Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
63.47 MB
2010-02-23 13:05:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1005
4314
Rövid leírás | Teljes leírás (1.63 MB)

Zalai Közlöny 1925. 144-170. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

■/Vvt" • . ■ —
65. évfolyam, 144. szám Nagykanizsa, 1025 jullus I, szerda Ara 1800 k<
POLITIKAI NAPILAP
\' «Mimrt»»í« O küdóUvíUI fö-üi s tatarwWftkloa 7Í, nyomda 117. uáa
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
iwluckll b> ed»i kum-tiaom Kilóm bdn............ 90.000 koron.
Kováts Antal f
Nagykmntxit, Juntui 30
Mélységes gyásza van a magyar kegyes tanltórendnek. Egyik legkiválóbb tagja, Kovdls Antal ny főgimnáziumi tanár, a nagykanizsai rendház másodfőnöke, életének 64. és szerzetességének 47. évében hosz-uu betegeskedés után vasárnap este 7 órakor visszaadta nemes lelkét te-remtójéneV
Kovdls Antal kegyesrendi paptanár egy mindenki által tisztelt és nagyrabccsűlt egyéniség voll. Mintaképe az itju magyarságot szerető, tanítványaiéit éjnihalnl tudó, hazafiságtól Izzó pap-tanárnák, kinek egész világa a katedra. Jelenlegi szerzetestársainak nagyrésze az ő tanítványai voltak. Tanilványai szerették a szigorú, de mindig igazságos, elveiben hallhatatlan és következetes, nagytudásu férfiút, aki páratlan előadómodorával, az ifjúsággal való bánitudásával tekintélyes nevet vivott ki magának. Ékesszólása miatt tanítványai elnevezték magyar Cicerónak. Előadásai a nagyközönség részére valóságos esemény! jelentetlek. Érintkezésében közvetlen és megkülönböztetett url modorú. Minden társadalmi, hazafias és főleg vallási akciókban tevékenyen vette ki részét. Egy időben a Zalai Közlöny vezércikkírója és munkatársa is volt.
Kovdls Antal kegyesrendi főgimnáziumi pap-tanár 1862 ben Szombathelyen születeti. 1885-ben kezdte meg tanári működését Szigeten, ahol három évig tanárkodul!. 1838-tól tizennégy éven át Kecskeméten volt, 1902-től 1908-ig a budapesti főgimn. igazgatója, 1908 tói pedig Nagykanizsán működött. Két év óla nyugalomba voll.
A megboldogult betegeskedése hosszabb eredetű. A rendház főnöke már februárban Budapestre küldte, ahol egy híres orvostanár mUtétet végzett rajta, aki már akkor kijelentette, hogy a páciens napjai meg vannak számlálva. Azóta noha lenn is járt, élete egy lassú halódás volt. Betegágyánál unokanővére Szombathelyről tartózkodott, aki az utolsó pillanatig mellette tartózkodóit. F-btr-hardt■ Bíla házfőnök szombalon látta el az utol.ó szentségekkel. Vasárnap
már nem Ismerte fel környezetét, mig estefelé, szenvtelen haláltusa után, kiadta lelkét. A halál közvetlen oka — fejrák volt.
Halálhíre városszerte általános részvétet kelteit. Holttestét a felső templomban nvatalózták fel, ahol ma reggel 10 órakor Csólhy Oéza
mürakereszturi apát requiemet tartott felette s a társadalom széles rétegének részvéte kisérte utolsó utján kl a temetőbe, ahol ismételt bcszenle-lés után a „Zrinyi Irodalmi és Művészed Kőr\'. nevében Kerkay József dr. búcsúztatta cl megrázó szavakkal az elhunylat.
Nyolc milliárddal iSbb a nemzetgyűlés költségvetése
Elfogadták harmadszori felolvasásban a felhatalmazási törvényjavaslatot — * választói törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása
Budapest, luntus 30
A nemzetgyűlés mai üléséi 11 órakor Huszdr Károly nyitotta meg. A Ház harmadszori olvasásban elfogadta a felhatalmazási törvényjavaslatot. Majd Frdler Pál beterjcrzlcllc a gazdasági bizottság jelenlését a nemzetgyűlés 1925/26. évi költségvetéséről, aki beszédében ..;ogá):<i-pltja, hogy o nemzetgyűlés jövő évi költségei nyol* mlllidrd többletet jelentenek, ami abból ered, hogy gondoskodni kell a megalakulandó felsőház költségeiről. A nemzetgyűlés tisztviselői létszámát 81 fővel apisz-tolták.
Hegymegt Kiss Pál nehezményezi j felsőház költségeinek belevételét. A többség azonban, elfogadja a gazdasági bizottság javáslatál. Azután folytatták a válaszlói javaslat tárgyalását.
Vdzsonyt Vil...