Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
51.31 MB
2010-02-24 14:50:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
810
6235
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Zalai Közlöny 1926. 026-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

í
86. évfolyam, 26. szám
Nagykanizsa, 1926 február 2, kedd
Ara 2000
ZALAI KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
WtmWf 4. M*MMv.ts! r4-«l I ■wa-lSatai n, np>ni> 117. ola
FeleltJj rzerkozíí: Kempelen Béla
MOr.iixl Ilii: Ifj Mit U.OM I Hbca Mn._-------Bfl.000 1
A frankhamisitási ügy vádirata
WindischgrMtz, Nádosy s az összes letartóztatásban vagy szabadlábon lévő vádlottak szerepe a frankhamisítás ügyében az ügyészség vádirata alapján — A frankhamisítás eddig ismeretlen részletei
Budapest, lebruár 1
A budapesti királyi ügyészség a Irankhamisilók ügyében a vádiratot elkészilelle és a vasárnap folyamán a vádlottaknak kézbesítette.
A TI oldalra terJedS vádirat herceg Wlndíschgrütz La|ost mint tettest, Oerö László mérnök allanács-nokot, Vlrdgh Jánost az Állami Térképészeti Intézet fényképészeli osztályának vezetőjét, Parragh Ferencet, a Térképészeli Intézet főmOvezelőjél, Hulla Józsefet, az intézet főelőadó-|át, Ágoston Árpádot, az Intézet művezető tiutviseWjél, Kiss Lajos Kor-•fiarö IMífenBiMíelflJét, Vetösy Bélit, térképészeti acgédmívezetőt, Sehar/ Nándor, térképészeti Inlézeü tisztviselőt, Hampel Ferenc, térképészeti Intézeti művezetőt, dr. Ntldosy Imre, állásától felfüggesztett átiam-rendörségi országos főkapitányt, RJba Dezsó magántitkán, Hajts Lajos nyugalmazol! vezértanácsnokot és Kurlz Sándort, a Térképészeti Intézel fó-tanácsnokát mint bünsegédl bűnrészeseket a Blk. 203. §-a I. pont|ába ütköző pénzhamisítás büntette elmén azzal vádolja, hogy
herceg Windl»chgrátz Lajos 1923., 1924, valamint az 1925. években, közelebbről meg nem határozható időben, főleg azonban 1925. nyarán Budapesten mintegy 20— 30.000 darab francia ezeifrankos papírpénzt ulánozlatoll, evégből kői-Kidről, még pedig Németországból & Ausztrl/ból (Kölnből és Bécsből, esetleg más városokból is) a pénzhamisításhoz szükséges anyagszerekel, gépekel és más eszközöket Qcrő és Rába utján megszerzett, Budapestre szállíttatott és az Állami Térképészeti. Intézetben az erre vállalkozó Gerő László, térképészeti alta-nácsnok által végzett hosszas kísérletezés után vele, továbbá az általa & Qerő állal felkéri térképészeti alkalmazottakkal az utánzatok elkészítéséhez szükséges papíranyagot, majd magukat az utánzatokat elkészíttette.
Az ekként 1925. szeptemberében »z Állami Térképészeti Intézetben elkészült összes hamisítványokat a
forgalombahozalal előkészítése cél-Iából előbb Zadravecz Islván tábort püspök lakására, majd a sa|át lakására, onnan pedig a Nemzeti Szö-vclség helyiségébe szállíttatta és három helyen történi megszámlálás és osztályozás után mintegy 8000 darab utánzatot Jankovlch Arisztid, Mar-sovszky Qyörgy, Olchvdry Ödön, Ifj. Andor Endre és dr. Schwetz Tibor által Szörlsty József, Zadravecz István, dr. Ferdlndndy László, Wlnklcr István és Héder János közreműködésével forgalomba hozta.
Qerő László Wíndischgrátz felhívása folytán 1925. elején a papírkészítés tanulmányozása céljából Németországba utazott és ott a papír előállításához szükséges papírpép anyagot, nemkülönben az ahhoz szükséges gépeket megszerezte és Budapestre szállíttatta s III a Térképészeti Intézet épületében felállította, majd a Windlscbgrátz állal elkészíttetett fakádakban a papírkészítést a Térképészeti Intézet említett alkalmazottinak közreműködésével megkezdte, megfelelő eljárás után előbb a papíranyagot, majd a vízjegyet elkészítette, a papirt préselés, szárítás, enyvezés és felvágás állal az ulánzatok elkészítésére előkészítette, az ezerfrankos bankjegyekről fényképfelvélelekcl és kliséket készített és ezek segítségével magukat a hamisítványokat kinyomatta.
A vádirat ezulán felsorolja, hogy a Térképészeti Intézel vád alá helyezett alkalmazottal hogyan és mi-képen véllek részt a hamis bankjegyek technikai előállításában, majd így folytalja:
Dr. Nádosy Imre a herceg Wlndlschgriltz, továbbá Gerő és Iclleslársai által elkövetett pénzhamisítás bonleltél szándékosan előmozdította és megkönnyilelle azáltal, hogy a pénzhamisilás elkövetéséhez előzetesen hozzájárul!, az ebből a célból tartott megbeszéléseken több ízben részt veti, a pénzhamisilás müveidéinek egyes részleteiről magát tájékoztatta és ellűtle, hogy
Windischgrátz mindazok előtt, akiket a pénzhamisítás és forgalomba-hozatala bűntettének elkövetésére tettesekként és részesekként megnyert, arra hivatkozzék, hogy a pénzhamisításról dr. Nádosy Imre, mint a magyar királyi államrendőrség or-gos fókapilánya Is tud, azt helyesli, akarja és támogatta és ily módon Nádosy Imre az országos főkapitány állása tekintélyének erkölcsi és pszichikai hatóerejével a bűncselekmény részeseit az annak elkövetésére Irányuló szándékukban megerősítette; továbbá ugyanő tevékeny részt vett a hamis pénz forgalombahozatalí-ban azáltal, hogy azoknak, akik a hamisítványok értékesítésére vállalkoztak, Romániából származóknak feltüntetett hat hamis uilevclct szerzeit és áladoll; mint közhivatalnok, három magyar útlevelet hamisított ; az Illetékes magyar királyi külűgymlnisztériumitisztviselők megtévesztésével Jankovlch Arisztid ré-tiére fulárigazolványt szerzel); végűi Baross Gábor postatakarékpénztár! vezérigazgatói arra bírta rá, hogy a Mankovich György és Béla által elzálogosított 150 darab hamis ezerfrankos bankjegy kiváltása céljából 400 millió korona kölcsönt utaljon ki Mankovich Béla dr. kezeihez.
Ráta Dezső a pénzhamisítás bűntettét szándékosan előmozdította és megkönnyítette azáltal, hogy Windischgráiz utasításához képest a papíranyagot Kölnből Budapestre, a Térképészel! Intézetbe szállította, a Tokaji Bortermelő r. I. kádármesterénél a papíranyag elkészítése végeit két fakádat rendeli és néhány alkalommal Bécsből a papíranyag elkészítéséhez szükséges dróthálót és szilát szállított; továbbá a hamisítványok forgalomba-hozatalát is elősegítene azáltal, hogy dr. Ferdinandy Lászlót Windisch-grálzhcz elhívta azért, hogy ez a hamisítványok forgalombahozatala végeit néhány egyént ajánlatba hozzon, azok némelyikéi Zadravetz Is\'-, ván püspökhöz eskütételre elvezette, Zadravetztól a hamisítványokat tar-
talmazó bőröndöt Wíndíschgrátzhez, majd Innen a Nemzell Szövetség helyiségébe szállította, a hattftaltványok forgalombahozatalára vállalkozók részére szükséges útiköltséget Janko-vichnak átadta. y,
Halts Lajos a pénzhamisítás bűntettét szándékosan megkönnyilelle és előmozdította: szállal, hogy 1924. nyarán tudomására jutván, hogy a magyar kir. állami Térképészeti Intézetben Otri Uszló vezetésével francia bankjegyek ulán-zása van készülőben, min! az Intó-zat vezetője, sajil felelősségére hozzájárult, hogy Gerő a munkálatok előkészítéséhez hozzáfogjon a vezetése alatti intézetet ily célra átengedte, sőt abba is beltfcgyerclt, hogy az Intézet egyes •műszerei is Igénybe vétessenek, továbbá Qerőnek a papíranyag beszeizése és a hamisítás kivileli módjának Unulmanyozása céljából Németországba utazásra a saját hatáskörében rzabadságot engedélyezett, végül nyugdíjaztatásakor utódját, Kurlz Sándort Windlsch-grálz-ccl és Oerővel egyült arra blrtj, hogy a bűncselekmény folytatását 6 is lűrje el.
Kurtz Sándor ellen ugyancsak az a vád, hogy saját felelősségére hozzájárult Gerő munkálatainak a Térképészeti Intézetben való folytatásához és bcleje-zéséhez.
A bűnsegédek
A vádirat az előzetes letartóztatásban levő büntetlen előéletű ifj. Andor Endréi, dr. Schwetz Tibori, mint tetteseket; a szabadlábon levő büntetlen előéletű dr. Ferdinandy Lászlói, dr. Héder Jánost, az előzetes letartóztatásban levő Winkler Istvánt, a szabadlábon levő Zidravetz Istvánt s az előzeles letartóztatásban levő Szörlsey Józsefet, mint bünse-gédi bűnrészeseket vádolja hamis pénz forgalombahozalalának büntette miatt a következőkért;
Ifjabb Andor Endre 1925 decemberében 1000 darab hamis ezerfrankos forgalombahozatalának céljából Milánóba utazott, olt a hamisítványokat dr. Schwetz Tibortól átvette s azok közül egynéhányat forgalomba Is hozolt;
dr. Schwetz Tibot 1000 darab hamis ezerfrankossal Milánóba utazol! s azokat ott ifjabb Andor Endrének átadta;
dr. Ferdinandy László a bűntettet
« ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
szándékosan előmozdította és megkönnyítette azáltal, hogy herceg Win-dischgráiz Lajos felhívására közreműködés céljából Mankovich Györ-gyöt s az önkéntes elállásuk folytán bűnvádi eljárás alá nem vont Szé-nássy Ferencet és Hajts Györgyöt közreműködőkként felajánlotta; ve-luk, továbbá Rába Dezsővel Zadra-vetznél megjeleni s esküt tett arra, hogy a rábízott (e«ndöket buzgő lelkiismeretességgel végzi s a titkot el nem árulja ; továbbá azáltal, hogy a Zadravelz lakásán elhelyezett hamis pénzt több napon át összeszámlálta sazok osztályozását megkezdte;
dr. Héder Jinos Windischgrátz felhívására ifjabb Andor Endrét közre-mőködőként ajánlotta, ót Windischgrátz lakására felvitte és neki bemutatta ;
Winkler István a hamis bankjegyek forgalombahozatalára maga is vállalkozván, Mankovich Györggyel együtt társként megszerezte Olchváry Ödönt és Marsovszky Györgyöt, majd Zad-ravetz kezeibe az esküt letette; továbbá segített a hamisítványokat osztályozni és bőröndbe csomagolni;
Zadravelz István a büntettet szándékosan megkönnyítette és előmozdította azáltal, hogy esküt vett arra, hogy híven és lelkiismeretesen fogják teljesíteni kötelességeiket s magát az ügyet s az ebben eljárókat elárulni nem fogják, továbbá azáltal mert megengedte, hogy a hamisítványokat\'a Térképészeti Intézetből egyenesen az ó lakására vigyék s eltűrte, hogy azok néhány napon át az 6 lakásán legyenek, olt megszámláltassanak és osztályoztassanak, e munkálatokban maga is részt vett, végül azáltal, hogy Windischgrátz lakásán a hamisítványok értékesítése céljából megtartott egyik tanácskozáson részt veit;
Szőrlsey József előmozdította és megkönnyítette azáltal, hogy megen-
gedte a hamisítványoknak a Nemzeti Szövetség helyiségtibe való szállítását, annak egyik szobáját a hamisítványok őrzésére átengedte s megengedte azt, hogy a hamisítványok ebben a szobában kiválogat-tassanak, osztályozhassanak és külföldre szállítás végett hecsomagol-tassanak.
Felbujtók és oklrathamlsltók i
A vádirat továbbá hatrendbeli köz-okiralhamisitás bűntette miatt dr. Nádosy hűét mint felbujtói bűnrészest,
Wíndischgralz Lajost halrendbell, Riba Dezsőt hároinrendbeli, Andor Endrét, Winkler Istvánt ésdr. Schwetz Tibort egy-egy rendbeli közokirat-hamUilás büntette miatt mint bün-segédi bűnrészeseket vádolja a következőkért :
Níldosy azért, hogy Windlsch-grátznek és másoknak jogtalan vagyoni hasznot szerezzen, eg^jsme-retlen nevű bizalmasát rábcs^i\'eVsel és pénz adásával rábírta, hogy hat hamis útlevelet készítsen. Erre az ismeretlen egyén Andor Endre fényképének és személyi adatainak felhasználásával André Anders néven, Winkler Istvánnak Valacsek Iván néven, dr. Sctiwetz Tibornak Selezán Mulei néven, Mankovich Györgynek Georg Melz néven, Marsovszky Györgynek Georg Meliusz, Olchváry Ödönnek Olesak Dimitre néven, hat hamis útlevelet készített, azokat Románia különböző városaiban kelte-zetteknek tüntette fel s a román rendőrhatóság hamisított bélyegzőjével és hamisított román vízumokkal látta el.
WlndlKhgrütz, Rába, Ifjabb Andor Endre, dr. Schwetz és Winkler ennek a cselekménynek elkövetését szándékosan előmozdították és köny-nyitették azáltal, hogy Windischgratz Nádosyt hat ilyen hamis útlevél
megszerzésére felkérte; Rába három egyénről a szükséges fényképeket és adatokat összegyűjtötte s azokat Nádosynnk átadta; ifjabb Andor Endre, Winkter és dr. Schwetz fényképeiket és személyi adataikat Rábának átadták.
h vádirat továbbá Nádosyt három rendbeli közokirathamisitás büntette miatt mint lettest, Wlndischgratzet két rendbeli, Rába Dezsőt egy rendbeli közokirathamisitás büntette miatt mint bünsegédi bűnrészeseket vádolta azért, mert Nádosy mint országos főkapitány, dr. Hetényl. Imrét, a főkapitányság utlevélosztályának vehetőjét megtévesztve elrendelte, hogy ó 1925 május 31-éu Rába Dezső részére Radó Dénes néven, 1925 junius 3 án Jankovlcs Arisztid részére Járai Andor néven hamis útleveleket állíttasson ki, mire Hetényi, kinek nem volt tudomása arról, hogy ezek az idegen névre kiállított útlevelek mely célra fognak használtatni s akinek nem állott jogában Nádosynak, mint felettes hatóságának jogosnak vélt intézkedéseit bírálat tárgyává tenni s a rendelet teljesítését megtagadni, az útleveleket elkészíttette s nevezetteknek átadta.
A vádirat Nádosyt közokirathamisitás büntette miatt vádolja azért, hogy a felfedezés veszélyének elkerülése céljából Jankovich részére a külügyminisztérium megtévesztésével futárigazolványt szerzett, amelynek alapján Jankovich a hamisítványokat tartalmazó csomagokat diplomáciai pecséttel láttatta el, útlevelébe pedig a külügyminisztérium hivatalos pecsétjével ellátott azt a bizonylatot vezettette be, hogy .diplomáciai futár minőségben, hivatalos ügyiratokkal elindlttatott".
A vádirat továbbá az előzetes letartóztatásban levő Olchváry Jenőt és Rába Dezsőt közokirathamisitás
büntette címén vádolja azért, mert 1925. december 15 én az államrendőrség főkapitányságának útlevél-osztályán megjelenve Olchváry Jenő magát Oláh Jánosnak adta ki s ilyen néven kért útlevelet, Rába Dezső pedig az uttevéllap rovatait valótlan tartalommal sajátkezüleg kiállította.
A vádirat továbbá Olchváry Jenőt kétrendbeli s a szabadlábon levő
Baross Gábort egyrendbeli bűnpártolás vétségével vadolja azért, mert Olchváry Jenő a hamis útlevéllel Bécsbe utazva, olt 1925. december 17-én a hamispénz forgalombahozatala céljából külföldre Utalók által Lingl névre küldött poste restante táviratokból azok külföldi tartózkodó helyét megtudván, Andor Endre részére Milanóba a Capello-szállóba André Anders névre, továbbá Mankovich György részére Amsterdamba a Viktória-szállóba Georg Melz névre táyiratokat küldött azzal a tartalommal, hogy az összes ügyleteket sztornírozzák s azonnal térjenek haza s ezáltal nevezetteknek segítséget nyújtott arra, hogy a hatóság üldözése elöl meneküljenek;
Baross Gábor 1925. december hó 21 én a postatakarékpénztárt szabályok tiltó rendelkezése ellenére Nádosy felhívása folytán Mankovich Béla részére 400 millió korona kölcsönt engedélyezett és utaltatott ki azézl, hogy ennek az összegnek felhasználásával kiváltható és megsemmisíthető legyen az a 150 darab ezerfrankos hamisítvány, amelyet Mankovich Oyörgy és Mankovich Béla az utóbbinak külföldre utazása előtt a Tűzhely Bank Részvénytársaságnál létéibe helyeztek ; Baross tehát ezzel a cselekményével segítséget nyújtott arra, hogy a büntető eljárás sikere meghiuaittassék.
Végül a vádirat az előzetes letartóztatásban levő Kovács Gáspárt és
DEÁK FERENC EMLÉKEZETE (1)
Zalavármcgyének Nagykanizsán rendezett DeAk-emlékünncpélyén felolvasta:
dr. Ferenczl Zoltán
>ty«<«nl Unir.
ölvén esztendeje, hogy Zalamegye nagy fia, egyben a legnagyobb magyarok egyike, Deák Ferenc, egy hosszú, fárasztó, munkás és hazájára nézve csodálatos sikerekben gazdag élet után kimerülve örök álomra hunyta le szemeit, ö, kit nemzete „a haza bölcse" nagy névvel ruházott fel.
Ma itt azért gyültünk össze Zalamegye legnagyobb városában, hogy e férfiú halála 50 éves évfordulójának emlékét megünnepeljük, ha hozzá nem is méltón, de mindenesetre szeretettel, hálával és odaadással. , v
A nagy férfiakról nevezetes évfordulókon az ily megemlékezés mindenképen nagy fontosságú. Valami olyas ez, mint a család megemlékezése a szülőkről név- vagy születésnapjuk ünnepén; de sokkal jelentősebb. Ezek az évfordulók t. i.
felújítják nagy tetteik emlékét, újra köztudattá teszik érdemeiket. S ez nem felesleges, ir.ert a népek emlékezete ritkán hálás és ép oly felér dékenyek, mint a gyermekek azülciíT iránt igen gyakran, mert hát hiszen a népek is gyermekek. De van a megemlékezéseknek más, nemzeti jelentősége is. Ezek között az első a nagy emberek példája, mert termékenyítőleg hat az ifjú jobb, nemesebb szivekre. Köztudomásu, hogy Themistoklest Miltiades dicsősége nem hagyta aludni: ő is ugyanakkora vagy nagyobb akart lenni. De aztán hány embert tett naggyá nagy emberek életrajzainak olvasása I Napóleon Plutarchos párhuzamos életrajzai által tüzelte nagyságra hivatott ambícióját, Aranyt Petőfi nem hagyta, hogy a nagyszalontai városi iratokban eltemetkezzék. Katonát Shakespeare, Schillert Oocíhs nagysága lelkesíti s igy tovább. A másik az, hogy nagy emberek emléke, ha minden időben termékenyen hat, még inkább ilyen felemelő hatású a nemzeti csapások idején és részünkre ma épen ilyennek kell lennie, midőn egy uj Mohi-pusztát, egy uj Mohácsot siratunk. A harmadik az, hogy a nemzet világtörténet értékét nem a szám szabjl meg, hanem a kisebbség, a nagy
kisebbség: nagy embereinek száma, a tömegből magasan kiemelkedő fejek összege, a vezérlő egyéniségek falanxa.
Deák Ferenc ezek sorában is a legelsők egyike. Ezért ennek a megemlékezésnek szüksége és bárha az ily megemlékezések az egész országra kiterjednének, amire eddig kevés a kilátás, ha csak Nagykanizsa példája át nem hatja a lelkeket.
Deák 1803-1876-ig kereken 73 évet élt. Az Ó élete felöleli tehát a napoleoni háborúk, nálunk a legsötétebb elnyomás idejét, az 1825— 1848-ig terjedő reform-korszakot, az 1866-ig terjedő abszolutizmust a kiegyezést 1867-ben, mely egyedül az ő mltve s végre megindulását a magyar nemzet felvirágzásának, mely akkora volt, mint soha egy megelőző korszaké sem. így nyugódlan hajthatta fejét nyugalomra, mert nemzetének megnyitotta az ulat minden lehető jövő fejlődésre és a nemzet ezen az uton 50 év alatt századok mulasztásait pótolta. Az nem ki-sebbiti az ő óriási érdemeit, hegy az 1918 iki trianoni béke s az azt megelőző világháború az ő legnagyobb alkotását eltörölte, épen ugy nem, mint a hogy azok a katasztrófák, melyek egy-egy nagy történelmi müvet megsemmisítenek, nem érint-
hetik e történelmi alkotások jelentőségét, sőt emelik s miden iövó kor gondoskodik feltárásukról. Mert hiszen épen ez a feladata a tudományok egyik legnemesebbikének: a történelemnek.
De aztán Deák nagysága egyáltalán nincs kimerítve a kiegyezéssel. ö nem élete egy momentumával: az egész életével, jellemével, meggyőződéseivel, egész nemes életével nagy. Egy gránitszikla, melyen egy nemzet negyvenéves politikai fejlődésének pillérei nyugosznak s az ő jellemének, meggyőződésének, elveinek szilárdságát csakugyan ily hasonlat képzeltelheti leginkább, mert következetesebb, erósebb, megingat-hatatlanabb senki nem lehetett volna. Mások azt vallják, mit nálunk is a forradalom nagy hőse hirdetett, hogy a politika az exigenciák tudománya. Deák törhetetlen alapelve az volt, hogy a politika elvek harca. S hitem szerint neki volt igaza, és ez a vaskövetkezetesség életének nemcsak vezérlő gondolata volt, hanem sikereinek forrása is.
Önkénytelenül, tehát természetesen vetődik fel a kérdés, hogy melyek voltak azok a főbb elvek, melyeken e nagyszabású élet müvei alapulnak ? iPolyt köv.)
lOfli Február 2.
ZALAI KÖZLÖNY
a szabadlábon levő tlr. Monkovich Bilit hamis pénz csalárd használatának bűntettével vádolja azért, mert Kovács hit darab hamis ezerfrankost . valódi értékű gyanánt forgalomba j hozott azáltal, hogy azok közül hat darabot levélben Sárospatakon lakó f feleségének elküldött, egy darabot pedig az Árvái és Salzet cégnek az ott vásároll áruk ellenében fizetésként átadóit; dr. Mankovich Béla pedig 150 ifcrab hamis ezerfrankost valódi gyanánt forgalomba hozott azáltal, hogy azokat fivérével egyUlt 1925. november 7-én a Tűzhely Bank Gazdasági és Kereskedelmi Részvénytársaságnál 330 millió korona kölcsön ellenében s annak biztosítására letétbe helyezte.
VégUI
a főügyész Indítványozza, hogy a Windischgratz Lajos herceg, Oeró László, Virágh János, Parrsgh Ferenc, Haála József, Ágoston Árpád, Kiss Lajos Kornél, Velösy Béla, Schirf Nándor, Hampel Ferenc, Spanring László, dr. Nádosy Imre, Rába Dezső, Hajts Lajos, Kurtz Sándor, iljabb Andor Endre, dr.Schvelz Tibor, Wlnkler István, Szörtsey József, Olchváry Jenő és Kovács Gáspár ellen elrendelt előzetes letartóztatást az tlgy érdemében a főtárgyaláson hozandó határozatig tartsák fenn s értesiti a törvényszéket, hogy a hamburgi Amtsgertcht az ott letartóztatott Olchváry ÖdOn kiadatásit felajánlván, a nevezett kikérése Iránt az eljárást folyamatba tette s kiadatása után pótvádiratot ad be. Jankovich Arisztid, Mankovich György és Marsovszky Oyőrgy kiadatásának kérdésében az ellenük az illetékes holland bíróság előtt lelolylatolt eljárás Ismerete után fog a fóUgyé3z állást foglalni.
A főügyész StiU Jánossal, Polnay Péterrel, Halász Sándorral, Pipigh Antallal, dr. Pazurik Józseffel, Kovács Tivadarral és Kovács Oáspár-néval szemben a nyomozást külön határozattal megszűntette.
Vasa miniszter a parlamenti vizsgálóbizottság előtt
A parlamenti frankblzottság szerdán (irtja folytatólagos Olését, melyen meghallgatja Voíí József népjóléti minisztert. A bizottság jegyzője szerint 8—10 napi tárgyalásra lesz még szükség.
Zadraveczet felmentették állásától
A frankhamisítás! bűnügyben a Ur. Ügyészség állal benyújtott vádirattal kapcsolatosan illetékes helyen annak közlésére hatalmazták fel az M. T. L-t, hogy Zadravecz István Ügyosztályának vezetése és a r. k. tábori püspökséggel kapcsolatos teendők ellátása alól már január •4-lk napján felmentetett, ezzel természetesen nincsen Irányítva Zadravecz István egyházi jurisdictiója, amiben kizárólag a szentszék illetékes Intézkedni.
A vádirat a, letartóztatásban levőkön kivul bunrészesség címén vádat emelt Zadravecz István, Baross Gábor és Ferdinándy dr. ellen is.
A népszövetségi főbiztos XX-ik jelentése
Hetven millió aranykorona beruházásokra- További létszémapaaztée ók ogyazoraaltések — A kiadás kevesebb, a bevétel több ni előirányzatnál - * töblztoai jolentéa bizalommal tokint a exunálAa véged eredménye elé
Budipctt, tctxuir I Nyilvánosságra keiult Smilh Jeremiás népszövetségi főbiztos XX. jelentése, mely az 1925. évi december 1 -161 31-ig terjedő időszakról számol be.
A jelenlés bevezetésében megemlékezik a főbiztos a genli tanácsülésről s leszegezi, hogy a Népszövetség Tanácsa határozatában megelégedésének adott kifejezést afelett a haladás felett, mely az ujjáépilési terv teljes keresztülvitele terén eléretett. Miután az ujjáépilési kölcsönt nem fog kelleni a költségvetési hiányok fedezésére igénybe venni,, a magyar kormány felhatalmazást kapóit arra, hogy az 1926, évi junius 30-ával végződő költségvetési évben az újjáépítési kölcsönből 20 millió aranykoronát beruházásokra fordíthasson. Megengedte a tanács azt is, hogy az 1926/27. költségvetési év folyamán a főbiztos hozzájárulásával a magyar kormány további 30 millió aranykorondi beruházásokra fordíthat. A lanáca tudomásul vette az állami alkalmazottak létszámában történt apasztásokat s kifejezte azt reményét, hogy további apaszlások és egyszerűsítések lógnak bekövetkezni.
Nem emelkednek tovább az állami bevételek
Az ujjáépilési kölcsön biztositékaképen lekötött bevélelek 25 millió aranykoronának felelnek meg. Valószínű, hogy a lekötött bevélelek hozadéka a mai színvonalon, tehát mintegy 350 milliárd papírkorona összeggel állandósul s ezentúl alig lesz nagyobb emelkedés. A pénzügyi és gazdasági helyzet további javulása, mely lassan, de állandóan halad, ezeknek a jövedelmeknek emelkedését eredményezheti ugyan, de ezt alighanem ellensúlyozza a vámbevételeknek a kereskedelmi szerződések megkötésétől várható visszaesése, ugy, hogy az alig remélhető, hogy ezeknél a bevételeknél ezentúl állandó emelkedés fog mutatkozni.
Az összes állami bevélelek decemberben a tavalyival szemben IC/o emelkedést értek el.
A közvetett és egyenes adók aránya
A folyó költségvetési év első öt hónapja folyamán a valóságos bevételek a költségvetési előirányzatokat minden egyes bevételi forrásnál meghaladták. Még az egyenes adók is nagyobb bevételt szolgáltattak az előirányzatnál. Megállapítja a főbiztos, hogy ez az eredmény különös figyelmet érdemel, mini olyan jelenség, mely közeledést mulat helyesebb arány felé az egyenes és közvetett adókból elért bevélelek közt és amelyből arra is lehet következtetni, hogy az adóbehajtási szervezet működése is megjavult.
A félévi mérleg A folyó költségvetési év első hat hónapjának ideiglenes eredményét tekintve, megállapítja a főbiztos, hogy mig a nyers kiadások 3002 millió aranykoronát tellek ki, a bevélelek 357-7 millió aranykoronára rúgtak. A kiadás nem haladta meg a költségvetési előirányzatot, a bevételeknél pedig a költségvetési előirányzattal szemben mintegy 17 százalékos emelkedés mutatkozik, ami annál feltűnőbb, ha tekintetbe vesszük, hogy 1925. évi augusztustól kezdve az általános forgalmi adó tételét 3 százalékról 2 százalékra, a kincstári házhaszonrészesedést pedig 25 százalékról 12 és fél százalékra leszállították.
A kormány elhatározta, hogy ezt a kedvező alkalmat felhasználja arra, hogy 1926. február elsejével ellörli a kincstári házhaszonrészesedést és a cukoradói leszállilja 448 aranyfillérről 35 aranyfillérre (vagyis 6500 papirkoronáról 5.075 papirkoronira).
Végeredményben azt lehet mondani, hogy az eddig elért eredmények megerősítik azt a véleményt, amely szerint bizalommal lehel a költségvetés állandó ellensúlyozása elé tekinteni.
December folyamán
a Nemzeti Bank érckészlcte továbbra is fokozatosan szaporodott, ugy, hogy az év végével a jegyfedezet 57 százalékos arányt ért el, szemben az 1927. év végével mutatkozott 53.8 százalékos aránnyal. A valóságos jegyforgalom kétharmadát arany vagy ezzel egyenértékű devizák fedezik.
A külkereskedelmi forgalom az elmúlt év folyamán állandóan javult. Az 1925. évit hónapját összehasonlítva az előző év ugyanezen időszakával, felttlnő, hogy 1925 november végén a kereskedelmi mérleg passzívuma nincs is félakkora, mint amekkora egy évvel ezelőtt volt, mig a külkereskedelem kimutatott összforgalma 15 százalékkal megnőtt.
A jelentés ismerteti a mérlegvalódiságra vonatkozó kormányrendeletet, amelytől kedvező eredményt vár a hitelélet terén.
A munkanélküliek száma decemberben igen csekély emelkedést mutat, ez azonban ebben az időszakban rendes.
A kiskereskedelmi árak indexszáma l7.75CSet telt kl, ami csökkenést jelent. Mult év december 31-ikén az indexszám 20.884 voll. A nagykereskedelmi index a mult évihez csökkenési, a novemberihez képest csekély emelkedést mutat.
A csődök szánta novemberrel szemben jelentősen csökkent, mig a fizetésképtelenségek száma emelkedett.
A népszövetségi kölcsönszám-lán a rendeikerésre álló egyenleg 152,371.363.28 millió aranykorona.
A Deák Ferenc emlékünnepély
A vármegye, a városok és Söjtör vezetőségének részvételével ünnepelte Nagykanizsa város Deák Ferenc emlékét
Nagykanizsa, tebruár 1
Vasárnap déli 1 őrekor érkezett Nagykanizsára dr. Ferenczi Zoltán egyetemi tanár, a Petőfi Társaság elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja, kit a város, a járás és a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vezetősége fogadolt a pályaudvaron. Pár perccel később megérkezeti dr. Ta-rányi Ferenc főispán, Czobor Mátyás, Zalaegerszeg polgármestere, Stefania Elek, Söjtör község plébánosa, Nénycy Pál, söjtöri körjegyző és a söjtöri Festetics-gazdaság intézőié. A vendégek fogadására kivonul: küldöttség üdvözlése ulán mindnyájan a Koronába hajtattak, hol szűk kőiben közebédre várták őket városunk vezető féríiai. Bődy Zoltán alispán a délután folyamán autóval érkezett meg Nagykanizsára.
Az emlék-ünnepély esle 6 órakor kezdődölt meg a városháza közgyűlési termében, melyet ezalkalommaf zsúfolásig töltött meg a közönség. Ott voltak az összes polgári és katonai hatóságok, hivatalok, egyesületek, vallásfelekezetek képviselői, olt volt városunk minden nolabllilása.
Az emlékünnepélyt a Zrinyl Irodalmi Kör énekkara nyitotta meg a Hiszekegy-gyei, majd a Kör zenekara a Hunyadi László opera nyitányát játszotta a már jólismert kitűnő készültséggel s azzal a kiforrott technikával, mely lelket tud önteni a hangjegyekbe s valamennyi hallgatójába is.
Majd Ferenczi Zoltán tartotta meg Deák .Ferenc emlékezetének szánt, a haza bölcse emberi és politikai jellemrajzát szinte klasszikus formában összeloglaló, lélekrajz! oknyomozá-sában kristályos következetességgel felépített előadását, melyet minden méltatás helyeit lárcarovatunkban folytatólagosan közlünk s melyet Nagykanizsa város, valamint a vármegye is külön-külön sokszorosítani s terjeszteni fognak.
Az előadás után vitéz Nagy Győző szavalta cl ezalkalomra írt, szivet, lelket felrázó erejű ódáját, ami költői szépségeivel, hazafias tüzével, mélyenszántó gondolataival csak betetőzte a megelőző előadás által kiváltott hatásokat. Végül az Irodalmi Kör zenekara a Bánk-bán egyveleget játszotta, amiből Kelling Ferenc karnagy karmesteri pálcája minden beléje rejtett zenei szépséget kivarázsolt.
Régen volt Nagykanizsának s az egész megyének ilyen szépen megünnepelt ünnepe s az Irodalmi Kör büszke lehet rá, hogy a legnagyobb fényű Deák-cmlékűnnepet rendezte ezen a csonka Magyarországon.
4
zalai közlöny
1926 Február 1.
Ijesztő számok |
Ha sí állam nem kípoo rá, a tár- j aadalomnak koll megmentnnlo ai Ifjú n.miod.k.t a bOrtOnüktOl I
N.gytíanlisa, tcbruár I Végtelenül elszomoiiló számokat sorakoztattunk fel lapunk megjelent simában a fiatalkorúak bűnügyi statisztikájából. Blrmennyirc is lehangoló, vissza kell hivni emlékeze-Itlnkbe az ott kOzOlt számokat:
1923 ban 7,
1924-ben 25,
1925 ben 40 százalék volt a fiu s
1923-ban 10,
1924-ben 30,
1925-ben 50 százalék a fed/iy-fiatalkoru bllnOzók-nek a számai
Rettenetes számok ezek a kor erkölcsének megítélése szempontjából s a legnagyobb aggodalomra adnak okot a jövőt illetőleg.
A társadalom legnagyobb problémái közé tartozik ennek a nagyon lehangoló jelenségnek orvoslása.
Megszüntetésére nem a börtönöket kell meghosszabbítani vagy számukat szaporítani, hanem mélyreható szociális és preventív intézkedésekre van itt szükség. S ha ezekre képleien az állam, meg kell cselekednie a társadalomnak mindazt, amit vállvetett tevékenységgel a |övö nemzedék érdekében csak meglehet. És pedig a legsürgősebben, amig a baj még orvosolható s mielőtt az még komolyabb következményekben éreztetné hatását.
A fiatalkorú bűnözőknek ezen kétségbeejtően nagy százaléka — tudjuk — a mai nagy munkanélküliségre és a nagymérvű szegénységre vezethető vissza. A vagyon elleni bűncselekményeknek legalább Is 90 százaléka a nincstelenségnek a folyománya.
A nagy munkanélküliség ina egész Európában megvan. Ezen a hajon csak az egész kontinensen helyre-álló gazdaságt egyensúly segíthet. Bnnek az egyensúlynak bekövetkezését az igényeknek a lei\'.ető minimumra való csökkentésével, bármiféle, még csetteg meddő értékű és semmi hasznot sem hajtó munkának teljesítésével, mások szellemi vagy testi munkájának elismerésével és megbecsülésével s az erkölcsi felfogás tisztaságával mozdíthatjuk elő.
A másik tényező, mely ennek a szomorú adatnak okául felemlíthető, az emberek erkölcsi érzésének tompasága, lazasága, szinte teljes hiánya. Mintha a bűn s az erre rótt büntetés ma már nem is lenne szégyen; hercegek, államférfiak és előkelő állami hivatalnokok voltak és vannak szabadságuktól megfosztva s lettek a börtönök vagy fogházaknak rövidebb — hosszabb ideig tartó lakói. Néhány hónap vagy akár év — nem is jön ma már büntetésszámba. 5 benn, a vasrácsos ablakok niAgött is túlságos tért hódított a humanizmus.
Lehet, hogy a javitó intézetek Intézménye bevált a fiatalkorú bür.ö-
zők egy bizonyos százalékánál, de mi nem általuk látjuk az fi megmentésüket a társadalom részére. Mi az erkölcsi érzés elmélyítésének eszközeit az óvódákban, a napközi otthonokban, foglalkoztató miihelyekben, abnormális gyermekek elhelyezésére és nevelésére szolgáló gyógyintézetek létesítésében, a pornografikus irodalmi termékek árusításának eltiltásában s egy európai gyermekkicseré-lési akcióban látjuk.
Mindezek — tudjuk jól — állami feladatot képeznek. De ha az állam gyámság alá helyezett pénzügyi helyzetében ezeknek az intézményeknek a megvalósítására képtelen, a társadalomnak, az ország egész társadalmának kell összefognia, hogy azokat mielőbb létesítse.
Tapasztalatainkban számos példára mutathatnánk reá, mikor egy 80°/o-os rokkantnak 10 éves kis leányát, kinek otthon erkölcsi nevelése van kockán, nem tudtuk elhelyezni egyetlen egy Intézetben sem; mikor beteges hajlamú serdülő gyermekek részére nincs egyellen egy intézetünk sem, melyben gyógykezelhelők lennének s becsületes embert nevelnének belőlük; kevés, Nagykanizsán pedig egyáltalán nincs napközi otthon, hová a reggel munkába induló szülő el-* viheiné gyermekéi, ki ennek hiányában egész nap az ulcán ténfereg; pony^hirodatmi termékekkel vannak tele az iskolapadok s még az órák alatt is „ifjúsági" fércmunkákat olvas a tanulósereg; foglalkoztató műhelyekben lehetne megkedveltetni a serdülő ifjúsággal a munkát s beié-lük plántálni a munka szeretetét s a készítményeik állal bennük felkeltett megelégedettséget és örömöket ambícióvá elmélyíteni; ifjúsági sportegyesületek létesítésével fejleszteni testi energiájukat és elvonni az ifjúságot léha és üres szórakozásaiktól.
Országos mozgalom megindítását sürgetjük ezeknek és hasonló Intézményeknek a megteremtésére. Az ifjúságot meg kell menteni a társadalom számára, amely pedig szörnyű süllyedést mulat t teljes destrukció felé.
A fiatalkorú bűnözőknek a száma az utolsó bárom évoen egyre-másra ötszörösére emelkedeit. Az összes bűnözőknek csaknem a fele fiatalkorú. Hová fog ez a süllyedés ve\' zetní, ha igy tart még néhány évig? I
A társadalmat borzasztó lelkiismereti felelősség terheli ezen a léién elkövetett minden mulasztásáért!
. Központi Bank és : = Pénzváltóüzlet Kálmán Leó
1= Nagykaniaaa, Király-u. 34 • Telefon 310
2 Nagykanizsai pénzlntéze- E
„ tek és vállalatok részvé-
S nyelt, — Kényszerkölcsön
5 kötvényeket, Tőzsdei ér- a
— tékpapirokat, Ezüst koro-y. náknt és valutákat
Sí a legjobban vásárol.
napi nmm
J8&PIRORD
Február 2, kedd
Római katolikus: Gy. B.-A. Protestáns: Karolin. Izraelita: Sebat hó 18.
Nap kel reggel 7 óra 2f> perckor, nyugszik délután 5 óra 02 perckor.
A Reálgimnázium cserkészeinek tea-délutánja az intézet tornatermében délután Vaó órakor.
Keresztény Munkásifjak Egyesületének sziniclóadása a Rozgonyi-utcai tornateremben este Vj8 órakor.
Uránia: Rongyosok, humoros
MoJf
vígjáték. Világ: Sang-sang, a singapuri ördög. Előadások 3-5—7-9 órakor.
Február 3, szerda
Római katolikus: Balázs vért. Protestáns: Balázs. Izraelita: Scbat hó 19.
Nap kel reggel 7 óra 25 perckor, nyugszik délután 5 óra 03 perckor.
Mozi. Uránia: Rongyosok, vígjáték. Előadások este 7—9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
11(1 feaigató elöadát.)
dtuta elÓJdáM\'(Apállan níkelyek) ette KI 9 fiúkor a Morgonvl-utcrl tontaleremben.
Február 7. A Ztlnyt Irodilml át MOváuail Kir kultur-eliVidlu • virotltiia ntxyternuben dáluián 6 órtkoc (Pícieir Piroüca: A kápiúma*átxet. mini i lelki Cet lükre).
Február 7. MírU Leányok TánuUtának mOked-vett elfiadáta dálutin (41 6 *t ette 7 ónkor ■ ptabinit kongregációt termiben.
Február 13. A M«u*ntiutvii«lik Oniágot Ekyc-tfilcíe ntrckanliwl ctoportjinak n&iotot fnusigt •tUhre a Polgári Egelet naortetmábea «tt« tl árakor.
Február 14. A 74-tyl Irodalmi U MOvJuetl Kör VuHur-elviJin a várotháia nagrtermábea délután 6 firjkot (Noll Jórtei lógimnáiiumi tinár eliadáo).
Február 14. A nagykanliMl Kttollkiit l.egeny-egylet idühtoi táii<e»t«ye a Polgárt Egylet n»gy-termében ette 9 órakor.
Február IS. Cterkáti-elóadit ai Urániában.
Február Iá. A nagykanüaal KeretitányuocUllita l\'irtnik ai árrllkárotulUk Javára táiXC*! etybekWi.lt mUkedveli-rlfiadán a Koiganyt-uKal tornatcrcoiben ette S órakor.
Február 21. A Zrínyi Irodalmi át Műrátítli Kf* kullur elúiJm a vároiaáia nagytermében dtlután 6 önkor (Kelemen Ferenc takaiíkpínitárl Igtigató eiSadáta).
Február 22. Taráo-etl u UránUbaa.
Február M. A Zrínyi Irodalmi át M9vá«iell Kör kullux-elóadáaa a várothára lUgytT\'.nében dálnlia 6 órakor (dr. OJcdonyl UJot, a .Kíwlhelyl lllrek« felelőt tjerketatilínak etóadáta).
Mtrclua I. A Move limeretterleiitó elóadáta ai Urániában ette 7 órakor (Elek Amália: Mit tejnrOati a magyar Ifjutágáit? A leányncvetáa ipeclálU faladatai; JovanovIU Ua: Ai WcAllt lártadalom nagy kemitány rondolkoiók nyomán)
Március I. A SxocliUa MUukó elúadáu «a Urá-■Iában.
Márclui 8. Spoel-elóadát az Urániában.
Gyertyaszentelő-Boldogasszony
Még a karácsonynál Is régebbi ünnepnapja van ma a katolikus egyháznak, mely Jézusnak a jeruzsálemi templomban a mózesi törvények szerint kőtelező bemutatása emlékét őrzi. Az ezen a napon végbe-menő gyertyaszentelés eredete a X. századba nyúlik vissza s eleinte Német- és Franciaországban honosult meg, de a XI/. században már általánossá vált. Sokan a rómaiaknak február elsejei Pluto tiszteletére tartott „amburbale"-juk folytatásának tartják, amikor is égő fáklyákkal körüljárták a várost és egymást megvesszőzve igyekeztek megszabadulni a bűnöktől. Állítólag ezt az Ünnepet változtatta volna át Sergius pápa keresztény körmenetié.
Az ünnepet általában a boldogságos szűz Mária ünnepének tartják, pedig a liturgia szerint inkább az Ur ünnepe.
A gyertya az Ur emléke, a viasz pedig az emberi természetre emlékeztet; a világosság az Istenség szimbóluma.
— Az ÉME előadása Rómáról. Vasárnap délután 3 órára zsúfolásig meglelt a Keresztény Oithon az Ébredő Magyarok Egyesületének tag. jaival és vendégeivel. Vargha p. Theodorich dr. plébános Rómáról tartandó előadása vonzotta oda a nagyszámú közönséget, mely a plébánost megérkeztekor hangos éljcn-zéssíl fogadia. Az előadást Vánkos Jenő polgári iskolái tanár nyitotta meg. A helyi ébredók nevében tiltakozott mindazon rágalmak ellen, melyek a frankhamisítást ügybe az ébredőket világos célzattal belekeverni igyekeznek. Az ÉME központja 41 sajtópert indítóit a rágalmizó újságok ellen. A nagykanizsai ÉME a bejelentés után egyhangúlag csatlakozott a Világ napilap végleges betiltására vonatkozó mozgslomhoz. Ezek után kezdte meg Vargha P. Theodorich dr. élvezetes ulleirásán8k felolvasását az 1925. október 14-én indult szentévi zarándoklaláról. A kereszténység metropolisának, Rómának s a kereszténység szivének, a Vatikánnak ismertetését szines vetített képsk kisérték. A közönség szinte lestc a plébános ajkáról a szavakat, melyek elevenné varázsolták a velitetl képek szebbnél szebb csodáit, Róma s különösképen a Valikán gyönyörű részleteit. Előadása befejeztével a közönség az előadó plébánost lelkes óvációban részesítette.
— A Mária Leányok Társulata február 7-én délután fél 5 és este 7 órakor műkedvelői előadást rendez a plébánia kongregációi íermébeü a plébánia-templom festetése javára. Színre kerül ,A sikerült tréfa" és a .Divatos cselédleányok" cimü két egyfelvonásos bohózat A Jegyek előre megválthatók a plébánia hivatalban.
— Az árvízkárosultaknak. Varga Néndor (Nagykanizsa) 50.000 koronát adományozott az árvízkárosultak felsegélyezése céljaira.
— Telefon-forgalom megnyitása. A kereskedelemügyi miniszter rendelete értelmében Nagykanizsa— Stipana (Stomfa, Csehország) távbeszélő\'központjai között a nemzetközi forgalom február 1-től megnyílt. Egy beszélgetés dija 37.800 korona.
Az
„ORION"
zseblámpa elemekáraa nagyközönség részére február 1-161
8500
korona.
Kapható minden trafikban, optikus "és Játéküzletben, villanyszerelőnél, elektromos cikk kereskedőnél stb.
Viszoutelái usilóknak megfelelő engedmény.
)C)26 Február 2.
zalai közlöny
G
Farkasok csodája.
A párisi Nagyopera fényárban úszik; a világ legcsodálatosabb lépcsőcsarnokában egymásulán sicl-oek fel az előkelőségek ; bevonul szvitjével a köztársaság elnöke, miniszterek, rnaga6rangu kaionák, társadalmi előkelőségek, a művészvilág és irodalom legjobb csengésű nevei. Az Operában nagy eseményre készülnek; s amikor lehunyják szeműket a csillárok s felzeng az orchester: a sz inpton, hol máskor Rigoletlo szokta elsírni mélységes fájdalmát s Civa-rodosl bucsuzolt az élettől — most diszlel helyett fehér vászon jelenik meg s rajta fénysugár velili:
LeMiracle des Loups.
A világ leghíresebb szinháza ezen a napnn bocsátotta be kapuján az újkor nagyszerű, feltOrő mO-vészelét: a filmet.
Le Miracles des Loups — Farkasok csodája, Fouquet Johanna csodálatos kalandja, ó-francia legenda egy XI. Lnjos korába helyezeit történetről. A filmről a bemutat ul?n azt irták a francia lapok; a legértékesebb francia film. Stiluscs, a legapróbb részletig hűséges, kiállítása elragadó, Jeleneiéi a legmélyebb hatást váltják ki. A monlléreyi csala, Páris ostroma megdöbbentő, Johanna kalandja a farkasokk.il — csoda — szivünkig ér; a farkasok és Lau katonáinak vad harca megborzongató. A film tehát szétágazva, a közönség minden rétegének érdeklődését felkelti, cjasp
— Cserkész-tea. A reálgimnázium cserkészei ma délután fél 6 órakor rendezik rendkívül kedélyesnek ígérkező teáestélyüket a gimnázium torna-lermében.
Táncte»-est az Arany Szarvasban ma este.
— A plébánia-templom restaurálására adakoztak: Csányi János nyug. v. tanácsos, Práger Ferenc 200-200.000, Bognár István, Kre-ncusz F., Peszleg László, Dióssy Béla és nele, Auer Ferenc, Székely Józsetné, Szanyl Ferencné, Holecz János özv. Véber Kárólyné, dr. Tu-boly Óyutáné, dr. Fábián Zsigmondné, Gózony Sándomé, Vegele Károly gimn. tanár, özv. Ferenczv Jánosné, dr. Eőri Szabó Jenőné, Wallgurszky Antal polg. isk. igazgató, dr. Szabi István, Némeih Lajos 100—100.000, Ozv. Dávid QyOrgyné, Mittelhauser Ferencné, Vépári Pál, Koz.na Mária, Golenszlcy Jánosné, Loser Józsefné, özv. Sáfárné, Hofrichter Emma, N. N., Ozv. Pollednákné, Szász Dénes, Kövess N, Oyőrffy, Malky György, Barabás Kálmánné, Sípos Oyörgy, Babka József, Ozv. Schmidt Frlgycsné, Szabó Győzőné, Mirvalits Riza, Bu-vári Béla, Steinauer József, Kern főorvos, M., Németh Károly, Márkus Antal sütöde 50-50.000, Kayser Anna, Bedike J., N. N„ Gál J., Kumánovics Pálné 40 -40.000, N. N., Ozv. Timlna Jánosné, dr. Vass, Lázár Soma, Litfusz N., N. N., Tőke Jánosné, Kugler A., Váradi ]., Szabó József, Vencel R. 30-30.000, Ked-menecz M., Dani N., Havát Teréz, Szántó Lajosné, Papszt Józsefné, Vavrik Vilmos, Péter Gyuláné.Cziboly MiMlyné, Oelencsér Oyula, Nagy «la, Kovács Oá bor, Karsy Antalné, Pinkasz Józwl, Zweig Imre, Kaszab N-, Szmerk Mályás, Ossko N., Babos QyOrgyné, Bader Józsefné, Geren-«« N., Hajdú Jánosné, Thurzó fálné, Benedek Menyhért, Pintér Iván. Pelz Ferencné, Tiltinger János, Jr. Rolschild Jdkab, N. N., N. N., Joós Pélerné, özv. Tita Jánosné. Wetnberger Jenő, Miilés István, Nigv ™án, Ulacsek József, Sipos Károly\', uál István, Eczetes Józsefné, Poszo-vecz József, S. F„ Ozv. Baksa Józsefné, Horváth Oyörgy, Ozv. Benkő
Gáspár M., Böjt János 25-«.000 koronát. — Ezúton is hálás
wÍmHm6\' m°nd 3 iótevöknek a
— A Szanatórium magyarnótaestje iránt napról-napra fokozódik az érdeklődés, melyet a régi Szanatórium-piknikek emlékén kivül főként Murgdcs Kálmánn.ik, a magyar dal lelkes költőjének és művészi előadójának fellépte indokol. Murgács a Centrál kitűnő cigányainak kíséretével fogja legújabb dalait énekelni. Műsoron szerepet két gyermek-tánc-jelenet és a Zrinyi Irodalmi és Művészeti KOr zenekara.
Tánctea-est az Arany Szarvasban ma este.
— Házasság Február 1-én házasságot kötőitek Stern Imre és Falczer Kily. Tanuk voltak dr. Hoch Oszkár és Pinlarlcs Márton. A templomi eske-tési szertartás ma délután fél 4 órakor lesz az izraelita templomban.
— Három egyfelvonásos vígjátékot ad elő ma esle fél 8 órai kezdettel a Keresztény Munkásifjak helyicsoporlja a Rozgonyi-ulcal Iskola tornatermében. A három színdarabon kivül is gazdag programm fogja kitölteni ezt a műsoros estél. Az előadást tánc követi. Zenél a cserkészcsapat szolgállat.
Tánctea-est az Arany Szarvasban ma este.
— A Move szociális előadás ciklusának tegnap esli előadásáról helyszűke miatt lapunk legközelebbi szániában számolunk be részletesen.
— Az Úrasszonyok Kongregációjátlak teaestélye. A nagykanizsai keresztény uri társadalom impozáns farsangi megmozdulása volt a tegnapi teaeslély, melyet az Úrasszonyok Mária Kongregációja rendezeti a Keresztény Ollhonban a plébániatemplom restaurálása céljaira. A nemes cél egyetlen hatalmas táborba hozta össze a nagykanizsai keresztény intelligencia miden számotlévő tényezőjét; olt voll mindenki, akire a rendezőség csak számithalott O.yan kOzOnség voll, amilyent esik nagyon ritkán láthatunk együll Nagykanizsán és olyan derűs hangulat, olyan tinóm rendezés, olyan figyelmes és gazdag kiszolgálás, amilyent csak ritkán van alkalma tapasztalnia városunk bálozó közönségének.
— Az uj Slnger varrógép fióküzlet január közepén Nagykanizsán, Fő-ut I. szám alatt megnyílik.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyclS Jelentése: HéttGii a hlm/rsü-let: reggel 7 órakor +1-4, délután 2 órakor +3-7, esle 9 drakor +17.
felMxet: egész nap borult.
StiUrúny: reggel Északnyugat, délben ís ette Délnyugat.
HórtítR: darabosan. Egész nap köd. Vasárnapi ctapadék 5 3 mm.
Napi csapadék mennyisige: —
A Meteorológiai Intézet jelentéit szerint enyhe, borult, csapadékra najló idő vliható.
— Előadás az Ipartestületben.
A nagykanizsai iparoslársadalom rövid ido alalt ;közkedveliségre szert lelt Ismeretterjesztő előadásai során, február 4 én este 8 órakor Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató fogja megtartani előadását „A magyar ipar történelmi jelentősége, hatása a gazdasági és társadalmi életre" címen.
— Kulturház-épités. Kulturbáz épül — egyelőre ugyan nem Nagykanizsán, hanem Karcagon, az Alföldnek egyik — különben legkonzervatívabb — városában. Érdekesnek tartjuk ezt közölni azért, mivel a kultúrház országos tervpályázatán nagykanizsai műépítész, Szeghalmy Bálint városi mémök tervét vették meg elsősorban. Nem lesz érdektelen felsorolni, hogy milyen Intézményeket helyeznek el a karcagi kultúrházban. Lesz benne színház (egyúttal mozgóképh4z) 600 személy .befogadására, fölötte vigadóterem, éttermekkel, ezenkívül kávéház, vendéglő és muzeum. A költség kb. négy milliárd.
— Oratorlum-próba. Az Irodalmi és Művészeti Kór zenekara szerdán e6le a szokott helyen és időben próbát tart. Pontos megjelenést kér a karnagy.
— Népmüvelés Pacsán. Pacsán, mint tudósítónk jelenti, az elmúlt héten több velitett képes előadást rendezett a népművelő-bizottság. így bemutatták Jézus élete, acélgyártás, Tunisz és Székely Emő nyug. Jegyző előadásában a „Hajcsövcsség növény élettani, fizikai és mezőgazdasági szempontból". Mindeniketőadás nagy közönséget vonzott, kik érdeklődéssel hallgatták a tanulságos oktatásokat
— Leventeoktató.képző tanfolyam ünnepélyes vizsgája Pacsán. Pacsdröt jelenti tudósítónk: A Pacsai járás községei elküldették válogatóit fiaikat a Pacsán tartott kél hetes leventeoktató-képzö tanfolyamra hogy kiképzést nyerjenek ezen nemes intézmény szolgálatára. Január 31-én volt a tanfolyam záróvizsgája. Ünnepélyes szentmisével kezdődöli, melyet Juk Béla plébános végzeit, míg Landl Ferenc kántortanító iskolás gyermekeivel szebbnél-szebb énekekkel emelte az ünnepet. Mise ulán a tanfolyam 37 hallgatója a gyakorlótérre vonult, hogy bemutassák gyakorlati tudásukat, ügyességüket. Oabsovlls Kornél vármegyei testnevelési felügyelőt, a vizsgáló bizottság elnökét meglepte az a lelkes munka, melyei két hét alatt végeztek. A gyakorlati vizsgát az elméleti követte. Végül Oabsovlls Kornél elnök elismerő szavakkal honorálta az ifjak törekvő munkáját, kölesei Kende Péter főszolgabíró pedig lendületes szavakkal buzdította az ifjakat a további munkára. A tanfolyam hallgatói nevében vitéz Horváth István köszönetet mondolt a tanfolyam agilis vezetőjének Török Pdlnak. Az ünnepélyes vizsgán ott voltak a községek elöljárói, a helybeli iatcil^cia. — Valóban bámulatba ejtett mindenkit a lelkes ifjak teltre való készültsége. A vizsgálat után az uj oktatók igazolványt nyertek, mellyel boldogan, a szebb jövő reményében siettek haza községeikbe
™ A világhírű Renault-gyár laxiautói az egész világon szolgalatban vannak és egyedül Parisban több mint 12.000 taxi fut. Legutóbb Bécs, Prága és Belgrád is nagyszámú taxi; auiót rendelt a Renault-gyárnál. Renault taxikkai találkozhatunk Milanóban épugy, mint Lissabonban, vagy Londonban épugy, mint Délamerika nagy városaiban.
Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Remlngton írógépek raktára és képviselete, kedvező részletfizetés, régi gépek becserélése Szabó Antal irógépraktárában.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
Irodalom és muvészei
Uj Idők. Heiczeg Fcrenc képes irodalmi hetilapjának az Uj Időknek eheli számában cikkel Rákosi Jenő, Lyka Károly, Török Fiigyes; elbeszélési Bónyí Adorján, Kosdryni Réz Lola; versei Farkas Imre irt. Közli ez a szám Hcrczcg Ferenc uj regé-nyének lolylatásál, szi-rkesztői üzeneteket és a szépségápolást és Tar-nay Alajos Falu Tamás versére irt dalának kotláját. Előfizetés negyedévre 80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
NUIZI
Urínia kedden 3,5, 7 és 9, szerdán 7 és 9 órakor; Rongyosak, aranyos humoru vígjáték.
Világ kedden 3, 5, 7 és 9 órakor: Sang-sang, a slngapuri ördög.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az Irányzat igen szilárd voll. A piac vezetóéilé-kei, főleg azonban az arbitrázs papírok már nyitáskor jóval legutóbbi zárlati nivójuk felett indultak és mivel a tőzsdeidö későbbi folyamán Bécsből is sziláid irányzatot jelenlellek, az áremelkedés a többi papírokra is átterjedi, amelyek egész zárlatig emelkedő árfolyamokon cseréllek gazdái. A kuliszpiac vezető papírjai 5—lOVo-kal emelkedtek. Izzó és Georgia ptdlg 3—4% árnyereségre lettek szert. A JOanzérlékek 2—3, a vezető bányapapirok 3—6 %-kal emelkedtek. A nagy- és közép-ipari részvények szintén 3—5%-kal javullak. Rendkívül szilárd volt a Magyar Nemzeti Bank, mely 100.003 koronával, tehát 6°/0-kal javull.
Zürichi xárlai
Pérto 1950 00. InnM S5I250. \\)\'«T<ir. 51850. Btíiml 53:,7 50. MlUno 2085 ün, HottaoO TOSCO Bolln tS3«. Wl.n 7300. Kolll35500 Pit,< 15M50 FUkSIMÍI 78*80, V«iH 72 50, B«\'<ir. \' lil\'J) »«lfit<l9l7CW.
A budapesti T&zade deviza-jegyzáto
Valatik D«v!a4k
tosi H >47771 AaMarfe* vm i-m
QiÉifcpr. rot-io>i>; tUttU | tU\'-i I M-ÍÍ
DM IttlHIUlli »«ü« >ut»Hícu-«
MMí nMo-7iwo laiiMt 11* i-t
fr.a.li >r. JtUiKi *Ui . <51
MOOÜU hi. UKO--.VX 17(11
ux mm Of tíű U4ii ur«»
Lan MC-KX LoUk" UK» »«:»w
Un K4I-2US MIJM ai;
(Uriu IMI\'UTÓI t-i Htwj^t -ino-:H«O
Otofe.MML WCIH0T44 Htit HH-i HH1
Ma km. 17414-Wti* hiti 1110 3117
MMk. II7O-1UC0 IWU uowo
M«ilr. »3M4:u lUxtkotw 1K«0 :•:♦>
MorNc kw. 14JIS-IUU Wiu 100.M 10104
•vUkw. IK40 1I1 v: Xfcftk 11774 lllll
Terménytőzsde
lu dinv. 76 Hí-oi 3 O.0OÚ-397S5O, 77 3iS 000- 347 500. 7Í kg-»
337.500—100 OU). \'tyib d-anintnU ti pMt-wdíkt 76 kt.-o• 382.500-385 000. 77 ki- oi 337.500- 390 0». ;». ke-ci 3^.000-392 5:0 7i k£-M 392 503—395 000, on 235 0JI— 237.500, uksnuiotiip* 2400M-250.U/C, *Wjp« 300.000—WO 000. un 250 »» 260 000, luijwl 182.5C0 183010 repít 600.000—610!000. (Cici 195.000-200 000, kwp« 172500-174 000.
SertéAváaár
FclhJltii 5253, melyből dj\'liUinHt vtww-■tíldl «B dib. EltdieadU 18.003-18JOO, utdtll 16,500—17000, mdtll kufa> 16.000 — 16JOO, konnjü U.000—I5.00O. tlidjctd-btta 17.000—17.500, BUjodííndü 16.000-16Í00, angol Mii 13.000- 21.000, luloim
39
Az élet fékozBói"
Egy film, amit azoknak is meg kell nézni, akik különben sohasem járnak moziba!
Azon kell kezdenem, hogy európai rendező cl nem képzelheti az ötletességnek, a minden legkisebb nüancc-ra kiterjedő gondosságnak, a tehetségnek és fantáziának azt az emberras de richess-ét, amellyel ezt a remekművet megcsinálták . ..
Kik „az élet tékozlói"? Akik önhibájukból, vagy önhibájukon kivül elbuktak és agyonzúzták magukat. Ök azok, akik a boldogtalanság tejutján, végeérhetetlen karavánban vándorolnak beláthatatlan soraikkal a nagy kapu felé, amelynek ajtajában az Isten angyala fogadja őket (Várkonyi személyesiti) és mutatja nekik az utat: Te erre mész, te arra... sa boldogtalanok, mint ahogy az életre üres kézzel születtek, földi hozadékait a kapu küszöbén levelik: kis halott gyermek a bábuját, amelyet kezében szorongat, gyilkos a kötelet a nyakáról, amellyel a földön fölakasztották s belépnek ki erre, ki arra, amint az Isten angyala rendeli nekik...
Ez a szimbolisztikus része a filmnek. Gyönyörű. Elképzelésben, rendezésben egyaránt Háttere a tulajdonképeni történetnek, amely a legaranyosabb, legvidámabb vígjátékkal kezdődik, hogy mint a szivárvány szine az esőfelhők komorságába, tragédiává változzék át.
Minden, ami férfi és nő között történhetik, ég, csillog, foszforeszkál ezen a káprázatos filmen, amely előtt szivet és fejet kell hajtani. A színészei a világ legnagyobb művészei közé tartoznak, egy fiu, aki egyetlen gesztusával annyi ember szivét fájdítja meg, ahányan a nézőtéren ülnek s egy leány, akit csak csókolni volna szabad. Elragadóak mind a ketten. Tessék a tartalom: Egy bohó kis amerikai leány, akit körülrajongnak a fiuk, ahhoz a kérőjéhez megy, aki a tengeren a cápa torkából kimenti. Kezdődik a küzdelem a létért, a harc a mindennapi kenyérért A fiu, akinek a lábát a cápa agyonmarcangolta, egy táncmulatságra kiséri fiatal asszonyát s mert szerelme nem bírja ki, hogy az egészséges lábúak hogy táncoltátják az ö Mindenét, dacára annak, lio^y az orvos megtiltotta, táncra kéri. Rosszul lesz, elesik: egy évig feküdnie kell. A kicsi asszony hősiesen munkához lát, hogy eltarthassa férjét s „a kicsi fecske eteti a nagy bölényt". Amig azonban a „kicsi fecske" munkában van, egy gazdagjasszony, aki ré^en szereti a „nagy bölényt", meglátogatja a beteget s a kicsi fecske, aki félreérti a dolgot, bűnösnek tartja az urát és otthagyja egyedül, nyomorékon, szerencsétlenül. A férfi kinyitja a gázcsapot s az asszony utána akar halni. Jön a szimbolikus kép: A boldogtalanság nagy tejutján, a halál kapuja felé vándorlók között feltűnik a fiu és a leány. A halál angyala azonban visszaküldi őket-: .Ti még nem tettétek meg kötelességeteket az életben, nem vácitok elkönyvelve, menjetek vissza az életbe az emberek közé..." & a két ember megy szembe a nagy áradattal: milliomosokkal, koldusokkal, kínaiakkal, négerekkel, katonákkal, munkásokkal, gyermekekkel, aggastyánokkal, cocotteokkal, szüzekkel, szépekkel, csúnyákkal, nagyokkal, kicsikkel, akik már mind, mind halottak. És megérkeznek, vissza az életbe és boldogan és sikoltva omlanak egymás karjaiba. „Hála neked Uram, hogy ismét ránk bíztad az életet". Gyönyörű I — c—
MgTbáfi 20.000--.-. Xíli 21 000 21.500,
lebiuott hm 20.000-21.000, •■■tonnát ttí-tértét 20.000-22000. Irányul közepe*.
Gerezna-árak
A szűcsök, szórmekereskedók az alábbi Irakon vásárolják a Rcreznákat: íanvesl— 1,000.000, könyesl-700.000, róka-250.0 0. vídra—900 000. vadmacska—70.000, görény —140.000. borz—110.000, menyít-30.üGU, mezei nyul—30.000.
KUdó; Zrínyi Nyomdaipar Könyv
Polgári Egylet éttermében
farsangi fánkkal, t/a liter borral 30.000 korona.
Kelemen Károly.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó ismerőseinknek és jóbarátainknak, kik felejthetetlen drága jó férjem, illetve édesatyánk elhunyta és temetése alkalmával fájdalmunkat barmi módon enyhítették, ezúton mondunk hálás köszö-
neteL Molnárj család.
özv. Rosenberger Ber-nátné GrQnfeld Júlia ugy
a maga, mint gyermekéi és egész családja nevében fájdalommal jelenti, hogy 51 éven át hüsíges élettársa, gyermekeinek legjobb atyja
január 31-én, életének 81. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Temetése kedden, február hó 2-án délelőtt lesz a hahóti izr. sírkertben.
Csendes részvét kéretik.
FARSANGRA
M E O H I V Ó K CONFETTI — SZERPENTIN ■COTILLON - ÁLARCOK CREPP- és SELYEMPAPÍROK PAPÍRSZALVÉTA PAPIRTÁNYÉROK TORTA- is S0TEMÉNY-PAP1ROK
Fischel Fülöp Fiai
paplrkcreskcdéslben
kaphatók.

Háziasszonyok figyelmébe.
Egy nagy hézagpótló találmányra liiv|uk fel D. figyelmüket, midőn az eredeti 64942. sz. a. szabadalmazott tökéletesített uj modcllu kézi mosógépet ajánljuk. A mosógép egyesíti mindazon követelményeket, amelyeket egy ilyen géptól elvárunk, mert kétnapos ruhamosást könnyedtn, játszva 2 óra alatt elvégez, amellett a fehérneműt teljesen fehérre mossa és pedig ugy, hogy az eddigi dörzsölésnél elkerülhetetlen kopást és elrongyolást kiküszöböli. Azonkívül feleslegessé leszi a mosónőt, kinek szeszélyeit eddig tűrni kellelt, megtakarítjuk a napokon át elhasznált tüzelőanyag legnagyobb résrét és azonkívül a mai drága szappan 45"/« át ugy, hogy a mosógép ára már 1—2 nagy mosás után megtérül. A szab. mosógép légnyo-máfsal működik, amennyiben a ké-srülék alá szorult levegőt a vízbe szoiiljuk, ezt erős forgásba hoizuk, amiállal elérjük azt, hogy a víz a fehérneműn álnyomul és a szennyel abból ellávolitja. A gép a lehelő legegyszerűbb, semmiféle inozgó vagy romlandó alkatrésze nincsen, a ruha nem kap rozsdái és amellett a gépet akár egy gyermek is kezelheti. A mosógép ára 200.000 korona.
A gépet a szabadalomtulajdonosa ma, kedden d. u. 3 órakor mutatja be a Központ szálloda éltermében, amelyre a nagyrabecsUlt hölgyközön-ségel tisztelettel meghívja. A gépel vételkötelezeltség nélkül próbára bárki hazaviheti.
Hgyedárusitás az egész megyére átadó.
U. i. Ugyanekkor lesz bemutatva a világhírű „Vámpír" porszlvógép, amely 10 havi részletre kapható, a bemutatást meghívásra bárhol díjtalanul eszközöljük.
RENAULT
Személyautók
Teherautók Mezőgazdasági és vontató traktorok
Vezérképviselet:
REIMAN
Budapest, VBrösmarty-tér 3.
ARANY SZARVAS
étterem és kávéház
Naponta friss osapolésu
Király-sör.
Szarvas zónaroggcli I pohár sörrel
8000 korona.
Kitűnő, tisztán kezelt olosó borok.
Pontos és figyelmes kiszolgálás
Oltsd és Ízletes házi koszt
Havi abonna. Szíves pártfogási kér
Márkus Sándor
vcndcglűs*
mai Február 2. Uj személy- í« teher-
autók.
Használt, Byárilag telje-„„ javított külonlxiző nyárt mSnyu személy- és teher-
autók.
CORDATIC autógummik
nagy raktára Autójavítások.
Uj autómotorok, tengelyek gyártása.
Kedvező fizclési feltételek, részletfizetéssel 4CI7
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
Apróhirdetések
Ai apróhirdetés dija 10 m<M« 5000 kor. A rinuró t minden vastagabb betQból álló i uA kit szónak azámlttatik. Minden további nó dija 500 K. A hlrdatéal dij otöro flxotendő a forgalmiadó hozzíszámltáiával
ZALAI KÖZLÖNY
Taljaa wlzvazetákl- ás fürdőszoba borondozéacket legolcsóbban uilllt él szerel kadvazÖ flxctéal fal-tátolakkel Wolsor Qépgyár.
Sagár-ut 16.___2172
Legjobb minőségi! kOlföldt*lröksz é» kováosazén. Welsar gépgyár. 4060
PánzkSIosftnt bekebelezésre minden C\'iuegben a legelőnyösebben é» leggyorsabban (olyójlllat Aozál Ignáo pénz-k&loönkCizvetltö Irodája Naí>vVanUsán, Póni 3. tz. aUU Kányszarkölcsfln kötvényeket veszek. 3550
Olcsó és jó
zománcedényt, porcel-lánáruFés mindennemű háztartási cikket
e$rtb Szerbnél vásárolhat
Ciengefy-ul 6. Wl
Veazek állandóan meglepő magas árun mlndeníajla vndbőrőkct, u. m. nyúl, róka, görény, nyeít, vJd/a íib Bárányi Aladár Deák-tér 4. és Bajza-utca 1. 3633
Porgalmas utcában Qzlsthalylság azonnal átadó. Cím a kiadóban. 57
Egy teljesen uj, modernül épült emeletes ház azonnal beköltözhető lakással eladó. Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi iro-dája Nagykanizsán, Póut 3. sz. 265
Vérszegények! A"KbSly,
• Brnnealci Józsi-féle blk»«r. BRUMCSICS JÓZSEF
65 hold., birtok a Balaton somogyi olótlán 8 szobit nagy nrllskkal. eteléd la-kátok. kiállókkal. |(l hold eltörenJu trő-Wvel, etellcg keltéosztva It, ntgvobb hlr-tokiitel miau illigőten eladő. — Bővebbet Ao.ól Ignáo Ineatlanlorgalml Irodája, Nagykanlzta, Fóut 3. 2Í7
Polglrltta ét elemista tanulók In.truá-!""< vállalja okleveles tanltinó. Clm a kiadóban. J91
Eladó egy jó bowtvallyugép Bluincn-^elontUujlj.ul 12. 29Í
310 hold., birtok, rajbT 3 szobás "\'luk. magtár, cteltd lakatok, iltillok mind \'gm jő kaiban, kedvező fizetést feltételek Mlcll íiiigísen eladó. Bővebbet: Acxót \'Onáo Ingatlanforgalmi Irodája Nagykant-"tnj\'íut 3. 296
„\'\'■""•t.ní, kl 9 évig volt egy helyen aiKtltaazitbtn, az összes Irodai leendőkben Crakt, mielőbbi belépésre állati ke.et. -a kiadóban. 278
_Milté>nyi-cipdt vegyen 1
(.,Eíad<i egv iróatzlal Íí 2 tzekríny Kis" Wudy-ulca 20. 3H
Eladó uf hintó, levehető fedéllel, vető-\'ő\'Ryla kertlpad, Irodai iróaiztal "Ólából tan könyvállvány, tzalongarnllura, mEi tel™í»yek. 24 óriátl kOlel törté-, az otzlrák magyar mo-
dlszkoittben. Iharos, papi 10. az
kSV t\'í !"6"«P»s konvnld (tekele) lenyész ».o eladó getseszlgetl tanítónál. 313
nem közönséges pörkölt árpa, hanem szakszerű csi-ráztatássa\'táperőkben dus.
A közönséges pörkölt árpa nem tápláló.
Ilyenért kár pénzt adni 1
Legszebb Legjobb Legolcsóbb
Harisnya Harisnya Harisnya
F9NYÓ MIHÁLY ÉS TÁRSA
kötött, szövött és divatáruháza
Központ-szálló épület.
Kötött női és férfi mellények Női és férfi Pull-owerek Férfi és gyermek sweattcrek Ndi reform-nadrágok
Selyem- és gyapju-sálok KíítBtt és tricot keztyük Női és gyermek sapkák Vadászliarlsnyák
Jég-soknlk
Reklám gyermek-harisnyák fekete és barna
1. II. III. IV. V VI. VII. VIII. IX. X. XI.
T
6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 ezer kor. Férfi zocknik 7000, nöi harisnyák 15000 K-tól feljebb.
4!«Ű
Asztalosok, bútorkereskedők, övegesek, autó- és kocsigyártók figyelmébe!
Tükör tükörüveg, aulőtzílvídó oveg, foellláblák. rézbetoglall ctltzolt Uveíek és rnlnocnnemll láblativegek sima ís eslszoll kivitelben. PontoMn gyorsan, legolcsóbban. Jól cwm.golv. szállít
KILTZ JAKAB és TÁRSA
M, üvcgcslszolda és tükőrgyár
Budapest, VIII. ker., Práter-utca $4. sz. Telefon: József 54-76.
szőnyeget, szobrot, modern és antik dísztárgyakat, ékszereket, régiségeket, gyűjteményeket stb. cikket.
Po*lJn ntgtóMaM*!* k0M6tl fiat uját köll»<-g«0ta téimtnWt uinitok vl«.i». K» ■ vétel-\' Irbto cn«ttfy«jDl o«B tudóink, rc.bb ért ék a klniUl ntMn kívánatra le-
ön pénzhez juthat akkor Is, ha véglegesen nem akar megválni ingáitól. Ez esetben részletfizetésre visszavásárol-
hatja a nekem eladott árut, így ön sokkal jobban |ár, mintha drága kosztpénzt fizetne kölcsönért.
A fenti tárgyakért én fizetem a legjobb Arat, emellett minden valóban értékes cikkre vevő vagyok.
Saját érdekében órízze meg e lapot és közölje címemet ismerőseinek Is, kik ezért hálásak lesznek önnek.
FEHÉR JÓZSEF
BUDAPEST, V^ SZABADSÁO-TÉR 5.
Társflxlct s ABBÁZIA. Kiállításokon réartvecx n utódállamokban it vllágpUcokoa.
■ IIT11 csukott, vagy nyitott bárhova megrendelhető Kaufmann Imra autóíuvarozásl vállalatánál Ragykanliaán.
Telefon: 167. - Oarage: Nádor ntca 8.
Értesítem a méntartó gazdidat, most érkezett 8 darab elsőrendű nehéz, import
belgamén,
tárga, fehér hajjal. — Jutányos áron, részletfizetésre eladó.
Megtekinthető Récsey gazdaságban, Nagybajom. Állomás: Jókó.
Műhelynek
vagy
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a város belterületén. Bővebbet
a kiadóhivatalban.
Gazdái! ej figyelmÉöe I
A Magyar Távirati Iroda
r.ugykanlxaal kirendeltsége az Összes bel- és kullöldl
terménytőzsdék
hivatalos árfolyamait \\ rádión kapja és előfizetőinek telefonon — percek alatt továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők. nos
«
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VASáR
1926. április 17-26.
Rendezi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Vámszabadraktár. A legjobb eladási alkalom.
Aiu- és személyszállítási kedvezmények a bel- és külföldi vasutak
és hajózási társaságoknál. Vizűm kedvezmények.
Központi iroda: Budapest, V., Szemcre-utca 6. Tb. kípvlKlel: Hschel Lajos könyv-kercikcdó. Nagykanizsa, Vároiházep.
harisnvagyAr
BLUMENTHAL LIPÓT ÉS TÁRSA Budapest, V., Pannonla-utca 10 c. Gyártmányai: Nőt haiiinya legjobb mlnóiígu műselyem llóibóL Félti divat >oknl. wlyctn ii llórból. Izlé. ui mintákkal, ctakis fioom kivitelben.
Kérjen
MESSMER TEfiT
a legfinomabb keverik, zamalos és haimilatban rendkívül kiadói. Körlett képviselet: REINITZ GYULA ÉS FI\'A
NAGYKANIZSA.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság aiei«tt(Déli Vasút)
TÉLI MENETRENDJE
1926. évi január hó M5I
a Nagykanizsára érkezó és induló személyszállító vonatokról.
A vonat neme
Szem. v. Oyv. Szem. v. Oyv. Szem, v.
Budapest*^ Indul
715 MO\') 1330 17*30 21-55\')\')
Nagykanizsára érkezik
1455 13-20 2040 2150
4-35
Végyá\' Í 5IT
I Ww
t Szem. r.F -
2J Ojrv. 3 Szem. v. 4, Szem, v.
lialitOnszcnt- Nagykanl-
jyörgvről ind. l uára érkezik ——
[agykanizsára érkezik
"T5T
1317
17-55 23-35
Végy. v. Oyv. Szem. v.
_ 4-45\'
900*)\') 1147
9-20 1453
16 50") 21-33
Pécsről Barcsról
indul Indul
— 4i-m
9-oc) 11-30
18-205) 21-00
l—~
zsira
érkeiik
TET
1326
2315

T| Oyv. II 2: Vcgy.v. 3 Szem. v. i
3-351)
4-40 1609
érkezik 6-ÍS
9-40 2001
Nagykanitsá-riM Indul
005>B «50 9-10 1415\')
14-30
Budapestre érkezik
6-55 11-00
17-15
18-35 21-45
i-Nagykani-j Szombat-j
\' r SaenLv.—JHjMl í lj 1144 Szem.vj 6-40 I »37 I —II
Oyv. ! 13-4&\')\'); 15-54 1 190»
Szem, vj 17-30 i 20-40 —
_ g j érkezik | érkezik
tlSzem. v.)\' á
2 Oyv. 14*05")
3 Vegv.v. IS-IB
7
I S/cm. v. 21 Végy. v. 3J Oyv.
"Í-iü \'
15-47 1810
20-59 1 -
Nagykanizsáról Indul
jf^" 515 \'
17-00 22200
Pragerholra érkezik
""TÍS™-\'
2250 1-35
| 1\' SliűwtV Gyékényesről indul 15-30 Nagy kani-, /sára 1 érkezik 1605 Nagykanizsáról | indul I SlniutŐ 11-40 Gyékényesre érkezik 12I5 "
Zaliegenzcg. lói Indul Zalaázent- | ivanról indul 1 .ViRykjni-xiAia érkezik Nagyk*"!- Zalaszent-x\'Arrtl Indul ivánról indul Zalaegerszeg-re érkezik
500 | ,23 625 22 00 23-07 ] 23-28
I) Zalaegerszeg Budapesti közvetlen kocsi II. és III. oszállyal \') I—II. és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest-Barcs között 1 II—III. oszt. közvetlen kccsl Pécs-Wien S. B., egy I—II—III. oszt.
közvetlen kocsi Zagreb-WIen S. B. között \') I1--III. oszt. Budapest—Zalaegerszeg között közvetlen kocsival ■) I - II, oszt. Nagykanizsa—Péía közvetlen kocsival •I IMII. oszL Pécs—Wien és egy I-ll-lll. oszt. Zagreb-Wien közv. kocsi T) I—II. oazt. közvetlen és egy hálókocsi Budapest—Tricstbe, egy I-lt-lll. oszt. Budapest—Kóma közvetlen kocsival.
Önkéntes árverés.
FOrhénczi öreghegyen (helységül átellenében) vasárnap, folyó hó 7-én délután 2 órakor Önkéntes árverésen eladalik I hold szóló, léi hold szántó és fél hold kaszáló. — Eladó Holl János hosszúvölgy! lakos. aia
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
n
Mindenféle
készit
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
n
Alkalmi könyvvásár
Részvénytársaságunk könyvkeres-kedó osztálya olvasó közönségünk figyelmébe ajánlja a kovetkezó legújabb könyveket:
Ifjúsági irataki
Észak csillaga irta Pohárnok Jenó.
Képekkel. Kél fehér galamb irta Dénes
Gizella.
Egy királyné életéért irta Spill-
mann S. J. Krisztus-legendák irta Rube-
nescu A. Quo-vodls? itta Sienkiewicz H. Bátran és híven itta Spillmann S.J. A puszta ház irta Dickens Ch. Az én kis hőseim irta Teveli Mihály.
A fenll müveken kivul sok ifjúsági egyéb könyvek.
Legújabb rnOiekt
Megváltás Szibériából írták Dfli
Adaniis Oéza és Saáry Jenó. Hadifoglyok élete Szibériában
irta Stessel Ernó. Mailáth GyOrgy emlékezele Irta
Csernoch János. Három század Katakombákban. Képek az első keresztények éleiéből. Felvidéki séták irta Divald Kornél. Gaudeamus 1. Betokurtózumok, szójátékok, tréfás feladatok Irta dr. Waller I. Örök dolgok — örök utak — örök források irla Klug Ignác. Szent János (Caplstranól) élete \' irta Bőlcskey 0. Szent Jeromos élete irta Babura László.
Szent László király élete irta
Karácsonyi László. TDndérfa (Regény) Irta P. Pál
Ödön.
A Halál-légió szolgálatában
irta Truzsinszky I.
Ezeken kivül a Szent István könyvek számos háborús vonatkozású, történelmi, egyházi, vallásos és imakönyv.
Kaphatók a
„ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatalában Nagykanizsa, F6-ut 5.
Teltion 78.
Nyomatott > Zrínyi Nyomdaipar é» Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdawa«M>: Cfcnbedi Károlyi,
66. évfolyam, 27. szám
Nagykanizsa, 1926 február 4, csütörtök
1800 kiNM
ZALAI K
POLITIKAI NAPILAP
h*fHHti?Ht klxtfóbrraul Fó-*t & fcjgiat*a-f tJtfcM 71, aynaái 117. ufti
Felelős izerkesztí: Kempclen Béla
WÓSUnt»l u*: Xjí tJÖH W.00K koiaw Síxo* b-Stj...---... Bű.OCO tooaí
A FRANKHmiSITÁS GAZDASÁGI VONATKOZÁSAI
Irta: Báró SZTERÉNYI JÓZSEF ny. miniszter
Trianon óta nem volt Magyarország olyan súlyos helyzetben, mint a végzetes frankhamisitási Ogy következtében. Belekerültünk általa a világ érdeklődésének középpontjába, mert jól lehel, nincs semmi komoly háttere, legalább eddig minden kísérlet dacára nem sikerült ilyent beigazolni, szomszédaink, ellenségeink gondoskodnak arról, hogy a botrány felszínen maradjon. Nekik nagy érdekeik fűződnek hozzá, hogy Magyarország iráni bizalmatlanság nyilvánuljon meg, hisz állig fegyverben állásukat is csak azzal tudják indokolni, hogy védekezniük kell Magyarország nyugtalankodásai-val szemben. Amit már-már kezdett a külföld nekik el nem hinni, lévén Magyarországnak legkisebb gondja is nagyobb annál, hogy szomszédalt nyugtalanítsa. A frankhamisítás — sajnos — megerősítette az ő ezlrányu érveléseiket. Helyesebben: alkalmas arra, mert akármit Is csináljunk ebben mi, nem tudunk odajutni, ahol ők mérgezett nyilaikat ellenünk lövöldözik. Hiába bizonyltjuk Igazainkat, mi tagadás benne, politikailag nem sikerült eddig felülkerekednünk. Pedig ezen fordul meg jövő gazdasági kialakulásunk is. Amint attól függött konszolidálásunk és szanálásunk sikere, hogy az eladdig irániunk megnyilvánult bizalmatlanságoteloszlathatjuk-e, azonképen attól függ a legköze-\'ebbi kialakulás is, hogy a nagy-nehezen. szívós kitartással megszerzett bizalmat sikerül e visszaállítanunk és meggyőznünk a világot arról, hogy bármily sajnálatos legyen is ez a frankha-nilsílási Ugy, ez csak egyesek mcgtévelyedése, de nem az or-szág ügye, a2 ország megítélése pillanatnyilag szenvedhet általa, de az ország viszonyain, belső helyzetén ez nem változtathat. Persze, ennek előfeltétele a belső egyetértés ebben. Az a körülmény, hogy az egyik oldal hazafias cselekedetet akar ebben a szerencsétlen ügyben látni, a
másik ellenben keresve keresi, miképen vonhatja abba bele a kormányt, tehát a hivatalos Magyarországot, nem mozdíthatják elő ezt a megitélhetést. Sajnos, a politikai pártok nem emelkedtek oda, hogy csak az ország érdekeit nézzék ez ügyben.
Gazdasági kihatásai ennek az ügynek már erősen kezdenek jelentkezni. A külföld szépen megindult érdeklődése Magyarország gazdasági viszonyai iránt hirtelen megcsappant. Azóla, mintha ketté vágták volna a külföldi tőke érdeklődését. Sok nagyszabású terv abbamaradt, összeköttetések megszakadtak. Remélhetőleg, nem végleg. Ha majd elülnek ennek a botránynak hullámai is, talán majd Ismét sikerül ezeket a kapcsolatokat felvenni. Addig azonban szó sem lehet róla. Sulyosbilja ennek hatását, hogy a legkedvezőtlenebb időben ért ez bennünket, olyan gazdasági válság közepette. minőre 1867. óta nem volt nálunk eset. Amikor Itthon rettenetes pénzszűkével kell meg-küzdentink és a legkisebb beruházásra sincs hazai tőke. El is tekintve attól, hogy az olyan drága, melyre gazdasági tevékenységet alapítani nem lehet.
Minden érdek ennek a végzetes frankhamisitási ügynek minél előbb való teijes lelikvidá-lását követeli. Ami abban bűnügy, végezzen vele az arra egyedül illetékes bíróság. A politika azonban hagyjon annak addig békét, mig a biróság a maga dolgát benne el nem végezte. Akkor azután vegyék elö a politikai felelősség kérdését. Mert hogy ez felvettetik, az természetes. Miképen magát az esetet és. annak esetleges mellékkörülményeit fel kell deríteni és ki kell irtani. Az ország becsülete érdekében ilyennek még csiráit is, azonképen elmaradhatatlan a felelősség kérdésének tisztázása is
Az ország eminens érdekei azonban a megnyugvást megkívánják. Ha a politika nem
képes erre, az ország nagy közvéleményének\'kell módot találni arra, hogy ezt megérlesse vele. Mert elvégre nem az ország van a politikáért. Az országnak komoly munkára van szüksége, hogy fennmaradhasson és nehéz gazdasági helyzetéből kikecmereghessen. Ezt a munkát zavarják az állandó izgalmak. A nemzet ellen való bün ezeket az
izgalmakat igy fokozni. A közélet gyökeres megtisztítását más módon is el lehet érni. Ugy az ország hasznára lenne, erkölcsi súlyának és a nemzetek társadalmában elfoglalt helyének megerősítésére lenne, igy az ország további meggyengítésének kell abból következnie. Még pedig anélkül, hogy az annyira szükséges megtisztítása eléretnék.
A Ház zajos jelenetek közt tárgyalta a frankhamisítás ügyét
Rakovszky látván kéri, hogy hallgassa meg a parlamenti bizottság az Albrecht-puccsal való összefüggésre és a miniszterelnök felelősségére vonatkozó bizonyítékait
Budapest, február 3 A nemzetgyűlés mai illésén Scl-
tovszky Béla elnöklete alatt folytatta yft&z indemnitás tárgyalását.
Rothenstein Mór a frank-ügyről beszél. Szomorú, hogy Magyarország mindig a botránykrónikában szerepel úttörőként. Az ilyen gazdálkodás mellett hiába vannak súlyos adóterhek, a kormány szociális feladatait nem teljesítheti. A munkanélküliség ellen való biztosítást többször megígérte a népjóléti miniszter, de még mindig nem került törvényjavaslat a Ház elé.
Viczián éles kritikája a szakszervezetek despotizmusáról
Viczidn István arról beszél, hogy a szakszervezetekben nyomják el valóban az egyesülési, gyülekezési és vélemény szabadságot.
Viczián beszéde közben a baloldal hátsó padsorában összeülnek Andrássy Gyula gróf, Pallavicini György őrgróf, Sigray Antal gróf, Cziráky György gróf, Bárczy István, Rakovszky István, Rassay Károly, akik halkan megbeszélést folytatnak.
Viczián István közben tovább folytatja beszédét. Azt mondja, hegy a szocialisták lepaktáltaka kartelekkel, hogy a munkásságot száliilják a nagytőkéseknek.
A szélsőbaloldalon élénk ellentmondással kisérik bcszédéL Az elnöknek minduntalan közbe kell lépnie, hogy a rendet helyreállítsa.
Rothenstein Mór Viczián felé: „Hazudik !a
Az elnök rendreutasítja Rothen-stcint.
Várnai Dániel: Egy óra óta folyton hazudik! Óriási zaj a jobboldalon. Az elnök Várnait rendreutasítja. Az"elnöknek csak hosszas csengetés után sikerül toelyrcállilani a rendet. Viczián István: Abszolutizmus, des-potizmus uralkodik a szakszervezetekben. Jogi boncolás alá veszi ezt a kérdést. Hivatkozik egy szaktekintélyre, Váéi Istvánra. (Nagy „zaj a szélsőbaloldalon.) Vági röpiratából olvas fel részleteket.
Viczián nagy zajban fejezte be beszédét, az indemnitást elfogadja.
Rakovszky István emelkedik szó-lásra.^rre benépesülnek a padsorok.
Viczián beszédével kapcsolatosan konstatálja, hogy az indemnitás tárgyalására a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt el vannak ütve attól, hogy arra válaszoljanak.
Majd áttért az indemnitás bírálatára, Miért kér a kormány most négyhónapos indemnitást? Az a gyanú merülhet fel, hogy azért, hogy a nemzetgyűlés ellenőrzési jogától elültessék, össze kell tartanunk, hogy erkölcsi fölényünket kireperáljuk. Ebben ellenzéknek és többségnek egynek kell lenni. Az indemnitási nem fogadja el.
Franshamisitás és az Albrecht-puccs
Nagy Vince a parlamenti bizottság titoktartása nemcsak a bizottság tagjaira, hanem a kormányra is kötelező. A miniszterelnök kilépett ebből a kötelező titoktartásból. (Ellentmondás a jobboldalon). A vádirattal törvényhozói kötelességünk foglalkozni. A felelősség kérdésével most már a vádirat alapján is foglalkozni
«
zalai közlöny
1926 Február 11.
kell a bizottság munkájának befejezése előtt. A vádiratban súlyos jogi defektusok vannak. Miért keltett a nyomozás befejezése előtt a vddira-tot kiadni ? Jogi abszurdum ez, melynek feltétlenül politikai háttere van. Hibája a vádiratnak, hogy a bűncselekmény crcdclét és tulajdonké-peni célját nem elevenili fel.
— A vádirat szerint Nádosy hazafias célokra hivatkozik. Azt mondja a vádirat, hogy ezt nem tudták bizonyítani, de az ellenkezője sem bizonyítható.
— Néhány adatot szolgáltatok a nemzetgyűlés fórumáról a nyomozásnak. Bizonyítani fogom, hogy nem egyetemes hazafias cél, hanem minden Albrecht, volt főherceg Irónra-jutdsdnak érdekében történt.
— Ennek a társaságnak volt a feje Windischgrűtz. Itt van bizonyítékul Jankovich Arisztid naplója, amelyben tőbbszö} előfordul, hogy tárgyaltak Albrecht trónrajutásáról. Bizonyítékul az is, hogy Albrcchlota TESz kormányzó elnökévé választották. Raf/ay püspök a TESz kor-mányzóelnökválaszló közgyűlésén, A! brechtet, mint eljövendőt, üdvözölte. Baross OAbornak, a TESz-uek egyik elnöke néhány hónappal ezelőtt beszédet mondolt, amelyben azt mondotta, hogy igen fontos akcióra készül, amely, ha sikerül, nagy elismerés jár érte, de ha nem sikerül, akkor erkölcsi halolt lesz. Nincs olyan egyetemes hazafias cél, amelynek sikertelensége erkölcsi halottá tesz valakit.
A miniszterelnök felelőssége
Nagy Vince i A vádírat alapján rá fogom olvasni a miniszterelnökre, hogy mulasztásokat követettel. (Nagy zaj és ellentmondás a baloldalon.) A vádirat szerint Bethlennek tudomására hozták Kozma és Baross,
DEÁK FERENC EMLÉKEZETE <2>
Zalavármegyónck Nagykanizsán rendezett Deák-emlékünnepélyén felolvasta: dr. FerenczI Zoltán
cgytMml UfUr, i P«l6fl Tiruils eiaike. a Magyar Tutlomlnyo* Akadozna és Kuíiiudy TáruUJ itb Ujja
Ezek, mini minden nagy dolog, egyszerű és világos tételre ^yihetők vissza. Első voit ezek közi: hit a jog fensőségében, mellyel semmi erőszak nem bir és nem birhat, mely tehát erősebb a hatalomnál, a szu-ronyoknál, a fegyveres erő összes eszközeinél. Ebből eredt Deák nagyelve, melyet egész életén át mint törhetetlen maximát* alkalmazott, a jogfolytonosság elve. E _szerint a nemzetnek joga van, sőt kötelessége uj, jobb törvényeket alkotni idők folyamán; de egyet sem. szabad sem elsikkasztani engedni, sem feladni, mig az uj megalkotva nincs, mert amit az erőszak és hatalom elvesz, az alkalmas időben visszaszerezhető, de amiről a nemzet akár gyávaságból, akár könnyelműségből lemond, az örökre elveszett. Én azt hiszem, hogy a jogfolytonosságnak nemcsak lényegét, hanem szavát is Deák vitte be a magyar közéletbe oly döntő erővel, hogy ez a magyar alkotmányos gondolkozástól azóta elválaszthatatlan. Másik alapelve volt az,
hogy a Nemzeti Szövetségben hamis frankok vannak. Miért a bűncselekmény megtörténte után adott ki a miniszterelnök erélyes rendeleteket ? Miéit nem akkor, amikor tudomására hozták a hamis frankok létezését?
Nagy Vince: A miniszterelnök már akkor tudott arról, hogy Nádosy érdekelve van az ügyben, mikor őt nyomozásra utasította.
Erre a kijelentésre óriási vihar keletkezik. Percekig háborog az ülésterem. Nagy Vince csak percek múlva folytathatja beszédét.
.Nagy Vince: Én állítom és bizonyítom. Kérem a t. Ház elnökségét, idéztessen be engem a parlamenti bizottság elé, mert én erre vonatkozóan adatokat szolgáltathatok.
Nagy zaj a jobboldalon. Az elnök hosszasan rázza a csengőt, pzreekig tart a vihar s azután is csak állandó viharos közbeszólásoktól, óriási lármától kisérve tudja folytatni beszédét. /NügyTVince: Ne akarjon a kormány ilyen súlyos felelősséggel a vállán a helyén maradni. Mennél tovább marad a helyén, annál inkább hátráilatja Magyarország megbecsülésének helyreállítását. /Ezután az elnök az ülést felfüggesztette.
Szünet után Berki Gyula szólal fel és hosszabban reflektál Nagy Vince megállapításaira. Az indemni-tást elfogadja.
Kiss Menyhért a magántisztviselők htlyzetére hívja fel a miniszter figyel-iilét és foglalkozik a nyugdijvalori-záció kérdésével. Végül követeli a nemzetgyűlés feloszlatását és uj választások kiírását.
Szabó Oyula is azt tartja, hogy a nemzetgyűlést fel kell oszlatni.
Peyer Károly a frankharalsitási üggyel foglalkozik és élesen bírálja a kormányt. Majd deklarációt olvas
fel a frank-ügyben a demokratikus ellenzék nevében, amely a frankha-misitási ügyben a kormány részéről történt helytelen informálást állapit meg. Peyer azt mondja a végén, hogy a kormány adja át a helyét, mert a frank-ügyben kompromittálva van.
Pickler Emil azt látja, hogy a „kurzus" legerősebb támasza gróf Bethlen István miniszterelnök.
Pesthy Pál igazságügyminibzter hosszabban reflektálja Peyer Károly állal felolvasott deklarációra és tétel-ről-tételre megcáfolja, amit az ellenzék felhoz.
A ncmzelgyülés ülése negyed 8 órakor véget ért.
Vass miniszter a parlamenti bizottság előtt
A frank-ügyben kiküldött parlamenti bizottság ma délben tizenegy órától félnégyig tartotta folytatólagos üléséi. Kihallgatták dr. József népjóléti minisztert, aki részletes felvilágosítást nyújtott a hozzá intézett kérdésekre, továbbá Samassa Aurél miniszteri tanácsost, a kereskedelmi minisztérium osztályvezetőjét, Dar-vass Lajos m. kir. ezredesi.
Az eddigi vizsgálatok eredményét Rublnek István előadó ismertette, majd elhatározta a bizottság, hogy legközelebbi ülését február hó 4-én délelőtt 11 órakor fogja megtartani. Teleky Pál gróf belépett az
egységespártba Budapestről jelenük: Teleky Pál gróf ma levelet intézett Alniássy Lászlóhoz, az egységespárt elnökéhez, melyben bejelenti, hogy belép az egységcspártba. Teleky belépését a kormányzópártba politikai körökben ugy magyarázzák, hogy Teleky Pál gróf ezen tényével Is dokumentálni akarta azt, hogy ma mindenkinek támogatni kell Bethlen István gróf miniszterelnököt
A kormány helyzete szilárd Budapestről jelentik: Illetékes helyről kapott információ alapján kijelentették, hogy gróf Bethlen István véleménye szerint a frank-ügy rövidesen tisztázódni fog s hogy a kormány helyzete teljesen szilárd.
A kormányzópárt nyilatkozatot tett közzé, amelyben kijelenti, hogy a kormányzópárt tűrhetetlenül kitart a kormány tagjai mellett.
A frank-ügy pótnyomozása nem ppodukált uj eredményeket
Baross Gábor megtapadta a választ a franoia kiküldött egyes kérdésslro A kihallgatásokat tovább folytatják
Budapest, február 3 A frankhamisitási ügynek nagy érdeklődéssel várt pótnyomozása kedden délután megkezdődött és a detektív* munka már be is fejeződött anélkül, hogy bármi szenzációt produkált volna, avagy szükségessé telte volna ujabb személyeknek a bün-flgybe való bevonását. Ezután már csak a fogházban fogják újra kihallgatni a letartóztatottakat.
Baross Gábor kihallgatása
Kedden délután elsőnek Baross Gábort, a Postatakarékpénztár vezérigazgatóját hallgatták ki a rendőrségen Doulcet francia kiküldött jelenlétében. A kihallgatás késő éjszakáig tartott. A kérdések főként a frankhamisítás finanszírozására vonatkoztak. Baross Gábor beismerte, hogy tudott a frankhamisításról, de azt nem tudta, hogy az általa folyósított
hogy a legfőbb nemzeti erő az erkölcsi erő, melynek hivatása legyőzni minden csüggedést, minden reménytelenséget. A csüggedés a sátán tana és sugalmazása a nemzeti erő lerontására. Deák e sugalmazásra nemcsak maga nem hallgatott, nemcsak maga mondta magáról az életében sorozatosan föllépett nemzeti csapások közt, hogy „Istenemre mondom, a csüggedést nem ismertem soha"; hanem ezt a nagy erőt beoltotta nemzetébe is, melyet ennek erejével minden vc\'szedelmen át birt vinni. Harmadik alapelve volt a folytonos elóremenés. Tudta ó jól, hogy a hatalmasabb és minket elnyomni akaró Ausztriával szemben, (melynek törekvéseit, valljuk meg, nemzetünknek nem egy tehetséges tagja is támogatta, akik rettegtek az uj világ eszméitől, mert a régi rend anyagi érdekeiknek is megfelelt), egyszerre, rohamosan nagyot kivívni nem lehet, mert minden lépés előre, nyereség a haladni akarónak. Az ő programmjában is, mint sok más hazafiéban, már első felléptekor, 1833-ban, benne volt az egész jövő Magyarország; de kissé másképpen a módra nézve, mellyel ez kivívható. Elve volt, hogy a hazát semmiért sem szabad kockáztatni, de a hazáért ihinden áldozatot meg kell hozni. Tehát ezt a jövőt nem forradalom, hanem evolutió utján akar-.a
elérni s így először kivívni és helyreállítani a hatalom által annyiszor megsértett évezredes magyar alkotmányt s aztán a magyar alkotmány épületét a XIX. század eszméinek elvei szerint újra épiteni, hogy ebben a nemzet milliói békésen és jólétben megférjenek; de semmiben nem rombolni le a régit, mig az uj fönt nem áll..\'Ezért kitartás által erre a célra egyesíteni kívánta nemzetét tömör, egységes falanxban, mi ismerve pártoskodó magyar természetünket, mindenesetre a legnehezebb volt s egészen neki sem sikerült. Mert természetesen magában a haladni akaró pártban is 1848. előtt több árnyalat volt. Ezekkel szemben Deák eljárása mindig egy maradt: nem osztani meg az ellenzéket. Ennek az elvnek nevében soha vezérségre nem vágyóit. Ót vezérnek nézte a nemzet, mert az volt jellembeli ereje és ismert politikai bölcsességénél, de sohasem saját erőfeszítéseinél fogva. A bizalom iránta már 1848. előtt is nagyobb volt, mint bárki iránt. Nagy harcokat vivott akkor a nemzet két nagy fia, Széchenyi és Kossuth. Deák ekkor mindig az ellenzék egységének megóvásán munkált és szavát, bármennyire fájt neki, éppen ezért Széchenyi ellen dobta a mérlegbe; mert azt hirdette, hogy mihelyt saját haladó táborában meghasonlik a nemzet, az ellenség
könnyű győzelmet arat rajta. Mikor elkövetkezett a forradalom, melyben Deák csak 1848 végéig vehetett részt s a hazafiak jobb része rémülve szemlélte, hogy a legborzasztóbb bukás felé szakadt a nemzet, Deák akkor még inkább az összetartás mellett volt. Sokan rossz néven vették neki, hogy miért nem lépett fel Kossuth ellen ? Deák erre azt felelte, hogy {Kegykor egy barátjával volt, kinek Tiégyes fogatán kikocsiztak a határra s a lovak megbokrosodva elragadták a kocsit. Ekkor ő is a gyeplőkhöz nyúlt, hogy segítsen. Barátja erre azt mondta: ,Ne bántsd J ha én egyedül próbálkozom, talán sikerül megfékeznem a lovakat és megmenekszünk, de ha te is rángatod őket, bizonyosan végünk van."
Íme, Deák egyszerű és fő elvei és sikereinek titka ezek következetes alkalmazásával. Természetesen ezek magukban még mind nem adnák meg e nagy életmű jelentőségét, ha nem egy akkora ember képviselte volna őket s nem birta volna bevinni a nemzeti életbe a legnagyobb I és egyben legkeservesebb időkben. Röviden: törekvése kudarcot vallott volna, ha nem lett volna az a csodálatos erejű kormányos, ki mint az argo-nauták hajósa, páratlan veszélyek közt révbe vezette a nemzet hajóját, mit azért tehetett meg, mert -mindig éber volt, sohasem aludt. (Folyt, k<w.)
1926 Február 4.
400 milliós hitei erre a célra kell.
Mikor Doulcel francia kiküldött egymás után feladta kérdéseit, melyek közi olyanok is voltak, amikre vonatkozólag az ügyészség nem rendelt el vizsgálatot, Baross Gábor ezekre a kérdésekre nem adott vá laszt s a rvndőrtisztviselők figyel meztelték Doulcel-t, hogy ilyen kérdéseket nem áll jogában feladni.
Keresik Schulze-t A rendőrség igyekszik felkutatni azt a titokzatos Schulze nevű egyéni, aki a frankhamisítás ügyét Párisban felfedte. Minthogy olyan birek járlak, mintha Schulze Budapesten tartózkodnék s minlhogy ő is bünsegédi büm&zesnek tekinthető, tegnap végig razziázlák az összes szállókal és penziókat, de nem akadtak hyomára. Benolst Budapestre érkezett André Benoist, francia rendörbiz-los, ki ezelőtt 10 napja Budapestről Párisba utazott, hogy Jelentést tegyen a nyomozás eredményéről, a nyomozásra vonatkozó további utasításokkal visszaérkezett Budapestre. A Magyar Nemzeti Szövetség elleni vizsgálat a belügyminiszter utasítására éjjelnappal folyik, szombat óla csupán vasárnap szüneteit. A vizsgálat befejezését holnapra várják.
A rendőrségen is kihallgatták ma a Nemzeti Szövetség teljes személyzetét arra vonatkozólag, hogy nem láttak-e valamtt a hamis frank csomagolása, szortírozása kapcsán s nem látlak-e esetleg valamilyen gépeket vagy géprésyeket. Hetényl\'li. főkapitány szerepe teljesen tisztázódott azzal, hogy Marsovszky útlevél-kérelmének hátlapjára ráragasztotta Nádosy írásbeli utasítását az útlevél kiadására vonatkozólag s most ez az akta előkerült. Kihallgatások a francia detektívek előtt Holnap délelőtt folyamán a rendőrségen a Párisból érkezeit francia detektívek előtt kihallgatják Windisch-grőtz herceget, Nádosy országos főkapitányt és Gerót. A francia delck-tiveknek kérdéseket is szabad a le-lartóztatottakhoz intézni.
A frank-ügy a francia képviselőházban
Párisból jelentik: A francia képviselőházban az egyik képviselő indítványt nyújtott be a frank-ügy tárgyalására. Briand kérte, hogy az indítvány tárgyalását halasszák el a frank. Ügy (eljes tisztázódásáig. Meg- í jegyezte, hogy a.francia jogszo.\'gál-tatás nem avalkozhstik bele Magyarország belső Ügyeibe. A frankhamisítás)-ügy tárgyalása Hágában A frankhamisítás! ügyben Hágáin letartóztatott három magyar bűnügyének főtárgyalása március i^^szahágai törvényszéken.
A Kisfaludy Társaság tagava-"sa. Prohászka püspököt és He-J*« Sándo,r, a Nemzeti Színház S«galóját a Kisfaludy Társaság la8l»ivá választották.
ZALAI KÖZLÖNY
-^
c*
Direkte Perzsiából érkezeit valódi
perzsaszőnyegek
rendkívül julányos áron kaphatók. — Megtekinthető raktárunkon ma, legkésőbben hal nap.
Weiszfeld és Fischer
cég, Erzaébet-tér.
A Polgári Egylet évi közgyűlése
A lefolyt esztendő — A titkári jelentés — Felemelték a tagsági dijakat — A tisztikar választása
Nagykanizsa, február 3
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján tartotta rendes közgyűlését a Polgári Egylet Knortzer György kir. kormánytanácsos elnöklete alatt. Elnöki megnyitója után Nagy Tivadar, egyleti titkár olvasta fel jelentését a lefolyt esztendő munkájáról.
A titkári jelenlés utal arra, hogy a nehéz gazdasági viszonyok az egyesületi éleiben is éreztették nyomasztó hatásukat. Az egyesület vezetősége mindent elkövetett az egyesületi élet megszilárdítására és a tagok kényelmének előmozdítására. Majd kitér a Polgári Egylet épületének fokozatos átalakitására. Az átalakítási munkálatokat Kotsls Iván dr. műegyetemi tanár tervei szerint Kertész Béla építész végzi. Az átalakítás első fázisának fedezésére eddig 95 millió korona kölcsönt vettek fel.
A könyvtár, napilapok, folyóiratok megnövekedtek. A könyvtár állománya 2892 drb.
Elparentálja Hegedűs György dr., Meiszner Oszkár, Vcllák György és Berényl Elek elhunyt tagokat. Taglétszám 518 rendes, 10 kültag. Az elmúlt évben 16 választmányi ülést és 4 rendkívüli közgyűlést tartottak.
Az egylet — mint városi virilista — képviselői jogának gyakorlásával Malek László dr. Jogtanácsost bízta meg.
A titkári jelentést a közgyűlés elfogadta és jóváhagyta.
Lányi László egyleti pénztárnok [elöntése szerint az egylet vagyona 43 500 aranykorona. A közgyűlés jóvahagyla és a felmentvényt rireg-adla. A folyó évi község « és 283 millió papirkorotiával van előirányozna.
A választmány az évi tagsági dijat 160.000 koronára emeli fel.
Knortzer György elnök ezután a maga és lisztviselőtársai nevében megköszönj a tagok bizalmát és a mandátumot a közgyűlés rendelkezésére bocsátja és elrendeli a szavazás megejtését.
A szavalás tartama alatt a közgyűlés fclfüggeszletett.
Negyedóráig tartott a szavazás. A hivatalos lisja egyetlenegy törlés nélkül került ki győztesen. A vá-k;
iasztási elnök kihirdeti az eredményt mely szerint elnök ;iett: Knortzer Oyörgy, alelnök: dr. Sab|án Gyula, titkár: Nagy Tivadar, háznagy : dr. Malek László, pénztárnok: Lányi László, ellenőr: Golenszky János, ügyész: dr. Etlényi Géza, gondnbk: Pintér Nándor, könyvtárnok : Ortutay Gyula.
Választmányi tagok: Bazsó József, Bogenrieder Frigyes, Ifj. dr. Benlzik Ferenc, Dants Kálmán, Eberhírdt Béla, Falér Mihály, dr. Fried Ödön, dr. Hajdú Gyula, Halvax Gyula, Harsay György, dr. Krátky István, dr. Kenedi Imre, Lescínszky Sza-niszló, Maschler István, Miltényi Sándor, dr. Mutschenbacher Edvin, Ötvös Emil, dr. Prack István, Pole-sinszky Emil, dr. Szabó Lajos, Vellák János, Vidos József, Weiszber-ger Kálmán, Zalán Gusztáv. ■
Számvizsgálók: Irmler József, Kosiéin Ferenc, Riedelmayer Károly, Surgóth Miksa, Zalaváry József.
Knortzer Oyörgy ezután elfoglalta az elnöki széket és meleg szavak ban megköszönte i. közgyűlés bizalmát.
Este az egylet nagytermében társasvacsora volt, melyen az első felköszöntőt Knortzer György mondotta, Krátky István dr. Knortzer Oyörgy elnököt köszöntötte fel, míg Hajdú Gyula dr. a diszelnökre emelte poharát, majd Fried Ödön dr. mondott felköszöntőt. A tagok a késői órákig a legjobb hangulatban együtt maradtak.
Színészek Nagykanizsan
Vasárnap kezdődik a Thálla színtársulat tíznapos vendégjátéka
Nagykanizsa, február 3 A színészet terén mostoha sorsra maradt Nagykanizsa városába 10 e6tére vendégszerepelni jőu Fodor Oszkár és dr. Torday Oltó I9tagu Tlfli.t-szintársulata.
A színtársulat ezideig minden városban igen nagy érdeklődés mellett s minden kritikát derekasan állva larlotta előadásait és a gazdag pro-grarnrn farsang ellenére is zsúfolt házakat csinált Zalamegye jelentősebb kulturális gócpontjain.
Az a nagysiker, ami utjukonóket mindenfelé kisérte, arra enged következtetni, hogy a magyar színművészetnek ez a lelkes kis csoportja Nagykanizsa közönsége előtt is megértésre és pártolásra talál. Annál is inkább, mert hiszen a megye
első kullur-gócpontja Nagykanizsa, épen az a Nagykanizsa, melynek kulturális hiányosságai közül minden időben a színház és színészet hiánya adott legtöbb okot a panaszokra.
A Thália színtársulat február 7-én vasárnap este 8 órakor nyitja meg rövid nagykanizsai szezonját a Polgári Egylet nagytermében. Ezalka-lommal Rostand 3 felvonásos vígjátéka, a .Regényesek" és Bauvllle klasszikus I felvonásos vígjátéka, a „Giingoire\' kerül színre, mindkettő a Nemzeti Színház eredeti korhű jelmezeiben.
Hétfőn este D\'Arrigo Kornél felléptével Dosztojevszkij remekművéből, a Bűn és bűnhődés cimű regényéből drámára átültetett .Raszkol-nikov" kerül előadásra.
Kedden e6te Földes Imre országos sikert araiolt vig|áléka a .Terike", szerdán Wlide .Bunbury" cimü társadalmi komédiája, csütörtökön ismét Földes-darab, a Belvárosi Színház nagysikerű újdonsága, a .Pántlika" kerül színre.
Bihari Sándor, a társulat tllkára már napok óta Nagykanizsán időzik, hogy a bérletek előjegyzéséi lebonyolítsa. A szinházi helyárak, különösen bérlétben, a mai estélyi helyárviszonyok figyelembevételével rend-kivül olcsóknak mutatkoznak, ami csak eggyel több reményt nyújt arra, hogy a most közelgő sziniszezon 10 előadását megfelelő sikerre viszi közönségünk érdeklődése.
Patronage és fogházmisszió
A társadalom mentse meg elbukott tagjait — A fiatalkorú bűnözők — A javulás útját maga a társadalom nehezíti meg — A szociális emberről — A Move szociális-estje
Nagyluuiteta, február 3
A Szociális Missió Társulat nővérei teljesen meghódították Nagykanizsa városa társadalmát a maguk és eszméik számára. Szociális előadássorozatuk minden előadását nagyszámú és \'disztingvált közönség látogatja. A hétfői est első előadója, Szeöts Oeraldine nővér, a pestvidéki kir. ügyészség fogházánál levő fogházmissió v< zetője, először a Patronage mtínkát ismertette. Meleg részvéttel beszélt azokról a szerencsétlenéből, kiket a torsadalom a maga kewi\'lé-ből kivet, kitaszít, kiket talán épen ke ivezőilen viszonyai és körülményei sodortak a bün útjára. Épen a társadalom az — melynek rideg elzár kózoltsága igen sok esetben lehetetlenné teszi a javulás útjára való visszatérést az elbukott bűnözőknek. Sokszor, akik a fogházból kiszabadultak, tehát megbűnhődtek és le-vezekeltek ugy testileg, mint lelkileg bűnükért é6 akik a tisztesség útjára vissza akarnak térni, nem képesek erre, mert a társadalom csak a Kalnbélyeget látja homlokukon, azt, hogy „fogházviselt ember — ahelyett, hogy az elbukott embert segi-
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 4.
lené felemelni és módot nyullana neki arra. bopy bec>illeles életet kezdjen. Szól .1 fiatalkorú bUnözökröl. Legtöbbjüket a menhely is a lelencház szolgáltatja. A 12-18 éves bfl-nözöket. Ezekkel szemben éreztesse a társadalom a msga jó szivé!. Meg lehet mentenie a társadalomnak ezeket a szerencsétlenekei Is. Példákkal illusztrálja a Missió Társula tminden-napi gyakorlati éleiéből.
Hosszasan beszél a fogház-missióról. A fogház — szerinte — ugyanazt a szerepet ISIIi be — mint a kórház. Ismerteti a missiós nővéreknek a pestvidéki fogház foglyai között való nemes működését, melynek célja — a javulás útjára vezetni az elbukott embert. Beszél a javilás mikéntjéről és eszközeiről, majd a szabaduló foglyokkal foglalkozik. Végül a fogház-missió felállítását ajánlja a hallgatóság különös figyelmébe, nyomatékosan hangsúlyozva, hogy a bűnözők nem mindegyike gonosztevő, megrögzött bűnöző: segítsük tehát őket a becsület és tisztesség egyenes útjára. A tartalmas előadás mély nyomokat hagyott a hallgatóság lelkében,
A kövelkclkezó előadót, Leszkay Éva nővért hatalmas taps köszöntölte — ó már negyedízben tartott Nagykanizsán szociális előadást. — Mostani időszerű témája: A szociális ember volt. Minden kornak megvannak a maga embertípusai, ideáljai. Ahogy eszmén) nek Ismertük a lovag-kort, ahogy ideálja volt a társadalomnak a dzsenllmén — ugy a mai kor embertípusa a szociális ember, melynek első jellegzetes tulajdonsága, hogy érzi és átérzi, hogy a benne levő- erőt, egyéniségét ki kell bontakoznia, kifejlesztenie, kormányoznia, vagyis beállítani önmagát — a társadalom, övéi, szerelteinek szolgálatára. Ennek kapcsán kitér a családra és az otthonra — arra a biztos várra, honnan uj élet és uj erő fakadt azok számára, akik boldogságukat e szentélyben fellelik. Beszél a társas/létről — amelyben igyekezzünk egymásnak értékeket nyújtani. A közélet taglalásánál azt mondja, hogy ha mindenki arra fog törekedni, hogy hivatást töltsön be és ne hogy csak kenyeret keressen: sokkalta kevesebben lesznek a kenyértelenek.
Leszkay nővér alapos felkészültségű és mély tudásból lakadó rendkívül ériékes előadása a lelkeken szántott. Lelkesen megéljenezték.
A szcciális-est előadásait Twist Olivér c. haifelvonásos kedves filmdarab bemutatása fejezte be. (73. R.)
Gyászmise Mercier bíborosért.
Budapestről jelentik: Vasárnapgyász-mise volt Mercier bíboros lelkitid-véérl. A misén a kormányzó felesége és a főhercegi családok is részlvettek.
Egy hónapra ítélte a Kurla a „Világ- szerkesztőjét. Az ébredők megrígalmazásáérl a Kúria Feleky Gézát a .Világ" szerkesztőjének büntetését egy hónapi fogházbüntetésre szállította le.
Két ifjúsági tea-estély
Nagykanizsa, fcbiuár 3
Gyertyaszentelő délutánján, illetve estíjén Nagykanizsának tanuló ifjúsága gondoskodott arról, hogy a farsangi programm erre a napra is szolgáltasson valamit a nagyközönség szórakoztatásán.
Mindkét mulatság mfisoros része arról gyózött meg bennünket, hogy kulturális téren is nagyarányú s morális hatásaiban szinte felbecsülhetetlen munkát végeznek a gimnázium cserkészei csak ugy, mint a Keresztény Munkásifjak gárdája s hogy megállják helyüket akkor is, amikor a társadalmi életbe kell bekapcsolódniuk egy-egy általuk megrendezett farsangi mulatozás alkalmával.
Vidám, fiatalosan üde hangulat uralkodott mindkét mulatságon s mindegyik csak erősítette bennünk azK a hitet, hogy jó kezekben, jó vezetés alatt, a legszebb uton halad a jövendő Magyarország uj generációja.;!
Gimnazista cserkészek teadélutánja
Pontosan V*6 voltj amikor a reálgimnázium tornatermében szétlibbent a szinpad függönye s kezdetét vette a gimnazista cserkészek tea-délutánjának műsoros része.
A széksorokat s a termet zsúfolásig megtöltő közönség a város, a katonaság, a hitéiet s az iskolák vezetőségein kivül városunk társadalmának szine-javából került ki.
A műsort a gimnázium énekkara nyitotta meg Kerkay József dr. karnagy vezetésével. Utána Blttera B. V. osztályos egy táborozásra induló cserkész humoros monologját adta elő meglepő közvetlenséggel. Tóth K, Schichtanz P. és Koch S. hetedikesek hegedű-zongora triójában még a szigorú kritikus is nehezen talált volna hibáztatni valót.
Herjavecz S. nyolcadikas és Scod-nik J. hatodikas páros jelenete, a „Szolgabíró előtt" sok hangos kacagást váltott ki. Mindketten pompás típust alakítottak.
Sokat mulatott a közönség Polgár és Halász a Zoro és Huru figuráján, mely számok között több ízben is elszórakoztatta a közönséget.
Hegedűs B. nyolcadikas, Bittera B. és Gumilár M. ötödikesek pattogó ütemü cserkész-toborzója után „A szekrény titka" cimü egyfelvonásos vígjáték került színre. Előadták An-talits A. nyolcadikas, Oszkó E. és Tóth K. hetedikes és Donászy F. ötödikes tanulók Mind négyen ruti-nirozott műkedvelőnek mutatkoztak be s ki tudták hámozni a jeleneteknek minden komikumát. Hogy ez mennyire sikerült nékik, azt a nyíltszíni tapsok legjobban bizonyították.
Befejezésül a gimnázium zenekara Kerkay József dr. vezényletével Eck-hardt Antalnak „Utazás a Balaton körül" cimü népdalegyvelegét játszotta. Szinte csodálkozva láttuk a nagy zenekar fegyelmezettségét s aztv a gondos, pontos betanulást, amivel a hosszú zenei utazáson végigvezet-
ték az őket óriási Iapss3l jutalmazó közönséget.
Eiőidás után, a fürge rendezők egykettőre átalakították a termet s kezdetét vette a vidám mulatozás. Ürült, fogyott a gazdag büffé, annál kevésbbé fogyott azonban a táncos kedv, mely éjfél után 1 óráig tartotta együtt a fiatalokat és felnőtteket, sőt egy órakor is csak szigorú parancsszóra lehetett végét vetni a valóban nagysikerű mulatságnak.
A Keresztény Munkásifjak Helyicsoportja
az iparostanonciskola hitoktatóinak rendezésében este pontosan fél 8 órai kezdettel rendezte műsoros táncmulatságát a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében.
A még fiatalnak mondható egyesület nagy lendületet vett fejlődésére mutat, hogy ezen a teaestélyen minden tekintetben helytálló dalárdával, zenekarral, mükcdvelőgárdával és saját cserkészcsapatából alakult rendezőséggel gondoskodott a közönség mulattatásáról.
A dalárda Hiszekegy-e u\'án a csoport Szent László cserkészei előadták sok derültséget keltve a „Cigányok a táborban" cimü cserkészjelenetet. Magyar J. szép szavalata után a „Nyálfás ur villája" cimü egyfelvonásos került szinre. Az ösz-szcs szereplők csak dicséretet érdemelhetnek, de Cseréo J. jóizü alakítását külön is ki kell emelnünk.
Szabó B. és Koch M. szavalatai a magyar honleányi érzés igaz mélységeiből fakadlak. Figyelemreméltó a tanonciskola dalárdájának szereplése, melynek népdal-számában alig lehetett észrevenni a kezdő dalárdát.
A derült hangulatot betetőzte a „Bacilusok" cimü egyfelvonásos, melynek szereplői minden elismerést megérdemelnek játékukért. Boros Kató színpadi készsége s a csöppnyi Orbán Aranka bátor, öntudatos szereplése, Junker Kató vénleány-alakítása külön dicséretet érdemelnek, amit a közönség nyíltszíni tapsokban juttatott kifejezésre. Az előadást a dalárda a Himnusszal fejezte be.
Előadás után a cserkészek rendet teremtettek s a büffé fosztogatásával egyidőben megkezdődött a tánc s tartott zavartalan vidámság közepette éjfélután 2 óráig.
NAPI HÍREK
Emelkedett a bakjegyforgalom.
A Msgyar Nemzeti Bank jegyforgalma a január 31-iki kimutatás szerint 51.1 millió pengővel emelkedett, Az emelkedés az állami háztartás költségeinek fedezéséből .és az állami kiutalt összegekből ered, másrészt arra vezethető vissza, hogy a bankkal szemben támasztolt hiteligények az ultimóval és a iakbérnegyeddel kapcsolatosan igen nagyok voltak. A giró állomány összesen 52 2 millió pengővel csökkenést mutat. — A váltóleszámítolásból 5 3 millió és az egyéb tartozások csökkentése révén 2 mil\'iő pengő értéknek megfelelő pínzjegy került forgalomba. Ezzel szemben devizák és valuták eladása révén 1*3 és az egyéb követelések apadása folytán 71 millió pengő értéknek megfelelő pénzjegy folyt be a bank pénztáraiba.
NAPIREND
Február 4, csütörtök
Római katolikus: K. András. Protestáns: Ráhel. Izraelita: Scbat hó 20. Nap kel reggel 7 óra 24 perckor,
nyugszik délután 5 óra 05 perckor. •
Ismeretterjesztő előadás az Ipartestületben este 8 órakor (Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató előadása) •
Mozt. Uránia: A hőstenor, vígjáték. Előadások kezdete este 7-9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Február «. A 77. S*«ot Uh 16 wtlhttk kr«-drnu cIAíJIm (Apállan iitkelyt*:) «>t« Ml 9 órtU< * Koivonyl-uUai lnfoil<i«mt>«n
FebruAr 7. A 7?. Sirat Láiiló <uikt«i«k krt-Jcnlj ílóadtaa (Apillan aiéktlyck) «tW Hl $ iult,, a Koigoavt-uucl toriuUrcaibcn.
Február 7. A Zrínyi Irodalmi U MHvfeull K& kultu/ ílóailin a viroihiia oagytfrmíbcn <UlutJi 6 ónkor (Pfeidy firoiki: A képiflmUvf««t, nitl i lelki «lct iükr«)
- FcbruAr 7. MirU t-cJnyok Tiriulatának mflkió. Ytló «löai5i»a dílulío (él S «» <il« 7 órakor i pltbinli kon/rrctclói term/bca.
Február 13. A MiKlntl»»lvb«l6k Onilgoi Ejn-■Clctc nairrkanlnal cioporljlnak mDtoroi larur.|:
*tylít mÜKiro* i termiben <tle 9 órakor.
Február 15. C»«rk*»irlóadii ti UrinUban Február 16. A turvkanliul KmtiUoyiiwliliiU 1\'JrtiMk ai itvltkiroaullak Javára Uotral tobeUtóU inOkc-JvflS cliidtn a R0J|(0nyi-uUal iMnilncmbto «ue 8 órakor.
6 órakor (K«l«m»n t\'crccc Ukartkpíoitírl Igaigaii.
tlMllil.
Február 22. Torin-wt u UrlnUban.
6 órakor (dr. OtrUonvl UJoa, a • It.elói iierfcc»i!új<nek (kóadiia).
A TÉRDÓRA
Még a mai divatszélsőségek mtlUII Is gondolkodóba ejtő uj divathóbortról hoz hirt az amerikai lávirő. E szerint a legújabb divat-találminy a nőknél a térdükön, helyesebben mondva a térdük alatt alkalmazolI őra, természetesen hozzá megfelelően megrövidüli szoknya-viselettel. — A szoknyák tehál épen csak hogy Uráig érnek s alatta ékeskedik a szebbnél-szebb kivitelű térdőra.
Sokáig gondolkodtam rajta, hogf mi céll szolgál az órának térdalatti elhelyezése ? Mert hogy valaki karkötőórát hord, ezt meglehel érteni, sől kényelmi szempontbői egészen helyénvaló divat is, de hogy hogyan fogja megnézni az órát sétaközben térde alall annak viselője s esetleg nem-e akadnak majd a mai lovagok közölt bátor férfiak ahhoz, hogy megállítsák a nőket az álcán és megkérdezzék lőlllk, hogy .Asszonyom,[szabad kérdeznem, hány óra van?\' — ezl már igazán nem érijük, Illetőiig feltesszük róluk.
MII lehel ilyen cselben az illttí nő mást, mint hogy felemell kellő magasságba a térdél s megnézi vagy megmutatja, hogy mennyit is mutat az óra mutatója rajta.
Nem tudom, mennyire vannak már cdaál ezzel a divatőrülettel. De nem tartjuk kizárva, hogy épen a minden lehetetlenségek hazájában állalánossc válik a térdőra-divat. Aztán legközelebb majd mi is fogunk látni például a budapesti Duna-korzón egy csinos missls-t, ki térdén hordja <u — óráját.
Mindeneseire érdekes látvány lesz, aminI megállapítja majd róla, hog) mennyi is az idő. .
Csak egyre vagyunk kíváncsiak-hol fog egyszer már megállni a divat-termelő beteg agyvelőknek egyre képtelenebb fanláziájuk ? lks!
i*
1926 Február 4.
zalai közlöny
— Az Oltáregyesület zászlója. A nagykanizsai Olláregyesülel taglalnak és főleg Mdlis P. Hilár igazgatónak lelkes buzgalma foiylán gyönyörű művészi kiviteli! egyleti zászlót készített, melynek ünnepélyes felszentelése a kóvelkezó helekbsn fog \'megtörténni. Zászlóanya Somogyi Oyu-láné pallnl földbírtokosné.
— A nagykanizsai Vörös Kereszt Egylet választmánya a kir. ügyészség helyiségében most tartotta ülését Szatx) Lajos dr. kir. lőogyész elnöklete alatt, melyen a lelépő tagak helyébe egyhangúlag MulschenbacW: Edvln ,dr.-t, Kaufman Lajos dr.-l, Blodi J. kullurmérnököt választották meg. A választmány az árvízkárosultak részére 500.000 koronát szavazott meg.
— A Magyar Városok Kongresszusa választmányának ülését február 9-re halasztotta. Az ülésen Nagykanizsa is képviselteti magát.
— reklám-bál szépségversenyét Bihari Sándorné, a Thália-szinház itt időző titkárának felesége, a második dijat pedig Szálai Böske nyerte meg.
Szombaton
. — Plébániánk hitélete. A nagykanizsai római katolikus plébánia szerkesztésében megjelenő ily cimü havi folyóiratnak folyó évi februári száma .Misszióé szám\'-nak van szánva. Vezető cikkéi dr. Varglia P. Theodorich plébános a templomrestaurációról irta. Igen érdekes statisztikai kimutatást tartalmaz a füzet az 1925. évről. Ezek szerint 44 en léptek egymással olyan katolikusok házasságra, kik csak polgári ulon kellek egybe. Katolikus—izraelita házasság történt II, ezek közül egy-házilag is megköttetett 1. Külön clKk foglalkozik a templom-restaurálási akcióval, a táncról s apróbb cikkek és krónikák fejezik be a változatosan és érdekesen szerkesztett folyó-Iratnak ezt a számát Is.
— Szombaton Farkasok csodája.
— Rendőr-gyermekek nyarai-tatása. A nagykanizsai rendőrkapitányság ezúton kéri fel az 1926-ra készülő rendőr-gyermek nyaraltatási akcióval kapcsolatban mindazokat, kik egy-egy gyermek vendégül látását vállalnák, valamint azokal, kik tavaly is rendőr-gyermekeket magukhoz fogadlak, hogy ebéli szándékukat az 1926. év nyarára vonatkozólag mielőbb, legkésőbb azonban május 26-ig jelentsék be a kapilány-sáeon Sipos Zsigmond dr. rendőr-tanácsosnál.
— Az idei megyei dalosversenyre, melyet Zalaegerszegen junius 13-án fognak megtartani, eddig 25 dalárda Jelenlkezelt, közluk az uj tapolcai és lentii dalárdák is.
— Zalaegerszeg a nagykanizsai katonazenekarért. Zslaegerszcg város évi 100 pengőt szavazott meg a nagykanizsai 6. honvéd gyalogezred zenekarának fenntartási költségeihez.
Uránia mozgószinház
február hó 8., fl. és IO-én (hé«8, kedd, szerda)
mutatja be a Tizparanc.olat rendezőjének Cecil de B. Mlllnek
második nagyszabású filmjét
Az élet tékozlóit.
felemelt hclyárakkal, szerdán 5 órakor rendes hclyárakkal, 7 és _ 9 órakor felemelt helyárakkal.
AfJvM -9/raÁc\'?aíás?k,on 82 -é8\' ösvény" jelenele alatl az ■ Lgyházi énekkar- énekel Rácz János kántor vezetése alalt.
L<B?vTlitBhSlí!nr1k VÍK?lml ndóval c£S\'n,t: Pál\'°ly 20.900 kor., zsölye 16.500 kor., kőrszék I3.2Ö0 kor, támlásszék 9900 korona, zártszék 6600 korona.
Kedvezmények minden előadásra érvényesek.
— A Szanatórium Egyesület elnöksége ezúton kéri választmányának összes tagjait, hogy ma délután 4 órára jelenjenek meg a városháza tanácstermében tartandó választmányi ülésre.
■= Eljegyzés. Anhoffer József eljegyezte Wiber Ilonkái. (Minden külön értesilés helyeit.) — NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Farkasok
— Szombaton Farkasok csodája.
— Február 15. után Is fütlk a vonatokat A vasút hivatalos fülési Ideje február 15-ig larL A Máv igazgatósága elrendelte, hogy az Idei hideg télen a vonatokat február 15-én tul Is, ameddig arra szükség van, fűtsék.
— Borvásár Badacsonyban.
Badacsony hegyközség minden hónap második keddjén Boivásárt lart Badacsonyban, a Hableány-szállóban, A legközelebbi vásár február 9-én lesz. Vasútállomás, posta, távíró, telefon helyben.
— Szombaton Rin-tin tln.
Az
„ORION"
zseblámpa elemek ára a nagyközönség részére feb/uár l-löl
8500
korona.
Kapható mir.den trafikban, optikus és játéküzletben, villanyszerelőnél, elektromos cikk kereskedőnél slb.
Viszonlelárusitóknak megfelelő engedmény.
— Vők Jogai a megyegyülés előtt. Nem mindennapi indilványt tárgyalt a minap tartott megyegyülés Kaposváron. A kadarkuli vők — kik, mint megirluk, bált is rendeztek az elmull héten, — azt az indítványukat terjesztették elő egy megyebizottsági lag révén, hogy kérje meg a közgyűlés a megye nemzelgyülési képviselőit, hassanak oda a kormánynál, hogy egy törvényt hozzanak, mely a haszonélvezeti jogol a fétfiiftk is ugy biztositja, mint a nőnek, mer! ha meghal egy férj, a birtokot a felesége élvezi, de ha az asszony hal meg, akkor a vöt kidobják a felesige birtokából a családtagok. Az Indítványt a közgyűlés elfogadta.
Csodája
— Előadás az Ipartestületben.
Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató ma este tartja meg az Iparosság minden rélegél közvetlenül érdeklő előadását az Ipartestületben^ Az előadás díjtalan és este 8 órakor^ kezdődik.
— A pápai református collé-glunt jublleum| alkalmából az Uránia-színház február 8 án héttőn délután mutatja be egy speciális filmen a műsor kerelében a hirneves pápai cnllégiutnoi és annak múltját és történetéi. Az. előadás iránt különösen református polgártársaink körében nagy érdeklődés mutatkozik.
— Torkos betörő. A Rozgonyi-ulcsi tornateremben kedden este tartolt mulatság befejezése ulán egy fiatalkorú legényke éjjel fél 3 órakor visszatért a mulatság helyére, az ajtói álkulccsal felnyitotta s a büflé ottmaradt részéi, cukrot, csokoládéi, süteményeket, szalámit dézsmálgalta. Ebben azonban megzavarta őt az Eötvös-téri rcndőrőrszem,.aki záróra-ellenőrzés végett épen arra járt s az ajtói nyitva találva, gyufát gyújtott a sötélbcn s az imposztor! tetten érte, majd bekísérte a rendőrkapitányságra. Egy számmal újból gyarapodott Nagykanizsa fiatalkorú bűnözőinek szomorú statisztikája.
— Körorvosok székelyükön való lakása. A közigazgatási bizottság még e havi ülésén revízió alá veszi a körorvosoknak kiadott engedélyeket, melyek szerint azok nem kötelesek székhelyükön lakni. A szigorú revizió a népjóléti miniszter ujabb rendelete értelmében lörténlk.
= Szombaton Rln-tln-tln.
— A szerdal hetipiac árai. A tegnapi nagykanizsai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakullak: Zöldségpiac: bab 1200-2000, mák 10 ezer, dió4—5000 literenként, vöröshagyma 6-800, foghagyma 1500, sárgarépa 1000, zöldség 1000 K csomónként; kelkáposzta 1000, fejes-káposzta 1000, savanyú-káposzta 2000 savanyu répa 2000, burgonya 1000— 1500, karfiol 12—16.000, alma 6— 15.000, korona kilogrammonként. Tejpiac: tej 3500, tejfel 12000, K literenként, lurő 10.000, vaj SO—60 ezer K kilogrammonként; tojás I drb. 1600 1700 K. Húspiac: növendék marha 20—24, marha eleje 20, hátulja 24, borjú eleje 24, hálulja 28— 32, sertés 24-26, zsir, 34, báj 32, zsirszalonna 28, füstölt sertéshús 50-60, kolbászfélék 30-50, szalámi 30—50 ezer K kilogrammonként. Terménypiac: buza 360, rozs 240, zab 240 ezer korona métermázsánként. Baromfipiac: egy tyúk 25-40, egy pulyka 60-100, csirke 20—35, sovány kacsa 30—40, egy sovány liba 60-80, egy kövér kacsa 60— 80, egy hízott liba 160-200, szopós malac 30-50 ezer korona.
— Szombaton Farkasok csodája.
— Vendéglősök összejövetele. A helybeli vendéglősök és korcsmárosok mai összejövetelüket délután 4 órai kezdetlel WoildJc Jenő vendéglőjében fogfák megtiltani.
— Szombaton Rln-tln-tln.
Rin-tin-tin
— Schwarcz Dezső harisnyái i legjobbak.
— A trachoma terjedése Zalában. Az elmúlt év juliusában 365 trachomás voll Zalamegyében. Máig ez a szám 421-re emelkedett. Ujabban Molnári, Tótszerdahely, Tótszentmárton, Kerkaszenlmiklós, Mura . keresztúr községekb:n lerjed a betegség. A trachomának ilyen ijeszlő térfoglalása következtében — mini értesülünk — lépések történtek a nagykanizsai szemkórház visszahelyezése érdekében. •
-= Szombaton Rln-tln-tln.
— Ausztria hajlandó a borvám leszállítására. A .Neues Wiener Tagblatt- jelentése szerint osztrák részről elhatároztatott, a borvámnak Magyarországgal szemben való bizonyos mérvű leszállításának beleegyezésébe. A számszsrü százalékot azonban még nem állapították meg. Ugy Ausztria mini Magyarország részéről ujabb kovelelések lörténtek.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
« ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologlal meR-ttgyclö Jelentése: Szerdin a hAsninék-let: reggel 7 órakor +7\'4, délutin 2 órakor +12-7, este 9 órakor +79.
Felhőzet: Kevésbé borull egész nap.
Szélirány: Egésr nap Délnyugat.
A hó elolvadt.
Napi csapadík mennyisége: —
A Meteorológiai Intézet lelenlíae sie-rint felhős, enyhe idó várható, sok helyütt csapadékkal.
— Országos vásárok. Február 8-án Zalaszenlbalázson,-15-én Zalaegerszegen és Oal8mbokon, 18-án Pacsán és Csabrendcken, 10-én Szentgyörgyvölgyön, 22-én Lentiben, 23-án Kerkaszentmiklóson, 24-én Zalavárott, Lelenyén és Ttlrjén országos állal- és kirakodóvásárok lesznek. A vásárokra liasltotlkörmü állatok is felhajthatók.
— Királyok, fejedelmek kincseskamrájában volt felhalmozva annyi ezüst, arany és brílliáns, amennyihez a Hadviseltek egyeden 10.000 koronás sorsjegyével hozzájuthat a szerencsés nyerő. Egy métermázsa arany, ezüst és brílliáns a főnyeremény és jutalom. Mindez egyetlenegy sorsjeggyel megnyerhető. Ezen kívül van meg 35 fönye emény (közlük autó, zongora, ebédlő és háló berendezés, motorkerékpár, nói kelengye, kerékpárok, varrógépek, stb.) és még 5000 nél löbb értékes nycreménylárgy. Ez a nagyszabású sorsjáték a .Hadviseltek Ollhona" felépítését szolgálja, aminek létesítése nemzeti kötelesség. Minden magyar embernek éreznie kell, hogy a ^Hadviseltek Otthona" mindnyájunké,
■-- akik arra rászorulunk. Segítsünk a hadviselteken és királyi kincsekkel jutalmaztatunk Vegyelek 10.000 koronáért Hadviselt Sorsjegyei, bármely bankban, dohánytózsdében, stb. kapható.
Próbamosás a Központ szálld éttermében
Óriási érdeklődés mellett folytatta a szabadalom tulajdonossá a szabadalmazott kézi mosógép bemutatását. A gépet a közönség egyedit! kezelte és egy egész kosár külömbözö szeny-nyes ruhát 10 perc alatt 10 deka szappannal leljessen tiszlára mosott. A gépet, akik a bemutatásnál jelen voltak a legnagyobb lelkesedéssel meg is vásárolták. A gép ára 200.000 K. A szabadalom tulajdonosa közkívánatra ma csütörtök délután 4 Arakor a Központi szálló éttermében a gépet újból bemulalja és módot nyújt azoknak, akik á próba mosásnál jelen nem lehetek, hogy személyessel! győződjenek meg a gép kiválóságáról.
Minden takarékos asszony ott legyen I Egyedáiusiló Zalamegyc részére kerestetik. — Ugyanekkor lesz bemutatva a világhírű Vampir porszivógép.
Apróhird»tétt#k
Az "spróhirdeíés dija 10 szól* S000kor., A cimszó « minden vastagabb betüból álló szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hlrdetéei di] előre fizetendő a forgalmiadéhozzászámltásával
Irodietenfi, kl 9 évig volt egy helyen alkalmazásban, az összes íródat teendőkben perfekt, mielőbbi belépésre állast •<«\'«■ — Cím a kiadóban.___278
Miltényi-oipöt vegyen!
~~Forgalmas utcában OxIethelyUéo azonnal átadó. Clm a kiadóban. 57
Veszek állandóan meglepő magas áron mindenfajta varfbörökot, u. m. nyúl, róka, görény, nyest. vidra stb Serényi Aladár Deák-tér 4. és Bajza-utca 1._3633
Eladó u| hintó, levehető fedéllel, vetó-géo. nagy tölgyfa kerllpad, Irodai Íróasztal diófából, fali könyvállvány, szalongarnltura. képek, festmények. 24 óriási kötél történelmi nevezetesség az osztrák magyar monarchia, díszkőiéiben. Húros, pap u. 10. si ~Egy 17 hónapos konvald (fekete) tenyész kan eladó gclscszlgetl tanítónál. 313
SPORTÉLET
Transdanubla SE-NTE 9—16. A Transdanubia és az NTE revanche mérkőzésén indultak az NTE részéről Fischer, Sós, Dobó, Frank, Lich-tenstein; a TSE részéről Révész, Györgydeák, Simonyi, Pilczer, Hlrsch, A játékosok mindvégig nagyon szép és nívós játékkal honorálták a szép számmal megjelent közönség érdeklődését. A versenyt,íimint az előrelátható volt, a nagyobb versenyrutinnal rendelkező NTE nyerte meg, amely már az első versenyt is 25:0 arányban nyerte.
Február 14-én a TSE Nagykanizsa ping pong bajnokságáért rendezi meg versenyét, melynek I. dija valódi aranyérem, II. dija ezüst érem és III. dija bronz érem. A nevezési felléie-leket később közöljük.
KÖZOAZDASÁG
TŐZSDE
A hélfói szilárdság után a tőzsde ma barátságos hangulatban nyitott. Bécsi lanyha hírek hatása alall azonban továbbá nyercségbiztositó eladások folytán a kulisz piac és az ár-bitrázs értékekben csakhamar kisebb lemorzsolódási folyamat indult meg, mely a többi piacokra is áthúzódott, ugy, hogy a nyilási magasabb áifo-lyamok után az irányzat ellanyhult. A kulisz vezető értékei 2—41 o veszteséget szenvedlek. Osztrák Hitel továbbra is szilárdan tendált. Szilárd volt a»bányapiac, ahol a vezető értékek 20—30.000 K-ás nyereséggel zárultak. Viktória malom ma ujabb 25%-ot veszített árfolyamából.
Zartchl láttál -AfL 1950 00. l.Mtdon 252325, Kiew-nk 51875, Bitnél 3357 50. Milano 208000, HjUand 20815 Berlin 12350, Wien 73-05, Joli, 360 00, Prága 1533 50. Bndapeil 78-60, V.iM, 72-50. Btk.x.l 237 50 Belliid 913 50,
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
MOZI
Uránia csütörtök—péntek 7 és 9 órakor: A hőstenor, Henny Porlen kedves, finom és rendkívül mulatságos vígjátéka, a német filmek gondos, harmonikus kiállításban.
Szombat-vasárnap Uránia: Farkasok csodája, művészi értékű francia film, egy lélekbe markoló vallásos jelenettel. Világ: Rin-tin-tin, az őserdők réme.
^Vsr.\'nda IIJBOR
6000
______________Kor.
BRUNCSICS JÓZSEF
Hint, ci«m«g< ígycnrohliill clkktk OiUUbtn Sugár-al 33 * Ttlefon 210._
Egy ujeáfjelirueitó Hu felvétetik Vasúti Hlrlapárudában.
Magyar-utca 30. sz. lotátló, nagy zárt pajla kiadó, azonnal elfoglalható. Bóvebbct Welsx Arnoldnál. Klskanlzsa Simon-féle
vendéglőben. Telefon 162. _317
Egv 25 30 év körüli ügyes molnár-segéd felvétetik a Pátria pótkávégyárban.
FARSANGRA
meohivók confetti - szerpentin
cotillon - Álarcok
crepp és selyempapírok
papírszalvéta papirtAnyérok
TORTA- és SOTEMÉNY-PAI\'IROK
Fischel Fülöp Fiai
paplrkereskedésében
kaphatók.
k»t»1 \'<>•\' >\' »S2Í M777B kwuUtUm BM0-WSÍ0
Cm* kor. 1101-40 íl 17 B«lfti4 IUt\'74 1M1-2S
DUfc im-2S-l271-2S Smu. iM0win>i»s
Dolli. nsso-nuo lOlINl >14 1(9
fnada ti. 27C6 MMHI rotmi
nouca* w. W4CO-W7W KoflOlp I7SUI7US
LM sis m Outlo UOlU\'tS
Un 4IC-W5 »<MÍOM;»50
Lka mi-zsu MHuo 2U7»l«
Máxka UMrS-l7űHá X.wrori i|I»-71«0
Outo.KkUL ICOMCM4 ritu M»,«MMi
DU kor. I7(IS-I7MS Mp illO 3117
• t4J«J tr. ■ I7(Í1UC0 *tt>Vu 440 (00
■ ilO ír. mitm Utorkkol ■ IKSO El 13
Mxftf kor. Uití liWS wwi IOO.M-IOIM
IrMkw, tn7(irii(
Terménytőzsde Baia daaav. 76 kg-oa 405,000-407 500. n kg-oa 410000-412500. 78 kg-os 412^00—415.000, egyéb dnnintull éa peat-vldtkl 76 kg.-o» 400.000- 402.500, 77 kg-o. 405.000- 407 500, ,8 v«-o. 407.5C0-4I0.0M 79 kg-oi 410.MX)—4125CO. oaa 235.000-237.M0. ukaíwsnvarw 240 000 - -250.0CC, rfrirpa 300.000-310 000. 250 0X> -260030, lenged 182.540-185 0.0 repce 600.000 -610.000, kölea 180.CO0 - 190.000, korpa 172 500-175 000.
ScrtésvAaár
Pelbajtéa 5253, welyból eladatlanul vtaeaa-n aradt 400 tírb. Elaórendü 18.000— 18.5CO, uedell 16.500-17000. aiedell kóaíp 16.000 —16.500. kinnya 14.000—15.000, claéienda ö«g 17.000-17.500, miaodrendu 16.000-16 500, angol sUldó 18.000—21.000, alalonna
nagyban 20.000--.—. xali 21.000 - 21.500,
lebuaott hut 20.000 —21.000, iialonnit léi-icléa 20.000 - 22 000. Irányzat kflzcpes.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar Í5 Kónyv-tiarA.tredéa RT. Naa.kKnl...
Műhelynek
vagy
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a város belterületén. Bővebbet
a kiadóhivatalban.
Nemes Jenő postafőellenőr fájdalommal tudatja szeretett anyja, nagyanya, anyós, testvér, nagynéni és rokonnak
özv. Nemes Jánosné
az. Horváth Annának
életének 65-ik évében folyó hó 1-én Kaposváron, hosszú szenvedés után történt elhunytát. A megboldogult hütt tetemét hazahozatjuk, a temetó halottas házában ravatalra helyezzük és folyó hó 4-én délután 4 órakor a róm. kath. szentegyház megáldása után kísérjük ugyanazon temetőben levó családi sírboltba örök nyugvó helyére.
Az engesztelő szentmiseáldozat a bolgogult lelklűdvéért folyó hó 5-én délelőtt 9 órakor fog a szentferenc-rendiek plébánia templomában egek Urának bemutattatni.
Nagykanizsa, 1926. február 3.
Emléke örökké közöttünk él t
Olcsó és jó
zománcedényt, porcellánárut és mindennemű háztartási cikket
C*,k,s Szerbnél vásárolhat
Csengcry-ut 6.
1721925. végreh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a letcnyei kir. járásbíróságnak 1925. évi 682. sz. végzése folytán Dr. Lakó Imre letcnyei lakos ügyvéd végrehajtató részére 650000 kor. tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperesektől lefoglalt és l.OOdOOO koronára becsült ingóságokra a letcnyei kir. járásbíróság 1922. Pk. 1325. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy fel.ülfoglaltatók követelése, ereiéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperesek lakásán Semiénházán leendő megtartására határidőül 1926. évi február hó 13. n«p-Ján délután 1 órája kitüzetik, amikor a bíróilag lefoglalt lakóház s egyéb Ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén bccsáron alul is el fognak adatni.
Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő Ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kietégittetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg-kezdéseig alulirt kiküldöttnél írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.
A törvényes határidő a hirdetménynek a biróság tábláján történt kifüggesztését kövelő naptól számíttatik.
Kelt Letenyén, 1926. évi január hó 24. napján.
Schmldt János s k., ül kir. bírósági végrehajtó.
1 jhmbmbmhhhh^
Hirdetések
felvétetnek.
Mindenféle
készit
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
Nyomatott • Zrínyi Nyomdaipar ét Könyvkereskedés P.-T.-nál, Nagykanizsán. (NyomdavraMí - Ofcnb«clt Károly).
86. évfolyam, 28. szám
Nagykanizsa, 1926 február 5, péntek
Ara 1800 kai
ZALAI EOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
feaUuutúc«{ é* UsrfófatvatfiJ Pü-at 8 7®, nyo»6i 117. Már.
LOCARNOT
A versaillesi békekötéssel leláncolt Németország csak pár esztendeig nyögött ezalatt a nyo-maszló. rákényszerltett béke alatt, meri rájöttek a győztes nagy hatalmak, hogy egyiküknek sem érdeke bármelyik vesztes állam teljes tönkretétele. Legelőször gazdasági kérdések miatt követelték a versaillesi béke revízióját, ami a kulturvllág fellélegzése mellett Locarnoban meg is történt. Anglia égisze alatt uj perspektíva nyílt az Igazi béke felé s amióta Chamberlain megcsinálta ezt az igazi békét, azóta komolyan lehet beszélni arról, hogy Európa ismét a fejlődés útjára lépjen.
Ami _Locarnoban történt a némeletre vonatkozólag, annak I előbb-utóbb be kqll következnie a dunai államokra is. Ml repesve várjuk azt az időt, amikor a kisantant gyfllölködö politikája a trianoni békeszerződés revíziójával a lelkek Igazi megbékélése fog kerülni.
Ennek az eszmének Európában egyre szélesbedö hullámai vannak már.
A locarnol egyezmény ötlete is a szigetország területéről, Angliából került ki s ott is írták alá a szerződést. Bízvást reméljük, hogy ez a higgadt nemzet, amely egyébként is szimpátiával ítéli meg nemzetünk jövőjét s gazdasági tekintetekben eddig is erős oszlópunk volt, nemsokára plénum elé hozza a magyar nemzet hő óhajtását, az uj kézépeurópal Locarnol.
Angliában három nagy politikai párt van, a konzervaliv, a liberális és a munkáspárt. Közöttük belpolitikai kormányzás tekintetében lehetnek nagy ellenlétek, de külpolitikailag egy kérdésben teljesen megegyeznek: a iocarnoi egyezményt ki kell terjeszteni a Rajnától a Dunáig.
Feltűnő érdekességgel nyilatkozott erről a kérdésről Com-mander Kenworthy liberális párti angol képviselő, aki szerint Közép-Európa Locarnoja nem késhet soká. Hangoztatta ezt Com-mander Kenworthy azokban a napokban, amikor a kisantant
Felelőj szerkeszti:
il \' UriMI—il II
A DUNÁIG
gyűlölködj hadjárata a legelkeseredettebb hangon nyilvánul meg ellenünk. A frankhamisítás! botrányt teljes mértékig ki akarják aknázni ellenünk s alaptalan támadásuknak csúcspontjába azt az óhajtásukat helyezik, hogy Magyarország katonai ellenőrzését a hatalmak továbbra is tartsák fenn, mert ml — szerintük — háborúra készülődünk.
Ennek a rágalomhadjáratnak ma már Anglia nem ül fel, mert az angol politika nagyon éles szemmel tud a kulisszák mögé tekinteni s amint a frankhamisítás\'! üggyel kapcsolatban is nyilvánosságra került, nem támogatja a kisantant gyűlölködő magyarellenes magatartását.
Amikor az angol közvélemény egyhangúlag a trianoni békeszerződés revízióját támogatja, ugyanaz a vezérmotivum irányítja, mint minket. Régóta hír-
Budapest, február 4
A nemzetgyűlés mai ülésén Vá-zsonyi Vilmos beszéde után az in-demnitás vtfája váratlanul végeiért, miulán a következő szónok, Beck Lajos, nem tartózkodott az ülésteremben. Bud János pénzügyminiszter fel*zólalásában kijelentette a kormány nevében, hogy az iníemnilás nem azt célozza, hogy a kormány elakarná napoflathi a Házat és lehetetlenné akarná tenni a frankbizottság jelentésének tárgyalását, ilyesmiről szó sincs. Azt a javaslatot, amelyet a forgalmiadó eltörlésére nyújtottak be, nem fogadhatja el a pénzügyminisz-fer. A Ház ezután az indemnitást általánosságban és részleteiben elfogadta. A határozati javaslatokat elvetette. Ezután letárgyalta a Ház a kincstári haszon rész£sedés eltörléséről szóló javaslatot, melynek vitájában Beck Lajos, Kabók Lajos, Malasich Oézá, Fábián Károly szólaltak fel.
Majd Bud János pénzügyminiszter emelkedett szólásra: A vita során a túloldalról szemrehányásokkal illettek. Ha a másik oldalról apodiktiku-
Kerrtpelcn Béla
detjük, hogy addig Európa békéjéről beszélni sem lehet, amig a nemzetek nagy tömegeit a háború előidézte gyűlölködés vezeti. Ha a kisantant nem hajlandó feladni magyarfaló magatartását és saját jószántából nem támogatja azt a Locarnoban feltámadt szellemet, amely az igazság érvényesülését követeli, addig ne beszéljünk nemzetek közötti békéről, mert amig a győztesek állig felfegyverkezve és hadikészüiődéssel vádolják meg a letiport nemzeteket, amelyeknek eszük ágában sincs háborús kalandokba bocsájtkozni, addig a gyűlölség uralkodik Európa keletén és szó sem lehet megbékélésről.
Szerencse, hogy a hamisság csak ideig óráig tudja leplezni magát s az Ilyen kisantant-féle ármánykodásokról hamar le lehet rántani a leplet. S akkor remény nyilik a keleteurópai Locarno megvalósítására is.
san mindenért a pénzügyminisztert és a kormányt teszik felelőssé, akkor természetszerűleg nekünk is reflektálnunk keil, de én mindig ott leszek, amikor az ellentétek kiegyenlítését lehet szolgálni. E;=jy cél kell, hogy vezessen mindannyiunkat\'^ a nemzet ujjáépité-e. Ne tessék tehát egyoldali szemrehányásokkal illetni. mert hiszen a támadásokkal szemben nekem is meg kell hogy legyen a jogom, hogy azokra feleljek. Örülök, hogy ezt a javaslatot olyan higgadt formában és tárgyilagosan tárgyalták. Példa ez arra, hogy az ország érdekében hogyan kell tárgyalni az ügyeket. Én nem követem mereven pénzügyi programmomat, hanem a lehetősig keretein belül igyekszem megvalósítani. Kezdettől fogva arra törekedtem, hogy a gazdasági életben a szociális kívánalmaknak érvényt szerezzek.
A jövedelmiadó reformja egyike a legnehezebb és legfontosabb kérdéseknek. Nálunk e tekintetben i^en helytelen felfogás uralkodik és az a nézet, hogy a jövedelmiadó nem
ClíCMtM it/,: Bgv litnu M.QW )WM Kin;* t-fiU---------W.003 koema
változtatható meg. Igaztalannak tartják, ha a következő évben az előző év jövcdelmiaddját felfelé igazítják ki.
Az ujabb adórendezéssel rövidesen ki fogok jönni, mert szükségesnek tartom mind a jövedelmi, mind a vagyonadó helyes kiépítését. A földadókataszterrel is törtéríhie kell valaminek. Miulán töröltem a házhaszon-részesedést, azt az aggodalmat vetették fel, hogy vájjon más formában lehet-e ezt az adónemet behozni? Erre az aggodalomra határozottam kijelentem, h^gy nem. (Helyeslés a Jobboldalon és a középen.) Kétségtelenül épitkezni kell, ha tud az állam és tudnak a városok, de a szegény lakókat nem adóztathatjuk meg, hogy ezeknek az adójából történjék az építkezés.
A beruházásokat illetően minden erővel azon vagyok, hogy ezek megtörténhessenek. Nem áll az, hogy a beruházások nem indultak meg.
A bécsi kábel építése ügyében elhangzott kifogásokra ki kell jelentenem, hogy elsősorban az osztrák kormánnyal kellett megállapodás a jutnunk, csak azután lehetett hozzájutni az építéshez. Ez a megállapodás már megvan, tehát a bécsi kábel épitése is megindul ez évfolyamán. Erre nézve tartom szavamat, hogy így is lesz.
Ami a beruházások cszköz!ését illeti, azon az állásponton vagyok, hogy ezt a magyar iparnak kell megkapnia. Ezt az elvet érvényesíteni fogom. A külföldnek hitelekben megnyilvánuló bizalmát illetően nem szabad ennek a bizalomnaksa csökkenését megengedni. Olyan hitelforrásokat szereink, amelyekre egy esztendővel ezenwt nem is lehetett gondolni. A külföld rá fog jönni arra, hogy a Magyarországon való tőkebefektetés nemcsak biztos, hanem jövedelmező is. Kérem a javaslat elfogadását.
A javaslatot a Ház általánosságban és részleteiben is elfogadta. — Ezután általánosságban és részleteiben is letárgyalta a francia—magyar kereskedelmi szerződésről szóló javaslatot.
A legközelebbi ülést pénteken tiz órakor kezdik, a napirenden a ma tárgyalt javaslatok olvasása és több mentelmi ügy szerepel. A Ház elnöke a nemzetgyűlés munkarendjéről
Scitovszky B-íla elnök a Ház munkát endjérői a következőket mondotta:
(\\ nemzetgyűlés megszavazta a kincstári házhaszonrészesedés eltöHését
A Hifcx róextetolben Is elfogadta ax Indomnitdnt — A pénxOfiymfniexter uj adórcndoxóst Igér -- A Háx elnöke m nomxctgyaiéa muntcarendjérfil
«
zalai közlöny
1926 Február 11.
A Ház elnapolására seniiniképcn sincs szükség, meri a kormány gondoskodik arról, hogy a nemzetgyűlést foglalkoztassa. A bizottságok elölt számos törvényjavaslat fekszik, melyeket most készítenek elő tárgyalásra, de addig is a Ház napirendjére kerülnek különböző zárszámadási jelentések, mentelmi ügyek és az Olaszországgal 1925-ben lé-tesitetl pótmegegyezés becikkelyezése. Az appropriációs javaslat napirendre-tűzéséről |cgyelőrc nincsen szó és ugyancsak nem esedékes a közeljövőben a Házszabályoknak az app-ropriációra vonatkozó módosítása sem. Addig, amig a frankügyben kiküldött bizottság jelentése a Ház elé nem kerül, fonlosabb tárgyalás aligha fog szerepelni a Ház rendjén. A Ház egyébként szombalou és hétfőn nem tart ülést. A parlamenti vizsgáló bizottság február 4-én délelőtt II órától délután negyednégyig tartotta folytatólagos érdemleges ülését. A bizottság meghallgatta Friedrlch István és Nagy Vince nemzetgyűlési képviselőket, majd további érdemleges munkája felöl határozott és folytatólagos ülését 1926. február 5-én délelőtt 11 órára lüzte ki.
A miniszterelnök helyzete megerősödött Gróf Teleky Pálnak a kotmányzó-párlba való belépése körül azt kombinálja az ellenzClt, hogy Teleky Pál lenne esetleg a miniszterelnök. Ezzel szemben a kormányzópárton hangoztatják, hogy Bethlen István miniszterelnök helyzete külpolitikai szempontból is megerősödött. Az ellenzék körében szó van arról, hogy Apponyi Albert grófot az ellenzéki mozgalom vezetőjéül megnyerjék. Apponyi azonban nem adott választ a felhívásra.
A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága
Fáy Gyula elnökletével ma délben a parlament épületében ülésl tartott, amelyen Esztergályos János nemzet-
gyűlési képviselő mentelmi ügyét mával. Kenéz Béla sajnálattal
tárgyalta, akii a házszabályok 240. szakasza alapján utasított a Ház a bizottsághoz. A bizottság elfogadta az előadónak azl az indítványát, hogy Esztergályos Jánost jegyzőkönyvi megrovásban részesítsék.
Az egységespárt értekezlete Az egységes kormányzópárt teg-
- - - — -L-|J-.r_"L\'L \'L\'IJ
nap este értekezletet tartott, amelyeu a kormány összes tagjai megjelentek. Almdssy László elnök meleg szavakban üdvözölte gróf Teleky Pált a pártba való belépése alkal-álla-
pitotta meg, hogy az ellenzék nem tartotta be a megállapodást a frankügyben. Sokorőpdtkai-Szabó István a borfogyasztási adót lette szóvá. Pintér László az osztrákok által letartóztatott Marton szombathelyi ügyvéd ügyét ismertette. Az értekezleten Rakovszky és Bud miniszterek is felszólaltak.
A hamisfr>ank-ügy
Budapest, Itbruír 4 A rendőrség tudvalevően az ügyészség utasítására megindított pólnyo-mozást a frankhamisitási ügyben még tegnap befejezte. •
A francia kiküldöttek a bűnügyi osztály vezetőjénél Ma délelölt megjelent a főkapitányságon Benőn és Doulcet a két francia kiküldött és a bűnügyi osztály vezetőjével Katona Rezső főtanácsossal másfélóra hosszat tartó megbeszélést folytattak. Katona főtanácsos azt beszélte meg a franciákkal, hogy mik még azok a részletek, amelyekre a franciák esetleg ujabb felvilágosítást vagy nyomozati intézkedést kérnek. A franciák a rendőrségről a kir. ügyészségre hajtattak.
Kihallgatás, házkutatás A főkapitányságon egyébként ma délelőtt néhány kihallgatás folyt Lakatos Lajos rendőrkapitánynál, de a kihallgatások eredménye teljesen meddő. A Schnell-delektivcsoport emberei ugyancsak délelőtt házkut-tatást tartottak, melynek helyéi azonban a főkapitányságon szigorúan ti-
tokban tartották. Ezt a házkutatást azért kellett megtartani, hogy alran-ciákat meggyőzzék arról, hogy a szóban lorgó helyen semmiféle olyan bűnjel nincsen, amelynek felkutlatá-sát a kiküldöttek fontosnak tartanak.
A festékanyagot sürgetik A franciák ma azt sürgették leginkább a főkapitányságon, hogy keressék meg a festékanyagot, amely a hamisítás után még megmaradt és a hiányzó klisséket. A főügyész referál az Igazságügy-miniszternek Sztrache Gusztáv kir. főügyész ma reggel 9 órakor megjelent az ügyészségen levő hivatalos helyiségében és rövid Ideig tanácskozott Makkay alelnökkel, a bünllgy referensével, majd fogadta Saly Lászlót, aki engedélyt kért arra, hogy beszélgethessen a fogházban levő sógorával Gerővel. Sztrache főügyész ezután leikereste Pesthy Pál Igazságügymi-uisztert, hogy a bűnügy nyomozásának állásáról referáljon.
Meddő kihallgatás Értesülésünk szerint a franciák a

DEÁK FERENC EMLÉKEZETE m
Zalavármcgyének Nagykanizsán rendezett l)cAk-cinlékünncpél)-én [elolvasta: dr. Ferenczi Zoltán
tfyrtcal uniF.
Ez átvezet Deák egyéni és politikai jellemének rajzához. Tudni kell, hogy senki nem ismerhette volna jobban a magyar alkotmányt és közjogot. Emlékező ereje és tudása c tárgyakban egyaránt szószerint Imu-nens volt és holott ezek nem hagyták cserben, midőn valamit akármily okból meg kellett állapítani és mindig eltalálta a helyes idézési, a helyes utalást a bonyolult és nem egyszer homályos hármaskönyvben, meg országgyűlési végzésekben. A sok küzül csak egyre utalok. A szólás-szabadsági perben, mely 1835—40-ig folyt le óriás izgalmak közt, ő volt, aki kimutatta, hogy Wesselényi nem a királyt sértette meg, hanem a kormányt. Már pedig kormány és uralkodó nem egy. Ezzel szemben az egész konzervatív felsőházi többség a nádorral együtt, valamint az egész bíróság az ellenkezőt vitatta. Természetesen, hiteles törvény ezt nem dönti cl, az alkotmány történelmi J.\'jlődés eredménye s kodifikálni nem
is lehet, mint pl. a büntető jogot. Deák a történelemből, az alkotmány gyakorlati alkalmazásaiból, az alkotmány szelleméből oly rengeteg adatot szedett elö-s oly kitarfassaT védlc meg álláspontját, melyet aztán a megyék s a nemzet is magáévá tett, hogy a perek jnással, mint ezek megszüntetésével\' nem végződhetett.
Ez a rengeteg tudás, az alkotmány szellemébe ez a mély behatolás volt egyik oká, hogy bármikor vitás kérdésekben felszólalt, rögtön mindenkit meggyőzött és csak ez tette tehetővé, hogy Lustkandl liiies támadó müvét 1865-ben nemcsak megcáfolta, hanem, mint akkor mondták, szószerint „pulvcrizálta" s e müve máig standard ügy a nagy alkotmányra nézve. A másik jellemző tulajdonsága a világos tiszta ész. Deáknak nemcsak beszédei, hanem összes iratai a világosság, határozottság és tiszta, logikai gondolkozás valódi mintaképei. Sehol homály, zavar, kélség, annál kevésbé kétértelműség. Valami mély és oly tiszta vizű tóra emlékeztetnek ezek, melyben a legnagyobb mélységben is megláthatók az alján levő tárgyak és a tó természeti csodái. Éppen ezért a tiszta, világos okfejtésen ki-vtil, melyben az ervek mint drága gyöngyszemek sorakoznak egymás után cl nem szakitható fonalra fűzve, nem használja a szónokok ismert s
inkább a kedélyre, fantáziára, szenvedélyre és gyakran a rossz szenvedélyekre ható fogásait, milyeket a magyar politikai élet ezrével és ezrével mutat. Röviden ; soha sem közeledett, u. n. szini hatásra. Sőt, midőn a nemzet életét mélyen érdeklő, mondhatni sorsdöntő határozatról volt szó, mint pl. 1861-ben vagy 1865-ben, beszédét nem egyszer azon kezdte, hogy kerülni fog minden szónoki diszt, nehogy megvesztegetni látszassék a józan ész által támogatott meggyőződést az érzelmek vagy éppen szenvedélyek felköltésével. Ö általában követte Széchenyi elvét, hogy a haza vezetésében a hideg, józan ész uralma a fő s nem a könnyű fölhevülésé. Ezt követte annál inkább, mert ismerte a fantázia élénkségében gazdag és jelszavakra köny-nyen hajló nemzetéi, amelyben több a tűz, hév, lelkesedés, mint a hideg, nyugodt megfontolás, kitartás és gondos előrelátás. Pedig éppen nem áll, hogy Deák u. n. hideg, észember volt. Ellenkezőleg. Meleg kedély, költői hajlamok, erős képzelő erő jellemezték. Mély érzést! szív és kedély nélkül nincs is igazi nagy ember. Tudjuk, hogy ez a mélyérzés családi vonása volt. Bátyja, Antal, költői regéket irt, melyek kár, hogy elvesztek. Ö maga egész természeti regékel gondolt ki, szószerint alakokkal népesítette be az erdőt, mc-
pótnyomozáson több kérdéssel próbálkoztak Nddosy Imrénél és Win-dlschgrűlz Lajos hercegnél. A kihallgatás azonban semmi eredménnyel nem járt, mert mindketten megtagadták a felelelet a franciáknak. Erre a franciák olyan kérdésekkel Is megpróbálkoztak, amelyeket az eddigi nyomozás már lisztázott, amelyekre a bűnügynek ez a két főszereplője is adott feleletet.
A miniszterelnök és Igazságügy-miniszter tanácskozása
Budapestről Jelentik: Bethlen István gróf miniszterelnök ma délben beható tanácskozást folytatott Pesthy Pál igazságügyminiszterrel. Hir szerint a frank-ügy vádiraiával kapcsolatos eseményekről, valamint a várható igazságügyi intézkedésekről volt szó.
Gömbös nyilatkozata
Gömbös Gyula arra a párisi hirre, hogy neki része volna a frankhamisításban, kijelentette, hogy ezt a hírt Budapestről Párisba leadott hírnek tartja és ez minden alapot nélkülöz.
A Times a kisantant állásfoglalásáról
Londoni jelentés szerint a Times a kisantant és Franciaországnak a frank-ügyben tervezett állásfoglalását kárhoztatja. A bünügy Idforgatá-sát mesterkélt dolognak mondja.
Károlylók aknamunkája
Károlyi Mihály és társai kapva-kaptak a frank-ügyön és minden erejüket latba vetik, hogy azt az ország ellen felhasználják. Oaraml Ernő, Göndör-Krausz Ferenc, Gábor Andor, báró Hatvany Lajos Párisba érkeztek, ahol Diner-Dénes József és Szende Pál fogadta őket az állomáson. Az emigránsok Slavnek Jánosnál, a cseh propaganda főnőkénél
zőt, rétet s ezekkel nyaranként egész társaságokat, kivált ifjú nőket és leányokat elbájolt s éppen oly nagy mesemondó, mint adomázó volt. De hát a nagy emberek egyik legjel lemzöbb vonása, hogy mindent a maga helyén s a leghelyesebb módon tesznek.
Ezek mellett volt egész lényében valami határtalan tisztelelet gerjesztő. Öt a gondviselés nemzet-vezetésre teremtette, vezérnek alkotta s a nemzet mindvégig vezérének tekintette, mely pedig a népszerűséget époly könnyen adja, mint könnyen veszi el. De tőle sohasem\' vonla meg, még akkor sem, midőn az övénél fényesebb, ragyogóbb bolygólüzek után indult s mintegy az iránta való tiszteletet, mint vezér iránt, megtartotta arra az időre, mikor a tévulból vissza kellett térnie, mintegy hogy legyen, kiben bizzék. Természetében rejlett az is, hogy csodálatosan birt az emberekkel bánni. És őt is sem a politika, hanem egyedül az emberszeretet vezette, a jóság, mely másban látja, de megbocsátja a hibát. 0 nem politikai elszánt pártot akart maga körül s környezete nem is csak politikai elvbarátaiból állolt. Ö középpont volt a természet adományainál, jellemének nagy tulajdonainál és tiszta bölcsességénél fogva.
(Folyt, kflv.)
1926 Február 5.
és Bencs bizalmas emberénél jelentkeztek, aki tiszteletükre ebédet adoll. Ax ebéden megjelentek a Párisba seregien kommunisták is. Itt azután
ZALAI KO&ONY
a csehek fegyveres beavatkozását surgetlék és igyekeztek azt elhiietni, hogy Mag/arors\'ág nyugalmát csak Károlyi Mihály ludná biztosítani.
A frankhamisítás Bécsben esküdtszék elé kerül
Schager Albin báró szenzációs pöre Wolff ezredes ellen
— A Zalai KöMny bissi tudósítójától —
vényszék elé utalta, ahol Slrasser
oS a
Bécs, lebruir 3 Bécsben eskndlszék elé kerül a WindlschgrűU-ltlc frankhamisilás és az októberi budapesti magyar-osztrák-román fajvédő konferencia ugye. Ez a legújabb szenzációja az oszlrák fővárosnak. Az ügy előzményei a következők : Január első heteiben a Pesti Hírlap bécsi szerkesztősége Bícsben kutatni kezdte a frank-Ugy osztrák vonatkozásait. A nyomozás során a Pesli Hirlap bécsi szerkesztősége irányította elsőként a halóságok figyelmét Windischgraiz herceg októberi és novemberi tárgyalásaira, a titokzatos Cárion de Wiart asszonnyal való összekölletésére, amelyei a franciák most igyekeznek tisztázni és számos más körülményre, amelyek alkalmasak annak igazolására, hogy Windischgraizék nem hazafias szándékból követték el bünükel.
Ebben az időben a Pesli Hirlap nyilatkozatot kOzOII WolJJ Gusztáv ezredestől, a fekete-sárga császárhű néppárt elnökétől. Wolff ezredes nyilatkozatában azt követelte, hogy a nyomozó halóságok lerjesszék ki a vizsgálatot Windlschgrálzék és a konzervatív néppárt vezetőinek, Schag Albin bárónak és Teufel Oszkár voll államtanácsosnak viszonyára. Wolff ezredes rámutatott arra, hogy Scha-gerék részt véllek az októberi budapesti magyar-román osztrák fajvédő konferencián, amelynek más résztvevői többek között, miként ismeretes, Eekhardl Tibor és Cuza román rgyetemi tanár voltak. Wolfl ezre-\' követelte azt Is, hogy a nyomozó hatóságok állapítsák meg, mi Mént ezen a konferencián, mivel Minek lisztázását is fontosnak lariji i frank-üggyel kapcsolatban. W^llf sredes nyilatkozatára Schager báró !s Teulel Oszkár ellennyilatkozatban \'álaszoltak és valótlannak minősilet-Wolff ezredes vádjait. Erre Wolfl tredes ujabb nyilatkozalol lett a «H Hírlap bécsi ludósilója előtt és igyanekkor a Korrrjspondenz Hetwel Uján egy másik njilalkuzatol tett lOzzc a bécsi napilapokban, amelyen közölte, hogy a Pesli Hírlapban nyilatkozatát mindenben fenn-1MÍJ és hangsúlyozta, hogy vállo-rlnul szükségesnek tartja Scluge-•< szerepének tíszlázásál. Schager Albin báró és Teulel" r ezért ugy a maguk, mint a •«tísük alatt álló konzervatív tiép-."[ ""ében rágalmazás bünlelle ITOn vádat emellek és pert indi-Wolff ezredes ellen. Az állain-.Kszség az Ügyet az illetékes tör-
vízsgáléblrónak os#i!lrk ki az ügyel Strasser bíró már kíhallgalla ugy Wolff ezredesi, mini Schager bárót és Teufel Oszkárt, valamint elrendelte a Pesti Hiriap bécsi tudósítójának, Szemere Pálnak taiiukéul való kihallgatását.
Ha Slrasser biró a vizsgálatot befejezte, ez egy-két hílen belül várható, ugy az ügy a vádlanács elé kerül, amely dönteni fog, vájjon az ügyészség vállalja-e a vád képviseletét, avagy a per csak a magán-vádlók vádjára fog lefolyni ?
Mindkét esetben azonban az ügy, mivel sajló ulján elkövetett rágalmazásról van szó, esküdtbíróság elé kerül. Wolff ezredes ezen az esküdt-bírósági tárgyaláson akarja tisztázni ugy a frankhamisítás bécsi vonatkozásai!, Schagerék szerepéi, valamint az októberi budapesti konferencia tilkait. Wolff ezredes ezért egy csomó tanú kihallgatását fogja indítványozni és többek között kérni fogja a frankügy vádlottjai közül Windischgraiz hercegnek, Nádosy főkapitánynak, Zadravetz püspöknek, valamim az októberi konferencia ügyében egy csomó magyar polilikusnak és publicistának megidéztetését és az esküdtszék! tárgyaláson való kihallgatását.
Igy tehát nincs kizárva, hogy » frankhamisítás és az októberi buda pesti konferencia egyes lílkalra a bécsi eiküdtszéki tárgyalás fog világosságot deríteni. Bécsi politikai és újságírói körökben érlhetőlcg óriási érdeklődés nyilvánul meg az ügy fejleményei elé.
Az
„ORION"
zseblámpa elemek ára a nagyközönség részére február 1-tól
8500
korona.
Kapható minden trafikban, optikus és játéküzletben, villanyszerelőnél, elektromos cikk kereskedőnél slb.
Viszontclácusitóknak megfelelő
engedmény.
BELFÖLDI HÍREK
A kormányzó arcképének leleplezése. Az Egyetemi Hallgatók Szövetségének országos kongresszusi leplezik le Horthy Miklós kormányzónak azl az igen sikerüli élel-nagyságu arcképét, amelyet Szokol festftmüvészfeslettaMelhosz számára.
Helyreállt forgalom. Vésztő és Szeghalom közöli az árvizlcrülelen helyreállott a forgalom.
A „Szózat" ma nem jelent meg. A Szózat ma nem Jeleni meg. Ezután a Budapesti Hirlap nyomdájában nyomják.
Feljelentett budapesti nagykereskedő. Budapestről jelenlik: N.\'gy külföldi cég ma feljelentést tett a főkapitányságon Szilágyi Imre fővárosi belvárosi nagykereskedő ellen hitelezési csalás miatt, mert sok százmillió árul rendeli, azl eladta és kél nappal később fizetésképtelenséget leientett be. Amikor a rendőrség Szilágyit elő akarta állilani, már nem találta otthon a lakásán. Megszökött Budapestről.
Negyven tagu betörőbanda.— Budapestről jelenlik: Az ulóbbi időben tömeges betörések történlek Budapesten, számos lakást fosztottak ki ismeretlen tettesek. A rendőrség megállapította, hogy egy negyven lagu belöröbanda köveli el a fosztogatásokat. A rendőrség minden Intézkedési megteli, hogy napok alatt az egész Iársa6ág kézrckerüljön.
San Marco hercegnő halála. Budapestről Jelenlik: San Marco hercegnő catarzal Zurlo Oyula özvegye szülelelt Náká Anna Miléna grófnő, 87 éves korában nagykomlósi birtokán meghall. Az elhunyt hercegnő alapilónője voll az óbudai Jópásztor és a gyógyíthatatlan belcgekel gondozó Irgalom háza intézetének és jócsclekedclcl miatt sok ezer ember áldása kiséri a sirba.
Fölmentették nyolchónapi börtönbüntetés kitöltése után. A zalaegerszegi törvényszék Kosztrapszky Ferenc nyugalmazott pénzügyi főtanácsost 1920-ban a kommunizmus alatt elkövetett izgalás cimén nyolchónapi börtönre ítélte, amelyet Kosztrapszky ki is töltött. A törvényszék a legnapeló\'.l meglartott újrafelvételi tárgyaláson a fóta nácsost felmentette*
Düledező nagykanizsai házak
A napokban két helyen bedőlt a lakások fala — Építsen a város munkás-lakásokat
Nagykanizsa, február 4 A városi műszaki hivatal már löbb mint száz lakást nyilvánított életveszélyesnek azok düledező állapota miatt. A mai idők szomorú jele, hogy a száznál több élelveszélycs lakás közül a legnagyobb erőfeszítés árán is csak kevésnek lakóit sikerüli biztos fedél alá hozni. A düledező házakban lakó emberek kénytelenek görcsösen ragaszkodni védelmet nyujló, otthont adó fedélhez még azon az áron is, hogy esetleg az életüket, szegényes vagyonkájukat teszik fel a kockára ezáltal.
Ennek a szomorú állapotnak csak a napokban is két áldozata volL Így Gyertyaszentelő délutánján egy 72 éves törődött asszony állított be sírva, kezét tördelve a rendőrségre. A czegény napszámosasszony a Magyar-utca 27. számú házba lakott s nyomorúságos kis lakásának bedőlt az egyik oldalfala, ugy hogy teljesen hajlék nélkül maradt.
A rendőrség és a városi műszaki hivatal nyomban vizsgálatot tartottak a helyszínén. A módfelett rozoga épület oMalfala egész a tclő-magas-ságlg Vdőlt. Az igy támadt nyíláson -(rv megrakolt szekér nyugodtan kf-hejárhatoít volna. A düledező viskó falait már egy évvel ezelőtt ugv-hogv megtámogatták, tovább azonban nem tudott már dacolni az idővel s csak a véletlen szerencsének köszönhető, hogy az öreg asszony éleiét is nem hagyta ott a romok alatt A helyszíni szemlén minden kísérlet hiábavalónak bizonyult arra, hogy a szegény asszonyt valahogyan, ha csak Ideiglenesen Is, fedél alá juttassák. A háztulajdonos semmi módon nem tudóit, még a mosókonyhában sem helyet szorítani a szerencsétlen asszonynak. Hogy hol húzta meg magát az éjszakára, nem tudjuk, másnapra a városi műszaki hivatal ígért valamilyen elhelyezést mert az elkeseredett asszony már öngyilkosságot akart ..elkövetni.
Másnap délelölt Mikaa voll rendőr Rákóczi- utcai lakásának fala dőlt be, ami ba éjszaka történik, nagyobb, esetleg halálos szerencsétlenségnek lehetett volna okozója.
E kél cselhez hasonló mindennap bekövelkezhelik egyebült is Nagykanizsa utcáin. A Rákóczi, Hunyadi, Magyar, slb. utcákban nagyon sok még az olyan ház, melyek lakói mindennap el lehetnek készülve lakásaik rombadölésére, am egyszer majd életet is követel áldozatul.
Nagykanizsán, ahol a lakásmizéria enyhítésére semmi sem történt, ahol klslakásépilésröl még mindig csak lervek vajúdnak, ezek és hasonló esetek intő jelként szolgálhatnának arra, hogy a város végre komolyan és haladéktalanul vegye kezébe a kislakás-építés kérdését s legrövidebb időn belül, a közelgő tavaszon vigye azt dűlőre, mig az omladozó házak nagyobb veszedelmet nem okoznak és emberéletben is kárt nem lesznek.
Építtessen a város egyszerű kivitelű munkáslakásokat, amint ezt tették más városok is és helyezze el ott az életveszélyes állapolban levő lakások lakóil. Ezzel a házigazdák időt és módot nyernek a düledező épületek kijavítására, esetleg újraépítésére s igy sok uj lakás kerül rö-vid idő múlva újra forgalomba.
A lakáskérdésnek egyébként sincs más megoldása, csak, mint Vass József dr. népjóléti miniszter mondotta : — a lakás. Épiteni kell Nagykanizsa városnak mielőtt még keserű, talán életek árán szerzel! tapasztalatok erre kényszcrilcnék.

« ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
Autójárat-hálózatok Zalavármegye területén
Murakercsztur és Bucsuszent-lászló székhellyel uj kOrorvosI körök létesDInek — A megyei állandó választmány illésének két fontos javaslata
Zalaegerszeg, tebruír 4 Zalamegye lörvényhalósági bizottságának állandó választmánya Ta-rányl Feienc dr. főispán elnöklésével tartott ülésén tudomásul vélte hogy a belügyminiszter a vármegye 1926. évi költségvetését jóváhagyta.
A közélelmezési üzem felszámolt s annak 143Va millió korona vagyonát a megyei közélelmezési alaphoz csatolták. Különféle segélyezési ügyek után a Máv átiratával foglalkozott a választmány közúti autóforgalom létesítésével kapcsolatban. A Máv ugyanis — mint megírtuk — anyagi támogatást és javaslatokat kér arra az esetre, ha terveit sikerül megvalósítani s minden nehézkes adminisztrációtól mentes kereskedelmi vállalatként, a vasúti üzemmel párhuzamosan autójáratokkal behálózni az országnak ama részeit, melyek a vasúti forgalmon kívül esnek, de forgalmuk indokolttá teszi az ilyen hálózatba való bekapcsolódást.
A zalaegerszegi államépitészeti hivatal egy tervel már el is készített Zalamegyére vonalkozólag. Eszerint lennének olyan járatok, I. melyek a vasúti forgalomtól távol szakadt községeket kapcsolnák össze ; 2. melyek a meglévő vasulvonalakkal párhuzamosan futnának és 3. melyek átlós Irányban kötnék össze az egyes vasúti állomásokat.
Ezek a vonalak az említett tervek szerint a következők lennének:
1. Nagykanizsa—Lelenye.
2. Nagykanizsa—Galambok—Zalaapáti—Keszthely.
3. Lelenye—Páka—Csömödér.
4. Zalabaksa—Pórszombat—Te-szánd.
5. Bánokszentgyöigy—Sfijtör— Bak.
6. Zalaszenlmihály—Zalaistvánd.
7. Keszthely—Sümeg—Pápa.
8. Tapolca—Devecser—Pápa.
9. Lenti—Rédics—Zalalövő—Körmend.
10. Zalaegerszeg—Zalaszentiván.
11. Türjc-Zalaszenigrót-Keszlhely. 12: Zalaegerszeg—Bak—Zalaapáti.
13. Keszthely—Jánosháza.
14. Bak—Nova-Lenli—Rédics. Az állandó választmány által kiküldött bizottság ezeket a terveket február 8-án fogja megvitatni.
Uj közegészségügyi körök
Minthogy az 5000 nél nagyobb lélekszámú közegészségügyi körök a gyakorlatban nem feleltek meg céljuknak, a népjóléti miniszter rendeletet adott ki a \'körorvosi körök szaporítására. Eszei int Zalamegyében 17 körorvosi kört keltene létesíteni. Ez természetesen ma kivihetetlen, mert a községeket is túlontúl megterhelné. Ezért a megyei tiszti főorvos olyan javaslatot telt, hogy ezal-kálommai csak két uj kört lehet alakítani. Az egyik lesz Murakercsztur székhellyel (6505 lélek) a Nagykanizsa-vidéki, kiskanizsaí és letenyei kör átcsoportosítása, a másik Bucsu-szentlászló székhellyel (691Glilek)a szepetki, baki, lerkándí. andráshídai körök átcsoportosítása tévén.
Iparpolitika s a magyar társadalom
Irta • az tskolánkivtlli Népművelés clíadis sorozatában a nagykanizsai Ipartestületben tolyó évi tebruár h4 4-én felolvasta:
Kelemen Ferenc (\') likirákpáuiMil lgnj[álA
Mai szerény előadásomat lulaj-donképen kötött marschrulával kellene megtartanom. A részemre kiosztott téma a következő:
\'.A magyar ipar jelentősége, hatása, gazdasági és társadalmi szerepe. A termelési ágak egyenletes és arányos kifejlesztése, egymásrautaltsága, egymással egyensulybahozása". ,Ha én mégsem fogom magamat szigorúan kizárólag ehhez a témához tartani, szolgáljon mentségemül két dolog ; először: Épen azokban a napokban, amikor az előadás megtartására vonatkozó megtisztelő felhívás hozzám érkezett, készítettem elő az -Önök részére egy előadásomat, melynek tárgya : a világháború gazdasági következményei általában és különösen Csonkamagyarországon. Ebből a tervezett felolvasásból szeretnék mai előadásommal kapcsolatban vázlatosan egy-két szemelvényt bemutatni s erre annyival Is inkább feljogosítottnak érzem magamat, mert e gazdaságtörténeti szemelvények tulajdonképen egy olyán, bár hézagos, keretet képeznek, amelybe előadásom mai tárgya szorosan beilleszkedik. Lehetetlen ugyanis ma bármily gazdasági kérdései alaposan foglalkozni anélkül, hogy magát a kérdést bele ne állítsuk abba a miliőbe, melyet korunk és minden Idők legnagyobb drámája : a nagy világháború teremtett meg számunkra. Az ipar jelentősége, hatása s gazdasági szerepének oly fontos kérdése sem tárgyalható ma mát régi ortodox, közgazdasági elmétetek, elavutt felfogások szerint, hanem ez a téma is csak a legujabbkori gazdasági konstelláció szemüvegén át vizsgálható meg alaposan s csak Ily módon tárgyalható.
A másik ok, melynek alapján feljogosítva érzem magamat erre á „kis :Jíilengésre", az, hogy én a reámbl-zott témából elvonni nem szándékozom s igy minden lelkiismerplfu-da-lás nélkül vállalkozhattam erre az .egyéni akcióra". Végül meg kell még említenem, hogy igénytelen előadásomba beleszőni kívánok egy rövid jellemrajzot az iparos-osztályról, Ez az osztály gyermekkorom óta annyira a szivemhez van nőve, ennek az osztálynak annyi küzdő, küz-ködő tagját volt alkalmam az éleiben megfigyelni, keserves vergődését megszemlélni, hogy .etekinletben is feljogosítva véltem magamat előadásom bizonyos kiegészítésére.
Előadásom ezek szerint tulajdonképen három részb\'ól fog állani:
Az első : a világháború gazdasági következményei,figyelemmel Csonkamagyarország speciális helyzetére,
A második: A magyar ipar jelentősége, hatása, gazdasági és társadalmi szerepe. (Folyt, kov.)
NAPIREND
Február 5, péntek
Rimát katolikus: Agola véri. Protestáns: Ágota. Izraelita: Sebal hí 21.
Nap kel, reggel 7 ára 23 perckor, nyugszik délután 5 óra 06 perckor.
Mozi. Uránia: A héstenor, vig|itSk. Előadások kcidcte este 7-9 érakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Február ft. A 77. Slrtl LáiilA ^
dmli <UMiJ>» (Apiiliu tiáktlytk). tilt Ml 9 dnkot I Kotronyl-ulcil toruttrrtinbtn
Február 7. A 7J. Swnl l.áltld !,»ík(i,tk í\'Tt-drnli t.íidln (Apillin tiíktlvtkl «<• Ml 9 Atikbl koiKonvi.uittrioruiitrtnibtn.
Február 7. A Zrínyi Irodilml ii MOvtiirlI KAr kuiiur-tlAidlti ■ virotliiii nieyitrmíbtn Jíi.iln s Arikor (Pltitly Fltoiki: A kípiímO.íirrl, mini • lelki rlil lakrr). ■
Ftbruár 7. Márli I-tánjuk TánuliUuik tnOktd. Vti.1 tiAidln dttniin 111 I li tilt 7 őrikor i pltbinb kon,\'-,rJcld, itrmíbtn.
Február 13. A MifánlltilvlirlAk OniJe"! Eart-,»:,:, Ritvkinliiil ttopbrt|l«ik mDiorM lirwnet tlltWt • Föleid Fi\'-lct nigyltrm*t>rn r,(i 9 ónkor
Február 14. A Zrínyi Irodllml h MOvíirrtl Kör kullur-tlAidm i viroifiiii niR.lrrmtbtu dCuliii A Arikor |ioll Wml lAklmnáiluml linir rVndlnV
Február II. A nigYkialiul KHAllkui Ltxtny-rgrlrt niOw-w lincniílyi i Polgári F-gyltl nify-Irrmtben tilt 9 ínkor.
Február IS. Cittkíii.tiAidíi n Ilrinlíbin
Ftbruár 18. A lugyktnirtil Krrriitínyirotliliitt Pirin,k 11 irvllkiroiullik |ivárl lintttl tfybtkAlöll tnAktilvtlA-tlAldiu ■ koiK^njl ulcil loroilíttmbto tilt 8 ónkor.
Ftbruár II. A Zrínyi ltodilml ti MAtítttll KAr kullut tlínliti ■ viroiháii\'nikyttrioíbto díluiin 6 Alikor iKtltmtn Firtat Uktrftpátulirl IjfátgltA
t»«aii*v
Ftbruár a. Turln-til ál Urinlibin.
Ftbruár 28. A Zrínyi Irodllml ál MQrlrirlI KAr kultul-tlAldin i vlroibili MjyltrmAbcn dtlnlin 6 Arikor [dr. Oárdenyl Li|oi. i • Keuibtlyl lllrtkr ItlclAt iirrktttlAirotk tlAidán).
— Képzőművészet, mint a lelki élet tükre. Ilyen címen tartja február 7-én, vasárnap délután előadását Péczely Piroska festőmüvésznö a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadás-sorozatában. Péczely Piroska előadása egyike lesz a liceális és kultur előadások sorozataiban a kgéidekesebbeknek, amennyiben a művészetek iránt csak kissé is fogékony emberek előtt világosan fogja feltárni, hogy minó belső rezonanciákat váltanak ki az egyes képzőművészeti ágák a mindennapi élet szürke robotjától körülvett emberek lelkeiben s minő alakitó hatást gyakorolnak azokra. A rendkívül közvetlen és tartalmas előadást Lehr-mann Ferenc karnagy vezetésével a Nagykanizsai Munkásdalárda énekszámai fogják keretezni.
— A szociális előadás ciklus utolsó előadása. A Move nagykanizsai főosztálya által rendezett szo cíális előadás-sorozat ulol6Ó előadása március 1-én lesz az Uránia-szinház-han, amikor löbbek kőzött Leszkay Éva nővér a Szociális Missziótársulatnak Nagykanizsán való megalakítását fogja felvetni. Éilesüléslink szerint máris lépések történtek oly irányban a nagykanizsai katolikus hölgy-társadalom részétől, hogy a szociális előadás-ciklus maradandó emlékeként megalakítják a Szociális Missziótársulat nagykanizsai osztályát, amit mi is csak legmelegebben tudnánk üdvözölni.
— NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— A Katolikus Legényegylet évi közgyűlése. A nagykanizsai Ktldükus Legényegyicl a jövó hónapban tartja meg évi rendes tisztújító közgyűlését.
— Megalakul a nagykanizsai patronage és fogház-misszió. A
Szociális Missziótársulat nővéreinek előadásai nem maradlak a pusztába kiáltó 6zava. Különösen a fiatalkora bűnözőkről és a fogház-missziókról tartott előadás mozgatta meg a hallgatóságot. Az élet mélységeinek feltárása, az uraló nagy szociális nyomor arra késztelték a minden nemesért hevülő és áldozatot hozni tudó nagykanizsai társadalom egy részét, hogy a közel jövőben mtg-alakítják a Katolikus Patronage-t és Fogház-missziót és igyekeznek megmenteni a bon útjára tévedt és elbukott szerencsétlen tagjait a társadalomnak — felekezetre vagy fajra való különbség nélkül. A mozgalom élén dr. Mutschenbacher Edvln kir. törvényszéki tanácselnök áll, aki az érdeklődőknek és a mozgalomhoz csatlakozni kívánóknak szívesen szolgál felvilágosilással.
— A zalaegerszegi templomépítés. A zalaegerszegi második lemplom ötszázas építő-bizottsága beszámoló ülést tartott. Az építés megkezdése óta naponta 150 munkást foglalkoztat. Baleset egyetlenegy esetben sem fordult elő. A tavaszra csak a főhajó és a kupola vasbeton munkálatai maradtak. A zárda teljesen telő alatt van. A bizottság bevétele 1924. november 6-tól 1925. december 31-ig 2 milliárd korona. A kiadások levonása után maradvány 172 millió korona. A bizottság 1925. folyamán 9500 aktát kezelt és 18 választmányi ülést tartott. Az elmúlt évben kőműveseknek 185\'fc, ácsoknak 112Vi, napszámosoknak 240, segédmunkásoknak 38, szakmányo-soknak 13 8, fuvarra 133 millió koronát adlak ki. 1926 ra pusztán a zalaegerszegi Iparosoknak 1 milliárd 22 millió értékű munkát adtak ki. Az építkezési költség \'/« részét hitközségi adóban vetették ki. A 2804 adózó közfii 2084-nek kétévi adó|a I millió koronán slul marad, 641 fizet 1-5 milliót, M Hxet 10-15 milliói, 4 fizet 15—20 milliót és 6 fizet 20 millión felül.
— Siketnéma tankötelesek ösz-szelrása. Sikelnéma tankötelesek összeírása végeit a 7—10 éves sikelnéma gyermekek szülői jelentkezzenek délelőtt 9 és 10 óra közi a városházán a tisztiorvosnál.
— Kelemen Ferenc előadáia az Ipartestületben. Az iskolánki-vüü népmüvelés előadásai sorozatában tegnap este tartotta meg előadását Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója az Ipartestület nagytermében nagy érdeklődés melleit. Előadásában, mely valóságos gazdaságpolitikai értekezésnek illet be, részletesen foglalkozóit Magyarországnak a háboruelőtti gazdasági helyzetével, a háboiunak s megcsonkításunknak gazdasági következményeivel s méltatta az iparnak naff közgazdasági jelentőségét. Végül kl-
■ tünö jellemrajzot adott a magy« iparosság társadalmi és szellemi kitettségéről. Előadását lelkesen megtapsolta a hallgatóság.
1926 Február 5.
zalai közlöny
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai ineg-frcrvcIA jelentése: CsölörtökönaA<5in<W*-w • reggel 7 órakor -i-iS. dtlutin 1 Srakor +68. este 9 ór.kor +Í6.
MhAzct: ligé" nap borult.
Sztli\'dny: Heggel Délnyugat, délben Keld. «at« Nyugat.
Reggel 10-töl megvakítva este 7-30 fciig esó.
Napi aapadtk mennyisége: — •
A Meteorológiai Intézet jelentéle «c-tiol változékony Mö várható sok helyütt étével és lényegtelen höváltoiissal.
_ Mentőszekrény hiánya üzemekben. Az iparfelügyelőség által előirt mentőszekrény még mindig hiányzik néhol olyan üzemekben is, melyekben pedig az olt használt gépek és szerszámok gyakran válhatnak balesetek okozóivá. Az ipar-felügyelőség által emiatt meghiányolt egyik Özemet tegnap 150.000 korona pénzbirságra Ítélték.
Szombaton
— A közkórház betegforgalma. A nagykanizsai kozkórházban január hónap folyamán napi állagban 262 belegel ápollak. Legnagyobb létszám 278, legkisebb 248 beteg volt. A hónap folyamán érkezeit 277 uj beteg, naponta tehát állagban 9 felvétel történt. Gyógyultan távozott 248, meghalt 11 beleg. Az összei ápolási napok száma 8179 volt.
— A Katolikus Legényegylet angol-estje. Megemlékeztünk már a nagykanizsai Katolikus Legényegylet állal folyó hó 14-én rendezendő nagyszabású farsangi mulatságáról, az ugyuevezelt „angol est"-röl. Az estély előkészületei nagyban folynak. Védnöknókül sikerűit megnyerni dr. Eöry-Szabó Jenöné kir. törvényszéki elnök ne|ét, dr. örley Oyörgyné kir. közjegyző nejét, dr. Krdtky Istvánné városi főjegyző nejét, Gyömírey Istvánné főszolgabíró nejét és dr. Darás Lászlóné ügyvéd nejét. A rendkívül gazdag műsoron szerepel többek közölt a „Bi-babó" cimü egyfelvonásos bohózat,. A 10 es számú páholy" cimü kélfelvonásos vígjáték, .Fáni és Lóri" cimü énekes duett, a tánc alatt pedig a feminista-törvényszék tartja meg tárgyalásait a megvádol! férfiak lelett. A hölgyek ítélőszéke egymaga oly derűs, kacag-lató epizódokkal teli eredeti ötlet, mely egymaga is nagyszámú közönségei fog vonzani. Az angol-esten a tánc reggelig fog tartahi. Az előadásokat Nagykanizsa legjobb műkedvelő gárdája fogja játszani. Az es-lélyre szóló meghivók a legközelebbi napokban küldetnek szél. A Katolikus Legényegylet február 14 iki .angol-esf.je a larsangi idény egyik legnívósabb és legjobban megrendezett mulatságának Ígérkezik, amelyre a nagykanizsai közönség különös figyelmét már előre is felhívjuk.
— Iparosok az Árvízkárosultakért. A keszthelyi Ipartestület léi millió koronát szavazott meg a zalai és ugyanennyii az alföldi árvízkárosultak íelscgélyezésérc.
Két éve körözött tolvajt fogtak Nagykanizsán. Tegnap előállítottak a rendőrkapitányságon egy Pál István nevű 30 éves balatonbogiári férfit, aki igazoltatása alkalmával sem foglalkozását, sem állandó lakását igazolni nem tudta. A kapitányságon azután kiderüli, hogy Pál Istvánt 1924. óla körözi a székesfehérvári törvényszék lopás miatt, amit Fehérmegyében Hippolit-puszián követett cl. Pál István egyidcig tagadta azonosságát, de az adalok annyira összeváglak, hogy végül is bevallotta az elkövetett lopást. Átkísérték az ügyészségre.
— Kiöntött a Zala. A Zala a hírtelen olvadás következtében tegnap reggelre Zalaegerszeg körül több helyen kiöntött és elárásztolfö a kaszaházai területet. Ha csak a hegyekből lefolyó vizek nem okoznak ujabb katasztrófát, ez a mostani áradás nem mutatkozik veszedelmesnek. A vízállás egy méterrel alacsonyabb a novemberinél.
Farkasok
— Bevonják a nagyalakú bankjegyeket. A Magyar Nemzeli Bank a forgalomban levő, 1920. Január 1-i kelettel ellátott nagyalakú 10.000 koronás, nagyalakú 5000 koronás, nagyalakú 1000 koronás, nagyalakú 500 koronás, továbbá az 1922. évi augusztus 15 Iki keletű nagyalakú 25.000 koronás címletű államjegyc-kel a forgalomból bevonja. A bevonás végső határidejét a kormány hozzájárulásával 1926. Juliul 31-ében állapította meg, minek következtében a behívott jegyek 1926. Julíus 3t-éig fizetésképen vagy kicserélés végeit a Magyar Nemzeli Bmk fóinlézelé-hez vagy fiókintézeteihez benyújtandók. Ez időpont ulán az említeti jegyeket a Magyar Nemzeli Bank intézetei csak kicserélés végett fogadják el. 1929. julíus 31 M a Magyar Nemzeti Bank beváltási kötelezettsége a leniemiitett államje-gyekre vonatkozólag a Bank alapszabályainak 94. cikke szerint megszűnik.
— Nagykanizsa multhavl egészségügye. A városi liszliorvosi jelentés szcrinl Nagykanizsán az elmúlt hónapban a felnőnek egészségi álll-pota kedvező, gyermekeké elég kedvező voll. Felnőttek közt a légzó szervek hurutos megbelcgedísci és rhcumalikus bántalmak fordullak eló; a halálozásokat legnagyobbrészt idült szervi bajok\' okozták. Gyermekek közt elvétve és elszórva enyhe lefolyású vörhenycsetek lordullak eló. Fertőző betegség 19 esetben fordult elő: I5,i vörheny, 3. díllerilisz, 1 kanyaró A január havi halálozások száma 24, ezek közül 7 esetben tüdőbetegségek, 3 eselben végelgyengülés, 6 cselben sziv vagy agyszél-hüdés voll a haljtl oka. öngyilkosság, szerencsétlenség, boncolás, cl-mekór stb. nem volt.
— Kérelem. Egy özvegy urlasz-szony öt gyermekével a nélkülözésnek kitéve ezúton lordul a nemes-szivü emberbarátokhoz s kéri, juttassak részére természetben vagy pénzben adományokat lapunk kiadóhivatalához.
— A kaposvári polgári Iskola tervpályázata. A kaposvári polgári fiúiskola építésére 70 pályázatot nyújtottak be. Az ajánlatok 2—3 milliárd közt mozognak.
— Jogtalan határátlépések. Grünfeld Dénes nagykanizsai lakost, aki a zalaegerszegi inlernálótáborból Bécsbe szökött, majd most Nagykanizsára jött és útlevél nélkül lépte át a halárt, a nagykanizsai rendőrkapitányságon 15 napi elzárásra és 500.000 korona pénzbüntetésre Ítélték. — Konczes Ferencné győri lakost ugyancsak jogtalan határátlépésért 5 napra elzárták.
— Zalaegerszeg egy évi húsfogyasztása. Zalaegerszeg vágóhíd-ján 1925-ben leváglak 531 szarvasmarhát, 462 növendékmarhát, 1220 borjút, 75 Juhot és 1550 sertést. — Idegenből behozlak 3600 kilogramm husi. Húsfogyasztás! adóból belolyt 265\'/i millió korona.
Csodája
— Schwarcx Dezső harisnyái a
legjobbak.
— Szerencsétlenség. Farkas János zalaháshágyl kovácslegény egy javilás végeit hozzá vitt forgópisztoly! vizsgálgatott, miközben az elsült s a go\'yó Farkás szive lóié hatolt Kórházba szállították. Állapota válságos.
— Remlngton írógépek raklára és képviselele, kedvező részletfizetés, régi gépek becserélése Szabó Anlat irógépraütárában.
— Schwarcx Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
SPORTÉLET
A belga—magyar mérkőzés vezetője. A belga lulballszöveíség a február 14-én Brüsszelben eldöntésre kerülő magyar—belga válogatotl mér-kSzés vetítésére — a nemzetközi szokástól eltérően — három helyett csak két birót és pedig a hollandiai Mullars-t és Biselyk-el ajánlotta. Az MLSz nemzetközi bizottsága Multas melleit döntölt, aki már ismételten közmegelégedésre biráskodolt a magyarcsapat represcntaliv mérkőzésein
MC1ZI
Uránia péntek 7 és 9 őrakor: A hőslenor, Henny Portén kedves, finom és rendkívül mulalságoa vígjátéka, a német lilmck gondos, harmonikus kiállításban.
Szombat—vasárnap Uránia: Farkasok csodája, művészi értékű francia film, egy lélekbe markoló vallásos jelenettel. Világ: Rin-linlln, az őserdők réme.
TÖRVÉNYSZÉK
Kényszeregyezsíg. Weisz Jakab nagykanizsai lakos saját kérelmére a nagykanizsai törvényszék megindította ellene a csődönkivűll kényszer-egyezségi eljárást.\' Weisz Jakabnak ez most a második kényszeregyezségi kérelme. Első ízben a mull évben folytattak le ellene csődönkivűll kényszeregyezségi eljárást.
közgazdaság
A nemzetközi borpiac
Budapest, lebruár 4 A nemzetközi piacokon az árak az utóbbi Időben emelkedőben voltak. Különösen Spanyolországbői jelentenek magasabb árakat. Ezen áremelkedés arra vezethető vissza, hogy a középeurópai borfogyasztó államok — főleg Ausztria és Csehország — most azon vannak, hogy külföldi borszükségleteiket fedezzék.
Alsiausztrtában a borüzlet igen szűk keretek között mozog. A termelök nem hajlandók a mostani alacsony árakon túladni boralkon. Az árak — általánosságban — literen-kint 0-65-S közölt mozognak.
Burgenlandban a borüzlet Igen csendes, miután a kereskedelem részére itt semmi lehetőség nincs.
A csehszlovák borimportálók — a görög behozatali kontingens kimeri-
Rin-tin-tin
tése után, teljesen a spanyol minőségek leié fordultak. Olasz borok bevitele Csehországba — az Idén nem is Jöhet tekintetbe. A belpiac szűk keretek között mozog.
Jugoszlávia borpiacai csendesek. A hideg Időjárás késlelteti a vett kevés mennyiség leszállítását.
A termelők tiltakozása dacára a német birodalmi gyűlés elfogadta a Spanyolországgal való módus viven-dit. Wz egyezmény azonban csak-teoretikus jelentőségű, mert küllőldi boroknak Németországba való bevitelére beláthatatlan időn belül gondolni sem lehel. A Spanyolországgal kötött szerződés lejárta előtt annak idején importált jelenlékeny minőségű spanyol borok, melyek legnagyobbrészt még most is a borkereskedők pincéiben eladatlanul hevernek — a borkereskedelem amúgy is szerény anyagi eszközeit teljesen ab-sorbeálták. Ezért a belföldi üzlet sem élénkülhet.
Triesztben osztrák és cseh importálók részéről meglehetősen jelentékeny mennyiségű spanyol borokra történt vétel. Görög borokra csak osztrák részről történik vétel. Olasz borok iránt alig történik érdeklődés.
Fiúméban az üzletmnet vontatott. Görög és spanyol borokat azonban (olytatólagosan szállítanak Auszlrába és Csehországba.
Ó-Olaszországban emelkedő árak mellett csak magasloku borminőségek iránt nyilvánul érdeklődés. Lom-
«
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
bardiában a bortlzlelek csendesek. 10—12 fokos borokat 150—160 lírával jegyezcek, magasabb fokokat 300 lírával, hektoliterenkint. Toskana borai kivitel szempontjából nem jönnek számításba, mert a termelőhelyről közvetlenül a fogyasztóhoz kerülnek. Apuliában nagyon kéréseitek a vörös borok, emelkedő árak mellett. Szicíliában a 13%-os borokat keresik.
Franciaországban az élénkebb érdeklődés és az árak szilárdulása a borforgalom ujabb megindulására mulat. A hivatalos árak a vörös, le-hér és rózsaboroknak a délfranciaországi lermelővidéken lokonkint 7 és 7 75 frank között mozognak.
A spanyolországi borárak némileg megerősödlek. Érdeklődés Ausztria és Csehország részéről nyilvánul, melyek jelentékeny vételeket kötöttek.
A görög borok nem mutatnak különös áringadozásokat.
A magyarországi borpiac tendenciája változatlan. A vélel kis keretek között mozog. Kivilel még nincsen.
TŐZSDE
A tegnapi lanyha irányzat után az érléktózsde ma újból megszilárdult. Nyitáskor az árfolyamok még egyenlőtlenül alakultak. A bányaplac rendkívül szilárd voll, azonban a vaspiac gyengébben tendált, a kulisz értékek pedig tegnapi nívójukon mozoglak. Közvetlen nyitás után, midőn Bécsből szilárd hírek érkeztek az irányzat megszilárdult és zárlatig élénkülő forgalom mellett mind magasabb árfolyamok kerüllek felszínre. A szilárdság ma is leginkább a vezető átbitrázs értékekben julolt kifejezésre.
Zflrlchl zárlat
r«t> 194900. Lr-od™ 2523 ».i. N<».o,« 51873, Bmutl 7ií37 00. Milano 2067 00, Holla-"! 70820 Berlin 12350, Wien 73-05, Solfc 360 00. Ptájí 1535 50. Bnd.pen 7Í-80, Vajiú 62 50. Bak.itsi 224 50. 8«!ri4<! 914 50,
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
V. taták a>ioi teii wui Mrrra
CM* kw. Z1WW1M7 Dtai, IW-U-IZM-IS Dolli* riaao.7i«ao
r,ua, i, üss J7ts KolU.á Irt. »«0.1Uiü laf in ni
Lm tw-ío.
Ura in; 711:
HÍ,,, iimi ii::-ii
OMb.Mhjn. IOCIMOCM iiaitmts uiia laato unun
Ku„| IM. IIUS IUM 1,111.\' IKlO-ltlH
04. aot. 1*11*1 ti. iWi* a.
D a v I ■ a k
i*M)stsw
1UI-7I IHI1S iiHüi.ircus III l»
■ui ati ITII4 WHS
Maii
Bulla • UUHI
01,10 ..11 , KD*K K,»rt»*
rirt*
M|*
uiii-iitai MMiaairaw aiTitai
mo\' hw
1171 S1IM-1
1110 31*7 110 ICO 1KWII II I0V.-I 10L04 11)71
mert a kézimosógép szabadalomtulajdonosa meggyőzte Nagykanizsa hölgyközönségét eztn mosógép kiváló működésért 1. A mai bemutatásnál szemtanul lehettünk azon óriási érdeklődésnek, amit a prf.bamosás eredményezett. A Központ szálloda étterme teljesen megtelt és ezen szép számú közönség előtt folyt le a próbamosás, illetve a kézi mosógép bemutatása. Általános csodálkozás moraja futott végig a termen, amikor az előzetesen közszemlére kitelt különböző fehér és szines szeny-nyes ruha 10 percnyi mosás ulán alig 10 deka szappan elhasználásával vakító tisztán kerüli ki a vízből s ugyanezen géppel törtónt az Oblögetés Is, ugy, liogv kézzel a ruhát érinteni sem kell. Egy gép ára 200.000 korona. Tekintettel azon körülményre, htjfey a bemutalás ulán is még oly sokan jöttek, inditla\'tva érzi magát a szabadalom tulajdonosa, hogy közkívánatra ma délután 4 órakor a Közpon! szálló éttermében a próbamosási folytassa. Azon takarékos háziasszonyok tehát, akik későn jöttek, vagy. még jelen nem vollak, Jól teszik, ha ma pont 4 órakor már ott lesznek, hogy kellő helyet biztosíthassanak maguknak.
A gép bármikor a szálloda portásánál kapható vagy megrendelhető.
Egyedárusitás egész Zalára
Terménytőzsde Basa lluav. 76 kj-01 405.C00 -407.500, 77 nana 410.000—412500. 78 kj-oa 412.500—415000. egyéb dunínlull íl peit-vidéki 76 kn.-os 400.000- 402.500. 77 k*os 405.000—407 500, JS ks-oi 407.500 -410 000 79 kg-os 410.000— 412500. inai 235.000-240 300, i«karaUnr»tpa 240.000 - 250.000, sAlírpa 303.000—340 000, un 200 0)0-260 0)0, lengett 182.510-185.010. lepca 600.000-610.000. kom 180.000 190000, koipa 172 500-175.000.
Sertésvásár feUl*llii 5253. melyból eladatlanul vtllia-■aradi <00 dib. ElsíiendU 1S.000- I8 5C0. aacdett 16.500-17X100. izedet! köiíp 16.000 .....00, elsőn
öittf 17.000— ,6.5001 angol
lebuiott hul 20.000-21.000, •ulonnai lel ■énéi 20.000 - 22.000. Iiinyut közepes.
Kiadd: Zrloyl Nyomdaipar 6a Könyv-
k>THkM!*a BT Navvkanlr*.
Egyei átadó.
A világhírű Vamplr porszlvógép ugyanakkor lesz bemutatva az érdeklődőknek.
-16500, konnytl 14.000—15.000, eUOtendl
\' 17.000—17.500, mlsodiendll 16.000 16 500, angol slllM 18.000-21.000, lialonna nagyban 20.030--.-. oll 21 000 - 21.500,
Aprdhirdatéaak
Az apróhirdetés dija 10 szól* 5000 kor. A címszó i minden vastagabb betűből illó szó két szónak számíttatik. Minden további izó dija 500 K. A hlrdatéai dlj olöro flxotondó a forgalmiadó hozzászámltásával
PénxkSIoadnt bekebelezésre minden ősszegben a legelőnyösebben és leggyorsabban tolyóslttat Aoxél Ignác pénz-kőlcsOnkőzvetltó Irodája Nagykanizsán, ut 3. sz. alatt. KényaxarkftloaOa kötvényeket veszek. 3550
Miltényi-cípöt vegyen!
Forgalmas utcibau Qxlotholylaég azonnal átadó. Qpi a kiadóban. 57
310 holdas birtok, rajla 3 szobit
urllak. magtár, cseléd lakások. Istállók mind Igen jó karban, kedvezó fizetési feltételek mellett sürgóaen eladó. Bóvebbet: Aoxél Ignáo Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán. Póut 3. 2V6
Vérszegények! A
a Bruncsics Jówl-féle bikavér. BRUNC8IC8 JÓZSEF
cttmrc« íi egyenruhlzall <lkk«k C. Sugir-ut 33. * Tettfoo 2I0.
65 holdaa birtok a Balaton somogyi Oldalán 8 szobás nagy urllakkal, cseléd lakások. Istállókkal. lU hold elsőrendű szó-lóvéi, esetleg kettéosztva is, nagyobb bir-tokvétel miatt sUrgósen eladó. - Bóvebbet Aoxél Ignéo Ingatlanforgalmi irodája, Nagykanizsa. Póut 3. 297
Kladé külön bejáratú bútorozott utctl szoba, esetleg koszttal Clm a kiadóban. 337
2 íérli és egy nól kabát, azonnal eladó Eötvös-.ér 31 \' 333
Efcy alig használt Pallsander ebédlő bútor olcsóért eladó. Clm a kiadóban. 335
Butoroxott szoba konyhával február 15-re kiadó. Qm a kiadóban. 336
Eladó egy 6-os számú öntött vaskályha Clm a kiadóban.
Értesítem a méntarló gazdákat, most érkezett 8 darab elsőrendű nehéz, import
belgamén,
ilrga, fehér hajjal. — Jutányos áron, részletfizetésre eladó.
Megtekinthető Récsey gazdaságban, Nagybajom.
Állomás: jákó. .07
1585/1926.
Tárgy: Siketnémák összeírása.
Hirdetmény.
Felhívom mindazon szülőket, kiknek 7 és 10 év közólti siketnéma tanköteles gyermek, ik vjnnak, hogy a gyermekek nevét és lakását a városi tiszti otvosi hivatalban délelőtt 9 és 10 óra között okvetlenül bejelentsék.
Nagykanizsa, 1926. február 3-án.
Dr. Sabján Gyula s. k,
polgármester.
Eladó egy 3 X 260 Wolt 3 X >0 Amp. villany elő óla 11 egy |ó Állapulb3n levő Iróaizlal. Bővebbel a Zalai Közlöny kiadó, hivataliban. 33
Gazsii és \\mrnM figyelmein!!
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége az összei bel- és külföldi
terménytőzsdék
hivatalos árfolyamait rádión kapja és előfizetőinek lelelonon — peicek alatt lovibbltla. —
Előfizetések Király-utca 40. az. alá küldendők. ,sos
Önkéntes árverési hirdetmény.
Néhai Vásony Emil hagyatékát képező ingóságoK u. m.: gazdasági felszerelések, hulorok. edények, ruhafélék slb. önkénles árverésre kerülnek mo, pénteken és szombaton egész nap. Somogyszenlmiklós, 1926. febr. 5.
j„ Vásony örökösök.
FARSANGRA
MEOHIVÓK CONFETTI — SZERPENTIN
COT1LLON — ÁLARCOK CREPP- és SELYEMPAPÍROK PAPÍRSZALVÉTA PAPIRTÁNYÉROK TORTA- és SÜTEMÉNY-PAPÍROK
Fisohei Fülöp Fiai
paplrkereskedéaébcn>
kaphatók.
Műhelynek
vagy
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a város belterületén. Bővebbet
a kiadóhivatalban.
Hirdessen
„Zalai Közlönyében.
Nvomalott a Zrínyi Nyomdaipar ét Könyvkereskedés R.-T.-nál. Nagykanizsán. (Nyomdavratt: Ofcnbuk Károly).
06. évfolyam, 29. szám
Nagykanizsa, 1926 február 6, szombat
Af* 1800 ktNM
POLITIKAI NAPILAP
Biktsatéttt t» kb^óbJvaul ?<5.«| J mbu-I&loa 71. oro«4i 117. artai
FcIcICs tzerkeíztí: Kempelen Béla
iKtUMtírt iia; üfj omj W.COC ! Hinm ------iű.Oűü 1
Bethlen gróf és Perényi báró levelezése a frankügyben
Közönséges otfmet-gépén nyomták a hamis ezerfran-kosokat — Nemzetközi gyámság alá akarja helyeztetni Sauerwein Magyarországot — A pótnyomozás további részletei és eredményei
Budapest, február 5 A frankhamisitási ügyben ma folytatták a kihallgatásokat a franciák Jelenlétében.
Azt a gépet, amelyet Spanrlng László vallomása alap|án a franciák a Térképészeti Intézetben megtalál tak, nem szállítják el, hanem otthagyják. A gépet könyvnyomtatás céljaira használták és senkisem gondolt arra, hogy azon bankjegyeket nyomtattak. A franciák most azt kutatják, hogy ml oka lehetett a hamisítóknak arra, hogy őket félre akarták vezetni és egy ócska gépet törtek össze.
A hamisfrankok terjesztői közül többeket azért hallgattak ki, hogy valóban megsemrnisitctiék-e azokat a bankjegyeket, amelyeknek hollétéről nem tudnak.
Windtschgrdtz kihallgatásától fontos eredményeket várnak. Rábát az iránt vallatják, hogy mit tud Schutze-
ról, akivel állítólag gyakran együtt vacsorázott és aki mindig Windisch-giátzné! lakott.
Bethlen és Perényi levélváltásának szószerinti szövege
(Éjszakai telefonjelenlés Budapestről). A párisi Matln mai száma közli Bethlen István gríf miniszterelnök és báró Perényi Zsigmond, a Magyar Nemzeti Szövetség elnökének a frankhamisitási ügyben történt levélváltását.
Ezzel kapcsolatban Perényi báró a következő felvilágositást adta:
— A hozzám intézőit levclclleddig nem publikáltam, mert a levél irója azt bizalmasnak minősítette s közlésére nem adott felhatalmazást, azt óhajtva, hogy a levelek előbb a parlamenti bizottság elé kerüljenek. — Minthogy azonban a Matin azokat publikálta, szükségesnek tartom azokat eredeti szövegükben nyilvánosságra hozni.
A miniszterelnök a következő levelet intézte báró Perényi Zsigmondhoz: Miniszterelnökség.
Szigorúan bizalmas. Budapest, 1925. november 27.
Tisztelt Barátom!
Felhívták figyelmemet arra, hogy a Magyar Nemzeti Szövetségnek francia frank-hamisítványok vannak birtokában s hogy azokat fel is akarja használni. Légy kegyes a dolog után nézni és engem ézügyben megnyugtatni. Rajtad keresztül óva intem a Magyar Nemzeti Szövetséget attól, hogy ilyen manipulációba bocsátkozzék. Szívélyesen üdvözöl
tisztelő barátod: BETHLEN s. k.
Perényi Zsigmond báró válaszképen a következőket ina a miniszterelnöknek :
Tiszteli Barátom!
November 27 én kelt nagybecsű soraidra válaszolva van szerencsém szives tudomásodra hozni, hogy a Magyar Nemzeti Szövetségnek semmiféle hamisítvány nincs birtokában, ilyenek értékesítésével vagy hasonló manipulációkkal sohasem foglalkozott s ma sem foglalkozik. Kívánságodhoz képest utána néztem a dolognak és sikerült információkat szereznem. Légy kegyes elutazásod elölt alkalmat adni, hogy erről az ügyről élőszóval referálhassak. Szívélyesen üdvözöl
őszinte barátod: PERÉNYI s. k.
zeli Szövetség nem foglalkozik ilyen bűnös üzclmekkcl, mégis utána jár-
A levelek szövegének közlése ulán Perényi Zsigmond báró még a következőket mondot\'a: — Bár jól tudtam, hogy a Nem-
lam a dolognak s bizonyos helyről, melyet Ígéretemhez képest nem árul-

hatok cl, sikerült megtudnom, hogy van egy társaság, amelyik ilyen tervekkel foglalkozik s hogy Nádosy főkapitány az egészről értesülve van.
— A miniszterelnöknek irt válasz átadására báró Prönay György államtitkárt kértem meg, aki közölte velem, hogy személyesen \' alieha lesz lehetséges találkoznom a miniszterelnökkel, mert az csak másnap érkezik Budapestre és tovább utazik Genfbe.
— Másnap Prónay államtitkár közölte velem, hogy a levelet átadta a miniszterelnöknek, aki utasítást adott, Nádosy részére szigorú rendelet kiadására vonatkozólag, mely szerint a főkapitány, amennyiben ilyen tervek vannak, azokat akadályozza meg. Ezt a rendelkezést Nádosy főkapitány megkapta s ezzel éu a magam részéről az ügyet végleg elintézettnek tartoilam, mert nem tételeztem fel Nádosyról, hogy maga is részt vegyen ilyen esztelen vállalkozásban.
Nyomozás a hamis frankok után
A pótnyomozásnak egyik részlete a hamis frankok felkutatása. Itthon csupán 4 darab hamis ezerfrankost helyeztek el, ezek bűnjelként az ügyészségen vannak. Mankovich 150 darabot, melyek a Tűzhely Bankban voltak deponálva, kiváltott és elégetett. Hágában 8000, a német rendőrség 105 darabot foglalt le. Win-dischgratz az ügy kipattanásakor, vallomása szerint, a számadásokat és a nála lévő ezerfrankosokat megsemmisítette A herceg komornyikja 7 darabot ellopott, ezek közül egyet elküldött Hollandiába, ott üdülő gyermekei házigazdáihoz, egyet egy kan-(inban, a többit ismeretlen helyen értékesítette. ,
A detektívek most azt a 6000 darab hamisítványt keresik, amelyek Szörtsey kezén tűntek el.
Sauerwein hadjárata Magyarország ellen
Párisi jelentés szerint Sauerwein a Matinben ujabb éles támadást intézett a magyar kormány ellen. Közli gróf Bethlen István miniszterelnöknek Perényi báróhoz intézett levelét és Perényi válaszát. Mind a két levelet hivatalosan közzéteszi, azonban a ievelek egyike sem hiteles.
Azzal vádolja Sauerwein a magyar hatóságokat, hogy nem járnak el kellő eréllyel a frankhamisítás Ügyében. Azt ajánlja, hogy *
Franciaország és a kisantant kormányai lépjenek fel együttesen a Népszövetségnél és hassanak oda, hogy a népek tanácsa vizsgálóbizottságot küldjön Magyarországba, amelynek politikai és bíráskodási jogköre legyen, másrészről a nagykövetek tanácsa szigorítsa a katonai ellenőrzést s okkor rá fog jönni, hogy Nyugat-Magyarország és a Cseh-sztovák köztársaság magyar határain titokban fegyverkezés folyik és mozgósításra történnek előkészületek, amelyeknek létezéséről a szomszéd államoknak már régen tudomásuk van.
Megtalálták " az igazi frank-nyomó gépet
A főkapitányság kocsiszínjében bűnjelként őrzött összetört gépről kiderült, hogy nem azon nyomták a hamis frankokat, hanem QerŐ László azon készítette a frank papírját.
Tegnap újra házkutatást Jartottdk a francia dctektivckkel együtt a Térképészeti Intézetben és Spannring László vallomása alapján megtalálták azt a Térképészeti Intézet felszereléséhez tartozó s állandóan használt egy&erü offset-gépet, milyen sok van Budapesten, tehát nem valami speciális bankjegynyomó gép. A gépet lefoglalták, de elszállítására nézve nem történt intézkedés.
Magyar gróf öngyilkossága
a frank-Ügy miatt Francia lapjelentések szerint Vérey gróf a frank-üggyel kapcsolatosan leit öngyilkos Nizzában.
Házkutatás a Nemzeti Szövetségben A Nemzeti SzOvetség Géza-utcai helyiségében újból 3 órán át tartó házkutatást tartottak — harmadszor is minden eredmény nélkül. Átvizsgálták a Nemzeti Szövetség pénztárkönyveit. levéltárát is.
Magyarország háborús amerikai tartozásai. Washingtonból jelentik : Az Egyesült Államoknak Magyarország és Ausztria elleni háborús követelései ügyében egybehiviák a konferenciát, amely most tartotta" első ülését. Az Egyesült Államok delegátusa, Róbert Ponynge a tárgyalások elején azt a kijelentést tette, hogy a bizottság az Egyesült Államokbeli hitelezők igényeit honorálni fogja. Kijelentette egyúttal azt Is, hogy csak azokat a követeléseket fogja a bizottság tárgyalni, amelyeket egy éven belül bejelentenek.
« zalai közlöny
1926 Február 11.
Mentelmi ügyek foglalták le a Ház egész tanácskozását
A péniOgymlnUxtor bcterjesitotto a ma04n:>lkalmp*o«ak nyugtlij-intéxotóröl Kóló tör»4nyjava«latot — Kedden folytatják a montclml Qgyek tárgyalását
Budapest, Icbruir 5
Napirend elölt apróbb folyó ügyeket intézett el a Ház, közlük Gömbös Gyulának szabadságkérelmét s a mentelmi bizottságnak Esztergályos János mentelmi ügyében hozott Ja-vaslatál A Ház Esztergályos János képviselőt\' jegyzőkönyvi megrovásban részesítette. Napirend előtt Vá-zsonyi Vilmos kapóit engedélyt felszólalásra. Szóvá leszi, hogy az Uj Nemzedék a közeimül! napokban cikket közöli, melyben azt irta róla,, hogy összejátszik a csehekkel s célja, hogy Apponyit állítsa a kormány étére. Kijelenti, hogy a trianoni béke óta nem járt elszakított területen s érzésbelileg is képtelen lenne odamenni. Felhívja nevezett lapot s a sajtófőnököt: mondja meg, mit tud. A csehekkel nincs kapcsolala. Állandó megfigyelés alalt áll, de rágalmak kötelességének teljesítésében megakadályozni nem fogják.
Beszéde közben több közbeszólás miatt az elnök néhány képviselői rendreutasított.
Propper Sándor mentelmi jogának megsértését jelenti be. Ügyét a mentelmi bizottsághoz utasították.
Oőrgey István Indítványára a Ház felhatalmazást ad a kormánynak arra, hogy a külállamokkat ideiglenes kereskedelmi szerződéseket köthessen.
A mentelmi ügyek tárgyalásánál Vanczdk János Ugye került elsőnek szőnyegre.
Farkas Islván, Szabó Imre,)Propper Sándor hozzászólása s több közbeszólás után a Ház Vanczdk János mentelmi jogát felfüggesztette.
Peidl Gyula mentelmi jogát Hedry
Lőrinc Ismertette. Elnök indítványára ügyéi levették a napirendről.
Bud János pénzügyminiszter beterjesztette a magánalkalmazottak nyugdíjintézetéről szóló törvényjavaslatot.
A napirendi vitánál Fábián Béla indítványozza az appropriációnak legközelebb leendő tárgyalását. Szól emel a polgárságot terhelő súlyos adók ellen.
Farkas Islván, Szljj Bálint és Szabó Imre felszólalása után a Ház elfogadta az elnök napirendi indítványát, mely szerint a Ház legközelebbi ülését kedden tartja s ezen a ma elfogadott törvényjavaslatnak harmadszori olvasása, a zárszámadás tárgyalása s a mentelmi ügyek folytatólagos tárgyalása szerepel.
Ezzel az ülés félhárom órakor véget is ért.
Miniszterek a parlamenti bizottság előtt
A parlaménll bizottság ma elsősorban Peslhy Pál igazságügyminisz-tert hallgatta meg, ulátia Wild Józsefet majd Qakovszky Iván belügyminisztert hallgatta meg.
A belügyminiszter után újból meghallgatta a bizottság Bethlen István gróf miniszterelnököt, majd Wilko Lajos ideiglenes kulügyminiszleit,
Hallcr összeférhetetlensége
A nemzetgyűlés összeférhetetlenségi állandó bizottsága ma délben Széchenyi Viktor grof elnökletével ülést tartott. A bizottságHaller István második összeférhetetlenségi ügyét tárgyalta, mely Ugy Szabó Imre nemzetgyűlési képviselő összeférhe-
tetlenségi bejelentése kapcsán kerüli a bizottság elé. A bizollság a vizsgálat során abban állapodolt meg, hogy egyes kérdések tisztázása céljából Pelrichevlch Horváth Emil báró államtitkár megkérdezésére van szükség és ezért legközelebbi üléséi február 16-ára tűzte ki, melyen érdemben dönthet az ügyről.
BELFÖLDI HÍREI
A pápa koronázásának évfordulója. XI. Pius pápa őszentsége megkoronázlatásának évfordulóján február 14-én, vasárnap délelőtt a Nagyboldogasszonyról nevezett budavári koronázó Mátyás templomban ünnepi hálaadó istenlisztelet lesz.
Az üzlethelyiségek felszabadítása ellen. Budapestről jelentik: A Baross Szövetség akciót indított az üzlethelyiségek felszabadítása ellen.
A Népszava cikkíróját 3 évi börtönre és 12 millió koronára büntették. A biróság a Népszava cikkíróját, Székely Györgyöt háromrendbeli izgatás miatti bűntett és hatrendbeli nemzetgyalázás vétségében 3 évi börtönre és 12 millió korona pénzbüntetésre Ítélte. A felek fellebbeztek.
Ravasz László külföldre utazott Ravasz László református püspök egy hónapi tartózkodásra külföldre utazott.
Hercceg Ferenc a kormányzónál. A kormányzó pénteken délben 12 Órakor kihallgatáson fogadta Hereiig Ferencet. A kormányzó szívélyesen üdvözölte az irót jubileuma alkalmából és meleg szóval méltányolta örökbecsű irodalmi érdemeit és átnyújtotta Herczeg Ferencnek a másodosztályú magyar érdemkeresztet a csillagokkal.
xOlföldi hírek
Elindult az északsarki repDIó-expedicló. Newyorkból jelentik: A Ford-féle északsarki repülő-expedíció elindult Alaskába, honnét kél monoplánon márciusban megkezdik 2000 mérföldes sarki repülő uljukal.
Antiszemita botrányok a bukaresti egyetemen. Bukarestből jelenlik : Az egyetem orvosi fakultásán uj botrányok játszódtak le. Negyven zsidó diákot csendőröknek kellett közrefogni s ugy a tantermekbe kisérni. Előadás után kél zsidó hallgatót kidoblak az egyetemről, ketlőt pedig súlyosan megvertek. Az állatorvosi főiskolán 3 diákot és 2 diákleányt súlyosan bántalmaztak.
Az erdélyi magyarok megegyezése a román kormánnyal. Kolozsvári jelentések szerint az erdélyi magyar párt és a román kormány közöli előrehaladlak a paktumos tárgyalások és valószínű, hogy a paktum létrejön. A párt korainak mondja a paklum létrejöttéről szóló laphire-ket. A román kormány a paktumban előnyöket ad az erdélyi magyaroknak.
Lemond a román miniszterelnök. Bukarestből jelentik: A még mindig gyengélkedő Bralianu miniszterelnök lakásán a liberális párt képviselői értekezletet tartottak a községi választások ügyében. Ezen az értekezleten a miniszterelnök közölte, hogy a községi választások után azonnal megszavaztatja a parlamenttel a választójogi törvényjavaslatot és a szentesítés után beadja lemondását. Minthogy az ellenzék nem képes átvenni a kormányzást, ismét Bralianu kap megbízást, melyet azonban csak a választások megtartására vállal és feloszlatja a parlamentet A választások után az a párt kap megbízási a kormányalakításra, amely a választáson megszerezte a többséget.
DEÁK FERENC EMLÉKEZETE m
ZaUvirmegyének Nagykanizsán rendezett Dcák-cmlékür.ncpílycn felolvasta:
dr. Ferenczi Zoltán
«iiy«t*mi Unir,
Az 1861-iki és 1365-iki Deák-párt is nem is kortcskedésnek, sem politikai szemfényvesztésnek, sem hatalomvágynak, hanem tisztán a nemzet jobb meggyőződésének, higgadtságának eredménye s ha-volt párt, melyet kortesfogások hoztak lútre akkor, az nem az övé, hanem inkább az ellenzéké volt. És íme, 1861-ben mégis mi történt? Mikor a felirati vitaban a határozati párt világos többségben volt, ez a párt, ai ellenzék, megengedte, hogy a Deák pártja, a felirati párt győzzön. Annyira megvolt, amint meg is lehetett győződve róla, hogy ha Deák a feliratot védi, akkor alkotmányjogilag ez a helyes.
Lehet-e ennél fényesebb győzel-met aratni ?
Bármily nagy volt azonban Deákban a nyugalom, szelídség és emberszeretet, nem kell hinni, hogy néha föl ne indult volna és haragja éppoly nagy birt lenni, miht nyu-
galma. Szemei, melyek kissé mélyen feküdtek dus és hatalmas szemöldökei alatt s melyek rendkívüli eseteket leszámítva, mosolyban fürödtek, tudtak áthatók, szúrósak, veszedelmesek, megféietnlitők lenni. Volt bennok valami hipnotizáló erő s ha ilyenkor valakire ránézett, az megdöbbent és remegett, inint vihar előtt az aggó lélek. Emlékezzünk csak arra, hogy tisztán nézésével egy komor bikát, mely öt és a vele volt gyerekeket fenyegette egy séta alkalmával, hátrálásra és megfutamodásra kényszeritett. Volt benne valami oly szellemi hatalom, mely tiszteletre kényszeritett s egy vezér ily szuggesztív erő nélkül el sem gondolható.
Pedig nem vette körül magát semmi külső ható eszközökkel. Maga volt a közvetetlenség és egyszerűség egész lényében, beszédeiben, irataiban egyaránt. Nem udvar, nem zárkózottság s más efféle külsőség adott neki, mint valami földi Buddhának tekintélyt, hanem a lángész, a lélek és érzés, melyek lényéből kiáradtak. Ez az egyszerűség, mely azonban magas és mély igazságokat közöl, teszi müveinek báját. Ez az egyszerűség egyébként minden igazi nagy irót jellemez, mert hiszen Petőfi helyesen mondja, hogy kiben egyszerűség nincs, abban semmi sincs. Mövei telve vannak egyszerű, jó-
S&-BEH\'
zan, de mély vagy magasztos életigaz-ságokkál; egy-egy beszéde olyan, mintha egyenesen parainesisnek szánta volna őket. Az általa fogalmazott teliratokat ércbe lehetne vésni. Az egyszerű, természetes okfejtés és logika mestermüvei ezek, melyekből azonban éppen nem hiányzik az érzelmi rész, mely a meggyőződést a szív érzelmet árasztó hangjaival ostromolja s a rábeszélést a megindulás ható eszközeivel támogatja. Ha pl. ma valaki elolvassa az 1865-iki híres húsvéti cikket, mely a kiegyezési lehetőség megindítója volt, kivált ha füle a mi pompázkodó szónoki nyelvűnkhöz szokott, a kellő történelmi háttér nélkül meg nem érti korszakot alkotó hatását; pedig hatása ilyen volt. De a nagyság és mélység benne oly egyszerű formában, oly nyugodt előadásban jelenik meg, hogy a vezércikkek mindig nagyot mondani akaró frázisainak tanúi egyelőre csalódva teszik le s csak lassan értik meg, hogy ott minden szónak súlya van s a leciobb helyen áll.
Különben is Deáknak az volt a »véleménye, hogy az igazságot nem szabad cifra ruhába öltöztetni; ki nagy ruhaterhet visel, tehát cifra szavakat használ, ezeket a szó árja elragadja s nem azt mondják, amit talán akartak. Elve volt az is, hogy
• Vl. ^ >2
pl. a törvények nyelvének is oly egyszerűnek kell lenni, hogy,-<?z olvasni tudó józan földmives is megértse^ s aki törvényeink bonyolult nyelvét és homályos kifejezéseit tanulmányozta csak egyszer is, az Deáknak igazat ádí Ezért ő az egyetlen codexet, melyben minden szó^z övé, az 1343 iki büntető codexet, mely egyébként soha törvénnyé nem vált, oly módon mondta tollba, ho^ éppen azokat a vonásokat mulatja, melyek Deák egyéniségének legjellemzőbb tulajdonai és amelynek a töivényszerkesztésben örök mintának kellene lenni.
Végre Deáknak megvolt, a politikusban vagy nemzetvezetőben, had-vezetőben soha nem hiányozható nagy tulajdona: a bizalomgerjesztés, e legnagyobb égi adományok egyike. Neki mindig és mindenki hitt önkénytelenül, még az ellentáborból is és a nemzet nyugodtan tette le sorsát az Ö kezeibe az 1849-iki bukás után; de minden azelőtti időben is a nemzet önkénytelenül minden na^y kérdésben az ő véleményét tudakolta s az ő vezetése alatt 1836-tól 1848. idejéig Zalamcgye éppen ő általa lett az ország vezető vármegyéjévé s e szerepét csak a 40-es évek második felében kcllqtt megosztania Pestmegyévcl, melyben Kossuth vette át a vezérszerepet. (Folyt, köv.)
1926 Február 6.
ZALAI KÖZLÖNY
A locarnoi szerződés ratifikálása Párlsban. Párisből jclenlik: Kapcsolatban a német külügyi bi-lollság határozatával, amelyben Németország formálisan kéri lelvétclét a Népszövetségbe, francia politikai körökben erőteljes mozgalom indult meg a locarnoi szerződés ratifikálása Érdekében. Rámutatnak arra, hogy immár Franciaország az egyetlen állam, mely a locarnoi szerződési még nem ratifikálta, ami a külföldön számos elitélő nyilatkozatra ti jjkalmal A Quotldien azt Írja, hogy ratifikálás eddigi elmulasztásában a külföld célzatosságot lát és kedvezőtlen következtetéseket von le Franciaország gondolkodási mőd|a tekintetében, mlg Németország Iránt, tekintettel őszinte békeőhajára, meg javult a hangulat.
A német puccs-ellenes rendelet kiegészítése. Berlinből jelentik: A belügyminisztérium elkészítette tervezetét az 1921. március 22-ikl rendelet — az úgynevezett puccselle-nes rendelet — kiegészítése dolgá ban. A tervezet az antant követelésein épült fel és legközelebb birodalmi gyűlés elé kerül, A tervezet honorálja azokat a követeléseket, mtlyek szerint fel kell oszlatni mindazokat a szervezeteket, melyek közvetve vagy közvetlenül katonai ügyekkel ésícgyverkezésekkel foglalkoznak.
Portugál lázadás. Lisszabonból jclenlik: \'Portugália fővárosában a baloldali radikálisok fegyveres felkelést kíséreltek meg. Megtámadták a lisszaboni kerületben levő campolidei köztársasági laktanyái, azonban eme vállalkozásuk teljes kudarcot vallott. Egy ezredest, több liszlet és számos polgári személyi letartóztattak. A kormány a legszigorúbb megtorló, rendszabályokat haiározla el. Ennek folytán lőni kezdték a forradalom állásait. A forradalmárok reggelre minden feltétel nélkül megadták magukat.
Kapuzárás és kapualj-világitás
Nagykanizsa, február 5 A napokban hirt adtunk a nagykanizsai államrendőrség kapitányságának arról a rendeletéről, mely szénit kötelezővé lelte télen este 9 wako; a kapuknak bezárását s a sötétség beálltától kezdve a kapualjak megfelelő világítását.
Minden lévedés elkerülése végeit figyelmeztetjük a város közönségét, h0Sy a rendőrkapitányságnak ez a rendelkezése az egész város lerűle-lére kiterjed s e tekintetben a kill-terlllelek sem képeznek kivételt.
A rendőrség a legerélyesebben ellenőrizni fogja rendeletének belar-1 s akik annak elegei nem teszek, kihágási uton fogja az illetőket felelősségre vonni. Mint értesülünk, a napokban kü-razziát is fog larlanl, hogy rendeletének a legteljesebb mértékben érvényt szerezzen.
A dunai államok hajózása
Mit akar a Dunával a Népszövetség?
- A Zalai Közlöny berlini tudiMjdtit -Berlin, tebruír 2
Slrassburgban a Népszövetség égisze alatt az európai folyami s tavi hajózási jog egységesítése érdekében fontos értekezlet voll, amelyen a Dunához fűződő nagy hajózási érdekek szempontjából nagyjelentőségű kérdések kerüllek megvitatás alá. A Duna tudvalevően a XIX. század eleje éta nemzetközi folyam, vagyis a kereskedelmi hajózás szabad volt rajta s ezt a nemzetközi jellegét fenntartotta a békeszerződés s a nyomában keletkezett uj nemzetközi Duna egyezség is, sőt kiterjesztette a nemzetköziséget a Dunához kapcsolódó egész vízhálózatra, a Tiszára, Marosra slb. is, melyek igy speciális magyar jellegüket még a Magyarországon átfolyó részükre is elvesztenék, lévén most már a kereskedelmi hajózás ezeken is szabad, minden nemzelet megillető nemzetközi jog.
Az európai közgazdasági érdek száz év óta ki volt elégítve a több országon átfolyó nagy folyamok nemzetközivé tételével s a parti államok területi szuverénitása s a szabad hajózás elve szépen összefért egymással. A Maas, a Schelde, az Elba, a Weser, a Rajna, a Duna nemzet-köziesitése ezeken a hatalmas vizeken megnyilolla az összes államok előtt a hajózást, mely például a Dunán mindig rendben bonyolódott le. Magyarország folyamrendezési kötelezettségeinek a Vasjíapu áttörésével csak ugy eleget felt mindig, mint ahogy az árvizek leküzdésére irányuló vizrendőri szolgálatot is elismerésre méltóan teljesítette.
Amíg az uj utódállamok a Tiszának és mellékfolyóinak nemzetközivé tételével ahhoz a vívmányhoz jutottak, hogy hajózásuk rendelkezésére immár nem csupán a Duna áll és szabadon hajózhatnak a mellékfolyókon, addig Magyarország hajóparkját négy részre osztották Magyarország, Cseh-Szlovákia, Jugoszlávia és Románia között. Ezenkívül a nemzetközi Duna-paktum kimondotta, hogy a magyar hajók személy- és áruforgalmat valamely szdVetséges és társult hatalom kikötői kőzött csak ennek az államnak külön engedélye alapján bonyolíthatnak le, Magyarország tehát a parti hajózástól, az úgynevezett kap^tázstól meg van fosztva az utódállamok területén. Főként Jugoszlávia használja ezt ki és igen megnehezíti, hogy a magyar hajók a Bécs—Belgrád közötti forgalmat akadálytalanul bonyolítsák le.
A nemzclközi Dunabizollság működésével azonban más államok sincsenek megelégedve. Igy elsó sorban Románia, amely már hónapok óta rendszeres harcot folytat a Duna-bizottság ellen.
A most megtartott strassburgi konferencián ezek a sérelmek mind szóba
kerültek és előreláthatólag foglalkoztatni fogják a következő konferenciákat is. Mivel a Jelenlegi helyzet tarthatatlan, bizonyosra vehető, hogy rövidesen nagyszabású változások lesznek a dunai hajózási forgalomban.
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
Irta f az Iskolánkivílli Népművelés előadás sorozatiban a nagykanizsai Ipartestületben
fetyó évi február hó 4-én (elolvasta:
KELEMEN FERENC (J)
lilufkptaitfrt igiigiia
.A lermelési ágak egyenletes .és arányos kifejlesztése, egymásraulalt-s^g3- egymással egyensúlyba hozása". E kérdésnél ki kell majd terjeszkednem az ipar fejlődésére vonalkozó egy-két történelmi- reflexlóra, valamint a magyar ipar — s Itt elsősorban mindig, a magyar kisiparra gondolok — fellendilésére vonalkozó egykét lehetőségre.
A harmadik a magyar kisiparos tipus jellemlulajdonságai, társadalmi és szociális helyzete.
Első rész: Napjaink s minden idők legnagyobb drámája, a borzalmas emlékű világháború duló zivatarként felforgatta az emberi élet minden területét. Gyökerestől tépte ki a kultúra ezeréves tölgyeit, földrengésként megrázla a társadalmi és állami élet megdönthetetlennek hitt pilléreit, évszázados Irónokat söpört el büszke palotákból, királyokat tett földönfutókká s nagy országokat temetett romjai alá.
De a legsúlyosabb pusztítást a gazdasági éleiben végezte. Eltiporta a régi törvényeket, felborította a régi rendszerekel, u| erőszakos államalapításokkal évezredes szervezelek, gazdasági egységek szétbontásával olyan káoszt teremtelt, mely Európa egy nagy részében a legteljesebb anarchiához s majdnem a teljes gazdasági pusztuláshoz vezetett.
A háború kitörése elölt egész Európában intenzív gazdasági étet virágzott. A nagy nemzetek hatalmas versenye az ipari termelésnek óriási lendületet adott. A gazdasági produkció olyan arányokat öltölt, hogy itt-ott már a túltermelés aggasztó jelenségei is mutatkoztak, Európa összes nemzeteit összefogta a Javak termelésének és kicserélésének szolidaritása.
Eltekintve azoktól a korlátozásoktól, melyekel egyes ipari hegemóniájukra féltékeny nemzetek különféle vámintézkedések alakjában felállítottak, egész Európa felett az intenzív gazdasági érintkezés s bizonyos formában a szabadkereskedelem szelleme lengedezett. És ebbe a mozgalmas gazdasági életbe, millió munkáskéz és százezernyi hatalmas gép lendületes munkájába belekapcsolódott az egész világ mezőgazdasági és ipari produktivitása.
Hatalmas, nyersterményekkel megrakott gőzhajók szelték át az Óceánokat s ipari cikkek megmérhetetlen mennyiségeit szállították szárazföldi
és tengeri közlekedési eszközök. A föld felülelét szünlelenűl robogó vonatok és lassú méltósággal tovasikló gőzhajók szelték át, melyek megállás nélkül szolgálták az intenzív nemzclközi kapcsokon alapuló világgazdaságot. Az egyre fokozódó ipari termelés részére a gyarmatokban ujabb fogyasztási piacok kapcsolódtak bele a gazdasági életbe s uj, értékes nyersanyagok özönlöttek a munkára váró európai gyáróriásokhoz. (Folyt. Vöv.)
Az árvízkárosultakért
A rendőr-őrszemélyzet 422 ezer koronát juttatott az árvízkárosultaknak
Nagykanizsa, február 5
Ezer gonddal és bajjal küzdő társadalmunk — ugy vettük észre az utóbbi szomorú időkben — többkevesebb apátiával fogadta a jótékonyság országos és helyi megmozdulásai Ennek ellenére a legutóbb országunk nagy területeire zudult borzalmas árviz kataszlrófális kártételei megdobbantották a társadalom szivét s megindították az adakozást a tűznél is veszedelmesebb ellenség: a víz állal hajléktalanná, nincstelenné tett, a közeljövő minden reményétől is megfosztott szerencsétlenek felsegélyezíse érdekében.
Pillanatnyi segítség lesz csak, bármennyit is ad a társadalom, mert annyit nem lehet adui, amennyi kárt okoztak a fékevesztett vizek, mégis-ez a segítség elegendő lesz legalább ahhoz, hogy uj életerőt öntsön a mindenüktől megfosztottakba s falat kenyeret juttasson azoknak, kiknek betevő falaljuk sem maradt.
A polgármester utján az alispántól kapott felhívásra & Zalai Közlöny is sorompóba állt a gyűjtés munkájában s nap-nap mellett nyugtázzuk is a kisemberek aránylag óriási áldozatkészségéről tanúskodó 50—100 ezer koronás adományait.
Most a nagykanizsai rendőrkapitányság őrszemélyzet! osztálya juttatott cl hozzánk 422.000 koronát az árviz-károsultak céljaira. Derék őr-szclgálalos rendőreink a havi fizetésükből vonták el adományaidat, hogy eljuttassák azt azokhoz, kiSlek mindenüket elvette a sors csapása.
Simon István nyugdíjas vasúti váltókezelő 75.000 koronát hozott szerkesztőségünkbe, hogy ^zt rendeltetési helyére Juttassuk.
Ha a rendőr-őrszemélyzet s egy nyugdíjas vasúti váltókezelő ilyen nagy, nemes szivre valló áldozatkészséget tud tanúsítani, vájjon hány milliárdnak kellene befolynia Nagykanizsa 30.000 lakosáruk önkéntes adományaiból... ?
Azárvizkárosullakszélhátnosai. Szegeden letartóztatták Kovács Józsefet és Kovács Gézát, akik végigszédelegték az egész országol és legutóbb hamis gyűjtőlvekkcl az árvízkárosultak javára gyűjtőitek és a pénzt eltulajdonították.
« ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
Keresetiadó vallomások beadása
Február végéig az adóhivatalnál kell beadni az általános kereseti adóra vonatkozó bevallásokat Nagykanizsa, tebruár S
A zalaegerszegi pénzügyigazgatóság kibocsátotta az 1926. évre szóló általános keresetiadó bevallások beadására vonatkozó felhivását. A bevallásokat február végéig kell beadni.
Bevallást tartoznak adni mindazok, akik jövedelmüket az ország területén folytatoti ipari, kereskedelmi üzlelból, bányászatból, szellemi és bármi más hasznothozó foglalkozásból, járadékokbúi, járadékszerü szolgáltatásokból, amelyek nem szolgálati viszonyból eredő kötelezettségen alapulnak, találmányi és szerzői dijakból, haszonélvezetből, örökbérből stb. forrásokból élvezik.
Nem tartoznak bevallást adni a cégjegyzett biztosító társaságok Ügynökei ügynöki dijaikra nézve, ha csak ez képezné általános keresetiadó bevallásuk alapját, az utcai, piaci árusok, továbbá azon kisiparosok, akik az 1925. évben segéd-munkaerőket egyáltalán nem, vagy báromnál többet nem alkalmaztak.
A bevallási a községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál) kell beadni. A bevallás céljaira szolgáló nyomtatvány ugyanott szerezhető meg az előállítási költség megtérítése ellenében.
A valótlan adatok bevallását mint adócsalást büntetik. Aki a bevallást határidőre be nem adja, az a kivetés során megállapított adóalap 1%-át, ha pedig a hozzáintézett felhívásra sem adja be a bevallást, az adóalap 3-%-At fizeti birság tejében.

Február 6, szombat
Római katolikus: Dorottya vl. Protestáns: Dorottva. Izraelita: Schat M 22.
Nap kel reggel 7 Ora 21 perekor, nyugszik délután 5 óra 08 perckor.
A József klr. herceg Szanatórium Egyesület piknikje a Polgári Egylet ösz-szcs termeiben esle 8 órakor.
A 77. Szent László cserkészek irredenta elóadása (Apátlan székelyek) este i i9-kor a Rozgunyi-utcai tornateremben.
Mozi. Uránia: Farkasok csodája, vallásos jelenettel. Vitán: Rin-tin-tin, ós-erdók réme. Előadások kezdete este 7 és 9 órakor.
Országos kongregációs kongresszus
Szétforgácsolt országunkban fájdalmas tünetek mutatkoznak. A bomlási folyamat megtámadta ajtársadalom pilléreit: a keresztény családot és a családi élet bomlása romba <^önti a társadalmat. A család szétzUiiésével együtt jár az erkölcstelenség terjedése, a gyermekek számának apadása ; a család romlása végeredményben a haza romlása.
A budapesti Urak Mária-kongre-gációja elhatározta, hogy ezeknek az égető kérdéseknek megbeszélése céljából a pünkösdi ünnepek alatt kongresszusra gyűjti össze az ország kongregációit.
A kongresszussal kapcsolatban fog végbemenni a szentgellérlhegyi lour-desi barlang és szobor megáldása is.
Romlásnak indult hazánkon csakis a Szűz Mária kultuszának fellángolása segíthet.
A kongresszus előkészítését több bizottság intézi. A bizottságok gondoskodnak a jelentkezők számára kedvezményes vasúti jegyről, megfelelő olcsó szállásról és étkezésről.
A résztvevők Budapest város nevezetességeit is megtekinthetik szakszerű vezetés alatt.
Érdeklődők közelebbiekért forduljanak az előkészítő bizottsághoz: Budapest, VIII., Horánszky-utca 20., I. emelet
LEÁNY-KLUB
A külföldi szokások is Intézmények Jcözül rendszerint azokat szoktuk átvenni, melyekre semmi szükségünk sincs, vagy meghonosításuk épen nem kívánatos. Amiket azonban követnünk kellene s amely szokásoknak és intézményeknek nénit kis átalakítás mellett leendő álplán-látásuk hasznos lehetne a társadalomra nézve, azokat többnyire figyelmen kívül hagyjuk, vagy ha át is ültetjük a hazai földbe, itt nem vernek mélyebb gyökere! s ritkán teremnek virágokat.
Ilyen intézmény a külföldön a leány-klubok szervezete is, mely főleg Németországban s még Inkább Angliában hatalmas tényezője a leánynevelésnek s a kuliurának.
Most értesülünk róla, hogy Keszthely után Tapolcán Is megalakul! egy ilyen klub. Ime, Nagykanizsánál sokkal kisebb Intelligenciájú városokban már van a felnőtt leányoknak társadalmi szervezetük, arltínő a ml városunkban még nincs. Fogjanak össze uri leányaink s alakítsák meg itt Is a Zrínyi Ilonáról elnevezendő Leány Klubot s adjanak neki esztétikai tartalmai s kulturális jelentőséget.
Talán csak akad Nagykanizsán husz-harminc olyan finom leikülelü, müveit leány, kik szükségét érzik annak, hogy legyen egy klubjuk, honnét szdm/lzlk a jourok és báli élmények elbeszéléseit s nem engednek benne helyet annak a felületes társalgási módnak, mely — sajnos — u fiatal társaságokat ma általánoson jellemzi. Ahol női lényüknek megfelelő komoly lapok, tatán egy zongora is s esztétikai ismereteiket gazdagító és elmélyítő könyvtár áll rendelkezésükre, melynek falai közöli művelődnek, ismereteiket kicserélik, gyarapítják, élvezik a zenél s előkészülnek egy-egy nyilvános szereplésre.
De hogyha ebből a tervből Jesz valami, jól vessék meg szervezetüknek az alapját s szigorú törvényekkel bástyázzák körül magukat, hogy el ne térhessen nemesebb céljától.
A kezdeményezőké lesz a siker érdeme, már pedig egészen bizonyos, hogy ha egv ilyen leány-klubnak az alapját kellő meggondoltsággal rakják le, űz hatalmas tényezője lesz társadalmi ételük bensőségesebb és tartalmasabb vonatkozásainak. Iksz
— MegyegyQlés. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága hétfőn délelölt larlja közgyűlését. A gyűlésen Nagykanizsát Králky István dr. főjegyző tof;ja képviselni.
Tánctea-est az Arany Szarvasban ma este.
_ Ma lesz a Szanatórium piknik. Ma esle 8 órakor kezdődik a Polgári Egylet összes lermeibeu a József kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókjának a hagyományos napon és hagyományos fénnyel megrendezett piknikje. Mur-gács Kálmán a ma déli vonattal érkezik Nagykanizsára, hogy estére bemulassa művészetét a Szanatóriumpiknik közönségének. A két bájos gyermek-láncjelenet s a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör zenekarának szereplése fogja keretezni Murgács Kálmán számait. A terem napok óta fűlve van. Akik természetben adakoztak a piknikre, adományaikat ma délelőtt 10 órától kezdve egész napon át küldjék tel a Polgári Egylet nagytermébe. A piknikre az összes termek rendelkezésre állnak, azonban előre lefoglalt asztalok megőrzésére a rendezőség nem vállalkozik.
- Tisztviselőnők teadélutánja. A nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnap délután 6 órakor tcaeslélyt rendez Nádorutcai helyiségében. Ezt megelőzőleg délután 5 órakor az Egyesület választmányi gyűlést tart, melyre a tagokat ezúton hívja meg az elnökség.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
. .jruár 7. \\ Zrínyi Irodalmi 4t MQvíuetl Kór
Vull\\ir-tIójJin a viiotliiia nagjHrniítKn dCután 6 6iikot |I»í<irty Plioika: A kípiómQríwcl. mint * lílkl ttcl lükrrl.
Február 7. MirU Ulnyok Tinulatának mOktd. vtló «íóadJ»a deistán Mi S <» ««tc 7 öeakor a pltbioU kons
tridói termiben.
Február S. A Mo>e limereli»r|«»«ló tlóadiia aa Uiimib tM délutin MM órakor (A pipil lólíkola tfir-Uot(*. klf£tuiU«: lóWrajal Iliinek)
Február 13. A Mai;Antlulvii»lók Omígot Egie-lUete lujcvkanliaal <»oportján»k mSioroi fariangl tllílye • 1\'olgarl Egvltl nagytermében nt» 9 ónkor Február 1«. A Zrínyi Irodalmi í» Mfrrtaxell Kór kuliul alóadUa i vlrotháti tMgvUimttua dílutin 6 órakor (No\'.l Jóiul lójctmnáilural lanir cJAadáfa).
Február l«. A n»akanl«»al Kalollkui l.eg«ny-•gyUs mútoaot tinieat/lye a Polgári Egylet mgy-lerottwn c»t» 9 órakor.
Február 15. Citrkfei elóadáa aa Urícliban Február IS. A oigykaniitarKeteíiUoyinxlilltla Pártnak ax irviikáioiiiliak (aváia lánceal fgybekBtölt ra(Ikedv«l*-<tóadi«a a Korgoeyl-uUal tornateremben t»it 8 órakor.
Február 21. A Zrínyi Irodalmi «a Müvíaietl KOr kullur elóadlta a vlro»h4ia nagytermében dálulán 6 órakor (Kelemen Fereok lakartkptoitiri Igaigaló dildllá)
Február 22. Turin-wt aa Uránllban. Február 2». A Zrínyi Irodalmi t* MOWaxeU Kór kultui-elóidtii a vlrothlta nagyt«rr.íb<a iMlulán fi órakor (dr. Oárdonvl U)o«. a .Kcutkilyi Hirek« leldói nenceiitójfnek tlóadáaaV
- NAGYKANIZSAI CIMTAR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— A Katolikus Férfiliga ma este 7 órakor tartja szokásos összejövetelét a plébánia-templomban.
— Szűnik a Zala áradása. A Zalaegerszeg alatt megáradt és kiöntött Zala tegnapra éjszaka érte el legmagasabb pontját s azóta 30 centimétert apadt.
— A Nagykanizsai Közművelődési Egyesület ma délután fél 6 órakor dr. Sabján Gyula polgái mester elnöklésével a városháza tanácstermében ülést tart. Az ülés tulajdonképen ujraalakulás. A belügyminiszter ugyanis a színházépítés érdekében régebben megalakult Nagykanizsai Kultúregyesület idegen hangzású nevének megváltoztatását s az alapszabályok módosítását kívánta. Ezen az ujraalakuló gyűlésen a színházépítés közeli megoldásra előkészített ügye is tárgyalás alá kerül.
— Zalamegye és a városok akta-forgalma. Zalavármegye alispáni hivatalában 1925. év folyamár, 40.487 aktát iktattak el. Ebből 30.233 a nagyiklatóra, 4642 a közigazgatási bizottságra, 1529 kihágásra, 2210 útlevélre, 969 ullevélmeghosszabbi-tásra, 66 a központi választmányra, 838 ingatlanforgalomra esik. Az alispáni jelentés szerint a november— decemberi ügyforgalom a következő volt: Az alispánhoz érkezett 5713, elintézést nyert 5028 akta. Nagykanizsán 6442 aktából 5873-at intézlek el, Zalaegerszegen 3151-ből 2981-et. A hátralék a megye községei közt legnagyobb Nagykanizsán (569), legkisebb a balatonfüredi járásban (11) és a zalaszenlgróti járásban (12). Az alispáni hivatal hátraléka 885. Az egész megyében november-decemberben 29.017 akta érkezett, ami az előző maradvánnyal együtt 32.911. Ebből elintézetlen 1691 ügydarab.
— Erdő-legelő bizottsági ülés. Nagykanizsa város képviselőtestületének erdö-legelőügyi bizottsága február 7-én délután fél 6 órakor tartja ülését a városháza tanácstermében.
— Kijavítják a Sugár-utl sétakert kerítését. A Sugár-uton, a Polgári Egylet kerthelyisége mellett lévő városi sétatér régóta düledező kerités-oszlopai nem egy izben képezték már panasz tárgyát a város közönsége részéről. Mint értesülünk, a város ezt a kerítést rövidesen ki fogja javíttatni.
— Fehér rózsa estély. A zalaegerszegi Karácsonyfa Egylet február 15-én este gróf Batthyány Pálné sz. Inkey Valéria védnöksége alatt fehér rózsa estélyt rendez.
— Az Iparosok menháza Javára. A nőiszabók szakosztályának teadélutánja egy millió koronát eredményezett az elaggott iparosok menháza javára.
— UJ bérautó állomás. A helybeli rendőrkapitányság a mai naptól kezdődölcg uj bérautó állomást létesített és pedig a Korona szálloda előtt a Fő-útnak a szállodával szemben fekvő oldalán.
Az
„ORION"
zseblámpa elemek ára a nagyközönség részére február l-lól
8500
korona.
Kapható minden trafikban, optikus és Játéküzletben, villanyszerelőnél, elektromos cikk kereskedőnél stb.
Viszonteláiusitóknak megfelelő \'engedmény.
1926 Február 6.
zalai közlöny
Időjárás
A nagykanizsai metcorologíal meg-tlgycló jelentése: l\'énlekcn a Mmlrslk-let: reggel 7 órakor +1-2. délután 2 órakor +10G-, eslc \'J órakor +5-2.
FcIMitt: Reggel borull, délben kevésbb, eslc egészen borul!.
Sitiirány.-Reggel Nyugat, délben és este Északnyugat.
Éjjel 2 óra 40 perckor holdudvar. Reggel kód. Nupt csapadék mennyisége: —
A Meteorológiai Intézet jelentéit S!t-ríni villozékony, felltüs id*. várható, he-
és Mondello Mikié,nih4ny "ap
^^aaaaaaaaa^^A^^WW^V
— Adomány. Boldlcs Károly kereskedő 1 kilogramm rizst és 1 kilogramm cukrot Juttatott hozzánk az 5 gyermekével nélkülöző özvegy úriasszony részére.
— A Move tudományos előadása hétfőn az filét tékozlót előadásai miatt fél 4 órakor kezdődik. Élet lékozlói héttő, kedd, szerda 5, 7 és 9 órakor.
_ Házasság, özvegy Berényi Tamaska Irén és Mandeh január 28 án Ktssomlyón házasságot kötőitek.
Tánctea-est az Arany Szarvasban ma este.
— Leányklub. Zalamegye több nagyobb községében már alakult ilyen klub, mint például Keszthelyen, ahol az egyesület már évek óta működik szép eredményekkel a kulturális és lársasélet terén. Legutóbb Tapolcán alakult meg 50 taggal, Vajda Márta polgári iskolai tanárnő elnökletével.
— Harangszentelés. Orbányösfa község katolikusai lélekemelő ünnepség keretében szentelték fel uj rangjukat.
ha-
Szombaton
— Irredenta estély. A kereskedő és iparosiljak 77. Szent László cserkészcsapata szombaton és vasárnap este tél 9 órai kezdettel a Roigonyi-ulcai tornateremben irredenta estélyi tart 20 és 10 ezer koronás helyárakkal. Előadásra kerül ezalkalommal az ,Apátlan székelyek\' cimü Irredenta színdarab. A vasárnapi előadást táncmulalság követi. Az Apátlan székelyek (Irta Radványl K ) rövid tartalma a következő: 1. felv.: Az oláhok által meggyilkolt apák gyermekei az Apátlan Székelyek Társaságál alakítják s fogadalmat tesznek, hogy minden ere|ükkel az oláh uralom ellen dolgoznak. A fogadalom tétel estéjén állit be Tordal Ernő, ki az oláhok börtönéből menekülve az erdélyi székelyek felkeléséi készili elő. Tervét két oláh diák kikémleli és elárulja a politikai rendörségnek. Az összeesküvőket anyjuk kebléről lelépik, nagy részéi elfogják. 2. felv.: A hadi és vésztörvényszék összeül s a loglyok vallatása közben értesül a kitört forradalomról és a magyar betörésről. A foglyokat kinozzák ítélet nélkül kivégezni rendelik. 3. felv.: A beöltözött székelyek a kivégzést meghiusitják és a bírákat teszik foglyokká és most már ezek nyerik el a méltó büntetésüket. A felszabadító harc diadalmasan folyik és az apátlan székelyek hiven apjuk szelleméhez, oroszlánként küzdenek elnyomóik ellen.
— Aranyművesek és órások zárórája. A nagykanizsai aranyművesek és órások szakosztálya elhatározta a teljes vasárnapi munka szünet betartását és hogy üzletüket lebruár 1-től este 6 órakor zárják.
— Schwarcz Dezső harisnyái legjobbak.
— Az ÉME vetített képes előadásainak sorrendje. A Keresztény Ollhonban 5 órai kezdellel február 14-én Darvir.izmus. Február 28-án: Erdély szépségei. Március 14-én: Szabadságharcunk története. Március 28-án : Konstantinápoly és vidéke.
— Iparosok vitaestjei és rádiója. A keszthelyi Iparoskör minden szerdán vitaestékef, vasárnap esténként pedig rádió estéket rendez.
- Menetrendi értekezlet. Február 9-én Balatonfüreden a Budapest-Adonypuszlasza bölcs—Tapolca-Ukk-Balatonszentgyőrgy - Székesfehérvár -Börgönd-i vasútvonal ügyében me-nelrendi értekezletet tartanak.
»» Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb ki szolgálás.
Tánctea-est az Arany Szarvajban ma este.
Farkasok
— Vasárnap megnyílik az ipartestületi könyvtár. A nagyobb anyagi áldozattal beszerzett és felállított iparteaiülcli könyvtár vasárnap megnyílik és az íparoslársadalom rendelkezésére áll. A könyvtárt Pollik István jegyző kezeli, aki minden vasárnap dílulán t—3 óra közöl! a könyveket kiszolgálja. Az ipirosság jól leszi, ha a könyviárt minél szorgalmasabban igínyoe veszi akár önművelődés, akár szórakozás céljából.
— A balatoni körvasút ügye. A közeli napikban ankélol tartanak a balatoni körvasút kérdésének ideiglenes megoldására. A jelenleg Lepsényből induló sinautókSzabadbaty-tyánból, a Máv és dv fővonalainak találkozó helyéről indulnának és 85 kilométeren 17 állomás érintésével haladnának Balatonszentgyörgyig. Innen 10 kilométeren át Keszthelyig majd 25 kilométeren ál Tapolcáig, majd vissza Szabadbatiyánig körbefognák a Balatonpart összes állomásait. _
PIRELLI
pneumatik
és tőmörtjummi
legjobb a magyar utakra.
Vezérképviselet:
aiiTiiimiLií 11.
(RE1MAN) ín
Budapest, Vörösmarty-tér 3.
— Az élet tékozlól. Elképzelésben és kiállításban alig fordult meg egyhamar Nagykanizsán „Az élet tékozlól"-hoz hasonló film. Egy gyönyörű költemény ez, mely az éleiből született s a fiatalság boldogság-keresésének diadalmas erejét szimbolizálja olyan képek keretében, aminőket európai filmeken soha nem tudunk megtalálni. Ennek a lilm-életben eseményszámba menő darabnak hétlön délután 5 órakor lesz a sajtóbemutatója az Urániában.
— Műkedvelő előadás Pacsán. A pacsai Katolikus Ifjúsági Egyesü-lel január 31-én és február 2-án nagy sikerrel adla elő a ,Leányjur-fang" cimü színmüvet. A szereplők egytöl-egyig derekasan megálllák a helyüket, a közönség szűnni nem akaró tapsokkal jutalmazta a szereplőket és a rendezőt. A jól sikerült darabot Gludovdtz József káplán tanitolta be.
— Hamis mllllóht találtak Pécsett. Pécsről jelentik: A pécsi 1. számú postahivatalhoz még ez év január 5én több vidéki poslahiva-Iáiból különböző összegek folytak be, amelyekel a postahivatal, a Magyar Nemzeli Bank pécsi fiókjához szállított. A bankban később megállapították, hogy a postahivataltól befolyt pénzek közölt egy hamis milliós bankjegy is van. A nyomozás során megállapították, hogy a bankjegy a bácsmadarasi hamitásbó! származik.
— Remlngton írógépek raktára és képviselete, kedvező részletfizetés, régi gépek becserélése Szabd Antal irógépraklárában.
— Ipartestületi választás. A
tapolcai Ipartestület tisztújító közgyűlésén elnökké Keszler Aladár építészt választották meg.
— Zalavidéki Méhészek Egyesülete cimmel Zalaegerszegen 30 tagu egyesület alakult.
Csodája
Igaz öröm sugárzik
minden házban,
mert a mosás kérdését megoldotta a kézi mosógép szabadalom jelenleg itt tartózkodó tulajdonosa. — Nem beszélnek ma másról a háziasszonyok utcán vagy családi összejöveteleken mini a csodálatos kis mosógép hihetetlen munkateljesítményéről és előnyeiről. Tudomásunk szerint legalább 60 család vett már ilyen nagyszerű gépet és ahogy itt, is ott is halljuk, valóságos csoda ez a kis mosógép. 30— 40 drb. bármilyen szennyes ruhát 10 perc alatt 10 deka szappannal a szó szoros értelmében vakitó tisztára mos! A gép ára szinte meglepően olcsó: 200.000 korona, ugy, hogy a takarékos háziasszonyok mondják, hogy 2—3-szori mosás ulán az egész gép ára meg van takarítva I A szabadalom tulajdonosa ma kijelentette nekünk, hogy bár el kellene már más városba utaznia, szívesen tait még itt mosó próbál ma Is, látva az! az óriási érdeklődést, amit a nagykanizsai takarékos háziasszonyok tanúsítanak.
Ennélfogva tehát ma délután 4 órakor lesz a gép bemutatás mosó-próbával egybekötve és nagyon ajánljuk minden háziasszonynak, aki megbecsüli ugy a pénzéi, mini az idejét és fehérneműjét, okvetlen legyen olt a bemutatáson, amely megint a Központi szálló éttermében lesz.
MOZI
Uránia szombat-vasárnap: Farkasok csodája, legenda 8 fejezetben fráhcia film, főszerepekben: Ivomie Sergye, Romuald Jaube és Charles Dullien.
A filmről különös elismerés hangján kell szólanunk. összeállítása any-nyica változatos, hogy a komoly történelmi miliőből az izgalmas kalandokban bővelkedő jelenelekig minden inozl igényt kielégít. Páris ostroma, küzdelem a farkasokkal, — a csoda jelenele frappáns hatásúak.
Világ szombat-vasárnap: Rin-tin-tin, az őserdők réme. A filmet fölösleges külön méllalni. Főszereplője Strongheart, a híres farkaskutya.
közgazdaság
A Déllvasuton emelkedett a forgalom
\' A vasúti üzletmenetnek az elmúlt esztendő második leiéről most közzétett ideiglenes adatai — igen érdekes megállapításokhoz vezetnek.
A termésértékesités különösen az export nehézségeit tükrözi vissza, hogy az áruforgalom a MÁV vonalain 1-4%-kal kisebb volt, mint az előző év második felében, amikor pedig rosszabb volt a termés.
A Délivasulon, amelynek áruforgalma alig több a MÁV forgalmának egy tízed részénél, a W.\'o-Os eme[-kedés nagyrészt az életbeléptetett l^vezményes Adria-tarifára és a Dunántul fellendüli forgalmára vezethető vissza.
Rin-tin-tin
Az Államvasutak a műit év második felében 37,339.000 utast szállítottak, vagyis 3.8 Vkai kevesebbet mint az előző év azonos időszakában. Az utasoknak legnagyobb része kisebb ulat tett meg, mint az előző évben, mert az 1,387,119.400 utaskilométer 6.3%-os csökkenést mutat, mig ezzel szemben a Délivasut vonalain 2,429.484 személy utazott, vagyis 12.6%-kal több, mint az előző évben.
Az utasok legnagyobb része — részint a Szentév alkalmából, részint a nyári "szabadságok idején külföldre utazott és igy hosszú utat tett meg, mert az utaskilométerek száma 70,294.039 volt, ami a mult év hasonló időszakához képest 25.2%-os emelkedést mutat.
Az Államvasutak kiadásai a mult év második felében 1.48 billió koronára rúgnak, amelyhez még 94 milliárd járul beruházások cimén.
« ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
A bevélelek 1.88 billió koronát értek el, amelyből 475 milliárd esik a személy és podgyász-szállitásra.
A Délivasut kiadásai 113 milliárd koronára fugtak s beruházásokra 14 milliárd koronát fordítottak. A bevétel 142 milliárdnál löbb volt, amelyből 56 milliárd esik a személy és pod-gyász-szállilásra.
TŐZSDE
A2 Irányzat a mai rendezési napon egyenlőtlenül alakult. A kuliszértékek a barátságosabb bécsi jelenlések ellenére is kissé gyengébben tendállak és zárlatig 1— 2\',\'o-kal estek vissza. Egyedül Hazai Bank volt szilárd. A vaspiacon Danubius lanyha nyilás ulán 10.000 koronás árnyereséggel zárt. A Villamos az egész tözsdeidő alatt szilárdan tendált. A bányapiacon nagy áringadozás után az árfolyamok tegnapi nivóiuk felett zárlak. Egyedül Bauxit és Trust volt gyengébb. Barátságosan, tendált a Magyar Nemzeti Bank és Pesli Hazai, Viktória malom újból ellanyhult és további 20%-kal cselt vissza. A forgalom nagyon csendes vplt---
ZBricht zártai ráila 19(900. London 2523 »,a, Havmii 518 75, BiSisel 2357 00. Milano 208700 HcLand 20810 Bellin 123 50, Wien 73-05\' loür. 560 00. Prága 1535 50. Bndepcil 72-60, V/raó 62-50, Buksiul 224 50. Betj/W 914 00,
• budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
VaUták Davtaik
A>fOt l©»l imtwn tHUriU nmvtjs
CMkkw. xiwtojurt I*t|tl4 IW1M US*
Dl U» I2Í1J0-IJS1 Suli. IU16-.70IÍ
DotUi 7li7í ri7.\'( liiuui
FrsacU fr. 2S7S 3v»6 IrtNxl nji a?si
Kci^aá Irt. ma>»7«o I7M6 IICIS
Ui 117417 Oulo liSCO-UUO
Lm* 47S-S03 Uiiti l<(4<S M7«(S
Uri US0-2SI0 Ka.* XUl ?»7»
Ildi. UIU-I/ÜS Micr/uak nssruss
Outt.tctm. ioc;i-t\'XM r»rt» IMI JUI
Ma IMC. 1110-21 iJ\'S
Brijci b. lUU-IITW tlítlr ,<I» 100
»•*«« •«. IW4M KMi\'J- It07tll «
Norv«« kar. lOCClttíO ww» lOCUS ICOM
IvMiot. 11071II1U IUU.* uiio II:TO
Termény de Utua ÜUÍV. 76 kg-os 400.000- 402500, 77 kc-oa 405.000—407.500, 78 kg-ol 407.500—410 W0. et«éb dunántull t> peal-vidéki 76 kg.-OS 392.500 -395.000, 77 kí-os 397.400- 400 000, 78 kg-oi 400 0C0 - 402.500 79 kg-oi 402 500- 405 00?. oas 232500-235 000. inuinlnvtipi 240 MO-,245.00,1, SOráipa 300.000—340 000. !*!> 250 0B 260 030, tengert. 182 5C0 - 1851X0 repce Ö0Ó.000—6I0JWÍÍ lolea 180000 190.000, korpa 172 500-175.000.
Strtéavásar
t\'atb.ltis 5253. melyből eladaUanul vlMsa-re aradi 400 drb. Elsirendll 18.000- 18.5\'0. rzedett 16.500-17000, ez-dett keién 16.000 -16500, WnnyH 14.000-15.000, elsítendc (reg 17.000-17.500, roásodlendd 1G.OOO 16500, angol stlldó 18.000-21.000. sz.lonn*
nagyban 20.000--.-. lalr 21.000 - 2l.500,
lebuaott hna 20.000—21.000, ssalonnás léi-■értél 20.000-22.000. Irányzat közepes.
Szerkesztői üzenetek
Egy milliós fogadás. Bár nem szívesen döntjük\'cl az Önök közötti fogadást, nem az összeg nagyságára való tekintettel, hanem a fogadás tárgya miatt, ezúttal azonban kivételt teszünk s mert mindketten alávetették magukat ítéletünknek, közöljük, hogy Önnek van igaza.
E. 0. Verse, korához képest, igen ügyes kis költemény, de hová lennénk, ha elemi iskolás tanulók írásaival szerkesztenénk lapunkat?!
G. .Utmutatás\'-át nem közölhetjük. Nem lehet egy politikai napilapnak a célja, hogy útmutatásokat közöljön az ifjúsági oktatók számára.
A VARR Pl R porszivógép bemutatását megkezdtük, liivásra bárkinek lakásán a legnagyobb készséggel díjtalanul, vételköielczettség nélkül működésben bemutatjuk I
A gépet teljesen készpén/árban 10 havi részletre szállítjuk 1
Szives meghívásokat a Központ szálló portásánál (esetleg telefonon is) kérjük leadni. Bemutalást vasárnap is eszközlünk.
Teljes tisztelettel a „Vampir" porszlvógép-vállalat megbízottjai.
M^Hi \' -in.. % i^\'. i . ■
Apróhirdatéaak
Ai apróhirdetés dija >0 szólj 5000 kor. A címszó a minden vastagabb belliből álló szó két szúnak szániillatik. Minden további azé dija 500 K. A hlr-d«t4.l dlj clő.-o flxctcndO a lorgalmladú hozzászámltisával
Forgalmas utcában Qxlethelylség azon* net átadó. Clm a kiadóban. 57
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa KOnyv-V.re.Uedé. BT. Najtvkantr*.
Mlltényí-oip&t vegyen I
Eladó egy 3 X 260 Woll 3 X 10 Amp. villany eró óra és egy |ó állapotban levő Íróasztal. Bővebbel a Zalai Kozldny kiadóhivatalában. 33
Önkéntes árverési hirdetmény.
Néhai Vásony Emil hagyatékát képező ingóságok u. m.: gazdasági fehzcrelések, bútorok, edények, ruhafélék slh. önkénles árverésre kerül-nrk ma, pénteken és szombaton egész nap.
Somogyszcntmiktós, 1926. febr. 5.
3„ Vásony örökösök.
FARSANGRA
MEGHÍVÓK CONFETTI — SZERPENTIN
COTILLON — ÁLARCOK CREPP- és SELYEMPAPÍROK PAPÍRSZALVÉTA PAP1RTÁNYÉROK TORTA- ÍJ SÜTEMÉNY-PAPÍROK
Fischel Fülöp Fiai
paplrkereskedésében
kaphatók.
Kérjen]
MESSMER ÍEÜT
a legfinomabb keverék, zamatos és . használatban rendkívül kiadós. Körzeti képviselet:
REINITZ GYULA ÉS FIJA
NAOYKANIZS.A. Kii
2 férfi és egy nól kabát azonnal eladó Eötvös-.éx 32. 333
Eladó egy 6-os számú öntött vaskályha. Clm a kiadóban.
E0y liter II |DnP 6000 olafirondQ UJDUíl kor.
BRUNCSICS JÓZSEF
I0»m, ct«tn«K« <« «jcy«nruJt*j»tl cikktk OilcMten Sugár-ut 53 » Teltton 210.
Ugyanott egy Iriasital eladó.
Tanyéaxblka IV* éves szép slementhall Zákány-vasuttelepen eladó a tulajdonosnál: Tóth Qyörgynél. 338
Különbejáratu utcai butoroxott axoba 2 ur részére teljes ellátással kiadó Eötvöstér 18. Telefon 196. 343
16038/1926.
Hirdetmény.
Zárda-utcában a lovasrendóii is- , tálló trágyagödrében felgyülemlett trágyát folyó hó 9 én, kedden | délelőtt 9 órakor a helyszínen 1 nyilvános árverésen eladjuk.
A feltételek az árverésen közöltetnek.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1926. február 5 én.
Polgármester.
Miihelynek
vagy
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a város belterületén. Bővebbel
a kiadóhivatalban.
Bejáró •x.káo.nS kerestetik Zrínyi 1 Miklós utca 62. 345
Moaáal, lollozásl olttón vállalok laká-somon. Klnlzay-tilea 5. szám II. udvar. Hercegné. 346
Ó-vémct abédis eladó Klslaludy Sán-dorutci 17,\'c. 347
Ma és holnap
isiim latia
a Vida-féJe
vendéglőben.
Gazdák és teiényHedol
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége az összes bel- és külföldi
terménytőzsdék
hivatalos árfolyamait rádión kapja és előfizetőinek tefefonon — percek alatt továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők. l9C*
nem közönséges pörkölt árpa, hanem szakszerű csi-ráztatással táperőkben dus.
A közönséges pörkölt árpa nem tápláló
Ilyenért kár pénzt. adni!
HARISNYAGYÁR
BLUMENTHAL LIPÓT ÉS TÁRSA Budapest, V., Pannonia-utca 10 c. Gyártmányai: Nól harisnya legjobb minőségű műselyem flórbóL Pérfi divat soknl, selyem és flórból, ízléses mintákkal, csakis finom kivitelben.
Mindenféle
készit
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
)0.
évfolyam, jtl. szám
Nagykanizsa, 1926 február 7, vasárnap
Arm 1800
POLITIKAI NAPILAP
WWM éM UaUttViW « «l I IdmtM-TÍUM n. I
, ajois4a 117. cUH
Feícl&s »zerke»ztí: Kempelen Béla
ht: to t
Httw t»*»-........ 30.000 l
A KÜLKERESKEDELMI SZERZŐDÉSEK
(Sz• M) A háború után reánk nehezült gazdasági viszonyaink feljavításának egyik legfontosabb feladata a külkereskedelmi szerződések. A háború kitörésével ezek ? szerződések hirtelen hatályukat veszítették. A háború után kívánatos lett volna a régi kereskedelmi összeköttetéseket felújítani, hogy ezáltal Is keresed források nyíljanak meg hazánk közgazdasága részére, amelyet az ellenséges megszállás költsége és a sérelmes békefeltételek mód felett meggyöngítettek. Ámde a trianoni Magyarországnak nagyon nehéz kedvező külkereskedelmi szerződé seket kötnie. A voll osztrák-magyar "vámterület ezt sokkal könnyebben megtehette. Ausztria és Magyarország 50 millió lakosságával, kik a mai helyzethez képest kedvező anyagi viszonyok közt éltek, elég nagy fogyasztó terület volt ahhoz, hogy a külállamoknak számot-te\\W viszontszolgálatot tudjon nyújtani. A viszontszolgálat arra való volt, hogy az illető kül-állam megnyissa a piacot a mi termelésünk fölöslegei előtt.
A mai Magyarországra nézve sokkal nehezebb a helyzet. Először is a velünk szomszédos államok ellenséges indulattal vannak irántunk, mint mindenki, ki érzi, hogy másnak a jogos tulajdonát elragadta tőle. Ez az ellenséges indulat és a velejáró bizalmatlanság idővel magától is enyhülhet, annál is inkább, mivel a gazdasági egymásra-utalt-ság felismerése mindinkább kölcsönösen tért fog hódítani.
Csak a legutóbbi időben jött létre a nyugati államok közötl a locarno! egyezmény, amely — ugy látszik — az évtizedes bizalmatlanság helyébe a kölcsönös megértésre és egymás gazdasági érdekeinek méltánylását tűzte kl feladatul. Az a szellem és belátás, mely a locarnoi egyezményt a nyugati államok közt létrehozta, reményt nyújt arra, hogy a közép- és kelet-európai államoknak "egymáshoz való viszonyában is kedvezőbb \\ilmo-Jziéra fog bekövetkezni.
Külkereskedelmi lorgalom tekintetében elsősorban a közvetlen szomszédos államok jöhetnek figyelembe; ott vannak a legkönnyebben elérhető természetes piacaink.
De bármi megértés következzék is be, a vám- és kereskedelmi szerződések az érdekek és viszontszolgálatok kölcsönös mérlegelése alapján jönnek csak léire. Minden ország azokat az árucikkeket bocsájtja be legkönnyebben és legcsekélyebb viszontszolgálat kikötésével a maga területére, melyekre az ő lakosságának életfenntartásuk vagy termelésük érdekében szüksége van. Az életfenntartáshoz nem szükséges árucikkek számára csak ugy nyitnak piacot, ha. az azt óhajtó ország viszont nagy kedvezményt nyújt a maga fogyasztási területén a másik ország kiviteli fölöslege számára.
Ebből a szempontból nagyon nyomja országunk termelési érdekeit a nagymérvű bortermelés, amelynek számára nehezen tudunk a kütállamokban piacot
szerezni. A trianoni előírás majdnem leljesen meghagyta nekünk Nagy-Magyarország szőlőterületét; a többi termék-területünk nagyobb részét, közvetlen fogyasztóinknak pedig kétharmadát elveszítettük. Ezért sokkal nehezebb a szőllőtermelés helyzete ma, mint volt a háború előli. Ezen a nehézségen csak az segítene, ha szőlőtermésünket gyümölcs vagy conservek alakjában élelmicikkek gyanánt értékesitenök. Erre törekedjünk.
A neves közgazdasági IróR Európa mai súlyos gazdasági helyzetéből abban látják a kibontakozást,\' ha az apró államok nagyobb vámterületi egységekbe tömörülnek, különösen pedig,, ha Egyesült Európai Államok alakjában nagy vámterületi egységei alkotnának. Ha ez bekövetkeznék. gazdasági viszonyainknak gyökeres javulását és föllendülését remélhetnők. De bortermelésünk értékesítése még nagyobb nehézségbe ütköznék, mivel a mllyenket húszszorosán meghaladó szőllőterület termésével kellene a közös vámterületen versenyeznünk.
Bonyodalmak Károlyi Imre gróf nyilatkozata körül
A nyilatkozat órdokt.lon ilm.nííl koi-mánj m.g«h.l<u|*«*t .ür0««l Ankét kaxdSdflti a ma8inalkolrT.a«oitak njugdl|«alorl«áoliij4iiak Ogyóbon
Budapest, februir 6
A nemzetgyűlés ma nem tartott Ülést, igy a politikai élet érdeklődését majdnem teljesen a frankhamisitási üggyel kapcsolatos kombinációk, a pro és cónlra minden oldalról megnyilvánuló kívánságok és eshetnek latolgatása tölti ki. Uj támadás a kormány elten Károlyt Imre grófnak a Pester Ltoydban megjeleni heves támadása, melyben a Bethlen-kormány lemondását követeli; politikai körökben élénk feltűnést keltett.
Vdzsonyi Vilmos, Frledrich István és Farkas István nyilatkozataikban helyeslik Károlyi álláspontját.
Károlyi Imre gróf egy teljesen érdektelen átmeneti kabinet mielőbbi megalakítását sürgeti, amely hivatva lenne a frank-Ugy likvidálására, nehogy bekövetkezzék, hogy klilső presszió kényszerítse a kormányt lemondásra s nehogy az államfő is ki
legyen léve a frank-ügybe való bekeverésnek. A Bethlen-kormány szerinte hibákat és mulasztásokat követett cl a nyomozás terén.\'
Károlyinak ez a fellépése annál több teret ad a minden oldalról megnyilvánuló kommentálásnak, meri őt mindig Bethlen szűkebb környezetébe tartozónak ismerték.
Miniszteri tanácskozások A miniszterelnök kora reggeltől kezdve jelentéseket hallgatott a frank-Ugy fejleményeiről. Hosszasan tanácskozott a belügyminiszterrel, majd a francia követtel, azután az igazság-Ugyminiszterrel.
Nyugdljvalorlzáclós, i.nkét Buti János pénzügyminiszternél ma délben nagyszabású ankél kezdődölt a magánalkalmazottak nyugdijvalo-rizációjának kérdéséről. Az ankélen résztveitek az összes érdekképviseletek. Az ankétet hélfőn folytalják.
U
Budapest, fcbiuí. 6
A frankhamisitási ügyben ma délelőtt tovább folytatták a kihallgatásokat az ügyészség fogházában. Geri László kihallgatását tegnap nem fejezték be és igy ma folytatták. Délben megszakították a kihallgatásokat és a francia detekiiv a rendörségre ment ál, ahol a bűnügyi osztály vezetőjével hosszan tanácskozott. Házkutatás Szörtsei lakásán
és pincéjében Ezután rendőri bizottság ment ki Szörtsei József lakására és ott házkutatást tartottak a francia delektiv jelenlétében. A kuiatás a pincére is kiterjedj, mert az egyik tanú vallomásából azt a gyanút merítették, hogy a hiányzó ezerfrankosokat Szörtsei a pincébe ásta volna el. Második rendőri pótnyomozás Strache főügyész ma délelőtt az igazságügyminiszterrel tárgyalt és részletesen referált a hágai iratok tartalmáról, melyeknek forditápa ma délelőtt elkészült, Nem lehetetlen, hogy az nj kihallgatások alapján második rendőri pótnyomozást is elrendelnek.
A „Népszava" súlyos vádja
Strache főügyész ellen A. Népszava" azt irta, hogy Strache főügyész a frank-ügy jegyzökönyveit korrigálja és igy fognak azok a bíróság elé kerülni. Stractie főügyész felhatalmazást kért, hogy a Népszava ellen a büntető feljelentést megtegye. A kisantant-watferencla nem
tárgyalja r frank-ügyet Belgrádi hir szerint a kisantant értekezletét elhalasztják, miután Romániának az az álláspontja, hogy belső viszonyai nem engedik meg uj kérdések felvetését, igy a magyar frank- Ugy kérdéseinek tárgyalásául sem. Széttépett Jegyzőkönyv és Rába átszállítása Illetékes helyen kijelentették, hogy Sauerwelnnek a Malin cimU napilap legutóbbi számában közzétett az a híre mintha Pesthy Pál igazságymi-niszter beismerte volna, hogy Mn-dischgriltz herceg titkárának, Rába Dezsőnek kihallgatásáról felvett első jegyzőkönyvet azzal az ürüggyel, hogy az hiányos, széttépték és megsemmisítenék s hogy Rába Dezsőt
«
zalai közlöny
1926 Február 11.
ezzel összefüggésbe haladéktalanul átvitték volna az ügyészség fogházából a pestvidéki fogházba és különös elbánás alá vették, teljes valótlanságok. Rábának a pestvidéki fogházba való átszállításának oka az volt, hogy Rába levelel csempészett ki a fogházból.
A nagykanizsai Ipartestület múlt évi működése
Egy év az Ipartestület életéból NagykantzM, február 6
Ma készült el a nagykanizsai Ipartestület elnökségének nagy gondossággal Összeállított jelentése a lefolyt esztendőről.
A terjedelmes jelentés bevezetésében megállapítja, hogy a legközelebbi hetekben összeülő évi rendes közgyűlés a testületnek 40-ik közgyűlése. Negyven esztendeje, hogy a nagykanizsai Ipartestület megalakult. Mely idő alatt a testület igyekezett minden erejével céljának megfelelni: az iparosság érdekeit előmozdítani és a szakosztályokat kiépíteni. Jól eső megelégedéssel tekinthet vissza a négy évtizedes munkájára, mert célját legnagyobb részben cl is érte, noha a kormányhatalom részéről e négy évtized alatt az iparosság csak mostoha bánásmódban részesült.
A pénztelenség és hatása
A lefolyt 1925. esztendő az életküzdelmek jegyében folyt le. A kitűnő termés dacára a gabona értékesítés nehézségekbe ütközött és az export a minimumra redukálódott, minek folytán az egész vonalon erős pénzhiány állott be, amely az iparosságra is nagyon súlyosan hatott.
Az árak fokozatosan a legtöbb iparágban estek, a rendelő és vevőközönség csak szórványosan jelentkezeti, végül teljesen elmaradt és bekövetkezett a nagy általános ipari pangás. A nagy pénztelenséget min-
den iparág egyformán megérezte. Az építőipar már a mult évben is st2%-nált. Feltűnő volt a forgalom esése a lábbeli készítő iparosok szakmájában, ahol rendkívüli munkahiány állott be. Főleg a vásározók érzik katasztrófálisan a heti és országos vásárok elnéptelenedését. A középosztály igényredukálását legjobban a szabóipar érezte meg. A vas- és fémfeldolgozó ipar az elmúlt évhez arányítva erős hanyatlást mutat. Az Iparosok megbízottai az adó-bizottságokban Ezzel szemben állanak a különböző közterhek, melyekkel az iparosság megküzdeni kénytelen. Az Ipartestület elnöksége mindent elkövetett az adópanaszok kedvez^ elintézése tekintetében és sikerült elérnie, hogy ugy a forgalmi-, mint a kereseti- és jövedelmiadó fellebbezések tárgyalásánál az Ipartestület delegáltjai is meghivatnak, akik a tárgyalásokon nemcsak mint szakemberek védik az iparosság érdekeit, de a döntésnél szavazati joggal is birnak.
Az Iparosok Menháza Örömmel leszögezi a jelentés, hogy az elaggott iparosok számára sikerült özv. Bcrger Adolfné Eötvös tér 85. szám alatt fekvő házát és belsőségét 105 millió koronáért megszerezni. A vételár kifizettetett és az ingatlan tulajdonjoga az Ipartestület kezelésében levő menház-alap javára bekebelezést nyert. A jelenlegi régi lakóház helyébe a kedvezőbb viszonyok beálltával a követelményeknek megfelelő „Menház" fog épülni.
Iparosok könyvtára A mult évi költségvetésben gondoskodás történt egy az iparosság igényeinek teljes kielégítésére szolgáló kölcsönkönyvtár beszerzésére. Az elnökség ennek alapján a tagok részére megfelelő könyvtárat állított fel, amely ugy ipari, mint szépirodalmi és történelmi művekből áll és ma vasárnaptól kezdődöleg az iparosság
DEÁK FERENC EMLÉKEZETE
ZaJavármegyének Nagykanizsán rendezett
Deák-emlékünnepélyén felolvasta:
dr. Ferenczi Zoltán
rj),t,nl Unir, ■ F.ISn TáruUg flafik*. I MlgT.t Tudornlnve.
AUdiai. .. Ktiiilud}\' Tán.M, itb. t.|j.
E bizalomgerjesztésben Deák minden ntegetózó tulajdonának volt része; hiszen egyéniségünk egésze az, mély minket mint embert jellemez s nem a részletek közül egy. Azonban Deákban ezek az elemek különösen szerencsés harmóniában egyesültek s közülök kivált higgadt, nyugodt, megfontoló, kiegyenlítő böl-csesége az összes tulajdonokat oly egyensúlyban tartotta, hogy ez már fiatalabb korában közmondásos lett s utóbb a .haza bölcse" egyszerű, de mindennél szebb jelzőben con-densálódott. Ö egyike volt azoknak a nagy bölcseknek, egészséges filozófusoknak, minők voltak azok az ókori görög filozófusok, kikről Phi-tarchos azt mondja, hogy az Istenekkel érintkeztek s őket hajlandók volnánk a mesék országába utalni, ha oly példa, mint Deák, ezt meg nem erősitené.
Hozzá kell venni, hogy nagyságát az is rendkívül emeli, hogy ő emlékeztet Cincinnatusra, kit az eke-szarvától vittek diktátornak s mikor megmentette Rómát, visszatért az ekeszarválioz. Deák nem igyekezett soha előtérbe tolakodni. Semmi sem volt benne a törtetőből, az u. n. mindcn-lében-kanál politikusból, aki örökké tesz .vesz, nyilatkozik, szónokol, hiu feltűnési viszketegségben szenved s azt akarja, hogy a lapok mindennap Írjanak róla jót vagy rosszat, hogy amazzal páváskodjék, emezt pedig atkaima legyen megcáfolni és magáról újra beszéltetni. Ezért midőn Deákot -a híres szent-gróti beszédéért Széchenyi hirlapilag megtámadta, bármennyire is ösztönözte Kossuth, ő sohasem felelt és helyesen tette, mert Deák tudta, hogy Széchenyinek igaza volt, de tudta azt is, hogy az ő fellépése megosztotta volna az ellenzéket, ami végzetes lehetett volna. Így Deák nagy politikai pályája egy pár nagy nemzeti eseményhez fűződik, u. m. 1833—36-hoz L i. az úrbéri törvény meghozatalához; az 1835—40-ig lefolyt szólásszabadsághoz, melyben győzelemre vezette a nemzetet és újra kibékítette az uralkodóval;
számára már megnyitja. A könyvtárt tovább fejlesztik.
Gyűlések, határozatok A megtartott elöljárósági üléseken többek közölt a január 5-iki ülésen kimondották a szakelőadások tartását. Március 8-án folyt\' le az évi közgyűlés, amelyen az előljáróságl tagokat megválasztották és ugyanakkor állapították meg a tagsági dijat két aranykoronában. A junius 8-iki elóljárósági ülésből kifolyólag beadvánnyal fordultak a városi tanácshoz a cégfáblaadó és közicherbér eltörlése iránt. Junius 18-án nagygyűlést tartottak az iparosság panaszainak sürgős orvoslására.
Statisztika Az ipartestületi lagok száma 1171, Iparjogot nyert 73 iparos, Iparát beszüntette 56, iparát Ideiglenesen szünetelleti 17, elhalt 9. 405 tanoncszerződés köttetett, 132 jogerősen felbontatott, felszabadult 257 tanonc, az év folyamán elintézett ügyek száma 1060 drb. Tartottak 12 rendes és 4 rendkívüli elöljárósági ülést, 1 évi közgyűlést, 1 nagygyűlést.
Az Ipartestület elnöksége oly munkát végzett a nagykanizsai iparosság érdekében az elmuU esztendőben, mely méltán elismerésre és tiszteletre érdemes.
A román trónörökös visszavonta lemondását
Oraz, február 6
Római és milanói hirek szerint a román trónörökös visz-szavonta a trónról való lemondását. A herceg kél követet küldött Milánóból Bukarestbe azzal az Írásbeli nyilatkozatával, melyet a királyhoz intézett és melyben visszavonja trónról való lemondását és biztositja atyját arról, hogy feladja Bra-tianu ellen folytatott politikai küzdelmét.
1842—43-iki büntetörvény-javaslat-Itoz; az 1848-iki országgyűléshez, melyben a vezetést Kossuthnak engedte át; az 1861-iki országgyűléshez, melyet a jogfolytonosság nevében vivott meg s végül az 1865-67-iki országgyűléshez, melyben a jogfolytonosságot győzelemre vitte s megalkotta a kiegyezés nagy müvét, melyben minden betü az 0 szellemi tulajdona s melyet megalkotott még saját pártja ellenére és melyben az egyetlen homályos pont, mely később annyi baj forrása lelt, a hadseregről szóló 4. §. nem az ő, hanem egy más államférfiú müve. Ezt Deák kénytelen-kellellen elfogadta, mert a több már végzetes kockázat lett volna.
Tudni kell, hogy Deák a kiegyezési 1867: XII. t.-cikket sohasem tekintette államszerződésnek, mint némely közjogisz utóbb hirdette. Nem is tekinthette ilyennek, mert akkor az ausztriai törvény nem lehetne a magyartól eltérő, már pedig pár pontban "Ausztria ktllön helyzetérc tekintettel eltér. A törvény nem is nevezi sehol államszerződésnek. Deák nem tekintette változhatatlan alaptörvénynek sem ;csak azt mondta, hogy mindenesetre hnsszahb időre szóló megegyezés, melynek alapján
A\'nemzetközi ember-védelmi kiállítás
A magyar élet minden szerve élénk részt vesz a nemzetközi einbervé-delml kiállítás előkészítő munkálataiban. Az utolsó évtizedekben nem volt esemény, amely a magyar hivatalos és társadalmi köröket, intézményeket és intézetekel oly egyetemlegesen állította volna céljának szolgálatába, mint a kiállítás ügye.
Miéit ? Azért, mert ez az esemény nem egy közönséges kiállítási tény, ennél jóval több: egyike a nemzeti rekonstrukciós törekvések leghivatottabb tényezőjének.
A kiállítás bemutatja minden vonatkozásában és minden részletkérdésében az egészségügy egész területét. A néző elé tárja az emberi életnek a fogantatástól egészen a haláláig bekövetkező minden mozzanatát ; oktató alapossággal terjeszkedik ki az életre ártalmas kórok és azok elhárítási módjainak ismertetésére. Az orvosi tudomány minden eszközét felsorakoztatja a kiállítás és ismerteti az ezen téren elért vívmányokat, de egyúttal rámutat azokra a hiányokra is, amelyek pótlásra vámak. .
Ugyanilyen alapossággal mulatja be a kiállítás a nevelés-oktatás ügyét is. Különös súlyt fektet az abnormális gyermekek oktatásának kérdésére és ezt az ágát a kiállításnak a Magyar Gyógypedagógiai Társaság Ismerteti a maga világfaira szervezetével és munkájának keretében. Ebben a csoportban az érdeklődés bizonyára a legnagyobb mértékben a tehetségek védelmének módjait és eszközeit bemutató részre fog Irányulni. Egyik különösen nagyérdektl része lesz a kiállításnak a m. kir. államrendőrség bűnügyi múzeumának a bemutatása, amely még a nagyközönség előtt merőben ismeretlen, holott anyaga nemcsak tudo-
a részletek tovább fejleszthetők. Ezért ez a nevezetes törvény olyan, mely ezt a továbbfejlesztést közös megegyezéssel lehetővé leszi és tényleg egytxn-másban telte is. Továbbá ez a törvény megkülönböztet olyan intézményeket, melyek egyenesen a király és nemzet közli megegyezéstől és olyakat, melyek Ausztriával való megegyezéstől függenek. Amazok különösen a hadseregre vonatkozók ; ezek legnagyobb része pedig közgazdasági természetű. Az elsőkkel Deák célja az volt, hogyha a nemzet egykor az 1867-iki intézményeknél a hadsereg ügyében többet érhet el, ezt egyedül a királlyal-intézhesse el, |mert így Ausztria féltékenysége nem akadályozhatja meg.
Deák a kiegyezés e nagy müvét épen azokkal az erőkkel valósította meg, melyekkel előbbi sikereit érte el. Ekkor is a jogfolytonosság alapelvén állott. Sem többet, sem kevesebbet nem kivánt és nem fogadott el és nem akart többet kierőszakolni. Mily ereje volt annak a kijelentésének,midöna király az 1866-iki vesztett háború után magához hivatta, hogy a nemzet kívánságait előadja s őazt felelte:,.Fenség! A nemzet Königratzulán se
kíván többel, minlazclött 1" (Miuil\'U
<
1826 Február 7.
zalai közlöny
\'parpolitika s a magyar ipares társadalom
^•\'•ilrtoltaldvoll Nípm«»el<b . iiU> f "\'KykJnI.Sil Ipartestületben
"Xyi tvi lebruír hó «ín [elolvasta:
KELEMEN FERENC ()
UkiNlpiiuU/l lentit*
Az egész Világ egyetlen hilaluias gazdasági szervezelnck látszott.
Ezt a hatalmas, nagy gazdasági egységei a világháború kettészakította. Kél uj gazdasági egység ke-\'ctkczctt: A központi hatalmak és az ántánt köre csoportosuló államok egységei, melyeket kiegészítettek it semlegesen maradt államok. A vi-\'Sg termelésének uj alapokra kellett berendezkednie. Ebben a berendezkedésben kétségkívül az u. n. ántánt érdekeltség voll előnyöscbb helyzet-
PMHÁH-BE HOZATflLj
mányos szempontból szcnzációlkcltö, hanem tisztán társadalmi tekintetben Is lanulságos, élvezetes látnivaló.
A magyar humánus intézmények a szociális munka bemutatására egyesültek. A Magyar Vörös Kereszt, a Oyermekvédő Liga, Stefánia Szövetség, a palronage-ok, a javilő intézetek slb., slb. általános figyelmet érdcklS anyaggal vonulnak [el a kiállításon.
A kiállítás nemzetközi. Ezt a jellegét biztosiIja már a világhírű dresdai .Der Mensch" muzeum részvétele is. A muzeum anyaga a magyar közönség elölt ismeretlen. A kiállítás vezetőségének sok fáradságába kertit ezt az anyagot megszereznie. A dresdai muzeum anyaga kb. 1000 m» területet foglal cl a kiállítás keretében. Ezen kivül Amerika, Jugoszlávia, Ausztria, Olaszország, Svédország, Anglia, Schwciz, Hollandia slb. szerepelnek reprezentatív anyagukkal a kiállításon.
Á - kiállítást nagyszabású zenei ünnepségek előzik, meg, amelyen a magyar művészet, ének és zenekultúra értékeit vonultatja fel a kiállítás rendezősége .Magyar Kulturélet" elmén az Opera, Nemzeti Színházban 3—3 díszelőadás, a Zeneművészeti Főiskolán pedig 3 művészi zene ünnnep lesz, amelyeken a magyar zenei élet zenei tényezői, hírességei vesznek részt. A kiállítás tartama alatt a kiállítás úgynevezett szóra-kozóparkjában eslénként a filharmonikus zenekarok, az egyesített cigányzenekarok koncerteznek és szórakoztatják majd a közönséget.
Ez a park egyébként is látványos-sága lesz a székesfővárosnak, amelyet ugy készítenek elő, hogy a legkényesebb igényeket is kielégíts;.
Mindezt összegezve felhívjuk olvasóink figyelmét a nemzelközi cm-bervédelmi kiállításra és ezt abban a ludatban tesszük, hogy hazafias kötelességet teljesítünk, hiszen a háború és a forradalmak állal megviselt hazánk újjáépítését célzó munkában egyesülnie kell mindenkinek I
ÉRETT NYUGATIN DIAI BANAl y A LEGJOBB TAPLAL^K
ben, mert gazdasági élete részére nyitva maradtak, az Óceánok közlekedési utjai s á többi világrészek gazdag nyersanyagai és kész cikkei, míg a központi hatalmak eleinte oz akkor még nem hűtlen szövetségeseken ál, hiányos kapcsolatot fenntarthatlak ujjai a világgazdasággal, de később Olaszország és Románia árulása ulán teljesen elzárattak a világtól s kizárólag magukra vollck hagyatva I Mindkét gazdasági egységben egészen uj termelés indult meg.
A háború kitörésével megállt az u. n. békés termelési rend s helyét elfoglalta a háborús produktivitás. A gazdasági élet minden ténjezöje a háborúval Járó óriási crőleszilésck szolgálatába szegődött. Minden munkás kéz, mind:n zaka!o:ó gép kizárólag a háborúnak dolgozol!. Milliók fegyverbehivása fokozta a fogyasztás arányait, mig a készletek utánpótlása csak alig valamennyire sikerüli. Különösen a központi hatalmak helyzete volt a tekintetben rendkívül súlyos, mert Itt az utánpótlás lehetőségeit nyújtó semleges államokkal való érintkezés sokkal nehezebb volt, mint ellenfeleiknél. Az egyre fokozódó fogyasztás s a mind kisebb utánpótlás természetszerűleg leborították a gazdasági élet egyensúlyát, mely azután napjainkig sem voit teljesen helyre-iilllh.tó.
A háboruelőlii világgardaság egységének ez az erőszakos mcgtoly-galása s az egymással mérkőző ál-lamcsoportok gazdasági egyensúlyának ez a felbomlása természetesen nem maradhatott hatás nélkül a többi államok gazdasági életére sem.
Mindenhol bizonyos eltolódások állottak elő a gazdasági erők kőzött, minden nemzet megérezte, hogy a gazdasági energiák régi működési rendszerben zavar állott be. U^ természetesen ezt elsősorban a küzdő csoportok érezték meg.
Bár a győztesen maradt ántánt g.izdasígi élete ép ugy nehézségekkel küzd, mint a levert központi hatalmak.
A pénzérték süllyedése, a gazdasági válság, a termelés nehézségei ott épugy megvannak, mint nálunk, csakhogy minden itt fokozottabb mértékben.
A legnagyobb csapás azonban szegény országunkat érte. Mert nem elé,?, hogy a háború alatt ez az ország feláldozta szövetségesei részére minden készletét s igy teljesen leszegényedett, nem elég, hogy fiai a csatamezők hősi mérkőzéseiben elpusztultak, a megmaradónak szervezete tönkrement, hanem a Trianonnak nevezett végzet ezt az ezeréves országol, mely e büszke idő alatt egységes gazdasági szervezetté Iont össze, szétdarabolta, megcsonkította, legértékesebb részeitől megfoszlo\'ta.
(Folyt, kflv.)
mm hi§?üc
KAPIREMD
Február 7, vasárnap
Római katolikus: Hatvan, v. Protestáns: Tódor. Izraelita: Sebat hó 23.
Nap kel reggel 7 óra 20 perckor, nyvgszik délután S óra 09 perckor.
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör kultur-eloadása a városháza nagytermében délután 6 órakor (Péczcly Piroska: A képzőművészet, mint a lelki élet tükre).
Kcresztér.y Tisztviselőnők teadélutánja G órakor a Nádor-utcai helyiségben.
Mária Leányok Társulatának műkedvelő előadása délután »és este 7 órakor a plébánia kongregáció* termében
A 77. Szent László cserkészek irredenta előadása (Apátlan székelyek) este ".tO-kora Rozgonyi-utcai tornateremben.
Mozi. Uránia: Farkasok csodája, ral-lásos jelenettel. Vitán: Rin-tin-tin. őserdők réme. Előadások kezdete délután 3—5 és este 7—9 órakor.
Február 8, hétfő
Római katolikus: M. sz. János. Protestáns: Aranka. Izraelita: Sebat hó 24.
Nap kel remei 7 óra 18 perckor, nyugszik délután 5 óra II perckor. •
A MOVE ismeretterjesztő-előadása az Urániában délután \'.»4 órakor (A pápai főiskola története, kiegészítés: földrajzi filmek.)
Spiritiszta lánc
szálai érkeztek Amerikából Nagykanizsára. Most épen itt értek véget a redukció asztalán, előttem. Ugyanis, hogy véget értek, az egészen bizonyos. Azért ilyen bizonyos, mert nem vagyok hajlandó tovább folytatni.
Nagykanizsai valaki kilidle hozzám a lánc e szemét, mert helyben feladott levelezőlap hozta. Leánykézbői ered, mrrt erre vallanak a furcsán feszengő betűk.
A Mogyar Hiszekegy áll legfelül a levelezőlapon. Alatta pedig:
„... Kérem ezen szöveget 9 személynek elküldeni. Ezen szöveget egy amerikai ezrede< Indítványozta, hogy 9-szer kell a világot körüljárni Aki ezen spiritiszta láncot megszakítja, szerencsétlenség éri 21 órán belül tovább\'tani kell és 19 nap alatt szerencse érit..."
Kedves kisleány — aki küldte nékem ezt a spiritiszta lánc-szemet — . ne haragudjék reám, de én megsza-I kitoltam a láncot. Már jó néhány 24 j óra "tmult azóta s engem csupán | annyi szerencsétlenség ért, hogy most | nem mehetek vacsorázni, mig be nem fejezem jelen soraimat.
Mert nézze kisleány I — a Magyar Hiszekegyben én b hiszek. Annái kevésbbé azonb in e spiritiszta láncban. Arról nem is beszélek, hogy nem tudom elképzelni, egy amerikai ezredesnek mi érdeke füződ-k a Magyar Hiszekegynek, ennek a szomorú, bizakodó magyar imának ilyen célokra való felhasználásához.
Látja, kisleány, — a Magyar Hiszekegy előttem valami szent, valami olyan, mint ahogyan <iz édesanyámra gondolok, mint ahogyan a kisfiam ajkáról lesem álmában a gügyögést. A Magyar Hiszekegy imádság, amit szeretek látni, hallani mindenhol, ahol az- megmarad sokmillió magyar egyetemes óhajtásának, könyörgő fohászának.
De ezt a Magyar Hiszekegyet pro-
| BP.TEtEF0H:182:85|
fanlzálnl. ,amerikai ezredesek" ter-rorlszllkus fenyegetéseivel fűszerezett spiritiszta láncba kapcsolni nem szabad, kislány. Sokkal szentebb dolog cz annál, mintsem hogy a sorsunkat Intéző hatalmai ez kényszerítené a szerencse és szerencsétlenség kimérésére.
Ezért hát kedves Ismeretlen, ne haragudjék, hogy bennem ilyen rossz médiumra talált s hogy megszakítottam ezt a végnélkül! láncol, amivel maga ét a lánc lőbbl, eddig eljutott szemet Is tatán valami szép szerencsétől esnek el. Szolgáljon hitellenségem mentségéül, hogy nagyon erősen hiszek a Magyar Hiszekegyben s ezért féltem azt az .amerikai ezredes"-éhez hasonló vállalkozások kétes értékű piacára dobni. (bl)
— Házasság. Vclikei és besenyői Skubllcs András, a volt cs. és kir. 11-lk huszárezred tartalékos főhadnagya február II én vezeti oltárhoz a tormási házikápolnában tormási Bauer Olló és felesége, néhai Patzen-hofer Matild leányát, Ernát.
— Péczely Piroska llceálls előadása. Ma este 6 órakor kezdődik a városháza közgyűlési termében á Zrínyi f\'Htós Irodalmi és Művészeti Kör He: ,s előadása. Ennek a kul-lur-esv k előadója Péczely Piroska Icslőin ..-sznő, ki ezúttal elméletben fogj . "nyörködtetni közönségét a kép óm ..észét köréből vett, minden kn lur-embert közvetlenül érdeklő témájával s boncolni fogja a gyakorlati képzőművész hozzáértésével s a nvi\'ott szemű ember érdekes meg-ligyeléseivel a képzőművészetek ha-t\'isál az emberi lélekre. Az előadást Lehrm:,nn Ferenc karnagy vezénylésével a Munkásdalárda énekszámai fogják keretezni.
— Apátlan székelyek. Ilyen cimü irredenta színmű került előadásra derék 77-es Szent László cserkészcink rendezésében testűn este a Rozgonyi-utcai tornaterembSr A terem zsúfolásig telt meg erre a nagysikerű előadásra, melynek részletes méltatására lapunk legközelebbi számában vissza* térünk. Az előadást ma táncmulatsággal megismétlik.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ma délulán 6 órakor rendezi rendkívül kedélyesnek Ígérkező teamélyét Nádor-utcai helyiségében. Ezt megelőzőleg 5 órakor nem választmányi, hanem teljes taggyűlés lesz, mel>re és a\'teára az összes tagokat, illetve vendégeket ezúton hívja meg az elnökség.
— A Máxla Leányok Társulata ma délulán fél 5 és 7 órai kezdettel rendezi a plébánia kongregációi termében műkedvelő előadását, melynek programmján „A sikerült tréfa" és a .Divatos cselédleányok1\' cimü bohózatok szerepelnek. Az előadások jövedelme a templom-festetés céljait szolgálja.
— A Legényegylet angol-estje
programmjában Ítélőszék elé kerülnek az összes férfiak s a holgy-birók őket különböző vezeklésekre fogják elítélni. Természetesen ezek a büntetések, a férfi-bűnök mérvéhez képest, nem annyira pénzbeliek lesznek, mint sokkal inkább női dorga-tóriumok, Javitó nevelésre utalás, házi felügyelet, 10—15 perces, esetleg hosszabb szabadságvesztés s alkalomadtán még ennél sulvosabb büntetések is. Az estély február 14-én lesz.
— Schwarez Dezső harisnyái a legjobbak.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 7.
— Tánciskola. Folyó hó 10-én a .Casino" alsó helyiségében (a volt Kereskedelmi Alkalmarotiak lern\\é-ben, tánciskolámat megnyitom. A fel-nóitek részére cs:c 8 órai kezdetid, a babák részére délután 4 órai kezdenél. Különórát egész napon eszközlök. Szives pirllogásl kér Outién-tág Lajos oki. láncianár.
— A helybeli keresztényszo-clallstapárt az árvizkárosuliak fel-
• segítésére lolyó évi február I6-án este 8 órai kezdettel a Rozgonyí-ulcai iskola tornatermében tánccal egybekotöll műsoros eslélyt rendez. Színre kérőinek: .Derüre-boru" I felvonásos vigjMék, „Ul Heródes" I felvonásos vígjáték, .Cigány a biró elölt" 1 felvonásos tárgyalási jelenet. Szeresd magyar hazádat, szavalja á 7 éves Botia Mariska. Magyar énrk 1919. évben (irredenta), szavrIja Boha József. Előadás után lánc. Helyárak : I. hely 20.000, II. 15 090, III. 10.000 korona. Jegyek a táncra is érvényesek. Bűffél Jó italok és ételekről gondoskodva van. Jegyek előre válthalók a párt-irodában Rozgonyl-ulca 7. szám alatt. Este a pénztárnál. Mtnlhogy az össz|övedelem kizárólag az árvizkárosuliak felsegilésére szolgál, kérjük a nagyközönség szives pártfogását.
KULTU RESTÉLYEK
ÉS MULATSÁGOK:
Fetrair U. A Mi*lniliitvli«WkOmlKOi Ef,»-■ Skt. ueykialiul tMportJloik n :,.,„ Ii,u.(l lltllyl l nblrt Inkl n^:irrl!„ ni, 9 í<i\\ l
riknb H. A /jlnil 1,^ilnl I. MC.hlHI Sí, kuiluriiZ^iu i ,1\'Mkln oigiltmibro OüuUb 0 ötikor INc.Il Jóiul lúfloinUluini Unlr tl*idt,i).
Február II. A ,u*rk.oliMl KiLJHui Ue,ny. *fyl«l müoro. llrKtilíiyi l Pol*\'il Kiryltl MI/,-IHDIIM 9 6. ,
rtbTBix 14. Al é«W ttSialu l M1111U.7 Olt-
boobi. 4»i.tl. 4 C.il.1 iDimDlinat)
Fcbraár IS, C.r.V.W , ti UllBllblB.
Február IS. A nieiSiniint KMttiliDyuMlilitii Pirtoik *i livlikliotuHik |iirlri Un.cl .nlwkMMI mak.dv4bW&44M l koiguoyl ukil lolilltrinMl mi i
Február Z1. A Zilnrl IroJitml I, MAWiitlI K«f lilv ,\'.\'„:,., ■ rliMkli, eilull.
4 (,,*£* IKlUnia Iíiik UkiiltpZniUrl :c,;|>:j dMlul
rabévá/ tL Turio-oi n Urinlibm.
« ínkor (di. Olrdooil UJoi. i ,K.,un<iyi lliiih, fcMS. iiirViitlZjlotk
Február ». Ai Ebi >Ui41ii i XittiiUay Olt. tvínbln dllullo 6 úi.kw (Ctdlly ulfUftl)
Márclul |. A M\'rY. UmtiiltrMnilí tlíidSii n UllnUtua lill 7 Zl.kúr lElck Amlll,: MII UgrvOnk • B,|),l ttlviidlt I A Itlnyn\'villi iDMlllll 1*1* ■diUI; jo.ibo.Ln: Al Idilli. UrriJiJora un Imiillii IMdmuU l|roaii|
aUrclB* I. A Siorlábt Mim14 lUuZáu *■ l\'il-
lárelui 14. Al Erői *IAid4u i Ki,,„Hot Oil-i.d.lulánS űrikor iSubiJUubirriJok ISrlImti^ MArclai IS. Ai Emi i.\'ifll,, i K.rml\'ny Oli-aoBbia dll.lla S ílike. (KoBlUallsSpoly ll ild4k<k
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 12 gyermek született. Kö; (Illik 8 fiu és 4 leány. Ovongy János nt-pszámosnak leánya és* fia (ikrek, halvaszoletés), Lcncz Gíza oólkavéayárl utazónak fia, Farkas Oyörgy lördmtlvesnek leánya, Zitger Ferenc vendéglősnek lia, Baa György ács-segédnek fii. Hochhol-czér János szabinak lia, Kemcndy Lajosnak leánya, Molnár Julianna napszámosnak lia, Bencze József pályamunkásnak leánya, Horváth Mária cselédnek fia, Teperics Lajos csizmadia-segédnek lia. — Házasságot kötött 14 pár: Miskó Kiroly kéményseprő-segéd Dank Veronikával, Oölles Antal géplakatos segéd Sommer Juliannával, Sietn Imre pincér Falzer Katalinnal, Peli István kefekölösegéd Molnár Katalinnal, Fischl Imre mészáros Holczer Erzsébettel, Dervalics Q/örgy földműves Polal Katalinnal, Anek Ferenc lo\'d-müves Mátés Juliannával. Melz Ferenc földműves Nóvák Rozáliával, Mihalccz Károly földműves Mihálecz Annával, Oolecz András földműves Kunics Juliannával, M\'haleez László földműves Mihálecz Katalinnal, Dani Ferenc földműves Rezsonics Máriával, Krisztián József napszámos Dá-vidovlcs Katalinnal. Varga László földműves Kiss Máriával. — A halálozások száma 7: Ország Oyörgyné Szoltár Katalin 65 éves, veselob; Oáspár Erzsébet 15 napos, Mrgyul-ladás ; Mózes Islvánné Bőrke Julianna 38 éves. tetanus; Zámzeli Islvánné Tóih Éva 25 éves, indőgümökór; Polai Oyuricz Oyörgy 70 léves földműves, lüdőhurut; özv. Kovács Já-nr-sné Sívanvu Anna 56 éves, veselob ; özv. Stréal Józscfné Teuer Mal-vina 60 éves. szívszélhűdés.
- Feintltzctéa. A .nagykanizsai Fűtő-házi Kézművesek Önsegélyző- és Önképző Eavesötetének* az IOT& evi január 30-án tartott monstre hangversenyen felűlllzetnl voltak szívesek: Bocenrieder Józael gyógyszerész 150.000 K. Iloivitti István és fia. Ungár Sándor, Gulenberg-ny. 100-100.000 K. Hankovazkl Oyula 60.00 i K. Ballal Béla álL lónók, Junker Nándor. Blumenscheln Mór. Trojnir János. dr. Biláza N. ügyvéd.
— A Szanatórium piknikjéről szóló tudósításunkat helyszűke mialt legközelebbi számunkban közöljük.
— Régi szép Kanizsai mulatságok sem voltak fényesebbek, mint a magántisztviselők február 13-iki műsoros faisangi est|e, melyet a híres velencei bálok mintájára Szabó Pisla rendez a Polgári Egylet összes helyiségei ben, szépségversennyel, con. fetli és szerpentin csatával egybekötve. A zenét elsőrendű budapesti Jazz-Bind szolgáltatja. Ha valaki tévedésből nem kapott meghívót, jelentse azi a Harisnya-házban, vagy a Vágó drogériában. A szépségverseny nyereménytárgya az utóbbi kirakatában meglekinlhcló, mig mindkét helyena jegyekéi elövélclben árusilják.
— Adomány. Az Ot gyermekével nélkülöz^ özv. uriasszonynak Wastell Károly 100.000 koronát, vitéz Tóth Béla 5 kilogramm finoin lisztet, n. N. zsírt, babot, burgonyát küldött szerkesztőségünkbe.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Ferenc. N N., Paliasjózscl, Blonta Lajos, Hotchelm Károly 30-M.000 K. N. N.. User Józaelné. labe.-ics Géza. Hovány János. N. N. 25-25.010 K, FülOp Jenó, Fiacher N. N., Kloós János. Kolovics Ferenc. Nagy VIII. János, Németh Jóisel 20-20/(01 Fé.at László, Horváth János, Vanig Lajos, Nagy Károly, Révész N. lí-15.000 K. N. N. Szomnier Ferencné, Lukáca Ujos, özv. Bethlen György né 10— 10.000 K. — Ezúton la hálás "kösiönelet mond a Vtzttósiz.
— Női kereskedelmi tanfolyam. Keszthelyen 1926. szeptember l-én újból megnvilik a női kereskedelmi tanfolyam. Jelentkezni már most kell a keszthelyi polgári leányiskola igazgatóságánál. Jelentkezési di| 25.000 korona. Tankönyvekről az iskola gondoskedik.
— Két polgári Iskola épül Marcaliban. Marcaliban az állani egy polgári fiu és egy j>olgári leányiskolát építtet. Az építkezés a tavasszal megkezdődik.
— Schwarcz Dezső cégnél uti és női divatárukban legszolidabb ki szolgálás
— A szesz áldozata. Nóvák D">-möiör 30 éves ujudvari földműves udvara istállójában felakasztotta magát. Mire észrevették halott volt. A szerencsétlen emlicr egyike volt a falu legtisztességesebb polgárainak mindaddig, mig körülményei ugy nem hoziák magukkal, hogv lakást kellett változtatnia. Ekkor korcsma közelébe került lakni s attól kezdve a szesz teljesen hatalmába kerítette. Lassan elszegényedett, lezüllött, mígnem az istálló-gerendán fejezte tc jobb sorsa indult fiatal életét.
— Autó- és kocsi-karambol. Tegnap délután 5 óra tájban Kis-kínizsa és Nagykanizsa közöli, valamivel a Principális csatorna utke-reszlczése előtt egy autó és egy szekér egymásba szaladt. Az autó híl\'ö-teste felvágta\'a ló srűuyét s az autó megrongálódott. — Az összeütközés szabálytalan hajtás következménye. A rendőrség a nyomozást megindította. hogy a szabálytalanságért saz okozoll károkért kit terhel a felelősség.
— Ebadó kivetési lajstrom közszemlén. A városi adóhivatalnál közszemlére tetiék ki az 1926. évi cb-adó-kivetési lijstromot. Február 15 ig azokat bárki betekintheti s megleheti észrevételeit.
- Öreg-cserkész csapat Nagykanizsán. Nagykanizsán örcg-cser-kész csapat van al ikulóban. Az u) alakulat most kér helyiséget a várostól.
- Kinevezés. Vitéz Szabadi Ki-toly 6. honv. gy.-ezrcdbeli tiszthelyettest a honvédelmi miniszter alhadnaggyá nevezte kl.
— Zalaegerszegen Is rendezik az utcákat. Nemcsak Nagykanizsán léptek életbe az utóbbi napokban az utcák rendjére vonatkozó szigorú szabályrendeletek, hanem Zalaegerszegen is megindult az utcák külső képének rendbehozatalára irányuló mozgalom. A városi tanács szabályrendeletet készit arra vonatkozólag, hogy minden utcai üres lelket 2 bő-napon belül 2 méter m3gas kerítéssel kell körülvenni, egy másik rendelet pedig azi Írja eló köteltzöleg, hogy az utcai gyalogjárókat ki kell kavicsozni.
— Klslakásépités Balatonfüreden. Balatonfüred község képviselőtestülete elhatározta, hogy a lakáshiány enyhítésére 150.000 aranykorona költséggel, amit kölcsön utján fedeznek, bérházat építtet.
Mérlegkészítést, órakgnyeléatT axafcérttii munkát,
ravlalöt
vállal
Dr. Karoxag Rozafi, Csengeiy ut27/a TeleloB: W5. 170
SZABADALMAT
megszerez, értékesít minden államban, .Feltalálók UtcaaUtóJAt* 4IJU!aaal k&ldl;
ÁRON ÉS MOLNÁR ííT5!-"1
BUDAPEST, VIII., JÓZSEP.KÖRÜT í. SZÁM
Hunyadi János
természetes keserüvlznck, a legjelesebb orvosok véleménye szcilnt, kiváló elónyel: ■ oyora, biztos és enyhe hatás.
Időjárás
A nafzytíahlzaal meteorológiai meg.
figyelő jelentése: Szombaton a MmirUk-(«■ reggel 7 órakor +2-9. délután 2 órakor +95;eate 9 ólakor +46.
felhőzet: Reggel teljesen borult, délben és esle tiszta.
Szélirány: Regjei Északnyugat, délben és este Délnyugat. Reggel: Kőd.
Napi csapódik mtnnylsese: — •
A Meteorológiai Intézet |elentéae sie-tini meglehetősen telhőa (hűvös Idő) helyenként kevés csapadékkal és hősOtyedíisel.
— A plébánia templom restaurálására adományoztak : Grosslnger Jórset 200,000 K. Babits Imre. dr. Kenedl Imréné. Brunncr Guszlávné. Girgasíh Dezaő, Junker Nándor, özv. Nesznera Ferencné, Babits lózset és neje, Ungár Sándoi vendég-ló. Kovács Zsigmond, Kövér János, Erdős! Bálint, Weiss Ödönné. Petermann kertészete 100-100,000. Mriz Kálmán 75C00. Vitcsák N 70000, Németh Ilonka, dr. Mut-achenbseher Edvin, Jerzaa Józsel, özv. Cscresnyésné, Pörzae György, özv. Noll Ferencné, Schandl Gábor, Weiszbergei Kálmán. Megyeay Ferenc. Koatyák Lajoané, Kánlzné, vi\'éi Nádasdynt Babits Latos. Tizedes Ferenc, Seller József. Zrim tv, Poipáczy, Kudich Ágoston. Hlerlínder Oyuláné, Vörös Gábor, Beleli Testvérek, özv. Eder Andrásné, Klein Márton. Kulcaár János. Kumln Ferenc, Farkaa Bőake. Baj oyörgyné, Bazsó UJos 50-50000. Petii lózset; Sípos László, il|- Szélig Antalné 45—45000, Gyurkovits Ferenc, király Pé-temé, Algnei József, -zetes János, Szélig La|os 40 - 40.000, Szlamek lózaef. özv. , Nóvák Nándonié, Lopusánszky K, Martinék. Görög Károly, özv. Kesztlné, özv. Schwci-tzer Imréné, N. N., Ha|n»l. Kozák, Villont B. 30 -30.000, Szarvasy Sándor. Nagy Béla. özv. Gyenese Pálné, Kolmár, Pataki Józaelné, Kovách J„ N. N., Preyer Uszlóné. Roszkos István, Horváth Lajos. PlaUkó Kálmán, Glrtl Lajosné. Melz J., R. H, Konsck Ferencné, Jankó Sándor.Ott Vendel, Nagy Károly, N. N„ N. N., Kroutil Józaelné, Kovica Józaelné. Sialay Imréné, E. 0, Gombos Józaelné, Jacgemé, Bencze Sándor. Horváth Imre, Burján Ferencné, Mustos F.. Polczer Írnia. özv. Sterbeczky Ferencné. Tóth Józaelné 25-25000, Horváth lalván. I\'app Ilonka, Takács Sándor, Lakatos Péter, G. R.. Ugar Károlyné. Németh Ferenc. Mázol Gyula. N. N„ PllehU Viktoi, Kengyel Ferencné. Oláh Pálné, ltarica Mihályié, Polai Józsetné, N. N., N. N., Rallai. dr. Sipos Zs.. Koch R., özv. Mlkula Antalné. Vince Gyuliné, II. J., Frledrich F., Sándor Józsel, Kustoa Józaet. Stpós Bődi. Treíber Kálmán, Tőrők Gizella. Nagy Oyörgyné, Kálalné, Ludvlg I., Popovlca Lajos, özv. Mustos Pálné, Vuklcs János, Kovács Rezső, P. J., Pikier H, «yergyák Pál. Klctn Vilmos, N. N.. N. N., Klugel N . Rosenberg N., Pázmándi lltvánné. Tiszai Józsel, Kácsiné, Rumbort Józatl, özvegy Dani Győrgyné, Benedek Jánosné. Pecsics János. Snldár András, özv. Wéber Pálné. Sdlmiedlné, Keitéaz Józsel. P. 1.. N. N., Bloch Lászlóné, N. N., Vodinek L, B. K„ Poszovecz I, Németh Vendel. Németh Béla. Foltig Ferenc, Pető Káioly, Tőllősv Péler, Skrllecz István, Nóvák Já-zacl, Parragi János, Horváth Ferencné, Mesteridé, Molnár. Simán látván, dr. Kovács Ferencné. Wéber Ferencz. D. I., Man-czek Ferenc, Fata István, Ratkolf Ujos. Sásvárl János. Polgár Ferenc, Horválh látván, Zieger Ferencné, Koller Erzsi. N. N. Horváth Gy.. Bődör János. ,özv. Pető Islvánné, özv. Haspel Ferencné, N. N. Németh István, Horválh Károlyné, Ales József, Orlutay Gyula, özv, Jáger Ferencné, llavas Rózsa. Ujfaluaay MIUlyné, Dalnál,lé, N. N.. Kengyel Mihátyné, N. N.. Tallay M.. Panpné, Lodner. Ferenc, Deák Viktor, Nagy István, Porteleky Ferencné, Koller, Szommer Ferenc, Andró Juliska, Pasqualetll, Láng Ferenc, özv. Józsa Gyu-liné, N. N., özv. Varga Islvánné 20-20 ezer koronát. Ezúttal Is hátás köszönetet mond a kegyes adakozóknak a Pi\'etklncj.
= Meghívó. Fő-utca I. szám alait újonnan megnyílt űzlelünkben rendezendő divatos mühlmzések kiállítása megtekintésére. A kiállítás 1926 február iO-tól kezdődőleg hétköznaponként délelőtt 8 —12-ig és délután 2-6-ig van nyílva. Singer Co. Varrógép Részv.-Társ., Nogyka-nusa, fő-ut I. sz. A kiállítás díjmentesen és minden vételkényszer nélkül megtekinthető.
BERETVAS PASZTILLA a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
|Ö26píbruár_r
zalai közlöny
s
Bélrenyheség, gyomor- és bélhurut, vakbélgyulladásra való hajlamosság cselén a természetes .Ferenc József" keserűvíz gyorsan és Iá dalom nélkol megszűntei! a hasi-szervek pangását. Sok évi kórházi tapasztalat igazolja, hogy a Ferenc József víz használata a bélműködési kilünóen szabályozza. Kapható gyógyszertárakban," drogériákban és füszerüzletekben.
1 * --------
= Kecskemétet a .Magyar-kajszin tömeges termesztése telte híressé és gazdaggá. Fajlahiteles oltványokat bármilyen mennyiségben szállít Unghváry Józsel laiskolája Cegléd. Budapesti irodája VI., An-drássy-ut 56. Árjegyzék ingyen.
_ Remlngton írógépek raktára és képviselete, kedvező részletfizetés, régi gépek becserélése Szobó Antal
irógépraktárában.
Irodalom és mfivészet
Ma Este. Folyó évi 5-ik száma ft szokott élénk és változatos tartalommal Jelent meg. A művészeteknek minden ágiból számos cikk és képmelléklet loglal helyet ebben a lüzelfcen Is. Ani 10.000 korona,
Magyar Unyok. Ai u| évfolyamban tolyutódnak Coll Mózes és Min Mirjjt regényei. Tatsek Anna folytatja Evikc lel-icfyiéaeit. Elólizetéil ára negyedévre 30.000 korona. Kiadóhivatal: Budapcat, VI. And-rássy-ul 16.
Ai Én Újságom a legelterjedtebb magyar gyermeklap, amelyet fVta U|oi alapítóit. Kii regények, elbeszélések, versek, mesél, apró történetek, játékok gondoskodnak az apró 4—to éves gyermek szóra-koztatáaáróL Negyedévi előfizetést diia 25.000 korona. Kiadóhivatal: Budapest, VI. Andriaay.ut Itt.
mozi
Uránia vasárnap 3— 5—7—9 órakor: Farkasok csodája, francia film-remek 8 fe|ezelben.
Világ vasárnap: 3—5—7—9 órakor: Rui-lln-tln, az őserdők réme.
Hétfőn fél 4 órakor Move ismeretterjesztő előadás: A pápai főiskola története (földrajzi képek),
Az élet tékozlót előadásainak sorrendje : hélfőn 7 és 9 órakor felemelt helyárakkal, az egyházi énekkar szereplésével; kedden 5 órakor rendes helyárakkal, 7 és 9 órakor felemelt heiyárakkal, az egyházi énekkar szereplésével; szerdán 5 órakor rendes helyárakkal, 7 és 9 órakor felemeli helyárakkal, az egyházi énekkar szereplésével.
Strém István, György, Pál, Imre, Ferenc és Rózsa szomorodott szívvel jelentik, hogy felejthetetlen Jó édesanyjuk
k strém ÉMí
folyó évi február hó 5-én éle-lének 60-ik évében csendesen elhunyt. Drága haloll.unkal leb-már hó 7-én délulán fél 4 órakor temetjük.
Nyugodjék békében I
Hirdetések
. felvétetnek.
közgazdaság
Rézgálic és rézkénpor megrendelés
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági kamara körlevelei intézett Baranya-, Somogy-, Tolna- és Zalavármegyék valamennyi községi elöljáróságához, mezőgazdasági bizottságainak elnökéhez és szőlőbirtokosaihoz, a szöllő-betegségek elleni védekezéshez szükséges rézgálic és rézkénpor biztosítására vonatkozólag. A kamara a védöszerck forgalmazásából anyagi hasznot nem kiván, hanem a közvetítéssel kapcsolatos ügyviteli költségeket saját pénztárából fedezi. <Ü
A rézgálic csak ItIJes hordókban kerül leszállításra. A 98-99%-os Hungária gyártmányú kristályos rézgálic vételára legalább egy leljes hordórendelés (egy hordó 250 kg.) cselén a forgalmi adó betudásával kg-ként 9500 korona. 2% kamarai jutalék fejében árvlsszalérités elmén adatik vissza a rendelőnek.
Felhívja a kamara az egy községhez, vagy körjegyzőséghez tartozó szőlősgazdáknak, hogy rézgálicszük-séglelüKct Írják össze s az ekként több hordót kilevö közös rendelésükkel Igyekezzenek maguknak biztosítani a visszatérítési kamarai jutalékot. A hordók a rendelők tulajdonában maradnak.
A venlilláll kénből készüli 12% kristályos rézsulfatot tartalmazó rézkénpor dia a forgalmi adó betudásával kg.-ként 6200 korona. A gyár a rézkénporl kizárólag 50 kg.-os zsákokbjn hozza forgalomba, a megrendelhető legkisebb mennyiség egy zsák. A zsák a rendelő tulajdonában marad. Célszerűnek mutatkozik tehát, hogy az egy községhez, vagy körjegyzőséghez rendelésüket adják fel Kamaránkhoz. A rézkénpornál minden egy zsákol (50 kg-ot) kitevő megrendelés után sikerült 2"/o kamarai jutalékot kieszközölni, mely árvlssza-térítés címén a rendelő javára levonásba hozatik.
Ugv a rézgálic, mini a rézkénpor ára Budapest, feladóállomáson, vagonba rakva értendő, miérlis a szál-lilási köllség a vevőt lerheli. A szállítás folyó év március és április hónapokban történik. A fenti árak az 1926. évi február hó 28-ig érvényben maradnak. A megrendelések összegyűjtése után a vételárat a megrendeléssel egyidejűleg postára kell adni, hogy azok folyó évi február hó 25. napjáig beérkezzenek a kamarához.
TŐZSDE ♦<
Délutáni magánforgalom
Az irányzat az egész délelőtt folyamán barátságos volt és az arbitrázs értékek Iránt érdeklődés mutatkozott a külföld részéről. Kötés csak elvétve történi. Magyar Hitel 301, Kereskedelmi Bank sit. Földhitel I9». Hazai Bank 107. Pesti Hazai 1723, Borsod Miskolci 154. Viktória 48. Kőszén S980, Salgó 460. Urlkányl 1210, Danubius 1025, Rima 114, Izzó 843. Ofa 500. Délivasut U>.
Zürichi xárlat
Páila 191500. londM! 252325. Ntwvojr ÍI875. Brbt\'cl í3eWO).-Mllano 20S9M Holland 208 20 Berlii\' 12350. Wten 73-ttV »3lU 3600) l\'iigs 153550. öudspesl 72-73, v.no 6250. 8okann 214 M Betjiií 914 i3.
TerménytóTsde
Buta t!ti*v 76 kg-w 4<)0.0<»-40I5r)0. Tt .J-o. 405 000 - 40*500. 78 kg-M 40Z.500—410000. eg«b d-nJntutl ét pcll-vtdékt 76 kg.-oi 391500 - 3Í15 000. 77 k«*i 397.403— 403 000, tt KJ-M 400 0:0- 402^-00 79 kg<* 402 5D0- 405 •"»\' 232 500--235000. ww>imlnvlir>» 240 000-2<500C, lAíirps 300 000—Í40 000. ««h 2JJ0TO .2Ó00M, tengert I825T0 18S0C0 l»jw 600.000—6IOÍCO. "lei I800r» 19000. korpa 172 500—175 000.
Sertéavásár runaltta 5253, melyből eladatlanul vtaaaa ■ ixadt 400 drb. EliőtendO 18.000— 1S5CO. laedelt 13^00-17000. uedett kMto 16 000 -16500, kónnrí 14.0CÓ—15.000, etírendU Creg 17.000-17.500, náaodrendtt 16.000 I6SD0. angol aUldó 18.000-21.000. szalonna
nagyban 20.000--.-.aatr 21.000 - 21 J00,
Utason b«s 20.000-21.000. iialomiál tél aatés 20 000 -22000. Irányul közepea.
Szerkesztői üzenetek
K. f-\'eUzólaláaának nem adhatunk helyei, miután fellogását nemcsak hogy nem osztjuk, de nem is tartjuk kívánatosnak, hogy a szóban forgó rendelet, melyre annyira égetően sürgős szükség voll, hogy csak Örömmel üdvözölhetjük annak éleibcKptc-tését, bármi tekintetben la ellenkezésre találjon. Ez a rendelet egy lépést jelent Nagykanizsának vilrosi jellegéhez való közeledésünk leié s ha sok-mlndenbm nem la tudunk kivetkőzni falusi állapotunkból, őröljünk neki, hogy legalább ezen, a kóny-nveri megvalósítható téren előrehaladást teazünk.
Egy háztulajdonos. KenU üzenetünk Önnek is szól.
Csengery utl elóllzető. A kapualj vilá-
Í;ilása minden esetben a háztulajdonost erhell.
Nem közölhetők: Ösl dal (vers), ,Va-laldhezl* (vers), Asszonylakodalom.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar és KScyr-kafaakadáa RT. Nacvkantra-
Bucsumosás a Központ szálló éttermében.
Tekintettel a kanizsai kedves háziasszonyok felhívására, a kézi mosógépet még ma vasárnap és holnap hétfőn délután utoljára pont 4 órakor mutatja be a szabadalomtulajdonosa a Központ szálló éttermében. Hogy mit jelent egy ilyen csodálatosan dolgozó kis gép, azl már kb. 100 kanizsai takarékos asszony bizonyíthatja.
Minden takarékos asszony ott legyen.
Gépek hétfő estig a szálló portásánál Is kaphatók.
Egyedárusílás a megye részére átvehető.
Uj személy- és teher-
autók.
Haunált, gyárilag teljesen javított különböző gyártmányú tlzemély- és teher-
autók.
CORDATIC autógummik
nagy raktára Autójavitások. Uj autómotorok, tengelyek gyártása.
Kedvező fizetési fellélelek, részletfizetéssel aur
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
A VAMPIR porszivógép bemutatását megkezdtük, hívásra bárkinek lakásán a legnagyobb készséggel díjtalanul, vélelkötelezeltség nélkül működésben bemulaljukl
A gépet teljesen készpenzárban 10 havi részletre szállítjuk I
Szives meghívásokat a Központ szálló portásánál (escllcg telefonon is) kérjük leadni. Bemutatást vasárnap is eszközlünk.
Teljes liszteleltel a „Vamplr" porszlvógép-válialat megbizolljal.
Apróhirdetések
Az apróhirdetés dl]* 10 szóig 2000 kor. A cioizó i minden vastagabb betűből illó szó két tiknak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hirdetési dlj olöro fixotondfi a forgalmladóhozziszámltásával
Legjobb minőségű külföldi koksz és kovaosszén. Walssr gépoyór. 4060
BérszóntAs. tiltóceadQ (faktorral bír-uintist villái Szmodlss Viktor geliel (Oldblrtokos. Bővebbet Oeliín. 361
Pénxk&lcsftnt belcebekxésre minden Omegben a legelónyteebben is leggyor-ubban íoiyóilltat Aozél Ignáo jXiu-kOtcs^kOzvetltd irodája Nagykanizsán, ut 3. sz. alatt Kényszarkölcsön köt-wényokot veszek. 3&50
Vérszegények! Alt,«y,
a Bruncsics JóuMéle bikavér. BRUNCSICS JÓZSEF
Iliiu. tuaut* ét tmtnUuU <aut«k SsUUtxs Ssclf-at A * Tcl«f«» ZID. Ugyanolt egy íróasztal eladó.
Forgalmas utciban Ozlathalylség azonnal átadó. Clm a kiadóban. 57
Mlltényi-oipdt vegyen I
FÓzalékkonaarvak cuko<borsó, zOltl-bab. vajbab, paradicsom, spárga ds ^ombá konsexv nagyon ol»ón kiphatók Oyenej Lajosnál. 219
I Rákóczl-at 29. szim
LcIKdai alatt kettó szobás lakás mellékhelyiséggel 30 korona alapbérrel elcserélhető ilyen kisebb 2 szobás lakással. — Bővebbet ugyanott a háztulajdonosnál. 367
Kiadó külön bejáratú bútorozott útcal szoba, esetleg kouttaJ. Clm a kiadóban. 3)7
Bútorozott szoba konyhával február IS-rc kiadó. Clm a kiadóban. 336
Egy alig haunált Pallsander ebédlő bútor oksdért eladó. Clm a kiadóban. 335
Ó-német abódló eladó Kisfaludy Sándor-utca 17,\'C. 347
Moséat, foltozást olcsón vállalok lakásomon. Klolzsy-utca 5 szim IL udvar. Hercegné. 346
Kitűnő karaoaanyl
Ó- ós UJBOR
1917. évi paosenjrabor lllercnklnl Is kapható iow
REMETE, Sugér-ut 6. szém.
Bejtró azakéoanó keruteUk Zrínyi Miklós utca 62. 345
KO^nbeJáratú utcai butorozoH szoba
2 ur résrére teljes ellátással kiadó Eotvöi-tér 18. Telefon I9d 343
Tanyészblka l>/s éves szép slementbaII Zákány-vasutteJepea eladó a tulajdooosaál : Tóth Györgynél. 338
Eladó egy 6 os számú öntött vaskályha. Ont a kiadóban.
Eóy alig használt 12 lóerős nyars-olajmotor 900 cséplóvcJ. lóherfejtóvcl. komplelt felszereléssel eladó. Megtekinthető Vámosi Imrénél. Polöskefőn u. p. Oelse. Ugyanott egy főuljj teljesen uj, eladó. 365
. balatoni villát. Bilet-háiat tt veB«Jííl«t hclj-lxo. v.ljmlnt vl-d(k«a clönröi Mtf telek mtlltll íi jaUnyu* irtán v«b«t. — HAvcbbct
DUKASZ MIKSA Maoykanizaén,
Rik6ctl-at(« ». »iá« alatt. >U
Porfokt mérlaoképaa könywolö,
magyar—német levelező, elsőrendű önálló erő, kereskedelmi képzettséggel elvállal egész vagy félnapi, esetleg órakönyvelést Jutányosán. Qm a kiadóban._369
Autóvazató, aki középiskolát végzett, magyar, német nyelvet bírja, azonnalra állást keres. Clm a kiadóban. 366
Egy Jókarban levő Waldhautl planlnó azonnal bórbondó. Clm a kiadóban.
FQazarkcraakodfiaagéd, kl ugy
vasszakmában, mint rőlös- és rövlJirjban Is perfekt, állast keres azonnalra Is. Németh György. Gyékényes 2. 358
Egy irodahelylaóg teljes berendezéssel, telefonnal, más vállalkozás miatt Jutányosán azonnal átadó. Clm a kiadóban. 360
Klskanlzsán, Bajcsaíu. 22. szimn ház oladó. Az eladási feltételek dr. Miiek László Ügyvédnél megtudhatók.
« zalai közlöny
1926 Február 11.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen anyám, anyós, testvér és rokonunk temetésén megjelentek s részvétükkel igyekeztek mélységes fájdalmunkat enylii-tení, ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket.
Nemes Jenő és a gyászoló csalid
ÍRNOK,
aki megfelelő gyakorlattal bir és gépírásban tökéletesen jártas, irodánkban felvétetik.
Dr. Kreisler József
és
Dr. Schleiffer Imre
ügyvédek „,
Nagykanizsán.
Budapesti előkelő
hentesárugyár
elsőrangú gyártmányainak forgalomba hozatalára és eladásara meghízható
helyi képviselőt keres,
ki esetleg a környéket is látogatja. Referenciákkal ellátott ajánlatok elküldendők „Fixfizelés és |utalék" jeligére Rudolf Mosse hirdető-irodába, Budapest, ,so VI., Podmaniczky-utca 49. sz^cn.
1935/1926.
Hirdetmény.
Folyó hó 10-én, szerdán d. e. 10 órakor a tQzolló lakianya előtt öt darab lovat nyilvános árverésen eladunk.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1926. évi február hó 6-án.
Polgármester.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest legelsórendu, modem, CMlidl szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky*uica 8.
Mérsékelt árakl Figyelmes kiszolgálás 1 Modern berendezés! Központi fűtési - Melegvizszolgáltatás! -Fürdők! — Llftl
A nyugati pályaudvar közelében
MmiMm NIM
küldje be ajánlott levélben, legmagasabb tőzsdei áron azonnal kifizetem; hátralékos befizetéseket is adóhivatalnál teljesítek,
cheque lapjait megveszem. Mindennemű felvilágosítás díjmentes.
BARNA LIPÓT
bankár
Budapest, V., Nádor-u. 26.
Tőzsdével szemben. mi Telefon: 13-16. 190-38, 58-34.
FARSANGRA
MEQH1VÓK CONFETTI — SZERPENTIN
COT1LLON — ÁLARCOK CREPP- és SELYEMPAPÍROK PAPÍRSZALVÉTA PAPIRTÁNYÉROK TORTA- ós SOTEMéNY-l\'Ai\'lROK
Fischel Fülöp Fiai
paplrkereskedósóben kaphatók.
4388/lorg. 1925. szám.
árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1925. évi 600/P. M. számú Hivatalos összeállítás 67- 69. §-al értelmében eszköz-lendő nyilvános elárverelésérőt.
A végrehajtást szenvedő neve: Lancsák János. Lakása: Nagykanizsa, Ország-ul 90. Az első árverés helye: Nagykanizsa, Piac-tér. Az első árverés ideje (nap és óra): 1926. február 24-én d. e. 9 óra. A második árverés helye: Nagykanizsa, Piac-tér. A második árverés ideje (nap és óra): 1926. március 8.
A lefoglalt ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként: 1. 50 kg. mosószappan 600.000 K.- 2. 5 drb. 20 literes kék zománc edény 950.000 K. 3. 30 drb. kengyeles piaci vesszőkosár 450.000 K. 4. 36 kg. Franck kávé 600.000 K. 5. 4 drb. horgonyzott mosó fazék 320.000 K összes becsérték.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbel ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben fizetendő.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi február hó 4. napján.
Jambrovlts István s. k., lorg. adó vógih.
5226/forg. 1925. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1925 évi 600/P. M. számú Hivatalos összeállítás 67- 69. §-al értelmében eszköz-lendő nyilvános elárvereléséről.
A végrehajtási szenvedő neve: Kelemen Qyula. Lakása: Nagykanizsa, Király-utca 39. Az első árverés helye: Nagykanizsa, piactér. Az első árverés ideje (nap és óra): 1926. február 24-én d. e. 9 óra. A második árverés helye: Nagykanizsa, piactér. A második árverés ideje (napésóra): 1926. március8.
A lefoglalt ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként: 50 kg. köles 2,000.000 K összes becsérték.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték három-
negyedén alul is, a legtöbbet igérő-nelc mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi február hó 4. napján.
Jambrovlts István s. k.,
jis lorg. adó végih.
161/1925. végth. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bíróiigI végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel kOz-hírré leszi, hogy n zalaegerszegi kir. Járás-bíróságnak 1926. évi P. 1809.7. számú vég-zé*e kövelkeztében Dr. Kngel Sámuel öoy. véd álul képviselt Koszlolicz Jakab izom-balhelyl lakos végrehajtató javára 9,900.630 K i Jár. erejéig 1925. évi április hó 21-én (oganatoiitott kielégítési végrehajtás utlán le- és felülfoglalt és 35.830.000 kor. becsüli kövelkezó Ingóságok, u. m.: kocsi, szecska-vágó, ló, tehenek, tinó, borjuk, szódsgyártó-gép, járgány, gyalupad, kézifűrész, izljó-szék. fa-szán, kocsikerekek, répavágó, köszörűkő. borona, padlók, kerékpár, gerendák. szalufák, deszkák, szekéroldalsk és szalma nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a letenyel kfr. Járásbíróság 1925-lk évi Pk. 490/4. szá^mu végzése folvlán 9,904.630 kor. tőkekövetelés, ennek 1924. évi április 23-december hó 10. 2o«, Innen kamatai és eddig összesen
3.718 200 kor. bíróilag már megállapllott és a még felmerülendő költségek erejéig, Csömödérben, végrehajtás! szenvedett laki-sánll leendő megtartására 1926. évi február hó 16-ik napjának délelőtti 12 órája határidőül kitUzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az éjintel? Ingóságok at 1881. évi LX. t.-c 107. és 108. §-af érteimében készpénzfizetés mellell, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és feialfoglalUtták és azokra kielégítési jogot nyertek voina, ezen árverés az 1881. évi LX. L-c. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Letenyén, 1926. évi január hó 19. napján.
, £chm!<tt János s k.,
«» kir. bír. végrehajtó.
478-602/1926.
FELHÍVÁS
az 1926. évre azóló általános kereseti adóbevallások, továbbá a jövedelem- és vagyon adóbevallások beadására.
Az 1926. év február hó 28-álg alulírott városi adóhivatalnál be kell adni az 1926. évi általános kereseti adóra és a jövedelem- és vagyon adóra vonatkozó bevallásokat.
I.
Az általános kereseti adó kivetési céljára bevallást kell adni az ország területén folytatott ipari- és kereskedelmi üzletről, bármilyen szellemi és bármi más haszonhajtó foglalkozásról, járadékokról, haszonbérekről vagy más szolgáltatásokról. Az ügynöki dijakról külön kimutatás adandó be.
Nem tartoznak bevallást adni:
Azok a kisiparosok, akik az 1925. évben háromnál több segédmunkaerőt ideértve a segédet, a tanoncot és a darabszámra otthon dolgozó segédet is — egyszer sem alkalmaztak, végül az állandó üzlethelyiség nélkül múködö utcai, piaci árusok.
II.
A jövedelem és vagyonadó kivetése céljára bevallást kötelesek adni a természetes személyek a jövedelem- és vagyonadó alá tartozó jogi személyek.
A munkaadók adatszolgáltatási kötelezettsége. Minden munkaadó köteles azokról az alkalmazottairól, akiknek az összes illetménye az 1925. évben 2400 aranykoronát vagyis 34,000.000 papir koronát meghaladta az 1925. évről készített névjegyzékeket és illetmény-jegyzékeket a fent jelzetl határidőre benyújtani.
A bevallási nyomtatványokat ezen városi adóhivatal adja ki.
A valótlan adatok bevallását mint adócsalást, a bevallás beadásának elmulasztását pedig 50°/o-os birsággal büntetik.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1926. évi február hó 1.-én.
Horváth s. k.,
adóügyi számvevő, adóhivatali főnök.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdliptr és Könyvkereskedés R\'.-T.-nál. Nigytantaán. (Nyomd.OUni^k Károlyi."
66. évfolyam, 31. szám
Nagykanizsa, 1928 február 9, kedd
Ara 1800 k,
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
(i ktottUmal r«->l I r*. >r«—II*.mm
PelelOa izcrkozlí. iíempclen Beia
■ituw un la bún jojxm I
A miniszterelnök megfelelt gróf Károlyi Imre vádjaira
Károlyi Imre gróf a kormányzó előtt tSrtént kihall, oltásán ia fenntartotta álláspontját - Vázaonyl Vilmos w a sajtóhadjárat hátterében
BudipMt, Icbfuli 8
Bethlen István gróf miniszterelnök .Budapesti Hirtap" él .Pester Lloyd" vasárnapi számában válaszol Károlyi Imre gról Ismeretes cikkére, ■mely a Irank üggvel kapcsolatosan vádpontokat állli lel a miniszterelnök ellen, akit arra szállt lel, hogy mondjon le.
Bethlen István gróf miniszterelnök válaszában azt Írja, hogy ne tévesz-uen meg senkit Károlyi Imre gtól fellépése. Károlyit a megkopott nevű politikusok tolták előtérbe. Egyenként lelet a cikk bal vádpontjára:
Arra, hogy Nádoajrt Ot éven át hivatalában tartotta, azt írja, hogy Nádosy hivatalviselés közben nem követett el olyan mulasztási, amelyért fegyelmi alá eshetett volna.
A frank-Ogyben hozzáérkezett jelentéseket anonymoknak kellelt tekinteni. Perényitől Információt kért és Herényi ót megnyugtatta. Ennek áicára mégis rendeletet koldalt Ná-dosyhoz. Utána nemsokára kiderüli a hágai eset.
Kijelenti a miniszterelnök, hogy teljes felhatalmazása van a legmagasabb alkotmányos tényező részéről, hogy feltárja a belpolitika Intrl-káil és egyes szálait — amennyiben >rra lOitént kísérlet, hogy az államfó «z ellenzéki politikusok fellogásának megszerezzék.
A miniszterelnök rámutatott arra, hogy az összes pártok egy nézeten rollak abban, hogy a Irank-ügy a oemiel beesőidébe vág s ezért lemondtak arról, hogy ebből pártpoli-ikál csináljanak. Vázsonyl azonban keiébe veite a pártpolitikai vezetést a fajvédők bűnösségét akarta bt-zmyitani, hogy a Irankhamnitást til-ko» társaságok vagy szervezetek csibuk i hogy a magasabbrendű katonai személyek is kell, hogy kompromittálva legyenek.
A második etapban — írja tovább Bethlen — egymásután |elentek meg » küllöldi lapokban azok a hirek, amelyek szerint Magasházy kompro-"iitalva van, Bartha Richárd, a kabinetiroda Iónoké le van csukva, fy László, a kormányzó veje részes \' frankhamisításban, vagyis a cél-" kormányzó személye volt.
A harmadik fázisban már az ösz-azes baloldali erök átgondolt tervvel a mai rezsim ellen lugtattak lel és már nem az államfőt, hanem Bethlent akarták kompromittálni. Károlyi Imre ebben az Időben tobb Ízben tanácskozott Vázsonyivai. Ezt kOvelle, hogy a koifőldl lapok meghamisították Bethlen Perényihez irt levelét. Ennek visszhangla lelt. hogy Bethlen helyzete a külföld miatt tarthatatlan.
Végül az államfőt akarták meggyőzni arról, hogy veszedelmei jeleni az országra nézve, ha Belhlenl állásban tartja i ezt a szerepel Károlyi Imrének szánták
A miniszterelnök azzal fejezi be válaszcikkét, hogy állja a harcot. Ha azt fogja látni, hogy maradása árt az országnak, akkor azonnal távozik. Mert Össze van forrva becsülete az ország becsületével, cl van szánva a késhegyig menő harcra is.
Károlyi kihallgatáson a kormányzónál Bethlen cikkének hatása alatt ugy vasárnap, mint héllőn élénk és mozgalmas élet volt a politikai pártkö-tökben. A kormánypártra Bethlen mindig férfias magatartása igen |ó hatással voll. Hangoztatják, hogy Bethlen a legteljesebb mértékben birja a kormányzó bizalmál és Károlyi eljárását a kormányzó is helytelenítene.
Károlyi vasárnap kihallgatáson voll a kormányzónál. Kijelentene, hogy álláspontját ezután is fenntartja és a maga részéről az ügyet elintézettnek lekimi. Bethlent beesőidében bántani nem akarta s tiltakozik az ellen, hogy Vázsonyt uszítására irta volnl a cikkel.
Nem oszlatják fet a Házat Beavatott helyről szerzett Információ szerint a miniszterelnök a Ház (eloszlatásának gondolatával nem foglalkozik, mert reméli, hogy a frankügy letárgyalása ulán a nemzetgyűlés újból munkaképes lesz.
Tüntető felvonulás Bethlen mellett
A fővárosi és vidéki polgárság tüntető felvonulást fog rendezni Bethlen gróf miniszterelnök melleit.
A FalutzOvets\'g százererre menő t\'megct akar felhozol a (óvárosba, Ihol a Vérmezőn egyesülnének a fővárosi polgársággal.
A felvonulók nevében Rlpka Ferenc főpolgármester, majd a társadalmi egyesületek vezetői üdvözlik a miniszterelnököt.
Ettől függetlenül Gömbös Oyula hatalmas felvonulást akar rendezni a nemzeli gondolat mellett a legutóbb megnyilvánuló forradalmi törekvésekkel szemben.
Egyes hírek szerint a rendőrség a tüntető felvonulást nem fogja engedélyezni.
A sopront társadalmi egyesülelek vasárnap halaimat népgyűlést tartottak, amelyből kilolyólag táviratilag üdvözölték a miniszterelnököt és legteljesebb bizalmukról biztosították.
A nyugdijvalorlzáclós ankét
A pénzügyminisztériumban ma délelőtt Bud János pénzügyminiszter elnökletével tanácskozás voll. amel>en a pénzügyminisztérium, az igazság-ogyminisziéríum voltak képviselve. Részt vett a tanácskozáson tobb kisebb érdekeltség is. A tanácskozáson a magánalkalmazottak nyugdíj valorizációiénak Ogyél tárgyalták. A kérdés megvitatása még ma sem nyert befejezést.
A franküyyben folytatták a kihallgatásokat
A klsantant-konferencla csak röviden foglalkozik a frankhamisítás ügyével
Hudapcit, lebruir 8 A frankügy nyomozásában nem történt semmi ujabb esemény. Ma délelőtt folytatták Rába kihallgatáfál.
Windischgrtllz védője kijelentette, hogy a titokzatos Sehulze, akit a franciák keresnek, egyáltalán nem létezik.
Az angol kormány nem ért egyet a Times vádjaival Londonból jelenlik : Az angol kormány félhivatalos közlési adolt ki, hogy a Timesnek a kisantantot és Franciaországot vádoló cikkével nem ért egyet. A frankügy kérdésében csak akkor foglal állást, ha az véglegesen lezáródik.
A Magyar Nemzeti Szövetség ülése
A Magyar Nemzeti Szövetség választmánya vasárnap délután ülést tartott, amelyen javaslatot logadtak
el, hogv felhivjtk az Illetékesek mint az egész társadalom figyelmét a liberális baloldali lapok machinációira, mely a nemzet megbontását célozza.
A temesvári konferencia Belgrádból jelenlik: Nincstcs külügyminiszter holnap Szabadkáo keresztül Temesvárra ulazik a kisantant külügyminisztereinek értekezletére A konferencia nagyon simán log lefolyni. A frank-ügyre csak nagyon röviden lógnak rátérni és a locamói egyezmény értelmében mindent kerülni, ami a barátságos viszonyt a szomsréd állammal meg-
bolygatná.
.......................
belföldi hirek
ítélet a veszprémi mozsár-robbanás ügyében. Veszprémből jelenti a falai Közlöny tudósítója: Megírtuk annak idtj:n, hogy ^veszprémi Move Spertegy lel tavalyi zátzlö-kzentelésí ünnepélyén a mozsáiágyut elsülő két flaialembcr a robbanás következtében meghalt. A nyomozái során a kir. ügyészség vádat emelt Raabe Róbert nv. pénzügyőri főbiztos. a\\Move alelnöke ellen gondatlanságból okozott emberölés címén, mivel az ünnepséget s a lövetést is ó rendezte. A veszprémi törvényszék a vadlultal kélhónapi I gházra ítélte. Az ügyész súlyosbításért, a védő pedig a bűnösség megállapítása miatt fellebbezett. Az ítéld szerint annyiban terheli a vádlollat felelősség, hogy az elsülést 20 éves fiatalemberekre bízta; viszont bebizonyítást nyeri, hogy az előkészületekben elég elővigyázatosságot tanúsított.
Megoperálták a kormányzó fiát. Ilj. Horthy Miklóst, a kormányzó fiat ma délelölt vakliélgyulladáaból kifolyólag megoperálták. A műtét sikerült.
kOlfAldi hírek
Rudics eltávolítását követelik.
Belgrádi jelentős szerint a radikálisok azt kivánják, hogy Radics Istvánt fellétlenül távolítsák cl a kormányból.
Oyilkos Bourbon herceg. A párisi Journal irja: herceg loté Bourbon, aki ezredis a francia hadsereg egyik zuiv-ezredében, lelőtte feleségét, a sevillai nagy hercegnőt. A herceget letartóztatták.
A román—lengyel szövetségi szerződés. Bukarestből jelentik: Lengyelország átnyújtotta Duca külügyminiszternek az uj román—lengyel szövetségi szerződés szövegét, melyet a lengyel kormány ininiater-tanacsa szövegezett meg
ZALAI KÖZLÖNY
színház tervezó-épitésszel, aki meghívásra Nagykanizsára le fog jönni, hogy az aréna részére kijelöli helyet (a Polgári Egylet melleit levő séla-tér) megtekintse és a szükséges színház tervel elkészítse.
E terveket illetőleg újból élénk vita keletkezeit az egyesület tagjai között s több olyan kérdési vcletlek tel, melyek előzetesen tisztázandók.
Sabján Gyula dr. polgármesler bejelenlelle, hogy korábbi közgyűlési határozatból kifolyólag az építési költségekhez 20%-kal a város hozzá járul. Ez az összeg körülbelül egymilliárd koronára előirányozható költ-ségvelés melleit kélszázmillió koronát tenne ki.
Csillag Jenő, az egyesületnek titkári állásáról lemondolt Kelemen Ferenc helyeit megválasztott titkára bejelenlelle, hogy a szinház építési céljára nyolcvanmillió korona takarékpénztárban van elhelyezve s az eddigi aláírások is közel kilcncvenniil-liő korona értékel képviselnek.
Kempclen Béla tisztázni óhajtja azt a jogi kérdési, hogy a felépítendő színkör kinek a tulajdonát fogja képezni.
Sabján Gyula dr. polgármester kijelenti, hogy a szinkör csak a Közművelődési Egyesület tulajdona lehet.
Székely Nándor főmérnök abbeli nézetének ad Jrifejezést, hogy a szinház építéséhez mielőbb hozzá kell fogni és felesleges addig várai vele, mig az egész építkezési költség rendelkezésre áll, miután teljesen azonosítja magát a helybeli sajtónak azon felfogásával, hogy ha az építkezés megkezdődik és a közönség látni fogja, hogy a szinkör már nemcsak évek óla húzódó terv, hanem
tér.yleg épül, adakozásával lehetővé fogja tenni annak mielőbbi felépítésének befejezéséi.
Sabján Gyula dr. polgármesler szintén azon a véleményen van, hogy az építkezést mielőbb meg kell kezdeni és költségeinek egy része kölcsön utján annál is könnyebben lesz megszerezhelő, mert a vele kapcsolatos tervek kellő amortizációját biztosítják.
A gyűlés megbizla az elnöklő polgármestert azzal: kérje fel Medgya-szay építészt arra, hogy a legközelebbi napokban utazzék le Nagykanizsára a helyszíni szemle megejté-sére és az egyesüld nevében bízza meg a tervek elkészítésével.
A közgyűlés egyultal megalakította az egyesület szlnházépltó-bizollságál, amelyet elnöke Medgyaszay építész nagykanizsai tartózkodása alatt ülésre fog összehívni, hogy a szinhái-épi-tés részlclkérdéseit a nevezell épi-lésszel kölcsönösen megbeszélje.
Ezzel a szinház-épités abba az elhalározó helyzetbe kertlll, hogy alapkő letétele folyó év március hó folyamán meg is történhetik.
A Szanatórium piknik
Nagykanizsa, lebruir a
Régen láttak a Polgári Egylet termei oly nagyszámú és előkelő közönségei, minő szombat este a József kir. herceg Szanatórium Egyesület állal rendezett piknik alkatmából falai közé összesereglett.
A megjelentek között ott láttuk városunk társadalmának szine-javát, kiket nem annyira maga a mulatozást alkalom, mint sokkal inkább az a törekvés hozott össze, hogy meg-
_a__
r
Nyárra felépül a nagykanizsai szinkör
A szükséges tőkének fele, eddig már biztosítva van
Nagykanizsa, lebruir 8 Folyó hó 6-án, szombaton tartotta meg közgyűlését a Nagykanizsai Kultúregyesület abból a célból, hogy tárgyalás alá vegye a belügyminisztérium állal kívánt alapszabály mó-dosilásokat és mielőbb dűlőre Juttassa a nyári szinház régóta vajúdó felépítésének kérdését. A gyűlésen dr. Sabján Oyula polgármesler elnökölt s azon az egyesülőinek mintegy negyven tagja vett réfczl.
Sabján Gyula dr. polgármesler ismertette a belügyminiszter leiratát, mely szerint az alapszabályokai csak némely módosítás mcglörténte után ha|landó jóváhagyni. Igy mindenekétől! kívánatosnak lartja, hogy az egyesület cimét Nagykanizsai Közművelődési Egyesület névre változtassa és a szakoszlályokat egyes uj osztályokkal egészilse ki.
A miniszteri leirathoz dr. Balázs Zsigmond, Knortzer György, Ebtr-hardl Béla, dr. Thotway Zsigmond, dr. Kenedí Imre, Kelemen Ferenc, Székely Nándor és Büchler Mór szóltak hozzá. A gyűlés végül ugy határozott, hogy eleget tesz a miniszter kívánságának, leszögezi azonban azt az elvi elhatározását, hogy a meglévő Irodalmi és MGvészeli Kör mellett párhuzamos levékenységet kifejteni nem akar és alakulásának célja — legalább egyelőre — kizárólag a nyárt szinkör felépítése.
Elnöklő polgármester bejelenti, hogy budapestl\' iartózkodása alatt érintkezésbe lépett a Medgyaszay
DEÁK FERENC j EMLÉKEZETE m
Zalavármegyénck Nagykaniz&án rendezett De^k-cmlékOnnepélyén felolvasta:
dr. Ferenczl Zoltán
rcytUol ticir, • TlmUj * Mirr" Tu^xiajro*
Ak«Jé=U «* KUUJuijr Ti/mi* Itb. U*ji
A király maga is meghatódott c magyar és fönséges becsületesség elCtt. Igy létesült a kiegyezés az 1848-iki törvények elismerése alapián, mi eladdig lehetetlennek látszott. Hiszen Schmcrling még 1866-bat; is azt mondta, hogy ez az 1849-1866-ig lefolyt idők mictt lehetetlen. Nem I felelt Deák. Ez az egyetlen lehetőség. HÍ az ember rosszul gombolta be mellényét, az egyetlen mód, ha kigombolja & újra gombolja. — Igen, felelt Schmcrling, tehetjük azonban azt, hogy levágjuk a gombokat. Tehetjük, - válaszolta Deák — de akkor aztán éppen nem lehet többé begombolni. Mily egyszerű s n3gy az igazság, midőn igy minden disz nélkül lép fel s tisztán creic által hat.
Tudjuk, hogy Deák sohasem nősült meg. Egy ifjúkori szerelmének emléke ránk maradt; ez nem sikerült s többé nősülni nem is akart, bár szerette maga körül a kedves, bájos hölgyeket. Ó róla el lehetett monda.ni azt, amit Arany Toldiról mond, hogy nem hagyott kincseket, örökségen civódó gyermeket; de védte a nemzetei, országot nagy, sőt csodás erejével, Ítélőképességé-
vel, lelkiismeretével s egy megyéből, sót faluból irányitotta a nemzetet óvatosan, bölcsen, békülékeny, de meg nem alkuvó szellemmel és törhetetlen kitartással, páratlan akaraterővel, de egyszersmind sikerrel a jog és erkölcs nevében. Mint Washington,\'sohasem fogadott el kitüntetést sem cimben, sem állásban, sem semmi kitüntetésben. Puritán volt tetteiben és gondolkozásában egyaránt. Családjául á nemzetet fogadta cl s a nemzet szeretettel és hálával vette körül; pedig ha kellett, nemzetével szemben is tudott szigorú lenni és csak az ó tekintélye tudta megmenteni azt, hogy a 67-iki kiegyezés ebben a formában jött létre, mert ó azt nemcsak az uralkodóval és Ausztriával, hanem egyenesen nemzetével szemben is vivta ki éppen ugy, mint 1835—40-ig a szólásszabadságot, mert mindkét esetben nemzetének még az a része is, mely mellette állott, hajlandó volt sok tekintetben kimerülve olcsóbban kiegyezni.
De ha igy felidéztük Deák monumentális alakját, ne maradjon ez ennek a napnak muló ténye, hanem amint ő szivébe fogadta, mint érzelmeinek legfőbb, majdnem egyetlen tárgyát, a nemzetet, akként fogadja be Őt minden magyar is szivébe. Ám még ez is kevés. Ha nem követhetjük is őt mindenben, mert hiszen ily nagy erőt, lelki képességeket a természet vagy ad, vagy nem ad s ha nem ad, meg nem szerezhetők, — van benne sok olyas, amit követhetünk. Követhetjük őt áldozó
haza\' és nemzetszeretetében s kövessük abban az egyszerű, bölcs tanácsban, hogy ne gyűlölködjünk; szeressük jobban a hazát, mint gyűlöljük ellenségeinket, legyünk össze-tartók, Ítéleteinkben higgadtak; az ellenvéleményüekre ne fogjuk rá felületesen a hazaárulás borzasztó vádját s lakjanak szere\'et és egyetértés sjjvünkbeiu Ezek Deáknak a sírból hozzánk szóló tanai s ezek nevében esdekeljünk az Éghez, hogy áldja meg nemzetünket s áldja meg ezt az érdemein felül sújtott hazát. (Vége.)
A képzőművészet, mint a lélek tökre
Irta a a Zrínyi Miklós Irodalmi is Művészeti Körnek folyó hó 7-iín tartolt liceilia előadásán (elolvasta:
Péczely Piroska (t)
öles léptekkel rohan az idő s mai életünk, a nagy zsarnok, küzdelmes, nehéz hajszájában alig-alig enged rövidke pihenőt. Mégis mi, kik a psychikai életnek már egy magasabb fokán állunk, — kívánjuk, hogy néha jönne egy óra, amikor a jelen harcait feledve, kizárhassuk mindennapi gondjainkat s a .megszépítő messzeség" ablakán át visszatekinthessünk a mullba.
Gondolatunk szárnyán messze szállunk, a nagy szellemek édes, lestvéri közelébe. Lelki szemeinkkel látjuk őkei, alkotó tüzük hevénél színesre hevítjük megszürkült vérünket; felmelegszünk annál a lángnál,
1926 Február 9.
jelenésükkel is bizonyságát adják az emberbaráti cél iránti megértésüknek, melyért a Szanatórium Egyesület évtizedek óla a szenvedő emberiség javára a legeredményesebben dolgozik.
Az egyesület elnöknője, kövcsdi Boer Ousztávné ezúttal a huszadik pikniket rendezte, de talán egyiket sem olyan fényes erkölcsi és nagy anyagi sikerrel, mint aminőt szombat este rendezeti.
Munkájában odaadó segilő-tár-sakra taláil az egyesület vezetőségében és tagjaiban, nemes törekvésüket pedig átérezte és megértelte Nagykanizsa városának és vidékének közönsége, mely ezultal példái mutatóit arra, hogy a jótékonyság és emberbaráti védelem terén mindenkor kivegye a maga részét ezen legnemesebb célok megvalósításának megkönnyebbítéséből.
A legkörültekintőbb figyelem mellett is lehetetlen feljegyeznünk mindazoknak nevét, kiket a piknik alkalmából magunk körül láttunk s ha az alábbi névsorból többen kimaradtak, legyen mentségünk a megjelenteknek óriást nagy száma s azok a gátló körülmények, melyek megakadályoztak abban, hogy a |elen volt előkelőségek és nők neveit a legpontosabban lajstromba tudluk volna venni,
A társadalmi előkelőségek közül többek közölt ott láttuk: dr. Krátky István polgármester-helyettesi, Eöri-Szabó Jenő törvényszéki elnököl, dr. Szabó Lajos ügyészségi elnököt, vitéz Horváth Oyula ezredes állomásparancsnokot, dr. Kenedl Imre nyugalmazott táblabírót, dr. Plihál Viktor földbirtokost, dr. örley Oyörgy kormányfőtanácsos, kir. közjegyzőt,
melyben ők égtek, alkottak és végül elhamvadlak, hogy a hamuból Phönlx-madárként fclszálljanak a halhatatlanság szférájába. Oh, mily boldog a képzelet, mely nem ismer határokat; széttépi a valóság láncait; él-szakit bennünket a rögtől s a végtelenségben pillanatok alatt oly magasságokat és mélységeket hit be, aminő\'csak lelkűnkből telik. Mert 6 az, ki szivárványhidat von évszázadok szakadékai fölé s egy kicsi pontból elindulva egész világot épít fel.
Lépjünk rá erre a hidra, mely az* elmélkedés útjára vezet. Keressük meg a dolgok eredetét és igyekezzünk megérteni azoknak mélységeit; felkutatni belső tartalmukat, amelyek létrehozták. .-
Már az első lépéseknél láthatjuk, hogy minden művészi alkotásnak lelki alapja van.
Az ember életében először a fizikai öntudat jelentkezett. A perigordi ősember már tudta azt, hogy ha fizikai erejét meg akarja tartani, leslének táplálékra van szüksége. Ha fázotl, általuk bőrébe burkolta magát s az idő viszontagságai elöl barlangba meneküli De ugyanakkor, még csak öntudatlan ösztönének engedve, valami megmagyarázhatatlan belső kényszer hatása alalt, barlangjának falát hegyes kő \'segítségével a körülölte élő állatok alakjaival ékesítene fel, azonmód, hogy először bevéste azokat és később, mikor már némely földfajtának színes voltát felismerte, ezl felhasználta azok kiszi-nezésérc is. (FotyL kov.)
1926 Február 9.
ZALAI KÖZLÖNY
Knortzer Oyörgy kormánytanácsos, takarékpénztári vezérigazgatót, Gyö-mörey István főszo\'gabirót, Gazdag Ferenc püspöki biztost, dr. Vargha Theodorich házfőnök plébánost, Eber-hardt Béla reálgimnáziumi igazgatót, dr. Kálnay Gyula rendőrfőtanacsost, Zarubay Andor vm. számvevőségi főtanácsost, u|népi Elek Ernő földbirtokost, Ötvös Emil ny. állampénz-tári igazgatót, Zalaváry József állampénztári főtanácsost, Rubinek Károly , DV. főfelügyelőt, stb.
A műsort a Ztlnyí Miklós Irodalmi és Művészeti Kör zenekarának Ketting Ferenc karmester vezénylete alatt előadott Hunyadi László nyitánya vezette be s azt ugyanezen zenekarnak Bánk Bán nyitányának előadása zárta be. A zenekar ezúttal is tanúbizonyságát adta magas szinvonalu zenei fejlettségének, az előadott darabok gondos betanultsá-gának, azok szabatos előadásának és az egyes közreműködők zenei fegyelmezettségének.
Utána Murgács Kálmán, az egész országban népszerű dalköltő és zeneszerző lépett a pódiumra és énekelt cigányzenekar kiséret mellett néhány irredenta- és magyar népdalt, saját szerzeményeiből. — Hegedojáiékát az abszolút tiszta intonálás, előadását érzésteljes meleg közvetlenség, népdalait zamatos magyar stilus, a szövegeket pedig mélységes hazafias hevület és szellemes ötletesség jellemzik. Háromszor lépett a szinpadra s néhány dalát közkívánatra meg \' kellelt ismételnie.
A pouder-pulf táncban Kaufmann Klári, Hclzer Klári, Uitner Bözsi és Bötcs/Sldy Sári ügyeskedtek; valamennyi egy-egy ballerina helyét tollölte be és ritmikus és plasztikus láncaikkal érdemelték ki a közönség tapsait.
A grotesque láncban Kolozsvári Bözsi és Rubint Dezső arattak sikert; ez utóbbinál főleg megtévesztésig csalóka nőiessége tűnt fel; mindketten kedvesen és aok pajzán-\' Sággal lejtették együttes láncukat. A táncok betanítása Szabd Pisla Jól ismert ízlését dicséri.
Bötcsfötdy Sári egy szóló maeyar táncában adta bizonyságát tánctechnl-ká|ának s gracieus mozdulatainak.
A műsor után lánc következelt, közben\' a minden Jóval gazdagon ellátott büfféket lepte el a közönség, ahol meglepetésszámba ment ,1 rendező hölgyek páratlan figyelmessége & az áraknak bámulatos olcsósága. A tánc reggel hat óráig tartott.
Az est tiszta jövedelme várakozáson felüli összegei jultalotl a jólé-konyság szolgálatába. Fesztclcnsége és az az előkelőség, mely az egész rendezésen elömlött, az a kedélyes hangulat, mely elejétől végig uralkodott és a rendezőségnek minden résztvevővel szemben tanusitolt figyelmessége sokáig feledhetetlenné\' leszi ennek a minden tekintetben fényesen sikerüli pikniknek emlékezetét.
A Jelenvolt hölgyek közül a kö-
neveil sikerült fclje-
vetkezőknek gyeznünk:
Asszonyok: Bátczay Lászlóné szül.\' Keglevich Ilona grófnő, Keresztessyné szül. Paky grófnő, kövcsdi Bocr Gusztávné, Piih.il Viktorné, Eöri-Szabó J;nőné, Ötvös Emiiné, Gyö-rnorey Islvánné, Rubint Károlyné, Kelemen Ferencné, dr. Almássy Gyu-láné, dr. Szabó Lajosné, dr. Kauf-man Lajosné, Hemmcrt Károlyné, Szabady Lőrincné, Bogenricder Fri-gyesné, Bugenrieder Károlyné, dr. Sándor Miklósné, Fischel Ernőné, Csorba Istvánná, CsizmaziaKálmánné, Bloch Lászlóné, Skodnik Dezsőné, dr. Mcrkly IjjjJus Józsefné, Jíger Istvánná, Bjlcsföldy Jánosné, Nida6dy Józsefné, Tripammer Jenőné, dr. R ilschild Samuné, dr. Rotschild Béliné, Pogány Béláné, dr. Rotschild Jakabné, dr. Kálnay Gyuláné, dr. Sipos Gyuláné, Kéry Jenőné, Breyer Vilmosné, dr. Fodor Aiadárné, Hof-fer Viktorné, Fischer Jánosné,Teutsch Gusztáváé, Kisfiludi Gyuláné, Csillag Jenöné, Kisfaludy Józsefné, Vegeié Károlyné, Fábián Zsigmondné, dr. Thotway Zsigmondné, Lescinsrky Szaniszlóné, dr. Szigetliy Károlyné, Koller Istvánné, Frank Jenőné, Eper-jessy Lajosné, Palaskáry Pétemé, Welvárth Dezsőné, Barbarits Lajosné, Asztalos N.-né, Csontos Istvánné, Schwarcz Lajosné, Szilágyi Sándorné (Baji), Pintér Nándoiné, Weber Sándorné, Németh Mihályné, Gartner Antalné stb.
Leányok: Matkovics Luca (Budapest, Bölcsföldy Sári, Leitner Bözsi, Leitner Györgyi, Csizmazia Llly, Pállfy Jolán és Ella, Székács Zizi, Szabó Baii, Kádár Irén és Lenke, Fábián Emma, Labor Mariska, Kéri Lujza és Stella, Battha Manci (Budapest), Nei Klári és Manci, Benézik Ella, Bakos Melinda, Schwarz Annié, Eppiuger Magda, Kiss Manci, Bród Manci, Farkas Vilma, Hof-richler Emma, Palaskári Margit, Pol-lák Margit, Kolozsvári B3zsi, Antal Lily, Domány Siti, Kösl Ilus, Perlaki Gizi, Wrana Anna, Junkel Anna, G.assek Ilus, Hoffer Hilda, Szollár Baba, Htlll Cili, Falér-nővtrek, stb,
Lice^lis előadás
Péczely Piroska: A képzőművészet mint a lelkiélet tűkre
Nagykanizsa, február 8 A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör által rendezeti liceális előadások keretében lartolla meg vasárnap esle előadását Péczely Piroska fcstőművésznő „A képzőművészet mint a lelki élet lükre" cimen. Előadásának bevezető részében végig vezette a hallgatóságot az ősember primitív rajzainak lelki mo\'ivumaitól kezdve a modern festészetig az egész művészei történelmen, keresve azok kimagasló alakjainál alkotásaik és életűk között a szoros kapcsolatot. Példákkal bizonyította, hogy a nagy művészeknek egyéniségük, sorsuk és életkörülményük mennyire kiütköznek a müveiken és- egész lelkületűk
mily kiféjezően visszfénylik festményeiken.
Pszichológián felépített előadását, melynek közlését lapunk tárca rovatában megkezdjük, a közönség mindvégig feszült figyelemmel hatlgalla és zajosan megtapsolta.
Előadását a nagykanizsai Munkás-dalátdának Beethowen: „Himnusz az éjhez" cimű énekszáma vezette be és Gaál Ferenc néhány eredeti magyar népdala rekesztette be Lehr-mann Ferenc karnagyuk vezetésével.
Az előadást zsúfolt közönség hall-gatta végig.
Az „Apátlan székelyek\', előadása
A 77. Szent László cserkészek Irredenta estélyel
Nagykanizsa, február 8
A 77-es Szent László cserkészcsapat az .Apátlan székelyek" két esti előadásával olyant produkált, aminőt műkedvelőktől régen nem láttunk Nagykanizsán. Iparos és kereskedő if jainknak ez a derék csapata éjjelt-nappallá téve, készült az előadásra s a siker nem is maradt el, hanem uj dicsőséggel övezte a kitűnő cserkészek zászlaját.
Mindkét, de különösen vasárnap esle zsúfolásig telt meg a diszbe öltözött Rozgonyi utcai tornaterem, melyben pontosan fél 9 órakor meg-kezdődőit az előadás.
A darab maga hamisilatlan erdélyi levegői, erdélyi lefojtott keserűséget, erdélyi tüzeket, megkínzott magyarok ma még titkos hitének beteljesüléséi varázsolta - szemünk elé A székely gyermekek, kiknek apáit az oláhok legyilkolták, szövetkeznek. Az oláhok elfogják őket, Ítélkeznek s az utolsó pillanatokban megérkeznek a felszabadító, diadalmas magyar seregek. Ez a darab rövid meséje.
Az előadás megrendezése gyorsaság, pontosság, körültekintés és Ízlés szempontjából, is mintaszerű volt, ami a cserkészeitől körülrajongott, jóformán értük és velük élő Horváth József parancsnok érdeme.
Az anyaszerepbe Mayerstengell Jánosné csodálatosan élethű, megrázó drámaiságot vitt bele. Sokszor kerüllek elő, még féfiszemek elé is, a zsebkendők, de legtöbbször az ő jeleneteinél.
A székely gondolatot, a bujdotó, de élő és diadalmas magyar gondolatot Gráf Mátyás teljes szépségében alakította élő formákba.
A kis gimnazista szerepében elsőrendű műkedvelő-rutinról tett lanu-Hrazdlna Géza, nemkülönben Pintér István, Gyarmati József, Kocsek Oábor, Btlky József, Flumbort Pál: az apátlan székelyek. Jálékukon — s ez az egész darabon végig a legmeglepőbb — soha, a rendkívül nehéz jelenetekben sem éreztük a műkedvelőknél gyakran kivívó színpad-szerűségei, elfogódottságot, bemagolt szerep-felmondást. Etekintetben különös elismeréssel kell megemlékez-
nünk Krug Boldizsár beöltözött székely katona alakításáról.
Hermann Ferenc oláh ezredese, Radlcs János oláh hadnagya, Flelsch-ner János székely szolgája, Sallér Imre, ReUhoffer János oláh őrmestere, Somogyi József, Herzsenyák József és Kiss Lajos komikus alakjai, Sánta János, az áruló diák, mind tehetséges műkedvelőknek bizonyultak.
Előadás alatt — bármennyire frázisnak látszik — szem nem maradt szárazon és a sok szép jelenetnél, nem egyszer nyílt-színen, tenyér nem maradt tétlenül. Előadás után a közönség zajosan éltette Horváth parancsnokot, kit cserkészei vállukon vittek a lámpák elé
A vasárnap esti előadást a cserkész-zenekar zenekiséretével hajnalig tartó bál követte kifogyhatatlan bülfével és jókedvvel.
Újból akcióba lépnek a nőtisztviselök
Újjáalakul a nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete
Nagykanizsa, jfcbruii 6
A nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülele, amely számos tagot loglal. kebelében és múltban oly dicséreles munkát fejtett ki, — hosszú stagnáció után ismét a cselekvés terére kiván lépni. Azért vasárnap délután a Nádor-utcai ovo-dában levő helyiségében értekezletet tarlóit, hogy megbeszéljék a jövő teendőit és egy esetleges újjászervezés módozalait. Az értekezleten számos hölgyvendég is jelen volt.
Mágot Vilma elnöknő megnyitván azértekezletet, rámutatott azon okokra, melyek\' miatt az egyesület eddig nem fejtett ki akliv tevékenységet. Felveti a kérdési az egyesület újjászervezésére.
Vargha P. "Teodorich plébános hosszabb beszédben fejlegelte a tisztviselőnői fogalom alá eső keresztény nők szervezkedésének szükségességét és azokat az okokat, amelyek ezt a tömörítést indokolttá teszik. Gazdasági, társ^tlmi és vallási szempontok arra\' kell, hogy késztessék az egyazon kategória alá tartozó, egy világnézetű nőket, hogy erősen megszervezett egyesületbe tömörülnek.
Többek hozzászólása után az értekezlet elhitározta, hogy a Keresz-lénv Tisztviselőnők Egyesületét teljesen újjászervezi, nagyarányú tag-gyüjtésl propangandál indít és felhívási intéz minden keresztény tisztviselőnőhöz s általában a nagykanizsai női táborához és csatlakozásra és belépésre hívja fel őket. Intézkedés történt, hogy vasárnap délutánonként pont 5 órakor az egyleti helyiségben aktuális előadások tartassanak a tagok számára.
Elhatározta az értekezlet, hogy az első előadás most vasárnap, február 14-én lesz. Utána újjászervező gyűlés lesz, amelyre minden érdeklődő
« zalai közlöny
1926 Február 11.
keresztény tisztviselőnőt és intelligens nőt ezúton is meghívnak.
Elhatározta az értekezlet, hogy az egyesület uj|ászervezésével kapcsolatban ismét meghonosítja a különböző gyakorlati tanfolyamokat és szociális munkát.
Az értekezletet teadélután követte, mely kellemes hangulatban még sokáig együtt tartotta a keresztény nőitábort.
■■ V 1 I I kl \'
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
Irta l az tskotánkivüli Népművelés elóadís sorozatiban A nagykanizsai Ipartestületben folyó íyi február hó 4-ín [elolvasta: KELEMEN FERENC (4)
UkirtkptmUrl lg«i(iló
A megcsonkult, anyagi vérveszteséget szenvedett ország, természetesen a bajok egész légióit kénytelen elszenvedni s csak az ezeréves mult hitetadó biztatásai dzlk el fejünk felől a teljes kétségbeesést s az ország végső összeomlását.
Még a háboni közepe felé, amikor még a Höfer jelentések győzelmei nyomán egyesek a végső győzelemben is reménykedtek, megkezdődtek a gazdasági egyensúly felbomlásából származó aggasztó bajok.
Mindenekelőtt érezhető volt a nyersanyagok után- pótlásának hiánya. A nagy fogyasztás rohamosan csökkentette készleteinket, míg elzárkó-zoltságunk miatt ujabb cikkek csak jelentéktelen mennyiségben érkeztek. A túlzott fogyasztás folytán egyre nagyobb pénzösszegek kerültek forgalomba^ Az első komoly simplóma épen ez volt: az árukészletek rohamos apadása s a pénzforgalom megnövekedése.
A nagy háború hatalmas kiadásaihoz az államnak folyton u|abb pénzmennyiségre volt szüksége. Megkezdődött a fedezetlen bankjegyek nyomása, mely aláásta a pénz tekintélyét és megingatta a bankjegyekbe vetett hitet. Lassan-lassan egyre szélesebb rétegekben érezhető lett ez a bizalmatlanság a bankjegyekkel szemben, melynek következménye volt azután az ércpénzek, az árucikkek és termények tezaurá-lása. A pénz a gazdasági étetnek ez a vérkeringése megbetegedett s ezzel sorvadásnak indult az egész gazdasági élet. Minden, ami azután bekövetkezett, a pénznek ebből a megbetegcdésöből származott.
A kommuniz, majd a román invázió azután megfosztották ezt az országot utolsó megmentett értékeitől. Ezekután már elkerülhetetlen volt a pusztulás, melynek kétségbeejtő következményeit immár évek óta érezzük valamennyien. A korona teljes lezüllésc, a tőzsdébe fektetett értékek szomorú pusztulása, az életnívó sülyedise, a középosz-osztály, a fixfizelésüek nyomorú, vagyonok összeomlása, termelési fogyasztási válság, betétválság, fizetésképtelenségek, csődök, mind-mind az emberiség nagy mérkőzésének, a borzalmas világháborúnak kegyetlen következményei. (Folyi kov.)
■ftPCREKD Február 9, kedd
Rómát katolikus: Alex. Cirill. Protes-tins: Abigail. Izraelita: Sebal hó 25.
Nap kel reggel 7 óra 17 perckor, nyugatik dítutfn S óra 13 perckor.
Mozi. Uránia: Az élet tilostól. Eió-adisók 5, 7 és 9 órakor.

KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Febrar.r 13. A Mi*lalliiMitl&k OruJeo, E*v«-■Oiri< nunrkinUwl cwi\'OUjlnik nDMrot liruaRl
cilílye ■ f\'íilylil lyrlcl nieylrrinlbrn KliUnhoi Február M. A Zilnyl Irodllrnl (■ Mbvfrirtl KIW kdtuf rlíidiiJ • *i\'0«fiti« eig>ltrmib«a díUUn S ítikor ISoll fiiul IJrlmolBuml llolr tWiiUn).
Februtr 14. A nieykinliMl Kitollkiri L«z*ny-r*ylil möwoi IJ»tili>ly« ■ PiMzill Eprlcl Oixy-IttettKit olt í iííkOf.
Febrair li. Ai Emi tl&idlu l KetWíUny Oll-benkin iHiuiin I inknr (DirvlnUmui)
Febrair 13. Önkiit tliidl, n Uriniíbin. Február 10. A luirbulutl KiritiUnyti«lilliU Pirinek it irvükirotaluk jívln lin-ol cgybekiieil mQkrilvrli^liidlia i Roixoayl-ulr\'l lormtirriabia filc 3 inkor.
Febrair Zl. A Zrínyi Irodilml h MDvhieU Kir Xulhír elóiditi • rwhiii uxyUra«b4n dilulia S btikor (KdfDtn Ftitoí likirlkpíailirl Igiwli
\'^Febrair Zt Turlanl u Urlnlib»n.
FebraAr % A Zrínyi Irodllml tl .......... Kir
kuliunüjjl,, 1 vlioibiri eigyiuoríbin atluUo S őrikor (dr. OJrdonyl UJoi, ■ >K<ulb«lyl lllreki Itlrl.-.t iiirktuti|farV tlíiilliiV
FebraAr JH. Ai Emi iWidiu • K-ltiiUoJ Olt-bonbin dilnlJo 3 ieikor lErdíly nípiíxtíV
— A polgármester Budapesten.
Sobjin Qyula dr. polgármester tegnap délben Budapestre utazott, hogy Nagykanizsa város képviseletében résztvegyen a Magyar Városok Országos Kongresszusa választmányi ülésén.
— A Mária Leányok Társulata
vasárnap délulán fél 5 és este 7 órakor műkedvelő előadást rendezett a plébánia kongregációs termében. Az előadásokról csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk, mert a társulatba tömöritett többnyire egyszerű leányok teljesítménye felülmúlt minden várakozási. A mindkétizben zsúfolásig megtelt terembe egy-egy derűs órát varázsoltak csinos színpadjukról a Maria-leányok s a közönség ezt elismerésének ki-kitörő jslelvel\' jutalmazta. Wolf Mariska, Betlehem Rózsi, Sípos Rózsi és Sípos Margit a Sikerült tréfa című bohózatot adták elő az abban rejlő komikum kitűnő kihasználásával. Krls-tofoletti Mária közvelien modorban mondta, énekelte és lejtette el a Pesti hölgyek cimü monológot. Sipos Rózsi, Erdelecz Mária, Wolf Mariska, Tánaos Erzsi, Betlehem Rózsi, Dali Erzsébet és Mátytls Mariska a Divatos cselédlcányok cimü egyfelvonásos bohózatban remekeltek, sok tapsot és még több kacagást keltve és aratva. Majd a sokoldalú s minden téren derekasan helytálló Sipos Rózsi testvérével, Margittal magyar tánc-kettőst lejtettek. A rendezés körül buzgólkodó nővérek és ferencesatyák munkája óriási teljesítmény a maga nemében s reméljük, hogy ez az első siker még sok hasonlót fog hozni maga után.
— Az orvosok vacsprája. A nagykanizsai orvosok folyó hó 11-én (csülörtök) este 8 órakor a Centrál-ban tartják táisasvacsorájukaL
— Az Evangélikus Nőegylet az árvízkárosultakért. A nagykanizsai Evangélikus Nőegylet 500.000 koronát juttatott szerkesztőségünkhöz az árvízkárosultak felsegélyezésére indult gyűjtés kapcsán. Az Evangélikus Nőegyletnek ez a nemes áldozatkészsége szolgáljon |>éldául mindazoknak, kiket földi javakkal s embertársaik szerencsétlensége iránt érző szívvel áldott meg a sorsuk.
— A katonatemetőért. A nagykanizsai Evangélikus Nőegylet egy hősi halott sírkövére 121.500 koronát adományozott szerkesztőségünk katona-sírok akciója céljaira. Mikor az adományt nyugtázzuk, szeretnők hinni, hogy Mindenszentekig a még hiányzó néhányszáz hősi sirra is sikerül sírköveket állíttatnunk.
— Nagykanizsai legelők feljavítása. A nagykanizsai városi erdö-legelőQgyi bizottság legutóbbi ütésének határozatából kifolyólag egy erre a célra alakitolt bizottság be fog|a járni a nagykanizsai legelőket és a tapasztaltak alapján megteszi javaslatát a legelők feljavítására vonatkozólag.
— A nagykanizsai uszoda Dgye.
Nagykanizsa város vezetősége komolyan foglalkozik a Principális-mentén létesítendő uszoda kérdésével. A lervek kldolgpjtása folyamatban van. A neheftbbík része az uszoda-ügynek azonban még megoldásra vár e ez — a költségvetési fedezet előteremtése. A város most ezirányban is megkezdte az ügy előkészítését.
— Benzintöltő állomás Nagykanizsán. A Magyar Amerikai Petroleum Részvénytársaság benzintöltő állomás felállítására kért a napokban engedélyt Nagykanizsa várostól. Hasonló engedélyt egy éve s azóta Is többen kértek már, engedélyt is kaptak, csak épen hogy benzintöltő állomás nem létesült. Pedig Nagykanizsa autóforgalma mellett már nagyon jó szolgálatokat tehetne egy iiycn benzintöltő állomás, de nálunk ugy látszik, majd csak akkor lesz belőle valami, mikor már ma|d az autókat repülőgépek fogják helyettesíteni a mindennapi forgalomban.
— A pápai református kollégium mull ját és jelenét mutalla be tegnap délután az Uránia-színház nagyszámú közönség elölt, miközben Tdnczos F. pápai teológus előadásban ismertette a nagy muttu kollégiumot.
— A zalaegerszegi kiállítás kitüntetéseinek kiosztása Nagykanizsán. A zalaegerszegi kiállítás vezetősége álirt Nagykanizsa városhoz, hogy közölje azt az Időpontot, mely legmegfelelőbb a kitüntetések kiosztására, ami Nagykanizsán is ünnepélyes kerelek közt történik. A kitüntetéseket CzoborMátyás polgármester fogja átnyújtani.
— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik édesanyánk halála alkalmával részvétüket kifejezték, ezen az u\'.on mondunk igaz köszönetet. Özv. Strém Jizsefni gyermekei.
— Az Urleányok Mária Kongregációja teaestélyére adakoztak: Felfllfizetések: N. N. 160.000, Ke-rezsy Oéza 100.000, Teutsch Qusz-táv 80000, vitéz Horváth ezredparancsnok 60.000, dr. Fábián Zsigmondié, dr. Srabó Győző, dr. Révfy Zoltánná, Kiss Ernőné, Vida Lajos, Gycnes Lajos 50—50.000, Unger Uilmann Elek, N. N. 30-30.000, Fábián Ilona, Krátky György 25^ 25,000, Vidos József 20.000 N. N., N. N„ Lengyel J.. N. N. 10-10.000 koronái. Pénzbeli adományok: Zá-borszky Zoltán 200.000, dr. Darás Lászlóné, Hemmert Károlyné, Szabó Antal, dr. Hajdú Oyula, Zalán Gusz-távué, Sélley Teréz 100-100.000, Kiss Elemérné, Steinauer Józsefné, dr. Szabó Istvánné, dr. Kőnig József, Sürgött Miksáné, Csorba Istvánné, Palaskáryoé, Priviszlswszkyné, Oyurotsikné; Veoreosné, Peterman Józsefné 50-50.000, Baranyai Béliné, Bodor Zollánné, Neuvinh Oyörgyné, Szabó Istvánné, Illés Józsefné, N. N„ N. N., Kelemen Fe-rencné, Bazsó Lajos, Matán Ödön, Walits és Dautsch, Kaufman Károly, 25—25 000, Samu József és Lajos 100—100000, Horváth József, Lukács Vilmos, Salomhegyiné 30— 30.000, Vilde Istvánné 35 000, Asztalos N., N. N., Troj I. N. N. 20-20.000, Kreft József, N. N. 10-10.000 koronát. Természetbeni adományok: Bárczayné Keglevich Ilona grófnő, dr. Pliháí Viktorpé, dr. Uyö-mörey Istvánné, dr. íBábián Zsig-mondné, dr. Pogány \'J N.-né, dr. Merkiy Belus Józsefné, Boér dusz-távné, dr. Málék Lászlóné, Eörl Szabó Jenöné, vitéz Hollós Lajosné, Szllassy Ivánné, Koós Ottóné, Bo-csor Pálné, Zayné, Asztaloané, Cson-tosné, Bremser Gusztávné, Csiz-mazia Kálmánná, Kovácsné, Rubint Károlyné, Boijenrleder Frigyes, Hahné Wilde Ferencné, Angyal Nándorné, Hildné, Kovácsné, Stampf Zsigmond, Szabó L, Horváth Gézáné, Sárdy Gézáné, Bazsó S„ Bazsó L., Tórlősy Péterné, Nagy T-né, Pintér S.-né, Schlosserné, Folkmayerné, Hangya, Thold Dezső, Sartor^Zsig-mondné, Pctermann J.-né,Lindauemé, Reznitsek Józsefné, dr. Heiser Já-nosné, dr. Krátky Istvánné, Barloss Gyuliné, Sebestyén Gézáné, Tripam-mer Jenöné, Makoviczky Gyula, dr. Bcrtinné és az Úrasszonyok Mária Kongregációjának tagjai. Különös hálánkat nyilvánítjuk a katonai tisztikarnak, mely vitéz Horváth ezredparancsnok vezetésével majdnem teljes számban megjelent és nagyban cmclle estélyünk fényes sikerét. Az estély tiszta jövedelmét templomfestési célokra fordítjuk.
• — Nyolcvanöt százalékos pótadó. Tapolca község költségvetésében a kiadási előirányzat 2062\'/« millió, a bevételek 1662\'<i millió korona. A képviselőtestület a hiány fedezésére 85 százalék pótadói szavazott meg.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
|S26 Február S.
ZALAI KÖZLÖNY
Időjárás
A nagykanizsai mctoűrologlel mog-liffvelö jelentése: llóltön a Mmtrstk-?\' ,cíeel 7 órakor +1-2, díluUn 2 Jn\'kor 4-5*3. este 9 órakor +2 8. f/lMxt: E*étt nap teljesen Ixnull. Sítli\'ány: Reggel Délnyugat délben és tile Északnyugat. fjcpi csapódik mennyisége: 8
A Meteorológiai Intézet jelentése sze-iol viltozékony ídó váriutó. liöiíltycUés-(I H helyenként csapadékkal, inkább avaiis.
„ Tánciskola. Folyó bó 10-én , .Casino* alsó helyiségében (a volt (ötskcdelmi Alkalmazónak tcime-xn, tánciskolámat megnyitom. A felértek részére este 8 órai kczdeitel, babák részére délután 4 órai kez-eliel. Különórát egész napon esz-filík. Szives pártfogást kér Gutlen-!g Lajos oki. tánctanár.
- Keszthelyi tanár latin la-lulmánya egy római lapban. Lantos Vince dr., a keszthelyi pre-lontrei reálgimnázium tudós tanára ivós tanulmányt itt a Rómában jegjelenö Alma Róma cimü latin-yelvll lapban Széchcnyiról és az kadémiáról. Lakatos Vince dr. nemben Petőfi és Jókai költészetét méi-ilta az Alma Rómában klasszikus Ilin nyelven és találó ohjektiviiás-il. Munkássága azért is rendkívül ailos és megbecsülendő, mert dl-őségét és barátokat szerez az el-port Magyarországnak.
- Az élet tékozlót — az Urá-Iában. Tegnap délután válogatott Izönség részvétele melleit volt a íjtóbemutálója annak a grandiózus Imnek, melyet amerikai értelemben
remekműnek kelt mondanunk. A irab a való életből meríti tárgyát és iy zsenialilással van felépítve, hogy nézó lelkét teljesen megragadja, film elképzelésében és rendezéséin páratlan szépségű. Kiállítása odás és eleiétől végfg lebilincselő.
élei gondtalan Örömeinek verő-lyes boldogság-sugárzásával kezdik és a nemes szerelemért való kféle izgalmas küzdelmen keresz-elérkezik — a nagy tragédiához, utolsó felvonás szimbolikus kép, lelyért az egész cselekmény fel-II és amelynek erkölcsi tartalma gkapó. Ezt a filmet mindenkinek S k«U néznie. Felejthetetlen beuyo-sokat hagy míga után.
Scbwarcz Dezső cégnél :ul női divatárukban legszolidabb ki-Igálás.
c Kéretik, azon ur, ki vasárnap ozgonyi-utcai irrcdciila-eslélycn lény kalapomat tévedésből elese
< djék P nyomdáiába" \'"dni
- Schwarcz Dezső harisnyái a óbbak.
HNAULTl
Személyautók
Teherautók Mezfigazdasági én vontató traktorok
Vezérképviselet:
REIMAN
ludapest, Vörösmarty-tér 3. j
ürodaioro és művészet
A Tliália színtársulat bemutatkozása
I Nagykanizsa színházlátogató közönsége fokozott érdeklődéssel nézett a .Tliália" bemutatkozása elé.
A Th.ilii — melynek tagjai bud)-pcul színháza^. Ismert ntvü színészeiből rekrulálrJJak — már az clsö alkalommal megmutatta, hogy a főváros közönsége elólt játszóit. Fegyelmezett, gondosan kidolgozott, gördülékeny játék voit, amit produkáltak. Fodor igazgató társulatának bemutatkozása megfeleli a nagykanizsai publikum várakozásának és hisszük, hogy a nagykanizsai közönség « művészek munkáját táblás há-zakkr.l fogja jutalmazni
A megnyitó előadás Bauville egyfelvonásos klasszikus vígjátékával Gringoire-ral vette kezdetét. Sikerüli volt Czakó Pálnak XI. Lajos ir.eg-szcivélyesitésc. Czakó Pi l nyitl színen is I tpsot kapott. Fodor Oszkár a lezüllött koKöl (Gringoire !) annyi közvetlenséggel tárta elénk, hogy szinte lelket kli.lt figu\'ájába. Laczkó Boriska nemcsak kellemes színpadi megjelenés, de határozottan linóm, választékos, nűanszirozolt játékával pomp.i-ün illeszkedett be elsőrangú partnereinek játékába. Somody Kálmán és Bánky Róbert kifejezésteljes maszkj1, rutinírozott já\'.éka és Szász Lilly rokonszenves alakítása, hozzájárult a darab tökéletes sikeréhez. Ulánna Rostcnd bájosan derűs 3 felvonásos vigjítéka Regényesek került előadásra olyan pompás összjátékban, mely Rostand kedves darabját a maga eredeti szépségében adta vissza. Minden szereplő kiváló alakítást nyújtott. Bánky és Fodor pompás figurái sok derültséget szereztek. Laczkó Birl póztól mentes egyszerűségével és üd\'jségével, Somody és C2akó Pál meleg, érzelmes játékával hatott.
A színészek a Nemzeti Szinhíz Jelmezeiben játszottak. A rendezés kifogástalan volt. A zenekar hiányáért a művészek pompás játéka kárpótolta a közönséget. • (B. R)
Raszkolnikov. Az irodalomnak az a műfaji, melyben az élet mélységeit a maguk realisztikus komor-sálukban fól.-g az északi irók (Dosz-tojcvszlcy, Gorkij, Csirikow s.b.) hozzák szilire, a közép-európai ember lelkének tuiságosan sütét és megrázó. Kétségtelen azonban, hogy megjátszásuk sokkal nagyobb művészet, miut a mindennapi iáisadaluii drámáké, mert előfeltétele a pszichoanalízisben való intenzivebb elmélyedésben s a jellcriialakiiás körül minden drámai Jelleg mellett is az egyéniségnek hol markáns, hol meg finoman színes árnyékolásában érvényesül. Ezzel a nehéz feladattal a Thália színtársulatnak tegnap este felléped uiüvészlagjai oly játszi köny-nyedsíggel birkóztak meg, hogy a budapesti Nemzeti Színháznak is dicsőségére vált volna. A drámai
előadásoknak tökéletessége abban az eredményben csúcsosodik ki, hogy az egyes alakitások s az összjáték az igazság meggyőző erejével hatnak s a drámai jelenetek megrázzák lelkünket és a szánalomnak vagy részvétnek könnycseppjeit csalják ki szemünkből. Ilyen volt a tegnapesti előadás is, melyben a beteges eszmeáramlatokkal telitclt szerencsétlen Raszkolnlkov világfelfogásának a társadalmi renddel való összeütközésén felépült Dosztojevszky-dráma, cselekményének sötét aláfestésével és megrajzolásával a megindultságig megkönnyeztette a közönséget.
A címszerepet D\'Arrigo Kornél megrázó drámai erővel játszotta meg. Alakítása gondos lélektani tanulmányon épült fel, át és átszőve a realisztikus színjátszásnak minden erő-teljességével. Mellette Vécsey Ilona, Laczkó Boriska, dr. Torday Olló és Somody Kálmán juttatták érvényre a haialmas lüktetésű drámának szépségeit és hatalmas drámai erejét. Kisebb szerepében Orbán Viola tűnt fel karakteiisztikus alakításával; de kivüle a darab többi szereplői is hozzájárultak a kitűnő összjátékhoz.
A rendezés finom kidolgozottsága s az előadás sima gördűlékenysége dr. Torday Ottó érdeme. Közönség, sajnos, igen kis számban volt jelen ; az ember szinte gondolkodóba esik, hjgy amikor ilyen tökéletes előadásban lehet része s a nézőtéren mindössze 50—60 ember ül, érdemes-e Nagykanizsán a szinház-épités gondolatával komolyan foglalkozni ?
—mp—
SPORTÉLET
Nagykanizsa plng-pong bajnoksága
Versenykiírás. A Transdanubia Sport Egylet Nagykanizsán, saját helyiségében 1926. évi február hó 14-én ping-pong versenyt rendez.
1. A versenyen Nagykanizsa pingpong bajnoksága nyer lebonyolítást.
2 A versenyen a MOATSz. versenyszabályai érvényesek és minden tekintetben mérvadók.
3. A versenyen indulhatnak bármely más egyesület tagjai és egyesületen kívüliek is, tekintet nélkül életkorukra.
4. Nevezési zárlat 1926. évi február hó 14. napjának délelőtt 10 órája. A nevezések Schnitzcr és Göndör ékszerészeknél (Fő-ut), vagy a TSE helyiségében (Zrínyi Miklósutca) adandók le.
5. Nevezési dij: 15.000 K.
6. Díjazás: I. helyezett aranyérem és „Nagykanizsa 1926. évi pingpong bajnoka" cim; 11. helyezett nagyezüst érem és III. helyezett kis-ezüst érem.
• 7. A selejtezőben kiesettek részére külön vigaszverseny kerül lebonyolításra.
8. A vigaszverseny díjazása: I. ! helyezett nagyezűst és a II. helye-, zett kisezüst érem. zt vezetőség.
; Serleg-vándordljas plng-pong I verseny. A TSE vezetősége a 14-én rendezendő egyéni ping-pong versenyen kivül még egy serlegvándor-dijas csapatverseny rendezését vette tervbe. A vezetőség ezúton hivja (el az egyesületeket, hogy amennyiben e versenyen plng-pong csapatokat indítani óhajtanak, megbízottjaikat lolyó hó 14-én délelőtt 11 órára az egyesület helyiségébe szíveskedjenek megbeszélésre elküldeni. A serlegen kivül az I. helyezett csapat tagjai díjazásban részesülnek. A serleg Schnitzer és Göndör ékszciészek kirakatában megtekinthető.
Dunántul birkózóbajnokságát Kaposvár nyerte el. Székes/eltérvárról jelentik: A székesfehérvári A Ibi Rcgia Atlétikai Klub rendezésében vasárnap tartották meg Székesfehérvárott Dunántul birkózó bajnoki versenyét. A Kaposvári MÁV és a Kaposvári Turul SC birkózói voltak a hősei a birkózó bajnokságnak. A légsúly első és második, a pehelysúly mindhárom, a könnyűsúly első s a nagyközépsúly első helyezését a kaposváriak nyerték. "
Forradalmi hangulat Oroszországban
Berlinből jelentik lapunknak: A szovjet unió területén legteljesebb izgalom és nyugtalanság uralkodik. Számos helyen házkutatási rendellek el és igen sok letartóztatás történt. A moszkvai gyűlésen legutóbb vereségetszenvedett ellenzék mozgolódásáról beszélnek, kémkedési szenzációkról és ellenforradalmi összeesküvésekről suttognak.
Tény, hogy a szovjet-kormánykörökben idegesség tapasztalható, a jogtalan, erőszakos fellépésük mindennapos és az ország területén kivül a szovjetkövetségek is összeesküvők után kutatnak. Szentpétervárolt a mult héten a Slnovjev—Salin közötti konfliktusból kifolyólag harminc személyi tartóztatlak le. Slnovjev hivei igen hangosak. Igy legutóbb a Pétervárott lezajlott munkásgyülésen egy Savarow nevü munkásvezér felszólalásában azt mondotta, hogy Oroszország jelenlegi politikai és gazdasági viszonyoknak összeomláshoz kell vezetnie.
— Ahogy a helyzet ma áll, — fejtette ki — nyolc éves forradalmi tevékenység után joggal kérdezhetjük, hogy érdemes volt-e ezért forradalmai csinálni? Ma igazi kommunista Oroszországot akarunk teremteni, ugy a gazdasági élet teljes szocializálására, az uj közgazdasági politika és á magántőke, továbbá a külföldi koncessziók megszüntetésére kéli törekednünk.
Moszkvában a szovjettel határos államok tagjai közül negyvennyolc kémgyanus egyént tartóztattak le. A kémszervezet élén állítólag Frank ezredes állott. Odesszában tovább folytatták a monarchisták üldözését és a esek a igen sok volt cári llsz\'et és odesszai kereskedőt tartóztatott le.

« ZALAI közlöny
1926 Február 11.
MOZI
Uránia. Kedden 5 órakor rendes helyárakkal, 7 és 9 órakor (elemeit helyárakkal, az egyháji énekkar szereplésével ; szerdán 5 órakor rendes helyárakkal, 7 és 9 órakor felemelthelyárakkal, az egyházi énekkar szereplésével Az élet lékozlól.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az értéktőzsdén az irányzat ma újból erőteljesen megszilárdult. Az árfolyamok az egész piacon már nyitáskor jóval a legutóbbi zárlati nivó felett mozogtak és a kútfőidről érkező igen szilárd hírek még csak fokozták az áremelkedést, mely élénkülő forgalom mellett egész zárlatig eltartott. A kulisz piac vezető értékei 4—6%, sőt Georgia 8%-kal Javult. A vaspiacon az áremelkedés 5%-ig terjed. A bankok és takarékok piacán az árfolyamok 3—5°/o-ig javultak. A nagyipari részvények árnyereség 2—5°/o kőzött mozgott Rendkívül szilárd volt a Levante és Hungária Műtrágya. A Viktória malom gyenge nyitás után 20.000 koronával javul. A fix kamatozású papírok piacán a forgalom ma S2intén élénk volt.
Zürlcblrfrl.)
Pír ti 1935 00, London 2523 00, Nc-joik 51800, Brüiiet 2357 50, Mltmo 20S9-00. Hotlnid 20800, Berlin 12300, Wien 73-05, SotU 360 00, Prlji 1535-00. Budidul 72-70, 7«i>ó 70 50, BiWltlI 276 50, BeUríd 917-50,
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
Terménytőzsde
Buh daaav. 76 kg-oi 400.000— <02 S00, 77 íi-ot 405.000—407.500, 78 kg-oi 407.500—410.000, egyib dunintull fa pejt-vidéki 76 kg.-o, 392.500 - 39S.090, 77 kj-oi 397-500—400 000, 78 kg-os 40J.0C0—402 500 79 kg-cu 402 500— 405 000, ,-ou 230.000-235COO. takarmányárpa 240 000 -245.000, sőrjrpa 300.000-3s0.000, lü 250 0T,~ 260 000, tenger! 177.5C0-l80.0i0, repce 600.000-610.0CŰ, költ, 180.000 - 190.00?, korpa 172-500-^175.000.
Sertésvásár
Pcltujti, 5253. mdyWl eledaiUnul vluu-oaiidl <00 drb. Eliírendli 18.000-18510, laedctt 15.500—17JXW. saedett köaép 16 006 -165O0. kíroyt 14.000—15.000. eftóiendo öteg 17000—17.500, másodrendű 1Ö.OOO--16.500, niiRol midi 18.000- 21.000, ia«lonn«
nagyban 20.000--.—,i,!r 21.000 - 21.500,
kbuiott hu, 20.000—21.000, Iialonná, lel-•értés 20.000-22.000. Irányzat közepes.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar é» Köo?v-Wr.ak.rfA. ITT. NncvkanlT**
Apróhirdetések
Ax apróhirdetés dija 10 szól* 5000 kor. A drnszó s minden vastagabb belliből álló szó két szónak számillatik. Minden további szó dija 500 K. A hirdetési dlj olőro
fizetendő a forgalmiadéhozzászámllásával
Teljeo vízvezetéki- és fürdőszoba berendezéseket legolcsóbban sxilllt és szerel kedvező fizetési feltételekkel Weiser G é p g y A r,
Sugir-ut 16. __2122
Forgalmas utcában üzlethelyiség azonnal átadó. Clm a kiadóban. 57
6000
tisSreudü kor.
BRU NCSICS JÓZSEF
I0ii<r, CKui<K« él <(y«nrubiuli cikkek Qilttfbcn Sunár-m 53 ★ Telefon 210.
Ugyanott egy íróasztal eladó, —iltényi-oipöi vegyen I
Egy irodahelyiség teljes berendezéssel, tclefonn.il, más vállalkozás miatt Jutányosán azonnal átidó. Clm a kiadóban. 360
Eladó egy 6-os számú öntött vaskályha. Clm a kiadóban.
Kitűnő koroosonyl
Ó- és UJBOR
1917. évi pecsenyobor lUerenklnt Is kapható ti«4
REMETE, SugAr-ut 6. szám.
Eladó egy 3 X 200 Wolt 3X10 Amp. villany erő éra és egy Jó állapotban levő íróasztal. Bóvebbet a Zalil Közlöny kiadóhivatalában. 33
Egy jókarban levő Waldhausl planlnő azonnil bérboadó. Clm a kiadóban.
Ur>J loat w«toni;u mu-mu
U.k>e*. aiW«0»ll7S e.it.w mise I?M
OUi/ l2!J-M-;35» tuM IWt&.WCIt
Ooau msa-ntm likuKt WM\'l
pimcu h. JttlS 3«7» ¥»ím»«I ÍW14JÍŰ
Mollutf fit, 2UM2*;30 i/íío l\'tíJ
M m jl« • mo »\'4.aS Ji.\'MS
un ♦s.-su L-incon
Un ztu-zm KtUM Wll MII
MiriU ICSSS l?U!S litvpli
OuU.tckOL ICC24 iCCM Mrfi utl-au
Dia I7S70 17(30 hkt* 2110-11 l7\'t
•vé|d b. iiMú ;MU> Uit\'i 4101»
■•feat\'. J34S-J2I0 34ockka<« noso
haiti kw I44IC--I4440 XI*. VX2t 1CCÍ4
SrMfcw. 1K40-UI40 70<uk , ir/w u:7i
Lapkihordókat
felvesz
a kiadóhivatal.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest legelsórendü, modern, családi szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.
Mérsékelt Arák! Figyelmes kiszolgálás 1 Modern berendezést Kftzpontt fűtési - Melegvizszotgilutásl -Fürdik! - Ltttl
A nyugati pályaudvarközelében
m e o h 1 v ó k confetti — szerpentin
cotillon — Álarcok
crepp- és selyempapírok papírszalvéta
papirtAnyérok
TORTA- is SÜTEMÉNY-PAPÍROK
Fischel Fülöp Fiai
papirkercskedésében kaphatók.
Gazdák és teiiÉytaiiÉl íigjtlmtlel
A Magyar Távirati Iroda
nagyfcunlzsni kirendeltsége az összes bel- és kuliOldl
terménytőzsdék
hlv.ii.ilos irlolyam-.lt rádión kapj* es elAIlietölnck tetclonnn — percek alatt továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők.
ad. I6.252Í1925.
Hirdetmény.
A Nádor-utcai ovoda udvarán levő két drb. akácfát február hó 15-én délelőtt 9 órakor a helyszínen nyilvános árverésen eladjuk.
Nagykanizsán, 1926. évi február hó 5-én.
Polgármester.
Műhelynek
vagy
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a város belterületén. Bővebbet
a kiadóhivatalban.
nem közönséges pörkölt árpa, hanem szakszerű csi-ráztatással táperőkben dus.
A közötisÁíTPS pörkölt árpa nem tápláló
Ilyenért kár pénzt adni 1
Hirdessen a Za!ai Közlönyben
Mindenféle
készit
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
Nyoraitott > Zrinyi Nyomdiiptr ét KOnyvkereskertét R.-T.-nSl. Nagy kinizsin. (Nyomd»v«M»: of»n bert Kiroty).
66. évfolyam, 32. szám
Nagykanizsa, 1926 február 10, szerda
Ara 1800 k«rm
POLITIKAI NAPILAP
SE32&& jtfSSTx^ ?ileKh ttericorfi: Kempch* Béia SStt.^ SS
A KÖZÉLET HISZTÉRIÁJA
A frankhamisítás! ügyből kifolyólag a politika egére tornyosult viharfelhőkből a közelmúlt napokban két villám cikkázott át annak horizontján: gról Károlyi Imrének a miniszterelnök ellen intézett vádlevele s gróf Bethlen István miniszterelnöknek\' arra adotl válasza.
Ml ezúttal nem kívánjuk egyiküknek az irásál sem a politika szemüvegén ál vizsgálat tárgyává tenni. Csak egyetlen egy kifejezést ragadunk ki a miniszterelnöknek válaszleveléből: » közélet hisztériája, mely a maga ideges nyugtalanságában nem ludja az eseményeket kellő megértéssel és tárgyilagos higgadtsággal megítélni és mérlegelni.
Valóban alig lehet találóbb kifejezéssel jellemezni a társadalomnak mai helyzetéi, az emberek sajálos gondolkodásmódját s a közfelfogás ferde Irányát, mini hisztériának. A betegségnek oly szembetűnő megnyilvánulásai ujulnak meg nap-nap melleit szemeink előtt, hogy a közélet hisztériája valóban a legszomorúbb jelensége társadalmi életünknek. Amerre csak széttekintünk, mindenül! csak az egyénnek érvényesülésre Irányuló tülekedését, hatalomravágyódását. hivatottság tekintetében értékének túlbecsülését, személyi intrikákat és elgáncso-lásokra mindenkor kész elszántságot. az önérdek tobzódását, a közérdeken való keresztülgá-zolásl, beteges hiúságok szertelenségét, hatalmi mámort, kö-nyörülellenséget, részvétlenséget, becsületek sárbaliprásál, durvaságokat, lelkiismeretlenséget, a meggyőződéseknek teljes hiányát s önző célok érdekében még megalázkodásra is kész embereket látunk a közélet terén szerepelni, érvényesülni és uralmat gyakorolni.
Ami magasztos Ideálok még csak kevéssel ezelőtt is mint eszmék és célok lebeglek a szemek előtt, elvesztették lelkesítő varázsukat; a bűn és b\'ünlelés kezdenek polgárjogot nyerni a társadalomban s az általános köztelfogásból egyre jobban őrlődik ki egy világnézet, melynek még
az a létjogosultsága sincs, hogy meggyőződésből fakad, hanem pusztán önző érdekekben gyökeredzik.
Igaza van gróf Bethlen Istvánnak, mikor hisztérikusnak bélyegezi a mai közéletet, mert valóban az, legalább tömegmegnyilvánulásában kétségtelenül hisztériás. De ugyanattól a gróf Bethlen Istvántól, aki cikkében ezt a megállapítási teszi közéletünk jellemzésére, el kell várnunk azt is, hogy ő, a halalom erős kezű birtokosa, egyúttal orvosa is lesz ennek a társadalmi kórnak s kl fogja azt gyógyítani beteges állapotából.
Három fellétele és eszköze vau ennek a gyógymódnak:
Az államigazgatásban minden esetben a \'.örvényekhez és rendeletekhez való szigorú alkalmazkodás s ezek határain belül a méltányosság szem elölt tartása, kapcsolatban a tekintély visszaállításával.
A tehetségtelenek érdekében kifejtett minden befolyás maradjon eredménytelen s csak azok nak adassék alkalom és tér az érvényesülésre, kiknek megfelelő képességük és hivatoltságuk is
van erre.
Legyenekazemberekkevésbbé fogékonyak és hiszékenyek a besugásokkal, inlrikákkal és bc-csületgyilkosokk\'al szemben, mint ma tapasztaljuk.
Ez a harmadik feltétel talán kivül esik a miniszterelnök működési kötén és sokkal inkább társadalmi probléma, mint az előző kettő, de erre Is vannak módok s ha másképen nent megy, nem szabad visszariadni még a kevésbbé szelid eszközök alkalmazásától sem.
A magyar közszellem beteg, a közélel hisztérikus, a társadalom rákfenéje az egymás iránti gyűlöletünk, lekicsinylésünk, ön-fegyelmezelllenségünk, az önbírálat hiánya vagy eifogultsága, az egyre lágabb lelkiismeretesség és kritikátlan hiszékenysé-günk a rosszakaratú inlrikákkal szemben.
(ízeket a jelenségekel látjuk a politika s az egész társadalom terén, mely ahelyett, hogy kigyógyulna részben a hosszú háború izgalmaira és következményeire is visszavezethető ebből a betegségéből, csúszik lefelé a lejtőn s rohamosan sülyed le a teljes destrukció ingóvá-! nyai felé. *
_-|_-|.-.|-n-| -,1-n- -- -- -- ---- - — ~ — \'--"*-* — . ---------—
A Ház tüntetőleg ünnepelte a miniszterelnököt
Nlnoa totatonccnxura — A jobboldal lolkoa tOntotéaa Bethlon mollatt Sauorwoln Vamcnyi vendégo vott, — Ax általános politikai hclyxet
Hovoavárrnooyo törwónjhatóoága\'
Budapest, február A A nemzetgyűlés mai üléséi fél 12 óra \'ulán nyitotta meg Scilovszky Béla elnök. aki jelenti, hogy Rakovszky belügyminiszter kíván szólani Rakovszky Iván feláll, azonban a baloldal nagy zaja miatt nem tud szóhoz jutni.
Esztergályos János szociáldemokrata azt kiállja (eléje: Mondjon le!
— Mondjon már valami ujabbat! — kiállják-a jobboldalról a szociál-demokrata képviselő (elé. Végre percek múlva a belügyminiszter megkezdheti beszédét.
Nincs tclefoncenzura Rtiixaszky Iván : Vázsonyi Vilmos a Ház legutóbbi ülésén azl mondotta, hogy a frankhamisítás óta telefonját cenzúra alalt larlják. Azl is
Bothtannok bizalmat axovazott
mondolta Vázsonyi, hogy titkosrendőrök ólálkodnak a lakása körül. A kereskedelmi miniszter mar tiltakozott Vázsonyinak azon állítása ellen, hogy telefonja cenzúra alalt van és kijelentene, hogy nincs telefon-cenzúra. Akik a cáfolatok ellenére következetesen fenntartják állításaikat...
Tüntetés a miniszterelnök mellett
Rakovszky nem lejezhctle be mondalát. Ekkor lépett ugyanis az ülésterembe Bethlen István gróf. Az egész jobboldal felemelkedik és hatalmas tapsviharban és szűnni nem akaró éljenzésben lör ki. Bethlen Istvánt az egész jobboldal percekig ünnepelte. Valóságos tüntetés voll a kor-iiiányclnök személye nicilelt.
A hatalmas ünneplés lecsillapul-
tával Rakovszky István bejön a terembe és hevesen kiállja Bethlen gról (elé : Menjen ki I
Erre óriási vihar lör ki a jobboldalon, amely felháborodva kiáltja Rakovszky István leié: Maga menjen ki I és újból és még hatalmasabban éljenzik a miniszterelnököt. Sauerweln személybiztonsága Rakovszky Iván azután elmondta, hogy Hetényt Imre fökapitányhelyet-tes jelentette neki, hogy Sauerweln ellen valami készíti, akkor kiadta a parancsot, hogy a detektívek figyeljék meg Síuerweint. Erre egy de-IcklivfelOgyelö elment Sauerweinhez és értesítette, hogy ilyen hírek futottak be airendörségre és engedélyt kért arra. hogy személybiztonsága lelett őrködhessen. Saueiwein köszönettel vette tudomásul ezt az intézkedést és kijelentette, hogy ugy fog mozogni az utcán, hogy a de-tektivek a közelében maradjanak. Sauerweln — Vázsonyi Vilmos vendége volt Rakovszky Iván: Vázsonyioak panaszára, hogy őt megfigyelik — kihallgatták a dctcktivekei és megállapították, hogy január 25 én a Sauer-wcin életbiztonságára felügyelő detektívek elmentek a Bulovszky-ut-cália — ahol Sauerweln Vázsonyi Vilmos vendége volt. (
Erre tomboló vihar tör ki a jobboldali képviselők közölt.
Pesthy Pál igazságügyminiszter ezután beterjeszti a pénzbírságok átértékeléséről szóló törvényjavaslatot.
\'Nánássy Imre beterjeszti az 1914— 1915 évi zárszámadásokat, m^t a Ház tudomásul vesz.
A Friedrich-Huszár- és Simonyi kormányok zárszámadásainál Szabó Imre felveti a kérdést, hogy hová lettek a bankgassei milliók.
Majd több mentelmi ügy elintézése után a Ház ülése 3 órakor végei ért. Az általános politikai helyzet Budapestről jelentik: A politikai helyzet feszültsége változatlanul tart, bár a nemzetgyűlés mai ülésén várt napirend előtti felszólalások és ezzel kapcsolatosan várható nagyobb botrányok elmaradtak. Az ellenzék véleménye szerint Bethlen helyzete tarthatalatlan, viszont a kormánypárton azt hangoztatják, hogy Bethlen oly erősen áll, hogy 61 csak egy ember buktathatja meg és ez maga: Bethlen. A miniszterelnök melletti
zalai közlöny
11)26 Február 10.
tüntetés ugylátszik elmarad épen a kormány és kormánypárt felhívására.
Az ellenzéken azt hangoztatják, hogy amennyiben Bethlen mégis lemondana, valószínű báró Wlassich Gyula kapna megbízást kormányalakításra. Ez azonban csak óhajként nyilvánul meg, mert általában mérsékeltebb ellenzéki ,politikusok is ugy ítélik meg a helyzelet, hogy Bethlen határozott és férfias magatartása folytán hely/elél az utóbbi napokban erősen megszilárdította.
Heves törvényhatóságának biza-lomnyilvánltása gróf Bethlen Iránt
Egerből telefonálják: Hevesvármegye lörvényhllóságl bizottság.! ma délelőtt 9 órakor tarlolta rendkívüli közgyűlését. A közgyűlés megvetéssel lléll el azt a politikai gyanúsítást, amellyel kétségbevonják a kormány-elnöknek azt a kijelentését, hogy a frankhamisításra teljes világosságot fog deríteni. A közgyűlés nemcsak tántoríthatatlan bizalmáról biztosítja, de bizalommal kéri a miniszterelnököt, hogy a nemzeti érzésektől idegen kisebbségek kormánybuklató állam-csinjene sikerüljön, államférfiul becsületességével és szilárdságával továbbra is helyt álljon. A közoktatásügyi és pénzügyi bizottság együttes ülése
A nemzetgyűlés közoktatásügyi és pénzügyi együttes bizottsága ma délben Pékár Gyula elnökletével ülést tartott, melyen a mezőgazdasági nép érdekeit szolgáló népiskolák ellátásáról és fenntartásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalta.
A pénzbírságokra való tőrvényjavaslat
Pesthly Pál Igazságügymlniszler a nemzetgyűlés mai ülésén nyujlotta be a pénzbírságokra és büntetésekre vonatkozó törvényjavaslatot. A javaslat hét szakaszból áll.
Jankovich Arisztid ezredes szenzációs vallomása
Mit akartad frank-hamiaitással elérni? -- Megakarták buktatni a Bethlen-kormányt él a politikai hatalmat magukhoz ragadni Megakarták bőszülni Franciaországon 1 Trianont
Budapest, lebruir 9
A hamis frank-ügy politikai hátterének megvizsgálására kiküldött parlamenti bizottság ma délelőtt folytatta érdemleges tanácskozásait. A frankügyben feltétlenül ujabb események várhatók a közeli jövőben, ezt mutatja Pesthy Hál igazságügymi-niszternek hirtelen távozása a Házból és a frankügy referenseivel és Sztrache főügyésszel való hosszabb tanácskozása az igazságügymínisztériumban.
Paűlay Gyula törvényszéki bíró magával hozta Hágából Jankovich Arisztid ezredes val-lomási jegyzőkönyvét, amely a frankügy hátterét világítja meg és szenzációt fog kelteni a politikai világban.
Érdekes, hogy Jankovich először nem akart vallani, minden kérdésre megtagadta a feleletet, még végre lassan-lassanként kezdett beismerő vallomásba. Még budapesti bűntársait is tagadta, sőt azt is, hogy tudta volna miszerint abban a csomagban, amelyet lefoglaltak, hamis ezerfrankosok vannak. Később vallani kezdett és elmondotta, hogy Windischgratz hercegtől kapta a hamis ezreseket, majd sorjában megnevezte társalt és a hamisítás tu-lajdonképeni célját is bevallotta.
A frankhamisításnak hármas célja volt, vallotta Jankovich.
A főcélja a jelenleg uralmon lévő kormány megbuktatása volt. Egy politikai csoportot akartak uralomra juttatni. Ez a csoport rendkívüli mértékben elégedetlen volt a mai kormánnyal szemben és éppen ezért határozták el, hogy a csoport számára megszerzik a politikai hatalmat, illetve azok számára szerzik meg a hatalmat, akik ehhez a csoporthoz politikailag egészen közel állnak.
Elhatározták tehát, hogy a kormányt bármily eszközzel, bármily áron is, de megbuktatják és a szóban levő csoport illetve az ahhoz közelállók kezébe, helyezik a hatalmat. Tervük szerint ez az uj kormányzat azonnal kiirja a választásokat és bármilyen eszközzel parlamenti többséget szerez magának.
Második céljuk az volt, liogy Magyarország integri-ritását helyreállítsák.
Ehhez és az előbbi akciójukhoz természetesen rengeteg pénzre volt szükségük, amit a frankhamisításból szerzendő milliárdokkal akartak megvalósítani.
De volt egy harmadik céljuk is és ez a harmadik cél, Jankovich vallomása szerint Franciaország ellen irányult. Meg akarták bosszulni Franciaországon a Trianoni békeszerződést, amelynek tekintetében spiritus
A képzőművészet, mint a lélek tükre
Irta s a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek folyó hó 7-én tartott iiccálls elóadasán (elolvasta:
Péczely Piroska (2)
Ha ezen cselekettelének okát keressük, nem hihetjük, hogy csupán önön szórakoztatására, szemének örömére tette azt, mert akkor nem választotta volna a teljesen sölét, csak mesterséges fénynél látható felületet. Valószínű, hogy olyan állatokat ábrázolván, melyek táplálékául szolgáltak, ezen mód valami mágikus erö megérzésével magához akarta azokat vonzani. Így öntudatlanul meghódolt a láthatatlan élet hatalma előtt, melyet még nem ismert.
és ha végighaladunk valamennyi nép és kor művészetén, ugy lünik az szeműnkbe, mint belső életük, gondolkodásmódjuk, jellemük inkarnációja.
Álljunk meg Cheops piramisa elölt vagy nézzük az ipszantbuli szobrokat, melyeknek magassága 20 méter; első pillanattól kezdve érezzük, hogy e monumentális müveket a tartósság eszméje lengi körül. Sejtelmünk beigazolódik, ha honckés alá vesszük az egyiptomi szellemet. Már külső körülményeik is, melyeket a lelki fejlődés könlösének nevezhetünk. olyanok, hogy felébresztik bennük a maradandóság szeretetét. Ég-
hajlatuk szárazsága a megmunká-latlan gránittól a legfinomabb szövetig mindent konzervál. Ez volt tanítómesterük abban, hogy halottalkat\' bebalzsamozzák és rilka anyagból készült szobrokat álliisanak sírboltjukba, amely pusztulásuk titán helyettesítse őket.
Igy minden népfajnál a legkülönbözőbb példákat találjuk egyéni sajátságaik kifejezésére. Ha az asszir művészet a brutális erö megtestesítője, akkor a görög művészetet az erőteljes szépség kultuszának nevezhetjük. F-z a kultusz azonban nagy mértékben külsőségeken épül fel. Vallásuk is olyan, ltogy mindenben pozitívumokat keresnek. És mert a vallás a művészetekkel mindenkor sioros összefüggésben állott, ez annak gazdag kifejező eszközévé vált.
A görög világfelfogás immanens, teljesen nélkülözi a misztikus elemeket. Itt él a földön; gondolkodásának közponljába az embert állilja és mindent hozzá mér. Az elvont fogalmakat megszemélyesíti. A nap négyszárnyú lovas-szekéren vágtató
I ifjú, a kialvó csillagok alábukó ifjak;
I a Itold pedig lován lovakocogó nőalak. Isteneit márványba faragja, ugy gyönyörködik azok szépségében és tiszteli hatalmukat. Zeusz szakállas fejében imádja a márványt és szerelmi életében asszonyának idomait Aphrodité szobrának tökételes formáihoz méri.
A testi szépség adorációja nagyban fejleszti esztétikai érzékét. Külsejét ápolja, egészségesen él, a mult és jövő nem nyugtalanilja, mert szemének hártyája csak a ]Clen dolgaira reagál. Gyermekes boldogsággal merül el a fizikai élet gyönyörűségeiben; a külső szépség fanatikus szerelmesévé válik. Mind nagyobbra épili c bálványt, mely már-már az égig ér.
Ez az egyoldalú fejlődés azonban megbosszulja magát: a lélek fellázad, zajongva követel, napot, életet akar s sziklákat mozgató erejével kitör a bálvány testéből, rombadöiitvén azt.
A leomló kövek mesterüket, a görögöt agyonzúzzák, mig tanítványa — Róma — csupán megsebesül s szivének nyílásán utat leremt a lélek szárnyalásának, egy ujabb kor művészeiének. Saját tüzében és szenvedéseiben ujja születik és a nagy alkotások vérrel termékenyíletl uazdaK talajává válik. h
Rövid volna az idő, ha a művészei fejlődésinek minden fázisára kitérni akarnék. Ezért engedjék meg hogy Önök\' iránt való figyelemből nehogy türelmüket túlságosan próbára tegyem, néhány századot átugorhassak.
Törvény az, hogy minden akciót, reakció követ. Nézzilk csak a fenyőfát: ha magasbatörő vezérhajtását elhajlitjuk, a lermészcl minden eszközzel megkísérli, azt helyes irányba
rektornak gondolták Franciaországot.
Meg akarták bosszulni Franciaországon azt, hogy a trianoni békeszerződés Magyarország háromnegyed részét elszakította.
Jankovich vallomási jegyzőkönyvéből kiderült az is, hogy ő volt az egész akció pénztárnoka.
Jankovich ezredes kezelte a kiadásokat, ő kapta kézhez Win-dischgrátztöl a hamis ezreseket és ezekből a hamis ezresekből ő szerzett dollárokat és ö látta el dollárokkal a külföldre kiküldött futárokat. Uj nevek nincsenek Jankovich ezredes vallomásában, azonban vannak uj adatok, Igy a frankhamisítás politikai céljai is bizonyára nóvumot képeznek majd az ügyészségi és rendőrségi nyomozó hatóságok előtt. Az ügyészségen megindult az eljárás a Jankovich ezredes vallomásában foglalt adatokra vonatkozólag és mos! a közeli napokban az ügyészségen újból kl fogják hallgatni Windlschgraiz herceget, Nádosyt, a többi letartóztatottat és esetleg más tanukat Is a Jankovich ezredes vallomásában foglaltakra nézve.
A frankhamisitási ügy nyomozása során ma a franciák sifrirozott táviratot váltottak Pá-rissal Schulze ügyében. A válasz az volt, hogy a párisi nyilvántartóban ez a név nem fordul elő és ebből azt következtetik, hogy nem tartózkodik Párlsban. A franciák Wíndischgtaiz és Nádosy kihallgatását egyelőre nem kívánják és azt hiszik, hogy 8 — 10 nap alatt befejeződik a nyomozás.
visszatéríteni. A görög művészet egy-oldalra görbült vezérhajtás volt. Mily óriási munkát kellett végeznie a természetnek, mig ennek ellenhatásaként megteremtette a Kr. u. 12-ik század miszticizmusát I — Nem akarok most arról beszélni, miképpen alakult át a hel.enizmus a katakombák művészetévé, melyet aztán a bizantinizmus követeti. Ha a festészetben lelki hatásokat keresünk, akkor a miszticizmusnál kell néhány percre megállnunk. Az emberi lélek fejlődésével mind nagyobbak lellek annak nemes igényei. A görög testiség undorral löltölte el, a bizantinizmus merev sémái megrémítették.
„Szeretetre és vigasztalásra vágyakoztak. Miután a vallás hivatalos formái lélektelen merevvé csontosodlak, az emberek istennel ujra egyéni vonatkozásba igyekeztek kerülni ; nem ugy akarták tisztelni, mint szolga az úrit, hanem mint gyermek az atyját. Nem olyan szenteket akartak, kiknek szívtelen szigora előtt reszket a bűnös, hanem rajtunk jóságosan és szelíden könyörülőkci."
Ez a kielégítetlen vágy a XII. században már-már elviselhetetlenné vált. A szentképek elaggoll, beeselt-szemü alakjai, merev aszketiztnusuk-ktl eltávolodtak a leremtés lelkétől, melynek lényege a liszta öröm, a jóságos, nemes egyszerűség s az ezekért való nagyszerű küzdelem.
(Folyt, köv.)
192*3 rebr-üi 10.
ZALAI KÖZLÖNY
A parlamenti bl/ollság ma délelőtt Is összeült és az ülésen Rubinek István, Vázsonyi Vilmos és Hajós Kálmán folytatták a bűnügyi iratok áttanulmányozását.
Nagykanizsai háztulajdonosok is kaphatnak úpitési és tatarozás!\' kölcsönt
Előkészületek a lakásforgalom felszabadítására
Nagykanizsa, tebruár 9 Az üzlethelyiségek és lakások felszabadításának részint nehezen, részint aggodalommal várt, sz évek folyamán többször elhalasztott terminusa az 1926. évvel ismét az érdeklődés előterébe került.
Nagykanizsán különösen fontos dátum lesz a szabad felmondások első napja, mert városunk azok közé > kevésszámú városok közé tartozik, amelyekben a lakásínség enyhítésére aemmi sem történt s mindmáig csak a tervei érlelődnek egy megvalósítandó kistakásépitkezésnek.
A kereskedelemügyi és pénzügyminiszter elvben már hozzájárultak ahhoz, hogy az üzlethelyiségek május elsejével átadassanak a szabad lorgalomnak. A nép|óléti miniszter ugyan még aggályosnak lá>|a a lakások teljes felszabadítását, de annak elodázását már feltételekhez köti s a háztulajdonosok érdekképviselete igyekszik honorálni ezeket a kívánságokat.
így a háztulajdonosoknak legutóbb Nyíregyházin tartott kongresszusa kész előterjesztéssel fordult a népjóléti miniszterhez, melyben garanciákat nyújtanak arra vonatkozólag, hogy a kinevezett állami tisztviselők é« alkalmazottak lakásait a vidéki városokban biztosítják. Ezzel kapcsolatban természetesen a háztulajdonosok azt kérik, hogy a lakások már május l én teljesen felszabaduljanak. Maday Qyula nemzetgyűlési képviselő, a vidéki háztulajdonosok érdekeinek parlamenti képviselője ez ügyben a nemzetgyűlés egyik legközelebbi ülésén nagy beszédet szándékozik mondani.
A nagykanizsai háztulajdonosok élénk figyelemmel kisérik a fővárosi él a vidéki háztulajdonos-szövetségek mozgalmait s igyekeznek azokba kapcsolódni. A Háztulajdonosok Országos Szövetsége a kisebb haz-\'ulajdonosok érdekében megalapítja \' háztulajdonosok Szövetkezeiét. Az ui szövetkezetnek az lesz a célja, b°gy olcsó kölcsönökhöz juttassa az építkezni, bővíteni, tatarozni, egy-"óval lakást termelni szándékozó kisebb háztulajdonosokat.
Mindazok a nagykanizsai ház- és telektulajdonosok, kik ebbe a szövetkezetbe, mely az említetten kívül sok rgyéb előnyt Is fog nyújtani tagjaink, be akarnak lépni s akik építést vagy tatarozást kölcsönt igényelnek, jelentkezzenek délelőttönként 11 és 12
őra között Kinizsy-utca 11. sz. alatt. Lakók és házigazdák figyelmébe 1 A Háziul Jdonosok Szövetségének nagykanizsai fiókja közli:
Hogy a Ukásforgalom közeledő kiszabadításakor a lakók meglepetésekben ne részesüljenek és hogy a szabad forgalomra való áttérés minden zökkenés nélkül megtörténhessék, helyesen lennék a lakók, kik Jelenlegi lakásaikban megmaradni szándékoznak, ha már mosl megállapodnának házigazdáikkal.
A háztulajdonosok pedig helyesen tennék, ha az ablakokba már most cédulákat helyeznének el, meljeken nyilvánosságra hoznák, hogy felmondás esetén hány és milyen lakás lesz kiadó. Ezzel előmozdítanák, hogy kiki a maga részére szükséges lakások megszerzéséről már mosl gondoskodhatnék.
Otthont a magyar hadimuzeumnak!
Nagykanizsai Ipartestületi betegsegélyzö egyeslllet
Nagykanizsa, Icbiuár I A nagykanizsai Ipartestület elnöksége elhatározta, hogy az iparostársadalomnak betegsegélyezési ügyében Intenzivebb segiiséget nyújt. — Ingyenes orvosi kezelési és gyógyszert akar részükre biztosítani, ha akár a családfő, akár a család lakjai megbetegednek. Azért a régi beteg-segélyzőt teljesen átszervezve meg alakította a Nagyka.iizsal Ipartestületi Betegsegélyzö Egyesületet.
Az egyesületnek tagja lehel minden iparos férfi vagy nő, házas vagy egyedülálló, önálló vagy alkalmazott Családos egyén fizet heli 10.000, magános férfi heti 5000, magános nő 3000 korona járulékot, melynek ellenében betegség esetére az egyesület orvosa áll rendelkezésére és ingyenes gyógyszer. Nem iparos nem lehel egyleti tag.
Hogy azonban az egyesület minél szilárdabb alapon épüljön fel, szükséges, hogy anyagi bázisa bizlosit-tassék. Ez pedig csak ugy lehetséges, ha minél többen lépnek be az egyesületbe, amely az iparosság segítségére alkottatott. Egyetlen ipiros se maradjon ki az iparosok betegsegélyzö egyesületéből, mert szük-.sége van rá ugy neki, mint családjának. Most, amikor egészséges, gondoljon mindenki azokra a napokra, amikor ö vagy családjának valamelyik tagja megbetegszik.
Jelentkezni lehel a belépésre az Ipartestületben a rendes hivatalos órak alatt.
A német birodalmi ülésen Slre-semann beszédében rámutatott arra, hogy a Bajorországban tapasztalt olaszellenes mozgalom éí boykolt-törekvések készlelték Mussolini miniszterelnököt arra a kijelentésre, hogy a néniét áruk behozatalát meg fogja tiltani, ha a mozgalom tovább tartana.
Nagykanlxta, tebmir 9
Nincs jövője annak a nemzetnek, amely múltját nem becsüli meg.
Anglia mai jólétét különlegesen védeti földrajzi helyzetének köszönheti, mely módol nyultotl neki arra, hogy erejét ne önvédelemre, hanem szellemi és anyagi javainak fejlesztésére forditsa. Igy lett Anglia a feltalálók és iparosok hazája.
Itáliát megvédte a tenger, körülölelte az Alpok s lakóinak gondtalan megélhetést nyújtott az enyhe klímában évente kétszer lermőbuja, olasz talaj. Nem csoda hát, ha a szépmüvészelek meleg otthonra talállak náluk.
A csatornákkal és gátakkal átszegdeli Hollandia a belterjes gazdálkodás és kertészet őshazája lett, a természeti szépségekben dúsgazdag Schweizet pedig a hivalásszerOen üzöll vendéglátás lette gazdaggá.
Európa fókereskedelmi utjai 6s-időklól fogva Bécsben metszették egymást; ezért lelt Ausztria a kereskedelem otthona.
A magyar löld sem mostoha ugyan velünk szemben, de földrajzi fekvése sohasem engedte, hogy békésen élvezhessük munkánk gyümölcseit. — Vizsgáló szemmel néztük, hol les ránk a veszély s bármihez is fogtunk, ezer esztendőn át soha nem került le oldalunkról a kard.
Minden nemzet annak emeli a leg. szebb oltárát, amire a legbüszkébb s ami a legdrágább neki.
A ml legdrágább kincsünk a kard. Karddal szereztük a hazái, karddal tartottuk meg ezer éven ál és |ól tudjuk, hogy elöbb-ulóbb Ismét kard villog a kezűnkben.
Egy nemzetnek sem olyan szent a fegyver, mint nekünk, magyaroknak. Mégis, ha széjjelnézünk szerte a világon, minden országnak megvan a hadimuzeuma, csak a miénk hiányzik.
Pedig a hadimúzeum a nemzet temploma. Templom, amelyben az ősök dicsőségénél melengeti halvány reménységét a késői unoka.
De a mi badimuzeumunk nemcsak templom, nemcsak kegyelet, nemcsak reménység és nemcsak óhaj. A mi hadimuzeumunk egyúttal fegyver Is.
Mert az, hogy egy s más dologban elmaradtunk a modern külföld mögött, csalt azért van, mert azon a bizonyos évezreden át nemcsak magunkért, hanem érettük is harcoltunk s Így akárhányszor aratni sem ériünk rá, nemhogy virágot gyűjthettünk volna.
Amig ezeknek a harcoknak látható nyomait féltő gonddal össze nem gyűjtjük, addig vagy hiszi a közönyös, sőt rosszakaratú külföld a nyugat bástyájáról szóló mesét vagy nem. De ha emlékeinket felsorakoztatjuk és okmányainkat eléjük tárjuk, akarva, nem akarva észre kell venniök, amit ma nem hajlandók meglátni.
Társadalmunk legjobbjaiból megalakult ugyan a mull évben az Országos Magyar Hadimuzeum Egyesület, de minden nemes törekvés hiábavalónak bizonyul, mig a magyar hadi mull ereklyéinek méltó elhelyezést nem tudunk nyújtani.
Az ehhez szükséges anyagi eszközök megszerzésére az egyesület tárgysorsjátékol rendez és annJk teljes bevételét, — anélkül, hogy adminisztrációs költségekre csak egy fillért is felhasználna, — a fenti célra fogja fordítani.
A legkülönbözőbb |ótékonycélokra rendezett sorsjátékok túlontúl igény-bevették városunk közönségének teljesítő képességél, ezért még e nemes ügy érdekében sem merünk a sorsjegyekkel a közönség elé állani, annál is inkább, mert bizony annak az árát, ép a fenköll cél miatt, kissé mngasan, 50.000 koronában szabta meg az elnökség.
Hogy városunk közönségének mégis alkalma legyen, hogy adósságát az ősök dicsőiégél hirdető oltár számára leróhassa, a m. kir. 6. honvéd gyalogezred folyó hó 14-én, vasárnap délelőtt 11 órakor az Uránia-mozgószinházban maiinét rendez, melynek tiszta bevételét a Hadimuzeumnak juttatja.
Nem kételkedünk, hogy háziezre-dünk törekvéséi méltó siker fogja koronázni.
\' \' - - — \'i n "inni. ■,
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
Irta i az Iskolánkivüll NipmQvelés cióadáa sorozatában a nagykanizsai Ipartestületben
folyó ivl lebruár hó 4-én Ictolraata: p. KELEMEN FERENC (S)
UU/tkplulill >(iig,14
Második rész. Mielőtt azonban a magyar ipar jelentőségéről, gazdasági és társadalmi szerepéről beszélnénk, feltétlenül szükséges, hogy mégis némi visszapillantást vessünk az ipar keletkezésére és általános történetére, valamint a magyar ipar fejlődésére.
Aki az ipar keletkezésénél: nehéz kérdésével tudományos alapossággal foglalkozni kíván, annak vissza kell nyúlnia az embetfejlödés ködös korszakába. Az ipar ott született meg valahol, a régi történelemelőlli korban talán a dlluviális, talán még régebbi korszakbin, amikor az őslényben az emberi értelem még alig derengett. Tagadhatatlan, hogy az összes termelési ágak között a legrégibb az ipar, s talán nem is volna túlzás ha azt állítanák, hogy Adám volt az első iparos. Az ős Állat-ember a Darvini elgondolás s nem a biblia dogmái szerint egy sok évezredes fejlődésnek az eredménye. Ho>szu évmilliók teltek cl, mig az ősmajom ember el|utott lejlődésének ahhoz a fokához; hol derengő emberi értelmével már önludatosan cselekedni, gondolkodni tudott. Egy nemrég elhunyt angol iró, alur.ek
4
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Februái 10
munkát ma már Közkezén forognak, megkapd, szines fanláziával s a tudományos beigazolás valószínűségével, festi egyik regényében az em-berfejlödésnek ezt a különös korát. A többek között megismerkedünk ebben a regénybtn azt a feltevést • is, hogy mily véletlen körülmények vezették az ölcmh;rt az elsfl csónak megépítéséhez. Tagadhatatlan, hogy az ősember, az cinbcrrélevés lassú folyamata alatt, elsősorban bizonyos iparcikkek hiányát érc/te, mel>eket fejlődő emberi értelmével csak lassanként tzlált fel és készített el. — A környezetével vivott harcok a megélhetés biztosisása szü-ségessé tették bizonyos fegyverek beszerzéssé!, mert a kődarabok, melyekkel régebben vadászisákmányait megszerezte, a fejlődés folyamán nem bizonyultak elég fegyvetzetnek. Ezenfelül a természet ellen való védekezés is szükségessé lett bizonyos bár még oly \' primitív ruh&ati cikkeket, melyeknek megszerzéséhez megint csak különféle eszközökre volt szüksége. Régi kő, vas és bronzkori leletek tele vannak ilyen eszközökkel, melyek az ember ipari munkáján?.k ösi dokumentumai. Az értelem fejlődésével s a szükségletek növekedésével együtt szaporodtak ezek az eszközök, melyek későbbi időkben az emtxr egyre gyarapodó ipari készségéről testnek élénk tanúságot.
A föld igénybevétele, megművelése s az emberi lUÜKiéglctck kielégítésének céljaira való Kihasználása csak egy JóvúI későbbi időpontra esik, amikor a ícjiödő ipari-készség az ősembernek kezébcadi.i azokat az eszközöket, melyekkel még a szűz föld feihasogatáta, megművelése s a termés felhasználása lehetővé vált.
A kereskedelem vagyis a különböző iparcikkek és nyerstermékek kicserélésének foglalkozása csak egy sokkal későbbi fejlődés eredménye.
Mint mondottuk általános foltevés szerint* az ipar a wgrégebbi termelési ág, mely együtt nőtt az emberré átalakuló ősember primiiiv szükségleteivel.
Az ősember állandó hadakozásának megfelelően már a legrégibb időkben isv leginkább a fegyvergyártás ipara fejlődött s c^ak az embeii igények lassú növekedésével alakultak ki azok az iparágak, melyek sz ember egyéb szükségleteit, igy a korán kezdődő fényűzését t* kielégíteni voltűk hivatottak. Az ipar fejlődésériek egy végtelen bosszú skálájával állun* ilt szemben, melynek ősidökbemenő kezdetét sötét homály takarja, mig a másik o!dalárj tüneményes fejlődési lehetőségek allattak.
(t\'olyl kfltf.)
Németországnak a Népszövetségbe való felvétele. Németországnak a Népszövetségbe való belépéséről szOló Jegv/ékét ina adják át a népszövetségi főtitkárságnak.
Bencs temesvári utja. Benes csc.i külügyminiszter ma clu\'azott Temesvárra.
NAPS HIRIK
NAPIREND
Február 10, szerda
Rflinai katoiibui: Skolasztika. Protestáns: Elvira. Izraelita: Scbat h* 26.
Nap ktl rej-td 7 óra 15 perckor, nyucHzil: délutia 5 óra 14 perekor.
Mozt. Uránia: Az étel tékozló!. Előadások 5, 7 és 9 órakor.
KU LTU R ESTÉLYE K ÉS MULATSAGOK:
Február 13. A M»*Anll»il»U»lik <huJ;i\'i E*»»-ttltU tumkar.lrul (»u-,x>rl|intk mOsoii Iai>jng1 ctulic » H«.ltárl kjfkict unbnrftai e>i«B úritur.
rebruAr U A £i\\ai\\ I.lJjIstiI it V.úWucli K\'.r hullur tUikiltM • n«?«l. nnrtwn Ovii.tán
(• vi.kor f.soll Jóáarf IA<l«taí«Iuml lan.li iI\'jJiiji FcbraAr 14. A n»x»tatiliial K*1flltM Ltffnr-»j(»l«t KoMial tinr.nlKft s Póttfill tiyl«t IU£jr-
ItJlliílxn «.U U
FcbruAr U. Al Cini alAadiu i K.reuWcy OH bocbiia d\'iulin A orak\' t (Dimnlimsil
Trbruár ij. cmkru «Iúii1j« •< iriimibatt I cliruur |« iitfvtaiifiiai KnraifntiiixUlnti l\'irtiuk *r lrs.i»jn.i.ilii« |»«:u iíikoI ttybck&liMt icuirüst iVinuJaia ■ KorvoEp bivli Icinjtciintxs A
Feüiuáf II. A Ziloyl I-odaírni <« M0»Mirll K<V kaltur .MjJu* * vinHl.ii* n»<yU»:n«s«ii il/lulln
t ocakiM «K«l..a«a l\'ocv laiarékiwmliri n/jifaló
FvUmAr V. liula ti l\'imiib**. FfbruAr iX A Zriiirl trodjlinl a Vtvfw.lt Jt.N* kullur .ÍÜ..11H a válutltija n«t>i.iin.»\'«Ti difci\'ia
KORA REGGEL
kicsi madárkák százainak c*lc>ergö diiiiiiia ébresztget bennünket. /t szí-nes roiluzalu upro dalnokok ünneppé le\'ji\'< nz i/ju reggel mélységes csend Jét — az ébredő természelel. Mintha temp om lenne a nagy mindenség, melyben számtalan ajakról felhang zik u Teremtő dicsérete. És a virradó reggel aianjp il .Jot 011 és betakarja vele a halandók törpe házalt, beara nyo:za uz égboltozat azúrját. -U eresz alall meghúzódó gerlicék sze-tkt bugása belevegyül a madárkák trilláiba és egy csodásan hangolt, síivel gyönyörködteti énekkar friss nólJi szállnak fel a mugaíságokéa, mintha a leimészel hódolatát lolmá-csolmik lírák előtt. És a kicsi dalosok hangversenye nyomán megenyhül az embert atc márványkemény-sége, enged a merev feszültség, a hideg, kotáor vondjoA- meglágyulnak, a homlok ráncui kisimulnak, detü olvasztjo fel a bwkonmrságot és emetkedettebbé teszi a hangulatot■ És szót,-cseng, jubilál a madárkák éneke, diaijárja a fárad/lelkű emberek ben-sejet és valahogy an átformálja ünnepi hangulat ielvevésére. Nevel, kacag -- az üde reggel a maga tiszta ftisseségében és derül teremt, mosolyt fakaszt és megörvendeztet mindenkit elbájoló közelségében Mintha a nagy végtelenség ilnnepnopját ütné, a magas szférákban andalító ae Ihárfák zenéje its/ri a csicsergi énekkar d.i-náját és megszólalnak a szív húrjai és mindent betölt, mindent áthat a friss melódia A inennyboltozafrót lekocog az űiöm a kihalt, kiégett fötdte és hullámvonalai bevonnak mindent — hogyderilvé oran\\ozzák a tövisek szegélyezte meredek gyak>gulon Járók fekete felhős arculatát És búg, zsong, örvend, kacag, jubilál a számtalan éneklő kicsi madár és trillázó dics-énekük felszáll u jir momentum felé..
_ (B. K)
- Kitüntetés. Őszentsége XI. Piu-. pipa nirjjyt\'ppüspnk tlfiier-lesziésére Rimanéxzy Endre nyula kcszi ■ és Vörös J.ino« meszleenyöi c>p rcl. ugvs\'lnten Horváth MihAiv tahi plébAnust titkos kamarásokká nevezte ki.
— Papszentelés. Rótt Nándor dr. megyéspüspök a veszprémi székesegyházban alszerpapókká szentelte a papnevelde következő negyedéves növendékeit: Géczy U|os, Gulyás Józsel, Körmendy Béla, Melzget Antal, Pataki Ferenc. Sélley Kálmán, Tolnai Fenne, Vojui Józsel, Varga Béla, Világos ÖJOn és Weinhoffer János. A föpisztor a szenlelés után emelkedett szillemQ buzdító beszédei intézett az ifjú levitákhoz.
— Statárium a Legényegylet vasárnapi mulatságán. A nagykanizsai Katolikus Legényegylet vigalmi bizottsága és rendezősége élén Mutschenbacher Edvin dr. törvényszéki tanácselnökkel, már lel |esen elkészült a Polgári Egylet összes termeiben vasárnap este megtartandó angol-est renJezésével. A gazdrg müsoru zártkörű esi színvonala és megrendezeltsége felül fogja múlni a Katolikus Legényegylet összes eddigi cstélyeit és mulalságiii. Az estély védtiöknői dr. Eiry-Szabó Jenőné.dr. Ötley Oyörgyné, dr. Králky Imánné, Gyömörey Islvánné és dr. Darás Uszlóné — különös fényt Kölcsönöznek megjelenésűkkel. Az előadásra kerülő bohózatok és egyéb számok előadói városunk ismert legjobb műkedvelőiből kerülnek ki. Az estély szenzációja kétségkívül a hölgy-törvényszék lesz. A láncszünetek közben ugyanis Karnevál herceg statáriumot tart a megvádolt jelenlevő férfiak felelt — holgybitóságával. A hölgyek Itélöszékénck kedves eredeti gondolata — a maga újszerűségében — sok derűs percet fog szerezni és mulatságos jeleneteket kiváltani. A lánc reggelig tart. A meghívók mo.t küldelnek széjlel. Jegyek előre válthatók Schless Testvérek papirkereskedésében. A rendkívül si* kctüllnek ígérkező vasárnapi angol-estre, a Katolikus Legényegylet ezen kedves, meghűl tónusu mulatságára már előre felhívjuk a nagyközönség különös figyelmét
— Adományok. A megyéspüspök a balatongyöröki plébánia alapítási költségeire 20,000000, a b.Oalon-bog\'áti lelkészségnek megalapításához ismét 5,000000, missziókra 2,000.000, a kisgörbői p ébánia javi-tására 2,000.009 és a ncmesapáti templom javítására 500000 koronát adományozott.
— Előadás az Ipartestületben. Vároíunk iparo.lársnlalinának immár népszerűvé vált isinerellerjcíziő elő-adás sc.rúzoláb m csütörtökön esteS órakor Krlzsula János kcjtyesrendl tanár frg előadást tartani .Az ember lelki és erkölcsi világa* címen.
— A vnsárnupl liceális előadás. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör varámnp délután rendezi következő liceális előadását. Ezalkalommal Nőtt Józsel reálgimnáziumi lanár tartja meg .Gratikai müvéjzc-lek" elinti elöadásál. A programmon szerepel míg Lenz Qyula karnagy vezetésével a Nagykanizsai Vasutas Dalkör két énekszáma. Az előadás esle 6 órakor lesz a városháza közgyűlési termében. Belépés dijtalrn.
— A megyegyülés. Csekély érdeklődés melleit nyitotta meg a főispán hétfőn délelőtt Zalavármegye törvényhatósági bizottságának közgyűléséi. 7\'arányi Ferenc dr. főispán megnyitóbeszédét Deák Ferenc em-lékezeién\'.k szentelte. Szabó Károly a kö, s.\'gek nehéz helyzetéről beszéli Farkas Kálmán hibáztatja a postatakarék utján történő megyei pénzkezelést. Tokits Mihály az adóbehaj-tások terén kér könnyítésekéi. Nóvák János a földreform kérdésével foglalkozik. Indítványozza, Írjanak fel a kormányhoz, hogy az ügyek intézéséi olyan birákra bízza, kik gyorsabban cselekesznek. A közgyűlés az alispán válasza után némi módosítással az hdilványokat elfogadta. A megyegyülés panasszal fordul a közigazgatási bírósághoz a belcgápolási adóbehajtások miatt. A Máv autóbusz-járataira s a két uj körorvosi kör alakítására vonatkozó indítványokat cllogadták. A Tihany- szlntódi komp és a hozzá vezető ul céljaira a megye állami hozzájárulást kér. A megyegyülés déli háromnegyed 12 órakor végetért.
— Keresztény Munkásifjak avatása. A Mátés P. Hilár szenllerenc-rendi híttanár Igazgatása alatt működő nagykanizsai Keresztény Mun-kásifjak Égyesüleie,. melynek kebelébe a 77-es Szenl László cserkészcsapat is tartozik, február 14-én, vasárnap délután 5 órakor tagavalást tart ünnepi keretek közöli a Rozgo-nyi utcai iskola tornatermében, melyre az iljuság barátait ezúton is meghívják,
— Mühlmzés és varrógép kiállítás. A mai időkben, mikor megszűnő üzletekről hallunk nap-nap ulán, szenzáció-számba meni a tegnap esti üzletnyilás a Fő-uton, hol a Gazdasági Takarék épületében az uj Singer-fiókűzlet sajlóbemulatójál tartották. A fényes kirakatban nemzeti színű s.alagocskákal lobogtatlak a villanyerővel Járó varrógépek, óriási közönséget gyűjtve a redőnyeit először felhúzott üzlet elé. Benn a teljesen újjáalakított üzlethelyiségekben a különféle Slnger-gépllpusok s a velük előállítóit sok szebbnél-szebb munka volt kiállítva. Legjobban megcsodáltuk az olajfcslmények benyomását keltő nagy szines* képeket, melyekről csak egész közeli vizsgálattal ludluk megállspilani, hogy azok nem ecsettel, hanem egyszerű varrógép tűvel készüllek. A hlmző-lech-níka minden ága, madeira, riche-liéu, ajour stb. munkákat kéklettek előliünk a vlllanyerővel vagy llbha|tással müködó varrógépeken. Az üzlet ma nyillk meg a nyilvánosság számára s rövidesen állandó hímző és varró tanfolyamot ís fognak felállítani. A megtekintésre valóban érdemes kiállítást bárki díjmentesen megtekintheti.
— A magántisztviselők farsangi esljére, mely gazdag programmái február 14-én este 9 órakor kezdődik, jegyek korlátolt számban még • kaphatók a Harisnyaházban és a Vágó-féle illatszertárban. Az előjegyzett legyeket a nagy érdeklődésre való tekintettel csütörtök estig kell átvenni.
Wfi Február Ift.
zalai kOzlöny
s
Idajárás
i naiv kanizsai meteorológiai mi-g-■elöntése: Kedden a liőmirttk-,i>c«id 7 órakor +58, délután 2
tMiZl- Egész nap borult. gKy: W> Uö»*u»al üilbcaa cs
Északnyugat.
HapI csapinak mennyisége: 8
i Meteorológiai IntvMt Jelentése szc-* ^H Mdós idö várható, jelentéktelen Csalódásokkal és laöponlkörllll Hőmérséklettel.
. . .---.- * —-—
zsír!
5 uri-
_ Adomány. 77Ml Lajosné 3 kilogramm linóm lisztet, 5 kilogramm kenvéilisitcl és 1 kilogramm ««t Sll szerkesztőség tinibe a gyermekével nélkülözi özvegy asszonynak.
_ pályázat. A zalaszánlói tóm. lutb iskolaszék elhalálozás folytán légüreseden kániotlanitói állásra pályázatot hirdet. Határidő március 1 Kérvények az Iskolaszék citr.érc.
„ Sürgöny. A légnyomású mosógép bemutatása a szab. tulajdonol által közkívánatra meg madt-uIán 4 órakor Kein Cryula ipartestületi vendéglőjében lesz megiarlva,
— A Szarvas kávéházban csütörtökön este tánc-tea.
— Jóváhagyott kényszeregyez-ség. Olasg.ill v.lmos és neje Hirsch-ler Jolán ügyében elrendelt csődön-kivüli kényszeregyezségi eljárásban eszközöli megegyezést a nagykanizsai törvéiyszék tegnap jóváhagyta.
— Uj orvosi telefonállomás. Dr. Strcm Sándor logorvos (Király-utca 34 I. cm.) telefonszáma 61.
— Gondnokság alá helyezés. Nóvák J-Szsel H3gyradji l.ikost a nagykanizsai törvényszék jogerőre emelkedett Ítélettel gondnokság alá helyezte.
— Hősük emléke Nyirédon.
Nyirád közsévemléket álittlal hősi halottainak. &
— Uj kényszeregyezség. Neumann József nagykanizsai lakos saját kérelmére a nagykanizsai törvényszék elrendelte a CKŐdönkivttli kényszer, egyezségi eljárást. Vagyonfelügyelő Dóri ZsigmonJ. Tárgyalás napja március 6.
— Villanytelep épités. Nemes-
— Kapualjak kivilágítása és j tőrdemicen mozgalom indult meg
kapukulcs. A rendőrkapitányság vezetőjének a kapualjak kivilágítására vonatkozó rcndelelét sokon félremagyarázzák, aminek következtében sok olyan ház tulajdonosi is a kivilágtiással kapcsolatos költségekbe vert magát, melyekre a rendelet nem vonatkozik. A kivilágítás csokis zárt. ItJelt kapualjakban kőtelező. A kapuzárás elrendelése kapcsán a kapukulcs kérdése is sok vitára ::d alkalmai. Egy kapukulcsot minden lakónak a házigazda köteles rendelkezésre bocsátani. Ugyancsak a házigazda kötelessége csengőről és névjegyiék-lábláról gondoskodni. A házmesterpénz éjtélelötii kapunyitásért 10, éjiéi után 20 aranyfillér vagyis 1500, Illetve 3000 korona.
= A Szarvas-kávéházban csütörtökön este tánc-tea.
— Gyanús haláleset Illés János nagykanizsai 0 éves fiu hirtelen meghalt Miután a halálcsel körülményei gyanúsak voltak, a kir. ügyészség Indítványára a törvényszék vizsgáló-birája elrendelte a holttest felbonco-lását. A törvényszéki orvosok a vizsgálóbíró Jelenlétében a temető hullaházában tegnap délelőtt megejtették a boncolást.
villanytelep épírésére. A villanytelep Oulács, B.:dacsonyloma| és Bada-csonyhcgy villanyvilágítását is el fogj-r látni.
= Kéretik azon ur, ki vasárnap a Kozgotiyl-ulcal iírcdcnta-cs\'.élycn kcni\'.-ny kalapomat tévedésből elese télte, e lap nyomdájában leadni azi-veskedjék.
— schwarcz Dezső harisnyái a leRjobtak.
— Remlngton Írógépek raktára és képviselete, kedvezó reszl:tlizetés, régi gépek becserélése Szabó Antal irógipr akiára bap.
» Seliworcz Dezső cégnél uri és nói divatárukban legszolidabb kiszolgálás. /.
-Megrendszabályozzák a nagy- | ben sikerüli elfogni. A nagykanizsai
kanizsai kutyákat Nagykanizsa ut\' cáin járókelőket nem egyszer hozzák kellemetlen helyzetbe a szabidon kóborló kulyák. A városnak jóváhagyott ebiartási szabályrendelete nem lévén, a vármegyei hasonló szar bályrendelcl érvényes Nagykanizsa területére is. A rendőrkapitányság vezetője most készíti elő ennek a szabályrendeletnek a város területén való legszigorúbb alkalmazását.
— Bírósági kiszállás. A nagykanizsai törvényszék egyesbirája Mutschenbacher Edvin dr. tanácselnök Polgár János jegyzővel liolnrp Keszthelyre kiszáll, ahol bünlctötár-gyalásokat log tartani.
— Uj postai levelezőlapok fillér értékben. A postakincstár a lóvó héten uj levelezőlapokat hoz forgalo.mba 8 fillér értékjelzéssel^ Ezeket .íz uj levelezőlapokat 1lOO4, koronáérl togják átusllani. Legközelebb megkezdik a fillélértékü l)é-\'/egeknek előállítását is.
törvényszék bűnösnek mon.loita ki RolhmUtler Adolfot lopás iftiotctté-bett íí ezért őt 4 évi fegyházra llélle.
A falva* < réme. Tóth József líkosujh\'uí lakos valóságos réme voll a Nagykanizsa vidéki kozségek-nek. Formális, vadászaiul tartott a bjromfiakra és üzletszerűen foglal-kozotl a:ok ellulajdonitásíval. A lopott baromfiakat azulán a nagykanizsai piacon eladla. Míg r3jla-csiplék. A törvényszék clőtl töredelmesen mindent brismert. Nagy nyomaival védekezett, A birósáí kél évi és kit hónapi fegyházra Ítélte. Az Ítélet jogerős.
Praxi-párbaj. Tóth Józsíf okleveles gazdász jelenleg píceli lakos párviadalt vivott Keszthelyen Dankó Mihály akadémikussal, ntely párbajban mindketten megsebesültek. A törvényszék Tóth Józsefei 3 napi államijíhizia nélle. Az ilélet jogorCs.
TÖRVÉNYSZÉK
Megrögzött gonosztevő. Roth-míllter Adoll budapesti lakos Taussig Izidor nevű táraival betört Kövest Qéza keszthelyi kereskedő lakásába és onnét nagymennyiségű ruheneműt és egyéb ingóságokat tulajdonítottak el. Taussig már elvette méltó bűn-telesét, míg Rolhmülietl csak késób-
Érodatom és mfivészet
Terike. Földes Imrének ecimü darabja sokkal inkább színmű, mint\' vígjáték. Szinte lulon-sok szomorú jelenet van benne s épen csak a végén lendült út vigjstékszerü befejezésbe. A darabnak ez a hibája azonban egészen az irót terheli, ellenben nem érinti az előadást, melytegnap este is kifogástalan voll. A\' címszerepben hamisítatlan, bájos, közvetlen jalékával Verő Erz-,i aratolt sikert: Csupa természetesség, megjelenése fiatal Icányosan üde s előadásában szincs és meleg voll. A plébános szerepéi D\' Arrigo Kornél Kreálta elsőrendű művészettel s a lészleickig menő kidolgozottsággal. Ki kell emelnünk Vécsey Ilonái, Szdsz Lilyt, Székely Gizii, dr, Torday Ot- I tót; Somody Kálmánt s Anna szerepében luckó Boriskát. A rendezés gondos egyenletessége dr. Torday érdeme. Közönség elég szép számban voll. valószínűleg a társulatnak városszerte dicséri kilünő előadásainak a hitére. — mp—
Thália színház heti műsora:
Szerdán: Wildc tHcar .legszellemesebb vígjátéka fíuntwry. Főszereplők: Székely Gizi, Laczkó, Vécsey, Orbán, dr. Torday, Czakó, llánky.
Csütörtökön: Budapest ezlilcl vizjáték siker: Mttttsdgos papa.. t\'ral DcfS-\'i énekes vigjáteka. Főszereplők: D\'Arrigó. Ross Jenő, C/aVó, Somody, Székely Gizi. Vécsey, llánky, Laczkó.
Pénteken: Oeratdy, Ezűsllakadalom. A Vígszínház legtwtásoiabli szinjáték-ujdon-sága. h\'ószítepiók: zékety Gizi, Vécsey, Somody, Czakó slb.
Szombaton: (A Nagykanizsai Kaszinó di-tzterniébcn) Pirandello világhírű komi-diaja Wcc.iUle/fsa\'g &ómt. A Thália repre-senlativ elöadisx Fószerepló: D\'Arrigó.
Vasárnap: (A Nagykanizsái Kaszinó dísztermében) Molnár Ferenc világhódító vígjátéka Az frdög. Fóuerepló: Fodor.
A keresztény politika. lrla:Wa/-ler Islván (Budapest 1926. Ara 2 pengő.) Mint .A keresztény politika kézi könyvtárának" 1. száma jelcr.t meg Halter Istvánnak lenti című könyvecskéje. Bsvezciő fejezeteiben részletesen foglalkozik az utolsó száz év politikai eszmeáramlataival, a liberalizmusai és kapitalizmussal s statisztikai adatokkal támasztja alá a zsidóságnak térhódítását az egyes foglalkozási-ágakban. Kívánja a keresztény politikának minden vona-nalon való érvényesítsél. Hailcr Islván könyve nyugodi lárgyilagos-sagsal v.tn megiiva. Nincsen benne gyűlölet a zsidó faj iránt; a zsidókérdésről szóló fejezetében (100 102. lap) maga irja: .Nem a gytilölaö-déí. han-:m a védelem politikáját kell ve\'ü\'-: szemben folytatni mind addig, atnig meg nem s.-Unlettük a zsidó imperializmust. Igaza van szonban P llanghának. Törekednünk kell arra is, \'hogy a zsidóság értékesebb, megneveihe őbb részéi keresztény és nemzeti irányban csakugyan megneveljük. A zsidók befogadásának s aggodalom nélkül való alkalmazásá-nik legelső feliéiele kell, hogy egy erkölcsi és hazafias asszimiláció legyen, az erkölcsi átidomulás. mely a rsídói kivonja a nemzetközileg egyilltérző. a hazát csak érvényesülési terlllclnek tckinló, destruktív lu-laidonságukhan gazdag zsidó-nép közösségből." A könyv megérdemli, hogy mennél többen olvassák el, ugy a kcreszlények, inint a zsidók közül. Előadása sima, közvetlen, slilusa mindenütt magyar és tömör, az egész munkáját tiszta keresztény szellem s mélységes hazafias gondola! és ncmzcli érzés lengi ál.
Az UJ Idók e heti számában a szerkeszti llcrczeg Ferenc folytatja A Lánszky motor ctmíl regényét, amely a nagy Írónak legújabb alkotása. Emellett az angol irodalom egyik legérdekesebb regényének a lolyta-tasa folyik a lapban: .Szerelem* cimcn. Cikkek és elbeszélések egészítik ki a regényeket Hevesi Sándortól, Falu Tamástól, Szász Károlytól, llíy Jánostól, melyekhez Ké/imuiika cimcn az Oj Idók rovatát csa-tolja, gyakorlatilag (elhasználható rajzokkal.
Előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI..Andrássy-ut Ili
M Qll
Uránia még csak szerdán 5, 7 és 9 Cr3kor: Az élei tékozlót, 5 órakor rendes, 7—9 órakor felemeli helyárakkal.
Csötrrlök—péntek 7—9 órakor: Norma Talmadge és lóseí ;Schíld-kraut pmnpís keleti filmje: A beduin táncosnő, a Firét National ragyogó kiállítású produkciója. ^
közgazdaság
A borfogyasztási adó ellenőrzése
Nagykanizsa, február 9
A kormány a szanálási tőrvénnyel mcgsztinlellc az állami borilal és huslogyaszlásl adőkal és ehelyett felhatalmazta a városokat és közsé-g:kcl, hogy a borfogyasztás után önálló adói vethetnek ki. Ezen adó kezelése körül azonban többféle szabálytalantág merült fel, amelyek megszüntetése céljábil most a pénzügyminiszter rendeletei bocsájtolt ki. Az uj rendcici a 121.100/1923. sz. pénzügyminiszteri rendelet 6. szakaszát magyarázza és a pénzügyi közegek feladatát világilja meg, melyet a közönség tájékoztatása végeit az alábbiakban közlünk:
A rendelet- szerint a pénzügyi közegek \'feltétlenül eljárni kölelcsek a jövedéki kihágások megtorlása végett inditoll jövedéki büntető eljárásoknál. Segédkezet nyújtani pedig ugyancsak kötelesek a fogyasztási adók és adópóllékok beszedéseért felelős községi vagy városi közegek megkeresésére az ellenőrzés gyakorlásánál, szemlék, házkutatások tneg-ejtésénél kihágások elkövetésének megakadályozásánál é-jjellcdezésé-nél. Ilyenkor a városi WÍgy községi közegek megkeresésére a pénzügyőri biztosi kerülel vezctó|e rendeli ki őket.
Meghagyja a pénzügyminiszter a pénzügyigazgatóságoknak — utasítsa alárendelt közegeiket, hogy a borfogyasztási adó ellenőrzése körüli teendőiknél e megállapított hatáskörüket lul ne lépjék és a községek leledatál képező ellenőrzést ne önállóan — hanem csak megkeresésre végezzék, ha az állami jövedék érdekében teljesítendő lulajdonképenl feladataik által igénybe véve nincsenek.
Különösen vigyázzanak a kellő tisztaságra és hogy az ellenőrzés zak-lalássá ne fajuljon.
Végül hangsúlyozza a miniszter, hogy a bortermelők a saját háztartásuk és munkásaik által elfogyasz-toit b >r ulán járó borfogyasztási adót
ZALAI KÖZLÖNY
1926 FeOrulr 10.
átalányösszegben fizethetik. Ez esetben bortermésük bejelentése csupán nyilvántartásuk céljait szolgálja és igy annak elmulasztása vagy helytelen adatai jövedéki kihágásként nem kezelhetők, hanem legfeljebb szabályellenességnek minősíthetők.
TŐZSDE
Az értéktőzsdén az irányzat a tegnipl nagyfokú szilárdság után ma ellan>tiull. Nyitáskor az árfolyamok még egyenlőtlenül alakultak és a külföldi tiirck barátságosabb hangulatot támasztották. A tózsdeidó későbbi foUaiuin azonban egyrészt a gyengébb külloldi hírek hatása alatt, másrészt a spekuláció nyereségbizlosiló eladásai folytan az irányzat ellanyhull és zárlatig I—30/omis áresések állottak be. Egyedül fkocsim javult további 2° ,,-kal. szilárd volt még azonkívül Ola és Keleti Murányi.
ZBricW zirlrz
PáiU 192000, Leodon 252SCO, Níw.r." 51900 Bro.^l 2J37*00, Milano 2MOOO HolUnd 20S1 - Berlin 123 6;, Wlai 73-vK. talU 365 00. PiigalS36S0.3i>Jfpesi 7«\'6ü, Varsó 70*50. Büka/esi 235 50. RelgrM 9H 50,
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
Vllaták D » v 1 * t k
to«t HHOyiitty. Is.ln.\'ia rwi* ÍI«*S
ÜMkkw. I MtJlIM :ui. J\'
Olais ••.ÍO-\'ÍS; ■«;<■ IKIÍ.\'.-Jlj
Do&b IlUHl KM 1
PrucU ti. nn-wi UM»St
HcU4«4 bt 3190-Ji ita Si(it>i;i IÍ1JJ . 44i
ÍM Jti-m OMJO M\'IS-HSU
L*Tk a:-s: KMJJ
IMt nitíut KU.»o HU »lt
mtu iiuvi;j:i t:6)\'t<w
Ouh.MklUL IszCJJ VJ.II ?itU
M. W\'-JS I7SIK Kitt iito-iio-s
»Tljd h. ii7» ::.9J XuVH u; SU)
*«4t« k. un i:u iK-u :i is
^orvl c tu 1(416 .<(11 VUl IMS 10C1M
ItMUv. iKU-iita Kila «rto tJa-o
H&róhíivámté&vk
At apróhinletét dija 10 ui\'ikj 5000 kor. A cinuzó » jJflJcn vastagabb be\'.Uból álló t/ó két sz^iwc számíttatik. .Minden lovabM %/ö dija fi00 K. A hirdetési dij clő- o 1 ixctendtt a forgalminál) hozzíszlmltátával
Tcljoo vlxvexctókJ- éo fOrdŐ-B,uba boi\'rndcxéscket legoífióbban szállít ti szcirl kcdvoxö fizetési fol-tótelokkol Wcisor C ú |j (j y s> r,
sugíi-ui Uk ___mi
PénzkSIoatnt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóslitat Ácxól Ignóo pénz-kölesönMttvcIltó Irodája Nagykanizsán. ^Hóul 3. »z. atoll Kónyoxoi\'kölcsön kötvényekot vcuek. 3550 Forgalma* utc.tb.in Oxlcthetyiség azonnal átadó. Qmi kiadóban. 57 Borbélysegéd, Jó munkás felvétetik Eötvös-tér 24. 393
Kitűnő kcpoctenyl
Ó- és UJBGK
1917. évi pccacnyebor liteicnklnt is ^ kapható iuh
REMETE, Suyár-ut 6. síim.
clpé.znooód, ló inunVis felvétetik Halásznál. Sugár-ut to.
Eladó egy 3X200 WeJl 3X1° villany etó óia és egv |ó all.poibaii levó irósszlal. tlóvebbet á Zalai KózIOny kiadóhivatalában. __33
FU.xci-kere.keUfi.oQéd, kl ugy
vass/akfliában. mint rótös- és lövldiniban Is peilekl. állast keres azonnalra is. Németh üyírgy. Oyékényes 2. 35S
Miléónyi-cipöt veyyesn I
Kiadó külön bejltatu bútorozott uleal szoba, esetleg koszttal. Cini a kiadóban. 337
Terméítytőzs ir.
Sus Uas.v 76 kK-.-s 393 5;/-395.00 i. n \'tc.> 397.5W- «000" 7fl kg-oz 400.000 -t025úú. -pi\'t dunántull ei peJt-vldékl 76 kg.^a 3SS.OOO-3SÍ 500. 77 -s-ei 590 000- 39250., v» 392S<\\ 3950C0 79 ki-os 395.00J- 397 500 tu 227Í50--232500. "k.iiom, s.wi 235000 - 245.00", síltáipa 301.000—350 000. 2500 •! 260 000, t.ngaii 177 SfO-tBOtXO tepea 600.000 —610.000. kél" ISO.OOs I90<W. soipi 172530-175000.
SertétvásAe
E.lhajtás 5253. melye.\'! eMdaUsnul vls"s. aaradt 400 dib. Elsíeend. 1S.OOO-IS5 0, ixeóctt IÖ50Ű- 17000. szedeti k\'zép 16000 -16 Sor. kónnva U.000-15.000, elsóieníJ Bieij 17 U0O—17.500. msscdreaóll ItiOóO-16500, angol silldó I8NO-21.COO, s//l..nnt
sagyban 20.000--,-.a<li2IOOO 21500.
lehalott b.> 20.000 -21.000, sislon.*.!. lil sertés 2000-22 000. llínyzal közepes.
Szerkesztői üzenetek
.Egy tapasztalatlan fiatalember.\' A
virág- vagy cukorkaküldésscl óvatosan kell bánni. Sok feltevésre és félreértésre adhat alkalmat, ezért általános érvényű szabályt erre nézve nem is lehet felállítani.\' Az efféle figyelem mindig a körülmények szerint gyakorolandó. Az. hogy ön most kc«1 leányos házakhoz ozsonnára járni, ittin kötelezi önt másra, mint hogy táncmulatságokon foglalkozzék a háztki$Asszonynya). Ha aztán némelykor kis értékű néhány szál virággal (pld. egy kis ibolvacsokorr.il) kedveskedik neki $ ezt megtelelő formák között teszi, ezért nem illetheti Ont semmiféle gáncs. Nagyobb éltékU virágküldcményt azonban már nem szabad küldenie, mert ez már meghaladja az egyszerű figyelmet s az ozsonnák viszonzásául tűnik fel. A nök általában örülnek a figyelmességnek s ezért nem is róhatják meg Önt. Sajnos ez a gyöngédség is kezd már kiveszni az emberekből.
H. I. Verseit nem tudjuk használni, mert a költészetnek vajmi kevés nyoma volt ben-nök feltalálható.
l/érszegények! A TÜ3SS,.
a druncsics Jozsi-félc bikavér. BRUNCSICS JÓZSEF
tftim. c>emrc« >( ffycuuhiiitl <l«»ek C<!«Ub«a Sutflr-ut SX * Tolcfoa 210. Ugyanott egy iromztal eladó.
Egy aliir hauaált Paliundcr cbédlli bútor clcfóért eladó. Cini a kiadóban.1 335
Butoroxott szobit konyhával feb:u*r 15-re kUdó. Clm a kiadóban. 336
Eladó egv ~6os számú öntött vjikílyba. Clm a kiadóban.
Egy alig ItawxnAlt 12 lócrós nyors-olajmotor 900 ciéplúvcl. lólierfejlóvel, komplett fcUzercléssel elidA. Megtekinthető Vámosi Imrénél. Pölöskefón u. p. Oel»e. Ugyanoll egy fószljj telje»en uj. eladó. 365
Budapest, IX., Rádai-utoa U.
Teljes anyagi garancia mellet! kósxit elfi vidékieket Is.
Ki»4ó. Zrínyi Nyomdaipar óa Könyv-"»A»«*tmí5A« »T, NatrvWnnlva*
FAKSaMGRft
MEGHÍVÓK confetti - szerpentin
cotillon - álarcok crei\'p- és selyempapírok papírszalvéta papirtAnyérok
TORTA- és SÜTEMÉNY-PAPÍROK
Fischel Fülöp Fiai
papír kereskedésében
kaphatók.
41\'1/1926.
Hirdetmény.
Az Alsóiiyircsbcn február hó 16-án 9 órakor nyilvános árverésen fú2vesszőt adunk el.
Találkozás a csemetekerti er-dúslaknál.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1926. évi február lió 6-án.
Polgármester.
Hirdessen
„Zalai Közlöny"-ben.
1851 \'1926.
Hirdetmény.
Folyó hó 11-én délelőtt 9 órakor az alsónyiresben nyilvános árverésen eladunk
1059 ürméier hasábfái, 168 tlrniéter dorongfát és 82 ürméier botfát.
Találkozás az alsónyiresi idei vágáslerületcn.
Nagykanizsán, 1926. évi február hó 6-án.
Polgármester.
Lapkihordókaf
felvesz
a kiadóhivatal.
Műhelynek
vagy
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a város belterületén. Bővebbet
a kiadóhivatalban.
|M®<M®úetP RÉSV.TBGS. fFonaiai^
Wk á. NAGYKANIZSA, FŐ-UT I. V TÜJ^
Ö!!ít.l5DJÍtái3M\\\\Ul \\ * \'
ú . Mosbi
LI
Mindenféle
készit
L
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
II
Wyomilott k Zrínyi Nyomdaipar a liőnyvkereskedts R.-T.-nil, Nagymu-djslii. (Nyomda««^\' \'.\'*ícrb«i« Károlyi
66. évfolyam, 33. szám
Nagykanizsa, 1928 február 11, csütörtök
árm 1800 k«r*M
POLITIKAI NAPILAP
_ tl ÜVtóttMUl fó-«l 1
LtUiubén-f •telem tt, arunúA 117. min
felelős nzerkeszií: Kemptlen Bél*
rj"i«t:-ví lu: Sd >rin M.OW k*Mt
Mtfí* ./.n_ ...---- K.0CÍ Saul
frankhamisítás a hatalomért
Az odiözus bankóhamisitásl ügyben léhát egészen lehullt a lepel azokról a titokzatos politikai törekvésekről, mely — álli tólag — ennek a bünügynek inditó okait képezte. Célja a Bethlen-kormány megbuktatása, uj kormányalakítás s az inleger Magyarország visszaállítása lelt volna. Franciaország ellen is irányult volna, melynek nagy része van Magyarországnak harmadára történt megcsonkításában.
Kormánybuktatás, — Magyarország integritása, — bosszú Franciaország ellen — ezek tehát a frankhamisítás! ügynek mozgató rugói.
Nézzük ezeket, a bünügy elkövetését illetőleg felállított célokát és inditó okokat egyenként.
Kormánybuktatás — pénzhamisítással«
Ezer frankos bankjegyeket akartak hamlsitanl, hogy megbuktassák a kormányt, hogy helyébea hamisítók vagya hozzájok közelállók kezeibe - csúsztassák át a kormányzó hatalmat.
Miféle megbomlott észjárás és a lelkiismeretnek mily nagy fokú tág rendellenessége keli ahhoz, hogy emberek, kik egyik lábukkal már a gondolat nteg-logamzásakor a börtönök töm-löceiben játnak, ily módon akarják megbuktatni a kormányt s közönséges bünlől szennyes kezeikbe venni az államhatalmat! Hát már odáig sülyedt le előkelő pozíciókat betöltő férfiakban Is az erkölcsi érzés, hogy lehetőnek tartják, hogy a bün-telőlörvénykönyvbe ütköző cselekményben vájkáló kezeikbe merték volna venni az ország kormányzásának gyeplőszárál?! Hová merült el a politikai morál a bűnök fertőjében, ha józan embereknek agyában ilyen kormánybuktató eszköz megszület-helik?!
Hogyan gondolták ezek a politikai kalandorok ezúton láb alól eltenni a kormányt?
Bizonyára nem másképen, mint hogy a hamis ezer frankosoknak vaggonszámra való gyártásával sok százmilliárdra tesznek szert s puccsot visznek véghez. Puccsot, mely egy csapás-
sal visszahódítja szántunkra az elrabolt területeket: a Felvidéket, Dél-Magyarországot, Burgenlandot, Erdélyt s talán még Horvátországot és Fiumét Is.
Tehát integritás — ugyancsak frankhamisítással!
Meg tudjuk érteni, hogy ha ponyvairodalmi termékeknek hatása alatt kalandvágyó serdülő tacskók eszelnek ki hasonló vállalkozásokat. De hogy magas közjogi hivatalokat és állatni funkciókat betöltő meglett férfiak ennyire naivak legyenek, ez — a cselekménynek már ily bolond elképzelésében is — örök szégyene lesz korunk szellemi és erkölcsi felfogásának és színvonalának.
El ludták képzelni ezek az „urak", hogy kötegek-számra hamisíthatják a Irancia ezerfrankosokat és helyezhetik el a külföldi pénzpiacokon ?! Hogy ezen a veszedelmes játékon nem vesztenek rajta és sok százmilliárdhoz juihalnak majd hoztá ezen a csalárd ulon ? Hogy aztán az igy szerzeit milliárdok utján egyszerre tönkreteszik Franciaország pénzügyi helyzetét s ölünkbe hullnak az elveszített területek?!
Tehát Franciaország közgazdaságának tönkretétele —francia frankok hamisítása utján!
Nem keresünk enyhitő körülményeket a tettesekre és a cselekmény értelmi szerzőire és végrehajtásában tettestársaikra. Nem azért említjük reájuk nézve az elmegyógyintézetekel. hogy mentesítsük őket mélló büntetésük s az igazságszolgáltatás sújtó keze alól. De az ilyen embereknek első sóiban mégis bolondokháza és nem börtön való. Józan ésszel még csak elképzelni sem lehet, hogy frankhamisítással először megbuktassuk a kormányt, magunkhoz ragadva a kormányhatalmat, azlán nyomában mindjárt kitűzzük a magyar trikolórt a Kárpátokra, aZ erdélyi havasokra s az Al-Dunára s egyben tönkre legyük Franciaország gazdasági éleiét s ezzel magát Franciaországol. Mindezt puccsal vagy anélkül; simán vagy puskaropogásokkal,
liz vagy ezermilliárdra rugó hamis pénzzel!
Lehet, hogy vannak egyesek, kik ezt az elképzelést hazafias indokokkal igazolni tudják. Mi ugy érezzük, hogy még a legnemesebb cél sem szenlesitl az eszközöket, ha ezek beleütköznek a jogrendbe vagy erkölcsi érzésünkbe. Hogy azlán ez a bűnügy mennyire megrendítette a külföldnek már-már megerŐT-södő bizalmát irányunkban — erről a következményéről jobb nem is beszélni. Mert hogynn bízzanak bennünk ellenségeink, mikor állandó tűzfészek vagyunk az ő szemükben.
Bennünk is lángol az irredentizmus lüze s a trianoni végzetet csak ideiglenesnek tarljuk. Meg vagyunk győződve róla, hogy a győztes hatalmak előbb-ulóbb
jobb belálásra fognak ébredni 3 ha ez sokáig késik, ezt megelőzni fogja a bennünket környező államoknak magától való összeomlása. Tény, hogy a Balkán vonalát felhúzták Danzigig s ezen az óriási területen állandó kavargásban van a lelkek hullámzása. Ezek lecsendesitésének módja azonban a jelenlegi államalakulások tarthatatlanságának felismerése. Ennek az útját kell egyengetnünk nem puccskisér: letekkel, hanem céltudatos politikával és gazdasági megerősödéssel.
A frank hamisítási ügy átme-nelileg megingathatta a Bethlenkormány helyzetét, de ménnél jobban tisztázódnak ennek az j ügynek részletel, atvtál nagyobb ! me-inyugvássíl bízhatjuk sorsun-1 kai Belhlen István gróf kezére.
Viharok a nemzetgyűlésen
A Viktória malom-érdekel&feg szanálása és a frank, hamisítás — Sürgősen le fogják tárgyalni a mezőgazdasági népiskolákról szóló törvényjavaslatot A nemzetgyűlés egyévi kiadásai és bevételei
Budapest. Icbíulr 10
A nemzetgyűlés mai Illésének megnyitása után Maday Oyula beterjesztette előadói jelentését a tanyai iskolákról.
Karafiálh Jenó egy tegnapi felszólalásra válaszolva kijelenti, hogy a levente-ruhákhoz szükséges posztót magyar texiilipartól szeiezlék be.
A házszabályoknak olyérlelmu szigorítására, hogy az appropriációs vita megrövidíttessék, vonaikozó |a-vaslal napirendre lüzésíl a Ház elfogadta.
Mentelmi ügyek következtek ezután. Peldl Gyula és társait megakadályozták abban, hogy Somogyi és Bacsó sitjára koszorút helyezzenek. A Ház elfogadta a mentelmi bizottság jelentését, mely szerint ezzel sérelem nem történt rajtuk.
Vanczák János mentelmi Jogál a Népszavában irt két cikke miatt felfüggesztenék.
Bar la Szabó József mentelmi jogát nem függesztették fel Fekete Lajos Kisújszállási rendőrkapitány feljelentésére indult, sajló ulján elkövetett rágalmazás cimén folyó eljárás miatt.
Újból Vanczák János kél Népszava-mentelmije került szőnyegre. Hosszú
vilalkozás után csak egyikben függesztették fel mentelmi jogát.
Fábián Béta ismét a levente-ruhákkal kapcsolatban a magyar ipar pártolásának szükségességéről s az ctéren mutatkozó hibákról beszél.
Hegytnegi-Klss Pál bejelenti ezután Vázsonyi Vilmos mentelmi jogának megsértését a belügyminiszter tegnapi válasza miatt.
A magyar Stlnnes Az interpellációk során Baross János a Viklória-niatom szanálását tette szóvá. A pénzügyminiszter 10 millió aranykoronával síel a Pénzintézeti Központ ulján a fizetési zavarokba jutóit Viktória szanálására.
A mígyar malomipar olyan fejlődést ért el, hogy az egész világgal felvehette a versenyt. Bacher Emil alkalmas pillanatban megszerezte a vidéki malmokat és hallatlan érdekeltségekhez jutott. A budapesti malmokon kivül Cegléden, Baján, Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, Csongrádon, Félegyházán, Kecs-keméten, Halason vannak malomér-dekeitségei, de az elszakított területeken is van 11 malma. Ami Slinnes volt Németországban, az voll a malomiparban Magyarországon Bacher. Amikor Magyarországon ilyen óriási
»
zalai közlöny
1926 Fehniár II.
ipari konszern megrendüli, ennek rendkívüli nagy kihalása van az ország cgísz közgazdasági életére még mezőgazdasági téren is. Ha a gazdasági ételben ilyen nagy katasztrófa fordul eló, az azt jelenti, hogy súlyos hibák vannak a vállalat és az állam vezetésében egyaránt. Felelősségre kell vonni a kormányt azért, hogy öl év gazdasági, pénzügyi és szociális polilikáia olyan helyzetet teremtett, hogy amig az adőlizetők a legnagyobb terheket viselik, a kormány kénytelen voll az ország közhitele érdekében az adófizetők pénzét egy vállalat szanálásánál kockáztatni.
Viktória-malom és frankügy
Pelrováez Gyula kérdi a pénzügyminisztert, bajiandő-e a Vikrőria szanálásának módjairól, mértékéről és feltételéről tájékoztatni a Házat. Hajlandó-e a többi hasonlóan bajbajutott vállalatot színién támogatásban részesiteni a Pénzintézeti Központ ut|án az állam részéréi; hajlandJ-e a Viktória-malom ügyében megtorlásról gondoskodni és intézkedni, hogy hasonló eset meg ne történhessék. A nemzetgazdaságot erzel 70 milliárd kár érte. /tz ügy sokkal veszedelmesebb a frankhamisításnál. Amikor a frankügy két táborra osztotta az országot ..
Óriási za| tör ki e szavaknál. Felkiállások :
— Nem ítéli el mindenki egyformán?
Petrovácz Qyula egy közbeszólásra kijelenti:
— A becsflletes emberek ezen az oldalon ülnek...\'
Példátlan botrány tör ki erre a nemzetgyűlésen. .Piszok I Disznó I Csirkefogói" és hasoiló kifejezések özöne röpköd a parlamentben.
Huszár Károly elnök: A képviseli
ur a becsületet a Ház egyik oldalának 3karja lefoglalni...
Rendreutasító szavait azonban nem tudja tovább folytatni, belefulnr.k azok a jobboldal irtózatos tármájába. Óriási izgalom közb:n elnök az ülést felfüggesztette.
Szüret után Vázsonyi Vilmos személyes kérdésben szólal fel, majd Fábián, Hedry és Lcndvai magyarázkodó felszólalásai következnek.
„Törvénytelen póiadókivetés"
Gaál Gaszton a kormány rendelete miatt interpellál, mely a falvakat 1925 re 10 siázalék, 1926-ra 20 százalék pótadó beállítására kötelezi, a kivetés módozatait azonban nem szabja meg. A községekre hárított ezt az adót törvénytelennek nyilvá-nitjá. A, földbirtokos és kisgazda osztály nem bír el több megterhel-tetést Több helyütt, igy Zalamegye törvényhatósága is megtagadta ennek az adónak befizetését. Másutt takarékoskodjék az állam. Szüntesse meg a népjóléti minisztériumot s olvassza be a belügyi tárclba.
I)ud pénzügyminiszter: Könnyű adókérdésekkel lulfütenl a kedélyeket. Aí adók nem fizetése — mutatja Franciaország példája — bukásra vezet. Az említett adókivetés nem történt törvényellenesen; a behajtás módozatait a megyékkel és városokkal közösen megvitatták.
UJból a Viktória
Erdélyi Aladár: A Viktória szanálása és Bacher spekulációi súlyosabban érintették az országol, mint a frankhamisítás. Bacher a tavalyi buza-konlreminen több mini siáz-milllátdot nyert. Most aztán rajtavesztett s a frank-ügyet teszi érte felelőssé. Nincs joga segítségért a nemzethez fordulni. Bacher vagyona 420 milliárd. Kötelezzék ót, hogy
ezt utolsó fillérig a szanálásra fordítsa, Választ kér arra a kérdésre, miért kelleti az államnak segítenie a szanálásban ?
Erődillarrach Béla ugyanilyen értelemben szólal fel.
Bud János pénzügyminiszter: A Viktória Ugye olyan horderejű, hogy a kormár.y kereskedelem-politikáját is érinli. A külkereskedelmi szerződések megkölésre várnak. A Viktória hitelezői nagyrészt küllöldi, igy angol pénzcsoportok. Eieket nekünk megkárosítani nem szabad. Közérdek is, hogy a közgazdasági élet egy legjelentősebb faktorának megrendülése ne veszélyeztesse az általános gazdasági helyzetei. A segítségért fedezetül szolgál Bacher egész vagyona.
A nemzetgyűlés ülése V,7 órakor ért végeL
A nemzetgyűlés költségvetése
A nemzetgyűlés gazdasági bizottsága ma délben Scilovszky Béla el-nöktésével ülést tartott, melyen a nemzetgyűlés 1926—27. évi költségvetését tárgyalta. — A költségvetés 50 250.467,000 , papírkorona kiadást állapit meg. FÍ>b5l a főrendiházra
5.522.261,000 papirkoronát, a nemzetgyűlésre 40.842.032,000, a parlamenti őrségre 1.063.032,000, a nyug. díjasokra pedig 2 212.440,000 korona esik.
A költségvetés a tavalyi költségvetéssel szemben 9 5 milliárd korona többletet mutat. Ez főképen a nemzetgyűlési képviselők járandóságának, továbbá a tisztviselők fizetése és státusrendezésének következménye.
A bizottság a költségvetést ilyenmódon elfogadta és kimondotta, hogy a nemzetgyűlés elé már pengő-értékben terjesztik. A bizottság ezután folyótlgycket tárgyalt le.
A parlamenti bizottság ma sem tartott ülést
A parlamenti bizottság ma sem tartotta meg ülését.
A frank-ügy gazdasági következményeit a kormánypárt holnapi ülésén Marschall Ferenc kívánja szóvá-tenni.
Mezőgazdaságrnéplakolák
A nemzetgyűlés mai ülésén beterjesztették a mezőgazdasági népség érdekeit szolgáló népiskolákról szóló javaslat bizottsági jelentését és a ja-vaslatra kimondták a sürgősséget.
Parisban figyelik a frankügy egy uj gyanúsítottját
A pótnyomoxAa munkája bafojojefidfitt — A franota datakttaak vlaaxauíaxtak PAplaba
Budapest, február 10
A frankbamisitási bűnügyben a francia delektivek kijelentése szerint bejejezMőll a pótnyomozás és az ebben -résztvevő két detektív csütörtökön el Is utazik Budapestről, hogy Németországban lolytassa a további nyomozási.
Ma reggel egy ujabb francia detektív érkezeit a fővárosba, hogy ha
eselleg szükség lesz rá, kéznél legyen.
Hír szerint sikerült megállapítani SchuUe Albert személylelrásáL
A kisantant megvárja a frankügyben a blról ítéletet Temesvári jelenlés szerint ma délelőtt a kisantant külügyminisztereinek elnökletével értekezletet tartolL Az értekezlet folyamán Benes Indit-
A képzőművészet, mint a lélek tükre
tru s a Zrínyi Miklós Irodalmi it Müvé-azeti KOmek folyó hó 7-én tartott liceilis elöadasjn kiolvasta:
Péczely Piroska (3) |
Assisi szent Ferencnek kellett jönnie, hogy megtanítson bennünket arra, hogy az állatok nem a sátán elvarázsolt démonai, hanem testvéreink, mint a Nap. a Hold. a fűszál, hogy az Ur nem büntető zsarnok, hanem mindnyájunknak jóságos atyja.
Ezek a látszólag panteisztikus kijelentések jelölik meg a miszticizmus célját és rámutatnak az egyházi festészet irányára. Hatása alatt felenged a szivek dermedtsége, a képekből eltűnik az arany háttér, amely eddig az embert a természettől mintegy elhatárolta, a művész önmagát és alakjait kék ég alatt, virágok és madarak között látja, lelkében a melegség forrásai megindulnak, szerel és szerelve érzi magát. Az istenséget már nem látja ijesztő, nagy hatalomnak, hanem a miszticizmus enyhe ködén át gyönyörködik benne.
Ezen iránynak első úttörő-mestere Cimabuc firenzei festő volt; utána Gilool tírősitelle meg reálisabb alapokkal, aki egyebn az olasz renais-
sance magvát is elvetette. Isköláia közvetlen folytatóinak Masolinol és Masacclot tekintjük, akik közte és a renaissance mesterei közölt összekötő kapocsként szerepelnek.
Nehéz lenr.t: felsorolni mindazoknak a neveit, kik aranybetíikkel Írták a halhatatlanság könyvébe. De nem is akarok száraz krónikát nyújtani; hisz azt Önök minden művészettörténeti könyvben megtalálhatják. Engedjék meg. hogy a saját lelkem hangszerén "játszam, azon az öröm vagy a könnyek akkordjait [lengessem, amint azt szivein , diktálja.
Elnézésüket kérem, ha a történelem fóüánsai helyett csak egv rapszódia töredékét nyújtom.
Vannak életünkben pillanatok, mikor a valóság és képzelet közötti határ elmosódik. Gondolataink oly intenzívek, hugy szinte a valóságban áiéljük azokat. Nemrég élénk példáját tapasztaltam önmagamon. Firenzében jártam s az idegenektől zajos utcákon százszoros teherként nehezedett rám a mai élet megállásnál-ktili, ideges hajszája. Valahogy túlságosan éles volt a disszonáucia a Palazzo Vccchio méltóságteljes kövei s az angol, francia világjárók lármás forgataga között. Fáradtan, elgondolkodva bolyongtam a szűk utcákon. Kis ostériákból, trattoriákból talián nóta hangjai szűrődtek ki.
Láttam, kissé irigyeltem is a vidám embereket, kik a tüzes Chianti dl Valle d\'oro mellett elfeledik gondjaikat.
Pihenni kellene — gondoltam, de azért mentem tovább. Egyszer csak véletlenül — talán pihenésvágyam-tól vezetve — a San Mareo koios-tor elé értem. Eszembe jutóit egy llév: Fra Angelico. Beléptem. És ime, mintha minden zaj a kapun kivül maradt volna, a nyugalomnak és a jóságnak oly boldogító érzése fogolt el, oly könnyűnek éreztem tnagam, mintha nem is erről a világról való Jellem volna. A falakon Fra Angelico képei. A felületes szemlélő azt mondaná rájuk, hogy bátortalan, kezdetleges munkák, de a lélekbúvár szeme nagy gyönyörűséget talál bennök: Egyetlen más festőnél sincs meg a színeknek az a szűzi tisztasága, a gyermeki liszla léleknek nagy ártatlan áhítata, mint ő nála. II bealo Angelico, mondták rá kortársai és valóban 6 boldog voll, mert lelke csak az isteni jóság befogadására tárta ki kapuit. Egyszerű, igényiden volt életében. Minden méltóságot; vagyont, hatalmat visszautasított, mert úgymond: csak az gazdag, aki kevéssel beéri.
Egész leikéi beleöntötte képeibe, olyannyira, hogy a inig néztem, elfeledtem a magam kiüön életéi és őt éreztem önmagamban. Mily gaz-
dag ajándéka a Teremtőnek, hogy ha a lest már századokkal előbb elporladt, a szellem, amelyet hordozott, uj életre kel a szemlélőben I Minden hivatott alkotásnak ez a liika s ha eme titok kapujáig eljutnunk adatott, szeműnk egy gyönyörű virágoskert káprázatos színpompájában gyönyörködhetik. Ebben a kertben latunk kedves kis ibolyákat, illatos rózsákat, hatalmas tölgyeket és \'minden mást, amit az isteni kertész Keze ültetett. Néha meg kell állnunk egy virág elölt, hogy illatát magunkba szívjuk, vagy megpihennünk egy tölgy százados lombjai alatt. Itt is, mint az életben mindé-nütt, a legkülönbözőbb lények kerülnek egymás mellé, sokszor szembe egymással, mint kérlelhetetlen ellenségek.
Önkéntelenül az olasz renaissance két kimagasló alakja jut eszembe: Leonardo és Michelangelo. Egyiket a másikon keresztül kell néznünk, hogy a köztük lévő nagy ellentét külön-külön megértesse velünk nagyságukat. Az egyik a mindennek felette álló nyugalom, füst nélküli ízzé parázs, a másik szenvedélyek emésztő tüzében lángol és lelkét a tűzhalál minden szenvedésével égeti gyémánttá I
Michelangelo egész éleiét és művészeiét egyetlen nagy jajkiáltásnak nevezhetjük. (Folyt.
1926 Február 11.
ZALAI KÖZLÖNY
ványára elhatározták, hogy egyelőre nem foglalnak állást a frankhamisítást Ügyben, hanem megvárják a bírál ililetel. Bcnes ezt a határozalot bc fogja jelenteni a Népszövetség legközelebbi genli ülésén. Az angol miniszterelnök hasonló állásfoglalását jelenti be a genfi értekezleten. A kis-antálnak Magyarország iráni ez a jóindulata Határozata a nagyhatalmak beavatkozására törlénl. A frankügy gazdasági vezetője
Párhból jelenlik: A rendőrség a budapesll rendőrség felkérésére megfigyelés alatt tartott bizonyos Miklós Jenő nevű magyar állampolgárt, aki jelenleg Párában él. Néhány hő-nappal ezelőlt költözőit a francia fővárosba, ahol nem ludni miből larl|a lenn magát és apai gyanúsítják, hogy lényeges szerepet Játszóit a frankhamisítás vezetésébeo. A párisi rendőrség állal megindított nyomozás eredményeképpen kiderült, hogy Miklós Jenő összekötő szerepel Játszott a budapesti frankhamisltők és a külföldre küldőit hamisítvány-terjesztők közölt. Miklós Jenő a frankhamisítás anyagi és kereskedelmi részét vezette, ő szerzett pénzt a gépek és papirosmassza megszerzésére.
ROvId párisi tartózkodása után három házat vásároll és állandóan pazar módon éli. Különösen németországi összeköttetéseiről vannak biztos adatai a párisi rendőrségnek, mely egyelőre szabadlábon h3gyja és csak ha az összes bizonyítékai megvannak, akkor tartóztatja le.
A vádtanácsi tárgyalások
előreláthatólag február utolsó napjaiban megtarthatók lesznek. Az ira-lok mára vádtanács előtt feküsznek, az ügyészség már majdnem teljesen befejezte munkáját.
azonbsn gyűjtőinknek minél intenzivebb kiciégiihciésc ezt ajánlatossá teszi. A pénzbeli hozzájárulást is kérjük a jelentkezéssel együl! szerkesztőségünkbe juttatni.
Megjegyezni kivinjuk, hogy kezünkben van Szeged polgármesterének bizonyítványa, mely minden kételyt eloszlat az expedícióval l.ap-csulaiban s melyet gyűjtőink a szerkesztőségben megtekinthetnek.
Az expedíció célja főképen hazafias cél imgyar kulturális és tudományos élei gazdagítása. Az expedíció a magyar nép szokásai!, jellemét és a magyar vidékeket filmen fogja beinutalni az egész világ műveli népei előtt, hol a magyarokat még mindig csak mint osztrák alattvalókat ismerik.
Az expedíció egy Ifpot is fog kiadni, melyben Időnkénl beszámol tapasztalatairól, eredményeiről és közli a külföldi bélyeg és levelezőitp cscre-clniekel. A lapot magyar gyűjtők előállítási áron fojjAk megkapni.
Bélyeg- és ievelezölap-gyiijtők figyelmébe I
Nagykanizsa, lebruir 10 Egyizben megemlékeztünk már arról, hogy Szegedről március közepe Iáján négytagú expedíció indul Bauda Vilmos szegedi lakos vézc-tésével, hogy az egész földel körül-járva gyarapítsa a magyar tudomá-nyos gyűjtés anyagál, egyetemek, muzeumok, iskolák növény, ásvány, néprajzi és földrajzi gyűjteményeit & ismereteit, ezenkívül pedig bemutassa az egész világon a magyar lépkocsi teljesítőképességét.
Az expedíció s magán bélyeg és levelezölapgyujtöket is el fogli látni földkörüli ulja anyagival. Ecélból vézosunk mindazon bélyeg és leve-lezőlap gyűjtői, kik ilyen küldeményekre reflektálnak, 3 napon bélQI jelentsék Írásban, szóban vagy telefonon címüket és Igényüket szerkesztőségünkben. Az cxpedició díjtalanul all bárki rendelkezésére, csupán azt kéri, hogy a küldemények közkiadására kiki tetszésszerinti összeget juttasson az expedíció részérc. A pénzbeli hozzájárulás nem koielfzó,
Az Ipartestület elöljárósági iilése
Nukykanlzíu, lebruir 10
A nagykanizsai iparteslalet ehavi . elöljáróság! ülésén elfogadi-t a mult évi menhazalap és vagyonmérlegei, valamint a folyó évi költségvetést. Az évi közgyűlés meghrtását ináicius 14 én délután fél 3 órára tűzték ki.
Az elnök megemlékezett a zalai és békési árvizveszedelcmről » előterjesztésére az elöljáróság 2 millió koronát szavazott meg az árvízkárosultak felsegelyezéíére.
A jegyző jelentene, hogy az Ipartestület női-szabó szakosztálya 1 millió koronái jutlatotl a mentfíz-alapra.
A székesfehérvári Ipartestületi srék-házépiló sorsjegyekből 100 darabol vállalt eladásra a nagykanizsai lpar-lestűiei, mely egyúttal 2Qürb. egyenként 5000 K-ás árban megtartón.
Az Ipiiteslűlcl hálsó udvarán a talaj beszakad!, otl egy régi. lele-désb; meni pincét talállak. Egy bizottság meg fogja vizsgálni ezt a régi pincét s amennyiben, az használható lonne, az ipartestületi vendéglős hajlandó anoak átvételére.
Az elöljáróság 3 elaggott iparos részére 200 -200.000 korona segélyt szavazol! meg.
Az Iparicsiülel pünkösd Iáján a menház javára tombolás népmulal-ságot rendez.
A most ízabaduit segédek névsor^: Horváth József lakatos (Kohn Samunál), Kulcsár Pál kőműves (Sneff Györgynél), Kitona József cipész (Molnár Gvulánát), Haszon Síttdor asztalos (Zákonyi Lajosnál), Herzl Ernő cipész (Stcrn Miksánál), Babt.s •Róza női szsnó (Gaál Sándornénál), Pintér János lakatos (Brllll Zsigmondnál), Deutsch Jenő mészáros (Deuisch Dávidnál), Radics János kosáifonó (Illés Józsefnél), Mészáios Ferenc szíjgyártó (Szélig Istvánnal), Tóth Ferenc siijgyárió(Simonkoeics Bélánál). Brdenek János szabó (Izsák Istvánnál). Ludas Ferenc aszialos (Szollár Györitynéi), S/acski János cipész (Siii Györgynél), Fekete Ferenc cipész (Puska-Fcrencnél), Sirdli Aulai cipész (Takács Andrásnál), Kiss Lajos szabó (M««ics JánDsná), Hagner Hóna szabó (Csete Mtrit-kánál), Spitalszfcy József mésráios (Szabó Lajosnál). i
Újjászervezik a Tisztviselőnők Egyesületét
Felhívás az intelligens keresztény nőtársadalonlhozl
Nagykanizsa, lebruir 10
A nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete néhány év élőit alakult abból a célból, hogy a tisztviselőnők fogalma alá lartozó intelligens keresztény nökel érdekeik védelmére egy táborba lomörilse.
Az volt a célja, hogy — miként a férjek is megalakilják a maguk • kaszinójukat — az inlclhgcns keresztény nőknek Is meglegyen a maguk saját társaskörük, a nagy keresztény női családnak a maga oiihona — ahová mindenkor s<cre-leilel ^hazatér". Ahol a nótoölvérek a nspi munka fáradalmai után lelki felfrissülést, szórakozást találnak és Jól érzik magukaf.
Az volt a célja — hogy az egyesület mintcRy védő szerve legyen tagjainak. A tisztviselőnők elhelyezkedéséi lehetővé legye, felnurült sérelmeikben eljárjon s ügyes-bijos dolgaikban tanácsot, ulbaigazitást és segítségei nyújtson. Hogy felállítsa a nötiikárságot — amely a keresztény nólársadalom minden ügyében rendelkezésére és védelmére áll.
Az volt a célja — hogy megfelelő iparművészen, háziipari és ipari tanfolyamok rendszeresítésével tagjainak módot nyújtson azoknak elsajátítására, hogy igy a varrás, ruházkodás, szabás, fehérneműkészilés, lOfesté-, baliikolás, a különféle kézimunkák, szövészel, kaljpkészilés és disziíés, könyvkölészet, játékkészítés, slb. elsajátítása által saját szükségleté! hídja fedezni, mástész! nekik lehetővé fenni a mellékfoglalkozást. Mellig rendes kenyérkeresetet azok szá- j mára, kiknek erre szükségük van.
TovJbbá gyors- és gépliónOi, könyvrlőnői tanlolyamok rendezése.
Rendszeresítet! és a keresztény női társadalmat leginkább érínlö és érdeklő előadások, konferenciák, vlia-déluld.\'iok és kullurcstélyck megtartása.
E;elc mellel! pedig a szociális és karitaliv munkába való Intenzív I:e-kapcs tlódás. Sajtóügy, palronage, pályaudvar és fogházmisszió, slb. slb.
Mind olyan ügyek — melyek oly közel állanak a nő szivéhez.
Az egyesület teljes erejével igyekezel! is szép céljának megfelelni. Tevékeny munkássága a viros közönsége előtt ismeretes. Kws népjóléti miniszter egyizben csak azért jölt le Nagykanizsára, ho^y a Keresztény Tiszlviselőnők Egyesülete meghívásának eleget legyen.
Időközben azonban oly események álllak be, melyek az egyesület pezsgő éleiét megbéniioüák, só! hosszjbb időn át teljes stagnálásra kárhoztatták.
Az egyesület elnöksége és választmánya vasárnap tartott ülésén hatá-roi.ililog kimondolla, hogy újjászervezi az egyesületei és felhívással fordul a nagykanizsai intelligens ke-
resztény női-ti\'saddomhoz, hogy minél szilmosabban lépjenek be a Keresztény Tiszlviselőnők Egyesületébe.
Hogy mii akar a Keresztény Tiszlviselőnők Egyesülete ? — célját és törekvéseit fcnl\'.ob ismertetlak. A keresztény nők érdekeit kívánja hathatósan szolgálni. Minden intelligens keresztény nő komoly érdeke, hogy tagjai sorába belépjen. Az egyesület lagja lehel minden ctkölcsi kifogás alá nem eső keresztény tisztviselőnő vagy egyéb, alkalmazásban nem levő intelligens keresztény leány vat;y asz-szony is, ki az egyesület célját és világnézetét magáévá teszi.
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnap, folyó hó 14-én délután 5 órakor a Nádor-utcai ovodá-ban újjászervező gyűlését tartja, amelyre az intelligens keresztény női világ minden lagiát, főleg azokat, akik tagjai sorába belépni szándékoznak — szeretettel meghívja.
Az árvízkárosultakért
A Keresztény Jótékony Nőegylet egymilliós adománya
Nagykanizsa, lebruir 10
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet, mely eszltndőkon ál j nyil\'an és u nyilvánosság ludla nélkül is, napról-napra eredményesen gyakorolja könnyeket szárogató, nélkülözés! enyhítő hivatását, példát statuált az árvlzkárosullak felsegé-lyezéscre indult gyűjtési akció kere-lébe.t is. tegnap szerkesztőségünkhöz juttatott 1,000000 koronás adományával.
Az adományt átveltűk s az eddig O.tKCgyOjtött-összegekkel egvOll rövidesen Zalavárrnegye alispánjához juttatjuk, akinek kezében futnak ösz-ízc a Zalavármcgye területén folyamatba telt összes gyűjtési akciók.
Az egész ország-terűidén megindult gyű|iés hatalmasabb minden eddigi, különféle cérokra mcgindull gyűjtésnél s annak végeredménye sok szerencsétlenül jártnak fog juttatni annyit, hogy a borzalmas katasztrófa után legalább lalpraálljanak és etőt, hitet meriísenzk az élelérl ujra kezdődő küzdelemhez.
Nagykanizsa társadalminak jószive is nap nap után nyilvánul meg a kérő szóra ujabb és ujabb adomá-nyoklwn s ennek nemes példáját szolgáltatta a Keresztény Jótékony Nőegylet ezúton nyugtázol! adományával.
Uj dollárkOlcsönt kérnek a városok. Miután a lizmllüó dolláros amerikai kölcsön kevésnek bizonyult a városok beruházásaira, a polgármesterek ujsbh kölcsön felvételére kérik a pénzügyminisztert.
Concha Géza piofesszor jubileuma. Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter Concha Géza dr. egyetemi tanár! 80 éves |ubileuma alkalmiból meleghingu levélben üdvözölte.
«
zalai közlöny
1926 Február 11.
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
irta s az tskolánkivüli Népművelés et&adis sorozatiban a nagykanizsai Ipartestületben
folyA évi tebruar hó 4-én felolvasta: KELEMEN F E R E N C (6)
takerikpiarUrl I|;aiia1i
Kétségtelen, hogy az ipari fejlődés az ember értelmi fejlődésével kapcsolatosan haladt s hogy a keltő kölcsönhatása erőteljes tempóban vitte előre az embert kulturális haladásában is.
A magyar ipar fejlődésének legrégibb vonatkozásainál csupán hipotézisekre vagyunk utalva. A történe-lembelépés előtti időket sürü köd takarja. A világ szinpadára őseink mint hódítók, mint katonák, mint harcias nép lépnek s feltételezhető, hogy a vándoiháboruk vezetéséhez szükséges különböző harci cikkeket, fegyvereket, lószerszámokat, szekereket már maguk is gyártották, bár a történelemből jól tudjuk, hogy ezeket, mint annyi más nép, őseink is legtöbbször idegen népektől győzelmes ütközetek árán szerezték meg.
A honfoglalás uián hosszú évszázadokon ez a harci ipar volt legfőbb ipari foglalkozásuk s csak Imikor szent István a keresztség bevezetésével állandó letelepedésre és a fold megművelésére fogta őket, akkor kezdték a többnyire korábban bevándorolt idegenektől a különböző iparfogtalkozásokatmegismerni. Alaptermészetének megfelelően azonban a magyar még hosszú évszázadokon át meglehetősen idegenül kezelte az ipar mesterségéi. Lelke mélyén az a kalandos harcos természet rejtözölt, mely öt valamikor Lebedlából az uj hazába vezette « innen harci zsákmányokért messze nyugatra kényszeritelte. Az állandó egy helyhez kötött ipari foglalkozást a pusztáknak ez a vadlelkü fia hosszú évszázadokig nem tudta megszokni, de azéit előbb behódolt ennek a foglalkozásnak, mint a kereskedelemnek, mely ma, ezer év múlva is az ősmagyar léleknek meglehetősen idegen.
Ipari szükségleteit a történelem későbbi folyama alatt különféle bevándorolt idegen iparosok látták el; ezek főleg a Felvidéken ütötték fel tanyájukat, hol idővel értékes ipari centrumok is alakullak.
Egykét iparágunk például már a középkorban is világhírűvé vált. Igy külön is meg kell emlékeznünk a magyar ötvösiparról, melynek remekmüveit az akkori egész kultur-világ nagyra értékelte.
Lassan-lassan felengedett azután az ősmagyar pusztai természet s az itt megtelepedett idegen iparosokkal állandó, közvetlen érintkezés hatása alatt, másrészt pedig az uj életviszonyokhoz való, bár lassú, de természetes alkalmazkodás hatása alatt, a közép- és ujabb kor magyarja is ráadni fejel az iparűzésre.
(FoM kcv.l
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ára 35.000 korona. Kapható u Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
NAPI HIRiK
■APIREND
Február II, csütörtök
Római katolikus: M. Lurdi in. Protestáns: Bertold. Izraelita: Scbal hS Í7.
Nap kel reggel 7 óra 14 peitfcor, nyugszik délután 6 óra 16 perekor.
Az tskotánkivüli Népművelés előadása az Ipartestület nagytermében esle S órakor (Krizsafa János kegyesr tanár: Az ember leik! és erkótcsi világa.)
Mozi. Uránia; A beduin tincosnó, tosef Sehiidkraul pompás keleti filmje. Előadások este 7 és 0 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Február 13. A Matinlitiltlttlik Oriiigoi tSleie narykaolitel ttopoti|4nik oiatotot leraanfl rálelve ■ Polrirl l\'ev\'tl r.aryltrmibtn ott \'t Araki-r.
február ti. A Ztlayl IroJtlrr.l I, Mb*4litll KGt kaitiritSaJlu , ,1,0,1.1,, <tt(,tt,rt<:*a dtlatle a ittkot isell Jírwl ISclnuiiunl tralr lUíiJinX
Február II. A namanlatil KKOtikai I t<tny. <srl*l miwiot llncrttilyt ■ Polxirt Egyltl najy-Imáiban ttla 0 irakor.
Febrair 14. Ai Cint rl&adiae • Kttcailíny OH-beeMa dtiulio S a akot (Hint nlimuil
I törcár 14. A KeteaiUay Muakiuljtk Iteiviti Ontpelyt ■ Rotjoayl.attal lorualrrenbta -l\'.Hi 3 erikar.
Február 14. A Keteaii4ny Nitiaitvlealik gya-14,r a Nidotultal orodiban Jílulin * úrikor.
Febrair 14. A kir- 6. hnav eyeloetared mt-tleíja u L\'rír.l, dlleült II ,\'eakce
FebraA/ 11 Catrkiai aliail, i, lltinltbia
Febrair IS A aagykeaiteai Krrtaaiaayitoaialttla l\'lrlaak ir inlikltoritik |i>lrl tlnetal azybtkititl inikrd,rlj-íii,ei,i a Roreonyl-ulctl loenattrtinbtn eile ! b,kar
Február II. A Zrínyi Irodalmi 4a MOWeietl Kir kuliur r!\'.adJ.i a virothln nirylerinibtn d41u(4n S írtkor (Krlrnta Inra: lakarakpenrUrl learfeli ekWttai
Febrair D Turista! at Urlaiibaa.
Febrair M. A Zrínyi Irodalmi 4a .Mi»4tltll Kit kullurtliadita a viiorbira nagyit,militn Jllntln i irakor (dr. Oirdonyl I-ajor. a >KtiaiKtlyJ lliitk. lelt 14) iitrktaalijintk tlőadaat).
Febrair IS. At Bmt \'-\'.--In a Ktrtnilny Olt-boában <Mh.Ua 3 irakor (Erdlly aafpUCelk
— Zalavúrmegye helyzete januárban. Zalavármegye területén az elmúlt hónapban a közbiztonsági viszonyokban lényegesebb változás nem történt. Öt esetben tűz fordult elő, amely 175 millió kárt okozott. A felnőttek és gyermekek egészségi állapota kielégítő. Jobbára csak a légzőszervek hurutos megbetegedései lordullak elő. A gyermekeknél hasihagymáz, difterilisz enyhe lefolyású volt. Állategészségügy kielégítő. A vármegye területén 21 fertőzőn község van ragadós száj- és körömfájással és serlésvésszel.
— A főispánná adománya. Dr. Tardnyl Ferenc főispán neje 200.000 koronát adományozott a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége zalaegerszegi fiókjának.
— Plébános-választás. Mészáros Ferenc zalaegerszegi hitoktatót Mesz-len község plébánosává választották.
~ A Szarvas-kávéházban ma, csütörtökön este tánc-tea.
— Kinevezés. A közoktatásügyi miniszter dr. Pólya Sándor kir. s. tanfelügyelőt, jelenlegi beosztásában való meghagyása mellett a VII. fizetési osztályba kir. tanfelügyelővé nevezte ki.
— Lelkész-választás. A megüresedett pusztaszentlászlói evangélikus lelkészi állásra Schraniz Zolián győri hitoktatót választották meg.
— A magántisztviselők műsoros farsangi estje nem, mint tegnapi számunkban sajtóhiba folytán hoztuk, február 14-én, hanem február 13-án este 9 órakor lesz a Polgári Egy-Iclben.
— Matiné az Országos Hadl-muzeum javára. Tegnapi lapunkban már jelentettük, hogy a m. kir. 6. honvéd gyalogezred folyó hó
I 14-én, vasárnap délclólt 11 órakor : az Uránia mozgószinház helyiségében Igen mérsékelt belépődíj mellett maiinéi rendez, melynek teljes bevételéi az Országos Hadimuzcumnak juttatja. Házi ezredünk eddigi ünnepségei teljes garanciát nyújtanak aria nézve, hogy a közönség ezen a matinén is kellemes és emelkedett szórakozást fog találni. Jegyek péntektől kczdődőlcg az Uránia pénztáránál kaphatók és elő|egyezhetők.
= A Szarvas-kávéházban ma, csütörtökön este tánc-tea.
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör llceílls előadása. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör február 14-én, vasárnap délután 6 órakor a városháza dísztermében liceális előadást tart. Az előadást a Nagykanizsai Vasutas Dalkör éneke nyilja meg, amely Léna Oyula karnagy dirigálása mellett Révfy Oéza Riadó-ját adja elő. Majd Noll József gimnáziumi tanár tartja meg előadását .A grafikai müvészel\'-röl. Utána pedig a Vasutas Dalkör Révfy Dal-egyvelegét énekli. Belépő-dlj nincsen.
— A levente-oktatás Ideje. Különösen falvakban kapott lábra munkaadók körében az az elv, hogy le-vente-kötelc6cket munkára nem alkalmaznak, mert a levente-oktatás elvesz munkaidejűkből. Ezen a panaszon van hivatva segíteni a vármegyétől tegnap Nagykanizsára is megérkezett rendelet, mely felhívja a levente-intéző körök figyelmét, hogy az oktatás idejét lehetőleg a levente-kötelesek ntagánfoglalkozási lehetőségeinek figyelembevételével állapítsák meg. Nagykanizsán ennek az elvnek már régtől fogva eleget tettek, mikor egyes foglalkozási ághoz tartozó leventéknek külön oktató-órákat rendszeresítettek, hogy ne legyenek gátolva foglalkozásukban.
— A hétföl megyegyülés Nagykanizsa város képviselőtestületének tárgysorozaton szerepeli mindegyik hatarozatát jóváhagyta.
— Zeneengedély-dljak befizetése. A rendőrhatóság felhívja az összes kávéház, étterem és vendéglő tulajdonosokat, hogy a Magyar Szövegírók és Zeneszerzők Egyesületének szombathelyi képviselete állal megállapított zcncengedélyi dijakat 3 napon belül küldjék el Szombathelyre s ennek megtörténtél a nagykanizsai rendőrkapitányság közigazgatási osztályán igazolják. Amennyiben ez az igazolás meg nem történik, a rendőrség a zenéllclési engedélyt megvonja. A dijtéltk-k megtudhatók Kiss Ernő szakosztályi elnöknél.
— Halálozás. Kiss Árpid <Jr. kaposvári államrendőrségi tanácsos 39 éves kóráhan elhunyt. Holttestét szülővárosába Kolozsvárra szállítják.
— Adomány. Az öt gyermekével nélkülöző özvegy úriasszony részérc N. N. egy üveg zsirt és 4 kilogramm finomlisztet juttatóit szerkesztőségünkbe.
— A Faluszövetség plakátpályázata. A Faluszövetség a magyar nép hazafias szellemi és gazdasági megszervezése érdekében kifejtett propagandáját erösebbé és hatékonyabbá kívánja tenni azzal, hogy színes plakátokon hivja fel a magyar falvak népének figyelmét a Faluszövetség céljaira. A Faluszövclség e célból az állala szolgál! eszmél, az egy táborba való tömörülés nagy gondolatát hirdető és kifejező plakát megtervezésére országos pályázatot hirdet. Az a gondolat vezesse a pályázók ecsetjét, hogy a legkisebb faluba, a legegyszerűbb kis tanyai iskolásgyermek érdeklődő szeme elé fog kerülni az a kép, mely a falvak szervezkedésének szükségességét, a magyar nép islápolásával foglalkozó Szövetség célját, a falvak különböző társadalmi osztályainak együttműködéséi, a falusi éle! szépségéi fogja előllük propagálni. A plakát legyen kevés, inkább nagyvonalú alakokkal, sokatmondó, színes és magyaros. A pályázaton részt lehet venni tervezetekkel vagy kész megoldásokkal, melyeknek beadási határideje 1926. március I. Az addig beérkezel! pla-kátlervcket a magyar művészek legkiválóbb reprezentánsaiból és a Faluszövclség vezetőségéből alakult szü-kebbkörü bírálóbizottság fogja elbírálni és a pénzbeli dijak odaítéléséről határozni. A elfogadott tervezetei a Szövetség több színnyomásban fogja sokszorosítlalní. A pályázni óhajlók forduljanak a pályázat részletesebb feltételei végeit a Faluszö-vetséghez: Budapest, V., Zoltán-utca 8, félemelet, hová a tervezetek is benyújtandók.
— Csengők bevezetése a házakba. A kapuzárási rendelet kapcsán a csengő-bevezetés csak olyan házakban kötelező, ahol házmestert tartanak. A kapuzárási, kivitágilási rendelet kapcsán felmerülő minden vitás Ugye! a rendőrkapitánysághoz kell bejelenleni, amely kiszáll a helyszínre s otl vizsgálja meg a panasz tárgyává tet! kérdési
— Kényszeregyezség. Braun Mór és Fia lapolcai cég saját kérelmére a törvényszék elrendelte a csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást.
— Bagladl Béla urlszabó a
legújabb lérlidivatok tanulmányozására rövid idejű tanulmányútra ment. Kéri a m. t. uri közönséget, hogy nagyobb megrendeléseiket mindaddig tartsák fenn számára, mig folyó hó\' 21 én visszaérkezik. Kisebb megrendelések távolléte alatt is pontosan készülnek.
RENAULT
Személyautók
Teherautók Mezőgazdasági éa vontató traktorok
Vezérképviselet:
RE I MAIM
Budapest, Vörősmarty-tér 3.
1926 Február 11.
■ -
ZALAI KÖZLÖNY
Időjárás
A nagykanizsai mcteorologtal meg-
tiffvcli\'i iclcntése: Szerdán a tjöitiérsek-!!F reitíel ^ órakor +33. délután 2 i/akor +1<H», 9 órakor +7-7. SUlifany: regjei és délben Délnyugat,
a%lMtet: reggel és délben borult, eale
UíReggel vékony kod.
uapadtk mennyls/gc: 8
A Meteorológiai Intézet jelentése sze-K„1 iobbira borult, arányiig enyhe utó, "dcntéklelen lecaapolódásokkat_
_ Országosvásár. Pacsán lebr. 18-án országos állat és kirakódó va» sirt tartanak. A vásárra hasított körmű állatok is felhajthatók.
= Kószónetnyltvánltis. A helybeli Ipar-i.slülel vezetósége ezúton is bálás koszonelél nyílvánitja mindazoknak, akik ternié-űettxnl vagy pénzadományaikkal cló-inozditani voltak síiveeek a mutt hó 9-én az Elaggott Iparosok Menháza alapja" lavár\'a rendezett tarsangi mulatságunk eredményét A neniessziví adakozók névsora a következő: Herceg Batthyány-Straltmann Erdöigazgatósága és a Magyar Erdőbirtokosok Faértékesitó R-t. a mulat-stó rtszére adományozott 01 tűzi-
fái Mráz Kálmán di|mcntcsen adoll fuvarokat, dr. Hajdú Gyula 400.Wkl, (lírai Testvérek 3®.OtSo K, Kath. Legényegylet Király Sertózzte K T., Wciscrjános 2U0-2ulOÍO, Bogenriede. L«|os 7Í000,Sz«ó Mór 150000, Bojtor Józsel, dr. Sáliján Ovut«, dr. Pelrica JóxmI, Varga Nándor, Nagykanizsai Izr. toegylet, Fischer és Ulűtr cég, dr. Uirttia István, llcnczc Imre. Kiss Ernő, Oyenea La|os, Székely Nándor Schlcss Testvérek, Frank Jcno. Wastcll György, Májon Testvérek. W.itlák Jcnó, F.rkas Jó/.scl Biltik Ferenc, Uaumgarten Ignác. N.N., Szabó Lajos, dr. Fodor Aladár. Sípos Andor, Samu Jozset és Ls)os I007 100 000 K, Adter Miksa, LusztiK Dezső, N. N., Vass Sándor, N. N., dr. Ney Hugó, dr. Krátky István, Schrcíber r gyósy»«e-rész Márkus Sándor 75 -75.000, Hollmann Izsó, Zollner János, Dtulsch Mór, Pápai József, Potlák Ernő, Kaszter Miksa, Varga Lalos, Gazdag Ferenc, Vértes Antal, Lidiit és Joós, Sörlel Jenő, Fisdltr Benő, Tíbolt Latos, dr. Matek László, Iványi József, Vaaa József, dr. Kaufman Lajos, Kováca Ferenc, Csillag Zsatd, Bruncsics József, Szmcrk Mátyás, Horváth Flórián, Frank Manó, Horváth Mihály, Btrényl Árpád, N. N„ Klapper Miklós, Kanuiciy Jóml, Puska Ferenc, Hatvax Gyula, Muzikir Vince, Révész Lajos, Badekovics Józset, Bólcs-földy János, Pintartcs Márton, özv. Halvax Frigyesné, Horváth István, dr. Gártncr Antat, Harmat Simon, Babics Vince, Tóth István, Megylmorccz Tantis, Horváth B. és Fia, FaludTN., Káztovics Gyórgv, Rátkai László, ózv. Sátár Ödönné, Mcndlovica Józset, Szónyi Sándor, Migics Jánoa, Kiss János, Krauthll lómf 50-50^00 K. Skerlák Jánoi 40.000 K, Szöllóssy Erzsi 35.0X1 K, Révéaz Lalos, DukAsz Samu, Ooldslelo szűcs, Németh Mihály, Klapper Gusztáv, Klapper Karolin, Kőbán Ferenc, Miltínyi Sándor, dr. Vargha Teodorich, Btlcliter Mér, HM József. I\'óth Lalos, dr. Strém Nándor, Brütl Zsigmond, Horváth Olivér, N. N., Bazsó Sándor, Eberhardt Béla, Sínger J. és Társa, Páczcli Józa:f, Németh Pál, klein Vilmos, N. N„ Király Sándor, vitéz Horváth Gyula, Szalni János,
Pollik \' - \' ....... —-
lóiset
C, illet....„.... ...............
Pórcz Józsel 10—10.000, N. N. 5000 koronái. Iparltsliltí Elnöksége.
— Nincs bűntény Illés János halála körlll. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Illés János 9 esztendős fiu hirtelen és gyanús körtll mények között elhunyt. Miután a nyomozó hatóságnak tudomására Jutóit, hogy a kis fiúval lelketlenül bánlak, az s gyanú merült fel, nem-e lelt mérgezés áldozata Illés János. Az elrendelt boncolás megállapította, hogy a kis fiu halálát bélcsavarodás oiozta. Igy tehát nincsen bűntény halála körül. Nincs azonban kizárva, liogy a kir. ügyészség gondallanság miatt vád alá helyezi a kis fiu szülőjét.
— Megszüntetett csőd. A Takics Benjámin ellen megindított csődöt vagyonhiány miatt a zalaegerszegi kir. törvényszék megszüntette.
Pollik Józscl, Steiner. FUlOp, Csukás Józsel 25—25,000 K, Lanipl Adoll 20.000 K, Cínlek László 15.000 K, Maikó Tiniké,
Az Uránia és Világ mozgó előjegyzést nyil Gaston Leroux regénye után készült
Operaház fantomja
cimü fantaszlikus filmregény előadásaira. — A film főszerepét Lon Chanej alakítja.
Az előadások sorrend|e: február 16 . 17. és 18-án 5, 7, 9 órakor az Urániában, fél 7 és fél 9 órakor a Világban. - Az Urániában mindenik előadás felemelt helyárakkal, a Világban rendes helyárakkal. Kedvezmények ugy az Urániában, mint a Világban minden előadásra érvényesek.
— Elhelyezték a Főútról az autó-standot. Csak a napokban jelent meg a nagykanizsai Főutcán a második autó-stand, szemben a Koronával. Az uj stand azonban sem városszépészeti, sem praktikus szempontból nem mutatkozott megfelelőnek, miért a rendőrkapitányság vezetője a városi műszaki hivatal vezetőjével együtt helyt zini szemlék alapján ezt az uj standot tegnaptól kezdve megszüntette s Így a bérautók továbbra is a piactéren állomásoznak.
— jegyzői állás betöltése. A kcrkaszentmiklósl körjegyzői állás betöltését a belügyminiszter engedélyezte.
— Rádióelőadások a falvakban.
A közérdekű ismeretek terjesztésére, a magyar társadalmat közelről érdeklő aktuális problémák megvitatására a Faluszövetség a rádiót is fel akarja használni. Legújabban megállapodás is létesült a Faluszövetség és rádióhirszolgálatot ellátó vállalat közölt, melynek értelmében február 14-től kezdve minden vasárnap esle 7 drdtól a Faluszövetség által összeállított műsor fog szét-menni az ország legkisebb és legeldugottabb falujába Is. Közéleti előkelőségeink, társadalmi és gazdasági vezérférfiaink és a Faluszövelség vezetői lógják ez alatt az Idő alatt az ország társadalmának érdeklődési körébe vágó gszdasági, kulturális és társadalmi kérdéseket ismertetni. A Faluszövetség e > rádió-előadásaival ugyanazokat a célokat szolgálja, melyekért eddig küzdött: mig egyrészről a magyar nép ismereteit akarja szaporitanl és a haladást akatja meg-gyökcrezletnl a legkisebb faluban is, addig a főváros és a magyar intelligencia figyelmét felhívja a magyar nép és a magyar fa\'u eddig nem ismert szépségeire, művészetére, érdeklődést akar ébreszteni a vidéken és a falvakban elrejtőzött értékek iránt. Az előadásokon kivül a magyar népies zene legszebb remekei is meg fognak szólalni a kiváló énekesek és zeneművészek interpretálásában. A közelebbi programmot kellő időben fogjuk közölni.
Magyarországon bevezetett
amerikai
TRAKTOR
zalamegyei vezérképviseletére e téren tapasztalatokkal biró
képviselőt keresünk.
Megbeszélések csütörtökön rcgeel 8—10-ig, Közönt szálló 29. szoba.
— Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— A szerdal hetipiac árai. A tegnapi nagykanizsai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 1200—2000, mák 10 ezer, dió 4 -5000 K literenként, vöröshagyma 6—800, foghagyma 1500, sárgarépa 1000, zöldség 1000 K csomónkéul; kelkáposzta 1000, íejeskáposzla 1000, savanyukáposzta 2000, savanyu-répa 2000, burgonya 1000—1500, karfiol 16— 20000, alma 8—15000, körte 10— 16000 korona kilogrammonként. — Tejpiac: tej 3500, tejfel 12.000 K literenként, túró 10.000, vaj 50—60 ezer K kilogrammonként; tojás I drb. 1600 K. Húspiac: növendék marha 20—24, marha eleje 20, hátulja 24, borjú eleje 28, hálulja 32, sertés 24 -26, birkahús 20-24, zsir 32, háj 30. zsirszalonna Ü6. lűstöll sertéshús 50-60, kolbászfélék 30-50 ezer K kilogrammonként. Terménypiac: buza 360, rozs 240, zab 240 ezer korona mélermázsáriként. Baromfipiac: egy tyúk 30—45, egy pulyka 60—100, csirke 20—35, sovány kacsa 35 —45, egy sovány liba 60-80, egy kövér kacsa 50-80, egy hízott liba 160—250, szopós malac 30 —50 ezer korona.
— Schwarcz Dezső harisnyái 1 legjobbak.
vésőknek. Végtelenül sajnálatos körülmény, hogy a nagykanizsai közönség nem érzi szükségét, hogy a komolyabb színpadi műfajokat is megnézze s nem talál szórakozást és örömet egy Dosztojevszky, Wilde, Géraldy, Pirandello stb. világhírű szinmüirók kifogástalanul előadott darabjaiban. Hogy az estéről-estére megnyilvánuló ennek a részvéllen-ségnek dacára színészeink tele ambícióval jálszanak, ez a körülmény is csak azl bizonyítja, hogy féltik művészi hírnevűket s becsvágyuk sokkal magasabb fokon áll, semhogy még anyagi érdekek is befolyásolni tudnák. — mp—
Thálla színház heti műsora:
Csütörtökön: Budapest ezidei vígjáték sikere Mtltósázos papa, L\'rai Dezső énekes vígjátéka. Fószcrcplök: D\'Arrigó. Ross
^lö, Czaló, Somody, Székely Gizi, Vécsey, nky, Laczkó. »
Pénteken: Geraldy, Ezüstlakodalom. A Vígszínház leghatásosabb szimáték-uidon-sága. Fószercplók: Székely Gizi, Vecsey, Somodv, Czakó stb.
Szombaton: (A Nagykanizsai Kaszinó dísztermében) Pirandello világhírű komédiája Ikcsilletesség öröme. A Thátia repre-senlativ előadása Fószercpló: D\'Arrigó.
Vasárnap: <A Nagykanizsai Kaszinó dísztermében) Molnár Ferenc világhódító vígjátéka Az ördög. Fósiercptó: Frxlor.
irodalom és művészet
Bunbury. Igazán nehéz megállapítani, bogy Wilde-nek ötletekben gazdag és egyik legszellemesebb ebben a társadalmi komédiájában kit illet meg a legnagyobb dicséret a Thália-szintársulat tagjai közül. Ha mégis bizonyos sorrendet tartunk közöttük, ezt csak azért tesszük, mert felcmlitósük révén kénytelenek vagyunk vele. Első helyen a nök közül Liakó Borist (Cecil) emeljük ki, aki kedves közvetlenséggel játszotta meg szerepét és sokoldalú tehetségének adja megint bizonyítékát. — Vécsey Ilona (Lady- Bracknell) és Székely Gizi gondos jaléka mellett Orbán Viola kreált a nevelőnő szerepéből egészséges komikummal telitett alakitást. A férfiak közül Czakó Pál (Moncrieff) volt elemében s dr. Torday Oltőval (Worlhing) diszkréten aknázták ki szerepük komikus vonásait. A lelkész kis szerepében Búnky Róbert nyújtott elismerésre méltó alakitást. Az egész előadás elejétől végig simán pergett le s újból csak tanúbizonyságát adta színészeink magas művészi színvonalon álló játékbeli készségüknek s komoly és bccsülptes feladatokra való törek-
MOZI
Uránia csütörtök — pértek 7—9 órakor: Norma Talmadge Jóscf Schildkraut pompás keleti filmje: A beduin táncosnő. First National ragyogó kiállítású produkciója.
közgazdaság
A vasúti tarifa-reform tiin
A tömegcikkek díjtételeit mérsékelni fogja a vasút
A magyar, osztrák és cseh államvasutak, valamint a magánvasutak képviselői Brünnben értekezletet tartottak. Az értekezleten szóba került a magyar, osztrák és c;eh köteléki dijszdtxás, a vasutak egymáshoz való viszonya és a forgalom*megosztás.
Erre vonatkozólag illetékes helyen a következőket mondották:
— A vasúti díjszabás revíziójára irányuló tárgyalások folyamatban van» nak. A tariíaT\'eform előkészítése "során a magyar államvasút tárgyalásokat folytat majd a különböző gazdasági érdekeltségekkel és a tárgyalások befejezése előtt nem készítik el a reform alapjául szolgáló végleges tervezetet.
— A tarifa mérséklés elsősorban a tömegcikkek szállítására fog kiterjedni, hogy ezzel a vasút versenyképessé váljék a hajón és teherautón való szállítással s az ekként várható nagyobb forgalom kicgvenlilse a tarila-leszállitás következtében csökkenő jövedelmet.
— A ízemélyi díjszabás csökkentésének kéídisében nem lehet szó az alacsonyabb kocsiosztályok tarifájának leszállításáról — mert ezek a viteldijak amúgy is viszonylag a legalacsonyabbak. Amennyiben a revízió egyáltalán kiterjed a személyszállítás díjtételeire — a drágább kocsiosztályok viteldijának mérséklését fogja javasolni a magyar államvasút
— A tarifa-reformmal kapcsolatban az államvasutak bizonyos könnyítéseket akarnak élctbeléptetni a helyi-
buhhhbhmhi
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február,.11.
érdekQ vasutakkal való forgalomban is, de ezeknek részletei még nincsenek megállapítva. Természetes, hogy egészen más tarifa-politikát lehetne folytatni, ha az államvasutak rendel-, keznének a magánvasuiakkal, de erre egyelőre nincs kilátás. Ez tisztán pénzkérdés és ma még beszélni sem lehet arról, hogy az állam hatvanhét helyiérdekű vasút megváltására irányuló tranzakcióba bocsátkozzék.
TŐZSDE
Az irányzat mai nyitáskor is igen gyenge volt és a lanyha külföldi jelentések hatása alatt még inkább ki-mélytllt. A kulisz pir-c arbitrázs értékei 2—4, sót Rima 7% kai olcsóbbodott. A vaspiac vezető értékei 4—5 °/o-kal estek. A bányapiacon Kőszén átmenetileg szilárd voll, zárlatig azonban 30 000 K-t veszített tegnapi árfolyamából. A többi bányapapirok 5%-kal estek. A bankpiac vezető nagy papírjai 15—3%-ot veszítettek árfolyamukból. Az ipari értékek közül Nasici 100.000 K-val esett, a cukorpapirok 5%, a nagy íapapirok 4%-kal mentek vissza. A többi vezető ipari értékek 2—35,\'o-kal estek. A Victoria malom ma szilárd volt és 20%-kai megjavította árfolyamát. A fixkamatozásu papírok piacán az irányzat nagyon csendes volt.
Zflrich! zárlat
»»áí«s 1904 00, London 2525 00, Na 51900. BrUaiet 2357 00, Milano 2090*00 Holland 208 1 a. Berlin 123 60. Wien 73*05. lotk 365 00. Prága 1536 50. Budapeas 72-70, Vutó 70 50, 8akucit 225 50. Mgítd 914 50,
A budapesti T&zsde deviza-jegyzése
Vtlilák
Aacoi fot WtO>W7SC CMhkar. 1LM-MSM-* DM* «UO. 1«7
MMf TISU71H0,
Pnadf U 2UMM2 NM U xjso-IUJO
LM B14U
Un <»5 MJ
Un HUJUi
MM< IlliS17011
oiui.kui iccra i«is
Ma kot. I7US17M* a»ih< h. U7ÍH»;M Mn tt. UM-Rlt tton** U* MMi14416 IKW-U1U
kmttmUm tHU-ltlU
M(il< IMMtf/
Idi IU44-I70II
lUlr.it XM\'I
Muul öMWl
Kopajúlz* 1IMJIJMS
OMIO M4VIUIS
WUUI
:k«V;H«O
WllMtO >1104117-* 410 5X1 110*1 ttltf IK04 10C4* I J/W 1J7ÍS
Lc tilt*
Terinéajrtőzsdt! Boa rlasav 76 kg-o« 392 50C-395.000, 77 kg<t» 397^00— 400 000. 78 kj?-oi 400.000—402500. c«véb dunintull é* p«at-vidéki 76 385.000-- 387 500. 77 fc*-o«
.... *B<1 390.000- 392.500,7R kg-oa 392.500-395OC0 79 Vv-ot 395.000— 397 500. «m 227J500-Mkarmányárpa 735 C00 - 245.000, 301.000—350 000. *ab 230 0»
Rp*éMvémléumk<
Az apróhirdetés dija 10 szól* 5000 kor. A dmszó s minden vastagabb betűből *l!ó sió két szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hird«té»i dlj •lflr« fizetendő a forgalmladó hozzászámltásával
Keroaok 16 —18 íves cselédlcányt kia háztaitisba, gyermek mellé. Clm a kiadóban.
Bárnántia. — Romeailett
SzékAco-fólo zab. Elsőrendű traktorral bérszánlist vállal Szmodiss Viktor
gelsel földbirtokos. Bővebbet Oeisén. — Ugyanott száz mázsa nemesített Székács-félc zab kapható 25°.o felárra] a budapesti középár felett. _
Forgalmas utcában üzlethelyiség azonnal átadó. Clm a kiadóban. 57
Kitűnő keroosonyi
ó- és UJBOR
1917. él peoaonyebor Uteienktnl Is kapható ím
REMETE, Sugér-ut 8. uto.
sflrárpa <
260 0SC. I«n««l 177.KO-180.0(0, Icpc 600.000-610.000. kom iio.ow-i90.d00, korpa 172 500-175.000.
Sertésvásár
t-tlfujtái 52M, melyből eladallMol V,..,. asrcdl <00 drb. Elsőrendű 18.0»-18.S"0, ajedeM I&500-17.000, szedell közép 16.000 —16 500. koan.ll U.OOO-I5.UOO. «ls.1.sndi Keg 17X100—17,50), máaodundll 16.000-16.500, angnl sllldí 18.000- 21.c00. >,-«loiin5
nagyban 20.050--.-. ult 21.000 - 21.500,
lehozott bul 20.000-21.000. szalonnás léi-Mztéa 20.000-22.000. Irányzat közepes.
Szerkesztői üzenetek
.Apátion székelyek.\' Többek é,dekló-dér.íre ehelyütt kOzőljUk, hogy 1 77. Szent László cscrkészek által előadott .Apátlan székelyek- cimü színielőadás megismétléséről nincs tiklomásunk. Mindenesetre helyesnek tartanunk, ha czl az ízig-vérig hazafias, nagysitccrtl előadást . mielőbb megismételnék.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és K5ny»-kwoabedá. BT. N.gvkj,nlu.»
SxnkáoanAt, iki baromi! Icnyésitéshez Is éit, kelesünk 15-lkéfe írásbeli a;ánlalok Nflgyiétsel Uradalom, Nagyiécse.
MiKényi-oipöt vegyen I
Mellékfoglalkozást
nyerhet gyorsírást tudó fiatal férfi munkaerő. — Jelentkezni a kiadóhivatalban.
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNYAHAZ
Szarvas szálló épület.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztytikben
Kötött-szövStt árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás pontos,
Az áru olcsó és jó,
Az üzlet szűz évig is fenntartható.
Zonyor.t bélbe kelesünk. Szarvas kávéház.
Külföldi szaktmbsp perzsa- és sntlk-saőny.gokot legjobban javít. — Erzsébet-tél 14. 402
Értesítés.
A .Központ\' szállóban bemutatóit
szab kézi mosógépek
egyedé rusltója Nagykanizsa és környéke részére e _ _ - a . ; i _
szepesi Imre
inabidoxot éi vltvueUkitmtó Zrínyi «fll klóe-utca 22.
2 szobás modern lakás bútorral, esetleg anélkül Is átadó., Clm a kiadóban. 394
Sü£2. UJBOR tr
BRUMCSICS JÓZSEF
Ifiticr, <n:n«í« li *(y«otuhli«ll clkktk Qileléb«n Sugtr-ut 53 ★ Telelőn >10.
Ugyanott egy Iróa
eladó.
BopbAlysogéd, jó munki* felvétetik EOtvös-tér 24. - \' 393
FARSANGRA
MEGHÍVÓK CONFETTI — SZERPENTIN
cotillon — Álarcok
CREPP- és SELYEMPAPÍROK PAPÍRSZALVÉTA PAP1RTÁNYÉROK TORTA- és SÜTEMÉNY-PAPÍROK
Fischel Fülöp Fiai
\'** paRlrk«rMlc*dé*ébcn kaphatók.
Lapkihordókai
felvesz
a kiadóhivatal.
A nagykanizsaiak tatálkozóhelye ■
Budapest legdsőrendu, modern, családi szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utoa 8.
Mérsékelt árak! Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezés I Központi tütésl -Molegvlzszolgáltutfal-Fér dó k I — Llltl A nyugati pólyaudvar közelében
nm jogi mmími
Budapest, IX., RátUI-utca 14.
Télies anyagi garancia mellett köaatl •!< vldíkiokoá lm.
Gazdák ú len
A Magyar Távirati Iroda
nagyknnlzsal kirendeltsége az összes bel. és külföldi
terménytőzsdék
hlvaulos ájtolyam&ll rádión kapja és elóllzctólntk ttlelonon — percek alatt továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők.
vagy
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a város belterületén. Bővebbet
a kiadóhivatalban.

Mindenféle
készít
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
U
Niomilott • Zrínyi Nyomdjupír és Könyvkereskedés R--T.-nil, Ntgykanizrtn. (Nyomd.v«arf{,: OizL-bMs Kirolr),
_________________s_..:...................•____t______•
66. évfolyam, 34. szám
Nagykanizsa, 1926 február 12, péntek
I80Ö Ha
POLITIKAI NAPILAP
tteikasxtóeíl 4e UaJóÖYitil PC-«! 1 hUmba-ItWioi Tt, nyerni* 117. tttia
Felelőa szerkeszti: Ktmpelen Béla
OHmíM fea; In tett 30.0011 kíib* Kr»______soan 1
VAKSÁG VAGY GONOSZSÁG
A szélső baloldali lapok gyakran hánylorgallák fel a frankhamisítás rendén azt a vádat, hogy ez az odiózus ügy a po-lllikai kártevéseken kívül erősen megrongálta Magyarország gazdasági hitelét Is. Ez okból erős feszültség mutatkozik a pénzpiacon, minek következményeképen szilárd és rendezett gazdasági vállalkozások sem tudnak pénzköicsönhöz julntr Így áll be aztán mindenütt a munkareduk-dó, ami maga után vonja a munkanélküliek számának ijesztő szaporodását. De nemcsak a kölcsönre szoruló vállalatok és üzemek gyomrát fekszl meg a frankhamisítás, hanem gazdasági életünk minden ágára és minden rélegére is erősen nyomasztó hatással van.
Készségesen elismerjük, hogy e jelenségek csakugyan felütötték a fejüket s a gazdasági élei elevensége és rugalmassága valóban súlyosan szenved általa, mégis nem mulasztjuk el az alkalmai, hogy a kulaszt ml is bebocsássuk a gazdasági élet mélyébe, ahonnét azonban egész más megállapításokat szívunk fel ennek okait illetőleg.
Az ellenzék ugy szokta vádjai! csoportosítani, mintha e gazdasági depressziónak a kormány lenne az oka. Mi azonban felvetjük a kérdést, hogy kik voltak azok, kik az ország nyugalmát felzavarták a frankhamisítás botrányával? Kik voltak azok, kik a külföldre bocsájlott rejtelmes híreszteléseikkel és a tények mesterséges elferdítésével teleharangozlák a külföldi lapoké és meghökkentették a külföldi közvéleményt? Hiszen gróf Bethlen István jő előre látta a frankbotrány nem megfelelő tárgyalásának várhaló súlyos következményeit és kérte az ellenzéket, hogy ne fújják fel ok nélkül a frank-ügyet olyan ször-nyeteggé, amely áldozatait nem a lármázó politikusok köréből, hanem a becsületesen dolgozók soraiból fogja felfalni. Természetesen az ellenzék, amely mindig politikai deliktumok után kutat, elferditelte a miniszterelnöknek intencióját és azt a vádaskodást
kovácsolta belőle, hogy a kormánynak tussolni valója van és azérl van szükség a frank-ügy tárgyalásának lokalizálására.
Pedig a kormány a legeré-lyesebben intézkedik a megtorlás foganatosilására és személyválogatás nélkül tarlózlalja le a bűnösöket. Eközben óva intette a közvéleményt és az ellenzéket, hogy ne zúdítsák ki a frankbot-
rány hullámait a külföldre, mert azt a magyar gazdasági élet fogja megszenvedni.
Az ellenzék azonban küllőidről akart kormányt buktatni; lármázott, agitált és iliresztelt. Hát ez vagy a belátásnak teljes hiánya, vagy olyan rosszhiszeműség, ami megrovásra méltó.
Ezt a vakságot vagy bűnös rosszhiszeműségét a nemzetnek irgalmatlanul meg kell, hogy büntesse.
A parlamenti bizottság egy tagja megsértette a kötelező titkosságot
A nemzetgyűlés megkezdte a népiskolák ügyének tárgyalását — A belügyminiszter bejelentette a választókerületek uj beosztásának rendezését — Vargha Imre összeférhetetlenségi ügye
Budapest, lebruár 11 A nemzetgyűlés mai ülésén Scl-tovszky házelnök jelentette, hogy a parlamenti bizottság elnöke jelentési telt arról, hogy a párisi Malinnek és a bécsi Abecdnek adott közleménnyel-a bizottság valamelyik tagja megsértette a titkosságot. Az ügyet tisztázás végett a mentelmi bizottsághoz utalták.
Az elnök Farkas Istvánt rendre-utasitotla, mert a keddi Ülésen Olaszország belsó ügyeit a parlamenti illemmel össze nem egyeztethető módon vázolta.
Rakovszky iván. belügyminiszter Hegymegi-Kiss Pál tegnapi beszédére válaszként kijelentelte, hogy a parla-menli bizottság elölt nem vádlónként jeleni meg. A szociálisiák nagy zajongásba törtek ki és azt kiáltották a miniszter felé, hogy bűnrészes kötelességmulasztás miatt. A mi-niszler_kijelentette, hogy nyugodtan várja meg. mig a vizsgálat anyaga a nyilvánosság elé WiOl, amely majd (anuságot fog lenni mellette.
A szocialisták lovábbi zajongásá-nak elülte után Hegymegi-Kiss Pál a jobb oldal tiltakozása mellett azt a kijelentést telte, hogy azok ellen a képviselők ellen uszítanak, akik a frankügyben a télies világosságot követelik. A jobboldali felkiáltások szerint, mindenei ezl kívánja. Ezután Gatíl Oaszlon igazitolta helyre tegnapi kijelentését.
\' Ezután a Ház. megkezdte a nép-
iskolák ügyének tárgyalását. A kultuszminiszter beszédében közölte, hogy kétmillió aranykoronával löbbet költhetünk nép skolákra, mint ezt novemberi beszédeben jelezte. Ezért a javaslat elfogadását kéri.
Rothenstein Mér rövid felszólalása után Vargha Gábor mentelmi ügyében kinevezték az itélöbizottságot, majd elhatározták, hogy a Ház leg-^íAelebbi üléséi pénteken tartja.
Rakovszky Iván belügyminiszter jelentette, hogy a választókerületek uj beosztását rendezni és az arról szóló javaslatot mielőbb tárgyalni akarja.
Varglm Imre összeférhetetlenségi ügye
A nemzetgyűlés mai ülésén kijelölték Vargha Imre nemzetgyűlési képviselő összeférhetetlenségi ügyében az ítélő bizottságot. A bizottság ma két órakor összeült, miután elnökké választolta Zichy Imre grófot, jegyzővé pedig Kdllay Tibor dr.-t. Oberhamnier Anlal előadó ismertette ezután az ügyet. A bizottság ezután tilkos szavazás ulján tlz szavazattal keltő ellenében Vargha Imre nemzetgyűlési képviselő ügyében az összeférhetetlenség nem forog fenn.
Az egységes párt értekezlete
Az egységes kormányzópárt ma esti értekezletén Marschal Ferenc szóválette, hogy a frank ügyét politikai cél mellett gazdasági célokra is kiakarják használni. Bud pénzügyminiszter kijelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank oly szilárdan áll, mint
kevés nemzeti bankja a világnak, a machinációk ilt tehát célt nem lógnak érni. A komoly külföld változatlan bizalommal van Magyarország iránt. Perlaky György arra kéri a pénzügyminisztert, hogy a házadó-kivetésnél történt adófelszólalásoknál szállítsa le a kisegzisztenciák adóját Bud miniszter megnyugtató kijelentéseket tesz. Ezután mée több felszólalás történt.
BELFÖLDI HÍREK
A balatoni közlekedés ja-vitása. Zala, Veszprém és Fejér vármegyék képviselői részvételével menetrendi értekezlet voll Bslaton-füreden. A b3lnloni nyári közlekedés megkönnyítése végett Javításokat eszközöltek a Budapest—Tapolca—" Keszthely és zalaegerszegi vonal menetrendjén. Ezen a vonalon kél személy és egy gyors vonatpárt állítanak be. VeSrprém megye naponta háromszor közlekedő motoros-vonalokat kapott a Balalonhoz. Az értekezleten az a vélemény alakult ki, hogy a helyiérdekű vonalakon rövid időn belül motorosvqnalokat és sin-autóbuszokat kell beállítani, mert a személyforgalmat csak ezekkel lehet és kell lebonyolítani a gőzmozdonyok helyeit, amelyek ezen a vonalakon Idejétmúlt forgalmi eszközök, főleg a személyszállítás szempontjából.
Nagy Ernő rágalmazás! pöre. Nagy Ernő rágalmazási pöre mai tárgyalásán Beregvármegye számos tisztviselőjét hallgatta ki tanukéul. Tanúvallomások hangzottak el arról, hogy Nagy Ernő léptette be a vármegyei tisztviselőket a szocialista pártba. A bíróság a tárgyalást szombaton folytatja.
Teleky Tibor gróf a kormányzónál. Gróf Teleky Tibort és Heim Jánost a kormányzó ma kihallgatáson fogadta.
öngyilkos ügyvéd. Budapestről jelentik: A József-körúti Rémi szállóban ma öngyilkos lett dr. Dicsi István ügyvéd. Teltének oka ismeretlen.
A vasút és a pengöszámltás.
Budapesti jelenlés szerint a vasúton juiiusban térnek át a pengő-számításra.
A hortobágyi tenyészblka-vá-sár. Debrecenből jelentik: Nagy érdeklődés előzi meg a február 15-íki nagyhortobágyi magyar tenyészbika-vásárt, ahol a debreceni gazdák hal-
van hároméves liszla magyar tajtá|u bikái vezetnek az árverésre. De nemcsak a tiszántúli gazdák érdeklődése nagy, hanem a külfölddé is, kUlO-nosen Cseh-szlovákia részéről, ahonnan már megérkeztek a kiküldőnek.
ZALAI KCgLÖNV
1926 Február 12.

A loldmivelésügyi miniszter képviseletében Haidekker Andor gazdasági főfelügyelő Jelenik meg a vásáron, ahol a tiszántúli mezőgazdasági kamara és a dunántull gazdasági tel-ogyelőségek is képviscltelik magukat.
Windischgrátz herceget és Nádosyt
a parlamenti vizsgálóbizottság elé állították
Az Igazságögymlnlsztcr kijelentése szerint J.nkovlchékot nem fogjál! Hollandiából kikérni
Budapest, február \'.1
Az a parlamenti bizottság, amely a frankhamisítás politikai hátterének megvizsgálására lelt kiküldvc, ma délelőtt folytatta lanácskozásail, a melyen az albizottság megtette jelentését. A bizollsig este hat órakor ismét ülést tartott, amelyen meg-kezdte azoknak a letartóztatottaknak a kihallgatását, akiklől fonlos adatokai remélnek kapni az ügy politikai hátterére vonatkozóiig.
A bizottság megkeresésére Peslhy Pál igazságügyminiszter intézkedett, hogy a kir. ügyészség Markó-ulcai fogházából Windischgrátz Lajos herceget és Nádosy Imrét, valamint Rába Dezsői, Maits Lajosi, Kurlz Sándort és Oerő Lászlói elővezessék.
A letartóztatottakat foghizőrOk szállították a bizottság elé. A főrendiház kapujánál parlamenti őrség vclle át őkel, mert a parlament épülelébe fogházőrök nem léphelnek be.
A kihallgatások, illetve a bizollsig ülése \'A 10 óráig tartolt. Holnapjoly-látni fogják a kthallgatiiokat.
Bethlen István gróf miniszterelnök ma sürgósen magához kérette Pesthy Pál igazsigügyminisztert, akivel a miniszterelnökségen hosszú ideig tartó tanácskozásokat folytatott.
Pesthy Pál kijelentene a sajtó képviselői előtt, hogy a bankügyben
a pótnyomozás is teljesen befejezettnek tekinthető. A pótnyomozás eredményeiről a hatóság legközelebff tájékoztatni fogja a nyilványtságot. Egy nagyon fontos körülmény1 van még hátra és pedig Jankovich ezre-és társainak kihallgalása Hágában, azért a magyar birósig meg fogja keresni a hágai hatóságokat, hogy hallgassa ki Jankovichékat azokra a körülményekre, amelyek a magyar vizsgálat szempontjából ínég nagyon fontosak. Kijelentene az igazságügy-miniszter, hogy nem fogják kikérni Jankovichékat Hollandiától. Miulán a hamis pénz forgalombahozalalit Hollandiában követték cl, olt is kell, hogy bűnhődjenek érle.
Nlncsics es a hamis dinárok. Belgrádból Jelentik: Nlncsics külügyminiszter azt mondotta, hogy Magyarországon 1920-bm dinár bankjegyeket hamisiloliak és a magyar hatóságok a vizsgálat lefolytatását megakadályozták. Illetékes helyen kijelentenék, hogy az !920-ban lor-galomba került hamis dinárok ügyében a szerb kormány maga mondotta, hogy nem igaz az, mintha azokat Magyarországon hamisították volna. A hamis dinárok miatt gyanúsítottak közül, akik ellen a szegedi biróság az eljárást beszüntette, eg< sem volt a frankügy részesei közül.
Naptárreform a Népszövetség előtt
Az uj számítás szerint mindén hónapban 26 munkanap lenne — A Zöldi Killöny gall ludisMJdtil — Űcnt, február 0 A naplárreformra vonatkozó törekvések már ősrégiek. Azt a rendszeri, amelyet Julius Caesar Kr. c. 45-ben a korábban uralkodó káoszban te-remlclt, Caesar utóda, Augustus császár megválloztalta. Egynéhány napot elveti, néhányat hozzátett, ugy, hogy Ismét zűrzavar keletkezett a naptárban, amely évszázadokon kérésziül változatlan maradi. \',502-ben változtatták ismét meg az időszámítást VII. Gergely pápa bocsájlott ki egy rendeletei, amely szerint -100 éven belül három szökőnapnak kell kiesni és pedig azoknak az évszázadoknak az ulolsó nap|a, amelyeknek az évszámát nem lehet pontosan négyszázzal oszlani. Tehát 1700, 1800, 1900 nem volt szökőév, mig a 2000. évben ismét lesz február 29-ike. Ez a megjavilolt Gergely-féle naplár sem egészen tökéletes, azonban csak 3600 év alatt mutat fel 24 órás eltérési. A keresztény világ gyorsan alkalmazkodott a naplárreform-hoz, a görögkalolikus egyház azonban csak 1923 ban fogadia cl a szovjetkorminy befolyására a Oer-gely-félc naplárrelormol.
A használatban levő naptár hibáinak kiküszöbölése céljából most a Népszövetség előtt egy uj naptár-tervezet van, amelynek az a célja, hogy az évet lehetőleg egyenletesen ossza meg. E napiárreform is meg-lartja a hét napból álló ciklust. .A föld és a mindenség" cimü könyvében közelebbről Is taglalja a tervezetet és a következő évbeosztást ajánlja: 1928-alvagy 1933-al kellene
kezdeni az uj számlálást, amidőn ugyanis a január elseje vasárnapra esik. Közönséges évben amellett, hogy mini most Is szokásban van, a szökőévet meglartják, mindenegyes negyedév az ulolsó kivételével 13 egyenlő hétből vagyis 91 napból állana, ugy, hogy április, julius és október elseje mindig vasárnapra esik. Az ulolsó negyedév azonban a 13 hét elleltével még egy napot kapna, amely napot Vlnnepnapnak szánt a naptárreformálé. Hasonlóképen jár el a szökőév pótló napjával, amelyet junius 31-iki név alatt akar ünnepnapként a sorba beiktalni, mig különben a junius 30 napból állana. Minden egyes negyedév első hónapja 31 napból állana, a napok közül öt vasárnap, mig a többi hónapokban csak 30 nap van négy-négy vasárnappal. Ezekhez számítódnék még az újév estéje s szökőévben a junius 31-lki, mint ünnep.
Az uj naplárszámitás szerint nemcsak azt érnék el, hogy minden dátum az egyes években ugyanarra a hétköznapra esnék, hanem, hogy minden hónapban 26 munkanap lenne. Mivel\'á dijakat és fizetéseket legtöbbnyire havonkint kell fizetni, ez az újítás gazdasági szempontból is célszerűnek látszik, amennyiben például ma, a körülbelül 10 százalékkal rövidebb febmár hóra ugyanazt a dijat kell fizetni, mint a január hónapra.
Ezzel a reformmal nagyon célszerű módon lehetne a húsvétét é^ennek megfelelőleg a pünkösdöt bizonyos meghatározott vasárnapokra fixiroznl. S a húsvét hetét kellőleg kihasználni. A legtöbb országban szokásban van ugyanis, hogy vásárokai, kongresz-szusokai és más összejövetelekéi a húsvét hetében tartanak, amennyiben ezen a héten a rendes üzleti tevé-
A képzőművészet, mint a lélek tükre %
Irta J a Zrínyi Miklós Irodalmi és Müvé-ueti Körnek <ol>-d hó 7-én tartott Ikcílls elóadasin (elolvasta:
Péczely Piroska (3) |
Ami szomorúság és diszharmónia csak van az éleiben, az benne mind fészket rakott. Legnagyohh tragikuma abban van, hogy amire leg inkább vágyolt, szeretetre, békességre, azt nem érhette el soha — ez a vágya volt alkotóerejének kovásza, ez űzte, kergette, hogy magányos útját a szenvedély kolosszusainak ijesztően fenséges alakjaival népesítse be. De ezek nem vállak szerető társaivá, hanem ugy sorakoztak köréje, tninl szerencsétlenségének örök felkiáltó jelei. A Sixlus-kápolna ulolsó ítélete minden nagyszerűsége mellett is egy nagy beleié való tévedés. De ha megértjük és megérezzük Michelangelo tragédiáját, akkor még ezért a tévedéséri is talán, mert közelebb érezzük magunkhoz — csodáljuk és szereljük ót.
Mennyire visszatükrözi lelkének vigasztalanságál az a vers, amit a Medici síremlék egyik, az éjt áhrá-• zoló alakjához irl:
Aludni s köböl lenni loblí nekem, Amié & tényen, gyász sújtja c haeAI: Aí boldog Itt lenn, ki nem hall se lát: Oh, lel ne kelts, bcsiél) csak csendesen.
Aludni kíván,Vem .látni, nem hallani, mert az élei napsugaras örömeit nem ismeri s a márvány porától vérbeborult szegény szemel a vigasztalanság éjszakájába néznek. Legtöbb szerencsétlenségét dacos, Összeférhetetlen természetének köszönheti. Ez volt okozója ifjúkorában egy ránézve végzetes eseménynek: Torregiani. akit ingerelt, egy ökölcsapással szétzúzza orrán— a\'-amúgy is inkább csúnya arcnak ez cltorzilása nagy hatással volt jellemének kialakulására. Mint művésznek, a szépség apostolának kellene lennie s ö maga rul, formátlan lesiet hordoz. Saját csúfságát szégyenli az emberek elölt, az utcákon meggörnyedve, lesütött szemmel jár, gyanakvóvá, bizalmatlanná válik, ki mindenkiben ellenséget lát. Izzó gyülö-lellel lordul Leonardo felé, ki ragyogó szépségében mint ifjú isten all elölte és mindenkit megbűvöl elragad művészetével.
A szerelmet soha nem ismerte meg. öregségében igy szóit hozzá: .Ha engem leakarsz győzni, add vissza ábrázatomat, melyet minden szépségétől megfosztott a természet." Ha szonettjeiben valamely szenvedélytől beszél, az mindig gyötrelem, könnyek s viszonzatlan vágy kínjai. Sehol a beteljesedés öröme, nyugalma. Minden alkotása egy megkínzott magányos emberi lélek szen-
vedéseit lükrözi vissza, amelyben saját lelkének lidércnyomásától akar szabadulni. Örök nyugtalansággal vándorol egyik helyről a másikra, ami belső harcainak egyik tünete. Egész lénye a természet törvényeit megtagadó rendellenességek soro-. zata. Mig Leonardo, Rafael, Tizian gondolatkörének központja az örök nő. addig ó az örök férfit helyezi oda; nem az. élő léilit, „EtnbeilO-lötti emberiségéi, az óriások nemzedékéi". Nőalakokat ritkán fest vagy minláz; élőmodell helyeit rendszerint holttetemeket használ, melyeknek tagjait kedve szerint forgathatja ki. Kéjes haraggal ragaszkodik nagy magányosságáit ik kínjaihoz, már ugy van vele, mint a narkotikummal: mindig nagyobb adagra van szüksége, hogy elkábitsa. Nem elevenekkel, hanem holtakkal társalog: barátja nincs, de Dante szellemének alázatos hive. „Tantatus nemzetségéből való. Életében nincs semmi vidám vagy szeretetreméltó s művészetében sincsfelszabaditó.görög szellemmel örvendeztető. Valami szörnyű és nyomasztó, valami félelmetes árad belőle. Nem véletlen, hogy az „Éjszakát" az álom megtestesítőjét, üreges szemmel és eltorzult arccal ábrázolta; nem véletlen, hogy első müve Schongauer démonoktól kínzott szenl Antalinak másolata. Benne is démonok \' harcoltak, az ó álmai
sem vollak szép látomások, hanem zordak és ijesztők". A szerelmi mi-morl egyetlen egyszer, Lédájában festette meg, de ez az alakja is messze áll a nő ideális, költői odaadásától, hanem a tomlás dult mosolyú istennője, kinek hattyú ivadéka halált hoz Trójára és Görögországra.
Egész életén át mint leláncolt Prometheus vonaglott végzetének kegyetlen sziklaszirtjén, csak inidón közeledni érezte a nagy felszabadulás óráját, mikor egy könyörüleles kéz minden földi láncot felold, lelkének vihara egy gondolat öblébe lorkollotl, hol a megérkezés békéje simította cl homlokának tarajos hul-lámaiL
.Meg nem nyugtat már vésó vagy ecset,
S egy\' Szerelemhez fordul csak a lélek:
Mely a keresetről tárja karjait 1"
A firenzei Pilli-képtérban van Leonardo da Vinci önarcképe, csodálatosan finom, lchelletszcrü tónu-. sukkal megfestve. A fény és árnyék gyengéd egymásbaolvadásából, niml lebegő fátyolból szénséges, komoly férfifej bontakozik ki. Önkéntelenül alkotójának kezére kell gondolnom, amely formáiban nőiesen lágy. gyengéd volt, de egyetlen mozdulatával a legvadabb paripát is megfékezte. Így találkoztak Lconardoban a vég-Iclck. \' (Vége köv.)
1926 Február 12.
zalai közlöny
kenység bizonyos mértékig korlátozva van. Újítása az Amchennius-féle idő-számilásnak az is, bogy a karácsonyi ünnepekel december 24 ike helyei! december 31-ére akarja áthelyezni. Ezen a ponton sulyosBsérelem érné a tradicionális szokásl, mert Krisztus születésének ünnepét épen az újévet megelőző napon kellene megtartani.
A vágóhídi ut kijavítása
A huslparosok küldöttségben kérik meg a polgármestert panaszuk orvoslására
Nagykanizsa, tebruir II A nagykanizsai huslparosok szakosztálya tegnap este értekezletei tartott. melynek egyetlen tárgya voll a vágóhidhoz vezető ut rendkivül elhanyagolt állapota s az ezen való segítés módozatainak megbeszélése.
\' A Nagykanizsa és Kiskanizsa közötti sátlengernek beillő vágóhidhoz vezető ulon ugyanis a husiparo-soknak a vágóhidra igyekvő kocsii egymásután megsüllyednek s egy-egy megsüllyedt kocsinak addig kell várnia a lengelyfogó sárban, mig valamely más kocsi jön utána s az kisegili a kátyúból. Az ut rosszaságára jellemző, hogy a minap 7 és (él métermázsa teherrel megsülyedt négy legerősebb speditcr-ló állal vont kocsi s azt Is az utána jövőknek kellett kisegíteniük.
A huslparos szakosztály nem cs3k saját, hanem a nagyközönség húsellátása érdekében állónak is lekinli .a vádóhidi ul rendbehozatalát s ezért elhatározták, hogy deputációt küldenek Sűbjőn Qyula dr. polgármesterhez s megkérik, hogy eszközölje ki a beruházási programm keretében ennek az útnak már régen tervbe-vfett megépítését
Az ulra a huslparosságon kívül mindazoknak is szüksége van, ktk Homokkomárom leié, Csertőre, For-héncre a szóllöhegyekbe igyekeznek. Igy tehát ennek az útnak megépítése nem csak az Iparosság egy osztályának, nem csak a huslogyaszló közönségnek, hanem mindazoknak is érdeke, kik bármi célból, ezt az utat igénybe veszik.
Ma, amikor a békebeli 5 korona 30 trllér (mai 80.000 korona) vágóhídi díj és fogyasztási adó helyett 263.500 koronát lizetnek a husipi-rosok egy darab levágott marha titán, ugyanakkor, mikor a mi dem, hűtővel is felszerel! szombathelyi vágóhídon csak 204.000 koronái fizetnek, — akkor a husiparosrik abban a reményben fordulnak a polgármesterhez és a képviselőtestülethez kérelmükkel, hogy mielőbb gondoskodás történik ártól is, hogy azt a vágóhidat forgalmi akadályok nélkül tudják igénybevenni.
Óriási hóvihar Amerikában.
Amerikában olyan hatalmas hóvihar dühöng, amilyen I888> óla nem fordult elő. Sok vonat megrekedt a hóban. Az iskolákat bezárták és számos üzemben szünetel a munka.
Böjt-napok az árvízkárosultakért
Nagykanizsa, tebruir II
Egy nagykanizsai uricsalád meghaló tanújelét adta nemes gondolkodásának és a szerencsétlenség állal sújtottak iránt megnyilvánuló áldo-zalkészségének. Hetenként egy napra böjtöl fogadlak s ezen a napon egyszerű levési vagy kávét ebédelnek és vacsoráznak s az igy megtakarított aznapi konyhapénzt az árvizkárosul-lak felsegélyezésére adományozzák.
Rilka, sok bajlól sújtott hazánkban talán egyedüli példája ez az áldozatos felebaráti szerelemek, mely megérdemelné, hogy aranybelükkel örökítsék meg a karitatív társadalmi munkálkodások annaleselbcn.
Az emiilett uricsalád tagjai heick óla rendszeresen megtartják az egynapi böjtöt és szerintük ez a legkönnyebb módja a segítésnek olt, ahol a vagyoni viszonyok egyébkén! nagyobb pénzadományoka! nem lesznek lehetővé.
Szerelnök hinni, hogy ennek a nemeslelkü családnak követői akadnak Nagykanizsán s talán az ország egyéb részeiben is. Olyan áldozal ez, amit minden család meg lud hozni, anyagi viszonyokra való tekintet nélkül Ha az egész országban csak néhány ilyen hő|t-nipot tartanának, milliárdokat lehelne juttatni azoknak, kiknek talán ez az önkénles böjti koszt is pazar lakomát jelentene abban a vigasztalan nincslclenségben, ami a borzalmas árvízkatasztrófák nyomában lett úrrá országunk igen nagy terülclein.
Mányi Cslzmazia Kálmánné 100 ezer, HofriMer Emma 50 ezer koronát juttatott szerkesztőségünkbe az árvizkárosullak felsegélyezésére.
A vármegyei autójárathálózat terveihez
Pactt, február 10
A Zalai Közlöny má: közölte ama örvendetes hirl, hogy szervezendő auiójáralok varmegyénknek a vasuli vonalaktól lávolesó, eldugod községeit is belekapcsolják a forgalomba s igy Kiemelik a százados cltngya-lollságából.
Ennek mél^rcszánló eszmének megvalósítását igazán c;ak azok tudják értékelni, kiket a sors a világtól elzárt haránt vagy kereszlvölgyck egyikébe dobolt, ahol kullurélelről még mi Is alig lehel beszélni.
Tehát valami készül, ami ezt a ti-spedést felrázza, foglalkoznak vele, lehál megvan a remény a megvalósuláshoz. Olvastuk azonban a me-nC\'irány-terveket, melyek az egyes vidékek érdekeirtekintve sok kívánni valót hagynak maguk ulán. Bár feltétlen elismerés illeli a tervezői, mégis sok helyűit hiányzik belőle a gyakorlati élet néhány követelménye. Nézzük csak például a Zalaegerszeg—Bik—Racsa—/.alaapáli-i vonalai 1 E lerv szerint, ha valaki Zala-
egerszegről vagy a közbeeső helyről Hévizre (legtöbbször csakis ide) akar utazni, csak Zalaapáliig juthat, ilt várhat és átszállhat a Nagyka-zsa—Galambok felöl |övő autóra, mely egyenesen Keszthelyre viszi s innen vissza Hévízre. Ez elég jelentékeny idő- és pénzpazarlás.
Vajon nem célravezelőb volna-e a tervezel! vonal helyei! Zalaegerszeg— Bak—Pacsa—Zalaapáli—Alsó páhok, Héviz-Keszlhely direkt vonal ?
Ez a vonal lenne megyénk egyik legfontosabb vonala, meri Zalaegerszeget, Középzalát (zalaegerszegi, pacsai és nyugali keszthelyi járást) Hévizhez és a Balatonhoz közelebb hozná.
A pacsai Járásban erős mozgalom indult meg e lerv megvalósítása érdekében. Hisszük, hogy a pacsai járás 35 községével nem fog kimaradni abból a bizottságból, ahol e fonlos és végleges életbevágó forgalmi ügyekel fogják intézni. ...dl
A nemzetközi embervédelmi kiállítás
A milleniuml jubileumi kiállitás óla nem volt esemény, amely any-nylra összefoglalóan lámá a magyar körök és a külföld elé nemzeti ér-lékeinkel, mint a nemzetközi ember-védelmi kiállitás, melyei most készítenek elő tudósaink, szociológusaink és gazdasági vezelö faktoraink.
A nemzetközi embervédelmi kiállítás a faji-; egyéni- és társadalmi egészségtan minden részletkérdését szemléllelően fogja bemutalni, tehát a fogantatástól kezdve egészen a halálig mutatkozó összés élet- és kórlani jelenségeket. Mindazokat az intézkedéseke!, amelyek az egyénnek és a társadalomnak a belcgségeklól való megóvására, továbbá a meglevő betegségeknek a gyógyítására vonatkoznak. A pedagógiai kérdések egész komplexuméi különös tekintettel annak a gyógypedagógiai részére. A szociális munka, lehál az anya- és csecsemő* és gyermekvédelem minden mozzanatát: a munka menetéi, eredményeit és hiányait. A nagy népbetegségeket : az alkoholizmus, a tuberkulózis és a venercás betegségek elleni harc összes fegyvereit,
A tudományos anyag feldolgozá-sását a m. kir. népjóléti és munkaügyi kormányzat legteljesebb részvétele mellett orvosok, tanárok és so-dológusok hivatott serege intézi. A kiállitás elnöke dr. Lukács György v. b. t. t, aki mellel! dr. Scholtz Kornél népjóléti államlllkár, dr. Imre Sándor egy. tanár, ny. államtitkár és dr. Nékára Lajos egy. tanár végzik a szervezés nehéz munkáját. A kiállitás igazgatója dr. Deulsch Ernő igazgaló-lőorvos. Az egyes kiállítási ágak keretében az orsz. egészségügyi intézel részéről dr. Joltann Béla egy. lanár, dr. Bokay János és dr. Gerlóczy Zsigmond világhírű professzorokkal karöllvc dolgozik. A soclalis munka irányítása az Orsz. Gyermekvédő Liga, az Orsz. Stefá-
nia Szövetség s a magyar Vörös, kercszl Egyesületek, valamint a hozzájuk szervesen csatlakozó humánus Inlézmények védnöksége Intézi, akiknek részéről dr. Pettko-Szandtner Aladár államlitkár, Neugebauer Vilmos a Liga igazgatója, dr. Szuko-válhy Islván, báró Szlerényi József az Orsz. Stefánia Szövetség elnöke vállvetve munkálkodnak a legteljesebb siker eléréséért. A Falu Szövetség teljes szervezetével kapcsolódik a kiállításba és bemulatja a lalu kulturális és egészségügyi problémáit. Természetesen a tesledzés és sport, valamint a nemzeti szempontból nagyfontosságú cserkészet kiváló helyei foglalnak el.
A kiállítás pedagógiai részét a Magyar Gyógypedagógiai Társaság és a Magyar Gyermektanulmányi Társaság szervezi. A kiállítás egyik nevezetessége lesz a magyar konyha bemutatása, amelyei dr. Soós Aladár egy. lanár készil elő.
A népjóléti minisztérium támogatásával dr. Pollermann Artúr min. o. tanácsos mozll állit fel.
Különös érdekességei mutat az a kul\'urprogram, amelyei a kiállitás keretében zenei, Irodalmi és művészei! léren dolgoznak lel.
A külföld, az előjelek ulán Ítélve, eddig még nem tapasztalt mértékben vonul fel a kiállításra. Németországból a világhírű drezdai „Der Mensch" Hygienc Muieum küldi el anyagát Németország ezenkívül a kiállítás területén egy mlntakórházat i> felépít Az angol gyermekvédelmi központ, valamint a gyermekvédő szövetségek nemzetközi egyesülésének központja teljes szervezetükkel, résztvesznek a kiállításon. Külön jelentősége van az amerikai jóléti intézmények részvételének. Az emli-tetleken kivüfá Skandináv államok, továbbá Hollandia, Dánia, Bulgária, Törökország, slb. is bejelentették részvételi szándékukat
A kiállítás előfutárja lesz a december havában megjelenő .Embervédelmi Naptár" dr. Deulsch Ernő igazgató és dr. Pollermann Arthur miniszteri osztálytanácsos szerkesztésében, amelyei az orvostudomány legkiválóbbjai irnak.
Egyik legjelentősebb tevékenysége és eredménye a kiállítási előmunkálatoknak a .Budapest és a magyar föld" cimen többszázezer példányban magyar, német, francia és angol nyelven megjelenő ulikalauz, amely a külügyminisztérium és a menet-jegyirodák szervezetei révén a világ minden részébe elkerül s nagyarányú propagandája lesz a magyar kulturális természeti és gazdasági érdekeknek.
Egyrészt az a cél, amelyért a ki-állitás létesüli, másrészt azok az eredmények, amelyek a kiállitás révén elérhetők lesznek, megkövetelik, hogy minden magyar intézmény és a magyar társadalom minden tagja a legmesszebbmenő figyelemmel és támogató jóakarattal kisérje.
Bővebb felvilágosítás a menetjegy-irodában.
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
Irta l az IskotAnkivOti Népművelés előadás sorozalátMit a ttisykanizsal Ipartestületben
lol^S évi íebtuár 1:6 4-éu lelolrasta:
KELEMEN FERENC (f)
UkllIkpZatUtl lK"imli
Ausztriával létrejött közösségünk ulán egyre sűrűbben jelennek meg külföldi mesterembereknél magyar, tanulnivágyó mesterlegények, kik a lejletlebb nyugati ipar cintóin táplálkozva, ériékes tapasztalatokkal meggazdagodva térnek vissza a magyar hazába, ahol öntudatlanul is a i magyar ipar fellendítésének s a magyar élet nívó fokozásának bajnokai lesznek. Hosszú Ideig larlő lassú iparfejlődés cz, mely a külföld tapasztalatait összekapcsolta s spe-ciílis magyar ízléssel és sok iparcikkben egészen zamatos magyar slilusl teremtett meg. évről-évre nagyobb arányokban terjedt a magyar mcslerlcgényeknek ez a külföldre való vándorlása s bátran merem állítani, hogy a bécsi .Slock lm Eisen" bevert szegeinek legnagyobb része ilyen átvonuló magyar mesterlegények emlékét dicséri. Ezek a mesterlegények azonban, mini említettük, nemcsak a magyar iparnak voltak, sokszor nagy márliruaiságot átélt bajnokai, hanem a kuituranak is zászlóvivői voltak. Minden visszatért mcslerlegény az akkori kullurvilág egy-egy zászlóvivője lelt. Idegen nyelveket, idegen népszokásokat megismerve, nemcsak az illető iparág érdemes mesterévé lelt, hanem külföldi vándorlásainak, idegen világok népszokásainak mesélgetésével egy kisebb kör Unitójává, siklójává lelt.
Ipari lejlódésünket egyébként nagy mértékben elősegítették a külföldi uralkodóházak magyarországi uralkodásai alatt hozzánk bclódull s akkor már nagyhírű külföldi, különösen olasz iparosok.
E kor ipari fe|lődésél egyébként bizonyos romanlikás palína vonja be. Kégi errevonatkozó fóliánsok lapoz-galása közben az akkori iparostársadalom éleiéről, v szervezkedéséről szóló fejezetekből különféle meleg képek csillannak elő, melyek ezt, az a\'*or még meglehetősen kicsiny társadalmi osztályt nagyon kedves stinben tüntetik fel. Lassú, de foko-?alos lejlödísben telik cl a magyar \'par tönéneie egészen a cca lOOév-vd "élólti időkig. Az 1825. esztendő egyébként is határkő a magyar történelemben. Egy uj szellem
ebben az évben lábrakapni, "i=ll áthatja egész szellemi, társadalmi és gardasági életünket. Ebben J! flkadnak" ki azok a bim-Mk, melyek 23 évvel később, 184a-
n a magyar közszabadságok, a fcsgyar polgárjogok, majd a magyar jwbadságharc piios rózsáivá nyíllak. Eol-.cn az évben kezd a francia forradalom megváltó szele, egész Euró-Hlhan érezhetően végig lengeni.
(Folyt, kov.)
« ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
mm hírek
WíipmünsB
Február l^péntek
. Rónial kak.likui: S.\'trv. r, al. Protestáns: l.idta. Izraelili: Scli^l hl •>$ f N,P„k<l remi 7 6ra li perikor. I nyugszik Jélutln 6 6ra 17 perckor.
í , initl: A belliim titicwná,
I Scliilillraul |K,u,pás keleti liltnie. | Elöadliok este 7 és í) órakor.
kulturestélyek És mulatságok:
FcbruZr 13. AMajliili»mu,t;k Ut„J,„. Eo,.. ■ fiira ■jmVjoíimI (^x^,,,,,,. tlH.lt 1 I .,.£!;, lc.,1 n,|,[„nl;.,a ,.Jj\'l „
krimi-tlbdl,, i v|.(..f,l„ n*e,)(irn,l,.n J.tuUn 6 Sr,kM (NOII Jviul ir,K|mnl,Inn,t l.nl, >\'.\',iül,,i
Február II. A nJMk\'ulml K,i„li,u, |,w„». Wld mílwfoi Uociilfiy, i |.,:,:ín l\\-,l,i
Febrair II. Ai Kbm ..\'.Ói,, , .......... olt.
boabia .,\',1,, , itiín (|>i,v.ai,tai,.|
Fcbraíf M. A Kw,.,lln> M.mU.lf],, „Kív.l6 tíi nC.), i Iíoíj^mjI ii:,, loiaaltretabtn Jilj,*ii
5 driker.
lebryir II. A K.r.ill\'ny N.:n,:t.l„|.;* ..Q. "m \' NJJor utral no-tn,,,, dllutia
Februir II. A ct. ktl- i hoa\\,
l\'ebri>lr II. A Siral I.,,,; j ...„u ltitt:r, , rtnl.lí.JI,, dltufln fit S ínkor (AnZil,n ulkrtyrk) i l(n,Coayl uk.l lotllaltMnbaa
Februkr 13. Cl«rk*ii,l,li,jla ,, L\'rliitIbin.
Febraif IS. A ,,, 1., Ml,, II Krímiin.,,,. [,l„l.
Plriíik I, lí.LiVl,-, ,:,,, ^,,1,, Llrvol
J Heit,111 fUtl
Itt I !, l\'í
f ebrulr Zl. A ZflnH l\'c.J,lnl éi MCvítitu Köt kullur rlúialu > vlrL,,ií,, rucykrrnélwa ailuiln
6 ir»kor (Kfl.-ratrt l:,rtn, Ijkirllfíniliil ,,, <)MdÍMk
Pcbrulr TI. torja ,.! ,, l\'rlnlJbn.
Febrair JS. A h M\'..fu.! Kfir
kotl.r.tviZlu i .üwhli, BJí|l.mlb<n 0,tolla fi órakor (Jr Olrdo^,, I j)d*. a >K.,ltb,1,1 Ilink, Itlrlii ,,<(*,,rtí],=rk rk\'iadlwv
— A polgármester megérkezett Budapestről. Snöjőn Gyula dr. polgármester, ki Budapesten részt vett a Magyar Városok Országos Kongresszusa választmányi ülésén, visszaérkrzMt Nagykanizsára.
— A 6. honvéd gyalogezred matinéja. A m. kir. 6. honvéd gyalogezred az Országos Hadimuzeum otthona javára vasárnap,feb;uár 14 én délelőtt II órai kezdettel az Uránia mozgószinházban maiinét rendez a következő műsorral: 1. Nem, nem, soha! énekli a legénységi dalárda. 2. A hadimuzeumról. Ismerteti Szom-bathy Pál százados. 3. Kis magyar fantázia. Zongorán előadja Kois Babszi. 4. Az éjjel álmomban Páris-ban jártam, énekli Fitzncr János hadnagy. 5. Nem, nem, soha! Szavalja Eckler Lajos srakaszve-ető. 6. Ulolsó felvonás (élőkép). Előadja Hufndgel B;la szakaszvezető. 7. Hiszekegy... Énekli a legénységi dalárda. Belépődíj 10.000 korona. Fc\'üllizclísekel köszönettel elfogadnak. Jegyek mától kezdve az Uránia pénztáránál válthalók.
— Zalamegye a földreform gyors befcjezéscért. Ziiavármegye közigazgalási bizoiIsJsa a miniszterelnökhöz terjeszteti félévi jelentésében kéri a földreform gyors befejezését.
— Ötven évig a nyomdászat Szolgálatában. Ilirschl Alajos, a Gutenberg- nyomda társtulajdonosa febtuár 28-án üli in.\'g nyomd tszsá-gának ötvenéves jubileumát. A nagykanizsai nyomdászok és rokonszakmák nagyarányú ünnepi keretben fogják megünnepelni.
Uj orvosi telefonállomás. I)r. Sticm Stndor fonorvos (Király-utca 34. I. cm.) telefonszáma 61.
— A nagykanizsai keresztény-szoeialistAk az árvízkárosultakért. Abban a lassúságban, mellyel a zalai közönség a szerencsétlen árvizkárosuliak segítségére síel, ö-ömmel kell vennünk a nagykanizsai keresztényszocialisták erőteljes megmozdulást!, kik e h\'.tározták, hogy február 16 án, húshagyó kedden esle 8 órakor a líozgonyl-utcai iskola tornatermében műsoros estélyi rendeznek reggelig tartó táncmulatsággal. A műsoron több vígjáték, jelenetek, szavalat szerepel. A blllle rendkívül gazdag lesz. Jegyeket elővételben minden este a Keresztény Otthonban, vagy pedig az estély napján a pénztárnál kaphatók. A nagykanizsai közönség osztály és felekezetre való különbség nélkül bizonyára felkarolja a keresz-tényszocialistapárt ezen szép akcióját és tömeges részvételével lehetővé teszi, hogy minél nagyobb összeg jusson az árviz-sujtolla éhező hajléktalanjainak.
— Haller István Nagykanizsán beszédet tart. A nagykanizsai keresztényszocialista párt nagy nyilvános népgyűlést tart április II-én, melynek vezérszónoka Haller István volt közoktatásügyi miniszter lesz.
— A nagykanizsai szemkórház ügyével is foglalkozott egyebek közt Zalavármcgye közigazgalási bízott-sága a napokban tartott ülésén. Dr. Tbassy Gábor tiszli főorvos ugyanis jelentésében megemlékezett a iractio-ma terjedéséről. Csőlhy Géza mura-kereszturi apát az orvos és pénzhiányban látja a baj terjedésének okát. A liszti főorvos válaszában kifejletté, hogy milyen hálrányos intézkedés volt elekinietben, amellyel a nagykanizsai szemkórházat pénzügyi okokból beszüntették. A népjóléti miniszternél hiába sürgette a szemkórház visszahelyezéséi. A nagykanizsai közkórháznál fognak ugyan szemészcll oszlályt felállítani, de csak akkor, ha már a bőrosztályt sikerül létrehozni. Az uj murakcresztuii és letenyei körorvosok a jövőben egyutial trachoma-orvosok Is lesznek. A közigazgatási bizottság a miniszterelnökhöz intézett félévi jelentésében kéri a nagykanizsai szemkórház mielőbbi visszaállítását.
— Klskanlzsin Is megalakul a keresztényszocíalistapírt. A nagykanizsai keresztényszocialista pártélcl tevékenységéi bizonyítja, hogy március 7-én Kiskanizsán is megalakítják a kcreszlényszocialislapártot.
— Farkaskutyák megrendsza-bályozása. Sabján Gyula dr. polgármester elrendelte, iiogy farkaskutyákat a város lerüklén nappal zárva, kötve vagy szájkosárral és pórázon vezetve kell tartani, éj|cl pedig csak zári udvaron szabad azo-kal szabadon bocsátani. v
— Adomány. Nagy Györgyné 5 kilogramm főzöliszlct Jultatoti szerkesztőségünkbe az 5 gyermekével nélkülöző özvegy uriasszonynak.
— Megismétlik nz „Apátlan székelyek" előadását. A 77. Szent László cscrítészcs\'psi kitűnő műkedvelői az Apátlan székelyek előadását vasátnap délután fél 5 órakor köz-kivánJtra megismétli. Az előadás\'fél-helyárakkal a Rozgonyi-ulcai tornateremben lesz.
— Jelmezek farsangi mulatságokra, bá.okra, jutányos bér mellett kölcsön kaphatók. — Címe: Arany Szarvas-szálló I. cm., 3. szoba ; délután 5—7-ig.
— Az utcai aknafedő lemezek.
Erős, sikos időben valóságos veszedelmet jelententettek a nagykanizsai ulclkon a roválkolatlan aknaled\'ő fémlemezek, valamint a korhadt, fából készült ugyanilyen fedőlapok. A városi műszaki hival most inlézke-dell, hogy 17 ulcai vasbádog fedőlemez! rovátkolt önlöllvaslemezre cseréljenek ki. Ezeken kiyül 10 erős és 50 könnyebb u| víznyelő rácsot és 10 etős tnászóaknál helyeznek cl a nagykanizsai utcákon.
— A -nagykanizsai vonatkísérők bucsuestélye nyugdíjasaiktól. Síép ünneplésben részesítenék a vonatkísérők kél év óla nyugdíjba vonult kollegáikat. Ugyanezen ünnepélyen méltatták Gréczl István fé-bező 46 éves szolgálalát. Kinek Bor-fa/ Béla áll. főnök szép beszéd keretében nyújtotta át a vonatkísérő kar ajándékát. A sok szép felkö-szöntö ulán későig nyúló mulatságot rendezlek. Az állomásfőnök uron ki-vül megjelentek az összes szolgálat-mentes tisztviselők.
— Krlzsala Ferenc piarista tanár előadása az Ipartestületen. Az iparosok részére rendszeresített oktató és művelő elóaétts-sorozalban Krlzsala Firenc piarista reálgimnáziumi tanár tegnap este gyönyörűen kidolgozol! előadást tartott Az ember lelki és erkölcsi világáról. Krizsala tanár nagyszámú hallgatóság elólt fejtegette a vallásosság szükségességét az erkölcsös élei szempanljSből, majd történelmi példákkal megokolla. Beszélt az igazságosságról, mely a társadalomnak nélkulözhclcllenalapja. Ezzel szemben vázolta az igazságtalanságot. Szólt a munka^jíés mun- . kés közötti igazságról, majd kiterjeszkedett a bér és a munka, a munkaadó és a közönség, az anyag és
a munkaára Igazságosságára és a tisztességes versenyre. A rendkívül értékes és bizonyos időszerű társadalmi problémákat a keresztény világnézet és erkölcs látószögén át tárgyaló előadás nagy tetszést kellett. Bazsó József ipartestületi elnök melegen megköszönte a tudós piarista tanáma\'c az élvezetes előadás!.
= A Magántisztviselők február hó 13 iki műsoros estéiyére jegyek korlátolt számban még kaphatók. A nagy érdeklődésre való tekintettel kéretik a jegyekről idejekorán gondoskodni — Harisnyaházban és Vagó-féle drogériában.
—- Zalavármegye átirat., Baranya törvényhatósága clótt. Zalavármcgye törvényhatósági bizottsága a mult alkalommal a vásáren-gcdélyck ügyével is foglalkozott. Baranyavármegye torvényhalósága tegnap foglalkozott Zala átiratával s Zalavármegye törvényhatóságának átiratát egyszerűen tudomásul vette.
--- Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, lömésbzn és varrásban a Sin ;:r varrógép részv.-lárs. ujonaii rendezet! permanens tanfolyamán. Előjegyzés érdeklődők részérc Fő-ut I. szám.
— Sümeg az önálló választókerületért. Sümeg község közgyűlése élénken tiltakozott a lerv ellen, mely szerint Sümeget a tapolcai választókerülethez csatolnák. A szükséges lépések megtételére bizottságot küldölt ki.
1926 Február |3.
Időjárás
. „.gykanlzaal meteorológiai megír Jvelólelentéae : CíOlörlök a MmliUk-M- redtal 7 órakor +M. OíluUn 2 L +83. este 9 órakor +7 3. íííMvr ■ "V tw™"-!"/•• \'x\'lkek\'- •>«\'*« Rgzakkelct.
NtZ uwdtk mennyisége: 2 n..
a McteorolóKirű l«t<«t Jelenté le ste-nnl az Időjárásban téayeges változás nem
vlrható-
Zalai közlöny
_ öt évi (egyház 58 rendbeli sikkasztásért. Holler Béla Dezső M éves kővágóórsi segédjegyző 1923 tél I9z5 nyaráig 58 rendbeli hivatali sikkasztást követett el, majd őokése ulán önként jelentkezett Sudapeslen a rendörségnél Tegnapi törvényszéki tárgyalásán IV. milliós tiretésévei és tüdóvészes leleségével védekezett. A 3 év alalt 30 millió adót sikkasztott el. A törvényszék 5 évi fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre liélle. A tudóvészes asszony még a legyzó szökése alatt meghalt, iW hogy férje nem is volt jelen temetésül.
_ A Tihany-szántódl Komp ügyében az érdekelt megyék és az állam közt olyanirányu tárgyalások folynak, melyekből valószinü, hogy a kompot az állam fogja álvennL A szánlódi klkölőt ki fogják épiteni él egy motoros komp, valamint két motorcsónak fogja a forgalmat lebo-
°y-Tngyenes hagyatéki tárgyalások. Az igazságűgyminiszter elrendelte hogy a 2\'/i millió korona értéket meg nem haladó hagyatékok tárgyalását ingyen végezzék.
— Felnőtt hölgyek tornatanl-tása. KOzóhajnak lett eleget a keszthelyi polgári leányiskola igazgatóága, mikor heti 2 órában modern tomáf tanit a felnőtt hölgyei részére.
— A Menház-alap Javára rendezet: mulatság tegnap közölt felül-fizetől közül tévedésből a következők kimaradtak: Bagltdy Béla, Holfmann Vilmos, Krausz József, Rácz Mariska, Török Nándor 30 -30.000 koronát.
— Bánya-omlás. A Hévíz melletti Egregyen Pompor József 21
• éves kőfejtőre rcáomlott a négy helyen beszakadt kötömeg. A fiatalember lábtörést és súlyos lejsérülésl szenvedett
— A keszthelyi nép-összciris. Keszlhelynek a most bclejeződoit Osszeirás adatai szerint 9916 lakosa van. A 4607 férfi kOzül 2982 tizen-nyokéven felüli, 1625 tizennyolcéven aluli. Az 5309 nő közül 3719 tizennyolcéven felüli és 1590 ezen aluli. A nök száma Keszthelyen is jelentékenyén több, mint a férfiaké.
— Mühimzctt képek kiállítása. Az újonnan megnyitott Slnger varrógép fióküzlet megnyitása alkalmából helyiségeiben, Fő-ut 1. szám alatt, nagyobb számú berámázott, géphim-zilt művészi kivitelű képet állit ki, amelyek egytól-egyig az egyszerű Singer családi varrógépen készültek. A sok kiállított, Ízlésről tanúskodó himzclt varrómunkák, műértő hölgy-kezek varrógépen készítették. Ilyen munkák eddig Nagykanizsán bemutatásra nem kerültek. A kiállítás minden vételkényszer nélkül díjmentesén megtekinthető.
Az Operaház fantomja a Goncourf-Akadémián.
A francia tudományos akadémiának, amint ismeretes, csak negyven tagja leltet és ez a negyven tag sem kivétel nélkül irodalmi érdemekért kapja meg a zöld frakkot. Ezért alakult meg a Qonc.iurt-Akadémia, amelynek tagjai közé emelkednek azok az írók is, akik még nem vállak vagy klasszikusokká, vagy unalmasakká. A Goncourt-Akadémia most tagjai közé választotta Oaslon t.eroux-t, a kiváló francia iról, akinek sok kötete forog a magyar közönség kezében is. Oaston Lcroux megválasztása azért különösen &dekes, mert az első iró, aki fantasztikus és kalandorregényei révén szerzett akadémiai tagságot. Gaston Leroux a fantasztikumba is tudott művészetet és irodalmi értéket varázsolni.
„Az Operaház fantomja11 cimü regény, amelyet a Goncourt-Akadémia jelölőbizottsága jelentésében különösen kiemelt, minden fantasztikuma mellett is tökéletes irodalmi alkotás.
Jelcnelről-jelenelre fokozódik a regény izgalma, cselekménye, menete/logikus és drámai és bár fantasztikumnak látszik, tulajdonképpen történeti regény, hiszen 1889-ben a párisi Operában valóban megtörténlek azok az események, amelyeket Lcroux megirt.
Miután pedig a regény ilyen tökéletes és drámai folépilésü alkotás, természetes, hogy a film, amely belőle készült, a jövö héten kerül bemutatásra az Urániában.
— Elektromos-Ipari és gázmotor kezelői tanfolyam. A m.
kir. fémipari szakiskola igazgatósága az elektromos ipari tanfolyamra febr. 15-én, a gázmotor kezelői tanfolyamra pedtg február 16-án este 6 órakor írja be a jelentkezőket.
— Bagladl Béla urlszabó a legújabb férfidivatok tanulmányozásira rövid idejű tanulmányúira ment. Kéri a m. I. uri közönséget, hogy nagyobb megrendeléseiket mindaddig, tartsák fenn számára, mig fplyó hó 21-én visszaérkezik. Kisebb megrendelések távolléte alatt is pontosan készülnek.
— Husz milliárd kölcsön megyei utak építésére. Bud pénzügyminiszter egy külföldi pénzcsoporltal tárgyal a vármegyék részére ul és hídépítésekre fordítandó kölcsönfelvétele tárgyában és Zalavármcgyélől is jelentést kért, hogy mily összegű kölcsönre lenno szüksége. Az állam-épilészeti hivatal jelentése szerint a megyének csak a legszükségesebb ul és hídépítésekre Is 20 milliárd kölcsönre lenne szök6égc. Ebből 3 milliárdot S híd megépítésére fordítanának, a többit pedig útépítésekre. A kölcsön (elvételéről döntés még nem történt eddig.
— A megyei dalosszövetség kötött dalszamai. A Zílavármegyei Dalosszövetség állal az idén Zalaegerszegen rendezendő megyei dalos-versenyére a szövetség vezetősége már megállapította a l.\'>bb program-szimohat. Veit értesüléseink szerint a dalkörök a versenyen a következő csoportban fognak közreműködni: a) Nehezebb műdal, csoport. Kötelező dalszám Fichtner: Árpád sirja cimü műdala. b) Nehezebb né|xlal cwporl. Kötelező dalszám Arany: Népdal-egyveleg, c) Könnyebb népdal csoportok. Kötelező dalszám Lányi: Dalcsokor c (egyveleg, d) Nehezebb vegyeskati csoport. Kötelező dalszám Hollósi: Találkozás c. müilala. e) Könnyebb vegveskari csoport. Kötelező dalszárn Rívfy: Orand Ca/éban. A partitúrák és szólamok beszerzése tárgyában felvilágosilást nyújt a szövetségi főtitkár Majlényi Károly sümegi fóreáliskolai lanár. A második dalszámol minden daloskör szabadon választja, összkari számok lesznek a Magyal himnusz. Hiszekegy és Bus magyarok Imádsága.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
Kövezzék kl a főútvonalakat!
Kaptuk és közreadjuk a következő levelet:
Igen lisztéit Szerkesztő UrI
Immár a tavasz előtt állunk, a sokat emlegetett beruházások küszöbön vannak. Ugyhiszem a közérdeket szolgálom, ha mintegy tanácsul a következőket vagyok bátor megemlíteni:
A főútvonalak kikövezése, nevezetesen a Fő-ut, Deák Ferenc-tér, Csen-
Eeri-utca belső, a város középpontihoz közelebb eső szakaszának ki-övezése volnaa legsürgősebb (eladat. Nem csak azért, mert ezáltal városunk központja is tisztességes képet nyerne, hanem, s talán főképp azért, mert az itt felszabaduló légtaanyag viszont mellékutcáink kikövezésének anyagát szolgáltatná.
Mindencselre életrevalóbb megoldás volna ez igy mintha az erős, tarlós és szép bazaitkövek kevésbbé használt mellékutcáinkba kerülnének. Fő-utcánk pedig a maga gidres-gödröi képével díszelegne ezentúl Is városunk középpontjában.
Közérdeket képviselő soraim közlését kérve, vagyok m. tisztelt Szerkesztő Umak őszinte tisztelője:
Aláírás
SPORTÉLET
A fotball-sport nyári szünete. Mint megírtuk, a nyári hónapokra mindenféle fotball-mérközés tartását az ország egész területére betiltották. A vidéken különösen nagy meglepetést keltett betiltás Nagykanizsa sport-életét is közelről érinti, mert hiszen városunkban épen a folball-mérkőzések szoktak a nyári hónapok leggyakoribb sport-eseményei lenni. A betiltás célja, mini halljuk, az, hogy az atlétikai és egyéb sportmérkőzésekről a fuiball-mérkőzések túltengése ne vonhassa cl a sportkedvelő publikumot. Vidéken azonban az atlétikát ez a veszedelem annál kevésbbé fenyegeti, mivel majdnem sehol sem találkozunk az
atlétikának olyan intenzív gyakorlásával, hogy azt a fotball-sport károsan befolyásolhatná. Épen ezért a vidéki sport-körök egységesen fognak tiltakozni a tiltó rendeletnek a vidékre is kiterjedő hatálya ellen, melyet annak idején különben is csak Budapestre szándékoztak meg-hgzni.
Irodalom és művészet
A méltóságos papa. A Thália-szinház egymásután mulatja be a nagykanizsai közönségnek az irodalom szebbnél-szebb darabjait s a közelmúlt évek színpadi ujdonságaiL A nézőtér persze, nagykanizsai szokáshoz hiven, harmadrészben sem telt meg (a megjelentek névsorát estéről-estére jó lenne megörökíteni. A szedő), de az előadás élvezetes estét szerzett azoknak, kik tanúi voltak. A nök közül Lackó Boriska és Székely Gizi versenyeztek az elsőbbségért s érdemlik meg a legteljesebb dicséretet finom és választékos játékukért. Ozv. Belényessyné szerepében Vécsey Ilona szintén jól játszolt. A férfiak közül kitűnő alakítást nyújtottak D\' Arrigo Kornél, Czakó Pál és Ross Jenő. Valamennyien annyi jókedvvel és derűit kedéllyel látszottak, hogy alakításaikkal állandó kacagásban tartották a közönséget. — Somody Kálmán alakitisa sem hagyott semmi kifogásolni valót. A második felvonásban a cigánymuzsikái jelenetet élénkség és pezsgő hangulat jellemezte s énekük is kifogástalan volt. Az egyik dalt a közönség zajos tapssal honorálta. Mindent összevéve, az előadás kitűnő volt I bizony sajnálhatják azok, kik Mm voltak részesei. Ma este Oéraldy Ezűstlakodalom cimü színmüve keríti színre, melyre külön is felhívjuk a közönség figyelmét. —mp—
Thálla színház heti műsorai
Pénteken: Oeraldy, Eitlsttakodutom. A Vígszínház leghatásosabb szlnjáték-uldon-sága. Pószereplók: székely Obi, V&«y, Somody, Czakó itb.
Szombaton: (A Nagykanizsai Kaszinó dísztermében) Pirandello világhírű komédiája Becsületesség Öröme. A Thálla repre-senlativ előadása, Kószerepló: D\'Anigó.
Vasárnap r (A Nagykanizsai Kaszinó dísztermében) Molnár Ferenc világhódító vigjátéka Az ördög. Fósaerepló: Fodor.
Magyar Élet. Második száma |elenl meg a veszprémi Írógárda állal alapított Magyar Elet cintU képes irodalmi, művészeti, társadalmi és sport-hctilapnak, mely 16bbek közi Mécs László, Vath János, Németh Böske, tMkner Zoltán slb. Írók tollából hoz cikkeket, novellákat, verseket, kritikákat. A csinos kiállítása tüzet tartalmilag is csak dicséretére válik Dunántul kultúrájának s az uj lap kóré tömórült Írógárdának.
A sok reklám mellett
reklám nélkül alánlom ,10
orosztonyi boraimat.
Hl Jó bort akar oloaón Inni, ugy Ízlelje meg 7000 é» 8000 koronát boraimat. SáFRáH JÓZSEF, MagyiM—u. 74.
—. Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Remington írógépek raktára és képviselete, kedvező részletfizetés, régi gépek becserélése Szabó Antal irógépraktárában.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
mjdzi
Uránia pénteken 7 és 9 órakor: Norma Talmadge és\' Jósef Schild-kraut pompás keleti filmje: A beduin táncosnő. First National ragyogó kiállítású produkciója.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az irányzat a mai napon, is kedvetlen maradt. A spekuláció nagyfokú tartózkodása folytán a forgalom az egész tőzsdeidő alatt szük keretek között mozgott ós az árnivó ujabb t—y/o-kal esett vissza. A binya-piacon Urikányi volt valamivel szilárdabb. Az ipari értékek közül Cukor és Nasici jól tartották magukat.
ZflricbJ xárUi Párti 191700, Loodoo 252550, Nawfoik 61925. Br<J«sel 2362 00 Milano 2094-50. Holland 208\\t Berlin 123 60, Wien 73-05, •otU 36500. Prága 153650. Budapest 72*70, Vt\'ió 7(f50. Bakeren 272 50, Btfgréd 91250,
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
Aa«i>J fc>< HUtt-MWO Xmt t«<4» mu uts
CM* k«r. zios\'s jii;s iUII.Í?
QUhj UW-IM; ■ fU« IttU-t/CIS
DotU< riw-tisio B«kMMl )0l-s>l
Tn.tU u. 2u2-2t42 S«t».».l auiai
mvö\'»4 M UtM 31? JO Xop —ktfi iliUUW,
ÍM iii-1k (•illa KlillUU
lm UKoi
U» n<i3u< MÍUM :uj jui
tu*. IIIÍS i;o:& MIMJCII t!«? .1440
U>I|.KU1L 10C13 I0CÍ5 Piai
">«• tO*. IJUS I7MA hl|i ilt0;iwí
Srájdtf. itm i»9) a«s<u «ie s:o
Mt«* b. twcsi Uotltov non:» ts
*orréi kcx M4U IÍ4IS Wt»» IOT2S 10UU
SrUkM. II0W !»!« ívű iw;o
Tcrménytöxadc Bata Uji.v 76 392 50C- 395 000, 77 kg-oa 397.500- 400.000. 78 kg-os 400.000 —402500, egíéb dunántull és poat-vidéki 76 kg.«s 385000-387 500, 77 k* oa 300 OOC—392.500,78 kg-ot 392 50C-395.0CO 79 kg-oa 395.COd~ 397.50C cu 227.5\'>C~ 232.500. Ukaraáovárpt 735 000 245.00P, WVfíípj 301.000-350 001. 250 0M 260 030, tengeri 177.5CO 160 (X0 repce 600.000—610.000, költi 180.0ÚC 190.000, korpa \',72 500-175.000.
Sertéfivásár falhajtáa 5253, melyból elídatlanul vlvaaa-•«r«dt 400 drb. Elsőrendű 18.OCO-18.5CO. ucdett 15500-17-000, szedett közép 16.000 —16 500. könnyű 14.000—15.000, eUrendB 0re« 17.000-17-500. másodrendű 16.000— 16.500, angol lüldó 18.000-21.000. szalonna
nagyban 20.000--.-. uh 21 000 - 21.500,
kbuiott hui 20.000-21.000, ntlonná* félsertés 20.000—22 000. Irányzat közepes.
Szerkesztői üzenetek
R. M. Edmonton. (Kanada). Mindenesetre jólesett, hogy olyan messze tólünk is szeretettel forgatja a lapunkat, mindamellett levelének kívánt részét nem hozhatjuk nyilvánosságra, mert a hazaliságot mi ugy fogjuk fel, liogy itthon kell hazafiaknak maradnunk. A kivándorlási láz ellen küzdenünk kötelesség, azt előmozdítani bún. Különben is a megállapított quotán felülieknek kijutása bizonytalan, kalandos vállalkozás, aminek igen ritkán van jó vége.
Kereskedősegéd. Felmondása, amennyiben nem fontosabb (pl. raktárnoki, pénztárnoki, könyvelói stb.) teendőket végez, G hét, ugyanennyi időre járó fizetéséhez van ioga, ha munkaadója nem kivánja, hogy felmondási idejét kitöltse. Ha fontosabb munkakört tölt be, azcxelhen felmondása 3 hónap. Ez a felmondási jog külön szerződés nélkül is fennáll. Külön végkielégítésre csak a magántisztviselők kategóriájába tartozóknak van igényük.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-W«9«k«dé« RT. Njurvkanlxa*
Apráhafd«fé»e&
Az apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A dmszó s minden vastagabb betűből álló szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hlrdotési dlj előre fizetendő a forgalmladó hozzászámltásával
Korosok 16—18 éves cselédleányt kis háztartásba, gyermek mellé. Cim a kladóbsn.
Bóroxántáa. — Nemesített Székács-féle xab. Elsőrendű traktorral bérszántást vállal Szmodlaa Viktor
Eelsel földbirtokos. Bóvebbct Oelsén. — gyanott száz mázsa nemesített Székács-féle zab kapható 25°,ö felárral a budapesti középár felett.
KitOnö ker o c sanyl
Ó- és UJBOR
1917. évi peosenyebor llterenklnt Is kapható icw
REMETE, 8ugAr-ut 6. szám.
Külföldi szakember perzsa- és antlk-sz6nyegekot legjobban javil. — Erzsébet-tér 14. 402
Eladó egy 6-os számú öntött vaskályha. Cim a kiadóban.
Pénzkölcsönt bekebelezésre minden összegben n legelőnyösebben és leggyorsabban folyóslttat Aozél Ignóo pénz-kölcsönközvelltő irodája Nagykanizsán, Pó-ut 3.1z. alatt. Kényszorkölc.»ön kötvényekot veszek. 3550
Vérszegények! A"TSS&,,.
a Bruneslcs Józsi-féle bikavér. BRUNCSICS JÓZSEF
Ugyanott egy íróasztal eladó.
Forgalmas utcában Ozletholyiség azonnal átadó. Cim a kiadóban. 57
Miltényi-cipöt vegyen I
Mellékfoglalkozást
nyelhet gyorsítást tudó fiatal férll munkaerő. — Jelentkezni a kiadóhivatalban.
Eladó 5 darab zsirsertés Hunyadi-utca 39. szám. 414
Fiatal hölgy 4Vj évi prakszlssal elmenne drogériába, gyógyszertárba vagy orvosi rendelőbe. Ajánlatokat a kiadóba. 419
.Tltánla* gözmosógép kályhával olcsón eladó. Cim a kiadóban. 416
8«Araz raktárhelyiséget keresünk. Cim a kiadóban. 421
Értesítés.
A .Központ\' szállóban bemutatón
szab kézi mosógépek
eeyedárusltója Nagykanizsa éa környéke i£uére „ _ , ,
Szepesi Imre
BiGIUdogot 4* v1iv<jcUkii<rcl6 Zrinyi Miklós-utca 22.
Lapkihordókat
felvesz
a kiadóhivatal.
Gazdik és ügyeiméin!
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége az összes bel- és külföldi
terménytőzsdék
hivatalos árfolyamait rádión kapja és előfizetőinek telefonon — percek alatt továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők.
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNYAHAZ
Szarvas szálló épület.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyfikben Kötött-szövött árukban * Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás pontos,
Az áru olcsó és jó,
Az üzlet száz évig is fenntartható.
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 1.
FARSANGRA
MEGHÍVÓK CONFETT! - SZERPENTIN
COTILLON — ÁLARCOK CREPP- és SELYEMPAPÍROK PAPÍRSZALVÉTA PAPIRTÁNYÉROK TORTA- is SÜTEMÉNY-PAPÍROK
Fischel Fülöp Fiai
papirkerc&kedétébcn kaphatók.
11/1926. végih. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott biróságt végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1925. évi 1*5592. számú végzése következtében Dr. Balázs Zsigmond nagykanizsai ügyvéd által képviselt Kohn Sándor és Társa javára 19,705.183 korona s Jár. erejéig 1925. évi december hó 12-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le-és Iclülfogiall és 51,(00000 koronára becsüli következő Ingóságok, u. m.: malomberen-dezés, vadászfegyver stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1925 Ik évi 8559/2. számú végzése folytán 19,705.183 kor. tőkekövetelés, ennek 1925. évi október hó 27. napjától Járó 18o« kamatai, \'/í\'/o vállodlj és eddig összesen 3.976. WX) kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig. Fazekasdencsen, végrehajtást szenvedett malmiban és lakásán leendő megtartására 1926. évi február hó 26-fk napjának délutáni 1 órája határidőül kltüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok nz 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § al értelmében készpénzfizetés melleit, a\'legtöbbel ígérőnek, szükség esetén bccsáron alul Is cl fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felolfoglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára Is elrendeltelek.
Kelt Csurgón, 1926. évi február hó 3 ik napján.
Gyulay István s, k.,
«"_ _kir. bir. végrehajló.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VASÁR
1926. április 17—26.
Rendezi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Vámszabadroktár. A legjobb eladási alkalom.
Áru- és személyszállítási kedvezmények a bel- és külföldi vasutak
és hajózási társaságoknál. Vizumkedvezmények.
Központi iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6. Tb. képviselet: Fischel Lajos könyvkereskedő, Nagykanizsa, Vírosházép.
Műhelynek
vagy
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a város belterületén. Bővebbet
a kiadóhivatalban.
1206/1926.
Hirdetmény.
Egy eset kapcsán felhívom a városunk közönségének figyelmét 20.223\'1923. sz. véghatározatomra, mely szerint Nagykanizsa város területén a farkaskutyák nappal állandóan elzárva, megkötve, vagy szájkosárral ellátva és pórázon vezetve tar-landók, éjjel pedig csak zárt udvarban bocsájthatók szabadon.
A szabadon, szájkosár nélkül talált farkaskutyák a vármegyei szabályrendelet 34. §-a alapján kiirtandók lesznek.
Nagykanizsán, 1926. évi február hó 8-án. \'
Nyomatott ■ Zrínyi Nyomdaipar. í» Könyvtaretltediít R.-T.-nil, Nanykintain. (Nyomd»v««tó: Ofenba* (ttrolrt
Polgármester.
66. évfolyam, 35. szám
Nagykanizsa, 1928 február 13, szombat
Arm 1800 kwirona
POLITIKAI NAPILAP
Umtótt M bwKUvtlu l\'t-jl i rubo-Ttailrui ft, ayvwií 117. Qui
Pelelös szerkeszti: Kcmpelen Béla
IKMW Sr«: M.OOt I H.im« -----95JXM 1
HALÁLBÁRKA
Irta: Z\'Adrla Mátyás
A frankbotrány hullámai világszenzációvá dagadtak. A fékeveszett ár ijesztő hömpölygéssel zudul végig az emberi fúriák állal poíonvágolt Uj-Európa fájdalmas arcán.
A magyar nemzet, mint rozzant lélekvesztő: ugy ring a kavargó áradatban.
A fúriák szele dühödi robajjal korbácsolja a vizek mélyét s vad ravaszsággal keril tátongó örvényt az ősi bárka körül, mely a világ legmeghurcoilabb népét hordozza sajgó ölében.
Szabadjára eresztett halálfu-riák, véres koncra leső ragadozók üvöltő bőgése visszhangzik a halálbárka tépett vitorláinak tövében, a recsegő alkotmány templomi belsejében, ahol az Ur gyermekei, a magyar nemzet vérző szivü fiai mondják el sirva, könyörögve szent imafohászukat : Isten áldd meg a magyart I
Amerre a szent lát: mindenütt tátongó örvény, mlndenült a halál bősz harsonája tombol. A menekvésnek, szabadulásnak még csak délibábos képe sem lünik elő az ijesztő hullámgyü-rüből.
Voniló ordasok agyarkodása, fanatikus ellenfelek pusztiió fliz-okádása, a parton állók könyörtelen kacagása övezi az ősi hajót. A világ tátott szájú sajtófenségeinek aknái robbannak sorra s a haszonleső külföldi pribékhad, melynek nem volt elég a Irianoni halálos ítélet, mindent megragad, hegy véres mancsával még jobban felkorbácsolja a háborgó vizeket.
A kormányzó hatalom eddig míg elszánt daccal áll helyén, a fenyegelő veszélyt elkerülje és a menekvés Ararát hegyére vezérelje a szent hajót.
A szörnyű viharnak elszánt daccal, erős kézzel fogott vltor-\'at, az örvények zúgását ügyes siklással elkerülte, kormányzó egységének hatalmával és ön-\'udatos erejével már-már azon w Úton haladt, mely a szabadulás biztos révébe vezette volna a remegő lélekvesztőt.
A sok belső és külső csapás u\'án a frankbotrány ujabb ne-
hézségek elé állította a nemzet hajóját.
Borzasztó, hogy most már nemcsak a külső erők vad árja paskolja a háborgó hullámok halálos ölén ringó alkotmányt, hanem a bárka belsejében viaskodó elemek Is zugó morajjal feszegetik a rozsdás kapcsokat, melyek a hajót összetartják.
A magyar Ilit isteni kötelékein osloba vakondokok rágódnak, az összetartó ékeket éhes patkányok furdalják, az egységes erő soralt az eltévelyedés, s nemzetrontás szörnyű ragálya bontogatja, a helyes utat tehetségtelen, fejvesztett füstokádók teszik járhatatlanná.
A kormányzóhalalom még a helyén álf, de már minden kísérlet megtörtént arra, hogy azt ledöntsék helyéről, hogy a még megmaradt roncsokat széjjelszórják, hogy az összetartó egy-
ség ingó kapcsait széjjeltépjék, hogy a vihar szörnyű zugásá-ban ronggyá őrölt vitorla utolsó foszlányait is szétmarcangolják.
Ezek után, a nemzet megpróbáltatásának halálosan komoly napjaiban mire vár a halálbárka népe?
Mit választ: menekvést vagy halált?
Gondoljon a nemzet minden fia arra, hogy az ország, a mi szent hajónk nem lehel romlást jelentő idegen áramlatok, idegen eszmék, idegen nemzetek prédája. A nemzet álljon talpra és számoljon le azokkal, kik ellenségeinkkel cimborálnak, kik a nemzeti egység megbontására, a halálbárka elsüllyesztésére törekszenek.
Bárka utasai, készenlétbe I Kormányzó, a hajóhidra I Viszontlátásra bárka, te ősi, te nyomorult, le szent: a magyar dicsőség, a magyar igazság, a magyar révbejulás Ararát hegyén.
A jövő héten valószínűleg bezárják a nemzetgyűlés Ülésszakát
A mentelmi bizottság kivizsgálja a parlamenti frankbizottság egy tagja áltat elkövetett indiszkréciót — A tanyai iskolák Qgye foglalta le a parlament egész ülését
Buí«p«»t, tebiuár 12 | bárminO pártpolitika céljára lefoglal-
A ncmzelgylllés mai ülésén foly-tatia a tanyai iskolák ügyének lár-gyalását.
Petrovácz Oyula pártolja a törvényjavaslatot ; azt szeretné azonban, hogy olt, ahol a lanulók egy valláson vannak, felekezeli jellegel adnának az állami iskolának.
Saty Endre azt kéri, hogy ne csak oly községben építsenek iskolákat, ahol a lakosság kormánypárti jclollre szavaz. Kívánja azt is, hogy minden iskolát havonta legalább egyszer orvos látogasson meg.
Klcbelsbcrg Kunó gróf közoktatásügyi miniszter bejelenti, hogy csak az egy lanlcrmes iskolák épülnek sablón szerinl, a nagyobb épületekét már építészek fogják tervezni, akik ezzel keresethez jutnak. Nem hiszi, hogy javaslala clfogadhalallan terhekel róna az iskolafennlartókra.
Drozdy Oyózö elfogadja a javaslatol, de tiltakozik az ellen, hogy
ják az iskolát. A politikának az iskolába való beviteléi, sz embereknek felekezetek és osztályok szerint való csoportosítását a közoktatás terén nem lehet fenntartani. Az analfabéták százezrei mutatják, hogy az országban az iskoláztatást nem vitték komolyan keresztül. Pedig ha itt valamit kérésziül akarnak vinni, azt meg is csinálják, példa rá a levenle-egyesülelek működése. Ezekcl az egyesületeket kél év alatt \'mindenül! megszervezték. Az elemi iskolák sok helyen leromlott állapotban vannak és ugyanilyen állapolban vannak maguk a tanítók is. A tanterv nem engedi érvényesülni az egyéniséget. >1 tanítóknak hálával tartozik a nemzet, de ezt a hálát nem mutatja meg. A tanítók nyomorúságos helyzete szégyene az országnak. Elfogad iskolákat mindenkitől, czérl a törvényjavaslatot is elfogadja.
Mulasics Géza : Petrovácz Oyula
azl a felfogást vallott?, hogy a felekezetek feladala az iskolai oktatás. Ezzel szemben ó azt mondja, hogy ez az állam feladata. Mi áz oka annak, hogy Oroszotszág, Románia, Galícia és Magyarország elmaradtak a népoklalás terén ? Az, hogy ezekben az államokban kevés volt az ipar és tulsok a latifundium. A nagybirtoknak nincs olyan képzett munkásra szüksége, mint az ipartelepeknek, éppen azért, ahol sok a nagybirtok, olt az analfabétizmus emelkedik. Ez a törvény is csak kirakat-törvény lesz. Amig a migyar kormány a numerus clausust fenntartja és a tanítókat az őrmesterek alá helyezi, amig ez a kormányrendszer a néptanítókat megbecsülni nem tudja, addig vele szemben bizalmatlannak kell lenni és a javaslatot nem fogadja cl.
Az elnök ezután napirendi javaslatot tesz. Javasolja, hogy a Ház a legközelebbi ülisit kedden délelőtt tizenegy órakor tartsa, amelynek napirendjén a törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása, továbbá a mentelmi Ügyek tárgyalása tűzessék ki.
A Ház az elnök napirendi javas-lalál clfogadla.
Az Illés ezulán délután két órakor véget én.
A Ház ülésszakának befejezése
Pulilikai körökben azt hiszik, hogy a jövő héten megtörténik a nemzetgyűlés ülésszakának bezárása és az uj ülésszak megnyitása. Ez a tisztikar és a bizottságok újjáalakítását vonja maga u\'án.
A parlamenti bizottság sürgeti ■ frank-ügy kivizsgálásának befejezését
A parlamenti bizottság ma délelőtt ismét ülésl lartott, melyen az iratok ismertetését folytatták, ulina Ipedig kihallgatták Kurezot, i\\ádosyt és Óéról. A frankügy vizsgálaténak befejezését a parlamenti bizottság, a kormánypártiak és az ellenzékiek is egyformán sürgetik. Az ellenzék is azt kívánja, hogy a parlamentben se nyujlsák el hosszora a bizottság jelentésének vitáját.
A bizottság délután fél 6 órakor folytatta ülését. Iratok ismerictése után a további érdemleges munka tekintetében vitatták meg a tennivalókat. Az ülés este 9 órakor ért véget.
Minisztertanács
Budapestről jelenlik: A kormány
« zalai közlöny
1926 Február 11.
tagjai Bethlen István gról miniszterelnök elnöklésével mi délulán mi-niszlertanácsol lartoilak, melyen kizárólag tolyó Qgyckel beszéllek meg. A tanácskozás este 9 óráig tartott.
A mentelmi bizottság Ölése
A nemzelgyIllés menlclnii bizottsága Fáy Qyula elnökletével ma délben ülést tartott, am:lyen elsősorban i nemzetgyűlésnek azt a határozatai tárgyalta, hogy a mentelmi bizollság vizsgálja meg a trankhimisitás po-lilikai hálterének kivizsgálására kiküldőit parlamenti bizottság valamelyik tagja részéről történi Indiscrelió agyét. A bizottság a kérdés kivizsgálásával Hedry Lőrinc nemzetgyűlési képviselői blzla meg.
Ezután a bizottság Fábián Béla nemzetgyűlési képviselő a Ház leg-
utóbbi ülésén a mentelmi bizottsághoz történi utasítását tárgyalla le. A bizottság javasolti, hogy miulán Fábián Béla Időközben mcgkövclte a Házat, az ügy lelett térjenek napirendre.
Ezután a bizollság Apponyi Albert gról, Drózdy Győző, Fábián Béla, Pikler Emil, Szeder Ferenc, Ulaln Ferenc mentelmi ügyét fellüggesz-telle, mig Vancdk János ötrendheli ügyéből három cselben színién a felfüggesztés mellett dönlölt. Vancák másik kétrendbeli ügyében a bizollság nem függesztene lel a mentelmi ügyel.
Dénes István, Pikler Emil kétrendbeli, Szeder Ferenc cgyretidbcli, valamint Zeöke és Zsirkay János ügyében a határozathozatali a bizollság elhalasztotta.
A frankhamisítás uj letartóztatottjának szerepe
A takanlUnjaagon cmtr jatcnlikt.lcn I I. kihallgatások .olUk
Unáoakoxáaok
Budapest, tebruir 12 A frankhamisítás világszenzációvá dagadt ügye a mai napra semmi uj szenzációi nem produkált. A főkapitányságon megjelenlek ugyan a Budapesten tartózkodó franciák és a francia bank képviselője, de csak jelenlékleien tanácskozásokat loly-tatuk, majd kihallgatták a Irankügy legújabb letartóilatotljál, Vargha Bélái. Ez a kihallgatás Is csak 5 percig tartott • azon a franciák is jelenvoltak.
Vargha Béla df. egyébként újságíró volt, ujabban > .Nemzet" clmO lap szerkesztője és löbb napilap kül-munkatársa. Vargha lelartózlalásál a Nemzetközi Szövetségben tegnap to-ganatosilott házkutatás telte szükségessé. Vargha kezdettől lógva be-
kapcsolódolt a frankhamisítás munkájába, résztveti a tanácskozásokon. Az eredeti tervek szerint neki Is ki kellett volna utaznia küllőidre a hamisítványok elhelyezése végeit.
Vargha Béla dr. azelőll a Nemzeti Szövetség titkára voll s épen az ő oltani voll hivatalos helyiségében talált Iratok alapján váll szükségesté letartóztatása. Ma Vargha Bélái a pestvidéki fogházból átvitték a rendőrségre, ahol kihallgatták. Vargha Béla semmit sem akar ludnl a hiányzó hatezer da^ab ezerfrankosról, bár beismeri, bogy Szörtsey&l jóvlsiony-ban voll és együtt dolgozott vele a Nem teli Szövetségben, Vargál hamispénz lorgalombahozalala miatti bünrészesség elmén letartóztatták és átszállították az ügyészség fogházába.
belföldi hírek
Országos gyűjtés Blalta Lujza szobrára. A főváros népszínházi bi-zottmánya holnap délben llzenkét órakor ülést tarL Az ülésen a Blaha Lujza síremlékére és szobrára megindítandó országos mozgalom tervét tárgyalják. Erre a célra eddig 29,008 900 korona folyl be.
Elítélték az Esti Kurír szerkesztőjét. Surgoth Gyula nyugalmazott táblabíró megrágalmazása mlalt a bíróság kél havi logházra és tizenötmillió korona pénzbüntetésre ilélle Baross Lászlót, az Esti Kurír szerkesztőjét
Nemzetközt egészségügyi tanulmányul. A Népszövetség egészségügyi osztályának meghívására, február 20-ától április 5-ig llzenöt állam küldöttel lógják Anglia egészségügyi viszonyai! és inlézményeit tanulmányozni. A tanulmányul célja főkénl a nagyvárosi egészségügyi berendezések megismertetése lesz. Magyarország részéről dr. Vlgh János székesfővárosi llsztiorvos vesz benne részt
Elfogták a kismartoni templom betörőjét. Sopronból jelentik: Még auguszlus 18 án belőttek a kismartoni plébánia templomba és több értékes kegytárgyai elloptak. A csendőrség sokáig nem tudott a betörök nyomára akadni. Tegnap azután az Ausztriához csatolt Kismartonban letartóztatták Deulsch Mihály soproni Illetőségű osztrák szakaszvezelőt. — Peutsch ugyanis nébány gramm aranyat akart értékesíteni. Amikor kérdezték, honnan szerezte, zavarba jött, végül Is bevallotta, hogy kifosztotta a kismartoni templomot Deulsch különben bárom évvel ezelőtt ellopta a vörösvári templom oltáráról a szentségtartót és ezért kétévi legy-
házra Ítélték. Büntetését ki is töltötte s azután áill be az osztrák hadseregbe, amelynek kismarloni századához nyert beosztást Katonáskodása idejét is templomfosztogatásra használta fel.
A pápa koronázásának évfordulója. Csernoch János dr. bibor-nok-hercegprímás pénteken délben székvárosából Budapeslre érkezeti, hogy vasárnap személyesen pontilikálja azt a hivatalos hálaadó istentiszteletet, amelyei a budavári koronázó főtemplomban mulatnak be XI. Pius pápa megkoronáztalásának negyedik évfordulója alkalmából.
I.|H .11 *l«~ i \' I - 111 \'i * * " -\' * \' *\'
kOlföldi hírek
Éhínség Besszarábiában. Bukarestből jelenük : Az Adeverul közli flallppa voll besszaráblal miniszternek Besszarábláról mondott nyilatkozatát, hogy a besszaráblal parasztság meghal éhen, ha nem jönnek sürgősen segítségére. Az elszegényedett parasztság mindenét kezdte eladni, hogy Braziliába kivándoroljon. A kormány semmit sem lesz a bessz-arábiai parasztság felsegilésére. — Cetate Alba megyéből II ezer földművelő vándorolt kl egyrészt Brazíliába, másrészt az ország többi részébe munkál keresni. Otthon úgyszólván csak az asszonyok és gyermekek maradtak.
Megnyílt a népszövetségi tanácsülés. Genfből jelentik: A berni olasz nagykövei elnöklete alatt ma délután 3 órakor rendkívüli ülésre |ött össze a Népszövetség tanácsa. Az ülés határozata értelmében a Népszövetség március 8 án tartja rendkívüli közgyűlését. Ennek programm-ján mindössze három kérdés szerepel : Némclország a Népszövetségbe való belépésének Időpontja, a népszövetségi költségvetés és a Népszövetség tanácsának összetétele.
A képzőművészet, mint a lélek tükre
Irt* a a Zrínyi Miklós Irodalmi ís Müvé-azcti Korník folyó hó 7-én tartott liceilis elóadisin (elolvasta:
Péczely Piroska (4)
A léi sok millió dolgát kutatta s elméjének varázslatos erejével mindent magához formált és mindenhez alakította önmagát. Sok ezer arcába ha belenézünk, megdöbbenve kérdjük (öle: Melyik vagy Te igazán? Csak éles, lndegkék szeme tekint ránk\' változatlanul, nyugodtan, titokzatos kutatással. Mintha c szemek " elől nem lehetne elrejtőzni, mert keresztül lálván ruhán, falon, fülledik szépségünkéi vagy rútságunkat. Elölte mindkettő egyenlő értékkel bírt, mert minden egyformán érdekelte. Mindent befogadott, mint a liszta tükör, anélkül, Itogy megrezdüli volna. Mélységes, bölcs nyugalom ömlött cl egész valóján, az a nyugalom, melyben az Isten lakik s amely erő$sbt> minden viharnál. Mint korának egyik legjobb zenésze konstruált egy különleges lantot, melynek bámulatos lágy zengésű hangja voll. Érdekes, hogy képeiben mennyire feltűnik a zenei elem. .Utolsó vacsorájá\'-n a kezek, taglejtések meg-megszakadó, tovább loly-tatódó, ismétlődő vonala egy szim-
fónia Öleméinek ritmusát érezteti velünk. A zene és piktora alkotó elemeinek közösségél megérezte és felismerte. Mig Mona Lisa arcképén dolgozott, zenészeket szerződ\'etclt, hogy arcára a fásultság halott lárvája helyeit a valóságos életet varázsolja. E szépnek nem mondható arcon az élő élei muzsikál. Akkordjai hol kéjesen, hol mclsző hidegen csengenek s a lenger-mély csillo-gásu, nyugtalanító, titokzatos szemek nehi ránk tekintenek, néha halóit-hidegen merednek a végtelenbe és nem árulnak cl semmit keltejük titkából. Saját kifürkészhetetlen Fausl-lermészctét festette meg Leonardo ezen a képen s még évszázadok múlva is annak, aki a kritikus kutató szondájával közeledik felé, Faust szellemének megsemmisítő szavait veti oda: .Kit fölfogsz, ahhoz vagy hasonló, Én hozzám nem 11
Ha már c kél nagy mesterről megemlékeztem, nem leledkczhctem meg a renaissance harmadik fényes csillagáról : ftaffaelról sem. O olyan csillag, aki népszerűségével, majd minden kullurcmber emlékezetébe bevi-lágit. Sok ujat tehát nem mondhatok róla. A sors kegyelte s rövid, de ^örömteli élelcn át gyengéd nó kar-\'jain ringatta. Ainit elődei sok keserves, áldozatos munka árán a művészei talajába vetettek, azt ö egy könnyed, mosolygós mozdulattal, le-
aratta. Bánat soha nem gyötörte s nagy emóciók nem kavarták fel lelkének békéjét Ó csak mosolygotl, örült. Minden örömet és minden impressziót, ami kellemes volt neki, ami hasznára váll, latolgatás nélkül cllogadolt és gyermeki Önzéssel eltulajdonított. Mit mondjak róla mégV Talán neki voll tgaza. De a mai ember utja szenvedésekkel tövisezett és ama virágokkal hintett, sima ösvény, messze van tőle — legfeljebb vágyódik utána, de nem Í6meri.
Ne álljunk meg ott, hogy a képzőművészet az egyén lelkének tükre, hiszen igen sokszor egy egész nemzet, sót egy-egy kor sajátosságainak jegyét viseli magán. Az idők ércbe-öntölt történelme, amcW minden szónál ékesebben beszél. Gondoljunk a ml Munkácsynkra, mennyire magyar volt ö otl is, a nagy idegen metropolisban; mennyi magyaros ború lappang tompa mély színeiben, melyek mögül jálszian, hunculkudva csillan ki itt-ott a magyar ember öserejü, tiszta humora s még a kolpaclii park fáil is a kacagva siró magyar ég páráiba burkolja be. Ha pedig Watleau rokokó képeit nézzük, megelevenedik előttünk korának szelleme. Fontaincblcati, Versailles, Trianon tündérkertjeiben járunk, hol illatos a levegő s a gondtalan játékok kacaja verődik a szökőkutak szivárványos sugarához. A Napkirály udva-
rának varázslatos fénye kápráztatja szürkeséghez szokott szemünket s a sok foholásban elkopott lábunk egy távolról hangzó menüett ütemeit keresi. Ebben a világban mindenki danol, táncol, mulat — éneklő tücsök módjára, megfeledkezve a holnapról. Orleansi Fülöp, XV. Lajos clőljárnak a léktelcnkedésbcn. A gyenge királyt és rajta keresztül az országot Chatcauroux hercegnő, Pom-padour asszony, majd Madame Du-barry kormányozzák. Mind gyakrabban gyöngyözik vidám rózsás ajkak-ró! a cinikus mondás: utánunk az özönviz, s a selyem topánkákba bujtatott kicsi lábak önfeledten táncolva Citerc szigete felé, a mámoros szemek nem veszik észre a vizözönt amely már közelget, hogy néhány éviized múlva elöntsc játékos kertjeiket s vérpadra hajszolja a "szeren-csé.len XVI. Lajost.
Ugy gondolom, nincs több példára szükségünk. Még a jelenkor sok mindenféle jzmus\'-áról: expres-sionizmus, kubizmus, stb. akarok néhány szól mondani. Egy rövid hasonlat jut eszembe: a Cynlps vagy gubacsdarázs megszúrja a tölgyfa levelét, melyen a rostok közé beszűrődő izgató anyagoktól beteges kinövés, gubacs képződik; ebben a gubacsban fejlődik azlán a lárva » csak mint kifejlet! rovar hagyja azt el.
A mai korszellem beleg, toxikált
1626 Február 13.
zalai közlöny
Kulisszatitkok a temesvári kisantant konferenciából
Anglia semmi/élé akciót nemMr Magyarország ellen — A temesvári konferencia a páris-prágai koncepció temetője - Románia és Jugoszlávia a londoni politika mellett - Anglia minden államot egy táborba terel Oroszország ellen
— A Zalai KOzlOny gtnji ludóutójmt —
tant államok unos-untalan diplomáciai hadjáratot folytassanak Magyarország ellen, mivel Angliának érdeke, hogy Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia végre békél hagyjanak Magyarországnak és a vitás kérdések kölcionöt engedmények árán, barit
Bíea, február II
A csehszlovák, jugoszláv és román külügyminiszterek temesvári konferenciája az általános várakozással teljes elleniéiben zajlott le. A szenzációk elmaradtak és talán épen ez a szenzációja a temesvári konferenciának. Az a körülmény ugyanis, hogy aj elóre beharangozott, Magyarország ellen irányuló fenyegetések nem hangzottak el és lekerüli a napirendről Szovjetoroszország elismerésének kérdése, azt mulatja, hegy a Páris-prágai koncepció megbukott és a kisantant irányítását Franciaországtól Anglia vette át.
Diplomáciai korokból i Zalai Közlöny bécsi tudósítója ma szenzációi felvilágosításokat kapott, melyek megvilágítják a kulisszák mö-gOtt történt eseményeket.
Egészen február elsejéig a kis,in Unt sajtója tele volt fenyegetésekkel Magyarország ellen. Benes csehszlovák külügyminiszter sajtó-szervezetei és lapjai diktálták az Iramot. Azt lehelet! hinni, hogy i kisantant, mint Franciaország prókátora, a bankügyet ujabb akcióra használja fel Magyarország ellen. Február elsején •ionban i ujtó-hadjárat hirtelen megszánt. A gyors tendencia-válto-zái hátterében Fr»ndaor»iág és Anglia harca húzódik meg, amelyből, mint u események mutálják, Anglia kerüli kl győzelmesen. Chamberlain tudtára adta Brtandnak, hogy semmi •zln alatt nem tün, hogy a kisan-
t az a lélek, amely inklinál bacíl-lutalnak, biiony sok beteges kinövést termel. Azt hiszem, ehhez nem kell kommentár.
Végűt megköszönöm türelmes figyelmüket, amellyel meghallgatut Örömmel ragadok meg minden alkalmat, hogy azokat a nagy szépségeket, melyeket a művészettől kapok, megosszam embertársaimmal Sajnos a leienkor túlságosan anyagi kulluszok-»« kénytelen élni. A művészet mos-f gyermek, kit félrelöknek s az •rajji elfeledik. Ma jazz-band és vadítják a füleket s nemesebb Magok nem Jutnak cl a szivekig. Aranyborjú imádata a hitvallás és •.vigyorgó bálvány bamba moso\'yá-vai ujabb és ujabb bilincsekkel húzza tt áldozatait a mély förtelmes iszapba. Néhányan - kevesen - a szépség « « becsület apostolai, kik a tiszta-gyolcsköntösében járnak vuíS . ít méB ,clcmelik \'■"\'« »»"
Sv " kinyafíják értük mentó kc-h.ti! \' 2* a Sártól du«u" főlek nem n,n, U, V "enny\'ályolos szemek
d«m i "ak már A le««H>«i jéggé dermedt m,„den igaz érzés s iz
mi,; érzem, tudom: jő majd a március és felenged a fagy lesz na^ugár. lesz becsület s alfákon \'"adnak .szent, pirosló virágsebek-1 (Vép.)
Ságos szellemben nyerjenek megoldást. Franciaország kénytelen volt Angliával szemben kapitulálni és a kisantant, amely eddig azt követelte, hogy Magyaroiszág köztársaság legyen, ma már azon az állásponton van, hogy a királykérdés Mígyaror-•zág belügye, a kisantanlnak teljesen mindegy, hogy ki ketül Magyarország Iróniára, csak egy |elölt, a kicsiny Oltó ellen emel óvást.
Kétségtelen, hogy a hivatalos angol politika szimpátiával viseltetik Mjgyarországgal szemben, aionban Chamberlaint nemcsak érzelmi momentumok késztették árra, hogy a kisantant és Magyarország közölt előkészítse a dunai államok Locar-nójál.
Ai angol külpolitika alfája és ómegája már évek óta Szovjeto\'oszor-tzág problémája. Benes már teljesen elkészüli Szovjeloroszország elismerésének előkészítésével,amikor közbelépett Anglia ét ezáltal a kisanlanlot a izakzdás veszélye fenyegette, mire Benes az orosz kérdítben reiirálnl volt kénytelen. Chamberlain ügyesen kihasználta azokat az ellentéteket, •melyek az oroiz kérdésben a kisantant államai közöli már régótl fennállanak. Románia sohasem nézte jó izemmel Prág» kacérkodását Moszkvával, hiszen Srovjdorosz-orsiág nem akar belenyugodni Bessiarábia elvesztésébe és állandóan veszélyezteti a mai Románia integritását. Igy tehát a román kormányt Cbamberlainnak nem volt nehéz megnyernie. Jugoszláviával már nehezebben ment a dolog, azonban végül a belgrádi kormány is tiltakozott Prágában Szovjetoroszor3zág elismerése ellen és igy Benes teljesen magára marad .-a, kénytelen volt Szovjeloroszország már elhatározott .elismerését bizonytalan időre elhalasztani.
Francia veiefés alól igy a kisantant tcljísen Anglia irányítása aliso.--rüll él Chamberlainnek az a terve, \'hogy a kisantant, amely eredetileg Franciaországra támaszkodva Magyarország ellen alakult, béküljön kl Magyarországgal és • dunai államok egységes blokkot alkossanak Oroszország ellen.
Állitólag »i angol kormánynak Olaszországot is sikerült megnyernie a dtinal államok Locarnója és Oroszország-ellenes frontja számára. Igy egész Közép-Európa fokozatosan An-
glia irányítása alá kerül ét Benes kénytelen revizió alá venni eddigi politikáját, amelynek alapja Magyarország izolálása volt.
A temesvári konferencia lefolyásának és a kisantant hirtelen Irányváltozásának ezek • titkos rugói.
Sz. P.
Leányliceumot Nagykanizsának!
Társadalmi utón szeptemberre felállítható lenne az uj Intézmény
I.
Nagykanizsa, lebraár 12
Már több Ízben kifejlettok egy Nagykanizsán léleiitendölcányllceum szükségességének okait. Reámutattunk, hogy városunkban nem lévén egyetlenegy olyan inléimény lem, melyben a polgári iskola negyedik osztályát végzett leánykák tovább folytathatnák tanulmányaikat, egyre égetőbb szükségletet képei valamiféle középfokú leányiskolának létesítése. A polgári iskolával > leányok Unuláu nem érhet véget t tiükség tfn egy olyan Iskolatípusra, melyben • 16—20 éves leányok az életre nevelődnek tovább.
Ilyen iskolát illetőleg több terv merült lel. Amikor gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter Nagykanizsán Időzött, a banketten tartolt beszédében bőven kifejtette reformtervezetéi, meiy kétfelé iskolatípusban ciucso-sodolt ki: egy latinmeotes, egyetemre Jogoiíló legányglmnáilum-féle Iskolában t egy, inkább esztétikai neveiéit célzó másik iskolatípusban. An nak Idején épen lipunk sietett reá mutatni egy harmadik iskolatípus létesítésének szükségességére: egy olyan teányliceum megszervezésére, mely az esztétikai nevelésen kívül abban az Irányban is nevelné a leá nyokal, hogy majdan mint feleség és anya ítjn»g tudják állni a helyüket.
Kevéssel reá jóleső örömmel állapítottuk meg, hogy maga a kulluu-mlnlszter it felvette programmjába egy Ilyen iskolatípusnak rendszeresítéséi. javaslatunk tehát a kormánynál Is visszhangra talált Aióta azonban — sajnos — nem történt egy lépés sem az uj iskolatípus megvalósítása érdekében s Nagykanizsa, kl tudja, meddig várhal még, mig ter-dülő leánykái számára megfelelő it-kola áll a város közönségének rendelkezésére.
Ai előzetes tárgyalások torán szóba kerüli ugyan valamelyik zárdának idetelepítése is, sőt — mint értesültünk — a folyó évi költségvetésben egymilliárd korona fel is van véve egy épen Nagykanizsán felállítandó leánynevelőinlézer céljaira, de a körülmények egybevetéséből semmi reményünk sem lehel arra, hogy akár
A sok reklám mellett
reklám nélkül ajánlom no
orosztonyi boraimat.
Ha |á bort akit olcsón Inni, ugy ízlelje meg 7000 él 8000 koronás boraimat. SAfrAn józsef, «.0,.r-u. 74.
zárda iskola, akár a Klebelsberg-iéle uj iskolatípusoknak egyike vagy má-tlka a közel jövőben Nagykaniztán meg it valótul.
Mindkettőnek sok akadálya van. Női szerzetesrend nem jöhet Nagykanizsára, mcit egyik sem rendelkezik oly nagy lökével, hogy itt éplt-keihessék t az Intézetet berendezhesse. Ma egy valamirevaló épület legalább 4-5, etelleg még több milliárdba kerülne t belső berendezése és kellő feltzereléte it felemétztene legalább egymilliárd koronát. Aztán egyikük tinct egy olyan leányliceum létesítésére berendezkedve, minő nemeink előtt lebeg. Az állam állal tervezett Ilyenféle iskola felállítására tzintén kevés a költségvetésbe felvett egymilliárd korona, igy tehát az államba vetett hitünk it hiábavaló.
A leányliceum léletllétének gondolatát mégit keresztülvlhelónek Úrijuk. Mindenetetre egytzerübb keretek között, mintha ait magi az állam létesítené, de talán még eredményesebb kilátásokkal.
Legköielebbi cikkünk keretében reá fogunk muutnl arra a módra, ahogyan ezt keretzIUlvihetölKk Úrijuk
Az Ipartestület az árvízkárosultakért
Nagykanizsa, lebniii 12
A nagykanizsai ipartestület két millió koronát juttatott tierkeiitőié-günkbe, hogy sít ai árvízkárosultak felsegélyezésére indított gyűjtési akció eddigi eredményeibei csatoljuk.
Az Ipartestületnek ezt a mai villanyok közt bőkéinek mondható adományát azzal a biztot tudatul nyugtázzuk, hogy • nemes példának még sok követője akid Nagykanizsán.
A szomorú időkön kivül borzalmat csapások álUI it lujlott magyar földünk hajlékUUnná vált magyarjainak jajszava elhallaitzik az ország legtávolabbi zugába it. Ez a jajszó sehol ne Utáljon süket fülekre. E: a lajsió nyílta meg a közönybe burkolózott, gyűjtésektől fásult adakozó Jobbokat s akiknek — hl nem it ugy, mint valamikor — mindenük megvan, adjanak egy falai kenyeret azoknak, kiknek egész élete munkáját lelte temmivé a reájuk fenekedet! elemi cupát, — adjanak egy meleg Ukaróra valót azoknak, kiknek talán puszta löld, beomlott háztető maradt lekvóhelyükül.
Szerkesitóségünk tovább folytatja a gyűjtést, melyei .Nagykanizsa vároa vezetőségének felhívására indított, de amelyet anélkül is erkölcsi kötelességének tartott volna lebonyollUnl. Minden beérkező adományt ehelyütt továbbra is nyugtázni fogunk
Kormányválság Lengyelországban. Varsóból jelentik: A kormány válságos helyzetbe jutott. Moraezev-szky szocialista munkásügyi miniszter lemondott. Zelikovszky hadügyminiszter kijelentette, hogy ha Pil-sudski Ubornagy reaktiválásál nem tudja keresztülvinni, szintén lemond.
A riffkabllok offenzívát készítenek elő. Tangerből jelenlik, hogy a kabilok offenzív előkészületei főleg a Tazza-szakasz ellen irányulnak, melyet a franciák tartanak. Abd el Krim hozzájárult ahhoz, hogy a francia hadvezetőség a foglyoknak ruhát, élelmiszert ét gyógyszereket küldjön.
zalai közlöny
1026 Ftbruár 13.
Iparpolitika s a magyar
iparos társadalom
Irta s az IskolinkivlM Népművelés elóadás sorozaUb-iu .1 n«gykanizsar IpirtestUklbcíi íolyxS évi február hó 4-én felolvasta:
KELEMEN FERENC (&)
tikurkpinzUrl Itfiiiitú
Az emberi lélek és az alkotó elme megtermékenyülnek ettől a szellőtől. A társadalmi és szellemi élet régi alapjai megingnak s az emberi elme megkezdi csodálatos alkotásait.
Egy angol koponyában kiforr a gőz feszitő és hajtó erejének korszakalkotó gondolata. — Stefenson Qyörgy ezt a gondolatot mindjárt gyakorlatilag megvalósítja s megindul London és Liweyoul között a világ első próbamotorja.
Beláthatatlan perspekiiva nyílik meg a felfedezés után. Ez az uj közlekedési eszköz hivatva volt kö-zelebbhozni az embereket, de a különféle iparcikkeket és nyersterményeket is. Tehát nemcsak társadalmi, de gazdasági forradalmat is jelentelt. Mint ismeretes, cz a geniáHs találmány azután elvezetett bennünket a legkülönfélébb gépek megkon-srluálásához s megteremtette később az u. n. ipari forradalmat.
Az iparfejlődésnek egy uj korszaka indul meg, az u. n. gyáripar, melynek terjeszkedése erősen befolyásolja a kézműipart. Nálunk ez a forradalom csak jóval később s síkkal kevesebb megrázkódtatással ment végbe, meri gyáriparunk csak a legújabb korban kezdett fellendülni s mint ismeretes, még mindig a fejlődés kezdetén áll.
Az uj eszmék uj gondolatok és uj gazdasági lehetőségek természetesen fejlesztőleg hatotlak a kézműiparra. Az élet niveau-emclkedése, az emberi igények növekedése s a fényűzési hajlandóság fokozódása erősen tápláltuk az ipart, mely nem csak a termelés mennyiségében, hanem az előállított iparcikkek Ízlésességében, sokszor művészi kivitelében is egyre tökéletesedett. Az iparüzők száma is egyre növekedvén, idővel egy országos vonatkozásban és gazdasági jelentőségében is fontos társadalmi réteg alakult ki, mely egyelőre saját maga alkotta alkotmányával, a céh-rendszerrel szabályozta tagjainak egymáshoz való viszonyát és különleges testületi érdekeit. Későbo a törvényhozás is kénytelen volt ezzel az országos nagy réteggé kifejlődött társadalmi osztállyal s annak érdekeivel foglalkozni. Igy született meg Magyarországon az első ipartörvény 1840 ben, melyet h3rminchétév múlva a/. 1877. évi Vili. t.-c. követett, mig az egyre fejlődő iparosság érdekeit később egészen napjainkig, az 1884. évi XVII. t.-c. szabályozta.
Igen Tisztelt Uralmi
Mint általában egész gazdasági éh-tünkben, tgy a magyar ipar fejlődésében is korszakalkotó az 1867. évi kiegyezés. Ettől az időponttól kezdődik gazdasigi életünk tubjdon-képeni fellendülése.
(Folyt köv.)
Február 13, szombat
Római katolikus: Dorottya vt. Protes- j táns: Dorottya. Izraelita: Scbat hó 29. j
Nap kel reggel 7 óra 10 perckor, j nyugszik délután 5 óra 19 perckor.
A Magántisztviselők Országos Szö- j vetsége nagykanizsai csoportjának 1 műsoros farsangi estélye a Polgári j Egylet nagytermében este 9 órakor.
Mozi. Uriinia: A szerelmi express, vígjáték-attrakció; Fox Journal kiséró j film. Világ: Ház3ssdgk0zvclités Mcxi- j kóban kalandor történet. E!óadi$ok ) kezdete este 7 és 9 órakor.
KU LTU RESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
6 úrikor <*Oll Jiittl tA*üno*zluml UnAr «tó>tl»»i>.
FcbraAr M. A r»RYkinl««l Kitoilkui l.*K»ny-«gyUt múwroi UocrtWIye i PolgJrl EgyUt mjor-(crmíbr* <»t« 9 Arikor.
Február W. At Ein» rlíidlu i KrrtiiUay Olt-íionbin iM\'utln < Anknr fDirvInliinuil
FíbruAr U. A KtrotiUay Monki»lf|»k URtvilA
Onnrpflve i Koivonyl uttil \'.Oinilt/rmbcn tSílc\'.últ :i í« díljtln léi a ínkor
Fcbrair 14. A Ktriutfny NAltutrtKtók gji-Uu 1 Nídor utnl ovcdibin dtaitáa A Arikor.
Febroir 14. A in. Mr- t». honv Ky»lo<riird ni< llníli ji Uránli inoi(óbta d<l»!í<t i\' úrikor
rebmir U. A 77. Sztnl LiiztA citrkfi/rk ma kt.lr.W «/lnl<k\'j JAm JCulin & Arikor (ApilUn uékeljrk) i Rnrcoorl-vlcil torniUrrinbtn.
Február 15. Cwrkíir rttidii ti Urí\'iUbin FcbraAr IC. A nirvkinlziil Kercizttny(to<li1l<ti PJi|n»K <1 ini»»iro«iil<lk jlvJfl tAixtal «,;>b<V,MMI inüko.lvt!6 tiój0ít« i KoJgonyt.utril tornilr(«nibrn e»tt * Arikor.
FcbraAr 21. A Zilnvl IroOilml *t Mllví«zitl K«r ku\'.lur .I\'mJíu * virotniii nagytérmfbtn iMIulin fi urakor (Kelemen Focnc uku*kpttuliri <ki>^KA (tAidáu)
Február 22. TarAant iz UrinUbin. Fcbniir 2S. Az Eio« «:íidJ«i i KrrciíMcy Otthonban dílutin S Arikor (Eidély •zéprtgti*
NÉHÁNY NAP
még és bohó Carneval herceg néhány hetes rövid uralma véget ér és por lepi cl ismét a most tükörfényes, sima parkettet. Cameval herceg kisded táborával elemében van. Vigan csörgeti sapkáját. karcsú fejedeimi termetéhez hivalkodva simul selyem harlekin ruhája, melyet a farsangi öröm és jókedv bíborpalástja takar. Manikűr ö2ött ujjai bon nyeglén forgatja heicegi jogaiát és büszkén néz hátra arra a megfogyatkozott kisded csapatra, mely léptei nyomán halad és utánozza ritmikus taglejtéseit. — Mert Curnevat herceg a gyászévek és szák esztendők dacára nem vesztette el publikumát. Alattvalói még mindig vannak elegen, bár számszerűleg nagyon leapadt-ik. Cameval herceg szemeiben még ott Izzik a régi tűz\' ajkán az ismert pajzán mosoly, járásában a mult minden ruganyos-ságu — csak hódoló alattvalói mintha megrokkantak volna Valahogy nehézkes lelt mozgékony Járásuk, délceg egyenességűk östzetörpüll, szemük fénye-lángja kialudt, ajkuk perzselő heve alábbhagyott és finom, nemes arcúkon Trianon fekete stigmájának nyomai. Cameval herceg meresz tekintete végigsiklik táborán, a szépséges asszonyok Tizián ívelésű, vakító fehérségű és kék erezett, gömbölyű vonalú bársonyán, amit a nagy kényúr — a Divat — a férfi szemek igaz gyönyörűségére, jedelknűl hagyott és boldogan nézi — mint emeli a terem hátterében a rózsaszínű fátylu Ámor sebző nyilát, melynek nyomán misztikus ködbe burkolt aranyos boldogság fakad
És int a herceg. És megindulnak az egymáshoz simult párok és to~ vább folyik a tánc. A boldogságkeresők sietve igyekeznek kiüríteni az aranyserleget Múlik az idő Az ajtónál már ott gubbaszt türelmetlenül a — Vezeklés. B. R.
— Törvényhatósággá alakuló
városok. A Városoi; Kongresszusinak eheti választmányi ülése a tör-vényhatóíággá alakuló városok ügyét is tárgyalta. A javaslatba hozott városok: Szombathely, Nyíregyháza, Újpest ts Nagykanizsa. Kaposvár, mely az ciedeti javaslatban második helyen állt, kimaradt a végleges jelölésből. A négy váios jelölését a belügyminisztérium azzal indokolja, hogy azok ugy lélekszám, valamint gazdasági és kulturális szempontból arra megfelelnek s megvannak mindama kellékeik, melyek egy modem város éleUbe.i, berendezkedésében szükségesek.
3 Eljegyzés. Reich József hahóti kereskedő eljegyezte Woll Sárikát Szentgotthárdról.
- Az embervédelmi kiállítás nagykanizsai bizottsága. A lapunkban már ismertetett embervédelmi kiállítás rendezősége felhívást intézett Nagykanizsa városhoz, hogy itt is alakítsák meg a kiállítás helyi bizottságát, melynek feladata és célja lenne Nagykanizsa arra érdemes értékeinek a kiállítás anyagába való bekapcsolása.
— Vármegyei tisztviselők Ingyenes orvosi kezelése. Zalavár-megye törvényhatósági bizottságinak legutóbbi határozata értelmében a vármegye területén lakó összes megyei tisztviselők és alkalmazottak, valamint nyugdijasok családtagjaikkal és cselédeikkel együtt az ebadó-alap terhére továbbra is teljesen ingyenes gyógykezelésben részülnek. A tiszti orvosoknak ilyenirányú működésükért külön honoráriumot nem szabad elfogadniuk.
= Ma este tánctea a Korona összes termeiben.
— Főispáni beiktatás. Február 18 án iktatják be Somogymegye uj főispánját, Fischer Ferenc dr.-t, Baranyamegye é-; Pécs város főispánját. Az installáción Zalavármegye is képviselteti magát.
— Falusi mflkedvelők az árvízkárosultakért. A zalalövői ifjúság ma este adja elő a ,,Fekete gyémántokkal. Az előadást táncmulatság követi. Az este tiszta bevételét az árvízkárosultak felsegélyezésére fordítják.
— Ma lesz a magántisztviselők farsangi estélye. A magántisztviselők ma esti bálját a legkedvezőbb auspiciumok előzik meg. Nemcsak azért, mert a magántisztviselők nagy táborának egyilvétartozása hosszú idők óh először nyilvánul meg társadalmilag is városunkbún, hanem azért is, mert két részből álló, gazdagon, ízléssel és nívósán összeállított műsoruk az idei farsang egyik legsikerültebb műsorának Ígérkezik. „Egyszer egy esztendőben a magántisztviselők is mulatnak, de akkor aztán kitesznek magukért." Ennek az elvnek fczem előtt tartásával rendezik mai esélyüket. Az estély pop.-losan fél 9 órakor kezdődik a Polgári Egyletben.\' Egyes számok alatt az ajtóit zárva lesznek.
— Schwarcz Dezső harisnyái ! legjobbak.
— T4ncíy»\'""\'ló. VdsiniaD «»te 8 óíai keidéit el a Kaszinó alsi) helyiségében táncgyakorlatot (Össztáncot) tartok: Guttentdg lánctanár.
— A Keresztény Munkásifjak tagavatása. A Nagykanizsai Keresztény Munkásifjak vasárnapi lagavaló ünnepségének műsorában változások álilak be. Maga a műsoros lagava-tási ünnepély délelőtt 11 órakor lesz a Rozgonyl-ulcai tornateremben. Az ifjúsági dalárda Htszekeey-e után P. MtlUs Hilár igazgató megnyitó beszédet mond, majd Horváth József csctkíszparancsnok leszi meg jelentését. A felavatás és tlsztujilás után népdalok, szavalat és zárszó vannak a műsoron. Ennek a délelőtti ünnepségnek szónokai Vargha P. Tbeo-dorich plébános és dr. Rtesz Lajos, az Országos Szövetség alelnöke. A délután fél 3 kor kezdődő ünnepi műsoron Vavrlnea Dezső országos szövetségi lapszerkesztő beszéde és az ,U| Heródes- cimü vígjáték előadása szerepel. Délután 5 órakor pedig r Szent László cserkészek adják elő fél helyárakkal nagysikert! darabjukat,az .Apátlan székelyek\'-et.
— A sétatér kibővítése. Mint Ismeretes, a városi sétaterei egy jelentékeny terület hozzácsatolásával megtoldották. Az uj, atidig szántónak használt területen nagy erővel folyik a parkírozás munká|a. Az előjelekből és tervekből ítélve az uj parkrészlel a sétatér legszebb területe lesz. A már kicövekell úthálózat és különféle alakú virágágyak közepén egy padoktól körülveti pavillont fognak építeni, me\'yben nyáron ál, niint valamikor, valószínűiig zene fog játszani.
= Érdekes ujitás a Koronában. Ktss Ernő az Arany Korona szálloda tulajdonosa a többoldalról megnyilvánult közóhajnak eleget téve érdekes ujilást vezet be a Koronába. Ma csle 9 órai kezdettel hajnali 3 ór.tig tartó tánctea-estétyt rendez az Összes termekben. A tánc-teákon is rendes napi árak vannak érvényben. Kedden este szenzációs Karnevál-est lesz ugyanitt. Szives pártfogást kér a tulajdonos.
— A határról visszatoloncolt polgárok. Jankó Ödön szentgyörgyvölgyi és Gyurlcza József szalafői földművesek útlevél nélkül kisérel-ték meg átkelni a jugoszláv határon. Az átkelés azonban nem a legszerencsésebben sikerüli, mert a jugoszlávok visszatoloncolták s a nagykanizsai rendőrkapitányság 5—5 napra elzárta őket.
— A kaposvári leánygimnázium nem régen felavatott uj épületére fennálló adósságok törlesztésére Kaposvár város 10.000 dollárt kért a városok uj dollár-kölcsOn akciója kapcsán.
— Pályázat. A zalaszánlól katolikus iskolaszék elhalálozás folytán megürült kánlorianitói állásra március l-ig pályázatot hirdel.
■ . Ma este tánctea a Korona Összes termeiben.
-- Semmiképpen ne mulassza cl megnézni jövő héten az Operaház fantomját. Még ma Jegyeket jegyezzen elő.
10?6 Február 13.
_ Szélhámos asszony. Tegnap-clőll \'ti Jölöltözötl asszony |árl az
t,l, nigykanlzaal nyomdában s annak vezetőjétől ÍOO.COO korona kölcsönt csali ki oly módon, hogy -jy gyűri nyomdavezető nejének ,dla ki magái s elmesélte, hogy el-veszlelte a pénzét tartalmazó lás-Ul t csak annyira volna szüksége, h0gy bazaulazhsaaék Oyórbe, honnét lbjt , kölcsönzött összeget megtéríti. Tegnap azután egy sajtóközle-„ínf hirt adott arról, hogy egy nó pontosan ugyanezzel a mesével már telek óta utazik az országban vá-tóiról\'városra s mindenhol kisebb-nagyobb összegeket csal ki. Persze mikor az áldozatok Oyörból rekla-miitik a kólcsön-összegel, nyomban kiderüli a szélhámosság. Mindenütt feljelentették az asszonyt, igy valószínű, hogy uélhámosságal láncolatának mihamarabb vége szakad.
_ Színházi Jegyek mától kezdve _ Hlrsehter-léle dohánytózsdében is egész nap kaphalók.
- Utcai koldusok. Nagykanizsa ntciin lépten-nyomon találkozunk kétes külsejű emberekkel, még többször apró gyerekekkel, kik egy egy óvatlan pillanatban odasomfordilnak u ember mellé é» könyöradományl kérnek. Birmily ridegen utasilsa vissza ókel valaki, ók as ember oldala mellé szegődnek és kisérik |ó-darabon s minden rábeszélőkészsé-gűket igénybe veszik, mig végűi is a kiszemelt áldozat párezer korona feláldoiáaával kénytelen szabadulni kellemetlen kísérőjétől. Pár szál lépéa múlva esetleg kezdődik az egész élőiről, egy másik utcai koldusgyerckkef. Befejeződnek pedig az Ilyen divatos gyűjtőakciók a moziban vagy a cukros átraknál, bol a kéregetők löldi öve-retekre váltják a kipumpoll ezerkoro-nákat. A rendőrség figyelemmel kitéri az ilyen tolakodókat, de minthogy minden esetet nem áll módjában észrevenni, legokosabb, ha a megtámadott maga teszi figyelmessé a legközelebbi rendőrt az ilyen koldusokra. Egy Balogh Ferenc nevű 21 éves naplopót épen tegnap záruk le engedély nélküli koldulásért a rendórkapi lányságon.
= Ma este tánctea a Korona összes termeiben.
- Uj dalkör. Gyenesdláson 26 P6«al a Levente Egyesület kebeléin dalkor alakult, mely vasárnap hemulalkozó eslélyt rendez.
- Levente-táncestély. Bánok-rrenloyórgy község levente-if|usága •Pottíetszerelésének fejlesztése cfi-IJból h egyesület alapja javára feb-™r II án eslc 8 órakor lánccstélyt \'mdez, melyre az érdeklődőket ezúton bl,l\' meg a rendezőség.
~ uj gyárak Nagykanizsán.
Béla szűcsmester szőrmefestő ~ "O\'mekészilő gyár lélcsiléséhez \'tlket kér a várostól a Principális "entén. Mini halljuk, olyan lervek m«»Hek fel, hogy a vasút felé ve-!t|ő Kazinczy-utca mentén nagyobb-irányú üveg és fésű gyárai tétesi-■énének.
z,"". Sc,hwarcz Dezső cégnél uri ^jWt^vatárukban legszolidabb ki-
zalai kozl.rtny
Leszakad? az Operaház csillára.
I\'árisban, a mult század közepén egy grandiózus álarcosbál alkalmával leszakadt a csillár és a rctlencles zűrzavarban négy ember meghalt és számosan megsebesüllek.
De ennek a ciillárleszakadlsnak misztikus hállere is volt. Akkoriban sokat beszéllek arról, hogy valahol az Opera épíllelc alalt elhúzódó katakombákban valaki él, egy liatálfejo ember, az Operaház lantomja, aki ugy ennek a balesetnek, mini számos, az Operában történő rejtelmes esetnek az okozója. Oaston Leroux, a fantasztikus regények nagyszerű szerzője, kipécézle magának ezt a témát s megállapítana, hrtfy az Operaház fantomja valóban élt és regényt is irt róla. A regény világsikert aratott és éhből természetszerűen következik az a lény, hogy sz Universal Copporation nevű amerikai filmlröszt el is készítene filmen A filmről nem akarunk egy szól sem szólni, csak azl szögezzük le, hogy a leszakadó csillár katasztrófája és annak kerete, a pazar operabál, éleihiven, gazdag technikai és scenikai fölkészüllséggel, a lilm egyik főjelenete.
- Leventék téti munkája a Bánokszentgyörgy-völgybcn. Bá-nokszetgyörgy körjegyzőség községeiben a levente intézmény az elmúlt eredménydus év után még szebb jövővel kecsegtet. — A téli latképzés szünetét a lelkes oklaiók az elméleti és kulturális kiképzésre fordítják. Blnokszenlgyörgy község a tél folyamán kellő, Buaula és V\'dr-földe községek leventéi egy-egy mű kedvelő előadással kedveskedlek, amelynek eredménye osrtalan tetszést és elismerést válloll kl a túlzsúfolt nézőtér padsoraiból. A körhöz tartozó Ollárc község sem akar. ván elmaradni az Ily irányú ténykedéstől, elhatározta, hogy tréfás hazafias színjátékkal lepi meg a környékbeli érdeklődők figyelmét, amely munka eredménye Szvolkó Qéza lanitó érdeme lesz.
- Megrögzött kabát-tolvaj. Néhány héttel ezelőtt MelU Róza 19 éves rendőri felügyelet alatt álló nagykanizsai leány besurrant egy Fő-uti lakásba, olt magára vett egy női télikabátot s mint aki jól végezte dolgát, tovább állt. A ncmezis azonban csakhamar utolérte, mert egy alkalommal az utcin leiismerték rajt az ellopott kabátot s ott a hely-színen lehúzták róla. Az flgy a járásbíróság elé kerüli, a leány leülte büntetését s újra szolgálati helyére állott. A napokban uj leány is érkezel! ugyanoda, ki mitsem sejtve, ériékes télikabátját az ebédlő asztalán hagyta, ó maga eltávozott a szobából. Metli Róza látva ezt s minthogy egyébként is távozni szán-dékozolt Nagykanizsáról, magára vette a kabátot s kiment a városba kóborolni. Este II óra tájban kiment a vasúira, hogy elutazzék. Időközben aziin ismeretlen Icltes ellen feljelentést, teltek a rendőrségen, ugy hogy mire Metli Róza lel akarl szállni a már-már induló vonalba, elcsípték és őrizetbe vetlék. A leány egyébként 4 polgárit végzeit, nagykanizsai származású leány, anyja Budapeslen lakik Ugy első, mint második lopása utána kihallgatások alkalmával feltűnően cinikusan viselkedett. Védekezése csak annyi, hogy nem volt kabátja, azért akarl lopni. Minthogy az utóbb lopolt kabát a vétség érték-halárnál értékesebb, leltéért a törvényszék elölt fog fdclni.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologtal meg-Kgyeló jelentése: Pénteken a Mmtrstk-le/7 regjei 7 órakor +3-2. délután 2 órakor +»<■. este 9 órakor +67.
S Útirány. Reggel Kdei, délben Nyugat, este IMI. \' *
FelMiet: Reggel majdnem tel|esen borult. délben és este teljesen borull.
Napi csapadék mennyisége: 1-4 esó
A Meteorológiai Intézel jelentése szerint az időjárásban lényeges változás nem válliató.
— Egy kereskedő nejének öngyilkossága. Rosenberg Mór zákányi kereskedő felesége Budapestre utazott, ahol egyik ismerős családnál szállt meg a Ráday-utcában. £|-lel Rosenbergné egy magával hozott borotvával balkezének ütőereit öngyilkossági srándékból felvágta. Mikor észrevették, rengeteg vért vesztett már. Életveszélyes állapotban a Rókus kórházba szállították.
— Keszthely lakosaága a legújabb összeírás szerint 9916 lelket számlál. Ebből 2892 a 18 éven felüli férfi, 3719 a 18 éven felüli nő.
— Bagladl Béla uriszabó a legújabb férfidivatok tanulmányozására rövid idejű tanulmányútra ment. Kéri a m. I. uri közönséget, bogy nagyobb megrendeléseiket mindaddig tartsák lenn számára, mig folyó bó 21 én visszaérkezik. Kisebb megrendelések távoliéle alalt Is pontosan készülnek.
— Jelmezek farsangi mulatságokra, bálokra, jutányos bér mellett kölcsön kaphalók. — Cime: Arany Szarvas-szálló I. cm., 3. szoba ; délután 5—7-ig.
SPORTÉLET
A vasárnapi plng-pong verseny. A Transdanubia Sportegylet állal vasárnapra hirdetett ping-pong versenyre serényen folynak az előkészületek. Kilátás van arra, hogy Nagykanizsa leglobb játékosai lógnak találkozni e versenyen. Legnagyobb eséllyel indulnak Révész és Ficsch; egyenlő erők, klkn:k küzdelme szép és izgalmas mérkőzésnek Ígérkezik. Helyezési érhet még el Dobó vagy Fischer is.
A versenykiírásban foglaltaktól ellérőlcg a selejtező mérkőzések dél-előli léi I l-kor kezdődnek az egyesület helyiségében; a döntő mérkőzéseket és a vigaszversenyl a .Cenl-rál" szulcrrén-hclyiségébcn bonyolítjuk le. A nevezési haláridőben ia változás történt, amennyiben Schnif-
zer és Göndör ékszerészeknél csak ma este 6 óráig lehet nevezni, mig az egyesü\'et helyiségében a rendes időben 14-én délelőtt 10 órakor zárul a nevezési iv.
Irodalom és művészet
EzDstlakodalom. A modern francia szinmüirodalomnak egyik sajátszerű egyénisége Paul Geraldy. Az 6 drámáit, valamennyit, teljes befejezetlenség jellemzi s ugy vagyunk vele, hogy amikor az utolsó jelenei után legördül a függöny, akár az egész darabot elölről lehetne u|ból elkezdeni. És végén mindig marad valami keserű utóhatásuk, aminek ize már az előző felvonásokon Is megérezhető. Az ó színmüveinek megjátszása nem könnyű művészi feladat. Annál nagyobb elismeréssel kell adóznunk színészeinknek, kik az Ezüstlakodalma! is tegnap este elsőrendű meg-játsiásban részesítenék. -Első helyen kell megemlítenünk Vécsey Ilonái, aki Hamelluné szerepében szépen kidolgozol! rajzát adta a gyermekeit forrón szerető édesanyának. Mellette Szász Llly (keresztmama) érdemelte meg a közönség zajos tüntetését. Oondos pedantériával színezte ki szerepét Székely Gizi (Susanne), — kedves megjelenés voll a színpadon Uakó Boriska; a férfiak közül pedig Czakó Pál (Hamelln) és Somody Kálmán vették kl részüket; darab sikeréből. A többi kisebb szerepek Is jó kezekben voltak letéve. Közönség szép számban. Ezt a körülményt annál is nagyobb örömmel állapítjuk meg, mert bizonyítéka annak, hogy jó prózai-előadások mégis csak utat találnak hozzá. Jó drámai előadásokban pedig eddig ritkán volt részünk. A Thálla színtársulat előadásai mesz-sze kimagaslanak a közelmúltban látott előadások felelt. Ma Pirandello szatirikus 3 felvonásos játéka, .A becsületesség öröme" kerül színre kivételesen a Kaszinó nagytermében.
—mp—
Thálla színház heti műsora:
Szombaton: (A Nagykanizsai Kaszinó dísztermében) Pirandello világhírt! komédiája Becsületesség Öröme. A Thália repre-sentali* előadása. l-\'ószerepló: D\'Arrigó.
Vasárnap: (A Nagykanizsai Kaszinó dísztermében) Molnár Ferenc világhódító vígjátéka Az ördög. Fószercpló: Fodor.\'
Menjünk Amerikába!
Vasárnap .a kedd.n
Családias táncesték
balépAdij nílkül.
A n. é. kózónzéget Usilclettd meghívja Kumln Farano
MOZI
Uránia szombat 7—9, vasárnap 3—5—7—9 órakor: Ossie Oswalda legujibb filmje a Szerelmi express, vígjáték-attrakció 8 felvonásban. Főszerepben Ossie Oswalda, gyönyörű kísérő film és Fox Journal.
Világ szombat—vasárnap 7—9, illetve 3—5—7—9 órakor: Hazas-ságközvetités Mexikóban, kalandor történet 6 (elvonásban.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Február 11.
közgazdaság
A mezőgazdasági és ipari termékek indexe
A statisztikai hivatal most kiadott jelentése szerint Januárban a nagykereskedelmi árak index száma 27»-o-k*l I8H32-IÓI 18.319-re — aranykoronában kifejezve — 1\'27-re csökkent. Az index-szám csökkenését különösen az élelmezési cikkek és mezőgazdasági termékeknek némi áresése ide/te elő. Aj. élelmezési cikkek éí mezőgazdasági termékek átlagos index-száma a decemberi emelkedés után január folyamán .V.\'fVos csökkenésével valamivel a novemberi nivrt alá esett. Az ipari anyagok és termékek index-száma jelentéktelen árváltozások mellett csökkenést mutatott
A posta la karékpénziániál és a budapesti tizenhárom legnagyobb pénzintézetnél el-helyezett betétek áliadéka január folyamán csak kis méretű emelkedési mutál. A ta-karékbetétek U-Ku-kal 123.4 millió aranykoronáról 124 3 millió arany koronára, a folyószámla betétek 2°,o-kal 3265 millió aranykoronáról 333.1 millió aranykoronára, a betétek cgyQUes áliadéka pedig 4I&Q millió aranykoronáról 455.1 millió aranykoronára emelkedett, ami l3°.©-nak felel meg. A tényleges bctétszaporulat tehát az elmúlt hónapban 5 5 millió aranykorona voll A takarékbetétek állománya január 31 én 14.4°A>-át, a folyószámla belétek állománya pedig 44\'#Yo-át tette meg az 1913. évi állománynak. Figyelemre méltó jelenség volt az elmúlt hónapban, hogy a magyar koronában elhelyezett betétek valamivel csökkentek s a mégis mutatkozó nyarapodást az idegen pénznemekben elhelyezett betétek növekedése idézte cló.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az Irányzat a kon-tremin fedezési vásárlásai és a spekuláció kisebb eladásai folytán egyenlőtlenül alakult Az áreltolódás\'ok azonban igen kisméretűek voltak. A kuliszban Saljjó és Ma-
jyar Hilel 2-4000 K-val esett vissza, a öbbl vezető papír jól tartolta árnivóját. A vaspiacon Danubius 10.000 K-val esett,
SK
a bányapiacon Kósrén él Magnesil 1 .\'"/. ni veszített árfolyamából, ezzel szemben Uri-kinyi, Beocai.ú éa Cement mindvégig barátságosan tendált. A forgalom elsősorban Magyar Nemzeti Bank és a bányapiacon voll élénk, mig a többi papirokban csak szük keretek közt mozgott.
Zlrtebl tárlat Páila 191400 London 2525\'., No.ol >1925, BiQ.tel 7300 00 Milano 2094 00 Holland M 10. Berlin 12360. WUa Í3-0S. ■oda 3&00. Prága 153550. l\'adtped Tt /O, VafW. 70 50. BaVrrest 222 50. 3al«rá« 9I2S0.
* budapesti Tőzsde devixa-jeyyzése
Val Stáb Dtvlsék
»f •MI M*u*umo MStO 11110
CMS kor. i.otsmi MfU ■isi ■ s;
Hal IUO-IX7 Soka ISM4 írott
DeiU niiartiu B«ka<Ml »t Ot
hu tia l«. asaomo B (tanai m mi
•4 bt m;s »;cc nm mi
LM 109 111 Cailo M\'.OO IWW
Un ttXI.i UNn HSI00 M\'IOJ
Un ■HMI MHaav sinzss;
Mfck iIMI iroti Mawy a IU HU
O-t .Kktt IOCIOI3C51 HlU MXMtt
Ma hot. irruirn rrSf. MIO mi
db. H7K ll/U I>«(te ucs:o
b. 11*1311 ftoU>«ia itozs :» as
*t Mr. I4M0 rnum 100)1 IOOU
M4 kw IKU ma IS.Uk 11-31 \' W»l
Termés ytóxsde Baaa dasav. 7« kg-ea 397503—100000. 77 kg-o, 402 600—<05 000. 7» kg-oa 405 0(0-407.500. egréb dunlnlall éa pc<|. vidéki 76 kg.-oa 390000 - 3 -2 500, 77 na 393 00C—397500,78 kf-o> 397.500- 4t00:0 79 kí-oa 400 000- 402 500. ion 227.5/)-23\'.\'.500. KktrmáETárpa 235 000 - 245.00C, •öeárpa 301.000—350 000, u.. 2500X1— 260 0D0, tengeri )80 9.0 182.5 0 trpea 6OO.OOO-6IOÍOO. kde, 180000 150.000, kozpa 172 500—175 000.
Sertéavásár falba]lá, 5253, melyből eladaUinal vtisaa-aazsdt 400 drb. Elsőrendű 1S.OOO I85C0 ■aedett 1Ö500-170QC, szedell Uaép 16 000 -16 500. kónuyll 14.000-15.000. elsótendl öreg 17.000-17.500. másodrendű líi000+-16 500, angol •Uldd 18.000 - 21 000 uaknna Mgyban 25.000--.-.zalr 21 000 - 21500,
lahuzoll hu, 20.000-21.000. izalonnái tél\' •artés 20.000 - 22000. Irányzat közepes.
Ktadó: Zzln,l Nyomdaipar és KOoyr-"--------1 BT. Nenk.nl>..
Appóhirdatéaak
Az apróhirdetés dl|a 10 szilig 5000 kor. A eirmzó s minden vastagabb beidből álló szó kél szónak izáminallk. Minden további szó dija 500 K. * hlrdatáal dlj alő-c fiaotendS a lorgalmladóhozzászárallásivat
hlindenealaónyt keresek ki, háztartásba, gyermek melle. Clm ■ kiadóban.
Külföldi •xahemher perzia- és Anllk-«xőnyegokat legjobban javll — tzzsébel-lér 14. 402
ujbor ír
RRUNCSICS JÓZSEF
lütttt, (umtgt t* «(7«iunhliali > tkkak Ciliiében _S«J»f-u1 g * TtlflOB 110.
Ugyanott egy IrAaaxtal eladó.
Forgalmas utcában Qx|«tholyl*vg azonnal átadó. Qm a kiadóban. 57
Miltényi-oipöt vegyen I
Eladó egy 6 os számú Onlött vaskályha. Cint a kiadóban.
KltQnö ktraosinyl
Ó- és UJBOR
1917. évi peoaenyabor ll\'erenkinl Is kapható icm
REMETE, Sugár-ut 8. uá*.
HA*vezetőnői, vagv hasonló minőségű állási keres fiatal nő 6 éves flaciká-jávai szerény fizetéssel, inkább jó bánásmódot Vörösmarthy utca 68 434
Elossrólném I szoba és konyhás lakásért 1 szobás liáimesteil lakásomat. Bővebbet Csengery-ut 34.. a házmesternél. 423
Kiadó szép tiszta utcai aztoba. Qm a kiadóban. 436
31 éves nős aoHfir é> motorkazalfi
4 éves gyakorlattal állást keres, vidékre Is elmegy. Cim a kiadóban. 435

Mellékfoglalkozást
nyerhet g y o r s I r á ■ t tudó fiatal íérll munkaerő. — Jelentkezni a kiadóhivatalban.
Rgjeimébe!
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége az Oaszes bel. és külföldi
terménytőzsdék
hivatalos lilotyamill rádión kapjz és elUlzelólnek lelelonoa — percek alill továbbítja. —
Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendők. ,«,
A nagykanizsaiak találkozóhelye 1
Budapest legelsórendo. modern, családi szálló|>. az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.
Mérsékelt árakl Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezésf Központi fűtés! - Melegvíz-szolgáltatás I -Fürdők! - Liftt
A nyugati pályaudvar közelében
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR
1926. április 17—28.
Rendezi a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara Vámszabadraktár. A legjobb
eladási alkalom. A-u- és szcmély6z1ililási kedvezmények a bel- és külföldi vasutak
és bajőzási társaságoknál. Vizumkedvczményck.
Központi iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6. 7b. képviselet: Hachel Laloa könyv-kereiktdó, Nagykanizsa, Viroaházép.
Műhelynek
™ey
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a város belterületén. Bővebbet
a kiadóhivatalban.
Kérjen
MESSMER TEÁT
a legllaomabb keverék, zamalos és liasziiilalban rendkívül kiadós. Körzeti képviselet:
reinitz OYULA ÉS FIA
NAGYKANIZSA. I
Disznótoros vacsora
az Óhidi-féle korcsmában szombatos, vasárriap, kedden
cigányzenével. Szíves pártfogást kér ho a korcsmáros.
Árverési hirdetmény
Közzéteszem, hogv a csurgől klr. járásbíróságnak Pk. 1084/1925. végzése következtében Csurgőnagymar-lotiban 1926. február 18. napján gazdasági felszerelétek, lő, kukorica slb. nyilvános árverésen eladatnak. Oyulay látván a. k.,
ur bírósági végrehajtó.
FARSANGRA
meohivók confetti —. szerpentin cotillon — Álarcok
CREPP- és SELYEMPAPÍROK PAPÍRSZALVÉTA
papirtAnyérok
TORTA- éa SOTEMÉNY-PAPIROK Fischel Fülöp Fiai
papirkereskedésében
kaphatók.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
I
krfnvvft Mindenféle Ézeti i Akii
készit a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
Nyumatotl , Zrínyi Nyomdaipu t, Könyvkeresőé. R.-T.-nál. Na^kantzUüi. (Nyomdává: Otobadt Károlyi"
66. évfolyam, 36. szám
Nagykanizsa, 1928 február 14, vasárnap
fe. 1800
ZALAI EÖZlONY
politikai napilap
\'. ILlií^P <» ..\'4\' ro-l1, I
torna.r»»-Ttl»toa il. ajonái 117, «<.,
Felelős szerketzió: Kempelen Béla
•lo.iM\'í.i >»| l[i itn ao.KM I
Karja Mca-------- 10.000 I
A DUNA-TISZA CSATORNA TERVE
(B. J) Magyarország Nyugat és Kelet között az átmeneti forgalomnak az ulja. Amint köz-velilője volt a nyugati civilizációnak Kelet felé, akként lett a nyugat iparának éj kereskedelmének a közvelllője Is kiierjedi vasulhálózatával és lolyamutjal-val. Abba az egységes vlzl-uü tervbe, amelyet mostanában német s magyar mérnökök R.ijna— Majna—Duna folyók egybekapcsolásával terveznek, szervesen belekapcsolódik és aktuálissá válik a Duna—Ti-za csatorna tervének megvalósítása is. amely csatorna létesítésével összeköttetés teremtődnék a német tengerpartoktól egészen a Fokete-tengerlg. E nagy horderejű lerv végrehajtása Magyarország mai szomorú gazdasági viszonyai közöli óriási munkaalkalom lehetőségekkel táplálná a magyar mérnökök százait és a munkanélküli földmunkások lizezreit Kezünkben van egy kiváló magyar mérnöknek a tervezete. Számszerű adatokkal kilerjesz-kedlk mindazon előnyökre, amelyek e csatorna megépi\'éséből hazánkra származni Ingnak. A "csatorna 22 méter magasság kü lönbségéból hidroeleklrikus berendezések segítségével évente 30.000.000 kilovatt erőt nyernénk. Továbbá 80 000 katasztrális holdlerülel Öntözésére szükséges vízmennyiség állana rendelkezésünkre és a Duna-Tisza közötli részen mintegy 125 000 katasztrális hold lecsapo!asa és termő területté alakítása növelné Magyarország termő területét.
t tervezel! csatorna a Duna-Tisza hajózási utvona\'al 600 kilométerrel rövidíteni meg. Az újonnan nyert 125 000 katasztrális hold terület lecsapolása. állal szikes földek termőföldekké alakulnának át. Nagvkilerjedésü halastavak lennének létesiihelók és ezáltal uj jövedelmi források nyílnának meg .i gazdasági élet számára E csaiorna létesítésével az öntöző csatornák táplálására elegendő vízmennyiség fog ren dell-ezésre állni, ami kapcsolatban az öntözendő földek nagyobb ntétvü trágyázásával a ratmnáli-Mhb gazdálkodásnak ad ösztön-
zést. A Tisza völgyében fekvő nagykiterjedésű rétek, különösen a takarmány termelés állal az állattenyésztést lógják hatalmasan fejleszteni De nemcsak a rétek, hanem a kenyérmagvak termelésére hivatott földek is kellő öntözés, trágyázás és modern kezelés segítségével e földek termelőképességét hatékonyan fogják emelni.
A tervező mérnök adatai szerint a csatornát épitó vállalkozás eredetileg a Fekete-tengernek az Északi-tengerrel leendő hajózási összekö tetését tűzte ki célul, most pí-dig arra törekszik, hogy ennek a csatornázási utvorfanak hajózási forgalmát ujabb /területek bekapcsolásával fokozza és igy kerülne Magyarország is ebbe az óriási hajózási vina ba. Ennek a társaságnak érdekében van, hogy termésfeleslegeink számára Németországban és nz észak európai országokban felvevő piacol keressen.
Hihető, hogy ez a csoport Igyekezni fog Erdély termékeit is a Duna—Tisza csatorna utján magához vonni és esetleg Erdélybe nyúló és a Tiszába betorkoló lolyóknak hajózhatóságát elősegíteni. Ha ez igy lenne, akkor a technika segítségével Magyarország folyóvíz rendszerének régi egysége integrális bizonyságot nyerne.
Figyelemre érdemes szempont volna még az energia-lermelés, amely a magas szénárak idején kiszámhhatatlan fontossággal bírna. A termelendő erífelesleg különböző ipari és világítási célokra Is felhasználható lenne, söl még a mezőgazdasági vasutak erőszüksíglctél is ledczné.
Ez a terv előreláthatólag nem is nagyon távoli júvöben a megvalósulás stádiumába kell, Itngy jusson, mert mögölle európai érdek áll, aminthogy Magyar ország gazdasági helyreallifásá nak az ügye nemcsak a nn ügyünk, hanent egész Európa nak közérdeke is.
A parlamenti frankbizottság mUködése
Harmadszor Is meghallgatják a nilnlszter»lnl>k0t - Az Abend teljes
egészében közölt egy, a bizottság előtt elhangzóit vallomást Nádosy, Kurtz és Oeró nem vollak kötelesek vallani a bizottság etótt Budapest, !cT:rAr :i
A frankhamisitási Qgyben a nyomozás munkája befejeződvén, az érdeklődés a parlamenti bizottság működése felé fordult. A bizollság most már 4—5 ülésen szerelné egészen befejezni fii ügy vizsgálatát.
Eddig ki nem derített mődon ujabb vallomás került a külföldi sajtóban1 szőszerinl ugy, ahogyan egyik kihallgatott azt a bizollság előtt megtette.
Politikai körökben élénken kommentálják Nádosy és kél lelartózta-lotl társának eljárását, mellyel meg-lagadták a parlamenti bizollság elölt való vallomástételi. Az IgazságDgymlnlszter felelőssége Nádosy,. \'<USZ és Oerö vallomás megtagadása miatt A frankhamisitási Ügyben Jrikül-dölt parlamenti bizollság ma délrióit II órakor folytatta tárgyalásai!. Értesülésünk szcrinl a bizollság Olé-sérr \'folytatták a bűnügyi iratok ismertetését.
Mietö.t az iratok Ismerlelés\'re tértek volna, vita támadt a kérdés körül, hogy miéit nem jelenlek meg tegnap a bizottság elöli Nádosy, Kurz és Gcrö. Az ellenzék ezért az
I igazságügyminisztert akarja felelősségre vonal, hivatkozva arra, hogy a frank-bizottság üléseinek megkezdése elöli az ig:zságügymÍMÍiztcr kijelentette, hogy gondoskodni fog arról, hogy a frankűgyben stereplő személyeket kihallgathassák.
Ezzel szemben kijelentették az igazságügyminiszlcrhcz közeálló illetékes helyen, hogy sem az igazságügymini szter.sem pedig az ügyészség nem kényszerítheti a vádlottakat, akiknek saját elhatározásuktól függ, hogy a bizottság meghívásának elegei lesznek e vagy sem, sől hivatalos hatalommal való visszaélést lelenleil volna, hogyha a terhelteket karhatalommal kényszeríttették volna arra, hogy a bizollslg elől! megjelenjenek.
Nem szQnlk meg a parlamenti bizottság
Ma reggel a megidézeti letartóztatottak meg nem jelenése miall olyan hírek terjedlek el, hogy ezek után a parlamenti bizollság be Is szünteti működéséi. A többségnek azonban az az álláspontja, hogy a bizottság, nak tovább kell folytatni a működését és meg kell lenni a jelentést, legfeljebb csak arról lehet szó. hogy
a bizollság munkáját egyszerűsítsék.
Tekintettel arra, hogy az iratok közül már ismertetlék az összea terheltek vallomását, nem is helyeznek sulyl arra, hogy a lelarlóztatoltak megjelenjenek. Mások azon a véte-ményen vannak, hogy a bízottság még egy ülést tartson.
Ujabb Indiszkréció
Politikai körökben ismét nagy megütközést kelten, hogy a bécsi .Abend" a parlamenti bizollság állal tegnapelólt kihallgatott Rába Dezső vallomását szószcrinl. lehál valószínűleg gyorsítási feljegyzés alapján közölie. A nemzetgyűlés az ügynek kivizsgálását már clhalározla és ennek lefolytatásával Hedry Lórincet bízta meg. Ez a határozat hozzájárult ahhoz, hogy a vizsgálatot minél elóbb lefolytassák.
A frankbizottság legközelebbi ülését kcdJcn délután öl órakor lartja.
A bizollság délu\'án 5 órakor végeiéit ülésén ugy határozott, hogy Uelhten litván gról miniszterelnököt, ezúttal harmada\'or újra meg fogja hallgatni Uayarouik ki fogiák hallgatni gról Teieky Pált és Gömbös Gyulát is.
Scliulze és a frankhamisítás
Scltulze Arthurt, ki a háború előli az orosz cári bankjegynyomdában volt alkalmazva s uj Dankjcgynvo-másl módszerére szabadalmat il ka-poti, a berlini rendőrség január 4-én kihallgatta a frankhamisitási üggyel kapcsolatbaa Érdekes, hogy Schu\'ze a berlini rendőrség pénzhamisítás! szakértője voll. A frinkügy botránnyá dagadásakor házkuta\'ást is tartottak lakasán, de nem talállak semmi gyanúsat, igy nem lartózlallák le.
Elutasított szabadiábra-helyezés! kérelmek
A betegség címén szabadlábra-hclyezért kért Szört-,ey Józsel és Haála József kérelmeit, bar előbbi 300 millió! s az u\'óhbi is nagyobb összegű kauciói ajtnloll lel, a vád-tanács elutasitotla A vídő felfolyamodás! jelrnlelt be.
Megnyílt a rádió-kiállítás. Ma délután 3 órakor nyilt meg az első magyar rádió-kiállítás
Meghalt Bkuer Ottó gazgaság! fólanácsos. Sopronbál jelentik : A Zila-kórházban ma délelőtt meghalt liauer Olló gazdasági fólanácsos, lormáspusztai földbirtokos 74 éves korában. Az elhuny! nevél a velő-magnemesités terén az egész országban ismertlé tetle és számos gazdasági intézményt alapítón.
Orosz-lett Incidens meggyilkol! szovjet-lu tárok mlattfSzovjclorcisz-ország jegyzékben megfenyegette a leli kormány! a meggyilkol! szovjet fulárok ügyével kapcsolatosan.
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
Leányliceumot Nagykanizsának!
Társadalmi uton szeptemberre (elállítható lenne az uj Intézmény II.
Nagykanizsa, Icbruár 13
Ismételjük, bogy egy leányltceum feladalii nézetünk szerint az a követelmény képezi, hogy benne a 16—20 éves leányok tatmai nevelés mellett házi nevelésben Is részesüljenek. Mindkét teladaltal kissé közelebbről kell foglalkoznunk, hogy mindenki előtt tisztán álljon egy ilyen liceum rendeltetése és céllá.
Esztétikai nevetés alatt azoknak az ismereteknek elsajátítására irányuló tevékenységet értjük, mely az általános műveltséget adji meg leányainknak. Ide tartoznak maga az esztétika, az általános irodalomtörténet, művelődéstörténetem, bizonyos technikai ismeretek, illetőleg a technikai vívmányokban való otthonosság, a lélektan, bölcseleti alapismeretek, némi csillagászati tudás, földrajzi tájékozottság stb.
A házi nevelés keretébe tartoznának a varrás, lőzés. himzés s általában a női kézimunkák, az egészségtan s benne a b.legápolás és első segélynyújtás elemei, bizonyos gazdasági Ismeretek stb.
Szóval mindazon Ismereteknek elméleti és gyakorlati megszerzése, melyek szükségesek ahhoz, hogy a 16—20 éves leányok megszerezték az általános, de bizonyos tekintetben magasabb jokn műveltséget, a társadalmi életben való biztos lellépés feltételeit > amelyek képessé teszik őket arra, hogy mint feleség és anyák is megállják a helyüket az életben.
Ez ellen a tanterv ellen sokaknak bizonyára az lesz az ellenvetésük, hogy a házi nevelést az anyának kell megadnia s ugyancsak a családnak kdl gondoskodnia arról Is, hogy leányaik megtelelő műveltségre tegyenek szert. Ez az ellenvetés azonban azonnal megdől, ha tekintetbe vesszük, hogy a szülők a mai életkörülmények között még akkot sem tudnak eléggé Intenziven (oglalkoznt
leányaiknak esztétikai és lövendő élethivatásuk betöltéséhez szükséges oevelésévcl, ha egyébként kellő ismereteknek birtokában lennének is, ami pedig csak kivételesen áll fenn.
Amikor külföldön egyre nagyobb tért hódit az a meggyőződés, hogy a leányoknak megfelelő intézetben való nevelésük csak előnyösen hat arra, hogy helyüket a társadalomban és a családban jobban megállják, mint a legtöbbször igen egyszerű és egyoldalú, sokszor egyenesen ferde nevelésben részesüiő leányok, már csak a kuliurának hizánkban eléggé alacsony színvonala is parancsoló követelménnyé teszi, hogy esztétikai nevelésükről a jövőben az eddiginél fokozottabb mértékben gondoskodjunk.
Lehet, hogy a társadalmi és mü-vészeti téren tapasztalható destruktív irány néhány évig még fenntartja magát. Mi ugy érezzük, hogy napjainkban elérte a mélypontját s már alig-alig sülyedhet mélyebbre, mint ahol van. De nem lehel kétségünk aziránt, hogy igen rövid idö alatt egészen más irányt fog venni az egész társadalmi gondolkodás s vissza lógunk térni az egészségesebb társadalmi Jelfogásokhoz és világnézetekhez. A történelemben számos példát | találhatunk ennek a reményünknek igazolására.
A mai kort minden téren egy bámulatos könnyű életfelfogás, szánalmasan felszínes felületesség, Ideg-gyöngeiég, nyugtalanság, laza erkölcsi érzés beteges társadalmi kapcsolat s állatában egy forrongó lelkiállapot jellemzik. Még a világháború előtt hallottam Parisban bennszülött franciáktól, hogy még akkor Is menynyire érezték a nagy francia forradalomnak káros lelki és társadalmi hatásait » ezen a bajon épen Intézeti neveléssel kivárnak segíteni. — Tehát körülbelül 120 év múlva ls még mindig érezhető volt a forradalom nyoma az i!|uságon. \'
Azóta egy hosszan tartott világháború viharzott végig egész Európán s rajta a lelkeken, melyek még jó ideig nem fognak nyugalmi helyzetbe kerülni.
A leánynevelés helyes irányának megállapítása tehát elsőrendű követelmény arra, hogy megfordítsuk a züllésnek indult társadalmi és erkölcsi felfogásoknak szekérrudját.
(Vége kov.)
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
Irta s az tskolánkivoli Népművelés tlóadás sorozatában a nagykanizsai Ipartestületben tolyó évi tebruár lló 4-én kiolvasta:
KELEMEN FERENC (9) UkuSkHuU\'l I(*ICII6
Az Ausztriával való közjogi közösségnek tagadhatatlanul ez volt legnagyobb elónye, bér később, amikor a magyar gazdasági élet már erősen Izmosodni kezdett ez a közjogi és gazdasági kapcsolat erősen visszatartott bennünket a további lendületes fejlődéstől. Lassan lassan épülni kezd egy-egy gyár s a városok tetótengcrc lölé fel-fel nyúlik Itt is, ott is egy egy gyárkémény, melynek sötél, gomolygó lüstje uj idők hajnalhasadasál hirdette. A je-lenióségében egyre emelkedő pénzintézeti élet, az uj tőkés osztály keletkezése ujabb és ujabb tápot adnak a magyar ipar fejlődésének. Fővárosunk egyre épül, mindegyre több és több gyárkémény emelkedik az égbe, megizmosodnak a vidéki városok Is s sz egész vonalon egy uj, erőteljes gazdasági fejlődés mutatkozik, itt ott jelentkező szociális problémákkal. Mindenhol lüktető, ütemes élet. Nagy koncepciók, gazdag tervek. Erősödő lökés osztály. Nemzetközi kapcsolatok s erőteljes fejlődési tehetőségek, amikor hirtelen eldörren Princip szab diák serajevói revolvere
Ami ezután következik, az valamennyiünk keserves élménye, az egész emberiség legnagyobb drámája : a hatalmas világháború, melynek részünkre, elhullott millió testvéreinken kívül, leggyászosabb következménye : Trianon.
Csonkamagyarország, pénzügyi és gazdasági krach, lelki és gazdasági depresszió; majd szunálás, stabil korona, óriási adók. Egyensúlyozott
államlartozás és teljesen egyensulyo-zatlan, a pusztulás veszedelmével küzdő magángazdálkodás. Jobboldali kilengés, frankhamisítás és termelési, fogyasztási, hitel és bizalmi krízis. Ime rövid, odavetett „Schlagwortok-ban" a mai Magyarország pillanatnyi gazdasági helyzete, melyre kénytelenek voltunk Ismét kitérni, mielőtt tulajdonképeni témánkröl: a magyar ipar jelentőségéről, hatásáról, gazdasági és társadalmi szerepéről etc. beszélnénk.
A magyar ipar jelentősége, hatása, gazdasági és társadalmi szerepe Az ipar, mint korábban már bátrak voltunk megemlíteni, a legrégibb termelési ág, mert szükségessége, keletkezése szorosan össze van nőve az ember legelemibb élet- és kullur-szükségleteivel. S ebben már benne van általános vonatkozásban az Ipar tulajdonképeni jelentősége. Minden Ipainak. az egész ipari termelésnek végső célja, letmészeles rendeltetése, hogy egyrészt közvetlenül, olyan cikkeket állítson elő, melyek az ember bizonyos szükségleteit közvetlenül kielégitik, másrészt olyan eszközöket gyártson, melyek más életszükségleli cikkek logyasztását, élvezését lehetőié tegyék s végül, hogy bizonyos kulturigények kielégítését is előmozdítsa. Az ipar tehát olyan régi, mint az ember és sorsa szorosan összefügg az emberi fejlődés minden mozzanatával Minden kor, minden idö külön-külön felfogása, kullurája, gazdasági és társadalmi jótéie, megteremtette a maga előnyeit, kielégíteni tudó iparágakat. Az Iparnak az emberi fejlődéssel való ez a szoros összelüggése magától diktálja a választ, annak gazdasági és társadalmi szerepéről. (rdjL ke..)
A MI ÉRTÉKEINK*)
Irta: Báróit Rya
l\'át esztendő óla egy lóvárosi napi lap vasárnapi számában egy-egy arc rajzolódik elénk a fehér papiron. Azok az arc-sorozatok kivétel nélkül erős, impozáns oszlopil a haza-lias magyar kulturtársadáloinnak. Erre vall a képek lölé helyezett jelző mi értékeink.-
Most ugyancsak egy nívósabb vidéki lap vasárnapi számában fedeztem lel ezt a szépen elgondolt tisz-telctmegnyilvánulasL
A vidéki lapból egy kedves, tisztes, öreg doktorbácsi, F ... városának egy antik értéke mosolyog kedves tulszerénységgel az olvasó leié, mintha puritánságával túlsóknak tartaná a képit koszorúként körülölelő tckeie sorokai, melyekben az érdem és elismerés halmazát gyűjtötték össze tisztelöl.
Amint a képel nézem, eszembe jut, hogy mily szép lenne városunkban is, ha társadalmunk kiválóbb oszlopait, melyeken városunk nívója és becsülete nyugszik, kik egy fejjel kimagaslanak tudásukkal, hazafits-ságukkal. művészetükkel vagy jótékonyságukkal, szóval magasibbrendü
•) A cikkben felvetett eszmél szíves örömeit teaarük magunkévá s legközelebb mesktzdlflk .A inl éttékeink- Ismertetését.
A unktuti
értékeiknél fogva kiválnak a .sok*-ból, agyéniségük tényével áttörik az átlag szürkeségét, közelebbről megismerhetnénk.
De talán még finomabb figyelem lenne azokat az értékeinket kiemelni a homályból, kik előrehaladott éveikkel lassan a leiedéi ködébe vesznek Kiknek egykori érdemeiknek és kivívott sikereiknek tényét a feledés. a közömbösség penésze kikezdette. Kiknek érdemeik csak akkor hasítanak végig a kegyelet lelkiismeretén, mikor a göröngy hullik kopotsójukra.
Mily szép lenne, ha hclenkinl mi clibénk is elénk rajtolídnék egy egy értékünk 1 ?
Nemesen haló volna mindenképen. Nem ártana a mai cinikus ifjúságnak. nem az egész közömbös, lelhar-gikus társadalmunknak, főképpen a talmi értékek felületes hívőinek.
Megmutatnánk, reámulatnánk egy-egv valódi színarany értékünkre, kiknek mélyen levett kalap jár kl. Most nekünk is vannak tírtékcink 1 [ Talán nem is árokról beszélek, kik-i nek sikerült talapzatra helyezkedniük, a társadalom egyre emelkedő ptedesz? táljára, de tudunk olyanokról, kiknek valódi értéke nem csillogó villogó, hanem szinében tompa, de erősségében masszív gránittömb ... Nézzünk végig városunk társadalmán. Az igazságszolgáltatás erősen kima-
?>asló s minden viharral dacoló, deres egenyéjétől végig ... városunknak megvannak a maga nngyjai.
Kimagaslar.ak a kuliura minden szétfutó ágában. Közigazgatásban, pedagógiában, zenei ételünkben, művészetben. iparban, kereskedelemben, jótékonyságban és így lovább.
Vannak nekünk is doktor bácsijaink. Tudunk olyanró1, ki mint szent jár a nép közölt nemcsak tudásával, de szelíd lelkével gyégyil, vigasztal s ahol kell, anyagilag is segít...
Van orvosunk, kinek fiatal anyák, mint Szcmmciweisrnck szobrot emelhetnének. melynek tal-pzatáiól csecsemőjét tápláló anya áhítattal tekintsen lol. Kl vihaton, veszélyes falusi kátyúk utvesz óin keresztül magasabb hivatástól ha|tvamegy... hogy egy-egy megmentett anyának karjaiba fektethesse pihegő csecsemőjét.
De legszebb lenne mégis az életből lassan kifelé hillngókat mégrgv-szer megállítani Az érdemeik tényével mégegyszer átgalvanizálni tisztes alakjukat, az elismerés pálmájával megsimogatni galamb fürtjeiket, a tisztelet zászlóját mrgha|tva előttünk.
Egy-egy vasárnapi számban kiemelni őket .A mi értékeink" címmel a homályból addig, mig kötöttünk vannak és ne akkor, mikor az elismerés a sir göröngyeivel hull rá koporsójukra.
Mérnökök az árvízkárosultakért
Nagykanizsa, lebluár 11
A nagykanizsai mérnökök asztal-társasága 625 000 koronát gyűjtött öisze tagjai között s azt szerkesztőségünkbe juttatta az árvízkárosultak felsegélyezése céljaira.
A gyűjtési akciónak ezt az u|abb ered mén) ét, mint társadalmunk egy kicsiny körének a nincstelenekért hozott áldozatát, mint Nagykanizsa közönsége nemeslelküségének ujabb dokumentumát nyugtázzuk ehelvütt.
Mikor napról-napra megemlékezünk e hasábokon azokról, kik se-
Sitő kézzel sietnek a romboló vesze-elem áldozatainak ciekély kárpótlást nyújtani mérhetetlen veszteségeikért, bizonyosfoku büszkeség Is tölt el bennünket, látva azt. hogy ebben az anyagilag kilálástalsn időben, ebben az elkeseredett gazdasági harcban is jut még szerepe a szívnek s a szárazon számitó ész külső színe alatt tok helyütt ott találjuk még a dobogó ssivet ls.
Adja Isten, hogy minél lobben érezzék meg szivüknek Ilyen megmozduláséi s minél többen érezhessék a felénk reménykedők közül ennek az akciónak legitó erejét.
Sztrájkoló lengyel munkások és egyetemisták harca. A lengyel felvidéken huszonhatezer munkái sztrájkra lépett a nyolcórai msnkstdö meghosszabbilása miatt. Varsóbin egy gyárban a sztrájkoló munkások megtámadták azokat az egyetemi hallgatókat. akik a sztrájkolók ellen szervezkedtek és helyettük munkába álltak. A diákok és a munkások között harc keletkezett, amiben több diák súlyosan megsebesült.
t-m
1926 Február lf).
■ BAWAK-BEHOIAW.
NAPI HIRIK
ZALAI KÖZLÖNY H
■apirehd
Február 14, vasárnap
Római katolikui: C. Farungv, Prote«-tána: C. Bálint Izraelita: Sebat hó 3a
Nap fel reggel 7 óra 10 perckor, nyugszik délután 5 óra 19 perckor.
A m. kir. 6. honvéd gyalogezred matinéja az Uránia mozgóban délelőtt 11 órakor.
A Kereaztény Munkáaifjak Ugavató ünnepélye a Rozgonyi-utcai tornaterem-ben délelőtt II és délután \' z3 órakor.
Az EME clőadá** m Keres/tény Otthonban délután .5 órakor (l)arvinizmun).
A Kereaztény .Nótlsztviselók gyü< té« a Nádor-utcai; ovodlban délután i jó órakor. Teaestély 6 órakor.
A Szent Ferenc Harmadrendűnek műkedvelő előadása délután VsS és ú Órakor a plébánia egyesületi termében.
A Zrinvl l\'odalmi et Művészeti Kör kultur-elóadása a városhiia nagytermében délután 6 órakor (Noll Józsel reál-gimnáziumi Unár elótdása).
A 77. Szent László cserkészek műkedvelő szinielóadisa délután 5 órakor (Apátlan székel)ek) a Rozgonyluicai tornateremben
A nagykanizsai Katolikus Legényegylet műsoros táncestélve a Polgári Egylet nagytermében este rx0 órakor.
Mozi. Uránia. A szerelmi express. vígjáték-attrakció; Pox Journal kísérő film. ViUig: I lázassá gkó/vetítés Mexikóban kalandor tórténet. hlőaditok kezdete délután i—6. este 7—9 órakor
Február 15, hétfő
Római katolikus: Fauaztin vt. Protestáns: Fausztin. Izraelita: hó I.
Nap kel reggel 7 óra 18 perckor, nyugszik délután bóra II perckor.
Cserkészek előadása az Urániában este 9 órakor (Tilm).
KODELKÁNÉ
nevt öklömnyi belükkel szerepel fő-Hlrosl újságok kiabáló hirdetései költ Kodelkáné slágere lelt az Andrássy-utt Mücsarnok-kdvétulznak, ahol.minden esle változatos műsorral énekel és citerán játszik".
Igy adta tudtul ezt a cifra keretes hirdetés, melyből legnagyobb belükkel Kodelkdné neve kiabál az újságolvasó felt. Ugylátszik. nagyon büszke ette a Jó lógásra■ a Műcsarnok-kávéház tulajdonosa, azért használja minden jóizlést megtagadó reklám gyanánt ezt a véres árnyékoktól övezett," megrázó tragédiákat, darabokra vagdalt emberi hullát, halálos Ítéleteket, bllófák árnyékát maga mögött rejtő nevet.
Hogy Kodtlkánénak kenyerei kell keresnie, hogy munkával kell megváltania jogát az élethez s hogy ezt azon az ulon keresi, ahol épen tudja \' ahol alkalom nyílik reá — ezen, különösen ma, nem csodálkozhatunk. Hogy azonban ennek a szerencsétlen, magára marad! asszonynak ezt a helyzetét ötletes kávésok öles hirdetésekkel a maguk zsebjére kamatoztatják. ez már lutlép az üzleli Jóiz-les halárain még ma Is, mikor pedig a reklámok terén nem miami "agyon vagyunk elkényeztetve.
A megnyúzott, darabokban szél dobált férfi asszonya ma kacajt és oeiUI hint maga körlll Százan és százan tülekednek a zenéskávéház székeiéri, hogy lássák azt az asz-«Onyt. hogy tessék az ajka szögletében. minden kacaja mögött megbújó Iszonyat hiába litkolt vonag tását Lesik a szeme mögött kitörölhetetlenül megrögződött irtózatos napok villódzását. Lesik a vad Katne-
ÉRETT NYŰG ATINDI Al BAKÁN A LEGJOBB TAplAL^K
BP.T£LEFON:18l\'8
válban néha IW/on elernyedő koca- - A plébánia templom restau gásdt. Kéjei,f&Wzgatmaktöl lulfű- rilására adományoztak: R\'ichen-
........ *"" led Ernő 1,000000, dr. Gártner
Anlal \'200.000. dr. Kovács Ferencné 150 000. Novolny Mihály, Prock Endre, Wiltmann Mátyás, Orv. Csá-nyiné. Ozv. Meiey Ujóxné, Szémann Andor, Imrev György, Weisz Ignác, dr. Sartory Zsigmondné, Mezriczky József 100-100000, özv. Dolmányos
" ------^..HZJUIIIIU Hll/l lUIJU\'
tölt. táguló pupillákkal várják a földi élvezeteknek számukra maximumot jelentő pillanatát, mikor tatán egy szomorú melódia könnyel lop az érdekes asszony szemébe.
Meri Kodelkdné .érdekes• asszony lett az idegfeszítő szórakozásokat kergető emberek számára, kik bódulton keresik a narkotikumot minden élvezetben. Mit bánják ők. hogy hány élei volt az ára l MII bánják, hogy Kodelkdné éjszakájának magányában Iszonyat lepi be a műtő perceket.\' Mit bánják, ha záróra ulán, a jazz band-es zűrzavartól még mindig zsongó csendben, keserű ólok száll a nemrég kacagva daloló ajakról I Ez az átok azok felé száll, kik szeny-n-et pénzen megváltható élvezetek mákonyát facsarják kl egy, az egész világ szenzációhajhászásának védtelenül kiszolgáltatolt asszony lelkéből
_ m
kulturestélyek
ÉS MULATSÁGOK:
rtbr.tr A A \'.,,,,, ... kmwtl.raaoc1.llal. Pírt... al li. r.),,,,, |,v„| „0b..&l.Ml r.,k,d„iA-,KladiM a Korianji alul tMoattitnbaa *»t. I ,\\f,.Cl,
Zebrái, II. A ZH..I Iredalnl 4. MaHu*U Kde l.lla, <.-—!!., ■ ,„ .,.,,, a,,,ura,a,« dl\'.lla tldadi"),Krt*-*" !<".. laZa,lk,ta,ll,l
Zrbraár Z1 TaiSaasI at t\'.\'i«.lS,».
Z.brulr Jt. Ar Eta. (l&adlu . KiiasrUa. (Hittanba. dllalla i draku, lErdn* ,,I(<m.,IL
F.bralr J8. A Zilarl Irodalmi li Md.iuatl KH k.\'lur ■ \'.Jl,, • ,1, „ha,a aadltaiaMbaa dllalla . (dr r.|.|~,i la>oa. a .XaaatSalil tlutk-
tahtía uiixin^riMi . >\',!,,, i
— Értekezlet az árvlzsegélye-zés ügyiben. Sabján Qyuli dr. po\'gármesler hétlőn délutánra értekezletre hívta össze a lölékonysági egyesületek vezetőségeit. Iskolák igazgatóit, nagyobb pénzintézetek, az Ipartestület, az OMKE, a O.OSz megbízottait Az értekezleten Nagy kanizsa részvételét beszélik meg az árvízkárosultak leisegélyezésére Indult akcióban.
— A mai llceálls előadás. A Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör ma esle 6 órai kezdettel rendezi a városháza közgyűlési termében llceálls előadását. Ez alkaloaimal Noll József gimnáziumi tanár .A gralikal művészetekről* lart rendkívül érdekes előadást, mely a közönségnek sok hiányzó Ismeretéi fog|a pótolni. Az előadást megelőzi és köveü a Nigy-kanizsai Vasutas Dllkör .Riadó\' és .Dalegyveleg" énekszáma Belépődíj nincs.
— Előadás a darwinizmusról. Az ÉME ma délu\'án 5 órakor tartja a Rozgonyi utcai Keresztény Otthonban harmadik vetített képes előadását. Ezalkalommil Porti Lajoi tanár a daiwinizmusról lúg előadást tartani A belépés díjtalan.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ma d\'lután lé) 6 órakor la<gvülé<l tart, mely alkalommal dr. Vargha P. Theodorich plébános ismerteti az egyesület cél|ait. Etl kö-ve\'ötrg 6 órakor csaladias teaestély kezdődik, melyre az egyesület vendégeket szívesen lát.
— A magántisztviselők tegnap esti mO-oros firsangi estélyéről a későt vég ődésre való tekin ettel lapunk legközelebbi számában fogunk beszámolni.
Wollák Jenó és Kriusz, özv. Piszár Józsefné, Ktjanecz Jánosné, Qrób György, H rrváth Józsefné, Lieb Oszkárné, Oublcza N., Sörlei Jenő, Bika Mária. Horváth Józsefné, özv. B hikné. Szilák Árpád, Stix Ferenc, Schotz Lalasné, ilj. Freiphugemé. Ozv. Freiphugemé, Löwiné, Clira-moria Jenó, Mlschon János, Horváth Jenőné, Friedrlchkeíl Ferenc, Pintér Nándor, Sálrán La|ot. N. N., Migyar Imre, Friesz Jenő, Dolmányos László, Krizsanlcsné, Androsek Ernő, Hári Islvánné, Polecz Nándomé. özvegy Sulay Sindorné 50- 50.000. Tóth Ferenc, özv. Slrobl Hugóné, Petrics Ödön, Potlyondvné, Hidlné, Nollné, Fclde Henrik, Varga Péler, özvegy Tanerői litvánné, Sebők Károly 30-30 000. Kovacsics E, özv. Szibó Jánosné, N. N.. Moshammer, Ozv, Horválh Istvánné.Ozv. Kérni Józsefné, Répáii N , Özvegy Leler Jánosné, Ruprechl Lijo«, Hirtmanné, Vargáné 25-25000, Gűrtlerné, Zemlák, Ne-metz Józselné, Ferenczy OyuU, özv. Horválh Jtnosné, Kárptty József, Jsncsl Islvánné. Szetller János Ber-náth Zoltán. Zaluta József. Szeale N., özv. Bijer Uszlóní 20-20000 korona. — Eruton Is hílái köszönetet mond a kegyes adományozóknak a PUbános.
— Kedden este nagy Slmy-verseny az Arany Szarvasban.
— Falpari pácoló tanfolyam. A m. kir. fémipari szakiskolában f. hó 15 én esle léi 7 órakor egy 10 napra (erjedő faipari pácoló lanfo lyam nyílik meg. Jelentkezni lehel M én délelőtt 10 órakor és 15 én este 6 órakor.
— Szülők figyelmébe. A pol-gármester felhívja mindazokat a szülőkéi és gyámokai, kiknek gondozása alatt ovodás-korheli, tehát 1921 szeptember I és 1922 augusztus 31. közt született vagy olyan ovodás-korbeli gyermekeik vannak, kiket ezideig törzskönyvezés végeit be nem |clentettek. mindezek a szülök 1926 február 15 töl 20 1( ilyen kon) gyerm-.-keikel a városi tanköteleseket nyil\'ánlartó hivatalban (Városháza II. emelet 31. ajtó) törzskönyvezés végeit jelentsék be. Ennek a Jelentkezésnek elmulasztását szigorúan fogják megbüntetni.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás
— A 6. honvéd gyalogezred hadlmuzeum-matlnéja. Ma délelőtt 11 óiakor kezdődik az Urániában a 6. honvéd gyalogezred gazdag mü-sorú matinéja az Országos Hadimúzeum otthona javára. A badimu* zeumről Szombathy Pál százados tart elóadákt. Belépó-dij 10.000 korona.
Hunyadi János
természetes keierovlinek. , legjelesebb orvosok velemínye szerint, kivitt elittjei ■ BJOI-., bízta. 4. uyh, HaUs.
= Táncgyakorló. Vasárnap este 8 órai kezdetlel a Kaszinó alsó helyiségében táncgyakorlatot (össztáncot) tartok: Outtentdg tánctanár.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 6 gyermek születeti, közülük 3 fiu él 3 leány: Kelemen István kőműves-segédnek leánya, Placskó Miklós vasúti kalauznak fis. Halász Károly kőműves-segédnek lia, Timár József m. kir. postatisztnek leánya, Farbaky József csendörszázadotnak fia, DeuUch Lajos bérautófuvarozónak leánya. — Házasságot kötött IS pár: Boll György földművel Knausz Rozáliával, Mttés József földműves Bagonyai Annival, Kuzsner József földműves Fekele Katalinnal, Galambos Oyula földműves Wéber Juliannával, Szmo-dics József villanyszerelő-segéd Mlkó
tóHannával, Del L«|os lakatos-segéd ss Annával, Szóllősl József napszámos \'Horváth Erzsébettel, Balogh József földműves Dávidovics Anni, Oöncz Islván gépkocsivezető Némelh Máriával. R tter Dezső cipölelsörétz-készitó Welnacht Rozáliával, Mlkó József löldmüve% Oyurlcz Mária, Slmonka Ferenc naptzámoa Peti Annával, Varga Sándor földműves Acs Katalinnal, Flumboel József la-kalos-segéd Molnár Juliannával, Maray Dezső sülőiegéd Kovács Annával. — A halálozások száma 6: Noszkó Margit 19 éves. bélgümókér; özv, Oöltl Oyörgyné Kleimann Juli-
lob ; Illés János 9 éves, bélcsavarodás ; Némelh József géplakatol segéd 29 éves, vesebsj.
— A Katolikus legényegylet mai angol-estje már műsorával is a legvidámabb fariangbucsuztató hangulatot fogja felkelteni. A mOsor után következő táncmulatság pediv\' olyas valami lesz, ami nem volt még Nagykanizsán. Az erre az alkalomra alakul! női bitóság kímélet nélkül felelősségre fogja vonni a férfiakat bűneikén s ezért meg fogta büntetni őket. A hölgyek liélőtzékének mandátuma azonban kizárólag a mii estére érvényes.
— A Kereaztény Munkásifjak tagavatása. A Nagykanizsai Keresztény Munkásifjak mi délelőtt 11 órakor tartják lagavaló ünnepségüket ■ Keresztény Otthonban. A felavatási müsoroi ünnep szónokai Rtesz Lajos dr., az Országos Egyesület alelnöke és Vargha P. Theodorich dr. plébános. Délután fél 3 órakor ugyanolt műsoros ünnep lesz, melyen Vavrinecz Dezső, iz Országol Szövetség lapjának szerkeizlője beszél.
— Slmmy-verseny A farsangi tánc-szezon egyik nevezetei eseménye lesz a kedd esti kedélyei limmv-verteny.melyaz Arany Szarvas kávéházban log lezajlani az arra leg-itleiékescbb zsűri előtt a .Nagykanizsa simmy-bajnoki- címért.
— Szent Ferenc Harmadik Rendjének előadása. Szent Ferenc Harmadik Rendjének karitatív szakosztálya ma délután fél 5 órakor és ette 6 ónkor jáizü szinelóadátt rendez a plébánia egyesületi leimében. Színre kerül: Oábor urfl házasodik.
Menjünk Amerikabal
V..4ra»|> «• k.dd.n
Családias tinceaték
b.Uptail nilkül.
A It kAZOruéfet tlizttkllcl mejtil>|a KsssmIm Fsrm
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
CVÚMOI.C5FAI<<MACV/.l
=3 Három igaz szó : Bruncslcs bora Jó I
— Cigányzenésiek bálja az árvízkárosultakért A Cigányzenének Országos Szövetségének nagykanizsai csoportja, mely egész larsau-gon ál fáradhatatlan volt a táncos jókedv elóvarázsolásában, csonka-csülöitököo a saját bálján fog muzsikálni és mulatni. A nagykanizsai cigányzenészek szép példáját szolgáltalják a jótékonyságnak, mikor ezt a minden év. cr, nagysikert! mulatságot az árvízkárosultak javára rendezik. Az estély lebruár 18-án este 8 órakor sok mindenféle fariangi mókával ósszekólve az Újvilág vendéglőben letz.
— Adomány. Keömives Ferencné az ót gyermekével néikülózó Özvegy úriasszony részére 3 Üveg paradi csomot él 4 kilogramm kenyérlisztet juttatott szerkesztőségünkbe
— Kanizsai cserkészek filmen.
A MOVE nagykanizsai főosztálya hétfőn eüe 9 érakor az Uránia mozgóban a izombaihelyi III. cserkészkerület jubileumi Onnep«égén:k filmjét mutatja he, melyen a nagykanizsai csapatok is szerepelnek. Hozzákapcsolódik egy regényes cserkész film ét a budapesti cserkészcsapatok versenyének filmje. A MOVE ezúton hívja meg Nagykanizsa város közóniégél. Jegyek az Uránia pénztáránál leszállított áron kaphatók. A tiszta jövedelmei a \'cserkészel céljaira fordítják. A bemutatásra ke-
rülő filmek célja az, hogy a cserkészet intézményének minél nagyobb számú barátokat szerezzen i egyúttal
.a közönlégnek ii kellemet - szóra-kozást nyujlton A bemutatáira kerülő filmek felölelik az egész cserkészetet. minden komoly ét romantikus mozzanatával együtt. Értékéről és érdekességéről tanúbizonyságot letz az, hogy eddig Soproo, Vas és Zala városaiban igen nagy sikerrel mutatták be.
— Az .Apátlan székelyek" harmadszor. A 77. Szent Utiló cter-készek ma délután 5 órai kezdettel lélhelyárakkal.láncmulalsággal egybekötve. harmadszor adják eló az .Apátlan székelyek* című nagytikerü irredenta trlnjáfék.it a Rozgonyi-utcai tornaterem színpadán.
— Monstre-főtárgyalás Nagy napja lesz a nagykanizsai törvényszéknek folyó hó 22-én, hélfón. Akkor tárgyalja a büntetőbíróság a kettős rablógvilkossággal vádolt kél gonosztevő, Németh Mátyás ét Kukurazsnydk Józse\' bűnügyét, melyre a fővárosi sajtó Is lekü\'di munkatársai!. — A szenzációs bűnügyi fólárgyalásra a
- főtárgyalás! elnök, Mulscnenbacher Edvin dr. belépőjegyeke! bocsát ki.
» Köztudomásu, hogy ma .Pfaff" a vezelő márka, azért ragaszkodnak az iparosok és családok egyaránt Ptalf varrógépek vásárlásához. Kizárólagos raktár: Brand! Sándor és Fia cégnél Dták-iér 2.
— öngyilkos ndóOgyl jegyző. UtenyéroTlelemik a Zalai Körtóny-nek: Borin Béla borsfái adóügyi jegyző a lélreesö helyen felakasztotta magái. Mik.n észrevették — már halott volt. Teltének oka, hogy nagyobb öttzeget sikkasztott és leltének várhaló büntetőjogi következményeitől a halálba menekült. A nagykanizsai kir. ügyészség megadta az engedélyi a bulla eltemettetésére.
— Törvényszéki boncolás Gel-sén. A gelsei csendőrség arról éricsalt, hogy egy Kocza Teréz nevü gelsei nő egy gyermeknek adott életet, aki azonban hirtelenül meghilt A csendőrök jelentették az csc\'el a nagykanizsai kir. ügyé-zségnek, melv-nek indítványára a kir. lörv.\'nyszek vizsgálóbírója elrendete a kis hu\'la lötvénytzék-orvosl boncolását. M-mássy Gyula dr. vizsgálóbíró és Schwartz Károly dr. törvényszéki orvos tegnap délután kiszálllak Ocisérc, hogy a hivatalos boncolást megejtsék, amely ki fogja deríteni, hogy mi okozta az újszülött hirtelen halálát.
— Bagladi Béla urlszabó a legújabb térlidivjiok tanulmányozására rövid idejű tanulmányútra ment. Kéri a m. I. uri közönséget, hogy nagyobb megrendcIéseikel mindaddig tartsák fenn számára, mig folyó bó 21 én vittzaérkezik. Kisebb megrendelések távolléte altit it pontosan készülnek.
Lon Chaney
IdftjAria
A nagykanliaal meteor l.igial m.«-tlgyeló Telerttésc Szombaton a A-WrUA-írt tettel 7 órakor +31. .lelulán J órakor +10, rale 9 órakor +4 2.
SMnny: Heggel Eszjketcl, délben és este Északnyugat.
Ftlházet Egész nap borull.
A\'apl ruipaiUk mennyiteké. Pénteki csapadék 22
A Meteorológiai lntuct |elenté>e sze-nnl változékony, lelbós idó yárlialó, lényegtelen hóváito/ással é» semmi, vagy kevés csapadékkal.
— Ujkényszercgyczségek. Lusz-tig Rudolf nagykanizsai kereskedő saját kérelmére a nagykanizsai kir. törvényszék folyamatba lelte ellene a ctödönkivűli kénytzeregvezségi eljárást. Vagyonfelügyelőül Kuhir Oltó dr. nagykanizsai ügyvédet rendelte kl. Az egyezségi tárgyalás nipja március 13. Ugyancsak uját kérelmére indult meg a ctődönkivűli kénytzeregyezségi eljárát Gróza Já-nít bádogotmeiier ellen, kinél vagyonfelügyelőül Waslel Károly bá dogosmetter rendelteiéit ki. Az egyez-tégi tárgyalás napja itt is márctut 13 Tárgyaló biró Podolay Juulin kir. lörvéftyizékl biró.
—. Három Igaz szó: Bruncslcs bora Jól
— UJ orvosi telefonállomás Dr. Slrtm Sándor fogorvos (Király-utca 34. I. em.) telefonszám 61.
— Díjmentes oktatást ad vevői nek hímzésben, tömésben és varrásban a Singet varrógép részv.-társ. újonnan rendezett permanens tanfolyamán. Előjegyzés érdeklődők részére Fó-ut I. szám.
— Scbwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak
— A Mura visszaadta áldozatát Murakereszluri tudósítónk je lenti: Még folvó évi január 22-én történi, hogy Gyuranecz Pál 21 éves murakereszluri lakos a Mura mentén kocsijával, eddig meg nem állapított módon, a folyóba zuhant. Gyuranecz oly szerencsétlenül cselt a folyóba, hogy halálát lelle benne. Hozzátartozói és a nyomozó ható tág szervei hiába keresték, hulláját nem sikerült meg! ilálni. Tegnap délelőtt azután a víz egy hullát vetett a piitra, amely tnár hosszab.i idő óta a Murában lehetett. A falubeliek közül Iflbb\'.n kétségen kivül felismerték benne a mull hóban szerencsétlenül járt lia\'at Gyuranecz Páll, akii nar;y részvél mellett helyeztek most örök nyugalomra.
— öngyilkos kereskedősegéd.
A keszthelyi |árásbirótág telefonje-Icnlése szerint Kovács Lipót otlanl kcr.skedi\'segéd tegnap délben lakásán egy forgópisztollyal halántékon lőtte magát és néhány percnyi szenvedés után meghalt. Teliének okát a vizsgálat igyekszik kiderítem. Miután az öngyilkosság minden kétséget kizárólag megállapítást nyert, a nagykanizsai kir. ügyészség megadta az engedélyt a holttest eltemetésére.
~ Bélrenyheség, gyomor- és bélhurut, vakbélgyulladásra való hajlamosság esetén a természetet
.Ferenc József keseiüviz gyoisan és fájdalom nélkül megszünteti a hasiszervek pangását. Sok évi kórházi tapasztalai igazolj i, hogy a Ferenc József viz használna a bél-mükfdést kitűnően szab tlyozzs Kapható gyógyszer tárakban, drogériákban és lüsterüzletekbcn.
— Jelmezek farsangi mulatságokra, bálokra, jutányos bér mellett kölcsön kaphatok. — Címe: Arany Szarvas-szálló I. em.. 3. szoba ;d!l-uián 5—7-ig.
Operaház
— Cseresznyét 40.000 holdon termelnek a németországi Werder vidékén. Egésztéc és |ólél az ur ott minden házban. Remek cseresznyefákat szállít a legjobb faiiákhan Unghváry József faiskoláit, Cegléd. Budapesti irodája VI., Andrássy-ul 56. Árjegyzék ingyen.
— A helyi Keresztény Társai Temetkezési Egylet eztvi rendet közgyűlését I. hó 21 én vasárnap d. u. 3 órakor a Keresztény Onhon nagytermében (Rozgonyl utca 7. tx.) alatt tartja meg. Tárgy: Évi zárszámadás beterjesztése, feltnenlvény megadás. Tltztujltát. Egyéb indítványok. A közgyűlésre az egylet tagjait ezennel meghívja a vezetőség.
— Az Ipartestület január 9 ikl mulatságán i Menházalap jivári felültizeitek: Frank Henrik és Fial R. T. 100000 K. Schnllzer Glza ékszerész 75.000 K. Budav Jánoi atzlalos 100 000 koronái. A Transda-nubia R T.-nlk a villanykörték di|-mcnlel használatáért hálát köszönetit nyilvánítja az Iparlesiü\'et. — Az iparieslülcii könyvtár I. hő 14 én vasárnap d u. 2 órakor nvilik meg. Beiraiási díj 200 K. könyvhasználati díj 200 K.
— Három igaz szó: Bruncslcs bora Jó I
— Szülők ügyeimébe I Közgazdasági szaktanár külön órákit ad könyvvitelbőt, mértegtanbőt és az ősz-tzes szaktárgyakból, továbbá az u| rendszerű uépirásból, németből és franciából. Srivet megkeretések I icáktér 4 I.
— Reminglon írógépek raktára
és képvistlelc, kedvező részkifizetés, régi gépek becserélése Szabó Antal irógépraktárában.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
A főszolgabírói hivatal kapualjának kivilágítása
Nagykanizsa, lebruár 13
Kaptuk és közreadjuk a következő panaszol levelet:
Igen tisztelt Szerkesztő Ur I A napokban estefelé valami dolgom akidl a nagykanizsai főszolga-blróságon. Gondoltam, mi sem egyszerűbb annál: felmegyek ét elintézem. Aztán derült csak ki. hogy nem it olyan egyszerű dolog az. Mikor beléptem a kapun, tanácstalanul megálltam t percekig törtem a fejemet, merre legyein az első lépést a vágni való sötétségben. Akármerre léptem, lépcsőbe, korlátba ütköztem Gyufám nem volt. Végül is a szó szoros értrtmében négykézláb lapogattam ki a lépcsófeijáratol t azon kézzel-lábbil tapogatózva, nagy botlások átán sikerült feljutnom a hivatalba. Lefelé menet ugyanez megismétlődött t esik a véletlenen mull, hogy épkézláb kerültem le a kacskaringós, szűk lépcsőn.
Ha magánházaknál elrendelték a kapualjak kivilágítását, miért képez kivélell olyan hivatalos helyiség, melyet valószínűleg többen látogatnak, mint egy magánházat? Egy villanykörte költségei csak nem borítanák fel a megyei kölltégvelél egyensúlyát ? I
| Közérdekű toraim közlését tiszie-lettel kérve vagyok Szerkesztő Ur kész híve : m^Z. J.
Fantomja
= Elveszett egy ló, Bőhönye községben, vllágoipej csillagos kanca. Kérem a nyomravezetőt vagy megtalálót tudassa Tóth Péterrel, Kis-kanitsa, Varazsdi-u 31.
- NAGYKANIZSAI CIMTAR. Ara 35.000 korona Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
MOZI
Uránia vasárnap 3—5—7—9 órakor : Ossie Oswaldaleguj ibb lilmje a Szerelmi express.
Világ vasárnap 3-5-7—9 órakor: Hazasságközvetités Mexikóban, cowboy kép.
Uránia kedd, izerda, csütörtökön 5. 7, 9 őrakor. Világ f-l 7 és fél 9 órakor: Operaház fantomja, fantasztikus történet Gaston Lctoux regénye után, az amerikai Unlversal filmgyár óriási filmje, tőlzercpekben Lon Chaney. Mary Philbin, Normann Kény. Az Opetahsz karneválja izinet ké-pekr.cn. Az Urániában felemelt helyárak. a IVilágban rendes helyárak. Kedvezmények mindkél mozgóban érvényben vannak.
VmfUciiyúúrfr
FtNYOTCL£PE.!ZOH8ATHELYn<
I92D Február Ifi.
ZALAI KÖZLÖNY
Irodalom és mövészet
A becsületesség öröme. Piran-(Jello 3 lelvonásos jáléka pompásan Illet s Kaszinó meghitt mlllló|ébet amely szépen illő keretei adolt a világhírű szatirikus játéknak. Ezúttal a darabbal magával nem foglalkozunk, az abban kilejezésre Jutott erkölcsi felfogástól egy egész világ választ el bennünket, vagyunk azonban annyira tárgyilagosak, hogy a csupa szellemességei és finom francia sprilet szívesen Írjuk javára. Ml a művészekkel akarunkfoglalkozni.akik páratlanul szép játékot produkáltak tegnap. Mindegyik elemében volt. A kózónség feszülten leste a zamatos magyarsággal előadott, zókkenés nélkül gOrdüió játékot. DArrigo Kornél Angelo Baldovlno ja az embetábrá-zolásnak oly mesteralakilása voll, amilyet a fővárosi színpadokon is cvak parádés alkalmakkor láttunk. Ciakó Pál örgrófja mindvégig elegáns, diszkrét éa előkelő. Bdnky Róbert mini plébános is a legjobbat nyújtotta epizód szerepében. Ijiczkó Boriskáról már elmondottuk véleményünket. Vécsey Ilonával együtt helyes érzékkel és intelligens, álérzó müvészellel kreálta szerepét. Somody Kálmán, Ross Jenő és Veró Erzsi kis szerepűkben Is szép munkát végeztek. A Thália felejthetetlen estet szerzel! azoknak, akik előadáséi tegnap este végig nézlék. (B. R.)
A Thália színház heti mOsora:
Vasárnap: (A Nagykanizsai Kaszinó dísztermiben) Molnár Perenc világhódító Oltirtka./tz póaaereptó. Fodor.
Héttön: (APolgiri Egylet nagylermíben) A Vigizlnhlz legtöklletesebb RvhóiaU. A gatya 3 lelvoniaban. Est a kiiunó amerikai bohózatot befelezi D Arrlgó Komét kózie-mOködíaével egy vigLitik-axkeee*.
Kedden: MotnirFerenc lealökfletesebb azlnjitéka .Hanoi\'. Főszereplők: DAtrigó Szikely. Rozi. Cakó.
Szerdin: földes Imre exidel vlgjllék-alkere Púnlllka Pöatereplök: D\'Arriirt K.. ^zíkely. Víesey, Czikó, Rozi. Somody.
Csütörtökön: Bucsuelóadia. Nagy ma-vész! kabaré.
Magyar Lányok fiatal leinyok kipea irodalmi lapja. Szerkeszti Tutuk Anna Az uj évfolyamban folytatódnak Oail Mózes .A kényét\'. AJUy Mirgit .Leinysora\' clmü regínvei. Tutsek Anna tol«Ut|a .P.vike fel-fcgyzéeeip. Ezenkívül azebbnil-szebb no-vetllk, versek, limdalmlie limerelter|eaitö eikkek, kepék éa a aaerketztö llzenetel lar-kirjik a lapot. Elófizetéal ira negyedévre 31000 korona.
Az Én Ujaigom a legelterjedtebb magyar gyermeklap, amelyet fVsa Lijoa alapított. Szebbnél-szebb regínyek. elbeaziH-•ek. versek, mesik. apró tórtieetek, ]iK-kok alh. gondoskodnak az apró 4-IOfrea O\'ermekek azórakoztaliftiról. Könnyű. ri-ligoa stílusban megírt kis meník, veralkík kóazöntók, ha telofvaaauk, a míg olvasni nem tudó kii Dabik is lilszva Unuljik meg azokat. Negyedir! elóffzelé.1 in 2ÍOOO £
SZABADALMAT
mecnetet. értékesít minden állimbin. .r«IUUlik UtaaUtóJit* dljtaUaal kf Ml:
Aron és molnár ür-\'
sutwtír, viu, jóxsy-aó«UT a. szam
TEHERAUTÓ
égy 5 tonnás és egy 2 tonnás jókarban, jutányosán eladó.
EXPRESS
szállítmányozási és bizományi vállalat
Péca, •laómalom-u. 7/2.
Az Operaház fantomja.
Az Uránia és Világ jövő heti műsora külső méreteiben is a legnagyobb filmek kozé tartozik. Az amerikai Universal filmgyár a belső felvételekhez lelépitette a párisi Nagyopera mását.
Az Operaház belseje 100 láb magas, a nézőtér befogadó képessége 3000 személy, fit sor páhollyal A lépcsőház. 100 láb széles, 75 láb magas, vagyis a mérclck ugy%izok, mint a pirisi Operánál. — Az Operaház pincéje, a titokzatos lantom földalatti birodalma, 5 emelet mélységben épüli és ugyancsak ott ásták meg a lilm sujetjélicn nagy szerepet játszó földalatti tavai. Ennek a munkának az elvégzésére az északi Sicrrából külön bányamérnököket hozattak, kik hal hónapig dolgoztak azon, hogy ez! a löldalalli birodalma! vastravcrzckkcl alátámasszák.
Az Opera világhíres lépcsőházában játszódik le a film legszebb része, a gyönyörűen azinezett, kábító forgatagu karnevál. A színeknek, toaletteknek, csoportoknak hihetetlenül gazdag tobzódása ez a bál.
Lon Chaney, - akinek Notredamci púpos alakítását felülmúlhat, lannak mondták, — itt minden képzelhetőnél rútabbat ad.
Kívüle a főbb szerepeket Mary Philbin, Normann Kerry és Oibson Oowland álltatják, azonkívül 5000 atatiazta Alit rendelkezésre a film tömegjeleneteihez. Kuppcrt Julién rendezőnek 150 műszaki egyén segédkezett állandóan, azonkívül operatőrök, építészek, tiányamérnökök, artisták, hilletmeslcrek. állatszelidilők, villanyszerelók, illuzlonlsták, vegyészek és optikusok egész hada működött közre.
A filmben clólorduló nagy ballcljclenelhez a newyorki Metropolitan Operából 250 ballel táncosnőt szerződtetlek és vitték Holliwoodba.
SPORTÉLET
nzte: ntse komb.—nte
Kegyeleti mírközís Tóth László javára >
Szomorú kötelességei teljesít |övó 1 varárnap, a Mrotn nagykanizsai egye- | sülét: az NTE csapata a Zrínyi és Transdinubia kombinálija ellen log ; mérkőzni — Tóth László javira. j
Ismeretes, hogy mily súlyos baleset éne Pécsett az őszi PSC—Zrínyi bajnoki mérkőzésen Tóthot, a Zrínyi népszerű cenleihalfját: egy összetu-tás alkalmával oly szerencsétlenül eselt el, hogy agyrázkódást szenvedeti. Sérülése igen súlyos voll, agyvérzés lépell lel, ennek következtében pedig lestrész- bénulások és epi lepllkus rohamok. A gondos orvosi kezelés, mtlyben itthon, később pedig Budapesten, a Verebély-kllnikán része volt, megakadályozta a katasztrófa bekövetkezését s az ulőbbi hetekben annyira |avuit állapota, hogy (elkelhetett. — Az életerős, makkegészséges Tóth azonban ma, a súlyos betegség után csak rorjfs^ a réginek, s hogy visszaesés helyett teljes gyógyulás állhasson be, professzora utasítására, Abbáziába kell ulaznla levegőváltozásra.
Ezen mulhalaliánul szükséges üdülés kfillségeinek előteremtése végell fog jövő vasárnap mérkőzni a három nagykanizsai csapat.
A közönség, mely éveken kérésziül talált szórakozást, Tóth László Játékában, bizonyára méltányolni fogja egyesülelcink nemes Intencióját s oly számban log megjelenni a mérkőzésen, hogy annak jövedelme lehetővé fogji lenni azabbáziai ulókúrát.
A bajnoki plng pong verseny. .A Transdanubra Sportegylet álul rendezeti ping-pong balnokságra ne vczésekel ma dételött 10 óráig lehel leadni az egyesüld helyiségében. Délelőtt féltizenegy órakor kezdődnek a selejtező mérkőzések, melynek folytatása délulán félháromkor a Cenlrál sutcrínjaiben lesz. A nevezésekből látható, hogy Nagykanizsa összes számottevő ping pong játékosa indul, ezenkívül benevezeti Dunámul ping pong bajnoka, Flesch Islván Is. A verseny iránt érdeklő közönség helye biztosítva van A
TSE állal felajánlott ping pong vándor serleg csapat-versenyre újból felhívjuk azon egyesületekéi, melyek csapataikat Indítani óhajtják, megbízottjaikat ma délelőtt 11 órára küldjék az egyesület helyitégébe megbeszélés végett.
közgazdaság
Megreformálják a pályaudvari vámkezelést
A vámtörvény végrehajlása tárgyában kiadandó végrehajtási utasítást az érdekeltségek bevonásáv;! és a szik-minisztériuok részvételével elvben éi nagy részleteiben már letárgyalták sai volt az Illetékes körök szándéka, hogy ezl az uUsilást, amely már számos könnyítést és reformot foglal magában — március hó t-én kiadják. Közben azonban néhány kérdésben H egyei szakmlnlszténumok véleménye technikai okok miatt későn érkezeit be. ugy, hogy az utasításnak március hó 1-ére való kiadása lehetetlenné váll. Értesülésünk szerint az utasítás fokozatosan most került nyomdába, ugy, hogy maga az utasítás csak április hó I-vel jelenik meg és lép életbe.
A vámhitelek engedélyezését és meghosszabbítását különös gonddal készítik elő. Az engedélyek megadásinál és a meglevő engedélyek meghosszabbításánál a fősúlyt a hivatalos részről a fedezetek alapos ellenőrzésére fektetik s az uj engedélyeknél az egé«z vonalon teljes szdz százalékos fedezetei kívánnak meg. — A vámhitel engedélyeket és meghosszabbilásokal minden esetben a pénzügyminisztérium vizsgálja felül, amelynek műszaki osztilya ellenőrzi a biztosítékként felajánlott ingatlanok, slb. teljes lorgalml értékél. nehogy a mullban előfordult túlértékelések előfordulhassanak.
Kényezerköloaön kötvényeket a. hadikölesönöket
, ..mtg.iibs ,,n< lion \'Hl1 -■ Ó.MM M:,I eriekMelrek. H Mi IMIUNI
tüll* (\' «UiiM (lamatra O "
S.IK.S «*f,,t.n,lff*1»llu. Breil *m Tér mm
bank ll iand,bl>om!nro«nk
ra>t i> tiaxi
44% T.l.lft* Irwl. IZI. lik!* II
A vámigazgatás terén megígért reformok egyébként már a közeljövőben meglesznek. Az ügykezelés rendjének tervbe veit reformján kivOl elsősorban a pályaudvarokon levő váotkirendeltségek fokozott ellenőrzését kezdik meg és ezzel kapcsolatban az ugy- és személyzeti beosztás tekintetében már rövidesen ezen a téren Is igen gyökeres változások következnek be._
TŐZSDE Magánforgalom
A hangulat baritiigosnak mondható, for-
Salom azonban nem alakult td. Magyar litel 302. Osittik Hitel 136. Hazai Bank 107, Földhitel 194, Peaü Hazai 1470. Bor-aod Miákold 196. Viktória 06 -57, Köazén 7990, Salgó 540, Danublua 1870. Rima 108,
Ztrtcbl sárfal
"IU 191000 London 5524 75, Haviért >19CO -ii,.el 23O00O Milano 2CM50 totlan\' 10S 10. Berlin I2J60, Wlee 73-05, rótta 365 00 Priga 1537 50. Bedapeat 7t-70, \'Illó 7050, lakaim 22150 Bellid 912 50,
Terménytőzsde S>aa diMT. 76 kg-oi 397 500-100000, 77 i.oe 402500 405000 7» kg-oe 405 000 - 4Ó7.500. -».«> donlnt.lt te pM-vldíkl rekg.^1 390 000 - 3 2 500, 77 kg-ee JdSOCO—397 JO , rS kg o< >97500—iCOOCO 79 kg-oa VK 00í- 402100. -oaa Í27 5Ó0-2)2500, \'ikatoievaipa 215000 245 000, aöcirpe 301000—150 000. uf 200D10 -260 0X1. leagait ISO9 0 1S25 0 tepea 600.000—6ICL000L kölea ISÓ 000 - 190000,
Se-rtésváiir Petbaltia 5253. nelyböl aladaUaael vteeee-eaiidl 400 dib. ClaOreneu l»0l»— IS5«L
■aedelt 16600-17000. uedett köete 16000
----- onnvB 14 000—15.000. MÖeeaál
>eg 17.000-17.500, miaodiendl 16.000—
16 500. angol Wldó H 000-21 000, ualoeae
lagrben 20.030----. talr 21 000 - 3I40H
lehaaotl h.i 20000 -21.000. uakiaiis W icftéi 20 0»-12 OJO. Izinyzal közepei.
Kiadó: Lt\\njl riyoaaalpar Se Könr»-<c«enk«0ie ITT W«e.k«r.l—
M sok reklám mallatl
reUim nílkol a|intoaa ne
orosztonyi boraimat
Ha Jó beat akar mlomém bul. agy talelle meg 7000 íi sooo koronia boealnuL
sAfrAm józscf, ■»ij»r-«. 74.
Uj azemély- és teher-
autók.
Haunált, gyárilag teljesen javított különböző gyárt-mányu azemély- éa talaar-
autók.
CORDATIC autégummlk nagy raktára AutójaviUeok. UJ autómotorok, tengelyek gyártaaa. Kedvező lizetési feltélelek, részletfizetéssel «i
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
NAGYKANIZSA, FÓ UT I.
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
JlpréhirdotéMk
At irróhirdeifi di|a 10 tzólg SO00 kor. A clmiió • minden vatugibb Detnból álló uó kit tzónak uámituiik. Minden tovább* uó dija 300 K. A blrdattal dlj alAra
fU.t.wd4 a jotgilmltdóhottittimllátávtl
!>.»,. Jó érett. etelleg heh ttlnre azáUiláttal U eladó Kulncil-u. 19. 458
Irjjobb mlnótígű kullólól kok.a H knMwáK. W.l.«r gépgyár. 4060
■ Ia4aa,alaáa«t keresek kii htzUr-Iliba. gyttmek mellé. Qm a kiadóban. ^
KOtfBlal aukaatar pertu- ét inltkaxáayag.k.t legjobban i»vlL —
Eiztébel-léi 14. _
Forgtlmat uleábanSilathaly<a4|tzon
aal tudó. Cim a Idadóban. ___57
■IIUn)l-olptl aegyenl
ílméá egy &oa alimu óotótl vttkilyha. lm a kiadóban.
tathaaaU, aki kUtpUkoUI véglett, magvai, német nyelvet bllla. aionnalta illán Veret. Cin a kiadóban. 366
IV Ham reklám 1 "W
Kóztudomttu máj. hogy a Ipaaaalai Jéaal<l4la Blka.ér Odii és gyógyít.
TUim. iHwn i. fynnkluM Ulti.
)•■> a. « T.I.I.. 110.
■ áraaáaláa. — Kamaaltatt Sa4káoa-f4l. sah. Baóreridtl tiaktonal Mmlnláal vállal Sinadlaa Vtktar geltel NMMilokn, Bóvebbel Oeltén. —\'1 Ugyanott nii mátaa neracajlctl Stékéct-léle ub kapható Wt (elinal a budapeatl középé/ lelett.
MaxMIoatat bekebeletétre minden Daaacgben a lagelónyónebbeii éa leggyot-aabban lolyóellut Ao«4l Ignác peiu-kOkaűakózveUló hodá|a Nagykanlzitu. P4-UayaaarfclIoaSa Üt-
ni 1. u. ■ániakaf vezaek.
31 évet nóa aattár ta aaatarkaaalá
4 évet gyakorlatul állást keret, vidékié It elmegy. Üm I kUdóban._435
iát cukorboetó, tóid. bab, vajbab, paiadleaoa. aptrga áa gomba koaaerv nagyon okaón kaphatók Oyenea
lellékfoglalkozést
nyerhet g y 0 r 111 ft • I tudó tUUl Mrfl makattó. — Jelentkezni a kiadóhivatalban.
llaaarttaáia I uoba (a konyhát la. fcáaárt I ttobáa háimeateil [aUtomat. Bó-vebbel Caengcry -ut 34. a házmetternél. 423
Fiatal bAln <\'1 tvt prakazltaal elmenne drogériába, gyógytzeritrba vtgy oe-votl ttadciobe. A|ülttoVil a kUrlóba t»
~ 41*40 5 darab zzirieftéa Hunyadl-uka 39. Hám.__414
Qiytoa Schutllevoft 8 HP Jó karbaa IcvóafixgAp JuUnyouneladó. Mayer Kitoiy rubaleató Nafykanltta. 14Í
KMÓobejtratu butoraaatt aaataa
márc. l-re kiadó. Klntzil-o 3a 450
Egyzzobtt lakáat, eaelleg konyhával ketaaek. Qa a Uadóaan
Egy vagy lóbb. ketetkedelml Irodába alkalmat Iréaaital keteilellk Cim a kl 451
KHB ab kirtattayl
Ó- és UJBOR
1917. évi pscssnysbor lllerenklnt U kaptiató iom
REMETE, 8u0*r-ut 8. uám.
Róxaa-u 2 sxárnu hát, elfoglalható la*
káaaal eladói Bővebbel Atilla u 26._ 444
Ovii-. kör- é» uegtetea ksrstszéss-kst minden »«ln éa szélességben szaksze-rüen végez Stem Öveges, Vasutl-u 17—19.
2 szobás modern lakás butonal. csetteg anélkül la átadó. Qm a kiadóban. 457
, loltoziat oksón vállalok lakT-Kinixay-utca 5 szám II. udvar, Hercegné. 346
vhffik EölvOs-lő 247
Ne Üljön fel *x ügynökök rábeszélésének, hmun tekintse meg
i világhírű
P FA FF-UARRÓ GÉPEK ET,
melyek minden mát vlrrí^épel felülmúlnak.
Brandl Sándor és Fia
Dunántúl legrégibb varrógépszakOzlete Deák-tér 2. .u Telefon i 12.
K.dv.ifi r4axl.tflx.t4al faltát.lakl
Alkatréu át tflrtkrár mindenféle rendazerfl vai
I Ingyenea varrta ét hlmzétokutái I .■ \' -: Spaoiália Ja.it4m0h.ly.
tUUklUtál a legújabb modellek uUn mtr elvállalluk
Női szalmakalapok
GYENES ÉS VIDA. ,1, Férfikalapokat raktáron tartunk te átalakítunk.
Erzsébet-tér 18. ixim.
HARISNYAHAZ
Szarvas széllé épület.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyükben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás pontra,
Ai áru olcsó és jó,
Az üzlet száz ívig is fenntarttutó.
Meghívó.
A Lelenyel Takarékpénztár rt. Lelcr./én, I92S. évi tebrutr hó 2K-an d. e. II órakor at intézet helyitégtben úrija
évi rendes közgyűlését.
melyre a 1 részvényeseket tisztelettel meg-hhr}i
az Igazgatóság Tárgysorozat i
1. A jkv. hitelesítésére 2 részvényes kl-jelólése
2. A 4200 és 7000/1925. P. M sr. rendelet értelmében felállított megnyitó-mérleg bemutatása és megállapitau a vonatkozató* Igazgatósági és felUgyelóbizottsági Jelentések kapcsán
3. Határozathozatal a tiszta vagyon mikénti elosztásiról, a részvények Összevonásáról, az u) névérték megállapításáról s ezzel kapcsolatban az alapszabályok 2. §-ának módosításáról.
4. Az igazgatóság és felügyelóbizottság 1923. éri Jelentése, az évi zárószámadás bemutatása és megállapítása. Határozathozatal a tiszta nyereség felosztása és az igazgatóság és felügyelóbizottság részére a felmentvény megadása tárgyában
5 llj igazgatóig választása (elnók, alelnök, 9 tag)
6. Uj IclOftTlibizottság választása (3 tag)
7. Esetleges indítványok.
Indítványok a kflzgyUlésl megelózAleg ti nappal az Igazgatóságnál Írásban beadandók.
Aki szavazati jogával élni akar, köteles részvényét legalább 3 nappal a kózgyUlts etótt a társaság pénztárosánál, vagy a Nagykanizsai Takarékpénztárnál letétbe helyezni.
Rtvld aoagora, tanulóknak olcsón eladó Magyai-utca 29. 459
Oaral utca 15. számú ház azonnal el-logUlható két uobás lakással és telekkel eladó Bóvebbet agyanott 460
F. hó 16»án, húshagyó kedden
disznótoros vacsora
az .Utolsó garas" vendéglőben
tPetóllut Sl.)
- Cigányzene. -
Szives pártfogást kér
it> ■ vendéglős.
Közgyűlés.
A Nagykanizsai Vrndíglösnk, Kávésok, Mészáro-ok, PincérrV Segély-egylete I. hó 25-én délután 4 órakor ai InailestQlel emeleti gyűlésiemében tartja rendes évi közgyűlését, melyre a laguk ezu:on is meghívatnak.
Tér
1. E\'nrtkl megnyíló.
2. Titkári |.-lentét.
3. Az évi és vagyon mírleg bemutatása.
4. f-v^ évi koltsígelílrányzal.
5. Ti^zlujilás.
6. F.^vlleges Indllv lnyok.
Kiss Ernó
««• egyeiuletl elnók
Értesítés.
A .Kózpont* tiállóbtn bemuUlotl
szab kézi mosógépek
csyedirusltAJa Nagykanizsa és kornyéke részére c . .
Szepesi Imre
mSfcMotot 11 vlirttaltfciimlA Zrínyi Miklós-utca 22.
FARSANGRA
m e q hivó k confetti - szerpentin
cotillon - Álarcok
crepp- és selyempapírok
papírszalvéta papirtányérok
TORTA- ét SÜTEMÉNY-PAPIROK
Fischel FOlöp Fiai
papírt ereakad tatban
kaptulók.
strcaajetai DÍRRATe Teuton: J. u a.
SAVIGNANO
OéllgyAmAlos nagybani kereskedése Budapest, IX., Gónczy Pál-utca I. Narancs, citrom, maroni, ffige, datolya, arachid, carnbbe, c rflol, citromalma, korai löaelékek éi filsi ^yJmöIcs
közvetlen behozatala!
Vidéki rendelések 21 órán belül a mindenkori legolcsóbb napi árakon
eszkö/óltcinck.
Mindennemű
gazdasági
és németországi
kerti magvak
megérkeztek és kaphatók
ORSZÁG ÉS WIDDER
magketeskedéséhen
NAGYKANIZSA Erzaébet-tér 10.
(A torvénytiék melled.) Kérjen árajánlatul és árjegyzéket
2032\'1926.
Hirdetmény.
FebruAr hó 20-án 9 órakor
az alsónyiresl csemeiekertl erdós-laknál nyilvános árverésen eladunk méhészeti felszereléseket u. in.: kaptárokat, kasokat, szekrényeket stb.
Nagykanizsa, 1926. évi február hó 8-án.
Városi Tanács.
1898\'1926.
Hirdetmény.
A Szentgyörgyvári híd melletti 1139 négyszögöt io.dúnket f. hó 13-én d. e. 10 órakor a gazdasági hivatalban nyilvános árverésen 3 évro bérbe adjuk.
Nagykanizsán. 1926. évi február hó 8-án.
of Városi Tanács.
1771/1926.
Hirdetmény.
A . helysziuen tartandó nyilvános árveréseken eladjuk a kOvetkeló tárgyakat:
1. Az uj gimnázium udvarán leb-ruár hó 15 én 9 órakor vasajtókal. vas ablaktáblákat és rostélvokat,
2. ugyanezen napon 11 órakor közellátási ípüleiben kovácsoli és 0nló:| vas-tárgyakat és régi asztalos árukat,\'
3. kOzvágóhiJon február hó 16-án 9 órakor nagy OntOit vas-lartányt, SnlOtt vas-oszlopokat, illetve lábakat és müta lap .kai.
Feltételek az árverésen közöltetnek.
Nagykanizsán, 1926. évi febr. 6.
m Polgármester.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar a KOnrvtercikalét 9.-T -n/U. NagykanliUa (Nyorodtv—«■ KárnlrV
66. évfolyam, 36. szám
Nagykanizsa, 1928 február 37, vasárnap fe.
1800

POLITIKÁI NAPILAP
wtaUKj ~ UWUHTIBI tt-v I
IriwarM* c« BWmér 117. »x4ic
Pels.úa imkeai\'É! Kcuipclea Üé\\u
Ki\'-riwvtjtí H; J.j Uín mgx I ujm< t*«--------wn i
A népszövetség márciusi ülésén tárgyalják a magyar pénzügyi rekonstrukciót
A miniszterelnökön kívül Bud pénzügyminiszter és Apponyl Albert gróf is Genfbe utazik - Az egységes párt keddi értekezlete - A nemzetgyűlés munkarendjét megállapították — Az Igazságügy-miniszter Bethlen gróf miniszterelnöknél — Elmaradt a kormány melletti tüntető felvonulás
Budapctt, febiuir IS
Budapesti tudósilótik jelenti telefonon : Beavatott helyen azt az információt kaptuk, hogy a Népszövetség márciusi ülésszakában a pénzűéi rekonstrukció rendkívül fontos része kerül tárgyalát alá. A miniszterelnökkel együtt Bud pénzügyminiszter is okvetlenül részt fog venni a tárgyalásokon. Apponyl Albert gróf mint Magyarország tó delegatusa vesz részt a tárgyalásakon, de pénzügyi tárgyalásakon eddig sem vett részt és ez is szükségétté leszi Bud pénzügyminiszter genfi utazását.
A nemzetgyűlés munkarendje
Budapestről jelentik: A parlament munkaprogrammjára az az értekezlet lesz döntő befolyással, melyei holnap fél 7 órakor tart az egységes párt. Atmissy László ügyvezető elnök érintkezésbe lépelt Bud pénzügyminiszterrel, ki a holnapi értekezleten fogja a valorizációi javaslatot ismertetni. A javaslatot a különböző érdekeltségek és pártok letárgyalják, ma|d Bud János pénzügyminiszter az elhangzott észrevételek alapján fog a |avaslaton változtatásokat eszközölni. Az egységespál II tárgyalás ulán a javaslat a bizottság elé kerül, hogy minél rövidebb idő alatt a nemzetgyűlés plénuma elé kerülhessen. Mint beavatott helyről értcsűllünk, a nemzetgyűlés munka-
rendjét már köiülbelül megállapították.
A hamis frankok politikai vonatkozása
A háKzabályrevizió és az npp-ropriációs javaslal ulán kerül csak sorra a frankhamisítás politikai vonatkozásnak megállapítására kiküldött bizottság l-.-lenlése. Az előídó a jelcnlést március l ére készítette el, azonban a mai körülmények között ez valószínűtlennek látszik, mert még nem biztos, hogy a bizottság mikor fejezi be tárgyalásait.
Az Igazságügy miniszter a miniszterelnöknél
Pesthy Pál igazságügyminlszlfr ma a délelőtti órákban megjeleni a miniszterelnökségen, hol houzabban tárgyalt Bethlen István gróf miniszterelnökkel. Msjd 2 órakor Rakovszky Iván belügyminiszter kereste felgrff Bethleni, kivel fél óra hosszat! tanácskozott.
Elmaradt a tüntető felvonulás
Ismeretes, hogy erős mozgalom indult meg, hogy Bethlen István gróf miniszterelnök és kormánya mellett tüntető felvonulást rendezzenek a hazafias társadalmi szervezetek. A rendezők megbeszélés! folytattak, amelynek sz lelt az eredménye, hogy a vasárnapra tervezett felvonulás elmaradt, mert annak napját február 21-ére, vagyis jövő vasárnapra álla-pitotlák meg.
A francia megbízottak Károlyi Imre gróf kihallgatását kérik
A Tűzhely Bank négyszáz milliója — A franciák olvasták Károlyi Imre gróf cikkét — A rendőrség kihallgatta Teleky Pál grófot — A német rendőrfőnök kijelentése — Sztrache főügyész megkapta a pótnyomozás iratait
Budapett. lebruir 15 Miután a pótnyomozás során a frankhamisitási bűnügyben olyan adatok merültek fel, hogy a Tűzhely Bank a 40(1 milliót, amelyei a 150 darab hamis ezerfrankosra kölcsönadón, egyik előkelő takarékpénztártól kapta, Illetékes helyen további nyo-
mozás! vetlek tervbe. Ennek a lo-t vábbi pótuyomozásnak az is lenne a feladnia, hogy a rendőrség kihallgassa Windischgr.Pz hercegnek állítólag a mull napúkban eltűnt gépkocsivezetőiéi, Czeglédi Istvánt.
A franciák Icllétlenűl szükségesnek tartják Czeglédi kihallgatását, hogy
Windischgratj ti Schulze Osszekötte-é .eire vonatkozóan ujabb adatokat szerezzenek.
Vargha Béla lelartózlalása miatt a kir. ügyészség kénytelen lesz pót-védiratot benyújtani. A franciák olvasták Károlyi cikkét A franciák mindennap megkapják a lapokban megjeleni összes cikkek fordítását, amelyek a frankhamisításról és a vele kapcsolatos kérdésekről szólnak. Igy vasárnap elolvasták Károlyi Imre cikkéi is, amelyben többek közöli azt irj«, hogy .csodálkozik igy égvén lelkiismerete fölült, akt nyugodtan tud aludni, mig Windischgríttz is Gerő tömlöcben ülnek."
Kérni fogják Károlyi gróf kihallgatását
A francia megbirot\'ak erre behi-tóan foglalkozik Károlyinak erről a kijelentéséből és felkérték a bűnügyi osztály vezetőjét, hogy megtárgyalják vele, milyen médon lehetne Károlyival a limkzalos közvetítő ügyében tárgyalni. A franciák kérni fog-ják Károlyi kiballgalásál, mert azt remélik, hogy ezáltal megtudják ki volt az, aki Wlndischgráizr.ek adta az ulasllásokai a frankhamisításra. A rendőrség kihallgatta Teleky Pál grófot Teleky Pál grófot ma délelölt a rendőrség kihatlgatla. A kihallgatást az a levél lene szükségessé, amelyei Károlyi Imre gróf adolt közre a vasárnapi lapokban. A kihallgatásokról felvet! Jegyzőkönyvet ma délután ál-lelték a főügyészséghez.
A 8 Órai Újság tudósilója Teleky Pál gróf kihallgatása után beszéli dr. Auer Pál ügyvéddel a francia bank budapesti képviselőjével, aki kijelentette, hogy a kihallgatásról semmiféle közlést nem tehet.
A frank ügyben a bizottság
kedden ülésezik A frankhamisitási btluügy politikai vonatkozásainak kivizsgálására hivatott parlamenti bizollsig lebruár lt5-án, kedden délután 0! órakor a legfőbb fegyelmi bíróság főrendiházi termében ülést tarl. „Német állampolgárok nincsenek a frankügybe bekeveredve" Párizsból jelentik, hogy a porosz belügyminisztérium rendőrségi osztályának lönöke, Abegg, a „Mattn" elölt kijelentette, hogy mindeddig nincsen jogosítva arra a felte-
vésre, amely szerint német állampolgárok is bele vannak bonyolódva magyar frankhamisitási ügybe. A német rendőrségnek ebben aiiiány-b-n végzeit nyomozása, hogy frankhamisításra használt papirost Németországban állilották-e elő, semmiféle eredményre nem vezetett.
A pótnyomozás iratai a főügyésznél
Éjfélkor jelenlik nekünk telefonon : Sztrache Gusztáv kir. főügyész ki-jelenlelte, hogy a rendőrségi pótnyomozás iratait ma kézhez kapta és azokat áladta Makkay ügyészségi alelnöknek. A frankhamisítás bűnügyében egvébkénl a mai nap jelentősebb esemény nem fordult elő.
BELFÖLDI glREK
A pápa ószenlségének koronázási évfordulója. A budavári koronázó templomban a főhercegi családok, a kormány és az előkelőség számos tagjának részvételével Csernoch János hercegprímás XI. Piui papa megkoionázásának évfordulóján ünnepi misét mondott.
Nagy Ernőt három hónapi fogházra Ítélték. Budapesti tudósítónk jelcini: Ma délután báromnegyednégy órakor hirdette ki Töreky elnök az Ítéletei, mely szerinl Nagy Ernő nemzetgyűlési képviselőt a nemzetvédelmi törvény alapján háromrendbeli sajtó utján elkövetet! vétségében bűnösnek mondotta ki és ezért öt három hónapi fogházra mini tó és hétmillió korona mellékbüntetésre ítélte. Az ügyész súlyosbításért fellebbezel!, védő pedig a bűnösség kimondása miatt.
Kibővítik a Nyíregyházi kórházat. Nyíregyházáról jelenlik: A népjóléti- és munkaügyi miniszter megbiz-iSából Jendrasik dr. helyellet államtitkár, egyetemi tanár, Nyíregyházára utazott, hogy az Erzsébet kőzkórház kibővítése ügyében a tárgyalásokat az illetékes tényezőkkel megkezdje. Az egyik sebészeli pa-villont fogják kibővíteni. Az építkezés! már a kora tavasszal megkezdik, ugy, hogy a sebészeti pavillon hamarosan lető alá kerül.
Veszett kutya gazdálkodása. Dolmány községben a napokban egy vészelt kutya három embert megmart. Mind a hármai bcszállilolták a Paslcur-lntézelbe.

ZALAI KÖZLÖNY
helyei foglalnia, hogy azok esztétikai jelentőségüket megismerjék a növendékek. Ugyanez áll a földrajzra, a természetrajzra, a loldlanra s a csillagászatra. És igy tovább.
Tanitani kellene az iskolában az általános esztétikát, a zenetörténel-mel, a technika u|sbb vívmányait, a lélektant, a müvészcttőrténelmel s általában mindazokat a tudományszakokat, melyeknek nagy általánosságban való ismertetésére egy müveit nőnek szüksége van.
A 3. és 4. évfolyamon az esztétikai vonatkozású tárgyak mellett fősúlyt kellene helyezni a női hivatással kapcsolatos ismeretek elsajátítására teljesen gyakorlati alapon. Tehát magában foglalná a háztartási és iparművészeti iskolák anyagának gyakorlati részéi is.
Nyelvek és zenetanítás egészítené kl a tantervet.
A leányliceum megszervezése pedig igen egyszerű módon történhetnék.
Alakuljon egy Idrsadalmf egyesület, mely a várossal karöltve azt frn-tsrtja és vezeti. Tanárai legyenek gimnáziumi, polgári iskolai tanárok, irók, eazléliliUiok, művészek, mérnökök, orvosok, iparművészek, zenészek, jó háziasszonyok stb. Nem olyan előadókra gordoiok, kik nagy ludo-mányu tanárok s kik csak szárazon tudják tárgy ukat előadni, hanem olyan egyénekre, kik nem mint tanárok lépnek a leányliceum katedrájára, hanem mint — előadók. E kettő közölt különbséget leszek, mert ebben az Iskolatípusban az oktatásnak könnyednek, vonzónak, érdekesnek és általánosnak kell lennie.
A tanterv megállapítása már csak r&letkérdés, de — ismétel|ok — fősuly az előadókra hdyezendő. ízeknek megválasztásától függ az egész líceum sorsa és jövője.
Egy ilyen líceumnak legalább is 100 hallgatója lenne a négy évfolyamon. Tandijukból, kiegészítve a város hozzájárulásával, kitelnék ezeknek az előadóknak tiszteleidija s az egyéb dologi kiadások. Ezek a tiszteletdíjak az órák számához képest félmillió koronától három millió koronáig terjedhetnének. Lenne reá elég komoly vállalkozó Nagykanizsán is; nem kellene idegeneket alkalmazni rájuk.
E sorok írója a napokban kész tervezetet fog kidolgozni a tantervre s a líceum szervezetére nézve. Meg van győződve róla, hogy terve köny-nyen megvalósítható s a városnak is igen csckély költségébe kerülne létcsiiése. A zeneiskola számára átalakítóit városi iskola erre a célra ideiglenesen megfelel s az előmunkálatok a folyó év szeptember haváig tcllesithetók lennének.
Érdeklődéssel várjuk a közönség köréből remélt hozzászólásokat.
K. B.
A Katolikus Legényegylet angol estje
Munkában a hölgyekből állt stntáriálls bíróság
Nagykanizsa, letmür 15
A farsing egyik legkedélyesebb mulatsága voll a Nagykanizsai Katolikus Legényegylet vasárnap esti angol-estje. A Polgári Egylet termét majdnem zsúfolásig megtöltő közönség körében ott voltak városunk legelőkelőbbjei majdnem kivétel nélkül. A védnöki páholyban Eöry-Szabi Jenóné, Ortey Qyörgytié, dr. Kritky Istvánné, Oyömörey istvánné és dr. Darás Lászlóné foglaltak helyet.
Az estély műsora a „Bi-ba-bó" cimü bohózattal kezdődött, melyben ifj. Engelleiter Rezső kitűnő komlkal
»__
Leányliceumot Nagykanizsának!
Társadalmi uton szeptemberre felállítható lenne az uj intézmény III.
Nagykanizsa, lebrair 15 Magyarországnak talán fnég Inkább szüksége van arra, hogy leányai az eddiginél fokozoltabb mértékben töltsék be azt a hivatásukat, melyeket a természet rendje a társadalomban s a családi éleiben számukra kijelöl, mint a magasabb kulluráju országoknak. Egy olyan leányliceum pedig, mely épen a testi és lelki fejlődés legkritikusabb éveiben a helyes irányba tereli nevelésüket, esik jótékonyan halhat közre a |0vó nemzedék általános műveltségének és intelligenciájának kifejlődéséhez.
Mi a Nagykanizsán létesítendő Ilyen leányliceum alapilásál társadalmi uton véljük keresztülvihc\'őnek, amiben természetesen a város megfelelő mértékben kiveszi a maga részét. Tervezetünk pedig a kővetkezS: Ez a leányliceum 4 év/olyamu lenne s előfeltétele lenne a polgári iskola 4 osztályának sikeres elvégzése. Növendékei tehál lfí-20 éves leányok lennének. Az első két évi tanfolyam főleg az iskolából magukkal hozott ismereteknek kibővítését végezné. Nem részletismerelekre, hanem általános keretekre gondolok. Például a történelemben nem az lenne a fontos, hogy bemagolják az egyes uralkodók alatt lezajlott háborúk évszámait és hadvezéreik neveit, hanem általános jellemzésükre lenne • fősuly helyezendő. Nem száraz adatok lelsorakoztalását kellene megkívánni, hanem egy-egy kor nagy vonású jellemzéséi
Ai irodalomtörténetben a világirodalom Jelesei ismertetésének kellene
„BRANYISZKÓ"
Irtat Pécby-HorvAtb Razsó Hl Habfehér ruhájában, patyolalszin cipellőcskéjébcn olt járt-kell Ica la-nitónó a barnára mázolt iskolapadok* közti keskeny utcácskában, a tömpe, ofru, zsirosbaju, szurtos lótgyerekek között.
Erélyes hangja idegesen csattan! föl az iskolateremtőn. A lurkók megszeppenve, meghunyászkodva bújuk össze és remegve figyelték, kisérték a .kisasszony" gyorsan büntető kezét. De az most nem büntetett. Egy-kettőre rendet teremtet! az előbb még zsivajgón rendetlenkedő ereksereg között. Vigyázót állított aztán lesietett a szobájába. Széttárt karokkal, zsongó szívvel emelkedett föl ott az asztal mellől egy katona. Kicsattanósra gyulladt arccal, csillogó szemekkel futott az eleven bilincsbe a kis tanítónő és egy pillanatig egymásbafonódotl a kél remegő test, egymásratapadl a két idegesen reszkető száj. Mohón, vadul csókolták egymást egy pillanatig. A csókjuktól szinte megremegett odakünn az ólmosszürkén terpeszkedő téli alkony világa és ijedten, szélsebesen suhantak szét a misztikus ködök, amelyek remegő, bizonytalan érzések súlyával ültek-a lelkűkon... Elfogódva, szinte szótlanul ették
meg a kései ebédet. Ica volt a legpompásabb, a legennivalóbb háziasszony, atnil a vőlegénye — a búcsúzó csukaszürke katona — nem győzött eléggé hangozUlni. Mindig jutott.valami az eszébe, hogy megnyújtsa az ebédet, kitolja a fogásokat a számok terjedelmcscbbjeiig. Most ezt, most azt a csemegéi kapta elő a kifogyhatatlannak látszó éléstárból.
A torkuk végén olt bujkált a fájdalom, a szemeik szögletében ott égtek a ki nem huggyani könnycseppek. De mindegyik elővette minden erejét, hogy fájdalmas szomorúságát és néma megindultságát a másik elől elrejthesse.-, akinek igy talán kisebbek vollak a lelki fájdalmai és akinek a szivél megmarkoló fá|dalom igy Ulán gyengéid szorítású volt.
A liu a leány sivár, unalmas egy-hangusággal itt élendő életére gondolt.. O távol tesz. megtépázni indul most a lomha orosz sasi, de a leány, a lelkének ez az édes, sokáig keresett lele it! marad és mig a galamb-Iclkc lele lesz az ó utána való kiapadhatatlan vágyódással és aggódással, nap-nap ulán vesződik majd a lót csemetékkel, ő, akinek a hangja a legszebb zenei szimfónia, a leg-dallamosabb szerelmi duruzsolás...
A leány meg arra gondolt, hogy mialatt ő pompás ágyacskájában éde-
sen szunnyad majd, azalatt a jegyese vérpárás mezők borzalmas sölétségű éjszakáin, a bődülve, sikítva lesuiy-lyanó gránátok és tompán robbanó srapneliek lüzzáporában él heteket, hónapokat... És a havas, jegesre fagyott orosz főid lesz a nyoszolyája, ideges-mohó pillanatnyi alvásra és remegés az élete...
Odakünn hímes szürkeség ölelte magához a világosságot. Lilás fénysavuk reszkettek az égbolt végtelen* jén, amerre a nap lenyugodott s hidegen, szélesen ellerpcszkedő folyamban ereszkedett lefelé a sötétség.
Menni kelleti
Elindultak. A kis cseléd legelői haladt a viharlámpással. Utána hal* laglak Ica és a vőlegénye, kart karba-ítlzve, összesimulva, lassan. Sziláivá hullott, huildi\'gált valami aprószemü, langyos esőcske. A végtelen hómező fehérsége fázósan, hidegen terjengett előttük.
Zúgott, duruzsolt a nemecskei inalom. Fagyos, hosszú, vaslag jégcsapok cukotkrislályaival pompázott kerekei nyikorogva görnyedeztek a csörtetve rohanó téli patak jeges, friss vize alatt.
Hangtalanul lépegetlek az égből aláhullt porcukor-lepedőn. A szivüket lájdalom rázta össze s a lorku-kal égő sírás fojtogatta. Minden agysejtjük sajgóit és a szájuk széléi eltorzitotU néha a gyötrő, belül tom-
1926 Február 16.
érzékkel vitte a főszerepet. Persovits Irma a feleség, Mohi Ferenc az udvarló és Miki Dénes a mentőorvos szerepében sok kacagást és Upsol arattak.
Dómján István vitéz Nádasdy Jó-zsefné simulékony zongorakisérelc mellett több kedves énekszámot adott eló. Megnyerő énekmodora ez alkalommal is teljes sikerre talált.
Majd a ,10-es szamu páholy" cimü kélfelvonásos bohózatot adták eló ifj. Engelleiter Rezsó, Gráf Bő-zsike, Kamper József és Varga Mariska. Mindnégyen sok derűs percet okoztak hallgatóiknak, kik nyíltszíni tapsokkal is Jutalmazták a kitűnő együttes gördülékeny, minden humort kihasználó, de túlzásoktól mindig ment játékát.
Végezetül iKosiéin Ignác három különféle öltözékben három humoros kupiéval lépett a publikum elé, mely nem győzte újrázni a bohókás énekszámokat.
Az előadás után csakhamar megkezdődött a lánc, mely fáradhatatlanul s a láncoló párok nagy számának apadása nélkül tartott záróráig: reggeli 6 óráig.
Tánc-szünelek közben az időnként változó hölgy-biróság szigorú statáriumot Olt az összes fcrt.ak felelt. Bájos kis zsandárok hordták ki az idézéssel egyesített vádiratokat a bűnös férfinépnek, kik Igyekeztek minél többet vétkezni, csakhogy mi* nél többször kísérjék őket a bíróság elé, ahol a vétkekért pénzbüntetéssel, szabadságvesztéssel, táncokkal, csokoládékkal ét hasonlókkal kellett vezekelni a bűnökért. Vétkezni köny-nyü voll. Megbüntették azt is, aki udvarolt, azt ii, aki nem udvarolt. Ha valakit randevún értek, feljelentették ; ha valaki nem voll pontos > randevún, ugyanerre a torsra jutott.
boló sírás. Árnyakat láttak a misztikusan hallgató türü sötétségben; árnyakat, amelyekre fázósan borzonglak össze. Kísértetiesen, fenyegető kezek gyanánt meredezett löl elöltük cgy-cgy csupasz fa száraz koronája; az ágak közölt kongó melódiákat fütyölt ki a síkságon végigsurranó decemberi szél.
Most a sötétséget vigasztalanabbnak látták, mint máskor. Hiába vilá-gilolla be az est sejtelmet feketesé-gét liszU, mélységes nagy szerelmük lángoló tüze, mint a harctér gyanús csOndességű éjszakáját a fényszóró hirtelen fölvillanó, tejszinü fénycsó-vá|a. A válás borzalmas\'perce közeledett feléjük, minden lépésüKkcl ...
Elérték a kis vasút töltését. A katona itt váll el, ilt indult neki a sötét éjszakának, be a városba, közelebb a harctérhez ...
Vadul ölelték ál egymást. Csókjuk hosszan tarlóit, mintha azon keresztül lelket cserélni akartak volna egymással.
Azlán a lámpás elindult visszafelé, a katona meg ott maradt a töltésen, a vágányok közölt. Kimeredő szemekkel nézte, kísérte az imbolygó lámpafény szeszélyes ut|át és ugy érezte, miniha a lelke különvált volna a leslétől és mindjobban távolodnék tőle, ahogyan a sárga lámpalény távolodik tőle a havas éjszakában.
(Folyt, köv.)
I92D Február Ifi.
ZALAI KÖZLÖNY
A klmaradozó Mrjekct it megbírságolták, meg a szolidakat ia, akik még táncolni sem mertek. Vénc-hűtsza nem volt az áttétetnél ötletesebb feljelentéseknek, elövcz;lésck-nek, báli jogvitáknak s mindezek nyomán a jókedvnek.
Páratlan hangulatban futott.íz idó a Legényegylet eme nagysikerű báli éjszakáján t ha a reggel nem kuku-caál be a Polgári Egylet nagy ablakain, talán még most sem fogyna a vigasság.
A kitanó, fenn rk-.dls nélküli figyelmes rendezésért a legnagyobb elismerés illeti meg dr. Mutschenbacher Edvint, a Kilolikus Legényegylet világi elnökét s a Legényegylet elsőrendű rendezft- gárdáját.
A magántisztviselők műsoros estélye
Nagykanizsa, tebruár IS
A Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének nagykanizsai csoportja szombaton rendezte meg szokásos nagy műsoros estélyit a Polgári Egylet emeleti termeiben. Műsorát változatosan állította egybe a rendezőség, bár az úgynevezett látványos számok hiányát kissé érezte a közönség, mert ezekhez már ugy hozzászoktunk, mint a láncban a modetn Shimmyhez vagy egyéb tancujdon-tágokhoz. Ennek dicára a műsor egyes számai szépen peregtek le s valamennyin megérzett a szereplók igyekezete éa jóakarata.
Garamvölgyt Iván erőteljes szavalata után Mozart IV. Quartcll)éiiek előadása ugyan színezés tekintetében némi kivánni valót hagyott fenn s előadásán nem egy helyen észrevehető egyenetlenség mulalkozotl, mégis elismeréssel kell adóznunk ezen szám beállításáért. Kremslr Isl-yánnénak kellemesen csengő hangja van s mezzoszoptánja jól érvényesült előadott énekszámában. Ügyesen járták a tengerészláncot Ariiul Béla, Flesch István és Szenle Fctenc, sőt táncukat megismételniük is kellett. Wrltncr Simonné meleg alt-hangja, párosulva közvetlen előadói készségével, nagy hatást keltett s néhány dalát meg Is kellett ismételnie. Nav~ rasils Károly erőteljes baritonja s lóleg a női hangol utánzó énekszáma zajos tetszést váltottak ki a közönség köréből. Nagyon kedves száma volt a műsornak Hcrrenslein Bözsinek graciöz tánca s bájos színpadi megjelenése. Szenes Bélánsk cgy I felvonásos tréfájában Flesch Samu, Brandl Józsel és Wider Uszló ügyeskedtek s főleg Flesch László aratott benne nagy sikert. Davldo-olts László kupiéi szintén meleg tapsokban részesítitek. A zongorakisé-retet a nála megszokott finomsággal és diszkrét Icloinpilollsággal Gold-schmled Károlyné látta el.
A hangverseny után reggelig tartolt lánc következeti, mely vidám hangulatával emelkedett ki a hétköznapi egyéb mulatságok kedélyeslégéből.
Nagykanizsa az árvízkárosultakért
A városházán tartott értekezlet Nagykanizsa, tebruár IS
Krátky István dr. polgármester-helyette., fó|rgyző elnöklétével trg-nap délután ti órakor népes értekezlet volt a városházán az árvízkárosultak felsegélyezésére indul! (Szagos akció ügyében. Az értekezleten jelenvoltak a helybeli jótékonysági egyesületek, a pénzintézetek, a tanintézetek, j OyOSz, az OMKE és az államrendőrség képviselői.
Az értekezlet megvitatta szokat a módokat, melyekkel biztosiiható volna Nagykanizsának méltó részvétele ebben al akcióban. Nagykanizsára ugyanis 50 millió korona julna az országos bizottság által megállapított gyűjtési tervezet szerint. Az értekezlet egyhangúlag konstatálta, hogy Nagykanizsa közönsége a nyomasztó gazdasági helyzet s a sokirányú egyéb helyi társadalmi akciók ellenére Is, melyek pedig teljesítő képességét úgyszólván teljesen igénybcvesitk, mégis a hazafias és humánus célra tekintettel eddig is jelentékenyen siettek a gyűjtésben va\'ó részvételre.
Az értekezlet elhatározta, hogy egyrészt a tanuló-if|ustg körében megfelelő gyüllést indít A pénzintézetek és a CiyOSz közgyűlésükön, de már ezt mcg^zóleg ls, a legmesszebbmenő mo&iit" igyekeznek olyan összegeket biztosítani az akció részére, mely jelentékeny mér^kb.-n fogja elősegíteni az akció sikerét
A jótékonysági nöcgycsuictck a Zalai Közlöny gyüjiése kapcsán lerótták mára maguk áldozatát, mind amellett ók sem zárkóznak el a.-, akcióba való további bekapcsolódás elöl. Fpen ezért elhatároztak, hogy a jótékony nőegytetek együttesen egy műsoros tcaesiélyt rendeznek, melynek teljes jövedelmét sz árvízkárosultak felsegélyezésére fordítják.
Keresztény Munkásifjak fngadalomtétele
Évi közgyűlés a Központ kiküldötteinek jelenlétében
Nagykaalzaa, IcLiuii IS
Szép ünnepély folyt te vaWuap a Keresztény ^tunkás Ujak Egyesülete évi közgyűlésének keretében, amikor egy ujabb hatalmas csoport fogadalmat telt arra, hogy a nemzeti gondolat mellett hűen ki fog tartani.
Az évi közgyűlést a Szózat hang|ii mellett nyttollák meg az egyesület igazgatója, Mátés P. Hilár szentfe-tencrenoi hitoktató elnöklete alatt, aki elnöki megnyitójában kifejtette, hojiv mi készlet, az országos ifjúsági akciói arra, hogy a. magyar ipiros és kereskedő ifjúságot a nemzeti gondolat koré tömörítse. Igazgatói jelentesében kitért az egyesület kebelében működő Szent László cserkészcsapat szép tc\'jesilményeire is.
Horváth József cscrkészpirancsnok tetcrjciMi pénitáii és cserkészjelen-tését a lefolyt esztendőről. A terjedelmes j.-lcntét elmondja, hogy a Szent László csipat hat cserkésszel kezdte meg még nemrégen működését és ma 135 cserkésze van a Keresztény Munkás Ifjak Egyesületének. A csapat 65%-a iparos, 35%-a ke-reskcdőifjakból ál. Van ének és zenekaruk is.
Vaviinecz Dezső dr. központi kiküldőit beszédében rámutatolt arra, hofey nem osztályharcol hirdet, amikor a tanoncot a mester mellé állítja ; de a mestert szolgálja, amikor a
tanoncot arra figyelmezteti, hogy nemcsak jogai, hanem kötelességei is vannak a mesteirel szemben.
Ritsz Lijos dr. országos alelnök: A nemzeti kulturá! kivánj.i átplántálni a magyar tononcifjuság lelkébe, hogy megállják helyüket az éleiben.
Az Ifjak forfadalomtélelénél Mátés P. Hilár igazgató (elolvasta a szövegel. A felavatott tagokat a régiek részéről Macsek La|os üdvözölte.
Majd megválasztották a tisztikart.
A közgyűlés után nyomban megkezdődött az ünnepi rész.
Az ifjúsági dalárda Sefcslk P. Pongrác szentfcrenctendl hitoktató vezetése alatt szebbnél-szebb magyar népdalokat énekelt. Utána az .Uj Heródes- című vígjátékot adták elő, melynek sikeréből minden szereplő tevékenyen vette ki részét. .Tavaszi ének embertestvéreimhez- cimü verset Árkus J. szavalta. Az ünnepi zárszót dr. Vargha P. Tbeodoricb plébános mondotta. Majd az ünnepély a magyar nemzeti imádság elének-Iétével ért véget.
A Keresztény Munkásifjak ezen ünnepélyén szép számú közönség vett részt a társadalom minden tétegéből.
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
Irta s az Iskolánkivttll NépmOwUa előadás sorozaUban a nagykanizsai Ipartestületben
folyó évi február hó 4-én kiolvasta:
KELEMEN FERENC (10)
USMttpS.iUil lpt|tt*
Mégis szükséges, hogy e kérdés részleteivel is foglalkozzunk. A gazdasági termelésnek általában bárom főágát Ismerjük: mezőgazdaságot, ipart és kereskedelmei Ezek a termelési ágak kűló.i-kűlön és egy01 lesen ls az ember szükségleteinek a kielégítésére törekszenek. Ezek a szükségletek, mint már emliiettok, kétfélék: eltörendő, szigorúan az önművelésével, úgynevezett kultúrájával kapcsolatot Igények, melyeket nagy rési ben ugyan a szellemi termelés egészen más ága, az úgynevezett művészet hivatott kielégíteni, de amelynek egy nagy részét az úgynevezett műipar is kiszolgálja. Itt kapcsolódjunk mindjárt az ipar jelentótégének fontos kérdésébe. Az ipar tcbái elsősorban az életszükségletek, másodsorban a kullurszüség-letek kielégítésére alkalmas cikkek, eszközök gyártásával óly termelő munkál végez, mely az emberi életet lehetővé és kellemessé teszi. Feldolgozza azokat a nyersterményeket, melyeket a Természet részben emberi munka árán, részben minden fáradozás nélkül bótégeten rendelkezésünkre bocsát s igy tulajdonképen kiegészíti a termelés leghatalmasabb ágát, a mezőgazdaságot. — Közgazdasági jelentősége tehát elsősorban abban van, hogy a mezőgazdaság nyerslerményeil feldolgozza s az emberi szükségletek kielégítésére alkalmassá teszi. Minden céltudatos közgazdasági politika alapvető irányelve tehát: a mezőgazdasági termelés eredményeinek közvetlen ipari feldolgozása s a fogyasztó közönség szolgálatába való állítása.
(Folyt. kOv.)
$3API HÍREK
HAPIREID
Február 16, kadd
Római katolikus: Julianna sz. Protes-táas: Julianna. Izraelita: Adat hó 2.
Nap kel reggel 7 óra 00 perckor, nyugszik délután ó óra 24 perckor.
A Nagvkanizsai Keresztényszocialista Pártnak az árvízkárosultak Javára tánccal egybekötött mOkedveló-elóadtsa a Rozgonyi-utcal tornateremben eatc 8 órakor. .
Mozi. Uránia—VUdg: Operaház tan-lomja. fantasztikus történél Oastoa Le-roux regénye nyomán. Előadások 5, 7 éa 9, Illetve 7 és li9 órakor.
Jó éjszakát, herceg t
... Átmulatott, átvirrasztott t/szakák. És mégis — mindennap újból felgördül a függöny az élvezetek gö-rögtüzts színpadin és a sok szína szárnyú, gyönyörű ember-lepke sereg tovább ropja, robotolja a fárasztó táncot. Középen pedig a csintalan, öreglfju Carneval, bohó nagy tábor-karával. Fény, pompa, asszonylllal és a jólét terpeszkedik az Izzó, rózsaszínű ködfátyolos levegőben és a Gondtalonság Istennője pazar jókedvvel ami bőségszarujdt Carneval herceg híveire. Durrog a pezsgősüvegek dugója és valami mámor szállja meg a vígan ugrándozókat. A bálierem forró levegője ülepedik a lelkekre, kiket észrevétlenül finom selyemszálak kötnek össze. Nem gondol Itt senki a holnaputánra. Mintha narkotizálni akarná magát-mindenki a Ma — a valóság — elől. Mintha Itt annál jobban belé vetnék magukat az élvezetek Idegblzsergető, pillanatnyilag feledtető mámorába — mennél inkább jelhördül a bensőben a Fájdalom. Szinte meglátszik az egész miliő erőltetettségc, a hangulat kényszeredetts/ge — minél jobban forognak a párok és hangzik fel olykor egy-egy koravén kacaj. Felejteni, elfojtani, agyonnyomni — halljuk a fáradt, szárnyaszegett lelkek feltöri néma sóhaját. Ez lenne Carneval herceg Irigyeli, rózsaszínű köd-fátyolos birodalma ? Az álarcok alatt ujabb álarcok. Egyik a világé, a másik az otthoné. Csupa alakoskodás, tendőzés. rizspor — végig. Mindegyik másnak mutatja magát — mint amilyen És Carneval herceg üzl-hajtja táborát, amely mohósággal habzsolja a mámor borát és szilaj szenvedéíy-lyel vett magát Eros karjaiba És a vad chaosban egyszerre megjelenik a Józanság, mely krlstálylűkrét tárja a karikázott szemek elé. És mintha a megdöbbenés rázkódná meg az agyon-/áradt, vánnyadt testeket. A Józanság tükre kiábrándítja a hévvel kergetőző párokat, az acélosan ölelő karok le-hnnyotlanak párjuk derekáról és a Valóság szele süvít végig az álvtlág festett falain, hamis légkörén és a tisztánlátás lesz úrrá a fékevesztett tömegen Elhat a zene is, a dal. A horizonton a virradó regg dereng. Carneval herceg mandátuma lejárt. Egy fanyar mosoly, egy fáradt üdvözlés és — Carneval herceg kíséretével elhagyja a termet. Csend borul mindenre... Jóéjszakát, herceg!...
_ (B. R.)
— Harangszentetés Öt uj harangot szentelt fel Marcaliban nagy ünnepségek közepette dr. Czapik pápai kamarás. A harangokat a község népének áldozatkészségéből szerezték be.
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
KULTUBESTÉLYEK ÉS MULATSÁSOKi
t II. A hírnyt Itwiílmi te MIW,i*tl K6<
iiin.lli n.(iti.mít^r ilBmln
r«tK HluO.\'.nj:!:: tUI*l.
_____ * lD.k Anill,: MII t.rtOsh
j miiyii lliMÍ(írt > A l.lnpi.\'.W. twtlillí 1.1-(J1U1 Ju.uMtlU 1.1 A, W.ZIu titulálom M(|
^^utStmLAItS&iffwmM ribdlu
booMa Ít.-U- 1 M.io, (E/díly ii<;-.\'>".
F«bn>tr m A /no*, Irodalmi *» MU...I.H K6, i iumUii (ugyt.imfbta d,l=\'ln
„____I A. SfwV.I4,dl. u L-iirliMp
Mi/d.t M. Ai Cdm >1£.S S.j ■ K»r.»Jl»B» Olt-UMll d\'Mla SS.iV \' |S,,b«d»Jgkan*aa UdAMttL MArela* a. A, Em« . "idli. ■ M.t.1.1 ■< Otthonba. déluU. 1 iKnmilintlnipgl, (• *I<MK<|
— A polgármester beteg. Dr.
Sabján Oyula polgármesler erős hűlésból kifolyólag szombat óta fekvő beteg.
— Nagykanizsa is a városok uj kölcsöne. Mint megírtuk, 3 ma-gyár városok ujabb dollár-kölcsön megszerzésére indítottak slketrel kecsegtető mozgalmat. Több város, Igy Kaposvár is, már jelenlelték is igényüket. Zalaegerszeg eddig nem óhajt uj kölcsönt felvenni. Nagykanizsa, mint értesülünk, főként iskola-épftési célokra, valószínűleg részt fog kérni az uj kölcsönből s ezzel nein csak a város iskolaügyi hiányait szándékozik pótolni, hanem az ipari életnek is kereseti lehetőségeket s a munkanélküliek nagy számának munkaalkalmakat óbajt nyújtani.
— Színielőadás a plébánián. A Szent Ferenciek harmadrendje szépen sikerült délutáni előadást rendezett vasárnap a rendház földszinti termében. Krksák Manci igen szépen adla elő ,A magyar pária - ama költeményt, utána pedig a Harmadrend énekkara énekelte el a Késő ősz van, puszta lelt már a határ, kezdetű dalt. Az énekszámból néhány igen szép, tiszta csengésű hang csendült ki. Kricsák Annuskanak egy kedvei tárgyú kis szimnOve (Oibor úrfi házasodik) szép reményekre jogosító írói készségei árult el s szereplői mind derekasan mQködtck közre a fiatal Írónő darabjának sikerén. Mészáros Annuska szavalata után mégegyszer az énekkar lépett a pódiumra s énekelt el egy magyar dalt. Az egész előadáson meglátszott a közreműködők lelkes szorgalma és igyekezetük arra, hogy feladataikat mennél jobban oldják meg. És
1 teljesítményükkel valóban rászolgáltak a legteljesebb elismerésre. Bárha mennél többszőr találkoznánk velők a magyar kultura szolgálatában.
— Hadiözvegyek felülvizsgálata. A hadiözvegyek legutóbb elrendelt felülvizsgálatára 173 nagykanizsai hadiözvegy jelentkezett. A balóság ezek közül 51-nek megélhetéséi biztosítottnak látta s igy ezek illetményeinek kiutalását március l-löl kezdődőleg beszüntetik.
— Ma este nagy Simy-verseny az Arany szarvasban.
— A rádió falun. Kerkaszfnt-miklós fiatalsága vasárnap este jel-
0 mezbáll rendezett, melyhez rádión vették a tánc-zenéi.
-- Találtak egy férfi-sálat a Ki-nizsy-vlcábnn. Tulajdonosa jelenkez-zék a kiadóhivatalban
— Szépészeti szabályrendeletet
kér Makó város polgárroes\'ere Nagykanizsa várostU. V ,l6szlnűleg mintaképen volna teá szüksége a higyma-termő Csanád-ország fő.-árosának. Bizony még megérjük, hegy messze víJékröl elJJnnek Nagykanizsára vá-rossz\'pészetel tanulmányozni, megcsodálni az utcák tengelyig érősar-lengcrét, a luristagyakorlatokra kiválóan alkalmas utcai kövezelet, csenevész utcai parkosításainkat, az Ördögárkot és még sok egyéb hasonlót, amit régi idők emlékekén! évtizedekig log mig büszkén őrizni a modern nagyvárosok surába igyekvő Nagykanizsa városa.
= Az operaház fantomja álmunkban Is vissza fog járni
— A vasárnapi Uceálls előadás. Noll József reálgimnázium! tanár valóban hézagpótló kulturális előadást tartott vasárnap délután 6 érakor a Zrínyi irodalmi és M\'lvészeli Kör liceális előadás sorozalában. A grafikai művészetekről adott elő, tehát olyan témakört Iáit löl a várostviza közgyűlési termét teljesen megtöltő közönség előli, mely téren legtöbbünknek az ismeretei bizony nagyon hiányosak. Érdekes előadásának folytatólagos közlését lapunk legközelebbi számában megkezdjük. Az előadás előli és után Lenez OyuU karnagy vezetésével a Vasutas Dalkör a közönség legteljesebb tetszését vívta ki énekszámaival.
— Eljegyzés. Kertész Béla Budapest é< Mhm Sarolta Nagykanizsa jegyeseit. (Minden külön értesítés helyett)
— Állások betöltése a megyénél. Zalavármrgye törvényhatósági bizottságának májusi közgyűlésén öt megyeL lisztviselői állás, elsősorban a CsdJrKároly dr. nyugalomba vonulásával megüresedett léűgyészi állás, ezcnkivűl az egyik másodfö-jegyzői, két aljegyzői és egy árvaszéki ülnöki állás kerül választás utján betöltésre.
— Ma este nogy Simy-verseny az Arany szarvasban.
— Csokoládégyár Nagykanizsán. Mint értesülünk, az üveg és fésű, valamint a szőrmefestő gyárak létesítésének tervei mellett komoly tárgyalások kezdődtek egy pécsi érdekeltség körében arra vonatkozólag, hogy Nagykanizsán egy csokoládé és cukorkagyárai létesítsenek.
— A közművelődési bizottság dr. örley Oyörgy kerntánjfőtanácsos elnöklete alatt tegnap este ülést tartott a városháza tanácstermében. Az ülés egyetlen tárgya volt: állásfoglalás a Thália-szinház igazgatósába által a városhoz a vigalmi-adó elengedése tárgyáb.Mi beadott kérvénye ügyében. A bizottság a vigalmi-adót saját hatáskörében 5 «-ra mérsékelte s javaslatot tett a pénzügyi bizottsághoz, hogy ezt az összeget is engedje el a színtársulatnak.
— Jövő farsangig sem fogja elfeledni az Operiiltáz karneválját
— Tűzoltó-tanfolyam. A jövő héten Zalaegerszegen cserkész és levente csapatok bevonásával kélhe-les tűzoltó-tanfolyam kezdődik.
— Községi népkönyvtár. Mig
Zalamegyc kul-urális gócponljáb n, Nagykanizsán nincs egyetlen nyilvános könyvtár sem, melyben kullur-tiomjat 30000 ember közül ig.ti sok kielégíthetné, addig ez alig 10.000 lakosú Keszthely nagyközség-b:n február 21 én néples ii-meret-terjesztö előadás keretében 1000 kötetes népkönyvtár nyílik meg.
— A Keresztény Tisztviselőnők szervezőgyOlése és teadéiutánja Dacíra a sok összejövetelnek és többféle előadásoknak, szép szátnu hölgy közönség jelent meg vasárnap délulán a Nádor-ulcai óvodában a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete szervező-gyűlésén. Mdgot Vilma el-nöknő lendületes szép szavakbin nyitotta meg a gyűlést és üdvözölle a megjelent vendégeket. Vargha P. Thoodorlcb dr. plébános fejtette ki a nagykanizsai Kereszlény Tisztviselőnők Egyesületének célját. Több hozzászólás után elhatározta a gyűlés, hogy az egyesület vasárnaptól kezdve Isméi megkezdi rendes egye-tilieti éleiét és taggyűjtő aVci \'.ját tovább folytatja. Vasárnap délulán 5 órakor szavalatial egybekötött előadás lesz akluális, a nöközönséget érdeklő kérdésről, melyen mindenkit szívesen Iáinak. A gyűlés után a jelevök tea mellett még sokáig a leg kellemesebb bangulalban szórakoztak.
— Maszkban rútabbat, játékban tökéletesebbet nem lát, mint a Fantomban.
— Zalaegerszeg egymilliárdos kölcsOne kedvező megoldátl nyert. A kölcsönt 10 esztendei törlesztés melleit 8%-oa utólagos kamatozásra lógják folyósítani.
* = Halálozás. Szettel Imre Nagyhorváti község lekiniélyes polgára, Zslavármegye törvényhatósági bizottságának tagja folyó hó 11-én Nagy-, horvátiban 78 éves korában elhunyt. Temetése folyó hó 13 án volt nagy részvét mellett. Az elhunytban Szereti Pál helybeli kereskedő édes-aty|át gyászolja.
— Adomány. Az öl gyermekével nélkülöző özvegy urianszonynak dr. Tamás jánosné 100.000 kor.,ATowH: Frida I kg. zsirl, 2 kg. lőzőliszlet és 5 drb. tojást jultalotl szerkesztőségünkbe.
— Az operaház fantomja, amelynek előadásai ma kezdődnek meg az Uránia és Világ mozgóban és három napig fognak tartani, — a legnagyobb filmek bire előzte meg. Farsang végének lázas karneváli készülődései közölt is az első nap jegyei elfogytak. Nemhiába a filmen is a legszebb karnevál esi vonul fel színes fotográfiákban, amelyet csak ember elképzelhet.
— A zalai állatorvosi körOk. Zalavármrgye törvényhatósági bizottsága a földművelésügyi miniszter rci.delele alapján a következő állatorvosi körieleket létcsiletle ntegye területén: söjtöri, szep.tki, bucsuszentliszlói, zalaapálii, zala* szántói, c-csziregi, gelsel, g.iljmboki, bánokszentgyörgyi, kövcskáJi, zala csányL c.-abrendeki, mibályfai, zalalövői, n-sgylengyeli és zalaegerszeg-vidéki körleteket.
Pazar színezésű karnevál a párisi Nagyoperában
1926 Február lf).
ZALAI KÖZLÖNY
H
_ Az ÉME vctlttctképcs előadásit. Vasárnap dílulAn 5 órakor harin.ulik népszerű tudományos előadását tartotta az Ébredő Magyarok Egyesületének helyi ctoQortja a keresztény Ollhonban szépszámú kö-zöniég érdeklődése melleit. Megnyitóul a Vasutas Dalkör egy hazafi *s dalszámol adoll elé Uncz Gyula karnagy vezénylése melleit. A nagy tetszést aratott énekszám után Vánkos Jenő polgári iskolai tanár a nacionalizmusról tartott rövid magyarázó előadást, kifejtve a nemzeti gondolat mibenlétét, a nemzeli együ-vétartozás kritériumát, \'annak ellen-ségeit s az EME-nek a nemzeti eszmék terén kifejlett munkásságát. Utána Parti Lajos polgári iskolai tanár ismertelle Lamarck származási elméletétől kezdve röviden a darvi-nizmus, neodarvizmus és Hieckel monizmusa alapelveit, majd veli\'.ett szines képek kisérciében népszerű színvonalon tartott ismeretterjesztő elósdátban cáfolta az embernek a majomtól való származására vonatkozó tanokai, szemléltető bizonyítékokkal ismerteivé a kettő közli különbségeket. A következő ismeretterjesztő előadás február 28 in lesz.
- Szigorítják az ebiartást. Nagykanizsán még ma is, közel n törvényhatósághoz, idllikut életet él nek a mindenféle fajla ebek. Szabadságjogaikat azonban, melyeke! csupán elnézésből szerezlek, komoly veszedelem fenyegeti. A rendőrkapitányság ugyanis, hogy e téren felmerül! sok panaszt climinálja és megelőzze az esetleges komolyabb bajokai szigorúan be fogja tartani az érvényben levő vármegyei szabályrendeletet. Eszerint minden eb-tulajdonos köteles kutyáját kellően etetni, itatni és arra felügyelni. A harapós házőrző-kutyákat vagy láncon kell tartani, vagy szájkosárral ellátni, éjjel pedig csak bekerített helyen szabad azokat szabadon bocsátani. Minden káréri, amely valamely kutya okoz, a tulajdonosa felelős. Az adót is minden kulya után pontosan meg kell fizetni s az igazoló báicát a kulya nyakára akasztani. Az ilyen báicával el nem látott és az ulcán felügyelet nélkül kó-boéló kutyák tulajdonosai ellen kl-hágisi eljárást tesznek folyamatba. A rendőrség szigorúan fogja ellenőrizni az ebtartási szabályrendelet betartását ■ minden kihágást meg-büntd. A rendőrség megkereste az érintkezést a város vezetőségével is, hogy a gyepmester! utasilsa abárca nélküli kutyák összefogdusására.
A* Ipartestületi vendéglő
összes helyiségeiben febr. 16-án este 8 órai kezdettel nagy
Farsangi mulatság,
hamvazó szerdán délután -t órai kezdettel pedig nagy
Heringlakoma
lartatik, melyekre lisztéi! vendégeimet szívélyesen meghívom
Kein Oyuln
Időjárás
A nagykanizsai meteorOogLI megfigyel.! Jelentbe: Hétifin a hónJrjA-Ut: reggel 7 órakor -1-2, Uélutin 2 órakor +1-7, este 9 órakor +3 3.
Felhőzet: Kgé&z nap borult.
Sz/lirdny: Reggel liw;iV, délben Északkelet, este EsíjUnyugaL
Napi csapadék mennyiset: —
A Meteorológiai Intézet jelentéae sie-nnl fóréiul derillt, köUr.a. szám idő várható gyenge éjjeli (aggyal.
= Az ezerszlntl kuleldoszkop képét látja a Fantom színezésében.
— Gyilkos anya. Qílsei tudósítónk jelenléte alapján megírtuk, hogy Kocza Teréz 19 éves ottani leány cgy gyermeknek sdolt élelel, amely siü!eté-.e ulán gyanús körülmények között meghall. A nagykanizsai kir. ügyészség indítványára rz újszülött csecsemőt hatóságilag felboncoliék. I A boncolás mcgállapitotfa, hogy ) Kocza Teréz elevenen szülte gyrr-
I mekét és rövid időre rá megfojlotla.
A biulális ftaul anya, aki szüleinél i lakik és valószíir.lleg egy ball-.pés
kóvc\'kezményctöl akart Ilyenformán mcnskulni — i/yermekolés büntette miall to? a nagykanizsii kir. tőrvényszék előtt felelni.
== Ma este nagy Siiny verseny az Arany szárvasban.
™ Edzett és ellenállóképes gyümölcsfákat és rózsafákat, disz-cserjéicet, akáco tványoV.t stb. előnyösen szerezhet te Schrlkkcr Sándor faiskolájában Alsótckerespuizia, u. p. L«p«ény. K-irjen árjegyzékei.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 33.000 korona. K.-pbató a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Schwarez Dezső cégnél uri és nól divatárukban legszolidabb W-•zolgálSs.
— A helyi Keresztény Társas Temetkezési Egylet ezcvl rendes kOzgyüléiél I. hó <!l én vasárnap d. u. 3 órakor a Keresztény Oithon nagytermében (Rizgonyiutca 7. sz.) alalt tartja meg. Tárgy: bvi zárszámadás belei jesztése, felmentvény, megadás. Tisztújítás. Egyéb indítványok. A közgyűlésre az egvlct tagjait ezennel meghívja a vezetőség.
— FelOlfizetésck. A nagykanizsai Katolikus Legényegylet ánal c:ftad\'.tt .Trianon" cimU iiredjnta estélyen iclüilizeim szívesek v .ltdk: ti geiirteJcr Frigyes, B.zsó Jórsel éi dr Miiek Llszló IIU-IOOOGO, dr. Hajdú Oyula 60.000, dr B-tó Dezső, Lii ncs gyógyszerész, E°y légi teli, Deutsch József, dr. Frieá Ödön, Bizsó Lajos, Orb. fi János, Banht.s Gyula, Bat\'ics Imre. Varg; Márton, Szántó La|o;, Dobrovics Milán, Vlnhoff-r Vilmos, Wei<zcer-ger Klímái), Trantdanub\'ut ét Vékásy Károly 50-50.000, Knortzer GiOrgy, Skodnik Rez\'ó, LActaszky Sza-niszló 40—40.000. Kodein Ferenc, Pinaric-. Marton 35 -35.000, Stampf Zsigmond, Adler Miksa 30-30.000, Buday János, Mu\'schenbacher Imre, Bilchler Mór. Pelrc* Vilmos í» Kertész József 25—25.000, di. Vargha Szcniferer.crend. N. N. 20-20.000, Heffer Gyula, N.N.N. N. 15 15000, Büchlcr Mór 10000. N. N.ísAgos Ion Flórián 5-5000 koionít, mely adományokért hálás köszönetei mond ezulon a Rendezőség.
_ Schwarez Dezs4 harisnyái a le <jobb jk.
A honvédség matinéja
Nagykanizsa, lebruir IS
A helybeli in. kir, 6. honvéd gyalogezred vasárnap délelőtt tartotta rr.og malinéját az Országos Hadimúzeum ollhona javára az Urániában szinülüg meglelt nézőtér előli.
legénységi dalárdának első ének-szama Igazolta, hogy tagjai jó énekhanggal rendelkeznek s karmesterük nagy gondot fordit az előadás prty cizilására és szabatos belanullságára.
Szombalhy Pál százados szépen kidolgozod felolvasásban ismertette a hadimúzeum célját és jelentőséget.
Koós Babszi zongorajátéka lejlelt technikáról és máris dicséretre érdemes helyes felfogásról tett bizonyságot. Technikai tudása sok reményre jogosil.
Szépen énekelt Fitzner János hadnagy s programszámát egy szép mű-dallal megtoldania is kellett.
Értelmes szavalata volt Eckler Lajos szakaszvezetőnek is.
Az .Utolsó felvonás" cimü élőkép nagyon szépen megrendezett irredenta-jelenet volt. Hu/nágel Béla szakaszvezető előadása megérdemelte az érette kapóit meleg tapsokat.
Az előadást a legénységi dalárdá-I nak énekszáma rekeszlcttc be. ; Az egész rendezésen megérzed a \'. szivek mélyéből fakadó magyar gon
Irodalom és mCvészet
Az ördög. Molnár Ferencnek csupa paradoxonokon felépített lenti cimü vígjátéka sokkal régebbi és a világszinpadckon sokkal nagyobb sikereket aritolt munkája a szerzőnek, semhogy tartalmival és alapeszméjével részletesen foglalkoznunk kellene vasárnapesli előadása után. E helyeit tehát csak magára az előadásra tesszük meg kritikai észrevételeinket. Az ördög szerepében Fodor Oszkár igazolta, hogy komolyan gondolkodó lej, aki gondos tanulmány tárgyává tudja tenni a darabnak folytonosan csak ellenmon-dátok lítszatin felépített lelki és értelmi rugóit « azok kiegyenlítését realisztikus vonásokkal eléggé erősen átszőtt játékának plasztikus rugalmasságával eszközli. Jolán szerepében Székely Qizi ujabb lanubizony-ságál adla a szenvedélyek érzékeltetésére különösen rátermelt egyénisége színgazdagságának és a nő örökké egy, csak látszólag más és másképen érzett és megnyilvánuló lelki világinak a vérmérséklet állal kormányozott nyugtalanságának. — Játéka gondos, választékos s fonó lüktetésű volt. Mellette Szász Lili és Orbán Viola jultaltik érvényre tehetségűknek máris szép magaslatra ! emelkedett fejlettségéi. — Mindkettő
doikodis s a jövőbe vetett rendit- I jstókuk közvetlenségével, a belőlük
heletlcn hil, hogy .Nem, nem soha...!"
SPORTÉLET
A magyar csapat gyteött Brüsszelben
Még sohasem kísérte oly nagy bizalom a magyar futball képviselőit — mint a vasárnapi brüsszeli mérkőzésre. És a magyar sportközönség nem csalódott^ A magyar nemzeli csapat isméi dicsőséget szerzett a magyar színeknek.
* A mérkőzés a belgák fölényével vette kezdetét. A magyar csapat kezdés ntan kissé elfogódottan Játszott, de csakhamar iaora kapott és élénk támadásokat inlézelt a bflgi kapu ellen. A gól nélkül végződöli első félidő ut-n a magyar csapat heves láiuadjs.a ment át és a. S iti percben Pipa lövése hálót ért. A belgák a kapott gól ulán észbekapva, heves küzdelmet folytatlak a kiegyen-liléséri, de mindhiába. A 41. percben Ritnay III. gólja biztosítja a mag/ar csapat győzelmét. A magyar csapat legjobbjai Rémay, Pipa és Fischer voltak.
A csalódolt belga közönség a mérkőzés ulán Muttera hollandus birót insuitálni akarta és csak a belga rendőrség gyors akcióba lépése ludla a felborult rendet ismét visszaállítani.
A prágai németek veresége Budapesten. Tízezer néző elöli folyt le vasaniap a Hungária-uli jiálván a prágai DFC és a FTC, NCS, MTK, Vasas kombinált csapata közli futballmérközés. — A verseny eredménye 2:0 (i: 0) a budapesti kombinált csapai javara. I
I kisugárzó melegségével és kereset-lenségűkkel vívták ki a közönség legteljeseb elismerését. Szdiz Lilinél még külön |avira kel) írnunk egynémely jelenetben a fordulatoknak élénk ellentétek alakjában történ! kidomborítását. A férfiak közül még Somody Kálmánnak finom játékát kell kiemelnünk a kitűnő egyetles elsőrendű előadásából. — Közönség szép számban volt s nem is maradt adós az egyes felvonások végén a szereplőknek joggal kijárt elismerésekkel. —mp—
A gólya. Egy hamisítatlan amerikai ízű burleszk kerül! legnap este színre. M Mayonak .A gólya" cimű 3 felvonásos, valóban kacagtató bohózata A közönség elejétől végig csak nevetni volt kénytelen a darabon, melyei a kitűnő előadás egészen a bírásig fokozott. Székely Gizi c-xcellilt nehéz és fárasztó szerepében s kilünó játékával eggyel megint szapoiitotta nagykanizsai sikereinek számát. Mellette Czaki Pál és Bdnky Róbert vilték a darabot, epizódszerepeikben a többi szereplők is hozzájárulván az est sikeréhez. A bohózat ulán Harmath Imrének „Ulolsó szerda" cimü 1 felvonásos szinrnűve került előadásra. A darabnak mindhárom szereplője: D\'Arrigo Koméi, Székely Gizi és Czaki Pál elsőrendű alakításukkal és szerepeik kilűnő
A sok reklám mellett
reklám nélkül ajánlom * 410
orosztonyi boraimat.
Ha jó bort aluw olosón Inni, ugy Ulel]e meg 7000 ís 8000 koronás boraimat. SAFRAN JÓZSEF, Magyar-u. 74.
fl
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
belanultségával művészi színvonalon illó döaiiísbjii résiesilellék a közönségei. _ —mp—
A Thálla színház heti műsora:
K ed Jen: Molnár Fefeue legtökéletesebb szlnjálcka .Marulf. Főszereplők: LVAlrigó Székely. Rozs. Cukó.
Szerdán: földes Imre ezldel vivlálék-sikerr Ptintlíka. pősicreplők: D\'Arriéó K.. Székely. Véesey, Czákó. Rozs. Sornody.
Csütörtökön: Bucsuelőjdás. Nagy mű-veszi kabaré.
M OZ I
Uránia kedd, szerda, csütörtökön 5. 7, 9; Világ léi 7 és lel 9 órakor: Operaház fantomja, lantasilikus történet üaston Lcroux regénye után, az amerikai Univcrsal filmgyár óriási lilmje, főszerepekben Lon Chaney, Mary Philbn, Normann Kerry. Az Operaház karneválja színes képekben. Az Urániában felemeli helyárak, a Világban rendes helyárak. Kedvezmények mindkét mozgóban érvényben vannak.
közgazdaság
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat egyenlőtlenül alakult. Forgalom az egész lözsdeidó alalt vontatott voll ét élénkebb üzlet csak egyes kivételes papírokban alakult ki. A hangulat túlnyomóan kedvetlen volt, csak egyes lavoril értékek tendállak szilárdan. A fixkamaiozásu papírok piacán a pénztárjegyek és az 5v»%-0* hadikölcsónkötvények gyengébben tendállak, mig a 6\' osok kissé javullak.
Zürichi tárlat rw\'« 191000, Loade-i 252175, Ne~.oi> 11900 ótdtael 23oOOO Milano 20HS.V) Kojla-d 20«IO. Btfiln 12a60, Wien 7305, •o Is Í6S00 Práj. IS37 S0 Huíepe.i »«-70, VaiáO 70-50, Bsksjesl 274 20 4ele:\'d 91260.
A budapesti Ttzlda davlza-jagyzéte
Va sták Qarlsák
a»««4Hi»i áMíirha mao uuo
Cartksr. Z"C-l1lr\'-» StlpH mi\'á-i tv
OtU< im-iw S«JIU IIM4 l.\'OII
UatU, \'I ISO \'ItU IUMN IOÍ.-OÍ
r>M>u a. SU4 2»4t , tztasiaá HU HU
H*u.,é UK jwa- JW10 SWJ .Mit
ut aioaii > títo itazs KOI
L«l LWM 11(403 44710)
Un aá.\'MSSj aiUao n;(isas
UM« mis Ht«|MI nsv.ius
fuk KSC ItXK-iXU Pirit asM a«o
Oia km. KM IMU Pii|< inu-j iu;-»
iTiiélh. itmuno latfl. • i.sao
Ut* ausnu Sto«*»*> isoto :> a
PurH I03S ItlTt WMa ICCM IUM
STMLct iios>iai« XWrt irjni;s\\
Teiménytöxs-c Sssa itaaav. 76 k|-os 392500- 395000. 77 k.-o. 397 500-400000. 78 kt-os 400000 -402500. e«éb dunántúli ás pcsl-vtdékl 76 k,.-oa 3S5000 - 3S7 MO, 77 l»-os j\'.kJOCO—39250C-, /S ke os392500- 395M0 n kz-os 393 C00— 3y7 500. icu 227 5 0-230500. i.ksrmánvsrpa 235000 - 245-Ou., hVárps 310.000—350 000. s>: 2i00X~ 260 OK, lense\'l 177 5C0 -180 0 0. repre 600.000 —61OÜXXI. tölti 180 000-190.000. korra :70.000-tn.500.
Sertésvásár
Pelhajláa 5253, melyből eladatlanra! vtaau ■aradi 400 dib. Elsőrendű 18.000-18500 sxedell 1Ö50Ű-17000. uedetl kazán 16.000 — 16500. kínnvs 14.000-15.000. elaő:end» a>ee 17.000—17.500, másodrendű Iti.OOO-16500, angol aUldó 18.000- 21 000. szalonna
nagyban 20.000---.-. ssti 21 uOO 2IÍ03
labuaott bua 20.000-21.000. sialonnaa Ifi aeilés 20.000 - 22000. Irányzat közepes.
Kladő: Zrínyi Nyomdaipar ás Kőny»-kaeeakadáa VT. N.zvk.nl...
Az apróhirdetés dl|a 10 azőlg .MXffl kor. A dmizó a minden vaslagabo bemből állő azo két azőnak számíttatik. Minden további sző dija 5COK A hlrdotíal ülj >16-e f JaatondS a fotKSlmladő hozzászamlláaSval
Tatjaa •Ixwoactéki* éa lo.-dő-azoka barundcaáacket legolcsóbban saálltt és lieiel kedvezd flxatóai fal-tétslakkvt Valisé Gápgiar,
SagáZ\'Hl 16. 2131
forgalmas utcában Qatatliolylaéo azon. nal átadd. Cm a kiadóban. 57
■ lltényi-oipöt vegyonl
Eladó egy 6 os számú ontott vaskályha. Clm a kiadóban.
Vérszegények! A
a Bruncsics Józsi-féle bikavor. ruald. tt/mrk\'« it «jj>iuulttttli ilkktk Oá.iU
Sajclr-nl 33. * Telefon 110. Ugyanott egy Iróaiil*) clad\'V
Fiatal hölgy évi jwakszissal el-menoe dioxéilába. gyógyszertárba v;gy orvosi rendelőbe. Ajánlatokat a kiadóba. 419
Egyszobás lakást, e«llt< konyhával keresek. Üm a kladóaan. 418
Rózsa-u 2. számú ház, elfoglalható lakással eladó. Bővebbel Atilla-ti. 76. 444
KlIOnfl kerooacnyl
Ó- és UJBOR
1917. évi pccscnycbor lllerenkliil ll kapható (CM
REMETE, Sugár-ut 6. uám.
Kgv borbélysegéd, jó munkás, felvétetik Eötvöa-léx 24.
Murakereszturon közvetlen az állomás mellett egy I szoba, konyha és egyéb mrl-ékhelylségekből álló szilárd anyagból épült Iskohás kerttel, esetiem 2 hold számolóid Is hozzávehető, sUrgúsen eUdó. Uá-vebbet Acxól Ignóc lngatlanto«g*lml hó-díjában, Nagykanizsán. Póut 3. sz. alatt 4A5
OyerQnk ma, húshagyó kedden este a
..Kéményseprő--\'^:—:
hálát adui annak, hogy legények maradtunk Kltünö vacsora I Jobbnál Jobb borok 1
Farsangi fánk I - Halászléi
Cigányzenéi
Számot látogatást kér
Raffay Ferenc
v«nd«gl4*.
Egy uj aargj hintó eladó. Qm a ki-
472
Csinotan hutofoaott aaoba esetieg teljes eJlátássnl kiadó. Cim a kiadóban.
Mellékfoglalkozást
nyerhet gyorsírást tudó fiatal férfi munkaerő. — Jelentkezni a kiadóhivatalban.
2 szobás szép lakéa elköltözés miatt sürgősen átadó. Üm a kiadóban. 484
Megvéiolre kezesek ej;v mészirszékb« alkalmas pultot, v/mendfa likast, egy Jég-szekrényt Simon litván, Klskanlzsa. Vv razadl utca 3c. 471
Ma esle
disznótoros vacsora
az „Utolsó garas" vendéglőben
iPelólt-ut Sl.)
- Cigányzene. —
Szíves pártfogást kér
<ir a vendéglős.
792/1926.
Adófizetés iránti hirdetmény.
Alulírott városi üdúltivatal ezennel felszólítja mindazokat az adózókai, akik az adófökönyv-ben előirt és az 1924: IV. t.-c. alapján kiadott 1925. Cvi 600/P. ^M. számú rendelet 47. §. 2. pontja éneimében esedékes adótartozásukat e hó 15-ig be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt a jelen hirdetmény közhírré tételétől számítolt 8 (nyolc) napon belül, vagyis e hó 23-ig .innál is inkább fizessék be, meri ellenkező esetben ellenük a zilogolásl eljárás azonnal m?g fog indíttatni.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 192<i. évi február hó 16.
Horváth s. k..
adóügyi számvevő.
Hnshagyó keddi mulatság.
Aki igen jól akar mulatni, az J jjrtn el ós nézze meg az Álarcosok felvonulását.
Vcraony fónkevAa az álarcosok kötött.
Álarcos zenekar.
Szivcs pártlogázt kér
Wollák Jenő vcaMgMs.
Kitűnő ételekről és Italokról gondoskodva.
A nagykanizsaiak találkozóhelye t
Budapest icgclsórendi), modern, családi szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8. Mérsékelt árak! Hgyelmes kiszolgálás I Modern berendezés! Központi (ütés! • Meleg vízszolgáltatás! -
Fúrdók! — Llftl A nyugati pályaudvar közelében
FARSANGRA
M E a H I V Ó K CONFETTI — SZERPENTIN
eotillon — Álarcok
CREPP és SELYEMPAPÍROK PAPÍRSZALVÉTA PAPIRTÁNYÉROK
TORTA- éa SÜTEMÉNY-PAPÍROK
Fischei Fülöp Fiai
papír kereskedésében kaphatók.
Műhelynek
v»gy
raktárnak
alkalmas nagyobb helyiség
kiadó
a vírot belterületén. Bóvebbet
a kiadóhivatalban.
Hirdetések
felvétetnek.
Halyottea kei-estetik 3 hóra hath. < iskolához .Nagykanizsa közelében Clm a kiadóban. 471)
Gazdák ii leiinyiiMl ligyelMlie!
a Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kleendellségo az összes bel. és kllltőldl
terménytőzsdék
hivatalos Érlolyamalt rádlőn kapja éselőllzelőlnek lelelonon — percek alatt továbblila. — Előfizetések Király-utca 40. sz. alá küldendók.
Mindenféle
készit
a Zrinyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
WTonutott a Zrínyi Nyomdaipar ét Kooyvksnatrotj y.-i.-nál, Nsgy.M,nlw»n. (Nyomdtv.zrfZi: OtecUtdt hliol-l
66. évfolyam, 41. szám
Nagykanizsa, 1926 február 17, szombat
Aw 1809 kiirua
POLITIKAI NAPILAP
«a pc-«j i
n, ijcwb nr. mr
PekiCa jzurkta/iö. Keni.xltn l
« tc.. Rgr ho« CfK I CJt- — K OCD I
UJ HONFOGLALÁS
Abban a nagy zajban, mely a Irank-ügyben sehogyscm akar lecsendesülni, szinte í-szrevétle-nül csúszott el az elemi oktatás kiterjesztéséről szóló törvényjavaslatnak nemzetgyűlési tárgyalása. Pedig ez a javaslat sokkal Inkább megérdemli az érdeklődést, mint az a bizonyos másik ügy, mellyel hónapok óla tele van a sajtó s a politikai világ. A népoktatás reformja s ai elemi iskoláztatás kiterjesztése uj honfoglalási jelent számunkra s csakis annak általánosítása biztosítja a bennünket kömyezó államok feletti kultur-fölényünket s jövendő boldogulásunkat. Sajnos, az oktatásügy terén mindig szükkeblüségel tapasztaltunk s az állami költségvetésből aránylag mindig kevés hányad jutott az oktatásügy fejlesztésére. Az utóbbi években azonban mind jobban érezzük, hogy a kormány pótolni kivánja az ezen a téren elkövelelt régebbi mulasztásokat s a pénzügyminiszter Is kellő érzékkel blr a népnevelés fejlesztésére. De szegény hazánkban még a legjelentöségteljesebb kullurtö-rekvések sem tudnak annyi érdeklődési kiváltani sem a nem zelgyűlésen. sem pedig a tárta-dalomban, mint akárminő politikai pikantéria vagy valamely egyszerű bűncselekmény. Pedig ezen a téren annyi a (ennivaló, hogy szinte nehéz hozzányúlni a kérdések egész tömegének csak félig meddig Is eredményes megoldásához.
A kultuszminiszternek saját szavait Idézzük, mikor uj honfoglalásról beszélünk kapcsolatban a benyújtott törvényjavaslattal. Valóban Igaza van: Magyaror-szágon két honvédelmi tárca van: az egyik a hadügy, a másik a népoktatás. Amannak emberanyaga már meglett iijakból rekrutálódlk, emezé ellenben a zsenge gyermekkornál kezdődik s végig kisér a meglett korú férfiaknak és nőknek végtelenül nagy tömegén a sírig.
Az általános népműveltségnek nagy kulturális, közgazdasági, politikai és társadalmi jelentőségét gondolkodó ember előli
nem kell bővebben kifejteni. Balzac mondja egyik regényében. hogy egy megborotválkozott férli egészen másképen gondolkodik, mint borotválatlanul. Ha a |?les írónak ez a megállapítása helyes, amint hogy igy is van, mennyivel igazabb az a megállapítás, hugy egy tanult embernek más az észjárása. világfelfogás:!, egyéni ambíciója, társadalmi helyzete, mint azé, ki hijján van még a legelemibb ismereteknek is. Nálunk pedig még az irni-o\'vasni tudás Is ijesztően szomorú lábon áll, az általános műveltség szintje pedig messze mögötte marad az európai kullurállamok műveltségi viszonyai mögött.
Városokban és falvakban még csak beszélhetünk valamelyes népnevelésröl. de a tanyák népe már kívül esik az iskoláztatás körén s a nagy magyar Alföldön negyven-ötven kilométer távolságban vannak egy mástól az elemi iskolák. P.-dlj; épen ott összpontosul a magyarságnak legtösgyókcro;cbh része s ez minden klmüvelődés eszköze nélkül jórészt sötét tudatlanságban éli le éleiét.
A népukiulás lerén azonban nemcsak hogy nagy szigeifoltok vannak, melyeV.re eddig nem jutott egy egy elemi népiskola sem, de az iskoláztatás rendszere kőiül is bajok vannak. A lanterv általában abban a hibában szenved, hogy nem eléggé gyakorlatias irányú s az iskolákban ugy ahogy megtanult Ismerelfk hamar elpárolognak a belőlük kikerült fiatalság fejéből. Az a rendszer, hogy az elemi iskola legalsó lépcsőfoka a további iskoláztatásnak, abban te-\' hát el kell sajálitani azokat a tudnivalókat, melyek alapját-ké-perík a középiskolákban vaió előhaladásnak, visszamaradolt-ságunk mellett nem egészen célszerű oktatásügyi politika. Lakosságunknak zóme nem végez több iskolát, mint a hat elemi osztályt s az abban nyert ismeretekkel kilép az életbe s foglalkozásának él. Azokat a tudnivalókat pedig, melyekre épen élethivatása kórében leginkább
szülsége lenn vagy ha meg
ko\'a nem ir.él _____-
peri Cjiy élet tartamára.
Ezen a bajon kellene segíteni.
Nem ismerjük teljes részletes-seggel a kultuszminiszternek uj iskolareformját. Lehet, hogy ahogyan ml képzeljük el a tanyai iskolák szervezeiét és tananyagát, az benne van a miniszter programmjában is s ha igy áll a dolog, rendben is van, de ha tágabb köri ölel fel, helyesbítését ajánlanók. Mert más a város, más a falu és ismet más a tanya.
Az iskoláztatás terén, ugy az alsó, mint a felső fokon s az IskolánkivSIi nép.ievciés mezején is sokszor téves utakon járt a kultuszkormány. A tapasztalai azt bizonyltja, hogy nem adji meg azt az alapot, melyet megadni akar ahhoz, hogy lehelővé tegye az önművelődést s felkeltse az ismeretek bővítésére Irányuló nemesebb törekvéseket. Ezen a téren ugyan az utóbbi években jelentékeny elöhaladást tapasztalunk, de a feladatoknak méjj niind\'g csak a kezdetén vagyunk.
;is örömmel üdvözöljük a -.mlniszlert javaslalának benyújtási s a teltekre kész elhatározása alkalmából. Nagyon jól tudjuk, hogy a magyar fajban olyan őserő lakik, melynek kiaknázására megvan a lehetőség s szellemi életünk alulról feltörő uj elemekkel felfrissíthető s uj szint és erőt vihetnek be tudományos életünkbe. Ez a kitermelési folyamat pedig valóban nem indulhat meg a legszélesebb körű népnevelés nélkül, meit a kultúrának alapja mégis csak a tömegekben van meg s egy ország műveltségi viszonyai! nem néhány ezer ember-nes magasabb kvalifikációja alapján kcil elbírálnunk, hanem aszerint Ítéljük meg. amily mértékben részesei annak a népnek minden rétege.
Kelté\'.elczzOk gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszterről, hogy amikor nagyszabású népüktől preigramtnjával uj honalapitásra indul, nem fogja szetn elő! téveszteni azt az alapot, melyre egész kulluránkat felraknia kell, hogy az magyar, nemzeli irányú és kereszlény szellemű legyen.
A Uázsonyi-ttgy a politikai élet gyújtópontjában
A nemzetgyűlés viharok kőit tárgyalta a merényletet A parlamenti bizottság Bethlent, gróf Teleky Pált és G8mbBs Gyulát hallgatta meg — Még nem határoztak, kik képviselik Magyarországot a márciusi genfi ülésszakon — Az cgyaegespárt elfogadta a magánalkalmazottak nyugdijvalorizáciéa javaslatát
HwilaiMtt, tebrull 16 A magyar belpolitikai éleibzn a frank űpgyel kapc-oU\'.os szenzácii-kat inára telvál\'oila eg> ugyancsak a frankhamisítás üg>é*el összefüggő szenzáció: a Vdzsoayl Vil.nos ellen elko.ctclt legfveres utcai támadás. A mai napnak ez a szenzációja egy pillanatra elhomályosított minden egyéb kérdést, ami a belpolitikai élet homlokterében álit még tegnap Is és a nemzetgyűlés s a parlamenti vizsgáló bizottság tárgyalásain Is a merénylet ügyéi tárgyalták.
A nemzetgyűlés Budapestről jelentik: A nemzetgyűlés mai ülésén a Vdzsonyl Vilmos elleni támadás híre nagy irgalmat okozott a haloldalon. Pakots józsel napircndelótti felszólalásban
tette szóvá a V.\'-zsonyl elleni támadás\'. Nagy zaj közepette mondotta el. ho;:y a vidéken irgitás folyiit egyev politikusok ellen Azi állltjJ? ho.\'y a miniizUrelnOknek az a múltkori kijelentése, hogv Vázsonyit csak akkor fo^ja detcktivekkel őriztetni, ha személyi biztonságának érdekében ezl ó maga kérni fogja, felhívás volt a támadásra.
A jobboldalon erélyes tiltakozással utasították vissza Pakots e kijelentését.
Bethlen l.tván gróf miniszterelnök azonnal válaszolt Pakols felszólalásara. A baloldal állandó zajongással és hosszantartó lármával fogadta a miniszterelnökét, aki a nagy zajon-gázban jclentellc ki, hogy megdöbbenéssel hallott az esetről, melyet a
JE
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
leghatározottabban tUttl és kijelenti,\' hogy a kormány ez ügyben erélyesen cl fog járni. Kljcknlellc a miniszterelnök, hogy helyén marad és azok ellen a támadások ellen, amelyek a túlsó oldalról változatlanul ellene irányulnak, meg fogja védeni becsületét.
A miniszterelnök beszéde ulán folytatták a népiskolák létesitéséról szóló javaslat tárgyalását.
öt frank-Interpelláció A nemzetgyűlés szerdai Ölése izgalmasnak ígérkezik, meri a frankhamisítással kapcsolatban 01 szociál* demokrala képviselő interpellációt jegyzed be. Román vélemény a magyar
kormányról Bukarestből jelentik: Románia részéről a klasantant legutóbbi témes-vári konferenciáján Magyarország tekintetében az az álláspont érvényesüli, hogy nagy óvatosság ajánlatos már csak azért is, nehogy hirtelen a klsantanlra nézve kedvezőtlen politikai átalakulás történjék Magyarországon. A konferencián az volt a román felfogás, hogy Bethlen gróf aránylag a legalkalmasabb férfi a miniszterelnökségre, akiben megvan az akaral, hogy az egész lrank-af-fért lelderilse és az ö személye viszonylag a legnagyobb biztosilék a szerződések lisztelelbentarlására. A magyar kormány részvétele a népszövetségi Olésen Egyes reggeli lapok ma illetékes helyre való hivatkozással azt a hírt közölték, hogy Bethlen miniszterelnökön és Bud pénzügyminiszteren kivül gróf Apponyl Albert Is részi vesz a Népszövetség márciusi ülésén. A Magyar Távirati Irodát felkérték annak közlésére, hogy ez a hir nem származik illetékes helyről, mert ebben a kérdésben még nem történt döntés. 1 £
A parlamenti vizsgálóbizottság
ma délután 5 Arától esle 9 óráig folytatólagos, érdemleges Illést tartóit. Az elnök kifejezést adotl a bizollság mélységes felháborodásának a Vdzsonyl ellen elkövetett merénylet felelt. A bizottság, figyelemmel az 1914. évi XL. t.-c.-re és arra, hogy az a gyanú merüli fel, hogy Vázsonyil a parlamenti bizottsági lagsági minőségével kapcsolatban érte a támadás, elhatározta, hogy a merénylők ellen megteszi a fclje-lenlésl.
Meghallgatta azután a bizollság Teleky Pál grólol, CümbSs Gyulát és Bethlen Islván gról miniszterelnököt.
Az iratok tanulmányozására kiküldőit albizottságot ulasilolták a pótnyomozás iratainak beszerzésére. A legközelebbi ülés lebruár t8-án délután 5 órakor lesz.
Az egységespárt értekezlete
Az egységcspárl ma esle 9 óráig tarló értekezletén főként a magánalkalmazottak nyugdijvalorizécióját sza-hályozó tőrvényjavaslati tárgyalásával foglalkozott. Bud János pénzügyminiszter hosszabb bcsftdben foglalkozott a kérdéssel. Akkora nyugdl|-terheket nem lehet róni a vállalatokra, hogy összeroppanjanak alatta. Magáévá teszi a magánalkalmazottak ama kívánságát, hogy öt év után, amennyiben a vállalat nem emeli viszonyainak meglelelően a nyugdijakat, azok revízióját a Kúriánál kérni lehessen.
Több felszólalás ulán a párl a javaslatol általánosságban és részleteiben is elfogadta.
Anglia nem enged túlzott követeléseket Magyarországgal szemben
A londoni Daily Telegraph jelenti, hogy sz angol kormány egyetlen ország részéről sem fog túlzott követeléseket tünji, amelyek esetleg megingathatnák Bethlen gróf miniszterelnök helyzetét.
Vázsonyi Vilmos ellen nyílt utcán merényletet kíséreltek meg
Bo..zut akartak állani a trankÜHfb.n tanúsított MaaoatartAaa miatt A parlamenti biiottaág la tali.l.nU.t tea* a m.r«n|l6k ellen
Budapest, lebruár 16
Ma délelőtt dr. Vdzsonyl Vilmos nemzetgyűlési képviselői egy fiatalember támadta meg abban a pillanatban, mikor a Terez-körúton autóba akart szállni, hogy irodájába menjen. Homlokára kézzel több ülést méri, miközben Vázsonyi botjával védekezett.
A zajra a szomszédos házból két asszony és a járókelők közül többen segilsegre sietlek. Ekkor azonban egy másik fiatalember is Vazsonyi-hoz lépett, hogv társának segitsen. Mikor a járókelők a két fiatalembert Vázsonyitól cl akarlak távolítani, az egyik revolvert rámolt elő és azl mondotta, hogy ne merjen senki hozzányului, mert fegyveréi használja.
Erre azonban már megérkeztek a rendőrök, akik a két fiatalembert hamarosan ártalmatlanná tetrék és beszállították a kerületi kapitányságra, ahol kiderült, hogy az első támadó vnéz Vannay László és a másik Molnár Fctenc. Az inzultusról jegyzőkönyvei vetlek fel, amikor is bevallották, hogy bosszul akartak állni, amiért Vdzsonyl belevonta a kor-mányzá személyét a frankhumkitásba és e válságos időben becsületében és pozíciójában lámadia Bethlent.
A rendőrségen az orvos megvizsgálta Vázsonyil, akinek homlokán az ülések következtében daganaiok keletkeztek.
Amikor Vázsonyi a rendörségen I támadóival találkozott, megismerte őket, miközben ezeket mondotta:
— Ezek az én támadóim? Fel-bujtásra csinálták biztosan.
Vannay erre Igv válaszolt:
— Ne sértegessen I Én most ezen a helyen nem vehetek magamnak elégtételt, de vigyázzon, lesz még alkalmam, megmutatom én ínég magának I
Hivatalos Jelentés
A budapesti rendőrfökspilányság a következő hivatalos jelentést adia ki:
Ma délelőtt 11 órakór a Teréz-
körul 40. sz. ház előli autójából kiszálló Vdzsonyl Vilmos dr. nemzel-gyülési képviselőt viléz Vannay László aradi születésű, 28 éves, római katolikus, gödöllői lakos kezével több Ízben bántalmazla. Csakhamar nagy lömeg verödöll össze, mely a lámadó ellen fordult.
A tömeget Molnár Ferenc nagykőrösi szülelésü, 31 éves budapesti kereskedő pisztollyal megfenyegette, majd azt Vdzsonyl Vilmosra szegezte! miközben Vázsonyil mindkellen po- ! litikai magatartása miatt szidalmazlak. A rendőrség a támadókat előállította és hatóság elleni erőszak cimén őrizetbe vette. A nyomozás: folyik. |
Az árvízkárosultakért
Nagykanizsa, tebruir 16 Napról-napra nyugtázzuk ehelyen a városunk társadalma köréből beérkező adományokat, melyekel az árvizsegely-akció keretében indított gyüjrésünk |avára hoznak be szerkesztőségünkbe. Legutóbb az
Izraelita Jótékony Nőegylet juttatta el hozzánk egy millió koronás adományát, hogy ezzel is dokumenlál|a a jótékonyság gyakorlásában mindig példaadó tevékeny, ségét, mellyel mindenütt siet segítő kezel nyújtani otl, ahol arra szükség mutatkozik.
Szentferenc III. Rendje vasárnap a plébánián rendezett előadásának bár csekély jövedelméből 200.000 koronái juttatott ugyanerre a célra, bizonyságul, hogy a jó szivek ott is találnak módot a humánus kötelesség gyakorlására, ahol kellőleg megalapozott anyagi erí hiánya egyébként azl lehetetlenné tenné; bebizonyítva, hogy csak jó sziv és nemes érzés kell ahhoz, hogy mindenki leróhassa a maga adóját otl, ahol emberek százainak megmentéséről van szó.
„BRANYISZKO"
Irta: Péchy-Horváth Rcuó (?)
A fény pedig hol eltűnt, hol megjelent egy-egy pillanatra, amint percről-percre távolodott. Valami fatörzs kapta el a fónyét egy pillanatra, aztán megint pctcekig tancolt a csillogó, sziporkázó fénye a hómező fölött. Aztán mindig kevesebbszer és rövidebb időre tűnt elö az imbolygó fény. Egyszer aztán clpislant, utána pedig összeborult a bakacsin sötétség... Elnyelte a völgyhajlás, amelynek mélyén az ut a faiuba vezet...
A katona ott a töltésen pedig sokáig bámult bele a végtelen fekete-ségöe. Leste, várta, hátha megjelenik, föltűnik talán még egyszer az a parányi, sárgás lámpafény, amelynek melegségét szinte odáig érezte... De Üres, kihalt, sötét és néma maradt körülötte minden. Csak a te-legráfdrótok jajdultak föl a feje fölött, mint eg>\' láthatatlan hangszer húrjai, amelyek közé valami szeszé-lyeskedő kéz belekapott...
A hideg szél a szeme közé fujt egy csomó hópihét és megnedvesedett tőlük a szeme...
II.
Ica tanitónö odahaia majdnem összeroskadt a fájdalmának terhe alatt. Szédült, mint a lázbeteg és
minden összefolyt előtte: betok, házak, emberek, fák, minden-minden... Mintha szemffveget viselt volna, a melyoek mindkét lapját pára borította el...
Most már a harmadiktól vált cl, aki közel állt a szivéhez. Most már a harmadikat, a legdrágábbat, ölelte, követelte, hívta macához irtózatos, mohó szörnykezévcl a háború. A harmadikat...
A szive rettenetesen fájt, sajgott, mintha a világ minden fájdalma abba telepedett volna be. I)e azért visszatartotta a szeme drágagyöngyét. Nem sirt, nem roskadt magába a fájdalma közepette Visszafojtotta a könnyeit, lür igy százszorosan, ezerszeresen égetlek azok. Nem sirt, nem akart sírni, mert a hazának adta a harmadikat is, éppen ugy, mint a másik kettőt, a két drága testvért!
Hagyta, engedte, küldte- ezt a harmadikat, hiszen a haza kívánta, bár annak minden lépésére, amellyel távolabb jutott tőle, minden egyes kilométerre, ami elválasztotta őket egymástól, uj meg uj vérpatakok fakadtak a szivéből.
III.
Hetek, hónapok múllak, amig beköszöntött az iskolába a legelső rózsaszín U tábori levelezőlap. Ica tanítónőnek a szive verése is megszűnt, elállt egy pillanatra, amikor a hosszú
\' utazgatástól szinte egészen elmosódott irásu lapot a kezébe vette.
Aztán megindult a szerető sziveknek oly kedves szinü harctéri lapoknak a lavinája. A posta mindennap beköszöntöd az isko.ába és sohasem jött üres kézzel. Jöttek, jöttek szaporán a rózsaszínű kártyák és Ica tanitónö túláradó boldogsággal szorította a szivére az egyszerű papírdarabokat, amelyeknek a tartalma szinte lángolt a mélységes szerelemtől és a nagy bizakodástól.
Most már virágos tavasz váltotta föl a hideg, zúzmarás, locs-pocsos telet, a vende^marasztaló sár is megszikkadt. fölszáradt. Ica tanitónö most már sétálni is tudóit. El-elment apró cipellűcskéiben a kis erdőig, boldogan s/ivta magába a bdzsamos illatokkal telitett. uj életeket fakasztó levegőt, amely a hegyek felől iram-lott le a mezőségekre.
Büszkén, dicsekedve irta egyszer a vőlegénye: .Benn járunk már az orosz föld közepében, nemsokára rálépünk az elbizakodott cári sas lomha nyakára ..." Ica ekkor örömteli lélekkel sikoltott föl és aznap fölolvasta az iskolában az önbizalomtól harsogó hangú harciéri üzenetet.
Északon akkor indultak meg a nagy támadások. Jöttek, hömpölyögtek végehosszanélküli szennyes folyamban a muszka milliók és föltartóztathatatlanul özönlötték el a
széles orosz mezőket. Véres csaták hírét sikoltotta szerte a világba a táviró. Kemény tusákban kopogott az orosz milliók feje és most egyszerre szünetelni kezdtek a tábori lapok.
Ica — bár nem tudta elhallgattatni a lelke legmélyén valami gonosz hang baljóslatú csengését — igyekezett elfogadni azt a hivatalos bíztatást, hogy a harcok idején nem működik a harctéri posta. De amikor már két hónap, három hónap telt el, sőt egy csigalassúsággal menő és álmatlan éjszakákkal és nyugtalan nappalokkal kitarkázott fél esztendő is lepergett: Ica lelkébe egyfrettentó hang sikoltotta bele a kétségbeesést.
Irt több helyre, hogy megtudjon valamit a katonáról. Aztán mikor kezében volt az egyforma válasz, ugy érezte, hogy a szive megszűnt dohogni, a lelke kiröppent a testéből, a gondolatai pedig sehogy sem ludnak formát Ölteni...
Most már tudott és akart is sírni Ica. Napokig, hetekig zokogott fájdalmas. csukló zokogással, hogy menekült tőle az, aki a szivetmar-kolászó hangot csak egyetlen egyszer is hallotta. Elővette a katona fényképét és órák hosszat beszélt a néma képpel, amelyről egyforma merevséggel mosolygott le rá a csukaszürke katona.
(Folyt köv.)
192(3 Február 17.
ZALAI KÖZLÖNY
*
Hamburgban már elitéltek egy frankfaamisitót
Otchvari Ödönt nagy hónapi toQhicra cn 400 aranymárka plr»llQnteté«i*e itóltók — Nem Maoyarorsiáoan kósaiiettok a hamis eierl-aniiotok klisóil
Budapbl!, február 1G A frankhamisitási üggyel kapcsolatosan rt lapok k&tójlík Teleky Pál gról tegnapi vallomását. Ezzel kapcsolatban illctékeshdycn kijelentették, hogy a lapok közlései teljesen valótlanságok.
Gerö és Rába szembesítése A francia bank budapesti képviselője kijelentése szerint a frankügy-ben most már nem lesznek nevezetesebb kihallgatások. A franciíik mosl Rába és Geró izwbesilésétöl várnak ujibb adatokat és ez a szembesítés valószínű, hogy már ma meg fog történni.
i Olchváryt Budapestre hozzuk
Miután Olchváry április közepén tölti ki négy hónapos fogházbüntetését, április közepén a hamburgi fogházból Budapestre hozzák és a kir. ügyészség indítványára megindul ellene az eljárás. A fiatalembert a hudapesti büntctőlőrvényszék is felelősségié vonja hamispénz furga-loinbabozataiünak bűncselekménye miatt.
Münchenből hozatták a kliséket
Gerő éa Spanrlng imult heti kihallgatásuk alkalmával arról tellek vallamán, hogy a hamis ezerlran-kosok kliséiét nem Idchazo gyário -iák, hanem azt Münchenből hozatták. Azt mondják, hogy u Iranciáktud ják melyik az a gyáros, ahol ezeket a kliséket gyártják.
A hamburgi biróság ítélete
A hamburgi búóság meghozta Ítéletét a frankhamisitási ügyben. Olchváry László lelett ítéli, ciit Hamburgban fogak el. Híinispénz lorgalombaboziitala miatt négy hónapi fogházra és JOO arany markára Ítélték. i
Ludendorff és WlndlschgrStz levelezése
Berlinből |clentik: A Iran\'-hami-sitas ügyével kapcsolatban az a hír terjedt cl, hogy Wimllschgrdtz L\'-jos hotceg levelezést folytatott Ludendorff vezérezredessel, Ludendorll ma ha-Mrczi\'.tan kijelentette, hogy bárismeri w.ntlischgraizet a háborúból, mivel a román hadszíntéren együtt dolgoztak, de azőta sem vele, sein környezetével nem unott fenn összeköttetést. A Irankhamisilásról csak i lapokból értesüli.
Ludendorff nem tírtó.kodott Berlinben, azért nem nyilatkozol! mind-ezideig.
Az ügyészség nem folyta! több kihallgatás!
Illetékes helyről szerzett értesülésünk szerint nem valószínű, hogy a fiankhamisitásl bűnügyben a kir. üpyészség most, miután a póinyo-mozást is befejeztél, ujabb kihallgatásokat foganatosítson. Ha uj kihallgatásokra még szűkség lesz, akkor a kir. ügyészség megkeresésére a rendőrség ftgja azokat elvégezni.
Európa évenként 15 milliárd schillinget fordit! fegyverkezési célokra
— A Zalai Közlöny bécsi tudősUájátöl — Bécs, február 16 15 milliárd schillinget, vagyis 150.000 milliárd koronát fo\'dit Európa katonai célokra. Ezzel a szenzációs
megállapilassal lejeződik be egy ismert katonai szakirónak, Wik\'orin ezredesnek mosl megj.lcnt kézikönyve Európa hadseregeiről. A nagyhatalmak az összeomlás u-án gondoskodtak ugyan a legyőzött államok lefegyverzésével, azoiban a győztes és ezekkel szövetséget államok tovább fegyverkeznek.
Wiklorln ezredes kimutatása szerint a legnagyobb hadügyi köl.séj-.etése Angliának van. A katonai célokra .megállapított 125 millió font sterling kétharmad része tengerészeti, rgyhvmada szárazföldi hadügyi célokat szolgál. Második helyen .S.-av-fetoroszország áll 407 millió ara.i)-lubellet éi utána következik harmadiknak Franciaország 5 3 milliárd frankkal.
Viszonylagosan a legtöbbet Lengyelország fordilja hadügyi\' célokra, a hadügyi tárca 727 millió zlotyi a ugyanis az egész költségvetés 39 "Zázilékát teszi ki. A többi államoknál a fegyverkezési kötiségek az egétz budget 15-20 százalékára \'ugnak.
A nagyantant (Anglia, Francior-S\'ág és Olaszország) a nigy kiadá---okniik megfelelő létszámú haderö-
Játől.) Ma alkalmam volt beszélgetést fulylatnoui Franciaország legfelső hadügyi tanácsának elnökével, Paul-Bencour képviselővel, aki nemcsak a francia politikai élet egyik kimagasló alakja, de Páiis legtekintélyesebb és legnépszerűbb ügyvédje ii. Eliö kérdésem a leszerelésre vonatkozott.
— Hogyan áll a leszerelés problémája ?
— Az érdeklődés mosl az elökon-iferencia előkészületeire koncentrálódik — felelte Paul-Beocour. — A francia leglelső hadügyi lanáci li löbb Ízben foglalkozott a leszerelés kírdésével az én elnökletem alatt. A konferencia összeülésének elhúzódását technikai nehézségek okozzák, súlyosabb okai azonban, ezt hangsúlyozom, nincsenek. Még több, az előkonlerenclával összefüggő kérdést kell tisztázni és kívánatos lenne, ha Németországnak a Népszövetlégbe való felvétele még a konferencia előtt peifcktuálódna. A francia kormány és a Irancia nép egyaránt nagy fontosságot tulajdonítanak a leszerelési konferenciának és igen örvendünk, hogy a konferencia munkálataiban az Eszakamerikai Egyesűit Államok, Németország és Szovjeloroszország és részt fognak venni.
— Mi a véleménye képviselő urnák a locamoi egyezményről?
— A locamoi paktum egyike aiok-nak a regionális paktumoknak, amelyek lelentős szolgálatot tehetnek a béke ügyének, ha az összes hatalmakra kiterjednek. Ezért helyeslem a locamoi szerződés azon pontjait, amelyek egyhangbau állanak a genfi jegyzőkönyvvel. Azokal a pontokat azonbin, amelyek nem ilyen természetűek, másként ítélem meg. Véleményem izerlnt az 1924. évi genli
vei rendelkezik. A békehadiereg lei-száma e három államban I 212,000 ember, 56.500 gépfegyver, 1780 üteg, i legy;ök0„yv marad továbbra "ii 6650 tank is 5550 légi jármű. j b4k<, a|,p], A loCirno| iIe„Mé!
A kisantant békehadserege szám- | „cn „ hJbár s;imos hl4tly1 szerin! körülbelül kétéifélszer olyan 1
erős, mint a régi oszlrák-ma7yar monarchia békebeli hadserege volL Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia békehads\'. regeicek lét-ztyi^ uy;y.inis a következő: 850.000 ember, 21 000 gépfegyver, 1240 üleg, 303 tank és 1050 légi |ármü
Mindent összevéve, Wiklorln ezredes megállapítja, hogy Európa hadereje mo>i ötször olyan erős, ininl a világháború elölt voll.
Eddig bécsi tudósítónk érdekei Jelentése, amellyel egyidejűleg kaptuk meg párisi tudósítónk beszámolóin arról a beszélgetésről, amelyek Paul- Bencour kép.iselővcl, a legfelső (uncia budihinács elnökével folytatott. Ez az intervju, amely a lesneietés probléiqája körül mozog, tanulságos módon egíszili ki bécsi tudósítónk ferili jelenléséi és czé;t a következőkben annak kicgészílése-ként itt közöljük:
Paul Bencour, a francia legfelső
mutat feL Igy például a locamoi szerződés nem határozza meg pontosan a UrAadót, ezzel szemben ezt a fontos kérdést a genfi Jegyzőkönyv pontosan tisztázza.
— Ez a hiány nagy kár, miként » görög-bolgár konfliktusban is kiderült, ahol nem lehetett pontosan megállapítani, hogy melyik áltam volt a lámadó fél ? Véleményem szerint volna mód ennek a fontos kérdésnek megrendezésére, azonban ez a megoldás Németországban bizonyára nem találna elfogadásra. Az összes semleges és teljesen demo-bilizált zónákat, vagyis az összes határokat a Népszövetség felügyelete alá kellene rendelni. — Elóbb-ulóbb bizonyára 1 sor kerül erre a megoldásra.
Ezeket mondotta Paul-Bencour, aki előreláthatólag elnöke lesz a nemzetközi leszerelési előkonlcren-ciának és tervét a határoknak teljes demilitarizálásáról és a Népszövel-
hadügyi tanács elnöke az általá- síg ellenőrzése alá való helyezéséről
nos leszerelés kérdéséről bizonyára lel fogja vetni a konfe-
Párli. február 13 rencián. (A Zalai Közlöny párisi tudősitő• —
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
Irta s 11 IskoUnkivflli Népművelés előadás Sorozatában a nagykanizsai Ipartestületben
folyó évi február hó 4-én felolvasta: KELEMEN FERENC (I!)
I.Sa/tSptaiUU l(„|i[S
Csonkamzgyarország, mint ismeretei, par excellence mezőgazdaslgt állam; a-Nigymagyaralföld,a Duna-Tisza köze s a Dunántul legnagyobb része nagy mezőgazdasági területek, melyeken c mezőgazdasági termeiéi minden ága űzhető. Ezek a bőséges mezőgazdáig! leiületek haUlmas mennyiségű nyersterményt produkálnak, melynek itthon való feldolgozása gazdasági, pénzügyi ét szociális szempontból égetően kivánatos. A magyar Ipar jelentősége tehát diő-torban abban domborodik kl. hogy saját nyersterményeinket idehaza leidolgozza s a boni izükséglelek kielégítésén felül megmaradó termelési többtetet a megfelelő fogyasztó-piacokra eljuttassa. A magyar ipar jelentőségének ily természetétől áthatva, közgazdasági politikánk már régebben is bizonyos lervszerüség-gel fáradozol!, hogy a mezőgazdasági termelés éi ipari produkció ezen áldásos kölcsönhatását gyakorUUUg kihasználja. Ennek a közgazdasági politikának eredménye részben: hírei malomiparunk, mely a magyar névnek sok dicsőiéget izerzetl.
Ezt követi szesziparunk, valamint az örvendeleten fejlődő cukoriparunk, mely azonban még mindig fávol áll attól a jelentőségtől, melyre ipedálli mezőgazdasági termelésünk mellett hivatva volna. Nem elég erős a kender- len-iparunk, hiányos a zsákipar, az állati bőrök igen tekintélyei réize Ínég mindig külföldre vándorol, mint nyerstermény vagy léi-gyártmány, hogy azután onnan kerüljön hozzánk vluza, min! drága kéiz áru. Fontosiágában óriási a mezőgazdásági gépipar, mely bizonyos cikkeknél már kinőtle a magyar fogyasztópiac kereteit ■ egyre intenzivebben rendezkedik be külföldi szállításra. Építőiparunk a háború elölt örvendetesen lejlődött, de nap|aink keserű gazdaiági válsága , teljesen megállitotia ez! az iparágai.
Lehelellen itt sorbavenni, értékük szerint mérlegelni azokal az egyes iparágakat, melyek mezőgazdasági jellegük mellett óriási fontossággal bírnak, de íimételten meg kell állapítanunk, hogy az Iptr jelentősége nálunk épen a bőségesen termő mezőgazdasági termékek itthoni ipari feldolgozásában kulminál. Közgazdasági politikánk legfőbb törekvése legyen tehát, mezőgazdasági alapter-melélünkbe kapcsolódó Intenzív ipari termeiéi. Ne engedlük kl egyeden nyerslerményünkct vagy félgyártmányunkat a külföldre, hogy aztán drága pénzen megvásároljuk az onnan visszatérő kész iparcikkeket.
(Folyt, köv.)
-» Sehwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legtzofTdabb kiszolgálás.
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
NAPI HÍREK
RAPIREHD
Február 17, szerda
Római katolilrai: Hamv. az. l>iote»-tána: Donit. Izrael, ta: Aűar Itó 3.
Nap kel reggel 7 rtn W petekor, ■yugszik délután b óra \'2b perckor.
Mozi. Uránia—Vihlg: Operaház lanton-. }a. fantasztikus történél Hasion Le-roux regénye nvotnán EJÓadiaok 5, 7 és 9, Illetve 7 és 1 »9 órakor.
KU LTU R ESTÉLYE K ÉS MULATSAGOK:
PaMvAr XI. A Zrínyi |r*J*lm< H MOW.i.tl Kfli kallur «Ii1jiM«4 * váios Híj. naív1«rm«b<« dílulia • ♦r.kor (Kfltat* Imik tuii«k?4*itin
tl&tdiu)
Ubraár TX TuítB-«tl ál l\'iáuiibáB. Február n. Cin. .liaJán i Kfimliny Ott-
UlinUtMD t*U 7 *raki.< (El«k Air ál.. Mii UfV^nk • miCT" IT]«*ican > A Ilin jn«»»U» •MriSlb t«W *4*Ui; JJVMOVIL UJ: A> UWiU* liiuú.lom iKiuliar rorvdol>i>íAk i\\yiimj«l
MSrcliU I. A MkUÍm XUuM iHníiu u U(S-
MrdM & spgrl cuuas* ti UriniiUa.
Mtrclna 14. Ai Ém» riAádíw . K.rr.itío; Oll-fcoataa dtlslin 6 tttkm iM»lniu»h«icunk (4iM»«t.V
Márrlnt a. Ai Éra* ttfiiJl«« • KtratiUnr Olt kMtu UduUa S <<»kur (KuiuUaUuáy^X *» »U»k.)
MEMENTÓ...
Megszűnt it zajos, nyilvános mulatság, habár mimelése volt csokSfi pajzán jókedvnek és az Egyház a bűnbánat komor színű ruháját átlőtte mugára, szolgája p^dig hamut hint a hivő fejére, hogy emlékeztesse a porra, amelyből alkottatott és amivé egyszer Ismét válik. Mert semmi más — mint por az ember és közönséges hamu, melyet a szél fuvalma szét-szár. Oly szükség van arra, hogy a Jejél gőgösen fennenhordó porszülöt-tet figyvlmeztessék eredetére, hogy emlékezetébe juttassák, hogy nincsen semmi, amit a jötá embere magáénak vallhat, hogy mindaz, amivel bir is ami fölött rendelkezik, csak az ig kegyes adománya, amit sáfárkodá<ra bizományba kapott, amit egyszer Itt kell hagyni, amit a nagy pont után vissza kell adni. Meri el jő a holnapután. A mai nop egy pillanatra megállásra készlet és emlékezetünkbe Idézi a röpke emberi élei nagy kérdőjelét, a titokzatos kérdés!, a misztikus falat, amely az Élet-et . elválasztja a néma várostól. — A teremtés gőgös fejű koronája ma magába mélyedt és törpesége, lehetetlensége láttán meghajtja felét Alkotója előtt ii beismeri — hogy csak por is hamu. Hogy hiúság minden. És migis, valahogy csak nem akar tanulni, okulni, a Valóság konzekvenciáit levonni — az Ember. Fenevadként tör embertársára. Sima mosollyal orozza le felebarátját. És vad tülekedésében legázol mindent és mindenkit, míg eléri őt ts az erő-sebb és élelmesebb fojtákeze. A mindenl kiegyenlítő, jővátevő. Igazságot szolgáltató féltőbb hatalom szolgálója. Mert nincsen bűn — bűnhődés nélkül. És mindenki számára eljő a számadás órája...
Hamvazó szerda von Emlékezzünk — hogy porból leltünk és porrá leszünk. Hogy röpke az ember élete és lítzavlrágszerű. csontjait pedig elfújja a szél fuvalma, rnlnt a sivatag homokját.
Mementó... (B. R)
— A reformálna püspök haza-érkezeit. Antal Géza dr., .i dunántúli református püspök hollandiai útjáról hazaérkezett.
— A klskanlzsal likol.-épltéj.
Hélfón délulán Nagykanizsán iárt Smilterer Jenő épiiészmOrnök, a kultuszminisztérium megbízottja, aki a Ki kar.ksán telálliiar.dó elemi iskolát fonja megtervezni s evégből kiküldték a helyszín megtekintésére. Az építészmérnök háiont héten b:IUl elkészíti a tervekéi >. azut.in kiírják az árlejtés\'. Az építkezés a tavasszal megkezdődik. Az uj kiskiinlzsai iskola 6 teremmel, igazgatói és szolga-likassal épül a nagyrácutcai köz.é-ren, miáltal az Iskoláiéi messze eső déli városrész gyermelfcl egy közelebbi fekvésű u| iskolát nyernek.
— Törölt ügyvédek. A zalaegerszegi ügyvédi kamara közli, hogy Fala Lajos nagykanizsai és Takáls Simon sümegi ügyvedet önkéntes lemondás folylan, Hajlk István zalaegerszegi ügyvédet halálozás folytén es Székely József dr. lapotcai ügy-séztei fegyelmi határozat tolytán az ügyvédek lajstromából töiölte.
— A Principális mellékágainak rendezése. A Principális-csatorna mellékágaihoz Csatlakozó ossze-kölft árkok IccsipjUsára és rendezésére az előkeszOletek megtörténlek. A nagykanizsai városi műszaki hivatal a szombathelyt kullurmérnöki hivataltól kérte az előmunkálatok megindítását
— Nyugdíjas vasutasok figyelmébe. Mindazon magy. kir. anam-vasuti nyugdijasok, akik a helybeli D S. A. vasutlársa ág Nagykanizsa állomásán Ohajliák la- es szénszük-ségletűket kivételezni, ebbeli kiván-agukat legkésőbb folyó hó 2tS-ig jelentsék be. A kivételezett tüzelőanyagok készpénz ellenében szolgállatnak ki. A bejelentéseket az áilo-mislónökség délelőtt 8—12 óráig előjegyzl.
— Az Irodalmi Kör családias jelmez-estje. A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészen Kör hétfőn este családias jelmez, estéjén ven bucsut a farsangtól. A zenemegv.\'iltási dlj fejében n?szcgyü|tnti 151 300 koronát az árvízkárosultak felsegélyezé-sérc indult gyűjtés eredményéhez csataljuk.
— A Keresztényszocialista Párt tegnap esti műsoros mulatságáról beszámolónk az idő elórehakdotl-ságára való tekintene! holnapi számunkra maradt.
— Nyilatkozat. Lapunk 1925. március 28 iki számában egy közlemény jelent meg egy Idényei ok-irathamisitási bűnügy kapcsán, mely cikk — többek közöli — dr. Lakó Imre, dr. Keglovich Béla és Ernelz János urak működésével foglelkoúk s dr. Lakó ügyvédi irodájában állítólag (Ortént eseményekről számol be. Az ennek következtében megindult sajtóper kapcsán, alkalmim nyílt meggyőződnöm arról, hogy a cikk állításai a valóságnak meg nem felelnek s az egész cikk mag. té.-cs információn alapult s eme m-ggyő-ződésemnek ezen uton kifejezést adok, egyúttal a cikk közzététele miatt óizinle sajnálkozásomat fejezem ki. Kempelen Béla felelős szerkesztő.
— Vasúti mcn-vtdij-kedvezmény.
A m. kir. technológiai és anyagvizsgáló intézel Budapesten folyó év 1 március hó 25 íg a házitozclő-bcren-dezésekbői kiállítási rendez. A kiállítást látogató iparosok a m. kir. államvasutak vonalain 505.\'o-os menetdíj-kedvezményt élvezhetnek. \' Utazási legyek az ipartestületnél 16.000 korona lefizetése ellenében kaphatók.
Schwarcz Dezsé harisnyái i legjobbak.
— Az .Apátlan székelyek" negyedszer. A 77. Szent Liszló cserkészett vasárnap délután fél 6 Oraí kezdettel közkívánatra negyedszer ad\'ák elő a rilka sikert aratón .Apátlan székelyek* cimü 3 felvonásos i.redsnia színjátékot. Az .Apátlan székelyek"" most vasárnap, haimid-tzben is olyan zsuf alt ház előtt ment, bo.>v a közönség igen nagy részé-nek jegy nélkül kellett visszafordulnia. A február 21-iki előadás teljes jövedelmét a plébánia templom restaurálása javára fordítják. Belépőjegy 10000 korona. Jegyekről ajánlatos a plébánián vagy a cserkészparancs-tnikságnál Idejében gondoskodni. Az előadás ezalkalommal is a Rozgonyl-utcai tornateremben lesz.
— Uj ügyvédek. A zalaegerszegi ügyvédi kamara Simon Géza dr. keszthelyi, Vázsonyl Oyula dr. tapolcai és Liké Imre dr. zalaegerszegi Ügyvédeket az ügyvédek névjegyzékébe kivette.
— A feléméit sörfogyasztási adópótlék. Nagykanizsa terülclén további intézkedésig a sor literje uián 120 korona fogyasztási adó-pótlékot keli fizetni.
— Brutális verekedés a Rózsautcában. Vasárnap délu\'áu Spolarlts István nagykanizsai szobskstösegéd több társával a hegyen borozgatott majd kissé illuminail állapotban elszakad! társaitól és hizalelé igyekezett. A Rózsa utcában OsszcUiM-kozolt Szabó Katalinnal és minden előzetes magyarázat vagy szóváltás nélkül nekiesett, a leány kezét hátracsavarta és agyba löb: verte, rugdosta, a |obb karját összeharapdálta. A dulakodás közben a leány bálracsavart balkarja eltörölt. Sokan összeszaladtak a verekedés lá\'tára, de segíteni jó ideig senkinek sem jutott eszébe. Végül is kél fiatalember kiszabadította a dühöngő kezéből az önmagával ekkor már Ic-hetellen leányt, aki a Suldár lakásába meneküli és magára zárta az a|tót. A legény ide is utána lulotl, dln-gelte, feszegelle, végül is leemelle az ajtót, hogy a leányt tovább bántalmazhassa. A leány tört karjával éhkor egy másik szomszédhoz sza-ladl, honnít már a mentőknek kellett elszállilanL Mire a rendőrség a h\'lyszinre érkezeit, a brutális szo-hafeilósegéd kerekei oldolt, ugy hogy csak reggel sikerült ól elcsípni és őri étbe venni. A leány állapota olyan súlyos, hogy nem is biztos, visszanyerheti e munksképességét.
— A Szanatórium Egyesület f. bruár 6 Ikl piknik|én fclülfizet\'ck: Birczay Ferr-ncné gtól Kegievich Ilona 1.000.000, gról Bnthvány P.tlné 500 000. ujnépi Eirk Ernő S\'ern Gyula, dr. Kállay Tibor, dr. Taránvi Ferencné, Kalit. Legényegylet 2CÍI—200 000, Bogeiieder Frigyes 140.000, Czobor Mátyás Zalaegerszeg, N. N., dr. Darás László, dr. B\'inha István, dr. Deutsch Mi lós ezredes orvos, Olvös Einilné, dr. Fodor Aladár. Szintay Jenöné. Nagykanizsai Polgári Egylet 100 IODOOO, Gazdag Ferenc püspöki biztos N N., Scbrircr József gyógyszerész 60— 60.000, Kaán Irma, Pichler Józsefné, Lukács József gyógyszerész. Kisfalud! Gyula, dr. Kálnay Gyula, csapi Szommer Ignácné, BÖlcsfoldy János, Plébánia, Ozv. l\'táger Béláné. dr. Repka, János százados-orvtjs. Unger Ullmanii Elek, Hudv József, Kaiser Ernőné 50 - 50.000, dr. Kovács László 35 000, özv. Ungárné 30.000, N N. 20 000 korona. A felült rctök-nek ezúton mond lnlás köszönetet az egyesület vezetősége.
— A zalaegerszegi országos-vásáron — tudósítónk jelentése ■zerinl — igen gyenge voll a forgalom. A járhatatlan utak visszatartották a falu népét a vásáron való részvételtől.
— Százmilliós betörés. Kaposváron legn-n é||el tel|esen kifosztották Kollei Ferenc cipőűzlelél. Elloptak 117 ptr cipőt, rengeteg talpbőri és sok selyem harisnyát. A letteseket nyomozzák. A kár közel 100 millió.
— Egy gyár kasszája a kut fenekén A balatonedericsi szén-kéneggyár irodájába még a mullnyá ron tietörlek s egy 40 millió korona t.\'.rlalmu vaskazeltát onnét elloptak. A tettest mindmáig sem sikerüli megtalálni. A napokban az egyik gyári tisztviselő udvarán levő kútba b -leesett a vödör. Miközben ezt vashoroggal ki akarták huznl, a horogra akadt a nyáron eltűnt vaskazetta, természetesen üresen. A nyomozás megindult.
— Halálozás. Ekhamp Józsel zalaszei-tiv.nl vasúti vendéglős, voll megyebizoltsági Ug. 81 éves korában meghalt.
— Építkezés Zalaegerszegen. Ztlaegerszeg vasúti állomásának kibővítését, ami állal az indóház a várostól valamivel messzebb kerül, kél héten belül megkezdik. Az uj felvételi épületen étterem is lesz. A jelenlegi indóházból lakások lesznek. A vasút mentén fogják felépíteni mirharakodóval és cédulaháizal az uj vásárteret Is. A Bato-i-ligeti vendéglőt pedig szállodává alaki\'ják ál.
— Romiolt leány. Szilák Mária 19 éves kerecstnyi születésű leány az Egeraracaa köziéghez tarlozo Egrihesyen Olasz Anna lakásából különléle ingóságokat ellopott, majd később a Pogányvárt begyen Sltko-vlcs Teréz padlásáról élelmiszeri, Qi\'ye községben pedig Takács Jánostól ruhanemül tulajdonított el jogtalanul. A nagykanizsai lörvény-izék öl hónapi fogházra és egy évi hivatalvesztésre ítélte.
— Csavargó cselédleány. Úszik Júlia nagykanizsai cselédleinyt a rendőrkapitányságon 8 napra elzár-lák csavargás miatt.
— A Végh varrodába (Király-utca 14, emeleten) febérvarrásra tanítványok felvételnek. Uzyanotl mindenkié fehérnemű és előnyomulás jutányos áron készül.
- NAGYKANIZSAI CIMTAR. Ara 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
A sok reklám mellett
tchUm licitül ajánlom <10
orosztonyi boraimat.
Ka jó bnrt akar olcsón Inni. u«y ízlelte meg 7000 tt 8000 koronás borsinál Safhán józsef, w.gi«r-u. n-
iefzn
NAGYKANIZSA, FÓ UT 1.
1926 Február 17.
zalai közlöny
8
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz SS, az „Arany Kakasához
Telefon 3-74. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Telefon 3-74.
Időjárás
A aafykaolual meteorologlal rneg-llmió JclentéMi Hiiilím a Mmir*tk-írt" reggel 7 órakor +2, délülia 2 ódkor ++7. eMt 9 6r,kof +3 3-
Ptlházet: ligéáz nfp borult.
Szltirdity: Reggel Kszak, délben Észak-kdei. elte Északnyugat.
Napi c tapadt k mtim/Mgt: —
A Meteorológiai tolUct jelenlile aze-rinl lobbira fclbú.. enyhe ÍJft vártiató, jelentéktelen ledipolódaftoklul.
— Díjmentes oktatást ad vevőinek bimzéáben, tömésben é> varrásba i Singer varrógép részv -társ. újonnan rendezeti permanens tanfolyamán. Előjegyzés érdeklődők részére Fő-ut 1. szam.
— Remlngton írógépek raktára és képviselete, kedvező részletlizctés, régi gépek becserélése Szabó Antal irógépraktárában.
— Kóztudomásu, hogy ma .Ptitt" • vezető márka, azérl ragaszkodnak az iparosok és családok egyaránt Plall var.ógépek vásárlásához. Kizárólagos raktár: Brandt Sándor is Fia cégnél Deák-tér 2.
^^Xrf-Mj-I^^y- y ■ u-i m ■> 1 ■ i"
SPORTÉLET
Egy szomorú mérkőzés. Vasárnapi számunkban megittuk, hogy a három nagykanizsai egyesület feb-ruár 21-én mérkőzést rendez az ősszel szerencsétlenül járt s azóta súlyos betegen sínylődő Tóth László, a Zrínyi TE közszeretetben álló centertedczele lovábbi gyógykezelése kőlliégeinek fedezése céljából A mérkőzésen az NTE csapala a Zrínyi és a Transdanubta kombináltja ellen fog játszanL — Az egyesületek elő-vitelben is árulják a jegyeket, hogy azok is leróhassak adójukat, akik akadályozva lennének a mérkőzésen való megjelenésben. A közönség, melynek hosszú éveken ál volt kedvenc játékosa Tóth László, bizonyára támogatni tog|a az akciót s lehetővé teszi, hogy a gyógykezelésben ne álljon be fennakadás. A jegyeket elővételben Vikásy városházi órás■ üzletiben lehet venni.
A plng-pong verseny eredménye. A Transdanubia állal rendezeti ping-pong versenyen első dijai Flesch, Dunánlul bajnoka, második dijat Nimelh, harmadik dijai Simonyl TSE tag|ai nyerlék. A vlgasz-dljikai Llchtenstein és Dobó vinék el. A mérkőzéseket mindvégig szépszámú közönség nézle végig. Ismételten felhívjuk a többi egyesületeket, hogy a serleg mérkőzésekre csapataikat készítsék elő, megbizoll-laikai pedig folyó hó 20-án esle 8 órára küldjék el továbbiak megbeszélése végett.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
Ingoványos nagykanizsai utcák
Kapluk és közreadjuk a következő panaszos levelet:
Igen tiszteli Szerkesztő Ur!
Azt már szabályozza szabályrendelet hogy a kapukat éjszakára be kell csukni, a lépcsőházakat, kapu aljakat este ki kell világítani. — csak arra nem történik semmiféle intézkedés, hogy az ember testi épségéi világos nappal ne fenyegesse az utcán ezer leskelődő veszedelem.
Hogy ezeret Írtam, ez nem csak a számok költői szabadsága, hanem bálran irhaltam volna löbbei is, mert ahány légla van a nagykanizsai utcákon, jóformán annyi a veszedelem, hogy kitöröm a lábamat, amikor az utcán járok.
Röviden azt szerelném panasz tárgyává lenni, hogy a mellékutcák téglaburkolta tele van gödrökkel és kiálló téglákkal, melyeken minden elővigyázatos botorkálás mellett is megtörténik, kivált ha köd vagy eső szitál, hogy az ember megcsúszik és a könyökével vagy sétaboijával bever egy ablakot. Ennek nem csak szemtanba, hanem szenvedő alanya is voltam néhány esetben.
Másrészt pedig a Sugár-utón, Ki-nizsy- utcában, Zrínyi ulcábm, sok is lenne felsorolni, hogy hol még, — legfókénl pedig az igen nagy forgalmit Erzsébettéri piacon valóságos ingo-ványok vannak a meglazult téglaburkolatban. Az ember gyanutlanul rálép ezekre az amerikai világvárosok mozgó járdáira emlékeztető in-goványokra s nem csak, hogy a legiaközökbíl magasan a ruhájára freccsen a lárlé, hanem olyan bizonytalan érzése lámád az embernek, mintha itleg akarna nyílni lába alalt a löld. Mire az ember felocsúdik, hogy hiszen ez csak egy-két lépés hosszú és széles járda-ingovány, addigra esetleg már egész hosszában el Is vágódhatik azon, különösen éjszaka.
Hál ha már az éjszakai biztonságunkról kapuzárás és világiiás formájában gondoskodás lOriem, nem lehelne-e valahogyan megfunlolás tárgyává lenni az emberek nappalt biztonságának kérdését is? Mindenesetre addig kell ezt megfontolni és megoldani, mig komolyabb bnlescl nem történik utcáink burkolatinak elhanyagolt állapota miatt.
Szerkesztő ur kész hive: Spectator
irodalom és művészet
Három egyfelvonásos darab.
Molnár Ferenc .Marsall" Ci.n0 darabjának tegnap esti előadásában — főleg eleinte — némi egyenetlensé-
Sel észleltünk. Oka valószínűleg lóleg zikely Gizinek, D\'Arrlgo Kornélnak és Czaki Pálnak lulságos igénybevétele minden este. Az előadás mégis jo vo\'l 1 az összjátékból főleg Székely Gizinek erőteljes alakítása domborodott ki. Arról persze nem lehet, hogy a darabban sok olyan mozzanat van, tnclyekcl még a legjobb játékkal sem lehel ellogadhalóvá lenni. Mellette D\'Arrlgo és Ross Jenő említendők; az döbbeni főleg a lövés uláni színjátszó jelenetben érte el alakításának lclópont|ál, Ross pedig végig kiegyensúlyozott játékával tűnt ki. Az .fijlél a panoptikumban" cimü nagyon is fantasztikus drámában főleg Czuki Pálnak |itékát kell megdicsérnünk. — Hervay Frigyes .A boudoirok királya" cimü ízkeccsé-ben Székely Oizl és D\'Arrlgo Kornél érvényesítették tehetségüket. Székely Giziről meg kell állapitanunk, hogy szerepkörében kiváló erö s tehetsége csakhamar a maga leljes erejében fog kibontakozni. Egy iuli|donságról azonban szokjék le íkevesebbet jiisz -szék a nézőtér leié s a szerep: állal megkívánt érzelmeket intenzivebb mimikái játékban Juttassa kifejezésre.
—mp—
A Thália színház heti műsora:
Szerdán: KÓW<» Imre ezidei vlgliték-itkere Pántlika. Fóizercplók: U\'Arngó K., zikely. Véesey, Czikó. Rozi, Somody.
Csüiörtílkón: Buciuer.iiliá. Nagy művészi kabaré.
UJ Idók Htrezeg Ferenc művészi és képekkel gazdagon dilzitctl Irodalmi hetillp-JAnak 7. azima ktlill Herrzeg Fetene regényéi. Rákosi Jenó cikkéi, Szederkényi Anna él lf|. Hegedűs Sándor elbeszéléseit. Folytatódik benne a .Szerelem\' cimü vle llghirei angol regény és kózll a lap rendkívül népszerű rovatait. 1 szerkesztői üzenetekéi ei a szépségápolást. Előfizetési negyedévre HOOOO korona. Kiadóhivatal Bullapest, VL Andrássy-ut 16.
SSJDZI
Uránia ma szerdán és csütörtökön
5, 7, 9; Világ fél 7 és fii 9 órakor: Operaház fantomja, fantasztikus történet Gaston l.eroux regénye ulán, az amerikai Universa! filmgyár óriási filmje, fószercpekoen Lon Chaney, Mary Pllilbn, Normann Kerry. Az Operaház karneválja szines képekben. Az Urániában felemelt helyárak, a Világban rendes helyárak. Kedvezmények mindkét mozgóban érvényben vannak.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktóz»lén az Irányzat a legnagyobb mértekben ellanyhult. Az Árfolyamok már nyiláskof is a tegnapi nlv«S alatt Indultak, mivel késóbb a külfíMdiftl barátságtalan hírek Érkeztek, a kontremln eladásokkal lépett fel és újból leszorította az árnivót Najfron kedvezőtlenül hatott a piacra a Magyar Hitel stabil árfolyamának hirtelen esése. A lanyhaság líileg az eddig favori/ált értékekben Jutott leginkább lu-feje/isre. A forgalom ina Is rendkívül uük keretek kózfllt mozgott é» az árfolyamok legnagyobb része üxletkfltésnélkül esett.
Zfirichl zárlat
fáits 1887 CO, Loadci 2625 55, Ntvyork 51918 Braml 236000 Milano 2091.00. Holland 308 00 Bertln 12160, WUn 73-05, i-Ba 365 00. Prága 1537 50. Badepest Tt\'53,
\'\'utó 70*03, Bskmst 225 00 Balziád 912G0,
A budapesti Tftxade deviupfkgyzéM
Valalák D« V 1 lé k
*»CH S«««I0 W7CC imMw W4IMM
Cfh km. tti(vni;s Sstgrlí isiri US\'
DU tuoiu: Mto n*44 íren
OWW( MSOMIO) Wu« msxas
rraartá k. kW* l*l« llülll awtai
Mu4 M íuu nm XcyMhlg. . IM MIS
ut IMI\'I sats UAU1SIOO
LM. «34)J LMéM IMI •« U»
Un U4S-JS1I HUasc JS7J IS44
•Uz*. iiiMirau Nvr«t H-SVI4U
Ouk.KMl IcatlOUJ FlrU M ma
LM. kur ISi -4 1MIÍ Mj» , ano-s ii im
triid k. II7J4 H/H <»:»»
••in t>. tm nsj imám i sors trar
Hírig hm. IlUO-ltlOO VtM 1VTJ I004J
l\'Mtn. ISO.\'llim tvtrt ims-isNt
TerméaytözBdo
Bum iUm*. \'6 kg-os 395 000- 397.500 rr 4000XJ-402600, 78 kg-os
402 500 - 405í00. duníntull és pest-
vidéki 76 kR.-os 387 500- 389 000, 77 o«
3U2 500 - 39\'» OCC, lf> 39S 030—397 530 7* kg-os 397 5*i- 400 OJÖ. -<u 227^ 0— 230 600, ^ks.-Jián-U^ 33>\'iOO 245.W0, sr<iipc 310 000—150 000. i* 260030 266 W, U..gtil I77.y0 182 5 0 rtpca 600.000-^lO.OOO, 180 Gu. 190.000,
• o:pa I70.0X-172 5GU.
SerttBváaar
i\'cllii]Ui 5753, raelvWl eladitUnnl »1««m-mntá\\ 400 dib. RitótemJU 18000— 185c0, stedett 1ÖÓ0Ü- 17000, izedelt köxéo 16000 —16 5O0, könnvü 14 000—15.000, tlaóreodl öreg 17.000—17.500, misodrendU 16.000-165013, angol s\'ildó 18 000 - 21 000, t**loan«
aigyban 20.030----,l»li2l 000-21.500,
lebufott hu* 20.000—21.000, italnnnas léi-Kctéi 20 0 » -22 000. Irányzxt kflzepes.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Kön»»-HMMkxUt »T. Naavkdnlr*-
Kónyazcrkölcaön kötvényeket é«hadik5lcaSn6ket
• legirwct\'zbt) tufl áicalt \\-tuanli. Óiwn
htlfi érnkpsplroii, "
vticlc e* cUdAM. At njM •.cljrtlIÍM Hetatk mifli kanntuiUUn
u AtutáltsoK gJO«« t* ct4-
6ron éa Társa
bítik- It l4i«l»t>l»nnt4«jro»ok
15. Mim T«Wm. IrtxU 331. UkU 44.
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
üppóhlpdatéMk
A« apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A dmizó > minden vastagabb belUból illó szó két szónak számíttatik. Minden további szó dl|» 500 K. A hirdetési dij ciöre flzetendó a forgalmUdóhozziszamitáKval
Telje* vízvezetéki- és türdfl-•xoba berendezéseket \\rgn\'ciótitfln
uálUl ízerel kedvező fizetési feltételekkel Nilitr Gépgyár,
Sagái-bt 16.__2122
Dérnántái. — lamaalUH Székács-féle zab. Elióret\'du u .iclorral bérszántást villái Simodiii Viktor
6eltel földbirtokos Bóvebbet Oclién. — gv*nolt száz mi jva nemesített Sxékaci-félc zab kapható 25\'-,<j lejárral a budapesti kft-zépár felelt
Pénzköioeónt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben é» leggyos-ubban lolyóiltUt Aoaél Ignáo pénz-kölcsónkftzveUló Irodája Nagykanizsán. Póni 3. u. alatt Kényazsrkölcslln kötvényeket veszek. 1550
Egylltsr yjQQp 6000
■ lafirsndQ
kor.
BRUNCSICS JÓZSEF
lianc. (tca«(( it (fTtnrahiiaii dkk<h AiltUtMe
3«gáf-m g * T«l«lon »0.
Ugyanon egy
I r &m • z t a I eladó.
I>3 holdaa kltUnö karban levó izóló-birtok a izentgyöígyvárl hegyen, lakható pincével sUrgóscn eladó. Bóvebbef Aczél Ignác Ingatlanlorgalml Irodája Nagykanl-zain. Föut 3. szám. , 503
Forgalmai utcában Qzlethelyiség azonnal átadó. Qm a kiadóban. 57
■ iltényi-oipöt vogyenI
Ma, hamvazó szerdán
a M A R K Ó-féle
vendéglőben.
310 holdaa birtok, raju 3 szobái urllak. magtár, cseléd lakiiok. Istállók mind Igen jó karban. kedvexó (lzeléil leltételek mellett iürgó*en elidó. Bővebbet : Aozél Ignáo ingatlanlotgalml irodája Nagykani-
uin, Fóul3._296
~Oaytoa Scbattlevort 8 HP. Jó karban levó gOzgép jutányosán eladó. Mayer Károly
ruhaieitó Nagvkanlzia.___446
Egy borbélysegéd, jó munkás, kivétetik Efttvói-léi 24. \'
SltOnó kerocsenyl
Ó- és UJBOR
1917. évi peossnyebor lilrrenkint ti kapható icm
REMETE, Sugár-ul S. szám.
Murakereazluron közvetlen az* állonui mellett egy I szoba, konyha éi egyéb mtl-ékhelyiségekból illó izilárd anyagból épült lakóház kerttel, eielleg 2 hold izántó-lOld li hoizáveheló. aUrgóten eladó. Bővebbel Aczél Ignáo ingatlanlorgalml Irodájában. Nagykanizsán, főút 3. sz. alatt\' 4*5
MegvétaJr* keresek egy mészárszékbe alkalmai pultot, vauendla fogait, egy jég-■zekrényt Simon István, Klikanixia. Va-
fjzsdl-otca 3 c._4JI
31 holdam birtok, rajta kitebbizcra épülettel. kOzel vaiulállomithoz (elsőrendű szántói nagyon oición. sürgőién eladó. Bő-vebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsa. Fóut 3 504
Értesítés.
A .Központ* szállóban bemutatott
szab kézi mosógépek
eeyedárusitój* Nagykanizsa és környéke
:&t" Szepesi Imre
mObiilor* <i vUfCictáJuícictó
Zrínyi Miklós-utoé 22.
Kerestetik egy kocsis és aaAIAmun*
kás bármikori belépésre, kiknek 3-4 munkaképei csalidtagjak van. Jelentkezzenek Csengery-ut 36. izim alalt Kóláinál. 497
Eladó Magyar-utca 101. izimu nagy ház gazdasági épületekkel, lelettel. Bóvebbel minden vasárnap délután u^yanotL 404
65 holdas |>irtok n Balaton somogyi oldalin 8 ixobii nagy urllakkal, cseléd lakások. Istállókkal. 10 hold elsőrendű szó lóvel. esetleg kettéosztva is, nagyobb blr-tokvétel miau sürgősen eladó. Bővebbet
lóvé toki
Fegyvergyári „STEYR" kerékpár
kizárúlagos árusítója.
El jdá« részletfizetésre la
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. [ — Gépjavító műhely. —
lKEINEft ÖDÖN
NAGYKANIZSA, FSut 8. az.
BatAr-épQlet.
Erzaébet-tér 18. azAm.
HARISNYQHflZ
Szarvas szálló épület.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyiikben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha 3 kiszolgálás pontos,
Az áru olcsó és |ó,
Az Q;let száz évig ls fenntartható,
Női szalmakalapok SriTe.;.!®1*\' ™dcikk GYENCS ÉS VIDA. ,,, Férfikalapokat taktárun lartunk é- átalakítunk
Ne Üljön fel az ügynökök rábeszélésének, hanem tekintse meg a világhírű
PFRFF-VARRÓGÉPEKET,
melyek minden más vartí^épet felülmúlnak.
Brandl Sándor és Fia
Dunántul legrégibb varróp,eps/.aküzlcte Deák-tér 2. Telofoni 12.
KedvszS ré»*l«tli«.tó.l l.tlét.t.kl Ingyenét varrás é» himtésok tatás] Alkatiéi: él tDrjihtáf mindenféle rendíteni vatrógépEei. Sp.oláli. ju.itoin Uholy.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VA5AR
1926. ápritia 17-26.
Kendezi a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara Vámszabadruktár. A legjobb
eladási alkalom. Áru- és személyszállítási kedvezmények a bel- és külföldi vasutak
és hajózási társaságoknál. Vlzumkcdvczmények.
Kö;ponti iroda: Budapest, V., Szcmere-utca 6.
TI), képviselet: Flichel Lali), kónyv-kereikedó, Nagykanizsa, Városh&zép.
Hirdetések felvétetnek
Töltőtollak
legjobb gyártmány
Üzleti könyvek
minden alak és bcosztáisal
írógép kellékek
sténpaplr szilaj, ilutóptpir,radír, olaj slb elsőrendű minőségedben kaphatók
Fischcl Fülöp Fiai
pnpiráruházában.
A „Vaskapu" vendéglőben hamvazó szerdán délután 5 óiai kezdettel
héringlakoma
larlatik, melyre igen tisztelt vendégeimet szívélyesen meghívom
Kardos Vilmos
vendéglős.
Ilaán Oyul. nngykanltial bíróiig!
végrehajtótól._
jó 1926. véglh. Kám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági ví«rehs|ló u 1881 évi LX l.-c. 102. § » értelmében ezennel közhitté testi. hogy a nagykanizsai klr. lárts-bltó4*nak 1926. évi Pk. 4220. «ámu .é< létek: rtkeltébcn Dr. Schlclll« Imre llfv-víd élltl képviselt NéptakirékpímUr R. T. ugykinltul bc| riK |sván I7.OTO.OOO K s |ir ereiéig 1926. évi (inoli hó 18 In (Ogaiuloülnll kirléiíllésl vígretullil uljln le- és Iclülloslall él 28.000 OCO kW bceOll ktftvelkrlA Ingóságok, ti m : 2 darab kS. larka tehén, lirka linó. iiopói bika. tx*|u. koesl és egy pár lójieruám nyilvános ár. vcréien eladatnak.
Mely érveiéinek a nagykanizsai kit. |árái bíróság 1926 IW évi Pk 1220 siámn vég-lése tolvlán I7.000.0t0 kor. lókekoveteléi. ennek I1-2S. évi november hó 18. naplál,II járó havi t\'.T^\'o kamatai. I.VM váltódl| íi eddig Oi.ieien 4 0j6.t00 kor blrólUg nli megállapított költségek elejéig Patsa Uá. légien 21 iL a. leendó oiegtaitálára I9M. évi március hó 1-íó n.pltnak délelóttl 10 ória lial\'ddólll kltneetlk éa ahboi ■ venni "siáiyírV\'lók eiennel olv weglegv. téllel hlvalnt. meg, lv«;y at érlnlell Inuó-sági.k at Wdfl. éyt LX. t.-c 107. éa IM. § .1 éllelmíben kálipínitUelés mellell, s íegiobh\'1 Igérónek. itllkiég eleién benáton alul ls cl lógnak adalnl
Amennyiben at elárverezendő Ingó^go-kat mások Is le- és lelulloglallallák és atokra kielégítési íogol nyellek volns. elen árverés as 1881. évi LX. L-e. 102. 5- értelmében etek tavára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanllsán, 1926. évi lebtuir hó
13 n",i4n Haán Oyul. a. k..
,,, klr. Iblróságl végtvhajtó.
Hlr«. k.c.k.méti ráiia- a. k.jaalnbar.okfAt i mindennemű mag*, él kótéplortiu gyümölcilál. törpe- él bokortát, alakfal. disz* tát. sortat, dist- éa tedócier]ét, lóvénycsemctét klIogáltaUn mlnó-ségben él tsármlly mcnnyllégben itállll. njegyiéket klvátuua bétmeolve küld a
Kecskeméti Faiskola éa Magtermeló R.T. Kecskemét, Itt. Széchenyi tét 6.
E^zttfregnyel Kfirjegyzaaén-
210,926. I. sz.
Hivatalos árverési hirdetmény,
a kf.zadAhátralékok tejében lefoglalt zálogtárgyaknak az 1883. évi XL1V. t.-c. 67., 68., 69., 70., 71., 72- 73. és 74. § al értelmében eszkbzlcndö nyilvános elárverc léséről.
Az l-só árverés helve, ideje (nap és óra): Nagykanizsa, 1925. fehr. 17. d. e. 11 óra.
A ll-ik árverés helye, idrje (nap és óra): Nagykanizsa, 1926. lebr. 19. de. 11 óta.
Az elárverezendő Ingóságok Irlog-lall>ill:,k Esztercgnye kozségheu.
A rálogolt tárgyak megnevezése, somtpásan, nemenként: TObb gazdt-tál 24 daiab vOrOstarka k016nb0;6 korú szarvasmarha 80,000.000 kor. bvCiénékben.
Árverési feltételek.
1. Az elsfl árvetésen mindazon égves zálogtárgyak, amelyek értéke 100 koronát meg nem halad, becsáron alól is mindért el Ingnak adatni. 100 koronán felüli értékű egyes tárgyak pedig csak akkor, ha a becs-arnik legalább háromnegyed résre igértetik.
2. A második árverésen azonban mtntleu zálogtárgyak különbség nélkül, a becsérték háiomnegyedén alól ls, .1 legtöbbet ígérőnek mindeneseiie átciigedletnek.
3. A vételár készpénzben azonnal lizelendft.
Kelt Esztercgnye, 1926. febr. 12.
Révész s. k.,
kbrjegyió.
Njomalolt • Zrinrt Nyomdaipar és KOnyvktreiiedéí E.-T.-ntl, Na^ualisin. (Nyomtl»v«>tfA - Ktrolyv
88. évfolyam, 39. szám Nagykanizsa, 1926 február 18, csütörtök Arm 1800 kercaa
politikai napilap
Felelő, cerkmtí: Kempeltn Béla ^^ £22
W\'xiwi u rs-n ,
HmMrlMki n, ajoMa 117. Min
beteg
A napi krónika eseményeiből erre a helyre kívánkozik fel az az Inzultus, mely kedden délelőtt a budapesti Teréz-köruton Vázsonyi Vilmost érte. Ebből az egész tettleges megtámadásból előttünk ebben a percben lulajdonképen nem is az a körülmény a fontos, hogy annak szenvedő alanya a demokrata vezér; bennünket sokkal jobban fellázit maga a cselekmény, hogy az ország fővárosában, annak egyik legforgalmasabbutvonalán, száz és száz járókelő szemeláttára, a kora déli órákban megtörténhetik egy ilyen orvtámadás. És felháborítana ez az eset akkor is, ha az nem Vázsonyi Vilmos volt igazságügyminiszter, nemzetgyűlési képviselővel tör- I tént volna meg, hanem megesett volna bármely más, politikailag sokkal kevésbbé vagy egyáltalán nem angazsált egyénnel szemben is.
Az eset részleteire, tehát Indító okaira is világosságot deríteni nem a mi feladatunk.\' Ez a nyomozó hatóságoknak s azok munkája után a bíróságnak a • dolga. Ebbe tehát nem avatkozunk bele, sőt még attól is tartózkodunk, hogy az inzultust valamiféle vonatkozásba hozzuk Vázsonyinak akár a frank-ügyben elfoglalt álláspontjával, akár egyéb politikai vagy közéleti szereplésével. Az alábbiakban tehál egészen függetlenítjük magunkat Vázsonyi személyétől is s csak magát a tényt vizsgálgatjuk egy kissé közelebbről: világos nappal inzultus történt > fővárosnak egyik legnépesebb utvonalán.
Ml szeretjük a kardot s a puskát is az arra illetékes egyének oldalán és vállán. Nem valf-juk a „Nem akarok többé katonát látni" elvet s szükségesnek tartjuk honvédelmünknek korszerű szervezetét s hazafias gondolkodásban és testi erőben való fejlesztését. Sőt még a gummi-botoknak sem vagyunk ellenségei, ha azokat azoknak a kezeikben tudjuk, kiknek, mint a fend őreinek, szükségük lehet rájuk.
Oe azzal a felfogással már nem
Agyon
t
tudunk egyeiérteni, hogy polgáremberek gummibotokat hordjanak csak azért, hogy velük megverhessenek másokat s elégtételt vegyenek másoknak, szeiintük helytelen, sőt esetleg hazafiat-lannak minősitett politikai magatartásukért. Nem tartjuk konszolidált állapotokkal összeegyeztethetőnek. hogy még önvédelmi szándékból is guinmibotot vagy töltött fegyvereket hordjunk ka-bálunk alatt világos n«ppal Budapestnek egyik legforgalmasabb körútján s azokkal agyabugyál-juk el a nekünk nem rokonszenves embereket, lesben állva vagy véletlenül eléjük kerülve, a szenvedélyek által hajivá, megtámadják őket s így akarjanak I egyesek politikai hitvallásukról tanúbizonyságot tenni.
Az Ilyen eljárás valahogyan nem fér össze pem a magyar néplélek lovagias gondolkodásával, sem pedig fennen hirdetett magasabb kulturáltságunknak mégis annyira-mennyire európai színvonalon álló állapotával. A katona is k.irdj.lval vagy puskájával verekedjék a harcmezőkön, a rend őrei pedig — nem bánjuk — használják gummibotjaikat a tetlen£r|| tolvajokkal, gyilkosokkal és más gonosztevőkkel szemben, ha más módon nem bírnak velük, de hogy polgáremberek vindikálják m3guknak a jogot arra, hogy teitlegességgel lorolják meg bárkinek is az ő szemükben haza-fiatlan magatartását s mint itélő-birák tolják fel magukat a nemzetvédelem cime alatt, ez az eljárás egy kissé -mégis csak igen balkánias izü s nem emeli a külföld előtt amúgy is igen gyenge lábon álló tekintélyünket.
Nem vagyunk egy párion Vázsonyi Vámossal. Azt a vádat tehát nem vethetik szemünkre, hogv valami túlságosan egyetértenénk a demokraták politikai felfogásával. Más részről azonban nyugodt a lelkiismeretünk a tekintetben, hogy a nagy és magasztos nemzeti gondolatot s a keresztény világnézetet gummi-botok és kabálunk zsebeiben rejtegetett fegyverek nélkül is képviseljük s elmélyítésükön fára-
dozunk annyit, mint azok, kik efféle inzullálásokkaj vélik elérni akár integritásunkat, akár a belpolitika terén a nyugodt állapotokat, akár pedig a külföld előtt megingott hitelünk visszaszerzését. — Ml is vagyunk olyan jó hazafiak, mint ók, csak törekvéseink s az ezek megvalósításában használt fegyvereink mások, mint a robbantó szerek és a botok. Bennünket is elválasztanak áthidalhatatlan tátongó örvénye!\'. egyes politikai irányoktól, de minden törekvésünk odairányul, hogy felvilágosítással s a hazaszeretetnek és keresztényi világnézetnek elmélyítésével s az emberekbe való beidegzésével érjük el a magunk elé tűzött, lelki szemeink előtt állandóan ott lebegő célokat.
A nagy Széchenyi a maga Idejében még mondhatta azt. hogy olyan kevesen vagyunk, hogy még az npagyllkosnak Is meg kell bocsát.mi ma azonban ml sem vagyunk ennyire bőkezűek a kegyek osztogatásában s igenis nyiítan hirdetjük, hogy aki nem áll a nemzell gondolat mellé s ezt az országot le akarja téríteni arról az útról, melyen ezer fr\'en át haladt, ellensége a hazának.
Mégis ugy érezzük, hogy a cselekvés módja csak oda irá-
nyulhat, hogy a társadalomban biztosítsuk a személybiztonságot, a polgári szabadságokat s konszolidált viszonyok megteremtésével vezessük ar országot az elvesztett területek visszaszerzésére Irányuló törekvésében egy boldogabb jövő felé.
A politika végezze el a maga tisztogató, megrostáló, kiegyenlítő szerepét s mikór ennek i/Jeje elérkezik, legyünk rajta, hogy ennek Irányzata hü maradjon nemzeti hagyományainkhoz, de nyugodt állapotokat óhajtunk, melyben kétszeresen könnyebb a munka, mintha minden percben veszedelem és állandó bizonytalanság között élünk.
Egy nagy beteg országnak nyugalomra és orvosokra van szüksége. Az orvosok majd felírják a recepteket, melyeket a betegnek be kell vennie, hogy ielépüljön. Ma nyugodtan biz-haljuk magunkat — mint szenvedő páciens — Bethlen István gróf orvosi tudományára, de a gyógyulás tőlünk is függ: a beteg ne kontárkodjék be az orvos dolgába s vegye be azt az orvosságot, melyet doktora rendel. Kuruzslók ideig óráig hozhatnak javulást is, de ha a baj kiujul. annál veszélyesebb szokott lenni s tovább tart a belőle való Kilábalás.
Nagy vihar a nemzetgyűlésen
A kultuszminiszter a keresztény viláunézet mellett A nemzetgyűlés elismerőleg nyilatkozik a felekezeti iskolák munkájáról — A Vázsonyi-Ggy — Rassai Károly interpellációja — Bathlen István gróf állásfoglalása
Budapest, icbiulr 17
A nemzetgyűlés mai üléséi egynegyed 12 órakor Scilovszky Béla nyitotta meg, aki köszönete! mond a képviselőknek az árvízkárosultak javára történt adományokért. Ezután a nemzetgyűlés folytatta a földműves lakosság érdekeit szolgáló népiskolai törvényjavaslat tárgyalását.
Vasadi-Balogh György az első szónok. Beszédiben azt fejtegeti, hogy a magyar nemzet fölényének biztosítására uj iskolákat kell állítani, hogy az ifjú nemzedék maga olvashassa eleinek nagyságát és dicsőségét, meri csak ugy remélhetjük Magyarors\'ág feltámadását, ha kulturfölényünket fentartjuk. Minden uj iskola ujabb
bástyája lesz a nemzeti eszmének. A nemzet akkor bukik el csak igazán, ha szivéből kihűl a hit és az ősök tisztelete, az a tudat, hogy a hazai röghöz ragaszkodni kell.
A felekezeti iskolák Vasati-Balogh: Bűnt követ el mindenki, aki azt vallja, hogy ott a hazája, ahol a kenyere. Nem tudja magáévá lenni a szélső baloldalnak azt az álláspontjai, hogy ne létesítsenek felekezeti iskolákat. A felekezeti iskolák nem érdemlik meg ezt a negligálást, évtizedeken keresztül végezték feladataikat, sagy érdemeik elismerése elől nem zárkózhatunk el. Ezek az iskolák érdemesek a támogatásra, a fejlesztésre, mert a fele-
a
ZALAI KÖZLÖNY - ""
ID26 Február 18.
kezeli iskola lesz a legutolsó, amely a nemzeli etzmének hálál fordít. Arza ké.i a kultuszminisztert, hogy elsősorban a felekezeti Iskolákat állitsa lel.
Biztosítani kell a megélhetést I Kiss Menyhért azt kívánja, hogy bizlosilsák a nép megélhetéséi. Ne kelljen kivándorolniok. Utal a kanadai kivándorlók sanyarú helyzetére. Rámutat arra, hogy a háborúban a magyar katona a világ legjobb katonája volt. Biztosítani kell lehál a hadból visszatértek és az egész nemzet megélhetéséi. A kenyérkereset lehetősége az iskolán keresztül adódik. Ezért mentől lőbb Iskolát kell létesíteni. Izulán az alsóbb fokú mezőgazdasági Iskolák létesítését sürgeti.
Kiss Menyhért ivita utolsó szónoka, utána Klebeltyerg Kunó gróf vallás- és kózokutásflgyi miniszter szólal lel a zárszó jogán és válaszol az elhangzott felszólalásokra.
A kultuszminiszter a keresztény világnézet mellett
Qróf Klebelsberg hangoztatja, \'togy szükségesnek tartja a keresztény világnézet lentirtásál, melynek ncm-\\ csak a hitoktatásban, hanem az egész tanulásban is érvényesülnie kell. A szocialisták részéről az a kivánság, *nogy az iskolák politikamentesek legyenek. Azt hiszem, ép a szocialistáknak van legkevesebb joguk ezt követelni. Ók ugyan nem azonosítják magukat a kommunistákkal, de ideológiájuk mégis tokkal közelebb áll a kommuuiita Ideológiához, mint • polgári (elfogáshoz.
A Ház ezután elfogadta általánosságban a Itvatlatol, ma|d következett annak részletes tárgyalási. A Vázaonyi Ogy " Majd tlabasi Halász Móric be-
terjesztette a mentelmi hlzoUtág jelentését VázSDnyi Vilmos ügyében, mely a tényállást a következőleg állapította meg: ,
Tegnap délelőtt Molnár Ferenc és vitéz Vannay László a Teréz korul 40. számú Ittz előli meglátnidla él kézzel bántalmazta Vázsonyl Vilmost. Molnár Ferenc a kapu alól kiugrott és a hátsó zsebéből revolverét előrántva azzal a Vázsonyil gyüWJkénl körülvevő tömeget lényegétté Kétségtelenül megállapította a mentelmi bizottság, hogy Vázsonyit inzultus étle, ezzel az inzultussal őt, esetleg megfélemlíteni akarták. A mentelmi bizottság ezt alkalmainak találta Vázconyi menlelmi joga megsértésének megállapítására.
Scitovszky Béla elnök közolle ezután, hogy a jelenlés most közvetlenül nem tárgyalható. A jelentést kl fogják nyomatni, izét fogják oszlani és intézkedni fog. hogy a legközelebbi ülésen a jelentés tárgyalása niplrendrc lüzeisék.
Ezután áttértek az interpellációk tárgyalására. Rassal Károly Interpellációja Kassal Károly interpellál, tud e a
Xny arról, hogy tüntető felvo-a készülnek az államfő és a kormány mellett és hajlandó-e a kormány megakadályozni azi, hogy a frank-ügyet el ne vonják az illetékei fórumoktól. Raual honzaian megokolja interpellációi 11, melyben azt mondja, hogy a hazaflasaággal és kereszténységgel, valamint azállam-fővel való Játék újból kezdődik.
, Rusal rendkívül élesen él szenvedélyei hangon bírálja a kormányt.
A miniszterelnök válasza
Kassainak hűségesen kontráznak
a szociáldemokraták. A vita rendkívül elmérgesedik. Végül
■Bethlen litván gróf válaszol az elhangzottakra:
Épen azok a képviielő urak tiltakoznak a felvonulásokengedélyezése ellen, akik a maguk részéről már Ilyen engedélyt kértek. Meg kell állapítanom. hogy én mindig az ellen voltam éi vagyok Jelenleg is, hogy a politika az utctra vitessék. — Olyan tüntetés, am\'cly politikai célból tartatnék meg, hogy pro vagy conlra vélemény nyilvánitlaisék a frank-ügyben, ucm ,volni engedélyezhető. Ellenzék minden olyan felvonulást. amely a kormány mellett kíván lün/ttní a felen helyzetben. A kormány legilletékesebb
bírája a nemzetgyűlés. Hiába tüntetnek akár a kormány ellen, akár mellette, ez nem fog változtatni azon, hogy a nemzetgyűlés dönt arról, hogy felelősség lerhell-e a\'korm.ínyl vagy lem. Egészen másként állok azonban azzal az esettel szemben, ha a magyar társjdilom abból az alkalomból, hogy kűllöldön a legsúlyosabb vádak hangzottak el a legfelsőbb mtgyar hellyel izemben li ét amikor ezek a vádak a leienben It folytalódnak, nrm lehelek semmi körülmények közöli az ellen, hogy a magyar társadalom hódolatát kifejezésre Juttassa a magyar államfővel szemben. A rendről Ilyen eleiben a kormány minden körülmények között gondolkodni fog.
Erre óriáti zaj lámád a Ház tzélió baloldalán, hogy a minlizterelnök tokáig nem lud szóhoz (utal. Mtjd Bethlen gróf folytatja: Ha az htng-zlk el t luloldílról, hogy nem tubád az államfő izemélyét belevinni I politikába, teljeten egyetértek u urakkal, de kérdem a uugyír közvéleményt
„BRANY1SZKÓ"
Ista: Picby-Horválh R«z»4 (3)
— Megcsaltál... — zokogott Ica — nem tartottad meg a szavadat... Elmentél, itthagytál... te rossz, te nagyon rossz!-.- Megcsaltál... hiiz azt ígérted, hogy elviszel Innét... hogy a tündérur zágot adoil nekem az .elátkozott kastély- ulán... ts most cterbenhagytál... pedig hogy hittem neked I... most csak magad mentél el oda .. Te szívtelen I .
IV.
Agynak döntötte Icát a szivét mai-cangoló halálhír. Lázat éjtzakákon átélte a rémes csataiüzcl, amelyben a jegyese elhullt... Sikongva, Jajgatva, reszketve viaskodott a harctér szegény baloldalnak véres, szőrös. sáros, piszkos, lialállélemlöl torz arcaival... Ajka, amely csak imádkozni tudott, most tzilajul elátkozta azt a nyomorult mungol, cserkesz, tatár vagy kisorosz férget, aki azt az ó érette dobogó szivet átlőtte, átütötte... Ét csak belemarkolt valami a szivébe, amitől a lelke irtózattal jajdult töl ..
Nemsokára fölkelt az ágyból. De nem lehetett ráismerni. Az alakja megtörölt, megroskadt, lefogyott. Az ajkai színtelenek, vértelenek maradtak, a szemei lumpán, vádolóan
fénytellek s révedezve, élettelenül nézlek cl a világ és az emberek lolott.
A lelke mélyében megrendült Ica tanítónő, l-ázas éjszakákon, amikor betegen feküdt, vágyódva, menekülési ösztönnel gundull a halálra De hogy fölépült ét meglátta az ablakán át bemosolygó üdezöld lermé-izetel, egyszerre rjgaszkodni kezdett az élethez. Hisz oly szép az aranyosan csillogó napsugár, a kék ég végtelenje, a zöld, bársonyos mező, a csacsogva tovatörtető patak, a komor, szürke várrom, amely élénk csillogással pislog le rá a hegyőrömről, a sok-sok színei pillangó, a legelésző báránykák serege, a zümmögő bogárkák légiója — és minden minden, maga az egész diadalmas élet I...
A lelkében a természeti ujjáéhre-dés csodás ertjének kepe ujjongó győzedelmi himnusz hangjait szólaltatta meg. És most már nem akart meghalni 1 Isteni hit adoll neki vigasztalást.
Élni akart.
Csodálatos ereje van az isteni hitnek^ Megnyugvást, lelki erősödést ad. Et megaeclozza a lelket, amelynek szárnyakat — erős. acélos, lettre-kész szárnyakat — teremi hogy vergődése sötét útvesztőjéből diadalmasan kievickélhessen, kimenekülhessen. Aztán melegség, végtelen meg-
nyugvás tölti cl a szegény lelket, amely szinte érzi homlokán a Ma-gasságbell ajkának békét lehető, vigasztaló, megnyugtató csókját.
Nem lehet, nem szabad elmennünk a fájdalmak elöl, gondolta Ica, amiket a mi számunkra tartogat a végzel. És nem lérhelünk ki a köny-nyek elől, amelyeket nekünk kell elsírnunk.
V.
Ica tanilónö most már igazán egyhangúan élte az életét. Lemondás közölt tellek n napjai.és nem vollak vágyai, álmai, kívánságai. Mindent elfogadott ugy. ahogy volt és nem zúgolódott, nem panaszkodott, nem izeszélyeskedett.
Százszoros energiával és buzgalommal vcite a kezébe az iskolája ügyét. A tót gyarekekből lelkes magyar hazafiakat"ormálni: most már csak ez volt a lelke vágya, álma, kívánsága, törekvése.
Jó példa állott előtte
Es bár a izive ctordulásig tolt fájdalommal, valahányszor a hazáért eleseit Jegyesének ragyogó példájával világított be a sötét kit koponyák szövevényeibe, mégis napról-napra megújította szivének-lelkének golgolajárásál: reszkető hangon magyarázta a szöszke lurkóknak a magyar haza lelkes szeleteiének fönséget kötelességéi...
Ml voltunk-e azok, akik az államfő személyét belevon-tuk ebbe at ügybe?
Heteken keresztül figyelmeztettem a l. túloldali, hogy unták távol a gyanuiitáttól az államfő magú tze-mélyét, most teremnek meg a gyümölcsei ennek a propagandának. Ami éveken keresztül a saj. tóban folyt — ennek gyümölcsei most értek meg I Bethlen további beszéde közben Peyer odakiállla miniszterelnök leié: Ez az ön aljassága I
Kitör a vihar Erre Urbanles Kálmán, tkl az eltő torban ül, felugrik ét öklét rázva indul a szocialisták padsora felé, majd Hedry Lőrinc, Palay Ti-bor ét még lőbb cgytégetpártl kép. viselő ugrik fel a helyéről. Hedry állandóan kiáltozva, támidóan közeledik a szocialisták felé, Raisay, aki Peyer Károly melleit ül, közibük áll és megakadályozza, hogy téti legeitégre kerfll|ön a tor. A hangulat rendkívül Izzó. Vau, Somogyi ét Szabóky Jenó hemzelgy. képviselők igyekeznek lecsendetilenl az Izgitoll kedélyeket Az óriáti kavarodáiban •titkok él dühöt kiálllátok repüllek egymát felé. Hutzár Károly lelfűg-gesztl az ülést. A kedélyek lec.il-lapuláta után
Bethlen István folytatja beazédét: Azt tkartam mondani, hogy a külföldi szociáldemokrata párthoz tartozó lapokban, különösen Francia-orsz\'.gbin számláim olyan cikk jelent meg, amelyek teljeien valótlan ét súlyos kitételekel, rágalmakat tar-talmiznak a kormánnyal izemben. — Egy egytzerü demenli utján vliiuutailthatták volni a llutell képvitelö urak ezeket a Um Idátokat ét ezt nem akarták megtenni • tisztelt tzocláldemokrata képviselők.
At ülés több hozzászólás után 4 órakor éri véget.
Minden máit elhanyagolt, mindem mellékes üggyé degradált, csupán a hazafiasáig állott előtte tz egyedül boldogiló tudát mettzire fénylő fáklyájául... De ebben mesteri kezekkel remekelt: a kit lói apróságok rövid idő alatt éppen olyan jól Ismerték ét megértetlék a magyar történelem tanultjait, mini szomorú tzivü mesterük es ugyan-olyan önérzetei, büszke szittya cse-mvték lettek, mint akár a Kitkuntág tzilajvérü magyarjai
VI.
Forró, meleg Júniusi napon vizsgáztak ÍZ Ica tanítónő Iskolásai. Odakünn apró, láthatatlan lüznyllsk-. kai lövöldözött a nap t a pompás mezők, zöld erdők és barnálló hegyek üde színekben motolyoglak. Az ískolalerem nyitva tartóit négy ablakán mámoros frits szénaszag ömlött be.
A negyediketek éppen Brinyísz-kól szavalták. Csoportba álltak s i vers egyes alakjainak megszemélyesítői az illető részt maguk mondták el. Tltzla, csengő magyar szóval:
,Cuk elitet Csík utánam I Pji te.tvérem I Cn btjUrum I ILII\'vd-e, hiigy »lól u éyvu ? Némltu el i .lutotiyunkT Sturonyl tzercz* I Föl a hiRflo t VaKy Ryözünk vagy együtt tutunkl K.iiac. annak, tkl vyTvit IHDci a hói homlokául-
I92D Február Ifi.
ZALAI KÖZLÖNY
A titokzatos Schulze önként jelentkezett a berlini rendőrség bűnügyi osztályánál
Schulze vallomása Wlndlschgraclzzel való kapcsolatáról Schulze szerepe — Mint fogollyal bántak vele — inig sikerült megszöknie — A frankhanilsitók egybehangzó vallomása
lludapcat, február 17 Berlinből jelenük: Schulze Arlhur lolotechnikus, akit a francia rendőrség Budapesten kereseti, utóbb pedig Németországban kutatta nyomait, ina délelftlt ónként jelentkezett a berlini rendőrség bűnügyi osztályánál.
Schulze 1923. őszén kerüli érinl-kezésbe a budapesti Tézképészeti Intézet vezetőjével.
Ennek az államnyomdának egyik osztályigazgatója ismertette int-g ót Windischgrátz Lajos herceggel és I maga a herceg személyesen igyeke- I zett öt megnyerni a frankhamisitási tervnek.
Mit mondott Windischgrátz?
Elmondotta Schulze, hogy Windischgrátz Lrjos herceg ntár az első alkalommal azt hangsúlyozta elölte, hogy tel|esen politikai akcióról van szó, nincs oka nyugtalankodni, mert az egész tervel egy halalmi egyén is helyesli.
Nem volt elegendő pénz N/gysokára azulán Schulze Arthur tudomást szerzett arról, hogy Win-dischgtátznek, egyáltalán nincs elegendő pénze egy ilyen nagyszabású akció támogatására, de különben is aggodalmai lámadtak, Így történt azután, hogy az akció vezetői bizil-matlankcdni kezdtek benne, ettíl fogva szemmel tartották, minden lépését kikémlelték éa a szó szoros értelmében ugy bánlak vele, mint fogollyal.
Schulze megszökik tóIUk Egyszer azlán sikerüli kljáuranla őrzőinek figyelmét és I923 banmcg-szököll Budapestről.
Igy mindössze négy hétig dolgozott Windischgráizel és cmberciveL
Schulze szerepe Ez idő alatt is nem lelt egyebet, mint fényképfelvételeket készített igazi ezcrlrankosokról. — Amióla siketül! i Bjjlinbe szöknie, minden összeköttetést megszakított velük és találmányának értékesítéséből éli.
A berlini rendőrség az első vallomásból arra következtet, hogy Schulze csak alárendelt szerepet játszott a budapesti frankhamisításban. Nincsen ujabb adat A trankhamisitási ügyben tegnap este kihallgatott és szembesített vádlónak semmi uj ad dol nem szolgáltattak.
Egybehangzó vallomás
Nemcsak Jankovlch Arisztid ezredes, hanem Mankovich és Markovich is egybehangzóan azl vallották, hogy a frankhamisítás célja az volt, hogy lemondassak a Bethlen-kormányt és halalomra juttassák az úgynevezett irredenta-csoportot. Erre kellet! a pénz.
S rohan tjnyou hűs-kevélyen, Lgi lánggal a szivében. Süvölt a azét, a lagyoa szél.. Kavaija a alkus havat, Tcleluija, teleszórj* A Ülteié t«ó hadat. Guyon cl.M kivont kaiddal Jobbra vagdal, balra vagdal
Egy kis lány a kezébe adolt há romszinü magyar zászlócska nyélé vei büszkén mutatja meg a falon lílggö színes országtérkepen, met Is van az a Branyiszkó-szo-os. ahol üuyon .kivunt karddal jobbra v.g\' dal. balra vagdal" ...
Éppen ebben a pillanatban ér a; ablak alá egy táradt, sápadt katona. Fáradtan támasskoilik a Irotjára és mosolyogva figyel föl a csengő gyermeki hangokra. Már jári ezen a helyen. De akkor hava>, komor december volt, jeges szelek rajzoltak jégcsapokat a bajuszára. Most pedig nyár van, büszke, győzedelmes nyár. lorró, termő, érlelő magyar nyár I ...
A szomorú, táradt ember arca ki\' pirosodik, ahogy a versel hallgatja. A szivét valami fájdalmas boldogság szoritja össze. Tüzelő arcára nyomja a kél lilis tenyéréi. Es benyit az iskolaajlón ...
— Jó napot ... Megjöttem, Ica — mondja csendesen, egyszerűen
Őfelsége képe pedig a fehérre meszelt falon minlha mosolyogva, elégedetlen mosolyogna .. (Vége.)
a házhelyek céljaira juttatott mindazon letűlelek évi haszonbéréi — melyekért cserekdrpótlás adatolt — a mindenkori csereterük! kataszteri tiszta jövedelem minden koronája után kataszteri holdanként az első öt évre III kgr., azután p:dig 12 kgr. búzában, illetve annak pénzbeli egyenértékében\' állapította meg.
A nagykanizsai házhelyekhez juttatott hadirokkantak és hadiözvegyek az OFB Ítéletét sérelmesnek illetve az évi haszonbért lulmagasnak tartották. aminek elegei tenni nem tudnak, szérl küldöttségileg felkeresték Szabd Oyőző klr. járásbirósági alelnököt, aki azt a tanácsot adla nekik, hogy kérjék meg a földbirtokos herceg BallhyányStratlmann Lászlót, hogy szegénységükre való tekintettel mérsékelje illetve szállítsa le nekik negyedrészre a haszonbért.
A házhelyhez |ultatotl hadirokkantak és hadiözvegyek most vasárnap, folyó hó 21 én délután 3 órakor a Kereszlény Otthonban gyűlést tartanak, hogy megbeszéljék a teendőket egy megiuditandó egységes akciónak a haszonbérek mérséklése illetve részletben való törleszlhelése tárgyában.
Az estély tiszta jövedelmét az árvízkárosultak Itlsegélyezésére fordítják. Ez volt Nagykanizsán az elsé mulatság, melynek teljes jövedelmét a szerencsétlenség állal sújtottak segély-akció céljaira áldozzák.
A házhelyekhez juttatott hadirokkantak a haszonbér leszállítását kérik
Nagykanizsa, lebruár 17
Nagykanizsán tudvalevőleg ké! töldbirtokrendezó eljárás folytatódolt le. Mikor az első befejezést nyeri, egy ujabb kisa|átitásl Illetve löld-birtokrendező eljárás tétetett folyamaiba. Az első eljárás kapcsán földhöz illetve házhelyhez jultatottak olcsóbban jutónak a nekik odaítélt házhelyekhez, mint a másik csoportbeliek, kik a kisksnizsai kisgazdák földjeiből nyerlek kielégülést, mely ki-gazdákat a bitóság ugy kárpótolta, hogy lOOYo illetve bO\'/o-kal több földel adolt nekik a kisa|!titotl (illetve csere) földért. Ez a foldicbb-let természetszerűin megdrágította a házhelyeket is. Ezen házhelyek ulán m.igasabo haszonbéri vetett ki a bíróság, mini az első csoportnál, ahol nem kellelt löldcl cserélni.
A nagykanizsai löldbirlokrendező bíróság ugy ítélkezel!, hogy a házhelyek céljaira juttatott területek évi haszonbérét (járadék) katasztrális holdankénl 320 kgr. búzában, iilclve annak pénzbeli egyenértékében állapítja meg — a kőzlerheken kívül.
Az érdekeli nagykanizsai hadirokkanlak és hadiözvegyek meglelcb-bezték ezt az ítéletet az Országos Foldbirtokrcndezö Bitósághor, amely
A Keresztényszocialista Párt műsoros mulatsága
A mulatság teljes jövedelmét az árvízkárosultak felsegélyezésére fordítják
Nagykanizsa, tebruar 17 A nagykanizsai Keresztényszocialista Pán fiatal, de jó erőket tartalmazó gárdája szépen sikerüli húshagyókedd esti műkedvelő előadást tartoll a líozgonyi utcai tornateremben. Az előadás esle 8 órakor kez dódon. A nagyszámú közönség lei-Jeten mcgtöllötle a termet.
A műsor Hermann József, a helyi Keresztényszocialista Part elnökének bevezető szavaival kezdődöli, melyben a fiatal gárda s s hazafias gon dolat pártolására buzdította az estélyen megjelenlekeL
A műsor első száms egy hét esztendős magyarruhás kisleánynak, Boha Margitnak hazafias szavalata voll. Majd Vidéki József és Lukács Manci adlak elő egy kedves mulatságos dialogot. Sok derültséget keltett az ,U| Heródes" dmű husha-gyókeddi Iréfás színdarab, melyei Szabó Pál, Czelner Pál, FOcher Lajos, Karnis Antal, Kittet János, Vass János, Boha József aduk elő. Bu-)arszky László és Horváth József a .Cigány a bíró elöli" dmű jelenetben kacagiatták meg a publikumoL A műsor Boha József lelkes irredenta szavalatával végződött.
A rendezőség Hermann József elnökkel, Bujarszky László párltitkárral Horváth József pénztárnokkal az élén valóban eredményesen működött közre, hogy az est mindenben teljes sikert arasson.
A műsort hajnalig tartó táncmulatság követle, melynek jó hangulatai csak a zárórának sikerült meg-zavarnL
Munkapiac
A munkakeresők 13 százaléka nyerhet elhelyezést
Nagykanizsa, letxuár 17 soproni hatósági munkaközve-lilö, melynek hatáskörébe Nagykanizsa is tartozik, s következő mun-kaalkalmat és munkakereslelet tartja nyilván: "v
Munkát kaphat: I fényképész, 4 gazdasági cseléd, t> Mdir, 1 sütő, 4 házi cseléd, I bádogossegéd (Sstrl-csev Gusztávnál Uralujfalu), 27 Iparostanonc, I kereskedő tanonc, 2 ápolónő, összesen 42.
Munkát kerts: 7 ács, 14 asztalos, 6 bádogos, 4 borbély, II cipész, csizmadia, 2 faesztergályos, 2 gazdasági cseléd, 8 gépész, 6 gépkezelő, 2 kádár, 3 kéményseprő, 2 bognár, I kertész, 11 kovács. 5 kőműves, 1 köteles, 9 lakatos, 3 mázoló, 2 molnár, 117 napszámos, 6 sütő, 11 férfi és I női szabó, 2 szíjgyártó, 1 szobafestő, 2 vasesztergályos, 4 villanyszerelő, 4 férfi és I női magántisztviselő, 6 üzleti alkalmazott, 10 szolga, 8 kocsis, 44 házicseléd, 12 iparostanonc összesen 321.
Ezen a héten munkát kaphat a munkakeresők 13 százaléka. A legutóbbi kimutatás szerint ez s százalék még 18 troli, azóta tehát ebben a kerületben a munkapiac rosz-szabbodotl Főként a napszámos-munkát keresők számának kétszeresre emelkedése okozla ezt az eltolódást. Emelkedik a helyet kereső cseledleányok száma Is. A munkakeresők számadatai az utolsó jelenlés óta, amit január 27-én közöltünk az említetteken kívül úgyszólván semmi! sem változtak.
Akinek valamilyen szakmában munkásra volna szüksége, jelentse ezt a városházán (I. emelet20 a|tó).
Vázsonyi Vilmos merénylőit a rendőrség letartóztatta
Budapestről jelenlik nekünk telefonon: Este 8 órakor hirdették ki a főkapitányságon Vannay László és Molnár Ferenc előtt hatósági közeg elleni erőszak miatt az előzetes letartóztatást.
Az uj pengőpénz. Nemsokára megkezdik a pengöbankjegyek nyomását és a nyár folyamán valószínűleg forgalomba kerül az uj pénz.
— NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ára 35.000 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
Irta ■ a< tskollnkMIi Népművelés eléailit sorozatiban a nsKykaniisai Ipartestületben folyó évi lebruár hí 4-én felolvasta:
KELEMEN FERENC (li>
tiVuO?ÍTilttll lg.I(«tS
Ambicionáljuk icbál sz ily irányú ipari termelést, meri mezőgazdasági állam létünkre ehhez a természetes előfeltételek bőségesen adva vannak s mert másirányu ipari termelésnél a lejlett ipari kuliurával s elónyö-sebb termelési tényezőkkel rendelkező nagy ipari centrumokkal szemben ugy sem vehetjük lel eredményesen a versenyt.
Vegyük meg lisztért, cukorért, szeszért, cognacért, mezőgazdasági gépeinkért ele. azokat a cikkeket, melyekre ipari teimelésünk idehaza berendezkedni nem tud. Ezekért vásároljunk s ne készpénzért. Et esetben fizetómérlegünk il megjavul s ebből az ország általános gazdasági jóléte it emelkedni fog.
De a magyar ipar jelentótégét mát szempontból it méltatnunk kell. Trianon Csonkamagyarország déli és délkeleti határain, Jugoszláviában és Nagyromániában, a háboiuban megnővekedett s gazdasági jelentőségében egyre emelkedő hatalmas fogyasztási piacokat álli\'otl oda. — Ezek, a gazdasági és ipari kul ura legalacsonyabb fokán álló t eddig a legmélyebb életszínvonalon tengődő államok, mott hatalmat fejlődéti lehetőtégek ét hiztelen .kulturális árértékeiét- előtt állanak. A győztes államokkal való intenzív barátság t a területi meggyarapodás erősen elősegítik ezt az átértékelési folyamatot, melynek különösen Jugoszláviában Imponáló méretei domborodnak ki.
Jugoszlávia két fóvátosa, Belgrád és Zágráb, de különösen a régi Szerbia fővárosa ma a rohamot fejlődés, a gyorsütemű építkezés vonalát mutatja. Egész Jugoszlávia fo-gyatztó képetsége ét fogyasz:ó éhsége óriási arányokat ölt, melyeket geográfiai közelségünknél fogva elsősorban mi volnánk hivatottak kielégíteni. Sajnos egyelőre a nagy távol-tágok tarlfálls nehézségeivel is kalkulálni kénytelen francia, angol és német ipar arainak Jugoszlávia és Románia fcgyaszlő-mezőin, mig mi ölhetett kezekkel nézzük, hogy egy, a kulturálatlanság homályából diadalmasan előtörő erős nép, mint dobálja oda aranyait a nagy nyugati államok különféle ipartermékeién.
Ezeket az ipari konjunktúrákat ki-hisznaltu s ipari termelésünket a legszomszédosabb fogyasztó-piacok igényeihez szabni, volna gazdasági szempontul egyik legsürgősebb fel adatunk. Itt kellene keresnünk ugyan csak a magyar Ipar jelentőségél s hatását a gazdasági életre. S itt volna szükség egy ulyan lelsőbbrendü közgazdasági politikára, mely célludatos iparpáriolással magasabb gazdasági szempontokat tan szem előtt.
(Folyt kdv.)
NAPI HIRIK
QAPIREttD
Február 18, csütörtök
Római katolikus: Simon pk. Protc*-tlrtft. Konrád. Izraelita: Adar hó 4.
Nap kel rcjttel 7 óra 02 perckor, nyugszik délután 5 óra 27 perekor.
Előadás a Fémipari szakiskolában (Zimmcrmann Rei*ó tanár: .Az eró és a rnnnkji*) Gyülekezés az Ipartestületben este 8 órakor.
Mozi. Uránki— Vfíág: Operaház (an-lomja, fantaszlikus tftrténet Gaston Le-roux regénye nyomán Előadások 5, 7 és 9, illetve 7 és 1 j9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS MULATSÁGOK:
Ftbrutr II. A Zrínyi Irodalmi ét MBWatetl Kfir kullur al.\'síillia a várnthiti iuorl«tn><h«n délután
• Aftot 1 Kiittam F«t«ec UkajíapíniUti Ifaigató •ttádáaa)
Ptbraár ZL Turla-nl u UrtaMtaa. F»bru*r 28. A« F.rat *l6«0i«a a K.itaiUay OU-
Márclna I. A V.u>« lim«fttlitJr«ilA aiúadiaa ai Ulioliban nt« 1 úfakor |F.1»W Antilla MII W^vűnk l mjryji lhuU|[ir1? A l»injrno»l*a «p«<láiia l«U aJaUI: Joraoovlia ua: Aj idaáili Utsaiia.um u<y k.iMilénr coadulitaiM nyarain)
Mii dal I. A SitxUlía Mitt.tó <ld*áiaj ai Uri-
" \'\'kUrclaa t. elújjii a> Urlnlll.au
Mkrtlua li. Aa Éra. rl\\aJáu a K«oJt«n» Otl-bonban Jtltilit A érakor iSiahada«(h«raak |0«lfnrlri.
Máiclua 28. Ai Éra. alóadlU a Ku«««t»»y Oll boobaa tUluUn 5 6fako< (KoniUnCnlpol) «• vWik.).
A SHIMMY
Vége a farsangi mulatságoknak, igy tehát szabad egy kissé közelebbről is foglalkoznom ezzel a legkedveltebb divatos tánccal Is anélkül, hogy megállapításaimmal esetleg rontanék a mulatozó Ifjúság hangulatán. .Mulatozó ifjúság\' — ezt írtam? Nem, csak tévedés; hatvan évet meghaladó urak és asszonyok külön táncórákat vesznek, hogy a bálieremben shlmmyzni tudjanak. Tehát az öregek Is... Nem, mégsem;ezek mind fiatalok, ha talán életkorra nézve nem Is, de modernségre, láncra és simuló sra nézve azok Isten ments, nem gáncsoljuk őket, hogy külön shlmmy-órákat vesznek s a parketten ugy tipegik ezt a legnépszerűbb táncot, mintha minden szabad órájukban épen csak ezt csinálták volna.
Nézzük, ml Is az a Shlmmy ? Zeneileg páros ütemű tánc. A szokásos üres polkaritmus fölé hihetetlenül képleten szlnkópás és átkötött rit-musu dallam kerül, kiegészítve a teg-exotikusabb hangszereknek pokoli zsivajával. Ha meg Jazz-bánd játssza, egyenesen merénylet a jó hallású fülek ellen Ilyenféle lehet az Indiánoknak s egyéb vad törzseknek a németnyelvű Vötkerkundek-ban rajzokban is feltalálható hangszereikkel előadott zenéjük, melyeknek hangjai melleit pajzs-, tűz-, harcidiadal, stb. táncaikat lejtik otdilozások közben. Mire ez a tánc Európába ért, kissé meg-szelidült. — Abban a körülményben is modernizálódott, hogy nem egye dűl tejtik, mini a gad néger törzseknél. hanem mi és férft együttesen Szówl civilizálódott
Ami már most e páros táncnak kiviteli módját illeti, hát az a legtöbb esetben bizony épen nem valami esztétikus. Sok megfigyelést tettem ezen a téren sezek végeredményben annak megállapítását értették meg bennem, hogv lehet ez a Shlmrny igen kellemes tánc, de csak — erotika. A mútánenknak megvan a maguk pszichológiájuk, a régi táncoknak a maguk artisztikas felépítettségük, de a Shimmyben igazán nincs
más, mint erotikus nwzgások. Itogy szépen és erotika-mente,en Is lehet táncolni a Shlmmyt, — ez az észrevétel elég g)akori. de a táncnak csak egyik félszegségét küszöböli kis még mindig megmarad n másik : testhul-lám.ás idcgbizsergctő és fülsiketítő lehetetlenül disszonáns muzsikára.
Ne vegyék rossz néven a Shimmy-zók. de én valahogyan ugy vagyok a Shimmy-ztne hallalára, mintha az utca végében egy cirkus reklám fel vonulása közelednék felém. A Shlmmy-láncomőkrc pedig felteszem a kérdést, hogy mit szólnának hozzá, ha-eg, ismerősük, látogatása alkalmával, zene nélkül ugyanugy ölelné ál, mint a:t a txllterembrn leszi. Minő őri Isi jogai is vannak a zenének I
A táncőrület letűnő/élben van. Mint minden abnormitás, csak rövid életű lehel, mert a természet rendje, hogy ami ellenkezik vele, nem élhet soká. Hogy Ázsiából, Afrikából vagy a Karolingakról jön-e hozzánk mojd az ujabb tánckűlönlegesség, — igazán nem fontos. Azonban még egy Ideig járja majd még ez a bolor.déria, hogy épen azoktól a md népektől lopjak el láncaikat, kiknek kulturd-ját annyira lenézzük. Szóval, megyünk vissza az emberiségnek a még mindig a műveltség csecsemőkorát élő népeiben fennmaradt bölcsőjébe. Ha ez Is hozzátartozik a kulturáhor, akkor Igaza vall annak uz egretemet végzett ausztráliai négernek, kl nagy angol kulturközpontokon eltöltött 10 év után igy kiállolt fel:
— Torkig vagyok mára ,kullurá\'-val; megyek vissza az én rokonaim közé.
És visszament, tatán az .emberevő" pápuákhoz... __ikz
— A polgármester meggyógyult Sabján Oyula dr. polgármester betegtégéből meggyógyult és tegnap Ismét átvette hivatalát.
— A városi közgyűlés. A legközelebbi városi képviselőtestületi közgyűlés Nagykanizta várót 1926. évi költségvetését, a városi tisztviselők ttálusbeosztátál ét egyéb fontos ügyeket log tárgyalni. A költségvetés elkészítésére a városok február 20 ig kaplak haladékot. A városi közgyűlést valószínűleg március első felében hívják ötsze.
— Az Iparosság figyelmébe. Ma, csütörtökön este 8 órakor Zimmcrmann Rezső fémipari szakiskolai tanár log előadást tartani .Az eró és a munka" címen. Az előadást vetített képek kisérik s teszik szemléltetővé. Az érdeklődők az Ipartestületbe gyülekeznek s innen mennek majd át a fémipari szakiskolába, ahol a vetitettképes előadást megtartani fogják. Az Iparosság érdeklődéséi külön is és nyomatékosan felhívjuk erre az előadásra, mely nemcsak érdekes tárgyánál, hanem kísérő diapozitív-képeinél fogva is általános figyelemre tarthat számol. Az ísko-lánkivüli népművelés vezetősége felkéri az iparosokat s az előadás iránt érdeklődő vendégeket, hogy az Ipar tcstü\'elben már 8 óra előtt megjelenni szíveskedjenek, hogy az előadás megkezdése késedelmet ne szenvedjen. A fémipari szakiskolában az előedás I. emelet, 4. számú tanteremben tartatik meg.
= Világhírű Szalvator sör a Koronában, minden n.-\'p friss csa-polás.
_ önnek nlnct szüksége arra,
hogy gyomor- és bélbántalmaiból kifolyólag állandóan szenvedjen, amikor közludomásu, hogy a világhírű és mindenki állal legelsőnek elismert IGMÁND1 keserűvíz használata megszünteti a rendszerint a lenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vér-nyomán az agyban és meggálolja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál éhgyomorra mir lét pohár IGMANDI keserűvíz elegendő.
— A városi építkezések tervel. A népjóléti minisztériumból tegnap érkeztek meg Nagykanizsára a városi vízmű kibővítésére, azonkívül a közkórház gazdasági épületének csatornázási és vízvezetéki munkálataira vonalkoró tervek.
— A Nagykanizsai Kaszinó Jelmez-eslélye. Kitűnően sikerült |el-mez-estéllyel zárta le a Nagykanizsai Kasiinó idei farsangi mulatságainak sorozatát kedden éj|el. A Jelmezes nőknek és féifiaknak gyülekezése már fél 10 órakor megkezdődött s valósáeos látvány-számba ment azoknak fél 11-kor történt bevonulásuk. Egyik jelmez szebb volt a másiknál s pazar fényben ét színben uizolt a Kaszinó nagylerme. Táncról eleinte alig lehetett szó, mert a nagy embertömegben mozogni sem igen lehetett. A társaság reggeli 5 óráig maradt együtt s az egész estély alatt kitűnő hangulat és tánckedv uralkodott.
— Kiállítási kitüntetések kiosztása. A közeljövőben Nagykanizsán is kiosztásra ketűlnek a Zalaegerszegen nyert kitüntetések. Czobor M iiyás polgármester felkérte Nagykanizsa város vezetőségét, hogy a helyi érdekeltekkel egyelértőleg állapítsa meg azt a napot, amely legalkalmasabb lenn: a nagykanizsai és közvetlen környéki kitüntetések átadására. Az átadás méltó ünnepi keretek közt fog végbsmennl. Zalaegerszeg ét vidéke hasonló ünnepsége február 21-én délelőtt II órakor lesz Zalaegerszegen.
— A takarékosságról, annak érvényesüléséről a növény, állat és ember-világban, valamint annak közgazdasági, főként azonban kulturális vonatkozásairól tort egy órás előadást Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató vasárnap délután 6 órakor a városháza közgyűlési termében, a Zrínyi Miklós Irodalmi é( Művészeti Kör liceálls előadás-sorozata keretében. Az előadás elölt ét után Bűchter Mór karnagy vezetésével az Iparosdalárda fog énekelni. A belépés díjtalan.
— Cigányzenészek bálja. A nagykanizsai cigányzenészek ma, csonkacsütörtökön este 10 órakor a Kissörház-vendéglőben táncmulatságot rendeznek. A mulatság legérdekesebb része lesz az éjféli nagybőgő-avatás. Lesz azonkívül szerpentin, konfetti, világposla, amerikai árvetés, szépségverseny síb. báli móka. A tiszta jövedelmet a zalamegyci árvízkárosultak felsegélyezésére fordítják.
-= Schwarcz Dezső cégnél ur! és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
1926 Február 18.
ZALAI KOZLÓNY
_ Műkedvelő előadás Újudvaron. Az ujudvarl ifjúság műkedvelő csoporja farsang ulolsó estéjén,-1. hő 16 án szép sikerrel adta elő a Falu rossza\' dmfl népszínművel. Ej volt az első alkalom, bógy U|-udvsr község ifjúsága műkedvelő előadás* rendezett, ami lelkes és liradhalatlan tanitó|uk érdeme. A liszta jövedelmet az árvízkárosultak részire küldték el.
_ Halálozás. Heffer Jt>ztef, a ferencrendl plébánia-templom negyven éven át voll példás becsületet-ségü dékánja, aki csak nemrégen tartotta meg jubileumát, éleiének 86. évében elhunyt. Az elhunylal mindenki ismerte ét szerette, ötvennégy évig volt önkéntes lőzolló. Halálát 6 gyermeke és 10 unokája gyászol|i. Ma. ctotörtok délután fél 4 órakor temetik a temető balodat-hátából A temetéten a kalolikut hitközség it képviselteti mtgál.
_ a plébánia-hivatalban is kaphatók jegyek elővételben az Apátlan székelyei\' dm" irredenta színdarab előadására. Az előadás jövedelme a plébánia hsrang beszerzé-lére ét templom-renoválására for-dittttik. A rendkívüli érdeklődésre vtló tekintettel gondolkodjék min denkl elóie jegjéröl.
_ A Szanatórium Egyesület lebruár 6 Iki piknikjének telüllizeiéKi közül tegnapi számunkból kiinaradl dr. Kau/man Ujoa 50.000 koronás lelüllizetéte.
-AMárUkongregácIó mltslós kiállítása. A ntgykaniisal Urleá nyok MáriakongregAciója ma csü törtökön d. u. 6 órakor a plébánia kongregációt termében motorral egybekötött missziós kiállítást rendez, melyre ax érdeklődő közönséget szí vélyeten meghívja.
— IparUttületl elnökválasztás A keszthelyi Ipartestület mintegy 280 tagja jelénlétében tartotta elnök-vélatzló, liszlujitó gyfllétét. Titkot tztvazáí ulján 192 szavazattal Meízler Károlyt választották a kesztbelyi Ipartettűlet uj elnökévé. - Ritoper Istvánnak, az Ipartettűlet 7 i»en ál volt elnökének jegyzőkönyvi kö szinttel szavaztak.
— rífcolaépltés Zalában. Zalaegerszegen egy külterületi iskola épül egy teremmel ét igazgató-lakásul ; a kultusintiniszterjaz épil-kezéshez 130 mllBól helyezett kilá-tUba Murarátkán 2 terem és tanítói lakás; a kultuszkormány hozzá-
jirulása 200 millió. Ezeken kívül még 10 községben épülnek uj iskolák a következő állami hozzájárulással \' Ctöde, 130 millió;Nemes-nép 100 millió; Szentmargitlalva 145 millió; Zajk 145, Bjrsla 75, Báza 130, Mtróc 100, Kiscsehi 123, Laszlonya 145, Németlalu 145 millió korona. Osszeten 12 itkoláház 1.570 millió korona állami hozzájárulás. A Murakeresztur — kollát-szegi és az ujudvari lakolik kibővítéséhez 100—100 millió kutonát helyeitek kilátásba.
— Schwarcz Duuő harisnyái J legjobbak.
— Uj Ipartestület. A lelenyei iparosok mozgalmat indítottak ipir-testület Itls.itésére. A soproni Kereskedelmi és Iparkamara az alakuláshoz hozzájárult. A vármegye törvényhatósági bizottsága must a kereskedelemügyi miniszterhez küldi fel az u) leti-nyei Ipartestület alapszabályait jóváhagyás végett.
— jagyzóválasztás Szépeikén Szepetk községben 9 pályázó közül Nagy János oki. jegyzőt egyhangu-lag adóügyi jegyzővé választották.
— öngyilkos aggastyán. Szilvágyon Oieg Bertók Ferenc 80 éves gazdi a pajtában a létra leglclső fokára lelakaszlo.la magit Teltének oka életuntság. \'
— Kaposvár a hősök emlékéért Kaposvár város kögyülése 50 millió koronát szavazott meg a .hősök templomi" céljaira. Ugyanennyit szavazlak meg az árvízkárosultak felsegélyezétére.
— A telált pénztárca. Kovács Anna, egy helybeli éjjeli mulató 20 éves alkalmazottja, egy vendég elvesztett pénztárcáit megtalálta ét azt nem szolgáltatta vissza a károsultnak, sót abból egy 100.000 K l a táját céljaira lordiioll. Táisnői fel-jelenietlék. A járásbíróság jogtalan eltulajdonításén 100.000 K pénzbüntetésre ítélte.
— Országosvásárok. Február 19-én SzenigyOrgyvnlgyön, február 22-én Lentiben cs Mernyén, február 24-én Itiatcsbtrénybcn, Letenyén, Türjén és Ztlaváton országos áUat ét kirakodó vásárok lesznek.
— A szerdal hetipiac árai. A 1 tegnapi nagykanizsai hellvásáion a piaci arak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 1200-2000. mák 10 ezer, dió 4—5COO K literenként, vöröshagyma 800, loghagyma 1500, sárgarépa 1000, zöldség 1000 K csomónként; kelkáposzta 1000, fejetkáposzta 1000, savanyukáposzta 2000, aavacyurépa 2000, burgonya 1000-1500, karfiol 12.000-16.000, alma 8-15.000 korona kilogrammonként. Tejpiac: lej 3500, tejfel 10—12.000, literenkénti turó 10-12.006,, vaj 50-60 ezer kilogrammonként; tojat I drb. 1500-1600. Húspiac : növendék maiha 20—24, marha eleje 20. bálulia 24, borjú eleje 28, hátulja 32, serlét 24-20, birkahús 20 -24, zsír 32-31, háj 30 - 32, zairszalouna 28. füstölt sertéshús 50-60, kolbászfélék, szalámi 30 -50 ezer K kilogrammonként. tíarom/ipiac: egy lyuk 30-50. egy pulyka 60-120. csirke 20-40. sovány kacsa 30-40, efy sovány liba 60-100, egy kövér kas<a 60-100, egy hizou liba 120—250 szopós malzc 40-80 ezer korona.
_ A zeníltcló vendéglősökhöz. Felhívom ini-.daeon vendéglősöket cs Korctmárosokat, akik helyiségeikben xenélteinck avagy\' ff" néltetni óhajtanak. hogy ma délu án 4 Órakor az Ipartestület emeleti gyűléstermébcn okveilenül megjelenni tzlvetkedjenek, meri ez alkalommal a budapesti zenél élést szövetkezel kiküldöttje saját kéiésünkie, sremé-lycsen óhajt a dijak méltányos meg lílljpitása tárgyában velünk éilekezni. Kiss Ernó c nok.
IdöjAri.
A nagykanizsai msteoeolof Ul mef-tlgyetó Jelentései Szeedln a MnUrUi-lel: leggel 7 Órakor +Oö. délután 3 órakor +*>. este \'< órakor +2.
hlMcet: Reggel borull. eslc tiszta eg-bottozaL
SMirány: Reggel Délnyugat, esle Dél-, nyugat.
i Napi csapadék mennyisége: —
A Meteorológiai Intézet lelentése aze-rinl isa partékra hajtó. Inkább enyhe idó vártutó.
— Megérkeztem a tavaszi mo-deljeimmel ezúton lelkérem amélyen litztell vevőimet látogassanak meg, mert elfoglaltságom miatl cs«k két napig maradhatok Leilner Piroska Központ szálloda.
Rudolf Mosse: Magyarország UJságkalalogusa. Még mindig tulyos, de mégis már az enyhülés reményével kecsegtető napokban jut a Rudoll Mosse rt. .Magyarország Ujságkaialogusa- az érdekellek kezébe. A gazdasági betegség krízisén immár tulvagyunk és tanácsosnak látszik kellő, halhiiós propagandával felkészülni az idők javulására. A modern üzleti életnek nélkülözhetetlen hadművelete a reklám és ennek a műveletnek megtervezésével .Magyarország UjsAgkaialo-gusa- a keretkedönek körülbelül azt a szolgálatot tetzi, mini a hadvezérnek a pontos, megbízható, áttekinthető leiepszemlét nyújtó térkép. — .Magvarország Ujságkataloauiá\'-ból lehet megtudni, hogy a hirdetőnek milyen hazai napilapok és szlkla-pok áilantk rendelkezétéie, hogy a felsorolt lapok ulján milyen méretű hatásl Válhat, tőt a kslalugus alapján , a hirdetőnek módjábin áll körülbelül I számol vetni reklámhadmOvelelénck I clDreHlhaló költségelvei a. — Ezek azok az értékes adalok, melyek a Rudoll Mosse rt. .Magyarország Ujságkaialogusá" t közkedveltté, sőt nélkülözhetetlenné lelték ét amelyek révén ez a mü megbízható ulmu-lalójt lett Immár a magyar kereskedelemnek is az ujsághirdelétek, a reklám ét propaganda szélet ét annyira fontos területén.
..iW*^".*\'^1" **f......^^f****
TÖRVÉNYSZÉK
A logbázrendUrlát módosítása. Az igaztágügyminitzler rcn. deletet adott kl a logházrendlartit módositátárói, melynek értelmében minden egyet etetben — amikor rendőrségi vagy csendőrségi közeg akár közvetlenül akii utasításra a terheltet bekitérí a logházbt, a vtzt-gálóbiró, illetve a járásbíróság bírája az első kihallgatás alkalmával a be-kitérő köteg távollétében kérdést intéz a lethcllhez esetleges tetllegct bántalmazását illetőleg, továbbá arra nézve, hogy var.-e panasza az öt elővezető vagy elóálliló vagy más rendőrségi vagy csendőrségi közeg ellen? Ha a kihallgatott a rendőrségtől vagy ctendőrségtól szenvedett bántalmazás miatt panaszkodik, az illetőt a törvénytzéki vagy a loghiz-orvossal, szükség esetén más orvossal azonnal ét tüzetesen meg kell vizsgáltatnia, ez orvosi leletet pedig a kihallgatási jegyzőkönyvhöz csatolni. Ha pedig orvos nem állana rendelkezésre, ugy a kihallgatást loganasitó biró személyeten győződik meg az állítólag szenvedeti bántalmazás netán látható nyomairól ét észleletét jegyzőkönyvbe foglalja.
I .i in i\',i- -i i*i i ii—i * * * 1 * *
SPORTÉLET
A bajnoki plnf-pong verst-nyen szép sikert aratott »z NTE. Nemcsak a bajnolttágot nyerte meg Ftesch révén, hanem a vigaszdíjban it NTE-vertenyző, Lkhtenstcin foglalta el az első helyet.
Az NTE választmánya ma este fél 9 órakor ülétt tart az Ipartestületben.
A magyar válogatott csapat,
mely vasainap Belgiumban arilotl pompás ét régen várt gyózelmít, haza érkezett; lelkes és szép fogadtatásban rétzetOII.
A kerület közgyűlése At MLSz. délnyugati kerülete vasárnap Pécsett tartotta közgyűlését. \'A tisztikarba Nagykanizsától a következőket vá-l.sztotSk meg: alelnökké Kelemen Ferencet, az NTE alelnökéi; tanácstaggá az NTE-ból Horváth Gyulái, a Zrínyi TE-ból Flnta Józsefet.
MOZI
Csütörtökön csak az Urániában 5 7 9 órakor: Operaház fantomja. Pénteken íz Urinis egv kitünl amerikai bohózatot mutat be. Azáinu-nell férjet Sid Chaplinnal. Cnarlle Chaplin öccsével, aki a komikum terén Charliet veii.
Irodalom és művészet
Pántlika. Földes Imre vígjátékának legnapesti előadási egyike volt a legjobb előadásoknak, amit eddig láttunk. A vígjáték tegnap előtzőr Nagykaniztán játszotta a társulat. Kitűnő előkészítésben rétzetülhetett, mert már a premiéren sem volt előadásában semmi tökkenés sem érezhető. Valamennyi tiexplő nagyon txépen ét Igen |ól játszott. Kitűnő voll Czakó Pál; lóleg a második lel-vonátlól kezdve elsőrendű alakitált nyújtott D\'Arrlgo Kornél; gondot játékot nyújtott Véesey Ilona ; kifogástalanok voltak Ross Jenő, So-mody Kálmán, Székely Olxi, Fodor Oszkár, Szász UU Lackó Boriska t tzobalány-szerepűkben Orbán Viola és Verd Erzsi. A többiek mind hozzájárultak a darab kifogástalan előadásához. — A társulat ma kabaré-
előadást tart. __— mp—
A Thália szlnhái heti műsora:
Csütörtökön: Bocsuelőadás. Nagy mö-véazi kabaré.
A nagykanizsai clgányzenétxek csoportja /
ma, c»onk»c«Ct8rt»k»n
esle 10 Órától ttgWmeraléslg
bált rendez
a ,,ttIssSrhás" „ndéplöb..
az ázvtakárosultak larára. Ez allatommal looboltn kljáluunk 10 üveg Törley pezsgői <s egy komplett hegedül.
Meghívóit vendégeink olvan szörakotás-ban rtsaootnek. amilyenben még a tar sangon nena voll téuak oert a ze»H Horváth jozaő. Torma Tóoléa ríwjt Oyurka zenekaraik tolvállva saeJgállalJák.
fl
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
KÖZGAZDASÁG
Az üzlethelyiségek felszabadítása ellen
A kereskedelmi érdekképviseletek körős bizottsága falkányi Kálmán dr. elnöklete alatt az OMKE-ben megbeszélést tartotta* OztclhcJyi»éKck felmondásának elhalasztása tárgyában. llalkányi dr. rámutatott annak fontosságára. hogy ebben, a kereskedelmet exutcrxiijában érintő kérdésben a főváros közgvülésén egyhangú vélemény alakult ki. Beszámolt az OMKE elnökségének Walko kereskedelmi miniszternél történt eljárásiról. amely tilalommal VMrt Emil az OMKE alelnöke a kereskedelmi miniszter elé tárta a kereskedelmi érdekeltség kívánságait — hogy az üzlethelyiségek szabad felmondása legalább eey évvel kttotau/k.
A kereskedelmi érdekképviseletek közös bizottsága beható vita után elhatározta, hogy a kormány elölt határozott formában rá fog\'mutatnl arra, hogy az Üzlethelyiségek szabad felmondásának kitolása a mai súlyos gazdasági krízisben nem hozható junk-umbc a ma is szlmos külföldi államnál magasabban megállapított Uiletbérek további emelésével, aminthogy elk^pzelbetet-len. bo^y a kormány csupán a kereskedők egyet kategóriáját mentesítse az üztetMvl-tfgek felszabadítása alól, mert a kereste-delem mai válsága egyetemes fder^ég, amely ép ugy sújtja a Belváros és a Sas-utca kereskedőt. mint a perifériák kis egzisztenciáit és a vidék kereskedelmét.
Nem lehet tehát olyan megoldásra gondolni, amely a kereskedőknek c*ak egy bl-sonvos csoportját részesiti védelemben.
A kereskedelmi érdekképviseletek elhatározták. hogy állásfoglalásukat monstre-küldöttségben fogják a kormány tudomására hozni és elsősorban a kereskedelmi minisztert lógják felhívni arra. hogy a szorongatott kereskedelem védelmére a szükséges intézkedéseket megtegye.
A válságát éló nagykanizsai kereskedelem feszült várakozással néz a kereskedelmi miniszter megfelelő intézkedései elé.
TŐZSDE
Aa irAiivul a mai értÉktdudÉn tovább . lanyhult Nyitáskor a kuli,/ Énekek imlul-lak alacsonyan (a innen a kedycltcnsÉy a lót*, platókra ia llle,|e<ll Zitlal elült ki-aebb intcrveooóa viaitlivjk löttÉntck, ennek következtében klaebb Irlayulisok állottak be.
Zírlchl cártat
ruta 1881 00. loado- 2575 25. MeOTcvt JI9 23, ttmaeel J3oOOO Milano 2C\'J 1.00, HoU..d ÍM00 Bellii 133 63. Wler 7305, Ml 375 00 Prita I53B 50. Bnd,r*al 7>-50, Vncao 70tű. Bakai... 373 50 »i.yiU 912M,
h budapesti Tőzsde d«vix«.jflg|ziia
Lufi t««4 |4(U0M77tG Lmi\\mS»m utu istu
OMO *m. IltMIWt NpM IMI\'S us 1
aMftál IBOIU; a«ks UMllitlI
LX4U> nso hkij liUAJut
rtuda k. ÜHS.U IrWasl ou uu
■Wkat M miis saíw SKS UlS
Utf Lar. IMI\'I Oui* U.4ÍOB IKW ISI00 •ittss s«;ui
Uh a uuau M3SM an ns<
■irta ISSM t/f.t n«vrs<« \'USV.HM
Uus.KML ixisiaui rtrti SSM MOl
Oia bo). IUM IUl» M(« tiifftnir-s
II7U 11/10 S.trj OOUD
h. UiU!U StMa^vlae iiori in J;
N«rv«« Mi IKSO-ltlOO VUl lOOil I00U
Ittuo IK.\'SIIIU Utat 1Z72VHH
Apróhirdetések
Aa apeóbltdclÉ, ■Illa 10 u«« 9000 kor. A , dalaló a minden vastagabb bctuból álló -Hí. kei „ónak uámillatik. Minden továbtd Ili dl la 500 K. * Mrd.Hal dl| cISro IIxet.ndft * loexal-nladó haxzáuamltáUval
65 holdaa birtok a IliUtoii lomottyt oldalán 8 azofí.li nagy utllaXkal, riclÉJ ia-lubok, bulikkal, lg tiolil el.óiemiu a/ó-lóvel, eactlctí sctlí .utva i,. nagyobb bli-tok.Étel miatt s-irgóaen eladd. Bővebbet Aca.l Iguac li.xatlantoegalml Irodájaban Nagykanittán, l-\'óut 3.
M" Num pakláml "VI
Köttudomisj mit, hogy a Bruncalo. Jóaal.tila Bikavér üdít éa gyógyít.
Foegelma, ulcáUn ű. I. Ib.l,i..g azon-tul átadó. Cim > kiadóban. 57 i
Mlltényi-cipőt vegyen I
TerméaytOzsde Baaa daaay. 16 k|-oa 395.000- 397.500, n ke-e. 400000— 402500. 78 kg-oa 402 500 - 404.000. e,,Éb dunantult ta pcat
MM 76 kg.-oe 3S7JOO-3ÍSWO. Í7 c. 393500 - 393.000, ,\'« .<•<>, 393000- 397 5(0 79 kje-oa 397 590-4Í0 000. icu 3275:0-230500. i.kaiminyáipa J35000 - 245WÍ anain 310.000—350 000. u 330 030-363030, lenretl 177-SCO -182510 iept. 600.000-610.1100. kólea 180 OUO 190.000. ,01 fa 1701330—172 500.
Scrtéavasár
FeHia|Ua 5253. aaehból cladatlanal vt _ aaiadl (00 drb. KJaíeenJÍ 18000-185:0. ue4.ll 16.500 -17400. nejeit UaÉp 16000 —16500, kóc,nyíl 14.000-15.000. elaóiends Ittl 17.000-17.500. aáacliendü ló.OíiO I6Í0Q. aneol akldó 18 000 - 21 000. aa«lonn.
•agyban 2Ú.OQO--.-. za!i 21 000 - 21.500
labuaott bua JO.OOO-2I.OOO. aaalonna, ttl aaitía 201MO- 23000. liányial kóiepö.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar M KOn,. h.r.akMlAa tíT N.c.h.nla..
Két ló, árui hajtókocsi,
kétkerekű gig szerszámmal eladó. Cim ^ kiadóhivatalban.
Kky boi-uely.cgód, munkát, !c|. vitetik Eólvó, Itt 24.
Fiatat hölgy 417 Évi pfakuliul cl* menne diogeillba. tnógyuciutba , i^y oi-voil tendelóbe. Ajánlato.Ji a kiadóba. 419
■ ItQnd karaoaeayl
Ó- és UJBOR
1917. évi psossnysbor llierenklnt Is kapható ioh
REMETE, SuQár-ut S. aaám.
Kereskedelmit végzett női gyakornokot március l-re (elveszünk, Mazal Hlz-toslió, Erzsébet-tér 16. 512
Zongora (Ovid, bérbeadó vagy nagyon jutányos árban eladó. Kórhál utca II. — Csakis délután kellőig. 513
Kiad A főútvonalon albérletbe kétszobts utcai lakás mellékhelyiségükkel. Qm a kiadóban.
Töltőtollak
legjobb gyártmány
Üzleti könyvek
minden alak és beosztással
írógép kellékek
szénpaplr. szalag, átütőpapír, radír, olaj stb elsőrendű minőségekben kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
papiráruházában.
Vendéglő eladás.
Zalamcgyében, Komárváros állomás melletti (leszálló
vendéglömet
3 huld bekeríteti telekkel, rssy pvoniölc.össfl és tcl-(esen cllllolt vendéclfii eSpíá-letekkel, wállíszobakkal stb. OrOk áron s^abadkiizból - eladóra.
Kiss István
i>i tulajdonot.
A n a gy k a n i z a a i a k találkozóhelye t "x
BudJpett legeltóerndu, modem, culldl uiltóla. aa
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.
Mérsékelt iraki Figyelmes kiszolgálás ! Modern berendezés! Központi fűtés! - MelegvitszolgáItatás! -Fdrdók! — Lift!
A nyugati pályaudvar közelében
Műhelynek
vigy
ra ktá rna k
alkalmas nagyobb Helyiség
kiadó
a város belterületén. BAvebbet
a kiadóhivatalban.
sarga«7«lmt DCKKATC Taiefoat J. J4-A1
SAVIGNANO
OétlBjQi.-.AIca nagybani kcieakedÉae Budapeil, IX. OGncxy Pál-utca I. Narancs, elírom, maron!, fOge, datolya, arachld, carobbe, c rliol, citromalma,
korai 16 te lik c k Éi lila, gyUmólca
közvetlen behozatalai
Vldókl tendilÉsek 24 óriu belli a min. denkori loaoloadbb napi arakon
cukóio telnek.
Megjeleni
Magyarország
1926. évi
Ujságkatalogusa
Kiadja a Rudolf Mosse rl. hirdethi Iroda Budapest VI, Podmaniczky-utca 49
Hirdetőknek x kívánatra Ingyen is bérmentve.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÜSáR
1926. április 17-20.
Kendezi a
Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara Váinszabadraktir. A legjobb
eladási alkalom. Atu- és személyszállítási kedvezmények a tel- és kolfoldl vasutak
és hajózási társaságoknál. Vízum kedvezmények.
Kszponti iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6. Tb. ktprlaetet: Fischel Laloe kónyv-kcieikcdó. Nagykanizsa. ViroahizÉp.
H i rdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
LL
Mindenféle
készit
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
II--
Niomatott • Zrinrf Nyomdaipar ét K0nwker«ta\\1é« R.-T.-iuU, NigyUntisln. (NyomdsvcMtó ■ r>fei|»c« Kizolyl
86. évfolyam, 40. szám
Nagykanizsa, 1926 február 19, péntek
Art 1800 kl
FOLITIKÁ.I NAPILAP
tatruAVf ti UalU-jvilt] fí„l 1 |mwüm-x«M« íl. |]Oihi llf.au
Pelelős szerkeszti. tftmpeien Béla
CVZtMtéM fcs; Í4J ain M.3K ax \'Ufi Irtl.. ----- kniaiu
uj népszövetség
Az európai, sől a világpolitika horizontján a közelebbi jövőben várható események sorában kétségkívül a legnagyobb jelentőségű Németországnak a Népligába való belépése.
A l\'Aris környékbeli békediktátumuknak abszurd és igazságtalan rendelkezései közt egyike volt a legyőzőit államokra minden tárgyalás nélkül ráoktrojált szerződéseknek az a rendelkezése. amely őket kizáita a Népligából. Ezáltal teljesen kiforgatták valódi értelméből Wilson gondolalát s a népligát a győzők politikai szövetségévé telték. Aki elsőnek mulatott rá a béke-diklálumok tarthatatlanságára: Nltli Ismeretes könyvében ineg-lelelöen jellemezte az antantnak ezt az eljárását.
Hat esztendő azonban a ver-saillesi béke után elegendő volt arra, hogy a győzők belássák hibájukat. Ez alatt a hat esztendő alatt Törökország kivételével a legyőzőit államokat sorban felvették a Népszövetségbe, csak épen Németország maradt rajta kívül. Locarno ulán ezt a helyzetet nem lehelett többé fenntartani. A locarnol szerződés, amelyet az eddig csak toldozott-foldozott európai béke utján hatalmas lépésnek szántak, egyenesen feltételül tűzi Németországnak a Népligába való belépéséi. Németország nem mond-halja, hogy nem akar belépni és Németországnak nem mondhatják azt. hogy nem veszik fel. Locarno Németországnak belépésével áll vagy bukik. És politikai, igazságossági és jogi szempontok egyaránt amellett szóla-nak, hogy ez Igy legyen.
A világpolitikai sors iróniájának nem ulolsó rendű megnyilatkozása, hogy az a Franciaország kivánja most elsősorban Németország belépéséi, amely annak Idején kizárását a legtermészetesebbnek látta. Németországot terhelte az antant megállapítása szerint a világháború minden borzalmaiért és pusztításáért a lelelősség. ezt le is szegezték a vcrsaillesl békedik-tálumban. A büntetések egyike, amellyel Némelországol sújtot-
ták, volt az, hogy nem talállák méltóink a Népliga tagságira. Egy hatvanmi\'liós népet, amely minden legyőzelése dccára előbb-utóbb vissza kellett, hogy szerezze hatalmának alapjait, huzamos Időre ugy se lehetett volna kizárni. De most a megváltozol! francia felfogás egyenesen követeli belépéséi, mert a locamoi szerződésben saját biztosítását látja Németországgal szemben, a locarnol szerződés pedig Németország belépése nélkül csak írott belü marad.
A Népligái arra szániák. hogy elejéi vegye egy ujabb világleifordulásnak ; biztosítsa Európa és ezáltal a világ békéjét. Ezt a célját egyáltalán nem érhette volna el Németország távolmaradásának állandósításával. Ezután sincs biztosilék arra, hogy a Népliga ezt a célját el fogja érni De mindeneseire több a kilátás erre, fóleg ha nem zárkóznak el az igazságos eljárástól az egész vonalon a németekkel szemben és ezáltal igye keznek őket megnyerni, hogy az agyongyötöri és tönkretett Európa lalpraállltáJi munkájában teljes odaadással részt vehessen.
Németország lagja lesz a Népliga tanácsának, amelyben eddig csak a győzők és volt semlegesek vollak képviselve. Ebben a tanácsban a túlsúly ezentúl is a szövetkezelt nagyhatalmakat, Angliái, Franciaországot. Olaszországot fogja megilletni, segitve egykori társaiktól. De az egyetlen legyözöltnek, aki ott helyet foglal, hangját mégsem lehet majd elnémítani, mert ez a legyőzött épen Németország. Ránk, kisebbségekre nézve pedig egészen különös jelentősége van annak, hogy Németország ott lesz a NípHga lanácsában. Ml ettől a leghatározottabban javulását várjuk annak i mentalitásnak, amely a Népliga köreit eddigelé a kisebbségi kérdésben eltöltötte. A német kormány is mélelten kijelentene, hogy Németország a Népligába való belépése esetén követelni lógja a kisebbségi kérdés lojális kezelését. a kisebbségi szerződések megtartását. Ez természetes is.
hiszen löbb mint 30 milliónyi német él kisebbségi sorsban a különböző államokban. Mindent összevéve tehát a németek megjelenése Genfben nemcsak az lános világpolitika szempont-
rabői a legnagyobb jelentőségű, hanem kisebbségi szempontból Is, mert alapos kilátási nyújt
arra. hogy az eddig liszlán politikai szempontok szerint kezelt kisebbségi védelem valódi védelemmé váljon a kisebbségi szerződések szigorú alkalmazásával. Igy könnyen lehelséges. hogy a Népjzövetség nemcsak egyszerűen egy uj taggal szaporodik. hanem egészen ujjá ls válik.
Hétfőn életbelép a magyar-francia szerződés
Peyer Kúrolyt kitiltottak a parlament harminc üléséről A nemzetgyűlés elfogadta a tanyai iskolák létesítéséről szóló törvényjavaslatot
Budapest, Icbiuti IS
A nemzelgyülés mai ülésén folytatták a tanyai iskolák szervetekétől szóló torvényjavaslat tárgyalását. Tóbb hozzászólás után, melyeke! még közbeszólások sem zivart.tk s melyekre a kultuszminiszter többi/ben válaszolt, részleteiben is elfogadták a tanyai Iskolákról szóló törvényjavaslatot.
Tiz peic sztlael ulátl mentelmi ügyek következtek. Vanczdk Jlnos-nik, a .Népszava" lelelós szerkesztőjének 14 sjjtöperébsn mentelmi jogát 3 esetben felfüggesztenék. Un-gauer Albin, VJmai Dtnlel, Szakács Andor sajtóp-reiben nem függesztenék fel mcn\'c\'mi jogaikat.
Az ülés a mentelmi ügyek letárgyalása ulán délután 2óiakor végétéit.
A miniszterelnök genfi utja és a frankblzotlság jelentése
A fiankbizoftság ma folyialta tanácskozás.-- it a pótnyomozás iratainak ismertetésével A bizot\'ság jelentése mátcus clselétg elkészül. — Ugyanezekben a napokban a miniszterelnök Genlbe ulaiik, hogy a pénzügyminiszterrel együtt résztvegyen a Népsxóvelség tanácskozásain. Ellenzéki hírek szerint a Házat március 6. körül két hélre elnapolják scsak a miniszteielnök megérkezése ulán tárgyalják le a Ház elölt a parlamenti bizottság jelenlését.
Az egységes kormányzópárt tegnap esle értekezletet tartott, amelyen a kormány tagjai és a miniszterelnök is megjeleni. Qtf)\\ Ambróay Gyula koronaőr levelei inléxelt az elnökséghez, amelyben bejelenti, hogy a pártba belép. Az értekezlelen Blr-los Andor, Csontos hnre és Erdélyi Aladár szólaltak fel. Bud miniszter
pedig a Viktória mifom szanálása ügyiben lett megnyugtató kijelentéseket. Az értekezlet után páltvacsora
volt.
Apponyl nem megy Genfbe
Apponyl Albert gróf kijelen\'etle, hogy nem megy Genfbe, mert a tárgyalások anyaga nem teszik szükségessé jelenléiét.
A magyar-francia szerződés
lléllön életbelép a magyar-francia szerződés és ennek következtében olcsóbodnl fognak a selyemáruk, pa-mutszávelek, pipere cikkek, kakaó, csokoládé stb.
Peyer Károly kitiltása a nemzetgyűlésről
A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága háy Gyula elnöklétével ülést lartotl, hogy donisón Peyer Károly nemzetgyűlési képviselő ügyében, kit a tegnapi ülésen telt durva kijelen-lésel miau a mentelmi bizoltsighoz utasított. A mentelmi bizottság akkép határozott, hogy Peyer Károlyt a miniszterelnök terhire elkövetett kétrendbeli durva sénésért 15—15 napra kitiltja a nemzetgyűlés illéséről, valamint az egész parlamentből, ami egyértelmű misfélhavi fizetésének elvészlésével. Peyer Károly a frank-bizottságnak is lagji, természetes tehát, hogy ezen Ítélet után a frank-bizottság ülésein sem jelenhetik meg.
A nemzetgyűlés pénzügyi és Igazságügyi bizottsága
február 19-én délelólt 10 órakor a nemzetgyűlés I. sz. bizottsági termében ülésl lart. Az ülés tárgya a magánalkalmazottak nyugdijainak, özvegyei és árvái ellátásának átértékeléséről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása.
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
Németország nem adja kl Schulzet
Ujabb kihallgatások válnak szükségessé Schulze vallomása kapcsán — Fenntartják dr. Vargha Béla előzetes letartóztatását
Budapest, lebruár 18
A trankbamisitás ügyével kspeso-lalban letartóztatott Vargha Bíla dr., a Magyar Nemzeli Szövetség voll sajtótitkára "Ülőit ma, miután részletesen kihallgatták, kihirdették az elő- \' zetes letartóztatás tennlartásárél szóló végzést, mert gyanuokok vannak arra nézve, hogy a hamis trankok lorga-lombahozalalánál mint bünsegédi bűnrészes közreműködőit. Vargha leifolyamodást jelentelt be a végzés ellen.
A frankhamisitási ügy iratai bel-nap a tábla elé kerülnek, hol dönteni lógnak Szörtsey és Hadla felfolyamodása ügyében szabadlábra helyezésükéi lllelóteg. Német bíróság ítél Schulze lelett Schutzct külföldön clkövclell vétségeiért nem szolgáltathatják ki, hanem ha az ellene emelt vádak beigazolódnak, német biróság ítél az ügyben. A Budapesten levő francia megbizoltak szerint nem lehetetlen, hogy Schulze vallomása kapcsán ujabb kihallgatásokat eszközölnek. Schulze azt vallotta, hogy Windischgrátz a francia valuta átfolyamát akarta letörni, hogy a gazdasági nehézségek miatt Franciaországban íor-rarlatom törjön kl. ,.
Magyar hangverseny Bécsben.
Btcsl tudósítónk jelenti: Bécsi Ms-
Sar Szövetség a napokban magyar ngverienyt rendezett Szemere Magdának, a kitűnő magyar hegedü-müvésznónek közreműködésével. A Bécsben igen népszerű magyar művésznő Játékát a közönség, a Bécsben élő magyarok színe-java és a meghívott előkelő oszrrák személyiségek, szűnni nem akaró tapssal honorálták.
BELFÖLDI HÍREK
Vázsonyi támadóinak ügye A Vázsonyi Vilmos elleni támadás két tettesétől, Vannayról az orvosi vizsgától megállapítottá, hogy teszántit-hatósága korlátolt és hosszabb időt loltoit elmegyógyintézetben. Elmeállapotának megvizsgálása végett az angyalföldi clmegyógyinlézclbe szállítják. Molnár mindent lagad. mig Vannay mindent beismert. Vannay azl is beismerte, hogy előre meg-fontoll szándékkal kövelte cl leltél. Baloldali ellenzikI vezéreket ts meg akart verni, azonban erre senkivel sem szervezkedett.
Elltél! szepetnekl apagyilkosok. Budapestről jelentik : Tóth Károly és Tóth Oyula szepetnekl földmivesek 1919-ben karóba húzták, majd pedig karókkal agyonvették édesapjukat. A kél gyilkos! a Kúria ma jogerősen élei! gyliglani (egyházra ilélle.
A MAV személyzete az árvízkárosultakért. Az aliamvasuiak személyzete télmilliárdot gyüjiott az árvízkárosultaknak.
Teljes a forgalom az árterületen. Az átvizleruleten ma az utolsó vonalon Is felvették a forgalmat s igy most már minden vonat közlekedik.
Két súlyos párbaj. Budapestről jelenlik: Tardnyt Ferenc dr. Ziln-vármegye tóispánja és Farkas Kálmán löszolgabiró ma Budapesten súlyos feltétel□ pisztolypárbaji vívott. Sebesülés rcm mr\'énl, a felek kibéküllek Utána Farkas Kálmán Be zeridi földbirtokossal kardpátbajl vivett. A párbaj Farkat Kálmán teljes harcképtelenségével végződött.
Csökkent a bankjegyforgatom. A Magyar Nemzeli Bank jegyfor-gslma a február 15-1 kimutatás szerint 27 4 millió pengővel csökkent. A girószámlákra összesen 24 6 millió pengő belitelés történt. A váltóese-dékességek az elmúlt üzleti évben a benyuj\'ásokat 4 4 millió pengővel haladták meg. Az érckészle! devizák és valuták eladása révén 2 millió pengővel csökkent. Az egyéb követelések 21 és az egyéb tartozások 9 1 millió pengő apadás! tűntetnek fel.
Egy házasságszédelgő karmai között
Fgy fiatal nevelénö tragikuma - A női hiszékenység szomorú áldozata - A jeligés levelektől: a nagykanizsai fogházig
Nagykanizsa, Itbiuár 18
A női hiszékenység egy szerencsétlen fiatal áldozatáról ke l ma beszámolnunk, aki egy fővárosi napilapban méSc1"1 -tisztességes is-merelség" apróhirdetésre reflektálva, megismerkedett egy pesli fiatalemberrel, aki házasságot Igérl neki. A leány egyszerű naivitásában olyan dolgokba is belekeveredett .ismeretsége kapcsán", amiért a törvényszék felelősségre vonta. A .tisztességes ismerelség" szomorú epilógusakénl a szegény leány nemcsak egy tapasztalattal lelt gazdagabb, hogy ne kössön ismeretséget apróhirdetések rés-én, hanem az eselból kiloljdlig elvesztene szép állását és mi á nagy. kanizsai ügyészség fogházában tölti ki a bíróság állal reá klszihotl szabadságvesztést. Az es<t a következő: Az uraság nevclónője
Walkő Lajos nsgyrécsei földbirtokos házában mint nevelőnő voll alkalmazva egy fiaial leány, akit jó-megjelenése, használhatósága és modora miatt az uraság is megkedvelt. Már tobb hónapjs voll itt al-kalmazasban, amikor környezetének bevallotta, hogy neki — vőlegénye van.
„A vőlegény huga" — Angliában
Közben as urasági ház egyik alkalmazóiba, Mauer Mária, nagyobb mennyiségű vásznat akart venni. A nevelőnő (elajánlotta, hogy olcsón szerez neki vásznat. .Vőlegényé\'-nck van egy huga Angliában, aki a közeli jövőben hazajön. Ö megkéri vőlegényét, Írjon húgának, hogy hozzon neki az olcsó és jó angol vászonból
Mauer Mária megOrűlt az ajánlatnak, nyomban áF is adolt a nevelő-
nőnek 050.000 koronát vételár lejében. Ugyancsak Lukácsi Máriának is megtette ezt az ajánlatot a fiatal .menyasszony", aki 850.000 koronát veit fel atra, hogy Angliából hozat kelmét vőlegénye húgával. Horváth Katalin, Cseke Islvánné és mások ugyancsak hasonló célból kisebb-na-gyobb Összegeket adlak át.
Fátyol és mlrtuszkoszoru A nevelőnő egy napon Lásics Péter solfőrnek elmondotta, hogy a közeli napokban megtörténik >z esküvője, Budapestre megy. Szüksége lenne egy fehér menyasszonyi fátyolra és mirtuszkoszorura. Miulán feleségének még megvan, kölcsönözze kl neki az esküvőjére. Lásics és neje szívesen leltek elegei a szimpatikus leány kérésének és odaadták az asszony egykori menyasszonyi fátylát és koszorúját fél millió korona értékben.
A menyasszony ellQnlk A leány több bevásárlást is lett nagykanizsai kereskedőknél a közeli esküvőjére való tekintettel, szulán egy szép napon kis ulib)iönddel elutazott Budapestre — hogy szive választottjával egybekeljen.
Multak a napok — és a nevelőnő nem adolt életjelt magáról. Azok, akik a pénzt adlák neki .angliai bevásárlásokra", egyre türelmetlenebbek lettek. Miután nem tudták ml történt a lánnyal és hogy hol tartózkodik — az .angol iru\' pedig csak nem érkezeti meg, feljelentést leltek ai eltűnt menyasszony után — sikkasztás miatt.
Vizsgálati fogságban A nyomozó hatóságok azután ha-
A grafikai miivészotok
lila és a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti KSrnek folyó ívl tebruir Il in tanotl liceiüs elóadisln lelolvasta:
Noll Józsel
kf(7«w f«ál{tm!L lánlt
(i)
. Vona:
ím
A képzőművészetek egyik legkevésbé ismert ága, a grafikai vagy sokszorosító művészet. Tendenciózusan használom a grafika szót, mert a sokszorosilhatás nem lényege e műfajnak. legfeljebb c«ak előnye. Wikle Oszkár nagyon találóan mondja, hogy a graftkus művészet elrabolja a festménynek szép színeit, de viszont egy uj eszköz alkalmazásával megmutatja annak igazi szintulajdonsá-gait, szinértéket és tömegviszonyait. Vájjon mi ez az uj eszköz? Mi teszi a grafikai alkotásokat oly értékessé? — A vonalszépség, vonal-rithmus, a tömeghatás a fény és árnyék artisztikus kifejrzése. Az abstrahálás, a természet színeinek érték szerinti hangsúlyozása. A németek „Schwarz-weiss" kunst elnc-nezése fejezi ki legtalálóbban e művészeti ágnak jellegzetességét. A fekete és fehér tömegek ezerféle változata, a fény és árnyék ezerféle átmenete egyesül harmonikusan egy-egy fametszeten vagy rézkarcon. A rajznak lényege, eleme a vonal, "onallal kifejezhetjük az élet minden
jelenségét, a léleknek minden érzéseit. A vonalnak épp ogy meg van a hangulata, mint a színnek. A vonal. mondhatjuk: abstrahált valóság, mozgás, élet. Igénytelen kis fehér papíron látjuk a művész eredeti vonásait, lelkének legrejtettebb érzéseit. Néha lehcllctszcrü finom vonalakkal fejezi ki mondani valóját, majd máskor erőteljesen szántja vésőjével a lemezt, aszerint, ahogy a szelid tavaszi napsütést, vagy a viharzó tengert, vagy a tomboló vihajt, kavargó szélvészt akarja kifejezni.
Mi az oka annak, hogy a közönség nagy része, a festménnyel szemben mégis másodrangú szerepet tulajdonit neki? t
A nagytömeg szemében a* olajfestmény a légimponálóbb. Ugy gondolja, hogy a színekhez inkább ért, a festmény hozzá közelebb álló valami, mint a vonalas ábrázolás. Pedig épp ugy, ahogy a festményen nem látja az abszolút értéket, épp oly kevésbé ismeri a vonalszépség, a fény és árnyék, a reflex, az anyag-szerűség értékeit. Hogy is imponáljon, hogy keltsen érdeklődést egy vékony fekete keretben szerényen meghúzódó grafikai ábrárzolás, a faragott aranykeretben ékeskedő nagyméretű olajfestmény mellett. Sok ember szemében az csak másolat, amelynek elkészítéséhez egy kis fes-
ték és papír szükséges, ez azonban drága olajfestékkel készül tartós vászonra I Ilyen felfogás mellett a grafikai mű csak hamupipőkéje marad a müvészeteknek.
A képzőművészetek összes ágainak egyetlen alapja a rajz. A grafikai művészetekben pedig a rajz megkapja önálló szerepét és legteljesebb létjogosultságát. A grafika irást jelent. A rajzoló leírja tárgyát, ugy, ah\'-gy lelkében él vagy feltámad, kevés eszközzel, egyszerű módon. Ez a közvetlenség kényszeríti az egyszerű kifejezés módra. Vonalaival csak legjellegzetesebb momentumokat örökíti meg, csak jelez. \'Azért találkozunk egynémely rézkarcon olyan temperamentummal, ami festményen alig található fel. A festő sok utánérzéssel dolgozik. Hangulata már rég megváltozott, még mindig ugyanazt a képet fcsiL A rézkarcoíó friss ér-zé cit örökíti meg. Dürer. Rembrandt, Ooya rajzaikban az élet pillanatnyi jelenségeit fejezték ki, olyan jellegzetesen, olyan .üktető temperamentummal, ho;>y bámulatba cj<ik az embert, ók a formát, a mozgást a mindennapi életben keresték. Az élet apró jelenségeit figyelték, tanulmá nyozták és örökítették meg. Lelkűkben ugyanaz a jelenség százszor fotografalódott egymás fölé, amig megkapták a száz különböző moz-
dulat legkarakterisztikusabb momentumát — a typust.
A jellegzetes formához, a karakterisztikus vonalhoz nem juthat sen-kisem egyszerre. Az élet száz, meg száz jelenségeit kell megfigyelni, pa-pirra vetni, amig megialaljuk a valódit. Miért halnak a nagy művészeknek odavetett vázlatai sokkal közvetlenebbül, mint a kidolgozott nagy méretű képei? Azért, mert a vázlat a lelkihangulattal majdnem egyszerre támad, mert a muló érzés egyszerű és gyors kifejezésre kényszerili. Ez a néhány odavetett vonal nem köti le szubjektív érzéseinket, azoknak expansióját nem korlátozza. Több lesz a megérzés, mint a megértés. A kevés vonal, a rajzpapir üressége, a homály, a bizonytalanság láttára érzéseink szabadon kapcsolódhatnak és amit .kihagyott" a művész, azt önkénytelenül pótoljuk fantáziánkat.
Jellemző, hogy a vérbeli, igaz1 műgyűjtők, ellentétben azon .műgyűjtőkkel", akik csakhamar műkereskedőkké vedlenek át. mindig azokat a rajzokat vagy vázlatokat szerelték leginkább, amelyen a lehető legegyszerűbb módon fejezte ki a művész gondolatát.
Nézzük most már keletkezési és fejlődési időrendben a grafikus művészeteket. (Folyt, kov.)
\\
I92D Február Ifi.
ZALAI KÖZLÖNY
mJt kíderitetlé*. hogy « nevelőnő BuJapeílen tartózkodik is lekisírlet-tík Nagykanizsára, ahol vizsgálati fogságba helyeiiák.
A törvényszék előtt A kir. Ügyészség vádirata szerint csalás és sikkasztás mialt került most a torvényszék büntetőbírósága clí a rOvid fogság által is erfsen megviselt finom arcú, sudártermetű leány. Fogházőr kisérle fel a tárgyaló terembe.
Mulsthenbacher Edvln dr. törvényszéki tanácselnök kérdéseire a leány fuldokló zokogás közöli elmondotta vallomását, ifjú éleiének nagy csalódását.
.Tavaszi esküvő" Jeligére
— 1925. auguszlus havában — moudotta — a Pesii Hirlep egy apróhirdetését olvasta, amelyben .egy gyógyszerész házasság céljából megismerkedne egy |ól neveli polgári leánnyal*. Tavaszi esküvé volt a hirdetés jeligéje, Ö rellektáll az apróhirdetésre. Levelére egy farkasfalvi Mauks Endre nevű .gyógyszerész* aláírással levelet kapett. A levelezés személyes ismeretséggé lejlődOtl. ö e:ment Budapestre, ahol a .gyógyszerésszel * utálkozott, aki elhitette vele, bogy feleségül veszi, később pedig lormálitan megkérte a kezét Ö persze .igen\'-t mondott és még aznap megvették a jeggyürűket.
A férfi elegáns és finom eljegyzési kányát csináltatott — neve fölé az otágu nemesi koronával. A leány az .eljegyzés* után visszament szolgálali helyére, a levelezés folytatódott és a férfi lovább hitegette .az 0 kedves menyasszonyát*. Leveleit mindig a Pesti HirUp kiadóhivatalába címeztette, meri .anyja még nem tudott a dologról*.
Megindul * lavina IdókOzbeu lóriént, hogy az egyik ismerótc, Mauer Mária vásznat akart vásárolni. Erre A Irt a vőlegényének, nem ludna-e egy jő forrást vászon-vételre. Vőlegénye megírta — hogy Angliában van egy buga, aki karácsonyra hazajön, az magával hozhatja a finom angol vásznai. 0 ezt tnegmondotü Maurcrnak, aki neki 650.000 koronái átadott vászonvá-sárlátra. A pénzt ajánlott levélben ■Endre* jeligére küldte a Pot\'l Hírlap kudéhivalalába. Ugyanígy voll a többi esetnél. A pénzl mindig fel-küldle vőlegényének. A vőlegény nem jelentkezik &alat: kozeledetl az esküvő nap|a, az uraság solfőrélől elkérte nején, k fátyolát és koszorúját, hogy illően mehessen oltár elé. Erre azonban a vőlegény levelei elmaradtak. Minden utánjárás és érdeklődés hiábavaló voll. A gyógyszerész vólegén* nem Jelentkezett iobbé..Erre Budapestre utazott, hogy személyesen keresse lcl - de senki sehol nem ludoll egy \'l>eo nevű gyógyszerészről. Akkor tattá a leány, hogy szédelgő karmai klzé került. Ismerőseinek pénze oda azt nem tudta visszafizetni. A legnagyobb kétségbeesésben, telje-
sen megtörve töltött néhány napot Bud pesten — mig a feljelenlésre őrizetbe vették és Nagykanizsára hozták. Január 17. óla van előzeles letartóztatásban.
A vádlott fiatal nevelőnő vallomását gyakian létbeszakilja a görcsös, fuldokló zokogás A lárgyalóteiem közönsége megindultan hallgatja a leányi, a bíróságén Is meglátszik, Ingy — emberek, akik éreznek.
Finlsh ...
A szerencsétlen leány azonban, sajna, a főtárgyaláson nem tudott semmi Urgyi bizonyítékokat felmutatni igaza melled, mellyel vallomásának valódiságát alátámasztotta volna, noha a körülmények mellette szóltak. A bíróság csalás és sikkasztás vétségében mondotta ki bűnösnek — azonban a fennforgó nyomatékos enyhítő körülmények ügye-lembe vétele mellett — mindössze kéthivi fogházra éa 150.000 korona pénzbüntetésre ítélte — összbünle-lélül. Az ítélet jogerős.
A fogUzőr visszakísérte a leányt a cellájába\'.
A „vőlegény ur" pedig — ki tudja most milyen név aUlt — ezalatt valószínűen már második vagy harmadik apróbirdető levelező partnerének ígéri a — házasságot.
Nagykanizsa multévi bűnügyi statisztikájából
A lopások száma évről-évre csökken — A sikkasztások, csalások száma két év alatt háromszorosra emelkedett — Csalók, tikkasztók közt Is nagyon sok a fiatalkorú
Nagykanizsa, február 18 Általánosságban már közMlük Nagykanizsa város multévi bűnügyi statisztikáját. Most vizsgáljuk, az egyes bűnök milyen mértékben terhelik ezt a szomorú sUiisztikál Emelkedik a vagyonbiztonság Legtöbb feljelentés 1738 i.öiűl 330 lopás miatt történt, vagyonbiztonság terén ugy látszik javulás állt be az előző évekkel szé nben, mert mig 1923-bsn 574, add.g 19:4 ben 467, tavaly pedig 330 feljelenlés történt lopás miatl. Ezenkívül a bűn-te\'t-vélség arány Is kedvezően fordult meg 1923-ban még 391 lopás bű ilette és 183 vétség, az elmull évben 150 bűntett mellett 180 volt a vétség. A lopásokból eiedő kár az 1924. évi 862 millió értékkel szemben 1525-ben csak 4l3\'/s miliió, tehát az előző évinek alig 50 százalék: voit, amiből 330 millió ko-lona megtérüli.
Szaporodnak csalók A mai gazdasági helyzet egyik síiinpComáját lehel kiolvasni a sta-lisrtika ama adataiból, melyek bizonyítják, hogy amíg a lopások száma csökkenik, addig a csalások, az ,in-lellektuell lopások* száma egyre növekvőben van. 1923-ban 34, következő évben már 69, tavaly pedig 108 csalást jelentenek fel a rendőrségen. Ezek közül 79 bűntett és 29
vétség. A csalások okozu kár 1152 millió. A nyomozás 21 esetben eredménytelen maradt. A kinyomozott esetek 112 tettese közül 99 lérli és 13 nő, a férfi lettesek közül p.-dlg 38 lialalkoru.
A testi sértések száma 71 voll az elmúlt évben, közülük 21 volt bűntett. A nyomozás az Összes esetekben eredményes volL A 87 lettes kOzfll 21 volt nő és 30 fiatalkorú. 1924 ben 95 testi sértés ügyében nyomozott a rendőrség.
A rágalmazások, becsületsértések
terén évről évié nagyobb számokat vet fel a statisztika 25-53 -63, igy emelkedett az utolsó három évben a feljelentett becsületsértések és lá-g tlmazások száma. Ezek miatt tavaly 63 egyén került eljárás alá. Azt hinnők, hogy eleklntetben a női bűnözők vezetnek, a statisztika azonban mást mond: a rágalmazók közül csak 22 volt nő,. ezek kOzOl ts 10 liaUlkoiu.
Sikkasztás 83 esetben képezte nyomozás tár-gyát, közülük 16 eset felderítetlen maradt. A kiderült tikkasztók száma 83, ezek közül 8 nő és 10 fiatalkorú. Az előző évben 72 Sikkasztás történt.
Egyetlenegy árdrágítás szerepel az 1925 év bűnügyi statisztikáiéban. 19-3 b.an még 43, 1924-ben már cuk 13 árdrágítás i loglilloiUtU a rendőrséget. | \' A felsoroiukon kivül az álUm és társadalom rendje ellen elkövetett bűncselekmény 5, hatóság elleni erőszak 4, választójog elleni vétség I, vallás elleni vétség I, személyes szabadság megsértése I, hamistanu-zás 2, szemérem elleni bűncselekmény 10, kerítés 4, kettős házastág I, közveszélyes cselekmény 1, magánlaksértés 9, gyilkosság 3, ember-Ms I. magzatelhajtás 2, párbaj 4, veszélyes fenyegetés 31, rablás 5, zsarolás 7, gyújtogatás 5, idegen vagyon rongilása 21, okiraihamisi-lát 6, megvesztegetés I. egyéb bűnügyek 22 esetben kerültek feljelenlét folytán a rendőrség bűnügyi osztálya elé.
A bűnügyi tutisztikal számadataiban nem foglalutik Lenn az a számos olyan bűnügyi nyomozás, imil idegen balótágok megkeresésére végeztek olyan esetekben, mikor a nyomozás szálai Nagykanizsára vezettek.
Osszehasoniitásképen,
hogy Nagykanizsa bűnügyi viszonyait helyesebben mérlegelhessük, álljon ilt néhány adat a Nagykanizsával pontosan egyenlő lélekszámú Kaposvár egynéhány multévi bűnügyi adata.
Bűntett 811 (Nagykanizsán 365), vétség 306 (438) fordult elő. Lopás Kaposváron 472, Nagykanizsán 330 cselben. Sikkasztás j^aoosváion 106, Nagykanizsán 83, csalás Kaposváron ! 10, Nagykanizsán 108 esetben. Az összesekből előálló anyagi kár Kaposváron 3153, Nagykanizsán 2178 millió korona, ebből megtérült
I
Kapotváron 770, Nagykaniztán 1304 millió korona. Kinyomozott személyek száma Kaposváron 784, Nagykanizsán 895 volt. A férfibűnözők 25 (Nagykanizsán 40), a női bOnO-zók 2\'/s (Nagykanizsán 50) százaléka volt a fiatalkorú.
Urleányok Máriakongregációjának missziós kiállítása
Nagykanizsa, február 18 A dr. Molnár P. Arkangyal rendi kormánytanácsos veretése alalt működő nagykanizsai Urleányok Mária-kongregációja nemcsak a kongregációi szabályok tzerintl Öntökéletesítésre törekszik, hanem minden ka-riutiv munkából it tevékenyen veszi ki rétzét Missiíós szakosztályának tagjai pedig évek óu készítenek a külföldi missziók számára egyházi ruhákat és felszereléseket. Az elkészített ruhákat mielőtt rendeltetési helyére Kínába, Japánba vagy Poly-néziába küldik, a nagyközönség számára kiállítják
Tegnap déluUn nyill meg iimét egy ilyen mitsziós kiállítás Nagykanizsán, megfelelő ünnepi keretek között.
A plébánia kongregációt terme • zsúfolásig megtelt intelligens közönséggel. Unger Katóka kiolvasása nyilotu meg a műsort, aki kifejtette, hogy másféléves munkájuk eredményei állítják ki. melyeket a kalholikus missziók számára készítettek. Bartal Lulu haialiat dall tzavall el kedvesen. Dr. Molnár P. Arkangyal elnök ünnepi bestédében a mitszlót
Kndolatol fejtegette ét a külföldi lollkus missziók támogatására hívta fel a hallgatótág figyelmét. Utána a katolikus missziós gondolatot szimbolizáló kedvet élőképet muutuk be, melynél Zalaváry Ilonka, Horváth BözS\'ke, Utasíts nővérek, Horváth nővérek, Sehlágel Erzsi, Sz/kőcs Erzsébet, Lauseh Manci, Kerecstnyl Pipi é» Cunci ét Wetlák Oyuri szerepeltek.
Majd a műsor befejezése után t köiönség megtekintette < kiállított szebbnél-szebb darabokat, karingeket, slóláktl, a szent miséhez szolgáló ét egyéb ruhaneműekel. gyönyörű csip-keditzitésekkel, melyeket mind-mind > kongregáció lagjli szabadidejükben késziteltelr.
A kiállítás még ma dílig meg-lekinfKctő.
Az erdélyi református püspök
halála. Kolozsvárrá! jelentik: Nagy Károly református püspök elhunyta az egész erdélyi magyarság korében mély részvétel kellett, mert a püspök az erdélyi magyarság politikái életében it élénk tzerepet látszott. A püspök halálát nalrigyrák okozta. Az elhunyt püspököt kél fia és fitt leánya gyászolja. A temetés napján az összes reformálul itkolákban kötelező szünetet rendeltek el, a temetés órájában pedig valamennyi református templomban gyászistentiszteletei tartottak.
A volt román trónörökös Abbáziában telepedik le. Bukarestből jelentik: Károly voll trónörökös mégsem Párisban, hanem Abbáziában fog leielepedni. Már alkudozik is valamelyik villára, még pedig Sehratt KaUlinéra, vagy KubellUra.
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
irtl l u [ikriMnkivUll NépmOvdéa elitül! K\'lozaUbtn a nagykaniiwi Ipartestületben lofyi évi kt^I M * én lelolviltl:
KELEMEN FERENC (13)
Uklllkpdailbl (■ l|,\'0
Régi kö; ismert gazdasági elméle-lek hangoztatják, hogy egyoldalú (érméiét tohiiera képet at őrsiig lakosságinak érdeken szolgálni, a földművelés egymagábzn nem képei it egyre szaporodó lakosságot munkával, kenyérrel i jóléliel ellálnl. A mezógazdaiág ctik az év bizonyot részében ad inlenziv logiilkozátl Ezt már klegéuili biionjroi mértékben a háziipar, mely a mezőgszdatággll loglalkozó lakostágnak téli munkát ét keresete! biztosit.
De rendkívül nagyfontosságú az Ipar társadalmi jelentősége Az Ipar- \' urés az óttermelétl osztály egy |e- \' lentékeny részéi kiszedte a mezőgazdasági munka torából s egy bizo- , nyos lokkil közelebb hozla tzértel-miiéghei At ipari foglalkozás bizo | nyos fokú kézügyességei, fejlettebb i Illési, némi indlvidualltátl kivitt, \' mely tulajdonságok lattan kiemelték \' a földművel társadalom egy részét i az egyizerü nyert fizikai efó prímt- . liv világiból t egy uj, értelmileg | magasabban álló táriadjlnri oirtilyt teremtetlek meg. Ttgaelh.lallan, hogy az ipar bizonyot msgatabb kullur- I fokot jelent t igy jdcnlóiége at or- I tzág kullurilii eröállománya izem- | pontjából ii ugy. Az iparnak kö-uónheljok egyébként a városi élet kialakulását ■ ma It a vározl élet I egy tekintélyei részét i kisiparotiág J képezi, mely szervezetei, az Ipartes- < tülelek révén nemcsak befelé lejt kl j taglal érdekében erét tettülell munkát, hanem a benne csoporlotull \' iparosság nagy tzimánál ét lulyá- I nál fogva a várót kozélclérc Is lrá- \' nyitó belolyáit gyakorol. Az iparos-osziály kapcsolatot |elent a lóid népe t a magyar középosztály kózótt, t mely utóbbinak tok értéket tagja I épen az Iparotlártadalomból származik A falu népével való áilandó érintkezés pedig bizonyot mértékű kullurterjeulétl jelent, mert az érint-kezét révén t váron élet tok kullur-vonatkozása Jut el a fold egytzerü népéhez. Társadalmi Jelenlótégéhez hozzátartozik az a mintaszerű szervezett tég, melybe az ipirottáruda-lom városonként tomóiot, meri bár a szervek kebelében itt ott jelentkeznek it tpióeliéiétek a véleményekben ét felfogásokban, a szervezettségnek kifelé imponáló ét nevelő hatása van.
Ami már mott a termelési ágak egyenletet ét arányot kifejlesztését, egymátraiitaltiágál t egymással való egyensulybahozárát illeti, erre vonatkozólag sietünk leszögezni azt a légi ortodox gazdarági elméletet, hogy egy komoly közgazdasági politikának nem lehet lontotabb feladata, mint t három termelési ágat egymással összhangba hozni.
(Folyt Wv.)
NAPI HÍREK
NAPIREND
Február 19, péntek
. Római lulotlkui: Konrád. PrXcstini.
ZsuwAnna. UrMÜta: Adar ho 5. j Nap kel rejtucl 7 6r« 0> perdu*. j uyvfiiik dtíuUn !> ó»a M petekof.
, MoiL Uránia Átmeneti foj. bohózat. Eldad&sok kejdete cíte 7 é» U órakor
KU LTU R ESTÉLYE K ÉS MULATSÁGOK:
F«br»ár H. A /rtwí ln»Uiml «« M»Wm.U lUtuTEjn. . vítmlm *lt»Ua
(KttaM rutsc IllirtlftllUrl l|alf*Vt
r«Or«lr n. A n. UuM <miW«<«* k«0««IA alosdií*(AlklIUti ttékelytkj 1 Rwjoajt4l.il |*a»Uf«*ito« éélulin Hl •
r«bm»r Xt rOMitltl limM«H«Jwil4 elAadát ti (MaUfc**. nti 7 ó«ikw (A Mi h»fj\\.-ktn. tUUt MilUll Alfk ..lijIHH
Irkiiir X7. JU»o".f« r*1*
* Kauia.\'tiO «•!• 10 A#ak»r
r*t>rs W a. Al r.«H slfe4te4 a KitniUq OU-koaban Jílulla ^ <W»kw n(Hl\'H
rt»ru*f at A .\'.Iiarl IrwUUi é» M0»*4iill M» ksHx«l4»liaa a wroalUlI u«|ifimlbM #HaU» 4 *ak« (4í. OAiJaort lí|«. a .K«utk«l;i !««•»•
laMts ntn •irtásai tUtUttl
KJUcU. I. A *«<• umattllMjtaáli iLiiiU. .1 UrtsUbj* .H. t (in* Hn
1 magyii lf)u>á(/H ) A Uéaymv.Ua ip«Ull4 M-titaUI, *»«no»lti I iá : Al 14*111* lánaialom un
•"■ssjtfrsaxKi- .. o...
MA/dst «. «ti*eu m UtM*l«
MA/tlat Al .I-VíiUm * K.ratiuoy OH-
boabaa iltiuti.i % «»«k.4 H«itaW|lnrm» UrtaaataK
MáfclM «*. A Zátayí Uodalaal Mf hi»«Ha« 4«uUa • <Wa« « tirwakiia kftltyMM

"ílir\'u, a A, la* » 1 011
liill, fuaua I iK„,1MIHI^I| I, *hkl« I
— A kerületi főkapitány Nagykanizsán. Frrenay Tibor dr. tzom-baihelyi kerületi rendórfókipitány uerdán Nagyk-nlzsán Idózótt.
— Halálozás. Btair Ujot, váro-tunk társadalminak közismert él kOztzereletben álló tagja, ikl a nagy-kaníiui váré ti szetzlózde megala-piláu s azóta It vezetése kőrOl múlhatatlan érdemeket tzerzett, a Nagy kanizsai Takarékpénztár IgizgatóU-rának tagja tzetdán este 9 órakor 79 évet korában elhunyt. Temetéte mi délután fél 4 órakor letz.
— Félszázados nyomdátz-Ju-blleum. A nagykanizsai nyomdátz-tig Hírsctú Alajos, a Gutenberg-nyomda cég beltag|a nyomdásztágá-nak 50 évei |ublleumál február 28-in esle léi 8 órakor a Nagykaniztai Kaszinó disrterő-.ében tartandó lár-utvactora keretében ünnepli meg. Az ünnepélyre szóló meghívókat ma kézbetiti a posta, melyek egyesületeknek ét Intézeteknek szólnak ét igy lapunk utján kéri mindazokat a rendezőség, kik az eltétyen részt óhajtanak venni, tzivetkedjenek az előjegyzéseket a Gutenberg-nyomda könyvkereskedéséhez va^y lapunk nyomdájához február 24 ig leadni. Teríték ára 50.000 korona.
— Esküvő. Velikei ét beienyei Skubllcs Andrát már kOzőlt esküvőiét elhalaiztotla ét legttip, vagyit 18-án tartotta meg.
— Konferenciák. A Szenl Ferenc Harmadrend az idén Is, vatárnap délután 3 nagyböjt alatt konferencia beszédekel tendez a plébánia kongregációt termében, délutánonként 5 órakor. Az első konterenciabcszédet most vasárnap MJlis P. HIUr ticm-lerenciendi hillanár fog|a tartam
— Schwarcz Dezső hansnytl a legjobbak.
— Adomány!\'Az 01 gyermekével nélkülöző ozv. uiiattzonynik Rcisd Lajos 5 kgr. linóm lisztet, 1 kgr. rizsái ét I kgr. motó-szappant küldött tzeikeszlőségünkbe Borsó Sin dor 3\'/i kgr. (őzőliiziet, l\'/t kgr. uirl ét 60 dkg. szappant küldOll ugyauerre a célra.
— Rokkantllzetél. A kózgyáml hivatal ma és holnap a délelőtti hivatalos órák alatt fizeti ki iz őstzea nagykanizsai hadigondozottak január ét február havi felemelt UlelményeiI, Összesen 70 millió koroiüf
— A tolvajnyelv szótára. Kólnay Q,ula dr. rendóifőtanáctos, a nagykanizsai rendötkapitánytág veze\'óje és Btnkts Jánot detektív ouzeálll-tolUk a tolvajnyelv lcl|et tzóláral t az a közeljövőben Nagykanlztán. meg|el-nik. A könyv i nagyközönség érdekeit óha|t|a szolgálni t lehetővé akar|a tenni, hogy piacon, u\'can, korcsmábtn, tártat ötizejövetelcken, gyűléseken ttb. egyei ele|iett Havikból bárki azonnal tltzlában lehessen azzal, hogy vigyáznia kell értékeire. A lolva|nyelv tzélesebb kvb-n való ismerete tok esetben fcv|a a nyomozás munkáját It eredményesen elősegíteni. •
— A Nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet folyó hó 27 én tradicionális kedélyes és családias jellegű Purim-esiélyét laitja. Az estély 10 órakor kezdődik. Minden vendégel az egyetülel vezetősége kitűnő torokkávéval lát el. Ezenkívül gazdagon felszereli ét olcsó áru botié áll a vendégek rendeikezétére, ihol kopható letz minden |ó, amii az egyetülel atttonyai önkénlet ad«ko-zát utján állítanak egybe. At eHké-tzűlelekbbl orra tehet tzámilanl, hogy az Idei Purlm-eltély vitsza fog|« varázsolni a régi évek hagyományos jókedvét ét tikeréL
— Megőrült a mézea heteiben. Balatonalmádiból Jelenti a Zalai Közlöny tudótitója: Egy fiatalauzony őrült meg a napokban, A menyictke alig volt plr hetes; mézes hetek helyett azonban gyásrra váll az éle-lük. Rémek lepték meg I cselekedetei veszélyessé vállak Nagyon nagy szomorúsággal töltötte el ez az öröm-szülőké\', akik közül a vőlegény szülei most ünnepelték 40 évet házat-lágukal, a menyasszony édesapja menekült gimn. tanár. Általános részvét irányukban.
— Hétfőn Move ismeretterjesztő élő »dái: A sais hegyfokán, egy csodál ltot tzépségü Ilim az Alpok világából.
— A Balaton jegét délnyugali tzél az északi öblökbe tolta ki. Gyönyöiü alakulatok keletkeztek: jégha\'mok, jégkupok, koporsóalakok, csavarodások. A szem örömmel gyö-nyörédik el, a fényképezőgép tzi-vestn örökíti meg, ctak festőművész hiányzik mclólük; pedig a viz sötét zöld. majd az ég detü|e a fehér szikiázó jéggel csodát szinl ad. Szerencse. hogy a megkásásodott jég semmi kárt sem telt a parton.
Id&jArAs
A tufzvkieolzsal inete«m>>of[ltl i»«c-llryeia toUntíM:C»tlt0il0k0a« Mwrutl-ÍT revKet 1 értkor |21, déliiUii 1 ónkor +7 li. file 9 érakor +4 «.
Sz \'hrany: Mnéíz n«p Délnyugtl.
Hlhjzet: Remicl iriíjdnem ejétzen, délben és e«\'e lelieteo txilult
Neri ewuJíi mtm/O/tt: Ctat«i»ki cuptűék 03 lm.
A Mtl«orolí«l»l Intfzet telenléií >ze-rint eeyetáre eiíi. később elil íinknyu-Itítl uekkkel változékony IJ4.
_ Telefonelóflzetók figyelmébe. Megjelent a vidéki m. kir. livbctzélő hálóztlok eWllzetőlnek betűrendet névtora él suknévtora a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 23081/1924 ét 19873/1025. tz. megbirátai alapján a Pottát és Táviró Bank R -T. kiadátáhnn. Kap haló a nagykanizsai potlahlvatalnál it. Arat 80.000 K. Azok t vidéki távbetzéló előfizetők, akik a budapesti távíró és lávb. igazgatótág állat 1922-ben kiadót! (zöld kötésű) Betűrendet Névtorál hwzolgállatlák, az u| telefonkönyvet 40.000 K ért kap|ák. Azok a !ávtx-"élB előtlze-lök. kiknek a megrendelő (Ivén fel-lünletve vin, hogv könyv Ingyen |ár, vagv kik arra előfizettek ét az árát kl It egyenlítették, a könyvet a postahivatalnál a megrendelőlv bénulása ellenében dljmenleten vehetik át
— A hévízi tisztviselő-üdülőház. Zalavármegye közönsége az 1924. évhez hasonlóan az 1925. évben befolyt gyógydljtkal is a zalavármegyei közigazgalátl lltztvltelök-nek llévizfürdőn léteiltendő üdülőháza rétzére engcdle át. A gyógy-dijtkbúl t váimegyét lllelő 25 tzá-zalékoe réltesedét rendeltetéle az, hogy a tiiatviielől gyógyintéimények létesitétét tzolgál|a t lehetőleg ott, ahol befolyt- A vármegye lehál ugy Intézkedett, hogy hévízi gyógydi-jakból befolyt rétzetedét a vármegyei. Illetőleg a közlgazgltáil tiszt-vitelők építendő üdülőházáé legyen. A befolyt összeg 40,151.700 korona és kamatai. Az öttzegel áz alltpán már kiutalta.
— A Balatoni Szövetség üdülője. Az első épitkezétnél 69 ven-dégtzoba épül 115 ággyal. Ezenkívül épül 4 nagy turístatzoba 33 ággyaL A beépítendő teiület 450 négyzetméter. A szobák nagy létze már le van foglalva.
— Műtrágyagyár Kaposvárott. Egy doinbovári vegyész Kipotvár város hulladékának feldolgozása végett műtrágya gyár létesítés- iráni apoll be engedély.kérelmet Kaposvár város vezetőségéhez, A vállalkozó Ingyen kapná meg minden feldolgozható hulladékanyagot, viszont a bruttó bevétel 25 százalékát adni a városnik, ezenkívül mindig Ingyen annyi műtrágyái, amennyi a várót fnld|eirr kell.
A sok reklám mellett
reklám nélkül ajár.lum 410
orosztonyi boraimat.
Ha bort ak»r otesön Inni. urf UMtc
mtfj 7000 ét OOOO korooit bo»«lmat.
sAfrAn József, 74.
I92D Február Ifi.
ZALAI KÖZLÖNY
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz £5£se. az „Arany Kakasához
Telefon 3-74. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74.
a Világhírű Szalvator sür a Korodban, minden uap friss csa-poUi.
— Clgányzenéazek farsang-búcsúztatója. A nagykanizsai cigány-zenészek legnap esle kél helyen is tirsang bucsuzialó báli rendellek. Az tgyikel >i országos csoport nagykanizsai taglal a Cscneery-ulcai Újvilág-vendéglőben rendelték s annak Ijedelmét áivizsegélyezési célokra ajtnloilák lel. A másik cigányzenész. bál i Kiasliházban zajloli le. Mindkét mulatság vidám hangulaibin a reggeli érákban lcjezódötl b:.
— Koszorupótló adomány. A Nágykanuu r. L város Gyümölcs-értékesitó és Központi Szeszlőzde Vállalat a város szegényeinek 300.000 koraoát iduminyozott Btau Lajos alelnöke elhunyta alkalmából koszorú-megváltás címén.
— Iparosok Ismeretterjesztő előadása. CsOlörlökőn este 6 órára eddig egy alkalommal sem tapasztalt nagy számban gyűltek Össze a nagykanizsai Iparostársadalomnak a kulturális haladás éa Önképzés gondolata iránt legnagyobb fogékonyságot tanúsító tagjai, hogy meghéll-gissák Zienemann Rezső fémipari szakiskolai tanárnak .Az erő és a muaka\' cimo, vetített képes előadását a fémipari szakiskola egyik tágas bílyiáégében. A tartalmas, könnyen hihető előadás valóban alkalmas volt ura, hogy sok tanulságot hagyjon Mlra mega után hallgatóságában.
-NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara W korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— Retnlngfon írógépek raktára « Kproelele, kedvező részletfizetés,
gépek becserélése Szabó Antal "Oííptakláriban.
. ~ 1Schwarcz Dezső cégnél uri
«••« divaUrukhan legszolidabb ki-
"Mgálás.
-■ Díjmentes oktatást ad vévői-™« »lmz4,ben, tömésben éi vanás-°"a Singcr vanógép részv.-lárs. "pnnan rendezett peimanens tanfolyamán, t\'ójtgyzé, éideklődók részére Fs-ut I. szám.
**ny«ierk»lc«an köfvé-nyek«t4.hadikölosttnökei
Li^\'fi^5* ."f <Mii. o «l.i. 1 "ff®"\' »■■••«« \' a*Wttl R,(al 1.MIU1UUM
\'\'•II .. Tári.
biak- It l,-i,.a,hl,untl0y.,ol , rs.l IS. mm
— Elvált asszonyok nem vándorolhatnak kl Amerikába. Ncw-yorkből jelentik: A bevándorlási hivatal nem engedte meg a puln-szállást Cithcart Vera grótnónck, aki a .Carmania" hajón Ncwyorkba eikczeit. A grólnő további intézkedésig Ellis Ysland szigetén marad. A bevándorlási hivatal azzal okolta meg eljárásit, hogy a grófnő elvált asszony s mini ilyen, nem kívánatos ld,*gcii. A doniéi nagy feltűné .1 kell egész Ameriká\' an.
irodalom ós művésze
A Thálla búcsúelőadása. Mcg-Ichciós szép számú kozo-s^g elóit tartotta tegnap este bucsuelöadását a Tbália. Bucsuzásul egy nagy ka-baté-esicl rendezett, mcit mindenből akart kedveskedni közönségének. Osszea eddigi szerepésének a koronája — a párisi Boizalmak Színházának HalJI után c. darabjának előadása voll, amellyel olyan frappáns hálást ért cl, umilyent a Polgári Egylet öitg tiszteletreméltó nagyterme míg eddig nem látott. A Thália művészei eddig is oly munkát produkáltak, amiben Nagykanizsa közönségének helyben még része nem volt, de ebben az egylelvoná-sóiban önmagukat multák felül. A közöuség az egész estén át ennek a gyönyörű színészi teljesítménynek a hatása alatt állott. Avarcsenko komédiája Az Öngyilkos, majd a többi Itélák és bohózatok, dalok é« chansonok következtek ezután fővárosi színvonalú előadásban.
A Thálla rövid ittléte nL\'H u«y féikózölt szivünkhöz, hogy ma. amikor bucsuznuak kellene tőle, nch:-zen esik nekünk bucsut mondani. Nem is buc uiunk tőle. Cs.k azt mondjuk neki, a minél előbbi viszontlátásra! Mert titka linomságu és nemes verJű művészet volt, amit Nag)k.nizia közCnsígénck nyújtott.
(B. R)
MOH
Uránia csak p!u cken: A""\'"\'11 fért, kiiunó amerikai bohózat Sld Chaplinnel SU Chaplin, a világ legaranyosabb komikusanakChiMlenaK
öccse. Az idén tűnt fel a Chalie néniében, olyan nölmiiáciM nyújtva, amellyel minden komikust vei.
KüZüÁZüASAvi
A beruházási munkák és a .kisipar
Az egész magyar gazdasági élet-n-\'k egyre nagyobb pioblemaja lesz a beruházási programul végichajtása. Sok száz milliárd koronának (elhasználásáról van szó. Az állam és a varosok hosszú hónapok óta készülődnek a nagy iiapossággal előkés, iiett munkálatok kiadásara, hogy egyrészt a munknalkalinak szapoit-tasával, másrészt pedig a gazdasági élet vérkeiingésének lelfiisMiésévcl mcgszunicssék a hosszú válságot.
A megrendelések legnagyobb része még mindég a bürokrácia útvesztői* ben tévelyeg és bár a kedvező Időjárás mellett a munkálatokat az egész vonalon nagy arányokban lehelne megindítani — alig történik valami ezen a téren. Azokban sz árlejtésekben, amelyeket eddig mégis kilnak, a kisiparosság azt lálfs, hogy reá semmi télé teklnlettel nincsenek. A legiöbb pályázat a legkülönbözőbb szakmá|u munkálatok osszeiégére kér egységes ajánlatot — és ezzel csak a nagy vállalkozásnak kedvez.
A kii-, közép- és kézműiparosság nagy aggodalommal Uija a munkálatokat kiiró hatóságoknak ezt az eljárását, miután ily módon nekik nincsen alkalmuk és módjuk a nagy munkákban ré\'Zl venni.
A nagyvállalkozók ugyanit legtöbbször sa|át embereikkel végezie-lik az 0<szes munkál.tokal és ezáltal Icküzdliclellin versenyt támasztanak a kislpiinak. Éppen ezért az Ipir-teslülcick Országos SzOvelsége a többi kisiparos érdekképviseletlel egyilll nagyszabású mozgalmat indit annak iléréséte, hogy az árlejtéseket a hatóságok munkanemenként Írják kl.
A kereskedelmi mlnífztíriuinmal Is megkezdték már ebben jz értelemben a tárgyalási-kai és az eddigi megbeszélésekből megáilapilhiló, hogy a kereskedelmi minisziéiiumban nem idegenkednek az átk-Jiéanek ilyen módon való kiirásáló\'.
A kis és knzéplpaiiuk, valamim a kézmű-esiparosságnak valóban módot kell adni arra, hogy ezekben a munkálatokban részesedést vállalhasson.
A „prágai sonka" és o „magyar s/nláml". Prágába jelentik: Az érdekelt csehszlovák körökben felmerüli a terv. hogy a .prágai sonka" elnevezést a macyar kereskedelmi szeiződéa incgko;ésénél egy külón szakaszba foglalják, amely megvédené a .prágai sonka- crcdelét. Eric az ad.ilt okolt, hogy Magyarországon a nagyobb városokban .prágai sonkái" árulnak, amelyet azonban olt gyártanak és amely
minőségileg sem telel meg az Igazi prágai sonkának. Ezzel szemben Magyarország arra hivatkozik, hogy Csehszlovákiában több gyár .magyar szalámit- gyárt és Ilyen elnevezéa alatt forgalomba Is hozzák a magyar szalámit. Ennek a kérdésnek végleges rendezésével egy szakértő bizottság loglalkozik.
TŐZSDE
Ar értéktőzsdén a lanyha irányzat ma lováhb folytatódott. A kontremin további eladásokkal szerepelt a piacon és kallóidról li lanyha hirck étkeitek. Alittenclileg ugyan a déli óráklan magaiabb árfolyamok kerüllek telstlnre. tárlat télé atonban újból cllanyhult az iránytat A kulistban Ma-gyár Itilel. Illttrák Hitel. Salgó I. Georgia e» Nova pedig 2«o-kal olcsnbbodtik. Egyedin at Államvasút kultoldl vásárlások folytán len aulát,latit, A lanyha piac valamivel barátságosabban tendált.
Mricbl zárlat piila 188100. LMéea 252525, Na.iort SI925, u.nri 734000 Milano 2091.00 HoUad 20800 Berlin IllS), Wk. 730S, toll 37500 Prága 153850 H.íapeal 71-70, 7.r.a 7001. S.k- taal 5)5 50. Mttád 812 50,
* budapaatl T5i.de daviza-jegyzáae
Vllitik O.avlaék
kmft* loal HIIR M7.*X IMHrta MKtMH
CMfekW. iinnira Mpu iws-itn
Útak • MMSU BaHta IMI tmt
naiiitit •aJtaasat K< U*
liink b, ttC2 1*11 BdMMl minid
NáCtlI ht. mro une (df*ai|. :uto un
Ul ro»ai» Onto IIM) IOW
un IMfl UH« H«M0 Stn$*
Uu UU-iU* —— mti ím
Uik i IMI iroit ».-ro.ti TDIW
Outi Mkai IKW lOMI firti »M no*
Wa >« 11( 0 IISÍO Ml. IIIOII ; s
Wll. u;»u;it Mái NOMO
nm»« itO\'O:» H
•««»« »» f«t«0-lsM Vtaa l-tll 1CCSJ
l>Mt«. IK.VUIJO liakak um IMI
TcnDCaylózade
ha oi... 71 kg-oa 396 000- 397áóó, 17 sg-oa «C00»- «)250u. 78 kg-oa <O2 5\'»-á05.ÓOu. \'gytü danántull él pul-vldekl 76 <(. oa 38:500 389 000, 77 kt ot ■jn 500 39,0a -, a a 0,395 OJO-J97 5C0
V -g-o. 3975»-tsC0ou. oaa 727 iü-230 50. •...nányatp. 735)00 H5.00T, aórátpa 3IOOOO-JSO000, la 7MÓ»J 265 0:9, tengert 177 5\'0 182 5 0. repca 600JJ00 6IOjUOa I800W. 190000,
soipe 1700/3-177 MO.
Szerkesztői üzenetek
b. és V. (Kesilhclv) A tudósítás nem érkezeit t>c szcikcszt«)»égdnkhö/. Mis forróitól kapott rövid tudosiUsunk azonban erre vonatkozólag megJelenL A továbbiakra nézve k vél ben válás colunk.
U. P. Közlésinek elvi akadályai vannak.
Halt Panaszát, minthogy nem közérdekű, nem kózóljük, azonban illetékes lielycn szóvátcttUk.
H. H. Sorra kerül.
-vuoo. Zrlayi rtjfo.-aoaipar «• Kóojt-kere«kedéa RT. NaokaoLu*
1926 Fcbiuár 19.
ZALAI KÖZLÖNY
Eladó jókarban icvó lesieti W«M kocsi és egy íószeiszám Mig\\ar utca •». sz.
Perfekt* há«¥««*ifli»6 Intel Igen*. alár !• kőnk magánosokhoz helyben vayy vidékre. Oki * kiadóban. Ugyai.olt buíorozott mou»
Is kitdó.____
15 hold elsíieadll szántóNMd a vároa közvetlen közelében, esetleg kisebb paf-ct Iákban Is sUrgóscn eladó. Bóvebbet Acxél lyndc ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán. I óot 3. sz aiaiL S27
IdAaakb házaspárhoz elmennék. oswts házimunkái végezném |ó olil»onéfl. üm i kiadóban. i23
Apróhirdatéaak
Aa apróhirdetés dija 10 szóig SOOO kor. A címszó s minden vastagabb betuból illó uó kit uónak számíttatik. Minden további azó dija 500 K. A hirdetési dij elöro f Ixetendó a focgalmladóbozzIszJmltisával
Béraaánláa. — NomasiUtt Sxékéot-félo xab. Elaórcndu Uaktoiral béruániást vá.ial Samodlaa Viktor
gelsel földbirtokos Bóvebbet Oetsén. -Ugyanott száz mázsa nemeaitett Székács-lélc zab kapható 25^o lelátral a budapesti kó-
BLAU LAJOS ur
lolyó hó 17 ín este 9 órakor 79 éves korában csendesen elhunyt.
Drága halottunkat f. hó 19-én délután \'M órakor a gyászházból kísérjük utolsó uljára a nagykanizsai izr.
leme\'.óbc.
Részvétlátogatások mellőzését kérjQk.
Nagykanizsa, 1926. fcbiuár 18.
Köszönetnyilvánítás
Mindazon (6 Ismerőseinknek és jóbatálsinkiiak, luk lelejlhc-letlen, diiga édesalyánk, illetve nagyjaink elhunyia és temetése alkalmival la|dalmunkat bármi módon cnybilelték, ezúton mondunk liálás kószó-
nctel- Heller család.
Nagykanizsa r. ». város gyümölcs értékesítő és központi szeszfőzde vállalatának intézőbizottsága a saját, valamint a leiOgycIóbizott-
ság, a tisztviselői kar és munkásai nevében, mélyen szomorodott szívvel jelenti, hogy intézményének megalakulása óla fáradhatatlanul míikOdó lagja és alelnöke
It II □ n a kinot.ail
Ó- és UJBOR
1917. évi p.citni.bar Ulacnklnt U kiplUW 1 Jr,
REMETE, »ugár-ul «■ »»»m.
Blau Lajos ur
vételik EötvO*tó 2t.__
310 holdaa birtok, rajta 3 szobás urllak. magtár, cseléd lakások. Istállók mind Igen jó kaiban, kedvezó fizetés! kitételek mellett sürgósen eladó. Bóvebbet Aosél Ignáo ingatlanforgalmi Irodája NagyUnl-aaáa. Fóttt 3._ 2*
Kerestetik egy keoala és ax6l6mun-
káa bármikori belépésre, kiknek 3-4 munkaképes oalld tagjuk van. Jekutkezzcnek Csengery-ul 3ó szám alatt KóUlnál. 4V7
t\' j holdaa kltOnó karban levó szóló birtok a szentgyörgyvárl hegyen, lakható pincével sürgősen eladó. Bóvebbet Aczéi Ignác Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán. Fóot 3. szára. _503
Miltényl-oipöt vegyen I
folyó hó 17 én váratlanul elhunyt. A megboldogult intézményünk vezetése körül hervadhatatlan érdemeket szerzett; emléket hálás kegyelettel őrizzük m<?g.
Nagykanizsa, 1926. évi február hó 18.
NAGYKANIZSA, FÓ-UT 1
Értesítés.
A .Központ\' Mállóban bemutatott
szab kézi mosógépek
eeyedárusltója Nagykanizsa éa kórnyéke
Szepesi Imre
nlkUtip\'* Wi»»l»WkMtf«lá Zrínyi MiklOa-uton 22.
\'A Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatósága, felügyelöbizottsága, választmánya és tisztviselői kara mély fajdalommal jelenti, hogy
03 holdaa birtok a Balaton somogyi oldalán 8 szobás nagy urllakkal. cseléd lakások. Utál lókkal. 10 hold clsócendu uó lóvel. esetleg kettéosztva is. nagyobb blr tokvétel inlall sQrgÓKn eladó. — Bóvebbet Aoaél Ignáo Ingatlaniorgalml hódijában Nagykanizsán, Fóut 3.___
Mahagóni aaalongarnltura nagy 10-körrel eladó Kisfaludy utca 17/c. 526
31 holdaa birtok, rajta kisebbszcrQ épülettel, közel vasutálk>»lshoz (clsúeendO szántó; nagyon oksóo. sllrgósen eladó. Bóvebbet Acztl Ignác Ingatlanforgalmi irodila Nagykanizsa. Fóul 3. S04
ki 1879. év óta volt \\\\v. igazgatóság ügy buzgó tagja, f. hó 17-én elhunyt Nagykanizsa, 1926. február 18.
Hálás kegyelettel őrizzük meg emlékét!
Szarvas szálló épület.
Erzsébet-tér 18. szám.
Fegyvergyári „STEYR\' kerékpár
Harisnyákban, keztyükben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre 1.
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Föut 8. sz-
_Batár-épfllct.
Ha a kiszolgálás pontos,
Az áru olcsó és jó,
Az üzlet száz évig is fenntartható.
Nrxutotl a Zrinyt Nyomiaipai a Könyvkereskedés K-T.-.vi, Nagykanizsán. (NvomJat"*\'- Ofenbe k Károly).
66. évfolyam, 41. szám
Nagykanizsa, 1926 február 20, szombat
Aw 1809 kiirua
mtísh
P0LITTKA7 NAPfT.AP
kaitulMf H ai«.uwi l\'4-.r » fcttVft»d-TMloa 7Í- 117. uáff
Pelelőj .vzerkejzlS: Kempcieo Béla
WMuttd in: lo ita Mi001 I
Kutsa biit.. -----W.COO I
PUSZTULÓ KERESKEDELEM

A magyar kereskedelem rendkívül sivár helyzete nemhogy enyhülne, de mindinkább súlyosbodik és elviselhetetlenné válik.
A pénztelenség oly ijesitő mérveket ölt. hogy a magyar kereskedelem legválságosabb óráit éli. Sulyosbilja a helyzetei a pénzintézetek rideg és kíméletlen pénzpolitikája. Pedig első sorban nekik kellene a magyar kereskedelem hóna alá nyulniuk. Igy a helyzet teljesen vigasztalan. Ami pedig ujabban erősen érezteli hatását és ismét sok egzisztenciát fog kellétörni, az a csődönkivüli kényszeregyezséget kötött cégektől! hitelmeg-vonás.
A gyárak és nagykereskedők a kényszcrkiegyezelt kereskedőktől megtagadják a hitelt, noha az a kiegyezési kvótáját lelkiismeretesen törleszti. Már ameddig bírja, ameddig képes törleszteni. Hitelt nem kapván, nem tud árut rendelni a kereskedő. Áru nélkül pedig nem lud dolgozni. Aru nélkül nem képes megélni.
Mert a hitel a kereskedő élete, amit ha megvonnak tőle a mai válságos közgazdasági életben, cl kell pusztulnia. Csak természetes: ha nem lud dolgozni áru híján, nem tudja betartani a kényszeregyezség alkalmával lixirozolt törlesztési terminust. Ezt pedig kikerülhetetlenül követi a csőd, a tönk, a pusztulás. És a kereskedő tönkrejulásával nemcsak az ő egzisztenciája pusztul, hanem alkalmazottaié! Is. Egy kereskedő pusztulása olyan, mint egy gyászeset a családban. Az egész családra kihat. A család összes tagjai érzik. Egy kereskedő tönkrejutása rendszerint számos más egzisztenciát Is ránt >• magával a bizonytalanságba.
Mégis azt kell látnunk ezzel szemben, hogy a közterhek nem nogy enyhülnének, de inkább fokozódnak. A társadalmi és egyéb kötelezettségeknél ismét a kereskedő az első, akire a magyar társadalom számit. A nemzet érdeke, hogy erős gazda es iparos osztály melleit erős, szittrd tundamentumu kereskedelem épüljön fel. Ezért a ma-
gyar kormánynak mindent el kellene követnie, hogy a kereskedők osztályát segítse, helyreállítsa, könnyítéseivel, egyszerűsítésével, adóleherleszállitással a krízis e súlyos napjaiban melléje álljon.
A mult napokban benn voltunk egy üzletben, amikor be-nylt ^egy nagy gyár utazója és kollekcióját mulatja a cégfőnöknek, aki nemrégen kényszeregyezséget kötött. A főnök kiválasztja a szezon-árut, amelyre okvetlen szüksége vau, — mert elsősorban keresik — amikor a gyár képviselője bocsánatot kérve kijelenti, hogy csak készpénz ellenében szállíthat, tekintettel a lefolyt kényszeregyezségre. Az üzlet éviized óta rendes jó vevője veit a gyárnak. A főnök mit csinál? Nincs pénze, hogy
készpénzért vegye a megrendeli árut. Hitele nincs. A szezoncikkel, amellyel ki tudná magát tornászni az snyagl nehézségekből, nem tudja vevőit kiszolgálni, azok elmaradnak. Nincs hitel — nincs áru. Nincs áru — nem lehet dolgozni. Ez pedig egyértelmű a kereskedő csődbejutásával.
A magyar kormánynak a kereskedők érdekképviseleteinek bevonásával végre komolyan arra kellene törekednie, hogy a pusztuló magyar kereskedelem érdekében még a jelen gazdasági válság közepette is^halározott lépésekel legyen.
Vájjon, meeérjük-e még ismét azt az időt, amikor a nagykanizsai tisztes kereskedelemnek a külföld előtt is tekintélyes neve lesz és áruit az oceángőzösök is szállítják ml a tengeren V .. .
(H. R)
A frank-ügy március 2-án kerül a parlament elé
Nyolc napos vita keretében, nyolcórás üléseken ötven szónok felszólalása várható — Peyer kitiltása jogerős, de résztvehet a frankbizottság ülésén — Bethlen gróf genfi útjára elnapolják a Házat — Mentelmi ügyek ós házszabály vita a nemzetgyűlés mai ülésén
ban részesítsék. A kormány kezdettől fogva akadályokat gördit a frank-ügy likvid ílása elé. (Óriási zaj a jobboldalon.) A frankhamisítás egyes szereplői ellen rendkívül vontatottan indult meg az eljárás. Olt van például Baross} Gábor. (Óriási nagy zaj a Ház minden oldalán.) Felkiáltások a szélsőhilo.\'dalon: Olt van Teleki Pál!
Rupert Rezső: Áljának a frank-h amisilók mellé...
Ismét óriási zaj Keletkezik. Ruperl alig tudja folytatni beszédét, olyan felzudulás támad a jobboldalon.
Ruperl Rezső: Késhegyig menő harcot hirdet a miniszterelnök és ugyanakkor igyekszik a külföldön elhangzó hamisításokat és vádakat az ellenzék terhére róni. (Nagy zaj a baloldalon, ellenimorídás 3 jobb-\' oldalon.) Emlékeztet arra, hogy Peyer Károly a parlament bizottságnak cgyjk tagja, aki testtel-lélekkel résztvesz a bizottság tárgyalásain. Klárik Ferenc: Ettől, akarják elülni. Az elnök elrendeli a szavazást. A
Budapest, február 19
A belpolitikai étet minden érdeklődése a parlamcnii frank-bizotlság jelentése felé fordul, mely március 2-án kerül a Ház elé s előreláthatóan 8 napi vitát vesz igénybe. Már az első napon indítványozni fogják a sürgősség kimondását s kérni fogják a nyolcórás ülések elrendeléséi.
A frankbizotiság kinyomtatott jelentését szét fogják osztani a képviselők között. Az ellenzék részéről 30, a kormánypárt részéről 20 szónok felszólalására számítanak.
A nemzetgyűlés mai ülésén Rácz János elŐ3dó beterjesztette az igazságügyi bizottság jelentését a pénzbüntetések valorizációjáról.
Dabasl-Halász Móric a mentelmi bizottság nevében javasolja, hogy Peyer Károlyt, aki ismételten és súlyosan megsértette a miniszterelnököt, harminc napra zárjak ki az ülésekről.
Ruperl Rezső a mentelmi bizottság nevében indítványozza, hogy Peyert csak jegyzőkönyvi megrovás-
Ház többsége Peyert 30 napra ki-zá\'ja az ülésekből.
Ezután áttértek a mentelmi ügyekre. Vanczák János, a Népsrava felelős szerkesztőiének halrendbeli mentelmi ügyében, melyek mindegyike a Népszavában megjelent cikkek miatt volt esedékes, a mentelmi jog felfüggesztése mellett döntöttek. Peidl Oyula mentelmi jogát nem függesztették fel.
Egy, a mentelmi viták közben elhangzott felszólalás szerint a nemzetgyűlés eddigi tartama alatt 670 mentelmi ügyet tárgyalt le, amíg a Tisza-parlament idejében csak 120 mentelmi ügy került a Ház elé.
Az elnök ezu\'iín napirendi indítványt tett, hogy a H4z legközelebbi ültjét kedden délelőtt tartsa meg és annak napirendjére tűzzék ki Vázso-nyi Vilmos mentelmi bejelentésének tárgyalását és a há\'ralevó mentelmi ügveket.
A napirend elfogadása után Farkas István a házszabályokhoz szólalt fel. Megállapította, hogy az elnökség a házszabályokat egyoldalúan kezeli. Peyer kitiltásából kiütközik az a tendencia, hogy az egyik oldalt a sértő kifejezésért súlyosan megbüntetik, a másik oldalon pedig rendreutasitái-ban sem részesülnek.
Propper Sándor: Majd nem lesznek ilyen nagy legények egy hét múlva!
Farkas István: A mentelmi bizottság és a Ház Peyer ügyében egyoldalúan járt el. A másik sérelem a házszabályokat érte. Az elnökségtől Peyer levelet kapott, melyben értesítik, hogy a frankbizottfágban való működésére nem vonatkozik aSticá-rás. Az elnökség ezzel házszabály-ellenesen járt cl.
Rakovszky István a házszabályokhoz kér szót. Tendenciózusan és silányan vannak megalkotva a házszabályok. Ezt azok a fiatalok csinálták, akiknek egyetleh vágyuk, jjogy a hatalom mögött képviselőségüket élvezhessék. Sajnos s:cénák játszottak itt le az ülésteremben. Az ilyen jelenetek mindenesetre rossz benyomást keltenek ugy idehaza, mint a külföldön. Akármelyik képviselő ugyanugy az elnök védelme alatt áll, mint a miniszterelnök. Itt mindenki egyenlő, az elnöknek egyenlő mértékkel kell mérnie, nem szabad megijednie, ha az egyik oldalon a miniszterelnök áll szemben egy képviselővel. Én is ültem tíz évig az cl-
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
nöki székben, megtörténi, hogy a nagy zajban a sértő közbeszólásokat nem hallottam. De a legelemibb kötelességemnek tartottam, hogy a viharos illések ulán utánanézzek a gyorsírói jegyzetekben annak, hogy történt e sértó közbeszólás, ha igen, akkor reparállam is a mulasztást. Peyer Károlyi mentelmi elé utasította a Ház, az elnök azonban ezl elmulasztotta a jobboldalon Uló sértegető képviselőkkel szentben.
Nagy Vince: A miniszterelnököt is kl kellelt volna tiltani iizenöl napra. (Nagy zaj a Ház minden oldalán.)
Rakovszky Islván: Nem tenné kritika tárgyává a mentelmi bizottság határozatát, ha nem értesült volna arról, hogy a mentelmi hizoll-ság előli olt feküdlek a gyorsirói jegyzetek, amelyből megállapíthatta a bizottság, hogy jobboldalon is milyen sértő kifejezések hangzottak el.
Az elnök figyelmezteti Kakovszkyt, hogy a beszéd ideje lejáit, fejezze be beszédét.
Rakovszky István: Nem is tudtam, hogy az ilyen felszólalás is határidőhöz van kötve.
A legrosszabb házszabály is jó lehet jó elnök kezében és a legjobb házszabály is rossz, ha rossz elnök kezében van. Igazságos kormány jó, pártatlan elnökkel, akkor rendben lesz minden. Az elnök intézkedését várja, hogy elégtételt adjon anna« képviseletek, akit kizártak, mikor* ugyanabban az időben a másik oldalon megtorlás nélkül sértegethetn :k.
Ptopper Sándor: A házszabályok alkalmazásábaa a kél oldal feié nem egyformán igazságos az elnökség. Azt akarják, hogy ez-:k az urak ne lehessenek jelen a bizottsági jelentés tárgyalásán.
F. Szabó Űéza személyes kérdésben szólal fel.
Hegymegl-KIss P.íl aggodalommal néz a frankbizollság tárgyalásai elé, meit aliól taft, hogy az elnökség az ellenzéket akadályozni fogja kötelessége teljesítésében. A házszabályok hiányosak, mert a provokálóval szemben nem intézkednek. Csallakozik Farkas István és Rakovszky Islván felszólalásához.
Hegymegl-KIss Pál nagy viharban fejezi be beszédéi.
llrbanits Kálmán személyes kérdésben szólal fel.
Scitovszky Béla elnök: Azokra a felszólalásokra, amelyek működésemet illcilk, válaszolni kívánok. Azokkal a kijelentésekkel szemben, hogy az elnökség nem pártatlan, hivatkozik az eddigi gyakorlalra, amely bizonysága, hogy az elnökség a házszabályokat kelló méllányossággal és ha kelleti, megfelelő szigorúsággal kezi-ltc y
Megmrténik természetesen, hogy az elnök a zaj miatt valamit nem hall meg, de az elnökség, ha valami lu-dotnására jutott, azonnal megteszi a megfelelő intézkedéseke!. Farkas Islván megjegyzésére azl válaszolja, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságot nem tartja a Ház működésivel szoros kapcsolatban lévő állandó bizottságnak, mert ez a pártközi megállapodás alapján küldetett ki. Erre nem vonatkoznak a házszabályok határozatai. Alkalmai fog adni Peyer Károly képviselőnek, hogy a bizottság ülésén megjelenjék és a tanácskozáson résztvehessen.
Az elnök ezután megállapítja, hogy a felszólalások engedélyezése az elnök diszkrecionális joga.
Ezulán Huszár Károly veszi ál az elnöKlest. Ismerteti a szóban forgó ülésen történt elnöki intézkedés körülményeit. Kijelenti, hogy a ház-
szabály szerint járt el és ünnepélyesen tiltakozik az ellen, hogy amikor az elnök elnöki székben ül, bármilyen párlhoz is tartozna. Konstatálja, hogy a miniszlcrelnök lényleg hasznába a „hazugság" szót.
Hl ezt a kijelentést használla volna, hogy hazudik, akkor őt is rendreutasította. A gyorsirói jegyzelek stc-rint llrbanits Kálmán a következő kijelentést használta: Semmirevaló, pimasz, cserkefogól Ezért utólag öt is rendreutasítja és a mentelmi bizottság elé utasítja.
Hedry Lőrinc a gyorsirói jegyzetek szerint a kővetkezőket mondolla: „Piszok gazember I" Öl is rendreutasítja ut.\'lag és ugyancsak a mcnleltni bizoitság elé utasítja. (Helyeslés a baloldalon.)
Ezután Hedry Lőrinc áll fel szólásra. Kijelenti, hogy amennyiben a neki impulált kijelentést használla, ezennel megköveti a Házat.
Az ülés három órakor véget éri. Interpelláció Bencs beszéde miatt Rakovszky l;lván inlerpallációl jegyzett be Bencs cseh külügyminiszter legulóbbi beszéde lárgyiban. Az interpellációt szerdán mondja el. A magánalkalmazottak nyugdíj-valorizációja A nemzetgyűlés együites pénzügyi és igazságügyi bizottsága ma délelőtt tizenegy órakor Plalthy Oyörgü elnökletével folytatta a magánalkalmazottak nyugdijának átértékeléséről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Az ülésen a kormány részéről jelen volt Bud János pénzügyminiszter, az igazságügyminiszter és kereskedelemügyi miniszter képviselői. Az előadói módosításokkal az egyes szakaszok feleli részletes vlla kezdődött és lelárgyal\'a a bizottság a javaslat elsó három szakaszát. Ezután a bizottság elhatározta, hogy holnap délelőtt 11 órakor folytatja tárgyalásait.
Képviselők kardpárbaja
Patay Tibor és Rassai Károly nemzetgyűlési képviselők a Hlzban történt sértő közbeszólásból kifolyólag ma kardpárbajt vívlak. A párbaj Patay Tibor könnyebb sérülésével végződön. A felek kibékültek. A frankbizottság jelentése a Ház előtt A parlamenll bizottság Jelentése minden valószínűség szerint március 2-án kerül a nemzetgyűlés elé. A jelentés tárgyalására azonban még nem kerül sor, mert időközben a miniszterelnök Qenfbe utazik és a Házat ennek folytán erre az időre mindéi bizonnyal elnapolják.
Peyer Károly kizárása A nemzetgyűlés elnöke értesítette Peyer Károlyt a harmincnapos kizárásról, egyben ludalta vele, hogy \\ a kizárás nem érinti a parlamenti frankbizottságban való működését, ahol lovábbra is megjelenhet.
A frankhamisitási ügy eseményei
Schulze Arthurt fogva tartják Berlinben — A budapesti Ítélőtábla elutasította a felfolyamo-dásokat — Olchváryt csak hamis útlevél használatért Ítélték el Hamburgban
, Budapest, február 19
A frankhamisitási ügyben Budapesten ma 6emmí nem történi. Az itt tartózkodó franciák figyelmét Schulze berlini kihallgatásai kötik le.
Olchváry felett ujra ítélkeznek Hamburgban
A franciák ma különban táviratot kaplak Berlinből, amely szerint Olchváry Jenőt Hamburgban nem hamis pénz terjesztése miatt ítélték el négy hónapi fogházra, hanem hamis ut-
A grafikai művészetük
Irta és n Zrinvi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek folyó évi február 14-én lariott liceális elóadásun kiolvasta:
Noll József
kt(yttr. irídium, tinit
(2)
A legrégibb grafikai műfaj a fametszet, Xylographia. Techikája abban áll, egy sima, teljesen sikfelü-letü, keményfa lapra, amelynek szálai, erezetei nem a felülettel párhuzamosak, hanem arra merőlegesek, felviszük a kimetszendő rajzot. A negatív felületeket azután éles vésőkkel és késekkel bemélyitjük. A tulajdonképpeni rajz a falap felületén marad, tehát magasabb tn, mint a negatív része. E felületet bevonjuk nyomdafestékkel és papíron nyomatot készíthetünk vele.
Eredetét nem tudjuk egész biztosan, de a műtörténészek egybehangzó véleménye szerint Délnemetorszagban készültek az elsők, 1400 körül. Művelői a kalligraphusok lehetlek, akik oklevelek, emléklapok, játékkártyák készítésével foglalkoztak. A legrégibb fametszeteken jellemző, hogy csak a körvonalak visszaadására törekedtek — a színeket utólag vitték rá. Csodálatos, hogy a fametszet eredetileg csak a nem sokszorosítható toll rajzot kívánta helyettesíteni és a primitív eszközökkel kezdetle-
gesen kifejezett rajz melleit is nagyon sok a legnagyobb müértékü. Az ábrázolások legnagyobb része vallásos tárgyúak. Krisztus életé\', kínszenvedését, a szentek martiriumát ábrázolták. Világi tárgyú képek a légritkábbak. E metszelek magukon viselik a csúcsíves, vagy gótikus stílus minden bélyegét: Az alakok mozdulata mérsékelt, bőredőzetü ru-> háikon a függőleges vonal a túlnyomó. A kezek vékonyak, karcsúak, a fej a test arányához mérve kicsi, az arc tojásdad alakú és háromnegyed proliiban ábrázolt. A fejnek ez a helyzete, t. i. a legkifejezőbb. E fametszeteken kizárólag emberi ala-1 kok szerepeljek, a tájképi részt csak | egy primitív fával jelezték. Térhatás-j ban csak a környezet legszükségesebb ábrázolására szorítkoztak. I A legrégibb fametszeteket tehát a 1 teljes sikhatás jellemzi. Legfeljebb i kevés szint alkalmaztak a felületek élénkítésére. Stílus tekintetében ezek valóban utolérhetetlen értékűek.
A fame\'szet fejlődésével az egyszerű kifejezési mód is változik. A ritmikus, lendületes vonalrajzot felváltja a sarkos, szögletes, töredezett vonalvezetés. A fa strukturája is kedvez e törekvésnek. A folyékony, kellemes vonalak egyre keményebbek lesznek. Ezzel kapcsolatban az emberi alak megjelenitéie is válto-
zik. Az arckifejezés kevesebb már és a mozdulatok is élénkebbek. Már ebben az időben mindinkább észrevehető a plasztikai határra való törekvés. A főkonturvonalakra meióle-gesen metszett apró párhuzamos vo-nalakkal, a domboruság hatását akarják kifejezni, amely törekvés a XV. század utolsó harmadában teljesen érvényre jut. Ezzel a fametszet sík-szerű és dekoratív hatása lassan elvész s helyébe lép a térhatás és a távlat.
E műfaj azonban nemcsak mint kép, művészi értékű, hanem mint könyvillusztráció is fontos kultúrtörténeti hivatást töltött be. Mert a könyvnyomtatás feltalálásával -szükségessé válik az illusztráció is.
Említettem már, hogy a famet-széssel a miniatűr festők foglalkoztak főként, akik kópéik\' mellé gyak-tan felírást, vagy magyarázó szöveget is irtak. Szinte egész önkénytelenül adódott, hogy az ábrázolt kép mellé egész szöveget vagy textust metszettek. Így keletkezett az első könyv, melynek minden egyes oldalát falapokra metszett írással nyomtatják Ezeket a német „Blockbuch"-nak Duc könyv; nevezi. Nagyobbrészt vallásos tárgyúak, az ó és uj Testamentum illusztrált leírása, vagy Krisztus és Mária életét tárgyaló képeskönyvek voltak. Ilyen az u. n.
„Biblia pauperum" és az „Ars mo-ricndi" cimü könyvek. Akad azonban kö2tük világi tárgyú is. Népszerű csillagászat, állatmesék és kalendárium. E könyvek virágzási kora a XV-ik század második harmadára esik.
Amikor Gutenberg 1450-ben a könyvnyomtatást feltalálta azzal, hogy a könyv egyes lapjait nem egy falappal nyomtatta, hanem fémből készült betűket használt, természetes, hogy a fametszetnek fontos szerepe még inkább emelkedett De további fejlődését két irányba terelte. Az egyik a fametszet, mint illusztráció, a másik pedig a fametszet mint önálló kép.
Az illusztrációban alárendeli a művész a képet a szövegnek, a könyv formátumának és a betűk karakterének. Maguk a fametszők nevei mind eddig ismeretlenek. Első név-szerint fellepő mester e térem P/ister Albert, aki 1461-ben Bonner mesekönyvét illusztrálta. Ez, valamint az általa illusztrált többi müvei klasz-szikus példái a művészies izlésü könyvnek, amelyben a művész teljesen alárendeli magát és alkotását a szerző gondolatának. Dekoratív jellegű képei teljes összhangban vannak még a betűk karakterével is. Vagyis az illusztráció nem zavarja a szöveget és viszont. (FolyL köv.)
_ ZALAI KÖZLÖNY
|j)J> Ftbru^i 20._
kVLM baamálatáéit. A hamis pénz ggydbtn kósóbh i\'él a bilisig.
jogerős Szörtsey, Haiba és Vargha fogvatnrtása
A tábla ma foglalkozott Stürhey j-,£;c( és Hadba Fcrcnc szabadláb-„helyezési kérelmével, melyei tlula-sllolL Klmondolla, hogy még bíz-tojiték ellenében sem helyezheti szabadlábra. A vidtanács Vargha Béla további fogvatarlását is elrendelte.
Hamis frankok Barcelonában
Madridi távirat szerinl Birccloná-tun kél bankházban hamis ezer-bankosokat talállak. Az a féltévé\', hogy a hamis bankjegyrk azokti.l a pénzhamisítóktól származnak, akik a mull évben a Pireneusokban több htlyen hamis bankjegyeket helyezlek el és akik közül keltőt akkoriban letartóztattak. A barcelonai rendőrség tóbb embert letartóztatott a hamis tunkjegyek forgalomba hozatala miatti bllntészességben.
Schulzet nem helyezték szabadlábra
Berlini jelenlés szerinl SchuUe tagadja, hogy a német fajvédők kapcsolatot tartottak volna lenn a magyar frankhámisitókkal. SchuUe sza-tuülábiahelyezését kérte, azonban a rendőrség ezt nem rendelte cl, meri «z ügyészség dőut ebben a kérdésben. A frank Ugy a cseh parlamentben A cseh parlamentben ma Benes ismertette a hamltfrank tigyet. Az egyik képviselő erkölcstelenek mondja a kotmánynak azt az eljárását, hogy a Stundel támogatja. Bencs exposéje alatt tóbb htves felszólalás is tőrtént és egyesek gúnyosan aposztrofálták a tettesek neveit, végül is a parlament tudomásul vette Btncs expo-séjál.
Schulze Artúr ujabb vallomása
Berlinből jelentik: A vizsgálati logságban levő Schulte Artúr ma kibővítette vallomását. Elmondotta, hogy ó nem veti részi a frankhamisításban. Ó vele azt közölték, hogy a magyar kormány a bankjegy nyomda mellen olyan Intézményt akar léle-tllcnl, amely más pénznemek előállításával is foglalkozik. Windisch-t\'dtz herceg titkára Rdba. igen tktajös fel léte leket ajánlóit tel neki.
belföldi hírek
Vázsonyi támadóit átkísérték « ügyészség logháziba. Árud-{rség ntm ville az angyalföldi .é-tolydába Vannay Lászlói, hanem lársával együtt átkísértette az ügyészire, hogy otl Intézkedjenek elm:-áJLpolának megfigyeléséről.
Bacher Emil ellen megindítotok a vizsgálatot A pénzügyinl-•Hizter Bacher Emil ellen ma megindította a vizsgálatot.
Ötszázötvenhárom lakóház dőlt össze a békési árvizterUleten. Oyulitil jelenük: A viz mo.t már "aknem mindenütt lefoly. az árvíz-
iéi üleből és a kár pontcs ötszeiti-sál megkeztlték. BJk:s vármegyében 492 bel- és kUlleiük\'ll lakóház omlott össze vagy sérüli meg, amelyiket újra k.ll építeni Gyula váios halárában 197, Oyulavári község halárában 12, Viszló község halárában 280, a szeghalmi halálban 3 lakóház dóit ö>sze vagy rongálódod meg.
külföldi hirek
összeomlott egy közönséggel isulolt templom. Marivlcanl horvát faluban mise\'aörben beomlott a templom és a zsúfolt templom közönsége a romok alá került. A men- ] lési munkálatok lelynak. Az áldozatok számát még nem tudják.
A francia—druz háború uj fejezete kezdődik. U|ból fellángolt a francia dtuz hábotu. A lelkelök több vasútvonalat elpusztítottak.
Francia pénzintézet a balkáni államok részére. A belgrádi sajtó luJni véli, hogy Belgrád székhellyel a balkáni államok részére francia pénzinlézcl alakul.
Rang és állásvesztés a párbaj büntetése. Berlinből jelcnlik: A birodalmi gyűlés röviddel ezelőlt határozatot fogadott el, amely szerint lisztek párbajvélség esetén rangjuktól fosztandók meg. Hindenburg elnök aggodalmát nyilvánította e határozat ellen, utalással arra, hogy mintegy kivételes törvényi statuál a ka-tonatisztek részére. A blrodllmi gyűlés Illetékes bizottsága honorálni kívánja az elnöknek ezt az álláspontját, de abban a formában, hogy a szolgálatból való cibocsájtás mindenkire nézve büntetése legyen a pár-bajvíl^égnél
Egy Rembrandt-kép története
Az osztrák és angol fővárosok legújabb szenzációja
— A Zolit K&üiny btat tmUHijdlü — (Les. lebruii 19
Egy londoni láviral a minap hitül adta, hogy egy újonnan felfedezeti Rembrandt-Mp 50 000 font sterlingétI vagyis 18 milliárd koronáért cseréli gazdát. A londoni |:!en!és Bicsben nagy feltűnési kellett, nemcsak a képéit fizetett magas ár miatt, hant m inkább azért, mivel ez a kép nihiny év előli szenzációs per tárgyát képezte Bécsben.
A kép 1916 ig Fr.lnzel Arlur bécsi műkereskedő birtokában volt. Franzel ugy vásárolta, hogy nem is ludla, vájjon valódi Rembrandt leslmény-e? A képen rajla van ugyan Rembrandl aliirása és az 1639 évszám, azonban Frantel nem voll biztos a dolgában és ezért megkérdezeti több szakértőt, akik azt a véleményt adták, hogy 3 képel Rembrandt vagy legalább is valamelyik tanítványa festette.
Erre Franzel 1916 bari felajánlón* a képel Ltlienfeld Leo dr. ismert
bécsi mügy ültőnek. Lilienfeld színlén megviz gálialta a képel és az általa kiküldött szakértő ugy lalálra, hogy a kép Rembrandt Iskolájából kerüli ki. Eire Lilienfeld 12.000 akkori, tehát alig devalvalódult koronáért megvásarolta a képet.
Közel égy esztendeig Lilienfeld lakásában függött a kép, mig az amszterdami képlir Bécsben tartózkodó igazgatója, Hefsltde de Greet felületes megtekintés alapján azt a véleményt adta, hogy a kép nem valódi. Erre LHIenfeld dr. felkereste Filnid műkereskedőt és felszólította Franzell, hogy vegye vissza a képet. Fránzcl megtagadta ezt, mire perre kerü.t a sor.
A tárgyaláson kél szakértőt hall-g.ttak kl. Az első Moll Károly tanár festőművész voll, aki többek közölt a következő hivalalos szakértői véleményt adta : jk- a.
.A nekem áladotl kép á drezdai galériában levő Rembrandt-önarckép másolata. A munka teljesen közepes, ugy, hogy m\'g Re nbrandt valamelyik tanítványa sem leslhene. Általában nem a XVII. századból való, hanem legkorábban a XVIII. század végéről, valószínűleg azonban még későbbről-.
A szakértő azután kifejtene a kép állítólagos hibáit\'és véleményét azzal fejezte be, hogy csalási szándékból készíteti hamisítványról van szó.
A másik szakéitó Artaria Domlnlk műkereskedő volt, aki még erősebb szavakkal bírálta a képel és csatlakozol! Moll lanár megállapításaihoz. Erre a bíróság kölelezle FrJnzell a kép visszavitelére.
A per F.llnzclre nézve katasztrofális következményekkel járt. Oilete, amely eddrg Brcs egyik legelőkelőbb műkereikedésevolt, latsakként tönkre in.nl, a vevők kimaradtak és Franzel kénytelen voll műkincsei! árverés alá bocsllani. Három év elöl! egy műkereskedő mrglátogatia Frárucll és megvásárolta az árverésből visszamaradt tárgyakat, Igy az állítólagos Rembrandt képel is. Ez utóbbit 25 ezer pepirkoronáért Franzel örült, hogy végre megszabadult a képlól, amely tönkretette egykor virágzó üz-leié\'.
Néhány hél előtt egy hír járta be a vlllgsajlót, hogy egy angol kastélyon Hüledeztek egy eddig Ismeretlen Rembrandt-önarcképet, amely minden tekinle\'ben méltó pár|a a dietdii galériában tevő képnek. Ezt a nemrég felfedezett képet várdrolta meg mostan egy londoni műkereskedő 50.000 font sterlingért, vagyis 18 milliárd osztrák koronáért.
A fantasztikus árat elért Rembrandtig p azonos azzal a képpel, amelyről Bécsben az amszterdami képtár igazgatója éa két törvényszéki szakértő csz.lhatatlansággal megállapították. hogy közönséges — hamisítvány.
A szenzációs londoni árverés után egyébként jelentkezeti Horstede de Oiooi amszterdami képtár-igazgató Is kijelentette, hogy Bécsben csak lelulelcsen vizsgálta tneg a képet és
_ *
kijelentette, hogy Bécsben cwk felületesen vizsgálta meg a képel és tévedett, amikor hamisítványnak\'minősítette.
Az a kérdés, hogy a kép miként kerüli Bécsből Londonba, még Usz-tázitlan, az osztrák fővárosban azonban nagy részvél uralkodik Fiánzer-rel szemben, akii lelkiismeretlen szakériók teljesen tönkre tellek. Jogászi körökben az ügy kapcsán rámutalnak arra, hogy a bíróságok tul nagy fonlosságol tulajdonítanak legtöbbször megbizhalallan szakértői véleményeknek és ezek alapján ítéleteket hoznak.
A város szegényeinek elhelyezése és támogatása
A képviselőtestület szegényügyi bizottságának ülése
Nagykanizsa, lebnár 19 Nagykanizsa város képviselőtestületének szegényügyi bizottsága tegnap délután fél 6 órakor dr. Vargha P. Theodorlch plébános clnökléséve! ülést tartott a városháza tanácstermében. A bizottsági ülés tárgysorozatán a szegényház ügye és az utcai koldulás ellen való védekezés kérdése szerepeltek.
A városi szegényház Esztendők óta egymást érik a panaszok, hogy a nagykanizsai városi szegényházban uralkodó állapotok tarthatatlanok. Ennek ellenére is, anyagi erők hiányában, a szegényházban ma is akkora a lulzsufolt-ság. helyesebben olyan kicsiny a szegényház, hogy az abban ápolt szegények hármasával kénytelenek kél két szalmazsákon feküdni.
A stégéit) ügyi bizottság elhatározta, hogy kérni lógja a várost a szegényház elhelyezkedési problémájának legatabb ideiglenes megoldásra s több kisebb természetű hiány pótlására.
Az utcai koldulás Nagykanizsán egyre gyakoribb jelenség az utcán való kéregetés. A Zalai Közlöny löbbször, Igy a legutóbbi napokban Is, sürgette ennek a kérdésnek valami ulon-módon való megoldását. A szegényügyi bizottság most elhatározta, hogy kezébe veszi a kérdés rendezéséi. Ez természetesen nem történik egyoldalú rigorozilással, mert hiszen az utcai kéregelök nagy réstét valóban a nyomor, a nincstelenség bajija az utcára, hogy más emberek könyö-rülclességéből szerezzenek maguknak, tatán családjuknak egynéhány betevő falatot.
A bizollság azzal a gondolattal foglalkozik, hogy esetleg társadalmi uton, csekély önkénles adakozással lehelne a szegényalapnak egy olyan részét létesiteni, melyet azután a bizottságnak egy erre a célra kikül-dendó szerve méltányos kulcs alapján időnként feloszthatna a valóban arra szorulók között.
Ezzel városunk közönségét sikerülne megkiméloi anól, hogy eset-
fl ZALAI KÖZLÖNY
1926 Febiuár Ifi
leg olyanokra pazarolja az utcán kierőszakolt jótékonyságát, kiknek arra sem szükségük, sem érdemeik nincsenek; viszont ilyenformán meg volna a lehetőség, hogy lelkiismeretes mérlegelés alapján mindenki, akj valóban reá van utalva, részesülhessen a tarsadalom adományaiban.
Az árvízkárosultakért
Nagykanizsa, február 19 A tegnapi napon a Zalai Közlöny eddigi gyűjtésének eredményéből 6,000.000 koronát adtunk ál elismervény ellenében Nagykanizsa város vezetőségének, ho?y azt az slis-pán ulján rendeltetési helyére juttassák. A gyűjtési természetesen lo-vább folytatjuk s ha a megmaradt összeget újból nagyobb ősszeggé tudjuk kikerekíteni, azt ugyanigy a Nagykanizsa város társadalmira kivetett s a város állal együttesen kezelt ősszeghez csatoljuk.
A Kltmin vendéglőben húshagyókedden este rendezett far-sengi estély vendégei — kiknek a vendéglős czulon mond koszőnelet — egy üveg likőrt kuplcánkénl az árviz károsultak javára ittak meg s ilyrnó-don Kumtn Peruit vendéglős 224 500 koronái koldőll be szerkesztősé günkbe.
A clgányzcnész-bál anyagi eredményekén! ifj. Fosiák József zenekara, mely csülörlőkon este fartotla mulatságát ez Újvilág vendéglőben, 431.000 koronái juttatott szerkesztőségünkbe a zalamegyei árvízkárosultak felsegélyezése céljaira. A táncmulatság rendezői ezúton mondanak köszönetet a felülfizetésekért.
Magyar gyermekek nyaraltatása
Kölcsönös akció fővárosi gyermekek nyaraltatására és vidéki tanulóknak budapesti Ingyenes felrándulására
A magyar vidék jóakaratú támogatása lehetővé lelte az elmúlt évben több székesfWárosi, szegény-sorsú iskolás gyermeknek a községekben való üdültetését.
KOzludomásu, hogy a székesfővárosi szegénysorsu lakosság a báboru óla nemcsak a saját életfenntartásához nélkülözi a legszükségesebbeket, hanem gyermekei részére a legszükségesebb tap\'álékol sem tudja a nyomasztó mupkanélküliség és drágaság mialt megszerezni. Szomorú statisztika tanúskodik arról, hogy a székesfővárosi gyermekhalandóság az utolsó négy öl esztendőben meghaladja a születések számát, ugy, hogy sajnálatos ténykénl állapilhaló meg, hogy a székes/óváros milliós lakosságában a magyar faj pusziulóban van.
Ezen a magyar laj fennmaradáséi oly mélyen érintő bajon a nagy áldozatok árán fenntartót! gyermekvédelmi intézmények önzetlen munkája sem képes már segíteni.
A külföldi államok gyermekbarátainak áldozatos részvéte lehetővé tette ugyan ezideig, hogy már több év óta eiveziék gyermekeink idegen országok vendégszeretetéi. Ez a nemes akció azonban már a vége felé közeledik s igy igen kevés számú budapesti gyermr-knek tudják biztosítani az év néhány hónapjában a jó táplálkozást és az élle.ő napfényt, a nrgyobbik rész itl salnyul és vész cl a nagyváros gyárfüstös levegőjében. A székesfőváros közönsége az elmull évben az egéez ország lerü-lelén 656 gyermekei ludol! elhelyezni vendégláló családoknál; a székesfőváros állal a zebegényi üdülőtelepen elhelyezettekkel igyüil pedig 750 les-tileg leromlón szegény gyermeke! láttunk el nagyon szép erkölcsi és fizikai eredménnyel.
Mily csekély szám ez, ha figyelembe vesszük, hogy a székesfővárosi kerüieli orvosok állal fdléllenül nyaralásra szorulóknak osztályozott 5316 gyermek közill csak 750 gyermeket tudtak a nyaralás áldásaiban részesíteni s mily csekély s-zám ez ahhoz képest, hogy külföldre a magyar gyermekeket az egész ország területéről 5 —600-as csoportokban szállítják ki és 3—6 hónapi ellátás ulán teljesen feiruházva bocsájtják haza.
Felekezeti különbség nélkül, csakis 8—14 éves korban levő testileg leromlott, de orvosilag teljesen egészségesnek talált és jómagaviseletü gyermekek elhelyezéséről van szó. Egyéni elhelyezésnél csak olyan család jöhet számításba, ahol a gyermekek testi és erkölcsi épsége feltéllenül biztosítva van.
Ha valatneiy község előljáiósága az iskolaépületben vagy más helyiségben biztosíthatja 15—20 gyermek csoportos nyaralását, ugy megfelelő szalmazsákokról és ágyneműkről, úgyszintén felügyelő laníló kiküldéséről a székesfőváros tanácsa gondoskodik.
A székesfóvátos tanácsa mindazon községeknek, melyeknek lakói legalább 15 gyermeket fogadnak vendégül a nyári kél hónapra, felajánlja, hogy a székesfőváros állal felárlilolt diákszállóban a község iskoláinak növendékei és azok kísérői számára 3—5 napra ingyenes szállást, olcsó étkezést és megfelelő lanulmány-programmot biztosit, hogy a vidéki lakosság gyermekeinek alkalmat nyújtson egy tanulmányul keretében Budapest székesfővárosnak és nevezetességeinek megismerésére.
A székesfőváros tanácsa az akció sikeres lebonyolítása érdekében megbízottakat óhajt azon községekbe kiküldeni, ahol az üdültetés sikerrel kecsegleihclne, hogy a község társadalmának vezető tényezőivel közvetlen megbeszéléseket folytassanak és tájékoztatással szolgáljanak, ha azt az elöljáróság szükségesnek laríja és erről a Székesfőváros Tanácsa Oycrmeknyarallalási Akcióját (Budapest. IV., Cukor-utcai elemi iskola) értesíti.
Iparpolitika s a magyar iparos társadalom
Irta l az IskolinkivOli Népművelés elOarlás sorozatiban a nagykanizsai Ipartestületben lolyó évi lebruár hé 4-én lelolvasla: KELEMEN FERENC (U)
utun^iüL-t !jnr i\'j
E lermelésl ágak ugyanis kölcsönösen egymásra vannak utalva s bár nem merjük azt álliiani, hogy egyik a másik nélkül nem lélezhelne, mégis bizonyos, hogy mind a három termelési ág csak kölcsönös egy-. másrahatás állal tartható fenn eredményesen.
A mezőgazdasági termelés ipar nélkül teljesen egyoldalú s az ipar által előállított művelési eszközök, gépek nélkül egészen primitív volna. Viszont az iparnak éltető eleme, etapja a mezőgazdasági termelés, mely nyersterményeket szállít az ipari termelésnek. De nélkülözhelct-len a gazdasági étet számára az áruközvelités, mert e nélkül lehetetlen volna bizonyos emberi szükség-leiek kielégítése s a javaknak az a j kicserélése, inely a modern grrzda-" sági fejlődésnek elengedhetetlen kelléke. Összhangba kell tehát hoznunk az egyes termelési ágakat, mert csak igy biztosíthatjuk a termelő rétegek boldogulását s az általános jólét emelkedését. Azonban ez. az elmélel nem mindenkor valósithaló meg tz általános és lelszeiős szabályok szerint. Vannak például országok, melyek a talaj alakulása miatt mezőgazdasági termelésre egy-I általában nem vagy csak minimális mértékben rendezkedhetnek be. — Például Csehország, mely azonban ezzel szemben nagy szénbányáinál, érceinél fogva, szinte predesztinálva van fokozoltab ipari termelésre. — Dánia például kimondottan mezó-gazdasági termelő állam, Svájc ezzel szemben iparban levékenykídik. A nyugati nagy államok közül Angija elsősorban iparában, mig Franciaországban és Németországban mindkét termelési ág majdnem egyforma intenzitással inüvelte\'ik, Tö\'ük keletre Oroszország egy kjmondolt nagy mezőgazdasági terület. A lermelésl ágak Osszhangozása tehát nem puszlán lelszelős elméletek felállításától, hanem elsősorban sok oly gyakorlati előfeltételtől függ, melyek a legtöbb országban csak ritkán vannak meg együtt. A régi Magyarország Európa sőt mondhatnám, a világ legszerencsésebb gazdasági egysége volt.SHaiárain belül egyformán művelhető voll a gazdasági, valamim az ipari termelés. Az előbbi szolgálatában a Nagymagyarelfold, a Duna-Tis/a köze s a Dunámul gazdag termőföldjei állottak, mig ipari termelésünket a felvidék bányái, ércei, szénlermése lelték lehetővé. Kedvező geográfiai fekvésünk pedig a javak kicserélése s különösen a közvélitö és álfutó kereskedelem siá-naára nyújtott gazdag lehetőségeket.
(FotyL kov.)
NAPI HIRIK
NAPIREND
Február 20, szombat
Római katolikus: Aladár. Protestáns:! | Almos. Izraelita: A\'dar hó 6. { Nap kel reggel 6 óra 59 perckor, j [ nyugszik délután 5 óra 30 perckor.
Mozi. Uránia Blnha tujxa emlékére: j Nagymamának, Csiki Gergely színmüve.: ; V/tág: Nézzük meg a Sugarát édes! | Előadások kezdete este 7 és 9 órakor. I
A BESZÉLŐ SZÍV
a rádiótudomány legújabb vívmányai közé tartozik Nem ezért, mert rádió utján nagy távolságokból diagnosztizálhatják a betegséget hites specialisták, hiszen ez már nem is uj :xig, hanem azért, mert — amint azt a newyorki mérnökegyletben demonstrálták — egyidejűleg gramofonlemezt lehet készíteni a szlvdobogásról, tehát meg lehet szerkeszieni a szívbajok beszédes kézikönyvét és anélkül, hogy pácienseket kellene szte-roszkóppjl vizsgálni és az orvosi fül élességére bízni a dhgnózis sorsát, gramofonon le lehet Játszani az orvos-egyetemeken a különféle szívbaj-szimptómákat és egy ilyen kézikönyv és az elektromos szterohkóp birtokában könnyű és pontos diagnózishoz segíthetik a beteglátogató orvosokat. Az orvostudománynak ezt az ágát tehát kétségtelenül igen hatalmas lépéssel viszi előre ez a technikai vívmány, amelynek ép ugy megvannak még a továbbfejlődés lehetőségei, mint ahogy megvannak a még gyerekcipőben járó rádió minden ágának. Ma még hullámhosszok limitálják a rádióleadó állomások számát és azt a problémát, hogy egy hullámhosszon belül hogyan lehetne a rádióüzenet titkosságát a felvevő állomás összehangol fsával biztosítani, nem sikerült megoldani. A megoldás lehetőségére azonban megadja az analógiát a duplex, triplex és qua-druplex távíró.
Lehet tehát reménykedni abban, hogy valamikor külön rádió-centrálé és kapaoUU nélkül közvetlenül meg fegja teremleni az érintkezést a leadó- és felfogó állomás tulajdonosa bármily távolságokon keresztül bármikor. A szivbojspectalista tehát ebben a technikai korban bármikor érintkezésbe, léphet a betegével és mialatt Afrikában rinocerosz-lesben Ül vogy kormányozható léghajóján az északi sarkon tölti a week endet, konzultálhatja a pácienst és megadhatja a szükséges utasításokat. Az cmbzri természetben azonban mélységesen benngyökerezik a hálátlan-súg a technika nagy vívmányaival szemben és bizonyosra vehetjük a szóbanforgó szivspeciálista panaszos sóhaját: az ember mára rinoceroszra sem iahet nyugodtan anélkül, hogy meg ne zavarják a betegei.
— Főispáni beiktatás. Somogy, Zala, Veszp:ém, Biranya, Tolna vármegyék képviselete, egész Somogy és Kaposvár közönségének jelenlétében csütörtökön tartották meg Fischer Ferenc uj somogyi főispán bsiktaló-ját ünnepélyes keretek közt.
— Adomány. Vegele Károlyné 5 kilogramm lisztet és 1 kilogramm zsirt küldött szerkesztőségünkbe az 5 gyermekével nélkülöző özvegy uri-asszonynak.
|i»6 Február -\'O-
ZALAI KÖZLÖNY
S
kultubestélyek
és mulatságok:
i»,r.lr li. A Iílafl tiotóial <» .MOWiitU K6f v im ZÍu a vlfööÜM Hn1«niíVn iMlulIn £ <KfU»rn lu.« UkMÖpteJlÜl Igujpl*
tlMÍ?lf»ár 21.A 77. Sicnt LAutf ctttUutk mO-«to»d4M<ApiO* uUílytk) a Rojjtonyi-utcal
1 Fíbr-if 22. PWMjfl UM<nlUi|H«tft<IMa ■« ürtf-iíua. \' <A »**» "•<«\'
"\'rtbnXrnTurjífaooy N6e«rUt [Hifim «»Mly« w .Yilaótviu «it« 10 ónkor.
■ rihrakr 2S. Ai Emi .IAjJJu i Ktimttny Ott.
í,Sr.ití..iUjí»>k «ií.ai..k , , ,, ,
1. A M.w Uwrtett«l«itA .Matlüi i, 7 ír.kw (Zbk Amííl, : Mit írtnak íuMI U|.Uí*1> A ktnyiunUf y«illí. t.l-1" A, Mtllí, UcJ.tóa, S,Z7
«M.. u,i.
tií*ÍUKlM »- Sf^t .tí.iJK »i Urintít-.n.
Mlrclut 14. Ai Eri. . IíiJím , KlI.tlUoy 011-KBMflJlt.tlaSí\'.kM tSu6lJilíti"<iin-. lOilfilci.).
XlrelM 1*. A Zrt./I licí.icit KC h.íjIu. a«-ltjy, :,:.:!» 6 ítékM ■ il\' iíii. kSftjSWtl
\' MU*I* a. A, Étr.f .Iliiln t K.M.lWr.r Ott-10»>i\' dHuUft S úíi*cí iKoBiI.olinJpoly ti v«ÍX,.)
s. Táncgyakorló. Vasárnap esle 8 órai kezdene) a Kaszinó alsó helyiségében táncgyakorlatot (Osszlánco!) larlok. Különórákat egész nap ész-közlők. Gattentág tánctanár. Ma este tánc-Ica a Szarvasban.
- A város klalakásépltő akciója. Mini meginuk, N tgyk.inizsa város vezetősége a Nagykanizsán még mindig nagyarányú lakásmizériákra való tekintettel elhatározta, hogy — mindazt majdnem minden város tette — kislakásépitő akciói bonyolít It A város most uty tervezi a kislakásépités sikeres megoldását, hogy állami hozzájárulást fog kérni a népjóléti minisztériumtól. Ezen kivtll igénybe veszi a város a Pénzintézeti Központtól azl a kölcsönt, melyről a népjóléti miniszternek a hivatalos lap legutóbbi számában megjelent rendelete intézkedik. Az építkezés hozzávetőleges számítás szerint I \'/a-^2 milliárd koio-nába kerülne. A kislakásépilés céljaira a képviselőtestület egyik mult évi közgyűlésén a Oyir-ulca es Vé-esey Zsigmond utca sarkán lévő üres városi lelkei a|ánloita fel, ahol előreláthatólag 25-30 kislakas fog felépülni. Remélhető, hogy az építkezés még a tavasz folyam in megkezdődik.
"Mas Bárányban hérlugla-koma.
- A vasárnapi llceálls előadás
Wnt városszerte élénk érdeklődés nyilvánul meg. A mai ijők egyik \'^nagyobb horderejű problémájáról, a takarékosságtól fog egy órás előadási tartani Kelemen Ferenc takarék pénilá rí igazgató, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke. Az eló-« Iparosdalárda énekszámai eBiik meg és követik. A belépés •íiiUlaa Az előadás a városháza közgyűlési termében este 6 órakor kezdődik.
M« este tánc-tea a Szarvasban.
- Szórakoztató délutánok. A
Krreszlíny Tisztviselőnők Egyesülete szórakoztató délutánokat larl. Minden vasárnap délután 5 órától 6-ig tár-l\'dilmi témákról konferencia-előadás lc« szavalattal és zenével. Uiána családias tea az árvízkárosultak és ®Plébánia-templom javára. Nemcsak "sokai, de vendégeket is szíves, n
ai elnökség, Résilcles program- 1 "ot a vasárnapi számban közlünk.
Az URÁNIA és a VILÁG mozgó szombaton és vasárnap
3LAHA LUJZA
emlékének hódol, a nagyasszony egyellen filmszerepének a
NAGYMAMÁNAK
bemutatásával. — Cslky Gergely színmüvének többi szereplői: Fényes Annus, Aghy Böske, Várkonyl Mihály, Szirmai Imre.
Uránia 7 éi 9 óiakor: Jönnek a huszárok, kalonahistória a regi jó napoktól; német film, rendezte Georg Jakobi, főszereplők Pnul Hcidemann, Jokob Tiedtke, Hans Mlrendorí. A UAGYMAMft, Cslky Gergely színmüve.
Világ 7 és 9 órakor: Hézziik meg a Niagarát édesl Igaz történet haiu\'.lozó férfiakról, amerikai film; íószerepben: Várkonyl Mihály, Ágnes Aires. — A MAGYHAMA, Csiky Gergely síinmüve.
Időjárás
A nagykanizsai Melcor^loglBl n-.CR-llüjclö jclentís.-: Pinteken a hóa/rsü-in: rtjsr: 7 írakol +3-9. diluün I órakor +\'12, eM( 9 Oukor +5.
FcIMlti: és Jtllicn kevésbé
borull. eslc teljesen boiult voll ne ígbolL
Sztlirány: Regiét £s/akkc!et, délben Cs este IX\'liijnxal.
Napi csapiidtk mtnnyiitgt: CsülGrlölíi csnpadé-k 0-3
A Stctcorolópíal Intézet |e!enkkse sie-rint ráttoeék-my iíj, némi ltúsQ:lye»lé*íel és hctycnk.nl kevís csjpactékkAl.
Ma este táne-ter. a Szarvaibu.i.
— A vágóhídi építkezések és \'• uljavili\'s. A ntgykanizsai Ipaneslü-. let hii<iparo.r szakosztályénak k-JI-{ döltsíg: a vág hidl ut kijavliasa
Ozycixn elóterje>zletlc kéréséit a po!g!im:s\'.cr előtt. Mint értesü.ünk, a polgármester legközelebbi buja-pesti u:ja alkalmával el fog járni a földművelésügyi minisztériumban a vágóhid már régen tervezett, de acyagijk hiányában mindeddig megoldatlanul maradt vágóhid-kibővilés Ügyében. Valószínű, hog/ a város erte az építkezésre ktilö i kölcsönt vesz fel, melyet a vágóhíd üzem saját bevételeiből log visszalörleszleni. Hl a kölcsönt sikerül megszerezni, az épitkezós a legrövidebb időn belül megindul. A vágóhídnak a modern igényeknek megfelelő átalakítása és kioőviiése kapcsan lógják a vágó-, hidio: vezető u\'at Is rendt>ehoeni.
— Elcktromos-lparl és gázmo-; tor-kczclói tanfolyam. Az eL-ktio-
mos-ipari lanfolyamia éí a gázmotorkezelói lanfolyamra jelcntkerni tehet febiuir iió 21-én déleiőll 9 ;ól 10 óráig és 22-én este ö órakor a m. kir. fémipari szaki\'-kola igszgatósá. g;-n.tl.
= Pártoljuk a hazai ipart. Ma ennek ü jelszónak kovnése iiiinden magyar embernek stját érdeke is. Nagykatiiziáu j-íérzésü és jóiilésü emticrek czl legkönnyebben ugy tel-jesilhenk, ha csakis a nagykanizsai sörgyár lav.isei klilcnlcge.-s\'gél, a Rckord-iM issiák. Hl rncS; a.-utín ezi a primpás és legolcsóbb íörku* töiilegcsségct Kein Gyűli IparICS\'ll leli vendéglójéoen fogyaszljái:. akkor kétszeresen teltek eleget a helyi ipar
pártolásának.
A sok reklám mellett
reklám nílkul ajdnlom <l«
orosztonyi boraimat
11] IS b.-ll akar Oloniin lr.nl. ugy IrMle niCK 7000 és 8000 koronás txnslmal. SAFH/.H JÓ2SEF. Maaya. -U. \'*■
— Ma a Bárányban hérlngla-koma.
— Bélyeggyűjtők figyelmébe. A nagykanizsai postahivatal közli: A m. kir. posla a különféle évfolyamú postai, portó, hivatalos slb. bélyege-kel, melyeket a használatból már kivonlak, a budapesti Bélyegértéke. silő Iroda uljün értékesíteni fog|». Minden bélyegből legkevesebb 10 darab vagy 10 soroz\\t rendelheló. SJz darab megrendelésénél lO\'/o, ezer darabnál 25 \' o ércngediníny. A kiárusításra kerülő bélyegekről ki-mutatást és árjegyzéke: 1000 korona bakttlilése ellenében küld a Bjlyeg-értékesiió I.-oda Budapest, főposta-épület, fóldszint.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legi< ibbik
Maestetinc-tea a Szarvasban.
— A nagykanizsai Öreg cserkészek ugy látszik egész komoly lormábtn szetv.-zkednek. Mar helyiségei is kaplak a várostól a gimná-z!u n épületlraktusának abban a ré-széoen, ahol a leendő zeneiskola is elhelyezést nyeri.
- NAGYKANIZSAI CÍMTÁR. Ara 35.01X1 korona. Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör ma esle 6 órakor a p>s-tapilota földszinti kislermébe.i választmányi ülést tart, melyen fontos egyesületi ügyek kerülnek megbeszélésre. Az elnökség kéri a lagok pontos megjelenéséi.
— Biróválasztások. A lcnio:idás folytán megüresedelt sármelléki bíróságra Mennyünk Jánost választót-lollák meg. Cscsztregen Sterták Elekéi, N":me:falnban Kis-Giimbös Józsefet, Kerkakuisso.-I Kása Vendelt választották bi\'óvi.
= Ma a Bárányban héringla-koma.
— A zalaegerszegi IpartcstDIct
statisztikájából. A zalacserszegi Iparicstülctnél az 1925. évben 206 tanu\'-ó szcrződftll, 142 srabadult, 233 pedig szakvizsgát tett. Önálló iparos len 28, kcvcsbcdctt nz önálló iparosok száma 31-cl. 1926-ban szerződött 30, szabadull 8, ipiri szakvizsgái telt 33. Az önálló oal.i-egciszcgi iparosok szána jelenleg 556.
— Schwarcz Dezső cégnél uii és n