Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
51.31 MB
2010-02-24 14:50:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
783
6167
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Zalai Közlöny 1926. 026-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

í
86. évfolyam, 26. szám
Nagykanizsa, 1926 február 2, kedd
Ara 2000
ZALAI KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
WtmWf 4. M*MMv.ts! r4-«l I ■wa-lSatai n, np>ni> 117. ola
FeleltJj rzerkozíí: Kempelen Béla
MOr.iixl Ilii: Ifj Mit U.OM I Hbca Mn._-------Bfl.000 1
A frankhamisitási ügy vádirata
WindischgrMtz, Nádosy s az összes letartóztatásban vagy szabadlábon lévő vádlottak szerepe a frankhamisítás ügyében az ügyészség vádirata alapján — A frankhamisítás eddig ismeretlen részletei
Budapest, lebruár 1
A budapesti királyi ügyészség a Irankhamisilók ügyében a vádiratot elkészilelle és a vasárnap folyamán a vádlottaknak kézbesítette.
A TI oldalra terJedS vádirat herceg Wlndíschgrütz La|ost mint tettest, Oerö László mérnök allanács-nokot, Vlrdgh Jánost az Állami Térképészeti Intézet fényképészeli osztályának vezetőjét, Parragh Ferencet, a Térképészeli Intézet főmOvezelőjél, Hulla Józsefet, az intézet főelőadó-|át, Ágoston Árpádot, az Intézet művezető tiutviseWjél, Kiss Lajos Kor-•fiarö IMífenBiMíelflJét, Vetösy Bélit, térképészeti acgédmívezetőt, Sehar/ Nándor, térképészeti Inlézeü tisztviselőt, Hampel Ferenc, térképészeti Intézeti művezetőt, dr. Ntldosy Imre, állásától felfüggesztett átiam-rendörségi országos főkapitányt, RJba Dezsó magántitkán, Hajts Lajos nyugalmazol! vezértanácsnokot és Kurlz Sándort, a Térképészeti Intézel fó-tanácsnokát mint bünsegédl bűnrészeseket a Blk. 203. §-a I. pont|ába ütköző pénzhamisítás büntette elmén azzal vádolja, hogy
herceg Windl»chgrátz Lajos 1923., 1924, valamint az 1925. években, közelebbről meg nem határozható időben, főleg azonban 1925. nyarán Budapesten mintegy 20— 30.000 darab francia ezeifrankos papírpénzt ulánozlatoll, evégből kői-Kidről, még pedig Németországból & Ausztrl/ból (Kölnből és Bécsből, esetleg más városokból is) a pénzhamisításhoz szükséges anyagszerekel, gépekel és más eszközöket Qcrő és Rába utján megszerzett, Budapestre szállíttatott és az Állami Térképészeti. Intézetben az erre vállalkozó Gerő László, térképészeti alta-nácsnok által végzett hosszas kísérletezés után vele, továbbá az általa & Qerő állal felkéri térképészeti alkalmazottakkal az utánzatok elkészítéséhez szükséges papíranyagot, majd magukat az utánzatokat elkészíttette.
Az ekként 1925. szeptemberében »z Állami Térképészeti Intézetben elkészült összes hamisítványokat a
forgalombahozalal előkészítése cél-Iából előbb Zadravecz Islván tábort püspök lakására, majd a sa|át lakására, onnan pedig a Nemzeti Szö-vclség helyiségébe szállíttatta és három helyen történi megszámlálás és osztályozás után mintegy 8000 darab utánzatot Jankovlch Arisztid, Mar-sovszky Qyörgy, Olchvdry Ödön, Ifj. Andor Endre és dr. Schwetz Tibor által Szörlsty József, Zadravecz István, dr. Ferdlndndy László, Wlnklcr István és Héder János közreműködésével forgalomba hozta.
Qerő László Wíndischgrátz felhívása folytán 1925. elején a papírkészítés tanulmányozása céljából Németországba utazott és ott a papír előállításához szükséges papírpép anyagot, nemkülönben az ahhoz szükséges gépeket megszerezte és Budapestre szállíttatta s III a Térképészeti Intézet épületében felállította, majd a Windlscbgrátz állal elkészíttetett fakádakban a papírkészítést a Térképészeti Intézet említett alkalmazottinak közreműködésével megkezdte, megfelelő eljárás után előbb a papíranyagot, majd a vízjegyet elkészítette, a papirt préselés, szárítás, enyvezés és felvágás állal az ulánzatok elkészítésére előkészítette, az ezerfrankos bankjegyekről fényképfelvélelekcl és kliséket készített és ezek segítségével magukat a hamisítványokat kinyomatta.
A vádirat ezulán felsorolja, hogy a Térképészeti Intézel vád alá helyezett al...