Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.87 MB
2010-02-23 13:04:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1561
4847
Rövid leírás | Teljes leírás (1.63 MB)

Zalai Közlöny 1925. 144-170. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

■/Vvt" • . ■ —
65. évfolyam, 144. szám Nagykanizsa, 1025 jullus I, szerda Ara 1800 k<
POLITIKAI NAPILAP
\' «Mimrt»»í« O küdóUvíUI fö-üi s tatarwWftkloa 7Í, nyomda 117. uáa
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
iwluckll b> ed»i kum-tiaom Kilóm bdn............ 90.000 koron.
Kováts Antal f
Nagykmntxit, Juntui 30
Mélységes gyásza van a magyar kegyes tanltórendnek. Egyik legkiválóbb tagja, Kovdls Antal ny főgimnáziumi tanár, a nagykanizsai rendház másodfőnöke, életének 64. és szerzetességének 47. évében hosz-uu betegeskedés után vasárnap este 7 órakor visszaadta nemes lelkét te-remtójéneV
Kovdls Antal kegyesrendi paptanár egy mindenki által tisztelt és nagyrabccsűlt egyéniség voll. Mintaképe az itju magyarságot szerető, tanítványaiéit éjnihalnl tudó, hazafiságtól Izzó pap-tanárnák, kinek egész világa a katedra. Jelenlegi szerzetestársainak nagyrésze az ő tanítványai voltak. Tanilványai szerették a szigorú, de mindig igazságos, elveiben hallhatatlan és következetes, nagytudásu férfiút, aki páratlan előadómodorával, az ifjúsággal való bánitudásával tekintélyes nevet vivott ki magának. Ékesszólása miatt tanítványai elnevezték magyar Cicerónak. Előadásai a nagyközönség részére valóságos esemény! jelentetlek. Érintkezésében közvetlen és megkülönböztetett url modorú. Minden társadalmi, hazafias és főleg vallási akciókban tevékenyen vette ki részét. Egy időben a Zalai Közlöny vezércikkírója és munkatársa is volt.
Kovdls Antal kegyesrendi főgimnáziumi pap-tanár 1862 ben Szombathelyen születeti. 1885-ben kezdte meg tanári működését Szigeten, ahol három évig tanárkodul!. 1838-tól tizennégy éven át Kecskeméten volt, 1902-től 1908-ig a budapesti főgimn. igazgatója, 1908 tói pedig Nagykanizsán működött. Két év óla nyugalomba voll.
A megboldogult betegeskedése hosszabb eredetű. A rendház főnöke már februárban Budapestre küldte, ahol egy híres orvostanár mUtétet végzett rajta, aki már akkor kijelentette, hogy a páciens napjai meg vannak számlálva. Azóta noha lenn is járt, élete egy lassú halódás volt. Betegágyánál unokanővére Szombathelyről tartózkodott, aki az utolsó pillanatig mellette tartózkodóit. F-btr-hardt■ Bíla házfőnök szombalon látta el az utol.ó szentségekkel. Vasárnap
már nem Ismerte fel környezetét, mig estefelé, szenvtelen haláltusa után, kiadta lelkét. A halál közvetlen oka — fejrák volt.
Halálhíre városszerte általános részvétet kelteit. Holttestét a felső templomban nvatalózták fel, ahol ma reggel 10 órakor Csólhy Oéza
mürakereszturi apát requiemet tartott felette s a társadalom széles rétegének részvéte kisérte utolsó utján kl a temetőbe, ahol ismételt bcszenle-lés után a „Zrinyi Irodalmi és Művészed Kőr\'. nevében Kerkay József dr. búcsúztatta cl megrázó szavakkal az elhunylat.
Nyolc milliárddal iSbb a nemzetgyűlés költségvetése
Elfogadták harmadszori felolvasásban a felhatalmazási törvényjavaslatot — * választói törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása
Budapest, luntus 30
A nemzetgyűlés mai üléséi 11 órakor Huszdr Károly nyitotta meg. A Ház harmadszori olvasásban elfogadta a felhatalmazási törvényjavaslatot. Majd Frdler Pál beterjcrzlcllc a gazdasági bizottság jelenlését a nemzetgyűlés 1925/26. évi költségvetéséről, aki beszédében ..;ogá):<i-pltja, hogy o nemzetgyűlés jövő évi költségei nyol* mlllidrd többletet jelentenek, ami abból ered, hogy gondoskodni kell a megalakulandó felsőház költségeiről. A nemzetgyűlés tisztviselői létszámát 81 fővel apisz-tolták.
Hegymegt Kiss Pál nehezményezi j felsőház költségeinek belevételét. A többség azonban, elfogadja a gazdasági bizottság javáslatál. Azután folytatták a válaszlói javaslat tárgyalását.
Vdzsonyt Vilmos a 16. §-nál azt kívánja, hogy a központi választmánynak biró tagja is legyen.
Rakovszky Iván — noha elismeri az indítvány fontosságát — nem fogadja cl Vázsonyl módosító indítványát. Ma|d
Puky Endre a névjegyzék összeírásának keresztülvitelére vonatkozó módosiló indítványát terjeszti be ezután, amely szerint az összeírások öt évenként fognak ismétlődni s a legeld már 1926-ban megtörténjék, az összeírást megelőzően pedig általános katasztert készítenek a választókról.
A Ház elfogadja. \' Vdzsonyl Vilmos évenként szeretné összciralni a választók névjegyiékét. Rakovszky Iván is magiénak vallji, de a költségek miatt ez lehetetlen — mondja.
Kisebb viták és felszólalások között elérnek a 60. § ig.
Az elnök napirendi indítványa után Hegymegi Kiss Pál javasolja,
hogy a Ház a holnapi ülésen az állami beruházásokról és a tisztviselői fizetésekről tárgyaljon, de a Ház az elnök indítványát fogadta el.
Györki dr. személyes kérdésben való felszólalása után az ülés V«7 órakor ért véget.

"A laét vdtaszlds. A vasárnap megtartott tahi választáson összesen leadtak 8085 szavazatot, melyből dr. Kdlmdn Jenő (egységes kormánypárti) 3887, Turch hyi Egon (fajvédő) 2356, llencz Károly (kisgazda) 1842 szavazatot kapott. Ilyenformán Turchányi Egon és Kálmán Jenő közölt pótválasztás lesz.
Smlth főbiztos Mezőhegyesen Smilh Jeremiás népszövetségi főbiztos Mayer János, Dud János és Wal<o Lajos minis\'zlerck társaságában két napot töltött Mezőhegyesen, ahol meggyőződött a kincstári birtok helyes gazdálkodásáról.
KÜLFÖLDI HÍREK
Az oceántuli földrendés. Santa-Barbarában a föld- és tengerrengés nagy károkat okozott. Sok épület bedőlt és áltól tartanak, hogy emberéletben is nagy kár eselt. Az Artlngson és Cabrillo-szálló romokban hever. A földrengés centruma a város üzletnegyedében vo!L Két erős földlökés ulán husz kisebb lökés köveikezeit. "Eddig mindössze 4 halálesetet és háromszáz sebesülést állapítottak meg.
Az ausztriai katolikus nagygyűlés alkalmával tartott körmeneten több mint 200 000 ember vett részt vasárnap Bécsben. Jelen volt a szövetségi kancellár több miniszterrel, a képviselőházi elnök számos képviselővel és a pápai uuncius. Az ünnepi beszédet Pl/fl biborosérsek mondotta.
I
A budapesti államrendőrség vasárnap reggel meglepetéssszerü házkutatást tartott a szociáldemokraták Vági-féle csoportjának tagjainál, amelynek eredményekép Vági Istvánt és harminc vezetőtagot kommunista üzelmek miatt letartóztatott.
A rendőrségi nyomozás legelsősorban arra terjedt ki. hogy kommunista elvek kapcsolták-e egybe az uj párt tagjait és kik voltak az uj párt szervezői, valamint Igyekeztek azt Is megállapítani, hogy az ellenzéki munkáspárt szervezkedésének ml volt tulajdonképen a leleplezett célja és milyen anyagi erőkből költekeztek és kaptak-e külföldi pénzeket. A tegnap befejezett nyomozás megállapította, hogy ez az uj párt élénk összekölte-tésben állott a külfölddel és magyar röpiratokat küldőt! Pá-risba.
Éjjel jelenlik nekünk telefonon : A főkapitányságon újból kihallgatták Vágiékat. Sikerült kideríteni, hogy vissza akarlak állítani a kommünt, evégből 30 tagú terror csapató! akartak megszervezni, azokat kézigránátokkal és fegyverrel felszerelni, mely csapat egy napon jeli adott volna az általános felkelésre. Vágiékat egyelőre a lovábbi nyomozás miatt a rendőrfőkapitányságon őrzik.
LÉderer Gusztáváé M itt
A tárgyalás első napja
Budapest, Junlul ?•
— A Zalai Kiilíny sajilt luiisttilMl — Ma délelőtt 10 óra ulán kezdte meg Léderer Ousztávné bűnügyében a tárgyalási a budapesti törvényszék Dr. Denk Tivadar büntető-tanácsa. Mindenekelőtt Léderfr Guszlávné és Léderer Sándor személyi adatait állapították meg.
Elnök felolvassa a vádhatározalol, amelynek alapján Léderer Qúszláv-nél egyrendbeli csalás büntette miatt, egyrendbeli gyilkosságban, mint felbujtót és egyrendbeli lopás vétsége miatt vád alá helyezi. A tényállás ismertetése után Lédererné kívánságára a vádiratot német nyelven olvassák fel előtte. Elnök megkérdezi
ZALAI KÖZLÖNY
Léderernét, hogy megértette e a vádit és bűnösnek érzi e magát, hogy a gyilkosságot megakadályozhatta volna és hogy ezt nem telte meg.
Lédererné németül válaszol és ki-lelenti, hogy bűnösnek énl magái, ma|d terjengősen elmondja az Ismert részleteket magáról és Koudelkáról.
Majd vallomása folyamán azt mondja, hogy nem férje gyilkold\' meg Koudelkál, hanem leszerelt Hűtek Ölték meg Wctl differenciák miatt é» bizonyító téVelekre hivatkozik, azootun-áz" elnök* ráolvassa eddigi Ü^nbat vallomásának ellentmondásait és azt mondja neki, hogy a mostani vallomása egy elképzelhetetlen mese, de Lédererné megmarad a mai .vallomás" mellett.
M H biM
Nigylunlzs*, Juliiul 30
A nagykanizsai Összes alsó- és középfokú tanintézetek vasárnap és ítéifón tartották meg évzáró-ünne-pélyeiket. Mindenütt nagyszámú közönség jelent meg a tanév búcsúztatásán s végeztükkel megkezdődött a hivatalos vakáció.
A rcAI-glmnázlumban A kegyesrendi reál-gimnázium Pé-ter-Pál napján tartotta évzáró-ünnepélyét az Iskola tornatermében. Különös érdekességet kölcsönzött az ünnepélynek az a körülmény, hogy megjelentek rajta igen sokan az iskolának ezelőtt 20-30 évvel végzett növendékei közül is, kik az ünnepély után meg is alakították a Piarista Diákszövetséget, amelyről lapunk más helyén emlékezünk meg.
FENSÉGEK
IrU: Péchy-Horvilh Rezsó Bőséges, pompás, nehéz asztali borokkal súlyosbított ebéd ulán voltunk. Ilyenkor, a gyomor köt(lcsség-tcljesitését elősegítendő, kényelmes karosszékekben huzódtunk meg, a tavaszi gyönyörűségben fürdő verandán, konyak, likőr, feketekávé és sárgakabátos holland szivarok élvezete mellett.
— Elfajult, ájult életei élő nép vagyunk, akik minden hasznos cél nélkül, tespedve hevertetjük rengeteg energiánkat és engedjük, hogy sem tehetségükre és emberi fajiságunkra, sem értékeikre nézve közülünk ki nem váló elemek rajtunk, fclettünk, rovásunkra uralkodjanak.
Tiltakozó hangzavar kavargott fel barátunk szavaira. Az ember bő ebéd után, amikor a gyomor álmosságot ömlesztőén végzi munkájlt, nem szívesen kap meg egy olyan témát, ami az agy megerőltetésével kapcsolatos. De itt olyan furcsán, olyan nevetségesen hangzott ez a — szerintünk — könnyelmű állítás, hogy mindenki kötelességének érezte a cáfolás zsilipjeinek megnyitását.
— Pedig nekem van igazam. Hiába tiltakoztok. Hibáink, bűneink apróak persze, vannak, minden népnek is vannak, de olyan szégyenteljes, pírulásra kényszerítők senkinek se, mint a magyarnak. Hallgassatok Ide. Hát hogyan lehel az, hogy minálunk még mindig túlnyomó az olyan embereknek a szám3, akik egy-egy, származásánál ekszkluziv magatartást tanúsító polgártársuk
Az ünnepélyt Te Deum vezelte be, melynek , végeztével megkezdődött annak ví^Sgi része. Első számként a reálgimnázium vegyes zenekara adta eló Boíldiiu Fehér hölgy nyitányát Talán még sohasem hallottuk a zenekarnak oly összevágó és szabató} előadását, mint ezúttal. Ktrkay Jóísef dr. tanár vezényelte i i fiufc-nagyon szépen hozták ki "Hangszereikből a .francia Weber" zenéjének minden szépségéi. A legteljesebb elismc-éssel adózunk szép játékukért. Utána az énekkar adta elő Dohndnyi—GyomloynaY Magyar jövő himnuszá-f, majd pedig Radanits János VIII. o. tanuló sza7 valla cl Oyula deáknak Panaszkodnak a magyar szelek c. verséi.
Igen szép előadásban részesült Mozart ÍV. Quarleltje s gondos betanulásban részesüllek az énekkar állal előadott Régi magyar dalok is. A bucsu-beszédet Szűcs László VIII. o. tanuló tartotla, végül pedig Eber-hardt Béla igazgató tartotta meg az ifjúsághoz intézett beszédét, miközben felvonultatta az intézetnek jelesen végzett tanulóit, kiosztván köztük indexeiket s a tornavereenyen győztes növendékeknek ezüst érmekel.
A szép ünnepély Abl: Talpra barátim cléneklésévcl ért véget.
A központi elemi Iskola növendékei vasárnap reggel 9 órakor tartották meg évzáró ünnepüket az épület tornatermében, melyen a teljes tanítói kar és nagyszámú közönség vett részt. A Hiszck«gy eléneklése ulán Tdnczos Lijos IV. o. t. hazafias költeményt szavalt. Ba-razsa Emma IV. o. t. irredenta köl-
előtl szinte még embernek sem merik tekinteni magukat, hozzá hasonlónak pedig semmiesetre sem. Mi ez, ha nem a mi népünk élhe-(ellenségének, elfajullságának kiabáló bizonyítéka? A müveit ember szívesen adózik a rendesnél melegebb és kilünlelóbb tisztelettel annak az embertársának, aki valamely téren a haladás szolgálatában nem mindennapi egyéni munkát fejtett ki és érdemeket szerzett, de nem látom be, miért járjon ki ez a megkülönböztetett tisztelet azoknak, akiknek minden „érdeme" az, hogy jól választották meg a kedves papájukat és sikerült beleszületniük egy olyan vagyon kellős közepébe, amely gondtalan és dologtalan megélhetést biztosit nekik mindhalálig. Ez privát szerencse, melynek igazságossága vagy igazságtalansága más lapra tartozik, de hogy az ilyen szerencsés halandót ráadásul még embertársai is szerencséltessék azzal, hogy szinte félistennek tekintsék: ez az, ami egyenesen felháborító. Semmi kivétel, semmi megkülönböztetés. Emberek vagyunk mindannyian, — és semmi egyebek.
Szünetet tartott, felhajtott egy pohár konyakot, uj szivart vett ki a dobozból, aztán, mig szép kényelmesen szipkába helyezte a szivart folytatta:
- De nehogy valaki azzal találjon gyanúsítani, hogy régi világcsavargó létemre valahol valamiféle anarchista társaságba keveredtem vagy amolyan titkos zöld kéz vagy fekete tőr bandába, amelyek engesztelhetetlen gyűlöletet és kíméletlen
töményének elszavalásával szép hatást váltott ki. Majd a gyermekek énekkara elénekelte a. „Szőke Tisza" cimü magyar dalt Figyelemre méltó volt Somogyi Ilonka V. o. t. Repülj fehér galamb c. irredenta költeményének elszavalásával. Ezutáif az ifjúsági énekkar még löbb magyar dall énekeli friss elevenséggel. Pintek Mária IV. 0. t. hazafis szayalala .Harangok a Kárpálokban" következeti ezután. Majd a fiuk tornagyakorlatokat mutattak be. Deák László IV. o. L a Magyarok temetnek c. költeményt adta elő. Meg-kapóak voltak az ifjúság hazafias szövegű dalai. Az öreg honvéd c. vegyes jelenetben Neuwirth György tanitó és Ettir Géza IV. o. I. szép alakítást nyujtoltak. Eltér Géza azonkívül elszavalta tanllőja, Plander Boldizsár által irt irredenta költeményt. Majd a jutalmak kiosztása következeit. Végül Cseh Islván tanitó a tantestület nevében meleg szavakai intézett a megjeleni szülőkhöz és az ifjúsághoz. Az ünnepély a Himnusz hangjai melleit fejeződött be.
A polgári leányiskola Hétfőn, Péter-Pál ünnepén a polgári leányiskola tartotta évzáró ünnepélyéi, amely a .Magyar Hiszek-W\'-gyel vette kezdetét mit az intézet vegyeskara Kettlng tanár vezénylete melletl adoll elő. Welsz Irma IV. o. t. .A második asszony" c. költeményl szavalta el mély érzéssel, mig Bojt Erzsébet IV. o. t. ,Turání,ájdm" c. hazalias költeményt adta elő". Tőrök Mariska IV. o. t. ezután megköszönte a tanárok fáradozását és szép beszédben bucsuz-
halált kiabálnak az arisztokratákra: elmesélek egy cselei, amelynek egyszer szemtanúja voltam. Ez mentesít engem minden ilyen gyanú alól, ami természetes is, hiszen különösebb okok nélkül csupán ugy gondolkodom én is ezekről a dolgokról, ahogy elóitéleltől, maradiságlói mentes nyugati embernek gondolkodnia kell. — Meghallgatjátok ?
Mindenki beleegyezett.
- Hit jól figyeljetek ide. Svájcot jártam akkor is, mint legszívesebben mindig. Mert ennek a kicsi hegyi országnak a végtelenül bá|os élete, a rendezett erkölcsi, politikai és anyagi viszonyai, példátlan tisztasága, kellemes és tisztességtudó népe, Ideális közlekedése és őszinte, mert komoly demokráciája mindig a legeltenállhatatlanabbul vonzott. És nemcsak a kedves régi városait vagy a modern kerl és villarengetegcil bujlam mindig, hanem a természet szabad kincseit: a komor fenségü havasokat is. A közönséges turista azon az előttem meglehetősen érthetetlen vágyakozáson kívül, hogy valamennyi számottevő hegyóriási meg kell másznia a háromezer mé-ler állagában, talán más érzést alig. hanem nem is érez, amikor a fejét ráadja erre a hajmeresztő sportra r-n ellenben, valahányszor egy-etry hegyorom szédületéből nézdelődtem alá, mindig azt a megdöbbentő könnyes csodálkozást éreztem a lelkem mélyén, . amit az ember az ókori világ valami csodás épület-remekének láttára vagy az óceán dörgő viharának szemlélése közben érez és . ..
1945 Juliira 1.
falta az iskolásokat. Szakonyl Géza igazgató a vallásosság és erkölcs útjaira figyelmeztette az ifjúságot a szünidő alatt is. A kedves ünnepély a Szózal eléneklésével ért végei.
A polgári fiúiskolában ugyancsak a Hiszekegygyel nyitották meg- az ünnepséget. Schulek J. III. o. I. Kárpáll: 0zenét Erdélyből c. hazafias költeményét szavalta el. Utána Németh Mihály Igazgató a tantestület és az Ifjúság neveben elbúcsúztatta a nyugalomba vonult Wall-gurszky Antal igazgatót, majd az ifjúsághoz és a szülőkhöz szóiolt A vegyeskar énekszáma után Török Gyula III. 0. t. Petőfi: Élet vagy halál c. költeményét szavalta el. Waligurszky Antal ny. igazgató meghatottan köszönte meg az őt ért elismerést \'és ünnepeltetést. Az évzáró-ünnepély Németh igazgató zárószavaival ért véget
Az ipariskola közel 800 növendéke hétfőn délután tartotla évadzárását, amelyre az Ipartestület teljes számú elöljárósága Bazsi József elnökkel az élén megjelent. A Himnusz eléneklése után Poredus Antal iskolaigazgató beszédében kiemelte az" iskolaévben elért szép sikereket és jó előmenetelt. Majd kitartásra serkentelte az iparostanonc Ifjúságot.
Bazsó József ipartestületi elnök beszédében hangsúlyozta, hogy az Iskola, habár nincs rendes helyisége sem, mégis az ország legjobb teljesítményű intézete.
ícua^y László tanonc ezután megköszönte a tantestület munkáját és Ígéretet lett arra, hogy ez az ifjúság a hazafiasság utján fog tovahaladni.
Az ünnepély a jutalmak kiosztásával ért véget
— A történetet 1 — kiáltottunk.
- Olt vagyok már. Hát jól figyeljetek. Egy alkalommal valahonnét valahova utaztam — hogy hova és miért, az igazán mellékes. Ollcn állomás perionján sétálgattam fel és alá, vártam a berni gyorsvonatot. A síneken a luzerni gyors állolt. Egyszerre hangos szóváltás hallatszott, ami már magában is feltűnt nekem; hiszen jól tudom, hogy ezt a nagyon nyugodtvérü és nagyon tisztesség-tudó népet csak valami igen-igen szokatlan esemény hozhatja kl a sodrából. A következő pillanatban megjelent a luzerni gyorsvonat egyik elsöosztályu kocsijának ajtajában a pirossapkás szolgálattevő hivatalnok, akit két ur és egy hölgy követett. Kiderüli, hogy a két ur igen előkelő állami hivatalnok, akikkel egy kis balcsel történt. Reggelizni mentek ki a pályaudvar vendéglőjébe é» mialatt távol vollak üres szakaszuktól, uj utasok jöttek, akik a kocsit teljesen megtöltötték és persze az ő helyüket is elfoglalták. A kocsiba visszatérve, az ujonan beszállónak nem hagyták cl helyüket, mire a vila eldöntésére elhivatták a szolgálattevő hivatalnokot. Az utasok azonban sem szép szóra, sem fenyegetésre, sem könyörgésre nem engedték ál a helyüket, azzal érvelve, hogy azok a helyek belépésükkor üresek vollak és semmi Jellel megjelölve nem lévén, joggal hihették azt, hogy gazdátlanok. A hajléktalanokká váltak viszont nem tudlak egyetlen tanul is állítani, annak bizonyítására, hogy azok a helyek azelőtt az övék voltak. (vígé kov.)
1925 jullus 1.
ZALAI KOtLONY
1E-, huszooot- és Hws
iiko\'ii \\ém
Nagykanizsa, Junlui 30 A nagykanizsai kegyesrendi gimnáziumban 30 év előtt érettségit tett iskolatársak találkozója Junius hó 28. nap]án voll. A találkozón megjelentek: dr. Sabján Oyula Nagykanizsa város polgármestere,. Fangler Béla nyug. árv. ülnök, volt nemzetgyűlési képviselő Zalaegerszeg, dr. Krausz Aladár ügyvéd Nagykanizsa, Kauders Vilmos nagykereskedő Körmend, Hajgató Béla máv, felügyelő Szombathely, Biró Jenő DV. felügyelő Budapest, Strlczkó Miksa gimn. tanár Tata, Muzikár Ferenc, p. és t. igazgató Kaposvár, Schwartz Ottó nagykereskedő Nagykanizsa, Horváth János p. és I. felügyelő Zalaegerszeg, dr. Deulsch Hugó körorvos Marcelháza, Maschler István p. és I. főfelügyelő Nagykanizsa, Szabó József plébános Szöpötk, Kőszegi László Iparművészeti főiskolai tanár Bu dapest.
A vasúton érkezőket dr. Krausz Aladár fogadta és a volt iskolatársakat meleg szavakkal üdvözölte. Este a Korona éttermében társas-vacsora volt, amelyen az első fel-köszöntöt Fangler Béla mondotta, aki hálás szavakkal emlékezett meg a volt tanárokról. Köszöntötte a va. csorán megjelent Eberhardt Béla igazgatót, ki viszont beszédében az összes találkozót tartó volt iskola-társakat üdvözölte és kiemelte, hogy a kegyesrendiek volt tanítványai nemcsak szóval, de tettel Is beigazolták, hogy hálás tanítványok.
Junius hó 29 én az összes volt tanítványok résztveitek a felsőtemplomban tartott Te Deumon, ahonnét a katolikus, majd az izraelita temetőbe vonultak és elhalt tanáraik sírjára koBzorut helyeztek és Végh nc-mesvidi plébános beszédének elhangzása után az elhalt tanáraik lelki üdvéért Imát mondottak. A temetőből a gimnázium tornatermébe tértek vissza, ahol részlvettek az évzáró-ünnepen, majd ennek elmultával az akkor megalakított kegyes-rendi tanárok diák-szavetségébe valamennyi volt tanítvány belépett. Délben a Koronában ebéd volt, ahol dr. Sabján Oyula Nagykanizsa város polgármestere üdvözölte az ösz-szejövetelt tartó valamennyi iskolatársakat és a kegyesrend tanárait.
Ugyanebben a keretben folyt le a nagykanizsai kegyesrenáígimnázium-ban 25 év etitt érettségit tett iskolatársak találkozója is, melynek résztvevői voltak : dr. Balázs Zsigmond ügyvéd Nagykanizsa, dr. Halphen Jenő ügyvéd Nagykanizsa, Kertész Pál mérnök, a Hitelbank igazgatója Budapest, dr. Schwarz Vilmos tiszti főorvos Pécs, Schwarz Oyula mérnök Budapest, Sümeghy Imre ny. belügyminiszteri számtanácsos Budapest.
A 20 éves találkozó résztvevői voltak: Maltyasovszky Oyula kir, főmérnök Budapest, Beck Tivadar
dr. orvos Srska, Bentzik Lajos banktisztviselő Nagykanizsa, Bognár Lajos bányaigazgató Badacsonytomaj, Dcutsch Dávid dr. orvos Komárom, Fischer Oyula főjegyző Gamás, Geszti Lajos tanár Budapest, Oózl Vilmos dr. orvos Nemesvid, vitéz Horváth Sándor jegyző Hosszúvölgy, Karcag Jenő dr. ügyvéd Pécs, Lusz-tig Dezső nagykereskedő Nagykanizsa, Ney Hugó dr. orvos Nagykanizsa, Noll József középisk. tanár Nagykanizsa, Srenk László dr. akadémiai taDár Budapest, Pátkai Béla dr. ügyvéd Budapest, Stefits Mihály dr. postatanácsos Budapest, Supka Márton plébános Szentgyörgyvár, Svastits János dr. orvos Söjtör, Szabó Kálmán postafőtiszt Nagykanizsa, Szűcs Dezső igazgató Zalaegerszeg, Toplak István körjegyző Rédics, Tőrök János jegyző Komárváros, Végh József dr. plébános Nemesvid és Weszely Sándor főjegyző Igal.
Piarista diákok szövetsége
A nagykanizsai plarfsta-föglm-názlum volt diákjainak szövetsége — Alakuló értekezlet — Báró Inkey József lett a szövetség elnöke
Nagykanizsa, Junius 30 Az cgyüvétartozás és együtlérzés lélekemelő ünnepélye zajlóit le hétfőn a kegyesrendi reálgimnázium nagy tornatermében. A nagykanizsai piarista gimnázium voll növendékei az ország minden részéből összese-reglettek, hogy megalkossák a szeretelnek és szolidaritásnak azt a kapcsát, amely ezenlul közelebb hozza őket majd egymáshoz és szorosabban fűzi őket össze: a volt diákok szövelségét. Megható volt nézni azt a sok, jobbára őszbecsavarodott hajú, családapai gondok barázdájától szántott komoly arcú férfit, amint az iskolapadok emlékeit visszaidézve, néhány órára ismét diákok lettek; kedves, gyermekded, csintalan és pajzán diákok, akiket azonban már az élet komor és fagyasztó lehelete érintett.
A megjelentek közölt természetesen számbelileg a nagykanizsaiak domináltak.
Ebeihardt Béla reálgimnáziumi igaz gató nyitotta meg az alakuló értekezletei, üdvözlő beszédében rámutatva arra, hogy a vén diákok visszahozták a mult kedves emlékeit. Javasolja, hogy az élriekezlet, illetve a megalakítandó szövetség elnökévé bátó Inkey József földbirtokost, alelnökké Sabján Oyula dr. polgármestert és ügyvezető alelnökévé Berttn Ágost táblabírót válasszák meg, amihez az értekezlet lelkes éljenzés közben hozzájárult. A megválasztottak azonnal el is foglalták helyüket az előadói asztalnáL
Báró Inkey József megköszöni a beléje vetett bizalmat. Elnöki beszédében a kölcsönös megértést, a.te-kintély tiszteletét, a széthúzástól való tartózkodást Jelöli meg a Jövő követendő útjaiként. Az ülést megnyitja.
Sabján Gyula dr. polgármester jelenti ezután, hogy a nagykanizsai szövetség alapszabályai ugyanazok, melyeket a budapesti szövetség használ. javasolja, hogy a tisztikar ki-egészitésekép a gyűlés még a következőket válassza meg:
Főliikárnak Noll József gimnáziumi tanárt, titkárnak HilzelbergerSánd9r dr. törvényszéki lilkárt, fópénztámok-nak Hatvax Oyula városi pénztárnokot, jegyzőnek Benczik Lajos pénzintézeti tisztviselőt és ellenőrnek Kauf-man Lajos dr. városi aljegyzői, majd a 36 tagu választmányba Bődy Zoltán alispánt, Balázs Zsigmond dr. ügyvédet. Bosnyák Gézát, Barthos Gyula hercegi főerdőmestert, Brandt Sándor dr. megyei főjegyzőt, Darás László dr. ügyvédet, Fangler Béla volt nemzetgyűlési képviselőt, Gózon Sándort, Gogl Jánosi, Hajdú Gyula dr. ügyvédei, Hegedűs György dr. nemzetgyűlési képviselőt, Halvax Gyula városi főpénztámokot, Halphen Jenő dr. ügyvédet, Hajgató Bélát, Kolbenschlag Béla államlilkárhelyet-test, Králky István dr. városi főjegyzőt, Krausz Aladár dr. ügyvédet, Lándor Tivadar dr. a Budapesti Hir-lap főszerkesztőjét, Musikár Ferenc poslaígazgatót, Málék László dr. ügyvédet, Plihál Viktor dr. kir. kormány-főtanácsos, földbirtokost, Rotschild Jakab dr. ügyvédet, Prack István dr. városi tanácsnokot, Rácz Kálmán dr.-t, Schwartz Oltó cégfőnököt, Szabó Káloiínt, Szigethy Károly dr. orvost, Sartory Zsigmond dr. járásbirőt, Ta-rányi Ferenc dr. főispánt, Tripammer Jenő, a Nemzeti Bank ellenőrét, Tamás János dr. ügyvédet, Vegele Károly gimnáziumi tanárt, Végh József dr.-t és Vidos Józsefet.
A gyűlés egyhangú helyesléssel magáévá tette Sabján dr. Indítványát, mire Inkey báró elnök megválasztottaknak Jelenti ki a fentieket.
Rotschild Jakab dr. aggályait fejezi ki afölött, vájjon a budapesti mintájú alapszabályok megfelelnek-e majd a vidéki, iőleg a nagykanizsai viszonyoknak. Kéri az alapszabályok bizonyos szakaszainak felolvasását
Felszólalására Sabján Oyula dr. felolvassa a kivánt szakaszokat, igy különösen a szövetség célját, a tagok kötelezettségeit, Jogait és a tagdíjra vonatkozó részt, mire a gyűlés azt a maga teljes egészében elfogadta. A tagsági dijat évi 3 aranykoronában állapították meg. Több kisebb hozzászólás után elnök az alakuló ülést bezárta azzal, hogy a hét folyamán megtartják az első választmányi ülést.
A gyűlés ulán társasebéd voll a Koronában, melyen számos felköszöntő hangzott el.
Dr.Neumann Ede főrabbi síremlékének felavatása
Nagykanizsa, lunlus 30
Vasárnap délelőtt nagy közönség részvétele melleit avatták fel ünnepélyed keretek között néhai Dr. Neumann Ede nagykanizsai főrabbi síremlékét az izraelita sírkertben. A svéd gránitból készült, müvószi kivitelű, imponálóan "szép. emlékművet az izraelita hitközség állíttatta a volt főrabbi\' Jeltelen sírjára, hogy -igeje-zésre jutassa vele a hitközség vott-pásztora iránt érzett nagyrabecsülését.
Fél II órakor vette kezdetéi a gyászszertartás, melyet Winkler Ernő dr. főrabbi\'\'és Abramovlcs Jenő főkántor végezték.
Utód Tivadar dr. hitközségi elnök lépett ezután a sir mellé és megható beszédben méltatta az elhunyt Neumann főrabbi érdemeit. A hitközség az elhunyt iránt! tisztele Jeléül állította fel a síremléket — mondotta. A megboldogult megelégedéssel tekinthet reánk a túlvilágról, amikor láthatja a mi szeretetünket. Majd nemes kegyelettel adózik emlékének s a síremléket megőrzés végett átadja az Izraelita Szentegylet elnökének Welsz Lajos dr.-nak, aki azt átveszi és szintén meleg szavakban emlékezik meg a hitközség elhunyt papjáról, aki több mint három évtizeden keresztül működött Nagykanizsán.
Winkler Ernő dr. főrabbi ezután hosszabb gyászbeszédben méltatta az elhunyt főrabbi kiváló tulajdonságait, mint ember, tanító és vezetőpap.
Itt emiitjük meg, hogy az Izr. Jótékony Nőegylet ebből az alkalomból félmillió koronát osztott ki tiz szegény között.
KÖNYVELÉST
tanit felnőtteknek és diákoknak, vizsgákra felelősséggel előkészít, köny-vclésekct, mérlegeket felülvizsgál, könyveléseket berendel, átszervez Dr. KARCZAG REZSŐ
• Nagylualual Part- B»nk Rt. fókönjrtlíje.
Megbeszélés d. u. 2—3 Csengery-ut 27/a. II. és este Vx6 után a bankban. TeUf. 1-M., 3-05.
A kereskedelmi alkalmazottak taggyűlése
Nagykanizsa, junius 30 A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesületének helyi csoportja vasárnap délután 2 órakor tartotta taggyűlését saját helyiségében.
A taggyűlésen megjelent Deulsch Jenő, az országos egyesület titkára is Budapestről.
Kremsler István alelnök megnyitójában rátért a záróra be nem tartásának kérdésére s a vasárnapi záróra betartását sürgette.
Titkári, pénztárnoki beszámolók, dr. Dómján Lajos egyesületi ügyész Jogi előadása után Deulsch Jenő központi titkár beszélt főként a vasárnapi sérelmes nyilvalartásról és szabadságidő hiányáról.
A gyűlés ezután az egyesület tisztikarát a következőkben választolta meg:
Elnök: Takács László. Alelnök: Sáfrán Ferenc, Kremsler Islván. Titkár: Fenyvesi László. Pénztáros: Ausch Ödön. Jegyző: Löbl Ferenc. Háznagyok: WeTsz Mihály, Kovács József. Ellenőrök: Fehér Samu, Bauer Árpád. Könyvtáros: Oolenszky Ferenc, Bohár Lajos. Választmány: Papp Boldizsár, Fehér István, Deutsh Károly, László Jenő, Dlask Fertflc, Tóth József, Pető Lajos, Szattler Jenő, Ungár Árpád.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
■APIREND
Julius, I szerda
Róm. kathollkus: Józ.legsz. vére, Protestáns Tibold. Izraelita: Tham hó 9.
Nap kel reggel 4 óra 06 perckor, nyugszik délután 8 óra 00 perekor.
A McleorológUÍ Intézet jelentése szerint változékony, aránylag hüvOs idő várható, az esóesökVcnésfvel.
__Képkiállítás a fémipari iskolában d.
\'t. 11—Mg, délután 5-8 óráig.
A Kamara-színház Il-ik előadása a Polgári-Egylet termében este fél 9 órakor.
Uránia. FélazOzck. Este fél8 és 9 órakor.
Öngyilk i
os
lett Budapesten egy 19 éves reáliskolai tanuló, mert két évvel ezelőtt Péter és Pál napján, amerikai párbajt vívott egy barátjával. .Ezt a párbajt meg keltett vívni, nem mondhatom meg, hogy miért és nem mondom meg, hogy kivel, mondjuk: a Sorssal• — lija szüleihez intézett bucsusoralban a .boldogtalan" fiu.
Tehát megint amerikai párbaj...! Két, talán hasonkoru Iskolapajtás amerikai párbojt viv azzal a biztos elhatározással, hogy egyikük kivégzi magát. Ezúttal egy 19 éves tanuló az áldozata ennek a közönséges gyilkossági szenvedélynek.
A hatóság természetesen megindítja ebben az ügyben is a nyomozási, amely előreláthatólag eredménytelen marad. A szegény szülők pedig szomorúan borulnak rá könnyelmű fiuknak koporsójára, mialatt a másik párbajozó félnek lelkiismerete kell, hogy háborogjon szörnyű tette miatt.
Mindenféle párba] őrület, de az amerikai párbaj a legközönségesebb gyilkosság. Nagy hibája a büntetőtörvénynek Is, hogy csak 10 évig terjedheti államfogházzal bünteti, mert az Ilyen párbajozókra halálbüntetésnek kellene kijárnia.
De bárminő szigorú szankciókat Is állapítson meg a törvény erre a közönséges gyilkosságra, nem lesz kiküszöbölhető az életből, mtg minden ember felfogásában meg nem rögződik az a meggyőződés, hogy nem az elszenvedett sérelem, hanem maga a sértés a lealázó s annak nem kard vagy pisztoly a fegyvere, hanem a birói Ítélettel kiszabolt néhány évi börtön. Az amerikai párbojt meg egyenesen akasztófával kell büntetni.
/I legszomorúbb pedig az, hogy éretlen ifjak Is Igy kezdenek párbajozni. Tanulók közöli nem merülhet fel semmiféle olyan ügy, melyet fegyveres elégtétellel vagy épen amerikai párbajjal kelljen elintézni. Az esetleg felmerülő differenciákat intézze el az igazgató vagy a szülők.
Miféle komolytalan dolog az, hogy két Iskolás fiu valami felett vagy valaki miatt összevesz egymással s amerikai párbajt vívnak. Én ugy érzem, hogy ebben az elhatározásban már nem férfias bátorság, hanem beteg gondolkodás működik közre. Hogy beteg az egész társadalom, — ez a megállapítás nem u] keletű, de napról-napra sajnálatosabb esetekben igazolódik be szomorú valósága. — Amely iskolásfiú párbaj utján véli a maga Igazát eldönteni, az lelkében csak beteg lehet.
Gondolkodhatnának szülők, pedagógusok a nagy kérdés felett: ml módon lehelne az uj nemzedék gondolkodását egészséges Irányba terelni
s telküket oda nemesileni, hogy afféle hóbortok, mint a minő az amerikai párbaj is, ne széd:tsék és mételyezzék
m% ha valaki mégis elkövette azl a meggondolatlanságot, hogy amerikai párbajI vivoll, tegyen annyi erkölcsi bátorsága, hogy a bíróság elé áll s törvény elé idézi, ki öt az bn gyilkosságba vagy gyilkolásba belevitte. Ezt követeli a becsület, a lovagias tisztesség, a vallás, az állami érdekek, mert egyik fitörvénye minden erkölcsi érzésnek, hogy — "e ölj! _
— A szerkesztőségből.
Kempelen Béla, lapunk felelős szerkesztője ma kezdte meg egy liónapi szabadságát. Távolléte alatt Barbarits Lajos szerkesztő-helyettes szerkeszti a lapot.
— A tábori pllspOk elutazása. Zadravecz P. István tábori püspök hétfőn délután utazott vissza székhelyére.
— Szabadság. Mulschenbacher Edvin dr. kir. törvényszéki tanácselnök megkezdte egy havi szabadságát — Szőnyl Sándor árvaszéki Hintik megkezdte négy heti szabadságát. A kihágási Ügyek és árvaszék vezetését dr. Kaufman Lajos vette át.
— A nagykanizsai háztulajdonosok a szorzószám leszállítása ellen. A nagykanizsai háztulajdonosok a szombati földrengésből kifolyólag a kővetkező táviratot intéz-ték gróf Bethlen István miniszterelnökhöz s Vass József népjóléti miniszterhez:
„Földrengés házakban óriási károkat okozott. .Titlakozunk a ház bérszorzószám leszállítása ellen. Károk helyreállítására államsegélyt kérank. Követeljük házaink azonnali felszabadítását. Nagykanizsai Háztulajdonosok Dobrovíts elnök." f Itt jegyezzük meg, hogy a nagykanizsai háztulajdonosok képviseltették magukat a háztulajdonosok budapesti országos kongresszusán is.
— Az Irodalmi Kör kerti zene-estélye. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vegyes zenekara vasárnap este részben a katonasirok alapja javára zenés szórakoztató cs-félyt rendezett a Polgári Egylet vendéglőjének kerthelyiségében Kelting Ferenc karnagy vezénylete alatt. Ebből az alkalomból a vendéglő kerthelyiségét nagyszámú közönség töltötte meg, mely lelkesen megéljenezte a zenekar minden számát, egyes számaira pedig ráadást is kieszközölt. A hangverseny 12 óráig tartott.
— A vnkok részére N. N. 11.000 koronát küldött szerkesztőségünkbe.
— A Klskanlzsal Polgári Olvasókór folyó hó 28-án, vasárnap tartotta évi közgyűlését, melyen 14 millió koronát szavazott meg az Olvasókör részére beszerzendő zászlóra. A zászló beszerzésével Kovács Illés állami iskolai lanitót bizta meg a közgyűlés. A zászlószentelés! kelló ünnepélyes formák között folyó évi szeptember hónapban tartják meg. A kiskanizsai polgárok önmaguk adták össze a 14 milliót.
_ Orvosi hlr. Dr. Takács Zoltán igazgató főorvos ö hétre szabadságra utazott.
— Utcáink olajjal való Öntözése. Megírtuk, hogy a városi tanács tervbevette a nem kövezett nagykanizsai utcák olajjal való portalanítását. Az ügy nem került közgyűlés elé, mert a város először csak ki-sérletképen szándékozik a portalanítást végrehajtani. A kezdeményező lépéseket a műszaki hivatal megtette. Egy budapesti cégtől érkezett is már olajszállításra ajánlat, mely szerint egy kilogramm olaj, mely 1 és fél négyzetméter terület egyszeri locsolására elegendő, 5000 koronába kerül. A tervbevett 1000 négyzetméter egyszeri locsolásához szükséges olajmennyiség eszerint 3 és fél millióba fog kerülni. Az ajánlattevő felajánlotta, hogy személyesen jön le Nagykanizsára, hogy szakszerű felvilágosításokkal szolgálhasson a helyszíni tapasztalatai alapján.
— A zalaegerszegi második templom alapkőletétele. Zalaegerszegen nagy egyházi ünnepség keretében folyt le vasárnap a második templom és zárdaépület alapkőletétele, úgyszintén a kereszt letüzésc, melyet Pehm József apátplébános végzett nagy papi segédlettel.
>= Jövő héten színes film I
— A zalaegerszegi gimnázium jüblleuma. Zalaegerszeg állami gimnáziuma vasárnap ülte meg fennállásának harmincéves jubileumát, melyre a közoktatásügyi kormány is leküldötte képviselőjét.
— Áthelyezés. Baksa Lajos Ji-rásbirósági irodafőlisztet az igazságügyminiszter saját kérelmére Tapolcáról Keszthelyre helyezte át.
— Balatonederlcs cáendőrsé-get kap. Balatonederics községben, amely eddig a badacsonytomaji csendőrség felügyelete alá tartozott, most külön csendőrőrsöt állítanak fel.
=. Eljegyzés. Marschaikő Oéza Budapest és Wehofschttz Micike jegyesek.
— JegyzőgyDlés. A zalaszent-gróti és sümegi jegyzőegyesűtel most tartotta meg rendes évi közgyűlését Sümegen, amelyen a községek súlyos helyzetével s a szanálás okozta nehézségekkei foglalkoztak. Szóba került a kéményseprési dijaknak a mesterek által leendő beszedése, valamint a községi pótadóknak az egységes kezelésből való kiemelése. Majd rátértek a hévizi üdülőtelep létesítésére. A Bődy alispán által vásárolt telepen hamarosan fel fog épülni a jegyzők üdülőháza. Ezután áttértek a tisztikar megválasztására. Elnök lett Aigner Dénes csabrendeki, alelnök Halmos József türjei, főjegyző Tuboly Sándor nyirádi, pénztáros pedig Szeiler Ferenc dabronci jegyző. A közgyűlés után bankett volt.
DunAnliil
Ults® MMi\\ forrása
url és női divatáruban KAUFMANN KÁROLY
a Fekoto Golyóhoz. Telefon 372.
_ Kírera ■ címre ügetni I
1925 julius 1.
= Elveszett- tegnap délelőtt a Fő-ulon egy arany Joujou. Megtalálója szolgáltassa be a kiadóhivatalba, hol illő jutalomban részesül.
— Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság junius hó 25 én tartotta 1924. évi rendes közgyűlését, amely az évi nyereséget 1.806.058.603 koronában, az osztalékot pedig 70.000 koronában állapította meg.
= Jövő héten színes film I Llterenkint K 12.000-ért házhoz szállít elsőrendű balatonvidéki fehér bort palackokban is Zerkowllz Albert bornagykereskedése. Megrendelhető: telefon 7.
™ Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Slampf Zsigmondnál.
— Optikai cikkek, precíz javítások, szemüvegek orvosi receptre. Leszállított, nagyon szolid árak. Zsoldos Oyula Csengeri-ut 2. Optikai szaküzlet.
= Dunsztos és befőttes üvegek, „Rex" patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
Óra, ékszer, litsxer
különlegességek meglepő olcsó árért V é k á S y uj Uílclábcn kapható Fö-tér 2. — Elsőrendű javító műhely.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányi Gyulánál.
«= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Vizsgára legalkalmasabb ajándék fotball, (ennisütő, cipő, tornacipő, céllövő légfegyver, sportáruk és tornaszerek olcsón kaphatók Szabó Antal sportűzletében.
— FOtényesen győz minden versenyben Filipp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6 ) olcsó és jóminóségü áruival. Mulatóba néhány\'ár: Selyem mellények 195 ezer,selyem jamb0S3pkák 17ezer, flór urlzoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
■=■ Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Irodalom és művészet
Forgács Rózsi vendégjátéka.
Még nem volt Nagykanizsán színtársulat, mely oly élvezetes előadást nyújtott, mint Forgács Rózr-i kisded müvészcsapata. A jeles színművésznő fényes tehetségének minden varázsát ragyogtatta ugy az előadott két kisebb színműben, mint Ady Endre néhány versének remek előadásában. Közönség kis számban volt s kik távol maradtak, igazán sajnálhatják. Reméljük és elvárjuk a jó ízlésű közönségtől, hogy fokozot-tab érdeklődésével tanúbizonyságát fogja adni, hogy nemcsak Steinhar-dok érdeklik, hanem érzéke van művészi alkotások iránt is. —mp—
MOZI
Uránia. Szerda-csülörtök fél 8 és 9 Órakor: Félszüzek, Marcel Prevost irányregénye, stílusos decens francia feldolgozásban.
Szombat-vasárnap Conan Doyle: A koroskól tragédia.
= Jövő héten színes film I
1925 |uUu» I.
ZALMKOZLOHt
SPORTÉLET
BAK-NTE 2:1 (0:1)\'
Botrányba fulladt ■ mérkőzés
Nagykanizsa, Juciiul 30
Hatalmas közönség- Jeleni meg a vasárnapi ntfrkőzésen, hogy szemlélhesse a jóhirU budapesti csapat játékát. A pestiek játéka, minthogy legerősebb csapatukkal látszottak, amit csak kiállíthatnak, alkalmas is lett volna a propagandára, ha mindenáron való győzni akarásuk meg a bíró erélylelensége a második félidőben súlyos botrányra nem vezetett volna.
Spllzer bíró sípjelére az NTE kezd és lendületes, gyönyörű támadásokkal egymás után nyomul a pesti kapu elé, s Harangozó már a második percben, védhetetlen góllal terheli meg a pestiek hálóját. Továbbra is az NTE vezeti a támadásokat, s a meglepett pestiek csak nehezen tudják parírozni a veszélyes akciókat. KőrOlbelül a 20. percben enged az NTE ira.ra, amikor Hef/er megsérül és csak statisztálni tud. Az erélyes pesti támadásokat azonban szívósan kivédi az NTE védelem s Heffer kiáltása után 10 emberrel is tudja tartani az eredményt.
A második félidőben Ismét kompletten áll fel az NTE, Veremmel Heffer helyén. A pestiek minden tudásukat latba vetik, hogy a kiegyenlítést megszerezzék s minthogy a biró szabadjára engedi őket, igen sokszor meg nem engedett módon viszik bele a játékba tesll erejük?!. Az NTE azonban ki tudja tartani iramukat, sőt igen sokszor és igen veszélyesen fámád és két alkalommal ls csak a szerencse menti meg a pesti kaput a góltól, meg aztán a biró is igen gyakran esik vaskos tévedésbe offsidok lefújásánál a — pestiek javára. A játék további során már-már ugy látszik, hogy megmaradt az eredmény, mikor 35. percben egy véletlen Isbda kerül az üresen álló Ollcsy bflszélső elé, aki azt védhetetlen dl góllá értékesül. A gól után ugy játszik a BAK, mintha csak azt tetle volna fel magában, hogy ha legázolja is az NTE-t, de most már a győzelmet is meg kell szereznie. Az ismét 10 emberrel játszó NTE a vad iramtól megijedve kapkodni kezd, a biró pedig teljesen elveszti maga alól a talajt, s egyetlen szabálytalanságukat sem torolja meg. Végre a 40-ik percben megszólal a biró sipja, amikor Frölich száguld mindent rombolva a kapu felé. Frölich ugyanis kézzel ugy fellöki a szerelni akaró Veremet, hogy ez keltőt is hömpölyög, Harangozó pedig ebből a sempliből föléje perdült labdát üti le kézzel. Ámde a biró sipja legnagyobb meglepetésre nem Frölich faultját torolja
meg szabadiugással, hanem tizenegyessel bünteti Harangozó azon hiszemben elkövetett handsét, hogy a kétségtelenül megítélendő szabadrúgás mlatl megfogja a labdái. Az NTE protestálás nélkül veszi tudomásul a biró ítéletét s Frölich góllá ériékesili a tizenegyest. Természetes, hogy ez az Ítélet betölti a mértéket és hogy ezek ulán az NTE csapatának, meg a közönségnek is meg van a véleménye a bíróról, aki az ezt kifejezésre is juttató Palkót kl-állilással meg tudja még bünletni, de a közönség folytonos füttyének és gúnyos „most Is Ítéljen tizenegyest" stb. kiabálásának már nem tud akadályt állítani. A szabadjára engedett BAK grasszálására végre Dondth teszi fel a koronát, amikor az NTE támadásánál, a BAK térfelében, a szerelni akaró Tamást szándékosan ugy ágyékon rúgja, hogy az ájultan és óriási kínok közt fetreng a pályán. A mérkőzést folytatni nem is lehel, mert a felháborodott közönség a pályára rohan s az NTE játékosainak minden erejüket meg kell feszíteni, hogy Donálhot a meglincseléstól megmentsék. Az ügyeletes rendőrtisztviselő beszünteti a Játékot s a biró is csak a játékosok védelme alatt tud sértetlenül öltözőjébe jutni.
NTE : Zrínyi TE komb.-BAK 6:1 (3:0)
Hétfőn tüntető távollétével mondott Ítéletet a sportközönség a BAK durva játéka fölött. De súlyos kritikát kapott Spilzer biró is, mert számosan visszafordullak a Jegypénz-, tárnál, mikor megtudták, hogy ezt a mérkőzési is SpiUer vezeti. Haran-gozóval és Radíccsal megerősített Zrínyi súlyos vereséget mért a BAK-ra.
A Játék ugy indult, hogy nagyon ki fog kapni a kombinált; de Lovassy 15. percben rúgott gólja önbizalmat öntött a csapatba s amikor egy komernél Tóth lövése is a hálóban akadt meg, már meg is volt nyerve a mérkőzés. Ettől kezdve váltakozva nyomul szép kombinatív játékkal mindkét fél a másik kapuja elé, de amíg a kanizsai csatárok . minden akciója siketül, addig a BAK-ét, bár sokszor az utolsó pillanatban, kontra-karirozni lehet. Hodlcs, Hermann és Farkas góljával hatra szaporodik a pestiek gólj», akik csak 4:0 állásnál tudnak szépíteni Frölich révén az eredményen.
A kombinált minden Játékosa, tudása legjavát nyújtotta s ennek köszönhető nagyon szép eredményük. Meglepetése volt a mérkőzésnek a kanizsai csatársor játéka, a BAK-nál pedig az előző nap oly nagyszerűen funkcionáló védeíem teljes csődje.
Az Ifjúsági labdarugó bajnokság vasárnapi és hétfői eredményei:
Ili. kerület: Transdanubia 2:1 (2:1) biró: Tólh.
Jóbarátok—Turul 1:0 (0:0) biró: Wolt. A mérkőzés a II. félidő 27. percében félbemaradt.
Teleki—Testvériség 3:1 (2:1) biró: Kohn.
III. keiülel—Hungária 2:2 (2:1) biró: Kohn.
Jóbarátok—Teslvériség mérkőzés a Testvériség csapatának meg ne* Jelenése miatt elmaradt
Tansdanubia—Teleki mérkőzés a felek kölcsönös megegyezése folytán elhalasztódott.
"* " ■ *\'r* i-i ii, V iyn.i»
KÖZGAZDASÁG
Őstermelők szövetsége cég alatt nagyszabású vállalat van alakulóban Budapesten. A központi intéző-bizott-ság megbízásából berei dr. Papp-Ragdny István ny. h. államtitkár, dr. Nylrddy Jenő gazd. akad.. igazgató, egy. tanár és dr. Philippy Ödön kúriai biró által kibocsátott Részvény-álvéleli felhívás szerint az uj alakulat a mezőgazgaság iparosítását vette tervbe s nagy tökével a termés értékesítésének megszervezését óhajtja megvalósítani. Egy részvény ára egy métermázsa buza és 25 darab lesz egy tőzsdei kötés. A buza vagy megfelelő más termény folyó évi okf. 1-Tg szállítandó. Bővebb értesítés nyerhető a Szövetkezet központi intézőbizottságától (Budapest, VI., Eölvös-utca 26/b I. em. 7.) ahonnét a rész-vényaláirási Ív is beszerezhető.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat kezdetben szilárd volt, később azonban cllanyhult. A nyitási árfolyamok kivétel a pénteki zárlat nivó felelt zárultak, később azonban annak ellenére, hogy Bécsből szilárdabb irányzatot jelenleltek, nyereségbiztositó eladásokra megindult az áresés, a mely zártaiig eltartott és 1—2 százalékos árveszteséget eredményezett. Az általános lanyhaság alól csak néhány kulisz és malomérték képezett kivételt, amelyek még árnyereségre is szert tettek. — A forgalom csendes.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valutik Devlták
A^vl fost Jifrxó-urc>» Aat.taJa. M4M-M4IO
C**fc koroaa 2I!4 3134 Mtlgttí I34JIÜO
DUJ< I22MJ < BmUa Itt4{ l(MI
Don* nj-o-7i*:o UskUMt muo
rmcu r». mi-m lltMItl JIJ4JI15
NoUa.41 M M HMM Ml»0 I4Z70
14 U0131 KrUiUialj 1 MM IHU
Ura K3 (10 U»4o« •44X0447000
Ura UOt-lSK HUato 1401 Ml)
i»7« \'»») N.wyc-k ?0970;i«00
Ottfe.ccMU. lOOOj-IOfrtO PirU U \\2 \'2U
Dia kw: IJÍ40 Ml 10 PIUM 1I0Í-1I\'
ItíJcI tr»»k Itrű lMCO U1 >11
BaJga lia«k ÍIÖ44IÍ4 ItockVot— 11014 111^4
Mc«4« kw. IM76 líSii Wlou »r»o-icoto
Srfl k0«. IIJM 14824 Urkk 137^IM40
Zürichi zárlat PíiU 3333—, London 3503 50 Ncwyork 415\'—, Bill.itl 3310-. ÍVHUnd 1310-—, Holund 30640. Berlin 133Yi. -Wlw 73-55 folU 370 — Plig. 1535 Budtpcil 72-50 Vifft) »\'Ji Bakuéit 337 50 B<l£itd 897 50.
nem az, mely csak az árban látszólag olcsó.
A minőség és kiadósság adj*\'- meg az áru ke..
szenlp\' ••.. tokból • valót) í \'
m
^.Frantk-oi
„kávédarálóval" már tv--tizedek óta előnyösen ismerik avilágon mindenütt

A magyar korona kDItOldl hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
tag**? BI lt|tip Bt
líécl ..............100311 9995 996919974
Bellin .......,.......5U60 59/0 5905 5905
PrtgA............ 477 1 475»/l 475 1 477
Terménytőzsde
Irinyiit lanyha. Buut és tengeri 5, Árpi 10 K-val olwjbbodott Egyedül zib volt •zllirii, amely 5 K-vjl drágult. Némi lor-galoni újbúzában volt. A többi cikk Igen lanyhuló. A kölei jegylését ai üzlcttelto-ség miatt megszüntették.
Busa tliiav. 76 kí£-oi 505 000 510.000,18 kg-M 515000 - 530.000. egyéb vld. 78 k|-oa 503 501- 507.500.78 kg-oi 513 5OJ-517Í00, roaa <10000 -415000, tengeit 380000-285.(0). likaimén? lipa 3QO.OOO -310.000, kblet 30) 000 310.000. koepa 35X000-355.000, zab 475.000 -191000
Sertésvásár
rdbAltfa 33CO, mclyból eladaUauul vtuaa-maradi 800 dib. Ellendő 31.003-21500, uedelt 195O0- 20030. aiedell koiép 185)0 -19090. kénnyU 15.000—17.000. eladeeudt öreg 18.500-19000, máiodlendu 17.000-1810U. angol >Uldí 18.000-33 000. ualonua nagyban 35.500 -23.000. ulr 37.000,-37 500 lehuioll hu 33.000 - 25.000. lialónnáa 141-ae/téa 33.000 -25.000. Irányzat kozepea.
Kiadd: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-koreakedéa RT. Nacvfcanlx**
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör igazgató la-nácsa mély fájdalommal jelenti, hogy diszelnöke
Kováts Antal
nyűg. kegyesrendi Unár
e hó 28-án elhunyt.
A megboldogultban a Kör egyik kimagasló egyéniségéi, oszlopát és támaszát veszítette el, aki évek hosszú során át őz ő nagy irodalmi tudásával, készségével és fáradhatatlan munkásságával ugyanannyi elismerést és dicsőséget szerzett a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek.
Alig pótolható ürt haeyott maga után és dicső emlékét mindenkor kegyelettel fogja a Kör megőrizni.
Szőnyegek,
úgymint futó, ágyelő
nagy szőnyegek
I minden szélességben és nagyságban, sczlontakarók, flanell és gyapjú takarók, •»««»-
kJ nyők, plQsch ágy- és asztalterítők, paplanok nagy választékban és mélyen leszállított Árban.
Nyári Aruk az előrehaladott idény miatt iflen olcsó árban 1 T—
Kisfalud! és Krausz
divef nagy áru házában
az „Arany Kakaa"-hoz
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Telefon 374.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 |u1lm 1.
Apróhirdetések
Aj ■ ■rttM.M. dili 10 uMl 100ű K. ■Uh ...i.g.bb mIQMI " ii! Ml
100Ű IC. A <lmi»ó *
Tanoncnak ]ó MlMI viM II" Itlvé-tetlk Punk mMtjK»IHn<l laUyM Iti).
~Űrt cialidnál J4 alláMat Kandói lelllgytltltl nyeihtl 1. eltlltg 1 UkolU gyermek. Clm • kllMtxn. 5016
0«l.lhol>i.égol kcicuk Wrlelfe, eset-- "1 liuzerililctel örök Iron llvwMk. iloktl .Karcagi Hírlap- kiadóhivatal*. - lovibblt. 18K
uan
Ájlnl.l. Karcag
laanai UANób-" Moipw uobák Uadök. "W
|or.aJt~6k, aitlfiuiók, flJÜ-rMOUBadk, aifllSbagydaó-auió* 0é|a«k minden nagyaigban Valaar g4p-gyÁf, «»gér irt l(. \\ 1406
P^nxkAIoaflnt bekebelcajare kvortan ía okain kOivelll Aciil IgnátfVni. kökaönkoxvetlld éa Ingatlanforgalmi irodija Nagykanltain. Fó-ul 3. ailm alall. 1852
UWM kredenc, aaaUI (UhnihaU), 6 kamík. aaalonautal, egy (Qggdlimpa eUdd. Megtcklnthelő naponta d. uTJ-I-Ir Fó-ul 8. aa. alall (Bailr) I. emeld, >JM 2., ró-ulcal oldalon. 2000
Jn.UÓ»l«.OÍI»tr« sikerrel tUktull kdríplikolal Unir Qm a kiadóban. 2003
SshrtoAx-, benxln-, nyaraolaj-
iokomobllokhox uj hengeil, dugallyul gyŐrükkel, gyuilógolyól, mindennemű alkat-reaal, ml aialmariió. és tórakráxó
Ungaliakat legjobb kivitelben gyin •alaar gépgyár, Sugár ul 16. H7I
Klicaaládu Qgyea IQtft-gdp4ax azon-Mll belépóare Ijvélellk. OÍimalom. Oelae.
Intiiclben tanult vaulónA tóbb M gyakorUltal a|ánlkoilk url hlukboi. Qm a kiadótan.__2012
Eladó cMdlókredenc. aezlon, uónyeg, alb Jólwl lóherceg-ut 78. ÍC»S
Url család leljea elUliira vállal egy, tití
a kát dlákgy orma kei. Zongora hm-L Clm a kiadóban. 2038
Egy Idfeebb gyermektelen hátaapár U-karlUairt vagy háamaatarl álliaórt lakáat kerea. Qm a kiadóban. 2029
Tóbb dIAkgyarmakat Iclveaiek leljea elUtiml. Klnliay-utca 30. 2031
Byarmakkooai olöón eladó. Caen-gery.ut 28., u udvarban. 2037
1 kit aaárnyas Uxlotajtó redónnyel eladó. EótvOa-ter 31. MOS
mily re azonnal kiadó. Clm
a ktadóÜan.
Dalkok ell4U.it vállalja uriculid. Clm a kiadóban. 2033
Eladd egy komplcll hálóaaoba. mely áll 2 ágy, 2 azekrény, 2 (JJellazckrány nb., 1 utf cMdtódtván, 1 díván, 2 lóggóUmpa. 1 eMdlóaaatal, 2 caeltdágy. 1 trumeau. 1 loilelta tókor, 1 jigaickrlny, ócaka lírll-ruhák. Mcgteklnlheló bármikor Király-utca 45. alám itali, balra. 2040
Szemes tengeri
házhoz szállítva kapható
Ország és Widder
cígníl m
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
í
u
MAGASHÁZI (Mózsi) SÁNDOR
szobafestő és mázoló Nagykanizsa, Király-utca 1
\'Elvállal mindennemű e szakmába vágó munkálatokat a legújabb
I n t á k r a, Ízlésesen, olcsón és a legpontosabban
Fcwr éa Bubi k a I a p o k aÚÍ
y válasz\'tékban. jkiUioVít vállalunk
QYENES ÉS VIDA kalnpfjyár Nagykanlxaa, Kaxlnoy-u. AU6i*«piom»al t
JÉGNEK
háxhox valő szállítására, valamint bórhQtéoro előjegyzéseket c hiten elfogadunk
STUHLMÜLLER
ílclmlszcrkereskedelmi és hütőhár. r. t Jéggyárában Erxaébat-tér 17. Telefon i 296
Kölcsönponyva, kölcsönzsák.
Uj gabonás Mik, vízmentes kazal takaró, gép-ponyva repce ponyva, sátor-ponyva.
kocsi-ponyva telepünkön fel-flgyeletünk alall készülnek és\' állandó nagy raktárt tartunk. Kévek8t6 manllla, gazdasági kötéláruk, olaj és egyéb
kenőcsükből, mii a legolcsóbb napi árakon ajánlunk
Hirsch és Szegő
Nagykanizsa. Telefon 75. sz. m»
A vllighlrO ii
kéttülék vezérképviseletét Nagykanizsán u ) „ELEKTRON" SSffiíS* Deák-tér 10., vette át
Készülékei hangerősség éa hangtlutaiig, további kiállítás tekintetében minden lé-tezőgyártmánvt felülmúlnak. A készülékek Ozemközben bármikor meghallgathatók, vidéken kivinatra bemuUthalók. ik>*.
Magántanulók figyelmébe 1
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel készít eld vidéki tanulókat a BOROSS-OÁROOS tanintézet Budapest, VIII., Rákóczi, ut 57/«. •• Tlsztvlselókndc részletfizetési kedvezmény. Kiváló Jegyzetek! S3i
Háxak JutánjTM ifott IUIviroiI uíp
«»tl«t«» nagy hii 2W tnlUI««l in«g*th«l4.
Blrtokbérlot z»ubja íu<sa íoo x0 koMM.
Kastélyoa kisbirtok p^inu f«<s<n<i iiío pirk. \\lrtM JatioyOMa «U<M.
Kisbirtokok ,lid«lt Kinlju vU<Mo S. 9. 10. 12 hoMiuk IpSUUkkcL Sok tgyíb blr-tc-k tiidts.
Malom t\\o-M 4)1ii1m Kinliu vláMveizy-focxilna. uj íj.á>«Uk.
Balatoni vJUk. u/9 utkek okt^a tbM.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
lng»tl«oforiQlml Iroda FŐ-UT 8. SZAM.
Mi\\ éj ieiinyisf«Möl í i g y e 1 m 9 b b I
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége az Összes bel- és külföldi
terménytőzsdék
hlvataloi árfolyamait rádión kapja és clófizelólnek telefonon — percek alatt továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők. t!>-«
ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem a n. é. közön-séget, hogy Vörösmarthy-utca 12. sz. alatt levó
cipész műhelyemet
SugAr-ut 53. ax. (Bruncsics József-féle házba) helyeztem át.
Legkényesebb izléstól a legegyszerűbb ízlésig nól és url dpóket, tiszti és egyszerű csizmákat elsőrendű anyagból mérsékelt árakon. Hibás lábakra Is szakszerűen készítek. Javításokat g)-r>rsan és jól végzek.
Megrendeléseknél szivex meghívásra házhoz megyek.
Teljes tisztelettel
IMi Vass József.
(Ina ma *at»J fa ckté ktuaMOs.

ZRÍNYI nyomdaipar
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
NAGYKANIZSA, FŐÚT S.
— Telefonszámok: 78. is 117. —
Készit mindennemű nyomdai munkákat legszebb és ízléses kivitelben - a legszolidabb árakon
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyed elszámolása (24776 -925. Vi. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és beszedési napljegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" cimO politikai napilapra °J
■ r ^Ani\'ul/trA.,1... n T _n %i ! . ~ 1
Nyomitott • Zrínyi Nyomitaip.r és KönyvkcrcskeuiS. R.-T.-níl, NaöUnlxsín. (Nyomdaveiua
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tízsde délután I órai
záróáifolyamai a kOvetkezők:
A>ie4K*0. J-lUlil
uaií .\'■> -\'
LMiiaJt. ►
O^H Vt«i >1 Outr. MJL
bDkru.ta «
roukiuik. h
Www J
HOO-. Ml . k «
ta(álU* tf
M.<Mb H
r<xf!"i *
Ktf. HRW ti
Maf}H-N«a«t I\'
*Ö«P J.liiM *
Vlioit fc«»k t
Mwcw i K»oi. » t* IO. %
t«Mk. 8 M BlatO«IIM «« TtUrMW
Uj><HT£O«< < ti
KOJaitl TA I
a_ul m. v.i
Noaiif l\'<
Hull «l»4 3IK
tUi M Blil <11!
ro»<M<« K
K>rr.r..»iU
Boti -M iH
Coa«x4U 41
Bofl»f-«U Ml
Hurá/U f<
Kit Ojmtiom M
yikií u )«c
T9(4kii««ta -
Tr. Dm»SU K tlAmjU
Si«aU4< C«»««t .
SlUlTlil
Ko»ó
Ctó.t DllMkl Ml(l««lt
Síftilila
Siónál
Sairi UitkJ.,1
Njo«ai miíimi «j.
rmUta OW»o» PiUli Rtvit
S\'t^liKua U)ll(Si*ia
Vu.l.
UUi rir <<
Ci 1.1. Otfgj. r*tjiu
otu du
o«u vta
Hin
VltJU K«l Atlji fia
MMi (
Vtco«<rii 9lou
Smmbim Scklkk
Vi1—w
str**. f»
O-jtlBuaa i
KCtteUard
Ugaui
K»nU U a Ofi «
RHVItral SIUtv«U
N..M I*
Viki. kaléf
X6>Uk«4t«
MiU MUaltka
UTMU I
JMU. I
iar
fcfeati ViíOíl DMruat
AIUBTÍI.I l
Treat I
0*Of*U K»»ök. n
citamf
MipMI rokijl bot
K*Ik«*«t
u
oax. VIIUBM
EJT. I«»á I0n
Jatt Uxi 0;S
ah £i» J
Un v w
PMkti — Olaj**
KM p» t. iM
Coca. HUtiitrtt* OKkolUI
Lljiliiaait Liklu
TM
hti
OyaguM* OtMW|N
Jc-WIta .*0
nta aa H«*«. ■ítilfja 112
JiOn <0
oaalcf 70
K«Mi Mtuiayl )l
T«««k 2/-3S
IJ«Ml
Oimai
tnUiruia
TtUtox
ó.t.m.W
tMI
ssic^
Gyógynövényeket
szekfü-. hársfa-, pipacs-, bodza- éa ökör-farkkóróvirágot, beléndek-, maszlag-, fehér üröm- és kerekmályvalcvelet, Anyarozat éa körUbogarat
és minden eg>éb gyógynövényt, továbbá mustár-, édes kömény- és ánizsmagot
Borkövet
Icgnugasabb napi áron vásárol a
„Hydroflora" R. T.
M.idapest, IV., Vád-utca 20 •Sürgönyeim: ARUNDO, Budapest Kértak mlatliolt inrajialatoll
P. P. P. legjobb minőségű
pergament
befőző papir
viszontárusitóknak
legolcsóbb nagybani áron FISCHEL FÜLÖP FIAI
NAGYKANIZSÁN.
Otanbírt Károly).
85. évfolyam, 145. szám
Nagykanizsa, 1925 jullus 2, csütörtök
Arm 1800 ktrmmm
ZALÁI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Mlltllll « W
MnAÜÍtUloa 7>,
U M*<»H.ltJI S
nvorad« 117.»
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EMUuliat lio. e«J Mii 30.0W toeel
HiirvM Un...---
40.000 I
VÁGI ÉS TÁRSAI
Vági István és társai munkás-szervezkedés ürügye alatt kommunista mozgalmat készttettek elő Magyarországon. A rendőrség hónapok óla figyelte a titokban folyó aknamunkát. Tegnap végül Vági István és 26 társa, köztük 4 nő, rengeteg mennyiségű házilag, titkos nyomdájukban sokszorosított kommunista propaganda-irat a rendőrség elé került. Az előzetes letartóztatást Vági és 6 társa ellen rendelték el az állami és társadalmi rend ellen Irányuló bűncselekmény elkövetése, röviden kommunista agitáció miatt.
Vági István Magyar Szocialista Munkáspártnak keresztelt tábora, mint a szociáldemokrata párt szélső baloldali ellenzéke, a fővárosi választások idején alakult. Akkor nagyhangon meg Is kezdte az uj alakulás a választási harcot, amelynek eredmé-nyeképen azonban egyetlen mandátumot sem tudott magának biztositani. Később egy nem en-
Í;edélyezett gyűlésük megboszu-ásaképen tüntető felvonulást rendeztek a Népszava előtt a szociáláeinokratapárt ellen.
Feltűnő, hogy ez nz u| párt, amely a munkásságot igyekezel! hálójába keríteni, pénzzel tul-böven el van tátva s határozott tervek szerint jár el. Zsákszámra halmozták le! az Izzó forradalmi hangú röpcédulákat, hogy adott alkalommal szétszórják a társadalomban. .Fáklya" cim alatt újságot Is Indítottak, amelyei kíméletlen lellorgató tendenciája miatt a belügyminiszter betiltott. Nagyszámban gyártottak ujság-szerü kommunista tanokat széthintő röplapokat.
A szovjetnek Magyarországon elplántált eme sejtjei igyekeztek meghálálni azokat a súlyos pénzeket, amelyeket Párisból és Bécsből, juttatott el hozzájuk a moszkvai kéz s így a magyar szocialista munkáspárt melegágya volt a szélsőséges kommunista törekvéseknek. Szándékuk az volt. hogy visszaállítsák Magyarországon a tanácsköztár-I jjsaságot s evégből összeköttetést Kitartottak a Bécsbe szökölt ma-ft RV.tr kommunistákkal, hogy ál-
taluk remélt elközelgő jövőben ismét megalapíthassák Kun Béla uralmát.
Tűrhetetlen, hogy hazánkban ez a szélső kommunista propaganda minden beavatkozás nélkül, zavartalanul folyhassék. A hatóságoknak kötelességük,hogy preventív Intézkedéseket tegyenek annak megakadályozására. Magyarország már ismeri a szociális termelésből fakadó jólétet s abból nem kér mégegyszer. Gyökeresen ki kell irtani ebből
az országból az ilyen Vágl-féle sejteket, nem mintha attól tartanánk, hogy ezek a sejtek lombos fákká nőnek, hanem mert félljük a lehiggadt konszolidációt, irtózunk már minden fel-forgatási törekvéstől s irtózva fordulunk el már magától a szótól Is, amelyik forradalmat jelent.
A magyar közvélemény azt követeli, hogy ezeket a kísérletezéseket tegyék leheletlenné, mielőtt még újra a pusztulás útjára irányithatnák a magyar hazának az újraéledés vizein elindult hajóját.
belügyminiszter a parlamentben nyilatkozott a Vági-ügyről
A választójogi javaslat vitája — A gyülekezési jog és az emigráns-szakasz tárgyalása
üák~\'békés jelszavakat, DTSaBélk törvénybe ütköztek. A kormány kö-
Bndapeat, \'Juliul T" Tizenegy óra után nyitotta meg a nemzetgyűlés mai ülését Scitovszkt Béla elnök.
Farkas István napirendéiül!^ Vági Islván és társai agyében szólal tel. 1919-ben megalakították a magyar munkáspártot; a keresztényszocialisták kedvezményeket nyújtottak a munkásoknak, hogy megbontsák a munkások egységéi, a tzocialde-mokrala pártban. Vannak véleménykülönbségek és ezt « párton belüli ellenzéket használták tol a pártegység megbontására.
A rendőrségen folyt a tanácskozás arról, hogy Vágiék állítsanak a fővárosi választásokon minden kerületben Jelölteket. Dí tárgyalt velük Bencs Zoltán a belügyminisztériumi szociálpolitikai oszlály vezetnie Is.
A kormánynak tehát nem volt joga óket letartóztatni, mert <3 biztatta Okét aktivitásra.
felolvassa OOmbOs Gyula beszédét, amelyet Vágiék megalakulása alkalmával tartott egy vacsorán és amelyben OrOmmel emlékezett meg Vágiék akciójáról. \'
Rakovszky Iván belügyminiszter: A miniszterelnökség szociálpolitikai osztálya vezetőjének kötelessége fogadni mindenkit, aki kéréssel jön hozzá és lehet, hogy Vági azért jelentkezett Bencs Zoltánnál, hogy lapjának engedélyezését kérje. Ö első pillanattól kezdve aggályosnak tartotta Vágiék mozgalmát. Tudtuk, hogy meg nem engedhető összeköttetéseik vannak és hióbíf-.angoztat-
telcssége volt ezt az aknámunkát megakadályozni. Megállapítást nyert, hogy igen gyanús ktlt/ölitl összeköttetéseik vannak és ktll/ötdl pénzforrásból fedezték kiadósaikat. - Vági Istvánt és társait átadták az ügyészségnek, az eljárást a (Örvény szerint fogják ellenük lefolytatni.
Ezután a napirendi tárgyalásra lé.tek ál.
. A vilasjítijpgi }»3sbl részkírt tárgyalása során Kabók Lajos szólalt fel a 60. szakaszhoz.
Rakovszky Iván belügyminiszter: Eddig az volt a kifogás, miért nem szabályozzák a gyülekezést Jogot törvényileg. Most ez Is megtörténik. Eddig engedélyt kelIcH kérni, most
uonban c*«k tojclcltlé* BAUkbigct,
s a hatóság köteles záros határidőn belül nyilatkozni, mert különben a gyűlés engedélyezettnek tekintendő. A 30 napos határidőt megtelelőnek tartja.
A szakasz eredeti szövegben fogadtatott cl.
A 61. szakaszhoz, mely a választások tisztaságáról szól, Rupert Rezsó szólal fel.
Az első bekezdés megtiltja az clclést, itatási, de megengedi a nyilvános társadalmi érintkezésen belül a vendéglátási.
Ilyen értelemben szóiul fel Meskő Zoltán, Vázsonyi Vilmos, Propper Sándor, Malaslts Oéza és Hegymegi-Kiss Pál Is.
CPJ/asl-Halász Móricz szükséges-
nek tartja, hogy magyar emberhez illően vendégeket fogadhassanak.
Rakovszky Iván belügyminiszter: A túloldalon nem olvasták el figyelmesen a szakaszt. Az olyan vendéglátós, amely a választók befolyásolása céljából történt, büntetőjogi következményekkel jár. Ha a szakasz első részét törölnék, akkor a jelöli még saját gyermekének sem adhatna ellátási.
A Ház többsége a szakaszt eredeli szövegében fogadja el.
A 62. szakasznál Puky Endre előadó módosítást terjeszt be arra vonatkozólag, hogy azok a külföldön huzamosabb ideig tartózkodó személyek, akik az állam vagy a kormány megbízásából időznek külföldön, jelölés esetén kü\'Ugyi hatóságunknál hilclcsitlelhctjk a jelölés elfogadását.
A 12. bekezdésnél az előadó indítványt terjeszt be, mely szerint az
ajánlásoknál a szavazó igazolványok
szelvényeit ne kelljen felragasztani. Sajnálattal látja, hogy el kell ejteni a szelvény felragasztására vonatkozó rendelkezést, pedig becsületes végrehajtásának rendkívül sok cISnye lenne. A fővárosi választásoknál történt események azonban indokolttá teszik, hogy a szelvények csatolását elhagyják. Egyúttal azonban indítványozza, hogy az ajánlások aláírása körül elkövetett visszaéléseket súlyos büntetésekkel torolják meg.
Javaslatot lesz, hogy ha az aláírások száma nem elegendő, a kiegészítésnek uj ivén kell történnie. Indítványt terjeszt elő, hogy amennyiben az a\'.lirások hitelessége körül visszaélések történnének, az ügyet a választási biztos büntető eljárás megindítása végell a választás bclcjczísc után legye ál az ügyészséghez.
Az előadó egy uj 20. bekezdést is inditványozoti, amely azokra vonatkozik, akik nem az állam vagy a kormány megbízásából, hanein valami nyomós okból tartózkodóak külföldön, de akiknek a jelöltségéből való kizárása nem látszik indokoltnak. Amikor ennek az uj bekezdésnek az elfogadását ajánlja, ntin azokra gondol, akik politikai magatartásuk miatt a büntetés elől menekültek küllőidre, hanem azokra, akik valami más komoly ok miatt kénytelenek kolloidon tartózkodni. Ezek ügyének elbírálását a válasrthalóság szempontjából egy magas hatáskörébe kivánja Utalni; és erre a minisztertanácsot tartja legalkalmasabbnak,
ZALAI KÖZLONt
_%_
mely a kérdésben az Igazságügymi-niszter előterjesztése alapján dönt.
Szabó Imre: Kéri az ülés felfüggesztését, hogy azokat a módosiló indítványokat, a melyeket az előadó beterjesztett és amelyek tulajdonképp a szakasz teljes megváltoztatását jelentik, pártjával megtárgyalhassa és azután pártja nevében fejthesse ki az indítványokra vonatkozó véleményüket.
Az elnök kijelenti, hogy kivételesen hozzájárul Szabó Imre kérelméhez, de hangsúlyozza, hogy ez nem jelenthet a jövőre nézve precedenst, mert a házszabályok értelmében meghosszabbított üléseknél szünetet nem adhat.
Ezután egy óra 35 perckor az elník az Qlést felfüggeszti.
Szünet után háromnegyed háromkor nyitotta meg Zsitvay Tibor az ülést. Szabó Imre szólott a szakaszhoz és hosszasan fejtegette, hogy az ajánló aláírások kOrül űzött visszaéléseket meg kell szüntetni. Módosítást ajánlott a külföldön tartózkodók választhatóságát illetőleg is.
Rubinek befejezte a mentelmi bi-. zottság jelentését a Peyer ügyben, akit a Ház megkövetésére Ítélt.
ElnOk napirendi Indítványt tesz, amit a Ház elfogad.
Majd több felszólalás után áttértek az interpellációkra.
Az ülés fél 9 órakor véget ért.
Ai egyetemek változatlanul Magmaragnak. Az országos takarékossági bizottság junius 27-én tartott ülésén beható vi!a után mind a négy egyetem változatlanul való fenntartása mellett foglalt állást.
FENSÉGEK
Irta: Péchy-Horváth Rezső (2)
— A kalauz sem emlékezett pontosan, kik is ültek azelőtt a vitás helyeken.
Barátunk szünetet tartott, vaztán folytatta:
— Az ilyen, félig igaz, félig nem igaz, de biztosan aicatlan és jogtalan erőszakkal szemben — ami megfosztotta őket ülőhelyüktől — államférfiuék nem akartak több szót vesztegetni, annál is inkább, mert a vitatkozás már kezdett nagyon is piaci hangnemet ölteni. Átengedték hát a helyüket végleg a betolakodóknak. Az egész vonat zsúfolásig tele volt. Ekkor felhangzott a vonat indulását jelentő sipjelzés. A három hajléktalanná lett utas erre megkapta a kocsi fel hágójának rézfoganlyuját, olyan arckifejezéssel, amelyről letetszett, hogy akkor sem eresztik el, ha a vonatot elindítják. Mindenhol másutt az történt volna, hogy a három utast erőszakkal elvonszolják a kocsitól és a vonatot mégis elindítják. Hanem ez köztársaság volt, ahol mindenekelőtt egész más irányú és jellemű az emberek nevelése, mint másutt. A köztársaság erkölcsi alapja a mindenkinek egyforma mértékkel kijáró teljes társadalmi és jogegyenlőség, vagyis ott senkivel semmiféle jogtalanság nem történhetik, leginkább hivatalos részről nem. Ezért hát nem az utóbbi történi, hanem egészen más. Kiabálás, a vonatot sapkalengetéssel leintik. Ujabb tár-
BELFÖLDI HÍREK
A Vágl-Ogyben külföldön is nyomoznak. A rendőrség politikai osztályán történt kihallgatások után Vági Istvánt és hat társát átkísérték a bünügyi osztályba, ahol letartóztatták őket. A letartóztatottakat ma kisérik át az ügyészség fogházába. Tegnap éjjel a politikai osztály de-tektivjei elfogtak két embert, akik szintén tagjai voltak a pártnak és állandó futár-szolgálatot teljesítettek Budapest—Bécs és Budapest—Páris között. Egyelőre neveiket nem közlik a nyilvánossággal. A Vági-ügy-ben a nyomozást külföldre is kiierjesztik és ebből a célból a nyomozást vezető rendőrkapitány Bécsbe utazott
Éjjel jelentik telefonon: Vági a későbbi kihallgatás alkalmával nem tagadta, hogy pénzt kapott a bécsi kommunistáktól. Vági bécsi futárja egy Weiss nevü mérnök volt.
Keresztényszocialista kongresz-szus. A keresztényszocialista szakszervezetek országos kongresszust tartottak, amelyen Székely János volt államtitkár a nagy munkanélküliség orvoslásáról beszélt. Tobler felvidéki képviselő határozati javaslatot nyújtott be a munkaalkalmak megindítása érdekében, mit a kormányhoz fognak felterjeszteni. Majd Haller István beszélt a keresztény szakszervezetek kiépítésének fontosságáról.
A julius elsejei B-llsta következtében közel 2000 közalkalmazottat bocsátottak el. Legtöbbet a kereskedelmi és igazságügyminisztérium-ból s a posta kötelékéből bocsátottak el.
gyalások a kocsiban ülőkkel, majd a hivatalnok kijelenti, hogy a kocsi folyosóján van még hely. „Azt látom magam is — kiabált az egyik ur — de mi nem folyosójegyet váltottunk, vagyis állóhelyre, hanem ülőhely-jegyet! Én a folyosón nem utazom, nekem ülőhelyet adjon. Ellenben kizáróan ugyanezzel a vonattal megyek csak tovább, mert ezzel jöttem I" Ujabb tanácskozás, ujabb de-putáció a kocsiba, ujabb... stb. mint fent. Ekkor az az erélyes ur megint felkiált: „Ha a vonaton nincs hely, tessék kocsit akasztatni hozzá, de azt kijelentem, hogy minket semmi hatalom nem tud megakadályozni abban, hogy ezzel a vonattal ne utazzunk el!" Egy másodperc sem telt el — mialatt a pirossapkás izgatott tárgyalásokba fogott az állomásfó-nökkel — aztán füstfelhő tűnt fel a vonat végén... és egy egészen üres elsőosztályu kocsit tolattak a vonathoz.
— No, ebben nincs semmi különös és jellemző, ez az állomásnak kötelessége volt, mert hiszen túlzsúfoltság esetén . ..
— Cssssl Várjátok meg a végét! Világos volt, hogy a hivatalnokot egy pillanatra megszédítette a két ur magas állása és ennek a hatása alatt ragasztatta, a kocsit a vonathoz. Csakhogy az a kocsi egy 35 tonnás kocsi volt, ami által a vonat súlyában túlterhelés következett be és ez késést okozott: a luzerni gyorsvonat huszonöt perc késéssel érkezett meg Luzcrnbc. Ez eddig rendben van. De másnap, mint valami megpisz-
Márkl Sándor meghalt. Márki Sándor dr., a kolozsvári egyetem történelem tanára, a nagyhírű tudós tegnap reggel Oödöllőn 72 éves korában agyvérzésben meghalt.
Amerikai kölcsön a magyar városoknak. Newyorkl jelentés szerint amerikai pénzcsoporttal tárgyalások folynak az irányban, hogy a magyar vidéki városok részére 10 millió dollár kölcsönt bocsássanak rendelkezésre. A tárgyalások befejezésükhöz közelednek.
Magyar-spanyol kereskedelmi szerződés. A magyar-spanyol kereskedelmi szerződést aláírták. A szerződésben sikerült a magyar gazdasági érdekeket megvédeni. így spanyol paprikára csupán 5% kedvezményt adott a magyar kormány. A csemege borokra szintén adott engedményt a kormány, a többi borokra azonban a teljes vámtétel érvényes.
kOlföuii hírek
Megalakult az uj portugál kormány. Llszabonból jelentik: Az uj kormány megalakult. Miniszterelnök Sylva, aki egyúttal a belügyminiszteri tárcát is átveszi; külügyminiszter Durao, a hadügyminiszter pedig Faria tábornok.
A marokkói helyzet Az ellenség kisérlelet tett arra, hogy betörjön az Udel-Kebritől délkeletre eső vidékre, de visszaverték.
A harcvonal egyes pontjain továbbra Is folyik a riff-kabilok egyes osztagainak behatolása. Az ellenség élénk támadó tevékenységet fejt lti a francia középen és a keleti szakaszukban.
kált darázsfészek,. az egész sajtó összeröffeni és felzudult és felháborodottan össze-vissza szidták a vasúti hivatalnokot, az utasokat, a rendszert stb. Ezt a sajtótámadást igen üdvös volna nálunk is ismertetni, hadd tanuljon belőle mindenki, akit illet és aki alaposan rászorult a jó példákra. Én csak a legenyhébb cikk egy részét idézem: .Ha fenségek utaznak..." ez volt a cim és utána alapos kioktatás következett az eset valamennyi aktív és passzív szereplőjének. Aztán így fejezte be: .Szép, szép az udvariasság és az előzékenység, sót néha kötelesség is, azonban köztársaságban az ilyen udvariasság nem engedhető meg! Mert ebben az országban minden ember egyforma jogokkal és kötelességekkel bír és azt a megtévedt (így volt, éppen ezekkel a szavakkal) hivatalnokot a felsőbb hatósága oktassa ki arról, hogy kivételt senkivel szemben sem alkalmazhat. Egy köztársaságban a liszta erkölcsi alap: a teljes jogegyenlőség !" Ez a támadás azért történt, mert ugyanazzal a vonattal harmadosztályú ulasok is utaztak, olyan túlzsúfolt kocsiban, hogy egymás hegyén-hálán szorongtak, de — noha ismételten kértek Ölten állomásfőnökétől üres kocsit, hogy elférjenek — nem kaplak több kocsit...
Szünetet tartóit, hogy lélekzetet vegyen, aztán sietve fejezte be:
— És ez a példa gyanánt mulatod esel, amelynél alighanem mindegyik szereplővel történt valamelyes igazságtalanság, harsány bizonyítéka
_juiius i
LÉfíi MM M sl&it
A tárgyalás második napja
Budapest, Julius 1
Lédererné ügyének mai tárgyalása során elnök azt kérdi a vádlottól, hogy ha nem a férje követte el a gyilkosságot, miért nem jelentelte ezt a vizsgálóbírónál, mielőtt letartóztatták volna.
Lédererné: Akarta jelenteni, de nem engedték a vizsgálóbíróhoz.
Elnök erre azt mondja, hogy jun. 15-én a vádtanácsi tárgyaláson módjában lelt volna ezt a vallomást megtenni. Ellenkezőleg azt mondta, hogy miulán férjét halálra Ítélték, nincs értelme annak, hogy titkolódzók. Ugy állította be a dolgot, mintha a gyilkosság féltékenységből történt volna.
Vádlott: Igaz, ez ugy is törlénf.
Elnök{ A Británniások jelenlétében ?
Vádlóit: Igen. (Derültség).
Elnök: Mivel magyarázza meg azt, hogy a Británniások gyilkolják meg és darabolják fel Kodelkát és mégis önök viszik a hulladarabokat a Dunába.
Vádlott: Azért, mert nem jöttek vissza a tisztek és ebben a rettenetes helyzetben vállaltuk el a hulla szállítását.
Elnök: Mondja meg hát azoknak a neveit.
Vádlott: A nevekre most már nem emlékszem, de majd meg fogom ludnl.
Elnök: Ezután eléje tárja, hogy mint törvénytelen gyermek bárónőnek adta ki magát, sőt grófnő címet Is használt, bár szülei egyszerű
annak, amit legelőször elmondottam. Nemcsak a születés, de még a magas állás, tehát esetleg az egyéni erdem révén elért polc sem jogosíthat fel senkit arra, hogy küiömb akarjon lenni a többi embernél, azok kényelmének, önérzetének vagy boldogulásának rovására. Ha akad is néha-néha egy-egy bizonytalanul tévelygő, ingadozó lélek, aki első meghökkenésében megfeledkezik az emberi nem egyenlőségéről, az méltán megérdemli az olyan enyhe és alapjában nem is rossz büntetést, amilyenben az a vasúti hivatalnok részesült. Kell valami — ebben az esetben tehát a sajtó — ami az ilyen ingadozó lelkekel a helyes vágányra .terelje, a jövőre nézve pedig a hátuk mögött álljon intő kezével, nehogy a legközelebbi alkalommal jelentkező nagyúr tekinlélyi-lehelö alakja megtörhesse a szilárd emberi törvényt Itt soha-soha sem v. történhetett volna meg az, ami s nálunk elég gyakori eset, hogy a gyorsvonat órákat, félórákat késik, mert valamelyik kegyelmes ur habozik, hozzácsaloltassa-e a . szalonkocsiján vagy egy másik vonatig maradjon vissza. Avagy egy régi esel, egy kacagtató, de alapjában véve mélyen arcpirító, elfajult és ájult mivojlunkat olyan szomoni hűséggel jelképező gyorsvonatvisszaren-delési eset. . .
Uj konyakot töltött magának, erélyes hajlással kiitta és diadalmasan hordozta körül a tekintetét.
(Víge.)
1925 julius 2
ZALAI KOZLOHY
munkásemberek. Adat van arra is, hogy vádiolt ellen lopáséit eljárás folyt, sikkasztás elmén pedig eljárás folyik és hogy közvetlenül házassága után viszonyt folytatott a kapitánnyal, ezek nem erősítik meg szavahihetőségéi.
Lédererné siró hangon azt válaszolja, hogy ez mind nem igaz.
Ezután elnök szünetet rendel el.
Szünet után Lédererné elmondja élete történetét. Vádlott végül hangoztatta, hogy Léderer Sándor semmiről sem tudott, egészen ártatlan.
Elnök befejezi Lédererné kihallgatását és megkezdi a tanuk kihallgatását.
A meggyilkolt Öccse Kodelka Lajos az első tanu.
Kodelka elmondja, hogy Lédere-rék azt mondották bátyjának, hogy két angol van Pesten, akik villát vesznek és dollárokat váltanak be. Ezt rajtuk keresztül intézik el. Az üzlet lebonyolításához száz millió kell — mondották Lédererék, minek keresse azt más. Ha ő Összehoz száz milliót, egy nap alatt 10—20 milliót kereshet.
— Esküt mer erre tenni, kérdezi a tanutói Ismételten az elnök, hogy a dollárüzlctrc Lédererék adták az impulzust és nem a maga bátyja volt az, aki az ötlettel előállolt ?
— Esküt merek rá tenni, feleli vissza határozottan Kodelka Lajos.
Majd Kodelka rokonait hallgatja ki a bíróság, akik mind terhelően vallanak az asszony ellen. A tárgyalást holnap folytalják.
Országos tanítói rajztanfolyam Nagykanizsán
A háború óta az első tanfolyam
— A hallgatók az uj rajztanltásl terv tananyagát sajátítják el
Nagykanizsa, fulluj 1
- A Zalai KtlUay sajdt twUsMJMU — Országos mint helyi vonatkozásban nem csekély jelentőségű a közoktatásügyi miniszternek az az intézkedése, amely a közel egy évtized óta szünetelt országos tanítói rajztanfolyamot a nagykanizsai fémipari szakiskolánál\' megnyitotta.
Az iparoslanonciskolai-tanítói országos rajztanfolyam két hónapos kurzus, amely lulajdonképen azt célozza, hogy az ipariskolánál működő rajztanítók az uj, 1924/160.000 sz. a. m. rendeletü tanterv utasítása szerint, az uj tananyagot elsajátítsák és végigcsinálják mindazt, amit nekik tanitaniok kell.
Eddig is voltak ugyan hasonló tanfolyamok, azonban a legutolsót a háború előtt lartolt&ejneg és akkor is csak Budapest, Szeged vagy Debrecen Jöhettek tekintetbe, mert hiszen ezeknek a városoknak megvannak a maguk képezdéi, intézetei és intemálusai, ahová a hallgatókat könnyen el lehetett helyezni.
A közoktatásügyi kormány kérdési intézett a szakiskolák igazgatóihoz aziránt, hogy hol lenne lehetséges e tanfolyamot megrendezni. Cslzmazia
Kálmán az állami fémipari szakiskola igazgatója akkor, a közoktatásügyi miniszter intencióit elősegítendő és a város érdekelt szem előtt tartva, mindent elkövetett, hogy a tanfolyam megtartását Nagykanizsának biztosítsa, ami végül sikerült is.
összesen negyven hallgató jött össze az ország különböző részeiből. Van közöttük tanító, tanár, igazgató, tanítónő, akik rendes államsegélyben részesülnek a tanfolyam tartamára. Cslzmazia igazgató előzékenysége folytán nagyobb részüket az iskola egyes termeiben sikerűit elszállásolni, melyeket hálótermekké alakitoltak áL Nagykanizsa szempontjából azért is fontos volt, hogy e tanfolyam itt tartassék meg, hogy az ország legkülönbözőbb részeiből Osszesereglel hallgatók megismerjék Zrinyi Miklós városát, másodsorban, hogy a nagykanizsai fémipari szakiskola rátermettségét dokumentálja, mert olyan tanerők felett rendelkezik, akik ezt a fontos szakoktatást is el tudják látni, harmadsorban pedig gazdasági szempontból is előnyös volt a városra nézve.
A két hónapos tanfolyam alatt a hallgatók tanulmánykirándulásokra mennek Csizmazia igazgató vezetésével, megtekintik Nagykanizsa vidékét és a nagyobb helyi ipartelepeket. A tanfolyam végén képesítő vizsgál tesznek, melyre a közoktatásügyi minisztérium és az országos Ipar-felügyelőség is leküldi képviselőjét.
Pillanatfelvételek a földrengést követi percekben
Az elmúlt földrengés még ma is kiadós téma. Előszeretettel tárgyalja mindenki, hogy miképen vette észre és mit érzett a rázkódlatás rémes pillanatában.
Az idegek azonban lecsillapodtak és már senki sem hisz komolyan a földrengés megismétlődésében.
A földrengést követő pillanatok\' ban, az ilyen percekben is látó szem azt a megfigyelést tehette, mintha az a nagy rázkódlatás kirázta volna az embereket a mindennapi arcukból, látszólagos valójukból és mégis ebben a pillanatban nyilvánult meg az igazi, a gondosan elkendőzött valódiságuk.
Láttam csendes, szürkének, talán bátortalannak itélt embereket férfias higgadtsággal, de feltétlen respektussal felfogni a történteket, de láttam bátor atlétákat sápadtan remegni, mint a nyárfalevél. Sokáig felejthetetlen lesz az a láthatatlan hatalmas ököl, mely megrázott bennünket, apró emberférgeket. Annak az apró hangyabolynak talán nagyobb a létbiztonsága, mint nekünk cicomás vackainkban.
A rémület chaosából tűhegyre szedtem néhány komikus epizódot, amely még az ijedtségem dacára is megkapta figyelmemet.
A földrengést követő pillanatban a postapalota előtt egy falusi tejes kocsis állL A palota eiótti téren
sápadt reszkető tömeg kavargott; mindenki arcán ott voila rémület. Adja háromért a tejet ?• — alkuszik egy asszony rendületlenül a tejre. — Nem adoml — ordit rá a tejes. Nem látja, hogy földrengés van ? I Az idegesen visongókra ez a két ember határozottan csillapitólag hatott.

Komoly, sötét rcndórcsoport közeleg.
— Bácsi kérem! — rohan az egyikhez egy fakó arcú, a rémülettől kitágult szemű fiúcska — jöjjenek hamar, mert földrengés vanl
— Na, csak eredj fiam, jövünk már... nem lesz baj, mondja a meggyőződés hangján a rendőr a meg-konyebbült fiucskának.
— Jaj komámasszony t — sápi-tozza egy paraszt asszony — nézze most mög főlámad a szél és jobban idehajtja a vcszödclmet...
— Talán inkább majd elhajtja
válaszol a remegő asszony. •
Egy leány megörült... száguld a hír végig a piactéren. Nem is csoda véli egy asszony ez a gyehena eső
igön megrázta s a feje velejére szógált. ♦
Volt a földrengésben valami szép is. Összébb hozta az embereket.
Egy kisebb bérházban, hol évek óta veszekedtek, pörosködlek és gyötörték egymást a lakók, a rémület pillanatában egymáshoz kapaszkodva tudakolták egymás ijedtségét,
kárát és bátorilgatlák egymást. •
Ugy 11 óra tájban csoportosulást látok. Egy egyenruhás férfi élénk gesztusokkai magyaráz s a hallgatók láthatólag egyre fokozódó rémülettel hallgatják
Közelebb érve hallom, hogy délután 4 órára földindulást jelez a magyarázó férfi\', s mint mondá, hogy az elmúlt rázkódás csak figyelmeztetés volt arra, hogy készüljön halálra az emberi nemzet.
— Honnét tudja? — kérdem remegve a készületlcnségem tudatában. A kalendáriumunkból világosit föl
az egyenruhás tudós.

Aki azonban még ma is törné a fejét, hogy mi okozta a földrengést, a gyengébbek kedvéért köztudomásra hozom a mosónénk legelfogadhatóbb teóriáját, ami imegyen szól: A földet négy nagy cethal tartja a hátán s e közül az egyik hasra fordult. Ha mind a négy megváltoztatta volna nyugalmi álláspontját, ugy vége lett volna a világnak.
ceruza
A tabl pótválasztás. Kaposvárról lelentik: A tabi pólváiasztás a szerdai döntés szerint julius 5-én lesz.
Légiforgalom Budapest és Prága között Prágából jelentik: Budapest és Prága között a Bécsen át irányuló légi postaforgalmat a mai nappal megnyitották.
Népünnepély Zrinyi sporttelepen
Kerületi atlétikai verseny, labdarugó-mérkőzés, este szabad színpad — Hcrczeg: „Baba-hu" és dr. SzOcs: „Fehér sereg" kerfll előadásra — Előképek és csatajelenet
Nagykanizsa, julius t
A nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet vasárnap, julius 5-én sporttelepén nagyarányú népünnepélyt rendez, mely fényben, kiállításban és tartalomban méltó lesz a Nagykanizsán még ma is emlékezetes Zrínyi ünnepélyhez.\'
Az ünnepély vasárnap délután 4 órakor a Zrinyi sporttelepen kezdődik kerületi altélikai versennyel, melynek keretében 100, 400, 1500, 5000 méteres síkfutás, .^magasugrás, távolugrás, sulydobás, diszkosz-, gerelyvetés és olimpiai staféta kerül lebonyolításra.
Az atlétikai versenyt ifjúság! válogatott—Zrinyi Torna Egylet folball-mérkőzés követi.
Este, a sötétség beálltával a sportpályán szabadszinpadon, körülbelül \'/i9 órai kezdettel következik a népünnepély műsoros része lamplonos felvonulással.
Utána előadásra kerül dr. Szűcs Imre kegyesrendi tanárnak .Fehér sereg\' cimü 3 felvonásos hazafias játéka, melyet Péter Pálkor Veszprémben adtak elő szép sikerrel. A darabnak 21 szereplője van.
Magyarláncot lejt ezután 8 pár, majd Heraeg Ferenci „Baba-hu ...« cimü egyfelvonásos komédiáját adja elő a Zrínyinek egy 16 tagu műkedvelő gárdája.
A műsor utolsó száma a .Magyar Jelen ... magyar Jövő ..cimü élt-képsorozat csalajelenetekkel.
A műsort cigányzene mellett láncmulatság követi.
Helyárak: páholyülés 30, tribűn-ülés 20, állóhely 10 ezer korona. Az ülőhelyekre váltott jegyek az esti előadásra is érvényesek.
A Zrinyi népünnepélyét városszerte érthető érdeklődés előzi meg, hiszen az a bravúros rendezés, az a soha nem feledhető produkció, mit a Zrinyi régebbi népünnepélye nyújtott, a város közönsége részéről ma is biztosítja a leglömegesebb látogatottságot.
A berlini magyar képkiállítás.
A berlini nagy-művészeti kiállítás keretében rendezett magyar festőművész kiállításról a né,net sajtó a legnagyobb elismerés hangján emlékezik meg. A kiállításon 42 magyar művész vett részt.
A Ruhr-vidék kiürítése. A hom-bergi hid lölszabaditása ulánholnsp reggel 5 órakor ja megszálló csapatok szabaddá teszik a Reinhausen és Hochfeld-Duisburg közti hidat Is.
Amerika jegyzéke Romániához. Washingtoni jelentés szerint Amerika jegyzéket intézett Romániához, hogy fizesse meg negyvennégy millió dollár háború utáni adóságát.
4
NAPI HIRiK
NAPIREND
Julius, 2 csütörtök
Róm. kath.: Sarl. Bold sssiony. Protestáns Ottokár. Izraelita: Thnni hó 10.
Nap kel reggel 4 óra 07 perckor, nyugszik délután 8 óra 00 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelentése sze rint a szelek további gyengülésével változékony idő várható, lényegtelen hó-emelkeaéssel és helyenként csö/cL
Képkiállítás a fémipari iskolában d. e. ll-l/g, délután 5—8 óráig.
A Kamara-színház lll-ik előadása a Polgári-Egylet temjében este íél 9 órakor.
Uránia. Félszüzek. Este fél 8 és 9 : órakor.
Ottó
ZALAI KÖZLÖNY
napján a szenvedő magyarság lelkét különös érzés hatja át. Valami megmagyarázhatatlan sajgás nyllalik meg benne, mint amikor egy nagy temetés után visszatérünk csendes és kietlen otthonunkba, ahonnan hiányzik az, akit agy szerettünk. Nem tudunk örülni a mosolynak, a szépségnek, a napsugárnak — a gyász fekete árnya fekszi meg lelkünket és bénítja meg egész akaraterőnkel.
Valahogy ugy vagyunk ma Is, amikor voltakép örülnünk kellene és vlg pohárcsengés közben a Jövőt éltetni. Azonban hiába, csak nem tudunk felmelegedni, csak nem tudunk szivbőt örvendeni, felhőtlenül és zavartalanul, ugy, ahogy szeretnők. Nemcsak tenger választja el tőlünk, akinek mai ünneplésünk szőlna, de ármány, gonoszság, pokoli gyűlölet és szuronyok erdeje.
Házijából száműzve, mártir-apja sorsdt osztva, egy bánatos szemű, szomorú arcú özvegy asszony gyönge anyai védőszárnyai alatt éli le örömtelen gyermeki éleiét az ifjú magyar király. Lelke sóvárogva repül ál az Óceánon, hogy a hármashalom országában meg/ürödhessen, tekintete epedve nézi a felhőket, melyekre üzenetét bizza és nincs sehol senki, aki a hontalan királyfi bánatát fel ludnd fogni. A mártir-apa — mártir-gyermeke.
A magyarság összeszorított ajkkal, szent daccal, feszülő izmokkal tekint ma Lequeitló felé, ahol a magyarság reménye az ollár-rdcs elölt magához veszi az emberek és nemzetek sorsának Intézőjét és bár néma meg dóssal, de rendíthetetlen bizalommal Ismétli meg hűségi fogadalmát iránta, mig elkövetkezik a magyarok nagy ünnepnapja, a klegyenlités, midőn a felszabadult nagy magyar család győzelmi lakomára összeül és számonkéri a hóhérok győtrését. Amikor örömmel, boldogsággal és mosollyal üdvözölheti a felszabadult magyarság hazdjdt visszanyert ifjú mártir-klrályál... fftj
— Az IgazságDgymlnlszter felmentette Kenedl táblabírót. Megírtuk, hogy Kenedl Imre dr. táblabíró, törvényszéki tanácselnök nyugdíjaztatását kérte. Most érkezett meg az igazságügymíniszter leirata, mely 61 saját kérelme folylán nyugállományba helyezi és állásától július 1-vel felmenti.
— A főjegyző Itthon. Krátky István dr. városi főjegyző megérkezett szabadságáról s tegnap átvette hivatalát.
— Az elhunyt Kovács tanár haláláról irt cikkünk pótlásakép még felemlítjük, hogy a temetőben Péczely László és Zalán Kornél is mondottak még bucsu-beszédet felette.
— Áthelyezés. Az igazságügy-miniszter Ámon• János nagykanizsai törvényszéki irod. fóliszlcl saját kérelmére az újpesti kir. Járásbírósághoz helyezte át.
— Kőrjegyzőválasztások. A szenlpéteruri körjegzzöségliez tartozó 6 község 111 képviselője egyhangú szav.zíssal vitéz Pelhő István zala-szabari jegyzőt választolta körjegyzővé. Az állásra ugyan több jelöli is volt, de a községek közt lennálló egyetértés megbontásának elkerülése végeit a választás reggelén sikerült az egyhangú szavazást mecegyezés-sel a választók körében biztosítani. _ Káplalanlótíi község Keresztúri Jánosi választotta meg körjegyzővé.
— A pénzögyigazgatóság köréből. A pénzügyminiszter Faller Zoltán m. kir. adóhivatali tisztet Tapolcáról a letenyei m. kir. adóhivatalhoz helyezte át.
— Elhunyt Irgalmas nővér. A zalaegerszegi közkórházban meghall 23 éves korában Oángó Eufrozina nővér. Az elhuny! Zala szülötte volt. Halála előtt Pehm József apátplébános kezébe lelte le a szerzetesi fogadalmat. A zárda halottját óriási részvét mellett adták át az anyaföldnek.
— Klskanlzsa Dnnepe. Szép s emlékezetes napra virradtak vasárnap a kiskanizsaiak. Délelőtt háromnegyed 10 órakor harangzugáslól kisérve Ehrlich P. Alajos lelkész vezérlete mellett körmenet indult a Templom-téren é» Őrtorony-utcán át a Berekközbe a Szokolék házához, ahol Alajos páter kikérte a szülőktől az egyház számára az ujmisés leventét, majd kérte a szülőket, hogy mielőtt kiadnák, adják az ifjú papra szülői áldásukat. Majd az atyai házban felöltözötl a neomista miseruhába s visszaindult a menet a papsággal egyetemben az ujmisést kísérve a templomba, ahol íél 11 órakor bemutatta Alajos páter manu-doclorsága melleit az első miseáldozatot. — Evangélium után Gazdag Ferenc püspöki biztos beszéd keretében készítette elő az uj papot a hivatásos életre. Mise ulán az uj pap a templom körtil" áldást oszlott a tömegre. Az ünnepség legszebb meglepetése a helybeli ifjúsági egyesületből alakult .egyházi dalárda-öt négykaros éneke volt, melyet Németh Jenő állami tanító s elnök tanított be a legnagyobb munkaidőben, minden ellenszolgáltatás nélkül. A (öldmives iíjakból alakult egyházi énekkar karnagya vezetésével immár harmadszor szerzett nagy lelki épülést a kiskanizsaiaknak. A kar tagjai kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesületből kerültek ki.inely az aratási munkával tele napjaiban esti pihenőjük feláldozásával még a Sárga csikót is előadta a kettős ünnepben Samu László vezetésével és nagy sikerrel.
— Forgács Rózsi és társulatának tegnapi előadása mindenben megerősítette ,a művészi készségükről tegnap elmondod véleményünket. A bemutatott két kis színműben valamennyien exccllállak s főleg Forgács Rózsi ezúttal is sokoldalú művésznőnek bizonyult. Turgenyev szatirikus darabja, a Kisvárosi nőben teljes pompájában ragyogtatta művészetéi s mini előadó csupa szint vilt bele a modern költőkből tartott szavalataiba. Mai műsorát csupa kacagtató apróságokból állitolta össze. Színre kerül Avarcenkó-nak Oh, azok a férfiak, Karinlhy Frigyesnek Nem tudom .a nevél, ugyanannak Az elmeorvosok s Rogoz Istvánnak Az előkelő vendég cimü tréfás darabjai ; közben Forgács Rózsi ad elő humoros Jeleneteket s szavalni fog balladákat. Aki tehát a művésznő és társulatának utolsó előadásán még jól akar mulatni s e mellett gyönyörűségét találja az igazi művészetben, az bizonyára meg fogja ragadni a kínálkozó utolsó alkalmai, hogy magának egy kellemes estél szerezzen. A nagykanizsai közönségnek tettekkel is bizonyságát kell adnia annak, hogy kulturális színvonala áll olyan magas fokon, hogy örömét találja az igazi művészetekben s lelki szükségéi érzi annak, hogy ebbeli igényeit kielégítse. Most pedig valóban alkalma van rá, hogy szórakozva gyönyörködjék kiváló tehetségeknek művészi játékában.
— A kegyesrendi reálgimnázium tanulmányi kirándulása Pécsre és Szigetvárra. A reálgimnázium 76 tanulója tanulmányi kirándulásra ment junius 26-án tanárai vezetésével Pécsre. Megtekintették a székesegyházat, katakombákat, Zrínyi nevelőintézetet és a Zsolnay-gyáral. Kirándullak a Kiss József kilátó-toronyhoz. Junius 27-én Szigetváron a Zrínyi emlékmű előtt hazafias ünnepélyt rendezlek. A Magyar Hiszekegy és Himnusz eléneklése ulán Oszkó Endre. VI. o. t. nagy Itatással szavalta el Végvári: Magyar tüzek c. költeményét. Szakáll Gyula kegycsrendi lanár magas-szárnyalásu ünnepi beszédben méltatta a hős Zrínyi Miklósnak dicső tetteit és rámulatott arra, hogy csak saját erőnkben bizva, elszánt küzdelem állal szerezhetjük újra vissza boldog Nagymagyarországot. Pukla-vetz István VI. o. t. Sik Sándor: Kiáltás Zrínyihez c. költeményét szavalta el. A Szózat eléneklése zárta be az ünnepséget. Megnézték a tanulók Szigetvár falait, bástyáit és a török által épilelt tornyot és iskolát. A sporttelepen vidám játék és szórakozással töltötték a fiuk az időt a vonat indulásáig.
— Ozletek vasárnapi nyltva-tartása. A kereskedelmi alkalmazottaknak az üzletek vasárnapi nyitva-tarlása ügyében az I. fokú iparhalóság határozata ellen beadóit fellebbezését, melyben a vasárnapi záróra további bclartását kérték, másodfokon elutasították.
_ 1925 július 2.
— A képkiállítás. Sass és társainak kiállítását érdekességénél fogva előkelő és nagyszámú közönség látogatja. A magunk részéről nem helyeslünk egyes szélsőséges megnyilatkozásokat, de azt el kell ismernünk, hogy érdekesség szempontjából igen tanulságos lehel a képzőművészetek iránt érdeklődő közönség részére. Bizonyosan sokan vannak Nagykanizsán, akik a mai lázas fű-turista-, kubista- expresszionista művészeti irányok vajúdásáról mindez-ideig legjobb esetben csak olvashattak, épen azért ajánlatos, hogy akik esetleg még nem látták, fellétlen nézzék meg ezt a különösségénél fogva is érdekes kiállítást.
Orvosi hlr. Dr. Schwarcz Károly kir. törv. orvos szabadságáról hazaérkezeti és működését megkezdte.
— Szűcs Imre dr. ifjúsági bemutatói. A Nagykanizsáról tavaly Veszprémbe kerüli Szűcs Imre dr. kegyesrendi tanárnak Péter Pálkor mulatták be Veszprémben a 126. Szent Imre cserkészcsapat ünnepélye keretében .A feltámadás" cimű cser-készjelenelét és „A fehér sereg" cimü 3 flívottásos hazafias játékát, melyek mindegyike meleg sikert aratott az ünnepség résztvevői körében.
— Berkes Ottó ünneplése. A keszthelyi premontrei reálgimnázium tanítói kara és ifjúsága diszes keretek között ünnepelte Berkes Oltó igazgatót, a kir. főigazgatót abból az alkalomból, hogy tanári működésének harmincadik évfordulóját ülle. A jubilánst a közoktatásügyi miniszter, a csornai prépost és a Premontrei Diákszövetség táviratilag üdvözölték.
— Ozletl tolvajlás. Melczer Jakab nagykanizsai üvegáru kereskedő feljelentést lelt Juhász József Csen-geri-ut 27. szám alatti lakos ellen lopás büntette cimén azért, mert tőle nagyobb mennyiségű, több milliós értéket képviselő üveg- és porcellánárut ellopott. Juhász ugyanis üzleti összeköttetésben volt bizományilag és számlára Melczerrel s nagyon gyakran tartózkodott az üzlet raktáraiban, udvarán, sőt az üzletben is. Juhász a feljelentés ulán történt kihallgatásakor mindent tagadolt, de a lakásán megtartott házkutatás minden tárgyi bizonyítékot a rendőrség kezébe adott. A kihallgatások után Juhász Józsefet átkísérték az ügyészséghez.
— > Vegyen Idei pergetett mézet I kgr. 20.000 koronáért Stampf Zsigmondnál.
— Vasutasok tüzelőanyagának bejelentése. Vasutas alkalmazottak és nyugdijasoknak 1925/26 fűtési évadra engedélyezett önköltséges tüzelő-anyag-igénybejelentései f. hó 8-ig az áilomásfönöki hivatalban elfogadtatnak. A későbben jelentkezők nem jöhetnekfigyelembe.^/temífs/iJnílfa^.
Óra, ékszer, látszer
különlegességek meglepő olcsó árért
Vékásy uj üzletében kiptutó
Fő-tó r 2. — Elsőrendű javító műhely.
tat iuiiu» 2.
2ALAI KÖZLÖNY
— Harangszentelés Zalaszent-Ivinon. Vasárnap szentelték fel Za-laszenlivánon a katolikus templom uj harangjait nagy egyházi ünnepség keretiben. Az egyházi szertartási dr. Telt Anasztáz Szent-Benedek-rendi
capcrcapttblno* v*g«te. A* ünnepiig én téízl vetlek Futkos Tito dr.
nemzetgyűlési képviselő, Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző, Skubllcs Ödön dr. főszolgabíró és mások
— A szerdal hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 1500-2200, mák 10.000, dió 5—60Q0 korona literenként; vöröshagyma 1000, uj foghagyma 1000, sárgarépa 1000, zöldség 1000 korona csomónként; salála 2-7-500, kelkáposzta 3 —5000, fejeskáposzla 5— 10.000 korona fejenként; zöldbab 4000, burgonya uj 4000, ó 1500— 2000, karfiol 16.000 korona kilogrammonként; cukorborsó literje 2000 korona; cseresznye 1500—3000, meggy 2—3000 korona literenként. Tejpiac: tej 3000, tejfel 14-16.000 korona literenként, túró 10-12.000, vaj 55—60.000 korona kilogrammonként; tojás 1400—1500 korona. Hus-piac: marha eleje 24, hátulja 28, borjú eleje 20-24, hátulja 28 -32, sertés 30, zsír 40, há| 36, ziinsza-lonna 30, füstölt sertéshús 50-60, kolbászfélék 30—50, birkahús 20— 24.000 korona kilogrammonként. Terménypiac: buza 450—460, rozs 400 —410, tengeri szemes 360—370, ezer korona métermázsánként. Ba-romflplac: egy tyúk 30-40, egy pulyka 80-100, pár csirke 30-50, p^ sovány kacsa 40—70, egy sovány liba 60-80, egy kövér kacsa 60-80, egy hizott liba 140-180, szopós malac 50—70 ezer korona. Takarmdnyplac: Széna 40-50, lóher $5—65, lucerna 70, alomszalma 20
—30, zsuppszalma 70-80 ezer ko-—JU, zsuppszalma /u—ov c«i av-
— Apagyilkos leány. Vida Gizella gytllevészi leány egy karóval ugy lejbeütötte édesapját, Vida Sándor földművest, hogy az szörnyethalt. A zalacsányl csendőrség nyomban őri-zelbe vette a leányi, aki kihallgatása alkalmával elmondotta, hogy
apja liázeáfius, is/ákos 4b vsrsMő ember volt, aki mikor hazajött mindig megverte az édesanyját. A csendőrség aleányt átadta akir. ügyészségnek.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányl Gyulánál.
— Fölényesen győz minden versenyben FlUpp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) olcsó és jómmőségü áruival. Mutatóba néhány ár: Selyem mellények 195 ezer, selyem jambó sapkák 17ezer, flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
MOZI
Uránia. Még csak ma: FélszUzek. Szombat—vasárnap : Conan Doyle: A ktroskói tragédia.
Jövő héten a öoldwin-filmgyár szenzációs filmje: Asszonyok ellensége. A háború motívumainak, az összes nemzetek hadbavonulásának, az orosz forradalomnak mesteri bele-siövésével; részben színes film.
UUU I Iu I.I I \' \' - - - - - - — - *
TÖRVÉNYSZÉK
egyesbiró délután 6 órakor klhlrdelte a törvényszék ítéletét, amely Garai János nagykanizsai serléskereskedőt bűnösnek mondja ki csalás vétségében és ezért őt négy hónapi fogházra, 600.000 K pénzbüntetésre, egy évi hivalalvcs.\'.tésre és 4.1 millió koiona Mr megtérítésére Ítélte,
Metz klr. ügyész a minősítés miatt és súlyosbításért felebbezett, mig a vádlott a bűnösség megállapítása és a kártérilés megítélése miatt jelenteit be felebbezést.
A tőrvényszék köréből. Dr. Ke-nedi Imre táblabíró nyugalomba vonulása folytán a törvényszék elnöke Mulschenbacher Edvin dr. kir. törvényszéki tanácselnököt rendette ki főtárgyalás vezetővé, mig a vizsgálóbírói teendőket Almássy Gyula dr. bíró fogja végezni. Mulschenbacher Edvin dr. felmentetvén a vizsgálóbírói teendők alul, ezután a főtár-gyalásokat vezető tanácselnökségen kivül, az cgyesbirói és a fiatalkorúak birájának teendőit is végzi továbbra. Mulschenbacher Edvin dr. és Almássy Gyula dr. szabadsága alatt Podotay jusztin törvényszéki biró tölti be a vizsgálóbírói székel. Almássy Oyula dr. mint vizsgálóbíró továbbra is megmaradt törvényszéki egyesbiró-nak és fclebbvllell bírónak.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzata barátságos voll. Már a nyitási árfolyamok Is a Icgnapl \'állati nívó felett állottak és mivel külföldről Is barátságos jelenlések érkeztek, a kedvezőbb hangulat egész zártaiig eltartott A papírok egy része, amelyek a tegnapi nivón zártak 1—37o árnyereségre tettek szert. Különösen szilárd volt a Danubius, amely 4l/t°/o-al emelkedett és a kisebb cukor részvények, amelyek 8—97o-al javították meg árfolyamukat. A forgalom a szilárdabb papírokban valamivel élénkebb voll, egyébként csendes.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták l.fví tolt WOltHIIW Ci«k ,«« 1IC4 >114 - I3UIJS4 7M40-71»0 FKKU [,. nwni Kouw, *K nto-mn
műt
H94I0 1.VH7S , I«7K}1M0
.KMU. ICÚOHCOIO DIi 1«. 141 311170 lil|d lti*k ItnO IMO
___biaa 11114 U
<HtU hu. USlú-IMW SvM k04. IIWIKU
roiva miiermáuánként.
— UJ postahivatal. A m. kir. pécsi postaigazgatóság Tófej közságben távbeszélővel egyesitett postahivatalt állított fel.
— Dunsztos és befőttes üvegek, „Rex" patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— Tapolca kOlcsOne. A Vármegyei Cank kOlcsönajánlatot tett Tapolcának az általa szükségeltető nagyobb kölcsönre 19 százalékos kamat mellett.
— Gyermekek a Balatonon. A Zsófia Gyermekszanatórium Egyesület különvonata kedden 460 gyermeket vitt Balalonszabadi és 200 gye.mc-ket Balatonalmádi gyermekszanatóriumaiba, hol ezek augusztusig maradnak. Az egyesület ezévben 11320 gyermek nyarallatásáról gondoskodik. A gyermekek főként budapestiek.
_ Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Vizsgára legalkalmasabb ajándék lotball, tennlsülő, cipő, torna cipő, céllövő légfegyver, sportáruk és tornaszerek olcsón kaphatók Szabii k Antal sportüzlctében.
Négy hónapi fogházra és 43 millió K kártérítésre Ítélték Garal sertéskereskedőt
Nagykanizsa, |ullui 1
Oarai János 45 éves, ismert nagykanizsai scrtéskercskedő a Btk. 355. §ába ütköző sikkasztás vádji miatt állott tegnap a nagykanizsai törvényszék büntető bírája Makáry Vilmos egyeibiró előtt. A tárgyalás délelőttől egész délután 6 óiáig
_____ . ■ i.ll ÁVirmlMi.
tartott. A blióság több mint harminchat tanul hallgatóit ki.
A vádirat szerint Oirai János Zalaszentmihályon Leitner Ernő nagykanizsai lakós részére Kövess Jenő földbirtokostól megvásárolt és Nagykanizsára hajtás és esetleges értékesítés végeit reábízott ötven darab sertésből harminchat darabot jogtalanul eltulajdonított azáltal, hogy harminc darabot Somogyi Samunak, kél darabot Kohn Ignácnak, kél darabol Kardos Vilmosnak és két darabot Légrádl Jánosnak eladott — a vételárat azonban a saját céljaira fordította. Somogyi Samu ellen az ügyészség az orgazdaság vádját elejtette. Garai azzal védekezett a tárgyalás folyamán, hogy nem Leit-nemek, de a saját részére vette a serléseket, a vételárat ehhez kölcsön kérte Leilnertit megfelelő kamat mellett, a sertések tehát az övéi lév£n:\'sikkasztást nem is követhetett el. Ezt azonban a vallomások megcálolták.
A bíróság a legtöbb lanut meg eskette vallomására.
A bizonyilási eljárás befejezése ulán Makáry Vilmos törvényszéki
SPORTÉLET
Az Ifjúsági Labdarugó hírei A Nagykanizsai Ifjúsági Labdarugók Szövetségének intézőbizottsága folyó hó 2-án csütörtökön esle 7 órakor a Transdanubia helyiségében ülést tart. Beidéztetnek Schifter a Turul játékosa, Wolf biró, azon kivül a Testvériség, Teleki és Trans danubia intézői.
Az intézőbizottság felhívja a Hungária SE intézőjét, hogy a Transdanubia ellen elvesztett mérkőzés óvása
Devtaik IwIrtiM mtVMUO awrU IMI i .10
SMU> llUO-ltMO
S.U...I tt) 131
MHMI 1119 1">8 Kopwhlii 1111014110
KiUilll.li 117 011710 Lo^o. MM00447003
HBlM SIN 2411
K,..:. roato-rmo
.in
uiix 1101:111
107111
nao intő IWO-lWSO 11711IIUO
ügyében bizonyítékait legkésőbb az ülés határidejéig terjessze be, nUit ellenkező esetben a bizonyítékok hiányában is határoz.
A Szövetség válogatott csapetának első nyilvános mérkőzése folyó hó 5 én vasárnap a Zrinyi pályán tartandó népünnepély keretében folyik le, a Zrinyi TE teljes első csapatával.
A válogatott csapat összeállítása céljából a Szövetség- folyó hó 3-án pénteken délután 6 órakor a Zrinyi pályán válogató (trial) mérkőzést tart, melyen a következő játékosok kötelesek jStékjoguk különbeni felfüggesztésének terhe alalt megjelenni.
A) csapatban: Frank, Babos, Ja-kubecz, Oszwald, Rainiss. Hári, Ven-czely II, Fischer, Kudich, Klein.
B) csapatban: Hirschl, Klein, Lopusánsky, Gallog, Simonyi. Bazsó, Lichtcnstein, Csoronkó. Neczena, Mezriczky. Hápai. Tartalékok: Gra-bant, Polgár, Pilczer II, Schweitzer, Horváth, Kluger, Stem II, Engel-leiter, Buczollcs.
A játékosok tartoznak saját felszerelésükben megjelenni. A válogató mérkőzést Sós vezeti.
Zürichi zárlat
PS1I1 2307-, Lordoa 2504—. N\'*I0rt 515-25, BtUuel 7300-, Milliód 176250, Holland 206-30, Berlin 122M, Wlta 72-55, Sofla372 50 Praai 1525\'—, Bndipot 78-50, Vái«99-I,» Bukateil 240 —. Belgrld 900 —.
A magyar korona kültöldl hivatalos Jegyzései
OBVIZA VALUTA
|i|m*p ■* WIW «»
Bto .............10011 [ 9985 9969 J 9974
5tS„ ............. 5860 59/0 5905 5905
"g,;:,;,:........«7|«wi neim
Terménytőzsde
Irinyzat buziban, írpábau és tengeriben lanyha, >»t> ía korpiban bafálsígos. Buza 5 Árpa tt>, tenven 2500 K-val olcsíbb, láb S/korpa 3SÖ0K-val (triíAbb. Porolom ..Ula Alink. ptn.,;hkíflt CStlldM.
uibwíbiií ilíg e«y!i>w»l <*ní<». Baj. lliuv.Tíln^W.M" JCJOOO »
- --- *ar«w» -—Vld. 7h KB-Ofl
kg.oi 510000 515.000. agvík vld. Jfl ktja Í57S0I- N3 500.78M-O.rt7 50^-512M
Z. 410.000- 41S00S. U»«jl \'
282.500. lakaimánv áipa 291000 - 300000, Sl.i 300.00C 310.030. kW. 252 500-aab 480.0\'JO- 4«00f.
Sertésvisár PcIhaltAl 1244. mclybíl elidiUinul vluii-\'Soó a,b. Eliwendll .21000- 21 W Síáít 19500 - 200X1. mdellkOHf >» »0 -" .000. kflnnvö 15.000—17 000 eWiendB mta 18^00-19000, mliotondü I7.TO0-isfili ííaot Hlldí 18.010 -22000. Milonna
Sfioll hui 22.000 - 24.000. lulonná. KI K>tíi 23.000 -25.003. Itinyial kowpcl.
Japán és Klua védekezése a kommunista veszedelem ellen.
Kínában mintegy száz kommunistát letartóztatlak, köztük a szovjcl-kon-zulátus öt főtisztviselőjét. Tiencsin-ből jelentik, hogy Japánban is éles intézkedéseket teltek a bolsevisla propaganda ellen. Kicn-Lung tábornok a régebbi német és orosz telepeken tObb mint száz letartóztatást foganatosított. A löbbi között letartóztattak öl embert, akik bebizonyit-hatóan érintkezésben állottak az orosz konzulátussal.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 juHus 2
Szerkesztői üzenetek
Előfizető neje. Szinte H Minién kóiOtt különbség van. Az elfibbi egyértelmű a majdnem-met, az utóbbi az is-sel. Az utcát utcának és nem uccának írjuk Igy állapította meg az Akadémia is.
Sz. I. Költeményében van gondolat, de még nem érell meg közlésre.
Atya. Cikkét nem közöljek. Az etttle kérdésiéi sokkal körülményesebben kell Imi. Igy faltában nem lehet végezni vele.
B. 0. Mivel köveztet a város 1 cimO levelii nem közöljük, mert tartalmával nem értünk mindenben egyet.
S. B. Kívánságát a kiadóhivatal teljesítette.
S. L. Tárcáját közlésre elfogadtuk. Alkalomadtán meg tog Jelenni.
B. M. Nem kOzOÍJOk. Annyira Jelentéktelen esemény, hoc)-nem fogfalkozunUvele.
Ca. R. Tettet vár a haza cimü elbeszélése szépen van megirva, de a mi olvasóközönségünk érdekesebb témájú tárcákat követet meg
II. A. Nem közölhető.
U. U Nem Óhajtunk már foglalkozni a háborúra való szomorú visszaemlékezésekkel. Köszönjük tigyelmét, dl kOzlésél mellőzzük.
B. K. TOrvény van rá. Büntetés alá esik.
Nem közólhetók: Paraszttörténet: Sátortábor: limmy keze: Zokogva szól... tvers); Temetésre (vers).
Kiadó: Zriuyl Nyomdaipar él Könyv-kereakedé. RT. Naok*n,w
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai zAróárfolyamal a következők:
Faipar.
{Sí*"* i oRi.il
i&\'.Sf fíSÍ""
Mdk>C " NMMU U
bbm.
Kdi]«k*<Jé«
UIU 7
Att—»« * I LnuU I
Wk. 3
tol*. t®. , U«4Ufao*l
ríwhfM K6UBT*1 Ték. JUUL T»k.
TnMt
Cmktrttnk OUtmkot
Cukeri?* ÍM
0«nU V\'
M*jA- cuko< II,
IUais« 13 U
KuriiU
KbihrMloa
VlklocU
Dtttck*
jjtSüíuSa
HMTMIMJI
106» U
XAtf
rOráfod
OIMu
hlM I
imnw
VtMlT*k ■f«4i »«I I
K6twt
0»«á. 04»*T I
lUlz*
MM
V...
vtotrt,
rmmuuu
rUlk^Mk
iturtmj*A< <
0*<k«U4( 3
StAll«4Ak
ROTAl-llállá
MnriM
ifctaUMl LmAia
TazttI
SK5?
Karto*
?IBSUW
ttfn^tCAA
V.nrljNU
SSÍ"
Kise- BtUlot* 114
díj «I6<« IÜ«Ua46 i t forjpli
Ufl CMlldnál Jó ollátá.t és gondos felügyeletet nyeibet 1. e»etleg 2 UVolif gyermek. Cim a klidőbin. 2026
Ja.lt<5»I*»Bá!«»ra sikerrel előkészít középiskolai tanár Cim a kiadóban. 2003
Diákok •llátA»ét vállalja uricsaUd. Cin a kiadóban. 2033
Bútorozott uoba 1 vagy 2 személyre azonnal kiadó. Cim a ki* dóban. 2032
Url tuUdníl dIAkgyerir.e\'xok teljes elliUst kaphatóak, zongora haunáiattal. CJm kiadóban. 20(0
Középiskolát végzett Ilu tanulónak felvétetik Rablnek Dezső órás- és ékszerésznél. Kaxinczyutu. 2052
2—3 jobb diákot elvállalok teljes ellátásra. Nóvák. Telekl-ut II. 20-18
Egy Unono felvétetik Hoffvnann éa
Frank rövidáru nagykereskedésében. Csen-
gery-ut 3. _20S3
írógép látható Írású modern, bérbevételre kerestetik, űm: Magyar Távirati Iroda, Király-utca 40.
Szarvas azállóban hónapos szobák kiadók. M«7
Dwotl Omaal
T«ktM OtünMlA
i-.\'n-t
aoni BiuM Or&l Mc Cocrls &l«s
Apróhirdetések
, Uóklt ildcik HJuli |i K»X A hM«<4»l Kló boiiixioltUtik
Warthoim kascttakulcs találtatott. Átvehető a kiadóban.
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAKCIMTÁRA
mely a legelőkelőbb fővárosi és vidéki cégek névsorát és legfontosabb adatait tartalmazza s ezért különösen bankok, biztosító társaságok, szállítók és nagyobb cégek részére elsőrendű és modern használali kézikönyv
kapható 25.000 kor.-ért
a
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál
Király-utca 40. szám, I. em- 4.
(Távirati Iroda).
A vllighliü III
készülék vezérképviseletét Nagykanizsán .z
„ELEKTRON" 3S2SfSS! Deák-tér 10., vette il
Készüléket hangeiŐMÍg és hangllszlaaág, további kiállítás teklntetíben minden le-
lezOíyáitmányttelOlmuInsk.Akíszílíkck
azemlcoiben bármikor meghallgalhitók, vidéken kívánatra bemutathatok. Itos
Magántanulól^ig/elnj^
Összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi lelelósséggel kíazlt elő vtdékl tanulókat a BOROSS-OáRDOS tanintézet Budape.t, VIII., Rákócziul 57/a. -- Tlszlvlselóknek lészlelllzetésl kedvezmény. Kiváló Jegyzetek t asi
Gazdik é: irtoítaÉi figyelmébe!
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége .zösszes bel- és kollOldl terménytőzsdék hivatalos árfolyamait rádión kapja és előfizetőinek teletonon — percek alall továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők. .«:»
Galgóczy magántanfolyam Budapoat, Mária Torixln-tór 3.
Elókíslll magánvlzsgára, érettségire vidékieket Is. ===
P. P. P. legjobb minőségű
pergament
befőző papir vlszontárusltóknak
legolcsóbb nagybani áron
FISCHEL FÖLÖP FIAI
paplrk.rcikcxie^txa SSI
NAGYKANIZSÁN.
NYÁRI VASÚTI MENETREND
1925. évi junius hó 5-től
nagykanizsai viszonylatban
Budapestről indul
1\'.\' Szem. v., 21| Oyv. I
3 Szem. v. I
4 Oyv.
5 I Szem. v. I
715 900 13-30 17-30 21-55
Nagykanizsára érkezik
14*55 1320 X.V) 21 50
•1-35
T
I : Siení. v.\'t —
2 Oyv.
3 1 Swm. >
4 Sicm. v. ||
iffl1 é£:?k 7-30 1347
1755 2335
»20 IC. 50
Szem. v. Szenj. v.\'
Oyv.
Végy, v.
U\'47 14-53
_gyv. 21-30.
Pécsről Barcsról Nlfí\'ni\' indulj indul
740 13-28 2315
- I 4-2Ö,
900 ,gyv. 11-30 18-20 1 21-00 Gyékényesről ^
1720 1935
NaRykani-
Oyv. Vegy. v. Szem. v.
Pragerholról Indul
3-35*r 440
I6«l
zaára érkezik \' í-28 9-40 2001
Nagykanizsáról Indul
Budapestre érkezik
1 ■ Szem.v
2 Oyv. |
3 Szem. v.
4 Gyv.
5 i Szem, v.

öfls 650 9-10 14 15 14-30
1 ! Oyv.
2 Szem.\' . Oyv.
Szem. v.
Nagykani- Szomtwl-; \' zsárót indul
0-55 11-00 1715 18-35 21-45
5<B
ii; Szombat-1 Wi
7-10 1
937 15M \'
Wienbe érkezik
640 1348 17-30 ;
Barcsra
2040 -
Versenytárgyalási hirdetmény.
Karmacs község elöljárósága nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet a községház átalakítási és bővítési munkáinak vállalatba adására.
A zárt írásbeli ajánlatok f. évi Július hó 15-lg délelőtt 9 óráig adandók be Karmacs község bírájához.
Bánatpénz a vállalati összeg 5 /o-a, melyet készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban a község pénztárába letétbe kell tenni.
A község fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közölt, tekintet nélktll a megadott árakra, szabadon választhasson.
Karmacs, 1925. Junius hó 27. »» Elöljáróság.
INagykanizsáról1! Pragerholra 1 étkezik
[ 1- Szem. vf
2 Vegy. v. I 3,1 Oyv.
indul
"Trr
1700 \'22-20
ff 16 22-50 1-35
SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT legújabb kiadványai: ^
Iskolai hltelomzéaek.
Irta : dr. Dreher Tódor.
JUsisi Szent Fereno életrajza. — Fordította: PálHy Erzsébet grófné.
Az aranyazSrO bárény. Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példék a szentek életéből. Irta: dr. Czaplk Oyula.
A lelkiélet kis kSnyvel I. Évközi sorozat 1. Böjti sorozat
Szent József Imák és elmélkedések. — öszcállitottaz dr. Halczl Kálmán.
A fenti könyveken kívül a Szent Istvén könyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Színek Sándor: A mi Urunk Jézus Kriszlus élete (a 4 evan gélium szövegéből).
Madarász István dr.: Életproblémák (hitvédelmi előadások).
Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia lelki gondozása. I. k. Az ifjúság lelki gondozása.
Környel Paula: Claudia, drámai költemény.
Kőnlg Kelemen: Küldj Uram, munkásokat I
Brelt József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. I. kötet. A Károlyi-korszak főbb eseményei.
Gabányl János: A magyar nemzet története, II. kötet.
Kozárl Oyula: A Madách-kérdés az .Emberi okmányok" világításában.
Samassa Désy Annié: Szent Magdolna Zsófiénak, élete.
Szociáldemokrácia és keresi ténység..
Mlhályffi Akos: Gicsswein Sándor emlékezete.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Hirdetések felvétetnek
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdaveiaái: Ofenbeck Károlyi
65. évfolyam, 146. szám
Nagykanizsa, 1925 Julius 3, péntek
Ara 1800 ktma
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
l.Él)»nlfll(l kHÜMviül Pí ol b IntwvMQ-TcMioa 78, nyomd* 117.
Felelős szerkesztő: Kempelfn Béla
CUBjetbl In: £tj bírt ffl.OOO I Híren Mrt......... 90.000 I
A MEZŐGAZDASÁG IPAROSÍTÁSA
Amiért az agrárkörök évtizedeit óta harcolnak s aminek fej-lettlenségére vezethető vissza Ausztria részéről történt kizsákmányolásunk is: mezőgazdaságunk induszlriálása egy lépéssel megint elöhaladást akar tenni megvalósulása felé. Budapesten egy nagy Őstermelő Szövetség van alakulóban, mely hatalmas tőkével akarja a gazdák terményeinek, termékelnek és állatainak értékesítését és feldolgozását lehetővé tenni s megmenteni a gazdákat a nemzetközi tőke kizsákmányolásától.
Örömmel üdvözöljük a kezdeményezést. De örömünk csak akkor lesz teljes, ha majd magunk előtt látjuk ennek a nagyarányú Szövetségnek tényleges működését is és tényként állapithatjuk majd meg, hogy végre az Urnák 1925-ik évében létesült egy olyan országos szervezet, mely ha egyszerre nem is valósítja meg mindazt a rengeteg sok tennivalót, melyekről évek óta kötetekre menő Írásokat bocsátottunk a napi sajtó hasábjain is világgá, de abban az irányban veszi lel működése fonalát, mely ennek az országnak gazdasági fellendülését egyedül viheti előre és egyedül biztosithatja: a mezőgazdaság Iparosításának tervszerű, céltudatos és fokozatos, kapcsolatos kiépítése utján.
Nem tagadjuk, sőt készséggel elismerjük, hogy a szerencsétlen kimenetelű háború óta sok jóakaratú kísérletezés történt ezen a téren. Azok az eredmények azonban, melyeket elérni tudtak, távolról sem álltak arányban a jó szándékok megvalósítására fordított fáradságokkal. Alakultak mezőgazdasági termények feldolgozására gyárak, létesültek különböző célú és elnevezésű termelő és értékesítő szövetkezetek, szédületes program-kitűzésekkel, hatalmas koncepciójú ligák és szövetségek, de az eredmény? — mondhatnánk semmi vagy legalább Is végtelenül csekély azoknak a tennivalóknak nagy láncolatához s az ezekből joggal elvárható eredményekhez viszonyítva, melyeket kielégíteni Igyekeztek. A nagy szervezők
kezeiben széthullt minden, óriási perspektívákban szertelenkedett munkaprogramjuk közelről nézve mákszemmé zsugorodott össze, a célkitűzésekben szédületesen széles keretekben megkonstruált hatalmas méreteikkel szemben.
Nem kell még gondolkodásunkat sem megerőltetnünk,hogy ennek a körülménynek magyarázatát megtaláljuk. Egész röviden néhány tény egyszerre érthetővé fogja előttünk tenni, hogy miért nem tudtak ezek a sok hazafias érzéssel és talán kelleténél is több önzetlenséggel alakult vállalatok és igen különböző alakulatok olyan pozitív és nagyobb eredményeket elérni, melyek erőteljesebben járullak volna hozzá az ország gazdasági fellendülésébe^: a kellő érdekeltség megteremtésének s a gazdasági problémáknak a való élettel történő összeegyeztetésének hiánya vagy téves megítélése, a szükséges erkölcsi és gazdasági kapcsolatok erőtlensége s legtöbbször a tőke elégtelensége. Még igen sok más tényező is közreműködött abban, hogy a kezdeményezések legtöbbször kiábrándulással végződtek s a túlfűtött ambíció kielégítetlenül lohadt le a közgazdaságot oly közelről érdeklő és érinlő honmentő nagy feladatok teljesítésében a nemtörődömség és el-kedvetlenedés letargiájába.
De ezúttal maradjunk csak meg a fennebb nagy körvonalakban vázolt okok mellett s helyes a megállapításunk, aminthogy meggyőződésünk éstapasz-lalataink szerint nem is lehet n)4Si — nézzük azokat a módokat és eszközöket, melyek valóban célhoz tudnának vezetni bennünket.
Az idei terméseredmények messze mögötte fognak maradni várakozásainknak. Az első hivatalos jelentés ugyan az átlagtermést valamivel magasabb százalékban állapítja meg. mint a minő a tavalyi votl, de még mindig végzetszerűen alacsony: búzában 6.11 q kat. holdanként. Hol vannak ettől Dánia, Németalföld, Belgium,"de még — Ausztria Is!
A több\'ermelés tehát — an-
nak"évlizedek óta történö propagálása dacára — nem tud gyö keret verni gazdasági életünkben. Más szóval: ma sem termelünk többel, mint termeltünk régebben és ma sem jobb a termésünk minőségileg, mint volt korábban I Ez a lény, bármily szomorúan hangzik is rideg megállapítása.
Sokat lehetne írni erről a kérdésről, de ezúttal ne foglalkozzunk okaival. Csak azt a kérdést vizsgáljuk, hogy mi módon tudná a szóban forgó Szövetség működését olyanná lenni, hogy közgazdasági életünkre fontos szerepet töltsön be.
Első feladat a töke. Milliárdokra menő, hatalmas, minden percben mobil tőke. Enélkül kár lenne működését megkezdenie. Harmadszor is ismételjük: nagy tőke álljon az uj alakulat rendelkezésére. A második feladat a tudatos célkitűzés. Amint a fák nem nőnek az égig, egy uj alakulat sem oldhatja meg egyszerre a fennálló sok problémának egész tömegét. Ami célkitűzést a programban olvasunk, nagyon sok és nem is képezheti minden izében a Szövetség feladatát. A dolgot a termés értékesítésénél kell megfogni s ehhez a feladathoz kapcsolódik hozzá az agrár-ipari állam kiépítése Egyiket a másika nélkül nem lehet megcsinálni, mindkettő együttvéve pedig előbbre viszi a — többtermelést.
A részletek megállapítása és tárgyalásuk már nem a mi feladatunk. Ezt végezzék azok, kik elég hivatottságot éreznek magukban arra, hogy megtalálják a helyes kiindulási pontot a kezdethez s fejlesztésében azt a fonalat, mellyel kezükben biztosan haladhatnak tervük megoldása felé.
Aztán az uj vállalatban tömöríteni kell és pedig szoros érdekeltségi viszonyban minden rendű és rangú gazdát, mert csak az ő egyetemes érdekeiknek összeegyeztetésével lehet pozitív célt érni. Helyi kereteket lehet a szervezetnek adni, de bennük mindenki foglaljon helyet, aki termelő, esetleg • feldolgozó és másképen értékesíthető. Nem vagyunk hívei a szindikátus-
alakulatoknak és a fennebbi megoldásban sem ilyen kapcsolódásokragondolunk; de egy országos nagy vállalatnak fel kell szívnia magába a kisebb üzemeket s legyenek ezek a hatalmassá fejlődő fának tápláló hajszálgyökerei.
Bárha az alapitóknak sikerülne az ÓstermelőR Szövetségének oly szilárd megalapítása, hogy az rövidesen szilárd bázisa lenne gazdasági fellendülésünknek, melynek még reménysugarai is oly bátortalanul kandikálnak néha-néha ki a sürll fellegtakarta jövő borongós távolából . . .
BELFÖLDI HÍREK
Ottó-mise. Tegnap délelőtt II órakor Oltó királyfi névünnepc alkalmából hálaadó istentisztelet volt a belvárosi plébánia templomban, amelyen nagy számban jelenlek meg a Budapesten tartózkodó politikusok, egyháziak és világiak.
Művésznő a Vági féle mozgalomban. A mai napon, értesülésünk szerint, a Vági-féle bolseviki mozgalomban egy előkelő művésznő is kompromitálva van, aki futárként szerepelt a bécsi és párisi központ között.
Hladlcs-Dobernlk kémkedési ügye. A Margit körúti honvédtőr-vényszéken ma kezdték meg Hladics-Dobernik József és társai kémkedési bünpörét tárgyalni. A honvéd-ügyészség Hladicson kívül Belényesi János honvédfőhadnagyot és Demeter Já-nosné háztartásbeli nőt helyezte vád alá. Hladics, mint ismeretes annak idején páratlan vakmerőséggel szökött meg őrei mellől és a cseh követség palotájába menekült, honnan csak hosszas diplomáciai intervenció után tudták a magyar hatóságok kézrekeriteni a szökevényt. A vizsgálat folyamán sikerült megállapítani, hogy Hladics-Dobrcnik az állítólagos mérnök, aki rendszerint több nevet használt, a cseh hadügyminiszter megbízásából kémkedést folytatott a magyar hiderő ellen és sikerült neki Belényesi főhadnagyhoz hozzáférkőzni és a német nemzeti mozgalomra hivatkozva, adatokat kéri a honvédség felkészültségére vonatkozólag. A vádirat felolvasása után a katonai bi/óság zárt tárgyalást rendelt cl. Ítélet csak holnap várható
2A1AI KÖZLÖNY
1925 julim 3.
A Ház megszavazta a kötelező nyilt szavazást
Három szótöbbséggel kisgazda Indítványra leszavazták a kormányt — Az emigráns-szakaszt kis módosításokkal elfogadták — A nemzetgyűlés ülése
.ségcs aláírásokat, mindjátt vissza-
Budapest, |ullul 2
A nemzetgyűlés mai ülését II órakor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. Bejelenti több törvény kihirdetését, majd napirend szerint következett a választójogi javaslat tárgyalásának folytatása.
A 62. úgynevezett .emigráns-szakasz\' vitája során ma az elsó felszólaló Farkas István volt.
A többség sokszor hangoztatta, hogy fátyolt kdl borítani a mullra s mégis most megtorlással akarnak élni mindenkivel szemben, aki egy év óla nem tartózkodik itthon. Ha a választójog közjog, miért teszik egyesek részére gyakorlását a minisztertanácstól függővé. Ezért kéri a Szabó Imre Indítványának elfogadását.
Rakovszky Iván belügyminiszter: Az elsó kérdés az ajánlások száma és a jelölőivek formájára vonatkozik. Az Idefoglalt intézkedések nem megnehezítések, hanem ezzel csak azl akarják elérni, hogy a választási agitáció utolsó fázisában csak azok a jelöllek vegyenek részt, akik komoly eshetőséggel indulnak. Mennél kevesebb ajánlószám elegendő, annál könnyebben történik tisztátalan eszközökkel a Jelöllek összeszedése.
Akik a szelvényrendszer ellen vannak, azok a hitelesített aláírások rendszerét tartanák helyesnek. A közjegyzői hilelesités nagyon sokba kerül. A hatósági közegek által való hitelesítés pedig nem helyes. Ha egy jelölt nem kapja meg a szük-
éléssel fogja vádolni a hatóságot. A választási biztos, amennyiben kétséges aláírás kerül eléje, köteles az ivet azonnal átadni az ügyészségnek.
Az ajánlási ivek kérdésével függ össze a külföldi aláírások hltelesi-lésc is. Elvi kifogása, hogy nem lehel magyar közokiraion külföldi halóságokkal hitelesíttetni az aláírást. A praktikus kifogás, hogy minden választókerületben nem Is állhat rendelkezésre megfelelő tolmács sem. A járásbirősági hitelesítés kötelezővé tételével a jelölések tisztaságát kívánják biztosítani.
Az emigrációs szakasz célja, hogy olyanok, akik azért tartózkodnak külföldön, mert itthon csak egy btlnlető eíjdrős lefolytatása után fejthetnének ki politikai működést, ne lehessenek megválaszthatók, hogy itt azután a mentelmijog védelme alatt akadálytalanul fejthessenek ki politikai működést.
Ha valaki betegség vagy tanulmány miatt tartózkodik külföldön, az ls hazajöhet a választásokra. Elismeri azonban, hogy lehelnek olyanok, akik bizonyos körülmények mialt, például betegségük miatt egyáltalán nem jöhetnek haza, vagy esetleg politikai okokból maradnak távol. A minisztertanácsnak módjában lesz ilyen esetekben a méltányosság szempontjai szerint dönteni. Kéri a nemzetgyűlést, hogy a szakaszt eredeti szövegében az előadó állal javasol! módosításokkal fogadja el.
Az elnök szavazásra tette fel a szakaszt. A Ház Puky Endre előadó és Hegymegi-Kiss Pálnak a 8-ik ponthoz beadott módosításával fogadta el az eredeti szakaszt.
Ezután a mentelmi bizottság határozata alapján az elnök felhívta Peyer Károlyi, hogy a legutolsó ülésen tanúsított magatartása miatt kövesse meg a Házat.
Peyer Károly a Házat megköveti.
A 63. szakasznál Farkas Tibor indítványozza oly rendelkezés felvételét, amely szerint a jelölés megtörténte után a jelöli ne léphessen vissza.
Hegymegi-Kiss Pál indítványozza, hogy a visszalépést is Írásban kelljen bejelenteni.
A Ház Hegymegi-Kiss Pál módosításával fogadta el a szakaszt.
A nemzetgyűlés többsége a 64— 69. szakaszokat eredeti szövegében fogadta el.
A 70—73. szakaszt is változatlanul elfogadták.
A 74. szakaszhoz Szijj Bálint szólalt fel. Javaslatot terjeszt be, hogy mindenki köteles legyen megjelenni a választól bizottság előtt, ha nem-Is akar szavazni.
Dabasl Halász Móric: Hivatkozik a házszabályokra, hogy Szijj Bálint Indítványa nem tárgyalható.
Az ellenzék nagy zajongásba tör H Éles vita támad Szijj Bálint és az ellenzék között.
Dabasl Hatás2 Móric az ellenzék helyeslése közben fejti ki, hogy minő lelki kényszert jelent a nyílt szavazásnál annak kötelező tétele. De nincs Is erre példa sehol a világon.
Hegymegi Kiss Pál sajnálja, hogy éppen kisgazda képviselő tesz ilyen javaslatot, amely fölölt szavazni sem lehet, miután a 14. szakaszban már döntöttek a kérdés fölött.
Farkas Tibor: Szijj Bálint indit-nyát nem fogadja el, (Állandó zaj a szélső baloldalon.)
Meskő Zoltán: A titkosság alapján áll s így nem is fogadja el a Szijj Bálint indítványát, amellyel a kötelező szavazást akarják elérni. Mert ha n:ár megjelentek az urnánál, valakire le fognak szavazni.
Szilágyi Lajos: A kormány javaslata a 14. §-nál megbukott, tehát erről a kérdésről nem lehet másodszor határozni.
Több zajos felszólalás ulán az elnök a vitát berekeszti és
Rakovszky Iván belügyminiszter emelkedik szólásra. Nem áll meg az, hogy a !4-ik szakasz összefügg a 174-Ut szakasszal. Mindaddig, amíg c szakasz ügyében nem történt döntés, nem kerülünk ellentétbe a már elfogadott részekkel. Itt egyáltalán nem elvi kérdésről van szó. Én ugy ismeiem a magyar népet, hogyha az megjelenik a szavazatszedő küldöttségek előtt és Jogában áll nem szavazni, van bátorsága élni is ezzel a jogával. Leszögezi, hogy nem elvi intézkedésről, hanem praktikus technikai kérdésről van szó és éppen ezért a nemzetgyűlésre bízza a döntési.
Az elnök ezulin elrendeli a szavazást.
Nagy izgalomban kezdődik meg az indítvány fölölt a szavazás.
Szijj Bálint Indítványa mellett feláll majdnem az egész Jobboldal, mellette 41 képviselő szavazott, ellene pedig 38. Az ellenzék óriási zajjal fogadta a szavazás eredményét.
Viharos zaj tőr ki a baloldalon és a középen. A képviselők izgatottan ugráltak fel helyűkről és a közbekiállások egész özönét zúdították a szélső jobboldalon ülő kisgazda-csoport felé.
Nápolyi emlékek
|IU: Kcmpclcn BéU
Éppen huszonkét éve, hogy másodízben bolyongtam be Itáliát. Palermó-ból hajóval rándultam ál Nápolyba s amikor néhány nap alalt már beteltem a nápolyi öböl szépségeivel, ellátogattam Capriba, Sorrcnlóba s megnéztem a napfelkeltét a Vezuvon, nápolyi népélet tanulmányozásának adtam magam. Az olasz népéletet valóban seholsem lehet jobban tanulmányozni, mint Szicíliában és Nápolyban. Amott nem volt rá időm, elhatároztam tehát, hogy az utóbbi helyen néhány napot kizárólag erre a célra fordítok.
Most, hogy a legközelebbi helek-ben megint az olasz tengerparton óhajtom meggyógyítani a sok-sok Írott és nyomtatott betű olvasásában megkopott szemeimet s itmét megfogom látogatni Nápolyt, egy-két akkor átélt történet villan meg emlékezetemben, huszonkét hosszú év távlatában már egy kissé megkopott színekben, de még mindig elég élénken ahhoz, hogy történeti hűséggel elbeszélhessem.
Egy tikkasztó meleg délután azzal az érdeklődéssel fordultam szállodám portásához, hogy miféle olyan mulatóhelyet ajánlana, ahol a nép
szórakozását figyelhetném meg. Szokatlanul szúrós tekintettel mért végig, majd rövid vártatva körülbelül igy felelt:
— Rendelni fogok egy kocsit; tessék kimenni a Giardino poputó melletti cirkuszba s a többit tessék rábízni a — kocsisra.
Beleegyeztem. Hétre jelezte az egyfogatú bérkocsit.
Pontosan hétkor elő is állt a kocsi. A kocsis, ugy látszik, kellően informálva lehetett, mert hamiskásan hunyorított a szemével, éu pedig bottal és felöltővel a karomon, elhelyezkedtem a kocsiban s lassú ügetésben kocogtunk ki a népkert felé.
A cirkuszbejárat elölt kocsisom leugrott a b3król s megkérdezte, hogy minő jegyet váltson ?
— Palco (páholyt) — feleltem.
Megváltotta s kezében kél jegygyei tért vissza a kocsihoz. Megkért, engedném meg, hogy ő is velem tarthasson az előadásra.
Kissé különösnek találtam ezt a bizalmaskodást, nem lettem ellenvetést. Beültünk tehát a páholyba s csakhamar megkezdődött az előadás. (Előzőleg a loval és kocsit valami szurtos képű gyerkőere bizla.)
A szünet előtti utolsó szám alatt magamra hagyott, de már a kezde-
tén visszatért az egyik mutatványos-nővel.
Nagyon szép tipikus olasz nő volt, korra nézve tizenhét-tizennyolc éves lehetett s fréz színű rövid selyem nadrág volt rajta. Érdeklődölt, hogy hogyan tetszik az előadás s felhívta figyelmemet a szünet ulán következő harmadik számra/ melyben ő is táncolni fog. Néhány perc múlva eltávozott s a rividercl-vcI búcsúzott.
Kissé eredetinek találtam páholy-lársamnak gyöngéd figyelmét s az olasz barnaszépség látogatását páholyunkban, de nem tiltakozhattam ellene. Tánca valóban nagyon szép, graciőz és szenvedélyes volt s hálás fejbiccentéssel honorálta tapsaimat.
Ahogy elvégezte programszámát, átöltözködött s visszaült páholyunkba. Az előadás ulán kocsisom őt is betessékelte a kocsiba 8 megindultunk.
Egyikünk sem tudta, legalább én nem tudtam, hogy hová hajt s nem is igen voll bátorságom, hogy megkérdezzem tőle. Egészen reá bíztam magam.
Egy kültelki mulatóhely előtt állt meg. Kiszálltunk; bementünk. Mindhárman egy asztalnál foglaltunk helyet s néhány lépésnyire tőlünk szila jabbnál szilajabb táncokat lejtettek néhány méter széles pódiumon szebbnél szebb olasz lányok.
Ennek is vége volt, mikor már-már meghittnek mutatkozott lum-potótársam azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy voltam-e már osté-ríában ?
Gondolva, hogy már úgyis benne vagyok a nép közt, tudtára adtam, hogy szívesen megyek vele egy kültelki csapszékbe is. Csak két dolgot ajánlottam kegyeibe: az éle-lemet s a pénztárcámat. Nevetett s tovább hajtőit. Ulközben még letettük egy ház kapuja előtt a szép cirkuszleányt s ügettünk tovább.
Egy igen barátságtalan kinézésű ház előtt álltunk meg. Szűk sikátoron mentünk be a meglehetősen füstös !és fojtott levegőjű és igen vegyes társasággal telített helyiségbe, melyben a vendégeknek nagyobbik íésze nem székeken, hanem az asztalokon olt, a legtöbb leány cigarettázott, ittak, danollak és ölelge-lődztck. Egyik-másik sarokban férfiak civódtak leányok miatt.
Apacs/anyán voltunk. Nagyon kellemetlenül kezdtem érezni magam s ugy vettem észre, mintha ók is bizalmatlanul tekintgettek volna felém. Talán jobb öltözékem is gyanút ébresztett bennök. De kocsisom bátorítólag integetett felém, megnyugtatóig kacsintgatott az asztalok felé s a vendégek figyelme elterelődött rólam. (Vígc kiv.)
T
1825 julius 3.
I*L»1 KOILOHT
Az elnök tehetetlenül rázza a csengőt és miután nem tudja a rendet helyreállítani, /elfüggeszti az ütést és elhagyja az elnöki emelvényt.
Az ülés megnyílása ulán a képviselők erősen zajongva jönnek be a lerembe, hogy az elnök csak nehezen tudja őket lecsendesíteni.
Majd kisebb-nagyobb stiláris módosítások mellett elérkeznek a javaslat 104. §-ig.
Elnök napirendi indítványát, hogy az ülés holnap d. u. 10 órakor folytassák, a Ház elfogadta.
Peslhy Pál és Mayer János miniszterek két törvényjavaslatot terjesztenek be. Az ülés 6 órakor ért véget.
Nagy Vince mandátuma A nemzelgyülés első számú bírálóbizottsága l\'uky Endre elnökletével ma délelőtt 9 órakor ülést tartott, amelyen folytatta Nagy Vince nemzetgyűlési képviselő megbízó-levele ellen beadott panasz tárgyalását. A bizottság érdemi határozatot ezen az ülésen nem hozott, tekintettel arra, hogy a lllkos szavazásnál ugy a szavazólapot, mini a boriiékot a sza-vazatszedő küldötlségi ellenőrnek névjegyével el kell látni. Nagy Vince választásánál pedig ez a legtöbb esetben nem törlént meg. A bizottság elrendelte annak megvizsgálását, hogy ez a mulasztás célzatos volt-e valamely jelölt érdekében, vagy hátrányára s hogy ennek a mulasztásnak a választás eredményére döntő befolyása volt-e.
Bentczky még mindig nem teáz vallomást. A vizsgálóbíró tegnap harmadszor ni:nt el a fogházba a most már több mint egy hónapja fogházban levő Bentczky Ödönhöz, aki azonban ezúttal Is megtagadta a vallomást. A vizsgálóbíró jegyzőkönyvet vétetett fel a ineghiusull kihallgatásról.
A valuta reform Ugye. A bankvezérek a valutareform ügyében tegnap nyújtották át megállapodásukat a pénzügyminiszternek. A valutareform ügye már igen előrehaladott stádiumba jutott, ugy, hogy a pénzügyminisztériumtól nyert értesülés szerint az uj állami pénzverde már szeptember elején megkezdi működését. A pénzverde működése azért késelt, mert a katonaság jiem ludta a pénzverde céljiira szolgáló laktanya épületét kiutalni, ez azonban már megtöriénl..
Márki Sándor temetése. Márki Sándor dr. az elhunyt kiváló történetíró holttestét az íj|el Gödöllőről Budapestre hozták. Temetése péntekeji délután lesz a Kerepesi uli temetőben, ahol a főváros dísz-sírhelyet ajánlott fel.
Magyarok a pápánál. Orff Zichy Gyula pécsi püspök vezetése alatt indult magyar római zarándokokat a Szentatya tegnap kihallgatáson fogadta és megáldotta őket és áldását küldötte az országnak.
A Zalavármegyei Orvos-szövotseg közgyűlése
Keszthely iullus 2 A Zalavármegyei Orvosszövetség Thassy Gábor dr. megyei tiszti főorvos elnöklete alatt Keszthelyen tartotta évi közgyűlését a tagok élénk részvétele mellett.
Thassy elnök a gyűlés megnyitása után őszinte részvét mellett parentálta cl Pilitz Sámuel dr. nagykanizsai járási tiszti orvosi, tb. megyei főorvost, akinek nagy érdemei voltak a szövetségi életben. Ugyancsak kcgyelctleljcs szavakkal emlékezett meg az elhunyt novai járási tiszti orvos dr. Székely Józsefről. Mindkét elhunyt kartárs emlékét Jegyzőkönyvileg örökítették meg.
Ezután Halász Miksa dr. titkár terjesztene elő a szövetség működéséről szóló terjedelmes évi jelentését, amely különösen kiemeli a nagykanizsai ormsok állal rendezett tudományos és orvostársadalmi kérdésekkel foglalkozó összejöveteleket.
Majd élesen kikel azok ellen, akik a közgyűlésről rendszeresen távol-maradnak és a közjóért a legcsekélyebb áldozatra sem hajlandók, amiért a közgyűlés az évi rendes közgyűlésen való megjelenést kötelezővé tette és elhatározta, hogy a megokolatlanul távolmaradókat százezer korona píníbirsággal sújtja.
A közgyűlés elhatározta a postások betegsegélyző egyesületével kötött egyezség fenntartását.
Szükségesnek tartotta az ország területén levő orvosi egyetemek valamint a Balatonfüleden megtartott és továbbra is fenntartandó továbbképző orvosi tanfolyamok látogatását. Melegen ajánlja a szeptember havában Balatonfüreden megtartandó tuberkulózis-kongresszuson való részvételt már azért is, mert Zalavármegye törvényhatósága által a tuberkulózis elleni védekezés céljaira megszavazott pótadónak, pénzügyminiszteri engedélyezés ulán, a szükséges anyagi eszközök birtokában, a tuberkulózis elleni küzdelmet Z«la-vánnegye területén Is hatványoio-tabban kell meginditani.
Néhai Józsa Fábián dr. volt szövetségi jilelnök ncvéfC és emlékének megörökítésére létesített egymilliós alapítványát a közgyűlés két millió koronára emelte fel.
A forgalmiadó kivetéséhez az Orvosszövetség állal kivívott és a pénzügyminiszter által elrendelt osztályozási névjegyzéket a megyei szövetség a zalaegerszegi pénzügy-igazgatóság rendelkezésére bocsáj-tolla, azonban a közgyűlés sajná-latlal állapitolta meg, hogy az adatokat a pinzügyigazgatóság figyelembe nem vette és az orvosokat oly mágus forgalmladóval rótta meg. hogy ezen igazságtalan és a méltányosságot teljesen nélkülöző kivetés ellett a szövetiégnek Jogorvoslattal
kell élnie.
A közgyűlés azután szabályozta a magán orvosi díjazások problé-
máját és ezen díjszabásnak az orvosi rendelőben való kifüggesztését kötelezővé tette. A községi és körorvosok díjazásainak méltányos rendezését a szövetség illetékes helyen újból kérni fogja. Egyes helyeken a körorvosok hónapok óta nem kapták meg a fizetésüket. A közgyűlés azért elhatározta, hogy ezen ügy sürgős rendezését kérelmezik Bődy Zoltán alispánnál.
A szépen lefolyt közgyűlést társas-ebéd követte, majd az orvosok kirándultak Hévízre.
A kiskanizsai tűzbiztonsági állapotok
Nsgyknnttw, Julius 2 Az államrendőrség nagykanizsai kapitányságának vezetője felhívta az órszeméiyzeti osztály vezetőjét, hogy junius hónap folyamán a tüzoltópa-rancsnokság bevonásával Kislíani-zsán helyszíni tűzrendésze\'.! vizsgálatot tartson.
Stutler László rendőr-főfelügyelő és a lüzollóparancsnokság képviseletében Fenyvesy Sándor tűzoltó-segédtiszt végigjárták Kiskanízsa minden utcáját, hogy meggyőződést szerezzenek azok tűzbiztonsági állapotáról.
A vizsgálat eredményéről beter jesztelt Jelentés szomorú képet tár elénk Kiskanízsa tűzbiztonságára vonatkozólag. Alig van ház, melynek lakói teljes nyugodtsággal hajthatnák fejüket pihenőre, ahol a kazlak, pajták, farakások elhelyezése több-kevesebb tüzvcszedelmet ne rejtene magában.
Sok háznál a vizsgálat alkalmával rögtön figyelmeztették a háztulajdonosokat, hogy saját és szomszédaik érdekében a gyúlékony anyagból épült pajták, szinek, istállók, háztetők mellett elhelyezett szalmakazlakat sürgősen távolítsák cl; a lakóépület mellé épített szalmafedeles pajtákat bontsák le s a tűzveszélyes helyen felhalmozott ágfa, rőzse és hasábfa-ralrásokat távolítsák cl.
A rendőrség ezzel a\'helyszinl szemlével s az általa foganatosított figyelmeztetésekkel megtelte kötelességé! s megteszi még továbbra is, mert a város vezetőségének figyelmét is felhívta a tegnapelőtt átküldött Jelentéssel a veszedelmre, mely bármelyik napon bekövetkezhelik s végigpusztíthatja egész Kiskanizsát, különösen most, az íratás, begyűjtés, cséplés időszakában.
Ebből a jelentésből is megállapítható, hogy Kiskanizsán a tűzbiztonság Jelenleg minimális s egy esetleges tüzveszedelem esetén a tüz terjedésével szemben tehetetlenül kellene megállaniuk az emberi szerszámoknak s csak egy kissé erö-sebb szél kellene, hogy a vörös kakas végig rohanjon Kiskanízsa hosszú utcáinak egész során.
A megelőző tűzrendészet sürgősen kívánja, hogy egy bizottság a város felhatalmazására és ennek tüzrendészeli szabályrendelete alap-
ján egy mérnök-szakírtő bevonásával a helyszínén akként tehessen Intézkedéseke!, hogy azok ne csak figyelmeztetések maradjanak, hanem azokat valóban keresztül is vigyék.
Tűzrendészen kifogás Kiskanízsa minden házában található, nagyon kevés kivétellel, de a lulajdonosok a maguk és az egész község érdekében is rendszerint csak akkor látják be a rendszabályok betartásának szükségességét, mikor az már késő, mikor — ne adj, Isten — egy tüzveszedelem már meggyőzte őket arTÓI a tűzveszélyességről, ami portáik körill uralkodik.
Az egyszerű figyelmeztetésnek itt foganata nincs, vagy csak ritkán. A városi tanácsnak kell léhát minden befolyását" latba vetnie és rákényszeríteni mintegy az embereket, hogy saját maguk, vagyonuk, házaik, termésük, állataik, ki tudja, talán családjuk élete biztonságát többre becsüljék a tűzrendészet! követelmények betartásával |áró áldozatoknál.
A város tűzrendészen szabályrendelete előírja, hogy minden háznál tartsanak két oltóvedret,\'egy szabadban hordozható zárt kézilámpát, vasvillát, vaslapátot, két legalább 4-4 méteres oltópemetet, egy erős, a ház ereszén felül érő létrát, legalább egy hektoliteres hordó vizet. Ezeket a tüzveszedelem esetén annyira nélkülözhetetlen dolgokat váljon hány házban lehetne megtalálni Kiskanizsán és Nagykanizsán is?
A legutóbbi Petőfi utcai tüz is bebizonyította, hogy az ígész utca leéghetett volna, ha szalmafedeles házak és szél lett volna, mert sehol a messze röpülő zsarátnok, szikra ellen a leirt szerszámokkal védekezni nem ludtak s a közvetlenül veszélyeztetett dcszkakeritést is puszta kézzel kellett letépni, mikor már veszedelmesen hulltak rá a tüzesóvák, mert sehol a környéken egy csáklyát nem lehetett találni.
Mig városunk, különösen a tűz--veszélyesebben épült Kiskanízsa házai, a tüzet megelőző védekező szerszámokkal felszerelve nincsenek, addig hiába tervezzük autó-fecskendő beszerzéséi, hiszen ahol egy utcát végigsöpörhet a tüz, ott az autó-lecskendtr is majdnem tehetetlenné válik.
A megelőző lüzrendészcl legelemibb feltétele, hogy a szabályrendeletnek itt közöl! intézkedését minden házban betartsák, annyival is Inkább, mert hiszen nem csak a tüz eloltása, de sokkal inkább a tüzveszedelem megelőzése a legelemibb emberi kötelesség. _
Óra, ékszer, I4t««.r
különlegességek meglepj olcsó Írért Vékiiy uj Oiletében kapható FS-tér í. — Elsőrendű (avltó miihely.
_ Fölényesen győz minden versenyben Flllpp kötöttárugyára (Szombathely, Szél! Kálmán-utca 6.) t. lAMinAeAna áruival. Muta-jelycm mellények ibó sapkák 17 ezer,
olcsó és jómi\'nőségü áruival. Mulatóba néhány ár: Sel)
195 ezer, selyem jambó^.—.....•
flór urizoknik 29 ezer, fályolharis-
nyák 38 ezer.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius 3.
Nyolc osztályú gazdasági felső polgári iskola
Nagykanizsa, julius 1 Előliünk fekszik egy szerény külsejű, igénytelen kis prospektus, melyet a Katolikus Gazdasági Felső Polgári Iskola küldött nekünk Gyöngyösről, de mely érdemes arra, hogy bővebben foglalkozzunk vele.
A gyöngyösi gazdasági felső polgári iskolát a jövő tanévtől kezdő-döleg nyolc osztályúvá fejlesztik, amelyben az általános közismereti és gazdasági szaktárgyakon kívül könyvilelt, gyorsírást, gépírást, építészeti és géprajzot stb. tanulnak.
A közoktatásügyi minisztérium tervezete szerint ezen felső gazdasági polgári iskola a felső kereskedelmivel teljesen egyenrangú érettségi bizonyítványt ad. A növendékek mint képzett gazdák, szakszerűen kezelhetik birtokukat, bérletüket; gazdasági és más tisztviselői pályákra léphetnek (vasút, posta, közigazgatás 6tb.) azonkívül az iskola jogosít a mezőgazdasági, bányászali, erdészeti akadémiákra, az állatorvosi főiskolára és a közgazdasági egyetemre. Tehát egy uj tipusu polgári Iskola, amely teljesen a kultuszminiszter intenciója szerint állíttatott fel és amely első az országban.
Amikor belemélyedünk a prospektusba, eszünkbe jut, hogy Nagykanizsának is voltaképen ilyen tipusu iskolára volna nagy szüksége a város vezetősége által tervbe vett gazdasági elemi iskola helyett.
A városi tanács a tervbe vett gazdasági elemi iskola felállításával a gazdaközönségnek akart — nagyon helyesen — kedvezni, amikor éjien a kisgazdaoszlály gyermekeinek gyakorlati gazdasági kiképzéséi akarta ily módon lehetővé tenni. Ám a gyöngyösi uj tipusu nyolc osztályú gazdasági felső polgári iskola mindazt sokkalta nagyobb mértékben foglalja magában, ami miatta város vezetősége a nagykanizsai és vidéki kisgazdaosztály gyermekei részére a gazdasági elemi iskolát fel akarja állítani és sokkal intenzivebben tanítja a kisgazdáknak szükséges tudnivalókat.
A most lezajlott iskolai évad statisztikája szerint, a polgári iskolák növendékei jobbára a kisgazda és iparostársadalom gyermekeiből kerülnek ki, mint akinek szülei különös gondol fordítanak gyermekeiknek kellő kiművelésére, kiképzésére. Az uj tipusu nyolc osztályú felső polgári iskola épen az az iskula, melyre saíika&gt. sw, vi. -zmíi&yiahi
ínwinan itiitertiive bármely pSiya\' és hivatás felé sokkal könnyebben fog tudni szárnyalni.
Gyöngyös az első város, ahol ezt az uj tipusu iskolát felállították.
Legyen Nagykanizsa -az a város, amely követi Gyöngyös példáját és a gazdasági elemi iskola helyeit állítson fel „gazdasági felső polgári iskolát", amely a legszélesebb rétegeknek boldogulását célozza.
NAPI HÍREK
HAPIJtEND
Julius, 3 péntek
Róm. kathollku*: M. sz. p. Protestált* Koméi. Izraelita: Thim hó 11.
Nap kel reggel 4 óra 08 perckor, nyugszik délután 8 óra (X) perckor.
A Meteoiológhi Intézel jelentése sze rlnt melegebb iái várható, helyi zivatarokkal.
Képkiállítás a fémipari iikotAban d. e. II—l-ig, délután 5—8 óráig.
Megdrágult
a halál Franciaországban, — panaszkodik egy ottani lap s mindjárt statisztikái állit össze, melyből kitűnik, hogy mikor az állami bakó állását 1871-ben hivatalosan rendszeresítették, évi 3000 frank volt a fizetése a mai 50.000 frankkal szemben, ami magyar pénzben havi 13 milliót jelent s ennek következménye-képen ma egy kivégzés Franciaországban 9000 frankba, tehát 29 millió koronába kerül.
Hiába, — nehéz időket él a vén Európa, mikor már a győztes nagyhatalmak is drágulás miatt panaszkodnak s ennek bizonyítékául terjedelmes statisztikából mulatják ki, hogy míg legyőzött államokban az életért folytatnak keserves, késhegyig menő harcokat, addig a diadalmámo-rában ünnep-éveket élő országban a halál hóhér-munkája ró nagy terheket az állam győzelem-iltusságtói roskadozó vállaira.
Boldog ország, hol a háborús évek ezer átka közül a drágaságot az állami bakó felemelkedett fizetésével, egy-egy kivégzéssel járó nagy anyagi áldozatokkai mérik, mlg más országokban ugyunekkor állami alkalmazottak ezrei válnak munkanélküliekké s dolgos kezek leheletlenül, hiába vergődnek falai kenyérért s apró gyermekeknek életük legelején kell megismerkedniük a nincs keserű parancs-szavávaL •
A francia hóhér magas havi fizetése legyőzőit országok nyomorából drágítja a francia halálraítéltek elköltözéséi az árnyékvilágból. Ez a drágulási folyamat a jólét, az életstandard egyre kultliremberibb magasokba való törekvése, ami bőségesen kiszipolyozható területeket talált a jóvátételre kötelezeti országok talajában, ahol vért izzad a föld, hogy francia földön guruló arannyá váljék a leigázoltak minden szenvedése s 50.000 frankot juttasson évente az állami bakó asztalára, hogy legyen nekik is miért terjengős statisztikát összeállítani az államra ne-I íiöirtíi faiírei ■i&nátf/i. " "maga a Hőfiér-muiika i\'-rancla-országban. Talán épen ezért kellett fojtogató kézzel nyúlni bele Európa sorsának intézésébe s Trianonban összekovácsolni a vérpadot, melyen nemzeteket ítéltek lassú elvénésre.
Korai még a panasz. Majd ha ez a vérpad recsegni-ropogni kezd s összedűlve azokat temeti el, akik építették, — ha majd az igazságosztó Idő emeli fel sújtó öklét, akkor sokkal nagyobb árai fognak fizetni a győztes nagyok a történelem Ítéletéért, — akkor ez az ár ma szomorít tengődéire ítélt nemzetek uj élete lesz.
_ W
— A polgármester Itthon. Sab-ján. Gyula dr. polgármester és Király Sándor műszaki tanácsos szerdán este megérkeztek Budapestről.
— Szabadság. Eöry-Szabő Jenő dr. kúriai biró, a nagykanizsai törvényszék elnöke, a mai nappal megkezdte nyolc heti szabadságát, melyet Balatongyörökön fog eltölteni. Távoliéle alatt a törvényszéki elnöki teendőket Szabady Lőrinc dr. törvényszéki tanácselnök végzi. — Szabó Lajos dr. a nagykanizsai kir. ügyészség elnöke, hat heti szabadságra Bélalelcpre utazott. Távolléte alatt Metz József kir. ügyészségi alelnök végzi az elnöki teendőkel.
— Nagykanizsa külföldi kölcsöne. Kedden délelőtt 10 órakor a pénzügyminisztérium tanácskozó termében értekezlet volt a magyar városok külföldi kölcsöne ügyében, melyre Sabján Gyula dr. polgármester is távirali meghivót kapott. A polgármester részt is vett az értekezleten, melyen a 10-millió dollárnak a városok közt való felosztásáról tárgyallak. A kölcsön elnyerése olyan közeli jövőben várható, hogy ezügyben a jövő hét elejére rendkívüli városi közgyűlésre hívják össze a képviselőtestületet. A városi tanács tegnap nyomban megkezdte a beruházási tervek előzetes megvitatását. A polgármester a városnak erre a rendkívül fontos s nem várt gyorsasággal sikerrel kecsegtető akciójára való tekintettel rila nem is kezdi meg a közgyűlés állal jóváhagyott szabadságát.
— Pápa! kitüntetés átadása.
A Szentatya által Sélley Terézia gelsei földbirtokosnőnek adott nagy kitüntetést, a Bene mcrentl érdemje-let Mikes János gróf szombathelyi püípök vasárnap személyesen adta át a kitüntetett úrnőnek, mely alkalomból Nagykanizsáról is sokan kiutaztak Gelsére.
— Ujabb földrengés. Szerdán este háromnegyed II órakor ujabb földlökést éreztek Nagykanizsán. A fóld megmozdulása ez alkalommal nagyon kisméretű volt, károkat nem okozott, sőt sokan észre sem vették. Az épületek megrázkódtatása körül-
I "cHÍtói -t/tyzm titss vo\'íi, mirft mikor j egy súlyos kocsi vagy teherautó robog végig az utcán.
- Dunsztos és befőttes üvegek, „Rex" patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— Az Irgalmas nővérek krlpta-
épltésére Merkly-Belltis Józsefgyógy-szerész 250.000, Lászlófy Zoltán or-vos 200.000, Révész Lajosné beteg-segélyezópénzláriigazgatóné 150.000, Burtha Miksa kereskedő 100.000, Mczrilzky Józsefné 50.000, Vojnovils N.-né 20.000, Paragi Györgyné 10 ezer koronát adományozlak, miért ezulon mond köszönetet Mária ir-gatmas nővér.
— A megyéspüspök Kaposvárott. Rott Nándor dr. megyéspüspök pénteken Kaposvárra utazik, hol a most épülő .Hősök templomának" alapkövét fogja letenni.
— A Zrínyi Torna Egylet népünnepélye. Mult számunkban már beszámoltunk arról, hogy a Zrinyi TE vasárnap, julius 5-én nagyszabású népünnepélyt rendez a József főherceg-úti sport-telepen. Ez alkalommal közöllük az ünnepély részletes programját is. Mint értesülünk a próbák szorgalmasan folynak és az egyes darabok szereplői, kik városunk legnevesebb műkedvelői, mindent elkövetnek, hogy az ünnepélyt felej hetellenné tegyék azok számára, akik megtekintik. A műsor egyébként vitéz Nagy Győző ,Masa" cimü, a szibériai fogoiyéletből merített egyfelvonásos életképével kibővül. A már hirdetett magyar táncot és orosz nemzeti táncot e szám keretében lejti 8 pár, illetve Engellei-ter Rezső. Az ünnepély sportrésze a kerületi athletikai verseny délután 4 órakor, mig a műsoros rész a sötétség beálltával, körülbelül fél 9 órakor kezdődik.
— Pályázat ösztöndíjra. Nem hivatásos katonák hadiárvái és ugyanilyen hadirokkantak gyermekei középiskolai vagy tanoncképzésük esetére vagyontalanság és jő előmenetel igazolása mellett ösztöndíjért pályázhatnak. Az ösztöndíjat a népjóléti és munkaügyi minisztérium adja 50—100 aranykoronás összegben. Pályázati kérvényeket a minisztériumhoz augusztus l-ig kell beadni. Középiskolák igazgatói julius 25-ig csoportosan terjesztik a kérelmeket a minisztériumhoz. KérvényOrlapot az alispáni hivatalban, tanfelügyelőségnél lehet beszerezni. Bővebb felvilágosítás nyerhető a városházán (II. emelel, 31. ajtó.)
— Idegenek elszállásolása. Az államrendőrség nagykanizsai kapitányságának vezetője éftesilette a város vezetőségét, hogy a Nagykanizsára érkező átutazó vagy egyéb idegenek kerelszerü elszállásolására vonatkozó intézkedések hatályát 1925. december 31-i^ meghosszabbította.
Wtezwíii-
dészeli városi szabályrendelet fogja szabályozni, mely most van elkészítés alatt.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szonwtóityl GyuMndt.
Szőnyegek,
úgymint
futó, ágyelö is
nagy szőnyegek
"andl ís ,akaróli\' "»\'. "Ipkc ís szövet függö-
nyök, plüseh ágy- és asztalterítők, paplanok nagy választékban és mélyen leszállított árban.
J*T Nyári áruk az előrehaladott idény miatt igen olcsó árban!
Kisfalud! és Krausz
divatnagyáruhúzában a* „Arany Kakasához
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Telefon 374.
1925 julius 3.
ZALA] KÖZLÖNY
— öngyilkos fiatalasszony. Takács Jánosné született Horváth Anna 28 éves klsrécsei asszony, Takács János molnársegéd neje, junius 28-án reggel 7 órakor eltűnt lakásáról. — Hosszas keresés után 30-án 1 órakor akadtak rá holttestére a nagyrécset Idsvajda-dülóben, ahol a szerencsétlen asszony felakasztotta magát. A kiskomáromi kOrorvos a megejtett hulla-szemle alkalmával a 48 órával elóbb beállt halált konstatálta. Az asszonynak egy héttel előbb gyermeke született s valószínűleg szülés után beállott elmezavarában követte el az öngyilkosságot.
— A ferenclek tartományfőnö-kének hlvatalo9 látogatása. Ben-des P. Valérián szentferencrendi tartományfőnök a sümegi rendházal hivatalosan meglátogatta és felülvizsgálta.
— A vásártér-korlátok ajánlatainak felbontása. Az állatvásártér vasbeton korlátainak elkészilésére kiirt városi pályázatra három ajánlat érkezeti A HoryHi ti Visséí Wcisz S. cégek együttes ajánlata 96.338,370, a Sartory-utóda-cég 93.663,480, a Városépítő 76.021,300 koronáért vállalja a vasbeton-korlátok elkészítéséi. Az ajánlatok felett azok összevetése is minőségi elbírálása után a városi tanács fog dönteni.
— A vármegyei népművelési titkár kOrutJa. Oravszky Rezső vármegyei népművelési titkár a kulturális ét etnográfiai viszonyok tanulmányozása, ax iskolinkivül népművelés ellenőrzése és szervezése céljából meglátogatta Pacsa, Dióskál, Egeracsa és Felsőrajk községeket, hol az illetékes tényezőkkel ez ügyben tárgyalást folytatott. Ismertelte a felnőttek iskolánkivüli oktatásának fontosságát és a népművelési tanfolyamok szervezése és vezetésére vonatkozóan tanácsot adott.
— Iskolaügy! szegénységi bizonyítványok. A beiratások alkal mával tandijmentességi ügyekben szükséges szegénységi bizonyítványokért a szülők, gondviselők Jelentkezzenek a városházán a tanköteleseket törzskönyvező hivatalban.
«= Vegyen idei pergetett mézet I kgr. 20.000 koronáért Stampf Zsigmondnál.
— Alkulcsos betörések. Emlékezetes, hogy tavaly álkulcsos uri-betörő Járt Nafekanizsán több házban s egy délután Bttchter Mórnál sok millió értékű ékszert, más két lakásban kisebb értéket képviselő tárgyakat ellopott. Az uil-betörő mindenhol ugy kopogtalolt, mintha keresne valakit s ha nem jött senki, álkulccsal behatolt. Ugyanabban az időben Dunántul nagyobb helyein mindenütt megfordult a betörő, de elfogni sehol sem sikerült. Mint most értesülünk, ugyanilyen szisztémájú betörések Szombathelyen újra napnap után történnek, ugy hogy rendőrség reméli, hogy ezalkalom mai a veszedelmes betörő a tavalyi val megegyező személyleírás alapján végre burokra kerül.
— Gyorshajtás. A rendőrkapitányság klhágási osztályán Németh Jánost 450.000 korona pénzbirságra ítélték.
— Az első balatoni sinautóbusz. A Délivasul első balatoni sinautó-busza julius 5-én indul meg Lepsény és Balatonszentgyörgy között.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Vasutas-nap SDmegen. A sümegi és környékbeli vasutasok a .vasutas árvaház" fenntartási alapja javára holnap este az állomás kert-helyiségében nagy „vasulas-nap"-ol rendeznek.
= Elveszett egy brilliáns kar-kőtőóra Kazinczy- és Fő-ut saroktól a felső templomig. Magas jutalomban részesül a becsületes megtaláló, ha a kiadóhivatalban leadja.
— Piarista nagy-gyűlés. Budapesten Julius 14-én lesz a piarista rend tartományi nagy-gyűlés, melyen a nagykanizsai kegyesrendi társházat Eberhardt Béla igazgató, Rozs Lajos és Kiss Béla kegyestendi ta-aárak logjik képviselői.
— A Balatoni Társaság a Balaton* kultusz céljaira balatoni levelező-lapokkal országos propaganda-sorsjátékot rendez.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Az egyetemi ifjúság sors-játékakclója. Az egyetemi ifjúság hihetetlen nyomorral küzd. Hogy legalább a legsúlyosabb sebeket orvosolni tehessen, a Mtfhotz több közjótékonysági egyesület bevonásával tárgysorsjáték-akciót rendezett Az akció fővédnökségét, a kormányzó neje vállalta. Az össz-nyeremények értéke négy és fél milliárd, a nyeremények száma negyvenezer, a főnyeremény értéke százötven millió. Az egyes nyeremény-lárgyak között főúri lakásberendezések, nagynevű mesterek festményei, hangverseny zongorák, pompás ékszerek, nagyszerű menyasszonyi kelengyék stb. szerepelnek. Egyes sorsjegy ára százezer korona, féljegy ára 50 ezer korona. A sorsjegyek valamennyi községi jegyzőnél, nagyobb dohánytőzsdékben, valamint a Magyar Távirati Iroda vidéki fiókjainál kaphatók,
MOZI
Uránia szombaton, Világ vasárnap: A koroskól tragédia, Conan Doyle regénye.
Uránia vasárnap: Ámor inkognitóban. Vígjáték, főszerepben Constanze Talmadge.
Jövő héten a világháború megrázó panorámájaBlazkoibanczregényében.

TÖRVÉNYSZÉK
CsődönklvQll kényszeregyezségek. Pollák M. Emil nagykanizsai terménykereskedő saját kérelmére a tőrvényszék elrendelte a csődönkivűli kényszeregyezséget és vagyonfelügyelőül Retchenfetd Ede nagykanizsai lakóst rendelte ki. Az egyezségi tárgyalás napja Julius 28. Ugyancsak elrendelte a törvényszék Pranger József nagykanizsai kereskedő ellen is a csődönkivűli kény-szeregyezséget, melynek tárgyalási napjául julius 28-át tűzte ki. Vagyon-ítlilgfeló Cpitein Vilmos aiígia-tiszlviselő.
Gondnokság alá helyezés. A nagykanizsai törvényszék özv. Mayer Ferencné született Lukács Gizella és özv. Horváth Jánosné született Németh Paula nagykanizsai lakósokat gondnokság alá helyezte.
Vagyonzárlat A nagykanizsai törvényszék Mayer László nagykanizsai lakós ingatlan vagyonára a zárlatot elrendelte.
Befejezett kényszeregyezstgek. Lukács Jenő és Harangozó Lajos nagykanizsai kereskedők saját kérelmükre elrendelt csőkönkivüll kény-szeregyezségi eljárását a törvényszék befejezettnek nyilvánította.
Kényszeregyezségi tárgyalás. Schlesinger Kálmán nagykanizsai kereskedő csődönkivűli kényszeregyezségi ügyében a tárgyalást a törvényszék lolyó hó 18-ra tüzté ki.
Románia és Oroszország ^kőzt megindul az utas-forgalom. Bukaresti jelentés szerint a Tiraspolban összeült oláh-orosz vegyes bizottság egyik oláh lagja kijelentette, hogy a bizottság a két kormánynak javasolta, hogy a kölcsönös utasforgalmat a két ország közt öt ponton kezdjék meg. Az oláh kormány válaszát a napokban várják.
A holland választások. A holland második kamarai válaszlás, amely teguap lefolyt, meglehetősen erős eltolódást vont maga ulán a baloldal javára. A kormányzó koalíció, a katolikus állampárt, az ellenforradalmi és keresztény történelmi párt összesen 236.853 szavazatot kapott, mig a baloldali pártokra 321.321 szavazat jutott.
Az előrelátó háziasszonyok
vásárlásnál nemcsak egyszerűen Franck-kávépótlékot kérnek, hanem kifejezetten valódi Frar.ck-kávépótlékol. Mert ettől függ régóta megszokott reggeli-, uzsonna- és esti kávéjuk

m
CMI Kavc
■Aminősége.
A valódi Franck a „kávédarálóval" meglepő kiadóssága miatt az állandó használatban nem drágább, mint más kávépótlék.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A tegnapi szilárd irányzat után nyitáskor a budapesti értéktőzsde realizációs eladásokra gyengébb volt, A tőzsdeidő későbbi folyamán az árfolyamok valamivel szilárdultak, ugy, hogy a legtöbb papír az előző napi zárlali nívóját elérte és néhány nyereséggel is zárt. Hazai B. 3.5\'V\'o veszteséget szenvedett. Magyar H, I koronával javult, Salgó 3\'val javította árfolyamát. A kuliszban egyébként nagyobb eltolódás nem volt, A vegyes papírok piacán a Keresk. Bank valamivel gyengébb, Levante 5, Mftr. 7Vs-al olcsóbb. Szilárdabb volt a Stummer, amely 60 koronával emelkedell. A szén papírok közül Asphalt volt szilárd. Pesti Hazai 25 koronával alacsonyabb, mint az előző napon. A vaspiacon is kisebb árnyereségek voltak, kivéve Danubiust, amely 10 koronával olcsóbb. A for-| galom a piacon elég élénk volt.
A+p»Jí») Htwmmo Amil»ráA* M**>Mt:0
CmH ktxonj 2IC4-2I34 MtrM I1U -llSI
DUfc 12211247 S«Ha IH4S IWtó
OoiUr 7C4W-T1SM) ■akirwt 127431
FrancLi b. UK12M 3191*311
McJU.ril Irt M-. 43-2*410 (oftiklp 14190-14170
U4 satui KrUlUáaU IMW 12740
(.«▼• 603 410 LM4«> 145000447000
Un 24IH458 MlUao 2411-3427
MtrV» l«?M IWtt M<vy«<k 709(0-71100
Outa.Kfcm. 10*5 lOO7t PArU 9221-4241
Dia kor. 140)0 I4M0 Pt4r» 210IHII
Irijd Ittak Wjá U.mk IITM-ISPS MO» 107411
IIM4IM llockfcolo l\'OlO IIISO
Morr4f ><*- 12470-111(0 WHa WW1»«
SvW W. II7M IttM ItiU* I177S IttM
Zürichi zárlat Puli JM5—, London 250450, New<ort 51518 Brllitel 7330 —, Mullind 1735 —, Holland 20630. Beilln I22->,|, Wien 72-55, Soila 372 50 Plega 1525\' Budapeil 78-50, VtirtW.i Unkáiéit 237 50 Befedd 907 50.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései
DEVIZA VALUTA
Uiup mi <•(■>!> »•
Bta ..............100311 9985 996919974
Berlin...............5860 59/0 5905 5905
Prága ...........:... 477 | 475",1 4751477
Terménytőzsde
Irányzat lanyha. Hu/a 10, rozs 5 K-va I olcsóbb. Korpa iruhiiny miatt szilárdabb.
Bull Umv. 76 kg-oi 490.000 495 OW, . 8 kg oi 500 000 - 505.000, egyéb vld. 76 kg-oi 467 501 - - 492 500.78 kg ol 497 505-502500, roii 405000 -410000. tengeit 2S0.0W— 282.50). Ukaimtnv átpa 295.000 - 3OT.000, kolef 300.000 310,000. korpa 255.000-260.000, ab 48 J.OOO- 495 000.
Sertésvásár Felhaltál 2200, melyből eladatlanul vluu. maradt — dib. Eltóendü 21.500-22.000. ucdctt 19500 - 20.50). Itedell köiép 18 500 — 19 000, könnyű 16 000—17.000, elsőrendű öreg 19.000-19500, miaodrendu 17.500— 18500, angol auldd 18.000-22 OOO. ualonna nagvban 23.000 -25.000. iilr 27.000,-27.500 Ichuiotl hua 23.000 - 25.000, iialonnál léi. tettéi 22.500 -23.000. Irányzat élénk.
Szerkesztői üzenetek
B. Gy. Szcpctnek. A földrengésről részletes tudósítást már közöltünk, igy tudósítása késve érkezett.
Maríc*. Budapesten két óvónőképző van. Az cgvlk VIL, Szegényház-tér 7., a másik II., Csalogány-utca -U. szám alatt özv. R. M.-né. Levelét kézhczvcttQk. Adatait alkalomadtán köszönettel felhajznál-juk, természetesen teljes diszkréció mellett
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyvkereskedés RT. NugykanlxM
0
ZAJAI KÖZLÖNY
1925 julius 3.
Alulírottak fájdalomtól megtöri szívni ludalják, hogy (elcjthctetTcn Jő tér), szerető idea atya éa rokon
BŐDY BÉLA
d. v. nyug. fómozdony vezető
>925. évi JuIius hó 2-án délelőtt » »I2 órakor életének 46-ik évében az Úrban elhunyt.
A megboldogult hült teteme folyó hó 4-én délután 4 órakor fog a róm. kath. temető halottasházában a róni. kath. szentegyház szertartása szerint megáldatni, azután a róm. kath temetőben őrök nyugalomra tétetni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért folyó hó 4-én délelőtt 8 órakor fog az Urnák bemutattatni.
Nagykanizsán, 1925. évi julius 3-án.
Áldás és béke lengjen porai felalt I
Frigyei. Erul, Bíla. Ilont
Kcrmtktl noi rokot
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők:
Faipar.
RfTM. I* —
Oaltauaa »vo
XMlUljal -
Ucmaa 11
N«au«U fa US
OU M
RiaMayal U
Jilaróaia n
Naald 1M-S
Vttt. bátor —
ÜSS*"\'- 11
Uojd fcaak M
Ka gr. H1L 13"
Mslloc 27
La»ii«li- SS
(X-M. kank 17
Otítí. HJL 17
■•akvwata M
FOldhlUlk. U<
«*t» aa H
Hecv. uL |. fc. J
lagaüaa IkS
IC-Oak Ipáik. M
Fotfalaal
Kar. Hltat 17
KjwrtMwl 14
Ma*. JaUJtot 4
V*<o.l baak W
Kaar. »- U lak. 50
Ktfék. I. »ss
LtettrZrMl r^lnMl KŐMnral T« Utal tak.
MoarliU
(MMÜHi Vlktála
Tr. Dtaakla
BAajik
Juíffcílwa
NacjMtoajI
OMkaa PalM Hitéi
K6i.au Oaid. OtftJ f»o»«
Oui Vitt.
Hóikat.
KUM

Mariát
Vfjtpé,
VÁfoagyir
&<iU —
AUaallka IS
UtiiU 106
Hftr. 200
■bt IU
M«all 37(
VlfOtl -
WIItmbI 39
Alltamul ISO
Tlmal 175*0
Cmk«tJár*k
DUeuiot 190
Cukoripar ISIS
Otonta -
HmJb. tako* I
■•( 1310 ftlalnlaaarak
Calaaai —
Saaltal -
Ptap6»l 10
Tokaji kot _=|2
HalkwMk. IfrW
««y.
Ju*l Uid AlL (Ax
IKO
Olajok OU|lp« Marcal P*U
Mr éa iu.
KkUy tót
K6> polg. ti* | K«z1«tJcS Coca. MuitojtOt i Oackwlaát
SUllMAk RojaJ-«»illS SckvatUw Bftti
LlxaUiaml.
Ojaplaaoaó
OoUkMCM II
Karioa 5
PaMBltpar II
V«O1«HU Sotdlaai
fiira ]
tlaaf. ailil|Ti I SaOra Daalca
KaUU Maiáajrl TOrtk
XtlOaNMk
DorocI
OOBtBl J
laluitila
SaUton l
•ttimalú I
Bárdi
B4al I
Bianil 2
OyW bór Corvin (Oaa Papíripar Haarvalpar SUitUa
Eladó egy komplett hálószoba, mely áll 2 ágy. 2 szekrény, 2 éjjeliszekrény »lb., I szép ebédlődiván, 1 díván, 2 fOggólámpa, 1 ebédlőasztal, 2 csctédágy. 1 txumeau. I tollette tQkor, 1 Jégszekrény, ócska léill-tuhák. Megtekinthető bálmikor Király-utca szám alatt, balia. 2040
Bubi kalapok
GYEHESÉS ViDA kalapgyár Nagykanizsa, Kaxinoy-u. Al»Ateo.plon.«al n«ml>««i
Fehér és színes * I I o
nagy választékban. Átalakításokat vállalunk
JÉGNEK
háxhox való számlására, valamint bérhQtésre előjegyzéseket e héten elfogadunk
STUHLMÜLLER
élelmlszerkercskedclml és hűtőház r. t. jéggyárában En.ib.t-líi- 17. Teloton i 296
Apróhirdetések
___vaiUxabb UlSböl Illó u6 kit uóotk námlt-
taUk. Mlndao loríbbl nó dija &00 K A hlídalfrl dl] aMca riiclmdö • a forgalmi adó boniaiioKUUk
Bútorozott szoba 1 vagy 2 személyre azonnal kiadó. Cim a kiadóban. 2032
Egy tanono felvétetik Hoffmann és
Frank rövidáru nagykereskedésében, Csen-gery-ut 3. ^2053
Dunántul
legoMti Mti\\M Hsa
uri és női divatáruban
KAUFMANN KAROLY a Fsksts Golyóhoz. Telefon 372.
Kérem a <lmrc lotloll
Boraajtók, szJHfizuzók, gyü-mtflcsxuxók, sxölőbogyóxó-xuxó-gépsk minden nagyságban Wjlser gépgyár, Sugár-ut 16. 1406
Pénxkftlosfint bekebelezésre gyorsan és olcsón közvetít Aoxél Ignáo pénz-kölcsönközvetltŐ és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Fó-ut 3. szám alatt. 1852
Sxarwas szállóban hónapos szobák kiadók. 1487
írógép látható lrásu modern, bérbevételre kerestetik. Cim: Magyar Távirati Iroda, Király-utca 4a
Diák gyermekeket (elveszek teljes el-tásra. Cím a kiadóban. 1882
Teherautó, 2 tonnás eladó. Wortmann Mór. Magyar-utca 51. 2054
Magántanulók figyelméül
Gyógynövényeket
szekfü-. hársfa-, pipacs-, bodza- és ökör-farkkóróvirágot, bcléndck-, maszlag-, fehér üröm- és kerekmályvalcvelct, Anyaroxsot és kfirisbogarat
és minden egyéb gyógynövényt, továbbá mustár-, édes kömény- és ánizsmagot.
Borkövet 11,9
legmagasabb napi áron vásárol a
„Hydroflora" R. T.
Budapest, IV., Váci-utca 20. Sürgönyeim: ARUNDO, Budapest Kííúnk mlnUiUtl áruajánlatot I
P. P. P. legjobb iniilóségll
pergament
befőző papir vlszontár újítóknak
legolcsóbb nagybani áron
F1SCHEL FÜLÖP FIAI
paplrkercikcdéiébcD U
nagykanizsán.
752-925.
Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Fclsflrajk község vadászati joga Felsörajkon 1925. évi julius hó 19-én délelölt 8 órakor;
PBtréte község vadászati joga 1925. évi julius hó 19-én délután 2 órakor Pölrélén nyilvános árverés utján bérbe lesz adva. Árverési feltételek a felsörajki körjegyzői irodában megtekinthetők.
Felsórajkon, 1925. Junius 27. 2i5i Körjegyző.
Összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel kéizlt elé vidéki tanulókat a BOROSS-OARDOS tanintézet Budapeat, VIII., Rákóczl-ut 57;a. - Ttaatvlselóknck részletfizetési kedvezmény. Kiváló legyzetek I ui
\' zrínyi nyomdaipar
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
NAGYKANIZSA, FŐÚT 5.
— TeleIonszámok:,\'i78. és 117. —
Készit mindennemű nyomdai munkákat legszebb és Ízléses kivitelben — a legszolidabb árakon
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24776 -925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" cimü politikai napilapra
ÉRTESÍTÉS!
Tiszteletiét értesítem a n. é. közönségei, hogy Vörősmarthy-utca 12. sz. alatt levő
cipész műhelyemet
SugAr-ut 53. ax. (Bruncsics Jézset-léle házba) helyeztem ál.
Legkényesebb ízléstől a legegyszerűbb illésig női és url cipőket, tiszti él egyszerű csizmákat elsőrendű anyagbői mérsékeli árakon. Hibás lábakra is szakszerűen készitek. Javításokat gyorsan és jól végiek.
Megrendeléseknél szíves meghívásra házhoz megyek.
Teljes tisztelettel „„ Vaaa József.
Bvaa mrs, »«»! <s eksá kiszalailis.
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai:
Iskolai hitelemzések.
Irta: dr. Dreher Tódor.
Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébet grófné.
Az aranyszőrű bárány, irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. azoola-Iizmus apostola.
Példák a szentek életé-b&l. Irta: dr. Czaplk Oyula.
A lelkiélet kis kflnyvel I. Évközi sorozat 1. Bőjtl sorozat
Szent József Iqák és elmélkedések. — Oszeáílitotta: dr. Halczl Kálmán.
A fenti könyveken kivtll a Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Színek Sándor: A mi Urunk Jézus Krlszlus élete (a 4 evangélium szövegéből).
Madarász István dr.: Életproblémák (hitvédelmi előadások).
Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia lelki gondozása. I. k. Az ifjúság lelki gondozása.
Környel Paula: Claudia, drámai költemény.
Könlg Kelemen: Küldj Uram, munkásokat I
Brelt József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. I. kötet. A Károlyi-korszak fflbb eseményei.*
Gabdnyl János: A magyar nemzet története, 11. kötél.
Kozárl Qyula: A Madách-kérdés az „Emberi okmányok" világi-
. lásában.
Samassa Désy Annié: Szenl Magdolna Zsófiának élete.
Szociáldemokrácia és kereszténység.
Mihilyffl Akos: Qiesswein Sándor emlékezete
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Nyomatott , Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanlzsátu\'"("Nyomdavtz.l4: Oí.ubeck Károlyi
Hirdetések felvétetnek
65. évfolyam, 147. szám
Nagykanizsa, 1925 Jullus 4, szombat
Ara 1800 kiiwn

POLITIKAI NAPILAP
l.ii\'-T"-\'r ta kiadóhivatal Islantbaa-Telaloo 78, nyomda 11
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
tüitüettai iia: Ejj bóa M.OOO I Hálom bóca_________ 80.000 I
Gyorsan halad a választójogi] javaslat vitája
Nem tartént kiválás az egységespártbél — Szijj Bálint ■utasította a kisgazdák ellen emelt vádakat
siss
A nemzetgyűlés illése
I
vál
kai do! >áf elli
Budapest, lultm 3
A parlamentben a választójogi javaslat vitája nagyon gyorsan halad a befejezés felé. A mai ülésen 56 szakaszt tárgyalt te a Ház, ugy hogy a szombati ülésen a választójog vitájának befejezésére feltétlenül számitanak.
Az egységes kormánypártnak Szijj Bálint tegnapi felszólalásával kapcsolatos felbomlása nem következett be. A kisgazdacsoport bár súlyos panaszai vannak, továbbra is megmaradt az egységespárt kebelében.
Relsdll Richárd, K&thety nemzetgyűlési képviselője ennek ellenére is kijelentette, hogy keddre vagy szerdára pártgyűlést hívnak Össze s ott döntenek, vájjon támogatni fogják-e továbbra Is a kormányt.
Ma délelőtt Vass József dr. helyettes miniszterelnök elnöklésével minisztertanács is voll, mely folyó ügyeket tárgyalt.
A nemzetgyűlés
Tizenegy óra elfttt nyitotta tneg Scítovszky Béla elnök a nemzetgyűlés mai ülését.
Az elnöki bejelentések után Szijj Bálint szólalt fel napirend elöli.
Azzal kezdette, hogy a sajtó nagyrésze ugy állitolta be a kisgazda képviselők most lefolyt mozgalmát, mintha személyi kérdésekről lett volna szó. Felháborodását fejezi ki afölött, mintha nekik személyi érvényesülési törekvéseik lellek volna. Vollak panaszaik gazdasági, politikai és pénzügyi tekintetben, de szó sem volt arról, hogy kilépnek a pártból, hanem azt határozták, hogyha nem találnak meghallgatásra, újból összejönnek.
Mayer János földművelésügyi miniszter kilátásba helyezte, hogy sérelmeik orvoslást nyernek.
SzIJJ Bálint felszólalását állandó zajongással kisérték az ellenzéki padokról.
Napirend szerint köveikezeit a választójogi javaslat tárgyalása.
Hegymegl-Kiss Pál uj 105. szakaszt javasol, mely szerint a beadott petíciókat a közigazgatási bíróság Itat hónap alatt legyen köteles elintézni.
Rupert Rezső indítványt ad be, hogy soronkivül intéztessenek el a választások ellen beadóit panaszok.
Rakovszky Iván belügyminiszter felszólalása után
Ruperl Rezsó visszavonja indítványát, hogy\' azt a következő szakasznál előterjeszthesse.
Kiss Menyhért és Utay-Ernő felszólalása után
Rakovszky Iván belügyminiszter megállapilja, hogy a közigazgatási bírák függetlenségéről törvény intézkedik. De föl sem lehet tételezni, hogy befolyásolhatók legyenek. Kéri az eredeti szöveg elfogadását.
A 105. szakasznál Rupert Rezső beterjeszti újból Indítványát, hogy á panaszok lehetőleg egy éven belül legyenek clintézcndők.
A Ház az indítványt elfogadja.
A választás megtámadásáról szóló 106. szakasznál Hegymegl-Kiss Pál Indítványt teijeszt be, hogy legyen elegendő száz választó is a panasz-irat beadásához a tervezett 500 válaszlót.
Rupert Rezső is sokalja a pell-cióknál az 500 választó helyeit.
Rakovszky Iván belügyminiszter: A petícióknál ragaszkodik az eredeti szöveghez, mert nem szabad alkalmat adni az ötletszerű petíciók beadására.
A Ház ilyen értelemben határoz.
A 107. szakasz a meghatalmazásokról szól.
Hegymogi-Kiss Pál indítványozza, hogy a panaszokon levő aláírások uc közjegyzőnél, hanem a járásbíróságoknál hitelesíttessék.
A ncmzetgyülás Hegymegi- Kiss Pál indllványával fogadlael a szakaszt.
A 108. szakasznál Ruperl Rezső indítványozza, hogy az eljárási költségek biztosítására ne ezer, hanem csak kétszáz aranykoronái kellessen letenni.
Rakovszky Iván belügyminiszter: Az ezer aranykorona leszállításához nem járulhat hozzá.
A nemzetgyűlés a szakaszt változatlanul elfogadja.
A 109—113. szakaszokat vita nélkül elfogadtak.
A 114. és 116. szakasznál Rupert
Rezsó a pelició visszavonásának megnehezítéséi célzó indilványt terjeszt be.
Rakovszky Iván belügyminiszter felszólalása után a szakaszt eredeti szövegében fogadták cl.
A 140. szakaszt vita nélkül fogad* ják el.
A 141. szakaszhoz Rupert Rezső szólt hozzá és javasolja a szakasz törlését és kéri, hogy függesszék fel az ülést, hogy a szakasz körül keressék a megértést a belügyminiszterrel.
Malasits Géza a szakaszt alkalmasnak tartja arra, hogy a denun-ciálásoknak utat nyisson. Csatlakozik Ruppert indítványához.
Propper Sándor: Nem lehet belemenni abba, hogy senki se lehessen véglegesen Igazol! képviselő. Aki átesett az igazolás lorturáján, akkor később ne legyen kitéve még mindig annak a veszélynek, hogy mandátumát mégis megsemmisíthetik.
Propper Sándor: Ez az intézkedés az ellenzéki képviselők ellen van készítve.
Szabó Imre: Hasonló értelemben szólal fel s kéri a Rupert indítványának elfogadását.
Tamásy József: Uj bekezdés beiktatását inditványozza, amelyben bizonyos enyhítéseket akar biztosíttatni.
Elnök ezután az ülést öt percre felfüggesztette. Szünet után
Rakovszky Iván belügyminiszter szólalt fel. Fontosnak tartja azoknak az okoknak lisztázását, amelyek miatt a mandátum megsemmisíthető. A 10. szakasz pontosan felsorolja, hogy mely esetekben nem választhaló valaki országgyűlési képviselővé.
Hegymegl-Kiss Pál azt. inditványozza, hogy a közigazgatási bíróság döntsön az ilyen vitás kérdésekben.
Várnai Dániel Rupert Rezső javaslatát fogadja el.
Rakovszky Iván belügyminiszter ragaszkodik előterjeszteti módosításához.
A nemzetgyűlés ily értelemben határoz és elfogadja Tamássy József indítványát.
A 142. szakaszhoz Puky Endte terjeszt elő módosítást. A nemzetgyűlés vita nélkül hozzájárult.
A 143. szakaszhoz Ruperl Rezső módosító indítványt terjeszt be, melyet Rakovszky Iván belügyminisz-
ter elfogad és igy a nemzetgzütés Is ilyen értelemben határoz.
A 144—154. szakaszt változatlanul fogadta el a nemzetgyűlés.
A 155. szakasznál Györki Imre kifogásolja a büntető szakciók közölt a három évi börtönbüntetést és e helyett két évi államfogházat javasol. Rupert Rezső hozzájárul ehhez az indítványhoz. Rakovszky Iván belügyminiszter azonban ragaszkodik a javaslat eredeli szövegéhez, mire a nemzetgyűlés Ilyen értelemben határoz.
A 156—159. szakaszokat vita nélkül fogadta el a Ház. A 160. szakasznál.
Hegymegi-Kiss Pál kérte a tanácskozóképesség megállapítását.
Minthogy » Ház nem voll tanács-kozóképes, az elnök az ülést egy negyedórára felfüggesztette.
Szünet ulán háromnegyed háromkor nyitotta meg újra az Ölést Mtvay TTOSr alelnök. — .- ■
Hegymegi-Kiss Pál szólalt fel a szakaszhoz és Indítványt adott be, hogy aki ajánlóivet megsemmisít vagy rendeltetésétől elvon, vétségei követ el és egy évig terjedhető börtönnel és pénzbüntetéssel büntethető, amennyiben pedig közhivatalnoki minőségben követi el a vétségei, öt évig terjedhető szabadságvesztéssel büntethető. Rakovszky Iván belügyminiszter az indilványt elfogadja, a nemzetgyűlés ilyen értelemben határoz.
Ezután a 170. szakaszig a közbeeső szakaszokat hozzászólás nélkül fogadták el. A 171. szakasznál Ri pirt Rezső Indítványát Rakovszky Iván belügyminiszter felszólalása ulán a nemzetgyűlés elvetette és az eredeti szakaszt fogadta el. A 172—173. szakaszokat vita nélkül fogadták el, a 174. szakasznál, amely a pénzbüntetésekre vonalkozik, ismét Rupert Rezső szólalt fel, melyet Urbanics módosításával fogadlak cl. A 182-nél az előadó uj szakaszt terjeszt elő, ■arnély felsorolja mindazl, amit az esküszakasz foglal magában. Farkas Tibor dr. törölni kéri. Végre hosszabb vita és hozzászólás után a Ház elfogadja. Majd Puky Endre beterjeszti a Nagy Vince mandátuma elleni panaszokat, amelyre a vizsgálat kiegészítését határozzák el.
A Ház üléséi a mai napirenddel holnap délelőtt 10 órakor folytatja.
A nemzetgyűlés ülése esle 6 órakor ért véget.
ZALAI KOZLONT
1925 jullus 4.
A Keresztény Nemzeti Gazdasági Párt értekezlete A Keresztény Nemzeti Gazdasági Párt tegnapi értekezletéről nem adóit ki hivatalos jelentési, de jól értesült körökben elterjedt hírek szerint Wolf Károly éles támadási intézett a párt arisztokrata tagjai ellen. Az értekezleten Ernszt Sándor annak a szükségességét hangoztatta, hogy a párt országos megszervezésének munkájából valamennyi tag vegye ki részéi.
Erre válaszolva fejtette ki Wolf, hogy a pártnak .egyes tagjai" alatt a grófokat és arisztokratákat érti, kik sem a párt éleiében, sem a parlamenti küzdelemben nem vesznek részi. Az értekezleten megjelent politikusok véleménye megoszlott ebben a kérdésben. Oelller Jenó Wolfnak a magyar arisztokrácia ellen tett nyilatkozata ellen foglalt állási.
Dabasi-Halász Móric kilépése
a kormánypártból Dabasi-Halász Móricnak az Egységes pártból való kilépése dolgában Almissy László ügyvezető alelnök kijelentelte, hogy Dabasi Halász Móric magatartása, fellépése, pártszempontból absolule kifogástalan, de a szavazás eredményében mégis meg kell nyugodnia. Elvégre az teljes alkotmányos uton Jött létre. — Egyébként Dabasi-Halász Móric megkapja a párt részéről az elégtételt. Haller István összeférhetetlenségi Qgye Őszre halasztják Haller István összeférhetetlenségének eldöntését. A Hál elnöksége ugyanis ebben az ügyben ujabb fontos iratok beszerzését látta stükségesnek.
Óriási tűzvész Nagyszebenben. Nagyszebenben tüz ütött ki a Prlnz Testvérek vagongyárában. A tuz gyorsan kiterjedt a gyár egész kornyékére és komolyan veszélyeztette az egész várost. A román vasutak lokomoliv műhelye szintén elpusztult a tüz alkalmával. A kárt tizmillió leire becsülik.
belföldi hírek
Elhalasztják a főpolgármester választást. Ismeretes, hogy a főváros közgyűlését folyó hó 8-ra egybehívták és annak napirendjén a főpolgármester-választás is szerepel. Most arról értesit budapesti tudósítónk, hogy a főpolgármeslerválasztó közgyűlést el kellett halasztani, mert még nincsen kellőleg előkészítve. Ugyanis a főpolgármesterválasztás körül az utolsó időben bizonyos nehézségek jelentkeztek.
Két halálos ítélet a szegedi táblán. A gyulai törvényszék annak idején negyvenötrendbeli rablás, betörés és lopás, valamint négyrend-beli rablógyilkosság bűntettéért feselő Sándort és Pataki Jánost halálra itéite. Fellebbezés folytán az ügy a szegedi táblához került, amely egyetlen mentőkörülményt sem talált a vádlottak javára, sőt csak súlyosbító körülményt — és így a gyulai torvényszék halálos ítéletét helybenhagyta.
kOlföldi hírek
Ausztria és Magyarország egyezménye a kettős megadóztatás elkerüléséről. Bécsbőt jelenti tudósítónk: Az osztrák kormány most terjesztette a nemzetgyűlés elé Ausztria és Magyarország kőzött röviddel ezelőtt kötött egyezményt a kettős megadóztatás elkerülése érdekében. Valószínű, hogy a parlament már a jövő héten tárgyalni fogja a szerződést. Bécsi tudósítónk illetékes helyen tájékoztató nyilatkozatot szerzett, amelyet a következőkben foglalhat össze: A két ország között fennálló szoros gazdasági kapcsolatok szükségessé telték, hogy Magyarországgal is ugyanolyan szerződést kössünk a kettős adóztatás elkerülésére, mint amilyent már Csehszlovákiával és Németországgal régebben kötöttünk. A Magyaror-
szággal létre jött egyezmény lényegileg ugyanazokon az alapokon épül fel, mint a Csehszlovákiával és Németországgal régebben kötött egyezmények. Az egyenes adók kivetésére ebben az egyezményben is a fakóhely szolgál alapul. Az emli-lett korábbi szerződésekkel ellentétben azonban a Magyarországgal létesült egyezmény kiierjed olyan adóalanyokra Is. amelyek sem osztrák sem magyar állampolgárok, de adózási szempontból mindkét államban tekintetbe jönnek.
A népszövetségi unió illése. A népszövetségi egyesülelek nemzetközi uniójának kilencedik teljes ülése tegnap kezdődött meg Varsóban.
Ausztria a hivatalok egész sorát szünteti meg. Bécsből jelentik : Az osztrák pénzügyminiszter takarékossági programot dolgozott ki az egyes tárcák részére, amely szerint egész sereg hivatal meg fog ezután szűnni. Megszüntetik a viz-Inüvek, a villamossági müvek, a szociálizálás és az árvizsgálóbizott-ság külör. hivatalait. Leépítik a ha-tárrendórséget és erős létszámcsökkentést fognak végrehajtani a hidi-levéltárban. Az állam kiadja kezeléséből az állami mozgófénykép hivatalt és a hivatalos hírszolgálatot.
Lédererné birái előtt
Radocsal rendőrkapitány vallomása — Léderer Gusztáv őrültséget szimulál — A tárgyalás harmadik napja —
Budapest, Julim 3 A Léderei-féle bűnügy mai tárgyalásán az első tanú Radocsal Jenő dr. rendőrkapitány volt, aki ebben az ügyben az első nyomozást vezette. A rendőrkapitány elmondta, hogy utasitást kapott arra, hogy Léderer Ousztávnét lakásán keresse fel és vigye ki Csepelre, ahol már eljárás volt folyamatban Léderer ellen. Lédererné akkor nem volt otthon. Mi-
kor hazament, négyszemközt megvallotta 6 neki, hogy Kodelka állandóan szerelmi alánlatokkal üldözte öt, megölelte és megcsókolta. Erre berohant az ura és megölte Kodel-kát. Később felkereste Léderer Sándort, aki elmondta, hogy 60 milliót kapott az asszonytól, hogy rejtse el, mert ez egy örökségből származik.
Ezután az elnOk több kérdési intéz a rendőrkapitányhoz. Tisztázni igyekszik azt, hogy Lédererné németnyelvű vallomásail a kapitány megértette-e félreértést kizáró módon.
Lédererni, mikor a tolmács ismertette előtte a rendőrkapitány vallomását, kijelenti, hogy a kapitány öt félreértette, mire Radocsal kapitány Léderernének németül elmondott szavait lefordilja.
- Elnök ezzel bebizonyitottnak látja, hogy teljesen érti azt, amit Lédererné németül mond.
Elnök elrendeli Radocsai kapitány megesketését.
A további vallatások során Lédererné! egészen elhagyja nyugodtsága, nagy idegesség vesz rajta erőt, a kérdésekre sirva, zavartan^ válaszol.
Elnök a tárgyalást megszünteti és szünetet rendel el.
Szünet után Krizsák Pál éjjeli őrt és több munkást hallgatott kl tanuként a bíróság, akik arról tettek vallomást, hogyan fedezték fel, hogy Léderer és felesége a hulla részeit a Dunába dobták.
A tárgyalási holnap reggel 9 órakor folytatják.
Léderer Ousztáv — mint Ismeri- • tes — felesége bünperének első tárgyalási napjától kezdve oly zavarosan viselkedett, mintha őrült lett volna. Léderer, ha nem is őrült, de ugy mutatja magát, mintha nem lenne normális. Lehet, hogy ö Ismeri a katonai perrendtartásnak azt a rendelkezését, hogy az Ítélet végrehajtása mindaddig felfüggesztendő, amig az elmebajos tüneteit meg nem figyelik, de ez nem fog soká tartani, mert rövidesen elrendelik Léderer elmeállapotának megvizsgálását.
Nyár
Irta: PITORESSA
■ Qly Jorró ma a délután,
■ Bgetve tüz a napsugár Et beléomlik egy leány (Piros arcú vagy halovány) A fényár mámoros ölibe. Szinte éget tüzelve lobban
A lég s a sziv, mert nagyot dobban, Veszettül egyre kalapál. Valakinek az ablakán Hiába jár a rut halál.
Nevelni, óh ez lenne jó Bohó vasárnap délután. Ma minden lángol, minden ég, A kedvem óh minő bohó! Mily kék az ég, rég volt nagyon Bohókás vig gyermekkorom... Szivemben a kék ég alatt Ez életem már elszaladt.
Azóta fut, én kergelem; Bus fátyol van a szivemen, Az ajkam jég, szemembe\' láng, Az arcom hatott halovány És szeretóm a napsugár... így égünk, égünk egyre csak Vezekeljük a multakat. Mig egyszer mi is elfogyunk...
Ha egy vasárnap délután Öledbe hull majd az akác, \'Oondoisz-e akkor én reám...?
Nápolyi emlékek
Irta: Kempelen Béla p)
Ketten ültünk le egy piszkos asztalhoz, de nem telt bele öt perc, már négyen vollunk s egy negyed óra múlva már apacsok és főleg apacslányok ülték körül asztalunkat.
Nyakra-főre rendelték az italokat, mintha legalább is megvendégelni akarnának. Pedig, amin! erről később meggyőződtem, mind csak nekem kellett kifizetnem. De azt a néhány lirát, mit akkor olt hagytam, akkor sem sajnáltam, ma sem sajnálom. Ott voltam egy hamisítatlan — apacstanyán. A pén»t megérte.
A társaság mind hangosaob s a hangulat mind izzóbb lett, mikor megelőzendő minden esetleges inzultust, távozásra gondoltunk. Igen ám, de ezt könnyebb volt elhatároznunk, mint — megcselekednünk. Észrevehették szándékunkat, mert ketlőzölt éberséggel kisérték figyelemmel minden mozdulatunkat. Nem volt mit tenni, mint a közmondás szerint együtt ordítani a farkasokkal s inni és duhajkodni velők.
Már hajnali 3 óra felé járt az idő, mikor kocsisommal egy mellékajtón mégis meg tudtunk szökni azzal az ürüggyel, hogy jobb bort megyünk rendelni a társaságnak.
Biborárban úszott már nyugat felöl a tenger, mikor haza vetődtem.
Másnap délben jelentette a portás, hogy este 7 órára legyek otthon, mert vendégem lesz. Minden kérdezősködésemre, még néliány lira felajánlása mellett sem mondta meg, hogy kihez lesz szerencsém.
Illendőnek tartottam, hogy már fél hétkor otlhon legyek. Állandóan az a gondolái motoszkált a fejemben, hogy biztosan egyik vagy másik apacstanyai cimborám teszi nálam látogatását valami rajta esett sérelem reparálása végett. A percek lassan múllak s izgalmam — nem tagadom — minden percben csak fokozódott. Végre 7 óra után néhány perccel halk, bátortalan kocogást hallottam az ajtón. Szinte félve nyitottam ki, de ennél nagyobb volt a meglepődötlségem, mikor magam elöli láttam a cirkuszbeli kis táncosnőt. Igen elegáns kosztüm volt rajta; gyönyörű termetéhez szorosan
simult hozzá öltözéke s nem kis elfogódottsággal lépett szobámba.
Talán egy félóráig volt vendégem, mikor keresetlen szavakban búcsúzni kezdett:
— Mi farebbe tanto piacere di vederlo in mia casa.
Megköszöntem s megígértem, hogy eleget teszek meghívásának.
Volt még egy kívánsága: nézném1!, meg a mai előadást is, melyben uj számmal szerepel, ~Kocsit hozattam s kihajtattunk a cirkuszhoz. Meghívtam páholyomba is s elfogadta a meghívást.
Egy álló hetet töltöttem még Nápolyban. A hetediken indulnom kellett Genuába. Nem kérdezte tőlem, hogy melyik órában megy a hajó; ulána járhatott, hogy mikor indul, mert amikor kezemben a jeggyel visszafordultam a pénztártól, szemben találtam magam vele.
Egy fél óra múlva méltóságteljes lassú vonaglással elindult a hajó a kikötőből. A parton pedig még sokáig lobogtatta felém fehér kis zsebkendőjét a kis cirkusztáncosnő...
Vájjon él-e még s ha igen, huszonkét év alatt hová, merre vitte sorsa...? (Vége.)
1925 julius ■
ZALAI KOZLONT
Hétfőn lesz a város rendkívüli közgyűlése
A közgyűlés Nagykanizsa bekapcsolódását tárgyalja a városok külföldi kölcsönébe — Végre megvalósításhoz közelednek Nagykanizsa csatornázása és sürgős beruházása
Nagykanizsa, julius 3 A pénzügyminisztériumban tartott értekezlet, melyen, mint megírtuk, Sabjón Gyula dr. polgármester is részlvetl, szigorúan bizalmas volt Az értekezleten a városok 10 millió dolláros kölcsönére vonatkozólag ugy határoztak, hogy legsürgősebben bekérik a városok adatalt s minden város teherviselő képessége és bevételi lehetősége arányában részesedik a kölcsönből. A városoknak a jövő hét elején kell nyilalkozniok, hogy milyen összegre tartanak Igényt. Mint Budapestről jelentik, a kölcsön nagyon kedvező feltételekkel fogja a városokat hozzásegíteni, hogy évtizedes lerongyoltságukból hclyreáll-janak. A kibocsátás 82 és fél, a kamatot 7 és fél százalékosnak jelentik. Budapesten ugy tudják, hogy a kölcsönt a városok már augusztus közepén megkepják. Sabjin Gyula dr. polgármester hétfőn délután 4 órára hivatja össze Nagykanizsa város képviselőtestületét rendkívüli közgyűlésre, hogy a külföldről felveendő kölcsön ügyében határozzanak.
A városok nagy kölcsönének hírét országszerte érthető örömmel fogadta a városok közvéleménye, mert hiszen a pénzhiány miatt talán egyetlen magyar város sem tudta kiheverni a háborús évek okozta el maradást; nem is szólva arról, hogy az idővel lépést tartó fejlődés lehe tőségei teljességgel zárva maradtak, csupán a töke hiánya miatt, a magyar városok elöl.
Belföldi tőke ma sem áll kellő mennyiségben a városok rendelkezésére, ennyire gazdasági állapotunk javulásában még nem Jutottunk. Itt van azonban a külföld segítsége, mely arónylag nagyon kedvező feltételek mellett már a közeli hetekben a magyar városok céljait szolgálhatja.
Nagykanizsa váVos a külföldi kölcsönből fogja vízvezeték és csatorna rendszerét teljesen kiépíteni s egyéb, már ismertetett beruházásokat eszközölni.
Évtizedekre kiható halározatol fog hozni Nagykanizsa város képviselőtestülete hétfőn délután 4 órakor, melytől a város fejlődésénak, vagy Jelenlegi elhanyagoll állapotában való megmaradásának kérdése függ.
A város rendezi a katolikus temetőt
Az orosz pénz — Kínában. A Daily Telegraph szerint a nagyhatalmak megállapították, hogy az orosz szovjetkormánynak különböiő kelet-ázsiai bankoknál rendkívül nagy pénzbetétjeik vannak. Csupán az egyik banknál másfél millió font sterlinggel rendelkeznek az oroszok.
Irtják a gazt és eltávolítják az akadályozó bokrokat és fákat — Útban egy modern temető felé — A temetőgondnok felhívása a nagyközönséghez—A Jövótervel: a halottasház kibővítése, gondnoki és altiszti lakások építése, a kápolna restaurálása
Nagykanizsa, Ju\'lua 3 Olvasóink bizonyára visszaemlékeznek arra, hogy lapunk az évek folyamán hányszor tette szóvá és erős bírálat tárgyává a maga gon-dozallanságában egy kisebb őserdő benyomását kellő római katolikus sírkert állapotát, amely miatt egy olyan városnak, mint Nagykanizsa, amely folyton kulturális fejlődését és előrehaladottságát szereti hangoztatni, valósággal szégyenkeznie kellelt. Rámutatunk Zila falvainak temetőire, melyeknek egyik-másika mellett Nagykanizsa város r. kath. temetője messze elmaradt. Felszólalásunk mindenkor visszhangot sőt helyeslést kellett az Illetékes tényezőknél, elismerték . igazunkat, talán a lelkiismeret is mcg-mcgmozduH, azonban az elhanyagolt temetőben maradt minden a régiben. A halottak nagy néma városával nem törődött senki sem. Valószínűleg avval érveltek, hogy a halottaknak ugy is jó, hiszen ők nem látják, az élők pedig, ha szerelteik sírjait és környezetét gondozni és szépen fenntartani akarják, gondoskodjanak maguk arról. A város még a holtakkal Is törődjön, mikor az élő polgárokkal is annyi baja van?!
Igy történi azután, hogy valóban kcgyetetsérlően negligálták a temetőt, ami a jobb érzésű polgárságot bántóan sértette. Volt több felszólalás a képviselőtestületi üléseken, intervenció a város illetékes ügyosztályánál, a katolikus sírkert azonban nap nap mellett szomorúbb képet festett.
E melleit parcellázásról, törzskönyvezésről szó sem voll. E két fogalom ismeretlen voll folyó évi januárig, ami nagyon mcgboszulla magát. A sirokról a koszorúkat lopkodták, a virágokat és rózsákat letépték és a piacon áruba bocsájtot-ták. Az utakat, ösvényeket ellepte a gaz, a sírokat a dudva, jobb érzésű embernek rosszul esett a temető ilyen képe és elhanyagolt állapota csak illetékes helyen nem vetlek mindezekről tudomást.
Annál Orvendetesebb, hogy a város most végre komolyan hozzá lát a mulasztások helyrehozatalára és az elhanyagolt sírkertet gyökeresen rendezni és helyrehozni kívánja.
Igy mindenekelőtt ki fogja irtatni a gazt, a bokrokat, az akadályozó fákat, rendes gyalogösvénycket csináltak, parcellákba oszlatja a sírkertet, ugy, nlint a főváros temetőiben és rendcsen eltörzskönyvelteli a ha-lotiakat, ugy, hogy egy pillanat alatt meglehet tudni, hogy a keresett balolt melyik parcella hányadik
számú sirja alatt fekszik. Különös gondol kiván fordítani a sirok külsejére, gondozására, rendbenlartására.
Azérl Ács József városi tanácsnok, az ügyosztály vezetője, lapunk utján felhívással fordul Nagykanizsa város közönségéhez, hogy kiknek hozátartozói a róm. katolikus sírkertben pihennek, legyenek segítségére a városnak e szándékában és terveiben és tisztítsák meg szeretteik sírjait a gaztól és a sir keret-környezetét a felnőtt bozóttól. Az ügyosztály a tisztogatási munka folyamán ezeket majd elfogja hordatni. Fontos, hogy a nagyközönség is kellőleg legyen áthatva a kegyelet érzésétől elhunyt hozzátartozói iránt és azoknak sírjait rendesen gondozza. Az ügyosztály mindent meg fog tenni, hogy az elhanyagolt nagykanizsai róm. kalh. sírkertből egy modern, a szent és kegyeletes helynek megfelelő temető legyen, amely mialt többé azután a városnak nem kell szégyenkeznie.
Intézkedés történt a temető bat-ványozotabb őrzésére, hogy meg aka4piyozlassék lelketlen emberek vandaliz musa, akik még a holtak városát sem kímélik.
Az ügyosztály terve, hogy széles utakat csinál, hogy a sírokhoz kö-nyebben lehessen hozzáférni a közönségnek, különösen temetések alkalmával. Alee-szerücn (ásítani kívánja az utakat A temetői elhanyagolt kápolnát restauráltatja és rendbe-hozalja, a bullaházat kibővíti és gondnoki lakást épít a temetógond-nok számára. Ugyjncsak lakást építenek a kertész és a sirásó számára.
Hisszük, hogy a város vezetőségének illetve az ügyosztálynak ezen tervei a képviselőtestületnél nem fognak akadályra találni és a városrendezés illetve kölcsön és munkaalkalmak megteremtése kapcsán végleg megoldást talál a róm. katolikus sirkert hosszú évek óta vajúdó rendezési-kérdése.

A katonatemetőért
Nagykanizsa, Julius 3
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Mü vészeli Kör zenekara vasárnap este részben a katonasirok-akciónk Javára kerti zene-estélyi rendezett a Polgári Egyletben. Az estély 10.000 koronás bctéplidijak mellett körülbelül 900.000 koronát jövedelmezett tisztán, melynek 15%-a fejében a zenekar egy sírkő költségeire 121.500 koronát fizetett be szerkesztőségünkhöz. A második esti hangversenyt a hideg időjárás miatt nem lehetett mcglartam.
Ilogdti Hajdú Gyula dr. régebbi adományait 200.000 koronával kiegészítette.
í\'lschl János régebbi sírkő-adományát 121.500 koronára kiegészítette. •
A telepeken a munka nagyban folyik. Már körülbelül 250 darab sírkő csak az utolsó simításokat várja s már a kőfaragó munka, a nevek bevésése Is megkezdődött. — A Gazdasági Takarékpénztárban elhelyezett tőkénk már 4 millión felül hozott eddig kamatokat
A hiányzó összeg még körülbelül 50 millió korona.
Csoda történt Nagyszakácsiban
A Kaposvárott megjelenő .Uj Somogy" cimü napilap írja a következőket :
.Az elmúlt csütörtökön egy 10 éves nigyszakácsil kislány a községből kivezető dűlő-ut mellett legeltette édesanyja libáit, amikor egyszer csak a napfényt elhomályosító fényesség jelent meg a kislány előtt, melyből Szűz Máriának, két angyalnak és Szent Péternek az alakja bontakozott ki s a fényességből előtűnt alakok" az utat kettészelő árkol átkaroló híd alatt tűntek cl, azonban a fényesség továbbra is ott ragyogott a hid fölött.
A kislány a jelenettől megijedve hazaszaladt s anyjának elmondta az esetet. Közben az egész falu díszbe öltözött s processzióban vonultak ki a hídhoz, ahol még mindig látható volt a tündöklő fényesség. A leánykát kérdezték a körülmények felől s a község lakosságának legnagyobb ámulatára a gyermek megnémult
A szomszédos községek és puszták népe is megjelent a hidnál, ahol a Szűz Anya és kísérete újból látható volt. Gyült-gyült a tömeg, asz-szonyok és férfiak ájultak cl a láto-mány hatása alatt.
A nagyszakácsi biró elejét akarva venni az esetleges szerencsétlenségnek, baltával ment a hídnak, hogy felbontsa s a hírek szerint Nagyszakácsi község érdemes birája is elvesztette bcszélöképességét.
Közben kivonult a csendőrség is, a hidat lebontották — ők nem némultak meg — és a helyet őrizetbe vették.
A fényesség állítólag azóta is a hid fölött lebeg, azonban ujabb látomás nem jelent meg.
Igy terjedt a hír faluról-falura s a vallásos somogyi községekből a hivő lelkek százai zarándokolnak a nagyszakácsi csodahelyre. -*
Az ,Uj Somogy" fenti közleményéhez magánforrásból veit értesülés alapján még hozzáfűzhetjük, hogy Nagyszakácsi a csoda megtörténte óta a messze vidék érdeklődésének középpontjába került s távolság szerint gyalog, kocsin, vonaton és autón százan és százan keresik fel, hogy a csoda valódiságáról meggyőződést szerezzenek.
A SzOz Anya második megjelenése alkalmával állítólag kérdéseket is intéztek hozzá s arra a kérdésre, hogy mikor áll vissza az Integer Magyarország, hazánk. Patronája azt felelte, hogy nincs már messze az az idő, mikor Magyarország újra visszanyeri régi határait.
Az egyházi hatóságok a csoda kivizsgálására a szükséges lépéseket megtelték.
Óra, ékszer, litszer
különlegességek meglepi olcsó álért Vékisy uj üzletében kapható FS-Mr 2. - Elsőrendű Javító műhely.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius 4.
NAPI HÍREK
■APIREHD
Julius 4, ixombal
Rótil. kathollkui: Ulrtk pETProtestáns: Ulrlk. Izraelita: Tham hó 12. S. Kliuk
Nap kel reggel 4 óra 03 perekor, nyugszik délután 8 óra 00 perekor.
A Meteorológiát Intézet jelentíie m rfnt váltoióan telhóa idó várható, rlvi-taros eaókkeJ.
Képkiállítás i lém ipart Iskolában d. e. 11—Mg, délután S-S óráig.
Uránia. A komsktl IragMIa. Esle 1(1 S ts 9 ólakor.
Frohreich
bűnpörének tárgyalása folyamán 90 millió koronát telefonáltak el a budapesti (s bécsi újságírók hét nap alatt Sopronból lapjaikhoz.
Ennél az Összegnél érdemes megállni egy pillanatra.
Ez a 90 millió korona csak egy kezdeti része annak a horribilis anyagi áldozatnak, mellyel a fővárosi topok legtíbbje igyekszik kielégíteni a nagyközönség szenzáció-éhségét.
Ez a 90 millió bőséges aratást jelent a véren, hulladarabokon, rokon-gyilkosságon keresztül, a bünpdrás színek legrikltóbbjaival bőségesen aláfestett tudósításokban.
Perverzitásnak mondhatnók a mai embernek azt a lázas kíváncsiságát, amivel az idegeik minden szálát megfeszítő bűnesetek tárgyalásába kapcsolódnak és észre sem veszik, hogyan szívják lassan magukba a bűn fertőiének titkon pusztító levegőjét: nem veszik észre, hogy lassan-lassan ezer szövevényét Ismerik és tanulják meg a legnemtelenebb emberi Indulatoknak.
Az általi nívóra süllyedt emberek kiszínezett történeteiből, sok hasábos, kiabáló elmekkel ékes tudósítások egetverő szenzációiból a mai kor megrontásának vádja tevődik össze. A mai megrongált idegzetű időkben, ha valahol, ugy itl kell keresnünk az Igazi morális destrukciót, mely ezrek és ezrek lelkét mételyezi meg, miközben szenzációkkal korbácsolja az Idegeket s bűnök egyébként talán elképzelhetetlen orgiáiba vezeti be az újságolvasók százezreit.
Kilencven millió... és mögötte az élet mennyi szenye, átkos, pokoli szenvedélyt, — mennyi észbontó, bün-keverő fantázia, mennyi könny, vér és pusztulás 1
Kilencven millió. .. belőle hány éhes száj haraphatott volna falai kenyerei, — hány rongyos gyeimek kaphatott voba ruhát, hány munkanélküli pillanatnyi segítséget.
Ez a kilencven millió s nyomában még, kl tudná hirtelen, hány, arra ment el, hogy egy monstruozus bűnügy minden boga-szála a képzelet nagyító erejével kiszínesedve eljusson a nagyközönség asztalára s ott egykét ezer koronáért megvásárolva megremegtesse a borzalmas mesékre éhes Idegeket s elhintse a maga konkolyát a legtávolabbi zugokban Is (bl)
— Nyugdíjazás. Ldbay József pénzügyőri felügyelőt a pénzügyminisztérium 40 évet meghaladó szolgálata ulán nyugalomba helyezle s czalkalommal a pénzügyminiszter a nyugalomba vonulónak hűséges és buzgó szolgálataiért elismeréséi nyilvánította. A városi bizlosi kerület ideiglenes vezelésével Mihdlka biz-ost bízták meg.
— Pénzügyi bizottsági ülés.
Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága tegnap és ma délután 6 órakor tartja a városházán közgyűlési előkészítő üléseit.
— Doktorátus. Mattz József városi számvevő a Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorátust nyert.
— A katolikus férflllga ma esle 7 órakor tartja a plébánia templomban szokásos összejövetelét.
— Hétfőn délután két órára becsuknak a boltok. Hétfőn délután 4—6 óráig az egész országban becsuknak a boltok. Ez országos tüntetés lenne a forgalmiadó zaklatások ellen. A budapesti kereskedők és iparosok ugyancsak hétfőn délután a Vigadó nagytermében tiltakozó gyűlést rendeznek.
— Halálozás. Tóth Istvánná szül. Vlcenly Luiza f. hó 2-án éleiének 41. évében hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése 4-én délután 5 órakor lesz a katolikus temető halottasházából.
— Sass Ferenc képklállltása a fémipari iskolában vasárnapéig nyitva lesz.
— Az aranykorona szorzószáma 14.5oo. A napokban rendelet fog megjelenni, mely előirja, hogy az aranykoronának papirkoronára való átszámításánál mindenkor a 14.500 koronás szorzószám a mérvadó.
— Kabaré. Fekete Jenő, a békéscsabai színház táncos-komikusa, Forgács Rózsi kamaratársulalának színi titkára négy nöi és három férfi tagból álló fővárosi társulatával julius S-tól augusztus l-ig minden este a Centrál kávéházi helyiségében tart beléptidij nélküli kabaré-előadásokat. Minden előadást parkett-tánc bemulató követ.
— ltjuságl színielőadás. A kis-kauizsai elemi iskola udvarán vasársárnap délután fél 4 órakor Huba Mária lanitónö rendezésében ifjúsági színdarab kerül bemutatásra. A fél-órás kedves színjáték egyike lesz a kiskanizsai ifjúság legjobb produkcióinak, melyeket pedig már a múltból is előnyösen ismerünk.
— Ma fényképezik a nagykanizsai korzó szépeit A1 budapesti Szinbázi Élet országos korzó-szépségversenyére ma délben 11 és 12 óra között fényképfelvételek készülnek a nagykanizsai korzón. Minden nagykanizsai szép leányt és asszonyi lefényképeznek teljesen ingyen. A képek a budapesti Szioházi életben megjelennek. Nagykanizsa szépei bizonyára teljes számban megjelennek ma a korzón, már "csak azért hogy lássák az országban szerteszéjjel, hogy mennyi szép leány és asszony van Nagykanizsán.
= Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Stampf Zsigmondnál.
Nagykanizsa méhészei. A legutóbbi hivatalos összeírás adatai szerint Nagykanizsán 63 méhész van.
Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Ma este a Korona kerthelyiségében Horváth Jozsó hangversenyez. Egyben értesítem a t. közönségei, hogy vasárnap délelőtt 10 tői délután I óráig ugyanott ozsonna hangverseny lesz. Szives pártfogást kér Kiss Ernő Korona szállodás.
— Megjelent a „Távbeszélő Szaknévsor". A kereskedelemügyi miniszter megbízás alapján a Postás és Távíró Bank Rt. kiadásában a rendelkezésre bocsátott hivatalos adatok alapján távbeszélő szaknévsort szerkesztett. A szaknévsor 68 Iv.e terjedő kötet és 3 részből áll, szakmák szerinti és számszerinti névsort is tartalmaz. Az egyes szak\' mák részletezve fordulnak elő, pl asztalosok, bútorasztalos, épületasztalos, mintaasztalos, műasztalos. — Ugyanígy részletez minden egyéb szakmát. Vagy pl: orvosok, belgyó\' gyászok, bőrgyógyászok, fogorvosok, orr-, lorok- és gégeorvosok slb. Hasonló Szaknévsor utoljára 1922-ben jelent meg; egy más vállalkozás 2 év óta gyűjt ugyan hirdetéseket, beiktatásokat, előfizetéseket, de a beígért Szaknévsort eddig még nem jelenlelte meg. A Szaknévsor ára 63.000 K és kapható a helybeli posta- és távírda hivatalban.
= Nagykanizsa szépei I Legyetek ma délben a korzón, a Színházi Élet fotografá! I
= Dunsztos és befőttes űvc gek, „Rex" patent befőttes üvegek egolcsóbbak Szerbnél.
— A nagykanizsai színi-évad Asszonyi László, a Pécsi Nemzeti Szinház igazgatója, mint ismeretes augusztus folyamán hosszabb időre Nagykanizsára érkezik. Játszási engedély iránti kérelmét már be is adta a városi tanácshoz. A szinügyi bizottság a napokbau fog véleményt mondani az. őszi nagykanizsai színi-szezonra vonatkozólag.
= Mélyen, leszállított áron vásárolhat Szomolányl Gyulánál.
— Uj Levente Egyesületek. Badacsonytomaj, Balafonederics, Ne-mesvita és Mindszenlkálla községekben megalakult a Levente Egyesület.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és nöi divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Uj és használt
BOROSKORDÓK
minden nagyságban
Lil
bornagykereskedésében TELEFON. 7.
BALATONI
FEHÉR BOR
palackokban is lilercnkint 12.COO koronáért.
Adófizetés juliusban
Julius hónap folyamán az adófizetőknek a következő határidőket kell szem előtt tartaniuk:
Julius 14-éig tartoznak az erre vonatkozó lajstrom beterjesztése mellett az ériékpapirforgalmi adót, befizetni azok, akik az értékpapirforgalmi adó készpénzben való fizetésére nyertek engedélyt.
Julius 15-éig tartozik a munkaadó az alkalmazottak 1925. juniusi illelményei után járó általános kereseti adót beszolgáltatni.
Julius 15-éig kell a fényűzési adót az 1925. juniusi forgalom ulán befizetni.
Julius 15-éig tartoznak azok a felek, akik az általános forgalmi adót engedély alapján készpénzben fizetik s akiknél a kivetési időszak a napiári negyedév, adóvallomásukat az április 1-élől junius 30-i$ terjedő kivetési időszakról benyújtani és egyúttal a kincstárnak a lefolyt időszakra, a teljesilett havi részletfizetések leszámításával esetleg még járó adót beszolgáltatni.
Julius 21-éig tartoznak azok, akik az általános forgalmi adót készpénzben róják le, az előirt havi részletfizetési teljesíteni. Azok a felek, akiknél az adókivetési időszak a naptári negyedév, juliusban a havi részletfizetés fejében annyit kötelesek beszolgáltatni, mint amennyi adó 1925. junius hóra járt, tekintet nélkül arra, hogy annak idején ugy tették-e meg a bejelentési, hogy havi részletfizetés fejében állandóan annyit rónak mint amennyi adó a megelőző kivetégi időszak u\'olsó hónapjára jár, vagy pedig állandóan annyit kívánnak befizetni, mint amennyi forgalmi adó arra a hónapia jár, amely azt a hónapot megelőzi, amelyben a a részletfizetést telJesiUk.
Vidékre is kiterjedt Vágték szervezkedése
Budapest, julius i
Vági István és társainak bűnügyében az eddigi vallomásokból megállapítható, hogy Vágiék nemcsak terrorcsapatot, hanem szabadcsapatot is szervezlek, amelynek feladata lett C volna, hogy a fővárosban, főleg a munkásnegyedekben terjessze a kommunizmus átkos eszméit.
Hívek szerzésére az volt a tervük, hogy két-három csoportbeli tag a munkásnegyedekben valamilyen politikai kérdésben vitatkozni kezd az utcán, mig nagy tömeg gyűl a vitatkozók köré és igyekeznek azoknak elfogadására blmi a hallgatóságot.
Másik tervük volt, hogy felkeresik a munkásokat lakásaikban és ott igyekeznek óket meggyőzni a kommunista eszmék helyességéről. A munkások azonban a legtöbb esetben kiutasították lakásukból a kommunista apostolokat, sőt néhol erélyesebb eszközökhöz is folyamodtak. A röpiratok a „Concordia" nyomdában készültek. A főkapitányság már meg is inditotla a nyomda ellen az eljárást.
Scheinitzer József dr. rendőrkapitány Jelenleg Bécsben larlózkodik ahol a Vági-csoport külföldi összeköttetései után nyomodnak. A főkapitányságon valószínűnek tartják hogy a napokban még több őrizelbe-vétel, illetve letartóztatás fog történni, mert a vidékre is elágazó szervezkedésnek sok olyan vezelője van még, akikét elegendő terhelő bizonyítékok hijján eddig még lehetett ártalmatlanná lenni.
erheíö a nem jt
M
1925 julius 4.
ZALAI KOZLOKT
MOZI
Uránia szombaton, Világ vasárnap : A koroskó! ~tragédia, Conan Doylc regénye.
Uránia vasárnap: Ámor inkognitóban. Vígjáték, főszerepben Constanze Talmadge.
Jövő héten a világháború megrázó panorámája Blazkolbanez regényében.
Irodalom és művészet
Uj Idők. Herczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának 26. számában folytatódik Csathó Kálmán érdekes regénye. Közli a lap azonkivül 120 milliós sorsjátékának tervezetét, Si> rányí Miklós, Trecsányi György, Vándor Iván, Barri Pain és Suzannc Duval elbeszéléseit. Rákosi Jenő cikkét, Karinthy Frigyes tréfáját, Gács Demeter versét, Kosztolányi Dezső versfordítását, számos művészi és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztő üzeneteket és a szépségápolást. Előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. Kiadóhivatal, Budapest, VI. And-rássy-ut 16.
Magyar Lányok. Tulsek Anna lapjának e heti számában két érdekes regény folytatódik. Az egyik Tuisek Anna .Jázminvirág", a másik J. Colomb .Évi néni". E regényeken kívül mulattató, tjnulságos és érdekes olvasmányok, szebbnél szebb képek egész kincsesházát találja meg az olvasó a lapban. Előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. Minden előfizető, aki 50.000 koronával fizet elő negyedévre, a Magyar Lányokon kívül három kiváló, szépkiállilásu ifjúsági regényt kap. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
Az Én Újságom képes gyermeklap. Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar gyermekvilágnak. Szövegben, képben gazdag tartalommal jelenik meg, havonta háromszor. Alapította Pósa Lajos. Előfizetési ára negyedévre 25.000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
TÖRVÉHYSZÉK
A fejsze lovagja. Kovács József keszthelyi lakós, hat gyermek atyja — súlyos testisértés vétségével vá-doltan állott a nagykanizsai törvényszék egyesbirája Makáry Vilmos előtt, mert Esztergály községben Halász József oltani lakóst fejsze-csapásokkal ugy bántalmazta, szándékosan, de ölési szándék nélkül, hogy az hosszabb ideig lartó súlyos sérüléseket szenvedett és még ma sem teljesen munkaképes.
A törvényszék a kihallgatott tanuk eskü alatt történt vallomása után bebizonyitottnak vette a vádbeli cselekményt és Kovács József vádioltat bűnösnek mondotta ki súlyos testisértés vétségében és ezért öt —
nagy családjára való tekintettel a 92. § alkalmazásával — öt hónapi fogházra és az összes költségek megfizetésére ítélte.
Melz ügyész az enyhítő szakasz alkalmazása miatt, a vádlott és védője a bűnösség kimondása miatt fellebbezett.
Kés és kapa-párbaj. Hencsei Károly és Hencsei József zalacsányi lakósok egy-összeszólalkozásból kifolyólag egymást késszurásokkat és kapaütésekkel ugy helybenhagyták, hogy három hétig gyógyuló sérülést szenvedtek. A falusi párbaj hőseit tegnap vonta felelősségre Makáry Vilmos törvényszéki egycsbiró, aki a bizonyítási eljárás befejeztével Hencsei Károlyt hét hónapi börtönre Ítélte súlyos teslisértés büntette miatt, Hencsei Józsefet ellenben felmentette a vád és következményei alól. A elitéit vádlott felebbezésl jelentett be.
SPORTÉLET
Kerületi athletikai verseny Nagykanizsán
A Zrinyi Torna Egylet holnap délután 4 órai kezdettel kerületi athlelikai versenyt rendez a József főherceg uti sporttelepen. A verseny programja : 100 m. síkfutás, sulydo-bás, 1500 m. síkfutás, magasugrás, 400 m. síkfutás, diszkoszvetés, távolugrás, 5000 m. síkfutás és olimpiai staféta (200, 200, 400, 800 m.) A verseny nagyon érdekesnek ígérkezik, amennyiben a kerület számottevő egyesületei mind képviseltetik magukat legjobb atlétáikkal.
Ifjúsági válogatott Zrinyi TE labdarugó mérkőzése. A Zrinyi Torna Egylet első csapalja vasárnap a József főherceg uti sporttelepen megtartandó népünnepély keretében városunk ifjúsági válogatottjaival mérkőzik. A mérkőzés a kerületi atlétikai verseny után kezdődik, ezt pedig műsoros előadás követi.
Az Ifjúsági Labdarugó Szövetség hírei. Kivonat az intézőbizottság folyó hó 2-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből:
A Szövetség Schiftert a Turul játékosát ellentétével szemben tanúsított, Lopusanskyt a Hungária já\'é-kosát a bitóval szemben tanúsított sportszerűtlen magatartásáért megdorgálja.
A Jóbarátok—Testvériség mérkő zés 2 pontját a Testvériség meg nem jelenése miatt, igazolásiga Jóbarátok javára irja s egyben a Testvériség SS játékjogát a bajnoki mérkőzésről való igazolatlan elmaradás miatt intézőjének megjelenéséig felfüggeszti.
Figyelmezteti a Transdanubia és Teleki SE intézőit, hogy mérkőzéseik közös megegyezés folytán történt elhalasztását is a Szövetségnek jelenteniük kell._
A Hungária—Transdanubia és Transdanubia III. kerület mérkőzések óvásainak tárgyalását, Szövetség azzal halasztja el a jövő heti ülésre, hogy ez ügyekből kifolyólag Tóth Lászlót,
Szövetség tagját az ülésen való megjelenésre kéri fel.
A péntek délulán megtartott válogató (trial) mérkőzés alapján a Szövetség, a Zrinyi TE csapata ellen a vasárnapi mérkőzésre a következő csapatot állította fel: Krímmel, Frank, Babos, Rainiss, Oszvald, Jakubccz, Buczolics, Wentzely, Fi-schír, Kudich, Klein. Tartalékok: Polgár, Hári, Kluger, Lopusansky, Gallog, Bazsó. A játékosok saját felszerelésükben lartoznakmcgjclcnni. A dresszeket a Ili. kerület bocsátja rendelkezésre. A vasárnapra kisorsolt mérkőzések a népünnepély miatt elmaradnak, csupán a junius 21-ikéről a Turul-—Hungária mérkőzés elmaradt 45 perce kerül az NTE pályán délután 2 órakor lejátszásra. Biró: Schweiger.
— Fölényesen győz minden versenyben Fllipp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) olcsó és ióminőségű áruival. Mutatóba néhány ár: Selyem mellények 195 ezer,selyem jambo sapkák 17ezer, flór urizoknik 29 ezer, fályolharis-nyák 38 ezer.
KÖZGAZDASÁG
A Főldblrtokrendezö Biró-ság beszámolója
Az Országos FSIdbirtokrendező Bíróság 1921. junius 20 án megkezdett működése következtében 1925. junius 30-ig keletkezett 147.606 házhely; törpe- és kisbirtokra pedig feloszlott 704.634 katasztrális hold 573 négyszögöl) ezenfelül kishaszon-bérletek alakítására átvétetett 577 községben 104.776 katasztrális hold 1464 négyszögöl.
Ennek az eredménynek részletezése a következő: kiadatott házhelyrendezés során házhely 976 községben 36.377 egyén részére 9751 katasztrális hold 1382 négyszögöl területet.
Földhözjuttalás végett megváltási eljárás megindítását kérték 3470 községben. A megváltási eljárás lefolytatására az Országos Földbirtokren-dezö Bíróság bírót küldött ki 3465 községbe. A megváltást az Országos Földbirtokrendezö Bíróság kimondotta 2355 községben 618.857 katasztrális hold 1143 négyszögöl területre. Ebből alakult 554 közös legelő, 270.333 törpe- és kisbirtok, 111.229 házhely.
Elővásárlási jogát gyakorolta az Országos Földbirtokrendezö Bíróság 190 esetben 14.690 katasztrális hold 143 négyszögöl területre.
Ingatlant eldarabollak 271 esetben 61.334 katasztrális hold 1105 négy szögöl területtel. Ebből 31.862 katasztrális hold 1533 négyszögöl el darabolása folytán földhöz jutott 7804 egyén.
Az Országos Földbirtokrendezö Bírósághoz a mai napig összesen 147.783 beadvány érkezeit.
TŐZSDE
A tegnapi realizációs behatások ma ugy a közönség, mint a spekuláció vásárlásait váltották fel. A for-jalom élénk volt. A legtöbb papír, cülönösen a tegnap elhanyagolt értékek számottevő nyereséget értek el. Kuliszban az eltolódások csekélyebbek voltak. Magyar Hitel 2, Osztrák Hitel 3, Wiener Bank 3, Salgó 3\'/s, Rima 3—4Voal emelkedett. Állam vas és Beszkár jól keresett volt, melyek közül az előbbi 6, az utóbbi 7\',\'o javulást ért cl. A bánya papírok piacán Szászvári 5\' o-al drágult. A többi papírok jelentéktelenebb változást mulatnak fel. A kis bankoknál nagyobb változás nem történt. Pesti Hazai csak 10 koronával drágult. A vaspiacon Koburg majdnem iOVo-ai javította meg árfolyamát. Kivételt képezett a Magy. Acél, amely 7\'/» veszteséget szenvedett. A biztosítók piacán Első Magyart keresték. A többi is barátságosan zárt.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Pehi.4.«|»« Bubi kalapok i\'ulíiűüí
____aztékban.
iltáiofcal vállalunk
GYEMESÉSVIO* kolapor^ H.gykanLaa. K.«l»ey-u. «lMle.»l....l
Viluták Ocvlsák
kttgoi fost l\'ttOO-UTftu feMtwfea 74415-245-S5
Ct»k ko<oa> I1C4-JIJ0 CalpU ii4s ia&«
Dl sir I22JI247 BMIIS I4US IIW
DoUJi HM0-7IW0 1 akartál Kitti
Fiiad* fi. unta i Műid » OUIO
N«ltoa44lrt. wismw Ko(Mak4(s t«MIUJ
tM Í2IM0 KrtulUaU IW4il»IS
Lm K4-5I0 Loa4oa I44000-W7000
Un 25 M444 MUiao t5ir-2&M
rfiriu urtóiww Xswjok 70940-71190
Outo.KUl MMIOOTS Pirti Uii 4341
Dia k<x. I4J40 i«:oo M(i tllSMl?
I\'i|<( htak IJ/M-IJIM »«MU 407-411
litfa Hsak 1170 ÍJ00 ttockfcota II0«0 14150
11744 i»:i VHS ICO 45
SvM kot. i»7w inu IlfUk 1*7.0 lMJO
Zürichi sárlat
Párta 2410 —, London 3505 1 • N««»crt ÍI5—. Bitinél 2400—, Matland 1815\'—, Holland 2C640 Berlin IH\'%\' Wien 72-SS, Sotta "8T-V* Plaga 1527 50 Budapeit 72-50, Varad 9^T.-a Bukaieal 236 50 Belgrád 9051—.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
l.p*p l.|.\'P ■»
Bíea ..............100311 9985 996919974
Berlin ...............5860 59/0 5905 5905
Prága ............... 477 | 475"íl 475 1 477
Terménytőzsde
Irányzat lanyha. Obuza 20.000, zab 5000 K-val esetL Tengeri 12.500 K-val emelkedett. Buziban nem volt UzlcL
Bjii ttaaav. 76 k«-0» 480.to0-.485.000, í8 kr-űj 490000 495.000. egyíb vld. 76 kg-oa 477 50) 482 500. \'8 kg-oi 487.501-492 500, to*i 405 000 —410000. tengeri 280000— 285 003. takarmány árpa 290.000 - 300.000, kok! 300.000 310.000. koipa 255.C00—
260.003, zab 475 000 49 3000.

Sertésvásár
retlulUi 657, melyből eladatlanul vlaaaa-tnaradl 67 dtb. EllítendU 21.500 - 22 000, ixedett 195410 - 20503, izedelt kdzép 18 510 —19000, könnyű 16.000-17.000. eladrendfl tkeg 19.000-19500, máiodrendu 17.500— 18SOO, angol illldd 18 000-22 000. ualonaa nagyban 22.500-23.000. zilr 27.000.-27.500 lehozott bui 23.000 21.000, nalor.nii léi-aerléa 24.000 -25.003. Irányai közepei.
Kiadd: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-koruakedóa RT. NtgyluuiUM
ZALAI KÖZLÖNY
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
KOM. U
ÖSlMU
H*IT. Hit
■Sav
Ot-M- Wuk OuU. Hit
Hoc*. »»t |. fc.
KarTMM
BUtMltM «• Tak&rAkM
HMM VlfMl
DWl»J»ol
IXUokor tó
Cokortpu 111
KöfcJUril T«k. AlUL t*k. MokUr ham! *M IM M. EUt FcmcHtt
Hta-fi*,cU
m—férta MEKmahm
Viktort*
Utnil Kokó
K.66 OÓ«l
MlIBMlt
Kin. uok. AJtKteSa
Nazjbitoay I
Njo»4ik
P4Ȓ(Ml aj.
Ukn omiMfo
OiU\'Diil
Oíbi vrn.
20 c.
«.■»« IJS0
filtlrnUxircb Cilaa*r —
\' «Ual -
Up6kl 10-50
iftÁjl k0« — iftwyk. ICM
Oá*. VllUmfr* ír,. Utó ICk\'O
• * Ili -
Ai ISO
SIS
Olajok OUJIpor Kral p*it
Apróhirdetéseik
Ai átx&bUátlt* Hit 10 tiMc 6000 K. A ttwió t ■Iod«B vuUfibb Utdból W6 uó kit MÓMk uimlt-UUk. Mlnd«n további uó dlü KOK » hirdetési .....• Il2«tud6 t t forgalmi »dó boxiiuimltUUk
Diákokat mérsékelt árnk mellett teljes ellátásra felveszek. Cím a kiadóban. 2063
~~Kossuth Lajos-tér 6. szára alatt 1 háló-xobabutor is egyéb, elköltözés miatt
azonnal eladó._2068
A belvárosban 2 szobás lakájt keresek, lelépést fizetek. Clm: KlrAly-utca 21. háztulajdonos. Ugyanott egy füizcrüzlet berendezés megvételre kerestetik. 2069
Asztalos segédet keresek felvételre Ónálló munkást, esetleg mestert, lehet nós .ami kiadóban._ 2070
Kirakathoz való használt vasrolót, esetleg portált megvételre keresek. Frled ék-
szerész. Sugár-ut._2071
Szarvas szállóban hónapos szobák
kiadók.___1487
Egy tanono felvétetik Hoffmann és Fraak rövidáru nagykereskedésében, Csen-gery-ut 3. 2053
Diák gyermekeket felveszek teljes cl-á tájra. Cím a kiadóban. 1882
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
K<Oii Mf* tim Um
vjSV
112 T*Wo» - OtMraoU

ISS\'1925. végrh. Kim. Árverési hirdetmény.
Alulírott blrójigl végrehajtó 12 1881. ívl IX t-c. 102. §-a irlelmében ezennel koz-hírré Inil, hogy a nagykanlual kir. Jirii-blrósignak 1925. ívl Pk. 3769. szimu víg. zíae kóvetkezlíben Dr. Bród Tlvad.r tlgyvéd illat kípvlselt Fllrst Jóisel nagykanlztal
lakos javára 3.000.000 K \' |lr. ;«i<lg
1925. ívl iprlila hí 2-in fogtnaloal 0 t kletígllisl vígreháJUs ut|án le- í« lelő • foglalt ía U?000jt»0 kor. beesllllköve -keiő Ingóságok, a. m.i Egy 14. 2 kocsi, szeejkavígó ís lószerszám nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. |irá«-bíróság 1925-lk ívl V. Pk, 3769. szimu víg-zísc folytán 3,000000 kor. tőkekovele ía ennek 1924. ívl detember hó 2. napjától járó I4WJ) kamatai. W/oviltMIJ eddig összesen 1,000.000 kor. bíróilag mir megállapított költsígek etcjílg, a nelán fizetett ősszeg levonása melleit Paeja községben 75. iz. a. leendő megtarUsára 1925. évi lullus hó 7-lk napjának délelóttl 10 órája határidőül kltozetlk és ahhoz a venni azán-díkozók ezennel oly inegjegyzítsel hivatnak meg. hogy az filntelt Ingóiágok, az 1881. ívl LX. t--c. 107. ís 108. §-al írtelmíben kíszpínxflzelíi melleit, a legtöbbet igírő-nek, szllkaíg eselín becairou alul ls el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat misok ls le- és Iclulloglaltattik ía azokra klelígltíal Jogot nyertek volna, ezen árverés sz 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek lavira ls clrendeltellk.
Kell Nagykanizsán, 1925. ívl |unlui hó
n,p|i"\' Haán Oyula s. k„
joi; kir. jblróságl végrehajtó.
KtgUrkh Cofm. Otckvloil
Kehi KS0
L&vtwiut —
Taztll
JmU ISO
OjipIstBOfci 11-30
OoUb«tM ÍM
Kartoa &l
PUBllNf \'W
MvfrMta «M
leMloa M
rU(* M
H**f. >lbio« U<
KU«a!*Mk
Dorofi H»
REZGALIC
minden mennyiségben kapható
ORSZÁG ÉS WIDDER
cégnél
Nagykanizsai Erzsébet-tér 10.
MAGASHÁZI (Mózsi) SÁNDOR
szobafestő és mázoló
Nagykanizsa, Király-utca 1.
Elvállal mindennemű e szakmába vágó munkálatokat a legújabb mintákra, Ízlésesen, olcsón és a legpontosabban
P. P. P. legjobb minőségű
pergament
befőző papir
vlszontárusitóknak
legolcsóbb nagybani áron FISCfflEL FÜLÖP FIAI
p*plrk<re«ke<lt»4b«n NAGYKANIZSÁN.
NYÁRI VASÚTI MENETREND
192S. évi junius hó 5-től
nagykanizsai viszonylatban
I, Szem. v. 2 Szem. v. 3jj Szem. v.
4 Gyv.
5 Vegy. v.
7-30
11-47 1347
14-53 17-55
_.gyv. 21-30, 2335
Pécsről Barcsról \'N>»tanf
in<",lJA
i
900 gyv. 11-30 13-26
18-20 | 21-00 2315 Gyékényesről
4-05 4"5
1720 | I»35
\'I
1\'raj.erhofról Sa8ykani
5 flyv! 1 Vegy. v. 3 Szem. v.
indul
"335
4-4(1 1609
z.sira érkezik "6-28" »40 2001
TSyí -500 " >10
Szem. v • 6-40 9-37
Oyv. 1348 15-54
" i.vJí --
4 Szem.
17-30

20-40 11 —
Barcsra j| Pécsre érkezik érkezik
rasr
^^^ i! indul__
II Szem. v.I SH6 I 7-15 I &20
2 Oyv. :i 14-05 i 1547 1810
3, Vegy. v. 18 05 20-58
-4:1 Oyv. I 23-46 6,«<»,.: taposvir 025
2-00
II Nagykani/siról Pragerholra indul érkezik
\' !>\'«<••>. \' f—TO—
2| Vegy. v.,. 17-00 , 22-50 3 Oyv. 22-20 1-35
__1925 [nllus A.
MagántajiulóWlgjel^
Összevont vizsgákra éa érettségire leijei anyagi lelelóisíggel kíazlt eló vldíkl tanutókat a BOROSS-OARDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákócziul 57/a. •■ TlaztvUelóknek réazlelllzelísl kedvezmínv. Kiváló Jegyzetek i mi
mi és teiinyMei iigyelníliel
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége az ősszel bel- is kOlfOldl terménytőzsdék
hivatalos iifolyamait rádión kapja ÍI előfizetőinek teleionon _ percek alatt lovibbltja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők.
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kladvinyal:
Iskolai hitelemzések.
Irta: dr. Dreher Tódor.
Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordította: Páltty Erzsébet grófné.
Az aranyszőrű bárány. Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életéből. Irta: dr. Czaplk Oyula.
A lelkiélet kis kSnyvel 1. ÉvkOzl sorozat I. BOjtl sorozat
Szent József Imák és elmélkedések. — Öszeállitotta: dr. Halczl Kálmán.
A lenti könyveken kivOl a Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Színek Sándor: A mi Urunk Jézus Kriízlus élete (a 4 evangélium szövegéből).
Madarász István dr.: Életproblémák (hitvédelmi előadások).
Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia lelki gondozása. I. k. Az ifjúság lelki gondozása.
Környel Paula: Claudia, drámai költemény.
Könlg Kelemen: KOltlj Uram, munkásokai I
Brclt József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború lör-lénete. 1. kötet. A Károlyi-kor-
. szak főbb eseményei.
Cabányl János: A magyar nemzet lörténete, II. kölet.
Kozári Gyula: A Madách-kérdés az „Emberi okmányok" világításában.
Samassa Désy Annié: Szenl Magdolna Zsófiának élete.
Szociáldemokrácia és kereszténység.
Mlhályffi Ákos: Qiesswein Sán dor emlékezete.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. íNyomdave>|\'fi: Ofenbeclr Károlyi
85. évfolyam, 148. szám
Nagykanizsa, 1925 JulIus 5, vasárnap
Ara 2000 ka
ZALAI EOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
laubulMl él küöaiviul Fi-it l tutajaiban Ttlaloa 78, nyomda 117. aafcn
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
UÍOietéa! Aji. ttj bön SOOB I Hlrom bóíi_____________ 50000 1
HÁZSZÜNET ELŐTT
Néhány nap még és a t. Ház elnapolja magát őszre és a képviselők megkezdik szokott nyári szabadságukat. Vannak sokan a Ház tagjai közül, akik ezt a nyári szabadságot becsülettel megérdemlik, meri ott voltak rendesen az üléseken, részt veitek a tárgyalásokon és komolyan fogják fel azt a feladatot, amit kerületük polgársága rájuk bizolt. A nép képviselői voltak a szó igazi, nemes értelmében.
Az egyes törvényjavaslatok tárgyalásain mindenkor az ország érdeke és a nemzet jóléte, a nép boldogulása lebegett szemük élőit, ezen a látószögön ál intéztek és biráltajj el mindent. A liaza volt tetlük rugója, a lelkiismeret a vezetője: akik mindent alárendeltek a nemzeti szempontoknak.
Ezeknek a férfiaknak köszönhetjük, hogy lázbeteg országunk — minden nyomoi usága és vajúdása mellett — tul van a krízisen és a rekonvalescenciajjlján halad. Ezek a férfiak hazafias . alkotó munkájukkal rászolgáltak a munkaszünetre, a pihenésre. Emelt fővel, a becsülettel teljesített munka jóleső tudatával térhelnek kerületükbe és számot adhatnak munkájukról.
Voltak azonban, kik — fáj dalom — megfeledkeztek mis siójukról, megfeledkeztek a választóiknak bőven adott Ígéretekről és megfeledkeztek főleg arról, amivel ennek a sokat szenvedett országnak és küzdő népének tartoznak. Akik nem fogták fel komolyan népképviselői tisztüket és a nemzetgyűlés házát olcsó cirkuszi mutatványok lokáljává alacsonyitatták és szokatlan hangot, piaci modort és vásári taglejtéseket vittek be a magyar népképviselet házába. Akiknek működése az utcának volt szánva. Akik tekintélyrom-bolásukkal és merész hangjuk kai a bomlasztást szolgálták és a forradalmi rétegeknek bátor ságot nyujtotlak. Akik kerék kötői voltak a nemzet konszo lidációjának és huhogó kuvik madarai a nehezen talpraálló országnak. Akik miatt gyakran szégyenkeznünk kellett, mert
Balkán marlalócti kárörvendve mutattak ajbudapesti parlamentre. Akik egyjíuj szótárt teremtettek, melyet a konyhából is száműzni kellene.E^ EJ
Ezek is mennek vakációra. Ezek is mennek nyári „munka-szünet"-re. ..Pihenésre." Vájjon milyen lelkiismerettel lépnek ezek: választópolgárság elé ? Vájjon hogyan fognak ezek nemzetgyűlési munkájukról beszámolni? Sáfárkodásukról számot adni?
Az mszág, a nemzet Ítéljen fölötlük! Azonban a becsületes magyar honatyáknak a nemzetgyűlés „szünete" alatt is vannak kötelességei és kötelezettségei. A magyar népképviselők a szünetet is az ország érdekében kell, hogy felhasználják. Kell, hogy kerületüket végigjárják, népük panaszairól és kívánságairól tudomást szerezzenek, a sebeket megismerjék, a diagnó-
zist megállapítsák, a való élet ütőerén tartsák kezüket, hogy mindenkor tudják, mi iáj, hol és mi kell a magyar népnek.
A Ház szünete, igaz, szüneíet és pihenést jelent a honatyának, de kötelességet, lelkiismeretben kötelességet is. Mert a Ház szünete a népképviselőnek csak idő az erőgyűjtésre, a további harchoz, a küzdelem folytatásához, de egyszersmind idő ahhoz, hogy visszatekintsen a lefolyt képviselőházi ciklusra, saját munkájára és működésére és annak szigorú, komoly elbírálására.
Jöjjön hát a Ház szünete. Érezzék magukat jól a becsülettel teljesilett honalyal munka ulán honatyáink és használják fel pihenőidejüket is ennek a százszor szegíny, eltiport ország érdekében, ugy, ahogy ezt fent, szerény keretbeu kifejtettük.
A nemzet óhaja ez, mely minden honalyát kötelez. (B. R.)
A nemzetgyűlés elfogadta a választójogi törvényjavaslatot
A pénzügyminiszter beterjesztette a városok köksö-néröl szóló törvényjavaslatot — A Ház megkezdte a tisztviselői fizetésrendezés tárgyalását — Csütörtökön kezdődik a Ház három hónapos szünete
Tamássy József Javaslatot terjeszt bc, hogy a képviselő-tisztviselő azt
Budapest, lullus 4 A nemzetgyűlés mai Illésén befejezte a választójogi javaslat 32 napos vitáját s megkezdte a tisztviselői fizetésrendezés tárgyalását. A beruházásokról és az adócsökkentésről, majd két kisebb kereskedelmi javaslat kerül még a Ház elé.
A nemzetgyűlés legkésőbb a jövő hét csütörtökén megkezdi 3 hónapos nyárt szünetét.
Nemzetgyűlés Féltizenegy órakor nyitotta meg a nemzetgyűlés mai ülését Scitovszky Béla elnök.
Napirend szerint folytatiák a választójogi javaslat tárgyalását.
A 183. szakasznál Farkas Tibor javaslatot terjeszt be, hogy a köztisztviselők megválasztásuk cselén nyugdija2andók vagy végclbánásban részesüljenek.
Karaffiáth Jenő javaslatot terjeszt be, hogy nyugállományba* kell helyezni azt a képviselői, aki nyugdíjazását képviselőségének tartama alatt vagy azután kéri.
az illetményt kapja, ami öt abban az időben megilletné.
Hegymegl-Kiss Pál veszedelmesnek tartja, hogy a köztisztviselői karból tömegesen kerülnének be a parlamentbe.
Rakovszky Iván belügyminiszter Amig a tisztviselők nem dolgoznak, fizetést nem kaphatnak.
De ha abbah igyjik a munkájukat igOnyük van végkielégítésre vagy nyiydijra. Kéri a Javaslatot credcli szövegében Tamássy József és Ka-raffiáth Jenő módosító indítványával elfogadni.
A Ház ilyen éitclcmben határoz,
A 184-189. §-okat vita nélkül elfogadlák.
A 190., vagyis az utolsó szakaszánál Puky Endic előadó terjesztett be módosító indítványt
A nemzetgyűlés ilyen értelemben határoz.
Rakovszky Iván belügyminiszter reflektál a tegnapi felszólalásokra.
Elnök: A törvényjavaslat ezzel részleteiben Is letárgyallalott, a harmadszori olvasásra a napirend során teszek Jelentést.
Éljenzés a Jobboldalon, felkiáltások a szocialistáknál: Éljen az általános titkos választól jog.
Szilágyi Lajos : A letárgyalt Javaslatba ellenmondás csúszott be Szijj Bálint javaslatának elfogadásával: a 14. szakasznál kimondották, hogy csak a titkos választásoknál kötelező szavazás. Kéri, hogy a választójogi bizottságot hívják össze és az ellentmondást küszöböljék ki.
Elnök jelenti, hogy más okból a választójogi bizottságot összehívta.
Bad János pénzügyminiszter beterjeszti a városok kölcsöneiről szótő törvényjavaslat\'t.
Walkó Lajos kereskedelmi miniszter beterjeszti a Spanyolországgal kötött kereskedelmi szerződésről szóló törvényjavaslatot. -
Szünet ulán Ividy Béla bejerjeszti a vadászali tilalmak szabályozásáról szóló törvényjavaslat bizottsági jelentését.
Napirend szerint következett a tisztviselői fizetésekről szótő törvényjavaslat tárgyalása.
Órffy Imre előadó megállapítja, hogy a kormány minden felesleget erre a célra fordit. A beruházási programot illetőleg még részletes előterjesztést nem lehel, de általánosságban a beruházást az állami üzemek fejlesztésére, a termelés fokozására és a munkanélküliség enyhítésére fordítják. Az adózást illetőleg kincstári haszonrészesedést már most leszállítják és bizonyos kisebb lakásokat teljesen mcntesilenck alóla. A jövcdeliniadó szempontjából is lényeges enyhítések történnek. A forgalmiadóra vonatkozólag a bizottság az ittatforgalmi adót Is lecsökkentette. Általában a forgalmiadét nem tekintjük végleges adónak, de teljesén-kiküszöbölni nem lehet. A városok továbbra is megkapják a fél százalékos részesedést a forgalmi adóbóL Kéri a javaslatok elfogadását.
Szabó József: A lervbe vett adócsökkentés főként a forgalmi adónál elenyészően kicsi. A vegzalurák továbbra is megmaradnak. Az adónemet kell eltörölni s helyette egy igazságos adót teremteni. A költségvetésből kívánja igazolni, hogy a két százalékos forgalmi adóból többel vesz be az állam, mint a három százalékosból.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 Julim 5.
Indítvány! terjeszt be, hogy utasítsa a nemzetgyűlés a pénzügyminisztert. terjeszen be törvényjavaslatot, amelyben a mai forgalmi adórendszert teljesen megszünteti s uj igazságos adónemet léptessen életbe, továbbá, hogy a kormány terjeszen be sürgősen törvényjavaslatot, amelyben kimondja a kincstári házhaszonrészesedés megszüntetéséi, kislakások adómentességét s a progresszív lakásad M. A közalkal-mazottak a békebeli élelslandaidjuk 50 százalékát sem tudták elérni s a mostani emelés, tula|donképcn csak 8 százalékot tesz ki.
Szabi József: Hibázlalja, hogy a nyugdijasokkal szemben szűkkeblű a kormány, határozati,, javaslatol ter-|eszt be, amely szerint a kormány sürgősen terjessze be törvényjavaslatát a közalkalmazottak pragmatikájáról. A Javaslatot nem fogadja el.
Homonnay Tivadar: Most, amikor a tisztviselők javítást kaphatnak, sajnálja, hogy ettől julius elsején elestek és a többlelkiutalás is halasztást szenvedett.
Figyelmezteti a kormányt, hogy siessen az intézkedésekkel, meri nagy az elkeseredés a tisztviselők körében. A szanálási törvény módot ad a kormánynak arra, hogy a polgári és katonai nyugdíjasok és özvegyek illetményeit emelje, aminek rendkívül nagy a fontossága. A Javaslatot elfogadja.
Az elnök ezután napirendi javaslatot tett, amely szerint a legközelebbi ülést hétfőn délelölt tizenegy órakor tartja a Ház és azon folytatólag tárgyalják a mai pénzügyi Javaslatokat.
Következnek az Interpellációk. A Jegyző felolvassa O^wslstván írásbeli Interpellációját a földreformról.
Asszonykatonák
IrU: Péchy-Horvith Rezsó
1292-ŐI irtak akkor.
Gőgös zsarnokok konok leje felelt riadtan kongott meg a lélekharang és az elnyomott európai népmilliók lelkébe zuhogva ömlött alá a fény, a világosság és a llszta látás. Vér-szitó vágyakozás lobogott fel az egyszerű szivek mélyén az emberi szabadság után és mint szilaj orkán Idején a megreszkető épülclfalak, megrendülve rázkódtak meg büszke, hatalmas, összelopkodott óriás birodalmak.
Széles Európaszcrte lobogó máglyák tüze lobbant az elnyomottak lelkében és mint valami sebesen száguldó hőhullám, süvöltött végig a világon a népek mozgalma a hűbériség ellen. Akkot is ádáz gyűlölet lángja tüzelt örökre kiapadhatat-lanul a dolgozó emberek lelkében a henye százak és ezrek ellen, akik csak élik a világukat és a világ sorját csak annyiban vélik szolgálni, hogy időnként gondoskodnak egy-egy hábomról, hogy ezrek és százezrek ejtsék ki kezeikből mindörökre a tevékeny munka valamilyen szerszámát.
Biborcsóvás, lángnyilu nap fénye gyanánt villant meg a fölzudulás a zsarnokok ellen. A békés iparüző polgárok szövetkeztek a földet luró
Peyer Károly a pénzügyi politika tárgyában interpellál.
A kormánynak évek óla folytatott politikája válságos helyzetbe hozta az országnak ama rétegeit, amelyek kél kezű, illetve szellemi munkájukkal keresik kenyerüket. Ennek oka a rendszertelen pénzügyi politika, amely szinte áthidalhatatlan nehézségekel támaszt a munkások számára. Hírek kerüllek a közludalba arról, hogy az egyik bank vezérigazgatójának évi 3 milliárd korona fizetési biztosit, mig ezzel szemben tömegesen bocsátják cl alkalmazottaikat.- A -nagybankok igazgatóinak Jövedelme semmi cselre sem áll arányban sem a végzett munkával, sem a mai gazdasági viszonyokkal. Az utóbbi hónapokban a Nemzeti Bank is csökkenteltc kamatlábát, azonban nem követték ót ezen a téren a bankok.
A kormány pénzügyi po\'ilikája is hibás abban, hogy leljcscn értéktelen, rongy részvényeket bevezethetnek a tőzsdére.
A kormány vizsgálja felül a pénzintézetek gazdálkodását. Az uzsora-törvényt kíméletlenül alkalmazni kell a bankokkal szemben.
Bud János pénzügyminiszlcr: A kormány megtelt minden lehetői a hitelélet rendezésére A bankoktól nemcsak roszat lehet mondani. Az iparvállalatok, melyek most Magyarországon működnek, mind a hilcl-intézetek alkolásai. Az ellenőrzés tekintetében utal arra, hogy a pénzintézetek kamatpolitikáját" már felöl-\' vizsgálta. Minden befolyását érvényesíteni fogja ebben az irlnyban. Ezzel óvalosan kell bánni, mert tőkeerő nélkül az ország gazdaságilag nem fejlődhetik.
Peyer Károly ezulán a honvédelmi
egyszerű paraszti néppel és fegyverrel kergették el a rajluk élősködö zsarnoki semmittevőket.
A tizenharmadik század utolsó éviizedében Európa szerié fellobbanó hübércllenes mozgalmak egyik következménye voll c kis helvét köztársaság megalakulása. Mint a krónikák megsárgult, ósdi lapjai is bizonyítják, a magyar hadak gavalléros segilségévcl hatalomhoz julolt Habsburgok a svájci polgároktól sorra elszedték azokat a kiváltságokat, amellyel eddigi uraik: a Ho-henstauf-császárok ajándékozták meg őket fontos szolgálatuk jutalmazásaképpen. Az igazságszerető és kc-ménygerincü svájciak azonban, akik mint zsoldosok, számtalan nép oldalán számtalan csatában mutatták meg acélos izmaik erejét és becséi, ebbe nem nyugodtak bele. A vier-waldstatli-ló vidékének lakói, a három öskanlon--- Uii, Schwyz
és Unlerwaldcn — polgárai összebújlak. Megtalálták Teli Vilmosukal és 1291-ben Rüliíben megalakitollák az .örök szövelség-"et a hűbériség ellen. És nemsokára fegyverrel mutatták meg. hogy férfias szavuk mellé férfias karral nyomják oda a pecsétel, ha kell: ha az édes honi földet kell megvédelmezniük a rajluk élősködő nagyurak ellen...
Hogy egyszerit polgárok imigyen kikezdem mertek a zsarnoki uralom képviselőjével, azt Habsburgi Ru-
minisztert interpellálja meg amialt, mert a MOVE a hadsereg tényleges tisztjeit a kormány tilalma ellenére szervezi. Következő interpellációjában azt kérdezi, hogy van-e tudomása a miniszternek arról, hogy a tisztek önvédelmi szervezetei, röviden TOSz-t alakítanak?
Ezután Peyer Károly előlcrjészli interpellációját a belügyminiszterhez a közigazgatási halóságok visszaélései ügyében.
Peyer következő interpellációját a honvédelmi miniszterhez intézi a honvédelmi minisztérium katonai politikai osztálya ügyében.
Az interpellációkat kiadják a honvédelmi miniszternek.
A következő interpelláló Kfthty Anna, aki a kereskedelemügyi miniszterhez intézi interpellációját, a magántisztviselők és a kereskedelmi alkalmazottak jogviszonyainak rendezése ügyében.
Az ülés délután három órakor ért végei.
Kilépés a kormánypártból
Dabasí-Halász Móric a Keresztény Kisgazda, Földmives és Polgári Párt ügyvezető alelnökéhez levelet intézett, am.lybcn bejelenti a pártból való kilépését. Almássy László, a párt ügyvezető alelnöke válaszlevelében nem veszi tudomásul ezt a kilépési nyilatkozatot és elhatározásának megmásilását kéri. A vadászati tilalom módosítása
A nemzetgyűlés földmivclésűgyl bizottsága ütést tartott, amelyen a vadászali tilalmi idők módosítására vonatkozó törvényjavaslatot általánosságban és részieleiben elfogadta.
Állítólag Lédererné lőtte le Koudelkát
A bíróság kihallgatta a védelem tanult
Budapest, julius i
A Lédcrer ügy mai tárgyalásán az első tanú Demjén Árpád, aki kémkedéssel van vádolva és jelenleg a katonai fogház foglya. Elmondja, hogy Lédererrel szomszédos zárkában volt elzárva s a kályha-ellenzin keresztül naponta beszélgettek egymással. Lédcrer azt mondta, hogy nem ő lőlte le Koudelkát, hanem a felesége. Elmondta azt is, hogy felesége, már előbb ópiummal akarta megmérgezni Koudelkát. A gyilkosság utón Koudelkát egy vízzel lelt teknőbe lelték és olt végezték el a feldarabolást.
Lédererné csak az ellen tesz kifogást, hogy nekik csak egy kis teknőjük van a padláson, amiről a vizsgálat során kiderült, hogy azt is régóta nem használták.
Ezulán a bíróság megkezdi a védelem tanúinak kihallgatását. Elsőnek Eczker Ferencné varrónő elmondja, hogy Lédererék jó anyagi viszonyok között éllek.
Lédererné hangoztatta, hogy nagy magánvagyona voll és Tirolban birtoka van. Koudelkát gyakran látta, mikor csomagot vitt Lédercrékhez. Lédcrer gyakran féltékenykedett. — Ezulán a biróság még számos tanul hallgat kl, akkik mind hasonlóképen vallanak.
A tárgyalást és annak további folytatásai hétfőn reggel 9 órára tűzték ki.
Vágiék előzetes letartóztatása.
A királyi ügyészség Vágt István és letartóztatott hat társa ügyében azt az indítványt terjesztette a vizsgálóbíró elé, hogy rendelje el Vágiék előzetes letartóztatásét a rend törvényébe ütköző bűncselekmények miatt. Dr. Molnár Ferenc vizsgálóbíró a letartóztatásra vonatkozó végzési vasárnap délelőtt hirdeti ki előttük.
dolf sohasem nézlc cl és sohasem bocsátotta meg a derék svájciaknak, földiéinek. Szabadság után való kiapadhatatlan vágyakozásukatésszom-juhozásukal engedetlenségnek vclte és mint engedetlenséget akarta megbőszülni és az cngedcllcnkedő-ket megbüntetni.
Albert herceget zúdította a svájciak nyakába, mindjárt a következő évben. Fiát, aki atyja ajándékaképpen Ausztria, Stájerország és Krajna népeinek uralkodója voll és aki később, 1296-ban, alyja örökébe lépett a német trónon, mig végre a saját unokaöccse, János herceg 1308-ban meggyilkolta ól, a gőgös fejedelmet.
Az oszlrák herceg fényes lovaghadai szilajul roboglak végig a helvét mezőkön és zuhogó jégeső gyanánt söpörtek végig a csendes középkori városokon. Akkor még elbizakodottak vollak, mert a siker teljesen a nyomukba szegődött. A hadiszerencse — hoppon maradt aggszfu módjára, akinek minden udvarló udvarlása \' egyformán kedves, éppen azérl, mert udvarló — kacérkodott velük és még nem ve-lelle előre árnyékát Morgarten Nafcls, Agcri..
Az 1292-ik esztendő tavaszán tehát Habsburgi Albert oszlrák herceg svájci hóditó hadjáratában elérkezett Zürich városának falai alá is. Ez a jelentékeny város már akkor is élénk életei élt és a ludomány, irodalom
művészetek, iparűzés és kereskedelem tekintetében rendkívül fonlos. szerepet játszott. A város képe esi-* nos és tiszta voll, a lakosság lelkében mély gyökeret veri a becsületesség, a tiszta érzés és a józan erkölcs. A város nyugodl harmóniában éli, a ragyogóan tiszta utcákban tiszta hangulat és békés nyugalom áradl szél. Diszes középkori házak sorjáztak egymás mellé, halk álmodásos templomok bollo-zala szórt ámyékrajzot a szűk sikátorok kőkockáira; cifra faragványok, dus kőcsipkézet az ódon patináju házakon, vaskosaras, ónkarikás ablakok, színes üvegfeslményck, ccucs-ives sarokerkélyek és saroklornyocs-kák mindenütt, amelyeknek Idején szines lovagszobrok címeres zászlói szorongatnak; érdekes cimcrpajzsok a félelmetes őblü kapubejáralok felett; ódon sikátorok fülledi, litok-tcljcs méhtl levegővel, félezer esztendős kövezettel, amelyen cifrakön-tösü, égbemeredezö alabárdu zsoldosok dübörögtek végig...
A káprázatos hangulatokat fakasztó nevezetes városra fájlak hát a habsburgi herceg összes fogai.
A városig való előnyomulás! a fényes lovagsereg annyival is inkább megtehette, mert a környéken sikerrel verle szét a svájciak póri se-regcil.
És amikorra a város falai alá érkezett el, a zürichi férfiak mind-
iteí julius 5.
ímju közlöny
Az iparosság sérelíneinek orvoslása
A kultuszminiszter Kállay Tiborral rövid illőn belül Nagykanizsára érkezik. Kállay Tibor dr. levele a nagykanizsai Iparosság panaszai ügyében
Nagykanizsa, Julius 4
A nagykanizsai iparosság, mini az ország minden ipartestülete, jun. 17-én rendkívüli tiltakozó gyűlést hívott egybe s .azon összefoglalva panaszalt, azokat \'a kormány, nemzetgyűlés és az illetékes miniszterek elé terjesztették.
Nagykanizsa iparossága ezalka-lommal nemzetgyűlési képviselőjéhez dr. Kállay Tiborhoz is levelet intézett, felkérve öt az iparosság érdekében való közbenjárásra.
A képviselő hosszú levélben feleli nagykanizsai iparos-választóinak, melyben kifejtette a közgyűlés egyes pontjaira vonatkozó mondanivalóit.
A közterhek könnyítése — írja — a miniszterelnök genfi u ja s a pénzügyminiszter expozéja alapján lényeges adó-könnyilésekbcn várható. A leszállítás elsősorban az iparosságot érdeklő forgalmiadókulcsának 2 százalékra való redukálásában nyilvánul, mihez járul, hogy a kezelése körüli zaklatások ügye is a legjobb megoldás felé közeledik. A fényűzési adót emelni nem fogják. Az adóügyi rendelkezéseket, hogy a laikus iparosság is tisztán lá6son a fizetendő adók között, egy könyvbe összefoglalva, már kiadták; most kiadják a végrehajtási ulasitások összefoglalását is.
A kormány hajlandónak mutatkozik az adóíelszólamlási bizottságba nemcsak bevenni, hanem ott érdemlegesen meg is hallgatni az iparosság képviselőit.
A közmunkák megindítására s igy a munkanélküliség enyhítésére Nagykanizsa is kapott kölcsönöket s most áll perfekluálás előtt a városok külföldi nagy kölcsöne is. Jelentékeny munkaalkalmat fog biztosítani az állami beruházások megindulása Is.
Kállay Tibor dr. reméli, hogy rövid időn belül Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszterrel együtt lejöhet Nagykanizsára s ilt még Indokolt kulturális szükségletek kielégítésének lehetővé tételét a városnak módjában lesz kérnie közvetlenül a kultuszminisztertől.
A kisipari hitelakcióra vonatkozó lag azt irja a képviselő, hogy azok kereteinek kibőviése állandó tanulmányozás, tárgyát képezi. A beteg-segélyző és balesetbiztosítási kérdések az ősszel a parlament elé kerülnek.
A nagykanizsai iparosság kívánságainak teljesítése érdekében közbenjárását ígéri az egyes reszort-minisztereknél abban a reményben, hogy az összes kérdések rövidesen az iparosságra nézve megnyugtató módon találnak elintézést.
Az iparosságnak a választójogi Javaslattal szemben a Huszár-féle Javaslat mellett történi állásfoglalása az iparo.:-kö?gyülés egyetlen ponlja, mellyel nem ért egyet s melyet nem is támogat. Szerinte a javaslat nem biztosítja az iparosság érdekeit, sem részükre a számarányos parlamenti képviseletet.

Habár városunk és az egész ország iparos-társadalmának egyöntetű megmozdulása ezideig nem vezetett s egyenlőre ta\'án nem is fog teljes eredményre vezetni s a panaszokat minden téren nem Is lehet erélyes intézkedésekkel azonnal kikorrigálni, mégis megnyugtatólag hathat a nehéz napokban az a tény, hogy a lehetőségek keretein belül, egyéb érdekek veszélyeztetése nélkül történtek és történnek lépések, melyek könnyíteni igyekeznek a válsággal küzdő magyar ipar helyzetén. Ai adóterhek némi könnyítése s a munkanélküliségnek közmunkákkal való enyhítése minden esetre olyan eredmény, mely a legégetőbb szükségesség vívmányaként könyvelhető cl az iparos-társadalom egyöntclü állásfoglalása javára.
mind messzi jártak városuktól, a hátráló kantoni hadakkal. De nem csupán a város fegyverbiró férfiai voltak távol, vagy haltak meg a csatamezőkön, hanem az egész környék férfiai is. A városban nem maradt egyéb férfi, mint azok, akik már voltak emberek és azok, akik még csak lesznek: az öregek és a gyermekek. És egy sereg asszonynép. Számra nézve alig néhány ezren. Ilyen állapotok közepette érte a várost Albert herceg váratlan megjelenése" á város kapui elölt.
A herceg boldogan reménykedett abban, hogy a szép Város hamarosan az övétesz. Férfiak és katonák hijján a nők, gyermekek és aggok nem is állhatnak neki ellent és igy egyetlen kardcsapás nélkül veheti birtokába a várost, minden ingó és ingatlan marháival együtt.
Amikor azonban Albert herceg követei illendő dísszel és harsány trombitaszóval megjelentek a város kapui előtt, hogy a lakosságot békés megadásra szóllitsák föl, olyanforma választ kaptak, hogy — föl is ut, le is ut...
Mert a zürichiek egyáltalában tftm gondoltak arra, hogy a nyakukat szépen, engedelmesen odahajlsák az iga alá és inkább akartak elpusztulni egy szálig, mint szabad emberek, mint élni sokáig rabságban.
A bátorlelkü svájci asszonyok is megtalálták a maguk Teli Vilmosát.
Előállott a soraikból az egyik vá-
rosi elöljáró délceg termettel megáldott, férfias keménységű felesége, Hedvig von Burghalden és erélyes kézzel, a meleg asszonyi szivéből kicsapó hazaszeretettel- állott az asz-szonytársai élére.
összehívta valamennyi nőjét a városnak és lelkesítő beszédére mindenek elhatározták: tűzhelyeiket, hitvesi ágyukat és gyermekeik bölcsőjét az utolsó leheletükig megvédelmezik. Mint elszabadult, ádáz haragtól megtébolyodott, lobogó sörényű fúria robogott haza valamennyi szelíd asszony és tüzes lélekkel kapkodtak ölöszerszámok után.
Burghalden Hedvig pedig kiadta a jelszót:
— Minden nő, aki csak mozdulni tud vegyen magához fcgyverl és aztán fel a Lindenhof bástyáira I
Ez a Lindenhof egy hirtelen magasba szökkenő domb lapos csúcsa a város kellő közepében, a tóból kifolyó Limmat folyó balpartján, ösi és kacér maradványa az egykori római Turicum nevű kasztellumnak. Széles báslyafok szalagozza körül a hatalmas, fás térséget, ahonnan szédületes mélységbe esik a pillantás, ölnyi széles bástyák meredeznek itt a mélységben kavargó folyó felett és a friss, éles levegőben titokzatos dallamokat ver ki a kóbor szellő a merengve áldogáló hársfák gályáin, mintha édes dalok kacagnának egy finom hangszer zengő húrjairól...
(Víg! köv.)
A nagyszakácsii csoda ügye
Nagykanizsa, julius 4
Tegnapi számunkban kommentár nélkül közöltük az UJ Somogy-nak a napokban megjeleni híradását, mely röviden beszámolt a Nagyszakácsiban állilólag megtörtént csodáról, Szűz Máriának megjelenéséről s a vele kapcsolatos csodálatos eseményekről.
Nagyszakácsi azóta Zala és a környező vármegyék messze vidékein, Nagykanizsa városában is az érdeklődés középpontjába került. Ezren és ezren sietnek mosl mindennap az alig 2000 lakosú kisközségbe, mely Somngymcgye mar-calii járásában, 3 órai kocsikázás-nyíra fikszik Nagykanizsától.
A csoda színhelyén gályákból, felvirágozott, sátorszerű kápolnát rögtönözlek s a falu és messze vidékek tolongó sokasága egész napon át szakadatlanul figyeli a Szentszüz újbóli megjelenését.
A csodára vonatkozólag most mérvadó egyházi helyről, a szomszéd Nemesvid község plébánosától a kö-velkező ínformációt kaptuk:
— Nagyszakácsi faluvégén egy kőhíd alatt megállt viiben, vasárnap délutáni napsütésben egy fiatal leányka libák örizése közben a csillogó viz játékát nézegette. Eközben — visszatükrözött talán a vízben a felhők járása s a napfény ragyogó fényesen verődött vissza a viz felületéről — a leányka saját átlitása szerint a Szüzanya képét látta megjelenni nagy fényesség közepette.
— Nyomban odakiabált egy-két a közelben tartózkodó embert, majd egész kis tömeg keletkezett a hid körül s most már ki Szent Pétert, ki a töviskoronás Jézust, ki az Oltáriszentség képét vélte látni a tűző nap visszasugárzásábar..
— Mlndezldeig a csoda megtörténte megállapítást nem nyert, sőt minden Jet arra mutat, hogy csoda egyáltalán nem történt.
— A szenzációs híresztelések, hogy a kisleány és mások is megnémullak volna, légből kapóit hirek, melyek minden alapot teljességgel nélkülöznek. Hogy többen elájullak az igaz, de ez már csak a tolongásnak s a túlfűtött izgatottságnak voit a következménye.
— Tény az — folytatta informátorunk — hogy egyesek fanatikus meggyőződéssel, eskü alatt vallják, hogy látták a Szüzanyát, de a helyszínre kiszállt hatósági és egyházi férfiak s a később érkezeit ezrek és ezrek előtt ezideig semmiféle valóban csodálatos jelenség nem ismétlődött: Igy nem lehetetlen, sőt bizonyosra vehető, hogy a csoda meg sem történt, csak a kisleány képzelődése nyomán keletkezett, a tömeg-psziché ismereléből könnyen megmagyarázható lömeg-szuggeszlió idézett elő kényszer-képzeteket, amelyek agyen-gébbidegzetüeket annyira hatalmukba vették, hogy látni vélték a csodálatos jelenségeket.
— A hídnál tartózkodó nagy tömeg, mely kocsin, autókon folyton gyarapodik, most is gyakorta figyel fel egy-egy ember felkiáltására, ki valami különös alakú felhőben, árnyékban s általában mindenben csodákat keres.
— Több férfi, kik a csodát meggyőződésük szerint látták, küldöttségben kereste fel dr. Rott Nándor veszprémi megyéspűspököt és sokak aláírásával kérték öt, hogy Nagyszakácsiba bucsujárást engedélyezzen s a hid mellé kápolnát építtessen. A kérés teljesítése természetesen nem ilyen egyszerű dolog. Az egyházi halóságok előbb szigorú pontossággal megvizsgálják a történteket s csak ha a csoda valóban bebizonyosodik, akkor minősítik azt csodává és a történés helyét kcgyhellyé. A nagyszakácsii plébános az esperesnek megtette a j Mentést s a kivizsgáláshoz szükséges lépések már hivatalos uton megtörténtek.
— Minthogy a valószínűség amellett szól, hogy csoda nem történt, a közigazgatási hatóságok, a főszolgabírói hivatal felszólította a plébánosokat, hogy a szószékről Ilyen értelemben világosítsák fel a hívőket s akadályozzák meg a veszélyes tolongásokat.

Eddig tart a helyszínen szerzett tapasztalatok alapján kapott információ.
A magunk álláspontja is az, hogy hithű keresztény ember, vallása törvényei szerint csodál ilyenként csak akkor ismerhet cl és tisztelhet, ha azt egyházi hatóságai már kivizsgálták és csoda-voltát kétséget kizárólag megállapították, amint ez történt Lourdes, Limpias, Máriapócs stb. kegyhelyeknél is.
Minden keresztény ember nyugodjék meg tehát abban, hogy az egyházi hatóság a kérdési rövidesen tisztázza s a fantázia által előre kiszínezett hírektől hitéletében ne hagy|a magát zavartatni.
A Zrínyi Torna Egylet népünnepélye
Nagykanizsa, iullus 4
A nagykanizsai Zrínyi Toma Egylet holnap, vasárnap délután rendezi nagy népünnepélyét, mely — mint minden évben — az idén is eseménye lesz Nagykanizsa nyári ünnepségeinek.
A részletes programot e hasábokon már közöltük a napokban. Most röviden csak annyit említünk meg, hogy az ünnepély délután 3 órakor kerületi atlétikai versennyel és fölhall-mérkőzéssel kezdődik. Azért kezdődik a plakátokon Jelzett időnél egy órával korábban, mert a vidéki versenyzőknek a délután 6 órai vonattal már el kell utazniuk.
Este, mikor besötétedik, tehát kö-• rűlbelül 7i9 órakor kezdődik ugyancsak a Zrínyi sporttelepen az ünnepély műsoros része lampionos felvonulással. Előadásra kerül a szabadban felállított színpadon Szűcs Imre dr. kegyesrendi tanárnak .Fehér sereg" cimü hazafias játéka, majd magyar táncjelenetek, Herczeg Ferenc ,Baba-hu" című komédiája, végül csatajelenetekkel kapcsolatos élőképek a magyar Jeleni és magyar jövőt fogják bemutatni.
HALAI KÖZLÖNY
1925 julius S.
Nyaralás? Odülés? Pihenés?
Ha állandó szeles időt, borongós napot, naponta megismétlődő csőt, hideg vizű Balatont az c!őidény alatt „nyaralás\'-nak vagy ,űdülés"-nek lehet nevezni — akkor hát „nyar 1-tunk" és .üdültünk"; de pihenésről, a szónak igazi értelmében vett pihenésről, idegcsillapitásról, egy évi kemény, gépies robottól való meg-pihenésról és erőgyűjtésről a további idegölő munkára: erről az idei eló-idény alatt a Balaton mentén, főleg a Balaton somogyi oldalán — szó sem lehetett.
A Balaton más években is az a szeszélyes szép szőke asszony volt, akiről az ember sosem tudja, hányadán van vele, mert minden negyedórában más szeszéllyel kedveskedik rajongójának, kit igyekszik ugyan magának lekötni és térdre késztetni, de akit sosem enged közelebb magához, akinek mosolya, bája csak arra jó, hogy rabszolgájává tegye az epedő férfit, de mihelyt az kezét kinyújtja a pompázó teremtés után — mosolya jéggé fagy finom asszonyi ajkán.
Az idén azonban egyenesen fúriaként játszott azokkal a sovén tisztelőivel, akik csupa hazafiságból inkább nála, mint a kék szemű Adria fejedclcmnőnél tették tiszteletüket. — Nagyon kevés nap volt, hol az üdülésre szoruló halandó gépember selymes karjai közé menekülhetett. Az állandó szeles időjárás, az esőzések ulán lehatott levegő, majdnem lehetetlenné tette a fürdőzést. Amikor azonban szeszélyes Balatonasszony rámosolygott rajongójára és hivogatólag terjesztette ki bársonykarjait — amikor kellemes, meleg habjaiba vetette magát — mindezért bőségesen kárpótolva volt. Örömmel élvezte Bdaton asszony ringató ölét, bársonyos simogatását, hűsítő lágy selymét, csillapító csókját.
Mert voltak ilyen napok is. És akkor a természet valóságos ünnepet ült és a, lélek ujjongott az Isten kezevonásának láttán, amikor a nap biborpalástját terjesztette ki n Balaton sima tükre fölé, amely hódolásra késztetett a felséges természet Ura előtt.
Persze, aki a Balaton - mentén üdülni akar, annak számolnia kell a portengenel is és sok egyéb primitív dologgal. Aki tul tudja magát ezeken tenni — az nagyon jól fogja magát érezni a Balaton mentén.
Dicséretre legyen mondva, az idén az árak érezhetően alább szálltak — ami talán annak is tulajdonitható, hogy majdnem minden nevesebb balatoni fürdőben gombamódra teremnek a panziók és mindegyik rálicitál a másikra olcsó árak dolgában. Sőt, amikor az ember kiszáll a vonatról, a szállodák és panziók emberei formálisan vadásznak a vendégre, akit, ha sikerült a maga számára megszerezni, valóságos diadalmenetben visznek szállására.
Mindenesetre ajánlatos magát nem
lekötni a nyaralónak. €sak két-három nap múlva, amikor a szálloda vagy pansió ellátását és kiszolg álását megismeri és azt, váljon külön kell-e strandfürdőt fizetnie, vagy- benne* foglaltatik minden a napi ellátásba. Ha minden megfelel a nyaraló igényeinek, ám akkor fizesse ki a 2, 3, 4 heti pansiót. De előbb ne tegye, mig mindenről meg nem győződik. Ha már kifizette a pansiót és igy lekötötte magát, akkor már nehéz pansiót vagy szállót cserélnie. Fontos, hogy a nyaraló előbb alapos terepszemlét tartson, mielőtt leköli magát valahová.
Tény, hogy a szállodák jobb étkezést és kiszolgálást nyújtanak, mint a pansiók és ebből a szempontból előnyben vannak, de kényelem és pihenés szempontjából viszont a pansióké az elsőség. P.o. itt Bálatonbogláron közvetlen a Balaton partján vannak pansiók (villák), melyeknek szobái 2 lépésnyire vannak a tótól, külön homokos strandjuk van, ahol nagyszerűen lehet napfürdőzni és fürödni, anélkül, hogy az embernek naponta többször toalettet kellene változtatni, ami a szállodákban elkerülhetetlen, mig a villákban az ember fürdődresszben vagy köppenyben ül az étkezőasztalához.
Az árak a júniusi elíidényben a pansiókban 80, 70 sőt 60 ezer K vollak naponként, amelyben naponta négyszeri étkezés és strand- és ka-binhasználat volt beleértve. Persze volt olyan p.nsió, ahol a nyaraló vendég majdnem még egyszer any-nyit költött külön étkezésre — ha jól akart lakni. A szállodák rendesen 90-100.000 K-t kértek napi p ;ns\'óért, de itt az ellátás nemcsak bőséges, de elsőrangú és kifogástalan és étlapszerü az étkezés. Kur-takszet minden vendégnek kell fi-zctni. A főidényben, juliusban a pensió árak 80—100.000 K, a szállodákban 110-130.000 K, amiért az Adria mentén is lehet már nyaralni.
Sok az üres villa, az üres lakás. A tulajdonosok igyekeznek ezért áraikat napról-napra Iejebb özállitani, hogy legalább a veszett fejszének a nyelét kaphassák meg, ám mindamellett nem olyan crós a látogatottság, mint amilyen kilátásba volt. A gazdasági helyzet szeiszmográfja itt jelzi csak igazán a magyar középosztály lerongyolódását.
A jobbra forduló, kedvezőbb időjárás azonban rcményleni engedi, hogy ismét benépesül a Balaton-mente... (B.) \'
Földes ..MARGIT [RÉME"
vllighlrQ ARCSZÉPITÓ. Arc. kéz íi test ápolás
földes „MARGIT CRÉME"-
mel a legeredményesebb.
Odlt, uípll. Hal,,l|| a világhírű Foldciiéte „MARGIT CRÉME"
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 5, vasárnap
Róm. kalhollkus : Z. Anl. Protestáns: Enese. Izraelita: Thsnl hó 13.
Nap kel reggel i óra ÍB perckor, nyugszik délután 8 óra 00 perckor.
A Metettotógtal Intézet jelentéle szerint válloxó.-n felhős, egyelóre meleg idó vártialó. hetvenként csövei (zivatarral) és késóbb hísOltyedéísel.
Atlétikai verseny és népünnepély
a Zrínyi sporttelepen délután 3 és este tél Ö órakor.
Képkiállítás a fémipari Iskolában d. e. Il-l-lg, délután 3-8 óráig.
Ifjúsági azlnetóndás délután fél i órakor a kiskanizsai elemi iskolában.
Uránia. Ámor inkognitóban. 3, 5, 7 és 9 órakor.
Vitáit. A kcnsMI tragédia. 3. 5, 7 és 9 órakor.
Julius 6, hétfő
Római katolikus: Izaiás. Protestáns: Esaiás. Iar.- Tham hó 14.
Nap kel reggel 4 óia 09 perek—, nyűg <(lk délután 8 óta 0-3 perckor.
Kontárok.
veszélyeztetik egyik Iparágat u másik ulán s a panaszok az ipar és kereskedelem mindig ujabb és ujabb terrénumán bukkannak fel é±kőivlelik, — mi.t azt a mull hónapi országos tiltakozó Iparos-gyűlés is egyik programpontjukén! követelte, — a kontárok radikális megrendszabátyo-zását.
A kontároknak, vagyis hatósági jogosítvány, tehát iparengedély és kilencven százalékban alapos hozzáértés nélklll valamely ipari vagy kereskedelmi foglalkozási ágban tevékenykedőknek Ijesztő mértékben való elszaporodása a mai felette súlyos megélhetési viszonyok velejárója.
Voltaképen minden foglalkozási ágban találkozunk olyan emberekkel kik csak a kényszeríti körülményeknek engedve, falat kenyérért harcolva kalandoznak át olyan területekre, melyen nem képzettségűk, nem hozzáér- , lésük vagy hajlamuk, nem hatósági engedélyük alapján igyekeznek a mindennapi éirt gondjait munkájuk árán megváltani, hanem csupán csak azon a jogon, mellyel a fuldokló kapaszkodik bárki tulajdonát képező szalmaszálba, ha a; útjába akad. ■i A megzavart exlslenciák tömegének nem áll ma módjában válogatni az elhelyezkedési lehetőségek közt s igy az egyre nönkrf munkanélküliség a kontárság tullengésének válik melegágyává.
A zug-Ipar és zug-kereskedelem nem csak azért káros az ország gazdasági életére, mert az állam terhei-ben való igazságos osztozás alól kibúvó Illat enged, — hanem a nagyközönség szempontjából is káros mer! a verseny okozta olcsábh árak mig a legális ipar és kereskedelem forgalmát bénitfák, a közönség körében az esetek legnagyobb százalékában csalódást vonnak maguk ulán
Máskor is vollak bizonyára kontárok, mégis érlhelő, ha az érdekellek ma jobban felfigyelnek minden mozzanatra, mely jogaikban sérti s érdekeiben veszélyezteti őket. I ég-szomorubb azonban ebben a már-már késhegyig merni harcban az a lény hogy sok egyéb bajaink melleit ez is az idok egyik tipikus tünete, ez is a ránkszakadl béke egyik áldása, ez IS a szanálás egyik mélyreható következménye.
Tatán nem Is közlünk járnak a
kontárok, hiszen ők csak annak az érának szüleményei, melye! a világ legnagyobb kontárjai alkottak meg, mikor országok sorsára ütötték rá a trianoni fekete pecsétel. (—ts)
— A felsőtemplom Istentiszteletei. Az istentiszteletek sorrendje julius és augusztus hónapokban a fclsótemplomban : fél 8, léi 9, léi 10 órakor csendesmisék, fél 11 órakor szentbeszéd, 11 órakor énekes nagymise, délután 3 órakor litánia.
— A nagykanizsai kereskedők és Iparosok a forgalmiadó ellen. A kereskedelmi és ipari érdekképviseletek, mini a Zalai Közlöny megírta, I. hó 6-án, hélfőn délül In 4 órakor Budapesten, a Vigadó nagytermében országos nagygyűlést tartanak, melyen az általános forgalmiadó jelenlegi rendszere és az adó adminisztrálásával és ellenőrzésével a kereskedő- és iparososzlálynak okozott zaklatások ellen tiltakoznak és az egész ország közvéleményét, valamint a nemzetgyűlési és a kormányt figyelmeztetni akarják arra, hogy a kereskedelem, a kis- és középipar megmentésének egyedali médja a forgalmladó egy helyen történő beszedési rendszerének bevezetése. Az érdekképviseletek végrehajtó bizottsága annak demonstrálására, hogy a nagygyűlés céljával az ország összes kereskedői és iparosai azonosítják magukat, elhatározta, hogy a nagygyűlés tartama alatt "az Üzletek az egész országban zárva tartassanak. Felszólítjuk ennélfogva Nagykanizsa város kereskedőit és Iparosalt, hogy f. hó 6 án, hétfőn délután 4 órától 6 óráig üzleteiket zárják be. Az OMKE és Baross Szövetség nagykanizsai kerületei, Ipartestület. — fegyultal az OMKE nagykanizsai kerülete a kovelkező meghívót bocsátotta ki: Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés Iiagykanizsii kerűlele /. hó 5 én délelóll 11 ólakor a nagykanizsai Casino földszinti helyiségeiben taggyűlést tart, melyre a t. tagokat ez ulon meghívja az elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. Tartja Blankenberg Imre elnök. 2. Állásfoglalás és határozathozatal az általános forgalmiadó reformja kérdésében. Előadó Schwarz Oltó.
— A klskanlzsal bucsu. Nagy napja van ma Kiskanizsának. Már egész héten a sarlós Boldogasszonyról nevezett búcsúra készüli a falu apraja-nagyja. A búcsúval kapcsolatos istentiszteletek szertartásainak sorrendje a következő: Fél 9 órakor ifjúsági szentmise, fél II órakor iljusági szentbeszéd, 11 órakor nagymise. Délután fél 3 órakor szentbeszéd, 3 órakor litánia, utána fél 4 órakor körmenet; uj baldachin beszerzésérc ifjúsági szindarab a templom melletti iskola udvarán. Az ünnepi szenlbeszédekel a lelkész meghívására P. Bakoss Agoslon hitoktató,\' a nagymiséi P. Ehrlich Alajos lelkész mondja.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányl Gyulánál. . K
1Ö25 julius 5.
ÍALAI KOZL0NÍ
— Hirtelen halál. Garal Frigyes, a Centrál-szálió társtulajdonosa szombaton cs\'e fél 11 órakor szívszélhűdés következtében 59 éves korában hirtelenül elhunyt
— Adományok a felsótemplom felszerelésére. S. M. tisztviselő és neje 1.000,000, özv. Bindinger An-lalné 85.000, dr. K. 1.50.000, Sipos György 50.000, B. Oy. 30.000, Korner Józsefné 25.000, Gergye Józsefné 10.000, Marton Ferenc 5.000 koronát adományoztak.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten a születések száma 9: fiu 5, leány 4; Sülé Kálmánnak fia, Rozcnberg Ilonának leánya, Marion Józsefnek fia, Kálo-vics Gyulának fia, Jakopinecz Józsefnek fia, Kangyalics Györgynek leánya, Szlankovics Jánosnak leánya, Dombai Gyulának fia, Vellák Andiásnak leánya. Házasságot kötöttek: Skarlák János Hangya fogy. szövetkezeli üzletvezető Garaboncról Molnár Juliannával, Vincze JánOs sörgyári munkafelűgyciö Friskó Annával, Töke Róbert délivasuti állomás-kezelö Hromacsek Jolánnal. Elhaltak tizennégyen: Gyurics Margit 4 hónapos, ránggörcs; Szmodics Mária 18 éves, tüdőgUmökór; Kovács Antal 68 éves, nyug. kegyesrendi lanár házi másodfónök, rák a hom-loktlregben; Viola Józsel 29 éves cipészsegéd, lüdóvérzés; özv. Sneff Józsefné Szokol Rozália 76 éves, végelgyengülés; Gyebnár Mihály 39 éves ujnépi intéző, tüdövész; Rácz Anna 32 éves napszámos, vérmérgezés ; Plemmer Rozália 26 napos, ránggörcs; Tólh [slvánné, Viczonty Lujza 41 éves, tüdőgümőkór; Er-dödy Ádám 63 éves sertéspászlor, ttldógümökór; Bódy Béla 46 éves ny. vasúti főmozdonyvczelő, gége-gümökór; özv. Burka Józsefné Horváth Julianna 70 éves, agyvérzés; Sáfár István 71 éves béres Újudvarról, szívizom elfajulás, Gerencsér Tibor 2 hónapos, iüdölob.
— Óvó-tankötelesek bejelentése. Sabján Gyula dr. polgármester a következő felhívást bocsálolla ki: Mindazon szülők, gyámok, gondnokok, kiknek gyermekei 1921. évi szeptember l-löl 1922. augusztus hó-ig terjedő Időben szüléitek, vacyis f. évi augusztus hó 31-ig betöltötték a 3-ik életévüket, tartoznak törzskönyvezés céljából I. hó 6—18-ig Orbán József v. nyilvántartónál városház II. emelet 31. számú ajtó, bejelenteni. Ki ezen határidőig a bejelentést cl nem végzi, kihágást követ cl s a törvény teljes szigorával fogják büntetni.
— Az Irgalmas nővérek kripta építéséhez egy keresztény család 300.000, Singer József és Társa
100.000 koronái adományoztak, miért
ezúton mond köszönetet Mária irgalmas nővér.
— Megyei segély a tapolcai kórháznak. Bódy Zoltán alispán és Thassy Gábor dr. megyei tiszti főorvos már régebben megígérték Tapolca elöljáróságának, hogy a községi Erzsébet-kórház lüdőbeteg-pavi-Ion építésének költségeire a Zalávár-megyei Tüdővész Elleni Védekező Egyesület át fogja engedni a tapolcai járás községei részéről az egyesületet megillető védekező adót, azért a község most memorandumban fordult Bódy alispánhoz és kérelmezte a segélyt. Bódy Zoltán alispán most válaszolt Tapolca memorandumára és biztosította a községet arról, hogy a Zalavármegyei Tüdő-vész Ellen Védekező Egyesület 300 millió korona segélyt biztosit a tapolcai Erzsébet-kórház tüilőbeleg-pa-villonjának felépítési költségéhez, mely összeg rövid időn belül folyósítható lesz.
= Orvosi hlr. Dr. Schwarcz Károly kir. törv. orvos szabadságáról hazaérkezett és működését megkezdte.
— Kiránduló hajójáratok a Balatonon. A Balatontavi Gőzhajózási Részvénytársaság julius 12-161 kezdódőlcg kirándulási járatokat rendez Balatonboglár—Keszthely és visz-sza, Siófok—Keszthely és vissza a közbeeső állomások érintésével. Balatonboglárról indul minden vasárnap délelőtt 10 órakor. Keszthelyről indul vissza délután 16.30 kor. Siófokról indul minden csütörtökön reggel 7 órakor. Keszlhclyről indul vissza délulán 16 órakor.
— A rendőrlegénység könyvtára. A nagykanizsai rendőrkapitányság az elsó kapitányság Magyarországon, melynek legénysége könyvtárral rendelkezik. A kapitányság vezetője által indilott akció keretében eddig 60 kötet könyv gyűlt össze s a kis könyvlár már meg is kezdte r.iftködésél. Hogy a rendőr-legénységre minő játékony hatást gyakorol ez az intézmény, nem kell különösképen hangsúlyoznunk. Elég utaluunk arra, hogy a rendőrökkel mindnyájan gyakorta érintkcztlnk ügyes-bajos dolgainkban, utcán kér-dczősködésnél és egyebült s vájjon nem érdeke-e mindnyájunknak, hogy a közrendünkre vigyázó emberek némi lelki, kulturális kiképzésben is részesüljenek, hogy ez aztán minden velünk való érintkezésben és ügyeink elintézésében érvényesülhessen is. A rendőrkapitányság vagy lapunk kiadóhivatala lovábbi adományokat elfogad s a Zalai Közlönyben nyugláz.
— Fakercskedők panasza. A nagykanizsai fakereskedök panasszal fordullak az iparhalósághoz, hogy a nagykanizsai fapiacon sok a kontár, kiváitképen falusiak, kik iparigazolvány nélkül iparszerülcg űzik a fával való kereskedési.
,= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Orvosi vizsgálathoz kötött lakhatási engedély. A belügyminiszter elrendelte a lakhatási engedélyt kérő küllöldiek orvosi vizsgálatát, mit városokban a tiszti orvosok, vidéken a járási orvosok végeznek esetenként 6 aranykorona díjazásért.
— A közkórház és szegényház multhavi élelmezése. A városi közkórház junius havi élelmezési számlája 110, a szegényházi 30 millió koronát tett ki.
— Elveszett Klosilz Oltó Nándor ny. DV. kalauz, szegény szívbajos ember egy délelőll a Sétatéren, vagy a Petőfi utcán, hol. rohanta közben az árokba esett, elvesztette arcképes igazolványát. Minthogy azt más használni ugy sem tudja, kéri a megtalálót, adja be lapunk kiadóhivatalához.
— Két diákgyerek kalandos vállalkozása. Két jóbarát, mindkettő fiatalkorú budapesti diákgyerek, elhatározták, hogy elhagyják a szülői házat s az iskola megunt padjait s kimennek szerencsét próbálni a nagyvilágba. Valami uton-módon némi pénzt is szereztek s egyik reggelen összepakollak és vonatra ültek azzal a szándékkal, hogy egyelőre Fiúméba jussanak, hol már majd lesz idejük és módjuk szitnézni, hogy voltakép merre is menjenek uj életet kezdeni s megszerezni azt a temérdek dollárt, amiről ábrándoztak. Budapestről szerencsésen meg is szöktek s eljutottak Nagykanizsáig. Itt azonban a rendőrórszemnek az állomáson feltűnt a két magányosan kóválgó gyerek, igazoltatta őket s nagy szepegve kénytelenek voltak bevallani kalandos szökésüket és terveiket. Az őrszem bevitette őket a rendőrkapitányságra, honnét nyomban értesítették a szülőket, hogy jöjjenek álvenni szökevény gyermekeiket
Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Stamp/ Zsigmondnál.
— Értesítés I Tisztelettel értesítem a Nagykanizsán képesített kőműves-mestereket, hogy f. hő 5 én délelőlt II órakor az Ipartestület helyiségében meglelenni szíveskedjenek. Tisztelettel Szuknay Lajos.
r r_ A nagykanizsai szépítő egyesületnek. A Nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság igazgatósága a nagykanizsai szépítő egyesület céljaira 300.000 koronái adományozott, mely adományért hálás köszönetét nyilvánítja a szépítő egyesület elnöksége.
— Dunsztos és befőttes üvegek, ,Rcx" patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— A valódi Tímár nyalóka bonbonról beszél ma egész Budapest, mert ez a kiválóan Ízletes és zamatos bonbon-különlegesség örömét képezi ugy felnőtteknek, mint kicsinyeknek.
Óra, ékszer, lAtszer
különlegességek meglepő olcsó árért W é k 4 a y uj üzletiben kapható Fő-tét- 2. — Elsőrendű javító műhely.
— Megalakult a Dunántull Kertészeti Egyesület. A Dunánlul kcrlészei, hogy érdekeiket minél jobban megvéghessék, Zalaegerszeg székhellyel megalakították a Dunán-tuli Kertészeti Egyesületet. Az egyesület elnöke Czobor Mátyás polgármester. Az egyesület részt vesz a zalaegerszegi iparkiállitáson is.
= Asszonyok ellensége. Az élettől duzzadó, sokoldalú, csodálatos technikával készült amerikai filmek egyik reprezentánsa, Goldwln műtermében készüli, ahonnan a legjobbat (Zendai fogoly, Scaramouche Fehér apáca, Jacki Coogan filmek) kerüllek ki. Blaskó lbanez irta, aki az Apokalipszis 4 lovasával. Vérző arénával különleges utakat talált a Ilim scenárium terén. Az asz-szonyok ellensége is csupa uj öliet, fordulat, amelyet liz felvonás során teljes mértékben lekötik a közönség érdeklődését. Mesteri a világháború kitörésének beállítása, a világ államainak hadbavonulása, néhány harctéri jelenet (repülők harca, hadihajók). Megdöbbentően reális az orosz forradalom kitörése, amelynek során pereg le a film legizgatóbb része. Frappáns jelenet egy meseszerű kastély hóledett udvarán egy sereg szerelmes asszony szemeláttára lefolyó párbaj. A cselekmény rendkívül ügyes fordulattal vezet Páris, Nizza, Riviéra, Montecarlo gyönyörű panorámája közé. A filméi tömérdek külső érdeme mellett Alma Rubensnek és Lyoncll Barrimorenak remek alakítása ad művészi értéket. Végül nem utolsó érdekessége a filmnek a különös virazsirozás és a benne előforduló szines felvételek.
— Fölényesen győz minden versenyben Fillpp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-ulca 6) olcsó és jóminőségü áraival. Mutatóba néhány ár: Selyem mellények 195ezer, selyem jambó sapkák 17 ezer, flór urizoknik 29 ezer, fátyolharis-nyák 38 ezer.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Uj és használt
BOROSHORDÓK
miuden nagyságban
bornagykereskedésében TELEFOHi 7.
BALATONI
FEHÉR BOR
palackokban is literenkint 12.000 koronáért.
CTQnVGSfikl futóT\'ágyelő és nagy szőnyegek
. . ... : .. « M n I c A áiahnn! "H
UST
piucik.ll OgJ " tava..-..-.......
ItyAri Aruk az előrehaladott idény miatt igen olcsó árban!
Kisfalud! és Krausz
dlv»tn»B»4euh4i4b«n
az „Arany Kakaa"-hoz
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
ZALAI KÖttÓH*
)5>25 julius 5.
— Dinamit az eljegyzésen. Különös módon akarta „megörvendeztetni" menyasszonyát Hanzvikkel Gyula szőci lakos. Eljegyzési ünnepét tartotta Magvasi Teréz nevű odavaló leánnyal és hogy menyasszonyát méltóképen üdvözölje, két baráljának, Kdrer Károlynak és Magvasi Emilnek dinamitot, gyujlózsinórt és gyutacsot adott, hogy azt az eljegyzés esetén löjjék ki. A két jóbarát belement a dologba és a leány udvarán éjjel 12 órakor felrobbantották a dinamitot. A hatalmas robbanás borzalmas pánikot idézett elö az egész községben. Az emberek megrémültén szaladtak ki házaikból és csak nagy-nehezen lehetett velük megérlelni* hogy az egész csak egy tréfa, melynek azonban a bíróságon lesz folytatása.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
(Levél a szerkesztőhöz)
Igen tisztelt Szerkeszti Url
Örömmel olvasom b. lapjában — amelynek minden rovatát nagy figyelemmel szoktam kísérni, — hogy a város nemsokára isméi nagyobb kölcsönhöz jut és igy módja lesz városrendezési terveit megvalósítani és sok-sok munkátalan kéznek kenyeret biztosítani. Olvastam arról Is — hogy a holtak szép, modern temetői fognak kapni, melynek első lépésekén! a bozótirtás és a bokrok és fák eltávolítása lesz. Szóval a holtak is jól fogják magukat érezni ezentúl a város nagylelkű gondoskodása és körültekintése folytán. — Azonban egyet mégis elfelejtett a város. A nagyarányú városfejlesztési terv kapcsán azonban, mely a piac és a husbódék környékét modern, világvárosi külsejűvé fogja varázsolni, egyet elfelejtenek : Illemhelyek /el-dlllldsdt a város különböző lészé-ben. Mert a mostani állapot botrányos és közegészségellencs. Egyes ulcák, házak, kapualjak ennek bizonyítékai, különösen a vásári napokon, amikor a jóizlésll emberek nem tanácsos egyes helyeken megfordulnia. A ván s vezetőségének az legyen az első leendője, hogy ezt a sokat felszínen tartott és feltétlenül szükséges dolgot végre a megvalósulás stádiumába szorítsa, nehogy Bürgöz-.rfön ránk mutálhassanak, íme, ezek kanizsaiak, akiknek még egy nyilvános illemhelytik sincs.
Soraim közlését kérve, vagyok Szerkesztő Urnák tisztelő hive Kanizsai János
TÖRVÉNYSZÉK
Felemelt büntetés. Rácz József dióskáli lakós annak idején Nagy Islvánné szüléiéit Herceg Rozália ugyanotlani lakóst egy ólmos bottal ugy megverte, hogy husz napon lul gyógyuló sérülést okozott rajla. A nagykanizsai törvényszék a brulás embert akkor egy hónapi fogházra ítélte. Fellebbezés folytán az ügy a pécsi kir. táblához kerüli, amely Rácz József büntetését három hónapi fogházra emelte fel.
MJDZI
Uránia. Ámor inkognitóban, vígjáték Norma Talmadgeval. Világ. A koroskii tragédia.
Szerda—csütörtök: Asszonyok ellensége, meglepő Bzépségü amerikai film, részben színes felvételekkel. Kedvezmények érvénytelenek.
SPORTÉLET
Kerületi athletikal verseny a Zrínyi sporttelepen
Az athletikal versenyre az összes nevezések beérkeztek. Indulnak: Kaposvári Turul SE, Kaposvári Máv, Bajai Turul SE, Pécsi AC, Pécsi Sp.C, Barcsi SC, Nagykanizsai TE, Zrínyi TE. Tekintettel a versenyzők nagy számára a verseny már 3 órakor kezdődik.
Ifjúsági válogatott Zrínyi TE. A kerületi athlelikai verseny befejezte ulán Nagykanizsa ifjúsági válogatottja mérkőzik a Zrínyi TE első csapatával. A ZTE utolsó két mérkőzésén kiválóan szerepelt. A Zalaegerszegi Movét 5:2, a BAK-ot pedig a válogatottban szereplő 9 embere verte meg 6:1 arányban s igy győzelme a ma délutáni mérkőzésen előrelátható, habár az ifjúsági válogatott is tud és ami a legfontosabb— nagy lelkesedéssel játszik. A mérkőzést Spilzer szövetségi bíró vezeti.
£Marvalltsot és Aczélt nevezte be az NTE a Zrínyi TE mai kerületi atlétikai versenyére. Marvallts 100 m. síkfutásban, suly, díszkosz és gerelyvetésben indul s előreláthatólag meg is nyeri ezeket a számokat. Aczél 100 m. síkfutásra, távol és magas-ugrásra lelt nevezve, de indulása bizonytalan, mert a bél elején távolugrásra való trenirozás közben lerándult.
Az NTE házi tennlsz versenye egy hét óla nagy éideklődés melleit folyik s előreláthatólag jövő vasárnap jut el a döntőig, amely nyilvános verseny keretében nyer majd lebonyolítást. A versenyen 23 férfi és 15 hölgy versenyző indul s ez a nagy szám ugyancsak gondot ad a szakosztály vezetőségének a pályák beosztása tekintetében. Az eddig lefolyt mérkőzésekből megállapítható, hogy a 38>duló közül mindegyik legalább az állagklasszist megüti; ha ehhez a számhoz hozzá-veszük az 1, illetve 2 év óla jítszó kezdőket és azt sem hagyjuk figyelmen kivül, hogy a játékosok 90 százaléka 16-22 év közöli van, életképes, szép jövőt jósolhatunk az NTE uj szakosztályának. Érdekessége és eredménye a versenynek, hogy épen a legfiatalabb generációból bukkanlak fel máris oly tehetségek, akik tudásukkal 3 vagy 4 versenyzői ki fognak szoiítani azok közül, akik az NTE-t legulolsó és egyben első versenyén reprezentálok.
beretvás pasztilla
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Magánforgalom Irányzat barátságos. Magyar Hitel 365, Leszámítoló 57, Osztrák Hitel 126, Kereskedelmi Bank 950, Általános takarék 113, Pesti Hazai 2225, Borsod-miskolci 175, Első Budapesti 148, Viktória 398, Kohó 235, Kőszén 2825, Salgó 455, U-ikányi 970, Alhenaeum 68, Pallas 146, Fegyver 640, Danubius 1980, Villamos 1030, Lámpa 109, Rima 125, Llgnuirt 14, Ofa 482, Nasici 1700, Cukor 1850, Georgia 288, Izzó 1035, Részvény sör 414, Gyapjú mosó 32, Karton 54, Spódium 67, Szikra 40, Gummi 240, Bóni 54.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valnták Of Vlaik
fcscoJ foai uvm-M/Kv Amittldsm /immx-
C—é *o<c-u IIM >120 ■•1 pié i UJ l 4
Diai* «2I4 1347 ■ •rtla IU4S 119*6
Dolli* KM0-71190 lakatsat 12 UJJ
Prascla h, «-« ÍÍS0 Í4(««ISI a»o uic
HoDasai fit. HMS.5WJ fcopaaklv
Lat W3 Í2S KriaiUieU i:«» inra
Ura M4-SI3 Loa4oa
Ura UiO-.iU! MlUao >ss 7S0i
Mbka l«?K Ui« N««ryo-» .-OOtO-M 190
Ostfr ackUL I996-I007J Párta 1.21 211
Ota kor. 14123 I4M0 Práfa 11(5 117
Ivíjrt fiiak u;ss ints Sa&ftv ItOckkúil* \'OT 411
Uf Kasa 1U0 >7 0 11016 11114
Mo.\'*i kpí. iJ«co-ia;>o Vflaa Wt-S-lKMi
SvM kot. It7*lttt3 rarttfc HJH -íltó
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
deviza valuta
\'I-\'V h|»p t> >
Bécs ..............ÍOOHI 9985 1)969199)4
Berlin..............S«D 59/0 5905 5904
PiAga .............. 477 | 475"íl 4751 177
Zürichi zárlat
PSfli 2417-5). London 7506 —, Nearvot. 415-50 Bibuel 2400 —. Mml«i< 1875--, Hollóid 2C6S5. Bulin 122",s Wien 72-55 Sotts D250 p,sg,1527 50 Rudapcsl 72-50, Varai 98-7Í, Buksiéi! 237 50 Betgiád 902 50.
Terménytőzsd s
Irányzat lanyha. Buza és zab 5000, árpa 10.000 K-val olcsóbb. Újbúzában inén élénk a torgalom, azonkívül zabban és tengeriben volt némi üzlet.
Busa llti.v. 76 kg-os 475.01)0 480 000 8 kg-os 485 003 490000. egyéb vld. 7* kg-os 4)! 50U 477.500.78 kg-os 482 501 487ÍO0,
iois 405.000 -410000. tenged 280000-285000. tskaimánv álpa 285.000 - 290.000, kol\'S 300 000 310.0)0, korpa 255.000-260 00J. tat. 47S0O0 485.01*.
SZABADALMAT
megszerez, értékesít minden államban
ÁRON ÉS MOLNÁR j-J***
BUDAPEST. VIII., JÓZSEF-KÖRUT 9. SZÁM >FclUUI6k (J(muUtóJa< díjtalanul. 1529
Olcsóbban,
mint bárhol kap uj vagy használt
AUTÓT
teherautót
motorkerékpárt
METROPOL GARAGE
Budapest, VI, LeheUu. 28
T.l.fom 112-23, 24, 25,
Szerkesztői üzenetek
R. E. A szerkesztőség arról igazin nem lehet, hogy R. £ kezdőbetűs emberek többen is élnek a világon, sót közülük cgyikkel-másikkal kapcsolatban is állunk s néha üzenünk nékik. Igy bizony csak nyugodjék bele abba, hogy az ön mono-gramm-alteregójának verseit visszautasítottuk. s ne gondolja azt, hogy ezek után mindenki az Ön Írásaira fogja üzenetünket értelmezni, mert hiszen mindmáig nevek kezdőbetűire nem áll fenn semmiféle védjegy-oltalom. Válaszunk tehát az, hogy helyreigazítás nemcsak hogy nem szükséges, de határozottan nevetséges lenne.
Czuri. Sorait megkaptuk. A kért ügyben eljártunk, a dolog rendben van. Részletes válaszunk legközelebb.
H. V. Panaszos levelének tartalmával egyetértünk s csak alkalmat várunk, hogy azt le is közölhessük.
Stopp. Köszönettel vettük, felhasználjuk.
Nem közölhetök: Almafavirág (vers), Aratás idején, Júdás (vers). Kedélyes tébolyda, Péter gazda múltja, Szili a szél (vers), Néma szerető (vers).
Kiadó: Zrinyi Nyomdaipar ét Könjrv-kereskedés RT. Naffrkaoin*
Özv. Garai Frigyesné szül. Kertész René a saját, valamint gyermekei Lilf, Margit, Edit és Magda, úgyszintén Garai Adolf és Márton testvérek és nagyszámú rokonság nevében megtört szivvel jelenti a drága jó férj, apa, testvér és rokon
Garai Frigyes
a „Központ" szálloda társtulajdonosának
julius hó 4-én este fél 11 órakor, 59 éves korában hirtelen történt elhunytát.
A felejthetetlen halott hűlt tetemei julius hó 6-án délután 4 órakor fognak az izr. temető halottasházából örök nyugalomra tétetni.
Nagykanizsa, 1925. julius hó 5-én.
Nyugodjék békében !
a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1925 julius 5.
ZALAI KÖZLÖNY
Apróhirdetések
Tanoncnak Jó hátból való flu felvé-lelik frank mé>legkésiltónél (Eötvösié.).
üzlethelyiség legforgalmasabb helyen teljes berendezéssel (telefonnal) azonnal átadandó. Clm a kiadóban.
Okleveles ápolónS ajánlkozik helyben vagy vidékre. Clm a kiadóban. i065
Eladó egy komplett hálószoba, mely áll 2 ágy, 2 szekrény, 2 éjjeliszekrény »tb„ I azép ebédlódlván. 1 díván, 2 fUggólámpa,
1 ebédlőasztal, 2 csclédágy. I Uuineau, 1 tollette tükör, 1 Jégszekrény, écska férfi tuhik. Megtekinthető bármikor Király utca 45. szám alatt, balra. 2040
lorsajtók, sz6l6zuzék, oyü-mfiloszuzék, szölfibogyózó-zuzó-gépek minden nagyságban Weisor oép-gyár, Sugár-ut 16. 1406
Jóházból való flu tanoncnak azonnal felvétetik Berény ékszerésznél. _ 2084
SydttyAHI ebédlő kredenc, cbfrdlö aulai (kihúzható), 6 karszék, egy szalon-asztal, konyhaberendezés eladó. Megtekinthető naponta 2—4-ig Fő-ut 8. (Bazár) I. emelet, ajtó 2., Pó-utcal oldalon. 2095
Fardókódak, Ulökádsk, gyér-
mekkédak saját készítmény 11. a legjobb kivitelben rakláton kaphatók. Olcsó is jó. vételkényszer nélkül meggyőződhetik Baksa bádogosnál, Klnlzsyu. 21. 2096
Dunántul
iIqí bmíiíiliiii forrása
url és női divatáruban KAUFMANN KAROLY
a Fekete Gályához. Telefon 372. Kérem a clrarc figyelni I
Pénzkölcsönt bekebelezésre gyorsan és olcsón közvetit Aozél Ignác pénz-kölcsönVözvetltó és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Fő-ut 3. szám alall. 1852
Tanono felvétetik aranyműves műhelybe SchnUzer és Oöndör céghez. 2098
Pótvizsgára előkészít egyetemi hallgató. Qm á kiadóban. 2088
Tanuló (elvétetik Horváth József szab£ mesternél, Kazlnczyutca 4. 2085
iá szállóban hónapos szobák 1487
Kirakathoz való használt vaarolét, esetleg portilt megvételre keresek. Frled ékszerész. Sugái-uL 2071
A belvárosban 2 szobás lakást keresek, lelépést fizetek. Clm: Király-utca 21. háztulajdonos. Ugyanott egy ÍUszerüzlet berendezés megvételre kerestetik. 2C69
Asztalos segédet keresek felvételre önálló munkást, esetleg mesteri, lehet nős is. Cím a kiadóban. 2o70
Saját termésű kereoeonyi asztali és nehéz 1917. évi termésű peosenye bor kapható lakásomon klstételckbcn (literekben Is). itw
REMETE, Sugár-ut 8. szám.
Diákokat mérsékelt árak mellett teljes ellátásra felveszek. Qm a ki,adóban. 2063
Kossuth Lajos tér 6. szám alatt 1 hálé-axobabutor és egyéb, elköltözés miatt áronnal eladó. 2068
Diák gyermekeket felveszek teljes el-itisrc. Clm a kiadóban 1882
Javitóvlzsgálatra sikerrel előkészít középiskolai tanár Clm a kiadóban. 2003
Jó karbantartott kerékpár olcsón eladó. Teleky-utca 25. _ 2081
Eladó ebédlókrcdenc, szőnyeg, 30 H. zslrosvindely. József Főherceg ül 78. 2i80
Hatlóerós motor-cséplőgarni-tura cséplést Idényre résxért megegyezés szerint kiadó. Baucr Mihály, Letenyel
Oőztéglagyár. _2073
Nőtlen gaxdaeági gyakornokot
jullus 15-re, cséplés! Idényre, teljes ellátás és havi 2 q. buza Javadalmazásért keres. Előnyben már Ilyen minőségben alkalmazott. Peisősánd gazdaság Nagykanizsa. 12/6
Bunkáaleányok felvétetnek a (észtagyárban. Jelentkezni lehet vasárnap dálelótt.
Egy kétsxobáe lakás mellékhclylsé-gekkel együtt Jullus 15-re átadó. Magyai-utca .t|. uám. 2072
Rsktárhelylség klsdó. Hlhn, Király-uica 2*. szám. 20 9
Egy lókarban levő jégszekrény eladó. Clm a kiadóban. 2075
Eladó egy kerékpár, táboritOz-hely, megfelel a kovácsmunkának. K\'s-kanlzsa, Templomtér 5. 2 64
Klskanlzsán, Flórián tér ö alatt 3 drb. faj fakaa kölyökkutyák eladók. 2Ö77
E«y kitunó karban lev\' mgol gyártmányú 20 HP. négyüléses automobil külön nyitott és csukott karosszériával Jutányos árban sürgősen eladó. Ugyanott egy ügves soffőr bérfuvarozisra részesedéssel felvételik. Clm a kiadóban. 2C8/
Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem és édesatyánk halálával vigasztalásutikra siettek és bánatunkban osztoztak.
Nagykanizsa, 1925. július 4.
Bődy család.
Galgóczy magántanfolyam
Budapest, Mária Terézia-tér 3.
Előkészít magánvizsgára, érettségire vidékieket b. =====
Olcsón megszállhat Pesten a
„SIHPL0I1" SZ ALLO D ARAlf-
VIII. Kcnyérmező-u. 4., Rákóczi ul elején a Keleti pályaudvar közeiben - Telefon: József 22-36. -Kényelmes, fércgmenles, csendes szobák.
ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Vörősmarthy-utca 12. sz. alatt levő
cipész műhelyemet
Sugár-ut 53. sx. (Bruncaics Józsefféle házba) helyeztem át.
Legkényesebb Ízléstől a legegyszerűbb Ízlésig női és url cipőket, tiszti és egyszerű csizmákat elsőrendű anyagból mérsékelt árakon. Hibás lábakra is szakszerűen készítek. Javításokat gyorsan és jól végzek.
Megrendeléseknél szíves meghívásra házhoz megyek.
Teljes tisztelettel
„„ Vasa József.
üna irors. pontos ás oksá kbwlíilás.
Gazdák éi Muftiéi
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége
<2 összes bel- tl külföldi
terménytőzsdék
hivatalos árfolyamait rádión kapja és clíUzetólnek telefonon — percek alatt továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá kOldcndök. m
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
AUTOMOBILés PNEUMATIK R. T.
BUDAPEST, VI., Jókai-tár ».
SÜRGÖNYCIM: AUTOVAJDA.
AUTÓ \' MOTOR • KERÉKPÁR
ALKATRÉSZEK, FELSZERELÉSEK
PNEUMATIK. TEL. IJS-W.
Bubi kalapok m.
QYENE8ÉS VIDA kalapgyár Nagykanizsa, Kszinoy-u. Al»^Umj>lom««i Mmbtn
agy választékban, .talakltisokat vállalunk
Szemes tengeri
házhoz szállítva kapható
Ország és Widder
cégnél a*
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
25 év óla olcsóságáról kö Ismert cégem árai feltűnést keltenek
Nól vilionclpő «iQfk« h UMf I KK P7Ar
nlnektxn. Itgjobb gylrtmány \' v>v* C4CI
Tcnaliz-, torna-, háxldpó v«-ur vOrOa pmml-ti\'ppil. r»lf» la mlnfofgbtaUhír, ~1fi IcktU, uOrke. b*rn« ulnbrit 1
sitokkkii........ . lOQ azer
Tcnnldcipó legjobb yyirlinányn 1 KK exifxr Ino<U ÍÉ(Oa. b(viTyb6<1ilppV> CiCI r<ifin»ryilgbia....... 175 eZ«T
110.— lto.- 190.- cm K
S C H A F E R cégnél. Budapest.
4. uu Tílifon MsarflSS-M.
Hirdetmény.
Kllimán község vadászati joga julius 11-én délelőtt 8 órakor.
Alsórajk község vadászati joga julius 1 l-én d. u. 2 órakor,
Gelsesziget község vadászali joga julius 12-én délután 3 órakor mindenütt a kőzségbiró házánál, nyilvános árverésen 6 évre bérbeadalik.
Árverési feltételek a gelsei körjegyzői irodában megtekinthetők.
Oelse, 1925. julius 3.
Hajdú Pál
mti rk6(J*gjIÓ.
9540—1925.

Hirdetmény.
Felhívom a. halastói dűlői birtokosok figyelmét arra, hogy a városmajoron keresztül vezető utakat elzártuk s azokon a mai naptól kezdve közlekedni nem lehet. Az elzárt utak helyett a major északi oldalán létesítettünk utat a halastói dűlői birtokokhoz, tehát a jövőben a laktanya nyugati, majd északi s a major északi oldalán vezető utón lehel eljutni.
Nagykanizsa, 1925. jullus 4.
M Polgármester.
Vidékieknek tegolc.óhb.n kiárusítunk 1 -,l r., ■ VIiiI : uilMi,UBllwlk l.WOttö K lil, Kil.fll.kutt. p.pi.nok, m.lr.t<A
fi mlciirgbcn. MOtn»EOlJ,, vt.ulhol .11111111. RflkW SaJlárd-atta 31. Ká/pHosatl, Bud.ptit.
a szent istvAn-tArsulat
legújabb kiadványai:
Iskolai hitelemzések.
Irta : dr. Dreher Tódor.
Assisi Szent Ferenc életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébet grófné. \'
Az aranyszőrű bárány. Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életé-bSI. Irta: dr. Czaplk Gyula.
A lelkiélet kis k&nyvei I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat
Szent József Imák és elmélkedések. — öszeállitotta: dr. Halczl Kálmán.
a fenti könyveken kivtll a Szent István kSnyvek
teljes sorozala is raktáfon van.
Színek Sándor: A mi Urunk Jézus Krisztus élete (a 4 evangélium szövegéböl).
Madarász István dr.: Életproblémák (hitvédclmi előadások).
Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia lelki gondozása. I. k. Az ifjúság lelki gondozása.
Környel Paula: Claudia, drámai költemény.
Könlg Kelemen: Küldj Uram, munkásokat 1
Brclt József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború lör-lénele. I. kölet. A Károlyi-korszak főbb eseményu.
Gabányl János: A magyar nemzet története, II. kötet.
Kozárl Qyula: A Madách-kérdés az .Emberi okmányok" világításában.
Snmassa Désy Annié: Szent Magdolna Zsófiának élete.
Szociáldemokrácia és kereszténység.
Mlhályffl Akos: Giesswein Sándor emlékezete.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
ZALAI KOZLONV
1925 |ullu« 5.


Hiiil Ukli
Házak MJafo* áron cUOÓ* (WtIíW *rtp
ta«kl<« wor Kii J» »DWrt rwp-clxti. Birtokbérlot ZMUw iUAJ 300 <• XO
boldu.
Kaatéfyoa klablrtok primi fobkkfcti.
u(» ^irk, v4«m uieubcn ]»unyouo «l»dó. Kisbirtokok <l»<SC-k KimUM vMrtín V í. I& II bcMa.ak íj>0M»kkíl Sok tfyib bU-tok tUóA.
Malom < ji/iia kuüu xtJiiu^a-
fofgitmu, u| ipdkUk. Balatoni tiiuk. $i*í> uikrt ©ictóo <U44k.
SZIGRISZT LÁSZLÓ
l>caiuaf«rc»l«l FŐ-UT 8. SZAM.
PénzkóIoaOnt b<k<b<l«i«M<l gyomn MHHlL \'**«
NagjrabcaQlt
Hölgyeim és Uraim l
Szenzációs oltsd árajánlat
wxy. Arik cu«kb«n
]mUn dlv»t©« IftlWItOayuOvel totil-
vilívil ígyOU úuieum.......
initer nil SíhotllKhktlmr Ciiittta . 38
»!(« ytkoajuils rUto* (num . J9
ailur kM> «Mima . 72
J«»b Wí«fi« tórtlköió Utuua ... 49
d»ib )ii«i«<t n-Jting v. nwJfíg hu. 88 dtrib SM1«M« . . . ....... 174
csak az udvarban
u cUti BiuUftTiiJitxi. (Ui^tl. Király•». St
TÍMÁR nyalókát
VÁNDOR CUKORKAGYÁR Budapest, VII.. lluszár-utca 6. gyárt|a.
tze él minősége páratlan és kitűnő. Óvakodjunk utánzatoktól t
Magántanuló^lg^elméb^
Összevont vizsgákra él érettségire teljes anyagi felelőséggel kéaall eló vidéki tanulókat a BOROSS-OáRDOS tanintézet Budapest, Vitt., Rákócziul 57\'a. •• Tisztviselőknek réaaielllaeléal kedvezméay. Kiváló Jegyzetek I ut
MAGASHÁZi (Mózsi) SÁNDOR
azobateató és mázoló Nagykanizsa, Király-utca 1.
Elvállal mindennemű e szakmába vágó munkálatokat a legújabb mintákra, ízlésesen, olcsón és a legpontosabban
NYÁRI VASÚTI MENETREND
1825. évi junius hó 5-től
nagykanizsai viszonylatban
I & A vonat n«mc Budapeatrót Indul Nagykani-zaára érkezik j A vonat neme Nagykanizsáról indul Budapestre érkezik
1 •3 3 -1 5 Srem. v. Oyv. Szem. v. Oyv. t Szem. v.1 7-15 &OŰ 1330 17*90 21-5! 14-55 1320 20-40 2150 4-35 2 3 4 5 Szem. v, Oyv. Szem. v, Oyv. Szem. v. 005 650 ÍIO 14 15 14-30 6-55 11 00 1715 1835 21-45
Witnból indul Szombat-.Nagykanl-helyről zsára indul i érkezik indul Szombathelyre érkezik Wlenbe érkezik
1 2 4 Sz«m. v. Oyv. Szcro. v. Sztm. v. ío.ío 1147 1347 1453 i| 1755 gyv. 21-30 23 35 l Oyv. Szem. v Oyv. Szem. V. 6-10 1348 17-30 7-10 f I1-3S 937 -15-54 1 1908 2»40
Pécsről Indul Barcsról indul Nagykanizsára érkezik 1 Magykanl-isáról Indul Barcsra érkezik Pécsre érkezik
1 2 3 1 Szem. v7| Szem. v. Szem. v. Oyv. VcKy.v. 900 !gyv. 11-30 16-20 j 21-00 Gyékényesről 17 20 7 4Ö " 13 26 23-15 4\'S 19-35 1 Szem. v. 2 Oyv. 3 Vegy. v. 4 Oyv. 505 14-05 1805 23-46 715 15-47 20-58 fildéaill 025 920 1610 zannfc 2CO
Pragerholról indul Nagykanizsára érkezik 1 Nagykanizsáról \'indul Pragerholra érkezik
1 2 Oyv. Vegy. v. 3-35 -H0 6-23 940 fi Szem. v. 2 Vcgy.v. 5-15 1700 916 22 50
J Szem, v. Iüv9 2frM 3! Oyv. 2220
REZGALIC
minden mennyiségben kapható --
ORSZÁG ÉS WIDDER
cégnél . Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
9574-1925.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Az nj állatvásártéren létesítendő épületeinek munkálataira és szállításaira zári, Írásbeli versenytárgyalást hirdetünk.
Az ajánlatok I. hó U-én d. e. 11 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójában nyújtandók be, ahol hétköznapokon délelőtt 10—12 óra között a költségvetési és ajánlati Űrlap ártérités melleit megkapható és a kiírási müvelet megfeHinthelö. A városi tanács.
Nagykanizsán, 1925. jul. 3. XII Polgármester.
JÉGNEK
házhoz való •xiUiUsáM. vaUmlnt bérhatéara előjegyzéseket e biten elfogadunk
STUHLMÜLLER
ílclmiszerkcreskcdclml és hütöhftz r. t. JcggyArában Crzaébat-tár 17. Tolofoa i 286
zrínyi nyomdaipar
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
NAGYKANIZSA, FÖUT 5.
— Telefonszámok: 78. és 117. —
Készít mindennemű nyomdai munkákat legszebb
és ízléses kivitelben - a legszolidabb árakon ----
A hadigondozottak részérc kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24776 -925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
önkéntes árverés.
Gróf Széchenyi Péter örököseinek homokszcnlgyörgyi uradalmában folyó évi julius hó 12 én délclóll fél kilenckor
1 drb. lelivér anyakanca, •
5 drb. lelivér csikó <1—3 éves),
2 drb. nónius anyakanca,
2 drb. arabs vérű anvakanca,
21 drb. nónius csikó (1—4 éves) önkéntes árverésen adatik el.
Vasul állomás: Homokszentgyörgy. úti
Bővebb felvilágosítást ad: Fekete Imre urad. főintéző, Kálmáncsa.
Kölcsönponyva, kölcsönzsák.
U] gabonás zsák, vízmentes kazal takaró, gép-ponyva, repce ponyva, sátor-ponyva.
kocsi-ponyva telepünkön feliig! eleiünk alalt készülnek és állandó nagy raktárt tartunk. Kévekötó manllla, gazdasági k"gtélárük", olaj é» egyéb
kenőcsükből, mii a legolcsóbb
napi árakon ajánlunk
Hirsch és Szegő
Nagykanizsa. » Telefon 75. sz. int
ZSOLDOS MflGfiltTflHFOLYflM
Budapest, VII. Dohány-utca 84.
T«l<foa: Jói»«l 124-47. At ortiAg Icgríelbb 4* Icglímcrtcbb clökculiő lolíiele.
A legjobb tikcirci kéizit dó köxípLikoUI m«g4nvlz»gAkM.éretUégirevJ<kkfcketli R<*il«ltUcU»l kedYMw^oy. 334
P. P. P. legjobb minőségű
pérgament
befőző papir viszontárusitóknak
legolesőbb nDgybani áron
FISCHEL FÖLÖP FIAI
papit kcretkede*4 Se. SS
nagtkahizsAn.
W ALTÉR magántanfolyam
Budapest, VIII., iUkócxi-sat 51.
lilókésilt kozépiskolat Összevont magán-
vizsgákra, érettségire, vidékieket Ts. Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
L Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" clmll politikai napilapra
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipai és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. fNyomdavoatö.-
Gyógynövényeket
szekta-, liámta-, pljvacs-. bodza- éadkór-tsrkkóróvirágot, belindek-, maszlag-, fehér Utóin- és kerekmályvatevelcl. Anyarox.ot ó. kfirl.bog.rat
és minden egyéb gyógynövényt, továbbá mustár-, édes kómény- és ánizsmagot.
Borkövet
legmagasabb napi áron vásárol a
„Hydroflo. a" R. T.
Budapest, IV., Vád-utca 20. Sürgónycim: ARUNDO, Budapest
KerDnk inl.tiautl át B.Jáalat.11
Qfenbeck Károly).
65. évfolyam, 149. szám
Nagykanizsa, 1925 julius 7, kedd
Ara 1800 km
ZALiI EQZLONT
POLITIKAI NAPILAP
i - ii
•urklnttef és HíAMvaM Pfl-nt s
[□urwbM-TeUtaa 7«, ■foo^ 117. «*■
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
£iiu«us! in: Ecr uo JO.OOO I H>íoc Mn...-------90.000 )
KULTURA ÉS TAKARÉKOSSÁG
Amikor a szatmári béke megkötése után Rákóczi Ferenc számkivetésbe ment és utána a kuruc-világ csendesen elmúlt, a bécsi kormány elrendelte azoknak a váraknak lebontását, amelyek a kuruc hadjáratokban a nemzeti erőnek nagy támasztékául szolgáltak. Még ennél is nagyobb nemzeti szempontból, különösen ma, sokkal fontosabb rombolás lett volna az, ha a napirenden levő takarékossági szempontokból nagy nehezen megépilett és felszerelt egyetemeink számát csökkenteni kellett volna.
Megcsonkított állapotunkban az egyetemek képviselik azt az eröt, melyből a nemzeti kulturáltak ki kell bontakoznia, mert a kultúra hatalma Verhetetlen, -hatásá elháríthatatlan. Ma már, mikor a takarékossági bfeottság maga sem tartja szükségesnek és eszéiyesnek egyetemeink meg-bolygatását, a takarékossági szem pontok érvényesítését más ennél sokkal alkalmasabb területen keresi, olyan területeken, ahol még nagyon bő alkalmak kínálkoznak olyan megtakarításhoz, melyek hasonlíthatatlanul kevesebb visszahatással lennének csonka országunk regresszálódására.
Ha végig tekintünk az európai államok történetén és helyzetén, csak azoknak pozícióját látjuk teljesen megalapozottaknak, melyéknek erkölcsi és kulturális ereje párhuzamosan fejlődve a jelenben is akcióképes. Nem az országok nagysága és terjedelme, nemcsak gazdasági erejük bősége, hanem az előbb emiitelt kvalitások is azok, melyek az államok fennmaradását legerősebben biztosítják.
A rettenetes sorscsapások tragikus sorozatának ellenőre, amely a magyar nemzet történetén végig vonul, a magyarság végig meg tudta tartani abszolút kul-turpotenciáját és relatív kultur-fölényét déli és keleti államok irányában. Beláthatatlan következményekkel járna tehát mindennemű változtatás jelenlegi fényleges kulturvlszonyainkon.
A németek, akiknek szintén elég keserű, majdnem a miénkhez hasonló sorsot adott vég-
zetük, mindent elvonnak maguktól, minden téren a végletekig viszik a takarékoskodást, de kul-turkiadásaikat csökkentés helyett még mostani legrosszabb viszonyai közepelte is évi 5,000.000 aranymárkával emelte. Mi, sajnos, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ilyen külön áldozatot hozhassunk ennek a nagy ügynek, de arról, hogy a meglévő erőkel konzerválhassuk, lemondani nem akarunk. Csak azt kell megtennünk, amit meg tudtak tenni a németek: takarékoskodni olyan helyeken is mindenütt, ahol még ma is improduktív milliók és milliárdok vesznek el. Csak ha a takarékossági elv a gyakorlatban is minden vonalon szigorú megvalósításra talált, akkor nyuljunk, ha arra még feltétlen szükség van, iskoláinkhoz, sok áldozattal megszerzett kultúrintézményeinkhez, mert hiszen épen ezekkel áll módunkban dokumentálni, hogy ha el is vettek tőlünk mindent, a magyar kultura megmaradt annak, ami volt s továbbra is a magyar kultúrfölény biztosítja az éleihez való jogunkat az európai népek kőzött.
Nemzeti ambíciónk az, hogy teljesíthessük azt a missziónkat, amelyben hosszú évszázadokon át megakadályoztattunk, hogy kulturális fókuszaink fénye és melege elhatolhasson a Fekete és az Égei tengerig. Hogy ha majd a magyar egyetemek lesznek Keleten Európa tudományos vezérgócai, azokban olyan hadseregeket nevelhetünk nemzeti céljainkra, amelyek verhetetlen erővel győzelemre fogják vinni a magyarság legfényesebb álmait
Hajdúböszörmény uj polgármestere. Hajdúböszörményben tegnap tartották meg a polgármester-választást. Abszolút szótöbbséggel Somossy Béla dr. volt főszolgabírót választották meg a város polgármesterévé.
Az uj pápai nuncius a kormányzónál. A kormányzó vasárnap déli 12 órakor ünnepélyes magánkihallgatáson fogadta az uj pápai nunciust, aki ez alkalomból nyújtotta át megbizó levelét.
A katonai ellenőrzés ügye a Ház előtt
A gazdasági javaslatok folytatólagos tárgyalása Beterjesztették a városok kölcsönéről szóló javaslatot
Budapest, Julius i
A nemzetgyűlés ülésén napirend elölt Baross János szólalt fel, tiltakozik Chamberlain nyilatkozata ellen, mellyel a magyar katonai ellenőrzést fenn akarják tartani a kisantant io-trikája folytán, mikor Magyarország negyedik éve leszerelt. A kormány nem cáfolja meg ezeket az intrikákat. Hasson oda a kormány, hogy az ellenőrző bizottság hagyja el az országot s a kisebbségi szerződések betartassanak.
Watko Lajos h. külügyminiszter kijelenti, hogy a kormány ezügyben folyton tevékenykedik s mulasztás terheli.
Rapert Rezső rendreutasitások és közbeszólásoteközt bírálja a tisztviselők működését. A galdasági javaslatot nem fogadji el.
F. Szabi Géza örömmel üdvözli a javaslatot. A megyei tisztviselők
helyzetére hívja fel a kormány fi-gyelméL
Vázsonyi Vilmos: Lakásépítkezés és forgalmiadózás terén Bécs sokkal előbbre jutott a szanálás során, mint Budapest. A javaslatol nem fogadja cl.
Bud János pénzügyminiszter:\'Tiltakozik a tisztviselőket ért támadások ellen. A magyar tisztviselői kar, bár hibák vannak, hivatása magaslatán áll. A fizetés-problémát egyszerre megoldani nem lehet. Mihelyt lehel, a nyugdijasokon is r segítenek.
Az elnök ezután a vitát félbeszakítja. \\
Győrjt előadó a városokkölcsönéről szóló javaslatot terjeszti be
Baross János félreértett szavalt kimagyarázza, hogy nem akarta a hadsereget sérteni:
Az ülést a mai napirend folytatásául holnap d. e. folytatják. Az üiés fél 4 órakor véget ért ,j
belföldi hírek
Uj lap Indul az „Az Újság" helyett Budapestről jelentik: Feltétlenül beavatott helytől arról értesülünk, hogy a beliltoll .Az Újság" Ugye néhány napon belül véglegesen rendeződik. Bethlen István gróf miniszterelnök közölte a lap kiadóival, hogy az ,Az Újság" betiltását semmi esetre sem vonhatja vissza, ellenben hajlandó a kiadóknak engedélyt adni egy uj napilap megindítására, azzal a feltétellel, hogy az uj lap nem lehet a régi, betiltott lap folytatása, egyetlen sorral sem utalhat erre és megjelenése után nem fog-lalkozhatik az .Az Újság" betiltásával. Ezenkívül a kiadók: dr. Agái Béla és Kóbor Tamás, akik eddig közösen felelős szerkesztőként jegyezték a lapot, semilyen formában nem szerepelhetnek a lapon. A kiadók közölték Ángyán Béla dr. sajtófőnökkel, hogy hajlandók a miniszterelnök összes feltételeit teljesíteni és uj lap megindítására kérnek engedélyi. Az engedélyezés ügye most van folyamatban és az .Az UJság" régi kiadói rövidesen megindíthatják uj lapjukat. Az uj lap .Újság\' .cimen, tehát az .az" névelő elhagyásával fog megjelenni I. évfolyam I. szám jelzéssel. Az
Újság" felelős szerkesztője a betiltott lap legöregebb munkatársa, Keszler József, az ismert nevű szini kritikus lesz. Politikai körökben egy állítólagos megállapodásról is beszélnek, amelynek értelmében az .Újság" a régi ,Az Ujság"-gal szemben bizonyos mértékben támogatni fogja a kormány politikáját.
A tabl választás végleges eredménye hivatalos megállapítás szerint a következő: Kálmán Jenő 4743, Turcsányl Egon 4086. Igy a labi kerület képviselője Kálmán Jenő dr. egységes párti.
Női Ipar a kStó-szővólpar. A kereskedelmi miniszter ma rendeletet adott ki, amelyben a kötő szövőipart a túlnyomó részt nők által űzött iparok közé sorozza.
Debrecen város kölcsOne. Debrecen városa tegnap közgyűlést tartott, amelyen elhatározták, hogy a város a külföldi kölcsönből reá eső részét — kb. egy millió dollárt — felveszi.
A magyar-olasz tárgyalások
megnyugtató mederben folynak, igy a kereskedelmi szerződés létrejötte a közclJövöre várható. A Ház közgazdasági és külügyi bizottsága magyar—spanyol és magyar—görög szerződések becikkelyezéséről szóló javaslatot elfogadta.
ZALAI KÖB-flHV
Ezerszáz millió kUlföldi kölcsönt vesfc fel Nagykanizsa
A mult közgyűlés által elhatározott beruházásokat, víztornyot és vízvezetéki fSnyomAosSveket létesítenek a kölcsönbSJ - Kibővítik a kSzkérházat — Meghiusult az OrdBgárok-vSIgy rendezése — A város rendkívüli közgyűlése
- Nagykanizsa, iullua 6 Nagykanizsa város képviselőtestülete ma délután 3 órakor tartotta rendkívüli közgyűlését a városok kUlföldi kölcsönébö! felveendő nagykanizsai kontingens ügyében.
Sabján Gyula dr. polgármester megnyitójában főbb vonásaiban ismertette a kölcsön-mozgalmat és annak fontosságát.
A kölcsön feltételei Krátky István dr. főjegyző, mint előadó a városi tanács javaslalát terjesztette elő a kisérő magyarázatokkal. A városok összesen 139 millió aranykoronás Igényléséből 6 millió esik Nagykanizsára. Ezeknek a szükséges beruházásoknak, helyesebben közülük a leghalaszlhatalla-nabbaknak megvalósítására a kormány 10 millió dolláros küllö\'di kölcsönt szerzett a magyar városoknak. A kölcsön kamata 7 és fél százalék, kibocsátási árfolyama 82 százalék, visszafizetése 40 utólagos félévi részletben, tehát 20 év alatt esedékes, az első törlesztés 1926. január 1-én. A városokat együllcscn terhelik az adminisztrációs költségek \'/t+W/o jutalékok és évi 240 font, amit a bizalmi egyén kap, aki kölcsönnel kapcsolatos teendőket, ellenőrzést stb. végzi. A kölcsön 5 évig egyáltalán nem, azután 2, hét év múlva pedig 1 százalék stornó-dlj melleit mondható fel. Eleinte a városok egyetemleges felelősségét kivárnák, amit sikerült kiküszöbölni. Minthogy a kölcsön perfektuálása sürgős s a nemzetgyűlésnek még
erre vonatkozó törvényjavaslatot Is le kell tárgyalnia, a városoknak haladéktalanul kell ezügyben határozniuk.
Nagykanizsa 2 millió aranykoro-ronát szándékozik felvenni a kölcsönből, ami évi 11-8 százalékos megterhelést jelentene. A kölcsönt felvevő városoknak egy évig más külföldi kölcsönt feivenniök nem szabad. A kölcsön háromnegyed részét csak jövedelmező befektetésekre szabad forditani. A kölcsön biztosítékául á város általános keresel! adóját, forgalmiadó-részesedését, ha az nem elég, a fogyasztási adót és egyéb jövedelmeit kell lekötni. A kölcsön összege legfeljebb kétszerese lehet az évi általános kereseti adó és lorgalmiadó-részesedés összegének
A kölcsönt a pénzügyminiszter felvételre ajánlotta, mert a közeljövőben a városok kedvezőbbet nem kaphatnak. Belgrád, Prága és más külföldi városok sokkal súlyosabb kölcsönöket vetlek fel.
A kölcsön felhasználása
A kölcsönből a megvalósítás sorrendjében a város a következő beruházásokat óhajtja eszközölni:
I. A vízvezeték utcai hálózatának bővítése, amit 827 milliós költséggel a mult közgyűlés megszavazott, ezenkívül vásbelon víztorony építése 2610 millió és a fönyomóaövek lehelye-zése 3945 millió költséggel, hogy a vízvezeték a reá fordítandó kölcsönt amortizálja, a vízdíjakat köbméterenkénti 26 aranyfiliérről 30 aranyfillérre kell emelni.
»_
^Lédererné birái előtt
Budapest, Julius 6
Félliz ulán nyitották meg Lédererné tárgyalását. F.lnök jelenti, hogy a bizonyítás kiegészítését részben elrendeli.
Első tanú Bernstein Jenő. Elmondja, hogy Kodelka neki jóbarátja volt. Kodelka büszke volt Lédererné barátságára. Közvetlen halála elölt délután találkozott Kodelkával, aki egy csomagot mutatott neki, amely tele volt milliós bankjegyekkel. Látta egy alkalommal, hogy Kodelka keze meg volt sérülve, de nem akarta megmondani, mi történt vele.
Mlnnich Károly egyetemi tanár szakértői véleménye szerint annak, aki a hulla feldarabolását végezte, ebben kétségkívül gyakori\' la is volt. Megállapították azt Is, hogy Kodelkával halála előtt kábitól, mérget nem itattak.
Ezután JJémeth Károly egyclemi tanár előterjeszti szakvéleményét Lédererné elmeállapotáról. Ezt megelőzően ismerteti a tárgyalási elnök a bécsi közkőrház vezetőjének véleményét arról, hogy Lédererné olt idegbajban szenvedett. Ugyancsak ismerteti az osztrák csendőrség átiratát, amelyből kilünik, hogy Lédererné egyik testvére rovottmultu, másik pedig öngyilkosságot követett el.
Ezulán a fegyverszakértő vélemé-. nye következett. Kovács Péter ügyészségi alelnök elmondja, hogy cellakutatást végeztek, de semmiféle levelet nem találtak. Ezzel megdőlt Lédererné vádja, amely szerint Prónay-lisztek követték el a gyilkosságot, kiknek nevelt a cellában levő levelekből akarta megtudni. Lédererné továbbra Is megmarad vallomása mellett.
Elnök a tárgyalást berekeszti, a legközelebbi tárgyalás holnap délelőtt 9 órakor lesz.
" Asszonykatonák
trla: Péehy-Horyáth Rozii (5)
Erre a merészen kiszögellő, zord bástyasétányra gyülekeztek össze az asszonyok, Burghalden Hedvig fér-• lias szivtt női vitézei. Páncélt, lovagcsizmát, vaskeztyüket, sisakot öveztek magukra. Párnás asszonyi kacsóik pedig hideg és komor vasakat \'szorongattak, öles kardok csengő pengéit, hosszuesövü mordá-lyokat, nehéz pajzsokat, ijjakat és csákányokat. A súlyos páncéllemezek komoran borultak rá a pihegő, puha asszonyi mellekre és irigyen kárőrvendezően lapították le az élet duzzadó, meleg, illatos és tett forrásait.
A szöszke és barna varkocsu női fejekben elszántan csillámlott meg a nelclejtsck szincit kápráztató helvét szempár, amelyeknek színét a kövér azúrral lemosolygó égbolt is megirigyelhette volna, ha közelebbről látja. Tudták jói a zürichi asz-szonyok, hogy neltéz munkába ártották bele magukat, amelyből csak egy menekülés lehet: vagy a hősi halál a tűzhely védelmében, vagy a csúfos legyőzetés és ennek következményeképpen a szolgaság, tehát megint csak halál I Csak a holttesteiken át — fogadkoztak — en-
gedik be az ellenséget a szeretve szeretett drága falak közé, amelyekért már meghaltak az apák és a fiak és most nem kevesebb elszánlság-sággai meghalni szándékoztak az asszonyaik is. Elkeseredetten és komor bonwal markolódlak össze a kicsiny női öklök és míg a Burg-halden-dandár tagjainak cserepes ajkain láz lüktetett, a szivük mélyén zakatolva riadozott valami szent dobogás. Vakmerően és gyűlölettel néztek le a völgybe és a biboros lángcsóvákkal himbálózó nap melegen megcsiltámló fénybe szőtte a vasaktól súlyos nöi fejeket.
A csatazaj és a nők fegyveres készülődése természetesen nem történhetett meg holmi buzdító beszédek és zajlás, fegyerzörgés nélkül. Dünnyögő lárma zendült fel és széles folyamban úszott bele a levegőbe és mint teslellcn rém vigyorgott szembe az ellenséges táborral. Azok a tó partján tábort vertek éppen; a páston telepedlek le, ahol zöld selycmpalásttal szolgál a puha fülcnger. A Lindenliof komor bástyáiról feléjük áradó zsongás és fegyverlárma ugy furakodott közéjtik, mint a keskeny hajólest a sus-lorgó liabiarajok közé. De a készülődés nemcsak elhallatszott hozzájuk, hanem cl is látszott.
Látta azt Albert herceg is és na-
gyokat gondolkozott felelte. Látta, hogy komoly ellenállás készül és látta, hogy a Lindenhol széditően magas és becsületesen jókarban tartott bástyáival szemben csak annyit érne a nyíltan, szemtől-szcmbe intézett harc, mint az izraelitának a rózsafüzér, a macskának a tükör, a tyúknak a szemüveg.
Sietve gyüickeztette hát a büszke lovaghadai és sürgősen eltakarodott Zürich keményen elejbefeszülő bástyái, tornyai és sisakkal övezett kontyosai elől.
Az asszonyok kezdtek már fel-ujjongani, hogy ime vér nélkül, fáradtság nélkül rájuk telepedett a diadal verőfénye. Burghalden Hedvig, aki alighanem közelebbről is ismerte már az osztrák lelket, komoly maradt. Gyanakodással telt el Albert herceg hadának visszavonulásával szemben és leintette a gyöngébbeket, akik a veszély hirtelen elpárol-gásával elpárologni érezték a lelkesedésüket és a bátorságukat is és már hányták volna le magukról páncélt, kardot, sisakot, mindent. Csodálatos lelkierejét átömteszlclle Burghalden Hedvig a kételkedők és a gyöngék lelkébe és sikerült is megóvnia az asszonytábort a Icllcs szétszéledéstől
Ls jól gyanított Burghalden Hedvig. Ahogy szürkére fakult meg a
__tass julius 7.
2. A közkőrház kibővítése 2000 millió költséggel 240 ágyra és a már elhatározott gazdasági épülettel. Igy az eddigi évi 80.000 ápolási nap helyett 96.000 lenne s az ápolási dijaknak a népjóléti miniszter megígért hozzájárulásával 44.000 koronáról 46.500 koronára való emelésével az amortizáció biztosítva lenne.
3. Az uj vásártér megépitése 800 millió költséggel, ami a helypénzek ICWa-os emelésével a tervezeti vendéglő évi 26 milliós jövedelmével amortizálódnék.
4. A városi épületek helyreállítása 302 millió költséggel.
5. Városi utak helyrehozása, igy a Varasdi-ut hengerezése és kongó-utak javítása 662 millió koronával.
Ennél a pontnál a polgármester bejelenti, hogy a Csengery-ut már elhatározott burkolását a csatornázási építkezésekre való tekintettel egyelőre kikapcsolták a beruházási programból.
6. Az Ördögárok-völgy rendezése. Az Ördögárok kibetonirozása, mellékcsatornákkal való ellátása 3493 millió korona költséggel, ami az érdekelt ház- és telektulajdonosok által-fizetendő csatorna-járulékból lenne törlesztendő.
7. A gimnáziumi konviklus építkezésének befejezése és felszerelése-1200 millió koronával, amit 40 diák havi 350.000 koronás lalcásdija fedezne.
8. Zeneiskola létesítése 300 millió, korona költséggel.
9. A csatornázás teljessé tételer ami ha jut reá pénz, a csatornázási-járulékokból nyer fedezetet.
A pénzügyminisztériumi hozzávetőleges kulcs szerint Nagykanizsára a kölcsönből drea 1 millió arany-korona esnék, mely természetesen mindezek megvalósítására nem elegendő; ha azonban fejlettebb váró*
messzi kékség sápadó homálya, a Limmat kéklő vizszalagja állal öntözött bársonyos mezők meg felit\' ták a nap blbpros korongjának élénk fénytobzódását és lilás fénycsíkok sorakoztak fel az alkonyati színekben pompázó égperemre, hogy egykettőre helyet adjanak a zsongó homályosságnak, majd pedig a csillagtalan, kormos sötétségnek: bekövetkezett az, amitől az erőslelkü asszonyvezér tartott. Visszajött az ellenség.
A vaslag feketeség mindent eltakaró, mindent elnyelő takarója alatt visszaóvakodott az osztrák herceg serege. A tó nyugati csücskénél, a Limmat kiszakadásánál, a mai Bauschanzli nevü kis szigetnél, ahol a l.indenhof bástyáihoz lankásan fut fel a domboldal, kísérelték meg az o\'rvtámadást
És a sötét éjszakában az asszonykatonák egy nagyot sóhajtottak, az Isten trónusa elé helyezték a sorsukat és aztán kemény izmokkal húzták ki a szisszenve elöbuvó sima kardpengét...
Albert herceg fényes lovaghada rövid küzdelem után fejvesztetten menekült lefelé a Lindenliofról. Kísértetiesen hallatszott utánuk a meg-szabdall fejü sebesült-társaik ijedel-mes jajgatása és az üldöző asszonyok vijjogó kiáltozása. A szivükre
ZALAI KOELOHT
1925 julius 7._
sok kevesebbel vesznek fel, van rá remény, hogy az arra szoruló városok többel is kaphatnak az előirányzóit összegnél.
A városi tanács Javaslatában 8246 millió korona felvételére kért a kép-viselőteslüleltől felhatalmazást.
A kérdéshez elsőnek Villányi Henrik dr. szólt hozzá, aki a vágóhídi visszás közegészségagyi állapolok megszüntetését, szuróhelyíség létesítését sürgeti.
Tóth- Lajos: Meg kell tiltani először is a henteseknek és magánosoknak a háznál való vágást s azt a rendőrségnek szigorúan ellenőrizni.
Ádám Róbert kérdi, vájjon a vízvezeték kibővítése alatt minden utcára kiterjedő bővítést ért-e a tanács javaslata.
Ujvlry Oéza: A városi máskor is nyakló nélkül vezették, de ma inkább, mint valaha. Csak annyi kölcsönt szavaz meg, amennyit a mult köz gyűlés megszavazott már. (Itt említjük meg, hogy a mult közgyűlésen megszavazott kölcsönt a város vagy /elveszt s a mostani külföldi kölcsönhől visszafizeti, vagyha ez utóbbit előbb folyósítják, ugy a belföldi kölcsönt egyáltalán fel sem veszt.) Késő van már az építkezések megkezdésérc. Különben sem bir meg a város Ilyen rohamos építkezést. Ráérünk egymás után is megvalósítani az egyes beruházásokat. A kölcsón feltételeit terhesnek találja.
UJnépi Elek Ernő hosszas, alapos fejtegetésben mondta el a kölcsönre vonalkoző véleményét. Óva inti a várost, hogy ilyen nagy összegű kölcsönt vegyen fel ma, mikor a kamatlábak lefelé tendálnak. Azt hiszi, hogy nem sok idő múlva olcsóbb hitelhez is julhat a város. Indítványozza, hogy most legalább 6, de legfeljebb 10 milliárdot vegyen fel a vlros a legszükségesebb beruházásokra, de ne tévessze szem elől a
örök gyász ull rá és hajnalban, amikor a frissen kelő nap széles aranyos korongja szikrázó tűzrózsá-kat ejtett az ébredező tóra és a folyóra: messzi-messzi járt már az osztrák herceg veri serege. Csak a halottak és sebesültek tátongó sebei bizonykodtak, hogy Burghalden Hedvig és dandára nemcsak a főzó-kanáthoz és a varrótűhöz érteti...
1292-őt írtak akkor...
... Egy monumentális festményen láttam a zürichi asszonykatonák e nagy tettének legjellegzetesebb, jelenetét : azt a pillanatot, amikor a Lindenhof komor bSstyafSkán elszántan és állig felfegyverkezetten várják az ellenség támadását. Félelmetesen festenek a szelíd asszonykák a zörgő páncélokban, fejükön a tollbokrélás, rostélyos sisakkal, öles karddal az ölelésre, fonódásra termett puhahusu asszonyi kezükben .. . És az ember, a mai kor elpuhult, megalkuvó embere önkéntelenül is kicsinyt megdöbbenve, kicsinyt csodálkozva, de hatalmas tisztelettel néz végig talpig vas-pikkelyekbe szorított nemes asszonyi alakjukon... Igy védték meg akkor a nők a tűzhelyet, a szülőházat, a gyermeki bölcsőt és a hitvesi ágyasházat ... Tanuljatok tőlük, napjaink asszonyai I... (Vége)
polgárság leherbiróképességét és a célszerűségi szempontokat.
Sabján Gyula dr. válaszol az elhangzott felszólalásokra. A vágóhíd kérdése még nem érett meg. A terv uj vágóhidat követel építeni, azonban hagyjuk ezt jobb időkre, ha több pénz áll a város rendelkezésére. A vízvezeték nem az egész városra kiterjedőleg készül el. A nem gyümölcsöző befektetéseket cl kell ejteni, mig a város kedvezőbb kölcsönt fog kapni. A minisztériumban 900.000 aranykoronát kontempláltak hozzávetőleg Nagykanizsának. Ebből csak a vízvezetéki építkezéseket, víztorony építést, íőnyomócsövek lefektetéséi, közkórház, állalvásártér munkálatait lehet elvégezni. Ezek közül a víztorony és főnyomócsövck kivételével a közgyűlés már valamennyit megszavazta. Szükséges lenne még sürgősen az Ördögárok-ügy rendbehozatala. Mindössze kellene tehát 1.4 miliő aranykorona.
Három alfcrnalivát Aliit fel ezulán a polgármester:
1) Ha csak a már elhatározott beruházásokat és a vízvezeték bővítést létesítik, elég lesz 900.000 arany korona.
2) Ha ezeken kivül az Ördögárkot is rendezni akarják, ugy 1.120.000 arany korona szükséges.
3) Teljes csatornarendszer kiépítése eseién 2 050.000 aranykorona kell.
Király Sándor műszaki tanácsos ismertette ezután a tervbevett vízvezetéki és csatornázási munkálatokat.
A közgyűlés végül is a polgármester indítványára az első alternatívát fogadta el a tanács módosított javaslataként s igy a közgyűlés 34 szavazattal I ellen felhatalmazta a várost 902.000 effektív a. koronának megfelelő 1,100.000 a. k. névértékű kölcsön felvételére, melyből a mult közgyűlésen elhatározoltakon kívül csak a víztornyot és a főnyomó-csöveket fogják létesíteni.
Ezzel a közgyűlés 6 őrekor végetért.
A katonatemetőért
Nagykanizsa, Julius 5
Dr. Strém Sándor 150.000 koronát fizetett bc srcrkeszlőségünk hősi sirkő akciója céljaira.
özvegy Födő Pélerné a hősi temetőben nyugvó férje sírkövére 121.500 koronát fizetett be.
a
Az adományok nyugtázásával kapcsolatban felkérünk mindenkit; kl az általa jegyzett sírkövek árát még be nem fizette, azt kiegyenlíteni szíveskedjék.
Egyben felkérjük azokat, kiknek hozzátartozói, rokonai fe-kllsznek a hősi temetőben, fizessenek be egy sírkövet, mert nem kívánható, hogy azok helyett ls a társadalom rójja le a kegyelet kötelességeit _
Óra, ékszer, látszer
különlegességek meglepő oleső Írért
Víkéay uj üzletében kapható
Fö-tór 2. — Elsőrendű Javító mdhely.
A kanizsai kereskedők tiltakozó gyűlése
A nagykanizsai OMKE és Baross Szövetség akciója a forgalmiadé mai rendszere ellen — Csatlakoztak az országos demonstráláshoz — Héttőn délután bezárták üzleteiket — Távirat Kállay Tibor dr-hoz — * közgyűlés határozati javaslata
Nagykanizsa, Jullua 6 Vasárnap délelőtt össze jöttek Nagykanizsa k^eskedói a Kaszinó első emeleti termében, hogy hatalmas vétót mondjanak a forgalmiadó mai rendszere ellen, amely vegzaló-rikus és körülményes eljárásával valóságos veszedelme a legális kereskedelemnek és hogy Nagykanizsa város képviselőjét táviratban nyomatékosan felkérjék arra, hogy a kérdés mostani tárgyalásán a nemzetgyűlésen a kereskedelem érdekeit hathatósan védelmezze és állásfoglalásukat támogassa. Az impozáns tiltakozógyüléseri megjelent a nagykanizsai kereskedelem szine-java, amely teljesen betöltötte a Kaszinó két kis termét. Ott láltuk az OMKE tagjait majdnem teljes számban és a Baross-szövetségei; is, élénk dokumentumául annak, hogy a magyar kereskedőknek teljesen azonos érdekeik vannak.
Btankenberg Imre az OMKE elnöke megnyitván az Illést, üdvözölte a közgyűlést és a jegyzőkönyvvezetésre Bartha István dr.-t, a helyi szövetség ügyészét kérte fd.
Btankenberg Imre elnök ezután hosszabban ismerteti azt a mozgalmat, amely a forgalmiadó mai rendszerének megváltoztatását szorgalmazza és kitér Kállay Tibor dr. voll pénzügyminiszter amaz ígéretére, hogy Magyarországon is bevezetik az osztrák forgalmiadé rendszert, azonban a mai napig nem történt még komoly lépés ebben az ügyben. A nagygyárosoknak sikerűit elérniük azt, hogy ez meghiusult. Más gazdasági szervezettség nem akadt erre a szerepre. Azonban a gyárosok még nagyon szomorú tapasztalatokra fognak szert tenni. Az OMKE azt indítványozta, hogy hétfőn délután 4 órától 6 óráig demonstrációkép tartsák|zárva üzleteiket, hogy ily módon is kifejezésre jutassák, hogy a forgalmiadó mai rendszerét nem bírják ki.
A közgyűlés egyhangúlag hozzájárul és elfogadja az OMKE indítványát.
Btankenberg Imre elnök ezulán felolvassa Kállay Tibor dr. válaszát a nagykanizsai OMKE nek hozzá intézett memorandumára. A volt miniszter válasza szószerint a következő :
.... tisztelettel értesítem Önöket, hogy igen szívesen közbenjárok Vargha államtitkár urnát aziránt, hogy a forgalmiadénak a reformja mielőbb megtörténjék. Ezt a reformot már olyan régen kilátásba helyezték és annyi idő óta beszélünk róla.

hogy azt hiszem, hogy az egész kereskedővilágnak jogos kívánsága az, hogy a relorm megtörténjék.
Azt hiszem, a pénzügyminisztérium illetékes közegei is azon az állásponton vannak és bizonyára csak azért késett eddig a kérdésnek megoldása, mert az érdekeltségek sem. voltak egyforma állásponton. Remélhetőleg azonban most az OMKE ujabb beadványára sikerülni fog az összes függő kérdéseket mihamarább rendezni és megje-lenhetik majd az uj rendelet.
A magam részéről kész vagyok sürgetni erre Vargha államtitkár urat, aki különben megvagyok győződve, a maga részéről is igyekezni fog arra, hogy végre megnyugvás legyen teremthető a forgalmiadónak sokat vitatott kérdésében.
Kérem eme levelem tartalmát ugy az OMKE nagyanizsai kerületével, mint a Baross Szövetség nagykanizsai fiókjával közölni I... — 8tb." A közgyűlés tudomásul ve6zi Kállay Tibor dr. válaszát.
Btankenberg Imre ezután indítványozza, hogy miután kedden a nemzetgyűlés tárgyalni fog|a a forgalmiadó ügyét, Kállay Tibor dr. Nagykanizsa város képviselőjét sűrgönyi-leg felkérik, hogy jelenjen meg a nemzetgyűlésen és védje meg nyomatékosan a nagykanizsai kereskedelem érdekeit.
A közgyűlés az indítványt elfogadja.
Előadó ezután ismerteti a nagykanizsai kereskedők panaszait. A nagykanizsai kereskedőknek csak egy panaszuk van — mondja szüntessék be a mostani leépítés és egyszerűsítés Idején a most dívó körülményes rendszerű admlnlsxtráclóju forgalmiadó szisztémát A kormány mentesítse a magyar kereskedelmet a mai vegzaturák alól és az adminisztrációt egyszerűsítse. A fázis-rendszer behozatalát kívánják, amely egyszerűbb és simább. Majd határozali javaslatot terjesztett a közgyűlés elé, amely szerint:
A nagykanizsai kereskedők tilta-kozógyűlése megállapította azt, hogy a gazdasági válság által súlyosan megbénított kereskedelem és ipar fellendülése nélkül a szanálási munka eredménnyel nem járhat. A kereskedelmet és ipart munkájában a legnagyobb mértékben akadályozza az iltatónos forgalmiadó mai rrndszere. Ez a rendszer előnyt biztosit a külföldi keresetüzőknek, a belföldiek rovására, előnyt biztosit a tisztességtelen elemeknek, a tisztességes adózók hátrányára és előnyt biztosit a mammuth iparnak a kis és középipar kárára.
Nem lehet kormányzati cél az, hogy az adóinlézkedések az adóalanyok nagy részét kirekesszék a forgalomból. Az olyan elhibázott
ZALAI KOZLOHY
1925 julius 11.
rendelkezéseknek, amelyek — ha akaratlanul is — ezt a célt szolgállak, következményük a munkanélküliség emelkedése, az adóalanyok rendszeres tönkretétele és a kincstár jövedelmének csökkenése.
Azok a módosító rendelkezések, amelyeket a pénzügyi kormány a nemzetgyűlés elé terjesztett, nem alkalmasak arra, hogy a forgalmiadó állal okozott mai sérelmeket orvosolják. A kormány csak az adózók egy csoportjának a sérelmét kívánja orvosolni, de olyan formában, ahogyan az semmiféle eredményre sem vezethet.
Ezek a módosítások nem mentesítik az adminisztrációs terhektől és az ellenőrzés vegzaturáitól az adózók legnagyobb tömegét: a kiskereskedőt és kisiparosi. Fokozottabb mértékben növeli a kisegzisztenciák ezen terheit a végrehajtásnak azon módja — ahogy az adóhatóságok a 29500\' 1925 P. M. rendelet gyakorlati alkalmazása körül járnak el.
A nagykanizsai kereskedők tilta-kozógyülése a sérelmek gyökeres megoldásának egyetlen módját
az általános forgalmi adónak egy helyen történő beszedésében látja.
* Az utolsó órában kéri ezért a nemzetgyűlési és a kormányt, hogy a kereskedelem és a kisipar megmentése érdekében a legsürgősebben változtassák meg forgalmladórend-szerünket.
Kéri továbbá a gyűlés a pénzügyi kormányi az adóhatóságok utasítására, hogy a forgalmiadó-rendel-dezések és különösen az átalányozás végrehajtása során a rendeletek szellemének és az Igazságnak megfelelően járjanak el.
A közgyűlés az clnókség határozati javaslatát egyhangúlag, közfelkiáltással magáévá telte és elfogadta. Majd összeírták az országos nagygyűlésre a nagykanizsai kerület képviseletében felmenni szándékozókat.
Az impozáns lefolyású, nagy tiltakozó gyűlés tizenkét órakor ért véget.
Hétfőn délután 4 órától 6 lg a közgyűlési határozat értelmében az összes üzletek bezártak.
Gyilliosiág az átjárt miatt
Egy fiatal földműves vadászfegyverrel agyonlőtt egy gazdát
Nagykanizsa, julius
A csendőrség telcfonjclentése érkezett tegnap a nagykanizsai kir. ügyészséghez arról, hogy a Zalaszentbalázs községhez tartozó Kürtös-pusztán Baksa János ottani jómódú gazdát egy Zsohár Lajos nevű ugyan csak ottani lakós vadász fegyverével agyonlőtte.
A rövid jelentés Szerint az eset állítólag ngy történi, hogy Baksa és Zsohár között már régebb idő óta egy lóhereföldön való átjárás miaít feszült viszony volt. Tegnap is emiatt szólalkoztak össze. A vita hevében a fiatal Zsoltár.-felkapta vadászfegy-
AZ URÁNIA MOZGÓSZINHÁZ
szerdán és cs(H8rt8k5n (julius 8-án és 9-én)
mulatja be Blasko Ibaneznek, az „Apokalipszis 4 lovasa", „Vérző aréna" nagyludásu rendezőjének
flSSZOMYOK ELLENSÉGE
című filmjét. — A film a háborús Időkből van véve, amelyek molivumai megragadó képekben peregnek le. — A film egyes részel színezettek. — Páris, Szenlpélervár, Nizza, Monlccarlo festői panorámában vannak beállítva. Mindent összevéve, a film a legnagyobb pompával kiállított luxusfilm.
vérét, Baksára fogta és elsütötte. A lövés halálos volt. Baksa hollan rogyod össze.
A nagykanizsai törvényszék vizs-gálóbirája, Schwartz Károly dr. törvényszéki orvos és Országh Lajos dr. tegnap délulán kiszálltak a lett színhelyére a nyomozás megejtése és hulla felboncolása végett. A temetési engedélyt Metz kir. ügyészségi alelnök csak az orvosi bizottság jelentése után fogja megadni. A törvényscéki orvosi bizottság ma nyújtja be eire vonatkozó jelentését.
jgiiti biTósás tálalt egy .........lóiéi
Aki bosszúból gyújtogatott, mert elhagyta a felesége — Az ötös tanács rendes büntető bíróság elé utalta az ügyet: a vádlott megmenekült a halálbüntetés alól
Nagykanizsa, Julius 6
Nem mindennapi-eset tartotta tegnap izgalomban a nagykanizsai bíróságot. Évek ulán tegnap isméi statáriális eljárás folyt egy galamboki gazda elten, aki végső elkeseredésében afölött, hogy felesége öt elhagyta és többszöri kérlelésre sem akart hozzája visszatérni, felesége nagyatyjának présházát felgyújtotta. Ugyan egyes bűncselekményekre még mindig fennáll a statáriális eljárás és pedig gyújtogatás, lázadás és robbanóeszközökkel elkövetelt gyilkosság és emberölésre valamint ezek kísérleteire és az ezekre irányuló szövetség eseteire. Az esetről a: alábbiakban számolunk be olvasó közönségünknek:
Dávid Sándor galamboki lakós f. hó 2-ári este fél 10 órakor Darab Ferenc zalasárszegi lakósnak présházát felgyújtotta, minek következtében a benne levő ingóságok és a szomszédos Peresztegi Lajos szőlejében levő több darab szőlőtöke tizenkét és fél millió korona értékben leégett.
A nyomós gyanuokok alapján más-
nap a nagykanizsai csendőrség! Dávid Sándor Jómódú gazdát őrizetbe vette és nyomban kihallgatta.
A kihallgatás alkalmával Dávid Sándor azután beismerte, hogy ő gyújtotta felesége nagyatyjának présházát, sőt amikor a csendőr ^rőr a helyszínére kisérte, megmutatta, hogyan készült a gyujtogatásra és hogyon kövelte cl az egész községre nézve is végzetessé válható bűncselekményét. A nagykanizsai csendőrség ennek alapján Dávidot átadta a kir. ügyészségnek, amely előzetes letartóztatását elrendelte és indítványt telt a rögtönitélő bíróság elnökének Szabady Lőrinc dr. törvényszéki tanácselnöknek, hogy a rögtönitélö bí óság összeillése iránt intézkedjék.
Szabady Lőrinc dr. törvényszéki elnökhelyettes a tárgyalást tegnap reggel 9 órára tűzte, amelyen a tárgyalásvezetö Szabady Lőrinc dr. elnökön kivül Berlin Ágost táblabíró, Székács Pál törvényszéki tanácselnök, Makáry Vilmos törvényszéki bíró és Horváth Tivadar dr. járásbiró képezték az ötöstanácsot, míg Jegyzőkönyvvezető Révffy Andor dr., ügyész Metz József kir. ügyészségi alelnök volt. Hivatalból kirendelt védő Málék László dr. ügyvéd.
A tárgyalás megnyitása és a személyazonossági formalitások elintézése után Metz József kir. ügyészségi alelnök szóval emelt vádat Dávid ellen a Btk. 422. §-ának I. pontjába ütköző és j rögtönUélő eljárás értelmében halállal büntetendő gyújtogatás büntette miatt.
Szabady Lőrinc dr. elnök ezután a vádlottat hallgatta kl, aki elismerte bűnösségét és részletesen előadta, hogy a kérdéses napon felesége nagyatyjának présházát boszuból felgyújtotta, mert a felesége többszöri felhívása ellenére nem akarta öt követni, sőt ellene válópört is Indított.
Előadta, hogy a feleségével való áldatlan viszony annyira megzavarta eszél, hogy három hét óta folyton a bosszú gondolatával foglalkozott. Sem dolgozni, sem aludni nem tudott
felzavart lelkiállapotában, ugy, hogy aztán folyó hó 2-án, amikor besötétedett, a présháztól 150 lépésnyire a rozs közé leftküdt és ott bevárta mig az emberek hazamennek és minden elcsendesüli. Fél 10 óra körül odament a présházhoz és an-n„k zsuptelözetét egy szál gyufával felgyújtotta, majd visszament a rozs közé és ott várta be, míg á pince leég.
Dávid védelmére nagyfokú elkeseredését hozta fel. A bíróság azután a nyomozási végző Zrinn János nagykanizsai csendőrtiszthelyettest és Farkas József csendőrtörzsörmesterl hallgatta ki. Szerinlök a vádlott előadása teljesen megegyezik a nyomozás adataival.
Málék dr. védő a bizonyítás kiegészítését kértejés a vádlott elmebeli állapotának megvizsgálását, valamint a bűnügynek a rendes büntetőbírósághoz való áttételél.
Meti kir. ügyész nem ellenezte a védő indítványát.
A kir. törvényszék mint rögtönitélö bíróság ezután hosszabb tanácskozás után meghozta határozatát:
Mivel a maga részéről is gyanú-okol lát fennforogni aziránt, hogy a vádlott elmebeli állapota tettének elkövetésekor a beszámithatóságot korlátozó elmezavarban szenvedett és mivel e tekintetben a vádlott hozzátartozóit és a kir. lörvényszéki orvost meghallgatandónak véli: a jelen bűnügyet a rendes bíróság elé utalja, mire a rögtönitélö eljárás hatálya megszűnik.
A bíróság a vádlott további fogva-tartását rendelte el, tekintettel a bűncselekmény súlyosságára
— Hősök emléktemplomának alapkő-letétele Kaposvárott. Vasárnap délelőtt folyt lenagy ünnepség keretében Kaposvárott a Pécsi-utonemell Hősök templománakalapkő letétele. Rótt Nándor dr. megyéspüspök megszentelte a követ, majd a megyei és városi előkelőségek és nagyszámú közönség jelenlétében ünnepi nagy misét mondott. Az alapítási okmányok elhelyezése után a templom alapkövét helyére illesztelték.
— Autó-szerencsétlenség a siófoki országúton. Vasárnap éjjel súlyos autó szerencsétlenség történt a siófok—székesfehérvári országúton. Siófokról Székesfehérvár felé haladt Sonnenfeld Zsigmond autója, melyet Trepler Tamás erdő-mérnök vezetett. Az autó a sötétségben egy kiiométerjelzö kőnek szaladt oly erővel, hogy a bennülök nagy ívben kirepültek és a gyepes talajra estek. Trepler mérnök és menyasz-szonya súlyosan megsérültek. A Szé-kesfehérvárról érkezett gyors segítség a sebesülteket beszállította a székesfehérvári közkórházba.
™ Fölényesen győz minden versenyben Fllipp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) olcsó és jóminőségü áruival. Mulatóba néhány ár; Selyem mellények 195 ezer, selyem jambó sapkák 17 ezer, flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
lftZ5 |uHu» \'
ZALM KÖZLONT
NAPI HIRiK
NAPIREND
Julius 7, kedd
Róm. kalhollkus: Clitl. Protestáns: aril, M. Izraelita: Tham hó 15.
Nap kel reggel 4 óra 10 perckor, nyugszik dildtán 7 óra 59 perekor.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint Nyugaton szelekkel változékony idó válható, helyenként kevés csóvel és némi liósülyedéssel.
— Bucsu Kiskanizsán. Gyönyörű időben, a hivők óriási részvétele mellett folyt le vasárnap a Sarlós-boldogasszonyi bucsu Kiskanizsán. Az ünnepi szentmiséi Ehrlich P. Alajos szenlferencrendi lelkész mondotta, mig az ünnepi bitszónok Bakos P. Ágoston az ünnep Jelentőségét méltatta. A búcsúra Nagykanizsáról is sokan kimentek.
— Garai Frigyes temetése. Tegnap délután temetlék cl az izraelita sírkert halottasházából az oly tragikusan elhunyt Oarai Frigyest, a Centrál-nagyszálló társtulajdonosát. A temetés mutatta meg igazán, milyen általános tiszteletnek örvendett a megboldogult. A mélyen sújtott családon és fivérén, nagyszámú tisztelőin kívül a közönség igen nagy tömege kísérte utolsó útjára a megboldogultai. A hatalmas gyászoló közönség soraiban olt láttuk a társadalmi és kereskedelmi éleinek színe-javát. A Szállodások és Vendéglősök ipartestületi szakosztályát, a szállodások, hentesek, mészárosok, pincérek egyletét testületileg, saját zászlóluk alatt, az Izr. Jótékony Nőegyletét és több közhatóság vezetőjét. A gyászszertartást Abramovlcs Márk tókántor végezte, mig a búcsúztatót Winkltr Ernő dr. főrabbi mondotta az elhunyt fölöll. A szertartás végeztével az elhunytat átadták az anyaföldnek. Garat Frigyes halálát tulajdonképen szívszélhűdés okozla. Szombat este 10 órakor még beszéltünk vele. Fél 11 órakor kiments félreeső helyre, ahol hirtelen rosszul lett. Orvosért küldtek. Goda Lipót dr. azonnal eljölt, de mig a .Cent-ráT-ba érkezett — Oaral Frigyes megszűnt élni. Oarai Frigyes hirtelen halálának hire még éjjel elterjedt a városban é« mindenütt megdöbbenést keltett. Oarai Frigyes és fivére, Adolf neve a szállodai iparban országos tekintélynek örvend. Valóságos szállodás-dinasztia, amely fogalmat jelent a szakkörökben. Így az Gszi, nemzetközi szállodás-kongresszusra Seveningenbe is meghívót kaplak. Mióta a .Centrál\' vezetését átvették, a Cenlrált fővárosi nivóra emelték. Halála nemcsak családját sújtotta leírhatatlanul, de nagy veszteség az egész polgárságra és főleg szakmájára, amelynek kiváló vezetője volt mindenkor. Emiékél mindenkor kegyelettel fogják megőrizni a nagykanizsaiak.
= Dunsztos és befőttes üve gek, „Rex" patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— Zalaegerszeg a külföldi kül-csőn ellen. Zalaegerszeg pénzügyi és jogügyi bizottsága szombaton délután ülést tartott Czoboi Mátyás polgármester elnöklete alatt, hogy a .külföldi kölcsön" dolgában javaslatot készítsen elő a közgyűlésre. A kölcsön feltételeit a nagykanizsai városi közgyűlésről Irt tudósításunk keretében ismertetjük. Zalaegerszeg város tanácsa nem tartja a kölcsönt előnyösnek, ezért nem javasolja a kölcsön felvételét. A bizottság a tanács javaslatát elfogadta.
= Asszonyok ellensége háborús film.
— Ujabb kényszeregyezség.
A nagykanizsai törvényszék Hoffmann László nagykanizsai vásáros és földműves kérelmére megindította részére a csődönkivűli kényszeregyezségi eljárási.
= Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Stampf Zsigmondnál.
— öngyilkosság. Varga Józscl 65 éves, a Transdanubiánál alkalmazott fűtő Magyar-utca 128. szám alatti lakásán, hol egyedül lakolt, tegnap délben főbelőtte magái. Tettét zárt ajtók mögött követte el s a szomszédok csak a két lövésre leltek figyelmesek. Varga rozsdás forgópisztolya ugyanis először csütörtököt mondott, a golyót háromszor próbálta elsülni, de azon csak a szeg nyoma maradt. A második lövés ugylálszik célt tévesztett, mert a szekrényen álló edények közé talál! 8 azok közül többet összetört. A harmadik golyót a-szájába lőtte saz néhány perc alatt- végzett vele, ugy hogy mire a mentők kivonultak, már csak a hulla-stállitó kocsiért kellett küldeni. Ai öngyilkosság oka ismeretlen.
Asszonyok ellensége színes film.
— összedűlt egy ház. Tegnap déli Vfl 12 órakor a Rákóczi-utca 27. számú, Harmat és Herrnstein cég tulajdonát képező házban az egyik egy szoba-konyhás udvari toldaléképület nagy robajjal összedőlt. A házban Oláh Kanaluszné, cigányzenész özvegye lakott két gyermekével, kik szerencsére az összcdőlés pillanatában mindnyájan az udvaron tartózkodtak, igy emberéletben kár nem eselt, de a szegényes berendezés, az özvegyasszony minden vagyona a romok alá kerttlt. A cseréptetős, rozoga téglaépület már esztendők óla veszélyes volt, annyira, hogy tulajdonosai lakhalallanságát be is jelentették, azonban a bennlakók számára lakást kiutaltatni mindeddig nem sikerült.
_ Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
_ A zalabaksai járás uj székhelye. Megírtuk, hogy a zalabaksai-járás székhelyét célszerűségi szempontból Lenti községbe helyezte ál: A belügyminiszter most értesítette a vármegyét, hogy jóváhagyja ezen határozatot.
— Versenytárgyalás. Balyk község elöljárósága körjegyzőségi épület és mellékhelyiségek felépítésére versenytárgyalást hirdet.
— Ellopott szentségtartó. Muraszombati tudósítónk Írja nekünk, hogy az oltani római katolikus templomból a sok millió értékű arany szenlséglarlót ellopták. A gyorsan megindított csendőrségi nyomozás eredményeként a tettest Sőman Iván bagonyai kereskedősegéd személyében sikerült elfogni.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányi Gyulánál.
= Elveszett Egy hosszufarku, spriccelt szőrű, Tref névre hallgató német vizsla-kulya elveszett. Megtaláló vagy nyomravezető illő jutalomban részesül. Clm: Baj Károly Kiskanizsa, Jakabkuti-utca 6. sz.
— Az aratás. Az aratási munkálatok Nagykanizsa környékén már megkezdődlek. A mi vidékünkön a termés-eredmény igen jónak mondható. Egy kereszt rozs például 44 kgl adott — ami egy olyan eredmény, ami messze felülmúlja a mult évi termés eredményét. Zala többi részében az eredmény kevésbé ked vező.
-= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Villa-fosztogatások. Balaton-szemesen -vasárnap éjjel ismeretlen tettesek több villába behatoltak és nagymennyiségű értéktárgyakat és ruhaneműt loplak. A csendőrség
nyomoz.
íj-in * \'ur ■ • i-*"n~*i * \' " \'\' \'
Kiváló minőség
és ennek dacára olcsó... az állandó fogyasztásnál meggyőződhetik erről... Ezt tartják a régóla bevált „Franck"-féle kávé-pótlék-ról
a „kávédarálóval". Ezért kérik praktikus háziasszonyok csakis ezt mindenütt
MOZI
Uránia. Szerda—csütörtök: Asszonyok ellensége, a legnagyobb pompával kiállított luxusfilm. Kedvezmények éivénylelenek.
a ■\'nfi» rí iV V l\'i *
SPORTÉLET
A Zrínyi TE kerületi versenye
A közönség élénk érdeklődése mellett foly le a Zrinyi TE kerületi allélikai versenye, melyen a nagykanizsai atlétákon kivül pécsi, kaposvári, bajai és barcsi atléták is slar-tollak. Sulydobásban és távolugrásban kerületi rekord megdöntve, ifjúsági magasugrásban pedig beállítva. Részleles eredmények a következők: 100 m. síkfutás: 1. Farkas Zrinyi TE 12 mp. 2. Berger Barcsi SC 12-2 mp. 3. Kaffka Zrinyi TE 12 6 mp.
Sulydobás: 1. Szépudvary Zrinyi TE U m. 76 cm. 2. Marvalits NTE 11-29. 3. Slumpf Zrinyi TE 10 m.
1500 m. síkfutás: Markó Zrinyi TE 4 p. 27\'8 mp. walk over.
Magasugrás: 1. Csikós Zrinyi TE 157 cm. 2. Farkas Zrinyi TE 152 cm.
Magasugrás ilj: Molvarecz Zrinyi TE 167 cm. walk over. 400 m. síkfutás: 1. Szabó PAC 561 mp. 2. Laufer BSC 56 2 mp. 3. Kozacsek Baja.
Diszkoszvetés: Marvalics NTE 3861 cm. 2. Szépudvari Zrinyi TE 3500 cm. 3. Vagenblatt 2945 cm. Baja.
Távolugrás: 1. Csikós Zrinyi TE 634 cm. 2. Horváth Zrinyi TE 590 cm. 3. Szij Zrinyi TE .559 cm.
Távolugrás ilj: Molvarecz Zrinyi TE 584 walk over.
5000 m. sikfutás: Kovács Zrinyi TE 19 p. 03 mp. walk over.
Gerelyvetés: 1. Marvalics NTE 4762 cm. 2. Horváth Zrinyi TE 4218 cm. 3. Szépudvari Zrinyi TE 400 cm.
200X200X400X800 slafíla:
Zrinyi TE 4 p. 3-3 mp. 2. Barcsi SC.
Zrínyi T. E.—Ifjúsági válogatott 1:1. Vasárnap délulán a Zrinyi Torna Egylet nagyszabású népünnepélye keretében mutatkozott be Nagykanizsa közönségének az .Ifjúsági válogatott." Az elért eredmény (1:1) elismerésre mélló teljesítmény volt az Ifjúságiak részéről. Ez a mérkőzés iskola példája volt annak, hogy egy technika és ludás tekintetében gyengébb csapat is méltó ellenfele tud lenni egy rulinosabb, de unottan, lélek nélkül játszó csapatnak, ha minden áron győzni akar. A lélek hiányzott vasárnap a Z T. E. játékából, mig az ifjúságiak, áthatva a reájuk nézve oly fontos mérkőzés jelentőségétől, lelkesedéssel kflzdólték végig mindkét félidőt.
A vasárnapi Ifjúsági mérkőzések. Hungária-Turul 2:2 (0:1) Biró Schweiger (bajnoki.)
Törekvés—Magyar-u 5:3 (2:2). Biró Schweiger (barátságos).
Balatonbogi iri AC—Jóbarátok 4 :0 (2:0). Lehetellen rossz, pártos biró, már a játékosok bemondása szerint
A siófoki úszóverseny eredménye. A vasárnap lefolyt siófoki uszóversen eredménye a következő:
100 m. hátúszás: 1. Barta NSC 1 p. 18.6 mp. 2. Bicskey Eger.
100 m. gyorsúszás: 1. Bárány Eger I p. 3.8 mp.
Háromszor 100 mélcres vegyes staféta: 1. Egri MOVE 4 p. 4 rop.
2000 m. hosszútávúszás: I. Páhok MTK. 2. Szigritz Egri MOVE.
A pontversenyben az Egri MOVE győzött 19 ponttal, a második az NSC 6 ponttal, a harmadik az MTK { 3 ponttal.
ZALAI KOZLONT
1925 julius 11.
KÜLFÖLDI HÍREK
Az ezeréves horvát királyság.
Belgrádi jelentés szerint szorobal és vasárnap ünnepelték meg a horvátok a horvát királyság ezeréves fennállását.
A marokkói háború. A rilf-csapatok a harcvonal keleti részén benyomullak az első francia vonalakba. A kormány uj segítséget küldött Marokkóba. Vasárnap politikai és szakszervezetek és disszidens kommunisták kongresszuson határozták cl Dániában, hogy a háború ellen általános tünletö sztrájkot rendeznek.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Irányzat mindvégig igen szilárd volt. Már a nyitási árfolyamok jóval a legutóbbi zárlaÜ nivó felett mozogtak és mivel külföldről is szilárd hirek érkeztek, az áremelkedés egész zárlatig eltartott. A bánya-piacon 4—57o, a vas-piacon 6—8"o, a cukor-piacon 67o-os áremelkedések állottak be. A kuliszban különösen Osztrák Hitel, SaJgó, Államvasút és Georgia voltak szilárdak, melyek 8—12Vo-al drágultak. A forgalom valamivel élénkebb volt. Kosztpénz 8,i«—W/o. _
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
A.** loat I4ű00-U70c0 Aast«<»- •tu 3S-3UN
Csak kwoaa 11C4-1IM talcfU
Diait I22M2M BatUa l«<5
DoOfe ÍCMO-7IJ90 SakarMl xnm
fa. Jtói-UW a.»vMí»
Koia >41 Irt JJ125-JSJ9J Kepa^Uc* 14t"Í0 )4XO
IM J2S-WI MuUUU iám m<o
Ura S044I2 LoaAoa S45000-A47000
Un W0-J702 KOaao ÍI.-Í M1:
Mfcfci l«« 1 W*S H«vrod> 70MO-7INO
Owtt KWQ. 19 W-I007I PitU 140 JÓI
•Ti*! tr&ak unoimo UMá (0»SI1
Mf fault UM4ÍU StOddkola II0IS 1SIA6
Korrá k«w. JÍS70 I»7«0 Wlaa IPUIOOU
Svéd kot. mnttm Xtolt* IVTO tUS
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők: r*>p*r.
Cnu. U —
Oatlouaa «>»
MrisUsH -
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
DEVIZA VALUTA
Bécs .............100311 9985 9969 1 9974
Berlin...............5860 59/0 5905 5905
PrágA .......,______ 477 | 475"/* 475| »77
Zürichi zárlat
Pfcls 2470 —. London 2505 —, Newyocl 5I3:75, Btü»»el 2440Malland 1915 -. holland 20t>55, Berlin 122"25. Wien 72*57, SofU 371 50. Praga 1527 50. Budapest 72*50, Vwt 98 50. Bukarest 237 75, Belgrád 900-,
Terménytőzsde
Irányzat lanyha. A legtöbb cikk olcsóbbodott. Ma jegyezi először az árjegyző bizottság az u| buza, rozs és árpát.
Bum tlssav. 76 kg-os 460.000 470.000, 78 kR-os 470.000-480.000, egyéb vld. 7fi kg-oi 457.50->~467.500,78 kg-os 482 500- 487-500. rozs 405.000 —410.000, tengeri 280.000-285 000. takarmány árpa 260.000 - 270.000. köles 300.000 310.000. kori* 255.000-260.000, zab 475.000 -4B5.000.
Sertésvásár
Felhajtás 3238. melyből eladatlanul vlsssa maradt I3X) drb. ElsőrendQ 21.000-22.000. ttídett 19500 -20.500, szedett közép 18 500 —19.000, könnvU 16,000—17.000. elsőrendfl öreg 19.000-19500, másodrendű 17.000-18ÍOO, sngol süldő 18.000—22.000. szalonna nagyban 22.500-23.000. zsír 27,000,-27.500 lehúzott hus 22.000—21.000, szalonnás félsertés 23.000 -26 000. Irányzat élénk.
KUdő: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nagykanizsa
Aatoi-Macr-**ual íj* Umk ■a. Mit lift* U.iJolt-OL-M. fcank
0»i tr. Hit
Kaakrtraia fOWbtUIb. IktBM Hcrr. saL J. k. lacailaa M.-öak Ipart Po> tatai K«r. HtUI Mimr-N«Ml Mattot V ti otl fcaak
Takaxákak
LMtnMd r&r írott KSMayai Tafc AXaL Tak. I
MokUU
Mtzii *ii« r
IUM.MiL II
K40.-Praada
laaMria ..kahaatoM Vtkláu nrtkUMtai
buH 8«*i»al
S»«aU6*.
CaaMat
MmtM
Koké
K0k O61I
Drnche
MtfOHit
AJtfittaSa
kttoayl
layl K
Kyomtíák
Fóvlrcal ay. PraakUa OlAkaa Pa Has
UJaágtiaa
Vaa«a
■cMl «»X Kókuir
aS£ oipn r«0f«
Oaai-Daa. Otai VO. Hothwr Kflhst
fflf* kinu ac4t lalft U* Liapa MfcUf Vagylpa/ . VafMofa
LJwSa
«Mld Vlkt. ka tor
Hitt.

KÖIBU
Váfotl
Dttvatat
AUaavaMit
Trwt
Apróhirdetések
SUTŰJgW ^MUStlS
Oxlathelyiaég legforgalmasa^ hejyen teljes berendezéssel (telefonnal) azonnal át-adandó. Clm a kiadóban.
DttcakOf Cakodpéf. Owrli MliM. lakM
NM«U Tokaji bot Kalkutta.
OAx VltUuoa Bcr- ICtO
KM <p«i| ** KtfkykB Cot«.
B*airéajr»ö« Oackviadl
StAIIMJ* ral-tsilU
IwtltltC
Taxlll
Jata
O/ipjuzjc-sű
OoUkartw
Karioa
PiBotlpar
WrO-Wtfl
So44laa
ÍWfa
K*laU*Mariayl TOrtk
aaiöotáttk
Owagt
Oa-al J
tatéi mia I
TaMoa
őttara«U
BirJI
Mel
Bratttt
OjM M<
Cócrta Ola
Nőtlen B.*d«.áj|l
julius IS-re etóplésl Idényre, tel a eMUs és havi 2 q. búza avadalmazisért Herei. Btoben már Ilyen mlnórfgben alkalmazd!. Pelsosánet g.zd.Ug N.gykinlUJ.
Raktárhitlyls4esetleg\' mUhety-n.k I, .Mmi uÜ6. Hlhn, Klrily-uteJ 28. uám. ""
QySnySrfl ifaédttS kredmc, ebídB a szint (klhulhító), 6 k.ruík, ejy »MtM-aizUI, konytuberendezii el«dí. Megtekint-helí n.pont. 2—t-tg ,8- ^\'JJ: emelet, «|tí 2-, Fj-utol oldalon. 2<»5
A botváro«bJ*n 2 jioM. lakisi keresek. lelépés! Kittek. Clm: Ktrily ntes 21. liázlulajdonos. Ugyanott egy fojjertulelbe-rcndexei megvételre kerestetik._2069
Diákokat mirs<kell irak mellett teljes cllátisr. [elvessek. Ctm a kiadóban. 2063
Sisnsa Kánóbon hénapos szobák
kiadók.____
Egy keveset haaznílt Styrln-Puoh gyírtminyu kerékpír eladó tatviM Itr 27.
Sliaiiatarait keresek, kinek laka-rltanl is kell. Sxemere-ulca t\'b. 2103
tiiüí íi teiinyHÉl
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége az Összes bel- ís kullöTdl
terménytőzsdék
liivalalos irlolyamalt rádión kapja ía elótlzetólnek tetetonon — percek alatt továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők. ises
Hirdessen
„Zalai Közlöny"-ben.
NYÁRI VASÚTI MENETREND
I92S. évi junius hó 5-től
nagykanizsai viszonylatban
A vonat neme
Budapestről Indul
Szem. v. 7-15
Oyv. 9-00
Szem. v. 13-30
Oyv. 1 17-30
Szem. v.|| 21-56
Nagykanizsára érkezik
14-55 1320 20-W 21 50
4-35
1, Szem. v. 7
2 Oyv.
3 Szem. v. |
4 Szem. V. I
I1 Wi.nhAl \' Szombat-Nagykani-! iSrr helyről Sára I, lndul indul érkezik
900 11-47 1347
9-20 14-53 17 55
16 50 gyv. 21-30 23 35
Pécsről ; Barcsról [
indul \' indul i
\' I ■ Szcni.\'v"\'! 2 Szem. v.

a
900 gyv. 11-30 18-20 1 2100 Gyóké^esről
1720
1326
2315
Pragerhotról indul
Oyv. z.. Végy. v. II 3 , Szem. v.
—í-35 4\'40 I6-C0
4 5
1935 Nagykani-tsára érkezik
9-40 20<M
lagykani. ziára érkezik
Szem. v.i
Szem. v. Oyv. Szem. v., Oyv. Szem. v.
Nagykanizsáról Indul
"ÖKT
650 9-10 14 15
14-30
Budapestre érkezik
655 11-00 1715 1835 21-45
Wienbe érkezik
lagykani- Szombat-zsóról ;] helyre indul ll érkezik
Szcm.v; 6-40 ■ 9-37 -Oyv. 13-48 15-54 Szem. v.| 17-30 2040
\' iS
Pécsre érkezik
2 Oyv.
3 Vegy.v.ll
♦jOyv.
505 | 715 ! 9-20
14-05 ! 15-47 1810
1805 I 2058 -
23-46 SréUaias í,
_I 025 200
Nagykanlisáról Pragerholra indul .i érkezik
I Szem. v." 2: Végy. v. ■ :i Oyv.
1700 22\'20
" fíü— 2250 1-35
P. P. P. legjobb minőségű
pergament
befőző papír viszontárusltóknak
legolcsóbb nagybani áron
FI8CHEL FÖLÖP FIAI
p»plrkerc»k<dí»íb« a»4
hastkahizsAr.
Balgóozy rnagántanfolyam
Budapo.t, Hárfa, Teréiia-tár a.
Előkészít maginvizsgára, érettségire vidékieket Is.
KMMMW
A SZENT ISTVÁN-TAKSULAT
legújabb kiadványai:
Iskolai hltelamaéaak.
Irta: dr. Dreher Tódor.
Aaalai Szent Fepano életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébet grófné.
Az aranyszőrQ bArány. Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életá-bfil. Irta: dr. Czaplk Oyula.
A lelkiélet kis kSnyvel I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat
Szent József Imák és elmélkedések. — öszeáliitotta: dr. Hatczl Kálmán.
A fenti könyveken kivül a Szent István könyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Színek Sándor: A ml Urunk Jézus Krisz\'us élete (a 4 evangélium szövegéből).
Madarász István dr.: Életproblémák (hitvédelmi előadások).
Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia lelki gondozása. I. k. Az ifjúság lelki gondozása.
Környel Paula: Claudia, drámai költemény.
Könlg Kelemen: Kflldj Uram, munkásokat I
Brelt József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. I. kötet. A Károlyi-korszak főbb eseményei.
Gabányl János: A magyar nem zet történele, II. kötet.
Kozárl Gyula: A Madách-kérdés az „Emberi okmányok" világításában.
Samassa Désy Annié: Szent Magdolna Zsófiának élete.
Szociáldemokrácia és kereszténység.
Mihály ff! Ákos: Giesswein Sándor emlékezete.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Niromitott • Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál Nagykanizsán. (Nyorodavwi*: Ofcnbeck Káröiy)T
65. évfolyam, 150. szám
Nagykanizsa, 1925 Julius 8, szerda
Ára 1800 karám

POLITIKAI NAPILAP
I—Hartllft <• UadibMul F6-ot i Utanuban-Teletoa 7S. nyomd* 117. Uia
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Bdaittéil In: Ctj bdta 90X00 I Hároa bórt----------- 60.000 I
MAGYAR MUNKÁSOK „KITELEPÍTÉSE"
Nagyon rossz szolgálatot tesznek a megfogyott népű kicsi Magyarországnak azok, kik a le nem tagadható nagy munkanélküliségen és az alig számba jöhető elhelyezkedési alkalmakon ugy akarnak segíteni, hogy a sok ezer egzisztencia nélküli előtt egyszerűen fel akarják nyitni a kis ország sorompóit, hogy ntás országokban, idegen nemzetek és ellenséges érzületű népek közölt keressenek maguknak elhelyezkedési, munkát és igy kenyeret. És Itt első sorban a szakmájukban kiváló magyar ipari munkásokra gondolunk, akiket már itthon is kikezdett a nemzetköziség szelleme és akik kikerülvén egy idegen országba, — elveszettnek tekintendők a magyarság számára.
Az a néhány száz amerikás, akinek ..sikerült most kijutni az Óceán túlsó oldalára és néhány szájától megvont dollárt küld eseíről-esetre haza, avagy a francia vagy olasz földön nagy küzdelmek és nélkülözések közepette éhbér melleit tengődő magyar munkás vagy kistisztviselő — ugyan mit bizonyít?
Szomorú statisztikai adatok fekszenek előttünk a magyar munkanélküliségről, melyek igen sölét szint vetnek fel a jövő egére és az elhelyezkedést szinte leheletlennek tüntetik fel. Azonban az orvoslás módja egy vérszegény embernél nem lehet az, hogy eret vágjunk rajta és kiengedjük vérét és még satnyábbá és betegebbé tegyük. De igenis módot kell találni arra, hogy vére feljavittassék, felfris-sittessék és igy uj erőt és életkedvet kapjon.
Meg kell találni minden áron a niődol arra, hogy okos, célszerű pénzügyi és kereskedelmi politikával uj vállalkozások, ipartelepek, műhelyek felállításához és létesítéséhez a lehetőségek megadassanak, hogy ujabb és ujabb szilárd bázisú munka és elhelyezkedési alkalmak teremtessenek. melyek az oly nagybecsű magyar munka-érlékeket állandóan foglalkoztatni képesek.
Ujabb és ujabb közmunkák elrendelése, lakóházak és intéz-
mények építése, az ipar nagyarányú felsegilése, a kereskedelem védelme és támogatása azok az eszközök, melyek maradandó segítséget nyújtanak, az összeszorult öklöt kisimítják, az elkeseredést levezetik és szilárd konszolidációt biztosítanak. És itt sürgős és nagy feladatok várnak a magyar kormányzatra.
Azért megdöbbent bennünket a szociáldemokrata szakszervezeti tanács akciója, amely a munkanélküliségen ..enyhítendő" — tárgyalásokat folytat a kormánnyal az iránt, hogy az lehetővé legye a munkanélküli magyar munkásoknak Kanadába. Brazíliába, Görögországba és Törökországba való kivándorlá sát, persze állami assziszlenciával.
Hogy mit fog az idegen ország nyelvét és szokásait nem ismerő magyar munkás olt a messze idegenben csinálni, hogyan fog munkához jutni, ki fogja őt védeni lelketlen munkásuzsorások és rabszolgatartók túlkapásai ellen, arról nem szól a szakszervezeti tanács.
Aminthogy arról sem tud a szakszervezeti lanács, hogy még csak nein is olyan régen, épen a Kanadába. Görög- és Törökországba lelketlen emberek által kicsall magyar véreink kétségbeesett jajkiáltásai nyomán a magyar kormány volt az, amely a különböző halóságok utján óva figyelmeztette a munkanélkülieket a kivándorlástól, mert jaj és pusztulás vár reájuk a mesz-sze idegenben, ahová a mai viszonyok melleit még segítő és és védő kezét sem tudja igen kinyújtani a kormány a bajba jutott honfitársak felé.
Egy ilyen kivándorlás a mostani zavaros körülmények mellett egyenlő lenne a magyar munkásoknak a vágóhídra való vitelével. Egyenlő a teljes pusztulással. A külügyminisztérium és a kivándorlási tanács elölt fekvő számtalan levelek a megmondhatói.
De nem is engedhetjük meg magunknak azt a fényűzési, hogy a magyarság egyik legértékesebb anyagát egy fáradt és lehetetlen gesztussal magunktól elengedjük,
amikor módot tudunk találni tétlenségre kárhoztatott dolgos kezüknek állandó foglalkoztatására. Máról-holnapra csak ugy hull, pusziul a magyarság, hogy dijat kellene kitűzni minden gyermek születésére és a szakszervezeti lanács mégis vadidegen földre akarja kitelepíteni a magyar munkásokat, teljesen leszakítani a magyar anya kebléről és kitenni őket a biztos pusztulásnak.
Vájjon tisztában van-e a szakszervezeti tanács azzal az óriási felelősséggel, amit egy ilyen akció kapcsán a magyar hazával és a kivándorlók családjával, hozzátartozóival szemben vállal ?
A nemzeti közvélemény óvást emel és tiltakozik egy ilyen ujabb vérveszteség ellen, amely a magyarságot érné. Tiltakozik a munkanélküliségnek ilyetén az agyrémek világába való megoldása ellen.
Igen, munkál, kenyeret, becsületes és állandó foglalkozást, tisztességes megélhetést követetünk minden magyar dolgozó számára; de reális, komoly alapon, biztos bázison, a lehetőségeken. Ez pedig csak a termelés hatalmas megindításával lehetséges, ugy, ahogy kifejtetlük. És hisszük, hogy a kormány mindent meg fog tenni ezen a téren, hogy a sok munkanélküli magyar kéz ismét felvehesse a termelő, épilő, igazi konszolidációs munkát.
A szakszervezeti tanács pedig ne akarja kivinni a mi magyar munkásainkai idegen országok vágóhídjára, de legyen inkább azon, hogy a csábításnak engedett, botor hiszékenységüket ezerszer megátkozó, vadidegen országokban nyomorultan sínylődő honfitársainkat a kormány segítségével visszahozza Magyarországba. (B. R.)
Harmadszori olvasásban is elfogadták a választójogi javaslatot
Kisiparosok forgalmiadéje, köztisztviselők és nyugdíjasok fizetésrendezése, a nemzeti hadsereg felszerelése a nemzetgyűlés előtt
Budapest, lullus 7 | jinos: A szanálás kérdésével foglal-Háromnegyed tizenegy érakor nyi- i kőzik először és azt bizonyítgatja,
tolta meg a nemzetgyűlés mai ülését Sctilovszky Béla elnök.
Bemutalja a tabi kerületben megválasztott Kálmán Jenő megbízólevelét.
Nánássy Andor a zárszámadási bizottság előadója beterjeszti jelentését
Következett a választójogi javaslat harmadszori olvasása.
A nemzetgyűlés harmadszori olvasásban is elfogadta a javaslatol.
Ezután következett a pénzügyi ja-vas\'atok folytatólagos tárgyalása.
Az első felszólaló Görgey István : A forgalmiadóval kíván csak foglalkozni, Kéti a pénzügyminisztert, hngy különösen a kisiparosokra legyen tekintettel és a sokgyermekes családokra is, akiknek azért van nagyobb forgalmuk, mert nagy a családjuk, de igazságtalan, hogy igy a gyér* mekeket adózzák meg. Schoisem hullotta, hogy az adózás neme ellen lett volna kifogás, hanem a behajtási mód ellen.
A javaslatot elfogadja.
A következő szónok Esztergályos
hogy a kisipart és kiskereskedelmet a szanálás alatt tönkretették s ezen a helyzeten most segíteni keil. Soha még olyan romlás nem volt Magyarországon, mint most. A kisiparosok kénytelenek vándorbotot venni a kezükbe. A pénzügyi kormány azonban nem siet segítségükre, hanem izgatással vádolja az ellenzéket, pedig a pénzügyminiszter rendelkezései izgatnak.
A forgalmiadó mai rendszerének hátrányairól és nehézségeiről szól ezután s példákkal i luszlrálja a mai lehetetten helyzetet. Az 3dók súlyossága befolyásolja az egész gazdasági helyzetet s az építkezések megindítását is ez akadályozza. A pénzügyminiszter adott a kisiparosságnak, elsősorban a cipészeknek négy milliárdot, de ők nem ezt kérték, hanem hosszúlejáratú, olcsó hi-lelt, amit nem kaptak meg. Határozati javaslatot terjeszt be több gazdasági és pénzügyi probléniz megoldására vonatkozóan.
A javaslatot nem fogadja el.
Moser Ernő a következő szónok.
ZALAI KOZLONV
1925 julius 8.
Ugy látja, hogy a forgalmiadé behajtása körül történö zaklatásokat kell szóvá tennie. Nem a miniszteri s nem a minisztériumot kívánja felelőssé tenni, hanem elsősorban a végrehajló közegekel.
A végrehajtó közegek az okai annak az elkeseredésnek, amely a forgalmiadóvni szemben tegnap Is megnyilvánult.
A nyugdíjas tisztviselők érdekében emelt szól ezután és az illetmények teljes összegében való folyósilását kéri. A javaslatot elfogadja.
Sándor Pál beszéde elején felolvassa indítványait, mely szerinl az összes aranykoronában megállapilolt fizetéseknél szállilsák 1c a szorzószámot. A forgalmiadónál az átalányos rendszer behozatalát sürgeti és amig a rendszerváltozás megtörténik, a kisegzisztenciák védelmét kéli. Rátér ezután a pénzügyminiszter tegnapi beszédére. Nem jókedvből pgilálnak a forgalmiadó ellen, nem is politikából, hanem kélségbeeselt egzisztenciák küzdelme a léiért. Maga az OMKE volt az, aki négy hélen át halasztotta a nagygyűlés megtartását.
Fábián Béla: Ha Igy lolytalják, nem marad meg Benki kereskedőnek.
Bud pénzügyminiszter: Ez izgatás I
Sdndor Pál: Ml a tüntetéssel csak azt akarjuk demonstrálni, hogy a for-gajmladórendszer rossz. Magasabb forgalmiadó, mint nálunk, nincs az egész világon.
Buií János pénzügyminiszter: Most majd lesz.
Sdndor Pál: Még a leszállított forgalmiadó\' is magasabb lesz, mint máshol. Hosszawbban fejtegeti ezután, hogy a mi egész forgalmiadó-rendszerünk helytelen alapokon nyugszik. Nem akarjuk, hogy az állam Jövedelmei csökkenjenek, csak a zaklatástól akarjuk megmenteni az adózó polgárságot. Kéri a minisztert, ne foglaljon véglegesen állási a forgalmiadó kérdésében. A javaslatnak a forgalmiadóra vonatkozó részét egyébként nem fogadja el.
Utána SzlUgyl Lajos szólalt fel. Vádolja a kormányt, hogy nem akarja megfelelő mértékben emelni a köztisztviselők fizetéséi. Nem volt szükség arra, hogy ezt a Nemzetek Szövetsége tanácsától kérjük. A kormánynak csak az a szándéka, hogy a tisztviselőkkel szemben áthárítsa a felelősséget olyan személyekre, akiket a tisztviselők nem vonhatnak felelősségre. A pénzügyminiszter azt mondotta, hogy a megüresedett állásokat nem töltik be. Ezzel szemben hivatkozik arra a lényre, hogy április 15-én és most legutóbb is három ügyvédet neveztek ki biróvá. A nyugdijasok érdekeit sem védi meg a kormány. Nem kecsegtet sok reménnyel az a bejelentés, hogy a külállamokkal akarnak tárgyalni a nyugdijlerhek átvételéről.
Bud János: Amióta én pénzügyminiszter vagyok, 3000 állási nem löltöltek be.
Szilágyi Lajos ezután a stálus-rendező-bizotlságról szól, majd áttér a mostani fizelésemelés kérdésére, amely fokozza az elkeseredést a köztisztviselőknél, akik felemelt járandóságaikat rendszerint később kaplák és ezért nem tudtak lépést tartani a drágasággal.
A tényleges tisztviselők elkeseredve nézik, hogy milyen mostohán bánik a kormány a nyugdíjasokkal.
Van törvényünk, mely visszatér a régi állapotra, arra, hogy teljes szolgálati idő után teljes nyugdíj jár, de a kormány ennek a törvénynek nem tesz elegei. A-^nemzetgyűlés gondoskodott lagjairól, de ugyanakkor elfeledkezett a tisztviselőkről és csendben szemlélik, hogy a közalkalmazottak, de főleg a nyugdijasok, özvegyek és áivák a legszomorúbb helyzetben vannak. A szerzett jogokat a kormánynak Is tiszteletben kell tartania és nem lehet azokat minden intézkedésével megsértenie. A javaslatot nem fogadja cl.
Az elnök jelenli, hogy Csáky Ká-
roly gróf honvédelmi miniszter holnap fog válaszolni Peyer Károlynak a MOVE ügyében előterjesztett interpellációjára.
Ezután Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter szólalt fel. Előadásában a nemzeti hadseregre vonatkozólag bizonyos távedések vannak. Minisztersége alatl minden csapattest megkapta a megfelelő felszerelést, ugy, hogy hiánytól nem lehet beszélni.
Ha tehát most Komáromban van hiány, annak csak a pjrancsnok az oka, meri rosszul igényelte a felszerelési.
Ami az ezüst aranysisakokat illeti, abban valóban van valami polem-kinszerüség. De amióta a népek katonaságot tartanak fenn, azóta az államfők és a vezérek mindenütt arra törekszenek, hogy a katonák csinosak legyenek. Ha megnézzük a néger törzsek katonáit, azt találjuk, hogy ott is katonák szebb tollat hordanak és cifrábbra festik magukat.
De a sisssoknál nem is ugy áll a dolog mini a felszólaló képviselő mondotta. A sisik egészen vékony aluminiumpléhből készült és egyes részei sárgarézzel vannak bevonva. Valamit hallott arany mandarin gombokról és tiszta arany főparancsnok! sisaktól is. Ezek csjk dajkamesék.
Beszéli még a. felszólaló a parádékról és azt mondotta, hogy nem lát egyebei, minthogy örökké parádékat rendez a honvédség. Éppen ez a nyilatkozat bizonyilja, hogy milyen fontos a parádé. Szükség van ezekre, hadd lássák, hogyha kevesen is vagyunk, de van hadseregünk, amely megállja helyét Ezt meg fogják érteni mindenült a külföldön, ahol katonai érzék van, hiszen ha nézzük például az angol katonaságot, látjuk, milyeit paiádékat rendeznek ott.
Rámutatott a miniszter, hogy egyetért Baross Jánossal, aki azt kívánja,
hogy kicsiny, de erős és Imponáló hadseregünk legyen.
Baross János félreértett szavait magyarázza meg. Nem akart a ml-niszler személyével foglalkozni, beszédében nem Is említette meg. ó csak azt hangsúlyozta, szeretné, ha vagyoni helyzetünkhöz képest a hadsereg föntartására fordítandó összegeket komoly fölszerelésekre költenék és nem cifraságokra.
Elnök ezután napirendi indítványt tesz, amely szerint a Ház legközelebbi ülését holnap déletóll liz órakor tartja napirendjén a mai ülésre kilüzölt törvényjavaslattal. Délután \'\'i3-koraz ülés végeiért.
Relschl Richárd kilépett a keresztény gazdasági pártból
Relschl Richárd, Keszthely nemzetgyűlési képviselője a Szijj Bálintféle javaslat elfogadása kövelkez-ményeképen tegnap bejelentette a keresztény gazdasági pártból való kilépését.
A választójogi bizottság Platthy György elnökletével ma dél-élőit 9 órakor ülést tartott, melyen a kormány részéről Rakovtzky Iván belügyminiszter veit részt. A bizottsági ülést az telte szükségessé, hogy az uj házszabályok 221. § a érteleiében a (örvények szövegébe netán becsúszó ellenmondások kiküszöbölése céljából egyeztető ülést tartsanak. Pukl Endre előadó kétrendbeli módosító javaslatához a bizottság hozzájárult. Ezzel az ülés véget ért.
Képviselők Igazolása A nemzetgyűlés II. számú biráló bizottsága Ralnprechl Antal és bátó Mlrbjch Antal nemzetgyűlési képviselők megbízólevelei ellen beadott petíciókat tárgyalta. Tekintettel arra, hogy a panasztemelők több izben történt felszólítás ellenére sem helyezték letétbe a vizsgálat megejté-séhez szükséges összegekel, elejtette s mindkét képviselőt végleg igazolt nemzetgyűlési képviselőnek jelentette ki.
Effl Cl « Miit M
...Bellai... Csak ugy egyszerűen i .Bella" ? Ó, nem lehet ezt a nevet csak ugy szimplán, érzésnélkül leírni. Anélkül, hogy a szív húrjait rezgésbe ne hozná, anélkül, hogy a férfi legnemesebb érzelmei ne rezonálnának hallatára. Azért engedje meg, hogy ugy szólítsam, ahogy ezt nekem az én férliszivem parancsolja: mia Bellai cara Bellai... Ugy-e megengedi?
Hiszen azóta, hogy a Sors jóvoltából megismertem magát — újból embernek érzem magamat. Embernek — aki tudja, hogy célja van. Embernek — akinek hivatása, sőt kötelességei vannak az Elet-tel szemben. -Embernek — aki magasabb-rendűnek érzi magát, akinek lelke felszáll az azúr kékségébe, akinek benseje ujjong és jubilál, akinek szárnyai vannak, aki felemelkedik a hélköznapiságon, aki csak ünnepnek nézi a földi lét küzdelmes harcát.
Embernek — aki izmét hinni és bízni tud. Embernek — aki előtt nincsenek akadályok. Aki nem ismer
korlátol. Aki csak a célt látja. Embernek — akinek muzsikál a szive, akinek lelke túláradt egy megnevezhetetlen érzéstől, amely egész ben-sejét átjárja. Érzés — amely az Éden boldogságát megizleltcti velem, de melynek nevet az én gyarló emberi voltom képtelen adni. De amely van — mert egész valómai, idegeimet, ereimet átaljárja és egész lényemet betölli. Amely arra késztet, hogy feledjem az Élet széles ország-uljának sebző töviseit, éles kavicsait
— melyek piros véremtől jelzik utamat és elnémítsam a jajjokat, mit az Élet kemény keze kiszorít lázas torkomból. Embernek — aki csak a tisztát, a nemesel, a szépei, a jót látja és veszi észre az emberekben, akiktől már elfordult. Embernek — akinek visszaadták énjét. Embernek
— akit homlokon csókolt a Boldogság. Embernek — akinek szivébe a Béke költözőit. Embernek — aki az ö túláradt boldogságában fürdik, mint a lenyugvó nap sugarai a ló csendes lükrében, melyek ezerféle variációkban játszanak a sima víztükörben. Embernek I Érti ezt Magácska?
Ugy-e, persze Magácska nem tudja
azt felfogni tizenhét tavaszával, hogy mit jelent az, hogy én ismét .Eni-ber"-nek érzem magamat. Pedig ez * „mindent" jelend.
És mindezt Magának köszönhetem Bellácskal Magának — aki egész lényemet átformálta, átgyúrta, átalakította. Akinek lányos tisztasága szent szférákba emelt, ahol csak fehérruhások tanyáznak. Akinek zavartalan tiszta tekinlete lelopta nekem a kék ég csillagait és ajkánik kar minja az üdvöt lehelte — cara Bella I mia Bellai
Emlékszik még? ... Smlékszlk-e meg vissza az én néma hódolatomra, az én csendes csodálkozásomra, az én távolból való megfigyelésemre, melyet senki sem látóit, melyről senki sem ludott, de amit Magácskának éreznie kellett. Kiéreznie köszöntésemből, tekintetemből, egész magatartásomból. És Magácska — ugy-e megérezte? Lchclellen is lelt volná nieg nem éreznie. És megértette ... O, oly. könnyű a sziv néma, de annál hangosabb, a szem esdeklő tekintetét megértenie annak, aki megakarja érteni ...
Emlékszik még?... Amikor .először" szóltam Magához. Amikor be-
mutattak Magának és amikor leányos puha kezét nyújtotta nekem — először. Amikor kezének érverése, tavaszi melegsége — megfogott és delejszerüen keresztülhatolt ereimen. Magácskának ezt éreznie kellett. Amikor férfiteklntetem belemélyedt Magácska azurszinü szemeibe és olvasni kezdtem bennök, mily szöveget tartalmaznak számomra — üdvöl és édent, vagy lemondást és kárhozatot. És Magácska olvasni hagyott És olvastunk szemeink tekintetében. És tisztában voltunk egymással. És egy lálhatatlan kapocs ereszkedett le szivünkre, azokat közelebb hozta egymáshoz, eggyé kopácsolta, eggyé forrasztotta — elválaszthatatlanul, talán egy egész életre. Bellácska, emlékszik még?... Ugy-e, emlékszik? ...
Cara mia, ugy szeretném ezeket Magácskának elmondani. Magával kettesben a park hüs fái alatt kar a karban elsétálni, finom leányos vonalainak szépségeit magam elölt látni és férfiszivet megrészegítő csicsergő, dallamos hang|ának kellemében elfeledni a Valóságol, a Mát, a Ködöt, amely elválaszt... (B)
1925 julius 8.
ZALAI KOZLONT <>
belföldi hírek
Óriási jégverések. Délbaranyában vasárnap este évtizedek óta nem tapaszlatt borzalmas jégverés pusztított. A súlyos jégdarabok sok embert megsebesítettek. A gabonában nem nagy kár történt, mert legnagyobb részt le van aratva. Zab, tengeri földeknek annál jobban ártott, a szóilöket teljesen elpuszlitotla. A vihar fákat tépett ki gyökerestől. A villám sok helyen leütött. A kár több milliárd. — A Szamos és Tisza mentén oly jégeső volt, hogy a termés S&lo-z teljesen elpusztult. A leginkább sújtott községek Kocsord, OyörtQlek, Unyog, Matolcs, Szamoskér, Szamosszeg, Oeberján, Venyige, Oyömöre stb. A kár egyelőre felbecsülhetetlen.
A Nemzeti Polgári Párt Németh Károly elnöklete alatl értekez telet tartott, amelyen a forgalmiadó készülő reformjával foglalkoztak.
Cserkésztiszti tanfolyam. A magyar cserkész szövetség Kltuen-Héderváry Károly gróf fícserkész birtokán cserkészllsztképző tanfolyamot álltlott fel.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara legnapiülésén Belatany Artúrt választoltak meg elnöknek; Székáts Anlal a kereskedelmi-osztály elnöke, Bittner János az iparos osztály elnöke lelt.
A soproni főispán gyermek nyaraltatásl akciója. Vitéz Simon Elemér főispán, mint az elmúlt év ben az tdén is százhúsz budapesti szegény gyermeknek egyhavi nya ralását készítette elő. A gyermekek julius 8-án érkeznek Sopronba, ahonnan harmincas csoportokban helyezik el őket az egyes járásokban
vvwvMWWwv^^^A\'^AAA^yvv
kOlföldi hírek
Elmaradt az osztrák kamatláb leszállítása. Az állambank állal a kamatiának 10 százalékról 9 százalékra való leszállítása elmaradt, ami a bécsi tőzsdei hosszmozgalomban leli magyarázatát.
Luklnlcs demlsszlonálása. Belgrádból jelenlik: Az ezidőszerint Karlsbadban tartózkodó Luklnlcs miniszter beadta lemondását.
Jugoszláv—bolgár közeledés. Jugoszlávia és 8uigária között lényeges közeledés törlént, amely valószínűleg egy jugoszláv—bolgár szerződésre log vezetni.
Megkerültek a Szent Péter bazilika ellopott kincsei. Rómából táviratozzák: A rendőrség nyomozása alapján letartóztattak három bűntársával egyetemben egy embert, aki egyike volt a Szent Péter templom kincseskamrájában elkövetett tolvaj-lás lőmegszervezőinek. Az ellopott értéktárgyak ismét megkerültek.
Földrengés Görögországban Athéni jelentés szerint a Peloponé-zosz félszigeten hélfőn délulán : órakor Katarrista város központul nagy területű földrengés voll.
Miniszterek lemondása Olaszországban. Rómából jelenlik: De Stefani pénzügyminiszter állása megrendült, minthogy pénzügyi politikáját fascisla körökben is igen kedvezőtlenül ilélik meg. Utódja minden valószínűség szerint Volpt lesz. Ugy tudják, hogy egészségi okokból visszalép Ntiva gazdasági miniszter is.
A franciák marokkói veresége. A franciák marokkói visszavonulásáról kiadott jelenséget mindenki súlyos vereség bevallásának minősili. Riasztó hirck terjedtek el mindenleié, igy lobbek kőzi, hogy ez a kabilok kezére jutóit s hogy a spanyolok minden leltétel mellett is békét akarnak kötni Abd el Ktimmel.
A bomba-pör bizonyításának kiegészítése
Márffyék mentő-tanúi semmire sem emlékeznek Zachár István kúriai biró ma délelőttre lüzte ki a táblán a bizonyi-lás kiegészítésének felvételét Márlfy József és lársai bünperében, akiket a törvényszék tudvalevőleg részint halálra, részinl több évi fegyházra Ítélt.
Az első tanú Roboz Imre, az oláh-vezető — akit szuronyos börtönőrök kisérnek a tárgyalásra. Roboz Imre elmondja, hogy a fogház irodájában dolgozotl, amikor Márffyt átkísérték a „Markó-ulcába". Később beszélt Máiffyval, aki elmondta neki, hogy bántalmazták. Chriaszti is panaszkodott neki séta alatt, hogy tettleg bántalmazták. Azonban egyiken sem látta a bántalmazás nyomait.
A bíróság meg akarja esketni Ro-bozt, de az ügyész ellenzi azt, mert vallomása nem egyezik Schwetnitzer dr. rendőrkapitány és Kovács Péter ügyész vallomásával. A bíróság azonban megesketi Robozt.
Nagymáté Márlonnél — Márlfy házvezetőnőjét hallgatják ki ezután. Az asszony most máskép vall — mint a főtárgyalás alkalmával — állapítja meg az elnök. Majd Má\'tfy intéz kérdéseket a tanúhoz. Mig végre a tanú kijelenti, hogy 39 lokos láza van. Máiify azonban tovább kérdezi a tanul, aki azonban alig emlékszik még valamire vissza.
Ajkay János igazgató elmondja, hogy bizottságot küldöttek ki, annak megállapítására, hogy Márffy a bombamerénylet napján benn volt-e a bankban, ahol alkalmazva voll. Megállapítást nyert, hogy Márffy a bombamerénylet napján Igenis szolgálatol teljesítet a bankban. A lanut megesketik.
Muszli Ferenc fogházőr vallja, hogy Márlfy neki sohasem panaszkodott, hogy őt bántalmazták.
Fuchs István és Czeke Zollán lényegtelen vallomása ulán Nizsa-lovszky Gézát hallgatják ki, az ÉME háznagyát, aki egy izben feljelentette Márffyt azért, mert egy izben inzultálta. Nem tud lényegeset mondani. Majd több lényegtelen tanúvallomás ulán elnök a tárgyalást berekeszti.
Az ügyész halálbüntetést kér
Budapest, luliui 7 Lédererné bűnügyének mai tárgyalását fél lizkor nyitotta meg az elnök, akinek felhívására Makkay Jenő ügyészségi alelnök megkezdté vádbeszédét. Rámutatott arra, hogy a gyilkosságban résztvevők egyikét, Léderert, az arra illetékes honvédtörvényszék jogerősen köléláltall halálra ítélte. Ez szinte természetes, hiszen egy csendőrfőhadnagy gyilkolta meg vendégét, aki hozzáment éjjeli szállásra azért, hogy annak előre kicsalt pénzét magának megtartsa feleségével együtt, aki őt fel-bujiotla. Az igazságnak egyik részét már kimondotta a honvédtörvényszék, mig a másik része most van kialakulóban, amikor Lédererné és Léderer Sándor felelt kell ítélkezni. Rámulat vádbeszédében arra, hogy a női lélek miként válik züllött előélet után a kapzsiságtól, mérhetetlen pénzvágytól vezettetve könyörtelen embertelenné, durvává és süllyed az undok fertőbe, ahonnan nincs többé visszatérés. Ez az asszony harminckét esztendeje, mióta a világon van, a hazugságok láncolatából él. Halál büntetést kér Léderentére.
Lédererné kéri a vád ismertetéséi né net nyelven, mely kérését leijesitik.
Elnök ezulán felszólítja sértett képviselőjét magánjogi igényének előterjesztésére.
Szóllősy, mint a sértett magán jogi képviselője 137,813.000 koronát követel Lédereréklől.
Elnök 5 perc szünetet rendel el és holnap tartja meg dr. Lévay Lédererné ügyében védőbeszédét.
A katonatemetőért
Almássy Gyula dr. régebbi egy sirkó-ado.rányát 51.500 koronával 121.500 koronára kiegészítette.
Megírtuk már, hogy akciónk keretében egyelőre a rendelkezésűnkre álló összeghez mérten csak 6—700 sírkövet fogunk fel állítani, mig a továbblak elké szltése fokozatosan, a gyűjtés további eredményei szerint fog megtörténni.
A most felállításra kerülő 600 sírkő helyéről kikerülő fakeresz-tek közül azokat, melyek még használható állapotban vannak, Ideiglenesen azokra a hősi sírokra fogják elhelyezni és átfestetni, melyekről az Idő viszontagságai a sírkeresztet teljesen eltűntették.
Erős a hitünk azonban, hogy Jövő Mindenszentekig az utolsó hősi sírról Is el fog tűnni a kor-hadozó fejta, melyeknek helyét addigra mind az 1300 síron örök érvényű sírkövek foglalják el s hirdetni fogják késő unokáinknak Is egy nemzet kegyeletét azokkal szemben, kik érte életüket és vérüket áldozták a nagy világháború Idején.
Óra, ékszer, látszer
különlegességek meglepő olcsó árért Vékáey uj üzletében kapható F5-tér 2. Vái-oshAxpalota.
— Elsőrendű lavttó műhely. —
A Zrinyi Torna Egylet népünnepélye
Nagykanizsa, julius 7 Tegnapi számunkban megemlékeztünk már a Zrinyi Torna Egylet vasárnapi népünnepflyének délutáni részéről, a meglepő eredményekel felmutatott kerületi atlétikai versenyről és az ifjúsági válogatottal folytatott folball-mérközésről. A sport-részt este hazafias jellegű műsoros ünnepély követte, melyről a tegnapi anyagtorlódás miatt csak ma áll módunkban beszámolni.
Este 8 órakor, kellemes nyáresti időben, zsúfolásig telt tribün előtt pazar látványosságot nyújtó lampl-onos felvonulás jelezte az ünnepély megkezdését. A kétfelől hosszú sorokban felvonuló lampionok addig imbolyogtak szeszélyes figurákat Írva le, mig első izben izzó fénypontokból kialakultak a .Zrinyi", majd a .Nem, nem, soha" betűi.
Utána a 77. Szent László cserkészcsapat tagjai Szűcs Imredr. kegyes-rendi tanárnak Fehér sereg cimü hazafias színdarabját adták elő. A sok szereplő mindegyike a helyzethez illő eleven pajzánsággal s ahol arra szükség voll, komoly méltósággal játszotta végig az irredenta szellemben íródott, gyermek-szereplök részére, de felnőttek okulására szánt kedves szinjátékot.
Utána nagykanizsai poétának, vitéz Nagy Győzőnek Masa cimü egyfelvonásos darab|át játszották cl a reflektorral megvilágított szabad színpadon. A darab átélésből hozta magával az orosz fogság keserű, lefojtott vágyak harcaitól terhes levegőjét s ez az őszintesége még sokkal nagyobb érdeme, mint a kifogástalanul sikerült scenikai elrendezés. A darabot a szerzőn kivül Bakos Melinda, Makó Gábor dr. Földy János és Craf Mátyás vitték a színen is diadalra. Ifj. Engetteiter Rezső, orosz tánc-betétjét és a 8 pár által lejtett magyar tánc-betétet a tomboló tapsvihar megújrázta. A függöny legör-dülése után háromszoros éljen üdvözölte a tribünről a szerzőt.
Ezt követőleg Herczeg Ferenc marószaliráju egyfelvonásosa.a Baba-hu került előadásra némi magyarázó konferáda után. Az égető guny mögé rejtett irredenta fájdalom és bizakodás a darab szelleme, s a szereplök ezt a nehéz feladatot csak dicséretükre oldották meg.
Befejezésül két élőkép mutatta be a magyar multat és a magyar jövőt. Már a képeket megelőző szónoki erejű konferáda megmozdított minden szivben valami fájó, keserű, könnyeket idéző érzést, hogy aztán az első kép megjelenésekor a gyászoló Hungária láttán, mikor sunyi martalócok egymás után szakítják le a drága haza lesténck leggyönyörűbb részeit, — kitörjenek sok néző szeméből a könnyek s bizonyítsák, hogy él a lelkűnk mélyén valami, amit csak életre kell csiholni, hogy ! valamikor csodál teremtsen. Harci
ZALA! KÖZLÖNY
_4_
tüz, fegyverek, kézigránátok robbanása, röppenő rakéták ragyogó fényárja vezette be a második képet. Ez volt hozzá talán a konferáda. S nyomában feltárultak a függönyök s a reflektor fényében olt ragyogott a diadalmas Hungária egész Magyarország?, örömtől rag>ogó arcú feltámadást ünnepi magyar népével.
Sok ilyen ünnepélyt kellene rendezni Csonka-Magyarország minden vidékén. Sok ilyen lelkesedéstől mámoros estét kellene megérni a magyar jelen szomorú napjainak, hogy erőt meríthessünk a fájdalom könnyeinek ragyogásából s a tomboló öröm, az élő bizakodás fellobbanó tüzeiből.
Nagyon kívánatos lenne, ha a Zrínyi Torna Egylet ezt a felejthetetlen estét mielőbb mégegyszer megszerezné Nagykanizsa közönségének.
(-Is)
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 8, szerda
Róm.kathoUkus: Erisébet. Protestáns: Teréz. Izraelita: Tham hó 16.
Nap kel reggel 4 óra 10 perckor, nyugszik délután 7 óra 59 perekor.
A Meteorológiai Intézet [elenlése szerint változékony idfi várható, jelentékeny esó nélkül.
Uránia. Asuonyvk ellensége. Este tél 8 és 9 órakor.
Nyalóka-láz
ejtette hatalmába az utolsó hetekben a magyar aranylfjuságot. Először csak a gyermek-hadsereg lett az uj szenvedély" uszdlyhordozója, ma meg már nem ritka a felnőttebbek érdeklődése sem eme divatos csemege iránt.
Hogy mi az a nyalóka ? Valami kis papirosba göngyölt, pálcikára tíl-zött édesség, amit hosszú száránál fogva szopogatnak el annak hódolói.
Hiszen nem is ez a különös benn, hanem az az epidémikusan terjedő lázas érdeklődés, ami iránta és hasonló újdonságok Iráni megnyilvánul. Nagyon hasonlít ez az uj betegség a keresztrejtvény-lázhoz, mely komoly embereket Is annyira megfertőzött, hogy ma már keresztrejtvény-ujság is rentábilisan ék- Magyarországon s a hölgyek már színes bőrből filzötl cipőiken, ruha-kelmék mintájában, zsebkendő és napernyő díszítésben önkéntelenül is\'a [keresztrejtvény-láz szülte motívumokkal csinálnak annak propagandái, mint ahogyan tették azt nem régen ó egyiptomi vonatkozásban a Tulenkhamen-láz idején.
A gomblyukba tűzött pirosselyemrózsa láza, a színes léggömbök és egyéb légi-figurák láza, csupa apró semmiségek lényegükben, melyek hosszabb-rövidebb időre ráfektlsznek az emberi érdeklődésre s lg) ekeznek abban maguknak minél centrátlsabb helyet biztosítani.
Sokáig azonban egyik mellett sem tart ki a ma emberének nyughatatlan szelleme. A kor idegességének egyik jellemző tüneteként egymást váltják
az ilyen és amolyan lázak, szenvedélyek és plllanatia sem szűnik a felcsigázolt érdeklődés aj meg uj eszközökkel való ébrentartása, hogy végeredményében valakik mindezt guruló aranyakra, csörgő aprópénzre váltsák.
A hajszolt idegzetű emberek mindig ujat-keresését nem Is olyan nehéz ma pillanatokra kielégíteni. Mindamellett rengeteg hasznosabb célokra szánt energia használódik el világszerte a hasonló lázak periódusain keresztül és rengeteg anyagi erő, pénz, amit ügyesen alkalmazol! reklámok a divat hatalmas nevében szednek ki az embeiek százezreinek zsebéből, mikor a belevő falatért százezrek vetik magukat hiába a guruló aranyak után. (bl)
— A megyei közigazgatási bizottság ülése. Zalavármegye közigazgatási bizottsága folyó hó 14-én tartja Juliusi ülését.
— A posta kóréból. A pécsi posta kerület igazgatósága Púpos Lajos kiadót Tapolcáról Zalaegerszegre, Gréczy Teréz posla-távirda ellenóri Keszllielyról Tapolcára, Balázs Pál segédellenőrt Kaposvárról Zalaegerszegre, Lénárd Anna segéd-ellenőrt Keszthelyről Kaposvárra helyezte át
— Kényszeregyeszségl tárgyalások. A nagykanizsai törvényszék Jáger Sándor kiskanizsal asztalosmester és temetkezési vállalkozó csődönkivűli kényszeregyezségi ügyében tárgyalást julius 16-ra, Kurtz Mór kesz\'h:lyi kereskedő csődönki-vül kényszeregyezségi ügyében a tárgyalást julius 18-ra, Pléh Lajos nagykanizsai gépész hasonló ügyében az ujabb tárgyalást julius 16-ra tűzte kl.
— Letartóztatták a kürtöspusztai gyilkost. Tegnap késő este érkezett vissza Zalaszenlbalázsról, illetve Kürtöspusztáról a gyilkosság színhelyére autón kiment törvényszéki vizsgátóbizoltság. A vizsgálat mindenben megállapította azt, amit tegnapi számunkban már röviden közöltünk. Baksa János gazdának meg kellett halnia egy lóherés átjáró ulja miatt történt Osszekülönbö-zés miatt. A gyilkos Zsohár Lajos még csak nem régen töltötte be 18. életévét. A boncolás megállapította, hogy a vadászfegyverből kilőtt serét a két szivkamrába hatolt be. Baksá-nak még volt annyi ereje, hogy a JOv^s után liz-tizenöl lépést tegyen, akkor élettelenül összerogyott a földön. Metz József kir. ügyészségi alelnök a szerencsétlen áldozat eltemettetésére megadta az engedélyt. A vizsgálóbíró a helyszínen intézkedett a fialal gyilkos letarlózlatása iránt, akit a gelsei csendőrjárőr ma hoz be vonalon a nagykanizsai ügyészségre. Zsohár Lajosi, a gyilkos suhancot a törvényszék vizsgálóbirája még a mai nap folyamán maga elé vezetteti kihallgatás végett.
— Orvosi díjszabás. A Zalavár-megyei Orvos Szövetségnek most megtartót! keszthelyi közgyűlése a magánorvoslás legkisebb dijlélcleit a következőkben állapította meg azzal, hogy ezen díjszabásnak az orvosi rendelő-szobában való kifüggesztése, a közönség tájékoztatása végett, kötelező. Egyszeri rendelés az orvos lakásán 50.000, rendelés a beleg lakásán 70.000, orvosi bizonyítvány 100.000, orvosi látlelet és vélemény dija 150.000, vidéki kiszállás a beteglálogalási és rendelési díjjal együtt 5 km.-ig 200.000,5-10 km.- ig 300—400.000,10 -20 km.-ig 500—60.000, orvosi conzilium helyben 150.000 korona, éjjel a fenti dijak kétszerese számítandó. Hosz-szabb ideig tarló gyógykezelésnél és tisztviselőknél a betegek anyagi viszonyaihoz mérten a fenti díjszabásból megfelelő engedmény nyújtható.
— A Stefánia Szövetség orvosi rendeléseit az intézet épületének tatarozása miatt ezen a héten nem tanhatja meg.
— Zalaegerszeg város nem veszi fel a külföldi kölcsönt. Zalaegerszeg városa tegnap tartott rendkívüli közgyűlésén Fülöp József főjegyző ismertette a polgármesteri és tanácsi előlerjeszlésl a külföldi kölcsön tárgyában — amely nem javasolja annak felvételéi. A közgyűlés határozalilag kimondla, hogy a külföldi kölcsönt nem veszi igénybe, mert a kb. 8 milliárdos kölcsönösz-szeg évi lörleszlése, amely évi 750 milliót tesz ki, igen nagy terhet róna a városra. A forgalmiadó és keresetiadó jövedelme a város háztartásában nélkülözhetetlen s az csak pótadóból lenne ledczhelö, ami — figyelembe véve a város alapját — túlhaladná azt a százalékot, amely engedélyezve van és husz éven át nagy terhet jelentene a város közönségének. Ennélfogva a város ily terhet nem vállalhat. Czobor Mátyás polgármester a közgyűlés határozatáról azonnal táviratban értesitetle Bud pénzügyminisztert.
= Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Slampf Zsigmondnál.
— Fertőző betegségek Nagykanizsán. Nagykanizsán junius hónap folyamán 19 fertőző betegséget tartott nyilván a tisztiorvosi hivatal. Ezek közül 1 torokgyik, 4 kanyaró, 1 bárányhimlö, 7 vörheny és 6 tífusz volt. A szükséges fertőtlenítéseket minden esetben elvégezlék.
— Tiltott határátlépés. A rendőrkapitányságon Hanák Henrik jugoszláv állampolgárt tiltott határátlépés miatt 12 napi elzárásra iléllék.
— rKaposvár város kölcsöne. Kaposvár vá:os huszonhat, és fél milliárd papírkorona kölcsönt vesz fel beruházásokra.
_1925 julius 8.
— Körözött tolvajt fogtak Nagykanizsán. A nagykanizsai utcán feliünt az egyik rendőrörszem-nek egy gyanús magaviseletű férfi s azt igazolásra szóllilotta fel. A férfi szabályszerűen igazolta magát munkakönyvvel és egyéb okmányokkal. Az őrszemnek még igy Is gyanús volt s ezért bekísérte a kapitányságra, hol csakhamar kiderült, hogy Schwartz Gyulának hívják s a szegedi törvényszék tavaly október óta körözi lopás miatt. A rendőrség nyomban letartóztatta és átkísértette a királyi ügyészséghez.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányl Gyulánál.
— Analfabéta-tanfolyamok. A Zalavármegyei Iskolánklvüli Népművelési Bizottság Zalavármegyébcn analfabéta oktató-tanfolyamokat rcn-dezell. A bizottság most számolt be működéséről. Eszerint hat tanfolyam volt. Ezek közül hármat a lelenyei járásban szerveztek — Borsfa, Szent-margitfalva és Tótszerdahely községekben, egyiket a keszthelyi járás Oyenesdiás községében, egy másikat Tapolcán, a harmadikat a zalaegerszegi járás Nemesapáti községében. A tanfolyamok szervező testületei az iskolák, vezetői a tanítók vollak. A hal tanfolyamon beiratkozott hallgatók száma összesen 170 voll. És pedig 150 férfi- és 26 nó-hallgaló. Ezek közül túlnyomóiig főldmivesek voltak, iparosok elenyésző csekély számban.
— Dunsztos és befőttes üvegek, .Rex" patent befőtlcs üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— Jóváhagyott kényszeregyezség. A nagykanizsai törvényszék Kőműves István letcnyei kereskedő csődönkivűli kényszeregyezségi ügyében a közte és hitelezői között le-folyl egyezséget jóváhagyta.
— A zalaegerszegi kiállítás malomipari osztálya Pongor Henrik vezérigazgató elnöklete alatt értekezletet tartod, amelyen megállapították, hogy a malomipari szakosztály a kiállítás egyik legnagyobbszabásu osztálya lesz. A kiállításon számosan vesznek részi. Bemulalásra kerülnek a malomipari termékek gyártásának egyes lázisai.
— Kirándulás Keszthelyre. A kőszegi katonai reáliskola és a budapesti ref. gimnázium cserkész-csapata tanáraik vezetése alalt tanulmányi kirándulás céljából Kcszlhelyre érkeztek.
-» Schwarcz Dezső cégnél uri
és női ^divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Öngyilkosság. Márton Vendciné szül. Meskula Anna gesztii lakos a padláson felakasztotta magát Teliének oka ismeretlen. A mer-nyei csendőrség megindította a nyomozási.
Mélyen leszállított áron kemmekKtcfalnHi £< Kraucv
az előrehaladott idényre való tekintettel az alább felsorolt áruk: i%,,,<,,"S!rl WflUH
Sima és mintás llbertyk és batisztok, ruhavásznak, mosókovelkók, mosócreppek, az Aram. Kskní...
gyapjú és mosódclének, francia mintás grenadinok, epongekclmék fulárd an* Ral,a,hozi Nagykanizsán
Hagy maradékvásári selymek slb.. slb. ^ Olc.A án.kl „„ ErZSébet-tér 21. Tel. 374.
1925 julius 8.
ZALAI KÖZLÖNY
— Leventeavatás Barcson. Nagy ünnepnapja volt Barcsnak. Az egész község népének részvételével leventeavatást tartott a barcsi sporttelepen. Az ünnepély dlszfelvonulással kezdődött. Elsőnek 50 lagu minta-csapattal az élén háromszáz barcsi levente vonult fel. Utána Drávaszentes fehér-lngcs levcntecsapata, Drávagárdony Bocskay-sapkás csapata fapuskával, majd Somogytar-nóca, Komlósd, Istvándi, Darány, Erdőcsoknya, Szulok községek le-ventecsapatal. A fogadalom letétele után Szandház Ferenc főszolgabíró beszélt a csapatokhoz, majd a Barcsi Datkör énekszámokat adott elö. — Utána megkezdődtek a szebbnél-szebb szabadgyakorlatok és tornagyakorlatok bemutatásai, végül pedig barátságos labdarugó mérkőzés volt.
— Pályázati hirdetés. A pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem orvoskari tanártestülete az 1925/26. tanévben 100 orvostanhallgatót az egyetemi mensán ingyenes élelmezésben részesiL Az ingyenes helyeket szegénysorsu és jó előmenetelő ifjak nyerhetik el s előnyben részesülnek a dunántuli megyékből származó hallgatók. A pályázatokat (lakáscím pontos megjelölésével) 1926. augusztus l-ig kell benyújtani az orvoskari dékáni hivatalban (Pécs Rákóczi-ut 80). A pályázathoz mellékelni kell a születési anyakönyvi kivonatot, az érettségi és a vagyontalansági bizonyítványt, első éveseknél az osztályfőnöknek \'-vagy az Iskola Igazgatójának ajánlását, felső éveseknél az indexet. A pályázattal egyidejűleg az Illetők az egyetemre való felvételüket is kérhetik. Pécs, 1925. julius 5. Pékár s. k. orvoskari dékán.
— Külföldiek és optálást elmulasztott volt magyar állampolgárok Magyarországon tartózkodásáról kiadott összes eddigi rendeleteket részben hatályon kivül helyezték, részben módosították. E rendelet sok ijedelemre és zavarra szolgáltatott okot. Ugyanis ezren és ezren vannak a volt magyar állampolgárok között Is olyanok, kik tájékozatlanságból vagy feledékenységből az optálást elmulasztották s emiatt most külföldinek tekintetnek. De számtalan azok száma is, kik mint c aládfők, gazdák, gyárosok, iparosok kolfoldil tartanak szolgálatban s az uj rendelet labirintusában nem ismerik ki magukat. A minisztérium hozzájárulásával az
országos rendőrtanfolyamok parancsnoksága most magyar és német nyelven terjedelmes, teljes gondossággal és alapossággal szerkesztett füzelet adott ki. Cime: „Külföldieknek Magyarországra való beutazására, itt tartózkodására, letelepedésére, honosítására és az optálást elmulasztottak visszahonositására vonatkozó összes jogszabályok magyarázata." A füzethez kérvényminta is van azok számára, kik külföldieket tartanak alkalmazásban. A füzet ára 25.000 korona. Ez összeg bekül-
dése ellenében az Országos rendőr-szaktanfolyamok parancsnoksága (IX. Ollői-ul 47/49. Mária Terézia laktanya) bérmentve küldi meg a füzetet, mely különben az összes rendőr-szobákon is megszerezhetők.
— Országosvásárok. Ma Kaposváron és Balatonfüreden országos-vásárt tartanak.
— Borászati kiállítás Balatonfüreden. A Balatoni Szövelség szej>-tember 12—20 napjaiban Balatonfüreden tartja kilencedik borászati, kertészeli és Ipari kiállitását.
-- Fclültlzctések. Az iparlestuteli dalárda juniállsa alkalmából a következő adományok és lelülfizctésck folytak be-. Kein Oyula <00Mi, Nemzeti Bank nagykanizsai fiókja 150.000, Pesti Magyar Ke-reskedelmilBank nagykanizsai fiókja 100,000, BankegycsOlct és Délzajai Tkp., Nagykanizsai Tkp., Király Sörgyár, Transdanubia R. T„ Szabó József, Szabó Antal. Haba Ferenc Színeinek, Dr. Kónig József, Adám Róbert, Waszt Károly, Wasztl György, Wirth János 100.000 faMWO, Sipos Andor 60.000, Forgalmi Öank, Matollcs József, Kutasl Kálmán, Szántó Oóza, lloffmann Henrik, Révész János, Fatir Mihály, N. N„ Dr. Sabjin Oyula. Vitéz Tólh Béla, Frank N., Jágtrné, Horváth és Vas, Halira Lipót, Izsák István, Fisclier KSrolvné, Molnár László, Kutor Jánosné. N. N., Vinczc Gyula,
Benkes, Lichtscindl Pál, Magyar Munkások Rokkant és Nyugdíj Egylet ifs tész Béja, Antal r lóriái, Mazotné, Bruncsics
János, Berlin Ágostönné, Biró Testvérek, Operniczí Károly, Dr. Oyulal Béla, Kilovtcs György, Bay György, Frk iFerenc, Lehr Oszkár, Senel Laiosné, Szántó Géza, Kovács Ferenc, Szóllósy Erzsi, Klein Lajos, Czweig Imre, Klapper Mikii* Németh Pál, Pintancs Márton, Pintér Emília, Dr.Malek László, Dr. OSitner Antal, Lichtenstein Mór, Dr. Hajdú Gyula, Czvctkó Ferenc, Gáspár Lajos, Slujtner József, Píter Gy., Markó Ferenc, Csizmadia Vilma, Frank és Tsa, Pichlcr József, Winholfcr Vilmos, Samu Józsit és Lajos, Mayer Károly, Varga Nándor, Balog és Cziira 50.000-Í01«». Bazsó József, Zollner János, Varga Lajos, Gvenes és Vida -10.000—10.000, N. N„ JI.OOO, Tibola Lajos, Czweig Imre, Slern A., FUrst József, Molnár Gyula. Melz József. Skrilecz István. Horváth Flórián, Pilczer Albert. Martinék János, Vermes Jenőné, Lányi Lá*zló, Németh Ferenc, Klein Géza, Budai János. Papp Oszkár, Blum Oszkár, Nagy Antal 30000-30000, Reisz Béla. N. N„ Urtlnfeld Márk, Klsfaludi Aladár, Babics Lajosné, Szalai Zsigmond, N. N., Dukász Perenc. Balaton Testvérek. Horválh György, özv. Koller Nándorné, Somogyi Samu, l.eidl István és fia. Gombosnó, Bazsó Sándor. Sátrán és Feiler, Czmerk Mátyás, SkerlákJános, Magasházy Sándor, Blancken-berg Imre, Marvalira Riza, Brand Sándor, Hild Ferenc, Szakós Gy., N. N., Benae Sándor, Reictienfcld Gyula. Kőbán Ferenc, Kroutii József, N. N., Pahocsa István, Garai Testvérek, Fok Ferenc, Szegő Mór, Székely Vilmos, Nusztbaum Jpkab, Bohár Lajos, Dr. Kahán Imre, Welsz Ignác, N. N.. Mikó János, Janzsa Mátyás, Oarzó Mátyásné, Garzó Ferenc, Szicgcr István, Gerencsér Ferenc, Halász Imre, Lewik Ferenc, Schvarz és Tauber, Szanyi Ferenc, Pollák Emii, Kovács Antal, Városi János, Schwarz O.-né, Kaszter Miksa 25.000 -25.000, Pet-rics Ferenc, Slnger tajos, Schlesinger és Biumcnschein, Újlaki és Habn, Kllovics János, Eppinger Izsó. N. N„ N. N„ N. N„ Bagtadi Bíla, Fischer és Lellner, Bonáll Andor, Breucr Izidnr, Balog Benő. Löbl Béla, Tüskés József, Vass József, Pásztor Zsigmond, Bcdekovlcs József, Romccsek Vince, Németh József, Nyári Ferenc, Péczell József, Halász Imre, Krampatich Józscl, Tanczenbergcr, Szőllösy János, Ara Ignác, Balog Ernó, Pollák ílargit, Baki Béla, Zsizskó Ádám, KauJniann Antal, Bojtomé, Bagó Sándor, Fekete István, Oszterrciclier Samu, Tibola József, Muth János, Nóvák Laios. Babka Józsetné, Csete Ferencné, Laskl Jenő, Halász Sándor 20.01)0-20.000, Nagy Béla, Sartory Oszkár Utóda, Szabó István, Kaufmann Ferenc, Klein Vilmos, Lchoczky Laiosní, dr. Dlskainé, Vrdáné 15000-15.000 K. Biró Simon. Wortheim József, Horváth Béla, Slern Károlz, Koréin Jenő, Skrilecz József, Hajas József. N. N., Wortmann Juliska, Ivankovrra István, Frscher Ármin, Burgcr Jakab, Ralfai N„ Dedovácz Béla, Vértes Antal, Armuth Pál, Neufeld N., Kovács Antal, Schlesinger Ignác, Matolira József, N N., Skoji.tr Antal, Nováczky Laios. Mazzag István. Tóth Józscl, Rácz József, Tólh Lajos, Velecz Ede, Kelemen Ferenc, N. N.. Stanyr Ferencné, Ruk Bernit, Halira Lipót, Paizs József, N. N.. N. N Bcdekovlcs József, özv. Varga Mlhályné,
Sáfrán Józscl, Kluger Józscl, Boldlra Károly, özv. Bettlen Gyorgyné, Fodor József, Weisz Ernő, Szily, Ludvig N., Schuhel Lajos, N. N., Saly István, dr. Beckné, N. N., Wollákné. Grtlnfeld Mirkné, Pollák Ernóné. Kulner, Hege GízJné, N. N„ Horválh Jó-
N. N„ Hoftmann N.. N. N„ Lampl Adolf, N. N., Bluincnschelnné, Eppinger Irén, Fischer Benőné, Hirschl Józsetné 5000-5000, N. N. 3000 kor., mely felfllfizelisekért és mindennemű készpénz- és természetbeni adományokért ezúton nrond hálás köszönetet a Nagykanizsai Ipartestületi Daldrda.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Fölényesen győz minden versenyben Ftlipp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) olcsó és jóminőségo áruival. Mulatóba néhány ár: Sclvcm mellények 195 ezer, selyem iambo sapkák 17 ezer, flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
MP_ZI
Uránia. Csütörtök: Asszonyok ellensége, a legnagyobb pompával kiállított luxusfilm. Kedvezmények érvénytelenek.
TÖRVÉNYSZÉK
Egyesbirósági tárgyalás
Pfeifer Ignác nagykanizsai kereskedő állolt tegnap terheltként a nagykanizsai törvényszék egyesbirája Makáry Vilmos előtt." A pótmagánvádló Reich Ferenc hahóll keres-kedősegéd vádja szerint Pfeifer Ignác őneki megőrzés véget átadott másfél millió korona értékű kék kamm-garnöllönyét eltulajdonította. Ugyanis még 1923-ban történt, hogy a jugoszlávok Alsólendván csempészés mialt Pfeifer Ignácot és Reich Ferencet letartóztatták. Pfeifer rövidesen kiszabadul!, míg Reich kb egy évig volt Mariborban fogságban. Reich a kiszabaduló Pfeifcrre rábízta összes itt levő ruháit és értékeit megőrzés végeit. Amikor Reich a jugoszláv fogházból hazajött, Pfeifer mindent átadott neki, Reich azonban azt Alii-tóttá, hogy az átadott dolgokból hiányzik egy kék kammgarn öltönye, amiért Pfeifert sikkasztásért feljelentene. Több tárgyalás is volt már a
Uj és használt
BOROSHORDÓK
minden nagyságban
bornagykercskedésében
TELEFON i 7.
BALATONI
FEHÉR ROR
palackokban is literenkint 12.000 koronáért.
biróság előtt a miatt, de Pfeifert a bíróság mindég felmentette. Most sem vállalta a vádat a kir. ügyészség. Reich azonban átvette a pótmagánvádat és igy került tegnap Pfeifer Ignác ismét a biróság elé. A tegnapi tárgyaláson a biróság bizonyíték hiányában felmentette Pfeifer Ignácot a vád- és következményei alól.
Relch fellebbezett a törvényszék felmentő ítélete ellen.
I IV . l\'"i I Iw .11
SPORTÉLET
FTC—NTE. Vasárnap a Ferencvárosi Torna Club teljes első csapata fog az NTE-vel játszani; tegnap ugyanis Szigeti Imre, az FTC és az MLSz alelnöke táviratilag közölte az NTE-vel, hogy a korábbi megállapodás teljesítésének nincs akadálya s a csapat szombaton este meg fog érkezni.
Az Ifjúsági Labdarugó hírei.
A Nagykanizsai Ifjúsági Labdarugók Szövetsége intézőbizottsága folyó hó 9 én csütörtökön a Transdanubia helyiségében este 7 órakor ülést tart. Beidéztetnek: Hirschl, Lichtenstein, Csoronkó, Pilczer II., Schweil-zer, Horvát, Engclleiter játékosok a a III. kerület és Transdanubia csapatkapitányai. A Szövetség Tólh Lászlót mérkőzés óvásából kifolyólag ezulon kéri fel megjelenésre.
KÖZGAZDASÁG
Negyven százalékkal csőkkent a kényszeregyezségek száma. A
gazdasági válstgban enyhülés állóit be. Erre mutat, hogy a magánleszá-mitolási kamatláb az elmúlt hónapban körülbelül 20\'.Val csökkeni, a másik bizonyíték pedig az, tngy a legsúlyosabb elmúlt három hónappal szemben junlusban erősen megcsappant a csődönkivűli kényszeregyezségek száma is. Így, amig márciusban 207, áprilisban 230 és májusban 275 voll a csődönkivűli kény-szeregyezségek száma, addig az elmúlt junius végéig csak 192 csődönkivűli kényszeregyezségei tartott számon a Magyar Tudakozódó Egyesület, vagyis juniusban 40 százalékkal kevesebb volt a kényszeregyezségek száma, mint május hónapban. Oaz-dasági körökben ebből a tényből az általános gazdasági és pénzügyi krízis enyhülését következtetik.
Betiltották a soproni állatvá-sárokat. A Sopron vármegyében fellépett ragadós száj- és körömfájás Sopronra is átterjedi s ezért a soproni állatvásárókal is betiltották.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzala nyitáskor barátságos volt. A tőzsdeidő későbbi folyamán azonban realizációs eladásokra az árfolyamok lemorzsolódtak. A kuliszban Magyar Hilel szenvedeti érzékeny veszteséget, ami 4—5% nak felel meg. Osztrák Hilel 3 koronával olcsóbb. A Hazai Bankói barátságosabban ítélte meg a
ZALAI KÖZLÖNY
>925 julius g
spekuláció. Salgó 16, Georgia 5%-al eseti. A bánya-piacon a Szászvári 10, Kőszén 50 koronával olcsóbb. A takarékok piaca barátságosabb volt. Igy a Pesti Hazai 75 koronás árnyereséget ért el. Vasp:acon Danubius 3, Villamos 2v.-al olcsóbbodott. A forgalom csekély.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valatik
&■(«< foal MJOCÖ-JUOOO
CMk k«rou JKSÍIJI Diait líM IU0
DtfU< KMO-1MO
famtU h. U14-UU UM. Z4I40.J44I0 UiMI *04H> U« X4H:«-4
IM« i«MS OMV.KkOL I? 15-100 45 Dtm kor. 14500 I\'S41
Siijtl !..»k II7MIMM
i«Í(< kui imwi?
K«.4» ke.. IUI0
SvM k«r. Il^ltw
lm
Davlsák
*44<0»4 0 1141 I.\'54 1444514 Ki X»UI
»jiiii«j
KOIM>U(< 14400 14»)
KilMUiaU
• JMO IMI0
HyxxyuTox
7*77*41 W40-7IÍW MII f3*9 HI5MI7 W44II 110 5 IIIU MtS-lOOU 1177} >MU
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései
D« VIZA VALUTA
li(iip Bt
Bécs...............100311 9985 996919974
Bartla...............5860 59/0 5905 5905
............... 4771 475*4 475| <77
ZOrlchl zárlat
Pá«U 2410 —, London 2505- Newyor. 515 75. BrOsiel 2400MaUaod 1915 —. Holland 206 60. Beilh 12270. Wien 72*55 8o0a 37250. Praga 1500 25, Budapeat 72-aO, V*i«4 98 82 Bukarcat 237 50. Belgrád 900-—.
Terménytőzsde
Irányzat ismét lanyha volt. Árak ó búzánál erosebb mértékben cítek, mini uj áruban. Obuzában forgalom nem volt, egyebekben élénk volt a forgalom.
B4ua dsaav. 76 kg-oa 450.000 460 000. 8 kí-04 460.000 - 470.000. egyéb vld. 7fi kg-oi 457 50-) 467.500,78 kg KM 482 50)- 487.500 rou 405 000—415000, tengeri 280000-285003. takarmány irpa 260.000 270.000. kölea 300.000 310.000. korpa 255000-260.00), ub 475.000 4*5000/
Sertéaváaár
Petbajlii 1560. melvból eladatlanul vbsia
■aradt 50 drb. Elsőrendű 21.000-22 000. •«<*« I95O0-2000). izedett közép 18.000 -19 000. könnyU 16000-17.000. elsőrendű OrcB 19.000-19500. másodrendű 17.000-18 50ü, angol süldő 18000-22000. szalonna ■agyban 23.000--—. i»ü 27.000.-27.500
kfauzott hu» 22.000-21.000. szalonnás léi sertés 23.000-36.000. Irányzat közeprs.
Szerkesztői üzenetek
P. M. Megkaptuk. Mindkettőt közölni fogjuk.
X. X. A nagyuakácai csodára vonatkozó egyházi véleményt már közöltük. Hogv a kislány Szent Pétert vagy más szentet vélt-e látni, rfzt nekönk bajos eldöntenünk Ha Szent Pétert látta volna a kislány, ugy — tessék «ak megnyugodni — bizonyára rögtön felismerhette, mert hiazen a keresztény egyház legnagyobb szentjeinek képe szembetűnő ismertető Jeleivel együtt majdnem teljes biztonsággal ismeretes már az iskoUs gyermekek előtt is. Az igaz, ho«v Szent Pétert senki sem látta a mai kor emberei közül, de képét, szobrát templomokban, könyvekben, iskolákban slb. mindenki eléggé ismerheti.
S. J. Zalaszcnlbalázs. Kéavc érkezett. Szivcsen vennők, ha gyakrabban értesítene a község és környéke híreiről.
V. I. KéziraUlt megkaptuk. Mihelyt időnk engedi átolvassuk s időközönként kívánsága szerint közöljük őkot.
Sz. J. Megkaptuk. Már ki is válogattuk azokat, melyek nekünk megfelelnek.
Mór. Igaza van. csakhogy ön még ném tette meg a kötelességét.
Nem közölhetők. Hipp-hopp (karc)-Tizedes ur; Tarlón fut vélem a hold ívers)-Csigaház; Vcrdunl emlék; Bagatell (vers)\'
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar ét Könyv karaikodéa RT. Nagykora.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a következők:
iBioi-Mior. Kasai Uűjd klit MM Milk>( UÚML
Herr. itt |. k. 4] IllUUt
IL-CMk i^vk
rorfalal )
Ktt. HtW I
Xmi4UMl li Kfttp JaiiltOf
VL<M Vuk C Nkcu
Hmm. k hitt. >
K«wk. a 15. HUiMltók 4* Takarék**
•*>». I». C IMIiM
Pfoároal H Kókiattl T.k
AiUl Tik. t>J
MokUf 171
Kxui tUÓ MA
IMK.Mil SJ&i
romcUtt N
Hto-fiiMU -
Caaaal S«l... l.l
Kokó K6k Oö.l Dinek.
Mac* 1
Ijtfl\'aJwa I
ör-"
Uidiayl
NJ.MÍU iUiuna
rijüa*l 1.
Tnnkllm OW»a. Pl Bit K4..I
>1
VJOíf..-Vaa»B
SrMI »»£.
I6t>a,t
O-UTmpi,
*UfJM M44 U(t 14.
Ush Ügf Vi0l?i, Vs«omaü
JtkUck
Oullntaa XMlMqil Ugsaai K*axcl U CK.
MiUml SiU»AaU
Iw 14 KOiaU
VlfMl 4
DMTMII 4
ABaarual 41
Tl«»l 19
Cak«ítjír»k
D4UUM
Cakorípat IftO
OaorrU Kit A.
(akM 1)4
Jiiaaif 13 0
ÍUlMlwrtk
C»l»Mí — SxaUal
PBapOki II
Tekail ta -
KaftWMk -OAa. Villámot
Ut.
jaal Uj4 <0«
AU gU J ií
Aa« MO
PMkaa UH
ou|ip*r ia»:
Kmo*I »;
KkUf töt K6k •C\' Knb\'kk Cot,.
Ortkwlaál
SiklIatfAk Rxíjtl.tl.\'-J |
u/ú*."
TaJiUI
HU —
Ojt9l.ao.-5 II
Ooiaiaífa* 1 IS
Kartoa 5V o
nnlkti 7i
«.0«*-ÍUl4 Í4 50
as1- t
Maij. mlltlfj, |||
talkia 40
Da*k» 74
K.Uti Mwlajl a
T8*k ;]
K«l<SaUl4k
Uo»ofl (4
Owaal 221
lalMruJa |J7|
T*Wfo« ||S
OdatsaU }ii
Wr4J 1-3
■tel M
ti**M )7j
Oyfl.1 bft. ss
Coo-la (Ua 3JO Piplrl pu
P. P. P. legjobb minőségű
pergament
belfizft papír
vlszontárusl lóknak
legolcsóbb nagybani áron FISCHEL FÜLÖP FIAI
NAGYKAKI ZSAN.
Árverési hirdetmény.
Egy jókarban Icv6 2 lonnás tcher-automobilt f. hó U-én d. u. 5 órakor lakásomon nyilvános árverésen szabadkézbói eladok
\'eiviláijosilássai, valamint a fOllílelck közlésivel szintén liká-sonton (Munkácsi u. 22) szolgálhatok ahol az árverés tárgyát képező autó is megtekinthető.
Wortraann Vilmos ZnlaegerazcR.
JÉGNEK
hlihox v.M uillllW". valamint birhüli.r. tUKgyiéKktl c héten tllogM„k
STUHLMÜLLER
élolmlszcrkcreakedelmi ÍJ hüiíhii r. t Jiggyárában
T.l.fom 29a
Eri.éb.t-tlr 17.
rtM,^Bubi kalapok miSMía
QYENES ÉS VIDA kalapgyár Nagykanizsa,,Kaslnoyu. AiaOlempiomntai aw«b««
Apróhirdetések
Egy tanulóleány felvétetik Weltnerné varrodájában, Hunyadi-utca ll. 2III
Okleveles éaotónd ajánlkozik helyben v*g£ vidékre. Cim a kU«íőt>in. 2065
Borsajtók, sx5l6xuzók, gyQ-mOloazuxók, azölŐbogyóxó-xuxó-gópak minden nagyságban walser góp-gyár, Sugár-ut 16. 1406
Pénxkölos6nt bekebelezésre gyots-tn és olcsón közvetít Aozól Ignác pénz-kölcsönközvetltó és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán. Pó-ut 3. szám alatt. 1852
Egy. Ford-autó
4 Üléses, jutányos árért eladó. Wels z Béla, Tapolc za.
Szarvaa szállóban hónapos szobák kiadók. U87
A belvárosban 2 szobás lakást kcrtT-sek. lelépétt fizetek. Gin: Király utca 21. háztulajdonos. Ugyanott egy füszerüzlet berendezés megvételre kerestetik. 2C69
Raktárhalyiaóg, esetleg mUhoty-nok Is alkalmas, kiadó. Háhn, Király-utca 28. szám, 2079
Diák gyermekeket felveszek teljes el-átásra. Cim a kladőban 1882
y Dunánlul
legol^bb öMáiáiláii Hu
url ia nöl divatáruban
kaufmahh Karoly
■ Fekolo Golyóhoa. Tíleton 37Z
Kírtn a d.r. írj.;.: i
Rlhlnglra tljkéuii cgycicml hall. Siló. C|m a kiadóban. 2088
Egy Ifkubm levő jAQ.aokróny clidó! Cim a kiadóban. 5
1.1 f í Z»l«CKet«egcn 12.OCO : -01 pilm. f í ■! "\'nl,s evamoicá.ból
f \' l?" U \'^""S" \'\'kíht. i> mtiKkfpu-jítekkrl, Jólorgalmu k«cm. la van a bti-. í"; ,l:,l«k""l lehel a totajdonojntl. _ —Rj\'f\'y B"\'-«tJ". Zalaegemeg. 3112 6 I KOrnyíken, |ólevesJ. helyen batoro. "" :* •"•>• konjrbl.il, nagy kerl-lcl kereneut vlTotí UU-
a kiadóban. Megbejtílti d. u. S-lior. 2117
ÉRTESÍTÉS!
Tisalelellel érlesltem a n. í. tó,f)„. l2u leís0\' V0K>smJ\'thy-ulca 12. sz.
cipész műhelyemet
í\'iífejr""""1\'
egy««rai "izmlk.1 etórendü anyag-■ 1 Irakon. Hibás lábak?, la seaks,erOen késeltek. J.vltások.l gyorsan éa lói végzek. J°"""OK" jMcKrcndeíé5eknél szíves meghívásra
házhoz megyek
IMI íhia
Telje. Msxtelettel
Uass József.
»tu ü okií lliul,Ilii.
Nronutott i Zrinyi Nyomdaipar és KOnyvkerahdii R.-T.
Hirdetések felvétetnek
Önkéntes árverés.
Gróf Széchenyi Péter OrökOsei-nck homokszcnlgyörgyi uradalmában lolyó évi julius hó 12-én délelólt fél kilenckor
1 drb. telivér anyalianca,
5 drb. telivér csikó (1—3 éves),
2 drb. nónius anyakanca,
2 drb. arabs vérd anyakanca,
21 drb. nónius csikó (1—4 éves) önkéntes árverésen adatik el.
Vasút állomás: Homokazent-gylrgy. m,
Bóvebb felvilágosilásl ad: Fekete Imre urad. lólntézó, Kálmáncsa.
Illj.i aecvélelrc k«M CryffS.c., tílcrt.U.14
1.11...I rso JS0 mail,. Sl..H"ilUiÍl. Hl.ak jullnjv. .ra. .UJM. B.lTlra.1 (m.klt. b.ct h.. WO "UlWfl rtifrrtiity
BlrtokblrUt z.Ubw. ii.aa (,
hold..
Ka.tllyo* kl.birtok KUM.i.
u/opiik. .He. kiMlíbía (uUnjw.n Kisbirtokok íüjak k.dIm. .wiiia \\ a ICL 13 hoW.t.k IpQUI.kk.L Sok fivM Mr. tok Hiaa.
Malom tlvli . lir.lt. H.nJu. vld.k.n
twe.lroa. d) épfiktek.
Balatoni „nirk. u^. uik.k ok^. ri^ít
SZIQRISZT LÁSZLÓ
I.S.IlMloecUal Iroa.
fő-ut a. szAm.
Hirdetmény.
Galambok község közbirtokossági tanácsa állal közhírré télelik, hogy a tulajdonát képező úgynevezett
nagyvendéglő
1926. évi január hó 1-»41 kezdó-dőleg 3 évre ki fog adatni haszon-bérbe a legtöbbet ígérőnek, 1925. évi augusztus hó 2-4n-délelőtt a
helyszínen megtartandó nyilvános árverésen. Kiadási jog fennlarlalik.
Közbirtokossági Tanács.
Gyógynövényeket
•zekfa-. hárala-. pipacs-, bodaa-ésókor-f.rkkóróvirágol, beléndek-, maazlag-, tehér üröm- éa kerekmályvalevelet. Anyarox.ot la klrlabogarat
és minden egyéb gyógynövényt, lovábhl mustár-, édea kömény- éa inizsrrugot
Borkövet ""
^legmagasabb napi áron vitáról a
„Hydroflora" R. T.
Budapest. IV, Vid-ulca 20
SQrgönj-cim: ARUNDO, Budapest
^KírOnk mlnliioll irn.j.nl.tot l
.-nál NagykutolB. (Nyomdavi7^A: Ofenbcck Klrolvl
3291 — 1925. •
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa város lanácsa a szenlmiklósi-ul melleit levő járványkórház megfigyelő barakjál folyó hó H-én d. e. 10 órakor a föjegy/ő hivatalos helyiségében nyilvános szóbeli árverésen eladja. A fellélelck a v- kiadóhivatalban megtudhatók. Nagykanizsa, 1925. julius. 4-én.
Polgármester.
65. évfolyam, 151. szám Nagykanizsa, 1925 jullus 9, csütörtök
Ara 1800 k«r«M
ZALAI EOZLQNT
POLITIKAI NAPILAP
Saacteutfoéa t* kiadóhivatal Pó-nt 5 Jatarerbta-Tewioo 78, nyomda 117. «*4a
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EJÓHaetéd irt: Ify bún SO.COO V HA rom bó-i------90.000 1
MAROKKÓI TANULSÁGOK
Azok ulán a súlyos anyagi és emberáldozatok után, amit két hónap óta a gloir nemzete a „lázadó" törzsek leverésére és leigázására hozott, kellemetlenül érintette az operációs hadsereg tábornokának rövid jelentése: a riffkabilok benyomultak a francia vonalakba.
A francia katonaság, amely a világháborúból alaposan kivette a részét, lelkesedés nélkül, fáradtan és unottan, gépiesen operál, nem akarja megérteni, miért kelljen neki •félvad törzsekellen harcolni, egészségét egy veszélyes éghajlatnak kitenni, életét vásárra vinni merő hódiló-poll-tikáért. Hogy a leigázott törzseket az Igába kényszerítsék, amit ezek szabadságszeretetükben le-. rázni Igyekeznek. Itt nem a veszélyeztetett hazáért küzdenek, nem azért, hogy elállják a Páris felé előretörő „bocheok" útját, de az imperialisztikus politika párisi mechanizmusra járó eszközei. Emberileg léhát megérthető, hogy a világháború tanulságai ulán nem kívánják fiatal életüket hatalmi hóbortoknak odadobni. Hogy az „ellenséggel" való operáció alkalmával sem ludnak attól a gondolattól szabadulni, hogy miért kelljen nekik a halállal kacérkodni, amikor az egész expedíció csak a francia presztízsért történik. Ehhez járul még az a szellem, amely a francia katonaságot erősen kikezdte és amely komoly gondolkodásra késztette a legfőbb hadvezetőséget. A francia katona zöme ma már nem az, ami volt a világháború alatt. Amikor az ő hazája veszélyben forgott.
Ezzel szemben itt vannak a „lázadó törzsek", akik megelégelték az idegen jármot, a parádés igát, a szépen csörgő bilincseket, a cifra korbácsot, az idegen kulturát, amely az ő szokásaikat kiszorította, a gall vaskezet, a spünyol kegyetlenkedést és minlegy szentháboruban egyesülnek a leigázók lerázására. A különböző törzsek szent fanatizmussal küzdenek szabadságukért és mintegy guerilla-liarcban igyekeznek az ellenséges haderőt felmorzsolni. Majd koncentrikus támadással, a harcban edzett és
kipróbált taktikával, a legmodernebb fegyverekkel igyekeznek az ellenséget földjükről elűzni. Ók tudják, hogy miért küzdenek, miért néznek 3zembe a halállal.
És eredményül lépésről-lépésre szorítják vissza a leigázókat, tisztítják meg földjüket az ellenségtől, óriási veszteségeket okozva nekik. A francia tábornok jelentése mindent megmagyaráz: „a riffkabilok benyomultak a francia vonalakba." Ismerjük már a hadijelenléseknek szótárát, az óriási deblacet is maszkírozó és enyhiteni igyekvő hadászati kifejezéseket. A Höfer-jelenlések-ből sajna, ml is megtanultuk. Nyomukban halál, emberroncsok és a földdel egyenlővé taposott községek, felperzselt falvak
A gloir hadseregének szuronyai kicsorbultak, Liautey tábornok sürgős segítséget kért, a francia zászló megtépázva.
A félvad törzseknek nem imponálnak a modern francia fegyverek, a haditechnika vívmányai, a milliós francia hadsereg, a spanyol katonaság bekerítő mozdulatai, — ők ellenségtől mentes földet, szabadságukat akarják. Szembe néznek keményen az elnyomókkal. Vagy szabad löld — vagy halál I Es — .a riffkabilok benyomullak a francia vonalakba."
Mintha nekünk, magyaroknak a riffkabilok elszántsága mindig szemünk előtt kellene, hogy lebegjen. A félvad riffkabiloké: .akik benyomultak a francia vonalakba ..." (B)
—JL
Megszavazták a fizetésrendezési és gazdasági javaslatokat
Sorozatos felszólalások a forgalmiadó ellen — A honvédelmi miniszter a titkos tiszti szervezetekről — A nemzetgyűlés ülése
Budape6t, Jullui 8
Tiz órakor — szokatlanul korán — nxitotta meg a nemzetgyűlés mai Ülését Scitovszky Béla elnök.
A napirend első szónoka Kéthty Anna, aki elsősorban a tisztviselő-kérdéssel foglalkozott, majd rátért a drágaság kérdésére és sürgős intézkedéseket kér a kormánytól. A Javaslatot nem fogadja el.
Slrausz István a forgalmiadóval foglalkozik. Reméli, hogy a pénzügyminiszter próbaképen egy-két cikknél bevezeti a fázisrendszert. A beruházási program nem elégili ki, mert nincsenek konkretizálva, mire fordilják a 72 millió aranykoronát. Nem fogadja el a javaslatot.
Fábián Béla a forgalmiadó kérdésével foglalkozik. Hangsúlyozza, hogy a kereskedő elem sohasem volt forradalmár s a pénzügyminiszter mégis forradalmi jelenségnek minősítette a kereskedők legutóbbi állásfoglalását a forgalmiadó kérdésében.
Határozati javaslatot terjeszt be, amely szerint a nemzetgyűlés utasítja a kormányt, hogy adjon ki rendeletet, amely szerint kiskereskedők és kisiparosok, akiknek nincs alkalmazottjuk, nem kötelesek könyvet vezetni. Egy másik határozati javas-
lata a forgalmiadók körüli visszásságok megszüntetését célozza. A javaslattól nem fogadja el.
Dénes István követeli a forgalmi-adók eltörlését, majd a különböző pénzügyi kérdések elintézését kritizálja. Hosszadalmasan tárgyalja az egyes kérdéseket.
Dénes Istvánt az egész Ház a legnagyobb türelmetlenséggel hallgatja. Az ellenzék részéről többen mögéje mennek és rászólnak, hogy elég voll szószátyárkodásból, fejezze be amúgy is túlságosan unalmas beszédét. Mikor Dénes látja, hogy senki sem hallgatja szavait, a Ház nagy megkönnyebbülésére leUI.
Kabók Lajos: Az adóügyi rendelkezéseket kifogásolja és javaslatot nyújt bc a jövedelmi és kereseti adó módosításáról, 1600 arany koronában kívánja a minimumot megállapítani.
Csík József: Határozati Javaslatot terjeszt be, hogy a legalacsonyabb fizetési fokban lévő állami alkalmazottak kinevezése gyorsan megtörténjék.
Kun Béla, az utolsó feliratkozott szónok, a vita megrövidítése végett elállott a felszólalástól. MeskóZoltán nem élt a szólás jogával.
Öt perc szUnet után Bud János pénzügyminiszter tesz néhány rövid megjegyzést. A februári Ideiglenesnek tervezeti segítség állandósításával a tisztviselők helyzetének állandó Javításról gondoskodtak.
Annyi engedményt már tudott adni a kormány, hogy a legnehezebb adókat, forgalmiadót, a házhaszonrészesedést próbáljuk mérsékelni, de az illetékeknél, a fogyasztási adóknál és a többi adónál meg kelt tartani mindazt az adóösszeget, amelyet eddig fizettek, mert különben ezt a hitvan millió aranykoronányi összeget sehonnan sem tudnók előteremteni.
A forgalmi adót felhasználják arra, hogy agitacionális és propagandaeszközzé tegyék.
Ezután a nemzetgyűlés a javaslatot általánosságban elfogadta.
A résUttes tárgyalás első szónoka Kéthty Anna, aki módosítást nyújt be. A nemzetgyűlés a szakaszt eredeti szövegében fogadia el.
Bud János pénzügyminiszter: A haszonrészesedést ma még nem lehet teljesen eltörölni. A szakaszt a nemzetgyűlés eredeti szövegében fogadja cl.
A 6. szakasznál Órffy Imre előadó stiláris módosításával fogadták el.
A 9. szakasznál Sándor Pál felhívja a miniszter figyelmét arra, hogy Csehországban a magyar lisztre 11 százalékos forgalmiadót veinek ki, a belföldi lisztre pedig csak 1 százalékot. Ezért indítványt terjeszt be, hogy a pénzügyminiszter arra hasonló retorzióval élhessen.
Esztergályos János a szakasz törlését és az általános forgalmiadó teljes törlését indítványozza.
Bud János pénzügyminiszter Sándor Pál indítványát a Ház hangulatára való tekintettel elfogadja. Esztergályos János indítványára kijelenti, hogy amelyik pénzügyminiszter elő terjesztené a forgalmiadó teljes ellökésére vonatkozó javaslatot, soha nem hallott lapsokat aratna, de erre a szerepre ő nem fog vállalkozni. A Ház az előadó és Sándor Pál indítványát elfogadta.
A nemzetgyűlés ezzel részleteiben is letárgyalta a tisztviselők fizetés-reedezésérót és különböző pénzügyi rendelkezésekről szóló egyesilett tőrvényjavastatot.
Ezután áttértek a vadászati tilalom
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius 11.
szociálisták felé: Hitvány hazaárulók, bitangoki Eközben élénk szóváltás támadt Rupert Rezsó és Hegedűs Oyörgy közt. Hegedűs ezt kiáltja Rupert felé: Hitvány frátert Szeder állandóan kiabál az elnök felé és követeli, hogy Hegedűs Oyörgyöt utasítsa rendre. Az elnök folyton csenget. A szociálisták kórusban kiabálják a fajvédők felé: Vezérgyilkosoki Oyilkosokl Végre nagy nehezen lecsillapodik a zaj és a honvédelmi miniszter folytathatja beszédét.
A politikai osztálynak az a feladata, hogy ellenőrizzen bizonyos mozgalmakat, figyelemmel kisérje a sajtónak a honvédségre vonatkozó közleményeit és törekedjék a katonai nevelés körül az ősi kultuszt fejleszteni.
A tisztek önvédelmi szövetségét ismeri. Amig olyan mozgalmat észlelünk, mint legutóbb a Vágiféie... addig fenn kell tartani ezt az osztályt.
A Ház tudomásul vette a honvédelmi miniszter válaszát.
Az elnök a gyorsírói jegyzetekből megállapítja, hogy Hegedűs György sértő kifejezést használt és ezért kétszer rendre utasítja. Megállapítja, hogy azt kiáltotta Rupert felé: Bitang I Ezért a mentelmi bizottsághoz való utalását indítványozza
Peyer Károly kifogás tárgyává teszi az Iparfelugyelól Jelenléséket. Majd a nemzetvédelmi munkásszö-velség feloszlatását követeli,
Pakots József a gödöllői főszolgabíró ténykedését teszt szóvá. Intézkedést kér.
Eóry-Szabó Dezső a mernyei kis-haszonbérletck erőszakos és jogtalan elvétele ügyében Interpellál.
A Jegyzőkönyv hitelesítés után az ülés negyed 6 órakor véget ért.
A biróság kötél általi halálra ítélte Léderer Gusztávnét
Léderer "--^^l^fcJ\'OT ,OB"dU
meg. A közönség soraiból élesen figyelik az asszonyt, akit az ilélct kihirdetése után az őrök visszavezetnek helyére a bírósági korlát mellől.
Budapest, lullul 8
A Léderer-ügy mai tárgyalását fél tizenkettőkor nyitotta meg Denk Tivadar elnök. Lévay védőnek adja ál a szót, aki kifejti, hogy védőnek még ilyen nehéz helyzete nem volt, mert védence egyike a legszánandóbb teremtéseknek, mert születésétől lógva megbélyegezte őt az a rettenetes jövő, mely a nagyravágyást követeli.
Uvay védő beszéde után Lédererné adta elő védekezését. Elnök többször félbeszakítja oda nem tartozó dolgok előadásáért. Lédererné hangoztatja, hogy mindig becsületes asszony volt, méltó módon élt, bűne csak az volt, hogy férjének segített a koffert kiszállítani és visszahozni. Védekezésének befejezése után a tanács Ítélethozatalra vonul vissza. Félóra múlva kihirdeti az ítéletet, mely szerint Léderer Gusztávnét gyilkosság, anyagi hilmnzotban álló rablás bűntettében bűnösnek mondja ki és ezért kötél általi halálra Héti, Léderer Sándort pedig az ellene emelt vád és következményei alól felmenti.
Léderer Ousztávné az Ítélet kihirdetésekor mereven néz a főtárgyalás!
Az asszony teljesen nyugodtan halad őrei közölt. A főtárgyalási elnök ezután felolvassa az ítélet terjedelmes indokolását, mely szerint a törvényszék bizonyítottnak veszi, hogy Kou-delka Ferenc halálát erőszakos módon, bár nem egyenlő ténykedéssel, de együttes közreműködéssel Léderer Gusztáv és Léderer Gusztávné okozták. Bizonyítottnak vette azt is, hogy az ölés elkövetésére férjét szándékosan, előre megfontoltan ö beszélte rá.
Léderer Ousztáv sorsa Léderer Gusztáv bűnügye a napokban kerül a legfelsőbb honvédtorvényszék elé. Ezen dől el Léderer sorsa. Mégegyszer foglalkoznak azzal, hogy a halálra Ítélt főhadnagy méltó-e a kegyelemre. A határozat után rögtön döntenek a balálra itéit főhadnagy sorsáról és ha esetleg ugy döntenek, akkor a hónap utolsó napjaiban a Margit-köruti katonai fogház udvarán végrehajtják rajta a halálos Ítéletet.
elnökre. Egy arcizma sem rándul
A Déli Vasút magyar vonalainak megváltása. A Déli Vasút magyar vonalainak megváltása ügyében szeptemberben ül majd össze a tárgyalóbizottság és annak során foglalkozik majd a kormán a Déli Vasút magyar vonalainak átvételével és az Időpontjával is. Hogy ez az átvétel mikor fog megtörténni, január 1-én-e vagy a jövő Jnlius 1-én, azt csak a szeptemberben kezdődő értekezlet dönti el.
A Benlczky-Dgy. Pesthy Pál igaz-ságügyminiszter kijelentette Györki Imre nemzetgyűlési képviselőnek, hogy az ügyészséget utasítani fogja a Beniczky Ödön elleni vádiratnak két napon belüli benyújtására. Kijelentette az igazságügyminiszter azt is, hogy gondoskodni fog arról, hogy Benicky ügyében a főtárgyalás minéi előbb kitüzessék.
. »______
szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyalására.
Ivándy Béla előadó röviden ismerteti a javaslatot, majd többek felszólalása után
Mayer János földmivelésügyi miniszter azonnal válaszol a felszólalásokra. Rámutat arra, hogy a vadászatról szóló törvény meghozatala óta 42 év tett el és a helyzet azóta Magyarországon teljesen megváltozott. Mig azelőtt vadakban bővelkedett az ország, ma rossz helyzete van e tekintetben. Tudja, hogy a javaslat érzékenyen érinti egyesek érdekeit, azonban ez csak átmeneti intézkedés.
A Ház a javaslatot általánosságban, azután pedig hozzászólás nélkül részleteiben is elfogadja.
Az elnök a vitát megszakítja és napirendi indítványt terjeszt elő, mely szerint a legközelebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor lesz.
Csáky Ká-oly gróf honvédelmi miniszter válaszol ezután Peyer Károlynak tegnapi interpellációjára. Peyer első kérdése az volt, hogy tud-e a miniszter a MOVE állítólagos titkos toborzásáról a hadsereg lisztjei körében. A miniszter kijelenti, hogy tisztek a MOVE rendes tagjai nem lehetnek, de a sport, társadalmi, gazdasági és jóléti osztály kültagjai között ők is szerepelhetnek. A TÖSz hivatalos szervezkedés, hogy ne legyenek kitéve a tisztek többé az 1918—19-lkl eseményeknek, amikor a tiszteket, ahogy állomáshelyükre akartak menni, inzultáltak.
Erre a kijelentésre zaj támad a szociálisták sorai ban. Hegedűs György átkiált a szociáiistákhoz: Önöknek az fáj, hogy a hazafiak szervezkednek. Óriási zaj kerekedik a szocialisták soraiban. Hegedűs Oyörgy többször harsány hangon átklált a
Bűnhődés és megbocsátás
Irta: Undt Béla látván
Megállj I...—szólt Vadkerthy Gusz-táva megrémült szobalányhoz, midőn veié a kissé homályos folyosón találkozott. — Egy lépést sem további
A harminc éves, előkelő külselü férfi fekele szjmei szikrázni látszottak, mig a leány zavarában a földre szegezte tekintetét, hogy meggyőződjék arról, vájjon a levél, melyet urnő|e három perccel ezelőtt rája bizott megvan-e még ?.. keze önkénytelenül a zsebebe tévedt. Vadkerthy Ousztáv figyelmét nem kerülte el ez a mozdulat. Közelebb lépett a lányhoz, s halkan de erős egyéniségének parancsoló szuggeszciójával rászólt : Add ide a levelet I A leány nyugtalanul izgett-mozgotl. — Nincs nálam levél,... szólt bizonytalanul. .. A férfi még közelebb lépett a lányhoz. megkapta csuklólát, ugy hogy a lány fajdalmában felszisszent.
— Add ide a leveled — szólt rekedten.
A leány rémülten engedelmeskedett. A férfi a folyosó üveges ajtajához rohant és idegesen, egész testében remegve olvasta a borítékon a címei: Fogarassi Jenő báró, Villasor, 24.... Aztán feltépte a borítékot... A tevSI csak két sor volt. Ez állt benne: ,A bolond elutazott, jöjj fél
kilenckor. Ezer csókkal vár a te Emiliád!"
Vadkerthy Gusztáv levegő után kapkodott. Már régóta gyanakodott a feleségére, de sohasem tudott felfedezni semmit, ami gyanúját, a kétségtelen tény erejével igazolta volna. A maró kétség végre is ráfanyatitolta a banális utazási komédia eljátszására. S — ime, az elavult [módszer megint célravezetőnek bizonyult.
Vadkerthy Gusztáv keserűen felnevetett. Aztán a tárcájába nyúlt és elő vett egy tiszta borítékol. Ebbe beletelte a levelet és leragasztotta. Aztán odalépett a még mindig mozdulatlanul álló szobalányhoz.
— Figyel] idei — szólt sötéten.— Ezt a levelet elviszed a báró urnák I Ha választ kapsz, azt elhozod asszonyodnak! Engem nem láttál, velem nem találkoztál, rólam mit sem ludsz. Ha elszólod magad — megöllek!
A lány összcborzadl. Tudta, hogy fiatal gazdája nem érti a tréfál, s hogy szavának, minden körülmények közt ura marad. Föllelte magában, hogy engedelmeskedni fog. Aztán gyorsan, mint aki örül, hogy megszabadulhat a veszedelemtől, — elsietett.
Vadkerthy megnézte az óráját. Fél nyolc volt. Sarkon fordult és kilépett az ulcára, amelynek lágy, sárgafényü gázlámpáit most kezdiék felgyújtani.
Tíz perccel fél kilenc elölt visz-szatért s rövid ideig a ház etőtt sétálgatott, amelyben lakott, föltekintett az első emeletre. Lakásán az ablakfüggönyök le voltak eresztve, de mögflltük lámpa égett.
Néhány perc múlva belépett a kapu alá. Fogarassi bárót, a barátját, pontos embernek ismerte. Kétségtelen volt előtte, hogy most is percnyi pontossággal fog érkezni.
A percek lassan-lassan tellek, és Vadkerthy Gusztáv izgatottan szorongatta a revolvert, kabátja zsebében. A nyitott kapun át behangzolt a közeli toronyóra ülése, s e pillanatban, egy magas, elegáns férfialak silho-uettje tűnt fel a kapuban. Vadkerthy felismerte a bíróját... A folyosólámpa halvány fénye megcsillant a kicsiny Frommcren, — s a következő pillanatban eldördült a lövés.. és a báró a földre esett Vadkerthy erre maga ellen fordította fegyverét, és súlyos
sebével öntudatlanul — hátrabukott. *
Mikor magához tért, hófehér ágyon feküdt. Réveleg tekintettel nézett körül. Kékbe öltözölt, szelid arcú apácák, fehérköpenyes, szemüveges orvosok [és marcona alakú ápolók Sürgölődtek a teremben, melynek mindegyik ágyában egy-egy beteg feküdt,... Az egyik orvos suttogva szólt a mellette álló apácához: „Az a szegény ördög utolsó perceit éli...
Lehet, hogy a másik is rámegy..."
Vadkerthy hallotta a suttogva kiejtett szavakat s ugy vélte, hogy az orvos lopava mellette álló ágyra Jle-kint. Óvatosan, nagy erőlködéssel arra forditotla a fejét s a mellette fekvő beteg hófehér arcában rémülten ismerte fel Fogarassi báró arcát.
Az ajíónál mozgás keletkezett, amely felizgatta a betegeket. Több ur jött fekete ruhában, hivatalos komolysággal az arcukon. A vizsgálóbíró volt és kísérete. Ousztáv jól hallotta, mikor a biró ezzel a kérdéssel fordult az egyik orvoshoz:
— De az istenért,... miért fektették a két sebesültet egymás mellé?...
— Más ágy nem volt flres, — védekezett az orvos, — Itt csupa súlyos beteg van.
A vizsgáló biró aztán a báró ágyához lépett és vallatni kezdte. A súlyos sebesült oly halkan beszélt, hogy Vadkerthy, aki a gyűlölet izzó tekintetével nézegetett át a szomszédjára, mit sem értett szavaiból. A vizsgálóbíró is halkította szavait, ugy nogy hasztalan volt Gusztáv minden figyelme... Ám egyszerre, mikor a biró néhány szól tzólt Fogarassinak, ez nagy izgatolsággal felemelte fejét, ,és hangosan hörögve kiáltotta :
— Nem igaztli Nem igaziII-.-
— Aztán elgyengülve, élettelenül visszahullott párnáira.
1925 julius 9
EMJU KOZLONT
belföldi hírek
Tisza István szobra Debrecenbea A debreceni egyetem klinikai patkjában Tisza István gróf életnagyságú szobrát fogják felállítani, melyet Stróbl Zsigmond fog clké szitenl.
A kormányzó jelölése a főpolgármesteri székre. A kotmányzó ma döntött a főváros főpolgármester-sége ügyében és első helyen Ripka Ferencet jelölte a főpolgármesteri állásta.
Vágl István mozgalmának értelmi szerzői. Vágl István kommunista szervezkedése mögött Dell Pál, Oábor Sándor és Vér Imre álltak. A vizsgálóbitó egyébként több napon át részletesen kihallgatta Vágiékat és tegnap délután kihirdette előttük az előzetes letartóztatásukról szóló végzéséi.
A tisztviselői Illetményeket pa-plrkoronákban kell számfejteni. A pénzügyminiszter ma rendeletet adott ki, mely szerint 1925. julius 1-től az Illetményekéi, ellátási dijakat és nyugdijakat papirkoronákban kell számfejteni. Az aranj koronáról való átszámítás n.OOO-res alapon történik.
Pénteken földközelben lesz a Jupiter. Naprendszerünk egyik legnagyobb bolygója, a Naplói 72 millió km-re, azt 11 év alatt egyszer megkerülő Jupiter julius 10-én lesz legközelebb, mindössze 620 millió kilométerre a Földtől. Este 8 óra után pár perccel fog felbukkanni a láthatáron s látható lesz hajnali óráig s minden mást elhomályosít. A Jupiter 9 holdja közül négyet már színházi látcsővel is meg lehel fi
gye\'ni.
A vizsgálóbíró odajött ezután Vad-kerthy ágyához.
— Miért tette ezt, szerencéllen ember? — kérdezte résztvevöleg.
— Hisz olyan mélyen megbántott engem,... — felelt gyöngéden, erőtlenül Ousztáv.
— Ön meg akarta üt ölni?
— Igen, hisz elrabolta üdvösségemet!
— Tudja-e azl, — moudla erre a biró, — hogy neje nem érdemelte meg öntől ezt az áldozatot? Tudja-e, hogy őnagysága ma reggel egy fiatalemberrel megszokott???—
Vadkerti Ousztáv erejének végső megfeszítésével felemelkedett ágyában és rekedten kiáltotta:
— Nem igazi... Nem igazII1 — Aztán erőtlenül visszahanyatlott párnáira és delliriumba esett.,.
Mikor ismét magához téri, a vizsgálóbíró már nem volt a teremben. Átnézett a szomszédjára. A báró halotthalványan feküdt a párnákon. A két, szomorú sebesült fájdalmas tekintete találkozott... S az izgatottan figyelő betegek látták, hogy két, egymásfelé nyúló kéz találkozik és
megszorítja, egymást.
< •
Másnap, késő délután, mikor a nyugodni készülő Nap bucsuzóu végig csókolta vérvörös sugaraival a kórházkert fáinak lombkoronáil... két holttestet vittek ki az ápolók a kórteremből a halotti kamrába.
külföldi hírek
Olasz miniszterek lemondása.
Az olasz pénzügyi és gazdasági miniszterek ma benyújtották lemondásukat.
Jókal-Dnnepély Velencében. A velencei Tudományos Akadémia Jókai emlékének hódolt. Az ünnep szónoka Radó Antal voll, aki a két nemzet között fennálló meleg barátságra mutatott rá.
Visszahívták a vatikáni cseh követet. Prágából telefonálják: A vatikáni cseh követet visszahívták.
Felhőszakadás Oláhországban-Oláhországban mindenfelől abnormális időjárást jelentenek. Óriási felhőszakadás, lyuktojás nagyságú jégeső eselt az ország löbb részében, amely felbecsülhetetlen kárt okozott. A hő ség Bukarestben ezzel szemben el visclhetctlen.
Olasz nemzeti ünnep Assisi Szent Ferenc halálénak 700. évfordulója. Rómából jelentik: A miniszterelnök indítványára a tegnapi minisztertanács rendeleiterve zctet készitelt, amelynek értelmében 1926 október 4-én Assisi Szent Ferenc halálának 700-ik évfordulóját nemzeti ünnep napnak nyilvánítja Harry Piel súlyos beteg Harry Piel a híres filmszínész ma azAvus versenypályán autójával nekiment egy oszlopnak. Az autó felborult, összetöri és Harry Piel súlyos sérüléseket szenvedett.
Meggendorfer meghalt Műn chenből jelenlik: Meggendorfer Lot-bar a rendkívül elterjedt Meggen dorfer Blaiter című képes éldap megalapítója 78 éves korában meg halt.
A gyilkos Angerstein ügyének tárgyalása, litnburgban óriási érdeklődés melleit tárgyalás alalt álló Angers\'ein gyárigazgató gyilkossági perében ma a meggyilkollak hozzátartozóit hallgatták ki. Megrázó jelenetek jálszódtak le a bíróság elölt, amikor a szerencsétlen emberek elmondották meggyilkolt gyermekük vagy lestvérük ulolsó napjait. Az egyik áldozat édesanyja előadj í, hogjt amennyiben már két héttel előbb készült a gyilkosságra, melynek felesége, anyósa, lánya s más 4 házanépe esett áldozatul.
A csehek „elégtételt- követelnek a Szentszéktől. Piága: A képviselőház mai ülése elölt foly talták a pápai követ elutízásának előállott helyzet Jargyalását. Szenvedélyes vita után azt a határozatot hozták, hogy ha a Szentszék nem ad nekik „elégléteit" - megszakítják vele a diplomáciai viszonyt.
Kommunista egyetemi tanárok Csllében. Valparaisoből jelentik, hogy a chilei kormány hét egyetemi tanárt kommunista propaganda miatt elbocsátott és nyugdijától Is meg-
foszlott___
Óra, ékszer, lAtszer
különlegességek meglepő olcsó árért Vékásy uj üzletében kapható FO-Mr 2- •«- Váromháipailota.
— Elsőrendű |avltó mllhely. —
k les. ék hMiitt iepyÉi kapunk a tolatnia
Nagykanizsa, Julius 8
Ismeretes, hogy a Zalai Közlönyben a tavasszal megjeleni cikkek ulán a város vezetősége eljárt a Délivasut üzletigazgatóságánál, hogy Nagykanizsa lakói is kapják meg a fürdőidény tartamára a kedvezményes balatoni menettérti jegyeket.
A város vezetősége állal beadott kérelemre rövidesen a válasz is megérkezett, melyet akkor egész terjedelmében közöltünk s mely szerint junlus 9-től kezdődő érvénnyel az idei nyárra próbaképen az igazgatóság megadta Nagykanizsának azt a kedvezményt, hogy az itteni vasúti pénztárnál 3 napra érvényes 25 százalékos kedvezményes menet-térli jegyeket lehet váltani a Délivasut Balaton-menti állomásaira és megállóira, Juniusban nem nagy érdeklődés mutatkozott a Balaton, általában fürdőzés iránt. A hűvös, esős időjárás elfeledtette a közönséggel kedvezményes jegyek ügyét.
j^zófa azonban az idő nyárra fordult. A Balaton mentén köröskörül megindult az élet. Megkezdődtek mindenütt a nyári szabadságok. Az emberek most már szeretnének élvezni valamil az 5 hete érvényben lévő kedvezményből. Nap nap ulán érdeklődnek a vasúti jegypénztárnál, a városnál, a szerkesztőségben, hogy lehet-e s ha nem, miért nem lehet igénybe venni a1 már megadott junius elseje óta érvényes kedvezményt, ami végelemzésben, a mai viszonyok közt különösképen, mégis csak jelentős megtakarilást jelentene sokak számára s megkönnyítené a fürdőzés lehetőségeit, egyben jótékonyan hatna a Balaton fürdőéletének, a magyar fürdő-kullusz fellendítésére.
Az érdeklődők mindezldeig csak azt a választ kapták, hogy a vasul hivatalosan nem tud róla, Igy Ilyen kedvezményes jegyei nem adhat.
Ezzel a sajnálatos ténnyel szemben áll az, hogy a város junlus első napjaiban kézhez kapla s a Zalai Közlöny le is közölte az üzletigazgatóság levelét, mely kétséget kizárólag junius 1-töl kezdődőleg a kedvezményt megadta.
Nem tudjuk már most, hol van a hiba, de aligha a nagykanizsai jegypénztárban, mely, ha hivatalosan erre ulasilást kapott volna, a kedvezményes Jegyeket kötelességszerűen kiadná,
Ma már julius dereka felé tartunk s még nagyon sokan vannak, kik csak a menetdijkedvezményt várják, hogy elküldjék családjukat s jóma guk talán vasárnaponként utánuk utazzanak. Sokan vannak még nyaralni szándékozók, kik a Balatont óhajtják felkeresni s kikre nézve még most is jótétemény lenne, ha megkapnák a kedvezményes jegyeket.
Hiszen, ha igy megy tovább is egy megadott kedvezmény adminisz-
köszönt az ősz, mire elutazhatunk nyaralni a Balaton-partra. Mert a kedvezmény már megvolna, csakhogy elvi határozatokkal utazni nem lehet, ahhoz még szükséges lenne az igazgatóság sürgős intézkedése, hogy a megadott kedvezményt igénybe is lehessen venni.
Nem az .Adj Uram Isten, de rögtön I" politikája vezeti Nagykanizsa közönségét a türelmetlen zugo-lódásban, hanem csak az érthetetlen késlekedést hibáztatják. Az orvoslást az teszi sürgőssé, hogy novemberben már háromszor akkora kedvezményért sem megy szívesen senki nyaralni a Balatonra.
k Balatoni Kulturház
Keszthely julius 8 A Balatoni Muzeun és Kulluiház Ugye nemcsak Zalavármegye ügye, de országos ügy, ugy az erről szóló különböző közlések, melyek sokszor messze estek a való tényektől, arra indították lapunk keszthelyi munkatársát, hogy a nagyközönség tárgyilagos és iitlyes irányú tájékoztatása végett illetékes helyen érdeklődjék.
A muzeum és kulturház építési anyagának nagy részét a beszüntetett keszthelyi versenyistálójának anyagából herceg Festetics Tasziló adományozta a Balatoni Muzeum Egyesületnek. Ezt a nagyméretű épületet Keszthely város bonlatla le és szállította cl az épités színhelyére kb. 300 millió korona költségen.
Festetics herceg azt a szép lelket is adományozta a Muzeum Egyeaü-letnek, amelyen a muzeum és kulturház fel fog épülni. Ezen adományával lehetővé tette azt, hogy az egyesület tulajdonát képező és muzeális célokra kevésbé alkalmas két leikél és a rajta levő épületeket értékesítteti és azok vételárát a muzeum és kulturház felépítésére .fordíthatja.
A Balaton és Fő-utcán levő lelkét az egyesület a kereskedelmi minisztériumnak már cl is adta akként, hogy a telken levő felépítmények összes anyagát a muzeum és kulturház építéséhez felhasználhatja.
A muzeum és kulturház felépítési költségeinek fedezésére szolg II az egyesület tulajdonát képező Deulsch-félc ház és telek, melyet néhány nap múlva fog az egyesület önkéntes árverés ulján eladni és amelyből mintegy 300 milliót remél kapni.
A magyar kormány az építkezéshez egy milliárd koronával járult hozzá és az építkezés még e hó folyamán kezdetét veszi. Az épület még ez évben teljesen elkészül.
Az építkezés vezetésére és keresztülvitelére a közoktatásügyi miniszter saját elnöklete alatt nyolc tagu bizottságot szervezett, melynek Keszthelyről 4, Budapestről pedig szintén 4 tagja van.
Ez a nyolc tagu bizottság fogja eldönteni vájjon a muzeum és kulturház épületét házilag fogják-e felépíteni, vagy pedig vállalkozónak
traliv elintézése, akkor épen ránk ) adják-e ki árlejtés utján.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 [ullui 9
A nagyszakáesii csoda
Végre megtörténi a kijózanodás, a lOnregsuggesztió elveszhette a ha-iásál, akik egy-két nappal ezelótl még esküdöztek égrc-íöldrc, hogy ók is látnak csodás dolgokat, már őszintén bevallják, hogy semmit sem láttak, csak nem akaitak a gonoszak közé tartozni, illelöleg azoknak feltűnni, azért állit >t\'ák a csodás dolgok látását. Nagyszakácsi község józanabb eleme nagyon rcsteli már a történteket. A hid környéke teljesen néptelen legfeljebb messze vidéki vetődik még arra egy-kettő, de azok is csalódottan, szirtté szégyenkezve állnak odébb, mihelyt meggyőződtek arról, hogy a csoda csak hiszékeny emberek túlfutott idegzetének játéka volt.
Véres családi dráma Tapolcán
Késsel támadt részegen a férjére A férj szíven szúrta ittas asszonyát Tapolca, julius 8
Szomorú családi dráma játszódott le tegnap a máskor oly csendes és békés községben. A népek lömeg-gyilkosa, a folyékony méreg — az alkohol Ismét pusztulásba döntött egy családol és mérhetetlen gyászt és fájdalmat hozott egy dolgos magyar családra.
Kovács János tapolcai lakós és családja löbbekkel együtt már napok óta az eg>ik ismert tapolcai gazda birtokán aratóit. Folyta munka a dolgos kezek nyomán és a gazda a szorgalmat megjutalmazandó, este borral kedveskedett aratóinak a vacsora végén.
Amikor vacsora ulán a Kovács család lakására tért — az asszony, Kovács Jánosné született Zöld Erzsébet — különös módon kezdett viselkedni. Mintha a téboly megszállta volna Nem birt magán uralkodni. Családjának laglaiba belékötött, és oly rcprudukálhalallan szavakat kiáltott reá|uk, hogy mindenki tisztába volt vele, hogy az asszony eszét teljesen elvette az alkohol.
A nagy zajra a szomszédok össze-futotlak a Kovácsék háza felé, ahonnan hangosan jajveszékelve futottak ki a Kovács család lányai.
E közben a teljesen részeg asszony a szobában kést ragadott, hogy vele térje szemét kiszúrja, aki kérlelte asszonyát, hogy tartózkodjék a botrányokozástól.
Az asszonynyal azonban nem leheted már bírni. Folyton férje elölt hadonászott a késével, melyet a távozni akaró férj .fejéhez akarl vágni. Kovács azonban akkor hirtelen megfordult, elkapta asszonyától a kést és azt teljes erejével marko-lalig a részeg asszony szivébe dOflc.
A szerencsétlen teremtés haldokolva esett Össze és néhány perc múlva kiszenvedett. Kovács Jánost a csendőrség őrizetbe vette.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 9, csütörtök
Róm.kalhollkus: Veronika. Protestáns: Lukrécia. Izraelita: Tham hó 17. T. t>.
Nap kel reggel 4 óra 11 perckor, njTjgwik délután 7 óra 58 perekor.
A Meteorológiai Intézet jelenig sjc tini egyelóte még változékony idó vár-ható, helyenként eaóvel esetleg zivatarral
Uránia. Asiionvok etlcnsSgt. Este lét 8 és 9 órakor.
A vasút
napjainkban érte meg cenlennáriumát. Stephenson gőzmozdonya által vontatott kocsik sora száz évvel ezelőtt julius első napjaiban gördült kl Darlingtonbót a Stocklonba vezető sínekre.
Most, száz év után, a cfarlíngtonl jegypénztárt, hot az első vasúti jegyet kiadták emléktáblával örökítenék meg s a londoni tizedik nemzetközi vasulaskongresszus ezerlogu küldöttsége ide zarándokolt s Innét küldött üdvözlő táviratot az angol királynak és harminc nemzet külügymlnisz tériumainak. m
Száz esztendő...
Stephenson primitív gőzmozdonya muzeumok mélyén, öreg fóliánsok durva metszetein maradt meg a XX. század emberének, ki már a villamos mozdony rajongója lett s egy ujabb centennáriumra talán már légi vonatokon utazik Darlingtonba, hogy emléktezék az első sínen guruló kocsiban utazóit, okkor bizonyára bátorságáért megcsodált élő emberre.
Ebben a száz esztendőben, mióta az ember, mint ilyen, változatlanul ugyanaz maradt, milyen szédületes irama s abban milyen végleten perspektívája nyílik az emberi elme, az emberi erő és akarat munkájának.
Az ember ugyanaz, ami voll. De a természet minden anyagát és titkon rejtegetett erőit szolgálatába állllolta. A lestünk, a konstrukciónk, a romlandó anyag, a természetrajzi ember talán csak satnyutl, romlott, degenerálódott, mig a teremtelt ember, a fizikai erőkkel körülbástyázott szellemi energiák gigászi vívmányokkal gazdagították, uj életre tanították a földkerekséget.
Itthon nem ülünk ünnepeI a korszakalkotó technikai vívmány nagy évfordulója alkalmából, tllhon akkor lesz majd ünnep, mikor lerongyolódott,„ megcsonkított, kirabolt vasulaink gőzmozdonyal nem jutnak majd olyan hamar minden irányban határállomásokhoz; mikor a vasparipa újra büszkén, zakatolva száguldozhat ott is, ahol ma idegen szó. Idegen erkölcs, Idegen mar\'alócok népe vetette meg a lábát. *
A magyar vasul vasparipáit béklyókba verték, a magyar vasutak mentén verejtékes harc folyik minden betevő falaiért. A magyar vasutak mentén nincs ünneplő cenlennáríum. De vannak titkon feszülő szárnyak vannak egyre gyülekező energiák vannak messziről hívogató távolságok és van akarat, ami ál fogja törni az idők sorompóiI is és lálnl fog még felvirágozott vonatokat megállás nélkül átrobogni a mai halár-
állomásokon.
(bt)
— A zalaegerszegi főszolgabl-róság köréből. Dr. Kovács Jenő a zalaegerszegi főszolgabírói hivatalhoz beosztott tb. főszolgabíró tegnap elfoglalta hivatalát.
— A polgármester szabadságon. Sahján Gyula dr. polgármester megkezdte szabadságának első, julius 28 ig tartó részletét. A polgármesteri leendőket Králky István dr. főjegyző, polgármester helyettes látja el.
— A megyei központi választmány Ölése. Zalavármegye központi választmánya folyó hó 10 én ülést tart, amelyen az 1925. évi nemzel-gyülési ideiglenes válaszlói névjegyzék ellen beadóit panaszokat és észrevételeket bírálja felül.
— Nagykanizsa klslakásépltó-akdója. Nagykanizsa város vezetősége felterjesztési intézett a népjóléli miniszterhez, melyben a földrengés által lakóházakban okozolt károkra is hivatkozással kéri Nagykanizsán kislakásépiló-akció megindítását. A város az akcióhoz a telkei és a vízmüvek szolgálatait felajánlotta.
— A József Szanatórium Egyesület Röntgen-készüléket kapott A József kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókjának esztendők óla fáradhatatlan és akadályokat nem ismerő munkássága végre eredményre vezetett. Az egyesület óriási anyagi áldozatok árán a nagykanizsai\\|üdőbeteggondoző inté-zeTOé megérkezett Budapesttől az annyi időn kérésziül nehezen nélkülözöl! Röntgen készülék. A modern apparátust még csak szeptemberben helyezik üzembe, mikorra is az elhelyezésére szükséges helyiség kérdésének végleges megoldása várható s igy nem volna helyénvaló több milliós költséggel most provizórikusan felállítani.
— A nagykanizsai földrengésokozta károk arra bírták a város vezetőségéi, hogy a népjóléli minisztériumtól segélyt kérjenek Nagykanizsa számára. Reméli a város vezetősége, hogy a kért rendkívüli se-\' gélyt sikerül olyan összegben megkapnia, melyből a legsürgősebb földrengés uláni javításokat meg lehet csináltatni.
= Mélyen leszállított áron vá-sáfplhat Szomolányi Gyulánál.
— Az ál latvásártér uj épületeinek építkezési munkálataira kiírták a versenytárgyalási.
— víztartó-gödörbe fulladt gyermek. Murarálkán Merte János földműves felesége elment a szomszéd házba, hogy olt a munkában segítsen. Mialatt az asszony a munkálatoknál tartózkodott, egy éves kisfiát ollhon hagyta. A magára maradi kisgyermek ezalalt kimászott az ud-vaira, ahol a vizlartó-gödörbe esett amelybe belefulladt. Mikor Merléné visszajr.tt - olt látta kisfiát hason-tekve a víztartóban — holtan. A csendőrség az esetről jelentést tett a nagykanizsai ügyészségnek, amely vádat emel a megfulladt gyermek anyja ellen gondatlanságból okozolt emberölés mialt. Metz kir. ügyészségi alelnök megadta az engedélyt a kis hulla eltemettetésére.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
~ Házasság. Tiboit Etelka Nagj kani<sa, Buzdssy Árpád Gálámból f. hó 8 án házasságot kötöttek. (Mit den külön érlesilés helyeit.)
— .»z Izraelita Jótékony Ní egylet minden évben nyaralási ak ciót szervezett. Rendesen 30—4 szegény fővárosi izr. gyermeket h< lyezelt el a nyári iskolai szünet ala nagykanizsai családoknál, akik ki hónapon át élvezték a vidék és Job levegő előnyeit. A mind súlyosabb váló gazdasági helyzet azonban a idén arra készteti az egyletet, hog az évek óta lefolytatott nemes ak cióját szüneteltesse. Ugyanis az idéi oly kevés számú család vállalt voln el budapesti gyermeket, hogy ezét nem lett volna érdemes az akcié megkezdeni.
— Az Egyetemi Fóldrengés tani Intézet kéri mindazokat a nagy kanizsai munkatársait, kikne a ju nius 27-iki földrengés alkalmává .Jelentés"-! küldött kitöltés végett hogy azokat kitöltve, lehetőleg posta fordultával juttassák vissza az Inté zet elmére (Budapesi, VIII,, Muzeum korul 6.) Az Intézet ezúton előre t köszönetet mond minden munkatár sának önzetlen munkájáért.
■= Vegyen Idei pergetett méze 1 kgr. 20.000 koronáért Stamp, Zsigmondnál.
— Az apagyilkos leány a: ügyészség fogházában. Megirtul röviden, hogy Vida Olzella 22| évei gyülevészt leány édesapját egy karó val agyonütötte. A gyilkos leányt t keszthelyi csendőrök tegnap hoztál be Nagykanizsára a keszthelyi járás bíróság fogházából, ahol eddig őri zelben lartolták. Az egyébként jóképű leány arcáról senkisem olvasni le szörnyű bűncselekményét: az apa-gyilkosságot. Színié apatikusan vi selkedik. A bekisérése alkalmáva magával kellett hoznia azt a karói is, amellyel borzalmas lettét elkövette és amelyet a csendőrség bűnjelként lefoglalt. Egy kb. 120 centiméter hosszúságú és 4 centimétei átmérőjű könnyű füzfakarót, amelyhez ugyancsak erő kellett, hogy egy férfit agyonütött. Az apagyilkos leány eskorlálásának sok nézője akadt. A törvényszék vizsgálóbirája ma hallgatja ki Vida Gizellát.
A katonatemetőért
Nagykanizsa, Julius 8
A nagykanizsai hivatásos tűzoltók, kik erejükhöz mérten követésre méltó példát állítottak annak idején áldozatkészségükkel, régebbi sirkó-ado-mányaikal 114.000 koronával kiegészítették.
Molnár László, a Zrinyi Torna Egylet kantinosa egy sirkő árában fogadolt valakivel s minlhogy a fogadást megnyerte, a 121.500 koronái szerkesztőségünknek adta át egy-hősi halott sírkövének költségeire.
Adományaikat 51.500 koronával teljes összegre kerekítették ki kövesdi Boér Gusztáv ezredes és Armuth Sándor és Fia . .<„
1925 lutlug 9.
ZALAI KOaöNt
— Harcászati gyakorlatok. A
nagykanizsai ra. kir. 6. honvéd gyalogezred julius 11-én egész napon ál harcászall gyakorlatokat tart a Tölgyes Ifitéren. Ez alatt az erdőben és kornyékén való tartózkodás életveszélyes.
Járási egészségügyi vizsgálat Hayaal Géza dr. közegészségi főfelügyelő a vármegye egyes járásaiban közegészségügyi vizsgálatot tart. A főfelügyelőt útjában Thassy Oábor dr. vármegyei tiszti főorvos kíséri.
— Dunsztos és befőttes üvegek, ,Rex" patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— A szerdai hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 1500—2000, mák 10.000, dió 5—6000 korona literenként; vöröshagyma 1500, uj foghagyma 1500, sárgarépa 1300, zöldség 1500 korona csomónként; saláta 2—300, kelkáposzta 3—4000, fejeskáposzta 6— 10.000 korona fejenként; zöldbab 3-4000, burgonya uj 3000, ó 2000, karfiol 16.000 korona kilogrammonként ; cukorborsó literje 3000 korona. Gyümölcspiac: alma 10.000, körte 10.000 korona kilogrammonként, cseresznye 2-3000, meggy 2-3000 korona literenként, barack 1—2000 korona darabonként. Tejpiac: te) 3000, tejfel 16-18000 korona literenként, turó 12.000, vaj 60-70.000 korona kilogrammonként; tojás 1300 —1400 korona. Húspiac: marha eleje 24, hátulja 28-32, sertés 30, zsir 40, háj 36, zsirszalonna 30, füstölt sertéshús 50—60, kolbászfélék 30-50, birkahús 20-24.000 korona kilogrammonként. Terménypiac: buza 400-410, rozs 320-330, tengeri szemes 320-340.000 korona métermázsánként. Baromji-plac: egy tyúk 30—40, egy pulyka 100-120, pár csirke 30 -50, pár sovány kacs 40—60, egy sovány liba 50—60, egy kövér kacsa 60-70, egy hízott liba 120-140, szopós malac 35-50.000 korona. Takar-mdnyplac: Széna 40—50, lóher 55—65, lucerna 70—75, alomszalma 20-30, zsuppszalma 70-80.000 korona méfermázsánkénL
— Brutális erdőőr. A Pakod melletti báró Outtraann-féle majorban Zsankó József erdőőr és Kardos Kálmán vincellér és felesége között ösz-szekQlönbözés támadt, minek folytán először vasvillára kaplak a felek, majd Zsankó erdőőr beszaladt a lakásba és Kardosra és feleségére lőtt, akik mindketten súlyosan megsebesültek. A szegény asszony elveszítette egyik szemét, a férje pedig a fején sebesült meg erősen. Mindkettőt a zalaegerszegi kórházba szállították, ahol nyomban műtét alá vették az asszonyt. A heves vérü\'erdő-őrt a csendőrség átadta a kir. ügyészségnek. Ami pedig a legszomorúbb a dologban, az az, hogy az erdőőrnek négy, a vincellérnek három gyermeke van, akik leginkább sinylik majd meg szüleik cselekményét. Az orvosok bíznak a Kardos házaspár felgyógyulásában.
— Leventék vakációja. A tanonciskola leventéi ugylátszik azt hitték, hogy a nyári szünidő a kötelező testgyakorlásra is vonatkozik, mert a vakáció első vasárnapján rengeteg volt különösen ebből a csoportból a mulasztók száma. A levente-oktatás azonban a nyári hónapokban Is folyik s így a hatóság a mulasztókkal szemben a legszigorúbban jár el.
— Beiratkozások a pécsi egyetemen. A Pécsi Erzsébet Tudomány Egyetemen a rendes beiratkozások 1925. szeptember 1—12-ig bezárólag lesznek. Az ideiglenesen Sopronban működő evangelikus hittudományi kar hallgatói a kar székhelyén iratkoznak be.
— A vidék bekapcsolódása a MEFHOSz sorsjáték-akcióba. — Nagybányai Horthy Miklósné fővédnöksége és gróf Bethlen István miniszterelnök diszelnöksége alatt a magyar egyetemi ifjúság szegény-sorsú egyetemi hallgatók felsegélyezésére jótékonycélu tárgysorsjáték-akciót rendez. Az akció keretében 40.000 értékesebbnél értékesebb nye-reménylárgy kerül kisorsolásra. A nyereménytárgyak között elegáns lakberendezések, eredeti festmények, hangverseny zongorák, menyasszonyi kelengyék, konyhafelszerelések, ezüst evőeszközkészletek, angol szövetek, elsőrendű cipők stb. szerepelnek. Egész sorsjegy ára 100.000 korona, fél sorsjegy ára 50.000 korona. Hogy a sorsjégyakcióban a vidék társadalma is részt vehessen, a sorsjegyek nemcsak Budapesten kaphatók hanem valamennyi községi jegyzőnél, az ország valamennyi dohánytőzsdéjében, a sorsjáték-akció vidéki megbízottjainál és a Magyar Távirati Iroda vidéki fiókjainál is. A sorsjáték akció vezetősége a sorsjegyeken kivül még 2000 koronás szerencse-Jegyeket is bocsátott ki. A szerencse-jegyek tulajdonosai között augusztus 2-án több MEFHOSz sorsjegyei, 10 drb. „Orth" football la.bdát, női és férfi aranyórákat, értékes ékszereket, 10 ping pong készletet stb. osztanak szét.
_ Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb ki
MOZI
Uránia. Csütörtök: Asszonyok ellensége, a legnagyobb pompával kiállított luxusfilm. Kedvezmények érvénytelenek.
= Fölényesen győz minden versenyben Fllipp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6 ) olcsó és jóminőségü áruival. Mutatóba néhány ár: Selyem mellények 195 ezer, selyem jambó sapkák 17ezcr, flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer. _
ion jözsef wtmrn
kerthelyiségében minden szombat és vasárnap este
táncmulatság
van — Gondozott tekepálya,
pompás ételek és kitűnő Italokról gondoskodva van, Beléptidíj nincs.
SPORTÉLET
FTC—NTE
Franzstadt komplett csapatával szerepel az N.TE ellen Értékes és élvezetes sporteseményben részesiti vasárnap a nagykanizsai közönséget az NTE az FTC-t, Budapest világszerte hircs és ismert csapatát nyerte meg vendégszereplésre, s barátságos mérkőzésen méri össze vele erejét.
Az FTC-t nem kell bemutatni. Eredményei, melyeket a magyar bajnokság során ért el, de különösen amelyeket a Balkán kivételével az összes európai államokban, Angliát, a futball hazáját sem véve ki, produkált, oly megbecsülést szereztek neki, hogy az FTC külföldön tulajdonképen a magyar futballal azonos. De a magyar futball reprezentánsának tekintik itthon is és épen a legutolsó hetekben adta tanújelét nagy klasszisának, amikor az országos bajnoki döntőben eldöntetlent Játszott az MTK-val, pedig az MTK sokkal pihentebb volt, mert a gyepgéljb PBTC és DVSK legyőzésével jutott a döntőbe, az FTC pedig a sokkal nagyobb játékerőt reprezentáló diósgyőri és szombathelyi csapat legyőzésével kvalifikálta magát erre.
Szigeti Imre, az FTC alelnöke, aki egyúttal az NTE-nek is alapitó tagja, közölte az NTE-vel, hogy komplett csapattal, ugyanabban összeállításban fognak Nagykanizsára jönni, mint amelyikkel MTK-val küzdöttek az országos bajnoki döntőn. Ebből a csapatból pedig kilenc játékos tagja a magyar válogatott csapatnak.
Az NTE választmánya ma este fél 9 .órakor ülést tart az Ipartestületben. Az FTC fogadtatásának megbeszélésén és tagfelvételen kivül folyó ügyek szerepelnek a tárgysorozaton.
Zalaváirai!
A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület felhívja Zalavármegye gazda-közönségét, hogy a Falu Szövetségé\' nek, Zalaegerszeg r. t. várossal s i Zalavármegyei Gazdasági Egyesülettel karöltve Zalaegerszegen f. é. augusztus hó 29, 30, 31 és szeptember hó 1, 2 napján rendezendő ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, kulturális és művészeti kiállítás mezőgazdasági csoportjában részt vegyen, hogy ezen a kiállításon Zalavármegye me-
zőgazdasági kulturája méltóképpen bemulatható legyen. A kiállítás mezőgazdasági részében kiállilhatók a növénytermelés, kertészet, szőlészet, borászat, gazdasági termékek, állattenyésztés (lótenyésztés, szarvasmar-hatenyészlés, juh és sertéstenyésztés, baromfitenyésztés), méhészet és selyemhernyótenyésztés, erdészet, vadászat és halászat körébe eső termeivények, állatok, termékek stb.
A gazdaközönség figyelmét az aratásra való tekintettel felhívjuk arra, hogy a kiállításon a növénytermelés köréből kaldszbemutatólval el ne mulassza részt venni. Bemutat-hatók a gabonanemüek csoportjából az aratás Idején ugy a kis, mint a nagygazdaságok által az aratás Idején gyűjtött kalászpéldányok csokorba kötve és gyökerestől. Úgyszintén ezen kalászpéldányok egyrészről kicsépelt (kimorzsolt) gabonaszemek üvegekben a kalászpéldányok mellett.
A kiállítás iránti érdeklődés országszerte máris nagy, tehát a vármegye gazdáinak érdeklődésüket a vármegye mezőgazdasági fejlettségének bemutatásával, a kiállításon mezőgazdaságának minden kiállítható értékes állatjaival, termeivényeivel stb-vel való részvételével kell igazolniuk, hogy vármegyénk mezőgazdasági kiállítása a kiállítás többi ágai mellett szintén nagyszabású és méltó legyen Zalavármegye gazdatársadalmához.
A kiállításra való bejelenlések előzetes határideje jullus hó 31-lg akár a Zalavármegyei Gazdasági Egyesülethez, akár a kiállítás igazgatóságához, Zalaegerszeg, r. I. város polgármesteréhez, honnét mindennemű, a kiállításra vpnatkozó felvilágosítások megadatnak.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat egyenetlen és ingadozó volt. Nyitáskor az egész piacon kedvetlen volt a hangulat. Az áifolyamok majdnem kivétel nélkül a tegnapi zárlati nivó alatt indultak. A tőzsdeidö későbbi folyamán azonban, amikor Bécsből szilárdabb hírek érkeztek, a papírok nagy részében lassú áremelkedés indult meg. A barátságosabb hangulat ellenére ijgyes papírok mégis lanyhán tendáltak, különösen Osztrák Hitel, Fegyver, Villamos és Első Magyar Biztosító. Igen naRy veszteséget szenvedett a Pesti Hazai, mely tegnaphoz képest 5%-al esett. A papírok legnagyobb része elérte a tegnapi nivót, sőt egyes értékek 1—2% nyereségre is tettek szert. Feltűnő szilárd volt a Salgó, mely 5°/o-al javította meg árfolyamát. A forgatom vontatott.
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzésti
Btó.........
Berlin........
Prtíi----
DEVIZA VALUTA IU«P
..100311 3985 996919974
....5860 59/0 5905 Í9Ó5 .... 477 475VI 4751 <77
Zürichi zárlat P4lU 2405 —. Union 3504 50. Newtoíi Í15>«, Brüml 3395—, H.IUnd 187Í;-, HollintJ 306 50. Bellin IZt\'H WIU.7Í55 gsfU367 35.Pi.gí 1525—. B«di«ll72-S0, Vul 96-65, Bukarelt 237 50, BífcrM 905\'-.
ZALAI KÖZLÖNY
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták De viták
Aagoi So*l Moa>-»4ra» km»lm*tm nuomx
CMh kor*M aicnm • WfT M I34« 144
Diait íznuu 0«*U» ■ MT0 l«?0
Dottáf JMCO/IOO ■ aká/Ml mi«o
Francia li. untw IrtMid OIIIXK
ltOtt*a4i lat niso-Mtío Kop*aUj 14400 MM1
Ui IU Ml KrtutUalj II\'ÍO MIM
Lrti ÖMC4 Lca4oa mxo-juco:
Lka 2MI-K3) MlUao iutnn
KM. iisro-iM/o HiWTtxk \' 1710-71440
Outl.KkÜl 19K-I0070 Párti 1.00 3X)
Ma Ut. M«»ICO hlp UC4-.il*
feijdtuak IMCO IttiO «a «7
M|a Inak MMÍ7W llOtkkJa. uoeo itiio
Kooáf kw. I5SIOD/M Wtaa »v>ico-:o
S*<d fax. IWCO-lMtiO Zbtck IVKI 14440
Terménytőzsde
Irányzat kenyérmagvakban szilárdabb, takarni, cikkekben lanyhább volt. Uj búzában és uj lozsban Igen élénk forgalom alakult kl. Egyéb cikkeTíben alig volt üzlet.
Bala Uazav. 76 kg-oa 450.000 (60 000. ,8 kg-oi 460000 -470.000. egyéb vld 76 kg-ca Ü7 500 - 467.500.78 kg-oa 482 500 - 487,500, rou 405000—415000, lengcil 280000-285 000. takarmány árpa 260.000 270.000, kél.s 300.000 310000, koroa 25SOOO-260.000, zab 465.000 - 4WOOO.
Sertésvásár
Felhajtás 1480. melyből elidaUiftul vluaa ■uradl 517 drb. Elióeendü 21.500-22000, azedelt 19500—2050). azedetl közép 18 510 —I9 000, könnyű I6.000-I7.000, eliórendl öreg 19.000—19.500, másodrendű 17.000-18 SOOi angol -tóldí 20 000-23 000. azalonna
nagyban 24.000--•—. zalr 27.000,-27.500
khuzoll hul 22.000- 23-500. szalonnia fél-acrléa 23.000 - 25500. Irányzat közeprs.
Szerkesztői üzenetek
N. B. Sümeg. Hosszú regényt nem közlünk. Ha azonban nem teáz tuMerje-dclmes, ugy küldje be. Különnyomatokat jelenleg munkatorlódás miatt nem állithatunk cló, Ulán egy-két hónap mulvl Addig legalább tesz Időnk a kéziratot íttanuf-mányozzil. A beküldőitekre legközelebb.
K. L. Nagyszakácsi. Ezügyben nem áll módunkban önnel vitába szállni Sorait közölni még kevésbbé. A kérdés tisztázása az egyházi hatóságokra tartozik a minden igaz keresztény embernek türelemmel kell bevárnia és fogadnia annak rendelkezéseit.
0. V. V. Mihelyt módunkban áll, reá kerül a sor.
Vlxl. A beküldőn versekből azt látjuk, hogy tut van az dsó szárnypróbálgatásokon. Azonban még kissé nehezen UlAlja meg a formát s mig azt keresi, elveszti a belsó tartalmai. A kellőnek együtt kell ki-kn\'stályosodnia. Alkalomadtán sorát ejtjük.
—ó. Elbeszélését a közlendők közé soroztuk.
Nem közölhetők: Sorsom (vers). Jöjj, Csend uram t (vers), Fél fuvar (elbeszélés). Mégis ... (elbeszélő).
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar él Kőnyr-ksreakcdáa RT. Nagyk.nl™.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóakaróinknak és ismerőseinknek, valamint a Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok és Pincérek szakosztályának, kik férjem, édesatyánk, illetve fivérünk váratlanul történi elhalálozása alkalmával részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ez uton is hálás köszönetünket.
Oarai család.
Magántanulól^lgyeimébe!
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel készít eló vidéki tanulókat a BOROSS-OáRDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákóczi-ut 57 a. -. Tisztviselőknek részletllzetésl kedvezmény. Kiváló jegyzetek I cji
Csak
napig Hang-Kiss Pista
pa r
mm M0 A M UOV & Világhírű
versenyez budapesti
teljes zenekarával a KÍSSOPháZ vendéglőben. Olaszországi útjáról visszatérve, ma este kezdi meg hangversenyét. Kitűnő balatonmellékl és pogányvár! borok. - Hideg és meleg ételek a legolcsóbb árban kaphatók. - Pontos és figyelmes kiszolgálásról gondoskodik m j$ER MÓR vendéglős.
1925 julius 11.
\'A budapesti tőzsde táró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a1 következők:
Baakok
UcoMUo,
Hull
Uoji Umk ,
wíZoi
LmMBIL OL ». Oaití. KlL liibitsU
rfiUkÖatt.
Mccr. .rf. |. k 1 lacallaa
Pwn>-I lm. HM
immun
Wiite* VI/0*1 Uak Nmf
Haaii. kltldi Kwwk. L
Literire*! riYíf04l Ktoltsr«l Tak A\'UL Tak, MokUf fUul tl*i MN.IÜI.
40!0 Hl W
w
1140 754
•ori-M. Cc--«xt i HHKIIW fts4*p«sU HísjíjU
KkáhmloM
Vlkt&la
IMtaiMta
Tr. ~
hull Bmc*M liiiMt, CWMl
bimkt
KoM K4k Ofal Duicbt .">,.:::. *»rr. Alt KUttu
tST"\'
ür&i.jl IMS
NyOas-l kk
A(k«»»«ua O
rfiriio*! íj —
rciskUa 41
oimm is-:o
r>iw ico
»*i«i _
•(•pkiMu t-n
VlUllllk
ru- I
K*>wf «
osuoifn i
I
Oani-Dm 3C
Okai vm. IC IMhan |
(Uh
ÍjA^
*sr
Haf jrU acél 1
Mga Hm
M4mff Vtgocfjh
• io :o «»
H-M
EpH- U OsUBiaa
K6t**Ujti? Uftm K.-..U U
ou
YSSSf
KSxUk«44«
AtUatOu
Lmili I
K&jall
Várod DJMvíiuI
Tnul "
197
CskOrcjArak D4k.»<x tl
Crtwlllt IM0
Oaoqjta 4/»
M»«0O- cukov -
U»ma>, IVi
íltlallUflt ClItMI —
tilllal -
Mipíkl 14
Tokaji bot —
M«lk««k 14
O&x. Vllüua*«
P4ríro4l »0< Kii Ily Xx Ki* po r, Kn^rkk Cotm. Muráa;*** <WkwU4f
StAllMUk
LCSui lAtu
Ojr.sl.mOK! 1
OoWtaMf l
Karto* i
fintiMt I Itür^ÍM
VwW ffö-
«■»! mtUlo\' I
bftn DHIU
K*MI M»(l»ji TOtOk
KltftaMKk Dwoil
Oioml }
latwcula
ÍiUfoa • i:
*Utmt\\6 3
Bit 41 Mai
Bf»u« )
Or4rt MI Czxrta M> P«p!llf.«/
P. P. P. legjobb minőségű
pergament
befőző papír
vlszon (árusítóknak
legolcsóbb nagybani áron FISCHEL FÜLÖP Flftl
paplrkcreskedésébea SS.
NAGYKANIZSÁN.
Apróhirdetések
A. .p.SSUd.tr. 41]. 10 "«Z MW IC. A
Utll. V.IbJib lotibN ni öl i W* / M4H4.1 411 IU.U«S4 i a Mtial J •« mulul»Maltt
Oki. középiskolai tanár elókészlt vlx.gil.tra. Cím a kiadóban. j2I22
Eladó egy modern diófa ebédlő, állványok pultok és különféle bútorok, liodalml, tudományos szakkönyvek és dlszmüvek. mélleg slb. Bővebbel Sugár ul 23.. Irallk.
2127 3-1
~0Kl«th.l,la*s legforgalmasabb helyen teljes berendezéssel (lelelonnal) azonnal ál-adandó. Clm a kiadóban. ~ A belvárosban 2 szobás iakásl keresek, klipéit tizetek. Clm: Klrály ulca 21. házlulirdonos. Ugyanolt egy lüszetüzlet be-,rendezés raegvélelre kerestetik. • 2(69
Sxarvaa axóllóban hónapos szobák kiadók. 1487
Budapesti Nemzetközi Vásár
SZAKCIMTÁRA
mely a legelőkelőbb fővárosi és vidéki cégek névsorát és leglontosabb adatait tartalmazza s ezért különösen bankok, biztosító társaságok, szállítók és nagyobb cégek részére elsőrendű és modem használati kézikönyv
kapható 2B.000 kor-ért
a
Magyar Hirdető Iroda r. t.
Nagykanizsai Fiókjánál
Király-utca 40. szám, I. cm. 4.
(Távirati Iroda).
Galgóoxy magántanfolyam
Budnpost, Máris Tsrizla-tér 3.
Elókészlt magánvlzsgára, érettségire vidékieket Is. -
A SZENT ISTVÁN -TÁRSULAT
legújabb kiadványai:
Iskolai hitolemzéaek.
Irta : dr. Dreher Tódor.
Jtaalai Szent Fereno életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébet grófné.
Az aranyszőrű bárány. Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életéből. Irta: dr. Czaplk Oyula.
A lelkiélet kis kBnyvei I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat.
Szent József Imák és elmélkedések. — Oszcállilotta: dr. Halczl Kálmán.
A fenti könyveken kívül a Szent István könyvök
teljes sorozata is - raktáron van.
Színek Sándor: A ml Urunk Jézus Kriszius élete (a 4 evangélium szövegéből).
Madarász István dr.: Életproblémák (hilvédelmi előadások).
Tóth Tihamér dr.: Az inlelllgen cia lelki gondozása. 1. k. Az ifjúság lelki gondozása.
Környel Paula: Ctaudía, drámai költemény.
Könlg Kelemen: Küldj Uram, munkásokat 1
Brelt József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. 1. kötet. A Károlyi-korszak főbb eseményei.
Oabányi János: A magyar nemzet története, II. kötet.
Kozárl Oyula: A Madách-kérdés az .Emberi okmányok" világításában.
Samassa Désy Annic: Szent Magdolna Zsófiának élcle.
Szociáldemokrácia és kereszténység.
Mlhályffl Ákos: Oiesswcln Sándor emlékezete.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, Fó-ut 5.
Nyomatott a Zrinyi
zrínyi nyomdaipar
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
NAGYKANIZSA, FŐÚT 5.
— Telefonszámok: 78. és 117. —
Készít mindennemű nyomdal munkákat legszebb és ízléses kivitelben - a legszolidabb árakon
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24776 - 925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és Iskolai nyomtatványokat raktáron tart
- Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a | „Zalai Közlöny" elmü politikai napilapra
■ Vj.\'.-.^^-Jl.-^--:^,..;;..,-..... , ,^, , ... ..._______^.....^
Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál. Nagykanizsán/ (Nyomdave»!í: Oftnbeck Károlyi
65. évfolyam, 152. szám
Nagykanizsa, 1925 julius 10, péntek
Apa 1800 kiNM
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
fcaHiilfitl ts kiadóhivatal rs-ül i Svbu-TeWon 78, r
, nyomd! III. uix
Felelős szerkeszti: Kempelen Béla
CUexMtú Ut : tgj hóra SO.OOO 1 Károm bált______90X00 I
AZ ANYAFÖLD
(S—y) Esztendők óta a gyűlölködés, a széthúzás, az elmérgesedett pártpolitika magvait hintik szerte Csonka-Magyarország m«maradt televény földjén. Esz-teíjdők óta a viszálykodás és a magyar önérzetnek a külföld előtt való lebunkózása volt a cél egyesek előtt, akik a legkisebb napi eseményt is óriási botrány-nyá fújták föl, csakhogy saját vagy pártjuk szereplését fitogtathassák a közvélemény előtt. Az eredménnyel azonban senki sem törődött. Az eseményekés a polilika botrányhullámai gyors rohanásban kergették egymást a mlg az ország vezető emberei s külföld jóakaratát igyekeztek javunkra megnyerni, addig az Itthon Illők folyton szították a belső villongás tűzfészkét.
Akkor, amikor axaeiszág-ioln-den valamire való tényezőjének a lehető legerősebben kellene összefognia a külföld reánktörö erőszakosságai ellen, Illetékes helyekén még mindig nem akarják belátni ennek a ténynek való ságát és szükségszerűségét. Mindenki megy előre a saját vagy pártja érdekeit hajszolva, csak a magyar becsület nem fontos, csak a magyar gazdasági élet mellékes, csak a magyar külpolitika nem Játszik szerepet az ő szeműkben.
És most már esztendők óta, mióta a gazdasági összeomlás bekövetkezett, következetesen a magyar (öld adja meg mindenre a választ. Az aratók dala hangzik most szerle mindenült az országban s a ringó, teli kalásztenger közölt dolgos kezek ké-szitik -elö az ország jövő esztendei megélhetéséi. De az aralókra senki sem figyel föl, az aralók dala pusztába kiáltott szó lett, mely csongve-bongva, de hatástalanul hangzik el a rónák mesz-szeségbe vesző szélei felé.
A Léderer-pör botrányairól hasábokat, oldalakat Írnak a lapok és senki sem-veszi észre a sorok között, hogy a Gazdabank, Ovadékbank és az Unióbank fizetésképtelen lelt. A kereskedők demonstratív sztrájkba fogtak az uj forgalmiadó rendszer ellen és Bethlen gróf, miután
hazajött, csak hetek múlva veheti át a hivatalát. A szocialisták feltűnő és következetes hajszája a Somogyi-gyilkosok ulán mintha teljesen fölöslegessé akarná tenni a tisztviselőnyomorl és a magyar kuliura haldoklását. S mig a várospolitika most már hónapok óta lovagolja a polgár-mesler-válaszlás kérdését, addig az országban újra felüti fejét a bolsevizmus réme s a napestig dolgozó, adófizető polgárok tömegei hiába kiálloznak segitő kezek ulán . . .
Valahol egy hideg északi országban most az Északi sark bátor kutatóját embermilliók üdvözlése fogadja s büszkeségtől dagadozó keblek hirdetik a nemzet nagyságát és önérzetét. Itt nálunk nem történik semmi. Amíg a velünk egyenrangn, sőt sokkal kisebb kulturáju népek a reformok lömegét készilik elö
s gazdasági törekvéseik már régen felejtették a világháború borzalmait, addig Itt, a fekete televényföid országában örökös egyéni és pártérdekek hajszolják egymást s nem engedik magához térni a tömegei kábulatából.
Csak az aralók dala hangzik és az aralók kaszája peng. Nőnek a keresztek sorjában egymás mellett s mintha a dalolók messze csengő hangja összeta lálkozna valahol az Amundsent üdvözlők büszke harsogásával, minlha ezek a napbarnított, kemény legények, akik most az életet aratják számunkra, nem igen törödnének a saját önös érdekeikkel, hanem öntudatos tevékenységgel dolgoznának a köz érdekében . . .
Pedig őket nem veszi észre senki, hisz olyan természetes, hogy minden önös egyéni és pártérdekért tul a türelmes és áldott anyaföld mindnyájunk számára megtermi a belevő falatol.
A városok kölcsöne a Ház előtt
A nemzetgyűlés Dlése — Pénteken\' három hónapra elnapolják a parlamentet
Budapest, Juliul 10 A nemzetgyűlés mai ülését fél II órakor nyitotta meg Scllovszky Béla elnök. A nnpirend letárgyalása elötl elnök intézkedik, hogy Rainprecht
Antalt és Mirbach Anlalt a végleg igazolt képviselők lajstromába bevezessék
Napirend előtt Láng János per-horeszkálja a moslanl nagy párbajmániát. Felhívja erre a belügyminiszter figyelmét.
Ezután harmadszori olvasásban elfogadták a beruházási és a vadászati tilalom szabályozásáról szóló törvényjavaslatokat.
A Görögországgal kötött kereskedelmi szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot állalánosság-ban vita nélkül elfogadták.
A részletes tárgyalás befejezése ulán a Spanyolországgal kötölt kereskedelmi szerződést terjeszfe\'.te elő Görgey István.
Walko Lajos kereskedelmi miniszter megállapítja, hogy Spanyolországban most nagy gazdasági fellendülés mutatkozik s ezért helyezett súlyt a kormány a Spanyolországgal kötendő szerződésre.
A javaslatot általánosságbifh elfogadták.
A vasúti árufuvarozások tárgyában kötött nemzetközi egyezményt, a vasúti személy- és podgyászdijsza-básra vonatkozó javaslatot, a légi-forgalomról szóló Ausztriával kötött megegyezésről szóló törvényjavaslatod a postai díjszabásról szóló nemzetközi egyezményt -vita nélkül elfogadták.
Következel! a vánsok kölcsönéről szóló töivényjavasla! tárgyalása.
Örffy Imre előadó részletesen ismerteti a javaslat pénzügyi előnyéit.
Várnai Dániel nem szavazza meg a javaslatot. Kifogásolja, hogy az autonómiát több esetben sértik a feltételek.
Oberhammer Antal örömmel üdvözli a javaslatot s reniéli, hogy ez kiinduló pontja lesz a vidéki városok tovább fejlődésének, amit a háború megakadályozott. Kevésnek tartja a kölcsön összegét s kéri a kormányt, hogy folytassa tovább tárgyalásait további hitelek biztosítására\'.
Malasits Géza kifogásolja, hogy a vidéki városokat a legtöbb helyen anlidemokralikusan vezelik. Ezért
nem indulhatott meg eddig a munka olt s ezért nem lát garanciát a jövőre nézve sem. Azért, mert bizalmatlansággal viseltetik a városok vezetőségével szemben, a javaslatot nem fogadja el.
Hegymegi Kiss Pál követeli, hogy a belügyminiszter vizsgáltassa meg a magyar vámok pénzügyi gazdálkodását.
MeM Zoltán: Az az inlormácíója, hogy a városok sokkal olcsóbb kölcsönt is kaphatlak volna.
Szakáts Andor a Javaslatot nem fogadja el.
Miután több szónok ntm, volt feliratkozva, az elnök a vitát tfttárja és Bud János pénzügyminiszter emelkedett szólásra.
S3jnos, a tökeviszonyok nem olyanok, hogy belső hitelekkel ki lehetne elégíteni az igényeket. Ezért elérkezett az idő arra, hogy a városok külföldön keressék hiteligényeik kielégítését. ••
Nem áll az, hogy a kormány kezdeményezte ezt a kérdést.
Több mint egy éve hozzá fordult a városok kongresszusa, hogy vegye kezébe a városok hiteligényének rendezését. A városok hiteligényeit a kötvényrendszer szertyt bonyolítják le. Aki ezt tudja, el tudja-e képzelni, hogy minden kis város megjelenik a világpiacon, hogy elhelyezze a maga kötvényeit?
Majd rátér a 25 millió dolláros ajánlatra, amelyet felhoztak a mostani kölcsönnel szemben. Amellett hogy olyan feltételeket szabtok, amelyek a tárgyalásra alkalmasik sem voltak, nyolcszázalékos kamatot kértek szemben a mostani hét és fél százalékkal, az árfolyamot a mindenkori viszonyoktól akarták függővé tenni, minden közmunkát és berendező munkát ők akartak végezni, magyar vállalkozó csak náluk lényegesen olcsóbb feltételeit mellett vehetett volna részt, egyenlő feltételek esetéé pedig kártérítést kellett > volna adni a külföldi ajánlattevőknek. Természetes, hogy ilyen ajánlatot nem tárgyalhattunk.
A mai viszonyok közölt a városok semmiféle közvclilődijat cl nem viselhetnek. Nincs is erről szó, mert az összes kiadásokat a Speyer amerikai cég magára \'vállalta.
Amint a mostani kérdések elintéződnek, a kormány foglalkozni fog a községek részére juttatandó kölcsönnel is. A részletes tárgyalás kö-
zalai közlöny
vetkezeti, vita nélkül fogadtik el az összes szakaszokat és a javaslatot a Ház részleteiben is elfogadta és éljenezte a pénzügyminisztert, akit nagyhatású beszédéért sokan melegen üdvözölték.
Ezután a kilenc megüresedett bizottsági tagsági helyekre választották meg a tagokat
Az elnök ezután napirendi indítványt telt.
Az ülés két óra után ért véget.
A kormánypárt záró értekezlete
Az cgységespárt ma este tartotta záró értekezletét. Elliatározlák, hogy három tagu küldöttség üdvözölje a felgyógyuló Bethlen miniszterelnököt. Majd Bud miniszter tiltakozik egyes elhangzott vádak ellen. Hozzájárul az állatforgalmiadó és a házhaszonrészesedés leszállításához. Több adókedvezményi nem blr ki a költségvetés. Dréher Imre a DV államosításáról illetve a MÁV-val való egyesítéséről beszél és kéri, hogy ebben az ügyben hallgassák meg a Dunán-tull érdekeltséget. Valkó miniszter kijelenti, hogy az egységesítés még nem aktuális. S. Szabó Oéza a vármegyei tisztviselők érdekében szólal fel. Szabó Sándor a Frlcd-lch és Huszár-kormányok számadásainak felmentvény megadását kéri. Lapunk zártakor az értekezlet még tart.
A nemzetgyűlés elnapolása
A nemzetgyűlést pénteken három hónapra elnapol|ák.
A Oömbős—Budaházy-affér
Gömbös Oyuta és Budaházy Miklós nyilatkozatot tettek közzé, melyben kijelentik, hogy Ráez Vilmos dr. kihívására hajlandók fegyveres elégtételre kiállni és Ráez Vilmos állat megállapított helyen és időben meg fognak jelenni.
1925 julluB 10
Hegedűs Györgyöt a nemzetgyűlés megkövetésére utasították
Hegedűs György dr. nemzetgyűlési képviselőt a tegnapi ülésen tanúsított magatartása miatt a nemzetgyűlés ünnepélyes megkövetésére utasította.
A szanálási végrehajtóblzottság ülése
A nemzetgyűlésnek a szanálási törvények végrehajtását\' etlenórző bizottsága julius 10-én déli 12 órakor ülést tart. A bizottság az aranykorona érték-átszámitásl kulcsának megváltoztatásáról és ennek folytán szükségessé vállt intézkedésekről szóló pénzügyi rendelettervezetet tárgyalja.
wwwwww^^wwwvwvw
BELFÖLDI HÍREK
Kigyulladt a szentesi városháza. Tegnap délben kigyulladt a szentesi városháza. A Széchenyi-téri front leégett. A tüzet nagy erőfeszítések után sikerült lokalizálni. A kár meghaladja az egymilliárdot. A tűz valószínűleg gyujlogatásból eredt.
A keresztény szociálisták és az Ékes-KSrmendy-Ogy. A magyar keresztényszocialista párt fővárosi bizottságának tagjai együttes ülést tartottak, amelyen foglalkoztak Ékes-Körmendy Lajos dr. felvidéki képviselő ismeretes Ogyévclés egyhangúlag elhatározták, hogy felkérik a magyar kormányi, hogy a Népszövetségnél azonnal és nyomatékosan interveniáljon Körmendy ügyében.
Lédererni őrjöngeni kezdett. Léderernét a halálos iiétet kihirdetése után visszavezették cellájába, ahol este 7 óra körül őrjöngeni kezdett és meg akarta fojtani a vele egy cetlába zárt Oreskovicsnét. A fogházőrök megjelenésére Lédererné lecsillapodott, de az este folyamán még többször megkísérelte az őrjöngés! jelenetet.
A Márffy ügy a táblán. A k.r. táblán a Mtrtfy-ügyben elrendelt bizonyítás felvételének folytatására ma délelőtt 10 órara kitűzőit tárgyaláson Zachár biró több tanul hallgatott kl, akiknek lényegtelen valomása után a tárgyalást öt percre felfüggesztették. Szünet után Borbély Hona tanú elmondja, hogy határozottan emlékszik arra, hogy Márffy József a bombamerénylet napján délelőtt 9 órától délulán egynegyed 2 óráig benn volt az Iparbankban, olt dolgozott és onnan nem távozott el. Közben folytonos nehézségek állnak elő, mert a bejelentett alibi-tanuk cimeit rosszul mondták be a bíróságnak, ugy hogy ujabb szünetet kellelt elrendelni. Szünet után még néhány mentő tanút halgaltak ki, majd a tárgyalás befejeződölt.
KÜLFÖLDI HÍREK
Prága „szakit" a Vatikánnal.
A vatikáni cseh követ nem fog többé visszatérni a Vatikánba.
ítéletidő Erdélyben. A székelyföldön pusztiló nagy viharok után most a Szamos-völgyén és a Szilágyságon keresztül olyan Ítéletidő van, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa. A vihar falvakat döntöli romokba és sok-sok ezer hold vetés semmisült meg teljesen. Sza-mosujvár környékén hatalmas szélvihar után egyre fokozódó nagyságú jégeső eseti Az erdőkből csak a fatörzsek maradlak meg. A patakok megáradlak és a falvakat teljesen elöntötték, ugy, hogy a lakosság menekülni kénytelen. A kár leírhatatlan.
Mltltarlzálják Oroszország főiskoláit. Bécsből jelentik: A lapok moszkvai jelentése szerint a legközelebbi iskolai év kezdetén Oroszország valamennyi főiskoláját miii-tarizálni fogják.
Csernyák Imre Bécsből visszaszökött Amerikába
_ ,t Zalai Ktalóny bécsi tudósítójául _ Bécs, julliu 9
Miként Ismeretes, Csernyák Imre volt százados, a Károlyi-féle forradalom katonatanácsának elnöke, mintegy nyolc hónap előtt a bécsi Ost-banhofról megszöktette Laehne Magdát, Laehne Hugó, volt államtitkár és képviselő leányát. Laehne Hugó ugyanis évek előtt elvált feleségétől, dr. Helnrlch Alicelől, mire az excentrikus asszony előbb Guth Antal volt egészségügyi népbiztossal, majd ettől is elválva, Csernyák Imrével kötött házasságot. Csemyákék az emigráció első idejében Bécsben éltek, mivel azonban Csernyák ellen külömböző feljelentések érkeztek, kivándoroltak Amerikába, ahol Csernyák állítólag az Edison-müveknél nyert alkalmazást. Amerikából Jött vissza Bécsbe, hogy kiszöktesse a kis Laehne Mag-dát is Bécsben sikerült kisérlete, Hamburgban azonban felismerték, letartóztatták és visszaszállították Bécsbe. A kicsiny Laehne Magda visszakerült apjához, mig csernyák hónapokig börtönben Olt. A -mult hónapi tárgyaláson Csernyákot elítélték, azonban büntetését a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vették. Az Ítélet kihirdetése után az ügyész Csernyák tovább való fogvatartását indítványozta, mivel a magyar hatóságok avval gyanúsítják, hogy részt vett Tisza István gról meggyilkolásában és a magyar kormány kiadatását kérte.
Csernyákot Igy visszavezették cellájába, másnap azonban, miként bécsi tudósilónk mostan értesül, kiengedték 500 dollár kaució ellenében. Csernyák azonban nem várta meg az osztrák bíróság döntését a kiadatás ügyében, hanem az 500 dollárt veszni hagyva, kereket oldott és eddig kiderítetlen módon viszaszökölt Amerikába. Az osztrák hatóságok igyekeznek a szökési titkolni, mivel a gyilkossággal gyanúsított Csernyák Ideiglenes szabadlábrahelyezése igen könnyelmű intézkedés volt, miként ezt a most kiderített és leleplezett szökés igazolja. fsz. p)
A hitetlen ...
Irta: Hl- Spcrg Lajos
Csillogó könnycsepp szivárgott ki Magda nagy zöldes-szín szeméből és lassú méltósággal pergett alá rózsás arcocskán. A délutáni nap éppen akkor kukucskált be az ablakon s mosolygós sugarát rávetette a szomorú leányarcra, melyen az a bus könnycsepp gyémánttá változott, mintha nem is a bánatból fakadt volna, hanem a kikelet hintette volna oda örömharmatként.
Borongós tekintetét az ifjúra irányozta, kl elkeseredett ábrázattal ült a diványsarokban.
És olyan nyomasztó volt a kis szoba hangulata. Hiába tikklakkolt az óra muzsikáló jókedvében; az idő rohanni látszott, ahány pillanatot ugrott át aranyos mutatója, megannyi év röppent tova á multak birodalmába. Es a mozdulatlan itju szentül hitte, hogy teste most nem is él, csak a szeme... Viziós kép jelenik meg előtte, mely az egyiptomi fáraó-korok rémvilágát tükrözi... Olt látta magát a rabszolgamilliók között cipelni a kötomlókcl, véresre vert testtel, melyekből a gúlákat kellett felépileniök, hogy legyen pihenő helyük a zsarnokoknak és hirdetői az öhatalmuknak...
Egy nap aztán jött a szabadilás angyala. Ragyogó trónon hozta öt tizenkét tejszín — ruhás hajadon. Szemének sugara zöldes fényben tündököli, mellyel reményt tudóit csepegtetni a rabszolgaszivekbe... Aztán látta magát vérfoltos testtel rohanni a Szabadító trónja elé... Ámde egy ördögi alak kiválik a tömegből; olyan valaki, akinek hivatása a nyomorult rabszolgának munkára buzdítása ostorcsapásokkal... és a menekülőre vágóit szeges korbácsával s az ájultan rogyott a vérázott földre.
Szétoszlott a vizió a szomorún felcsendülő hangokra, melyek Magda biborajkáról fakadlak. Lehetséges, hogy azt a borzalmas képet is ilyen bus hangzású szavak okozták; véresre marcangolták az ifjú szivét, mintha egy dühös vadállat mártolta volna bele karmait, melynek eredménye rémkép alakjában szállt az ifjú szeme elé, mely a régmúltból vette tárgyát és a kínlódó alakok közt megtestesülve látta saját fájdalmait s ezekben önmagát.
Magda beszélt szomorúan tovább, mint aki más fájdalmát nem tudja átérezni, csak a magáéi; az okot pedig nem akarja elűzni magából — a félelem miatt, nehogy csalódásoknak tegye ki magát; a mai kor igazságtalanságaival szemben, melyeket — sajnos — mások fekete szemüvegén
ismert meg, kik sötét lálásukkal mindenkiben rosszat sejtenek, mindenkiben színészt iáinak, ki hamis érzelmekkel szórja tele a világot: — inkább szenved és hagy szenvedni mást is.
— Mégsem tudok magának hinni, Róbert. Talán azért, hogy oly költői módon tárja elém érzelmeit. Éppen ugy, mintha édes szerelmi regényből hallanám olvasni...
— De Magduska I — Szakitá meg Róbert a beszédet fájó méltallanko-dással. — Csakis ugy mondom cl érzelmeimet, amint azok szivemből kikívánkoznak.
— Régóla ismerem magát, Róbert, tudom, hogy maga nagy színész.
— Lehet, hogy annak látszom, de ha csak egy pillanatra is megmutathatnám lelkemet, akkor bizonyára megbánná azt, amit mondott. Hiszen én a legjobb szándékkal közeledtem Magához, mert érzem, hogy szeretem és e szerelem mind erósebbre nőtt szivemben ugy, hogy ha most elutasít...
Itt a fájdalom elvetle Róbert szavait. Csak nézte fátyolos tekintetével a lányarcot. Az óra egyhangún morzsolta tovább a pillanatokat és a pillanatok múlását jelző kelyegésbe belcszövódöli a két ifjú kclielnelr só-hajós zihálása...
Végre tovább beszélt Róbert; a hangja most már szilárdan csengett:
— Helyes, az iménti akaratának magfelelően cselekszem: elmegyek. De két év elteltével ismét vissza jövök s akkor megkérdezem, hogy elbiszi-e szerelmem nagyságát?
— Igy nagyon jó lesz, Róbert, és ígérem, hogy addig... nem fejezte be gondolatát, mert tudatára jött annak, mily hosszú az a két esztendő s addig mi minden töténhetik.
Fel álltak mind kelten s az ajtó felé indultak.
Róbert megfogta Magda \' remegő kezét s megszólalt:
— Magduska, megyek és küzdeni fogok ott künn az éleiben, de majdha elfárad a lelkem, ha szivem nem birja tovább az egyedüllétet, visszatérek ide, kérni, hogy szánjon meg engem. Addig is ment legyen minden bajtól, veszélytől és küldje néha felém gondolatját...
Magda kis kezét ajkához emelte, megcsókolta, aztán elment.
Magda sokáig nézett utána. Szeméből lassan szivárogtak a könnyek. Az ablakon beözönló napsugarak rávetődtek s incselkedőn láncoltak rajta.
Aztán a díványra veté magát és sirt, zokogott; hiszen ugy fájt a szive. Sajnálta Róbertet, akit szeretett s mégis annyi fájdalmai okozott
1925 Julius 10.
ZMJU KOZLOHT
Iskoláink taneredménye
Az elmúlt tanév statisztikai adatai
Nagykanizsa, Julius 9 Elöltünk fekszenek a nagykanizsai különböző iskolák és intézelek ér-lesilfll a lefolyt iskolai évadról. A mindenre kiterjedő, gondosan összeállított éitesi(Ók legszebb tükrei annak a nagy kullurmunkának, amit a tanári és tanitói kar kifejt az ország jövő nemzedékének művelődése érdekében. Mint szorgalmas méhek, szorgalmasan összehordtak mindent az értesítők összeállilói, hogy beszámoljanak a nagy közönségnek is arról a csendes, de nagyhorderejű kul-lurmfsszióról, amit az ócska padokkal és hiányosan felszerelt tantermekben végeznek. Kötele ségünknek tartjuk dióhéjban Ismertetni, hadd ismerje meg mindenki azt a fáradhatatlan tevékenységet, amit a magyar kultura névtelen hősei az elmúlt évadban ismét kifejtettek. A piarista reálgimnáziumban Ebtrhardl Béla igazgató élén 17 rendes és 3 rendkívüli tanár működőit, 5 különböző felekezethez tartozó hitoktatóval. Az értesítőből megtudjuk, hogy 9 tanosztályban összesen 344 nyilvános és 33 magántanuló nyert osztályzatot. Ezek közül 266 róm. katolikus, 94 izraelita, 7 luleránus, 7 református és 3 görög-keletü volt. Illetőség szerint 236 helybeli, 65 zalamegyei, 72 pedig más megyebeli volt. Honosságra nézve 373 magyar, 4 megszáll területben. A szülők foglalkozását tekintve első helyen állanak számbelileg (48) a különböző kereskedelmi vagy közlekedési segédszemélyzet gyermekei, ulána következnek akis-kereskedők, közlekedési tisztviselők (40) gyermekei, kisbirtokosok és kisbérlók (40), kisiparosok (39), közalkalmazol! lisztviselők (24), tanár, lanitó, pap (23), más értelmiség (22),
nyugdíjas lisilviselök (17). És mig ! katonai altiszt szülök 11 esetben szerepelnek, addig katonatisztszülők csak 1 esetben.
Az egészségi állapot az évad alatt elég kedvező volt, csak néliány rö-vidlefolyásu, könyü megbetegedés fordult elő.
Érettségi vizsgára összesn 21 fiu és 1 leánytanuló jelentkezett. Eredmény: jelesen érett 7, jól érett 3, érett 9, két hónapra vis-zaulasilva 3. Pályaválasztások: egyházi 5, tanáii 1, orvosi 2, mérnöki 4, közgazdasági 2, iparművészeti 1, állatorvosi 3, kalonai I, kereskedelmi 2 és postai pályára 1.
A növendékek nég,szer járultak kölelezőleg a szentségekhez. Az őszi és tavaszi évszakban mindennap reggel testületileg vettek részt a szenlmisén. Az egísz évad alatt vallás erkölcsi tekintetben, magaviselet ellen semmi komoly kifogás nem volt.
Az intézetnél eleven életet él a az Ifjúsági Mária Kongregáció, melynek irodalmi szakosztálya havonta tartja üléseil. A 45 tagból álló cser-kész-csapat löbb kirándulási telt, többek közöli a piarista cserkészek t\'li táborába a Málrába. Minden vallásos és hazafias felvonulásokban részt vett. Az Önképzőkör 100 lag-jával 8 rendes és 3 ünnepi gyűlést tartott. A Hunyadi Sportkör 345 tagjával heti öt órában gyakorolt. Részt vett az országos atlétikai versenyen jeles eredménnyel. A segélyegylet lehetővé tette 141 tanulónak 1180 könyvvel való ellátását. M*jd kitér az értesítő az év folyamán több ízben megrendezett szép ünnepségekre. A jó tanulók között kb. öt millió korona segélyt oszlott ki az igazgató a begyült adományokból.
neki, azzal, hogy nem merte megvallani viszont szerelmét.
Gyorsan peregtek a napok, egy év is elmullolt s Róbertről még mit sem hallóit Magda, pedig teljes szivével vágyódolt már ulána. Nivél mind gyakrabban belelehelte a nyári esték fülemiledalos homályába
Most tudta csak igazán megér-teni, mit jelentett számára Róbert. Szégyellő magát, amiéri hitt a söiél-gondolkodásu emberek szavában. Vad gyűlölet kapott lángra bensejé-ben azon emberek iránt, kik azt hangoztatták elölte, hogy nem kell hinni a mai kor ifjaiban, mert azok könnyelműek, léhák; minden szavuk üres frázis, melyekből hiányzik a komolyság és a hihelőség.
Érezte bűnös voltát, de bármenynyire akarta is, nem lehelte jóvá vétkét, mert Róbert ismeretlen helyen tartózkodott.
Vágyakozása pedig mind lázasabb lett, melynek meleg szavakkal adoll kifejezést, mikor senki sem hallhatta meg azt.
— Róbert, Róbert miért nem jössz, ha tudnád, hogy megváltoztam... megmerném mondani neked szerel-.
agamtól? Ha valami baj érné... s e gondoláinál mindig ugy összeszorult a szive.
Levelet hozolt a postás Magdának. Róbert irta. A hirtelen öröm hamvas pirl lehelt arcára, de lassan-lassan lelörülődőlt onnan. M3gda megijedi. A levél pár sort tartalmazót!, hanem minden belője mint megannyi tőr szűrődött Magda szivébe.
„Magduska! Az ég máskáp akarta, nem tarthatom meg igéretemet. Ebbe mindkettőnknek bele kell nyugodnunk. Rellenetes szerencsétlenség ért engem. Kölelcsségem teljesitése közben elvesztenem két lábamat. Nyomorékhoz nem kölheti éleiét, akit örökös nyűgként kellene maga melleit clszivelnie...
Magdus fiatal tnég; boldogságot rejtegethet számára a jövő.
Igaz boldogságot kiván: Róbert.
Kihull kezéből a levél. Megtört fényű szemével semmit mondóan bá.i.ull az ablakon bekandikáló ég azuros végtelenébe...
— Megérdemlem e büntetést... miérl küldöllem cl? Hinnem kellett volr.a szavaitI... Szegény Róbert... 1-1 ,1,. Ifi lálhal a lövőbe?...
A felső kereskedelmi Iskolában
Villdnyl Henrik dr. igazgató vezetése alall öt rendes, nyolc megbízott tanár és öl hitoktató működött. A négy évfolyamnak összesen 155 növendéke volt, ezek közül róm. kath. 75, izraelita 67, evangélikus 8, református 2. Helybeli voll 102, más zalamrgyci 18, más megyebeli 31, horvátországi 1. A szülők foglalkozása terén első helyen állanak a kereskedelmi és közlekedési tisztviselők gyermekei (31), azután jönnek a kiskereskedők (28), nagyiparos (21), közalkalmazott (12), magánzó (11), nyugdíjas (9) és egyéb értelmiségü (9) stb. szülök. Egész landijat fizetett 120 s fél tandijat 20, negyedlandi|at 4 és teljes tandíjmentességben 7 növendék részesült.
A folyó évben megszervezték az intézet vegyes énekkarát A Sportkör sportünnepet és disztornát rendezel!. Hazafias és vallásos ünnepélyeket tartottak. Meglátogatták a gyárüze-inekel és nagy ipartelepeket. Az intézel a közjólékonykodásból is tevékenyen velte ki részét. A tandijat 100 aranykoronában állapították meg. A Segilő Egyesület könyvtárából 700 könyvet adtak ki kölcsön, mig füzetek és Írószerek beszerzésére közel egy millió K-I osztottak ki. A női kereskedelmi szaktanfolyam
Igazgatója szintén Villdnyl Henrik dr. összesen 53 növendék látogatta, akikel kél csoportra oszlottak. Ezek közül volt róm. kath. 35, izraelita 17, evangellkus I. Helybeli 44, vidéki 9. A növendékek szülei elsőhelyen kisiparosok (12), azután vasúti alkalmazottak (11), majd önálló kereskedők (10), magánzók (9), életkor szerint 30 volt 14 éves, 14 volt 15 éves, 6 volt 16 éves, 2 volt 18 éves. A tanulmányi állapot kedvező, a fegyelmi állapot pedig megfelelő volt. A hazafias érzés és az esztétikai nevelés szempontjából a nói szaktanfolyam hallgatói és a fiu felső kereskedelmi iskola áltat rendezel! ünnepségeken közreműködtek és az énekkarban résztvellek.
A polgári leányiskolában
Szakonyi József igazga\'ó élén husz tanár működött 10 osztályban. Az intézetnek összesen 445 növendéke voll. Ezek közül 414 helybeli, zalamegyei 12. Vallás szerint 319 róm. kath., izraelita 107, evangellkus II, református 7, görög kath. I volt. Kor szerint 11 éves növendék volt 63, 12 éves 110, 13 éves 114, 14 éves 100, 15 éves 44,16 éves 9,17 éves 5.
Osztályát sikerrel végezte 343, javítóvizsgára bocsájtattak 58-an, osztályismétlésre ulasitattak 42-en, pótvizsgára bocsáttatnak 2-en.
A szülök foglalkozására első helyen kisiparos, kisvállalkozó (103), kereskedelmi és közlekedési segédszemélyzet (79), kereskedelmi tisztviselő (32), dijnokok (21), altisztek (20), munkások (19) és igy tovább.
Az intézet egészségi állapota kedvezőtlen volt. Nemcsak a náthaláz miatt szünetelt az iskola két héticr.
de kanyaróban 33, torokgyuladásban 7, sarlakban 4, szamárhurutban 6 növendék betegedett meg.
A növendékek előmenetelét illetőleg az eredmény elég jónak mondható. Több kiránduláson résztvettek, megtekintették az ipartelepeket, látogatták az ifjúsági mozielőadásokat. Az Önképzőkör kéthetenként lartolla üléseit és több ifjúsági előadási rendezel!. Tagjai szorgalmasak és ügybuzgók voltak. ,
Az intézet több alkalommal hazafias Iskolai ünnepélyeket rendezett melyek igen szépen sikerültek. P A hilbuzgalmi élet fejlesztésére 10! taggal megalakult az Oltáregyesület mely másodvasárnaponkint tartolti előadásait. A Vöröskereszt Ifjúság Szakosztálya 142 taggal működött Munkadélutánokat tartott, a közjó tékonyságot szolgálta. A hitoktató kar nagy gondot fordilott a valiásoi nevelésre.
A polgári fiúiskolában a nyugdíjazott Waligurszky Anta igazgató helyére Németh Mihály lé pett kultuszminiszteri megbízatással 9 osztályban az Igazgató élén I: tanár müködölt. Összesen 420 nyíl vános növendék látogatta az iskolái Ezek közül helybeli volt 343", zala megyei 55, más megyei 22. Vállá szerint róm. kath. 340, izraelita 61 evangélikus 13, református 6. Ko szerint 11 éves volt 51 növendék 12 éves 90, 13 éves 85, 14 éve 94, 15 éves 55, 16 éves 31 és I éves 14. Osztályukat sikerrel végez lék 299-en, Javitóvizsgálatra bocsál taltak 70-en, osztályismétlésre ula sittattak 50-en. A növendékek szült foglalkozás szerint: Kereskedelm vagy közlekedési segédszemélyzc (113), kisiparos vagy kisvállalkoz (82), kisbirtokos, kisbértő (33), kis kereskedő (23), kereskedelmi vag közlekedési tisztviselő (27), alliszl szolga, katonaatllszt (18), nyugdija altiszt vagy munkás (22), magánzi (17), és igy tovább.
A gyakori változás a tantestület ben és a tanárhiány hátrányos vol az oktatásra. A tantestület a szülői érdeklődését és az iskolával vah együttműködését állandó érintkezés sel, wnácsadással és a növendé keknek otthonukban történt felkere sésével tartotta ébren. Több szülC értekezletet is tartoltak.
A tanitóleslület módol adott arrz hogy a növendékek négy Ízben szentségekhez járullak, lelkigyakor latokon résztvettek, az istentisztele teken rendszeresen jelen voltak. A egészségi állapotot járvány nem za varia, az kielégítő volt. Az iskolí évad alatt több hazafias ünnepély rendezlek. Dicséretes működést fej telt ki a Zrínyi Miklós Önképzőköi az Árpád cserkészcsapat, a Vörö Kereszt ifjúsági csoport és az Ifjú sági Sportkör.
Az iparostanonclskotábaa
Poredus Antal igazgató vezetés* vei 19 rendes laniió és 7 hitoktat működött. A 18 osztályba összese 824 fiu és leánvlanonc iratkozott bi
zalai kOzlqnt
1925 julius 11.
Az egész évi taníolyamba beirt tanoncok a közismereteknél egy előkészítő, négy I, három II, két III, és két IV osztályba, a rajznál öt 1, három II, kél III, és két IV osztályú szakrajzi és egy rajzpőtló osztályba osztottak be; a leányoknál a köz-Ismereteknél kél I, egy-egy ll.jlll és ÍV, a rajznál két I, egy általános rajzosztályba, egy Ili és egy IV. oszt. szakraj/ra; a téli tanfolyamba beirt tanoncok pedig a közismeretnél egy I osztályú, egy II—IV összevont osztályba, a rajznál egy I—II összevont és egy szakrajzi osztályba oszlattak be.
Az iparostanoncoknál a családi nevetés hiányát, az otthon mulasz: tásait — az iskolának kellelt pótolni. A tantestület derekasan meg is felelt ebbeli feladalának A hitoktatók különös súlyt helyeztek a vallásos erkölcsi nevelésre, az istentiszteletek látogatására. Az iskolai évad elölt a tanulók ellen panasz nem merült fel. A tanítási eredmény általánosságban jónak mondható. Áldásos működést fejt ki a tanoncok közölt a cserkészcsapat, mely az iljuság „elitjét" foglalja magában. A rajz és munka-kiállitáson 232 tanonc vett részt 336 drb. szebbnél-szebb darabbal. A bizottság a legtöbb kiállilót oklevéllel tüntette ki szép munkájáért. Adományokból közel öt millió koronát osztott ki a tantestület jeles eredményű és jóviseletü tanoncok jutalmazására.
A tanoncok közül 608 volt róm. kalh., 61 Izr, II evangelikus, 8 református. Helybeli 464, zalamcgyei 173, más megyebeli 118, megszállolt terütelbeli 26. Tizenölévnél fiatalabb volt 215, idősebb 15 évnél 566. A tanév végén jeles osztályzatot nyert 91, jó 219, elégséges 203, elégtelen 134, mig 28 nem osztályoztatolt.
Grázi vásár
Az évenként megismétlődő grázi vásár mellett már eddig is külön csoport szolgálta Stájerország érdekeit, ez évben azonban a vásár vezetősége Stájerországnak a szövetséges államban és messze annak határain tul is elismert gazdasági jelentőségél még méltóbb és teljesebb formában óhajtja szemléltetővé tenni.
Folyó évi augusztus 29-tól szeptember 6 ig „Steirisches Schaffen-kiállitási jelszó alatt egyformán képviselve lesz teljes számban Stájerországnak mind közép- és nagyipara, mind mezőgazdasága és művészeté is, s ekép a bemutatásra kerülő anyag fonlos és megbizhaló áttekintést fog nyújtani az ország gazdasági jelenlőségéről.
Az összes igények kiclégitésc érdekében a kiállítási területet jelentékenyen megnagyobbították. A kiállítás megtekintését az osztrák vasutak által ez időre engedélyezett vasuli-jegy-ármérsékclések és leszállított vi-sumköltségck könnyítik. További felvilágosításokat a tiszteletbeli képviselők és az osztrák konzulátusok nyújtanak.
NAPIREND
Julius 10, péntek
Róm. kalhollkus: Amim. Prolcatáns: Amália. Izraelita: Tham hó 18.
Nap kel reggel 4 óra 12 perekor, nyugszik délután 7 óra 57 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelentése sze rtnt növekvő lelhózeltel csőr, zivataros idő várható.
Száz éve
sikeralt elkészíteni a világon az első fényképfelvételt. Ezt a centennárlumol Franciaországban ünneplik meg fémes keretek közt. Az ünnepségek és kiállítás színhelye Páris, hleje julius hónap.
Száz évvel ezelőtt sikerült legelőszőr a sötét kamrába felfogott képel maradandóvá rögzíteni s egy röpke pillanat formáit eltenni ugv. hogy izl később is, bármikor papírra vetve lehessen megtalálni.
A cenlennáriumok esztendeit éljük. Ugy látszik, száz évvel a most baktató idő elólt csupa lángletkü, zseniális képességekkel megáldott emberek éllek a földön s a XIX. század első évtizedei valami csodálatos termékenyítő erővel sugározták át az alkotásvágyában soha meg nem álló emberiségei.
Vájjon száz év múlva mit fognak ünnepelni? Talán azt a rengeteg gyűlölködéstől izzított tülekedést, ami ma főmozgalója napjainknak ? Talán azt a tenger vért, könnyet, szenvedést, éhséget, nyomort, koldusrongyo kai, halált, amit átszenvedtünk s ma ls érzünk, meri rániszabadiiotta őket a világ teggazdagabbjatnak még több ulán való kívánkozása ?
A világháborút és a béke esztendeit fogják tán jubilálni egy jobb korból ,legendás időkre" visszanéző messze unokáink?
Vájjon, a hústalan napoknak, munkanélküliségnek, országrablásnak, Ítéletes dáridóknak, B-lisláknak, millióknak, milliárdoknak és billióknak, hajmeresztő gyilkosságoknak, szédületes iramban óriásra nőtt és pillanat alatt porszemnyi ponti I zsugorodotl, börtönnel kacérkodó exlsztencláknak, forgalmiadónak és hajléktalanságnak, — mindennek, amit éltünk és élűnk, lesz-e miamikor centennáriuma?
A történetem távlatában marad-e a mából szemernyi lelkesedés, marad-e egy ünnepnyl erő, amely a múlttá lett mából el tudjon vinni odáig any-nyit érőt, amennyi centennáris lóngot tudjon lobbantani a homokóra addig sok milliószor lepergelt homokszemcséi közül?
Az idők hosszú, keserves vajúdása csak szenvedésből termelt igazán hatalmasat s a szenvedésnek nincs centennáriuma. (—ts)
— Személyi hír. Kotbensehlag Béla nyugalmazott főispán rövid tartózkodásra Nagykanizsára érkezett.
— Czobor polgármester szabadságon. Czobor Mátyás Zalaegerszeg polgármestere megkezdte négy heti
— Levente lövész-verseny. Az
Országos Testnevelési .Tanács szeptember második felében országos levente lövész-versenyt készít elő a levente lövész-bajnoki címért. A zalavármegyci testnevelési fclügycló-i ség is meglelte az előkészületeket, I hogy a vármegye leventéi bekapcso lédjanak a versenybe.
_ Cserkészek jullállsa. A 77.
Szent László cserkészcsapat, mely iparos- és kereskedő-Ujakból alakult s melynek szolgálatait annyiszor vette igénybe Nagykanizsa közönsége, most a saját céljaira rendez juliálisl a lazsnaki parkban, vasárnap, julius 12-én délután 2 órai kezdettel. A mulatság tiszla jövedelme csapat táborozásának költségeit szolgálja. A jullálist az idő miatt nem éiltcli baleset, mert fedett helyről gondoskodás történt. Százféle tréfás cserkész játék, bohókás sport
és szerencsejáték-számok, telefon, rádió vezetik be a tulajdonképeni műsort, melyen „Cigányok a táborban" cimü tréfás cserkészjelenel; magyar cserkészek körtánca 15 párral ; orosz lánc-szóló; végül „Nemzetközi asztaltársaság" cimü színmű kerül bemutatásra.
— A statárlálls bíráskodás. Ulalással a hétfőn megtartott rögtön-itélő bírósági tárgyalásra, a nagykanizsai törvényszék figyelmeztetni akarván az egyes bűntettekre még mindig érvényben levő rögtönitélő bírói eljárásra a nagyközönséget — a statáriumot elrendelő kormányrendeletet újból kifüggesztette az igazságügyi paiota kapujára. A kormányrendelet szerinti statárium még mindig fémtál gyújtogatás, lázadás, robbanó eszközökkel elkövetett gyilkosság és emberölés, valamint ezek kísérleteire és az ezekre irányuló szövetség eseteire. Mindezen bűncselekmények halállal büntettetnek.
— Fehér kabaré. Szombattól kezdve minden este 9 órakor hét-tagu müvésztársulat kabarézik kizárólag fehér családi műsorral a Központ kávéházban. Belépődij nincs. Előadás- után parkett-tánc.
— Feleséggyilkos földműves. Lóbodl János zalaszentgrótí földműves 1925. január 13-án éjjel családi okok miatt összezördült a feleségével és egy indulatában felkapott fa-luskóval olyan sérüléseket ejtett rajta, hogy az asszony hosszas szenvedés után belehalt sérülésébe. Halál! okozó súlyos testisértés büntette cimén indult meg ellene az eljárás és az elsőfokú bíróság négyévi fegyházbüntetésre ítélte,amelyet a.királyi tábla helybenhagyott. A napokban tárgyalta ezt az ügyel a királyi Kúria és Lábodi János bUntc\'ését i súlyosbító körülmények figyelembevételével öt évi fegyházbüntetésre emelte fel
— A száj- és körömfájás legnagyobb mértékben Zala- és Veszprémmegyék területein fertőzle meg a hasított körmű állat-állományt. A fertőzőit köziégek száma még egyre szaporodik. A földmivelésűgyi miniszter az alispán ulján az állategészségügyi halóságokat, hogy az állatforgalom szabadságának biztosítására s a gazdasági munkálatok zavartalanságára való tekintettel is tegyenek meg mindent a vész terjedésének megakadályozására.
■=• Dunsztos és befőttes üvegek, ,Rcx" patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— HegedD-estély. Szerdahelyi Lacika, az országszerte, sót a határokon tul is Ismert nevű 15 esztendős hegedűművész, Keszthely szülötte, Hubay tanítványa, Keszthelyen nagyon szépen sikerült hangversenyt adotl, melyet Hévizén másnap megismétellek. A zongorakiséretet Mo-sonyi Mimi, a tehetséges. Halai keszthelyi művésznő látta el.
— Sinautóbusz-járatok. Julius 9-től kezdődőleg Balatonszentgyörgy, Fonyód, Siótok és Lepsény között naponta kél pár sinautóbusz-járal közlekedik. Az első, 122. sz. járat Lepsényből indul 9 óra 50 perckor, Siófokról 10 ó. 22 p., Fonyódról 11 ó. 26 Jp., Balatonszentgyörgyre érkezik 12 ó. 01 p. A 124. sz. járat 19 ó. 35 p. indul Lepsényből, Siófokról 20 ó. 08 p. Fonyódról 21 ó. 10 p. Balatonszentgyörgyre érkezik 21 ó. 45 p. Visszafelé Balatonszentgyörgyről indul a 121. sz. járat 6 ó. 44 p. Fonyódról 7 ó. 20 p., Siófokról 8 ó. 26 p., Lepsénybe érkezik 8 ó. 55 p. A 123. sz. járat Balatonszentgyörgyről indul 14 ó. 09 p., Fonyódról 14 ó. 45 p., Siófokról
15 ó. 51 p. és Lepsénybe érkezik
16 óra 24 perckor.
— Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Stampf Zsigmondnál.
— Bokor Jenőné szülésznő bűnügye a táblán. Annak idején megírtuk Botor Jenőné nagykanizsai szülésznő bűnügyét, amely miatt a törvényszék másfélévi börtönre ítélte. Az elitélt szülésznő az Ítéletet megfellebbezte. A pécsi kir. tábla foglalkozott Bokorné ügyével és elrendelte bünpörében a bizonyítás kiegészítését.
— Bőripari Iskolai növendékek kihelyezése. A népjóléti minisztérium Vácott állami bőripari szakiskolát tart fenn, melynek tanidejc 3 év s egy évi gyakorlat után már iparigazolvány váltására jogosit. Az intézetben a cipész, szíjgyártó és bőrdíszműipar van képviselve. A tanfolyam egy évfolyama julius közepén fejeződik be s 18 cipész, 3 szíjgyártó és 6 bőrdíszműves hagyja el az intézetet, kik nemcsak erkölcsös, hazafias, vallásos, fegyelmezett, nevelésben részesültek, hanem szakmájukban is a legteljesebb kiképzési nyerték. Az intézet igazgatósága a helybeli Ipartestülethez is fordult, hogy legyen segilségre Nagykanizsa iparossága is a most kikerülő 27 ifjú elhelyezésében.
I — Kézigránát az építési anyagok között. Komáromy József kaposvári építőmester házánál tatarozás közben az építőanyagok alall egy kézigránátot találtak, amely robbanásra teljesen alkalmas volt. Az épitőmester a gránátot beszolgáltatta a rendőrségre, amely most kinyomozza, hogyan került a kézigráríSt az építő-anyag közé.
Óra, ékszer, látszerj
különlegességek meglepő olcsó árfH Vékásy uj üzletében kapható, Fí-Ur 2. mx. Viro«h*ip»lot»-
Elsőrendű javító műhely.
1925 juliu
10.
ZALAI KÖZLÖM*
— Testnevelési oktatási tanfolyam Kaposvárott. Somogyvár-megye testnevelési felügyelősége augusztus 6101 20-ig oktató tanfolyamot létesít Kaposvárott. Elsősorban tanerők, közigazgatási tisztviselők, dijnokok vagy egyéb megfelelő képzettséggel birók jönnek tekintetbe. Bélyegmentes kérvényeket folyó hó 15-ig a jegyzőségek utján kell benyújtani a STF-hez. A tanfolyam díjmentes. Elhelyezésről és étkezésről a felügyelőség gondoskodik. A hallgatók azonkívül napidíjban is részesülnek.
_ Letartóztatott tolvaj. Szabó János szepelneki lakos többféle lopást követett el, amiért feljelentenék. Szabói a rigyácl csendőrség most őrizetbe vette és tegnap beszolgáltatta a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— járvány-kórházak felállítása. Az alispán szétküldte a rendeletet a megye községeinek, mely szerint az 1000 lakoson telOli lélekszámú községeknek járvány-kórházat kell felállítaniuk; a kisebb községeknek pedig megfelelő külön helyiséget kell járványos betegek elhelyezésének céljaira biztosítaniuk.
Törők gazdászok a Balaton mentén. Jullus végén 20 török gazdasági tanár Magyarországra |őn egy hónapi tanulmányútra. Ezalatt meglátogatják a keszthelyi Oazdasági Akadémiát és Balaton-part vidékéi is. Mohács csataterén az ott álló emlék-müvet fogják megkoszorúzni.
— A sümegi művész telep megvalósulás felé. A Nagybányáról elkerült művész-telep Sümegre való
láltclepitésének akciója olyan előre-f haladott stádiumban van, hogy a I város már kijelölte a telep helyéi is la szőlőhegy alatt levő Haraszton. A Imüvész-telcp a kertté átalakított le-[rülclen épülne három műteremmel és ■ egy internátussal. A Dunántuli Kí<z-I művelődési Egyesület már inlézke-Idelt a terület átengedése ügyében. Ia város vezetőségének előzékenysége I folytán minden remény megvan arra, lhogy az építkezés minél előbb megkezdődik.
, = Mélyen leszállított áron vá-Isárolhat Szomolányl Oyulánál.
— Felvétel a pécsi egyetemi | kollégiumokba és a menzára. IA pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetemmel kapcsolatban kél inter-Inálus működik: a Nagy Lajos kolle-Igium férfi hallgatók számára 180 lággyal és az Erzsébet kollégium nö-It\'allgatók részére 1Ó0 ággyal. A két linlernátusban lakásért, fűtésért, vilá-Litásért havonta 150.000 korona tize-iendö. Az intemátusokkal kapcsola-f\'is egyetemi menzán 10.600 koronáiéit lehet kapni ebédet, vacsorál belenként háromszor hússal és 13.000
koronáért ugyanaz reggelivel kapható. Ezenkívül 16.000 koronáért lehel kapni ebédet, vacsorál hetenként hatszor, hússal és 18.500 koronáért ugyanezt reggelivel együtt. A felvéteti kérvények az internátus és menza igazgató-tanácsához címezve (Pécs, Rákóczi-ut 80) küldendők be. Pécs, 1925. julius 5. Dr. Pékár Mihály s. k. az internátusok és menza igazgatótanácsának elnöke.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Népünnepély Keszthelyen. A Keszthelyi Iparos Dalkör, az alsó-páhoki Dalárda és a szombathelyi MAV Haladás Dalkörével Keszthelyen a Balaton partján folyó hó 19-én nagyszabású népünnepélyt rendez.
— Fölényesen győz minden versenyben Flltpp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) olcsó és jóminőségü áruival. Mulatóba néhány ár: Selyem mellények 195 ezer,selyem jambó sapkák 17ezer, flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
MOZI
Uránia. Szombat-vasárnap: A vérpad árnyékában (Édes apám). Oaumont exclusiv film. Párisi regény, mely megrázó realitással állítja szembe a gazdagság tobzódó életét a nyomor mélységeivel; a film az apai szeretetnek valóságos himnusza.
SPORTÉLET
Az FTC csapatösszeállítása. Az
FTC, elnökének jz NTE-hez intézett közlése szetint, vasárnap a következő összeállításban log játszani az NTE ellen: Amsei—Takács, Hungter 11.—Fuhrmann, Műller, Blum —Héger, Stccovit8, Sándor, Nikols-burger, Kohut. Ez az FTC legerősebb csapata, amit csak felállítani Ind; evvel a csapattal verték meg a tavaszi bajnoki mérkőzésen az MTK-t s ebben az Összeállításban játszottak cldöntetlenül az MTK-val az országos bajnokságdöntő mérkőzé sín is. Héger és Stecovlts kivételével valamennyi játékos többszörös tagja a magyar válogatott csapatnak
Verekedés a szkupstlnában
Belgrádból jelentik: A szkupstina folytatta a Lukinics elleni tárgyalást. Lenich éles hangon közbekiált: Pri-bicsevics panamista : Erre óriási lárma tör ki. Pribicsevics oda kiált: Ti is egy banda vagytok 1 Lenich erre oda rohant Pribicsevicshez és erősen mellbevágta őt. Valaki a nagy tumultusban arcul ütötte Buts képviselőt. Moszkojevics képviselő Oyurgyevics radikális képviselőt hasba rúgta. A
verekedés és tülekedés ezután még az udvaron is folytatódott. Az egyik képviselő Moszkojevicset ugy megverte, hogy orrán, száján kijött a vér.
Irodalom és művészet
Egy hírem felvonásos színdarabot, két regényt, egy külföldi novellát közöl a .Színházi Étet" e heti túl oldalas albuma. Portsolt Klímán uj rovatot nyitott. .Életem regénye" uj pályázat a közönség számára.
iSkel! rlpó rtok, vicclap, krokik.Hollywood és párisi lilmriportok, számtalan fllmszen-zidó. BfíUr Irén ,\'cikke a bubilrixuriról. Vidék, sport, autó, társasig, nyaralás, divat,, szépség Ápolás rovat. Darab melléklet: Régi jó Budapest, fcgy szám ára 8000 korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-körűt 29.
A Nemzet Jullual száma. A Nemzet juliusi számában a magyar irodalmi nagyságok legszebb is legújabb alkotásait közli le. Gárdonyi Géza hagyatékból megvette .A Nemzet" a legnagyobb magyar Írónak .A hidon* dmü remeVét. Ugyancsak tgyik legszebb irodalmi alkotását engedte át Hercztg Ferenc .A kalóz* cimü elbeszélését. Gróf Zichy János .A magyar szó" cimO dolgozata, ennek a kiváló, nagy állam-férfiúnak legszebb munkája. Sorra következnek a legnagyobb magyar irodalmi tehetségek. Mint: Bónyl Adorján, Pintér Jenó, Hangay Sándor, Somiay Károly, Vátyi Nagy Oéza, Orbók Attila, stb. „A Nemzet" az irodalmi eseményeken kivtll szebbnél-szebb illusztrációkkal és ismeretterjesztő cikkekkel gazdagította tartalmát. Dr. Rott Nándor püspök, vitéz Nagy Pál honvédlöparancsnok arcképei, azonkívül 38 eredeti rajz és fénykép tarkítja „A Nemzet" 60 oldalas hatalmas füzetét „A Nemzet" előfizetési ára 1 évre 600.000 korona. Eló-fizetéstket a luadóhlvatalhoz VIIL. Szentkirályit. 23. sz. alá kell intézni. Köztisztviselők 2OTo engedményben részesülnek.
KÖZGAZDASÁG
A kecskeméti gyümölcs-export. Az esők ulán beállott meleg napok hatalmas irammal vitték előre Kecskeméten a barack-szezónt. A piacok máris túlzsúfoltak áruval, mert minden gazda siet az első napokban piacra hozni barack|ál. Így érthető, hogy többnyire zöld áruval dolgoznak a kereskedők. Naponta állag 24—26 vagon gyümölcsöt visznek el Kecskemétről, amelynek legnagyobb része Németországba és Ausztriába, kisebb része Olaszországba és Csehországba van Irányítva. A feladott gyümölcs 80—90 százaléka barack, a többi pedig leginkább zOldség-nemű. A meggy-szezón a kereskedőkre nézve óriási veszteséggel zárult A kisebb kereskedők teljesen tönkrementek és ezek most mint bevásárlók dolgoznak.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a tegnapi szilárdság folytatódott. Az intervenciós bizottság vásárlásai folytán az árfolyamok nyitáskor majdnem kivétel nélkül a tegnapi zárlat felett mozogtak és mivel később külföldről is szilárdabb irányzatot jelentettek, a kontremin vásárlásai folytán még további áremelkedések állottak be. A szilárdság azonban ma nem volt általános, mivel csupán a vezető értékekbe terjed ki, ezek azonban állag 4%-os árnyereségre tettek szert. A többi papírok kisebb mértékben
emelkedtek. A kuliszban főleg Ma-iyar Hitel, Osztrák Hitel, Államvasút <s Georgia voltak szilárdak. A vas-papírok közül a Ganz értékek 6%-aI avultak. Magnezit több mint 10% árjavulást ért el. A forgalom a favorizált értékekben igen élénk, a piac többi területén csendes
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései
DEVIZA VALUTA
Béta ...............10031 I 998S 9969 1 9974
Berlin:.—.........5860 59/0 5905 1905
Prága........... 477 1 475*. 475 1 477
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
tarai foal mX»N?LOO Am*Uré*m VS4 40 14(10
CMk koroet IK4 11JJ 1341 l«l
OUií I2H I2U ■wtla I4U4 K AS
OOOAM KM> 71410 laiUMl WM
r, i*tU b. wum •cSeeiW U.O\'KO
rtoíu.41 Irl n-it-mo Kof*ekl(« 14(00 14481
Lei U2iU KrlaiUáaáa 1*70 17740
Ur. WJMO LoUom 14S00044700A
Ura J«i; HíáW »«r4<:4
X4-%> illií >(MS K.wyort (M3-714I0
Outa.KkSL tVSO-ICOTO Ndi W41
D*a kor. U400 K49 friga nos: 118
3»l|tl bsah itaco imco ».MU W74U
UH •JOH« ItakW. il«0 »I40
MerHf W. Wlea
STW kot. XtrU*. IJ7I0 -aato
Zürichi zárlat
HhU 2415 —, London 2504— Newjort »15>,i. BrOtscl 2375-, Hl.lland I89>-. Holland 20630. BeiUn 122>rt. Wien 72-55 íotia 372 50. Prag. 1525 —. Budapeát TI-SO, Vanó 98-\'.l Bukarest 250 —. Be lírád 905 —.
Terménytőzsde
Irányzat uj búzában és uj rozsban szilárdabb volt. O buza é* repce továbbra is barátságos. Uj búzában, uj rozsban és uj tengeriben igen élénk forgalom alakult ki. Egyéb cikkekben alig volt Üzlet.
Ó b Ka Uuav. 76 kg-os 445.000—4« 000, 78 kg-os 455000 - 46Í.000. egyéb vld. 76 \' i-o. 442 501 451-500, 78 kg-o, 452 505-,o2J0r. UJ buza Usjav. 77 kg-os 40X000— 405.030, egyéb vld. 77 kg-os 395.000— 400.0C0. uTroz. 330.000-335000, 6 405000--4IS000. tengeri 280000-285003, Ukamiány árp. 260.000 27ö.0«r költs 303.00Í 310.0 X), korpa 257 503-16000), zar 46)000 4W.OOO.
i Sertésvásár
felhajít* 2250. melyből eUd.tl.un! vImsa-aiaradt 200 dib. Elsőrendű 21.500-22.000. eledelt 19500-2050). szedell kötép 18 500 — 19000. könnye 16.000-17 000. elsírendí öreg 19000- 19.500, másodrendű 17.030— 18500 angol süldó 20000 -23.030. szalonna nagyban 24 000 - —■—. zsír 27.000,—27 503 lehúzott hu. 22.000-2J500. ssaoiuás lét-serié. 23.000 -25 503l Irányzat élénk.
I Mélven leszállított áron kerülnek eladásra
«25?l J.H :jín... való tekintettel az alább felsorolt áruk:
s,b*. stb. o.c*
Szerkesztői üzenetek
0. Ov. Aforizmáit nem használhatjuk. Egyik-másikban határozottan van némi szellemesség, de a többség egyszerű, minden ember által ugyanazokkal a szavakkal megtehető megállapítás. Az alorizma csak ugy jó, ha az olvasó legaUbb is hiszi, hogy valami ujat talált benne. Anekdotákat egyáltalán nem közlünk. Rövid prózai elbeszélése sikerült s azt alkatonadtán közölni lógjuk. Verséről ne kívánja, hogy kritikát mondjunk.
A. A. Ön személyében vagy mely érdekelt csoport nevében itta meg Icllebtxzé-sél? Míg ezt nem tudjuk, hozzászólni nem áll módunkban.
P. B. Budapest. A kért lappéldányokat postára tettük. Etlsmeiö sorait köszönjük.
S. S. S. Némi türelmet kérünk.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar 4a Köoyv-kare.kedóa RT. Naiykanlo.
Kisfaludi ét Krausz
■álntnagriruháxa
az Arany Kakashoz, MagykanizeAn
, Erzsébet-tér 21. Tel. 374.
ZALAI KOZLONt
Apróhirdetések
Aa MriMrMta <JJU 10 u«í ÍCÓO K. A tlm»*4 • BiMka vuUS«bb fc»ISt>ól 1UÖ «<5 kit u««Ak UUk. Minden további ut> <5li« 600 K A hlrdyUW él) lüd fluUodó • m lortiloil adó bOJiliiimllUUk
Oklevele* ápolónő ajánlkozik helyben vagy vidékre. CJm « küidőban. 3065
Magyar-német tisztviselőnő állást keres. Cím » kiadóban._04
Házvezetőnőnek ajánlkozik Idősebb családhoz, vagy magányos urhbz. Qin a kiadóban.
lepte® bevásárlási Mia
uri és nő! divatáruban
KAUFMAHN KAROLY
• Fekete Golyóho*. Telelőn 372.
Kérem a tlare Osjclnlt _
BoreajlAk, eaSISauiók, gjO-mSlosxuidk, •xílSbOMÓIÓ-xuií-aépek minden nagyságban Welaer flep-;,ár, gyg*r-ut 16. 1406
P4nxk8tee8a< bekebelezésre gyorsan és olcsón közvetít Aoatél IqiiAo pénx-kölcsönközvcllró és tngsllanlorgalml irodája Nagykanlzsln. Pő-ul 3. szlm alall. 1&S2
Sxarvaa Mállóban hónapos szobák kiadók. H»
A betvároeban 2 szobás lakist keresek, klipéit tizetek. Clm: Király utca 21. háztulajdonos. Ugyanolt egy (Qszerüzlel berendezés megvételre kerestetik. 2069
Köszönetnyilvánítás
Ezúton fogadják hálás köszönetünket mindazok, kik felejthetetlen nSm, illetve leányom, azaz nővérem temetésén megjelentek, ravatalára virágot helyeztek, vagy részvétüket bármi módon nyilvánították. Különösen a harmadrendűeknek köszönjük, hogy testületileg megjelentek. A gyászoló Tóth és Vlcenty család.
Paplrhéju diót vesztlnk,
megbízható és Jól bevezetett
képviselőket keresünk
paprika, tarhonya, dióbél, seprő és gyé-Xényáru nagykereskedésünk részére.
HIRSCH BERNÁT ÉS TÁRSA
SZE0ED, Tisza UJos-kórut 61. sz.
ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Vörösmarthy-utca 12. sz. alatt levő
cipész műhelyemet
Sugár-ut 53. m. (Brunc^ics Józsefféle házba) helyeztem át.
Legkényesebb ízléstől a legegyszerűbb Ízlésig nöl és uri cipőket, tiszti és egyszerű csizmákat elsőrendű anyagból mérsékelt árakon. Hibás lábakra is szakszerflen készítek. Javításokat gyorsan és jól végzek.
Megrendeléseknél szíves meghívásra házhoz megyek.
Teljes tisztelettel
l74l Vasa József.
Elvta ftWS. »«t»s ás oks4 kiwdgáUj.
Gyógynövényeket
szekfü-. liársfa-, pipacs-, bodza- és ökörfarkkóróvirágot, bcléndek-, maszlag-, fehér üröm- és kcrekmályvalevelet,
Anyarozsot és kfirisbogarat
és minden egyéb gyógynövényt, továbbá mustár-, édes kömény- és ánizsmagot
Borkövet 11(8
legmagasabb napi áron vásárol a
„Hydröflora" R. T.
Budapest, IV.. Váci-utca 20 Sürgönyeim: ARUNDO. Budapest Kír.nk mlntSiott ám«Jiula(ot I
1925 julius 11.
JÉGNEK
há«ho< való szlllltisára, valamint MrbOtíere előjegyzéseket e hiten eliogadunk
STUHLMÜLLER 161S
élelmiszer-kereskedelmi és hütóház r. t Jéggyárában
Telefoni «»«
Eraaóbet-tér 17.
I^LVmo Bubi kalapok KUattiiS
QYENE8 ÉS VIDA kalapgyár Hagykanlxaa, ttanlnciy-u. AWIempl««»al aMolxs
M. Kir. Szombathelyi VámőrkerDleti Parancsnokság.
555/gt. 1925. szám.
Hirdetmény.
1 M kir szombathelyi vámörkerűlet, elhelyezve Kovács szálló Szombathely, 1925/26. évrtk szükséges tüzelőanyag szállítására alább megnevezett feltételek melleit tolyó évi julius 25-én 9 órakor a gazdasági hivatal helyiségében megtartandó Írásbeli versenytárgyalásra nyilvános pályázatot hirdet.
2. Évi szükséglet a kővetkezőképpen oszlik:
46 m® kemény tűzifa, 55
Maghelymajor állomásra ......... 194 q =
Csepreg . ......... 233 q =
Und . ......... 155 q = 37 . .
Horvátzsidány , ......... 158 q = 37>/«.
Bucsu . ... ...... 158 q = 37V>,
Pornóapáti .......... 250 q = 59 .
Szentpéterta . ......... 194 q = 46 „
Felsószölnök , ......... 155 q = 37 .
Apátislvánfalva » ......... 214 q = 51 .
Szenlgyörgyvölgy „ ......... 155 q = 37 » , .
Nemesnép , ......... 211 q = 50 „ .
Lovászi . ......... 247 q = 58 ,
Molnári . ......... 467 q=ll0\'/a„
Szemenye . ......... 155 q = 37 , „
Letenye „ ......... 156 q = 37 .
Összesen: 3254 q = 735\'/«m»kemény tűzifa.
3. Elvileg csak egészséges, száraz hasábos kemény tűzifa biztosíttatik,
Ruhafa felajánlása esetén fenti mennyiségből felével több szükségeltetik, llnlmálls suly: keményfánál 423 kg., puhafánál 280 kg. köbméterenként.
4. Az ajánlatok egyes állomásokra is megtehetők s külön boritékban csatolva bánalpénzzel együtt lepecsételt boritékban a fent jelzeit időre és helyre megküldendők. .
A bizottság elölt Ismeretlen ajánlattevők, a szállítóképességüket erre hivatott hatóság állal kiállított Igazolvánnyal tartoznak igazolni, mely igazolvány a kiálliló hatóság által Fentjelzett idő és helyre beküldendő.
5. A tűzifa f. é. szeptember 30-ig az állomásokon levő alikulat elhelyezési körielébe beszállilandó. Fuvarért külön dijjzás nem igényelhető.
6. Közelebbi felvilágosítások a vámőrkerület gazdasági hivatalában, elhelyezve Szombathely, Kovács szálló -UI. emelet, naponta 8—12 óráig megkaphatók.
Szombathely, 1925. évi junius hó 30-án.
M. kir. szombathelyi VámőrkerDleti parancsnokság.
NYÁRI VASÚTI MENETREND
I92S. évi Junius hó 5-től
nagykanizsai viszonylatban
Budapestről indul
9-00 1330 1730 2155
indul
indul
Budapcslri érkezik
Szem. vTii — ]| T45
Gyv. 900 1H7
Szem. v. 9-20 1453
Szem. v. | 1650 gyv. 21-30_
* Pécsről - Barcsról N»Bteni. i i! j..i zsara. ___J_érkezik
Szem."vT]P
Szem. v. II Szem. v.
Oyv. Vegjvj
^HTTFS?
900 \'gyv. 11-30 18-20 l 21-00 Gyékényesről i 405 1720
Oyv. 1 Végy. v. Szem. v. !|
3-35 440 16-09
9-40 2004
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a következők:
A«íoí HÍD-
H»> 0
Ha«- MII I\'
uulk./
l««i-1i rt
OL-M. U k I;
Otrt, Hit. W
Sankv.r.la «
FftMklttlh. I«
Htm** M
Kzxv. «*t |. k M
ImiUi II
HsCUi U
POfpM *
míui :
Magyar-N*** IJ
Mxp. Maik* J
Vitod Uak 0
j
H*m> V t* Uk. J BIXÍMIIM
vMr
KOUar.1 T*. 1.
Attil. T«k. IX
MotUf I?
Hajai »ui rm
EM H. »Ut S»
foKUt* ft Hfcr.-PrtMU
NsaflrU iUhMta
Vtktáu TOcOkMMta Tf. DíaufcU
A1L X«*I*i » K«DM1O«t> I UfiÁ 4
Uriiijl IC
Njom^AX Alk«»«n« P6viiMl or.
FriaUla
O-j\' -i
Pi Haj I
Ktval
litfkiuia
VualiM
•tMi r.s. I
r«i«.« i
<kj4.(Mfo i i
Oui-Dh J!
Qms vra ii NOAIWT UN "
«U(|U K«
M(i fia
liapt
RUM
hhUck VfrMf
bjtyn u OatleAn UMM
Ux«0-
SaUv^aU !
MMKt 17
Viki taiM
CMkorgjAruk D4k«kc< 4*
CakoripM \'.1*
OKXJtU KliA. (i
Sulial rok*)t W<
Oás. VIIU»M
ecr. uiú 1040
TbiUvl »0, KUály ** KM
K«cUrkb Cogm. mMlMMr
OKk«rU4l
SxAIMAk
LdOc*
OoimSSS Kuiom ftmutlmi i.a^-tixa
V«or«»ar
ÍC"
ga|Mi OjM W-Córvla niai

P. P. P. legjobb minőségű
pergament
befőző papír viszontárusitóknak
legolcsóbb nagybani áron
FISCHEL FÜLÖP FIAI
p»plrktre»kedí.et>cn SS.
NAGYKANIZSÁN.
9-20 1810
G,éfci>m Kipiifir
0-25 . 2t0
Nigykanizsáról\' Pragcrhofra indul j érkezik
irsSSTv.f= 515 1--
:| Vegy.v. 1700 i 22 50 Oyv. 22-20 ! 1-35
Hirdessen
„Zalai Közlöny"-ben.
Nyomaiolt > Zrinyi Nyomdaipar ét Könyvkereskedés R.-T.-nál. Nagykanizsán, (Nyomdaveialfi: Ofanbeek Károly).
65. évfolyam, 153. szám
Nagykanizsa, 1925 julius 11, szombat
Ára 1800 k.

POLITIKAI NAPILAP
■Mrktaatóaéf ta kiadóhivatal Pó-at t fcatofVbao-Töaloo 78, ayomda 117. uiia
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
tlSíUatM in: lo >0X09 loioaa Háton bfca________90-000 kora"
ANTIBOLSEVISTA VILÁGSZÖVETSÉG
Mióta Oroszországban megerősödött az átkos bolsevista uralom, a szovjetek központi bizottsága egy pillanatra sem szűnt meg a kommunista elvek érdekében a leghevesebb propagandát kifejteni. Ha megfigyeljük a mai forrongó világeseményeket, úgyszólván nincs nap, hogy kommunista izü megmozdulásokról ne értesülnénk. Oroszország pénzt és fáradságot nem kiméivé dolgozik a világ forradalmositásán, olyan erővel és olyan ügyességgel, hogy ha, az antibolsevlsta államok nem ébrednek idejében a veszély tudatára, a kommunista világveszedelem bajosan lesz elhárítható. A szovjet kezei épen ugy elérnek Európába, mint ahogy elérnek Indiába, Kínába, Japánba és az Egyesült Államokba.
A heves bolsevista agitáció egyre feltűnőbbé váló eredményei végre felébresztették az anti-bolsevista államokat álmaikból s most egy nemzetközi antibol-sevista szövetkezés tervével lépett clö a III. internacionale ellen alakult állandó iroda. Felhivá sában felsorolja a világ minden részében azokat a megmozdulásokat, amelyeket a szovjet keze mozgatott és Ismerteti azokat az elveket, amelyeket a szovjet erkölcsi, családi és vallási téren uralkodóvá akar tenni az egész világon. Ezek az elvek szöges ellentélben állnak az egyes államok évszázados fejlődése folytán kialakult princípiumokkal s megvalósításuk épen ellentétességüknél fogva csak vér, erőszak és borzalmak utján lenne lehetséges. Ez a felhívás valóban a szükséges pillanatban jelent meg, mert mindenki, aki számol a világban működő erőkké! s mélyen átérzi az események és szenvedélyek örök hullámverését, az kell, hogy elgondolkozzék a szovjet által elért eredmények okain. Kína megmozdulása, az ind nacionalista mozgalom, az angliai próbálkozás, a franciaországi és marokkói agitáció, hogy csak néhányat említsünk, eklatáns bizonyítékai annak a sjjha nem szűnő vad energiának, amellyel Oroszország
a világforradalom megvalósítása felé tör.
De ha ilyen nyíltan szembenézünk ezekkel a fenyegető eseményekkel, egyúttal azt is meg kell kérdeznünk, vájjon nem voltak-e hibásak az antibolsevisla államok abban, hogy Oroszország képes volt ezeket az eredményeket elérni. Európa államai egy esztendőkig tartó véres és minden eddigi mértéket felülmúló mérkőzésben megrendítették egymás gazdasági és erkölcsi alapjait. A világháború kéles eredménnyel végződölt ugy a győzőkre, mint a legyőzőitekre nézve. Egyedül az Egyesült Államok, amely a legkisebb áldozatot hozla ebben a háborúban, dc a legnagyobb hasznot vágta zsebre, van előnyösebb helyzetben, mint a háború előli, de a győztesek közül ugy Anglia, mint Franciaország és kisebb szövetségeseik, valószinüleg ma már azon az állásponton vannak, hogy azért, ami a háború után következett, nem volt érdemes végigcsinálni ezt a pusztító mérkőzést. A legyőzött államokról természetesen nem Is beszélünk, hiszen a háború elvesztésének csapásához még hozzájárult az a szerencsétlen és igazságtalan szellem, amely a békeszerződésekben jutott kifejezésre. Mig mi egymást igy pusztítva marakodtunk s a gyűlölet szellemét a fegyverek szaván tul még Írásos paragrafusokban is szentesítettük, addig Oroszország a háború zür-zavaralban bolsevista állammá alakulva s mérhetetlen természeti kincsei által segijve, hatékonyan dolgozott a bolsevista méreg minél szélesebb körben való elterjesztésén.
Ha a világban tapasztalható mai szellem meg nem változik, ha a tisztára érdekszempontok helyét nem foglalja el valami magasabb, örök erkölcsi törvényeken alapuló belátás, ha az önzés, gyanusitás, boszuállás alacsony szelleme továbbra is az államok egymásközötti érintkezésének vezető princípiumai maradnak, akkor Oroszország markába nevetve, könnyen számithat a kommunista elvek győzelmére.
Mi a leendő, hogy ezeket a veszedelmeket elkerüljük? Mindenekelőtt megállapítjuk, hogy a bolsevista veszedelem még csak mint egy nagyon halvány árnyék jelentkezik s ha az anlibolsevista államok észszerűen lépnek fel ellene, a siker minden reménye nélkül fog kimúlni a világból s pár esztendő ntulva talán csak mint egy rossz emlék fog szerepelni. Az ériékek, amik kockán forognak, óriásiak, mert mindarról szó van, amit a krisztusi alapelveken felépült világ évszázadok során át tudományban, meggyőződésben, hitben, erkölcsben, művészetben közkincsekké lett. Épen ezért szük-
séges. hogy az európai államok ugy a győzők, mint a legyőzöttek egymáshoz közeledjenek s a kölcsönös megértés elvei alapján próbálják korrigálni azokat a halálos sebeket, amiket a háború fegyvereivel egymás testén ütöttek. A békeszerződések igazságos revíziója, az igények és nemzeti aspirációk jogos keretek közé való szorítása, több erkölcs és kevesebb önzés s egy nagyon parányi önmegtagadás megteremthetik egy olyan antiboTse-vista szövetség alapjait, amelyen a bolsevista hullám megtörik s a világ tovább haladhat egy egészségesebb fejlődés békés utjain.
A Ház október közepéig elnapolta magát
A nemzeti munkavédelmi hivatal szükségessége - Az ősszel elsfinek tárgyalják az uj rokkant-tSrvényt - Az őszi program legfőbb pontja a közmunkák megindítása
Budapest, Julim 10
A nemzetgyűlés ma befejezte tanácskozásait és október 14-ig nyári szünetre megy. Vass József minisz-terelnökhelycltes a szűncli programról kijelentene, hegy a szünet alatt részielcsen kidolgozza a rokkantak ellátására vonatkozó törvényjavaslatot, amelyet az őszi ülésszak egyik első ülésén szándékozik beterjeszteni és letárgyaltain!. Addig is rendeleti uton szabályozzák a rokkanlügycl oly módon, hogy a száz százalékos és 75 százalékos rokkanlak Illetményeit jelentékenyen felemelik.
A nemzetgyűlés őszi munkaprogramjának tengelyében a költségvetés áll. Természetesen előbb a szociális törvényjavaslatokat tárgyalják majd le és azután térnek ál a költségvetésre, amelynek letárgyalása után rá kerül a sor a felsőházi javaslatra is.
Az egyes minisztériumokban most serényen folyik a munka, hogy miután a Ház a beruházási javaslatot megszavazta, azokat a munkálatokat, amelyekre az ipar, a kcreskcd-lem és általában a közgazdaság fellendítése szempontjából szükség van, minél előbb megindíthassák.
A programnak egyik főpontja a közmunkák megindilása és az egyes minisztériumokban már megtették az előterjesztéseket a halaszthatatlanul
sürgős közmunkák elrendelésére vonatkozólag.
A nemzetgyűlés ülése
A nemzetgyűlés mai ülését \'/«11 előtt nyitotta meg Scitovszky Béla elnök. Napirend előtt Pakols Józsel Boross László dr., az Esti Kurir felelős szerkesztőjének Jetartóztatása körülményeit fejtegeti.
Rabinek István beterjeszti a mentelmi bizottság jelentését Hegedűs György ügyében. A bizottság Hegedűs Györgyöt a nemzetgyűlés ünnepélyes megkövetésére ítélte.
Szabi József napirend előtti felszólalásában az állami üzemek munkásainak béréről beszél.
Walko Lajos kereskedelmi miniszter beterjeszti ezután a nemzetközi munkaügyi szervezel ajánlásainak és egy washingtoni megállapodás becikkelyezéséről szóló javaslatokat.
Ezután harmadszori olvasásban is elfogadják a tegnap letárgyalt összes törvényjavaslatokat.
Csontos Imre személyes kérdésben foglalkozik Dénes István ama vádjával, mintha ö a karcagi direktórium tagja lelt volna és mint ilyen dr. Kálmán Imréi föl akarta volna akasztatni.
Dénes István ugyancsak személyes kérdésben felszólalva megállapítja, hogy ő nem vádolta Csontos Imrét,
ZALAI KÖZLÖNY
BELFÖLDI HÍREK
_»____
hanem egy dokumentumot terjesztett csak elő.
Bud János pénzügyminiszter beterjeszti a rokkantellátást adóról szóló törvényjavaslatot.
ElnOk napirendi javaslatot tesz, mely szerint a legközelebbi ülést október 14-én délelőtt tartsák.
Farkas István: Amikor az utolsó percben is törvényjavaslatokat terjesztenek be, mi értelme van annak, hogy október 14-ig clnapoltassék a Ház.
Kabók Lajos: Legjobb lenne örökre.
Farkas István: Kéri, hogy a nemzetgyűlés ne fogadja el az elnök napirendi indítványát.
F. Szabó Oéza: Az elnök napirendi Indítványát elfogadja.
Rupert Rezső : Aggályosnak tarlja, hogy október 14-ig napolják el a Házat. A kényét kérdések megoldását nem szabad halasztani. Indítványozza, hogy augusztus 1-én tartsa a legközelebbi ülését a Ház és a rokkant javaslatot tárgyalják elöször.
A Ház nagy többsége az elnök napirendi javaslatát fogadja el. Az interpelláció: könyv felolvasása ulán Rakovszky Iván belügyminiszter válaszol Peyer Károlynak a nemzeti munkavédelmi hivatal ügyében lett Interpellációjára.
Arra a kérdésre, hajlandó-e megszüntetni ezt az Intézményt, a leghatározottabban nem-mel válaszol.
Amennyiben ilyen Intézmény nem volna, kötelességemnek tartanám, hogy ilyent azonnal lolállitsak. A háború befejezése ulán mindenütt létesültek hasonló szervezőiek a nehéz gazdasági helyzettel küzdő országokban.
Ax interpelláló azt Is mondotta, hogy a munkavédelmi szervezel az8anprovokatörösködik. A nemzeti munkavédelmi hivatal mindig az ország, a nemzet és az egész lakosság
Tűz a nap ...
Irta: Németh Böske .
A hőség kibírhatatlan volt. A nap melege keresztülhatolt: falakon, tetőkön — és bent a sötétre árnyékolt szobákban Is, szinte égetett minden bútordarab, teritő, szőnyeg.
Rába Zoltán a kanapén feküdt és cigarettázott. Künn a földeken folyt az aratás mindenfelé.
Máskor reggel korán lóra ült és hűvös estefetékerült csak haza; az ebédet is a gazdáéknál ette meg, de ma ráhagyott mindent a botos Ispánra; hadd vesződjék I Neki valami undorféle tört elő lelke mélyéből ; undor az egész világ iránt.
— Vigye a kánya I Semmi közöm senkihez és semmihez I Nem kívánok embert látni, igaz, hogy komisz-ság tőlem, itt lopom az Isten napját, mikor elég dolgom volna; de ma nem teszek semmit 1 Ma hadd menjen minden nélkülem ... Hadd menjen I — morfondírozott magában.
Másik cigarettára gyújtott.
Már legalább a huszadikat szívta Igy és mellette gondolkozott.
Az ebédlő nagy faliórája mély kongással ütötte az ötöt, mikor felpattant helyéből s kiment egyenesen a kertjébe. Oyönyörü piros, fehér, halványrózsaszinü ncmcsfaju rózsák nyíltak végig az uton kétfelől; leni
érdekében teljesíti kötelességéi. Ha az ország területén vagy a fővárosban valamely közüzem beszüntetné a működéséi s arról volna szó, hogy a lakosságot vízzel, világítással kell ellátni, vagy a forgalmat föntar-tani, ezt a nemzeti munkavédelmi szervnek kell tennie. Sokkal több szolgálatot tesz ez a köznek, mint azok kik ezt az intézményt támadják.
Zajos taps fogadta a belügyminiszter válaszát.
Peyer Károly szólalt fel ezután és hivatkozott arra, hogy levél jutott a kezükbe, amelyet a belügyminiszterhez viltek, vizsgálja meg, igazakat ír-e vagy sem. Egy másik levélről is tesz említést, amellyel igazolni akarja, hogy a nemzeti munkavédelmi hivatal tevékenysége egészen más térre is átcsap, mint a hivatása.
Rakovszky Iván belügyminiszter emelkedik szólásra. Leszegezni kívánja, hogy Kende okmányai hamisak voltak és a lakásán tartott házkutatás alkalmával megtalálták a blankeltát Is, amelyeket a h imisilás-hoz használt.
A Ház a belügyminiszter válaszát tudomásul vetle.
Rakovszky Iván belügyminiszter szólalt fel ismét, hogy válaszoljon a fővárosi telekvásárlás ügyében hozzá intézett Interpellációra
Peyer Károly viszonválaszában megállapítja, hogy ezekre a telekvásárlásokra egyáltalán ráértek volna.
Rakovszky Iván belügyminiszter: /I budai Dunapart rendezése ennek a telepnek a vételét feltétlenül megkövetelte. Az Ungár-féle telepre vonatkozólag ismételten megállapítja, hogy erre a városnak szüksége van, mert azon egy keresztény kulturális intézményt fognak létesíteni és csak örömére szolgál, hogy Budapest ilyen intézménnyel gyarapodik.
Ezulán Scltovszky Béla elnök kellemes szünetel kiván a Ház tagjainak s ezzel az ülést bezárta.
Ia földön bársonyszőnyeg feküdt a hulló rózsaszirmokból, i Elment a kert végéig, olt a deszkakerítésen átlesett a szomszédház kertjébe. Idelátszott a veranda is; épp most nyilt ki az ajtó, a háttérben s kilépett rajta egy magas, világoskékruhás nő, aki leült egy fonott karszékbe és könyvét kinyitva, elmerült az olvasásba
Rába Zoltán szive nagyot dobbant, mikor meglátta; egy darabig még nézte, azlán visszafordult és odament a legszebb piros rózsatö-höz, arról levágott a virágból egy szép csokorra valót. A kert utcai kerítése mellett játszott egy csapat gyermek a porban. Egyiket oda-szólitolta, kezébe adta a csokrot és megmondta neki, hogy vigye a szomszéd nagyságos asszonynak. Majd mikor a gyerek elindult vele, visszahívta, elvette a virágot azzal, hogy odaát szebb is nyilik. De aztán újból csak odaadta a gyereknek.
— Vidd át mégis I — és7 pénzt nyomott a markába.
A gyerek elszaladt; ő pedig visszakerült leshelyérc.
. Csak pár percig kellett várnia, látta, hogy a szobalány megjelent a verandán, a piros rózsacsokorral. Valamit mondott. Az asszony egy kissé elmosolyodott, elvette a leánytól a virágot, ki egy percre eltűnt és virágvázával kerüli vissza, mibe
A miniszterelnök Inkén tölti a nyarat Bethlen István gróf miniszterelnök ma Gödöllőre utazik, hol néhány napig a kormányzó vendége lesz, majd orvosai tanácsára Inkére ulazik birtokára, honnét szeptember végén tér vissza a fővárosba. Helyettesítését továbbra Is Vass József népjóléti miniszter látja el.
Rlpka Ferencet felmentették állásától. A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére Ripka Ferenc dr-t székesfővárosi kormánybiztosi állásától és a főpolgármesteri tennivalók ellátása alól odaadó szolgálatainak elismerése mellett fef-mentette.
Vidéki Dgyvédekforgalmladója. A pénzügyminiszter az ügyvédi kamara tegnap délelőtti deputációjának kilátásba helyezte, hogy a vidéki ügyvédek forgalmiadóját is átalányban fogják kivetni.
Az „Az UJság" vasárnap megjelenik. Budapesti jelentés szerint az „Az Újság" vasárnap újból megjelenik.
Beniczky Ödönt szabadlábra helyezik. Budapestről jelentik: Beniczky Ödönt kaució ellenében szabadlábra helyezik. A kauciót értesülésünk szerint már felajánlották Be-nlcky politikai barátai és igy kilátás van arra, hogy Beniczkyt hamarosan szabadlábra helyezik.
Csökkent a bankjegyforgalom. A Magyar Nemzeti Bank jegyforgalma a julius 7-iki kimutatás szerint 130-6 milliárddal csökkent\' A devizák és valulák eladása folytán 49 8, a váltótárca állomány csökkenése folytán 42 6, a giró állomány emelkedése folytán 5\'8 és az egyéb követelések csökkenése folytán 47 6 milliárd folyt be. Az államadósságra pedig 840 millió korona visszafizetés történi. Az egyéb tartozások csökkenése révén 16 milliárd korona került forgalomba.
aztán beléhelyezte a csokrot és odaállította asszonya elé az asztalra.
A virágot vivő fiu már régen visszakerült társai közé játszani, mig Rába Zoltán még mindig olt leselkedett a deszkakerítésen át — és nézte, nézte az asszonyt, aki könyvét olvasta; de (öbbször felpillantott belőle és a csokrot nézte hosz-jszan-hosszan ...
Egyszer csak az asszony felkelt helyéről és lejölt a kertbe; végig a főúton, éppen a leshely felé tartott. Zoltán tzive nagyot dobbant. Fagyét gondolt— s a következő percben átvetette magát a kerítésen — s megállott az asszony előtt; ki halkan felsikoltott a meglepetéstől.
Rába kezel csókolt s hosszan tartotta kezében, az asszony kezét.
— Én vagyok Ilonka, ne ijedjen megl Itt vagyok, megjöttem; akartam a jussom követelni, az első szerelem jogán, de megkéstem. Mire hazajöttem, maga asszony lett s a kegyellen végzet iróniája, hogy épp itt a szomszéd házban éli mézesheteit I Nem jelentkeztem, nem akartam zavarni; de esténkint százszor elnéztem világos ablakaikat, melyek mögött egy idegen férfi csókolja, szereti magái I Nem jól vau ez Ilonka! Csak birjam lürclemmel; de hátha nem bírom ?!
Az asszony szelíden mosolyogva nézett fő! reá:
_ 1925 julius 11.
Osztrák rendszer lesz m szén, fa, hus és liszt forgalmladójáníl. A nemzetgyűlésnek a szanálási törvény végrehajtását ellenőrző bízott- . sága ma déli 12 órakor Horánszky Dezső elnökletével ülést tartott, amelyen letárgyalta az aranykorona érték átszámitási kulcsának megváltoztatásáról szóló pénzügyminiszteri rendelet és pedig ugy az adósság, mint az Illetékek szempontjából. Hosszabb vita volt a pénzügyminiszternek ama rendelettervezeténél, amely a beruházási törvény javaslatnak a forgalmi-adó leszállítására vonatkozó rendelkezési végrehajtását célozza. A bizoltság tagjai elsősorban Dréhr Imre, Örffy Imre előadó is azt a kérelmet terjesztették a pézügyininiszter elé, hogy tegyen kísérletet az osztrák rendszer behozatalára a legfontosabb életszükségleli cikkeknél. A pénzügyminiszter megígérte, hogy ezt a kérelmet kisérlelképen honorálni fogja, még pedig, a szénnél és fánál és a legfőbb élelmi cikknél. A bizoltság még azt a további kérelmet is előterjesztette, hogy a készpénzben fizetendő forgalmiadó előzetes jizetését szüntessék be. A bizottság ülése fél kellőkor ért véget.
KÜLFÖLDI HÍREK
A nemzetek „leszereléséhez."
A „Daily Cronicle" értesülése szerint az angol admiralitás négy uj drkáló épitését rcndelle el.
A marokkói konferencia. A spanyol—francia marokkói konferencia legalább még egy hétig fog tartani, mert még több részletkérdés elintézésre szorul. Malvyt tegnap a király kihallgatáson fogadta.
A belgiumi bányász-sztrájk. Brüsszeli jelentések szerint a sztrájkoló bánya és szénmunkások száma meghaladja a 46.000-el.
— Zoltán kérem, ne haragudjék most már. Ez igy tortént, igy jó. Magára hogy számithattam volna? Hisz gyerekek vollunk mindketten. Soha Ígéretet nem teltünk egymásnak. Az uram jött; jó volt, kedves volt, megszerettem. Most boldog vagyok; kár volna elrontania ezt a békés nyugalmat. Előtte a nagyvilág, talál még kedvére valót és boldog lesz maga is . ..
—\\ Nem sajnál Ilonka? Nem bántja, hogy valakijboldogtalan maga miatt ? Hogy ez a valaki én vagyok; aki magáról álmodott a messze nagyvilágban is? Könnyű most már vigasztaló szavakat mondani, mikor bent van a biztos révben; s én ill kidobva egyedül a bizonytalanságbán.
Az asszony egy percig farkas-\' szemet nézett a férfival, aztán kezet nyújtott és visszaindult a kerti uton.
Rába utáöa akart sietni, hogy még valami! mond neki, de csak olt maradi állva; halántékain lüktettek az erek, szét akart pattanni a feje. Állt, nézett s mikor az asszony eltűnt előle, visszaugroll a saját kertjébe; onnét pedig az istállóhoz; lovat nyergelt és galoppban ment ki az aratókkoz a szabad mezőre — hol tűz a nap ... Szüksége volt a napra. Mert ugy érezte, nogy di- A dereg... A
A
1925 julius
zalai kozlohy
Smith főbiztos XIII. jelentése
A vámbevételek csökkenést, a dohányjövedék emelkedést mutat — A bankjegy fedezet aránya 55 százalék - A postaforgalom alig fele a békebelinek — Két évig nem töltenek be állásokat — Félezer autóval van több egy év óta
Budapest, Juliul 10 ........ " " " *
Nyilvánosságra hozták a Nemzetek Szövetsége magyarországi főbiztosának XIII. jelentését, amely az 1925. évi május 1-181 31-ig terjedő időről számol be:
A pénzügyi főbiztos beszámolójának bevezetésében megokolja, hogy ez a jelentés azért késett, mert a genfi konferencián a főbiztosnak részt kellett vennie.
Az újjáépítési kőlcsón biztosítékára lekötött bevételekből május hónapban 260.978 millió papírkorona folyt be, vagyis 48.936 millió papirkoro-nával kevesebb, mint április hónapban. Ez az összeg 17.4 millió aranykoronának felel meg.
A vámbevételek az áprlllslekkel szemben 27 százalékos visszaesést mulatnak. Ezt a jelenséget a pénzügyi fóbizlos nem tartja aggasztónak, mert már előző jelentéseiben rámutatott, hogy a vámbevételeknek ez az alakulása kivánatos, minthogy a behozatali áruk ára túlságosan magasra emelkedett s csökkenésnek kellett bekövetkeznie. ^
A dóhányjövedék eredménye 17 százalékos emelkedést tünlel fel. Némileg csökkent a cukoradó és só-jövedék bevétele.
A magyar állam nyers bevételei május folyamán 46 millió aranykoronára rúgtak. Ez az eredmény sokkal kedvezőbb, mint a költségvetési előirányzat, amelyben a nyers bevételeket 39.6 milió aranykoronával vették számitásba. Egyenes adóban májusban jelentékeny emelkedés voll, mig a forgalmiadó valamivel csökkeni.
Junius hónapra a költségvetési előirányzat 4.738,251 aranykorona hiánnyal számolt, de azért ennek a költségvetési hiánynak ledezésére sem kell az újjáépítési kölcsönt igénybe venni.
A kormány a főbiztos hozzájárulásával egyes megyei é6 városi törvényhatóságoknak, továbbá ármen-tesitő társulatoknak közhasznú munkálatok céljaira 24 millió aranykorona előlegeket nyújt. A májusi bevételi többletek terhére 12 milliót már folyósítottak.
Május végén a Nemzeti Bank leszámítolási kamatlábát leszállította 11 százalékról 9 százalékra. Ezt a kedvező pénzügyi helyzet lelte lehetővé A jegyfedezel aránya állandóan mintegy 55 százalék, ami igen kielégítő helyzetet jelent.
Hosszasabban foglalkozik a főbiztos az állami üzemek közül a pósla, tdvlrő és távbeszélő üzemeivel. Megállapítja, hogy a póstának, távirónak és távbeszélőnek összes forgalma 1924 ben a háború előtti forgalomnak mintegy 44 százalékát telte. A személyzetet ez üzemek mintegy 50 százalékkal csökkentették s még to-
vábbi létszámcsökkentést fognak végezni, s az államvasutakkal együtt az üzemi kiadásokat még jobban le fogják szállitani. Megállapítja a főbiztos, hogy ez a két űzemcsoport már most is nagy elismerést érdemel azért, hogy a sze.nélyzetük léi-számának jelentékeny leszállításával törekedtek a kiadások csökkentésére.
A posta, távíró és távbeszélő költségvetése 10 millió beruházást Is számítva 1.750.000 aranykorona hiányt mulat. Ez körülbelül végered ményben megfelel a háború előtti helyzclnek is. A költségvetés egyes tételeit összehasonlítva a háború előlli költségvetés tételeivel, megállapítható, hogy a személyzet járandóságai 1913-ban az összes nyers kiadások 50 százalékát, most 54 százalékát teszik, a nyugdljteher 1913 ban a nyerskiadásuk 5 százalékát telte, most 12-re emelkedett. A költ ségvetési év 10 első hónap|ára vo nalkozólag rendelkezésre álló adatok szerint a hiány nagyobb, mint a: előirányzat annak dacára, hogy pos tai díjtételek állagban magasabbak, mint a háború előli. A telefon pét
dául minlegy|50 százalékkal drágább A magas díjtételek nem idézték elő a lorgalom nagyobb mérvű csökkenéséi, csupán a feladott lávira\'ok számában állott be mintegy 17 százalékos apadás.
Megemlékezik a fóbizlos a kormány gazdasági reformjairól. A mérlegvalódiságra vonatkozó rendelet a korona slabilizálása lelte lehetővé Ezzek alapján a vállalatok vagyoni állásáról megbízható értesülést lehet kapni.
Nagyarányú munkál végzett Országos Takarékossági Bizollság. amely a közigazgatás egyszerűsítését és olcsóbbá tételét igyekszik megvalósítani. A bizottság javaslalára már felállították a központi számfejtő hivatalt. A bizottság T759 állás beszüntetését javasolta. Ebből 3000 állás most üresedésben van. A többi állásnak a beszüntetését akkép tervezik, hogy két esztendőn keresztül nem töltik be a beálló üresedésekel. Fontos reformot javasol a bizottság a pénzügyigazgatás, a bírósági eljárás, valamint a városok ét vármegyék közigazgatása terén, amelyek most mind rendkívül bonyolultak, javaslat egy részének megvalósítása törvényhozási intézkedést Igényel, de remélik, hogy ezt legközelebb ki lehet eszközölni. A bizottság a részéről eddig tett javaslatokból várható megtakarilásl évi 15 millió aranykoronára becsüli, ami a főbiztos véleménye szerint túlzott becslés, mert szerinte eddig semmilétc gyökeres intézkedést nem javasolt a bizottság, nem merült fel a részéről semmiféle mélyreható javaslat a fennálló kormányhalóságok beszüntetését, vagy | állandósítását illetőleg, sem pedig a
munkarendszer vagy a közigazgatási alakiságok gyökeres egyszerűsítése iránt". .Szóval — hja a főbiztos — eddig semmi olyan retormra vonatkozó javaslatot nem telt a Bizottság, amely a magyar költségvetést manapság legkomolyabban érintő problémák egyikével, I. i. a közszolgálati szervezet mai méretezésével arányban állana". Reméli a főbiztos, hogy takarékossági bizottság további munkája folyamán messzebbmenő javaslatokat fog tenni, mint aminőket a mostani, ideiglenes jelentésében tett.
A külkereskedelmi forgalom áprilisban csökkent mintegy 10 százalékkal.
A nagykereskedelmi áraknak indexe május végén további csökkenési mutál. Az 1924. évi december óta a nagykereskedelmi index mintegy 13 százalékos csökkenést tüntet fel. Ezzel szemben a kiskereskedelmi index-igen csekélyfemelkedést mutat.
A jelenléshez kapcsolt kimutatásokból érdekes a motoros járómUvck statisztikája, amelyből kitűnik, hogy a személyszállító automobilok száma 500-al, a teherautomobllok száma 150-el, a motoros kerékpárok száma 450-et emelkedett egy év alatt.
A kölcsönszámla 1925. május 29 én 184,245.213.44 aranykorona egyenleget mutat.
H litói §íi razziája
A stltőmOhelyek rendszeres ellenőrzése — Köztisztasági és í8z-egészségügyl vizsgálat — Az utolsó razzia óta javultak a viszonyok — Autón a rendőrséggel az éjszakában
Nsgyknnlzn, Julius 10 A nagykanizsai államrendőrség legutóbbi sutömühely-razziája, mely szomorú köztisztasági és közegészségügyi viszonyokról rántotta le a leplet, a rendőrhatóságot arra késztette, hogy a közönség érdekelt batványozottabb mértékben védje és rendszeres éjjeli razziákkal a sütőkel a fennálló legelemibb köztisztasági és közegészségügyi óvszabályok szigorú betartására kötelezze. A rendőrség erélyes és lelkiisraereles intézkedései lassanként elérik a célt- Mind kevesebb lesz a panasz és kifogás. A sülöipaiosok is kezdik belátni, hogy itt nem holmi vegzalurákról, de egy város sok ezerfőnyi fogyasz-tóközönsége egészségügyének szolgálatáról van szó, ami részint a sülőiparosoknak is érdeke. A rendőrség bár hivatalos szigorral, de mindenkor a legnagyobb tapintattal és udvariassággal jár el az ilyen műhely-felülvizsgálásnál, ahol észre-véleleil a sülőiparosokkal közli és a szükséges teendőkről kioktatja. Persze olt, ahol kétszeri megintés is hiábavalónak bizonyul, a törvény szigorát kénytelenek alkalmazni.
Tegnap éjjel ismét razziát tartóit a rendőrség a sütőmühelyekben. A razziát végző detektívek azt az utasítást kapták, hogy ne csak köz-
egészségi és köztisztasági szempontból őrizzék ellen és vizsgálják felül a műhelyeket, de ügyeljék meg, vájjon pontosan betartják-e a hatóság állal megállapított munkaidőkezdetet, ellenőrizzék a munkások lakás és egészségi viszonyait, nem-e foglalkoztatnak gyermekmunkásokat a műhelyekben slb. Err61 az éjjeli razziáról számolunk be olvasóközönségünknek :
Éjjel 2 óra van. Csak itt-ott, elvétve halad egy-egy megkéselt ember a kihalt utcákon, amikor beszállunk a készen álló automobilba. A kirendelt detektívek, egy dctekliv-felűgyeH vezetésével, Cseh sütőmester, akit mint szakértől a rendőrség felkért az ellenőrzésnél való Jelenlétre és a sajtó képviselői. Kisérlc-Hcsen halad az utcák keresztezésénél tülkölő autó az alvó városban. Első utunk a Teleky-ut felé vezet.
Egy háznál megáll az auló. Leszállunk és néhány házat magunk mögött hagyva, bekopogunk az egyik kicsi ház ablakán :
Itt a rendőrségi Tessék kinyitniI Néhány pillanat. Csoszogás, hamar kinyitnak. Bemegyünk a műhelybe. A kemence már kezd áttüzesedni, minden a munkához előkészítve, de a munkások még alszanak. Itt tehát betartják a megállapított munkakezdetet. A detektívek mindent megnéznek. Nlncs-e elrejtve feldolgozott lészla, felnyitják a ládákat, körülnéznek nem szaladgálnak-e tücskök vagy egyéb bogarak a dagasztó körül; viz, törülköző, szappan, köpőcsésze megvan-e a helyén; a műhely és eszközök tisztaság szempontjából nem esnek-e kifogás alá, nem alszanak-e a dagasztó és kikészítő helyiségben munkások vagy tanoncok, kérdést intéznek a műhely tulajdonosához. Ugy-látszik itt nincs semmi baj. Már menni készülünk, amikor az egyik detektív odaszól a mesterhez: Ez elég piszkos I Tessék jobban ügyelni a műhely tisztaságára I És feljegyzi magának a tapasztalt hiányokat. A kisérő szakember — Cseh sütőmester szakszerű magyarázatai után elhagyjuk a műhelyt, a mester nagy megkönnyebbülésére.
Oyalog megyünk néhány percet tovább egy másik műhelybe. Tulajdonosa csak nemrégen lelt megbüntetve. A helyiség menyezetéröl lehullik a vakolat a készülő tésztába. A műhely egészségtelen. A műhelyvezető már dolgozik, noha még V,3 órát sem mutat az óra. A másik helyiség is> piszkos. A dagasztó műhelyvezető, aki ugylátszik a személyzetet is képviseli egy személyben, törve beszél magyarul. Ezt a műhelyt már felírják. Másodszor lesz megbüntetve. (Harmadik büntetés: iparengedély megvonás.)
Hunyady-ulca. A detektívek macskaléptekkel közelitik meg a házal. A sarkon egy rendőrőrszem áll a szitáló esőben. A detektiv-felügyelő botjával kopog a kapun. Bosszús hangok hallatszanak belülről. Végre
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius II.
nyílik a kapu. Bemegyünk a műhelybe. Itt már dolgoznak. Mindenüll a leg-mgyobb rend. Valóban példás tisztaság. A legtisztább műhely — mondja az egyik delektiv.
Majd az Ötvös-tér leié fordul be autónk. Ebben a műhelyben már nagyban folyik a munka. Az égő kemence elviselhetetlen melegctáraszt. Itt minden be van már dolgozva. A műhely kifogástalan, de itt is a megengedett idő előtt kezdték munkát.
Zrínyi Miklós-ulca. Itt már fél 3 órakor kezdtek dolgozni. A szűk kis folyosón, melyen alig lehet tovamenni, a lépcső alatt egy-egy fiu alszik.
Sűtő-tanonc félék, vagy sütemény kihordók Félénken riadnak fel a rendőrség jól ismert emberei láttán. A rend és a tisztaság itt nem kifogásolható. A Király utca felé folytatjuk ismét utunkat.
Zörgetünk. Negyed óra telik, mig az alvó emberek a nagy zajra figyelmesek lesznek. Végre nyílik egy ablak. Hiányos öltözetű nó dugja ki a fejét. „Itt a rendőrség, tessék azonnal kinyitani." Percek telnek el. A detektívek kulccsal próbálnak a kapun és sikerül is kinyitani. Égy pillanat alatt a műhely előtt állunk. Minden sötét. A tulajdonos éjjeli öltözetben kikecmereg lakásából. Mikor bemegyünk a műhelybe a kemencében hatalmasan ég a tűz. A falakon korzót rendeztek be maguknak a tücsök kisasszonyok és tücsök urfik s vig cirpelés mellett randevút adnak egymásnak. A detektívek komolyan figyelmeztetik erre a tulajdonost.
•/z3. Sörgyár I utasilja a soffőrt a detektivfelügyelő. És száguld, repül az auló a világosodó sötétségben a kenyérgyár felé. A főkapu előtt meg áll az autó, zajtalan léptekkel megyünk el a porlás-lülke melleit, ám észrevett bennünket a Cerberus és szolgálatkészen mutatja az utat a kenyérgyár épülete felé.
Ahogy belépünk, minden kivan világítva. Még nincsen 3 óra. Dc a fóldön már garmadaszám, szépen sorjába egymás mellett, hosszú fonott lapos kosarakban olt van az illatos, friss rózsaszínű sütemény, zsemlye, kifli, kenyér, amely már csak elszállítását várja. A teremben a munkások a legnagyobb munka közepette. A nagy égökemencében hatalmasan lobog, izzik a lüz és pokolivá teszi az ottartózkodást a nekünk tűrhetetlen melegség.
A detektív- felügyelő kérdéseire a munkások azután elmondják, hogy egy kemence a földrengés következtében megrongálódott s igy üzemzavar miatt már fél 10 órakor kezdték a munkát, Cseh szakértő szerint a szóbanforgó kemence még olyan meleg, hogy leheletlen, hogy tegnap ott ne sütöttek volna és Igy nem hisz az üzemzavarban. Igy játszik ki a kisipart — jegyzi meg felénk fordulva elkeseredetten. A munkások itt szenvedélyesen válaszolnak Csehnek, majd feleselnek a detektivekkel,
ugy, hogy a detektivfelügyelő slen-tórikus hangon rájuk kiáltani kénytelen. Az időközben felköltölt üzemvezető tisztázza a kérdést, mikor bejelenti, hogy az égőkemence defektusa miatt három napra fél 10 órai kezdésre kértek és kaplak engedélyt a halóságtól.
A tárgyilagosság és igazságnak megfelelően meg kell állapitanunk, hogy a rendőrkapitányság az üzemzavarra való tekintettel tényleg megadta a kenyérgyárnak az engedélyt arra, hogy 3 napon át fél 10 órakor kezdhesse munkáját. Egyébként a helyiségekben mindenütt rend nagy és tisztaság mu\'alkozik.
A kenyérgyár megvizsgálása után megyünk tovább a többi műhelyekbe. Egy helyen egy munkás dígasztás közben gyanúsan köhécselni kezdelt. Jobban megnézzük, tüdőbajos. Felírják a nevét és megvizsgáltatják orvosilag. Ha tényleg luberculótikus — eltiltják a műhelymunkától. És igy megyünk tovább — utcáról-ulcára, mühelyról-mühelyre, mig reggel öt óra felé befejeztük koraiunkat.
(B.)
Paoaraa nörazosztíák kincstár bIIbq
Egy millió cseh korona rejtélyes eltűnése — Lelepleztek egy nagyszabású osztrák állami panamát
— A Zalai Közlöny bécsi tudósítójától — Bécs, Julim 10
Az osztrák államnak bonyolult pere és kinos botránya van, amelyről azonban a bécsi lapok mindeddig nem emlékeztek meg, noha a pör Bécsben folyik. A botrány középpontjában a volt osztrák cukorközpont áll.
Az összeomlás utáni években, 1919-ben és 1920 ban a deviza-központ rendeletei olyan szigorúak voltak, hogy az állami intézmények is illegális módon vollak kénytelenek külföldi devizákat szerezni. Ez akkor nyilt titok volt. Természetes, hogy ilyen körülmények közölt a könyvvezetés nem volt könnyű dolog, sokszor fordultak elő hibás könyvelések, téves jóváírások és egyéb hasonló elírások.
Egy Ízben a prágai BOhmische ■ Unionbank, amely az osztrák cukorközpont prágai bankösszeköttetése volt, három millió cseh korona helyeit 4.073,000 koronát irt az osztrák cukorközpont javára, vagyis a lényleges összegnél 1.073,000 cseh koronával többet. A cukorközpont igazgatósága nem értesítette a prágai bankot erről a tévedésről, hanem minden igyekezete arra irányult, hogy a téves egy milliós többletet egyszerűen eltüntesse. A cukorközpont hivatalnokai valósággal házaltak különböző bécsi cégeknél a tévesen könyvelt egy millió koronával és ezeket megfelelő jutalék ellenében rá akarták birni, hogy hamis ürügy alatt reklamálják ezt az egy milliót a BOhmische Unionbanknál. Az egyik cég vezére vállalkozott rá és ekkor derült ki az ügy, mivel a BOhmische Unionbank rájölt a csalásra és a
cég ellen megtetfe a bűnvádi feljelentést. Ekkor azonban furcsa dol-g történi. Az ügyre vonatkozó akták és levelek ugy az osztrák cukorközpontnál, mint a feljelentő BOhmische Unionbanknál és az áluta-lásnál részt vett többi banknál eltűntek. Az ügyészség igy a bűnvádi eljárást megszüntette.
Alig hogy ez megtörtént, a BOhmische Unionbank pert indítóit az osztrák államkincstár ellen 1.073.000 cseh korona és annak kamatainak visszafizetése iráni. A bécsj polgári törvényszék mostan tárgyalta a bonyolult ügyet. Az államkincstár képviselője, Lehner udvari tanácsos előadta, hogy téves könyvelés a cukorközpontban lehetséges volt, a tévesen átutalt egy millió korona azonban egyszerűen eltűnt. A könyvelés tévedésből elmaradl.
— A cukorközpont botrányos állapotairól — mondotta Lechner udvari tanácsos — lchelellen fogalmat alkotni.
A bíróság egyelőre nem hozott ítéletet, jogászkörökben azonban biztosra veszik, hogy ennek a panamának is az osztrák államkincstár issza meg a levét, mivel a törvényszék meg fogja ítélni a prágai pénzintézet követelését.
NAPI HÍREK
■APUftEHD
Julius II, szombat
Rém. katholtkut: I. Pint. proteiláns: Lili. Izraelita: Thatn hó 19. S. P. 6.
Nap kel reggel 4 óra 13 perckor, nyugszik délután 7 óra 57 perckor.
A Meteorológiai Intézet Jelentése aze-rlnt növekvő felhőzettel eaóa, zivataros Idó válható.
Fehér-kabaré este 9 órakor a Központ-kávéházban.
Uránia. A vérpad árnyékában. Eale léi 8 és 9 órakor.
Székelyország sir ..
Irta: MÓKA LÁSZLÓ A Föld szivébe tón döfött az átok Es mindazóta ntnesen, jaj. hazátok, Hazátlan népem: olt a vegeken Hol vérvlrág hajt most a bérceken S o Fóti Is nyög, mut tórf döjötl belijt Az átokhóhér gyáva sok pribékje.
A szikelyszlvek guzsbakötve étnek A jajt kiállják Hargitán a szilnek... Es jó a hang, mint gyászmtsés zene... Es Jó a szít, mint haldoklók keze S bemarkol minden vérhajtotta szívbe, Sőrét lepett terít a rózsaszínre...
Ntnes napsugár, nincs fíny a székely Jóidón. A régi JészJcek: mind megannyi b&rtőn, Ahonnan ji a gyászmlsés zene. Amerről száll az óshegyek szele Es nyóg, zug, jajgat sziveket repesztve, Hogy fájjon tlt is, ami JáJ ott messze...
— A Föld szivébe lóri dó/itt az álokl A Főid szivéből vérvirág szivárog
S kiált az Égre haldoklók szaván: Jaj, nem bírom további Hisz nincs Hazáml Nincs húsom, szívem I Hollók mind megették, Csak vérem van: ez óst székely Jesték S mint bágyadtjából mézga: ugy szivárog;
— Mert Föld szivébe lórt dö/őlt az átokP (Budapest, 1921)
— Nyugdíjazás. A közoktatásügyi miniszter Száké Kálmán mura-keresztúri kántortanítót negyvenéves eredményes működése után nyugalomba helyezte,
— Áthelyezések • ^zentferenc-rendleknél. A magyarországi síent-lerencrendiek tartományfőnöke Ebr-llcli P. Alajos klskanizsai lelkészt a somogymegyeiPelsősegesdre helyezte át plébános és házfőnöknek, helyébe Kiskanizsára Bakos P. Qusztáv nagykanizsai hitoktatót rendelte ki; Süly P. Szaléz főiskolai tanárt Nagykanizsáról ujoncmeslemek Andocsra, Schwan Fr. Balázst pedig a budapesti rendházhoz osztotta be. Nagykanizsára helyezték Honáth P. Domonkos zalaszentbalázsi plebános-házlőnököt, takács P. Imre magis-tert Rómából, Tóth P. Móric hitoktatót Pápáról és az ujmisés P. Feli-cián hitoktatót. A kiskanlzsaiak derék lelkésze, Ehrlick P. Alajos, aki éveken át a kiskanizsaiak hűséges lelkipásztora voll és fáradhatatlan buzgósága folylán a hitélet fellendítése körül elévülhetetlen érdemeket szerzett, ma délután hagyja el Klskani-zsát, nyolcéves működésének színhelyét, ahol lelkipásztori munkája maradandó emléket állított híveinek lelkében.
— Repülóállomás Nagykanizsán. Ezentúl minden vasárnap reggel 6 órakor repülőgép száll le a nagykanizsai vasut-állomás közelében levő, úgynevezett Práter-legelőn. A repülőgép Budapestről jön s a Pesti Hírlapot szállítja a Dunámul városaiba. Más városokban csak ugy dobja le a postát s Nagykanizsa az egyetlen, ahol leszáll, benzint vesz és félórai tartózkodás ulán folytatja útját. Ugy értesülünk, hogy a repülőgép visszafelé, Nagykanizsáról Budapestre személyszállítást is fog eszközölni. A repülőgép Zalaegerszeget, Keszthelyt, Tapolcát is érinti.
— Az Iparosdalárda hangversenye. A nagykanizsai Ipartestület dalárdája julius 26-án délelőtt 11 órakor a Polgári Egylet nagytermében hangversenyt ad, melyen, a soproni országos dalosverseny szabályzata értelmében, előadják az országos verseny programjára tanult darabjaikat. A hangverseny tiszta Jövedelme a soproni utazás költségeinek részbeni ledezésére szolgál.
— Városi épületek tatarozása. A városi beruházási program egyik pontja a város épületeinek tatarozása. A József főherceg uli lakianya épület ablakainak gitlelésére Is árlejlést hirdettek. A beérkezett legolcsóbb ajánlat lg millió korona. A hatalmas épület-komlexumban ugyanis 9000 folyóméter u| gittelésre van szükség. Tatarozzák a tűzoltólaktanyát s a Stefánia Anya- és Csecsemővédő épületét is.
— A részegség büntetése. A nagykanizsai rendőrkapitányság ki-hágási osztályának vezetője Wlrt István gelseszigeti lakosi botrányos részegségért és csendháboritásért 750 ezer koronára megbüntette.
Óra, ékszer, látszer
különlegességek meglepő olcaó álért vákásy uj üzletiben kapható
Fft-Up 2. mm. Vároaháip.lot*.
— Elsőrendű Javító mtlhdy. —
1925 |ullu» II.
ZALAI KÖZLÖNY
— A Postásdalárda kirándulása. A nagykanizsai postatisztvise-lók dalárdája vasárnap reggel egész napos kirándulásra indul a nagy-réesel erdőre.
— Szerencsétlenség a vonaton. A kaposvár—siófoki vasúton utazóit Kettesei Lajos karádi kereskedó. — Amikor a vonat Mernye alá ért, Ke-nesei kivette zsebéből forgópisztolyát és azt a vele utazó egyik banktisztviselő ismerősének mutogatta. A két férfi nem vette észre, hogy a revolver kakasa fel van húzva. Amikor Kenesei visszadugta fegyverét a zsebbe — az elsült s jobb lábát három helyen is kivágta a golyó. A legközelebbi állomáson, ahol a vonat megállt, bekötözték sebeit.
= Dunsztos és befőttes üvegek, ,Rex" patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— Titokzatos néma. A fonyódi Balatonparton eszméletlen állapotban találtak egy 18 éves fiatalembert, akinél notesztábla volt, amelyen Molnár Gyula név állolt. Hogy az ö neve-e, nem leheteti megtudni, mert semmire sem felel.
— Jóváhagyott alapszabályok. A belügyminiszter a nagylengyelt és kisdörgicsei levente-egyesületek alapszabályait jóváhagyta.
» Vegyen Idei pergetett mézet ] kgr. 20.000 koronáén Stampf Zsigmondnál.
— Veszett kutya garázdálkodása. Zalahalápi tudósítónk jelenti, hogy egy veszett kutya a falun keresztül szaladt és négy embert súlyosan megmart, akiket a Pasteur-intézetbe szállítottak.
— Súlyos baleset. Kovács József dabronci gazdaembert súlyos baleset érte. Az aratók közölt dolgozott a mezőn, valamibe megbotlott és oly .szerencsétlenül esett el, hogy esés közben a kaszája mellébe hatolt Beszállították a kórházba.
— FOfényesen győz minden versenyben Flllpp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) olcsó és jóminőségü áruival. Mulatóba néhány ár: Selyem jnellények 195 ezer, selyem lambó sapkák 17 ezer, flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
— Schwarcz Dezaő cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Megszűnt száj- és körömfájás. A Zalaegerszeg városban uralgott száj- és körömfájás a város polgármestere tegnap megszűntnek nyilvánította. Ennek folytán a hasított körmű állatok a heti- és országos vásárokra Zataegerszegre ismét felhajthatók.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányl Gyulánál.
Táncmulatság. Kiskanizsán, a Zicgler-féle vendéglőben (Szepet-neki-ut 25.) szombat és vasárnap cigányzenével táncmulatság tartatik. Kitűnő ételekről és italokról gondoskodva van.
— Schwarcz Dezaő harisnyái a legjobbak.
Uj és használ!
BOROSHORDÓK
minden nagyságban
bornagykereskedésében
TELEFONI 7.
BALATONI
FEHÉR BOR
palackokban is lilerenkint 12.000 koronJért.
MOZI
Uránia. Szombat-vasárnap: A vérpad árnyékában (Édes apám). Oaumont exclusiv film. Párisi regény, mely megrázó realitással állítja szembe a gazdagság tobzódó éleiét a nyomor mélységeivel; a film az apai.szeretetnek valóságos himnusza
TÖRVÉNYSZÉK
A lopás vádja alól felmentve
Salamon László nagykanizsai lakós lopás vádjával terhelten állott tegnap Makáry Vilmos törvényszéki egye6biró előtt. A kir. ügyészség azzal vádolta, hogy folyó év január-jában a „Pátria" pólkávégyárba le endó szállítás végett Horváth Oyörgy kereskedőtől átvett tizennégy zsák lisztből két zsák lisztet a gyár ko csijáról eltulajdonított. A főtárgyaláson Salamon László tagadta a ter hére rót cselekményt és miután a vádat nem lehelettbebizonyilani,a törvényszék felmentette Salamon Lászlót a vád és kövelkezményei alól. A kir. ügyész megfelebbezte a felmentő Ítéletet. _
A cseléd ruhái. Bereczky Oábor pacsai főmolnárt cselédje Bazsika Anna sikkasztásért feljelentette, mert mikor felmondás nélkül szolgálatadója helyét elhagyta és későb otthagyott ruháit visszakövetelte, Bereczky nem adta kl ruháját, hanem másoknak odaadta. A törvényszék Bereczky Oábort sikkasztás vétségért kettőszázezer korona pénzbüntetésre és a kár megtérítésére Ítélte. Az
(létet jogerős. -------------------------\'
SPORTÉLET
Ma este érkezik az FTC Fővárosi biró vezeti a mérkőzést
A Ferencvárosi Torna Club csapala Szigeti Imre alelnökük vezetésével ma este a s\'il0 órai gyorsvonattal érkezik meg. A csapat reggel fél 9 órakor indul Budapestről, a nappalt Szigeti vendégeként ennek balaton-földyári villájában töltik s este folytalják útjukat Nagykanizsára. Az FTC-vel jön Schtssler József, a fő-
városi Biró Testület egyik jeles tagja Is, aki a mérkőzést vezetni fogja.
A mérkőzést nemcsak Nagykanizsán és a környező városokban előzi meg nagy érdeklődés, hanem az egész országban és a fővárosban is. A vidéki egyesületek örömmel látják, hogy legelső kasszisu egyleteink közül az egyik komplelt csapatával külföldi tura helyett vidékre rándul, mert megvan az a reményük, hogy ezt a példát követni fogja a többi is, és nemcsak az NTE és Nagykanizsa közönsége tesz oly szerencsés, hogy a legjobb fővárosi csapat játékát élvezheti; de érdeklődés kiséri a fővárosban is az FTC nagykanizsai játékát, mert az eredmény a vidéki játéknlvó fokáról fog tanúságot tenni.
Az NTE ezulon kéri tagjait, hogy ma este az állomáson minél számosabbon jelenjenek meg. (Gyülekezés este 9 órakor a Centrál előtt.)
Bankettet rendez az NTE az FTC tiszteletére vasárnap este a Polgári Egyletben. Az NTE ezúton kéri a sportszerető közönséget és tagjait, hogy a banketten minél számosabban vegyenek részt. Jelentkezni lehet Vékásy Károly órásüzletében. (Varosháza)
Az Ifjúsági Labdarugó hirel Az intézőbizottság folyó hó 9-én tartott ülésének határozatával felszólítja a Testvériség intézőjét vagy helyetteséi, hogy a legközelebbi ülésen Jelenjék meg, mert különben a c.apalot kizárja a ba|nokság résztvevői közül. A Hungária SE óvását Transdanubia ellen elvesztett mérkőzés ügyében elutasítja, mert sikerült elfogadhatóan bizonyítani nem hogy Buczolics II. a Transdanubia első csapatában háromnál többször játszott volna nyilvános mérkőzést. A Transdanubia óvását a Itt. kerület ellen elveszített mérkőzés ügyében ugyancsak elutasítja, mert a mérkőzés megkezdése előtt Tóth biró ellen a mérkőző felek egyike sem emelt kifogást. Téves az óvásban felhozott amaz Indok, hogy bajnoki mérkőzést kizárólag szövetségi biró vezethet, mert az MLSz szabályai minden kétséget kizáróan előírják, hogy szövetségi kiküldött biró hiányában a két fél beleegyezésével a mérkőzést bárki mini szükségbiró levezetheti.
A Szövetség a vasárnapi mérkőzésekre a következő bírákat küldi ki:
Délután 2 órakor az NTE pályán Jóbarátok—Transdanubia. Biró Spitzcr.
Fél 4 órakor NTE pályán III. ker. Teleki. Biró: Wolf.
Fél 2 órakor Zrinyi pályán Hun gária—Törekvés. Biró: Waldhausen.
A Turul—Testvériség mérkőzés a Testvériség játékjogának felfüggesztése miatt elmarad.
Franck"
yy
Ezt a szócskát mindig hozzá kell fűznie akkor, amikor Ön a valódi Franck kávépótlékot kívánja... Miért? Hogy mást ne kap jonl " Ügyeljen be-vásárlásainál

CZD
gyári védjegyünkre, „kávédarálóra".
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat nyitáskor az egész vonaton szi tárd volt. A tőzsdeidő későbbi folyamán több kulisz papírban gyengülés állott be, a korlát piacon Is néhány érték meg tudta tartani tegnapi árnivójál. A kuliszban nagyobb árnyereségek nem voltak. Hazai Bank 2\'/o emelkedést ért el, Magyar Hitel ezzel szemben 3 koronával olcsóbbodott. Salgó, Rima tartottak voltak, Oeorgía 6 Vo-al javull. A nyomdapapirok közül Rigler 9 c-al emelkedett, többi jelentéktelenül drágult. A vaspiacon szilárdabb volt az irányzat. A bánya papírok piacán szintén szilárd volt az irányzat. A bankoknál egész csekély eltolódás jött létre. Az irányzat a tőzsde végén barátságos volt.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták Dcvlaák
Amrol tool WOOO-MJOO) A«.Ur4a- U4io íu;0
C—k fcoro** SIC4-1I)] •.ír\'* IU0 1*43
ouu 1230 1361 l«U> IU4S IIMS
Dollii KM>-miO ■ akarari MOHI
PrtmcU lt. UM4MI giCiaii) MJOM.0
HoUa.il ki M l «0-W • 0 Kop.aká,. MOO UitO
IM M Itl Krti.tU.I. IM»IJ<00
Lm IOJ4IO xsoco44rooo
Ura a MIM MlUso K21?t4i
Uta ii8ls-hh1 K«WTOr» •09W-TKI0
Owte.KkOL IW-K070 Piria UJl.JSI
Dia kor. I4ZJ0 HJ70 hip Tf CC\' IM
Ivíj-d írtak uko i1k0 l*6iu (07-311
Wp UUJL »m0l« llockfei- uoeo »i«
Honig kor. 11110 IUOJ wu« •mo-wcko
s*m kor. imo IHÍO U*Uh IJ7K) >1*0
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzései
UEV1ZA VALUTA
■«f*ip u t*r"P
Béa ..............1003l| 9985 99Ö9 1 997-1
Berlin......-.......5860 5970 5905 Í9CC.
.................... 477 j 47S,i\'* 4751 477
I errnénytOxsdc
Irányzat kissé barátságosabb. U1 búza valamivel szilárdabb. Ó buza lanyhábban tendált
Ó bm llaaav.76 ks-oi 440.00C-450 NO. 78 zg-oe 450.000 - 460 000. egyéb vM- 76 kg-o. 437 500 - 447.500, 78 kg-oi 447 SOO— 4«50r. UJbuia tls^av. 77 kg-oa 4W-MO-<07.500, egyéb vld. 77 kg-oa 395.000-402.5C0. u] rozs 335.000 -3W.000, t roaa 1 áOSOOO-tlSOOO, tengert 280 000-285 003, takarmány Itpa 260.000 270.000 kWei 300 000 310 0CW, korpa 257-500 - 760.00), aab tóS.COO—480.000.
Sertésvásár
Felhajts. 800, melyből etadaüannl vja«a-maradt 300 drb. Elérendő 2I.500-21W0. uedelt 19.500- 20.50), aiedelt kOiéo 18 500 -19000. ktonyí 16000-17.000. eWrenda I öreg 19 000—19500. májodrendtl 17.000-18 5ÓO, angol atlldfl 20030—23.030, szalonna nagybán 24000— --. Mlr 27.000,-27.500 lehúzott bua 22.000 -23.S00, izalonntl tél-| aerléa 23.000-25.500. Irányzat élénk.
zalai kózlony
Zürichi zárlat Páll. 2420 —, London 2504 —. Nc.rorb 81510. BrSiscl 2383\'—. Matland 19M-—, Holland 20640. Berlin 12250. Wien 72-55 Bofla 372 50. Plaga 1525 - . Budapeat 72-90, V.tid 98 70, Balaríil 252 50, B\'tíiM 905 —.
Szerkesztői üzenetek
—ly. Hősi sirkó-akriónk érdekében Irt sorai annyi az Ogyért való lelkesedésről tesznek tanúságot, hogy az a kívánságunk: bár sokan lennének, kik ennyire a magukénak Is vallják a valóban mindnyájunk ügyét. Minthogy óttetc nagyon céliavczctó lenne, ha sikerülne a gyakorlatban is megvalósítani, cikkének készséggel adunk helyet
S. R. Megkaptuk; köszönjük. A kívánt értelemben inti >zkedtünk. A részleteket is kérni fogjuk.
Sz. J. Tótszentmárton. Majd ha az erre vonatkozó adatok minden községből befutnak, akkor felhasználjuk. Igy, egymagában való közlése nem indokolt. Tessék talán nagyobb területről összegyűjteni az adatokat, vagy esetleg egy önálló riporttá feldolgozni az ottani határ adatait. Ha ezt idejekorán kapjuk, ugy felhasználhatjuk.
H. J. dr. Budapest. A kérdéssel nem áll módunkban bővebben foglalkozni, mert kivül esik olvasó-táborunk érdeklődési körén.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könjrv-ker**k«dác RT. Nnffvkanlr**
oíura.d
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a következők:
Palpv.
Aagol-Magy. Haaal Uoyd kaak
Maór- «« JaUitoc
OL-M. bank I7 S0 Réakiayai
Owtr HIL Hí Sxliróal.
" Naald
VlkL belor
521
Horv. »sL |. k. lagadaa Mv-Caak ipart Forgatal Kar. KKal NM»IUMI K&sp. WrtlOf Vlrotl kaik
Kötiairal Tak. AtuL Tak.
NaacifU
tSmmkm
Vlkwrla
n
____ »«
KoM ;ts
K6k. OéiL UO
Dmckl 14*
Iliül 1M0
Kin »ipk. 10
AlL Kfoxia 1000
SaCi 400
üfdiajl 1045
Nfoaaak
hűli Riril
Scph.mua Ojrffíiaai
VaaaBr ■(Ml VAf.
K6b»rf
Ond. 04
Qaaí Vm."
Kottán
KSkaa
UptSk
Mlf
Marra/ a<4l Salgt fia Uapi Mirtat
VaxoatjrAi
Rt-i
emiMMIU
Traat
Cakor gyára*
Wk«»c« 4H
Cakoítpa. . i \'0
Oaoqria ííl Marik cakót IM
~ ItT)
&l.l«Iaa«(ak
Cilaaar
«c».
Jiul U.4 AH fi.
Pkftkai
rÍTirwl tOt Klrib aOc KM polr. KfUrkk Coca. BJ«ir4nya3< OKk*ls4l
MVullW —
■xkx M
LvataaaaaL 24
Lakic. 11
Taxtll
íula -
Oyip|«ao*í 116
OÓMkartar —
Kartoa 6-1
PaamiMr Xí
Mvt-K.M X
Vagjip*/
rfera U
Ma a*. BflüifT" 1 5
Dorogi Onool
f.u/c" őataraiaU IMI Bfet bíuuh OjM WK Corvin mai Viplrlpír
íswr\'"
1 í T 2 3 4 5 A vonat neme Budapestről indul Nagykanizsára érkezik E 3 í A vonat neme Nagykanizsáról Indul Budapestre érkezik
Szem. v. Oyv. Szem. v. Oyv. Szem. v. 715 9-00 13-30 17-30 2155 14-55 13-20 2040 21-50 4-35 \\ 2 3 4 5 Szem. v. Oyv. , Szem. v. Oyv. Szem. v. 005 650 1 9-10 1415 14-30 6-55 11-00 1715 18-35 21-45
Nagykanizsára érke2Ík Nagykanizsáról indul Szombathelyre érkezik Wienbe érkezik
1 2 3 i Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. ÍOO ; 11-47 9-20 \' 1453 1650 gyv. 21-30 1347 1755 23-35 2 3 i Oyv. Szem. v Oyv. Szem. v. 500 6-40 13-48 17-30 7-1Ó 9-37 15-54 2040 11-36 1908
Pécsről Barcsról Indul : indul Nagykanizsára érkezik Nagy kani- !i Sí1 Barcsra érkezik Pécsre érkezik
1 2 3 4 5 Szem. v. Szent. v. Szem. v. Oyv. Vegy. v. - 1 4Í0 900 W 11-30 18-20 | 21-00 Gyékényesről 1720 \' 7 40" 1326 2315 4J5 1935 ; 3 4 Szem. v. Oyv. Vegy. v. Oyv. 5-05 14-05 1805 23 48 7-15 15-47 2058 OjéHw 9-20 18-10 Xitstfár 2-00
T 2 3 Pragerhofról indut Nagykanizsára érkezik Nagykanizsáról indul Pragerhotra érkezik
Oyv. Vegy. v. Szem. v. 3-35 440 16-09 6-28 9-40 2001 l,j Szem. v. 2 Vegy. v. 31 Oyv. \'515 1700 22-20 "&-I6 22-50 1-35
NYÁRI VASÚTI MENETREND
1925. évi junius há 5-től
nagykanizsai viszonylatban
Apróhirdetések
As ■próhlrdaUa dija 10 sxólx 1000 K. A cfamaxö 1 ■lodta rutigibb bttOMl 404 uó kit «x6nak ni mit-Utlk. Mlndm tovibbi nó dija 500 K A hlrdcifai 41) attc* tU«t«od4 1 a Icjalm! tóó boxxiiximllUUk
A belvárosban 2 szobás lakást keresek, lelépést fizetek. Dm: Király-utca 21. háztulajdonos. Ugyanott egy füszaUzlet berendezés megvételre keresteUk. 2C69
Háxvezctfinőnek ajánlkozik idősebb családhoz, vagy magányos uihoz. Cim a kiadóban.
Szarvas szállóban hónapos szobák kiadók. 1487
Egy tanailóloány felvétetik Weltnerné rarrodájában, Hunyadi-utca 11. 2111
Egy Ford-autó
4 üléses, jutányos árért eladó. W<e 1 s z Béla, Tapolcza.
Gazdak éj terménykereikedík figyelraé&el
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége az összes bei- és külföldi
terménytőzsdék
hivatalos árfolyamait rádión kapja és előfizetőinek telefonon — percek alatt továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők. i**
25 6v ÓU olcsóságáról közismert cégem érai feltűnést keltenek
N«l visxooclpó iiQrke H leh-ír 1 CC ixloektxn. ItgJobb gyártmány . Cier
110 ezer
■gben it (Mg_ . _
Tcaolaz-, torna-, házicipA vaSSf vc.-c» garat Uipp»l,txtraUcBloö»ij^—-—— (ckct«, uüikt, bírni Sirokkkil . ....... 100 OZCT
Yennl»xdcx5 kgjobbzyinmáoyu ICC fiincla IiíOo. tiivifybórtilppil l«W LiCr
Firtlaicyiigbin.......175 eZCT
Bőrcipő KS^aa-... 190 ezer
Szanditok extra l a mliv&^i; 19-2? 23-26 27—30 31-3S 36-3l0 itimlg
ISO.-. 150.- cx«r K Házlcipök\' tnUdmUU klviteíbto (t tilnbcn 90 ezer K. Fehér fírtl teaaliznadrág 125 ezer K SCHAFER cégnél, Budapost,
I. Döbrenlcl-lír 4. szám T<!«íon ióud125-34.
Vidékre utJavéiUL ím
I liter popányvárl 12.000 K
Mindenki Ihat
pogányvári
ehórendu bori, ugy házhoz, mint keithdylségeraben elfogyasztva literjét 12.000 koronáért.
Kltünó
balatonfüredi borok,
upy elsórendü ételek szolid árban. Szlvea pártfogást kér
wollAk jemő
vendéalSa.
Pergament befözöpapir FalvédS Szekrinypapirok Levélpapírok 1M/ioo dobozban Levélpapírok "Ao boritókban
és egyéb papíráruk legolcsóbb nagybani árakon kaphatök
FiSGHEL FÜLÖP FIAI
paplrintkáaába. 211
1925 |ullu» 11.
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai-..;
■ akolai hltelemaéaek.
Irta: dr. Dreher Tódor.
Aaaial Szent Ferenc életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébet grófné.
Az aranyazfirü bárány. Irta: Ajtai Kálmán.
Az angol kath. szocializmus apostola.
Példák a szentek életéből. Irta: dr. Czaplk Oyula.
A lelkiélet kla könyvei 1. ÉvkDzl sorozat I. Böjti sorozat
Szent Józaef Imák és elmélkedések. — öszcállitotta: dr. Halczl Kálmán.
A fenti könyveken kivül a Szent látván kSnyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Színek Sándor: A ml Urunk Jézus Krisztus élete (a 4 evangélium szövegéből).
Madarász István dr.: Életproblémák (hitvédelmi előadások).
Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia lelki gondozása. I. k Az ifjúság lelki gondozása.
Környel Paula: Claudia, drámai költemény.
Könlg Kelemen: KOIdj Uram, munkásokat I
Brelt József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. I. kötet. A Károlyi-kor-szak főbb eseményei.
Oabányl János: A magyar nemzet története, II.- kötet.
Kozárl Oyula: A Madách-kérdés az .Emberi okmányok" világításában.
Samassa Désy Annié: Szent Magdolna Zsófiának élete.
Szociáldemokrácia és kereszténység.
Mihályffl Ákos: Oicsswcín Sándor emlékezete.
Kapbatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa, Fö-ut 5.
zrínyi nyomdaipar
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
NAGYKANIZSA, FŐÚT 5.
— Telefonszámok: 78. és 117. —
Készít mindennemű nyomda! munkákat legszebb és ízléses kivitelben — a legszolidabb árakon
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak heiyes elszámolása (24776 -925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófökönyv és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" cimll politikai napilapra
Nyomatott ■ Zrinyi Nyomdaipar ét Könyvkenatadé. R.-T.-nái, Naevkanlzsln. ÍNvomdave.«« - Ofenhrtk Kárnlvl
65. évfolyam, 154. szám
Nagykanizsa, 1925 Julius 12, vasárnap
Ara 2000 kt
ZALAI KQZLON?
POLITIKAI NAPILAP
I«HIHW| es kUdóbtv.ul Istaraiban-Teleloa 78. nyomds 11
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
CKIbtUO írs: *tj bóii 80.000 korom Három bóra_______ 90.000 kaoaa
A Léderer-pör margójára)]
(y) Bevégeztetett. A bíróság meghozta az ítéletét s a gyilkos főhadnagy és felesége a pozsonyi kaszirnő, a bitófa árnyékában összetalálkoztak. A közvélemény, melyet a már hónapok óta tartó Léderer-pör óriási izgalomban tartott — végre megnyugodott. Nem vagyunk ugyan barátai a legcsunyább és legprimitívebb klvégzési eszköznek, de ugy érezzük, hogy ez a két ember még ennél csúnyább halált érdemelt volna.
Ha végigtekintünk a mai közéleten hullámzó nyugtalanság tengerén, mint ezerfejü hidra, ugy tolakodik felénk rengeteg arcával a gonosz és mindegyikről a Lédererné pökhendi megátalkodott és a Léderer akaratgyenge, egyénlségnélkflli tekintete lövel a szemünkbe. Pénzéhes, sóvárgó és kétségbeesett arcok mindenfelé, minlha a világ r minden gonoszsága és gyöngesége összegyülemlett volna a fejűnk felett. Honnan jöttek és miérl? A Lédeierek, Oreskovi-"csok, Pödör Gyulák, Molnár-Tólhok, Márffyak és többi társaik, micsoda islencsapásként zudultak reánk és mivel érdemelte kl ez a szegény maradék Magyarország, hogy rövid idő leforgása alatt a bűnözők kátyúba szorult szekerévé váljon.
Valahol, nekünk idegen földön és fajok közöli, a nagyhatalmak konferenciáján erre is megkaphatnánk a választ. A győzök országából felénkszórt gyűlölet és a béklyók csilinge-lése az, melynek hatása alatt egy kicsi, de életerős és nagy-kul\'uráju nemzei összeroppant és (elburjánzott közötte a gonoszság. -a gyűlölet és elvetemültség virága. Egy évezred nem volt elégséges arra, hogy megölje és elsöpörje az örökké ellenségekkel körülveit magyar földet, de az utolsó éviized elég volt í megalázására. Soha annyi ellen ségünk nem volt, mint mikor a
kháború után a győzelem részeg mámorában a zsákmányolók reánk törtek s gyilkoló kárörömmel vájták fogukat a magyar bld vérző húsába.
És megingott alattunk\'a talaj. Kétségbeesett erőfeszítéssel védekeztünk, de a túlnyomó erő szöges bakkancsa végigporzott a hátunkon. Megingott a gazdasági élet, elvérzett a kereskedelem, elhallgatott a kuliura, meghall az önérzet, csak a lelkiismeretlenek és harácsolók tömege szaporodott. Megszületett a könnyükezüek, a semmiltévők és a kalandorok hadserege, mely rettenetes efővel igyekezett elpusztítani a még megmaradt tisztességes elem táborát. És a könnyűszerrel fölhalmozott vagyon dorbézolásába mind sűrűbben sikított bele az áldozatok halál-hangja s a fosztogatók részeges üvöltése. A tisztességet és erkölcsöt maguk mögött ha-gyók tábora napról-napra növekedett s elnyomta a kitartó magyar szivek önérzetes tiltakozását. Megszülettek a Márffyak, Oreskovicsok, Pödör Gyulák, Molnár-Tóthok és Lédererek ...
A halálos döfésből nehéz kigyógyulni s a fölépülés közben is tnég egyre éfezzűk a sebek utolsó kínzásait. A magára maradt magyarság maradék tömege mégis csak összefogott és lalpra-álll, de még mindig nehezen ludja lesöpörni testéről a fekélyes >marakodók és bűnözök csapatát. De kisütött már a napi S ahogy szegényesen, félénken és fátyolosan megjelent a kis darab magyar ég mezején; gyengén éltető sugara mégis visszaadta erejét a lábbadozónak s talpraállilani igyekezett az elesetlel.
A független magyar bíróság ítélete egymásután hangzik el, a közvélemény magára eszmél és a könnyükezüek dolog után látnak. S amikor a Lédererék halálos Ítéletén keresztül a győz-les külföld felé vetünk egy-egy tnagabizó, önérzetes pillantást, már nem is várunk feleletre, mikor megkérdezzük, ki fogja talpraállllanlUj-Magyarországot? A beteg fölkelt a betegágyból s az aranyló magyar rónák fölöli mindig erósebben és éltetőbben kisüt a nap . . .
Budapest, lullus 11 Az 52 éve közigazgatásilag egyesilelt Budapest székesfőváros ma hatodszor választott főpolgármestert.
Délután 4 órakor volt a főváros rendkívüli közgyűlése a városatyák és közönség élénk érdeklődése mellett.
Elnök megnyitószavai után felolvassák a kormányzói kéziratot, amelyik első helyen dr. Ripka Ferencel, azután Kollár Lajosi és Kozma Jenőt jelöli a főpolgármesteri állásra. Ezután a szavazás tartamára az ülést felfüggesztették.
Háromnegyed óra múlva, az ülés újból való megnyitása után Sipőcz Jenő polgármester kihirdeti az eredményt, majd egy 24 tagú küldöttséget kér föl, hogy Ripka Ferenc a megválasztott főpolgármestert az ülésterembe vezessék.
A tetszészaj csillapultával Sipőcz Jenő polgármester a lőváros közgyűlése nevében köszönti a főpolgármestert. Ezután Ripka Ferenc mondja el gondolatokban gazdag válaszát, amelynek foglalatja az a kijelentés, hogy vállvetett munkával akarja vezetni Budapest székesfővárost egy szebb és boldogabb jövő felé. A tisztviselők Illetményének
folyósítása A nemzetgyűlés tudvalévően beruházási törvényjavaslattal kapcso-
Ripka Ferencet választották Budapest főpolgármesterévé
A köztisztviselők pár nap múlva megkapják az uj fizetés-különbözetet — Befejezték az olaaz-magyar kereskedelmi tárgyalásokat
latban hozzájárult azokhoz az intézkedésekhez, amelyeket a kormány a genli tárgyalások során a tisztviselők fizetés- és slátusrendezése tekintetben megvalósítani kiván. A tisztviselők fizetésrendezésének ügye Igen előrehaladott stádiumban van.
Minthogy c hónap elsején a tisztviselők még régi fizetésüket kapják meg, a különbözetei, amely a régi és az uj fizetés között van, előreláthatóan julius 15-én folyósítják. Ha julius 15-én még nem tudná folyósilani mindenütt a különbözetet, ugy valószínű, hogy a tisztviselők auguszlus 1-én a magasabb fizetést, a lakbért és a különbözetet egyszerre kapják meg. Az olasz -magyar szerződés Több mint hat hete lolylak Rómában a tárgyalások a magvar és az olasz kormány megbízottai között a meglazult kereskedelmi össze-kötletéseket megszilárdítása és kiépítése végeit.
A tárgyalások a hét elején már befejezést is nyertek.
Wlmmersberg államtitkár a jövő hét elején érkezik vissza Budapeslre. A szerződések nagyobbrészt a legnagyobb kedvezmény alapján költetnek meg, a jövő héten a magyar kormány alá Is írja az Olaszországgal kötendő szerződést.
BELFÖLDI HÍREK
Valérián ezredes gyilkosának tárgyalása. Kosztka István dr. kincstári jogügyi igazgató lavaly szeptemberben a Rökk Szilárd utcán féltékeny ségből agyonlőtte jóbarátjál, Valérián Zsigmond ezredest. Az ügyet a jövő hélen tárgyalja a bün-tetötörvénjszék Langer-lanácsa. A főtárgyalás! óriási érdeklődés előzi meg a fővárosban.
Az Újságot kitiltották a csepeli kaszinóból. A csepeli kaszinó választmánya a Benlczky ügyben az Az Újság eljárását megbélyegezte és a lapot a kaszinóból kitiltotta.
A három napos országos dalosverseny alkalmából eddig már 4000 vendég kérte a rendező-bizottságot, hogy gondoskodjék elszállásalásáról.
A plstakutl gyújtogatás tettesét elfogták. Még áprilisban megírtuk, hogy Olaser Oéza csornai nagybérlő pistakull majorjában egyik éjszaka egyik hatalmas istáló 38 fiatal csikóval együtt porrá égejt Az egymilliárd korona körüli kárt okozó tüzeset okál a legerélyesebb nyomozás sem tudta kideríteni. Most a csendőrség őrizetbe vette Csillag András nevü 20 éves csikós legényt, aki beismerte, hogy ő követte cl a gyujtogatást. A legény rávallott felbujtójára is, akit szintén őrizetbe veitek. A csendőrség mindkettőjüket átad.a a soproni ügyészségnek.
Nagyon Jó az Idei termés. Magyarországon, mint az a most megjelent hivatalos jelenlésből kitűnik, évtizedek óla nem volt az ideihez hasonló jó termés. Az utolső két hét
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius 12.
időjárása nagyon kedvező voll. A repcelermés kétszerese a tavalyinak. A várható búzatermés 16.3 millió q, a tavalyi 14 millió q-val szemben; rozs 7.2 millió q (tavaly 56 millió p); árpa 4.4 millió q (tavaly 3.2 millió q); zab 3 millió q (tavaly 2 3 millió q). Tengeriben, burgonyában, cukkorrépában szintén nagyon jó termés Ígérkezik. A kiadós esőzés nagyon kedvező hatással volt a kerti veteményekre. A takarmánytermés és legelók hozama gyenge Gyümölcstermés közepes. A szóllők fejlődése kielégitö, sok helyen kedvező.
Ma Jelenik meg az „Újság". Vass József helyettes miniszterelnök tegnap délben irta alá azt az engedélyt, amellyel lehetővé teszi, hngy Újság cimmel a betiltott Az Újság helyett lapot inditsanak. Az uj lap ma jelenik meg, felelős szerkesztői Ágai Béla dr. és Keszler József főmunkatárs Kóbor Tamás.
Vitorlás baleset a Balatonon. Tegnap délután Keleméri Béla budapesti igazgató-lanitó Tihanyból vitorláson farkaskutyájával Balatonfüredre akart átrándulni. A ló közepe Iáján hirtelen lámadt forgószél kapta el a csónakot s azt felborította. Az igazgató ii, j kutya is a csónak szélébe kapaszkodlak s már-már erejüket vesztették, mikor egy a parton sétáló Joghallgató meglátta őket s egy rozoga csónakon mentésükre indult. Háromnegyed óra alatt sikerült a veszedelemben forgó embert elérnie s öl kutyájával együll a partra juttatnia. Keleméri csak órák multán téri magához.
Nemzetközi értekezlet a kínai kérdésben. Amerika a legközelebbi napokban nemzetközi konferenciát blv össze a kinai kérdés ügyében.
KÜLFÖLDI HÍREK
Német birodalmi képviselők tüntetése az osztrák német egyesülés mellett. (Bécsből jelenti a Zalai Közlöny tudósítója.) Az osztrák-némc! népegycsülés, amelynek központjai Berlinben és Bécsben székelnek, augusztus végén nagyszabású de-monslrációs hetet rendeznek Bícs-ben Ausztriának Németországhoz való csatlakozása érdekében. Miként a Zalai Közlöny bécsi ludósitója értesül, eddig ötvenen leientették be a német birodalmi gyűlés tagjai közül, hogy Bécsbe jönnek. A német képviselőket iMbe Pál, a német birodalmi gyűlés elnöke, az ismert nevű szociátisla vezér fogja vezetni. A demonstrációt hét előreláthatólag augusztus 29-én fog kezdődni és szeptember S-ig fog tartani. Természetesen a népgyűléseken az összes osztrák pártok is képviseltetni fogják magukat és egvmás ulán fognak hitel lenni, a Németországhoz való csatlakozás melleit a krresz-lényszociálisla, a nagynémet, a szociáldemokrata és horogkeresztes pártok, valamint az osztrák parasz\'szö-vetség szónokai.
A piarista-rend román tartomány fönőke. Temesváron most vátasztotlák meg a piarista rend uj román ta\'tnmányfónökét. Titkos választás alapján abszolút többséggel Palay József dr.-t, a kolozsvári piarista gimnázium igazgatóját és házfőnökét választották meg.
Ellentétek az angol kormányban. Londoni jelenlés szerint a kormánynál különböző befolyások érvényesülnek abban az irányban, hogy nyolc uj cirkálót készillessen. Churchill állást foglal a javatlat ellen, Brldgeman az admiralitás lordja a
cirkálók építése melleit van és alighanem kereszlülviszi álláspontját. A kérdési az a veszedelem hálrállalja, hogy Churchill kilép a kabinéiból.
Magyarország a román petróleum legnagyobb fogyasztója. Kolozsváréi jelentik: A pénzügyminisztérium statisztikai osztálya közzétette az adatokat a márciusi pelrolcumkivilclitkről. Ezen adatok szerint: Románia 12 országba exportál nycisolajat és nycrsolajlermékc-ket. A legnagyobb felvevő piac Magyarország. A márciusi 65.761 tonna kivitelre került nyersolajter-mékckből Magyarország 12.271 tonnát fogadott be. Ezek a számok érthetővé teszik, miért Lklet a román kormány olyan nagy súlyt a Magyarországgal megkötendő nyersolaj-beviteli megállapodásokra.
Az oláh földreform eredménye. Kolozsvárról jelentik: A földművelésügyi minisztérium közzétette a kisajátítások statisztikáját 1925. május végéig bezárólag. A számszerű adatok annyira zavarosak és össze nem vágóak, hogy nem lehet rajtuk eligazodni. Az egész ország területén 6 millió 30.000 hold földet sajátítottak ki, ebből az ó-királyságban 7 millió 750.000 holdat." A kiosztás szerint 1.525.000 földműves julott földhöz, ebből 530.000 Erdélyben.
A tisztviselőkérdés, mint fajikérdés. A lót autonómisták egyik vezére a turóezszentmártoni Narodnio Noviny jul. 3-ikl számában foglalkozik a tisztviselők elbocsátásival és kifejti, hogy Szlovenszkóban a llszlviselókérdés ma már faji kérdés. Az állam nem tudja a végtelenségig biztosítani az exisztenciákai, a tótok viszont nem mondhatnak te arról a jogukról, hogy maguk intézzék Szlo-venszkó ügyeit s e harcok között az egységes cseh szlovák nemzet
fikciója csak illuzórikussá válik. A A lótoknak még azt a lehetőséget sem adják meg, hogy a törvény keretén belül védekezhessenek, pedig az elnyomás a tlsztviselókérdésben még azt is tönkreteszi, ami eddig S\'lovenszkőban nem voll elhibázva.
Párnákat és lepedőket víznek adóba a románok. Cahulmegye fóldmivesei kérvényt adtak be a pénzügyminiszterhez, kérvén, hogy az uj aratásig szűnjenek meg az adóvégrehajtások. A kérvényben előadják, hogy a kincstár pénzbeszedői minden előzetes értesítés nélkül Járnak házról házra és adóhátralékban elhordják, amit meg tudnak fogni és polom árakon értékesitik. Rosu községben a házakból a párnákat és lepedőket rángatták ki az ágyban fekvók alól, Zemestiben feltörték az ajlókal, minthogy mindenki a mezőn voll és a gyerekek kétségbeesett si-rása közben cipeltek el minden becsesebb dolgot. Ootesti községben a szőnyegeket és hímzéseket vitték el és adták el a kereskedőknek, akik nagy vásárt csaptak velük.
A bolgár szerb szövetség. A „Banalcr Zeilung" azt fejtegeti, hogy Szerbia támogatja Bulgária déli aspirációit, hogy szabad kijáratot kapjon iz Egei tengerhez, Bulgária viszont hasonló nyomatokkal támogatja Szerbia Szaloniki i igényeit és a szerb kisebbségek védelmét Görög-Macedóniában.
Francia hajóraj Marokkó blo-kálására. Párisi jelenlés szerint Marseilleban uj francia hijórajt szerelnek fel, mely azután majd a marokkói partok blokádjára indul. A hajóraj Julius 24-én La Coronaspa-nyot kikötőbe fut be, ahol a spanyol király üdvözli.
, MARILI
(Sóhajtás a messzibe)
IrU: Péchy-Horváth Rez*« 1.
Ködbe rdtezett, hideg téli alkonyatok idején, amikor a mellet acélkapocs módjára szorítja össze a sürü, fullasztó ködtenger nyomása, lelkem a magasságokba emelkedik és — mintha csak valami boldog gépmadár lenne — ködön, havon-jégen, hegyen-mezón, erdön-bokron keresztül messze-messze röppen...
...A számtalan, stilusgazdag modern palota között harsogva rohan tova a Limmat ultramarin, jeges vize. A folyó vízfelületén, mint valami lenge estélyi fátyol, reszkető halvány ködlepel imbolyog, lágyan, puhán, mint bársonyos nói kezecske sima cirógatása.
Furcsa, ódon háztömkeleg tömör köszigctecskéje hasitja ketté a türelmetlen sietséggel tovatörtető folyót. Barnára öregedett, omló vakolatú, füstös, penészes, vizek patakjától mosott házak bújnak itt össze, mintha szoros összetartással akarnának védekezni a könyörtelenül nyaldosó, mohó víztömegek ellen. A víz harsogva szökken neki a kó-tömböknek, dühödt zúgással iramlik végig a házsorok mellett, tajtékot
freccsent rájuk, aztán szHaj bukdácsolással tűnik cl az elegáns, ragyogó nagy hid merész kőpillérci mögött.
A rakoncátlan, idegesen törtetó folyó jeges vize apró, keskeny csatornákban szágulg be az ósdi, kopott, töredezett vakolatú házsorok közé. A nagy hid elölt megint clő-bukkanik kristálytiszta vize. Csattogva, fülbemászó duruzsolással forognak a kis csatornákban a barna házak kerekei. A kerekeken szélesen elnyújtózkodó folyamokban ömlik végig a víz, aztán, a kővetkező pillanatban, pompás, csillámló ezüstös fátyol gyanánt zuhan le.
A legelső benyomás az, hogy a kerekek az ódon emeletes házak evező, segitő karjai, amelyekkel az Irigy ostromlással igyekvő foljóban visszatartják magukat: eveznek azokkal, fölfelé a vizén — mint a régimódi kerekes gőzhajók, — hogy mindig ugyanazon a helyen maradhassanak meg.
A vizi kerekek azonban kolosszális gyári gépezeteket táplálnak erővel — s ha a füleink a vizek egyhangú zúgásán keresztül meghallják az élet más zaját is, akkor egyszerre rájövünk az ósdi háztömkeleg mi-némüségérc is. Zakatolva dolgoznak ott a különféle gépek, az ablakok homályos üvegein keresztül villamos lángok sárgás fénysávjai szüröndek
ki fáradtan. Iparmühelyek, apró gyárak dolgoznak iten; minden halk zörej, kerékcsattogás, dübörgés és robaj, amely a vizek harsogásán, csobogásán keresztül szűrődik, a munka diadalmas himnuszának szépséges szimfóniája.
Egy hidon megyünk keresztül, egy érdekes, bizarr szépségű fahídon. Tetőzete a legszebb öreg-svájci építészet stilje, sötétbarna fáján mélázva pihen meg a ma emberének futólagosan szemlélődő szeme. Alatta harsogva, bőgve, dübörögve futnak cl a türemlő, hószín hullámok s amikor a didergős levegőben átkocogtunk a vastag fapadlón, egyszerre átjutottunk a legújabb városrésznek csupa emelet, csupa fény, csupa pompa palotái közé.
Az ósdiságból egyetlen lépéssel átjutottunk a teitfrisebb, a legelevenebb modernségbe...
Ahogy képzeletem könnyed lépteivel az ódon, drága palináju középkori várost járom, ahol sok-sok évekkel ezelőtt nagy szellemek éltek és dolgoztak, egy édes kis lényt juttat eszembe a föl-fölkavargó, meditáló szomorúságom...
2.
Északról, Hclderből utaztam dél felé és idegen gyönyörűségekbe bele-bódulva, nézegettem végig Jiollandia tiszta, erkölcsös* szorgalmas váro-
sait. Tetszésem virágkoszorui fonták körül ezt a csodálatos és nagyszerű kis országot, amelynek lakósait a tisztaság érzése belsőleg és külsőleg annyira átaljára, hogy még a pici, olajfestékkel bemázolt házaik falait is lemossák napjában legalább egyszer szappanos vizzel vagy édesvizes fecskendő egyszeri) hideg viz-sugarával. Boldog, elégedett és szép ez a pompás, művészlelkű nép, mert nincsenek hiu, szinestollu államhóbortjai és hódító törekvései, hanem elégedetten él a nem jelentékeny hazájának határain belül és rajongva szereti, védi, gondozza és munkálja a földjét, mint semmiféle nép ezen a világon.
Utrcchtben telt le a tiszta hollandi vonat és álmodozva járogattam a fényes diákvárosban, amelynek festől-ségét az árnyas fasorok, a vizbe-hajló vidám lombok, a kicsi, apró szincs házak, a művészi ablaktáblák, az upsalaira emlékeztető gyönyörű és fenséges székesegyház adják meg. Az „Elnémult harangok" hőseinek lélekrázó emlékei rezeglek végig a lelkemen, valahányszor valamelyik gracht hídján dobogtak át a lábaim.
Egyszerre, a hires székesegyház előtt, szemben az egyetem óriási kőtömbjével, kitekert nyakú német beszéd ütött fülön. Erősen odafigyeltem és lassítottam. Tisztán hallottam és megértettem, amint valaki
1825 julius 12.
HALAI KOZLOttY
A Márffy-ügy folytatólagos tárgyalása
Budapest, (ullas 11 A Márffy-ügy ben ma délelőtt foly-talta Zachár István táblabíró a tanúkihallgatásokat.
Elsőnek Kovarovszky Józsefei hallgatták ki és megeskették vallomására, majd Szaszler Frigyes orvos következett, aki kijelentette, bogy Márffy lakásán sohasem látott összejövetelt és a fürdőszobában sem tapasztalt semmiféle mahinációt. Már-ffyn a bombamerénylet után semmiféle nyugtalanság nem volt észlelhető.
Megesketése ulán Strömpl délivas-uti segédtisztet, majd Szilárd Vilmost hallgatták ki és mindegyiküket megeskették.
Dániel védő indítványára Huber Károly és .Sás Antal tanúvallomása elölt Zachár bíró zárt tárgyalást rendel el.
A zárt tárgyalás után Kasnyik szüleit hallgatja ki a bíróság. Az öreg Kasnyik néhány pillanatig hallga\', majd sirásra fakadt és zokogva elmondja, hogy fia április 3-án estig dolgozott a műhelyben, azután nem látták többé. Az apát annyira elfogja a görcsös zokogás, hogy nem tudja folytatni vallomását. Drámai volt Kas-nylkné kihallgatása is, aki ugy mint férje, eskü alatt vallja, hogy fia egész vasárnap otthon volt. Amikor a tárgyalási elnök felmutatja neki fia fényképét a köröző-levelen, az asz-szony fuldokolva, görcsösen zokog: Ez az én fiam I
Bandi Rudoll 14 éves fiu kihallgatása és megesketése után a bíróság közli, hogy juliás 25-re tűzte ki a perben a folytatólagos bizonyítás kiegészítési: Elnök a vádlottak közül csak Márffy elővezetése iránt intézkedelt, meit ö kivánt résztvenni a tanúkihallgatáson. Hesz Ferenc a hallgatóság soraiból jelentkezelt tanúnak.
A Szent László cserkészcsapat juliálisa
Az iparos és kcreskedóifjakból rekrutálódott nagykanizsai 77. Szent László cserkészcsapat a nagykanizsai cserkészek legbuzgóbb csapala. Ezt mindenkinek cl kell ismerni, aki figyelemmel kiséri ennek a dolgos, fáradhatatlan, intenzív cs< rkészéletct élő csapatnak működéséi. Nevelő hatása, befolyása azifj. valláserkölcsi nevelésére felbecsülhet-tlen. A kerület csapatai közül kétségkívül első helyen kell, hogy említsék. A fegyelme szinte katonai fegyelem. Teljesítményei pedig mindannyiunk őszinte elismerését váliják ki Dagad a keblünk arra a gondolatra, milyen derék, hazafias polgárok válnak majd egyszer ebből a csapatból kikerülő ifjaink. Büszkék is vagyunk aira a cserkészcsapatra, amely Horváth József parancsnoksága alatt valóságos mintacsapat lett.
A Szent László csapatnak ismét nagy napja van. Déli 2 órai kezdettel gazdag műsora fuliálist tartanak a lazsnaki parkban, hogy táborozási költségeiket előteremtsék. A juliális kedvezdien idő cselén is meglesz tartva, mrrt fedett helyiségről gondoskodva van. Családj gy 20 ezer K. felnőtteknek 10 ezer K, diák és kato.najegy 5 ezer K. Személyjegy autóval 15 ezer, bérkocsival 10 ezer K-val löbb.
A gazdag műsorból kiemeljük a „Cigányok a táhorhan" ciinO trtfás cserkészjeienetet. A színielőadást. A magyar cserkész körtáncot és orosz táncot. Van vonós és fúvós zenekar. Rádió. Számtalan tréfás játék, amely a juliálisnak a legkclemcscbb nép-mulalság jellegét adja. Saját bülféis lesz.
Hisszük, hogy Nagykanizsa közönsége oszlá\'y és felekczctkülönb-ség nélkül honorálni fogja a Szent László csapat törekvését, a város közönségének egy kedves családi jellegű vasárnapi mulatságot rendezni és most is tömeges részvételével pártolni fogja nemes törekvéseit.
magyarázatot tart az épülctcsodáról valakinek. Hogy a székesegyház a 12. évszázadban épült és élete egy idejében a szent-Benedek-rend lu lajdona volt. Egyéb külső és belső nevezetességein kivül szentélyében két király, a számszerint második Henrik és ötödik^nrád szivét őrzik.
Hanem ebben a pillanatban lemondtam az idegen idlóma tulajdonosának kereséséről. Zengyc, finoman, reszkető hullámokban csendültek föl a harangjátékok és a mélységes messziségből felbuzgó hangok lustán, apró hullámocskákban úsztak és rezeglek végig a mozdulatlan levegőben, mialatt vaUmelyik közeli grachtról rothadó vízinövények keserves illalát lehelte Iclénk a levegő áramlása.
Egy idöses, aprószemű, jóléltöl zslrpámás, de plebejus egyszerűséggel öltözködő ur kacsázol! cl mellettem. A karján lágyarcu, nyu-lánktestü, eleven barnaszemü fiatal nőt vezetett, akinek egyszerű, sima angol ulazóruhája a legfinomabb ízlés jelenléte mellett szólt. Apa és leánya, — a legelső és a legfclülelescbb pillantásra is látszott ez. Valami gazdag gyáros, főhivatalnok vagy nagyiparos, gondatlan, aki özvegyember létére megmutogatja felnőtt leányának a nyugati országok minden nagyszerűségeit,
A leány szépsége nem volt valami
feltűnő, olyan sem volt, amit pikánsnál? vagy érdekesnek mondanak az örök női szépei skatulyákba osztályozó, megszámozó és nevekkel felcicomázó nagybogaru bogarászok. Az a bizonyos szép női arc volt, amely a buja gondolatokat egyszerre kifagyaszlja a léha férfi szivéből, nem ugyan a tekintete méltóságteljes hidegségével, hanem a klasszikus jellemű szépségével és az egyszerűen, tudatlanul, ártatlan szentség gyanánt néző felséges szemek Íriszének keresetlen naivságával, amely mégis szigorúan parancsoló, fiszleletet követelő és megdöbbentően tisztességes. Arcínak két halmán biborba-tetszö élénk pirossíg lángolt, a szobák négy falának szűk világát megvető ember egészséges élelszine. A tekintetének lágysága és szelídsége, szemeinek becsületes tükre ffeldoboglaták a szivemet és én, aki. világjáró utazás közben ostobaságnak és nevetségesnek tartottam a szerelmi ellágyulásl, egyszerre éreztem, hogy azok a tiszta Madonna-szemek mélyen behatolnak a lelkem mélységeibe...
Könnyű volt megtudnom, kicsodák. Ecyszerü nyárspolgárok, az apa svájci csokoládégyáros, a neve Tschudy-Lüssi. A hölgy a leánya, mint azt én már ki is találtam.
(Folyt, köv.)
DM vasárnapi nyitvatartdsa
Nagykanizsa, |u<ius 11
Hat napi munka után a hetediken, vasárnapon bezárulnak a köz-és magánhivatalok irodái, az iparosok műhelyeikben leteszik a szerszámokat s a héten át kenyeréért dolgozó ember egy napot pihenésnek szentel. Igy irja ezt elő a vallás törvénye, igy szentesítette az évszázadok gyakorlata és igy kívánja meg émber-voltunk, mely a megélhetésért való munkában időközön-kint a véges fizikum számára némi pihenőt tesz szükségessé.
Az űztetek vasárnap délelőtti nyit-vatartása tehát nemcsak vallásos érzéséljen sértheti teljes joggal egy város lakosait, hanem szem elől nem téveszthető emberi, szociális elveket is félretesz akkor, mikor ez a vasárnapi nyitvatartás, mint azt a tapasztalat már eddig is bizonyltja, az üzletek tulajdonosainak \'sem hozta meg közelről sem azt az anyagi előnyt, amit tőle vártak
A helyes elv mindezektől is eltekintve az, hogy ha valamely kereskedőnek kifizetődik, vagy bácmi okból kivánja ü lete forgalmát vasárnapra is kiterjeszteni, akkor nyisson ki. de ne foglalkoztasson munkaszüneti időben egész héten dl dolgozó alkalmazottakat.
Igy például rendelet irja elő, hogy a trafikok kinyithatnak vasárnap, de alkalmazottakat ekkor nem foglalkoztathatnak. A borbély- és fodrászipar vasárnapi munkaideje ügyében kiadott legulóbbi rendelet is szigorúan előirja, hogy ha a borbély va-. sárnap délelőtt dolgozik, akkor a 24 órás munkaszünet biztosítása végett az üzleteket hétfőn délig zárva kell iarfani.
Vajion az egyes szakmák milyen Indokkal képeznek kivételt a 24 órás heti pihenő szükségessége alól ? Vájjon az említett és hozzájuk hasonló rendeletek szelleme rájuk miért nem vonatkozik?
Soraink látszólag nem a kereskedők érdekében valók, de épen olyan kevéssé vannak ellene Is, mert hiszen nem egy vasárnap délelőtt voltunk tanúi, hogy a nagykanizsai kereskedősegédek üres pultok mögül, üres üzletek ajtajainak támaszkodva irigyelgették az ünneplőbe öltözött, templomba, cgyébüvé iparkodó, egy napra pihenőt tarló embertársaikat. A hétköznapok mindegyike panaszt panaszra halmoz. Vájjon ml az a csoda, amitől pont vasárnap délelőtt várnak busás hasznokat kereskedőink?
Az ünnep, a vasárnap megszen telése olyan isteni törvény, melynek megsértése ellen, .mikor arra komoly okok nincsenek, csak tiltakozni tudunk. A vasárnap nyitott üzletek demoralizáló hatása, az ünnep jelentőségének tompítása nagyobb erkölcsi kárt jelent, mint a vasárnap is pénztelen nagyközönségnek az az előnye, hogy, ha épen szükséges^ vasárnap is vásárolhat.
Szombathelyen például a kereskedők nagy többsége tiltakozott — -mint a „Vasvármegye" irja — az alkalmazottakkal együtt a nyitvatartás ellen. Itt a harc ugy dőlt el hogy a Jtereskedelmí miniszter a túlnyomóan élelmiszer árusitással foglalkozó üzleteknek megengedte nyitvatartási.
Arról, hogy egyéb szakmabeli üzletek is nyitva tartsanak, legtöbb más városban szó sem esik.
Hogyaa lehelne sírkövet állítani iniÉn talon?
A ,Zalai Klztöny\' majdnem napnap mellett fáradhatatlan munkát végez a katonasirok érdekében és esetenként közli az adományozók neveit is. A cikkek nem fogynak, de az adakozók igen. Ezen ne csodálkozzunk. A mai nehéz gazdasági viszonyok között alig is várhatunk valakitől nagyobb áldozatkészséget. A lelkek deprimáltak. A zsebek üresek. Hiába appellálunk hazafias érzésre, hősök iránti kegyeletre, ha adakozásról van szó, a legtöbb ember nem ad, mert már egyszer adott, aki pedig adhatott volna és nem adott, annak már hiába minden szép szó, kárbavesznek a legszebb érzéssel megírt sorok is.
összeszorul a szivem, amikor azt olvasom, hogy az eddig gyűjtött ősszegből egyelőre csak 6—700 sirkövet fognak felállítani, s aztán a ó állapotban levő fakereszteket a elteién sirok főié helyezik el. Szegény hősi halottak I Egyik megkapja a másiknak még nem egészen korhadt fakercsztjét. Hiszen testvérek ők a halálban, de, hogy egymás keresztjét örököljék, az nem Illő hozzánk, oz élőkhöz. Háláttansdg azokkal szemben, kik a hazáért és érettünk vérüket ontották.
Vájjon nem lehetne-e ezen valahogy segíteni, csetteg épen ugy, hogy a további gyűjtéssel felhagynánk? Erre vonatkozólag volna egy indítványom, s ha az nem volna kivihető, talán tudna valaki más, valami célravezetőbbet. A cél az, hogy cgyidöben állítsunk sírkövet mind az 1300 hősi sírra. Erre vonatkozószerény véleményem a következő: tavaly ősszel gyűjtöttünk a felállítandó .Hősök emlékmüve- céljaira. Egynéhány millió folyt be erre a célra, amely tőke valahol kamatra el van helyezve. Az emlékmű ügye azonban egyelőre slagnál, mert hiszen annyi pénz; 250 —300 millió kellene hozzá, amit ma társadalmi uton előteremteni szinte lehetetlenség. Én azt hiszem, nem lenne bűn és hiba, ha az erre a célra összegyűlt összeget, amely amúgy sem elegendő egy monumentális emlékmű felállításához, a hiányzó katonaslr-kövekre adományoznák,
A cél úgyis egy: az ulódok számára megörökíteni a hősök emlékét. Ezt a célt szolgálják már némikép azok a márványtáblák is, amelyek templomaink falába vannak elhelyezve. De ha már a temetőben nyugvó hősi hatottaknak nem adhatunk márványt, adjunk nekik egy-szerre egy szerény kőemléket. Ezt pedig talán meg lehetne teremteni abból az összegből, amit egy szent hevület percében, egy szép őszi napon gyűjtöttünk. Igy egyszerre jelölhetnénk meg minden katonasirt s rendezhetnénk a hősi halottak tiszteletére, s az élők lelki épülésére olyan gyászünnepélyt, amely méltó volna az elesettekhez és méltó volna Nagykanizsa város társadalmához.
Szeretném, ha szerény indítványom nem maradna a pusztában elhangzó szó...
Azután pedig, jobb idők fordulatával, ismét megkezdhetnénk vagy folytathatnók a gyűjtést egy emlékműre, de az én kívánságom az volna, hogy az az emlékmű ne a szomorú mullat, dc a várva-várt Jobb jövendőt, Nagymagyarország újjászületésének napját örökítené meg.
mii Cecim
WUÍ KÖZLÖNY
_4_
Az orosz kommunizmus csődje
f A Zalai Közlöny berlini alkalmi tudósítójától Berlin, Julius II
A német, Irancia és angol kommunisták kongresszusaikon, lapjaikban, projjogandairataikban állandóan azt hangoztatják, hogy az orosz szovjetek .a munkások és a parasztok győzelmes egyesülését hozták létre" a kommunizmus vörös lobogója alatt. Ismeretes, hogy az orosz szovjetek uralmát a parasztság ellentállása veszélyezteti leginkább, az ipari munkásság és a. földművesek közölti egyetértésről szőlő hirck pedig a bolsevista propoganda tendenciózus hazugságai.
Nemrégen az igazi helyzetről Valiban illetékes nyilatkozat hangzott el. A .kommunista ifjak- moszkvai kongresszusán a leglelkesebb bosc-viki vezér, Bukharin nagyon őszintén reámutatott az orosz parasztság lelkiállapotára és ellenzéki magalar lására. A beszédei az .Izvesztia" közölte. Nagyon tanulságos részletei vannak a vallomásnak.
.A kommunizmus ügye bent Oroszországban — mondja Bukharin — nem halad előre. Az orosz parasztság a legsötétebb hilállanságot la-nusilja a szovjetekkel szemben. Vannak vidékek, ahol a szovjet megbízottal az állomás épületét száz méternyire sem hagyhatják cl. Legalább Is nem nagyon biztató vendégszeretetre mutat, hogy baltákkal és vas-villákkal fogadják őket. Mondhatom, hogy a helyzet nagyon súlyos.
A kommunisták és a parasztság nagy ellentétét Bukharin igy magyarázza:
.Kezdetben minden jól meni, mert az összes .adu" a ml kezünkben voll. Mi voltunk az egyciten politikai párt, amely a parasztságot haj-langó voll földhöz jultatnt a nemesség birtokainak feloszlásával.
Most már vége a barátságnak. A parasztság benne ül a földjeiben s egyetlen gondja, hogy minél nagyobb hasznot huzzou kivételes helyréiéből. Minekünk pedig óriási gondot okozott, hogy a városi lakosságot élelemmel ellásuk és a requirálás erőszakos eszközeihez kellett nyulnunk, Igen ám, de a muzsik ma már nem hajlandó lürnl az élelmiszerek erőszakos beszerzéséi. Más politikához kell folyamodnunk, ha meg akarjuk nyerni a nagy csatát, amely elől nem térhetünk ki, amely már ki is tört, a munkásság és parasztság között.
Az én véleményem Iszerint — jelentette ki Bukharin — a földeket munkabér alapján szerződtetett földmunkásokkal kellene megmüveltetni".
Ennél szenzációsabb vallomást a bolsevizmus csődjéről vezető állásban levó kommunista még nem telt. Szerinte tehát más megoldás nincsen, mint a földműves népet rabszolgai munkára fogni, napszámossá sü-lyesztenl.
Bukharin ki is dolgozta ennek a „reformnak" a részleteit.
„A munkabért — mondotla — csak akkor volna szabad kiadni a földmunkásoknak, amikor a szociális termelés eredménye már a piacokra kerüli. Ezeknek a terményeknek az ára pedig mélyen alatta kellene, hogy álljon a kapitálista termelés árainak".
Bukharin végül lemondó hangon jelentette ki:
„Ez a kérdés olyan komplikált, hogy szinte megoldalhatallan"
Amikor Bukharinnak ezt a beszédét olvassuk, nem ári, ha a Irancia kommunisták néhány hónap elölt tartott marseillesi kongresszusának kiáltványát emlékünkbe idézzük. Ebben ezt mondják a vezérek:
Ha a kommunizmus győz, a kommunista kormány első gondja lesz, hogy a parasztságot a legjobb helyzetbe hozza s minden megrázkódtatástól megkímélje, mert egy forradalom sem győzhet, ha nincsen, aki harcosait táplálja.
A két nyilatkozat összevetéséből világosan kilünlk, hogyan fest a kommunizmus a gyakorlatban. (P.S.)
Óra, ékszer, látszer
különlegességek meglepő olcsó\'árért vákáay Uj üzletében kapható Fö-tór 2. sx. VAroaháapalot*.
— Elsőrendű Javiló műnek. —
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 12, vasárnap
Róm. kalhonkui: Guilb. J. Protei-lám: Irab. Izraelita: Tham hó 2\\
Nap kel reggel 4 óra U perckor, nyugszik délután 7 óra 56 perckor.
A Meteorológtil Intézet jelenléte szerint változékony, havól Idő várható, helyenként még etóvel.
Szorít László cserkészek Jullállia délután 2 órakor Lazsnakon.
I chér-kabaró este 9 órakor a Központ-kávéházban.
Uránia. A vérpad árnyékában. 3, 5, 7 és 9 órakor.
Világ. Égsiahidás, földindulás. Vig-|áték 3, 5, 7 é» 0 órakor.
Julius 13, hétfő
Római katolikus: Anaklél. Protealáni: Jenő. lar.- Tham hó 21.
Nap kel régnél * óra 15 peteko., njug azlk dtlután 7 óra 55 perckor.
Fehér-kabaré este 9 órakor a Központ-kávéházban.
Máglya
Irta: MÉSZÁROS EERENC
Meggyújtottam az ugy rendelt máglyát, Eteszlve-szilva lobogó lángját Egekig érövé.
Magam a máglya közepén áttlam. Kitárult szívvel merészen, biUriin És égtem és égtem.
És mikor minden porcikám égett, torsunkat oszlani mellém tépeti 0 ls, a kis leány.
Csöp jégszivét ír tenyerén hozta És mosollyal a máglyára dobta Lábaim elébe.
Nagyot sikoltott ekkor a máglya S vegsót lobbanva lobogó lii/igja jajgatva kialudt.
Én pedig a máglyáról leléptem És ugy sírtam, mert hiszen eléglem Örökre, örökre. (Budapest.)
— Kapni már kedvezményes balatoni jegyeket. A nagykanizsai délivasuti állomásfónökség értesítette a város vezetőségét, hogy a balatoni kedvezményes menetjegyek kiadását megkezdte.
— Keszthely tőurl vendégel. Albrecht főherceg és családja kíséretével Festetich Tasziló herceg látogatására Keszthelyre érkezett.
— Papi lelki gyakorlatok. A nagykanizsai ferencick rendházában julius 28 án esti kezdettel julius 31. reggelig lelki gyakorlatok lesznek papok számára. Teljes ellátás a rendházban.
— A Kansz felhívása. Felkérem az összes hivatalvezetőket vagy helyetteseiket, hogy f. hó 13-án, hélfőn délután 6 órakor a kir. törvényszék I. em. 5. sz. helyiségében tartandó hivatalfönökl értekezleten okvetlenül megjelenni szíveskedjenek. Tárgya lesz ennek az értekezletnek a tisztviselőknek prima porosz szénnel való ellátása és általában ennek áz akciónak részletes megbeszélése. Tekintve, hogy e tárgyban a Magyar Városok gazdasági Központjt r. t részéről hozzám igen kedvező szénajánlat érkezett be, feltétlenül szükségesnek tartom ennek az értekezletnek a megtartását. A nyugdíjas tisztviselők részéről érdeklődőket is szívesen látom az értekezleten. Dr. Kenedl Imre, a Kansz holyi csoportjának elnöke.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet junius 6-iki estélyén felülfizetni szívesek vohak: Maycrsberg Filda 2.000,000, Eltér Géza 30.000, Diverdy Anna 50.000, Ádám Róbert 100.000, Szabados Mátyás 50.000, S\'pos Andor 10.000, ujnépl Elek Ernó 250 000, Ungcr Ulhnan Elek 85.000, Singer Jézscl ésTsa85000, Bogenrieder Frigyes 100.000, Palas-kári Péter 35.000, N. N„ 5.000, Radnai Sándorné 50.000, dr. Kónig Józscí 100.000, Siepnyiewsky Mády 150.000, Dobrin Hugó. — Vida Lajos a Keresztény Jótékony Nőegylet céljaira 50.000 koronát adományozott Ezen adományokért hálás köszönetét fejezi ki az elnökség.
— Óvókötelesck bejelentése. A mull héten hatósági hirdetmény hivta fel Nagykanizsa mindama szülőit, kiknek óvóköteles gyermekeik vannak, hogy azokat jelentsék be a tanköteleseket nyilvántartó hivatalnál a városházán. A szülők ebíll kötelezettségeiknek ezidcig olyan kis számban lellek eleget, hogy a hatóság újból felhívja az érdekelteket e hó 18-ig való jelentkezésre.
— Búcsúzó. „Fclsősegesdi zárda-lőnokké történt kincveztetésem alkalmával ez uton búcsúzom kedves jóbarátaimtól, ismerőseimtőt s híveimtől. Kérem Jóakaró imáikat, hogy a felsósegesdi bucsujáió helyet s híveimet Isten szándéka szerint kormányozhassam". Nagykanizsa, 1925. julius 10. P. Ehrllch A. Alajos sc-gcsdi plébános h.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
_1925 julius 12.
— Anyakönyvi hírek. Nagyka-zsán az elmúlt héten 9 gyermek született, ezek közül 6 fiu és 3 leány: Pál Sándor munkásnak fia, Plisár János szobafestőnek leánya. Kollár Ferenc molnárnak fia, Fogarasi Sándor lakatosnak fia, Kaszás József honvéd tiszthelyettesnek fia, Molnár József cipészscgédnek fia, Holcsek Mária cselédnek leánya, Linksz Árpád gépészkovács-segédnek leánya, Béri Anna cselédnek lia. — Házasságot kötöttek: Kulics József földműves Skoda Erzsébettel, Pint István Kőműves Wéber Annával, Bu-zásy Árpád taniló Galambokról Ti-bolt Eleikával. — Halálozások: Merc Ferenc 2 éves, todőhurut: Oarai Frigyes 59 éves szállodás, szívszélhűdés ; Málék József 51 éves földműves, agyvérzés, Rosla Ferenc 63 éves serléspásztor, bélszakadás; Hó-bor Ernő 17 napos, ránggörcs; Varga József 65 éves malommunkás, Öngyilkosság lövés által; Tóth József 1 hónapos, ránggörcs, Sagodics Mihály 72 éves napszámos Zákányból, felsőajakrák, agyvérzés; Török Árpád 4 hónapos, bélhurut; Kósck Ferenc 59 éves földműves, lüdő-gümökór; Horváth Jenő 2 hónapos, bélhurut; Fiiszár Ferenc 48 éves délivasuli géplakatos vékonybélszakadás és hashártya-gyulladás.
•= Halálozás, özvegy Szigeti Sománé, a Nagykanizsai Bankegyesület R. T. néhai titkárának. Szigeti Somának Özvegye, folyó hó 10 én Pécsett 71 éves korában meghalt. Tetemeit Nagykanizsára hozzák,\'hol folyó hó 13-án, hétfőn délelőtt 11 órakor fogják az izr. temetőben lévő családi sírboltban örök nyugalomra helyezni. Az elhunytban Szigeti Sándor, a Chinoin vegyészeti gyár főtisztviselője édesanyját gyászolja.
— Halálos szerencsétlenség. Fiiszár Ferenc 48 éves nagykanizsai délivasuli géplakatost pénteken délután súlyos sérüléssel hozták be Lazsnakról a nagykanizsai közkór-házba, ahol tegnap meghall. A szerencsétlen ember gözlűrésznél dol-dozott. Munka közben a gépnek valami hibája történt s egy lepattanó léc óriási erővel vágódott Fiiszár gyomrához, ugy, hogy bélszakadást kapott. Az ügyészség a csendőri nyomozás jelentésének beérkeztéig a temetési engedélyt nem adta meg.
— Az uj vásártéri épületek ajánlatai. Tegnap bontották fel a városházán az uj vásártéren épitendó főépület és mérlegház munkálataira beérkezett ajánlatokat. Beérkezett 4 ajánlat: Városépilő 260-5, Horváth és Vass 299 7, Horváth Boldizsár és fia 330 9 és Kertész Béla 355-6 millió papirkoronával.
— Elmarad a Postásdalárda kirándulása. A Poslásdalárda által mára tervezett kirándulás a kisrécsci erdőbe, elmarad
— Az Ipartestületi dalárda tagjai ezúton fclkérctnck, hogy rendkívül fontos ügyben ma délelőtt 10 órakor az Ipartestület első emeleti kis termében teljes számban pontosan megjelenni sziveskedjenek. Büchter.
1925 julius >3.
ZALAI KÖZLÖNY
— Egy flu balesete. Az éjjeli bidapesti gyorsvonathoz szokásszerilen kiment az állomásra a Kmf-mann-féle autózási vállalat autója is, amelyre egy körülbelül 15 éves fiu beszállt. Az auló behozta a liut a város felé. A Kazinezy-ulea egy részén a Hu, aki ugylálszik nem akarta megvárni mig az autó megáll — kiugrott a haladó aulóból és oly szerencsétlenül eselt a kövezetre, hogy eszméletlenül terüli el. A menlók azonnal kiszálltak a helyszínére és a kórházba szállilotlák a fiul, aki eszméletét lapunk zártáig még nem nyerte vissza és igy a rendőrség által kihallgató és személyazonossága megállapilhaló nem volt.
— A budapesti Britannia szálló, ezen minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú szálló, amely eddig is kedvelt megszálló helye volt városunk közönségének, most azon újítással szolgál, hogy a szálloda-adói vendégeinek nem számiija fel. Torzsvendégeinek pedig vagy azoknak, akik legalább 3 napon át tartózkodnak a szállóban még ezenfelül is megfelelő árengedmény! nyujl. Előzetes szobarendelés esetén a szálló önköltségi áron küldi autóját a pályaudvarokhoz.
— Hlrdetőrácsok Nagykanizsa utcáin. A város képviselőtestülete egyik régebbi közgyülé&n bérbeadta a város hirdetési jogát. Az erre vonatkozó határozat már régen jogerőre emelkedett, de a végrehajtás még mindig nem lörlént meg. Pénteken délután jelent meg az első fecske Nagykanizsa ulcáin, amennyiben az Erzsébet-téren, a Cenlrál-előtli egyik satnya fa törzse köré hirdelö rácsot szereltek. Hogy a hirdetést bérbekapotl cégek mikor lelelnek meg minden kötelezettségüknek, mikor állilják fel az előirt számú hirdető táblákat és hirdető oszlopokat s ezzel mikor oldódik meg végleg a teljesen rendszertelen nagykanizsai hirdetés-kérdés, mindez egyelőre a jövő titka.
— A bedűlt Rákóczi.utcai ház ujabban veszélyezlctett lakóját, özv. Oláh Kanatusznét gyermekeivel az egyik iskolában helyezték el ideiglenesen, a rozzant toldaléképületet pedig, mielőtt még másban Is kárt tehetett volna, lebontották.
— Az Irgalmas nővérek kripta építéséhez báró lnkey Pál 200.00 kor., Wdszlcld és Fischer 150000, Steiner Lipótné 100.000, dr. Erős Krentzer Sándor, Ihárosbcrényi tanitó, Knamek Ferenc, Metzli Camill 50.000-50.000, Győri Lajos 5.000 koronát adományoztak, miért ezúton mond hálás köszönetet Mária nővér.
— A balatonkenesei tisztviselő üdülő megnyitása. Julius hó 15-én megnyilják a tisztviselők balatonkenesei üdülőtelepét. Személyenként 55.000 koronáért a fővárosi alkalmazottak Igényelhetnek egy napi ellátást.
Asszonyok a filmen.
Az Uránia mozgó műsora ugylálszik nem akar kifogyni az asszonyokról szóló filmekből. A multkorában a Félszüzck, mult héten Asszonyok ellensége, — jövő héten Hiúság vására, amely filméi nemcsak cimc miatt soroljuk az asszonyokról szóló filmek közé, hanem különösképpéir azért, mert tényleg egy világszép asszony szerelmeiről szól. Ha ez sokáig igy tart, ugy apránkint a világirodalom minden szép asszonyához szerencsénk lesz a mozi vásznán. Kérdési intéztünk a mozi vezetőjéhez, hogy vájjon hány szépséget rejteget még előjegyzési notesza? Válasza sokat igér a szép-nem hódolóinak. Hiszen még hátra van az asszonyok java 1 Hát tehet-e arról a mozi, ha ez az örök rejtély a leghálásabb filmtéma s ami szépei mozivásznon láttunk, mind asszonnyal van kapcsolatban.
Hátra van még a Nju (Asszony a lejlőn) Ossip Dümov drámája Emil Janumgs és Conrad Veldltel.
Sorba jönnek: a .Jöttment asszony", a szép kis Korda Máriával; a .Spanyol táncosnő" (Don Cézár de Bazan) Pola Negrivel; a .Nőslény sálán" (két szempontból asszony: először mert nőstény, másodszor, mert sálán) Barbara la Marral; .Königsmark" (Pierre Bínois .Királyasszony szeretője" c. regénye) Petroviccsal; „Garzon leányok élele" (La Oar sonne) Tora Tejevei; .Magdaléna két élete" (Herczeg Ferenc) Henny Portenncl.
Hátra van a legszebb asszony filmen: Mia May az .Erősebb a szerelemnér-ben.
És hátra van a legszebb asszonyfilm — s az egész világon a legszebb film: .A fehér apáca" Lilian Oissel.
Annyi asszonylilm közölt természetesen a férfiak reprezentánsairól is gondoskodott a mozi igazgatója, a közel jövő műsorába illesztve .Az a disznó Morin" Maupassant novellái, — no és .Az utolsó cmber"-t Emil Jauningsfal.
— Társas kirándulás Sopronba.
A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara jubiláris kiállítása iránt országszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg. Az országegyes városaiból társas kirándulás formájában is sokan indulnak cl a kiállításra, mely nem csak anyagánál, hanem a magyarságnak iránta tanúsított érdeklődésénél fogva is dokumentuma lesz a magyar, speciálisan a dunántuli magyar ipar életképességének és nagyarányú épitő munkásságának. Nagykanizsáról elegendő jelentkező esetén augusztus 2. és 30 ika közt Indul egy társaskirándulás Sopronba. Jelentkezni a városházán kell az iktatóban még ezen a héten. A kirándulók minden vonalon és minden kocsiosztályon féláru jeggyel utaznak.
__ Szenzációs nutomobllbemu-tató Nagykanizsán. Julius hó 15-én, szerdán délulán 5 órától kezdve, a magyar ipar impozáns termékét, a legeslegújabb typusu 5/25 lóerős Magomobil automobilt mu\'alják be városunkban, a Magyar Általános Gépgyár (M. Á. G.) R. T. kiküldött igazga\'ól. A bemutatás elé, amely a
Ccnlrát-kávéllázelőttlesz.főlegasporl-körök nagy érdeklődéssel tekintenek.
— Molnárok országos gyűlése Hévízen. A Molnárok Országos Egyesülete ma délelőtt 9 órakor rendes évi országos közgyűléséi tartja Hévizén, amelyen a vámötló molnárok sokféle problémái kerülnek tárgyalás alá.
— A tapolcai 1 őrház deficitje. A tapolcai „Erzsébet" kórház költségvetése 800 millió korona dclicilet tüntet fel a folyó évben, ami jobbára az alacsony napidijakból eredt
— Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Slampf Zsigmondnál.
— Mezei lopások. Kertesgazdák és a földművesek közölt sok a panasz, hogy mostanában, mikor már a termények nagy része gyümölcséi hozza, sok a földeken a lopás és egyéb kártétel. Ezért természetesen a külrcndőri szolgálatot hibáztatják. Elfelejtik azonban, hogy a hasontó természetű kihágásokat a mezőren-döri szabályok értelmében csak feljelentésre lehet büntetni, igy tehát a külterületen portyázó rendőrök \'munkáját maguknak az érdekelteknek kell támogatniuk azáltal, hogy a tolvajokat, gyanús kóborlókat fel-jelenlik. A mi gazdáink azonban ezt vajmi ritkán teszik, sót sokszor maguk mulalnak legjobban, hogy meglopták a szomszéd földjét. Csak akkor káromkodnakazlán nagyot, mikor reájuk kerül a sor. Aján\'alos tehát, hogy gazdáink lógjanak össze s a rendőröknek nyomban tegyenek jelentést minden gyanús észleletről. Hiszen sok szülő maga tanltja lopni apró gyermekeit és zsákot ad a hátukra, ugy küldi őket a mezőkre szerencsét próbálni. Ezek ellen legjobb védekezés, ha bárki, aki látja vagy rajtacsípi őket, mindjárt átadja a rendőrnek, akkor is, ha vélellnél nem az ő, hanem a szomszéd vagy haragosa földjét dézsmálta is az illető.
— Vidékre Is megkezdte szállításait a Hydross csokoládé és cukorkagyár. Eredeti Hjdross nyalókát gondos posta-csomagokban legjulá-nyosabb áron szállít. Nagykereskedőknek árkedvezmény. Újdonsága: a csokoládés nyalóka és a napokban megjelenő védjegyzetl és sza badalmazolt „Hydross ping-pong" a gyermekek öröme. Hydross Buda-pesl, Országház-tér 9.
- Győri diákok a Balaton mentén. A győri kalh. főgimnázium cserkészcsapata julius 20-án a Balaton mellé indul nyári táborozásra.
— Sertés-kiállítás Barcson. A Barcsi Sertéshizlaló Részvénytársaság Barcson julius 11., 12. és 13-án angol telivér hussertés-klállltást rendez vásárral kapcsolatban. Az import tenyészállat-kiállítás gazdakörökben élénk érdeklődésre tarthat számot.
— Jogakadémiai belratások. A kecskeméti egyetemes református jogakadémia 1925/26. évi I. félévére a beiratkozások szeptember 1-én kezdődnek és 27-ig tartanak. Uj hallgatók beiratkozásához engedély szükséges. Bővebb felvilágosítás a szerkesztőségben vagy a dékáni hivataltól levélben nyerhető.
— Mennyit ér egymillió papírkorona ? Egymillió papírkorona ma annyil ér, mint békében 49 korona 71 fillér. Az év első felében az olcsóbbodás 3°/o-ot telt ki, valószínűleg a vásárlóképesség csökkenése folytán.
POGANYVARI
fehér bor lilcrenkint 10.000 koronáért
bor- és hordó-nagykereskedésében
TELEFON ■ 7.
Jobb minőségű balatoni
vörös^fehérbor
literenkint 12.000 koronáért.
(Minden add az iiban benntoglallatUO
— Dunsztos és befőttes üvegek, .Rex" patent befőllcs üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— Táncmulatság. Kiskanizsán, a Zicgler-félc vendéglőben (Szepet-neki-ut 25.) szombat és vasárnap cigányzenével láncmulatság tartatik. Kitűnő ételekről és italokról gondoskodva van.
— Schwarcz Dezső cégnél url és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányi Gyulánál.
— Fölényesen győz minden versenyben Flllpp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) olcsó és jóminőségü áruival. Mutatóba néhány ár: Selyem mellények 195ezer,selyem Jambósapkák !7ezer, llór urizoknlk 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
Mélyen leszállítóit áron kerülnek eladásra
az elfirehaladott idényre val6 tekintettel az alább felsorolt áruk: Sima és mintás llbertyk és bitisztok, ruhavásznak, mosókovclkók, mosócreppek, gyapjú és mosódelének, francia mintás grcnadlnok, epongekelmék, fulárd Nagy maradékvásárI selymek slb, slb. ^ Olo.é. árakl
Kisfalud! és Krausz
dtv.tn.gyáruhAx.
az Arany Kakashoz, Nagykanizsán
, Erzsébet-tér 21. Tel. 374.
ZALAI KÖZLÖNY
1925juHus_12.
MOZI
Uránia 3, 5, 7,9: Vérpad árnyékában, dráma a mai Páris életéből.
Világ egy rendkívül ötletes amerikai burleszket Égszakadás, földindulás ... és két felvonásos Frido-lint játszik. Szerda, csütörtök Uránia: Hiúság vására, Tsekerai világhírű regénye; egy világszép asszony szerelmeiről szóid film, hátterében Na-poleon 100 napos uralma, a Waterlooi csata és bukása; a csata rekonstrukciója nagyszerű A film értékére nézve megjegyezzük, hogy az Asz-szonyok-ellenségének iker filmje; ugyanazon gyár készítette (az Ame-racan Goldwin), ugyanazon rendező rendezte s hatásaiban sem marad el mögötte.
Árvaleány férjhex menne ötvenhold (öldbldokkal. Bővebbel „Elita" iroda Budapest, Kossuth Lajos utc« 15. szám.
A marokkói háború kulisszatitkaiból
Poincaré fegyverezte fel a riff-kabilokat - Abd el Krím már
1923-ban Párisban tárgyalt
(A Z. K. alkalmi londoni levelező-jélől.) Szenzációs leleplezést, kel közöl a marokkói háború keletkezéséről Róbert Bell, az ismert és tekintélyes amerikai publicista, aki cikkében Poincarét teszi felelőssé a marokkói háború felidézéséért.
Dell elmondja, hogy Poincaré, aki gyűlöli az angolokat, a világháború befejezése után felfegyverezte a riff-kabilokat abban a reményben, hogy Abd cl Krim a riff-vidékról kikergeti a spanyolokat és igy módot és alkalmat szolgáltat a franciáknak, hogy ottan befészkeljék magukat. A riff-vidékról akarta Poincaré az angolok Gibraltár-állását sakkban tartani. — Poincaré miniszterelnökségének idején, 1923-ban Abd el Krím Párisban járt és hosszasan tárgyalt Poincaré-val. Nem sokkal utóbb Poinc :ré keresztül vitte, hogy amikor a riff-ka-bilok megkezdték a háborút a spanyolok ellen, a hatalmak ne blokál--ják a felkelőket. így Poincarénak módjában volt fegyvereket juttatni Abd el Krim csapatainak. Kétségtelen, — állapítja meg Dell — hogy a riff-törzseket a franciák uszitották arra, hogy átlépjék Francia Mirokkó halárát, hogy igy a franciák ürügyet kapjanak a spanyol zónába való behatolásra.
A terv igen ravasz volt, azonban, miként az események mutatják, Abd el Krímnek evés közben megjött az étvágya és mostan esze ágában sincsen megtartani a Poincaréval kötött paktumot. A franciák beleestek abba a verembe, amelyet a spanyoloknak és az angoloknak ástak.
SZABADALMAT
meg«crei, értékesít minden államban
ÁRON ÉS MOLNÁR
BUDAPEST, VIII.. JÓZSEf.KÖRÚT a. SZÁM • Feltalálók UtmuUl4j4. dljUltnal. 14a
TÖRVÉNYSZÉK
Sikkasztó postatiszt a bíróság előtt
A zalaegerszegi törvényszék dr. Czikó bünletötanácsa iegnap tárgyalta Havassy Béla zalaegerszegi postasegédellenőr bűnügyét, akit a kir. ügyészség többrendbeli hivatali sikkasztással vádolt.
Cztkó elnök ismerteti a vádat, amely szerint Havassy Béla 1924 év júniusától 1925 márciusáig a vidéki poslaügynökségektól beérkezett utalványokat és csekkeket kisebb-nagyobb késedelemmel számolta el a dálumok megváltoztatásival és az egyes összegekel a saját céljaira fordította s ezeket a később érkezeti küldeményekből pótolta s csak akkor számolta el. Más küldeményeket egyáltalán nem számolt cl, hanem az ilyen utalványok és befizetési lapok egy részét megsemmisítette.
A száztízet,hat tételi felsoroló vád-hat felolvasása után a vádlott Havassy beismerte bűnösségéi és részletesen elmondotta hogyan követte el bűncselekményeit. Körülbelül 50 millió koronát sikkasztott. A pénz legnagyobb részéi elkártyázta.
A bizonyítási eljárás befejeztével a törvényszék Havassy Bélái bűnösnek mondotta ki többrendheli hivatali sikkasztás bűntettében és ezért ősszbünletésűl három évi fegyházra, Ili évi hivatalvesztésre és politikai jogainak ugyanazon időig való felfüggesztésére ítélte.
A kir. ügyész a büntetés enyhe volta miatt a védő pedig a minősítés és a büntetés súlyossága miatt felebbezelt a táblához.
A törvényszék az elitéit postatiszt további fogvatarlását rendelle el.
SPORTÉLET
FTC—NTE
Bíró: Schissler, Budapest
Onnepc van ma a nagykanizsai sportnak : az FTC teljes első csapata játszik az NTE vei; az a csapit, amely nemcsak itthon szerzett becsülelet nevének, hanem a külföldön is, Európa összes államaiban clismeré t és hírt vívott ki a magyar fulball-nak, a magyar sportnak.
Nincsen város Európában, hol kevésbé ismernék a Ferencvárosi Torna Club\' nevét alkoló három betűt, mint akár Naeykinizsán, vagy Budapesten. S az FTC-nek a csillaga, pedig már kél évlizede ragyog fennen, nincs szünőben, A nagy mullhoz méltó elsőrangú tudásról tett tanúságot az idén is, amikor „Magyarország 1925 évi hajnoka" címért folylajott küzdelemben az MTK-val együtt a döntő.e kvaiífi-kálla magát.. A döntő mérkőzés, melyei a multhónapban jalszoltak, miként ismeretes, nem hozott eredményt, eldöntetlcnűl végződöli; augusztus 26-án fogják megismételni és hogy az FTC javára szólnak az erőviszonyok, mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy az MTK mindent megkísérelt, hogy az eldöntetlen mérkőzést ne keljen megismételni, hanem a zöld asztal mellett törlénjék döntés a főváros bajnokságában elért eredmény alapján
A felfejlődőit vidéki sport s az NTE megbecsülését jelenti, hogy az FTC komplett elsl csapatát állítja ki a mérkőzésre, azt a csapatát, mellyel az MTK ellen játszol! a bajnoki dönlőn és csupán a balösszekötő helyén fogja játszani az idő-közbenkülföldrelávozolt Nikolshurger helyett Paicsck, legujabt-an áligszolt játékosnak, akinek közismert, átülő képessége csak fokozza csatársoruk eredményességét.
Az NTE minden tudását latba fogja vetni, hogy tisztelgés eredményt érjen cl és ismerve képességüket, lelkesedésüket, annál inkább is sikerülni f.»g ez nekik, mett az NTE legerősebb ellenfél ellen tud legjobban játszani.
Visszaemlékezve a 3 év előill FTC—NTE mérkőzésre, amikor a rossz idő ellenére is 2500 fóllyi embertömeg szorongott a szeszgyár nellft-i pályán, biztosra vehető, hogy külső kereteiben most még impozán-sabb, jáléknivóban még szebb mérkőzésben lesz részünk.
A csapatok a következőkép állnak fel:
FTC: Amsei—Takács i. Hungler II.—Fuhrmann, Müller, Blum—Héger, Sztecovits, Sándor, Palcsek, Kohut.
NTE: Horváth-Jámbor, Joós-Radics, Tamás, Kohn—Hirschler, Dezső, Palkó, Bojt, Harangozó.
A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik a Zrínyi sporttelepen.
Az előkelő Uraadalom es mnvéitvjlig |]
Földes „MARGIT CRÉME".t
liánnál.
II Ned >es és száraz, hideg ts nielctr tdőtxo
IIFöldes „MARGIT CRÉME"
l legjobb arc- ía Itézápolő.
I Angol, francia, nímel. amerikai előkelő hölgyek íi művinek használjak a
|| Földes „MARGIT CRÉME"-t.
Kapható: Minden gyógyszertár, drogéria és lllutszertárban.
Olcsóbban,
mint bárhol kap uj vagy használt
AUTÓT
teherautót
motorkerékpárt
METROPOL GflRAGE
Budapest, VI, Lehel-u. 25
Telefon i 112-23, 24, 25,
KÖZGAZDASÁG
Jubileumi Iparkiálütás
A soproni kereskedelmi és iparkamara fenállása 75-ik évfordulója alkalmából Sopronban, Frigyes cs. és kir. főherceg, Dr. Esterházy Pál herceg és Dr. Valkó Lajos kereskedelemügyi miniszter védnöksége alatt 1925. augusztus 2-ikától szeptember 8-ig terjedően a kamara kerületét alkotó Moson-, Sopron-, Vas- és Zalavármegyékre kiterjedő iparkiálli-tást rendez. A kiállítási nagybizottság elnöke Dr. vitéz Simon Elemér Sopronvármegye és Sopron szab. kir. város főispánja.
A kiáliitás száznál több gyárt villalat és nagyszámú kézműiparos kiváló gyártmányainak és készítményeinek tárlatával elsőrendű eszköze és alkalma lesz az ország nyugati határvidéke ipara, kereskedelme, közlekedési viszonyai, kulturája, városai és természeti szépségei megismerésének.
Hívó szól intézünk tehát Magyarország kereskedőihez, iparosaihoz: látogassanak el Sopronba, győződjenek meg közvetlenül arról, mit mentett meg a hazának a soproni népszavazás.
A kiállítás Sopron város közkertjében, az Erzsébet királyné parkban nyer elhelyezést. Két fócsamoka lesz : az egyikben (560 m>) a szövő- és lakásberendező ipar, a másikban (1000 m") a többi Iparág tárja szem elé remekeit.
A főcsarnokokal magánpavillonok fogják környezni; a legkiválóbbjuk Esterházy Pál hercegé lesz, aki intenzív gazdálkodásának eredményeit virágzó iparvállalatai termékeiben mutalja be. Országos hirü gépgyárainak egy része a szabadban mutalja be nagyobb méretű gépeit és az ánisitó pavillonok egész sora fogja a kiállítási területet tarkilani, melynek meglesz a maga külön posta-, távírda- és távbeszélő-hiva-fala is.
Naponta az 5. honvéd gyalogezred teljes zenekara fog hangversenyezni.
Az iparkiállilással kapcsolalbanV dc annak különálló részeként, a Soproni Képzőművészeti Kör a városi színház festőtermében művészeti és iparművészen kiállítást rendez a nyugati határvidékkel vonatkozásban álló művészek alkotásaiból.
A Sopronba való utazást lényegcsen megkönnyíti a vasutak vonalain minden vonat bármelyik kocsiosztályában igénybevehelő 50 százalékos menetjegy-kedvezmény. A kedvezmény igénybevételének előfelléiele az alulirt bizottságnál megszerezhelő „Kiállítási igazolvány" birtoka.
A déli vasút mentén lakók részére a Duna-Száva-Adria (déli vasul) vonalára érvényes igazolvány ára 20.000 korona.
Az igazolványokat.julius hó 15-101 kezdve az összeg egyidejű beküldésével a kiállítási végrehajtó bizottságnál kell megrendelni. Lakáa Iránt
1925 julius 12.
ZALAI KÖZLÖNY
beretvás pasztilla a
legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
való igények kielégítésért) alulirt bizottság készséggel gondolkodik.
Az 1925. évi soproni Jubileumi iparklállitás végrehajtó bizottsága nevében: Spiegel Szigfrid, keresk. és iparkamarai elnök, a végrehíjló bizottság elnöke. Dr. Taizs Károly, keresk. és iparkamarai titkár, kiállítási igazgató. _
TŐZSDE Magánforgalom
Irányzat barátságos. Angol Magyar 33 Hazai Bink 105. Migyír Hici 372 Leszámítoló 61, O.zirák Hilel 145] FöIJhilel 230, Kereskedelmi Bank 1010, Belvárosi takarék 33, Kőbányai lakarék 114, Pesti Hazai 2350, Elsó Magyar Bizlosiló 5460, Borsód miskolci 195, Első Bud ipesli 158, Viktória 405-Biuxit 583, Beo-csini 1035, Szátziáti 290, Magnezit 1360, Kőszén 3020, Sakó 495, Urikányi 1090; Athenaeum 68, Pallas 155, Bródi 112, Coburg 495, Fegyver 665, Danubius 2300, Villamos 1185, Hofherr 120, Upták 27, Lámpa 118, Vegyipar 48, Rima 125. Schlick 42 Wőrner 9, Gultmann 465, Hazai fa\'80, Nemzeti fa 455, Ola 518, Nasici 1855, Mltr. 225, Városi 60, Államvasút 428, Trust 222, Cukor 2160, Georgia 354, Izzó 1050, Auer 935, Részvénysír 420, Gchwindt 215, Égisz 71, Oyap|u mosó 32, Ooldberger 120, Spódium 75, Hungária műtrágya 127, Chinoin 8 5 Török 28, Dorogi 16, Felten 1260, Gummi 275, M. Német 75, Os\'cr-meló 248, Brassói 390, Star film 23.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Serié .vásár FcthaJUa 239, mtlybll eladatlanul vlu.« maradt 149 drl>. Kliófend\': 21 SCW-22.000. uedetl I95-.0 20.50 J. izedell közép 18 5X1 -19090, kónnvO 16 000—17.000. eliótenda öfeij 18.000-19.000. máiodie.idü 17.009 18.500, angol sltldö 20Ü00- 23.0J0, izaít nni
nagytan 24.000---•—. isii 27 000,-27 500
lehúzott hui 22.000- 23 500. szalonnái fél teltél 23.000 -25 500. Irányzat vontatott.
Valsták
lacollMl woco-hkw
CM* Unu 2IC&-1PI
Otolc I2M IMS
OotU* ÍCAIŰ-MIIO
rnuu n. 14*0 ai;o
NdUsaiki IT40-SS4.0
Ld 114 lU
Lati 101-110
Lkl 2US-S700
MM. tlSU I4HS
0»itr (íkUt IMC-10070
oaa Inc taaaa h\' o
l.itdfaM* iMroiJKO
i-i< aui roí-a sz
»«T4y kw. lim 4K40
Svéd 1U. uato-lKsi
Devtaák A . , \'.í . . - H44ŰH1IC •drl. 1141 I1S4
,«I44U 14444
11) 141
n<l#
14SW 144J 11470 IM\'O
14M0M4T000
14M :44 WtS-71410 ISM-ISS
tus ur
!07-lll ll«0 >140 WW-KC-SO 11710 1110
NiU Pil*.
Zürichi zárlat PáiU 2129—. London 2504 - Nrw.ofl S15I/I. BitUiel 2385-, M.tUnJ I93V-, Holland 206 40. Bellin 122 "ii. Wleo 72-55 ton. 37250 Pt.ga 15CO 25 B^Uptit 72-SO, Varsó 98-4., Buksiéit 252 Vb B«lglád90S-
A magyar korona kBIföldl hivatalos jegyzései
Bécs ........ .....10031 9985
.««
Prága ....... ...... 477 4751/!
Terménytőzsde
Irányzat uj áruban szilárdabb, ó áruban továbbra is lanyha. A forgalom újbúzában igen élénk.
Ó bm tlsaav. 76 klMI 430.00C-440 000 -8 i.-o. -440.000-450000. egyéb vld. 76 kg-o, 427 509 - 437.500, 78 kg-04 43/5OT-WMC. U| búza tlsaav. 77 kg-os 402.500-<10.000, egyéb vld. 77 kg-os 393ÍOO— 405.000 uj rozs 340.000^350000, ó -ozs 405.000 —415 00fr^jnnaif-380.000—28SŰ0), takarmány árpa 270.000 - 283.000 kol:l 300.000 - 310009. top. 260500 - 265.00), ub 465.000- 475.000.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Köhjrv-kern.lredéa RT. Naffvk.nl*..
Apróhirdetéseik
M apc6bUd«U« dija 10 «i«lj MOO K. A (i»u6 a ■ Ináén va« Ujabb txl6b$I 1114 kél nöiuk »ilo»lt-talfc. Mlnd«o további u4 dija 100 K A hUdatfal *M«« flxcUodd • a lot*al«nl a<14 hoiUtliaKUUk
Magyar-német tisztviselőnő állási keies. Cim i kiadóban. 2<04
Oki. középiskolai tanár előkészít javlté-vizsgálatra. Clm .1 kiadóban. 2122
A belvárosban 2 szobás lakást keresek. lelépést fizetek. Clm: Király utca 21, háztulajdonos. Ugyanolt egy ÍUszerlUlet berendezés megvételre kerestetik. 2069
Házvezetőnőnek ajánlkozik idősebb családhoz, vagy magányos uihoz. Cim a kiadóban.
Dunántul
leiolui Mú\\M Hsa
uri és női divatáruban
KAUFMANN KAROLY
a Fekete Golyóhoz. Telefon 372. Kérem a címre ügyelni!
Különféle borfejtögépek csövekkel cladAk Zerkuwitz Albert bOftiagykcKS-kedésében.
Szarvas szállóban hónapos szobák kiadók. IW
Egy tanulóleány (elvétetik Weltnerné varrodájában, Hunyadi-utca II. 2111
Egy
Ford-autó
4 üléses, jutányos árért eladó. Wei s z Béla, Tapolcza.
Eladó Zalaegerszegen 12.000 í>öl príma birtok, ami szóló, szántó és gvümöksösból áll. Rajta elsőrangú lakóház és melléképületekkel. Jóforgalmu korcsma Is van a birtokon. Értekezni lehet a tulajdonosnál. — L Czigány Bertalan, Zalaegerszeg. 2112 6-2
Pénzkttloeftnt bekebelezésre gyorsan és olcsón közvetít Aczél Ignác pénz-köicsönkftzvetitó és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Fő ut 3. szám alatt. 1852
Eladó egy modern diófa ebédlő, állványok. pultok és különféle bútorok. Irodalmf, tudományos szakkönyvek és diszmOvek, mérleg stb. Bővebbet Sugár ut 23.. Iralik.
2127 3-2
Eladó egy kerékpár, táborltttacr hely, megfelel a kovácsmunkának. Kiskanízsa, Templomtér 5. 2064
Eladó egy jókarban levő hosszú kocsi és egy lövld magyar kocsi, egypár lószerszám és egy komplett irodabercndrzéa. Sternberger Ignác Deák-tér 2. 2165
1 drb. fehér cserépkályha és 2 pár
ulu elad*. Cim a kiad óban. 2164
Saját termést kereeseayl asztali és nehéz 1817. évi termésO paoeenye bor kaplutó lakásomon klstételekbea.
(literedben is). |0M
REMETE, Sugár-ut 8. szám.
BorügynŐkök jutalék mellett alkalmazást nyerhetnek, megállapodás szerint. Bővebbet Kazinczy-utca 33 55. alatt
Három bohó urilsány sétapirtnert keres. Intelligens fiuk leveleit kérik a kiadóba „Ura" jeligére._2157
Egy keveset használt Styria Puch kerékpár eladó Eötvös-tér 27. 2159
Szalon zongora legrövidebb, kereszt* húros, jutányosán eladó Magyar-utca 29. ~Egy 300 kg -os jókarban levő tlzcdos mérleg sulyokkal együtt eladó Magyar-u. 4.
Borsajtók, ex6l6x«xók, gyü-mOloszuzék, sxőlöbegyóaó-zazó-
gépek minden nagyságban Weiser gépgyár, Sugár-ut 16. 1406
Az eredeti
tímár nyalókát
VÁNDOR CUKORKAGYÁR
Budapest, VII., Huszár-utca 6.
gyártja.
Ize és minősége páratlan és kitűnő, óvakodjunk utánzatoktól I
Hirdetések felvétetnek
Halló! ===== Hallói Kissörház ve ndéglöben.
Kiss Pista ,eics
zenekarával
Ma, vasárnap délután a
az Olaszországból visszatért — világhírű budapesti
hangversenyt rendez.
tfitünö balatonmellékl és pogányvár! borok, valamint hideg és meleg ^,elek _ Pontos és figyelmes kiszolgálásról gondoskodva.
Szives pártfogást kér RITSER MÓR vendégiSs.
JÉGNEK
hi.ho* való izállitására, valamint bárlűtásro előjegyzéseket c htten ellc«adunk
STUHLMULLER
ételmlszcrkcreskedelml és hOtóbiz r. L JóggyArában
Totálon i 296
Eri.ób.l-tór 17.
flUTOMOBILés PNEUMflIIK R.T.
BUDAPEST, VI., JiMzal-Mr 5.
S0RGÖNYCIM: AÜTOVAJDA.
autó • motor • kerékpár
ALKATRÉSZEK, FELSZERELÉSEK
PNEUMAT1K. T
Tüzrendészeti
LÉTRÁK
minden méretben kaphatók
iiss
Matolits József
lalermeló fi takereskedó
Tárház-utca 15. szám.
I llt.r pOg.nv^i-1 12.000 K
Mindenki Ihat
pogányvári
elsőrendű bori, ugy házhoz, mint keilhelylségemben elfogyasztva literjét 12.000 koronáért. Kitűnő
balatonfüredi borok,
agy elsőrendű ételek szolid árban. Sslvea pártfogást kér
WOLLÁK JENŐ
Donononin
Galgóczy magántanfolyam Budapest, Mária Terézia-tér 3.
Előkészít magánvizsgára. érettségire vidékiekéi is.
Üzletáthelyezés!
Tiszteleltsl értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Kölcsey-utca 5. szám alatt levó
aug. l-től Sugár-ut 2. sz.
alá (Babóchay-ház) helyezem át.
Tiszteieltel JIK Bilik Ferenc
(Ipén-mtner.
Egészséges
tengeri
minden mennyiségben kaphaló
Haschanzket Márton
Te\'lekl-ut 47. telefon 194.
Kartellcn kívül jól bevezetett társaság keres elsőrangú, akár kezdő, vagy már jól beváll
üzletszerzőket
és
tisztviselőket.
Ajánlatokat személyesen, vagy írásban
Kisbirtokosok
Erzsébet-tér 16. szánt.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius 12.
AUTÓ
bemutató
Nagykanizsán.
Julius hó 15-én, szerdán délután 5 Arától kezdve a
CENTRAL-KÁVÉHÁZ
előtt bemulatjuk 3 legújabb typusu 5/25 lóerős, 4 fékes
Tőkeerős képviselőket keresünk!
Magyar általános Gépgyár R. T.
BUDAPEST
vi., Liszt Ferenc-tér 9.
_JUS
Olcsóságáról közismert cégem árai feltűnést keltenek
NAI yáaxondpó legújabb fajónbao, |OOu« Utció legjobb gyártmány . . . kot.
Tenni*!-. torna , háxlclpó vöeöa
Bmmltalppal. extra roinóWg lebír, 7K ei
tele, uulu ít barna Miiekben • ** k
aarokkkal..........100 ei
Tennlszclpő ÜX . 155; Szandál egyea pirók . . . 50 k
Viaxondpók 35—36 uagyUgbao . . 100 «xtt K
Mreíp<n<rtl vagy níl.....IfOeierK
S C H A F E R cégnél, Budapoat,
Dóbrcntel-tcr 4. »zám.
— Vldákre utiavtttet. -SiGrVe. barna, lekata váixonelpók, u gyulaién ebalaixtlnclpók órláal választékba a. 2151 Meg nem feklóírt a pénit vlaaxeMMóui.
Magántanulók figyelmébe!
Fehérjs színes Q y || j kalapok AtaWltiídk" íáMaíu nk GYENESÉS VIDA kalapoyir H«9»knnlxM| K«hio,-u. AWU-fl*-"^
összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel készít elő vidéki tanulókat a BOROSS-OÁRDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákóczt-ut 57\'a. •• Tisztviselőknek részletfizetési kedvezmény. Kiváló jegyzetek I
Pergament befözöpapir Falvédő Szekrénypapirok Levélpapírok 10°/ioo dobozban Levélpapírok lo/io borítékban
és egyéb papíráruk legolcsóbb nagybani árakon
kaphatók
fiscsel fülöp fiai
papiráraháxában 2\'13
1902-lk bort.nU kiállítás. Eger: I. .Ili. díszoklevél és aranyéren.
BORSAJTOK!
1914. évi budapesti kiállításon aranyérem.
Legújabb rendszerű, könyök szerkezetű .Kossuth\'. .Hegyalja\' • melók legkedveltebb borsajtól. Legújabb rendszerű víznyomású hydrau-- — likus kettős kosaru
és folyton müködö
Sajtók nagyüzemű préseléshez. Sajtóink töelőnye: A must sehol sem érintkezik vasrészekkel I Egyszeri! kezelés I Óriási eróklíejtés! A törköly egy darabban és könnyen kivehető! Egy ember által könnyen kezelhetői
Legújabb hullámos rend-
—— - szerű szőlőzuzó gépek.
1W7. éri pé«l kiállításon araayértm éa díszoklevél.
SZILÁGYI ÉJ DISKflHT
1902-lk országos gazdasági kiállítás. Pozsony: 1. díj, aranyérem.
zrínyi nyomdaipar
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
nagykanizsa, főút 9.
— Telefonszámok: 78. és 117. —
Készít mindennemű nyomdal munkákat legszebb és ízléses kivitelben a legszolidabb árakon
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24776 -925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófőkönyv és beszedési napljegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és Iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" clmO politikai napilapra
NYÁRI VASÚTI MENETREND
1929. évi junius hó 5-től
nagykanizsai viszonylatban
A vonat neme J Budapestről indul Nagykanizsára érkezik i X A vonat neme Nagykanizsáról indul Budapestre > érkezik
1II Szem. v. 2 3! Szem. v. 4 Oyv. 5; Szem. v. 715 MO 13-30 1730 21-55 14-55 1320 20-40 21-50 4-35 i 2 3 4 5 Szem. vJ 005 Oyv. 1 6-30 Szem. vJ 9-10 Oyv. 1415 Szem. v. 14-30 6-55 1100 17-15 18-35 21-45
| Wienból indul Szomb3t-helyról indul Nagykani-. /iára érkezik Nagy kani- Szómba 1-zsáról helyre indul érkezik í Wienbc érkezik
1 ii Szem. v. 2 1 Oyv. 311 Szem.v. 41| Szem. v. 900 9-20 IC 50 fZT 11-47 14-53 gyv, 21-30 7-S1 13-47 17-55 23-35 1 2 3 4 Oyv. Szem. v Szem. v. 500 6-40 1348 17-30 7-10 9-37 15-5) 2040 -rrsr 1908
Pécsről I indul Barcsról Indul Nagykanizsára érkezik ^züíóT\'- indul Barcsra érkezik Pécsre érkezik
1 Szem. v. 2\' Szem. v. 3 Szein. v. 4 Oyv. 5 Vegy. v. 900 18-20 Oyéké 17 gyv. 11-30 2100 gcsról 20 1326 23-15 4\'-\'5 19-35 1 2 3 4 Szem. v. Gyv. Vcgy. v. Oyv. 505 1405 1805 23-46 715 1547 20-53 CiiUin.1 0-25 9-20 1810 Uftnlr 200
1 Pragerhofró! Indul Nagykanizsára érkezik Nag>-kanlzsáról indul Pragerholra érkezik
1 Oyv. 2 Vcgy. v. 3 Szem. v. " 3-35 4-40 16-09 6-28 9-40 200) 1 1 Szem. v. Vcgy. v. Oyv. - - S 15 I 1700 22-20 "S-15 22 50 P35
ELADÓ HÁZAKI
Elfoglalható uobií u4f> ke«IO uil magánház 35. millió, elfoglalható 3 ixobái wl magár
• i uleibí"
háx ca«nita uIcíban 210 millió, elfoglalható ra«lHMpOlatleC kerttel,
jjaifóldixln!
Í3QV|tIpi\'ló" Hat^ftlófliebb 3 uobái magánhái
Igen Jó -----
Igen ulll szobás mieailöMuíniei migiolilj, melyben a lakáé egreláee el nem fogülh.tó,
kla kerttel ll\'i millió.
Elfoglalható kla laklaial mgy műhellyel bitó lak* hix IOO millió. Elfoglalható lalUa.al. * Ukó-val él navy udvarral íi kerttel biró Ingatlan
Emeletes belvárosi háx nien4k4t>Oletekkel. >,t? dália r.íió emeleti lakitaal 290 millió.
Eltoilalhaló űxlettiáx 3 nobit laVáiul, Jól meoó Di.ethelylitgxel 2M Elfoglalhat* ft.let.
hí i foe/ilmai ultiban 3 nobái tikálul, Utálló. aQhcly, nazy kert 300 millió.
l\'óldb\'rtokoao* <• url vevók cíexír« van eladó (óbb nagyobb elloglalható url háx.
Forgalmai utcában bejáró vendéaW fedett ko-calixlnnel. nagy kertlel 350 mWW.
Vendiglóbírlet piac kóxtlíben forgalmai heljr<» príma feliicrelíeiel lutányoun átadó.
szigriszt lászló
laiAlUnI»r..lmt írod*
rő-UT a. szkm.
értesítési
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Vörösmarthy-utca 12. sz. alatt levő
cipész műhelyemet
SugAe-ut 53. (Bruncslcs József-141c hátba) helyeztem ál.
Legkényesebb Ízléstől a legegyszerűbb izmáig női és url cipókét, tiszti éa egyszerű csizmákat elsőrendű anyagból mérsékelt árakem. Hibái lábakra is szakszerűen készítek. Javításokat gyorsan és léi végzek.
Megrendeléseknél szíves meghívásra házhoz megyek.
Teljes tisztelettel
Vass József.
Bna non, Matu fa okié Huol,liii.
9906-1925. Versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa város tanácsa az uj állatvásártér kerítéseihez szükséges kb. 1000 fm. részint 70, részint 50 mm. átmérőjű, 1—4 m. hosszú uj, selejtes, gyári, fekete forrcsövek szállítására zárt Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Az ajánlatok 1925. évi jullui hó 25-én d e. 11 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába nyújtandók be, ahol hétköznapokon d. e. 10—12. óra közölt a ki-irási müvelel 50.000 K-ért közvetlenül, vagy ezen költség utánvétele mellet megszerezhető.
Nagykanizsán, 1925. jul. 9. „a Polgármester.
Gyógynövényeket
szekta-, hársfa-, pipacs-, bodza- és ökö:-tarkkóróvirágot, bcléiidck-, maszlag-, lehér üröm- és kerekmályvalevelet, Anyuroxaot áa körl»bt,Q»r»t
és minden egyéb gyógynövényt, továbbá muitár-, édes köSény- és ánizsnugoL
Borkövet ""
legmagasabb napi áron vásárol a
„Hydroflora" R. T.
Budapest, IV, Váci-utca 20 Sürgönyeim: ARUNDO, Budapest Kérünk mintázott *,u«J*nl.tot I
Budapest, VII. DohAnj-utea B4.
Telefon i JújicT tu-a. Az orsila lexreglbb e* IcetinerteSb elökísiltő iDieztto.
A legjobb sikerrel készít eló középlskolst maglnvlzsgákta, érettségire vidékleket li
Maileimeléil hedvc««*n]r.
T.lj.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar éi Könyvkercaktdés R.-T.-nál, Nagykanlzsáa (NyomdaveM»: Ottaíxck Károlyi

65. évfolyam, 155. szám
Nagykanizsa, 1925 julius 14, kedd
Arii 1800 kar***
ZALAI KOZIM
POLITIKAI NAPILAP
flUfknUMx ía kiadóhivatal M-al : fstanrbu-Tclafoa 78. nyomda 117. asfla
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
CUOulU ira: I(] Un 80.000 I KJroaa Mra-------90.000 I
Szivárvány a Hargitán
Irta: KS1I0 Ignác nyűg. alispán, miniszteri tanácsos
Hét esztendő óta borítja siirfl felhő a magyar eget. És csupán az utolsó évnek némely percében tetszett fel egy-egy halvány remény képében; — olyan forma derengés, mint mikor a stirü-sötét felhőzet némely pontja minlha valamivel világosabbá válnék, minlha némely ponton a nap, a világosság erőt próbálna venni a sötétségen. És ismét eltűnt a villanás, ismét egyforma sötét lett a felhőzet, ismét elhalt minden remény, — hogy derül e még valaha a magyar ég? \' *
És Ime, egyszerre nyugattól keletig, Páristól a Hargitáig világító, ékes égi tünemény jelent meg az ég boltozatán I Látjátok a tüueményt ? I Érzitek-e színeinek erejét, összhangját, melegét, fényét? Érzitek-e, hogy e tünemény jelenti lelketeket, fogékonnyá, reményt termővé leszi sziveileket, érzitek-e, hogy hét esztendő alatt ez a szivárvány az egyetlen érzékelhető esemény, amely kiinduló pontja egy természeti törvénynek, egy életfolyamatnak, ahonnan biztos léptekkel fogunk haladni az emberi és Isteni igazság utjain a nagy cél felé, ahol a sokat szenvedett nemzet ismét boldog leheti
Látjátok a szivárványt, tudjátok már ezt a végérvényes bírói Ítéletet? ,
A Párlsban székelő magyarromán vegyes döntőbíróság a Magyar Földgáz Részvénytársaságnak Oláhország ellen indított perében hozolt Ítéletet. Egy megtámadott magyar jog keresett és talált védelmet a vegyes döntő biróság előtt. Ez a döntőbíróság kimondotta azt, hogy a megtámadott, veszélyeztetett jogot védelmébe fogadja és megtiltotta Oláhországnak, hogy addig Is, amig az Ugy érdemében végitélelet fog hozni, a magyar jogot bántania, megváltoztatnia nem lehet és nem szabad.
Elvi döntés ez az ítélet, ez a szivárvány reménység arra, hogy a hazájukból, az állásukból kiüldözött. jogaiktól, illetményeiktől megfosztott magyarokat a
nemzetközi vegyes döntőbíróság védelmükbe veszik, hojy az önkény, a rombolás ereje megtörik azon az erős kőszirten, amelynek neve: nemzelközl vegyes döntőbíróság! Már dereng az eljövendő napnak világossága, mely hivatva lesz betölteni a földel. Akik pedig kételkednek, tudják meg, hogy a békeszerződéseket legelőször a nagy Nitti, majd Lloyd George, Asquil, Baldwin, Chamberlain és legújabban a legnagyobb amerikai neinzelnek hatalmas elnöke, Coo-lidge is rosszul begombolt laj-binak mondják, mely csak ugy reparálható, ha kigombolják és rendes, természetes módon gom-boltatik újra. Addig is orvoslás szükséges a megnyomoritotl nemzetek éleiének. Ez az otvoslás Coolidge szerint: a megegyezés vagy a nemzelközl vegyes döntőbíróság. A megegyezés ? Aligha lehetséges . . .
Kétfajta vegyes döntóbiróság van. Az egyik: amelyet a párisi békeszerződések alapítottak az egyeseknek és államoknak, a másik állam vagy hatóságaival szemben támasztott vitás magánjogi kérdéseinek elbírálására, — a másik: amelyet a nemzetek óhajtanak felállítani Hágában, a nemzetek vitás közjogi, nemzet-közi-jogi kérdéseinek elbírálására. Előbbi már intézményesen be van állítva és megszervezve. Munkáját jelzi a szivárvány ... A másiknak intézményessé lételére Varsóban most küzködik a népek ligája.
De egy második szivárvány is ivelődik az égen !t Egyik végével Párisra, a másikkal Fezz re támaszkodik. Színeinek ragyogásában belük tűnnek fel és mi áhítattal silabizáljuk a szivárvány színeit túlragyogó belüket, me-lyok kialakulnak, sorakoznak és szemeink a lünemény felett látják Kentál, Abd El Krim neveit. Lélegzetünk eláll I Nagy Isten ... Még egy Kemált, még egy Abd El Krímet engedj felragyogni és kész a legtökéletesebb háromtagú vegyes döntőbíróság. Még egy Keinál, még egy Abd El Krim és a szentkorona teljes épségben, teljes ragyogásban ékeskedik a szivárvány felett.
Ez lesz csak az igazi Ítélet!
A pénzügyminiszter aláirta a városok kölcsönét
Megjelent az adó-At»zámiMsi rendelet
Budapest, |ullul 13
A városok kölcsönére vonatkozó tárgyalások szombat éjszaka befeje-zödlck. A Bud miniszter és a hitelt nyújtó Speyer et Comp. amerikai cég közt folyt tanácskozások eredménye-képen a pénzügyminiszter éjjel \'/al2. órakor a szerződést aláirta. A kötvényeket a Jövő hét elején kibocsátják a newyorki tőzsdén. A 10 millió dollár első résztéléi már augusztus első felében folyósítják, a kölcsön második fele röviddel utána kerül folyósításra.
Az adó-átszámítás
A kormány mivel a 17.000 átszámítási kulcs az aranykorona mai értékének nem felel meg, annak ujabb megállapítását határozta cl.
A hivatalos la,p mai száma szerint az aranykorona értékben megállapított közadóknál |unius 15-től kezdődő hatállyal egy uranykoronál 14.500 papirkoronával kell egyenlőnek venni. A földadó fejében Julius 1-je után is ugyanannyit kell papir-koronában fizclni, mint amennyit a 17.000-szeres szorzószám alkalmazása mellett kelleti fizetni.
A keresett adó alól mentesek azok
BELFÖLDI HÍREK
Lédererné nem fogadhatl látogatókat. Kovács ügyész felkereste LéderernéI és magyarázatot kért tőle a főtárgyaláson telt vallomásáén, mely szerint a fogház/Srök levelet csempésztek be hozzá. Léderetninck ez az állítása valótlannak bizonyult és az ügyész elölt fennhéjázó módon válaszolt, mire az Ugyész".büntetéit rótt ki Léderírníre, ami: abból áll, hogy harminc napig nem fogadhat látogatókat.
Léderer kegyelmi kérvényét visszautasították. Uderer Ousztáv kegyelmi kérvényét a legfelsőbb honvéd törvényszék visszautasította. A bünügy iratai c héten felkerülnek a kabinetirodához. A kormányzó döntése után két 24 órán belül végrehajtják a halálos ítéletet.
Rejtélyes öngyilkosság. Vasár nap este Budapesten a Lógody-utca 17. számú házának egyik kívülről lelakatolt lakásában oszlásnak indult
a jövedelmek, amelyek összege év 480 aranykorona értéket meg nem haladja, továbbá az alkalmazottak kereseti adója alá cső |övedelme, ha a heti járandóság a 170.00p koronát illetően havi 700.000 koronát meg nem haladja. Ha a heti jövedelem 200.000 korona, az adó 700 korona. Négyszázezer koronái az adó 2500, az 500.000 koronáig terjedő jövedelemnél 3450, a 700.000 koronáig 7000 stb. A julius 1-je előtt esedékessé vált és julius 15 -éve hátralékban maradt köztartozások ulán adópótlékon, illetőleg késedelmi kamaton kívül az átszámítási kulcsok különbözetének megfelelő összegű külön pótlékot kell fizetni. ^"Ez a külön pótlék a hátraléknak minden egyes aranykoronája után 2500 papírkorona.
A btlntetőnovella tárgyalása
Pesthy Pál igazságügyminizzter ugy nyilatkozol!, hogy ősszel feltétlenül le akarja tárgyaltain! a büntető-novellát. Lehetséges azonban, hogy erre az időponlra sem lesz letárgyalható a Javaslat, mert az ellenzék éles támadásra készül az igazság-( ügyminiszter ellen.
férfi-holttestet találtak. A hulla Hla-vacsek Vince 40 éves pincérrel azonos, s az ajtó mellett a földön fekve egy szál ingben találtak reá. Hlavacseket kedden látták utoljára a házbcliek. Külső sérelmi nyom a holttesten nincs. Nem lehetetlen, hogy valami különös méreg okozta a halált, minek következtében a hulla szokatlanul leipuffadt. A nyomozás eddigi állása szerint öngyilkosság történt.
A tisztviselők flzetéskfllönbö-zctét technikai akadályok miatt csak augusztus 1-én folyósilják.
Csengcy Gusztáv meghalt. Csen-gey Gusztáv ny. theot. tanár a magyar költök nesztora 84 éves korában Miskolcon meghall.
Francia-spanyol marokkói egyezmény. Madridból jelentik: A francia-spanyol marokkói egyezményt aláírták. Ezulán valószínűleg közös békefeltételeket közölnek Abd el Krímmel s visszautasités esetén a háborút vállvetve erélyesen folytatják.
ZALAI KÖZLÖNY
1625 jullus 14.
KÜLFÖLDI HÍREK
A kinal egységes front fenntartási érdekében Anglia, Japán és az Egyesült Államok kOzt titkos egyezmény JOft létre.
A francia költségvetést a kamara és szenátus tegnap reggel \'/<7 órakor az éjszakai ülés végén elfogadta, mire a parlamentet bezárták. 385 szavazattal 245 ellen bizalmat szavaztak a kormánynak.
Matteottl-pOr tárgyalása októberben veszi kezdetét Rómában.
A Szentév utolsó boldoggáavatása vasárnap tortént meg Rómában a Szent Péter bazilikában.
A Vatikán uj pápai követe Pa Mer vasárnap megérkezett Prágába.
Kiutasítják Ausztriából az idegen munkásokat
Az emigránsokat Délamerikába fogják kitelepíteni
— A Zalai Ktalőny Waí liuttitlijMI -Béca, Joliul 13 Az osztrák kormány törvényjavaslatot készít eló a munkanélküliség enyhítése érdekében. A készülőben levő törvényjavaslat elsősorban az idegen munkások kiutasításával akarja a munkanélküliséget enyhiteni. Hivatalos becslés szerint mintegy 50.000 külföldi munkás dolgozik Ausztriában. Ezzel szemben egyedül Bécsben mintegy 150.000 osztrák munkás áll munkanélkül és semmi remény sincs arra, hogy az ipari és kereskedelmi konjunktura javulásával ezek elhelyezkedjenek. Az egész viláj
MARILI
(Sóhajtás a messzibe)
Irta: Péthy-Horvátti RcxaO (7)
Gondoltam, hogy svájciak, ahogy a nevüket elárulta a diszkrét hotcl-portás, mert csak svájci embernek lehet ilyen bárgyuan rettenetes neve, hgv: Tschudy-Lüssi 1 Kár. Mert — svájciak. Tehát szó sem lehetett kalandról. Mert a svájci nő maga a szoborráfagyott, szilárddá-gyöződölt tiszta erkölcs és sivár puritánság. Pedig az izgalmasan szép leánnyal egy kaland lehetősége maga volt az egyetlen pillanatra megmutogatott ezeregyéjszakai villogó pompa, eszeveszett kincs és lihegő gyönyör.., mert ez a leány igazán értékes lélek tehet.
3.
Végnélküli lulipánlöldek, fárasztó nagyságú jácintmezök, kacér szélmalmok, szeszélyesen hullámzó nádasok, tavak, grachlok, vizek és zöld mezők rohantak el a száguldó vasúti kocsi ablakai alatt. Szivárványos örömök felhőztek körül, hoyy káprázatos szépségű, rsgyogó, vidám városok sorozatos képeit fölrajzolhatom emlékezésem fényérzékeny lemezeire.
A dogék aranyfénnyel todnöktö palotájának tövében, a rózsaszinti falak árkádjai alatt szippantottam végre az örök tenger kövér, sós páráktól nehéz levegőjét. Szomjas szemeim mohón habzsolták az ódon
elsősorban azonban a szomszédos utódállamok elzárták hitáraikat az osztrák munkások elől. Magyarország, Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia egyaránt megnehezítik az osztrák munkások bevándorlását és elhelyezkedését, sőt szükség cselén, amint ez már meg is történt, nem riadnak vissza a kiutasításoktól sem. Ennek következtében az osztrák kormány mostan az 50.000 itt élő külföldi munkás kiutasításával akarja a munkanélküliséget csökkenteni.
A Zalai Közlöny bécsi tudósilójának értesülése szerint valószínűleg felül fogják vizsgálni mindazoknak az 1919. január 1. óla Ausztriában élő munkásoknak tartózkodási engedélyét, akik azóta itten állandó munkát nyertek. Az osztrák kormány tudatában van annak, hogy a törvény végrehajtása családok ezreit döntené a legnagyobb nyomorba, azonban ennek ellenére is kénylclen lesz a munkanélküliség enyhítésének érdekében a terv végrehajtására. Főként Resch dr. népjóléti miniszter sürgeti a törvényjavaslat parlamenti elintézését és avval érvel, hogy jóval több külföldi munkás veszi el a kenyeret az osztrák munkások elöl, mint a hivatalos statisztika ezt kimutatja. Szerinte a külföldi munkások száma meghaladja a nyolcvanezret. Az elmúlt évben 10 000 uj munkás és alkalmazóit érkezeit külföldről Ausztriába. Ennek az évnek első hónapjaiban a tilalmi rendeletek ellenére is 3500 ujabb külföldi munkás és alkalmazott vándorolt be és helyezkedett cl. Ez utóbbiak közül mintegy kétezren csehszlovák állampolgárok.
A szociáldemokrata párt elvben ellenzi ugyan a külföldi munkások
szépségek változatos képeit és naphosszat bolyongtam be álmodozva, lelkemmel messzi az azúr menny-boltozat magasságában keringve, a lenger büszke arájának, Velencének keskeny, levegőtlen, hulladékszagu utcáit. Elmenekültem a hangosan csodálkozó, orditva élvező és a vöröskönyv utasításai szerint szemlélődő, hórihorgas, rőt angolok elöl, akik konokul megszállva tartották az örök város örök szépségeit: a Riallól, a hófehér márványból faragott kecses kis hidakat, a szent Márkus terét, a bizánci székesegyházat, a nagy csatornát, a fayence-csoda főúri palotákat és mindentmindent. ahol az emberi lélek nem a vöröskönyv utasításai szerint föl-rivalgva, hanem imádságos gyönyörűséggel szemlélheti csak, a régi csodavilág csodacmlékeit... Óvatosan elkerültem a programszerűen vizsgálódó utasok érdeklődésének zajos vidékét is, amely országúti larkaságu és egyedül ődöngtem Velence elhagyaloit, elreilelt helyen álló mozaik-költeményei között.
Egyszer mégis leültem a Floriani egyik ürcü asztalkáihoz. Zene kavargott a téren és a zsúfolt térség nemzetközi emberhullámai fölött szó-rakozoltan, undtlan, sajnálkozva és idegenül cmelkedelt föl a magasba a tekintetem, \'mint könnyű illatszer felhője a szegénység izzadságszagú hajlékában. 8
És ekkor egyszerre öröm húzta barázdás mosolyra az arcomat és
kiutasítását,- azonban > jelenlegi helyzetre való tekintettel megelégszik majd egyszerű tiltakozással és nem támaszt nehézségeket a parlamenti elintézés elé. Ezzel szemben követeli azt, hogy a politikai menekültekre a törvény ne terjedjen ki. Magyarországról mintegy.1000 emigráns munkás helyezkedett el osztrák üzemeknél. Az orosz munkás-menekültek száma Ausztriában körülbelül 3000.
A Népszövetség és a nemzetközi munkaügyi hivatal nemrégiben akciót kezdettek a politikai menekülteknek Délamerikában való letelepítése érdekében. A szociáldemokraták léhát azt követelik, hogy a magyar és orosz, valamint a balkáni emigránsok menedék- és munkajogát az osztrák kormány addig ne csorbítsa, amíg a délamerikai kolonizálási akció kezdetét nem veszi. A Népszövetség ugyanis ígéretet tett az osztrák kormánynak, hogy a kitelepítést az Ausztriában élö emigráns munkásokkal fogja megkezdeni.
II KoMalái fiaiéi üli HIMa
Budapest, Juliul 13 A budapesli törvényszék Langer-büntetötanácsa ma kezdte meg Kosztka István pénzügyi főtanácsos bünpörének tárgyalását.
A vádtanács erős felindulásban elkövetett emberölés miatt helyezte Kosztkát vád alá, mert Valérián Zsigmond huszáralezrcdest agyonlőtte.
Elnök kérdésére elmondja Koszlka István, hogy bűnösnek érzi magát. Közte és felesége közöli annyira kiélesedett a viszony, hogy válásra
gondolt, azonban a felesége nem akart elválni. Kisfiától hallotta, hogy Valérián náluk Járva, megcsókolta feleségét. Mikor Valériánt emiatt felelősségre vonta, becsületszavával letagadta ezt. Később aztán külön váll feleségétőt. Mikor feleségél meglátogatta, az megesküdött neki, hogy közte és Valérián között csak egyszer a barátság volt. Ó hitt az asz-szonynak és megegyezlek, hogy újból felveszik a házastársi viszonyt.
Mikor hazament, családjától hallotta, hogy felesége telefonon kereste ÓL Erre felhívta nejét és akkor történt, hogy felesége Valériánnat beszélt. Egyes mondottakat tisztán hallóit, amil beszéllek. Aznap éjszakára találkát adlak egymásnak. Róla is bccsmérőleg nyilatkozott. Ezután a Rökk Szilárd-utcába ment, ahol találkozott Valérián alezredessel.
Nem tartottad meg becsületszavadat, mondotta feléje, de Valérián helykén választ és kicsinylőleg nyilatkozott feleségéről. Erre 6 is valami sértőt mondott. Mindketten megtorpanlak. Valérián heves mozdulatot lett és akkor történt, hogy reá lőtt.
Valérián özvegyét hallgatja ki azután a bíróság. Férjéről azt mondja, hogy a legkorektebb és legbecsületesebb férfi volt, akit valaha Ismert. Koszikáné egyszer bizalmasan mondta neki, hogy a pletykák vonatkozásba hozzák az ő nevét férje nevével, ami neki kellemetlen. Férje azt mondotta neki, hogy Koszlka a feleségéhez erőszakos és féltékeny. Sosem volt Valérián és felesége között szóváltásról.
Majd több katonatisztet hallgat ki a. bíróság. A tanúkihallgatásokat holnap folytalják.
forró véthullám futásától lüktetett a halántékom. Az egyik közeli asztalkánál olt ült Tschudy-Lüssy zürichi csokoládégyáros ur és mellette a leánya. ..
A leány szemeinek ablakán unalom szürkesége könyökölt ki, de nyomban eltűnt, elszállt, amikor a barna szemek egyetlen derűs, delejesen simogató sugara reám eseti. Piciny mosoly buidoklott a szép-metszésü pici száj szögletében és ott, abban az illatos, gondtalan vidám, léleknélküli, léha és kérészéletű nemzetközi kavorgásban egyszerre csak forró érzés ütött mellen: a helvét szíiz tekintete, íme melegséggel pihent meg rajtam . .. Mint valami régi-régi ismerős alakján, arcán, szemén, akit valami forgatagos sokadalom szédületes zsivajgá-sában egyszerre csak felfedeztünk. A barna szemek lekintete átnyúlt hozzám a hullámzó emberek kavargó tömegén és a gerincemen lágy cirő-gatások vonaglottak végig töle Megismert.
4.
Az apa egyszerre csak felemel-kcdclt a székéről és futtában valamit beszélt a leányának. A leány bólintott és hallollam, amint az apa finoman, könnyen, szeretettel ejtette ki a leány nevét: Marili . . .
(0, tiszta kis iskolásleányok ti tisztességtudó és illedelmes kis Manh-k ott az opálos ködbe burkolózó helvét havasok lábánál ti jutottatok az eszembe erre a furcsa
kissé talán komolytalan és naiv leánynévre I Ti kicsike, ártatlan Ma-rili-k, akiknek hosszú, becsületes, lenszin varkocsa szelíden verdesi egészséges hátatokat, amikor a gyönyörű helvét tavasz aranyfény&en, a mosolygó utcákon hazafelé iramodtok ... Mariii I... Marili I . . . Mennyi édes emlék, mennyi buja álom, mennyi ragyogó csoda, köny-nycs boldogság nőtt ki előttem egyszerre erre a kislányokat illető gyercknévre, ott a pojácás, brummogó olasz zene lágy hullámai mellett I...)
A barna szem láthatatlan fény- V-szórója megint megkereste az én szürke szemeimet és lángoló tüzeket fakasztott bennök. Édes beszédbe fogott ez a két szempár, néma, hanglalan és szines beszédbe, amiből senki olt a hatalmas tér hatalmas kőkockáin nem csíphetett el még egy apró hangporszemet sem. Az a meleg nézésű barna szempár elmondta nekem, hogy mögötte egy rendkívül finom, szubtilis női lélek lakozik, érzékeny, mint a mimóza szirma és gyöngéd, minj az édesanya szive és őszinte, mint az azúr ég végtelenje. Elmesélte nekem az élettörténetét, a hangulatalt, az érzéseit, elveit és nézeteit és éreztem, hogy azok mind-mind cgytől-egyig belesimulnak az én lelkem nyílt hitvallásába, csodálatosan és mégis egyszerűen, mint a szerelmes leány puha kis ökle a férfija mohó tenyerébe ...
(Vége köv.)
1925 Julim 14
ZALAI KOZLOMT
Kedvezményes utazás a Balatonra
Julius 15 tői szeptember 30-ig adnak mérsékelt áru Jegyeket.
Nagykanizsa, julius 15
Néhány a Balalon kultusz érdekében burgolkodó nagykanizsai úriembernek s a Zalai Közlönynek a balatoni szezon-kedvezményeknek Nagykanizsára való kiterjesztése ügyében indított mozgalma eredményre vezetett s — mint ismeretes — a Délivasul üzletigazgatósága a 25 százalékkal a rendesnél olcsóbb, 3 napra szóló érvényű menettéri jegyek kiadását engedélyezte.
Miért, miért sem, a megadott engedély sokáig csak irolt malaszt maradi, holott a nyaralások már javában megindullak s habár az időjárás szeszélyessége nem is nagyon kedvez a Balaton-part fürdőéletének, mégis sokan vannak már, kik városunkból fel óhajtották keresni a magyar tenger fürdőhelyeit.
Mikor a Zalai Közlöny ezt a kérlekedést szóvátettc s a város is sürgelte a kedvezmény életbeléptetését, pár napon belül jött az értcsilés, hogy a mérsékelláru menettérti jegyek kiadását megkezdik.
A Déllvasut nagykanizsai állomás-főnökségének értesitése szerint a kedvezmény Julius 15-én lép éleibe és tart szeptember 30-lg bezárólag.
Ez alatt az idő alatt Nagykanizsa vasúti jegypénztárainál és a városi menet jegyirodában, a Balatont érintő menetrendszerinti gyors- és személyvonatokhoz, három naptári napig érvényes, a rendes menetdijakkal szemben 25 százalékos mérsékléssel biró menettérti jegyeket lehet váltani. Eszerint oda vagy csak vissza jegyeket külön-külön nem lehet váltani. A- kedvezmény csakis Nitgyka-nlzsán, oda-vissza érvényes, úgynevezett menettérti jegyekre vonatkozik.
Ilyen kedvezményes Jegyeket csak a következő állomásokra lehet váltani: Balatonszentgyörgy, Balaton-be rény, Balalonkeresztur-fürdö, Máriatelep, fjélalelep, Fonyód. Balaton-boglár, Balatonlelle alsó megálló, Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonszárszó, Balatonfold vár, Szántód, Za-márdi. Siófok, Balatonszabadi, Bila-lonvilágos, Balatorialiga.
Menetdíjak
Az oda-vissza érvényes kedvezményes Jegyek ára a kövelkezö:
Balatonszentgyörgyre és vissza összesen: gyorsvonat I. osztályon 109.700, II. osztályon 81.600, III. osztályon 61.200; személyvonat I. osztályon 68.900, II. osztályon 40.800, III. osztályon 28.100 korona.
Balatonberénybe és vissza személyvonat 68.900, 40.800, 28.100 korona.
Balalonkeresztur-laidöbe és vissza gyorsvonaton 109.700,81.600,61.200; személyvonalon 68.900,40.800,28; 100 korona
Máriatelepre és vissza személyvonalon 81.600, 48.500. 33.200 korona.
Bélalelepre és vissza személyvona-
ton 94.400, 56.100, 38.300 korona.
Fonyódra és vissza gyorsvonaton 147.900, 112.200, 81.600 korona.
Balatonboglárra és vissza gyorsvonaton 168.300, 127.500, 91.800; személyvonaton 104.600, 63.800, 43 400 korona.
Balatonlelle alsó megállóra, valamint Balatonlcllére és vissza személyvonaton 104 600,63 800,43.400 korona.
Balatonszemesre és vissza gyorsvonaton 188.700, 140.300, 104.600; személyvonalon 117.300, 71.400, 45.900 korona.
Balatonszárszóra és vissza személy vonalon 117.300, 71.400, 45.900 korona.
Balatonföldvárra és vissza gyorsvonaton 206.600, 156.700, 114.800; személyvonaton 130.100, 79.100, 51.000 korona.
Szántódra, valamint Zamárdlba és vissza személyvonalon 130.100, 79.100, 51.000 korona.
Siófokra és vissza gyorsvonalon 232.100, 173 400, 127 500; személyvonalon 145.400, 86.700, 58.700 korona.
Balalonszabadiba és vissza, Balatonvilágosra és vissza, Balalonallgára és vissza személyvonaton 160.700, 96.900, 63.800 korona.
VWWVWWVySVWVWww^
Izgalmas hajsza egy gyanús ember elfogatása körül
Egy lovasrendőr kalandja külszolgálaton — Oyanus ember a Dobogó hegyen — Igazolás helyett fegyvert fogott a rendőr-örszemre. — Hajsza a kukoricásban -— A rendőr fegyverét használta — izgalmas elfogatás
Nagykanizsa, Julius 13 Még szombat este történi, hogy egy lova rendőr a népes utcákon maga e\'ött kiséri egy polgár formájú embeit, mellette pedig egy gyalogos rendőr fegyverrel a kezében. A különös eskoitálás mindenütt fellünést kelleti, merre a menet elhaladóit Mi nyomban érdeklődtünk a kapitányságnál, hol az akkor ügyeleles tisztviselőtől azt a válasz) kaptuk, hogy „az Ugy vizsgálat alatt van", ami azt jelenti, hogy arról felvilágosítás nem adható a nyilvánosság számára. Igy arról csak ma áll módunkban közönségünknek beszámolni. Az eset a következő:
Kovács V. Jár.os nagykanizsai lovasrendőr szombal délután szokás-szerüen közbiztonsági őrszolgálatot teljesített a külsó perifériákon. Amikor a Dobogó-hegy felé cirkált, a kukoricás földeken észreveti egy gyanúban viselkedő paraszti külsejű alakot, aki a rendőr láttán lálhalóan összeroppant. Észre lehetett rajta venni, hogy kellemellcn neki a rendőrrel való találkozás. Az ismeretlen gyanús alak arra ulnak indult, a rendőr utánna. Igazolásra akarta felszólítani, de amikor a gyanús ember látta, hogy a rendőr ulánna ugrat, az a gabona földeknek vette magát, hogy azokban eltűnjön. A rendőr
természetesen néhány ugrással utolérte. Ekkor az ismeretlen felkapott egy vadászfegyvert és a rendőrre fogla, aki azonban régi rendőr lévén, nem ijedt meg a célzó embertől, hanem felszólította öt, hogy tegye le azonnal a fegyvert A felszólítás azonban hiábavaló volt, az ember megmaradt célzó állásában. Ekkor a rendőr, hogy végei vessen a makacs ismeretlen életveszélyes lenye-gelésének, elővette szolgálali revolverét és a levegőbe lőtt az ismeretlen alak felé.
Amikor a lövés eldördült, a gyanús alak — mintha a lövés eltalálta volna — a földre vágódolt.
A rendőr abban a hlszemben, hogy megsebesítette az ismeretlent, oda-ugratott hozzája, de az bizony macskaügyességgel a kukoricásba vetelle magái és onnét újból a rendőrre célzott, majd ismét lova futott. Percekig tartott az a hajsza és farkasszem nézés, mig az ismeretlen, korát meghazudloló iramban a Herkules téglagyár felé szaladt, ahol egy homokárokba leugrotl, ahová a lovas-rendőr nem tudta követni. A rendőr erre sípjába lujt, mire egy közeli őrszem Vincze János, segítségére sietett és igy kettesben átkutatták a környékei, amikor csak egyszerre azl látják, hogy az ismeretlen fegyverrel a kezében vad iramban menekül. A két rendőr utána. Az egyik lovon, a másik gyalog.
Az üldözést és hangos kiállást meghallotta a löldjén ép oll dolgozó szabadnapos Vörös I. József állam-rendőr, aki harmadiknak csatlakozott az üldözőkhöz. Néhány pillanat és Vörös I. József rendőr elfogta a lihegő és őrülten védekező embert, akit azután társaival ártalmatlanná leli, clvellék a fegyveréi és ugy hozlák be a kapitányságra. A különös menet mindenül! élénk tellünés! kellett a városban és sok találgatásra adott okol. Az emberek azt hitték, hogy merényletet akarlak elkövetni az őrszolgálatot teljesítő rendőrőrszem ellen.
A kapitányságon azonnal kihallgatták a fegyveres embert, aki Máté István nagykanizsai lakos. Avval védekezel!, hogy azérl fogla fegyveré! a rendőrre, mert azt hitte, hogy az megijed a fegyvertől és békében hagyja.
Máté Istvánt fegyverével együtt az államrendőrség bünügyi osztálya még legnap délulán átadta a kir. ügyészségnek.
NAPI HÍREK
— Mezőgazdasági munkaviszonyok Zalában. Zalavármegye alispánjához most érkeztek be a különböző járások fószolgabiráinak jelentései a megyei mezőgazdasági munkaviszonyokról. A jelentésekből örömmel megállapítható, hogy Zalavármegye területén a mezőgazdasági munkások az aratási és cséplési munkálatoknál valamennyien elhelyezést nyertek és igy Zala területén jelenleg nincs mezőgazdasági munkanélküli.
■apirend
Julius 14, kedd
Róm. kattioltkus: Ponav. Prolestins: Eors. Izraelita: Tham hó 27.
Nap kel reggel 4 óra 16 perckor, nyugszik délután 7 óra 54 perckor.
A Meteorológia! Intézel jelentése szerint még változékony Idó várható, csekély hóecnelkedésael és a csapadék csók-kenésével.
A Balaton
kéklő vize mellé holnaptól olcsóbban v\'szl a vonal a Nagykanizsáról kiránduló nyaralókat.
Csakhogy a Balaton kéklő vize mentén hűvös szellő kergeti majdnem naponta a szürke égről ritkán szökdécselő, már-már nyarai-felejtett napsugarakat.
Melegség, éltető, színező, kacagást fakasztó drága napsugarak, az élet tarka láza: hova tünl mindez az Idei nyárból ? Hova tűnt a pihenési kereső emberek sokasága a partról? És hova tűnt az idei nyár ?
Vagy talán azért történt mindez Igy, hogy az Idén elmehessenek a kék viz Imádói közül azok Is, kik a megelőző nyarakon csak sóvárogva nézték az odaözönlő tömeget; az újgazdagok minden élvezetet két kézzel habzsoló sokaságát ?
Mert az idén nagyon leszálltak a Balaton-parti árak azokból a fantasztikus magasságokból, ahol jártak még nem is olyan régen s ahogyan tervezték azl az érdekellek még a tavaszon Is, mikor még azl hitték, hogy az idei szezon is bőséges aratása lesz a gyorsabb tempójú Jőve-delem-szerzesnek.
Az Idén százával kínálják a lakásokat, a penziói s a Balaton parti vasútállomásokon minden érkező vonalot lakáskinálók hosszú sora várja. Mégis üresen néznek le a kéklő vízre még nag)Vn sok villa ablakai s a fürdőhelyek utcáinak csendjét, kiadó szobák, lakások fehér céduláinak százai tarkítják.
Minden érdeklődésre szomorú, lemondó gesztus a válasz: — nincs ma pénze senkinek és kűlönösképen nincs nyaralásra.
Most majd talán megindul a fürdőélet. A rosszul Indult szez. n letörte az árakat s a pénztelen Idők takarékoskodó embere mégis csak elindulhat né/rány heti üdülésre, amire nagyobb szükség wn az idén, mint volt az előző zsúfolt szezonu években, mikor nem az esztendei keserves munkát, az agyonhajszolt idegeket kipihenni mentek az emberek nyári fürdőzésre, hanem mentek, hogy elszórják a könnyen szerzett gazdagságot és fitogtassák a konjunktúra bőségszarujából szerencsés, nem is mindig tiszta kézzel kihalászott javaikul.
Az Idén már sokkal inkább dominál a pihenés a nyaralás öröme! közöli. Az idén már munkába fárad! emberek Is élvezhetik ott a megérdemelt rövid pihenőt. Az idén már csitul a kéklő viz partjain Mammon szédületes lánca és helyet ad a szerény garasok csendes gurulása árán pihenést vásárolók csendes nyaralásénak is. (bl)
— Képviselői beszámoló. Farkas Tibor dr. Zalaegerszeg város kerületének képviselője, e hó végén tartja politikai beszámolóját.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1925 Juliul 14.
Mozielőadás az olasz király jubileumának Ünnepségei során
Az olasz király, mini ismeretes, most ünnepelte huszonötévcs uralkodásának jubileumát. Olaszországban az ilyen ünnepségek közvetlenek és — szinte azt lehelne mondani — nyilvánosak. Római jelentések szerint a király, jubileuma alkalmival, megjelent Róma uleáin és szórakozóhelyein, ahol részt vett a nép ünnepi mulatságaiban is. Termésietes, hogy az Ünnepségekből a díszelőadás a moziban nem maradhatott el. Róma legszebb mozijában, a Theatrio Quirinaleban tartották meg ezt a díszelőadást, amelyen az ola<z király, Mussolini ininiszl relnok és a kormány lagjai, a diplomáciai kar és az ország előkelőségei vollak jelen. A díszelőadás szenzációja az voll, hogy nem olasz fi\'met mutatlak be, hanem amerikait. Az olasz filmgyártás annyira stagnál, annyira improduktív, hogy amikor ola^z vonatkozású filmet kereslek a díszelőadás céljaira, nem talállak megfelelő hazai gyártmányt. Miután olyan filmnek kellett lennie az ünnepi filmnek, amely Olaszország jelenlegi politikai és társadalmi fölfogásának is megfelel, a Metró Locw világraszóló attrakcióját. „A fehér apáca" oimO grandiózus filmregényt tűzték műsorra. Lilim Gisclmek, a nagy amerikai művésznőnek ez az alakilása azért volt alkalmas diszelőad ls céljaira, mert a regény izgalmas, megrázó meséje Olaszország legszebb vidékein és az olasz harclercken játszódik le.
.— Zászlószentelés. A Kiskanizsai Polgári Olvasókör folyó évi augusztus hó 15-én fogja felszentelni gyönyörű selyem zászlóját. Vasárnap délelőtt Kovács Illés vezetésével szeikcsztő-ségünkben küldöttség kerctle fel Kempeten Béla, lapunk felelős szerkesztőjét s felkérlc a védnökség elfogadására. A küldöttség lagjai voltak Plander Oyörgy vá-osi tanácsos, a Kör elnöke, Anck Oyörgy, a Kor alelnöke, Papp Péter, a Kör pénztárnoka s Horváth György. A küldöttség szónoka. Kovács Illés szép beszédben domborította ki felelős szerkesztőnknek a kuliura iránti lelkesedését s kérte ót, hogy fogadja el a védnöki lisztet. Kempeten Béla szerkesztőnk megköszönte a küldöttségnek megtisztelő bizalmát s a zászlószenteléscn a védnöki lisztet elfogadta. A küldöttség köszönetet mondott szerkesztőnknek ezért az elhatározásáért s az ünnepség végrehajló bizottsága legközelebb hozzá fog programjának összeállilásához. Itt jegyezzük meg, hogy felelős szerkesztőnk hétfő délben hátom heli tartózkodásra Nagykanizsáról külföldre utazott.
— Cserkész- Jullálls. A Szent László cserkész csapat juliálisát a lazsnaki parkban szép közönség tátogatta, mely nagyon jól mulatott a sikerült mutatványokon.
Fehér
— Az autóugrás áldozata még mlndlgcszmélctlcn.Mcgirluk, hogy szombaton esle egy nagykanizsai fiatal ember, aki nem akarván bevárni az autó megállását, kiugrott a haladó aulóból és pedig oly szerencsétlenül, hogy eszméletlenül terült el a kövezeten. Tegnap érdeklődtünk a szerencsétlen fiatal ember Iránt és sikerült megtudnunk, hogy az illető Kűrschner Imre, Kűrschner volt könyvelő. 16 éves fia, aki mint la-nonc van alkalmazásban a Kau/rnann Manó divatűzletébcn. A fiatal ember annyira szenvedélyesen szeretett autózni, hogy szabadidejében nagyon gyakran kisérte a Kaufmann-autót. Így szombat este is az autó a budapesti gyorsvonat beérkezéséről a városba Jövet, Kűrschner; fclálll az autó hágcsójára és ugy jött be a Kaufmann-autón, főnöke fivérének autóján, a Kaszinó és postapalota közötti részen azonban te akart ugrani. Le is ugrott, de oly szerencsétlenül, hogy eszméletlenül terült el a kövezeten. Kűrschner Imre azóta még mindig eszmélellenül fekszik a kórházban. Szemeit rövid időre fel-fel nyitja, azonban senkit sem ismer fel hozzátartozói közül. Állapota rendkívül súlyos, noha kezelőorvosa, Szepessy dr. bizik abban, hogy sikerül öt megmenteni az éleinek. A szerencsétlen fiatal ember; ügyében a rendőrség is megindította a szi-goiu vizsgálatot, vájjon terhel-e valakit felelősség ezért a súlyos balesetéit.
— Egyházmegyei híre*. A megyéspüspök Rudnyánszky Miklós csatári káplánt Sümegcsehibe helyezte át. — A Vesrprémbcn tartott kápláni vizsgát sikerrel letették: Baráth Imre zalabéii, Góczán Zoltán balatoncsicsői, Kisa József tapolcai és Rudnyánszky Miklós káplánok. — Engelhardl Ferenc tapolcai plébános Bécsben tarlja meg pappá szcntelésének 25 éves évfordulólát ugyanabban a templomban, ahol 25 év elölt mulatta be első miscáldozatát.
— Az Igazoló választmány ülése. Az igaroló választmány a novai kerületben megejtett törvényhatósági pótválaszlás ügyében ma ülésl tart.
Apáca
— Hirtelen halál. Egy a Oen
gery-ut 3. szám alatt lakó családot jött meglátogatni egy budapesti utl-asszony fiatal menyasszonyleányával, kinek vőlegénye egy helybeli ismírt szállítócég főkönyvelője. Az úriasszony beszélgetés közben hirtelen rosszul lett, hogy orvost kellett hivatni. Goda Lipót dr. városi tiszti orvos kiment az úrnőhöz, azonban az már halott voll. Valószínűleg szívszélhűdés ölte meg. A rendőri bizottság kiszállt a helyszínre. A tragikus véget ért úriasszony neve Bauer J.-né, aki menyasszonyleányával a Centrál-ban szállt meg. A királyi ügyészség a rendőri jelentés beérkezése ulán adja meg az engedélyt az elhunyt eltemettetésére.
— A lcntll járás és főszolgabírói hivatal ügye. Tudvalevő, hogy Zalavármegye törvényhatósága kimondotta, hogy a lentii körjegyzőséghez tartozó Lenti, Lentikápolna, Lentiszombathely, Munor, Bárhely, Máhomfa, Oosztola és Kerkaszcnt-mihályfa kisközségeket a novai járásból az alsólendvai járáshoz csatolja, az alsólendvai járás székhelyét Lenti községbe helyezi át ideiglenesen, de az alsólendvai járás nevét továbbra is meghagyja. Huszonegy község bírája azonban megfelebbezte a törvényhatóság eme határozatát a belügyminiszterhez, amely végső fokon jóváhagyta a vármegye hatá-
rozatát. A szervezési változás életbelépésének napjául Bődy Zol\'án alispán augusztus l ét tűzte ki, amikor is a lentii körjegyzőség nyolc községének az alsólendvai járáshoz való átcsatolását foganatosítják és a főszolgabírói hivatal működését Lentiben megkezdi.
- Pályázat tcnltói állásra. A mezőkomáromi róm. kath. iskolaszék osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Határidő augusztus 10. Pályázatok a plébánia hivatalhoz inté-zendők.
— A megyéspüspök adománya.
Rotl Nándor dr. megyéspüspök a K iposvárott épülő templom építésére 40,000.000 koronát, az alsóörsi kápolna és katolikus iskola telkének vásárlására 10,000.000 koronát adományozott.
Lillán
— A Balatonból kimentett utasok. B.latonlélléröl Jelenlik a Zalai Közlönynek : Vasárnap délelőtt Ba-latonlellén egy kisebb lársas.\'g két evezős csónakon kirándulásra indull a Balatonon. Egyszerre csak Boglár fe\'öl erős szél kerekedett, a csóna-kázók a parifelé igyekeztek, azonban nem tudtak megbirkózni a heves viharral és a csónak felborult. A segélykiállásokra figyelmesek lettek a közelben tartókodó halászok, akik beeveztek a vizre és nagy erőfeszítéssel sikerűit Tóth János 24 éves magántisztviselői, Kálóczy Károly 31 éves épitészt és Smldt Miklós 22 éves banktisztviselőt a háborgó Balatonból kimenteni.
— A révfülöpi biológiai állomás. A mull hónapban megnyílt révfülöpi biológiai állomáson erősen megélénküli a tudományos munka. Nemcsak anyaggyüjtő munka folyik, hanem máris nagyjelentőségre számító feldolgozások is indultak meg. Igen érdekes eredményre számit a maláriát terjesztő szúnyogok biológiáját (eltáró munkálat. Az éppen csak néhány hetes tudományos állomás máris megállapította azt, hogy a Balatonunk különösen természetrajzi szempontból való fell.rása cl sem gondolt igen nagy anyagot nyujl és I
a Balaton megismeréséhez ez a tudományos állomis clörclálhatóla a jövőben is sok eredményt produkál.
— Főldreformtárgyalások. Zala-vár.negyében a földreform ügyében Zalaistvánd, Szenlgyörgyvölgy, Sármellék és Kisbucsu községekben folynak tárgyalások a nagykanizsai törvényszék bíráinak vezetése alatt.
Szenzációs automobllbemu-tató Nagykanizsán. Julius hó 15-én, szerdán délután 5 órától kezdve, a magyar ipar impozáns termékét, a legeslegújabb typusu 5/25 lóerős Magomobil automobilt mu\'atják be városunkban, a Magyar Altalános Gépgyár (M. A. O.) R. T. kiküldött igazgatói. A bemutatás elé, amely a Centrál-kávéházelölt lesz, 161,-ga sportkörök nagy érdeklődéssel tekintenek.
— Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Slampf Zsigmondnál.
— Az antant kutató missziója KaposvárctL Az antant-misszió öttagú kutató bizottsága Kaposvárra utazott egy magyar honvédszázados és egy államrendőrségi tanácsos kl-sérelében, hogy „elrejtett fegyverek" ulán kutassanak. Megérkezésük után azonnal kihajtatlak a víztoronyhoz, ahol azonban egy rakás kavicsnál egyebet nem sikerüli lalálniok az antant uraknak minden izzadságos kutató munka dacára. — Mi csak egyre volnánk kíváncsiak: vájjon kl lehet az, aki az ellenséget informálta ? Mert hogy itt ilyesmiről van szó, — az a napnál is világosabb.
™ Dunsztos és befőttes üvegek, .Rex" patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Crisch!
— Megtámadott mezőőr. A csácsbozsoki apátsági uradalomban Kolompár József cigány három társával lucernát akart lopni, foss György mezőőr azonban tettenérte a füstös társaságot és felelősségre vonla őket. Pbárao népe erre nekitámadt a mezőőrnek és le akarták fegyverezni, a fegyvert elsütötték, a lövés a mezőőrt súlyosan megsebesítette. A mezőőrt megtámadó tolvaj cigánybandát a törvényszék fogja móresre fanitani.
= Orvosi hlr. Dr. Balta János 3 heli szabadságra utazott.
Óra, ékszer, látszer
különlegességek mcgltpó olcsó árért
Vékásy uj Ozlctében kapható
Fö-tór 2. M. Városháurpalota.
— Elsőrendű javító műhely. —
— Fölényesen győz minden versenyben Flllpp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) olcsó és jóminőségű áruival. Mulatóba néhány ár: Selyem mellények 195 ezer,selyem Jambó sapkák 17ezer, flór urizoknik 29 ezer, fátyolharis-nyák 38 ezer.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
|uliu»iU.
ÜALAI KÖÜLÖNV
— Zalaegerszeg munkanélkülié! a közmunkák megindítását kérik. Ztlaegerszeg munkanélküliéinek százhúsz tagu küldöttsége tegnap megjelent a polgármesternél és a közmunkák sürgős megindítását kérte. Fülöp polgármcsteihelyeltes megigérte a küldöttségnek, hogy rövid Időn belül megindulnak a közmunkák.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányl GyuMnál.
. TANÜGY
A szorgalmi Idő. A közoktatásügyi miniszter az Iskoláztatási kötelezettségekről még 1921-ben kiadott rendeletének magyarázata tárgyában ujabb rendeletet Intézett a közigazdasági bizottságokhoz, ahol az ere-deli rendeletet különféle mádon magyarázták és értelmezték. A mostani rendelet rámutatott arra, hogy az eredeti rendeletben feltüntetett tiz éves korhatárt egyes közigazgatási bizottságok akként értelmezik, hogy megokolt esetben a tiz éven felüli tanulók mindegyikének megadható az a kedvezmény, tekintet nélkül arra, hogy az illető az elemi iskola hányadik osztályát látogatja. Ez az értelmezés a gyakorlatban egyes osztályok munkarendjét teljesen felborítja, mert sok tanuló tiz-íves kora dacára csak a II. vagy III. osztályba jár. Ha ezek számára is engedélyezik a tanév megrövidítését, akkor a megjelölt osztályok haladása tehetetlenné válik. Az iskolák munkájának sikerét és az egyöntclü eljárást akarja a miniszter biztosítani, amikor a hivatkozott rendelet intézkedését ugy értelmezi, hogy a szorgalmi idő megrövidítése csak különösen megokolt esetben és csak a IV., V. és VI. osztályba járó tanulók részére engedélyezte.
SPORTÉLET
FTC—NTE 3:1 (2:0)
Nagykanizsa, iultus 13 Óriási, a 2000 főt meghaladó közönség élvezte végig vasárnap a Iranzsladti csapat játékát. Szándékosan irtuk azt, hogy\'a közönség végigélvezte a mérkőzést, mert annak minden fázisa, akár az FTC fenomenális összjátékát és siilusát, akár az NTE lelkes és szívós védekezését, vagy fel-fellángolj támadásait tekintjük, a legszebb volt, amit csak láttunk Nagykanizsán, s egymás után zugolt fel a közönség tapsa és moraja a szebbnél-szebb akciók után.
Schissler budapesti biró sipjelére az NTE kezd erős szél ellen. Rögtön az FTC lép akcióba és gyönyörű támadásaik eredményesek is tennének, ha Jámbor nem állna a helyén, aki egyedül ludta leküzdeni elfogultságát a nagynevű ellenféllel S szemben. Lassankint azonban enge-r, dett az NTE lámpaláza s amikor Bl Harangozó egy lerohanása sikerűi s
parázs helyzet keletkezik az FTC kapu előtt, önbizalmat nyernek s ettől kezdve minden alkalmat megragadnak, ami a támadásra kínálkozik. Az FTC van állandó fölényben, támadásaikat azonban a lábrakapott NTE védelem nagy szívóssággal parírozza és már-már ugy látszik, hogy az első félidő nem is fog eredményt hozni, annál kevésbé; mert a kapuban a nagyszerű formában levő Horváth parírozza a már védhetetlennek lálszó helyzeteket. Közben Harangozó és Hlrschler szép berohanásai révén az NTE is et-ellátogat a pesti kapu elé, tisztára is dolgozzák a belső csatárok a szépen beadott labdákat, de a befejezést elidegeskedik. A 30-ik percben végre Palcsek kitör s az ötös vonilról lőtt labdája védhetetlenül jut az NTE hálójába. Gól után változatos játék folyik s a 38-ik percben Kelemen egészen váratlanul igen nehéz helyzetben hatalmas lövési ereszt meg, s a labda a jobb felső sarokban akad meg. Szinte a levegőben úszva vetődik utána Horváth, de elérni nem tudta.
A második félidőben az NTF. játszik szél segítségével, de az első félidő hatalmas küzdelmében sokkal jobban kimerültek játékosai, semhogy ennek a körülménynek nagyobb előnye lehetne játékukra. Mindazonáltal ebben a félidőben már sokkal többször támadnak, mint az elsőben, s Kelemen remek szép gólját Hlrschler lövésével a közönség hatalmas tapsai közt egalizálni is tudják.
Nem szabad említés nélkül hagyni azl a körülményt, hogy a mérkőzés nem.sak a legszebb, de a legtaireb is volt, s a játék hatalmas irama me lett sem fordult elő egyszer sem, hogy a birónak meg kellelt volna dutvaság miatt akasztania a játékot. Ez a mérkőzés egy csapásra helyre-ütötle azt a hibát, amit a BAK két hét előtt! durva játéka okozott s bebizonyította azl is, hogy a nagykanizsai közönség csendben és zajongás nélkül tudja fogadni a csapata ellen szóló legsúlyosabb Ítéleteket is, ha azokat a biró — helyesen és megérdemelten alkalmazza. Schissler biró pedig mindig helyesen itétt.
A két csapat felállítása a következő volt: FTC: Hüber—Takács I, Hungler II—Fuhrmann, Sándor, Mat-kovlcs, Héger, Kelemen, Palcsek, Lyka, Kohut. NTE : Horváth—Jám-bor, Joós—Radics, Tamás, Kohn, — Hirschler, Dezső, Palkó Bőit, Harangozó. .
A mérkőzés ulán 100 teritékes bankett volt az FTC tiszteletérc. Dr. Králky István, az NTE elnöke üdvözölte a vendégcsapatot, melynek nevében Szigeti Imre alelnökül köszönte meg a szives vendéglátást s a két egyesület közti jóviszony és barátság jeléül átnyújtotta az FTC remekül himzclt gyönyörű sclyemzászlóját.
MOZI
Uránia szerda—csütörtök fél 8 és 9 órakor Hiúság vására, Tsekeray világhírű regénye az amerikai Metro-lilmgyár feldolgozásában, amely gyár az „Asszonyok ellcnségé"-ben valóban kielégítőt nyújtott. A történet az 1800-as idők legszebb asszonyának szerelmeiről szól. Hátterében Napo-leon 100 napos uralma és bukása. A valerlooi ütközet nagyszerű rekonstrukciója.
TÖRVÉNYSZÉK
A nagykanizsai Általános Fogyasztási Szövetkezet csődönki-vüli kényszeregyezsége ügyében a nagykanizsai törvényszék u| tárgyalási napot tűzött ki julius lC.-a délelőtt 9 órájára.
Négy évi fegyházra ítélték a kaposvári falbontót. Megittuk annak idején a kaposvári falbontások esetét, miket egy Kovácsevlcs Jóvisa nevű 28 éves szerb ember követett cl, akit a rendőrség végre is ,,munka közben" egy alkalommal elfogott. A szerb gonosztevőt, aki már ötször voll büntetve, most vonta felelősségre a kaposvári törvényszék, amely négy évi fegyházra ítélte sorozatos lopásáért.
Molnárok gyűlése Mm
Hévíz, julius 13
A vámörló molnárok vasárnap tartották elsó rendes közgyűlésüket Héviz-fllrdön. Az értekezleten főként a dunántuli vármegyékből mintegy száz malomtulajdonos jelent meg. A kormány részéről megjelent a kongresszuson Vuigha Imre dr. pénzügyminiszteri államtitkár és Relschl Richárd nemzetgyűlési képviselő.
A közgyűlést Tankovich János nemzetgyűlési képviselő nyitotta meg és üdvözölte a kormány képviselőit. Elsőnek Vargha Imre dr. szólalt fel, Ismertetve az őrlési adó korlátozását. Elismerj, hogy a vámmalmok voltak a legsúlyosabban megadóztatva. A konlingentálást 1925 -26. évre, mint kockázatos valamit elvállalták a kismalmokat illetőleg akként, hogy a tavalyi átalányt egyötödre ki is vetették. A forgalmiadói 3Vo-ról 2\\Vra fogják leszállítani máp vonatkozásban augusztus 1-töl, de a malmoknál már jutius 1-tól kezdődöleg.
Az államtitkár beszéde végén, zugó helyeslés és taps közt, a legteljesebb megértésről és jóindulatról biztosította az országos egyesületet.
Utána a kereskedelemügyi miniszter képviseletében Frltz miniszteri tanácsos tolmácsolta a miniszter üdvözletét és biztosította a közgyűlést a kereskedelemügyi miniszter meleg érdeklődéséről.
Ezután Biró Imre egyesületi titkár terjesztette elő titkári jelentését.
U ána Németh József a négyes-bizottság szerepét ismertette. Határozati Javaslatot terjesztett elő arra
nézve, hogy a négyes-bizottság a vám-malmok egyesületébe kiküldött gyanánt kiegészíttessék. Egyes előadók felszólalására Vargha Imre államtitkár azonnal reflektált és minden tekintetben megnyugtató kijelentéseket tett.
Végül tisztújítás volt. Elnökül újból Tankovics János nemzetgyűlési képviselőt választották meg. A közgyűlést bankett követte.
vilaaxUkban. iltisokat vittalunk
rartr taylnu B U b Í k a I a P O k Aifaíl
GYEHES tB VIO* katapgyir Nagykanizsa, Kaxlnoy-u. Ali4tm;k»aal a»ab«a
KÖZGAZDASÁG
Szarvasmarha tenyésztő egyesOletek a megyében
A földmivelésügyi miniszter a vármegyei gazdasági felügyelőségnek rendetetet adott ki a szarvasmarha tenyésztés fejlesztése érdekében. A földmivelésügyi miniszter rendeletében megemlékezik az állatcnyészléi fejlesztésének eszközléseiként kettőt sorol fel. Egyik a szarvasmarha tenyésztő egyesületek megalakítására — amely községenként történik. Az egyesület feladata lenne az állattenyésztő gazdák egyesítése által a legjobbfajla állatokat tenyészteni, valamint a tejetést ellenőrizni. A fejlesztést szolgálná másrészt az állatok törzskönyvezése, amelyhez eleinte a mezőgazdasági kamarát hívnák segítségül s ez vezetné az egyes tenyészállatokról a törzskönyveket.
A földmivelésügyi miniszter a gazdasági felügyelőséget bizza r.ieg, hogy puhatolja ki, mely vidékeken és mely községekben volna legalkalmasabb a szarvasmarha tenyésztés és a tejgazdaság fejlesztésére vonatkozó akciót megindítani.
Utasítja a miniszter a felügyelőséget, hogy járásonként a kérdés iránt legfogékonyabb községeket jetöljék ki, amelyek később azután gócpontjai lesznek a további fejlődésnek. Értesiti a miniszter a felügyelőséget arról is, hogy a kijelölt községekben kellő előmunkálatok után meg kell alakítani az említett egyesületeket, lehetőleg minél ünnepélyesebb keretek közölt, hogy a falusi nép jobban érezze az ügy fontosságát. A földmivelésügyi miniszter a gazdasági fclügyelősíg munkájáról számit a közigazgatási hatóságok támogatására is.
A zalamegyei gazdasági felügyelőség a rendelet értelmében már megkezdte puhatolózásait és várja a beérkező jelentéseket.
TŐZSDE
A mat (déktőzsdén az Irányzat ismét szilárd volt. Nyitáskor az Osz-szcs árfolyamok igen magas nivón állottak és mivel külföldről igen szilárd irányzatot jelentellek, a magas árfolyamok jó ideig tartani tudták magukat és csak a tözsdeidó második felében nyereségbiztosító eladásokra állott be némi áresés. Azonban az utolsó naphoz képest még igy is 2—4 százalékos árnyereség mutatkozik Egyes értékek még ennél is nagyobb nyereségre teltek szett. Igy a kuliszban Hazai Bank 12, Osztrák Hitel 16 százalék, a Qans-papírok 4—-ti százalék emelkedést értek cl. A bányáknál Bco-csini volt szilárd. Magnesil 15 százalék nyereségre tett szett. A bankok piacán a Kereskedelmi Bank és -Földhitel 5—6 százalékkal emelkcd-lek. A cukorpapirok közül a Mezőhegyes! és Stummer 7—9 százalékkal ugrott előre. A forgalom az emiitett papírokban élénk volt. A piac többi területén Is valamivel élénkebb..
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius 14.
A Magyar Nemzet! Bank hivatalos árfolyamai
Caak kocou ]K( 2i\'l
DUl 127* 131
Dollit /0MCW14I0
rraocla b. UI9WI
KoIUKI Irt 1\'<C-H40
IM HI.VJ)
Lm UMil
Un KII-iTOl
•Mtfca njtOUMO
OuU.Kklll IMC-lOOTO
Diákot. IIWKin
í»áM«"»» lim iíW
Mp üui 1HJJ3.)
Nsrrlc kot. 1133) I3<00
SvM kot. IMUHKtt
Devlaák
»<«>»» :o
MctU 1141
BarUa 14440 UMO
IUu.il \'41444
BiIm.ií U»-Ult Kofiülp I4i» 144 0
KflutUaU IJ4WI1KO UxUoa MXM4IW0
mium UH 7tn
\'OOM-714IO 4/44 MM
»cs;iir
II0JI4 IIOÍOIHIO
aMoiooio wnims
Zürichi zárlat
Páíl. 2425—, London 2504 50, Newroik 515-25, BrOtxl 7395-. Matland 1957—. KoiUnd 206 40. Berlin J2260. Wien 72-50 SoHí 372 50 Praga 15(025, Badart 72-50, Vvtó 98-75. Bakarcat 250 -, Belgrád 905 -.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései
DE VIIA VALUTA
Ufaap ■« Wjiuj. ■«
Bécs ..............10031 I 9985 996919974
Berlin..............5860 59/0 5905 .\'.905
Prága------------ 4771 475V« 4751 477
Terménytőzsde
Irányút újbúzában és repcében szilárdabb, egyéb cikkek tartotok maradtak. A forgalom rep^ben volt élénk.
ó b ju tlazav. 76 kg-os 430.00C—440 000, 78 tg-oa 440.000-450.000. egyéb vld. 76 kR-OJ 427 5W-437.500. 78 kg-ot 437 507-447.500. UJ buza Uauv. 77 kg-os 402^00-410.000, ecyéb vld. 77 kg-os 4< 7.500-4154X0, uj rozs 340.000-350.000, ó rou 405.000-415.000. tengeri 280.000- 285000, Ukaimáuy átpe 270.000 280.000 köles 300 000 310000. korpa 262 500 265.001 *ab 465.000- 475.000.
Sertésvásár
FtlhaJUí 1960. nelyból eladaUanol vtma maradi 383 drb. EJ»órendfl 21.500-22500, aredett 19500 - 20.000. azedett közép <9500 -20.000, könnyö 17.000-18.000, ebórendB &e| 19500-20.000, másodrendű 18 000— 19.000, angol süldő 20 000-23.000, azaloons
nagyban 23.500-24.000. zsír 28 000.--.—
kbozott has 22000—24.000, tzjlonnás félsertés 23.000-25 000. A vásár élénk volt
Szerkesztői üzenetek
S. Oy. Rövid kis Írását a közlendők közé soroztuk, elmét azonban meg fogjuk változtatni, hogy mikor kerül rá a sor, azt ezidöszennt nem tudjuk megmondani.
I. H. Bécs. Legközelebbi napokban végleges választ adunk.
R. K. Utánajártunk a két ügynek. További forma nincs, igy a kapott határozatba bele kell nyugodnia.
B. R. Alkalomadtán sorra kerQI.
M. F. Budapest. Az egyik már megjelent. Lassanként a továbbiakra kerül.
J. F. Uyen formában nem Jelenhetik meg.
-th— s. A beküldött könyveket, mihelyt szerét tehetjük, átolvassuk és ismertetjük.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-kor#«kodós RT. NagykanUw
"*~r*—-*-ii-*i- ii v rl )vi_riu*i..iq
Nyilt-tér.*)
Kecskeméten tartózkodván. csak most tudtam meg, hogy a Melczer Jakab üveg-kereskedó céggel kapcsolatban most tisztázás alalt lévő, a helyi lapban is megírt Ügyemre vonatkozólag különféle híreket terjesztettek. A hirek valótlanságát a törvényszéken • fogom bebizonyilan/T Egyben kérdem, hogy Hollósi Lajos üzletvezető, Balázs Pál alkalmazott és Mészáros Lajos tanonc nevei miért nem kapcsolódtak össze a bünüggyel.
Juhász József
_ kttttktjó.
•) E rovat alatt köztöltékért sem a szer-kesztóség. sem a kiadóhivatal nem vállal |tejej^ége t.
NYÁRI VASÚTI MENETREND
I92S. évi junius hó 8-től
nagykanizsai viszonylatban
TfSSlTÍ—- II 4\'<i | m
Oyv. 900 11 47 1347
Síim. v.| 9-20 14-53 17 55 Szem. r. | 1650 iiyv. 21-30 23-35
[Nagy kani
Pécsről Indul
T Sít.\'n. v. —
2 Szem. v.
3 Szem. v.
■1 Qjrv.
V Vqo-.v.
Barcsról 1™ ;il„
"■*" ÍA
flyv. [ W6 [ Szem. v. fr40 Oyv. 1348 Szem. v| 17 30 Nagykani.
zsírói Indul
Barcsra érkezik
Piesre érkezik
900 gyv. 11-30, 18-20 ]| 21-00 Gyékényesről
1720
Tiö 13 26
2315
4\'-\'5 1935
1 Szem. v. 505
21 Oyv, | 14-05
3]Vegy.v.| 18-05 4 Oyv.
23-40
Pragerholról Indul
^Oyv. \' ü 2\' Végy. v. i 3 , Szem. v. I
4-40 I6<0
_ 5T
zsira írkeilk 628
940 20«4
7-13 15-47 2058
920 1810
UH"*
200
írSzem. v.\'
2 Vegy.v.-
3 Oyv.
Nagykanizsáról indul
"SIF" 17-00 22-20
Pragerl ékez
"5T6-
22*50 1-35
A budapesti tőzsde délután 1 Arai záróárfolyamát u kővetkezők:
SlUM
SS-"""
Uoj* Wak Hágr. MM.
SBfc
Ot-M. kuk Outr. HU.
ratOm I U. KIUI
Kin hMfrn vi>0*l Uak
TiUrHM
fft»4cod XOMsiiJ Tik ArtjL T»k. |
KokUí
ruui <UA r
K»f7--fn»<U
n«.táxu KklUtlM
nSS
tsz*
Kok* KM. 04.1 Dtáacka «Uc*MM
JJtfttaŐ\'
ten*
Offtinl
l.\'SO li ;ojs
MrUci m
OWu
Pattot t
■«val i
kiusa UJ*4(tita <
Vual.M •tMlTic.
Mhii
I
;
0*ai-0«L r,
Otmi vm. JJ
Hoflkatr i
IUM
Upik
Wr
Mstyu K44 |
Mtlli. |
U«p« i
Vá*o«o it Maa i
Smhibih S<klkk
hlftr. !»«• >\' KAfbkiayiI
Un** K....U U
OH
M..M
Vlkt. kutot
A4iU
HtUüOi
Lnlili
HIU.
DNTIHI -
AtUMTtMl 444
Tn»4 m
Cak«t(járU D4i<«kot in
CokotlHf 190
0«rrta 4S4
M*ií». cakót IW Ut ÍMalutrtl CIUMI -
Staltat -
M^Ckl 14
Tokaji kor -
QAjl VUla«*« Brr. Ua4 1*10
K«* po<*. KigfeTkí Coca. Ilmhntr d*<kvla4t
SiAUoaak todtW Sckvuüw
ÜMtoiaat Lak Ica
Toxttl HU |
I
Km4M Ptaiatlaar
Sfil-
Kaa(. mluifít | Daalta
KaUU Maria,l
Törtk
XII&aKUk
Oo«oc<
Oumnl ;
Taltfoa I
ödmMlI . 1 IMI ■tel
Bta^ l
Oyiet M< Cocrla (Qai Paptfl^M
Apróhirdetések
alj ni^.aji ■ . i^tUn
0xl.th.lyl.4g legforgalmasabb helyen teljes berendeziu<! (lelelonnal) azonnal II-adandő. Dm a kiadóban.
Szarva, szállóban hónapos uobák kiadók. ^ 1487
Pergament befózőpapir Falvédö SzekrAnypapirok Levélpapírok \'"/reo dobozban Levélpapírok "Vio borilékban
és egyéb papíráruk legolcsóbb nagybani árakon kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
poptrArakiUbaa 2 11
■■■■mimiH
Galgóozy magántanfolyam
Budap..1t Mérla T.réala-Mr >.
Bókíaill maginvlzaglra, érettségire vidékieket Is. -
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai:
lakolai hltelemzéaek.
Irta: dr. Dreher Tódor. Aaalai Szent Fereno életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébcl grófné. Az aranyazSrfl bárány.
Irta: Ajtai Kálmán. Az angol kath. azocla-
lizmua apoatola. Példák a azentek életé-bSI. Irta: dr. Czaplk Gyula. A lelkiélet kla könyvel I. Évközi sorozat I. Böjti sorozat Szent Jizaef Imák és elmélkedések. — öszeállitotta: dr. Halczl Kálmán. A lenti könyveken kivOI a
Szent látván könyvek teljes sorozata Is raktáron van.
Színek Sándor: A ml Urunk Jézus Krisz\'us élele (a 4 evangélium szövegéből).
Madarász István dr.: Életproblémák (bllvédelml előadások).
Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia lelki gondozása. I. k. Az ifjúság lelki gondozása.
Környel Paula: Claudia, drámai költemény.
Könlg Kelemen: Kllldj Uram, munkásokat I
Brelt József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. I. kölet. A Károlyi-korszak főbb eseményei.
Gabányl János: A magyar nemzet története, II. kölet.
Kozárl Qvula: A Madách-kérdés az .Emberi okmányok" világításában.
Samassa Désy Annié: Szent Magdolna Zsófiának élete.
Szociáldemokrácia és keresz-
MlhályfflgÁ kos: Giesswcln Sándor emlékezete.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa, Fö-ut 5.
zrínyi nyomdaipar
ÉS KÖNYVKERESKEDÉS R.-T.
nagykanizsa, főút s.
— Telefonszámok: 78. és 117. —
Készít mindennemű nyomdal munkákat legszebb és Ízléses kivitelben - a legszolidabb árakon
A hadigondozottak részére kifizetett járadékoknak helyes elszámolása (24776 - 925. VI. N. M. M. I. és II. minta), a fogyasztási adófökönyv és beszedési napijegyzék, valamint mindenféle jegyzői, községi és iskolai nyomtatványokat raktáron tart
Felvesz előfizetéseket és hirdetéseket a „Zalai Közlöny" cimü politikai napilapra
Nyomatott . Zdnyi Nyrm\'a^ l, KOnyvkerertedé. R.-T.-nát, Nagykanizsa, (Nyomdává**: Ofenbedr Károlyi
65. évfolyam, 156. szám
Nagykanizsa, 1925 jullus 15, szerda
Ara 1800 karon
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
£j££!5rdatoli 78, nromd* 117. ^tm Felelős szerkeszti: Kempelen Béla
Adómentesség és szabad rendelkezés u] építkezésekre
X kormány őszre reméli ■ nyugdíjasok ügyének megoldását — Felemelik a hadirokkant-illetményeket
Budapest, |ullus 14 Az építkezések megkönnyítése érdekében most tető alá kertllt törvény végrehajtási utasítása ma jelent meg a hivatalos lapban.
Szabadrendelkezési jog A végrehajtási utasitás első fejezete az uj épületek lakásának szabad rendelkezési jogáról intézkedik és kimondja, hogy szabad rendelkezési jog illeti meg a tulajdonost azokra az épületekre és épületrészekre: 1. amelyek e törvény hatálybalépése után épülnek fel; 2. amelyek eddig emberi lakás céljára nem alkalmas épületekből lakásokká alakittattak át. , Á swbad rendelkezési jog csak a* adókedvezmény megadása után bekövetkezett niegűresedéstől kezdve gyakorolható. \' *
Amennyiben egy lakásból két vagy több lakás keletkezett, a tulajdonosnak joga van, hogy kijelölje azokat a lakásokat, amelyekre a szabad rendelkezési jogot gyakorolni kívánja.
A szabad rendelkezés alá eső épületekre vagy épületrészekre a magánjog szabályai nyernek alkalmazást s azokra a mindenkori lakásrendeletnek a tulajdonjogot korlátozó rendelkezései ki nem terjeszthetők.
Adómentesség Harmincévi adómentesség illeti meg az újonnan emelt épületei, ha az olyan területen épült, ahol előbb épület nem volt. Az uj épület, rendeltetése az adómentesség szem-^ pontjából közömbös.
A régi épületnek alapterjedelmét kibóvitő és előbb még beépítve nem volt terílelre emelt uj toldaléképület, ha ezáltal uj lakás, vagy üzlethelyiség, vágy üzleti iroda keletkezett.
Tizenötévi adómentesség illeti meg a teljesen lebontott épület helyére újonnan emelt épületnek azt a részét, amely a lebontott épület terjedelmének felel meg.
Adómentesség illeti meg a lakássá, üzlethelyiséggé, vagy üzleti irodává átalakított épületet, vagy épületrészt. Az adómentesség 6-7—8—10 ís 12 évre terjedhet.
Tatarozás! adóelengedés Adómérséklés illeti mfg azokat a házbiitokosokat, akik házukat az
1925. év folyamán saját költségükön tataroztatják.
Az adómérséklés a kincstári házhaszonrészesedésre nem terjed ki. Az adómérséklés mértéke a következő:
1. ha a lartozási köllségek az
1925. évi házadóalap 20 százalékát elérik, de annak 60 százalékát nem érik el, a tartozási költség felét az
1926. évi házadó alapjából le kell vonni;
2. ha a tatarozási költségek az
1925. évi házadóalap 60 százalékát elérik, de annak 100 százalékát nem érik el, a tatarozási költség felét az
1926. évi házadó alapjából, a másik felét pedig az 1927. évi házadó alapjából le kell vonni;
3. ha a tatarozási költségek az 1925. évi házadóalap 100 szazaiékát elérik vagy meghaladják, a tatarozási köllségnek az 1925. évi házadó alapjául szolgáló összeget elérő részét az 1926. évi a többi részét pedig az 1927. évi házadó alapjából le kell vonni.
A nyugdíjasok problémája
A tisztviselők uj illetmény szabályozásáról szóló rendelet ehéten megjelenik. A magasabb illetmények Julius 1-től való folyósítása az augusztusival együtt történik. A KANSz nem indit uj akciót a késedelmes kiutalások miatt.
A kormány által ismételten megígért javitásra a nyugdijasokai illetően a folyó év vége az utolsó terminus, de remény van arra, hogy ha az államháztartás helyzete az őszi hónapokban kedvezőbben alakul, esetleg már az ősz folyamán Is rendeződik a nyugdíjasok problémája és ebben az esetben az ősz folyamán ök is hozzájutnak az Ígért magasabb Járandóságokhoz.
A rokkant-Illetmények
A hivatalos lap mai száma közli a kormány rendeletét a hadirokkant illetmények felemeléséről. A legénységi\'állományú hadirokkantak járadékát augusztus elsejétől kezdve a következőképen állapították meg. A legalább 25 százalékos rokkant továbbra is annyi járulékot káp, mint eddig, vagyis évi 144.000 koronát.
Az 50 százdékos rokkanlak évi 720.000 koronát. A 75 százalékos 2,400.000 koronát. A 100 százalékos rokkantak évi 6,000.000 koronát kapnak.
A polgári éleiben szakképzettséget igénylő foglalkozást űzök vagy ónálló mezőgazdák, iparosok, kereskedők, úgyszintén akik altiszti fokozatot értek el ezek közül az 50 százalékos rokkant kap évi 1,080.000 koronát, a 75 százalékos évenként 3,600.000, a 100 százaiákos rokkant évi 9,000.000 koronát.
A katonai szolgálaiban rangosztályba sorozott havidíjas, havidíjas jelölt vagy egy éves önkéntes 25 százalékos rokkant évi 288.000 koronás járuléka megmarad. Az 50 százalékos évi 1,440.000 koronát. A 75 százalékos évi 4,800.000 koronát, a 100 százalékos évi 12,000.000ko-ronát kap.
Augusztus thcfttél a hadiözvegyek Járadéka is magasabb lesz.
Az első kategóriába tartozó hadiözvegyek járadékát évi 480.000 koronára. A második kategóriában 840.000, a harmadik kategóriában 1.080.C00 koronára emelték fel. A hadirokkantak nevelési pótlékra igénynyel biró gyermekei részérc a hadirokkantnak járó járadék egytizedrészét, az alyátlan hadiárvák részére pedig minden egyes gyermek ulán az özvegyi járadék egy ötödrészét fizetik. A nevelési pótlék legkisebb összege minden egyes gyermek után évi 72.000 korona.
A teljes árvák 480.000 koronát kapnak. A havidijasok, havidijasje-löltek és egyéves önkéntesek árváinak járadékát évi 840.000 koronára emelték. Felmenő ágbeli rokonok és szülődén testvérek hősi halált hozzátartozóik az első és második kategóriába tartozók évi 240.000 koronát kapnak, a harmadik kategóriába tartozó hősi halált haltak és eltűntek járadéka hozzátartozói pedig személyenként 480.000 korona tesz. Az ápolási pótlék az uj járadékok megállapításától kezdve csak a rokkantjáradék feléig terjedhet.
A magyar gyümölcsexport. Hivatalos megállapítások szerint Ausztriába a mull hétig 1130 mázsa meggyet és 7180 métermázsa barackot szállítottak ki, Németországba !9fi0 mázsa barackot és Csehországba 1360 mázsa barackot exportáltak, mig Lengyelországba összesen csak l vagon barackot Síálli-toltak.
Clóttaelíat iti: tty Mn 10,000 korall Hiron bóra________ 90.000 korall
Kosztka-Valérián-gyil-kosság főtárgyalása
Az ügyész szándékos emberölés vétségét kéri megállapítani
Budapest, Juliul 14 Á Kosztka-Valérián bünpörben Tomka Zoltán ezredes kihallgatása következett, aki a per tulajdonképpeni korona tanúja. Elmondja, hogy Valérián alezredes közvetlenül a halála elölt beszélte neki, hogy szerelmes egy asszonyba, aki ót is viszontszereli. Nem tudja, hogy mit csináljon, elváljon-e a feleségétől.
Elnök: Kosztkáné nevét nem említette ön előtt?
Tanú: Nem. Nem is tudtam kiről van szó.
Koszlka lényegleien, a tanúhoz intézett kérdések után Tomka kijelenti, hogy sz összes újságok ugy tüntették fel Vatérlánt, mint valami szoknyavadászt.
Mtnkh orvosszakértót hallgatja ki a bíróság, aki elmondja, hogy Valérián halálát agyroncsolás okozta. Hozzávetőlegesei] egész kis távolságból történt a lövés és valószínű, hogy két lövés egymásután történhetett. Mig az elnök az orvosszakértót hallgatja kl, a vádlottat a tárgyalóteremből eltávolítják Az orvos-szakértő még elmondja, hogy hosszú hónapokon át tüzetes vizsgálatnak volt a vádlott alávetve, akiről megállapították, hogy neuropalhikus egyén de nem elmebajos,
Minich orvosszakértó kihallgatása közben özv. Vatértánné szól kér és izgatottan kijelenti, emlékszik, hogyha férje bármikor veszélyben forgott, sohasem kapkodott ijedtében a fejével, megtartotta egyenes testtartását, csupán jobb kezével kardjához ka-pott.
Egy negyedóra szünet után Désy védő Kuncz Arisztidnek kihallgatását kéri, aki Kosztkáéknak régi bizalmasa. A biróság.elrcndeli. Ezután Koszlkáék szobalánya Sánta Júliának kihallgatása következik, aki elmondja, emlékszik arra, hogy a Koszlka házaspár mikor visszaérkezett Angliából, az asszony határozottan kerülte a férjét. Igerlékeny és rendkívül ideges volt Koszlka is a tragédia előtti napokban.
Elnök kérdi, mikor hazajött szeptember 30-án Kosztka milyen hangulatban volt.
Tanú: 9 óra tájban jött haza,
ZALAI KÖZLÖNY
nagyon Is [6 kedve voll, zongorázott és énekelt. Én jelentettem, hogy a nagyságos asszony, távollétébén már kétszer, háromszor kereste teleionon. Erre ő a telefonhoz ment, felhívta asszonyomat és jókedvűen beszélgetett vele. Mire én újból bementem a szobába, uramat ismét a telefonnál találtam, mindkét kagylót a fülére szorította és hallgatott.
Elnök: Sokáig tartolt ez?
Tanú: Körülbelül 15-20 percig. Nemsokára dühösen letette a kagylót, feldúlt állapotban a konyha felé szaladt és kihívott, hogy azonnal hozzam a cipőjét. Ezulán felkapta felöltőjét, az éjjeli szekrényhez szaladt és revolvert gyömöszöli a zsebébe.
Elnök: Gyorsan történt ez?
Tanú: Igen, nagyon gyorsan.
Elnök: A revolver mindig otl volt és töltve volt ?
Tanú: Igen, olt és mindig meg volt töltve.
Bíróság a szobaleányt megesketi vallomására.
Krausz Amália nevelőnő kihallgatásakor elmondolta, hogy mikor Kosztkáék hazajöttek Londonból, az asszony láthatólag elhidegült Kijétől.
Ogyész kéri Valériánné kihallgatását arra vonatkozólag, hogy meg-állja-e helyét a szobaleány vallomása, miszerint Valérián este 10-kor a Svábhegyen tartózkodott Koszikánénál.
Valértánné biztosan nem tudja, de ugy emlékszik, hogy Idejében otthon volt a férje akkor is.
Bojer Tibor, Kosztka sógorának Írásbeli vallomását olvastatja fel, mely szerint Valérián kijelentette Bojer előli, hogy elveszi Kosztkánét Valérián azt is mondotta, hogy az ö felesége egy olyan nemesen gondolkodó nő, hogyha tudná, hogy más mellett boldogabb lenne, szó nélkül elválna.
Több jelentéktelen vallomás után
az ügyész kéri, hogy szándékos emberölés bűntettében mondja ki bűnösnek a vádlottat.
Elnök a fótárgyalást felfüggeszti, folytatását holnap reggel 9 órára halasztotta a véd és vádbeszédek megtartása végett.
A magyar színek győzelme a párisi Stadionban 5: 4 (3: 0). Pá-rlsból jelenlik: A Ferencvárosi Torna Club legyőzte a francia válogatott csapalol, amely az olympiádon is részt \\ett. Arány 5:4 (3:0). A százméteres úszásban a Grand Prixet (Páris város nagy diját) Bárány nyerte el, aki 1 perc 2.5 másodperccel éri célt. A Stadion nagyszámú közönsége lelkesen tüntetett a magyarok mellett és a zenekar a magyar Himnuszt játszotta, mit a közönség állva hallgatott végig.
A Márffy-ügy a táblán
Budapest, Juliul 14
Az Erzsébet-városi bombamerénylet ügyében Zachár táblabíró ma újból folytatta a tanúkihallgatásokat. Jelentetle, hogy Márffy ujabb beadványt adott- be Schwelnitzer nyomozó rendőrkapitány működése ellen, hogy hivatalos visszaélést kövelett el. Ezt a bonper bcfejezléig függőben tartják Kéhlcr ügyészségi alelnök indítványára.
Elnök ezután kihallgatja Jakubetz Rezsőnél, Jakubea Istvánt, ma|d rövid szünel után Nesz Károlyt és Payei István plebánosL r.
Payer elmondja, hogy 3 éven ál ö nevelte fel Radót, akit igen szigorúan tartott. Elmondja, hogy egy vasárnap találkozott Marossyval a villamoson.
— Egész biztos, hogy vasárnap volt? Kérdi löle az elnök.
— Igen.
— Erre esküt mer tenni mint pap is?
— Ha tényleg ők követték volna el a merényletet, akkor is a tiszta igazságot mondanám el, épp ugy, mint most
— Ha Radó követte volna el, akkor is ?
— Igen, altkor is.
A bíróság megesketi ezután Peyeit.
Egy asszony baltával agyonütötte férjét
Nagykanizsa, Julius 14 Az utóbbi időben mind gyakrabban olyan súlyos bűncselekményektől kell beszámolnunk, melyeknek teltesel asszonyok, gyenge karu leányok és amelyek olyan természetűek, hogy letörlik a női nemről az oly sokszor hangoztatott védtelenség jelzőjét.
Az egyik zalai asszony mostohagyermekét kínozta állati kegyetlenséggel halálra, egy leány a saját édesapját üti agyon egy husánggal, ma pedig a kiskomáromi csendőrség rövid jelenlése szerinl egy galamboki asszony vad brutalitással fejszével agyonütötte törvényes férjél. Ijjesztő módon szaporodnak a női bűnözők, kiknek egyike-másika oly embertelenül kegyetlen cselekedelet kövei el, amely a kriarinalistát is gondolkodásra készteti.
Igy Galambok községben Szabó Istvánné, Szabó István ottani földműves felesége szaporította a női emberölök számát. Szabóék már régóta boldoglalan házasságban éltek. A civódás napirenden volt náluk. A falubeliek állilása szerint a férj részeges, durva és hirtelen haragú volt, ami miatt a Szabó házaspár élete valóságos pokol volt. Az asszony hosszú időn ál lürte a férj durvaságait, mig a keserűség annyira összegyülemlelt benne, hogy ördögi tettre határozta el magát
Mikor tegnap Szabó István ismét durván lépelt fel asszonyával szem-
1925 julius 15.
ben, az baltát ragadott és az Utas férfi fejére löbb hatalmas csapást mért, hogy az agyveleje teljesen kiloccsant a koponyájából és rövid időre reá, még a délelőtt folyamán meghalt.
A nagykanizsai törvényszék vizsgálóbírója, Schwarz Károly dr. törvényszéki orvos, Orszdgh Lajos dr. és Lukács jegyző tegnap hivatalból Galambokra kiszálltak, hogy a vizsgálatot a helyszínen lefolytassák és Szabó István hulláját felboncolják.
A boncjcgyzőkönyv szerint az elhunyt fejére négy csapást mértek oly erővel, hogy mindegyik ütés halálos volt.
Melz József kir. ügyészségi alelnök a jegyzőkönyv beterjesztése után megadla az engedélyi az áldozat eltemettetésére.
Az asszonyt a csendőrség azonnal ói izeibe vette és a teljes nyomozás befejeztéig az őrsön tartja. Utánna behozza a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába.
BELFÖLDI HÍREK
Szentes polgármestere felelős a leégett városházáért A két főnyi tűzoltósággal, pótadómentesen dolgozó Szentes város városháza, mint megírtuk l\'/i milliárd kárral leégeti. Minthogy a polgármester többszöri erélyes figyelmeztetésre sem telt eleget a belügyminiszteri tűzbiztonsági rendelkezéseknek, most öl fogják anyagilag felelősségre vonni a történt tűzesetért.
Az aggteleki cseppkőbarlang rendbehozása. Az 1866-ban feltárt és azóla nem fejlesztett aggteleki cseppkőbarlangot a borsodmegyei főispán nagyarányú társadalmi akciója révén szerzendő pínzből az ősszel rendbehozzák és tovább feltárják. A jövő évre kész lesz a villanyvilágítás is s a barlang mellett szálloda épül kirándulók részére.
FIAMNAK
Irta: Móra László Ha jó az alkony kósza árnya S szemem lecsukja csont kezével... Ha sírsz egy sírnál, mini az árva: E pár sort vidd ti, majd vezérel. Ha árny jön ériem csont ktzívtl.
Ne nézz a Napba klshitüenl Szemednek Jénye csorbul tőle. Ne nézz az Égre szépen, hűen. Ha nem vagy Isten magvetőjel Szemednek Jénye csorbul löle.
Ha szived tükre j.ínybe csillog. Ne járj a földön szemlesütve i Halpite étet lőte villog: Eredj csak arra lelkesülve. De nem pirulva s szemlesülve I
Ne lépj a szennyes, bün&s sárba, Ha járhatsz szép virdgmezőkőn I Ne kóborolj el fétvliágba, Ne járj a hójtktőlt meztkőn, Ha Járhatsz szép virdgmezőkőn t
III a Szép, a Jő, az Álom... MII Isten szórt u messzeségből. í:.n édes üdvöm, kis virágom, Élj te mindig jóből. szépből, MII Isten szórt a legszebb égből I
Ilii kósza árnyék Jönne értem. F. pár sort ledd el, majd vezérel I S.ha szól fogadsz és Jó lész étiem: A könny, a sdr. a baj nem ér el I £ pár sort ledd et, majd vezérelt... Budapest, 1926.
M ARILI
(Sóhajtás a messzibe)
Irta: Péchy-Horváth Rezaő (3) Én meg elmodtam neki, mennyire elhagyatott és fáradt vagyok és egyedül kapaszkodom fölfelé az élet meredek kálváriáján, amelyen nincsen sláció. Évszázadok óta keresek egy alázatos fejet, amely lehunyt szemmel, lassan csuklik a vállamra és keresek lázasan és hiába és csalódottan kél hűséges szemel, semmi egyebet, mert rájöttem réges-régen, hogy elmúlhat, elpusztulhat, elenyészhet minden ezen a világon, ártás és bajnélkül pereg le a lélekről a vihar jégesője (mini ódon palatctóről a nyári zápor viizuha-tagja), ha megmarad két hü szem, amely a miénk ...
A szemeink lángolása egymásba olvad és ölelkezik, mint egy lágy szonettben a rimek és lassan-lassan megtudunk egymásról mindent. Marili két hűséges, tiszta szeme egy szemhunyásig sein lesz hűtlen hozzám és olyan egyszerűen, liszlán és becsületesen néz át hozzám, — mialalt halovány vérhullám fesli sötétebbre a tiszta homlokol — mintha mondaná : „llt vagyok, itt állok előtted, megmutattam magamat neked
egészen és őszintén, mert érzem, hogy a tied vagyok és te az enyém vagy és akarom, hogy örök ölelkezésben simuljon össze a lelkem veled ..
Lassan, ünnepélyesen lehunyta a szemét Marili, ahogy az első vallomásnál ereszti le szempilla-szarka-lábait a szűz és hirtelen felsikoltott telkemben a szirtes öröm: megvan a hűséges szempár, mert rátaláltam az Igazi, pompás élettársra!
5.
A zenekar valami könnyű, hullámos melódiáju olasz keringőt játszott és a közelemben valaki egé-szenrosszolaszkiejléssel.bécsieshang lejléssel makogta utána a szöveget.
Kél ur tartol! Marili felé a Libre-ria árkádjai alól: az apa és egy szemtelenül csinos, kevély tekintetű, bosszantóan szőke óriás. Kiabálón bö vászonruha lógott a lestén és ösztönös ellenszenvem, csöndes ulá-lallá vastagodott, amikor láttam hogy a lágas oldalzsebck egyikében az ostoba vöröskönyv lökdösődött. Elnéző és megbocsájtó pillantással kérésiem a Marili kél hűséges szeméi, de azok a jövevényre meredtek is rémületes idegenkedés ütközött ki belóiük.
A szöszke litán gyorsan lehajolt
a riadt leány kezéhez — amelyen most árulón csillant meg egy keskeny karikagyűrű — és éhes szája halkan, áhítatosan lehelle rája a boldog vőlegény imádságos kézcsóklát ...
Cikkázó, gyors villanás: Marlli pillantása fonódott a szemeimbe és hirtelen világosság lobbanl fel előttem, mint az éjszaka vastag fekete-ségében a magnézium ezüstfehér fényzuhatagja. Mintha eddig sötétségben tétovázott, vakon botorkált volna a lelkem. Egyszerre fájdalmasan hasított belém a tudás: Marili, ez a gyönyörű ígéret, ez a pompás -^sszoiiypéldány: árucikk! Szemeiben rémület torzulása lűrem-lelt és a két szájaszéle tehetetlenül mélyedt egybe. Szegény, szegény Marili.„
Fizcltcm és indultam.
Amikor égő keserűséggel és maró fájdalommal kibotorkáltam az ostoba embergomolyagból és csodálkozva kérdeztem magamtól, hogyan, hogy nem roskadtam össze ekkora ökölcsapások alatt, mégegyszer megkerestem Marilil.
Kémüli, esdő, könyörgő tekintettel meredt utánam és két barna szemének drága fénye hirtelen homály mögé burkolózott: riasztó falással hagyta "el-a szemeit egy forró könnycsepp. (Vóge
rró
A
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius 15.__
Nappali razzia a pékmühelyekben
A pékmühelyek rendszeres felülvizsgálása köztisztasági ós közegészségi szempontból — A közönség védelme
Nagykanizsa, Julim H
A mull napokban íz államrendőrség által éjjel foganatosított raziia beszámolójában már említettük, liogy a rendőrség, a közönség érdekelt hatványozotlabb mértékben megóvandó — rendszeresili a pékntü-helyck állandó ellenőrzését és felügyeletét ugy köztisztasági, mint közegészségügyi — mint pedig iparhalósági szempontból. És Itt a sütő-iparosoknak nem szabad arra a teljesen ferde álláspontra helyezkedniok, mintha itt egy halósági vegzaluráról lenne szó. A rendőrhatóság nem tesz semmi mást, mini a kötelességét teljesili a nagyközönséggel szemben. A hatósági közegek mindent pontosan felülvizsgálnak, kifogásaikat és észrevételeiket megteszik a műhely tulajdonosának, akinek ily-formán könyü a halóság intézkedéseinek eleget lenni, a fennálló rendelkezéseket betartani. A hatóság és a közönség nem kiván mást, mint hogy a pékmühelyek állandóan tisztán tartassanak. Tehát nem kiván leheletlent. A leglöbb sülőiparos igy is fogja fel az ellenőrzést és igyekszik a követelményeknek mindenben elefet tenni.
Tegnap délután a rendőrség nappali vizsgálatot tartott a város összes pékmühelyeiben. Hat csoportra osztva egyidőben indullak el, hogy nappali világításban lássák a sutöműhelyc-ket. Mi az egyik ilyen csoporthoz csatlakoztunk és ismét végigjártuk az ellenőrző közegekkel a műhelyeket-Az első sütőmühelynél a frissen sülölt kenyerek négyes sorokban vannak felállítva egymás mellet! a földön — deszkákra léve. Mellelte, közvetlenül, a ház ass onya épen ruhamosást végez. A lisztesládában moly-lárvákal talál az egyik rendőr-őrmcster. Megmutatja a műhely tulajdonosának, aki azonban a liszt-molyt és ivadékait nem ismeri el tisztátalanságnak. A sütő és dagasztó helyiségben mindenütt a szegénység ütötte fel ijesztő stigmáját. A mai kisipar helyzetképe
Az álványok piszkosak, porosak. Deprimáltság és félelem az arcokon, pedig a szakaszt vezető törzsőrmester a legnagyobb tapintattal végzi szolgálatát. Persze előkerül a ceruza s a jelentés: kedvezőtlen.
Nem messze innét van cgy másik sotómühcly. A lisztesláda fedele pókhálós, a tésztamérlcg oly rozsdás állapotban van, hogy a rendőrök elkobozzák és magukkal viszik.
A harmadik műhelynél a lulajdo-nos a konkurrencia bosszúját véli a rendőrök láttán. Megnyugtatjuk : ugyanebben a percben a város összes sfltöműhclyeit vizsgálják felül. Tehát nem ő az egyedüli. A mai viszonyok miatt elkeseredett mester
kifakadás:.ll nem is veszik komolyan. A lendórok is emberek, tudják, hogy a kisijv.ros fájddma szólal meg benne. Ók csak parancsot teljesítenek a nagyközönség érdekében. Amikor bemegyünk műhelyébe — liszlmolyt találnak a lisztesláda lenekén. Mikor a rendőrök czl kifogásolják, a mester orvoséri küld, határozza meg ő, kifogás alá esik e az ő műhelye. Megérkezik egy közeli orvos, aki röviden áttekint mindent és kimondja a határozatát:
Egészségügyi szempontból nem kifogásolható a lisztmoly, áe köztisztasági szempontból igen.
A rendőrség megmondja még, mit csináljon a mester — és tovább megyünk. Utcáról utcára.
Örömmel állapítjuk meg, a köztisztasági és közegészségügyi állapotok napról-napra javulnak a műhelyekben.
Aí autó elé vetette magát
Egy dreg isszony öngyilkossága Keszthely, julius H
(Saját tudósítónktól.) Kardos Zoltán keszthelyi ügyvéd autója tegnap reggel 9 óra tájban Hévíz fürdőről Keszthely felé tartott, a rendes előírt menetsebességgel. A Bp22—038 jelzésű automobilt Konta Károly pesterzsébeti illetőségű vizsgázott gépkocsivezető verette. Amikor Konta a gépkocsival a villanytelepi hidnál elhaladt, abban a pillanatban a kir. járásbíróság! épületből kifelé indult egy 72 éves öregasszony, aki mint később kiderüli, özv. Tóth JánöShé gazdálkodó volt, akinek egy családi ügyből kifolyólag akkor lárgyalása volt a bíróságon.
özv. Tóth Jánosné látta a közeledő automobilt, figyelt is rendszeres lülkölésére, azonban nem állt meg, hanem a baloldalon haladó autó felé szaladt, fejét egy nagyker.dóbe burkolta és egy pillanat alatt megkapta a gépkocsi jobboldalán levő pólgum-mikerckct.
Konla járművezető ekkor mcglálla az asszonyt s noha ugy is csak lassan haladt, gyorsan fékezni igyekezett, de már késő volt, a katasztrófát nem birta kikerülni, özv. Tólh Jánosné — aki minden jel szerint öngyilkossági szándékból igyekezett az autó cjé kerülni — a gépkocsi hálsó kerekei alá kerüli, amelyek a 72 éves öreg asszonyt halálra gázolták.
Holttestét a keszthelyi kórházba szállították, ahová Sólhy János dr. járásbiró a nagykanizsai ügyészség intézkedésére azonnal kiszállt.
Mesleries Elek dr. és Mojzer György orvosok fcltioncollák a hullát és megállapították, hogy az asszonynak hat baloldali és kél jobboldali bordája betörött és egész belső része összeroncsolódoltv A halál közvetlen oka szlvszakadás voll.
A csendőrök a solfört őrizetbe vélték. A vizsgálat szerint a gépkocsi utasai vallomásukban elmondották, hogy az öregasszony szándékosan
futott a gépkocsi elé, ők rája is kiállónak, de a kocsivezclö már nem voll képes megakadályozni a szerencsétlenséget.
A keszthelyi járásbíróság ma terjesztette be a vizsgálati és bonc-jegyzókönyvcl a nagykanizsai kir. ügyészségnek, melynek h. vezetője, Metz József kir. ügyészségi alelnök telefonon megadia az engedélyt a hulla eltemettetésére.
Szabadforgalom és vámsorompók leépítése a Duna-mentén
Ausztria memoranduma a Népszövetséghez — Panaszkodnak Magyarország és Csch-Szlovákla ellen
— A Zalai Kizttny btcsl tudMtéjitót — Dics, julius U
Miként ismeretes, néhány nap óta Bécsben tartózkodnak Mr. Layton angol és Rist francia közgazdasági szakértők. A Népszövelség megbízásából jöttek Bécsbe, hogy itten tanulmányozzák Ausztria pénzügyi és kereskedelmi helyzetét és azután szakértői véleményt mondjanak, miként lehetne Ausztria jövőjét véglegesen biztosítani.
A népszövetségi szakértők összeköttetésbe léptek a munkáskamarával és mindenekelőtt a munkanélküliség arányairól, az enyhítés lehetőségeiről szereztek be információkat. A munkáskamara vezetősége megadta a kért felvilágosításokat és egyben közölte, hogy a kormány mostan törvényjavaslatot készít elő mintegy százezer külföldi munkás kiutasítása ügyében. Ausztria mindig a legliberálisabban viselkedett — úgymond — az itten elhelyezkedett külföldi munkásokkal szemben, azonban végső esetben kénytelen lesz ezeket kiutasítani, ha másként nem tud saját munkásainak munkát és kenyeret szerezni. Egyelőre bizonytalan, hogy az osztrák kormány mikor hajtja végre a tervezett kiutasításokat, ha a Népszövetség segítségére lenne az osztrák kormánynak a munkanélkülieknek, minlcgy százezer embernek Amerikába való telepítésében, ugy az osztrák kormány elállana a külföldi munkások kiulasilásának drasztikus lervétöl.
A Kereskedők Országos Szövetsége részlcles memorandumban is-mcrtelte a népszövetségi delegálu-sokkal az osztrák magángazdaság követeléseit a Népszövetségtől. Ezt röviden összefoglalva: Ausztria a vámsorompók leépilését és a forgalom szabadságát-követeli a Népszövetségtől. Igen érdekes a memorandum következő részlete, amely éles kilakadásokat tartalmaz az utódállamok, de főként Magyarország és Cseh-Szlovákia elzárkózó, iparvédelmi vámpolilikája ellen:
— A háború ulán divatba jöttek a védvámok, ami bizonyára összefügg avval, hogy azok az államok, amelyek kivívták nemzeti szabadságukat, ugy vélekedtek, hogy a ncm-
_ »
zetl munkát is védelem alá kell helyezni. Nem érdektelen figyelemmel kísérni, hogy azokban az országokban, amelyek legerősebben hangsúlyozták önállóságukat, mint Magyarország és Csehszlovákia, szigorították meg leginkább a külföldi áruk bevitelét.
— A Népszövetségnek az a feladata, hogy az utódállamok között a vámsorompókat leépítse. A Duna-mentén helyre kell állítani a szabad forgalmat és kereskedelmet.
A memorandum végül az utlevét-és vízumkényszer megszüntetését sürgeti, majd rámutat arra, hogy jogilag is tarthatatlanok az állapotok Közép-európában. Külföldi kereskedő Romániában például csak nagy nehézségek árán perelhet. Ezéit az utódállamoknak szerződéseket kellene kölni, amelyek ezt a jogbizonytalanságot megszüntclik.
A népszövetségi delegátusok egyelőre csak ludomásul veszik az osztrák követeléseket, javaslataikat csak a Népszövelség elölt fogják kifejteni.
A. beomló kőbánya maga alá temetett két embert
Nágykanlzaa, Julius M
Alig volt még oly szomorú napunk, mint a mai. Emberölés, öngyilkosság, halálos baleset, amikről ma beszámolnunk kell olvasóinknak. A halál dúsan aratolt és nyomában mindenütt dermesztő hidegség, könny tenger és reszkető jajok lámadtak.
Igy Egeregy község elöljárósága jelentése szerint a község területén levő és Budai József tulajdonát képező kőbányában halálos szerencsétlenség történt. A kőbánya tulajdonosa, az 55 éves Budai József 12 éves György nevű fiával bányájukba mentek, hogy olt napi munkájukat elvégezzék. Amikor a délelőtt folyamán a kőfejtő meredek oldala eddig még meg nem állapithaló módon hirtelen meglazult és összeomlott, maga alá temetvén Budai Józsefet és gyermekét. Mindkeltót agyonnyomta a rájuk szakadt hatalmas föld és kőtömeg.
Időközben Budai felesége hiába várta haza délben férjét és fiát. Mikor már nem győzte őket kivárni, elment a kőbányához, amelynél férje pipáját találla. Tovább menet látta a beomlást és egy pillanat alalt tisztában állt elölte minden. Kétségbeesett jajveszékelésére a falubeliek odasietlek és nyomban csákányokkal segítségére siettek az eltemetett Budainak. Sikerüli is Budait és fiát előhozni, azonban — természetesen — már teljesen élettelenül, agyonnyomva.
Budai József a község egyik legszorgalmasabb gazdája voll, akinek tragikuma mindenütt igaz részvétet vállolt ki.
A nagykanizsai királyi ügyészség megadta az engedélyt a két hulla ellemeltelésére. A csendőrség nyomoz aziránt, mi okozta a bánya bc-omlását.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 ,--...
NAPI HIRIK
NAPIREND
Julius 15, szerda
Róni. kalhollkui: Hintik. Proteslána: Henilk. Izraelita: Thain hó 23.
Nap kel reggel 4 óra 17 perckor, nyugszik délután 7 óra 54 perckor.
a Meteorológiai tntíael Jelentés* ize tini változóan lelhos itló várható, elvétve zivatarral.
Uránia. Pél 8 é» 9 órakor: Hiúság vásá.-a.
— Szabadságról. Csillaghy Oyórgy kir. ügyész tegnap több hetes szabadságáról visszaérkezett és átvellc hivatalát.
— A rendőrség köréböl. Kádár Béla dr. államrendőrség! fogalmazó, akit az országos rendőrtiszti tanfolyam elvégzése után a nagykanizsai kapitánysághoz helyeztek át, tegnap elfoglalta hivatalát. A kihágási osztályhoz nyert beosztást.
— Regnum Marfanum nyaral-tatásl akciója. A Regnum Marianum budapesti Jótékony egyesület Zala-vármegyében megkczdle nyaraltatási akcióját. Pacsán husz leánygyermeket helyezett cl az iskolában, kiket kölesei Kende Péterné vett pártfogásába és a járási birtokossággal együtt gondoskodott ellátásukról. Nagykapomakon Bosnyák Oézáné szorgoskodik az akció érdekében. A gyermekek hal hétig maradnak Zalában.
F e Kér
Miu\'án Marion Imre dr. letenyei járásorvos kiszállt a helyszínére és kétségkívül megállapította az öngyilkosság fenforgásál, Melz József kir. ügyészségi alelnök megadta az engedélyt a hulla eltemettetésére. Az öngyilkosság okának kidciilésc ügyében a csendőrség nyomozást indított.
— Két kocsi bü\' könyt loptak. Inkc községben az egyik gazda udvarán ismeretlen tettes két szekér bükkönyt lopott és amint a vizsgálat kiderítette, azt behozta Nagykanizsára. Feljelentés folytán az ismeretlen tolvaj ulán most a nagykanizsai államrendőrség nyomoz, akinek kéz-rekeritése még a mai nap folyamán megtörténik, miután az összes szálak már a kezében vannak.
■ Megérkezett városunkba a legújabb Magomobil autó. Befulolt a budapesti MÁG gyárból nemcsak a legújabb modellü, hanem egy páratlanul Ízléses kivitelű Magomobil. Ez a typus már egyesiti magában mindazt a sok ujat, amelyet az autó-kiállításon a „Modell" alváz mutatóit. Négy kerékfék (ez az első négy kerékfékes magyar automobil) Can tilevar rugózás, Nivex benzinóra, Mativert olajmérő, Michelin tárcsás kerekek, Ballon pneumaiik, mind külsőleg is mutatják, hogy a legújabb typusu Magomobil egyesiti magában bármely előkelő külföldi autómárka kiválóságait. E Magomobil joggal kelt feltűnést városunk utcáin.
— Holttányilvánítási eljárás. Sirközy Antal volt csáklornyai lakossal szemben a nagykanizsai törvényszék a holttányilvánítási eljárást folyamatba tette.
— Összeül a törvényszék uzso-rablrósága. A nagykanizsai törvényszék uzsorabirósága folyó hó 21-én reggel 9 órakor hosszú szünetelés ulán ismét összeül, hogy egy régebbi csempész-ügyben Ítélkezzék.
— Letartóztatott sikkasztó. A nagykanizsai rendőrségen többrendbeli sikkasztás miatt vizsgálat folyt le Mallersdorfer Béla nagykanizsai feslősegéd ellen. A vizsgálat lefolytatása után az államrendőrség bűnügyi osztálya Mattersdoifert tegnap átadta a kir. ügyészségnek.
— Kényszeregyezségi eljárás, Lellner litván nagykanizsai keres kedő kérelmére a nagykanizsai törvényszék megindította ellene a cső-dönkivüli kényszeregyezségi eljárási. Vagyonfelügyelőül Rechnllzer Mór nagykanizsai lakost nevezte ki. Ügyében az egyezségi tárgyalást a törvényszék augusztus 19 re tűzte ki
— Öngyilkos cipész. Murarálka község elöljárósága jelentést tolt
. arról, hogy Cziffer Islván oltani 67 éves cipész az alsószemenyei köz-legelő egy fájára felakasztotta magái.
Apáca.
„ Fölényesen győz minden versenyben Filtpp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-ulca 6) olcsó és jóminőségű áruival. Mutatóba néhány ár: Selyem mellények 195 ezer, selyem jambó sapkák 17 ezer, flór urizoknik 29 ezer, fályolharts-nyák 38 ezer.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Tekeverseny Pacsán. A pacsai Iparoskör julius 18-19 én tekeversenyt rendez, a nyeremény tárgyak értéke két és fél millió, a tiszta jövedelmet az önkéntes tűzoltó egye-sűlel Javára fordilják.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányi Gyulánál.
= Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Slampf Zsigmondnál.
— Dunsztos és befőttes üvegek, „Rex» patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
= Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Jegyzői-állás üresedés. Vi:éz Pclhő István főjegyzőnek Szentpéteiur községben történt egyhangú megválasztása folytán a zalaszabari községi Jegyzői állás megürcscdeit, melynek belöllése augusztus hó fólyamán megtörténik.
— Znlaapáti Járdát épít. A szépen fejlődő Zalaapáti község vezetősége ismét tanújelét adta a haladás iránti készségének. Ez év tavaszán a házaiban és utcáin kigyúl tak a villanylámpák, most meg arról számolunk be, hogy a járdaépítését is megkezdik.
— Telefont kap Nagykapornak. A községi képviselőtestület egyhangú határozattal s anyagi támogatással hozzájárult ahhoz, hogy Nagykapornak község a pacsai telefonhálózatba bekapcsoltassák.
— Hallót vásárt kapott. Hahót pacsai járási nagyközségnek a minisztérium vásárt engedélyezett.
Óra, ékszer, létszer
különlegességek meglepő olcsó árért Vékáay uj Üzletében kapható Fél-tér 2. aa. Vároahiapatota.
— Elsőrendű javító műhely. —

MOZI
Uránia: Csütörtök léi nyolc és 9 órakor Hiúság vására, Tsckeray világhírű regénye az amerikai Metro-filmgyár feldolgozásában, amely gyár az „Asszonyok ellenségéiben való ban kielégítőt nyújtott.
Zürichi zárlat
t\'l\'rl. 2417 —. tondor 2504 25 N-i,y«k S 15*25 Bilin\'l 2395—. Malland 189V Holland 206 45 Berlin 122 \'/a. Wle„ Í2-55, Sntta ! ro Prait* 15(025. BudRpeil 78-80, Vui 98 72 8uk«eit24l50. B>lgitó 905\' t
Liiliaxi
Üzletáthelyezés I
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Kölcsey-utca 5. szám alatt levő
aug. l-töl Sugár-ut 2. sz.
ala (Babóchay-ház) helyezem át.
Tisztelettel ]ll: Bilik Ferenc
dpász-mtater.
Higanyból arany
Beszélgetés Mlethe professzor munkatársával, Slammrelch Hanna dr.-ral
Berlin, luliita II A birodalmi főváros legnépszerűbb emberei ma Mlethe professzor és Slammrelch Hanns dr., akinek sikerült higanyból aranyat előállítani. Az érdekes és eredményes kísérletről most nyilatkozik első izben a nagyközönség számára Slaminreich Hanns dr., aki a kövelkezőket mondja:
— Felfedezésünk, hogy elektromosság ulján higanyból aranyat nyerhetünk, nem egészen uj dolog a kémiában és fizikában. A modern természettudomány már régen elfogadta azt a tételi, hogy az elemek átváltoztathatok és elméletileg már régóta foglalkoztak a higanynak arannyá való átalakításával, még mielőtt ez a kísérlet nekünk gyakorlatilag is sikerült. Az egész dologban csak az aránylag egyszerű eljárás a meglepő. Mielhe professzor az én segítségemmel kísérleteinek kezdetekor higanygőzlámpákkal,tehát általánosan ismert és használt eszközökkel dolgozott és ezeknek segítségével érte cl az első eredményeket. Később más eszközöket is igénybe vettünk és ennek során teljesen tisztába jöttünk az arany-keletkezés lefolyásával és lényegével. Egyelőre 1 kilogramm higanyból 1 tizedgramm aranyat ludunk előállítani, de biztosra vesszük, hogy lassanként az igénybevett higanymennyiséget teljes mennyiségben álalakiihaljuk arannyá.
A nyert\'arany semmiben sem különbözik a természetes aranytól. Mikroszkóp alatt jellegzetesen kristályosodik. Színe is teljesen olyan és kémiai vizsgálata is teljesen olyan
Sertéaváaár
Felhaltál 1900, melyből eladatlanul vitaza maradi 393 dtb. Eliőrenda 21.600- 22500 azcde.t\'. 19500 - 20.C01, iiedelt közép 19 5X — 20 000. kónnyQ 17.000-18.000. elzótends Steg 19 500 - 20 OOO, mlzodtendu 18 000-191 00, angol allldó 20 000 - 23.000. azalontu
nagyban 23.500 - 24.00Í. zalr 28 000,--.—
lehúzott hua 22 000 - 24.000. azalonniz tél lerlés 23 030 - 25000. A vásár élénk voll.
G-isch!
eredménnyel jár. Atomsulyát egyelőre nem sikerüllmegállapitanunk.ezazon-ban immár csak idő kérdése. Ha ez is sikerül, ugy Mielhe prolesszor felfedezésének beláthatatlan következményei lehetnek. Egyelőre természetesen korai lenne a felfedezés következményeivel és jelentőségével foglalkozni.
Osztrák katonák öngyilkossága.
B/csbíl jelenlik: Az utóbbi napokban az osztrák hadseregnek öt katonája követelt el öngyilkosságot, ké- esetben azért, mert az elöljárók állítólag rosszul bántak az illetőkkel. — Stunde jelenti, hogy az esetet parlamenti bizottság vizsgálat tárgyává teszi.
Szőnyegek,
nagy szőnyegek
úgymint
futó, ágycló és
minden szélességben és nagyságban, sezlontakarók, flanell és gyapjú takarók, tflll, csipke és szövet függönyök, plüseh ágy- és asztalteritök, paplanok nagy választékban és mélyen leszállított árban.
olcsó árban!
Nyári áruk az előrehaladott idény miatt igen
Kisfaludi és Krausr
divatnap, AruhájcAban
az „Arany Kakas"-hoz
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21
I&5 Julius 15.
ÜALM KÖZLOHV
TÖRVÉNYSZÉK
Horváth-Juda László a törvényszék előtt
Nagykanizsa, julius M
A nagykanizsai törvényszéken kedden tárgyalták á lopásairól messze ismert Horválli-Juda László kiskani-zsai polgárember bOnügyét Makáry Vilmos törvényszéki biró előtt. A Nagykanizsáról megszökött majd később Székesfehérváron elfogott vádlottal egy szuronyos fogházör kisérte Székesfehérvárról a nagykanizsai tárgyalásra.
A tárgyalás folyamán a vádlóit védője azzal a kérelemmel fordult a bírósághoz, hogy egyesítse Horváth-Juda László ügyeit és egy Ítéletet hozzon fölöttük. A törvényszék helyi adott a védő Indítványának és elhatározta, hogy a vádlóit ügyeit egyesileni és egy újból kilüzendó lőlárgyaláson tárgyalni fogja.
A főtárgyalásig Horválh-Juda Lászlót visszakísérték a székesfehérvári ügyészség fogházába.
Egy asztalosmester megverte az édesapját. Elég Izgalmas lefolyású tárgyalás volt tegnap Makáry Vilmos törvényszéki cgyesbiró előtt.
Ifj. Kiss Sándor 32 éves, nős, zalaszentbalázsi asztalosmester, egy hatalmas, nagy darab ember — a Btk. 301. §-ába Ulköző felmenő ágbeli rokonon elkövetett köiiyü testi sértést kövelett el, mert a mull év novemberében feleségével Kele Mirlával egyűlt idős édesapját, Kiss Sándort megverte is fojtogatta. Az asszony biztatta és felbujtotta a férjét ifjú Kiss Sándort és segédkezet neki brutális tettében. A cselekmény csak magáninditványra üldözhető lévén, a tárgyaláson az édesapja és ennek felesége vélték át a fómagán-vádal. Makáry biró erélyesen figyelmezteti a biróság előtt is dölyfösen álló vádioltat arra, hogy mivel lar-lozik édősapjának, majd felszólitja, hogy kérjen bocsánatot a bírósági korlát elölt a súlyosan megbántott öreg édesalyjától.
A háladaltan fiu még itt is gondolkodik — a megvert ember fele-
POGANYVARI
fehér bor literenkint 10.000 koronáért
bor- és hordónagykereskedésében
TELEFONI 7.
jobb minőségű balatoni
vörösJehérbor
literenkint 12.000 koronáért.
(Minden adó u árban bennloglallatlk.)\'
ségc odasúgja férje fölébe, hogy valahogy meg ne bocsáson a liának, aki újból csak brutális tesz hozzá, de az apa nem hallgat második asszonyának szavára, könycin keresztül is, az apa nézésével tekint a biróság előtt vádlottként álló fiára, akit egyetlen apai szava több hónapi börtönre tud most küldeni és azt mondja jóságos apai hangon Makáry biró felé: Igen, megbocsátok a fiamnak.
A rossz fiu megmenekült a börtöntől; az apa csak azt kötötte ki, hogy a közös házban egy külön ajtókijáratot csináljon neki a lia, hogy ne kelljen vele és övéivel összetalálkoznia.
Az édesanyját bántalmazta. Bagarus György fiatal, nőllen, csapii földműves édesanyját bánlalmazla. A legény pénzt kért özvegy édesanyjától, de az megtagadta tőle a kérelmet, mire a jól megtermett parasztfiú összeveszett édes öreg anyjával, ól hasba rúgta és bánlalmazla.
Makáry biró bocsánatkérésre hivla fel a durva liul, de az paraszti dacában nem jka-ja megtenni, mire a biró a tárgyalást lefolytatja és a vádlott fiu édesanyját eskü alatt kihallgatja. A bizonyítási eljárás ulán a biróság, tekintettel a fennforgó enyhítő körülményekre Bagarus György földművest tizenöt napi fogházra Ítélte. A liu megfellebbezte az ítéletet.
Irodalom és művészet
Uj Idők. Ilerczeg Ferenc képes irodalmi hetilapjának az Uj Időknek 28. számában folytatódnak Be-czássy Judit és Csathá Kálmán legényei. Közli a lap azonkivül az uj, 160 milliós sorsjáték tervezetét, SurányiMiklós, Drasche-Lázár Alliéd és Kari Etilinger elbeszéléseit, Rákosi Jenő cikkéi, Gács Demeter és Se-gesdy László verseit, számos művészi és időszerű képet és a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői üzeneteket és a szépségápolást. Az Uj Idők előlizetési ára negyedévre 80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra Ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy ul 16.
Magyar Lányok. Tutsek Anna kitűnő lapjának e heti számában két érdekes regény folyik. Tutsek: Jázminvirág. J. Colomb: Évi néni. E regényeken kivül mulattató, tanulságos és érdekes olvasmányok, szebb-nél-szcbb képek egész kincsesházát ta\'álja meg az olvasó a lapban. Előfizetési ára egy negyedévre 30.000 K. Minden előíizelő aki 50.000 koronával fizet elö egy negyedévre a Magyar Lányokon kívül három kiváló ifjúsági regényt kap szép kiállításban. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
Az Én Újságom képes gyermeklap. Barátja, tanítója, szórakoztatója a magyar gyermekvilágnak. Szövegben, képben gazdag tartalommal je-
lenik meg havonta háromszor. Alapitolta : Pósa Lajos. Szetkcszli: Gaál Mózes. Előlizetési ára negyedévre 25.000 K. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
Gazdászok MMfta és búcsúzója
— Saját tutMtMnUU -
Keszthely, lullus 14
(Dr. K.J.) A város nagy számban megjelent közönségének részvétele mellett folyt le e hó 12-én a Bocskai külön termében a Corp. Helico-nia tagavató és egyszersmind búcsúztató ünnepélye. Megjelentek ez alkalommal Sztankovics János gazd. akad. igazgató, a corporatio nagy ura, a corp. nagyasszonyai, kisasz-szonyai, az öreg urak és leventék, az akadémia és premontrei gimnázium tanári kara, a város előkelőségei.
Pontban II órakor nyitotta meg ünnepélyes formák között dr. Schür-ger János gazd. akadémiai tanár, prior a levente avató ünnepélyt, mely alkalommal Sándor István és Ráth Gyula III. évesek avattattak fel, akiknek az Emericana jelvényeit Puskás Károly subprior nyújtotta át, buzdítva az uj leventéket kitartásra, hitre, hazaszeretetre.
Utána Sdiürger János dr. mondott nagyszabású irredenta beszédet, majd az egész gyülekezet elénekelte a .Boldogasszony Anyánk" régi egyházi éneket. Az avatási szertartás után Schtlrger János dr. búcsúzott cl az akadémia és Igy az Emericana kötelékéből távozó III. éves leventéktől, szivükre kötve, hogy künn az élet rögös utjain épen ók, mint gazdászok, akiknek a néppel lesz dolguk, hintsék cl a hit, hazaszeretet, megbecsülés, törvénytisztelet magvait. Az Emerikana céljait, eszméit fejtegetve hangsúlyozta, hogy erre ma, Magyarország lalpraállilása céljából nagy szokség van, meri az emberek hitetlensége, vallás iránti közönye a legjobban összehasonlítható a hó-mezők hideg, mozdulatlan tömegével, melyből egyes darabok leszakadnak, legurulnak, később lavinává alakulnak és mindent a feneketlen mélységbe magukkal ragadnak. Ezt a jégkérget kell megolvasztani és újra éleire kell kelteni a Regnum Marianumol, hogy zengjen újra a .Boldogasszony Anyánk" éneke a feltámadott Magyarországon. A nagy tapssal fogadott beszéd után az ünnepség véget ért.
A magyar korona külföldi hivatalos Jegyzései
Deviza VALUTA
Bécs ..............10031 I MSS 996919974
Bellin...............6860 59/0 5905 5905
Prága ............... 477 | 475V1 475 477
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat ingadozó és egyenetlen volt. Szilárd nyitás után annak ellenére, hogy Bécsből is kedvezőbb hirek érkeztek, nyereségbiztositó eladások után lassú lemorzsolódás indult meg, ugy, hogy a nyitáskor mutatkozó nagy árnyereségek 2.4 százalékra zsugorodtak össze. A kuliszban különösen Angol-Magyar és Nova voll szi-lár, Salgó csak a tegnapi nivón tudott zárni. A vaspiacon Fegyver és Oanz-értékek 5—6 százalékkal Javították meg árfolyamukat. A bányapiacon Magnesit továbbra is igen szilárd, mely ujabb 10 százalék nyereségre telt szert. A többi papir 3—4 százalékkal javult. A bankok piacán Ingatlan Bank volt feltűnően szilárd. A cukor-értékek 8-5 százalékkal javultak. A biztosítók piaca lanyha volt. A forgalom ma is élénkebben alakult.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos Árfolyamai
Valuták la«ol foBl MoOO-WTOfl Caak korosa IICSIIJI ouit inoizw
IXXUr KW-J1410
TrsacU h. Ml««l HoAaa4l Irt mm0-3sc0
Mt-MS KWIi Ura M»-;«!
Kfafc* niu-iwt
Owtr.Kkfll. frWC.100-70
Diakor. IMOU.\'O
Srijel írtak IMOO IJfOO Balta bamk M/l UOJ Korrá, hw. IU 0 IMIQ
SrM kot. IUCC-IK60
Ut>
Dcv áwMw •alpi*
Mívjrort
ruu
Mg*
Isik
nuo.M<:o
IMO-I ISI
Itti\'a inti
IMHt
VX4M21 ItttO lUtO 12710 13710 Hsxtyurox Mit HU ■oott-\'hio lt\'4 014 9KS ur 110 SH
uoeo mto
M » I lO-iű IVIO issto
Terménytőzsde
Irányzat újbúzában és tengeriben kissé barátságos, zab olcsóbb egyebek változatlanok. A forgalom újbúzában és ul rozsban igen élénk.
Óbui tlsaav. 76 kg-os 430.00C—440 OJO, 8 \\g-o» 4 10.000—450.000, egyéb vld. 76 4Í7 50\'--437.500. 78 kgo*43/SOJ~ 417 SOr. Ujbuza Uszav. 77 kg-os 41S.OJO— 420.00\', egyéb vld. 7*\'kgos 4I0.00C— 4I5.0C0, u| rozs 355.000~36ű.0c0, ó «o*s 395.00C—tuOOOO, tenged 282.500 287 50 J, takarmány Kpa 270000 28J.OOO Kies 303.000 310 OOO. korpa 26250^-265 C0J, ut. 4ÓO.OOO 460.000.
Szerkesztői üzenetek
Pont. Nagyon téved. A szerkesztőség olvasatlanul semmiféle kéziratot nem dob a papírkosárba. Minden kéziratot átolvasunk, sőt sziveién tesszük ezt. mert hiszen abból, hogy hozzánk fordulnak véleményért, csak bizalmat olvasunk ki és érdeklődést, ami aztán nagyon sok esetben eredményre vezeL A beérkező cikkek időbeli sorrendje csak az átolvasásnál mérv-adő. Közlésük, aktualitásuk és fontosságuk sorrendjében történik.
I. Z. A 60 évet túlhaladott házbirtokosok igenis kötelesek közmunka-váltságot fizetni. Az elaggulás folytán csak az elaggott szeirély mentesül a közmunka terhei alól, de annak háza, igás fogatai, stb. nem. On és kortársai tehát vagy megfizetik a közmunka-váltságot, vagy a kivetett munkaerőt helyettesítés utján szolgáltatják.
L Pacsa. Levél megy. Tudósításokat megkaptuk.
K. I. dr. Helyszűke miattCcsak némi rövidítéssel tudtuk fcliias/.nálni>ilósltisát. Figyelmét köszönjük.
M—e. Valamelyik nap okvetlen sorát ejtjük.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT. Nagykaníxu
Fehér és színes II u »• S L a I a H 11 lr választékban - fiio n u n I KdiapOK Átalakításokat vállalunk
QYENE8 ÉS VIOA kalapgyAr Nagyk anlxM, Kazlnoy-u. AlaOtcmplommal ucmbca
ZALAI KÖZLÖNY
Nemesített
tiszavidéki
kapható
Hirsch és Szegő
Nagykanizsa.
Telefon 75. sz.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők:
Mag». MII
Műfa
fc*. If.
up^tl.ml s
Ffrl«0*l >1
KÓMnyal Tik lo
Által Tafc. —
Ki0.\'P(ixli —
kai -*.
C0C(«4<U
MtiartU
HKtM
rikt&u
BBai
KoM K<* Oó.i tWk« Magaeail
ssr-"
ÍM
UJUgdzta.
VuahM
«<Ó4I T*x I
K»«g <

"Mju Mit
Balga fia U«M Mfctaz Vagy ipa/ VifótDl\'
,ícr- fa O.tla.aa t
UriMijtl Uca—
K«ai*U ta 4
Ofa
KizMnyal
tzU»6oU
Maaid b
vat. kwtoc
X0»l*k<J*4 Ad. t* 0
AOaatika
LoaaU |,
Mrtí. y
•w I
KÓ..U
Cai*<c}Jjtt
Mküot 120
:íiű
oaorjru ma.a. (•
M
a-to
II «
KM l-t
Mvároal *ó< u
Király _
Kök prfg. aír 7M
KajlrrkS Coga. t io
sass? a
SUIl*<Uk
taraJaUUJÓ _
NmrtM _
SgJuaaaaL UU
L«U<i
T«xtll
i"U .
0/ip|>«M4 »7
OoUkMMt rí
ICartd. tj
tilllfw \'j;
v*«3r«p*/
jc- r
J»«f« Irt
latortiln
TaUto* ö«t*<m*ió
bimi
Bóal Braaaól OjM W» Corrta ma Pa^t/lpar
" w*-
JÉGNEK
hájthox való szJUltialra. valamint bérhQlé.ro eK|eg)léaeket c hiten elfogadunk
STUHLMÜLLER
élclmlazerkercakcdclmt ós hűtőház r. t. Jóggyir/ibnn En.4b.t-Mr 17. T.lofo. I 296
Apróhirdetések
Aa apróUrótMt dija 10 »«ótg (000 K. A ctouxó • BÍtá.a v.tUg.b* áfió uék* uóaak izlmlt-
tatlk. Mla4«a további uó flja SCO K A hl/írttal <l| *U>f« tlxWadó i • forgalmi láó hoiiíuimttUUk
Különféle borfojtőaépok Cövekkel eladók Zerkowltz Albert bornagykeres-kedvben.
Pénxkölcsönt bekebelezésre gyorsan és ölesén közvetít Aoxél Ignáo pénz-kölcsönközvetltó és Ingatlanforgalmi iiodija Nagykanizsáig Pó-ut 3. sxim alatt. 1&52
Borügynökök Jutalék mellett alkal-mazisl nyerhetnek, megállapodás szerint. Bővebbet Kazinczy-utca 33-35. alatt
Egy 300 kg -os Jókaiban lévé tixode* mérleg sulyokkal együtt eladó Magyar-u. 4.
Boraajtók, sxftlfixuxók, gyU-mölcftjtuióU, sxótöbogyóxó-xuxó* gépük minden nagyságban Woloor gépgyár, Sugár-ut 16. 1406
Sxarvas oxéllóban hónapos szobák kiadók. 14S7
■aayar-némot tisztviselőnő állist keres. Cim a kiadóban. 2\'04
Eladó Zalaegerszegen 12.000 \' -öl príma birtok, ami szóló, sxlntó és gvomöfcsösból álL Raj la elsórangu lakóház és melléképü-letekkel. Jóforgalmu korcsma la van a birtokon. Értekezni lehet a tulajdonosnál — L. Czlgány Bertalan. Zalaegerszeg. Ugyanott 4 drb. 8-10 hektós Jól kciell Itósdók el-adók. 2112 6 3
Ounántul
leiÉi bevásárlási forrása
url és oól divatáruban KAUFMANNKAROLY a k-ekoto Golyó ho*. Telefon 372.
_ Kérem a dm re ügyelni I
Fürdőkádak, Qlökádak, gyer-
mekkádak a legjobb kivitelben raktáron kaphatók Baksa bádogosnál, Klnlzsy utca 21
Oyakorlattal biró érsttségixatt fiatalember bármily állást elvállal. CIo a ki-adóban. 2177
Balatonkerosxturon tigas, kétágyas szoba, ágynemű használattal, közvetlen a Balatonparton, olcsón kiadó. — Bóvebbct Kaufmann Károlynál, a Fekete Oolyóhoz. Telefon 372. 2175
Fürdőkád alig használt, cinbádogból eladó .Csengery-ut 35. Svastltséknál. 2174
Jó állapotban levó fohér loány»xo>
bát megvételre kereaek. Bóvebbet Kauímann Károlynál, a Fekete Oolyóhoz. Telefoy 372.
Lakást keres augusztus 15-re nyugdíjas, családnélküll tanlló, 2 szobásat, csetlrg egy nagy szobásat mellékhelyiségekkel, a város bármely részén, lakbér megállapodás szerint. Clm: Juhász József, Csengery ut 2//«. 2179
ELADÓ HÁZAK!
Elfoglalható S uoMi ttip ttrtO urt nux\'nhii
M; millió, elfoglalbató i >iot>i. uti nuria-hát «rnJcs utciVan JtO millü. elfoglalható ? í1*\' "•\'Wkíf>öl«ll«C kattal,
Iftn |6 !\'\'» 130 tnUllw. Igífi U<p 4 izobii B.r*.|&Mulnt(( m.rlohJ*.
\\30 Binió. IIJMCSÓ 3 „Oí-ta míilnhli
kl. kcrtt«l 110 millió. Elfoglalható kit Ukitu! nagy m0h«Uyat bíró Ukohl. 100 millió. Ufoglalható UUw.f, 8 lakóval íi msy udvarral it kerttel biró Inratli US mültó.
L\'atlctra bchrároil hi» cctMk«pU«(kk(t.(ii{>
CHit Utó narktl Ukitu! 2» oUJió EHocUIbató.üzletház .» uoMt Ukitul. IM oroó QíklkdyWggt! IÍ0 millió. El(o«Ulhjtó Oilrt. Ilii forgalma, utriban 3 noi-i, Ukltul. iitllló. mbbrly, nagy Veit 300 mlUló. FóMbitlekotok ét wl vtvók tfufrt tin tUóó
oagyebb (llogUJhjló url bit Forg.im.t ctribiB bejiró rtadtgló f»4«tl ko-
CUMlOMf. n.gy k((U«l M oluló. Vendíglóbírtet plK kó»«l<brn forgalma, hrlyta
prfma f<I.irr«:Ht«l lutiiiyoua ita<tó. Oxlfthclylaíg IA h<iy(n trljr. llviny H pult bmrulttíurl 10 mllriMft áUdó. Ok tó Mrt v.a
8zigriszt lászló
iBCatUnídtc.ini irjj.
Ffl-ÜT B. SZÁM. ism
Nyomatott > Zrinyt
6811/1925.
Hirdetmény..
K02hirrí teszem, hogy a gabonának a bclsóségen, otthon való cl-cséplését a kóvetkezó nagykanizsai lakósoknak, úgymint:
Gyergyók Pál Pivátl-u. 29, Bun-ezom Ferenc Pivárt ti. 31 , Reisner István Szlget-u. 3., Oodina László Nagyrác-u. 10, Knausz László Nagy> rác-u. 20.. Szol \'ár Ferenc Nagyrác-u. 121., Knausz István Jakabkuti u. 102, Knausz László Jakabkuli-u. 104, Tóró Ferenc Jakabkuti u 108, Igri József lakabkuti-u. 116, Varga jó zsef és Bolf Ferenc Atsólemelö-u. 19, Oodina Antal Pápai-u. 1, Bencze György Kisrác-u. 1, Ifi. Simon István Varazsdi-u. 3/c, Mátés József és Varga József Varazsdi-u. 11, Knausz lános Varazsdi-u. 30, Dani László varazsdi-u. 35, Ország József Varazsdi-u. 51, Horváth Gyflrgy Va razsdl-u. 55, Baj Oyörgy Varsztdi u. 57, Kummer József Varazsdi-u, 58., Penli József Bajcsai-u. 16., Knausz József Bajcsai- u. 23, Magyar Ferenc Bajcsai-u. 25, Bagonyai József Bajcsai-u. 34, Jakabfi József Baicsai-u. 40, Szmodics Oyörgy Bajcsai-u. 41. Juhász József Bajcsai-u 43, Milei Józsefné Bajcsai u. 50, Horváth György Flórián-tér 25, Sneff József Szepetneki-u. 8, lanko-vics JSnos Körmös-u. 3, Kálovics György Cigány-u. 5, Gozd.tn József Cigány-u. 6, Jakabfi János Cigány-u. 10, Oál Sándor Cigány-u. 19, Dervalics Oyörgy Cigány-u. 20, Szerdahelyi Oyörgy Cigány-u. 25, Kálovics József Cigány-u. 34, özv. Csőn-dör Györgyné Cigány-u. 35, Imrei János Cigány-u. 41, Farkas László Cigány-u. 67, Milei Józsel Homok-komáromi-u. 5, Balogh László Ho-mokkomáromi-u. 32, Polai Lászlt) Homokkomároml-u. 46, Kis István és Molnár György Örtorony-u. 34, Anek György Szentrókus-u. 17. Szo-kol István Kismezó-u. 2, Juhász Lajos Honvéd-u. 20, Skernyák István Honvéd q. 24., Poszovecz József Atttla-u. 53, Horváth Pável Oyörgy Homokkomáromi- u. 41. csak azzal a feltétellel engedélyeztem, ha _ cséplést kézzel végzik. Amennyiben az itt felsorolt nagykanizsai lakósok géppel akarnak csépelni, azt csak a szérus kerten eszközölhetik, amelyeket a következő helyeken jelöltem ki:
a) Kiskanizsaiak részére Jakabkuliutca végén levó legclöterotetcn, a kiskanizsal tcmetólő! délnyugatra a sportpálya közelében levó tegetó-területen, a kis Buröki legelőn a homokbányától keletre;
b) nagykanizsaiak részérc: a Te-leki-uti erdóóri laktól északra az eperfák alján.
Mindaz, aki a belsőségén géppel csépel, anélkül, hogy arra írásbeli engedélyt nyert volna, kihágást követ el, melynek büntetése 15 napi elzárásig és 120.000 korona pénzbüntetésig terjedhet.
Mindazok, akik a belsőségen géppel csépelhetnek, Írásbeli engedélyt kapnak, melyeknek kikézbesítése folyamatban van.
Nagykanizsa, 1925. julius 7-ín.
Polgármester.
1925 julius 15.
AUTÓ
bemutató
Nagykanizsán.
Julius hó 15-én, szerdán délután 5 órától kezdve a
CENTRAL-KÁVÉHÁZ
előtt bemutaljuk a legújabb typusu 5/25 lóerős, 4 fékes
Tőkeerős képviselőket keresQnkI
Magyar Általános Gépgyár R. T.
VI.
BUDAPEST
i Liszt Fereno-tér
Bolatonkoroaxturon Vldonit uj, 3 uobii. konyhii (t mellékhelyiségek. »l Hl bútorokkal txren-
illi Wlllíij duve, JuUnyot iron í. teltételek mellett sttrgdMo olarió. Bővebbet BSiosfSIdy JA ne. Batthyány-n. 1., vi£y Bilitoakueuturor.
Hirdetmény.
Galambok község közbirtokossági tanácsa által közhírré tétetik, hogy a tulajdonát képező úgynevezett
nagyvendéglő
1926. évi januir hó 1-től kezdő-dőleg 3 évre kl fog adatni haszonbérbe a legtöbbet Ígérőnek, 1925. évi augusztus hó 2-in délelőtt a
helyszínen megtartandó nyilvános árverésen. Kiadási jog fcnntarlalik.
Közbirtokossági Taníts.
Pergament befőzőpapir Fatvédő
Szehrénypapirolr Levélpapírok ,a>/too dobozban Levélpapírok 10/io borítékban
és egyéb papíráruk legolcsóbb nagybani árakon kaphatók
fischel fülöp fiai
paplrAraháiAban
Nyom\'.ipar i, Könyvkereskedő R -T -náL Nagykantoán. (Nyomdává: Otabeck StoW
65. évfolyam, 157. szám
Nagykanizsa, 1925 Julius 16, csütörtök
Ar. 1800 k
ZALAI KOZLQNT
POLITIKAI NAPILAP
IHIUUIÚKK »
iDtarort^n-Tewon
«U<K>blvai«l fö-at & 7fi. nyomda 1)7. ax«wi
Felelős szerkesztő: Kerapelen Béla
Dótucttei án: Kor bora íaOOQ korosa HAtoaa bór«... —--... 90.003 korosa
A turáni népek kapcsolódása
(K. I.) Magyarország tudósai több mint egy létszázad óta foglalkoznak a turáni nemzetek, népcsaládok testvériségének kérdésével.
Láttam: itt is, ott is tanítanak arra, hogy tiszteljük és szeressük turáni testvéreinket, mert hiszen ha nyelvüket mindannyian nem értjak is, de a vér azonossága a testvériségei ösztönösen tudtul adja.
Seholsem olvastam a turáni testvérekről tudósaink által közreadott s kezembe került nyomtatványokon, hogy az ukrán népet besorozták volna a turániak népcsaládai közé. Pedig sok emlék kapcsol össze az ukráni néppel. Magyarország határai egy időben szomszédosak voltak Uk-raina határországgal. Az Árpád-házbeli hercegek és hercegnők össze is házasodtak Likraina uralkodó házának családtagjaival.
Rákóczi a hét évig ajánlgatott ukrán koronát visszautasította, midőn a muszka cár azzal a kötelezettséggel fogadta el, hogy Ukraina fug-
Posta^áéla dr. egyetemi professzor Ukrainát beutazva beszélte, hogy e nép szálas, erőteljes férfiai, tűzről pattant szép, értelmes női, Alföldünk dolgos, tisztaság szerető, értelmes lakosságára emlékezteinek. Viseletük, szokásaik Is azonosak népünkével. A községek rendezett utcáin, tiszta, barátságos külsejü házai előtt midőn elhaladt, magyar faluban képzelte magát. A testvéri érzés önkéntelenül kisugárzott lelkűkből a barátságos érintkezés alatt.
Azt hiszem, méltán sorozhalók e .Halárország" népei is a magyar nemzet turáni testvérei közé.
Testvérről lévén szó, kívánatosnak tartom, hogy ez a több mint félszázad óta hangoztatott turáni testvériség üres váltói készpénzre változtassanak át, hogy azok minden testvérnemzetnek dus kamatokat hozzanak.
Eddig csak tudósok foglalkoztak jobbára a turáni testvériséggel. Ez Magyarország és a turáni népcsaládok között olyan viszonyt teremtett, amilyen a cigánylegény és a bárókisasszony közölt volt.
A cigánylegény teljes bűnbánattal meggyónta, hogy ő a bárókisasszony! szereti. A gyóntató páter nagyon megbotránkozott e halálos bltn hallatára. KlsegitO kérdésekkel Igyekezett tisztánlátni. A cigány erre meggyónta, hogy ő szereti a kontest, de a kontes nem tud róla semmit.
A Magyar Turáni Szövetség arra kell, hogy törekedjék, hogy a „kon-tesek" is tudjanak arról a szeretetről, mellyel a magyar nemzet a testvér turáni népek iránt viseltelik. Ne csupán a gyóntató széken katbedrai bölcselkedésből álljon e testvériség hangoztatása. A magyar, mint királyi nemzet, mint magyar nemzeti műveltségénél,elhelyezkedésénél és nagy
történelmi múltjánál fogva is erre hivatott testvérnép: zászlót kell, hogy bontson és a testvéri összetartásnak szükségességét kell, hogy Szózat-ban fejezze ki. A közös célra való törekvés módjait meg kell, hogy jelölje
Ne csupán néhány magyar, török, japán, finn tudós katedrája legyen a turáni eszme. Apró ajándékok szövik a barátságot. Ezt a turáni nemzetekkel akkor szóhetjük bensőbbé, ha mindenik testvér nemzeti kincseiből elfogadható ellenértékért olyan közhasznú beccsel hiró tárgyakkal tud kedveskedni, mik egymás megbecsülésére hangolják a lestvéreket.
Ilyen tárgyakkal Magyarország népe
bőven rendelkezik. Ezek közé tartozik az a csoda szép népművészet, mely Flóris Áron székely rajz és festő-tanár most megnyílóit gazdag kiállításában megnyilatkozott.
E kenyérkereseti rajzok, festmények gazdag tárháza egy csapásra szalonképessé tette a magyar nép tulipántos iparművészeiét. Ép -tgy lehet az irodalom, a mezőgazdaság, vegyészet, építészet körül a turáni népcsalád testvérnemzeteinek irányi-tólag segítségére lennünk.
Az elhunyt Márki Sándor egyetemi professzor emlékezetére, ki 50 éven át oszlopa volt a Turáni Szövetségnek, a fent elmondottak gyakorlati keresztülvitelére állítsunk fel egy országos ligát.
Az augusztusi házbér a minisztertanács elé kerül
Megbeszélések folynak a beruházások haladéktalan megkezdéséről — Tanácskozások az agrár-kSvetelések ügyében
de akttól " néni indít" kifelé, mert meggyőződése, hogy a kormány, mint eddig is, szem előtt tartja a nagy tömegek érdekeit, nem sietteti a felszabadítást s a szorzószámot is a mai viszonyoknak megfelelóleg állapítja meg.
Értesülésünk szerint a pénzügyminiszter a lakbér szorzószámit ép ugy leszállnia, mini a többieket leszállította; a népjóléti miniszter pedig nem hajlandó hozzájárulni a korábban való felszabadításhoz.
Miniszteri tanácskozások Ma délelőtt a földmivelésugyi minisztériumban nagy|elentő«ígU tanácskozások kezdődtek, melyen Mayer János löldmivetésügyi miniszter elnökölt. Ezeri1 a bizalmas Jellegű tanácskozáson szóba került az agrárköve-telések teljesítése is, melyek az egész gazdasági életre és áralakulásra is hatással lesznek.
Délután 2 órakor Bud János pénzügyminiszter is megérkezett a tanácskozásra.
Ugyancsak gazdasági természetű kérdéseket tárgyalt Vass József mi-niszterclnokhelyettes Walko Lajos kereskedelmi miniszterrel, ki a jövő héten kezdi meg szabadságát. Helyettesítésért! VÍais miniszterelnök-helyettes fog gondoskodni.
fctfat-lS
A kormány beruházási programja áll ma az érdeklődés előterében. A program részleteiről meglehetősen kevés szivárgott ki eddig. Beavatott helyről ugy értesülünk, hogy a genfi tárgyalás után 82 millió aranykoronára redukált invesztíciós program dolgában a kormány részletes megbeszélést folytat Smith Jeremiás nép-.zövetségi főbiztossal. Ez a megbeszélés eddig nem fejeződött bc.
A pénteki minisztertanácson egyébként előreláthatóan a beruházási program mellett szóba keiül az a kérdés is, hogy az egyes minisztériumok már most a végleges döntés előtt megkezdhessék azokat a munkákat, amelyeknek a fedezete biztosítottnak tekinthető.
A lakbér-szorzószám
A szorzószám bejelentelt megváltoztatásával kapcsolatban a népjóléti kormány pótrendelot kiadására készül, amely véglegesen tisztázza az augusztusi lakbérre vonatkozó, esetleg ma még vitás kérdéseket. A pótrendelet eddig nem jelent meg. Értesülésünk szerint ennek az oka az, hogy a kormány már ebben a rendeletben kiván intézkedni arról is, fizethető-e részletekben az augusztusi lakbér is. Erre vonatkozóan Vass József népjóléti miniszter pénteken tesz előterjesztést a minisztertanácsnak, amely dönt a részletfizetésről.
A Háztulajdonosok Szövetsége újból a népjóléti miniszterhez készül, hogy tiltakozzék a lakbér szorzószámának 17.000-röl 14.500-ra való leszállítása ellen. Kérik egyben az üzletbérek és azok felmondásának szabaddá tételét, lakásokra az 1926. májusában novemberre való felmondást.
A Lakók Szövetsége ligyelemmel kiséri mindezeket a mozgalmakat,
Modern közkórház a pécsi Irgalmasok korháziból. Pécsről jelentik : A pécsi Irgalmasrendház élére került perjelként Berecz Fidél hozzá fogott a kórháznak a modem közegészségügy kívánalmainak megfelelő átalakításához. Az igaimasok pécsi korháza ugyanis nyilvános Jellegű közkórház lett, amely egyben kisegítő kórháza a pécsi egyetemnek. Az átalakítással járó költségeket társadalmi uton igyekeznek fedezni és báró Kornfeld Mórics máris 50 milliót adományozott erre a célra.
BELFÖLDI HÍREK
Pályázat száz állásra. A Magyar Állam Vasút pályázatot hirdet száz forgalmi dijnoki állásra.j
Az Országos Református Lelkész Egyesület augusztus 20 és 25. napjain tartja Kecskeméten országos értekezletét és nagygyűlését.
Letartóztatott rendőrfogalmazó Albert István dr. államrendórségi fogalmazót a szombathelyi kir. ügyészség letartóztatta. Az ügyészség vádirata szerint Albert 6 rendbeli köz-nkirathamisitást, 12 rendbeli csalást, 4 rendbeli sikkasztást és 4 rendbeli hamis tanuzásra való felbujtási követett el.
Léderer Ousztáv kegyelmi kérvénye. Mint ismeretes, a legfelsőbb honvédtörvényszék Léderer Ousztáv elitéltetésc után kegyelmi kérvényt tcrjeszlett a kormányzóhoz. A honvédtörvényszék a közeli napokban már meg fogja kapni a kormányzói végzést, amely szabad folyást enged • ar*-Igazságszolgáltatásnak. Ra az aktát a honvédtörvényszék megkapja, haladéktalanul megteszi az intézkedéseket, hogy Léderer Gusztávon végrehajtsák a halálos Ítéletet. Ebben az esetben 2—3 nap alatt meg fog történni.
Elfogott szélhámos ügyvéd. Ai
államrendőrség hosszabb idő óta kutatja Engl Lengyel Endre dr. ügyvédjelöltet, aki szélhámosságával az egész országot behálózta, mig ma végre sikerült öt elfogni a defektiveknek.
Scholtz Ousztáv püspök utolsó utja. Tegnap délután kisérték utolsó útjára a Bécsi kapu melletti evang. templomból Scholtz Gusztáv evangélikus püspököt a közönség impozáns részvéte mellett.
A pápai követ első fogadó napja. A budapesti ui apostoli nuncius Msg. Orsenigo Cesare tegnap délután tartotta első fogadónapját, melyre a kormány tagjait, a kabinetiroda főnökét, a polgári és katonai hatóságok legmagasabb fejeit stb. hivta meg.
Kubába csábítják a hiszékeny magyar munkásokat Sopronból jelentik: A soproni állomásokon az útleveleket ellenőrző államrendórségi hivatalnokok Ismételten megállapították, hogy egyszerű munkásemberek hamis útlevéllel Bécsen át Kubába akarnak kijutni. A megindított nyomozás kiderítette, hogy a szerencsétlenek egy Bécsben működő kivándorlóirodának áldozatai. Előre 100—200 dollárt kell lefizetniük, amit sokan csak ugy tudtak előteremteni, hogy minden ingóságukat elkótyavetyélték. Ennek ellenére saját fényképükkel ellátolt, de hamis névre szóló útlevéllel szerelték fel őket. Alig múlik el hét, hogy a soproni rendőrség fel ne tartoztasson két-három kubai kivándorlót
ZALAI KÖZLÖNY
1925 Jullus 16.
KÜLFÖLDI HÍREK
A román állami érdek hathatósabb védelme. Petrescu Comeu Románia svájci követe a Nemzetek Szövetsége előtt elhangzóit magyar kisebbségi panasz miatt előterjesztést tett a kormánynak Románia prezs-tizsét károsan érintő propaganda megakadályozása céljából, mely alkalmas arra, hogy az országot a külföld előtt kedvezőtlen szinben tüntesse fel. A kormány törvényjavaslatot fog a kamara első ütéseelé terjeszteni az állami érdek hathatósabb védelméről, melyet a magyar kisebbség legutóbbi külföldi panaszaival fog megindokolni.
Leégett egy nagy galacl malom. Galac kikötőváros legnagyobb malma a „Steaua" kigyulladt és teljesen leégett a tűzoltóság és a katonaság minden erőfeszítése mellett. A kár több millió leire rug.
Cseh miniszter lemondása. Prágából jelentik: A vatikáni konfliktus végre kormányválsághoz vezetett. Stribirny miniszter ma beadta lemondását. A parlament mai ülésének szenzációja volt a közlekedési és poslaminisztcr lemondása.
A szerb király Belgrádba érkezett. Belgrádi jelentés szerinl a király ma Belgrádba érkezett és azonnal megkezdte a kihallgatásokat, majd felkereste Pasicsot a topsideri villájában.
Agyonlőtte magát egy kilimánl cipésztanonc
Nagykanizsa, Jullus IS Nagy Kálmán 19 <ves kilimánl születésű, ottani lakós, cipésztanonc kedden délután 2 órakor a lakóházhoz tartozó gyümölcsöskert szérűjében katonai frommer-pisztollyal mellbe-lótte magit s anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, hogy ki tudták volna hallgatni, meghalt.
Mikor a melléből patakzó vérben megtalálták, mellette vértói ázott papírdarabra, egy tanonc-szerződés hátára ceruzával irt kusza sorokat találUk, amin a kővetkezőket irja:
„Kedves Anyám, hogy magát ne szomorítsam, agyonlőttem magamat és pedig bátyám mellé temessenek és emléket állítsanak a síromra. Legalább betelik a szája az egész falunak", lános nevü barátjától és Irén nevü leány-ismerősétől is elbúcsúzik a fiatal legényke a véráztatott papírdarabon.
„... Tudod, Irén, hogy téged nagyon szerettelek s te is meg* ígértek, hogy hü fogsz lenni hozzám. Veled szerettem volna találkozni. Ha lehetett volna, már az envém lennél; nem lett volna másként. Ez az utolsó mondásom". Aztán egy verset is irt az öngyilkos fiatalember a papírlapra. Csak nehezen tudtuk kibetűzni az összegyűrt, véres sorokat.
„Kispej-lovam lába nyomát Zsandár meg hat biztos járják. Pedig az én halálomat . . . olyan sokan várták. Becsületem feláldoztam, Kirúgták a földet is alólam. Szőke hajú, gyöngysor-fogu Szép.leánynak reménysége vol-[tam".
Valami Jani nevű barátjának ezt irta búcsúzó levelében:
„Jani Barátom! Erről a napról megemlékezz, amig élsz f"
A „szanálás" elviselhetetlen terheket rótt Zala háztartására
Bődy alispán Jelentése a vármegye siralmas pénzügyi helyzetéről — A nyugdijteher nagyobb az egész megyei adminisztrációs költségeknél — A körorvosok hónapok óta nem kapnak fizetést — Zalavármegye uj törvénykezési beosztása Zalaegerszeg julius 15
Zalavármegye közigazgatási bizottsága Tarányl Ferenc dr. főispán elnöklete alatt most tartotta meg juliusi havi ülését.
Az alispáni jelentés ulán elsőnek Malatinszky Ferenc szólalt fel. Szóvá teszi, hogy Zalában az utóbbi időben az autóforgalom fejlődésével igen sok az autószerencsétlenség. Bődy Zoltán alispán szintén sajnálattal állapítja meg a gyakori eépkocsi baleseteket, amelyek fóleg Keszthely vidékén tapasztalhatók. A visszaélések megszüntetéséről megfelelőleg intézkedni fog. Thassy Kristóf dr. a kocsiközlekedés visszásságait emiili.
Barua László dr. a tenyészállat hitel ügyében kért felvilágosítást. Baudlss g. felügyelő kijelenti, hogy a tenyészállat hiiel összegéről még nem jött rendelet a vármegyéhez.
Bosnyák Géza a községek által az 1925. évre fizetendő vármegyei hozzájárulás tárgyában interpellálja meg az alispánt. A hivatalosan megjelent kivetés — mondja Bosnyák, elviselhetetlen terheket ró a községekre.
Bődy alispán azonnal válaszol Bosnyáknak. A megyei hozzájárulást a pénzügyigazgatóság által megküldött állami adóalap után vetik ki. Sajnos, hogy a pijnzügyigazgatóság egyre változtatja áz adóalapot, ami a vármegyének igen nagy munkát okoz és uj kivetéseket lesz szükségessé. Így a pénzügyigazgatóság előszőr 196, majd 36, most pedig 28 milliárdban jelölte meg az adóalapot. A községek a sérelmeiket a felebbezéseknél orvosolhatják.
Bosnyák Géza szóvá teszi még. hogy az adóügyi jegyzői állások szervezésénél arról volt szó, hogy a a fizetésük túlnyomó részét az állam fogja adni, most pedig a községekre hárítják az illetményeket.
Bődy alispán elismeri, hogy ezeket a terheket eredetileg tényleg az államnak kellett volna viselnie, azonban a szanálás azt a községekre hárította át.
Bődy alispán feltárja azután a bizottság előtt Zalavármegyének a „szanálás" folytán bekövetkezett siralmas pénzügyi helyzetét. A szanálás elviselhetetlen terheket rótt a vármegyére és a községekre egyaránt, mondja Bődy alispán. A nyugdijteher, melyet a vármegyének kell viselnie, nagyobb, mint az összes adminisztrációs költségek. Ezenkivül a megyének, illetve a községeknek kell viselniök az összes aktiv tisztviselők terheit, a jegyzők és körorvosok fizetését. A helyzet az, hogy a kisközségek nem tudnak fizetni és igy érthető, ha a legtöbb helyen a körorvosok hónapok óta nem kapnak fizetést.
A nyugdijterhen ugy akar segíteni, hogy a jövő évben az utszemélyzet nyugdijterhét a házlarlás helyett az útalapra hárítja át, igy a háztartást kissé mentesiteni fogja, de a többi terheit nem bir segíteni. Egy megoldás van, ami mégis könyebbséget hozna, a bor és husfogyasztási adónak, amely most a községek és városok jövedelme, a vármegye részére való átengedése.
Ezekben a kérdésekben a bizottság elhatározta, hogy felir a belügyi és pénzügyi kormányhoz.
Elfogadta a közigazgatási bizottság az uj megyei törvénykezési beosztásról szóló tervezetet is, melyet lapunk mai korlátolt terjedelme miatt csak holnapi számunkban áll módunkban ismertetni.
Az ülés a déli órákban ért véget.
A Move Lövész Egyesület gyakorlatai
Nagykanizsa, lullul 15
A Move Nagykanizsai Lövész Egyesület a tél folyemán alakult meg Nagykanizsán 120 taggal, a sportok egyik legszebbikének, magyar ember elölt legkedvesebbikének, a cétlövés-nck, mint sport-ágnak istápolására s annak gyakorlati elsajátítására.
Az egyesület, melynek elnöke Győ-mOrey István főszolgabíró, titkara Szépuduary László tanító, csendben bontotta ki zászlaját, hogy eredményes működésével mielőbb a magyar sport, speciálisan a magyar céllövészet számottevő tényezőjévé küzdje fel magát.
A nemes törekvések, sarkaló ambíciók természetesen csak az egyesület teljes együttműködése, minden egyes tagnak külön-külön a kitűzött célért való munkája, kitartó lelkesedése árán válhatnak reális eredményekké. Ezért az egyesület minden vasárnap délután céllövészcti gyakorlatokat tart. Ezek nyáron át szabadban történnek s csak kedvezőtlen idő esetén maradnak el. Hogy a sportnak ezt az annyira értékes és kedves ágát az egyesület minél intenzivebben \' fejleszthesse, azért tervbevették, hogy télen át szobalövétzeli gyakorlatokat Ivtanak,. kezdők részére pedig légpuska gyakorlatokat rendszeresítenek.
Az egyesületbe való belépés minimális tagdíj melleit történik s a tagság a gyakorlati órákon kivul egyéb kötelezettséggel nem Jár, mert a kevésszámú gyűléseket is rendszerint a gyakorlati időben tartják meg.
Tekintve a nagykanizsai közönségnek a sport iránt tanúsított nagy érdeklődését s azt a sport szeretetének és főként gyakorlásának eléggé nem értékelhető nemzeli fontosságát, biztosra vesszük, hogy a helybeli Move Lövész Egyesület az iránta tanúsított érdeklődés következtében abba a helyzetbe kertll, hogy az ősszel
már részt vehet az országos céllövészcti versenyeken.
Az egyesület összes tagjai Jullus 19-én, vasárnap délután 2 árakor gyülekeznek a nagykanizsai állzm-pénztár előtt, hogy kedvező idő esetén együtt vonuljanak ki a íwa-korlatok megtartására.
Kosztkát négy évi fegyházra Ítélték
Budapest, jullus IS
Ma délelőtt a vád és védelem meghallgatása ulán a bíróság ítélethozatalra vonult vissza. A bíróság Koszlka István dr. 42 éves róm. katolikus vallású pénzügyi főtanácsost bűnösnek mondja ki erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettében, amelyet nem előre megfontolt szándékkal követelt el s ezért őt négy évi fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre ítélte. A büntetésből kilenc hónap vizsgálati fogságot kitöltöttnek tekintett a biróság. Az Ítélet ellen az ügyész súlyosbításért a védő enyhítésért fellebbezett.
NAPI HIRiK
napirend
Julius I6f csütörtök
Róm. katn : Karmelh. *old. Assz. Protestáns: Valter. Izraelita: Tham hó 24.
Nap kel reggel 4 óra perckor, nyugszik délután 7 óra 53 perckor.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint csekély hóemelkedés és helyi zlva-tarok várhatók.
*
Uránia. Fél 8 és 9 órakor: Hiúság vására.
A trianoni térkép
szerkesztője, W. C. Farabee dr. amerikai természettudós, Délamerika legnagyobb utazója Washingtonban, egy titkos dzsungel-betegségben meghalt.
A rövid hirre sorsukkal keservesen birkózó népek szive dobbant meg s a dacosan összeharapott ajkak mögül nem a részvét sóhajtása szállt egy messze elhantolt sir felé, hanem átok sziszeg azokra a vonalakra, melyeket egy Versailles! zöld asztalnál most már az enyészetnek átadott kezek húztak meg.
Hazánk és a \'sorsunkban testvér nemzetek megcsonkításának szégyenét ő véste örökké megmaradó vonalakká, mikor az ő néprajzi adatai alapján országok élő testéből tépték ki zsákmányukat Európa vértől Ittasait kul-tur-martatócal.
Isten ujja Int felénk egy titokzatos dzsungel-betegségen keresztül, mely minden modem orvosi tudománynak fittyet hányva, élete delén sirba vitte azt, akinek népismerete volt a perdöntő magyar faluk, magyar hegyek és magyarok százezreinek hovatarto-zandósdga ügyében.
A lerajzolt vonalak örökké megmaradnak, hogy minden idők embere lássa a XX. század legmonumentá-lisabb jogfosztásait. De ezek az erőszakosan, mindig fájón beégetett vörös csikók csak a papíron, emberek hitvány alkotásán maradnak fenn a messze utókor számára. Az Isten alkotta föld, a sokat szenvedett, tenger vér árán szerzett, ezerévig őrzött magyar jöld nem ismeri ezeket a vonalakat s a jelzésükre felállított sorompókat épen ugy elsöpri az idő, mint ahogyan eltűnt titkos láztól gyötörve azok megrajzolója.
A titkos láz pillanatnyi szünet nélkül ég a magyar földben is, mit idegen bocskor fipor s mikor az a láz a krízis fokára hág, akkor megremeg az a szent, meggyalázott föld s levet minden reá erőszakolt béklyót s mint a trianoni térkép (ajzolója, ugy tűnik akkor a semmibe\'Trianon mindahány büszke nagyura is.
Istqi ujja intett már felénk; a felgyújtott láz lobogva tépi az idők vajúdó méhét.
Trianon fölé először lehelte árnyékát az enyészet. (bl)
— A nagykanizsai fclsőtemplom uj harangjai. Mint ismeretes, a legutóbbi városi közgyűlés elhatározta, hogy a felsőtemplom harangjait és uj orgonáját a város fogja beszerezni. A város az ajánlatokat már beszerezte s most tárgyal az ajánlattevő cégékkel, hogy városunknak ez a régóta panaszolt hiányosságavégre végleges megoldást nyerjen.
— Komárváros község ünnepe. Vasárnap délután 4 órakor kedves és meglepetésszerű ünneplésben részesítette Komárváros közszeretetben álló fótanitóját, Draskovits Mártont. A mit sem sejtö "jubiláns, aki 35 éve működik a rögös nemzetnevelő
1925 julius 16.
ZALAI KÖZLŐ*"-
s
pályán, szokott szívességével logadla az ezen alkalomra odautazol! Laub-haimer Alán dr. szolgabírót, Vázsony József fóinlézől, Somsich gr. ormándí földbirtokost és Mlazovszky Ákosl, az esztergomi főkáptalan képviseletében, PJlffy Géza dr. ny. miniszteri titkári, Péczely László földbirtokost családjával és még számosakat a környék intelligenciájából. Komár-város lakossága a tágas iskolaudvart majd megtöltötte. A ttlzoltóbanda a Himnusszal vezette be a sorrendet. Méhes Kálmán esperes az iskolaszék nevében megnyitotta az ülést. Szlllyay Dénes segédlelkész költöi gondolatokban vázolta a jubiláns 35 éves munkásságát. Majd egy legöregebb, ismét egy legifjabb tanítvány üdvözölte az ünnepelte!. Török János községi fó|egyzó oeszédévei könnyekig hatotta meg a község szerelelt fő-tanitóját. Beszéde közben a jubiláns ujjára húzta a volt tanítványok ajándékát, egy súlyos, finom kidolgozású masszív aranygyűrűt. A cigányzcné-szek a Szózatot húzták el. A közönség éljenzése köz! a gratulálók kézszorítása, a gyermekek ragaszkodó hálanyilvártulasai közepette bezáródott az ünnepség.
— A Katolikus Népszövetség zászlóbontása. Tótszerdahelyen a Katolikus Népszövelség zászlóbontó nagygyűlése augusztus hó 20 án lesz, amely napon a Mura-menti katolikusság vallomást fog tenni hitéhez való ragaszkodásáról. Számos illusztris közéleli egyén, a katolikus mozgalmak kipróbált harcosai is részt vesznek a gyűlésen, amelynek ünnepi szónoka Csordás Rezsó segédjegyző lesz.
Fehér
— A hirdetőoszlopok és táblák Dgye ugylálszik ko\'molyán közeledik a kivitelezéshez, hogy megszűnjenek végre a teljesen rendezetlen nagykanizsai hirdetési állapotok. A város szerződés biztosította jogánál fogva mos! jelöli ki a helyeket, hol az oszlopok, lábiák. illetőleg lavédó rácsok felállilhatók lesznek.
— A városi rendőri büntető biró Weisz Józsel és Schmledlechner ■György köztisztasági vállalkozókat egyenként 600.000 korona pénzbüntetésre Ítélte, mert a kihordott fekáliát nem a hatóságilag megállapított helyen rakták le, hanem azzal privát megegyezés szerint magánosok földjeit trágyázták.
— A szerdal hetipiac árai. A szerdai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 1500-2000, mák 10.000, dió 6—7000 korona literenként; vöröshagyma 1000, foghagyma 1000, sárgarépa 1000, zöldség 1000 korona csomónként; saláta 2—500, kelkáposzta 500—1500, fcjeskáposzla 3— 6000 korona fejenként; zöldbab 3000, burgonyául 1500—2000,0 1500-2000, karfiol 16.000 korona kilogrammonként ; cukorborsó literje 3000 korona. Gyümölcspiac: alma 8—10.000, körte
8—10.000 korona kilogrammonként,
cseresznye 4000, meggy 4—5000
korona literenként, barack 10—12000 korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 3000, lejfel 16-18000 korona literenként, luró 10-12.000, vaj 60—70.000 korona kilogrammonként; tojás 1100 — 1500 korona. Húspiac: marha eleje 20, hátulja 24—28, borjú eleje 20, hátulja 24—28, sertés 30, zsír 36, háj 34. zsirszatonna 30, füstölt sertéshús 50-60. kolbász-félék 30— 50, birkahús 16-20 ezer korona kilogrammonként. Terménypiac: buza 400, rozs 300, tengeri szemes 320 ezer korona mélermázsánkénl. Baromfi-
piac: egy tyúk 30—40, egy pulyka 100—120, pár csirke 30-60, pár sovány kacsa 35—70, egy sovány liba 50—70, egy kövér kacsa 60— 80, egy hízott liba 140—160, szopós malac 35—50.000 korona. Takarmánypiac: Széna 40—55, lóher 55—70, lucerna 80, atomszalma 25— 35, zsuppszalma 60—80 ezer korona métermázsánkén!.
— Szabó Istvánnét átadták az ügyészségnek. Tegnapi számunkban megírtuk Szabó istvánné galamboki földmüvesasszony esetét, aki hites férjét ballacsapásokka! agyonütötte. Miután a csendőrség a nyomozást a helyszínen befejezte, Szabónét ma reggel az ügyészségnek átadták. A boldogtalan asszonyt az eset annyira meglőrte, hogy a csendőröknek kociira kelleti ő! rakni és ugy behozni. Szerdai nap lévén, tegnapi tudósításunk nyomán a fogház elől! álló rabasszonvt hozó szekere! nagyszámú érdeklődő vette körül, akik kíváncsian méregették a párnák közül kikecmergő szerencsétlen teremtést.
— Csontvázakat találtak az állomáson. A DV állomás területén levő vasutas kuglizó-pályán tegnap meszesgödröt ás\'ak a vasúti munkások. Körülbelül 80 cm. mélységben áshattak, amikor egy csontváz kerüli felszínre, mely egy kb. 13 éves fiúgyermeké lehetett. Később ujabb csontvázat talállak, melyről megálla-pilolták. hogy mintegy 90 éve voll a földben. A csontváz leletet azzal magyarázzák, hogy régente ezen a helyen zsidótemető voll és igy a régi sírokból kerültek elő a csontvázak. A csontvázak cllemetésére a királyi ügyészség fogja az engedélyt megadni.
Apáca
— A Kolompár-dinasztiának tagjai az ügyészségen. A dobrii csendőrség egy járőre tegnap behozta Kolompár Gábor cigányt és [eleségét, Kolompár Ilonát lopás gyanúja miatt. A kir. törvényszék vizsgálóbírója még a tegnapi nap folyamán hallgatta ki a hires Kolompárdinasztia két tagját.
— Életmentő orvos. Balatonfüredről írjak nekünk : A balatonfüredi szanatórium főorvosa Martos István dr. Tihany felé indull motorcsónakon, amikor csak egyszerre két pontol vett észre a vizszinén az aszófói part mentén, /itartos dr. önkéntelenül visszafordította csónakját és a két bizonytalan ponl felé tartóit. Éppen az utolsó pillanatban — mert két fuldokló ember küzdött a hullámokban egy felfordult csónak orrába kapaszkodva. Martos dr. mindkét embert kimentette. Nevüket nem sikertüt még megállapítani.
— Megtámadott zárgondnok. Horváth Jenő dr. zárgondnok a csab-rendeki Gross-féle birtokon. Ebbeli minőségében Hoiváth dr. figyelmeztette a bérlőket, hogy nem szabad aratniuk. Mire szóváltás támadt közte, és egy Szilágyi nevü bérlő felesége közölt. A szóváltás hevében Szilágyiné ugy lejbevágta egy a kezében levó kevekölöfával Horváth dr.-l, hogy azt súlyos sérüléssel Jánosházára kelleti szállittani, ahol megröntgenezték.
— Református tanltó-gyOlés. A belsősomogyi református egyházmegye tanítóegyesülete folyó hó 20-án Csurgón a főgimnáziumban tartja rendes évi közgyűléséi. Délulán Antal Géza püspököt fogadják a vasúti állomáson.
— Postás-nap Fonyódon. Balatonszentgyörgy, Fonyód és Lengyeltóti postásai vasárnap Fonyód-Béla-telepen postás-napot rendeznek Ripka főpolgármester védnöksége alatt a postások Árvaház alapja\'javára.
— Hullát vetett kl a Balaton. A keszthelyi járásbíróság jelentése szerint Keszthely és Gyenesdlás kőzött a Balaton egy 60 év körüli férfi hulláját veletle ki. A nyomozás megindult a halott kilétének megállapítására és arra, nem-e bűntény áldozata.
— Keresztszentelés Tótszerdahelyen, A tótszerdahelyi keresztszentelés! a már jelzet! idő helyeit közbejött akadályok miatt f. hó 26-án tartják meg fényes ünnepség keretében. A reggeli szentmisét és a szén-telési szertartást Kadia Imre tótszent-mártoni plébános végzi.
— Fölényesen győz minden versenyben Filtpp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) olcsó és jóminőségü araival. Mutatóba néhány ar: Selyem mellények 195 ezer, selyem lambó sapkák 17 ezer, flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
— A saját udvarában késelték meg. Szalai Károly nemestördemici lakos tegnap este megtámadta Nyirő Isiváut a saját udvarában és kését ötször beléje mártotla. A megkésel! Nyiröl most lakásán ápol|ák. Szalai a bíróság előtt log felelni.
— Megverte az anyósát. Mindennapi eset ugyan, de Paikovlcs Lajos babosdöbrétei lakos egy igaszöggel annyira megverte anyósát, hogy egy hétig gyógyuló sérülést okozott rajta. Az ügynek a bíróságon lesz a folytatása.
— Dunsztos és befőttes üvegek, „Rex" patent bcföllcs üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— Schwarcz Dezsó harisnyái a leglobbak
Lilian
— OFB tárgyalás. Balázs Lajos táblabíró TOrjén tárgyalási tarlóit a házhelyek megallapiiasa tárgyában, azonban mivel a felek nem tudlak megegyezni, a további tárgyalási az OFB-hoz utalták, amely az utolsó szót fogja végérvényesen kimondani.
Óra, ékszer, látszer
különlegességek meglepő olcsó Írért Vékáay uj Üzletében kapható Fö-lór 2. U. Vároatiixpalota.
_ Elsőrendű Javitó mtlhety. —
— Schwarcz Dezsó cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Uj leventeegyesflletek. Bala-tonarácson és örvényesen megalakították a levenleegyesOlelet.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányi Gyulánál.
— Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Slampf Zsigmondnál. __
Európai tűzoltó-kongresszus.
Most tartják Salzburgban a tűzoltó naggyütésl. amelyet mentő- és tűzoltó-kiállítással, továbbá szaklanfo-lyammal kapcsolták egybe. Európa minden részéből mintegy háromezer tűzoltó jött össze Salzinirgba, hogy részt vegyen a gondosan elkészített ünnepségeken és tanuja legyen annak a tevékeny munkásságnak, amit az osztrákok a tüzollás és mentés terén kifejtenek Magyarország Budapest, Szeged, Győr és Pécs főparancsnokai képviselik.
tol; iÉlokos
Mig az asszony Kanizsán voll...
Tegnap csupa véres eseményekről, idegizgaló tragédiákról számoltunk be, ma ismét ujabb öngyilkosságról kell hirt adnunk. Mllller Jó-zsal hosszuvolgyi földbirtokos tegnap reggel öngyilkosságot követett el. Felesége szokás szennt bejött a nagykanizsai hetivásárra, mely időt a 43 éves, jómódú és a legjobb hírnévnek örvendő Müller József arra használta fel, hogy bement az istállóba és a padláson egy zsineggel felakasztotta magát. Cselédsége akadt rá, azonban akkor már halott volt És mig Müllerné Nagykanizsán végezte bevásárlásait, a községi elöljáróság már Jelentene az esetei a nagykanizsai kir. ügyészségnek, mely miután a járási orvos kétségtelenül megállapította az öngyilkosság fennforgását. megadta az engedélyt a halott eltemetésére. Mikor Müllerné hazaérkezett — csak akkor tudta meg, hogy mialatt Nagykanizsán járt: özvegyasszony lelt. Hogy mi késztette a legjobb körülmények között élő gazdái végzeies lenének elkövetésére — eddig nem sikerült megállapítani.
A zalai evangelikus egyházmegye évi közgyűlése
A zalai ágostai hitvallású evangélikus egyházmegye Kővágóőrsön lar-totla ezidei rendes évi közgyűlését, melyet különösen jelentőségűvé tett az a körülmény, hogy ennek keretében iktatta hivatalába az egyházmegye újonnan megválasztott felügyelőjét, Berzsenyi Jenő dr. nyug. királyi járásbiró, keszthelyi ügyvédet.
A szépen feldíszített templomban összesereglett a balatonmenti luterá-nusság. A lelkészek, tanítók, felügyelők. Minden egyház képviselteire magát.
A közgyűlést istentisztelet előzte meg, melyei Nagy Laj w szcntsntal-
Crisch!
fai lelkész tartott. A költő-pap sajál szerzeményű imáját mondotta el.
A közgyűlés megnyitása után Fenyves Ede esperes kihirdette a felügyelőválasztás eredményéi és négytagú küldöttségei küldőn ki az uj felügyelőén, Berzsenyi Jenőért. Az eskü után az uj felügyelőt az esperes hivatalába iktatta, mire Berzsenyi dr. elmondotta székfoglaló beszédéi. — Majd a lelkészek, felügyelők és tanítók és Kővágóőrs nevében egy-egy szónok üdvözölte az uj egyházmegyei felügyelőt
A közgyűlési tárgysorozat letárgyalása következeit ezulán. Meghallgatták az esperes évi jelentését, amely megörökítene Gyurátz Ferenc és dr. Purghly Sándor emlékezetéi, akik mindketten a zalai evangélikus egyházmegyében egykor jelentős állast töltöttek be
Kimondotta a közgyűlés, hogy az egyházi tisztviselők készpénzfizetésüket ezután az egyházaktól aranyban, I00";°-ig vaiorizállan kapják.
SűrgeHe, hogy a felekezeli tanilA-kal az államiakéval egyenlő elbánásban részesítsék. Elhatározta a közgyűlés, hogy felír a kormányhoz ama sérelem miatt, hogy a szanálás örve
alatt a közoktatásügyi miniszter egymásután vonja meg az államsegélyt az evangélikus tanítóktól s ezzel az iskolák fenntartását lehetetlenné teszi. Majd az esperes bejelentene lemondását A közgyűlést bankéit követte.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius 16.
MOZI
Uránia: Csütörtök fél nyolc és 9 Ólakor Hiúság vására, Tsckcray világhírű regénye az amerikai Metro-filmgyár feldolgozásában, amely gyár az „Asszonyok el!enségé"-ben valóban kielégítőt nyújtott.
SPORTÉLET
Nagykanizsai Hiúsági Labdarugók
Szövetségének intézőbizottsága ma 16-án csütörtökön este 7 órakor a Transdanubla helyiségében ülést tart.
Bemutató mérkőzés. Vasárnap délután S órai kezdettel a Zrínyi-sporttelepen ját-sza le a Transdanubia SE harmadik bemutató mérkőzését, mellyel, véglegesen az MLSz. rendes tagjává válik 5 ezzel már az őszi bajnoki fordulókon is részt vesz, melyre már, miként értesültünk, be is nevezett. E mérkőzést a Transdanubia a Nagykanizsai Torna Egylettel, mint meghívott vendégcsapattal játsza le. Jóslásokba persze ezúttal nem bocsátkozhatunk, mert hiszen olyan formát mutatott az NTE legutóbbi FTC-vcl való szereplésekor, hogy Jóslás esetén a mérleg az NTE javára billenne, ám viszont igaz az is, kogy a Transdanubia még eddig minden, bemutatóját eldőntetlcnül játszotta meg, mindeneseire hisszük, hogy igen szép játékban lesz részünk.
Irodalom és művészet
Állami kölcsön a vidék! színészetnek
A közoktatásügyi miniszter a súlyos anyagi válsággal küzdó vidéki színigazgatók részére végre négymilliárdos kölcsönt eszközölt ki a pénzügyminisztertől, melyet a színtársulatok személyzeti létszáma szerint fognak az igazgatóknak rendelkezésére bocsátani, a legkedvezőbb visszafizetési feltételek mellett
A vidéki színészet csődje
Mohács mcntő-akciója Asszonyi színtársulata érdekében
Az egyik mohácsi hírlapban olvassuk a következőket:
A színtársulat katasztrójdlls Ossztomlds előtt. A mohácsi azini szezon sivártalan-sága végső katasztrófával fenyegeti a pécsi Nemzeti Színház társulatát s annak igazgatólát. Egy hónapos szezon után, 100 milliós deficitje van a direktornak s ha sem a közönségtől sem a várostól nem kap támogatást, a katasztrófa elkerülhetetlen s városunk nyakán kell hagynia közel 80 színészt. A közönség is sokat te>;?t, de maga a város is köteles azt megtenni, amit más városok is megtettek. Debrecen és Miskolc 500 milliót, Szeged, Sopron, Szombathely 400 milliót, Újpest é$ Hódmezővásárhely 300 milliót, Pécs 270 milliót, Győr, Székesfehérvár 200 milliót, Baja itíO, Kaposvár 100, Orosháza 70 milliót. Sátoraljaújhely, Zalaegerszeg és Szekszárd 50 millió koronát adtak színtársulataiknak. Azonfelül a legtöbb helyen átvállalták az összes adókat, ingyen világítást és téli fűtést adtak, szóval támogatták a küzdő vidéki színészetet. Még a somogymegyei kisközség — Nagyatád is 20 millió korona segéllyel támogatta Radó igazgató társulatát. Ez elől tehát Mohács sem zárkóz-hatik el, már csak azért sem, mert Asszonyi 50 millió körül áldozott a mohácsi színpadra a Jó szezón reménvében. Ezt tehát legalább is igényelheti. Ne engedjük hát, hogy rászakadjon a katasztrófa — színtársulatunkra 1
Terménytőzsde Ó btua tluav 76 k*-os 420.000—430 000.
78 «g-os 430000-410.000. egyéb vld. 76 k*-o« 427 50"--437.500. 78 kg-os 417 500— 427.500. Ujbuza tlszav. 77 kg os 410.000— 420.000. egyéb vld. 77 kK os 405.000— 425.000, u] rozs 352.500-357 500, ó rozs 390.000—4 A) 000, lenjfeti 2#2 500 -287 500, takarmány árpa 270 000 - 280.000 köles 300.000 - 310.000. korpa 265*000- 270.000, zab 450.000-460.000.
SertéavásAr
felhajtás 1728. melyből eladatlanul vltsaa-maradt 500 drb. Elsőrendű 21.500—22.000 izedéit 20000-21.00). szedett köxíp 19000 —20.000. könnyU 17.000—18.000. eWndö öreg 19 500-20.000. másodrendű 18 000-19.000. angol sIHdő 20000-23.000. szalonna nagyban 23.500—24.000. zsír 28 500,-29.000 khoxott hus 22.000—24.000, sialonnéi félsertés 23.000—25 000. Irányzat közepes.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat mindvégig gyengébb volt. A lanyha irányzat már a nyitási árfolyamokban is kifejezésre Jutott, amelyek kivétel nélkül a tegnapi zárlati nívó alatt állottak. A tőzsdeidő későbbi folyamán, mikor Bécsből is lanyha irányzatot Jelentettek, a további eladások következtében az árfolyamok még lejjebb estek, ugy. hogy végeredményben általánosan 2—3 százalék árveszteség mutatkozik. Ennél érzékenyebb veszteséget szenvedtek az Államvasút, Kereskedelmi Bank, Mczőcukor és Magnesit, azonban egyes papírok a lanyhaság ellenére is jól tartották magukat. Igy a kullszban Salgó és Nova a tegnapi nívón zártak, a Gans-pa-
Íiirokban is csak elenyésző veszteség jött étre. Szilárd volt még egy-két malom-ír-ték és Izzó. A forgalom csak határidős papírokban volt élénk. A piac egyéb területe csendes.
«?A Magyar Nemzeti Bank részvénye 1.450,009 korona. A részvényt legközelebb bevezetik a budapesti, bécsi és londoni tőzsdéké a
A magyar gyümölcsexport Hivatalos megállapítások szerint Ausztriába a mult hétig 1130 mizsa meggyet és 7180 métermázsa barackot szállítottak ki, Németországba 1960 mázsa barackot és Csehországba 1360 mázsa barackot exportáltak, mig Lengyelországba összesen csak 1 vagon barackot szállitottak.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Valuták De v • ák
Aa«ol loal US000-147U00 Aiat(a<«aaa \'/S44V-3S4IS
Caak koroaa zirs-iiit BtípU lltc-l:sl
Dtair 12)0 I24J ftartla ICSSVISMS
OoUát TCS70-71400 N skaiaat 141144
Pra*c(a k. M4S1I7S ■rttaaial 1MMK4
KoiUcíl Irt. »S\'tiJ»<iS K»p.ak«t. 1477S-I4SSS
Lai 147 151 Krt«»lti"\'» 1*71011710
La»a S 17*10 UtiM MS000447000
Un MUaao 2<a;<u
KMi <»5tó-lWtS Kawy«rk >0470-714CO
OeaU.KhBL WW-IC070 Pirít 1141 MSt
04a kor. I4S7M47 5 P.4t« 1IW5I17
S»á|tl Irtai. írsoo irtco Si«na S17-Í31
Salfa haak OSS17U IWKtk^r. II0-01»II0
Ku.l| *Of. IU O IJ4W WUa •MO-lfOÍO
Svéd kot. I4I.O-ISMO za>tcH 13740 11440
ZOrichl zárlat
Parts 241500, London 2504-, Newyoik 515-\\s. Bilissel 2390-. Malisad 190Ó*—, Holland 20645, BerUn 122^/s Wien 72-55. Sotla 37500. Praga 15C025. Budapest 72-50, V»itó 98-75, Bukarest 25000. Belgrád 905 00.
A magyar korona kQIIOkli hivatalos Jegyzései
DEVtZA VALUTA
llXHp ■• tCZPtp ■■
Bécs ...............100311 9985 9969 1 9974
Berlin...............5860 5970 5905 5905
Prága ------------ 4771 47Ws 475 1 477
Szerkesztői üzenetek
Sz. M. Cikkét megkaptuk, a benne foglaltakkal mindenben egyetértünk s alkalomadtán közreadjuk, hogy mikor, azt természetesen nem tudjuk előre megmondani.
Cs. R. A novellát megkaptuk, legközelebb átolvassuk. Az ottan közeljövőben lejátszódó eseményekről kissé részletesebb tudósítást kérnénk. Levelét nem személyesen vettük át, igy a benne kérteket postán intézzük el.
Sz. P. Bécs. Levél megy.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar ás Könyv-kffrnskMf*. W K«irvkanlxsa y
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó férjem, illetve édesatyánk elhunyta alkalmával a temetésen való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
jiw Fllszár család.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Takarékpénztár által alapitolt önsegélyző Szövetkezet 1925. évi augusztus hó l-én délelőtt 11 órakor tartja a Nagykanizsai Takarékpénztár helyiségében
évi rendes közgyUlését,
melyre a t. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja
_ az igugatóaág.
Tárgysorozati
1. Az 1919/920., 1920/921., 1921/922., 1922/923., 1923/924. évekre vonatkozó igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések, ezen évekre vonatkozó zárszámadások bemutatása és azok feletti határozathozatal, az igazgatóság, valamint a felügyelő-bizottság részére felmentvény megadása.
2. A feloszlás feletti határozathozatal, esetleg 5 tagból álló felszámoló bizottság megválasztása.
Apróhirdetések
I.
fc!j_do egy moder.i dtóll ebídki, állványok. pultok éi különféle bútorok. Irodalmi, tudományos szakkönyvek és dlsxmüvek, mérleg ,1b. Bívebbel Sugir-ul 23.. intik.
2127 3-3
Szarvas azálióban hónapos siobik kiadók. U87
Borbélysegéd kivitetik EötvOs-tfr 24. tiim. 2183
Üzletnek
kiadó
a Ledinzky-ház Somogy-Berzencén.
Bővebbet: Klespitz. „„
Galgóczy magántanfolyam
Budapaat, Mária T.rázla-Ur 3.
ElAkéult maginvixsgára, érettségije vidékieket 1>. --
Pergament befőzőpapir Falvédő Szekrénypapirok Levélpapírok ,0%oo dobozban Levélpapírok >°Ao •borítékban
és egyéb papíráruk legolcsóbb nagybani árakon kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
pBptrtaUiáb.n 2I1J
10.036/1925.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Az uj állatvásártéren létesítendő mérlegházhoz szállítandó két darab hídmérlegre zárt írásbeli versenytárgyalást hirdetünk.
Az ajánlatok julius hó 30-án d. c. 12 óráig a városi mérnöki hivatal iktatójában benyújtandók, vagy postán beküldendők. Ugyanitt a kiírási művelet 30.000 K-ért vagy kívánatra ezen összegnek postán való utánvételezése mellett is megkapható.
Nagykanizsán, 1925. julius 13-án.
Polgármester.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők:
KCJl
Körtrtiayat Naaiátl la
Aaro4-MjÍT. 14
Hasal 111
Uoj d kuk 0-3
Hao. Mtt. 173
JauZlor 14
Uaxaa.ll. SOÍO
OL-M. kok 17
Out/. W-
Saokyaíata 110
rCMMtalk.
lUtmm
Hon. .aU |. k. tasulaa
230
M^Caak Ipart.
íífnnái 17
MIOIMUMI IVM
*>G«p. hiiiiot
Vi/oal ka ok
s
Htmt. k. «t lak.
Kacaafe, a MS
BtatMtUk M Takarék**
»alv. tp. »
UMHviroal -
NWIroal 14
K6M»»al Tak. _ ArtaL Tak. -
MoaUf -
MAMI «M 23S0
Otó M. BtsL 2410 f ósdira IJS
Magy.-FiaaUa —
h DtaaMa
su?u
fatatlfc. Caaiaat feiuvifl *oM
Kib OfaL
Diixfcí
Mtgaatll
AJtlfeúa
Slapkaaatia UjUxQitta
SíMI ra*. Ktourg Oa«d. Oifgy. r»zj*n Oiai-Dia. Oani Vtn. rtofbarr KlkM
Uwik MJt w
Kal(a lém
>*«pa
Mirltf
V«0tpar
Vaxoaci,
Rlau
ROtIMKIM
l<kUck
K&ntt Wro.l DMva.al AlUavaaal Tnul
----------SIS
Cakortpar IIW
Mm2l eako« US
tt a Matat ISiS £l«lml»xar*k
CtlBMI —
SuUal —
MapBM 14
Tokaji bet II
Kalkaraak 15
Bry. laaó 1070
Jut Ujó 0>
AJ4. [i> 7 V>
Fftrífoal töt MrAljr »0r
potr. ** partei Cofa.
0«k»i»<n
SaáltMAk
Roral-aOIM Sckvartsw
U>:«U.»uiL LakAca
Taxtll
JaU
Ojaajaaaoaó
OoHkwtM
Kartoa PlDsulloar
6.-40 MJO-
Manj. ■Blrlxya 1 SJUUI
D«ak»
Katatl Mulnl TBtük
KUOaMUk
Dorofl |
Oancal 2
loNiMii™
TaUloo I
óatanaaW 1
Klxáí
aóoi i
Br»»i4l ]
Oyörl
Corvta nia
Papíripar
MNmii
Nromatotf a Zrinyl Nyomdaipar é> Könwkenatadé. R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nvomdavw-s: Ofc„t«« Károly)
65. évfolyam, 158. szám Nagykanizsa, 1925 julius 17, péntek Ara 1800 karára
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
_ _ és klidóblv.ul Pó-ul 6
btambta-IcMtofl 75. nvomaa 11/. utm
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
PlAlUriíll EC5 bóf* JOOOC k Httoa bútl-------- 90.000 I
A hadlikölcsönök valorizációja
Örökké aktuális kérdés, melyet mindig felszínen kellene tartani. Mikor a nagy háború alatt lelkes hazafiak százezrei vitiék összekuporgatott filléreiket hadikölcsönre, akkor még senki sein gondolt arra, hogy ez a nagy nemzeti áldozatkészség az összeomlás örökké vitás és húzódó témája fog maradni.
Sürgősen valorizálni kell a hadikölcsönöket! Nem azok nevében szólunk, kik vagyonuk igen kis hányadával adóztak csupán erre a célra, habár kivétel nélkül mindegyik áldozatot teljesitell a haza oltárán, hanem azok nevében, akik egymásmellé rakott kevés garasaikat, egyetlen órájukat, vagy egyéb ékszerüket, gyermekük hozományára félretett és verejtékkel megspórolt kicsi pénzüket áldozták a nemzet érdekében.
Sürgősen valorizálni kéli tehát a hadikölcsönöket. Olyan kérdés ez, melyhez úgyszólván nem is kell kommentár, hisz a legelemibb feltétel, hogy aki ad, annak ugyanannyit kell visszaadni. Csupán a módozatok, az állam teherbiróképessége és az adósság törlesztésének a mikéntje azok a kérdések, melyeket gyors tárgyalás és döntés alá kell vinni. A nagy tömegek szempontjából ez a kérdés mindig égetőbb problémává válik s végtelenségig elhúzódó intézkedéssel mégsem lehet a nemzet egyedének áldozatkészségét meghálálni.
A háború előtti államadósságok a nagy tömeget nem igen izgatják. A háború előtti időkben a kis tőkés egyáltalán nem vásárolt állampapírokat, legfeljebb lokális jellegű bank vagy ipari papírjai voltak az egyszerű kisembernek. A hadikölcsön volt az első papir, amelynek széles piacot csináltak. Nem akarjuk most azt fejtegetni, hogy mi volt a jegyzés oka. Lássuk inkább azt, hogy mennyit kellene fizetni az államnak, ha a hadikölcsönöket felértékelnék és hogyan lehetne keresztülvinni ezt a valorizációt?
Összesen 15.225.408.350 korona értékű hadikölcsönt bocsáj-
lottak ki. Ebből az összegből kerek 9 milliárd az az összeg, amelyet nosztrifikáltak. A nosz-trifikált kötvényekből adók és vagyonváltság cimén mintegy 2 milliárd szivárgott vissza az állampénztárba, mig- a Pénzintézeti Központ felvásárlásai az állam részére 1.9 milliárdra rúgnak. Összesen tehát, a legpesz-szimiszlikusabb számítás szerint még 5 milliárd névértékű hadikölcsön van forgalomban és ennek a valorizációjáról van szó. Valorizáció alalt a kamatok és nem a tőke valorizációját értjük. Ha a forgalom felét 5 és fél százalékosnak, a másik felét 6 százalékosnak vesszük, az átlagos kamatláb 5 és háromnegyed százalék lesz. A szükséglet tehát ötmilliárd tőke után 287,500 000 ■korona lenne. Ha most ezt az összegei némel mintára csak az ottani minimális 2 és fél százalékkal valorizáljuk, ez 7,187.500 aranykorona évi szükségletet jelentene, melyet igazán elbir még a szegény magyar állam is.
Tegyünk azonban az állam kedvéért némi koncessziói és disztingváljunk eredeti jegyzők és egyéb tulajdonosok között és az utóbbiaknak csak 1 százalékos valorizációt juttassunk. Igy még kevesebb lenne az évi kamatteher. Németország évi 100 millió aranymárkát szán erre a célra és az úgynevezett „Neu-besilzer"-eknek csak oly kötvényt szolgáltát ki. mely a re-parációs kötelezettségek ideje alatt nem kamatozik, de amelynek ép ugy kialakult árfolyamértéke lesz, mint a kamatozó ,,Ablösungrente"-nek amelyet az úgynevezett ..Allbesitzerek" kapnak. A fentebb emliletl 2 és fél százalékot ugy kellene beosztani, hogy ebben egyultal törlesztés is bennfoglaltassék. még pedig nyereményhuzások formájában és 30 év múlva az államnak a hadíkölcsönökből kifolyólag minden kötelezettsége megszűnjék. Ilymódon nem csak az államnak egy folytonosan fennálló nagy adióssága törlesztőd-nék, hanem sok emberen lehetne némikép segíteni is azzal, ami voltakép jogos követelésünk.
Átmeneti jellegű a kereskedelem mai válsága
EzéV első 8t hénapjában 13-7 százalék áresést mutat kl a Pénzintézeti Központ gazdasági Jelentése
Budipest, julius 10 A Pénzintézeti Központ most adta ki ujabb gazdasági jelentését, amelyben részletesen és érdekesen számol be az elmúlt hónapok gazdaságpolitikai és pénzügyi eseményeiről. Huszonegy lejczelben dolgozza fel a jelentést, közgazdasági helyzetünk minden kérdését és eseményét. Hetenként 9 pénzintézeti revízió Az első fejezel foglalkozik a Pénzintézeti Központ működésével 1924. évben. Elmondja, hogy a mult évben 443 pénzintézetnél 4S0 általános felülvizsgálatot végezlek. A közérdekű termelési célokra folyósított hitelekkel kapcsolatban hatvannyolc vállalatot tartott ellenőrzés alatt a P. K.
Hitelekkel támogalta a mezőgazdaságot vetőmag és takarmány beszerzésére, a vizszabályozó és ármente-sitő társulatokat, a városokat és vármegyéket beruházási célokra, a háztulajdonosokat latarozási célokra, valamint az ipart is.
Deficit helyett többlet az államháztartásban
Az 1925—26. évi költségvetést tárgyalja a kövelkezö fejezet. A mérleg szerint a költségvetés 276 aranykoronával aktív, hololt a szanálási tervezet deficitet vett kilátásba erre az időszakra. A többletet a kormány a közalkalmazottak fizetésének javítására kívánja felhasználni.
Az 1924—25. költségvetési év első felének bevételei néhány hónap alalt elérték, sőt mcghaladlák azt a nívót, amelyet a szanálási tervezet az újjáépítés befejezte utáni időre vett kilátásba. A deficitet az állami bevételek, adók aranykorona-alapon való rögzítése tüntette cl főként s igy a számításba vett százmillió aranykoronás deficit a szanálás első évében nem jelentkezett, hanem magánál a közigazgatásnál -10 millió koronával meghaladják a bevétetek a kiadásokat
A Magyar Nemzeli Binknak az 1925. év első öt hónapjában völó működéséről a jelentés megállapítja, hogy mtr kedvezőbb eredményekkel működik, mint azelőtt. A Magyar \'Nemzeti Bank érc és deviza készlete öt hónap alall 311 milliárddal, léhát közel 13 százalékkal növekedett.
A mezőgazdaság
A mezőgazdaság helyzetéről szólván elmondja a jelentés, hogy az őszi kenyérgabona vetésterülete körülbelül ugyanakkora, mint 1924-ben. A tavaszi gabonaféléké nagyobb. Ez a helyzet körülbelül a kaszásnövé-nyéknél, valamint a tengerinél is.
Magyarország állatállományáról ís szól a jelentés. Eszerint 1911-ben 2,149.756 szarvasmarha volt Nagy-Magyarországon, 1924-ben 1 millió 896.041 Csonka-Magyarországon. — Amig 896.498 ló voll 191 l-ben, addig 849.771 voll 1924-ben. Sertésekből 1911-ben 3,322.407 darabból állolt Nagy-Magyarország állománya, addig 1924-ben Csonka-Magyarországé 2,458.006. Juhállományt 1911-ben 2,406 041 darab, 1924-ben egy milló 814.155 darab.
A gabonapiac kilátásaival is foglalkozik a jelentés és megállapítja, hogy a belföldi gabonaárak a chiká-gól árszínvonalhoz igazodtak. Naponta 7 csőd és kényszeregyezség Majd rátér a jelentés a kereskedelem helyzetére, elmondja, hogy milyen súlyos válsággal küzdölt a kereskedelem. A csődökről és csö-dönkivüli kényszercgyczségekről szóiolt statisztika az év első öt hónapjában 120 csődnyitást és 971 cső-dönkivüli kényszeregyezségi eljárás megindítását .jegyzi fel. Az egye> szakmákban az üzletnyitások és megszűnések a következőkép alakultak 1924. évv ben: (zárjelben a megszűnl üzletekV száma): Vegyeskercskedést nyitottak 650 (bezárlak 286) esetben; ügynök, pénz-, hitelügy 830 (1100); gyógy-, vcgyészeli cikk 176 (70); élelmezés, ital 1396 (513); fo.ló, szövő, ruházati cikkek 1177 (414); fa, bőr, díszműáruk 317 (217) ; agyag-, üvegáru 43 (18); vas-, fémáru, gépek 493 (276); erdei, bányászati termékek 365 (158); állat, mezőgazdaság 833 (245).
Tárgyilagosan szemlélve a dolgot, a kereskedelem mai válságát átmeneti jellegűnek kell tartanunk. Havonta 14.000 mázsa szövetet hoznak be Magyarországba A külkereskedelmi forgalom alakulásáról is érdekes számot ad a jelenlés.
ZALAI KÖZLÖNY
Elmondja, hogy a behozatal teljes forgalma 1925 januártól márciusig 179-8, kivitelé pedig 127-2 millió aranykoronát tesz ki. 4 behozatali illetve kiviteli hiány 526 millió aranykorona.
Pamutszövetből 1924 január-március hónapjaiban 16,670 mázsát importáltunk, mig 1925-ben 32375 mázsát.
Gyapjúszövetből 1924-ben 6111, 1925-ben pedig 8563 mázsát hoztunk be.
Gépekből és készülékekből 1924 első három hónapjában 48404 mázsát, 1925 első három hónapjában pedig 30504 mázsál importáltunk.
Vasárukból 1924 emiitett hónapjaiban 31.003 mázsát ebben az évben pedig 27946 mázsát. Szénből 1924-ben 2,539.016 mázsál, 1925-ben pedig 2,171.662 mázsát. Búzából
1924 első három hónapjában nem importáltunk semmit, de 1925-ben behoztunk 38667 mázsát.
A kivitel alakulása egyes fontosabb cikkekből a következő: liszt: 1924-ben (januártól-márciusig) 482.532,
1925 ben 390.147. Vágó és igás-állal-. 1924-ben 18.200, 1925-ben 42.689. Cukor: 1924-ben 274.678, 1925-ben 197.189. Buza: 1924-ben 173.609, 1925-ben 122.765. Gépek és készülékek: 1924-ben 31.512, 1925-ben 27.283. Pamulszövel: 1924-ben 2078, 1925-ben 2588.
Az államvasút forgalma
Az államvasutak bevételei az elmúlt 10 hónapban 167 millió, kiadásai 148l/i millió aranykorona.
Az utasforgalom a békebelihez képest 25 százalékkal növekedett. Jelenleg havonta 8 millió átlagosan az utasok száma. A vágányhosszu-ság 10.716 kilométer. A vasútnak 1974 mozdonya, 2760 személy, 31.481 teher és 1025 postakocsija van. Az állomások száma 751, megállóhelyeké 215.
Ipar, hitel és megélhetés A budapesti vámmentes kikötőről a magyar Államvasutak helyzetéről szólnak a további fejezetek, majd az iparra tér át a következő fejezet. A vas- és fémiparról megállapítja, hogy ez Idő szerint 80 ezer munkásával Magyarország legerősebb iparága. Az általános gépgyártási iparág évi termelésének értéke meghaladja a 120 millió aranykoronát.
Magyarország széngazdálkodásával majd a cukorgyártással foglalkozik. A szénbányák békebeli termelése 70,547, ma 71,642 vagon.
A szesztermelés tavaly szeptembertől 1925 májusi 245.000 hl, előző év ugyanezen időszakában 109,500 hl. Tizenhárom cukorgyár fogyasztási célokra 17.653,222 métemázsa cuk-
rot termelt, 1924 szeptember 1-től 1925 junius 30-ig.
A pénz és hitelpiacról szólván kifejti a jelentés, hogy rövidlejáratú pénzekben nagyobb a kinálat mint a kereslet, viszont hosszabb lejáratú pénzekben nagyobb a kinálat hiánya folytán csak nehezen szerezhetők.
Az árszínvonal és a megélhetés alakulásáról szóló fejezetből megtudjuk, hogy az áresés 1925 első ölhőnapjában összesen 13 7 százalékot lett ki.
A munkanélküliek száma a jelentés szerint 1925 május végéig3401 l-et tett ki, ebből 30.909 férfi, 3102 nő.
A jelentés utolsó fejezete a mérlegvalódiság helyreállításának problémájával foglalkozik.
Zalavármegye uj törvénykezési beosztása
A vármegye közigazgatási bizottsága elfogadta az uj beosztási tervezetet — A zalaegerszegi törvényszék növelése a nagykanizsai rovására — Egyetlen felszólalás hangzott csak el Nagykanizsa mellett
Nagykanizsa, Julius 16 Helyszűke miatt tegnapi számunkban nem foglalkozhattunk részletesen a vármegyei közigazgatási bizottságnak az uj megyei törvénykezési beosztásról szóló „elfogadott" tervezetével, ma azonban terjedelmében kívánjuk olvasóközönségünkkel ismertetni. Az elfogadott tervezet ugylátszik teljesen az illetékes nagykanizsai tényezők bevonása nélkül készülhelelt el, mert Nagykanizsát egészen számításon kívül hagyták. Akarjuk hinni, hogy Nagykanizsa felelős tényezői még idejekorán, mielőtt a tervezet feljebb kerül, mindent elfognak követni, hogy a tervezet megfelelőleg módosittassék a helyi faktorok bevonásával és nyomós érveiknek meghallgatásával.
Lehetetlen állapotok Tény, hogy Zalavármegye törvénykezési beosztása reformra szorul.
De ez ne történjék a\' megye gócpontjának Nagykanizsa városának hátratolásával, hanem ellenkezőleg, annak növelésével.
Lehetetlen átlapol, hogy a vármegye egyes járásai két törvényszékhez, járásbírósághoz és adóhivatalhoz tartozzanak. A mostani beosztásnál egyes községek rendkívül nehezen ludják törvényszéküket és adóhivatalukat megközelíteni. A Zalavármegyéhez tartozó Balatonfüred és járása törvénykezésiig a veszprémi törvényszék hatáskörébe tartozik. A Nagykanizsától néhány percnyi távolságra fekvő Somogyszentmlklós és környékének népe pedig Kaposvárru kell hogy menjen. A bizottság felír az Igazságügy miniszterhez
Zalavármegye közigazgatási bizottságát már a mult évben foglalkoz-
Apróságok
Irta: Stelner Oyula
Hogy nyerte meg Belzebub a játszmát
Amint a jó Isten a világot és az embereket megteremtette, az ördög mindig azon volt, hogy ahol csak lehetett rontson a Teremtő munkáján. Ugyan igy történi akkor is, midőn a jó Isten megajándékozta az emberiséget a .szépséggel". Az ördög mindjárt arra törekedett, hogy a jó Isten ezen munkáját megrontsa és az emberek örömét elvegye. Összebeszélt a többi ördög társaival és amikor újra az emberek közé vegyült, — elhinté köztük a rútságot I Ekkor a teremtőhöz szaladtak sirva az emberek, tanácsát és segítségét kérve. De a teremtő igy szólt: „Ha már a rútság köztetek van, azt már kiirtani nem lehet; de egy módon még segíthetek: Ekkor az Ur a ruták közé lépet, föléjük helyezte áldó kezeit, rájuk lehelte isteni leheletét s mondá: Bennetek lakozzék a „sziv-jóság" 1 Ekkor a ruták ajkairól bájos mosoly röppent cl, égi fény sugárzott szomorú szemeikből és az emberek földig hajoltak előttük s újra maguk közé fogadták őket. A Teremtő meg nyerte az első játszmát... Az ördög pedig dühöngött haragjában, mert nem sikerült undok szán-
déka. Rémes dühében felkereste a nagyanyját, ki az összes ördögök között a legbölcsebb volt, kérve tanácsát, hogy mikép boszulhatná meg a Teremtőt s mikép árthatna a „szépségnek". Ekkor a bölcs ördög asz-szony egy fényes tárgyat nyomott Belzebub kezébe s a lülébc egy néhány szót suttogott. Az ördög pedig elindult, s egyenesen felkereste a „szépségei" és egy tükröt tartott annak ragyogó arca elé. Mig a „szépség" gyönyörködve nézegette magát, az ördög rálehclte mérges leheletét s így szólt: „Te benned lakozzék a hiúság" 1 . .. S Belzebub ördögien kacagott mert meg nyerte a második játszmát.
Kaland
Rutkai mérnök és ifjú neje nászútra indullak. Egy gyorsvonat első osztályú szakaszában egyedül élvezik a kényelmet. Már négy órája, hogy utaznak, dc még nem fogynak ki a témákból. Egyszer csak igy szól az ifjú asszonyka az urához:
— Te Guszti, én ugy szeretnék átélni egy vasúti kalandot.
— No dc, kedves Pirkó, ilyesmit nem lehet rendelésre eszközölni.
— Lehel -az imitált isi Tegyünk ugy, mintha én egyedül utazó leány lennék, tc pedig egy kalandra vágyó ifjú volnál és erővel akarsz nekem
udvarolni, ami ellen természetesen én tiltakoznék.
— Jó lesz, Pirkó 1 De megkívánom, hogy szerepeinket mindketten a legkomolyabban játszuk. Nos hát én mindjárt megkezdtem:
— Gyönyörű vidéken utazunk keresztül l Nagysád először utazik erre?
— Mit feleljek mosl Guszti?
— Egyenlőre semmit se felelj, dc arra kérlek, hogy válaszaidat magad találd ki.
— Kérlek szépen! ugy lesz.
— Ugy látom, hogy a nap bántja önt Nagysád; ha megengedi, le húzom a függönyt.
— Kérem... lessék...
Piriké kisasszony kitűnően belejött szerepébe és amikor az „udvarló" pazarul szórta reá a bókokat, ő erősen védekezett. De ugy látszik, hogy az „udvarló" biztos volt szándékában és nem engedett. Szép szomszédjára reá szótta legszebb bókjait és már annyira merész volt, hogy elkapta a kezét és azt megcsókolta.
De Piriké asszony is hü akart maradni szerepéhez és ciélyesen tiltakozott az ilyen tolakodás ellen.
— Uram, — mondá hangosan — ha ön fel nem hagy szemtelen magaviseletével, ugy segélyért kiáltok í
Ugyanakkor haladt cl elöltük a folyosón ,a kalauz, de ők annyira
_i&S julius 1?.
latiák ezek a tűrhetetlen állapotok. A bizottság akkor fel is irt az igazságügy-miniszterhez e beosztás megváltoztatása végett. Az igazságügyminiszter azzal küldte vissza a felterjesztést, hogy a bizottság terjesz-szen fet részletesebb és kellően megokolt jelentést, amelyben az álcsa-tolandó községeket és területrészeket is jelölje meg.
Külön bizottság a tervezet
kidolgozására Zalavármegye közigazgatási bizottsága az átszervezési tervezet kidolgozására bizoltságot küldött ki, amelynek tagjai a közigazgatási és Igazságügyi hatóságokból kerültek ki. A bizottság mérlegelte az átcsoportosításokat és javaslatot dolgozott ki, amelyei Biand Sándor dr. vármegyei főjegyző Ismertetett a közigazgatási bizottság tegnapi ülésén.
A balatonfüredi járás A törvénykezési beosztás átszervezését tárgyaló ülés mindenekelőtt a balatonfüredi járásnak a veszprémi törvényszéktől a zalaegerszegi törvényszékhez való átcsatolását javasolta, azzal a megokolással, hogy az a körülmény, amely a balatonfüredi járásnak a veszprémi törvényszékhez való áltevését telte szükségessé, tudniillik a vasúti összeköttetés hiánya már megszűnt. Balatonfüredet Zalaegerszeggel vasút köti már össze. Kívánatos a Zalához való visszacsatolása azért is, mert a visszacsatolás kiinduló pont lehet a vármegye számára a vasúti összeköttetés fejlesztésére Irányuló ujabb mozgalmában.
A nagykanizsai törvényszékhez tartozó községek
Az értekezlet javasolja a nagykanizsai törvényszék hatáskörébe tartozó és közigazgatásitag a novai
belemerüllek játékukba, hogy azt észre sem vették.
Rutkai ur elvesztve türelmét, kiesett talán a szerepéből, ám hirtelen átkarolta feleségét és csókjaival borította el. Erre az asszonyka, csak hogy hü maradjon szerepéhez, segélyért kiállóit, pillanatnyilag ugy látszott, eredménytelenül.
Röviddel ezek után egy kis állomáson megállt a vonat. Á szakaszba bejött a kalauz és udvariasán felkérte Rutkai urat, lenne szíves tc szállani egy néhány pillanalra, mert valaki az állomáson sürgősen beszélni óhpjt vele.
Rutkai követi a kalauzt és leszáll. Rövid lütty és a vonat elindult.
Az újdonsült asszony ijedten szaladt ki a szakaszból és a folyosón látva a kalauzt, rémülten kérdi tőle:
— Az az ur még nem jött vissza ?
— Ne féljen, tisztelt nagysád. Én szemtanúja voltam annak a pimaszságnak, amit az a férfi elkövetelt és ezért az állomáson átadtam a csendőröknek.
— Az Isten szerelméért! — ki-áltá az asszony, — hiszen az a férjem volt!
A következő állomáson kiszállt és egy óra múlva a kövelkező sürgönyt kapta: „Vasúti kaland gyönyörűen sikerüli. Következő vonattal érkezem. Guszti"
1925 jullus 17.
ZALAI KOtLOHT
Járáshoz beosztott Oömödér, Kissziget, Ortaháza, Pórdeföld és Kányavár községeknek a zalaegerszegi törvényszékhez illetve járásbírósághoz való átcsatolását.
Javaslatát azzal indokolja, hogy e községek könycbben megközelíthetik vasúton Zdaegerszeget. Ugyancsak a nagykanizsai járásbírósághoz tartozó (letenyei járásbeli) Szentltsztó községei a letenyei járásbitósághoz |avasolja csatolni.
Javasolja a tapolcai járásbírósághoz tartozó sümegi járásbeli Nytrád és Szfcz községeknek a sümegi járásbírósághoz, a zalaegerszegi járásbírósághoz tartozó pacsai járásbeli Nemesrddőnak pedig a keszthelyi járásbírósághoz való átcsatolását.
Községek az átcsatolás ellen Letenye főbírája javasolja az értekezletnek, hogy a zalaegerszegi törvényszékhez tartozó Dobri, Kerka-szcntmihály, Kerkaszentmiklós, Ker-kateskánd, Kerkatótfalu, Kislakos, Kútfej, Lendvaujfalu, Lovászi, Szé-csisziget és Tormafölde községeket csatolják részben a nagykanizsai törvényszékhez, részben a letenyei járásbírósághoz.
Ez ügyben meghallgatták az illetékes községeket, amelyek valameny-nyien az átcsatolás ellen nyilatkoztak.
Brand főjegyző azért az eddigi beosztás fenntartását javasolta.
Az adóhivatali beosztás Az adóhivatali beosztást illetőleg az ülés fontosnak tartotta, hogy minden községet azon adóhivatalhoz osszanak be, ahol főszolgabiróság és járásbíróság van, amennyiben ez nem lenne lehetséges, akkor minden község ugyanazon járásbírósághoz és adóhivatalhoz tartozzék. A letenye] második járásblról állás
Foglalkozott az értekezlet a lete nyei második járásbirói állással, amely 1921 óta betöjjellen. Egy |árásbiró képtelen az ügyeket elintézni, ugy, hogy bizony nem egy ügy elévül mire sorra kerül annak elintézése. És ez olt már annyira rendszerré vált az előadó jelentése szerint, hogy a nép felfogása szerint „a letenyei járásbírósághoz beadott feljelentések nem is veszélyesek.\'
Egy felszólalás Nagykanizsa mellett
A javaslathoz elsőnek Malatinszky Ferenc szólt hozzá.
Aggályosnak tartja a zalaegerszegi törvényszéknek a nagykanizsai törvényszék rovására történő növelését.
Igazságügyi körökben erősen kísért a nagykanizsai törvényszék megszüntetésénekgondolota ami pedig a vármegyére nagyon hátrányos volna. Ha most még ettől a törvényszéktől községeket vonnak el, akkor ezt a szándékot csak erősítik, hiszen maga a vármegye tünteti fel ugy a nagykanizsai törvényszéket, mintha arra semmi szükség sem volna. Éppen ebből a szempontból az
a kívánsága, hogy a balatonfü redl járást ne a zalaegerszegi, de a nagykanizsai törvényszékhez csatolják.
Dr. Brand főjegyző válasza megnyugtatni igyekszik a felszólatát azzal, hogy a nagykanizsai törvényszéket nem fenyegeti a megszüntetés veszélye, mivel még igy is sok községe marad.
Ellenzik a Nagykanizsához csatolást
Csók Kiroly és Ódor Oéza is, mivel épen Balatonfürednek Zalaegerszeghez való csatolásával akarják a vármegye közlekedésének megjavítását illetékes helyen kieszközölni.
A bizottság rövid felszólalás ulán elfogadta Brand dr. főjegyző előterjesztését.
Mi azonban még visszatérünk a kérdéshez.
Kétszáz milliárdos pör a „cseh Stinues" ellen
Hogyan fosztotta kl a legnagyobb textilgyárak főnöke beteg flvérí; ?
— A Zalai Közlöny bícsl tudtslttjiUl — Bécs, jullut 16
A bécsi kereskedelmi bíróság legközelebb szenzációs pört fog tárgyalni, amelyet a cseh-morva Norbert Langer & Söhne textilgyárak elhunyt társtulajdonosának Langer Ottónak leánya indított a cég jelenlegi főnöke, Langer Adolf ellen. A leány apja, az elhunyt Ottó és a Jelenlegi főnök, Adolf fivérek voltak.
A leány mostan avval vádolja nagybátyját, hogy llz millió cseh koronával, vagyis mintegy kétszáz milliárd osztrák koronával megcsalta elhunyt apját.
Néhai Langer O.tó évtizedeken ál társtulajdonosa volt a Norbert Langer ói Söhne cégnek, amely Csehszlovákiában a legnagyobb gyapju-és szövelgyárak felett rendelkezik. A cég székhelye Sternbcrgben van, fiókjai pedig Doutsch-Liebauban, Oskau-ban, Rostockban, Wildcns^hwertben és Bécsben. Langer Ottó a hatalmas gyárakat fivérével, Langer Adolffal vezette együtt. Langer Adolf állandóan Bécsben él.
Az elhunyt Ottó az utóbbi években paralizisben szenvedett, kénytelen volt az üzlettől visszavonulni és 1919-ben az orvosok beszámíthatatlan elmebetegnek nyilvánították. Mind azonáltal ebben az időben, 1920. május 18-án Adolf rávette Oltót, hogy irjon alá egy nyilatkozatot, amelyben elismeri az 1918—19. évi mérleg helyességét, azonkívül- törlését kéri a cégjegyzékből és 1,800.000 osztrák papírkorona ellenében ugy a maga, valamint felesége és leánya nevében lemond minden további igényéről.
Miulán Adolf eltávozott, a parali-tikus Oltó elmondotta feleségének, hogy mit irt alá.
— Mit is Írtam mostan alá ? 1 — kiálltott fel egy világos pillanatában, majd visszasülyedt letargiájába és
néhány hónap múlva, 1921. február 8-án meghalt.
Özvegye és kiskorú leánya a legnagyobb nyomorban maradtak vissza. Kétségbeesésükben Adolfhoz fordullak, aki végre hosszú könyörgésre kötelezte magát, hogy évente 3000 cseh korona nyugdijat fizet az özvegynek és az árvának, ha ók is lemondanak minden igényről a céggel és annak főnökével szemben. Az özvegy nagy nyomorában aláirta a kért nyilatkozatot, mostan azonban pert indított a szívtelen sógor ellen és ebben a keresetben a kötötl szerződések megsemmisítését kéri és tiz millió cseh koronát, vagyis kétszáz milliárd osztrák koronát követet.
Langer Adoll vagyonát kereskedelmi körökben 200 millió eseti koronára becsülik és őt magát M)rva-országban általában a „cseh Stinnes"-nek nevezik. A szenzációs pör kimenetetét Bécsben óriási érdeklődéssel várják.
Terhelő tanúvallomások Márffyék ellen
íl kir. ítélőtáblán ma folytatták a Márffy-ügy bizonyitáskiegészitési tárgyalást. Első tanú ma Dvorszky József hordár, aki 1923. februárjában bombát vjft az Est szerkesztőségébe. Elmondja,Tiogy egy fiatalember jött hozzá, csomagol adott át neki, ö a megbízást teljesítette, egyébre nem emlékszik. Szembesítés alkalmával kijelenti, hogy Márffy magassága hozzávetőlegesen megfelelne, az arcára azonban nem emlékszik.
Tóth Sándor szobafestő, aki Ra-dóval együtt volt becsukva, előadja, hogy Radó egyszer említést telt a bombaügyben való szerepléséről. Radó testőrtisztnek mondotta magát és azt állította, hogy vérszerződés köti Mírlfiékhoz. Emlékszik arra, hogy Radó előtt a bomba elhelyezéséről is emlitést tett.
Tarba Henrik szintén együtt voll Radóval a fogházban. Hallolia Radó párbeszédét egy ismerősével amikor azt állította, hogy a rendőrség husz millió koronát igérl Radónak, hogy a rendőrség beállítása szerint valljon. Hazug embernek tartja Radót.
Ambrózy fiatal munkás, aki Ra-dóval együtt fogva volt, elmondotta, hogy Radó kijelentette, hogy nem fél a büntetéstől, mert öt kifogják engedni. Marositöt egy levetel vitt Radónak. A biró kérdéseire Ambrózy bevallja, hogy Radó egyszer elmondotta neki, hogy ébredő és pokolgépet vitt a Dohány-utcába. Ó vitte fel a helyiségbe és 6 hozta odáig,
Beszélt arról is, hogy sokan lesznek egy vacsorán és fűtőtestet is említett.
Elmondotta Radó — mondja tovább a tanú — hogy nagy robbanás voll és a pokolgép egy kis tádikában volt, óra berendezéssel. Amikor ment, többen jöttek mögötte még csak a Dohány-utcába nem értek, olt kísérői a portással foglalatoskodtak, mig ő felment. Azt is mondotta Radó, hogy a rendőrségen megverték és ezért bevallott mindent, de a vizsgálóbíró előtt letagadta.
A védő kéri tanú megesketésénck mellőzését, a bíróság mellőzi is, de kijelenti, hogy a tanú vallomását a bíróságnak eskü nélkül is van joga mérlegelni.
A főtárgyalás! elnök ezután ko molyan figyelmezteti a vádlottakat í tanusitotl fegyelmezetlen magatartásukra.
NAPI HÍREK
■A PIREN D
Julius 17, péntek
Római katollku*: E\'rk h v. Protea-táns: Elek. Izraelita: Tham hó 25.
Nap kel reggel 4 óra 19 perekor, nyugszik délután 7 óta 53 perckor.
A Meteorológiai Intézel jelentbe ue-rlnt viltozjltan telhóa, zivatarra hajló niér.íkcllen meleg Idó virtiató.
A hisztéria
napjainkban érkezett el felfedezője születésének százéves évfordulójához, mit a francia tudományos körök Illő fénnyel meg Is ünnepeltek.
Az ünnepeltnek, Charcot orvosnak szelleme bizonyára csuddlkozva lebegte körül a nagy napon tiszteletére ösz-szegyütt tömeget s még bizonyosabb, hogy csak most győződött meg felfedezésének óriási horderejéről.
Mikor Charcot, az egyszerű francia kocsigyártó fia a Satpétrtere elmegyógyintézet betegein első ízben kereste a hisztéria addig Ismeretlen okait, nem gondolta volna, hogy szülelésének centennártumáig a kutató munka annyira megkönnyebüljön, hogy már nem kelt többé bolondok házába bezárkózni a hisztéria tüneteinek tanulmányozása végett, mert uton-utfélen találkozunk vele s az anyagól a kelleténél Is bőségesebben szolgállatja a XX. szá ad kultur-enlberisége.
A hisztéria ma már épen olyan divatos betegség, mint a pubifrtzura s az enervált emberiség észre is alig veszi, hogy asszonyai, sőt férjlat jóformán már mindenre Jó takarónak használják idegrendszerük nyugtalan vibrálását s szinte bizonyos felsőbbrendűség tudatában emiilik, kéken bodrozó cigarettafüstbe sóhajtva, lelkűk, idegrendszerük betegesen túlérzékeny állapotát.
A pszichotherapla már jelentékeny arzenált átlltptt össze a modem betegség elleni küzdelem eredményessé tételére s a Charcot által megalapozott pszichoanalitikus gyógymódokat az átomelmélelével Is híressé vált S. Freud is iskolája tökéletesítette.
A tökéletesítés természetesen csak a gyógyítás terén értet eredményeket, mig a hisztéria térfoglalása századunk élet-tempőjának lüktetésével parallel tör előre s hódit meg ujabb területeket, olyanokat Is, hol előbb az őstermészet visszaható erejével kell megküzdenie.
A mai zaklatott Idők, a morális és gazdasági egyensúly-keresés, az élei romboló láza, tenger nyomoru-sága élvezet-hajhászása, feledés-kere-sése kitűnő táptalaja a centennárlu-mol ért betegségnek s mig van ember, aki beleszédül a vágyai hajszolásába, belefárad a munkába, betevő falatért való küzdelembe, addig a hisztéria Is megmarad e kor jellemző betegségének. Mert nemcsak az ember, nemcsak a lélek, hanem az Idők Is betegek s méhükben hordják minden szenvedés csiráit.
f-rb-J
— A rendőrkapitányságról. Dr.
Kátnay Gyula rendőrségi főtanácsos, a nagykanizsai kapitányság vezetője 6 heti szabadságra távozott. Távolléte alatt Mátyás Samu dr. rendőrkapitány, majd szabadságról való visszaérkezése után Sípos Zsigmond (Jr. rendőrségi tanácsos veszi át a kapitányság vezetéséi
«
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius 17.
— Veszedelmes körözöttet fogott a nagykanizsai rendőrség.
Hardy Sándor szabósegéd 1924. december végén Csabrendeken egy ürüli Jena nevű nórc 7 mannlicbcr-lövést adolt le azzal a szándékkal, hogy megölje öt, majd lettének elkövetése után megszökött, ugy, hogy a legszorgosabb kutatás és országszerte elrendeli körözés dacára sem sikerült elfogni. Tegnap aitán a nagykanizsai rendőrség ébersége folytán Nagykanizsán került hurokra a régóta keresett szabósegéd. Már napok óta kereste a rendőrség városunkban is a körözött szabósegédei, mig tegnap elcsípték és öitzelbe vették, majd kihallgatása után átkísértették a kir. ügyészséghez, honnét az illetékes zalaegerszegi ügyészséghez fogjlk szállítani.
— Adomány. A nagykanizsai rendörörszcmélyzeli könyvlár részére dr. Hajdú Gyula ügyvéd 14 kötet szépirodalmi köniyvet ajándékozott.
— Zalavárraegye közbiztonsága. A megye területén az elmúlt hóban a csendőrség 233 cselben teljesített nyomozó szolgálatot, melyből 229 cselei kiderilelt. 261 egyént feljelentettek, 10 egyént elővezettek. A közigazgatási halóságokhoz 872 esetben érkezeit feljelentés. Valameny-nyit kiderítették. A közigazgatási ki-hágási cselek szánta cmelkedell, a köztisztasági bűnesetek száma azonban csökkent. Tüz 10 esetben fordul! elő.
Apáca
lakásából egy értékes kendőt. A rendőrség a tettest Kolompár Róza csavargó cigányasszony szentélyében előállította s álkiséricllc a járásbírósághoz.
— Az uj vásártér mérlegel.
Nagykanizsa város uj vásárterén két hídmérleget fognak felállítani. A versenytárgyalást már kiírták.
— Panasz a körhinta ellen. Az egyik nem is olyan régi nagykanizsai szenzáció, a Sugár-uti sétakert sarkában engedélyezett körhinta, mely különösen vasárnap délutánonként szokott nagy közönséget vonzani a „muzsikáló ríngispil" köré, máris sok panaszra adolt okot. A környékbeli utcák lakói beadvánnyal fordultak a városhoz és kérték, hogy a nagy zajra való tekintettel, mit a körhinta okoz s amely nyugalmukat állandóan zavarja, azl a város telepítse kl a sétakertból olyan helyre, hol kevésbbé éri olyan közelről az ulcik lakosait.
— Alsórajk átcsatolása. A pacsai járáshoz tartozó Alsórajk kisközséget, amely a nagykanizsai Járáshoz tartozó Oelsei körjegyzőséghez tartozik, Zalavármegye törvényhatósága tudvalevőleg a mull év őszén a fclsőrajki körjegyzőséghez csatolta át, amely ezidőszerint Felsórajk és Pötrétc kisközségekből áll. Oelse, Oelseszigel és Kilimán községek a vármegye határozatát megfellebbezték a belügyminiszterhez, aki most hozta meg végleges döntését és a vármegye határozatát jóváhagyta.
Nju: Emil Jannlngs, Conrad Weldt.
— Az alispán szabadságon. BMy Zoltán alispán julius végéig szabadságra meni.
— A meggyilkolt Valérián al-•zredes Nagykanizsán ls volt egy ívig. Valérián Zsigmond alezredes, kinek gyilkosát, Koszlka Islván dr. tzámlanácsost tegnapelőtt 4 évi fegyházra iléllék, egy évig Nagyka-íizsán is larlózkodoll mint a. ló-ayilvintartó hivatal vezetője. Valérián 1919 ben került Nagykanizsára > innét helyezték Budapestre.
— öngyilkos leány. Z-tnkó Margit 21 éves cselédleány, aki csak tegnapelőtt lépett ki szolgálali helyéről a Rózsa-vendéglőből, tegnap délelőtt felkereste a gimnáziunban szolgáló egyik barátnőjél és ott egy eddig még megállapítani nem sikerült mérget vett be öngyilkossági szándékból. Szepessy dr.\' kórházi alorvossal a helyszínen gyorsan megjeleni mentők gyomormosást alkalmaztak és beszállították a leányi a kOzkórhizba. Állapota nem ad aggodalomra okol.
— Halálos esés.} Banka József zalaszentbalázsi lakos tegnapra virradó éjjel gyalogosan Nagykanizsára Igyekezett. Útközben egy mély gödörbe esett olyan szerencsétlenül, hogy súlyos sérülésekkel, eszméletlenül szállították be a nagykanizsai közkórházba, hol tegnap este sérüléseibe belehall.
Fehér
— Kertész Józsefné .meghalt. Valóban igaz a zsollárköllő szava: „Az ember a lehclclhez hasonló, napjai min! a muló árnyék". — A közelmúlt napjaiban még ill járt-kelt közöttünk, meg megálll velünk egy kedves barátságos szóra, megsimogatta egy .épen arra haladó kis tanítványának az arcát — s ma már csak emlékezni tudunk reá, emlékezni arra a ritka szép, harmonikus életre, mely immár elmúlt. Vannak Istenadta tehetséggel megáldott emberek, kiknek nem foglalkozás a pálya, melyre léplek, de elhivatottság, mintegy küldetés. Olyan művésze voll hivatásának Kertész Józsefné a nagykanizsci izr. elemi iskola lanitó-flője. Negyvenkét év küzdelmes fáradtsága, de sok megérdemelt sikere állt mögötte. Több mint két generáción át vezette és oktatta hivatásának idealizmusával, mély ludással és Iclkiismereles szeretettel a reábízott ifjúságot. Buzgó tagja voll a helybeli Izr. Jótékony Nőegylet választmányának és élénk résztvevője volt az egyesüld emberbaráti, kulturális, de főképen gyermekvédelmi mozgalmainak. Osztatlan szeretet és megbecsülés környezte. Megható módon nyilatkozott ez meg a közelmúltban, midőn működésének 40 éves Jubileumát ünnepelték. Városunk részvéte fordul a gyászbaborult Kertész Józsel iskolaigazgató családja felé. Temetése 17-én délután 5 órakor lesz a Hunyady-utca 36. sz. gyászházból.
— A polgári Iskolák elhelyezése. A polgári fiúiskola igazgatósága évvégl Jelenlésében a kultuszminiszternél sürgette a polgári iskolák clholyezésének megoldását olyan értelemben, hogy a leány- és fiúpolgári maradjon meg a közponli iskola épülőiében, mig az elemi iskolákat helyezzék el másutt, lehetőleg ugy, hogy a város beruházásai során épitsei) egy uj elemi iskolái. A kultuszminisztertől a tanfelügyelőség uiján a városhoz Is megjölt az erre vonatkozó akta, mely sürgeti a régóta vajúdó kérdés megoldását!
— Pápai kitüntetés. Őszentsége a pápa Slrausz István dr.-nak, a marcali kerülcl nemzelgyülésl képviselőjének a Szent-Gergely lovagrend I. osztályát adományozta.
— A nagykanizsai levente-oktató tanfolyam. Zalavármcgye Testnevelési Bizottsága által augusztus hó 10-rc rendezendő levente-oktatói tanfolyanrra eddig 33-an jelentkeztek.
— A balatonfüredi tüdővész elleni kongresszus. Az Országos Tuberkulózis Egyesület szeptember elején Balatonfüreden tartja ezidei kongresszusát. Zalavármegye a kongresszus alkalmával a résztvevők tiszteidére bankettet ad.
— Megint egy Kolompár-lva-dék. Brünn nagykanizsai lakos feljelentést telt a rendőrkapitányságon, hogy ismeretlen tettes ellopott a
Xiiliait
= Elveszett csütörtökön délulán a Cscngery-ut 1. számtól Nádor-ulcáig egy lorgnon (szemüveg). Kérdik a becsületes megtaláló, hogy kellő Jutalom ellenében kiadóhivatalunkban adja le.
— Levente-egyesületek. Zala-haláp, Kővágóőrs, Taliándörögd és Gyulakcszi községekben megalakult a levente-egyesület.
— A próbaidős csendőr tragédiája. Csurgóról Írják nekünk: Molnár Gyula próbaidős csendőrt felettes hatósága Csurgóra helyezte át Ahogy Molnár megérkezett Csurgóra, egy mulatóhelyre ment, ahol rövid tartózkodás után hirtelen kifutott az udvarra és fegyverét mellének szegezte. A mulató tulajdonosa azonban látva Molnár szándékát, arra kérte, hagyja el a mulatót. Molnár szól fogadott\' és kiment, azonban néhány pillanat múlva egy erós durranás hallatszott. Molnár szolgálali fegyverével magára lőtt, szerencsére azonban a golyó a szive lölölt fúródott a testébe. Ájultan esett össze. Az öngyilkos csendőrt a legközelebbi vonallal Kaposvárra szállították, ahol nyomban műtétet végeztek rajta. — Állapota rendkívül súlyos. Orvosai felépüléséhez nem sok reményt fűznek. Teltének oka ismeretlen.
Nju: Emil Jannlngs, Conrad Weldt.
— UJ Icventecgycslllctek. Bala-tonarácson és örvénycsen megalakították a levenleegyestlldcl.
— Fölényesen győz minden versenyben FI tipp kötöttárugyára (Szombathely. Széli Kálmán-ulca 6.) olcsó és jóminőségü áruival. Mulatóba néhány ár: Selyem mellények I95ezcr,selyem jambo sapkák 17ezer, flór urizoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
— Tekeverseny folyó hó 19-én (vasárnap) az „Utolsó garas" vendéglőben Petőfi-ut 81. szám alalt, 3 értékes díjjal.
» Dunsztos és befőttes üve-
Í;ek, „Rex" patenl befőttes üvegek egoksóbbak Szerbnél.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Óra, ékszer, látszer
különlegességek meglepő olcsó árért V é k 4 a y uj üzletében kapható FJ-ttr 2. •*. Vároahiapalota.
— Elsőrendű javitő műhely. —
— Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányl Gyulánál.
Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Slampf Zsigmondnál.
MOZI
Uránic: Szombat-vasárnap: Fészkét wszlttl madár, történet a borzalmak országából; keltős női főszerepben: Dorothy Filips.
Világ csak vasárnap Harry Piel-egy elsőrendűen érdekes, izgalmas, változatos és nagyszabású kalandor-filmjének első része: Emberek — álarcok.
Jövő hden Emil Jannings és Conrad Weidt.
Crisck!
Pesti cserkészek táborozása a Balaton mellett. A budapesti Vörösmarty- fóreáliskola-cser készcsapata amely a mult hónipban megtartott országos versenyen elsó helyre küzdötte magát, a napokban a Balatonnak tihanyi oldalán kczd\'c meg nagy táborozását. A pompásan fcl-szeicll és dis7Íiclt tábort meglátogatta Teleki Pál gróf cseikésztó-parancsnok is nejével.
Diadallal fogadták a Párisból hazaérkezett sportsmannokat.
Bárány Istvánt, a diadalmas magyar úszót és társait óriási embertömeg várta tegnap a Keleti pályaudvaron, mely leírhatatlan lelkesedéssel ünnepelte a magyar színeknek dicsőséget szerzett sporlsmannokat. József Ferenc főherceg mindegyikkel kezel fogott. A megérkezetteket számos szónok üdvözölte, majd Bárány Istvánt a tömeg a vállára k,pta és ugy vitte ki a pályaudvarról.
Felhőszakadás Budapesten. Ma délulán harmadlélórás zápoteső voll Budapesten. Egyes ulcák pincelaká-sait és raktárait teljesen ellepte az ár, ugy, hogy a tűzoltóságnak harminchat szivattyúval kellett segítségre kivonulnia. — A viz érzékeny kárt okozott.
1925 julius )t
ZALAI RÖZLONt
SPORTÉLET
A bajnokság sorsolása
Vasárnap ejtette meg a kerület az 1925\'1926 évi bajnokság őszi fordulójának sorsolását. Az I. osztályban 5 pécsi, 3 kaposvári és 2 nagykanizsai egyesület játszik és pedig a PBTC, PSC, PAC, PVSK, DVAC, K Máv. TE, K Turul TE, K Levente SE, NTE és Zrínyi TE. A II. osztály nyugati alosztályában a Barcsi SC, Szigetvári AK, Kaposvári Rákóczy LC és a Transdanubia SE játszik. A sorsolás a kővetkezőket eredményezte :
/. osztály
Augusztus 15: NTE-PSC, PVSK -DVAC, PBTC—Levente.
Augusztus 16: Turul—Zrínyi.
Augusztus 20: DVAC—Turul, MÁV -PAC.
Augusztus 25: PAC—NTE, BTC PSC. Zrinyi—MÁV.
Augusztus 30: NTE—DVAC, PAC —PVSK, Turul—Levente, MÁV— PBTC.
Szeptember 6: Zrinyi—PAC, PVSK -Turul, Levente-PSC.
Szeptember 8: MÁV-NTE, DVAC -BTC.
Szeptember 13: NTE—Turul, PVSK—MÁV, PSC—PAC, Levente -Zrinyi.
Szeptember 20: DVAC—Levente, PSC—PVSK, Zrinyi—PBTC, MÁV —Turul.
Szeptember 27: DVAC—Zrinyi, PVSK—BTC, Levente-PAC
Október 4: Szövetségi nap.
Október II. PBTC-NTE, PAC— DVAC, Zrinyi—PVSK, Turul-PSC.
Október 18: PAC-Turul, NTE— Levente, MÁV—DVAC.
Október 25: DVSK—NTE, BTC— PAC, Levente MÁV.
November I: DVAC—PSC, Turul -PBTC.
November 8: NTE—Zrinyi, PBTC —MÁV.
//. osztály Nyugati alosztály
Augusztus 23 : KRST—BSC.
Szeptember 8: TSE-SzAK.
Szeptember 13: BSC-TSE, KRSC -SzAK.
Szeptember 20: SzAK—BSC, KRSC-TSE.
Az összes mérkőzéseknél az elől-álló egyesületek a pályaválasztók, eszerint tehát összesen 10 bajnoki mérkőzés lesz Nagykanizsán az ösz-szel, s ezekből 5 az NTE mérkőzése, 4 a Zrinyié és I a Transda-nubiáé. A sorsoláson kisebb változásokat fog még okozni az egyesületek terminus egyeztetése, nevezetesen egyes mérkőzésekel előre fognak esetleg hozni. Minden bizonynyal ez fog történni az NTE—Zrinyi mérkőzéssel is, melyet november
8-ára soroltak ki. A sorsoláson végigtekintve csak augusztus 20-ika szabad nap, de ha erre hoznák előre ezt a mérkőzést, akkor egy héten belül három mérkőzést kellene Játszania az NTE-nek is, meg a Zrínyinek is. Ezt elkerülendő, valószínűleg augusztus 9-ikében fognak megállapodni s igy egy héttel előbb fog kezdődni a bajnokság Nagykanizsán, mint a kerületben. Nagyobb változásokat okozhat a sorsoláson a PBTC-nek a PSC-vcl, vagy a PAC-cal tervezeti fúziója. Pár napon belül eldűl, hogy megtörténik-e ez, vagy pedig megmarad a PBTC.
Az Ifjúsági Labdarugó Szövetség hírei. Az intézőbizottság folyó hó 16-án tartott ülésénél határozata-képen a Szövetség a Testvériség SE csapalál, mert bajnoki mérkőzésről indokolatlanul elmaradt, s eljárását hétszeri idézés ellenére sem Igazolta a bajnokság résztvevői sorából kizárja. A Testvériség ellen elért pontok az összeredménzckből levonatnak.
Az intézőbizottság a 19-iki vasárnapi mérkőzésekre a következő bitókat küldi ki.
A Zrinyi pályán délután fél l-kor 111. kerület Teleki SC. Biró: Wolf.
2 órakor Hungária—Törekvés. Biró: Waldhauscr.
Fél 4 órakor Jóbarátok—Transdanubia. Biró: Spitzer.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
(Levét a szerkesztőhöz) A husárus-pavillon nap-ellenzői.
Nagykanlza*, Jiatlns 16 Kaptuk és közreadjuk a következő panaszos levelet : „Igen tisztelt Szerkesztő Ur I Miután nb. lapja hasábjain állandóan olvasom a város szépítésére vonatkozó felszólamlásokat, bátorkodom én is felhívni figyelmét egy talán jelentéktelen, de az Erzsébet-tér képén mégis sokat rontó körülményre. A Zalai Közlönyben többször jelentek meg már cikkek a piaci husárus-pavillon érdekében, inig ac nem volt s hibáira vonatkozólag is, mikor már elkészült. Most arra nézve szeretnék felvilágosítás! kapni, hogy a középen lévő fülke felett miért maradi meg a cigányszekerekre emlékeztető gyékény nap-ellenző. Ez talán megmarad az utókornak, hogy lássák, milyen lehetett hosszú ideig, az ellenző-cr-nyők elkészültéig az egész pavillon képe? Remélem, hogy rövidesen, mint ókori leletet, a nagykanizsai husiparos szakosztály valamely mu-zeumnak ajánlja fel.
Teljes tisztelettel Egy gyakori placlátogati
Irodalom^smfivészet KÖZGAZDASÁG
Faragó Géza kapta meg a kaposvári színházat
A színházlátogató közönség ismeri azt a versengési, ami Mariházy Miklós és Faragó Oéza színigazgatók közölt folyik a kaposvári színház elnyeréséért.
A versengésnek most végeszakadt, amennyiben Faragó Géza, a székesfehérvári kerület színigazgatója arról értesítette Kaposvár város polgármesterét, hogy az Országos Színész* szövetség öl terjesztette fel egyedül a kaposvári színház elnyerésére és e hét végén koncessziós levelével már Kaposvárra érkezik.
Divatszalon. Rendkívül Ízléses kiállításban, gazdag tartalommal Jelent meg a Divatszalon juliusi száma. Rengeteg kép, 37 szabásminta, eleven szépirodalmi rész teszik változatossá a füzet tartalmát A lap felelős szerkesztője Szikelynt Soty-mos Bea, előfizetési ára egy negyedévre 36.000 korona.
Növényvédelem. Ismerik-e a gazdák a peronoszporát és a liszthar-matot? Ezt a kérdést veti fel a .NMnyvédelem\' most megjelent juliusi száma, amely ismerteti ezenkívül a szilva táskásodásál, a firkáló-bogár pusztítását és az ellenük való védekezést.- Dusán illusztrált cikkben tárgyalja a porcsávázás kérdését és az Amerikában elért eredményeket. Részletesen beszámol a veréb-kérdés mai állásáról, megtanítja a gazdákat a peronoszpora lappangás! idejének kiszámítására, cikket közöl a por-üszök elleni védekezésről, amely betegség hazánk gabonatermését óriási arányokban pusztítja. A dúsan illusztrált 40 oldalas páratlanul olcsó szaklapot, amelynek főmunkatársai sorában a magyar mezőgazdaság legkiválóbb szakférfiai foglaltuk helyet, a Kiadóhivatal (Budapest, VIII., Rákóci-ut 51., IV. em. 5.) bárkinek kívánságára díjtalanul mutatványszámul megküldi. Előfizetési ára félévre 25.000 korona.
Terménytőzsde
Irányiat lanyha vr.lt A több cikkek majdnem kivétel nélkül olcsóbbodtak.
6 baja Univ. 76 «<-ci 405.000—410 300. >8 ig-oi 415 000 - 420.000. egyíb vld. 76 kg-oi 40250 ) - 407.5U0, 78 kg-oa 412.503— 4I7 5W. Uj búza tliiav. 77 kg os 400.030— 405.000. egyéb vld. 77 kgoi 395.000— 4C0JÜC0, uj mii 330.500 — 312 500, 6 -OU 389.0CO- 390000. lengeil 28) OjO- 285.000, takarmány árpa 270.000 280.000 kolei 300.000 310000. korpa 265 000 - 270.000, ub 450.000 - <60.000.
Sertésvásár
fclhallli 2663, melyből eladatlanul vliua-maifldt 300 dib. Ell&endll 21.500- 22 000, uedell 20000—2I.C0D, izeden köiép 18 030 —19.000. kOnnyO 17.000-18000, ell&endo öíeg 19500 —2Ű.COO, mliodiendü 18 000-19.100, angol lUtdö 20 000 -23.000. izalonna nagyban 23.500 -24.000. ailr 28.500,-29.000 lehuiott hul 21.000 - 24.500, aialonnái tét-wiléi 23.000 - 24500. Irányul közepei. i
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat valamivel gyengébb volt, később azonban barátságosabbra fordult. A nyitási árfolyamok a tegnapi zárlati kurzusoknál is alacsonyabbak voltak, azonban Intervenciós vásárlások következtében közvetlen nyitás után lassú áremelkedés indult meg, amely erőteljesebb mértékben csak egyes értékeknél jutoll kifejezésre, azon-ban halása kisebb mértékben az egyes piacokra Is kiterjedt. Az áremelkedések átlagosan 1—3 százalék között mozogtak, de egyes papírok még ennél is nagyobb mértékben drágullak. A forgalom a határidős papírokban volt élénk.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai
Vilvtik Dcvlsák
kmgo4 Icai MüOO-WOCO AaaaWrJaa mWíM30
Caak koroaa 1IC5-1I3I •atpiá 1144 Ittt
Diai/ I2» i:« Bartla IIMO MS40
DoUfc ?C650-7!J>0 Bakvaal S40/41
Fruclj k. UUtUI Brtaual JKJX1IJ
HoCUa4i Irt »\'»»!» I4f«0 I47»
Ui Wlll KHaitliata IMMWIO
Ura Í0M1S U«4oa J45000-S47000
Uri z««s-x«r Mütao K20-M íi
■Uiki IlMO-IMM
Oub.ickU. mn«m Pirii intau
Dia kor. iu«c i«;io Mp 1104-51)7
Svájci frtak 1WCO IIXX) SattU 112 411
•«lf» fisak »:»>*»» •todckolaa 110 0 IIIW
Kanti kot. i:<w IMIO WU» MIS 100 4S
StM kor. lux-imo Ztrick lUIO-ltllO
Zürichi zárlat
Mila 2432 50, London 25Ű375 Newvofk 515 \',."1. Uiuuel 7385 00, MaUand 1925 03. Módiad 206 40. Bellin 12í\'/i. Wien 72-55, Solla 372-50, Piiga IU025, tfedapeal 72-55, Var ló 98-Vi. Sukaieil 25000. Belgrád S05-03.
Az ércpénzek és nemesfémek beváltási árfolyamai
Ealat egy koronás 6200—6500. kétkoronla 12 <00 12.600, lodntoi 16500-17.000. 01-aonnli 32000 32.500, ailnu.ny 49.000-<9.500. annv hunkoionái 268000 - 280 000. pt.tlna 710.000-220.000.
Kiadd: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv.
Vereaksdéa ITT. Naeykanfta.
A nagykanizsai Izr. elemi Iskola tantestülete fájdalmas megilletődéssel jelenti, hogy szeretett kartársa
Kertészjózsefné
Grünbaum Sarolta
f. hó 16-án jobblétre\' szenderült.
Példás odaadással, lelkesedéssel és istenadta tehetséggel szolgálta 42 éven ál a gyermeknevelés és emberszeretet szent
Mintaképe volt a kötelesség-érző tanítónak és hu karlársnak.
Örök nyugvóhelyére folyó hó 17-én délután 5 órakor kisérjük a Hunyadi-utca 36. sz. gyászházból.
Nagykanizsa, 1925. julius 16.
Emlékét mindenkor kegyelettel őrizzük I
Szőnyegek,
úgymint futó, ágyelö és
nagy szőnyegek
minden szélességben és nagyságban, sezlontakarók, flanell és gyapjú takarók, tQlf,
nyők, plüseh ágy- és asztalterítők, paplanok nagy választékban és melyen leszállított árban.
1W Nyári áruk
előrehaladott idény miatt igen olcsó árban!
Kisfaludi és Krausz
divatnlagyArliháxiban
az „Arany Kakaa"-hoz
Nagykanizsa, Erzsébet-tár 21.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 julius 17.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai záróárfolyamai a kővetkezők:
ralfv. f0n. I* 4
0.tm««« »J
KMtMayal -Ufaia 17-10
N«m«U t* 4t6
Miiloi UMÍSU. OL-M. fetuk Ouü. KiL IwbM*
reubiuik.
HttBM
Kcc*. uL |. k. tafttUa
MXM Ipáit. PorcOat K«r. HiUl ,. \\i ■ .-Mip. W.ÍJOÍ VfaMi ttok Mmcw
K*mi. t kia Kwm*. &
dh. I?.
FÍráfOí!
AJUl Tik.
Hetlif
Kim
EUi M. f Itt.
SM.IWV
C4 ■»••.!
Síi «i.i
Kokt KM OCiL
MlfBMlI
AJL^tí*\'?.
NinU Ui&JaT
*«TlI
lllttlMai U|U|[t>..
K Mui Om4. O4»o r«0H/
Oau Viu"
Ustik Mii
B^sí Ma Kfcbf
01.
IhMml
S.l.YÓ.U
e« 1*0
Ktnll —
V<re»l «
DUlM.al 4(
AUaavuiU 4C8
Tnut J.í
C *xncjktm
Dlke>c< S«
Cskotlpu \'. 130
0««fgU J42 M«i4u. cakoc 151
Stoaa«( 17:$
C*l«Mf —
SuUal —
PtepÖkl II
rok.ji b« í«
lUlkKMk. II-.
Olt Vlllaasot
B(T. I««á l/\'S
Jut Ui4 0-
AIL gáJ t
AM Wí
pkSkui 95 OU|«*
OUliH\'
Hií04l paU. 50
rtihoti >tA Küilj «
KtfítYkS Cof«. 0*<h*!s4t
SS*"
tMNHIiU
tck\'kk
V&Mf
0T»«.... ..: (MftWfM Klrio. >i—dpi taM-MW
Rá*,—
Oocoti OaamI
TtUlM.
Oilwil
OyW
Corrta fllsa Pipirtpu
Magánta^
Összevont vizsgákra és érettségire teljes anyagi felelősséggel Készít elő vidéki tanulókat a BOROSS-GÁRDOS tanintézet Budapest, VIII., Rákóczi-ut 57 a. ~ Tisztviselőknek részletfizetési kedvezmény. Kiváló jegyzetek!
Gyógynövényeket
szekfü-, hársfa-, pipacs-, bodza- ésökör-farkkóróvirágot, beléndek-, maszlag-, fehér űröm- és kerekmályvalevclet. Anyarozsot és kfirlsbogarat
és minden egyéb gyógynövényt, továbbá mustár-, édes kömény- és ánizsmagot.
Borkövet ""
legmagasabb napi áron vásárol a
„Hydroflora" R. T.
Budapest, IV., Váci-ulca 20 Sürgönyeim: ARUNDO. Budapest Kérünk mlatixott Ar»aJánUtot!
JÉGNEK
házhox való szállítására, valamint bérhOtésre előjegyzéseket c héten elfogadunk
STUHLMÜLLER
élctnilszcrkereskcdclmi és hüldhii r. L Jéggyirában Fr*.éb.«-tór 17. Tolcfon i 286
Apróhirdetések
Ai tpr6&trd«M« dili I
dJJ Mit fli«\'.«edi i
Traktorok, uhrégáz*, benxln-, nyersolaj-motorok és ezekhez való alkatrészek, mindennemű gazdasági gép és szivattyú kedvexS flxetési foltótolok mellőtt. Welser gépgyár. Sugár út 16. 2»7
Boraajtók, sx&fAxuxók, oy Q-mOloszuxók, sz6IAbogyózó-xuxó-QÓpek minden nagyságban Welser gépgyár, Sugár-ut 16. 1406
Balaton kereexturon ligás, kétágyas szoba, ágynemű használattal, közvetlen a Balatonparton, olcsón kiadó. — Bővebbet Kauftnann Károlynál, • Fekete Golyóhoz. Telefon 372. 2175
PénxkAlosAnt bekebelezésre gyorsan és olcsón közvetít Aoxél Ignác pénz-kölcsönközvetltő és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Fóut 3. szám alatt. 1852
Szarvat sxál lóban hónapos szobák kiadók. 14S7
Imolái hníiírlfri íorá
uri és női divatáruban
KAUFMANN KÁROLY
a Fekote Golyóhox. Telefon 372. Kérem a dmre agyéin! I
Belvárosban szép utcai szoba konyhahasználattal és mellékhelyiségekkel kiadó. L\'gyanoU egy faragott ebédló eladó. Clm
Jó állapotban levő fehér leánysxo-
bát megvételre keresek. Bővebbet Kaufmann Károlynál, a Fekete Golyóhoz. Telefon 372.
Gyakorlott irodista megfelelő állást keres. Elmenne pénzbeszedőnek Is. Clm a kiadóban. 2188
Jól föxó mindenes szakácsnő azonnali belépésre Kanizsa melletU majorba kerestetik. Clm a kiadóban. 2190
Francia és némát órákat ad. középiskolai tantárgyakból, javítóvizsgára előkészít dr. Grünfeld Ferenc oki. középiskolai tanár, Csengery-ul 13. 219-t
Olcsósági hullám!
Mégis mozog a föld!
Erzsébet-téren levó huscláru-aitó üzletemben e hó 18 tói, azaz szombattól kezdvtí olcsóbbak a húsok és a zair is. Húsárak:
1 kg. marhahús III.r. 18 ezer K 1 kg. „ II. r, 20 ezer K 1 kg. „ l.r. 24 ezer K Sertés zsír 1 kg 34 ezer K Zsir-szalonna 1 kg. ... 28 és 30 ezer K
Háj ...... I kg. 32 ezer K
Sertés hus I kg. ... 28 és 30 ezer K
REIN ERNŐ
mészáros és hentes.
Eladó cbédlökredcnc, festmény, luszter, függönyök, szőnyegek, zslrosvlndely, Üvegszekrény József főhercegül 78. 219S
Biztoroxott szoba konyhahasznátotial augusztus elsejére kiadó. Clm a kiadóban.
Pergament befözőpapir Falvédö Szekrénypapír ok Levélpapírok 10"Vioodobozban Levélpapírok ,0/io borítékban
és egyéb papíráruk legolcsóbb nagybani árakon
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
papírár* fciiAbaa JUJ
Üzlet és mUhely áthelyezés!
Tisztetette! értesítem t. rendetSImel és párttogélmsl, hogy Etzsíbct [ii 15. sz. alatt vott Uitetet és műhelyt
VSrösmarthy-u. 12.
alá sa]lt házba helyeztem át. Koreai a további sitves pártlogást Is, Tlsiteletlel BAROM IGNÁC
1 elpí»z-me»ter.
NYÁRI VASÚTI MENETREND
1325. évi junius hó 5-től
nagykanizsai viszonylatban
-|ji A vopat | Builapestról neme 1 indul
Nagykanizsára érkezik
1 Szem. <
2 Gyv.
3 Szem. i
4 Oyv.
5 i Szem, i
715 »00 1330 17 30
21 K>
H-55 13-20
20-40
21-50 4-35
II
1 Szem."
2 Oyv.
3 Szem.
4 Szem.
Wi.nh/t Szombat- Nagykan! i™f,M helyről íilra lnJul indul írtaik
7:30"
»00 11-47 1347
»20 14-53 1755 ■■ I Ifi 50 igyv. 2I-30- 23-35
1 Szem.1
2 Szem.\'
3 Szem.\'
4 Oyv.
5 Végy. \\
. Ifi 50 uri. 21-30 23-35
- Pécsről \'B»rcsrtl\'NWj?"i\' indul indul | -Si
-- • 4-X
300 Igyv. 11-30 W20 21-00
Oyékéngcsröl | _17 20
~7-"40" 13-2S 2315
4 5
l»35
Indul
1 Oyv. .2 Vegy.v 3 Szem. v
Nagykani-
zsára \' érkezik
3-35 {"""Síi
4-40 040 lfrOO 20CH
ij A vonat ; neme
Nagykanizsá- L Budapestre túl Indul | érkezik
1) Szem. v.\'
2 ; Oyv. I
3 Szem. vjl
4 Oyv.
5 Szem. v.
005 650 9-10 14-15 1430
6-55 11 00 17-15 1835 21-45
I: Sitim; 14-30 21-45
Indul élkezik | <rk«,k rlw \'.íYi v-m i i
Nagytoni-1 zsAnil \' ____indul
1 I Oyv. r"S»!
2 Szem. v, &40
3 Oyv. I I34S
4 . Szem. vJI 17-30 Magykani-
7-10 f 11-36 »37 -
1554 1 IOOS 2l>40
isáiil indul
Barcsra l| l\'écsre érkezik érkezik
I\' Szem. v.! 5-05 ■ 7-15 »20
21 Oyv. I 14-05 | 1547 18-tO
3, Vcsy-v. I 1805 i 20-58
Oyv. 23-46 I.p.,,1,
025
200
|Nagytíani/s.tr^l Pragerhotra
I indul érkezik
II Szent vj i-15 I frlj-
2 Végy. v. 1700 . 2250 \'
3 Gvv. 22-20 |-35
Nemesitett
tiszavidéki
kapható
Hirsch és Szegő
Nagykanizsa. Telefon 75. sz.
A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT
legújabb kiadványai:
Iskolai hitelemzések.
Irta : dr. Dreher Tódor. Assisi Szent Fereno életrajza. — Fordította: Pálffy Erzsébet grófné. Az aranyszőrű bárány.
Irta: Ajtai Kálmán. Az angol kath. szocializmus apostola. Példák a szentek életé-bői. Irta: dr. Czaplk Gyula. A lelkiélet kis kSnyvei I. évközi sorozat I. Böjti sorozat. Szent József Imák és elmélkedések. — öszeállitotta: dr. Halczl Kálmán.
A lenti könyveken ktval a Szent István kBnyvek
teljes sorozata is raktáron van.
Színek Sándor: A ml Urunk Jézus Krisztus élete (a 4 evangélium szövegéhói).
Madarász Islván dr.: Életproblémák (hitvédclmi előadások).
Tóth Tihamér dr.: Az intelligencia lelki gondozása. I. k. Az ifjúság lelki gondozása.
Környel Paula: Claudia, drámai költemény.
KSnlg Kelemen: KOld) Uram, munkásokai I
Brcit József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. I. kölet. A Károlyi-korszak főbb eseményei.
Cabányl János: A magyar nemzet története, II. kötet.
Kozári Oyula: A Madách-kérdés az „Emberi okmányok" világításában.
Samassa Dósy Annié: Szent Magdolna Zsófiának élete.
Szociáldemokrácia és kereszténység.
Mihályffi Ákos: Gtesswcin Sándor emlékezete.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában
Nagykanizsa, Fő-ut 5.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nil, Nagykanizsán. (Nyomdavcutf,: Qfeobeck Károly)
65. évfolyam, 159. szám
Nagykanizsa, 1925 julius 18, szombat
Ara 1800 korma
ZALAI HOZLOKT
POLITIKAI NAPILAP
t* ktsdótilvenl fö-ol 5 totara/ban-TeWtoa ?S. tnOfflaa 117.
Felelős szerkeszlő: Kempelen Béla
ESAUattéal Éta: Cgj bön dO.OOC \\waca Híio» Mí._________90.003 koreai
Pillanatnyi segítség
Mint megírtuk, a kormány rendeletet adott ki a hadirokkanlak, hadiözvegyek és hadiárvák illetményeinek felemeléséről. Régi óhajból és régi ígéretből váltott be ezzel valami! legalább a népjóléti miniszter. A kormány bizonyára maga is a legjobban tudja, hogy nagyon keveset adott a mostani emeléssel s azt kéri vigasztalásul, hogy lássák be az érdekeltek: az ország jelenlegi súlyos gazdasági helyzetében nem nyujtha-tott a nyujtottnál sokkal többet. Nem nyújthatott, mert az öldöklő háború siralmas következményeképen milliókra megy azoknak a szama, akik e segítségre igényt tartanak és abban részesülnek. Nem a jó szíven és a jóérzésen múlik tehát a segítség mértéke, hanem azon a lehetőségen, amit a könyörtelen számok, a pénzügyi egyensúly megszab.
A népjóléti miniszter nyilatkozata szerint ez a rendelet nem jelenti a rokkant-Ügynek végleges megoldását, mert erre nézve törvényjavaslat készüli, sőt már a Ház elé is terjesztetett. A jelenleg megtett intézkedés csak az első segélynyújtás akar lenni mindaddig az ideig, amig a javaslat törvényerőre emelkedik. A kormány programja szerint az őszszel megnyíló országgyűlés első leiadata a törvényjavaslat letárgyalása lesz, amely kilátásba helyezi azt, hogy ez a kérdés közmegnyugvásra log megoldatni. Bárha ez a rendelet apreximative száz percenttel emeli a rokkant-segélyeket, a törvényjavaslat megállapításai ennél sokkalta kedvezőbbek. Aminthogy ez nem is lehet máskép, mert hisz egy miniszteri rendelet nem lehel olyan adakozó és nem állapithat meg olyan bevételi forrásokat, mint az egyetemes nemzeti elhatározás és akaratot képviselő törvény. Az ilyen átmeneti rendelkezésnek célja mindig csak a pillanatnyi szükség kielégítése és ezt a szempontot a népjóléti miniszter jelen esetben különösen hangsúlyozza.
A háború nyomorúságát minden ember súlyosan érzi, kit ősi rögeitől, kit szeretteitől, családtagjaitól, kit összes jövő reménységeitől fosztott meg a hosszú brutális küzdelem, mely a legnagyobb sebet mégis az országon ejtette, amikor annak kétharmadrésze idegen nemzetek zsákmányává hullott. Ha ez a súlyos végzet nem következett volna bc szegény Magyarországra, ma más eszközökkel tudná letörölni azokat a könnyeket, amelyek még telörölhetők. Meg kell elégednünk tehát azzal a csekélyebb lehetőséggel Is, amelyei a jelen pillanata nyújt, mely a nyújtott és nyújtható anyaglakon felül erkölcsi elismerés a leginkább sújtottaknak és biztosíték arra nézve, hogy a közeljövőben ez az erkölcsi elismerés az anyagiakkal is bővíttetni fog.
A minisztertanács a leszállított házbérszorzószám mellett döntött
A kormány nem engedélyez részletekben való házbérfizetést — Még e hónapban megindítják a közmunkákat
Budapest, Julius 17
A kormány tagjai ma a kora délelőtti órákban tanácskozásra gyűltek össze, hogy mindazokat az aktuális gazdasági kérdéseket elintézzék, amelyeknek gyors megoldása a köz érdekében elsőrangú szükségletet képez. Vass József miniszterelnök-helyettes vezette a tanácskozásokat.
Tiz óra mán kezdődött a minisztertanács, amely megszakítás nélkül délután két óráig lartott.
Peslhy Pál igazságügyminiszter egy óra hosszat tartózkodott a minisztertanácson és azután Gödöllőre utazott, hogy az addig elvégzett fontos anyagokról Bethlen István gróf miniszterelnököt informálja.
A minisztertanács befejezése ulán Voss József helyettes miniszterelnök a minisztertanácson eldöntött kérdésekről a következőket mondotta :
A sürgős megoldásra váró kérdések közül elsősorban a házbérfizetés kérdésével foglalkoztunk.
Természetesen a szorzószám ügye is szóbakerűit, bár ez a kérdés már előzőleg elintézést nyert. A pénzügyminiszter ugyanis kijelentette, hogy a gazdasági elet összes vonatkozásaiban a reális szorzószám a 14.500-as l/p érvénybe és igy magától érlelődik, hogy ez a szorzószám érvényes a házbéreknél is.
Ami a közüzemi dijakat iiletl, ugyancsak ez a szorzószám érvényesül itt is. A kincstári házhaszon-r&zesedésből a mull negyedkor csak a felét kellett kifizetni, a másik fele függőben maradt.
A házhaszonrészesedési álj második felél pedig a kormány elengedte.
Meg kell állapítani, hogy a szorzószámnak a realitásra való leszállításával a lakbérek tulajdonképen nem emelkednek, dacára annak, hogy ma is van százalékszertl emelkedés.
A kormány arra az álláspontra helyezkedett és döntőtI is a mai tanácskozáson, hogy részletf izetést nem engedélyei.
Az erre vonatkozó rendelkezések pár nap múlva megjelennek.
A termés értékesítéséről is tárgyalt a minisztertanács és egyrészt a kereskedelmi szerződésekre vonatkozó tárgyalásokkal, másrészt pedig a larlfális tárgyalások által törekszik mindent elkövetni, hogy a lermés értékesítését elősegítse. Semminemű ellentétről, vagy nézeteltérésről a kereskedelmi és földművelésügyi kor-mányközöttekérdésben nem lehetszó.
Ami a beruházási programmot illeti, a teljes program minden minisztériumban a legkisebb részletekre nézve is készen áll. A kérdésnek a főbiztossal való letárgyalása is folyamatban van és még ebben a hónapban
meg fognak indulni a közmunkák, amelyek azután a gazdasági élet minden vonatkozásában üdvösen éreztetik hatásukat. Nincsen ellentét a miniszterelnök és o népjóléti miniszter között Bizonyos körök azt híresztelik, hogy gróf Bethlen István miniszterelnök és Vass népjóléti miniszter között súlyos ellentétek merültek föl. Vass népjóléti miniszter ezzel kapcsolatban jóízűen megjegyezte, hogy\' megkérte Rakovszky Iván belügyminisztert, aki Gödöllőre készült látogatóba a miniszterelnökhöz, kérje meg, hogy nyilatkozzék, érez-e valami ellentétet, mely köztük fcnnál. A miniszterelnök kijelentelte a belügyminiszternek, hogy ő bizony nem érez semmiféle ellenlétet közte és a népjóléti miniszter között.
A kormány és a városok A Magyar Távirati Iroda jelenti: Egy reggeli lap mai számában közlemény jelent meg arról, hogy a pénzügyminiszter azoktól a vvírásoktól, amelyek beruházási kölcsönt nem jegyeztek, meg fogja vonni a for-
falmiadójutalékot. Illetékes helyen ijclentik, hogy ez a hir minden alapot nélkülöz. Az egységespárt nyári értekezlete és vacsorája Az egységespárt csütörtökön tartotta első nyári összejövetelét, melyen Héjj Imre a gazdák nagy többségének kívánságát tolmácsolta, hogy a provizórikus magyar-osztrák megállapodásokba magyar részről okvetlen vegyék fel a borvám leszállítását. A szőllősgazdák érdekében szólalt Erődi Harrach Tihamér és gróf Hoyos Miksa is. Almásy László alelnök kijelentette, hogy érintkezésbe lép ezügyben a miniszterrel.
Megbeszélés után a szokásos nyári csütörtöki vacsora következett, melyet minden csütörtökön megismételnek.
Az esőzés nincs ártalmára a termésnek. A már napok óta tartó esőzések élénk aggodalmat ébresztenek sok városi emberben. Falun sokkal nyugodtabban fogják föl az esőzést s annak semmiféle kártokozó jelentőséget nem tulajdonítanak, sót a mezőgazdasági kamarák jelentése szerint a mezőgazdasági munkálatoknak továbbra is esőzésre van szükségük.
A magyar népszövetségi kölcsön árfolyama Londonban. Londonból jelentik telefonon: A magyar népszövetségi kölcsönt tegnap 98\'5 árfolyamon jcgyeztékalondoni tőzsdén
BELFÖLDI HÍREK
Aki a bíróság előtt gyalázta a magyar államot A budapesti törvényszéken Ítélethirdetés volt ma délelőtt. A biróság Molnár Ferenc munkás előtt ép kiakaría hirdetni a tábla ítéletét, amikor a hatóság elleni erőszak miatt egy hónapi fogházra itéll Molnár egyszerre csak gyalázni kezdte a magyar államot és durva szóval oda kiáltotta a bírák felé: „Valamennyi burzsujt agyon keltene ütni. A szegény c.nbernek nincsen más pártfogója csak az Isten 1" A bíróság erre azonnal letartóztatta a dühöngő „elvtársat" és saját ügyének letárgyalása után a magyar nemzet nemzet megbecsülésének vétsége miatt egy l&napi fogházzal sújtotta. Molnár még azután is folytatta gyaláz-kodásait, ugy, hogy az elnök szuronyos fogházörrel vitette ki a renitens kommunistát.
Révész Olga gyilkosának nyomában. Éjfélkor jelenük nekünk telefonon: A két hónap előtl meggyilkolt Révész Olga trafíkosnő ügyében ma váratlan fordulat történt. A debreceni katonai parancsnokság ugyanis őrizetbe vett egy Gellérl János nevű katonai alkalmazottat, aki kihallgatása alkalmával azt a vallomást tette, hogy Révész Olgát az ő bályja, aki katonadpész, gyil-kolla meg kalapáccsal, mig ó a trafik elölt vigyázott, hogy bátyját meg ne lepjék. A debreceni államrendőrség a katonai parancsnokság megkeresése alapján a szökésben levő idősebb Gelléri kézrekeritése iránt a legszélesebbkörü intézkedéseket lette.
Londonban Is győztek a magyar színek. Londoni jelentés arról szól, hogy az angol versenyen a harmadik ugrásban Somfai lett az első, a diszkoszvetésben Egri a második és Somfal a harmadik, mig a sulydobásban Egri harmadik lett.
Akormány megállapítja augusztusra a közalkalmazottak lakbérét. A kormány elhatározta, hogy a közalkalmazottak lakbérét, tekintette] a változott viszonyokra újból megállapítja.
Az angol sajtó a magyar városi kölcsönről. Londonból táviratozzák : Az egész angol sajtó kiemeli a magyar városok newyorki kölcsö-nének nagy jelentőségét. A Mansches-ter Guardian hangsúlyozza, hogy • kölcsön newyorki fogadtatása annál jelentősebb, mert hiszen a népszövetségi magyar kölcsön nem nagy érdeklődést váltott ki tavaly Amerikában.
LKLA\\ KÖZLÖNY
3
KÜLFÖLDI HÍREK
A megszállt német területek kiürítése
— Éjfélkor érkezett telefonjelentés —
A francia és belga kormány elhatározta, hogy julius 20-án az egész belgák állal megszállott területet ki-üriiik. A francia megszállás területeit, amennyiben Wesifália tartományi terület, julius 21 éjjelig. A franciák által megszállott terület többi részét a belga kormány a francia és angol kormánnyal egyctértőleg elhatározta, hogy az 1921-ben megszállott Düsseldorf, Duisburg és Ruhrort városokat a legközelebbi napokban kiürítik a megszállott Ruhrvidék városainak kiürítésével egyidejűleg.
Az uj szerb kormány
— Éjfélkor érkezeti telefonjelenlés —
Belgrádból jelentik: Miután a kormány formális lemondását beterjesztette, Paslcs miniszterelnök a független demokrata minisztereket erről külön levélben értesítette és hogy a miniszterelnök korlátlan felhatalmazást kapott az uj kormány megalakítására. A kinevezési ukázt aláírás végett a király elé terjesztették. A kormánylistát hivatalosan még nem tették közzé, de a lapok már a kővetkező alakban közlik:
Elnök: Pasics Nikola, — Igazságügy: Gyurisits, — Külügy: Nincics, Belügy: Maxemovics, — Pénzügy: Tojatinovics, — Munkaügy: U^ono-vics, — Földmüvelésügy: Milctics, Törvényegyesitó: Skrics, — Közlekedésügy : Ratejevics, — Közoktatásügy: Vukecscvics, — Vallásügy: Tfcifunovics, — Közegészségügy: Milevics, — JAgrárreform: Radics Pál, Postaügy: Suterina, — Erdő és bányaügy: Nikics, - Kcrcskc-delemügy: Trejacs, — Hadügy: még betöltetlen. — Pacsics Nikola miniszterelnök ma délben fogadta magánál az uj minisztereket és beszédet intézett hozzájuk, mire Radics Pál válaszolt Pasicsnak.
A klnal kérdés. Az Egyesült Államok kormánya a diplomáciai megbízottaknak körjegyzéket nyújtott át, amelyben indítványozza, hogy Kina számára szüntessék meg az exterri-toriális jogokat és tanulmányozó bizottságot küldjenek ki Kínába. Az Egyesült Államok kormánya a következő tervet indítványozza: 1. A kínai jog kodifikálását. 2. Az idegen törvényszékek fenntartását. 3. Felelős kínai központi kormány megalakítását.
Fegyverharc sztrájkolók és rendőrök között. Az angliai Gla-morgan-b&n sztrájkba léptek a bányászok. ötszáz munkás azonban leszállt a bányákba. A sztrájkolók erre zeneszóval a bányához vonultak és megtámadták a dolgozókat. A rendőrség beleavatkozott — mire rendszeres harc fejlődött ki, melynek folyamán a rendőrök többször fegyverüket használták és így sikerült a sztTájkolókat visszaűzni. Mindkét részen számos sebesült volt. Az angol kormány tengerészekkel készül a sztrájk leverésére. 48 hajó máris tétlenül vesztegel.
Komoly a marokkói helyzet. Petain tábornok tegnap Párisból Marokkóba utazott, ahol a helyzet rendkívül komoly és a törzsek Fezt fenyegetik. Petainnak a harctérre való kiküldése világos jele annak, hogy a helyzet Marokkóban folyton rosszabbodik és mindig több olyan törzs csatlakozik a felkelőkhöz, akik eddig a franciák mellett voltak. A francia kormány állandóan ujabb erősítő csapatokat küld Marokkóba.
Aziparosmenház ügye
Az Ipartestület elöljáróságának rendkívüli ülése — A Berger-ház megvételét határozták el — Az
alapítók eszméje testet öltött
Több ízben foglalkoztunk már a nagykanizsai iparostársadalom egyik legfontosabb problémájával, amely évek óta húzódik, mig most az ipartestület elnökségének agilitása folytán testet öltött: az iparos-menház régóta vajúdó kérdése.
Az iparos az egész életét töli el hasznos és kemény munka melleit s mikor kiöregszik iparából, egy hosszú életen át végzett becsületes munka jutalmaként sok esetten r.em marad más számára, mint az öregedő, reszkető kezéből kieső, megkopott szerszám. Vajmi kevesen vannak olyanok, akik aggkorukra azt mondhatják, hogy az gondtalan. Mert bizony nagyon sok iparos a mai körülmények között csak máról-holnapra él. És ha családját sikerült is felnevelnie, ő maga ott áll, mint amikor kezdte iparát. Dolgozni nem tud, mások könyörületére van utalva. Akinek hozzátartozói, rokonai, elhelyezkedett családtagjai vannak, azt nem hagyják elveszni övéi; de jaj annak a kiöregedett, teljesen magára hagyott iparosnak, akinek semmije és senkije nincs.
Azért a nagykanizsai iparosság vezetői már évekkel ezelőtt elhatározták, hogy azon szerencsétlen, öreg iparostársak részére, akiknek senkijük sincsen és teljesen munkaképtelenek, egy iparos-menházat állítanak fel, ahol életük hátralevő idejét emberhez méltóan ellölthessék. E célbil alapot létesítettek, amely évről-évre, bár lassan és fillérenként szaporodott, ugy, hog< a legutolsó hónipokban erősen felvetődött a kérdés, melyik házat vagy telket szerzik meg a menház céljaira. Egy elöljáróság! ülésen az Ipartestület bizottságot is küldölt ki, hogy ebben az ügyben sürgősen tárgyalásokba bocsátkozzék bizonyos háztulajdonosokkal, a menház céljaira alkalmas ház megvételére. A bizottság működése azonban ugylátszik nem vezetett eredményre, mert Bazsó József ipartestületi elnök rendkívüli elöljárósági ülést hiVott össze ebben az ügyben.
Az előljárósági ülésről a következő rövid tudósításunkbanJ számolunk be :
A rendkívüli elöljárósági ülés élénk részvétel melleit folyt le. Bazsó József elnök előadta, hogy az ülés összehívását az tette szükségessé, hogy az iparosok menházának megvételére kiküldött • hetes-bizottság tagjai többszöri összehívásra nem jelentek meg és igy a megjelentek nem tudtak a vétel ügyében határozatot hozni, ugy, hogy a döntést most már az elöljáróság tagjaira bizzák. Mondja ki az előljárósági Ülés azt, hogy a megvételre alkalmas két ingatlant, nevezetesen özv. Berger Adolfné nagykanizsai lakos tulajdonát képező és Hóbor Lajosné Thyri Olga becsehciyi. lakos tulajdonát képező bejegyzett belsőség közül melyiket óhajtja megvenni.
Az elnök részletesen ismerteti a két ingatlant és bemutatja mindkettő rajzát.
özv. Berger Adolfné ingatlana 105, Hóbor Lajosnéé 125 millióba kerülne. Döntsön hát az elöljáróság, hogy a keltő közül melyiket vegyék meg.
Pintarics Mirton, Vékásy Károly, Hoffmann Henrik és Klein Vilmos hozzászólása után, miután a vélemények erősen megoszlanak, szavazás alá bocsátják a kérdési. B:rger Adolfné ingatlana mellett 9, Hóbor mellett 7, nem szavazott 5. Az elöljáróság 9 szavazattal 7 ellenében
elhatározta, hogy özv. Berger Adolfné Huszti-téren levő házát veszi meg a menház-alap javára, azt azonnal lefoglalózza és nyolc napon belül bekcblezésre alkalmas okiratot állíttat ki.
Bazsó József elnök azután hosz-szabb beszédben méltatja az előljárósági ülés jelentőségét, amely lu lajdonképen alapkőletétele annak a menháznak, amelynek eszméjét valamikor néhai Samu József és Halvax Frigyes volt elnökök vetették fel és két évtizedes nehéz anyagi és erkölcsi küzdelmek után végre testet öltött.
Az elöljárósági ülés ezzel befejezést nyert.
Tolvaj asztalos-segéd
A Sas-vendéglő udvarán évek óta történt lopások ügye tisztázódott
Évek óta tervszerűen folytatott lopások hosszú sorozatáról rántotta le a leplet egy a napokban a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz érkezett feljelentés.
Szekeres Dezső nagykanizsai asztalos tette a feljelentést, kinek műhelye az Eötvös téri Sas-vendéglő udvarán van. A feljelentésre az adott okot, hogy a műhelyből a minap reggelre eltűnt 400.000 korona. Az asztalosmester ugyanis egyik inasát kiküldte az egyik környékbeli faluba valami hátralékos fizetni való beszedése végett. Az inas este későa érkezett meg vonaton, nem tudott már leszámolni munkaadójával s igy kabátja zsebében hagyva a pénzt, lefeküdt, kabátját pedig a műhelyben szokása szerint felakasztotta. Reggelre a pénzt hiába kereste zsebében, nogy gazdájával leszámoljon.
Szekeres a rendörségre sietett s minthogy már régebben is telt egy hasonló feljelentést, (ekkor a tettes ismeretlen maradt) a rendőrség erélyesen látott a nyomozáshoz, mely rövid idő alatt teljes eredményre vezetett A tolvaj ugyanaz volt, aki Stekercs zsebéből annak idején kilopta egy sevróbőr, később egy kro-kodilusbőr-utánzat pénzes tárcáját. A házkutatás során T. József 20 éves asztalossegéd lakásán elrejtve meg is találták a tárcákat s a most ellopott tárcát is, benne a 400.000 koronával.
A megtévedt fiatalember a vallatás során beismerte a lopást, sőt lopások egész sorozatát, melyeket munkahelyén s a vendéglő udvarán elkövetett.
Mintegy 25—30 ilyen kisebb „esetet" vallott be, melyből eredő zsákmányait legnagyobbrészt a vendéglőben iddogálo embereknek adogatta el.
Még tavaly februárban Bogátl József nagyfakosi lakosnak a vendéglő udvarán álló kocsijáról lelopott egy lópokrócot és 2 egész őzbőrt, Skor-nyák József Honvéd-utcai lakos kocsijáról szintén egy, majd tiz nap múlva Gerócs Ferenc Vörösmarthy-utcai Uikos kocsijáról két lópokrócot, melyeket 320.000 koronáért adott el. Ekkortájt lopta ie egy iharosberényi földműves kocsijáról annak egy pár cipőjét.
Következő hónapban munkaadója, Szekeres asztalosmester leányának 1 és fél milliós kabátját és 6 villanyégőt emelt el, majd gazdájától lopott deszkából gyurótáblákat csinált s azokat eladta. Egy falusi kocsiról 7 zsákot, Weisz Boldizsár ihárosberé-nyi füszerkereskedő kocsijáról 5 kilogramm cukrot és 7 kilogramm rizst zsákmányolt •
A rendőrség a nyomozást tovább folytatja, a szarka-természelU fiatalembert pedig átadta az ügyészségnek.
1925 julius 18.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 18, szombat
Római katolikus: Kamii. Protestáns: Frigyes. Izraelita: Tham hó 26.
Nap kel reggel 4 óra 20 perckor, nyugszik délután 7 óra 55 perckor.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyelőre helyi zivataros esók várhatók.
Uránia. Pél 8 éi 9 órakor: Fészkét vesztett madár.
Tejrazziát
tartott ma a nagykanizsai rendőrség. A reggeli órákban sápítozó, nevető, bosszankodó asszonyok hada indult meg a nagy épület felé, melynek , küszöbeit senki sem lépi át szívesen. A tő: vény azonban törvény.
Minél több, annál jobb a tejvlzs-gálat, csak a vele járó külsőségek ellene szólnak annak, ami egy kul-turváros külső képéhez tartozik.
Látunk egy csomó asszonyt kosarakkal, miegymással felvonulni, mintha sáskajárás volna, azután, látunk kidőlt, kiöntött tejeket az utcán, amiket az utcaseprő seper el s történik mindez a Nagykanizsának nevezett kullurvárosban, ahol színházépítésről, kultúrpalotáról, uj Iskolákról, vízvezetékről, utcák olajozásáról sok szó esik mostanában, de arról még sehol sem olvastam, hogy Nagykanizsán állandó tej vizsgáló helyiséget állítanak fel, amelyben naponta megmérnék a tej minőségét s aztán a tejárusltók Igazolványt kapnának, mely szerint a tej megvizsgáltatott, jónak találtatott.
Hol vagyunk ml még ettől ? Pedig de ráférne városunkra egy ilyen felállítása, hisz majdnem mindenki vagy legalább Is 90 százalék lakosa Nagykanizsának piacon veszi a tejet, kz időközönként tartott razziák illetve tejvizsgálat csak néhány napra mentesiti a piacot a rossz tejtől, aztán újra kezdődik a tej vizezése és újra halljuk a kínálatot: jöjjön csak, jó tejet adok ám... nem vizeset...
Mintha drága pénzünkért nemcsak néha, hanem mindennap nem volna szükségünk erre a legfontosabb napi táplálékra, jó tejre.
Nagyon sok terv van már készülőben, amely Nagykanizsát világvárossá lesz hívatva emelni, vegyék hát szívesen a legújabbat is .-Nagykanizsán egy állandó, mindennapi tejvizsgálattal foglalkozó hivatal felállítását. Egy piaci tejvásárló
— Áthelyezett szolgabíró. Vida Jenő dr. letenyei szolgabírót a főispán Zalaegerszegre helyezte át.
— Nagykanizsalak részvétele a soproni iparklállltáson. A soproni kiállításra küldendő tárgyak küldési határideje rohamosan közeleg. Az egész ország iparostársadalma erősen képviselve lesz a kiállításon, hogy tanúságot tegyen a magyar ipar fejlettségéről. Nagykanizsáról is résztvesznek. Eddig, értesülésünk szerint a következők jelentették be részvételüket: Első Nagykanizsai Tésztagyár (Csillag Jenő) különböző tészta-nemü produktumaival, Bojtot József kocsigyártó ipartelepe két homokfutókocsival, Miltényl Sándor cipőgyára gazdag cipő kollekcióval, Adler Miksa villanyerőre berendezett husnemü gyára, Argent János cipészmester, a Gutenberg-üzem könyvkötő és könyvnyomdai munkáival, Kovács Ferenc csiznudiam ester,
1925 julius 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Feilscher Béla kosárfonó készítményeivel. Vajha minél többen részt vennének iparosaink közül, hogy minél nagyobb dicsőséget szerezzenek a nagykanizsai iparnak.
— Nagykanizsa félmilliárdos kölcsöne. Zalavármegye 1 millárd, Zalaegerszeg 3 milliárd, Sümeg 400 millió koronát kapott a népjóléti miniszter közmunka- kölcsön akciójából. Később Kállay Tibor dr. ulján Nagykanizsának is kiutallak, mint ismeretes, egy fél milliárdot. A minisztérium most kimutatást kér, mielőtt a kölcsönt folyósítaná, Nagykanizsa város függő adósságairól és jelentést a város polgárságának teherbíró képességéről, nehogy az a kölcsönök állal túlzott mértékben legyen igénybevévc. Minthogy a közgyűlés ezt a félmilliárdos kölcsönt minden körülmény mérlegelésével megszavazta, valószinü, hogy a folyósításnak nem lesz semmi akadálya.
— A kiskanlzsal csendőrség lielylsége. Minthogy junius végétől Kiskanizsán a rendőrségei csendőrség váltotta fel, a város 10 éves bérleti szerződést kötött a csendőrséggel, mely szerint a tulajdonát kép--ző helyiséget, ami eddig a rendőrök elhelyezésére szolgál!, a csendőrség veszi át. _
fehér
— Kertész Józsefné utolsó utja.
Óriási részvét mellett kisérték utolsó utiira tegnap délután Kertész Józsefné igazgatónőt. Felekezeti különbség nélkül ott volt mindenki, hogy a végtisztességet megadja a megboldogultnak, aki generációkat nevelt fel az erkölcs és tisztesség ul|án. Abramovics Márk főkántor imája ulán Winkler Ernő dr. főrabbi méltatta az izr. hitközség és iskolaszék nevében az elhunyt érdemeit a tanítás terén. Majd megindult a gyászház ból a hosszú temetési menet a sir kertbe, ahol Halász Jenő lanitó cl búcsúzott az elhunyttól a tantestület nevében, majd „Kertész néni" kihull tetemét átadták az anyalöldnek. A temetésen az iskolák és tanintézetek képviselőin kivül ott volt Nagykanizsa városa részéről Krátky István dr. potgármeslerhelyettes és Király SÍM dor műszaki tanácsos.
— Szokatlanul eredményes tejrazzia. Tegnap reggel a nagykanizsai piacon tejrazzia volt. Sok tejesasszony behozott tejét itta fel a városháza udvarának földje s a vizsgálatot végző közegek a rendszerint előforduló 5—6 mintavétel helyett tegnap 30 gyanúsnak talált tej mintáját küldték el a vegyvizsgáló állomásnak.
— Az Iparosdalárda hangversenye. A soproni országos jubileumi dalosversenyen résztvevő egyetlen nagykanizsai dalárda, az Ipartestület dalárdája julius 26-án belépődíj nélkül hangversenyt rendez a Polgári Egylet nagytermében. A hangverseny délelőtt 11 órakor kezdődik s a soproni dalosverscnyen szereplő számok képezik műsorát. A hangversenyre a Magyar Dalosszövetség kiküldötte is Nagykanizsára érkezik.
— Levente-végrehajtások. Nagy-és Kiskanizsán megjelentek igen sok házban a végrehajtók, hogy kiegyenlítsék a szülőknek és munkaadóknak levente-mulasztási bírság címén fennálló tartozásait, melyeket azok mindezideig be nem fizettek. A végrehajtás komolysága láttán persze lett nagy riadalom mindenfelé s futottak „jogorvoslatért" a városházára. Csak azt nem gondol-
ták meg, hogy annak idején nagyon sok könnyelmű kijelentést hallottunk: „Ha megbüntetnek, hát ugy is ló lesz I Ugy sem fizetjük meg I" Az egész dolog orvoslása azonban nem most esedékes, mikor már késő, hanem akkor, amikor a lörvény-szabta kötelességnek pontosan meg kell felelni s a levente-köteles Ifjakat minden oktatási órára elküldeni és elengedni. Ha igy történnék, nem lennének birságok ezrével s nem lenne majdnem ugyanennyi végrehajtás sem.
— Drágán megfizetett vlrtU3. Lukács Sándor helybeli lakos, volt Hangya-üzletvezető és dr. Kállcs Ede buzsáki intéző a Korona előtt egyik éjszaka összeszólalkoztak, aminek rövidesen tettlegesség lett a vége. A rendőrkapitányság kihágási osztályának vezetőié Lukács Sándort I millió 300.000, dr. Kálics Edét 650.000 korona pénzbirságra Ítélte. Az ítéletben mindketten megnyugodtak.
— Mind kevesebb lesz az Ipar-beszllntetés. Örvendetes jelenség Nagykanizsán, hogy a gyakori ipar-bcszüntetések mind ritkábbakká válnak. Csak elvétve, itt-ott, ha akad egy iparbeszüntetés. Annál gyakoribb azonban az uj iparkiváltás. Egyre-másra váltanak ki iparengedélyeket. Így csupán a női-szabó iparra 17-en váltották ki az iparengedélyt az utolsó hetekben.
Apáca
— Csendzavaró társaság. A
rendőrkapitányság kihágási osztályának vezetője Lackenbucher János, Csőre Mihály, Polecz András, Skerlák Gyula és Bojt János helybeli iparos fiatalembereket éjszakai csendhábo-ritásért fejenként 200.000 korona pénzbirságra Ítélte.
Nju: Emil Jannlngs, Conrad Wcldt.
— Cipészek! Szaktársaki E hő 19-én, vasárnap délelőtt 9 órakor a Munkás-Otthon helyiségében Fő-ut 24. sz. taggyűlést tanunk, melyre az összes szaktársakat és szaktársnőket tisztelettel meghívja a Vezetőség.
— Disznótoros vacsora szombat és vasárnap a Vida-féle vendéglőben.
= Gyermek-kocsik és nyug-ágyak nagy választékban érkeztek. Kaufmann Károly a „Fekete golyó"-hoz. Telefon 372.
= Fölényesen győz minden versenyben Fi tipp kötöttárugyára (Szombathely, Széli Kálmán-utca 6.) olcsó és jóminőségű áruival. Mulatóba néhány ár: Selyem mellények 195 ezer, selyem iamhó sapkák 17ezer, flór u rí zoknik 29 ezer, fátyolharisnyák 38 ezer.
= Schwarcz Dezső harisnyái a leglobbak.
»» Dunsztos és befőttes Üvegek, „Rex" patent befőttes üvegek legolcsóbbak Szerbnél.
— Schwarcz Dezső cégnél url és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
időt és ekkor megkezdte Dearbornban a traktorgyár ipitétft. .A ,é8lee elfogadott
— Cserkész-táborok Zalamegyében. Keszthelyen julius 2—25-ig a 209. Botond-csapat táborozik. — Szigligeten junius 20-101 julius 4 ig táborozott a 100. Kisérleli-csapjt, junius 20 tói julius 12-ig a lő. Bethlen-csapat, julius 7—22-ig a 280. Szent Imre csapat, julius hó I5-tól augusztus 5-ig a 114 Hunyadi Já-nos-csapat. Szepezden julius hó 5-től augusztus 5-ig a 154. Dobó- és a 114. Kispesli-csapat, julius 15—31-ig a 180. Kárpát-csapat. Zánkán julius 8—15-ig a 87. Turul, jullus 16-tól 29-ig a 95. Lehel, julius 14—30-ig a 270. Hajnal-csapat. Alsóőrsön julius 22-től augusztus 6-ig a 227. Tiszacsapat. Tihanyban julius 4—24-ig a 178 P V. P., julius 5-től augusztus 6 ig a 11. Zrínyi, julius 9-töl augusztusS-ig a 12. Vili. R. csapat. Révfülöpön julius 6—27-ig a 159. Corvin Mátyás, Balatongyörökön juhus 6—27-ig a 42. Turul, Pákán julius
1—15-ig a 199. Madách, Becsehe-Iven augusztus 1—10-ig a 32. Levente Sümeg-Máriamajorban julius
2-19-ig az 51. Figyelő, Csömödéren lulius 15-től augusztus 10-ig az 55. Csaiálhy Sándor, Balatonjüreden július 15—29-ig a 6. Bethesda, Káptalantótiban julius 15-31-tg a 651. br. Eötvös cserkész csapat láborozik.
Nju: Emil Jannlngs, Conrad Weldt.
_ Iparos-mulatság. A nagykanizsai iparosok Ofenbeck: Vilmos és Vékásy Károly rendezésében Nagyboldogasszony napján kétnapos, hatalmas nyári népmulatságot rendeznek a Menház alapja javára elsőrendű és gazdag műsor melleit. Az iparos-mulatság a nyári idény egyik legnagyszerűbb eseménye lesz.
— Meghalt az öngyilkos csendőr. Megirluk Molnár Oyula Csur-üóra helyezel! csendőr szomorú esetit. Molnár a nagy vérveszteség folytán anélkül, hogy sikerült volna öngyilkosságának okát megtel, sérülésébe belehalt. A csapatkórházbői temetik katonai pompával.
Lili a.n
iraKtuigyai ^^„wv.................—;-p---,
typus gyártása 1917. indult meg és ma is azt látjuk, hogy mig mindig ugyanazt « typusl állítják elő. Az akkori előállítási mód a mostanitól mindenesetre latapjiban különbözik- A dearboml régi gyárban mi-ponta csak négy traktort gyártottak és bizonyos részek megmunkálására tietek voltak szükségesek. Ma a River-liouge gyir-ban naponta 400 Pordson Traktort készi-tenek el és a vasércnek nem kell több. mint 31 óra atihoz, hogy megolvasztassék, megőntessék. feldolgoztassili és teljesen ktszre szereltessék- Így Henry Ford ifjúkori álma immir beteljesedett. Uj Pordson Traktorok vándorolnak naponta a messze világba is akihez belépnek, annak szerencsi!. áldást is Jólélet hoznak. Tele dicsérettel vau a mezőgazda ezirt a gépért, mely levette válláról a súlyos teher egy rószít, melyet eddig Itt hordania kellett.
—liv*- \' * \' \'" \'
Vágiék folytatják a szervezkedést
Egy budapesti színésznő a futár a csoport és a bécsi emigránsok közt — Vidéken ls folyik az agitáció
Budapest, JullM 17 Vdgi István és társainak ismeretes bűnügye, amely heiekcn keresztül foglalkoztatta a budapesti főkapitányságot, néhány nap óla ujabb anyagot adott a rendőrség vizsgálatának. Hosszas rendőri nyomozás megállapította, hogy Vágiék annak ellenére, hogy vezérük és hét társuk az ügyészség Markó-ulcai fogházában várja sorsa cldölését, tovább folytatják szervezkedésüket és a fővárosban, valamint a vidéken is erős propagandát fejtenek ki.
A főkapitányság politikai osztálya megállapította, hogy a propaganda középpontjában egy ismert budapesti színésznő áll, aki különböző családi
= Mélyen leszállított áron vásárolhat Szomolányl Gyulánál.
= Vegyen Idei pergetett mézet 1 kgr. 20.000 koronáért Stampf Zsigmondnál.
Óra, ékszer, látszer
különlegességek meglepó olcsó irirt Vékásy u] üzletiben kapható FS-tór 2. M. VAi*o»há*palota.
Elsőrendű javító műhely. —
Griscli
- 500.000 Fordaon Traktor dolgozik a világ minden részében. Folyó évi iná-ius hó 21-in készítette et és szállította a Ford Motor Company az 500.000-ik szimu Fordson Traktort. Mióta a Fordson Prak-tort 8 évvel ezelőtt bevezették, ez a mezőgazdaságban kiváló helyet biztositolt magának is egyben az égisz mezOgazda«4; got magasabb színvonalra emelte. Mai napság a fúld minden riszin használatban levó Traktorok legtőbbnyire Fordson Traktorok. Ezek valamennyien az elsótól az utolsóig a konstrukciójuknak lényeges megváltoztatása nélkül kerüllek piacra. Érdekes lény, liogy Henry Ford még hosszú idóvel azelőtt, mielóll giperejü jármüvek előállítására gondolt volna, már kipróbált egy gépet, melynek segélyével remélte, hoíry a földműves nehiz gazdasági munkájának cgv részét inegtakaiitania sikerül. Minthogy ő maga is földműves ha- volt tó lalun nevelkedett, saját tapasztalatiból tudta, mennyire verejtékes és idótrabló a mezőgazdasági munka és már kora ifjúságiban szkeptikus érzelmekkel hgyclle az akkori munkarendszereket és gondolkodott azon, hogy segíthetne rajtuk Elsó kísérleteit gőzgépekkel vitte véghez. Ez itjuságá-ban volt, mikor mig a gőz volt az egyetlen erőforrás. Első göztraktorja. melyet 20 ives koriban tervezett, csupáu 40 láb területet szelt át, azután megáll!: Henry Ford ennek ellenire sem kedvetlenedett cl is a gőzgépekkel lolylalott további kísérjelek sora arra a meggyőződésre juttatta, hogy azok nem használhatók. 18ík>. ivben írdeküclisil a gázgépek kellellék fel és 7 évvel kisöbb készen volt az clso géperejű jármüve. Ezen idó alatt megállapította, hogy az emberiség inkább érett arra. liogy a giperejü jármüveket utazásra és teherszállításra használja lel, mintsem mezőgazdasági Iraktnrkin! és ezért foglalkozott az automobil fejlesztésével, mint a mezőgazdasági traktor szükségszerű bevezetőjivel Csak 1915 évben látta elérkezettnek "
kapcsolatainál fogva állandó érintkezést tart fenn bécsi emigránsokkal. A rendőrség több levelet fogott el, amelyeket ez a színésznő csempészett ki Bicsbe. Sőt legutóbb ő maga is B.\'csbe utazott, hogy ott megbeszéléseket folytasson a bécsi emigráció több tagjával.
Váginak Budapesten még most is több olyan híve van, aki különböző megbeszéléseket és összejöveteleket tart. A főkapitányságon remélik, hogy ezek is hamarosan rendőrkézre kerülnek. .... „ A rendőrség csak akkor avatkozik erélyes kézzel a színésznő utazásai és levelezései ügyébe, ha kézzelfogható bizonyítékok állanak rendelkezésére. Addig ls akként intézkedtek, hogy a gyanúval illethető embereket állandóan figyelik és fokozott ellenőrzést gyakoroljanak a Buda-pest-bécst vasúti vonalon, valamint a repülőgépjáratokon is.
A színésznő, aki ennek az ügynek a középpontjába került, valószínű néhány nap múlva visszaérkezik a fővárosba.
Ekkor beidézik a főkapitányságra, ahol kihallgatják.
MOZI
Uránia:Szombat-vasárnap: Fészkét wszlett madlr, történet a borzalmak országából; kellős női főszerepben : Dorolhy Filips.
Világ csak vasárnap Harry Piel-egy elsőrendűen érdekes, izgalmas, változatos és nagyszabású kalandor-filmjének clsö része: Emberek — álarcok. , „
Jövő héten Emil Janmngs és Conrad Weidt.
ZALAI KÖZLÖNY
1925 lnlius 18.
TÖRVÉNYSZÉK
A más lovát adta el
Letartóztatásban levő Kotlát József 33 éve* szannai földmives sikkasztás vétségc miatt került Makáry Vilmos törvénywéki cgycsbiró elé. mert Nagykanizsán Árvay Oyula legrádi lakós tulajdonát képező ís gondjaira bízott lovat ifi. Horváth István virághegyi lakósnak 3.900,000 Kt eladta. A %cg«upl tárgyaláson a törvényszók bűnösnek mondotta ki Kollit Józsefet sikkasztás vétségében és ezért ót 8 hónapi börtönre és a teljes kár megtérítésére ítélte. Az ítélet Jogerós.
Hűtlen cseléd. Bognár János 20 éves nagygombai mezőgazdasági cselédet folytatólagos lopás bűntette miatt vonta tegnap felelősségre Makáry\' Vilmos törvényszéki büntető biró, merta barkócáni-szólóhegycn Baló Ferenc zalavári lakós birtokáról, annak bezárt pajtájából — miután azt hamis kulccsal kinyitotta — folytatólagosan bort vitt el egy H. I nevű kiskorú segítségével és gazdájának ily inódon fél millió korona. kárt okozott. A tanuvalomások alapján a törvényszék bebizonyitottnak vette a vádbeli cselekményt és Bognár Jánost folytatólagos lopás miatt őt hónapi fogházra ítélte. Az ítélet Jogerós.
Aki leforrázta az édesanyját. TisUr Katalin, aki Kiskanizsán a PÍvári-utca 13 szám alatt lakik — özvegy édesanyját Tislér lánosné Szmodlcs Borbálát forró kávéval ugy leöntötte, hogy nyolc napig gyógyuló serülést ejtett raja. A törvényszék az édesanyját leforrázó nőt 200.000 K pénzbüntetésre Ítélte A kir. tábla most hely-ben hagyta a törvényszék ítéletét
Pongrácz Sándor egyezségét a törvényszék helyben hagyta. Pongrácz Sándor nagykanizsai bérlő és annak hitelezői között történt csódönkivüli egyezséget a kir. tőrvényszék jóváhagyta
SPORTÉLET
Cserkész-hlrek
A III kerületi intézőbizottság legutolsó gyűlésén Szombathelyen elhatározta a most lezajlott fővárosi Jamborec mintájára 1026. év junius hó második felében Sopronban hasonló versenyt rendez. Ezt megelőzőleg a soproni fóti-kárság a soproni csapatok részére ez év szeptember 5, 6 és 7-én vármegyei Jamboreet tart. amelyre meghívja a kerület többi csapatait ís. Ugyanakkor a kerület Sopronban tisztivizsgáva) egybekötött kerületi tisztigyülést hív össze.
Most fejeződött be a második tisztitábor Hédcrváron, amelynek parancsnoksága Faragó Ede országos főtitkárból, Schclktn Oszkár 111. ker. ügyvezető-elnökéből és dr. Molnár Frigyes külügyi megbízottból állott. A tábor nagyon magas nivóju volt. A legközelebbi tisztitábor augusztus hó elején lesz. Srhelken Oszkár ker. ügyvezető-elnök megkezdfe a cserkésztáborok látogatását.
Az ércpénzek és