt könnyeim omlanak. Ezeket a könnyeket nem fogja látni senki.
Ma a házmester kis fia gyöngyvirágot hozott nekem. Megsimogattam kedves pufók arcocskáját és beletekintettem tiszta, világos szemeibe. .Mintha az eljövendő jobb élei reménye a gyermek szemén kérésziül világítana felém,
Felmentem a szobámba és megcsókoltam az első gyöngyvirágot.
A direktorékhoz ma vendég érkezeti, az igazgatónő unokahuga, azl mondják valami Írónő felé. Semmi közöm hozzá és nem is akartam róla tudomást venni, de Pisla kollegám lizperc alalt telebeszélte vele a fülemet. Hogy nagyon szép és okos.
Okos — hát lehel nő is okos ? Szép? Szép a cseresznyevirág, a nyugvó tenger csodálatos mély színeivel. szép a viharban zugó erdő és szép az abszolút csend, melyei visszafojtott lélekzettcl hallgatok. De nem szép a feslett arcból kacérkodó női szem.
Ma türelmetlen vagyok, felbőszültem az iskolában a gyermekek zsivaján. Mennyit gyúrják, faragják ezeket a kis csemetéket, míg egészen eltorzítják az Islen képére alkotolt lelkeket 1
Este teára hívtak a direktorékhoz. Főfájást jelentettem és nem mentem el. Miközöm nekem az igazgalóné unokahugáhozI
Esle van, nyitva az ablakom. Egy emelettel lejebb laknak az igazga-tóék. A zongorán valaki halk futamokat játszik. A balkézzel különösen mélabús melódiát penget hozzá — Cssjkovszki Októberére emlékeztető dallamot — azlán mély különösen zengő hangon dúdol hozzá.
)Mfi fflájUS l4\'
ZALAI KÖZLÖNY
Franciaország nem tiltakozik Ausztria csatlakozása ellen. A
Sciális paktumról szóló Némcl-Sszáehoz intézendő jegyzék lervc-„,e amelyet a francia minisztcrta-elfogadott, békülékeny szellemű. ftárgyalások alapfeltételeképpen I) Németországnak a nemzetek szövet-Ke való belépését követeli. 2)
Sben a határok semmiféle kiigazítását nem engedi meg. 3) Németországnak pontosait meg kell szabnia a keleti határok dolgában állásfoglalását 4) A jegyzék egyben határozott kijelentést követel arra nézve is hogy milyen állást foglal cl Németország Ausztria csatlakozása érdekében. A paktum semmieselre scm veszélyeztetheti Lengyelország, Csehország és Ausztria érdekeit.
Köln kiürítése. A keddi párisi ininisztertináccsat kapcsolatban a Mitin azt irja, hogy a német lefegyverzés mai stádiumában nem lehel számítani az idén Köln kiürítésére. Erre csak akkor kerülhet sor, ha Németország jóindulatának adja legvilágosabb tanujelét lefegyverzési kötelezettségeit illetőleg.
A bolgár külügyminiszter Londonban. Kalkov bolgár kültlgymi-ni.zlcr, aki most Pirltban tartózkodik, e hét végén érkezik Londonba. A \' külügyminisztert valószínűleg Chamberlein fogja fogadni.
Megkezdődnek a magyar-szerb tárgyalások. A békeszerződéshői folyó pénzügyi kérdések rendezése érdekében megindult magyar-szerb tárgyalások május 14-én Belgrádban újból megkezdődnek.
Jéghegyek az Atlanti Óceánon. A kedden Montrcalbol l.iver|K>olba érkezeti Aurania óceánjáró útját sűrűn felbukkanó jéghegyek állal állandóan veszélyeztetve lette meg,
m
Budapest, május 13
A mai tárgyaláson Lálerer Sándort hallgatták ki, aki elmondotta, hogy előzőleg semmit sem tudóit a borzalmas gyilkosságról. Sógornője atra kérte, hogy két koffernek Csepelre vitelénél segédkezzék neki. Majd elmondja, hogyan igyekezd! neki támpontokat adni Lálerer Gusztáv egy esetleges kihallgatás esetére. Másnap, mikor Csepelről visszatértek, sógornője elmondott neki mindent, hogy férje agyonlőtte és feldarabolta Koudelkát. Beismerte, hogy sógornőjétől pénzt kölcsönzött és kapott.
Majd a tárgyalásvczetö elnök Léderernéhez intéz kérdéseket. Az asszony elmondja, hogy azért adta oda Léderer Sándornak a 65 milliót, mert félt, hogy egy esetleges ház-kutatásnál elveszik tőle a pénzt.
Nóvák Károlyné, Lédcrcrék egyik szomszédja azt vallja, hogy a gyilkosság utáni napon feltűnt neki, hogy l.édcremé nagyon kimerült és szenvedő arckifejezést! volt. Lédererék^ olyan rossz anyagi viszonyok között voltak, — mondja a tanú — hogy novemberben lakbérüket sem tudták kifizet ű.
Nóvák István háztulajdonosnak feltűnt az a bizalmas viszony, ami a csendöifóliadnagyné és a hentes-mester között fennállott, aki akkor is sürtln jáit fel az asszonyhoz, amikor férje Gyöngyösön teljesített szolgálatot.
Kenyeres Balázs dr. orvosszakértő kijelenti, hogy a holttest feldarabolását feltűnő ügyességgel és sikerrel végezte l.éderer. A holttestről a bőr teliesen le volt nyúzva.
Ezen a cim?n jelent meg nem régiben a vallás és küzok\'atásUgyi minisztérium 1925. évi 17.000 számú rendelete, mely füzet alakban 8000 koronáért beszerezhető Zalavármegye IskolánkivUli Népművelési Bizottságától Zalaegerszegen. A tájékoztatónak különös hasznát veheti a népművelési ügyek iránt érdeklődő vidéki intelligencia, hatóságok és iskolák. Az iskolánkiyüli népmüvelés tartalmi egységének létrehozása és biztosítása érdekében a tájékoztató tárgykörökbe csoportosítva összefoglalja a népművelés körébe tartozó ismereteket s ezekből lehet kiválogatni, mindenütt a helyi viszonyoknak és érdeklődés-körnek meg-felelöleg az előadások anyagát. Az egyes tárgykörök, melyek címe alatt rengeteg téma felsorolását találjuk a tájékoztatóban, a következők: az ember lelki és erkölcsi világa;elemi ügyességek; tes\'.tani és egészségtani ismeretek; szülőföld és honismertetés; gazdasági ismeretek (mezőgazdaság, kereskedelem, ipar, közgazdaság); gyakorlati számolás, mérés, fogalmazás; természettudományi ismeretek; társadalmi ismeretek; jogi ismeretek, nemzeti élet és művelődés (nemzeti történelem, irodalom és művészet); kcdélyápolás és szórakozás. A függelék tárgykörönként felsorolja a könnyebbet) hozzáférhető forrásmunkákat, intézményeket, egyesületeket, melyek az ismeret-anyag tekintetében közelebbi útbaigazítást, esetleg szemléltető eszközöket nyújthatnak az előadónak. A tájékoztató ezen kivül példákat is közöl tárgy és óratervek Összeállításához analfabéta, elemi és ismeretterjesztő tanfolyamok részére.
ami miatt két napi Kesest szenveueu.
Anglia a bolsevisták ellen. Londonból jelentik: A rendőrség bezáratta a bolsevista könyvtárt s a bolsevisták lapját, betiltották.
Nyugalom Marokkóban. A marokkói fronton teljes nyugalom van, amit arra használnak fel, hogy élelemmel és lőszerrel lássák el az előretolt csapatokat.
Minnich Károly dr. elmondja, hogy l.éderer Gusztáv degcnerált, de tettét teljesen beszámítható állapotban követte el.
A rnagyr cukorfelesleg hatvan százalékát elhelyezték. A magyar cukortermelés a lefolyt kampányban 10.000 vsgóu volt, amelyből CO\' .-ol sikerüli külföldön elhelyezni.
Némelyik hangja szivén üt, mint mikor megzugatják a gongot olyanféle nyújtott simuló bugása van.
Miért éneket olt lent az a lány? Felzaklat, idegessé tesz. Valami nagy melegség árad a hangjából és nekem, az elhagyottnak fáj ez a hang.
Kitekintek a csillagos égre. Milliárd ragyogó szem viszonozza a pillantásomat. Ó étel! Mily nagy, titokzatos, messze élet él oll a kis lámpásokon 1
Isten szeme valamennyi. A lelkekbe néz, mélyen le, oda ahol legjobban f.j.
Megsimogatja a sebeket, elegyengeti a felszakadt szántásokat és megvigasztalja az árvákat.
A fejem lehorgad halalma előli és kél forró, enyhítő könnycsepp hull a kezemre.
Ma a lépcsőn szembejött velem az igazgatónő unokahuga.
Minden festőnek szokása, hogy megnézi az uj arcokat és olvas belőlük. Különös ez a leány. Nagy, liszta homloka van, szigorú sötét szemöldöke alall két mély fészekből nyugodt, szürke szemek néznek a világba. Néznek és látnak is. Sokat látnak és nagyon messze. Furcsa, haragszom is mialta magamra, hogy szüntelenül kisérli emlékezeteméi ez a két szem.
Valami osloba auloszuggeszlio. Nem tudok szabadulni tőle.
Segítségül hívom a hegedűmet Wieniawski Legendáját kezdem játszani. A szomorú lengyel elérhetetlen szerelméhez irta ezt a müvét. Végtelen, fájdalmas vágyakozás van benne. A bekezdés halk futamai után, olt a hol a mély zsongás hirtelen sikoltással egy oklávval magasabbra lendül, jajöngón, könyörögve hívóit . . . mi ez? . . . leni a dircktoréknál valaki a zongorán kisérni kezd. Játszunk, ő bent, én pedig itt. A g húron zokogó könny-árban folynak a hágok. A szája n-széle reszkctCcn összeszorul, a szivem mindinkább meglelik vérrel, az allegronál már alig lélekzem. Mosl nagy felszabaduló sóhaj tör elő mellcinből s az első létei befejező ismétlését már csendes, leheletkönnyű simogatással játszom. Oélcl, szabadság, öröm, szenvedés, szerelem üdvözöllek léged!
A zongora húrjaimmal cgyült hal cl fönt a magas, liszta boldogságos végtelenben.
Sokáig állok mozdulatlanul, megkövülve. Hegedűm lehanyatlott, kezemben tarlom és hallom, egyre hallom az elhalt melódiát. Ugy érzem, a lelkem valakibe átömlött. Ugy érzem mintha valaki nekemadta volna a leikét.
Köszönetnyilvánítás.
Jóbarátainknak, kik részvétüket kifejezni szívesek voltak, ezúton moriSunk hálás köszönetet. llS, Dr. Balla család.
Valahol egy toronyóra üt. Felriadok. Nagyol, könnyül lélegzem — ujjá születtem. Hiszek, újra hiszek a szépségben, jóságban, az emberekben ! Hiszek az élelhen! Élek I ...
Az ágyamra borulok és hosszan, forrón, szerelmesen megcsókolom a hegedűinél.
I\'clkclt a nap! Kcf-gcl van. Mintha hosszú. Iioss/.u iiló ota most virradt volna rám az első napsugaras hajnal. Vidám és crós vigyok. Jókedvűen sietek az órára.
A gyerekek egymásután felelnek, de én nem hallok semmit. Merengve nézem a nyitott ablakon ál az udvarban nyiló orgonákat. Mosl egy kocsi fordul be a kapun, az igazgatónő ül benne, egyedül. A szivem egyszerre, mintha nagy veszedelmei érezne, Oiüllen kezd dobogni. Han-gok-al hallok. Valaki kérdi: .nem késeli el Mária" ? „Nem", — feleli a direktorné „elutazott".
A tekintetem elhomályosul. A sors, a kegyetlen, számító, rettentő erővel fejemre sújtott.
Még látom, hogy ijedi gyermekszemek merednek az arcomra, egy vékony kis hang felsikolt, aztán végig perdül arcomon két könnycsepp. a
Magamra maradtam.
t
Külföldiek jelentkezése és alkalmazása
A belügyminiszter junlus hó 1-én életbelépő rendeletének ismertetése
Nagykanizsa, íprllls 13
A magyar királyi államrendőrség nagykanizsai kapitánysága közli, hogy a belügyminiszter junius 1-én életbelépő ujabb rendelete folytán a külföldiek bejelentési kötelezettségét illetőleg főbb vonásokban a következő változások lörlénnek:
Azok a szállásadók, kiknél junius I -én be nem jelentett külföldiek tartózkodnak, a bejelentési kötelezettségnek junius végéig tartoznak eleget lenni, minek megtörténtéért a külföldi is felelős. A junius 1. előtt adott tartózkodási engedélyek lejártukig érvényesek, de kérelemre meghosszabbíthatók. Tartózkodási engedélyek vagy lakhatási bizonylat nélkül állandóan itl tartózkodó külföldieknek szeptember l-ig áll mód-jukhan büntetés maga után vonása nélkül jelentkezniük. A nein jelentkezőket december végével kiutasítják.
A junius 1. után szabályszerűen beutazó külföldiek 2 hónapig külön engedély nélkül tartózkodhalnak az országban s csak külön felhívás esetén tartoznak személyesen jelentkezni. Kél hónapnál hosszabb időre tartózkodási engedély kell.
Minden szállásadó bármily rövid időre hozzá érkezeit küllöldil 24 órán belül, a lávozásl pedig még annak megtörténte elölt jelentkezni tartozik az előírásos s a rendőrségen, jegyzőségeken kapható űrlapokon. A visszakapott igazoló szelvényt gondosan meg kell őrizni s távozás bejelentésekor beszolgáltatni.
A szállásadók ligyclmcztcssék külföldi vendégeiket, hogy a távozásuk bejelentéséről kapóit igazoló szelvényt magukkal vigyék s a liatár-ellcnörzö közegeknek áladják, nehogy utazásukban megakadályozzák őket.
Szállodák, vendéglök nyilvántartási könyvet is tartoznak vezetni a náluk megszálló külföldiekről.
Tartózkodási engedélyt díjtalanul ad a kerületi rendörfökapitányság, a vármegye alispánja, két hónapon tul a belügyminiszter. Ezalkalommal személyazonosságot is kell igazolni.
Külföldieknek lakhatási bizonylatért a rendőrkapitányságon, ahol nincs, a fószolgabiróságnál kell jelentkezniük. Ilyen bizonylat nélkül külföldi állandóan v3gy larlósan nem lartózkodhatik. Lakhatási bizonylat kiállításának és meghosszabbításának dija évenként 20, visszavonásig 200 aranykorona, családtagoknak díjmentes. Igazolt szegények, meneküllek, vagyontalan munkások díj— elengedést kaphatnak.
Nem szabad munkára alkalmazni olyan külföldit, aki látogatás, üdülés siti. hasonló címen jölt az or-: szágba s kinek útlevelében a vízum szövegében erre irányuló tilalom vau feljegyezve. Nem szabad alkalmazni azl sem, aki itt-tartózkodása jogosságát nem tudja kellőképen igazolni.
Mindezen rendelkezések bc nem ■ tartása kihágási eljárást von maga után s az esetek súlyossága szerint \' 100 arany koronáig terjedhető pénzbüntetéssel és 15 napi elzárással, • ezen felül a külföldi kiutasításával 1 büntetendő.
A rádió-rendelet. Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter nyilatkozatában kijelentette, hogy a rádió rendelet kiadása most már nagyon hamarosan meg fog történni.
ZALAI KÖZLÖNY
1924
Vagyonmentővásár
(Kél asszony beszélget)
A piacon találkoznak a megszokott helyen, a tejes .Julika" előtt.
— Szervusz (
— Szervusz, hogy vagy ?
— Jobban is lehetnék, a pénzein veszedelmesen fogy s még csak M-ike van. Hol van még a hónap vége I ?
— la, Ja. Ez a szanálás, ez teszi az egészet. De miért nem adsz cl valamit ?
— Mit adjak el ... ?
— Te, nézd, megnyílt a vagyon-mentő . . . Vigyél fel oda valami néf-kötözhető dolgot, aztán menjetek el Mancikával ketten, nézegessétek meg a képeket s nincs kizárva, hogy a Mancika is vőlegényre lesz szert.
— Ugyani
— Mii ugyan? Hát még mindig nem érted?
— Persze, hogy nem!
— Jaj de csacsi vagy! Hát megmagyarázom bővebben. A Kaszinóban legközelebb, május 23—24-én képeket fognak elárverezni.
— fis?
— És! Hogy ne legyen olyan egyhangú a vásár, kép meg újra kép, hát elhatározta a bizottság, hogy vagyonmentő vásárral kapcsolja össze. Igy akinek valami fölösleges holmija van és nem akarja fünck-fának kínálgatni, vagy nem szereli, hogy valaki tudja, habár azon igazán nincs mit szégyenkezni, ha valaki valami! elad, mert ez csak bizonyítéka annak, hogy az illető jól gazdálkodott valamikor, hogy még mindig van valami eladni valója ...
— Jaj, kérlek, kifogy a szuszod, értelek már!
— Nos és?
— Igazad van, van egy-két selyempárnám a jobb időkből, tudod, most ebben a kis lakásban nem teszem ki, nincs is hová, azt eladnám.
— No látod. Én meg odaviszem a nagy rézhabverő üstömet, rlchlig azt a sok habot, amit én verek, megverhetem porcellántálban is.
— De hová is kell vinni tulajdon-képen ?
— Hál kérlek, a Kaszinóba I
— Olt még soh\'se jártain! Eljössz velem ?
— Persze, csak szedd össze, amit el akarsz adni, aztán fölmegyünk.
— Te már jártál fönn?
— Persze, megnéztem a képeket; most már lehet részlclre is vásárolni, én is akarok. Meg szivesen nézem a képekel, különösen a kofát.
— Miféle kofát?
— Jaj, az egy nagyszerű kép! virít, mint a pünkösdi rózsa. Csupa élet! Majd meglátod, milyen szélesen tll a padkán. S az a retek, meg a saláta, bele tudna harapni az ember!
— No-no!
— Nem túlzás! Szóval mikor megyünk?
— Minél előbb, de ráérünk szom-Ivitig, aztán a Mancikát is hozd magaddal!
— Már megint kezded?
— De kérlek, soh\'se leltei tudni A Mancika szép kis leány, aztán a képkiátlilisra sokan járnak, hátha megtetszik valakinek, hisz S is egy
kis vagyon ... Nem?
— (A másik asszony szerényen): Hál ó az én kincsem.
— Na látod s mégis örülsz majd, ha jól túladhatsz rajta.
— Igazad van. dc már menjünk, mert nem lesz ebédünk!
— Szervusz!
— A viszontlátásra 1
NAPI HÍREK
napirend
Május 14, csütörtök
Római katolikus: Uonlfác. Protestáns: Bonifác. Izraelita: IJat hó 2>.
Nap kel icggcl 4 óia 25 perckor, nyug sxlk délutáu 7 óra 28 perckor
A Meteorológiai Intézet jelentése sze rlnt változóan felhős, túlnyomóan száraz Idő válható lényegtelen hőválio/Jssal.
Stclnliardt-cstc a Polgári Egyletben.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Május 21: A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór Zrinyi ünnepélye.
Május 23: A kegyesrendi reálgimnázium srinielőadása az infézcl tornatermében c.sfc fél 9 órakor.
Máj us 24: A kegyesrendi reálgimnáziun. sxinielóadása az intézel tornatermében este fél 9 órakor.
Május 30: A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Junius !: Az Iparosdalárda sétatéri mulatsága.
A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői elóadása.
Junius 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballett-előadása a Polgári Egyletben.
Junius 7: A Nagykani/.tai Keresztény Jótékony Nóegylel ballett-előadása a Polgári Egyletben.
Gondolat-szilánkok
Mennél szigorúbban latoljuk a magunk hibáit, annál enyhébbnek itéljflk meg a másokét.
A szerelem wkságát még a leghíresebb szemspeeiálisták sem tudják meggyógyítani.
Akaratunkkal és erőnkkel nemcsak bátorságot, hanem méltóságot Is szerezhetünk.

A régi fiatalság azt vallotta, hogy a szerelem mindent legyőza mai meg azt, hogy — ezt a hozomány
képes megszerezni.
* ^
Sok hőstett van a villgon, de talán legnagyobbak köztük a házasélel háborúságait végigküzdeni.
A férfiak tartják a nőket fecsegőknek és mégis ók azok, kik a legtöbb titkot sugdossák a fülükbe.
Az emberek mindent a korigálá-sukkal — rontanak el.
A mai házasságok az anya könyvvezetőnél kezdődnek és egy ajtóval odább a bíróságnál — végződnek.
A természel minden hiányosságát pótolja a —művészet. Sz. M.
— A hősi emlékünnepély. Nagykanizsa város vezetősége a kormány rendelete értelmében május utolsó, ezidén pünkösd vasárnapján hősi emlékünnepélyt rendez. Az ünnepély szinhelye valószínűleg a felsőtem-plomnál, a hősi emléktáblák előtt lesz. A napokban értekezletet hivnak össze az ünnepély műsorának végleges megállapítására.
— A város hozzájárulása a testnevelési alaphoz. Nagykanizsa városa költségvetésében előirányzott •15 millió koronával járul hozzá a testnevelési alaphoz.
— A vármegyei közigazgatási bizottság ülése. Zalivármegye közigazgatási bizottsága most tartotta meg májusi üléséi, amelyen a megye állapotáról szóló jelenté-eket tár-
Ealfák, fíődy Zoltán alispán jelen-,v*e szerint a megye közbiztonsági viszonyaiban némi rosszabbodás mutatkozik, amennyiben a kihágások és bűnesetek s/áma megszaporodott. Az árvaszéki elnök jelentette a bi-zoüságnak, hogy a mult hónapban több körjegyzőség gyámügyi igazgatását vizsgálta meg és ez alkalom-nu-l azt tapasztalta, hogy a külső adminisztráció sok helyen nélkülözi a gondot, sok helyütt tapasztalhatók hiányok, amit a Jegyzők nagy elfoglaltságukkal magyaráznak. Baj, hogy a közgyámok jobbára egyszerű, tanulatlan emberek, akik tájékozatlanok a szakdolgokban. Azért tájékoztató tisztiértckezlet tartását vették tervbe.
A katonatemetőért
Nagytanlzsc, mijui 13
Özvegy Vellák űyörgyné, kl Itősl halott férje sírjára egy sírkövet állíttat akciónk keretében, adományát 51.500 koronával sírkő-felállítás végleges ősszegére 121.500 koronára egészítette kl.
.
A Franck Henrik fiai eég (Pátria pótkávégyár) tavaly novemberben jegyzett 5 sírkő felállításra szolgáló adományát 257.500 koronával kiegészítette, igy az ösz-szes adománya 607.500 korona. .
Önmagát becsüli meg az a nemzet. mely tiszteletben tartja bősei emlékét.\'
Ezt a jelmondatot idézzük akciónk vezér-motívumául s ezzel kérünk mindenkit, ne zárkózzék el kérő szavunk elől, hanem adjon ki-ki tehetsége szerint a nemes célra, a nagykanizsai földben porladó vértanuk sirdombjainak maradandó emlékkel való megjelölésére.
Egy sírkő ára 121.500 korona. Ezzel a részletben is be/uetbető ösz-szeggel olyan kötelességet teljesít mindenki, melyet sok más magyar város és magyar falu közönsége mit- régebben elintézett. Épen ezért nem szabad, hogy Nagykanizsa élénk életű városa, a magyar végvárak egyike utolsónak maradjon a kegyeletes kötelesség teljesítésében, hanem épen nekünk kell jó példái állítani azok elé a községek elé, melyek még netán",- elfeledkeztek ebéli kötelezettségeikről.
Nagykanizsán volt és lesz annyi áldozatkészség, annyi emberi érzés és hazaszeretet, hogy akciónknak ne kelljen eredményes félúton megállnia.
^^VWWWt^WVVW^vvyv
Esküvő. Tóth Terike és ifj Knorlzer OyOrgy folyó hó 16-ári délután fél 6 órakor larfják esküvőjüket a szentferencrendi plébánia templomban. (Minden külön értesítés helyett.)
— Festetics Tasziló herceg ünnepcitetése. Festetics Tasziló herceg most töltötte be éleiének 75 rk évét. Születése napján szentmisét hallgati.il. Utána az egybegyűlt nép lelkes óvációt rendezett a hercegnek, aki a földreform kapesán 1500 hold földel ajánlott fel a föld-nélküli nép javára. A herceg születésnapja alkalmával sok milliós adományokat osztott szét a berzenceí egyleteknek és iskoláknak.
Eredeti festmények részletfizetésre Szerbnél Cscngery-utca.
májusig
— Egy pár lovat vett a város
Megírtuk, hogy a polgármester uií és budapesti utja alkalmával a mezó. rendőrség részére a magas miatt nem sikerült hátaslovakat v,t sárolni. Vett azonban a város ezal\' kalommal egy pár szép futó-lovat melyekkel a nem egészen egészség sárga hintós lovakat fogjak kicserélni A mezőrendörsig részére szükséges hat hátaslovat most már csak akkor fogják megvenni, ha a belUgymi. nisztérium |óváhagyja a város és . rendőrség megállapodását a mező-rendőri szolgálatnak a rendörsét állal való ellátására vonatkozólag.
— Adomány. A Néptakarékpénz-lár Részvénytársaság a nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet céljií,a 300.000 koronát adományozott, mely. éri ezulon fejezi ki köszönetét az elnökség.
— Tatarozás a rendőrség épületében. A nagykanizsai rendórk*. pilányság épületében befejezés felé közeledik a régóta nagyon is szükségessé vált tatarozás. Az épület udvari és lépcsőházi filail csinosan kimeszelték. Befestették a kopott ablakokat és ajtókat, rendbehozták az udvart, melynek néhány ízléses fűggö virágkosár és a tornáclábak körüli pázsit egész barátságos külsői kölcsönözött.
— Nagykanizsa város rendezési tervel, melyek elkészítését az egyik tavalyi közgyűlés megszavazta, előreláthatólag már az idei nyáron elkészülnek s azután a város épít-kezési engedélyek, telrp-engedélyek utca-nyitások stb. ügyeiben már ennek a tervnek figyelembe vételével fog intézkedni, hogy ne akadályozza meg a várost a jövőre nézve kitűzőit fejlesztési programjában.
Felülflzctésck. A Detektív Nyuwlit-pótló Egyesület május <Mki nrüvészeslélyén clütfl/ellek: Pátria pótkávém-ár l.irniui S. E. MO.OOO, dr. Őrley György 400000, Oaral frigyes 350 onu. Bek Emö 250.000. dr. Sabján Gyula. Ádám Róbert. Krnuül József 200—200.000, Bogenrieder gyógy, szerész, Sehwariz. Izraelita Jótékony N.V egylet, KaiserKrnó 150—150X300, dr, Dcutsch e/,re<lcs, Bodó Pál ezredes. Szabó kereskedő, ftirsehlcr Sándor. Takarékpénztár, dr. Barta ügyvéd, dr. Petrics ügyvéd, Ku-tassy kereskedő, Kövess Jenő, Teutscti Gusztáv, Sipos Andor, Wollák Jenő, Práger l\'ercnc, Liehtsehclndl f\'ál, Gutenberg nyomda, Knortzer György, dr. Ileis/er fogorvos, Weisz Lajos. Kovács Gyula 100-IOOttX), Németh Lajos,Kálovies János, Batiics 70-70010, Gazdag lelkész, dr. Kovács ügyvéd, Itirttlilcr Testvérek, Gutt-mann Vrktor, ltudi József, Stréin Dávid, Itabka József. Winhoffer Vilmos. PinUries Márton. N. N.. Oberny.k. dr. Bród ügyvéd. Gyömörey lószolgnbiró, Bojtor kovács, Itnumgarten, l-\'iseher és Leitncr cég. Barrr.s Gyula, Tóth. Szántó Salamon. Pintér Nándor. Kalser Jakab 50-50.0CÖ, Fodor Jrt/scf 3OJK0, Stern Sándor. Plébánia 2S-2S.ru>. Bagladi ÍOXXO, Schcfícr, Arnstein Sándor. K. B„ N. S., Gyeml lllís Kajk. Adler Miksa, Kapott Fcrene. Kovács Ferenc 10 -IOjOOO koronát. Az egyesület a támogatásért ezúttal is köszönetit fejezi kl.
A nagykanizsai hadirokkantak, özvegyek és árvák multhavi illetményeire 21 millión felüli összeg érkezett Zalaegerszegről. A kiosztást liílfőn megkezdte a gyámhivatal s három hirdetett napon át folylalla. Ennek ellenére még mintegy 70 azoknak a nagykanizsai hadirokkantaknak, özvegyeknek & árváknak a száma, kik nem jelentkeztek illetményeikért. Az elmaradt segélyeket e hét folyamán még kifizetik.
— Harcszerű lövészet. A Nagykanizsán állomásozó 6. honvéd gyalogezred május 19-én, 20 án, 26-án, 27-én és 30-án reggel 6 órától délután 6 óráig a Tölgyesben lévő harcszerű lőtéren harcszerű lövészetet tart. Ebben az. időben a Tölgyesben és kornyékén tartózkodni, legeltetni életveszélyes.
tűM május M.
zalai közlöny
&
_ Stetnhardt vendégjátéka. Tegnap esle lartolla meg Sleinhardl ts társulata első vendégjátékát, melyen 3 jeles komikuson kivlll részt vettek még K. Balogh Böske, Al-mássi Mária, Kovács Andor, Kaffka Gyula s mini zongorakísérő lluber Sándo\' zeneszerző. A közönség jól mulatott a műsor egyes számain.
—Országosvásárok. Zalaegerszegen május 18-án országos pótvásár fesz állalfelhajtással. — A május 16-án tartandó iharosberényi országosvásárra a száj- és körömfájás miatl a hasitotl körmű háziállatok felhajtását betiltották.
— A szerdal hetipiac árai. A
szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac-. bab 1500—2500, mák 10.000, dió 5—6000 korona literenként; vöröshagyma 4000-5000, foghagyma 4000 -5000, sárgarépa 15CÖ, zöldség 1500 K csomónként; saláta 3 —500 K fejenként; burgonya 1500 —3000, savanyukáposzta 3000, karfiol 26.000 korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 3000-3500, tejfel 14.000 —16.000 korona literenként; luró 10—12.000, vaj 55 —65.000 korona kg-ként; tojás 1000—1100 korona. Húspiac: marha eleje 20, hátulja 24, horju eleje 24, hátulja 28, sertés 30, zsir 40, háj 36, zsirszalonna 30, füstölt sertérhus 40—50, kolbászfélék 40 -50 ezer korona kilogrammonként. Tcrniéaypiac: buza 450—470. rozs 450 -460, tengeri szemes 300—310 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: egy tyúk 35—40, egy pulyka 100—120, pár csirke 35—40, pár sovány kacsa 70—90, egy sovány liba 70—90, egy hizott kacia 80-100, egy hizott liba 160 -200, szopós malac 40—70 ezer korona. Takarmánypiac: széna 60—90, lóher 100, alomszalma 20—25, zsupp-szalma 100—140 ezer korona.
— A zalaegerszegi második templom. A zalaegerszegi templom-épitö bizottság Tarányl Ferenc dr. főispán elnöklete alatt ülést tarlóit a Katolikus Házban. A választmány szakértői szakvéleménye alapján a bizottság az első dijjal jutalmazott monumentális barokkstilü tervel lo-gadta el kivitelre, amely egyszersmind a legolcsóbb is. A választmány a legszebb reményekkel néz a gyors kivilel elé. A bizottság minden határozatát egyhangúlag hozta meg.
— Rehabilitált Igazgató. Megírtuk annak idején Arányi Tibor balatonfüredi fiatal polgári iskolai tanár tragikus halálát, aki egy eslélyröl hazamenet a moló parijáról a Bala-Ionba esett. A közoktatásügyi miniszter fegyelmi vizsgálatot rendelt cl Barabás János igazgató ellen, mert a szerencsétlen Arányi tanári nem kisérte akkor éjjel haza és az iskola internálusa az éjjel felügyeld nélkül maradt. A közigazgatási bizottság tegnap foglalkozott Barabás igazgató ügyével és az igazgatót " vádak alól felmentene.
— A fürdőhelyek kincstári haszonrészesedése. A magyar fürdők olcsóbbátélele és fejlesztése érdekében a pénzügyminiszter elhatározta, hogy az engedélyezett gyógyfürdőkben és a Balaton mentén fekvő fürdőhelyeken a fürdővendégek elhelyezésére szolgáló épületeket és épületrészeket a fürdővcndégektől beszédeit bérekre nézve a kincstári haszonrészesedés alól törvényhozási intézkedéssel mentesíteni fogja abban az esetben, ha az adóévben beszédeit bér aranykorona értéke nem haladja meg az 1913. évben beszédéit bér öss-.egét
Jegyzők köréből. A szenlpéter-uri körjegyzői állásba, mely Török Gyula körjegyzőnek Pacsára történi megválasztása folytán megürüli, Ko-váls Lőrincet, az eddigi adóügyi jegyzői helyettesítették be.
- Zalamegye közmunkahitclc. Zaiavárnicgye kél milliárdos köz-nitinkahiteléből közel másfél milliárd már megérkezett és igy az ulmunká-latok, melyek pillanatnyilag a közmunkaváltság hosszú befolyása miatt szűkebb mederben folytak, most már isméi letjes erővel folyhatnak tovább.
= Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hirneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Ne hagyja magát megtéveszteni irreális kirakati áraktól. Legjobban csak Miltényi Sándor és F.ia 50 éves cipőüzlctéticn vásárolhat.
=> Angol flór uri zokni 29 ezerért, angol flór női harisnya 45 ezerért Fllipp kötöttárugyárában, Szombathelyen kapható. Előnye, hogy sajátjából megtejeltcthető I
=■ Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Katonai és CRyenrutftzatl elkkektien a loir Ismert legolcsóbb bevásárlást fojris,
egyedüli szaküzlet BruncsicsJ0raofSugjrut53.Tcl.7IO
TÖRVÉNYSZÉK
Revolverrel hajtotta be követelését. A tartozás behajlásának szokatlan módját választotta Czine Sándor keszthelyi pincér. Folyó évi január 19-én Varga Mihály keszthelyi íakósra rászegezte revolverét és lelövéssel fenyegetve — arra kényszerítene, hogy állítólagos 53 ezer korona tartozasál megfizesse. Varga Mihály a különös módszerű adósságbehajlást feljelentette. Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás. A bíróság 150.000 K fő- és 50.000 K mellékbüntetésre és az összes felmerült költségek megfizetésére iléltc a vádlottat. Az Ítélet jogerős.
Brutális asszony. Schlammer Károlyné keszthelyi lakós a mull év szeptemberébe!! Halász Lajosné áldott állapotban levő asszonyi akkénl bántalmazta, hogy az annak folytán magzalát elveszítette. A törvényszék négy hónapi fogházra Ítélte. A kir. ügyész megnyugodott az Ítéletben, mig vádlott felcbbezetf.
Aki társaival az édesapját lopta meg. Ifj. Péntek Gábor, Del-singer Lajos és Gulyás Ferenc zalaszántói lakósok lopás bűntettével vádollan állottak a nagykanizsai törvényszék bttntetőlanácsa elölt, mert Zalaszánlón a mull év őszén egy éjjelen idb. Péntek Gábor — elsőrendű vádlott édesatyja — házában az ajlónak erőszakkal történt lei-nyitása ulán rozsot, búzát és árpát loptak cl.
A sértett gazda fia ellen visszavonta a panaszát és igy a törvényszék beszüntette ellene a további eljárást, azonban Deisingcrl és Gulyást bűnösnek mondotta ki lopás vétségében és ezért Dcisingcr Lajost öt hónapi, Gulyás Ferencet négy hónapi fogházra ítélte. Az Ítélet jogerős.
KÖZGAZDASÁG
A nagykanizsai gazdagy^Iés
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara a hatáskörébe tartozó Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyék városaiban gazdagyüléseket rendez.
Nagykanizsán folyó hó 24-én vasárnap délelőtt 10 órakor lesz megtartva a gyűlés, amelyen az előadók beszámolnak a Kamara mult évi működéséről, ismertetik a jövő programot és egyéb szakszerit kérdéseket.
A gyűlésen Hoyos Miksa gróf a Kamara elnöke és a „Transdanubia" clnökigazgatója fog elnökölni.
A gyűlésen való részvételre felkérték Kdllay Tibor dr. képviselőt és Sc/iantll Károly államtitkárt.
TŐZSDE
Az értéktőzsde minden ösztönzés híján a mai napon nagyfokú tlzlcttelenség és gyenge lrinvz.it mellett nyitott. Délfelé egyes értékekben barátságos hangulat kerekedett leiül, melynek következtében a mai árveszteségeket behozták. A papírok nagyobb része továbbra Is gyengén tendált, ugy, hogy az árnlvó 1 százalékkal visszaesett. A kullsz piacon Magyar fittel és Salgó gyengült. A vasplncon Villamos Jelentós veszteséget szenvedeti, a Danubius pedig 1 százalékkal Javította árfolyamát. A bányapiacon Bauxit és Magneslt áremelkedésével szemben a ti\'ibbl vezetó értékek 2 százalékos árcsökkenést szenvedlek. A malom piacon Viktória 2 százalékkal zárt a tegnapi nívója alatt, a többi malompapír tartott voll. A nyomdapiacon Alhctiacum erósen visszaeseti, a Pallas tegnapi árveszteségét behozta. A forgalom mindvégig minimális.
Utótőzsde
Irányzat UztcUeten. Magyar Hitet 374. Hazat Bink 103-101, Salgó 5C6, Georgia 269. Nova 182. Danubius 2215, Villamos 1115, fegyver 09\', Budapesti Góz 151, Viktória 378, Kőszén 3075, Urlkányl 1000. Telefon 119, Cukor 2060, Kereskedelmi Bank 9ö0, PesU Hazai 2415.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Vslu tik Devlaik
Aacol iont JM.X0-M:0C0 Aatltidta :MK-»7il
Cltü 10<0«I 2091 2111 Btlpld I1SI lll«
Dl2á« 1131 Ilii Bulla ISXO-17014
OolUi 70730-71410 Biktrtil mm
rnotit u. snosnt BlSuttl 3111\'IM
Kon. ed 1 Irl. Koptnbl*. iaw)-u«w
LU M/311 XibiliiaU Ili10 11974
UT. SI0-M4 Lccdoa JIS1CC-347000
Ura TÁi /III MlUso »Ü3<I
\'irkl I17UHUI4 H.ojork /10WTIIW
OiiU.tthJIL M 4S-IOÚ&S PZrti 1710 3744
Oka koi. IJIÍÜ PdKt 2111 2.\'2J
Sil|<l Inak I3UÓ ISIK Si«rt* 115 iH
a.lzt Ittak AUJ341& SMxkket* 1.0.0 1»IH
Hccí* kc«. 11710 11874 AUa S9-6S ICO SS
lill kor. II7Í0 IlJll ^irich I)7k0 -3141
változatlan maradt. Takarmányctkkek piacin zab és tengeri keresett. Zab 5000, tengeri 10.000 koronával drágult.
Buza lisxav. 76 kg-os 502.500 505 000, 78 kg-os 512 500 -515,000, egyéb vld. 76 kg-os 503 030 - 502 500.78 kg-os $10.030-512 500, rozs 440000-445.000, o| tenged 270.030— 275.000. takarmány árpa 320 000 - 330.000, köles 260.000 270.000. korpa 227 500-230.003, uh 420.000 - 435 000.
Sertésvásár
Pelhajüs 19)6, melyből eladallenul vissza-maradt 400 dib. Elsőrendű 2I.C00-2I.500, szedeti 19-000-19.500. szedett közép 18000 —18 500. kOnnyU 15.000 17.000, elsőrendű öreg 19.030-19.500. másodrendű 18.000-18.500, angol süldő 19,000 -23 000. szalonna nagyban 23.000 -23.500. zstr 2/.000.-27.500 lehúzott hus 22.000 -25.C00, szalonnás léi-tertés 22 000 -25 000. Irinyzat kellemes.
A budapesti tőzsde hivatalos záróár-folyamai:
Faipar.
Zürichi zárlat
P*rls 3687 50, London 250650. Newjrork 51675. Brüssel 2610—, Malland 2l2t\'—. Holland 207 75 BerÜti 123 , Wien 7280. Sofls 377 50, Prnga 1520-—, Budapest 72-80, I Varsó 99 35, 8uk*re»t 252 50, Belgrád 840*—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
ÜEVIIA VALUTA
(egtup ni legatp »■
Bécs ...............99701998 ) 998519970
Berlin...............5897 5887 5880 5897
Prága ............ 47550 | 47.13.» 475751 477. 0
Az ércpénzek és nemesfémek
beváltási árfolyamai KzUst epykoronis 6200—6300, kétkoronis 12.400 12.600. forintos 16.500 17,000, öt-
koronás 32 000 32 500. sílnaranv 49.000— 49 500 arany huszkoronás 315000 -316 000, platina 210.6ű0-220.000.
JU<ro!-Hi(jr. 32
Hull 101
Uojd btak I
M«rr. Hit. J7S
J.l.ilc* fl
Utiliall. SÍ
OL-M. bíih II
Onli. Ml\'. IM
Ctakvtrtia I0C
MMMUtb. I»l
itn»M i;
hotr. <il. | k. SJ
iar.t.e ISI
M.-C«<b Ipub U
Fwj.lwl *i
Ktr. HIÚI II
Miijti-Niatt 2\'
Kflip. JtlilWf • Váiotl btak
Mtrtar \'
. Hi lik * K««k. B.
Blitaalték it Ttkirékot
Bibr. I?. 21
Uptfifired rífiio4i
Ktbinill TU. It!
AitaL T»k. I7i
Mokllr It\'
Haut .Hl \'<■<
eu4 m. Bl»«. sí*
roadift >t
MalMOk
Boct-M. IS GxxotdU
BUittiibai V
Bsd»v»»tl , II
HuofárU 12
i!jr».lo«
rotUusMla. i
Tr. DaaabU 4 BAMtkk
II <
Baocttal 101
Suadb. i
C intet - I
Siáuvirl -i
Kok* XI Köb OOil Dmcbt
M.ffMir I2J
Xif r. i
Alt. kani? o-
N»iybálcn,l I\'
Ulti «
JitXinjl V, Nyoosálk
Alv.tnitt.oi i rflviio.i Bf.
rrtnkila I
O-Ö-OI . :
Pi\'-Ul 1i (Iril
Sttpbtotuta
UjligilCB
VUMlttk
ílóűl «({, I
Oaia. Olpn-
f tgjytí 51
Otai-Dia. >2\'
" i vn. n:
Terménytőzsde
Irányzat szilárdabb volt. Buziért nyíláskor 5000 koronával magasabb árakat kértek, mivel az amerikai piacról magasabb Jegyzések érkeztek. A milmok a kedvezőbb terméskilátásra való tekintettel ezeket azirakat nem voltak hajlandók mcglizetnl, Igy a buza
BtJ\'i. (i
Qjliraian
Kfc&ibioril
Llraaa
Ntoitll It
Olt
Kiiblajrtl SitiTÚalt NjiIcI Viki, balot
XlUo\'.Ikt 11
LtTistt 1«
Mflr, 2 I
Bai I7( Kom II
Virotl II
DlUtrinl I.
AlUtamul 31:
Timi KI
Cntortjifk
Dllcukor <V
Cukoipat TOk
Oforjtit 2S\'
Mtiíi cakói II
fiuintUxerck Ctlsatr SiiUml
PflipC.kl 2
0*2. VIII»BIO\\ E£«. Illó 1011
Jatl U»4 t
AH. (U
Anti I • i
Piibn I.
OI«]«k OUJlpír <•
Muotl ptU. 6
86r (i ts**a f4tlrotl i\'l t
Király líl
Siaiiodik
Hojrtl itlUÓ l
Hat UpUk Mi(
Mifyar ull H.lci Itta
NMM
VtRlp*I VacoaDli Rio.
rot !!«■«•■
Scb\'.ia
VftflM
O»>p|ut»oi4 0>\'..-••J;«I
VíOlptf Sj>6JI\'i\'»
Hni< «»Uáif. I Sitk/i
Dt«k* J
KtUU Moiinyl TÖrtk
Kaianl«l«k
0*0*1 1 Ontani 2
leltiitiloi
Ttltloo 1
öiltrntia 1
BUI Bócl
Hnnúl i
Oj-í-il bti CÓtvIn Illca Piplrlpu
S\'-X""
Szerkesztői üzenetek
F. Ö. Versel kozul egy sem vitt be.
C». T. Beküldőit doljtozatatt nem tózOIJUk.
Fehér Rózsn. Nem t.ilíttuiik koztuk cKyct sem, melyet közöllictnínk.
K. R„ H. L., K. F., K. B. (RikostlgeH H. I.. R. B„ S. V., S. J. I).. p. E., Sz. Gy.. Sz. K„ R. S„ l>. K„ B. J„ C. 0., K. E., B. B.. N. R., Oy. B. J.. T. E.. S. 0., 0. E„ T. J., B. E., N. 0., S. K., F. Sz. verseik nem kozüllietiik.
KledO: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nsgykantua
ZALAI KÖZLÖNY
1925 május u
Apróhirdetések
At ifit*«IU 10 .i«z Mfc K- A eímuí l Dilodcn litiOt-M átló nó két »x«.-.iV uimlt-
Ullk. Mimiin lovibtrl u j illlt 4**0 K A hlrd«l<ii d\'| «tff• ÍU.UcJv t i toíjílmf t<l4 t jiJ.ijcíiIjUI
Eladó vcndéglós/abzdkézt ól teljes beren-dciísscl Orszig-u 23. Sltr.on Jói tel. 1312
Naponta friss f.iqylult, Jegoskúvó,
rcpgell- ésozsonnzUvé kapható Mskovlc;ky cukrlMdlbsn. )3ío
Eladó egy nagy k«it«s ház azonnal be-kóltözhclő laki vsai. Vftősmarthl-utca 9. 1323
Háxmestsrl állást keres cg>c\'diil
illó nő. Clm a kiadóban. _ 1-143
Eladó egy anyagöbe 7 malaccal. 1 íves. egy anyagObe Jtiniusban lesz malscos. 2 íves. egy írlány sordó egy éves. Megnézhető Magyar-utca 20. _ 1451
Megérkeztek
a legújabb és legdivatosabb világos
florentin, fehér pico és panama kalapok!
Pünkösdi ujdonságok
Icgjulár.yosabb beszerzel forrása
Maison ROTH LAURA Nagykanizsa, Kozinezy-u. 1
1 lucat .Krans* 9X12 lomox 40.000. 10 drb. „Satrap* napfény vagy
gizfény Í-XI2 papír 5.000.-Oondosan összeválogatott készletek és dúsan felszerelt rakiir fotócikkekben. Útbaigazítással\'készséggel szolgál díjmentesen
FISCHEL FÜLÖP FIA!
NAGYKANIZSA.
155.1925. végrb. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 18SI. évi LX. t.-e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1925. évi Pfc. 37óS. szirau végzése következtében Dr. Bród Tivadar ügyvéd állal képviselt FUrst József nagykanizsai lakos javára 1.861.9(0 K s Jár. erejéig 1925. évi április hó 2-ín foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és ÍO.OOO.UÜO kor. bcciült következő Ingós*-gok, u irt.: különféle ebédlő bulorok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1925 Ik évi V. Pk.3768. számú végzése folytán 1.8W.940 kor. tőkekövetelés, ennek 1925. évi Január hó 13. napjától Járő havi VWo kamai.il. M\'/o váltódíj és eddig összesen 1.011.600 kor. bíróilag már megállástól! költségek erejéig. Pacsa községben uj házban lecndó megtartására 1925. évi május hó 16-ik napjának délelőtti II órája határidőül kltüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és I0S. §-al értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek. szOkség esetén becsáton alul Is cl lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingósigo-kzt mások Is le- és (felütfoglaltatták és azokra klclégllési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. r.c. 120. értelmében ciik javára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1925 év! április hó 29. napján.
Haán Gyula s. k., t«o kir. iblrósigl végrehajló.
Kereskedőknek
srájj.0 gá«a! lelinjható arr.eilkni
LÉGGÖMBÖK
(iizpalztkok töltéshez bizományba 1-S napi elszámolásra vidékre is azállit
KVárl itta. Az ország legelső beszerzési forrása:
THERAPIA
Budapest, Nagymező-utca 14.
Telefon: 120-13. FelirAsos reklámballonokat mm azonnal szállítunk!
Vidéki képviselők ker>sietnek.
SHUárom miíüiáfd kor.
StStSXS osztálvsorsjátékban. jSSS
27 wiáílliárd kssr.
lesz készpémben klmsolva - Siooraeutookal »>!:
nB.,. - rr__e. • B___\' „ föclíirií.iló eorBjcuyirodiija
nflilnoffer BiaünuaM c.»n(io.-y-ui 7.... tmpochwo
Sorrtjnyyck ára i >lt 120.000 K, \'/. 60000 K, <!. 30000 K. Jálékiervck li-gycn. Húzás május 13. és 15-én.
MUTOM megnTÍTÍ
Elöldónybcn junlus 2*-lj« te íjon napi
penzió 6U.000. — Értekezel lehet. Budapest, Barth. IV.. Veres Pálné-u. 10.
11.4. d. c 10-1.
Balatonlleloi Balaton szálló Igazgatóság. Interurbán tel 11.
ímHiSIHEíHEI
Kerékpár segéd motor „Roth"
J. A. P. BJackburno motorok, Albion J. A. P. Sturmey-Areher
Svtxulf vlll-S* .Hotori«r<kf»Jí $t\\tttíu<k Kuioíjtícok - Cc<unu(ik 111
Automobil ós Pneumatck Rt Budapest, VI., Jókai-tér 5.
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kebe-lezésrc vagy váltóra ke/.esckkcl.
Előnyős kamatfeltételek. Szigriszt László irodája Fő-ut 8. (Bazár-udvar). >321
Magántanulók figyelmébe 1 mmammmmmatMtm i——
Összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel készít eló vidéki tanulókat a BOROSS-OÁRDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákóczi-ut 57 a. •• Tisztviselőknek részletfizetési kedvezmény. Kiváló jegyzetek I ui
" ZRÍNYI NYOMDAIPAR 1
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T. I
NAGYKANIZSA, FŐÚT 5.
— Telefonszámok: 78. és 117. —
Készit mindennemű nyomdai munkákat legszebb és Ízléses kivitelben — a legszolidabb Arakon
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24776-925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és beszedési napljegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" cimü politikai napilapra = és a „Dunántuli Kulturá"-ra =
1561925. végrh. Hám,
Árverési hirdetmény.
Alnlhotl bírósági végrehajtó sí i.^i . , I.X. I C. 102. S-a éneimében ezennel \'tó, hifii teszi, hogy . nagykanizsai kir ií.i, blróiAp,n.ik 1925. ívl Pk. 3769. síimu ifcc kovelk«IÖKa l>f. lífW Tlv.d„ rA vM 4!»1 kípvlscll Pont Jői.tl naevk.nl lul laki.1 |.«4ra a.OOO.COO K s |át. V«|aL\' 1925. <vl íprtlf. hó 2 ín toj.nalo.llM: kf. clífiliíil vÍKfcliaflií ul|ín le- íj lelQlfooi,]i tt l-l.OOO.OlO kor. Iwfillll kSvdkut l5.il Ujok, u. in.: Egy dib. tó. 2 kocil. „ía. kavígó ó lúazci.iim nyllvino. íivttjaca eladatnak.
Mely ineiísnck a nagyluntm! kir. lirji. blró^s 1925-ik ívl V. Pk. 376S. azímu vé2. zé.e íolylln 3.000.000 kor. lókekövewZa ennek 1925. ívl december hd 2. nanliiii Jírú M\'/lOo ksmalal, \'\'/>.\'« villódl] t% ilai-05«eaen 1.957.600 koc. blrólüg mit me£ illajilloll kOII.égck erejílg, Pacu kőidben 75. si a. leendő meglarlisára 1923. ítÍ riijua hó 16-ik napjának délelőtti 9 órájn halárIdótil klinzetlk és alilioz a venni szándékozók ezennel oly megjegyiélMl Ili. valnak meií. ho«y az érlnlell Ingóálpok az 1(81. évi LX. K. 107. é. IC«, % ai értelmében készpénzllzelé. mellen, a legtöbbet Igérónck, azaWg eaetén becUron alul I. cl tognnk adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és IcIOllogtaltallák és azokra klelégllétl Jogot nyettek volna ezen árverés az 1581. évi LX. L-c. 120. éllel, mében ezek javára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1925. évi április hó
"Jp)i0- Haán Gyula s. k„ mi kir. jblrósági végrehajtó.
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAKCIMTÁRA
mely a legelőkelőbb fővárosi és vidéki cégek névsorát és legfontosabb adatait tartalmazza s ezért különösen bankok, biztosító társaságok, szállítók és nagyobb cégek részérc elsőrendű és modern használati kézikönyv
kapható 25.000 kor.-ért
a
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál
Király-utca 40. szám, I. cm.
(Távirati Iroda).
Figyeljen minőségre,
Szent IíUés
kávékülönlegesség melynek első koro:.. szent királyunk, Szent István képe a védj- gye — a legszebben fest, a legjobb és tulajdonképpen a legolcsóbb.
Wlinden doboz sarkában
pörkölt szemeckávé van!
Válogatott cikóriából készült!
t— , Zrínyi Nyomor é, KOnyvWrite R -T..n*l, Na^mzs*,- (Nyomtok: Ofenbe* Kfo,y).
64. évfolyam, 108. szám
Nagykanizsa, 1925 május 15, péntek
Apa 1800 korona
ZALAI KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
|M<k*utá»tg ti tiidóbivatil Fó-ut 5 lattroibun-Tclilofl 78, nyomd* 117. uán
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EI5flxeté*f *r«: Egy bóí« 30.000 kotcwí Háioo íxV«------- ... 90.000 kotou
A kultura „leépítése"
A takarékossági bizoltság — mint Itirlii\' — tervbe vette a pécsi és szegedi egyetemek megszüntetését. Szó van a közgazdasági egyelem megszüntetéséről is; a „leépítés" tehát eljutott az egyetemekig.
Mi most nem feszegetjük azt a kérdést, hogy szüksége van-e Csonka-Magyarországnak négy egyetemre, mikor a Nagy-Ma-gyarr.rszágnak csak kél egyeteme volt, csak egyszerűen reá mulatunk arra a meggyőződésünkre, hogy a „leépités" sohasem lehel rombolás s nehéz áldozatok árán lélesitett egyetemekel nem lehet még takarékossági szempontokból sem egyszerűen megszüntetni A legfelsőbb tudományok decentralizálására már csak abból az okból is szükség volt, mert lehetetlen állapot az, hpgy az ország össznépességének több mint 10 százaléka Budapesten összpontosuljon s az ulána következő legnagyobb városnak, Szegednek csak kilenced résznyi lakosa legyen, mint a fővárosnak.
A kultúrintézményeknek nagyobb vidéki városokban való kihelyezése mindenesetre előnyös Itatással lesz az illető városok kedvezőbb népességi viszonyaira is. És a legutóbb lélesitett egyetemek között egy sincs, mely annyira fontos lenne egy egész országrész kulturális viszonyainak fejlődésére, mint épen a pécsi egyetem, mely a Dunán-lulnak egyetlen egyeteme.
A másik egyetemi fakultás, a közgazdasági egyelem meg egy agrárállamban egyenesen nélkülözhetetlen s ha nem lenne meg, még a szanálás közepette is létesíteni kellene.
A takarékossági bizottság ha jobban szétnézne ebben az országban, találna sok olyan Intézményt és tapasztalhatna sok Olyan pazarlást, melyeket első sorban kellene sorra vennie a leépités nagy munkájában.
Ne bántsa az egyetemeket, mert ezekre épen megcsonkított határaink mellett kétszeresen szükségünk van, ha azt akarjuk, ™gy a Balkán határvonala ne nuzódjék fel egészen északi
országhalárainkig.
Bethlen\' István tiltakozott a reakció vádja ellen
Apponyi Albert gróf és Bethlen István miniszterelnök beszéde. — Apponyi szerint i mindenütt, ahol a nö szer-vezeti jogot nyert — a nőszavazot érezteti üdvös hatását a korrupció ellen való küzdelemben
Budapest, mijui 14
A nemzelgyül-ís mai ülését Sci-tovszky Béla fél 11 óra után nyilotla meg. Napirend előtt KosziI István a szegedi egyelem ügyében szólalt fel. Rámutatott arra, hogy a szegedi egyelem milyen kulturmunká! feji ki.
Oberhammer Antal rámutatott arra, hogy Németország és a többi nyu-gali államok mosl létesilik a legtöbb egyetemet. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy azokra az egyetemekre a megszállolt területek ifjúságainak is szüksége van. A pécsi egyetem fenntartása érdekében emel szót.
A választójogi javaslat folylalóla-gos tárgyalásáról Mokcsay Zollán-nak az a meggyőződése, hogy a választójogot elméleti alapon eldön-leni nem lehet, hanem mindég tekintetbe kell venni a különleges nemzeti szempontokat. A legfontosabb követelmény az lenne, hogy a választójognak egysége legyen az alapja, de ez nemzeti állomban is csak egységes kultura mellett lehetséges. Majd foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a többiégi vagy a kisebbségi arányos képviseleti rendszer érvényesüljön-e s a végén azt a konzekvenciát vonja le, hogy |a kisebbségi arányos képviseleti rendszer csak akkor érvényesülhetne, ha az egész országxgy kerületet alkotna. (Gúnyos felkiáltások a baloldalon). Végül foglalkozik a nyilt és tílkos szavazás kérdésével.
Apponyi Albert emelkedik fel ezután szólásra. Foglalkozik Mokcsy Zoltán beszédével. Egyetért vele abban, hogy ezl a váiasziójogoi a nemzeti szuveránilás szenipontjából kell magunknak megcsinálnunk, ami saját szükségletünk szerint és nem idegen példák vak utánzása alapján. Azonban mi nem vagyunk annyira izoláltan élő nemzet, nem vagyunk magyar glóbus, hogy megtagadhassuk a nyugati kultúránk, a müveit népcsaládokkal való összefüggésül^ ket Az emberi haladás egész menete bizonyítja, hogy egy kultur-közösséghez tartozó nemzetek fejlődési fokozalában kirívó ellentétek
nem lehelnek. Mi ennek a kultur-közönségnek védőbáslyája vagyunk kelet felé, ezt az összeköttetést nem veszélyeztethetjük, ha nem akarjuk magunkat erkölcsileg izolálni. Nem fogadhatja el a javaslatot általános tárgyalás alapjául sem. *
— Én a küzdelmet a jogkilerjeszfé-sért reménytelennek tartom — mondja. Gyakorlati értékkel csak olyan kérdésnek vitája bir, amelyből a kormány nem csinál kabinetkérdést. Ez pedig a jelen esetben a titkosság vagy a nyilt szavazás kérdése. Bizonyos csalódást okozott nála a kabinetkérdésnek ilyen formában való fel nem velése, mert mindenki ugy fogta fel, azért. nem csinál ebből {^rtkérdést a kormány, mert soljcan keveselik a javaslatban foglalt titkosságot és többel kívánnak. Meglepetéssel konstatálta azonban, hogy a semleges álláspont arra a vonatkozásra is kiterjed, hogy nem gaszkodik a titkosságnak még ahhoz a mértékéhez sem, amelyet a javaslatban lefektetett, hanem szabadkezet enged a titkosság megszorítása tekintetében is.
A nők választójoga kérdésében nem tartja méltányosnak a kétszeres megszorítást a korhatár és az iskolai végzettség tekintetében. A tapasztalás mutatja, hogy mindenütt, ahol a nö szavazójogot nyert, fóleg két fontos kérdésben a nőszavazatok üdvösen éreztették hatásukat, — a korrupció ellen való küzdelemben, továbbá a szociális kérdések kezelésében. Több szeretetet találtunk ezeknél a kérdéseknél a nö szavazókban és ennek a szeretetnek érvényesülésére a mi törvényhozásunknak és kormányzatunknak is szüksége van. Ez hatásosabb ellenszer a destrukció leküzdésében, mint bármi más.
Vagy akarjuk, hogy minden választó a saját lelkiismerete, szabad akarata szerint adhassa le szavazatát — és ez titkosság nélkül nem képzelhető — vagy nem akarjuk s akkor pedig szó sem lehet a választójog kiterjesztéséről. Mert ha a különböző megszorításokba bele-
megyünk, akkor olyan szükkörü közönségnek fog megadalni a választójog, amely ebben a terembe is elfér. Nem szabad azt hinni, hogy a befolyásolást csak a társadalom kevésbé intelligens részében érvényesítik. Az ellenállhatatlan presszió éppen az ország lakosságának a politikai jogok gyakorlására leginkább képesített elemeivel szemben forog fenn. Hivatali, társadalmi, gazdasági és terror presszió van.
A visszaéléseknek nem lehet más orvoslása, mint a titkos szavazás. A nyilt szavazástól nem fél a demagógia. Nincs is oka félni még a legvéresebb demagógiának sem a nyilt szavazástól, hanem csak azoknak van okuk félni ettől, akik mérsékeltek, akik a törvények eszközével akarják megnyerni híveiket.
A nyilt szavazás csak megtartja továbbra is a nemzet különböző osztályainak széttagoltságát, mert tudja mindenki azt és a közvélemény teljesen át van hatva attól a meggyőződéstől, hogy hiába biztosítja a törvény minden választónak választói jogát, a törvény csak irott malaszt, mert hiszen a felsőbbségek kényszeritik arra az alájuk rendelteket, hogy ne megggyőződésük szerint adják le szavazatukat. Szerinte ez a legnagyobb destrukció.
Foglalkozik ezután Mokcsay kijelentésével és fejtegell, hogy a 48-as példák nem alkalmazhatók a mai viszonyokra, mert hiszen azóta egészen uj társadalmi osztályok keletkeztek, amelyek részt akarnak venni a nemzeti és alkotmányos életben. Ha nem engedik azt, hogy a magyar intelligencia, mint vezető osztály, meglartsa vezelőszerepét a nem-zeli élet irányításában, akkor csak tovább is a forradalmi reakció ulját egyengetik.
Apponyi beszéde után
Bethlen István gróf miniszterelnök beszélt. Tiltakozik Apponyi beszédének olyatén beállítása ellen, mintha
kormány retográd irányzatot képviselne, mintha nem lenne hajlandó egy talán valahol létező magyar rabszolgaság alól a magyar nép tömegeit felszabadítani. Hajlandó Apponyi érveit megszivlelés tárgyává tenni, azonban rá kell mutatnia, hogy épen a túloldali képviselők már kétizben abban a hejyzctbcn voltak, hogy a fontos kérdéseket megszívlelve, ők maguk olyan törvényeket hozzanak
ZALAI KÖZLÖNY
— mely felfogásuknak megfelel. Az egyik alkalom a koalíciós kormány idejében voll, a másik a hálv:.ru alall amikor a legfelsőbb liclyröl dobták bele a kérdést a közvéleménybe. De nem ezt tették, hanem benyújtottak egy javaslatot, amely a pluralitás alapján állt. Az akkori törvényjavastatot felvonultatta mindazokat az ér-veket, amelyek a nyilt szavazás mellett felsorakoztathatók. Gróf Andrássy Gyula is a nyilt szavazás melleit foglalt állást. Akkor ez nem volt rctográd irányzat, akkor ez nem völl rabszolgaság. Ha csak ez az egyetlen rendszer, mellyel a presszió eszközeit lehetetlenné lehet tenni, ugy bizonyára már akkor is ez volt ez a rendszer és cgycdtlli eszköz. Tiltakozik az ellen, hogy ó és pártja reakciós, akik az ország érdekei ellen cselekszenek. Senkinek sem lehet érdeke, hogy kétségbevonja a más hazalias meggyőződését.
Appoayi Albert gróf ezután kijelenti, hogy ő tieszédében a vele szembenállók, becsületes meggyőződését soha kétségbe nem vonla.
BELFÖLDI HÍREK
A Léderer-pör mai tárgyalásán a tanuk elmondották, hogyan dobták az elvetemült gyilkosok Kodclka holttestét a Dunába. GrUsék Pál éjjeli őr vallomásába elmondja, hogy •Lédererné nem akarta neki megmutatni a két kosár tartalmát, amikor oda jött hozzá Lédercr és mint csendőrfőhadnagy igazolta magát. Majd kihallgallák a henicsmester törzséi kifogó rendőrórszemet.
A kormányzópárt szociális bizottsága, Baross elnöklete alatt ülést taitotl, amelyen elhatározták, hogy ezentúl hatékonyabban fognak foglalkozni a középosztály Ügyeivel. Barabás a házhelyhez jutottak nehéz helyzetét lelte szóvá.
Gergyc József temetése. Tegnap délután temették cl a Kerepesi 1c-mctöben Oergyt József volt huszárfőhadnagyot, a francia-román repülőtársaság pilótáját, aki az ismeretes
repülőgépszcrencsétlcnség áldozata
lett. A temetési szertartás alatt repülőgép keringett a temetőben, a honnan virágot doblak Gergye József koporsójára.
A kormányzópárt tegnap esti értekezletén Bethlen István miniszterelnök és a kormány legtöbb tagja is részt vett. Almássy elnök felhívást intézett a párt tagjaihoz, hogy vasárnap minél többen legyenek Karcagon, ahol Bethlennek és lia-kovszkynak átadják a díszpolgári oklevelei. Bogya István szóvá lelte a szénbányáknak a földtulajdonos gazdákkal kötött szerződéseket, mire Bud miniszter megnyugtató választ adott. Szabóky stlrgős intézkedési kért a földmunkások munkábajulása érdekében. Több felszólalás után pártvacsora volt.
Debrecenben meggyilkollak egy trnflkosnől. Debrecenben KMst Olga 28 éves tralikosnó! ismeretlen lettes borzalmas módon meggyilkolta és kirabolta. A rendőrség a gyanúsított személy kézrekcrilésc iránt megtelte a szükséges intézkedéseket.
A csecsemők érdekében. Bor-sodvármegye szabályrendeletet készit a csvcsemővédclemroi.
öngyilkos ékszerész. Berényi Sándor az ismert ékszerkereskedő Andrássy-ut 55. számú házban lévő lakásán, a fürdőszobájában halántékon lötle magát és mire a mentők megérkeztek kiszenvedeti A du?> g izd.ig ékszerkereskedő vagyonilag a lehető legjobb viszonyok közölt élt.
A Balatoni Vadít Club uj clubháza. A Balaton fejlesztésének egyik fő tényezője a BalatonPYachl Club
Egy asszony
lila: Sz. Sólymos Bea (l)
Már régóta érlelődött az asszonyban a szándék, hogy elpusztítja magát. Már csak egy mágnesesebb intést várt a végzettől. Egészen nyugodtan fontolgatta magában mint halálra Ítélt a cellájában - az esélyeket, a formaságokat és az utána maradó életet festegette, melynek centrumából lelkileg már teljesen kikapcsolódott.
Végre egy májusi tavaszvirágos napon már\' nem tudta elviselni a diszharmóniát, mely lelke belső kriptás sötétsége és a külső ragyogó élet közöli vergődött — időpontot határozott.
Elmélázó, messzirenéző szeme a predesztináció misztikumába nézett bete, mig tétovázó lágy mozdulatú ujjai kél most érkezett csukott levélen babráltak. Már-már elszakadó lelkisége közömbössé telte s nem sietett felbontani őket.
Tudta, hogy egyik férjétől jön, kit hivatása gyakran szólított cl hazulról a fővárosba. Mindég megta.-tolta a formaságokat. Pontosan in. amidőn hazulról távozott. De levelei mindég ugyanazon banális ürességeket ásították az asszony felé. Régóla tudta már. hogy térje az intéző, bőven kárpótolja .magát a
amelynek alosztályai lelkes munkát végeznek a balatoni nyaralás minél kényelmesebbé tétele érdekében. A már meglevő siófoki és leltei clubházak mellett most fog elkészülni és július l én adják át rendeltetésének az Állami Alosztály uj palotáját, amely sporlszerü berendezésével és lakályoságával a Balaton híveinek minden igényét ki fogja elégíteni. Ez a Balaton-kultuszt szolgáló hatalmas uj palota elsősorban a Balatoni Yaclit Club elnökének, gróf Janko-vich-Bésón Endrének köszönhető, aki a Club lelkes gárdájának élén agilitásával és áldozatkészségével igyekszik a Balatont az idegenforgalom érdekében európai nívóra emelni.
KÖLFŐL09 HÍREK
Jobboldali kormány Belgiumban. Van de Vyvéte katolikus pártvezérnek sikerüli az uj kormányt megalakítani. A kormány a jövő héten mutatkozik bc a parlamentben. Van de Vyvcre, aki lagja volt a Tlieunis-kabinetnek, a katolikus párt flamand-csoportjához tartozik és országos tulajdonságai révén egyike Belgium legkiválóbb állainféifiainak. Miután a katolikus pártnak a liberálisok nélkül nincsen többsége, az uj kormány valószínűleg nem fog bizalmi szavazatot kérni a képviselőháztól.
Zendülés Modorban. A megszállt felvidéken, Modor községben véres zendülés lört ki, mert egy Boksa nevű rendőr veszekedés közben lelőtte Bajkovuky Pál fiatal gazdalcgényt és a járási főnök, dacára annak, hogy a rendőr kezdte a verekedést, nem tartóztatta le a rend-óit. Mikor Bijkovszky meghall sérüléseibe, a községijén rendkívül izzó lelt a hangulat, ugy, hogy a temetésről jövő több ezer emberre rugó tömeg megtámadta és véresre verte
1928 május m
a rendőrököl, sőt behatolt a cscndJr-laktanyába is. A csendőrség meg, erősítési kapott a szomszéd lalvak-ból és többszöri sortüzet adóit a levegőbe az emberek clriaszlisára A helyzet rendkívül kritikus. Este s óra ulán agyontövetés terhe melleit nem szabad az utcára kimenni,
A szófiai bombavetők kivég. zése. A szófiai székesegyház ellen intézett merénylet miatt halálraítélteket szombaton, 16-án reggel 8 óra. kor fogják kivégezni. A kivégzés a székesegyház előltl szabad térségen fog megtörlénni.
Az antant legújabb követelése. Londoni jelentés sze-rint Németországtól a leszerelési jegyzékben a Krupp ésa Spandauí gyárak gépei legnagyobb részének elpuszttiását fogják követelni.
Meghall Faragó Ödön mandarin. Faragó Ödön I. osztályú mandarin, a kínai császár tengeri vámjainak volt főigazgatója folyó hó l-l én hajnalban rövid szenvedés után hetvenkét éves korában elhunyt. A megboldogult a régi monarchiát képviselte a kinai császárság nemzetközi bizottságában. Ilusz éves korában kerüli Kínába, hol fényes képességeivel, nagy nyelvtudásával rövid idő alatt vezető állásba került.
Az amszterdami olymplisz. A legközelebbi olympiai játékok megrendezését Hollandia vállalta magára. Amsterdam már erősen készülődött is a játékokra, de a holland kormánynak nem sikerüli a parlamentben a játékok céljaira szolgáié költségek megszavazását keresztülvinni. A holland olympiai bizottság egyelőre még nem nyilatkozott írről, hogy lemondanak-e az olympí-ász megrendezéséről. ~~
Anghclcscu .törvényjavaslata". Anghclescu oláh közoktatásügyi miniszter a szenátusnak beterjesztette a kisebbségi iskolák ellen irányuló törvényjavaslatát.
pusztai egyhangúságéit s a főváros-ban barátnői szórakoztatják. Ha eleinte tiltakozott is, jeteneteket rendezett és fenyegetőzött, lassan-lassan elvette felháborodása éléi a saját sorsa feleli való elmélyedése. Azután ő hova legyen, mihez fogjon, ha itt hagyja az urát, ki nem mulatót! túlságos nicaculpázást a történtek felett s nem gördített volna akadályokat felesége elmenő szándékai elé?
A másik levél beteg fiálól érkezed. Ennek a felbontásától félt az anya. Felvidéki szanatóriumból irta a tüdőbeteg liu. Minden levélben az élcttéltísc felelt való vad kétségbeesés tombolt s nagy, önmagái féltő önzésében megfeledkezett arról, hogy panasza, vergődése, jajkiáltásai egy-egy koporsószögcl ütöttek az anya lelkébe.
Már rég kimerüli az inlézöék anyagi forrása s utóbb már a családi ékszerek vándorollak ki a házból, hogy pénzt, pénzt küldjenek a fia gyógyítására, a horribilis szanaló riumi költségekre.
Tudta most is, hogy a lia jajveszékel éleiéért s pénzt két a szanatóriumi tartózkodása meghosszabbítását.!.
A levelek felbontatlanul hullottak a terrasz kövezetére, i-\'élt megtudni tia rosszullétét. Elhatározásának siet-tetését az a gondolat is fűtötte,
hogy megszökjék a legnagyobb bánat etől. Nem birla volna ugy sem elviselni egyetlen fia halálát. Kicsi koia óta dédelgette, ápolgdta, gyógyíttatta, mert minden tictegségre hajlamos, gyenge gyermek volt s az anya -jelkére ez is sölét foltokat, fájó csomókat mélyeszteti.
Nagy pusztai csend vette körül a májusi délutánon, ahogy a verandán ült, mintegy búcsúzva elszakadó hozzátartozóságától.
Bánatos mclaukóliával nézte a terraszt s a házat körül koszorúzó kertet, búcsúzott a lila orgonáktól, melyek tömör illatukat alázkodó ri-mánkodássa! küldték feléje. Még egyszer tcltál látta őket. A rózsafák csak zöld leveleiket susoglatlák parányi kemény bimbócskákát ringatva, bódító, mámoros virágokat Ígérve.
— Ezt már nem látom meg — gondolta.
Rendezett ágyasokban a földieper bogyócskái s a málna hamvas bo-zólja smaragdloll Ha még egy keveset várna, szép llusos, zamatos gyümölcsük beérnék. Tavaly milyen mohón élvezte még! Ki fogyasztja az idén?
Az. öreg kertész izzadó buzgalommal palántázótt, öntözgctctl, közben piros zsebkendőjével fclitalta verejték gyöngyeit homlokától. A kicsi kerekes kin ma mintha hangosalib
sírással nyikordulna, mikor vizet tuiz az öreg ember.
A növendék mákok ezüstbeszóké nyclvalaku levelcikcl már nyújtogatták, az egyenesen föllörekvő szír körül. Tavaly milyen larka, vidám táblát kacagott feléje a sokszinO óriási mákvirág. A cseresznyelik dus lombja közül hunéul pajkosság-gal ki-ki buggyant egy-egy fényes, sötétvörös érett szem. Kinátgitu magát asszonyának.
Az asszony szemébe égő könny szökött. Megkínzott szivébe nvilaWI a természettől való búcsúzás Hidalnia. A sir jegesen nedves, doh« üregére gondolt. Ezeket mind « hagyja, csak a sötétséget viszi magával. De olt nyugalom, béke, megoldás vár reája.
Az országútról egyszerre aulótötto-gés szúrt bele a bűbájos természet halk muzsikájába s loszlánnyá szaggatta a természeti harmónia nap»-lölte aranyszátu pókhálóját. Az m-tézőné automatikusan felugrott karszékéből. Az uraság városi auló|« porzott cl mellettük. Készséges, szol-gaias mozdulatára azonban ráparancsolt jéghideg terve s dacos gőgg" visszarogyotl székébe még az autó irányának is hátat fordítva. Ha meg-állnak. ha leszállnak — neki mindegy. Nem megy elébük. Minek ?l» már nem tartoznak össze. (Foljt.
iitfft május 15.
ZALAI K0ZL0NT
A katonatemetőért
Nagykanlzu, mijm 14
N. N. 122.000 koronával egy sírkő költségeit fizette szerkesztőségünkhöz.
78 millió koronát gyüjlöMUnk össze miig. amikor félesztendeje, hogy akciónkai megkezdellük. Havonta átlagban 13 millió korona gyűlt össze a katonatemető sírköveinek költségeire, vagyis átlagban számítva akciónk első 6 hónapja mindennap hónt filmlUli koronát eredményezett.
Ez az összeg pihenéstetcn munka és a közönség lelkes támogatásának eredménye. Olyan credménv, melyet az Ugy diadal raju\'ásának jóleső érzetével és a teljesedésbe vetett biztos hittel könyvelünk el akciónk első
(élesztendeje után.

Mindazokat a nagykanizsai és környéki lakosokat, kiknek hozzátartozóik feküsznek hőst temetőnkben, ezúton kérjük lel, hogy amennyiben szivükön viselik hősi halott szeretteik emlékének megörökítését, jelentkezzenek adományaikkal, mert nem lehet kívánni, hogy az élő és ismert hozzátartozók helyeit is a társadalom jószívűsége teljesítse ezt a kegyeletes, anyagi áldozattal is járó köteleséget.
Vagyonmentővásár
Még csak kit napig lehel beszolgáltatni a tárgyakat a kiállításra
Nagykanizsa, április II
A nagykanizsai vagyonmentővásár előkészületei serényen folynak. A közönség helyesen fogta fel annak célját és már eddig is több irtékes tárgy várja a jövő hét elkövetkezé-sél, amikor megütik feleltük a dobol. Ez a dob nem olyan lehangoló, mint a végrehajtó eljárása, mert a tárgyak eladása nem bírói parancsszóra történik b nem is valamelyik adósunk követelésinek kielégítésére.
, Ónként válunk meg tőlük, m:rt feleslegesek, meri reánk nézve holt lókét képviselnek, mert igy tisztességes árt tudunk elirni értök.
Az értékek tehát gyűlnek s a va-gyonmenlö vásár gazdagnak ígérkezik. Az eddigi előjelekből ítélve, igen sok mindenféle holmi fog itt az asztalokon s a parketten egymás mellé kerülni: hangszerek, képek, könyvek, szőnyegek, rigiségek stb., stb.
A tárgyak beszolgáltatására már csak két nap áll a közönség rendelkezésére. Péntek és szombat, mindenkor délelőtt 10-12 és délután -1—6 óra között a Kaszinó emeleti nagytermében, hol az átviteli bizottság elismervényt ad az átvett tárgyakról.
Vasárnap aztán a rendezés következik, hétfőtől kezdve pedig néhány napon át közszemlére lesznek kitéve a hét végén árverésre kerülő tárgyak.
A közönséget újból felhívjuk a vásárra; a legjobb alkalom ez azoknak, kik valami tárgyat a legelőnyösebben értékesíteni akarnak, hogy ezt megtehessék. Költség sincs vele s az érdeklődök nagy számára való tekintettel meg van minden remény
arra, hogy eladó és vevő .jó boltot" fognak csinálni.
Aki még nem vitte cl a vásárra szánt holmiját a Kaszinóba, siessen vele, nehogy lekéssék a legkedvezőbb alkalomról.
A szentévi bucsu elnyerése itthon
A világ minden részéből, szent-évi zarándoklatok hosszú sorozatának keretében Róma felé indul a katolikus egyház sok százezer hive. A zarándokok mindnyájan teljes búcsút, teljes bűnbocsánatot nyernek, mely elhaltakra is átruházható.
A katolikus társadalom nagy része azonban bármennyire szeretne is elmenni Rómába részben a búcsúért, részben az örök város, a Vatikán s a Szentatya látásáért, mégis nem áll módjában megtenni ezt a zarándokutat akár anyagiak vagy betegség, akár munkakörbeli vagy egyéb megkötöttség miatt,
Épen ezért a Szentatya lehetővé tette, hogy mindazok, kik gátló körülményeik miatt kívánságuk ellenére sem tudnak Rómába zarándokolni, bizonyos feltételek mellett itthon is • ^elnyerhessék a szentévi bucsut s azt akár önmaguk, akár elhalt szeretteik Iclkilldvéért felhasználhassák.
Ezt a kiváltságos kedvezményt igénybe vehetik a pápai klauzurás apácák; az egyszerű fogadalmas szerzetesnók; az egyháti hatóságtól jóváhagyott, fogadalom nélkül közös életet folytató jámbor nők ; mindazon nők, kik valamely harmadrendhez tartoznak;
női intézetekben lakó leányok, asszonyok, ha c házak nincsenek is apácák vezetése alatt:
hadifoglyok, letartóztatottak, száműzetésben élők;
bármelyik nemhez tartozó olyan hivek, kik betegség vagy gyengélkedés miatt nem zarándokolhatnak a Szenlév alatt Rómába;
akik önként vagy bérért betegápolással foglalkoznak;
munkások, kik mindennapi kenyerüket kezük munkájával keresik s annyi napon át nem hagyhatják abba munkájukat;
végül a 70 évet meghaladott öregek. Mindezek számára a szentévi bucsu elnyerésének feltételei a következők : gyónás, áldozás, imádkozás a pápa szándékára. A római templomok előirt látogatása helyett más jó cselekményeket kell végezni, melyek megszabását a pópa a gyóntató-atyákra bízta Ezek a jó cselekmények böjt, alamizsnálkodás, imádság itthoni templom-látogatás stb.
A szentévi bucsut mindazok, kik a római zarándok-útban akadályozva vannak, a Szcntév lefolyása alatt csak kétszer nyerhetik cl, természetesen ezesetben kétszer kell az elő-irl feltételeknek is megfelelni.
Ha valaki megkezdi a feltételek teljesítését s közben Őt ebben súlyos betegség megakadályozza, azért a bucsut elnyeri.
NAPI HÍREK
napirend

Május 15, péntek
Római katolikus: De la Salle J. Protestáns: Zsófia Izraelita: IJar tió 21.
Nap kel reggel I őra 21 perckor, nyugszik délután 7 Ara 29 perckor.
A Meteorológiai Intézet |elentése szerint túlnyomóan száraz, meleg Idő várható, helyi zivataros erőkkel.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK
Május 21: A Zrinyi Miklós Irodalmi és MűvészeÜ Kör Zrinyi ünnepélye.
Május 23: A kcgycsrendi reálgimnázium sziuielőadása az intézet tornatermében este fél 9 órakor.
Május 24: A kcgycsrendi reálgimnázium szinielőadása az intézet tornatermében este fél 9 órakor.
Májuh 30: A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Junius I: Az Iparoidalárda sétatéri mulatsága.
A Transdanubia Sport EgyesUlel műkedvelői előadása.
Junius 0: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet balictt-elóadása a Polgári Egyletben.
Junius 7: A Nag>kanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballett-clőadása a Polgári Egyletben.
Végrendelet
Irta: Lindt Béla István
Kérlek!... Ha lelkem elrepül, S a lángoló tt/v, majd kihűl Ne mondd halálom senkinek! Hogy ne sirasson senki meg.
Ha jön a csöndes néma éj, Tőlem, halottól ól ne félj! Végy karjaidra. S fuss velem kl az erdőbe, — kedvesem.
Hideg leszek, hideg, nagyon. Megdermedt, szótalan. Tiidom! Arcom fagyos lesz, ajkam néma .. . S untatni fog az éji séta.
De ne feledd, ez ajk mig éli, Terólad oly szépen regéli S mig láthatott két zárt szemem, Csak Téged látott szüntelen l
A hűlt sziv egykor érzeti Miattad szenvedi, vérzett Lelkemnek röpke szárnyai Csak Hozzád tudtak szállani.
... Ott állj meg!... Száraz lewlek. Bozót, galy, inda fedjenek Szivem boritsa korhadt ág Arcomat egy hervadt virág.
Halotti ének, gyászbeszéd Hadd zengje mások érdemét; Nem kell koporsó, szemfödő. Nem kell siromra fejfa s kő!
S mert nem szereltél igazán E száraz máglyát gyújtsd reám . . . Hogy vesszek el igy, nyomtalan! S Te élj tovább!... £tj boldogan!
— Személyi hir. Hann János vármegyei árvaszéki elnök Zalaszent-grótra utazott, ahol résztvesz a járási tiszti értekezleten, hogy a jegyzőket tájékoztassa a gyámügyi igazgatásról, majd megvizsgálja a zalaszent-gróti községi jegyzőség és a kisszent-gróti körjegyzőség gyámügyi igazgatását.
=» Mindennemű kosáru, utiko-sár, utibőrönd, nyugágy, gyermekkocsi legolcsóbban Szerbnél, Csengcri-utca.
— Farkas József piarista tanár
temetése. Tegnap délelőtt temették el a nagykanizsai közönség óriási részvéte mellett a galambszelidségü és nagytudásu ösz piaristarendű paptanárt, Farkas Józsefet a felsótemp-lotnból, ahol fel volt ravatalozva. A gyászszertartást Csóthy murakeresz-tuti apátplébános végezte az elhunyt oltártestvéreinck assistenciája mellett. A temetésen nyilatkozott meg igazán, ki volt az elhunyt — ott voltak az összes polgári és katonai hatóságok, közhivatalok vezetői és küldöttségei, a budapesti és veszprémi rendház kiküldöttei, a fercncrendi papság, az irgalmas nővérek, a különböző egyesületek, társulatok, képviselői és a közönség megszámlálhatatlan sokasága — akik a közbe-csűlésnek örvendő aranymisés áldo-zárt és volt gimnáziumi igazgatót utolsó útjára elkísérték. A temetőben a rendtársai mondottak neki még egy utolsó Istenhozzádot. Az Örök Világosság fényeskedjék neki 1
— Nagykanizsa a pécsi egyetemért Baranyamegye alispánja és Pécs város polgármestere tegnap délelőtt közölték Nagykanizsa polgármesterével, hogy a nemzetgyűlés takarékossági bizottsága a vidéki egyetemek, igy a pécsi egyetem megszüntetésének gondolatával foglalkozik. Minthogy az egyetem fenntartása nemcsak dunántuli, hanem országos kulturális érdek is, felkérték Nagykanizsa polgármesterét is, hogy a város közönsége nevében tiltakozzék a tervezett megszűntetés ellen. Nagykanizsa város még a délelőtt folyamán ilyen értelemben táviratot küldött gróf Bethlen István miniszterelnökhöz, Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszterhez, melyben állást foglalt a pécsi egyetem fenntartásának szükségessége mellett. Hasonló távirat ment a pénzügyminisztériumba is. Tiltakozó táviratokat küldtek ezen kívül Pécs, Pápa, Szekszárd, Zala-egerszeg. Veszprém, Mohács, Sopron, Magyaróvár, Baranya-, Veszprém- és Fehérvármegyék, a MEFHOSz pécsi csoportja és a soproni ev. hittudományi testület. Kaposvár városa tegnap délelőtt rendkívüli tanácsülésen foglalkozott a kérdéssel és ugyancsak tiltakozó táviratot küldött a pécsi egyetem megszüntetése ellen a miniszterelnökhöz és a kultuszminiszterhez.
— A Balatoni Szövetség köszönete. A Balatoni Szövetség meleghangú levélben köszönte meg Zalavármegye t»00 aranykoronás segélyét, amely összeget a badacsonyi turista ut fenntartására adományozott.
— Adóügyi értekezlet. A vármegyeház nagytermében adóügyi értekezlet volt,\' amelyen a jövedelem, vagyon- és kereseti adók kivetését ismertették a jegyzőkkel a pénzügyigazgatóság és az állampénztár főtisztviselői.
— Zalaszentlőrinc uj birája. Zalaszentlőrinc községben ifj. Tóth Ferenc gazdát választották meg községi bíróvá.
TM.AI KÖZLÖNY
LihiJA
— Thassy Lajos utolsó utja.
Thassy Lajos földbirtokos, nyjg. főszolgabírót, a zalaegerszegi katolikus hitközség elnökéi óriási részvét melleit kisérték utolsó útjára. A temetésen olt voltak többek közöli BőJy Zoltán alispán, Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző, Hunn János árvaszéki elnök, Skubtics Ödön főszolgabíró, Czobor Mátyás polgármester, Czikó János törvényszéki elnök. A gyászháznál az egyházi szertartást Pehm József apátplébános végezte nagy papi asszisztenciával, ki hosszabb beszédben fejtegette az elhunyt érdemeit, mint a katolikus egyház és a magyar nemzet hü fiának. Utána 37. egyházi dalárda gyászdallal búcsúzott cl az elhunyttól, majd fellették a koporsót a diszhin-tóra és a menet megindult Ságodra, ahol Pehm apátur mégegyszer be-szenteite a haloltat és aztán a családi sírboltban helyezték cl nyugalomra.
— Dologházra ítélt munkakerülő asszony. Előzetes letartóztatásban levő Kutassy Istvánné Horváth Anna 24 éves nagykanizsai asszony ismert személyiség a rendőrség és bíróság elölt életmódja és cselekménye miall, melyekért már büntetve volt. A fiatal teremtés, aki ugylátszik irtózik a becsületes kenyeret adó munkától csalás, sikkasz- \' tás és lopás miatt került Makáry Vilmos törvényszéki egyesbiró elé. Az volt ellene a vád, hogy többektől ravasz fondorlattal nagyobb meny-nyiségti ruhát és fehérneműt kicsalt, azokat eladogatta és a pénzt elköltötte, ugyancsak egyik ismerősének szekrényéből ruhát lopott és pénzt kicsalt. A tegnapi tárgyaláson az eskü alatti tanúvallomásoktól a törvényszék bebizonyitotlnak vette az összes vádakat és a „nagyjövőjü" fiatal nőt összesen másfélévi börtönre és 800.000 korona pénzbüntetésre ítélte — egyben elrendelte, hogy büntetésének kitöltése után azonnal dologházba utulLssék. Cslllaghy kir. ügyész súlyosbítás végeit megfellebbezte az Ítéletei, mig Kutassyné a büntetés súlyos volta miatt fcllclv-bezctl. Főtárgyalás befejeztével az ítélet jogerőre emelkedéséig a bíróság Kutassynét dologházba szál-lítlalla.
— Talált Wertheim-kulcsok. A Szomolányi-féle üzlet előtt tegnap délelőtt egy csomó Werlheim-kul-csot találtak s átadták lapunk szerkesztőségébe. Igazolt tulajdonosa átveheti délután 5—8 óra közöli.
— Tanitógyülés Kaposváron. A Somogymegyei Altalános Tanitó Egyesület kaposvári járási köre csütörtökön délelölt 9 órakor tartotta rendes tavaszi közgyűlését. Határozati javaslatot terjesztettek bc a közgyűlésen. amelyben a S osztályú elemi iskolát az államosítás utján akarják elérni.
— Megbokrosodott lovak a Csengeri-uton. Tegnap délután fel 3 óra tájban a vasút felől egy Ti-boly nevű falusi fuvaros kétlovas szekcic gazda nélkül száguldott végig a Csengeri-uton. Tiboly ugy látszik leszállt valahol, a lovak valami-tűi megijedtek és nekivaduüan száguldottak végig a forgalmas utcán. A járókelők ijedten menekültek a száguldó lovak elől, melyek már a járdán robogtak a szekérrel. A menekülő közönség közt senki netn akadl, ámbár kocsisok is szemtanúi voltak az esetnek, aki még csak meg is kísérelte volna a lovak megféke-
•sét. Már-már végzetessé válhatott volna a lovak rohanása, mikor az utca nagyszámú közön.égéből párját ritkító bátorsággal a Kisfaludy-utca torkolatiból a lovak útjába állottak Kiss Márton és dr. SzÜes Imre kegyesrendi tanárok, kik kétfelől elkapták a lovak kölőfékeit s igy sikerült a megvadul! állatoka! hamarosan megállítani s elejét venni a nagyobb szerencsétlenségnek.
= El Tagora hindu fakír cs-télyei. Szombaton és vasárnap tartja előadásait a Polgári Egylet nagytermében El Tagora, a hindu fakir, aki India legmisztikusabb csodáit hozza közénk. Nem holmi vándorló bűvész El Tagora, hanem Európa legnagyobb művészeitől megcsodált titokzatos hindu ezermester, akinek hihetetlen mutatványait tudósok is csodálattal nézik. Hattagú társulatával, saját díszleteivel érkezik a hires fakir ás a közönség ámulata és csodálata fogja kisérni produkcióit, melyek között szerepelni fognak Ufc-rininek hires mutatványai és azonkívül saját érthetetlen szenzációi, melyeknél kübnbet Európában senki sem produkált. — Jegyek elővételben SzeibnfT kaphatók 10-30—20 ezer koronáért. Állóhely .1,0,000 ko-rona. Előadások szombaton fél 9 órakor. Vasárnap két előadás: fél 7 és fél 9 órakor.
— Halálosvégü szurkálás. Bu-latonlelléről jelenük : A halatoulellci vásár ulán egy korcsmában borozgatás közben összeszólalkoztak Hurkai József gazdalegény és Kacaurek Vilmos szijgyártómester, akik már régebb idő óta haragosok voltak. Dulakodás támadt köztük, de a korcsmában levők szétválasztották őket. Kacaurek ezután kocsira ült és cl akart távozni. Harkai azonban utána ugrott és bicskájával négyszer megszúrta haragosát. A szúrások halálosak voltak. A szijjgyártó rövid vonaglás után kiszenvedett. A gyikosl a rendőrség elfogta és beszállította a kaposvári kir. törvényszék fogházába.
— Rabló földművesek. Pakó Lajos és Horváth Lajosné hahóti lakósok az országúton hazafelé hajtottak kocsijukon, amikor felvették kocsijukra László János 63 éves korpavári gazdálkodót, az! kitolták és kirabolták. Elvették tőle mintegy 2.7C00 000 K készpénzét és egyéb ingóságait és a pénzt elmulatták. Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás Makáry Vilmos törvényszéki egyesbiró előtt, aki mindkét vádlottat rablásban mondotta ki bűnösnek és Pakó Lajosi nyolc hónapi, Horváth Lajosr.ét hét hónapi börtönre itéltc.
— Jóváhagyott alapszabályok. Rakovszky Iván belügyminiszter a következő Levente Egyesületek alapszabályait hagyta jóvá: Balatoncsicsó, Zánka^ Balatonm3gyaród, Tihany, Óbudavár, Szcntantalfa, Náprádfa, Gulorfölde, Pördefölde Kányavár, Barabásszeg, Páka-Dömefölde. Héviz-szenlandrás- Egeregy, Sümcgcsehi, Hosztót, Dabronc. Zalaerdőd, Zala-szegvár, Zalagelsc, Gógányfa, Ukk, Káptalanfa, Vindornyaszőllős, Zala-gyömörő, Sümeg, Csabrcndek, Kis-görhő, Rigács-Magyar, Kissziget, Zcbccke, Zalabesenyő, Tapolca, Nc-rnesbükk, Bazsi, Sümegprága, Szőc, Óhid, Mihályfa, Nyirád, és Nagy-görbó egyesületének.
— Menctdijmérsékclés Budapestre. A mcncljegyirodától vett értesítés szerint a Budapesten rendezendő nemzetközi automobil, motorkerékpár és motorcsónak kiállításra a Déli Vasút valamennyi állomásáról Budapestre és vissza 1925. május hó 19-től kezdődóleg junitts hó ti-ig 50 száza\'ékos menetdíj kedvezményt engedélyez. A kedvezményes jegyek igénybevételére jogositó igazolványok a mcnctjegyirodábau kaphatók. Bővebbet ugyanott.
— Erőszakos hitelező. Fisehl Sándor hévizszeulandrási kőművesnek állítólag tartozott iíj. Felföldi Gyula egeregyi földműves munka fejében két inélermázsa búzával. Egy napon l-\'ischl találkozott Felföldivel és állítólag reátámadt és fenyegetéssel és erőszakkal arra akarla kényszerítem, hogy neki azt a két métermázsa búzát megfizesse és amikor Felföldi elfutott Fisehl elöl, ez kővel utána szaladt oda, ahová bemenekült. Felföldi az erőszakos embert feljelentette a bíróságnál, amely Kenedl Imre dr. táblabíró elnöklete alatt tegnap foglalkozott e bünügy-gyel és Fisehl Sándor kőművest zsarolás kísérletében mondotta ki bűnösnek és ezért tizennégy napi fogházra és az összes költségek megfizetésire itéltc. A kir. ügyész súlyosbításért felfolyamodott.
Nói kalapok piima angol gyöngy szalmából 80.000 K-ért
kaphatók. — Férli és női knlnpoknt rakliron tartunk és alakltunk. GYENES ÉS VIDA kalapgyár Nagykanixaa, Kaxincy-u. Atuuapioaiaii »icab«n
— A Hadröá Keszthelyen 4 hadirokkantak, hadiözvegyek ésk* árvák Nemzeti Szövetsége a helyi városit Iza nagylermék-nauiJ; tus hó 24-én alakuló kozgy^ tartja. w ^
— Zalaegerszeg kölcsöne, fai János pénzügyminiszter leiratot ^ tézett Zalaegerszeg városához ésfeí-szólította, hogy a tanács sarg«!^.a jelentse be, hogy mily összegű fc. ruházási kölcsönre van szüksége fc precizirozza, mily célokra akarja f«. dilani a kölcsönt A városi tardcs tegnap küldötte cl részletes válasiu a pénzügyminisztériumnak.
— Milliárdos betörés Siófokon. Vakmerő betörésről ad hitt siófoki tudósítónk. Tegnapelőtt éjjel egy előkelő fűszer- és gyarmatáru cég bc;,;. ségébe betörők behatoltak, felfeszítették a pénztár Wertheim szekrényét és a benne levő több milliónyi készpénzt és közel egy milliárd kororvi értékű értékpapírt elemellék. Dc megdézsmálták az éjszakai látogatók a: áruraktárt is. ugy hogy egész va-gyónt jelent az az érték, amely egyetlen éjszakán a betörök zsák-mányául esett. A betörést másna? reggel vették észre s nyomban értesítették a csendórségct, sől a buda-pesti főkapitányságot, ahonnan ket detektív utazott Siófokra. Az államrendőrség a nagyarányú betörésről egyelőre, a nyomozás érdekében semmiféle információt nem ad ki. Bizonyos, hogy a gyorsan és a legnagyobb eréllyel foganatosított nyomozás a közeli napokban meghozza a maga eredményét.
— F.lhallasztott tisztiértekexleL A zalaegerszegi járási tiszliértckez-letet, amelyet tegnap kellett volm megtartani, folyó hó 20-ára ha-lasztolták.
— Ujabb római leletek. Hévíz-szentandráson a Moson-szálló mellett a Lantos villánál ásatás közben római korból származó ujabb leletekre bukkantak. A régi rójnai telepek felkutatására az ősz folyamán nagyobb ásatásokat fognak indjüní
— Olcsóbb lesz a balatoitf nyaralás. Az eddig beérkezett jelentések ulán Ítélve, az idén jóval kevesebbe fog kerülni a Iwlatoni nyaralás az eddigi évek nyaralása nál. Üresek és kihaltak a villák környékei. A falvakba sem igen tévednek lakást keresők. Pedig a mull évben már májusban is alig volt kapható egy-egy kicsi lakás is nyári idényre.
= Elveszett kedden a förhénci hegyig egy csomag férfi alsórulia-neművel/kis váukossal. Kéretik a becsületes megtaláló Arany Jánosutca 1. sz. alatt leadni.
— Iskola kirándulás. A tapolcai m. kir. állami polgári fiúiskola nagyszabású tanulmányi kirándulásra indul folyó hó 20-án Tihanyba és Balatonfüredre.
Fölényesen győz minden versenyben Fillpp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 0) olcsó és jóminőségü áruival. tóba néhány ár: Selyem mellényeid 11)5 ezer, selyem jambó sapkák 17 ■ezer. flór urizoknik\' 29 ezer, fátyolhan>-nyák 38 ezer.
VAGYONMENTŐ VASÁR
Beszolgáltatás már csak ma és még holnap. Kiállítás: máj. 18-21. * Árverés: máj. 22-23-
ZALAI KOZLONV
ias május l&._
m. Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hirneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
_ Seliwarez DezsA harisnyái a
legjobbak.
_ Seliwarez Dezső cégnél uri is női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
b Kerékpárok, alkatrészek, kerékpár külső- és belsőgummik. motorkerékpárok olcsón kaphatók Szabi fegyverüzlet Nagykanizsa.
SPORTÉLET
Bajnoki labdarugó mérkőzés.
A Xrinyi Torna ügylet vasárnap délután játsza utólsó bajnoki inér-kóiésél a tavaszi idényben. Ezen mérkőzés kimenetele igen nagy jelentőséggel bir az alosztály bajnokság kialakulására, mert ha ellenfelét Kaposvári Turult, egy gól külömb-séggel tudja csak megverni, akkor a K. Máv. T. E. egyenlő lesz ugyan a pontszáma, a jobb gól arány azonban a Máv, javára billenti a mérlegel. Tehát legalább is kél gólt kell a Zrínyinek rúgnia, mig kapnia egyet sem szabad, ha a kaposvári alosztály bajnokságát megakarja nyerni. Ezzel a tudattal indul tehát a Zrínyi T. E. a mérkőzésnek és reméljük, hogy a várakozásoknak megfelelően játszik is.
A Nagykanizsai Ifjúsági Labdarugó Szövetsége, .Nagykanizsa iljusági bajnoka" címért kiírja ezennel a bajnokságot. Bencveezhetnek az összes helybeli ifjúsági és utcai csapatok. A bajnokság telje.en az MLSz. szabályai szerint lotyik le. A bajnokság első helyezettje II ezüsl érmét, a másoJik helyezettje 11 nagy bronz érmet és a harmadik helyezett 11 drb. kis bronz érmet nyer. Nevezési határidő 19/5. május 18-án délután 6 ig. Nevezni kizárólag irás-han lehel fenti határidőig Deutsch Simon urnát, Nádor-utca 1 (dohánytőzsde). A bajnokság csak abban az esetben lesz megrendezve, ha abban legalább nyolc csapat vesz részt.
TÖRVÉNYSZÉK
A klsOst miatt. Ozv. Nyul An-talné nemesbükki asszony és leánya Kóza hatósági kOzeg elleni erőszak vétsége miatt állottak tegnap vádlónként a törvényszék előtt, mert a házukhoz ellenőrzés végett jött pénzügyőrökéi szidták, a leány főzóka-náltal támadt és megsebesíteti egy szemlészl és renitens viselkedésükkel hivatásuk jogszerű gyakorlásában megakadályozni igyekeztek. A bizonyítási eljárás befejezésével a törvényszék ugy özv. Nyul Antalnél, mint leányát Rózái bűnösnek mondotta a hatósági közeg elleni erőszak vétségében mint tettestársakat és fejenként U-U napi fogházra, 200-200 ezer korona pénzbüntetésre és az összes felmerült költségek megfizetésére itéltc. A kir. ügyészség megnyugodott. az elitéltek fellebbeztek a bűnösség kimondása miatt.
Irodalom és művészet
Ma Esle. Ennek a képes hetilapnak folyó évi 19. száma tartalmát és kiállítását tekintve méltóan sorakozik a korábbi szántakhoz. Harsányi Zsolt bevezető cikke után a hét revüjének ismertetése foglal helyet, igen sok apróbb rovattal és képpel, filénk filmhírek, sportrovat, divatrevü s regényfolytatás teszik változatossá a fOzetcL
Az Én Újságom. Dickens Cop-perfield Dávid a világ egyik legszebb története, Kertész Mihály .Bohóc Péter* című elbeszélése folytatódik e heti számában. Ezenkívül mesék, versek, színdarabok, tréfák, kedves levélkék, hasznos ismereteket tartalmazó garmadája vár Az Én Újságom olvasóira. Elótizctési ára negyedévre 25.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, VI. Anilrássy-ut 16.
Tisztán él >jtak»era<n 1(1(11
boraim mén lltéténklnt 8000, 10.000 <i IS.000 koronlért. Bruncatca Józaal Su,ilrut53. Tít. 2».
KÖZGAZDASÁG
A gyógynövények piaca
A beérkezeti jelentések szerint a gyógynövények piaci helyzete még mindig bizonytalan. A küllőid részé-[ól némi érdeklődés lapasztalható ugyin egyes cikkek iráni — nem lehet azonban tudni, hogy az oroszországi áruval szemben versenyképesek leszünk-e ís az érdeklődés íésőb-nem fog-e cllanyhulni.
A szektavirág begyűjtését már megkezdték és előreláthatólag 2500-3000 K körit ti áron lesz értékesíthető. A leimés nagynak igéikezik, azonban a pénzhiány és az exportőrök tartózkodása miatt a termésnek csak egy része log begyűjtetni.
Nem sok eredménnyel kecsegteti a gyűjtőket a iKxliavirág begyűjtése, mert abból igen Jelentős tételek lek-szenek még mindig az exportőrök raktáraiban. Az aki kifogástalan árut nem tud produkálni, ne is számítson arra, hogy a begyűjtött, mennyiségeket elhelyezheti.
Felifr mályvalevél, martilapu, kes- j kény levelű uiifj, apró bojtorján, I fehér üiöm, fehér pcmele, maszlag ! ára kb. 2500 K kőiül fog kialakulni.
Magasibb árat értet cl a bcléndek, na Jragulyalevél, vidrakecske azonban" a mull évi magas árakra nincs kilátás.
Az Országos Kereskedő- és Iparos Szövetség elhatározta, hogy részletes feliratban felhívja a kormány figyelmét azokia az egyetemes nagy érdekekre, melyek a kereskedelmi szerződések megkötését a legsürgősebben megkövetelik és kérni fogja a kormányt, hogy szabályozza végre kereskedelmi jogviszonyainkat.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde tartott irányzat mellett folyt le. A forgalom igen vontatottan indult és bár nyitáskor még az árukínálat voll túlsúlyban, az intervenciós bizottság közbelépésire a kontremin tartózkodó magatartásra kényszerült, ugy, hogy a napok óla
észlelhető kedvezőtlen hangulatot most stabilabb irányzat váltotta tel. Az árfolyamokban tegnaphoz képest alig van eltérés. A kutiszban I 2 ezer koronát ireltolódlsok fordultak elő. A vaspapirok a tegnapi nívón zártak. Egyesiül a szénpisc voll ismét gyengébb, aliol I -kos árlemorzsolódása, k lordullak clö. A malompiacon barátságosabb volt a hangulat. A forgalom mindvégig igen szük keretek közölt mozgott és kizárólag a holnapi nappal kapcsolatos üzleti rendezésre szorítkoztak.
Utótőzsde
Irányzat tartott. Magyar Hitel 37t>, Nova 181-5. Georgia 2tiS\'5, Danubius 2255, Kőszén 3120, Urikányi 1005, Osztiák llitcl I34\'5, Itimi III, Salgó 517. _
Zürichi zárlat Hlill 2Ó95—. Undon 25CW —, N«a,iwt 51675, Bitlutl 2610 . M.tlnd 5118\'.-. Holland 207 70 Balta 123 . Wltn 72 80. Solti 377 50.!\':<*» 1530--. Bav\'ipcil 72-60, V.ltó »3>. Bakuul 250 -. ü<lj(» 1«!»-.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései
DEVIZA VAtUTA
l,("| I\'í-\'? a.
|l<<, ..............ÜSS) I SÍM) 9Í>70| 9970
llerlin...............MSI 3S75 SS97 SSÜ7
t\'rigj ............ 4U>. «»\'■> (7750
Az összes
praktikus háziasszonyok -nak a „valódi Francihoz való hajlandósága abban leli magyarázatát, hogy a .valódi Franckut a legjobb, legízletesebb és a legtartalmasabb kávé-pótlék!
\'A k4víd«ráló»al mint védjegy. _ig«
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Oc lilk
JUtlulia
C«tk « Ml 3111 1 tljt 14 II.V-\'III
Ol.li HM I:M IUK>I(4I
DeCU frwrmo (tinói JilW
r.-»»<u u. l7t<-J7JI BlDttl.t
Kctt<*dl III IMW
t«i UiUl MlUlil IIUSIMI
L«ta MSli lSst4<l
Ur« MM Wli Mdi*>
>MtO IMII N««JOak >ix»:iuo
Oiltl.KkUI »» M-l 00(1 W-li J7M 37jí
Ui« \\»4 IJIW uxo fitga .111 7111
liijdliiu IÍJÍJ IM-III
■<-(• r«é»a >H. üli l\'CI l)KI
Ndlll kM i«r<i iiki WUt
ttld ke*. iw;» ii.o ri»u> u7vvu.1
A* érepénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
döit cgykoconii 6200-6300, kítkorcwli I2.4CO >2.600. lofliitoj 16500- 17.000. Ct-\'•toronii Ö2COO—32 500, ulnarany 49.COO— 49.500. arany buukoronái 3IS0W-316 000. pUtloi 21G.WV—7>j.OX>.
Terménytőzsde-
Irinyiit viUalirl liA)titbb volt. Ictgl-loni mliHkéglg cuktly nwraJt. A/ irjettá t-Ucttvig üIík rr.itól kcxdődvkg 11 30 pet«<M 14 Ox IS f»cr<Jj5 UH
tiu/ft luuv. 7o K< o» 500,000 y.\'2 5>3, 75 lif-oi 510 OJO 517 500. <gyíi» vM. 76 kg <a 4-57 \'J>< SW.OJO. í«kgo»cO;5>J MOiXW. IO/i 437>JV 4I2AO). uj Ki^ol 2o7 600 ■ 272 50v. l«kíin»iov érp. 370 3WKO. kí-lt» SÓO.OOT 27 0 000. koír>» 727 -230.000, 421.000 «35 00C.
Sertésvásár r<ih«)t*» 2921. M«ut^i cUdn;»:.u: vt»n«-maradt 1000 dib. Llfc\'rendü 20C00- 2J 50u. ucdett l\'JCOO -19.500. wedett kO^ép IX0X> —19 5W. kC«n>a I2-.OCO I7.WX), «l»4(«r.<i9 C\'Jfg 185» 19 0». niwdxtndu 18.000 -18 S\'O. angol süldO 19 OCO -23 Oi*). szalonna MX)Un 23OCO 73-*X>.xi!« 2/ 0».-27 .sOO líhiuolt hut 22000 -24X00. walonuli tél icitéi 22OW 24 000. liinyut kcllcmo
Szerkesztői üzenetek
C—a. A lapot számonként Küldeni fogjuk. Szívélyes QdvOzlet.
K. K. Átolvastuk, dc scin j6nak, de még csak elfogadhatónak sem találtuk. Nctn használhatjuk.
Nem közCUhetök: Gondolatforgácsok (H. B.); Aforizmák (K. L.); Adieu llatpagon, l\'otogrália, üyön-gyösi látván. Az elvesztett és megtalált Tegnap. Téti merengés (veis). Dal (vers), Csend, Búcsúzás (vers), Énekek, éneke (vers). Alkonyatkor (vers). Almodi* (vers). Cinossa (vers) Mi volna jO? (vers), A bUnOm után.
Klad^: Zrínyi N\'yoradtlpír Köny»-korcakcdé* RT. Nagykanliw
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután I órai záróárfolyamai a következők:
A«t©í-Mi KI-Ktul Uojd b«u*
Hit
Itiiltoi Uui»IL Ol-M. * Out/. KIL 8jbX<(«[O fOMhlUlb.
H.-0«>i
ttlt.l M11T<1N<1<1I
Köip »«:«ii-sr Vlióil fciok Mi ícoi N\'lBf » Ktrttk. B
l4l». tp.
Lloól.I.Ml
r6vifC4l
X6bJ>--r<l Tik.
A-llt T»k.
MokUr
Mim »!•«
Elli M. 8«it. 2
rc«cM>«
Mjgf.ruM\'i
Mai»«k
■«» -M.
Cotcoiíli
Mk\'XKkil
Badip.ill
Haaili\'i
fliiljaili.*
V1W1U Ti.ivkiiulai Tf. D».iaMi
tíkrjl*
Uiuiil
Biocilvl I
SlfOl\'vl.
C*m«~I
Jiiü\'Lil
lt«M
K4b 04«l.
Ml(t|«li I
AIL kó«»« S*((bitoo>l Ulti
KM CilWUj
Niomjtk AlhiSJiura FílllHl Bf. Puakllo
PÍllii I
Wnl
SUPÜD.U. UJiJiCito
Vualrtt
BlOdl N|.
O»»Í. 1
o«d« vm. í\'
Kofb.ii |

Un
M.\'H
Mit
M«g,i. utl IUIzj \'la Ui.pi Méilij ViKjipír
Vipcnb < Rlmi
etrii. i*
0-tla»n« ♦
Kí«óiblsjr»l 1.1 vasa I
S\'.nnil r. í
0(» < giibizjil SlIlTÍOll
N.ild II
vai. tuiof
Ad.ll AUteUU
AlUnvilst -
Trsit Irt CeUrfjánk
Diliskor <10
Cukoilpai X50
Otetjti\' M>
Miim. cukor 110
£l«lmlix*r«k
Siíüluí —
pa«pe»i
Tok«il b« «
Hilkiuik. IS
UAL VilUntoi Ktr. l\'ii ICU
Juil I11O Ali (ii
Siállcdtk
Kojululitó I
0j»p|nr»o«4
OoidSiijM ir»
Pánu Ifit 191
SI\'.tó-ÍÓIÓ 1150
V«ljlp«r
3?ÓJI.a 71
rií\'ti «tSQ riüBmiUio* III
Silkti «
Dioiu n
KiUtl Mularl 33
Tfeók J7
XülftaUltk
Dofc/I IS
Oinal Í5»
latiirula II
JiWtóa 119
tlird.tf l.\'l Ulll
Blol <0
Bnii6l 311
Oyííl b-S« II
Cc: 1 In lila Uj
PipUlpu \'£)
Hingyilpír JO tUllllB
MAGASHÁZI (Mózsi) SÁNDOR
szobafestő és mázoló Nagykanizsa, Király-utca J.
Elvállal mindennemű e szakmába vágó munkálatokat a legújabb mintákra, Ízlésesen, olcsón és a legpontosabban
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy több évi tóvárosi gyakorlat után hazajöttem és Kinizsy-utca 4. szám alatt
szabó-műhelyemet
megnyitottam. - Kérem a nagyérdemű koíönség szíves pálifogását.
Kiváló tisztelettel
MERS1TS LAJOS
wmtubö liít Ki\'nizsy-utca 4.
Apróhirdetések
Ai apribitfcMt dili 10 iiíljt K«> K- A
esl\'.dfn v».t»sibí. b*ISI>« illó • "4™M;
lit-k. \'Mindi 11 lovJtM 11Ó dili XX K A tiLJtUil dlj «lúf« llxUndó 1 i foi^ilinl idd liOiiiuimiUillk
N.\'.ponLi friss faoy\'nlt, jegookáwé,
reggeli- ésozsonnakávé kapható Makovlczky
cukrászdában.___>395
G&-. benzin-, szlvógáz cséplökí**-lotck téliesen ujak. kedvező fi/etésl let-•.ételekkel Welscr Gépgyár, Sugár-ut 16. ~Egy két ajtós jégszekrény és egy két ajtós ruhaszekrény eladó. Ura « kiadóban.
ZALAI KÖZLÖNY___1925 má|u8 15.
Dunántull Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság
Budapest Székesfőváros Községi Élelmíszerőrasítú Ozeme
tljomlayoi
■ - \' ■ „ valamint egyéb élelmicikket
tojasty OarOmTIX, minden mennyiségben, azonnali készpénzfizetés mellett, a legjobb napi érakon, állandóan átvesz. Holyl bizományi bowásárlók felvitetnek. ~m Távirati dm: Balázs Igazgató, Nagykanizsa. 107«
Városi Iroda és raktár: Caengery-ut 14. szám alatt (Nádor-utca tarok).
Birtokbérlet átadás.
Zalában 200 holdas 7 évre, Somogy-ban 300 holdas blrtokbérlet 10 évre átadó előnyős feltételekkel. Szigriszt ingatlanforgalmi iroda, Fő-ut 8. ,.ro
Leány kalapok minden színben, díszítve 85 ezer, hölgy kalapok minden színben, díszítve 133 ezer, lehér női panama, csoda szépek 195 oxer, Ilorentlnck minden nagyságban. Fehér angol kalapok csak nálunk kaphatók 133 ezer. Klein Józsel és Testvére. H6I
Halvány-rózoaszinQ grcnsdlnruha középterinctre való, alig használt eladó. Om a kiadóban.
Saját termésű kerecsenyi asztali és nehéz 1917. évi termésű pecsenye bor kapható lakásomon klstételckbcn (literekben Is). iro<
REMETE, Sugár-ut 6. szám.
Eladó vendéglő szabadkézből teljes berendezéssel Orszig-u. 23. Simon József, 1312
Külföldi rclorta bQkkfaszén csomagolva és kimérve kapható lécialvl Bo<lor Zoltán fakereskcdé\'.ében Sugár-, Rákécxl ul %arok. Telefon 157. 938
Csövek kazánok és vízvezetékek részére, bármilyen mennyiségben kapható. Woiocr gépgyár Nagykanizsa, Sugir ut 16. Telefon 9. 1-106
Aki házat, szótőt, kis és nagybirtokot eladni vagy venni akar, aki házra, vagy egyéb birtokára krtlcvönt akar felvenni, az forduljou bizalommal a több mint negyed század óta fennálló türvényszéklleg be|<-gy-zett Aczél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájához, Nagykanizsán. Pó ut 3. sz. alatt. 100 holdon felüli birtokra mérsékelt kamat. 1383
Eladó egy nagy kertes ház azonnal beköltözhető lakással. Vúrösmarlhl-utca 9. 1323
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kcbc-lezésre vagy váltóra kezesekkel.
Előnyös kamatfeltételek. Szigriszt László irodája Fő-ut 8. (Bazár-udvar). im«
Margit fQrdőmbon (Csengery-ut 19. sz.) az orvostanárok állal Is annyira
ajánlott kÖplllyÖZést megkezdtem. Ugyanott orvosi rendeletre mindenféle mesterséges, mint szénsavas, fenyő, konyhasó, mustáros, szappan-fürdő, félfürdö lemosással, toplicai
köfQrdö kapható. Állandó orvosi felügyelet. Nyílra mln-Unnup KKrcI S-tól en<- 8 6rAlg.
A n. é. közönség szíves pártlogását kérve BÖHM JENŐ
IIIS « Mitgll IUrd5 luUJdonatj.
I tucat .Krans* 9X12 lemez 40.000.
10 dib. .Satrap* napfény vagy
gázfény 9X12 papír 5.000.-Oondosan összeválogatott készletek és dúsan felszerelt raktár fotócikkekben. Útbaigazítással készséggel szolgál dij. —~ mentcsen
FISCHEL FULOP FIAI
NAGYKANIZSA.
Pünkösdi cipöyásárl
Néhány fajla cipőt raktárunkról beszerzési áron alul kiárusítunk, különösen ajánljuk az alábbi reklámárakat:
Szürke vászon, pántos
félcipő............ 125 ezer
Fehér vászon, pántos
félcipő............ 140 ezer
Fehér vászon, fllzős félcipő............ 150 ezer
Tennisz-cipő fehér vászon, női ......... 180 ezer
Tennisz-cipő fehér vászon, uri ......... 210 ezer
Box férfi fűzős cipő 200 ezer
Szandálok a napi árnál olcsóbban. - Lakk és más divatoipök jutányos áron. Els5 áldozásra és konfirmálásra ajánlunk fehér cipőket.
Rfliltényi Sándor és Fia
Fő-ut 2. szám ■■ Városház.
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAK CÍMTÁRA
mely a legelőkelőbb fővárosi és vidéki cégek névsorát és legfontosabb adatait tartalmazza s ezért különösen bankok, biztosító társaságok, szállítók és nagyobb cégek részére elsőrendű és modern használati kézikönyv
kapható 25.000 kor.-ért
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál Király-utca 40. szám, I. cm. 4. (Távirati Iroda).
Ad. 4359/1925.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi vízvezetéki szabályrendelet folyó évi április hó 25-én életbelépett. A szabályrendelet 3. §-a szerint azon utcák ingatlantulajdonosait, amely ulcákban a vízvezeték a közhasználatnak átadatott — általában az a kötelezettség terheli, — hogy telküket vagy házukat legkésőbb 1926. április hó 25-éig, a később kiépítendő vízvezeték részeknél pedig a vízvezeték közhasználatba adásától számitott egy éven belül a vízvezetéki csőhálózattal összekötni, magánvezetéket létesíteni és üzemben tartani tartozik. A már meglevő magán-vezetékek f. évi október hó 25-éig kapcsolandók be.
A szabályrendelet a mérnöki hivatalban bárki által megtekinthető.
Nagykanizsán, 1925. évi május hó 11-én.
un Polgármester.
zrínyi nyomdaipar
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
NAGYKANIZSA, FŐÚT 5.
— Telefonszámok: 78. és 117. —
Készit mindennemű nyomdai munkákat legszebb és Ízléses kivitelben - a legszolidabb árakon
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24776—925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófökönyv és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és Iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Á
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a @ y ..Zalai Közlöny" cimli politikai napilapra S
Nyomaton i Zrínyi Nyomdaipar te Könyvkereskedés R.-T.-nil, Naokanúsan (Nyomclavexotó: Ofcnbeck Károlyi--
64. évfolyam, 109. szám Nagykanizsa, 1925 május 16, szombat Ara 1890 korona
POLITIKAI NAPILAP
Suüctitte?. él Usdóhtvut/I Fő-at 5 jnttiuxi.\'«n-Tc\'e>on 78. nyomd* 117. *xéa
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
»<Müctód iin\\ Cgy b^ra 30.000 kwoiu KAtoa hóíi......-....... 90.000 ke<oní
A FÉNYŰZÉSI ADÓ ELTÖRLÉSE
Maga a pénzügyminiszter mondotta a minap a nemzetgyűlésen, hogy adózási politikánk nem kifogástalan. A pénzügyi kormány minden törekvése oda irányul, hogy egyenletes és igazságos adózási rendszeri vezessen be s azokal az adónemeket, melyeket a rendkívüli idók tettek szükségesekké, lassan kigyomlálja adópolitikánkból. Eltörlésük azonban mától holnapra még sem történhetik, mert az állani súlyos kiadásainak fedezete végett bevételre szorul.
Annak idején a lényüzési adó bevezetésének megvolt a maga erkölcsi alapja, mert az elmúlt esztendőkben a koldustarisznya mellett ott csörgették az arany-zacskókat s
igazságosan elosztani, egyszerűsíteni s lassú fokozattal csökkenteni kell. Ezl kívánja az ország gazdasági érdeke, ami viszont a különböző gazdasági ágak és a fogyasztó közönség érdekét is szolgálja, mert mit ér az a gazdag állam, amelyiknek kincstára színültig tele van arannyal, de társadalma a legnagyobb szegénységben él.
A fényűzési adó megszüntetése egyelőre még csak programja a pénzügyminiszternek, de elöbb-ulőbb be fog következni. Ebbeli ténykedését követni fogja a többi is s rövidesen ugyanez a sors lógja érni a lorgalmiadót is.
Az ország teljesilőképesség dolgában lul van már a delelő-ponton ; most már csak [elszabadulás és könnyebbülés követ-kezlielik.
Budapest, míjus 15 Tizenegy óra előtt nyitotta meg a amig ^ társadalom | ^ mai ülésót Ul,iZár
nagy tömegének alig volt betevő falatja, addig egyesek a legnagyobb jólétben tobzódtak. A fényűzés annyira ment, hogy a szegénység jogosan követelte megadóztatását.
Így kerültek adó alá azok a cikkek, amelyek az élet fenntartására nem elkerülhetetlenül szükségesek. Az volt a felfogás, hogy akik selyemben és lakkcipőben járnak és erre futja nekik, ám fizessék is meg érte az adót.
A nehéz és szomorú esztendők azonban egyre tűnőben vannak, az ország helyzete javult, az állam pénzügyei pedig rendben vannak, elérkezett tehát az ideje annak, hogy az adózás terén fennálló szükségrendelkezéseket lassanként elimináljuk. Ide taríoznak az adók egyszerűsítése s a fényűzési adó eltörlése. Amig pár évvel ezelőtt ez az adó javára volt az országnak, addig ma már olyan tüneteit is látjuk, amelyek annak liquidálását követelik.
A kereskedelmi világ s a fogyasztó közönség meglehetősen súlyos adó alól fog ezáltal felszabadulni, ami viszont előreláthatólag jelentékeny árcsökkenést fog maga után vonni.
Magyarország adózóképessége elérte a legszélső határt, a polgárságot nemcsak hogy ujabb adókkal sújtani nem szabad, de a meglevő adókat is, egyelőre
Dénes maga
J& váBasztójogi javaslat vitája
Ernszt Sándor Apponyi AEbcrt beszédéről — Nyolc órás ülések lesznek —Junius közepén kezdődik a nyári szünet
gróf Apponyi Albert után, szívesen megy Szilágyi Lajos után. (Élénk derültség a Ház minden oldalán.) A törvényjavaslatot nem fogadja el.
A kővetkező szónok Ernszt Sándor. Súlyos kifogásai vannak ugyan a javaslat ellen, de azt általánosságban mégis elfogadja. Lehet, hogy azoknak vau igazv^c, akik azt mondják, hogy ez a javaslat sem fogja nyugvópontra vinni a kérdést.
Ez a legszélsőbbek álláspontja. A törvény szerint a férfilakosság 78 százaléka választói jogosultságot nyer. Hogy tovább menni kell-e, erre vonatkozólag csak nagyon óvatosnak kell lennünk. Külföldi példákkal bizonyítja, hogy a nyugati államok is csak a legnagyobb körültekintéssel mernek c kérdéshez nyúlni. Még Anglia is csak a háború alatt tett nagyobb lépést előre. Washington, aki a legnagyobb állampolgár volt, rendkívül nagy küzdelmeket folytatott az alkotmányért, hogy ne veszítse cl azt a szabadságot otthon, amit a csatatéren kivívott. Az ő példájával mutatja ki, hogy ragaszkodni kell a hagyományokhoz, hiszen a Washington alkotmányát sem tudták még megváltoztatni.
A titkosság kérdésében nem tud-egyetérteni a javaslattal. A maga résiéről a titkosságot akarja biztosítani a nemzetnek. A hosszú esztendők megtanítottak, hogy a választások tisztaságának biztosítására mást ne fogadjanak cl, min! a titkosságot. A másik intézkedés, ami ellen felemeli szavát, az a nyilt szavazás kötelezővé tétele. Szerinte az a kormány, amely ezt törvénybe iktatja, meg fogja később bánni.
Károly elnök.
A napirend első szónoka István hangsúlyozza, hogy i részéről is azt akarja, amit az előtte fölszólalók, hogy az értelmiség kapjon vezctös/.erepet a magyar közéletben. A javaslat ellenséggé degradálja a magyar földmunkásságot, pedig ennek káros következményei lehelnek, mert ez a színmagyar tömeg nem fog belenyugodni a jogfosztásba s minden eszközzel harcolni fog jogaiért.
Azt fejtegeti ezután, hogy az Ítélőképességre való alapilás nagyon labilis. A javaslat a szegényembe-rekre rossz, csak a nagybirtokosoknak és tőkéseknek jó. Választójogot adnak azoknak a tanult embereknek, akik a kártyaszobákban V3gy a tőzsdén töltik napjaikai, de nem adnak jogot a mezőgazdasági cselédeknek.
Beszéde további során Rakovszky Ivín belügyminiszternek 1918-ban, a választójogi bizottságban elmondott beszédét ismerteti, mire a belügyminiszter megjegyzi, hamisan citál.
A választójogi cenzusról szól és kifogásolja, hogy a négy elemit megkövetelik a választói jogosultsághoz. Elegendőnek tartaná az írni olvasni tudást.
Azt kivánja, hogy oszlassák föl a nemzetgyűlést és a Friedrich-félc választói rendelet alapján írják ki a választásokat.
Azt akarja, hogy az intelligencia álljon a földmunkások élére. A ma- ; gyár földmunkásság szívesen megy
A mostani választójog egy kombinált rendszer. A lajstromos szavazásban igen sok előnyt lát s már a mull választásoknál rámutatott arra, hogy a küzdelmek enyhítésére az milyen jó hatással van. Az ő javaslata azt akarta szolgálni, hogy az egyenlőség alapjárt minden párt képviselethez juthasson a parlamentben. A parlament ma nem éli aranykorát, de mégis ehhez kell fordulni, mint kultui forráshoz, mert amink van, azt meg kell tartanunk és konzerválni kell.
Bármily nagy tisztelettel viseltelünk is Apponyi Albert gróf patriarchális alakja iránt, ugy érzi, hogy az ö tegnapi felfogása nem volt az a teljesen helyes felfogás, amire ma szüksége van az országnak. Európa népeinek többsége ma nem parlamenti rendszerben, hanem diktatúrák alatt él. Azt kell látni, hogy a demokratikus nemzetek sincsenek már a legszélsőbb állásponton, az általános, egyenlő, községenként gyakor-landó, férfiakra és nőkre kiterjedő titkos választójog álláspontján. Azt hozzák fel sokan, hogy azok, akik ezt az álláspontot elfoglalják, mentesitik magukat minden forradalomtól. Ausztria és Németország példája megcáfolja ezt a felfogást.
Beszéde végén kijelenti, hogy mint demokratikus ember, a demokráciát feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a nemzet tzélcs rétegei dönthessék el az ország sorsát. Erkölcsi, kulturális és anyagi fejlődésünk jövője és igazsága követeli ezt.
Cserti József: Kifogásolta a négy elemi kikötését. A mostani képviselők is többen volnának az idősebbek közül, akik nem tudnák erről a bizonyítványt beszerezni, mert a feljegyzések elvesztek, vagy régi időbe n nem tartották számon. A javaslatot nem fogadja cl.
Ezuián az elnök napirendi javaslatára a legközelebbi ülést kedden délelőtt 10 órára tűzték ki a választójogi törvényjavaslat általános vitájának folytatásával.
Az ülés délután negyedháromkor ért véget.
Meddigtart még az általános vita?
A választójogi vitában még több kormánypárti képviselő fog felszólalni ugy, hogy ?z általános vitát még két hétre számítják. Az egységespárt egyébként szerdán értekezletet tart, melyen megállapítja a nemzetgyűlés Illéseinek beosztását. Esetleg elhatározzák a 8 órás üléseket.
Zalai KÖZLÖNY
A parlament nyári szünete Alnidssy László az egységespárt ügyvezető alelnöke kijelentette, hogy a költségvetést a pénzügyminiszter beterjeszti, azonban junius előtt már csak az indcmnilást és a felsőházi javaslatot tárgyalja a Ház. Számítás szerint junius közepétől kezdődhet a hosszú nyári szünet.
BELFÖLDI HÍREK
A pécsi egyetem fenntartása érdekében ma ismét a táviratok egész sora érkezett Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszterhez. Táviratot küldött Szombathely, Tolnamegye, So-mogymegye, Győr, Győrmegye, Borsodmegye, Vasmegye és Bács- Bodrogmegye.
A bolgár szobranje alelnökének levele Almássy Lászlóhoz. Almdssy László, az egységespárt ügyvezető alelnöke levelet kapott Vaso/f Boristól, a bolgár szobranje elnökétől, aki hálás köszönetet mondott a magyarok részvételéért és tapasztalt rokonszenvéért. Kifejezte azt a reménységét, hogy a merénylet miatt elmaradt látogatást még ez évben megtehetik a bulgár képviselők Magyarországon.
A Nemzeti Muzeum kupolacsarnokában rendezett kiállítást tegnap délelőtt nyitotta meg a kultuszminiszter megbízásából Pelrl Pál államtitkár. A kiállításon özvegy Jókai Mórné is jelenvolt.
Froreichné válik a férjétől. Sopronból jelentik: Egyedy Artúr gyilkosa, Froreich ellen a felesége válópert adott be. A törvényszél? helyt adott a keresetnek és Froreich-nét 6 hónapi időre elválasztotta férjétől. Ha a próbaidő eltelte után is fenntartja a válási keresetet, véglegesen elválasztják.
A Földtani Testület fennállási nak 75. évfordulója alkalmából ünnepi ülést- tartott, amelyen Póljfy Móric dr. méltatta a testület tudományos munkáját.
A debreceni gyilkosság ügyében folyik a nyomozás. Főként egy egyetemi hallgatóra irányul a gyanú, kit utoljára láttak a szerencsétlen trafikos-leánynál. Révész Olgát tegnap délután eltemették.
Eredményes razzia a Gellérthegyen. Tegnap hajnalban a Gellérthegy barlanglakásaiban tartolt razzián 0 férfit és 1 nőt állítottak elő, kik közül 8 (oloncházba, I letartóztatásba, a nő pedig az erköltsren-dészetre került.
Svéd kir. herceg Budapesten. Bernadotté Oszkár kir. herceg, a svéd;király fivére, feleségével és 2 leányával Budapestre érkezik a Keresztény Ifjúsági Egyesületek gyűlésére.
A Movc tlszfujitása. A Move tegnap tartotta Budapesten tisztújító közgyűlését. Elnök lett Zilahy-Kiss Jenő, alelnökök Vörös István, Thomka Aladár és Kertész Elemér.
Ausztriának Németországhoz való csatlakozását sürgetik. Uráéi lapjelentésck szerint a gráci község-lanacs elfogadta a nagynémetek sürgősségi indítványát, amelyben felszólítják a szövetségi kormányt, hogy a genfi népszövetségi tanács legközelebbi ülése alkalmával tegyen lépéseket Ausztriának a német birodalommal való egyesülése érdekében. Elfogadtak továbbá egy sürgősségi indítványt, amelyben a városi tanácsot megbízzák, kérje meg haladéktalanul a szövetségi kormányt, hogy az utlevél-láttamozás megszüntetéséről szóló tárgyalásokat, amelyek jelenleg szünetelnek, kezdje meg újból a német birodalommal és biztosítsa a kérdés kielégitó megoldását.
KÜLFÖLDI HÍREK
A német államok elnökei Hln-denburgnál. BerlinMI jelentik: Mind a 18 német állam elnöke és miniszterelnöke megjelent ma a birodalmi elnök elölt és nevükben a porosz miniszterelnök intézett beszédet Hindenburg elnökhöz.
A Magyar Párt a román népoktatási törvényjavaslat ellen.
Kolozsvárról jelentik : Az Országos Magyar Párt elnöki tanácsa Ugrón István elnöklete alatt Illést tartott, amelyen foglalkozol! a magánoktatásról szóló törvényjavaslattal. Meg-állapította, ltogy ez n magyar kisebbségre a legnagyobb mértékben sérelmes és elhatározta, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik megakadályozni a javaslat tör* vényeróre emelkedését.
Birák az olasz szabadkőműves páholyban. Rómából jelentik: Az igazságügyi tárca költségvetésének szenátusi vitája során az igazságügyminiszter tegnap beszédet mondott, melyben sajnálkozásának adott kifejezési, hogy bebizonyosodott, hogy a szabadkőműves páholyokban igaz-ságllgyi birák Is vannak. Ez a körülmény annál is inkább sajnálatos, mondotta az igazságügyminiszter, hogy a birák kötelességük súlyos sérelme nélkül nem lehelnek tagjai valamely titkos társaságnak. Reméli,, hogy ezen eltévelyedésüket meg fogják bánni és a páholyokból való kilépésükkel jóvá fogják lenni. Ameny-nyiben cz meg nem történik, a bírákkal szemben megfelelő intézkedést fog foganatosítani.
Lengyel-orosz vasuti egyezmény. Varsói jelentés szerint az oltani külügyminisztériumban a na-iwkban Írták alá a lengyel-orosz
19215 május lA
vasúti egyezményt, mely Oroszországgal a rendes vasuti forgalmai bizio. silja.
A német D-vonat katasztófájá-nak Qgye. Varsóból jelentik: A danzigi lengyel-német döntőbírósági tárgyalások credményeképen megállapították, hogy a lengyel vasut-igazgatóságot semmi vád nem érheti a közelmúltban történt ismeretes vasuti katasztrófa miatt s hogy a német kormány állal a lengyel korridor vasulvonalaira vonatkozólag terjesztett hírek alaptalanok.
Az osztrák főbiztos Varsóban.
Dr. Zimmcrmann főbiztos május 17-én Varsóba érkezik, ahol három napig fog tartózkodni. Az a megbízása, hogy ismerkedjék meg Lengyelország pénzügyi szanálásának eddigi lefolyásával és ideiglenes eredményeivel. Crabszki miniszter-elnök kimerítő emlékiratot fog átnyújtani a főbiztosnak erről a kérdésről.
A chicagói eucharisztikus kongresszus. Az amerikai katolikusok nagyban készülnek arra az eucharisztikus kogresszusra, amelyet IÍI26-ban Chicagóban fognak megtartani. Chicago hárommillió lakost számláló város, amely az egész világnak negyedik helyen álló nagy városa. Csupán katolikus templomainak száma 292, amelyekhez addig még ujabbak épülnek. Az eucharisztikus kongresszus iránt rendkívül nagy az érdeklődés. Körülbelül 500 püspök ideérkezésél várják.
Bécsben tartják a legközelebbi nökongresszust. Washingtonból táviratozzák : A nemzetközi asszony, nagygyűlés elhatározta, hogy legközelebbi ülését, amely az eddigi szokáshoz képest öl év múlva, 1930-ban keríti sorra, Bécsben fogja megtartani.
Egy asszony
tna: Sz. Sulymos Bea (?)
De nem állott meg az autó. Töfé-kelésél tompává nyelte a távolság és az utánuk felszálló por és benzinfüst az asszony bánatának tavából felvonzotta a nehéz köveket. Egyszerre zavaros összevisszaságban zuhogott feléje keserveinek sorozatos fejezete.
Gyűlölte a báróékai, mert urát egy pár hóval előbb felmentették intézői állásától, mivel egy rokonuknak szüksége volt az elhelyezkedésre. Azért kellett nekik megint egy állomással odább uj egzisztenciát keresni. A sorsüldözés agyrémei gyötörték régóta az asszony telkét. A férfi szintén nehéz lusák árán — ám visszaszerezte nyugalmát. Izmos, szívós életfentartási ösztöne reménypa-lánlákat ültetett a szivébe. De az asszony belső élete már rég élveszi. tette rugalmasságát s irtózattal gondolt az uj változásra.
A megszállott terlltelről. békés, kényelmes otthonukból való menekülésük után a rájukszakadt hontalanság gyötrelmét nem akarta megismételni. A vaggonban való didergés, a nyomortanya vándorkomédiás-szeri! életmódja, majil külvárosi barakklakások megalázó, keresztre feszítő nélkülözései s végül lótás-futás,
koldus-rimánkodások egy uj pozíció megszerzése iránt, megtörték ellenálló képességét, f-.s most, a pár éves intézői jó mód és a véglegesnek hitt elhelyezkedés után ismét\'kirángatta alóluk a sors a stabilisnak érzett fundamentumot. A bárói uraság lalKlázotl velük, nem több érdeklődéssel sorsuk iránt, mint hacsak a mecs-csek felrúgott ballonjairól esnék sző.
Az asszony nem akart több tervet csinálni. Hiányzott ehhez lelki készsége. Porig alázva, megrugdosva nem akart ismét azért feltápászkodni, hogy megint a sárba teperje rossz s-irsa.
Jó, kényelmes, nyugodt élete volt e pár év során. Nem emésztette a mindennapi gond s nem uzsorázta ki testi erejét az öítcéluságérl a végletekbe vili erőltetett munkával. — Gondos és alázatos személyzet szolgálta ki; a szép lakását végleges elhelyezkedéssel becézgette, tatarozta, díszítette. Közben ugyan fia betegeskedése és állapotának súlyosbodása sötét fátyollal takarta bc élete derűiét, melyből mind több és totih világosságot nyelt magába.
A puszta ásitő csendje pedig rcn-dithetcllen következetességgel ásta tragikus tervéhez a mélységet.
bokszor eszébe jutott neki kényelmes unotlságábanf hogy még csak •10 éves, erőteljes, gondozott külsejll, csinos asszony, akinek még nem
szabad az öregségbe átaludni magát. Hiu, csaknem cicomás nö volt. Napjában többször öltözködött s a tok-röklten szívesen nézegette arányos vonalit, magas alakját, testének élvezetért esdő formáit és gondosan ápolt, fénylő fekete haját. Sok-sok kárbacrnyedő, önmagába áporodó energiát érzett egész valójában s nem tudóit kinyujlózni, mint kinzó kamarák szükcclláju rabjai!
Mini a kiucniatográf filmsorozata pergett le lelkében egymásután gyermekkorától fogya felidézett élete. Gyorsan Italadl a fejezetekkel s az-ulán leánykoránál megállott egy kis kitérőre. Valahogy máskép-gondolta az egészet. Mire való volt az a sok ábrándozás, az illúziók gyűjtése, az az édes méreg?
Kárhoztatta szüleit, minek is hagyták órát hosszat elálmodozni? S ugy érezte, hogy az Étet, mint egy széptevö hízelgett, ígért neki minden Iwldogságot — kivétclcsségcl -- s egyszerre csak, midőn a legjobban elkápráztatta — szekere rúdját egy lejlőre igazitolta, hibás útra s akkor faképnél hagyla. Mert bizonyára nem cz. a sors lett neki -szánva. Ó a más sorsát éli. Mindent idegenül érzett maga körül és magában s ugy érezte. Ihigy az életével valami rettenetes, bűnös igazságtalanság tévedés — félreértés történt.
A délutáni nap már a lerrasz mögé került s hosszura nyűtt árnyékok között, egy-egy vigaszos, nehezen hucsuzó sugárkéve! lövelt az intézöné rózsaszínű ruhájára. Még a nap is elcsodálkozott a mályvaszínű selyem ruhán, amit az asszony tíz év elölt viselt ujoljára egy forró pesti bálon 1 Azóta nem vette magára. Ez a ruha pedig liikoka! tudott. Most hagy kiabálja szét — nem baj. Nem baj, ha meg is tudják a korvetkapitány kapcsos öleléséi, heves csókjait.
Tíz év elölt történt s a bál után még cgv pár hétig tartottak a tüzes idillek. Hisz az ura már alig házasságuk után más asszonyokhoz futkosott. Ó, bár feloldozva érczlc ma: gát, félve vigyázott minden hasonló lépéstől. De akkor a pesti bálon olyan váratlanul jól mulatott. Szépségét körülrepdesték, mint esti ív-lámpát a konnyüszárnyu pillangók. Hisz tíz évig éli aszkézisben és a pesti bálon felébredt zsibbadtságából és beleszédült mámoros örömmel a korvetkapítány karjába... Ugyan pár hét múlva a kapitány távol tengerekre utazott s néha egy-egy messzi világból jött anzikszkártya jelezte rágondolását, emlékezését — ám lassan cz is elmaradozott s nem maradt más, mint néhány szárított kainéiia és a mályvaszín báli ruha.
(Folyt. kOv.)
1025 május 16._
Léderert szembesítették feleségével
A Tölgyfa-utcai gyilkosság fótár-gyalásának negyedik napja
Budapest, mijut 15 A főtárgyalás negyedik napja iránt óriáíi érdeklődés nyilvánult meg. risőnck l.inder Rc2SŐ gépészt hallgatták ki, aki Kudelka ruhadarabjait és egy orvosi boncolás közben használatos véres gummi-kcsztyüt megtalálta.
Prónay Pál elmondja, hogy Szegeden ismerte meg Léderert, aki kötelességtudó volt ugyan, de a rábízott értékek tekintetében nem mindig megbízható.
Ezzel a tanúvallomások befejeződtek. Majd szembesítették Léderert Dtmjén Árpád kémgyanus fogollyal, kinek cellája szomszédos Lédercrével s t<ílen a fütőrácson keresztül elmondta neki az egész gyilkosságot. Léderer válasza csak annyi: — Lehet, hogy igy volt! Ezután Léderert kezdi vallatni a lárgyalásvezetó a gyilkosságot megelőző, ópiumos pálirkával megkísérelt gyilkossági kísérletre vonatkozólag. Léderer következetesen nem emlékszik, tagad, sir és az asszonyt is menteni igyekszik, hol meg arra hárít mindent. Hiába adja fel az elnök egymásután a kérdéseket a gyilkosság mozzanataira vonatkozólag — Léderer nem tud semmit. Behozzák a lavórt, a véres vödröt, bárdot és késeket, mint bűnjeleket és kirakják Léderer elé. A holttestet — Léderer szerint — az asszony fosztotta ki.
Negyedórás szünet után délben történt a szembesítés. Lédererné az őpiumos históriát kereken tagadja. Az urát, ki lesütött szemmel mondja szemébe ezt a vádat, végig-méregeli. Léderer egy pillanatra sem néz feleségére. Az asszony férje minden állítását tagadja, maid egy ujabb izgalmas szembesítésnél egymást kezdik vádolni a gyürük lehúzásával, a hulla feltrancsirozásával. A szembesítés eredménytelen marad.
Holnap az ügyész és a védő tartják meg beszédeiket s hétfőn valószínűleg ítélethozatalra kerül a sor.
ív* W
ZALAI
Vagyonmentővásár
Fényesnek ígérkezik az aukció
Nagykanizsa, mijus 15
Valaki ma azzal a kérdéssel for-dúlt hozzánk, hogy mi az a vagyonmentővásár? Napok óla írunk róla és egy szóval sem magyaráztuk meg, hogy miben van ennek az akciónak a lényege s mit értsünk aukció alatt ?
Nehogy hasonló tájékozatlanság akadályozzon meg valakit abban, hogy elmulassza a most kínálkozó alkalmat, igyekszünk megmagyarázni a vagyonmentővásár lényegét.
A vagyonmentővásár azt célozza, hogy akinek van valamiféle olyan értéktárgya, melyet nem akar elvesztegetni, de mégis eladni szándékozik, eljuttatja azt a vásárhoz s olt nyilvános árverésre bocsátja. Például egy meisseni vagy Alt-Wien porcellán-esészéért, egy antik-óráért, vagy egy mesterhegedüért stb. az efféle ingótok adás-vételével foglalkozó egyének azoknak csak tényleges értékét adják meg, (jó, ha még eddig mennek) de nem fizetik meg azoknak miltörléneti becsét.
KQzjoNT
A vagyonmentővásáron ellenben műértő és olyan közönség vesz részt, mely gyűjtő s azért ad jó árat valamely tárgyéri, mert tudatában van azok műtörténet! értékének.
A küszöbön lévő vagyonmentővásáron már is igen sok értékes tárgyat látunk, melyek bizonyára gazdát is fognak cserélni. Ma, szombaton egész nap még lehet a 18-án kezdődő kiállításra vagyontárgyakat beszolgáltatni s aki ezúton akarja azokat értékesíteni, siessen velük, hogy le ne késsék.
A képaukcióra is ujabb, nagyszabású festmények érkezek. Venni — árverésen kívül — természetesen már nem tehet. A leltározás folyik s ami tárgy együtt van, nyugodtan várja a legközelebbi napok nagy eseményét: az árverést.
A tárgyak beszolgáltatása még ma délelőtt 10—12 és délután 3-6 óra között elismervény ellenében történik a Kaszinó emeleti nagytermében.
és 119131 földök ÖSSZ8-
ill
Nagykanizsa, május IS
Egy egész csomó fürdőprospektus fekszik asztalomon. Valamennyi a folyó évre szól. Némelyik egész kis kölet vagy album, lelve szebbnél-szebb képekkel; legtöbbje többszínben nyomott fedőlappal finom kréta-papíron nyomva, de még a legegyszerűbb is csinos, izléscs, tetszetős kiállítású füzet.
Igen, a külföldi fürdőknek egyik hatalmas hódító eszközük a fényesen kiállított prospektusok. Egy másik erősségük a figyelem s az előzékenység. Egyik-másik külföldi fürdő odáig megy az előzékenységben, hogy külön magyar nyelvű utmutatókat ad ki. Előliem is fekszik egynéhány ilyen magyar nyelvű ismertetés: Abbáziából, Gleichenbcrgből, .Porlo-rosé-ból, stb.
Amikor a háború előli Millsladtba készültem és érdeklődtem az oltani viszonyok iránt, nemcsak hogy azonnal megküldték a fürdő illusztrált prospektusát, hanem a Kurkommis-sión elnöke még külön lcvél!>en is meghívott s mivel abban az évben Veldenben töltöttem a nyarat, a kö-vetkező évben a saison előtt már bc-kopogtatott hozzám a polgármester-elnök a? & meghívó levelével.
Hol vannik az ilyen előzékenységtől a magyar fürdőhelyek igazgatóságai és fürdőcgyesülctei ?!
Ugy hallom, hogy a Balalon körül még mindig igen nagy a csend s az érdeklődés meglehetősen lanyha ugy a villabérletek, mint a szállodai szobák tekintetében. Az is hírlik, hogy nagy lesz az olcsóság a magyar tenger partjain az idén, meri a fürdők egymással versenyeznek, hogy ménné! több vendéget édesgessenek falaik közé s őket mennél olcsóbban és mennél jobban szolgálák ki.
Vederemo . . .
De tartsunk egy kis szemlét az ellőttünk fefcvő prospektusok felelt.
Vegyük elő elsőnek a nagyhírű Abbáziát. A Quarnero gyöngyének partjain 72 szálloda, penzió és szanatórium áll fenn. Szoba és teljes ellátás 20—45 lírába kerül naponként, melyhez még \'20 százalék adó jön. Vagyis 24 líráért már Abbáziában nyaralhat az ember a Natalia penzióban, de 54 líráért a Quarnero-
ban vagy Quisisariaban is. Magyar koronára átszámítva 72.000, illetőleg 160.000 koronáért.
Portoméban a nyári fősaisonban a penzió árak 35 Uránál kezdődnek, ami napi 105.000 koronának felel meg. A menüből csak a vacsorát e.nlitjük fel: leves, lial vagy más előétel, sült kél körítéssel, tészták vagy fagylalt «• t fogás. Ugyanennyiből áll az ebéd is.
Veldenben a wörthi tó mellett a fősaisonban 11 shilling a napi pen-zióár, ami 110.000 magyar koronával egyenérlékü.
Gleichenbergben szoba és ellátás napi 7—8 shillingen (70—80.000 korona), Ischlben 9—10 shillingen (90-100.000 korona), Cigaleban a dr. Rajnik gyógyintézetben 30 lirán (90.000 K) kezdődik. Az ebéd 5. a vacsora 3 fogásból áll. Ha már most összehasonlítjuk azt a kényelmet, szórakozási alkalmakat és fürdőéletet, melyben az emiitett helyeken részünk van a hazai fürdők vissza-maradotlságával, könnyen érthető, hogy miért indul meg nyáron valóságos népvándorlás a külföldi fürdőkbe s miért maradnak félig üresen a balatoni nyaralótelepek.
Hogy ezen a bajon segítenünk kell, ezt mindnyájan érezzük és tudjuk, csak még nem akadt egy ember, ki meg tudta volna akasztani a nyaralásoknak külföldre irányítását és azokat, kik kifelé törekesznek, ide tudná láncolni a Balatonhoz ...
A katonatemetőért
Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató tanulmánya
Nagykanizsa, május 15
Kelemen Ferenc a Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója ezév április 23-án elmaradt liceális előadását, mely nyomtatásban már megjelent lapunk hasábjain, füzet-alakban is kiadta.
Az Ízlésesen kiállított karton borítólapba füzölt könyvecske „A világháború kulturális és gazdasági következményei" címet viseli és 8000 koronáért megszerezhető.
A vételárat Kelemen Ferenc teljes egészében a Zalai Közlöny katona-sírkő akciójának céljaira engedte át.
Ajánlásul nem akarjuk a könyvecske tartalmát ismertetni, hiszen azt cimc elég világosan kifejezi — sem bírálatot mondani felette, mert hiszen írója sokízben megállta már a nyilvánosság elismerő kritikáját. Ajánlásul csak néhány sort idézünk a kis munkából, az „Örök Béke" hirdetőjéből:
„... Az egész világnak, minden emberi energiának egyetlen izzó, forró vággyá kell összeolvadnia; minden akaratnak, minden tehetségnek össze kell fognia, hogy mennél magasabban lobogjon a legszebb emberi ideál: a Béke lobogója".
„ ... Csak egy nemzet függetlenségéért, csak egy ország szabadságáért szabad a fegyverek után nyúlni."
Ezl a kis tanulmányt annyival is inkább ajánljuk minden kultur-em-beri Ítélőképességű és hazafias érzéstől áthatott olvasónknak, mert hiszen megvásárlásával nemcsak arra valóban érdemes szellemi termék terjesztését mozdítják elő, hanem annak minimális árával hősi sírkő-akciónk anyagi eredményéi is elősegítik.
A tanulmány rendkívül izléscs kiállításban iSÖOO korona lefizetése ellenében kapható a szerzőnél és lapunk kiadóhivatalában.
napi mnm
NAPIREND
Május 16, szombat
Római katolikus: N. Sz. J. Protestáns: Móres. Izraelita: IJar l ó 71. S. U.5
Nap kel reggel I óra 22 petekor, nyűg-szik délután 7 óta 31 perekor.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint meleg Idó várható. zivataros esővel.
KI Tagore, a ti\'.ndu l»kir elóadása a Polgári Egylet tiitgytcrnu\'bcn este léi 9 órakor.
KULTÜRESTÉLVEK ÉS MULATSÁGUK
MAJus 21: A Zrínyi MikliW Irodalmi és Művészeti Kór Ziinyi ünnepélye.
MAJus 23: A kegmioidi n -^irmd/iuiil s/inielúadAsa a/, intézd t"tiiatermclicn este fél 9 órakor.
Május 24: A kegycsrendi icalKtmnázíuin színielőadást a/, intézet tornatermében este léi 9 órakor.
MAjuw 30: A Transrianubia Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Junlus 1: Az Iparosdalárdn sétatéri ntu* laUága.
A Transdanubla Sport Egy<sft|ft műkedvelői előadása.
Junlus 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballctt-cICaii.isa a Polgári Egyletben.
Junlus 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballelt-elóadása a Polgári Egyletben.
ETHIKAI
bizottság létesítését ígéri a miniszterelnök a nemzetgyűlésnek meglevő bizottságai mellé. A parlamenti almanach szerint 24 különböző bizottsága máris van a mi képviselőházunknak. Valamennyi száraz cím alatt működő szakbizottság. A sok közül csak egy, .a drágaság ügyében kiküldött külön bizottság\' ötlik szemünkbe kissé humoros elnevezésével s az ujabban létesített\\ n takarékossági bizottság- kezd a* irodalmakra okot szolgáltatni. A legújabb harmadik, összesen 20-ik, kissé bizarr elnevezésű bízott iág lesz az .Ethikai bizottság\\
Nem tudom; foglalkozott-e valaha Bethlen gróf miniszterelnök elliikával olyan behatóan, amennyire ez szükséges egy bizottság felállításának létesítéséhez. Tudják-e a tisztelt képviselő urak, hogy mi az az elhika s ha már definiálni esetleg nem is tudják, van-e valami kész tervük arra, hogy hogyan lehet az emberek cselekedeteit az erkölcsi elvek szerint irányítani s általában hogyan fogják a legszigorúbban megállapított ezen erkölcsi elveket, merítsék bár azokat akár a vallási erkölcstanból, akár pedig az emberi szellem elmélkedéseiből megteremtett normákból, a való életben keresztülvinni, érvényesíteni ?
Ethíka . .. erkölcs ... letünedező hatalmak, a megbomlott társadalmi rendben és a megváltozott felfogásokban töredezetten meg>megnyilvánuló visszfénye egy li dalmas erőforrásnak. Csakhogy ethikai bizottságokkal még sehol a világon sem tudtak erkölcsi felfogást teremteni. Ahhoz, hogy erkölcsös társadalmi felfogás és világnézet uralja a lelkeket, nem ethikai bizottságra, hanem mindazoknak példájára van szükség, kiktől elsősorban várjuk az igazsá-r got, a becsületességet, az őszinteséget, a testvéri szeretetet, a mások nyomorúsága iránti megértő együttérzést s az erkölcsnek számos egyéb megnyilvánulását.
ZALA! KÖZLÖNY
1925 mjjus^fi — Adófizetés Zalában. Zala.
—■ Oklevél kihirdetés. A megyegyűlésen kihirdették Szerényt István nagykanizsai, Laczkó József zala-apátii, Ivánfy Ede köveskáli Benűy Ernő bánokszentgyörgyi állatorvosok okleveleit.
— Bérkocsisok és bérautók harca. A nagykanizsai bérkocsisok az 1024 májusban megállapított bér-kocsi-viteldijak újból való megállapítását, röviden: tarifaemelést kérnek a várostól. A felemelt tarifa szerint egy vasúti fuvar (2 személyig) 25.000, minden további személy 10.000 korona lenne. Kérik egyben, hogy az eddigi 18 bérkocsi-létszámnak 20-ra való felemelését engedélyezzék; a meglévő bérautók engedélyét egy kivételével vonják be és uj engedélyt csak a 20 közlil be nem töltölt 4-4 bérkocsi-engedély alapján adjanak; ekkor is azonban elsőbbségben részesítsék a bérkocsi-tulajdonosokat, kiknek iparát létalapjaiban rendíti meg a bérautóvállalkozások elszaporodása. A városi tanács a súlyos helyzetbe jutott bérkocsi tulajdonosok kérését a lehető legméltányosabban fogja elintézni.
— A Viktuálla csalója Amerikába készül. Megírtuk, hogy a Viktuália nagykanizsai fiókja kárára Pintér Ferenc rábahidvégi paprika-kereskedő egy nem létező vagon gabona hamis fuvarlevéllel való leszállításával 45 millió koronás csalást követett el A legerélyesebb nyomozás indult meg a megszökött csaló után, czidcig azonban eredménytelenül. Mint most értesülünk, ismerőseinek levélben bejelentette abbeli szándékát, hogy Amerikába indul.
— Orvoslakás épöl Kiskomá-romban. A törvényhatósági bizottság közgyűlése jóváhagyta a kisko-máromi körorvosi kör községeinek kölcsön segítségével körorvosi lakás építésére vonatkozó határozatát s igy az építkezés rövid időn belül megindul. — Karmacs község körjegyzői lak építésére vonatkozó határozatát a megyegyülés megsemmisítette.
— Razzia az. állatvásártéren. A közrendészeti hatósági közegek megkezdték a nagykanizsai heti ál-latvásártéren annak ellenőrzését, hogy az ott üzleteket lebonyolító kereskedőknek vannak-e szabályszerű iparigazolványaik. A legutóbbi vásár alkalmával 4 iparengedély nélkül működő marhakercskedót találtak, kik ellen megindult az ipar-kihágási eljárás.
— Alapszabály-jóváhagyás. Az alispán jóváhagyta az 1924. november I -én alakult Nagykanizsai Tiszti Vadászcgyesület alapszabályait.
= Transdanubia Egyesült üóz malmok R. T. müjéggyára megnyílt és mújég minden mennyiségben 700 koronáért kilogrammonként kapható.
— Festőművészek nyaraltatása.
Kaptuk a következő levelet.- A magyar festőművészet iránti nagy von zódásom adja kezembe a tollat, hogy kérő szavammal a vármegye földbirtokosaihoz és jómódú családjaihoz forduljak. Hazai festőmflvésze-lünk válságos napokat él; a művészi képeknek nincs piaca. Pedig az uri családi otthont meleggé, barátságossá az igazi művészettel megfestett képek teszik. De kinek vannak ma fölös milliói képekre? E kettős cél adta jelen felhívásomhoz azon gondolatot, hogy felkérjem az uri családokat, hogy ki fogadna el egy-egy jeles művészt vagy művésznőt 3—ö heti nyaralásra? Az uri háztartásban egy vendég nem tesz számol, a művészek kivétel nélkül, szerény, igénytelen és kedves emberek, kik derűt hoznak a családba. Azonkívül hálásak is a lekötelező vendéglátásért. A tájképfestő a család kedves tájit örökíti meg, az arcképfestő a család valamelyik tagját. A figurális festő művészetének egy kedves alkotásával kedveskednék. Igy minden család viszonzásul a köszöneten és hálán felül milliós értékhez jut az otthagyott emlék-képpel. Szeretném a művészek nya-raltatását országossá tenni, azonban egyenlőre csak pár dunántuli megye uraihoz és úrnőihez intézem felhívásomat. Már az a gondolat is felemelő, hogy az any.igi jókban nem bővelkedő fővárosi vérbeli művészeknek alkalmat adunk a falusi vagy kisvárosi életre és ott művészetüknek gond\'alan fejlesztésére. Akik megszívlelik a hazai művészet fellendítését célzó kérő szavamat, keressenek fel megtisztelő soraikkal és jelentsék be nálam, melyik hóra, milyen hosszú időre, mily irányú művészt, vagy művésznőt óhajtanak vendégül látni, hogy a megfelelő művésszel vagy művésznővel a családot megismertethessem, önmagának s a művésznek egyaránt örömet szerez, ki baráti kezét nyújtja c felhívásomhoz. Sümeg Zalamcgye, 1925 május hó. Hazafias üdvözlettel Darnay Kálmán, kir. tanácsos, az áll. Darnay-muzeum igazgatója.
El Tagora hindu fakír titokr zatos és megfejthetetlen mutatványai iránt hihetetlen érdeklődés nyilvánul meg városszerte. Szenzációs bemutatkozása ma este l/*9 órakor lesz a Polgári Egylet nagytermében, a jegyeket Szerb árusitja 20, 30 és 40.000 koronás árban. Alló- és karzatjegy 10.000 korona. További előadásai vasárnap este V»7 és 9 órakor. melyekre a jegyek szintén már kaphatók.
Ma, szombaton este
a Vlda-féle vendéglőben
- Reggel hét órai vásárkezdés. Zalavármegye törvényhatósági bizottságának februári közgyűlése a vármegyei vásár-rendtartási szabályrendeletei olyképen módosította, hogy a vásárok az április 1-tól október t-ig terjedőidóben reggel 7 órakor, a közbeeső időben pedig reggel 8 órakor kezdődjenek. A belügyminiszter most ezt a módosítást jóváhagyta. Ez a módosítás a Nagykanizsa város piaci és vásári rendtartási szabályrendeletében megállapított határidőket nem érinti.
— Meghívás. iUnokszenlgyörgv és Vidéke Keresztény Fogyasztási Szövetkezet XXIV. évi rendes kő/gyűlését /. M máju\\ 2J-tn, ítéli 12 falikor a plébánián tartja meg. melyre az Uztctrészbirtokosokat tisztelettel meghívja az igazgatósig. Tárgyak: I. Az igazgatóságnak a mutt üilclévrc s a szövetkezet állására vonatkozó jelentése. 2 A fcHigyelő-biz.ottsdg jelentésével a záró-számadások bemutatása, a vagyonmérleg végleges megállapítása. a mutatkozó nyereség felosztási és a számadók felmentése. 3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölje. 4. A felügyelő-bizottságnak 1 póttaggal egy évre terjedő megválasztása. Esetleges indítványok. Afi\'rtef! számla lír24. december 31-én Vagyon: l\'énztár 2356.W. Lapóvadék 30. Sajtórészvény 200, Atu 5/iKUW. Iladikólcsön 2000, összesen: 8.172.312 K. Teher: Üzletrész 2040. Tarta-lékaUp 7.225.W8, Nyereség <>44.714, összesen 8,172312 K.
— SzódásDvcgek ellenőrzése.
A nagykanizsai közönség körében tóbb izben panasz merült fel amiatt, hogy a szódásüvegckről nem lehetett megállapítani, kinek a gyárából kciült ki a töltés s igy előforduló panaszok eselén nem tudták megállapítani, kit kell felelősségre vonni. A kö/rendészeti alkalmazottak ezért végigjárták az öt helybeli szikvízgyártó céget és a helyszíni vizsgálat crcdménycképen feljelentést tettek azok ellen, akik elmulasztották a szikvizes-üvegeken cégjelzéseiket alkalmazni. Az eljárás megindult.
— Botrányos részegség. A rendőrkapitányság kihágási osztályán Gergőt Sándor cipész-segédet botrányos részegségért 200.000 korona pénzbirsággal büntették meg.
— Jégeső. A napokban Lciti vidékén a jégcső jelentős károkat okozott.
— Elvesztett egy szegény többgyermekes hadiözvegy egy pénztárcát 100.000 koronával a csütörtök délelőtti temetésen. A tárcában fontos iratok is voltak. A megtaláló szíveskedjék eljuttatni a szerkesztőséghez.
— Halálos szerencsétlenség. Ncubauer Józsefné, az Alsólendvai Takarékpénztár főkönyvelőjének felesége az égő gyorsforralóra denaturált szeszt öntött; felrobbant kezében az üveg s ruháját lángbaboritotla. Rajta kivül senki nem lévén odahaza. mire a közelből segítségére siettek, olyan súlyos égési sebeket szenvedett, hogy rövid szenvedés után a helyszínen meghalt.
— Országosvásár. Sümegen május hó 18-án országosvásár lesz szarvasmarha felhajtással.
Kertmegnyitás.
vármegyében április hónapban fény. űzési adó cimén 79 millió, általános forgalmi adóból 995 és fél millió bélyeg- és jogillelékból 933 millió korona folyt be.
— Sok az ürge Zalában. Vár-megyénk egyes részein, különöské-pen a balatonfürcdi járásban tömegesen jelentkeztek az ürgék. A vár. megyei gazdasági felügyelőség el-rendelte irtásukat.
Mindennemű kosáráru, ut|. kosár, utibőrönd, nyugágy, gyer. mekkocsl legolcsóbban Szerbnél Cscngcri utca.
Iskolai találkozó. A szóm-bathelyi felső kereskedelmi iskola 1905. junius havában érettségizett hallgatói 1925. május 31-én (Pünkösd-vasárnap) délelőtt 9 órai kezdettel Szombathelyen a Sabáriában 20 éves találkozót tartanak, melyre a volt növendékeket és tanárokat meghívjuk. Részvétel Hergovits Imre főjegyző Torony (Vasmcgyc) iskola-társunknak jelentendő.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányi Gyulánál.
- Ml érdekli a hölgyeket? .Takard és diszed legyen a ruha, dc soha rif legyen akadályozód es tagjaid elnyomója." HvekóU ez az elv uralkodik a divatban » viSó-szinülcg még egy ideig meg leszünk kímélve a szoros és szük ruháktól. ,A legújabb ilii-al* — melyei Mdlydsy Gusztáv ts Siánló Ferenc szerkesztenek — ez a {Marul kiállilvlt pompás divatlap, egy csapta) meghódította a hólgyku/önségel. inert nádig a legújabb divatot közli a legsztit kivitelben. A nyári divat kül- é> IxltiW. összes kreációit hozza ez a diszes u/sáfl, Leányka- és gyermekruhák, kézimunkák mintái tarkítják a vaskos alburnszcrU lap-t. Minden számhoz szabásminta van nxllé-kelve ingyen. Szépirodalmi rovatát t kí-jobb magyar írók iriák, konyharnvatábia kipróbált ételrecepteket közöl, lilúfizetési ára Vi évre 36.UÜU korona, egyes száre ára 12.000 kor. Mutatványszámot di|la!anu! küld Sefienk Ferenc, Budapest. VI.. Sen-mclweíss-utca 15. szirn.
= Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona-éttermében.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
«= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Kerékpárak, alkatrészek, kerékpár külső-és belsőgummik. motor-kerékpárak olcsón kaphatók Szabó fegyverüzlet Nagykanizsa.
= Fölényesen győz minden versenyl>cn /\'Hipp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán utca 6) olcsó és jóminőségü áruival. Mutatóba néhány ár: Selyem mellények 195 ezer, selyem jambó sapkák 17 ezer. flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
Katonai és egyeiuuházatl cikkekben a már Ismert legolcsóbb bevásárlás fwris. egyedüli szaküzlet
Brunc»\'c«Jóx«ofSugir-ut53.Tel.W vwwwiAwywwvwwvv^1^
Az ércpénzck és nemesfémek
beváltási árfolyamai Eio.l mkMoni* 6200-6300, kílkocoai\' 12-400 ifGlX). lofluloi 16.500- 17.000. «• lomnál 32.000 32 500, •■iiuuny 49.000-49.500. áítny hulikoioní, 315.000 316 W0.
ri«un» jio.ooo-no.ooo.
\\an szerenraím .1 nagyérdemű közönség szives tudomására adni, Hogy teljesen átalakított kerthclyiscfjcmct folyó hó 17-én, .asárnap cigányzenével ünnepélyesen megnyitom, melyre a n. é. közönség szives pártfogását kéri WOLLÁK JENŐ vendéglős.
16 ötclokrSt é. i,„lókról gondo.kod.a van. __
i íriüS mAjus ll>._
SPORTÉLET
KTSE—Zrinyi TE
Már tegnapi számunkban közöltük, hogy a Zrinyi TE vasátnap délután KI s órai kezdettel a Kaposvári Turul SE-el bajnoki mérkőzést játjuk a József főherceguli sporttelepen. Ezen mérkőzésnek különös jelentóséget az a körülmény ád, hogy a Turul, mint értesültünk, megóvta a mAV elleni eldöntetlen mérkőzését azzal az indokolással, hogy ez egy igazolatlan játékosát szerepeltette ellene. Ha a kerület az óvásnak helyt ád, a Turul is belép a bajnokaspiránsok közé s igy mi sem természetesebb, minthogy vasárnap minden körülmények között győzni akar. A Zrinyi TE-nck tehát minden tudását latba kell vetnie, hogy ezt a mérkőzést megnyerhesse. Mult vasár-nap mutatott formája, de főképen nagy állóképessége, mindenesetre reményt nyújtók s ha hozzá számítjuk még a honi pálya előnyeit is, a Zrínyinek vasárnap délután győznie keli. _
A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola sportköre
lulyó évi május 21-én, délulán 4 órai kezdettel, a Zrinyi sportpályán, sportűonepet és dlsztornűt rendez. Belépő jegy: Páholy 20.000 K, ülőhely 10.000 K, diákjegy 5.000 K. A sportkör vezetősége.
A Balatoni Yaeht Club a már meglevő siófoki és lellei klubiláza mellett jutius 1-én adja át rendeltetésének az almádit alosztály uj palotáját, amely sportszerű berendelésével és iakályosságával a Balaton híveinek minden igényét ki fogja elégíteni.
Irodalom és művészet
Színházi Élet Minden leány pályázhat a Pünkösdi királynő címre és rangra.^ ha beküldi fényképéi a Színházi Eleihez, melynek uj száma részletesen közli a szenzációs pályázat minden feltételeit. A hét eseményeiről kiváló cikkek és színes, érdekes riportok számolnak be. Kálmán Jeiió illusztrált novellája, Szenes Ma Csudaszép Magda regényének folytatása, Pásztor Árpád nagyszerű darabjának a Magneticnck teljes stövege, mint darabmelléklet. Két vicclap. Nagy éí érdekes vidék, sport, autó, zene, divat, képzőművészet, Iparművészet, nyaralási rovat. A tartalmas mozirovatban pedig Váró Andor regényének folytatása képezi a Színházi Elet főbb tartalmát. Egy "ám ára 8000 korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet körűt 29.
Zürichi zárlat
,,!*\'\'!" 2700—, London 550850. Newvoil. J16», Billiitl 2615\'—, M«ll«nd 2116\'—, HMIinü 20760, Bellin 123\' -, Wltn 7280, SolU 377 50, fw« 1530-—, Biii)«p«Jl 72-60, 9955, Bukateil 215 —, Bílírtd 840—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
l.,up »■ t.gcip
..............9980|9970 997019985
™™>............\'...5875 5900 5897 5880
™í« ............ 475V1 <7775 «77SO|<75J/«
ZALAI KÖZLÖNY
közgazdaság
Magyar ftirdőfejlesztés A házhaszonrészesedés a Balatonnál
Nagykanizsa, íprllls 15 Lapunknak egyik legutóbbi számában már megemlékeztünk a magyar fürdők olcsóbbátétete és fejlesztése érdekében a pénzügyminiszternek most megjelent 50.005—D25. stámu rendeletéről, mely mentesíti a kincstári házhaszonrészesedés alól az engedélyezett gyógyfürdőkben és a Dalaion mentén fekvő fürdőhelyeken a fürdővendégek elhelyezésére szolgáló épületeket és épületrészeket, de csakis abban az esetben, ha az adóévben beszedett bér aranykorona értéke az 1913. évben beszedett bér összegét nem haladja meg.
A rendelet részleteire nézve most a következő adatokat közölhetjük.
A folyó évre kivetett kincstári ház-liaszonrészcsedési összegeket a Kö-
Nem lehet törölni semmit azoknak az épületeknek házhaszonrészesedé-séböl, .melyek egész évre egyfolytában vannak hérbe adva, vagy amelyeket a tulajdonos egész éven át használ. Ha azonban a tulajdonos lakásának egy részét 192-1. nyarán bérbe adta, az ennek megfelelő házhaszonrészesedés-hányad törlendő.
Aki 1925-ben az 1913. évi bérnél magasabb aranykorona értékű bérért adja ki helyiségeit, köteles a kivételt házhaszonrészesedés) az előirt határidőben figyelmeztetés nélkül befizetni, habár az a jelen rendelet alapján sommásan töröltetett is. Az ilyen természetű esetekre nézve ugyanis a törlés nem végleges.
Az olyan épületeknél, melyek 1913-ban nem voltak bérbeadva, az 1913. évnek megfelelő béil arányosítással állapítják meg.
Az 1925. évi nyári szezonban a be- és kijelentő-lapokat minden egyes fürdővendégről pontosan bc kell adni.
EL TAGORA
hindu fakirt
egyszer az életben
láthatja.
vetkező irányelvek mellett fogják (Őrölni.
1. Az engedélyezett gyógyfürdő-helyeken lévő és egész éven át nyitva tartolt szállodák, penziók, valamint a fürdővendégeknek bérbeadóit egyéb épületek és helyiségek után kivetett házhaszonrészesedést.
2. A Balaton mentén fekvő fürdőhelyeken lévő és csupán a nyári időszak alatt üzemben tartott szállodák és penziók után kivetett házhaszon részesedést.
3. A Balaton mentén fekvő fürdőhelyeken lévő idény (szezon) lakások után az 1924. évi nyári időszak alatt a fürdövendégektöl tényleg beszedett bérek alapján, vagy a tulajdonos által csupán a nyári időszak alatt használt idénylakások haszon-értéke alapján kivetett házhaszonré-szcsedését.
4. A Balaton mentén fekvő és nem engedélyezett gyógyfürdőhelyeken lévő, egész éven át üzemben tartott szállodák és penziók után kivetett házhaszonrészesedésnek csupán az a része törölhető, mely a nyári időszak alatt beszedett bérekre aránylag esik.
Bank-kamatláb leszállítása. A bankok leszállították a kamatlábat és azonnal felmondható betétek után 7, az egy hónapq felmondhatók ulán 10, a három hónapra lekötött betétek után 12 százalékos évi kamatot adnak.
TÓZSDE
Irányzat nyitáskor tartott volt, a tőzsdeidö későbbi folyamán azonban tekintettel arra, hogy a piac sehonnan sem kapott ösztönzési, az irányzat ellanyhult. A kuliszban 2—3"u áresés mutatkozott, Rima még erő-sebb mértékben visszaesett. Georgia l 1 u-al javította árfolyamát. A nyomdapiacon Athenacum árnyeresége legnagyobbrészt veszendőbe ment s a tegnapihoz viszonyítva 5\'t-kal olcsóbbodott. Franki 7\'.-kai lett olcsóbb. Vaspiacon gyengébben tendált a Danubius, mely 3 -ot vesztett árfolyamából. Szászvári 2, Kohó több mint 3, Kőszén pedig I\' .j-kal alacsonyabban került forgalomba.
Utótőzsde
Irányzat gyengén tartóit. Prolon-gáció minimális. Magyar Hitel 369 (370), Georgia 270(271), Nova 178 (174-5), Danubius 2155 (2165), Cukor 2020 (2030), Salgó 494 (496), Kőszén 3060 (3070).
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Devliák
Aotol lufll M4UOO-347CCO A«it.[fl.» TS\'iVISflI
Cteh koiona Xfll-Jlll Bdciia IIM-IISi
Oiiii iw. its; 8<rUa IUSO-IOSI
Dollii Km-TIJJO BuUttil cat JU
TuntU fi. jr.ii-Jiu OiCllt.l 3IIUMU
KolUcil lit. VS2J5 3(S1I y.0F«nhlf 1 IJJ7J IJiW
Ul UI;D KriidUaU K«00-i3CM
La»a K9.&I7 LOB4U« Jt4XOJ<i-0»
U«« 2109 «n»tw M1Í-2W7
Hüka ■ ItlO 1M<« N«*yOfk 70930-7100
Otílc.KbllL was-iuj«s PitU i7?:. 37U
nia k»r. I3i:0 13)10 P<lz< 3111-1123
I>i]d Intik ItSSS 1310) Slötu (14-SII
■alga Inak 3SIC-MI2 SleckVoln l\'Wlílll
Xontt ko«. IIKO llü* Wl«a »« IC044
«»í< kor. 11744 ll\'tii Zfcfch 11734 I3»»
Terménytőzsde
Dacára annak, hogy az nincrlk.il piac szilárd volt, Irányzat csak Jól tartott volt. Huza 2500 koronával emelkedett.
Buza ilszav. 76 kg-os 602.500- 5C6.000, 7« kg-os 512 500 - 515 000. egyéb vld, 76 kg oi 500.00" 602 500,78kg-osolOOOO 512.500 rozs 437.500 -442.500. uj tengeri 267 500— 272 500, takarmány érpa 320.000 330.000 köles 2öQ.\\)OC -270.000. korpa 227 500-230.000, zab 420.000 435 000.
Serlésvásár
PelhafUs 1372, melyből eladatlanul vissza-maradt bOO drb. ElK5rendu20.C00-20.5CO szedett 1S500-19.000. szedett közép 18 000 —18503, kónnvU 15.000—17.C00. elsőrendű öreg 18500 —I9.0X), másodrendű 18.000-I8 5-.0. angol sütdó 19.000-23.000. szalonni nagyban 23.O00 - 23.500. zsír 2ti 000. -27 0)0 lehúzott hus 22.000 -2I.COO, szalonnát félsertés 22.000 - 21000. Irányzat kellemes.
Szerkesztői üzenetek
D. L. Azt lilsszak, egy pillanatig sem gondolt komolyan arra, mikor levelet hozzánk küldte, hogy azt lapunkban le Is kozoljiík. Köszönjük. Hogy ml .jó lelkünkre* appellál. de sorsínak „Jobtwafoidulása" érdekében — sajnos — nem tchctllnk semmit sem.
B. K. Még nem került rá a sor. Némi kis türelmet kcrunk. Kisérje figyelemmel ezl a rovatot. Válaszunkat majd megtalálja benne.
Nem közölhetők: Költőnek lenniI (vers); Tivornyás táncok éijelén (vers); Újra egy halóit (vers); A főnyeremény; Stcrnlcld, a versrajzoló; lÍJiman, a szerencsesek; A bánat fia (vers); Aranykorona; Nő (vers); Stáció (vers), H.v\'.udnám (versi; A szívről íversfc A sebforradis; Megszállás alalt (vers); Melyik? (vers); Killlöidi hullámok a belvárosból.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-kercskodcs KT. Nagykaal***
%s«óhiri2jidéssk
A. apráhlrKCti d<|« 10 uAig Sín, A <lm,.4 • elodrn v«il«K*t/*> bvtnt^l <116 uo k<( „oiuk in.nlt. Ul-lt. Minden lorjbbl ;<, <JI<i Uv K A hltdíU.l
»>0«« Hl«tí044 l t lor^tlmi .Jó boiUiiJmllUtltt
Naponta friss fagylalt, jegeakávó,
reggeli- és ozsonnakavé kaplutó Mskovlézky cukrászdában. 13115
Eladó vcrnlégl-szníndkézből teljes berendezéssel Ország ú. 23. Simon József. 1312
Halvány-rózonszinO grcnadlnrüha kozéplcrmeire vaK>, alig hasznait oladó. Clm a kiadóban.
Egy hold lucornáa ^jgész évi termése eladó, Józset főherceg-nt 85 a. 1173
Elkfiltözéa miatt szalonbutor, konyha-szekrény, márvány mosdó IU körrel, kézimunka lÜggönyOk, ágylcrlló és próba-baba siiigósen eladok Cengery ut 3o. 1171
Felatfréazkénzitő tanonc (elvetetik Oycrgyáknál, Kozgonyl-utca 2. Stoppológép d»dó. ___I47tí
Leány kalapok tnlnden. színben, díszítve 85 czop, hölgy kalapok minden színben, díszítve 135 ezor, fehér nói panama, csoda szépek 195 ozer, florentlnek minden nagyságban. Fehér angol kalapok csak nálunk kaphatók 135 ezer. Klcln József és Testvére. 1461
Eladó egy nagy kerlcs ház azonnal bc-költözhető lakással, Vörösmarlhl utca 9. 1323
Jól számoló kiaa&«zony némi Irodai gyakorlattal azonnali belépésié kerestetik. Fizetés m-800.000 korona. írásbeli ajánlatok .Dohány" jeligére a kiadóba kéretnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 május \\fj
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután I órai záróárfolyamai a következők:
asuix-m>i)r-rt.iil MjjJ ttak
JW./lo> Lciiluili. 01 M kiút ÜtlU. KII. Bteki.rtla
raidtiiuib.
Koir. ni. |. b, lai.i:.. M.-C».h Ipüb Poii[.l<>l Km. Hlltl m>:T»-N\'U<I Köip. Jttiiíoic Vlio.1 btek
Kenu. b U Kvirt. 8. \'■*>
HlxtOlüvk «• Takurckok ■•It. If>. J1
l.lpfit.l.oil J
ráv I>O.I «
K "\'Mi i ll T«k IC AUl.ftk. 114
m\'>iui 1/5
H.xti <:«4 • 41\'
CI.3 H. Sut- V
Hit
lik.
BUfectabil Bu i.peiil
KhAnauloai
Vi»lí..» ftx&kutnlia. Tc. Uiaubli
Hkayák
Staxlt
B«..:»ínl II
S>.utll>. Ca».9l SXI.ITÍII
Ko»4 2
K&b Oiil D/.xbt I
Mjjenit M.ÍT <i|>b Ali. Kiina ( Síubi\'.oajl l SJV.4 <
UiUíbjI t(
Alh.u.iuo PÓTlro.1 aj. Prtaklla 014\'DI P.U.i
Mnl
8l.pV.orua U|ü{«itia
VajtulUtk Siödl VI*.
Kóbuif
Oiid. 04pfy. i
0.81 0.0 2\' Otoi vm. i
Holhí/i I
KttM
Palpar. B«y«i. ti
Tra.l 1*0
CakorgjArak
IM\'ciUof 410
Cwkcrlpu JWO
OecrijU
M.xíb. cüXui 112 Swa^tr -
2:<le.!ntr«k Cx\'aati —
Sitiim -
Piif\' ki 20
T«k.|l ím Jt\'fc
HtUtrttk. 15
0.x. VllUat/t« EXt Ind 11X4
Juli Ilid CS
Ali lU 9
Actr KCO
PböSot 12
7036 1925.
Tárgy: A nemzetgyOlésl képviselő választók névjegyzékének 1926. évre szóló kiigazítása.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a nemzetgyűlési képviselő választók ideiglenes névjegyzéke május hó 16-tól június lió 14-ig a városi adóhivatalban Polai József kat. nyilvántartónál közszemlére lesz kitéve, továbbá, hogy a névjegyzék ellen felszólalásnak és a felszólalás ellen észrevételnek van helye. A felszólalások május hó 30-ig bezárólag nyújthatók be.
A közszemlére kitétel naponként reggel 8 órától déli 12 óráig történik.
Ezen idő alatt a névjegyzéket, továbbá a kihagyottak névjegyzékét mindenki megtekintheti és köznapokon délután 2. órától 6 óráig lemásolhatja.
Az ideiglenes névjegyzék ellen saját személyét illetőleg mindenki felszólalhat.
Ezenkívül annak, aki az ideiglenes névjegyzékben fel van véve, jogában áll abban a választókerületben, amelynek választójaként felvétetett. a névjegyzékbe történt bármely felvétel vagy kihagyás miatt felszólalni.
A felszólamlások az emiitett napig bezárólag a városi adóhivatalban nyújthatók be.
A felszólaló köteles felszólalását indokolni és mellékelni, illetőleg bemutatni azokat az okirati bizonyítékokat, amelyeknek megszerzése az egyeseknek módjában állhat; azokra a bizonyítékokra pedig, amelyeknek megszerzése nem áll módjában, akként felszólalásában utalni, hogy azok feltalálhatók, vagy beszerezhetők legyenek.
Annak, aki fel 3kar szólalni, minden hatóság, közhivatal, közhivatalnok, lelkész, nyilvános jellegű intézmény, egyesület, alapítvány és nyilvános számadásra\'kötelezett vállalat köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani mindazokat az adatokat, amelyek a felszólalásban felhozottak bizonyítására szükségesek.
A felszólalás olyan változásra is alapítható, amely az összeírás óta állott elő. A felszólalásban uj bizonyíték is felhozható. A felszólalást a központi választmányhoz kell intézni.
l ZRINYI NYOMDAIPAR 8
j ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T. í
@ NAGYKANIZSA, FÖUT 5. |
fi — Telefonszámok: 78. és 117. — ft
@
g Készít mindennemű nyomdai munkákat legszebb @ és Ízléses kivitelben — a legszolidabb árakon
Ll-v I 1\'. lik Mit
MtKy.( .Ml B.t<. ttm
Mdw
V.íiI^U
Uiajok
Oitjlptr «J
M.io.1 j.U (0
Sír «. t»»l .
í\'tIjmI x ff
ruily t*r
Ktij p-J c. Cr UJ
XtíltTlcb Coca. -
SJtitlrjtSt 4í4
OxhvinJt 221
SiáUodlh
Roj.ltxAIIA 1*0
S;ti».il:.« 40
Cilii s»so
lljtUitaaL >11
UUc \' 7
JwU
TtxUl
Oo.\'.\'í ir(u
P.ouileil Sí.l.t-Mll
ÍC™
Hang. ttftulcy.
s u 1 ; j
Dtilo
K.ltll Mvitajl
Tértk
Ultiruls
T.Wtoa
6tl.iia.l4
Birdt
BJol
Bi.HCI
OyC.I M(
OmvU rilaa
Pxplilpti •
K.iijTj.lp.1
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24776-925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" cimü politikai napilapra
r-^ VÍT? t • v - 7 c.-v c ^ ^ is cg; vsx i^ VD c^ v^ csvvgö c^ va qv vg>í>
A felszólalónak, amennyiben kívánja, a felszólalás átvételéről elismervényt kell adni. \'
A felszólalások benyújtásuktól kezdve jttnius hó 14. napjáig bezárólag fentebb megszabott órában és helyen naponként közszemlére lesznek ki\'éve és azokat a fentebb említett rendelkezések szerint az emiitett időpontban le lehet másolni.
A felszólalásokra mindazok, akiket az előadottak szerint a felszólalás joga megillet, május hó 16. nap-iától junius hó 14. napjáig bezárólag írásban észrevételeket nyújthatnak be.
Az észrevételt a felszólamlások benyújtására megszabott módnak megfelelően kell benyújtani.
Nagykanizsa, 1925. május 15-én. <78 A Központi Választmány.
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kebc-lezésre vagy váltóra kezesekkel
Etflnyis kanintfeltftclck. Szigriszt László irodája F6-u« S. (BiUr iidv«r). „
mm mmrn
1 tucat .Krans* 9X12 lomé* 40.00Q.-10 drb. .Satrap* napfény vagy
gázfény 9X12 p.pfr 5.000.-Gondosan összeválogatott késztetek fj
dúsan letszcfcttrakUrfotooikkekbcn
UtbalgazltAss.il készséggel szolgál dlj\' mentesen
FISCHEL FÜLÖP FIAI
MAGYKAMIZSA.
Pünkösdi cípövásár!
Néhány fajta cipőt raktárunkról beszerzési érőn alul kiárusítunk, különösen ajánljuk az alábbi reklámárakat:
Szürke vászon, pántos
félcipő............ 125 ezer
Fehér vászon, pántos
félcipő............ 140 ezer
Fehér vászon, fűzős félcipő............ 150 ezer-
Tennisz-cipő fehér vászon, női......... 180 ezer
Tennisz-cipő fehér vászon, uri ......... 210 ezer
Box férfi fűzős cipő 200 ezer
Szandálok a napi árnál olcsóbban. - Lakk és más divatcipők jutányos áron. E!s& áldozásra és konfirmálásra ajánlunk fehér cipőket.
Miltényi Sándor és Fia ^pu8háia
Fő-ut 2. szám n Városház. ,„,
jbousi
A SZENT ISTVÁN -TÁRSULAT
ICRirJabb kiadványai:
Iskolai hitelemzések.
Irta: dr. Dreher Tódor. Assisi Szent Ferenc életrajza. — t:orditotta: Pálfty Erzsébet grófné.
Az aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán. Az angol kath. szocializmus apostola. V Példák a szentek életéből. Irta: dr. Czaplk Gyula.
A lelkiélet kis könyvei
I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat. Szent József Imák és elmélkedések. — öszeállitotta: dr. Haiezl Kálmán.
A fenti könyveken kívül a Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Díjtalanul
csupán csak a tarifális költségek felszámításával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapokba eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium által hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek 50°/o kedvezménnyel a
MflQYftR HIRDETŐ IRODl l I
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
ríjl pislával ucmkóil a Távlrall IroJánil
Telelőn 338-383. szám.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott . Zrinyi Nyomdaipar és KOnyvkenskedé. R.-T.-nSI, Naíykantzsin. (Nyomdavcztíí: Otabetk Károly).
64. évfolyam, 110. szám Nagykanizsa, 1925 május 17, vasárnap Ara 2000 korona
POLITIKAI NAPILAP
S»*jktut5jíg t» kiídóblvaUl Kó-ul 5 laUfut>«n-Tc t\'on 78, nyomda 117. szim
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
CIÍ:Mxet*sI ára: bóra 30.000 koteaf H*row bfita............. 90 OM koiona
JOBB ERKÖLCSÖKET
XIV. Lajos francia király udvarában s Pompadur és Dubary asszonyok szférájában az erkölcsi sillyedés legmélyebb íokára zuhant francia társadalomnak annakidején Rousseau azt mondotta : nyerünk vissza az erdőbe. Nem látott más menedéket az emberiség számára. Hazánk ma nem fürdik XIV. Lajos pompázó udvarában, de Pompadur és Dubary asszonyok erkölcstelensége mégis egyre jobban szembeszökő. Már az ország házában js foglalkoznak vele s a politikának is problémája, hogy annak az erkölcstelenségnek, amelyik ugy látszik, megállni már nem lud az elika régi határai közöli, gálát vessenek.
Láng János képviselő Interpellációt terjesztett be a parlament elé az erkölcstelenség megakadályozására, amire a miniszterelnök érdekes és megfontolandó választ adott. Láng János azt javasolta, hogy a kormány állítson löl egy szociális és ethl-kai bizottságot, a miniszterelnök ennek a bizottságnak felállítását ugyan nem ellenezte, de ml nem hisszük, liogy ezzel a kérdést megoldani lehet. —
Gyerünk vissza a kulturához! Ez legyen az erkölcstelenség ellenszere. Az igazi, tartalmas, lelki műveltség kiirtja soraiból az erkölcstelenséget s ha ezt a műveltséget még fokozni is tudjuk, nem kell féltenünk családunkat, iskolánkat, templomunkat, utcánkat, színházainkat s társadalmunkat. Az eldurvult emberi léiek, az anyagias légkörben való elmerülés, a divat őrülete, a frivolitás, a paráznaság csak olyan atmoszférában tudnak élni, amelyben az erkölcs dogmái! nem a kultura birálja leiül. Napjainkban, amikor számtalan bünper, csalók, tolvajok, betörök és gyilkosok, kannibált l.édcrerek foglalkoztatják a társadalmat, valóban itt az ideje, liogy az erkölcs lezülléséröl beszéljünk s ellene cselekedjünk.
Helyes a miniszterelnöknek az a megállapítása, is, hogy az erkölcstelenség ellenszere még a gazdasági helyzet javítása. Állás-
talan, munkátlan emberek küzdenek a megélhetésért s eközben könnyen le lehet csúszni az erkölcs útjáról, ha az egyén kellően nincs fölvértezve kultúrával s nem nyílik szániára megoldás egzisztenciája biztosítására.
Kuli líra és gazdasági ja villás! F.zekel kell szembeállítanunk az erkölcstelenség frontjával s az
sompolyogni azokba a lebujokba, kloakákba s fertőzött helyekre, amelyeket aztán a rendőrség könnyen nyilvántarthat, nehogy mérgező lehellctük megfertőzze ismét a társadalom nagy részét.
Jobb erkölcsöket csak a gazdasági helyzet javulásától s a lelkek kuli lírájától várjuk.
Minden erőnkkel arra törekedjünk tehát, liogy azoknak e kél előfeltételét mennél erőteljeseb-
utóbbi lassan, de biztosan el log , ben szilárdilsuk meg.
Az ügyész kötél általi halált kér Léderer megbüntetésére
Budapest, május 16 (Saját tudósítónk telefon jelentése)
A Tölgyfa-utcai rablógyilkosság ügyében tartott tegnapi tárgyaláson a perbeszédekre került a sor, miután a bizonyítási eljárás már befejeződött.
Krantz Dezső örnagy-hadbiró vád-beszédében utal arra a rettenetes gonoszságra, amelyet Léderer Gusztáv elkövetett, arra a minden emberi agyat megállásra késztető vad kegyetlenségre — mellyel egy embert meggyilkoltak, feldaraboltak, megnyúzlak és szemét módjára a Dunába dobták.
Amikor szörnyű bűnét neki bevallotta, rémület ült arcában és szemében és bevallotta, miként vágták te nejével Koűelka Ferencnek rongyokba burkolt fejét először. Elmondotta nekem — mondta Krantz őr-nagy — hogy sokszor hiányzott a kenyér, dc moiira kellett, elfogyott a tőzsdenyereség — de azután is ugy kellett élni, mint azelőtt.
Kodelka halálának oka nem csak az volt — folytatja, hogy egy minden emberi érzéséből kivetkőzött aljas nőnek került a hatása alá, hanem az is, hogy ennek az aljas nőnek ilyen házastársa voll, mint Léderer Gusztáv. Igazi cinkosok voltak ők, megfontolt, közös társak voltak ezek a rablógyilkosok.
A szellemi irányító Léderer Gusztáv né volt, de Léderer Gusztávban egy parányival sem volt több jóérzés. Pokoli számítással, hidegvérrel, céltudatossággal és előrelátással dolgoztak mind a ketten. Megfontolt rablógyilkosságról van szó.
És miközben pörölyként zuhannak le a katonaügyész szavai, a hallga-
tóság padsoraiban egy gyászbaborult asszony fel-felzokog görcsösen. Az állati módon feldarabolt Kodelka hentes asszony-nővére fuldoklóan zokog.
Kranlz azonban folytatja beszédéi zavartalanul:
Orgyilkosság vádját emelem Léderer Gusztáv ellen, a büntetés csak egy tehet: kötél általi halál.
Kugel János mondja el azután védbeszédét és igyekszik a vádbeszéd minden izél szélboncolni. Vitaija a rablógyilkosság esetéi és rámutatott az enyhítő körülményekre.
Majd Léderer Gusztávé az utolsó szó: Bűnösnek érzi magát — de nem rablógyilkosságban. Méltó vagyok a halálra — mondja, ítéletre hétfőn kerül a sor.
Kétnapos országos lóverseny Győrött. A Veszprém és Győrvármegyei Agarász és Lovasegylct tavaly próbaképpen országos lóversenyt rendezett Győrben. Az akkori fényes siker arra indította az egyesületet, hogy az idén is beillessze az országos lóversenyek sorába a győri versenyt. Nemrégiben megindultak az erre vonatkozó tárgyalások, mely ttek eredményeképpen az egylet el határozta, hogy az országos versenyt az idén is megrendezi Győrött. — A verseny rendezéséhez hozzájárult az Urtovas Szövetsége is, ugy, liogy az idei lóversenyt is az ft égisze alatt rendezik. A verseny győri főrendezője P/annl Jenő. A verseny napjául szeptember 13-át és 14-ét tűzték ki. A rendező egyesület győri versenyt megelőzően Pápán concourst rendez augusztus 29-én és 30-án.
BELFÖLDI HÍREK
A fővárosi választások végleges eredménye szombaton este kerül kihirdetésre. A főkapitányság megtette intézkedéseit a választások zavartalan lefolyására.
A debreceni gyilkosság ügyé-hen 43 detektív nyomoz. Az eredményt rövid időn belül biztosra veszik. A fialal urileány mindössze két hónapja nyitotta meg a trafikot. A gyilkos teljesen összezúzta áldozata koponyáját.
Küldöttségek a közgazdasági egyetem ügyében. A közgazdasági egyetemnek nagyobb küldöttsége jelent meg tegnap délelőtt a miniszterelnöknél, hogy tiltakozzék a közgazdasági egyetem tervbevett megszüntetése ellen. Gróf Zichy János rámutatott a nagy gazdasági erkölcsi és anyagi érdekekre, melyek az egyetem fenntartását indokolják. A miniszterelnök kijelentette; hogy a kormány teljes mértékben tudatában van a közgazdasági egyetem rendkívüli gazdasági jelentőségének, a takarékosrági szempontokat nem fogja oly módon érvényesíteni, amelyből az országra nagy erkölcsi és* anyagi kár származhatna. Déli egy órakor Ktebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter fogadta a közgazdasági egyetem küldöttségét. A kultuszmi-miniszter kijelentette, hogy mindent cl fog követni, hogy az egyetemeket és azok katedráit megmentse. A miniszterelnök és a kulluszminisz-ter válaszát a küldöttség megnyugvással vette tudomásul.
Vadászfegyverek behozatala. A belügyminiszter rendeletet bocsáj-tott ki a vadászfegyverek behozatala tárgyában. A rendelet rendészeti szempontból pótolja azt a szabályzatot, amelyet c tárgyban a pénzügyminiszter állapított meg a múlt év decemberében.
A Ripka-párt küldöttsége a fai-nlszterelnöknél. R\'pka Ferenc kormánybiztos vezetésével az egységes községi polgári párt kerületi pártelnökei tiszJclegtek a miniszterelnöknél, aki válaszában a politikai harcoktól mentes alkotó munkára, a keresztény lelkületből fakadó szeretetre s mindenkinek egyéni értéke szerinti megbecsülésére, osztály- és felekezetre való tekintet nélkül hívta fel e küldöttség figyelmét.
ZALA! KÖZLÖNY
Pécsre szállítják a keszthelyi vegyvizsgáló (elszereléséi. A földművelésügyi minisztérium kiküldöttjének Pécsei folytatott tárgyalásai alapján végleges megállapodás történi a vegyvizsgáló állomásnak Pécseit vili felállására. 10-14 napon belül a keszthelyi állomás felszerelését átszállítják Pécsre, Itogy az uj állomás jttlius elején megkezdhesse működéséi.
A külügyi bizottság Illése. Politikai korokben nagy érdeklődéssel várják a Kutűgji Bizoitság jöiö bélen tartandó ülését. amelyet P.kár Gyula elnök szerdán tűzött ki. Az ülés tárgya: Karafiáth Jenő nemzetgyűlési képviselő iek a miniszterelnök és a külügyminiszterhez inté-zendő kérdése a bukaresti konferencia tárgyában. Értesülésünk szerinl Bethlen István gróf miniszterelnök azonnal válaszolni fog Karafiáth Jenő felszólalására.
A minisztériumok redukciós munkálatai. A takarékossági bizottság tegnap délelőtt folytatta tanácskozásait, amelyeken a népjóléti, külügyi, kereskedelmi és kultusztárca költségvetésével foglalkoztak. A takarékossági bizottság végzett az Összes tárcák köllségvclísirc vonatkozó redukciós munkálatokkal, A javaslatai most már a legközelebbi minisztertanács elé kerülnek.
Az osztrák képzőművészek reprezentatív kiállítása legnap délután nyilt meg a nemzeti szalonban Horthy Miklós kormányzó és Kle-belsberg Kunó gróf közoktatásügyi miniszter jelenlétében.
Apponyi Albert Győrben. Appo-nyi Albert gról legnap délután Győrbe érkezeti, hr.gy a Külügyi Társaság holnapi díszközgyűlésén az ünnepi beszédet mondja. Apponyi íjról délután meglátogatta a főispánt, a püspököt és a polgármestert.
KÜLFÖLDI HÍREK
Meghiúsított merénylet Belgrádban. Május Ift érc moszkvai irányításra, a szófiai merénylettel kapcsolatban kommunista összeesküvést tervezlek Belgrádban, melyet az utolsó napokban sikerült ártalmatlanná lenni. Tel akarták robbantani a királyi konakot, meggyilkolni Sándor királyi, több minisztert és poli-likust és levegőbe röpiteni több lap nyomdáját. A letartóztatott macedónok szánta 70.
ötezerhétszáz gyermek volt tavaly az autók áldozata Amerikában. Newyorkból jelentik: Hivatalos statisztika szerint az automobilok a mull évben az Egyesült-Államok terűidén rengeteg kárl lellek az emberek épségében. Minden 24 órára 52 halálos elgázolás és 1180 sebesülés esik. összesen 19.000 volt a halottak száma és 450.000 a sebe-sülteké. A halottak közt 5700 gyermek volt
Kanadából Huniéba vitorlás csónakon. Az elmúlt héten Fiúméira érkezett Shmith kanadai hadnagy egy vitorlás csónakon, amely-lyel átkeli az éciánon. Az ulóbbi időben a vihar .a Riviérához szö-gezle, de Civilavccchiából Fiúméba az utat 10 óra alatt letlc meg.
Orosz—japán szerződés. Az orosz—japán szerződést Tokióban aláírták. Á szerződéshez képest Sza-Italin szigetét hivatalosan átadták szovjet Oroszországnak.
Cselt Interpelláció a bukarcsli deklaráció miatt. A csehországi németek interpellációi terjesztenek a parlament mindkét háza elé, melyben tiltakoznak IliadMItrg Od.\'ízlésének tilalma ellen és f-lolósségrc vonják tknest a bukaresti deklarációk miali.
Egy asszony
Irta: Sz. Solymos Ura (3)
A második lépés már könnyebb voll. JOtt egy forrószavu és perzselő szeinll vándorló festőművész a városkába — néhány hónap inul.a pedig az urának egy barátja vigasztalgatta. Igy mull cl egy pár virágos esztendő. Akkor érezte teljes kiviru-lását és szerette az életit. Az ura. a fia és minden más ember csak báb-alakokként mozogtak számára a körülölte folyó események színpadán. Csak forró, kábult, asszonyos érzéseit fogadta Ik egészébe. Zainalos megérellsége töltötte bc cgísr lényei. Minden zavaró érzést lávol tartott magától. S ezt soha, soha sem bánta meg. Ma sem. — Csak emlékezett — de nem mcaculpázott.
Ezen sziirclcs évek után jóit a mcglakolás, a lízelség az élvezetekért, a sülét éjszakák, a ténybeli nappalokért. Joli a menekülés, mindenükből kifosztva, a hánvódások.
Kisiklott a Moszkva—Rlga-expressz. A M)szkva-R\'ga közi kOzlekeJŐ ix.rrCíSz pinteken reggel kisiklott. A halottak sráma 16. Meg 30 utas van a romok alatt.
Az erdélyi magyar egyházuk tilt rkozó nagy-gyűlést hívtak össze Ailghclescu iskola relorm tervezete ellen s elhatározták, hogy a Nemzetek Szövetségétől és a vi\'ág n.U-velt népeitől kérnek segít éget a ro, án kormánynak a kisebbség jogait lábbal lipró rendelkezései ellen, egyben felségfolyainodvánnyal fordulnak Ferdinánd román királyhoz.
Negyedfél millió idegen vándorolt be Angliába. Hivatalos sla lis.-lika sicrinl a mull. évben közel 3,400.000 idegen vándorol! be Angliába, inig a kivándorolt 3ngol alattvalók száma csupán 388.000 voll.
A Rajnavidék millenáris klál lltását ma nyitották meg Kölnben a hl odaírni kancellár jelenléiéjcn. Hindenburg elnök ez alkalommal üdvözlő táviratot küldött a kö ni fó-p- tlgármcslci li-z.
Kiütéses tífusz Oláhországban. Bukarestiből jelentik: Calaiasiban számos kiütéses lifusznlcgbelegcdís van, amely járványszerü szimptómái mutat.
Francia-spanyol szövetkezés Marokkó ellen. Matoy francia képviselő Madridban játi és megbeszélést folytatóit Primo de Rivcrával, hogy együttes támadást intézzenek AM el Krím ellen. Ez cselben a francia hadilt ijók blokád alá vennék Afrika északi partvidékét s a lázadó rilf-kabilokal spanyol lerülcten is üldöznék.
A Budai Dalárda Olaszországba indult. A római Akadémia meghívására a Budai Dalárda tegnap Olaszországba utazott, hol Itália főbb városaiban dalversenyeket log rcn dezni.
lásson ruhái amennyire kedve van, egyék-igyék, de szórakozni — Pestre színházba járni, vendégeskedni — art feleslegesnek lailolta. Amennyivel magának bőre szabta mozgási horizontját, az asszony köré annyival szűkebbre szorította az egyhangú élet hurokjál, végül is az asszony passzív rezisztenciával alább s alább hagyott hangos vágy-kijelentéseivel s utóbb már magának se mondogatta: Fő, Itogy a véleményből és gyümölcsből s/ép kis összeget takarított meg és szárnyasai a közeli falu piacán nagy kelendőségnek örvendtek. Csakhogy a fiu betegsége ezt mind felemésztette.
Hangos sikoltással tolódott hátra a veranda kövezetén a karosszék, melyből az inlézőné felkeli. Bement a házba. I\'ufó képű cselédje egy kis parasztlány futott eléje: — Naccsága az asztalon a vacsora, likkor vette észre a lány, ll\'.gy asszonya tiáliasan lel van Öltözve. Összecsapta a tenyerét és bamba
végül c nyugalmas intézői állás. És itt pont.
A nagy nyugalomba bele-bele kívánkozott egy kis változatosság, de ezt már az inlézőné többé nem élvezhette. Az ura fukarkodott s önző elvei szerint öregedő asszonynak, intézönének pusztán a tyúkok és tehenek közt van a helye! Csinál-
örömmel sikoltozta.
— Jesszus Mária, de szép a naecsá-ga I Hova készül, hisz olyan mint az angyalok?
Az asszony a rajtakapottak men-tegelődzésévcl fclellc.
— Te csacsi miért ijedezel ügy ? Csak felpróbáltam, hátha tudnék valamit alakítani belőle. De ha nem
Indok, akkor ezt a inliát neked adom. Értetted-e?
A lány alig értette.
— Már hogy tcccik mondani? — hisz nem szük-cl Én megbolondulnék a nagy f.römtől.
S már nem ií hitte, hogy ve\'e ilyen öröm csakugyan megeshetik. Csak csodálkozott bambán vigyorogva és kezeit tördeltej
— Ebbe a szép tuhába Icccik vacsorázni?
— F.bbe, — mondta, az asszony kiírtán.
A kis cseléd kiszalad! a kony hiba, hogy clujságolja a nagy eseményeket A szakácsné és az udvaros az ajtónyiláson leselkedtek- Az inlézőné leült az asztalhoz, kibontotta hófehér szerviettjét s automatikus mozdulattal az ölébe tette. Megsz.oki i az egyedüllétei. A rántott csitké\'oól kivett egy combot Késével villávil vagdosni kezdte de nem tudta szájalva venni. Miuilia karja fáradt volna, — csörömpölve hulllak ki kezéből az evőeszközök. Égy kis bort ivott-. Éz jól cselt s bátorságot adott. Még egyszer lelki szemei elé villant a bizonytalan jövő. De ő már nem lesz tovább, vándor-látsa az urának. Az most valami béllel utált szaladgál vagy kap valahol egy kis ispánságot. Neki vele kellene küzdeni az uj nyomorban.
__1925 május n.
Vagyonmentővásúr
Meghosszabbították a beszolgáltatás idejét
Nagykanizsa, in.l|us |f-j
A vagyonmentóvásár gyűjtőhelyén ma megélénkült <1 forgatom. Egymás után jöttek-mentek az emberek s hozták az értékesnél értékesebb tárgyakat. Tekintve ezt az egyre fokozódó érdeklődést, a rendezőség elhatározta, hogy holnap vasárnap, a rendezési munkálat végeit ugyan szünetelteti a vagyónvásárra szánt értékek áívételét, de hétfőn és kedden délután 4—7 óra közölt még elfogad eladásra szánt tárgyakat, az árverést pedig csütörtökön vagy pénteken okvetlen megtartja.
Újból figyelmezteti a közönséget, hogy a vagyonvásár a legmegfelelőbb alkalom oz eladni szándékolt ingóságoknak legelőnyösebb értékesítésére, a mennyiben pedig az illető tárgy vevőre még sem találna, a közvetítés semmiféle költséggel ösz-szekötve nincs s csak eladás esetén fizetendő a vételárból 15 százalék, melyből 5 százalék a katonasirok alapja javára esik.
Akit a vonat tetején csípnek nyakon. A Ferencvárosi pályaudvaron a Győr felé haladó szcmélyvontt kalauza észrevette, hogy a vonal leltjén egy ember ulazik. Leszállította és átadta rendőrnek, aki clőálli olla a főkapitányságra. Itt megállapították, hogy Soó Sándor a neve, 26 éves munkanélküli napszámos, akit a budapesti büntetőtörvényszék lopás miatt körözi. Letartóztatták.
valami kis kényelmetlen pusztai kunyhóba menni, tyúkólakat Összeülni, hajnalban csirkéket elélni, disznót vakargatni, tellene! fejni, sülni, főzni, mint a paraszlasszonyoknak. Egészen leniről, elölről kezdeni min-d.\'iil. Nem. Éhhez nincs ereje. S a fia? — Nem, czl sem szabad halva látni. S hangosan tompa koppanással szalad! ki a szájából a „nein". A végső ellenállás a valósággá fagyott ítélkezés volt cz a hangos .nem".
A leselkedő cselédek ijcdlcn reb-. bentek szét az ajlónyilástól s rémült érlhctctlcnséggel nézlek össze.
— Mi baja lehet? Beteg vagy megbolondult? — szóllak.
Az asszony érezte, hogy zavartalanságát felvilágosítással és megnyugtatással vásárolhatja meg, — kiszólt:
— Kissé rosszul érzem magam, nem esik jól az evés. Vigyétek ki az ételt és hagyjatok magamra. Erősen faj a fejem, ne háborgasson senki. S hogy gyanú! nc keltsen változó viselete^még hozzátette:
— Most meleg fürdőt kérek, vessétek meg az ágyam s holnap is azt hiszem ágyban maradok. Julcsa le fuss ál Batónéhez, hogy a varrónőt holnaputánra hozza ki, akkora talán jobban leszek.
IPoiyL kcv.)
132T) május 17.
közlöny
s
A katonatemetöért
Nagykanizsa, mAjus 16 Brtmcsics János kereskedő 2, Benedek Rezső hírlapíró 1 sirkó felállítását vállalták a nagykanizsai hősi temetőben egyenként 121.500 koronás költséggel.
Midőn akciónk eme uj gyarapodását nyugtázzuk, nem szőnünk meg kérni mindenkit, jöjjön segítségünkre adományaival, hogy a szép akciót teljes eredménnyel mielőbb bc is fejezhessük.
Kégebbi 700.000 koronás adományaikat kiegészítenék:
Baumgartner Ignác üzemvezető mérnök 51.500 és
Berényi József városi dijnuk 51.500 koronával.

Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgatónak „A hábotu kulturális és gazdasági következményei" cimen megjelent tanulmánya, melynek teljes vételára a katonasirkő-akció jövedelmét képezi, 8000 koronáért kapható a szerzőnél és lapunk kiadó-hivataliban.
Kötelező oktatófilmelőadások
A közoktatásügyi miniszter felismerve a filmeknek azl a rendkívüli jelentőségét, melyet a szemléltető oktatásra nézve jelentenek, az ország összes középfokú iskoláinak növendékei számára kötelezően elrendelte azoknak megtekintését. F.zcn etőadások rendezésére a Magyar-Holland Kulturgazdasági Rt. nyert megbízást, viszont az összes mozi-tulajdorosok kötelezve lettek, hogy üzemüket és szükséges személyzetüket az oktatófilm-előadások céljára rendelkezésre bocsássák.
A helybeli Uránia igazgatósága saját rendelkezésében ugyan már ez ideig is több izben nyújtott iskoláink tanulóseregének alkalmat arra, hogy élvezetes és tanulságos filmek megtekintésével is gyarapítsa szellemét, de a közoktatásügyi miniszter rendszeres lerv alapján, a tudomány minden ágára kiterjedve gondoskodik most ilyen oktatófilmek elkészíttetéséről.
Az előirt kötelező filmek közül városunkban már bemutatásra került régebben az: Élet a tengerben, Biológiai sorozat, legutóbb a Hollandi királyság s a Hollandi szív, nagyon kedves és tanulságos filmek.
A jövő héten ifjuságunk az Alpok gyönyörű vidékében gyönyörködhetik majd, mig junius folyamán a; Bányától a kohóig c. film fogja technikai ismereteit gyarapítani.
jmeiniÉiF
világhírű AKCSZÉI\'ITÓ. Arc, kíz és test ápolás
FaWcs „MARGIT CRÉME"-
mcl a legeredményesebb 0<llt, szépít, fiatalít a világhírű Földes-féle „MARGIT CRÉME"
|pallka,
Kjplutd: Hit
drogéria és illatszertárban.
Kerületi gazdagyiilés Nagykanizsán
Nagykanizsa, május 16
Az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara a Z davánnegyei Gazdasági Egyesülettel együtt kerületeiben sorozatos gazdagyiiléscket rendez, melyeken mindenütt nagy számban vesz részt Zala földmivelő népessége és gazda társadalma.
Nagykanizsa és környéke gazdáinak gyűlése május 24-én lesz a városháza közgyűlési termében délelőtt fél 10 órai kezdettel.
A kamara ezekkel a gazdagyülé-sekkcl azt akarja elérni, hogy közvetlen érintkezésbe kerüljön a hatáskörébe tartozó vidékek gazdáival s a gyűlések alkalmával meghall-\' gassa azok panaszait és kívánságait s ezzel irányt tudjon szabni a kamara jövő programjának.
A nagykanizsai és vidéki gazdatársadalomnak is érdeke, hogy minél nagyobb számban vegyen részt a gyűlésen és érdeklődést tanúsítson a töivényes alapokon működő mezőgazdasági érdekképviselet: a kamara munkássága iránt. Kívánatos ezalkalommal, hogy minél többen hozzászólásukkal is adjanak támpontokat a kamara célkitűzésének s azt élő szóval felvilágosítsák a gazdatársadalom orvoslásra váró körülményeiről.
A gyűjtés keretében a mezőgazdasági bizottságok jövfe teendőire vonatkozólag is meg fogják adni a szükséges útbaigazításokat, igy kívánatos, hogy a mezőgazdasági bizottságok tagjai is jelen legyenek a kerületi gazdagyülésen elnökeik vezetésével.
A gyűlést közös ebéd követi a Korona éttermében. Az ezen való részvéteit, valamint kocsi és szállás iránti igényeket előzőleg kell dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelőhöz Nagykanizsa bejelenteni. /^"X
A közös ebéd utáii az együtt \'\'maradottak megtekintik a Király sörgyárat, a Zerkovilz-borpincét és a Transdanubia gőzmalmot.
Egy asszonyi viszálykodás epilógusa
Hamis tanuzásért elitéit keszthelyi lakos
Hamis tanuzás büntette miatt vonta felelősségre a nagykaniztai törvényszék büntetőbírósága Somogyi Ati-hály keszthelyi lakóst, azéit, mert egy Puchy Lajosné és Szigeti Bertalan között foljó járásbirósági peren azt vallotta, hogy Puchy Lajosné azt a kijelentést telte, .hogy megfogj* magát ölni", holott a cscndőr-ségi kihallgatása alkalmával azt vallotta Puchynéröl, hogy azt kiálltozla, „hogy Szigclli/I agyon fogja lőni".
A biróság gondatlanságból elkövetett hamis tanuzás vétségében mondotta ki bűnösnek Somogyi Mihályt és ezért mindössze egy hónapi fogházra iléltc. Az Ítélet jogerős.
napi nmm
NAPIREND
filájus 17, vasárnap
RíJmal katolikus: Rogate. Protestáns: Paskil. Izraelita: lj.it lió 23.
Nap kel reggel -1 óra 21 perekor, nyugszik délután 7 óra 32 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelentess szc rlnt túlnyomóan száraz, meleg íü>S várható, licljl zivataros esőkkel.
Hl Tagore, a hindu ftklr tlő.idisa a Polgári Egylet nagytermében délután \'. -7 és este 9 órakor.
Május 18, hétfő
Római katolikus: Ve na ne. Protestáns: Erik. Izraelita: Ijsr hó 21.
Nap kel reggel -1 óra 2 perckor, nyugszik délután 7 óra 31 petekor.
Kötelező oktatófilm bemutntisa a tamilóiljus^g részére az\' Uriuitban délután «/t3 és 1 ómkor.
KULTURESTSÜLYEK ÉS MULATSÁGOK
Május 21: A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kór Zrínyi ünnepélye.
Május 23: A kegycsrendi reálgimnázium szinielőadása 3/. intézet tornatermében este fél 9 órakor.
Május 24: A kegycsrendi reálgimnázium szinielőadása az intézel tornatermében e.stc lel 9 órakor.
Május. 30: A Transdanubia Sport Egye-sUlct műkedvelői előadása.
Junlus 1: Az Iparosdalárda sétatéri mulatsága.
A Transdanubia Sport Egyesület műkedvelői előadása.
Jun.\'us 6: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballelt-előadása a Polgári Egyletben.
Junlus 7: A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet ballctt-clőadása a Polgári Egyletben.
— Tavaszi korona. A keszthelyi esperes! kerület papsága most tartotta tavaszi gyűlését Nemesbükön Ste/aits Aladár apát, kerületi esperes elnöklete alatt. A papi gyűlést szentmise előzte meg. A gyűlés a kerületi papság belső és lelkipásztorai ügyeivel foglalkozott.
— A Zrínyi-Ünnepély műsora. A „Nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör" folyó hó 21-én délelőtt II órakor a városháza dísztermében Zrínyi ünnepélyt tart a következő műsorral: I. Hiszekegy. Énekli az Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara. 2. Dr. Krüger Aladár: „A kászoni fiu", szavalja özv. Kum-per Artliurné. 3. Onnepi beszéd: mondja Surányi Gyula kereskedelmi iskolai tanár, az „Irodalmi és Művészeti Kör" társelnöke. 4. Riadó, Czuczortól. Énekli a postatisztvise-lök dalárdája. 5. Beethoven: Egmont nyitánya. Suppe: Költő és paraszt. Előadja az „Irodalmi és Művészeti Kör\'\' zenekara. 6. Zrínyi, irta és szavalja Barbarifs Lajos. 7. Szózat. Énekli a vegyeskar. Belépőjegy nem lesz. Mindenkit szívesen lát az Elnökség.
— A csurgói állami tanítóképző intézetbe való felvétel folyamodvány utján történik. A folyamodvány az intézet igazgatóságához f. hó 31-ig küldendő be.
— Az irgalmasnővérek kriptájára a Király Sörfőzde Részvénytársaság 500.000, N. N. Csapi 100.000, Gazdag Ferenc püspöki biztos 100.000, Gáspár István és neje 25.000 koronát adományoztak. Az adományokért ezúton mond hálás köszönetet: Mária főnöknő.
— Hadirokkantak, özvegyek végkielégítése. A nem hivatásos állományból származó hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ellátásának eddigi módját a kormány rendeletileg megváltoztatta. Eszerint a 25—50 százalékos rokkantak és bármely hadiözvegy kérhetik járadékaiknak megváltását. A megváltási összeg egyszersmindenkorra az évi összes járandóság háromsz rosa. A megváltás iránti kérvényt az igény-megállapitó bizottsághoz kell felterjeszteni, melynek tagjai Nagykanizsán: dr. Sabján Gyula polgármester. elnök, dr. Krátky István fójegyző, helyettes elnök, hadviselt városi orvos dr. Fodor Aladár, bizottsági tagok : Krátky György ny. rokkant százados, Baa Károly 75, Garam-völgyi Iván 75, Kovács Antal 50 és Kovács István 50 százalékos hadirokkantak. A népjóléti miniszter is adott ki a rokkantak ügyében rendeletet, mely szerint a hadigondozottak részére megállapított ellátások 3 évenként esedékes vizsgálatát az igénymegállapitó bizottságok május 15-től*unius 15 ig kötelesekbefejezni.
— A templom köröli viselkedés repdszabályozása. A pacsai járás főszolgabirája valamennyi csendőrparancsnokságához a következő rendeletet bocsátotta ki :
„Személyesen tapasztaltam, hogy a vasárnapi istentiszteletek alatt a községekben, különösen a serdülő ifjúság és idősebb féifiak, ahelyett, hogy a templomban tartózkodnának, vagy ha a templomba bc nem férnek, a templom körül ájlatosan viselkednének, pipáznak, gyűléseket tartanak és az Istentisztelettel össze nem egyeztethető más magaviseletet tanúsítanak, a templomhoz vezető ut-., cákat elállják és a járó-kelőket a rendes közlekedésben akadályozzák. Ez a magaviselet tovább nem tűrhető. Felhívom ezért a csendőr-őrs-parancsnokságokat, utasítsák járőreiket, hogy minden esetben, amikor vasárnap egy községben tartózkodnak, a szentmise alatt portyázzák 1c a templom környékét és azokat, kik a templomba bemenni nem akarnak, utasítsák cl a templom környékéről. Ha ezt egy párszor megteszik, ugy a lakosság hozzá fog szokni ismét a rendhez. Elvárom azonban a csendőrjárőröktől, hogy ezen ténykedésüknél a legnagyobb tapintattal járjanak el. Kende Péter sk. főszolgabíró." A rendelet kibocsátásáról értesítést kaptak a plébánosok is, hogy ezt szószékről hirdessék ki a katolikus hívőknek s igy elejét lehessen venni a csendőrség szigorú fellépésének.
» Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
zalai közlöny.
1825 májusrf
— A polgári fiúiskola Zrinyi-ünnepélye. A helybeli 411- pólg. fiúiskola /. hó 20-án (szerdán) nagyobb növendékeivel kirándul a lég-rádi kápolnához s olt* Zrinyi-ünuc-pélyt rendez. Ugyanakkor a kisebb növendékek egy közelebbi kirándulással kapcsolatban a madarak és fák napját tartják meg.
— A nagykanizsai reálgimnázium uj színfalai. A mull héten fejezte bc NoU József reálgimnázium rajztanár — akinek kitiinö rézkarcai, ae|uatcll- és olajfestményei már több Ízben elismerésben részesültek — a .Tárházi* c. vígjáték művészi ízléssel megfestett színfalait. A két oldalfal (Tárházi lakása és a korcsma) élénk színeivel nagyszerűen hal, nemkülönben a hátsó színfal a festői utcarészlettel. A hatalmas méretű (ti m. hosszít, 4 m. magas hátsó fal, 2ti0 m. hosszú, 3 m. magas oldalfal) színfal nagy munkát igényelt. Dc munkáját kárpótolja az a siker, mellyel feladatát megoldotta. Itt kell megemlítenünk Bogyay Tamás rcál-gimnáziumi VI. o. tanulónak a nagy kanizsai üzletek kitakalaiban elhelyezett sikerüli .Tarhizi" plakátjait, melyek kettő kivételével a vígjáték jeleneteit ábrázolják.
— Pót-himlőoltás. Az elmúlt vasárnap megtartott himlő-oltásról bánni okból elmaradt kisgyermeke kel beoltás végett ma délután 2 órára kell elvinni a Rozgonyi-uteai iskolába. Ugyanebben az időben itt jelentkezzenek a szülök a már beoltott gycnnckck ohási bizonyítványaiért is.
— Szernél- és kéményseprési dijak. Több hozzánk étkezett kérdezősködésre közöljük, hogy a lakik semmiféle szeméthordásí, kéményseprési dijat a háztulajdonosnak nem tartoznak fizetni. Vízvezeték, csatorna, szentét, kémény, stb. költségeket a közüzemi pótlék cinten űzetett ösz-szegből kell a háztulajdonosnak, fizetnie.
— A Scblesinger és Blttmen-schcin cég kényszeregyezségi ügye. Tegnap folyt le a nagykanizsai törvényszéken a Sclilesinger t\'s ülumensehein cég kényszeregyezségi ügye. A cég tulajdonosai 164 hitelezőjüknek felajánlottak -10 l7«-ot, ntclyct három részletben fognak fizetni és ped;g az első fizetést, a 40°/n-os kvótának 10%-át 90 nap múlva esz-közhk. A tegnapi tárgyaláson az a felfogás atikult ki, hogy a cégnek ajánlatát cl kell fogadni, mert a jelenlegi súlyos gazdasági helyzettan is meghozni nzl a legnagyobb áldozatot, amit hitelezőinek érdekében csak meghozhat. A törvényszék két héten belül kihirdeti hozandó határozatát, mely — a hitelezők állásfoglalása szerint — csak az ajánlat elfogadását jelentheti.
Mélyen leszállított áron vá sárolhat Szomolányl Gyulánál.
— A Jótéltonycélu államsors-játék közkedveltségnek örvendő sorsjegyei újból láthatók a doliánytözs-ílék és bankok kirakataiban, i-.gy sorsjegy ára 10 000 korona. A jutalom és főnyeremény együttesen lo0 millió korona készpénzben, vagyis a betét 15.000-szeresc. Nincs sorsjáték hazánkban, melynél a főnyeremény a beiéihez viszonyítva ily rragy lenne. Ezen állantsorsjáléknál 10.739 kész-pénznyeremény van 500 millió K összértékben. A XLIV. állami sors-játék húzását visszavonhatatlanul 1925. junius hó 4-én a székesfővárosi ni. kir. pénzügyigazgatóság lot-tooszlálya (Budapest, IX., fővámház) tartja meg. A lottoosztály kívánatra díjtalanul és portomentcsen ktl\'d játéktervet, a pénz előzetes beküldése mellett sorsjegyeket is. Aki ezen sorsjegyekel vásárolja nem csak reményt vesz és lehetőséget egy számottevő összeg elnyeréséhez hanem jótékonyságot is gyakorol. — A Magyarországi Hírlapírók nyugdíj-intizete a legutóbbi jótékonysági sorsjáték jövedelméből 100 millió kor. nát kapott a népjóléti minisztérium utján.
Eredeti festmények részlet-fjjptésre Szerbnél Csengcry-utca.
Megkerültek a balatoni halászok. Megírtuk, hogy az elmúlt hetek viliarjában hat halász a Balaton hullámaiban lelte halálát. A halászok több mint 24 órás szakadatlan evezés után az éhségtől és emberfeletti fáradtságtól teljesen kimerülve érkeztek Siófokra. Az .Anna" gőzös ugyanis megtalálta őket és sikerüli mindegyikei megmenteni. Mikor átemelték őket a hajóra, eszmé-letlenOI összeestek. Hetekig fog tartani, mig sikerül őket teljesen lalp-raállitani.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és nói divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Ping-Pong verseny Kaposvár bajnokságáért. A K Máv TE május 21-érc versenyt irt ki Kaposvár bajnokságáért. A versenyt a Széchenyi vagy a Turul külön termében rendezik.
— Közegészségügyi kihágás. Nagy József liallóti lakost, aki engedély nélkül vágott és mért ki állatokat, a járási föszolgabiróságon egy millió koronára büntették meg.
EL TAGORA
egyszer az életben
láthatja.
Ma és minden este kaposvári Balogh Károly hírneves zenekara hangversenyez a Korona éttermében.
— Bű vész-előadás. Tegnap, szombaton oste l irtotta meg első előadásit El Tagara a Polgáii Egylet nagytermében. A bűvész általában véve nagy kézügyességgel rendelkezik s mutatványai közül egyik másik v.tlóban gondolkodóba ejti a nézőt. Tegnapi el adását a szépszámú közönség élénk érdeklődéssel kísérte s jól megérdemelt elismerésben részeltette.
— A Gyógyszerész Egyesület tisztújító közgyűlése. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Zala, Vas és Somogymegyei kerülete folyó hó 21-én tartja tisztújító rendes évi közgyűlését Kaszter Ödön dr. és Kellaner Gábor kerületi elnökök vezetése mellett.
— Országosvásárok. Sümegen május 19-én, Ncineshetésen, Zila-szentlászló, Drávátokon és Somogy-szobban, május 20-án országosvásárokat tartanak.
— Uj orvos Pacsán. Dr. Vlasits József nagykanizsai orvos Pacsán telepedett le; a pacsai orvosok száma igy négyre emelkedett.
— Tolvaj és orgazda büntetése. Bolla József és Bán Károly balatongyörökifiatal pásztorok éjszaka idején behatoltak Major Károly gazda présházába és onnét 3 métermázsa búzát elloptak. A butát Németh József ottani kereskedőnél értékesítették. A nagykanizsai törvényszék tegnapi fótárgyalásán Bolla Józsefet és Bán Káiolyt lopás büntette miatt egyenkint . 8—8 hónapi börtönre, Németh József kereskedőt pedig orgazdaság büntette miatt másfél évi börtönre, mig Tóth Mihálynét ugyanezen ügyből kifolyólag tulajdon elleni kihágás miatt 500.000 K pénzbün\'etésre Ítélte.
= Fotball és teniszlabdák, ra-kettek, tornafelszerelések, tornahinták, sportcikkek olcsón kaphatók Szabó fegyverüzlet Nagykanizsa,
— Anyakönyvi hirek. Az elmúlt héten 12 gyermek születeti Nagyig, nizsán. Ezek közül 6 fiu és 6 leány Lanczák Kálmán kereskedőnek leánya, Sneff István földművesnek fia Takács János államrendőrnek fu Németh István tűzoltónak leánya Brcgovics József napszámosnak fia\' Bartol László kőművesnek leánya\' Faics Ferenc hentesnek fia, Németh Kálmán sörgyári munkásnak fia, Németh Kálmán festőnek fia, Gödinek György földművesnek leánya, Róka Ferenc napszámosnak leánya, Snidár Erzsébetnek leánya. — Házasságot kötött 7 pár: Auer Gyula vasuti ka-lauz Varga Annával, Pap Károly földműves Gerócs Annával, Krausz Lipót kercskedősegéd Perse Karolinával, Pillér József gépkocsi vezető Bogdán Juliannával, ifj. Knortzer György banktisztviselő Tóth Teréziával, Szabó József gazdatiszt Zalaszenlmihályról Dobesch Margittal. — Elhaltak he\'en: M irton József DV fűtő 43 éves tüdő-lob, Mátyás Béla 26 napos bélhuru^ Tnrkoly József 5 hónapos tüdólob, Lancsák Margit 2 napos veleszületett gyengeség, Buchelt Géza pacsai járási számvevő 39. éves tüdögümőkér, mellhlrty&lob, Farkas József nyug. kegycsrcndi aranymisés áldozár 82 éves végelgyengülés, Mátés Ferenc 1 hónapos bélhurut.
— Tanitógyfllés Kaposvárott. A Somogymegyei Al\'alános Tanítóegyesület Kaposvári járásköre most tartotta rendes tavaszi közgyűlését Bódossy Antal elnöklete alatt, aki megnyitójában a magyar tanító eszményképét fejtegette. A tanfelügyelőség részéről /Wor Gyula tanfelügyelő jelent meg. Kries/alussy Sándor, Törzsök Géza, Csicskár József előadásai után Fenyves I. saját szerzeményű irredenta dilait adta elő.
— Kényszeregyezségek a nagykanizsai törvényszék területén. A nagykanizsai kir. törvényszék területén eddig összesen 34 kényszeregyeztetési eljárás van folyamatban. Ebből 9 jogerős befejezést nyert.
— Zala választólnak névjegyzéke. Zalayirmegye központi választmánya az összeíró küldöttségek által elkészített névjegyzék-tervezeteket április 15-től naponként folytatott üléseiben vizsgálat alá vette és a hivatalos adatokból az ideiglenes névjegyzéket elkészitelte. Ez a ideiglenes névjegyzék a mai naptol junius 14-ig minden községházán ki van téve. Felszólalások ellene f. hó 30-ig nyújtandók be.
— Eltűnt preparandista.Hérics Mihály a csurgói tanítóképző intézel negyedik évfolyamának növendéke hirtelenül eltűnt otthonról. Levelet hagyott hátra, amelyben azt irta édesapjának, hogy elmegy világgá, ne kuttassák őt, mert úgyis hiáb3. Csak akkor fog visszatérni, amikor becsületes, meglett férfi lesz. A kalandvágyó ifjút az édesapja a rendőrséggel keresteti.
Kertmegnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására adtii, hogy teljesen átalakított kcrthcIyisÉgcme: folyó hó 17-cn, vasárnap cigányzenével ünnepélyesen megnyitom, melyre a n. é. közönség szíves pártfogását kéri WOLLÁK JENŐ vendéglős. Jó ít.t.kpöt italokról gondoskodva van. _—-
i ioM május 11
ZALAI KOZLÜNV
_ Csalárd bukásért és sikkasztásért elitéit kereskedő. Deatsch Mór balatonbogiári nagyvállalkozó a tavalyi fürdöszeronban szállodái, kaszinót és strandfürdői akart építeni, mely célra lobbcklö! nagyobb összegekel vett fel. A vállalkozás a nagy lábon élő Deuísch miatt megbukott és a mások pénzéi és vagyonát elsikkasztotta és minden lurvanggal kicsaló Deutscli Mórt letartóztatták. Dcutscb, aki már négyszer voll büntetve lopáséit és csalásért, beismerte teltét. A törvényszék Deutsch Mórt csalás, sikkasztás és csa\'árd bukás ntialt két és fél évi (egyházra ítélte.
— A szabadságharc emlékeiből. Roll Nándor megyéspüspök a sümegi nemzetőrség dobját, melyet a szabadságharcban használt, a Darnay mu-zcumíiak ajándékozta.
— Vasutasok üdülőtelepe. Az államvasull szaklisztviseKknek a KANSz kötelékében müködö szakköre nagyszabású üdülőtelepei nyit meg Balatonfüreden, mely állandóan üzemben lesz. Az üdülőtelepet június l-én fogják ünnepélyesen megnyitni.
— Soffőrvlzsga. Laky Kornél műszaki főtanácsos és Oroszlán János rcndőrfőlanácsos Keszthelyen sofförvizsgát tartottak. Utána megvizsgálták a keszthelyi aulójármtlvckct.
— Tüzek. Pakodon egyik gazda házának kéménye kigyulladt. Az ebből keletkezett tüz 2 házat elhamvasztott és a község kél legszegényebb emberét hajléktalanná tette. A kár meghaladja a százmillió korúnál. — Ugyancsak tüzet jelentenek Kisradáról is, hol a .Gjrabonci" hegyen péntekre virradó éjjel két pince égett le. A lakosok kivonultak s csakhamar eloltották a tüzet. Oka valószínűleg gyújtogatás. A csendőrség megindította a nyomozást.
— Csodákat beszélnek országszerte a „Mira" forráscsoport természetes ásványvizeinek gyógyéi lékéről. A glaubersós gyógyvíz u. n. karlsbadi kúrák otthoni végzésére a legszebb eredményekre vezet, természetesen orvosi vezetés és ellen őrzés mellett, A .Mim" keserűvíz pedig közismerten enyhén fájdalommentesen és biztosan szolgálja célját. A .Baby" víz a világ egyeden természetes hashajtóvize 1 Egy kísérlet és mindenki személyesen győződhetik :neg a fcntközötlck valódi-slgáról.
=■ TennlsBtők la német 300.000 K-ért, tenniscipők 182.000 K-től, lennislabdák I luc. 125.000 K, fot-ball és atlétikaicikkek Szabó Anlal sportüzlelében Nagykanizsa.
-- Fölényesen gyöz minden versenylón Hllpp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca (>) olcsó és jómiuőségíl áruival. Mutatóba nétiány ár: belycm mellények I<15ezer, selyem j imbó sapkák 17 ezer,
flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
Ti az t A n íi axafcaxorücn kezdi
boraim inig lltcrcnklfll 8000, 10.000 12.000 koroiiáéil. Bruncalca Jóxaaf S-Jglr ut S3. Tel. 210.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
(Levél o szerkesztőhöz)
Igen tisztelt Szerkesztő ur!
Csak nemrégen telte szóvá b. lapjában a Kinizsy-ulcal lakók panaszát az clviscllicieticn portenger miatt. Nem tudom, liogy szokott-e járni Szerkesztő ur a Cscngeri-utnak a sorompó!ól a vasútig terjedő részen, dc ha járt errefelé, ugy bizonyára életbiztosítási kötvényt szerez előbb, hogy minden eshetőségre készen legyen. Az álíatfclhajiás, a szekerek, kocsik és autók, vagyis a nagy forgalom folytán oly állandó porton-gerben uszunk — hogy reggeltől estig nem merjük kinyitni az ablakot ebben a. rettenetes hőségben és por-tengerben.
Üntözökocsi — még hírmondónak sem jár erre — p?.1ig tudjuk, hogy a városnak ilyen alkalmatosságai is vannak.
Arra vagyunk kíváncsiak, mire valók a város\'köztisztasági szervei? Ug/e ar.a is, hogy ellenőrizik az ükök gondos öntözését ? Miért nem történ k tehát szigo u intézkedés, hogy ezen az utca-s2akaszon is és mindenütt egy redszeres, határozottan megdla-pnott utcaöntö^és történjék. „Ontö-zökocsi felvonulásokkal" ne boszant-sák a város adOzó közönségét.
Huszonkét atáirás.
röRtfÉwyszÉtf
Gombár Gyula táblabíró rágalmazói
Felhala!m izás alapján üldözendő rágalmazás vétsége miatt korültek tegnap a vádlottak padjára, Komlótsy -üyuía nyűg. százados, Rácz István, Szibernyik József és Palaczky János földművesek és Ptuska Sándor körjegyző, vonyarcvashegyi lakosok azért, mert a földmegváltási eljárás során együtt és közösen beadványt intéztek a földművelésügyi miniszterhez és Gombár Gyula táblabitó. az OFB tárgyalásainak vezetőjéről azt állítottak, hogy mézbe öltözött Ígéretekkel.igyckvzell őket arra rávenni, h;gy lemondják a legfelsőbb biróság állal ítéletileg nekik juttatott földet, de nein sikerült a hibának ilyeténkcp való elsimítása. Nem pedig azért, hogy egyrészt érvényt t/erezzen azon kijelentésének, miszciint mostanában nem fognak földhöz jutni, másrészt pcilig. hogy a hitbizományi urodalom részéről ne kelljen uj »bb földterületet átadni.
Gombár Gyula tárgyalása, zető biró Ke zthetyen 1925mártius 1 t-én a megváltási eljárást megkezdi, anélkül, hogy nálunk és a szomszédos községben bcf.jezte volna. Cselekedete egyenesen arra való. hogy a fö\'dhözjuttatás uto\'só lehetőségétől is clcis:nck. Méltóztassék megakadályozni azt — végzi a beadvány — h»gy gyirló egyéni akaratok érvényesülésével két község 250 családja szenvedjen kárt.
A tegnapi büntető főlárgyaláson mind az öt vádlott beismerte tettét és bocsánatot kéri a biróság előtt a meghurcolt Gombár táblabirótól.
Gombjr Gyula táblabíró megelégedett a bocsánatkérés elégtételével. Mefz József kir. ügyész azonban — felhatalmazásra lévén üldözendő az eset — fenntartja a vádat.
A hosszabb bizonyítási eljárás után a törvényszék meghozza ítéletét és mind az öt vádlottat bűnösnek mondotta ki felhatalmazás alapján hivatalból üldözendő rágalmazás vétségében és azért az enyhítő szakasz alkalmazása mellett Komlóssy Gyula nyug. s/J/adost másfélmillió K,Rácz István, Stibnyik József és Palaczky János földműveseket egyenként egy-egy millió K, ellenbín Pruska Sándor körjegyzőt öt millió korona pénzbüntetésre itéltc.
Miután Kencdl Imre dr. táblabíró kihír.lctle az ítéletet, mind az öt vadlo;t mégegyszer bocsánatot kért a meghurcolt és megrágalmazott Gombár birótól. A« ítélet jogerős.
tiodaíom és művészet
Megvont színigazgatói engedély. Az Országos Szitiészcgycsulct lauaesa legutóbbi ülésén liodonyi fiolán jk, a szombathely-soproni színigazgató engedélyének további kiadását megtagadta. A tanács határozata óriási feltűnést keltett, mert liodonyi Béla a kiváló magyar színész a magyar nemzeti hűség ébrentartása érdekében nagy áldozatokat hozott és érdemei elévülhetetlenek, aki nem érdemelte a Szinészegyesü-lettől ezt az elbánást. BoJonyi évek ótd súlyos any.igi bajokkal küzd. A soproni szinhazra rengeteget ráfizeted, mert a határszéli városban a közönség nem látogatta eléggé a szirházat. A szo ^bathclyi nyári állomás gazdaságilag valamivel jobb, dc a soproni delici\'et nem tudta fedezni, utóbb pedig a lámilata L<g-jiinak fizetését sem tudta folyósítani. fiz volt az oka, hogy a t-inács nem adott Bodonyinak a jövő évadra engedélyt. Bodonyi Béla ha hibás, csak 10 százalékban hibás, ÍX) százalékban azonban feltétlenül sorsüldözött.
Növényvédelmi Közlöny. A Növényvédelmi Kö/.lőny májusi száma a növény terme\'és minden ágára vo naíkozó időszerű cikkeket tartalmaz a leggazdagabb tartalommal. Különös érdeklődésre tarthat számot a cseresznye-légy életviszonyából, az ellene vjíó óvintézkedésről irt cikk, valamint a Növénykőrtani Állomás szerepéről, a káposzta-golyva, aranka, almafák levél-atkaja, sárgadinnye fonnyadása, szegfübimbó rothadás, szőlőlevél-fodrosodás elleni növényvédelmi intézkedésekről irt cikkek. A kiadóhivatal (Budapest, VII., Dohány-utca 20. 1. 5.) ingyen küld mutatványszámot.
Uj magyar nszókönyv jelenik meg. Kugler Sándor, a MUSz-nak nagy siker t elért tréner képzőtanfolyamának kiváló vezető tanára, könyvet irt az úszásról. A könyv sajtó alatt vart és körülbelül két hét múlva már a könyvpiacra is kerül.
SPORTÉLET
Zrínyi—Turul bajnoki mérkőzés Győzelme esetén n Zrínyi TE az alosztálybajnok
Nagykanizsa, mfjiil 1G Döntő mérkőzés kerül ma vasárnap délután lét 5 órakor lebonyolításra a Zrínyi sporttelepen. A Zrínyi TE és a Kaposvári Turul SE csapalai állnak szemben egymással, hogy az alosztály utolsó bajnoki mérkőzésén tisztázzák a bajnokság sorsál. A bajnokság ugyanis még nyilt s ha a Zrínyi TE elegendő gólaránnyal győz, ő a bajnok, eldöntetlen vagy veresége esetén pedig a Kaposvári MÁV TE.
A helyzet a következő: a mai kivételével az összes mérkőzéseket lejátszották már a az első helyen 8 ponttal, 10:6 gól aránnyal a KMÁV TE áll, a második helyen a Zrínyi TE fekszik ti ponllal, 9: 7 gól aránynyal. a harmadik helyet pedig a Turul foglalja el. 5 ponttal a KÜLTE előtt. A Turul tehát már semmi esetre sem lehet bajnok, a Zrinyi TE azonban győzelmével beéri a KMAV TE 8 pontját, mely cselben a gól arány dönti el a bajnokságot.
A gólarányt ugy számítják, hogy azé a jobb, amelyik adott góljainak kevesebb rzázalíkál kapta vissza. Most az a helyzet, hogy a KMÁV TE adott góljai 100X6:10 ^ 60 százalékát kapta vissza, a Zrínyi TE pedig 100X7 :9 "-= 77 7 százalékát. Ha a Zrinyi 2:0 arányban gyöz, akkor még mindig gyöngébb egy árnyalattal a gólaránya a MAV-énál. mert IOOX7: 12 58 3. Ha a Zrinyi TE egy gólt kap. akkor ezen számitások szerint 5 gólt, 2 kapott gól esetén pedig 7 gólt kell rúgnia, hogy gólaránya jobb legyen a MÁV-énát s ezáltal a bajnokságot nyerje.
összegezve tehát a számításokat, a Zrinyi TE akkor nyeri a bajnokságot, ha 3:0, 5:1 vagy 7:2 arányban megveri a Turult. Mindenesetre nehéz leiadat ez, dc nem megoldhatatlan. Ismerve a Zrinyi TE lelkesedését és ambícióját, meg a honi pálya és a honi közönség buzdításának felbecsülhetetlen előnyét, tippünk az, hogy — <l Zrinyi TE lesz az alosztálybojnok.
Az érdekes és kétségkívül izgalmas mérkőzés előli az NTE kél kombinált csapata játszik egymás ellen barátságos mérkőzést.
A bajnoki mérkőzés levezetésére Sle.nzer pécsi bírót küldte ki a kcrülel
A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola sportköre
folyó évi május 21 én, délután 4 órai kezdettel, a Zrinyi sportpályán, sportünnepel és disztornát rendez. Belépő jegy: Páholy 20.000 K, ülőhely 15.000K,állóhely 10.000 K, diákjegy 5.000 K. A sportkör vezetősége.
BERETVÁS PASZTILLA a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.

ZALAI KÖZLÖNY
A Nagykanizsai Ifjúsági Labdc-rugók Szövetsége felhívja az utcai és ifjúsági csapatokat, hogy az idei bajnokságra a nevezéseket csak holnapig az az f. hó 18 án délután 6-ig fogadja cl. A nevezések Deutfch Simon urnái Nádor-utca 1. dohánytőzsde írásban a cs3pat intézőjének aláírásával adandók le. Későbbi nevezések, tekintve, hogy a bajnoki mérkőzések már c hét vasárnapján megkezdődnek, figyelembe nem vehetők. A sorsolásokat c hét csütörtökjén ejtjük meg és annak eredményét a .Zalai Közlöny" pénteki számában közöljük.
Az intézőbizottság f. hó 23-án az ifjúsági mérkőzések vezetésére való képesítés céljából, biiói vizsgát tart. Felhívja mindazokat, akik 18-jk életévüket és az ifjúsági bajnokság mérkőzésein bíráskodni óhajtanak a képesités elnyerése céljából Deutsch Simon urnái jelentkezzenek.
Az országos rendőrtiszti kard-vivóversenyek. A május 13-án és 14-én a RAC klubházában — kedvező idő esetén a szabadban — _A m. kir. államrendőrség kardvivóbaj-noka", illetve „A m. kir. államrendőrség kardvivóbajnok csapata" címekért rendezendő //. országon rendőrtiszti kardvivóversenyek fővtfdnöksé-get: a belügyminiszter védnökséget: az országos főkapitány, diszelnök-ségét pedig: a budapesli főkapitány, a ker. főkapitányok, Berly László ezredes és a klub két alelnöke vállalták.
Úszót rénlngek a K Máv. TE-ben.
A Kaposvári Máv. TE az idei szezonban az uszóiporttal is intenziven fog foglalkozni. — Az egyesület ez irányú törekvéseit teljes mértékben támogatja a strandfürdő vezetősége is és mindazoknak, kik az úszást sportszerűen folytatják, egész idényre szóló kedvezményes bérletet biztosit.
KÖZGAZDASAG
öt milliárd hitelt kapott az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara. Az Alsódunántuli körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet (K pos-vár) értcsili a gízdak.\'zönséget, hogy a kormánytól öt milliárd rövid lejáratú mezőgazdasági hitelt kapott. Ebből évi 15 százalék kamat mellett bocsájt kölcsönöket kezesekkel (ki-bocsájtó és forgató) is aláirt váltó, vagy jelzálogi biztosítás ellenében. Baranya, Somogy, Tolna és Zalamegyék területén 100 kataszteri holdon felül gaídálkodó birtokosok és bérlők részére. A kölcsönt igénylők egyszeri megkeresésére a hitelszövetkezet bejelentési lapot küld és levélben közli a kölcsön részletes félté-teleit. A kölcsön szeptember 28án teljesen visszafizetendő, meghosszabbításnak helye nincs.
TŐZSDE Délutáni magánforgalom
Irányzat teljesen üzletiden tartott. Angol Magyar 32. Hazai Bank 103, Magyar Hitel 371, Leszámítoló 57, Földhitel 164, Ingatlan Bank 186, Kereskedelmi B,nk 960, Egyesült Fővárosi -10, Általános Takarékpénztár 115, Pesti Hazai 2450. Borsod Miskolci 186, Budapesti Gőz 158,
Hungária 125, Viktória 378, Bcocsmi 1025, Kohó 239, Magnesit 12.0, Kőszén 3065, Salgó 497, Athcnaeum 63, Pallas 172, Riglcr 71. Fegyver 597, Danubius 2184, Villamos 1120, Lámpa 103, Rima .07, Schhck 39. Wö.ncr 10, Guttmann 460, Hazai ra 63, Ofa 480. Nasici 1800, Levante 146 Nova 178, Állami vasút 375, Trust ISO. Cukor 2025, Georgia 273, Izzó 1005, Részvénysör 405. Égisz 55, Gschwindt 2 0, Goldbergcr 105, Spódium 31, Gummi 252.
A Magyar Nemzeti Bunk hivatalos árfolyamai
Valuták De viaák
Jk»ro< foci J«*XO*UUX A..I«<J— s«0 .SMS
C««k tatul M4-3K4 t*l<íl Ü4l . S4
IXoiJ 1121 1144 BMUB «•} UÍ7»
OotUz Bukirtii W J*
riiMítt u. mt-Kti B<S|««I 3 ;o * 2
KcliuZi ht >t:w-mt* »Cf«-\'l( iV4 l I34.D
ÍM Ut 13* ribiiiitii
UT* UV-iM Lctío. ni COJ«\'O»
Lki IIHXI Mllíto ;UI M*
Mi,ka 144 & 4S3) tr»J \'1420
Oait/.Khlll M1S-I004S V. U un mi
OI« k«r. rjiw I12»0 P.kt* • IU4 31 li
Stl}d biu IKSS IJÍOJ S\'it* \'14-SU
l<!(i Utak SKKlW- 1 Mi IMII
Korrtj k« nr o ii7i wu* H045
ItM kor. i»/>s itm ItíUh i )i\\ U »
Zürichi zárlat
PHŰ 1687 50. London 2508—. Ncwvotk >16 75. Bilinél 2610—, Mallnnd 2IC6-—, Holland 207 70. Berll.i 123 . Wl«n ,2 8), Solia 377 50. F(«g« 1530 Budapest 72-60, \'•«*> 99 4S, 8aka»e.t 242 50 Betgrád i>35
Terménytőzsde
Arak viltozjtl.ir.ok korpi kivitelével.
ÖU<* :iti«v. 7o ktf-oi 5o2 5yu 5 ö.Oou, IS »g-os 512500 515.000. egyéb vld. 76 kg-os SOO.CO < 502 5\'X). 78 kg-os 510 OíO 512.500, rozs 437 500 442 500. uj Ungcrl 2G7.VX)-272 500. takarmány tipa 320.000 330 000, köles 260 0 0 270.000, koroa 225.^0) -230000. zat 42i.000 435 000
Szerkesztői üzenetek
P-a. Az igért cikket ínég nerii kaptuk meg. Várjuk.
M. Klára. „Remény" cimü verse lelkes hazafias érzésről tanúskodik, de még nem egyenletes ahhoz* hogy közölhető lenne.
S. L. ItJ. Erzsébet tragédiája cimü tárcáját a közlendők közé teltük, de megjelenését néhány más tárca még meg fogja előzni. A másikról ÍA tél barátja) ápr. 9 már elmondtuk a vé\'eniényünkel.
Sz. J. Tótszentmárton. A hélfői hirt szomhaion kaptuk meg. igv már ezért sem tudjuk felhasználni, hgyébként a hír már megjelent lapunkban.
Sz. L. Pillanatfelvételek c. cikke nem közölheló.
Nem közölhetők. Sóhajtás (vers), Bethlen (vers), A maradj biró esete. Jegyzetek. Almaim (vers), fcjféli árny. k (versi, Kialvó lámpa mellett (vers); Rövid volt (wrs) ízléstelen reklám.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar es Könyv. korp*k<id«f RT. NutfvktmlT—
Pénzkölcsönt
gyorsan szerzek ingatlanra kebc-lezésre vagy váltóra kezesekkel.
Előnyös kamatfeltételek. Szigriszt László irodája
Fő-ut 8. (Bazár-udvar). - ijm
MAGASHÁZI (Mózsi) SÁNDOR
szobafestő és mázoló
Nagykanizsa, Király-utca I.
Elvállal mindennemű c szakmába vágó munkálatokat a legújabb mintákra, ízlésesen, olcsón és a legpontosabban
Apróhirdetések
Ai »w6fctí<J«U« 10 t\'«K W» K- A d«nu6 . B<nJ>n ví«t.K«b& bclUböl 11IO iz6 Ml iuéort Mámll-
E.k Mlndtn UnttMu* üli- 4M\'K A hWfl .1
»!.•.<« IU<t«od4 • 4 íttgJtuil fc«»*ilti«llÜU»
Naponta friss fagylalt, Jcgeskávó,
reggeli- és ozsonnikavé kapható Makoviczky
cukrászdában. _ _____
Eladó vendéglő sz lU\'dkéiből teljes beren-dezíssel Ors/ig u. 23. Simon Jötscf. 1312 Eladó c>y nagy kertes ház azonnal ba-költözhető lakásul, Vorösniarlhl utca 9. 1323
Üzlethelyiség kiadó, Rosenteger Sugár ut 40. szim. IwS
Eladó egy 500 literes tcjfölözőgíp. Janka puszta, u. p. MurakereszUir. 1412
Leány kalapok -minden színben, díszítve 85 exer, hölgy kalapok minden szintien, díszítve 135 ezor, íchcr nói panama, csoda szépek 195 exer, llorentlnck minden nagyságban. I\'ehir angol kalapok csak nálunk kaphatók 135 ezor. Klein József és Testvére. 1461
Oóz-. benzin-, szivógáz ccéplőkésx-Ictek teljesen ujak, kedve/ó lizetésl feltételekkel Welscr Gépgyár, Sugár-ut 16.
Egy hold lucomis egész évi termése eladó, Józset főhercegül 85.a. 1473
Elköltözés miatt sza\'on:>u(or, konyhaszekrény , márvány mosdó tükörrel, kézimunka függönyök, ágyterítő és próba-baba sürgősen eladók Ceugcry ut 36. 1474
Felsúrésxkósxitö tanonc felvételik Oyergyiknil, Kuzgonylutca 2. Stoppológép clado. 1476
Aki házat, szólót, kis és nagybirtokot eladni vagy venni akar, aki hatra, vagy egyéb birtokára kölcsönt akar felvenni, az forduljo.i bizalommal a több mint negyed század óta fennálló törvényszékllcg bejegyzett Acxól Ignác pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájához, Nagykanizsán, f-\'óut 3. sz. alatt. IOJ holdon felüli blrto*ra mérsékelt ka ina L 13S3
llalvány-róxsasxinQ grenadlnruha középtcrmeirc való, alig hasznait eladó. Cini a kiadóban.
Igen jó nagy álió mángolö eladó. Teleky-u. 29. H63
Egyedül álló nö házmcslerl állást ke^ res, esetleg vidéki lakással felcserélné. Clm a kiadóban. 1372
Egyotcmi képzettségű, elsőrangú tanerő, jutányos ihjaz.VcM német és francia óráKat vállal, .Doktor\' jeligére a Kiadóba M60
Czéplök és motorok minden nagy Ságban kaphatók Weiser gépgyár Nagy katdzsa, Sugár u. 16. Telefon M. 1406
Valódi farkas kölyök kutyák eladók. Megtekinthető Magyar-u. 3"i. I Hl
Szarvas
kiadók.
ixállóba hónapos szobák IIK6
latálló kocsiszínnel kiadó Kisfaludy Sándor-utca 9.
Háló- éa konyhaberendexési b:i~ torok e la Jók liotvos tér 24. sz. alaii
Zenetanítás. J.iulus elsejétől lezdTe ez összes vonó- és luvólungszcrekról mérsékeli dijizis mellett zeneórákat (leckéket) adok. Magyar-utca 2 BUton AnUI. 149S
Fiatal farkaskutya eladó. Kötő szövőgyár, Só-utca 13. 1413
Szoba-konyhás bútorozott szoba mcT lékhelylségekkel azonnal kiadó. Cini a kiadóban. J
Balntonkoresxtui-on vagy Bcíényl ben, lehetőiig pírthoz közeli nyaralót vagy v I iré«at bér. 1 lék. A|inIatot irmegjelöléssel kiadóba kérek. j^q^
Kifutó leányt keresek. Jelentkezni lehet Liszló Ignác ékszerésznél. 149/
Bútorozott sxoba Junlus elsejére kUdó. Om a kiadóban. 1491
">25 máfusn
Sajál termésű korocscnyi asxtali és nehéz 1917. óvi terméatl poosonye bor kapható lakásomon klslétclekben (literekben Is). U9|
REMETE, Sugár-ut 6. szám.
Vidékieknek legolcsóbban kiáru-
W\'WO K tx Mii^i.urak. p^Wk. m,(r«cok
i"l«io»>-^bru. «M>u><|;oláia vaiuIIio/ »iil||Ul
Wkk Szilárd.útra j?. Kirplio.nil. Uud»Pc»l.
Ma, vasárnap
a „Vaskapu" vendéglőben
kertmegnyitás
disznótoros vacsorával.
Síives pártfogást kir KARDOS VILMOS
vttldégKU. .
f.»tcillcm a n. í. küíönsíxd. Ihw.
Csengery-ut 13. s*. alatt
nőf ú. férfi
in
megiryltoltam. — FJvállalok a Icgtjy. szerübblól a legdíszesebb kivitelű munkákat mérsékeli árakon.
A nagyérdemű közflnség szíves nírt fogását kéri
Guttentág Sári.
Ugyanott tanulóleányok felvételnek.
Margit fürdőmben tCsengety-ct 19. sz.) az orvostanárok által is annjira
ajánlóit köpülyöZéstmcgkezdteo.
(Jg a .olt orvosi rendeletre mindenféle mesterséges, mint szénsavai, fenyő, konyhasó, mus\'áros. szappjg. fjrdó, félfürdö lemosással, toplleoi
köfürdö kapható. Állandó orvosi felügyelet. Nyit » ntlBdcanap rt|{K«t est * S^fil/.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérte
BÖHM JEN0
14 « * Mirgll lerdi lultjdocou
WALTÉR magántanfolyam Budapest, VIII., Rákóoxi-ut 51.
Clökészll középiskolai összevont magán-
vizsgákra, érettségire, vidékleket Is. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
Tisztelettel értesítem a nagyérikmB közönséget, hogy több évi fóvirosl gyakorist ulán hazajöttem és Kinixsy utca 4. sxám alatt
szabó-mühelyemetl
megnyitottam. — Kérem a nagyérdemS I közönség szíves pálifogását.
Kiváló tisztelettel
MERSITS LAJOS |
ItrftsaaM l ni K nlxsy-atca 4.
1 tucat .Krans* 9X«2 lemox 40000.-10 dib. .Satrap* napfény vagy 1
gázfény 9><t2 papír 5.000.-G<»ndosan összeválogatott készletek és dúsan felszerelt raktár fotócikkekben. Útbaigazítással készséggel szolgál díjmentesen
FISCHEL FÜLÖP FIAI |
NAGYKANIZSA.
Önkéntes árverés.
A nagybagolai szalóltegyon egy katasztrális hold szőlőbirtok pincével is felszereléssel folyó hó 24-én délután 2 órakor a helyszínen elárvereztetik.
má[m 17.
ZALAI KÖZLÖNY
értesítés.
vb „.reneiéin • « wcmll koiUniéset.. áswánywiiek
UgokióMí u| áfilVról értesíteni: . .d.l Király torrá* töl:é« •"*: ,, KI ifi 100 Átvételnél 7000 , 25 7500
10 . 80") 100 . éOOU 25 . 4500 . 10 . 5000 Széchenyi lorráj lOlléle "1 éltél HL 100 átvétetnél «000
1 . .
tél
25 10 11.1 25
9)00 10000 souo
5500 6000
R.deinl ildlló lorrái ttllléic " „ léi IIL I0U átvélclnél 9000 . 25 . 10000
j ; * 10 . 1IÜOO a.hit.cHt Tcmpl. tu-rás lOllí.U
1 i, Hl III. 25 átvételnél IIO0U , ... 10 . 13000
CtoftsHUbli Mállonl lOllétc
1 é> tél llt. 25 ál.(lelnél l.\'.MO
. 10 . !«««)
lel . 25 5000
. 10 . 6000 Salvator I prt(e» Iftlléie
III. 25 átvételnél 13000
1 . \' 10 . 14000
léi . 25 SOOO
. 10 . 9H0O Kékkúti Innál töltése
I éi léi llt. 100 átvételnél 6000
. 25 . 7U00
1 \' I . 10 . 7500
I 25 40*30
I . 10 501-0
lét . 25 . 2500
. 10 .>000 ím á.icrh "Hfe IrluJmllUliuk " r\'^\'-k ■ (*
M| III. HJÖJ. I III. UOO .. léi III. 3000 Sorom ofyin.i.n irhj. .lui. ...Min \' l^tnuflib lí\'ltítWi íjtsloni
l.iJ.r Uihni ..SlUto-iidr sii.ik sí iti.si áll..
I.nll il.Sb... IWS -----
„,. „_______. ..-.Sri agy \' ISdSI Mrmnin
kir.iu. I dui SáU... alít KfljW. ulmirott SiS-.ii ¥hMl Unt."
.liv.aiuj.k.l ■ ittrti.Hlio [oiit.sni «j.n .J 9i.f ..I.WÜ S.id.. Uihn* .iSIUrom VliSSrc »D..|10I Srijn >■ In.sl áH-.*S.n ulBitia. un" •\'«
ninm.i *>p.n ,,,,.. ........
„í\'i/,,1 uiiti wn4 évi Wgtiu bukktiawb llt MCOJ K mm. viUnlnl Utlla bOkk aprlft.U
111 WCO) K mm, viumni ui«i» omt syin.n |>| 4*.oi X TUlU blikk t* Mrrtjin lOríwtlt
eml.UI «/»>\' K. I«laprll»a :0«0 K mm r jtílrrmáivitrll ktiJ»» hiihot mMHiA K litvwdijéit N\'»s»b»B oUKMibin aliath»l.>k
item (.mínjVtn. hon • n. * » l.rt M. In ■»•< m.K.léf.dí.nk!. fogom klMC^ilnl. T.IJM IUiU4rl.fl
FLEI9CHMACHER IGNÁC
Megé keztek
i legújabb is legdivatosabb világos
florentin, fehér pico és panama kalapok!
Pünkösdi újdonságok
leg|utányosabb beszeriékl torriu
Maison ROTH LAURA Na/orkanli**, Kazinczy-n. 1
Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság I
Budapest Székesfőváros törni flslmisieiámiii Ozeme
SUoniayoM
4»Sáet I.. -..■....a; 1 valamint egyébélelmicikkel I
tojást, baromfit, minden mennyiségben,
azonnali készpénzfizetés mellett, a legjobb napi árakon, állandóan átvesz. ^ Helyi bizományi bevásárlók fölvétetnek. ~M TáviniU clm: Balázs igazgató, Nagykanizsa.
Városi Iroda és raktár: Csengery-ut 14. szám alatt (Nádor-utca sarok).
Hll Hova menjünk ma? Hü
HAt Lazsnakba, altul jők és olcsók a Imrok. Friss csapolt sir minden időben. — Meleg és ltodig uzsonnák, méltányos árak. — Beléplidij nélküli zene. A nagyérdemű közönség igen becsei pártfogását kéri ^
Halász Ferenc, vendéglős.
Pünkösdi cipöyásár!
Néhány fajta cipőt raktárunkról beszerzési áron alul kiárusítunk, ktlIOnOs-n ajánljuk az alábbi lekiámárakal:
Tennisz-cipő Icliér vászon, női ...... 180 ezer
Tennisz-cipő fehér vászon, uri ... ......
Szürke vásztn, pántos
télcipő.......... 125 ezer
Fehér vászon, pántos
félcipő............ 140 ezer
Fehér vászon, fűzős félcipő............ 150 ezer
210 ezer Box férfi fűzős cipő 200 ezer
Szandálok a napi árnál olcsóbban. - Lakk és más divatcipök jutányos áron. EIsS áldozásra és konfirmálásra ajánlunk fehér cipőket.
Miltényi Sándor és Fia &z.
Fö-ut 2. szám ■■ Városház.
2296 1925. Adófizetés iránti hirdetmény.
Alulírott városi .adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat az adózókat, akik az adófökönyv-ben elflirt és az 1923 VII. t. c. 19 § a értelmében esedékes adótartozásukat (olyó hó 15-ig be nem fizették, hogy azt járulékaival és a kincstári házhaszon-\'észesedéssel együtt a jelen hirdetmény közhírré tetelélíil szá miiolt 8 (nyolc) napon bellii vagyis folyó hó 25-ig annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a végrehajtási eljárás azonnal meg lug indíttatni.
Városi adóhivatal. Nagykanizsa, 1925. május 16.
Horváth k.,
idóügyl stámvevö.
6918 -1925.
Hirdetmény.
A m. kir. Népjóléti Míniszler urnák 37 600,\'1925. számú rendelete tolyján felhívom a Nagykanizsa városban tartózkodó hadirokkantakat, hogy ujabb felülvizsgálat megejtése végett folyó évi május hó 23. napján reggel 9 órakor a város-i házán II. emeleten jelenjenek \' incg az A, B, C. D, K, í:, G, \' Ciy vezetéknevüek, hozzák ma-\' gukkal a gyermekek keresztle-- veleit.
| Aki nem jelenik meg .1 felül-] vizsgálaton, nyugdija be lesz szüntetve.
Nagykanizsa, 1925. május 16.
I ll0 Polgármester.
Rögtön jouon *
Különös olcsó reklám és és marsdék áruk kerülnek e héten eladásra
Steiner és Eppinger
.Arany ltárány- dlvsUruhá/iban Nagykanizsa, Erzsébet-tér 3. (Kégt pósUvsl siemben.) len
Birtokbérlet átadás.
Zalában 200 holda\'s 7 évre, Somogy ban 300 holdas blrtokbérlel 10 évre átadó előnyös feltételekkel. Szigriszt ingatlanforgalmi iroda, Fö-ut 8.
Képkeretezést
ovii, kör é« •zSglctes keretekben, minden »zln és azé- ^ Irkkégben ■zakazerflen vé^ct 5,
WELLS
NAGY VILÁGTÖRTÉNETE
magyarul
Több sziz ttluiitráclóval, térkép- és grallkonmclléklcttd.
A ma legjelentősebb Irói
alkotása, tórténalcm a XX. sxázad ezemezflgéból nézve a XX. század embere számára.
Világsiker ■ Ax angol és német kiadás 4 millió példányban kelt el. A lexikon-alakú. W0 oldalas, egészvászón-
kOlésú könyv Ara 6&5000 korona. Előzetes megrendelés esetén csak 441.000 K, mely ősszeg május hótól kezdődőleg havi 63.000 K-ás részletekben tőrleszthető
Elóllieiéseket ettoRad lapunk kiadóhivatala vagy akiadó (Budapest. VII. kerület. Ilka utca 31 ttám)
6398—1925.
Tárgy: A Pesti Magyar Keres kedclmi Bank által a városház épületében bérelt üzlethelyiség bérbeadása.
Árverési hirdetmény.
A városház épületének fő bejárója melleit fekvő s jelenleg a Pesli Magyar Kereskedelmi Bank által bérelt üzlethelyiség f. évi május hó 23-án d. e. 11 órakor a legtöbbet Ígérőnek azonnali hatállyal bérbe-adalik.
Az árverési feltételek és a bérleti szerződés-tervezet a v. kiadóhivatalban megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1925. május 7. IWJ Polgármester.
Kérjen Ismertetőt!
GENIUS KI ADÁS
Skabosan-kenőcs
skaboform
UfhiBUtibb mrpiOaUtl *
visz ketegsége t,
Nem plukll. ui|UU>, Mppal l» kiíinilkíló
J£\'."íHSSkaboform-puder
Tyúkszemet, ffÖ-tV. CAHNABIM
RipbtlA «iod«o nrAcr.««Uib»ii.
Olcsón megszállhat Pesten a
wmn SldLLDlUMl
Barátságos, meleg, ttsaU siobák. K.upontl lUlés cgiu rup. Budapest, VIII. Kenyérmezö-u.4
Kákócxl útnál, Tabarln mellett.
í bttdelVi lclatuUI6|« TK.o •B£cdmíoyb<B réuciQI.
Díjtalanul
csupán csak a tariíális költségek íelszániitásával
helyez el
az összes helybeli, vidéki, budapesti, külföldi lapokba és szaklapoktia eljegyzési, házassági, halálozási híreket s általában bárminő reklám
hirdetéseket
A világ minden nyelvére a belügyminisztérium által hitelesítve eszközöl
fordításokat
Vitézeknek, rokkantaknak, tisztviselőknek 50" o kedvezménnyel a
ül HIRDETŐ IRODA 11.
nagykanizsai fiókja KIRÁLY-UTCA 40. SZ.
légi póstával ucmkOíl a Távtrátt Irodánál
Telelőn 338-383. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 május 20.
N8i kalapok „„. „,., 9yönBy ^
.......... ■ «•«««.....„«„
GYEHES ÉS VIDA katnnayir NamKiinuna. Kminey-u^" " r
A cipőkrémek
. £
Mindenütt kapható.
ZRÍNYI NYOMDAIPAR 1
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T. |
HAGYKANIZSA, FŐÚT 5.
— Telefonszámok: 78. és 117. —
Kés/.il mindennemű nyomdai munkákat legszebb és Ízléses kivitelben a legszolidabb árakon
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak he\'yes elszámolása (24776-925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztás! aitófükönyv és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és it^olai nyomtatványokat raktáron »art
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a 0
„Zalai Közlöny" clmii politikai napilapra S
H 0
Hirdessen a Zalai Közlílnifben
Magántamilők figyelmébe I
Összevon! vizsgákra íi éreti,ttire tdlcj »ny.v( ícldislííiijcl kíiill ^
vKK-kl llnuLSIut a BOROSS-OAkDOS
tanintézet Budapest, VIII., R»k4eii. ul 57 a, - Tlwlvlwtóknck líultlüuíítf kedvezmény. KIvAIÖ Jegyzetek I t.
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai:
Iskolai hitelemzések.
Irta : dr. Drcher Tódor.
Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordította: Pálliy Erzsébet grófné. Az aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán. Az angol kath. szocializmus apostola. Példák a szentek életéből. Ina: dr. Czapik Gyula.
A lelkiélet kis könyvei
I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat Szent József Imák és elmélkedések. — Oszeáilitotta: dr. ttnlczl Kálmán.
A lenti könyveken kivlll a Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Kaptutók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa, F4-ut 5.
Minden doboz sarkában pörkölt szemeskávé van
(Kilogrammonként kb. 8000 korona értéktl)
Válogatott cikóriából készült!
Nyomatott i Zrinyi Nyomdaipar és Köu>i ke restedé- R.-T níl Ni\'vykamzsán (Nyumiji. vezttó: Ofcnbes* Károlv*
64. évfolyam, 111. szám
Nagykanizsa, 1925 május 19, kedd
Ara 1800 korona
ZALAI IlfiÖNT
POLITIKAI NAPILAP
lauktutfcég É. kUdöblvaul Pö-nl 5 tajduiMn-TeUlofl 78. nyomdj 117. uám
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
CtólUtiéjl Arn: Egy Wn M.000 korom Híioct -----------90.000 koma
KULTURA ÉS GAZDASÁGI JAVULÁS
A miniszterelnök az erkölcstelenség leghathatósabb ellenszeréül a kulturát s a gazdasági javulást állította elénk. A kul-lurál, mint a lelki műveltség kifejezésbe!! formáját s a gazdasági javulást, mint a nehéz megélhetési viszonyokban lappangó veszedelem orvosságát.
Nézzük egy kissé közelebbröl az államélet szempontjából fontos ennek a két feltételnek lényegét, tartalmát és körülményeit.
A kuliura szót egészen hamisan azonosítani szerelik a műveltséggel, a műveltségi viszonyokkal és állapotokkal, illetőleg a müvelődöttségnek bizonyos megállapítható eredményeivel A kuliura lényegéhez azonban sokkal közelebb férkőzünk, ha azt az emberi életközösségnek bizonyos fejlettségi szinvonalaképen fogjuk fel s az élet berendezettségében bizonyos, általános emberi szempontból jogos igények kielégitettségében ismerjük fel annak tartalmái.
Maga a kuliura még nem jelent erkölcsöt s ha egyre-másra állíthatjuk is, hogy a kultura fejlődése rendszerint a lelki tulajdonságok finomodását jelenti, az erkölcstelenségnek, egyedi\':!, igen kis mérfékben lehet hullámtörő gátja.
Sőt példákat lehetne felhozni arra nézve, hogy magas színvonalú kultura mellett megvan az erkölcstelenség tobzódásának széleskörű lehetősége és az internacionális kulfurával szembeállított nemzeti kultúra sem fékezője az erkölcstelenség egyszer megindult folyamatának.
A gazdasági javulás szintén csak bizonyos mértékben képezi az erkölcstelenség ellenszerét. A tapasztalat azl igazolja, hogy az általános jólét épen nem szelídíti az erkölcsöket, habár elvilázhatatlan tény. hogy a nyomor sok bűnnek válik szülőanyjává. De azért nem lehet azt sem álli-tani, hogy a jólét fokozása előnyösen befolyásolja az erkölcsöket, hacsak ezt a megállapítást nem a bűnözési hajlamra s a bűnügyi statisztikára vonatkoztatjuk.
Mi nem kicsinyeljük le a kultúrának s a gazdasági javulásnak az erkölcsösebb életfelfogásokra és ezek megnyilvánulásaira gyakorolt befolyását, de a jobb erkölcsök érvényesülését nem ezen gyógyeszközöknek hatásától várjuk. Mi valahogyan ugy érezzük, hogy a lelkek nevelésén kell kezdeni a dolgot s a siker kulcsa az emberiség erkölcsi oktatásában rejlik. Valamiképen az életről vallott felfogá-
sokat kell erkölcsi tartalommal kitölteni és az erkölcsnek kell oly erősnek lennie, hogy féken tartsa bennünk az indulatokat és szenvedélyeket.
A kultura nagy áldás az emberiségre nézve, a gazdasági jólét pedig fokozza az amannak áldásaiban való részvételünk lehetőségét. de a mélyen a lelkekbe plántált erkölcsi érzés nélkül egyedül még nem biztosítják az egyre jobban terjedő erkölcstelenség feltartóztatását.
Bethlen István gróf a hazafiasságról, a pénzügyi helyzetről s a demokráciáról
A miniszterelnök és belügyminiszter Karcag város diszközgyUlésén
—. Budapest, wAJiu 17
Karcag rendezett tanácsú város március 17-én tartott közgyűlésén Bethlen István gróf miniszterelnököt és Rakovszky Iván belügyminisztert a város díszpolgáraivá választotta. A díszpolgári oklevelet ünnepi közgyűlés keretében tegna\'p délelőtt adták át gróf Bethlen István miniszterelnöknek és Rakovszky Iván belügyminiszternek.
Az ülést Varga Mátyás polgármester nyitotta meg; az üdvözló beszédet Török Vince ref. lelkész mondta. Utána Bethlen István gróf miniszterelnök mondta cl beszédét.
— Az engem ért kitüntetés — mondotta — értékes reám nézve egyéni szempontból, de értékes annak a politikának megítélése szempontjából is, amelyet az országos politika terén képviselek. A kormányok e tekintély elvét kell, hogy képviseljék és ép ebből kifolyólag nem hajszolhatják, a népszerűséget, hanem gyakran kellemetlen a polgárokra nézve áldozatot jel-.ntó kívánságokkal kell a nemzethez fo.\'dul-niok. Egy nemzet tisztán népszerű jelszavakból nem élhet meg. Tiszteletben kell tartania és helyre kell állítania azoknak a társadalmi és politikai intézményeknek integritását, amelyek nélkül egy nemzet sem prosperálhat és követnie kell azt az utat, amelyet a vallás és erkölcs ir elő számára. Az utolsó évtizedben láttunk politikai rendszereket, amelyek a maguk létét a társadalom alapintézményeinek megtámadására
bazirozták. Nekünk az a feladatunk, hogy ezekben az intézményekben helyreállítsuk azl ar tiszta szellemet, amelyre hallgatva boldogulhat" egy nemzet.
A politikában helyre kell állítani a hazafiságot. A hazafiság nem egyéb, mint az egyéni érdek alárendelése a nemzet érdekeinek. Három feladatot kellett a kormánynak megoldania. Az egyik az volt, hogy a felbomlott társadalmi rendet az orsz ígban helyre állítsuk. Gazdasági téren az volt a feladat, hogy Magyarország pénzügyi helyzetét szanáljuk, hogy az államot újból abba a helyzetbe hozzuk, hogy egészséges pénzügyekkel bírván, újból politikai faktor is lehessen a nemzetek között.
A kormánynak mind a kit irányú törekvése áldozatokat rótt a polgársági a.
Mindez egy kormányzatra nem népszerűséget, hanem népszerűtlenséget jelent. A külpolitikában az volt a felad a!, hogy Magyarország pozícióját az uj Európában újból megerősítsük, hogy Magyarország tekintélye a nemzetek tanácsiban újból helyreálljon és ebből a célból is áldozatot kell követelni.
Áldozatokat kellett követelni abban a tekintetben, hogy le kellett mondani olyan cselekvésekről és olyan kijelentésekről, amelyek talán nemzeti hiuiágunknak hízelegnek momentán, de amelyek a nemzetek konszernjében Magyarország presztízsét ! erősíteni épen nem alkalmasak. Mind-
ezek együttvéve a kormánynak népszerűtlenséget hoztak.
A nemzetnek áldozatokat kell hoznia egyes radikális rögeszmék terén is, amelyek egyes körökben élnek. Ilyen a demokrácia. A demokratikus fejlődés mindannyiunknak egyformán célja, a demokratikus fejlődésnek azonban nem az az igazi barátja, aki ennek előfeltétel nélkül egyik napról a másikra akar intézményeket megvalósítani, hanem az, aki fokozatosan és célirányosan igyekszik arra, hogy a nemzetnek az egész vonalon polgári önkormányzatot adjon. Ezen a téren is előre kell haladnunk és akarunk is előrehaladni, de csak fokozatosan, lépésről-lépésre.
Arra kérem Önöket, tartsák meg bizalmukat irántunk. Mi haladni kívánunk azon az uton, amelyet lelkiismeretünk és hazafias meggyőződésünk előír és amely azt hiszem, az ország javára válik. Adjanak segédkezet ehhez, mert hiszen a népszerűségről, arról, hogy a nép tömegei megértsenek, nem mondhatunk le mi sem. Adjanak segédkezet ahhoz, hogy előteremthessük és vezethessük a nemzetet felfelé azon az uton, amelyet kijelöltem és amely boldogabb jövő felé vezet.
Szavai végeztével gróf Bethlen István miniszterelnököt hosszantartó lelkes óvációban részesítette a megjelent közönség.
A miniszterelnök után még Rakovszky Iván belügyminiszter beszélt, majd Bethlen István gróf küldöttségeket fogadott.
LÉiül általi Halálra ítélte a Katonai törvényszék
Budapest, mijus 18
A katonai lör/ényszék ma délelőtt hirdette ki az Ítéletet a Léderer-pör-ben. A katonai törvényszék Léderer Gusztáv próbaszolgálatra bocsátott tartalékos főhadnagyot csalás, lopás o\'gyilkosság bűntette miatt a m. kir. csendőrség kötelékéből való kicsa-pásra, tisztségétől való megfosztásra, bronz katonai érdemkeresztjének, 1. o. vitézségi érmének, Károly csapatkeresztjének, sebesülési érmének elvesztése mel\'ett kötéláltali halálra Ítélte. Az indokolásban megállapítja a bíróság, hogy a dollár beváltásról szóló mesét Lédererné találta ki és adta elő Kodelkának. Léderernek nem volt meg a ke lő ereje, hogy felesége gyilkosságra való biztatásának ellentálljon. Az asszony felgyújtotta a férjében szuny-
ZALAI KÖZLÖNV
lígj má)ii«ia
nyadozó féltékenységet és ennek hatása alatt Léderer elhatározta magát és agyonlőtte az alvó Kodelkát. Feleségével együtt kivitlék és az áldozat holttestét feldarabolták. Az asszony annyiban segédkezett, hogy több lavór vizet adott be és szerszámokat adott át.
Az Ítélet felolvasása ulán a hadbíró ügyész kijelentette, hogy bár az Ítélet nem fedi teljesen a vád álláspontját, abban mégis megnyugszik.
Apálhy ezredes ezután Léderer Gusztávhoz fordull, de mielőtt Léderer válaszolt volna Kuget Károly dr. védő bejelentette, hogy védencétől kapotl előzetes ulasitás alapján bejelenti, hogy a kihirdeteti ítéletben megnyugszik agy a maga, mint védence nevében. \'Végül l-éderer pár percnyi hallgatás ulán kijelentette, hogy az Ítéletben megnyugszik, mire Apáthy ezredes az ítéletet jogerősnek jelentelte ki. Ezután a katonai törvényszék kegyelmi lanáccsá alakult át és tanácskozásra vonult vissza. A tanácskozás a perrendtartás értelmében zárt és titkos.
Országos Kézművesipari Tárlat
A nagykanizsai megbízottak
Bejelentési határidő május 31
Nagykanizsa, május IS
Nagykanizsa város és olvasótáborunk nagyszámú iparosságának vélünk szolgálatot lenni, mikor az augusztus 14-től szeptember 9-ig Budapesten megnyíló országos kézművesipari tárlat általános program inját és szabályzatát már most fóbb vonásaiban ismertetjük, hogy* ezáltal elősegítsük városunk iparának a tárlatra való felkészüléséi s azon minél nagyobb és minél eredményesebb részvételét.
A tárlatot az Országos Iparcgyc-sület rendezi a kereskedelemügyi minisztérium, a főváros, iparkamarák és ipartestületek támogatásával, illetve bevonásával.
A tárlat tartama alatt országos kézművesipari versenyeket, szakipari kongresszusokat és a 40 éves ipar-
iestülelek országos ünnepségéi fogják megrendezni. Ezenkívül tárgy sorsjáték is tesz a kiállítóktól vásárolt tárgyakból.
A tárlat csoportjai minden iparágai felölelnek. I. Lakásberendezés (bútor, kárpilos, csillár, szőnyeg stb.), 2. Vas- és fémipar (bádogos, rézműves, kovács, kocsigyártó, lakatos, műszerész, késes, elektromosipar, fém-njüves slb), 3. ruházati ipar I (férfi, nöi szabok, férfi, női kalap, | fehérnemű,gombkötő, kötszövő, nyakkendő, nadrágtartó, himzóipar, kézimunka, szűcs, stb.), 4. bőripar (tímár, lábbelikészilő, bőröndös, szíjgyártó, kesztyű stb.), 5. sokszorosító ipar (nyot.lda, fényképész, könyvkötő, vésnök slb.), 6. építőipar (kőműves, kőfaragó, ács, festő, cement, tetőfedő), 7. élelmezési ipar (mészáros, hentes, sütő, cukorka, cukrász, bábos, vendéglős, kávés), 8. nemesfém és órdslpar (ékszer, órás), 9. agyag-, kő- és üvegipar (kályhás, fazekas, tllkör, slb.), 10. egyéb faipar (esztergályos, kádár, kosárfonó, bognár), 11. tömegcikk és díszműáru, 12 vegyes (fogtechnika, hangszer, művirág, szemfedő, sportcikkek.)
Minden csoportnak külön bizottsága van külön szabályzattal.
Nagykanizsaifőmegb\'zoltnakBazső József ipartestületi elnököt, Neusied-ter Ferenc ipartestületi jegyzőt helyi megbízódnak kérték fel. Ugyanők tagjai lesznek az országos bizottságnak is.
Részvételi bejelentések szabályszerű iveken közvetlenül, az Ipartestületek vagy megbízottak utján történnek. Bejelentési határidő május 31.
Térdijak: szabadban ms-kénl 45.000, szabadon álló táigyak részérc 90.000, fedett csarnokban 120.000, nem kézmiiiparosok számára 75.000, 180.000, 210.000 korona. Bérelhető legkisebb terület a csarnokban I, szabadban 4 m3. Nagylerjedelmü, aránylag csckély érlékü tárgyaknál a lérdijat mérséklik.
A térdijak minden berendezés nélkül értendők és bejelentéskor fizetendők 3 százalék forgalmi adóval.
A részvételi jogosulliágol a jeleni kezés után a csoportbizoltságok állapítják meg.
Szállítás, elhelyezés, karbantartás a kiállító terhet képezi. , Bizlosilási dij tűzkár ellen 1000 korona ériékalap ulán 60 fillér, betörés ellen ugyanannyi.
Az áruk kirakására szolgáló idő augusztus 12-én délig tart. A kiállított lárgyak eladhatók, azonnal elvinni azonban csak pótlás esetén szabad.
A kézműves mesterek versenyének dijai aranykoszorus mesteri oklevél, szakmánként 2—4 ezüstkoszorus, 3—6 bronzkoszorus oklevél, a kormány az Országos Iparegyesülel és más testületek oklevelei, érmei tiszteletdíjai.
A tárlat intézőbizottsága az uli-kötlség, fuvardíj, slb. kedvezmények ügyében is eljár.
A kiállítók és az országos bizottság tagjai díjmentes állandó belépőjegyei kapnak. Gépek üzemben bemutatásához villamos energia rendelkezésre áll.
A szabályok ellen vélő vagy tisztességtelen versenyező résztvevőket a vezetőség kizárhatja a dijak visz-szafizetése nélkül.
*
Reméljük, hogy a tárlaton Nagykanizsa város fejlett ipari élete is módot talál a bemutatkozásra s iparosaink igyekezni fognak, hogy az egész ország elölt is bizonyságot legyenek a tehetőség szerint minél nagyobb részvétellel városunk iparának versenyképességéről..
Vagyonmentővásár
Megnyílt a kiállítás — Fényesnek ígérkezik az aukció
Nagykanizsa, ntájiu 18 Vasárnap egész nap folyl a vagyonmentővásár rendezési munkálata a Kaszinó nagytermében. Oldalt és középen hosszú asztalokon vannak kiállilva az eladásra S2ánt tárgyak, felettük pedig a képaukció festményei díszlenek a falakon.
Sok mindenféle tárgyat látha tunk a holnap megnyitó kiálli láson. Eddig eladásra kerülnek itt női kézimunkák, régi porcéi lánok, űvegnemüek, dísztárgyak\' hangszerek (cimbalom, hegedűk\' citerák), fegyverek ,\'ge„ ^ könyv (lexikonok^stb., közlük könyv a XVII. századból & Széchenyi István Hitelének 1830. évi kiadása a szerző sajátkezű dedikáló soraival), varrk gép, régi órák, pohárszék, éj,, szerek stb. stb.
Miulán hétfőn és kedden még lehet beszolgáltatni tárgyakat az árverésre, előreláthatólag kicsinek log bizonyulni a ka-szinó nagylerme a kiállításra.
Minthogy minden egyes tárgy leltározva van és becsértéke képezi a kiállítási árat, árverésen kivül egyik sem vehető meg az árverés pedig a hét végén lesz megtartva.
Ismét figyelmeztetjük a közönséget, hogy a saját érdekében használja fel a kínálkozó alkalmat azoknak az értéktárgyainak legelőnyösebb eladására, melyektől megválni hajlandó. Az eléri vételárból mindössze 15% kerül levonásba, a megvett tárgy után a fényűzési adót a vevő köteles lefizetni, a vételár azonnal készpénzben fizetendő, a Müvészház képet pedig részletfizetésre is megvehetők akképen, hogy vételárának 25°/o-a az árveréskot készpénzben kifizetendő, a lenmaradó hálralék pedig egyenlő havi részletekben az év végéig törleszthető.
Mindkét aukcióból bizonyos részesedés a „Zalai Közlöny" szerkesztőségének katonasirok akciójáA illeti.
Egy
asszony
ária: Si. Solymos Bea (tj
Azután megfürdöll. Jól esett a lágy víz bársonyos dédelgetése. Szép, érelt testében maga is gyönyörködött. Sajnálkozva húzta végig ujjai hegyét egész testén, mintha más valaki helyett becézve simogatta volna. Bánatosan gondolla. Kár, kár értem. Egy különös associáció folytán azok a nagy, hibátlan, érett császárkörték Jutottak eszébe, melyeket egy tavalyi hirtelen támadt szélvihar lemarcangolt a fáról s a kerítés — kemény Falához csapta. Szélmállasz-totta zamatos húsúkat.
— A sir iszonyú gyomrában is szétmállik szép marványos lestem — sóhajtotta. S bánata oly mély voll, hogy könnyűit nem engedte szeme szelére csapódni, hanem befelé folytak lelke sirhatos fenekére
Fürdés után szépen megfésülködött. Sütővassal gondos hullámokba szedte haját. Fehér selyem uj harisnyát s fekete bársony cipőcskét húzott formás lábára. Ci