Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
65.07 MB
2010-02-23 14:58:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
994
3251
Rövid leírás | Teljes leírás (1.68 MB)

Zalai Közlöny 1925. 272-295. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
64. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 1925 december 1, kedd
Apa 1800 karw**
(5. évtolyam^72^Mám Sagyttanlxsa, 1925 december 1, kedd A— 1800 km
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
_____ét MadöhJvtül F«-«t l
latancbu-TtMni Tí, nyomda 117. ula
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
áro; K(j bún KXOOO 1 KÖM bJre-------SO.OOO I
Kállay Tibor dr.
diszpolgárságának Ünnepsége
DlszkSzgyfHés a Városházán - Örley György dr. és Kállay Tibor dr. beszédei — Teaestély Nagykanizsa uj díszpolgárának tiszteleiére
Nagykanizsa, november 30 Nagykanizsa városa impozáns módon jultatla kifejezésre nemzetgyűlési képviselője, Kállay Tibor dr. ny. pénzügyminiszter iránt érzett háláját és szeretetét. A városi képviselőtestület adott először ennek az érzésnek kifejezést, mikor ezév október 17-iki közgyűlésén őt Nagykanizsa város díszpolgárává választolta. Tegnap azután az ünneplésbe bekapcsolódott a város egész közönsége. A díszpolgárrá avatás méltóságteljes pillanataiban jutott legszebben kifejezésre, __Jult jelent e város számára nemzetgyűlési képviselőjének személye s ekkor nyilvánult meg teljes egészében mindaz a lelkesedés és ragaszkodás, amivel választópolgárai őt képviselősége eddigi idején mindig körülvették. Kállay Tibor dr. a legnagyobbat kapta választóitól: egy város közönségének háláját és szeretetét.
A fogadtatás
Szombaton este háromnegyed 9 helyett egynegyed 12 órakor fu\'oll be a budapesti gyors. Minthogy már Budapesten jelentkeztek a hófúvás miatt beállott forgalmi nehézségek, az érkezésüket jelzeit vendégek kőiül csak Dabasi-Hatilsz Mótic, Put-noky Sándor, Dréhr Imre, Kováes-Nagy Sándor, Dinnlch Ödön, Maday Gyula, Paul Iván és O\'osxy O.\'/a jöttek meg KiUay Tibor kísérőiében.
Az állomáson megjelent városi tanács és a képviselőtestület küldöttsége nevében dr. Sabján Qyula pol\' gármester fogadta a vendégeket min den ccremóniális külsőség, üdvözlő-beszéd slb. nélkül.
A vendégek a Centrálba hajlotlak, hol azonban hiába díszítették ki az erkélyt, hiába sOpretlék el a havat, a terve2e t lampi >nos szerenádot, éjfél után lévén, nem lehetett megtartani.
A díszközgyűlés
Vasárnap délelőtt fél 11 érakor ünnepi misén jelcn\'ek meg az előkelőségek, a város vezetősége és képviselőtestülete a szenlferencrcndiek plébánia-templomában. A szentmisét fényes papi segédlettel dr. Vargha Theodorich plébános mondotta.
Eközben már jóformán meglelt a városháza közgyűlési terme, ugy, hogy mikor a templomból érkező képviselők is bevonultak, egy szék
sem maradt üresen. Az oldaltlléscket , és az első padsorokat a helyi notabilitások foglalták el, inig a karzaton a belépőjeggyel bebocsátott női és egyéb vendégc-k szorongtak.
Fél 12 ulán pár perccel éljenzés közben vonult be a teremt-e dr. Sabján Ovula polgármester, dr. Kriitky István főjegyző, dr. Kaufman Latos aljegyző és a vendégek társasi-gában dr. Kállay Tibor. A polgár-mestir, főjegyző és aljecyző az előadói asztalnál, Kállay Tibor és kisé-retepedig az emelvény előtt külön széken foglallak helyet.
Sabján Ovuta d\' nyitotta meg a díszközgyűlést: Összejöttünk, — mondotta — ho?y az ünnepeltnek átadjuk a díszpolgárt okievetet. Nem csak egy kiváló férfit ünnepiünk ma, hincn ünnepe ez ma a megváltozott közszellemnek is. Nagykanizsa város előtt uj korszak nyilik, melynek felidézésében nagy része van s további fejlődésében nagy része lesz ai ünnepellnek. Ilyen gondolatok kW köszöntöm öt, a vendégeket és a képviselőtestületet.
Ezután az egész képviselőtestület állva mondta cl a polgármester után a Magyar Hiszekegy szövegét.
Örley György dr. kir. közjegyző városi képviselőtestületi <ag lépjlt czu\'in az előadói asztalhoz és elmondotta gyönyörűen felípiie...