Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.13 MB
2010-02-24 15:12:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2218
7369
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Zalai Közlöny 1926. 073-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

66. évfolyam, 73. szám
Nagykanizsa, 1926 Április 1. csütörtök
Ara 1800 korona

POLITIKAI NAPJLA 1
SarteirtlKfl U UtiMkhiUI Ffal 5. 11 IntcraUo-tahroo 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElíHiettíl in: Ejy b4r» 30.000 Imt KirDs, Mf« ......... 90.000 k«<oc«
MAGYAR FÉRFIAK NEMZETI SZÖVETSÉGE
Lelkes hangú felhívást kaptunk Debrecenből Nagy Sándor tollából. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének mintájára a „Magyar Férfiak Nemzeti Szövetségét" óhajtja megalakítani. Célja Nagy-Magyarország felépítése és „abban belsőleg-külsőleg magyar, de immár boldog és megelégedett magyar nemzet uralkodása . . ." Felhívásában többek között a következőket mondja: „Egy nemzet, amely az ősök hagyományait sárba tiporja; egy nép, amely nemzeti jellegét leveti magáról és mint hitvány rongyot dobja el; egy olyan elkorcsult nemzedék, elfajult ivadékok, kik nem egyebek hitvány bábuknál és akiknek az Izzó honszereleni és faji öntudat elhamvadt sziveikben és leikeikben; — egy ilyen nép nem maradhat meg a nemzetek örökös élet-halál harcában I" — „Nagy-Magyarországot akarunk építeni 18 éves aggastyánokkal és egy testileg-lelkileg megmételyezett társadalommal ; erős, hatalmas országról álmodozunk, holott népünk a nemzetrontó bűnök polyp kar-jaiban vergődik és a tespedés nehezedik a lelkekre ..." — „A zsidónál és külellenségeinknél is ezerszer veszedelmesebb ellenségünk van nekünk: mimagunk!"
Idegen a ruházatunk, az irodalmunk, a zenénk, a táncaink: magyar iljuságunkvíastollas kalpag helyett tányérsapkát visel; idegen szokások, idegen szellem, a magyar néplélektöl egé szén idegen gondolkodás tölt be bennünket.
Nagyon sok keserű igazság van Nagy Sándor megállapításában. Ami magyar, ami nemzeti volt, az valóban már mind a inuké. „Magyarrá tenni a magyart; visszaadni a nemzetet önmagának: ez a mi feladatunk, mert csak egy életerős néppel lehet majd életerős országol alkotni!"
És bármennyire nagy igazságok Is ezek, még sem tudunk bízni abban, hogy a felhívásban körvonalazott magasztos, nagy nemzeti célok érdekében meg-
alakítható legyen a Magyar Férfiak Nemzeti Szövelsége s ha azt néhány lelkes hazafi esetleg életre Is hivja, elérni tudja maga elé tűzött feladatait. A nőkel annak idején egy táborba tudta szólilani Tormay "Cecile s a maga tekintélyével meg tudta teremteni a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, de az ország fírfiait egy kózös nemzeti ideál megvalósítására megnyerni s aktiv munkára birnl, — ez a gondolat bármi szép, bármenynyire hazafias, bármennyire is íenkölt lelkivilágra vall, — megvalósíthatatlannak tűnik fel előttünk. Legalább abban a formában, ahogy az az előttünk fekvő Felhívásból kiérezhető.
Egy világégés után még nem tartunk ott, hogy tiszta földbe vethessük el a legnemesebb eszmék magvait. A felettünk végig-viharzolt orkán romjait előbb még el kell takarítanunk s fel kell szántanunk a lelkeket az eszmék befogadására. Kőtörmelékek közé, üszkök fölé hiába véljük el a-magot; kivesz belőle, mielőtt csirájából élet fakadna. A lelkek pedig részben eldurvullak, részben uj eszmeáramlatok hatása alatt egyensúlyukat vesztették. A magyar ifjúság valóban „aggaslyá:i"-ok-kal van tele s akikben tetlerő buzog, legtöbbjük téves utakon keresi vagy véli felfedezettnek leendő boldogulását. Beteg közszellem tobzódik közöttünk, mely idegen kulturáltak hódol s a századokon át belénk idéződött társadalmi felfogásokkal merőben szembehelyezkedve, uj vágányokon keresi a múltból a jövőbe vezető utat. Mohó szer-telenséggel habzsolják az életet olyanok, kiknek még csak előkészülniük lenne szabad a társadalomban való elhelyezkedésre, munka helyett még mindig a munka nélkül való könnyű élet utáni törekvés vezeti az emberek jórészének gondolkodásmódját\' felburjánzott a munka nélküli hirtelen meggazdagodás vácya; sárba tiporva vannak a tekintélyek s a becsületes munka nemcsak-hogy megbecsülést nem
nyer,5hanem nevetség tárgyává kczd"válni; fel akarjuk építeni a magyar nemzet templomát s napszámosai a nemzet sirját ássák meg. anyagául pedig korhadó, szúette anyagot használnak ; egy beteg társadalom áll előttünk, melyben nem eszmék képezik a cselekvés rugóit, hanem szenvedélyek, gyűlölködés, egyéni érdekek, hatalmi mámor, személyi hiúság, testvérharcok irányítják a tetteket. A fennen hirdetett eszmék üres frázisok, hangzatos jelszavak, meddő ígéretek, melyekből valóra semmi sem válik, ellenben egyre jobban hamvadnak el a jzivekben az izzó hazaszeretet, a faji öntudat, a nemzeti ideáloknak s az emberbaráti szeretetnek érzetei.
Mégis hőn óhajtjuk, hogy a Magyar Férliak Nemzeti Szövetsége mielőbb sorompóba lépjen jelenlegi szomorú közállapotaink
megváltoztatása érdekében. Sziszifuszi munkára vállalkozik, mikor romhalmazok helyén építeni akar. Mikor magot akar vetni elgazosodott vagy életre még éretlen földbe. De ha csak valami eredményt is sikerül elérnie, máris korszakalkotó dicsőséget viv ki magának s darahonként hordja az anyagot ahhoz a )ggy, hatalmas, jövőbeli várhoz, mely mint Nagy-Magyarország áll lelki szemeink elölt.
Mi azonban egy rettenetes kataklizmától féltjük az egész világot, melynek romjaiból fog csak majd felépülni a boldogabb és öntudatosabh jövö. Ha az embereknek többsége mind ösz-szefogna ennek a világrenditő katasztrófának megelózísére, talán még megállítható lenne az a folyamat, melyen észrevehetően csuszunk lefelé. K. B.
Bethlen miniszterelnök Budapesten
Klcbclsberg Kunó gróf tanácskozása a miniszterelnökkel
Budapestről jelenük rádión: Delhién miniszterelnök tegnap este visszaérkezett inkcpuszlai birtokáról Budapestre és ma reggel átvette hivilala vezetésit. A miniszterelnök délelőtt fókénl adminisztrációs Ügyeket inlé-zclt. A mén Budapesten hrlózkodó miniszterek kftzdl Klebetsbcrg Kuno kultuszminiszter kereste tel a miniszterelnökei. A kulluszminLzter a miniszterelnökkel egyházi ügyekben folytatott tanácskozási. A tanácskozáson résztvell a katoiikus egyház Iflbh vezető férfia is, valamint Gévtiy Wolff Nándor államtitkár. A minisz-
terelnöktől félhárom felé távozóit a kultuszminiszter. A miniszterelnök ezután báró SzterinyI Jóítef titkos tanácsost is logadla. Ezekhez egy délutáni lap fantasztikusJtombiná-ciókal fozőlt. Siterényi azonban kijelentette, hogy abból egy szó sem igoz/ inert nem politikai célzatú ügyben\'Játl a miniszterelnöknél, hanem egy teljesen magánjellegű látogatást lett és egy privát kérést adott ál. Mindössze két percig tartózkodott a miniszterelnöknél és a kellemes ünnepek kívánás?. után eltávozott. Tehát a kOzOlt hírek teljesen valótlanok.
A hamisfrank papírjának eredete
Qcró és Rába nem hajlandók részletes vallomást tenni — A rendőrség befejezettnek tekinti n pótnyomozást — A franciák nem álltak elő uj kívánságokkal
Badapcst, inircius 31 A frank-ügyben nyomozó rendőrségnek sikerüli kinyomoznia, hogy Gerö és Mba Durrenben 1923-ban az ottani Schuller papírgyárban rendeltek papirt. A vádlottak tagadták czl, amikor azonban felmutatták elöltök a bcjelcniőlapo!, elismerték, hogy jártak ott, dc nent voltak hajlandók számot adni arról, hogy mit végeztek. Biztosra veszik, hogy a pspilt ebből a gyárból szerezték be. A rendőrségen a pólnyomozást most
már lezártnak tekintik és az üg)da napokban áltcszik a rendőrségre. Álhírek a franciák kívánságairól A ilank-ügybcn tarlóit tegnapi kihallgatásokkal kapcsolatban a délutáni fővárosi lapok utján elterjedt hirck teljesen alaptalanok, tirtestllés szerint a franciák konkrét kívánságokat a főtárgyalás befejezéséig nem fognak beterjeszteni és igy nem felel ryeg az a hir sem a v dóságnak^ hogy Tetekynek Wir.dischgr.ltzzcl és Nidossyval való szembesítését kérték.
zalai közlöny
1926. Április 4.
BELFÖLDI HÍREK
Lovászy hazajött az emigrációból. (Éjszakai rádiójelentés.) Lovászy Marion, a kommün után Bécsbe emigrált politikus ma délután a gyorsvonattal Bécsből Budapestre érkezett.
Érzel a hírrel kapcsolatban illetékes helyen kijelentették, hogy az emigránsok hazatérésének semmi akadálya nincsen, csupán azok ellen, akikkel szemben bizonyos Ügyekből kifolyólag büntető eljárás van folyamatban, azoknál az eljárást lefolytatják. Lovászy Márton ellen többrendbeli sajtóvétség miatt folytatnak büntető eljárást s mivel ezek kisebb-szerű ügyek s főképen pedig azért, mert az emigránsok külföldi sgitá-ciójábin nem vett részt, valószínűleg, hogy szabadlábon gondoskodhalik védelméről. Lovászy állítólag azért határozta el magát a hazajövetelre, mert felesége súlyos beleg. Kormányzói kitüntetés két leánynak. Sopronban Farkas Mária és Baumgarlner Teréz háztartásbeli alkalmazottak 40 évig voltak egy helyen alkalmazásban s most a kormányzó bronzéremmel tüntette ki őket, melyet szép ünnepség kerítiben adlak á! a kitüntetetteknek.
A kormány rágalmazásáért elitéit újságíró. Budapestről jelentik: Nadányl Pál hirlapirót, aki az Esli Kúrában azt állította, hogy a kormány provizóriumot kiván a Speyer bankháztól a városoknak adott kölcsönök után, a biróság ma a kormány terhére elkövetett rágalmazás és becsületsértés miatt három hónapi
fogházra és tizenötmillió korona pénzbüntetésre ítélte. A felek fellebbeztek.
Elrendelték a bizonyítást Petrlcbcvlch-sajtóperbcn Buda-
pestről jelentik: Ma délután kezdte tárgyalni a kir. törvényszék Polőnyt Lajosnak, a Magyarság munkatársának s3jlórágalmazási perét, aki Pelrichevich-Horváth Emil báró népjóléti államtitkárt rosszhiszeműséggel
és a lakásépítések körül elkövetett személyes visszaélésekkel vádolla. A védó, a királyi főügyész, a jelenlevő sértett báró Pelrichevich-Horváth Emil a bizonyítás kiegészítését kérték, amit a törvényszék cl is rendelt és a tárgyalást e célból ellialaszlolla. Ezután ugyancsak Pelrichevich báró terhére elkövetett rágalmazási peri tárgyalt a biróság. A vádlott Pelhő Sándor dr. volt, aki a Magyarság egyik cikkében az indítványozta, küldjenek ki parlament; bizottságot, hogy míg más oldalról is megvilágítsák Pelrichevich haszonleső magatartásit az építkezések körül. III a valódiság bizonyítását kérték a felek és a biróság ujabb tárgyalási napot tűzött ki.
Mával életbelép az uj postai pengö-dljszabás. A kereskedelemügyi minisztériumból vett értesülés szerint április elsejével a postai távbeszélő forgalomban díjmérséklések lesznek. Ugyanakkor életbelépnek a Párisban mult évben tartott nemzetközi értekezleten megállapított uj nemzeti távíró dijak is. A posta a pengőérték számításhoz való szoktatás céljából, tarifáját kereken kifejezhető tételeknél pengóértékben állapította meg és ennek megfelelően uj pengőértékü postabélyegeket is ad ki. 4, 8, 16, 20, 32, 40 filléres posta-bélyegek kerülnek forgalomba. A 4 és 8 filléresek a koronázási jelvényeket, a 16 és 20 filléresek e. koronázási templomot a halászbástyával, a 32 és 40 lillércsek pedig a királyi várat ábrázolják.
Ezekkel egyidejűleg a koronaértéklt bélyegek is használatban maradnak,
utóbbiakat csak az év végével vonják ki a forgalomból. Levéldij helyben 8, vidékre 16 fillér (1000, illetve 2000 korona). Levelezőlap helyben 4 fillér (500 korona). Expresszlcvél 40 fillér (5000 korona).
Postautalvány 500.C08 koronáig 24 f (3000 K), egy millióig 40 f (5000 K), 2\'ÍJ millióig 80 f (10.000 K), Vh millióig 120 f (15.000 K), 15 milióig 200 f (25.000 K). Csomagok ezután bérmentellenül is feladhatók, ekkor a címzett fizeti a porlót csomagonként 20 f (2500 K) pótdíjjal.Távirat szódija 900 K, helyben 450 K.Ausztriába
1375, Jugoszláviába 2000 korona.
Kállay szlovenszkól miniszter májusban veszi át a budapesti cseh követség vezetését. BicMt Jelentik a Zalai Közlönynek: Kállay József dr., a pozsonyi szlovenszkól teljhatalmú minisztérium vezetője — diplomáciai körökből nyert értesüléseink szerint — májusban kiválik a csch-szlovák kormányból és átveszi a budapesti cseh-szlovák követség vezetését. Kállay miniszter budapesti követségének híre már többször felbukkant, most azonban a prágai kormánynak sikerült állítólag Hlinkáék-kal megegyezésre julni a szlovenszkól minisztérium betöltését illetőleg és igy Kállay távozásának már semmi akadálya nincsen. Kállay követié való kinevezésével egyidejűleg a budapesti cseh-szlovák követség összeállításában más változások is várhatók.
VlzIrepQlőgép-járatok az Adrián. Triesztből jelenlik: Trieszt— Velenczc—Milánó—Turin között vízi-repülőgépekkel rendszeres légi járatokat szerveztek. Az ut 4 és fél óráig tart.
KÜLFÖLDI hírek
Rákóczi-ünnep Törökországban. Konstantinápolyból Jelentik: II. Rákóczi Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából a galatai szent Benedek-templomban, ahol a fejedelem hamvai pihentek, március 28 án, virágvasárnap, ünnepélyes szentmise volt. A szentmisén részlvetlek dr. Tahy László torokországi magyar követ és felesége, báró Villányi követségi tanács33»a feleségével, dr. Rothkuget követségi titkár és a követség egész tisztviselői kara. Krist Béla, a Magyar Egyesület elnökének vezetésével megjelent a magyar kolónia, ugy, hogy a kis templom zsúfolásig meglelt. Nedriczky Andor régi magyar egyházi énekeket játszolt iz orgonán. Szentmise végén a Te Deum után a jelenlevő magyarok elénekelték a Himnuszt. Ro-meiser mérnök a pedagógiai filmgyár megbízásából filmfelvételeket is készített.
Százezer Idegent kiutasítanak Amerikából. Undonból jelenlik : Az amerikai kormány elrendelte, hogy április elején legalább százezer idegent az Egyesült Államok területéről kiutasítanak. Elsősorban azok utasil&dók kl, akik nem rendelkeznek kellő igazoló okmányokkal. A kormány intézkedése összefügg azzal a törekvéssel, hogy az Egyesült Államokat megtisztítsák a bujtogató elemektől.
A Times Magyarország belső vajúdásáról. A londoni Times vezércikkben ir Ramek kancellár útjáról. A cikk sürgeti a közép-európai államok gazdasági együttműködését. Jelenleg Magyarországon vajúdást lát. melyen a külföldi egyállalánan segíteni nem lud. Reméli a lap, hogy belső ügyek csakhamar líkvldálód-nak s a szanálással gazdaságilag felsegilag felsegített ország belekapcsolódik a középeurópai gazdasági éleibe.
SZÖKÉSI KÍSÉRLET
A bar \'de la légion" leánya — Kiközíisi-lelt arab asszonyok - Büntetések a linóban — SWI-Ben-Amer arab seyk liiza — A szökés (3)
, Irta: Truzslntzky WtvAn t
Deres fejű, öreg légióncrek csodás dolgokat beszélten a hét gyönyörnek erről a lészkéről, — a kif cigaretta csodás és menyországba ringató hatásáról. Azonban egyik sem akart arra vállalkozni, hogy bennünket, újoncokat ebbe a paradicsomba bevezessen, vagy legalább a kulcslyukon való bekukucs-. kálhatáshoz, annak kapujáig elkísérjen.
— Mindenki magáért felelős. En már megictlem azt az utat, kisércld meg te is I — volt könyOrgésünkre
SL Vál<lS£ *
Égő kíváncsiságunkban Gadóval elhatároztuk, hogy szombat este megnézzük azt a csodát, már csak azért is, mert olyan nagyon tilos.
A tele hold alsó részével már érintette a látóhalár peremét. Arany szine átment a vörösbe s körülölte ezt a szint mutatta az ég alja is. A lalakon belül már aluvó város felett mindinkább erősbült az éji homály. A legkisebb nesz sem za-
varta az éjszaka csendjét, csak néha egy egv szellőroham lengett át a varoson, halkan, sóhajszerucn enyelegve a várfalak melleit húzódó pálmák leveleivel, narancsfák tágult bibés virágaival. Visszafojtott lélek-zcttel vártunk. Nagynéha s nagy távolból hallatszott gyengén, elenyészően a sakálvonitas. Vég\'e ehünt a hold, mintegy belefulladt a látóhatár alatl levő misztikus mélységbe. Teljes volt a sötétség. Gyenge sárgás lény mutatta a village négre fekvéséi.
A titokzatos, szívszorító éji csendben megindultunk. Bajoncttjeink halk összecsörrenésén, — a patruille neszének gondolva — megremegtünk. Jó negyedórai botorkálás után, hirtelen óriási zsivaj, ének, kacagás, káromkodás pokoli cltaosa Ütötte meg lll\'.cinkel. Mintegy beleestünk egy négy-ötszáz méter hosszú utcába, mely a Házak repedezett falaiba tüzótl fáklyákkal élénken meg volt világítva. Kétoldalt nyomorúságos kis viskók. Az ajtót, ablakot egy-egy falba vágott lyuk pótolja. Mindenik viskó elöli földre terített szőnyegen félmeztelen nők kucorognak egy parázzsal telített edény fölött s hangos hívogató énekkel kináliák — tiéhány cenlimcsért — testüket eladásra.
A tuarcgheknél, ha tilosban fog-
ják az asszonyt, vagy a megenge-dett idő elölt abba bekandiló leányt,
bal Arcukra három kék kis csilla- | got tetoválnak s kiközösítik maguk <özül. Ezeknek aztán soha többé a törzsbe visszamenni nem szabad s mégis annyian vannak, hogy egész kis koloniát alkotnak minden vala-mite való arab város körül. Hozzájuk csatlakoznak gyakran az európai bevándorlottak valami ok miatt letört fehér asszonyai is. Az egyik odu előtt sima, hajlékony teslü néger nő hentereg meztelenül a parázs melleit s annyira lusta vagy fáradt, hogy beszéd helyett bizonyos mozgással iparkodik gondolatát kifejezni. A mellette levőben, nagy karika függőjéről felismerhető olasz nő, azután szétfoszlott selyemruhában, valaha jobb világot láthatott francia cocotte. Még tovább a különböző typusu, jóformán gyermekkorban lévő arab nők. Szinte hihetetlen: a képzelhető legfiatalabb teremtések tűnnek az ember elé, hogy kenyerelszerzó fia-talságukat belckacérkodják az oda-vctödötl éhes légióner szemébe. Szegények, rézkösOntyükkel telerakott meztelen karjaikkal s lábaikkal, az egyáltalán nem takaró vékony tüll ruhában ugy néznek ki, mint az épp nyílni készülő mocsári rózsa.
Mindenült részegség, mámor nehéz moschus és édeskés arab
cigarettaillat. Ezt nevezi az arab a hét gyönyörök helyének. Szomorú hét gyönyör, ha az ember közeleboről megnézi. .
Majdnem végérc ériünk a kis utcának, mikor hangos vezényszót hallottunk mögöttünk megcsendülni s gyorsütemű lépésben közeledett a patruille. Egyszerre átvillant agyamon ittlétünk minden következménye. A déli órákban a napon való négy órai kikötés, melynek letelte után örök sötétség borul az agyra.
A harmincnapi .lyuk\', mikor kup-atakuan földbe ásott götíörben kell kuporogni. Amely napon azián ennivalót adnak, akkor nincs víz, mikor pedig vizel adnak, akkor meg az all kopik fel az éhségtől. Mindezek elszenvedése után, betetőzésül a „Zephir" század (kényszermunka), hol az eltöltött idó nem számit a szolgálali időbe.
— Meneküljünk! — kiáltottuk csaknem egyszerre.
Gido szerencsétlenségére bemenekült az egyik kis kunyhóba. Sietségében felrúgta az ajtó előtti szőnyegen levő parazsas cserepet, melytől, mire az őrség odaért, a szőnyeg tüzet fogolt. Az őrség parancsnoka figyelmeztetni akarván a bcntlcvo-ket a tűzre, berúgta a rothadt deszka-rekeszt s — légiónert fogott.
{Folyt köv.)
1926 Április I.
zalai közlöny
8
A képviselőtestület a város fejlődéséért
Csupa olyan tanácsi javaslatot fogadott cl a közgyűlés, melyek előbbre viszik Nagykanizsa kulturáját— Befejeződött a kétnapos városi közgyűlés — A városi ellenzék távolmaradt a folytatólagos közgyűlésről -Zajos jelenetek nélkül ért véget a 77 pontos tárgysorozat tárgyalása
Nagykftnlzu, március 31 A város képviselőtestületének teg-n!pi viharos közgyűlése ulán a mai közgyűlés teljes csendben szavazta meg a 77 pontos tárgysorozatnak még hátralevő 54 pontját. Az érdeklődés is majdnem minimális volt s csak a megnyitás ulán lassanként gyűllek Össze a városatyák, összesen 36-an. Az úgynevezett városi ellenzék teljesen hiányzott a széksorok
Utal.
A Kanizsa majori bérlet Még a tegnapi közgyűlés tárgyalta le, de tudósításunkból kimaradt a kiskanizsai Hitelszövetkezetnek, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagjának ajánlata a Kanizsa-majori gazdaság bérletének átvétele tárgyában.
A Kazinczy-utcai majorépület-cso- 1 port s a hozzá tartozó hercegi gaz- j daság bérlője ugyanis Növik János földbirtokos. A bérlet ügy.. már a a mull közgyűlést is élénken foglalkoztatta. A Hitelszövetkezet a bérletet parcellázni akarja kisgazdák részére, az épületekre azonban nincs szüksége, illetve azok a bérletben holt tőkeként szerepelnének. Ezért a Hitelszövetkezet kérle a várost, hogy 50 üzletrésszel, vagyis 5 millió koronával lépjen a szövetkezet tagjai közé s mint lag, földbérlet-rész helyett az épületek hasznosítását és fenntartását vállalja, amivel egyúttal a fennálló rendelkezések értelmében az üzletrészek ötszöröse erejéig anyagi felelősséget is vállal. A 6 holdon fekvő major bérlete egyenlő lesz a legdrágább földbérleti árakkal. Ezzel szemben a városi tanácsnak a polgármester állal kijelölendő kél tagja helyei foglal a szövetkezet választmányában.
A képviselőtestület a Kiskanizsai Hitelszövetkezet ajánlatát a tanács javaslatára elfogadta, hogy ezzel megkönnyítse a kisgazdáknak kisbérietekhez való julhatását. A majorban levó épületeket a város saját céljaira lel fogja használni, ezenkívül helyiséget biztosit ott a szövetkezet részére is.
A Dencsáx-drok rendezése A mai folytatólagos közgyűlést Sabján Gyula dr. polgármester délután Vi4 órakor nyitotta meg a tárgysorozat 23. pontjával.
A Principális-csatorna rendezésé-vel megoldásra vár a D.\'ncsár-árok kérdése is. Varga László székesfővárosi műszaki tanácsos az erre vonatkozó terveket elkészítette, a miniszteri bizottság azokat felülvizs-8sl(a- A csatorna eszerint 20-22 "éterrel a vasulhoz közelebb, majdnem azzal párhuzamosan, mélyebben
folyna, a vasúti töltés átereszénél egy hirtelen kanyarulattal. Ehhez a városnak kél telekre volna szüksége, ezekből 300 négyszögöl Beák vendéglősé, 750 négyszögöl a szenlfe-rencrendieké. Beákkal már teljes a megegyezés, a ferencrendiek 143 négyszögölet ingyen adtak, a többire nézve is folyamatban van a megegyezés. A szerződéseket az ingatlanok telekkönyvezése után a tanács be fogja mutatni a közgyűlésnek. Nagytakarítás az Eötvös- és a Kossuth.téren
Az Eötvös-tér parkírozása lolya-matb3n van. Ennek\'teljes befejezéséhez azonban szükség volna az ott levő városi gazdasági épületek lebontására. Ezek az épületek egyélű ként is csak etc-\'ufilják a nagy * parkosítással széppé tehető teret, mely hivatva van. hogy legszebb tere legyen az utcai parkosításokban szegény Nagykanizsának.
Le kell bontani a közkórház mellett levő, már rengeteg panaszra is okot adott városi istállót is. Ennek lebontását az teszi szükségessé, hogy enélkül nem lehet megfelelően kiépíteni a Kisfaludy-utcát, amit pedig sürget a közkórház gazdasági épületének közeledő befejezése.
Minthogy a parkosításoknak most van a legfőbb ideje, a képviselőtestület mindkettőre kimondotta az azonnali végrehajthatóságot.
A sport-pálya Dgye
A katonaság kisajátítási jogot szerzett a laktanya keleti részén levő területre. A kisajátítást a város végzi s az adja bérbe sportpálya részére a honvéd állomásparancsnokságnak. A benyújtott szerződés-tervezet az, hogy a város a területet 1925. október Mól 13 évre holdanként 40 aranykoronáért adja bérbe, azzal, hogy azt a bérbevevő tartozik hazafias sportegyleteknek, iskoláknak ünnepély céljaira esetenként átengedni.
Bazsó József felszólalásiban kérle, hogy a sport-tér esetenként való átengedésénél az ország egyik legrégibb s a városnak már sok dicsőségei szerzett sportegyletének, az NTE-nek is más sport-egyletekkel egyenlő feltéieleket szabjanak s ezt a város vegye bele a hozzá juttatott szerződés tervezetbe.
Bartha István dr., Öriey György dr. felszólalásukban kérték, hogy t hazafias szót a megjelölésből hagyják ki mert az azt a látszatot kelli, mintha Nagykanizsának lennének nem hazafias sportegyletei is, ami p-dig furcsa megvilágításba helyezné a működésüket engedélyezett hatóságokat és városunk közigazgatását.
Végül is hosszas vita után a kép-
viselőtestület ugy határozott, hogy a szerződés-tervezet jóváhagyását leveszi napirendről és Kritky István dr., az NTE vezetőségének tagja összeköttetésbe lép az állomásparancsnok. Sággal ennek a kérdésnek megegyezés utján való rendezése érdekében. A kiskanizsai csendőrség és tűzoltóság elhelyezése
Kiskanizsán a közbiztonsági szol* gálatot a rendőrségtől a csendőrség vette át. A tanács javasolja, hogy részükre 10 évre adják bérbe évi 600 aranykoronáért a kiskanizsai városházát.
Fülöp György dr.: 13 önkéntes tűzoltója van Kiskanizsának, kiknek a kérdéses épület egy helyiségében van a szertára s itt szoktak este 8—10 óra közt inspekciót is tartani. Kéri ennek a helyiségnek részükre meghagyását azzal, hogy a nagykanizsai tűzoltóság 1—2 emberrel tartson ott állandó szolgálatot.
Sabjin Gyula dr.: A helyiség részükre továbbra is biztosítva van. Az utóbbi javaslat azonban kivihetetlen, mert csak uj állások betöltésével lehelne megoldani, amit ma - nem engedélyeznek. Úgyis alakulóban van az önálló kiskanizsai önkénles tűzoltóság, leventék tűzoltói kiképzése, — mindezeket a varos teljes mériékben támogatni fogj-i. Jókai liget létesítése
A Városi Mérnökök Országos Síö-vetsígér.ek a városhoz intézett felhívására a tanács azt a javslatot tette a képviselőtestületnek, hogy a Polgári Egylet melletti úgynevezett séta-kertet nevezzék el Jókai-ligetnek. A képviselőtestület a javaslatot elfogadta.
Hajdú Gjula dr. felszólalt, hogy a nagy városi sétakertet viszont megalapítójáról Trtpammer-sétánynak nevezzék el, hisz létezése teljesen Tri-pammer érdeme.
Sabján Gyula dr.: Erre vonatkozólag az lesz a tanács javaslata, hogy a sélakcrl főutját Tripammer-utnak, magát a parkot pedig Városligetnek nevezzék el. Ezt azonban egy későbbi közgyűlés fogja tárgyalni.
A bérautó-szabályrendelet Kritky István dr. ismertette a bérautó-ipar szabályozásáról szóló szabályrendeletet. A szabályrendelet 30 bérautóban és 2 lársasfcocsiban állapítja med a forgalomra engedélyezhető jármüvek számát. Eddig kiadtak 25 engedélyt, de csak 16 engedélyes használja. A nem használt engedélyek 2 hónap alalt érvényű-kit vesztik. Az u] engedélyek kiadásánál a bérkocsi-tulajdonosok előnyben részesülnek. A viteldíjat a tanács lógja időnként megállapítani. A szabályrendelet egyéb ponljaita .Zalai Közlöny" annak idején részletesen ismertette.
Vűss Sándor indítványozta, hogy a városba vezető utak végén, mint más városokban, sebesség-jelzőket állítsanak fel.
Székely Nándor az autóknak szűk,
sáros utcákban tapasztalható, tűrhetetlen sár-frOcskölése ellen kért in-tézkedést, amire a tanács Ígéretet is tett.
Négyéves építőipari tanfolyam
A tanács kérle a kereskedele nügyi minisztert, hogy a Dunántulon tervbevett 4 éves, évenként. 6 hónapos, második építőipari tanfolyamot Nagykanizsán tartsák meg. Ecélra rendelkezésre áll a fémipiri szakiskola, hol tanerőket is legnagyobb réstben biztosítani lehetne. A tanfolyamhoz Nagykanizsának gazdasági és ipar-kulturai érdekei [űződnek, A minisztérium hajlandónak mutatkozott a tanács kérésének teljesítésére, azonban a városnak évi 10 millió korona fenntartási költséggel, egyszeri 15 millió korona berendezési költséggel s minthogy 35—40 hallgató nagyrészt bennlakó lenne, fűtésről és világításról kelt gondoskodnia.
A képviselőtestület a hozzájárulási költségeket egyhangúlag megszavazta.
A honvéd-zenekar fenntartási költségeihez a város havi 2 és fél millió koronái szavazott meg azzal, hogy a zenekar vasárnap és ünnepnapokon térzenét ad és fuvóshangszereit eselcnként;kölcsön-adja a Zrínyi Irodalmi és Müvészeli Kör szimfónikus hangversenyéhez.
A felsőtemplom orgonája beszerzésének költségeihez a város a g. üj^sböl nem fedezhető összeget, feljebb azonban 100 millió koronát szavazott meg.
A katonasirok-akció cé\'jiira, a Zalai Közlöny szerkesztőségének kérvényeire 100 darab uj sirkő árát 12,150.000 koronát s a régebbi 70000 koronás alapon kifizetett 100 drb sirkő árának 5,150.000 koronával való kiegészítését szavazta meg a képviselőtestület.
Hangszer-beszerzés
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek a város kulturális és zenei élete terén kifejlett áldásos működésének előmozdításán 15 millió korona hangszer-beszerzési segélyt szavazott meg a képviselőtestület.
Kisebb ügyek
Fdbiin Zsigmond dr. tb. városi főügyésznek 1925. március 1-tól havi 100 pengő tiszteletdíjat állapított meg a közgyűlés. A főügyész mull évi ügyforgalma volt: 158 közigazgatási, 43 gyámhatósági, 282 árvaszéki, 270 rendőrségi és 27 bünte-tőbirói ügydarab.
A közkórházi alkalmazónak részére — orvosok kivételével — megszavazták a városi egyéb tisztviselőknek járó 25 százalékos pótlékot.
Schnúdl Zsigmond volt városi tanácsos özvegyének elhelyezkedéséig luvi 1 és fél millió, Vicsey Zsigmond néhai polgármester özvegyének egyszeri 6 millió segély! szavaztak meg.
A földmüvelésügyi miniszter által elrendelt gyepmesteri szabályrendelet formulát elfogadták.
/I szegényügyi szabályrendeletet ugy módositották, hogy az egyszeri segély maximuma az eddigi 200.000 korona helyett 40 pengő, az állandó
4
zalai közlöny
1926. Április 4.
havi segély 50.000 korona kelyctt 8 pengő, a családtagnak járó eddigi 25.000 korona helyeit házastársnak havi 4, gyermeknek 2 pengő.
A kártya és dominó adó szabályrendeletet,*fnint amely a gyakorlatban költséges adminisztrációja folytán nem vált be s csak a közönség zaklatására volna alkalmas, ha\'ályon kivül helyezték.
A klskanizsat mozita vonatkozólag Teutsch Gusztávval kötött üzletvezetői szerződést felbontották s részére az általa eszközölt befektetésekért járó 30 millió helyett felajánlott 15 millió korona korona kifizetését engedélyezték.
Fülöp György dr. kérte, hogy az igy felszabaduló helyiséget a Kis-kanizsal Levente Egyesület kapja meg. A képviselőtestület felhatalmazta a tanácsot a helyiségnek lehetőleg ilyen irányban való felhasználására, azzal a kikötéssel, hogy ezesetben a Levente Egyesület tartoznék a helyiséget díjmentesen kulturális és iskolai ünnepségekre, alkalmakra rendelkezésre bocsátani.
Az építési szabályrendeletet kiegészítették azzal, hogy a háztulajdonosok kötelesek lüini, kogy épületeikre, kerítéseikre a villanyvilágítással kapcsolatos tartókat, oszlopokat stb. ráépitsék. Olyan átalakításokat, melyek rzeket megbolygatnák, előzőleg be kell jelenleni a városi tanácshoz.
A képviselőtestület az építkezések megkönnyítésére 1923-ban egy 1925. december 31-ig érvényes átmeneti intézkedési hozott. Eme intézkedés hatályát további két évvel meghosz-szabbitották.
A közigazgatási bizottság megállapítása szerint a Nagykanizsán átvonuló bécs—varasdi állami ut átkelési szakaszának fennlartásához a városnak )2l/a, a Nagykanizsa-tapolcai állami ut átkelési szakaszának fenntartásához 3 2 millió koronával kell hozzájárulni.
A tiszti átvonulási szálláspénz eddig 20 000 korona volt. A szállodások kérték ezt 40.000 koronára felemelni. A közgyűlés ezt 30.000 koronában állapította meg.
A központi szeszfőzde beterjesztett 1924/25 évi üzleti mérlege és jelentése 140 millió korona tiszta jövedelmet mutat fel.
Hat egyetemi hallgató közül az orvostaujiailgatók 1 millió, a joghallgatók félmillió korona egyszeri segélyt kapnak.
Az izraelita hitközség eddig a békebeli 3000 helyett 1200 aranykorona segélyt kapott. Az általa fenntartott elemi és • felsőkereskedelmi iskola, melynek tanulói 58%-ban keresztény vallásúak, tavaly 170 milliós deficitet okozott- Ezért a képviselőtestület évi segélyüket 3000 aranykoronára felemelte.
Fodor Oszkár színigazgató, a Thália színház direktora kérelmére vigalmi adóját segélyképen elengedték.
Az 19^6 évi vármegyei hozzájárulást, melyei tévesen 324.000 helyett 370.000 aranykoronás adóalapon vetettek ki, a közgyűlés megfellebbezte.
Illetményügyek, számvevőségi ulal-ványrendele\'.ek ellenjegyzése, szabadságkérelmek, illetőségi, honosítási és visszahonosítási ügyek elin tézése után a kétnapos képviseló-tcs:ü:eti közgyűlés este 6 órakor végétért.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április I, csütörtök
Római katolikus: Nagycsüt. Protes- ] I tins: Hugó. izraelita: Nizan hó 17. ?
Nap kel reggel 5 óra 41 perckor. • : nyugszik délután ti óra 28 perckor.
♦ Az Uránia ós a Vildc nagy-
[ csütörtökön és. nagypénteken nem tar-; tanak előadást.
* Roigoayi ut<«l (ocnaCcrcmtKn «
KU Í.TUR ESTÉLY EK ÉS ÜNNEPÉLYEK:
Április 4. Ai IpiroiiasocciiicoU Énekkarjaik iiinlrlAitUu « ...
UI K úrikor.
Április 5. Ax IpiroitioofKlikoli Éncikjrinjk
• ilnitWidi»« * Ro*sooyl ul<íi lorrulcttmbtn «»!« fíl í ófikor.
Április 5. V*n«llmcf Ríni joiicofihinjvuMnyí i Kioinót-in cUc 1*1 9 úrikor.
Aprlllt 5. A KfríHt»nyii<xlii:«ti l\'iil Uncoi kibirí cujt » Krrftilfny OHhonbin dflulin 6 ónkor.
Aprlllt II. BjUxi Árpid hiRgvtíjcnjt a hétili OdaiAhii-Jlipri.
Jonlus 6. Ax JpiiU-\\tGlctl diUrdi íinlóiienlcUil 0nn«p«lyc
— Nagycsütörtök. Ma veszi kezdetét a nagybélnek három nagy napja: nagycsütörtök, az Oltáriszentség alapításának emlékünnepe. Ekkor áldotta meg a Mester tizenkét tanítványát, köztük Júdást is, aki aztán cfőkkal árulta el s felmenvén az O.ajfák hegyére, megkezdődött az emberi megváltás isteni nagy drámája. A mai napon a katolikus templomokban csak egy misét mondanak s a legtöbb hivő ma járul az Ur asztalához, hogy bűneitől megtisztuljon.
— Városi bizottságok kiegészítése. A legtöbb adót fizetők névjegyzékének 1926. évi kiigazítása kapcsán kiegészítésre kerültek a képviselőtestület egyes bizottságai is. Igy a közkórházi bizottságba bekerült dr. Winkler Ernő, a pénzügyi bizottságba Farkas Pál, az erdő-legelőügyi bizottságba Lányi László és a /Szegényügyi bizottságba Nóvák József.
— Városi tisztviselők vállalatoknál viselt tagságai. A városi tanács a tegnapi közgyűlésen jelentette bc a városi tisztviselőknek az egyes vállalatoknál viselt igazgatósági és felügyelő bizottsági tagságait. A képviselőtestület mind a hét bejelentést tudomásul vette.
— A gimnázium uj tornatanárja. A nagykanizsai reálgimnázium tornatanári állására a városi tanács az állami státusból kért egy tanerőt kirendelni. Mig ez megtörténik, addig behelyettesítéssel töltik be az állást. Pályázatukat benyújtották Deák János kiskundorozsmai testnevelési tanár, Dinich OyŐJŐ és Dinich János testnevelési tanárok. A városi tanács és a képviselőtestület választása Deák Jánosra esett, ki állását azonnal elfoglalhatja.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Baleset. Rubint Károly nagykanizsai D. V. főfelügyelő és Kohn Lipót ny. mozdonyvezető kocsin hajtattak tegnap reggel az állomás felé. A Kazinczy-uleai sorompó után a lovak megijedtek az állandóan ott legelgető szamártól, megvadultak és elragadták a kocsi», kibontották an nak utasait. A baleset következtében Kohn Lipót bal alsó karját eltörte. A kórházban vették ápolás alá.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter Zalai Lajost és Szecsó Máriát a nagykanizsai kir. járásbírósághoz kezelőtisztekké, Salamon Ferencet és Vajda Józsefet pétiig a nagykanizsai királyi törvényszikhez altisztekké kinevezte.
— A központi szeszfőzde uj bizottsági tagjai. A vá-osi képviselőtestület a központi szes;lőzdénél Blau Lajos és Eperjesy Gábor halálával megüresedett intézd bizottsági tagságra 1927. junius 30 ig Dedovácz Bélát és Radnai Jenőt, az ellcnór/ő bizottságba Lányi Lászlót, lilánkén-berg Imrét és Irmler Józsefet választotta meg.
= A Polgári Egyletben állandóan Dreher Baksőr-csapolás. — Egy pohár 6000 korona.
— A postások szanatóriuma. A m. kir. posta betegségi biztosító intézete szerződésileg kezelésébe átvette a Magyar Vörös-Kereszt Egylet budapesti „Erzsébe." kórházát és szanatóriumát. Az intelligens magyar középosztály eme régi, nagynevű egészségügyi intézetéi a m3gyar posta a modern orvosi köve\'elményeknek megfelelően újonnan felszerelte és uj osztályokkal is kibővítve, nemcsak a posta alkalmazottainak, hanem a régi Iradiciókhoz hiven, a magyar középosztály minden szenvedő tagjának rendelkezésére bocsátja. É kórház és szanatórium Budapest I. kerületében, Buda egyik legszebb részén, a Győri-ut 17—19. szám alatt, 84 kat. hold területen, gyönyörű parkban fekszik s ott az elme- és fertőző-betegek kivételével minden más betegségben szenvedők s ezeken kivül a szanatóriumban üdülésre szorulók is felvétetnek. Az intézet újonnan létesített fizikoterápiai gyígyosztálya, újonnan épült és felszerelt laboratóriuma a napokban adattak át a használatnak. Az uj gyermek- és csecsemő-osziály, továbbá az o:r-, fül-, toiok- és gége-osztály a jövő hónapban kezdik meg működésűket, mig a belgyógyászati, sebészeti, urologiai és nőgyógyászati régi osztályok uj berendezést és felszerelést kaplak. Illusztrált-prospektust az intézet igazgatósági küld
= Dohnányi Ernő zongora-estje április 30 f>n, a Casint^nagylermében lesz megtartva. Jegyek Szerbnél mai naptól kezdve előjegyez hetők 25-től 70.000 koronáig.
55 milliárd 250 millió
kcrtil kisorsolásra április hó 15. és 17-én kezdőd* osztálysorajátékon. Ismét, mint békében, minden második aorsjegy nyer.
Főnyeremény 5 milliárd korona. u< Szerencseszámu sorsjegyek és tervek kaphatók
ifj. Hinschler Miksa osztálysor8jcgy
= Nagyszabású shimmy-est A Kereskedelmi Alkalmazottak nagy. kanizsai csoportja e hó 5-én, húsvét hétfőn 9 órai kezdettel sajat helyi-ségükbén (volt Fiume kávéház) nagy. szabású shimmy-estélyt rendez. A sorozatos táncestélyre való tekintettel a legutóbb kibocsátott meghívók érvényesek. Belépő »0 000 korona. -Rendezőség.
— Nagykanizsai kiállító kitüntetése. Bobai Győr/jy Jánosné a zalaegerszegi kiállításon bemutatott kézimunkáiért, helyesebben csipkéiért aranyérem kitüntetést nyeri, amit azonban az érem-illetékdíj késedelmes beküldése miatt csak most küldőit meg a FaluszöveUég.
— Nagykanizsai kisleány sikere Budapesten. A fővárosi lapokban \'ólvassuk, hogy Varró Margit növendékeivel, az Operaház kamarazenekarának közreműködésével Bach— Mozart koncer.et rendezeti a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. A kritikák különösen kiemelik Venetianer Rózsit és a nagykanizsai, II és fél éves Dános Lilit, kinek pompás készültségét és zenei rátermettségét dicsérik a nagy fővárosi lapok zenekritikusai.
— A városi Irattár selejtezése. A városháíán a közeljövőben megkezdik az irattár selejtezését. A selejtezést egy eire a Jcélra kiküldött bizottság végzi, melynek tagjai a pol gármester vagy helyettese elnökletével Halvax üyula, Szőnyi Sándor, Prikler Gyuia és az árvaszéki kezelő.
— A Zalamegyei GazJaságl Egyesület folyó évi április hó 6-án délelőít 11 órakor Zalaeget szegen, az egyesület székházában tartja tendes közgyűlését, a következő tárgysorozattal: 1 Elnöki jelentés az 1925. évi zárszámadásról. 3. Tagsági ügyek.
• 4. Gazdasérelmek lárgyábani átírtlok melletti állásfoglalás és javaslatok. 5. Folyó ügyek, indítványok.
— Kedvezményes (féláru) vasúti Jegyek aDV vonalain a nagykanizsai köztisztviselők részére. Ismeretes az a mozgalom, amely a nagykanizsai közlisztviselők körében megindult az iránt, hogy a DV vonalain ugyanazt a kedvezményt élvezhessék, amit a Máv üzletigazgatósága nyújt a magyar köztisztviselőknek. JEntiek az ügynek a megbeszélése végeit tegnap délután 6 órakor Kenedi Imre dr. táblabiió elnöklete alatt értekezlet volt a postapalota földszinti kis termében, amelyre összejöttek a különböző állami és közhivatalok vezeiői és főnökei. Az értekezleten elhatározták, hogy a nagykanizsai köztisztviselők összeségs képviseletében Kenedi Imre dr. táblabíró a husvé\'i ünnepek után személyesen felutazik Gordon Róbert vezérigazgatóhoz, hogy ez ügyben interveniáljon.
A sok reklám mellett
reklám nélkül ajánlom <!<•
orosztonyi boraimat.
Ha Jó bort akar olcsón Inni. ugy l*f«IJ« mcf; 7000 cs 8000 koronás boraimat. SÁFRÁN JÓZSEF, Magynr-u. 74.
1026 Április I-
zalai közlöny
Időjárás
A nnö>«nlzul meteorologlat mce-
, ,,.:entésc: Szerdán a hfimtrsík-^ ? +13\'8- «öu,4» 2
£:i»l+l»l. este 0 órakor +14-2.
WaJ<?.r.X . ,,„ Kuakkelcl.
"fSlirf: "an ÉíwkkelcL SrfWny- W"- Ml\' b?™"\'
Napi cmpodtk mcnnyistgc: -
í Meteorolófrlal Intézet jelentése sze- . esők várhatók, esetleges zivatarral, ■ mild meíélénkOIÖ északnyugati szelekkel, :
|Ktéke7yel!b MSsOllyedés.
--------------
_ Tűzoltózenekar alakulása. Zalaegerszegen 26 tagu tűzoltó-zenekar van alakulóban. A szükséges hangszerek már régebbről az önkéntes tűzoltó-egyesület birtokában vannak. V.
— Építőanyagot kapott Zalaegerszeg. Vass József dr. népjóléti miniszter a polgármester kérésére 576 ürkobméter elsőrangú épületfát utalványozott Zalaegerszeg városnak. Így akik építkezni akarnak, 40 százalékos árkedvezménnyel kapnak fát a várostól.
_ Tanítók üdülőtelepe Keszthelyen. Az Eötvös-alap 270 millió koronáért egy 432 négyszögöles tcl-ktn ép\'Jlt szép emeletes villát vell középiskolai internátus és tanítói üdülőtelep céljaira. A magyarországi Unitóságnak ez az első hasonló intézménye a vidéken.
— Balatoni körvonat. A MÁV igazgatósága elhatározta, hogy a gazdaságos és gyors közlekedés lebonyolítására a külföldön is kitűnően bevált motoros vonatokat fogja beállítani, különösen olyan szárnyvonalakon, amelyek forgalmasok és közvetlen csatlakozásuk van a fővonalakhoz. Az első ilyen próbajáratot két hónappal azelőtt állították be
■Bdttaszék—Tolnax-Sárbogdrd közöli. A szakértők véleménye szerint minden várakozáson felül sikerüllek ezek a próbajáratok, azonfelül, hogy az llzeini kiadások lényegesen olcsóbbak — mint a gőzgépeknél. Az Idegenforgalom fokozása céljából a Deutsche Wercke A. Q.-tól a MÁV több motoros vonatot fog még vásárolni, melyeket a balatoni körforgalomban állítanak be. Az eddigi tervek szerint 1. Budapest—Székesfehérvár —Siófok\'-Balatonberény-Keszthe\'yen át Balatonfüred — és viszonylagos irányban. 2. Bécs—Sopron balatoni körforgalom Székesfehérvárig, onnarj. közvetlen csatlakozása lesz a motorosnak a rendes vonalokkal. 3. Bécs—Zirc—Oyőrön át a Balaton kőről. Ezek a motorosvonatok gyorsvonal sebességével fognak közlekedni és a menetdíj olcsóbb lesz mint a személyvonatoké.
— A balatoni húsvéti járatok.
A Balatonfüred—Siófok közti hus-víti gőzhajójáratok április I—6-ika közt bezárólag fognak közlekedni
— Ahol nem lesz húsvéti locsolás. A kaposvári rendőrkapitányság vezelöje a legerélyesebben eltiltotta a húsvétkor szokásos utcai locsolást, melyet sokan éretlen tréfákra és túlzásokra használnak fel.
~ A Polgári Egyletben állandóan Drcher Baksör-csapolás. — Egy pohár 6000 korona.
— Agyonütötte a pince-tető. Tapolcai jelentés szerint Kiss Sándor miskei 60 éves gazdálkodó a hegyen levő pincéje szalmalelejét leszedte, hogy azt becserepezze. Egyik nap elaludt a pincében s eközben az egész menyezet reászakadl. Holtan húzták ki a romok közül.
— LESZÁLLÍTOTT áron, 10 ezer koronáéit kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a Nagykanizsai Címtár. Már csak kevés példányszám-hói áll a készlet.
— Vásárok Zalában. Április 1-én Zalaiövön és Pacsán, 6-án Kö-veskálon és Nemeshetésen, 8-án Keszthelyen, 10-én Lentiben, 12-én Szenlgyörgyvölgyön és Nagykapor-nakon, 14-én Pákán állat és kirakodóvásárokat tartanak.
— Uj dalárda. Lengyeltóli községben 22 tagu tértikar alakult Halmer József kanlortaniló vezetése alatt. ,
— önnek nincs szüksége arra, |
hogy gyomor- es beibanlalmaiból kifolyólag anandóan szenvedjen, amikor köiiudomasu, hogy a viiágbirü és mindenki állal legelsőnek elismert IGMÁNDI keserűvíz használata ineg-szümeti a rendszerint a fenli bajokbői eredő fejfájást, csökkcnli a viír-nyomdst az agyban cs meggátolja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál éhgyomorra már léi pohár IOMÁNDI keserűvíz elegendő.
— A legszebb nöl és gyermekkalapok a legolcsóbb árban Klein József és Testvére cégnél szerezhetők be.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
TÖRVÉNYSZÉK
Öten — egy elten. Az Orosz-tony községhez tartozó Aranyhegyen Csóka Ferenc, Csóka Sándor, Horváth István, Csendőr Ferenc és Szabó István földművesek egy családi ügyből kifolyólag összeveszlek Sós Jánossal, akit együtt és közösen súlyosan megvertek. A nagykanizsai törvényszék mind az öt támadót bűnösnek mondotta ki a súlyos testisértés vétségében és ezért Csóka Ferencet és Csóka Sándort 2—2 hónapi, Horválh Istvánt 6 heti, Csöndör Ferencet 1 hónapi és Szabó Istvánt 6 heti logházra ítélte.
Irodalom és művészet
Magyar Élet. Megjelent a dunántúli írógárda kéthetenként mcgjelenó nivós és tartalomban gazdag, képes irodalmi, művészeti, társadalmi és sport lapiának ötödik száma. A „Magyar Elet" minden azáma csak öregbíti azt a reményünket, hogy n szárnypróbálgatáson tul immár céltudatos munka vezeti a lialal gárdát a siket utia télé. Szerkesztósés: Veszprém, Vár 12. Elólizetéa negyedévre 50.000 korona.
Három litertől kezdődő kg
balatoni rizling
8000
koronáért \'
kapható
Zerkowitz Albert
bornagykereskedésében.
NAGY VÁLASZTÉK
szebbnél-szebb husxétl tojások-, nyulak- és remekül dekorált finom ttoasertekben, a legolcsóbb áron beszerezhetők a „Cukorka Királynál".
Tessék megtekinteni minden vételkötelezettség nélkül.
Heffer Gyula.
ötmilliárd
sorsjeggyel is
osztályaorajatékon
korona nyerhető az újonnan kezdődő
Az uj j ítékterv igen előnyösen változott, mert anyereményekszáma ismét a békebeli arányban van megállapítva, vagyis m;nd.n második
jegy nyer CR mjj|lsard é.25D HlHUOkor
H ° teroTkésTpénzben"so7solásra. - Szerencseszámokai ajánl: ^
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája gg^K1-
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50ezer koron..
Játéktervek ingyen. - HuzA. áprili. 15-17. «,.
közgazdasAo
Az aüóamnesztia kérdése
A mérlegvalódiság helyreállításáról szóló 7000/1925. sz. rendelel már eddig is különböző inlerprelálási lehetőségekre adott alkalmat Egyesek felfogása szerint ugyanis a rendelet tökéletes adóamneszltát foglal magában, mig mások szerint a rendelet csak arra az cselre kiván mentességet biztosítani, amidőn a múltban a zárómérlegben felsorolt árukészletek slb. alacsonyabb értékben szerepellek, mint a megnyitó mérlegben. A bizonytalanság megszűntetése és az üzleti világ megnyugtatása végett a budapesti kereskedelmi és iparkamara az adóamnesztia világos és közmegnyugvást kellő megkonstruálása végeit a pénzügyi kormány sürgős intézkedését kérte, hogy t. i. az 1925. január 1-ét megelőző időszakra semmiféle cimen adózlalásnak vagy adóügyi eljárásnak helye ne legyen. Hivatkozott a kama\'a a pénzügyminiszter előtt az osztrák mintára, mely szerint Ausztriában az összes helytelen adatokból származó eltérések menlesitve vannak az adó alól. Reámutatott továbbá arra, hogy a legtöbb kereskedő ésj&aros forgalmi tőkéjének egy |elenlékeny részéi önhibáján kivűl, tisztán az inflációs gazdálkodás következtében elveszilelte és hosszú éveken ál tulajdonképpen látszatnyereség alapján történt az adók megállapítása. Ha c kivételes időkben egyesek meg nem engedett eszközökhöz Is nyúltak, ez az existencia megmentése érdekében folytatott önvédelmi harc következménye voll. Ezért méltányos, hogy ez a periódus adóügyi szempontból ts kivételes elbírálásban részesüljön. Hangsúlyozta a kamara, hogy a közhitei szempontjából is különösen fonlos, hogy végre mód adassék arra, hogy a mérlcgvalódiság helyreállil-lassék és a kereskedők annyi év után minden adóügyi joghátrány elkerülésével könyvelési álarc nélkül jelenhessenek meg a világ előli, amihez a kincstárnak is kézenfekvő előnyei fűződnek. _
Olcsóbb lett a denaturált szesz. A pénzügyminiszter a denaturált szesz állami illetékéi 1700 koronáról 500 koronára szállította le, minélfogva ápiilis 1-étől kezdődően as denaluráltszesz árp literenkinl miit-egy 4000 koronával csökkenik.
Emelkedik a hadlkölcsön árfolyama. A hadikölcsönköivény piacán megismétlődön a hossz. Három nap óta tart s közel \'30 százalékkal emelkedtek az árfolyamok. Megélénküli a hadikölcsönpiac és egyre nagyobb arányokban történik a hadikölcsönkötvények vásárlása.
A váltságbuza ára. A pénzügyminiszter a mezőgazdasági ingatlanok vagyonvállsága fejében fizetendő buza árat áprilisra métermázsánkénl 350 000 koronában állapította meg.
\'"» u gbVMIMJ ivilttiunvi ___■---
Az olcsó seiyemvásár
ma veszi kezdetét
a „Kék csillag" divatáruházban.
<1
ZALAI KÖZLÖNY
1928 Aprillt 1,
TŐZSDE
Ai irányzat az írlíklOiedín ma cgycnlöllcnttl alakult. Az owtrAk jegyiünk \'.Wos kauulliblcszitlilási a Wcsi piacol nem etégitettc ki, ugy, hogy a várt kedvező hálás elmaradt. Az árbilrázr. értékek a bécsi tAzsdé-vei kapcsolatosan nálunk 1— 2°,Vkal lemorzsclídtak és isy a kedvetlenség a többi piacra is áthúzódott, ahol a vezető értékekben I—3\'/«-os otcsob-bodás álloll be. Néhány érték azonban kivételt képezett a lanyhaság alól és kisebb spekulációs vásárlá-iok folytán elég jelentós áremelkedést értek cl. Némi lorgalom csak ezekben az értékekben fejlődött ki, egyébként a piac csendes voll.
Zlrichl lirl.t r*tlt IfOOOO. Uwta. ZS2450, Niw»o-i ÍU\',1, Binwcl I9SS00 Mtlino JOSÍXA Hoü\'nrt XVSM Bellt- 123-70. WUn 73-25 loíü 375 00. Pii!< 1530 50. talmi! 7»-70, Veti 65 00. Bakuul 114 50. B.litM 91350
A budapesti Tfixcda devIza-jegyzéiB
VllMlálf D»v ilk
i.tclloil HIM0 MIKű wro
CMkbw. >1.2)1 > SélgtH IH4 IUI
ttU-l2U Bwtít IH77 17347
Ocilái I1XC-MK0 lllUMI M4-K0
PiutU «r. a«o»<o MMUI 17I7.:W7
W»ÍU«I Bjonni K<HiU(i ■U70II7M
Ld »W01 CHalo UUOH2M
l«f* KOJC lw<M HVM47710
Lkí UlM IIK n: i
OUAa Ut7MRi; tUlMtllO
Oul. .Olt ICCU tocu Pirii J4?í mi
Dl> U< IM70 117*0 >n>>i»
■ •itaili. o;.c ii/io baAl
■ liC* k. J7W140S umiiuE Mgiktea I»IM:» »
Mailt *<• WWa i:cw iccu
ItMtm IIIM IIIN Urtrt I171J--I771
Terménytől*!© B.M 1iiir 76 kj-o< 387510—J9J50C, Tt « 390 000- 395 tt 0 7« kg-j. 392Mi--397.500, \'«Tíb dsmtntall ti [Kürtién 7fi Iji.-oi 382500—3*7 100. 77 ks-o. 385.000-390.«*,,.S V j <k 3J7 500- 392 500 79 kí-oi 3W0O5-395/01. ou 372500-727 50). \'.\'uraailtc 220000 73S.0űf, t&llW 2ÍO.OOO—315 000. u» 212 5» J42.ÍM, Mng.il 177 5:0 -180 OCO, itfa 603.000- 610.000. kot., 180003 195.000. ko»r» \'62 500 -165 OŰO.
Scrtésváüir P.ibijtli 5253. melyWI elaúitlannl viiite «miií!! «0 íib. Etríre»aü IS 000-II SCO ucjíir 16500-17000. uedelt ktuto 16.00: -165». kMoiü 14.000—I5.CŰŰ, <W<tiiai 6<<e 17000-17.500, mUodunín 16.000-16 5)0. «ngot itttdd 18.000- 21.000. mtoau
Mf.ylMii 20.000--.-.iili 21.000 - 21 J0C.
Itbaioll h-ji 20.000- 21.000. lulonnii tél iclUl 20.000 -22000. tiányul kOztpu.
Szerkesztői üzenetek
B. L. A kéfiléie. Uppjl wmmiWte öm-i/ekflllelésben aeni Illünk, igy annak a kérelmének, hogy költeményét hozzá juttassuk, nem tehetünk eledel. Teiiék k\'.z-vetlcnQI hozzájuk toidulni.
D. R.. P. S. Névtelenül bekQldAtl verseket éi cikkeket inéi el Km olvasunk, - nemhogy kOzOlnák.
A. J. Alkaloinatllin efiészen kivételesen köiAlni fofiiule. De hogy mikor kerül rá a sor. erre nézve semmi tuUro/ot! ígéretet sem tehetünk.
S. G. Az egyik megjelent, a másikat val.tiiflyik legközelebbi számunkban hozzuk, ellenben a hltnudlkit nem kOzOljUk.
B. K. Rlr teljes elismeréssel vagyunk Igyekezete irint, hogy kOltöninek 6ha|t te\'caapni, versét azonban még sem közöljük. Ez a kis vers bizony nagyon messze van a mi mértékünktől. Édes anyja bizonyán OrOmet latit benne, ha átn>ujtia neki, de a mi sok ezer "Ivasónk aligha lenne megelégedve vele. És végié is nekünk ó reAJuk kell tekintettel lennünk.
tt. I. (Molnári), A résrlctekre most mii nem tudunk visszatérni. .Mjj.t a kövelkezá Ünnepségek alkalmával, tu beküldik a túdásitásl, elte is kitcqexkedhciank.
Kledéi Zrínyi Nyomdaipar ál KSnyv-lETMktdii RT. Narvlunlu*
flPROHIPnETFSEK
Ai ipróhitdeMi <JI|a 10 ixóla 5000 kor. A cimifó > minden v«»Ui<abt> betuból AHA uó két uAn«k uimittatlk. Minden további uó dija 500 K. A hlrdaMal dl] előre
flK>"<«wd5 a focgalmtadAhoxxiuiailUtivJŰ
Gyermektelen hi/atpirnaV bútorozott axoba konyh*hB«xnál«ttal klad6. Bóvebbet a kiadóban. 991
Ali* biunáll. modern tlpuiu ISO-« Bx6v6»x4k, valamint szövócíma több-líle színben, elköltöxéa mUtt minden el-(ocadható áron »0n?6»en eladó. Korholecx Iitvin KiskanUaa. Vuaudl ut 82. 1001
ÍBSS. UJBOR
BRUNCSICS JÓZSEF
ttiicf. (U«(| <cn«rnUj»U c(Vl«i CiUKIxa
s«(ár-«t 31 * r«:«fc« »«.
Forgalmai utciban UxlothalyIsóg azonnal átadó. Om a kiadóban. 57
Szombaton fiima Oll dloanóhuo kapható kilogrammon kint 230C0 korooUrt Wz»e! (óheieeg-ut 62. 1 ICCW
K 11 Q n fi korooaonyl
ó- és UJBOR
1917. i. pooaenyabor tltuenklnl l( kapható icm
REMETE, gug*r-ut >. Illa.
Bőr- él axalongarnlturák, dtvi* nok, sezlonok él malrjeokll l.golcaób-ban készít, javiUsokat Jutányosán eazkdzot Qerá kárpitos, Póut 15.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel érielium az Illetékei tes-totetckel, hogy s liizll tekete- és kikl-. tiszthelyettest kaki-, altliztl-, rendátl-, clendíti-, pénzogyéri. éa levente »ap. kált, ugviilntén cseikéiz.katapok a legújabb Ufonban megéikeztek.
Hazattas tUzteteltel Brunoaloa Jóssot
Jdkatbin levó aaxtatoaaaaraaámok
elutazái miatt azonnal elidák ROzia ulea 18.
Kiroaléli MIRA wiz van,
mindegyik más íajta: MIRA keaerQvizj amely enyhén és biztosan meghajtja,
MIRA gyógyvíz gyomor,
bél- és májbajt eltOntet, Epekövet, cukofbajt gyógyít
és szüntet, Baby wiz a gyermek gyomrát hozza rendbe, Jól emészt, könnyen székel s nyugton alszik, csendbe.
Kérdezze meg orvosát I
KfixpontT Iroda ■
„MIRA" R. T.
Budapost, V., Hold-utca I. Kapható mindenütt.
ÉRTESÍTÉS!
A n. é. vásárlóközönség b. ludomásárA hozom, hogy nálam Eszleregnytn I kilO prima
b o r j u h u s
16.000 K-«rt kapható.
Weisz Ferenc néuiros ixi Csztcrcgnye.
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
Eladó házak!
I srolüs uil maRánliAzak 200-250 milHó.
______EJfftRUilható btlvirojJ 4 Mohi* hiz 240 millió
Elfoglalható«oM$ uj hi/ 70 millió. lUvi egymilllA tó%-edelm0 nugla-hiz 120 millió. - Havi 1,200.000 korona |óvcUelm0 tóbb lakisii belvárosi hár 120 millió korona. — BcIvArosI szép házhely. Birtokok, bérletek, mnlmok közvcliléíc. s Pónakölcyfinköxvotltóa inRatlinr*.
SZIG RISZT ingatlanforgalmi iroda, Fő-ut 8.
MILTÉNYI SÁNDOR Él FIA
cipőáruháza
ugy minőségben mint árban
Siwen év óta versenyen felül álla
Tessék a
MILTÉNYI
névre Ügyelni I
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VASAR
1926. április 17-26.
Legjobb bevásárlási alkalom. Vámszabadraktár.
Szállittáii-, utazási- és vízum*
kedvezmények. Képviseletek a bel- és külföld nagyobb városaiban. Egyidejűleg nemzetközi bőripari kongresszus. Szállást és teljes ellátást biztosító .3 nap Budapesten" c. jegyfűzetek 1 millió magy. kor.
Központi iroda: Budapest, V., Szemcrc-utca 6.
Tclcton L. 961-22.
papir kapható
lapunk kiadóhivatalában.
BIRKAKAT
feles tartásra -circa 1500 darabot vállal
Balogh Jenő
Zákány. ,„
Húsvéti tojások
Húsvéti képeslapok Húsvéti képeskSny vek
Szinas selyem krepp-paplrok
Játékok
tcaphlMtl
Fischel Fülöp Fiai
papirkcrc«kcdéséb«n.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Bn.ljpcít legelsórendű, modem. eulJJl a<álló|a. ax
István király szálloda
VI., Podmanlojtky.uf.oa 8.
Mérsékelt ár»kt figyelmei WiolRilli I Modern berendezé&l KCjpontt lütfl! -Metegvlixotgituiiit-
rontók! — LHIt
AnyugatlpAlyoudvarkBiclében
Mindenféle
x-
készit
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
Hrautott • Ztii»i NyoaKlalptr U Koarrinraktdtt R.-T.-nü, Nagytanuan. (Npxaű»v»«»: Okol»t». KiroJf).
66. évfolyam, 74. szám
Nagykanizsa, 1926 Április 2. péntek
Ára 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
SzwHeutfaég ít kiadóhivatal F&t 5. »/. lr»tínjrt>ín-tcl«fon 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Előfizetési ám: Egy bórt 30.000 kotta* Három hóra ......... 90.000 Korona
NAGYPÉNTEK
A gyásznak és szomorúságnak ünnepén kétszeres áhítattal kell gondolnunk arra, hogy Nagypéntek a mi ünnepünk.
A minden díszétől megfosztott oltár, az elnémult harangok, a lamentác\'ók bánatos szaval csak fokozzák és világosabbá teszik szomorúságunkat. Minket is keresztre feszítetlek és egyelőre nem látjuk a húsvétnak feltámadási ünnepét . . .
A lemplomok megtelnek keresztény hívőkkel, de ezek a hivők olt az imádságos környezetben és a nagypénteki ájta-toskodás közben nem tudják elfojtani azt a gondolatukat, hogy ők nemcsak keresztények, nemcsak a 2000 évvel ezelőtt keresztre feszitett Jézus alázatos hivei és Imádói, hanem azok, kik ebben az országroncsban élnek, érzik azt is, hogy ők egy leigázott nemzetnek megalázott, I tönkretett és kifosztott polgárai Is, azok pedig, kik az országhalárokon lul ájlatoskodnak, érzik és tudják, hogy egy idegen államalakulatnak rabszolgái.
Óseink régi, pogány hitét elhagyva ezer év óta imádjuk itt az Istent, Krisztus tanitásal szerint több mint ezer év óta emlékezünk Nagypéntek ünnepén az Isten Fiának szenvedéseire és hány esetben kellett e napon őseinknek éreznie Krisztus kin-jail, úgyis, mint a magyar nemzet fiainak.
Mindenütt, ahol ma még az ősi magyar szó cseng nyiltan, avagy elfojtva, teljenek meg hivő keresztényekkel és a nemzeti gyászt átérző magyarokkal a templomok, mert Kolozsvár, Kassa, Késmárk, Eperjes, Nyílra, Nagyvárad keresztény templomai nemcsak a kereszténységnek. hanem a magyarságnak ezer éves dicső emlékkel megszentelt templomai is, melyeket magyar hitbuzgóság, magyar munka, magyar áldozat emelt s az oda Nagypénteken betolakodó idegenek ne felejtsék el, h«gy az olt ájtatoskodó hivők nemcsak a nagypénteki gyászra, hanem nemzetük, fajuk és a maguk szenvedéseire is emlékeznek.
A Felvidék, F.tdély és a Délvidék elrablott keresztény magyar templomainak nagypénteki gyásza nemcsak keresztény, de magyar bánatot is jelent. Bánatot és gyászt, melyből nemcsak vallásos hitté, hanem erős el-
szántsággá és mindent leküzdő akarattá lesz az a felséges gondolat, hogy el kell jönnie a magyar feltámadásnak is.
Az Úristen segítségével egy bátrabb magyar nemzedéknek ereje, vitézsége, áldozat- és tettrekészsége fogja ezt a fellámadásl végrehajtani I
Ellenzéki konferenciát hívnak össze a pártközi értekezlet előtt
Nem egységes a szélsőbaloldal álláspontja a titkos társaságok ellen megindult akcióban — Házszabályrcvizió az approprláclós javaslat ellen
lenzék nem hajlandó a konferencián résztvenni, a hír nagy része nem felel meg a valóságnak. A baloldali ellenzék állásfoglalása ebben az ügyben nem egységes. Sokan azon a véleményen vanuak, hogy meg kell ragadni az alkalmat, hogy a tilkos társaságok ellen indu\'t akciót minél erőteljesebbé tegyék. így tehát a baloldali ellenzéknek érdekében áll, hogy a konferencián részl-vegyenek. Minden valószínűség sze-(int a baloldali ellenzék előbb egy konfcicnciát fog egybehívni.
Szcitovszky Béla házelnök állapota annyira javull, hogy elhagyta a szanatóriumot és az elnOki adminisztrációs teendőket már Ő látja el.
Budapest, ipiilit 1
A belpolitikai élet r.éhiny n^p előtti élénkségét a husvéii szünet mondhatni teljes csendje vál\'.otta fel. Húsvét után a nyugdijvalorizációs törvény kerül a nemzetgyűlés napirendjére, majd a pengő költségvetés tárgyalása. Szóba kelült az is, hogy a költségvetési vita clötl az appro-priációs Javaslat vitáját négy napra korlátozó házszabályreviziót hoznak lelő alá, amit az c\'lcnzék megakadályozni készül.
Azzal a pártközi konferenciával kapcsolatban, amelynek a tilkos társaságok ügyében való összehívását Bethlen István gróf miniszterelnök tervezi, a szélső baloldalról azt a hirt lancirozzák, hogy a szélső el-
BELFÖLDI HÍREK
IV. Károly király halálának évfordulója. Ma van négy éve annak,
hogy Magyarország apostoli királya IV. Károly — a tenger egy elhagyott kis szigetén — országától az ellenség állal elhu\'colva — lehelte ki nemes lelkét. E mai nap valahogy összetalálkozik a nagypéntek ünnepével, mintha jelezni akarná az elhunyt m3gyar király tövises útját, és egy szenvedésteljes nemzet szomorú időszakát.
Lovászy 19-rcndbell nemzet-gyalázást követett el. Budapestről jelentik: A hatévi emigráció után tegnap hazaiért Lovászy Márton ellen tizenkilencrendbeli újságcikkek utjin elkövetett nemzetgyalázás címen folyik az eljárás. Több, mint egy éve ebben az ügyben már kitűzték a főlárgyalást a bünletötör-vényszéken. A vádiratban még 8 emigráns szerepel. Akkor azonban a főtárgyalás! nem tartották meg. Az Ünnepek után történik döntés arról, hogy Lovászy ügyeit a többi emigráns ügyétői elkülönítve tárgyalják le.
Húsvét után megjelenik a Szózat. A Szózat újból való megjelentetése ügyében tárgyalások Indultak meg és remény van arra, hogy húsvét után újból megjelenik.
Májusban lesz Ítélet a frank-ügyben
A bOntctótOrvényszék Töreky-tanácsa megkapta a frank ügy aktáit A franciák 16 pontra vonatkozólag kérik a nyomozás kiegészítését
UJ PÓTNYOMOZÁS
Budapeti, április I (Rődiójcientés) A törvényszék elnöke a frank-ügyet Töreky Géza kúriai bírónak, a törvényszék másodelnökének osztatta ki, aki az iratokat r,u megkapta. A Töreky-tanács még májusban Ítéletet akar hozni a frankügyben.
Az ügyészség kérésére a nemzetgyűlés elnöke megküldölte a parlamenti bizottság tárgyalásairól szóló jegyzökönyvei, melyet a franciák ren delkezésére bocsátottak.
A franciák beadványt intéetek az ügyészséghez, melyben 18 pontban sorolják fel azokal körülményeket, amelyekre vonatkozóan a nyomozás kiegészítéséi kívánják. Így a nyomo-
zás még hosszabb ideig cl fog tartani.
Konstantinápolyi hírek szerint a bankügyben szereplő Mázáros tanár nem utazol! Bikuba, hanem Konstantinápoly környékén lakó barátainál rejtőzött cl.
A borbélyok uj munkaszünctc.
A kereskedelmi miniszter tegnap kiadott rendelete szerint a vidéki borbélyok vasárnap reggel 7 ólától déli 12 óráig nyitva tarthalnak, hétfőn déli 12 óráig pedig szünetet a bor-bélyüzcm. Azokban a városokban azonban, ahol az iparosok többsége vasárnap egész nap zArva tart, a boibélyniíiliclycketiszárvakclltailani.
Kormányválság Jugoszláviában
Belgrád, április I (1-jSiakai rddiijeUnUs.) A kormány helyzete az utolsó 24 óra alatt any-nyira megrendült, hogy minden pillanatban lemondása várható.
Radics István — mint ismeretes — azzal a követeléssel lépeti fel, hogy a szkupslinát, melyet május tí-ig elnapoltak, már április 8-ára hivják össze. Ebben az ügyben már háromszor tartottak minisztertanácsot, azonban döntést hozni nem sikerült.
Ennek folylán Radicsék benyújtották Pasicsnak lemondásukat és icn-delkczésére bocsálollák tárcájukat a miniszterelnöknek.
Délután öl órakor megszakították a minisztertanácsot és Pasics a királyhoz meni, hogy jelentést legyen a politikai helyzetről. Félhatkor tovább folytatták a tanácskozást, ami ulán az a hir terjedt el, hogy Pasics lemond. Már ulódol is választoltak Lytibanovics személyében, aki hir
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 4
Rejtélyes diplomáciai botrány Magyarország és Braailia között
A br.ixltini kormin) Rcvloík, dr. magyar konmiHÓI m.0l«oudl. excaualurt - Braalltinnk nom kotlon.k diplomaták, hanom o».k k"»ndortáal hiénák - MII írnak ai Oojríl a brailtlal magyar lapok}
— Zalai KCzUty t>A\'-tf ladisMIMt —
Bícb, míte\'ui
Az elmúlt léi éltjén a Pesli Hírlap bécsi szerkesztősége felhívta a nmgyar kormány ügyeimét a brazíliai kivándorlási hiénák üzelmeire ugy Magyarországon, mint az utídálbmok magyarsága között. A magyar kormány a leleplező cikkek következtében elhatározta, hogy konzulátust állit lel Brazília második városában, Sao Pauloban, ahol a legnagyobb számban élnek a kivándorolt magyarok.
Magyarország diplomáciai képviseletét a brazil kormánynál a németalföldi követség látja cl a háború befejezése óla. Szükségesnek. mutatkozott azonban önálló konzulátusok felállítása, mivel a némeialföldl követség ugyan loyllis módon képviseli Magyarország diplomáciai érdekeit, azonban magától érlclődőleg nem karolhatja fel olyan mértékben a magyar kivándorlók érdekeit, mint önálló magyar konzulátusok. Ezért a magyar kormány belátva a leleplezések igaz voltál, Reviczky dr. külügyminiszteri tisztviselőt Sao Pauloba küldte magyar konzulnak. Reviczky az év elején Brazillába érkezeit és nyomban átadta megbízólevéléi Rio de Janciroban a külügyminisztériumnak. Ezulán állomáshelyére, Sao Pauloba utazott. Néhány héten keresztül zavartalanul végezte a konzuli teendőket és nagy népszerűségre tett szert a védelemre szoruló brazíliai magyarság körében. Egy szép napon azonban a brazíliai újságok rövid hivatalos jelentést közöltek, hogy a „köztársaság elnöke megta-
gadta az exequalurt Reviczky dr. magyar konzultól.\' Ez más szóval azt jelenti, hogy a brazíliai kormány nem egyezik bele Reviczky kinevezésébe és nem ismeri el konzulnak. Reviczky kénytelen volt a konzulátus vezetésétől megválni és a Sao Pauloi konzulátus ideiglenes vezetését március ele|én Wűuto Alajos voll magyar ezredes vette át, mig a Rio de Janeiroi konzulátus élére Jerman Jenő került. Reviczky dr. azonban nem tért vissza azonnal Magyarországra, hanem iparkodott utána jirni, hogy ml az oka a brazíliai kormány diplomáciai éleiben szokatlan maga-tartásának.
A brazíliai magyarság vezetői csakhamar felvilágosították Reviczkyt az okokról. Eszerint a brazíliai kormánynak az országban nem kellenek diplomaták, hanem csak kivándorlási hiénák. Rjvlczky dr. konrul azonban nyomban kijelentelte a brazíliai sajtó képviselői előli,hogy az 6 programmja a brazíliai magyarok érdekeinek megvédése a braziliai vállalkozókkal és munkaadókkal szemben. Egyben közölte, hogy lehetővé fogja tenni azoknak, akik Braziliában nyomorba kertinek, a hazatérését. Végül hangsúlyozta, hogy figyelni fogja a kivándorlási ügynökökéi és keresni fogja módját annak, hogy a hiénák garázdálkodásait Magyarország és az utódállamok magyarsága között miként lehelne megakadályozni.
Ez a programra nem letszell a braziliai kormánynak és ezért tagadta meg a köztársaság elnöke Reviczky konzul elismeréséi. Reviczky dr. ér-
a _
szerint szélesebbkor ü koalíció létesítésével vállalná a kormányelnökséget.
Radics kívánságát kélléleképcn magyarázzák. Az első verzió szerint Ridics a skupslina gyors egybelii-vása által meg akarja akadályozni a bánsági és albán radikálisok Pasics állal való megszervezéséi egy esetleges hosszú szünet alatt, nehogy a radikális párt megerősödhessék. A másik vélemény az, hogy Radics a küszöbön lévő nagyzsupáni és egyéb kinevezéseknél akar engedményeket elérni. A két verzió egyben megegyezik, hogy nem egyén, mint Radics István harca Pasics ellen.
Közgyűlés után
Milliárdok kulturális célokra
Nagykanizsa, Iprilit 1 Nagykanizsa képviselőtestülete legutóbb tartott közgyűlésén hatalmas lépéssel vitte előbbre a város kultúráját. Ha csak ugy futtában is átsurranunk tárgysorozatán s a közgyűlésről szóló tudósításainkon, örömmel kell megállapítanunk azt a tényt, hogy nagyon sok üdvös intézkedéssel járult hozzá a város fejlődéséhez. Vessünk ezúttal még egy futó pillantást azokra az ügyekre, melyek hozzájárulását érdemelték ki.
Megszavazta a 300 millió korona hozzájárulási költséget a Nagykanizsai Közművelődési Egyesületnek színházépítési költségeihez s a kibocsátandó kötvények tekintetében készfizetői kezességet váltalt. Tehát most már egészen bizonyos, hogy néhány hét alatt hozzá Jognak a színház építéséhez.
Hozzájárult a honvédzenikar fenntartási költségeihez; 15 millió korona segélyt utalványozott a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek hangszerek beszerzésére; legfeljebb száz-
SZÖKÉSI KÍSÉRLET
A .bar tlc la légion* teinya — Kiközösített arab asszonyok — Büntetések a k-^i\'libán — Sídi-lkn-Arner arab styfc Mzj — A szökis (<)
Itta: Truzslntzky István + Én a jobbra kanyarodó sikátorba szaladtam. A koromsöiétségben addig bugdácsoltam előre, mígnem halk beszélgetés hangját véltem hallani s gyenge világosság derengett előttem. Hirtelen és akaratlanul egy mór háznak udvarán találtam magamat. Fehér burnuszos ^rabok szívták ször-työgve a vizpipát, egy óriási réz-katlant körülülve. Míg a szemüket sem rebbentellék meg, mikor oda értem, olyan volt a mozdulatlan lestük, mintha a nagy szobrász még nem lehelt volna lelkei beléjük. Egy fehér szakállú arab mosolyogva jött — valamit kérdezve — felém.
— Sidi laszkár I (Kalotta uram I) Te .kií"-ct akarsz ugye ? Adj öt frankot I Nem értettem mit akar, de olyan misztikus voll a fehér fénnyel megvilágítóit udvar s oly édeskés és nehéz a levegő, hogy kábultan tűrtem zsebeim kikolorászását.
A kerltésfaltol a ház ereszéig sátor voll kifeszítve. A sátor előli elszórt fehér homokban meg kellet dörzsölni kezeimet, cipőimet pedig egy néger fiu lehúzta. Amint az
millió korona erejéig hozzájárul a fcMIemplom orgona-beszerzéséhez ; a Zalai Közlöny katonaslrok akciójához 100 uj sírkő költségeit szavazta meg s a már korábban megszavazott 100 sirkó költségeit megfelelően felemelte;. átvállalta a ple-bánla-tcmplom restaurálását; slb.
Mindezek az eredmények első sorban dr. Sabjiln Gyula polgármesternek, általa a városi tanácsnak s a közgyüléí azon tagjainak az érdeme, kik belátják, hogy a várossal szemben kötelességeik vannak; a város elmaradottságát mégis csak pótolniok kell és nem lehet kiiérni olyan intézményeknek létesítése és támogatása elől, melyek egy városnak kulturáltságához hozzá tartoznak.
A lezajlóit közgyűlés tárgysorozatából még több olyan pontot ragadhatnánk ki, melyek mind előbbre viszik Nagykanizsa művelődési állapotát, de újból való felsorakoztatásukat mellőzhetőnek tartjuk, mert már foglalkoztunk velük s a tárgysorozatból kiszakított szemelvények elegendő bizonyságát adják a város vezetősége és képviselőtestületében összpontosított közönsége kullurgon-dolkodásának és áldozatkészségének.
Az angol alsóház cinapolta
magát. Londonból jelentik : Az alsóház elfogadta azt a javaslatot, amely szerint lord Cecil képviseli Angliát a küszöbön levő genfi leszerelési konferenklán, amelyen az általános leszerelésre vonatkozólag löbb indítványt lesz. Az angol alsóház április 13 ig elnapolta magát.
Az uj román kormány békülni akar a magyarokkal. Bukaresti hírek szerint az uj román kormány első feladatai közé tartozik a kisebbségi kiengesztelődés. Az Avarescu-kormány békülni akar a magyarokkal.
öreg arab a nehéz brokálszcrü, piros aiany arabeszkekkel dúsan hímzett függönyt széllcbbentclte, az ezeregy éjszaka meséi elevenedlek meg elöltem. Tizenöt-husz, fátyolba öltözött, kigyó hajtékonyságu s az elképzelhető leggyönyörűbb teremtés járta a hastáncot apró gyékényeken guggoló és sűrű kek lüsttel cigarettázó burnuszos társaság előtt. (A sátor, azt hiszem magnéziummal volt oly ragyogóan megvilágítva.)
Egy fialal, villogó logu még villogóbb szemű arab leányhoz vezetett kisétőm, kinek legkisebb mozdulatára összccsörrenlck a karjnira s lábaira rakott arany-ezüst kösönylyük. Épp vége a tár.enak. A világosságot láthatatlan kezek elsötétítik s az iméntinél niosl már -kedvesebb vezetőm kézenfog és egy clváltszloit fülkébe von, ahol . . . sorjában] piros bársonnyal bevont-padon tucatnál több — belsejében megvilágított — teljes kojionya csontváz áll. A piros, kék, zöld színekben felém sugárzó üres szeműregek s tüzel vigyorgó fog-közöktől kissé megborzongok, miáltal azt nyerem, hogy az eddig kezemet szorongató; leány, egészen belém csimpajkodik. Mindkellen törjük keservesen a franciát. Végre meg értem mit akarHa a koponya fogai közé szorított cigarettát elszívom, azzal beszélgethetek, aki legkedve-
sebb nekem s ba a sátorban levő j odalíszkok táncát nézem, a hetedik ; paradicsomban levő hurik mulatozásait fogom látni.
Rágyújtok. Az első két-három szippantas émelygős, keserű. Lázad ellene az ember gyomra, vére. Mire a kis sárga gyékényre kuporodom, már ködlatyolba burkolt ismerős alakok jelennek meg elöltem. Sietve s mohón füstölök s szemeimet kimeresztem, hogy jobban láthassam őket. Már . . . már kezdenek kibontakozni, mikor egy gyorsvonat vágtat rajtuk keresztül. Halottam előbb a zúgását, dc nem tudtam kiáltani, most meg felém jön . . . Ilogv dübörög! Egy iszonyú csattanást hallok még, amint a vonat a lejemen keresztül vágtat, egy jaj és . .\'. vége!
Másnap reggel a kaszárnyában ébredtem föl. Mihí\'.yi földink voll a kaszárnya ügyelcISs tiszt. Az ins-pekciós kapitánnyal kártyáztak az ügyeletesek kis szobájában, mikor Gadót az őrség behozta. Megtudta lólc hova mentünk s miután ó rajta a büntetés tekintetében már ugy sem segíthetett, mert az őrségtől a kapitány vette ál, három emberrel Síelve a keresésemre indult. Mint vén szaharai larkas, kiismerte magát s egyenesen a kif barlangban keresett s mint ő mondotta megtalált:
— Hái\' Istennek még ép fejjet s | cgyébbell Én meg hozzá tehettem
szintén a hál\' Istent, mert büntetést sem kaptam.
Mire behoztak az ópiumos-cigarettától még léiig kábultan, a kapitány már lefeküdt. Igy Mihályi el-halgatta Jelentésében a kalandot. A szolgálattevő katonák pedig nem árulnak el soha semmil. A légióban legnagyobb bün az árulkod is.
Szegény Gadót arra való tekintettel, hogy újonc, másfél óráig kikötötték. Négy napig forró lázban feküdt utána, aztán elküldték egy épp induló zászlóaljjal Tokingba erdőt irtani.
A éjszakai kimaradásnak voll azonban tragikusabb kimenetelű áldozata is. Ugyanis II órai souppe után az összes otthon levő legénységnek kötelessége, az udvar létre cső zugában levő krumplivercmnfl az odakészített nagy; kondéroiba „pataf-Oc*) liszlogatni.
— Ah 1 Merde des arabes — dil fel a munkába fogó elsők egyike. .
Az egyik kondérban levő vizel vörösre festette egy még vérző lég<-óncr fej. Az alsó álkapcsa le voll törve s lölszakilotl szájából nehéz ópiumillat áradt szét.
A .jwmmes dc terre\'katonai elner.
(Folyt. ktlv.)
1928 Ái>nll» 2.
ZALAI KÖZLÖNY
S
lesüléscink szerint mór elhagyta Brazíliát és a közeli napokban vissza-lér Budapestre. Kétségtelen, hogy a brazíliai kormány a magyar koniullal szemben is ép oly bullllsan és iog lalanul viselkedett, mint kép/isclője, a hírhedt Mello Franco a Népszövetség legutolsó közgyűlésén. Sőt ennél lovíbb, bécsi diplomáciai körökben, ahova most jutott el Reviczky cselének hire, egyenesen össrefog gést, szervzs kapcsolatot láln::k Mello Franco szereplése és Reviczky esete között.
Mdlo Franko — miként ismeretes _ nemcsak Európa szanálását akadályozta meg vétójával, amellyel meghiúsította Németország felvételét a Népszövetségbe, hanem a népszövetségi ligák legutolsó közgyűlésén élesen szembe fordult a nemzeti kisebbségekkel, a kisebbségi jogok ellen nyilatkozott és kijelentette, hogy a kisebbségek rendeltelése, hogy beolvadjanak a többségbe. Mello Franco álásfoglalása akkor nagy felháborodást kellelt é« mindenki csodálkozva vetette fel a kérdési, hogy mi köze Brazília képviselőjének a középeurópai ki Síbbségi problémához ét miéit siet az elnyomók segítségére? Bécsi diplomáciai körök szerint azért, mivel Braziliának érdeke, hogy a középeurópai khaosz minél tovább tartson. Braziliának elsőrendű munkaerőre vad szüksége és a kivándorlási hiénák legjobban az elégedetlen, elnyomott kisebbségek között arathatnak. Brazília egé.z külpolitikája tehát a kivándorlási hiénák receptje szerint mozog. — Rövid idő alatt a /?ev/«*y-eset már a harmadik botrány, amelyet a brazíliai kormány a kivándorlási hiénák mü kodésének sikere érdekében rendez. Itt az ideje, hogy az európai kormányok fellépjenek Braiiliával szemben és megakadályozzák azt, hogy a kalandorok lio de janeíroi kormánya a fehér rabszolgakcreskedók szolgálatában tervszerűen megakadályozza Európa konszolidálódását. A Reviczky eset lisztázásra szorul, mihelyt a Brazíliából kiutasított konzul visszatér Budapestre. sz. p.
Rio de Janeiro, március haviban (A Zalai Közllny délamerikai levelezőjéül.) A brazíliai magyar lapok élénken foglalkoznak Reviczky konzul esetével. A .Délamerikai Magyar Újság-ebben az ügyben .illetékes brazil fórumhoz" fordult, ahol a következő felvilágosítást kapta:
— A szövetséges brazil kormány székhelye Rio de Janeiro. Ha valamely állam hivatalosan képviselteti magát Braziliában, ugy legfőbb képviselőjének Rio de Janeiroban kell székelnie. A magyar kormány részéről az a sajnálatos hiba történt, hogy Rio de Janeiroban tiszteletbeli konzullal képviselteti magát, inig Sao l\'aoloban, amely város csak az egyik szövetséges állam fővárosa, tényleges konzult nevezett ki. El az eset olyan, mintha például Szegeden valamely állam hivatalos képviselője székelne és Budapesten csak tiszte-
letbeli képviselője működne. Hi/?e-viczky István dr.-t Rio de janeiroi j konzullá nevezték volna ki, ugy sem- \' mi akadálya sem lett volna annak, hogy Magyarországot képviselje, an- I nál inkább, mert személye ellen semmi kifogás nem volt és nem is lehetett.
Ebből a nyilatkozatból kitűnik, hogy az .illetékes brazil fórum\'erőszakos űrügyeket keres eljárásának igazolására. Amit azonban a nyilatkozat a fővárosban levő képviseletről tartalmaz, az nem felel meg a valóságnak. Brazília másik magyar lapja, a Sao Paoloban megjelenő Détamerikai Magyar Hírlap" az illetékes hely nyilatkozatára a következő megjegyzést teszi:
— A magyar államot a háború befejezése után a brazil kormánynál a németalföldi királyi követség kép viseli Rio de Janeiroban. Ez a helyzet természetesen érintetlenül fennállolt továbbra is, amikor a magyar kormány hivatásos konzult küldött Sao Paoloba. Hiszen kOztudomáiu, hogy a konzuloknak nem feladatuk, hogy diplomáciailag képviseljék országukat. Igy eleve ii nyilvánvaló, hogy a nyilatkozatban érintett rang-kérdés miatti érzékenysége és sértő-döllsége a brazíliai kormánynak nem lehetett oka a konzul visszautasítására.
— Mi ebben a kérdésben valóban a legilletékesebb helyre fordultunk információért és p:dig Kart von Rap-pard dr. lovag, németalföldi királyi követ úrhoz Rio de Janeiroban, aki egyúttal Magyarország diplomáciai képviselője is. A követ igen előzé kenyen fogadta tudósítónkat és a következők közlésére halalmazta fel .Abban az időpontban, amidőn Reviczky dr. konzul ur exequalurá-|át a brazíliai kormány megtagadta, Rio de Janeiroban nem is möko dött még tiszteletbeli magyar konzul. Igy ez a lény nem szerepelhetett a visszautasítás okául. Félix P.checho dr. brazíliai külügyminiszter ur határozottan kijelentette előliem, hogy a kérdés diplomáciai aktus semmiképen fein irányul Magyarország vagy a magyar kormány ellen, hanem tisztán személyi okai vannak."
Ezeket Írja a .Délamerikai Magyar Hírlap". A németalföldi követ nyilatkozatából, illetőleg az általa idézett külügyminiszteri kijelentésből kitűnik, hogy a brazíliai kormány állal a .Délamerikai Magyar Ujság"-ban közzé lelt kommüniké állításai valótlanok és a brazíliai kormányt .személyi okok" irányították. Ezek [személyi okok" nyilvánvalóak. Re-vicky fel akarta venni a harcot a HO pauioi kivándorlási ügynökök ellen. Az erős cenzúra alatt álló
Délamerikai Magyar Hírlap" igen óvatosan a következő mondatban leleplezi a bolrány valódi hátterét:
— Reviczky konzul ur a magunk meggyőződése szerint a legnemesebb ügybuzgalomtól vezéreltetve, de kellő információk hiányában olyan magatartást tanúsított, hogy
Paulo állam kormánya a rioi központi kormánynak, illetőleg a köztársaság elnökének az excquztor megtagadását javasolta.
Mindent összevéve, a brazilfai kor* mánynak sikerüli Sao Pao\'óból eltá-volitania azt a magyar konzul\', aki komolyan vette hivatását. A mintegy százezer főnyi brazíliai magyarság most i*mét védelem nélkül maradt, mivel az ideiglenes konzulátusi ve-zetók érthetöleg nem fejthetnek ki oly intenzív működést, mint az ösz* szes jogokkal felruházott hivatásos konzulok.
Levente oktató vizsgák Nagykanizsán és vidéken
Harmadfélszáz ifjút képeztek kl ebben az évben levente-oktatónak
Nagykanizsa, aptilii I A nagykanizsai járás leventeokta-tói részéie Nagykanizsán megtartott oktató tanfolyam befejeződött. A 16 kiképzett oktató tegnap lelte le a tanfolyam-záró vizsgát a Zrínyi-sporttelepen. A vizsga délután 2 órakor kezdődött, elméleti és gyakorlati részből állott. A 16 oktató mind egyik részben derekasan állta a vizsgálatot, melyen a testnevelési vezetőség részéről, Gabsovlts Koméi vármegyei testnevelési felügyelő és Kund Jenő főelőadó, a főszolgabíró képviseletében dr. Berla Jenő Ib. szolgabíró veitek részt. A vizsga befejeztével Gabsovlts Kornél és dr. Berla Jenő buzdító beszédet intéz tek az oktatókhoz.
A levenleoktató-kiképzési, tevékenység az egész vármegyében örvendetes fellendülést mutat. A járásokból egymás után a legkedvezőbb jelentések számolnak be a tanfolya mok eredményeiről.
Tegnapelőtt Zalaszenlgrólon vizsgáztak a járás tanfolyamot végzett oktatói, szám szerint 48-an. A vizs gán a vármegyei testnevelési fel űiivelőn kivül megjelent dr. Vajda Lajos főszolgabíró és az oltani Levente Egyesület vezelóséne, mely a legnagyobb agilitást fejti ki a nem-zetneveló munkában.
Hétfőn a zalalövői levente-oktató tantolyam jáióvizsgájll tartották meg. 111 16 hallgatója volt a tanfolyamnak. A zár,\'Vizsgán megjelent Bidy Zoltán alispán is, aki nagyhatású beszédében hangsúlyozta a\'levente-mozgalom hazafias céljait s a jövő generáció testi lejlődése érdekeben pihenéstelcn munkára serkentette az ifjúságot. A vizsga Gabsovís Kornél vármegyei testnevelési vezető beszédével ért végei.
Sümegen 22 hallgaló|a volt a tanfolyamnak. A Levente Egyesület vezetősége itt is kiváló eredményes munkát végzett. Itt bemutatták l vizsgán a levente csapat egy részé nek tornagyakorlatait is Hajós oktatójuk vezetésével.
Az idei tavaszi levente-oktató tan folyamoknak a Nagykanizsán lezajlóit vizsga volt az utolsó állomása Ezzel a tavaszi tanfolyamok a megye területén lezáródlak.- Kiképezlek ebben
a turnusban Összesen 250 levente-oktatót.
A nyári időszakban uj ^tanfolyam-turnus indul mrg, melynek tlőké-szitése máris megkezdődött. Az első tantolyam ezalk.ilommal valószínűleg Balatonfüreden lesz.
Az eddig tapasztaltak alapján nem fér kétség ahhoz, hogy a nyári tanfolyamok is a megkívánt eredménnyel fognak végződni s ugy az egyesek, mint a levente Ugy támogatására hivatott hatéságok a legmesszebbmenőién focjak teljesíteni hazafias kötelességeiket. A leventekiképzés a mai Magvarország fiait neveli erős, edzett emberekké s ezzel megveti alapját az eljövendő Magyar-országnak, abban a tudatban, hogv egészséges testben éo lélek" orrzágok életében is örökérvényű aranyigazság.
Sao
Kényszerkölcsön-kötvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk
GROSZ ÉS TÁRSA
bankház
Fő-ut 15. - Telefon 321.
Húsvéti gondok
ta: Boranyay Juaztln, egyetemi tanár
Mikor a világtörténelem legnagyobb reggelén a jámbor asszonyok s utánuk az apostolok üresen találták a kivégzett, a megfeszített Mester sirját, megujult a told szine. A nagy világnak egy jelentéktelen zugából a Földközi-tenger keleti végére támaszkodó kis Palesztinából kiindult nagy eszme és dicsősséggel járta meg és diadallal bódította meg az egész nyugatot.^merre csak a görög irodalmi, művésKtí és filozófiai kul-turaban enervált lelkek voltak, ameddig csak a római impérium önző, hóditó vágyának büszke és győzhetetlen légiói jártak, megszületett az uj ember, a krisztusi képmásra átalakított ember, az ő kegyelmében élő lélek. Hittek neki, követték őt, mert tanaiért meghalt és mert a halált diadalmasfeltámadással győzte le.
Az a húsvét reggel adta a világnak ezt a lelket, mely tűr és szenved, de nem csügged, amely küzd és bizik és ha elbukik, még akkor is remél, ame\'y nyugodtan és megingathatatlan bizalommal áll még a síroknál is, mert van fellá.nadás I
A húsvéti lélek hisz minden jó-nik. minden szépnek és nemesnek minden igaznak és Igazságosnak végsl diadalábio és ha eszméi elbuktak, rendíthetetlenül hisz azoknak feltámadásában.
A j. ruzsálemi nagy húsvéti reggel óta az optimizmus uralkodik a világban. Az optimizmus, melyet ál-meneii gonoszságok meg nem ingathatnak. mert az isteni tg-izsí; gosságba, erőbe és irgalomba víil lehorgonyozva.
A mcíc<ulolt. meggyaláz >tt. megkínzott Krisítus mindig több hívőre és követőre talált az elhagyatottak és szomorúik, a vergődik és lesújtottak körében, mint azoknál, kikre rámosolyog a világ szerencséje. Es akik vele a keresztutat járják, azok számára van húsvét reggel, van lei-
Szegény hazánk, lcroml..il Magyarország még a Nagypéutek sötétségében imbolyog. De amily közel van a péntekhez a vasárnap, oly közel van a hivő lélekben a halálhoz a feltámadás. Lesz még húsvét a trianoni és madeirái sir felett. A szél ott fuj. ahol akar és nen tudod, hogy honnét jó — mondja az írás. Egyszer csak megz-ndül a feltámadás harsonája és a világ bámulni fog j Mgvszerü látványon a régi magyar gbigrália feltámadásán. Sírba tették Magyarországot, eltemették koronás ki ályát, de é az eszme és él a Gyermek I Teli II lesz még magyar feltámadás.
ZALAI KOZtONY
1926 Április 2.
NAPI HÍREK
hapirenb
Április 2, péntek
Rónul katolikus: Nagyolni. Protr*. Uns: Nagypint. Izraelita: Nizan hó 1$.
Nap \' kel reggel 5 óra 39 perckor, nyugszik dilutin 6 óra 30 perckor.
Mozi. Az Uránia is a VlUg\'tni nagypénteken nem tartanak clfadást.
KU LTU RESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉLYEK:
Aprlll* 4. A« fp»ro»Uoo«l«U»* famiuriírt
ailskl&idiu * XojkcojI ut«al toriut««mb<n «»t« Ml * takor. . ,, . ,
Április 5. Ai Ipiotlanow.tkou f-nckkifinalc iilnlcividiw * H«£0ny« u:c»l tt.ro»1«ccmb<>% <»t« KI $ OeiVw.
Aprillf J. V«n«Hie« Stfial ícatífhfSVííMByí
a K«mí.--JMo <t(« <*: 9 i<iXot.
Április J. A X«rt«mnv»io<lat;»ta PJ«» tlntoa V»tM(< «»i|c i K«r«i«Uny OtlSionbírt Jílutin 6 -IraHor.
Aprlll* II. U>tix> Árpid l»«oxv<i»«n)rf » H<vlil QdO!vhi\'-*up!i » Polglrt EjfyUl nagyUrm^ben KI 9 6;»kor.
Aprilts ». IMmlnylfei* lonfetacitjca Kault.4 »»rrtcnr.<b*B <at« 9 érakw
Jonlaí 4. Aa tpnUiiat«1l<JlU«3i *lsit4il<rtt<Kal Oniwpílye ___
FESZÍTSD MEG!
— kiáltották az igazságra s az emberi gonoszság, emberi halalom. emberi bosszú sötét fúrtál megfeszítették 04 Isten gyermekét.f
A kiontott vér nem kiáltott hosz-sziiért az égre; nem szórta le világokat pusztító átkait a gyászában megvonaglott földre; nem emelte sújtó öklét az egek meghasadt kárpitjára, — ha.--ni kínszenvedésen, étele árán, kiontott vére melegével megváltotta a nagy e/nberiséget.
A végtelen idők folyásában ez ml! a legnagyobb halál. A világoknak évmilliókat számoló történelmében ez a nap lón a leghatalmasabb sorsforduló, mely a kereszt árnyékát le-törölhelctlenQl vetette rá minden elkövetkező évezredekre s benne kicsi-rdztattu az emberiség jövőjének minden alkotó-erejét.
Szenvedés, keresztrefeszlttelés, ártatlanul kiömlő vér, meghurcoltatás:
— nagypéntek keltelt ahhoz, hogy önmugára eszméljen oz ember és megtalálja a neki szánt utat.
Nagypéntek kellett ahhoz, hogy az igazság halálával tegyen bizonyságot Igazsága felelt.
Nagypéntek kellett ahhoz, hogy virágba-boruló tavasz váttsj fel a téli sorvadást.
Nagypéntek kellelt ahhoz, hogy minden bllnre jöjjön el a meghoesá tds, — minden halálra a feltámadás Ma, két ezredév tarka távolában, ma ls~kere<zlre feszített Igazságok nagypénteke minden ropunk. Ma is tobzódó bűnök mirládja sorvasztja . az emberiség szelleméi és engesztelésre vámok az igazság nevében Illőit irtózatos sebek.
Ma még keserít lamenlációkkal vezekeljük aránk méri Jeszitsd megl\'et.
De a nagypénteki ég meghasadt gyászkárpitja mögött már int a húsvéti hajnal pirosló biztatása és jó vezeklést igér. __(pl)
— Hirdetőink figyelmébe! Tekintettel a húsvéti ünnepekre, hirdetéseket csak Nagyszombat délelőtt 10 óráig vesz fel lapunk kiadóhivatala.
— Lapunk legközelebbi száma — tekintettet, hogy Nagypénteken kormányrendelet folytán nem jelenhetik meg — vasárnap reggel a rendes Időben jelenik meg.
-> Schwarcz Dezső cégnél uri és nőt divatárukban legszolidabb ki uotgálás.
— A nagypénteki Istentisztelet
a plébánia- templomban reggel 8 órakor kezdődik. A nagypénteki szertartásokat, az Oliáriszcnlségnek sirba-tételél, a csonkamisét <lr. I\'irhler P. Emil hittudományi lóiskolai tanár végzi, mig az utána kővetkező ulolsó nagyböjti szenlbcszédel dr. Molnár P. Arkangyal rendi kormány tanácsos mondja. A csonkamise alall a passiót az egyházi énekkar magyar nyelven énekli. A Szenlsirnál a honvédség teljesít lisztelctőrséget.
— Nyugdíjasok életbenlétének Igazolása. A nyugdíjasoknak április elsó felében illetményeik akadálytalan folyósilhalása céljából, április első felébin újból igazolniuk kell élelbcntélükel. A nagykanizsai nyugdijasoknak április 7. és 13. közt kell jelentkezniük a városházán a köz-gyámi hivatalban.
— Városi szegények kihelyezése. A város a szegényház túlzsúfoltságát megszüntetendő havi 450 ezer korona térilményért kosztra és lakásra kihelyezi onnét szegényeinek egy részét. Eddig 16-an jelentkeztek, kik hajlandók egy-egy szegény ellátását ilyen fellélctek mellett vállalni. Ennek alapján most már a tényleges kihelyezés is megtörténik. Elsősorban a szegényházból 4 és a közkórházban lévő 12 szegényt helyezik el a felajánlott helyeken. További jelentkezéseket még elfogadnak a városháza első emeleti húszas szobájában. Kellő jelentkezés esetén azokat a szegényeket is fel fogják venni a szegényházba, kik arra mát régóla előjegyzésben várnak.
— Tisztviselők kedvezményes nyaralása. A hivatalos lapban megjelent a népjóti miniszter rendelete, mely szerint az Országos Tisztviselők Betegsegélyzö Alapja igényjogosult tagjai május 3 tói október 31-lg Üdülhetnek nyolc turnusban Balatonfüreden. Minden lutnus 3 hélig tait. Beutallak teljes ellátásért és gyógykezeléséri napi 40.000 koronát (izeinek. Beutalás iránti kérvényeket április 15-ig kell beadni a népjóléti minisztériumhoz.
— Kinevezés a vármegyénél. Bódy Zoltán alispán Szilágyi Mihály és Gömbös Károly vármegyei szám-tiszteket számellenórokké nevezte ki.
— ABalázs-\'hangvcrseny. Balázs Árpid, az országszerte ismert nevű dalkottö, a Petőfi Társaság tagja Nagykanizsán április ll-én adja bangverseny-cstjét. A hangverseny este fél 9 órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében lesz.
_ A visszahonosítási eljárás egyszerűsítése. Most jelent meg a belügyminiszternek a visszahotiositás egyszerűsítéséről és gyorsításáról szóló rendelete. A belügyminiszterhez címzett és a községi elöljáró-tágnál beadandó folyamodványban igazolnia kell, hogy 1918. november 1-től hol lakolt s mivel foglalkozol!. Aki 1921. március előtt nem lakott
Magyarországon, annak Igazolnia kell,
hogy mikor és honnan költözött Magyarországra. Aki elszakilott lerlllel-röi jött ál, igazolnia kell, hogy kérl-e, illetve kapott-e beutazási engedélyt. A renddel a kérvény elintézésének adminisztrációját is jelentékenyen gyorsítja.
— LESZÁLLÍTOTT áron, 10 ezer koronáéit kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a Nagykanizsai Címtár. Már csak kevés példányszámból áll a készlet.
„ A Polgári Egyletben állandóan Dreher Baksör-csapolás. — Egy pohár 6000 korona.
— Illetőségi gyarapodás. A Nagykanizsa város illetőségi kötelékébe tartozók száma a tegnapelőtti közgyűlés határozata értelmében héttel, a honosítást kérők száma négy-gyei, a visszahonosítási kérők száma négíyel gyarapodott. A képviselőtestület ezek közül egy benyújtott kérelmet sem utasított vissza.
— Zalai diplomata Genfben. A Genfben legutóbb lefolyt népszövetségi ülés résztvevőinek a Nemzeti Újságban megjelent fényképén ott táljuk Medgyesy László konzult is, Medgycsy Lajos ny. zalaegerszegi főgimnáziumi Igazgató fiát.
— Egy jegyző öngyilkossága. Alsózsid község adóügyi jegyzője \'Tokaji Jenő forgópisztollyal föbelőttc magát. TetliSnek oka súlyos betegsége. Nagy részvét mellett temették el a mindössze 25 éves fiatalembert.
BIRKAKAT
feles tartásra circa 15Ü0 darabot vállal
Balogh Jenő
Zákány.
A sok reklám melleit
reklám nélkül ajánlom 410
orosztonyi boraimat
H-i |ó bort ak»r olcsón Inni, ugy ízlelje m<p. 7000 ii 0000 koronás boraimat. SÁTRÁN JÓZSEF, Maoynr-u. 74.
korona nyerhető az újonnan kezdődő
sorsjeggyel Ötmilliárd
osziálysorsjátékon.
Az uj játékterv igen előnyösen változott, mert a nyeremények száma ismét a békebeli arányban van megállapítva, vagyis minden második sors-
55 milliárd é»250 milliókor
kerül készpénzben sorsolásra. — Szcrencscszámokal ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája feSE,\' 1
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás április 15 -17. I13
-- Nagyszabású shlmmy-est.
A Kereskedelmi Alkalmazottak nagykanizsai csoportja e hő 5-én, húsvét hétfőn 9 <r,ii kezdettel saj.it helyiségükben (volt Fiume kávéház) nagyszabású shimmy-estélyi rendez. A sorozatos táucestélyre való tekintettel a legutóbb kibocsátott meghívók érvényesek-. Betépő korona. — Rendezőség.
— Megszűnt a Balatonmcllék! Takarékpénztár Tapolcán. A Ba-latonmelléki Takarékpénztár Tapolcán a Magyar Általános Takarékpénztárba történt beolvadása folytán megszűnvén, a Magyar Nemzett Bink főtanácsa a mellékhelyi leendők ellátásával f. évi április hó 5-étől kezdódőleg a Tapolcai Takarékpénztár Részvénytársaságot bizta meg.
= Szombaton este nagy hó-labda-csataaSzarvas kávéházban
— A Polgári Egylet építkezése. A nagykanizsai Polgári Egvlet földszintjét átalakító építkezés közeledik
befejezéshez. Az eredeti tervek szerint az igv létesülő földszinti, modern éttermet május 1-én kell átadni rendeltetésének. Minthogy a lulajdonképenl épitkezési munkálatok már befejeződlek, ez a terminus valószínűleg nem fog halasztást szenvedni.
— Előadás a Stefánia Szövetségben. A vármegye alispánjának azon rendelkezéséhez képest, hogy az anyák kioktatására megfoleló népies előadások tartassanak Dr. Goda Lipót városi tiszti orvos folyó hó 15 én csütörtök déiután 5 órakor a Stefánia Szövetség \'rendelő helyiségéiben népies előjdist fog tartani anyák részére. Miután az előadts tárgya oly természetű, hogy minden asszor-yl és anyát érdekel, mert az asszonyi élei legfontosabb problémáit tárgyalja, amit minden asszonynak és anyának tudnia kell, hogy egészséges generációt tud|on a magyar hazának felnevelni, dr. Goda tisztiorvos előadására már előre felhívjuk az asszonyok és főleg fiatal anyák figyelmét. A legközelebbi előadást Fodor Aladár dr. tisztiorvos fogja tartani.
= Meglepetésszerű húsvéti programm a Centrálban folyó hó 3., 4., 5 én. Fővárosi művészek vendégjátéka.
— Műút fogja összekötni Kaposvárt a Balatonnal.Somogyvár-megye főispánja Fischer Ferenc dr. közelebb akarja hoznia megye székhelyét a Balatonnal. Az a terve, hogy oly műutat építtet, amelyen a legrövidebb idő alatt el lehet jutni Kaposvárról a Balatonhoz. Az uj ut építéséhez a jövő tavaszon kezdenének hozzá és pedig állami támogatással. Az uj ut iránya még nincs eldöntve, de annyi bizonyos, hogy Boglárnál torkolna be a balaloni körútba.
— Uj vasútállomás épül. AMáv igazgatósága elhatározta Lentiben uj vasúti állomás-épület építését. Az építkezés rövidesen megkezdődik s még az idén befejezést nyer. A zalaegerszegi állomás-építkezés ishama-
I rosan kezdetét veszi.
1926 Április 2.
ZALAI KOZI.ONY
Időjárás
.. .1/1 lelentése: Csütörtökön a Mmttíék-
Ff ,cí«i» +"• í*1\'"4"3
» AMkor+ll. iwMvl ■ Egész iwp lKJi.aH.
tl\'padék mennyisbe
;Arhat6
i Meteorológiai Intézet Jelentbe sze ..7 i„kibb dcrEll és síiraz nlO
_ Az Ipartestületi elöljáróság niíír Az lpHtettület rendes havi elöljá.osSgi ülését folyó U6 12 ín lógja megtiltani.
_ Meglepetésszerű húsvéti urogramni a Centrálbnn folyó hó 3 4., 5-én. Fővárosi művészek
vendégjátéka.
_ Megszüntetett italmérések.
A nagykanizsai ilalmérési jogok száma újból jelentős csökkenési inu-uT A pénzügy igazgatóságtól legnap
jOU meg 6 ulabb italmérés, .WR megvonására vonatkozó rendelkezés. A megszüntetés oka részben az volt, boíV a jog-tulajdonosok nem fizették meg a torvényszaainii illetékeket, részben pedig az, hogy nem igazolták magyar állampolgárságukat.
_ A Déllvnsut átveszi Fonyód állomást a Mávtól. Megbízható helyről veit értesülés szerint a Dili-vasul (Duna, Száva, Adria vasul) június 1 töl átveszi a nugyar Államvasutaktól a fonyódi állomást. A személyzet nélkül. Az\' eddigi személyzetet a Máv tartozik elhelyezni és igy a DV közegei fogják a szolgálatot Fonyód állomáson is ellátni.
__Szombaton este nagy hó-
labd«-caata»Szarv»s kávéházban
- Vasbeton-hld építés. Kasza-házán megindultak a L\\U vasbeton hídjának épiiési előmunkálatai. Az ideiglenes kisegilő-hid epnés; és az anyagszállítás megkezdőd 511.
- A Polgári Egyletben állandóan Dreher Baksör-csapolas. — Egy pohár 6000 korona.
- A.postalopás szálai Kaposvárra vezetnek. Az ismeretes posta-lopás nem történhetett Bonyhldon, mert itt a csomagolást végző három postatisztvisető a küldeményt pár pillanat alatl adta fel — ami minden manővert kizár. El)b:n az ügyben most Kaposvárra ér<czeti Csallh Bila, a posta vezérigazgatóság nyomozati osztályának főfelügyelőié, aki a nyomozást személyesen vezeti a rendőrség segédlete mellett. A kaposvári áll^endőrségen legnap ebben az ügyben zárt ajlók mögött folytak a kihallgatások. Értesülésünk szerint a vizsgalat most uj vágányokon fog megindulni
— Holttányllvánitás. A nagykanizsai lir. jírásbirósíg Kiss György kerccscnyl loidmivest, aki 1872-ben szüleien, Kiss Vendel és Városi Rozália li.l, Mai fi Anna férje, a volt 20. (nagykanizsai) honvéd gyalogezredből orosz fogságba esve — 1917. szeptember havában eltűnt — holttá nyilvánította.
— UJ motorokat úllltanalf be Fonyód és Pécs kőzött. Pécsről jelentik a „Zalai Közlöny\'-nek: Az a molorospar, amit a Miv Pécs és Fonyóg között járat — annyira bevált, hogy kél uj motort szándékozik bcálliEani a forgalom simább lebonyolítása érdekében. A motorosokban tilos lesz a dohányzás.
— A hetipiac árai. A nagyka nizsai hetivásáron a piaci árak ; következőképen alakullak: Zöldségpiac: bab 1200 -2000, mák 10.000, dió 5000 K literenként, vöröshagyma, 1000, foghagyma 1500. lejeská-poszla 1000, siíigarépa 1000, zöldség 1000, savanyu-káposztn 20^ savanyú-répa, 2000, burgonya 1000— 1500, karliol 16.000, kelkáposzta 1000; alma 6-15.000, körte 6— 15.000 korona kilogrammonként. Tej-piac: tej 4 —8000, tejlel 12 000 K literenként, luró 10.000, vaj 50-60.000 K kilogrammonként; tojás 1 drb. 1200 K. Húspiac: növendék mirha 20-24, marha eleje 20, hátulja 24, borjú eleje 28, hátulja 32, sertés 24—28, birkahús 16—20, zsír 34, háj 32, zsirszalonna 28, füstölt sertéshús 50 - 60, szalámi 30-50 ezer K kilogrammonként. Baromfi-pice: egy tyúk 30 -45, egy pulyka 60-120, csirke 25-49, sovány kacsa 30-50, egy sovány liba 50—80, egy kovir kacsa 60-100, egy hizotl liba 140—200, szopós malac 40—70 ezer koron).
_ Rádiókészülékek, alkatrészek, lámpák, hallgatón l, uigosan beszé-lök, telepek SzaW Antal rádió üz-letéoen kaphatók.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Irodalom és művészet
M«|íy«r Lányok lialal lányok képe, irodalmi lapja. Szerkeszti Tutuk Anna , Az ui évfolyambaII két regény folytatódik (jaal Mó/aa .Kenyér- a másik Allay Margit .Leánysors*. Tutjek Anna folylatya .Éviké* feljegyzéseit. Ezenkívül szebbnél szebb novellák, versek, társadalmi ét iimereller-leszló cikkek, képek és a szerkesztő üzenetei tarkítják a lapot. Elólizetésl ára negyedévre 30.000 korona MutalványKimot kívánatra ingyen kold a kiadóhivatal: Budapest, VI, Andráuy-iit 16. A Magyar U-nyrtk előlizetéal kedvezménye, áron szerezhetik meg a Százszorszép könyveket. A Magvar Unyokkál együtt etSIIzetésI ára negyedévre SO.OŰO korona.
V I J\'* V *
MO Z. i
Uránia szombat \'/18, 9 órakor: Ml van eladó (Jak\'e « k\'8 handlé) 7 (elvonásban, Fox-Journal.
Világ szombat >/>8, és 9 órakor: Az éjféli hajó, dráma a nyílt tengeren 6 felvonásban.
— A legszebb női és gyermek kalapok a legolcsóbb árban Klcln József és Testvére cégnél szerezhetők be.
Három litertől kezdödöleg
balatoni rizling
8000
koronáért
kapható
Zerkowitz Albert
bornagykereskedésébem
Tegye le
a gondját éa hn«»ét hítlön
ránduljon ki Kiskaniisára a Simonféle vendéglőbe, hol kltünó cigányzene mellen á legkellemesebben elszórakozhat. „„.. ,
Jobbnál-tobb balatonmelléki borok, íriuen csapolt sör éa iilcles ételek kitzúlgálisa.
Tekepálya megnyit*®,
mely alkalommal 2 darab húsvéti bárány tesz kisorsolva-
Szive* pirtlogásl kér Weiez Arnold
vtadtglft.
55 milliárd 250 millió
r^rremén» 8 milliárd koromi.
S^cronc.e.Jtán.u .or.jegyek és tervek kaphatók
. . dohányán., é. OIztilytoMjegy
ifj. Hirschler Miksa i6eiár.iiié»ái.
sportélet
A húsvét sportja
Nagykanizsán : KMTE-NTB Húsvét ünnepin is ba|noki mérkőzéseket játszanak a kerület csapatai és pedig mindenütt sz ünnep első napján.
Nagykanizsán a Kaposvári MÁV és az NTE fog mérkőzni. Az ő küzdelmük a legfontosabb az összes meccsek közöli, meri egyrészt a kerület két legjobb formában levő csapata áll szemben, másrészt pedig az eredmény előreláthatólag a bajnokság végső kialakulására is döntő fontosságú lesz. Az NTE győzelme esetén ugyanis aligha lehet már majd elvitatni a bajnokságot Nagykanizsától.
Pécsei! a Zrínyi TE fog vendég-szerepelni. .Ha csatárai csak egy kicsit it élelmesek lesznek, szilárd védelmük segítségével megverhetik a PVSK-t.
Kaposvárott a PSC lesz a Turul ellenfele. Ha a pécsi csspal a hét folyamán alaposan fél nem javul, az idegen pályán ez alkalommal sem fogja elkerülni a pontvesztesé-gel. Még eldöntetlen esetén is szél-fosztana a PSC mlndtn reménye a bajnokság megnyerésére, hacsak az NTE Is nem ad le pontot a MÁV-val szembén.
BEAC-TOrekvés, FTC-Szlí-vla. (Éjszakai rádió jelentés.) Csütörtökön délután az FSC—Szlávia mérkőzése előtt, a mu;t héten megsemmisített BEAC-Torekvés mérkőzést játszónak le. Eredmény 2:1a BEAC |avára, félidő 0:ft A nemzetközi FTC—Szlávia mérkőzés ered-
ménye 1:1, félidő
:0.
törvényszék
Kőtél helyett életfogytig tarló fegyház. Tegnap hirdette kl a zalaegerszegi törvényszék büntetötanácsa a kir. Kúria Ítéletét Tóth Károly és Tóth Gyula szepetki földművesek ismeretes bűnügyében, akik édss-alyjukat meggyilkolták. Az apagyil-kosok egyikét Tóth Károlyi a törvényszék kötéláltali halálra, a másikat Tóth Oyulát életfogytiglani leevházra Ítélte. Felebbezés folytán a kir. Kuiia mindkét vádlott büntetését életfogytiglani fegyházban állapította meg. Amikor a biróság elnöke a kél apagyilkos elítt a Kúria donlő-szavát kihirdette - mindkettő sírásra
TAVASZI
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
nngiiauw __ vála„lékb,„, olcsó arakon .....
Iti«fa|udi és Krausx az „Arany Kakas -hoz
Kisfaludi es ^„et-té. 2.
Telefon 3-74.
Telefon 3-74.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 2.
közg/ízdasAg
Hagy a pMig a aíaet piacos
Berlini tudósítónk Jelentése szerint a német piacon hallatlan a pénzbőség. A nagy bankok, tele vannak pénzkészlettel és nem tudják kihelyezni, bár egyre olcsóbb kamatok mellett kínálják. A helyzelel legjobban Jellemzi, hogy a birodalmi b3nk főtanácsa a hivatalos bankkamatlábnak 7 százalékra való leszállítását határozta el. A Reichsbanknál akkora a pénzbőség, hogy értesilelte a postatakarékpénztárt. hogv a nála lévő betéteit kénytelen felmondani, mert nem akar ezek után kamatot fizetni. Ezen berlini tudósításhoz kél megjegyzést fűzhetünk: az egyik az, hogy a német nép széles rétegeiben — a
?énzbőség dacára munkanélküliség s nyomor van; a másik pedig az, hogy Németország azt a pénzbőséget kizárólag az amerikai, sválci és holland tőke bevándorlásának kosiün-heli, ami nálunk eddig nem történt meg. _
TŐZSDE
Az értéklőzsdén az irányzat ma balálságos volt. A küszöbön álló négynapos tözsdeszünet a spekulációi tartózkodásra késztette, azonban a kontremin kisebb fedezési vásárlásai folytán az árfolyamok mégis némi javulási értek el. Különösen a kulisz ériékek és néhány Ipari papir s a Magyar Nemzeti Bank voltak barátságosak. Az ár javulás 1—2\'u-ol lesz ki. A forgalom csendes volt.
Zürichi tárlat
Vilii 180000. London 257450, N.wyci 819 \'/i, Bíülitl 1955 00, MÍUno »8<H». Hullámi 305 70 Btrlli 178 70. Wien 73-75 So«i 375 00. Prigi 1539 50. BiJipeiI 72-70, Vend 65 OJ. S.k.iul 2M 50. BelgiU 91350
• budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
APRÓHIRDETÉSEK
A* .próblrdeté. dija 10 sióig SOCO kor A címszó • minden vutinbb betűből álló szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hlrdatáal dl] alöre
flxetondA a forgalmladóhozzászámltásával --
Gyermektelen há/Mpárnak butoroxott ixoba konyhahaaxrjálattal kiadó Bővebbet a küdóban. 99\'
Zalában, fóvonal közeidben eladó 140 ma-jjvar holdíí príma birtok nagyközségben. Otaiobáa urllafckcl, sok )ó gazdasági épülettel. Cím a kiadóban.___972
Klnlxayutca SO. u. alatti hiz sürgősen eladó. Bővebbet Aoxél Ignáo Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsa. Fóut 3.
ímr Nem reklám!
Köztudomásu már. hogy a
Brunoaics Jóxal-féla
Bikavér üdit és gyógyít.
FOijrf. <ttm«rí ♦iy«nruhli»tf tlkkt* QiUtt Sagir-at 58. ¥ Ttlcfon 310.
Pénxkölosönt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyőslttat Aoxél Ignác pénz-kölcsönközvetltó Irodája Najtvvanlzsán, Pó-ut 3. u. alatt KányaxarkOIoafin köt-vényoket veszek._ 387
Szombaton frissen ólt dlaxnóhua kapható kllogrammonklnt 23000 koronáéit József lóherccg-ut 62.__1COO
Strém hahóti gazdasága keres egy kon-vendós kanáaxt bojtárral és egy bognárt április 24-re.___986
Bfir- és axalongarniturák, dlvá-nok, sezlonok és matracokat lagolcaób-ban készít, javilásokat jutányosán eszközöl Geró kárpitos, Fóut 15._
2 holdas axőlft, rajta lakható épülettel szép gyümölcsössel eladó. Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanlorgalml Irodája Nagykanizsa. Fóut 3. sz.
Valaták Davlaák
a.xol lo.l »4«KK> MIKO ÍMl«<4 ■ mionm
Cuk lux. 1113 Sí 9 M|t« IK4-1U4
WÜÍ DoUit IU4-IU4 7IXO-7IKO a>Hu IOUMI IW77-I7077 JSi-KO
Tomit U. mo 2 ttű BfftMtd iW-iKU
IUKm4 Irt »$\'0 W7M a IMfOiniO
Lat M-M Ouío IS790-K2IÚ
lm SCO-ÍW Loofea MS7IM4 T7K
Un M4<k« OMtr.MkttL uu-xtu IM7M7C3I lOCUlOCSS Mim HtvpMb HiU WitKt IUI0.7U10 >4 mos
Dáa kot. iMro tirn 3112 31\'9
BrlM U. 1174011710 102 SM
NUC* «». 1717-1107 MoUfcot IIIK1IW
Jenig kw IMW-IMS0 VtM I0CU 100U
Jríikct. ItlW 11110 inu-ll774
ÉRTESÍTÉS.
Tlutelcttel értesítem az Illetékes testületeket. lioay a tiszti lekete- és kaki-, tiszthelyettesi kaki-, altiszti-, rendőrt-, cser.dóri-, pénzügyőri- és levente-aap-kák, úgyszintén cserkész-kalapok a legújabb fazonban megérkeztek.
Hazafias tisztelettel Brunoaioa Jóxaef Iliim, (Min<(t ít •nrtnruhljiU clkkcX DiUt* Sugár-ul bt. Telefon 210.
Egy fedeles és egy nyitott hintó eladó. Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Fóut 3. szám.
Jókarban levő asxtaloaaxeraxámok
elutazás miatt azonnal eladók Rózsa-utca
Forgalmas utcában QxIathalylaéQ azon-nal átadó. Gm a kiadóban. 57
Eladó egy hold ordfi Újudvar határában. Érdeklődni lehet Magy:r-utca 72. sz. 971
Terméaytöude
Busa (Uaav 76 kg-os 387 50C—392 50f, 77 <*-o« 390 000- 395 fcO 78 kg-<* 392.500-397.500, egyéb dunántull éa pestvidéki 76 kg.-os 382500- 387.500, 77 kj{-o» 385.000—390.000, 78 *«-<•« 387500—392 SCO 79 kg-o« 393000-395.(0\', roaa 222507-227 50), \'nkannányárpa 220 000 - 235.0^, sArárpa 280.000-315 000, *ah 242 252.500, tengeri 177.5 0 -180.0C0, repc< 600.000—610,000. köles 180.000 196.000, korpa 162 500-165.000.
Sertésvásár
Felhajtás 5253, melyből eiadatlanal *!»*»• ■aradt 400 drb. EliőrendU 18.000-185*:0, szedeti 16.500-17j000, szedett közéo 16.000 —16 500. könnyű 14.000—15.000, elsőrendű öreg 17.000—17.500, másodrendű 16.000-16.500, angol sUldó 18.000-21.000. szalonna
nagyban 2Ö.OOO--.-.zatr 21.000-21500.
lehatott has 20.000—21.000, szalonnás fél lettéi 20.000 - 22.000. Irányzat közepes.
Klaió: Zrínyi Nyomdaipar és Könyv-tcereakodéa RT. K\'a«vk*nlM«
Egy teljesen uj, modernül épült omo-lataa lakóház, 30 évi adómentességgel, azonnal beköltözhető 3 szobás lakással, sürgősen eladó. — Bővebbet Aoxél Ignác
* -------------- .„.a., w—pő.
847
Ingatlanforgalmi üodája, Nagykanizsán, ut 3. sz. alatt
Kexdfi fiatalember alkalmazást nyerhet a Hungária Szállítmányozási Vállalatnál Klnlzsl-u. 5. 1011
Sxotga azonnali belépéssel alkalmazást nyer Oazdák Biztosító Szövetkezeténél. Kazlnczy-utca. Nyugdíjasok előnyben. 1015
Kltflnft korooaonyl
Ó- és UJBOR
1917. évi pooBonyebor llterenklnt Is kapható lOM
REMETE, Suflár-ut 6. axám.
--_ , | | .} szobAs uri magánházak 2CO—250 millió.
F" B a tS Ó háZaK S lefoglalható belvárosi -1 szobás ház 240millió.
cii~,i»ihsíA 2 szobás ui ház 70 millió. Havi egymillió jövedelmű ntaRán-S{0giS. millió -Had 1,200.000 korona jövedelmű több lakúsu belvárosi Sáz \\20 millió korona. - Belvárosi szép házhely. Birtokok, bérletek, malmok közvetítése, s Pénxkölc.ónköxvetltóa ingatlanra. SZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, F6-ut 8.
Lakóháx a város belterületén, azonnal beköltözhető 3 szobás likással, sürgősen eladó. Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Fóut 3. sz.
MTI CIPOUJDONSflQOK!
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA
cipőáruháza ugy minőségben mint árban
ötven év óta versenyen te lül áll.
Tessék a MILTÉNYI névre ügyelniI
Eladó egy modern gyermekkooai
KUfaludl-u. 17/d Vermes. 992
65 holdaa birtok a Balkon somogyi Oldalán 8 szobás nagy urllakkal, cseréd lakások, Istállókkal. 10 hold elsőrendű szőlővel. esetleg kettéosztva Is nagyobb bír-tokvétel miatt sürgősen eladó. -- Bővebbet Aoxél Ignáo Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Fő-ut 3,
Fegyvergyári „STEYR\' kerékpár
kuárólzgos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Füut 8. sz.
B*zár-4pQlet.
NAGY UÓLöSZTÉK
szebbnél-szebb húsvéti tojások-, nyulak- és
remekül dekorált finom dcssertekben,
a legolcsóbb áron beszerezhetők a
„Cukorka Királynál".
Tessék megtekinteni minden vételkötelezettség nélkül.
Heffer Gyula.
ÉRTESÍTÉS!
A n. é. vásárlóközönség b. tudomására hozom, liogy nálam Eszleregnyén I kil6 prima
borjú h us
15.000 K-ért kapható.
Weisz Ferencímészároi mi Eszteregnye.
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 1.
FASZÉN
állandóan kapható kicsinyben és nagyban, csomagolva is. Viszonteladóknak árkedvezmény
Strém Károly
Sugár-ut 20. szám. s
— Telefonszám 127. —
ÉRTESÍTÉS
Értesítem a nngyérdemU közönséget, hogy Cacngeryut I. ax. alatti
hentesáru üzletemben
a I r I s s hus árusítását !> bevezettem. , . Állandó.111 friss .sertés-, marha- és borjúhús, továbbá olvasztott zsir, háj és szalonna minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron kapható. Kérem a nagyérdemű\'közönség szíves
p""0!Ss1\' Babits L-jos
ti henlc, i* mí.iiroi.
Érlesitem a méntaitó gazdákat, most érkezeit S dar3b elsőrendű nehéz, import
belgamén,
sárga, fehér hajjal. — Jutányos áron, részletfizetése eladó.
Megtekinthető Récsey gazdaságban, Nagybajom. Állomás: Jákó. ">
Mfomatott ■ zrinr1 Nfooidiűpir H Kan>»kereflte<lé« R.-T.-ntl, Nagytauitutn. (Níomdav«í»: Otaobti* Kirolr).
I. évfolyam, 75. szám Nagykanizsa, 1926 Április 4. vasárnap Ara 3000 koron.
ZALAI KÖZLÖNY
_POLITIKAI NAPILAP__
^"^e^tEra""* 1 Felelős szerkeszti: Kempelen Béla MiSS
WWlTMTMMgXimMlI
HÚSVÉTI GONDOLATOK
Irta i CSÓTHI GÉZA, murak«re»xturi apát

Nincs itt I Üres a sir... Feltámadt I
A lelketlen gonoszság, miután testét-lelkét meggyötörte, a legborzasztóbb halállal végezte ki az Üdvözítőt, mert Igazságot hirdetett és végtelenül szerelett.
Lepecsételték sírját ellenségei, hogy lel ne kelhessen vagy tel-támsdásál hazudva, testét el ne lophassák. Hiába minden bosszú, az igazság letördeli békóit, a legvastagabb burkot Is szétrepeszti, tömlöcének falait dönti ki, mert neki élni, győzni kell.
Lepattant az óvó pecsét, kinyílt a sir, Krisztus isteni hatalmával feltámadt. A kereszt emberiségét, a feltámadás pedig isteni voltát igazolta...
Legyőzte a halált, megváltott a bünlől s édenl átoktól. Véres keresztjével megremegtettea poklot és feltárta a mennyet.
Nézzétek nyitott sírját és örömtől repeső lélekkel reméljetek üdvösséget. Könnyes szemekkel tekintsetek az érdes, alvadt vértől foltos keresztre, tanuljatok parancsok szerint helyesen éljtJ. Mutatja az örök ut irányát.
Mennyi vigasztalás van a Húsvétban I A krisztusi Igazságok s az evangélium isteni megpecsé lelése ez. A kereszténység szigorú erkölcstanának diadalmas igazolása a Húsvét és a getse-máni üres sir... N
Hitünk súgja, hogy a küzdelmektől fárasztó és csalódásoktól keserű élet alapja, gyakorló iskolája egy titokzatos örökkévalóságnak.
Sejtünk valamit, de itt hiába keressük. Vágyakozunk mindig többre-másra, de ziháló keblünk hasztalan reményű a kielégítést és megnyugvást. Tágult szemekkel lesünk a jövőbe, de a szürke ködben nem csillan fel kielégítő vigasztalás...
A húsvét hozta meg az isteni bizonyosságot és kiírlhatlan re-
ményt, az élet tragikus ellentéteinek örök kiegyenlítésére, a keresztény morál és etika törvényei és szabályai szerint. A húsvét felemelő, hegesztő vigasz a letört, megpróbáltatásokkal sebzett, nyomorban szenvedő lelkekre, de döbbenetes, komoly figyelmeztetés az irgalmasság cselekedeteire, a szociális munkára, embermentéire érzékellen, bőségben tobzódó és önzö emberekre nézve.
A Husvét szankcionálta a felebaráti szeretet gyakorlására, élő hilre, kereszlhordozásra, egymás megbecsülésére és szociális tevékenységre késztető krisztusi tanításokat. Isten volt, mert feltámadt, tehát tanításai örök igazságok. Kövessétek, ha üdvös séget vártok.
Mindenki egyformán odajárulhat a húsvéti sir pereméhez, honnan a hivő lelkekbe felderítő és életkedvre edző Alleluja árad. Kell az örök reményekre fellelkesítő húsvéti hangulat, mert az élet sivársága és vergődései, kétségbeesésig csüggeszthetik a gyenge lelkeket.
Több embert láttam sirni, mint kacagni. Itt nincs boldogság. mert az öröm is kínos. Hatása és múlása izgat.
A kereszt és húsvéti nyitott sir ad enyhet, mert bízni, remélni tanítanak.
Az isteni irgalom e csodás tanúi, hány megtört szivet erősítenek meg? Ott a keresztig vében fakadnak a ürelem és lemondás virágai, melyek .Hátától szeretetre ittasul a lélek.
A nyitott sir öblös szája pedig vigasztalásról. feltámadásról
bMA\'megtört szivü anya ki egyetlen gyermekének hideg ko-
JlUán zokogja el keservé |
miben talál erősítést? Ll-et sukló fájdalmában ez vigasz-taija : találkozunk 1 ... Magza-
tának gögicsélő ajkait megia-gyasztolta ugyan az enyészel, de ö a Húsvétból hiszi, hogy egy cherub uj életre fogia csókolni.
Velőt és csontokat átjáró szenvedések között, a lezsarolt beteg hová mereszti üvegesedő szemeit? A kereszIre 1 Miben bizik ? A feltámadásban I A da-rócban rongyos koldus, miért türi alázattal nyomorúságát? Mert várja a kiegyenlítő feltámadást.
Az elcsigázott, hivő munkást a húsvéti öröm és igazság készteli és képesili türelemmel tovább dolgozni. Az igazságtalanul mellözöttekben ez szorítja le az elkeseredést és indulatokat, mert Krisztusban várják jutalmukat és a feltámadás hite erősiti őket.
Ha nincs balzsam a nyitott és rejteti sebekre, gyógyulásra köti azokat a húsvéti sírban visszamaradt gyolcslepel, mely a feltámadás tanúsága. Ezért oly magasztos a béke és kiengesztelés ünnepe.
Ezért száll ajakról ajakra ez öröm dana : Feltámadt Kriszlus, Alleluja!
Szorongó érzésekkel és gyötrő kételyekkel ne tétovázzunk Nagypéntek és Husvét között. Értsd meg jelentőségűket, akkor megtelik szived élő hittel és megnyugtató lesz a kereszt, mely egyik szárával bölcsődet, születésedet. másikkal sírod szélén való örökkévalóságodat mutatja.
Husvét és Nagypéntek rokonünnepek. Kereszt nélkül nincs Husvét s enélkül tartalmatlan volna a Nagypéntek. A feltámadás Allelujás örömmámorában nem szabad feledni a sötét és szomorú nagypénteki kereszt tanításait és vádlásait, mely az elbukottnak emeltyű, a csügge-dőnek támasztéka. A kereszt az a könyv, melyet eléggé senki ál nem olvashat és Realinus
Bernát szerint, gondos elmélkedéssel könyvtárakat pótolhat és eszméket fakaszt. Ezt keresse fel mindenki és ennek száráról olvassa le üdvét vagy poklát, cselekvései szerint. A húsvéti örvendetes felbuzdulás, az Isteni reménység felfikadása, a krisztusi feltámadás boldog megértése, a Husvét szárnyaló, Igéze-tes öröme, glóriás hangulata: illesse meg hivő lelkünket felkaroló szeretettel és értsük meg, ne feledjük, hogy a börtönben sínylődő élbukottak, a kórházakban szenvedők, a sze-mérmetes nélkülüzők, testi-lelki segélyre szorult munkások és az élet hajótöröttjei: gyámolitá-sunkra jogosult embertársaink, kiket a krisztusi parancsok és a húsvéti allelujás Ígéret, irgalmat érző szivükhöz köt. Ez a ke--resztény lelkeket álható húsvéti öröm, szociális • intelme és tanulsága. Krisztusban és dicsőséges feltámadásban mindenki részes, kinek valódi Husvélje és élő hite van.
Húsvétkor a krisztusi igazságok és tanítások örök evangéliuma lebeg, isteni varázslatos tündöklésben az üres sir felett, melyből lángbetükkel felénk ragyog, nemcsak kiválasztottságunk, hanem a tevékeny szeretet és a keresztény élet szigorú parancsa is.
Hassa át vallásos öröm, tisztult reménység lelkünket, mert Krisztus feltámadt és a Golgotán, a Tábor* Hegyén vár bennünket.
Higyjetek és ünnepeljelek. Bárcsak sokat átszenvedett, le-csonkitott hazánknak is lenne mielőbb Allelujás Husvétje, régi nagyságú feltámadása! Vajha ily lelkes ünnepléssel, kárpáti gyopárból és gyimesi vadvirágokból fonhatnánk koszorút, a hármas halom kettős keresztjére 1
Higyjetek és dolgozzatok!
66. évfolyam, 75. szám
Nagykanizsa, 1926 Április 4. vasárnap
Ar, 3000
POLITIKAI NAPILAP
SiotMrtKíg (a kliiMMvaUI F4.I 5. 11. IfltcfKrtwn-fclerofl 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElStotíal ára: íll tóra 30.000 kotttu Három hára ......... 90 °®0 »■«■*
HÚSVÉTI GONDOLATOK
Irtai CSÓTHI GÉZA, murak«r®»xturi apát
Fel-
Nincs itt! Üres a sir. támadt!
A lelketlen gonoszság, rtii-ulán testét-lelkét meggyötörte, a legborzasztóbb halállal végezte kl az Üdvözítőt, mert Igazságot hirdetett és végtelenül szereteti.
Lepecsételték sírját ellenségei, hogy fel ne kelhessen vagy feltámadását hazudva, testét el ne lophassák. Hiába minden bosszú, az igazság letördeli békóit, a legvastagabb burkot Is szétrepeszti. tömlöcének falait dönti ki, mert neki élni, győzni kell.
Lepattant az óvó pecsét, kinyílt a sir, Krisztus isteni hatalmával feltámadt. A kereszt emberiségét, a feltámadás pedig Isteni voltát Igazolta.. .
Legyőzte a halált, megváltott a bűntől s édenl átoktól. Véres 1 keresztjével megremegtettea poklot és feltárta a mennyet.
Nézzétek nyitott sirját és öröm-töl repeső lélekkel reméljelek üdvösséget. Könnyes szemekkel tekintsetek az érdes, alvadt vértől foltos keresztre, tanuljátok parancsok szerint helyesen élni. Mulatja az örök ut irányát.
Mennyi vigasztalás van a Húsvétban I A krisztusi Igazságok s az evangélium Isteni megpccsé telése ez. A kereszténység szigorú erkölcstanának diaíalmas igazolása a Húsvét és a gelse-máni üres sir...
Hitünk súgja, hogy a küzdelmektől fárasztó és csalódásoktól keserű élet alapja, gyakorló iskolája egy titokzatos örökkévalóságnak.
Sejtünk valamit, de itt lilába keressük. Vágyakozunk mindig többre-másra, de ziháló keblünk hasztalan reményli a kielégítést és megnyugvást. Tágult szemek-
kkel lesünk a jövőbe, de a szürke ködben nem csillan fel kielégítő vigasztalás.. .
A húsvét hozta meg az isteni bizonyosságot és kiirlltallan re-
ményt, az élet tragikus ellentéteinek örök kiegyenlítésére, a keresztény morál és elika törvényei és szabályai szerint. A húsvét felemelő, hegesztő vigasz a letöri, megpróbáltatásokkal sebzett, nyomorban szenvedő lelkekre, ée döbbenetes, komoly figyelmeztetés az irgalmasság cselekedeteire, a szociális munkára, embermentésre érzékellen, bőségben tobzódó és önző emberekre nézve.
A Húsvét szankcionálta a felebaráti szerelet gyakorlására, élő hilre, kereszlhordozásra, egymás megbecsülésére és szociális tevékenységre késztető krisztusi tanításokat. Isten volt, mert feltámadt. tehát lanitásal örök igazságok. Kövessétek, ha üdvösséget vártok.
Mindenki egyformán odajárulhat a húsvéti sir pereméhez, honnan a hivő lelkekbe felderítő és életkedvre edző Alleluja árad. Kell az örök reményekre fellelkesítő húsvéti hangulat, meri az élet sivársága és vergődései, kétségbeesésig csüggeszthetik a gyenge lelkeket.
Több embert láltam sírni, mint kacagni. Itt nincs boldogság. meri az öröm is kinos. fia-lása és múlása izgat.
A kereszt és húsvéti nyitott sir ad enyhet, mert biznl, remélni tanítanak.
Az isteni irgalom e csodás tanul, hány megtört szivet erősítenek meg? Ott a kereszt tövében fakadnak a urelem és lemondás virágai, melyek .Halától szeretetre ittasul a lélek.
A nyitott sir-öblös szája pedig vigasztalásul, feltámadásról
"^\'megtört szivü anya. ki
/\\ IIIC&IU* i —• • - * -
egyetlen gyermekének hideg koporsóján zokogja el keservét miben talál erősítést? hl-cl csukló fájdalmában ez v.gasz-Ulja: találkozunk! ...Magza-
tának gögicsélö ajkait ntegia-gyasztolta ugyan az enyészet, de ő a Húsvétból hiszi, hogy egy cherub uj éleire fogia csókolni.
Velőt és csontokat átjáró szenvedések között, a lezsarolt beteg hová mereszti üvegesedő szemeit? A keresztreI Miben bizik ? A feltámadásban ! A da-rócban rongyos koldus, miért tűri alázattal nyomorúságát? Mert várja a kiegyenlitö feltámadást.
Az elcsigázott, hivő munkást a húsvéti öröm és igazság készteli és képesiti türelemmel tovább dolgozni. Az igazságtalanul mellözöttekben ez szorilja le az elkeseredést és indulatokat, mert Krisztusban várják jutalmukat és a feltámadás hite erősiti őket.
Ha nincs balzsam a nyílott és rejlett sebekre, gyógyulásra köti azokat a liusvéíl sirban visszamaiadt gyolcslepel, mely a feltámadás tanúsága. Ezért oly magasztos a béke és kiengesztelés ünnepe.
Ezért száll ajakról ajakra ez Öröm dana : Feltámadt Krisztus, Alleluja I
Szorongó érzésekkel és gyölrő kételyekkel ne tétovázzunk Nagypéntek és Húsvét között. Érlsd meg jelentőségüket, akkor megtelik szived élő hittel és megnyugtató lesz a kereszt, mely egyik szárával bölcsődet, születésedet, másikkal sirod szélén való örökkévalóságodat mutatja.
Húsvét és Nagypéntek rokon-ünnepek. Kereszt nélkül nincs Húsvét s enélkül tartalmatlan volna a Nagypéntek. A feltámadás Allelujás örömmámorában nem szabad lelednl a sötét és szomorú nagypénteki kereszt tanításait és vádlásait. mely az elbukottnak emellyii, a csligge-dőnek támasztéka. A kereszt az a könyv, melyet eléggé senki át nem olvashat és Realinus
Bernát szerint, gondos elmélkedéssel könyvtárakat pótolhat és eszméket fakaszt. Ezt keresse fel , mindenki és ennek száráról olvassa le üdvét vagy poklát, cselekvései szerint. A húsvéti örvendetes felbuzdulás, az Isteni reménység feltikadása, a krisztusi feltámadás boldog megértése. a Húsvét szárnyaló, Igéze-les öröme, glóriás hangulata: 1 illesse meg hivő lelkünket leikaroló szeretettel és értsük meg, ne feledjük, hogy a börtönben sínylődő elbukotlak, a kórházakban szenvedők, a sze-mérmetes nélkülözők, testi-lelki segélyre szorult munkások és az élet hajótöröttjei: gyámolitá-sunkra jogosult embertársaink, kiket a krisztusi parancsok és a húsvéti allelujás ígéret, Irgalmat érző szivükhöz köt. Ez a keresztény lelkeket áthaló húsvéti öröm, szociális intelme és tanulsága. Krisztusban és dicsőséges feltámadásban mindenki részes, kinek valódi Husvélje és élő hile van.
Húsvétkor a krisztusi igazságok és tanítások örök evangéliuma lebeg, isleni varázslatos tündöklésben az üres sir felett, melyből lángbelükkel felénk ragyog. nemcsak kiválasztottságunk, hanem a tevékeny szeretet és a kereszlény élet szlgoiu parancsa is.
Hassa át vallásos öröm, tisztult reménység lelkünket, mert Kriszlus feltámadt és a Golgotán, a Tábor hegyén vár bennünket.
Higyjetek és ünnepeljetek. Bárcsak sokat átszenvedett, le-csonkitott hazánknak is lenne mielőbb Allelujás Husvétje, régi nagyságú feltámadásai Vajha ily lelkes ünnepléssel, kárpáti gyopárból és gytmesi vadvirágokból fonhatnánk koszorút, a hármas halom kettős keresztjére I
Higyjetek és dolgozzatok!
1926 Áp»li» 4.
ZALAI K07.LÖNY
Unos kérdéseinek rendezésére, mini az árucikkek vámkezelése a legtöbb Kedvezmény alapián, irányull. Az akkor létrejött szerződések még nem \'tartalmaztak vámtarifilis megegyezéseket, hanem pusztán fontos megállapodásokat a be- és kiviteli tilalmak lehelő liberális kezeléséről. Így jöttek létre 1920 és 1922 között Ausztria gazdasági szerződései eseti-Szlovákiával, Jugoszláviával Magyarországgal, Romániával,
Németországgal, Svájccal, Bulgáriával és Lengyelországgal.
Ezek a szerződések megfeleltek céljaiknak addig, amig az inf.ácló lehetővé tette a magas vámsorpmplk .endszerét. Az osztrák korona 1922. őszén bekövetkezett stabilizálásával azonban a helyzetben változás állotl be. Az osztrák ipar teljesilóképessége ellenére som tudta felvenni a versenyt a küllőiddel. Ezt az osztrák kormány előre látta és a Népszövetséget figyelmeztette arra, hogy az egyes államoknak meg kell szüntet niOk az osztrák árucikkek differenciál! kezelését, le kell épiteni a beviteli tilalmakat é6 az osztrák exportot különböző vámkedvezményekben kell részesíteni. A Népszövetség magiévá telte az osztrák kormány kezdeményezését és az államokat figyelmeztette ezekre a kívánságokra. . Ebben az időben keletkeztek a már tarifális alappal bitó egyezmények Olaszoyszággal, Franciaországgal, Belgiummal, Spanyolországgal, valamint a legtöbb kedvezményes
rendszerű i3zerződésekNagybritanniá-
val és Törökországgal. Mivel az utódállamok, az elsősorban piacként számításba jövő országok magas vámtételei mindinkább érezhetőkké vállak, Iparkodnunk kellett az utódállamokkal és Németországgal is uj
szerződéseket kötni. Csehszlovákiával hosszas tárgyalások után 1924. őszén terjedelmes larifális egyezmény jött létro, amely 1925. januárban az uj osztrák vámtarifával egyidejűleg lépett éleibe. Az elmúlt év folyamán ez a szerződés pótegyezménnyel bővült, jelenleg ismét uj tárgyalások előtt állunk, amely a lennálló csehszlovák-osztrák szerződés további nlvellálását célozza. A Németországgal kötött ta rlfális egyezmény 1925. január 1-én lépett életbe. Az elmúlt ősszel ezt is pótszerződéssel egészitettük ki. Németországgal is legközelebb fontos speciális kérdésekre vonatkozólag uj tárgyalásokba bocsátkozunk. Jugoszláviával 1925. nyárutóján sikerűit terjedelmes uj szerződést kötni és az elmúlt év vége meghozta a tatifális egyezményt Svájccal is. A nehéz és hosszas tárgyalások ulán néhány hét előtt létrejött szerződés Magyarországgal az osztrák egyezmény-program első etapjának befejezését je-lentL Ausztriának\' már tarifális szerződései vannak összes közvetlen szomszédával és ezeken kivül egy sereg európai állammal.
Most Ausztriai kereskedelmi szer-
ződések második etapjának küszöbén áll. Törekedni akarnók a fennálló szerződések megjavítására és IfMjáiU egyefnufnyekel akarunk létesileni a többi országokkal Is. A jelenleg uraikodó magas vám-mozgalom, amely — ugy látszik — még ntindig nem érte el tetőpontját, valamin! az általános kedvezőtlen gazdasági helyzet, nem biztatnak sok jóval. Az eddigi tárgyalásoknál azonban mindig kitűnt, hogy a vámok mérséklése az illető államok iparának sérelme nélkül is lehetséges és további mérséklése is kívánatosak, ha komolyan, akarjuk a kereskedelmi szerződéseket.
A magas vámsorompókkal körül vett orczágok számira a magas véd-vámok nagy veszélyt jelentenek, mert
más államok a külföldön a védvá-mos országok iparának érzékeny konkurrenciát okozhatnak erős dutn-pinggal. Az elzStkózási politika e kellős következményével szemben Ausztriának is védekeznie kell a vámtarifa részleges tiovellálása által. Nem ak-ttjuk bevezelnl a véd .\'ámok rond-srérét, aíonban bizonyos cselekben 1 rendszabályokhoz kell folyamodnunk, hogy gazdaságunkat megvédjük komolyabb károktól és a külföldi versennyel szemben iparunk mcgáll-hassa helyét. Etek a megfontolások arra birták az osztrák kormányt, hogy elhatározza a vámtarifa részleges revízióját. Kivánatos azonban, hogy mindenütt levonják a legutóbbi idők tapasztalatait és segítsék megterem, leni az európai államok további gaz
------------r" ------j i------------------- | ..—■ — —i ---------------
mcggál Iják az exportot, azonkívül ! dasági közeledésinek alapját
Nlassaryk lemond?
Megegyezés a cseh nacionalisták és a tót néppárt kőzött
— A Ztilut Kfctöny prágai ludisitijdtill
Prága, április I A cseh kormánynak legerősebb nem ellenzéke, hanem ellenfele volt _ lótság, amely llllnka András és Jariga Nándor vezetése alatt nyíltan demonstrált az ellen, hogy a mai csehszlovák köztársaság alakulatát netn fogadja el, külön állást akar biztosilani Szloveuszkónak. Az ellentétek annyira élesek voltak, hogy olyan cseh gyűlölet fejlődött ki Szlovenszkóban a lólság körében, amely nyíltan hirdette, hogy vissza kívánja inkább a régi magyar uralmat, minisem hogy tűrje a csehek zsarnokságát, a.lótoknak nyelvüktől való megfosztását s azt, hogy a tótok fölött tólellenes csehek uralkodjanak, legionáriusok garázdálkodjanak. Az ellenietek olyan nagyok voltak, hogy Hiinkáék panamákkal vádolták állandóan a cseh minisztereket, a csehek ellen szinte keresztes hadjáratot hirdetlek, a csehek szont H inkát több Ízben, birői ítélet alapján, börtönbe is vetették és igy legutóbb is elitélle a birósíg Hlinkát azért, meri a cseh nemzettel >z;m. ben nemzetgyalázást követelt el és megsértene becsületében Massaryk köztársasági elnököl.
Közben\', azonban Svehla mlniszte. elnök megbukott, Benes elvesztette régi tekintélyéi és Cerny lelt niszterelnök, aki sima diplomata, valamikor az osztrák rezsimet szolgálta, ma pedig mint cselt miniszterelnök, a megalkuvások és megegyezések embere. Cerny tárgyalást kezdett a tótokkal és a tárgyalások eredmé-nycökel is kecsegtetnek, a beavatottak szerint Cerny meg is fog tudni egyezni Hlinkáékkal és a legnagyobb valószínűség szerint Hiinkáék belépnek a csch kormányba. Messziről ugy látszik a dolog, min\'ha ez a szlovensikói magyar párt nagy ka-tasztrófája lenne, mintha mepsmét-lődnék az, amit Radtcs cselekedeti Jugoszláviában, a valóságban azon-
ban, ha a tótok bemennek a kormányba, nem jelent semmt vesze-
delmei a magyar politikára nézve meit a tótság elkeseredettsége olyan nagy, hogy az esetben Hiinka épen ugy iejárná magát, mint ahogy le járta magát Hodzsa, a csehbarát po likijával.
Valószínű, hogy a csch:k nagy engedményeket log.iak tenni Hiinkáék nak, mert a jövő év áprilisában esedékes a köztársasági elnökválasz tás, ahhoz a képviselőház kérharmad szavazattöbbsége szükséges, márpedig az nem nyerhíló él Hiinkáék támogatása nélkül. Massaryk, löbber nem vállalja a közlársasági /elnök ségel, hivatkozik örökségére és csehszlovák alkotmány egy eddig netn szigorúan vett pontjára, amely az uj ibb elnökség vállalását megtiltja de a valódi ok az, hogy kiábrándult és csalódott lervjiben. Az uj közlár sasági elnök valószínűleg Kramarz vagy Svehla lesz. Szlovenszkó azonban sohasem fog belenyugodni autonómiájának elvesztésébe.
Nagykanizsa a fejlődés utján
Az Idei tavaszon meginduló építkezések és beruházósok — Ut-javitas és végleges útépítési programúi — A rógl és uj kölcsönök felhasználása — UJ vérkeringés indul meg városunk gazdasági életében a városi berusázésokkal
Nagykanizsa, április 3 Minden város fejlődésének fokmé\' rője a város külső képe és az újonnan létesülő beruházások. Nagykanizsa ma etéren a legszebb reménységekkel néz az idei tavasszal meginduló építkezési szezon elébe.
A magasépítések közül költségvetésileg biztosítva vannak és már a tavasz folyamán megkészülnek a következő kisebb természetű átalakítások: a városháza belpő tatarozása és udvari csalorná zása; a József-laktanya lábozatának a háború óta elmaradt helyreállítása; a tűzoltólaktanyához a kocsik elhe
lyczfsére félszer ípitése ; a reálgimnázium fuikai tornatermének berendezése ; a vízvezeték- menti utcákban városi épület\'kbe a vízvezeték bevezetése; iskolák 1000 négyzetméter területben padlózása; a felsőlemp-iomban uj harangállvány beszerzése; a katolikus temetőben boncolóhelyi-ség építése; mindkét temetőben az utak kavicsozása ; az iparostanonciskola áthelyezése a Kozgonyi- utcai iskolaépület-csoportba ; a reálgim-násiunu épület-jelző fe.irások elkészítése és Deák Ferer.c emléktábla elhelyezése.
Kertészeti munkálatok Az uj 6 holdas sétatér-részlet kiépítése, vízvezeték odavezetése, utak kavicsozása és ugyanott vízmedence létesítése; az Eötvös tér parkírozása ; a kiskanizsai templomtér parkosítása; a Sugár- uti és a városi sétakertben egy-egy nyilvános illemhely épitése. Köztisztasági befektetések Egy icvontatásu hóeke be izerzéte; kél öntözö autó beszerzése; az ulcai csatorna- és akna-fedő lemezek és rácsok lényeges kicserélése; a Principális-csatorna mellékárkaihoz csatlakozó összekötő-árkok rendezése. Útjavítás A községi közutak és vicinális hidak fenntartásának évi költségelőirányzata személyi és dologi kiadásokkal együtt 600 millió korona. Ebben az összegben bennfoglallatik a már Nagykanizsára szállított 114 vagon zuzoll kőnek és 60 vagon szénsalaknak elterítése és lyukak . kitö-mésc a nagykanizsai és. kiskanizsai utakon. F.iideig az útjavítások anélkül történtek, hogy valamit azokora kihordták volna. Ilyenformán" 39 kilométer Osszhosszuságu ut vár be-épilésre. Mindezeket a költségeket az utakból eredő bevételek fedezik. Útépítés
Az utaknak lenn leirt javítási munkálatain kivül nagyarányú utépitési programol is kidolgozlak. A burkolatlan utakat durva zúzott kővel fogják hengerezni. Hogy minél gyorsabban j irható állapotba hozzák az összes utakat, ezt az utépitési munkát két részre osztják. Egyelőre csak 3 méler szélességben fogják azzel a 20 centiméteres közburkolatlal citálni az idén megépítésre kerülő utakat s azoknak további szélességét, a következő évek programja keretében lógják kiépíteni.
A város burkolt utainak is épen az a baja, hogy azok lulnyomó részben hotftok-alapra íépültek. Ez a fenti eljárással elkerülhető lesz s az igy megvetett alapon kifogástalan utak lesznék építhetők. Az egyelőre 30 kilométer hosszban is megalapozandó, jelenleg teljesen burkolatlan utak minden időben járhatók lesz-nek adútg is,, mig a végleges (aszfalt, gránit-tömb stb.) burkolatot erre az alapra megkapják.
A kiépítésre javasolt utak jelenleg a következők: a vágihidhoz vezető ut a Magyar-utca végétől egy kilométer hosszban, uj töltéssel (240 millió korona); a Kisfaludy-utca t,
zalai kftzlony
Karinczy-utcal keresztezéstől a Kos-sutb-térig 700 méter hosszban (120 millió korona); a Kinizsy-ulca az Erzsibct-líriöl az Arany J inos-utcai keresztezésig 180 méter hosszban (30 millió korona); a József/őhereeg-utca 540 méteres szakasza (100 millió korom); a Zrínyi Miklós utca alsó, 275 méteres szakasza (44 millió korona); a kiskanizsai Varasdi-utca meglévő kongó-törmelék alapjára zúzott bazsltkö hengerezéee 1200 méter hosszban (210 millió korona); a klskanitsai temetőhöz vezető Baj-csal utca, melynek Merészben ala pozása sincs, 875 méler hosszban (195 millió korona).
Ez a program 4820 méler hosszú Miségi ut kiépítését jelentené. Mind a 30 kilométer ut 10 év alatt épQlr.e ki a most fel Jllitott program alapján.
Az uj kölcsönből Is soVféle beruhtzásra kellene nagy összegeket fordi\'ania a városnak. Hogy mennyi lesz a kölcsön, azt természetesen ma még senki sem tudja. Minden város elkészíti beruházási tervezetéi, melyben feltünteti, mije hiányzik s mennyibe kerülne azok létesítése. Ezeknek a tervezeteknek alapján állapítják meg később a (elveendő kölcsön szélosztási ku\'csát.
Nagykanizsának kelleni:
10 kiloméier csatornázásra 14V> milliárd korona, a közkórházi építkezési befejezéséhez 922 millió, a város középpontjába nyíló öt ulca vízvezetékkel való ellátására 671 millió, a gimnáziumi internátus befejezésére 1500 millió, modem, teljesen felszerelt vágóhídra 3 milliárd, kislakásépitésre 950 millió, uszoda és strandíilrdöre 3.-0 millió, két elemi iskola épilésérc 3 milliárd korona.
A színházépítés, minthogy az társadalmi akció, csak a város 300 milliójával,a költségvetésben szerepel.
Állami építkezések is gazdagítják valamelyest Nagykanizsa beruházási hiányosságait. Igy megépíti az állami a kiskanizsai 6 tantermes elemi iskolát, melyhez a város telket ad. A Díncsár-hid 400 mlltfós köllségeihez a város 200 millióval játul ho:zi
Az első külföldi kölcsönből épQlt a nagykanizsai, vidéki viszonylatban első helyen álló, modem vásártér, a Sugár-uti vízvezeték, a közkórházi építkezés és megtörtént a vároii épületek helyreállítása.
Ebből a kölcsönből lOVa milliárd korona rendelkezésre áll a kórházi építkezéshez, a Sugár-uti, József főherceg utcai, Zrínyi utcai, László herceg utc»i vízvezeték, főnyomócső, víztorony, szivattyúház építésre, ami
mielőbb megkezdődik.
*
Nag)kanizsi vá:os fejlődésének megindulási szempontjtból rendkívül fontos eredményeket rejt magában ez a programm, mely nem csak az elmarsdolls&gokat lesz hivatva helyrehozni, hanem bőséges munkaalkalmakat nyújt és vérkeringést hoz városunk gazdasági életébe.
Összes szomszédainkkal a legnagyobb barátságban élünk
Irta: Ramek Rudolf dr. Ausztria kancellária
Bécs, március végén (V. A. Z.) A Habsburg-monarchia néptömegciből kiválva, meg kellett teremtenünk az anyagi lehetőséget az osztrák nép életének biztosítására. Ez a feladat nem volt könnyű az azóta a győztesek által is elismert hibák és tévedések miatt, amelyek belekerültek a saint-germaini békeszerződésbe. Gyakran ngy látszott, hogy ez a feladat meghaladja erőnket. Le kellett, mondanunk egy időre állami önnállóságunk egy részéről, ezzel szentben az összes tekintetbe jövő európai államok közül mi stabilizáltuk elsőként valutánkat és hoztuk egyensúlyba államháztartásunkat.
A megbékülés politikája Európában évről-évre jelentékeny fejlődésen ment keresztül és mikor utoljára Genfben tartózkodtam, örömmel tapasztaltam a valóban teljesen megváltozott, igazán európai atmoszférát és most már bizom abban, hogy nem tart sokáig, atnig Európa ismét friss légkörben éledhet újra. Anti minket illet, mi továbbr> is takarékoskodni fogunk az államháztartásban, egyensúlyba tartjuk valutánkat és költségvetésünket. Külpolitikánk is marad a régi. összes szomszédainkkal a legnagyobb barátságban élünk, mivel átlátjuk ennek szükségességét.
Feltámadás
Irta: NAGY LAJOS
Kiket bánatra jegyzett el magának A Sors, ez a szeszélyes vőlegény. Kiknél a dolgot ha- kereszt tövében Vonaglik a hit s pusztul a remény: Azok a megválás Nagypéntekétől Mit várhatnának, édes Istenem? Hisz Gehcmárie-kerti szenvedésben Telik le éjjük, napjuk szüntelen...
Én Is a gyász k\'ellen utján játok. Szemem fekete szint lát mindenütt; A komor eget vizsga szemmel nézem. De nem látok rajt\' seholscm derűt. Egy arc kisér, bánato san mosolygó,
Kinek a lilke c<upa szeretet--
Ki még ma élt, álmokban gazdag
f zivvel
S holnap halott már..., sirba temetett.
A halott-arc az élőt eltakarja, Csak annak érzem gyilkos hidegét; Mind-mind halkabb az éjek suttogása, Amely nekem az élőről regélt. Az élőről, ki lelkem büszkesége, Ki az én éltem folytatása volt, Ki csillagképpen rogyogott az égen S mindig szelíd volt mégis, mint a (Hold
Most ott pihen egy csendes sir ölében S a megígért feltámadásra vár; Tán telke folyton itt szárnyal közöt [tünk,
Mint régi fészkét kereső madár. Tán fáj neki, hogy könnyet lát
[szemünkben Es hallja az elcsukló zokogást — Vagy tan a téteknek is van h.ilála, Mint múltra simuló szelíd palást ?
Nem, nem hiszem IA lélek halhatatlan, Bennünk egyedül ez az isteni! Kétség örvényein élelhajönkat Ugyan ki tutná átsegíteni ? A lélek az, énünk isteni része, Kit érintetlen hágy sir és halál. Ki mint valóra vált krisztusi eszme A megígért feltámadásra vár.
Ma húsvét von, Jézus ftltámcdása. Látom az Istenembert, a dic-ót, Kinefc sírjából a vigasztalódás Parányi kis mustármagja kinőtt... Igy támadnak fel, kik egymást
[verették
S találkozni k tul a flhők felelt — Kit sorsa gyihzra jegyzett el magának : E szent hitem nyugtat meg engemet l
...Halálod előtt féltem a haláltól S ma oly szelíden integet felém!... Hiszen fiam, találkozom veled majd A testi elmúlásom reggelén Bizton vár lelkem egy csodás tavaszra,
ösvénye ott visz a sírokon át---
5 amig a gyász fekete vizén járok, Megragadom a Hitnek h orgonyát.\'-..
A Húsvét ideje-
A húsvéti tojás Jelentősége \\ NagykanlzM, április 3
Mint az olvasó elölt bizonyára ismere\'es, a húsvét képezi az egyházi év összes mozgó ünnepeinek központját, amennyiben hozzá igazodik az ünnepeknek egész sora, mint a? Áldozócsütörtök, a Pünkösd, az Űrnapja, stb.
Krisz\'us Ui unk halálának évét egész pontosan nem tudjuk. Valószínűleg Róma alapítása után 781-ben volt, de ez a dátum nem félté lenül megbízható. Arra nézve sincsenek teljesen megnyugtató adataink, hogy/ kg-resztrefeszitése mely napon történt. A hagyomány szerint máicius 25-én.
A Húsvét idejét illetőleg tehát már kezdetben meglehetősen nagy eltérések álltak fenn. Azokb n az országokban, ahol a zsidó időszámítás volt érvényben, az ó Paschájukkal egy időben tartották meg a keresztény húsvétot is, de nyugaton már más megoldásról keltett gondoskodni s csakhamar reájíittek arra a Síámi-tásrá, amely azóta is érvényben van. A kérdést a 325. évi nicaeai zsinat döntötte cl s eszerint a Húsvét ideje a tavaszi napéjegyenlőség (márc. 21.) után következő holdtöltét követi Vasárnap, melynek végső határa: tehát március 22. és április 25. között mozoghatnak.
Az evangéliumokból az Utolsó vacsorának s Jézus feltámadásának időpontja azonban megállapítható. Az Utolsó vacsora csütörtökön volt, eszerint a kereszlrcícsziiés péntekre esett, minekfolytán feltámadása a követkevő hét ebő napján, azaz Nisan 17 én történi. Hogy ezeknek
>926 Április 4.
a napoknak mai időszámításunkban
mely napok felelnek meg?_
nem tudjuk megállapítani. Kisérlct történt ugyan több izben is arra nézve, hogy meghatározott naphoz kösse az egyház a Húsvétot, de majdnem kétezer éves hagyományának megbolygatását nem tartja kívánatosnak.
A húsvéti ünneppel kapcsolatban hadd szóljak még néhány szót a húsvéti piros tojásról is.
A tojás eredetileg nem volt böjti étel; csak átmeneti ételt képezett a böjtről a böjtnélkuli étkezésre. Ezért Húsvét napján megkezdték a tojások vásárlását s az ünnep feletti örömükben festeni kezdték vagy másképen díszítgették fel. Vannak adataink arra nézve is, hogy egyes népek a tojás-ról nevezték el a Húsvétot, épen ugy, mint magyar elnevezése a hus szóról történt. A tojás emellett a föltámadás szimbóluma is, sárgája pedig az Uj-Szövctséget jelképezi. Vörös ^>szine emlékeztet bennünket Krisztus Urunknak vállságunkért kiontott szent vérére.
A tojásfestés egyébként leginkább a szláv nép.\'knél vált divatossá.
Hasonló szokás volt az ős-germánoknál is az úgynevezett Oslara (a lavasz istennője) vagy Donár tiszteletére rendezett tojásjá:ék, amely ugyancsak a tojások megfestésével járt. A keresztény Húsvétnak azonban ehhez az ős-germán szokáshoz semmi köze, bár Oslern nevét — némelyek szerint — ettől az Ostará-tól vette volna.
A hagyomány szerint egyébként Mária Magdolna is nyújtott volna át egyszer Tiberius császárnak egy tojást a következő szavak kíséretében: Krisztus feltámadt.
A tojásszentelés a XII. század óta csaknem minden szertartáskönyvben benne van. Ósrégi a kenyérszentelés is. A régi göftfgök kenyér helyett kalácsot hoztak a templomba, melyből áldozás után egy falatot ettek s egy korty bort ittak rá.
Régebben néhol tejel, mézet, retket és sót is áldottak meg ezen a napon.
mozi
Uránlí vasárnap 3. 6, 7 és 9 órakor A kis handlé, Jackie Coogan kedves humoru filmje egy szegény kis fiu édes bus történetéről
Világ vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Éjféli hajó Mary Carmak, az Édes anyám emlékezetes főszereplőjének ugyancsak csodalatosán szép alakítása. A film megrázó részleteiben bővelkedik.
Hétfőn 3, 5, 7 és 9 órakor: U.ánia Férjesere Paramount vígjáték, főszerepben Vdrkonyi Mihály. Add vissza a babaruhát 5 felvonásos vigjtték. Világ 3, 5, 7 és 9 órakor: Ördög\\<ölgyc Cowboy történet. Add vissza a babaruhát, vígjáték.
Kedd—szerda 1 is 9 órakor az Uránia a szezon egyik legötletesebb, legmulatlalóbb vígjttékátwulatja be: Három szoknya meg egy nadrág címmel. A vigjlték egy betűbe fo* pedagógusnak, egy tanárnak és három temperamentumos kisleánynak szerelmi bonyodalmát adja.
1926. Április 4.
ZALAI KÖZLÖNY 11
Balázs Árpád hangversenye
Nagykanizsa, lprills 3
Nagykanizsa zenei életinek kimagasló eseménye lesz Balázs Árpidnak, az országszerte méllán ünnepelt dalköliőnck. a Petőfi-társaság lagjá-nak Nagykanizsán április II-én esle Ifi 9 órakor a Polgári Egylelben rendezendő zenei estje. Azon kevesek közé tartozik, kiknek alkotásai népszerűbbek nevüknél. Akadhatnak la-lán, kik nevét nem ismerik, de aligha van magyar ember, ki édes bús melódiáiban nem gyönyörködött volna, közülük egyet-rnást maga is ne ludna.
Ma Balázs Árpád legelső művészeink közé tartozik, aki saját alkotásainak legkiválóbb interprelálója. ípen ezért kétszeresen indokolt várakozással tekinthet közönségünk a hangverseny elé, amelyet a Magyar Szövegírók. Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetkezete rendez nem saját céljaira, hanem a jótékonyság szolgálatára
A Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetkezete a zcnedijakból befolyó összegeket egyrészt a zeneszerzők támogatásán, másrészt ezek özvegyeinek és árváinak ellátására s végül anyagiakban szűkölködő tehetséges ilju magyar zeneszerzők tanulmányuk segélyezésére fordítja.
A nyugati országokban már régóla intézményesen a törvény teljes szigorával van szabályozva a zenemüvek előadási joga, azonban a Magyar Zeneszerzők Szövclkezelc annyiban különbözik a kűllöldiéktól, hogy a hazai zenekultúra tervszerű Illesztését és kiépítését Is feladatául tűzte ki.
Ezirányu törekvéseinek első lípé-seként rendezi minden üzleti érdek kikapcsolásával Balázs Árpád hang-vejsenyét, melynek célja a hazai zenekultura clőbbrevitele. amelynek bevételét a szövetkezet a vármegyei tisztviselők hévízi üdülőháza |avára engedi át. A jegyek előjegyzése már megkezdődött s a Krátky. tőzsdében eszközölhető.
Befejeződött a harc néh. Ipolyi Arnold nagyváradi püspök hagyatékáért
A jóvátételi bizottság elutasította Románia követelését és a műkincseket Magyarországnak ítélte
^ Zalai Ktzlöny bítti IwUliUltUl —
Garanciális széf ződés készül Jugoszlávia és Franciaország között
Bécsből jelentik lapunknak: Dip tomáciai körökből arról értesültünk, hogy a párisi kormány nagy nyugtalansággal szemléli Jugoszlávia kö zeledését Olaszországhoz és ezt ■ kisantant küszöbön álló felbomlásának tulajdonúja.-...A kisantant bom lása azonban egyúttal Franciaország Duna-menti pozíciója megrendülését jelenti. Ezért a francia kormány most arra akarja rábírni Jugoszláviái, hogy Franciaországgal ugyanolyan garanciális egyezményt kössön, mint amilyenre vonatkozólag Nincsies és Mus solini között már hetek óla tárgya lások folynak. Diplomáciai körökben
azt hiszik, hogy Jugoszlávia engedni log Franciaország nyomásának és Nincsics legközelebb a francia kormánnyal is tárgyalásokba fog bocsátkozni.
Hic«. lprilis 1 I
Rövid párisi jelenlés a napokban ! hírül adta, hogy a jóvátételi bizolt- | ság néhai Ipolyi Arnold beszterce- i bányai, majd nagyváradi püspök I hagyatékát Magyarországnak iiélte j és elutasította Románia követelését. \' A jóvátételi bizottság döntése nem- 1 csak azért brr nagy fontossággal, ! mivel Ipolyi püspök hátrahagyott ; műkincseinek értéke meghaladja a IOO millió aranykoronát, hanem azért is, mivel most történt \'meg első Ízben. hogy a jóvátételi bizottság, amely a győztes államok szerve, Magyarországnak ad itt igaz it az antant egyik szövetségesével, adott esetben Romániával szemben.
Ezért felette érdekes az ügy történetét ismertetni. Ipolyi Arnold nagyváradi püspök, aki 1886-ban halt meg. hátrahagyott végrendeletében ugy rendelkezett, hogy műkincsei számára püspökségének székhelyén (szóval Nagyváradon) muzeum épüljön.. A nem minden vonatkozásban , pontosan megfogalmazott végrendelet szerint abban az esetben, ha a püspökség székhelyén ez akadályokba ütköznék, ugy a műkincsek egy Budapesten vagy Esztergomban létesítendő keresztény muzeum birtokába szállanak. A végrendelet végrehajtójaként Ipolyi püsplk Franknói Vilmos püspököt, a tavaly elhunyt nagy törtéuettudóst nevezte ki.
A végrendelet teljesítése azonban nagy akadályokba űtközöit. Ipolyi ugyanis csak élete végén volt Nagyvárad püspöke. Azelőtt Besztercebánya püspöke volt és végrendelete is besztercebányai püspökségének Idejéből származott. Mindamellett végrendelete csak Nagyváradra vonatkozhatott, hiszen kifejezetten .székhelyéről" emlékezett meg és nem említette a város nevét. Mtnd-amelelt a csehszlovák kormány is megpróbálkozott, hogy Besztercebánya részére szerezze meg a nagy-értékű hagyatékát. A prágai kormány azonban csakhamar belátta, hogy követelésének nincsen alapja és ettől kezdve csak Magyarország és Románia folyiailák a harcol a jóvátételi bizottság előtt.
A végrendelet teljesítése azonban más akadályokba is ütközött. Az 1703. évből szírmazó, úgynevezett Kollonich-féte egyezmény értelmében a főpapok hagyatékának egyharmada az államot, egyharmada az egyházat illeti meg és esik a harmadik harmad felett rendelkezhetik szabadon. Ez alól a király (elmentést adhatott. Ipolyi azonban sohasem kért I. Ferenc Józseftől ilyen felmentést. Másrészt azért húzódott oly sokáig a
végrendelet végrehajtása, mivel Hiány-
zott a pénz külön muzeum feiépi-tésére Nagyváradon. Végre a háború elölt Franknói püspök, a hagyaték kezelője megegyezést létcsitctt, amely szerint az Ipolyi féle műkincsek a biharmegyei régészeti társulat mu-zeumáha kerülnek külön osztályként. Az összeomlás után azonban Fraknói püspök ugy rendelkezett, hogy mivel Nagyvárad . elszakadt Magyarországtól a műkincseket szállítsák Esztergomba. A román kormány ebbe nem akart belenyugodni és a jóvátételi biziíttslg előtt emelt panaszt a békeszerződés rendelkezéseire hivatkozva A békeszerződés idevonatkozó pontjai valóban Románia igazát látszottak bizonyítani,\'a magyar delegátusok azonban kimutatták, hogy az Ipolyi-féle műkincsek jogtalanul kerültek a nagyváradi régészeti múzeumba, mivel a végrendelet kimondja, hogy abban az esetben, ha a püspökség székhelyén nem épülhet külön muzeum, ugy a műkincseket Budapest-e, vagy Esztergomba kell szállít ni. A műkincsek tehát jogtalanul voltak évekig a nagyváradi múzeumban. z\\ magyar kormányt a jóvátételi brzottság elölt Egry Aurél dr. képviselte, mig Románia delegátusa Antóniádé dr., a magyar-román vegyes bíróság döntő-bírája volt. A tárgyalások során Antóniádé román delegátus is kénytelen volt akceptálni a magyar álláspont helyességét és igy a volt nagyváradi püspök műkincsei végérvényesen Magyarország birtokában maradnak.
A frankhamlsitási-Ugy. Budapestről jelentik: Tegnap délelőtt a főkapitányság összes kapuit megerősített rendőri készültséggel látták el és a megidézett fe\'-íken kívül senkii sem engedtek bc az épületbe, még az újságírókat sem. A miniszterelnökségen azt a felvilágosítást adlák. hogy a rendőri megerősítés felsőbb utasításra történt és nem is annyira az újságírók ellen szól, mint inkább azok ellen f egyének ellen, akik a frank Ugy nyomozása óla nap-nap után megjelennek a kapitányságon es ezután valótlan, az eseményeknek m,g nem felelő liire ket terjesztenek. Tegnip ujhól kihallgatlak Teleky P\'l grófot, a franci megbízottak pedig a szo.nbati kihallgat ■ o*ra vonatkozóan tartottak megbeszéléseket a nyomozást vezető rendőrkapitánnyal.
Jogerős a hágai frank-ítélet. Ilágúból jelentik: Jankoviaéz lárs.\'i ügyrben nemrégiben hozott ítélet jogerőre emelkedett, miután az ítélet ellen sem az elitéll\'.t. sem az illám-ügyészség nem fellebbeztek.
Jártamban-keltemben
— Hogyan van az édesanyja? — kérdezem t szentmiklósi „lejcsasz-szony\'-unktól, aki, bár vagyonos özvegy anyja van, szegény legényhez meni feleségül.
— Nagyon rosszul van. Már nemcsak a lába dagadt, a keze is dagad.
— \'De hát, mit mond az orvos?
— Orvos? Nem kell ánnak már orvos I öreg Is már. 76 éves. Igen beteg is. Legjobb annak már meghalni ... ^
Ugyanaznap beteg lévén magam is, 0. L. dr. barátomnál járok. Előttem egy jóképű pógár vonul be nagy beteg teleségével. Hallom, amint mondja:
— Gyógyítsa meg, doktor ur a leleségcinel. Hiszen olyan drága ma-
napsag a temetés l •
Az egyik helybeli szövetkezet üzletvezetője észreveszi, hogy a narancsok közöli válogató pógár egyet suttyomban zsebrevág. Mikor aztán két narancsot tartva a kezében odalép az üzletvezetőhöz, hogy mit fizet érte, az üzletvezető szemrebbenés nélkül vágja oda:
— Tízezer koronái »
A pógár, aki ugylálszlk nincsen n«gyon tisztában a pénz értékével, szó nélkül fizet és rögtön, jókedvűen megeszi az egyik narancsot.
Mikor kimegy a pógár, kérdi valaki az üzletvezetőtől:
— Hogyan számítolt ennek a parasztnak ? Hiszen a narancs darabja 2500 korona 1
— Tudom, kérem. Kél narancs 5000 korona. De azt a narancsot, amit zsebrevágott a zsivány, duplán száinilo\'lam. És a svihák szívesen fizetett, mert azt hitte, becsapott és potyán jutott egy narancshoz.
Kél gazda áll a szekerével az utcán. Az öregebbik épen vadonatújnak látszó bundáját huzigálja magára, mikor arra megyek. A fiatal gazda, ki a hideg dacára csak kis kék mándliban van, odaszól az öregnek:
— Estván bácsi, nem cserélné el a bundáját az enyémmel ?
— Nem én, fiam! — mondja az öreg tovább igazgatva magán a bundáját. Nem cserélgetek én senkivel.
A Italai nem hagy|a annyiban és lovább f\\>n|a a szót:
— Hál, Estván bácsi, látta már az uj bundámat?
— Nemjén, fiam.
— De én sem I — mondja rá a kék mándtls, a hóna alá csapkodva a fázó kezét.
És egyik sem neveli el magát.
Som Győző.
Kényszerkölcsön-kötvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk
GROSZ ÉS TÁRSA
bankhiz
„iFő-ut 15. - Telefon 321.
ZALAI KÖZLÖNY

Mentő autó beszerzése
Nagykanizsa egészségügyi kultúrája nem nélkülözheti tovább
a betegszállító gépkocsit
Nagykanizsa, áprília 3 A mentő-intézmény fejlesztése minden város lakosságának elsőrangú érdeke. A nagykanizsai mentők derék munkája annyira közismert városunk közönsége elölt, hogy annak külo nős méltatása chelyüll leljesen felesleges. Épen ennek a kiváló szolgálatnak köszönhető, hogy a halóságok és a közönség, a mentők iránti folytonos bizalom növekedésével cgvllil, fokozott áldozatkészséggel igyekszik a mentő-Intézmény anyagi alátámasztására is. Ennek kövelkezményeké-pen ma már elmondhatjuk, hogy vidéki viszonylatban a nagykanizsai menlők a legjobban felszereli hasonló vidéki intézmények közé tartoznak.
Csak egy nagy hiányossága van még mentőink felszeieltségénck : betegszállító gépkocsi hiánya. Ennek előnyeit, fe|iegetni például olyan esetekben, mikor perceken fordul meg egy súlyos beleg vagy sérüli élete, — felesleges Ezenkívül a rázkődá-sok, amik a betegszállító kocsiknál elkerülhetetlenek, sokszor belső bajoknál, vérző sebeknél a beleg állapotát nagyon veszede\'mesen befolyásolhatják, ami a gépkocsinál nem fordul elő. A gépkocsi toffórje is részt vehet szükség eseién a men tési munkálatokban, amii a lovas kocsi kocsisa nem tehel. A gépkocsi üzemben larlása olcsóbb is. mini a fogalos kocsié. Ezt bizonyilja az is, hogy ma már a magángazdaságban előforduló fuvarozások is mind áttérnek a gépkocsi üzemre. Különös fontossága lenne a mentő-gépkocsinak a varos külső perifériáin és vidéken történő szerencsétlenségeknél, bajoknál.
A nagykanizsai mentők forgalmának nagysága is bizonyíték a gépkocsi szükségességére vonatkozólag. Igy 1925-ben 400 kivonulás közül 112 volt első segély, 14 mérgezés, 11 elmebctcg-szállilás, 263 súlyos betcg-szállitás.
A számadatokból látszik, hogy legnagyobb a forgalom a súlyos betegek szállításában, ami újból csak amellett dönt, hogy gyors, rázkódta-tás- éa dübörgés-mentes szállító eszközről kell mielőbb gondoskodni.
Mentőink most akciói indítanak ennek a gépkocsinak beszerzésére. Hisszük, hogy az akció mielőbb eredményre fog vezetni s városunk egészségügyi kuilurájának emelésétől sem a hatóságok, sem a nagyközönség nem fog elzárkózni.
BELFÚLDi HIH£*
A budapesti Szent Gellérthegyi Lourdesl barlang építése nagy lépésekkel halad előre. A barlang Mária-szobrát Vastagh Oyörgy szobrászművész készili ruszkicai márványul. A barlanghoz csatlakozó kisebb barlangokban még két gyönyörű szobormű nyer elheiyeiést, az egyik azi a jelenetel ábrázolja, amidőn Szent István király Szent deliért püspök tanacsára felajánlja a koronát Magyarország Palrónájának, a másik Jézus Szive-szobor lesz. Az inpozáns építkezés különösen Szent József kilenced-: alall haladt isméi nagy lépésekkel előre. Ekkor érkezeit meg az amerikai magyaroknak 190 dollár adománya. Ezalatt az Idő alatt ajánlották fel a diósgyöii vasmunkások, hogy a barlangot elzáró ókeresztény sttlusu vasrácsozaiot teljesen ingyen készítik el. Ugyancsak ez alalt az idő alatl vállalta cl egy jótékony férfiú az egyik színes ablak költségeinek teljes fedezéséi. A készülő barlangot már eddig is többször megtekintene József Ferenc királyi herceg, Orsenlgo Cesare nuu-cius, Mppko József főpolgámus er és az érdeklődőknek hosszú sora. A barlang a pünkösdi ünnepekre most már kétségtelenül elkészül. Megáldása az 0. szágos Kongregácio- i nagygyűlés egyik legszebb program-
Ap-iiis 4
külföldi MIBE*
Könnyítik a bevándorlást Amerikába. Amerikában komoly mozgalom indult meg a kvótatörvény enyhítésére. Egy szenáior és egy képviselő Javaslatot adlak be a washingtoni kongresszushoz, amelyben azt kélik, hogy engedjenek be minden huszonegyéven aluli gyermeki, feleségei, férjei, akik Anterikíbjn lakó hozzátartozóikhoz a»arn«k költözködni. Amennyiben a Javaslaiot elfogadnák, ez egyszerre lizezer ma gyér embernek nyitná meg Amerika kapuit.
Románia békés pollllkát Igér. • Bukarestből jelentik: Mililneu kui- | ügyminiszter kijelentene, hogy az uj kormány külpolitikájában foiyialr.i j fogja a korábbi kormányok irányát és békés politika kereteben fennlntl- ! ják a szívélyes viszonyokot A szov- | jelekkel ezután a békés politikai foly- I taijak, anélkül azonban, hogy a ha j tárokra vonatkozó tárgyalásokba bo csíkoznának. A kormány meg topja erŐM\'eni a kisantant piogtammji\'.
Amerika nem vesz részt a genfi vilógtörvényszék-érleke/leten.
Washingtonból (elmük: Coolidge cl- i Itnk e lenti azi, hogy Amerika rész1, i végy- n a javaslatba hozott ^enfi ér i tekezleleu, amelyen a világtörvény- ] székbe való belépés\'tárgyalják. Azon a nézetén va\', h-igy a Nipszövei- |
biztossal a mfcrokkói kérdésről. _ A lapok fezi jelenlése szerint a északi marokkói hadszíntéren nnn indult meg semmiféle katonai akció, a körülmények azonban arra vallanak, hogy Abd el Krím Marnisa és Ouesnaja közöli csapatok átcsoportosítására kéiZül és valószínű, hogy ezen a ponton offenzívába kezd.
Kálmán Leó
N a g y k a fi i X M ( KirAly-utoa 34.
Telelőn 310.
Legjobban vAsnrolkényszerkölcsOn Í3 hadikölcsön-kőlvériyeket, zálogleveleket, Tőzsdén jelzett és helyi részvényekéi, ezüst koronákat és mindennemű idegen valuta! (dinár, dollár slb)
Au.laMk.oknt külföldre [Hiányosan eszközöl.
Büféteket folyószámlán eléuyrisen gyümölcsöztet
pontja lesz. A barlanghoz vonuló | signek a genfi értekezletre való meg-körmenelben részt fog venni Mi- I hívását vissza kell uasltani. Az el-gyarország minden koogregációji és j nnk azi val ja, hogy a vilagtörvény-
a csallakozó hívek ezrei. Az élőké szitf. iroda (Budapest, VIII., Ho ránszky-u. 20. sz.) kéri, hogy min den testűlei, amely az ünnepségeken részi ólia|l venni, minél előbb jelentkezzek. Minden résti . evő megszerzi az .Útmutatót", amety igazolványul is szolgál a gyűléseken (ara 5000 kor.) és felvilágosítással szolgál a gyűléseken az elhelyezkedést, kedvezményes vasúti jegyeket iilc-tőleg és az ünnepségek részleges programját tartalmazza.
Három litertől kezdódőleg
balatoni rizling
8000
koronáért
kapható
Zerkowitz Albert
bornagykereskedésében.
A sok reklám mellett
te.lám nélkül ajánlom
orosztonyi boraimat.
Ma Jó boti akar olcion Inni. uf>y Ulcljc meg 7000 íj 8000 koronás borimat. SAFRÁN JÓZSEF, MO uyok"-u. 74.
M
= Rádiókészülékek, álkérészen, lámpák, hallgatók, h <ngos :r. beszelek, telepek Szabó Antal rádió üzletében kaphatók.
Az emigráció likvidálása. A
S3j:oban kjíUiónb hireK jv.-líinek meg, hogy ;:z egyiégeípáttban mozgalom indult meg az emigráció likvidálására. Héjj Imre ezzel szemheu ki|e-lentewe, tiogy ennek a mozgalomnak a híre egyáltalán nem fekl inog a volAságnak. Álialnhan az a felfogás alakún ki, hogy Lovászynak a fuira-d.^\'m\' idökhen Magyarországon . u-nu i ou magiterrasa nem ok a hhn-űi;yi Ij<ii3s megindit.vsár.i, hanem csak a külföldi viselkedésiről kell számot adnia.
szék negyvennyolc iaj>jai«ak felfogását közvetlen j^gyzekváitas utján kell tiS\'.Mzni, nem pedig az értekezlet as/.ta\'ánnl.
A szerb kormányválság. Belgrádból jelentik: A miniszterválság fejleményeiben fontos eseményt jelent a radikáiis képviselők Hunjának mai ülése, melyen egyhangúlag bizalmat szavaztak Pasidnak. — Az ülés után Rudics látogatást tett Pa-sicsnal, mely látogatás után Radics kijelentette, hogy valószínűleg egyetértő megoldást fog találni. A szerbek és horvátok egyetértését a válság semmiesetre sem fogja befolyásolni.
Francia vámtarifa-emelés készül. Parisból jelentik : A s/.enátus pén/ügyi bizottsága délelőtti ülésén hosszabb vita után tizenöt szavazat t.,1 liz ellenében elfogadta a kamara fogalm<.zás,iban az aoójav.islatot. A katnara ma a vámtarifa emeléséről tanácskozott. A jajasolt emelés körülbelül négyszázmillió frank uj jövedelmet jelentene.
Offenzíva készül a marokkói fronton. Pdrisból jeKntik: Briand miniszterei Ok mi délelőtt megbeszélést folytatott Painlevé hadügyminiszterrel és Steeg marokkói fő-
A Keresztény Társas Temetkezési Egylet tér-
hó \'i\'asa
Saját kezelésében rendezi e/entul a temetéseket
Nagykanizsa, április 3 M»r tönb i/.ben foglalkoztunk a rvgykanw ai Kerr-gítéoy Társas Te-mctKezéíi Egvlet áldásos működésével, amely l^jnnk és hozzát uto-zoi\'tak minimális tagdíjak melleit eheinctteiéRsjt rendezi M t uj;ihb t^r-hídtt-i^áról keH beszámolnunk. Hogy tagj.inak meg többet tudjon nyújtani és az eltemettetést még olcsóbbá tenni, saját kezelésébe vette a teme-léseK rendezései. Ez«llal elérte azt, hogy a legdíszesebb temetést a saját önköltségi áron tudja megrendezni. Az egyesület azonoan nemcsak ug-jain<tk temetését végzi el üy kedvezően, de mindenkinek, aki hal a leset alkalmával á temelés megicndelésé-vel hozzáfordul. Az egyesülethez most érkezett meg a teljesen uj és gazdag felszerelés a legkülönbözőbb koporsókból, szeinffldőkből, koszorúkból stö. Teljesen uj és díszes halottaskocsi és hullaszáílitó. Minden^ii ek érdeke, hogy az egyesület tagjai so-raba belépjen és m^g éhtében gon-doskodjéK a maga és hozzátartozói eltemettetéséről. A K .rt-sztény Társas Temetkezési Egylet irodaja és temetési váiialuta a Sza< vas-udvarban van, ahol tagsági belépések és tem< tes-megrendelések eszközölhetők és mindenről részletes felvilágosítás nyerhető
— LESZÁLLÍTOTT áron, 10 ezer koronáért kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a Nagykanizsai Cimtar. Már csak kevés példán) szárn-bi)l all a készlet.
Hunyadi János
tcim&zclcs kcserüvUnek, J legjelesebb oivotok véleménye sicitnt, kiváló előnyei: a gyors, biztos ós eityhr. hatás.
1926. Április 4.
ZALAI KÖZLÖNY 11
Április 4, vasárnap
Kómái katolikus: Husvétvasárn. Pr»-| te-1—o-.: Húsvétvasárnap. Izraelita: Ni-zan hó 20. ¥
Nap kel reggel 5 óra 35 pcrckoi nyugszik délután 6 óra 32 perckor.
Az Iparostanonclskola Énekkari- I
nnk szinielóadása a Rozgonyi utcai f tornateremben este Vt8 órakor.
vu>/i. Uránia: Mi van eladó? (lackic j a kis handlé); Pox-Journal. — V/tón Ai éjféli hajó, dráina a nyilt tengeren. : Hlóadisok 3, 5, 7 és 9 órakor.
Április 5, hétfő
Római katolikus: Húsvéthétfő. Protes- j (in*.: Húsvéthétfő. izraelita: Niran hó j 21. (Pés. 7. nap) »
Nap kel reggel 5 óra 33 perckor, nyűg- ] szik délután 6 óra 31 perckor.
A Keresztényszocialista Párt táncot j kabaré-estje a Keresztény Otthonban j délután\' 6 órakor.
Ar. Iparostanonclskoln Enckkará- j nak szinielóadása a Ro/gonyi utcai } l.xnateremben este Vi8 órakor.
Venetlaner Rózsi zongorahanjtver- j senye a Kaszinóban este i/*fl órakor.
Mozi. Uránia: Férjcsere. kedél. •$ | tórténet. Kisérótilm: Add vissza a haba- j ruhát, mulattató vígjáték. — Világ: Az j órdóg völgye, cowboy-dráma. izgalmas j lovasbr*vurok. Kisérolilui: Add vissza { a babaruhát, mulattató vígjáték. F.IA- | adások 3. 5. 7 és 9 órakor
Április 6, kedd
Római katolikus: Cölesztin. Proles-1 Un*: Cólesztin. Izraelita: Nizan hó 22. f (Pésach 8. nap.)
N\'ap kel reggel 5 óra 3\' perckor, nyűg- i : rtfc délután ti óra 35 perckor.
K U LTU R ESTE LY EK ÉS ÜNNEPÉ LY EK:
áprllii II. H»!iit Atpta lim£vm<ay< i M»l/I i^WJillíU^I « föleid Efjrlíl B*cyt<rni«i>rn «•!«
Frt«»t >
Április ax Dohninyl Etát lángot trit|c i Km/IoO r.«/)lum<tKn eilr i> órakor
Mf>» 23. Pl»(h« M»k« d»l««tfl)-í J Kaulnt iiíj:iirtt« tt\'< 9 feiVer.
Juolut 4. Ai Ipjil< ilC^li diíi-Li ii«il4u<n(tUti
ÖNTÖZKÖDÉS
A húsvéti öntözködés eredetére nézve semmiféle biztos adataink sin csenek. Szokását arra a mondora vetetik vis<;a hogy a zsidók az Ur föltámadd uil hirdető jeruzsálemi au-■ tornyokat iiy módon akar lók meg felemlíteni és elhallgattatni. Már Du-tanau-i megemlékezik arról\' a szokásról, hogy az ö idejében a Hu-vét utáni második napon a nők megverték férjeiket, harmadnapon meg a férjek telték ugyanezt feleségükkel, ami — szerinte — azl jelenti, hogy az embtrfknek <onUinwk kell egy mást. A CMhdinél morváknál é< len nyeleknél a *4iU.oM divatos \'\'-csokis helyett tgymáwk vlrgéecsot voIá ütlegelése járja.
Ezt ti has véli öntőzködésl némely vidéken — főleg a köznépnél — igen sokszor túlzásba viszik. Faluhelyen nem egyszer történik meg, hogy a legények a kut alá viszik a leánya-kot s valósággal megftlröszlik alatta Természetesen, nem egy súlyos meg l\'Olés is származik ebből a népszó-kasból.
Az uri osztály már szelídebb formában végzi ezt a húsvéti szórakozást. ,4 gyermekek rózsavízzel, a férfiak valamely finomabb illatszerrel
végzik el nő-ismerőseiknek e:t a meg-locsolását A gyermekek érte tojást kopnak, „mi a régi jó időben na-g)0n szép kivitelben is készült, de napjainkban már már alig láthntók. Annál tíhtetebb tojások kés tűinek JCleg csokoládéból, virágdísszel, kis estbekkel. nyu akkui, Mb
A húsvéti öntötködés is atonban k*zd kimenni a diwtbó!. Ma már Cjuk a gyermekek hódolnak neki sa felnőttek legfeljebb miit gyöngédségüknek egy alkalmi buon\'vitékát veszik igénybe j i >smerőn:-kel <zem-ben. Általánossásábtll a:onban ig re ves it s ke d csu- kedvsző alk lom lenni a fig) elemnek g)okot lábára A szegénv r.Őlcn-t; :n :nop ág ügyi ke-v-\' jut ki belőle! iksz
— Lapunk legközelebbi száma a kettős ünnepre való tekintettel, szerdá» reggel a rendes Időben jelenik meg.
— A Húsvét-Ünnepi istentisztelet. Ma Husvéi vasárnapján a plébánia templomban reggel 6 órakor szentmise, utána a húsvéti ételek megszerelése. 7 órakor, léi 9 és M-l 10 órakor olvasott mise. Fél 11 órakor (inr.epi szentbeszéd, inelyet P. Vargha Thcodorich dr. plébínostart, mig az ünnepi nogymisét Molnár P. Arkangyal dr. lariji. Este 6 Orrkor ünnepi sientbeszéd és litánia. Húsvét hétfőn az istemisztelelek sorrendje a szokásos.
— A feltámádást dclu»án 6 órakor a plébánia-templom óriási nép-tömeg clóu tar:oi»a meg, amelyen a közélet hivatalos tényezői u részt vetiek.
— Tündérvásár a cime lapunk mai száma mellékletének, melyet a Zalai Közlöny valamennyi példányához csatolunk. A Tűndérvd^ár képes gyermeklap, melyre előfizetni lehet, de a melynek egyes számai Js beszedhetők Hor\\\'áth József ujság-arusitó üzletében.
— A Balatoni Társaság március £0 án Budapesten tartolt évi nagygyűlésén Datnay Kálmánt, a sdmtgi állami Darnay-muzeum alapító igazgatóját közel félszázados credménydus Imllurilis munkásságának elismeréseként tiszteletbeli tagjává választotta.
— A Polgári Egyletben állandóan Dreher B ksőr-csnpolás. — Egy pohár 6000 korona.
— FIscherBöske hangversenye.
Fischer Böske, aki legutóbb 1924. Karácsony első napján bangverse-senyezclt Nagykanizsán, folyó évi május hó 23 án. Pünkösd vasárnapján este tartja üalcsiélyéi a Kaszinó \'.n-gyl^n^n. pisdw Bí>sVe jelea-leg MűárMw tfW he b .ngjmak icl^ M^éWt, mely mit másW
Időjárás
A nugykanizsal metcor«toglal mcí-Hgyoló [elcutésc: Szombaton a MnUnik. Ifi: fegeel 7 órakor délután 7
órakor -f!38, este 9 órakor +105.
Ftlhöut: Ecész nap derült.
Szélirány: t-^ész nap lUzakkeliti szél.
Napi csapadék mennyisébe: —
A Meteorológiai Inttvct jelentése szerint inkább derült és íiárai idő várhttó lényegtelen hóváltozással.
— Siketnémák felvétele. A siketnémák váci kir országos intézetében az 1926—27. iskolai évre 30-45 ujabb 5—10 éves korban levő olyan siketnéma gyermek nyerhet felvételi, akinek a siketségen és az ennek kftvelkezményeül tekinhció néma-s-fgon kivül más testi, avagy lelki fogyatkozásuk nincs. Felvétetnek lo-vabbá még oly részleges halhssal biró és 10 éves koron lul inegsikc-tűit beszéd maradvánnyal birO gyermekek is, akik a fogyatkozásuk miatt a rendes népiskolai oktatásban n^m részesíthetők. Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál az intézet igazgatósága. (Válaszbélyeg melléklendő.)
— Kongregációk bejelentése.
A kongregációk orsz. kongies^zusál előkészítő bizo\'.iság felkéri mindazo kai a kongregációkat, melyek adataikat ed.-ig még nem kü\'dték be, s/iveskedjenck mielőbb „Ki r>u»atást" kérni, h >gy a tflrzskO.iyvhe és Albumba f Ivehetftk legyenek a Központi irodában (VIII. k« r., Horánszky-utca 20 szám).
— Rejtélyes gyilkossági kísérlet. A Nagykanizsa melletti Somogy-szemmiklós l«kosságát rejtélyes gyilkossági kísérlet tarifa izgalomban. Váradi Imre 19 éves fialaleml»er a halastavaknál volt mint csősz alkalmazva. Csütörtökön este a kiscsősz-kunyhóban tartózkodott. Esie II óra tálban gyanús zörejre leit figyelmes. Mfg akarta nézni, mi okozta a zajt, abban a pillanatban azonban, amint kilépett kunyhója ajtaján, lövés dördült el s a fiatal legény összeesett. Súlyos haslövésrel szállítottak l:e a nagykanizsai közkórházba. A rendőrségnek sikerült őt a korházban kihallga\'ni, azonban a tet es kilétére és a gyilkos szándék okár* vonatkozólag semmit sem tudott mondani. A somog)Szentmiklósi csendőrség a legerélycsebb nyomozást foly.\'atja, azonban ezideig teljesen eredménytelenül. Váraui Imre Állapota válságos.
— Csempészet Muraközben. Az elszaki\'oit Muraközben a jugi-S\'.hv kormány vámpoli\'ikájanak követkéz-k\'bcn vgi« foKik a Koiöote\' n » gyufa, cukor és petróleum a legnagyobb elősy^ctettel
.v^ -tt . ctrirpészQI fozsziikscgleti íjWptk. A
évvd ezelőtt magáf* VO"\'a figyel- 1 napokbaa is egy 6 tagu gysfa e«em-münket drámai erejével és meleg | pész táraságot csíptek el a iir^ i \' , , ... „.x-WnvMí uini fo- kOzi h^iarórök. A csempészek ncm.j tónusával. Ily előzmények ulán to ^^ ^ ^ ^ ^^^
kozott-tbb érdeklődéssel n v.aiiK ko- i a tnto|ila^0<J| „.h,^^ határftnuvír*]. !
zelí n^ykanizsji fcílópvc e:6.
Eljegyzések. Kluger B^ske és Moschanczker László hdyl>en jegyesek. (Minden külön értestiés
he!fttíW Böske és Szabó János je-gyesek.
Schwarcr. Dezsó cégnél jiri és női divatámkban legszolidabb k-.-szolgálás.
I a köteleséét U\'ljr«<Ó haiárőíse. gel. i így például leguiófcb R»<denic utel-eH \' egy 10 tagu cs mpészbanda • IHyelt, hogy megállt volna a haiáiórök felszólítására, lőni kezdőn. A kifatlódólt formális ütközetben két csempész b;ilva maradi\' a szintére s a pénzügyőrök k egy suljw M-be^üliet szállítottak a kórházba. Nemrégihen pedig eey csempész az őt kiséró pénzügyőrt orvul lőtte agyon.
Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a természetes .Ferenc József" keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó és munkaképességet. Beható kórházi kísérletek al pján bebUonyult. hogy a Ferenc József viz neuraszténiás betegeknél is rendkívül jótékony hatású hashajtó. K ipható gyógyszertárakban, drogériákban ei fűszerüzl®-lekben.
— Négy évtizedes papi jubileum. Slrausz Fl> rián alsólendval esperes-plibános, szombuhelyl c. kanonok most Qlie Alsólend.-án pappá Rzentelfr\'ének 40 éves évfordulóját.
— Elmarad a levente-oktatás. A húsvéti ünnepekre való tcvi»teitel a vasárnapi kötelező tesigyakorló-óra elmarad. L-gközelebbi levente-foglalkozás április 11-én, jövó vasárnapon a rendes időben és helyen lesz.
— A „Szabadkai diák" elő adáia a Rozgonyl-utcai tornateremben. A nagykanizsai Iparos-lanonciskoia Énekkara ma vasárnap este fél 8 órai kezdettel eió dja Gyom\'ai László rendkívül sikerült iireden\'a színmüvét, a Szabadkai • diák ot, amelv pcndanija a nemrég előadott Apátlan székelyeknek. A színdarab o-elekménye eleiétől végig lebilincselő és egy ifjú magyar di4k ha*asz<:rete\'ét é* áldozatossagái mu-laijH be « nvgn/áliók uralma alalt. Akik egv fel<»|theietleo extet és az flnnrpckben mé\'tó ünnepi hangulatot akarn k m guknak szerezni, azok már előre gondoskodnak arról, hogy megfelelő helyhez jussanak. Az e\'ő-ad.^s tiszta jövedelme a plébánia-templ<.m r< siauráhsAra fordirtatik. A szerepök a/ ipa\'OMfjuság legjobb miikedvelőiből Vcnilnek ki. Az elő-
dást holnnp, hétfőn es>e ugyancsak fíl 8 árakor meg fogiák ismételni. A s-ine\'öadás i\'áni feíhivjuka nagy-kö/.öri\'-ég különös figyelmét, mert megé d \'mli.hogymindenkimcgnézze.
— Plébániánk Hitélete. Oazdag és változatos tartalommal hagyta el a saj\'ói a „Plébániánk Hitéleie- húsvéti száma. Részletesen beszámol a hnrangsz-n\'eJé\'ről, a templom-restaurálási akcióról, nyugtázza az e célra befolyt adományokat, ismerteti az egvC\'fl\'eii élei elmuU idejét, közli az anyakönyvi eseményeket és bőséges ünn pi cikk amagot. Az ízléses ki.illi\'ásu füz t valóbin díszére válik minden keresztény család húsvéti as/talán\'k.
— Kisgyermekek játék-órái. Dlewock Juha f<»lyó hr> 7-én, szerdán megkezdi i kisgyermekek jí«ték- óráit.
— Vadászok lőszer vásárlása. A rendőrség figyelm -zreite a Iőszer-és lóporarudákat, hogy lőszert, lőport >z<go uan cs*k a ő^zervásárlasí enKid\'llyei bíróknak S\'abad kiszolgál a ni Sem a vadászjegy, sem az esk\'ibizonvilvány ilven célra nem érvenyes. A városi f gyyerij^jdó/io-6ok a ren \'.őrkapii^njrM^ál, » vidékiek az illetékes tfe?ojjp.4birá*ágnál válth. tják .ne* * engedélyeiké\' aini a fegyvertartási iga-zolvánnval i-ihloltaknak nem fog tu-hí-z-é^et rk »zni.
-aBetiltott sertéss7uró és hus-feI<JöJgo£Ó üzem. Deyf&h Ede n;^.yNÍwzíH»i, B" hentes
é< \'.lé zánTs •eitéss>uró telepét és husfeldolg.\'/ó üzemét a h\' lybeli iparhatóság betil\'ot>a. bL-tiltás "ka az voli, hogy a/ <-ngedélv-«u\'aidi)nos a körnvéjcexi Jakók lömeges panasza, hatósA^y yií^ála\' és rcadelkezés elienc re s- m te t elegei az elóirt egészségügyi és köztisztasági követelményeknek.
ZALAI KÖZLÖNY
i»ai Ápniis 4
_ Tánciskola. Húsvét hétfőn este 8 árai kezdettel a .Kaszinó" helyiségében tánciskolámat megnyitom. Ugyanakkor táncgyakorló lecke-órát (összláncol) tartok. Szives pártfogást kér Gultentág Lajos oki. tánctanár.
— Állampénztár) hivatalok építése. A pénzügyi kormányzat Szigetváron és Tabon állampénztár! hivatalokat épittet a küzsígek állal felajánlott telkeken.
_ Adományok a felsótemplom orgonájára. N. N. 60.000, Szent József tiszleló, özv. Dávid O)0rgyné, özv. Bidillger Anlalné, Kállovils Já-nosné, özv. Bcdekovits Istvánná, Készei Lajosné, K. 0., N. N. 50— 50 ezer, Gál Istvánná, Altér Mihály 25 -25 ezer, l\'ál Istvánné, N. N. 10—10 ezer korona. Templomi felszerelésre : Bindinger Anlalné 35.000 koiona, Józsa Jenő oa\'ádja oltár-teritöket, N. N. szószékieritöt. Fogadják a nemesszivü adakozók ezúton ts hálás köszönetét a püspöki biztosnak.
— Nyilvános köszönet. A ple-bánia-temlom rcstauraló bizottsága a harangbehozat.il alkalmával való ünnepély fényének emeléseérl a .már közölteken kivül köszönetei mond még a következőknek: B-.-nizlk József, Petcrmann Józsefné. Schless Testvérek, Eppinger Izsó, Unger-Ullmann és Tóth, Lindauerné, Fémipari Szakiskola, Fatér Mihály. Zalai Közlöny, Uránia-szinház, Szl.-L(szló cserkészcsapat és a sok girland kéazitőnek.
— Bortermelők kritikus hely- \' zete. A magyar bortermelők mai j nthéz helyzetük megváltoztatását vár- : Iák az osztrák-magyar szerződéstől, ; ami azonban nem sokat váltolt be a hozzá tüzöll reményekből. Most a borfogyasztási adó eltörlésétől, illetve leszállításától várják a belső fogyasztás emelkedését, de előreláthatólag ez «em lesz alkalmas valami rózsás helyzet teremlésérc, mert hiszen a községek csak ugy fogjík ezt a leszállítási végrehajtani, ha borfogyasztási üdóból származó Jövedelmeiket más forrásból pótolni tudják.
= Köztudomásu, hogy ma „Pfaff" a vezető márka, azétt ragaszkodnak az iparosok és családok egyaránt Piaíf varrógépek vásárlásahoz. Kizárólagos raktár: Brandt Sándor és Fia cégnél Deák-tér 2.
— Schwarcz Dezső h-amitví; a I^ÍJobliak
_ A munkanélküliség emelkedése. A munkanélküliség február hónapban vidéken 1, Budapesten 2%-kal emelkedett.
= Bagolán, Húsvét másnapján délutáni kezdettel megnyitó bált tarlók. Kitűnő ételekről-, italokról- é« zenéről gondoskodva van. Szives pártfogást kér Korona Antal vendéglős.
_ Értesülésünk szerint a Herkules Müvek részvénytársasága (Budapest, VI, Figyelő-u. 16) vonatkozó, korábban megjelent közleményünknek városunk asztalos-, lakatos- és bognármeslerei nagy használ vellék, mert bebizonyosodott az, hogy a gyár elsőrangú lamcgmun-káló és használt üzemképes szer szamgépei, soha nem látott olcsó áron kerülnek eladásra.
„ A legszebb női és gyermekkalapok a legolcsóbb árban Klein József és Testvére cégnél szerezhetők be.
= Nagyszabású shimmy-est. A Kereskedelmi Alkalmazottak nagykanizsai csoportja e hó 5-én, húsvét hétfőn 9 Órai kezdettel sajai helyiségükben (voli Fiume kávéház) nagyszabású shimmy-estélyi rendez. A sorozatos táncestélyre való tekintettet a legutóbb kibocsátott meghívók érvényesek Belépő .0000 korona. -Rendezőség.
„ A Polgári Egyletben állandóan Dreher Baksör-csapolás. — Egy pohár 6000 korona.
Felhívjuk I. olvasóink figyelmét a lapunkban megjelenő Milhoffer Kálmán oszlálysorsjegy főárusitó hirdetésére.
hogy a bajnokság megnyerését teljesen bebizonyítsa, ö/őzelme esetén ugyanis még akkor is nehezen lenne már tőle elhódítható a bajnokság, ha akár valamennyi hátralévő mérkőzését cl is vesztené majd.
A MÁV-ol az ambicionálja, hogy a tavaszi fordulóban is ő legyen az, aki a veretlen NTEtöl ha nem is mind a keltő, de legalább az egyik pontot elhódítja.
Emeli a mérkőzés érdekességél és jelentőségét nz a körülmény is, hogy az NTE és MÁV momentán a legjobb formában levő kél csapala kerületnek.
A mérkőzés vezetésérc a kél egyesület egyértelműen budapisii bíró kiküldését kérte. A budipesli Bíró Testület a meccs fontosságára való tekintettel Fenyvesi, a magvar futball-biról kar egyik legkiválóbb tagját küldötte ki.
SPORTÉLET
K Máv TE—NTE
Fenyves budapesti bíró vezeti a mérköztit
Legveszélyesebb ellenfelével mérkőzik ma a Nagykanizsai Torna Egylet bajnokaspiráns csapata. A Kaposvári Máv Testedző Egyesületnek a bajnokságban jelenleg tnrma-dik helyen fekvő együttese lesz az ellenfele, íz a csapat, amely az őszi eldöntetlen eredménnyel a kerület összes csapatai köztit egyedül ludolt Kaposvárott egy pontot elhódítani tőle.
Csupán ez az egy pont veszteség érlc az NTE-t a most folyó bajnok Ságban, inert azóta egymásután 10 | mérkőzését megnyerte. I Az NTE kétségkívül folytatni akarja ! győzelmei sorozatát, nemcsak azért, j hogy mintegy rcvánsot vegyen a \' MAV-on, h incm sokkal inkSbb azérl,
Az NTE—DVAC mérkőzés elhalasztásának ügyében a kerület elnöksége megsemmisítette az intéző bizottság határozatát, mellyel az. a meccs két ponlját a DVAC javára irta. Az elnökség uj hilXö\'athoza-tatra utasította az intéző hizotlságot s gondoskodott arról, ho?v ezen ujabb határozathozatalnál s°ni a bal-nokság, sem a kiesés révén érd ikelt egvlelck képviselői jelen ne lehessenek és ne szavazhassanak ... Az ét só döntésnél ujyanís ilyen tagok is résztvetlek ... A mosl már érdektelenekből álló intéző bizottság sókkal enyhébb Ítéletet hozott, a 2 pon\'ot ugyanis visszaadta az NTF.-nek és 1 csuoán a meccs Pécsett való lejátszásira kötelezte s annak terminusául április 7-ikít tűzte ki. Az NTE ezt az Ítéletet is megfellebbezi, de mivel ezt csak birtokon kívül leheli, máris intézkedett, hoíy a hélköznap dacára komplett csapatával utazhasson el. Természetes, hogy amennyiben az NTE a mérkőzést Pécsett is megnyeri, ami pedig alig kétséges, akkor a fellebbezését majd vissza fogja vonni.
PVSK—Zrínyi. A ZTE ma, húsvét vasárnapján Pécsett játszik bajnoki mérkőzést. Etlenle\'c a túlzottan kemény játékáról hi/es Vasutas-csapat lesz.
irodalom és művészet
Jegenyék zúgása. Hangay Sándor legújabb verskötete. Hangay Sándor az újkori magyar költészetnek egyik legizmosabb és legjcleu-tőségteljcscbb alakja. Igazi katona-költő, aki végigjárva a háború alatt a liarcmezökel, megtanult szenvedni a hazaéri s megtanulta azt forrón szeretni is. Mint mottót irla erre a kötetének címlapja utáni etső oldalára : Tündér Ilonának tömjénezzenek ezek a versek, akihez könnyön és véren át vezetcit az ut. Verseit ot csoportba osztotta. Az első, a Jegenyék zúgása csupa hazafias érzéstől duzzad s valami, szavakban kifejezhetetlen mélabús hangulat ömlik el minden során. Lelkét marcangolja Trianon, de hisz a feltámadásban, mint mondja: „Egy hang biztat, ta-| vasz ha lámád. Pariján a szájas vén I Dunának, Kinyitnak majd a jíg\'zi-I vek !" Átolvasva verseit, igazán bajos \' megállapítani, hogy melyik köztük a legszebb s költészelileg is a legértékesebb Valamennyi egyf- rinán mélységes hazafias érzéssel telile I lelkének eiy-egy. a lövőbe világító fellobbanó tüzszikrája. A hörlön énekel, Zomotor, A lápon át s a Glória^ cimü fejezetekbe foglalt versei flacs-\' ká|ához, csal djálioz, az élcikozdel-mekről s a magyar imádságról szólnak. Valamennyin csupa érzés, emberszeretet, álmodozás egy szebb es jobb jövőről s tiszta költészet sugárzik felénk. Könyvének bevezetésében kritika tárgyává teszi a magyar irodalomnak napjainkban divatba jött helyi tagolását s épen a megszállott területekre vonatkozólag felállított földrajzi tagoltságát. Igaza van ; helytelen külön erdélyi, felvidéki va^y délmagyarországi magyar irodalomról beszélni. A magyar Irodalmat nem lehet Trianon szerint osztályozni. Hangay Síndornak legújabb verskötetei melegen ajánljuk mindazoknak, kik élvezni tudják az olyan költészetet, melv valami színes fátyolon keresztül nézi az életet; a mull emlékei mint elhaló muzsika térnek vissza emlékező éhe, a jövő peilii! mint rendíthetetlen meggyőződés tudata izzik felénk poétikus lelkéből fakadt költeményeiből. —mp-
Testőrszerelmek. Darnay Kálmán, a silittegi niuzeutn.igazgatójának „Testórszerelmek" Kisfaludy Sándor Jiagyslkerü történeti életregényének kedvezményes előfizetése április h> 10-én lejár. Az érdeklődók még a húsvét utáni napokban beküldhetik az elölizetéseket Sllmegre a szerzőhöz.
=. „Rák- és tüdőbet \'gek uj sikeres kezelése dr. Balog Budapest, g óf Zichy Jenö-u. 23 alatti gyógyintézetében".
W Nem reklám!
KGztudomisu már, houy a Brunosloc Jó*»l-télc Bikavér üdit és gyáoyit.
FOhíí. ttcir.tcc (i (/y.orutilMti ű,\'\'"
Sogi.-Dl 53. * Telelőn 210.
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha éj felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz ÁSSSL az „Arany Kakasához
Telefon 3-74. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74.
1926. Április 4.
ZALAI KÖZLÖNY
11
közgazdaság
A japán paizstetii*)
l,tj: Dr. Jeszenszky Árpid Európában a fönlncvczetl paizs-
itlü 1885 évbzn tűnt föl először és „•dirr 0 aszországbati. Rohamos sza-norodua folyian rövid idó alatt, ,1,0 az ország északi részében ter-edt el Rebdkivűl tömeges föllépése faállományban nagy károkat okozott s mivel igen sok növényen megél, az ellene való védekezés is köríti ■ méaves volt. 1903-ban törvén) h Kállai intézkedtek a paizstctü irtásáról. 1912 ben a francia kormány Olaszországból mindennemű éló növény és vágóit virág behoz italát elti tolta, éoen azérl, mivel a jap.in piizstctü ezúton is behurcolható lelt volna. F.zt a tilalmat később kénytelenek voltak visszavonni. A magyar kormány figyelme tnár ekkor a Diaspis terjedésének meggátlásara irányult s 1912-ben a m. kir. Rovartani állomás „ tjh a halármenti Oörz\'és Giadisca trólság vidékét áttanutmányoztatta és a Diaspls jelenléte 23 községben már ekkor megállapítható volt.
1923 decemberiben Sellyéről (Baranya megye) jutott kezemhez az első Diaspis által fertőzött gally. Az első
esztendőben 16 község .faállományán lehetett megállapítani a Diaspis jelenlétéi. A radikálisan v.\'grih jlott védekezési eljtrás dacita a Diaspis terjedi és jelenleg Baranya é» Somogy megyék Barcs — Szigetvár — Szent-lőntic—Pécs—Siklós vonalától d ilrtí eső része fcrtözöllnek mondható.
A Diaspis nőstényjc egy alig 2 mm | nagyságú paizstctü. A paizs kanyló-alakú szürkésbarna szinii, (mint a \\ lakéreg) domború részén vgy apró kénsárga folttal A kagyló a att levő tetű citromsárga szinü.
A télen áttelelt nösténylelU május elején 140 p:tét rak, a petéből 8 n.p alatt kikelt 6 lábu álcák Whu ódnak a növény lombjára, ahol kifejlődvén, visszavándorolnak az ágakia és a nympha-állapoton átesve paiisot izzadnak ki magúiból. Mindez 6—7 hét alatt történik. Ekkor már helyüket változtatni nem tudjak. Itt peté ket raknak és a szaporodás uj generációval kezdetét veszi. Kedvező időjárás esetén egy esztendőben három generáció is kifejlődik. Az utolsó generáció a paizs védelme alalt az ágakon áttelel.
Az álcák egyrészéböi himek fel-lödnek, melyek nympha-állapotban egy fehér 3 mm hosszúkás üres tokban alakulnak át szárnyas rovarrá. Így repülni tudnak és a nóslénycket
megtermékenyitheiik.
A D.aspis fölismerése a fertőzés első idejeben nem könnyű dolog. A nőstény paizsok csak itt-olt a hajlások elágazásaiban, a rügyek tövében találhatók meg. Ha a fertőzés erö-sebb, ugy fölismerése könnyű, mivel
•) KNikHmMcitm cimU folyóiratból teg-ntObbi Mániából vesszük ál ezt a nKkc , miután illctikca helyen ktllon is tclliívlilt tel ligyetmtlnket. A japán paizstctü IclU.-p6se katasztrofális*veszélyt ideírt ai Míras
nieiógazdasáfci kul uráiita A Tierk.
,1 nőstény pajzstetvek az 1—4 éves ágrészekei oly nagy mennyiségben lep.k el, hogy a paizsok együttesen1 egész kérget alkotnak és mint a fa-kéreg lefejthetők.
A hitnek f-liér tokjai már szrmbc-tünöbbek. A fertőzés első idejében iit-olt az ágakon tenyérnyi fehér foltokat látni, mintha valaki az ágakat mísszel bekente volna. Ezen foltok főleg az ágak alsó részén találhatók. A himek ugyanis csoportosan egész sürü rajt képezve, telepszenek az igákra. Ha aztán a fertőzés- még nagyobb fokú, ugy megesik, hogy az egész fa koronája hMehlr tőle.
(Folytatása következik)
Kinizvy-utcn 20. tc. alatti hil Sürgőjén eladd. Bővebbel Ac**l IqmAc tn-(jnitanfurgatinl itpdila NaiiykantzM. Fórit 3.
Oyelmektcten háiaapárna\'e butoroxoll azoüa konyh»h»anát»ttal kiadó líúvtbbcl a kiadóban. 531
Elsdó ejjy hold ord6 Újudvar határában. Érdeklődni lehet Magyai-utca 72. ir. 971
Saját tarmáaU, jó minfliígU fahár boraimat 6000 kor. litarenliint
kímélem. Magyar utca 25. ízám. az udvarban. Ugyanolt kerestetik egy nagy c«-Ud.i kooata. 9j8
~ 3 uobáilakéa mellékhelyiségekkel a Főtéren átadó. Cltn a kiadóban. 89ó
Klí :ó Zrínyi Nyomialpol áa K6j>\'<
VrrwaV^ia. "T V./.V.nl..-
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetés dija 10 szóin S000 kor. A cimszó » minden vastagabb betűből álló szó k.-l szőna* számillatik. .Minden további szó dija 500 K. A hirdetési dlj olöro lixotcndA a forRalmladóhozzászá nltásával
Legjobb minőségű kCIlfú\'.dl kokax ti kovácasxén, fnszén ís dai nb«xón Weiscr gépgyár. 4\'X>
Eladó egy hssziiált varrőgíp. Clm a kiadóban.
Pónxkőlcsönt bekebelezésre minden Ősszegben a legelőnyösebben ís leggyorsabban folyóslttat Aczél Ignáo pínz-kölcsönközvelltó Irodája NinyVanlzsán. Főút 3. sz. atalt Kénysxcrkölcsön kőt-«ónyoket veszek. 387
O.\'il . kör- ís szegletes kerotoxésc-ket minden szín ís sxéUstéxbo szsk»ze-illeti vege/. Siern üveges. V«sull-u. 17—19
ERTESITÉS.
liuteleltel íitesitem az illetékes t«-tülctekel, Itogy a tiszll fekete- és kaki-, liszthelyettesi kaki . altiszti-, rendőri-, cserdóil-, pínzügyőri- ís levenle-aap-kák, ugyizlnlín cserkész-kalapok a legújabb ikonban megírkeztek.
Hazafias tiszteletid BrunciloiJózsef Ilim, ettmege «i «gy«6iuhii»U <r»kck Qil<(« Sugar-ot U. Telelőn Z10.
A „Klsplpa" vendéglő Nagykanizsán. Sugár út 23. szám alatt Jutányos ár mellett eladó. Bővebbet kizárólag Dukász Miksa, Nagykanizsa
Rákóczi-utca 29. szám.
Egy teljesen uj, modernül épült «mo-lotos lakóház, 30 évi adónicntcstíggcl. azonnal bekottözlietó 3 szobás lakással. sUr-gőjc.i eladó. — Bővebbet »czól IqiiAo logai\'anlorgalml liodája. Nagykanizsán. Főül 3. sz al.itt.
| Ozlethelyiaég a víros Ugfotgalma-| sabb utvonalán, csekély bérrel, 2\'/t éves I szefződívsel, más vállalat miatt átadó. Clm
\' « kiadóban._
6yora- ís gépirdnó feilekt. állást kerts. Clm a kiadóban._1W0
Saiáttcrmésü lohór 7ŰOO. vöröa borát <jQ00 K-ért méri. Palzs Józel,_Atpid u, 19.
___p«lm» birtok. kiniml |Jri»bjn 50.25 S ti S botd Wtlok ít.il<llrl. Somottybao 61 iJ hnld |4 birtok *p&l«U«l. ill^tiili kü««Ub«n, JuUnjroi ÍJb»n • UilvV. — U0v»bb«t: DUKASZ MIKSA Nagykanizsán, Wákocil-utc* 29- tikm Wlt \' «
^ÍÍÍSSu UJBOR ir
BRUNCSICS JÓZSEF
IStltr, tuDiiit* tt <sy(iuutil(4ll ctUwk BiUltUo Su^ir-ut SJ * Telefon 110.
2 holdaa axölö, rajta lakható épülettel szép, gvUmö:c»Ossel eladó. Bővebbet Aczél Ignác iiigallanJorgalml Irodája Nagykanizsa. Főút 3. sz.___
Lakóház a város belterületén, azonnal beköltözhető 3 szobás I kássjl, sülősen cUdó. Bővebbet Aczél Ignác lnR»llanfor-galml Irodájában Nagykanizsán, Főút 3. «■
IíIjiJA eh>y modern gyarmokkooal
Ki»laludl-u. 17 c. Vermes. _ 992
Strém h-ilióti g.ud.nága kcr>s egy kon-vendós kanáazt bojtairal és egy bognárt ápii.is 2I rt-__V«b
Kűv ióluröan K-vó etős nagy disznóól eladó Bővebbet Rózsa-u 6- sz 1009
Eladó ba^olal hegyen Török Istvánné szőlóbiitok.1. Bővebbet Szemete utcar23 1032
Forgalmas utcában Ozlothslylségazon nal ftado. Clm a kiadóban.
57
Ballhyiny-u!ca 22-2-1 számú ház is keit, április hó l-lől kiadó, esetleg cl Is adó. KO-csí Jenő Ungj.kabla pjszta. |»slB
Felsóraj<. ____fW
65 holdas birtok BalVo.i Somogyi oldalán 8 szobás na*y uill.ikkal c»céd lakások. Istállókkal, 10 hold elsőrendű szőlővel. esetleg kettéosztva is nagyobb blr-tokvétcl miatt sürgősen eladó. - - Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán. Fó-ul J. \' Zalában. fővoiTil közelében cl.idó 1«0 mn-üvar holdas príma birtok n.\'gy«.öz>ígbín, öts.obás urilakkal, Sok jó gazd.i^gi
épülettel. QtJi a kiadóban._______9?2
Elíy ledetts és egy nyílott hintó eladó. Bővebbel Aczél Ígníc l,.tat anforgal.nl
Itodájaü.m Nagykanizsán, l óul 3 wájn._
Bfir- és azalongarnitúrák, dlvá | r.ok. sezlonok ís matracokai logolcsob- , ban kíszit. javitásokat Jutányosán eszközöl . O.ió kárpitos, Fóut 15. »
Eladó egy vaskeretes kézikocsi. Kos suth tér 21,b szám alattatL _1033
latállotrágya eladó. Kazlncl ul 49.
Házak, 2. 3, 4 és 5 szobás magánhá-iák, köztilk beköltözhető lakással, kisebb é> nagyobb jövedelmező bérházak, emeletes és üzletházak, vendéglők olcsó árban eladók. Bővebbet Dukász Miksa Nagykanizsa, Rákóczi-utca 29. »z,
Nyaraló Balntonberénybcn, 4 szoba 544 öl kerttel, (olyó április 17 én délelőtt B\'l.itonbeiériy köz»é<házinál önkéntes árvetésen eladatlk. Válaszbíl/eges levélre válaszol Nímelhné hagyatéki zárgondnoka Bjlalonberényben. • >027
Mindenhez alkalmazkodni tudi. leva-loxö, axámlázó, köny»oló, gépíró, aki az összes lrod«i leendőkben otthonos, magyar-német, komoly és megbízható munkaerő, reprezentálni ÍJ leiekkel bánni tud. helyi és megyei összeköttetései vannak — alkalmazást keras. Fő tök helyetteséül. Iroda-vaijy Uzle vezetőnek, stb. Is elmegy. Címe a kiadóhivatalban megtudható.
557Slníárd 250 millió
rnnurreménv V.X1.\' 5 milliárd korona.
Szcrenceszámu .or.jegyek fs tervek kapliatók
. . dohányároa é. oiztályaorajegy
ifj. liáfschíer KIIKSa ttelámltAnil. -
Tlsitelel el értesitem a nagv éntemtt közönséget, hagv 28 év óla fennálló szoba-festő é* mázoló üzletemet, — melyei be-tegségem u iatt 3 évig szüneteltettem, — újból a legdiva losabb mintákkal rendeztem be. Elvállalok e szakmába vágó mindenféle munkákat. Kérem a nagyérdemű közönség nagybecsű pártfogását.
Tisztelettel
FALCZER JAKAB
szobafestő és mázoló mester » Kazinczy-utca 19.
„Kéményseprő"-ban,
naponta
líra csapolt f
kapható.
KIMMktl Fnittats Htnliillil
Sitvca párttogáat kár
Eatánktnt kttünrt crKúnv/.nr-
141/2 HP
szivógáz-lokomobil
900 ~ MAV golyós, 1500-ü. Schuttleworth
cséplő
3\'/i HP
gőzlokomobil
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
CORDATIC
autógummik.
iczógazdasági kul úrijára A "xerk. \' ■ —
BERETVÁS PASZTILLA a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
-------------- " \' " " jr>r vVB Y^ ■ BP.TELEFÖNll82 85B
[MNÁN-BEHOZATfllj
Szomolányi Gf oSa
uri és női divatáruk nagy választékban
Csengery-ut 2.
ZALAI KÖZLÖNY
1926. Április 4.
Balatonföldvár
gyógyfürdő [Kazpalfoág: Budapest, IV, Váci-u. 36-58 Telelőn: Jóisef 101-26
vimi«<k. <*ilornAii». UJ natysxálíoda: r-;o«lt:n é% komf«Ji>» íwWvíI. IOmmmmx. I.ak-ojilólrok. lUlt. otváió- í« Mncl«f«a, bír. Otór*l
teái <*1i l*n<. MncokUMt. további komíwtos sz&llodllnk míf; 100 iiobi-vjJ. Stríndf.iftfí. Viiliportok. l.swn tenoU. Oo\'í. Kon««ck. K»l>»rtíl6-i3i«oV. r.tó»sí«on: juoltM IS-ig. fCnlion; Jualoi\'IS.töl urjKCinber t-ijr. ulúulKin »xcp!cnib«—okCófctf W. Mpi pemiO (tóultonlan JOOÚO K-lúI MleW. Tírjatilfi liiok BjUlocifOIJviff» d«l hiiiWo mfríik«lt intccüérll J<KVCkk<>.
VJIUtctkck kcdveiő tfxcti«i fcltítclck mellett Inpfaafftk.
Felvilágosítással szolgál az igazgatósági
Hová, hová?
Húsvét hétfőn megyünk útlevél nélkül
Amerikába,
hol családias összejövetel lesz
tánccal egybekötve,
belépődíj nélkül.
Figyelmes kiszolgálás. J 6 balatoni borok.
Kumin Ferenc.
Már most kipliatók
konyhakerti palánták
Petermann kertészetben
Báthory-ulca 22.
MIÍSI MIMI FOTÚIHQTERMEBEH
a hirtelen kedvezőre fordult időjárás folytán, a szokásos tavaszi
gyermek fénykép-felvételek megkezdődtek.
Kívánságra még fütve van. Tessék árajánlatot kérnll
Telef. 358 K8ZÍQt2]("HÍC9 II. Telef. 358
Kész ajtók és ablakok
vutnlva is *l*j>mAzolv» najjy m<nnyUéRbtn ■iionntl kaphitók. Kíuil tiooklvOi lömör hll<J
liObAkJl é» rendelőre, uji u\'c-u; mlr.dC.".Mt«
mulwmunU* i l«g»xolM4t>b klviutbta
Malomsoky Jórael MjtalosArogyir rísxvén;tir8aíá£.
Klrolykörul 3., íflcmtlcL T<ltíon: J6ml /4-l> Projpcktm dljtatnn.
•I szobás urí magánházak 2W-250 niilM. Elfoglalható belvárosi -1 szobás ház ?40 imíi«-.
Elládé házak! k,,™, HllltuO DCIY<uwi •• mv^" \' " .....
Elíoelalhntó 2 szobás uJ htaToW WW^MÍX ház 120 millió. - Havi 1,200.000 korona |övc<lelmli több lakisii neuarosi ház 120 millió korona. — Belvárosi szép házhely-Birtokok, bérletek, malmok közvolltése. x pímkSlc.OnUOx.otitóe ingatlanra.
8ZIG RISZT ingatlanforgalmi iroda, Fő-ut 8.
keserűvíz
sorsit ötmilliárd
osztály sorsjátékon
Az uj j tléklcrv igen előnyősén változott, mert a nyeremények száma isméi a békebeli arányban van megállapítva, vagyis minden második sors-
55 milliárd és250 milliókor
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokai ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája fC&.E)-
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona. Játéktervek ingyen. — Húzás április 15-17.
NAGY VÁLASZTÉK
szebbnél-szebb húsvéti tojások-, nyulak- és
remekül dekorált finom
dessertekben,
a legolcsóbb áron-beszerezlielök a
„Eá\'Korka Királynál".
Tessék megtekinteni minden vételkötelezettség nélkül.
Heffet> Gyula.
Kitang k>r.i»i|l
Ó. és UJBOR
1917. évi pocsonyobor/llterenklnt Ij kapható
REMETE, Suoár-ut 8. oeám.
4408/1926.
Hirdetmény.
\' Felhívom Nagykanizsa városban lakó állami, megyei és vasúti nyugdíjasokat, hogy az életbenléti bizonyítványok kiállítása végett folyó évi április hó 7-től 13-Ig jelentkezzenek a Városházán, Kazinczy-utca 1. kapu, 1. emelet jobbra, 3. ajtónál és hozzák magukkal az arcképes igazolványukat és a családi pótlékban részesülő gyermekek születési bizonyítványaikat.
Polgármester.
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNVAHAZ
Szarvas szálló épület.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyükben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálá5 pontos,
Az áru olcsó és jó,
Az üzlet száz évig is fenntartható.
Xíijapl.^ílHlíljioiiiffl
72000 sorsjegy. 36000 nyeremény.
mWi igija nyeri
Lehető legnagyobb nyeremény
s»" ötmilliárd korona~*a t jutalom három milliárd K
1 nyeremény 1 1 1 1
2 I
5
két milliárd egy milliárd 500 millió 400 millié 250 millió 200 millió 150 millió 100 millió
slb. stb. K készpénzben. Osszeuen r
több mint 55 mllllírd korona,
mely összeget készpénzben űzetnek ki.
b L oszttyr hízása fyritii 15-éa koöHik.
A sorsjegyek hivatalos árai osztályonként
Nyolcad Negyed Fél Egésa
25 KM II SO na II isntttiii 2(11 titt K
Soraiegyek minden árueitónál,
^^tgroKaacarvffwi i^i iiwiin mi
HADVISELT
sorsjegyek
húzása már e héten
szombaton
eddig még nem látott óriási nyereményekkel.
4452/-1926.
Hirdetmény.
A Babochay telket kisebb részletekben egy gazdasági évre a helyszínen folyó hó 6-án 10 órakor bérbe adjuk.
Városi Tanács.
2597/1926.
Hirdetmény.
Szerdán, április hó 7-én délelőtt 10 órakor az alsó erdei erdőőri laknál körülbelül 125 q. burgonyái eladunk.
Városi Tanács.
MEGERKEZTEK
a tavaszi nőikabáft
újdonságok, valamint
Segfiraomafeb és legdivatosabb férfi és női sxöwetek nagy választékban jutányos áron
WEISZFELD ES FISCHER
divaiáruháza a „Gólyához" ERZSÉBET-TÉR I. Telefon 285.
1926. április 4.
ZALAI KÖZLÖNY
11
Tegye le
a gondját ós huswét hétfőn
ránduljon ki Kiskar.lzsára a Simon-féle vendéglőbe, hol kitűnő cigányzene mellett á legkellemesebben elszórakozhat.
jobbnál-jobb balatonmelleki borok, frissen csapolt sör és izletcs Ölelek kiszolgálása.
Tekepálya megnyitás,
mely alkalommal 2 darab husvóti báríny lesz kisorsolva.
Szíves pártfogást kér Weisx Arnold
vcnd4gl6s. \'
Női s^almakalapok SffttM!T* nodc"rt
GVEHES ÉS V I O fi.
(i Férfikalapokat laktáron fariunk és átalakítunk.
HÚSVÉTI (IP9UJD0NSÁG0K!
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA
cipőáruháza
ugy minőségben mint árban
ötven év óta versenyen felül áll.
MILTÉNYI
névre ügyelni!
kisperkátai gazdasága
(vasulállomás : Szolgaegyháza)
elsőosztályu szántóföldeket
parcelláz
kis és nagy tételekben.

a Palma-kaucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, meit ruga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; de praktikus is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bör és minőségben felülmúl minden más gyártmányt.
ÉRTESÍTÉS.
Éctultem fl nagyérdemű közönséget, hogy C..ng«ry-ut I. alatti
hentesáru üzletemben
a friss I) u s árusítását Is bevezettem.
Állandóan friss sertés-, marha- cs borjúhús, tnvJbtá olvasatott zsír. hi) és szalonna minden mennyiségben a legolcsóob napi tion kapható. Kérem a nagyérdemű közösig wl.es
Babits Lajos
M hentes mé»x*fo«.
Gazdák!
SEWSI-SOLST
sűrített író, bdeges, megcsőkölt, étvágytalan, rosszul fejlődő malacoknak, sü.-dőknek, kevés tejü szoptatós kocáknak orvosság,
tejnélkttli gazdaságokban pótolhatatlan diaelikus takarmány. Ilus sertéstenyésztőknél fontos és nélkülözhetetlen. Kérjen ismertetőt és használati utasítást, melyet ingyen küld magyarországi vezérképviscló
UEBERMAHI* JENŐ
Budapoit, VI., KlrAly-utoa E2.
Teleion: T. 80-49. _
Ne Üljön fel az ügynökök rábeszélésének, hanem tekintse meg a világhírű
PFAFF-VARRÓ6ÉPEXET,
melyek minden más varrógépet felülmúlnak.
Brandü Sándor és Fia
Dunántul legrégibb vairógépszakOzlete Deák-tér 2. ..> Telefoni 12-
Kcd.oxO ré.Kletfizetá.i l.ltát.l.kl Ingyenes varrJBé» hlmz<,oM.t4.l XÍalíé" és lllraklár mindenféle rendszert va.rögéplie.. Sp.cláll. )..Hán.l>h.l>.
Miért nem mindjárt a legjobbat?
Alacsony fordulatszám. naSy leljtsilmény, olcsó memkOIlség. fcoss u élellariam. Ezen tulajdonságokat egyesili a Siolid német gyártmányú
PÖHLTRAKTOR
Árusítja:
SATURNUS R T. Budapest, n, M4M M-H. KEK
Fegyvergyári „STEYR\' kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Főút 8. sz.
Bazár-épület.
Üzemredükció folytán
has/nált üzmnképes gyalupadok, esztergapadok, furrógépek
valamint egvéb
SZERSZÁMGÉPEK
feltűnő olcsó áron kerülnek eladásra.
Ugyanott uj famegmunkáló és fűrésztelep!
gépek előállítási áron alul kaphatók
HERKULEÍMÜUEK RT
BUDAPEST,
VI. Figyeia-U. 14-16.
Telefon: Lipót 90S 20, 908-21
BIRKAKAT
feles tartásra circa 1500 darabot vállal
Balogh Jenő
Zákány.
Eladó ház.
József főhereeg-ut. 65/u. sz. alatti 3 szobás családi ház azonnali beköltözhetéssel eladó. Érdeklődni lehet Suiíái-ut 51.-
Közvetítők kizárva.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest legcIsétefadD, modern. Ci.iladl szillója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8:
* Mérsékelt árakt Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezési Központi tulís! - Mctcgvlzszotgállnlásl -
Furdókl - Lift!
A nyugati pályaudvar kózclében
ZALAI KÖZLÖNY
1206 Április 4.
MEGHÍVÓ.
A NAGYKANIZSAI TAKARÉKPÉNZTAR RÉSZ VÉN YTARSASAQ
I-» miv. • » ....., ..„ i„H. „a, lu-ivisAoébai
,926. évi április hé 17-én délelőtt V.ll órakor tartja saját helyiségében
r r
81. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre
a I. c. részvényeseket tisztelettel meghívja
az Igazgatóság.
I. Az igazgatóság és lelügyelöbizottság jelentése a 7W1925.
P. M. szám.. rendelet alapján eszközölt ..j "CTon elér ékel s ö ; az 1925. január hó l-l megnyíló mérleg megállapítása s a forga-fomban lévő 100.000 drb. részvénynek 5:1 arányú összevonása 20000 drb. egyenkint 30 pengő névértékű részvényre.
2 Az $25. évi mérleg és zárszámadások előtcriesztése a mérleg\'megállapítása, a nyereség felosztása iránt, és az igazgatóság él felügyelőbizoUság felmentése feletti .határozathozatal.
Tanácskozás! tárgyak sorrendje:
3. A félügyelöbizottság és választmány 1925. évi tisztelet-dijának 18 s., élelmében a társaság hivatalos
közlönyének kijelölése.
5. Alapszabályok módosítása.
6 Zárolt részvények feloldása ügyében határozathozatal. i Igazgatósági elnök, igazgatósági tagok, továbbá a lel-tloyelőbizottság és választmányi tagok választása az alapszabalyok 25 , 27., 41. és 43. §§-ai értelmében.
-5 óráig az intézet helyiségében
—-i^TTT. . részvényesek figyelmeztetnek, hogy szavazólapjaikat .921 év iprilis hó .G-lknapiér, délelőtt 0-.2, 3-
a szerint szavazati jogot „ak az gyakorolhat, kinek részvénye a I**.*. megelőzőleg négy héttel nevére „,,„„.
Vagyon
Felértékelt megnyitó mérleg 1925. évi január hó 1-én
Pénitlri készlet ...... ». ••; •••
Magyar Ncnueti Bank giróköveteléi Postatakarékpénztárt számlakövetelés
Váltók ............XL1 T. ,
Intézeti Ml és Kőhánya-Ohcgyi telek BílatonmagjHWÓdl birtok
Értékpapírt.....
Folyószimloaüósok
(-
Koron.
131,177 763 5,171 764 20.587 <59 8.775 B76 870 3 000.000 000 8.000.000.000 606,301 891 2 684.094 141

Pengó I
10 494 22
413 74 1.847
702 070 08
240 000 -480 000
40 504 18
209 727 67
11,881.867 57
Részvénytőke...........................
Tőketartalék.............
l-rtékcsükkenési tart. alap................
Nvumlrjalap...................................
lljnípi P.lek Lip.ll alap ... ■ ■ .........
Belétek könyvecskékre és loly6S7.lnil.1kra ......
Vlsszlcszámttolt váltók ..................
Hitelezők ................................
Almentli tétetek.......................
Kel nem vell osztalékok ................■ ■■■
1924 évi (cl nem osztott nyereség (Tartalékalap éj Nyugdíjalap dotációja kivételével).........
Teher
-"tfom:S~ 1\' Wnjtő I
7 600.000 000 2 250.000 000 1 250 000000 300.000 000 Itt.000 1.222,950 771 8.807 150.000 232.620 464
800 000 1B0 000 100 000 24.000 -8 SS 97.838 54 i- 652.672 -18809 S4 416,404 324 33.312 35 877.100
843,100.019
70 16 75.448 -
21.023.219 888 - 1,681.867 57
Nagykanizsa, 1925. évi január hó I-én;
ujnépl Elek Ernő
elnök.
Dr. Fábián Zsigmond
alelnök.
Valkó Ágoston
alehök.
Kelemen Ferenc
igazgató.
Golenszky János titkár.
Vagyon
Mérleg-számla 1925. évi december hó 31-én
Teher
Pénztirl készlel ............ ■••
Magyar Nemzeti Bank girókOvetelés
Potúukarélpénzlirl köveUlil.....
Pénúntficli VóveleléMk .........
Váltó-tirca ..................
Folyószámla adótok ... .........
Intézeti hi! és Kőbinya-Ohegyi lelek
Hala.onmigyaródi birtok .........
Értékpapírok..................
Kezességi adósok...............
Különféle adósok...............
Rés/véiiyl^ke . ........................
Tőketartalék..........................
Értékcsökkenési tartalékalap ..............
Nyugdíjalap.........................
U|népi Klek Lipót alap* .......
Bclélek könyvecskékre és folyószámlákra .....
Visszaszámított vitték .............
llilclczók ..........................
Különféle hitelezők ...... ..............
Pel nem vett os7talékok ...............
Villáit kemségek ................
Átmeneti tételek.....................
Nyereség ithorat 1924. évről ......•2;<tű00ltr-
1925. évi nvercség 1.2111 390 890
~ Korona
7 500.000 000 l-l 2 250.000 0C0 1 250 000 000 300.000 000 111 000 10261.153 388 11 964.314 287 1 994.848 725 268.164 951 12715160 268.970 000 813,727.840
1 229,299.909
Pengő
808.000 I-180 000 -100 000 24 000 -8 .68, 820 882 27 958 846 14 159 571 90 21 633 20 1.017 21 20 717 61 65 098 21
98 343 75
38 094.102.040 ;-3.047.528 17
•A. IW*. <11 nyctt.ÍRb.\'il ISO\'l wn kixonijj. 1 po«£Ú:« CR4.llU.llk VI
ulr.épl Elek Ernó
tinik.
Nagykanizsa, 1925. évi december hó 31-én.
Dr. Fábián Zsigmond
alelnök.
Valkó Ágoston
alclnnk.
Kelemen Ferenc
igazgató.
Golenszky János
titkár.
A lenti mcgnyitómérlegcl és az 1925. évi mérlegszámlát a szabályszerűen vezetett könyvekkel tétclről-tétclre összehasonlítottuk,
azokkal tökéletesen megegyezőnek találtuk.
Heimler Józsel
elnök.
dr. Darás László
Nagykanizsa. 1926. március 30-án. A FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG: Frank Manó László Zsigmond
dr. Merkly Belus József dr. Rotschild Béla
Nyomatolta Zrínyi NyomJa\'pír és Könyvkereskedés R.-T.-iiál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofeiibeck Károly.)
60. évfolyam, 76. szám
Nagykanizsa, 1926 Április 7. szerda
Apa 1800 korona
ZALAI KÖZLÖNY
Sarfcuitfitg t* kkMMvttt Ffct 5. ix. lütenutu-Mifoa 7a
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelén Béla
ElilUelW ér.: Ejy 30.000 I tuna Ma ......... «M« 1
A KÉT HARÁCSOLÓ
A nagy szerelem, amely azon- | A kisantant a rablás közös-
ban inkább érdekeken, mini őszinte érzelmeken alapul, a kis antant államai között kezd fel-bomlanl. Ennek a körülménynek nyilvánvaló jelelt elsősorban azok az apróbb súrlódások adták, melyek Románia és Jugoszlávia kőzött már több izben előfordultak. Jól emlékezhetünk rá, hogy a Magyarország megrab-lásából szerzett közös konc feloszlásakor bizonyos területek miatt a két ország között csaknem fegyveres összetűzésre került a sor. Az a mély tempe-ramenlumbell különbség, amely az oláht elválasztja a szerbtől, mindig nehézzé tette a felmerült problémáknak békés uton való rendezéséi s ha a közös bűntudat nem tartotta volna össze a két harácsolót, minden valószínűség szerint már régen sokkal komolyabb következményei lettek volna e súrlódásoknak. Mert a szerb nyílt, heves temperamenlumu, míg az oláh ravasz és szivesen választ hátsó utakat céljainak elérésére.
Most azt az épületes hiradást kapjuk Belgrádból, hogy a jugoszláv kormány elhatározta azoknak a birtokoknak az elkobzását, melyek szerb területeken román állampolgárok tulajdonában vannak. Be kell vallanunk, hogy ez az intézkedés nem szerb részről jött kezdeményezés, hanem csak mélló viszonzása annak a bánásmódnak, melyben a román kormány a jugoszláv állampolgárok birtokait részesítette.
Akárhogy is áll aíonban a dolog, mégis csak el kell gondolkoznunk azon a furcsa barátságon, amely a két szövetségest összelüzi, kik egymás alattvalóinak anyagi romlására ily nyíltan törnek.
A temesvári konferencia letagadhatatlan kudarca már akkor sejthetővé tette, hogy a kisantant kebelében komoly és mély ellentétek vannak, mert másként el sem lehetett volna képzelni, hogy elszalasszon egy alkalmat, amikor Magyarország ellen lel lehet lépnie
si-gében forrott össze s a közös bün tudala egyesitette a közös félelem zsinórján.
Ezek a motívumok azonban nem képezhetik az egyesülésnek olyan erkölcsi princípiumait, hogy hogy az tartós lehessen. A porig alázott, kifosztott és tönkretett Magyarország a maga sebeinek néma mutogatásával, a vele el-
követett igazságtalanság irtózatos következményeinek feltárásával nem hagyja Európa lelkiismerelét nyugodni.
A bűnkrónikákból tudjuk, hogy a legelvelemedetlebb gyilkost is éjjelente kisérll elkövetett szörnyű tettének emléke és sokszor ez az egy elviselhetetlen gondolat adja őt a törvény kezére.
A kisantant lelkiismerete nyugodt nem lehet. Amit velünk, illelőleg a mi rovásunkra elkö
vetett, annak más orvoslása, mint Magyarország régi egységének és jogainak visszaadása nem lehel. Mi megtanultunk szenvedni. Megedződtünk a bánat tüzében s bizva bízunk abban, hogy megpróbáltatásaink nem lesznek hiábavalók.
A kisantant érdekszövetségének hevenyészve összetákolt épü létén nagy repedések mutatkoz nak, melyeket az idö kisebbé nem, csak nagyobbá tehet.
A megalázott nép. a leliport jog a maga némaságában han-gosabban beszél a fegyverek és érdekek minden rikoltozó szólamául. Mi igazságtalanul szen-ve^raif " végig mindazt, ami a vesztett háború következménye volt, de ez az elszenvedett igazságtalanság csak arra volt jó, hogy a megpróbáltatások tüzében edzen meg bennünket a jobb jövöbe vetett hitünkben.
Magyarország fel fog támadni s a kisantant meg fog semmisülni.
Elmarad a nemzetgyűlés nyári szünete
Bethlen István miniszterelnök Radvinyba utazott miniszterek
visszatértek a székesfővárosba - A baloldal a frank-Ugyet a költségvetés sorár, Ismét pertraktáln! akarja - A megadásra váró ^ aktuális problémák - A magyar belpolitika rOvid hlrel
A nemzetgyűlésnek ebben az esz tendóben egyébként aligha lesz nyári szünete, mert juniusig a költségvetés. az appropriáció — tölti ki az
Budapest, április 6
(A Zalai Közlöny fővárosi tudósítója Jelenti): Oróf Bethlen litván miniszterelnök a húsvéti ünnepeket Budapesten töltötte, hélfón azonban Radványba utazóit, ahol valószínűleg egy hétig marad. A vidéken ünneplő Vass, Walko, Rakovszky és Bud miniszterek visszaérkeztek a fővárosba. Az ellenzék arra készü.ö-dik, hogy a frankügyel a költségvetési\' vita során is pcrtraklálja. A nyug-dijvaíorizáció ügyéb:n a pínzügy-miniszter valószínűleg csütörtökre hívja Össze az ankétet. A nemzetgyűlés jővö csütörtöki első ülésén be akarják hozni a módosító javaslatot.
A frankügy újra való kéregetésének manővere azonban a baloldalt csődbe fogja vinni ezúttal — ro«t arra készleti a kormányt és a mögötte álló pártokat, hogy most már radikális eszközökkel szálljanak szembe a baloldali fronttal a Ház munkássága ellen intézendő ujabb támadásaival.
Idői. Legleljebb még a magántiszt viselők nyugdijvalorizációjál sikerül telő alá hozni.
A megoldásra váró szerződés, gaz dasági és pénzügyi kérdések most már oly hatalmas restanciává nőttek — hogy csak a nyári szünet feláldozásával felelhet tneg a nemzetgyűlés kötelességének. -
B;avalolt helyen is tudják, hogyha a nemzetgyűlést nyáron együtt tartják, elsősorban az aktuális gazdasági kérdések végleges rendezésére került sor.
Benlczky szabadlábralielyezé-sének meghosszabbítását kérte
Beniczky Ödön fellételes szabadsága lejárt, mire Beniczky jelentkezett az ügyészségen, egyben gyógykezeltetése céljából további szabadlábrahe lyczését kérte.
BELFÖLDI HÍREK
Léderer Gusztáv halálos ítélete jogerős. Budapestről jelentik: A kaionsl felsóbiróság cluiasilotla Léderer Guszláv perfelvéleli kérelmét és ezzel jogerőssé vált a halálos Ítélet, amely alól csak kegyelmi utján menekülhet meg Léderer Gusztáv.
Bcrnhard P. Zsigmond S. J. halála. Ismét súlyos csapás érte a Jézustársaság magyaiorszigí tartományát. Bernhard P. Zsigmond, a rendnek külföldi vonatkozásban is egyik legnevisibb tag|a, hus<ét vasárnapján éleiének 45-ik évében elhalálozott. Március elején egy előadásra Egerbe utazóit, ah .1 annyira meghűlt, hogy közipUlltögyulladást, majd pedig agyhártyagyulladást kapott. Háromszor operálták meg, de az életnek mir nem lehelett" megmenteni.
Több fiatalember fegyveres betörést tervezett a megszállt területre. Budapestről jelentik : A rendőrség bizalmas értesítési kapott arról. hogy több fíalalembír fantasztikus tervekkel foglalkozik. A megszállolt magyar területre akartak ,betörést" szervezni a húsvéti ünnepekre. A rendőrség rajtaütött a fiatalembereken és őrizetbe vette őkei. A főkapitányság az esetről rövid ht-vatalos jelentést adott ki.
AsopronltWőI autó-katasztrófa. Sopronból jelentik : Husvét vasárnap a sopronlövói községben történt autó-katasrWfa áldozatai közül kelten, özv. dr. Müller J\'z<c!né és Eisner Oézáné még a szerencsétlenség színhelyén meghallak. A szerencsétlenül járt autó többi tagjai közül a soproni kórházban Hacker Lipólné és llacker Sándorné sérüléseikbe szintén belehaltak. Hacker Vera a kór-házbtn súlyos jgyrázkódás következtében élet-halállal vivődik. A rendőrség délután latija a rendőri hullai z:mlél. Nyomozás indult meg árnak felderitésíre, hogy a soflőrt, aki könnyebb sérül\'sekct szenvedett, terheli e felelősség a katasztrófáért.
CsekkhamisltAs gyanúja miatt őrizetbe vett főtisztviselő. A rendőrség őrizetbe vette Porges Jenőt, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének főllsztvisclőjét, aki a Magyar Nemzeti Bank csckklapjait hamisította és így nagyobb összegeket veit [cl. Porges tagadta, hogy ő hamisította volna a csekkeket, a súlyos gyanuokok aUpján a rendőrség azonban őrizetben tartja.
zALAI KÖZLÖNY
1926. Április 4.
Antal Géza református püspök Nagykanizsán
Szombaton délben érkezik a pOspflk Nagykanizsára — Este a városháza nagytermében vallásos estély lesz
Nagykanizsa, SprilU 6
Dr. Antal Géza, a dunántuli református egyházkerület JTűspOke hivatalos látogatásra folyó hó 10-én érkezik Nagykanizsára.
Az egyház-vizsgálattal kapcsolatos ünnepségek sorrendié a kövelkezó: Április hó 10 éo, szombaton délután 1 óra 20 perckor a püspök érkezése Budapest felől. Apályaudvaron hivatalos togadtalás a vármegye, a városi halóság és a betsösomogyi református egyházmegye, az imaháznál pedig hivatalos fogadtatás az egyházközség részétől.
A parochiális épületben megtartott egyházvizsgálat után 4 óra 30 perctől kezdődóleg a pOspök tisztelgő küldöttségeket fogad.
Este hat órakor vallásos estély a városháza dísztermében, amelyen az ünnepi beszédet dr. Antal Géza püspök fogja tartani.
Este 8 órakor társasvacsora a Polgári Egylet helyiségében. (Jelentkezés április hó 8-án, csütörtökön délig a Krátky tőzsdében.) Egy teríték ára 50.000 korona.
Április hó 11-én, vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepi Istentisztelet és utána Bárczay Ferenc újonnan választott főgondnok ünnepélyes beik tatása az ágostai b. evangélikus test véregyház templomában.
Antal Géza dr. ref. püspök vasárnap délután 2 óra 5 perckor utazik el Nagykanizsáról.
Az Iparostanonciskola Énekkarának irredenta-estólye
A szabadkai diák dmO szInmO előadási
Nagykanizsa, április rí Megemlékeztünk már arról a nemes törekvésről, melyet a nagyka-kanizsai iparostanonc itjuság közölt Levcsik P. Pongrác és Tóth P. Móric hitoktatók fejtetlek ki, akik megalakították az ifjúság énekkarát, hogy szabad idejüket a^dal kultuszának szenteljék. Énnek az énekkarnak első nagy vállalkozása a husvét-onnepi irredenta estély volt, mely alkatomkor szinre hozta Gyomlay László 3 felvonásos színmüvét /t szabadkai diák-ot.
A szereplők cgytól-végig derekasan működlek közre a darab sikere érdekében. A főszereplők közül különösen ki kell emelnünk Buza Jánost (I. diák). Szabó Lajost (a kor mánybiztos fiát), Gdlisz Oyulál (Debröy tábornokot), Jerausek Gyu lát (a szerb tábornokot). Oinler Györgyöt (a szerb őrmestert), mig a lobbi szereplók közül Kelemen Jó-zsef, Molnár Antal, Nagy József, Átkus János, Jordanics József, Orbán Ferenc, Snobel János, Szabó Sándor, SzOcs János, Harangozó Sindor, Magyar Józsel, Szabó István, Jerzsa János, Orosz Ferenc, Porubszky Zoltán, Milei György, Stróbl Józsel, Andris István, Tóih István, Tóth Ferenc, Dorna József és Zimmer-mann Ferenc (Ontek ki.
Az előadást az énekkar bevezető énekkel nyitotta meg. Az előadást tánc követte.
NAPI HÍREK
napirend
Április 7, szerda
Római katolikui: B. Henri. J. Protee-Uns: llerrnan. Izraelita: Nizan hó 24.
Nap kel reggel S ór» 29 perckor, nyugszik délutln 6 óni 37 perckor.
Mozi. litánia: Három szoknya meg egy nadrág, vigjálék. Klóadiaok 7 tl 9 órakor.
KULTURE8TÉLYEK ÉS ÜNNEPÉ LYEKi
Aprtll, II. B,lln arpia h,niv,moj, «
asflkSSi,-•"Í-™ • Wiiir w. "r"\'"\'-^
Lemondott a Paslcs-kormány.
Belgrádból Jelentik: A Pasics-kormány vasárnap délben lemondott. Bukása bibetelten izgalmat váltott ki Jugoszláviában. Legyózőjekénl Radl-
csot ünneplik, aki a korrupció elleni harcában buktatta meg Balkán legnevesebb politikusát. A válságmegoldását a paraiztpártiak és.demokra-ták megegyezésétől várják.
\\íói£ tt. £«e
y,Onb«,S,n fl o » 6nac« (tl. KÍWíll
\'"TjitlU Dotinlajr tUaS i<M|«i«l|t • Kuilai unKmlUD V í\'.l. , ,
SUjat ö. ritíh« aakaUlyi , >■■">.
Juntát 5. Ai Ipolntűktl d»Uld» fll,t4«,at,tí,l
taaapely*
A pörkölt-királynő
Nagykanizsa város nevét eddig la Ián csak n tőrök-világgal kapcsalatban Ismerik Magyarország távolabbi vidékein. Arra pediglen, hogy a régi határokon tut valahol köztudatba mehessen ál a zalai .metropolis\', neve, — arra Igazán még legvérmesebb reményeink burjánzása idején sem mertünk gondolni.
Az idők azonban megcáfolták kls-hitüségünket.
Nagykanizsa nevét ma szárhyára kapta a hlr és Berlin utcáin és mulatóiban nótába foglalva járja:
.Du blst aus Nagykanizsa, dort , gehőrst du hln...\'
A topokban ugyanis egy mapar tárgyú operettet adtak elő■ óriási sikerrel Berlinben. Minthogy magyar vonatkozásban a külföld ismeretei nem sokkal mennek tul a .gulasch\', és Jokoseh\' fogalmain, csak termé■ szeles, hogy az illető operett elme Is .Pörköltprlnzessln\'.
A színpadra valódi gulyás ágyukat, magyar ökröket Is felvonultatlak a dlszletezók. Az egész darabnak
I slágere voll a .Du blst aus Nagykanizsa...\' kezdetű belét, mely olyan Iáiba hozta a publikumot, hogy fel-
vonás-közökben az egész közönség mintegy extázisban fújta:
.Du bist aus Nagykanizsa, dort gehőrst du hin.."
Szakadatlan ujrázások után ugy megtanu\'la a közönség Nagykanizsa eme dicséretét, hogy remélhetőleg sohasem fogják többéi-, elfeledni városunk nevét, mely tlymódon bekerült az összes német lapok színi kritika rovatába is.
Elindultunk tehát a hirnév és dicsőség utján. Városunk nevét har-eogja egy messze nép fővárosának tomboló jókedve.
De vájjon, ha volt olt véletlenül egy nagykanizsai származású mogyar ezekben a diadalmas napokban, büszkén vallotla-e magái a sláger város szülöttének? Vájjon nem gondolt-e némi keserűséggel a lelke mél>én arra, hogy Idehaza bizony nem ra-iaml határtalan a lelkesedésünk nagykanizsai Illetőségünk feleli.
Igaz. hogy gulyás-ágyukban és ökrökben valóban nem szenvedünk hiányt, de mégis gondolkodóba ejt, hogy a „Pörkölt-prlnzessln" Írója miért éppen Nagykanizsát szemelte ki Ilyen vonatkozásban slágere városául ? __ffl
— Herczeg Ferenc Onnepélyck. A közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki, amelyben az összes elemi és középfokú iskolákat Herczeg Ferenc Ünnepségek megtartására kötelezi a nagy magyar irt negyvenéves irói Jubileuma alkalmából. A Herczeg emlékünnepélyt a tanév végéig kell megtartani és hazalias énekek, szaval ltokból és Herczeg színmüveinek egy felvonás előadásából és a nagy magyar Iró érdemelnek métla-lásából kell állania. A nagykanizsai iskolákhoz vasárnap érkezeit le a közoktatásügyi miniszter rendelete.
— A betyár kendője Klskanl-zsán. A kiskanizsal iljuság rendkívül sikerült előadásban adu elő A betyár kendője című színmüvet. Az előadásra sokan kimentek Nagykanizsáról Is.
= Vegyen Radikál paikányirtó huskivonatot. Kapható minden patikában és drogériában.
SZÖKÉSI KÍSÉRLET
A .bar <!e la légion- leánya — Kikózóaj-telt arab ajazonyok - Büntetések a légióban — Sidi-tien-Amer arab seyk házi — A azókéa (»)
Irta: Truxalnazky litván t Tizenötévi kényszermunkára Ítélték I Némelyik tör, zuz olyankor. A másik őrállás alkalmával osszelöii a puskáját, vagy a véletlenül atra Járó szerencsétlen arabot leszúrja. De ezek i súlyosabb cselek. A caf-tard hatása alatt — mondhatnám — kilencven percentje a légiónereknek megszökik. Nem mérleggel, nem számit, csak nekivág az Útnak. Igen sok példa van rá, hogyezér esel közül egynek sikerül a szökés, a többire pedig keserves büntetés vár. Tudták ezt, de nem törődlek - vele. Ha elcsipik, egykedvűen azt mondja . rá a légióner: smafou. Maguk a franciák is ugy hivják ezeket — a németektől átvéve — pumpislen.
Az általam ismert magyarok mind-annyia megpróbálta a szökést (pum: pot). Meg is ismerte valamennyi az oráni katonai bonon -sötét, dobos kazamatáit.
Mint halálos szerelemben is csa tódott (végre bevallom), de alig pelyhedző íwjuszu legényke, kerültem a légióba. Azonban a második
hónapban már azt dúdolgattam magamban a sárga kaszárnyában, hogy .L\'amour m\'a rendű fou..."
Rokonaimat s ismerőseimet elárasztottam levelekkel. Mindenik vége rendesen pínzkérés volt. Egyik nap meg is volt aztán az eredmény. Nyolcvan egyész frankot kézbesített nekem a posta, henem elóvigyázat-ból. ajánlott levélben küldettem.
Egyre azon gondolkoztam, miként szabadulhatnék meg a már akkor rettenetesen gyűlölt légió szolgálatából. A pénz birtokában nem voll nyugtom egy pillanatig sem. Az eszembe sem jutott, hogy ez a pénz kevés, hogy várnom kellene még néhány napol, hátha több is érkezik? Csak el, cl! A legénységi szobában a kamerádok már a „soup\'-nál üllek, mire én levelemet az irodán ál-vellem. A mellettem fekvő osztráknak — kivel különben conpalfiotaságot tartottunk — föllünl, hogy nem eszem, hanem ahelyett a kimenő uniformisomat szedem elő és egyes apróságokat dugdosok zsebembe.
— Du Landsmann — szólt hozzám halkan — jusson eszedbe, hogy éu ezelőtt tizenhét évvel angazsállam s a kétszeri szökés miatt még most sem lelt le a kötelező öt évem. — Különben van pénzed?
— Vanl Isten áldjon.
— Akkor Jót van 1 Adieu-adieu 1 Az utóbbi szavait alig hallva, már
is rohantam. A kaszárnya kapujában azonban föltartolt az őrparancsnok sergeni. — No, Isten veled, szökés I gondoltam magamban. Csak annyi történt azonban, hogy sietségemben elfeledkeztem arról, hogy 20-lka van, rosszul gomboltam be a capoteomal. Azon méltatlankodott aztán ilyenformán a sergenl: „Nom de Dieu, nem ludod le, hogy a hónap második leiében balra kell gombolni a kabátot, hogy egyenletesen kopjék?-
Eleget téve a parancsnak, rohantam a ghelto felé s annak egyik kis piszkos kapualjában husz frankért türhetó uri ruhát vettem, melyet ta Ián legnap egy európai ur cserélt föl a légióner Öltözettel. Másik tíz frankból kikerült a cipő, gallé, nyak kendő és kalap. Sőt egy oir bőrkesztyű is előkerült még. összenyalábolva az egészei, kimentem s az utca végén levő nagy pálmás kert palánkját átugorva, ott átöltözködtem egy bokros olivafa mögött. Katona-ruhát pedig összekötve, bajonctlem-mel odaszogeztem az ^„yik datolyapálma törzséhez. — Bámulhatott reggel a csodagyflmölcsön, aki elő-
ször látta I Nem felejtettem el azonban a még hazulról hozott kis browning pisztolyt zsebrecsuszlatni.
Szívszorító félelemmel indultam a városkát körülvevő vártai oráni kapujának, nem ismernek-e mee az olt őrt álló légiónerek? - ügyet sem vetettek rám. — Az egyik gondokba merülve pipázott, a másik pedig a viliágé negréból Jövő arab menyecskével incselkedett.
Mint üditő sétáját tevő Jámbor polgár, indultam neki a városon jóval kivüt eső állomásnok. — Közben egészen besöjétedett. — le másztam a meglehetősen magas töltésen, s az észak felé futó sinek irányában űzött vadként elkezdtem szaladni. — Futottam, fulottam... egy negyedórát... félórát, mikor fuldokolni kezdtem s mellem a forróságtól csaknem szélpahant. — MegáIllám. Az eső sűrű csepekben ízi áü. Köröskörül koromsölélség. Távolböl hallalszolt csak néha-néha az éhségtől félig veszett hyena csontveioxe borzongató üvöltése, vagy a nősténye hívogató sakál szerelemtől rekedi hordülése. A zsebembe lévó browningot „firc" igazítottam s kezemet rajla nyugtatva, ismét elindultam, folyton a sinek mentén.
(Folyt, köv.)
1926. Április 4.
ZALAI KÖZLÖNY
11
— Keresztényszocialisták húsvéti mulatsága. A nagykanizsai kereszlényszocíalisla párt sikerült kabaré-estélyi rendezett húsvét hétfőn este a Keresztény Otthon helyiségeiben, táncmulatsággal egybekötve. Az estélyi Oraff Mátyás kecskeméti tájszólásu szavalata vezette be. Utána egy kacagtató bohózat, a Földosztás következett, amely maró szatírával mulatja be a földosztási. A következő párjelenet Suszter őfensége,-telve deiüs jelenetekkel. Majd Hamis az asszony, utána Tiniké és Tónika bohózatok ragadták magukkal a hallgalóközönségel. A szereplók közül természetes lálékukkal és elő-adásmodorukkal kiváltak Graff Mátyás Szél Qyula, Noll F., Vidéki J, Hetési József, Szummer I., Kovács Kalus, Boha József, Hanimer J.. Károly J., Tuhert La|os, Bc-szák Ágnes, mig Boha Mancika nagy hatással szavalt. MQsor után a fiatalság láncra perdült.
— A Vasutas Dalkör zászló-szentelése. A nagykanizsai Vasutas Dalkör uj zászlóját málus 24 én fog-Iák felszentelni ünnepi keretek közöli.
— Műkedvelő előadás Zalaszentbalázson. (Kiküldőit tudósítónktól) Zalaszentbalázs község lakosságából alakult mUkcdvelói gárda dicséretes igyekezettel adta eló a husvéll ünnepek alatt az örök szépségű, magyar levegó|ü színmüvet, A betyár kendőjét, amelyen nagy számú nézőközönség jelent meg. A rendezésen meglátszott Soós J, István, Mucser Boldizsár és Balog Ferenc gyakorlott rendezői keze. A szereplők mindegyike kitett magáért gondos Játékával, főleg azonban Takács Imre és Kondor Ilus a főszereplők, akik alakjuk temperamentumos megszemélyesítésével, Simon Teréz, Soós Mária érzéssel előadott játékukkal, úgyszintén Csizmadia István (aki a zenekart tanította be), Kiss Menyhért, Simon Mária, Bazsó János, Vörös Ferenc, Horváth János, Soós János, Kondor Imre, Kiss Eva és Balázs Józsel összjátékukkal villék sikerre a darabol. A két előadás jövedelme a kullurház felépilésére fordillalik. Az előadási Fehérvasárnap harmadszor fog|ák megismételni.
— Levente-egyesületek mulatságai. Zalavármegye alispánja felhívási bocsátott ki, melyben a levente egyesületeket felhívja, hogy a húsvét utáni hónapokai használják lel műkedvelő előadások tsriáslra. Az alispán figyelmezteti egyúttal a levente-egyesüleleket, hogy az előadások magyarsÉgtra és színvonalára le^-szigoiubban ügyeljenek, láncmu\'at-ságok alkalmával pedig csakis né pies vagy régen bevett magyar láncokat vegyenek be a láncrendbe.
— Pályázat. A zalaegerszegi já tás főszolgabirá|a pályázalol liirdcl az elhalálozás folytán megüresedett nagylengyeli köriegyzői állásra. Kérvények április 12-ig a főszolgabíró
• hoz nyújtandók be.
— A Fűtőház!* Kézművesek zászlója. A nagykanizsai Fülflházi Kézművesek pompás kivilelll zászlóinkat május 30-án fogják felszentelni.
— Az Eötvös-téri gazdasági épületek lebontása. A képviselőtestület, mint ismeretes, megszavazta az EötvOs-téii vároií gazdasági épületek leboutását, amit a tér parkírozása lesz szükségessé, azonkívül a közkórház mcllciti islállóépűlet le-bonlásái, ami viszont az u\'carende-zési terveknek állolt útjában. Mindkét esetben a városszépészeti szempontok tel|es érvényesülését látjuk a jelenlegi helyeikre nem illő épületek lebontásában. A lebontásra vonatkozólag a város már meglelte az intézkedéseket, ugy hogy annak megkezdése csak napok kérdése s azután még idejében megkezdődhetik a parkosítás. A gazdasági épületben lakók elhelyezésétől gondoskodás történik.
Asztalok a tapolcai tejpiacon. Tapolca község képviselőtestülete egy sok város piacinak például állítható határozatta] a helypénrszedö beadványára engedélyt adott a tejpiacon asztalok felállítására. Ezután a piscon tejet csak asztalról szabad átülni, amivel szemben a helypénzt csekély mérlékben, 2000 koronára felemelték.
= Eljegyzések. Csonka Erzsébet (Péc) és Koslein Ignác (Nagykanizsa) jegyesek. (Minden külön értesítés helyen). — llackler Oizike ds Felde Lajos jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit).
— A Keresztény Társas Temetkezési Egylet rendkívüli közgyűlése. A nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet folyó hó 18 án délulán pont 3 érakor a Keresztény Ouhonban rendkívüli közgyűlési tart, melyre a láigy fontosságára való tekintetlel kérdnek a tagok pontos és tcijes számban meg-jelenni.
— KSzségegyesltés. Tapalca község küldöttséget meneszt a belügyminiszterhez, hogy a törvénykezési-lég Sümeghez csatolt Nyirád községei közigazgatási, igazságügyi és pénzügyi szempontból Tapolcához csatolják.
— UJ HadrBá-flók. A belügyminiszter jóváhagyta a Hadirokkantak, Özvegyek és Árvák Országos Szövetsége keszlhelyi fiókjának alapszabályait. Az uj Hadröá-fiók húsvét másnapján már szépen sikerült szin-előadást rendezeti.
— Utcai benzln-kut. Évek óla vajúdik Nagykanizsán az ulcai benzintöltő állomások engedélyezésének és felállításának ügye. Az autó forgalom egyre nagyobb lesz, a benzinkút meg csak várat magára. Ezalatt Keszthelyen a négy engedélyezel!
\'- benzin-ku! közül az egyik 5000 lite-ros űrtartalmú már megkezdte működéséi az autósok legnagyobb örömére.
_ Rádió készülékek, alkatrészek, lámoák hallgatók, hingosan beszélők lelépek Szabó Anlal rádió üz-leiében kaphatók.
A sok reklám mellett
itllim nélkül ajánlóin <10
orosztonyi boraimat.
Hl tó boti ak.i °lc>" UJ* \'S
meg 7000 é, 8000 koronái boMlmal.
sáfrAN JÓZSEF, magy"-"- T«.
— öngyilkos kisleány. Tegnap
délulán 2 óra elölt .néhány perccel N. K. 15 éves nagykanizsai leány, szegény napszámos szülök gyermeke öngyilkossági szándékból marólugol ivolt. Az azonnal kihivot! mentők a közkórházba szállították, azonban állapota annyira súlyos, hogy kihall-galni sem lehetett teliének okára és körülményeire vonatkozólag. ,
— Házasság. Szetlter Irma Valéria és Czurda Oszkár várm. kir. gazd. felügyelő, szkv. m. kir. honvédszázados f. évi április hó 3-án házasságot kötöttek. Minden kfllon értesítés helyett.
— Halálozások. Nagykanizsa ke-reskedő társadalmának két veteránja egy napon hunyta le őrök álomra szemét. Húsvét hétlön délulán 1 óra kor halt meg id. Fischer Ferenc, a Fischer és Leilner cég tagja 87 éves korában; rá hajnalban pedig Pollák Ede, a Pollák Ede és Fia cég alapilója halt meg éleiének 80 évében. Mindkettőjüket szerdán délulán temetik el a gyászházakbői.
— Körözések. A zalaegerszegi főszolgabíró elrendelte Mlszori Zsigmond zalapatakai és Balogh István 23 éves boncodföldei lakos körözéséi.
— Erdő-égés. Nagyszombaton délután V«2 órakor a nagykanizsai alsóvárosi erdő Budin-erdőrészébe hivták ki a tűzoltókat. Az erdőben ugyanis eddig ismeretlen okból tüz keletkezett, amely öt holdnyi területet elhamvasztott. A tűzoltók csak három órai nehéz munka után tudták a tüzel megfékezni. A ma megtartandó hatósági helyszíni szemle fogja megállapítani a tüz okát és az általa okozót! kár nagyságái.
— öregcserkész kongresszus. A Csfcrkész Szövetség április 18-ára országos öregcseikész kongresszust h ivott egybe. A kongresszust Faragó Ede, a Szövetség ügyvezető elnöke vezeli s célja az iskolából kikerült ifjak cserkészelének rendszeres kiépítése.
— Meghalt a haslővést kapóit halastó-őr. Megírtuk, hogy Váradi Imre 19 éves somogyszenlmiklósl halastó-őri súlyos haslövéssel szállítanák be a nagykanizsai közkórházba. A liatalember húsvét vasárnap délulán séiülései folylán meghalt. Holtleslél tegnapelőtt felboncolták. A nyomozás, hogy a litokzalos lövés kilói és miért eredt, mir.dezideig eicdménytclen maradi. A szerencsétlen fiaialember hattagú családnak voll egyetlen kenyérkercsője.
— Zala gazdái a Mezőgazdasági Kamara ellen. Zalaegerszegről jelentik : A Zilavármegyei Gazdasági Egyesület ma tarlolla meg Tarányi Islván dr. főispán elnöklete mellett ez évi rendes közgyűlését. Vida Jtnos titkár lámulatolt titkári jelentésében a gazdatársadalom jelenlegi súlyos helyzetére. Számos felszólalás hangzóit el a mezőgazdasági kamarák ellen, miért is a közgyűlés elhatározta, hogy memorandumban fordul a kormányhoz a mezőgazdasági kamarák megszüntetése éidekében.
— Halálos szerencsétlenség.
Nemessándorházáról jelentik a .Zalai . Közlöny\'-nck: Póker Imre helybeli garda saját szekerén szénát szálli-ioll haza a szülőjéből. Egy zökkenésnél a gazda a magasan rakott szína .tetejéről oly szerencsétlenül esett a lovak közé, hogy a szekér kerekei keresztül mentek testén. A lovak még vagy hatszáz méternyi távolságra hurcolták magukkal rettenetesen összeroncsol! gazdájukat, akit a falubeliek szabaditoltak ki a lovak alól. Azonban Pókeren már nem lehelet! segíteni, mert másnap borzalmas sérüléseibe belehalt. Temetésén egész Nemessándoiháza lakossága olt volt.
— 15 pár munkást keres a
veszprémmegyei Tóvárosi Báruradalom. akik a jószág mellel! vagy egyéb gazdasági munkákra novem-clsejéig leszerződnek és azonnal munkába állanak.
— Elmarad a kaposvári Ipar-klállitás. Az 1926. évre Kaposvárra tervezték az országos iparos-kongresszus s a vele kapcsolatos ipar-kiállilás meglarlását. Minthogy a mintegy 1000 főnyi iparossággal bíró városban mosl folyik míg csak az akció egy iparossággal biró városban folyik még csjk az akció egy iparleslüleli székház léjcsitésérc s épen ezérl a kaposvárnparoskon-gresszus! ennek felavatásával óhajtják egybekötni. Ez azonban az idén már kivihetetlen..így az idén Kaposvár helyett az 1526. évi mohácsi vész 400 éves éves évfordulójának impozáns megünneplésére készülő
1 Mohács fogja megtartani a kongresz-szusl és megrendezni a kiállítást.
— A zalaszentbalázsl Levente Egylet szép példáját cdta annak, hogy hivatásának tud élni; tagjai Nagypéntektől a feltámadásig állandó liszlelelőrségct alkotlak a Szenlsir-nál és a feltámadási körmenetnél disszakaszt alkottak.
— A hévízi ut Javítása. A vármegye a napúkban kezdi meg az alapos javításra szoruló keszlhcly— hévizi ut hengerezésél.
— A nyári balatoni hajózás javítása. A Balaton-hajózás a Ma-gyar-olssz Bank érdekeltségéből a Behajózási Rl. érdekeltségébe keiült át. A hajó-forgalom mégis elsején megkezdődik. Az uj érdekeltség fő-programmja a balatoni, hajózás eddigi panaszainak megszüntetése, így lóként a Siófok, BalatonfOldvár közi a lecsökkenteti hajójáratok számának felemelése, hogy Budapest és a zalai paitközt azösszekölletéslélénkebbé tegyék.
— LESZÁLLÍTOTT áron, 10 ezer koronáéit kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a Nagykanizsai Cimtár. Már csak kevés példányszámból áll a készlel.
Kényszerkölcsön-kötvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk GROSZ ÉS\'tÁRSA
/ bankház
„sFÖ-ut 15. - Telefon 321.
ZALAI KÖZLÖNY
— Mezőgazdasági tűzbiztosítás. A vármegyéhez megérkezett a földmivelésügyi miniszler rendelete, mely felhívja a hatóságokai, hassanak oda, hogy a gazdakózOnség, tekintettel a súlyos gazdasági helyzetre, < minél szélesebb körben igyekezzék termését és vagyonát biztosilani elemi csapások ellen.
— Zenekar-alakulás. Zalaegerszegen megalakult a tűzoltó zenekar.
— Útépítés a Balaton mentén. Zamárdinál és Tihanynál megkezdték a balatoni körút épilését. Az autó-lurák számára épllló körül egykét év alalt teljesen bele|cződik. Az ut nagyon jó h.táesal lesz a balatoni idegenforgalom intenzivebb kialakulására.
— Iglói diákok találkozója Budapesten. Az iglói lőgimnázium-nak volt tanulói közül többen május havában egy monslre találkozóra hívják össze mindazokat az iskolatársakat, akik valaha az iglói főgimnázium tanulói voltak. A találkozás helye és Ideje Budapest, május 16-ika délelőtt 16 ika délelőtt 10 óra, a régi országházban (Főherceg Sán-dor-ulca 8) A rendező bizottság mindazoknak a volt iskolalársaknak, kiknek elmeit Ismeri, közvetlenül meghívói fog küldeni, leikérve őket, hogy viszonl a maguk részéről az általuk ismert voll iglói diáktársaikat levélben szólilsák fel a részvételre vagy küldjék be az általuk ismert diáktársak pontos lakcímét a rendező bizollságnak. Tervbe van véve egy .Iglói Diákszövetség" alakítása, melynek célja és feladata lesz az arra rászoruló volt diáklársak erkölcsi és anyagi támogatása. A találkozón való részvétel bejelentése .Iglói diáktalálkozó" rendező-bizottsága, Budapest, V., Alkotmány ulca 29. cimen történik. A találkozón minden politika és irredenta mozgalom ki van zárva.
— Botrányos részegség. Kozma Pál nagykanizsai boltiszolgát a rendőrség kihágási osztályán botrányos részegségéri 500.000 korona pénzbüntetésre ilétlék.
— Akit vaddisznó támadott meg. A zalacsányi és kehidal halárban hatalmas vaddisznó vetődön a szőlőkbe, ahol Hencsei Károly csány-hegyl lakost támadta meg; Hencsei kutyája azonban menekülésre kész telle a feldühödl vadat.
— Schwarcz De*sí harisnyái a legjobbak
Időjárás
A nnjrykanlzsal meteorologlal mtg-flrrvclö jelentése: Kedden a Mmlrsék-
: . - í..l,„. _!_.! rllMlllitl 2
1926 Április 7,
r^TíJ+i as.»
érakor +198, este 9 ír.ikor +12 4.
Felhitt!: Reggel borult, délben kevésbe\' borult, este tiszta.
SMrdny: Réssel északkelet, délben Njugat, este Dílnyugat. Heggel dér.
Napi csapadik mnnyisttle: —
K Meteorológiai Intézel jelentése szerint változékony idő válható, Ijóslllyedés-scl, esetleg csapadékkal.
_ Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az címül! héten 12 gyermek szillelell, kőz ülök 6 liu t\'s 6 leány: Horválh József földművesnek fia, Jámbor Sándor uradalmi kocsisnak fia, Berke György lakatosnak fia, Makra Lajos kőlé\'gyártó-segéd-nek leánya, Bellheim János vasúti hordárnak fia, Funimer Istvánnak fi3, Pévecz Károly napszámosnak leánya, Rózsa Sándor kocsisnak leánya, Magasházi József DV. (üllőnek leánya, Szerecz Györgv géplakatosnak leánya, Wciner Ödön kereskedőnek lia, Tólh Károly DV. kalauznak lia. — Házasságot kiitöll 5 pár: Dr. Szalai Béla ügyvéd Brei-ner Ilonával, Czurda O.-z\'sár m. kir. gazdasági felügyelő Szeller Irma Valériával, Horválh Aulai mészáros-segéd Deák Annával, Mácsai Gergely férfiszabó Lőrincz Máriával, Vidos Oyörgy nyug. m. kir. csendőr tiszthelyettes Bohos Erzsébetid. — A halálozás száma 10: Kopslein Ukab sülőmester 80 éves aggkori végkimerülés, Sarancz Józscl 15 napos belgörcs, Mikó Mária 17 éves hevenysárga májsorvadás, Fai kas Lajos népzenész 18 éves tüdógümó-kór, Szokol László 1 hónapos ráng-görcs, Oyőri Józiel forgalmi főellenőr 35 éves lűdőgümőkór, Pápai József 70 éves vizkór, Fuló Islván kefegyári napszámos 19 éves lüdó-güntőkór, Fischer Ferenc kereskedő 86 éves aggkori végkimerülés, Pollák Ede kékfestőmester 79 éves aggkori végkimerülés.
_ vigyázatlanságból hasba-
főtte magát. Somogyszentmiklósról
élei veszélyes állapotban szállították he a nagykanizsai közkórházba K. t. 15 éves \'fiút, aki egy előlöllő pisztollyal játszadozás közben gyomortálon tölte magát. A pisztoly gyutacsát nem tudta a fiu elsütni; miközben ezzel kísérletezel!, a pisztoly csövét maga felé [ordította és ütö-gctéssel próbálta a kapszli! elsütni. Ez meg is történi s a gyermek eszméletlenül terült cl a helyszínén. Al lapola válságos.
— Ragadós állutbetegségek. Zalavármegye területén a következő községek vannak jelenleg megfertőzve egyes állati betegségekkel: Vcszellséggel: Diszel, Ivarszeri hólyagos kiütéssel (szarvasmarhákra): Kuslánszeg. Zslaszabar. RUh kótral: Kányavár. Serlésorbánccal: Bilalon-szóllős, Vörrü. Serlésvésszel: Rédícs, Balaloncsicsó, Szijárlóháza, Balatonkövesd, Óbudyár, Balatonmagyaród, Kisbucsa, Orbányosfa, TilaJ, Zala-csány.
— Napsugarak — Esőcseppek.
Hűli Cili novellás kötete e hó folj£-mán liaevla el a saj\'ől. Ara 20.000 korona. Előjegyzéseket elfogad lapunk kiadóhivatala.
- Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb ki szolgálj*.
Mészáros Gyulát a szovjet kiutasítja területéről. Bécsből jelentik: A szovjelkormány félhivatalos sajtóirodája moszkvai lávira! szerint jelentést közöl, mely szerint a lurko-lógiai kongresszuson Bakuban résztvevő Mészáros Oyula egyelcmi lanárl ki fogják utasítani a szovjet unió egész területéről. A szovjet közlár-saság központi összesége azzal indokolja meg ez! a határozatát, hogy Mészáros Gyula a lapjelenlések szerint bele van keverve a frankhami-silásí bűnügybe és ezéit Mészárosnak, mint nem kívánatos elemnek nem adnak tartózkodási engedélyt a szovjet-unió országaiba.
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra éprltl. hó 15. í. 17-ín kezdődő o.«l4t».or.jéUkon. Ismét, mini békében, minden második •orsjeg; nyer.
Főnyeremény YJZ\'i 5 milliárd korona.
,„ Szereacictzámu sorsjegyek é« tervek kaphatok
if j. Hirschler Miksa
dohányárui és osztály-sorsjegy tóeliruiltónál. -:-
MOZI
Uránia. Szerdán 7 és 9 órakor a szezon egyik legötletesebb, Itg-mulattalóbb vigjálékál mutatja be: Három szoknya meg egy nadrág cim-mcl. A vígjáték egy belübe full pedagógusnak, egy tanárnak 6a három temperamentumos kisleánynak szerelmi bonyodalmát adja.
Irodalom és művészet
Venetlaner Rózsa zongoraestje
Húsvét másodnapján, hétfőn este taitolta a Kaszinó nagylcrmébcn zon-EOrahangvcrsenyét Venellaner Rózsa. Műsorát a legkülönbözőbb zenesze r--v zők munkáiból Állította egybe. Igy kerüllek egymáfsil szemben Mozaii. Beethoven, Schumann, Brahms, Ra-meau. Liszt-Debussy, Bartók és Kodály, a modern zenének nem épen legszelídebb úttörői és művelői. Do ezulán a szembeállilás ulán azonnal meg is kell jegyeznünk, hogy a fiatal művésznő gyermek-korához képest bámulatos stllusérzékket birkózóit meg azokkal a tátongó ellenlélekkel, melyek a fennebb elősorol! zeneszerzők között megnyilatkoznak.
Meri miféle szakadékok vannak például Beethoven c-moll variatiója s Kodály II plcut dans la Villeje kt-zö\'.ll Ez utóbbiban igazán nehéz tonikal szabályokat felismerni; hallatára mé^ azt sein tudjuk megállapítani, h.gy darabja miféle hangnemben van írva. Csak hang»inek cikkáznak körülöttünk; sehol egy taktus, melyben kissé megállapodhatunk hangbi-cchanáliának bizarr és fékevesztett tobzódása ulán; utána pedig valami kielégítetlen érzet jelentkezik bennünk, mely felzaklatta idegeinket és loniiáshoz szokott füleinket. Lz Kodály!
És a gyermekkora Venellaner Rózsa egyformán bele tudott helyezkedni ugy Brahms, Liszt s a ráadásul adolt Mazurkában Chopin szellemvilágába, mint Debussynek, de főleg az ultra-medern Bartóknak és Kodálynak zcncstilusába is. Pedig ez utóbbiak — fiatal kora dacára is — sokká távolabb esnek tőle, mint például Beethoven, akinek Varialióját nemcsak egyenletesen csiszolt technikájának virtuozitásával, hanem érett átgondolással is játszotta meg. Wö-adásábsn a rendelkezésére állt meglehetősen iossz zongorán még a pia-níssimókat is szinte elhaló lágyan ludla kihozni a nehezen járó billentyűkből, viszont ereje még Liszt Polo-naise-ében sem hagyta cserben.
Venellaner Rózsa nagy várakozásokkal nézhet jövője elé. Techniká]l már alig szorul némi kiegyenli ésrt; ha temperameni urnának felesleges ritmus-mozgásokba ömlesztett meleg-
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férii és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz 55L az „Arany Kakas\'-hoz
Telefon 3-74. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74.
1926. Április 4.
ZALAI KÖZLÖNY 11
térével is majd mélyebbről tudja alífüteni a klasszikusok alkotásaiban benne lappangó érzelemgmdagsdgot s eri sen kilejlelt sliluséizékével niajd tudatosan log behatolni Mozartnak V32Y Beethovennek szellcmvilágiba s lobbim beleéli magát az egyéniségével ósszhangzatosabb klasszikusokba, akkor játékának linóm graciözilása párosulva intenzív lelki elmélyedéssel a jövőben fényes sikereket fog jelenleni számára. Ebben a gyermekkorban azonban hétfőn este olyan művészetei produkált, melyei megirigyelhet lőle sok, évtizedes múlttal rendelkező hivatásos hangversenyező is. Kitűnő slilusérzéke mellett _ megtoljuk neki — mihamarább meg fogja találni a módját annak, hogy játékának ma még kissé gépies fegyelmezettsége harmonikusab-ban olvadjon össze a léleknek Intuitív tevékenységével, ami az 6 korában még lehetetlen követelmény lenne. A közönség elismerése .meleg, őszinte és |ól megérdemelt volt.
Kempeten Béla
TündáruJJak. Alié egy esztendős ez a Magyar Kézimunka Ujsag és máris az egész inaívar hölgyközőnség kedvencévi avatla. Aprtlil l én szines ledéllappal, ilupla inel-léklwcl másfélszeres terjedelemben jelent meg ez a lolyóirat. A havonként tncgiélenő lap, melynek clőlitelésc egy ívre csak 1W.C00 korona, megrendelhető kiadóhivatalunk utj4n is.
Ul Idők. Herczeg Ferenc képes szépirodalmi hetilapjának husvéli szama rend-kivlll gazdag ugy tartalomban, mini művészi képekben. Ebben a szambán veszi kezdetét Csathó Kálmán .Asszony a bakon- cimll regénye, amely a rendkívül sikerült .Lányok, anyik, nagyanyák cimü ciklus második folytatása. Közli ea a szám Zilahy Lajos érdekel 6s lmom cgylelvoniso-sit a .drassalkovica\'-ot, Rákon Jenő és Erdős ISnée cikkeit, Pekir Oyula elbeszélését, Juhász Oyula, Ernőd Tamás, Somlyó Zoliin verseli, a .Szerelem- dmO világhíres angol regény lolyUliUl »tb.
félidő elején megsérüllek s a Zrínyi éltől kezdve csak 9 emberrel jilszolt.
NTE—DVAC. Az őszről elmaradt méikózést ma délután Pécsett játszák le. Az NTF. Hirschler kivételével teljes csapatával utazóit el; a jobbszélen Verem fog játszani.
A Zrínyi Torna Egylet közgyűlését f. évi április hó 11-én dclelőlt 11 órakor tartja a Rozgonyi utcai elemi Iskola lornalermében. Tárgysorozat: 1. elnöki megnyitó, 2. lilkáti jelentés, 3. pénzlíri beszámoló, 4. zárszámadás felülvizsgálása, 5. felmentvények megadása, 6. tisziikar megválasztása, 7. alapszabály módoiitás, 8. esetleges indítványok.
A délnyugati kerület I. osztályú bajnokaidnak állása 1926 ápillls hó 6-án
Sertievisár
Felhajtja 5253. welyből eladatlanul vUfia-» >,-<01 <00 dro. Eliítendu 18.030--1! 530, nedett 16.500 -17001. szedett közép 16.000 - 16 500. könnyll H.OOO—15.000, eisótendC "tg 17000—17.500, másodtendü 16.000-5xi, angol Ittldő 15000-21.000, szalonna
Baltilyány-utca 21-24 számú héx éi kert. iprllli hő 1-től kiadó, eielleg el li adó. Kövei! Jenő Ungjakablapuszta, posttr Felsőrajk. _»53
nagyban 2Í OÍO--.-. zsír 21.000 - 21 .500.
\'chuaott bui 20.000 -21.000, anionnál lé!-rutés 20 000 -22 000. Irányzat közepei.
Szerkesztői üzenetek
0. E. Panaszos levelét illetékes helyen átadtuk, ahol biztatást kaptunk arra nézve, hogy a jövőre nézve megfelelő intézkedés fog tétetni.
3 E
ö c S ■ : 1 D Ul r w. = o 1 s
5, O > e < 3 S CL
NTE 12 II 1 — 38 10 23
PSC 13 8 3 2 33 n 19
KTSE 13 7 2 4 16 18 16
PVSK 13 6 3 4 30 21 15
KMTE 13 6 3 4 24 20 15
PAC 12 5 1 6 26 22 11
NZTE 13 2 1 10 11 40 5
KLTE 12 2 — 10 13 31 4
DVAC 11 1 2 ts 8 26 4
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar ét KöofT ceroalcedáa »T. Naerkanlta-
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apiőhlrdetél dl|a 10 izőlg 5000 kor A cirniző i minden vastagabb beidből állő ízű kél izónak izámillalik. Minden további azó dija 500 K. A hirdetési dlj elír.
Ilzotond8alotgalmladóhozzáizlmllásával
SPORTÉLET
NTE—K Máv TE 3:1 (1:1).
Régen látott gyönyőtü játék után legveszélyesebb ellenfelét Is legyőzte az NTE. Az első gólt várallanul a MAV érle el az 6. percben; jobb-szélsőjük beadását az NTE kapusa véletlenül a gólba ülOlte. 061 után az NTE belefekszik, óriási fölénybe kerül, de csatárai idegesek, s a kaposváriak megfeszített erővel védekeznek. Az állandó fölény lassankint visszahozza az NTE nyugedt-ságát s Palkó a 30. percben kiegyenlít, A második félidőben még nagyobb az NTE fölénye és sokszor valóságos iskola-játékkal vezetik támadásaikat. Jámbor tizenegyesével és Palkó remek fejes góljával szüle-lik meg a végső eredmény. Korncr-arány 13:0 az NTE javára. Az NTE-ben a csatársor mindegyik tagja i a bekkek játszottak nagyszertlen, a kaposvári csapatban pétiig a kapus biiliirozott. Fenyves buda p:sti biró nagyszerűen vezette mérkőzést.
Kaposvár: Turul-PSC 1:0. A Tuiul nagyobb arányban < is megérdemelte volna a győzelmet. A PSC ezzel a vereségével minden bajnok ság — nyerési esélyét elvesztene.
Pécs: PVSK-Zrlnyi 4:1 0 :\') A vezető gólt a Zrínyi érle cl. í PVSK csak durvaságával tudoll győzni, Szij és Junker ugyanis a 11
Klnlxey-utce 20. sz. alatti ház sürgőién eladó. Bővebbet Aoxél lynáo Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsa. Pőul 3.
Oycrmeklelen házaspárnak bútorozott szoba konyhahaexnélattal kiadó.
Bővebbet a kiadóban. 991
2 holdas szőlő, rajls lakhaló épülettel szép gyümölcsössel eladó. Bővebbel Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsa. Főút 3. 11. _
Eladó egy vaskeretes kézikocsi. Kossuth tér 2<íb azám ilattall.__1033
~Egy ledeies és egy nyílott hintó eladói Bővebbel Aczél Ignác Ingallanlotgalra Irodájában Nagykanizsán, Főút 3. szám.
Kltasió kereoeenyt
Ó- ém UJBOR
1917. évi peoesnyehor lllerenklnl ls kapható I0M
REMETE, giagér-ut »■ aaám.
Tettes „Ixvexetékt- ós ÍOrdtt-szoba bersndexésoket legolcsóbban szállít és szerel kedvező fizetést feltételekkel Walser Sépglér,
Sugár-ol 16.___
Kiadó lakés. Egy kisebb szoba-konyhás lakás azonnal kiadó. Magyar-utca 46. szám.
Tizennégy nséhosaléd és használt bulnrok eladók Teleky ut 62. 1050
Pénxk6los4ni bekebelezésre minden összegben a Icgelönyőiebben él leggyorsabban lolyósltlal Aosél Ignéo l*nl-
közgazdaság
TŐZSDE
A négynspos tözsdeszüncl után az érléklőisdén az irányzat erősebben megszilárdult. Külföldről barátságosabb hirek érkeztek és a helyi spekuláció is nagyobb vásárlásokba bocsátkozott, ugy, hogy az áremelkedési leginkább a helyi érdekű piacokon állottak be. A szilárdság leginkább az ipari értékek piacin jutott kifejezésre, ahol a cukor értékek, a villamossági és közlekedési papirok, lovábbá Danubius 5—10 5/o-kos ár javulásra lellek szeri. A forgalom ismét csak a favorizált értékekre szorítkozott.
Zartebl zirlr.l
Píili IftCOOO l.n»d<vi 2524 50, N.vvarl 519= S-e 195500 Milano 20S9OT Sand*8 20 B.r.ln lia-70. Wle; 73-25. Islll 375 00.1\'iága 1539 50. Budapeal 72\'80,
BsStéW 214 50, Baltád 91350.
TerménytCMde
B.aa daaav. 76 kg-os 387 515-392 59"^ 77 Tg os 390000 - 395 0 0 78 kg-e. 342 500— 397,500. egyéb dunántull él peal-
227^)3 lakarutányAtpa 220 000 73S OQT, íőtáípa 280.000-315 000. »f Ul joo. teocarl 177 5 0 IMO..0 WJ 600050 - 61o!öoŰ. Valei ISOOtki 195.000. ww 62 5 VI .650-00
aaouan loiyosmai nuzu, kőlcsönközvelltő irodája Nagykanizsán. Főül 3. SZ. alatt. KéjjjszerkSIosőa k»t-
eényeket veaa\'
léátrsze
Kétszobás lekéet kereiunk lelépéssel. Horváth él Vm, Kölciey-ulca 3. 963 83 holdsa birtok a Balaton aomogyt Oldatán 8 izobás nagy urllakkal, cieléd lakások. iilállókkal, 10 hold elsőrendű szőlővel, eietleg keltéoizlva li nagyobb blr-tokvélel miatt sürgősen eladó. - Bővebbel Aoxél Ignéo Ingallantorgalml Irodájában Nagykanlzián, Fő-ut 3.
Nem reklám 1
Kőztudomásu már, hogy a
Brianoaloa Jóasl-féla
Bikavér adit és gyégyit.
Forgalmas uldban Ozlathelilség azonnal áudó. Cím I Idadóban.__57
~Zongorán naponkint, havi ötvenezer, V8EV másnaponkint harmincezer koronáért
gyakorolható Sugát-ul 26>_1047
" Egy teljesen uj, modernlil épült emeletes lakéhéz, 30 évi adóntenleaaéggel. azonnal beköltözhető 3 szobás lakáaial, lür-oősen eladó. - Bővebbet aozél Ignéo fiigatUnlorgalml Irodájs, Nagykanlzián, Főül 3. iz. alalL M7
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesitem aa Illetékei lei-tülctckcl, hogy a liizll lekele- éi kaki-, llazlhelyellesl kaki-. alUazll-, rendőrt-, csendőrt-, pénillgyőri- és levente-snp-kék, úgyszintén csetkész-kalapok a legújabb talonban megérkeztek.
Hazafias tiszteieltel Brianoaloa Jázaal lantr. í» «(,*iuu&áiin ciaa«a
Oiidt Soglr-al U. Tel.lon 110.
korona nyerhető az újonnan kezdődő
Mar egy ötmilliárd
sorsjeggyel ,s » oai5á,ysorsjitéWon
. ui t tiktav i„n előnyösen változol!, mert a nyeremények számaisméta S^il^Kn Megállapítva, vagyis r
jogynyer RC m)||íardé.250 milHOkor.
68 "S\'íészpénzben sorsolásra. - Szerencseszámokat ajánl: ^ ^
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája pí^SK) -
Sorsjegyek ára: egész 2M ezer, fél 100 ezer, negycdSOezer koron. Játéktervek ingyen. - Huxé. Apr.ll. 15-17.
Kiadó Balatonkereizluron. közvetlen a Balaton partján három srobás Ylllában két uoba, konyha éa mellékhelyiségei májua 1 lói auguiilus l-lg Bővebbel Kiutmenn
Károlynál. Telefon 372.___
Eladö bagolal hegyen Török lalvánné szőlóblttoka. Bővebbel Szemere ulca 23 1032 Lakóház a város belterületén, azonnal beköltözhető 3 izobis 1 .kállai, silrgóaen eladó. Bővebbet Aczél Ignác Ingallanlof-gilml Irodájában Nagykanlaaán, Főút 3. az.
NAOYKANIZSA, FÖ-UT 1.
163/926.
Hirdetmény.
Kiskomároin község volt Úrbéres Birtokosságának tulajdonát képező
vadászati jog
1926. évi április hó 10-én délután 4 órakor a községi tanácsteremben nyilvános árverésen bérbe fog adatni.
Árverési feltételek a községi jegyzőnél megtekinthetők.
Kiskomárom, 1926. április I.
Szllv»y Oyula Gerencsér József
Jegyző. elnök.
4408J1926.
Hirdetmény.
Felhívom Nagykanizsa városban lakó állami, megyei és vasúti nyugdijasokat, hogy az életbenléti bizonyítványok kiállítása végett folyó évi április hó 7-től 13-ig jelentkezzenek a Városházán, Kazinczy-utca 1. kapu, I. emelet jobbra, 3. ajtónál és hozzák magukkal az arcképes igazolványukat és a családi pótlékban részesülő -gyermekek születési bizonyítványaikat.
Polgármester.
zalai közlöny
1926. Április 4.
Fájdalomtól meglört szívvel |e-lenijük, hogy a legjobb apa, nagyapa, dédapa és rokon mintaképe
id. Fischer Ferenc
életének 87-ik évében f. hó 5-én 13 órakor csendcsen elhunyt.
Folyó hó 7-én d. u. Va4 órakor kísérjük Király-utd? 8. sz. alatti gyászházból örök nj ugvó-helyére. Nagykanizsa. 1926. április 6.
Nyugodjék békében!
Fischer János, Stcrn Ixldorné szül. Flscher Frtda, Leltncr Aladárnó szül. FUcher Irma, Nemes Einóná
szül. Flscher Etel gyermekei Elsenstidter Gusztáv. Stern Izidor, Leitner Aladár, Nemes Ernő vejei.
A bagolai Boa*lhy-o»»,Ad míly fájdalomtól megtört színei tudatja, hogy
Váradi Imre
a mórichelyl uradalmi halastavak éjjeli őro
szolgálatának hUséRes teljesítése közben, március lió 31-én, nagyszerdin éjjel 11 órakor orvgyilkos rablók véres fegyverének áldozata lelt és hus-vétvaiárnapján délután tél 4 óíakor, ifjú életének 19-ik évében kiszenvedett.
Drága halottunk földi maradványát április hó 6-án délután 4 ónkor kisértük utolsó útjára a róm. kath. temetó halottasházából. Nagykanizsa, lÖ2$H4»rllis 6. Aidán éa bók* poraira]
VAradi lityin «t neje uOt Bojíáihy Julla
utttl
V&rtdl Mariik*. Annui, Mell, Kallc*. FUUka U RöllUf Itllrbtl öit. Bejitby Iwrlní nafjiayt* Uojithr JtiMf \'« J*«o» u/id. ciMutiutM. oifyMtyML
Minden kOlön értesítés helyett.
Mélységes fájdalommal és bánattal tudatjuk, hogy a szeretett legjobb férj, apa, nagyapa, dédapa, testvér és rokon
POLLÁK EDE
folyó hó 6-án hajnalban, nemes életének 80-ik évében csendesen elhunyt.
Drága halottunkat folyó íió 7-én, szerdán délután 5 órakor kísérjük a gyászházból utolsó útjára az izr. temetőbe.
Nagykanizsa, 1926. évi április hó 7-én Nyugodjék békében I
Pollák Edéné süli. Hlrschsohn Fanni neje Pollik Ignátz, 6zv. Welsz Lázárné Pollák Berta, őzv. Kende Mórné Pollák Matild, OrOnfeld Márkné Pollák Juliska és Pollák Ernő gyermekei Pollák Ignátzné, Pollák Ernőné menyei GrOnfeld Márk veje özv. Kohn Józsefné, Pollák Károly, Rosenberg Jónásné testvérei
Murai Ignácné, Vajda Sándorné, Pollák Ferenc, Pollák GyOrgy, Kende Ignátz, GrOnfeld György, Pollák Margit, Pollák Ede, Pollák Klári, Vajda Sándor és Murai Ignác
unokái
Vajda István, Vajda Györgyike, Murai Magda és Murai Vera dédunokái.
Á* prafdifim
a Palma-kaucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, mert ruga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; de praktikus Is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bőr és minőségben felülmúl minden más gyártmányt.
~~~ . . ,.__I Havi 1 milltó bírjívídelmU Qztethár, legtorgilintubt) ut-
Hazak eladasa! ^iu,,. „a(,v ni„e<, nuw tf ktma i« »iii^ k«tv„«
ii.MMl teltételekkel Havi 1 mlllié jövedelmű magánház 120 millié. Havi 1,500.000 K* bpz"klváro.ban 120 felt.magánházak. - Házhelyt
Földbirtokok, bérletek, malmok villák közvclitébe. P^nxkölo.öokÖKvctité. ingatlanra BÍStooBMviri fürdő r. t. telekeladásaival megbízva.
SZIGRISZT inHa*\'»"for9a!mi irod\'\'\' F8ut 8- T«\'«\'<\'" "0-
Fegyvergyári „STEYR* kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
ÍSsm NAGYKANIZSA, Ffiut 8. iz.
JUJ Bazár-épület.
Erzsébet-tér IS. szám.
HflRISNYAHAZ
Szarvas szálló épület.
Tavaszi újdonságok
Hatisnyákban, keztytikben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban. ^
Ha a kiszolgálás pontos,
Az áru olcsó és jó,
Az üzlet száz évig is fenntartható.
Ne Üljön fel az ügynökök rábeszélésének, hsnem tekintse meg a világhírű
PFAFF-VARRÓGÉPEKET,
melyek minden más varrógépet felülmúlnak.
Brandl Sándor és Fia
Dunántul legrégibb varrógépszaküzlete Deák-tér 2. <u Telefon ■ 12-
K.d.oiő ré.xletfixotéal teltét.lek I Ingyenes varrás él litmzésokutii!
Alkatrész éi WraViár mindenféle rendszert! vairigeplicr. Speciális jsvitómOh.lr-
Tiszteletlel értesilcm a nagyérdemű közönséget, hogy 28 év óla fennálló szobafestő és mázoló üzletemet, — melyet betegségem i. hu 3 évig szüneteltettem, — újból a legdiva tosabb mintákkal rendeztem be. Elvállalok e szakmába vágó mindenféle munkákat Kérem a nagyérdemű közöijj ség nagybecsű pártfogását.
Tisztelettel
FALCZER JAKAB
szobafestő és mázoló mester
Kinizsy-utca 19.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai méntelepoiztály laktanyája udvarán folyó hó 14-én délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen 2 Jrb. heréli *s 1 drb. továbbtenyésztésre még alkalmas mén elfog adatni.
i„, Ménteleposztólyvezetőség.
ÉRTESÍTÉS.
írlesltem a nagyérdemű kOiíntígel. hogy C.«naor»-u« I. ■«• ■\'»"\'
hentesáru üzletemben
n trlss hus árusítását l» vezettem. -
Alündíon friss sertés-, marha- « borjglms, további olvasztott zsír. . há) és szalonna minden
sígben a legolcs4bb napi áron Iapi*>■ Kérem a nagyírdemtl keiOnsfg pártfogását Bnbil. Lajos „I henle. <" míuWV.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olenbcck Károly.)
- V
évfolyam, 77. szém
Nagykanizsa, 1926 Április 8. csütörtök
Ara 1800 korona

POLITIKAI NAPILAP
SartuiMit kUíikh.Ul Fid 5. Mtfntffcífl-teíllOfl 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EUbttítl in: Egy bórt 30.000 kooxu Hiro« kön ......... 90.000 ktnu
PASICS LEMONDÁSA
Mikor pár hónappal ezelőtt megtörtént a hires Pasics-Radics kibékülés, a jugoszláv politikai világ némileg zavarba jöll azon. hogyan is magyarázza Radicsnak ezt a lépését. Különböző kommentárok keltek szárnyra s végül — amint a mai események igazolják — azoknak a véleménye lett helytálló, kik ezt a lépést Radics részéről rejtett, ügyes politikai sakkhuzásnak mlnősitették. Nem volt valószínű, hogy Radics, aki úgyszólván egész életét az ellenzéken töltötte, hirtelen minden mellékes szándék nélkül behódol az agg Pasicsnak s alátámasztja presztízsével némileg megingott pozícióját.
Radics egyszerűen számot vetett azzal, hogy hogyan köny-nyebb megbuktatnia Pasicsot? Ugye, hogy nyíltan ellenzékben marad, vagy pedig ugy, hogy tárcát vállal a kormányban s belülről fúrja meg Pasics rozoga kormányhajóját. Ez az utóbbi történt, amennyiben Pasics átadta lemondását a szerb királynak s ezzel a lépésével a legnagyobb politikai Izgalomba döntötte egész Jugoszláviát. Pasics már nagyon öreg ember s bármilyen hatalmas is volt az az életerő, amely annyi éven keresztül fenntartotta őt sikeren és sikertelenségen át, mégis csak előbb-utóbb elfogy s az ő bukásával, de még inkább halálával Jugoszlávia beláthatatlan események elé néz. Mert amig Pasics él, ha a király kegye feléje fordul, ujbó! és újból megbízást kaphat kormányalakításra, csak az a kérdés, hogy a viszonyok változtával képes lesz-e az agg miniszterelnök szembenézni az uj eseményekkel s eredményesen továbbvezetni azt a politikát. amely az ö legegyénibb alkotása.
A mai helyzet ugy néz kl, hogy Pasics élete legsúlyosabb fordulója elé érkezett, mert ha most vereséget szenved, nem valószínű, — már csak agg koránál -fogva sem — hogy valamikor is elfoglalja azt a vezérlő szerepet, még ha számos esz-
tendeig is él, amit eddig betöltött.
\' Bennünket nem érdekel nagyon közelröl az, hogy kinek a személyében véli megtalálni Sándor király az uj miniszterelnököt, mert a ma pusszibilis jugoszláv politikusok között egyetlen egy sincs, akinek érzelmei irányunkban különbek lennének a Pasicsénál, Minket csak az a bomlási processzus érdekel, amely az egyesülés óta hol titokban, hol nyíltan nyilvánult meg a jugoszláv királyság kebelében s az a tény, hogy most Pasicsot épen a horvát paraszlpárl vezére, Radics István buktatja meg, szimbolikus jelentőségű, mert Radics tulajdon-képen Horvátországot reprezentálja, Pasics pedig-Ó-Szerblát. Nem akarunk túlságos messzemenő következtetéseket levonni a mai eseményekből, de annyi
Horvátország szívós közjogi harcain ál mind jobban kidomborítja nemzeti önállóságát a jugoszláv királyság kebelében, olyan mértékben kell változnia a szerb külpolitikának is.
Egy állam, amely önmagában birja saját ellenzékét, természetszerűleg nem haladhat az imperializmusnak szélsőséges utjain olyan biztonsággal, mintha nem szerepelne számláján ez a tehertétel. Pasics ma még él, de nagyon öreg ember s Igy önkéntelenül felvetődik az a kérdés, mi lesz az ő halála után? Mert az ő esetében a szellemi képességeknek és az energiának a csökkenését kiegyensúlyozza a múltban szerzett presztízse, de bizonyos, hogy lehetséges utódai közül — akik az ő politikáját követnék — egyetlen egy sem rendelkezik ezzel a presztízzsel. Radics az ő halála pillanatában óriásivá nő s vele együtt óriásivá nő a horvát kérdés is.
bizonyosnak látszik, hogy amint
l.-j-l-.n.-.-i.-.i-,!- .I-II\'I -I\'I--......................
Merényletet követtek el Mussolini ellen
Egy hatvan év k8rflli angol asszony közvetlen közelből két revolver-lövést adott le Mussollnlre — A miniszterelnök sebesülése könnyebb természetű
Rémi, április 7 Ma délelőtt 11 órakor a Kapitoliura előtti téren, amidőn Mussolini miniszterelnök a nemzetközi sebész-kongresszusról való távoztában az öt éltető tömegen keresztül kocsijához igyekezett, egy ismeretlen asszony közvetlen közelről revolverlovést lett a miniszterelnökre. A miniszterelnök igen könnyű sebet kapott, a golyó csupán orrcimpáját fúrta át.
A miniszterelnök megtartotta teljes nyugalmát és a legnagyobb eréllyel Intézkedett, hogy a közrend fenntartása érdekében akadályozzák meg a merénylők minden lovábbi ténykedését. A merénylő asszonyi, akit csak nagy üggyel-bajjal ludtak a felbábo-rodotlak kezéből kivenni, a ncui bör-lönbe^zállilolták.
Egy későbbi jelentés szerinl a merénylet lettese egy körülbelül halvan éves külföldi asszony.
A merénylet hire egész Olaszországban megdöbbenést kelteti. Mindenült tüntetéseket rendeznek, amely-
ben Mussolini iránti hűségüket és a merénylet elítélését juttatják kifejezésre. — Beérkezett ujabb jelentések szerint Mussolini merénylője Violel Sabina Gllbson ötven éves angol állampolgár, írországi illetőségű.
A volt fr lord-kancellár leánya a merénylő Londonból jelenlik : Oiibson Violet a volt Írországi lord-kancellárnak harmadik leánya voll. Dublinban 1876-ban szüléiéit. Általában cxaltált nőnek tartolták.
Rómából jelenlik: Oiibson Violel Albina, Mussolini miniszterelnök merénylője még 1925. február 27-én, miulán Rómába érkezett, öngyilkosságot követett el olyképen, hogy mellbelólte magát. Teliének okát azzal a kijelentéssel magyarázta, hogy .Isten dicsőségére követte el az öngyilkosságot." Ez időben megfigyelés alalt tartották.
Bethlen miniszterelnök üdvözlő távirata (Éjszakai rádió-jelentés.) Bethlen
István gróf miniszterelnök a saját és kormánya nevében üdvözlő táviratot küldött Mussolini olasz miniszterelnökhöz a merénylet alkalmával való szerencsés megmeneküléséhez.
Belgrádból jelentik: Pasics miniszterelnök és Nincsics külügyminiszter üdvözlő táviratot küldtek Musso-lininek és gyors felépülést kivánlak.
Mussolini állapota A római orvosok szerinl a miniszterelnök szbtsűlése aggodalomra íemmi okot nem adhat. Mussolini ma délután 4 órakor Opalazzo Viktoriába ment és bemutatta a direktóriumnak az uj titkárokat.
Befejezéshez közeledik az uj frank-nyomozás
Szembesítés és kihallgatás a franciák kívánságára — Csak két francia megbízott maradt Budapesten * főtárgyalásra — E hónap végén kezdődik a főtárgyalás -Fegyelmi eljárás Indul Zadrávccz püspök ellen
Budapest, tprittl 7
A frank-ügy nyomozása a befejezéshez közeledik. A franciák kívánságára ma szembesitik Rába Dezsői Bonis P. Arkangyallal. Szükségeknek tartják a franciák Hir György és Miszáros Oyula kihallgatását is.
Mától kezdve csak kél francia megbízóit marad Budapesten, akik bevárják a főtárgyalás befejezését.
A Magyar Távirati Iroda illetékes helyről vett értesülése alapján közli, hogy páter Zadravecz István tábori püspök, a vallás- éí közoktatásügyi minisztérium I. B. osztályénak vezetője ellen a szükségesnek mutatkozó fegyelmi eljárás tárgyában nevezett előljáró hatósága részétől a megtelelő Intézkedések folyamaiba tétettek.
Az ujságirók még mindig-ki vannak zárva a rendőrkapitányság épületéből, igy a rendőri hírszolgálat teljesen szünetel.
Windlschgriítz Lajos herceg és társainak bűnperét Tóreky Géza kúriai biró, a bünlctölörvényszék másodelnökének vezclésével tárgyalja a bi-róság. Legilletékesebb helyről elhangzott kijelentés szerint a /álárgyalásra még e hónap végén sor kerül. A periratok már megérkeztek a kijelölt birói tanács tagjaihoz, akik nyomban hozzáfoglak a meglehetősen nagy anyag áttanulmányozásához.
Tekintettel a per rendkivüliségérc, a tanácsot egy vagy két pótbiróval is kiegészítik. A vád képviseletét Szlrache Ousztáv, a budapesli királyi ügyészség vezető elnöke, Makkal ügyészségi alelnökkel együtt látja cl.
zalai kOzlOny
1926 Április 8.
A napokban aláírják az osztrák-magyar szerződést
A kormány a legerélyescbb eszközökkel Is biztosítani fogja a költségvetés letárgyalását -Közös osztrák-magyar adósságok rendezése - Az általános valorizációról szóló törvényjavaslat 2-3\' .-kai fogja valorizálni a hadlkölcsönöket
Budapest, április 7
Gróf Bethlen István miniszterelnök csütörtökön visszaérkezik Budapestre és pénteken megkezdi tárgyalásait az április 15-én kezdődő nemzetgyűlés programmjának megállapítása ügyében.
A nemzetgyűlés, mint ismeretes, szünet nélkül fog ülésezni junius végéig, ami a házszabályok értelmében is alig elegendő a pengő-költségvetés letárgyalását.
Minthogy a Népszövetség |uniusl időszaka fogja tárgyalni Magyarország pénzügyi ellenőrzésének megszüntetését is, ha a költségvetés és az appropriációs javaslat addig nem kerül (elő alá, — már pedig az ellenzék erős vilára készülődik — akkor kétségessé válik a népszövel-ségi ülésszaktól Magyarországra nézve várt eredmény: a pénzügyi ellenőrzés megszüntetése.
A kormány az obstrukciós törekvésekkel szemben minden eszközzel, ha kell 12 órás, sőt vasárnapi ülésekkel is biztosítani fogja a javaslatok idejében való letárgyalását.
A magyar-osztrák szerződés aláírása néhány napon belül megtörténik Bécsben. — Azok a birek, mintha az osztrák kormány ujabb követelésekkel lépett volna fel s ezért késik a szerződés aláirása, — nem felelnek meg a valóságnak. A késést csupán a szerződés lerjedelmessége, sok apró technikai részletkérdés kidolgozása okozta.
A külügyminisztériumba érkezeit
jelentés szerint április 9-én történik meg a szerződés aláirása, ugy, hogy becikkelyezését a Ház nyomban ösz-szeülése után tárgyalja. A valorizációs törvényjavaslat
Bud János pénzügyminiszternél ma délulán fonlos tanácskozások kezdődnek az osztrák-magyar közös adósságok rendezéséről bécsi miniszteri kiküldöttek részvételével, miért a magánalkalmazottak nyugdijvalori-zációja ügyében összehívott ankétet cl kellelt halasztani.
Az általános valorizációról szóló lörvényjavaslal előkészítő munkálatai serényen folynak. Hir szerint a hadi-kölcsönöknél is 2—3 százalékos valorizáció várható. Nem lehelellen, hogy a javaslat a költségvetés vitájának megszakításával letö alá kerül.
Nem készül kormány-válság
Az egyik déli lap szerdai számában politikai elmelultaiást közöl feltűnő formában, látszatával a jól ér-tesűltségnck. A cikkből azonban megállapítható, hogy az nem egyéb ügyesen stilizált, de minden komoly alapot nélkülöző kombinációnál, mely »egy közeli kormányválság bekövetkeztét igyekszik lehetővé tenni. A Magyar Távirati Iroda illetékes helyre fordult felvilágosításért, ahol kijelentették, hogy az egész cikk nem egyéb ügyes kitalálásnál.
Az osztrák legitimisták követelése
Megjelent a császárhD fekete-sárga néppárt uj programtnja
— /I Zalai Kfcl&iy tudisiliidlót —
Képviselői beszámoló. Pécsről jelentik; Palacsi Dénes húsvét hétfőn Nagybicsérden és Bakonyán beszámolót tartott, ahol kifejtette a kormány elleni lörekvések hátsó céljait.
Béét, április 5
A Wol/f ezredes és Salm Erich gróf vezetése alatt álló fekele-sárga császárhű néppárt vezclőségc uj programmot dolgozott ki, amely 12 pontbói áll. A párt elnöke Wol/f Gusztáv ezredes ma megjelent lapunk bécsi tudósítójának irodájában és részletesen ismertette a sok kö-. zül ennek az egyetlen komoly osztrák legitimista pártnak programm-ját. Wolff ezredes nyilalkozata alapján ezt a kétségkívül érdekes programmot elsőnek ja következőkben ismcrleljük:
1. A császárhű néppártnak az az álláspontja, hogy Ausztria jelenlegi közlársasági államformája törvény-leien és népszavazást követel az államforma törvényes megállapításáról. (Köztársaság1 vagy monarchia ?)
2. Uj választások kiírása a frontharcosok és munkások parlamentjének megalakítására. Ebbe a népképviselőibe csak olyan egyének választhatók, kik megfelelnek a lörvényes kellékeknek és ezen felül a világháborúban fronlszolgálatot teljesítettek.
3. A Habsburgok száműzetéséről és vagyonának kisajálitásáról szóló törvények hatályon kivül helyezése.
4. A háború alatt Jegyzett hadl-kölcsönök, valamint a 20.000 aranykoronát meg nem haladó 1918. év előtti vagyonok azonnali valorizálása. Az ehhez szükséges pénzt a hadigazdagok és háború utáni siberek vagyoninak 50%-os megadóztatásával kell az államnak megszereznie.
5. Az állam minden polgára, akár testi, akár szellemi munkás, egyenlő jogokkal bir és igénye van arra, hogy munkaképtelenség és öregség esetén az államtól nyugdijai kap|on.
6. A jelenleg törvényileg rendezett
S órás munkaidő, a szabadságról, végkielégítésről és munkásvédelemrőí
szóló (örvényeknek továbbra is érvényben kell maradnlok.
7. A kisipar tehermentesítése és támogatása a nagytőke fokozott meg-adóztatása által. Koncessziókat csak azok kaphatnak, kik az Illető Ipart kitanulták.
8. A hadirokkantak emberhez méltó ellátását biztosítani kell, nem szabad*\' megengedni, hogy férfiak, akik a hazáért vérükéi áldozták, tönkre menjenek.
9. A posta, vasút, távírda, teleion, kórházak, nevelőinlézelek, gyermekmenhelyek továbbra is állami Intézmények maradnak, alkalmazottaik kötelesek esküt tenni, hogy minden sztrájkmozgalomtól tartózkodnak.
10. Minden állampolgár köteles katonai szolgálatot tcl|esiteni, kedvezményeket (I. a régi .önkénteseket") senki sem kaphat. A tiszti rangot mindenki megszerezheti, kl megfelel a kellékeknek és megfelelő ideic szolgált legénységi állományban.
11. A kötelező vallásoktatás visz-szaállitása az összes iskolákban.
12. Az összes dunai utódállamok gazdasági és politikai egyesülése a Habsburg-házból való legitim uralkodó császársága alatt. Az uralkodó köteles magát nemcsak Ausztria császárává, de Magyarország, Csehország és Horvátország királyává koronáztató).
Ez a császárhű néppárt uj pro-grammja és mivel klsajálitották a szocialisták néhány követelését, Wolff ezredes és vezértársai azt remélik, hogy a munkások között eredményes propagandát folytathatnak.
SZÖKÉSI KÍSÉRLET ,
A .bar de la lenion* leánya — Kiközöai- | telt aiab asszonyok — Büntetések a téttló-ban — SUU-Ben-Amer arab acyk háta — A uökís (6)
Irta: Truzalnazky István t Három-négy mélységes csendbe burkolt állomás mellett is elhaladtam, miközben az eső elállt. — A már foszladozó felhők közül szépséges pompájában tündöklő hold megvilágította a körülöttem fekvő, már rendesen müveit tájakat. A sza-harai homokpusztának többé nyoma sem volt. Az eső ugyan bőrig áztatott s a sötétségben néhányszor hasravágődtam, megbotolva a talpfákban, mégis elszorult a szivein, mikor már tiszta időJévén, hosszan előrevetett árnyékomat megláttam a töltésen. A hold még árulóm is lehet, pedig hajnalra Lameaux állomást szereltem volna elérni, ahol feltűnés nélkül jegyet válthatok Oránig s felszállhatok a vonatra. Mintha azonban ellenem esküdött volna a sors, a sinek kikanyarodtak az országul mellé, mely hosszan kioltott nyelvként fehérlett előttem. Most bántam csak, hogy minden előzetes terv nélkül indultam útnak, Egy kanyarulatnál egyenletes, — vas-patkóktól származó — csattogások ütötték meg lűlemet. Mint egy macika, ugy lapultam a bevágás oldalához s fejemet fölemelve figyel-
tem. Észak lelől két arab lovas zsandár közeledett lassú ügetésben. — No ezek észrevették I Oörcsösen szorongaltan a revolvert kezemben, azzal a gondolattal, hogy ha meg-látnak és cl akarnak fogni, felveszem velük a harcot. — Az országúttal ellenkező vasul oldalra csúsztam s fegyveremet lövésre készen tartva, a sinvasra fektettem. Csodálatos nyugodlság öntött cl. — Tudtam már mit jelent a .smafoul"
Fölösleges volt azonban minden aggodalmam, nem került vérre a dolog. A hold időközben, minlha szövetkezett volna velem, egy felhőfoszlány mögött eltűnt, a járőr pedig hangos beszélgetés közt, — búvó helyemtől alig öt lépésnyire — elvágtatott. Még sokáig hallottam a különben izzasztó csöndben a patkók csattogását.
Mire pirkadt, váltott lutással és marschlempóval elértem Lameaux állomást.
Még minden csöndes volt a fűtőházzal is rendelkező állomáson. — Egy tűzveszély esetére tartott nagy kád vizben megmosakodtam, törülközőül pedig jó volt a zsebkendőm. — Egynéhány simítás és rángatás a tubámon s olyan voltam, mint egy jobb vándorló iparos. — Óvatosságból lekerültein az országidra s hogy a kimerültség ne lássék annyira rajiam, egyik cigarettát a
másik után szivtam. — Dobogó szívvel nyitottam körülbelül egy Jó óra múlva a\'váróterembe. — Lehettek már olt vagy barmincan-negy-vencn. A pénztár ablaka melleit pokoli nyugalommal állt egy arab rendőr. Ha ?nnek eszébejul, hogy szököll légiónerért huszonöt frank jutalmat kap s engem jól szemügyre vesz, bizonyosan veszve vagyok. Közönyösséget erőszakolva magamra, az ablakhoz léptem.
— Oran, Iroisicmel
— Trcize franci
Öl perc múlva bent ültem a robogó vonatban. Útitársaim — három arab — az ülőkére lelkuporitott lábakkal, egészen Oránig dunnoglák egyhangú éneküket. ín a fáradságos éjszakai marstól kiméiülve elaludtam.
Délben harsány Orán kiállásra ébredtem fel. Első dolgom volt a vendéglőben a már kínossá vált éhségemet csillapítani.
Összeszámláltam pénzemet, alig maradt 30 Irankom. No, ezzel ugyan nem mehetek át a Földközi tengeren! De hiszen üránban van nekünk konzulunk, majd hazaküld az, annál is inkább, mert otthon nem tettem eleget katonai kötelezettségemnek.
Egészen felvillanyozva ezen tudattól, vigan vágtam neki a városnak, felkeresni a cs. és kir. konzulátusunkat. A Place de Carnoton, ha-
talmas kétemeletes házról lengett a fekete-sárga lobogó s a zászlótartó vas alatt otromba nagy pléhre pingálva a kétfejű sas, gyomrában hazánk címerével s a .K. u. k. Vice Konsulal" aranysárga belükkel fekele alapra festett körirással.
A másik percben szabadulásom biztos reményében hármasával ugrottam ál a lépcsőfokokat s néhány pillanat múlva ott álltam egy vörös, kecskeszakállú ur elótl. Lihegve mondottam cl neki, hogy állitáskotcles vagyok, haza szerelnék menni, de nincs elég pénzem.
Csak annyit mondott egy székre mutatva:
— Nehmen Sie Platzl
Erre szépen bocsánatot kértem tőle, hogv magyarul mondottam el a kérésemet, ha parancsolja, ellöre-dezern én németül is.
— Überflüssig — mondla s ezzel bement a szobájába.
Hála Istennekl — mondogattam magamban, mégis csak hazajutok; milyen rágalom az, hogy az osztrák-magyar konzulátusokon a magyarokkal nem törődnek, vagy ha ott valamelyikünknek dolga akadt, csak gormt-báskodnak az ilyen-olyan magyai™-
Nem lelt bele egy lélóra sem, midőn kél rendőr lépett be azon « ajtőn, melyiken én nem sokkal eiooo annyi reménnyel s bizalommal |0lter.>.
IFotjt. köv.)
1326 Ápri\'is 8
ZALAI KÖZLÖNY
s
A Balázs magyar nóta-est
Nagykanizsa, április 7 Balázs Árpid, a magyar nóla művelőinek egyik legnagyobb ncvü reprezentánsa szombaton esie Zali-egerszegcn, vasárnap este fit 9 órakor pedig Nagykanizsái a Po\'gátí Egylet nagyleimében adja magyar nóta es\'jét.
Mint Zilaegerízeg.ő: irják, az ottani társadalom osztatlanul a legnagyobb lelkesedéssel várja Balázs Árpád fellépését- Nagykanizsán h tsonló várakozás elózi meg a nóta-estet, mert hiszen városunk szépen fejlődő zenei életében is eseményt fog Jelenteni, a magyar dal ünnepét fopj i jelenteni a népszerű m?gyar nóla-keltőnek fellépése.
A nóta-est célja jótékony, amc\'íy-nyioen annak teljes jövedelmi a zalavármegyei megyei alkalmazottak hévízi üdülőtelepének alapját fogja gyarapítani.
Jegyek elővételben korlátolt számban még kaphatók a Králky-tőzs-dében.
A nóta-est műsora a következő: t. Qyere velem az erdőbe (Ba-loghy Oyula szövege), Salzburgi estpszékben (Szabulcska Mihály szövege).
2. Két babonás szép szemednek (Fényes Lóránd), Befordultam a keny hába (Petőfi Sándor)
3. Édesanyám sirjál (Bárányi Ferenc), Mi nem felejtünk (S/őke Jenő).
Szünet után
4. Levelem, levelem (Antal Iván szövege), Sárga rózsa (Fényes Lóránd).
5. Szidnak engem (Anlal Iván) Boldog éjjel (Pelőfi Sándor).
6. Fa leszek (Petőfi Sándor), Kan tinosné angyalom (Antal Iván).
Balázs Árpád budipesti és vidéki szerepléseiről hozzánk jutott kritikák azt bizonyítják, hogy nagykanizsa\' nóta-estje is minden jogos várakozáson felül fogja kielégíteni a hozzá fülölt reményeket.
— A hetipiac árai. A fgnapi nagykanizsai hetivásáron a piaci nrak a következőképen alakultak: Zöld-ségpiac:tob 1000-1800, mák IO.OCO, di:> 5000 korona literenként, vöröshagyma 1000, foghagyma 2000, sárgarépa 1000, zöldség 1000 korona csomónként, fejeskáposzta 6—8.000, kelkáposzta 5—6000, savanyuká-po-\'zta 3000, savanyurépa 2500, burgonya 800-1500, katfiol 18-20.000, alma 6—15.000 korona kilogum-monkénl. Tejpiac: lej 3000. lej\'el 14 000 K literenkénl, luró 12.000, vaj 50—60.000 K kilogrammonként tojás 1 drb. 1100—1200 K. l\'lus-piac: növendék marha 20—24,;tnaiha eleje 20, hátulja 24. borjú elei-; 26, hátulja 30, sertés 24-2G. zsir 34, háj 32, zsirszalonna 28, füstölt sertéshús 50- 60. kolbász-félék 30-50, szalámi 30—50 ezer K kilogrammonként. Baromfipiac: egy tyúk 25—40, így pulyka 60-100 csirke 20-30, sovány kacsa 30-45, egy sovány liba 60-80, egy kövér kac<a 80— •00, egy hi/olt liba 140 - 220, szo pos malac 40—60 ezer korona
BELFÖLDI HÍREK
Győrmegye alispánt választ.
Győrből jelenlik: Gyórmegye uj alispánt választ, miután dr. Koncz Jenöalispín nyugalomba vonult. Evég bJI pályázat hirdettetik április 26-iká-val az alispáni álláfra és az ennek következtében megüresedett á\'lásokra.
A Kertész-utcai gyilkosság agyében a nyomozás az egész országra j kiterjed. Egy Kilián Béla r.evü álli- I tólagos rádió-mérnököt keresnek, kl I
mutt hiten Gödöllőn is egy egészen uj módsz?i0 betörési követelt et. A mutt napokban sok feljelentés érkezett a csonka kezű rádió-betörő ellen, ki nem más, mint Mika Károly rovottmultu betörő, egyike a legveszedelmesebb embereknek, a ki legalább 30 álnév ala\'t dolgozott állítólagos feleségével együtt. Most a Kertész-utcai gyilkosság ügyében is feléje terelődött a gyanú. Fényképes körözvénytil még ma szétküldik az ország egész terűidére.
A húsvéti jugoszláv betörés. Megírtuk, hogy a budapesti rendór-egy éretlen puccs-tervet leplezett le, melynek alapján hat fiatalembert letartóztatlak. A kalandos terv szerint egy felfegyverkezett csoport feltámadáskor be akart törni jugoszláv területre. E célra előzőleg toborzást és gyűjtési akciót folytattak le. A kihallgatások szerdán is egész nap folylak a rendőrségen. A fiatatokat valószínűleg el fogják bocsátani s csak a vezetőket tartják a rendőrségen, húny a gyerekes és egyébként is kivihetetlen tervek hátierét és mozgatói! is kinyomozzák.
A kormányzó ellent merénylet tervezőjének büntetése jogerős. Kertész István hajógépész 1921-ben a zalaegerszegi internaló-táborból Bécsbe szökött, kommunista futár lelt, majd 300 magyar bányamunkást csempészeit ki Franciaországba. 1924-ben a leobeni kommunitta gyűlésen őt bízták meg, hogy Horthy Miklós kormányzói eltegye láb alól. Hamis útlevéllel, revolverrel felsze-lelvc Magyarországba jött, kél társával tereptauulmányokal végzett. Betévedve az Odv Hadseregébe, lelett elvállalt tervéről és Hatvanban álláshoz kertül, de feljelentés folytán letartóztatták. Kivándorlásra csábítás közokirathamisitás, a lírsidaltni és állami rend (elforgatására irányuló vétség és felségsírlés bűntettére való előkészület címén 13 égegyházat kapott, amit a tábla 10 évre szállítóit le. A semmiségi panaszokai a Kúria szerdán délelőtt elutasította, ig az itélei jogetös.
KÜLFÖLDI HÍREK
Vasutrablók és pénzügyőrök véres harca, A Zalai Közlönynek jelenlik: Április 3-án délután léi 6 órakor fegyveres rablók megtámad ták Peslrano olasz vasúti állomási. A szolgálatot tevő forgalmi vasu:i tisztet agyonlőtték. A kifejlődött harc köztien egy pénzügyőr és két rabló meghall, kát pénzügyőr súlyosan megsebesüli. A bandiiák a vasúti pénztárból 240.000 lirát elvittek.
Házkutatás a cseh nemzeti szocialistáknál. Prágából jelentik: Tropptubín a titkos rendőrség prágai tisztviselők vezetésével házkutatást tartott a nemzeti szocialisták székházában, melynek végén ICese szerkesztőt letartóztatták. Egyidőben a prágai titkárságnál is házkutatás volt, ahol 8 fon\'os okmányt lefoglallak.
Hindenburg 60 éves katonai Jubileuma. Berlinből jelentik: Ma ünnepelte Hindenburg birodalmi elnök hilvan éves katonai jubileumát, mely alkalomból katonai szemlét tartott a reggeli órákban tábornagyi egyenruhájában, majd logadta Luther birodalmi kancellár vezetésével a tisztelgésre megfent politikai és társadalmi előkelKt-Seket.
A jugoszláv kormányválság megoldása: Paslcs visszatérése. Belgrádból jelenük: Radics ma felkereste Pasicsot és hosszabb megbeszélést folylatoll vele, majd a királyi palotába ment. Amikor távozott a királyi palotából, az újságírók elölt kijelentette, hogy Pasicsnak azt java solla, miszerint a képviselőházat áp rilis 12—15 ike között hívják egybe, mire Pasics kijelentelte, hogy előzőleg meg kell beszélnie a dolgot í radikális csoporttal és csak ezután ad választ. A jelenlegi helyzet arra enged következtetni, hogy a válság gyorsan megoldódik, mégpedig a lemondott Pasics visszatérésével.
Felépül á bécsi stadion. Bécsi tudósítónk jelenti: A régóla tervezett bécsi stadion, ugy látszik, végre megvalósulás felé közeledik. Egy tőkéscsoport hajlandónak mutatkoznék, hogy a Hohe Warten, a tavaly megbukó1.! Dreamland-filmgyár leiepén nagyszabású sport-telepet épiiscn. így a stadion a Vienna Hohe Warte-i pályának közvetlen közelében épülne fel. A stadion az eddigi tervek szerint magában foglalna egy nagy football-pályát. uszodát, tennisz-pá-lyákat és egy hatalmas kávéházal és vendéglőt. Bécs városa állítólag hajlandó a terv megvalósítását adókedvezményekkel elősegíteni.
HAPI HÍREK
HAPIftEMD
Április 8, csütörtök
Római katolikus: Dénes pk. Protestáns: Lídia Izraelita: Nisan hó 25.
Nap kel reggel 5 óra 27 perckor, nyugszik délután 6 órc 38 perckor.
Mozi. Uninln: Figaro őfcniége, film-játék. — Előadások kezdete este 7 és 9 órakor.
55 milliárd 250 millió
rf-r^m^n. 5 milliárd korona.
Szercncseszámu sorsjegyek és tervek kaphatók
jjf j. Hií*schSepRi35iksa
ilnhányArus és osztálysorsfegy lóelárusilónát. ---
KULTUFtESTÉLYEIC ÉS ÜNNEPÉ LY EK:
Aprin* it.
VyVni-
il. A, éME v,UKU kípn (taidii. i oahonbtn 0 u. S úrií\'.f (II. RJkfetl ]-,,(-< 1
Apllll, 53. IvSalnyl E»ft$ ,oo|[«n,it]t , Kauloú oicytctm.\'fxn dl" \' t\'ti\'.ut
Május 7J. Fluti.r K.\'pik. Ji\'ctlljt » hiulitó nteylrraUMn <»\'- 9 friiw.
[unlut S. Ai Ipitittitil.ti dilinl, ■.,[-:(!(,t
Irt,
VALAMIKOR
: Hr. 1NKEY JÚZSEh
Valamikor cgyrilt jártuk a világol. Valamikor nekünk nyíllak a virágok, Valamikar ránk mosolygott a (slHagos tubáit Valamikor minden, mimten ragyogAan stip
Ivott.
Valamikor, ha elhányjuk e viliiből. ,1 sírunkon tovább nyitnak a virágok... És ránk borul csenje* éjjet a aillagoz t\'gbolt. Hogy soha ne fl/edjűk; mi valamikor szi\'p
Ivott. \'
— Rendkívüli megyegytllés.
Zalavármegye törvényhatósága kedden délelőtt rerdkivüli közgyűlést tartolt Tarányi Ferenc dr. főispán elnöklésével. Bizottságot küldtek kl a megye áital gyakorolt vasul! ut-vámszedési jog ügyében. A kasza-házi híd építésére vonatkozó szerződéseket jóváhagyták. A nagykapornak kerületben megsemmisített törvényhatósági bizottsági tagválasztás! újból elrendelték május 3-ára. A boncodföldei N.gyhegy hegyköiség megalakulását jóváhagyták. Jóváhagyták Zalaegerszeg tüzotlói járulékokról szóló szabályrendeletéi és a Miv-val a Keszthely—fenéki ut ügyében kötött szerződést.
— Barcza Ignác DV. forgalmi főnök búcsúztatása. Szombaton délután búcsúztatja a Délivasut teljes tisztikara és vasutassága Barcza Ignác DV. főfelügyelői, nagykanizsai forgalmi főnököt — nyugalomba vonulása alkalmából. Barcza főfelügyelő 1889. óta áll a DV. szolgalatában. A szombati bucsuüuncpéi/en a DV. központi üzletigazgatósága és az egész DV. vonat képviselteti magát. Délután 5 órakor az állomás I. osztályú várótermében lesz a búcsúztató ünnepély, majd a DV. v; sulas-ság ajándékának átnyújtása. Este fél 9 órakor a .Korona" éttermében kétszáz terítékű bankéi! Ie;z ..z ünnepelt forgalmi lönök tiszteletén-.
— Az iparfelügyelő Nagykanizsán. Laky Kornél i.v.-szali fót> nácsos, soproni kerületi ipailelugyelő tegnap Nagykanizsára érkezeit a helybeli ipartelepek és üzemek n.egte-kintésére.
— A Katolikus Legényegylet tegnap esie tél 9 órakor folyó ügyei elintézésére saját helyiségében választmányi ülést laitoit.
zalai közlöny
1926. Április 4.
— Helyszíni vizsgálat a leégett erdőrészben. Mint megittuk, nagy szombaton délután a nagvkanizssi alsóvárosi erdőben mintegy 5 holdnyi terület leéged. Tegnap szsilt ki a helyszínre a város, mint károsult, a tűzoltóság és a rendó:s!g képviselőiből álló bizottság, mely meg állapitolta, hogy a területen ü|laj-donképen leveles igeit s az telte olyan rohamossá a lüz terjedéséi. A tüz természetesen megpörkölte a fiatal fákat is. A kármeg.llapilás csak hozzávetőleges, meri nem tudni, mennyiben fognak a sérüli Iák újra kirtlgyeznl. A kárt 7 millió koronára becsülik. A tüz oka gondatlanság | folytán vagy készakaiva elkövetelt gyujlogalás. Ezűgyben különben a j nyomozás még folyik.
— Az ÉME vclitettképes előadása. Az Ébredő Magyarok Egyesülete nagykanizsai csoportja április
11-én délulán 5 órakor a Keresztény Otthonban veiitellkípes előadási tan II. Rákóczi Ferencről. A belépés dijtalan.
— Templomi persely-fosztogatás. Tegnap délelőtt egy elvetemüli, ismeretlen tolvaj a nagykanizsai felsőtemplomban egy őrizetlen pillanatban leakasztotta a Szent Antal perselyt, melyben a szegények kenyerére gyüjlik össze a hivek jószívű adományait. A gonosz tolvaj felvitte a perselyt a harangokhoz vezető lépcsőre és olt egy kihegyezel! ladarabbal kezdte kihúzkodni a persely száján keresztül a bankjegyekel. Ugy látszik megzavarták munkájában, mert a tolvaj ellünt s a loroDyból lefelé lartó harangozó gyerekek csak a persely! és a faszerszámoi találták meg a torony-lépcsőn. A nyomozás -megindul!. A rendőrkapitányság kéri a templom tegnap délelőtti látogatóit, hogy ha visszaemlékeznek valami gyanús Jelre vagy személyre, azt okvetlenül jelentsék a rendőrség bűnügyi osztályán.
— LESZÁLLÍTOTT áron, 10 ezer koronáéit kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a Nagykanizsai Cimtár. Már csak kevés példán) számból áll a készlet.
— Vámhivatali személy-motozások. A budapesti fővámhivalal vezetője szigorú rendeletet intézclt
Valamennyi vámhivatalhoz és kirendeltséghez, amelyben hangsúlyozza, hogy az ulasok személymotozásának csak indokolt cselben, leh.il csak akkor lehel helye, ha valamely feljelentés. bizalmas értesülés vagy más körülmény csempészési szándákra engednek Következtetni. A különösebb gyanú nélküii motozásokat felléilc-nül mellőzni kell. Megállapítja fővámigazgató rendelete, hogy minden különösebb ok nélkül elrendelt, vagy végrehajtott személyi mo tozásokért az eljáró közegek fegyelmi felelősséggel tartoznak.
— Sorsjáték sport telep létesítésre. Tapolca nagyközség engedélyt kapóit sorsjáték rendezésére, meiiyel a sp-art-telep létesítéséhez szükséges anyígijkal fogják előteremteni.
Rudolf Valentino
Monsieur Beaucaire-ben
a legszebb rokoko hös.__
(Mrs. Beaucaire)
Kiváló szereposztás, Viktor Hugói meseszövés a Mrs. Beaucaire-ben.
IdSjárám
A nagykanizsai meteorologlal megfigyelő jelentése: Szerdán a hőmérséklet: tépnél 7 órakor -fg-2, délután 2 órakor +21 0. este 9 Ariikor +06.
Felhőit!: Reggel kissé felhós, délben kevésbbé felhős, este tiszta.
S:élirúny: Reggel Délnyugat, délben Északkeléi, este Délkelet.
A\'jpi csapadék mennyisége: —
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint változékony felhós idő, egyetí-re lé-nyegléién hóváltozással, csapadék nélkül.
WVWWVV^^AAAA^AA/V^^V^W
-J Eljegyzés. Dr. Lukács Béla és KárpJlhy BOzsik: jegyesek. — (Minden külön érlcsilés h -lyen).
— Borzalmas családirtási terv. Muraközben, Kolarovacon Prpovlcs Imre, 9 gyermekes özvegy ember, kit iszákossága a legnagyobb nyomorba döntotl, gyermekeire és önmagára rágyújtotta a bízat. Gyermekei! kimentették, a brutális apa azonban szénné égett a teljesen elhamvadt házban.
— Vasutas alkalmazottak és nyugdíjasok lészérc a hátralevő tiifdili szén kiosztása április hó vé* gével befejezési l.ycr. Felhivatnak azok, akiknek hátralékos szénjárandóságuk van sürgősen váltsák kl, mert május I. ulán már nem lesz kiszolgálialható. Allomásfönökség.
— Önnek nincs szüksége arra, hogy gyomor- és bélbántalmaiból kifolyólag állandóan szenvedjen, amikor kOziudomásu, hogy a világhírű és mindenki által legelsőnek elismert IGMÁND1 keserűvíz használata megszünteti a rendszerint a fenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vérnyomást az agyban és meggátolja az érelmeszesedés!. Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pohár IGMÁNDI keserűvíz elegendő.
Sopronban kitüntetett nagykanizsai kiállítók figyelmébe. A lavalyi soproni iparkiállilás rendezősége közli velünk, hogy a kiállítás díjnyertesei rövidesen átvehetik kitüntetéseiket. Az érmeket azonban meg kell váltaniuk a kitüntetetteknek. N3gy aranyérem 9, kis aranyérem 3Vi millió korona, ezüstérem 150, bronzérem 70 ezer korona. Akiknek az aranyérem lul drága volna, megvehetik az ezüstérmei, ami bearanyozva 250 ezer koronába fog kerülni.
— Elgázolta .17 autó. Kovács Vinca csafordi földművest Hersteia Béla sümegi kereskedő autója a zalaszentgróti Zala-hídnál elülölte. A földműves súlyos sérüléseket szenvedett.
— Jogtalan határ-átlépés. Schö-ninger Rudolf cseh állampolgárt 6 napi és Kukovecz János jugoszláv állampolgári 8 napi elzárásra Ítélték Nagykanizsán jogtalan halár áilépés miatt.
-- Uj vásártér Tapolcán. Az élénk fejlődést tanusiló Tapolca nagyközség uj vásártér létesítését határozta cl.
— A magyar ügy árulója. Nemrégiben Alsólendván megindult a „Népújság" című lap, melyet annak idején széllében mini a muraközi magyarság orgánumát üdvözöltek. Mini inost értesülünk, a lap teljesen a jugoszláv kormány befolyása alá került és minősíthetetlen hangon pertraklálja a magyarországi eseményeket.
— A zalaszentgrótl járási Ipartestület épű.ő székháza falába ünnepélyes keretek közt elhelyezték a testület lörlénetét összefoglaló emlékiratot.
= Találtak egy lérfi cigarettatárcát. Tulajdonosa jelentkezzék a rendőrségen.
— Drága kutya-gázolis. Huba Elemér budapesti bankigazgató Nagykanizsán a Teleky-ulcán robogó\'t autójával, miközben vigyázatlan s a megengedettnél sebesebb hajtása következtében csak a véletlennek köszönhető, hogy egy kutyán kívül egyebet nem gázolt cl. A nagykanizsai rendórkapilányság kihágási osz fályán tegnap szabálytalan hajtás miatt 600.000 korona pénzbirságra ítélték. Ugyancsak elítélték 200.000 koronára és 6 napi elzárásra Herczeg György helybeli fuvarost.
— Eltűntek. Stádlnger József 20 éves és Horváth Anna 18 éves keszt-helvi lakosok mult hónap 26 án eltűntek. Nyomozzák őket.
— Szolgálatban visszatartott megyei tisztviselők. A minisztertanács döntése Tallián Andor so-mogymegyei alispánt és Szandház Ferenc barcsi főszolgabírót, kiket szolgálali éveikre való tekintettel nyugdíjazni kellett, a megye, illetve a járás közönségének kívánságára visszatartotta állásában.
— A kaposvári terménytőzsde, melynek létesítés*! már kü\'dóltségi leg is kérte a kereskedők egyesülete és a megyei gazdasági érdekeltség, nem valósulhat meg,- mert a földművelésügyi miniszter elvi, oVokból annak engedélyezését megtagadia.
— Schwnrcz Dezső cégnél un és női divatárukban legszolidabb ki-
— Marólúgot Ivott, özvegy liauer Lajosné nagykanizsai lakos Árpád utcai lakásán rendkívül töménységű marólúg-oldatot ivoll. Az orvossal együtt kivonul! mentők a helyszínen kezelés alá vélték. Öntudatlan állapotban szállították be a közkórházba, hol, anélkül, hogy kihallgathatták volna, rövid idő múlva meghall. A 44 év körüli asszony valószínűleg állandó betegeskedése mialli elkeseredésében kOvelte el az Öngyilkosságot.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Kitűnő krrtícncnyi
Ó- és UJBOR
1917. évi pecacnychnr lllerenklntj* kitpliaió ÍOM
REMETE, Suflár-ní 6. sxám.
MOZI
Uránia csülörlök-pénlek 7 és 9 órakor: Figaro őfensége (Mrs. Beu-caíre) lilmjalék 10 fejezetben, főszerepben Rudolf Valentino, Bebe Daniels.
A filmről mindent elmondhatunk, amit egy film dicsérelére lehet mondani. A Par^mount remeke, rendezője Georg Fifzmaurice, a rokokn témák legalaposabb ismerője. XX Lajos korában játszódó ízines, eleven történél. A korhű kosztümök és diszlelek finommá teszik, mint egy lebegő csipke; a paróka és suhogó selymek alatt azonban izzó szenvedély, szerelem, féltés, intrikák véres Összecsapások tombolnak. Mindent összevéve a darab artisztikus és lebilincselő.
SPORTÉLET
NTE- DVAC 2:1 (1:1)
Az őszről elmaradt mérkőzést tegnap Pécsett játszották le. A mérkőzés sorsdöntő fontossága idegesítene az NTE játékosait s nem tudták teljes ludásukal kifejteni, de a DVAC is erős ellenfél volt. A vezelő gólt Dezső lőtte, a győztes góll p:<i>g Palkó. A mezőny legjobb embere Joős voll.
Ezzel a győzelmével az NTE bebiztosította bajnokságát, s mos! mit 6 pont előnnyel vezel.
Képek a magyar sport múltjából. Irta: dr. Mező rcrcnc. A sport lörténeléfe nézve Igen érdekei könyv Jelent meg a napokban a középfokú iskolák sportkörei országos szövclsfgénck kiadásában. A 200 oldalas és 25 képpel disiileű feinos kiállilásu könyvben 22 c>l<k foglal helyet idfi rendi sorrendben, 1817-től 1892-ig terjedőlcg. 4 humoros cikk kövcli őkel. Az első országos lornaverseny Nagykanizsán
(1870) cimü cikket mutatványszámul
lapunk tárca rovatában már kMöltűk-Ajánljuk s könyvel érdeklődésébe.
1926. Április 4.
ZALAI KÖZLÖNY 11
állása április hó 8 -án
-
- &
c- o c c. C
ul > < J:
1 _ 40 11 25
3 2 33 11 19
2 4 t(j \\a 16
i 3 4 30 21 15
, 3 4 24 20 15
, I 6 26 22 11
1 1 10 11 40 5
t _ 10 13 31 4
2 9 9 28 4
PVSK 13 6
DVAC
Irodalom és művésze)
Regős-könyv. Farkas Dezső első Regös-könyve énekre és zongorára. Kiadja a Túrán Regőscsoport, 1920 Ara 75.000 korona. A magyar irredentizmust valóban senki sem ápolja ts mélyili el jobban a szivekben, mint a magyar dal mely az elveszett országrészekről beszél s ott maradt magyar testvéreinkhez szól. — Farkas Dezső, a Túrán Regőscsoport szervezője- és vezetőjének első regös-konyve telve van hazafias lélckbSl fakadt bánattal, mégis fcl-lclcsillám-lik soraiból az egy boldogabb jövőbe vetett bit reménysugara. A füzetet Blaha Lujzának ajánlotta szerző e. A „magyar nemzet csalogánya" is Irta hozzá az Előszót. Összesen 20 szebbnél-szebb nóta van a füzetben. Az első egy cigány-nóta. (Regős dal) középkori dal-modulációval. Nagyon szép dal a kötetben a Hites nhtis Csikországbá cimű második szerzemény, mely tele van fajdalommal és minden hangja panaszszó Trianon ellen. Országszerte szaj-ról-szájra jár már a Rózsa, rózsa, rózsaszól című andalgó; csupa ben-sőség árad felénk A nála vége (1920.) dmü dalból. E lüzelbcn található szerzőnek .Nem veszhet el Magyarország sohasem" cimO, a román megszállás alatt a cenzúra által elkobozott s Horthy Miklós akkori (1919.) fővezérnek ajánlott dal is. Pattogós dallama van a Toborzónak. Igen szép dal az Őszre fordult már az idő kezdetű nóta s ropogós melódia leszi bájossá a Gondja van a leánynak cimO szerzeményét A füzetet a Vitézi csárdás s a Horthy-indalo zárja be. — Farkas Dezsőnek az e kötetbe foglalt dalait magyar érzés, magyar stilus s borongós hangulatában is valami felemelő .lelkesedés jellemzik. Történelmi érdekessége is van darabjainak: az 1924. augusz-lus havában tartolt gcnli konferencián Daca román külügyminiszter felpanaszolta ezeknek a daraboknak forró lüktetésű irredenta hevületét. Ajánljuk ezt a gyűjteményt mind azoknak, kik szeretik az igazán magyar lélekből fakadó magyar nóiá-kat. Megrendelhető a Magyar Nemzeti Szövetség könyvterjesztő osztályánál Budapesten, V., Géza-utca 4. A könyv kiállítása Ízléses, az ének zongorakisérete könnyed és m;-gyaros. __—mp—
Mnffyar Élet. Halódik sláitií jelent meg Dunántúl szépirodalmi, mOvészctl, társadalmi 68 sport kepei hetilapjának. - A CMnoky U«rló orcrágos revü fSvárosi lr« tOsjerkes,lésében megjelenő, minden Márnával izmoaodó újság czllkalommit is gazdag ts váltoulos Unalommal. á rnc£-
Kokott.rendkivflt ízléses kUllilásbanluota
el a »lt«. A vewprémi iró-gárda. nuMr ett á tipor megalapította. a OurJntul irodalmi életinek fellendítését. a vidéki tol lúra életerejének blzonyitáját tuetc ki ej -jául. A eélkStüzíat céltudatos munka Is « • séri • a fiatal orgauum minden ie szét ml hivatott is arra. antire vállalkozott. A lapot Veszprémben (Vái-utca 12.1 tik. Előfizetési árt egy negyedévre jOWO korona.
ÁRION
FOGKRÉM — FOGPOR
fehérít! Udit! konzervált
n mai kor legtökéletesebb fogkrémje és, hogy őrről meggyőződjék, fáradjon bo
VÁGÓ ENDRE illatszertárába
Nagykanizsán,
hol
i ngyen kap
egy próbatubust Ha egyszer mogróbálja, sohasem használ mást „„
közgazdaság
A japán paizstetü *)
IrU: Dr. Jeszenszky árpád (2)
Természetesen, ugy a nőstény pai-zsok, mint a him tokok fölismerése a téli időben a legkönnyebb, mivel a növények lombkoronája a szemlélődést nem akadályozza és mivel ilyenkor a telelő tetvek az ágakra húzódnak le. Nyáron az apró áicák a növény lombozatán nagyilóval könnyeo felismerhetők.
A palzstetveknek igen sok faja ismeretes, ezért nagyon meg kell figyelni a paizs alakját, színét, nagy-ságit, a lelü OtszOgü formáját és színét. Megjegyzem, hogy a tetű színe sötétedik is aszerint, hogy meonyire ereit a pete benne. Ha pedig pros-paltcllával fertőzőn, ugy még nagyobb színváltozáson megy át, melyről alkalomadtán szólani fogok. A normálisan elhalt lelü összezsugorodott és fekete. Nagyiló alall ily állapotban látható legjobban a tetű alakja.
A japán paizstetü, hazai tapasztalataim szerint, a következő növé-
•> A Nnvén)v/dtl<m cintu folyóirat leg-utAbbi arámiból vcw.ük ál ext a átkel, miután illettkcs helyen külön ,» telim Iák reá tlsyelműnket. A |ipán [UiistelO (ellepd kátasitroDlis vejzilyt |elent at ország
mezOgazdaai* Murájára A szer*.
nyeken, mint .anyanOvényekcn" él Japán akác (Sophora), eperfa (Mo-rus), broussonelia, orgona, kecskerágó (Evonimus) buxus, őszibarack, kőris, szilva, rózsa és fűz. A kővetkező éveló növényekre áthúzódik, azokon is jól vegetál es lényeges károkat okoz: diófa, aesculus, berkenye, lasponya, ribizli. Kevébbé kártékony a szőlőn és az akácon (Ro-binla), mely utóbbira főként a hímek telepednek le. Ezen folsorolt növények közelében lé\\« csalán, lök, bab, paprika, burgonya, paradicsom, rous-káili stb. növényeket s azok vad alakjait is erősen meglepheti. A külföldi szakirodalom még sok más növényt is fölemlít igy celtis, leanger, man dola, babír stb. növényeket, melye ket azonban a fertőzött területen nem találtam s igy a fertőzést sem álla pithattam meg. (Folyt. kar.)
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat egyenlőtlen volt. A spekuláció ma is inkább a helyi értékekel favorizálta is az itt-ott előfordult kisebb árle-morzsolódlsok nyereségbizlositó eladásoknak tulajdoníthatók. A kulisz-piacon Salgó és Rima ugyan kisebb javulásra lellek szert, a piac bank és közlekedési értékei 1-2%-kal olcsóbbodtak. A tőzsde legfeltűnőbb eseménye ma is a cukorpapirok áremelkedése voll, melyek ujabb 5—tO V»-kal javullak. Barátságosan len
korona nyerhető az újonnan kezdődő
®fgy ötmilliárd
sorsjeggyel ts o8ztáiy80rsjitókon.
. ■ -niw.ru inén előnvösen változott, mert a nyeremények száma ismét a
jeB*nyer 55 mi||iard és 250 milllOkor.
H "kerSTkészpénzben sorsolásra. - Szercncseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája föSK^Z:
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona. Játéktervek ingyen. - Hiazés április 15-17.
dáltak még a bánya, valamint ipari értékek, amelyek 3—4"/o árnyereségre lellek szert. Az Üzleti forgalom azonban ma is csupán csak néhány értékre korlátozódott.
Zürichi záritt
FfcU ISOOOO, Uxvfcr 2Ó2450, N<«\'«1 S19*;» 8rU»Kl 195500, Milano 205900 Holland 20820. 8l«t-> 12370 Wt«n 7.1-25. iotla 375 00, Prága I53950 Budapeit 7H-70, 65 01, Bakaiul 214 SO. B.tgríd 913 50,
II budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
laael ImI IUKC M>X kmUtlm wnwn
CMkkar. 1111 >1>9 s«itria mi iiw
DUli lUá-IUI tuU, ■ a*?; iroir
OcUU 7IX0 7IK0 ■ ■JUtMl llt»XQ
PraacU h. 2 <10 1140 Irteill 17i:-T»07
HcOua tn. • Mro 11710
Lat Ottlo 1 UK 112*0
LM>I tec-ito u»«o« miiwnto
Ura UH »»1 HCáM *M< » I
Mi^J itt" " ;\' nuvruio
Oofe.Kfcai ixu :xu m HU Hál
OU kW. IS47C 117*3 Mp 1111 ttlt
I.l]*l u. lUtí ll/» IMA 10. 130
1W-M07 t»l» 1* M
Kac*4f kot. I41W-1JJW ww« iccjo icoaa
tr 11110 111*0 lUA HTMII771
Terméaytflzxic B.u daaav. 76 kg-01 38r 500—392500, 77 n-e. 390 000 - 3950.0 78 kg-« 3Sr2 500- 397,500, illlb daiuntnll t» Kit-ridtti 76 ta.-oa 3S2Í00-387.M0, 77 kj-oa 385 000- 390.000, í8 »s-o> 387 J00-WS00 79 Iim 393.000 - 39ÍC01. .oaa 222.300-227 501. takarmányárpa 220 000 - 235.00(1, •öfárpa 280.000-Í15 000, ub 242 510-252500, lenied 1775.0 -I8O.OCO. repe« 600.000 -610.000. kötti 180 000 195.000, kewpa 162 500 —165X100. g,
Sertésvásár r*tba|Ua 5253. aetybét tUdattan.: vlaaaa-uiidt 400 dto. Ebíeendi 18000-185:0, ■aektt 16.500-17000, mdett kaik) ItxOOj -16J00, konnyu 14.000—15.000. eíi4ffn« Öreg 17.000—17.500, máaodiendlt 16.000-16500, angol Hídi 18.000—21.000. .lalonna
nagyban 20.000--.-.zaU2l.000 - 21.500.
UiK.tr hm 20.000-21.000. mlunnll W-rvtáa 20 000 - 22000. Irányul kOzepta.
Szerkesztői üzenetek
Panoszoi olvilé. Panaszos aoralt megfeleli intézkedés végett átadtuk ai arra illetékes hivatal vcietSjínek, kl bnonyára nem fog clrátk6zni a panasr orv.iiliii elíil.
Kiadd: Zrínyi Nyomdaipar ti Könyv-t«re4kadá« «T. K*atiia»nlM»
APROHIRDETESEK
Ax íjHÓhlrdeié* dija 10 sióig 5000 kor. A dm»rő » minden vastagabb b«iuböl álw ut> kit uén»k wimiiutik. Mtndcn további »zó dlu 500 K. A hird«Usl dij olöro flzotóndö a lo<galmUd6boMÍu4nltAi4r*l
Egy J«J kaxban tcv<5 jég»*okr4njr itó-véUlrc k«r«««Ük. Űm a k!a«3«J6in. XJlO
ks,. ujbor
BRUNCSICS JÓZSEF
rtu«í. <»*»((( <« »£yttjufcii«tl <tU«k CildCtn Ssiár-vt SJ * Ttltíon I1C.
Poígalmai uKibin Oxlcthalylség aiOfl-n«l iu«ló. Om a VIidóban. 57
Jól 16x6 lalusl idősebb nő, pl«bino» házinak vexetisít vállalni. Clm a kladőbin.
értesítés.
Tluttietlel értesítem ar Illetékes testületeket. hogy a tiszti leketc- éa kaki-. tmtbclyetleO kall-, altkril-, rcoóőrl-. csendőri-, pénxOgyőri- ti levente-saip-kák, ugyulnUn c^eríidsx-kalapok a legújabb ti\\onban megérkeztek.
Hazafias tisztelettel Brunoiica J ó x m^o 4
lOsier. C*tmt{* t* cnrltfuklllll «Iik«k
Oilrt* S»cár-al A».
Telefon ÍIO.
zalai kqzlony
1926 Április 8.
>puctfiupuá
a Palma-ka.ucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, mert ruga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást j de praktikus Is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bőr és minőségben felDImul minden más gyártmányt.
ióít.á.
világhírű
kesenUvix
II ■ "l. .I.Jún I ll.il 2 millió bérjsvedelmli üzletház, legforgalmasabb ut-
Hazak eiaaasa! cibl„ „J(.» pince, umr <« kenui m mmió, ii{<i»„s
li«lt»l leltílelekkel. Havi 1 millió óveclelmO magánház 120 millió. Havi 1,200.000 Swddmü bírhiz belvárosban 120 millió. Elloglalhaló magánházak. - Házhelyek. Földbirtokok, bírletek, malmok viliik közvetllísc. P4n«k<Hc.«nlcai»clll4. Ingatlanra. Balatootöldviri lürdó r. 1. telekeladásaival megbízva.
SZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, Föut 8. Til.too iso.
A nagykanizsaiak
találkozóhelye i
íludnpen legeltórcndu, modem, cwlidl szálló)., az
István király szálloda
VI., Podmaniczkyutca 8.
Mérsékelt Arak!
Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezés! Központi iütéí! -MelcgvIzszolgAltaíAsl-Fürdókl — Lift!
Anyugatipályaudvarközelében
MoqHIvó. A Konzerv és Tésztaánj. gyAr Részvénytársaság Nagykanizsa if/og évi Április h\'i 24-én d. c. 9 órakor a vállalat iga/gatósáKÍ helyiségében tartja meg I. évi rendes közgyűlését, melyre a t.
részvényesek ezúton meghivatnak. Tárgy, sorozat: 1. JcKyzókönvv hitelesítésére két rés/vényes kiküldése. 2. Az igazgatóság ét fcIü^ycl/ibi/oltsáK jelentése és az évi tfr-szimidások. továbbá a vonatkozó minist, teri rendelet folytán elkészített nyftó-mér-leg előterjesztése: az igazgatóság és fel. Ugyelóhi/ottság felmentése. 3. PelÜRvtió-bizottsági lagok választása. 4. Indítványok. Igazgatóság. - Az alapszabályok
, 18. §-a értelmében csak azon részvén>c-íek szavazóképesek, akik részvényeiket leg. késófob 3 nappal a közgyűlés e" a vállalat pénztáránál, vagy a Transdam Egyesült Gőzmalmok R. T. Nagykanl
l elfitt Unubia
Egyesült Gőzmalmok R. T. Nagykanlm igazgatóligánál letétbe helyezik.
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfalud! és Krausz áruházában az „Arany Kakas -hoz
Telefon 3.74. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Telefon 3-74.
íinifi
[és
íj 1,1.
ta t
Könyvnyomda Nyomtatványraktár Köny ykötészet
A „ZALAI KÖZLÖNY" politikai napilap kiadóhivatala
8 8
\\
!
i l
Telerfon 78.
Készítünk: mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású reklámnyomtatványokat.
Gyártunk: üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakai stb. elsőrangú kivileiben és a legolcsóbb árakon -
Telefon 78.
Kiadóhivatal és nyomdahelyiség: Főút 5. szám
Nyomatolt a Zrínyi Nyomdaipar <t Könyvkereskedő R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olcntxck Káioly.)
06. évfolyam, 78. szám
Nagykanizsa, 1928 Április 9. péntek
Ara 1800 korona
. POLITIKAI NAPILAP
Sz«*e»itt»á» U ktaWtrital Fjrt 5. UtenjrtáA-WtfM 7&
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
£li«utí»t árt: Eoy Wra 30.000 lunu Káron hárt ......... 90.000 koroM
EURÓPA GAZDASÁGI VÁLSÁGÁNAK OKA ÉS ORVOSLÁSA
(B. K.) Ma már kávéházak asztalainál, társaságokban megszokott téma lett a gazdasági krízis megvitatása. A csődbeju-totl gyárak, kereskedők panaszaitól visszhangzónak napról-napra az újságok ís. A közgazdászok legnagyobb problémája, hogy hogyan lehetne ezen a bajon segíteni és az éhező munkást jobb megélhetési viszonyok közé juttatni. Ez a ma helyzete, a holnap pedig kevés reménnyel biztat. Mielőtt a kivezető útról beszélhclnénk, előbb a mai szomorú helyzet okaival kell tisztába jönnünk.
1914-ben kitört a világháború. Okai gazdaságiak voltak, azt is lehet mondani, hogy az egyes államokban dühöngő nacionalizmussal egybekötött kapzsiság.
Anglia nem tudla nézni a német vasipar fejlődését, mely mely megküzdött a természeti akadályokkal (a szén és vasérc lelőhelyeinek nagy távolságával) „acllonsradlusát" az angol ipar rovására kiterjesztette. Nem volt neki az sem elég, hogy ágyul csak a Gibraltár szikláiról merednek le, a Boszporusra is ki akarta terjeszteni hatalmát avégből, hogy a beltengerek ura legyen és kénye-kedve szerint irányítsa a kereskedelmet.
Franciaország. Elszászra vágyott és a mult században szenvedettvereségét akarta korrigálni.
Oroszország jégmentes kikötőt akart magának hódítani.
A monarchia pedig elzárta vámpolitikájával Szerbiát áltól a lehetőségtől, hogy javai a világpiacon rentábilisak legyenek.
A motor, autó és repülőtechnika fejlődése kétségtelenné tette, hogy a nyersolaj- és benzintermelőhelyek tulajdonosa gazda ságilag és katonailag fölényben lesz a többi államok felett.
Több mint -1 évig folyt a harc, mlg végre a fegyverek erősei meghajoltak a gazdaságilag hatalmasok előtt.
A győzők Trianonban békét akartak diktálni, de saját közgazdasága halálos Ítéletét íratták alá a vesztesekkel.
A győzők reménye nem vált valóra. Számításuk az volt, hogy a békével a közponli jutalmakat tönkre teszik, ezáltal majd egyedül uralják a világpiacot. Erre már nem kerülhetett a sor, mivel az államok a háború alatt elszegényedtek. Ez természetes is. Az államok négy év alatt mást sem teltek, mint évtizedek komoly munkájának gyümflesét: az állam és a nép vagyonát levegőbe lőtték, a már meglévő értékeket lerombolták. A nyereségek csak látszólagosak voltak, a gazdasági konszolidáció a tőkehiánnyal kezdődött; a levegőbe lőtt tőke nem volt pótolható.
Tehát a komoly termelés egy-részben tőkehiány következtében nem tudott megindulni. \'
A győztes államok arra sem számítottak, hogy az uj államok, melyek lermészelesen kis területek különálló érdekeit képviselik, mindegyike lehetőleg saját maga akarja majd a fogyasztásra szükséges javakat előállítani, ha-
lárai és védővámai a javak nemzetközi keringésének akadályai lesznek. A győztes nagyhatalmak egyrészt azért kell, hogy tönkretnenjenek, mert a vesztes államok nem tudják nekik a győzelmük önköltségét sem megfizetni, másrészt pedig nem képesek áruikat fogyasztani. Súlyosbítja a bajt az, hogy Oroszország, ez az óriási termelő és fogyasztőkerűlet többé-kevésbbé ki van kapcsolva a világkereskedelemből.!
A mai kriiis tehát netn más, mint egy rosszul siketült spekulációnak, a háborúnak az eredménye. Nem a háború, hanem a munka és tőke a termelés faktopi, melyekhez hozzájárul-nakTgíft sok gazdasági előfeltételek, főleg a javak természetes keringésének lehetősége.
A mai Európának a mondottak szerint két betegsége van: a tőkehiány s a kis vámterületek, melyek az internacionális kereskedelmet lehetetlenné teszik. Orvoslását megakadályozza a kommunizmus és a túlhajtott nacionalizmus.
Nem irnak ki uj választásokat
a mostani helyzet nem alkalmas uj választások ki-irására - Semmi szükség arra, hogy a kormány a nemzethez apelláljon - * nyugdijvalorizác.ós ankét 30^-ban állapította meg--
ank
minimális kulcsot
Bodipcat, április 8
Nemcsak a sajtóban, de egyes politikai körökben minderősebben foglalkoznak a kormány választási előkészületeiről szó:ó h\'rekkel. S noha félhivatalos cáfolat dcmcnlálja azokat — mind szélesebb komoly politikai körökben arról beszélnek, hogy a kormányelnők liirja az uj választásokat és hogy a vidéken nagyban folyik a zajtalan, de céltudatos előkészítő munka és a megyék főispánjai nagyban szervezik a választókat és rö-.\'id hónapokon belül kicserélődik a magyar parlanicnl arculata.
Ezek a hirek azonban csak hirek és minden komoly alapot nélkülöznek és néhány valóban megtett intézkedésből kifolyólag születtek meg, amit egyes politikusok tévesen magyaráztak.
A johboldali politikusok, az egységes párt - egyáltalán nem tarlja
szükségesnek a mostani időben az uj választások kiírását. Mert semmi szükség sincsen arra, hogy a jelenlegi helyzetben a kormány a magyar nemzethez apelláljon és választás formájában kérdezze meg a nemzet akaratát.
A nemzetgyűlésnek előbb egész sor elintézni valója van. Számos közjogi, gazdasági és szociális probléma vár megold isra és ezeket cl is várja a nemzet a mostani nemzetgyűléstől.
A parlamenti helyzet egyáltalán nem olyan, amely megkövetelné a választás elrendelését.
Épen a kisebbségi terror eredményének lenne betudható — ha a parlament munkaképességéi nem lehelne máskép megoldani, mini választással.
A nyugdíjvalorizációs ankét
Bud János pénzügyminiszter el-
nöklésével a magánalkalmazottak nyugdijvalorizációja ügyében ma délelőtt ankét volt a pénzügyminisztériumban, melyen a nemzetgyűlési képviselők és a munkaadók képviselői vettek részt. Az értekezleten bizonyos közeledések történtek különösen a minimum szempontjából.
Az értekezleten a pénzügyminiszter ismertette a memorandumot, melyben a magánalkalmazottak lefektették kívánságaikat. A memorandumhoz többen hozzászóllak, ugy, hogy az ankét késő délutánig elhúzódott.
Megegyezés történi atekintelben, hogy a valorizáció alapjául az eredetileg tervezett 20 százalék helyeit 30 százalékot vegyenek fel. A memorandum ama kívánságát, hogy a nyugdíj-valorizáció 10 év alatl fokozatosan elérje a 100 százalékot, az Mü* el\'.cWte^v •
BELFÖLDI HIREK
A frankhamisítás ügye. Tóreky Géza kúriai biró, tanácselnök kijelentette, hogy még nem tudót\' elkészülni az iratok tanulmányozásával és csak a jövő hét első napjaiban lesz abban a helyzetben, bogy a frank-ügy főlárgyalásinak határidejét kitűzhesse. Az április végi vagy május eleji terminus azonban ezzel változást nem szenved. — Gróf Teleki Pál megcáfolta a .Világ" azon állítását, mintha a frank-üggyel kapcsolatban öt kihallgatta volna a rendőrség. ami annál inkább is lehetetlen volt, mert a mai napig nem tartózkodott a fővárosban.
Országos gyűjtés a Blaba-szo-borra. A kultusz- és belügyminiszter megengedte Blaha I.ujza, a nemzet csalogányinak emlékszobrára való gyűjtést az egész ország területére.
Frohrclch Ernő bünügye a Kúrián. Frohrelch Ernő, az egyedi após-gyilkos bünperínek tárgyalása, akinek büntetéséi a győri tábla 4 évi fegyházról 7 évi börtönben állapitolta meg, május 26 án kerül a Kúria elé.
A szombathelyi tenyészbika
vásár. A Vasvármegyei Oazdasági Egyesület a Fctsődunánluli Mezőgazdasági Kamarával együttesen április 8-án tenyészbika vásárt rendezett, amelyre 100 drb. állatot hajtottak lel s ántk 7—15 millió koronáig terjedt.
zalai közlöny
1926. Április 4.
Ismeretlen hullát fogtak ki a Dunából. Ercsinél kifoglak a Dunából egy elegáns öltözetű férfi holttestéi, akinél az orvos megállapította, hogy két-három hónap óla lehetett a vizben. Zsebében ötmillió korona és egy arany ébresztő óra volt. A hulla már teljesen oszlásnak indult s igy az arca felismerhetetlen.
Nem lesz hadlkőlcsBn valorizáció. Elterjedt hírekkel gémben illetékes helyen kijelentették a Magyar Távirati Irodának, hogy a hadi-kölcsön kötvények valorizálásáról szó sem lehet.
Párbaj-sorozat. Budapestről jelentik: Apálhy Jenó ezredes-hadbíró párbaj-sorozata ma kezdődött meg. Az első összetűzésnél Lengyel Aladár Apáthyt súlyosan megsebesítette az arcán.
Tlzenkétmllllárdos vámcsalás. Budapestről jelenlik: A rendőrség ma megkezdte a kihallgatásokat a ti zenkétmilliárdos vámhitelcsalás Cgyé ben, amellyel az Alföldi Kereskedelmi Részvénytársaságot gyanusilják.
Elfogták a Kertész-utcai gyilkossággal gyanúsított rádló-mér-nőkőt Erzsébelfalván elfogtak egy gyanús embert, akinek jobbkezén két ujja hiányzik. Benne gyanúsítják a rádió-csaló Kilián Bélát, a hírhedt betörőt, akit egyúttal a Kertész-utcai gyilkossággal is vádolnak. Az elfogott mindent tagad s még nevét sem hajlandó megmondani.
Magyarország tőrvivó-csmpat bajnoksága. Tegnap esté kerüli eldöntésre a Műegyetem vívótermében Magyarország 1926. évi lőrvivó-csa-pat bajnoki versenve. A viadalt a Magyar Atlétikai Club — Ráday, Terstyánszky, Filólás, Dání és Hechs-ből álló csapata nyerte meg.
KÜLFÖLDI HÍREK
Magyar mérnök feltalálta a zseb-grammofont.PJmMf jelenük: A nagyközönség és a szakértők nagy érdeklődéssel fogadták egy fiatal magyar mérnöknek, Vadász Istvánnak találmányát, a mikrophon zseb-grammofont. A feltalálónak sikerült a beszélőgép egész szerkezetét egy tiz centiméter széles és négy centiméter magas dobozba szorítani. A miniatűr beszélőgépet, melynek hang-eróssége a kis térfogat ellenére is kifogástalan, mindenki zsebben viheti magával. A találmányt egy Irancia gyár vásárolta meg. A fiatal mérnök három évig dolgozott találmányán, mely előreláthatólag nagy kihalással lesz a grammofongyártásra.
Elmebajos Mussolini merénylője. Wmii(x)/|elenlik: Lady Oibbson, aki tegnap Mussolinire közvetlen közelből két revolver-lövést adott le, minden jel szerint elmebajos, aki egyizben már a zárdában lévő cellájában mellbelőtte magát. Legutóbb az utcán egy kis fiút fojtogaliii kezdett, miért a rendőrségre is került.
— A római angol követ hivatalos közleményben felháborodását fejezte ki a merénylet felett. — Mussolini ma reggel autón Fiumiciuoba, a Ti-beris torkolatához ulazoll, honnét hadihajón Afrikába, Tripoliszba megy. Ez az első esel, hogy olasz miniszterelnök meglátogatja a gyarmatokat.
— A fascisták a merénylet feletti felháborodásukban, a merénylet nap-Ián este több helyen rendzavarást követlek el. — A merénylet rendőri nyomozását megakaszlja az a körülmény, hogy Mis. Violet Oibbson nem tesz semmiféle vallomást, sem bűntársakról, sem felbujtókról nem akar ludni, csak egyre azon sajnálkozik, hogy nem sikerült a merénylet. A rendőrség a kommunista összeesküvésre gyanakszik, melyet legutóbb Albanoban fedeztek fel s amellyel kapcsolatban 60 letartóztatás történt.
ötvenhét köztisztviselő jelentkezett házépítésre
országos lisztviselő-lakás épiló mozgalom Nagykanizsán Nagykanizsa, Április 8 | kezések beérkezte után az eredmény-
Megirtuk, hogy a Magyar Városok Gazdasági Központja nagyarányú mozgalmat indított meg azzal a céllal, hogy a magyar városok köztisztviselőit előnyös fellélelek mellett családi házak épiléséhez hozzásegítse. A segítséget egy 35 éves, 8-8\'/j százalékos kölcsön alakjában helyezték kilátásba.
Sabján Gyula dr. polgármester ezügyben értekezletre hívta össze a nagykanizsai hivalalok vezetőit, felkérve őket arra, hogy saját hatáskörükben gyűjtsék össze az adatokat, kik, mit és milyen fedezetre óhajtanának építtetni az országos hitelakció keretében.
Legtöbben jelentkezlck eddig a vasutasok közül. A 24 épitlelni szándékozó vasutas közül 1 négyszobás, 8 háromszobás, 14 kélszobás és 1 egyszobás lakást akar építtetni. A vasutasok mindegyikének — négy kivételével — telke is van.
A rendőrkapitányságról lí jelenl-kezés érkezett be, az állampénztár tisztviselői közül 8, a tanszemélyzet köréből 6, a tűzoltóságtól 2, egyéb közalkalmazottakból 2 Jelentkező van.
összesen tehát 57 épitlelni szíin-dékozi köztisztviselő és közalkalma zotl. Ezek építenének összesen, a bejelenteti adatok szerint: I négyszobás, 19 háromszobás, 34 kétszobás és 3 egyszobás lakást.
Jelentkezni még ezen a héten lehet a városházin a polgármesteri hivatalban.
A polgármester az összes jelent-
ről jelentést fog tenni a Magyar Városok Gazdasági központjának, mely az akció leglényegesebb. részének, a hilelkérdésnek megoldását magára vállalta s igy annak kedvező megoldása biztosítottnak tekinthető.
Hogy minden egyes köztisztviselő külön-külön házat fog-e építtetni, vagy esetleg a polgármester ajánlata alapján, Jelentékeny megtakarítás elérése végett, öröklakás-rendszer szerint fognak-e építkezni, az még későbbi döntés tárgyát képezi.
Tűzoltók létszám - szaporítása
Nagykanizsa, április 8
Lapunk már több alkalommal foglalkozott a nagykanizsai tűzoltóság fejlesztésének problémájával, amelynek kapcsán kifejtette, hogy a jelenlegi tűzoltó-létszám nem elegendő arra, hogy egy nagyobb tűzvész esetén a nagykanizsai tűzoltóság szembe tudjon szállani a pusztító vésszel Sőt egyenesen aggasztónak kell minősítenünk i hivatásos tűzoltók létszámának jelenlegi alacsony számarányát.
A nagyszombaton kiütött erdei tüz hatalmas mementó-kiáltás volt az intéző körök-felé, amikor a tűzoltóságnak teljes apparátussal ki kellett vonulnia és nem volt elegendő számú személyzete, hivatásos tűzoltója. Mert hivatásos, kellően kiképzett tűzoltókra van szüksége a városnak. Az önkéntes tűzoltóság minden dicsé-
SZÜKÉSI KÍSÉRLET
A .bar de la légion* leánya — Kikőzösl- | tett arab asszonyok — Büntetések a légiő- i ban — Stdi-Ben-Amer arab teyk háza — A szökés (I)
irta: Tnizslnszky István t
A kecskeszakállas vörös szobájából kijőve, mosolyogva mutatott rám, mire a rendőrök egyike karomnál és galléromnál megragadott s talpra állítva, zsebeimet kotorászva, a másik pedig revolvert szegezett a mellemnek.
— Meg ne moccanjon, nom du t«- un chien, — mondolta — mert ha egyet mozdul, golyói, röpítek az agyába I
Egy pillanatra arra gondollam, hogy megteszem azt a mozdulatot és egyszerre véget vetek a még reám várható gyötrelmeknek. De ismét arra gondollam aztán, nem lehet az, hogy valaki ártatlanul s másnak a kapzsisága miatt kénytelen legyen ebben az élő pokolban szolgálni öl ével, no meg nagyon nyomorult halálnak látszott a szemeimben egy rendőr kezei alatt elvérezni.
Letaszigáltak a lépcsőn s a kapuban feltűzött szuronnyal négy zuáv egy altiszttel várakozott reánk. Tehát a cs. és kir. alkonzulátus hivatali helyiségébe az idegen hatalom fegyveres erejéhez tartozó katonának belépni nem szabad, hanem az olt ol-
talmat kereső űzött vadat, rendőrökkel el lehet fogatni. A szökött lé-gióner elfogalásáért huszonöt frank jutalomdíj jár, ma is kíváncsi vagyok arra, ugyan ki kapta meg az én cllogatásomérl ezt a judáspénzt?
A zuávok közrefogtak. Nem kíséreltem meg már semmi ellentállást. Egészen elkábulva tántorogtam közöttük a Hotel de Ville végtelen hosszúnak látszó utcáján, mig végre egy, a tengerbe kiugró sziklán épült várba, a katonai tömlöcbe nem ér-tűnk. Gépiesen mentem a várkapuhoz vezető lépcsőkön. A bástyalelő-kön katonákat láttam, zuávok és liraillerőrök vegyesen, azután megint lépcsőkön haladtunk lefelé. Észrevettem azt is, hogy egy nagy nehéz kapu becsapódott mögöttem, de mindezt mintegy ködfatyolon keresztül sejtettem csak, anélkül, hogy tulajdonképpen határozotlan számot tudtam volna magamnak adni arról, hoey mi történik velem.
Egy pillanatra megállapodtunk, mert a vezető altiszt valami irásfélét nyújtott át az irodában. Ez alall az idő alatt igyekeztem gondolataimat összeszedni s kissé tájékozódni. Még kora délután van 8 nem látok egyebet, mint a négy magas fallal körülkerített udvart s nem hallok mást, mint az őrök szabályos lépéseinek koppanását és a tenger ide nyö-szörgésszerüen hallatszó csapkodá-sál, amint az útjában álló sziklafa-
lat hangosan passkolja.
Nagy kulcscsomót cipelő vigyorgó kabyl zuav altiszt cammogott egyik sarokból elő s barátságosan a vállamra veregetve, igen szívesen invitált.
— Jöjjön csak, Cher légióner, majd a szállásra vezelem. Maguk úgyis mind nagy urak mikor künn vannak, a magamfajta szegény zuávra rá sem néznek.
Igen értelmetlenül bámulhattam reá, mert megragadta a karomat s valami földalatti helyiségbe vezetett, melynek nyirkos, puszla falai minlha az itt elhullatott könnyek párájától nedvesedtek volna ál. Ezen folyosó végérc érve vezetőm megnyitóit egy ajtót, melyen belépve a cella meny-nyezetébe a fejemet ütögettem.
Az ajtó bezárult s én kinyitott karokkal botorkáltam előre, mig falat nem éreztem s annak támaszkodva ugy maradtam órák hosszáig; szemeim is lassan megszokva a homályt, megtudtam kölönbözletni a .szállásom" berendezéséi. Egy zugban állt a vizes cserépkorsó, a másik zugban egy nyaláb ,átnyirkoso-a dott szalma s egy terméskőből faragott ágy. Különben a kél lépés hosszú cellában egyéb ugy sem fért volna be.
Börtönőröm naponkint megjelent s az ajtónyitáson bedoboll egy darab száraz kenyeret kettévágva s a bevágásba szőri Iva valami bűzhödt halat.
Vizet is adott minden harmadnap.
Napról-napratürelmellenebbül vártam mi lesz velem. Eleinte sóhajt-galtam, később az egyik ételadástól a másikig imádkoztam, a kilencedik hélen már őrjöngésszerü düh fogott el. Hát miért nem hallgatnak ki, miért nem lövetnek főbe? Ezt teszi egy nagy francia nemzet olyan emberrel, aki tudatlanságból önként felveszi a katonai kötelezettséget, aki öt évre eladja magát s mikor abban a szerencsétlen katonában az életet emésztő, rövidítő érzések annyira megsűrűsödtek, hogy ezek eredményeképpen megkisérli a szökési, azt nyomorullul dohos, penészes cellában hagyják elpusztulni?
A tömlödartó zuától hiába kérdeztem bármii, csak vigyorgással felelt. Még húszéves sem voltam, ha már in vagyok, beszélgetni szereltem volna, csakhogy emberi hangol halljak.\' Néha önmagammal folytattam párbeszédet, de ez mindig még szomorúbbá, elkeseredettebbé leli. Eleinte idegesitett, ha a patkányok a kenyeremet rágták s egész éjjeleket virrasztottam, hogy elijesz-szem őket. Később visszasóvárogtam azokat, hogy legalább etetésükkel foglalkozhassam.
Egyetlen egyszer besütött a nap is cellámba. Olyan világos lett, hogy a falat is tisztán láthattam.
(Vége kör.)
1926. Április 4.
ZALAI KÖZLÖNY 11
tétre méltó igyekezete mellett sem az a szerv, amely egy olyan városban, mint Nagykanizsa, nagy tüzeseteknél komolyan számbajöhelne.
Nagykanizsán a helyzet jelenleg még mindig az, ami volt egy- vagy ot év elölt — hogy a város polgárságának rettegnie kell egy nagyobb tűzvésznél, hogy utcasorok és házsorok s rengeteg vagyon és emberélet eshetik martalékául, mert a nagykanizsai tűzoltóság csekély lítszámá-nM fogva nem tudna megbirkózni
egy nagyobb tűzvésszel.
Kilenc lüzoltó és két mentő — Nagykanizsa hivatásos tüzérsége. Ezeknek kell 30.000 lakos tűzbiztonságát szo\'gálniok. Még csak gondolatnak is ijesztő, mi lesz itt, ha emeletes tüz vagy nagyobb tűzvész 111 ki a városban. Mert a mostani személyzet még arra sem elegendő, hogy a gépeket és fecskendőket kiszolgálja.
A hivatásos tűzoltóságnál tehát mielőbbi személyzctszaporitást kérünk.
A leánynevelés hiányainak pótlása Zalaegerszegen és Nagykanizsán
A törökbálinti Notrc Dame apáca-rcnd Zalaegerszegen fog letelepedni
Nagykanizsa, április 8
Esztendők óla egyik javaslat a másik után került, nyilvánosságra Nagykanizsán az olyannyira hiányzó felsőbb leányoktatás kérdésének megoldására vonatkozólag. A lapunk hasábjain közölt hozzászólások, a városi képviselőtestület közgyűlésén elhangzott indítványok eléggé bizonyságát ad\'ák annak, hogy a kérdés megoldása Nagykanizsa közönségének általános érdeke.
Hiszen ha csak körülnézünk a hozzánk legközelebb fekvő dunántuli városokban, (azokban legalább, melyek számottevők s melyek közé — azt hisszük — Nagykanizsa is számítja magát) alig találunk olyant, amelyik valamiképen ne oldotta volna meg a leányoktatás kérdését. Kaposvárnak leánygimnáziuma van, Szombathelynek leánygimnáziuma és leány felsőkereskedelmi iskolája, Székesfehérvárnak leánygimnáziuma, Győrnek három apáca-zárdája, leánygimnáziuma, tanitónőképzője, Pápának két tanitónőképzője, apáca-zárdáji, református leányinternátusa. Igy mehetnénk tovább is: a csonka ország jelentősebb városainak mindegyikében vau valamelyes módjuk a leányos szülőknek arra, hogy leányaiknak a négy polgárin lul is valaminő tanulmányi lehetőséget nyújtsanak.
Legújabban a zalaegerszegi iskolareformok kapcsán merült fel egy leány továbbképző intézet és infer-nátUB felállításának a terve. A polgármester már el is késziu-ile a közgyűlés elé kerülő javaslatát az iskolareformról, mely kellő elhelyezést.biztosítana az összes ottani iskoláknak. A tervezetnek reánk, nagykanizsaiakra nézve legszembetűnőbb pontja, ,-mely az uj kórház felépítésével felszabaduló jelenlegi kórházépület lellusz-nálásáról inlézkedik. A tervezel szerint ebből az épületből ü elemit, 4 polgárit, továbbképző leányiskolát és leány-internátust magába foglaló zár-da-épülef lesz.
A polgármester már tárgyalásokat is folytatott a törökbálinti Notre Dame nővérekkel. A rend kijelentette, hogy ha a város még egy emeletet huzat a jelenlegi kórház-épületre s az flsz-szes megfelelő átalakításokat elvégezteti, akkor hajlandók letelepedni
Z ilaegeiszegeti. Az intézet teljes felszerelését Törökbálintból hozzák magukkal, sőt Ígéretet tett a rend arra is, hogy ha elegendő növendék lesz, tanítónőképző vagy felsőbb leányiskolát is nyitanak. Az épületet örök tulajdonba kapják kizárólag eredeti céljának megfelelő, tehát iskola gyanánt való használatra és törökbálinti épületeik árából esellcg azt tovább építik.
Eberhardt Béla reálgimnáziumi igazgató már évek óta sürgette a nagykanizsai leánynevelés kérdésének a törökbálinti nővérek áttelepítésével való megoldását; több izb.en tárgyalt is ezűgyben a nővérekkel. Biztosra vehető, hogy ha Nagykanizsán kezdettől fogva olyan intenziven foglalkoztak volna a kérdéssel, mint ahogyan azt az ügy fontossága megkívánná s mint ahogyan az Zalaegerszegen immár biztos eredményeket ígér, akkor ma talán Nagykanizsa bimá a rend ígéretét.
Ha Nagykanizsa nem akar még jobban lemaradni a városok fejlődésének versenyében, talán talál még módot arra, hogy pótolja egyik legnagyobb hiányát és hogy Z8laeget-szeg példája nyomán ne riadjon vissza áldozatoktól, hanem sok egyéb megoldásra váró kérdés elé elsőnek tegye a leánynevelés hiányainak pótlását. _
— Scliwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Kényszerkölcsön-kötvényekeí
legmagasabb napi áron vásírolunk
GROSZ ÉS TÁRSA
bankház
<41 Fő-ut 15. - Telefon 32K_
A itok reklám mellett
\\ reklám nélkül ajánlom <io
orosztonyi boraimat.
Ha ló bort akar o!c»ón Inni. ugy ízlelje meg 7000 cs 8000 koronás boraimat. SÁFRÁN JÓZSEF, Magyar-U. 74.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
Mikor kerül a sor a Hunyadi-utcára?
— Levél a szerkesztőhöz —
Nagykanizsa, április 8
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Örömmel olvasom b. lapjában azt a nagy felbuzdulást, melyet a város hivatalos tényezői napjainkban a városrendezés terén tanúsítanak. Engedje meg, hogy ezúttal a város belterületén fekvő egyik utcára, a Hunyadi utcára hivjam fel a mérnöki hivatal szives figyelmét.
Ez az utca a legrendezetlenebb utcák egyike a belvárosban. Ha cső esik, lehetetlen a közlekedés benne az egyik oldalról a másikra; ha száraz időjárás van: olyan a por benne, hogy van mit nyelniök azoknak a szegény gyermekeknek, kiknek erre vezet az utjuk a Rozgonyi-utcai iskolába.
A mérnöki hivatal talán valami módon ideiglenesen is segithelnc az ebben az utcában uralkodó lehetetlen állapotokon, amig ez a városrész is végleges (?!) szabályozást nyeri.
Maradtunk igen tisztelt Szerkesztő urnák hálás köszönettel:
Több Hunyadi-utcai lakó.
Adófizetési határnapok
Április 14-ig befizetendő a március havi értékpapír-forgalmiadó.
Április 15-ig befizetendő a munkaadók által az alkalmazottak illetményéből szavatosság mellett márciusban levont alkalmazottak kereseti adója és a rokkantellátási adó a két példányban készített illetményjegyzék alapján.
Ha a munkaadó nem vonja le az adó összegét az alkalmazott illetményéből, de maga fizeti alkalmazottja helyeit, akkor az adó összege és az illetmény összevontan az adóalap. Ha posta utján csekklapon történik a befizetés, akkor mindkét adó ösz-szege külön-külön is részletezendő.
Április 15-ig befizetendő a már-ciu« havi fényűzési adó.
Április 15-ig befizetendő a készpénzben. forgalmiadót fizetők bevallásuk alapján a március hónapról esedékessé vált általános forgalmiadó.
Április 15 ig azok, akik forgalmiadójukat külön engedély alapján ne gyedévenként készpénzben fizetik, az 1926 év első negyedéről bevallást adni és leróni kötelesek az általános forpalmiadói.
Április 25-ig azok a forgalmiadóalanyok, akik forgalmiadójukat külön engedély alapján • negyedévenként kés?pénzben fizetik, április havára előleget tartoznak fizetni.
= Rádiókészülékek, alkatrészek, lámpák, hallgatók, hangosan beszélők, telepek Szabó Antal rádió üzletében kaphatók.
Azonnal elfoglalható igen csinos 3 szobás ui magánház verandával 125 millió. Havr
o ,„iiiió jövedelmű elfoglaltató üzletház 155 millió. Egyéb jól jövedelmező kisebb házak, szép magánházak - Házhelyek. Földbirtokok, bérletek, malmok villák közvetítése.
SZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, F8ut 8. Telefon 150.
NAPI HÍREK
HAP1REMD
Április 9, péntek
Római katolikus: B. Konrád. Protestáns: Erhardt- Izraelita: Nisan hó 26.
Nap kel reggel 5 óra 25 perckor, nyugszik délután 6 óra 40 perckor.
Mozi. Uránia: Figaro őfensége, film-i^ték. — Előadások kezdete este 7 és 9 ; órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉ LY EK:
AprilU 10. Refoemllui villiua eitíly i vitat-hit4 dititermtben etle 6 faikor.
Április II. BtIJit Árpid Iii9£v<rwayc t Mvlil ödüléhii-tlipit i Polgári Egylet assytermébea ette f«l V 6t*kor.
Aprtlli II. Ai EMC vetített kípei elétdiit < KcretrMay Otlhoobtn J. u. i é:tko« (U. KiWécxl
Április II. A K«enlfny Tltilviieléoúk üiOumoí tetdílullnjt Hidorulctl itllt hclyiifgítxr. dtlttlln 6 írtkor.
Aprlllt 30. Dohaloyl Uroé tongortetljct Kiülné ntgylcrintben eite 9 értkor
Május i. Aj Urlelnyok MJrlt Kor-zrezlcléjiiuk dlwetttdátt i 1\'olfirl Egylet nigyterintt-ea ette 141
Május 2. A< Urlelnyok MlrU Koegre|á<léJint>c dittclétdáit t Polgári Kgy\'xi nigyurir«tt>fa ei\'.e fél
Májas 9. Htngvemny t p!íbánU-teoiptom~reno. viUtl tltpjt Jtvirt i PoUtrl Egylet cu4yterin<t>eii cite líl 9 értkor.
Május 23. Fluher Béike dtlet\'flyc 4 Ksuioé Btgytrrinlbea elte 9 értkor.
Junlus 6. Ai IptilettOitli dtUrdt láltléiMOleUtl bnneptlyt
Életmentő
őröket akarnak felállítani a Balaton partján elterülő fürdőhelyeken a szerencsétlenségek megelőzése éSÁZÜkség esetén a kellő segélynyújtás áljából is. A Balatoni Szövetség legutóbbi közgy űlésén merült fel ez az eszme s kivitele valószínűleg meg is feneklett a tanácskozó asztalnak a Balaton zöld hullámait képviselő posztó--terilőjén.
Mert gondolatnak még csal: megjárja az efféle ötlet, de aki csak valamennyire is ismeri a Balatont, tisztában van azzal, hogy ez a terv teljesen alkalmatlan arra, hogy gyakorlatilag is megvalósítható legyen.
A Balatonnak déli partján nem igen szokott szerencsétlenség történni. A viz sekély s a hullámok a túlsó part felől igyekeznek erre az oldalra. Balesetek a Balaton közepe táján szoktak előfordulni, amikor a hirtelen támadt viharral szemben tehetetlenek az evezősök.
Mit lát már most ebből a helyzetből a parton sétálgató életmentő őr ? És ha — tegyük fel — látja Is a veszedelmet, nem is tud a közelébe férkőzni, vagy ha mentésére siet is, valószínűleg megkésve érkezik meg a veszedelem színhelyére.
Az északnyugati parton sincs sok értelme ennek az intézménynek a fürdőzők érdekében. A kötös fürdőzésnél szűkség esetén kéznél v.innak a fürdőző társak, aki pedig kellelé-::,H mélyebbre merészkedik be a vízbe, arra ugyan meg hiába leselkedik a parton sétáló őr.
F.i oz öl\'et is azok közé az eszmék közé tartozik, melyekkel évtizedek óta fel akarják lendíteni a magyar tengert. De eredményében egyre sivárabb oz élet háborgó hullámteste körül és hátán.
Kulturát kérünk a Balaton mellett s nem életmentő őröket a pattjaira !
iksz
— Határszéli betörőbanda. A zalai határszéleken lappingó beiörő-banda legutóbb Nemesnép községben látogatta meg Szép Farkas I kását, honnét ruhaféléket, edényeket és pálinkát vittek magukkal: A nyomozás folyik.
ZALAI KÖZLÖNY.

— A lakások felszabadítása Nagykanizsán. A vidék városai egyik a másik utáu hoznak olyan haláro-zatokal. melyeknek értelmében felirattal foidulr.ak a kormányhoz a laklsügyi korlátozások megszűnte-léséért vagy tzok fenntartásáért. A legutóbbi nagykanizsai képviselőies-lüleli közgyűlésen is felvetődött annak gondolata egy indítvány for-májáb.n, hogy a város követel|e a teljes lakásfels:abadiiAsl, az indítvány azonban nem talált cifogadisra.
— A templomrestaurálasi és Közművelődési Egylet végrehajló bizottsága ma, pénteken délulán 5 órakor a városháza tanácstermében együttes ülést lari.
— Urleányok Mária Kongregációjának díszelőadása. A nagykanizsai Udeányok Mária Kongregációja nagyszabású ünnepi estélyte készül. Az estély ünnepi szónoka Wolkenberg Alajos dr. egyetemi tanár, akinek beszéde ulán szinte kerül Környei P. .Cloudia- című három felvonásos szinműve Mutschen-baclter Edvin dr. rendezésében. Az estélyi május 1-én és 2-án este a Polgári Egyletben fogják megtartani.
— Az Ipartestületi Dalárda zászlója mar elkészült és Nap,vka-nizsára megérkezett. Nehéz lebír selyemből készüli. Egyik oldalán a nagy magyar cimetrcl, Isten aldil meg a magyart köriratul, a másikon pedig egy arany lirával, félkörben Ipartestületi Dalárda felirattal. A zászló felszentelésére a megyés-püspököl kérték fel. A gyönyörű kivitelű zászlót Budapesten készítenék és 20 miliió koronába került.
— Balázs Árpád hangversenye Vasárnap este tartja egyetlen hangversenyét Nagykanizsán Balázs Árpád, az országosbirü magyar dal szerző és énekes. Nótái annyira elterjedlek hazánkban, hogy danolják a legutolsó falusi kunyhóban is s mindenféle hangszeren játszák a fóuri palotákban. Valamennyiből magyar lélek, magyar sziv, magyar érzés csendül ki s neve fogalom a magvar népdalköltészylbcíi. A nagykanizsai közónség érlhe\'.ó várakozással néz a legelső újkori magyar lanlos működése elé s a Polgári Egylet nagytermét előreláthatólag zsúfolásig fogja
megtölteni.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divaiárukban legszolidabb kiszolgálás.

— A református egyház uj fő-gondnokának beiktatása. A ie!or-máius egyház nagy ünnepit! kistül: a szombat-vasámípi püspnklüoga-tásra. Ni-gyitevü püspökük, Antal Géza dr egy házlátogatási kapcsán az evang \'likui templomban vasárnap délelőit 10 órakor kezdi dó itten ííz-lelel utáu ünnepélyeseit be log|a iktatni- lisztébe Bárezay Ferencet, a református egyháznak a legutóbbi közgyűlésen megválasztott uj fő-gor.dnoVát. A pűspok fogadtatásának ünnepélyesebbé tételété a fő>z -Iga-biróság épflte\'e és a református lel-készlak közi diszes diadalkapu készül. Kisebb diadalkapu lesz a templom bejárata is. A püspök ilcbc szombaton küldöllség megy Fonyódig, melynek tagjai dr. F.6ry Szabi Jenő kúriai biró, dr. Sipos Zsigmond rendőrlanácsos, dr. Tholway Zsigmond postafőnök és Sztntay Jenő presbiterek. N-gykanlzsán fogadják a püspököt a keszthelyi és galamboki egyházközség kiküldöttei is, mert ezeknek vizsgálata is Nagykanizsán fog megtörténni.
— Hangverseny és előadás a templomrestaurálás céljaira. A plébánia-templom jenoválási alapjának gyarapítására a Polgári Egylet nagytermében május 9-én nagyszabású hangversenyt és előadást fognak tartani. A hangversenyt az ország egyik els-"> művésze latija, mig az előadásra dr. Paulet Ákos egyetemi tanárt sikerült megnyerni. Az estély hangverseny réstél Kiss Márton kegyesreildi reálgimnáziumi lanár, az estély műsorának többi lészél Vargha P. Theodoticb dr. plébános rendezi.
— LESZÁLLÍTOTT áron, 10 ezer koronáért kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a Nagykanizsai Cimtár, Már csak kevés példányszám bót áll a készlet.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnap délulán 6 ó al kezdettel rer.d-zi Nádor-utcai helyiségében szokásos műsoros ter.dél-ulánjál.
_ A vasutas-bankett, melyet a Dalivasul liszlikara és vasula<sása ■ szomlMion rendez Bareza Ignác ló-felügyelő nyugalomba vonulása alkalmából, a jelentkezők nagy számára való tekintettel nem a vasúti étteremben, hanem a Korona éilcr-mében lesz este fél 9 órai kezdettel.
— A MÁV. megteremti a kBz-vétlen összeköttetést a Délivasut-tal. A Magyar Állam Vasul üzletigazgatósága tervbe vette, hogy a nyári idény alait hat vonatplrat log beállilinl a balatoni forgalomla és megteremti a közvetlen összeköttetést a Délivasutlal. Ugyancsak intézkedés történt megfelelő közlekedésről Alsóörs-Tapolca és Veszprém—Bala-lonlürcd közölt.
— Oyermeknynraltatás Nagy Kanizsán.Nagykanizsán április 22 én gyermeknyaraltatási ügyben értekezlet lesz, melyen a tóvárosi megbízottak tájékozódnak a helyi szerve-telek\' utján az akció illeni lehetőségeiről. Ugyanilyen értekezlet lesz 19 én Balatonfüreden, 20 án Tapolcán, 21-én Keszthelyen, 23-án Pacsán, 2-t én Zalaegerszegen. 25 én Nován, 26-án Leniiben, 27-én Zalaszenigró-ton és 28-án Sümegen Az értekezletet a polgármesterek és főszo\'gi-bi,ák hivják osite. ítészt veszni* azokon a jótékony szervezetek és gyermekbarátok.
— Zalai leány esküvője Dél-afrlkában. A Nemesszeren született Szlapek Anna leányzót Rottnetter János dtávaiamásii születést! 50 éves ember Dtlefrika egyik miss.iós telepén olláihoz vezette. Az esküvőről egy misszionárius lelkész küldőit értesitésl Swakopmundból a barcsi plébániára.
Időjárás
A nagykanizsai meteorologlal megnevelő jelentése: Cslllflrtflkün a/Mmtort-ler rtísel 7 órakor +11, ilílután 2 órakor +18-7, eíle 9 Urakor +11.
FelMzet: Hca>:e! és délben kevésbbé tiszta. este teljesen borull.
Sztririny: Hercel és délben F.sMkkclel. este északnyugat
Regnél VW.
Nupt csapadtk mennyisige: —
A Meteorológiai Intézet lelenlétc szerint változékony, kissé enyhébb Ufó, helyenként esővel
sorsje^e^ ötmilliárd
Oüziály sorsjátékon.
Az uj j ilékterv igen előnyösen változott, mert a nyeremények száma ismét a békebeli arányban van megáll,-pilva, vagyis minden második sori-
iffKSZ;55 milliárd é«250 miSSió <or.
kerül készpénzben sorsolásra. — Szcrencseszámokat ajánl:
Milhoffer föárnsitó sorsjegyirodája
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Huzái április 15-17. n
_ Az Ipartestületi Dalárda a református esten. A vasárnap délulán 6 órakor a városháza dísztermébe tartandó vallásos-esten a nagykanizsai lparlcslüleli Dalárda is részt vesz, ahol Bllchler Mór kar-nsgy vezetésével több énekszámol fog előadni.
— Tüz. Riadalmai kellett tegnap délelőtl a tűzoltóság kivonulása és a legkülönbözőbb kombinációkra ariolt alkalmat. Ugyanis a tűzoltóságnál 9 óra 30 perckor tüzel jeleitek a Pápai-utca 14. szám alatl. A jelzés vétele után a lüzoltóság két géppel és lajttal nyomban kivonult a Pápai-utca l-t. számú Gödinek György tulajdonát képező házhoz, ahol egy szalmakjpal éget és ve-szélyezlelle az egész épületet. Azonban a kiskanizsai tüzollóság akkor már a helyszínen dolgozott. így együttes munkával a tüzollóság csakhamar lokalizálta a tüzet, hogy csak mintegy 3 métermázsa szalma esett a lángok martalékául. A vizsgálat megállapította, hogy a tüzet gyermekek okozták, akik gyufával jáiszot-lak és megcyu|tották a tzalmskátlal. A kár jelentéktelen.
— Lopják a virágokat a sétatéren és a temetőben. Alig csalogatta eló az <(lső tavaszi meleg a növényzet lűgyeit, alig üllclték ki a város parkosított tereire és a sétatérre, valamint a temető sírjai lölé a különlélc virágokat, máris vandál kezek pusztítanak a virágágyak közölt és nem kímélve a sírkertet sem, lövéstől húzkodják ki a kiültetett palántákat, virágbokrokat. Az cllop-kodott virágok nem egy esetben aztán a piacra kerülnek. Az etéien felmerülő panaszok szigorú megtorlása és preventív Intézkedések megtétele még elejét vehetnék az egyre szaporodó panaszoknak.
- Az Ipartestületi Betegsc-gélyző szűkebb körű bizottság" Bazsó József elnöklete l»« ülést tartott az Ipartestületben. amelyen az alapszabályokat a mai viszonyoknak megfelelően módositolták. A bizottság ezután lelenlését megteszi a választmánynak.
TAVASZI ÚJDONSÁGOK

es
Angliából behozott féríi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, cScsó árakon
Kisffaluds és Krausz £sssssa az „Arany Kakasához
Telefon 3-74. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 2í. v Telefon 3-74.
1926. Április 4.
zalai közlöny 11
_ Renoválják a keszthelyi
fürdőt. Évek óta nagyon sok panasz hangzott el a keszthelyi szígetfUrdő elhanyagol! állapota- miatt. A sokoldalról elhangzott sürgetésre most a fürdőigazgatóság elhatározta, hogy a szigelfürdő kabinjait kijavíttatja, a környéket rendbehozalja s miclóbb megkezdi megfelelő slrandlürdő építkezésének munkálatait is.
_ Harminckét milliárdos kórház épi\'&si tervek. Zalaegerszeg polgármestere a közkórház építésre vonatkozó előterjesztésében kidolgozta a zalaegerszegi 400 ágyas kórház építési programmját. A nép-iíjléli miniszter telekvásárlásra 500 millió koronát utalt Í A kórház sebészeti, szülészeti, belgyógyászati, bujakóros, gyermek, járvány és elme osztályokból állana. Az építkezési kOltség ágyanként 80 millió, összesen 32 milliárd korona. Az
dijakból évi 1 milliárd volna tör-leszthelö 10.(300 koronás pótlék utján. Három osztály épületeinek fele költségét a népjóléti minisztérium viselné. A költségekhez a megyének is hozzá kellene Járulnia. Szükség esetén részletekben fogják megvalósítani a hatalmas építkezést. A polgármester a legközelebbi közgyűléstől felhatalmazást kér az előkészítő munkálatok megtételére.
— Csavargásért elzárt cselédleányok. A rendőrkapitányság kihá-gási osztályán Kovács Júliát 15, Károly Rozáliát 10, Horváth Máriát 8 napi elzárásra Ítélték csavargás miatt.
— Tapolca nem tud fizetni. A Tapolcai Lapok legutóbbi számában a következő 6zövegU közlemény lent meg: „Felkérjük az adózó közönséget, szíveskedjék adót fizetni, mert kölcsönt nem kapunk a takarékpénztáraktól és igy nem tudunk fizetni senkii és semmit Vitéz Vajda bíró, Horváth főjegyző".
— A kútba ölte,magát. Koro-ntts Dániel porrogszentkirályi föld-míves feleségével lakodalomból hazaérkezve összeveszett, majd eltávozott hazulról. Az asszony ekkor a kulba ugróit. Segélykiáltásait két cigány leeresztette a vödröt s azon felhúzták, mikor azonban már ki akarták emelni a kútból, a kötél elszakadt s a szerencsétlen asszony újból a kútba zuhant, honnét csak éjjel fáklyafény melleit a tűzoltók húzták ki a holtlestél.
1STORTÉLEY
A vasárnap sportja
Nagykanlz.án KRSC-NSE
Az első osztályban pihenő napjuk lesz vasárnap a csapatoknak, mert a kerület válogatottja Buda-p.\'sícn játszik a szegedi kerület válogatottjával. Nagykanizsáról három NTE játékos, Hirschler, Palkó és Harangozó került be a csapatba.
Egy I. osztályú bajnoki mérkőzés lesz csak a kerületben és pedig Kaposvárott, hol a két utolsó helyezel!, a Levente—DVAC fogja eldönteni a kiesés sorsát. A DVAC-nak van nagyobb győzelmi esélye.
Vasárnap porondra lépnek a II. osztály csapatai is. A bevezető mérkőzés Nagykanizsán zajlik le a Nagykanizsai Sport Egylet (Trans-danubia) és a Kaposvári Rákóczy Sport Club között. Papirforma szerint a kanizsai csapat győzelme-alig kétséges, de szükséges is győznie az NSE-nek, mert klllömben nem nyerheti meg a II. oszt. bajnokságot, amire pedig az őszi eredmények alapján nagy esélye van.
TÖRVÉNYSZÉK
Akik a polgáíi iskola fáját lopták. Benke György, a nagykanizsai polgári iskola szolgája és Balogh János kőműves a nagykanizsai polgári iskolának tulajdonát képező fájából több alkalommal jogtalanul eltulajdonítottak bizonyos mennyiséget, amelyet aztán Kocsi Istvánné szerzett meg lőlük. A tör vényszék Benke György iskolaszol 64t 15 napi, Balogh Jánosi 8 napi & Kocsi Islvánnét 10 napi fogházra ítélte
közgazdaság
TŐZSDE
Az értéktőzsdén az irányzat kisebb ingadozások mellett túlnyomóan barátságos volt. Egyenlőtlen nyitás után szilárdabb külföldi jelentésekre a hangulat javult, a magasabb árfolyamok azonban nyercségbiztositó eladásokat váltottak ki, ugy, hogy zárlat elölt egy árnyalattal, gyengült az irányzat. A kullszban csak Osz-Irák Hilel volt barátságos, a többi érték kissé visszaesett. A cukor értékek közül Cukoripar kivételével ma ismét 3—4°/o-kal emelkedlek. Szilárd volt még a Kereskedelmi Bank, amely élénk forgalom mellett több, mint 2%-kal javull. A bánya- és vaspiacon csak jelentéktelen áriavulások mutatkoznak. Az Ipari és közlekedési értékek majdnem kivétel nélkül barátságosan tendállak és 1—3 ",\'o-kal emelkedtek.
zarichl zárlat
Ptrli 1WH00, London 2518 50, Ntwyw"* 517.70 tír\'l".e! 2010 00, Milano 2O8301 MoMnd 207 \'.\'< Berlin 123-20 Wien 73-22 lotií 375 00 Mei 1537 50. Budapul 7«-70, v.rtó 62 50. Bafste.l 216 50. BeljtiM 91350.
A Audapeati T6j«te -afeiia-jegifíréae
APROHIRDETESEK
Az apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A cimszó s minden vastagabb betűből Alló szó kit szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A Hirdetési dlj olöre <ixatond5 a forgalmiadé hozzászáatitásával
Egy jó karban levő jégsxokróny megvételre kerestetik. CJm n kiadóban. J070
Fajtojis, többszörösen díjazott fajtiszta kendermagos Plimuth, mely bőséges tojó és nagy húsban nyilvánul, tegclentálóbb baromllbetegségeknek, darabja ötezer korona Ország és Widdec magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér. 7oO
Vár\'szegényekl
a Bruncsics Józsi-féle bikavér. Fflmr, <unicK« tjortníulilall <lkk«k CIOeU Sugár-ut 53. * Telefon 210.
PónxkölosOnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslttat Aozól Ignác pénz-kölcsönközvelltő Irodája Nagykanizsán, Pó-ut 3. sz. alatt. KénysvarkfilcsSn köt-wónysket veszek._ 387
Forgalmas ulcában üzlethelyiségazonnal átadó. Clm a kiadóban. 57
MOZI
Monsieur Beauciere színpompás képeiben, az utolsó pillanatig lebilincselő cselekmeuyeben és nagyszerű szereplőiben (Rudolf Valeniino és Bebe Daniels) meg csak ma, pénteken gyönyörködhet az Uránia közönsége. Minden nézője igazat adott nekünk abban, hogy a film megkülönböztetett figyelmet érdemelt.
Szombat és vasárnap az Uránia egy programján ritkán szerepelő zsá-ntit mutat bs, Lord Serlock Holmes címen egy amerikai oünügyi történetet, a Paramount filmgyár jót ismert nagyszerű feldolgozásában és Ugyancsak ismeri kitűnő stáijaival Viola Dana és Raymond Gnfittel. A Világ a cowboy-filmek kedvencét Fred Tomsonl hozza.
irodalom és művészet
Uj szépirodalmi hetilap. E hí 4-fn, Iluivót-vasátiiaplán uj szepiropalmi hetilap jelent meg Budapesten OlIWm
\'címen. Az uj lap gySnyürh kiállításban, tetszetős külsővel lep az olvasok ele s munkatársai soriban olt látjuk a magyar irodalom minden kiválóságát. A.lap tiszta magyar jellegivel és magas. nívójával a eSvobb érdeklődésre wrlhat srimot. ReS, novella, vers, cikk, riport, színház, »zi, képzőművészet, könyvkritikaés humoros rovat alkotják a lap anyagál, mely ,z első számban a következe, k.váté-tollából került ki: farkas Dezső, Ofal»r iMfcBárSny lalván, Bodor Aladár. Miktós eni OyOktóy Endre, ij,.i„w Oszvar, Nyácy Andor, KAiia>i\\iik
ííakó jozsíI, Und! hűre, iegesdy t-Ujra. sierkesztői Faikas DezsS es Nyáry SzeSi ára: negyedévre 12 pengő Ipél-
hivatalában.
_ mmm AfclgfiSS
Valiták Dorlsák
inís! rótt síssso Aait«<4«a JSS10.ÍS7I0
CtOl kor. . 2112-SiSO B«l£lt< 1KI-1MI-S
CM«Z« ms-i:« í iwsnrcar
OoUif J12M.T1M0 ÜJ-/M
\'iuicU ti. BrSuitl S7S0 1770
«<.lli»< Irt. mio 1SJH (Söto;«7«o
(4 :■»; io) O»«1o lUtO-liUO
UT» 8JWII Lniivu
Un HtiZM* MtUao »inií)
Wirta IIN7-I7M7 JUSV.7US0
Qtott.uiini. I0C<« 10101 Pirii i<»7
kor. im>ii7« Pri n 1111 31 >9
IriteJ b. li/93 liSlO IfölU SIS fit
ttifi ít. 2Í60JW 11120 11 10
Xoctit IUI0-1SMC loon-iotot
UtM 1IIM a«ricx II7ÍI Nitt
Rcáltanoda-u. 11. sz. évre 10 pengö.
Előfizetési ára egész
TerméBjrtfoadc Bum íimv. 76 kg-o» 395000-397.500, Yl kg-os 100 000-402 5 0, 78 kg-os 402 500—405 000, egvéb dunántull éa pestvidéki 76 kg.-os 390 000-392.500,77 kg-os 395 000-397.500,73 kg-o< 397.500-400.000 ?9 kg-os 400.000—402 £00, :ow 227500— 232 500. ukaimányárps 220 000 - 23S.0QP, sörárpa 230.000-315 000, ub 245000-257 500, tenged 1350 0-187.5C0, re 600.000—610.000, köles 180 0<Xl-195.< korpa 162500-165.000.
Sertéavásár Falhajtás 5253, melyből eladatlajinl vlsssa-aarsdt 400 dib. EJsórenda 18.000— 185C0, ucdctt I6.500-17W0. »z«dettköxépl6.00o -16.500, könnyű 14.000-15.000, eWieadB öre« 17.000-17.500, násodrendU 16.000-16.500, angol süldő I8.000-21.0W «"Jonn« ,-ugybia 20.000- zsír 21.000 -21J500. ;thtuott has 20.000-21.000, szalonnás Itl-»rté» 20.000-22.000. Irányzat közepes.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-Sroro»k«dé« RT. N«4yknol«»
NAGYKANIZSA, FÓ-UT 1.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesitem az illetékes testületeket, hogy a tiszti fekete- és kaki-, tiszthelyettesi kaki-, altiszti-, rendőri-, csendőri-, pénzügyőri- és levente-sapkák, úgyszintén cserkész-kalapok a legújabb Íafonbín megérkeztek.
Hazafias tiszteletid Brunoaioa Józael
Kiadó Baiatonkereszturon, közvetlen s Balaton partján három szobás villában két szob3, konyha és mellékhelyiségei május Mól auguszlus l-lg- Bővebbet Kauímann
Károlynál. Telefon 372._805
Eladó régi stlIU sálon garnitúra
Török kárpitos Kazinczy-u. -ti._
Gyermekkocsik legnagyobb válasz-tékban Kaulmann Károlynál.
KltQnŐ kersoaenyi
6- és UJBOR
1917. évi psoaonyebor literenklnt Is kapható iom
REMETE, 8ugár-uí 8. Mám.
A Transdsuubai Egyesült Oózmaloni R.-T-nál mai naptól kezdve mOjés kapliató
kilogrammonként 800 kor, árban.__
Egy tenyós* fajbika éves sza-
baókézból eladó. Honvéd-utca 20.__
Többféle háztartási cikkek eladók. Huszlt-tér 6 szám alatt.
Haán üyula nagykanizsai biróságl _végrehajtótól.__
56/1925. végrh. szám. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi IX t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1926. évi FK. 4340. számú végzése következtében Dr. Barlha István ügyvéd által képviselt Dr. Pánczél Sándor budapesti lakos javára 100 arany kor. s Jár. erejéig 1926. évi január hó 25-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és fclülfoglalt 6s 15.200.000 koronára becsült következő Ingóságok, u. m.: 4 drb kerékpár, 1 kis benzinmotor és 1 vulkanizáló aparátus nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1925-lk évi Px. 4340. számú végzése folytán 100 arany kor. tőkekövetelés, ennek 1925. évi október hó 25-lk nopjafól járó l8»;o kamatai, Vs<Vo váltódíj és eddig összesen 917.000 kor. bíróilag már meg-állapított költségek-erejéig, a netán fizetett összeg levonása mellett Nagykanizsán, Bocskal-köz 2. sz. a. leendő megtartására 1926. évi április hó 10-lk napjának délután) 5 órája határidőül kitüzetík és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1381. évi LX. t-<. 10{-és 108. § al értelmiben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is cl fognak adatni,
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és klUlíoglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árvetés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 1926. évi március hó
°\'piin- Haán Gyula s. k„
kir. Jbliósági végrehajtó.
ZALAI KÖZLÖNY.
1926 Április 9.
MEGHÍVÁS.
A NAGYKANIZSAI I^^^^^s^^í/SSS*! ,. «mtlel)
1926. évi áprlllVhó 18-án délelőtt fél II órakor tartja a Nagykanizsa, Forgalmi Bank R.J. helyiségében \'
G4-ik évi rendes közgyűlését,
melyre a szövetkezeti tagok tiszteiénél meghívatnak.
. .. .. ,««n0,7prM,"rOfél0Stz|,á5ára vonatkozó határozathozatal, a lejáró 1920-1925. és 1922-1925. 1. Az igazgatóság és felitgyelöbizollság jelemé* a 7000/1925. P. M. <s a felmentvény megadása,
sz. rendelet alapján készült megnyitó mérlegről. .,„ .. 3 A Szö«tkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
2 Az 1925. évi mérleg és zárszámadások, igazgatósági és felügyelő- •>■ fdugyelöbizottsági tagon választása az alapszi-bizottsági jelentések előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség Mlyok%8 illetve 62. §§ at értelmében. .....
Nagykanizsa, 1926. április hó 7-én.
Az Igazgatóság.
le^tiTmegnyhó mírleg. • zárszámadások, az Igazgatósági é, fctt^l.otUá,, Intések 192, évi április M* kezdve a szövetkeze, hetykébe, „hlvá-Ulos órák .1.11 megtekinthetők. _ ....._ x„s :„.i4„ hA |.*„ Teher
Jíag;yon
Átértékelt meqnyitá mérleg 1925. éwi január h6 l-én
Késztetek: Nagykanizaal Torg. Banknál...
Postataka pénztár .........
Magyat Nemzeti Bank ......
Éri ékpaplrok: K 1SS.495 n. é. ludikólcsőn a
pínztár elismervény ......
I drb Magy. Nemi. Bank rv.
Kítelezvány-Veiőnök:
Kezesek mellett .........
jelzálog fedezettel .........
Betételőleg ............
Váltók:
Jelzálog fedezettel .........
Nyílt hitelű váltók.........
Adósok folyószámlán ......
Hátralékos kamatok.........
isw. a\'ec. 3i-lht lídeg titdat
Korona
1,550.000 14.139 25.000
70.000 1.330-000
22,370.100 l2,aS9.200 324.230
300.000 7,750000
Ilii. jinlt l-h lltttililii
Pengő . I
1,189.139
1,400.000
34.753.530
8.010.000 99(11 1IH7
45.910 387
1,699 139
1.400 000
14.713 930
8,(10 000 99 881 18 087
45.910387
127 13
2780 28
844
7 97
3 872 82
Tőr:sbctétek:
az 1919-1924 évi. heti betizelésel 23.712.022 tavi Üzletrészek belizeteiei ... 3.T.\'3.7ffl Tartaléktőkék: , .,..,.,
Tartalékalap ............
1919—1923, haizoner....... .\'.JU.4JI
Tókelirtalík .....................
Le nem járt évt. osztaléka ............
Nyugdíjalap ....................
Tisztviselők alapja ..................
Nvugdij a tisztviselők alapja...... ......
Hitelezik folyószámlán...........
Üzletrészilletek...................
Fel nem vett osztalék ............
Előre felvett kamatok ...............
azN|\'J24.C évi nyereségből kiűzetett jutalékok
itze dre.il-lkt Eiema nertat Korona
27,501.742
3,542 251
9.000 000 10 842
109 007 177 041 17 010 860.883 4.688.031
im jinti 1 ll tltnül.11
"Korona | (
27,505,742
1,194.767 3.852.320
10.010 842 109 007 977 041 17010 860 663
1,313.205
46.910 317
45,910.387
2200 46
<00 Si t |7t 76 II
I >9
3 572 82
Vagyo
M^^lfp-.zAmla I92S. é«i december hó 31-én
Trher
Korona j Pengő
Ké.zletek t ,.„,,,
Nagvkaniz-ul Forgalmi Banknál ......
Poilatakaríkpénztámál............
Értékpapírok: K 152.000 n. é. hadikőlcsón .. ... ... I drb Magy. Nenueü Bank részvény... Kőtelezvénykőlcsőnők:
Kezesek mellett ...............
leizálog fedezettel ...... .........
Betételőleg.....................
Váltók:
Jelzálog fedezettel ...............
Nyllthitelü váltók ...............
Adósok tolyószAmlán ............
Átmenő tétetek..................
9,470.000 8K707
66J05 1330000
95,218.100 48.7SOX00 4.191.980
19,000.«)U S5,100.000
1.388 505
144,190,010
104.100.000 99 851 3.087 768
288.411731
764 89
111 72
í
J
11.865 \'20
8.329 7 87 245 42
21 313
Tőrzibetétek: , ,
1919- 1925. évL heti beltzctísei ■ a havi üzletrészek beüzemel Tőketartalék
Le nem járt évlárs. oszulíka Nvugdij es tisztviselők alapja*)
Hitelezők folyószámlán.......
Üzletrész illetik ..........
Pet nem vett osztalék ......
Alhienö tétetek— .........
Nyereség ...............
212,019.699 8,125.720
•) Af letl d*U(W*«l K IJjCTOJKO
korona
220,145 419
I,247 037 3.148 947
10,011276 107.107
II.238 821 108192
11,277 608 9,134.528
288,412731
Pengő !(
17 811 64
89 7T
251 78 800- 92
8 >1
898 92
8 49
902 íl
Pollák József s, k„
elnök.
•Nagykanizsa, 1926. évi április hó 6.
Nagykanizsa, 1925. december hó 31. Horváth István s. k..
alelnök.
Megvizsgáltuk és rendben találtuk
Roscnbcrg Oszkár s. k.,
Igazgató.
A felügyelóbizottság.
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra ájfrlli. hó IS. 4. 17-in kezdődő o.aUlj.or.jilékon. Ismét, mint békében, mtndon mi.odlk .or.jcoy nyor.
Főnyeremény V.X1,\' 5 milliárd korona.
„, Szerencseszámu sorsjegyek ís tervek kaphatók
ifj. Hirschler Miksa
Fegyvergyári „STEYR4 kerékpár
kizárólagos árusilója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Oépjavltó műhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKAMIZSA, Föut 8. sz
Bazár-épület.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI UASÚR
1926.
^^^^ április 17-26.
Legjobb bevásárlásiba Ikalont Vámszabadraktár. Szálliltási-, ul^rási- és vízum-
kedíezményck. Képviseletek a bel- és külföld nagyobb városaiban. Egyidejűleg nemzetközi bőripari kongresszus. Szállási és teljes clláfást biztosító nap Budapesten\'\' c. jegyfOzetck 1 millió magy. kor.
Központi iroda: Budapest, V., Szcmcrc-utca 6.
Telelőn U 951-22.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem « nagyérdemű kOzOniégel. hogy C»íi,BOry-ut I. •«■ "l"1"
hentesáru üzletemben
a I r 1 s s ll u s árusítását Is bevezettem. , Álla- dóan trlss sertés-, marha- « borjúhús, továbbá olvasztott zatr. háj ís szalonna minden mennji-. sígoen a legolcsóbb napi álon kapMlo. Kérem a nagyírdemO kozőnsíg «!««
Babits Lajos
M tiente* mtuá">*-
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Nyomatolt a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly.)
86. évfolyam, 79. szám
Nagykanizsa, 1928 Április 10. szombat
Apa 1800 korom

POLITIKAI NAPILAP
Siertcartíst) áa kla«Mvatal Ffct 5. «. Interurbán-telefon 7a
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
E16Hi«téal árs: Efly hóra 30.000 IMI Három hint ......... 90.000 korwa
AMERIKA ÉS PÁNEURÓPA
Irta: Orót R. N. Coudenhove Kalergl dr. (Bécs) Bécs, április 9 októberének
Az elmúlt év 24 élői folyó év január 9-éig az Észak-amerikai Egyesült Államokban időztem, mint Páneu-rópa első követe. A Foreign Policy Association vendégeként előadásokat tartottam Páneuró-páról Newyorkban, Bostonban, Philadelphiában, Chicagóban és Cincinatiban. Mint az instilute of Economies vendége Washingtonban beszéltem az International House felkérésére, azután újra Newyorkban. A nyilvános előadások melleit számtalan bizalmas megbeszéléseket folytattam Amerika politikai, gazdasági és szellemi életének vezéreivel.
Az amerikai utazás egyaránt propaganda- és tanulmány célokat szolgált. A propaganda célja az volt, hogy Amerika közvéleményét informáljam és megnyerjem Páneurópa szövetségeséül. — Egyúttal tanulmányoztam az Északamerikai Egyesült Államok berendezkedését és a Pánamerikai Unió vonatkozásait az európai problémákhoz. A propaganda eredményeként Amerikában meg alakult Páneurópa amerikai se-gitőbizottsága. Tanulmányutjá-nak eredménye viszont az, hogy igen sok politikai, gazdasági és kulturális érveket gyűjtött Páneurópa szükségességéről.
Amerika Páneurópa eszméjél szívesen és előítélet nélkül fogadia. Habár az amerikaiak utazásom elölt keveset tudlak Pán-európáról, nem kezelték ezt .a gondolatot utópiaként, hanem
megvalósíthatónak tartották. •
Európa 150 év előtt a világ korlátlan ura volt és Amerika kicsiny, szegény gyarmat. Ma Európa már elvesztette világuralmát, szegény és tehetetlen, mig Amerika a világ leghatalmasabb és leggazdagabb területe lett. Az emberanyag ill és ott ugyanaz, csak a rendszer más. Az amerikai rendszer diadala ma már vitán felül áll. Ha Európa nem zárkózik el e tény elöl, ugy követnie kell az ame-
rikai példát, hogy megmentse exisztenciáját.
Az amerikai unió nemzeti, politikai és kulturális előfeltételei nagyban különböznek az európai viszonyoktól. Ezért Európa nem utánozhatja minden vonatkozásban Amerikát.
Az európai államok szövetségének tekintettel kell lennie a nemzetek nyelvi és kulturális sajátosságaira. A nemzetek közösségévé kell kifejlődnie, ugy, mint Amerika az egyének közösségévé fejlődött. Nem szabad megszüntetni a történelmi nem-
zeteket, hanem egymáshoz kell kapcsolni őket^Európa két pontban utánozhatja Amerika fölényes föderaliv szervezetét: a politikai organizációban, amely kizárja a háborút az északamerl-kal unió államai között és a gazdasági organizációban, amely az egyes államok közötti vámsorompók ledöntésével jólétei és lömegprodukciót teremlelt. Európának azonban sohasem szabad elfelejtenie, hogy a kapitalista Északamerikai Egyesült Államok és a kommunista Szovjetoroszország közé van ékelve. Európának ezért meg kell változtatnia politikai és gazdasági struktúráját, de meg kell őriznie kulturális tradícióit.
Április 15-én ill ismét össze a nemzetgyűlés
A magántisztviselők nyugdijvalorizációja pétiteken kerül napirendre — A nemzetgyűlés munkarendjét kedden állapítják meg — A pénzügyminiszter a magántisztviselők szociális érdekei védelmében A miniszterelnök szombat este érkezik a fővárosba
Budapest, április 9
A nemzetgyűlés munkarendjének megállapítása kedden esclleg szeidin lörlénik meg, amikor gróf Bethlen István miniszterelnök érintkezésbe fog lépni Almásy Lászlóval, az cgy-ségespárl ügyvezető elnökével, lo-vábbá a Ház elnökségével. A végleges megállapodás a progranttn tekintetében csak az egységespártban tartandó értekezlet ulán fog megtörténni. A programmot azonban már a jövő héten elökészilik. A nemzetgyűlés 15 én, csütörtökön tarl|a szünet uláni első Üléséi, amely azonban csak formális lesz. Előrclálha\'ólag péntekre lüzik ki a magántisztviselők nyugdíjvalorizációjáról szóló törvényjavaslat tárgyalását.
Egyébként a pénzügyminisztériumban tegnap délelölt Bud János pénzügyminiszter elnöklete alalt folytatták a magántisztviselők nyugdíjvalorizációja ügyében m\'egkezdelt tanácskozásokat, amelyen szóba kerüit
a külön bírósági eljárás, a törvény
visszaható ereje, a jogerős birói Héle-
lek érvényben maradása, az aktív tisztviselők védelme, slb.
A pénzügyminiszter messzemenően igyekezel! érvényesíteni a magántisztviselők szociális érdekeit.
Ma délelölt a miniszterelnökség távirati értesítés! kapott, hogy Bethlen István gról miniszterelnök szombat esle érkezik a lővárosba. A kormány-elnök így csak liéifőn lesz abban a helyzetben, hogy pártjának vezető-tagjaival és a Ház elnökségével tanácskozásait megkezdje.
BELFÖLDI HÍREK
Károlyi Mihály birtokain végrehajtják a földblrtokrcformot. Károlyi Mihály elkobzott birtokain a nyáron végrehajtják a löldbirlok-reformo! és ősszel dönlenek a vagyonrészek felosztásáról.
Rokkantak végkielégítése. Bí-késmegyében most folyik a rokkanlak végkielégítése. Egy-egy rokkant harmincöt, ötvenmillió koronái kap, de előfordult az is, hogy egy rokkant százharminchét millió koronái kapóit végkielégítésül.
Pallavlclnl őrgróf kihallgatása. Pallavicini őrgrólot ma hallgatta ki a vizsgálóbíró. Az ügyészség folyosóján megjelent újságírók kérdéseire csak azt válaszolta: Vallomást tellem. Közjogi séiclemnek tarija, hogy a Ház ól kiadta.
A lemondott oláh trónörökös Budapesten tartózkodott. Buda-pesttói jelentik a Zalai Közlönynek: Komoly hir szerint Károly, a lemondott oláh trónörökös szigorú inkognitóban Budapesten idözött és azután tovább utazott Oláhország leié. Az oláh trónörökös mint magánzó több napot a Palace szállóban töltött.
Letartóztatott ügyvéd. A Wo-dianer-család feljelentése alapján a rendőrség ma letartóztatta Kanltz Emil ügyvédei, aki nem tudott elszámolni a gondnoksága alatt levő házak bevételével.
Szlnnyel felolvasása a Szent István Társulatban. A Szent István Társulat Béke/fy László elnök-léséveUelolvasó caiélyt tartolt, amelyen Szlnnyel Ferenc bemutalta a .Novella és regény a forradalom alatt" cimll müvének ll-ik kötetéi, amely különösen a 40 es évek Irodalmával foglalkozik. Ismertei! a német és francia romanticizmus hatását.
Bűntett vagy öngyilkosság?
Ercsinél a Dunából kifogott holttestről családja felismerte Braun Dezső fercncujfalusi terménykereskedői, aki hónapokkal czelótl eliünl. A rendőrség megindította a nyomozási, hogy öngyilkosságrólvagy bűntényről van-e szó? Az utóbbit azonban kizártnak tartják, miulán az ékszert és pénzt megtalálták a holttest ruhá|ának zsebeiben.
Rádió kiállítás volt Debrecenben. Debrecenben magas nivója rádiókiállitás volt. A kiállítás szakértők véleménye Szerinl nem maradi el a budapestitől. Üdvözlő láviratol küldtek IValkó Lajos kereskedelmi miniszternek, Demény Károly posta vezérigazgatónak és Kozma Andor a M. T. I. vezetőjének.
A szokolhamisltás Dgye. Szlra-che Gusztáv főügyész holnap álteízi a szokolhamisilás italait a főkapitányságra póinyoniozás végett. A francia kiküldőitek megjelenlek a főügyésznél és azt mondták, hogy noha a nyomozást befejezettnek le-kintik, mégis szükségesnek lailják, hogy Rábát és Mészáros Gyula tanári hallgassák ki, akiktől még némely. dolgot meg akarnak tudni. Minthogy Mésláfos Gyula azóta török állampolgár lelt, a lörök halóság hallgassa ki a magyar és francia megbízottak elöli.- Hit Györgyöt is ki akarták hallgatni, ói azonban betegsége miatt nem lehelet!.
zalai közlöny
Leleplezett festményhaml9ltó-mühely. Budapestről jelentik: A rendőrség leleplezel! egy feslmény-hamisiló-múhelyl, amelyben Juri-kovszky Oyörgy és Smoll Fülöp festóakadémiai növendékekkel ismert lestök képeit lemásoltatták több példányban, majd a képekre ráhamlsi-tolták a festők nevelt. Üzelmeiket évek óta folytatták. Smoll megszökött, Jurovszky, akiről kidertlll, hogy bonletett elöéleja, letartóztatták. Le- | foglaltak hatvan darab hamisított képel is. A rendőrség tovább nyomoz ebben az ügyben.
Békismegye az árvízkárosultakért. Békésmegye ma tartott közgyűlésén 220 milliói szavazott meg az árvízkárosultak segélyezésére, amellyel 300 millió koronára emelkedett az adománya.
Gyilkos gazda. Debrecenből jelenük: Jánosi Imre ujfehértói gazdálkodó összeszólalkozol! négy legénnyel, akik lovai! ócsárollák. Jánosi veszekedés közben szíven szúrta Zsíros Ferencet, aki röglön meghall.
KÜLFÖLDI HÍREK
Aláírták az 03ztrák-magyar kereskedelmi szerzódésL Ma délelőtt aláírták az osztrák-magyar kereskedelmi szerződést. A szerződést osztrák részrőt dr. Ramek szövetségi kancellár, magyar részről pedig Wodlaner és Ambrózy követek Írták alá. >
Égő petrolcumfinomitó telepek. Kaliforniában három nap óta égnek a petroleumfinomitó gyárak telepei. A tüz otyan hatalmas forróságot terjeszt, hogy a telepekéi kétszáz -méternyire sem lehel megközelíteni. Miután SzL Louísban és környékén cgyidöben gyúltak ki a petróleum-
SZÖKÉSI KÍSÉRLET
A .bar de la légion* leinya — Kiközösített arab asszonyok — Büntetések a légióban — Sldi-Ben-Atner arab scyk háza — A szökés (8)
Irta: Truzslnizky István t
Valamelyik elöltem itt sínylődött szerencsétlen fogoly ujját a vérébe mártva, a falra pingálta a következő mondást: \'
Juslum et tenacem propositi virum.
Ugylátszik, megörült szegény ebben a gyehennában.
Végre lizenkét hét múlva a hadbíróság elé kerültem. Sok volt az ügy és a hadbíróság vezető ezredese két hónapi szabadságon volt. Kénytelenek voltak talpraállilásom végeit a helyőrségi kórházba szállítani, ahol .Kemény nevű ugyancsak magyar légionáriussal találkoztam. Szökési kísérletért ót is fogva tartották hat hétig az oráni kazamatában, .s mivel folyton azt hajtogatta a hadbíróság elöli, hogy ő egy magyar milliomosnak a fia — mint bolondot a kórházba internálták.
Mikor a hadbiróságnál kihallgattak, annyira haragudtam a németre, hogy mérgemben nem akartam tudni egy szót sem németül. A franciával meg nem boldogultak velem. Saidá-ból kellett egy Iranciául jól tudó magyar fiul hozni tolmácsnak.
telepek, állítólag villámcsapás következtében, alapos a gyanú, hogy gyújtogatás okozta a borzalmas katasztrófát.
A magyar-spanyol kereskedelmi szerződés ratifikálása. A mull év Junlus 17-én Madridban kötött magyar-spanyol kereskedelmi egyezmény megerősítő okmányait Madridban április hó 8 án kicserélték, Az egyezmény hetedik cikkelye értelmében a kicserélést követő napon, tehát április 10-én lép életbe.
Merényletterv az oláh királyi pár ellen? Bukarestből Jelenük: A bukaresti rendörséghez jelenlés érkezett, hogy egy ember, aki több nevet visel Bukarestbe megy, hogy a királyi pár ellen merényletet kövessen el. Ennek elhárítására a szükséges intézkedést meglelték.
Amerikában enyhítik a bevándorlási törvényeket. Washingtoni Jelentések szerint Wandsworth szenátor és Pertman képviselő javaslatot terjesztettek be az Egyesült-Álla-mok kongresszusa elé, amely szerint minden amerikai beköltozöllnck Joga van kívánni, hogy huszonegyéven aluli gyermeke, felesége vagy férje, ha az Amerikában lakó hozzátartozójához akar beköltözni, belépési engedélyt kapjon még akkor is, h» az illető még nem állampolgára az Uniónak, csak bejelentette, hogy az amerikai állampolgárságot el akarja érni. A javaslat, minthogy a bevándorlási biztos is kedvező szakvéleményt adott róla, valószínűleg megkapja a kongresszus többségének beleegyezését.
Az uj francia belügyminiszter. Párlsból Jelenük: A mai napon tartott minisztertanácson Durei földmi-velésűgyi miniszter átvette a belügyi tárcái.
A marokkói helyzet a francia minisztertanácsban. Párlsból Jelentik: A mai minisztertanácson Briand részletesen ismertette a marokkói helyzetet. A Irancia kormány megkezdi a tárgyalásokat a riff kabl-lokkal. A francia delegátusokat már ki Is nevezték.
Lázadás Szaloniklben. Szalonl-kiben lázadás tört ki. A helyőrség 3 tisztje fellázította a legénységet a hadtestparancsnok ellen. A .11-ik hadtest ellenük ment. A lázadók kijelentetlék, hogy akkor megbékülnek, ha a hadtestparancsnokot eltávolítják, de a kormány nem tárgyal a láza-dókkal.
A román rendszer tőnkre teszi Kolozsvárt. Hogy hová vezel a< oláh közigazgatási rendszer erkölcse, annak szomorú bizonyítéka Kolozsvár gazdasági helyzete, mely körülbelül a csőddel egyenlő. — Az oláh gazdálkodás következménye az, hogy ma már Kolozsvárolt a városi erdőkben dolgozó munkások Járandóságait is csak ugy tudják megfizetni, hogy kocsin szaladgálnak a vámoktól a vágóhidig és vissza, hogy az azoknak a napi bevételéből kerítsék elő a szükséges pénzt. — Mint jellemző lényt közöljük, hogy a városnak már nem hiteleznek a kereskedők és csakis előfizetés ellenében szállítanak árukat és anyagokat. Nincs okunk csodálkozni ezen és az ilyeneken akkor, ha meggondoljuk, hogy Kolozsvár .bölcs vezetősége" nem egész kél év alatt 3 milliónál többel költőt város di-szitésékre és bankettekre és ezt megtoldotta még a polgármester azzal, hogy — háztulajdonos létére — az adóhivatal II szobáját polgármesteri lakássá alakitatta át. Félmillió leiért, de persze a város pénzén. Mindehhez hozzájárul még az ís, hogy a Bratianu kormány által megvont városi póladó ellenértékét képező állami hozzájáruláshoz, ami 20 millió leit Jelent, a város nem tud hozzá Jutni.
_1928 Április 10
Tóth János kanonok-plébános jubileuma
Látenye. április 9
Az egész letenyei járás és a távoli vidék részvételével folyt le tegnap Letenye közbecsülésnek örvendő lelki pásztorának, Tóth jános kanonok-plébánosnak 25 éves esperesl jubileuma. Az ünnepséget a letenyei intelligencia élén Emődy Zoltán vezető járásbiró rendezte. Délelőtt Táncsics József Jánosházai esperes felszentelte azt a harangot, amelyet a hívek áldozatkészségéből beszereztek. Ulina a Jubiláns kanonok-plébános ünnepi nagymisét celebrált, lS,ely alatl a megyéspüspök képviselője Rogács Ferenc dr. fócsperes méltatta a jubiláns érdemeit és a főpásztor elismerését és jókivánatalt tolmácsolta.
Istentisztelet után a letenyei espe-resi-kerülct papsága diszkoronát tartott, amelyen Iker István plébános köszöntötte a Jubilánst. A kerület tanítói körének diszgyülésén Pelnller Géza elnök tolmácsolta a tanítóság szeretetét. Majd a különböző küldöttségek tisztelegtek a jubiláns kanonok-plébánosnál.
Délben az ünnepelt tiszteletére száz terítékű bankett volt. Nagykanizsáról Is számosan üdvözölték az érdemekben gazdag jubiláns férfiul.
Az uj szerb kabinet. Belgrádból jelentik: Az uj kabinet tagjai ma átvették reszortjukat. A mai minisztertanács az államtitkárok eskütétele miatt elmaradt.
Pozsonyban a slketnémák kar-szallagot viselnek. A pozsonyi rendőrség elrendelte, hogy a siket-némák sárga színű karszallagot viseljenek a sok szerencsétlenségek elkerülése miatt. A szallagon 3 fekete pont van.
A történeti igazság kedvéért meg kell említenem, hogy ugyanakkor egy másik pumpist magyar is haditörvényszéket állt, de nem ítéllek el bennünket. — Elhalasztották a büntetést a legközelebbi szökésig. Mindössze egy, a bal alkarunkra tetovált „souvenier d\'Afrique" maradt meg oráni emlékűi.
Az oráni kazamaták után a Hospitál mililaire-ban találkoztam a .monsicur tc millionaire\'-rel. Megkísérelte szegény ö Is a szökést, de a konzulátus épülete elölt elfogták s hat heli tömlöc után a kóthazba kellett vinni. Folyton diplomáciát emlegetett s verte a mellét, hogy az ő apja többszörös milliomos. Nagyon sokba fog az a francia államnak kerülni, hogy őt ctószakkal itt tartják. A Itadbirák és az orvosok csak mosolyogtak rajta s végül bolondnak deklarálták. Ugy hívta mindenki: — Monsieur le millionairet A kórház kertjében találkoztunk először. A zuáv ezredzenekar heten-kint kétszer — a lábadozó betegek gyönyörűségére, de a fájdalomtól aléllak kínjára — koncertezik itt. t-.ppcn a .dernier amour" csárdást fújták, nlikor beléptem. Egy sudár-növésű s az afrikai naptól szép barnára égett borotvátlbajuszu fiu csillogó szemekkel nézte a körben álló
zenészeket s halkan dúdolta a zene melódiáját.
A kórházépület durva kőfalai csodálkozva s értelmetlenül nyelték magukba az ismeretlen melódiát, melyre visszhangot csak kettőnk lelke adhatott nehéz sóhajjal. Magyar ez a kipirult arcú legény! Odamentem hozzá: — Én is magyar vagyok. Megrázta erősen, melegen az oda nyújtott jobbkezemet. Amikor megmondtuk egymásnak neveinket, mosolyogva jegyezte meg, hogy ö u|-ságiró s az édesatyja valóban milliomos. De ne gondoljam azért valami bolondnak, hugy ennek dacára légionárius bőrben van. Mint újságíró ezt a lerra inkognilót iakarta alaposan megismerni; másként nem lehette, hál beállt légionáriusnak. Most ugyan szabadulni szerelne, de nem megy sehogy sem, pedig bolondnak is minősítették
Megsajnáltam szegény fiul: nem szokott még az itteni nehéz élethez. Pedig ilyenkor lelik meg aztán keserűséggel az én szivem is! Mikor a más baját látom, kétszeresen érzem törhetetlennek az életet. Ezek olyan pillanatok,amelyek kétszcrcscncmész-lenck, amelyen minden ellen lázítanak, hogy végül ökölbeszorított kezűkkel százszoros átkot szórok az egész Irancia nemzeire... Három hétig aztán nap-nap mel-
lett együtt voltunk. — Az infermie (betegápoló) sergent sokszor a legkomiszabb munkákat végeztette velünk. Kemény rendesen töllázadt.
— látod odahaza egész sereg szolga állott rendelkezésemre s itt nekem kell folyosót súrolnom. Nem akartam eleinte megtenni, de rögtön lecsukatlak a gazemberek. Hisz tudod, hogy megy itt l
— Eb, most közkatona és nem a milliomos fia vagy. Ne siránkozz, hanem csináld velem együtt szó nélkül, amit parancsolnak, ha százszor lipótvárosi bankáménak kurizáltál is.
Mindig a büszkeségére hivatkozott. Az nem engedi, hogy annyira megalázkodjék. Egyszer szemembe vágia, hogy nincs büszkeségem.
Hiába hivatkoztam arra ismételten, jhogy katonák, teljesen középkori szellemben éió s aszerint szervezett légiónerek vagyunk és ebből kifolyólag a szó nemes értelmében vett büszkeséggel nem szabad bírnunk.
A kórházban levő s a különféle csapalnemhez tartozó katonák folyton bosszantották szegényt. Amilyen linóm az intelligens francia, otyan mértékben durva és lelketlenül kegyetlen a citoyen a katonaságnál. Kemény százszor hallotta durva kacajok kíséretében:
— Nos, milliomos ur, hogy ízhk az a kis munka? Nem írja meg va-
1926 ApriHs 10.
zalai közlöny
A református püspöklátogatás előtt
Nagykanizsa, április 9
A református püspőklálogalás kapcsán nem tartjuk érdektelennek n.*-hány szóval vázolni dr. Antal Géza dunánluli református püspök egyéniségét és pályafutásit.
Antal Géza dr. ma 60 éves és 1924. óta a dunánluli reformáus egyházkerület rajongva tisztelt pu p;ke.
Teológlsi tanulmányait Pápán, Ulrcchtben, Tübingenben, Heidcl-betgben és Berlinben végezte. A pápai kollégium hittanára, majd leologiai tanára leli. A város hivatalos és társadalmi életében tevékeny részt vett, majd 1910 ben országgyűlési képviselővé választották. — Több protestáns alapítású egyesületben viselt vezeti tisztén kivül tagja az Oiszágos Közoktatásügyi Tanácsnak. A konvent állal kiküldve végiglátogatta Észak-Amerika magyar ref. gyülekezeteit. Az összes nagyobb holland városokban tartott propaganda előadásaival, tudományos cik keivel a háború alatt jelentós munkásságot fejtett ki. Több ízben prédikált Svájcba és nsgyobb összegeket gyűjtött az egyház caritativ céljaira. Irodalmi munkássága igazi modem színvonalon álló, sokoldalú szaktekintélyként állilja ól elénk, kinek a teológián kívül Irodalmi, müvészeli, közgazdasági és történelmi vonatkozásban is súlyos szava v«n. — Ízig-vérig pihenéstelen munkás ember, biztos kezű kormányosa a reá bízott egyháznak.
Felesége, Oproomer Adél, a kiváló holland irónó volt, aki Petőfit, Madáchot is lefordította hazája nyelvére s kinek 1925. decemberében temetésén az egész holland nemzet gyászolt.
lamelyik kis lapjának, hadd olvassák a tatárok, cigányok a megfordított újságból.
Egész szónoki beszédet tartott a bosszantóinak Magyarország kultúrájáról. Ez még inkább olaj volt a tűzre, mire ő dühösen nekik ment, azt vagdosván hozzájuk, ami keze-ügyébe esett. Néha olyan volt, mint a bölcselkedő Kani, néh t meg egész olyan, mint Don Quijote.
Kiheverve a kazamálák borzalmait ugy ahogy, egy dílulán engem visszaparancsoltak Szidi-bell* Abbeszbe ezredemhez. Kemény a kórházban maradi. Én lekerültem Szahi-iába, később Tonklnba, nem htllot-tam odakünn felőle többé temmil
Bensőmben meg voltam győződve, hogy csakugyan meghibbant szegény; a kazamáta megbomlasztotta idegrendszerét. Faniáziának tartotiam a milliomos apa létezéséi.
Mikor Casablanca után visszajöttem, tudtam meg, hogy K-.meny Aladár is megszabadult s atyja csakugyan milliomos. Katzhurg budapesti bankár, többszörös háztulajdonos és földbirtokos, de a fia nincs vele. Egyszer találkoztam is szegény liu-val Aradon, egy ottani újságnak volt néhány hétig munkatársa. Innen a budapesti államrcndörséghez ment detektivnek.
Ma a Lipólmczönek csendes lakója .., (Vége )
Antal Géza dr. püspök egyébként ma délben, a budapesti nyorsvonat-lal érkezik Nagykanizsára, hogyegy-hízviztgálalot tartson a helybeli :ef. hitközségnél. Ünnepélyes fogadtatása ulán az egész gyülekezel bevonul az imahízba. Déluián félőt órakor a pűsplk tisztelgő küldöttséget fog fo- j gadni s este 6 órakor a virosháza \' dísztermében va\'lásos estély lesz a következő műsorral:
1. Hiszekegy. Énekli a nagykanizsai Ipartestületi Djlárda Büchter Mór karnagy vezrtésével.
2. Onnepi beszéd. Mondja dr. Anlal Géza, a dunánluli református egyházkerület püspöke.
3. Haydn vonósnégyes. Op. 3. (G-dur.) 1-ső hegedű Ho/frlchler Emma, 2-ik hegedű Labor Mariska, viol i Freyslinger Gusztáv, cselló dr. Strém Sándor.
4. Bírzsenyi Dániel: Fohászkodás. Szavalja: Dezső László debreceni teologua.
Révfy Oéza : Busmagyarok. Énekli a nagykanizsai Ipirtcstülcti Dalárda.
Este 8 órakor bankett a Polgári Egylet helyiségében.
Templomi persely-lopások és temető-fosztogatások
Nagykanizsa, április 9 Beszámoltunk" róla tegnap, hogy ismeretlen tettes leaktsztotla a felső-lemplomban a Szent Anlal perselyét s azt a toronylépcsőn egy hegyes fadarab segítségével fel akarta feszíteni, majd a persely hátrahagyásával eltávozott.
Ma délelőtt azulán kézrekerült az ismeretlen lettes is egy 16 éves nagykanizsai leány személyében. Az elvetemült leány bevallotta, hogy a perselyből 20.000 koronát sikerült kilopnia. A lopolt pénzl minJjlrt el is költötte: 10 000 koronáért veit magának egy pár harisnyát és 10000 koronáért sajtol visároll.
Ugyancsak ma délelől! f dezték fel a plébániatemplomban. hogy ismeretlen tettes a kórus alatt elhelyezett eyüjtőperselyt cllopln. C\'.ak-liamar kiderült, hosv az ismeretlen lettes ugyanez a fiatalkorú leány, aki a lakall.il lezárt perselyt a kendője alatt lopta ki a tcmp\'omból. kivitte a városi sélakcrlbe, olt egy padon a persely laketjál követ leverte és
annak 52 200 korona tartalmát magához véve, az üres perselyt eldobta, a pénzt azonban már nem volt ideje elkölteni, mert közben elfogták. A persetyt egy jlrókelő megtalálta és a feljelentés meglélelc ulán néhány peiccel bevitte a rendőrségre.
A leányt elvitlék bűneinek színhelyére, a templomokba, a parkba ahol mindent pontosan megmutatott és mindent pontosan bevallott. Egyelőre őrizetbe veüék s a vizsgálat lefolytatása ulán átadják a fiatalkorúak bíróságának.
A 16 éves leány szegénysorsu nagykanizsai szülök gyermeke, ki mint házicseléd és bejáró kereste meg a mindennapi kenyerét. Elég jól öltözött s Ulán épen ez vilte a legvakmerőbb bűnök elkövetésére. Húsvét óla hely nélkül volt, mert eddigi helyéről valami gyanús pénz-ellünésl esetből kifolyólag elküldték. A 16 éves leány különben egy-két héten belül anyai örömöknek néz elébe.
Az erkölcsi züllés mélységes fertőiét tárja (el ez az összegszerűségét tekintve jelentéktelen, de az elkövetés körülményei folytán megdöbbents bűneset. A megtévedi nő lefelé zuhanásának minden karakte-riszlikumál magán viseli a látszólag ^yt^erü lopás, amit a büntetőtök vénykönyv is súlyos bűntettnek minősít s felnőtteknél 5—10 évig terjedhető fegyházbüntetéssel sujl, mert a templomban, temetőben, tehát mindenki számára nyilt helyeken elkövetett lopásokat ugy bünteti, mintha tetteseik betörés utján julottak volna az általuk ellopott javakhoz.
A temetói sirok fosztogalása is napirenden van Nagykanizsán. Se szeri se száma az eléren elhangzó panaszoknak. A sirok ékességeit, virágait lelketlen, semmi kegyeletet nem tisztelő emberek elhurcolják és pénzzé leszik. Nem tudni, kik azok. Talán az éjszaka leple alatt vagy olyan időben dolgoznak, mikor őri-zetlcn a lemelő. Rajtacsípni még egyet sem sikerüli, hogy elvchette volna méltó büntelését.
Templomi lopás, temető-fosztogatás: nyomorúság, bűnök fertője... közös nevezőre hozva: a könnyű pénzszerzés vágyának a világra szabadított ördögei.
A rlff-spanyol béketárgyalások színhelye. Pdrlsból ielentik : A rill-lakók elfogadták Rabatoi a béketárgyalások színhelyének. Most már csak Spanyolország hozzájárulása hiányzik.
Már egy sorsjeggyel is
ötmilliárd
osztálysorsjitékon,
korona nyerhető az újonnan kezdődő
A« ui játékterv igen előnyösen változott, mert a nyeremények száma ismét a békebeli arányban van metíllapitva, vagvis minden második sors-
fts 55 milliárd é.250 milliom
kerül készpénzben sorsolásra. — Szcrencscszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája
Sorsjegyek ára: esész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás április 15-17._m
Egy titokzatos ház
— /t ZiLil Ktoltny txrlmi tiKUíUtjilil — Berlin, április 6
A reichenbachi kerületben fekszik Friedrichshaln nevű kis falu, amelynek alig 1000 lakosa van. A falu végén áll egy magános kis ház, amelyben az utóbbi napokban olyan dolgok történlek, hogy az egész környék miatta nagy izgalomban él.
A falucska lakói közölt ellenőrizhetetlen forrásból az a hír terjedt el, hogy az egyedül álló kis házban gonosz szellemek és kisértetek adnak egymásnak találkozói. A házacska egykori lakója Bambuller Waldemár báró huszártiszt volt, aki e#y zivataros éjszakán a házban furcsa dolgokat élt át.
Egy este a fiatal tiszt egy barátjával ült a szobában és késő éjszakáig elbeszélgettek a petróleumlámpa szomorú világánál. Tekinlelük hirtelen az ajtóra irányult. Ott állotl egy szék, amely anélkül, hogy bárki is tartotta volna, magától latsanként a levegőbe emelkedett. A széken vizzel lelt edény állott, amely egyszerre csak a levegőbe cmelkedeil és nyugodtan körülsétált a szobában.
A báró és barátja annyira megijedtek ettől a barátságtalan látványtól, hogy még azon é|szakán elhagy* ták a házat, azt gondosan lezárták és bevonullak a közeli városba.
A ház azulán egy öreg házaspár tulajdonába ment át, ezek azonban, amikor meghallották, hogy az előző tulajdonossal mi történt, nem mertek beköltözni, hanem eladták egy százados özvegyének, Gerlach Ben-jamínnénak.
Gerlachné fiatal asszony, alig 25 éves, bubifrizurát hord, sportol és nem babonás. Féletem és előitélcl nélkül költözött be a házba, mert nem hitte a falubeliek meséjét. Alig lakolt azonban benne néhány napig, nála is megjelentek a szelletnek.
Éjszaka egyszerre csak rettenetes kopogásra ébredt, azután halk zenét, majd énekszót hallott zeneklsérettel. Ugy tünt fel neki, mintha a hangok a kit,hából törnének elő. A fiatal asszany nem ijedt meg, tovább is olt maradt és a hangverseny minden másnap pontos időben megismétlődik. Legutóbb vendégeket hívott arra a napra, amikor a hangokat hf-Jlani szokta, azonban ezúttal a hangverseny elmaradt. Olyan egyének, akik okkult tudományokkal foglalkoznak, annak a véleményüknek adnak kifejezést, hogy a kis ház valamilyen megmagyarázhatatlan okkult esemény színhelye, t.melynek nyomára jutni teljesen lehetetlen.
Mussolini Trlpollszba utazott. Rómából jelenük: A Cavcur páncélos cirkáló, amelyen Mussolini Bínilo utazik, tegnap délután felszed e horgonyait Gacla kikötőjében. A búcsúzásra mcglclentek a fascisut píirt vczérlitkára. a direktórium t.iglai és a vidéki fascisla titkárok. A hajó ezután elindult Tripoliszba.
zalai közlöny.
ÜAPI HIREIC
HAPIREIBO
Április 10, szombat
Római katolikus: Ezeklel. Protestáns*: Zsolt. Izraelita: Nisan hó 27.
Nap kel reggel 5 óra 23 perckor nyugszik délután 6 óra -literekor.
A Reformátui Ettyhá* vallásos cs-\' télyc a városháza dísztermében este 6 órakor.
Mozi. Uránia: Lord Serlock Holmes bünügyi történet. — Világ: Pokollovas, :cowboy történet; Rrownie, mint inas, : burleszk. Előadások kezdete este 7 és • 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉ LY EK:
Április II. B»Iím ArpM hangvtutnvt a Ii4vl«l QJAIfifix-i\'ipca a Poljlrl F-rylít najyl««""fi>*n «\'«
\' \' AprliU II. At é.MF. V4tfc«ll a
K«rtfiMay Ollhootwn <J. o. J órakor (II. RJ*<Xxl
FW*Apíllli 30. Dobni ny?Ero6 ioti*oraciljí a Kxulnó ainl«»n<tirn c»l- 9 órakor
MAJuk I. Ai Wfinyok Mlrb Kowrwj;J<!rti*n.ik dbxíl&jdiia a Polgári Kjrylíl najcjrUnnttxn «íle Ml
9 ^MájM í. Ax Urlcinvok MJfls KongfíglílAJIruV dlixtfarfita a l^lsirl Eorlfl ni£yt<rmíb<n tilt Ml 9 árakor. #
Május 9. Ilansv«f»«ny a rr<*ini» »»mp*>" »*«>-vállal alarla javifs J Polgári Egy1*\' o»íyl«ímfb«n tHe Ml 9 órakor. .. , ,
Májon 2J. F»ch»r Br«k# úalctMIjre a Kawlnd Mzyl«rméb«n «»!«• 9 ómkor.
Janlus 6. A» Iputriioail daltidi litsMsicntcMs ÖDn«píl)«
A DIVAT
nevében véghezvitt női fíUözködési szertelenségek neme* -k a számlák összegének súlya alatt nyögő férjpáriákat foglalkoztatják de ma már úgyszólván az egész vlláp kulturnépe óvást emel az ellen a női öltözködés ellen — amely egyre kevesebb kelmét kíván felhasználni a női ruháknál, hogy annál erősebben tudja benne kifejezésre juttatni a — nőt.
Sajna, hogy nőink annyira rabnőivé lettek a divat szertelenségpinek, hogy nem tudják megkülönböztetni a templomokat sem a báltermektől és oly ruhában jelennek meg Isten házában is, amely nem méltó a hely komolyságához és szent fellegéhez. És ennek tudható be, hogv a legtöbb ország püspökel külön óvsza-bályokkal voltak kénytelenek megvédeni a hely szentségét. Sót maga a római pápa szigorú rendelkezésekel léptetett éleibe. Csak teljesen zári rw háju, sötét öltözetű, di<znélkiill nő jelenhetik meg előtte kihal\'gatáson Kanonokjai gondoskodnak arról — hogy e rendelkezések pontosan betar tassandk. A legtöbb templomban pedig maga a lelkész gondoskodik arról, hogy csak a szent helyhez méltó komoly öltözetű nő léphesse át az Ur házának küszöbét. És ma már mindenütt szabály:\' szabadossággal öltözködő nőktől megvonják az egy ház kegyszereit. *
Saját tapasztalatokat szerzett déren nemrégen egy nagykanizyü uri-leány, oki Rómában járva,, Itália pompái éghajlata alatt lenge nyári blúzban iparkodott az egyik templomba, ám a bejáratnál álló egyházfi rámutatott fedetlen fehér karjára \' kivágott nyakú blúzára és udvariasan kitessékelte nzzal — hogv ilyen ruhában rum iehet az Ur szlnc el járulni...
Nőink óvják meg magtik női méltóságukat, hogy ne ketljcn a div szertelen ;égei elől a női méltóságot megvédeni — a férfiaknak\'.
Sclt?wrcz Dezsft cégnél ;iri és nói rtivasárukban legszofriahb ki-tzolgáki*.
ÁRION
FOGKRÉM — FOGPOR
fehérit! üdit! konzervál!
a mai kor legtökéletesebb fogkrémje és, hogy őrről meggyőződjék, fáradjon be
VÁGÓ ENDRE iliatszertárába
Nagykanizsán,
hol
ingyen kap
egy próbatubust. Ha egyszer megróbálja, sohasem használ mást. „„
1926 Április 10. Id&járás
A nagykanizsai meteorológiai mee-llgyeló Jelentése: Pénteken a hőmirítk. lel: rcgsel ^ órakor 4-98, délután 2 Arakor 4-11-6, este 9 órakor
Felhőzet: Reggel és délben borult, este teljesen tiszta.
Szélirány: Reggel és délben hstak, este Északnyugat.
Napi csapadék mennyisége: 7-1
A Meteorológiai Intézet lelenléie szerint változékony, szeles, hűvös idó, még sok helyütt csapadékkal.
— Gyászmise IV. Károly királyért. Az alsó plébánia-templomban a gvSszmisét IV. Károly királyért hélfön délelöll 10 órakor tarifák meg.
— A kórház-kápolna ügye. A nagykanizsai közkórbáz omladozó tornvát nemrégiben lebontották, mert közveszélyesen .megrongált állapota ezt mSr halaszthatatlanná lelte. Azóta .. kórház-toronv harangja a kórház udvarán rudakra lelszerelve nyert provizórikus elhelyezést, mig a kórházi kápolna felépül. A kórház kápolnájának tervei megiötlek a minisztériumból A kápolna a mosl éplllö gazdasági énülelhez fog csatlakozni az udvar felöli részen, az épülettel folyosóval összekötve. Ennek lornyában fog elhelyezést nyerni _ lebontott kórház-torony harangla. A kápolna-épilés még nincs válla-lalba adva. azonban valószínűleg ez sem fog sokáig váratni macára.
— A templomrestaurálási s a Közművelődési Egyesület végrehalló bizottsága tegnap délután együllcs ülést larlott a városháza tanácstermében dr. Králky Is\'ván polgármesterhclycttes elnöklete alatt. A két bizottság egy hangverseny rendezésének kérdését vilaüa meg s akképtn határozott, hogy azl elejti, miuián anyagi sikeréi nem lálla biz-tositollnak. Az ülésen Ádám Róbert, Bartha István dr„ Csillog Jenő, Farkas Pál, Gyenes Lajos, Kcmpeien Béla, ürley György dr., Szabi Lajos dr., Székely Nándor és Vargha P. Theodorich dr. vetlek riszt.
— Elmarad a tisztviselőnők teája. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete holnapi leadélulánját egyéb ugyanaznapi alkalmakra való tekin-teltel jövő vasárnapra halasztja el.
— Bacsányl János hamvainak hazaszállítása. A tapolcai szülelésü kiváló költő, Bacsányl János ne|ével együtt az ausztriai Linzben vannak eltemetve. Most a Balaloni Társaság akciói indított Bacsányi és neje hamvainak hazaszállítására.
— A Mezőgazdasági Kamara adománya népművelési célokra Az Alsédunánluli Mezőgazdasági Kamara 5Ó0 pengőt adományozott a Zalavármegyei Iskolánkivüli Népművelési Bizottságnak népművelési célokra.
— Eltűnt kisleány. Medveczky Erzsébet 3 éves kisleány szüleinek Huszti tér 6. számú lakásáról eltűnt. Személyteirása a következő: arca kerekded, szeme fekete, haja szőke, szemöldöke lekele, ruházala egybe szabott fehér ruhácska, fekete harisnya, lekele cipő. Aki a kisleány lioltarlózkodásáró! valamit lud, vagy nyomravezető adat birtokában van, jelentkezzék sürgősen a rendőrkapitányság második emeletén.
— LESZÁLLÍTOTT áron, 10 ezer koronáéit kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a Nagykanizsai Cimtár. Már esak kevés példányszámból áll a készlet.
— Schwarcz Dezső harisnyái legjobbak
55 milliárd 250 millíé
kerül kisorsolásra április hó 15. ós J7-én kezdődő oaztálysorsjátókon. Ismét, mini békében, minden máeodik sorsjegy nyer.
Főnyeremény tíf^\'i? 5 míüiárd korona. í<t Szerencseszámu sorsjegyek és tervek kaphatók
ifjj. HárscHler Miksa f^ffi,^ Mli"!"1"\'\'
— A kibővített sétakert uJ, hal holdas részét már elvetetlék fűmaggal, ugy hogy ezzel a parkosilisi munkálatok vollaképen be is fejeződtek. A legnapi jótékony eső nyomán az uj park-részlet egy hélen belül kizöldül. A városi kertészetei dicséri, hogy az egész, szépen rend-behozott parknak máris naponta nagyon sok látogatója van.
= Varrodámban elvállalom a legkényrsebb ízlést Is kielégítő fehérnemű varrást a legrövidebb időn belüli elkészítésre. Fizető leányok szakszerű kiképzésre felvételnek. Ungir Árpid-né, Zrínyi Miklós-utca 20.
— Elmarad a ZTE közgyűlése. A Zrínyi Torna Egylet vasárnapra hirdetett közgyűlése a református pűspöklátogatással kapcsolatos ünnepségekre való tekinteltel elmarad.
— A Kultúregyesület végrehajtó bizottsága tegnap délután Králky István dr. polgérmesteihelyellcs elnöklete alalt ülést tartott, melyen Ádám Róberl, Bartha Islván dr., Csillag Jenő, Farkas Pál, Kempelen Béla, Öriey Qyörgy dr., Szabó Lajos dr. és Székely Nándor vettek részi. A bizottság felhatalmazta dr. Sabján Oyula polgármester, a Közművelődési Egyesület elnökét, hogy ennek nevében megkösse a szerződést Medgyaszay István építőművész-szel s\'szinház terveit és építésének vezetéséi illetőleg. A legközelebbi napokban meg log lörténni az árlejtés kiirása is.
— Orvos! tanfolyam Balatonfüreden. Miként a mull évben, ugy az idén is orvosi tanlolyamol rendeznek Balatonfüreden május hó 9-IŐ1 15 ig, amelyen az ország legnevesebb tanárai fognak az orvosi tudomány különböző ágaiból veit időszerű előadást tartani. Az idei tanfolyamon száz gyakorlóorvos vehet részt, akik a lürdőigazgatóság részéről díjmentes elhelyezésben és kedvezményes áron ellálásban részesülnek. Jelentkezési határidő április 25
— Zongorázók,, figyelmébe! Budapesti elsőrangú vak zongorahangoló Nagykanizsára érkezeti. Min den néven nevezendő javítást es hangolási elvállal. Megrendelései Fischel Fülöp Fial zeneniUkcrcslte. désében eszközölhetők. Meghivasr. vidékre is elmegy.
_ Székházat épit az egerszeg Munkásbhtosltó. A zalaegcrszeg kerületi Munkásbiztosiló Pénztár má régen foglalkozik azzal a tervvel hogy székházat épil, miután az épi léshez szükséges tőke feleli kezik. Az igazgatóság a megfelelt telek megszerzése ulán azonnal meg kezdi az építkezéseket.
1926. Április 4.
ZALAI KÖZLÖNY
11
— Kibővítik Lenti állomásépületét. Lenli község régi óhaja teljesül nemsokára. A vasúti állomást, 3mcly szük voltánál fogva nem felelt meg rendeltetésének — ki fogják bóvitent.
— Véres mulatság Lentlszom-bathelyen. Kerkolklódról jelentik a Zalai Közlönynek: A kerkaiklódi fiatalság húsvét hétfőn mulatságot rendezett, melyre meghívta Lenti-szombathely, Szécsisziget, Bördöca és Ctömödér fiatalságát is. Javában jllt a mulatság, mikor este 11 óra tájban garázda legények hirtelen leverték a lámpákat és véres verekedést provokáltak. A sötétben válogatás nélkül ütötték, szúrták egymást az emberek, nem kímélve a nőket sem, kik sikoltozva meneküllek a kések és karók elöl. Két óra Is beletelt, mig a nagy csetepaté elcsendesült. Brunner József csöniö-déri kovács a lapockája > lati szúrást kapott. Pauker Józsel cipésznek végig hasították a hátát, Pelü Ferenc mindakét karját, Bice József tenyerét átszúrták. Tompos Istvánnak a tejét törték be. Durgi Károlyt ágyékon szúrták. Beverték a fejét 4 pákainak, 61enliszombathelyinek, utóbbiak közül 2 hasszurásl kapott. A nyomozás és megtorló eljárás teljes eréllyel folyik.
— Zalaegerszeg vámhivatalt kap. Értesülésünk szerint az Alsó-lendva—rédicsi vonal megnyitásáról állandóan folynak a tárgyalások a jugoszláv vasutigazgatósággal. Ha a
) tárgyirtások sikerrel járnak és a forgatom ezen a vonalon megnyílik — Zalaegerszeg feltétlenül vámhivatalt kap, mert a Rédicsnél átkerülő vám-csomagoknak nem Rédics, hanem Zalaegerszeg lesz — vámhivatala. A létesítendő vámhivatal a vasuli építkezésekkel kapcsolatban nyer elhelyezést.
— A -marólúg áldozatai. A napokban, mint megírtuk, egy 15 éves leány, másnap pedig özvegy Bauer Lajosáé -öngyilkossági szándékból marólúgot ittak. A kisleány válságos állapota jobbra lordult, ugy, hogy álűtbeumaradásához van remény. Az özvegyasszonyt azonban nem siketül! megmenteni az éleinek, tegnap délután már el is temették.
— A 44-esek.emlékművére Kaposvárolt az emlékmű bizottság húsvét hétfőjén utcai gyűjtést rendezeti, amely négy millió koronát eredményezett a célra.
—i Ij\', I ii- |* \' i-i" *
közgazdaság \'
A japán-paizstetü*)
Irta: Dr. Jeszenszky Árpád (3) A Diaspis terjedhet télen és nyáron a fertőzött élőcsemeték,\'farészek és lomb elszállítása által, a szél közvetítésével, mely a kis álcákat magával ragadja és messze vidékre elhordja, a madarak által, melyek lábaikon, tollazatúkon megtelepedett álcákat továbbviszik és az emberek, valamint az állatok által, ha ruházatukon, testükön az álcákat széjjelhordják.
Az olaszok a Diaspis ellen ugyanazon védekezési eljárást folytatták, mint amit mi is általában végzünk a paizstetvek irtásánál. Így a fák koronáját iebotolták, miáltal az élő tetvek nagyrésze a gallyakkal elégethető voll. Ugyanis a Diaspis főleg ott telepszik meg, ahol a fa kérge nem túlságosan parázs, vagyis az 1—4 éves növényrészeken. A megmaradt csonkokat alaposan lekefétték és fertőtlenítő anyaggal bekenték. A fertőzőit területeket zár alá vették és ily területekről megtiltható volt a fertőzött növények átszállítása immúnis területre.
Ezl a védekezési eljárást végeztük hazánkban is a körülmények szerint több kevesebb eredménnyel. A csonkítás utáni első esztendőben a fertőzés ijen kis mértékben mutatkozott, később azonban a Diaspis újra teljes mértékben feltűnt. Olaszországban az eredmény ugyanaz voll. Bár a lombardi és velencei sikság hatalmas cperfatelepeit 3-4 évenként amúgy is megcsonkították, a Diaspis Ilyetén való gyérítése nem hozott kellő eredményt. Ez a munka sok kiadást is emésztett föl. Legnagyobb baj az volt, hogy a Diaspis annyi mindenfele növényen él, hogy az ellene való védekezési áltatánositani szinte lehetetlen voll s egy-egy kezeletlenül maradt növényről 1—2 év alatt a gondosan kezelt fák ismét megfcrtózlellek. ^ (folyt, kóv.)
•\\Atf0vlnyvtdctm eimíl folyóirat legutóbbi számából vesszük át ezt a cikket, miután illetékes helyen killOn is (elhívtak reá ligyelmttnkct A japán paizsletü (cllé-péso kataszüofális veszélyt jelent az ország mezőgazdasági kiil;urújára A sztrk.
M02I
Uránia szombaton 7—9, vasárnap 3-5—7—9 órakor: Lord Scherlock, Holmes, kedélyes történet 7 felvonásban, főszeiepben Viola Dana és Raymond Griffith. Mrs. Bócher, 2 felvonásos vígjáték.
Világ szombaton 7—9, vasárnap 3-5—7—9 órakor: Pokollovas, monumentális cowboy film 6 felvonásban, főszerepben Hoot Gibson. — Brownie, mint inas 2 felvonásos burleszk.
Magyar Szövetkezeti Évkönyv cimín rendkívül értékes, gazdag tartalmú és praktikus célokat szolgáló munka jelent meg a szövetkezeti vezetőférfiak közreműködésével és dr. Pártos Szilárd szerkesztésben. Az Évkönyvben dr. Bernát István, dr. Balogh Elemér, dr. Sliandl Károly, dr. Ilo-ránszky Dezső, Meskó Pál, Jeszenszky Pál, Lting Józsel, Schnetzcr Ferenc dr. Marschall Ferenc, dr. Steuer György, dr. Vákár Artúr, dr. Dracker Jenő, dr. Horváth János, dr. Pajor Ignác, Kultsár József. Anderlik Ignác, Löchtrer Béla, dr. Borbás Gáspir 8lb. ismertetik a szövetkezeti mozgalom egyes ágainak é» intézményeinek működését és elentóségét. Az Évkönyv közli ezenkívül a >el- és külföldi szövetkezeti életre, a szövetkezeti jog és adózás kérdéseire, a jelentősebb szövetkezetek üzleti tevékenységére vonatkozó összes tudnivalókat, gazdag statisztikai anyaggal- Külön figyelemre tarthat számot az a rész, amely a külföldi államok szövetkezeti mozgalmairól nyújt részletes tájékoztatót. Végül az Évkönyv Következeti címtára teljes anyagát közli a magyarországi szövetkezetek névsorának és üzleti vonatkozású adatainak pontos és áttekinthető feldolgozásban. A több mint 350 oldal terjedelmű, szép kiállítású bvkönyv a .Pátria" Irodalmi Vállalat és Nvomdai Részvénytársaságnál (Budapest, IX, Üllói-ut 26) és minden könyvkereskedésben kapható.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat gyengébb volt. Külföldi tőzsdékről is barátságtalan hírek érkeztek, azonkívül a spekuláció a mai rendezési napon realizált, ugy, hogy az árnivő az egész vonalon 1—3%-kal csökkent. Kivételképpen szilárdan tendált a Kereskedelmi Bank és Jula, amelyek tegnapi árjivulásukat ujabb 15.000 koronás nyereséggel fokozták. A forgalom csendes volt. A piac feltűnőbb eseménye ma a fixkamatozásu papírok piacán vató árzuhanás volt.
ZDrUhl tárlat
ráits I7Í250, London 1518 25, Nawytrt S17.78 Biu.mI 1980-00 Milano 2082-50 Holland 307 SS. Bellin 123 30 WlanJ73-15, foda 375 00. Prága 1535 07, BirUpot Tt-50, \'«» 6050, BaHrest 21650, Belgrád 912 50.
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
á.£cl lett MSUSOSU
Cwakor. Zl12-ll 19 6
im-tMit
Dollit H2ÍÖ-7IWŰ
ftiKlá b. 2iM »U
Kcrmrt w. UÍ10 Wii
Ui J9II0)
l*T» Í1J4H
Un
IMU i;ott
Oub.xUU. icc40 toas
Oia kw. IUK>-II7<0
Irtfd U. 1 Ja93 IH40
(tlfx ír- Í6M J770
Kwh lUMIitU
CYMVPV •tll0<»170
Dsvlaák á-*Uti.» WI10M1IC ■ .Ipll Itt Irtl\'S fe.li. HU irwá 3W-ZH
sn.,,,1 uh mt
r.,..»!*> iK*> IS7I0 Ouio ívua iuai
Lwío. IUt>.i-Mii,ki mi ni■
iiMn-mw iw 1UI Itll-S-átlí-l
siaui
uuo i*n
1C«1 130*1 imi inu
Mély fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy nagyon szeretett édesanyánk, anyó;, illetve nagyanya
ÖZV. Schiller Ferencné
szül. Pfeifer Zsuzsanna
folvó évi áptilis hó 8 án életének 62 ik évében hosszas szenvedés s s i olsó szeulségek lelvétele ulán az Úrban csendesen elhunyt.
Kedves halottunkat folyó hó 10-én délután 4 órakor fogjuk a róm kaíb emelő halottasházából a .óm. kalh. egyház ^er-fartása szerint a helybeli rém. kath. temetőben örök nyugalomra
helyeztetni. (mise4,doza, ,0ty6 hó 13-án d. e 9 órakor
!esz a szen&endi templomban a Mlndimbótónak bematalva. Nagykanizsa, 1926 cvi áprtas hó 9 én.
Áldás és béke hamvaira 1
fás MasEftí sswssá
Schiller F,|ip0vi($ Klotild menyei
Rácz Gyula veje Oyuszik., Józsika, Sanyik., is Tltdlk. unokái .
TerwésytSisde B.aa danv. 76 kg-oi 40250:-405.0)0, Z7 Ltol 407 500— 410.C 0 7S kg-o, 410000—112500. «Jiít> dunlntolt ti polt-vldéld 76 kg.-oi 397.500-400000. 77 kv-oa 402 SCO 405.000,7« kj-oi 405 050- 407 500 79 kg-oa 407500 - 4100)0. .cal 23-\'l.00i— 235 C0\\ IHaimányárpa 220 XO 21S.0<#, lörárpa 280.000—315 009, i.b 245 OW— 260 C00, tengett 190 0 0 192 SCO, repce 600.009-610.000 VOlee 180000-195 000. lupa 167 500-170000.
Sertésvásár PeüwftA, 5253, melyMl eljdatltnwl v1„m-auiadt 400 drb. Elaótenío 1S.OOO-185"-0, fxedett 16.500 -17000, izedelt kózíp 16.000 —16JOO. könnyö 14.000—15.000, clióreodS Siet 17.000—17.500, másodrendé 16 000-16.500, angol Mldó 18.000—21.000. ,zalonria
nagyban 20.000--.-.zili 21.000 -21.500.
khnsott h« 20.000 -21.000, liliomát Ml-sartés 20.000 -22.000. tllnyzat közepes, i^iv^ WMa^^ \'ii*
Szerkesztői üzenetek
Egy sportbarál. Bár nem igen hisszük, hogy Nagykanizsán meglenne a lehetősége egy Lovaaegylel felállításának, eszméjét e helyen mégis átadjuk a nyilvánosságnak. Talán lesz valaki, kit érdekel a dolog a kezeibe veszi egy ilyen egylet megvalósításának gondolatát.
Kiadó: Zrlnyl Nyomdzdpai éa Kt»y>-karn*k*dáa RT. N.irrk.n!,"-
Köszönetnyllvánltás.
Mindazon jó ismerőseinknek és jóbarálainknak, kik felejthetetlen, drága édesanyánkftel-hunyta és temetése alkalmával fájdalmunkat bármi módon cny-hiteoi igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Székely család.
APROHIRDETESEK
Az apróhirdetés dija 10 iiólg 5000 kor. A dmszó s minden vastagabb belüból álló szó két szónak számíttatik. Minden további «ó dija 500 K. » hlrd.tí.l dli •líf* f liatandS a loigalinUdóliozaászáiiiltásával
F.itojí., lóbbsjóíölen díjazott la|Uizla kende/magos Pltmutb, mely bólíges tojó é, tugy húsban nyilvánul, legeterltálóbb baromllbetegségeknek, darabja ötezer korona Ország és Wldder msgieereikedésében N.uy-klnlzsa. Erzsébet-tér. 7o0
fass. UIBOR Sí0
BRUNC8ÍCS JÓZSEF
(ati«r,<Motg« tflrwraháull tikkrt liifUbto Sugár-ut 53 * T«ti(on 210.
Gabona szakember ho«zu évi gya-korlattal, Jó bizonyítványokkal keres raktir-noki é»st helyben vagy vidéken, axonníll belépésre. Cím a^kiadOban. tOSd
Qjfef-mekkoo»lk legnagyobb választékban Kaulmsnn Károlynál
ÉRTESÍTÉS.
Tlatelettel értesítem «t Illetéke* testületeket, hogy a tiszti fekeie- é* kaki-, tlulhelyettesl «kakl-. altluil-, rendőri-, csendőri-. péi»0gyÓii--^8 levente-»«p-kák, ugyszlntéo cMrkéJz-kel»p«k a legújabb Ísíonban \'ttíegérkezlek.
Hazafias tisztelettel Brunoiloi JókooI fCiicr.-<s<cr,ti;t <» cK)r«oru)iíe*tl «tkVck Oilei. Sntár-ut Sí. Tctétd* 210.
Eladó régi HI1U aalon Qar» Török tfcárpltos Kazinczy u. II.
Forgalmas utcában QxIctholyieAff azon-n.l átadó. Clm.a kiadóban. 57
Kltüná 1copoo«o«yl
Ó- és UJB0W
I9>7.^vt uwmmH)ifc■ ■■-Ma—wldiit U \' — UH
RE ÜT TE, Supár-Ut-C.TPCtn.
ZALAI KÖZLÖNY
HáromléH MIRA vi* van,
mindegyik más fajta -. MIRA keserűvíz, amely enyhén és biztosan meghajtja,
MIRA gyógyvix gyomor,
bél- és májbajt eltüntet, Epekövet, cukorbajt gyógyít
és szüntet, Baby viz a gyermek gyomrát hozza rendbe, Jól emészt, könnyen székel s nyugton alszik, csendbe.
Kérdezze nteg orvosát I
Központi Irodai
„MIRA" R. T.
Budapaat, V., Hold-utca I. Kapható mtndanOtl.
■ ■ . a ■ ■ \' | Aioniul elfoglalható \'g«n csinos .1 szobás
Házak eladasa! ííZJiw««u«i i?* """Va
1 millió Jövedelmű elfoglalható U,l«llS. 155 minié. Egyél- 101 i>wedclmczó kisebb házak, 5iép magánházak. - HájlKlyek. midblrtokok. tsérlctck, malmok villák közvelllé«e.
P4nxk«loaör.ka»»atltía Ingatlanra. .....
Balatonfőldvárf fürdó r. L telekeladásaival megblivn.
SZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, FSut 8. Toi.lon 130.
1926 ÁprIIU 10.
Teherautók
SOrcönytlm: OERRATE Telefon s J. JW3.
SAVIGNANO
Déligyümölcs nagybani kcreakedéK Budapeat, IX, Oönczy Pál-utc* I. Narancs, citrom, maronl, fögc, datolya, arachld, carobbe, curflol, citromalma, korai főzelékek ds friss gv|lmö!ci
közvetlen behozatalai
Vidéki rendelitek 24 órin belül a mindenkori legolcsóbb napi árakon
eszkOiOKelnek.
ííegctm
jÓ* prttfíttfUtA
a Palma-kaucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, mert rtiga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; de praktikus is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bőr és minőségben felülmúl minden más gyártmányt.
BUDAPESTI N MZETKÖZI VtiSftR
1926. április 17-26.
Legjobb bevásárlási alkalom. Vámszabadrak^r.
SzálllltásI-, utazási- és vizűm-
kedvezmények. Képviseletek a bel- és kolloid nagyobb városaiban. Egyidejűleg nemzetközi bőripari kongresszus. Szállást és teljes ellátási bizlositó ,3 nap Budapesten" c. jegyfüzetek 1 millió magy. kor.
Központi iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6. Telefon L. 9(1-22. , ,,
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Oazdáh és MtanMt
A Magyar Távirati Iroda
nagykanizsai kirendeltsége » Összes bel- és knlláUl
terménytőzsdék
hivatalos árfolyamait rádión kap|n íi cléllzeiAlnek telefonon — percek alatt tovibbltla. —
Elötizctések Király-utca 40. sz. alá küldendők.
3
K
Könyvnyomda Nyomtatványraktár Könyvkötészet
A „ZALAI KÖZLÖNY" politikai napilap kiadóhivatala
UJJÜIUI.
Telefon 78.
K
\'észitünk: mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású reklámnyomtatványokat.
Gyártunk: üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon :
Telefon 78.
Kiadóhivatal és nyomdahelyiség: Főút 5. szám


Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar é» Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (NyomdavczcIO: Olcnbcck Károly.)
66. évfolyam, 80. szám
Nagykanizsa, 1928 Április 11. vasárnap
Ar. 2000 koron.
POLITIKAI NAPILAP
Szarturtbig U kla»M>atal Ffcl 5. la. taterorbui-trirfon 7&
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla -
E»(l«t«l in: Ejy bóra 30.000 karon Ki/Ml Mo ......... SO.OOO k«««a
UJ NEMZETISÉGI POLITIKÁT!
A nemzetiségi kérdés s a vele kapcsolatos nemzetiségi politika évtizedek óta foglalkoztatja a magyar politikusokat és publicistákat. Eredete — európai vonatkozásban — a napóleoni háborúk idejéig megy vissza s a nemzeti öntudat leiébredésévei veszi kezdetéi. A nemzetiségi törekvések hazánkban a 48 iki szabadságharc elején törlek elő teljes erővel s a románok már az 1848. év május 15—17 én tartolt balázsfalvi kongresszuson foglalták össze követeléseiket. Ennél a román nemzeti törekvéseknél is régebbi a szlovák nemzetiségi mozgalom, mely már az 1840-es évekkel kezdődik s a 80-as években a csehszlovák egyesülés gondolalát eredményezte. A múltban ezekkel a nemzetiségi törekvésekkel szemben általában nem helyezkedtek a magyar kormányok az erőszak álláspontjára s talán az egyetlen Bánffy Dezső kivételével meglehetősen keztyűs kézzel kezelték az úgynevezett nemzetiségi kérdést. Az iíjuság el-magyarositása igen lassan haladt előre; a nemzetiségek széles körű privilégiumokat élvezlek s azok a nagy nemzetiségi szigetek, melyek az ország egyes vidékein a magyarság közé ékelődlek, csaknem mint külön lest, mondhatnánk külön politikai szervezetek álltak fenn.
A háború ulán aztán a trianoni határok egészen elszakították az anyaországtól ezeket a nemzetiségi területeket. A geográfiai széltagolás azonban nem volt ugy eszközölhető, hogy ezek a nemzetiségi vidékek mint mindmegannyi külön területek csatlakozzanak a hasonló nemzetisekből álló államokhoz, hanem közben hatalmas magyarlakta szigetek maradtak, melyek beékelődve idegen ajku, most már állami szuverénitást gyakorló nemzetiségek közé, kisebbséget képeznek amazokkal szemben. A kisebbségek védelme ezen az idegen területen állandó szőnyegen van a nemzetek kon-ferer.ciáin. Lapunk hasábjain is nem egyszer foglalkoztunk vele, mindannyiszor hangsúlyozván
azt a meggyőződésűnket, hogy a kisebbségi kérdést csak kölcsönös megértéssel és bölcs politikai mérsékletlel lehet közmegnyugvásra megoldani.
A Magyarországtól - elvett s ma idegen járom alatt sínylődő magyar területeken élő magyarságnak, mint nemzeti kisebbségnek politikai jogai tekintetében ma nem kérhetünk mást a bennünket környező államhatalmaktól, minthogy a politikai jogokat illetőleg ne a jogfosztás álláspontjára helyezkedjenek s szakítva azzal a felfogással, hogy a nemzetiségi jogok csak a jogegyenlőségből lolyó egyéni polgárjogok. ismerjék el a nemzetiségeknek közjogi személyiségét is.
De amikor erre az álláspontra helyezkedünk ezekkel a külálla-mokkal szemben, ml sem követhetjük többé a népkisebbségekkel szemben a múltban kövelelt irányelveket. Hiába hivnók ma már tetemre a múlt idők mindenkori kormányzalát arra nézve, hogy évtizedekkel ezelőtt miért nem gondoskodtak állami iskolák szaporításával a nemzetiségi területeken az ifjabb generációk elmagyarosilásáról s miért tanúsítottak szükkeblüséget épen ezeken a vidékeken a magyar kuliura meggyökeresilése lerén, — meri ezzel az eljárással ugy sem változtatnánk már az állapotokon. De ha már ránk szakadt Trianon s gróf Apponyi Albert maga is elérkezettnek látta az időt arra, hogy a nemzetiségi kérdés fejlődéstörténetének világa mellett reá mulasson arra az útra, melyen a magyarországi esekélyszámu idegen ajku polgártársainkkal szemben viselkednünk kell, nem térhetünk ki egészen ennek a kérdésnek tárgyalása alól sem.
A nemzetiségi kérdés tekintetében tehát uj leiadatok, uj célkitűzések elölt állunk. Ezt az uj feladatot lehet ugy is felfogni, \' hogy az egy egységes területen I élő s egy fajhoz tartozó nemzetiségek bizonyos szélesebbkörü önkormányzati jogokat kapjanak, mi valahogyan mégis ugy érez-
zük, hogy ez a megoldás ha nem Is jelent szakítást történelmi hagyományainkkal, mely a múltban is mindenkor széleskörű önkormányzati jogokat biztosított a nemzetiségek számára, talán még sem egészen adja meg a módját annak, hogy őket egy testvéri közösségbe forassza velünk. — A jelenlegi halárainkon belül élő nemzetiségek sokkal Usebb szigeteket képeznek a íTO^yarság között, semhogy va-. lami széleskörű autonómiára Igényt tarthatnának. Sokkal helyesebben lenné a magyar kor- | mány, ha ujabb és ujabb ked- \' vezmények nyújtása helyett nem erőszakkal, de egyéni haladásuk lehetőségének érdekében részeseivé tenné őket a magyar kuliurának s minden Igyekezete oda Irányulna, hogy közintézmények létesítése által fokozottabb mértékben érezzék ehhez az országhoz való szoros kapcsolatukat s a kultura áldásaiban való részesedésük révén melegebb érzelmekkel viseltessenek évezredes anyaországuk iránt.
Mett valahogyan mégis csak más a viszony a magyar állam s a köztünk élő nemzetiségek közölt, mint az idegen államok fennhatósága alá kényszer ilett magyar alattvalókkal szemben.
A mi nemzetiségeink egy évezred óta békességben éltek a magyar nemzettel s ennek az ösi anyaföldnek voltak gyermekei. Olt, a mesterségesen felállított határokon tul élő magyarságnak azonban ősi jussa van ahhoz a földhöz, melyen él s ha a nemzetiségek számarányban túlsúlyban is vannak, az a föld mégis magyar föld. egy ezer éves hazának magyar vérrel megszentelt tulajdona. Oda át, ezeken a halárokon lul nevezhetik ugyan kisebbségnek a magyar fajt, de még ebben a kisebbségében is meg kell neki adni annyi jogot, amennyivel a magyar impérium idején az idegen nemzetiségek bírlak és aminővel valóban éltek is. — A lovagias, talán túlságosan is lovagiasan gondolkodó magyar néptől nem kell félteni a még köztünk élő idegen nemzetiségeket: ml ezer éven át megmutattuk, hogy mennyire elnézők ludlunk lenni a dáko-romanlzmussal s a pánszláv törekvésekkel szemben. Ha évtizedeken át más nemzetiségi politikát folytattunk volna, ma valószínűleg nem állnának fenn számunkra a trianoni határok s millió és millió magyar testvérünk nem szenvedne idegen járom alalt. K. B.
Befejezték a nyugdijvalorizációs tárgyalásokat
Az ellenzék nem gördít akadályokat a javaslat elfogadása elé A miniszterelnök hétfőn megkezdi u politikai tárgyalásokat
Budapest, Iprilli 10
A belpolitika eseménytelenségében minden ügyelem a esu.örtokon megnyitó nemzetgyűlés felé Irányul. A nyugdijvalorrzAciós ankét, az osztrák-magyar kereskedelmi szerződés, a költségvetés s mindezek ntellé az ellenzék ujibban kilátásba helyezeti frankvitája teszik olyan várakozás-teljessé a Hárnak a héten megkezdődő üléseit.
A nyugdljvalorlzáció A magánalkalmazottak nyugdijva-lorixációjára vonatkozó értekezletet tegnap délután befejezték és ma dél-előli az egyes szakosztályok a törvényjavaslat módosítására vonalkozó munkálatokat már meg is kezdték. A pénzügyminiszter minden valószínűség szerint kedden hívja értekezletre a magánalkalmazottak kiküldötteit, akikkel megtárgyalja a módosításokat.
A nemzetgyűlés első ülésén.minden valószínűség szerint már be is terjeszti a java, latol BudJános pénz-űgyminiszter és azt azonnal kiadják tárgyalásra a pínzűgyi és igazságügyi egyűltc* bizottságoknak. Hir szerinl a legközelebbi ütés napirendjére ki is tűzik a javaslat tárgyalását, melyei a nemzetgyűlés hamarosan elfogad, mert 3z ellenzék nem akar objekliv akadályokat gördíteni útjába.
A miniszterelnök érkezése Bethlen István miniszterelnök ma éjszaka érkezik vissza a fővárosba és holnap délelőtt u|ra átveszi hi-valala vezetését, hétfőn pedig már megkezdi a politikai tárgyalásokat.
A frankhamisítás bOnűgyénck főtárgyalása. Tóreky lanácselnök a frankhamisítás! bűnper tárgyalását május 7-ikére tűzte kl.
zalai közlöny
Antal Géza dr. református püspök Nagykanizsán
A püspök fogadtatása*-- Vallásos estély a városháza nagytermében
Nagykanizsa, április 10 Nagy napja van a nagykanizsai református egyházközségnek. Több mint tizenhétéve, hogy püspöklálo-gatásban ré6ze volt, mig most egyházlátogató kőrútjában Antal Qéza dr. dunántúli református püspök felkereste nagykanizsai híveit, hogy atyai szeretetével erősítse őket. A nagykanizsai rcformátusság méltó külső dísszel és ünnepélyességgel fogadta püspökét és a ragaszkodás minden jeleivel elhalmozta. Fogadására megjelentek a vasúti állomáson a főispán képviseletében Oyömörey István járási főszolgabíró s a város nevében Sabján Gyula dr. polgármester, Krátky István dr. főjegyző, az evangélikus egyház képviseletében Nóvák János volt országgyűlési képviselő, földbirtokos is. Horváth Olivér lelkész, a honvédtisztikar küldöttsége vitéz Horváth Gyula ezredparancsnok vezetésével, Gombár Oyula járásbíróság! elnök, Kálnay Gyula dr. rendőrfőlanácsos, Petrik Dezső DV főfelügyelő, evang. egy-házfelogyelő, Kiss Zollán dr. gazd. főfelügyelő, Hojdu Gyula dr. és nagyszámú előkelő közönség.
I óra 20 perckor futott be az állomásra a bunapesli gyorsvonat, melynek egyik szalonkocsijából kiszállt Antal Géza dr. püspök, utána Eiry-Szabó Jenő dr. kúriai biró, Stposs Zsigmond dr. rendőrtanácsos és Tholway Zsigmond dr. posta-távirdai főfelügyelő -- akik küldött-séglIegFonyódiga püspökeié utaztak.
Gyámörey István főszolgabíró a főispán nevében, Sabján Gyula dr. polgármester a város nevében és Vass Zoltán dr. egyházgondnok a református egyházközség, Horváth
Olivér lelkész az evangelikus egyházköz ség n evében üdvözölte a püspököt, aki meleg szavakban köszönte meg a fogadtatást.. J^ntal Giza dr. ezután a megjelent urak mindegyikével kezet fogott és kíséretével a kijárat felé indult, ahol hosszú kocsisor várta a püspököt, kíséretét és a fogadására megjelenteket. A díszes kocsisor ezután a Kazinczy-, Szemere- Csengery-, Zrinyi-utcákon át a református imaház és lelkészlakhoz hajlott, ahol nagyszámú ünnepi hangulatit közönség várta Antal Géza dr-l és kíséretét A Zrínyi Miklós- és Batlhyány-utca végén magyaros molivumu diadalkapu volt felállítva.
A református imaház előtt a nagykanizsai, galamboki és keszthelyi presbyterium tagjai, a Relorm. Nőegylet. a ref. ifjúság és nagyszámú hivősereg élén Kádár Lajos lelkész emelkedett hangú beszédben köszöntötte a dunántuli református egyház püspökét. Antal Géza dr. válaszában hangsúlyozta, hogy a hit, remény és szeretet jegyében jőll egyházmegyéjének egyik legnagyobb hitközségét meglátogatni és megvizsgálni. Petrik Dezsőné a Református Nőegylet, hódolatát tolmácsolta, mire Antal Géza dr. rámutatott a vallásos női lélek értékes munkájára. — Kádár Györgyike pompás élővirágcsokrot nyújtott át a püspöknek bájos üdvözlő-vers kíséretében, ami a püspököt láthatóan meghatotta.
Ezután a püspök kíséretével és a gyülekezettel rövid imára az Imaházba vonult.
Utána ebéd volt a lelkészlakban.
Délután 3 órakor presbyteri ülés volt az imaházban, amelyen a nagy-
A MÉLY ÍROK
Irta: B. Baráti Rya
I. •
A kikelet virágos szárnyain évről-évte visszaszáll hozzám gyermekkoromból egy romantikus szomorú emlék, mely ma is belémarkol a lelkembe és különösen akkor, mikor a lilafűrUt orgonák nyílnak.
Erdélyben lakiunk akkor, mikor egy májusi reggelen nagy lótás futásra ugrottam ki fehér ágyacskám-ból s ösztönszerűleg futottam a többi szpladóval a kertünk végében folyó Csernához, hol a teljes lila pompájában virágzó orgonasövény mellett feküdt Flórica, a szép oláh cselédünk üveges szemmel, holtan. Va lami patkányméreggel emésztette el magát, annak maradványa .állt egy pohárban a vadszőlő lugosunk asztalán. .Jézusom ez a leány" hallottam folyton anyuskám kiabálását, majd Lukricét láttam az oláhok sajátos jajveszékelésével reáborulni. O szintén a házban szolgált, s Flóri-- cának falubelije volt. ■ Azután jött a rendőr, később egy fekete kocri s abból mínthi lábai lettek volna, egy fekete koporsó szállt ki és jött-jött, mint egy fekete
kanizsai, keszthelyi és galamboki presbyterek veitek részt.
Délután fél 5 órakor küldöttséget fogadott a püspök. Tiszteleglek nála dr. Sabján Gyula polgármester, az Ev. Nőegylet képviseletében dr. Krátky Istvánné, az Izf. hitközség nevében dr. Winklet Ernő, a nagykanizsai kir. törvényszék és állami hivatalok tisztikara Fischer József tanácselnök vezetésével, a Szanatórium Egyesület részéről kövesdi Boir Gusztávné s a keszthelyi ref. hitközség nevében Csontos Béla lelkész.
Este 6 órakor a városháza közgyűlési terméb:n a ref. egyházközség vallásos estélyi rendezett. Műsorát a Hiszekegy vezette be, melyei Bltchler Mór vezénylete mellett az Ipartestületi Dalárda énekeli. Utána KtsztyUs-ni Balog Margit saját szerzeményű, vallásos tárgyú néhány költeményét
Az ünnepi beszédet dr. Anlal Géza püspök mondta. Tárgyául Széchenyi István grófot választolta, akinek egyéniségét és szereplését markáns vonásokkal rajzolta meg. Beszédét Tasso ból vett egy |elenelére alkalmazott gyönyörű hisonlaltal felezte be: a mai torzsalkodások és felekezeti villongások között a legnag/obb magyar alakja jelenik meg lelki szemei elölt, amint összetartásra buzdít abban a meggyőződésben, hogy — Magyarország nem volt, hanem lesz.
ÍA nagyszabású és nagyhatású beszédet a termet zsúfolásig megtöltött közönség zajosan megtapsolta.
Utána Haydn 76-ik opusa került előadásra. A quarteltben Ho/frichter Emma, Labor Mariska. Freyslinger Gusztáv és dr. Slrém Sándor működtek közre. Eöadásuk művészi és élvezetes volt.
Dezsó László debreceni leologus nagyon szépen szavalta et Berzsenyi Dánielnek Fohászkodás című költeményét.
1926 Április 11
Az estélyt az Ipartestületi Dalárda énekszáma zárla be.
Esteia Polgári^Egyletben bankett volt a püspök- tlsztele\'.ére, amelyen előkelő közönség vett ré6zl. Az első felköszöntöt Anlal Géza dr. püspök a kormányzóra mondo\'ta. Kádár Lajos ref. lelkész a püspököt köszöntötte fel. Hajdú Oyula dr. a püspökre és a presbitériumra mondott felköszöntőt. Parii Lajos polgári iskolai tanár a (elekezeli egyetértésre.
A résztvevők a késő órákig a leg. j bb hangulatban eg.tttt maradtak.
Barcza Ignác forgalmi főnök bucsuünnepe
Nagykanizsa, április 10 Megható ünnepély zajlott le tegnap délután a DV. I. osztályú várótermében, amikor az összvasulasság elbúcsúzott köztiszteletben álló forgalmi főnökétől Baicza Ignáctól, aki 37 évi becsületben teljesített szolgálat után a jól megérdemelt nyugalomba vonult. A váróterem szűknek bizonyult a n\'gyszámu vasulasság befogadására. A teljes vonal képviseltette magát az ünnepségeken, azonkívül a délutáni és esti vonallal Is érkeztek nagyszámban a különböző állomásoktól — hogy mindannyian jelen legyenek a vesulas\'ág nagy családi-ünnepén, amikor egyik lő-tisztviselőjét nyugalomba vonulása alkalmával búcsúztatják. A budapesti központi üzletigazgatóság képviseletében Schwarcz Bt unó osztál) főnökit, érkezeit Nagykanizsára, a központi mérnöki osztályt Chatry Szaléz 16-felügyelö, a fütőházi főnökséget Klósz János főmérnök, az állomásfőnöksé-get Bartal Béla- állomásfőnök főfelügyelő képviselte. Nagyon sok vasutas hölgj családtagjaikkal is megjelentek.
Ünnepi hangulat. szállla meg a válótermet amikor az ünnepeli Barcza Ignác tófelügyelő, forgalmifőnök Bar-
szömyeteg az orgonasövényig és Flórica mellé telepedett, hogy elnyelje. Láttam még azt is, mikor beemelték Flóricát abba a borzasztó koporsóba, súlyos, szép hajfonata kilógott belőle, de a rendőr a kardjahegyével utána lódította. Azután még éreztem valamit... valami elviselhetetlent, hogy mindennek a borzasztó dolognak, ami itt történik, én vagyok az oka... és azután már semmit, a többiről már csak akkor nyerhettem igen homályos felvilágosítást, mikor hetekig latló idegláram-ból teljesen felgyógyultam. Sokszor nyitlak azóta az orgonák! Flóra sírját is nyilván elsimította azólá az idő és mégis... illatukkal valamiké-pan bcsurranik lelkembe még ma is bizonyos bűntudat, hogy valamelyes oka mégis én vottam a szép oláh fáta korai halálának.
II.
Nem ludom, a szép Miron úrral kezdjem-e? — ki egyébként siisz-teisegéd volt az utcánkban?
De mégis, talán a törpével kezdem, meri t. i. a törpe volt az igazi oka, hogy én a kitencodik életévemben leiértem az igazak útjáról.
Ugyanis a szalónunkban a kon-
zultükór alján egy óriási terrakotta törpe csücsült keresztbe font lábakkal térdére könyökölve. A vén emberek szerelmes hunyorgatásávál kokettáll a szalón csitri nipjeivel. Anyuskám liblingje volt ez a vén kujon s szerinte jól hatott a szalón miliőjében.
Én otrombának tartottam törpe létére, mert ugy véltem, hogy a Hófehérke pirinkó lovagias tö.-pti ebből a miénkből mindahét bőségesen .kikerült volna. Egyszer a sralónba röpült a lapdám s én ufánna rohantam, neki szaladom a törpe kitartott lábának és oh borzalom... térdben egyszerre letörött \'a piros papucsos lába.
Jaj nekem I jaj nekem 1 bőgtem észveszetten, mire Fléric^, az oláh cselég beszalad\', látva a katasztrófát
Szerencsémre anyuskám nem lévén otthon és Flórica ügyesen oda passzitolta a levált láb it, mit az alsó láb jóakaralulag megtartott, ugy, hogy a vékony repedés igazán csak közelről volt látható, ezzel a gyors műtéttel egyelőre elodázható volt a verés, amire számi hátam.
— Nem mondjuk meg a nagyságosasszonynak, szólt Flórica nagylelkűen és csipkéskelrincájávai megtörölte könnyes szemeimet, mire én
a megkönnyebbülés szakadozó fohászával tul éreztem magam a bajon.
Nappal sobse jutott eszembe a törpe, az iskola és a játék elterelte róla gondolatonnt, de este, mikor lehunytam szemem, a törpe mint egy rém azonnal megjeleni, tol cu-nyosan, hol meg szemrehányóan hunyorgatva ránt. Ilyqjkor gyáván imádkoztam érte egy miatyánkot.
De üldözőit még az álmaimban is. Egyszer a többek közölt neveló aiccal közelgett felém s örömmel láttam, hogy lába kétségtelenül ösz-szeforrt. Azonban mikor áttyamboz ért, lehajolt és a letört lábát a paplanomra fektette.
J.j a törpe I — sikoltottam s ve-rilékezó homlokkal (elriadtam.
_ Megtelhette a gyomrát ez a kis lány, hallottam anyuskám hangját és c-sakltamar hűvös ujjait éreztem a homlokomon. Oh, miéit is nem vallottam akkor meg, hogy a törpe töri lábától^vagyok én megterhelve I , , ,,,
Így kerültem Flórica halalmatM, teljesen. Hallgatá-a lekötelezett s a nem éppen kifogástalan vise kertesem vele szemben alázatos le" *> végre valami szolidáris összetartozás jött létre közöttünk.
(Vége kov.)
1026 Április II.
ZALAI K0ZL0NY
tat Béla állomásfőnök és hivatalnok-lársai kíséretében rocglrlcnt és har-éljenzésscl köszöntötték 61 az
egybegyűltek.
Bartal Béla meleg szavaiban ecsetelte Barcza forgalmifónök érdemeit 37 éves szolgálata alatt és a vasutasság legjobb kivánalait tolmácsolva búcsúzott el tőle az össz-
vasutasság nevében.
Majd átnyújtotta az ünnepelt férfiúnak az összvasutasság ajándékit, ^zar művű, Úszta ezüst dohány-
szelencét.
Barcza Ignác ezután hosszabb be-szédben köszönte meg a kartársak támogató szeretetét, melynek emlékét mindenkor meg fogja őrizni. Majd mindenkivel kezel szoiitoti.
Este a Koronában 200 letiléko bankett volt, amelyen a vasulasságon kivül közélelünk kitűnőségei és a hivatalok vezetői Is részt vettek.
Az első felköszöntőt Bartal Béla állomásfőnök mondotta a forgalmi össz-személyzet nevében. Schvartz Brano osztályfőnök-helyettes, ki az üzletigazgatóság husz lagu küldöttsége élén érkezett az ünnepségre, az üzletigazgatóság nevében, dr. Krátky István polgármester-helyettes!ö|egy. ZŐ a város közönsége nevében, Eber-hardt Béla reálgimnáziumi igazgató, Uscinszky Szaniszló posta-igazgató a postás társadalom nevében, Buko-vfcA Tivadar balatonszentgyörgyi állomásfőnök > vonalszemélyzet nevében, Csillag Jenft, Muc*"Janos (Szombathely), Ptrgtr Róbert köszöntötlék az ünnepeltet. Sok felkoszöntó hangzott el még ezek ulán, azok mindegyikét őszinte érzés melege lütötte s egyik sem volt búcsúzó, csak ünneplés valamennyi, a becsületes munka, a szeretet és megbecsülés ünneplő szava.
Ilyen népes bankeltra aligha emlékszik vissza egyhamar a Korona étterme, ahol a Délivasut majd minden állomása, az osztálymérnöksé-gek, fűtőházak, pdlyaorvosok, röviden mindenki olt volt, aki a nagy vasutas-családból elhozhatta a társaknak meleg kézszorítását.
A bankett lefolyásának feledhetetlen hangulatát, fokozta a Vasutas Dalárda szereplése, mely Lencz Oyula kántor vezetésével dalaival tarkította az este szépségét.
NAPI HÍREK
S3&FE8EMD ? Április II, vasárnap
Római katolikus: Quanim. Protestáns: Leó. Izraelita: Nisan hó 2#,
Nap kel reggel $ óra 21 perckor, nyugszik délután fi óra 42 perckor.
At ÉME vetitett képes elóadisa a Keresztény Otthonban délután 5 órakor (II. Rákóczi Ferene).
Balátt Árpád hangversenye a hévízi Udűlóház-alapra a Polgári Egylet nagytermében este V»9 órakor.
Mozi. Uránia: Lord Serlock Holmes bűnügyi történet; Mrs.Bócher,vig|áték. Világ: Pokollovas cowboy történet; Brownie. mint ina>. burleszk. Elóadások kezdete délután 3-6, este 7—9 órakor.
Április 12, hétfő
Római katolikus: Gyula püjp. Protestáns: Gyula. Izraelita: Ni/an hó 20.
Nap kel reggel 6 óra 19 perckor, nyugszik délután 6 óra 44 perckor.
De hamis egész biztosan ai északi /n" déli sark. Minden kutatónk szédíti a világot, hogy ó Igy meg ugy léghajón átrepül az északi sarkon.
Etek titán ez mái semmi. Igaz is, könnyű neki átrepülni az északi sarkon. mikor az is Tiainis.
Feltétlenül örökös hó- és iégme zők helyett andalúziai mezők, sor-rentói narancsligetek és libanoni olajfák vannak. Próbálja meg Amundsen és repüljön mifölénk, meglátja majd azt az óriási lermészethamisitást, ami nálunk von. Kivül zöld minden és virágos, de a valóságban teljesen le vagyunk tarolva. Az északt sarkra hamisított jeget és örökös hideget, a mi szomorú gazdasági életünkön találja majd meg. (—)
Májusban lép érvénybe a magyar-osztrák kereskedelmi szer-zőeés. Ambrózy gróf bécsi magyar követ május közepére várja a magyar-osztrák kereskedelmi szerződés életbeléptetését.
A kereskedők az üzletek felszabadításának elhalasztását féltik. A kereskedők küldöttsége ma a kereskedelemügyi miniszter közbejárását kérték, hogy az üzletek felszabadítását egy évvel halasszák cl. Beavatottak azt hiszik, hogy az üzletek felszabadításának időpontját félévvel kl fogják tolni.
180.000 vidéki kislakást építenek ? Hir szerint a kiosztott vidéki házhelyeken száznyolcvanezer kislakást akarnak építeni a népszövetségi kölcsönből nynjtandő hitellel.
KULTURESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉLYEK:
Apflllí 30. Poitínjt rrfri I«(í<ni!j< t Kiu"*}
unKt^tt «u » 6<ik«r
Májút I. Ai Itftlnyvk Mirli KoRíTOtkWiltufc Oln<:-Wlu i Priori KfyUt mnltmtUii «»t« Ml 9 fcáltor.
Májút 2. Ai (JiMnyofc MJiU K»oKr«|{lcló)in»k Jli/rVutJin > Co1)!<\'l Kuylft najjUrmfbcn ott Ml 0 MáVor. . ,
Május 9. lli:[ii\'Mn) i «ilíNBli.|«l»ptem itfto-ll »bfí» >ívti» t IVijírt TtyW n»tjlcfO.rt><0
j!uj«i*ZXriKt>«» Ni«Ut feintMyt * K«uto4 unlxot^ «»*« • ... ...
Jnetst í. Al l^wloti^Uíá\'.lííl ti»»»é««c2!tWi
MILLIÓS
bankjegy, frank- és szokolhamisllás után legújabban a főváros éber rendőrsége képbamlstlást leplezett le. Két leleményes Ifjonc a hamisítások kecsegtető jövedelmeinek reményében nagynevű magyar festőművészek képeli akadémiai növendékekkel lemásoltatta, hibátlan ortogroftával, a vászon jobb alsó sarkába kerültek Ivánji-Grtlnwald, Csők István, Prl-hoda jómárkdju nevel és a kép jő áron bevándorolt valamely .miiértő-diszes szalonjába.
Ezek szerint mondhatnánk azt is nyugodt lélekkel, hogy jégkorszak kőkorszak és bronzkorszak után ml, a Ma emberei a hamisítások korszakái éljük. Ide nem számítódnak természetesen, a kisebb arányú hamisítások, melyekkel mindennapi jetiinket keserítik, Illetve hamisítják meg. Tej, tejfel és egyéb jikhamt-sltása már beidegződött Klónkba. Annál froppániabban hatott a tel közepén a frankhamisítás klpalta-riísa és most tegfrisebben a buda-
^%vánSTkevésbbé kivánalok vegyesen, most már türelmetlenül várjuk e meglepetésnek tartogatott enéb hamisításokat. SSem akarok jós tenni, de mm-denki íegven elkészülve a tegrosz-
Tabb\'O Én már el^gyok kékülve
arra az eshetőségre is, h-gy egy szép napon kisül a hamisítások sorozatában az. hogy a l"\'« bZ!eín ke-„én is hamis, a, Wz/s
gén resztelve.
■ (Vendéglőkben már régen nem adják tisztán a vizel. Borra\' Zgyitik) Szivei mindenritmegbzo-nyosodunk. hogy
Megtanítottak a \'egutóbbMkarra. hogy minden ember a legdühösebb pesszimista tegyen
fank semmiben. Minden ham* * lengő, a víz. A barátunktól már ré-
gen tudjuk ezt.
— Fehérvasárnap. Az ősegyházban húsvét nyolcadán az újonnan keresztellek fehér köntöiben JSrtak s a nyolcadik napon letelték. Erről a régi szokástól marzdl a .fehér-vasárnap* elnevezés. Nálunk a gyermekeket viszik e napon az első szenláldozáshoz ét Így a régi név most is megfelel. Húsvét nyolcada alatt évforduló gyászmiséi nem szabad mondani.
— Károly rekviem. Holnap, hétfőn délelőtt 10 órakor a nagykanizsai plébánia-templomban a megboldogult IV. Károly király emlékezetére rekviemet tarianak, melyre meghívás; kaplak az összes hivatalok, hatóságok, egyházak, iskolák, egyesületek, testületek, stb.
— Az uj DV. forgalmi tőnök. A DV. üzletigazgatósága Polónyl Oézát Székesfehérvárról nagykanizsai forgalmi főnökké kinevezte. Az uj forgalmi főnök már el Is foglalta hivatalát.
— Vármegyei tb. ügyészi kinevezés. A főispán Kaszás Károly dr. tapolcai ügyvédet vármegyei Ib. tiszliügyésszé nevezte kl.
— Községi elöljáróság választás. A Zalahosszulaluval egyesiletl Zalaapátiban előljárósági választást tartottak. Biró lett Iberpaker József, helyettese Edcmann Ferenc.
— A városgazdaság eszközeinek eladása. Nagykanizsa város feloszlatott gazdaságának felszerelését, kocsikat, szekereket, szántalpakat, ekéket, boronákat és egyéb felszerelési tárgyakat szerdán árverés uiján fogják értékesíteni.
_ Himlő-oltás. A nagykanizsai városi tiszU orvosok május 2-án fogják elvégezni a csecsemők himlő elleni kötelező bcoltásál.
_ Levente-oktatás. Ma délelőtt a rendes időben minden levente csoport megkezdi a húsvéti ünnepekre abbamaradt foglalkozást.
— Kerékpár-egylet alakul Nagykanizsán. Nagykanizsa kerékpárosai egyesületbe tömörülnek. Az előkészítés munkája odáig jutott, hogy |ovő vasárnap már megtartják az alakuló közgyűlést.
- Pékek küldöttsége a városházán. Tegnap délelőtt a nagykanizsai pékmesterek küldöttsége Kereste lel a polgármestert, akinek előterjesztenék abeli kérelmüket, hogy a munkát hajnalban egy órával korábban, tehát 3 órakor kezdhessék. Kérelmüket azzal indokolták, hogy 4 órai kezdés mellett nem tudnak elkészülni a friss süteménnyel arra az Időre, amikor arra a munkába induló fogyasztóknak szükségük van. A polgármester megígérte, hogy a pékmesterek kérelmét pártlogolni fogja. A kérvényt a pékmesterek küldöttsége fogja felvinni Budipestre a kereskedelemügyi miniszterhez.
— Klasszikus zene a Szarvasban. A Szarvas-kávéház látogatói-zenei Igényeit minden tekintetben ki akarván elégíteni, ismét egy újítással lepi meg a zenekedvelő közönséget. Szalon-zenekara ét Jazz-band je a jövő héttől hetenként hétfőn és pénteken esle 9 órától 12-ig klasszikus zenét, opera-darabokat, hangverseny-számokat ad. A pro-gramm-zenés eslek bizonyára csak fokozni fogják a Szarvas-kávéház közkedveltségét.
— Házasság. Sípos József mészáros é« hentesmester ma délután 5 órakor vezeti oltárhoz a szeotfjrenc-rendiek templomában FurmerhiiKf vendéglős leányát, Irénkét.
— Dr. Godn Lipót tiszti orvos előadása asszonyok részére. Nagyon sok családban kevesebb lenne a baj és több a boldogság, ha az asszony, az anya, a hitves nagyobb gorfdot (ordítana azokra az elemi követelményekre, amit minden asz-szonynak a saját és családja egészségének megóvására az egészségtan ráparancsol. A legtöbb asszony, főleg a fiatal mamák tudatlanságának a következménye, hogy benépesül a gyermektemető. Hogy az asszonyok és liatal mamák mindenről szakszerű oktatási és tanácsot kapjanak, az alispán elrendelte, hogy mindenütt díjtalan orvosi előadások tartassanak asszonyok és liatal mamák részére. Az első ilyen előadási most lolyó hó 15-én, csütörtök délután pont 5 órakor fogja tartani dr. Goda Lipót városi tiszti orvos arról, amit minden férjes asszonynak tudnia kell. Minden asszonynak érdeke, hogy ezt a kedvező alkalmat fe.használja és felvilágosítására ezen az orvosi előadáson megjelenjék. Az előadás a Stefánia Szövetség rendelőjében lesz é* \'-Ihlvjuk reá a nóvilág nyomass ügyeimét.
Az Irodalmi Kör zenekari próbája. Kéretnek a zenekari tagok, hogy a hétfőn esteli próbán, minél nagyobb számban meg|elenni szíveskedjenek. Keltűig.
= Nőegylet I tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet szokásos teadélutánja 13 án, kedden délután 5 órai kezdettel Rubint Károlynénál (Kazinczy-utca 35. szám alatt) lesz, melyre a tagokat és azok vendégeit szívesen látják. \'\'
Hunyadi János
icrmészeteskeserttvtynck, a legjelesebb orvosok véleménye szerint, kiváló előnyei*: a gyora, blnto» ém enyh* tottt. »
ÍF
ZALAI KÖZLÖNY
1926. Április 4.
... Van szerencsém érlcsiicni a n. é. közönstge. hogy o voll Vmla Lajos Diák-tér 10 sz. a. dohény-kisáru-dájára szóló engedélyi a M. Kir. Pénzügyigazgatóságtól megkaptam és újból megnyitottam. Miért is kérem a d. érdemli közönség szives párifo gását, Marvalits Ferenc. «
_ Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 7 gyermek születeti. közülük 2 liu és 5 leány: Csicsor János molnárnak leánya, Boll József földművesnek leánya, Strebelovszky Ferenc kovácsmesler-nek leánya, Légrádi Ferenc épllő-meslernek fia, Viola Sándor temetkezési alkalmazottnak fia, Bolf Antal földművesnek leánya, Jakabfi Oyörgy földművesnek leánya. — Házasságot kötött 3 pá\': Dr. ü:>da Hál fclsösegesdl körorvos Széli Ilonával, Sipos József mészáros és hentes-mester Furmen Irénnel, Horváth Ferenc kovács-mester Berke Máriával, _ A halálozások száma 12 -. Czlráki János községi kanász 70 éves, tüdőgyulladás; Csendes Erzsébet napszámos 69 éves, nyelőcsórák; Váradi Imre halastói őr 18 éves, haslövés, tüdőgyulladás; Pál László 20 napos, veleszületett gyengeség; Horváth László nyug. kir. törvényszéki kézbesilő 77 éves, aggkori végkimerülés; Sebők Károly 3 hónapos, ránggorcs; özv. Németh La-|osné Marton Maliid 63 éves, hörghurut; Nagy SJndor napszámos 31 éves, lüdőgümőkór; Székely Jtnosné Steiner Katalin 69 éves, lüdőlft); özv. Bauer Lajosné Horváth Julianna 41 éves, öngyilkosság, lugmérgezés; özv. Schiller Fetencné Pfcifer Zsu-zsánna 62 éves, szervi szivbaj; Knausz Józsel vasöntö 40 éves,
gyomorálfuródá?.
— Találtak a városházán a icf. estély után egy rózsafüzért és egy Szent Antal szobrocskát. Tu!a|donosa Jelentkezzék a kiadóban.
— Megvadult lovak a piacon. Tegnap delelőn nagy riadalmat okozott a piacon és a Király utcán két kocsi, melyet a megvadult lovak elragadlak. Az egyik kocsit a Király utcán végig hurcolták a lovak s csak az utca végén sikerült őket megállítani ; a másik pedig egyenest a pucra tartolt s ki tudja, milyen kárt és szerencsétlenséget okozlak volna, ha a Palkó-bódénál nem sikerül őket megfékezni. Igy is óriási volt az Ijedtség a népes piacon. Az asszonyok lejvesztetten menekültek, miközben fazekak, lejfeles-koisók törtek, kosarak borullak egymás ulán. A lovak csak egy narancsos ládába léptek bele és összeliprirlak cey halom dugiiagymít. A kocsik homokot szállítottak afc-fgyik Király-utcai udvarba s ott egy lezuhant pléh-táblától, majd egymástól megijedlek a igy mindkét kocsi nekiszaladt az utcának. cv
— Elhelyezést nyerhet egy 14— 15 éves árva liu vidéken. Jelentkezni lehet Hardy Q,ula közgyámnál a városházán.
A boldogság tolvaja
Az Uránia mozgó jövö he\'i kimagasló műsora
Éles és ragyogó felvételek, izgalmas mese, kitűnő szerepek, elsőrangú színészek - és kerek, tökéletes kompozíció: hirtelenében ezeket a jó tulajdonságokat ismeri fel az ember /I boldogság tolvaja ctmU filmben, amelyet a jövő héten mutat be az Uránia mozgó. Önkéntelenül szordi-nóval használjuk a dicsérő jelzőket, meri ezen a filmen minden szint, gazdagságot és pompát olyan Ízléssel alkalmaz Oeorg Fltzmaurlce, legkiválóbb film --megrendezett bravu-
rendező, hogy ítélet csak az lehet, tökéletes film. A film látványossága elkápráztat. — Amerika legarányosabb testű görlei asszisztálnak a vízipóló- és a lovaspóló-jelenetben. Szerepel itt egy keleti táncosnő, akinek a testén negyvennyolcezer gyöngy ragyog s anélkül, hogy ez a páratlan látványosság mutatványszámba menne: éppen annyi ideig tart
a nézők gyönyörködtetése, ameddig kell, nem él vissza a rendező a rendkívüli ötlettel s mint egy álom tílnik tova a jelenet, hogy helyt adjon éppen ilyen fegyelmezett ízléssel
Ime a kritika
A boldogság tulvaja
I6pr4b*járól «
Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű I
ZPécfjy Srzsí
Szép és megható film. kiváló eseménye a kinematogutiának.
9)ídvHus MiRsa
Többet kapt&in, mint vArtam. Tökéletes szinházi előadást, bril-liáns színészekkel.
dláf/iay Már Ion
Darab, rendezés, színészek elsó-ranguak.
Tifjanyi "Vilma
Könnyekig meghatott ez s kitűnő film.
Szirmai fJmre
megrendezett bravu ros részleteknek. — A női főszerepet a .Fehér apáca" kreá-lója, Dorts Kenyon játsza. Csodálatosan szép partnere Rónáid Colman, a legjobb jellcmszinészek egyike. A filméi a First-National-gyár állította elő hallatlan pazarsággal és bőkezűséggel, reprezentációs filmnek szánta és igy is járja be a világot A boldogság tolvaja és mindenütt páratlan sikere van. A film budapesti főpróbáján a színházi és sajtóvilág lagjai veitek részt s az egyhangú vélemény az volt, hogy ez a film n3gy eseménye az idei szezonnak. —
— Minden fájdalom, dc különösen köszvény, csuz és rheuma tlien nagyon ajlnllntó a már közismert .Delej-só", mely kapható 20.000 koronáért nagy csomagban Szlávlk Leó gyógyszerésznél Budapest, Szcszgyát-u. 1.
— Világjárók Nagykanizsán. Tegnap újból kalandos világkörüli ulazásra elindult lialalemberek jelenlek meg Nagykanizsa falai között. Cramer Hermán berlini és Taraba Lajos nagykörösi cserkészek mult év június l-én indullak cl Berlinből s fogadásuk érteimében 6 év alatt, gyalog, pinz nélkül bejárják a földgolyóbis minden zegél-zugát. Mint eddig minden hasonló világutazó, ők ís levelezőlapokat árultak. Hogy azonban ebből hogyan tudnak megélni, az az ö titkuk, amit a mai keserves időkben nem ártana az agyon-szanált Magyarországon is elárulni a levegőből élő emberek tízezreinek. | d Varrodámban elvállalom a \'gkénycsebb ízlést is kielégítő fehér-mü varrást a legrövidebb időn belüli - .vésziiésrc. Fizetó leányok szakszerű kiképzésre felvéte nek. Urtgár Arpdd-né, Zrínyi Miklós-utca 20.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentése: Szombaton 2 MnUrt-\'í-íer: reggel 7 órakor +6-2, délután 2 órakor +12 3. este 9 órakor;+7\'S.
Felhitet: Heggel kevésbbé, délben bo-ult, este tiszta Tgboltozat.
Szíllrány: Reggel Északnyugat, délben Északkelet, este Délnyugat.
Napi csapadlk mennyisége: *
A Meteorológiai Intézet jelentése sze-lint változékony idő, itt-ott Kevís esővel és lényegtelen tiővdltozással.
— Földblrtokrendezési eljárás. Knlpsz Antal bécsi gyáros Pűrnye-földe község határában lekvö birto-káből az OFB által Igénybe vett területek kiosztása most van folyamatban. Nagykanizsáról Vatt Zollán dr. gazdasági főfelügyelő és Pauk Vilmos mérnök végzik a kiosztási munkálatokat. Az igénybe veit területből kielégülést nyírnek Lasztóca, Erdőhál és Szentadorján községek Is (a letenyei járásból), míg a novai járásból Kányavár és Szentpéleifölde.
= Rádiókészülékek, alkalrészek, lámpák, hallgatók, hangosan beszélők, lelepek Szubá Antal rádió üz-leiében kaphatók.
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra április hó 15. és 17-én kezdődő onxtálysorsjátékon. Ismét, mint békében, minden második sorsjegy nyer.
Főnyeremény 5 milliárd korona.
U4 Szerencseszámu sorsjegyek és tervek kaphatók
ifj. Hirschier Miksa USS&& °\'2,t""0r,lc|ty
A has teltsége, szlvtájl fájdalmak és az emésztési nehézségek a természetes „Ferenc József Keserűvíz használata állal megszüntclhctök és az agy, a szem, tüdő vagy sziv (elé irányuló vérlolulások cllensu-lyozhalók. Gyomor- és bélspccialis-ták igazolják, hogy a Ferenc József vizzel, különösen az ülö élelmód következtében jelentkező bajoknál, nagyon kielégítő eredményekel érnek cl. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben.
— A kétszázmilliós posta-lopás ügyében a kaposvári rendőrség megfeszített munkával folytatja a nyomozást. Ma *ár csak órák kérdése, hogy a titokzatos lopás ügye»vilá-gosság derüljön. Keller Ferenc előzetes letartóztatásba vett postakiadó felfolyamodását a vádlanács elulasl-lolla. Tegnap házkutatást tartottak Takács Lajos postaallisztnél, kinek lakásán poslazsáknyitó-kulcsot és különféle gyanús eredetű árukat találtak, melyre vonatkozólag Takács nem tudott felvilágosítást adni.
— A Keresztény Társas Temetkezési Egylet tagjainak figyelmébe. A nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet folyó hő 18-án vagyis jövö vasárnap.délután 3 órakor a Rozgonyi-uteai Keresztény-Otthon nagytermében rendkívüli közgyűlést larl. Tekintettel a tárgyalás alá kerül? lírgyponl rendkívüli fontosságára, az összes tagok felkérelnek, hogy a közgyűlésre teljes számban és pontosan a kitűzőit időben Icltéllenül megjelenni szíveskedjenek.
— Kereszt-szentelés. Nagypáll község főutcáján a Siller-család hősi halolt atyjuk emlékére keresztet állilqll, melyet most szentellek lel ünnepélyes keretek közölt. Az ünnepi beszédet Pehm Józsel zalaegerszegi apátplébános mondta.
=.- Értesítés. Tisztelettel értesi-lem nagyrabecsüll rendelőimet és a I. hölgyközönséget, hogytanulmány-utamról visszaérkeztem és divatszalonommal újból a t. hölgyközönség rendelkezésére állok. Becses pártfogását kéive vagyok tisztelettel Farkas Böske, Fő-ut 10.
Eljegyzés. Róth Szidi és Schwarcz Aladár Budapest Jegyesek.
— Tüz. Szenlerzsébelhegyen eddig ismeretlen okból kigyulladt Salamon János gazdálkodó pajtája és istállója. A lüz átterjedi a lakóházra és mire a helybeli és 3 szomszédos község tűzoltósága a helyszínre ért, csak a legnagyobb erőfeszítéssel leintett megakadályozni a tüz tovaterjedését, Silamon János portájának tetőzete és melléképületei azonban leijein leéglek.
= Zongorázok figyelmébe I Budapesti elsőrangú vak zongorahangoló Nagykanizsára érkezett. Minden néven nevezendő javítást és hangolást elvállal. Megrendelések Fischel Fülöp Fial zenemüketeske-désében eszközölhetők. Meghívásra vidékre is elmegy.
BRTELEF0H:182:8S||
BERETVÁS PASZTILLA a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1926. Április 4.
zalai közlöny 11
Orvosi hlr. Dr. Janói rende-léseit ttjoól megkezdlc.Sugár-til 43.
— Jégeső. Csütörtökön délután Kaposváiolt esővel vegyes borfó-„jgysígu jégeső vonult keresztül, raeiy azonban jelenlős kArl nem okozott. Pécset, Szombathelyt ugyanezen délután látogatta m:g a néhány percig lartó jégeső.
_ Az Alsóduuántull Mezőgazdasági Kamara, melynek megszün-teliséért n Zilavarmegyci Oazdasági EevesOlet lelir a kormányhoz, költségvetésében évi 2 ntilliaidúi szükségletet állit be. Ebből I milliárd korona esik a Kamara adminisztrációjára.
= A fővárosi niagánbankházak
kiterjeszlik kölcsön- es betetUzlelei-ket a vidékre is. Lapunk más helyén, a békében 1912-ben alakult Metey Bjnk közli ismertetését. . _ A határszéli betörők ujabb garázgálkodása. Csak a napokban ittuk meg, hogy Siíp SMtoly nemesnépi gazda lakását a |ugoszláv halárszéleken garázdálkodó rablnbandi kilősz olla. Tegnapra virradó éjjel ugyanitt teljesen kifoszlolták Kosa Móric gazdálkodó lakását. A betérők állítólag jól fel vannak fegyverkezve. A lakosság valósággal tehe-tcllen a titokzatos bandával szemben.
= Készpénznyerentényck. Ap rilís 15-én kezdődik a 16. m. kir. osz álysorsjáték, a melynek tervén a közönség javára előnyös váltogatások történtek. Az összes sorsjegyeknek a felét kisorsolják, léhát mind;n második sorsjegy nyer! A nyeremények összege ptdig több, mint 55 milliárd kotona lesz, melyei azonnal készpénzben fizetnek ki. Már egy sorsjeggyel szerencsés esetb?n 5 milliárd korona nyelhető, jutalom 3 milliárd, lőnyeremény 2 milliárd, ezenkívül 1 milliárd, 500 millió, 400, 250. 200, 150, 100 millió korona stb. Nyerési esélyek tekinlelébcn az összes állami sorsjátékok élén áll. Eren körülményben leli magyarázatát ezen népszerű intézmény napról-napra fokozódó közkedveltsége. So:s-jenyek a hivatalos áron: tg-sz 20Ó000, fél 100000, negyed 50 000, nyolcad 25.000 korona, az összes elárusítóknál kaphatók.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb ki szolgálás.
= KBztudomásu, hogy nta .Píalf" a vezeiő márka, azért ragaszkodnak az Iparosok és családok egyaránt Pfaff varrógépek vásárlásához. Kizárólagos raktár: Grandi Sándor és Fia cégnél Deák-lér 2.
— Schwarcz Dez^é harisnyái a legjobbak.
Munkaközvetítés
A kerületi munkaközvetítő adatai szerint a munkakeresők 15\'AiV-a nyerhet elhelyezést
Nagykanizsa, április 10 A Zalamegyéi is magában foglaló s"proni kertllcli halósági munkaközvetítő április hó 7-iki kimutatása szerint
munkát kaphat
6 gazdasági cseléd, 1 asztalos, 1 kovács, 6 napszámos, 3 szobafestő, I férfiszabó, 6 házicseléd, 34 iparostanonc, 1 kereskedőtanonc, összesen 59 munlrakcresö.
Munkát keres
7 ács, 20 asztalos, 7 tádogos, 3 borbély, 13 cipész, csizmadia, 2 fa-esztergályos, 3 gazdasági cseléd, 9 gépész, 7 gépkezelő, 2 kádár, 3 kéményseprő, 6 kerékgyártó, kocsi-gyártó, 3 férfi- és női takács, t kertész, 14 kovács, 2 kómflvcs, 11 lakatos, 4 mészáros, 2 molnár, 126 napszámos, 9 sütő, 14 férfiszabó, 1 3 szíjgyártó, 3 szobafestő, 3 vasesztergályos, 4 villanyszerelő, 4 létfi és 1 női magántisztviselő, 6 üzleti alkalmazott, 10 srolga, 9 kpcsis, 40 llázicscléd, 16 iparostanonc, össze sen 376 munkanélküli.
Elhelyezést nyerhet a munkakeresők 15 és fii százaléka, ami március 18 ári közölt kimutatáshoz viszonyítva 2 százalékos javulást jelent.
Munkakeresik forduljanak közvetlenül a munkaközvetítőhöz (Sopron, Városháza, míg a munkást keresők jelentkezzenek a helybeli Városházán (I. err. 4let 20. nj\'ó)_
SPORTÉLET
Bajnoki fottball mérkőzés KRSC-NSE
Ma találkozik a II. oszt. jelenlegi formák alapján legerőssebb ellenfelével az r*SE. Ha megakarja nyerni a mérkőzési, ugy az NSE-nek legjobb formáját kell, hogy kijátsza, mert még igy sincs kizárva az eldöntetlen vagy vereség. Az utóbbi időben nagyon sok u| játékossal erősödőit meg a KRSC ezáltal a tavasz folyamán négy ellenfelét már megverte.
Ha az NSE-nek sikerül a kaposváriakat megvernie ugy a II. oszt. bajnokság legjogosabb aspiránsa lesz és elfoglalja a vezető helyeit, melyet ha megtart a II. osztályú kerületi fottball bajnokság is Kanizsára keiül.
Tekintve, hogy közönségünk a KRSC-t még nem ismeri, szükségesnek tartjuk ismertetni, hogy a cukorgyár tisztviselői alakították és a csapat tagjai szintén mind a cukorgyár-tisztviselőiből állanak.
Mérkőzés kezdődik fél 4 órakor, elölte az NTE I. és ZTE. 1. csapatai tartanak tréning mérkőzést, hölgy-Jegy mint minden mérkőzésen ugy ezen is 10.000 K.
irodalom és mfivészet
Színházi Élet. Folyó évi 15-ik siáma a szokottnál is gondosabb az elmúlt hét aunházl eseménycinek reprodukcióiban. F. lAcll moii*. spnrt- ós [Qrdóescmények egCsrfiTk ki a tüzet tartalmát. Darabmellék-let 303. (Hüsíg széiunt), Bus Fekete László 3 felvonásos vigjálóka.
Kényszerkölcsön-kötvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk
GROSZ ÉS TÁRSA
bankház
„-, Fó-ut 15. - Telefon 321.
mozi
Uránia vasárnap 3-5-7-9 órakor: Lord Scherhxk Holmes, kedélyes történet 7 felvonásban, főszerepben Viola Dana, Kaymond Griffilh. Mrs. Bicher, 2 felvonásos vígjáték.
Világ vasárnap 3-5-7—9 órakor: Pokollovas, monumentális cowboy film 6 felvonásban, főszerepben Hoot Oibson. Brownie, mini inas 2 felvonásos burleszk.
Már egy sorsjeggyel is
ötmilliárd
osztálysorsjitékon,
korona nyerhető az újonnan kezdődő
Az uj j.|ékletv igen előnyösen változott, mert a.nyeremények száma ismét a ! ili arányban van megállapítva, vagyis mmden nti.od k .or.-
»»«• 55 milliárd é.250 milliókor
b\'kcbéli arányban van megállapítva, vagyis jegy nyer 55 mj||iard é
— Szerencscszámokat ajánl:
Mi lhoffer f őárusitó sorsjegyirodája glf
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, léi 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen.
Húzás április 15-17.
közgazdaság
A japán paizstetü")
Irta: Dr. Jeszenszky Árpád (4) Ebben a nehéz helyzetben meg-menlóul maga a természet jelentkezeti. Bérlése Antal a firenzei rovartani állomás veietője Howard amerikai tudós utján kapóit Diaspises ágakat tanulmányozva, rájött arra, hogy a Diaspis nem veszedelmes, mivel egy apró, alig \'/10 mr.i nagyságú darázs állandóan puszlitja. Ez a darázs petéit a nőstény Diaspisba rakja. A darázs álcája a Diaspist fölemésztve fejlődik ki és mint darázs búvik elő, hogy a petézést tovább folytam. Ez a darázs sokkal szaporább lévén a Diaspisnál, annak terjedését, elszaporodását megfékezni képes. Ez a darázs a Prospallella Bérléséi.
A prospallella elszaporitása és akll-matizálása nem volt nehéz. A prospallella télen a nőslény Diaspitban telel át. Az igy prospaltellával Inli-ciált Diaspises ágakból március második leiében néhányai kihelyezlek a még prospaltellától immúnis Diaspis beteg fákra, ahol a prospallella kikelve tovább szaporodott és a Diaspist elpusztította. A prospaltellával inficiál! ágakat igen nagy mennyiségben terjesztenék éveken ál az ország minden részében és Olaszországban uéhány év alalt a prospallella annyira elterjedt, hogy az 1911 — 12. években már a beteg fak egyéb kezelésével teljesen föl is hagytak, csupán a fák gyakori csonkítását eszközölték és a Diarpis-törvény végrehajtása ma már szükségtelen. A kis darázs minden növényre elszáll, minden Diaspist fölkeres, ugy hogy munkája tökéielesnek mondható. Ilyen biológiai védekezés ismeretes más téren Is, de, hogy a prospallella hatása mily tökéletes, az
egyenesen, bámulatbaejtó. Oly területeken, ahol azelőtt minden fertőzött növény tövétől hegyéig el volt lepve Diaspissal, ma már keresve lehel a Diaspist megtalálni. Vannak I körülmények, amelyek a Diaspisnak kedveznek és viszont a prospallella cimü folyóirat l«;
I utóbbi számából vesszük ál ezt a cikket miulán illetékes helyen klllon I.IcltlvIák reá tlgyclniünkct. A apán paizstelll tclló-pésc Katasztrofális veszílyt ielcnt ai ország mezőgazdasági kul urájáia A sicrk.

— ocnwarcz uezso nansny.u a jöickuiv-* --_- i ■■■—»------° • _
{Jobbak. |__
TAVASZÍ ÚJDONSÁGOK
és
> .........••___
és
Angliából behozott férfi éj női ruha éj felöltő" szövetek
3 óriási „álasrfékban, olcsó árakon
Kisfalud! és Krausx » ■ Jm KakaHio:
Mag^anigsan, Erxsebet-ter 21.
fejlöiiésére hátrányosak. Ily cselben , a Diaspis szórványosan fölléphet, de még Itt is jelen van a prospaltella és annyira megtizedeli, hogy a növényekre lényeges veszedelmet jeleni. r
ZALAI KÖZLÖNY
19sé április 11.
nem
„,„_. .i-otyt. köv.)
TQjp
A mai p" jOE
fejlődőit \' .dgánlorgalomban ^íem vor"\' ni üzlet. Csak néhány fa-érték iránt mutatkozott érdeklődés. Magyar Hitel 268, Osztrák Hitel 126, Angol Magyar 27, Hazai Bank 98, Kereskedelmi Bank 810, Pesti Hazai 1590, Moklár 160, Első Budapesti Gőz 93, Borsód Miskolci 130, Kőszén 3125, Beocsini 1000, Salgó 454, Urikányl 1165, Rigler 55, Rima 100, Danubius 1515, Villamos 830, Hollher 118, Ola 520, Rézbányái 36, Zabolai 20, Déli 765, Államvasút 390, Cukor 1395, Georgia 192, Mezőcukor 365, Izzó 760, Magyar Német Mező 58, Juta 275.
x i Zürichi zárlat
fuli IJM50. London 2SI825. NilryMl 517.78. Braiicl 198000, Milano 1082S0 Kolliod 307 35. Btrlln I2J30. Wle» 7»\'|5, tolli 375 00. Prágt 153500, Badapetl 7*-SO, 1/trtó 6050, Bulit,.11216 50, Balgrid 912 50.
Terménytőzsde
g,u lu» \'« kg-ot <02 500-<05 OX, n t. ot <01500 410.0 0 78 kg-ot <10000 - 412 óCo. .gíib donántnlt ét pest vlrlikl 76 kg.-ot 307 500-100000. 77 !■«■« <02 500 405 006, 13 kg oi <05 OiO— <07 500 70 kg-* 407j00-<ltia». .0(1 235 COJ. Irktlirányiipi 220 000- 235.000. söiárpa 280.000-315 000, aI- 245 0»-JOOCOIi. lengeti 190 0 0 1925C0. repce 600.000—610.000. \'öles 180 000 I9500T koipt 167 5% - 170 000.
Sertésvásár
rilbt|Ui 5253. mélytál eltdiUinul vi lit
• atrtdt 400 drb. Ehírendb 18.000-lsyO, uedett 16.500-17000. uedelt lf- ""V"
—16.500. könnyű 14.000—15.000,------
öreg 17.000-17.500, mitodtendu 16.000-. 16Í00, tngol midi 18000—21.000. ittloniu
ugy bt rí 20000--.-. ztlr 21.000-21-500.
lebnnll hm 20.000 -21.000. tulonnii Hl ■értéi 20.0X1-22 000. Irinyit! közepei.
f ^HIRDETÉSEK
tptőhitdelis din 10 »*6ig ajjj.í"-.^ elcnszó i minden viliigibis befüből i«ö STÍilstónik idmiuaüt Mlndea lorfbbl ,zó dljs 500 K. » hld\'i •,\'®rí
Jla.Undó.lotgtlmlidóhaiiiaiámllisival
Legjobb mlnísigU kolloldl kokM fa Wol.or gípojár-
F.jtojáa, többszörösen dl|noll laltluU kendertntEoa Ptlmnlb. mely bőiigesi toló fa .ugy hasban nyilvánul. legelentilóbb betomliwlegsigeknek. diiibji ötezer kom. Orizig fa Widder mtgkereikedisiben Nigy-kanllii. Emibet-tít. _™
pdnxk&loaönt bekebektíne minden OMiegben ■ legelőnyösebben t! leggyoc-iÍETn lolydalUtl Aoxil lB«*° f*»í-kölcaőaközvelltő Hódija ul 3. u. altit KíoiaaarkSIoaOn kBJ-vdnyok.t veuek. _
Kiadd: Zrínyi Nyomdaipar ót Kőoy. kwetkrdi. UT. MiKfkaplM-
Ktiazönetnyilvánitáa.
Mindazon Jöbaiátalnknak és Isrne-róseinknek, kik Irtgikus véget ért, felejthetetlen unokaöcsénk
Várady Imre
elhunyta és lemetése tilalmival féléié részvétükkel mily fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek és lemelisin megjelenni szívesek voltak, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
Uagola, 1926. iprílls 10. 10,1 Boaá\'hy család.
1414. HP.
szivóg\'áz^íókomobil
000%. MÁV golyós, 1500%. Sehullleworlb
cséplő
3Vs HP
gőzlokomobil
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár>ut 16.
CORDATIC
autóguimmik.
G.armokkocalk legnagyobb vilsU-
Itkbm Ktulmann Káiolynál-____
Q.bona aaak«itÍ!»f hbiizu évi gvi korltlltl, 16 blzonyttvinyokkat kerel raktár-£kl állás! helyben vtgy vldíken, izomig beléptire. Clm 1 kltdfein. lOSo
Eladó egy beipllhelő. egy ilitil-tiki-rikluzhely ét egy ríitul. Csengeiy n^ 3*
HQI8nb.j4r.tu bulotozoll siobl1 két úriember tinire kltdó. Clm 1 kltdóbtn.
El.dó 2 egyrekeizei disznóól Pelőfi-nlet 81.
r Nem reklám I
Köstudomásu mir. hogy a Brunoeloa J4«aM»l« Bikavér Odit im 0»ÓB»\'»-
rum. <• -IJ\'nr-lUi^ tlU« tlH«
Stti^-nt s- * Ttleton 110.
Iliixnilt magax.kr4.rt megvilelre keletünk. Orttíg öTO^i^raibeMlHO.
Kit miho^Ud kaplinil ís egy jó-kubin levő kelíkplr nonntl elidö Zilnyl
Mlklót-otea X ttim tUtc_____
jíktibtn levő ebidlél plüieh díván eltdo Ktilnciy-ulet 3. 1.
Kiadó Btlttonkereliluroo, kovetlen • Btltlon putjin három szobái vlllibtn kii
II C\'Í>1 \'__ I- _.illl.l.»luliti,»l mtlm
1161
Kiiolyi _
Egy tanyéaa t.Jblk. lít ivet fia-bidkiiböl elidO. Honvid utet 20.
tlon putjin hálom szobái vlllibtn kii bt. konyhi mellíkhelylaégil mi|ui II lugulilus 1-12. Bővebbet Ktulmtnn olvnil. Telefon 372. 10^
X I t Q 11 ö ktnoilljl
Ó- és UJBOR
1917. ivl p.oaony.bor lllerenklnt U
kiphtró u«
REMETE, Sugár-llt «• ■«*"•
Buroondlrdp. eladd. Klnlzjl-a 46.
izim tltll._____i™
Egy jdkiibtn levS oyarniakkooal
eltdO. Ktrály-u. Silrln luiieikeiokedönil.
Vdrt.tQ it eíyíb~"i!óidiek lilóutre ktpbtld Orizig is widder. E/uébel-tíi 10.
Bnankorpa isikttiniri ti kapható. Orizág it Widder Erziibet-lii 10._
Egy ntgyobb, vtgy löbb kliebb, izirti, vlligoi helyliig mOh.lyn.k kcreatelik
cieueg ItUltil. Clm t kltdöbtn._1012
A.gol nyelv ta.ltiait f. hó 15-in megkezdem. Rtiilelei felvlligoilliitt fa eliótendo iclerenlUkkil kfaniggel itdgil-hatok. MUlle* Iima Fó-al 19.
Zongorán naponkint, tuvl ötvenezer, vigv mimaponkint harmlneeter koronáin gyikorolhtló Sugir-ut 26. 1104
ÉRTESÍTÉS.
Ttutelellel irteillem u llleléket le>-taleteket, hogy t Hull lekete- fa kaki-, llulhclyeltesl kikl-. illlizll-, rendőri-, csendért-, pinellgyóri- i« levenle-»»p-kik, ugytzlnlin eterkíiz-kalmpok ■ legujtbb lifonbtn megitkezlek.
HtztlUi tliztelelte) Brunoaloo Jóxaef !t„,r l> ,nr«uulUi.U dkkik
oiltl. Sagir-at ». Ttltloa 110.
Hizak. 2. 3, < és 5 szobás mtginhá-zak, köztok beköltözhető Itkissal. kisebb is nagyobb jövedelmező bérházak, emeletes is üzletházak, vendéglók olcsó árban eladók. Bővebbel Dukilz Miksa Ntgykinizsa, Rikőczi-utea 29. sz.
Tükrök ujri bortlisil s bitmely dísztárgy ujia ítgiillisit, valamint Uvegeiitl. kipkeietejíst mkizetUen vállif SVopil,
Etziibet-lir 14.__
Üiunlll jökilbsn levő Jigaa.VrinJ megvételre kereiledk. Clm i ilidőbtn._
Bitthyány-uleá 22 -24 szimu háa fa kert, április hő 1-lN kltdó. eielleg el ls tdő. Köveit Jenő Ungjtkibft.posilt, posts Felsórájk. 853

a Palma-kaucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, mert ruga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; de praktikus is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bőr és minőségben felülmúl minden más gyártmányt.
Tegyen egy próbát!
Köszvény, csuz, rheuina, ideg-belegségek és egyéb fájdalmaknál használja a már kipróbált
DELEJ-SŐT.
„Delej-só" egy kincsesláda, Egészségei rejt magába. • Minden háznak védangyala, Bajnak, búnak a hóhérja.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. « Egy nagy csomag ára 20.000 kor.
Vezérképviselet: SzlávIk Leó gyógyszerész Budapest, VIII., Szeszgyár^.- 1. sz.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai méntelepotzlály Iaklanyá|a udvarán folyó hó 14-én délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen 2 drb. heréli és I drb. lovábblenyészlésre még alkalmas mén elfog adalni. ion Ménteleposztályvezetőség.
Kény*zerkBlo>Sn-
kStvényeket veszek,
betétek uUn l» t kamatot tizetek.
JllSIír Etil-, lat- fa Pmrtltí-tóH
Budapeti, VI., Amll-utea egy. iO\'i
Igmándi
keserűvíz
| jóőtvá-
ik.nJmi.
köx4raőat é. műnk.-kedvéi
1 blxtoaíl.
Körülbelül 100 hektoliteres fajtiszta csemegeborok
kedden, folyó hó 13-án délután 3 órakor Szigligeten
(vasulállomás Nemestördemic, Badacsony mellet!)
loVíg Freysiadller Jenő pasa uradalmi pincéjében önkéntea árverésen kisebb, cirka 20-30 hektoliteres tétetekben á" legtöbbet ígérőnek eladatnak. — Kikiáltási ár literenként ab pince ötezer korona. — Az árverés megkezdése\' előtt a fenlemlífeU borok megkőstolhatők.
lültulml Umll jgjit * gfl
1144/1926. főig. adószám.
árverési hirdetmény
a köztartozások fejtben lefoglalt Ingóságoknak az 1925. évi 600\'P. M. számú Hivatalos összeállítás 67-69. §-ai értelmében eszköz-lendő nyilvános elárverelésröl.
A végrehajtási szenvedő neve: Lukács Jenő k reskedő.
Lakása: Nagykanizsa,\' Sugárul 31. szám.
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Rakóczi-u. 33. »z.
Az első árverés Ideje (nap és óra): 1926. Április 26-án d. e. 10 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Rákóczi-u. 33.
A második árverés Ideje (nap és óra): 1926. május 5-én d.e. lOóra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
1. lOOkg. mosószappan 1.600.000K, 2.50 kgr. sza\'oncukor 2,250.000 K,
3. I liter rum 50.000\'K;
4. Kellő üveg - cognac. 7 dct. 100000 K,% , _
5. 3 üveg IíkW7\'dd. 300.000 korona becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha áWérféknek lcfealébt>:.három-ncgyeMrísiff\'megigénatf.-
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbel Ígérőnek mindenesetre eladalnak.
3. A vételár készpénibtír azonnal fizelendí.
Kell Nagykanizsán, 1926. évi április hó 9. napján:
Jambrovits -István lou k>rj. tdő viítsbijtó.
iiaae Ápriiii 11.
zalai kozlQny
3647/1926.
Hirdetmény.
A Zárda-utcai Idvasrendőr-ségl istálló \' trágyagödrében f. év végéig -felgyülemlő trágyát március hó 12-én ,9 órakor a helyszínen eladjuk. A trágya 5 maponklnt szállítandó el.
Várod Tanács.
sfciBayct*\' dkhuate TáMoa; j. m-ss.
SAVIGNftNO
DMiayOmSIca nagybani ktrtskédéie Budapest, IX., Gínezy Pál-Utca I. Narancs, dtrora, maront, füge, datolya, arachid, csrobbe, carflol, citromalma,
korit lözelékek (i frlu gyünjflca
kBzwetlen behozatala I
_____rendelések H órin betát i nStn
denkort lagofoaább napi árakon
eszközöltetnek.
3004—739. . 925-926. szám\'
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t c. 36 -58. §-»!\' értelmébéfi eszkőz-Hendö nyilvános elárvereléséről.
A végrehajtást szenvedő neve: Lukács Jenő kereskedő.
Lakása: Nagykanizsa, Sugár-ut 31. sz.
Ai ehő árverés helye: Nagykanizsa, Rákóczi-ut 33. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1926. április 26 án d. e. 9 óra. A második árverés helye: Nagy-\' kaniJSJ, Rákóczi-u. 33. sz.
A második árverés ideje (nap és ■óra): 1926. május 5-én d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok- megnevezése, sommásan, nemenként:
1. 10 tiveg I I. seprű pálinka 400.000 K,
2. ll.Uveg Vu t-Dreher Brandy 440.000 K,
3. 12 üveg \'/ro I. ftprüpálinka 360.000 K,
4. 200 darab Schülzer-szappan 700.000 K,
5. Üzleti berendezés 10,000 000 K becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes in-, góságok csak akkor fognak eladafni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed részé meglgéitelik.
2. A második árverésen azonban az ingéságok a becsérték háromnegyedén alul Is," a legtöbbet igérő: nek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizelendö, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az cscllcges fényűzési adó is.
Kell Nagykanizsa, 1926. évi április hó 9. napján.
Lehoczkyi Lajos
Mi vároai végrehajtó.
Házak eladása!
Azonnal elfoglalható igen csinos 3 szobás uj magánház verandával 125 millió. Havi 2 millió KrtedelmU elfoglalható üzletház 155 millió. Egyéb jól jövedelmezó kisebb házak, szép magánházak. Házhelyek. PCTdblrtokok, bérletek, malmok villák közvetítése. Pénzkölca0»k6xvotit6» ingatlanra. Balatonföldvári fürdő r. t telekeladásaival megbízva. SZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, Főút 8. Telefon 150.
NIKICSER JÓZSEF kocsigyártó
NAGYKANIZSA, MAGYAR-UTCA 7.
Elvállalok a mai kornak "megfelelő s e szakba vágó.mlndennemü autók és kocsik készítését és átalakítását, úgymint hajtókooaik-, faitonok- és gazdasági szekereket, fényezést és bélelést a legjutányosabb árak mellett vállalom.
Megrendelésre esetleg házhoz is megyek.
Szíves pártfogást kér kiváló tisztelettel
NIKIOSER JÓZSEF
kocsigyártó.
Kész ajtók és ablakok
MllllMBIiakit ■ IcjMOlidlbb kivlldl
- HalomMky Jóxaaf
tntilMlnplf .íurtnjliiiiU;
OrlfUltp: BuditKil, VII . I\'licc . -\'. i\'.\'Td\' Jíiwr -íj/. - Viíötl níloiaraklíii UwlM KirolyWr.1 a. MlemekL Telalm: J4i*í .( Proapcfctaa aljúm.
Ne Üljön fel az űgynOkök rábeszélésének, hanem tekintse meg a világhírű
PFflFF-VflRRÓGÉPEKET,
melyek minden más varrógépet felülmúlnak.
Braridl Sándor és Fia
Dunántut legrégibb varrógépszakOzlete Deák-tér 2. <u Telefoni 12.
KadvaaS r*aalafll«.Ual faltétalak 1 Ingyenes varrás és UnuiloktaUl I
Alkatrész és lürakrir mindenféle rendszert! varrógéphez. Spaotálta ja.ltdmihat j
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Cssngery-ut I. sz. alatti
hentesáru üzletemben
a friss hus árusítását Is bevezettem.
Állandóan friss sertés-, marha- és borjúhús, továbbá olvasztott zsir, háj és szalonna minden mennyi-s\'gben a legolcsóbb napi áron kapható. Kérem a nagyérdemű közörfség szíves
Babit. Lajos
« hentes it mteiáros.
Budapest fegeJjórendü, modern, csalid! szállója, ax
tafóTkozóhelye i
sórendll, modern, szállója, az
Istvánkirályszálloda
VI., Podmanlozky.utea 8.
Mért ékelt árakt Figyelmei kiszolgálás I Modem berendezési Kézponti tatéit -Malegvlzszolgáltatást-F ü r d ó k I — Llltl
A nyugati pályattdvarközelébsn
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISHYAHflZ
Harisnyákban, keztyükben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás pontos,
Az áru olcsó és jó,
Az üzlet száz évig is fenntartható.
3243/1926.
Hirdetmény.
F. hó 12-én 9 órakor a kórház melletti istállónál 100, 10 órakor Eötvös-téri istállónál 50, 11 órakor vágóhídi istállónál 60 kocsi trágyái; f. hó 13-án 9 órakor Honvéd utca bikaistállónál 60, 10 órakor sánci csikóistállónál 100, 11 órakor sánci alsóistállóknál 20 kocsi trágyát lehetőleg egy tételben elárverezünk.
,MI Városi Tanács.
2489/1926.
Hirdetmény.
Szerdán április hó 14-én délelőtt 9 órakor az Eötvös-téri Istálló udvarán eladjuk a következő gazdasági felszereléseket: T lókocsl, 1 ökörszekér, 7 ló-szán, 8 pár hosszú oldal, 2 pár rövid oldal, 7 vaseke, l-l rámás és ráma nélküli fahenger, 1 Pátereke, 1 réttörő eke, 2 szecskavágó, 6 pár lószerszám, 6 ököriga, 1 vetőgép, 10 borona, 5 kocsikerék, 2 saroglya slb.
Városi Tanács.
Űzemredukció folytán
használt üzemképes gyalupadok, esztergapadok, furrógépek
valamint egyéb
SZERSZÁMGÉPEK
feltűnő olcsó áron kerfllneli eladásra.
" \'Ugyanott uj fáitieg munkáló és fűrésztelep!
gépek élóállitási áron alul kaphatók:
MLEMÜVEK RI.
BUDA.PES T,
VI. Figyeio-u. 14-16.
Telefon: tlpót 908 20, 908-21
ZALAI KÖZLÖNY
Háziszer!
Ha fáj a lába, ugy használja már kipróbált
üt
melyből 2-3 lábfürdő megszünteti a sok járás, álldogális, sportolás és egyéb megerőltetésből keletkező lábfájásokat. Megszabadítja a legmakacsabb lyukszem is nörkeményedéslől.kámforlarlalmá-nál fogva felfrissili az Izmokat és azonn-d int-gszonleli tci« a lábizzadáat.
[» <1)41 In I [U)l - 12.100 karosa.
K\'philó: főraktár Bodnár Jenő gvóKys\'ertár Budapest, VII., Dob-uicn 80. s Posian utánvét melleit. Rendelésnél hivatkozni e lapra.
A megyei földbirtokoaok
éa szőlősgazdák keiében
tekintélynek örvendő íj ű»e<ekOttotdeakkel rendelkezi
urakat keresünk,
kik könnyen elhelyezhető szerekre hívnák lel a gazdatársadalom ügyeimét áprllli-túl—szeptemberig. Jelenlkezéanél a személyre vonatkozó leljea Inlormádó meg. adiia tnegklvinlallk. feltételeinket eznlin kOzöllllk. Leveleket .Többtermeléa" {dinére Olookner hirdetőjébe Budapest, IV., Semmelwelí ulca 4. azint allrg&en kíttlnk. toa\'
Háromtéte MIRA viz van,
mindegyik más fajla: MIRA keaerdvix, amely enyhén és biztosan meghajtja,
MIRA gyógyviu gyomor,
bél- és májbajt eltüntet, Epekövet, cukorbajt gyógyít
és szüntet, Baby viz a gyermek gyomrát hozza rendbe, Jól emészt, könnyen székel s nyugton alszik, csendbe.
Kérdezze meg orvosát I
Központi Iroda i
„MIRA" R. T.
Budapest, V., Hold-uton I. Kapható mindenütt.
BUDAPESTI NLMZETKÖZI VÁSÁR
1926. éprilia 17-26.
Legjobb bevásárlási alkalom. J/ámszabadraktár.
Szállittási-, utazási- és vizum-
kedvezmények. Képviseletek a bel- és külföld p nagyobb városaiban. Egyidejűleg nemzetközi bőripari kongresszus. Szállást és teljes ellátási biztosító .3 nap Budapesten" c. jegylüzetek
1 millió magy. kor.
Központi iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6.
Telefon L. MI-2J. w
Fegyvergyári „5TEYR\' kerékpár
kizárólagos árusitója.
Eladás réozletfizetéaro ia
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
„ NAGYKANIZSA, Föut 8. az.
uJ Bazár-épület.
Miért nem mindjárt a legjobbat?
Alacsony fordulatszám, nagy leljrsilmény, olcsó üzemköltség, hosszú élettartam. Ezen tulajdonságokat egyesili a azolid német gyártmányú
PÖHL-TRAKTOR
Árusítja:
SATURNUS R.T. Budapest, Hl., Teréz-M40-42. SfóE
PÉNZT fo\'yósit váltóra, fedezet mclletl,
átvesz magas helikainalozásra a békebeli Mezey Bank- és PénzváltAüzlet hitdoszlálya Budapest, IV., Magyar-utca 3. (Kossulti Lajos-utca sarok).
Alapítva 1912-ben.
— Pénzügyekben azonnal díjtalan felvilágosítás. — Ma
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság ajeton (Déli Vasút)
TÉLI MENETRENDJE
1926. évi január há 1-tSI
a Nagykanizsára étkező és induló személyszállító vonatokról.
A vonat > Budapestről neme I, Indul
1 Szem. v., 7-15
2\'| Oyv. | 9-00\')
3 Szem. v. 13 30
4 Oyv. 17-30 5: Szem. v. I] 2|-55\'»
Nagykanizsára érkezik
1+55 1320
a>ao
2150 4-35
Balatonszent- ; Nasykai
_I_ I! ffyörgyröl Ind. Izaára érkezik
I\' Vegyea • "g lS li \' fft\'
1 Szem. v.
2 Oyv.
3 Szem. v. j|
4 Szem. v.||
Wicnból i..,i..i nelyröl zsára l"Jul liiclul érkezik
frtxm 11-47 9-20 14-53 ■ 17-55 1650\') : 21-33
YW
1347
Pécsről Barcsról Indul I indul j -{«
FaggUI f^
|;Nagykaiti-i\' Szonibal-
zsáról I helyre
■ Indul 1 érkezik
1 Szcrn. v 5iXl\') 7-11)
2 Szem. v, 6-10 9-37 31 Oyv. 13-lít1)\') 15-54 4 Szem, v.l 17-30 20-40
Nat\'vkant- ..
Wienbe érkezik
™TFST 1Í08
1926. Április 4.
]__: ékezik | érkezik
II Szem. vJ 5-05») ] TisJ SST
2 Oyv. | 14-05\'.) 15-47 ISI0
3 Vegy. V.! IS 05 , 2&5S
Nagykanizsáról l\'ragerhotra indul érkezik
érkezik 3\'35T) 6\'2s
4-40 9-40
10-09 20-ÖI
Sin autóbusz vonatok
írSzem. v.j 5-15 ~ 2. Vegy. v. , 17-00 3] Oyv. ,i 22-20\\l
<HtS 22-50 1-35
I Sfii.uilí. Zalaegerszeg-
Gyékényesről NisV™
15-30_160-:,
Zalaszent- || N\'agykaní
ról Indul | Ivánról indul !| ztárii érkezik
500
5-23
6 25
Nagykanizsáról Gyékényesre indul érkezik i
OinaiiTŐ ^ fl-40 1215 \'
ykanl-zsáról Indul
22-00
Zalaszent- ZnUegerszcg-ivánról indul re érkezik
23-07 I 23 28
i) Zalaegerszeg Budapcsli közvetlen kocsi II. és III. os/iállyal *) I—II. és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Barcs kőzött *) II—III. oszt. közvellcn kccsi Pécs-AVicn S. B., egy I—II—1||
közvetlen kocsi Zagrcb—Wien S. B. közölt *) II—III. oszt. Budapest—Zalaegerszeg között közvellcn kocsival M I—II. oszt. Nagykanizsa—Pécs közvetlen kocsiv.il c» IMII. oszt. Pécs—Wien és egy l-IMII. oszt. Zagreb—Wien kö/v. kocsi I—II. oszt. közvellcn és egy hálókocsi Budapest—Tricstbc, egy I-IMII oszt. Budapest—Róma közvetlen kocsival.
AZ ÁLLATOK VILÁGA
EGY KÖTETBEN
szenő arcképével, 10 színes mümcllékleltel, 24 egész oldalas és 120 szö-•vegközli képpel, díszes egész vászonkölésbea MEGJELENIK EZ ÉV MÁJUtÁBAM
LÉGRÍOY-GEHIUJKIflDii
ATERMÉSZET BARÁTOK
gazdálkodók, erdészek, \' vadászok, tanárok, diákok
BIBLIÁJA
a nagy német tudósnak ez a csodalatos szépségű müve
SIESSEK
megrendelésével
MEGTAKARÍT
\' 20 pengői, ha már most előfizet rá, 65 pengó (812 500 K) bolti ár helyett
45 pengő (502.500 k>
kedvezményes
előfizetési árért öt
havi
törlesztésre
bármely könyvesbolton, vagy a kiadónál: BUDAPEST VII, ILKA U-31
GENIUS R.T.
Előfizetéseket felvesz lapunk kiadóhivatala.
Nyomatot! a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető:
Ofeiiteck Károly.)
I
66. évfolyam, 81. szám
Nagykanizsa, 1926 Április 13. kedd
Ar. 1800 korona
ZALAI KÖZLÖNY
SartmitMg U kliMMvitil Ffct 5. u. i»mt«*-te<«foQ m
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kcmpelon Béla
EUtottil ári: Egy kJ™ 30.000 Urai Három Mra......... 90.000 korom
Pallavicini őrgróf haüomás után alkotta meg vádjait a kormány ellen
KikéuebnaitettAk ■ frank-Agy fötárgyaláaára szóló iiMzim:k«t — Csütörtökre szándékoznak összehivni a pértkS.: konferenciát — A pénzügyminiszter adóügyi panasznapokat fog rendszeresíteni az ország területén
Budapest, április 12
Bethlen István miniszterelnök vasárnap esle visszaérkezett Budapestre és ma délelőtt átvette hivatalát. A délelőtt folyamán Pesthy Pál igaz-ságügyminiszter jelentést tett a minisztereinőknek, aki még ma tanácskozik a házelnökséggel a nemzetgyűlés munkarendjéről. Ennek és a titkos társaságok ügyének megbeszélésére csütörtökre szándékoznak ősz-athbml a pártközi konferenciát. A kormány felelőssége Pallavicini vallomása szerint
Tudvalevő, hogy PaWav/cfoíOyörgy őrgróf a nemzetgyűlésnek mátcius 2-án tartott ülésén súlyos támadást intézett a kormány ellen és azt a birhpok útján Is megismételte és kijelentene, hogy a miniszterelnök, Illetve a kormány a frankhamisításról tudott és ennek következtében abban részes Is volt
Tekintettel arra, hogy az illetékes leifogás szerint Pallavidnínek e kijelentései a frankügyben a nyomozás is letartóztatottak szemponjaból és a bűncselekmény súlyának megítélésénél lényeges befolyással vannak, a nyomozóhatóságok szükségesnek tartották Pillavidni kihallgatását, aki azonban mentelmi jogára hivatkozva, megtagadta a vallomástételt. A nemzetgyűlés felfüggesztette Pallavicini mentelmi |ogát és utána a vizsgálóbíró elrendelte Pallavicini-nek lanukénti kihallgatását.
Pallavicini arravonatkozólag, hogy a frankhamisítást kik tervezték, az mikor indult meg, miként folyt le és kik voltak a résztvevők, kijelentene, hogy minderről semmi tudománya nincs és csak annyi tud, amennyit a parlamenti vizsgáló bi zotlság üléseiből és a lapok jelentéseiből tudhat Nem tud arról, hogy a többi hamisítványok hova kerüllek. A kormány, illetőleg a miniszterelnök részességéről vagy tussolá-sáról közvetlen tapasztalatai nincsenek, csak következtetések utján jutott orra a megállapításra is következ-
teléseit olyan egyének kijelentéseiből vonla le, akik szintén harmadik vagy negyedik kézből szerezték értesüléseiket
A frank-ügy főtárgyalására
kibocsátott idézéseket a vádlottaknak és a huszonhat tanúnak ma kikéz-besltetlék. Az ügyészség inditványo:^ , hogy a pótnyomozás eredményeképen a főtárgyalásra tanúként idézzék be Frledrich Istvánt, Károlyi Imrét, Teleki Pált, Stgray Antalt; Puitavt-cini Györgyöt, Lingauer Albint és mindazokat, akik a nyomozás során vallomást teltek. Ugyancsak tanúként fogják megidézni Zadravecz Istvánt, Héder Lajost és Ferdtnándy László dr.-t, kik ellen a vádat már korábban elejtették.
UJ drágasági ankétok Walko Lajos ktreskedelmi miniszter a Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel tárgyalásokat kezdett arra vonatkozólag, hogy a közel jövőben uj drágasági ankét-sorozatol indítsanak meg. A tanácskozások most arra irányullak, hogy melyek a magángazdaságnak azok az ágai, melyekel legelsősorban kell bevonni ezekbe az ankétokba.
Adó panasz-napok A pénzügyminiszter a tömeges panasz-napokra való tekintettel elhatározta, hogy Kállay Tibor dr. ny. pénzügyminiszter példáját kövelvc a pénzügyigazgatóiágok és adóhivatalok székhelyein adóügyi panasznapokat tart. Ezeken magasrangu pénzügyminiszteri tisztviselők fogják meghallgatni a panaszokat és előterjesztéseket, miket nyomban meg fognak tárgyalni az illetékes pénzügyi hatóságokkal. Igy a panaszokat rövid uton fogják elintézni. Bud János pénzügyminiszter személyesen is be
foglaulazniapénzügyigazgalóságokat.
Bud pénzügyminiszter beszámolója Rétságon Bud János dr. pénzügyminiszter vasárnap beszámolót tarlóit rétsági választókerületében.
BELF0LDI HÍREK
A hercegprímás nem megy a chicagói katolikus kongresszusra.
Budapestlöt jelentik: Csernoch János bíboros hercegprímás magas korára való tekintettel nem megy a chicagói katolikus kongresszusra.
Károly király requlem Budapesten. Budapeslrót jelentik: Ma délelőtt a Mátyás templomban IV. Károly király lelkiüdvéért requlemet tartottak, amelyen megjelenlek a kormányzó, a főhercegi családok, a kormány, a nemzetgyűlés, a tábornoki kar képviselői és számos előkelőség.
Fegyházra ítélt földbirtokos. Budapestről jelenük: A bíróság ma hozta meg Ítéletét különböző csalásokkal és sikkasztásokkal vádolt Mándoky Lajos volt földbirtokos bűnügyében. A bíróság két évi és három hónapi börtönre llélfe Mán-dokyt. A büntetésből a vizsgálati fogság egy évet kitöltöttnek vellék. Az ügyészség indítványozta Mándoky letartóztatását, a biróság azonban ezt az indítványt elutasította.
Elindult a századik gyermek-vonat Budapestről jelentik: Ma délelőtt indult el a századik vonat, amely külföldre vitte üdülni a magyar gyermekeket. Ez alkalommal nagy ünnepséget rendeztek, amelyen a kormányzó, a főhercegi családok, a kormány és a diplomáciai kar tagjai veitek lészl. Albrecht ló herceg, Vass miniszter és Cslszirlk Márton mondottak beszédet.
Dénes István nemzetgyűlési képviselő jegycsalási flgye. Budapestről jelentik: A villamosjegy csalással vádolt Dénes István képviselő rágalmazási pert indított Zdmborszky főlerembizlos ellen. Zámborszky védője a valódiság bizonyítását kérte és több lanut jelentett be annak bizonyítására, hogy Dénes István megtévesztette Zámborszkyt akkor, amikor a villamosjegy árának lefizetéséről sokkal korábbról szóló bizonyítvány iratolt alá, mint amikor a befizetés tényleg - megtörtént — A befizetés csak azon a napon történt meg, amikor a jegycsalás kiderült. Dénes hozzájárult a valódiság bizonyításához és ellenbizonyitást ajánlott fel. \'A biróság elrendelte a bizonyítást és a tárgyalást má|us 5 ikérc napolta el.
Pécs város búcsúja gróf Zichy Oytila kalocsai érsektől. Pécsről
jelenük: Pécs város közönsége abból az alkalomból, hogy gróf Zichy Gyulát kalocsai érsekké nevezték ki és eltávozik Pécsről, lelkes óváció-ban részesítette. Nevenapja tiszteletér; a várost fellobogózlák és lam-pionos zenés felvonulást rendeztek. Az érsek meghatódva köszönte meg az ünneplést.
Bezárt a Rcnalssance-szlnház. Budapestről jelenlik: A Rcnaissance-szinház sok huza-vona után tegnap bezárta kapuját és esle már nem is tartottak előadást. Az ok a gazdasági csőd. Mint hírlik, ez a szünetelés csak rövid ideig, valószínűleg csak május l-ig fog tartant
KÜLFÖLDI HÍREK
Gyászistentisztelet Bécsben Károly királyért. Bécsből jelenük: A bécsi magyar követség IV. Károly király emlékére ma délelőtt gyászistentisztelet! tartott a Máltai lovagrend templomában. Az istentisztele-len megjelent Ambrózy követ vezetésével a követség teljes személyzete, a Bécsben élő állami nyugdijasok, valamint a bécsi magyar kolónia számos tagja.
Mussolini az olasz gyarmatokon. Rómából jelentik: Mussolini vasárnap reggel lépett Afrika földjére ágyutövések és harangok zúgása közepelte. Mussolinii nagy ünnepséggel fogadták Tripoliszban. — Beszédében kijelentelte, hogy afrikai látogatása 8z olasz nemzet hatalmának megerősítése. Az a két olasz államférfi, akik Mussolinit repülőgépen kisérték, szerencsétlenül jártak. A repülőgép tengeibe zuhant, a két államférfit a hajósok megmentették.
A görög köztársaság uj elnöke. Athénből jelentik : Pangaloszt, a görög közlársas íg elnökévé választották.
Rádióelőadás Berlinben Magyarországról. Berlinben Schacher dr. tegnap a berlini rádión előadást tartott Magyarország mulljíról, jelenéről, történelmi nagyságáról és a jelenlegi gyászos helyzetéről.
Ostromállapot Pekingben. Toktól jelentés szerint Pekingben kihirdették az ostromállapotot. Az orosz nagykövet el fogja hagyni a várost. Csang Cso Lln csapatai egész nap bombázzák Pekinget. A köztársaság elnöke lemondott és egyes hírek szerint a Irancia követségre meneküli, i más hírek szerint fogságba jutott.
ZALAI KÖZLÖNY
1826 Április 13
Az uj református főgondnok beiktatása
Bárczay Ferencet dr. Antal Géza református püspök vasárnap ünnepélyes keretek között Iktatta be főgondnoki hivatalába
Nagykanizsa, április 12
Antal Géza dr. dunánlull református püspök nagykanizsai tartózkodásának második napján, vasárnap délelőtt az ev. légiómban tartott istentisztelet ulán ünnepélyes keretek közölt iktatta be hivatalába a hitközségnek uj főgondnokál, Bárczay Ferenc cs. és kir. kamarás, földbirtokost.
Ebből az alkalomból már jóval 10 óra előtt színültig megteli az evangélikus templom, melynek padsoraiban ott. láttuk a hivatalos várost, az összes állami, törvényhalósági és városi hatóságok tejeit, a helyőrséget, az ev. és izr. hitközségek kiküldöttjeit s a társadalomnak számos közismert tagját. A templom szentélyében jobbról dr. Antal Géza püspök, Halka Sándor erdöcsokonyai esperes és Szabó Bálint egyházmegyei főjegyző, balról pedig Kádár La|os re!, lelkész, dr. Huszár Aladár, a kaposvári kir. törvényszék elnöke és Bárczay Ferenc foglallak helyet.
Az Istentisztelet Káitdr Lajos ref. lelkész imájával vette kezdetét, mely után Szabi Bálint hetesl lelkész tartolt beszédet, utána pedtg dr. Antal Géza püspök vette ki Bárczay Ferenctől az esküi, melyet Kádár Lajos olvasott elő.
A püspök nagyon szép beszédben vázolta azokat a kötelességeket, melyek az uj fögondnokra hivatalából kifolyólag várnak, végül pedig megáldotta Bárczay Ferencet és a gyülekezetet.
Az uj főgondnokot elsőnek Kádár Lajos ref. lelkész köszöntötte. Utána Horváth Olivér ev. lelkész ajánlotta
fel a testvér ev. egyház együttműködését, majd dr. Sabján Oyula polgármester a város képviseletében üdvözölte Bárczay Ferencet.
Bárczay Ferenc meghalva mondott köszönetei megválasztásáértéspüspö-ki beiktatásáért s igérle, hogy a ref. egyház érdekeinek hü patrónusa lesz.
Közben az Evangélikus Egyházi Énekkar egyházi énekeket adott elő.
Antal Géza dr. püspök délután 2 órakor Csurgóra utazott, ahol Nagykanizsán megkezdett egyházlátogatását folytalja.
Három és fél évi fegyház egy emberéletért
A zalaszántói véres éjszaka — Karókkal agyonvertek i egy gazdát — A tettesek a törvényszék előtt
Nagykanizsa, április 12
1925. december 6-án éjjel a Zalaszántó község halárában levő szőlő* hegyen Németh Gyula lakásán egy nagyobb társaság borozott. A társaságban többek között ott voltak Németh Gyula, Husztl József, Nagy Gyula, Czibor Márton, Peresztegl Kiss József stb.
Ok a háborúra Ugy éjfél felé, amikor az elfogyasztott bortól a kedélyek tulfütöltek lettek, a bor árának kifizetéséből és Pereszlegi Kiss József pénzének el-lünéséből kifolyólag Németh Oyula és Peresztegi közölt heves szóvita fejlődött ki, ugy, hogy Németh Peresztegi Kiss Józsefet kiutasította a lakásából. Peresztegl el Is távozott\' NémethéktOI.
Az első ütés Azonban alig hagyta el Peresztegl Kiss József a lakást, Huszti József és Nagy Oyula ulána mentek és a 23 éves Husztl egy szőlőkaróval ugy megütötte Peresztegi Kiss Józsefet, hogy nyolc napig gyógyuló sérülést ejtett rajta.
A békéltető sorsa A zajra figyelmes lett Czibor Márton gazdaember, aki kijölt a lakásból és a zajongókai igyekezelt lecsillapítani. Azonban vesztére, mert a felhevült indulalu Németh Gyula, aki szintén kijött és Huszti József közrefogták és a kezükben levő vastag szőlőkaróval ugy fejbevágták, hogy az nyomban hátraesett.
Állati brutalitás És amikor az a földön fetrengett beszakadt fejjel, a kél bestiális ember csak tovább mérte rá a súlyos csapásokat, noha patakzott belőle a vér. A teljesen ártatlan ember olyan sérüléseket szenvedett, hogy rövid pár napra belehall a bántalmazásokba. . JellemzO a kit tettes vadállatias-ságára, hogy amikor a vérében fekvő Czlbort el akarták vinni a lakására szomszédai, a két brutális ember pera engedte azl, hanem Huszti Peresztegi Kiss Józsefet, Németh pedig Peresztegi Kiss Lászlónét karóikkal ugy ütlegelték, hogy egy héten tul gyógyuld sérüléseket szenvedtek.
Csendörkézen a tettesek A segítségül hívott csendőrség a
A MÉLY ÁROK
Irta: B. Barótl Rya (2)
Igy váltam levélhordóvá, mikor Miron urnák, a susztersegédnek reggel az Iskolába menet lekézbesitet-tem Flórica szerelmes leveleit, melyeket szintén velem Íratott meg.
EzídÓtáJt a kvalifikációnk egyenló volt Flóricával, sót ö a három elemi osztályáról, mit magyar iskolában végzett, mult időben beszélhetett, mig én, csak a yége felé közeledtem. Azonban Flórica yéleménye szerint én a papíron jobban összetudtam adni az ö érzelmes gondolatait, mik szerelmes gerleszárnyakkal csapkolódtak Miron ur borzas frizuráju homloka körül.
Sok ilyen levelet Íratott meg velem Flórica és én végeztem a rabszolgák lethargiájával.
Amit diktandóban leírtam, nem , igen értettem. Kilenc éves szivem, hogy Petőfi szavaival éljek: .Csendes volt még, mint a téli madárfészek-.
Ám Flóricában a kikelet föl- s lenyargalt és dörömbözött, miként e költeményben frappánsan van sűrítve a szerelem tavaszi nyugta: lansága...
Én már elfelejtenem volna a törpe tört lábát, csak Flórica juttatta min-
dig eszembe, ha vonakodtam levelet Írni, melyek különösképpen egyre hosszabbak letlek, holott Miron ur ezzel elleniéiben egyre rövidebbeket küldött, söl az utóbbi időben elmaradt barátságos vigyorgása is, moró* zus arccal közeledett felém s mikor csirizes kezét kelletlenül felém nyújtotta, megborzongtam és elpirultam.
Flórica is egyre szomorúbb lelt. Egy-egy vasárnap ulán alig vettük szavát. Mikor ablakot tisztított, bánatos tekintete messze szállt... Egész a Decebálig, mely most az oldalához simuló és friss rügyekben pom-pázó fenyves erdőtől olyan parádés voll, mintha zöld bársony palástot vett volna magára.
Ilyenkor rezgő hangon énekelte a búsongó oláh „Sli lu"-t, mely magyar fordításban is minden időkön át aktuális kérdés marad az epedök számára.
.Emlékszel-e az első csókra, mikor szerelmet esküvél?"
Majd magyarul: .Sujt az álok, mert szerettelek" higyta cl ajkát el-nyújtott rezignációval.
Egy májusi eslén nagyon sápadt és izgatott volt, nagy szemeiben félelmes tüz lobogott, mikor megragadta karomal és suttogó hangon igy szóit:
. — Mária, a törpéi, ha rájönnek
magamra vállalom, ha ma írsz egy I sürgős levelet Mironnak, lehet Mária drága, hogy ez lesz az utolsó... tette hozzá sötéten.
Én szívből megörültem, hogy az utolsó lesz, szörnyen untam már a sok írást és féltem is Miron úrtól, ki az utóbbi időben mérgesen kapta ki kezemből a levelel.
Az alkalom igen kedvező volt, anyuskáék ez esle éppen színházba készültek.
Ez a — csakugyan utolsó levél is csak ugy kezdödöll, mint a sok többi: .Miron Drágái" megszólítással.
Aztán |ött a koporsó bezártáig tartó szerelem... (mennyire igaz volt) meg, hogy nem élhet Miron ur nélkül, (ez is igaz voll) telekiében, felkeltében a Miron drága van eszében (ez is nyilván igaz voll), hogy bizlosan tudja, hogy Miron ur meg-tarlja, amit ígért (ez azt hiszem nem volt igaz).
Igy „adtam össze" Fiórica érzelmeit az irkám lapjára, mini egy nehéz számtani feladatot, csak ugy zúgott már a fejem; csupán az a megkönnyítő gondolat buzditotl, hogy ez lesz az utolsó levél csakugyan
A levél utolja meg éppen érthetetlen volt előttem, amikor ezt diktálta Flórica: „A baj meg van... és én lépem a hajam, hogy ml lesz...?
két tettest, Németh Oyulát és Huszti Józsefet elfogta és beszállította a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába, hol azóta előzetes letartóztatásban vannak.
A bünügy főtárgyalása
Tegnap volt ebben a bünügyben a főtárgyalás dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök elnöklete alatt. Szavazóblrák Berlin Ágost táblabíró és Makáry Vilmos törvényszéki bíró, mjg a vádhatóságot Metz József kir. ügyész képviselte. Az elsőrendű vádlott, Némelh Oyula védője dr. Bakos Géza, mig Huszti Józsefet Beck Dezső dr. védi. A bíróság asztala elölt egy nyaláb karvastagságú szőlőkaró, — a bűnjelek — alkalmasak arra, hogy egy ökör koponyáját is széjjelroncsolhassák. A vádlottak szuronyos őreik mellett, Irigylésre mélló nyugalommal.
Számtalanszor büntetve Némelh Oyula 32 éves tapolcai szülclésü, zalaszánlói földműves, aki testi sértésért, magánlaksértésért és lopásért már annyiszor volt büntelve, hogy az elnök alig győzi felolvasni. Kisebb-nagyobb büntetések főleg — testi sértésért.
Husztl József 23 éves, büntetlen előéletű zalaszántói földműves.
A kir. ügyészség mindkettőt báláit okozó súlyos testi sértés bűntettével vádolja (melyre a törvény 10 évi
— maximális — fegyházat Ir elő) mint lettestársakit, mert együtt és közösen a mult év december 6-án éjjel Czibor Márton gazdát szőlőkarókkal ugy megverték, hogy pár napra rá belehalt a sérülésekbe. — Némelh Oyula ezenkívül Pereszlegi Kiss Józsefet és Peresztegl Lászlóné Kiss Reginát is ugy megverte, hogy 8—8 napon tul gyógyuló sérülést szenvedtek. Husztl pedig Pereszlegi Kiss Józsefet ís megütötte.
| megöl az apám... Miron drága, vigyél át az árkon, mert ha nem viszel át, tovább nem élhetek...
— Milyen árkon Flórica I? kaptam föl kíváncsian a fejem, furcsának tartva Flórica kívánságát, hogy Miron ur árkon cipelgesse keresztül.
— Mély árok az Drága, — szólt sóhajtva, — azon tul a boldogság van, de innét a halál...
Nem értettem. Álmos Is voltara és kértem Flóricát, fejezzük már be.
— Ird csak lelkem... csókolt meg Flórica s én tovább kérleltem Miron ural, hogy ne hagyjon el a szerencsétlenségben és holnap esle jöjjön el okvcilen, hogy megtudhassam sorsomat (I. i. Flóricáéi). „Ha nem jössz Miron holnap este 10 óráig, az a Jele, hogy elhagytál, s akkor rám reggel nem virrad többé..■\' stb.
— De ugy e Flórica ez nem Igaz?
— kérdeztem álmosságomon keiesz-tül, — ugy-e csak megijeszted Miron urat, mert hogy nem sétál most már erre sohasem?
Flórica nem felelt, gyönyörű szemeivel a villanykörtébe bámult, a nyakán levő píros kláris! ujjaival idegesen zörgette, s könnyei lassan pereglek le himes ingén végig a csipkés katrincájáig ... Misnap reggel, amikor az iskolába mentem, a levél már a malröz ruhám zsebében volt. Vittem, mint egy fulár, vagy
1926. Április 4.
zalai közlöny 11
Vallomások, kihallgatások
Huszll Józsefet szólítja elsőnek az elnök. Ctfk annyiban Ismeri el bűnösségét, hogy Peresztegi Kiss Józsefei Ötölte meg. Azt mondja, hogy Kiss lámadia őt meg egy karóval, mire ö vissza ütött. Mostani vallomása teljesen eltér a vizsgálóbíró előtt tett vallomásától.
Németh Oyula elismeri bűnösségéi. Azt mondja, hogy Huszti ütölt először Czlborra.
Peresztegi Kiss József azt mondja, hogy Németh Oyula volt az, aki felszólította a társaságot, hogy .menjenek 6 utána." Látta, hogy Németh és Huszti hogyan Ötölték karókkal tz elhunytat. Súlyosan terhelő vallomást tesz a vádlottakra. Majd Ma-káry kir. törvényszéki biró, dr. Bakos éi dr. Beek védők több kérdést Intézlek a tanúhoz.
Nagy Gyula Ingadozó vallomása után Peresztegi Lászlóné súlyosan lerhelően vall Némelh és Huszti ellen. Mint a cséphadaró, ugy verték agyon Czibort — mondja.
Az orvosi látleletek ét orvosi bonc-jegyzőkönyv felolvasása után Metz József kir. ügyész fenntartja a vádat. Bakos Oéza dr. és Beck Dezső dr. védőügyvédek védőbeszédűkben enyhe büntetést kérnek.
Az ítélet
A bíróság mindkettői bűnösnek mondotta ki halált okozé súlyos tesll sértés bűntettében és könnyű tesll sértés vétségében és ezért Németh Gyulát három és fél évi fegyházra és egymillió korona pénzbüntetésre, Huszti Józsefet kelti és fél évi fegyházra és 500000 korona pénzbüntetésre ítélte.
A vádlottak éí védőik megnyugodtak az Ítéletben, a kir. ügyész ellenben súlyosbításért fellebbezed.
mint diplomata a mély árkol áthidaló ultimátumot.
Mielőtt a suszter műhelyhez értem volna, a kapun kifordult egyik osztálytársam csudaszép üveggolyókat mulatva, melyet Szebenből hozott a nagymamája.
Annyira belemerültem a gyönyörűségbe, hogy teljesen elfeledkeztem a levélről. Csak akkor |ulott eszembe, mikor Iskola után Flórica megragadta karomat és sutlogó hangon kérdezte, áladtam e a levelet. Valami volt az arcába, ami megijesztett és nem mertem bevallani, hogy elfelej-lettem; gyermekei könnyelműséggel átlendültem rajta, hogy holnap se lesz késő, végre is várhat I lesit Flórica azzal az árokkal ... Még mielólt aludni tértem, láttam Flórica halvány arcát, s azt Is észrevettem, hányszor futott ki a kapuba — hiába.
Következő reggelre megtörtént a tragédia.
III.
Mikor nyílnak a lilafűrtü orgonák az Illatukkal besurranik lelkembe még ma is bizonyos önvád, hogyha a levelel akkor kézbesítem, hátha Mlron ur mégis csak átvette volna szegény Flóricát azon a bizonyos mély árkon ?
(Vége).
NAPI HIRIK
■APIRERD
Április 13, kedd
Római katolikus: Hermenrgitd. Pro-tcaláoa: Ida. Izraelita: Nisan hO 2ü. Nap kel reggel 5 óra 17 perckor.
nyugszik délután 6 óra 45 perckor. •
Mozi. Uránia: A boldogság tolvaj*. Elóadások este 7 és 9 órakor.
K U LTU RESTÉ LY E K ÉS ÜNNEPÉ LY EK:
Április 30. Dohnioyl Erní iongo»iMtJ« ■ Ktulnó a»gytermíb«o nt« 9 ór«kor
Máju» I. Ai Urt«Jnyok Márti Koagrtgátióiinik dliteliidliá i Polgirl Egyl«» mgy1*roi«btn ««te NI
• ÓfifcOC.
Májai 2. Ai Urlelnyo* Mírti Koasr«gi<l4|Jaik dlticMldái* 1 Polgári Egylet nigyterraétxn ciU Ul 9 óríko*.
Májat 9. lUngvefKny « pl<binl«-t«mp4oni renováljál ilipli |«vár« > Polgári RgyWI n»gyl«m*b«i <•(< fél 9 értkor.
Május 23. FUchcr MUt dále.télyt • Káulo-J tugyterrriétxQ ««te 9 órakor
Junlnt «. Ai [páruufiltll dilárti iátzl6u<nt<látl OoMpély*.
Az elnyomott férjek
Bécsben ligába tömörülnek. Néhány bátor házasember felhívást bocsátott kl az Ilyen férjekhez és gyűlésre hivta őket össze. A gyűlést meg is tartották s az tudósítónk jelentése szerint Igen elkeseredett hangulatban folyt le. A kirohanásoknak egész özöne zudult az otthon maradt feleségekre s elhatározta a gyűlés, hogy tagjai ezután a legelszántabb küzdelmet Jogják kifejteni feleségeik önkényeskedése is kényuralma ellen.
Eddig a híradás. Tudósítónk azonban ezzel a gyűléssel kapcsolatosan Jelleheti sok minden kérdésre nem ad felvilágosítást. Például: hogyan kezdtek hozzá oz elnyomatásuk el len lázadozó férjek ahhoz a nagy munkájukhoz, hogy felszabadítsák magukat szolgasorsuk alól ? Mlké-pen védekeznek a nők a férjeik áltat foganatba vett uj rendszabályok ellen ? Hány tagol számlál a liga s vannak-e ujabb lázadozók a feleségek rabláncai ellen ? slb.
Nekünk, a ni! nem szemüvegén át nézve a dolgot, lenne néhány megállapításunk az elnyomott férjeknek ezzel a szervezkedésével szemben.
A férjeknek legnagyobb része széniül meg van győződve róla, hogy ő a parancsnokló tábornok a házban. á valóság azonban az, hogy ezek nz igazán engedelmeskedő férjek. A Jeleségeik meghagyják azt a kedvtelésüket, hogy mindig az l (t. t. az asszony) akarata szerint — parancsoljanak. Egy másik töredékük nem fegyelmezhető ily könnyedén s zsarnoki hajlamaik állandó veszedelmet jelentenek a békés családi életre. — Ezeknek a feleségeik alaki/halnák meg az elnyomott asszonyok ligáját. A Jérjek harmadik csoportja, a szegény elnyomott férjek kisded tömege, hiába szövetkezik, tömörül, szervez-•íkedik, ligázik és gyűlésezik, ezek megérdemlik a sorsukat. — Szomorú ezeknek a férjeknek a sorsuk, ha már tudatában vannak elnyomatásuknak. de még szomorúbb eredmények várnak reájuk, ha ennek kifejezést ts adni merészelnek.
Ha már ismerik ebbeli állapotukat, legalább ne vigyék piacra azt. Ezen a téren nem sok eredmény várhaló a szervezkedéstől; az illetők csak még több bajt zúdítanának vele kopasz fejükre... iksz
— Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
- Requicm IV. Károly királyért. A hazájától száműzött magyar márlir-király, IV. Károly halálának negyedik évfordulója alkalmából tegnap délelőtt nagy gyá6zmlse volt a plébánia-templomban, amelyen az összes polgári és katonai halóságok, a közhivatalok vezetői slb. részt vettek. A gyászistentiszteletet dr. Vargha P. Teodorich plébános végezte fényes papi segédletlel.
— ü.-.entséglmádás. Holnap, szerdán reggel 6 órától egész napon ál szentségimádás 2 plébánia-templomban. Este 6 órakor istentisztelet és szentbeszéd, utána szentségbetétel.
— A Transdanubia vezérigazgatója Nagykanizsán. Thaimann Walter dr. a Transdanubia központi vezérigazgatója Bécsből Nagykanizsára érkezett.
— Nagykanizsai kiállító nem vesz részt a budapesti Nemzetközi Vásáron. A magyar kereskedelem és ipar évenkénti szokásos erőpróbája, a budapesti Nemzeiközi Vásár ünnepélyes megnyílása, mint köztudomásu, e hónap 17-én lesz. Ezen a vásáron dacára a jól elvégzett szervezési munkálatoknak, a vidék nem lesz képviselve olyan méretekben, amint az szükséges lenne. Nagykanizsáról, mint értesülünk, ki-állitó nem vesz részt a Nemzetközi Vásáron, de annál többen mennek fel érdeklődök. Kereskedőink, iparosaink és a nagyközönség köréből a mai napig több mint 200 an kértek a helybeli vásári megbízottól kedvezményes utazási igazolványt, ami 50%-os jegykedvezményt biztosit\' a vasutakon, egyben belépőjegyként szolgál a vásár területére. Érdeklód-lünk, hogy az idei vásáron miért nem vesznek részt nagykanizsai vállalatok. Kérdésünkre azt a választ kapluk, hogy az ok semmi másban nem keresendő, mint a kala^zlrófátis gazdasági válságban. A Nagykanizsán számításba jöhető vállalatokra is mint a vidéki iparra és kereskedelemre, súlyosan nehezedik a rossz üzletmenetel és éppen emialt érhető Is, ha a vállalatok nem merik amugyis deficites kasszájukat a vásáron való kiállítás köliségeivel megterhelni.
— Az ÉME Rákóczi-Ünnepélye. Az Ébredő Magyarok Egyesülelének nagykanizsai osztálya vasárnap délután sikerült Rákóczi-Ünnepélyt rendezel! II. Rákóczi Ferenc szülelésének 250. évfordulója alkalmával nagyszámú közönség részvételével. Vánkos Jenő polgári iskolai tanár ünnepi beszédben ismertelte II. Rákóczi Ferencet és korát, melyet vetített képek teltek szemlélhetővé. Az agilis előadót értékes előadásáért lelkesen megéljenezték. Az ünnepély a Vasutas Dalkör hazafias énekével éri véget.
— Rákóczi-Ünnepély Balatonalmádiban. Az országos Rákóczi-emlékünnepélyek sorozatából Balatonalmádi közönsége is kivette részéi. A szabadsághős szobra előtt hazafias ünnepséget tartottak, hol az ünnepi szónok lelkes szavakkal méltatta a nagy fejedelem életét.
Dr. Schwarz Károly kir. törv. orvos szabadságáról megérkezett és rendeléseit újra megkezdette. Lakása Rozgonyi-utca 10/a.
— A Szanatórium Egyesület közgyűlésének előkészítése. A Józsel kir. herceg Szanatórium Egyesület választmánya szerdin délután pontosan fél 6 órakor a városháza tanácstermében ülést tart, melyen a XX. évi közgyűlés előkészítésén kívül a balatoni gyermeknyaraltatási akció megb;szélése is szerepel.
= Boldogság tolvajának szenzációs jelenetel vannak.
— összbüntetés kiszabás. Tóth Józsefet a nagykanizsai törvényszék 2 évi és 9 hónapi fegyházra, a járásbíróság pedig 3 havi fogházra itélle. Ezért a törvényszék tegnap összbünlclésl szabott kl Tólh Józsefre és az előző büntetéseket hatályon kívül helyezve összbünlelésül két évi és tizenegy hónapi fegyházra Kélte.
— Elhalasztott közgyűlés. A Nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet folyó hó 18 ikára kitűzött évi rendes közgyűléséi az elnöknő betegsége miatt további Intézkedésig elhalasztották.
— Polgárista leányok szlnelő-adása. A nagykanizsai állami polgári leányiskola április !8-án délután bájos színdarabot ag,elő a Polgári Egylet nagytermében. A darab cime .Egy baba és kél kisleány borus-derüs története". A színdarab meghaló jeleneteit lánc és zeneszámok teszik még színesebbé. A részletes műsort legközelebb közöljük. A tiszta jövedelmet az iskola hiányzó tanszerelnek beszerzésére fordítják.
— Jazz Bánd a Centrálban e hó 15 tői.
— A Munkás Rokkantsegélyző közgyűlése. A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyző és Nyugdíj-egyesülete vasárnap tartotta az évi közgyűlést előkészítő választmányi ülését. A közgyűlést április 25-én délután 3 órára hiv|ák össze.
—Akőzmunka-klvetésl lajstrom közszemlén. Az 1927. évi közmunka-kivetési és összelrásl lajstromot április 25 ig közszemlére telték ki a városi adóhivatalban, hol azokat bárki betekintheti s ellene írásban vagy „ szóban észrevételeit megteheti.
— A zalaegerszegi második templom felszentelése. A zalaegerszegi második lemplom és zárda felszentelésének napját október 4-ében állapitolták meg.
— Halálozás. Buzeczky Béláné, a balatonalmádii állomásfőnök felesége a balatonfüredi szanatóriumban elhunyt. Széleskörű rokonsága gyászolja.
—r Harangszentelés. Outorföldén közadakozásból uj harangokat szerezlek be, melyeket valószínűleg már pünkösdkor fel is szentelnek.
— Vetésterületek és zöldségtermelők összeírása. Nagykanizsa közrendészeti közegei megkezdték a vetésterületek stStiíztikájának összeállítását. Ezzel kapcsolatosan írják össze az összes nagykanizsai zöldségtermelőket is.
zalai közlöny
1926. Április 4.
Időjárás
A nagykanizsai mcteorologtal meg-HgrclOJelentéit: Hétfőn a hfmtrsik-Ut: reggel 7 órakor +38, délután 1 órakor +11-3. eate (1 ó<akor -HÍD
f/ÍMíd: Reggel tiszta, délben kevésbbé boull, este tiszta égboltozat.
Reggel dér volt.
Szttirúny: Reggel és (léiben Északnyugat, elte Északkelet.
Napi csapadék mennyibe:
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint túlnyomóan derült, sláraz és éjjel még tiUvOs idó válható, késóbb hóemelkedéssel.
— Jazz Barid a Ceiitrátban c hó 15 tói.
— Tiltott koldulás. Sós JAz«f siófold kőműves- segéd a nagykanizsai utcákon koldulásból találta leg egyszerűbbnek a megélheté.-L A rendőrkapitányságon 3 napi elzárásra ítélték.
— Gyümölcsfák kötelező tavaszi hernyózása. Kertesgazdiknak minden esztendőben -et- kell vfgez-nlök a kötetezöteg előirt tavasii her nyózási gyümölcsöseikben. A hatóság a gyttmOlcifák tisztogatásának megtöltetnél szigorúan ellenőrzi. Az ellenőrző szemlék a napokban N;gy-kanizsán Is megkezdődnek.
— Kereskedők az adóvégrehajtások felfüggesztéséért. Zalaegerszeg kereskedői nagyarányú meg* mozdulásukban tiltakoztak a kereskedelem létét fenyegető adóvégrehajtások elten. Küldöttségileg keresték fel a posta-főnököt, kit kérlek a zalaegerszegi vámkirendeitség feláll-tásának sürgetésére. A küldöttség megjelent ezután a polgármesternél, kilót a piac visszahelyezését kélték eredeti helyére, valamint részletfizetést a hátralékos ad)kra, illetve a végrehajtások lellüggesztésél. A polgármester kijelentette, hogy a nagy költséggel létesített, közegészségügyi okokból, lelsőbb utasításra áthelyezett uj piacot visszahelyezni nem áll niódjaban. A kereskedelem válságát különben sem ez okozza, hanem az általános helyzet. Az adóvégrehajtásokon ugy tehetne segíteni, ha a községi és állami adók kezelését külön választanák. A polgármester javaslatára a kereskedők elhatározták, hogy az utóbbi megoldás érdekében felimak a pénzügyminiszterhez. Addig is, má|us 16-ig a polgármester a pénzügyígazgalósággat egyetértve a végrehajtásokat felfüggeszti. Boldogság tolvaja — vllágfllm.
— \'Járási székház Keszthelyen. Az őszi keszthelyi járási lisztiérfe-kezleten felvetették egy keszthelyi járási székház építésének gondolalát. E célra a község 170 millió koronáért házát veit, melyet le fognak bontani s helyére egyemeletes székházat fognak építeni. Az építkezés valószínűleg már a nyáron megkezdődik és iwzre befejeződik.
— A tapolcai tüdőbeteg pavll-lon ügye. A népjóléti miniszter kisebb természetű kikötésekkel jóváhagyta a tapolcai tüdőbeteg- pavlllon építkezésének tervelt. — Tapolcáról egyébként a napokban küldöttség ment Id a népjóléti miniszterhez, aki a lehető legnagyobb pénzbeli támogatást ígérte.
Lóról az autóba
Egy fllmgörl szenzációs karriérje
Az egész világ filmsajtója sokat irt már a .Boldogság tolvaja• cimü First Nállonat-film hires görleiről, akik arról nevezetesek, hogy fürdőruhában játszanak végig egy lovaspoló-inérkőzést.
Ezeket a görlöket a legszebb amerikai nők közül válogatlák ki; igy azián nem is csodálatos, hogy a film n3gy sikere után a lü dő-Irikós szereplók a magánéletben is nagy sikert értek cl.
A leggazdagabb házassági ajánlatokkal halmozták cl ezeket a leányokat, akik hosszas válogatás után a legelőnyösebb külsővel és a legelőnyösebb anyagiakkal rendelkező férfiul rendszerint férjül fogadták.
A „polo-görlök" félév alatt sora férjhez mentek, csak Miss Bebe WILson nem fogadta cl könnyelműen a házassági ajánlatokat. Erősen tartja magát, — mondották tőzsdei nyelven. Miss Wilson tőzsdcpolili-kájának meg is lelt az eredménye: amerikai lapokban olvassuk, hogy Miss Wihon kezét megkérte egy nagy autógyár tulajdonosa és az utolsó hajadon" poló-görl boldogító igent mondott.
A Boldogság tolvaja" valóságos altruista film. Nemcsak a gyárnak, rendezőnek és főszereplőknek hozott sikert és sokezer dollárt, hanem még a statisztákról, a kis gOrlökról is gondoskodott. Okét is jó dolláros férjekhez juttatta.
— LESZÁLLÍTOTT áron, 10 ezer koronáét! kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a Nagykanizsai Címtár. Már csak kevés példányszámból áll a készlet.
— A Rábából fogtak kl egy eltűnt asztalost. Megírtuk, hogy F.rhardt István boncodföldci asztalos március 8-án eltűnt. Sokáig gyilkosságot gyr.nusitotlak a titokzatos eltűnés rritigöti, ótizeibe is vettek egy-két ottani lakost, de később szabadon bocsttotiák őket. Pénteken Vasmegyében, Körmend alatt lógták ki a Rábából az ellünt zalai asztalost, aki minden valószínűség szerint önként kereste a halált.
— Motoros járatok Lenti környékén. Lenti vidéke újból sürgeti az őszi menetrend-értekezleten megígéri molorosjáralok, ezek hiányában uj vonatjáratok beállítását.
— Különös öngyilkossági kl sérleL Simán Antal zalaistvándi lakos öngyilkossági szándékból baltával fejbevertc magát. Állapota súlyos.
= Két kulcs találtatott vasárnap délelőtt a Széchenyi téren dr. Konig József fogorvos és a Slolcer-lélc gabonaraktár közli útvonalon, Tulajdonosa átveheti lipuuk kiadóhivatalában.
=3 A vasutas banketten egy világos gummi felöltőt elvittek. Az illető lapunk kiadóhivatal Iban adja le.
— Aranylánc, rajta Mária-tallér elveszett vasárnap este 7 és fél 8 óra közö\'t Vasudvartól Fó-ut II számig. Becsületes megtaláló adja le kiadóhivatalunkban.
— Schwarcz Dezső harisnyái a \'cgloblwk
= Vegyen Radlkál patkányirtó huskivonalot. Kapható minden patikában és drogériában.
A Zrinyl sportpálya melletti ut rendbentartása
Nagykanizsa, április 12 Kaptuk a következő panaszos levelet :
Igen tisztelt Szerkesztő Url A Zrinyl sportpálya nyugati oldí-tán húzódik a földek felé vezető mezei ul. Az ut elején valóságos szemét lerakodó telep van. Üveg és porcellán cserép, bádogcdéuyek roncsai, rozsdás vasak és minden elképzelhető házi szemét feltalálható ezekben a rakásokban. A felhalmozott hulladék különösen veszedelmes népes sportmérkőzések Ideién, mikor az érkező és induló kocsik, autók, kerékpárok vagy nem tudják kikerülni ezeket a szemétlerakódé helyeket, vagy ha kikerülik, a gyalogosan érkező közönségei szorlt|ák az oda hordott szeméi közé. Csak a véletlennek köszönhető, hogy eddig is nem történt valamely komolyabb természetű sebesülés vagy egyéb károsodás. Szerény véleményünk szerint valakinek erre az útra is gondot kellene viselnie, legalább is annyira, hogy a veszélyes hulladékokat onnét eltűntessék és megtiltsák szút mentén történő szemét-lerakást.
Szerkesztő Urnák a közlésért köszönetünket nyilvánítva vagvunk tisztelettel : Több sport-barát.
Magyar Lányok. UJ évfolyamban két legény folytatódik: Oaál Mózes „Kenyér\' Altsy Margit ..Leánysora". Tutitk Anna lolytalla „Evike feljegyzéseit". Ezenkívül novellák, versek társadalmi és ismerettel-leiztó eikkek, képes és a szerkesztő üzenetet larkitiák a lapot Előfizetési ám negyedévre 3O.0ÚO korons. Kiadóhivatal Iludapea, VI., Andrássy-ut 16.
Már egy " JL m ; | | |j \' _ j| korona nyerhető sorsjeggyel is 4a S1 újonnan kezdődő
osztály sorsjátékon.
Az uj j itekteiv igen előnyösen változott, meri a nyeremények száma isméi a békebeli arányban van megállapítva, vagyis minden második sors-
fe" 55 milliárd ó.250 milliókor
kerlll készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája f^lK?\'-
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás április 15 17.
frodalom és mfivégzet
Balázs Árpád hangversenye.
Azt a sok szép nótát, melyeket lépten nyomon hallunk cigánytól, zongorán s énrkc\'ve s amelyeknek szerzője Balázs Árpád, a legjelesebb magyar dolköltö, vasárnap este köz-vétlenül szerzőjüktől volt alkalmunk élvezhetni. Valamikor, a középkorban igy járhatlak kobozzal vagy hegedűvel a kezűkben s magyar dallal az ajkukon a regősök, hogy szá|ról-Sí.ijra fenntartsák a nemzet történetéi és terjesszék a népénekeket. Néhány évtizeddel ezelőtt Fráter Lóránd hozta divatba a magyar dalnak ezt a kultuszát; ujabban egyre többen állnak szolgálatába s köztük mindenesetre a legfftmagailóbb s dalainak nagy ellerjedctlségc révén is a legnépizerübb Balázs Árptd. Valamennyi nótájában ott sir Erdélytől elszakadt lelke, minden hangján ott izzik forró haza>zeretete s elömlik ra|luk emberi érzéseinek forr6 kevü-le\'c Amennyire egyszerű az előadása, épen rmyíra közvetlen Is; a-hegedü hm J d szinte sírnak uljai alatt s nemcsak mély érzést árulnak el, hanem emlékeket is támasztanak fel a hallgatóban. Egvnémely szerzeményét kétszer Is meg kellett ismételnie, mert a közönség utánuk tomboló tapsviharban tort kl. Szünet után Horváth Böske szép verset Intézett
nagy nótaszerzőhöz, melyet Balázs Árpád mester látható megindultsággal hallatott meg. Aztán rázendített a .Levelem, levelem" dmü nagyon szép nórajára. — Hangversenyével kapcsolatosan meg kell emlékeznünk Kiss Jancsi cigányzenekaráról is, mely a kilünö zeneszerzőt diszkrét kíséretben részesítette. — mp—
Divat Szalon. Április száma Igen változatos és gazdag szépirodalmi tartalommal t Ízléses divatrajzokkal a napokban hagyta el a sajtót. Az öltözködésnek számos, mindig aktuális kérdéseinek egész tömegével foglalkozik ennek a ditatu|sátnak legújabb száma.
Az UJ [dók előfizetői éa barátai részt vesznek a milliárdos osztátysoa|áték húzásain is, amiről réaztetea felvilágosítása szolgál a hetilap legújabb 15. aiáma. Közti ez. a szám Csathi kálmán u| regénrtnek folytatását. Hegedűs tanulmányát Jókai anyjától, Mwsenkó elbeszélését. Suránri Miklós tanulmányát az caaayról. Ms Ezsdte és PJstlor Józsel elbeszéléseit, dr. Tírök Frigyes cikkét a kokainról, a „Szerelem" cimtl rendkívül nagyaikerü angol regény folyta Iá sát, az iparművészeiét és a saép-ségápolásL
sportélet
NSE-KRSC 1:1 (I :0). II. oszt. bajnoki. Bitó Kau/mann. Az első lélidőben állandó fölényben látszott a Nagykanizsai Sport Egyld, de védelme bármily szép labdákat is adott csatársorának, azok a legjobb helyzetekel is etidegeskedlék; a gól Babos hátvéd szép szibadtugásából esett a 43. peteben. A második félidőben is megtartotta fölényél a honi csapat, de most sem csatársora, hanem védelme jó Játéka révén. Csupán egy 10 perces időszak voll, amikor egy kissé visszaestek s a szemfüles kaposvári csatárok ez alsll egy kavarodásból ki tudtak egyenlíteni, cztel egy értékes pontot hódítván el ellenfelüktől.
NTE- Zrínyi 5:0 (3: 0). Barátságos. Az NTE Palkó. Harangozó, Hirschler és Kohn, a Zrínyi Junker és Álló helyén Játsioit tartalékkal. A gótokat Dezső (2), Féthezly (2) és Bojt rugla.
1926. Április 4.
zalai közlöny 11
MOZA
Uránia kedden és szerdán 7—9 órakor: A First National gyár meglepetésekben gazdag világallrakciója: Boldogság tolvaja, rendezője Frilz-maurice, lőszereplői Dori6 Keynon és Ronald Kolmann, a Fehér apáca löszereplője.
KÖZGAZDASÁG
A japán paizstetíi*)
Irta: Dr. Jeszenszky Árpád (4)
A múlt esztendő kedvező volt a Diaspis fejlődésére és igy a veronai és frluli kertietekben ismét szórványosan jelentkezett, ám a prospaltella is résen van és terjedését megmegfékezi. Ez az állandó ingadozó harc mindenkor a Diaspis teljes legyőzésével végződik. A Diasplsnak van még egyéb biológiai ellensége, pusztitása is, azonban ezek hatása messze elmarad! a prospallelláiól.
A tudományos világ épugy, mint a gazdatársadalom a legnagyobb elismeréssel van Bérlésé fölfedezése iránt is mindnyájan igazolják, hogy a Diaspis leküzdése a prospaltella-nak köszönhető. Professzor Malenotii említette, hogy véleménye szerint egy Ismeretlen gombabetegség is tizedeli a Dlaspist, de a prospaltelláé az Igazi érdem is hogy a prospaltellás gallyak terjesztísível ez az esetleges gomba Is épugy elterjed. A gazdatársadalom hálája szokatlan ume-peltetésben nyilvánult meg. Friuli kerület gazdálkodói elismerésül 75 ezer lírát (\'/» milliárd magyar koronát) ajándékoztak Berlésének, mivel epeifaültelvényeiket a veszedelemtől megmentette.
Termiszelesen a prospaltella hazánkban való meghonosítása egyik legtöbb föladatunkat kipezi. A mult esztendőben a m. kir. rovartani állomás révin egy postacsomagban prospaltellás gallyakat szereztünk be Olaszországból. A folyó évben személyesén jártam Olaszországban és sikerült nagyobb mennyiségű prospaltellás gallyat beszereznem, mely gallyak most tavasszal lesznek a terlózött vidéken kihelyezve.
Hogy hazánkban is meghonosító a prospaltella és hogy ugyanazt az eredményt fogja-e elérni, mint Olaszországban, erről lehel elméleti föltevésekbe bocsátkozni, azonban erre a gyakorlat fog végleges választ adni, Udlnében a folyó esztendőben 14 R hideget is mértek, mely időjárás a mi viszonyainknak csaknem megfelelő. A nedves vizenyős vidékek, porlepte országutak, a házak, falak, tőszomszédsága mind kedvez a Diaspis terjedésének, mig a prospaltella szaporodására ezek a körülmények hátrányosak. A karbolineummal vagy más maró anyaggal kezelt fákat is elkerüli a prospaltella. Ám mindezen körülmény Olaszországban is meg-
*) A Növényvédelem dmll folyóirat leitutóbbi számából vesszők ál ezl a cikket, iniulán illetékes helyen ktllan is felhívták reá figyelmünket. A japán paizstetíi fellépése kataszlrolális veszélyt jeleni az ország mezőgazdasági kuliurijáta A surk.
ÁRION
FOGKRÉM — FOGPOR
fehérit! üditl konzervál!
a mai kor legtökéletesebb fogkrémje és, hogy erről meggyőződjék, fáradjon be
VÁGÓ ENDRE illatszertárába
Nagykanizsán,
hol
ingyen kap
egy próbatubust. Ha egyszer megróbálja, sohasem használ mást. ,0„
van és a Diaspis ily viszonyok között sem Jelent a növényekre nézve veszedelmei.
Ami p?dlg azt a föltevést i éi, hogy ilyen prospaltellás gallyakkal más betegséget is behurcoltunk, a dolog u$y áll, hogy minden orvosság lehel méreg Is. Vajmi kevés esélye annak, hogy Olaszországból olyan betegséget hozzunk ál, ami ezideig át nem jöhetett volna. Ha a Diasp.s ellen ez az egyellen tökéletes orvosság, a még előreláthatatlan és ismeretlen bajtól való félelem nem ok arra, hjgy viszont a már meglevő baj ellen ne védekezzünk. Olaszországból évente annyi egyéb vágott növény és élő csemete érkezett és érkezik hozzánk, hogy a bcleg\'égek terjesztői inkább ezek lesznek. (Vége.)
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a hangulat barátságos volt. A legtöbb ériék nyitáskor erős áremelkedéssel indult, amelyet a bécsi szilárdság még csak támogatott. A lózsdeidő későbbi folyamán azonban kisebb nyereség-biztositó eladások következtében az árnivó lemorzsolódod, azonban még igy is I—2% árnyereség maradi meg. A Kereskedelmi Bank továbbra Is igen szi\'árdan tendált, ujabb 4-5 o/o-kal emelkedett. A kuliszban egyébként csak lényegtelen áreltol idasok fordultak elő. A bányapiacon csak a vezelöértékek javultak. Az ipart értékek közül barátságosan tendállak a cukor, textill és malomértékek, mig a cukor és szeszipari értékek lanyhák voltak. A forgalom ma is csendes maradt.
Z&rtchI zárlat Páil. I7C075, l.pndon 252&00, Nawyoi. 51125 BiUnei 1975 00 Milano 2082-50 Holland 207 95, Berlin 123-50. Wien 73-15, loüa 375 00. Prága 1533 00. FtulapMl J*\'»0, Valii 50 00, Bmateit 2H 50, Birgin 915 00.
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzéae
*■*<>> loal /H3G UMJ] iMtolia UUI >•?!!
Ort**. 11121 19 S t*lZ<** ittl lUíri
out, i2it r.sos Mit imu i7cu
OolUf nzooruoo IUUUI »«im
2481 H73 a^owíé! >7.« 724
MO.-UM Irt nuo ;I;K> II7M
Ul 231 M OMÍO 1 UXl lUti
Un (I44H UMot HO])44m0
Ura USÍ-ZIS6 HOaM ttU 7ISJ
Mi.-ki IIM 17014 ■ Ut&7IS4ű
Outr.KkOL tocto oao niu 1UI HSI
DU kw. IMS( II7U PrtK> HU\'S-21\'9"
StiM k. IS7M 1)111 i.tSiu itt SIS
•«it« if. 27C6 Vli Sloctkotu ISI30 tl 10
HtWYá* IOOSMOOS1
IrMkw. 1*130 l»S0 IMII írsi "tcs
APROHIRDETESEK
Ai apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A címszó a minden vastagabb betuból Alló szó kél szónak szimitlatlk. Minden további szó dija 500 K. * blrdoléal díj elöro lixetendft a lorgalmtadó hozzászámltásával
Tolj., vlxvexotékt- éa 10rd6-sxoba berond.xA.Qket legolcsóbban szilül is szeiel kedvezd flxetéal <•■-tételokkel lllstr Gépgyár.
Sugár-ut 16.__383
Burgondirópu eladó. Klnlzsl-U 46. szám italt. 1010
Vérszegények! Ah*ÍKSa
a Bruncslcs Józal-féle bikavór.
rn.ii/. ci«cn«g« h <2ytorufcix*U clXkck flilete SuRir-ul 33. * Telefon 210.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar ét Köay* Var*sk«)Ac RT. N«*yk*nfT«»
55 milliárd 250 millió
kertll kisorsolásra április hó 15. és 17-én kezdódó oaxtély.orajétékon. Ismét, mint békében, minden méeodlk eoraiegy nyer.
Főnveremeny V.g B milliárd korona. B1 Szerencseszámu sorajegyek és tervek kaphatók
if j. Hirschler Miksa
TQkrök újra borítását s bármely dísztárgy újra ragasztását, valamint Üvegezést, képkeretczésl szakszerűen vállal Skopál, Erzsébet-Ki 14.
Kiadó lakéa. Egy kisebb szoba-konyhás lakás azonnal kiadó. Magyar-utca 46. szám.
ERTESITÉS.
Tisztelettel értesítem az Illetékei testületeket, hogy a tiszti fekete- és kaki-, tiszthelyettesi kaki-, altiszti-, rendóit-, csendőri-, pénzagyóli- és levente-eap-kék, úgyszintén cserkész-kalapok a legújabb fifonban megérkeztek.
Hazalfas tisztelettel Brunoeloa Jóxaof lOutr, cttmtgt 11 tc;toiuhli«H ditktk Oilttt Suzár-ut 53. Telelőn 110.
Egy jókatbin levó cbédlói plllseh dl.én eladó Kazlnczy-ulea 3. L
Strém tiatióti gazdasága keres egy kon-venctóa kanéaxt bojlánal és egy bog-nért április U n. 986
Tennéayíóredc Bal* danv 78 kg-ot 407 SOO-ilO.OX, n ig-o. 412500-415.0 0 78 kg-o, 415 OŰO—4I7.50U. egiéb dunlntult tl petl-vidéki 76 kg.-OI 402500—405.000, 77 kl-o« 402500 - 420.00.\', 78kg-o. 4100X—(125C0 79 kg-oi 412500 4tSOO>. oia 235.003-240 Oó) i.kaimányálp. 220 000 J35.000. Hirátpa 280.000-315 000, aal 245 0»-260ÍM), tengeri 190 0 0 192 yO. repce 600 000-610.000, kólea 180 C00 195 OOC, korpa \'70010 1750CO.
Sertésvásár flQU|lás 5253. raelytól e\'nCadtr.ul yt.na nazadt 400 dib. Elaírendü 18.000-18.5 0, liedett I6JOO-17KIO, saedell kózép 16.001 —16.500, ItóniiyQ 14.000—15.0(0, eUórendl Dieg 17.000 - 17.500. máKd-endb 16.000-16 500, ingol illldő 18 000- 21 000. szalonna
nagyban 20.0J0--.—, tilt 21.000—21^00.
lehaiotl bul 20.000 -21.000, mlonnál léi
scrtéi 20.000-22000. Irányzat közepes.
Szfilfi-karő 2 mtr. hosszú
prima uradalmi, hegyezett akác és hasított zsiros fenyő jutányosán kapható
ÖZV. SZEGŐ GYULÁNÉ
fakereskedtsében Nagykanizsa bötvös-tér &. (a Szentháromság mellett) Elsőrendű bevásárlási fórrá* építtetők és asztalosuk részére. ~m
Kiadó világos, száraz, betonozott, paktálnák, műhelynek is alkalmss pincehelyiség május elsejére. Csengery-ut 6. l)J3
Kitűnő házikosztot kaphat uri osaládnál április 15-től koxdddfi-l*g néhány urininbnr. Cím a k(» adóban.
Kitűnő keraosenyl
ó- és UJBOR
1917. évi paoaenyebor literenkinl la kaphaló tett
REMETE, Sugér-ut 6. axéiei.
Tegyen egy próbát!
Köszvény, csuz, rheuma, ideg-betegségek és egyéb fájdalmaknal használja a már kipróbált
DELEJ-SÓT.
„Delej-só" egy kincsesláda, Egészséget rejt magába. Minden li áznak védangyala, Bajnak, búnak a hóhérja.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. < Egy nagy csomag ára 20.000 kor.
Vezérkípviselet: SzlávIkLeó gyógyszerész Budapest, VIII., Szeszgyár-u. 1. sz.
ZALAI KOZLQNY
1926 Április 13.
Hoán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól._
160 1956. végrh. izám. Árverési hirdetmény.
Atutlrott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. l.-c. 102. értelmében ezennel közhírré teszt, hogy a nagykanlisal klr. járás-bíróságnak 1926. évi Pk. 4914. sxámu végzése következtében Dr. Schlellter Imre ügyvéd álul képviselt Néptakarékpénzlár R. T. Javára 15,000.000 kor. a jár. ereiéig 1926. évi március hó 9-én foganatosított kielégítési végrehajtás utjánrle- éa telOllogllll él 20 OOOOOO kot. bccstlll következő Ingóságok, u. m.: Egy Clavlon éa Schultlevort gyártmányú 8 lóerős lokomobll és egy keret tőrész gőzgéphei nyilvános árverésen el-
Mely árverésnek a nagykmlisal klr. járásbíróság 1926-lk évi Pk. 4914. izámu vég-lése tolytán IS.OOO.OOO kor. tókekoveteléa, ennek 1926. évt |anuár hó 15-lk napjától járó havi lW/o kamatai, vth váltódlj és eddig összesen 3.316.100 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig. Picsán u számozatlan hálnál leendó megtartására 1926. évi április hó 26-lk napjának délelőtti 10 órája határiul kltüzeUk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meglegyzéssel hivatnak meg, hogy ai érintetttígőságok az 1881, évt LX. l.-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénillzelés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáfon alul Is el log.iak adatni.
Amennyiben ai elárverezendő Ingóságokat mások ts le- és lelulloglallalták él aiokri kielégítést jogot nyertek volna, ezen árveréi il 1881. évi LX. l-e. 102. §. értelmében ezek [avára ls elrendeltetik.
Kelt Nagykanlzián. 1926. ívl április bó
* Haán Oyula s. k„
Ilii klr. jblró*igl végrehajtó.
Házak eladása! MSS,»jSri» ....
2 millió jövcdclinü elfoglalható UzlellS. 155 millió. Egyih ,01 jövedelmezi kisebb házak, szép magánházak. — Házhelyek. Földbirtokok, bérletek, malmok villák közvetítése. pónakSIcaSnkSavatitóa ingatlanra Balatonföldvári tilrdő r. L telekeladásaival megbízva.
SZIGR1SZT ingatlanforgalmi iroda, F8ut 8. Telefon 150.
K8sz8netnyllvánitás.|
Mindazon jObarátainknak és ismerőseinknek, valamint a munkásdalir-dának, kik tragikus véget írt, lelejt-hctetlen férjem
Knauu József
elhunyta és temetése alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igwkeztek és temetésén megjelenni szívesek voltak, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
Nagykanizsa, 1926. április 11.
Knsuax Jóxaafnó 10JZ éa a csatád.
Hirdessen
a
„Zalai Közlönyében.
Herkules lupkő.
Eredeti 1280/130" Solvay (Lukavae, Bosnia) gyárlraányu
marónátron
a keresk. min. 92 903/XXII. rendelete értelmében \'A, Vi, Vt és 2 kilós bádogdobozokban csomagolva.
Itlrii ■lUottl! lliltiHt limit!
A mlníség kiválóságáért szavatosságot vállal:
SchUtzer S. és Fia
szappangyár, Pécs.
— Alapíttatott 1879. évben. —
Önkéntes árverés.
Berkovich Józsif szepetneki plébános elhalálozása következtében a plébánia udvarán április hó 18-án (vasárnap) délután 1 órai kezdetlel Önkéntes árverésen eladatnak különféle ingóságok, többek közöli lovak, tehenek, kocsik, szerszámok, gazdasági eszközök slb,
................ SZÖVETKEZETE
mm. I¥. VKtté-TÖl (mlitt Iriitii-ttr 2.)
Telje* lakásberendezés a legegyszerűbbtől a leggazdagabbig s X «lsórangu kivitelben. 0 -
Hirdetmény.
Légrád nagyközség tulajdonát képező .Szentháromság" nevü erdő vágásiban (murakereszlu\'i vasúti állomástól három (3)km.-re) f. hó 24-én d. u. 3 órakor nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladatni fog:
1. léidben 32 dtb tölgytönkö kéreggel mérve átlag 69 cm. közép átmérővel, összesen 41-5 m» fatö-mcggel 14,446.700 K értékben,
2. 12 ürm» tölgy mühasábfa (pin-térfa) á 350 000 K értékben,
3. 85 ünn3 tölgy hasáb tűzifa á 105.000 K értékben,
4. 71 rakás tölgy, éger, nyir ágla tűzifa á 30.000 K értékben,
5 55 rakás forgács, hulladék tűzifa á 50 000 K értékben.
Részletes fellélelek a nagykanizsai m kir. erdőhivatalnál (Csen-gery-ut 24.) és az árveréskor meg-■ tudhatók.
A zárgondnok megbízásából: Hohoss s. k., I m. klr. erdótanácsos.

a Palma-kaucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, mert ruga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; de praktikus is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bőr és minőségben felOlmui minden más gyártmányt.
Könyvnyomda Nyomtatványraktár Könyvkötészet
A „ZALAI KÖZLÖNY" politikai napilap kiadóhivatala
Telefon 78.
K
\'észitünk: mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású reklámnyomtatványokat.
Gyártunk: üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, -rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsói--; cédulákat, naptártömböket, falinaptárakat stb.«elsőran<SU kiviielben és a legolcsóbb árakon -
Telefon 78.
Kiadóhivatal és nyomdahelyiség: Főút 5. szám
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olenbeck Károly.).
66. évfolyam, 82. szám
Nagykanizsa, 1926 Április 14. szerda
Ara 1800 korona
ZALAI KÖZLÖNY
SieríutiiU^ U kUMMvátil Fód 6. sz. IntomriMm-telefon 78.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EISflietíJi ira: Ejy Mr« 30.000 kOM* Hiron tóra ......... 90.000 korau
Nem lesz házszabály-revizió
Tanácskozások a miniszterelnöknél — A kereskedelemügyi miniszter ankétet készit el8 a gazdasági válság enyhítésére — A népjéléti miniszter társadalmi akciója a nyomor s az öngyilkosságok számának csökkentésére
Nem marad el a pártközi konferencia
Budapest. íptllli 13
A politikai élet kezd lassan megélénkülni. A kormány tag|ai ma délelöli egymásután keresték fel a miniszterelnököt. A kora délelőtti órákban Voss József népjóléti miniszler kereste fel a miniszterelnököt, aki az üzletek felszabadítása érdekében tárgyalt vele, ma|d Bud János pénzügyminiszter, aki referált több ügyben és Rakovszky Iván belügyminiszter, aki a miniszterelnök távolléte alatt történt dolgokról referált a miniszterelnöknek. Megjelent a miniszterelnöknél Oömbös Gyula Is. Ma délelőttre várták Scltovszky Béla házelnöknek és Almdssy Lászlónak, az egységespárt ügyvezető elnökének a mii iszterelnöknél való megjelenéséi.
Almdssy László a délelőtli órákban meg is jelent a miniszterelnökségen, aki az újságírók előtt a miniszterelnökkel folytatandó tanácskozásokról a következőket mondotta:
— A miniszterelnökkel a parlament napirendjéről fogunk tanácskozni és természetesen szóbakerűl a csillörlökl pártértekezlet tlgye Is.
— Ami a nemzetgyűlés munkarendjét illeti, arra vonatkozólag tiszta a helyzet. Elsősorban a nyugdijvalo■ rtzdcióról szóló törvényjavaslat kerül láigralásra, azulán pedig a költségvetés. A magántisztviselők érdekeit tartja az egységespárl szem előtt, ezért elsősorban a magánalkalmazottak nyugdijvalorizációjáról szóló törvényjavaslatot tárgyalja le a Ház.
Arra a kérdésre, hogy a házsza-bdlyrevlzló sorra kerül-e, Almás6y kijelentelte, hogy arról a mostarrt körülmények közölt nincsen szó. A házszabályok módosításával különben vissza kellene vonni az összes javaslatokat és a bizollságok előlf fekvő ügyeket.
Néhány perccel két óra után érkezett a miniszterelnökségre Scitovszky Béla házelnök, akivel a miniszfer-elnök szintén a Ház munkarendjéről tanácskozott.
A gazdaság! válság ankét-sorozatai
A gazdasági válság leküzdésére
Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter szükségesnek tartja, hogy az érdekeltséggekkel közvetlen tárgyalásokat folytasson. Ezeket az ankétokat májusban kezdik meg. Május első belében a vas és gépiparral tárgyal a miniszter, azután a textilipar kerül sorra.
A lapok már napok óta imak arról, hogy Vrrss József miniszter kezdeményezésére egy olyan akció
indul meg, amelynek célja, hogy egy nagy társadalmi ankét keretén belül megvitassák a nyomor égető orvoslásra váró kérdéseit, a szinte Járvánnyá fajult öngyilkosságok sorozatának okait és azokat a lehelőségeket, amelyekkel a mai súlyos helyzeten változtatni lehelne. Különböző oldalról éles támadások érték a kormányt az ankétlel kapcsolatosan, hogy a kortpány csak ankélezlk a leltek heíyelC\'Illetékes helyen kijelentették munkatársunk előtt, hogy ezek a támadások Indokolatlanul érik a kormányt. A kormánynak az a célja, hogy valamennyi érdekelt hallassa szavát, tegye meg Indoko-lásail, hogy ezeknek ismeretével a kormány könnyebben tehesse meg intézkedéseit.
Félévvel elhalasztják az Üzletek felszabadítását
Megegyezés a kereskedelmi és népjóléti miniszter kötött A legközelebbi minisztertanács végleges döntést hoz a felszabadítás ügyében
Budapest, április 13 Megirluk, hogy a kereskedők az üzlethelyiségek felszabadilása ügyében tanácskozást tartollak a kereskedelemügyi minisztériumban. E tanácskozások eredményeként az üzlethelyiségek felszabadításának elhalasztását kérték. Morvay Jenő helyettes államtitkár a kereskedők kérelmét a kereskedelemügyi miniszter elé terjesztene, aki Vass miniszterrel lépett érintkezésbe ebben az ügyben.
Értesülésünk szerint a kereskedelemügyi és
népjóléti miniszter között megegyezés történt, a mennyiben hozzájárultak az üzlethelyiségek felszabadításának félévre való kitolásához.
Végeredményben azonban csak a legközelebbi minisztertanács dönthet ebben az ügyben, amelyben Walko kereskedelemügyi miniszter fog előterjesztést tenni ebben az irányban.
A kereskedelmi érdekeltségek ma délelőtt ismét megjelentek a kereskedelmi miniszter elölt és sürgették kérésük teljesítését.
Bánffy Miklós gróf lesz az | párl uj elnökének személye általános
erdélyi magyar párt elnöke. Kolozsvárról jelentik a Zalai Közlönynek. Miként ismeretes, Ugrón István húsvétkor lemondott az erdélyi magyar párt elnökségéről azzal a megokolással, hogy ó, aki a csúcsai paktumot felmondotta, nem alkalmas arra, hogy az Avarescu-kormánylól jelentősebb engedményeket szerezzen az erdélyi magyarságnak. Ugrón István az elnöki teendők végzését a legközelebbi elnökválasztó kongresz-szusig Bethlen Oyörgy gróf alelnökre bizta. Bethlen György gróf azonban csak ideiglenesen vállalta a magyar párt vezetését. Az erdélyi magyar
meglepetést fog kelleni. A párt uj elnökévé a kongresszus ugyanis gróf Bánf/y Miklós volt magyar külügyminisztert, az ismert irót fogja választani. Bánffy Miklós gróf már közölle barátaival, hogy szívesen elvállalja a magyar párt vezetését. Bánffy gróf néhány hónap előli felvette a román állampolgárságot, Erdélybe költözöl! és mostan állandóan Kolozsvárolt él. Nyomban letelepedése ulán bekapcsolódott a politikai éleibe és megvásárolta a magyar párl hivatalos napilapjának, az ,Ellenzékinek rész-vénytöbbsígét. Így most lap tulajdonosa gróf Bánffy Miklós lett. •
BELFÖLDI HÍREK
Elítélték Nagy Vince képviselőt a rendőrség rágalmozásáért.
Budapestről jelenlik : Nagy Vince képviselőt, a Károlyi-kormány volt belügyminiszterét ma becsületsértésért egymillió korona pénzbüntetésre ítélték, mert azt állította egy rendőr-tanácsosról, hogy hamis jelentést adott a belügyminiszternek a Kos-sutb-párt 1924. junius 1-én feloszlatott gyűléséről.
Kamarai választott bíróságok is dönthetnek kereskedelmi perekben. Budapestről jelentik: Rengeteg magánjogi per keletkezett a hábotu alatt és iftazt követő időkben. Teiniészetesen ezeknek az elbírálására a törvénykönyv nem ad elégséges jogi magyarázatot és ezért, a parek na^y részében jogi viták iodullak meg, melyek a bürokrácia lassúságával mentek és igy a hitelezők nem tudták megkapni pénzüket. Külföldön évtizedek óla működnek úgynevezett állandó választolt bíróságok, melyekel a városok kereskedelmi kamarái állítanak fel és amelyeknek legfőbb előnyük, hogy az eléjük kerülő peres ügyeket három hét alatt intézik cl, még pedig Jogerősen. Hazánkban husz évvel ezelőtt már vetődött lel ilyen megoldási tetv, azonban a \'kormányok mindezideig ellene voltak az.-ilyen választolt bíróságoknak. Legutóbb azonban épen az ilyen peres ügyeknek sikerült meggyőzni a kormányt az eddigt állapotok lailhalallanságá-ról és ezért Ujlaky Géza dr. tőyá--rosi ügyvéd, városi tb. főügyész ela-borálumot késíilctl, melynek alapján a kormány végre is megengedte, hogy a budapesti kereskedelmi és iparkamara Összeállítson egy listát, melynek tagjaiból kerülnek ki majd a választott bíróságok. A nagyobb vidéki városok meghívták dr. Ujlaky Gézát, hogy elaborátumál ismertesse.
Iparosok és kereskedők országos gyűlése. Az Ipartestületek Or-siágos Testülete az OMKE-vel karöltve április 22-én, csütörtökön országszerte nagygyűléseket rendez, amelyek az állami anyagbeszerző központ felállítása ellen és a hatósági üzemek mellett foglalnak állást. A gyűlések ezenkívül a munkásbiz-tosilási terhek méltányos leszállítását és az egyfitisu forgalmiadó behozatalát fogják sürgetni. A fővárosban a gyűlés a régi képviselőházban lesz, április 22-én délelőtt féltízkor.
»
zalai közlöny
1926 Április 14
A nagykanizsai iparosság helyzete
Nagyon sok Iparos még az Ipartestületi tagsági diját sem képes megfizetni — Az Ipartestület április-havi clőljáróságl ülése — Ujabb tanoncfelszabadulások — Vita az Erzsébettéri piac egy részének a Deák-térre való visszahelyezése felett
nél), 16. Fekete Ferenc féifiszabó (Mágics Imrénél), 17. Tófej János sülő (Cseh Lajosnál) és 18. Orbán Aladár kefekolő (Sobár Oyörgynél).
Hajdú Oyula dr. ügyvéd köszönetét fejezi ki, bogy Ismét megválasztották az Ipartestület ügyészévé. Most már 20 éve ügyésze a nagykanizsai Ipartestületnek.
Neusledier Jenő a mult hó zárszámadásait terjeszti elö.
Nagykanlzaa, április 13 A nagykanizsai Ipartestület április havi elöljárósági üléséi tegnap este nyolc órakor tartotta meg Bazsó József elnöklete alalt az Ipartestület tanácstermében. Az ülésen az elól-járósági tagokon kivül megjeleni Kauf-man Lajos dr. iparbizlos és Hajdú Oyula dr. ipartestületi ügyész is.
Az uj segédek Az elnök az ülés megnyílása ulán beszólítja azt a tizennyolc tialalem-embert, akik elvégezték lanoncidejü-ket és letették az ipartörvény által megkivánt segédi vizsgál és most felszabadulásukat kérik.
Rövid beszédet Inléz hozzájuk. Szivükre köli, hogy iparukat minél tökéletesebben igyekezzenek elsajátítani s az éleiben mindenkor legyenek hűek a nemzeti eszméhez. Majd kiosztja a segéd-leveleket a következőknek: 1. Sipos János kádár (Bá-ticza Józsefnél), 2. Szabó Islván lakatos (Horváth Emilnél), 3. Ooienko Anna női kalapos (Brónyal Lajosné-nál), 4. Zakácz György fogtechnikus (dr. König Józsefnél), 5. Bukovics Imre szobalestö (Czoczek Imrénél), 6) Bergslein Stefánia nöiszabó (Out-tcnlag Saroltánál), 7. Szabó Ferenc kovács (Oláh Jánosnál), 8. Welllsch Dezső szűcs (LObl Bélánál), 9. Po-pesnyák OyOrgy bádogos (Wastell Oy. és fiánál), 10. Brócsky Imre bádogos (Wastell Oy. és fiánál), 11. Budai György kőműves (Horváth Mikó Péternél), 12. András István csizmadia (András Istvánnál), 13. Horváth Sándor lakatos (Bcrger Jenőnél), 14. Keszthelyi Teréz nőiszabó (Polgár Ételnél), 15. Vidéki József cserépfedő (Légrádi Ferenc-
Aklk még tagdíjat sem tudnak fizetni
Majd felolvassa azoknak névsorát, akik 1925. évi tagsági dijukkal még mindig hátralékban vannak. Azoknak, akik képtelenek ezt megfizetni, — főleg Idősek és betegek — törlik, néhányan moratóriumot kapnak, a többieknél behajtják.
Goldbtrger Vilmos utal arra, milyen helyzetben lehet az az iparos, aki tagtársai előtt kénytelen bevallani, hogy még a tagsági dijat sem képes megfizetni. Albizottság kiküldését kérik annak megállapítására, kik azok az iparosok — akik tagdíjukat sem képes megfizetni. Ezeknek torolni kell a nyílt tételt, a többieknek moratóriumot adni.
Általános moratórium kellene Bazsi elnök kijelenti, hogy Oold-berger ugyanazt akarja, mint az elöljáróság, azért mellőzni kéri Javaslatát. Ami a moratóriumot illeti, ma az összíparosságnak általában szüksége lenne moratóriumra.
Az elöljáróság elvben kimondja, hogy iszákos embernek nem engedik el a hátralékos tagsági diJaL
Összesen 28-nak törölték a hátralékos tagdijai, többen halasztási
A fürdőkultusz
Máris megindult a külföldi fürdőknek propagandája Magyarországon Nagykanizsa, április 13
Néhány hét múlva benne vagyunk a fürdószezonban. Május vége felé már megindul a lakáskeresés a Balaton körül s junius derekán kezdenek már szállingózni a vendégek Is a fürdőhelyekre. A propaganda ugyan még nem indult meg s alig találunk az újságok hirdetési oldalán egy-egy hívogató szót a közönséghez. Ellen-ben annál nagyobb reklámmal dolgoznak a külföldi fürdók s a megszállt területek fürdőhelyei Nap-nap melleit megtaláljuk az 0 hirdetéseiket, melyek ötvenszázalékos kedvezményt is helyeznek kilátásba a magyar vendégek számára. Főleg a cseh állam területén maradt régi magyar fürdők fejtenek ki nagy propagandát látogatottságuk érdekében.
Es visszük a magyar koronákat a csehek, románok s osztrákok zsebeibe.
Bár milliók és milliók vándorolnak kl külföldön való nyaralásunk révén, aminek benn az országban kellene maradnia, mégis van valami elfogadható magyarázata ennek a minden nyáron meginduló külföld-járásnak. A külföldi fürdők olcsóbb árat, nagyobb kulturáltságuk s vezetőségeiknek nagyobb figyelme a közönséggel nemben. Aztán egy más körülmény is közrejátszik azon az eredményen, hogy a külföldi fürdők magukhoz édesgetik közönségünket: a magyar fürdők számának csekélylége és klimatológiai szempontból való hiányosságuk. A balatoni lürdö-helyeken kivül ma már alig van né-hány fürdónk; magaslali gyógyhelyeink meg épenséggcl nincsenek. Nem csoda tehát, hogy aki 5-600 méter tengerszinfclettí magasságba vágyik, az elmegy a Kárpálokba vagy Erdélybe nyaralni, nem is szólva a közeli osztrák hegyvidékről.
Már a békeidőben is sokkal olcsóbbak s ellátás és szórakozás tekintetében elörehaladoltabbak voltak a külföldi fürdők, mint a magyarországiak. Nem beszélünk a világ-fürdőkről, hanem csak azokra a fürdőkre vonatkoztatjuk szavainkat, melyeket egy szinvonalra kell helyeznünk a hazaiakkal.
A magyar fUrdipolltlka mindig rossz volt és nem változott meg napjainkban sem. Tucatszámra sorakoztathatjuk fel azokat a hiányokai, melyekben a magyarországi fürdők szenvednek. Nincs átfogó fürdőpotí-tlkánk s a hazai ftlrdótelepek kulturáltsága sok helyen szánalmas képet mutál.
Nincs fUrdőtörvényUnk, fardöad-mlnlsztráclónk s fából faragolt vaskarika a balatoni kormánybiztosság Intézménye is.
Ezért indul meg minden nyáron a népvándorlás külföldre s viszik a S0k-60k száz milliót Idegen zsebekbe. Aki külföldi pedig véletlenül hozzánk téved, az is megbánta azt az elhatározását, mely ide hozta. , \' ,
Az uzsoratörvény megszüntetése. Az Országos Mezőgazdasági Kamara felterjesztéssel fordult a kormányhoz és felterjesztésében az árdrágító visszaélésAzf. szóló törvény hatályon kivül helyezését kérte azzal, hogy a gazdasági élet mai szabadságában ennek a törvénynek létjogosultsága már nincs. Értesülésünk szerint az Igazságügyminiszté-riumban ezidöszerint a törvény megfelelő enyhitésén dolgoznak.
A külföldi töke érdeklődése Magyarország Iránt Az utóbbi időben egyre több pénzajánlat érkezik Magyarországra. Egy hét alatt ötszázmilliárd tökét ajánlotlak fel a budapesti piacnak. Néhány nap óta Németország valósággal elárasztja 5—6 százalékos pénzajánlattal a budapesti pénzpiacot.
figyelmet a művészeteket ápoló görögök érdemelnek Az 0 minden szépírt és jóért lelkesülő lelkük, a zenében is erkölcsi szépei talált. Ók tették a zenél az általános műveltség alkatrészévé. A tornát a test művelésére, a zenét a léleknek a finomítására űzték. Hangsoraik a mai hangrendszer alapjául szolgállak. Hét féle skálájuk közül lyd a mai c dur skála őse. Az alexanderiai Ktesibios megszerkesztette a vízi orgonát, mely évezredes átalakulások ulán eljutott a mai tökéletes orgonáig. A sipok közül a Syrinxhcz fűződik az a kedves milosz, melyben Apollo és Pán versenyre kelnek a hangszeren való játszásban. A biróul felkért Midás király Pánnak Ítélte a győzelmet. Apollo Midást büntetésből rossz ízléséért szamárfülekkel látta cl. Midás sokáig rejtegette ez ékességét, de borbélja egyszer mégis észrevette s nem tudván lilkot tartani, megsúgta egy gödörnek, ahol a következő évben nád nőtt s minden szeles időben ezt susogta: .Midásnak sza-márlülei vannak*.
A rómalak nem foglalkoztak zenével, tehát isméi a rabszolgák kezébe jul, de megvan az az érdemük, hogy elválasszák egymáslól a zenét
és a szaval .tót, mely minden ókori népnél összetartozott...
Krisztus születése után egyházi emberek, szent életű férfiak állanak minden tudomány és művészet élén, természetes léhát, bogy a zenét is a papok tanítják. Elvebk a hangszereket, meri Isten dicsőítésére csak az emberi hangot találják alkalmasnak. Igy alakul ki a vokális zene. A IV. században Ambrus püspök vezetésével halleluja énekekel és zsoltárokat énekelnek, f. Gergely pápa az Anliphoráriumban gyűjti az összes akkor használt énekeket. A róla nevezett Gregorián dallamok egy része fennmaradt. Kodály Zoltán készül most néhányai közülük feldolgozni. Arrezol Guldo benedekrendi szerzetes sokat fejlesztett a keresztény zenén. Kriszlus születésétol kh. 1100— 1200-ig egyszólamú zenél ismertek csak s egymástól tanullák az énekekel, de ekkor már kezdtek lejegyezgetni és áttértek a többszólamú zenére. A hangjegyitás-nak éppen ugy megvan a maga fejlődés története, mint magénak a zenének, de ezt most nem részletesen, csak annyit, a mai hangjegyeket elóször a XVI. században használták. (Folyt, köv.)
A ZENE TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSE (t)
Irta és a Zrínyi Irodalmi éa MQvéflzeti Kör IlMális előadásán (elolvasta: Domány Sári
A régi görögök a művészetek Istenöit múzsáknak nevezték. Utóbb, különösen Nyugaton, a múzsa nevet annak a művészetnek a Jelölésére használták, mely a szépet han-
?;okkal, dallamokkal és rithmusokksl ejezi ki. Igy keletkezett a germánoknál a Muslk, a románoknál a musica. Mi magyarok ezt a csodálatos művészetet muzsikának, zenének hívjuk. A zeneművészei, tárgya a hang. A művészetek között a zene jul hozzánk legközelebb, beférkőzik a szivünk belsejébe, ahová költészet, festészet, szobrászat nem juthat, képzeletünket elragadja és illúziókba ringat.
Mivel is kezdődött a zene, hangszerekkel-e vagy énekkel? Erre pontos adataink nincsenek. Nagyon valószínű, hogy az ének előbb voll, mini zene, hisz a hang az emberrel született, a hangszereket pedig szerszámok segítségével lehelen csak készíteni. Könnyen lehet azonban, hogy az Ősemberek mielőtt énekellek,
csinállak valamilyen zajt bottal, csonttal vagy fával, ami már a zene őse lehetett. Zene szó alall azonban mindig szöveges zenét kell érteni.
A zenében is három nagy korszakot különböztetünk meg: az ókori, mely a történelem előtti időktől Krisztus születéséig terjed, a középkori, mely Kriszlus születésétől kb. 1600-ig és az újkort, mely 1600-tól napjainkig terjed. Csakhogy a zenetörténetben nem lehet és nem szabad ilyen pontosan elválasztani a korszakokat. Inkább azt mondhatjuk, hogy a zene ös kora Krisztus után a X—XI. századig tarl. Addig a zene ugyan is homolyón egyszólamú. Ettól az időtől fogva a keresztény zenében már találunk több szőlamuságot, poliphoriát. Egész karok énekelnek élükön egy vezető szólammal. Tchál a zene középkora a X—XI. században, az újkor a mai harmóniákkal pedig csak 1600—1700 között alakul ki.
Az ókori népek ugyminl: az cgyplomiak, kínaiak, asszírok, baby-lonok, indusdk zenéjétől kevés emlékünk maradt fenn. Annyit tudunk, hogy volt homolyon zenéjük és voltak nagyon primitív hangszereik.
Az egész ókorban legnagyobb
1926 Április 14
ZALA! KÖZLÖNY
kaplak, a többieknél közigazgatási u!»ii fogják behajtani a hátralékot.
Az Erzsébet-téri vásárosok
visszahelyezése a Deák-térre
Kein Qju\'a beadványát olvassák fel ezután, amelyben az elöljáróság közbelépését kéti aziránt, hogy az Erzsébel-térre helyezett vásárosokat helyezzék vissza a Deák-lérre.
Bazsó elnOk megjegyzi, hoty ebben az ügyben már Interveniált illetékes helyen, azonban nemleges választ kapóit.
Kau/mann Lajos dr.: Az Ipartesteidnek tisztában kellene lennie azzal, hogy az egyes szakcsoportok mii kívánnak. A visszahelyezés nem megy oly simán. De egyébként Is a Deáktérrel avárosi tanácsnak tervei vannak.
Bazsó elnök szerint az volna a helyes ut, ba megkeresnék az összes szakcsoportokai, melyik helyet tartanák a maguk szempontjából a legmegfelelőbbnek.
Goldberger Vilmos a vásárosok csoportjának kétfelé osztását javasolja. Akik a Deák-térre kívánkoznak, azokat helyezzék a Deák-térre. A szakcsoportok kívánsága szerint döntsenek.
Az Ölés Ily értelemben halároz.
Majd felolvassák lobb nehéz helyzetbe kerüli iparosnak segély iránti kérvényét. Bazsó elnOk Indítványára 200—200ezerkoronálszavdznak meg.
A „Központi Anyagbeszerző\' ellen
Az elöljáróság Goldberger Vilim st az Ipartestület jótékonysági osztályának vezetőiévé választja meg.
Serény Árpád Indítványt lesz az iránt, hogy a nagykanizsai Ipartestület a nagykanizsai OMKE-val kar-öllvecsaflakojzéks .Központi Anyagbeszerző" felállítása ellen megindi-toff országos akcióhoz. A „Központi Anyagbeszerző" megbénítja az ipar fejlődését, tönkre teszi az Iparosok nagyrészéi és a kereskedelemre is rendkívül,súlyos csapást mér.
Az ülés Berény Indítványát egyhangúlag elfogadta.
Ezután az ülés éjjel fél 11 órakor ért véget.
Nyomozások Németországban a frankOgyben. Budapestről jelenlik: A frankbamisilási üggyel kapcsolatban a franciák a nyomozás su yponl-ját az utóbbi idő eseményei miatt Németországba lelték át. Ezért teg-nap délelőtt a francia megbízónak ujabb tanácskozásokat folytatlak a budapesti főfcpilányságon.
Megalakul a GyOSz zalamegyei fiókja
Nagykanizsa, április 13
A mai közgazdasági, pénzügyi és ipari helyzet minden érdekeltséget és tényezőt érdekelnek fokozotlab védelmében tömörülésre kényszerű. Za lavármegyében a mezőgazdák, kereskedők, Iparosok slb. már régen egységes zárt sorokban igyekeznek a küzdelmei felvenni a mai rendkívüli nehéz és válságos helyzettel, hogy a |ól szervezellség le nem becsülhető erejével és szívósságával a lehetőséghez képesl elhárítsák vagy legalább Is gyengítsék a veszedelmek hullámait és amennyire lehet védekezzenek mindennel szemben, ami érdekeiket sérti. Csak a zalai gyáriparosok álltak távol minden szervezési mozgalomtól. Egy Időben megalakul! ugyan a OyOSz zalamegyei fiókja, azonban intenzív belélet hiánya miatt mihamar lelargia váll úrrá fölötte és semmi komolyabb akció! nem fejteit kl. Pedig a fejlett és tiszteletreméltó nevet magának kivivotl zalai gyáripar eminens érdeke, hogy egy erős szervbe tömörüljenek és bekfp.solódjanak a szervezkedés országos hálózatába.
Ezt a célt lüzte ki maga elé mosl Welser János mérnök, amikor újjászervezni, illetve újból megalakítani akarja a Gyáriparosok Országos Szövetségének zalamegyei fiókját. Tegnap vol! ebben az ügyben egy értekezlet, amelyen Welser János mérnökön kívül többek közöl! Nagykanizsáról megjelenlek Krátky István dr. polgármesterhelyetles főjegyző, Székely Nándor főmérnök, Csillag Jenő Igazgató, Franck Jenő igazgató, slb. slb.
Az értekezlet elhatározta, hogy a jövő hó első hetében Nagykanizsa székhellyel megalakilják a GjOSz zalavármegyei fiókját, amely alakuló közgyűlésre meghívják Zalavármegye
minden Ipar- és gyártelepének tulaj donosát, Illetve képviselőjét.
Az alakuló közgyűlésre az országos központtól lejönnek Nagykanizsára Bíró Pál nemzetgyűlési képviselő, a QjOSz elnöke, Fenyő Miksa a QyOSz igazgatója és közéletünk löbb országos nevü kiválósága, akik a közgyűlésen beszélni fognak
Mindazon zalai gyárak és ipartelepek, akik a szervezési mozgalomhoz csatlakozni és a GyOSz zalavármegyei fiókszövetségébe belépni óhajtanak, jelentkezzenek már mosl Welser János gépészmérnöknél Nagykanizsán.
Az Urleányok Mária Kongregációjának estélye
A plebánla-templom restaurálási költségeinek fedezésére
Nagykanizsa, április 13 Az a társadalmi mozgalom, amelyet dr. Vargha P. Theodorich plébános Indítóit meg a plebánia-temp-lom restaurálási költségeinek fedezésére, örvendetesen minél szélesebb hullámokat vei. Mindenki igyekszik kivenni a részéi abból, hogy lőle telhetőleg elösegilse azl osztály, rang és felekezeti különbség nélkül. Az egyesolciek Is egyre-másra igyekeznek támogatni és segítségére lenni az akciónak, hogy minél előbb kedvező megoldást találjon és össze lehessen hozni »zl a sok százmilliót, amit a szenlferencrendi plébániatemplomnak a szent helyhez illő művészi restaurálása igényel.
Ebből a nemes munkából a nagykanizsai Urleányok Mária Kongregációja praesese, dr. Molnár P. Arkangyal hittudományi főiskolai lanár, rendi kormánytanácsossal az élén is ki akarja venni a maga részét. Azért május hó 1 én és 2-án a Polgári Egylel nagytermében esle 8 órai kezdettel nagyszabású és fővárosi szín-
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra április hó 15. éé 17-én kezdódö oaxtályaorsjátókon. Ismét, mini békében, minden méaodik soraiagy nyér.
Szerencseszámu sorsjegyek és tervek kaphatók
dohányirus és osztilysorsjegy fóelárusltóuál. --—
ifj. Hirschler Miksa
vonalú estélyt rendez, melynek tiszta Jövedelmét a plebánia-tcmplom restaurálási alapja javára fordítja.
Az estély ünnepi szónoka Wolken-berg Alajos dr. egyetemi tanár, a hírneves székesfővárosi szónok. — Utána az Urleányok ismert műkedvelői gárdájának előadásában szloie kerül Környel P. hatalmas három felvonásos színmüve, Claudia, amely két órán keresztül teljesen lebilincseli a nézőközönségei lélekemelő, drámai cselekményeivel.
A estély főrendezője dr. Molnár atya, a kongregáció praesese, míg a színmüvet dr. Mulschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök rendezi a lőle megszokott kiváló művészi érzékkel.
Az előadás főszereplője Benczlk Ella (Claudia), aki mint a római helylartó nejének megszemélyesítője tanúbizonyságot fog adni sokoldalú lehelségéről. Mellette az összes főszereplők tehetségük legjavát hozzák a közönség elé.
Tekintettel a rcndkivülí érdeklődésre, ami a két estély iránt már eddig Is megnyilvánul, a torlódás elkerülése és megfelelő hely biztosítása céljából jól teszi a nagyközönség, ha Jegyekről már most, előzetes jegyzésekkel gondoskodik.
— Közmunka és közmunka-váltságdíj. A nagykanizsai adóhivatal mosl fejezle be a közmunka váltságdíj kötelesek lajstromának összeállítását. Erekre nézve az 1924-ben kiadott és a városi rendkívüli közgyűlés. által elfogadott véghalározat érvényes. Tehát a közmunka, illetőleg a váltságdíj a következőképen alakul: Minden vályogház után kötelező 4 napi közmunka napszám évenként. Téglaház után 6 napszám, egyemeletes 8 napszám, kétemeletes 10 napszám, háromemeletes.ház után 12 napszám. Vagy pedig készpénz váltságdíj fejében fizelendő egy-egy napszám után 1.50 aranykorona. — Egyfogatú és kétfogatú igások 2—2 napszámra, vagy a megváltási díj megfizetésére kötelesek. Ez a megváltási ár egyfogatú igás jármű ulán 100.000. kélfogalu ulán 200.000 korona. Géperejű jármüvekre nézve a rendelet egy lóerőnként 100.000 korona megváltási összege! ír elő. — Köteles közmunkál végezni, vagy a vállságdijat megfizetni minden 18— 60 év közötti Iskos. Nagykanizsa váiosátiak közmunka kirovási lajstromai az adóhivatalban mindenki állal megtekinthetők.
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és noi ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfalud! és Krausz Sx az „Arany Kakasához
Telefon 3-74. Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Telefon 3-74.
7ALAI KÖZLÖNY
1926 Aprillt 14.
t t r r |# -a n»
Furst József cég „Kektsillag Dn /atarunaz
felszámol, mm a m ■
a raktáron levő áruk kiári usittatnak
NAPI HIRIK
■APIREXD
Április 14, szerda
Rónul katolikus: Jusztin vt. Protes-1 Uoi: Tibor. Izraelita: Nlsan lt(i 30.
Nap kel rc^cl S óra 15 petekor nyugszik délután 6 óra 46 perekor.
Mozi. Uránia: A boldogság tolvaja. Elóadások este 7 ós 9 órakor.
KULTUR ESTÉLY EK ÉS ÜNNEPÉ LY EK:
AprIIU 30. Dohnánjrl l\'.rni locgorieiljí t KáulntJ Bicytcfmíbfn c«t« 9 órikof
Mijos J. Ai UrUloyok Hifit Ko«rr*gkióilnák dl.i<:í«diu I rclgifl CjjUl mnlcfroíbtn «»U Kl
Mijei í. Ai UiUlnyok MMl KoíjjréglciiJI\'"* timÜHixi t Polfltl ltjbi uoliir^t «•\'•« Ml
9 Ííilw.
MAlal 8. r.oo-
*JUil «Ui>U j*vJfi i IVI^ín ZaUX iuijt«fmlb«n ot* KI 0 Mikor.
Mi ja* 23. Htih« Hóiki d»U»Ulyt ■ K*winó MOflwmrttn «»!« • ónkor.
JnalM 4. Aj IpMlMieUII diliid* iimx1ó*itnl«Wil SoMpily*.
A féllábú gyermek
Milyen szép a rohanógyermekcsapat áprilisban. Rohanó Élei a tavaszban. A templom mögötti téren por kerekedik a vidám hancurozók lába nyomán. Uhelnek vagy tizen. Mind csupa kerekarcu, mosolygós magyar kölyök. Szilajak. mini a csikók. Kacagásuk cteng, mint az erdélyi bánokból kiaknázott érc. Kedvük tiszta, mint a Hernád vize.
Mezítlábasok, rongyosok, kültelkiek, de Ók a Jövő, a magyar Igérel.
...Milyen gyönyörűség nézni ezeket a játszadozó, labdázó, szép, szegény magyar gyermekeket.
...Mind a tizen Jutballoznak. Mezítláb, de ez nem baj, Jó, hogy gurul és repül a labda...
Tizen elevenek, egészségesek és van egy tizenegyedik. De ez nem vidám. Ez szomorú és komoly. Két mankóra támaszkodva kissé odább, egy ház tövében áll. Jobblába helyén üresen lóg le a rojtos szélű nadrág. Féllábú. Nyomorék. Ő nem lud szegény szaladni a többiekkel. Ö csak a szemével falja a játékot. Hajh, pedig hogy menne 6 is. ha megvolna jobblába I Hajh, pedig, hogy rúgna ó is a labdába, hogy az az éggel csókolózna .. ...De hiába;..
Messziről ugy néz kl, mint egy féllábú koidus Közelről Is rongyos. Rongyos ruháju, rongyos szívű, szegény gyermek, akinek hiányzik a félliba...
...A jálék folyik és ml ketten, én meg a féllábn, vagyunk a nézők. Potyanézik.
Most egy megható jelenet követ■ kezik:
Amint a tiz fiacska rúgja ide-oda a hbdát, izgatott kiáltások törnek ki lihegő gyermekszájakból. Kipirulnak az arcok lobogó frizurák fénylenek az áprilisi napsugár zuhatogban. És
a labda gurul. A kél kapuson kivüt nyolc legényke vadászik rá /I kapus jóvoltából, messze a .pólyán" kivül, néhány lépésnyire, a mankón támaszkodó féllábú elé röplil a labda. A nyomorék, minlha az ang)alok küldték volna, ugy örvend a labdának. Mint egy főnyereményt nyert p<iria sántikál boldogan a labda felé. mely szelíden áll. Mintha gömbölyű fejével intene, hogy csak .gyere, gyere kis komám, legyen neked Is részed a játékban, rugjesok belém jó erősen!"
Ám az épek, mind a nyolcon hajráznak a labda után. A féllábú pedig, hogy szegény i tudja érni be a labdái, kél mankójával láncol felé. Majdnem elesik. Látja, hogy egyik fürge .csatár• már csak egy lépésre van a labdától, kikapja hóna alól a mankót és azzal próbálja a labdái elérni, moga Jelé húzni. Hiába minden. A kél láb, két láb. Neki csak egy lába van és kél Jekele mankója. Most jön a tragédia. Amint szegényke a mankóval kapiskái a Jürge .csatár" eléri a labdát és berúgja társai közé a pálya közepére.
A szegény Jéliábu pedig az elvesztett boldogság miatt, hóna alá veszt mankóját, busán, lehorgaszlolt fejjel elsántikál. Egyik utána kiált:
— Hová mész. Jani?
— Haza, — feleli szomorúan és amint tovatáncol féllábon, meglelik szeme könnyei. Hangtalanul, befelé sir. Sir, sir. Siratja a kegyetlen Sorsot, mely elvelte féllibát, elvitte az ő gyermekkorának minden tavaszát, minden örömét, minden labdajátékát.
U. Cy.
— Rákóczi-Ünnepély Nagykanizsán. A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kor II. Rákóczi Ferenc vezérli fejedelmünknek 250 éves születésének fordulóját folyó hó 18-án, vasárnap délelőtt fél 12 órakor ma\'iné formájában a következő programmal ünnepli meg a városháza dísztermében. I. Kéler Béla: ,Rákóczi-nyitány". Előadja a Kor zenekara, Kelling Ferenc karnagy vezetésével. 2. Ünnepi beszéd. Mondja Surányl Oyula lanár, a Kör társelnöke. 3. Kuruc nóták Ivánfy Greizinger Ivántól. Énekli a Nagykanizsai Ipartestületi Dilárda Büchler Mór karnagy vezetésével. 4 Rák.czl
kesergő, kuruc dalok, tárogatón játszi Ricz János főkántor. 5. Himnusz, énekli az Ipartestületi Dalárda. Az izig-vérig hazalias műsor méltó lesz a nagy fejedelem emlékének megünneplésére. A Rlkícziról tartandó ünnepi beszédet minden jó magyarnak kötelessége végig hallgatói, de ezenkívül művészi élmények lesznek az Ipartestületi Dalárda énekszámai, valamint a progranimon szereplő tárogató-szóló, mellyel Rákóczi kesergőt és kuiuc dalokat játszanak.
— A hlvatalfőnökök és a Kansz vezetőségének Illése. Holnap, csütörtök délután 6 órakor a postapalota földszinti kistermében Kenedi Imre dr. táblabíró beszámol a köz-alkalmazoltak kedvezményes DV. jegyei ügyében lelt budapesti utjának eredményéről. Felkérctoek a hivatalfőnokok és a Kansz vezetősége, hogy a jelzett időben pontosan megjelenni szíveskedjenek.
— Előadás asszonyok és anyák részére. Ooda Lipól dr. városi tisztiorvos holnap délután pont 5 órakor latija meg közérdekű elóadáfát a Stefánia Szövetség rendelőhelyiségében asszonyok és fiatal mamák részére arról, amit minden asszonynak ludnla kell. Az előadás iránt felhivjuk minden ssizonynak és fiatal mamának figyelmét.
— A polgármester sajtópere A NÉP ellen. Megemlékeztünk mi is arról a sorozatos támadásról, amit annak idején az időközben megszűnt A NÉP című napilap intézett Sabján Oyula dr. polgármesler ellen. Dr. Sabján sajtópert Indilotl A NÉP ellen, amely Ken essey Pé\'er hírlapiról nevezte meg a cikkek Írójául. A budapesti kir. ügyészség már el is készilette a vádiratot ebben az ügyben, amely a |öv6 hónap vé^e felé kerül főtárgyalásra.
— Egyházmegyei hlr. Wehofsils Oyu\'a vísvörősvári plébános csatári java.ltlmas apáttá kineveztetett.
— Schwsrcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Már egy Jítmilliápd korona nyerhető sotsjcggyel is wsibssssbwi « újonnan kezdődő
osztálysorsjátétcon.
Az uj jrtékterv igen előnyösen változott, mert a nyeremények száina isméi a békebeli aránvban van megállapítva, vagyis minden második sors-
55 milliárd é.250 milliókor
kerül készpénzben sorsolásra. — Sícrencseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája gSKjí
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás ápriliu (5 -17. ,.)
gondozásért. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter Tilos Lajosné helybeli lakost az állami gyermekvédelem kebelébeu tartozó gyermekek gondozásával szerzett érdemeiért, elismerő okirattal tüntette kl. A kitüntetés mindenképen egy arra rászolgált és érdemes nagykanizsai asszonyi ért. Az elismerő okiratot meleg ünnepség keretében április hó 18 án délelőtt fél 12 órakor fogják átadni Tálos Lajosr.énak. Ezen az ünnepségen, mely a városháza kis tanácstermében lesz, részt vesznek a hivatalos városon kivül a Iclepfelűgyelő-ség és az állami gyermekmenhely Igazgató- főorvosa.
— Meghívó. A Szepetnekl Takarékpénztár RészvínylársaUg XIV. ért rendes IcOzgyIllését 1926. évi április hó 25-én délután 3 órakor salát helyiségében tártja meg, melyre a L c. részvényeseket tiszte-
menet és számadásokról. 2. Az 1923. évi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség kiosztása Iránti határozathozatal és a lelmenlvéoy megadása, a A leltlgyelőbi/otlsági tagoknak egy évre való megválasztása. Kelt Szepctneken, 1926. április 11-ín. — Jegyzet: Ai alapszabályok 8. §-a szerinl a kózgyOléscn jogokat csak azon részvényes gyakorolhat, kinek részvénye legalább 30 nappal a közgyűlési megelőzőleg a részvénykönyvben nevére íratott és aki a részvényét a társaság pénztáránál, vagy a hirdetményben ki|alölt helyen a közgyűlést megelőző 3 nappal (elmulatta, amiről elismervény adatik kl. A szavazati jog igazolásául az elismervény srolgál. A Szepetnekl Takarékpénztár R T. tolt évi december 31-1 mirlcg-izéJaUJa Tartozik 13. Jelzálog kOlcsOn számlának I.OIO -, 39. Magyar Nemzeti Bank giro számlának .500--, 48. Érlékpapir számlának 3744)30--, 68. Helt belét kólcsón számlának 270C-, 73. Váltószámlának 27,411.293--, 74. Pénzlátszámlának 91.784\'12, 76. Záltm. Oaad. TakptSf rt mémténak 2.221--. 79. Készlirítő kezességi kölcsön számlának 1.190--. összesen 27,885.0812. K/Met 21. Részvénytőke számlától 60.000--33. Tartalékalap számlától 60.000--. 43. Átmeneti számlától^6.978 -, 50 Fel nem vett osztalék számlától 2935 -, 64. Bérieli tcltáii érték számlától I7.46S.I2998, 77. Ilell betétszámlától 11.402--. 84. Betétszámlától 273.17271, 94. KitilctendS mnn-kadijak számlától 6,000.0 0-. 29. Elóic [elvett kamatszámlától 1,262.000—. Nyeleséi;: áthozat korábbi évekról 1.732.06957. t évi tiszta nyereség 1.011 970-86 2,744.040 43 összesen 27.8856GS I2. Helyesnek találta a telOgyeló-bizottság. -- Aa IsszgalólJS
— Rákóczi-Ünnep Zalaegersze gen. Zalaegerszegen-az újonnan alakult Rákosi Viktor Irodaim! Asztaltársaság matiné formájában rendezte meg a Rákóczi emlék-ünncpályt ;-z egész város közönségének jelenlétében. Czobor Mátyás pplgírmestcr megnyíló beszédet mondod. Az ünnepi beszédet Oyuk Pál, a Katolikus Legényegylet elnöke mondta.
— Pályázat Jtőrje£yzőlállásra: A letenyei jáiás főszolgabirája a lemondás folytán megüresedclt körjegyzői állásra április 24 lg pályázatot hirdet.
1926 Április 14.
ZALAI KOZLÓNY
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai ineg-ftavató Jelentése: Kedden a Mmérstf-Irt- reggel 7 órakor +3-7, délután 2 órákor +13-0, ente 9 órakor +6-9.
Stélirilny: Egész nap Északkelet.
FciMzet: Egeaz nap tiszta.
Reggel dér volt.
Napi csapadék mennyisége:
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint túlnyomóan derült, száraz idö várható, nappali felmelegedéssel.
— Nőegyletl tea. A Keresztény JOtékony Nőegylet hölgyeinek a ple-bánis-templom restaurálása érdekében folytatott teadélután-sorozata a húsvéti ünnepek elmultával tegnap délután újból megkezdődött. A háziasszony ezalkalommal Rubint Ká-rolyné volt. A tea-vendégek kőzet 60 tagu koszorúja a legkellemesebb hangulata lea-zsurok egyike gyanánt fog visszaemlékezni erre a délutánra. örtcy György dr. klr. közjegyző a nő legszebb és legértékesebb tulajdonságáról, a nőiességről tartott mély erkölcsi tartalmú, ötletesen összeállított előadási. Mázol Lulu megkapó színezéssel szavalta el dr. Marton Jenő: ítélőszék cimü hazafias költeményét. A teadélután szép Osz-szeggel gyarapította a templom-res-taurálás céljaira folyamaiban lévő gyűjtés eredményeit.
— Az Iparoktatási főigazgató Nagykanizsán. Magyar Endre iparoktatási főigazgató, a fémipari szakiskola és a tanonciskola meglátogatására Nagykanizsára érkezett.
— Károly király rnuzeum Tihanyban. — Lovag Sypnlcwszky Oyörgy ny. altábornagy az elnöke annak a bizottságnak, mely előké-sziti a Nemzeti összetartás Társasköre által Tihanyban létesítendő Károly király muzéum ügyét. A muzeumot a tihanyi bencés monostorban állítanák fel és ott minden év augusztus 17-én emlékünnepet rendeznének. Ezenkívül Tihanyban, Talán és Sopronban, a király visszatérése idejéből emlékezetes helyeken művészi emlékműveket állítanának fel.
— Állatbetegségek a megyében. Zalamegyében Jelenleg 11 köz-
^ség van megfertőzve állatbetegségek kel. Veszettség 1, Ivarszervl hólya gos kiütés 2, lórühkór 1, sertésor-bánc 2, sertésvész 5 községben lépett lel.
— Adomány. Az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara 500 pengőt adományozott népművelési célokra a zalavármegyei iskolánkivűli népművelési bizotlságnak.
— LESZÁLLÍTOTT áron, 10 ezer koronáéit kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában a Nagykanizsai Cimtár. Már csak kevés példányszámból áll a készlet.
— Köztisztviselők hévízi nyaralása. A népjóléti miniszter rendeletet adott kl, hogy az Országos Tisztviselői Belegsegélyző Alapigény-jogosult tagjai május 15-től szeptember 17-ig Hévizén is üdülhelnek kedvezményes áron. A tisztviselőket hal turnusban utalják be, mindenkor 21—21 napra. A beutalás iránti kérvényeket április 30 ig kell beadni a népjóléti minisztérium iktatóhivatalánál. A beutallak teljes ellátásért szobával, orvosi gyógykezeléssel és gyógyfürdővel együtt nsponta negyvenezer koronát [izeinek. Az összeget mindenkor hetenként előre kell fizetni.
— Halál a vonat ütközői között. Saágl József zalaszentlászlói gazda családjával a részére érkezett vagon követ akarta elszállítani az állomásról. Mikor a vagont a rakodóhoz tolták, a 16 éves Síági István két vagon ütközői közé kerüli, melyek teljesen összeroncsolták a fejét.
— Erdő-tDz. Az Aszófő határában lévő erdőben lüz ülött ki, amely egy holdnyi területet elhamvasztott. A gyújtogatás gyanu|a Khlersleler István zird csavargóra irányul, aki különben ugyanebben az időtájban a községi vendéglő kasszájából százhetvenezer koronát kilopott és megszökött. A csendőrség körözi.
» Vegyen Radlkál patkánylrtó husklvonatot. Kapható minden patikában és drogériában.
— Schwarcz Dezső cégnél url és női divatárukban legszolidabb Id szolgálás.
— Rádiókészülékek, alkalrészek, lámpák, hallgatók, hingosan beszélők, lelepek Szabi Antal rádió üzletében kaphatók. .............. "i ■ \'i ■ \' i * t \' * \'i * * —*
Kényszerkölcsön-kötvényeket
legmagasabb napi áron vásárolunk
OROSZ ÉS TÁRSA
bankház
us Fő-ut 15. - Teleion 321.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A tegnapi barátságos hangulat után az irányzat a mai tőzsdén ellanyhult. Lanyhitólag hatottak a piacra a külföldről érkező barátságtalan hirek, azonkívül kisebb realizációs és kon-tremin eladások is. A forgalom rend-kivttl szük kerelek között mozgott.
A budapesti Tőzsde deviza-Jegyzése
Valaták aii* h»l luiro twno CMahs*. ii ii-sna a iwr.«o* rurvriM* i. u/i i ím M MIIS MJM
M1JS4 lli-lll uwalli issts troti >«. icca* tocaa isíio iino iiw-iiiii imiru trsio isuo
11130 II1S0
l.ljdk.
immh MIÜ nru
Bsipll IKl-IMOl ■«Ua IMI irCW
■ >,UHl 1|* »l
»nl»«
unó iirro isiw issso msuim) nuim min. rmo 1111 MTI miMiiai IIIIII 111)011 10 loow iccao lm iiK4
Zlrichl sárlat
PHŰ 179SC0. london 251950, Naariork 618.25. Brusael 198000, Milano JOM-OQ. Hjliand 307 99. Berlin 129 40, Wl«n 73-10, totla 375 00. Prfji 1535 50. Ba tapsai 7«-BO, Vuao 50 00. Bakaraat 212 50, Ualzrld 912 50.
Terménytőzsde
Bua rtisav. 76 kg-«i 407 500—110.000, rí kwoa 412500— 415.0Í0 78 kg-o« 415.000—417.500. egyéb dunántuti és p«it-vldékl 76 kg.-o< 40f500- 40>.000, 77 k«-oa 402 500 - 420.000, 78 ka-oi 410 000-412.500 79 kg-oa 412500- 415001, loai 235.009-240 00J. Ukirmáitylrpa 220 000 - 235.00P. •Otárpa 280.000-315 000, ab 259 Oű-262500, lengni 190 0 0-195 900. reoea 600X00-610.000. kölai 180.000 -195.000, korpa 1700)0-175000.
Sertésváaár
FatbajUl 5253, melyból eladatlanul vtiua-■saiadl 400 drb. Eliíiendll 18.000-18 500. uedett 16.500-17000, uedetl koxéo 16.000 -16J00, konnytl 14.000-15.000, claórendl tkíg 17.000—17.500, másodrendű 16.000— 16.500, angol lüldó 18.000-21.000, uiloona
oigyban 20.000--.-. zili 21.000-21.500.
latmaott bni 20.000-21.000, inkánál lél-larléa 20.000-22.000. Irányút közepet
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar is Könysr-b.ráakadta BT. Nanrkaalxw
APROHIRDETESEK
Ax apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A cimsxó s minden vastagabb betQból álló azó kii szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hlrdetéal dij olöre f ixetondö a (orgalmtadó hozzásxámltásával
Teljes vlxvexetékl- éa fürdfl-uoba barenduásakat legolcsóbban szállít és szerel kedvexó flxetéal fal-tételokkal Weleer Gépgyár,
Sugárul 16. 383
Kiadó laké a. Egy kisebb szoba-konyhás lakás azonnal kiadó. Magyar-utca
46. azátn._
Strém hahó ti gazdasága keres egy kon-vendós kanáext bojtárral és egy bognárt április 24-re. __9«6
Klekanlxeán, Klirác-utca 42. sz. ház, bármilyen Üzletre megfelel, szabadkézből sürgősen olcsón eladó. \' 113®"
Eladó a város belterületén Jókarban levő há£, azonnal bekOltflxhetÓ négy axobáa lakéesal. Cim a kiadóban. 1149
Vértata és hernyélrtéaxerek kaphatók Ország és Wtdder magkereake-" t, Kusébet-tér 10. 1150
Lakóházak, emeletes és földszintes, bér- és magánházak, közöltük 3 szobás azonnal beköitözhetó likással, sürgősen eladók. Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanfor • galml Irodájában Nagykanizsán, Póul 3. sz.
Motorkerékpár helyből Induló, na-gyón olcsón eladó. Welna Ödön, Póul 8.
MOZI
Uránia szerdán 7—9 órakor: A First National gyár meglepetésekben gazdag világattrakciója: Boldogság tolvaja, rendezője Fiizmaurice, főszereplői Doris Keynon és Ronald Kolmann, a Fehér apáca főszereplője.
Csütörtökön és pénteken ugyancsak az amerikai filmgyártás egyik reprezentáló darabját adja az Uránia Elkésett szerelem címmel, főszerepben Laura la Piaube.
péiaxkótoaSnt bekebelezésre minden összegben a legelónyöiebben él teggvor-sabbau lolyóiltlal Aoxél IgaAo pénz-kolcsonközvetlló Irodája Nigykanlzián, F5-ut 3. az. alatt. IMiiifUarkBIosSil kSt-»é nyakat veaiek. 387
2 holdsa axftlöblrtok, rajta Igen
izép likható épülettel nagyon nép gyümölcsössel eladó. Bővebbel Aezél Ignác Ingitlinlorgilml Irodáji Nagykantiián. Fó-ut 3. íz.
Szőlő-kard 2 mtr. hottzu
prim* uradalmi, hegyezett akác és hasított zsíros fenyő jutányosán kapható
ÖZV. SZEGŐ GYULÁNÉ
fakereskedésében Nagykanlxaa Eötvös-tér 8. (a Szentháromság mellett) OT Elsőrendű bevásárlási forrás építtetők és asztalosok részére. TM
Egy nagy raktárhely leég, közel a pUcnoi, azonnalra kiadó. Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Főút 3. sz.
Egy jóksrban levő aparhard eladó Klntzsy-utca 22. sx. aUtt. 1146
85 holdaa szántó, rét és szólóból álló kitűnő búzatermő b ti tok, közel a Balatonhoz, sllrgősen eladó. — Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Főút 3. sz._
Batlhyány-utca 22—24 számú hé* és kert. április hó 1-tól kiadó, esetleg el Is adó. Kövess Jenő Ungjakabfa puszta, post* Felsórajk. 853
6000 kor.
IRUIC8IC8 JÓZSEF
ra»i«j. chbiji «* «cy<axiiháutl <lfck«k UtiUbM Sujár-ut 93 * Telefon 210.
ÍK& UJBOR
Babona ajcakember hosszú évi gyakorlatul, jó bizonyítványokkal keres raktár-ooki állást helyben vagy vidéken, azonnali belépésre. Clm a kiadóban. 1086 Angol nyelv taaltéaét I. hó 15-én megkezdem. Részletes felvilágosítással és elsőrendű refercnllákkal készséggel szolgálok MtlUet Itms, Fó-ut 19._____101Ö
~Egy nyitott és egy fedeles hintó sürgősen eladó. Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Főút
Egy szép nagy ebédlő aaetal eladó.
dm a kiadóban^ _ _ _U42
TQkrök újra borítását s bármely dísztárgy ujta ragasztását, valamint Üvegezést, képkeretezést szakszerűen vállal bkopál,
Erzsébet-tér 14.__
\'HŐ holdaa birtok, élő és holt fel-szereléssel, nagyon olcsón és igen könnyű fizetési feltételekkel, családi okokból sUrgósen eladó. — Bővebbet Aczél Ignác Ingallanlorgalml Irodájában Nagykanizsán, Fóut 3. sz.
[P--
í legfinomabb és legdivatosabb férfi és női
szövetek nagy választékban jutányos áron
^a _______ lm m M ■ «> «|ip M divatáruháza a „Gólyához"
■ WEISZFELD ES FI S C H E R ERZSÉBET-TÉR ■■ Tei,,n 2s».
MEGERKEZTEK
a tavaszi nöikabát
újdonságok, valamint
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 14.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel érlesiletn az illetékes tea-I öleteket. hogy a ttett o" lKll«Tk.kl-, llttMll-, rendőrt-. 3 i, pénzügyöd- \'« tevente-wp-Sl; „™lntéo eMtkéK-kal.po* 1 legu]abb ia{önban megírkezlek.
Hazsllaa tisztelettel SrunOBlos Jóteao* töiitr. <«»<SÍ <• .wcm";"1 tukte S«j»r-«tM. T<1>\'»»
ÉRTESITÉS.
kleslleo a nagyfrdemO
hogy C»cnQory-ut I. ««. alottl
hentesáru üzletemben
» friss hus árusításit Is be-
Öő,™\'friss sertés-. m«rM- Í8 borluhus, tovibbl olvasztott zsír, hál ís szalonna minden mennyiségben a legolcsóbb napi Ston kapható. Kérem a nagyérdemű közönség Jzlvea pártfogását Bab!i, Lajos
hcatc* i* díszítő*. KltDnfi kerooionyl
Ó- és UJBOR
1917. évi pccaonyoboi* Utcicaldnt U knphitó
REMETE, Suqir»ut 8. ixAm.
SZ1GRISZT ingatlanforgalmi iroda, Fdut8^T.l.t.n is
A naaykanizaaiak
találkozóhelye i
Budapest leeeljórendu, modern, családi alillóla. ai
Istvánkirály szálloda
VI., Podmaniozky-utoa 8.
Modern
Mérsékelt Arak 1 Figyelmes kiszolgálást rn berendezést KözoontI
Fíí\'/sk?0— Llítl
intitütésl
rüroori — Anyugati pályaudvar közelében
BUDAPESTI N MZETKÖZI VASAR
1928. Aprilia 17-28.
Legjobb bevásárlási alkalom. Vámszabadraktár.
Számítási-, utazási- és vizűm-
kedvezmények. Képviseletek a bel- és külföld nagyobb városaiban. Egyidejűleg nemzetközi bőripari kongresszus. Szállást és ieljes ellátási biztosító ,3 nap Budapesten" c. |egyfttzclek 1 millió magy. kor.
Központi iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6. Telefon L. 961-22. «•■
Ne üijön fel az ügynökök rábeszélésének, hanem tekintse meg a világhírű
PFflFF-VflRRÓGÉPEKET,
melyek minden más varrógépel felülmúlnak.
Brandl Sándor és Fia
Dunántul legrégibb varrógépszakBzlete
Deák-tér 2. ... Telefon. 12. t4sl
KedvexS né«..tfl«té.l «.KM.I.k> Ingyen.. ^^.SmSt;". Alk.tréíz és lllrakrir mlndenléle rendszerei varrógépbe., Spociana 1
SOrgSoyílm: DERRATK Telelőn: J. 3M3.
SAVIGNANO
Dáll»»OmBlo» nagybani kereskedéae Budapest, IX., Oönezy Pál-utca 1. Narancs, citrom, maronl, fOge, datolya, arachld, carobbe, carflol, citromalma, korai főzelékek éa Irlss gyamScs
közvetlen behozatala I
Vidéki rendelések 24 úrin belül a min-denkorl Icgoloaóbb napi árakon
eszközöltetnek.
Önkéntes árverés.
Bsrkovlch József szepetneki plébános elhalálozása következtében a plébánia udvarán április hó 18-án (vasárnap) délután 1 órai kezdetid önkénles árverésen eladatnak különféle ingóságok, többek között lovak, tehenek, kocsik, szerszámok, gazdasági eszközök stb.
Tegyen egy próbát 1
Köszvény, csuz, rheuma Ideg-betegségek és egyéb fájdalmaknál használja a már kipróbált
OELEJ-SÓT.

a Palma-kaucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, me-t ruga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; de praktikus Is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bőr és minőségben felülmúl minden más gyártmányt.
Fegyvergyári „STEYR" keiékpár
t,;.,4r/,lso^!t ártlttilóla.
kizárólagos árusilója.
Eladáa részletfizetésre ia
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészelt. — Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
„Delej-só" egy kincsesláda, Egészséget rejt magába. Minden háznak védangyala, B íjnak, búnak a hóhérja.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. / Egy nagy csomag ára 20.000 kor.
Vezérképviselet: Szlávik Leó gyógyszerész Budapest, VIII., Szeszgyár-U. 1. az.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság,
mint telekkönyvi halóság.
6006 Ik. 1925-Árverési hirdetmény-kivonat.
nr petric* Józset nagykanizsai llgyvéd
lifthafe-e^Wf
Éhgyomorra
már egy tél pohár
Erzsébet-tér 18. szám.
HflRISNYflHBZ
Szarvas szálló épülci.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyiikben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás pontos,
Az áru olcsó és jó,
Az üzlet száz évig is fenntartható
sbsjms
ifi részére 9.000.CC0 kor. te a d skált s Ői. Gazai&nüa láván
holtiglani haszonélvezeti ^P*"1 l1*^* íentartásával. - XleS
tralmi iog lenlartásíval az azzal lemen Ingatlanok a szolgalmi logot megelfeó kS-vetelések fedezetire ezennel ra«U»pi»«
zánál logjSk megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a klkiai IS.i Sr kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható cl. . , . .
Az árvetelnl szándékozik B natpénzül a kikiáltás át: l«J-t«
dékképcs érlékgpiKtfMn ? .KSbWi
150., 170.

í>t> : íyuo. AI» ».-v. ^ -
Az aki S
magasabb igérclet letl, lia senki sem afeir, köteles »yoi« Ö ™ lási ár százaléka szennt meáBlaptt^l » natpénzt az általa W » S)
zalékáig kicgészileni (1008. XU. W
N3B-kan\'tzsa, 1026. 4vi február Hó ■>■ napján.
Horváth K jbiró.
Nyomatott a Zrinyi
Hirdessen a Zalai KSzianyben I
. .___,. n -T -nál MaovkaniKtln IMunntilav»alA:
Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető:
A kiadmány hitel®: Mlkó s. k.,
irodatőüszl.
Olenbeck Károly.)
66. évfolyam, 83. szám
Nagykanizsa, 1928 Április 15. csütörtök
Ára 1800 korona
ZALAI KÖZLÖNY
&c«*MztMg é* Wsd6WvataJ Ffct 5. n. itftenirban-tefcfofl 78.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: KempBlen Béla
BíftotW árt: Ejy tó™ 30.000 koreai Három híre......... 90.000 korw«
AZ ÜZLETHELYISÉGEK FELSZABADÍTÁSA ELLEN
Végnélküli ankétezések, tanácskozások, gyűlések, tiltakozó memorandumok után végre a kereskedelem egyik nagyfontosságú problémája, az üzlethelyiségek felszabadítása y.a megoldás felé halad. Az utóbbi évek során alig volt az ország kereskedelmének olyan kérdése, mely ekkora tengeri kigyóvá nőtte volna ki magát. Damokles-kardként lebegett a kereskedők feje felett az üzlethelyiségek felszabadítása. Ami kis ereje megmaradt Magyarország eme értékes társadalmi- osztályának, a gazdasági harcok és válságok után, azzal már jő idő óta a legádázabb küdelmet folytatják az üzletek felszabadítása. ellen.. És joggal-
Ma, amikor évilzedes, jól megalapozott vállalatok pusztulnak, hullnak mint fagyban a legyek, ma, amikor a gazdasági depresz-szió úgyszólván maximális erővel nehezedik az Iparos és kereskedő osztályra, igazán végső tőrdöfés\'lett volna a kereskedőknek az üzlethelyiségek felszabadítása.,.
Most, hogy a kereskedelemügyi és népjóléti miniszter kö zött megegyezés történt és hozzájárultak az üzlethelyiségek felszabadításának félévre való elhalasztásához, bár ez nem jelent végleges megoldást, ntégis az ország kereskedőinek válláról mázsás terhet vett le ez a hiradás.
Megkönnyebbülve és fellélegzetten várják most már a leg-közelebbyjiinisztertanácsot, amelyen végleges döntés történik\', ebben az ügyben.
Nem merjük gondolni sem, hogy a minisztertanács döntése más lenne, mint a két szakminisztérium megállapodása. Hiszen a kereskedők maguk oly sokszor és olyan őszintén, nyíltan táriák fel gyógyításra váró sebeiket, hogy (izokat meg kell látni, azoknak fájdalmát át kell érezni és irt kell tenni rá sürgősen, mig nem késő.
Közterhek viselésében, az ország iránt teendő kőtelességtel; jesitésekben az ipar és kereskedelem előíjár, illő tehát, hogy
most a kérés, a nehéz kórban agonizáló kereskedelem könyörgése ne süket fülekre, hanem meghallgatásra találjon.
Nincs szükség arra, hogy érvekét sorakoztassunk az üzlethelyiségek felszabadítása ellen. A dolog nélkül lézengő segéd az üzletben, a tízezreken felül
lévő munkanélküli kereskedelmi \\ alkalmazottak, csődök, kényszer- j egyezségek, öngyilkosságokmin-den érvnél markánsabban , fejezik ki a kereskedők kérésé- j nek jogosságát. A sajtónak — j szomorú — állandó gyászrovata van a bukások elparentálására. Hisszük, hogy a kormány nem fogja az üzlethelyiségeket felszabadítani és ezzel ezt a fekete rovatot megnagyobbítani.
Tizenkét képviselőt hivtak meg a pártközi konferenciára
Az ellenzék nem szándékozik részivenni a konferencián Tanácskozások m miniszterelnöknél a nyugdijvalori-zációrél és a pénzügyi ölIenSrzésr&l — Megkezdik a
..inawwr jiSmih
Budapest, április 14
A miniszterelnöknél ma is tonlos tanácskozások voltak. Először Peré-nyl Zsigmond báró jelent meg gróf Bethlen István miniszterelnöknél, majd Smith főbiztossal, a pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos kérdésekről tárgyalt. Ezután a TÉBE vezetőségének három tagja, Scltovszky Tibor, a Hitelbank vezérigazgatója, Welsz Fülöp, a Kereskedelmi Bank elnöke és Erney Károly, a Pesli Hazai Első Takarékpénztár igazgatója, kívülük Bud János pénzügyminiszter a nyug-dijvalorizáciőról tárgyaltak.
A pártközi konferencia
A nemzclgyülés elnöksége a holnap délelőtt félliz órakor kezdődő pártközi konferenciára a következő nemzetgyűlési képviselőket hívta meg:
BELFÖLDI HÍREK
Kihallgatások a frankflgyben.
A vijsgálóbiró ma kihallgatta Nddosy Imre vtflf országos főkapitányt őrgróf Pallavirini György vallomásával kapcsolatosan. Nádosyt talán még jobban megviselte a fogház, .mint Windisch-gratzet. Majdnem teljesen megőszült és szakállát hosszura növesztette. Zichy \\ ladimir gróf a jövő hélen megérkezik Romániából és vallomást tesz a frankügyben. Hlr György állapota is Javult annyira, hogy a jövfl- hélen kihallgathatják. A rendőrség a S20k0l-.ügy pótnyomozásá-ban elsősorban Wlndischgrütz Lajos
Álmássy László, Ernszt Sándor, Peidl Gyula, Rupsrt Rezső, Vázeonyi Vilmos, Gömbös t^yila, Németh Károly, Raseay Károly, Szilágyi Lajos, Apponyl Albert gróf, Andrássy Gyula gróf, Ftiedrlch Islván, Gaál Gaszion, Ugrón Gábor, Wollf Károly, Drózdy Győző és Hcgymegi-Kiss-Pál.
Az ellenzéki szocialista és radikális pártok részvélelc ezen a konferencián még mindig bizonytalan.
Magyar-szerb tárgyalások Április 20-án Belgrádban gazdasági tárgyalások indulnak meg a magyar és szerb-horvát-szlovén királyság között. Az egyes szakmi-niszlériumok kiküldötteit magyar részről NtcM Alfréd követségi tanácsos vezeli.
herceget és Nddosy Imrét hallgatja ki. A kihallgatásokat ma délulán megkezdték.
Kiraboltak két celldömölki hi vafalt. A celldömölki szolgabirósáj és járásbíróság hivatalos helyiségébe ismeretlen tettesek behatoltak mindkét helyen a Werlheim-szekrényl feltörték és a szolgabiróságéból 12 millió, mig a járásbíróságtól 6 millió koronát\'elvittek.
Apponyl Albert gróf — nagyapa lett. Apponyl Albert gróf György fiának felesége egészséges fiúgyermeknek adott életet. Ez alkalomból Apponyi Albert grófot, mint nagyapát; számosan üdvözölték.
UJ helyen építik fel Vésztő községet. Az árviz által sújtott Vésztő községben lázas munka folyik s az ország Áldozatkész közönségének Jóvoltából a volt szép virágzó alföldi község még szebb formában olyan helyen épül, ahol már árvízveszély soha nem fenyegetheti.
Csődbe került a nagyváradi magyar színház. A nagyváradi magyar szinház csődbe került. A színházat most a színészek akarják fenntartani.
EzDstüt vásárolt a kormány.
A kincstár hetvenezer kilógtam ezüstöt vásárolt pengők verésére, ezenkívül még ujabb hetvenezer kilogrammra lesz szükség. Az arany-pengő verésére szükséges arany már rendelkezésére áll a pénzverő részére.
Smltli Jeremiás genfi utja. Smith Jetemiás népszövetségi főbiztos a
___fövelsé^ Jupittsi ülésére május
25rén Őenüw utazik.
Nádosy Imre sajtópere. A Küría ma foglalkozott azzal a rágalmazást perrel, amelyet Nddosy Imre volt országos főkapilány inditolt Boross László és Bdiint Imre újságírók ellen az Esti Kurírban irt cikkeik mialt. A bíróság Borosst és Bálintot egy hónapi fogházra és lizjnillió korona pénzbüntetésre Kéltey-melyet a Tábla jóváhagyott. Ma a Kúria megsemmisítette az Ítéletet, Borosst és Bálintot fejenként másfélmillió, korona pénzbüntetésre ilélle.
A Ku\'ria felemelte Márffy büntetését. Az erzsébetvárosi bombamerénylet Ogye ma került a Kúria elé. Márffyt a törvényszék halálra Ítélte, a Tábla azonban Ítéletét hat évi fegyházban állapította meg. A Kúria Márffy büntetését nyolc évi fegyházra emelte fel, a Tábla Ítéletét egyebekben jóváhagyta.
Kánlez flgyvédet szabadlábra helyezték. A vizsgálóbíró elrendelte a sikkasztás címén letartóztatott Ki-nicz Emil ügyvéd szabadlábrahclyc- > zését. Az ügyész felfolyamodott.
Kttblnyl Pál lett Bársony professzor utóda.. A budapesti Pázmány-egyetem orvostanári kara legutóbbi ülésén foglalkozott Bársony ■ János tanás halálával megüresedett elsO számú szülészeli tanszék betöltésével. Az orvosi kar tanári testu-iele egyhangúan Kubinyi Pál dr-t, a szegedi Ferenc József egyetem szülészeti tanárát bivták meg Bársony tanár örökébe.
\' ;0 • ■ r
» ZALAI KÖZLÖNY
A kormányzó nyitja meg a Budapesti Nemzetközi vásárt
Élénk munka folyik a vásár egész területén — Látogatás az Iparcsarnokban és Műcsarnokban
Budapest, április 14
A Városliget tavaszi hangulatát nagy kopácsolás, kalapálás zavarja meg és az érdeklődök nagy seregét vonza a szokatlan zaj az lparcsamok környékére, ahol az április 17-én megnyilő Budapesti Nemzetközi Vasár előkészületei lolynak Boszorkányos gyorsasággal alakul át a ligetnek, ez a különben csendes része egy kereskedő és iparos várossá, amelyben tiz napon at együtt lesz nemcsak egész Magyarország, de a küllőidnek Magyarország iránt érdeklődő kereskedő és iparos világa is. Hatalmas paVillonok, deszkatornyok, vasvázas házak emelkednek a munkások szorgalmas kezei alalt s nagy a sürgés-forgás az óriási Iparcsarnok egész környékén.
Benn a csarnokban még nagyobb a látszólagos zavar és össze-vissza-ság, de a látogató pár perc alatl meggyőződhet, hogy a lázas gyorsasaggal folyó munka óráról-órára pompasabb képet ad az idei vásárnak. Ugyanilyen zsibongás, Írógép-kattogás hallatszik a vásár irodájából is, ahol az érdeklődök nagy tömege a legkülönbözőbb nyelveken akar választ ezer kérdéséte. De az irodában is ugyanolyan rendben és biztos nyugalommal folyik a munka, mint a nagy csarnok épitómunkálalalban, pár perc alatt mindenki felvilágosítást kap és nyugodtan folytathatja munkáját.
A vásár külső képéről ma, természetesen, még csak vázlatosan, igen nagy vonásokban lehet Ítéletet alkotni, de annyit már mosl is meg lehet állapilani, hogy az egyes kiállító cégek az Idén szinte versenyeznek abban, hogy minél nagyobb és szebb kiállítási pavillonokal emeljenek. Azok a cégek, amelyek mult évben is kiállítói voltak a vásárnak, idén mind lényegesen nagyobb ti-rületet foglaltak le cikkeik kiállítására. Az Iparcsarnokban már kialakullak a széles utcák, amelyek két oldalát hatalmas és művészi munkál
igénylő pavillonok szegélyezik. A munkásokon és kereskedőkön kívül máris Igen sok ember fordul meg az Iparcsarnokban és környékén, akiknek legnagyobb része a vásárirodát keresi fel, hogy ott megkaphassa a vasúti, vízum és egyéb kedvezményekre jogosító 40 000 kotonás vásári igazolványt.
Ugyanilyen munka folyik a Műcsarnokban is, amelyet a divat- és rádió kiállítók csoportja foglalt le magának és rendez be a sajál Ízlése szerint. Az idei vásár már clőkészü-Ieleiben is mulatja, hogy a Budapesti Nemzetközi Vásár minden gazdasági válság ellenére, 20 éves Fennállása óla évről-évre, de különösen az idén is, mind nagyobb
arányokban fejlődik s egyike azoknak a „Messéknek", amelyeknek fennállását nem politikai, vagy országos hiúsági kérdések, sőt nem is magántársaságok üzleti érdekei le-rcmteiték meg, hanem Magyarország és különösen Budapest gazdasági szükségessége magyarázza meg azi, miért lejlődik a Budapesti Nemzetközi Vásár a Nyugat és Kelet közOtl lebonyolódó üzleti forgalom hivatott közvetítőjévé, ugyanakkor, amikor más oiszágok vásárjainak visszafejlődéséről állandóan kapjuk a híreket.
A Budapesti Nemzetközi Vásárnak az előkészületeiben is megnyilvánuló jelentősége még Inkább kifejezésre fog jutni az április lT-lki megnyitó ünnepséggel is, amikor a 20 éves Budapesti Nemzetközi Vásári a Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a vásár vezetőségének felkérésére az idén Is Magyarország kormányzója, nagybányai Horthy Miklós ünnepélyes keretek közölt lógja megnyílni és átadni körsétája kapcsán gazdasági rendeltetésének.
1926 Április 28_
Súlyos panaszok a kíméletlen adóbehajtások ellen
Zalavármegye Közigazgatási Bizottságának Ölése - A megyei utak kiépítése — A betegápolási adó ügye — Alispáni Jelentés
Zalaagcrazeg, április 14 Tegnap délelőtt tartotta meg Zala-vármegye közigazgatási bizoltsága rendes bavl ülését Zalaegerszegen Tarányi Ferenc dr. főispán elnöklete alalt. A főispán napirend előtt búcsúztatta el a nyugalomba l\'tonuló vármegyei Uszti főügyészt, dr. Csák Károlyt, aki meleg szavakban köszönte meg az iránta kifejezett elismerést.
Adó-Ügyek
A napirend clsö pontja az adóbehajtások ügye volt. Thassy Kristóf a pénzügyi jelentéshez szólva az adóbehajtások ügyét teszi szóvá. Adalol terjeszt be ariól, hogy egy zalabak-sai lakosnak a pénzügyigazgalóság
adótartozás fejében lefoglalta 15 szarvasmarbáját és azt egy állatvásáron a reális 50-60 milliós ért&e dacára 25 millió koronáért prédálták el. A fentebbihez hasonló példákat sorol még fel.
Rauschenberger János pénzügy-Igazgató védelmezi a kincstár álláspontját.
E tárgyhoz még Csák Károly dr. szólt, aki színién egy súlyos méltánytalanságról tesz említést.
Nem kell fizetni betegápolási adót
Szentmihályi Dezső a betegápol Ssl adó behajlása ügyében beszél. Tudomása szerint a betegápolási adók végrehajtását felfüggesztették.
Rauschenberger pénzügyigazgató
és Brand Sándor dr. tójegyző válaszukban kijelentik, hogy a pénzügyminiszter a betegápolási adók behajlását felfüggesztette.
A zalaegerszegi templom építési sdó ügyével egy beadott panasz kap-csán Horváth Vilmos dr. másod főjegyző foglalkozott. Ugyanis egy egerszegi lakos megtagadta a temp-lomépilési adó fizetését és fellebbezéssel belügyminiszteri döntést provokált, ami megállapította a hitközség megalakulásának törvényességéi és a fellétlen adókivetés jogát.
A megyei utak A közigazgatási bizottság ülésén tárgyalták továbbá a megyei utak jókarban tartásának .kérdését. Az államépilészeli hivatal jelentésében névszerint sorolja fel a községekel és városokai, melyek közötti utak megépítését programmra tűzték. Alaposabb utak lesznek többek között Nagykanizsa—Pacsa és Nagykanizsa —Zákány közölt Is.
Az alispáni Jelentés Az alispáni jelenlés szerint márciusban a megyében 8 tüzeset volt 154 millió korona kárTal, melyből biztosítás utján 65 millió megtérüli. A közegészségügyi helyzet jó. Fertőző megbetegedés csekély számban fordult elő, súlyos testi sértés 10, öngyilkosság 3, véletlen szerencsétlenség l esetben fordult elő.
Tanügyi dolgok A tanfelügyelőség javaslatára a közigazgatási bizottság ujabb 12 községnek adta meg az. engedélyt s tanévnek korábban való befejezésére. Ezek szerint a 12 Iskolában a tanév május 31-én végződbelik.
Jelentés az adózásról A megye terűidén a mull hónapban 166.000 aranykorona együttesen kezelt adót fizettek be. Adótartozása a megyének 4,639000 aranykorona. Fényűzési adóban a mull hónapban 150, általános forgalmi adóban 674, állatlorgzlmi adóban 562, bélyeg- és joglllétékbcn 1444, illeték egyenértékben 31 millió korona folyt be.
A ZENE TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSE tg
Irta és a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kor ItccilU elóadlsán lelolvwU: Domány Sári
A tizedik századig az énekesek kizárólag az egyház dicsőségéiöl énekeltek, ettől fogva azonban német—római császárság megalakulásával a hatalom a papaság kezéből a világi fejedelmek kezébe kerül s a zene is világi lárgyu lesz. A nagy nőkultusz a Mária kultusznál is nagyobbra nőit. Mely országokban \' művelnek ezentúl zenét ? Természetesen esik a rendezeti vagyoni viszonyok közölt élő nemzetek foglalkozhatnak művészettel. Akikhez a sors mostoha volt, szegényes földjük műveléséhez rengeteg veiejiékes munkát kívánt, bizony nem daloltak.
Dél-Franciaország a lovagok hazája, külön úgynevezett jongleurök-kel küldi hódolatait a híres várur-nőknek. A meleg éghajlat, a forró nap kicsalta a szivekdől az érzéseket, melyek bimbófakadásboz hasonlóan kipaltantolták az clsö lyrai dalt. A nemes lovagok maguk is Iroubadouroknak mennek. A legrégibb melódiák Concy lovag verseiről maradlak lenn, akiről a monda
azt tartja, hogy a keresztes háborúban esett el. Halála előtt hű szol-| gálával esküvel fogadtatta, bogy I szivét elviszi az ó szerelméhez, egy kegyellen provencei főúr fdeségé-bez. A szív (téves kapcsolás folytán) a lérj kezébe kerül, ez meg akarja delní a feleségével, aki inkább éhenbal, mintsem egyék. Ennél jellemzőbben azl hiszem nem mutathatok erre a korra. Németországban a Minnensángcrek énekei is hasonlóak. A különbség talán csak az, hogy itt nemcsak nemes ember, de polgári elem is foglalkozik zenével. Azon a hires warthburgl dalnokversenyen 1207-ben, melyből Wagner legismertebb operáját a Tannháuscrt Irta, állítólag Wallher von der Vogcl-welde is részt vett.
A zene további fejlődését a szorgalmas és icndczelt viszonyok közi élő dolgos németek veszik kezükbe s a XV. századig senki sem tudja utolérni őket.
A XIII. századtól a Minnenfánge-rek helyébe a Meistersángerek, vagyis mesterdalnokok lépnek. Ezek már mind a nép gyermekei, iparosok, akik céhekbe tömörülve, vasárnaponként összejönnek és énekelnek. De ne higyjük, hogy egyéni örömeiket vagy bánatukat viszik dalba, Ilyes-
miről szó sincs, hanem bibliai tárgyú dalokat kellett bizonyos szabályok szerint elénekelni s akinek ez a nem könnyű feladat sikerüli, az mesterré lépeti elő. Nürnbergben élt a leghíresebb Hans Sachs suszter és poéta. Neve ismert. Wagner a .Nürnbergi mcslcrdalnokok"-ban pompásan kifigurázza ezt a mesterkélt éneklést Hogyan van az, hogy a magyar zenéről eddig semmit sem hallottunk ? Igen egyszerű a magyarázata. Azok az igricek és regösök, akik kóborlás közben énekellek, nem hagytak ránk irolt emlékei, az énekek, amint tudjuk, szájról-szájra járlak s így elvesztek. A XV. században Franciaországban bfclsö viszályok elvették az emberek muzsikáló kedvét s ekkor a flamandok az úgynevezett németalföldi iskola tagjai, akik csendben és rendben éllek, produkállak korszakalkotó müveket és Dufay egy pápai énekes, továbbá Josquin de Prés imitációs chansonjai nevezetesek. Egyik nagy zenészük Slolzer, II. Lajos udvarában, később Mátyás alalt nálunk Magyar-| országon tevékenykedett. * * A XVI. szazadban a németalföldi zenészeknek hatalmas ellenfdük akad az olaszokban, akik Palesztinát adják a világnak,Jméltó ellenfelül a hi-
res németalföldi Orlando di Lassonak.
Lasso leghíresebb müve Dávid 7 vezeklő zsoltár, 2—6 szólamu ének, azlán a Sybillák jóslata. Lasso az olasz madrigált, vlllantílát, canzo-nettát, chansont müvdl, természetesen az északi népek borongós hangulatfestésében.
A katolikus egyház legnagyobh költője 300 év óta Palestrina. 0 telte az olasz zenét a katolikus egyház zenéjévé. Legcsodálatosabb müve II. Marcellus pápának ajánlott 6 szólamu mise, aztán az Improperiák (Jézus szemrehányásai). Ezt a misét ma is minden nagypénteken dőadjs a pápai énekkar. Pesten a nagyobb zenés miséken mindig hallunk Pa-lestrina müveiből. Sok kortársát sz idő előrehaladottsága miatt nem említek fel. Ez a kor 1500-1600-ig a nagy renaissar.ce-al esik össze és forradalmat csinál a zenében is, dókésziti az újkort. A barokk- ts rokaka-kor legragyogóbb vivmánya, hogy a zenészek a kor szellemének hatása alatt, egyéni érzéseikel. viszik dalba. A zenemüvek, úgymint a szonáta, foga, oralórium, snlle, kantáta és opera annyit fejlődnek, hogy a következő században a mai tökéletes formájukig eljutnak. ,\'i (Folyt, kov ) M
1926 AprtUs 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Kislakásépités sorsjegy-akcióval
N.gykmiiisa, április II A napúiban lelveustiik lapunk hasábjain a kislakás építésnek sors-Jfcgy-akció segítségével való megol-dasára vonatkozó leivel. Minthogy a Cikk nyomában többen keresték lel szerkesztőségünket érdeklődő soraikkal s mindannyian örömmel üdvözöllek a gondolatot, szükségesnek tartjuk közölni, hogy a terv Ansorge Antal déllvasuti pálys-fclvigyazóé. O készítette el a kereskedelemügyi miniszterhez elküldött teivezetet s az erre kért elvi valasz fogja eldönteni, hogy a kereskedelmi kormány engedélyezi-e egy ilyen sorsjáték-akció lebonyolítását.
Véleményünk szetint a megoldás elgondolásban a mai gazdasági helyzetben Is megfelelő. Az emberektől még ét a sokféle jótékonysági sors-egy-akdóval lelkoibácsolt sorsjegyláz, amit a lakásnélküliség enyhítésére, vele munkaalkalmak teremtésére ma, — mikor a szabid lakásforgalom bekövetkezése egyre fenyegetőbb közelségbe jut hozzánk, mikor a munkanélküliség egyre több áldozatot követet, — gyümölcsözően lehelne felhasználni.
A soisjegykíbocsátáson nem gazdagodnék, nem nyerne senki, annak teljes Jövedelme mélyreható szociális bajok orvoslásának lehetne siker cselén nagyon jó elősegitöje. A tervezet a következő: Az Hlam rendezzen évenként osz-tdtysorsjálékot, melynek összes nye reményeit 15 milliárd korona képezze. Ez nem Is olyan uagy összeg, ha fontolóra vesszük, hogy a Jelenleg is folyó osztálytorsjátéknak összes nyereményei 55 milliárd 250 millió koronát tesznek kl.
A nyeremények ne oszoljanak meg 5 milliárd és I és fél millió korona • közt 36.000 kisebb-nagyobb nyeremény-típusokat egységesítsék. Legyen pediglen háromféle nyeremény: 50, 100 és 150 millió korona. A nyereményt ne készpénzben fizessék ki a nyetönek, hanem, ahol az illető az ország halárain belül kívánja, építtessen neki az állam 50 milliós nyeremény esetén egy egyszobás, 100 milliós nyeremény esetén egy kétszobás, 150 milliós nyereméuy esetén egy háromszobás lakást. Ha valaki egy fél, egy negyed, egy nyol cad sorsjegyei venne, nyerés esetén akkor is felépülne a ház, azt azonban a nyerők közösen értékesítenék s az eladási áron közösen osztoznának. A cél igy is elérhető volna, mert hiszen lakás igy is épüli volná, habár nem az költöznék bele, aki nyerte.
Az építkezéshez szükséges telkeket a városok és községek Jelöláék kl. Az építkezésre pályázatot imának ki, a munka menetét ellenőriznék és a húzástól számított 6 hónapon belül átadnák a felépiletl házat a szerm-c&és nyerőnek.
A sorsjegyek nem letinéneludra-gábbak, sőt a kockáztatott összeg kisebb voltára való tekintettel |óval olcsóbbak Is tehetnének, mint az osztálysorsjáték jelenlégi árai.
A lakásépítő sorsjegy akciónak tervszerű folytatásával évenként legalább 150 házat tehetne felépíteni az esetben Is, ha csak 15 milliárd koronát szánna az állam erre a célra. A nyeremények nem vándorolhatnának kl külföldre\' s a nemzetgazdaság jelentékeny bevételi forrást nyerne.
Ansorge Antal március hó 28 ín küldte el nt a tervezetet Wtmmers-perg Alajos báró kereskedelemügyi államtitkárnak.
NAPI HÍREK
HAP9RE«Ű
Április 15, csütörtök
Római katolikus: AnaixMaia. Prolct-láns: Alala. Izraelita: Mar bó I.
Nap ktl reggel 5 ora 13 perckor, nyugszik délután 6 óra 58 perekor.
Goda Lipót dr. tiszti otvos elOadása-a Stefánia Szövetség rendelőjében délután 5 érakor.
Mozi. Uránia: Elkéseti szerelem (A vénülés balladája a a fiatalság románca: Kicsapolt diákok, vlvjáték; Angol híradó. Előadások esie 7 é» 9 órakor.
— Húszmilliárd Nagykanizsa költségvetése. A városi költségvetés elkészítésének munkálatai véget értek A háztartási költségvetés 18 milliárd koronára rug. Az ut, nyugdíj, szegényalappal együtt az évi i költségvetése, főösszege 20 milliárd I korona. A költségvetés deficit-mentes.
— A városok kölcsönének fel
"I
KULTUR ESTÉLY EK ÉS ÜNNEPÉ LY EK:
Aprltlt JÖ. Doíioínyl C/n4 toatorartljt* Ktulnó
rvU-iitWbtn tíls í tSlllcaf.
Mftia* I. At Ur.fin)ok MliU KooCT*jJ<i«liuk <ll«»tíó»dl»» • Poljitl tuntermiiwa c.i. Ml
k
Méhii 1. A« UfleinyoV MA»I« Ke»rtcidóUo-«c tlliirliáliu • Poliiil Egylet iM(y1«rmtb«a «tU KI
Mai HMfWMny i pltWnlaWmpíO" t«»o-tUpJ* Jívíií i Pol£áit Egjiltl nj^ytíimíbín U 0 «f»kw. _
AZ UR
a pokolban is ur — tartotta a régi magyar közmondás. Mintegy, jelezni akarván ezzel, hogy nilemher, az élei mlr.den körülményt! és viszonyai között csak „úriember" marad, akit nevelése, Iskolázottsága, modora, fellépése és ruházata, slb. megkülönböztet a közinséges emberek nagy átlagától.
Trianon azonban ezt a magyar szállóigét is megdöntötte.
Nézzük vénig az úgynevezett url-osztályt ugy ahogy falszinen tartja magái. Amelynek óriást megerőllt-Usébe hrül azt a kiváltságos zománcot fenntartani. Amelyik belegörnyedt és roskad! u látszat robotjába és eMtetelt mosolyával csak bense-jének viharát igyekszik uri módon eltitkolni.
Sápnál arcának keskenységét és álmatlan éjszakáinak stigmáit azonban nem tutija kendőzni, sem gar-dcrobejával rendezett anyagi körülményeké! színlelni Trianon poklos-ságit nem lehel eltüntetni, sem letagadni. De nincs Is mit — alakoskodni. Trianon szenvedés-bélvegét nem lehet letörölni a magyar arcokról. Férfiak nők egyaránt: Trianon bűnének átkát morzsolják ajkukon És ha figyelő szemmel jobban ma gunk köré nézünk és mellettünk el-. urranni tótjuk ennek a lassú kin-halálra Ítélt magyar uri osztálynak tagjait — íoi\'unk látni számtalan olyant, akikről már leijein lepattant a zománc, akiknek finoman erezett, puha kezük feltörve a gyár gépszerű munkájában, okik lesütött szemmel síelnek lova most még jólöltözött kartársaik és Ismerőseik kíváncsian kutató tekintetedéi, hónuk alatt a műhelyben elfogyasztásra szánt, újságpapírba csomagol\' frugálisehéiljükkel Találkozni fogunk a gyári gép szirénjének jelzésére rohanó úriemberekkel. n piacon, hetivásárok o! kaiméval sapkájukat mélyen arcukba húzódó nemrégen még manikűrözött ujja cipőkrém- és peilll-druslló vásárosokkal. akiknek napbarnított, le strapán arcuk oly ismerősnek tirnik fd előliünk. És csirkére, tojásokra, malacokra alkudozó férfi kofákkal.
4z étet vaskezének brutális fo/lá\'a hördül fel hangjukban, összeesett alakúkban. szeműk bágyadt tekintetében Felismerhetetlen roncsai az egykori — úriembernek.
Minden melegségünk és részvétünk: Trianon - a pokol békeszerződése áldozatainak... (•>■ «■>
használása. Nagykanizsára is megérkezett a miniszteri rendelet, mely előírja, hogy a városok külföldi kölcsönének felhasználására összeállított beiuházási programmhoz szigorúan ragaszkodni kell. Nagykanizsán az eredeti munka-programmlól nem történt eltérés, a kölcsön felhasználása a képviselőtestület által elfogadoll tervek szerint folyik.
— Halálozás. Schwarz Samuné, a Schwatz és Tauber cég 50 éven át beltagja 77 éves korában meghalt. Az elhunytban Zalán Ousztáv kereskedelmi tanácsos és dr. Schwarz Károly törvényszéki orvos édesanyjukat gyászolják.
— Adomány. A Nagykanizsai KatolikuB Legényegylet 200.000 koronát adott felülfizelés cimén a Kls-kanizsai Katolikus Ifjúsági Egyletnek műkedvelői előadása alkalmából.
— A plébánia-templom renoválási munkálatai a közeli napokban megkezdődnek.
— Eljegyzés. Lusllg Máriát eljegyezte Sulzbeck Viktor Szombathelyről. (Minden külön értesítés helyett.)
— Az első községi választás Márlatelepen. Az újonnan alakult Máriatelep balalonpartl község a napokban tartotta első községi választásait. A választást Poredus Antal nagykanizsai tanonciskola! Igazgató, mint hegyközségi elnök készítette elő és dr. Sipos Árpád marcalii főszolgabíró vezette le. Bírónak megválasztották Melhart Ambrus voll marcalii múaszialoí... Megválasztották ezenkívül a teljes községi elWJáió-ságot is.
= Ma este kezdi meg működését a Centrálban Megyery— Humayer jazz-bandje.
— A Magyarországi Munkások Rokkantsegétyző és Nyugdijegy-letének nagykanizsai 18 számú fiókpénztára 1926. április 25-én délután 3 órakor saját helyiségében, az Arany János-utcai elemi iskolában tartja meg huszonkilencedik évi rendes közgyűlését, a következő tárgysorozattal : 1. Elnöki megnyitó. 2. A választmány évi Jelenlése. 3. A zárszámadás elfogadása és a fel-mentvény megadása. 4. A közgyűlés előtt 8 nappal az elnökségnek benyújtott indítványok. Az elnökség.
— Schwarcz Dezsé harisnyái a legjobbak.
—Tömeges feljelentések Iskola-mulasztás miatt. A tavaszi jóidő hirtelen nagy mértékben felduzzasztott* az iskolamulasztási feljelentések tgyébként is mindig bő áradatát. Tegnap egyszerre 65 ilyen feljelentés érkezeit a kiliágási bírósághoz, hol százával várnak tárgyalásra az iskolamulasztási ügyek, jelenleg közel 400 ügyben gyártják az idézéseket, bünteiő parancsokat, végrehajtási utasításokat. Emellett a kirótt 10-50.000 koronás bünletések befizetéséhez csendőri, rendőri elővezetéseket kell Igénybe venni.
= Dohnányi Ernő hangversenye f. hó 30-an este fél 9 órakor a Kaszinó nagytermében lesz megtartva. A |egyek árusítása mai napon Szeibnél megkezdődik.
— A legutóbbi országosvásár állat-forgalma. A husvéthell nagykanizsai országosvásár állat-forgalma felhajtásban nagyarányú volt. Felhajtottak 1315 szarvatmai hál és 1473 lovat. A felhajlott állatok \'/a része azonban eladatlan maradt. Eladtak 524 szarvasmarhát és 282 loval. A gazdái cserélt állatok >/s részéi külföld! kereskedők vitték cl. Igy Olaszországba kivittek 27 szarvasmarhát és 39 lovat, Ausztriába 28 szarvasmarhát ésS15 lovat, Csehszlovákiába 14 szarvasmarhát és Svájcba 15 loval.
= Ma és minden este Jajtz-band a Centrálban.
— Vasutasok kedvezményes jegyei. A D. S. A. vasúttársaság tényleges alkalmazottainak igényjogosult családtagjai, továbbá nyugdíjasai és ezek családtagjai egyezség-szerű piros arcképes igazolványaihoz az 1926. évi március hó 15-én 6950/1. szám alatt kibocsátott, a vasúti személyzet és családtagjaik 1926. évi meneikedvezményéről szóló rendelei értelmében kiadandó, egyenként egy darab díjmentes jegyet tartalmazó füzetek az eddigi rendelkezésnek megfelelő kitöltés után az igényjogosultaknak a szokásos módon az átlomásfőnökségnél kiállíttatnak. Az állomás főnökség.
— Klskanlzsal műkedvelők az árvízkárosultakért. A Kiskauizsai Katoiiius Ifjúsági Egyesület három-ízben előadja .A betyár kendője* című 3 felvonásos népszínművet. A harmadik előadás tiszta jövedelmét, fél millió koronát az árvízkárosultak f el segélyezésére fordították. Az előadáson szép tanújelét adta képességeinek a Vasulss Dalkör Unz Gyula kántor vezetésével. A műkedvelők mindnyájan kitűnően állták meg helyüket, ami nagy.-észben a gondos betanítás érdeme.
= Megyery—fiumeyer jazz-bandje ma és minden este a Centrálban.
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra Aprlll. hó Itt. 4. 17-4" kezdődő „.rf*lr.or,látókon. Ismét, mint békében, mlnrfoi má.odlk nornjegy n,or. Főnyeremény V.X? 5 milliárd korona. m Szerencseszámu sorsjegyek és tetvek kaphatók . ,. ... , ,__dohányára* <• osztálysorajegy
ifja Hirscnler Miksa tóeiáriaitónii.
4
zalai közlöny
1926 Április 15.
Fiirst József cég „Kékcsillag Divatáruház"
felszámol,
a raktáron levő áruk kiárusittatnak
— Városok státusrendezése és klslakásépltése. A Magyar Városok Országos Kongresszusánál! állandó bizottsága április 28-án délelőtt ülésezik Budapesten. Az ülésen Nagykanizsa város is képviselteti magái. A tárgysorozaton szerepel s belügyminiszter válasza a státusrendezés ■igyében beadóit memorandumra; a l .nevel városok szövetségének megkeresése a varsói lakásépitési kiállításon való részvétel ügyében ; Javaslat a városok Iparfejlesztésére vonatkozólag ; kislakásépitkezés; lakásügyi korlátozások; köztisztviselők házépítési akciója.
— Jóváhagyott kényszeregyez-ség. A nagykanizsai törvényszék Kollár Ferenc galamboki molnár és hitelezői közölt létrejött egyezséget jóváhagyta.
— Dr. Macó Ferenc: Képek a magyar sportból cirnü munkája kapható minden konyvkcrtslcdésbcn, Fischer újságárusnál és Marvalits trafikjában.
— Krausz Albert bflnperének aktált tegnap küldték fel a táblához. Krausz Albert kaposvári ló-kereskedö bonügyének, illetve fölár- , gyalásának aktáit a nagykanizsai törvényszék tegnap terjesztene fel a pécsi kir. táblához, amely most rövid néhány napon belül dönleni fog Krausz Albert szabadlábra helyezése ügyében.
— A szerdal hetipiac árai. A nagykanizsai tegnapi hetivásáron a piaci árak a következőképen alakultak: Zöldségpiac: bab 1000-2000, mák 12 000, dió 4 —5000 K literenként, vöröshagyma 1500, foghagvma 2000. sárgarépa 1500, zöldség 1500, fejeskáposzta 1000, kelkáposzta 1000,
. savanyukáposzta 2500, savanyurépa 1500-2000. burgonya 1000-1500, kazliol ^0.000, alma 6-15.000. kötte 6—15.000 korona kilogrammonként. Tejpiac: lej 3000. tejfel 15.000 K literenként, túró 12.000, vaj 60-70000 K kilogrammonként; tojás 1 drb. 1100 K. Húspiac: növendék mai ha 20—24, marha eleje 16—20, hátulja 20-24, borlu cle|e 16—20, hátulja 32, sertés 24-32, zsir 32, háj 30, zsirszalonna 26, birkahús 14, füstölt sertéshús 50, kolbászfélék 30-60 K kilogrammonként. Baromfipiac: egy tyúk 30—50, egy pulyka 60—120, csirke 15—25, sovány kacsa 30—35, egy sovány liba 50—70, egy kövér kacsa 60 - 80, egy hizolt liba 110 — 180, szopós malac 30—50 ezer korona. Termény-piac: buza 380, rozs 200, zab 210, szemes tengeri 200 ezer korona nié-termázsánkent.
— Holttányllvánltás. Bertalan Károly zalabörzöitcci földművest, aki 1893-ban szüleien, Bertalan Imre és Gál Erzsébet fiái, aki a 48. gyalogezredből az olasz b:-rctéren eltűnt — a nagykanizsai kir. járásbíróság holttá nyilvánította.
— Ujabb kényszeregyezség. Stern Vilmos nigykanizsal bejegyzett rőfös és rövidint kereskedő (Erzsébet-tér 15) saját kételmére a nagykanizsai kir. törvényszék folyamatba lette a csódonkivüli kényszer-egyezségi eljárást. Vagyonfelügyelőül Díry Zsigmondot rendelte ki. Az egyezségi tárgyalás határnap|a junlus hó 25.
— A rossz sümegi szezon miatt a szlntásulat konzorciummá alakult át. Sümegen, mint ottani tudósítónk jeliiiti, a vasárnapi előadással befejeződött a sziniszezon. Szalay Gyula társulatát az idény alatt, sajnos, a közönség nem támogatta és épen emiatt mir április elsején a feloszlást elkerülendő a Ursulat konzorciummá alakult át.wcíía társulat rövid tiz napra Tapolcára ment.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és nöi divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Önnek nincs szüksége arra,
hogy gyomor- és bélbántalmaiból kifolyólag állandóan szenvedjen, amikor közludomásu, hogy a világhírű és mindenki által legelsőnek elismeri 1GMÁNDI keserűvíz használata megszünteti a rendszerint a fen\'.i bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vérnyomási az agyban és meggátolja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pohár IGMÁNDi keserűvíz elegendő.
— Pályázatok. A nagykanizsai és letenyei bírósági telekkönyvvezclfti állásokra az igazságügymíniszler 8 napos határidővel pályázatot hirdetett. A tapolcai járás főszotgabirája pályázatot hirdet a szentbékállai körjegyzőségben lemondás lolytán megüresedett segédjegyzöl és a dlszeli körjegyzőségben ujonan szervezett Írnoki állásra. A kérvények benyújtásának határideje\' a segédjrgyzői állásra április 20 (választás április 24), az Írnoki állásra április 25 (választás április 28).
Dohnányi Ernő
zongorahangversenye
e hó 30-án a Casinoban.
Tüzriadalom
Nagykanizsa, április t-t
Idő: szerdán este fél 8 íra. A korzó a legnépesebb. Egyszerre a csendes, langymeleg tavaszi estébe vészljóslóan belel úg a tűzoltók tűzjelző trombilála. Izgatott kiabálások a Fő-utcán. Várom, inig a piros tűzoltó kocsik feltűnnek. Aztán, hajrá utána. Együtt a megsokasodott kíváncsiakkal. Verseny-futás. A trombita félelmetesen szól. Mindenféle járinü gyorsan ki tér a tűzoltók elől. Mikor odaérlem a Uxi-autó állomásra, épen ott van a szolgálatos rendórfogatmazó. Egy detektív és négy rendőr kíséretében már szállnak fel az egyetlen autóra, ami olt vesztegel. Nincs más választásom, mint gyorsan megkérni a rendőrséget, hadd menjek én is velök.
— Tessék szerkesztő ur, ha van hely!
Máris felugrók a soflőr mellé. A soffórrel együtt nyolcan vagyunk az autón. Én, a kocsiajtó peremén és egy rendőr feje tetején... mini egy kötéltáncos. Rohanunk.
De hol a tüz? Nem fonlos. Jelezték, hál van! Egyelőre utána a
Kiskanizsa felé trappoló tűzoltóknak. Hamar elérjük őket és azután gyerünk előre I A porfelhőből ki sem látszunk. Az uton végig jobbra és balra lekiáltjuk a bámészkodóknak :
— Halló, hol a tüz? Hé, hol a tüz? Merre?
Senki sem tudja. Szaladnak utánunk ók Is. Mi azoktól, azok tőlünk akarják megtudni, hol a tüz. Ahogy figyeljük a gyönyörű, tiszta csillagos eget, semmi füst. Pláne tűznek, híre sincs. A hold ezüst sarlója, mintha kajánul nevetne minket. De hol is a lüz?l
Beérünk a kiskanizsai cscndór-őrsie. Nagy tömeg ember. Mind tűztől beszél. D^ hogy hol van, egy scni tudja. Bent a csendőrőrs nagy szobájába érkezésünkkor épen vacsora van. Hatalmas adag, pirított hagymás dödölle csiklandozza az orrunkat. — A csendőrök jelentik a rendőr fogalmazónak, hogy nem tudnak semmit a tűzről, Bejön a szakácsné. Egyik csendőr szomorúan odaszól neki:
— Mari, vigye ki a dödöllét! Bontsa le az asztalt! Most cl kell menuünk. Tüz van I
De hol ?
Telefonálás. Megtud|uk, hogy az országút melleit levő Spilzer hengermalomból felentették a lllzet. Oye-rünk a malomhoz. Még jó darabul, a porban. Most még három szuto-nyos csendőr isfelszálll. Tizenegyen vagyunk. De pompásan visz a Mág kocsi.
Na 1 Itt a malom. A fogalmazó, kél csendőrrel bemegy.
— Ki hivla innen telefonon a tűzoltókat, bogy tüz van?
Karácsonyi János főmolnár előáll:
— Én!
— Hál hol a tüz?
— Amott csaptak fel a lángok a körtvényesi erdőben. Három helyen is. Az erdészlak ég.
— De nem látszik semmi! ?
— Pedig égett I
— Vigyázzon, mert ebből baj lesz, nincs tüz és felriasztani az egész várost?
— Három helyen Is égett.
— Gyerünk az erdőbe, — adja ki az utasítást a rendörfogalmazó.
Vissza Kiskanizsára, onnan aulón vak sötét, gidres gödrös uton néhány perc az erdő. Gyaloglunk kétszáz métert. Előliünk egy sölét ház, a feketeségbe összefolyt lombok között. Tűznek — nyoma sincs. Kint áll az egész család. Kovács Ferenc városi altiszt, az erdőór. Ö lakik itt.
— Volt itt valami tüz ? kérdi a rendót fogalmazó.
— Semmiség kérem — felel Kovács. Az összegyüjlött gazt még a délután meggyújtottam és az lobbant ki. — Semmiség kérem. Olt van ni.
Oda néztünk. Egy tekclc buckát látunk. Még füst szag sincs.
Szóval nincs lüz. De azért a 16-molnárnak melege lesz, amiéit ilyen bajt csinált.
Jövünk vissza. Beszélgetünk:
— Milyen könnyelműség.. Most legyük fel, — Isten ments, hogy a város másik végében csakugyan lüz van. És emialt a tűzoltók oda nem tudnak időben elérkezni.
— Meg aztán a szegény csendőröket is felzaklatták a finom dödölléitől — hiába I No de talán a Mari, addig nem hagyta kihűlni. U. Gy.
Kereskedők a házaló ügynökök ellen. A békéscsabai kereskedők elhatározták, hogy a házaló kereskedelmi és ipari ügynököket, akik a magánosokai látogatják, megfigyelik és a rendőrségnek átadják, mert a város kereskedelmét és iparát egészen megbénítják.
1926 Április 17
ZALAI KÖZLÖNY S
Időjárás
A nnirvkanlzsal meteorológiát meg-Uffvrlü lelcntése: Szerdán a hImtrslk-
reggel 7 órakor ++S, délulán * órákor ¥\'5. 9 6r,k0\' +s\'4-felMzel: Esfai nap lisrta égboltozat. Slélirdny: Reggel és délben Délkelet, tale Délnyugat.
Béggel dér volt.
Napl csapadék mennyisége: •
a Meteorológiai Intézet |elenté«e szerint túlnyomóan derllll Idó várható. 1.4-
e^l. r ^ ^ 11-ifV
SPORTÉLET
A vasárnap sportja
Nagykanizsán Turul—Zrínyi
A kaposvári Levente kivételével valamennyi egyesület mérkőzni log yasámap.
Nagykanizsán délulán 3 órakor a Kaposvári Turul lesz a Zrínyi vendége a Zrínyi sportpályán. Az egyre javuló formát mutató Zrínyi tél)es csapatával indul a nagyfontosságú mérkőzésbe és minden erejét megfeszíti, hogy a bazal pálya előnyeit |( kihasználva győzelemre juttassa színeit. A mérkőzés méltán tarthat Igényt sportkedvelőink ügyeimére.
Kapcsolt a MAV és PVSK összecsapása erős küzdelmet fog eredményezni. Teljesen egyenlő erők állnak szemben egymással, s a mérkőzést előreláthatólag csak a szerencse fogja eldönteni.
Pécsett az PtTE a DVAC ellen látszik « könnyen meglehet, hogy vereséggel lesz kénytelen hazatérni; a sérült Palid és Kotui, továbbá jobbszélsője helyén ugyanis tartalékokkal lesz kénytelen kiállani. . A PSC-PAC mérkőzésen az eldöntetlen felelne meg az erőviszonyoknak, de.bármelyik csapat minimális győzelme sem kellene meglepetést
Szigetváron II. oszt. bajnoki mérkőzés lesz. A SzAK és a Nagykanizsai Sport Egylet összecsapásából a kanizsai csapat győzelmét várjuk, bár a szigetváriakat saját otthonukban még egyik ellenfelük se gyózte le.
A NTE választmánya ma este fél 9 órakor ülést tart az Ipartestületben.
Irodalom é« művészet
Hárem haílflaa cgytolvonlsoa. Vdth láneamk tS^Okedvilóí esi" elmen 36 oldalas ttUettKje jelent meg SzoroWhelyen. mely elemi lakolia gyermekeknek három róridke irredenta |elenetet Urtalmaz-A fület ira clóadiii joggal ^ kororu M«-rendelheti a Dunintull Tanítók tápjánál.
MOZI
Uránia csütörtökön és pénteken a legjobb amerikai filmek sorozaiá-ból játszik egy mélyen járó tartalmú nagyszerűen rendezett és megjátszott életképet Elkésett szerelem címen. A Hímet az előzetes ismertelés a vé-nülés balladájának és a hata ság o-máncának nevezi; a későn fellobban szerelem tragikumát tárja fel. Kísérő. Kicsapott diákok 2 felvonásb.-n, vígjáték. Angol híradó.
Szombaton Wcrner Krauss alakítása.
ÁRION
fogkrém — fogpor
fehéritl üditl konzervál I
a mai kor legtökéletesebb fogkrémjo és, hogy erről meggyőződjék, fáradjon be
VÁGÓ ENDRE illatszertárába
Nagykanizsán,
hol
ingyen kap
egy próbatubust, Ha egyszer megróbálja, sohasem használ mást.
Építők és épittetők figyelmébe I
Friss erdélyi stucatur
GIPSZ
kapható
Városépítőnél.
ötmilliárd
sorsjeggyel Ts «•»■■■■■■>«■■ - az ujobnan osztálysorajátékon.
Az uj jttékterv igen előnyösen változott, mert a nyeremény békebeli arányban van megállapítva, vagyis minden mi
^és\'osszísen 55 milliárd és250 I.
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokat ajjnl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája fcffiti! -
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyedS0«er kprona.
Játéktervek ingyen. — Hmás április 15-fj-_m
Alulírottak ugy a saját, mint az összes rokonság nevében mély fájdalomtól lesújtva jelentjük, hogy
özv. Kovács Lajosné
szül. Pusztay Rozália
iolvó hó 13-án este 9 órakor áldásdus életének 69-ik évében és * haldoklók szentségének ájialos lelvétele után elhunyt 3 Drága l aloUunk told! maradványát folyó hó 15 én délután t/,5 órakor fogjuk a róm. kath. temető halottasházából öt0k nvu-
83,UTz enttSő szenlmiseáldozat a megboldogult lelkiüdvéért folvó hó-l^án d. e. 9 órakor fog a szentferencréndiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemulatlatni. Nagykanizsa, 1926. évi április hó 14 én.
Áldás és béke lengjen drága porsi felett I
Kovács llón, Lajos, Enal, lóul ts Annua gyermekei. Pusztay Mária testvére. W™" «\'«• Ujoa vejei.
Kovács UJoané síül. fliszár Etel rnenye.
közgazdaság
TŐZSDE
Az értéktőzsdén a kedvellen nyitás ulán az irányzat egyenlőtlenül alakult A kontremin felhasználva a külföldről érkező barátságtalan híreket, ismét akcióba lépett és a ku-liszban és Danubluszban eladásokat eszközölt, ugy hogy a kulisz ériékek 1—2, a Danubiusz pedig 5°/c-kal esett vissza. A tözsdeidó későbbi folyamán a helyi értékek piacán kisebb javulás állott be és a textil, villamossági, valamint a közlekedési papírok 1— 3«/q árnyereségre tettek szert. Azonkívül barátságosan tendált még a Kőszén. A malompiacon tegnapi áremelkedések után ma kisebb visszaesések állottak be. A forgalom csekély volt s igy az áringadozások is kisebb méretűek.
Zürichi lárUI Phta 1785(0, looéoo 251850, m»ji»k 51&25, Brossal 196000. Milano 20Í300, Holland 307 "93 Bartln 12340. Wien 73-10 lofit 375 00. Prága 1535 50. Bodapcai 7S*BO, »«ó 55-00, B akartat 214 50. BlIgrM »H
A budapesti Tőzsde deVtzs-jesgyzóso
V alaták
iv<m mtx ma>i .Mtac. liiMinl ■ÍM i:«x i nnsntiá U b. 1414 un
•Mu. m UMM1U MLW uuu
<írt, nattirtw Oak.MUi icai i«al
IHK1UU
l.iMk, mama* Up k. no ,«,« í- ina ima
Mit.,. unó niro
IM4IU01 itMiKat
NVM
Mami 9 iue hm
114.1 11441 •rangra o
H441U0
11HM1W Htixn MHHIH
lilán
»lt»i* » ucaz-iatar ur:o •«»
TennéiytŐMdc
Bu> dl>.v 76 kg-ol 422600- 42J.0JT, rr kl-oa 427 500—430.0 0. ?» kg-oa 430 OŰU—432 500, egyéb dunántúli fa pt»t-ÍStU 76 kg.-oa 417500—4.0000, 77 ki-« lűSOO- 4% 000, 76 kí-o. 425 000—427 500 79 kg-oa 427500 - 43000 . \'Oaa 245.00 f-SoSoT taaaisáayerpa 220 000 -240.0®. ívárpe 280.000—325 000, ub KOi-:&S000, lengett 1950 0-20:0.0. r«pe« mOOO^loJS, kolei 160 OUi -195 oOO, korpa 170.030—175000.
Sertétvásár
a^&^SSSJ^Kw
"<£n 1&500-17.00Ű. aaedcU kóaio 16400 -itsoo. kóanrll 14.000-IS.IW^WS íeeg 17.000 — 17.500, olaodrends 16.000-16S», angol sttldó 1S.000-21.000. ixalonra niSÍin » 000--.-. xatr 21.000 -21 J00.
Uuott mu 20;űp0—21.000, J.aaljMg (M-»tSr 20000-22000. Irányzat körepea.
Szerkesztői üzenetek
Cigány utcai névtelen panaszos levélíró sorait nem kózóljOk. Nem pedig aiért, mert betömni vagy beboltozni való árok majdnem minden utcában akad Nagykaniisln. Ezek mindaddig szégyenfoltjai máraddak „nagyvárosi" mivoltunknak, mig\' meg nem történik u általánot csatornliis Addig azonban sok\'vjz lefolyik az — Ördögárkon. \' MtrtékhlteSiltéí. Panaau nem iogos-A (örvény értelmében el kell kobozni fa meg kell semmisíteni a piacon talált rossz, vagy keltű módon ós etóiit [(tóközökben nem hitelesített lélllteresekel éa súlyokat S. S. A kézirat még elolvasásra vár.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar ós Köojv-ktrürirgUi BT. Na^jkaoi"*

e
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 15.
Zalán Gusztáv és neje, Dr. Schwarz Károly és neje, Schwarz Ottó a maguk és az összes rokonság neveben _rajdalomtelt szívvel tudatják, hogy a legjobb anya, nagyanya, nover és rokon
özv. Schwarz Samuné
szül. Nlayerhofer Ida
hosszas és kinos szenvedés után -életének 77. évében folyó
hó 14-én elhunyt.
A megboldogult hült tetemét f. hó 15-én délután 5 orakor az izr. temető gyászházából fogjuk örök nyugalomra helyezni.
Dr. Zalán Elemér, Zalán Kornél, Schwarz Károlyka unokái. Tauber Henriette nővére.
Nyugodjék békében!
Csendes részvét kéretik!
APRÓHIRDETÉSEK IHázak eladásai
Aj apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A cjmszó s minden vastagabb belliből illó szó két szónak saámiltatilc. Minden további szó dija 500 K. A hirdátáal dij olíra flxotandtt a forgalmiadé hozzászimilásával
Strém hahóti gazdasága keret egy kon-venetós kanáaat bojtárral és egy bog. ssárt április 24-re.__
Motorkerékpár helyből Induló, nagyon olcsón elsdö. Weiner Oijön. Fóut 8.
~~Fiatal urlambar kMonbeiáralu Úszta bútorozott szabit keres. Címet a Itiadó-hivatalba kér.
■ ItSssS ktrsessejl
Ó- és UJBOR
1917. évi pMMitfflbar uterenklnt Is kapható I0H
REMETE, gugár-ut 8. aaám.
A ítlsólskos! gazdaságban eea 10.000 drb sima éa cca 10.000 drb gyökeres I. osiL Rlp. Port. vadvaaaxfi eladó. 1159
Ui ■ t^ai ■■ — — ui ,uiii.ii.inii , VIUI.W-...........
2 millió jövedelmi! elloglalható llzleltóz 155 millió. Egyéb jól jövedelmező kisebb hazak, szép magánházak. — Házhelyet Földbirtokok, bérletek, malmok villák közvetítése.
. r ________ ..iwvwiiiHív — ----
iák, szép magánházak. — Házhelyek. Ffildblrtokok, bérletek, malmok villák \' " Pának«loáB>ik5xvatltái ingatlanra. Balatonföldvári fürdő r. t telekeladásaival megbízva.
SZIGRISZT Ingatlanforgalmi iroda, FSut8. Tolaton
A Schwarz éa Tauber cég alkalmazottal mély megilletődéssel jelentik, hogy szerelelt senior főnőknöjük -
urnő
folyó hó 14 én jobblétre szenderült.
A megboldogultban nemes-lelkü pártfogónkat vesztettük el, kinek emlékét hálás kegyelettel őrizzük meg.
Nagykanizsa, 1926. április 14
Gyermaktaton háxaapár bútorozol! szobát keres. Címeket kér a kiadóba.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesilem az lllelékes les-tflleleket, hogy a tiszti lekele- éa kaki-, Uuthelyellest kaki-, altiszti-, rendid-, csendőri-, píniUgyöri- és levente-sapkák, úgyszintén cserkész-kalapok a legújabb iaconban megérkeztek.
Hazafias tisztelettet Brunoaloa Jóxaaf tauw. ci.m.g. fi ief.Drjhlj.il <IW.lt Uilcl, Soíif-at S3. Telelőn 110.
Ritka alkalom. Elsdó Arany, Tompa, Vorösmarlhy dlszköléaben. Magyar Regény-Írók,(Családi Könyvtár vászonkOléaben. Cin
a kiadóban._1162
Egy saép nagy ebédlő aaxtal eladó. Clm s kiadóban. 1142
MT Nem rekláml *
Köztedomáaa már, hogy s a Brunoaloa JAaai-fála
Bikavér adit éa gyógyít.
FOucr. cstioere és egytrjuhánll cikkek diUtc Sugár-at 53. * Telefon 210.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Csengery-ut I. u. alatti
hentesáru üzletemben
a friss hus árusítását is bevezettem.
Állandóan friss sertés-, marha- és borjúhús, további olvasztott zsír, háj és szalonna minden mennyiségben a legolcsóbb napi írón kapható. Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogásit .
* Babits Lajos
M hentci (i atsiáros.
írógép
látható irásu Remlngton
eladó ELEKTRON
Bogenrieder-palota. ^
Felhívás
Közigazgatási behajlás előtt, költségek elkerülése végett felhívjuk sz 1925. évi hitközségi adóval hátralékos tagokat, bogy hátralékaikat 3 napon bellii a hitköiségi irodában befizessék.
Nagykanizsa, 1926. április 15.
Nagykanizsai Izr. Hitközség Elnöksége.
A nagykaniaaalak találkozóhelye ■
Budapesl legelsörendn, modem, családi szállója, az
Istvánkirály szálloda
VI., Podmanioxky-utoa 8.
Mórlékált árakl FlKyelmea kiszolgálásJ Modern berendezést Központi tütéal - Melegvizaxolgáltatáal ■
Fürd«-kl — Llftl
Anyugatl pályaudvarközelében
Tegyen egy próbát!
Köszvény, csuz, rheuma, Idegbetegségek és egyéb fájdalmaknál használja a már kipróbált
DELEJ-SOT.
„Delej-só" egy kincsesláda, Egészséget rejt magába. Minden háznak védangyala, Bajnak, búnak a hóhér|a.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. - Egy nagy csomag ára 20.000 kor.
Vezérképviselet: Szlávik Leó gyógyszerész Budapest, VIII., Szeszgyár-u. 1. sz. i(j>
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofcnbcck Károly.)
60. évfolyam, 84. szám
Nagykanizsa, 1926 Április 16. péntek
Ára 1800 korona
ZALAI KÖZLÖNY
SariujxtMg ta U*M»tviti] ULu
tatmrtu-talirM 7a
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EWInlbl in: Eff Un 30.000 MfW
Hírooj Wr»
90.000 I
A SAJTÓ HIVATÁSA
Nem az a háborúskodás adja kezünkbe a tollat, moly áz ország fővárosában két napilap között megindult a sajtó elfajulása kérdésében. Hogy mégis hivatkozunk erre a csatára s általában foglalkozunk a magyar sajtónak hivatásával és szóvá tesszük azt a kérdést: szükség van-e a lapok hasábjain szenzáció hajhászó riportokra s ideg-Izgaíö rémtörténetek terjesztésére? — tesszük ezt abból az egyszerű okból, mert a sajló hivatását mi is ugy fogjuk fel, hogy nem okvetlen kell oda törekednie, hogy kiszinezetten adjon számot minden lényegtelen eseményről s riporteri élénk fantáziával szőjje ál a legegyszerűbb történeteket Is. Az az eljárás meg épen nem egyeztethető össze a sajtó hivatásával, hogy szenzációkká lujjanak fel családi drámákat s messze elté- | velyedve az Igazságtól, kitalált mesékkel Izgassák az amúgy Is eléggé enervált idegzelü olvasó közönséget.
Még néhány évtizeddel ezelőtt más is volt az újságszerkesztés technikája s más volt az ujságiról ethlka, mint napjainkban. Valami előkelőség, tiszta levegő, derültség áradt felénk az újságok hasábjairól s véres események néhány sorban kerültek be hírrovataikba. Ma oldalakon át vértől piroslanak s gaztettekről feketéinek az ujsá-
§ok s tarlják Izgalomban \'rövi-ebb-hosszabb ideig az olvasót.
Pedig a sajtónak nem ez a feladata. Igen, szükséges, hogy hO krónikása legyen azoknak az eseményeknek, amelyek a nagy nyilvánosság elé tartoznak, de semmi szükség sincs arra, hogy beleártsa magát a családi szentélybe, magánviszonyókba s szenzációvá dagasszon egyes bünügyeket.
Ha volt idő, mikor a sajtónak magasabb erkölcsi érdekeket kellett szem előtt tartania, akkor ez az Időszak épen napjainkban virradl fel reá. A sajtó ma kullurhivatást tölt be s a háborúba.) s az utána bekövetkezett szomorú Időszakban eldurvult lelkeket finotnitania, ne-
mesítenie s visszavezetnie kell korábbi egyensúlyozott helyzetükbe. Az olvasóközönségnek ma életerőt, munkakedvet, hazaszeretetet, erkölcsi érzést kell merítenie a lapokból s az újságoknak kell ma részben a könyv szerepét Is belöllenlök, léhát tanitanlok kell s terjeszteniük az Ismeretekel s a művelődési viszonyokat.
Sajnos, a magyar sajtónak egy része megfeledkezik erről a nemesebb hivatásáról s egyik a máslkát akarja túllicitálni a szenzációhajhászásban.
A n8gy angol lapok még a politikai élei terén Is más eljárást követnek, mint magyar kol-légálk. Például az országgyűlé-
sen elhangzott beszédeket csak egész kivonatosan közlik s a közbeszólásokról (pedig a magyar nemzetgyűlés tárgyalásának hatalmas hányadát épen ezek teszik kl) egyáltalán nem szereznek tudomást. i
A magyar sajtónak vissza kell fordítania szekere rúdját, hogy hivatása magaslatára térjen visz-sza. Végre Is nagy tévedés van abban a felfogásban, hogy a sajtónak kell igazodnia a közönség kívánalmaihoz; nem, a sajtónak Irányítania, vezetnie kell a közönséget.
Amely sajtó ezt a feladatát be ludja tölteni, annak joga van az élethez, amely azonban lesiklik erről az útról, az meg-[ érett arra, hogy pusztuljon a szereplés színteréről.
ligáig, reiaaut az orszaggyutc- i ozcívpics
A nemzetgyűlésnek julius l-ig kell a költségvetést letárgyalnia
A Népszövetség ehhez . feltééihez kötöH. - boruhá-.ásókra fordítandó Btven mllllé aranykoronin.kfel-szabaditását - A nemzetgyűlés mai Ölése - Pártközi értekezlet a Ház elnökénél - A pénzügyi bUoH.ág Ölése - Az ellenzék távolmaradása megütközést keltett
1
M
IL i
I
Budapest, ápiilli IS A nemzetgyűlés mai ülését tizenkét óra után nyitotta meg Scilovsky Béla elnök. Walká Lajos kereskedelmi miniszter beterjesztette az Ausztriával kötött kereskedelmi egyezményt és a Törökországgal kötött letelepedési egyezmény becikkelyezéséről szóló javaslatot.
Lendvay István, mentelmi ]ogár.ak megsértését jelentette be azon cimen, hogy a rádióelőadás során róla lekicsinylő kifejezéseket használtak.
Az elnök napirendi indítványt tett, mely szerint a Ház holnap tartja üléséi, melyen a köllségvelést és a nyugdijvalorlzációról szóló törvényjavaslatot tárgyalja a Ház.
Bethlen István miniszterelnök beszédében kijelentette, hogy a gazdasági krizls megoldásának előfeltétele az, hogy a költségvetésből Idejében törvény legyen. A jövő évi költségvetés letárgyalása azért szükséges, meri annak az ötvenmillió aranykoronának felszabadítását, cmelyeket a fontos beruházásokra kell fordítani, a népszövetség ahhoz a feltételhez
kötötte, hogy a költségvetést julius 1-lg letárgyalja a nemzetgyűlés. — Ellenkező eseiben a szeptemberi ülésezésen kellene kérni az összeg felszabadilását és akkor csak az ősszel vagy a (élen használhatnák ezt az összeget, ami nagy hátrányára lenne az országnak a mai gazdasági viszonyok között. Ha a nyugdij-valorlzációs javaslat elhúzódnék, a tárgyalás megszakításával a költségvetést tűznék napirendre és ennek tárgyalását legkésőbb a jövőhél elején kellene megkezdeni.
Propper Sándor szólt ínég a napirendhez. mely ulán a nemzetgyűlés eltagadta az elnök napirendi indítványát és az ülés egy órakor véget ért.
Pártközi értekezlet a Ház elnökénél
Ma délelőtt a Házelnöknél pártközi értekezlet volt, amelyen a baloldali ellenzék távolléiében elhatározták a nemzetgyűlés napirendjét. E szerint a nemzetgyűlés elsősorban a Ház költségvetését, a nyugdijvalorizáció6 javaslatot és az építkezések előmozdítását célzó kedvezmény meghosz-
szabbitásáról szóló javaslatol, végül a költségvetést tárgyalja. A titkos társaságokra vonatkozó kérdés tárgyalását a pártközi értekezlet hétfő délelőttre halasztotta. Az ellenzék távolmaradása megütközést keltett A kormánypárt és a mérsékelt ellenzék körében nagy megütközést kellett, hogy a szélsőbaloldali ellenzék távolmaradt a pártközi konferenciától. A kormánypárton hangoztatják, hogy ha a szélső baloldal obstruk-ciós törekvését látják, tizenkét órás ülések bevezetésével kívánják biztosítani a költségvetés ideiében való letárgyalását. *
A pénzügyi bizottság ülése A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága április 16 án délelőtt II órakor az első számú bizottsági teremben ülést tart. Az ülés napirendién az építkezések előmozdítását célzó intézkedésekről hozott 1925. évi XVIII. L-c. kiegészítéséről szóló 1800. számú törvényjavaslat tárgyalása szerepel. Szabolcsvármegye küldöttsége
a miniszterelnöknél Bethlen István gróf miniszterelnök ma délután a kormánypárt klubhelyiségében Szabolcsvármegye küldöttségét fogadta, Rakovszky Iván belügyminiszter és a szabolcavár-megyei képviselők jelenlétében.
A küldöttséget Killay Miklós főispán vezette a miniszterelnök elé, aki Szabolcsvármegye memorandumát Is átnyújtotta gróf Bethlen Istvánnak. Beszédében hangsúlyozta, hogy a memorandum tartalmazza mindazt, amik tarifHis vdm és egyéb gazdasági vonatkozású kérdéseknél a keleti határszélen megfigyelhetik. Szemmel tartja az egyetemes országos érdekeket és arra kérte a miniszterelnököt, logadja szeretettel a memorandumot, mert bizalmuknak ujabb kifejezését látja bennük.
Bethlen miniszterelnök köszönettel fogidta a memorandumot és hangsúlyozta, hogy helyesen jár el a vármegye akkor, amikor a kormány figyelmét a kereskedelmi szerződések megkötése idején felhívja az egyes vármegyék gazdasági viszonyaira. Bővebb választ a memorandum áttanulmányozása után fog adni. Gondoskodni log ártól, hogy a memorandumban felvetett eszméket az egyes rcszorttárcák beható megfontolás és tárgyalás alá vegyék. Köszöni a bizalmat és igyekszik annak megtelelni.
» ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 28_
Nagy Ernő bűnügyének főtárgyalása
A Zalai Közlöny rádiójelenlése: Nagy Ernő nemzetgyűlési képviselő bűnügyét ma délelőtl kezdle tárgyalni a nyíregyházai törvényszék Brenner-lanácsa. A vádirat Nagy ErnOI izgatás, bűnpártolás, három rendbeli hivatal sikkasztás és egy rendbeli büllen kezelés cimén vádol|a. Nagy EmO izgatás bűntettét követett el azzal, hogy 1919 év márciusában Beregszászon larlott szocialista gyűlésen önmagái forradalmi alispánnak nevezte s többek között azt mondotta, hogy .az állami rendnek pusztulnia kell, az uraknak nincs már létjogosultságuk, mert már a nipi a hatalom\'.
Ugyanebben az idöbin Munkácson a városháza elölt összegyűli tömegnek beszédében azt mondta, hogy ,a vérszopó elemeket, az urakat meg kell félemlíteni és elsősorban a vármegye alispánját, Gulyácsyt és családját.\' Nagy Emö az ügyész kérdésére kijelentette, bogy nem érzi magát bűnösnek. Azt állította, hogy Oulyácsyval mindvégig jöviszonyban volt és csak később, az összetűzések után lett Oulyácsynak ellensége, aminek az a következménye, hogy most itt 01 a vádloltak padján. Tagadja, hogy részt vett volna bármilyen szocialista gyűlésen. Ezután részletes Ismertetésbe kezdett. A vádlóit előadása előreláthatólag a holnapi napot is igénybe fogja venni.
Az oláhok szétosztották a miniszterelnök erdélyi birtokát. A románok hozzákezdtek Bethlen István gróf miniszterelnök kisajátított erdélyi birtokának feloszlásához. — Most került sorra Btlhlen legrégibb birtokának, a vajdakamarási birtoknak szélosztása. — Az ezernégyszáz holdból csak liz holdat és a kastélyt hagyták meg Bethlen István gröf miniszterelnöknek.
BELFÖLDI HIREK
Kihallgatások a frank-ügyben. Budapestről jelenlik a Zalai Közlönynek:\'A frank-ügyben Pallaviclni őrgróf vallomásával kapcsolatosan ki-hallgaták Zadravecz István tábori püspököt, majd Wlndlschgrőtz Lajos herceg feleségét. Egyes lapoknak az a bire, hogy a vizsgálőbiró Vass Józsel népjóléti minisztert és Mikes János gróf szombithelyi püspököt a frank-ügyben megidézte volna, nem felel meg a valóságnak. Erről nincs Is szó. Annyi tény csupán, hogy Vass József miniszter saját iniciaUvá-jából jelent meg kihallgatáson a vizsgálőbiró előtt, Mikes gróf püspök pedig ha esetleg szükségeinek látja, szintén saját akaratából fog megjelenni.
Úriasszonyok a divatőrület ellen. Budapestről jelentik: Néhány héttel ezelőtt Budapesten Kraj István báró elnöklete alatt előkelő asz-szonyokból egy bizottság alakult, mely . célul tűzte ki maga elé az utóbbi idők szédületes divat- és láncőrületé-nek megrendszabályozását és az azok elleni küzdelmei. Ez a bizottság a magadé gyűjtött asszonyokkal, csütörtökön\' délután a régi képviselőházban nagygyűlés! tartolt, melyen Anna kir. hercegnő és gról Zichy Hafaclné is megjelentek. Oróf Zichy Rafaelné nagy beszédet mongolt. Utána dr. Saly László pápai, kamarás beszélt, majd dr. Ravasz László református püspök ostorozta kíméletlen szavakkal a mai divat és táncörfllelet. A nagygyűlés a Himnusz eléneklésével ért végei.
A NemzetkOzl Vásár katalógusa. Budapestről jelentik: Az április 17-én megnyitandó budapesli Nemzetközi Vásár alkalmával az Ipar- és Kereskedelmi Kamara egy érdekes és tartalmas ismertetést adott ki, mely teljes részletességgel foglal-
kozik visszamenőleg az összes vásárokkal. Ez a vásár most már a 20-ik; az első nemzetközi vásári 1924. Őszén tartolták. Az azelőtti vásárok inkább országos jellegűek voltak. Az ismertetést Hollósy Islván kamarai titkár állította össze.
Az uj pécsi püspök szentelése. Vlrágh Eerencnek, az uj pécsi püspöknek püspökké szentelése májusban történik meg.
Bö istenáldás. A dunánluli Mo-sonszoinok kisközség napok őta bekerült — mondhatni — a világérdeklődés központjába. Ugyanis egy Brunner Józsefné nevű asszony négy leánygyermeknek adott életet. A gyermekek közül egyik a születése pillanatában, a többi bárom kevéssel a születés után meghall. Az anya egészséges.
KÜLFÖLDI HÍREK
A kisantant konferenciája. Bukarestből jelentik: A Dimíneala reggeli lap jelenti, hogy a román kormány komolyan foglalkozik az ösz-szehlvandó kisantant konferencia ügyével. Annál is inkább, mert Romániának a csehekkel kötött szerződése ez év |uniusában, a jugoszlávokkal kötött szerződése pedig szeptemberben lejár és a kisantant-kon-ferencián dőlne el ezeknek a szerződéseknek végleges sorsa. A román kormány szerelné, ha ezekben a nagy horderejű kérdésekben nem történne semmi változás.
Az osztrák-magyar kereskedelmi szérzOdés. Bécsből jelentik: A kormány beterjesztette a képviselőház elé az osztrák-magyar kereskedelmi szerződési, melyről nagyobb beszédei Ramek kancellár mondott.
A szerb kormány lemondása és újraalakítása. Belgrádból jelenlik: Radics István közoktatásügyi
miniszter vehemens kormányellenes támadása ujabb kabinetválságot idézett fel, amely azonban már délben megoldódott\'. Uzunovlcs miniszterelnök délelőtt tiz órakor megjelent a királynál és benyújtotta a kormány lemondását, amit Sándor király el is fogadott, de azonnal újra megbízta Uzunovicsol az uj kormány megalakításával. A lemondoll és újra kinevezett miniszterelnök ismét bevette kormányába volt miniszterei!, csak a két Rjdicsot és Krajacsot hagyta ki.
Olaszország Besszarábla an-nektálásáról. Bukarestből jelenlik: Egyik reggeli lap hosszabb cikkben foglalkozik a Románia és Olaszof-szág közt most folyó eseményekkel is arra a megállapításra jut, hogy nem felelnek meg azok a hírek a valóságnak, melyek arról szólnak, hogy Olaszország fenntartás nélkül elismeri Besszarábla annektálását. Olaszország álláspontja ebben a kérdésben a régi. Olaszországnak Oroszországgal szemben érdekei vannak és ezeket nem akarja megzavarni semmivel.
Dlnamltláda a vasúti síneken. Bukarestből jelenük: Rejlilyes ügy-ben folytat nyomozást a bukaresti és konstancai rendőrség. A napokban ugyanis Konstanclba érkezett Mária királyné, lléana királyt her-I cegnö és Miklós herceg. Az érkezés napján a konstancai állomáson az egyik sínpár közelében talállak egy 30 kg. sulyu ládát, melyet óvatosan felbontottak és legnagyobb meg-lepelésre a láda tartalma dinamit volt A rendőrség merényletet sejtett és azonnal erélyes nyomozásba kezdett. Hamarosan kiderült azonban, hogy korai dolog volt merényletre gondolni, mert a nyomozás megállapította, hogy a láda dinamltott egy temesvári cég küldötte az angorai kormánynak rendelésre és a berakodásnál kifelejtették a vagonbil.
A ZENE TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSE <3)
IrU és • Zrínyi liodalml és Művészeti Köt liceilii elöldisin telotvastl: Dominy bfcrl
Kezdenek a mai harmóniával dol-
gozni és dallamos lesz a zene. FO angszerük az orgona. Az első francia operát Lully irja. Mint kukla kezdte működését az udvarnál s nem hiszem, hogy merte remélni, hogy ö lesz a francia opera stilus megteremtője. Minden nemzet produkál ezután nemzeti zenél, vagyis nemzetének tulajdonságait viszi a zenéjébe; az éghajlati viszonyokra is ráismerhetünk, több a napsütés, vidámság a melegebb helyeken, mint a borongós, ködös északon... A tulajdonképpeni újkor a XVII. szá zad az első klasszicizmussal kezdő dik. Klasszikus az a kor, melynek költői örökszép és maradandó tormában mondják cl azt, ami az egész emberiség óhaja. A legelső klasszikus Bach János Sebestyén 16S5-bcn Eiscnachban szülelett nagy zenész családból származik, sokáig voll Lipcsében kántor. Oratóriumai gyönyörűek, a bires János passzió ját most nagypénteken is előadják Pesten; a Máté is nagyon hires.
Legcsodálatosabb a h-moll mise, hangszere az orgona. Az újfajta zongorát már nem akarta megtanulni, pedig még éleiében feltalálta Cristo-fori Barlolomeo 1717. A claricordon játszott és azon tökéletesítette ki a szonátát, sok szép fugája, inventiója maradt. Kortársa Hándel épp ilyen téren működött. Messiása c. világhírű.
A XVIII. század második fele, a második nagy klasszicizmus Haydnl, Mozartot és Beethoveni adta a világnak. Ünnepi áhítattal álljunk meg ennél a három mesternél, kik mindegyike Molnár Anlal szerint arra születelt, hogy Tanitőnk és Vigasztalónk legyen, akik az! mondjak cl hangok szavával, ami mindnyájunknak vágya és reménye, a kultura lelkét, esszenciáját a vallás, szeretet és megértés varázsigéit. Haydn zenéje egyszeiü, szívhez szóio, köny-nyed és tiszta, mint a lelhöilen kék ég. Ó ir először kamarazenél, ami nerr. egyéb, mint az olasz camcra szóból származó, magyarul úgynevezett szobazene 3—4—6 vonós-hangszere. Kél remek oratóriuma közül a „Tercmtés\'-t jobban ismerjük, mini az .Évszakok"-at. Mind a kettőt 65 éves korában irta. Nem csodáljuk, hogy a bariton és tenor
szólók szebbek a szopránénál. Minden oka meg voll szegénynek, hogy haragudjon a nőkre. 40 évig veszekedtek a feleségével, valami borbélynak a házsártos lányával...
A salzburgi Mozarteumban őriz-nek egy kis sárguló kottalüzetet, melyen rajta áll: ezt a menüettet és triót a kis Woltgang 1761. januárius 26 án egy nappal azclőlt, hogy 5 éves letl, egy félóra alatt tanulta meg. A lüzet utolsó oldalain van már néhány zongoradarab, melyet ez Oleszténdös kis M. Wollgang Amadeus komponált. Az érseki karmesternek, Mozart Lipótnak csak két gyermeke maradt életben, az 1746 január 27 én szüleiéit Wollgang és öt évvel idősebb Anna nővére. Zongorázni előbb tudott, mtnl irni. A kis fiúcskát a spinét hangjaival altatták el, de nem aludt, sót ragypgó szemekkel bámult a bölcsőjéből a zenére. Mihelyt járci tudott, maga is verdeste a billentyűket. Roppant muzsikalitása már eb-ben a korban mutatkozott, ha hamis hangot hallott, hát dühöngött az egyébként szelíd csöpség. A hege-düt jobb szerette, mint más gyér-mek az ólomkatonát. Egyszer a négycsztendős fiúcska egy pocákkal ékesített papirt mutat atyjának és
azl mondja, ez az ó koncertdarabja. Apja megrökönyödésére leül és el is játsza azt. Ekkor határozta el apja, hogy ez Isten áldotta tehetség tanítása lesz élete egyetlen célja. Hat esztendős korában nővérével cgyütl művészi körútra megy. Bécs-ben a legmagasabb körOk ünneplik. A második körút Párissal kezdődik. Frankfurtban egy másik Wolfgang Ooethe hallgatja ünnepelt druszáját. Nemsokára a rövidnadrágos kisfiút a salzburgi érsek hangversenymesterré nevezte kl. Bolognában az Akadémia dei Filharmonlci lagjává válassza. Az uj salzburgi érsek nem méltányolja tudását, 21 éves korában világgá megy a köznapi éleiben járatlan művész. Ekkor jönnek a
küzdelmek évei. A csodagyermeket
istenítették, minden kíváncsi ember hallani akarta, de az érett művésznek sok-sok küzdelme voll az akkor divó lármás olasz zenével. Nem értették meg, bogy ilyen leheletszerű, finom, könnyed zenében is van annyi muzsika, mint a hangos, hatásvadászó olasz zenében.
Bécsbe letelepedve leleségül vette Weber Konstanciál, mellyel rengeteg bajt zúdított a nyakára és nagy küzdelmeit részben neki köszönheti.
(Folyt, köt.)
1926 Április 17
ZALAI KÖZLÖNY S
Nagykanizsai gyermekek nyaraltatása
A jótékony nőegyesületek a Szanatórium Egyesület Gyermeknyaraltatási akciójában — Magánosok Is vállalják egy-egy gyermek pár heti üdülésének költségeit — Az elsó felajánlások
Nagykanizsa, április 15 A József kir. herceg Szanatórium Egyesület választmánya Boer Guiz-lávné elnóklésével és Birczay Fe-rencné sz. Keglevich Ilona prólnó, az egyesület védnöke jelenlétében népes ülést tartott a városházán.
Az ülés tárgysorozatának legfőbb pontja volt a balatoni gyermek-nya-rallatási akció ügyébrn elvi donlés meghozása. A tervek, melyek elsóiz-ben a Zalai Közlöny hasábjain láttsk napvilágol, nagyjában ismeretesek olvasóink elölt. Módosítás csupán annyiban történt azokon, hogy az akciót nem egyedül a Szanatórium Egyesület, hanem karöllve fogiák megrendezni az összes nagykanizsai jótékonysági nóegyesülelek.
Fodor Aladár dr. reámutatott a todóvész elleni védekezés fontosságára s arra, hogy ennek egyik leghathatósabb eszköze volna, a profl-lozis lerén legnagyobb eredményekkel kecsegtethetne a 8—14 éves, rosszul táplált vagy egyéb okokból vérszegény, esztendőn át nedves, lüllcdt lakások és iskolák szobaleve-göjébe zárt gyermekek néhány heti balatoni üdültetése.
A választmány löbb hozzászólás után ugy határozott, hogy elvben a nyaraltatásl akció megtartása mellé áll. t azt minden Kilelő giódon igyekszik minél szélesebb keretek közt lebonyolítani. A kör elnöke é» titkára megbízatást kaptak, hogy az ügyben a szóba jöhető balatonmenli községekben helyszíni tárgyalások
alapján eljárjanak a részletkérdések mielőbbi tisztázása végett.
A gyermekeket siker esetén húszas turnusokban 3—4 hétre valamely iskolában helyeznék el szállásra. A gyógyszereket és lejet a Szanatórium Egyesület adja, míg a további étkezési szükségletek hozzávetőleg lejenként 4—500.000 koronába kerülnek egy hónapra. A nőcgyletck mindegyike és magánosok is egy-egy vagy bizonyos számú gyermek nya-raltatásának költségeit vállalnák. Kellő felügyeletről természetesen gondoskodás történik.
A nóegyesülelek még a napokban választmányaik elé terjesztik a kérdést és dönteni fognak afelett, hány gyermek nyaraltalását vállalják.
Mindjárt a választmányi ülésen Bárczay Ferencné sz. Keglevich Ilona grófnő 5, dr. Fodor Aladárné 1 és Bogenrieder Károlyné I gyermek nyarallatásának költségeit elvállalták.
Az egyesülelek abban a reményben indilják meg ezt a valóban nemes és nemze\'tmenlő akcióját, az egyetemes nagy nemzetmentésnek városunk társadalmára eső kis részét, hogy az egyesületeken kivül magánosok is segilségül fognak sietni és akiknek adott a sorsuk anyagi jólétet, azok fognak adni 2—3 heti jó legelőre, üdülésre valót a vézna, tüdővészlől fenyegetett s attól még megmenthető gyermekeknek.
Felajánlásokat elfogad és c hasi-bokon nyugtáz lapunk szerkesztó-i »ége is.
ban nem részesül. Az pedig kullur-lekintetekből sem kívánatos, hogy ezek a kisebb nyomdák megszűnjenek. A mostani beszerzési rendszer melleit a vidéki hivatalok és inléz-mények vezetői a vidéki iparosokat és kereskedőket Ismerve a megbízható cégek megerősítéséhez a köz-szállltások odaadása állal tetemesen hozzájárulhatnak és ezáltal a helyi közönség jó és olcsó kiszolgálását is előmozdítva a vidéki központok kilejlódését nagyban elősegíthetik. Városaink a közhivataloknak ilyen kereskedelmi és iparfejlesztő hatását már régen felismerték. Csonka-Magyarország összlakosságának körülbelül egynyolcadát Budapest vonta magához ; az ország egészséges fejlődési iránya azt követeli, hogy most már a vidéki városok fejlesztésére ls sor kerüljön. A tervezeti Anyagbeszerző Központ ezzel az iránnyal is elleniéiben működnék."
A Baross-Szövetség kiáltványa teljes mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ez a kérdés minden vonatkozásában megvilágitlassék.

A nagykanizsai kereskedelmi és ipari érdekeltségek a Központi Anyagbeszerző ellen
Nagykanlsaa balakapoaolddlk az Az Oraxiáijos Baroaa.
Nagykanizsa, április IS Tegnapi számunkban megemlékeztünk arról, hogy az Ipartestület elől-járósági ülésén egyhangúlag csatlakozott ahhoz az országos mozgalomhoz, amely a tervezett Központi Anyagberarző Bizottság felállítása ellen tiltakozik.
Az OMKE nagykanizsai fiókjának\' Blankenberg Imre elnöklete alalt megtartóit közgyűlést dókészilő választmányi ülése ugyancsak fog\'al-kozolt ezzel a kérdéssel és hasonló álláspont elfogadására határozta el magát, noha ez ügyben csak a folyó hó 25-én megtartandó évi közgyülé-sén fog végleg dönteni.
A nagykanizsai\' Biross-Srövelség szintén csatlakozott az akcióhoz.
A székesfővárosban az Országos Iparegyesület, az OMKE, a GyOSz, a Baross Szövetség és a többi kereskedelmi, ipari és gyári érdekellsé-gek állanak ezen országos mozgalom élén és folyó hó 21-én és 22 én az cgész országban nagy gyűlések ke-
o~<axAgoa tiltakozó mozgalomba S«Dvetség kiáltványa
relében tiltakozni fognak a Központi Anyagbeszerző Bizottság felillitása ellen, amely katasztrófát jelentene ugy a magyar kereskedelem, mint a magyar ipar és gyáripar számára.
Az országos mozgalommal kap-csolalban a Baross-Szövetség kiáltványban fordul az érdekeltekhez és a magyar közönséghez, amelyben tömören kifejti, hogy a terv általános közgazdasági szempontból is veszedelmes és minden polgári felhiv a tiltalíozó mozgalomhoz való csatlakozásra.
.Különösen sérelmes ez a tervezet a vidéki városok közönségére, — fejli ki a kiáltvány — mert a helybeli szükségletet dacára annak, hogy helybeli megbizbaló iparosok még versenyképes árak mellett is szállítani volnának képesek, a központi beszerzőből látnák cl. III csak egyetlen példára, a nyomdaiparra hivatkozunk, amely a legtöbb városban életképtelen, ha a helyi és környéki hivatalos nyomtatványok szállítási
NAPI HÍREK
Csökkent Nagykanizsa borfogyasztása
Nagykanizsa, április 15
Nagykanizsa város borfogyasztásának óriási mérvű csökkenése tűnik elénk a városi fogyasztási adóhivatal által most összeállított adatokból. Mig ugyanis 1924 ben városunkban elfogyasztottak 1,510.540 liter bort és 140.043 liter mustot, addig 1925 ben az egész évi borfogyasztás 936.208 llter volt, mustból pedig 34.049 liléit fogyasztottak el. A Dórfogyasztás tehát napi állagban a 4H/s hektoliterről 25 és fél hektoliterre csökkeni, ami százalékban kifejezve majdnem 31%-os csökkenést jelent. A város lélekszámához viszonyítva ez az arány a következőképen alakul: 1924 ben Nagvkenizsa mirden lakosára ánagban 50 liter, 1925-ben 31 liter elfogyasztott bor jutott.
A hasonló lélekszámú Kaposváron a mull évben 909.191 liter bort fogyasztottak, amiből szintén circa 31 liter jut a város minden lakójára.
Nagvkanizsa város borfogyasztási adója 1925 ben 2 milliárd 286 millió korona volt. Előző évben, mikor a mai 2380 korona helyeit még csak 300 korona volt a borfogyasztási adó lilerenkénl, a városnak ilyennemű bevétele 1 milliárd 75 millió korona voll. Békében, az 1914. év adatai szerint a bor, hus, sör, szesz fogyasztás együltes adó|a voll 976.627 korona, ami ma körülbelül 3 milliárd koronának felel meg.
A fogyasztásnak a mai gazdasági válság idején sokat hangoztatod csődje ezekből a számokból hatalmas bizonyító erővel tűnik elénk. A gazdasági leromlás pedig épen a legutolsó fokon, a közvetlen fogyasztónál éri el depressziója legmélyebb helyzetét: olt, ahol már a szanálás, által kirótt közterhek áthárítására nincs tovább lehetőség.
MOZI
Uránia pénteken 7 és 9 órakor: Elkésett szerelem, a vénülés balladája és a fiatalság románca 6 felvonásban. Főszerepben: Laura la Plaube. Kicsapott diákok, vígjáték 2 (elvonásban és Angol híradó.
■APIREMD
Április 16, péntek
Római katolikus: Ub. Ben. I. Protestáns: Umbert. Izraelita: IJar hó 2.
Nap kel reggel 5 óra II perckor, nyugszik délután G óra 50 perckor.
Mozi. Uránia: Elkésclt szeretem (A vénülés balladája s a fiata\'ság románca; Kicsapott diákok, vígjáték; Angol híradó. Előadások este 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉ LYEKi
Aprlllt 3X Dohninyl Emi loncotml)* • KáizltvJ tinitimlbu »»l» 9 6fákor.
M4JM I. Ai UrteJnyoV MJfU Kc^tltlójlmji t PoljJrt Efjkt Oin1\'"^5*" \'»«•
\' MAjal 2. Ai UtMmn* .Hirtí Ko«icf»ji<l\'\'iíi»£ iieU\'.ádiii « PoJílil Eoí«« Uflttrmtoa «K« Ifl tetXor. _
Egy „bekísért" gyöngytyúk
Alig Olt el a tegnap esti lűzrlada-lom, máris ujabb ribilliót okozott egy egy a tárosmajorból .érthetetlen" módon elszabadult gyöngytyúk, melyet egy lihegi rendőr hajszolt és Igyekezett ártalmatlanná tenni. Mikor a szikevény gyöngytyúk a Központi szálloda előtt meneküli rendőr-üldözője elil, épen akkor jölt kl a kávéházbil egy jikedvtl tirsaság, melynek Igen kedélyes hangulatban levő vállalkozó szellemi tagjai azonnal utána vetették magukat a nagy repdesésset ide-oda clkkázi gyöngytyúknak. Az üldözi rendőr, aki már verejtékezett a sok hajszától, iiyfor-mán a tirsasiggal megerősítve pri-bálla megfékezni a megvadult gyöngytyúkot. mert féli volt, hogy még valami .kárt• tesz.
Az Izgalmas litis-futis, a gyöngytyúk után azonban eredménytelen maradt. Már-már ugylátszott, hogy a drága illat végleg elmenekül. Közben az üldözik a szökevény nyo-miba feljutottak egészen .a templom elilll lérségre, ahol ujabb mulalori társaság csatlakozott üldözőikhez. Az egyik üldözi fennen hirdette, hogy egyetlen szavára megadja magit az üldözni illat.
De bizony a lyukocska, a rajta levő gyöngyökkel együtt, figyelemre sem méltatta a bűvös férfiul. Később mégis sikerűit üldözőinek bekerilcniök és ártalmatlanná lenniik.
Kellő Igazoltatis után a rendőr diadalmasan .bekísérte" városmafor-bell - ketrecébe. U. Oy.
— Nagykanizsa Rákóczl-ünne-pélye. Nagykanizsa város közönsége is méltó fénnyel csatlakozik az ot-szág minden részén rendezett Rákóczi-ünnepségek sorozatához. Városunkban a Zrínyi Miklós Irodalmi # és Művészeti Kör vette kezébe az ünnepély megrendezését.,Az ünnepély vasárnap délelőtt fél 12 órakor lesz a városháza közgyűlési termében. A rendezőség, mint minden hazafias ünnepsége alkalmával, ezúttal is a jubiláris rSphoz méltó műsort állított össze. Az ünnepi szónoklatot Surinyl Oyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, a Kör társelnöke mondja. A Kör zenekarának és az Iparosdalárdának számain kivül Ricz János főkántor lárogalózni fog. A belépés díjtalan.
» ZALAI KÖZLÖNY
— A honvédség főparancsnoka Nagykanizsára érkezett. Vüéz Jánky Kocsárd, a honvédség főparancsnoka tegnap csle parancsőrliszljc kíséretében Nagykanizsára érkezeit és a Cenlrál-szállodában szállt meg.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa város költségvetése elkészülvén a jövő héten veszi azt tárgyalás alá a pénzügyi bizottság. A nizollsági letárgyalás ulán rövidesen összehívják a képviselőtestületei a költségvetés köígyülési jóváhagyása végeit.
— Legjobban táncolni csak a Holló Tóni Jazz Bandjére lehet a Szarvasban.
— Friedrich Vilmos egyetemi tanár előadása. Dr. Friedrich Vilmos fővárosi egyetemi tanár holnap, srombaton délután 5 órakor Zalaegerszegen előadást lart a tüdő-gümőkórról. Friedrich professzort több budapesti neves orvos kiséri le Zalaegerszegre. Thassy Oábor dr. vármegyei liszll főorvos ebből az alkalomból meghívta az összes nagykanizsai orvosokat, hogy Friedrich professzor előadásán részt vegyenek.
— Megyegyülés. Zalavármegye májusi közgyűlését május 10-én tartják meg. Az állandó válaszlmány május 3-án ülésezik.
— Nagykanizsai leventék mezei futó versenye. A nagykanizsai leventéknek május 13-án, áldoíó csütörtökön nagyszabású mezei futóversenyük lesz. Versenyezni fog a Nagykanizsai Levente Egyesület a Kiskanizsai Levente Egyesülettel, azonkivül a nagykanizsai levente cserkészcsapat. A 18—21 évesekőt, a 15—17 évesek három kilométeres távot futnak. A versenyt fényes ünnepi keretben fogják megrendezni. Mind a hat versenyző csoporí, 70 levente a déli órákban fog megérkezni a városháza előtti célhoz különböző iráayokból. A városháza előtti téren ezalatt a katonazenekar fog játszani. A zsűri emelvényén a biráló bizottság, a levente egyesületek vezetősége, a városi testnevelési bizottság foglal helyet. A beérkezési beszéd, majd a dijak kiosztása követi. Dijat kap a három első beérkező, mint egyéni győztes és mindegyik korcsoport első csapata. A fényesnek ígérkező ünnepély méltán kelti fel egész városunk közönségének érdeklődését.
-= Schwarcz Dezső cégnél mi és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Dr. Ooda Lipót előadása a Stefánia Szövetségben. Tegnap délután tartotta meg dr. Goda Lipót városi tiszti orvos érdekes előadását asszonyok ís fiatal anyák számára a Stefánia Szövetség helyiségében, mely ezalkalommal teljesen meglelt a társadalom minden tétegéből való nő-közönségnél. Ott láttuk dr. Krátky lslvánné városi főjegyző neiél, dr. Nifponszky Bélát, a Stefánia Szövetség vezető íóorvosál és dr. Fodor Aladár tiszti orvost is. Dr.. GoJa egy órás előadásában kitért mindarra, ami az asszonyi élettel kapcsolatos és az édesanyáknak a maguk és a jövő nemzedék egészségének megóvására szükséges. A tapasztalt orvos gyakorlatával végig vezette hallgatóságát az anyaság minden fázisán és értékes tanácsaival fclvilágositolla
mamákat, mit kell tenniök, hogy egészséges gyermekeket tudjanak felnevelni. A legközelebbi előadó dr. Fodor Aladár tiszll orvos lesz. A legjobb Jazz Band a Szarvasban
- Gyógyszerészek mozgalma a külföldi gyógyszer speclálltá-sok ellen. Érdekes mozgalom indull ki nemrégiben a Vas- és zalamegyei gyógyszerészek köréből, mely azt célozza, hogy a gyógyszerkulűnle-gességek gyárilag való előállítása szabályozlassék. Az utóbbi időben ugyanis hatványozottan divatba jöttek az úgynevezett gyógyszer-speci-állitások, melyekkel a szőszoros értelmében uniformizálják a betegek gyógyítását. Eíckct az állapotokat legutóbb a Vas- és zalamegyeí gyógyszerészek is foglalkoztak Keszlhelyen tartott gyűlésükön s álláspontjukat az Országos Gyógyszerész Egyesület szegedi közgyűlése is magáévá lett. A szegedi közgyűlés után ebben az ügyben a népjóléti miniszterhez fordultak, hogy a gyógyszerészek érdekeit veszélyezlelő „sptciálitás" áradatnak vessen végei.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Temetés. Óriási részvét mellett helyezték tegnap délután 5 órakor örök nyugalomra özv. Schwarz Sa-muné úrnőt, aki Nagykanizsán általános tiszteletnek és közbecsülésnek örvendett. Mint özvegy, 36 éven át vezette a rég és elsőrendűnek elismeri nagykanizsai Schwarz és Tau-ber céget fiaival Zalán Gusztáv kereskedelmi tanácsossal és Schwarz Ottó ^nagykereskedő és gyárossal, mig harmadik fia Schwarz Károly dr. az orvosi tudomány terén tevékenykedik. Az Izraelita Jótékony Nő-egylelnek éveken át buzgó választmányi tagja volt. Temetésén a társadalomnak számos jeles tagja Jelent meg.
= Tánc és program, klasszikus zene csak a Szarvasban.
— Dr. Kenedl beszámolója budapesti Htjáról. A KANSz vezetősége és a nagykanizsai hivatalok főnökei tegnap délután összejöttek a postapalota földszinti kis termében, ;,hol Kenedl Imre dr. táblabíró beszámolt a Détivasut üzletigazgatóságával folytatolt tárgyalásairól. Dr. Kenedi intervenciójára az üzletigazgatóság hajlandó a nagykanizsai közalkalmazottaknak ugyanazt a kedvezményt nyújtani, amit a Máv nyújt a közalkalmazottaknak a fűzetenkint szokásos térítési dij mellett. Ilpér-lelemben sikerült megállapodásra julnia Gordon Róbert vezérigazgatóval. Mindazon tisztviselők és nyugdijasok, kik erre a DV vasuli kedvezményre igényt tartanak, jelentkezzenek minél előbb Kenedi Imre dr. tábíabirónál, aki az igénylők névsorát c hó végén felfogja terjeszteni.
— Legjobban táncolni csak a Holló Tóni Jazz Bandjére lehet a Szarvasban.
— A szerda esti tDzrladalom ügyében eljárás indult az erdőőr ellen, aki napnyugta után tüzet gyuj-lotl a mezőn az összegyülemlelt gaz-kóró elégetésére s ezzel a tűzoltókhoz érkezett jóhiszemű jelentés alapján nagy lüzriadalmat keltcll az egész városban, különösen Kiskánizsán,
1926 Április 28_
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra április hó 15. és 17-óit kcxdódő osxtátyaorojótékon. ismét, mini békében, minden második sorsjegy nyer.
Főnyeremény 5 milliárd korona.
-■/•
út Szerencseszámu sorsjegyek és tervek kaphatók/
if|. Hirschler Miksa ftlStf
— Gasparlch Márk emlékezete.
A Muraközi Szövetség és a Délvidéki Onhon holnap, szombaton délután Budapesten a vármegyeház közgyűlési termében nagy ünnepély keretében adózik Gasparlch Márk franciskánus pap, a Muraköz szülotle, az 1848 as szabadságharc lánglclkü Kapiszirán Jánosa emlékezetének.
— A nagykanizsai kerékpárosok tömörülése. Az alakuló Kerékpár Sport Egylet szervező bizoltsága szombaton, folyó hó 17-én este 8 órakor Ztinyl Miklós utca 49. szám alatt az NSE helyiségében tartja alakuló közgyűlését, melyre kérik a kerékpár sport iránt érdeklődők megjelenését. A szervezés élén Wel-ner Ödön áll, aki már a kővetkező hetekben két érdekes versenyt rendez: egy lassusági és egy távolsági lura versenyt, díjazással.
— A forgalmi és fényűzési adó uj vámkezelése. A pénzügyminiszter a vámkezelésnél lerovandó forgalmi és fényűzési adó visszatérítése ügyében beadott kérelmek elsőfokú elbírálását, az adólételek könyvelését és számszaki felülvizsgálatát, adókircr.dcliségek felállítását és vám forgalmi ellenőrök kikü\'dését április 15-ikélől kezdve az ország egész területére az adóügyi útmutató és ellenőrző hivatal hatáskörébe utalta.
— Fővárost B-Hstés színészek Lengyeltótiban. B-Hstára telt budapesti színészek hatan összeálltak és kis társulatként Lengyeltótiba érkeztek, ahol egyfelvonásos darabokkal fogják szórakoztatni a közönségei. A .direktor" Ferenay Árpád, a volt Nemzeti Szinház tagja. A lengyeltótiak megértéssel fogadták Thália.ván-dor papjait és papnőit.
A legjobbJazzBand aSzarvasban — Elfogott bőrkabát-tolvaj. Braun Endre nagykanizsai soffor feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen lettes ellen, aki a húsvéti ünnepek alatt az ó bezárt szobájából, hova álkulcs segélyével behatolt,, nyitóit szekrényéből egy bórkabitol és egy pár clpct ellopott. A nyomozás során lopás gyanúja alapján előállították és őrizetbe vették Bordás László 22 éves nagykanizsa lakatos-segédet Csakhamar kiderült, hogy a fiatalembert Tapsonyban látták az ellopott bőrkabátban. — A böhönyei csendőrőrs a rendőrkapitányság megkereséséit itt is megindította a nyomozást ésjnegtalálta az ellopott tárgyakat. :Áz előzetes letartóztatásban levő tolvajt átkísérték az ügyészségre.
~ Rádiókészülékek, alkatrészek,., lámpák, hallgatók, hangosan beszélők, telepek Szabó Antal rádió üzletében kaphatók.
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
\' óriási választékban, olcsó árakon
Kisfalud! és Krausz bt "Mm Kakasához
Telefon 3-74. Stöag^kasmjesáBÍ, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74c
1926 Április 17
ZALAI KÖZLÖNY S
Időjárás
A iiairvkanlzaal motcorologlal mt(t-ll^olo ^elöntése: CsOlöllök a himtntk-EF reggel 7 órakor +5-2, dékán 2 Örskor +1V-3, este 0 órakor +!H5. /Wlózrf: Bgész nap tiaala égbollozar. SltUrány: Reggel éa délben Délkelet, eile Délnyugat Reggel dór volt. Napi csapadtk mtnnylWit:
A Meteorológiai Intézet lelenlése «e-,int enyhe és egyelóre míg derűit idó válható, kéaóbb növekedő lelhözetlel. ■
— Halál a kocsi-ntközök között. A zalasientlászlói vasulállomáson Sági DOmOIOr liaival egy kővel megrakott teherkocsit akart a rakodó elé tolni. A rakodó clólt azonban a kocsit nem tudták mcglékezni, mire Sági 16 éves István ncvll fia papucsot akart vetni a kerekek elé, ám eközben a rakodó-kocsi és a kövei megrakott, mozgásban levö kocsi ütközője közé került. A 16 éves liul az utkOzök agyonlapították. A vizsgálat megindult.
_ TAnc és program, klasszikus zene csak a Szarvasban.
— Egy baba és két kisleány borus-derüs története. Ezacime
annak a táncos, zenés színdarabnak, atnll a nagykanizsai AIL polg. leány-Iskola növendékei adnak elö vasár-mp délulán fél 4 órakor a Polgári Egylet színpadán. A hclyárlk 20, 1b és 10, állóhely 5 ezer korona A tUzU jövedelmet az iskola hiányzó tanszereinek beszerzésérc lordítják.
_Trachoma .járvány. A barcsi
járásban most ejtették meg a szem-vizsgálatot, amelynek eredménye az, hogy hét községben 364 Irachomás szembeteget találtak az orvosok.
— Uj gyorsvonat a Balaton mellett A magyar államvasutak uj nyári menetrendje a jövó hó 15-én lép életbe. A lóvonalakon számos uj gyorsvonat-járatot állítanak be és a helyiérdekű vonalakon Is szaporítják a vonalok számát, ezeken kívül a menetidói a legtöbb vonalon rövidítik. Az u| menetrend Budapest— tapolcai viszonylatban uj gyorsvonal-
1 párt állit forgalomba, ludul Budapestről 14 óra 5 perckor, ellenvo-ntla pedig Budapestre érkezik 18 óra 30 perckor.
/
TANÜGY
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsde minden ösztönzés hij|áu igen kedvetlen hangulatban nyílott. A kontremin Danubiusban folytatta eladásait, ugy, hogy ez a papír ujabb jelentős árveszteségei szenvedett és csak záólat felé ludla árcsökkenésének egy részét | behozni. Ezenkívül még a cukor és bankpapírok tendállak gyengébben és I—2®/o veszteséget szenvedtek. A tőzsdéidé későbbi folyamán néhány papír piacán isméi kisebb szi-lárdulás mutatkozott és ennek folytán a bányapaplrok és lexlilérlékek árjavulásra leltek szert. Szilárdan tendált a Georgia és Déli vasul is, melyek igen Jelentősen emelkedtek. A lorgalom ma is igen szűk keretek kozotl mozgolt.
Zürichi zárlat
Pifs 1765 ( 0 251650, Nasrvois
617.75 Orlloíl 1515-00. MUsno 208200, Hollnr.il 207 80 Berlin 123-30, Wien 73 10 loila 375-00. Prigs IS34 50 : ndapesl TI-SO, V:r»- 5>40, Sav-u.al21250, Ov^to 912:*.
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
APR0H1RDETESEK
Aa apróhirdetés dl|a 10 szóig 5000 kor. A címszó s minden vastagabb betűből álló sió kit szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hlrdatáal 4IJ alíra (IxatondS a folgalmladóhozxászimltisival
Nós kelesVedősegéd 16 évei. tiltat keres, biimllyen minőségben. Qme s kiadóban._1170
SUém hahóli gazdasaga keres egy kon-venelós kantaat bojliiial és egy boq-sstrt április 24-re. «8S
V* la t»* DsvIsAk
«««ol-»«i 1 t:v> MIIIO iMlUi\'l. »taio í»7io
IU34>M Ha\'.ffK IM\'a\'S wri
•UAi m« I.SM • «I7 WU7
IIIIHIdi likiwl utm
\'tUaU ». jtu aw» litnitt HMIK
4»3i»4 Irt M4IOM7M Ki: ;(7ft)
JA Outo 1HU Wll
. "«i4ll HUtstilllA
Jit )u:-zsso Mim Hil 1(10
<U.1u :«M; IM« •Mwrart :i*;-7Ut0
3W«Í.M»UL I0U4 iD.OJ M30 MM
Mm kM. ISM0 Il7«0 IIU1IU
(tllaih- iwia ua:o »«4<SJ IM III
< «já :>. itiooii ao
;Mü .MM uua IK«mocu
itiio - aiao )(] 10 tUi
Miniszteri rendelet az Iskolai gyűjtésekről. A közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy az iskolákban iskolai gyűjtéseket ezentúl csakis közoktatásügyi miniszteri engedély alapján lehel eszközölni.
Rendelkezésének indokolásául kimondja a miniszter, hogy a múltban a mindkél nembeli tanuló iljuság a 1 vonktokon, utcákon, nyilvános helyeken, söt még a magánlakásokban is gyüjiöi vekkel zaklatta a közönséget, ugy, hogy a gyűjtésnek ez a lormája csaknem lüiheiellen zakla-i tássá fajull. Szükségessé váll lehál az iskolai gyűjtések szabályozása s fc ezentúl a vonatokon, kávéházakban, K vendéglőkben, korcsmákban, magának lakásokban és az ulcákon az Iskolai tanulóknak gyűjteni vagy kéregetni ■ftszlgoruan tilos.
A
1 crméay lőxsde Sasa Usaav. 76 kg-os 4200J0- 422J0C, 11 Lt oo 425 000- 427 4 0 78 kg-os 427.MO—430 OOO, egycb duninlotl és pást-vldtkl 70 Vg.-os 415.000-417.500, 77 kí-os 42Ó.0JŰ- 4224Uo, ÍS kg-os 4224W—125.0X1 .\'9 kg-os 425aO - 4!7i0 . .caa 244.003-240.007. lekaissinyirpe 220 OM 240.UX. söeirps\' 280.CCO—3-4 OOO, asi 344 010-;ii4.W0, leagtii 195 0 0 20 10.0, r 600.000-til0.y00. köles 180 Out. 195 OOO, tói ps \'700W--174.000.
Sertéaváaár
PalbsKáa 5243. laelyből eledaUaasl vlassa aa/sdl 400 drb. Elaórendl 18.000-IS.K0, uedell I8.400-1700U. eiedelt loaép 1S.CO. ZTÍvjC kóoayl 14.000-15.000. elsóieadl 0.L RÓOO-lijSOO, wisodieadu 1MO0-UiJüO angol suldó 18.OUO-21.COO, saatoana nagyban 20.000— 21.000 - 2IÍOO.
ÜSsotl hus 20.000 -21.000, ssalonnás léi-Kilés 20.000 -22.00a Irányaal közepea.
KladO- Zrínyi Nyomdaipar tis Kónye k.r.avrOás bt Namkaulxa.
Fiatal urlombar kulcinbejiialu llsals
buloiozoll szobit keres. Címet a kladó-hlvalalbs kér.
Motorkarákpár helyból Indnló. nagyon olcsón eladó. Weiner Odöo, Fóul 8.
pinxköloaönt bekebelezése minden Összegben a legelőnyösebben í, leggvor* sahben loiyóslttal Aoxtl Ignáo pénz-kOItsOnkOavellló tiodi|a Nagykanizsán, Fóut 3. ss. alalt. KányaaarkfJIoaOn köt-vtnyakat vessek. 387
Qyarsnaktalan háxaapár butoro-zoil szobst keres. Címeket kei a kiadóba.
Lakóházak, emeletes és foldsalnles, bír- és msgánházsk, közöllek 3 szobás azonnal bekoltöxhetó lakással, sCrgósen eladók. Bővebbel Aczél IgrJlc ingsllanloc-galml Irodijiban Nagykanizsán, Fóut 3. sa.
310 holdaa birtok, elő is holt lel-szereléssel, nsgyon olcsOn éa igen könnyű llselésl feltételekkel, eaalidl okokból sürgősen elsdó. — Bővebbel A e a é I Ignác Ingsllsnlorgalml Irodájában Nagykanizsán, FOol 3. sa. _
VtrtatO (» harnyótrtOoxarak kap-
halOk Ország ás Widder magkoreake-dáaában, Eissébelléi 10. 1140
63 holdaa szánló, rél is szólóból álló kitűnő buzstermő bíztok, közel s Balatonhoz. sürgősen eladó. — Bővebbel A c a 11 I g n a c Ingsllsnlorgalml Irodájában Nsgy. ■ \' Fóut. 3. sa.
Egy jókaibsn levö 720 Vu oaéplö éa egy 3 IIP gSxgtp sürgőcen. Igen JuU-nyvs áron erado. Megtekinthető ItOfVátb
Jano* gépéiznil, Zalatacrcaye. 1172
Zongora biibeadó. ü. a kiadóban.
Egy nagy raktártsalyiatg, közel •
fitacnoi, aaonnalra klado. Bővebbet Aezil gnáe Ingsllsnlorgalml Irodája Nsgykanl-zsán, Főül 3. sa.
Angol nyelv taalláaát I. hó 14-in megkezdem. Részletes IclvlUgoslUsssI és elsöreodfl lelerentlákkal keai.eggel saotgiiok Mullti üms, Pó-ul 191 1019
Klakanlxaán, Klsráe-alea 42. sa. ház, bármilyen ualeUe megtelel, szabadkézből sürgősen olcsón eladó. J 1139
Egy nyílott és egy ledclrs hintó aQr-gősen elsdó. Bővebbel Aczél tgnác In-galtanlorgalml liodája Nagykanizsán, Fóut 3 síim.
2 holdaa aaSISblrtok, rsju Igen szép lakható épülettel nsgyon ssep gyu-möteiossel eladó. Bővebbet Aczél Ignác Ingsllsnlorgalml Irodája. Nagykanizsán. Fő-ul 3. sa.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó édesanyánk elhunyla és temdése alkalmával mélységes fájdalmunkat Jóleső részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni Igyekeztek, ezúton Is hálás köszönetet mondunk.
Schiller család.
«.n, .„v ■■ a _ : I I ! JL m .1 korona nyerhető
sorsjegyen* O t Ül 1 I I I a P íl az újonnan üezdödó osztály sorsjátékon.
Az uj lilékterv igen előnyösen változóit, mert a nyeremények száma isméi a békebeli arányban van megállapítva, vagyis minden második aora-
WzSn 55 milliárd *.250 milliókor
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokai a|ánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegylrodája ^m,\'-
Sorsjcgyek ára: egész 200 ezer, léi 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás április 15-17._sia
HÁZVEZETŐNŐT Hl.
Kelesek Idősebb taánsrt vagy gyermektelen Sx.egyase.onyl, aki
a házimunkát elvégzi. — F.n csak magam vagvok, gyermekek nincsenek Semmiféle más munkál nem kívánok, mini a lózést és a házi tisztaságot. Fizetés megegyezés szerint. Adok kOlön bútorozott szobái. VároaUk előnyben részesülnek; vidékiek, ha Írnak, küldjék a bizonyítványaikat vagy caelédkönyvllkel. meil csakia ríiyat alkalmazok. aVI a főzésben és házimunkában járlas. Kalandornók kíméljenek, Ilyenek ne Írjanak éa ne Is lelenlkcizeneW. Aki maginak jó olthonl akar blztosi-tiul, aa jelentkezzék minél elóbb.
BOGNÁR FERENC
galdtlkodó
Kaaxthely, Majdis-utoa 16. axám.
KltOisS ksrsosssjil
Ü- éa UJBOR
1917. évi paoaassyabar UtercnUnt Is kapható KM
KEMCTC, »«gár-ut »■ axásss.
A keresk. min. 92.903/XXI1. sz. rendelete értelmében május 1-töl kezdöJőleg lugkövet 2 kg.-ig terjedő mennyiségben csak szabályszerűen elzárt bádogdobozban szabad forgalomba hozni.
Herkules lugkő
eredeti ,28-.30° Solvay (Lunavac, Bosnia) gyártmányú marónátron ■/a, Vt. ~h és 2 kilós bádogdobozokban csomagolva.
Uiji alaéwttt 1 miit UftoHI
A minőség kiválóságáért szavatosságot vállal:
Schützer S. és Fia
szappangyár, Péoss.
— Alapíttatott 1879. évben. —
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem ■ nsgyéídemü közönséget, hogy Ca«na«ry-ut I. »x. alatti
hentesáru üzletemben
a friss hus ArusitAsAt Is bevezettem.
AlUndóan friss sertés-, marha- és borjúhús, tovibbA olvasttott zsir, háj éa szalonna minden mennyiségben a legolcsóbb nspl áron kapható. Kérem a nagyérdemű közönség szlvea
p4rt,0í"1, Bablta Lajos
M kntu í» aHiiMi-
Tegyen egy próbát!
Köszvény, C6uz, rheuma, Idcg-betegségek és egyéb fá|dalmaknal használja a már kipróbált
DELEJ-SÓT.
.Delej-só" egy kincsesláda. Egészséget rejt magába. Minden háznak védangyala, Bajnak, búnak a hóhérja.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. - Egy nagy csomag ára 20.000 kor.
Vezérképviselet: SzlávIkLeó gyógyszerész Budapest, VIII., Szcszgyár-u. 1. sz.
» ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 28_
,, , I Azonnal elfoglalható igen csinos 3 szobás
Házak eladásai ui ,„agáni.áz verin<u«i m minió. ím
2 millió Jövedelmű ellpglalhaló üzletház IS5 millió. Egyéb )ól jövedelmezö kisebb házak, síép magánházak. — Házhelyek. Földbirtokok, bérletek, malmok viliik közvetítése, pónzkötc.őnkőxwotité. ingatlanra. Bnlatonfötdvári lürdő r. t tetekeladisalvst megbízva.
SZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, F8ut 8. Tol.ion ISO.
Fegyvergyári „STEYR" kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Oépjavltó műhely. —
WE1NER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Fönt 8. sz.
Bazárépület.
Építők és építtetők figyelmébe I
Friss erdélyi- stucatur
GIPSZ
kaplnló
Városépítőnél.
Éhgyomorra már egy fél pohár
Mm
vllá ghlrü
ló át*A.
kelűmss Uaintst aamunka. kadwat
biztosit.
k e s e r 0 v
Eladó birtok.
Cserszegtomajon levő M60 r>öl birtokomat eladom. 800 [>öl Igen jókarban levő szóló, a többi szántó és gyümölcsös.
ÉpQlc tok i 1 szoba és I konyha, mindkettő padlói ós zirt kéményes: téglapir.ee, amelyben 200 hektóliter elfér; présház, istálló és pajta. Falaxaraléaak i 40 hektó üres hocdó, prés,.szénkéncgexő, permetező itb, szóval minden szerszám, ami szükséges.
A szántóföld be van vetve, krumpli s kukorica el van rakva, minden talp-alattnyi föld meg van trágyázva, szóval minden rendben van. A birtok háromnegyed óra járásnyira van a várostól, honnét gyönyörű kilátás nyilik a Balatonra. Azért adom cl a birtokot, mert nőm elhalt, most csak egyedül vagyok és nincs tovább kedvem a külső birtokhoz. A birtok ára 20.000 (húszezer) pangő. Könnyű feltéptek mellett megveheti az is. akinek csak 5.000 (ötezer) pongOjo van. "VcA-a fentmaradó 15.000 (tizenötezer) pcn0öt 8 százalék kamatul 5 évig fizetheti. Vidéki urak, akik szeretnek a Balatonhoz közel nyaralni és vevő szándékuk van, tekintsék meg a birtokot t% ineg fognak győződni szavaim igazságáról, mert ilyen gondozott birtok Cserszegtomajon nincs több.
Érdeklődni a tulajdonosnál Bognár Ferencnél, Keszthely,
Hajdu-utco 16. sxám alatt lehet.
jí* pwafuifem
a Palma-kaucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, mert ruga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; de praktikus Is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bőr és minőségben felülmúl minden más gyártmányt
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Könyvnyomda Nyomtatványraktár Könyvkötészet A „ZALAI KÖZLÖNY" politikai napilap kiadóhivatala
Telefon 78.
Készítünk: mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású reklámnyomtatványokat.
Gyártunk: üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat stb. elsőrangú kiviielben és a legolcsóbb árakon -
Telefon 78.
I
)
>. szám |
Kiadóhivatal és nyomdahelyiség: Főút 5. szám
Hyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofcnbcck Károly.)
86. évfolyam, 85. szám
Nagykanizsa, 1026 Április 17. szombat
Ara 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
JortttttMl k UaMMntil FM 1 M«wttü-M4fM 78.
Felelés szerkesztő: Kempelen Béla
ÍHtaUtl irt: E« kín 30.000 fciro— Háraa ......... 30.000 kon"
REPEDEZNEK A KISANTANT FALAI
Megvon tehát az uj szerb kabinéi. Uzunovics benyújtotta a kormány lemondását a királynak, aki Radics István kivételével újból kinevezte annak korábbi tagjait miniszterekké. Radics tehát kibukott belőle. Miután nem volt hajlandó lemondani tárcájáról, a miniszterelnök azt a módot választotta kibuktatására, hogy beadta az egész kort.\'ány lemondását.
Ezzel a kormányzati ténnyel azonban nincs elintézve az uj kormány sorsa. Radics kijelentette, hogy a legelszántabb küzdelmet fogja folytatni az uj kormány ellen, mely melegágya és védelmezője a korrupciónak.
A szomszéd állam politikája az uióbbt hónapokban igen épületes látványt nyújt. Radics István harcot inditott a korrupció ellen s a miniszterelnöki székből sikerüli Is Pasicsol kiugrasztania: Az uj kormányban aztán helyet kapott, de egyben meg is kezdte ennek az uj minisztériumnak szétrobbantására irányuló tevékenységét is. A leg-nyiltabban panamákkal, botrányos életmóddal és hasonló vádakkal illette minisztertársait.
Uzunovicsnak uj kormányalakításával azonban nem szűntek meg a tagjai ellen Radics részé ről elhangzóit súlyos vádak, sőt egészen bizonyos, hogy ha a horvát nemzetnek „nagy fia" az orruk alá dörzsöli a korrupció vádját, ebben a vádban igazsá-
f;ok rejlenek sRadics nem fogja elhagyni azt V harcol, melyet megindított ellenük.
Jugoszláviában tehát nincs minden rendben s a szerb-horvát barátság — ugy látszik — sehogysem forrasztható össze a korrupció üzelmeiben.
De Csehországban sem sokkal különbek az állapotok. A cseh köztársaság elnöke — amint beszélik — olyan pólilikai végrendeletet készül hátrahagyni, amely nemcsak hogy nem zárkózik el területi kérdések revíziója elöl, de egyszerűen mint Csehország nyugalmának egyik biztosítékát tünteti fel. Csehország ime ma már ott tart, hogy
a köztársaság elnöke kényleien hlvatalnokkormány utján intéztein! az ügyeket, mert a széthúzó ellentétes érdekek kaoszá-ban erős kormánypárt hijján nem képes megalakulni egy egészséges koalíció.
A harmadik szövetséges államban, Romániában, szinlén nem a legrózsásabb a helyzet. Bratianuék megbuktak, Avares-cuék tétováznak. Erdély és a királyság éles szemben állása nemcsak érzelmekben, de közjogi harcokban is kirobbant, amelyek során nyomasztólag hal Erdély letagadhatatlan kulturíö-lénye Ó Romániával szemben
A román trónörökös leköszö-nésének titokzatos körülményei még ma sincsenek felfedve és mindenki előtt világos, aki csak egy kis figyelemmel is kiséri a dolgokat, hogy ezen a ponton sincs minden rendben.
A kisantant államaiban talán nem Is hosszú időn belül nagy meglepetések készülnek, de ez a bomlási processzus, amely a mohó falatozók gyomrát kikezdte, lulajdonképen nem egyéb, mint a történelem Igazságszolgáltatása.
Az elkövetett bűnökért egyszer el kell következnie a bün-hődésnek is, de azt mi magunk sem gondoiluk volna, hogy ez már ily hamar érlelődik meg.
A pénzügyminiszter a nyugdijvalorizációról
A nemzetgyűlés mai ülése - Nagy Emil belépett az Egységespártba — Bethlen gróf ujabb diszpolgársága
8-idapeit, Április 16
A nemzetgyűlés mzl ülésén megkezdte a nyugdijvalorizációról szóló törvényjavaslat vitáját. A |avaslalot teljes részletességgel Drihr Imre előadó ismertet\'e, aki után Bud János pénzügyminiszter indokolta meg, hogy miért lehetetlen ma a nyugdijaknak száz százalékos valorizálása. Maga az ülés alig larlott tovább három ólánál. Holnap kerül sor a jövő évi költségvetés tárgyalására.
A politikai események körébe tartoznak még Nagy Emil volt igazság-ügyminiszlernek belepése az egységespártba s Bethlen István grót miniszterelnöknek ujabb diszpolgársága, mellyel holnap Békés község fogja megajándékozni.
Részletesebb hireinka következők-
A nemzetgyűlés
A nemzetgyűlés mai ülésén Hegy-megi Kiss Pál felszólalása u\'án el-fogadlák a nemz\'Jgyülés költségvetését, majd áttértek a magánalkalmazottak nyugdijvalorizációjának tárgyalására.
Drihr Imre előadó ismertette a javaslatot, majd Bud János pénzügyminiszter szólalt fel. Kijelentene, hogy a nyugdijvalorizáció kérdésének megoldásánál több probléma merült feL A kormánynak természe-
tesen számolnia kellett ÍPgazdasági helyzettel és az alkalmazottak jogos igényével. A bíróságra nem lehelett rábízni ennek a kérdésnek a rendezéséi, me:l nem lehel, hogy gazdaságpolitikai irányokai állapítson meg. A bíróság* nincs kikapcsolva, meri hiszen a kérdések ellenőrzését birói fórumra bizla a kormány.
A bíróság Jogszabályokat sürgetett. Statisztikai adatokkal bizonyilja, hogy a vállalatok jövedelme a békebeliekhez képest tetemesen csökkent. A tárgyalás alatt álló törvényjavaslat a minimumot harminc százalékban fogja megállapítani.
Nem volt akceptálható az alkalmazottaknak az a követelése, hogy a nyugdíj lassan emelkedve, tiz év alatt elérje a százszázalékot. Olyan megoldási, amely mindkét oldalról százszázalékig kielégítené az érdekelteket, senki sem lud találni. A kormány azonban megadta az alkalmazottaknak a revízió lehetőségét. A kormány elment a legszélsőbb halárokig és az alkalmazottak kérésének nyolcvanszázalékát teljesítette. Kéri a javaslat elfogadását.
Ulána Várnai Dániel szólalt fel, aki különvéleményét indokolta meg. A bankok azért sürget\'ék a törvényjavaslatnak törvényerőre való emelkedését, mert megijedlek a
ítéletétől. Inkább maradjon meg minden a régiben, mintsem ez a |avas-lat törvényerőre emelkedjék.
Órffy Imre beterjesztette a pénzügyi bizottság jelentési t az építkezési Javaslatról s kérte a sürgősség kimondását. A Ház igy határozott.
Kithly Anna beszédének elhalasztását kérte, melyet a Ház meg is adott.
Ezután a nemzetgyűlés elfogadta az elnök napirendi indítványát, mely szerint a Ház holnap délelőtt tartja legközelebbi üléséi. A napirend első pontja az építkezési javaslat, második pontjaként pedig a jövő évi költségvetés tárgyalását tűzték ki.
Az ülés két órakor ért véget.
Nagy Emit belépett az Egységespártba
Nagy Emil volt igazságügyminiszter, nemzetgyűlési képviselő ma bejelentette. hogy belép az Egységespártba. Belépése a kormánypártban nagy örömet kellett.
A miniszterelnök Békés község díszpolgára
Az orazág legnagyobb községe, Békés, szombalon egyhangúan díszpolgárává választja gróf Bethlen István miniszterelnököt.
BELFÖLDI HÍREK
A nemzetközi vásár megnyitása.
Ma délelőtt pontosan 10 órakor nyitja meg az Iparcsarnok előtti zenepavilonban a kormányzó a budapesti Nemzetközi Vásárt. Az ünnepélyes megnyitás iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánul meg. A kormányzót a budapesti kereskedelmi iparkamara elnöksége Btlatinl Artúr elnökkel az élén és a vásár ügyvezető elnöke fogadják. Az ünnepélyes megnyitáson a főváros és a diplomácia kar is képviselve leszoek. A kereskedelmi és ipari érdekeltségeken kivül igen sokan érkeznek Romániából, Csehszlovákiából, Jugoszláviából és Törökországitól. A kiállítás rendezői minden inlézkcdést megteltek ugy a megnyitó Onmpség fényes előkészítésére, mint a külföldi vendégek fogadtatására, ellátóéra és elszállásolására vonatkozólag. A vásárra bejelentett török vendégek ma este megérkeztek. Fogadásukon a török követségen kivül, megjelentek az Ipar-j és kereskedelmi kamara reprezen-I tánsal, akiknek részéről Hollisy Béla
2ALA1 KÖZLÖNY
1926 Április 17.
KÜLFÖLDI HIREK
Részeg oláh vasutasok garázdálkodása. Bukarestből jelenlik: Különös kalandja voll tegnap este egy Brassó és Bukarest kOzótt közlekedő lehervonatnak. Az a példátlan eset történt, hogy a tehervonat egész személyzete a mozdonyvezetővel együtt iltas volt. Ploestl és Brassó közöli, Pojána állomás után a nyilt pályán megállították a vonatot és egy útszéli korcsmába térlek inni. Mikor telszálllak a vonalra, már alig álllak a lábukon. Természelesen a mozdonyvezető elvesztette lejét és őrületes sebességgel engedle a vonatot. Állomásokon keresztül robogtak megállás nélkül. A pályaudvarok szolgálatban levő alkalmazottai megdöbbenve nézték a vonalol, mely köteles megállási helyein minden jelzés nélkül átrohant Nem lehellek mást, mint egyik állomásróLa másikra jelzésekkel figyelmeztették a vasutasokat. Félő voll, bogy valamelyik állomáson a fékeveszteit vonat beszalad valamely ott veszteglő vonatba és nagy szerencsétlenség származik. — Arra gondoltak már, hogy a vonatot kisiklatják, de erre már nem volt szükség, mert a mozdonyból kifo-gyolt a viz és így az egész vonat magától megállott. A holtrészeg vas<* utasokat letartóztatták.
Összeesküvés a spanyol királyi pár ellen. Barcelonai jelentés szerint sz ottani rendőrség összeesküvést fedezett fel, a melynek tagjai merényletet tervezlek a király és a királyné ellen, akik májusban Barcelonába utaztak volna. Több összeesküvőt letartóztattak. Megállapították, hogy az Összeesküvők egy része nemzetközi anarchista. A királyi pár barcelonai látogatása, imelyet Ena királyné elejétől fogva ellenzett, kérdésessé vált.
Amundsen léghajója Pétervárra érkezett Amundsen kapitány ujabb sarkvidéki repülöexpedidójának előkészületei során a Norge léghajó Rómából Londonon át Oslóba érkezeit. Amundsen ha|ón elutazott a Spilzbcrgákra, Kingsbaybe, ahol be-várja léghajóját, amely Oslóból hajnali egy óra tiz perckor ulrakell Pélervárra és onnan megy az expe-dlcló lulajdonképeni kiinduló pontjára, Kingsbaybe. — Helslngiből je-lentik: A Norge léghajó esle 7 óra 30 perckor Pétervár melleit Gacsi-nában kikötött.
A Vatikán összeköttetést keres Moszkvával
Megkezdődtek a tárgyalások Parts, április M - A Zalai KözlSny pdrU tudislUlitil -
A francia magas klérus tagjil már hosszabb idő óta fáradoznak azon, hogy közeledési hozzanak léire a Valikán és Moszkva közOtt. Ettől a közeledéstől remélik, hogy a szovjet nem gördil többé akadályokat i katolikus egyház propagandája elé A terv kezdeményezői ugy vélekednek, hogy ha a Vatikán elismerné a szovjetet, ugy a megkötendő konkordátumban a szovjet Oroszország területén a katolikus egyháznak olyan nagy kedvezményeket nyújtana, amelyek elősegítenék, hogy az orosz nép többsége az orthodox egyházból a katolikus egyházba lépjen át
A Valikán már régen törekedett Oroszország katollzálásárs, azonban a cárok nagy akadályokat gördítettek a Vatikán szándéka elé. A francia klérus, főként azonban a jezsuiták alkalmasnak tartják a jelenlegi helyzetet a terv keresztülvitelére és a Vatikán megbízásából a Herbigny páter már el is utazott Moszkvába a tárgyalások megkezdésérc.
Jt____
kamarai titkár üdvözölle a testvér-nemzet fiait. A törökök közül egyik válaszolt az üdvözlésre és kijelentelte, hogy örömmel ragadják meg az alkalmat, hogy a leslvémemzel földjére léphessenek.
Banktisztviselők a nyugdíjvalorizáció ellen. Budapestről jelentik: A Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesülete ma este 7 órakor gyűlést tartott, melyen tiltakoztak a nyugdíj-valorizációs törvényjavaslat ellen.
Lemondott a TÉBE elnöke. Budapestről jelentik: Weisz Fülöp, a TÉBE elnöke lemondott elnöki tisztségéről. Lemondását azzal hozzák összefüggésbe, hogy nem tudta kivinni a kormány és a pénzintézetek vezető személyiségei közi folytatott tanácskozások alkalmával, hogy a pengőmérlegekcl csak a nyugdíj-valorizációs törvény elintézése ulán kelljen publikálni.
Április végén lesz ítélet Nagy Ernő képviselő ügyében. Nyíregyházáról jelentik: Nagy Ernő nemzetgyűlési képvis:lő nagyszabású bünperében ma a beidézett száznál több tanú kihallgatását kezdték meg. ítélethozatalra április vége előtt nincs kilátás. A főtárgyalást szombaton délelőtt folytatják.
A pestszentlőrinci dráma. Mint ismeretes, Ujváry III. István rendőr Pestszentlőrincin lelőtte Jelenszky Oyula 50 éves kocsist és 24 éves János nevü fiát. A rendőr családjával a temetőből jött s eközben támadta meg őket a két munkás, kiktől a rendőr előző nap egy gyanús zsákol, melyben lopott holmit sejtett, elveti. A fiatal Jelenszky kórházba szállítás közben meghalt, apja álla-pota reménytelen. Az ügyben ma helyszíni szemle és tanúkihallgatások voltak. Az őrizetbe vett rendőrt szembesíteni fogják a sebesülttel, ki már rövid időre magához tért betegágyán, ugy hogy ki is lehetett hallgatni.
A ZENE TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSE («
Irta és a Zrínyi Irodalmi é« Művészeti Kor liceilis előadásán (elolvasta: Domány Sári
De a Figaró házassága és a Varázsfuvola sikere maga is kárpótolta ót mindenért. Hát még az a szonáta, szimlónia és kamarazenemü? Talán 2 Jupiter szimfónia egyedül is a halhatatlanok közé iktatta volna nevét annak a csodálatos embernek.
Hihetetlen lágyság és könnyedség jellemzi Mozart erejét. Vele szemben Beethoven a nagy Tilán az etöl a hatalmat képviseli.
Beethoven a világ legnagyobb zenésze igy sopánkodott. .Oh Oond-viselés, csak egyszer adj egy napot az igazi Örömnek egyetlen napját." De nem. Ez sem adatott meg néki. Az emberek nem értékelték kellőképen, nem ismerték fel, az 0 páratlan géniuszát, a jó Isten meg betegségekkel sújtotta, csak szenvedés jutott neki osztályrészül. O aki mindig az emberiség jótevöle akart lenni, aki az emberekért élt-halt, megbékülve fekhet sírjában, mert használt az emberiségnek, vigasztalónk és bátoritónk a csüggedés óráiban. A legjobb barátja azoknak, akik szenvednek és küzdenek, bs vájjon van-e ember is közölünk, aki még nem szenvedett?
Kihallgatások a szokolhamlsl-tás ügyében. Budapestről jelenlik: A szokolhamisitás ügyében a nyomozás esztendők multán újra nagy eréllyel folyik. Ma kihallgatták herceg Windischgratz Lajost és Nádosy Imrét is ebben az ügyben. Tanúként beidézték Bánffy Miklős grófot, Teleki Pál grófot és Sigray Antal grólol. Bánfly arra való hivatkozással, hogy mini akkori külügyminisztert, titoktartás köli, mcgUgadia a vallomást.
A rendőrség eltiltotta Wun-derllchnét a delejes kezeléstől.
A dunai rendőrkapitányságon Gegus Dániel dr. rendörtanácsos tegnap délben tárgyalta Wundcrtlchné, a sashalmi delejes asszony ügyét, aki tudvalevően a margitszigeti kiszállóban, orvosok felügyeiele melleit, delejes masszírozásokat végzett és a betegeknek úgynevezett delejes vattát adott házi gyógykezelés folytatására. A tárgyaláson kihallgatták Wun-derlichnét, valamint a beidézett tanukat és a bizonyítási eljárás lefolytatása után a rendőrbiróság meghozta ítéletét. Eszerint a rendórség Wun-derlichnét minden időre eltiltotta a delejes gyógykezelésnek a főváros területén való folyta\'ásátói. A rendőr-bíróság az Ugy Iratait átteszi a VIII. kerületi elöljáróságra, amely Wun-derlichné ipatigazolványát kiadta, hogy az tegye meg a szükséges intézkedéseket. Wuaderlichné már tegnap délután elhagyla a margitszigeti kisszállóban levő lakását.
Radlcs már régebben felajánlotta lemondását Belgrádból Jelentik: Radlcs, a kormányból kivált miniszter ma nyilatkozott az újságírók elölt és kijelentette, hogy már előbb, a kiválása előtt felajánlotta tárcáját az uralkodónak, de az nem fogadta el. Szakítása ulán a vele együtt kivált miniszterekkel Zágrábba utazott, előbb azonban valameny-nyiöket a király kihallgatáson fogadta.
1770 december 16-án szülelelt Bonnban. A keresztségben a Lajos nevet kapta. Atyja egy részeges tenorista, anyja egy komornyik özvegye, kit imádásig szeretett, s az első fájdalma anyja elvesztése. Oyer-mekkora rideg, már akkor nélkülözött, az ő szeretetet sóvárgó lelke. Apja már 4 éves korában felismerte zsenialitását és hajszolta, szerette volna a csodagyereket mutogatni, de nem lehetett. Égy belső sugallat hatása alatt tanult és igyekezett. 13 éves korában már anyagi gondjai vannak, 17 éves korától anyja halála után az egész család eltartása nehezedik vállaira. Szinházj zenész lesz, utóbb orgonista, legjobb barátai a Brennirg család, kiknek Elenóra leányukat zongorázni tanítja, s akikhez néhány szép szonátáját irta. 22 éves korától Bécsben éli viharos és küzdelmes éleiét.
Soha sem felejtette el szülőföldjét, sőt Bécsben egyedül és boldogia-lanul élve iljuságát szép emlékein élősködik. Imadia a természetet. 1800 körül már emberkerülő, csak azérl, hogy süketségét észre ne vegyék. Csak a világ realitásának meghal-lásától elzárt ember alkothat ilyen tökéletes müveket, mint a Patttik vagy a 3 zongoraszonáta. Ugyanekkor vidám dolgokat is ír, mert a mult boldog órái szerinte nem
enyésznek ilyen egykönnyen el, előszedi az ifjúságban konzervált örömeit, ha uj örömök nincsenek. Ebből az időből valók: a nagy Seplior, az első szimfónia, a Sonáta appa-sionata.
Egyik nagy szerelmének Giulietta Oiucíardinak ajánlotta a híres .Mondschein sonátát," a második szimfóniát, néhány hegedüszonátát, a Coriolanus nyitányt, s egyetlen operáját a Fideliót. 1806 májusban eljegyzi titokban Brunszvick Terézt. A negyedik szimlónia a boldogság évei alatt készült. Hallhatatlan keltéséhez irta még a B dur simfóniát és a Pastoralte, mely egy nyári napnak isteni álma. Elsó tételére fel van irva: .Derűs érzelmek ébredése a szabad természetbe való érkezéshez." Az egész, a léleknek a természettel való összeolvadása. A második létei a palak . csobogását adja vissza, a harmadik léteiben vihar ül ki, hogy aztán újból kisüssönia nap s hála ima fakadjon ajkunkon.
A jegyese máshoz megy feleségül s 0 otl marad egyedül betegen, rohamosan közeledve a teljes süketséghez, anyagi gondokkal, de élni akar az emberiségért. 40 éves"kifrá-ban beérkezeti,művész, aki elölt koronás fák hajtanak térdel. Pár év múlva a X: simfónia egetverő tapsaiból már semmit sem hall\' Aki
az örömet sohasem ismerte simfóniát ir Schiller ódája nyomán az orömröl. Egy bécsi lap kritikája szerint ez a simfónia a maga tökéletes formáival az európai kultura egyik felhők fölötti magános csúcsa. A Mtssa sollemnisnek hét elöfizelője volt, a világon a leghatalmasabb ünnepi mise. Rengeteg sonátát, koncertül, vonósnégyest irt. Egyesíti magában az örökszép klasszikus formákat a romantikusok mély érzéseivel. Halálos ágyán poloskák csípték, hózivatar dühöngött, amikor örökre lehunyta szemét a legnagyobb zenészünk 1827. március 26 án. Tehát éprn 99 éve, de müvei az emberiség örök büszkeségei maradnak ....
A romantikusok koráig julva elmondjuk, hogy a XIX. századig minden hangszer elérte a mai tökéletes formáját. Az első hegedűket Andrea Amall készítette, de még « XV. században. A romanlikusok ledöntötték a szép formákat, elfelejtették az emberiség érdekeit és dalollak csapongva rapszódikus n arról, amit a szivük érzett és akart Nem jelent értékben többet egyik
sem a másiknál, mindegyiknek megvannak a maga előnyei. Szépek, tökéletesek a klasszikus müvek, de a romantikusok szivünk legérzékenyebb húrjaival rcsonálnak (Vége köv.)
1926 Április 17
ZALAI KÖZLÖNY
S
Akit Budapesten a román extrónörökösnek néztek
— A Zolái Közlöny aradi tuJiiMláM —
Arad, április H A mull hélen ai egén világaajlót b«-Jlrta a hir, hogy Karoly romín rxtrón-őrökös Budapesten lakolt néhány napig a Palaec-aUUodában éa visszatért Ro mániába. Csakhamar kiderült azonban, hogy a budapesti rendftraég tévedett és egy mérnököt néxelt a román cxlrón-Orökbanek. Aradi tudósítónk ai érdekea ügyben a kbvetkeiö Jelentést Juttatta ma cl honink:
Az .Aradi Közlöny" ma a következő kicsiny riportot közli:
Tegnap reggel Aradon kereszlül-lulott egy R. M. 5252 |elzéstl hatalmas autó, amelynek kormányánál egy úriember Ilit, aki megtévesztésig hasonlít Károly exlrónörököshöz. Az ut pora behintette arcát és az automobil Is magán viselte a hosszú kilométerek jellegzetes bélyegét. Néhány perc múlva szemtöl-szembe álltunk az exlrónörőhős hasonmásával. Egészen közelről még feltűnőbb a hasonlatosság.
— Igazán nem lehelek róla, — mondja kOzvctlenOI — hogy hasonlítónk egymásra és nem tehetek arról sem, hogy ezt csak most fedezték fel.
A trónörökös alleregóját báró Belu Sándornak hivják és foglalkozása mérnök. Majd bájos listai felesége veszi át a szól:
— Igen, pesti tartózkodásunk alatt az érdeklődés központjában állottunk Igazság szerint nem Is olyan kellemetlen, de elég volt belőle. Szerel-
ménk már ol.hun lenni, hogy kipihenjük sz izgalmakat.
Belu mérnök folytatja:
— Esküszöm, hogy nrm én vagyok a trónörökös, csak hasonlítok hozzá. Csak annyiban van némi közünk egymáshoz, hogy egy napon iiülettonk és veszedelmesen rajongunk mindketten az autóért. A francia Riviéráról menlünk Budapeslre és olt a hotelben elóször sz ott lakó erdélyiek suttogtak arról, hogy én vagyok az exlrónörökös és később a rendőrség is beleszólt. Hiába volt minden tiltakozásom, még az okmányaimnak sem hittek. Egy rendör-felügyclót rendeltek mellém, aki személyes biztonságomra ügyelt.
— Legalább harminc ujságiró keresett fel és a fényképészektől nem tudtam megszabadulni. A kíváncsiak százai követlék minden lépésemel. Amikor Budapestről elutaztunk, legalább 3000 ember tolongott a szálloda előtt és lelkesen ünnepeli bennünket.
Az intervju véget ért és az autó tovább robogott Bukarest felé. A voll trónörökös alteregója még egyszer visszafordul és egy pillanatra ml is megdöbbenünk. Hátha a budapesti újságíróknak mégis Igazuk voll. D még sem :^csak a csodálatos hason-lstosság tévesztette meg az emberekel.
Függőben maradt a városi szegények kihelyezése
A kihelyezés még nehezebbé tenné a szegényházban ápoltak élelmezését — Csak uj szegényház építési teremthet rendes állapotokat
Nagykanizsa, április 16
Ismeretes a szegényügyi bizottságnak az a határozata, amely akként Intézkedik, hogy a városi szegényház túlzsúfoltságán segítendő, tizenhat szegényt oly családokhoz kivánl kihelyezői, kik hajlandók fejenként havi 450.000 koronáért teljes ellátást és szállást nyújtani. A közönséghez Intézett felhívásnak megvolt az eredménye. — Sok család jelentkezett, a kilátásba helyezett 450.000 koronáért hajlandóknak nyilatkoztak egy-egy városi szegényt teljes gondo zásba fogadni.
Persze, legtöbbjük nem tudja, hogy mii jelent az. hsvl 450.000 koronáéit egy idős személyt teljes ellátásba, gondozásba és ápolásba venni, ugy, mint azt a szegényházban Irgalmas nővérek teszik, mert csak a 450.000 kotonát látják, de nem gondolnak nrra, mit kell nekik ezért a kis ősszegért nyu|lanlok, ugy, hogy erős a meggyőződésünk, hogy egyetlen család sem kísérelné meg ez illető szegénynek az első hónapon tul való lovábbtartását. És akkor minden szegény Ismét csak bekopogna a szegényaáz portájára.
gyobb erőfeszítéssel és önfeláldozással tudják ápoltjaikat fenntartani.
A szegényház főnöknő-nővére ezt illetékes helyen ki is lejletle és óvást emelt az ellen, hogy ápoltak kihelyezése folytán ez a minimális összeg, amit a város fizet, még jobban csökkentessék. A szegényháznak jelenlegi létszáma 65 ápolt. Ebből bennlakó 54, külső II.
A Hnöknő közbelépésérc a szegé nyeknek családokhoz való kihelyezése egyelőre függőben maradt és valószínűleg egészen meg is szüntetik, mert közel havi hatmillió koronának elmaradása a szegényház büdzséjében /elborltással fenyegeti a háztartást.
A szegényházi probléma megoldására nincs más mód, mini egy megfelelő befogadó képességű szegényház felépítése, ahol azok is elhelyezést nyernének, kikről most más jótékonysági Intézmények gondoskodnak.
A kihelyezési terv, ha mindjárt Ideiglenes megoldásssl szépnek és célszerűnek Is látszott, a gyakorlatban teljesen bukott dolog.
Marad léhát minden a régiben. Két ágyban három ember. Az ebédlőszobában 50—60 an. Hogy mit jelent ez a valóságban, érdemes annak megtekinteni, akiben van még egy kis humánus gondolkodás, szociális énés és emberi jóindulat.
De ettől eltekintve sem Ishet a kérdést ebben a formában megoldani. A szegényház főnöknője ugyanis minden szegényházi ápolt ulán teljes ellátás, szállás, ápolás (sőt ruházkodás) fejében egy hónopra 360.000 koronát kap a várostól, ami napi 12.000 koronának felel meg és amely összegért csak az apácák képesek teljes ellátást és gondozást nyújtani, mert még a kerti és mezei munkákat is ők végzik, csakhogy a szegényeknek élelemre jusson. Más, főleg egy család — erre természetesen képtelen.
Ha már most a szegényház emel lelt a legminimálisabb dijazás mellett még tizenhat személy ulán járó ellátási dijtól is elesnék, ami fejenként 360.000 koronával számítva 5,700 000 koronát Jelent havonta, képtelen lenne a többleket élelmezni és kötelezettségének megfelelni, meit a város állal fizetett ellálásl díjból az irgalmas növéiek csak a Icgna-
ban. EzcckivOl a pa|la oldalához rakott ,\'g.nemO és egyéb ruhane-müek is odaveszlek. A többi károsultaknak az épületen kívül gazdasági szerszámaik pusztullak el.
Biztosítás utján csak Sneffnek léiül meg a kára; a többieké nem volt biztosítva.
A tüz keletkezésének okát a tüz-vítsgálall szemle lesz hivatva megállapítani.
Tüz Kiskanlzsán
Három Istálló és szalntakazlak estek a tűz áldozatául
Nagykanizsa, április 16 A szerda esti tuzrladalom ulán pénteken délulán 3 órakor valóságos tűzvész ütölt ki Kiskanlzsán.
Eddig még kiderítetlen okból a Ho-mokkomáromi-ut 25/a szám alalt Sneff Oyörgy kőművesmester háza melleit az Istálló kigyulladt s pillanatok alatt lángba borította a két szomszéd ház pajtáját és azokat elhamvasztotta.
A nagykanizsai tűzoltók alighogy észrevették a tüzet, Fenyves! Sándor tűzoltó segédliszt vezetése slall azonnal a helyszínére igyekeztek. Időközben a klskanizsai tüzérség Is megkezdte az oltási munkálatokat A közrendet az ottani csendőrség tartotta fenn.
Nehéz dolguk volt a tűzoltóknak, mert egyszerre négy helyen kellett a megközelíthetetlen tüzel lokalizálnak. A kelet felöl jövő erős szél is megnehezítette munkájukat Bár i három islátlóa melletlük levő szalma kazlakkal és ólakkal egyült porrá égett, mégis megakadályozható volt a továbbterjedése, ami katasztrófális lehetett volni az egész utcasorra
A legnagyobb kára Sneff György kőművesmesternek van, akinek egy kis borjúja is bennégett az istálló-
Ma nagy TANCTEA
a Szarvas-kávéházban/
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE
Botrányos viselkedések a temetőben
— Levél a szerkesztőhöz — Mélyen tisztelt Szerkesztő UtI Azon reményben fordulok levelemmel mélyen tiszteli Szerkesztő Úrhoz, hogy bizonyára nem fog elzárkózni levelemnek becses lapjában leendő közzé tétele elől.
Egyik nap kimentem a temetőbe s leültem az egyik családi sírbolt elölt lévő padra. Egyszer csak valami elfojtott vihogást, suttogást hallottam, odafordulva egy fiatal párt láttam a közelben lévő simái egy bokor mögött állni bizalmas közelségben. A fiatal ember többször mégis csókolta a leányt.
Nem ludom, hogy egyesek minek képzelik a temelől 1 De bárhogyan is vélekedjenek a szent helyről, még sem lartom helyénvalónak, hogy baloltaink nyugalmát ily cselekedetekkel megzavarják. Kcgyclclsértö dolog ez, mert még vannak igen sokan olyanok, akik nem nevetgélni, hanem imádkozni mennek a temetőbe.
A szerelmes párok menjenek ki a zöldelő természetbe s ne szentségtelenítsék meg a halottak nyugvó helyét
Azután, ha az ember végigmegy a lemetőn, igen sok nevetgélő embert is lát olt járni sokszor gúnyos megjegyzéseket is téve az egyes sirokra, a benne nyugvókra I Pl. egy hós sírjánál a következő megjegyzést hallottam: .Érdemes voll ennek a marhának harcolni, hogy most hősi sirt kapott, inkább legyek én gyáva élő". Ha az ember ezeket a megjegyzéseket hallja, akkor önkéntelenül nrra gondol, hogy igazán kár voll mélyen tisztelt Szerkesztő Umak is olyan tiszteletreméltó és dicséieles tevékenységet kifejtenie a hősök sirja érdekében.
Szerencsére nincsenek olyan sokan, akik csupán valami meg nem érthető perverzitásból mennek a temetőbe egymással enyelegni vagy élvezni másoknak a szomorúságát Talán a temető ór (ha ugyan van Ilyen) illedelmesebb magaviseletre figyelmeztethetné azokat, kik megfeledkeznek a következő mondásról:
.Voltunk mint tl, lesztek mint ml\'.
Maradtam igen tisztelt Szerkesztő Urnák mély tisztelője egy mindennapos hü olvasó \\ K A.
» ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 28_
NAPI HIRCK
B&P5REWG
Április 17, szombat
Római\'katolikus: Ankét. p. Protestáns: Anicót. Izraelita: Ijar hó 4.
Nap kel reggel 5 óra 09 perckoi nyugszik délután 6 óra 51 pepikor.
A Nagykailz«al Egylet alakuló közf
Kerékpár Sport ülése az NSE he-
lyiségében (Zrínyi Miklós-utca 49.) este ö órakor.

Mozi. Uránia: Az élet korbácsa (Az asszonsi önfeláldozás regénye); A kincs, dráma. — Világ: Mindenkié és senkié, Indiában lejátszódó helyőrségi dráma. Spanyol bikavér, dráma. — Elóadások kezdete e&te 7 és 9 órakor.
KULTURESTÉLYEK c ÉS ÜNNEPÉLYEK:
Aj-.JIts 30. Dohninyl Ensl xongocatilic* K»«ln4
iusy<Mm«b«n e«t« 9 ínikot. . % ......
Májos 1. Az L\'rlcinyok MlrU dlixtlfadáu ■ Políírí Esylcl MtyltfrtíiX\'n t»u KI
\' ^lujúi 2. A* UrltJoyo* MJria Kongií2ÍctóJlniV <SUz<£i41u > Poíjiri Ecyltl iufyt«ötben <Uc !íl
9 ..... •
Májai 9. H«fl£v<rnny • o:tMnU-U=í«s= ita> viliit ilif>$4 \\xvln * PoiztoI EsyJtt Bijjlíraíbca tiU Hl 9 ittTux.
Május 23. FlKfecf UMt* \'4ik»Uljrt a Knx.=4
migrt«fm<5xa «»U « ínkor. .......
Június 6. Az IpuUtlAUU dali.-dl xi*ilíf«nltl<tl Oumplly*.
A természet
a maga zöldetkihajtó erejében, rügyfakasztó, virágokat bontogató, fákat felruházó pompájában tölti be a nagy Mindenséget, fiatalságának rugalmasságával, feszülő Izmainak fejével, szépségének bájos varázsávalazegész-ség kacagó vonásaival előre törve, hódítva, diadalmaskodva. Egy rózsaként bontakozó asszony pompás szépségének mindenül magával ragadó, elbájoló, lekötó, vérpezsdítő vonalaival. A kertek fái szűziesen hamvas virágkoronájukkal, a végtelen mező ezerféle szinvarláclóju vlrágtakarójá• val — mint a természet urának oltára, honnan a sok fehér, kék, sárga, piros vlrágfejecskék imádságukat küt- I dik az égboltozat felé. Ünnepet te- \\ remi a sok virág, ünnepi hangulatot a virágdlszes fák, ünnepi érzésekel a kihajtó, zgldelő bokrok. És az emberi szemek gyönyörködve fürödnek tavaszkiráty alattvalóinak pazar pompájában. Ám a föld lakója nem elégszik meg a gyönyör érzetével, a virágok kultuszával, a természet ünnepének fenséges érzésével, vandál kézzel szakítja és tarolja le tavasz-király nemes gyermekeit, hogy illatuknak beszitása után egy nyegle kézmozdulattal oz utca porába dobja. Mintha a virág lelke felsírna az embertestvér vad durvaságán, mintha tiltakozóan emelné fel bóbitás fejét, mielőtt azt végleg lehajtaná az ut porába, ahol nemsokára agyontapossa a kíméletlen cipősarok. Láttunk tegnap letört virágos gatyakkul feldíszített autót lovarobogni — melynek ágait pusztító emberkéz tördelte és vad kíméletlenséggel tarolta le a pompázó fáról, hogy néhány röpke i óra óra múlva a karosszérián fony-/ nyadtan hullassák fejüket...
Emberek, kik a virágokat szeretitek — kíméljétek a fák pompázó virágait! _ (B. II)
— Jó kedvre és jó hangulatra mindenkinek szllksége van a mai gondterhes világban, a Centrál jazz-bandja elfelejteti az üzleti gondokat Is. Garantált biztos hatás I
— S:hwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
—Kerékpáros Egyesületek megalakulása. A Nagykanizsán alakulóban lévó K.rélspáros Egyesület tegnap eslc 7 órakor a Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesületének helyiségében elóérlekezlelet tartott a megalakulandó egyesület tisztikarának és választmányinak kijelölése és az alakuló közgyü\'és megbeszélése végett. Az alakuló közgyűlés vasárnap délelőll 10 órakor lesz a Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesületének saját helyiségében, a volt Fiumé-kávéházban. Ez a Kerékpáros Egyesület teljesen független a Nagykanizsai (volt Traasdanubia) Sportegylettel kapcsolatban megalakuló kerékpáros lömörüléstöl, mely ma este tartja alakuló közgyűlését.
— Tejrazzia a nagykanizsai piacon. Tegnap reggel kellemetlen meglepetés várta a tejesasszonyokat a nagykanizsai piacon. A magyaróvári vegyvizsgáló állomás kiküldött vegyésze a városi tisztiorvossal lej- és tejtermék vizsgálatot tartott, mely a fogyasztókozönségre nézve szomorúan eredményes voll. Tejből 9, tejfelből 3, túróból 2 gyanús esetbea veitek mintát, melyeket ládába zárva felküldtek a vegyvizsgálat megejtésc végett Magyaróvárra.
— Werner Krauss nagyszerű alakítása az Uránfcrn.
— Öntözni kell a gyalogjárdákat. Április 15-tól minden háztulajdonos köteles a háza előtti gyalogjárdákat reggel és délután felOntözni. Tévedések, elkerülése végett sietünk megjegyezni, hogy ezt a rendeletet Zalaegerszeg város lanácsa bocsátotta ki.
— Nem fiitik a vonatokat Április 15-ével a vonalok íütését megszüntették.
= A Centrálban kizárólag az url közönség táncol Megyery Humayer közkedvelt jazz-band-jára.
— Iparkamarai Illeték kivetése, A keieskedcleműgyi-^ninisztcr a soproni Kereskedelmi és Iparkamara Illetékének kulcsál 1926. évre az általános kereseti, társulati és tan-tiem adó 3Yo-ában áilapitolta meg.
Zenekari próba. Ma este zenekari összpróba. A tagok pontos megjelenését kéri Ketling karnagy.
— A patakba zuhant egy autó. Hűvös Salamon botfai földbirtokos autója a Sümeg melletti uton a kocsiban egyedül ülő soííör vigyázatlansága folytán a Marcal pataiba zuhant, A soffőrt megsebesülve a sümegi kórházba szállították. Az autó erősen megrongálódott.
— Kislakásépltés. Zalaegerszegen megkezdték a második 7 lakásos vasutas-bérház épitését.
— Márlatelep a fejlődés utján.
A Balatonpart fürdő-telepei és köz ségei között Míriatclep, az u|onn,n alakull kis község a legerőteljesebb fejlődés útjára lípítt. Mint rmgirtuk, a napokban megtartotok az első bíró és közsígi elöljáróság választást. Ez az elöljáróság máris megkezdte a muníát. Tegnapelőtt helyszíni szemlél lartolt-ik a fürdő helyrehozatalával kapcsolatos tettnivalók megbeszélésére. Még a szezon megnyitása elölt kiirtják a parti nádat, rendbehozzák az utakat és strandot létesítenek. Egy állami iskola már épül a községben és akció van folyamatban még egy i6kola létesítésére is.
Megyery a magyar rádló-Jazz band prímása Játszik a Centrál jazz-bandjában.
— Végrehajtások özör.e Iáiul elénk nap-nap ulán a hivatalos hirdetőtáblák drót-rácsai és üvegtáblái mögül. A kitűzött árverések majdnem mindegyike kereskedő és iparos emberek vagyonának pusztulását jelenti. Az egyik ilyen szomorú hirdetőtáblán 18 árverési hirdetményt olvaslunk meg. Eg/ udvar és kert 60 millió, billiárd asztal, kávéházi felíró asztal, 7 márvány-asztal 11 és fél millió, 33 üveg pálinka-féle, 200 darab szappan, teljes üzletberendezés 12 millió, szalongarnilura 7 millió, teljes uriszoba 22 és f^l millió, gyalupad és rönkfák 4 és fél millió, álló-tükör 1 és fél millió, gyalupad, uj asztalos munkák, ruhafélék 2 és fél millió, rövidáruk, Írógép, üzleti berendezés 19 millió, 5 márványasztal, 30 szék 7 millió, ebÉdlCbcrci:de2és, perzsaszőnyegek 25 millió, másik cselben ugyaneffélék 7 és fél millió, 14 pár cipő 3 millió, bútorok különféle tételekben szerepelnek a szomorú listákon. Az emberek lakásberendezése ulán dobra kerülnek az üzl^i berendezések, a kenyeret adó szerszámok is. A szanálás pedig halad a maga utján s még mindig nem tudjuk, mikor léphet át a magángazdaság nagy betegsége a krízis fordulóján.
— Milton Sils Izgalmas filmje a Világban.
— Statisztikai fejtörés. A „Zala-vármegye41 Írja: Nemrégiben statisztikai kimutatás jelent meg, amely szerint Magyarország minden lakosára naponta és fejenkint 2 liter bor jut. Egy .borkedvelő" polgártársunk a statisztika olvasásakor kifakadt: „Cs&k egyszer foghassam meg azt a gazembert, aki az én napi 2 liter boromat megissza!1\'
=a Charlston a legdivatosabb, de egvben a legkönnyebb tánc Is. Mindenki egyszerre megtanulja a Centrál tcaestólyén. 1
Időjárás
A nagykanizsai meteorologl.l tneff-Itgvelö jelentése: Pénteken a Mmtrtéx-id- retet! 7 órakor H-6\'8, délután 2 órakor +19-9, este 9 érikor +12-6. • szillrány: Rcrgel Délkelet, délben Délnyugat, «tc Délkelet.
felhőzd: Reggíl tiszta, délben kevésbbé, tste cíéazcn borult.
Napi csapadék mennyisége:
A Meteorológia! Intézet jelcntíw ?ze-rint tclhőscbb idő, helyenként kevés csévél, lényeges híviltozás nélkül.
— Tapolca utcáinak öntözése. Korszakalkotó Tapolca község éleiében az a most meghozott közgyűlési határozat, mely kimondja, hogy a csordát ezután nem fogják a főulcán keresztülhajtani. A határozat kapcsolatos a község utcáinak öntözésére vonatkozólag hozolt határozattal. E szerint a Budapesti Nemzetközt Vásáron az elöljáróság öntöző autót fog beszerezni, addig is az elöljáróság gondoskodik az utcák és terek mindennapi öntözéséről.
— Az url közönség csak a Centrálban táncol a ma esti teán! Jazz-band I
— A kaposvári kétszázmilliós postalopás ügye még mindig nem tisztázódott. A nyomozás azonban, mint az összes fővárosi lapok is megírták, lerántotta a leplet egy másik, esztendőkön át folytatott vissza-élés-sorozatról. Takács Lajos z9 éves másodosztályú postaaltiszt, kittek lakásán, mint megírtuk, rengeteg gyanús eredetű árucikket talállak, beismerte, hogy huzamos időn át rendszeresen fosztogatta a kaposvári postacsomagokat.
™ Rádió készülékek, alkatrészek, lámpák, hallgatók, hmgosan beszélők, telepek Szabó Anlal rádió üzletében kaphatók.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
MOZI
Uránia szombat—vasárnap dupla műsor: A kincs, dráma 5 felvonásban. Főszerepben: Werner Krauss; Élei korbácsa, éieikép 6 felvonásban. Főszerepben: Collen Moore.
Világ szombat—vasárnap: Mindenkié és senkié, egy indiai angol helyörségben lejátszódó kalandos történet. Főszerepben: Milton Sils.
55 milliárd 250 millió
kerül kisorsolásra április hó 15. ós k7-ón kezdódó osxtólyaorsjótókon. Ismét, mint békében, minden második sorsjegy nyer.
Főnyeremény ffiffff 5 miSliárd korona. Szercncseszámu sorsjegyek és tervek kaphatók
if j. HiPSchSei* Miksa SmÖm\'JÍ? """ly\'°r\'iegY
Rablógyilkosok elégették áldozatalkat Kisenewből Jelentik: Bessz-arábia egy községében tegnap éjjel megjelent nyolc bekormozott arcú rabló és behatolt Bllslng Mór keres-kedóhöz, akinek egész családját, két leányát, feleségét és fiát ártalmatlanná tették. Ezután a kereskedőt mindenéből kirabolták, majd levonultak a pincébe és ott csapra ülőitek egy hordót és alaposan berúglak. A magukkal hozolt foglyokat ezután állati vandalizmussal leöntötték petróleummal és meggyújtották, majd elmenekültek. A biztos ttlzhalálból csak a kereskedő tudott kiszabadulni, aki segítségért rohant az utcára, de mirre emberek jöttek, egész családja már szénné égett. Ugyanezek a bandtiák míg más községben is szintén egy kereskedőt raboltak ki.
Ij06 Április 20.
ZALAI KÖZLÖNY
közgazdaság
A munkanélküli iparosok megadóztatása
Ismerete*, hogy a [óvárosi és vidéki érdekképviseletek memorandumot terjesztetlek a pénzügyi kormányhoz, melyben kérték, hggy a munkatlan-sággat küzdő kézműves iparosságra az adókivető hatéságok az általános adókivetések alkalmával a maximális adókulcsok helyett a minimális adókulcsot alkalmazzák.
A pénzügyminiszter most leiratot intézett az érdekeltségekhez, amelyben kijelenti, hogy a jövóben a pénzügyi hatóságok az 1926. évi 20.500 számú p. ü. rendelettel megállapított jövedelemkulcsok minimumát lógják alkalmazni azzal az adózóval szemben akiról megállapilják, hogy az 1925.évben munkátlansággal küzdött.
A legközelebbi adókivetések során a kivető bizottságokba kiküldött iparosiatoknak módjukban lesz a miniszter ígéretét valóra váltani, ameny-nyiben az iparosok nagy része nem adott be adóvallomás! s igy kizárólagosan a kívetőbizo\'.tságokba delegált iparoslagok hivatottak arra, hogy igazolják az iparosok munkanélküliségét. __
TŐZSDE
Az értéktőzsdén a lorgalom ma csendes volt. A hét végei rendezés és ellátás nagyobb hatást nem gyakorolt a piacra, miután a kontremin a hét közepei alacsony árfolyamokon már leledezle magát A kuliszptac árbilrázs értékei kis üzlet mellett a tegnapi nivón zárlak. Birátslgosan tendált a Magyar Nemzeti Btnk, Pesti Hazai Elsó és egyes ipart értékek. A cukorértékek közül barátságosan tendált a Cukoripar ésűeor-gia, Mezőcukor azonban ellanyhult. A forgalom szükméretü volt.
iírlehi tártat
>\'1jU 1735(0 Looíoo 2516 75, t H&25, SrUaact 1920 00 Milano 208400, Holland 207 75. Bulin I23\'30, Wien 1205 Vofla37550, Prága 1534 50, 6«dapeal 72-60, Vmió 56 00, Bakuul 21000, öiiílaa 911 5v.
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
Sertés vásár
r»m»|Ul 5253. metybél eladaUaaid vüua •aradi (00 Ilit., Gtsorendtl 18.000-1S.5C0, ■«dett 16.500-17.000. szedett küztp 16000 --16^00. kbunyU 14.000—15.000. etaíicndl 17.000-17.500. mí\'otiendtl 16.000-16.500, angol iu!J6 t8.CIOO-21.OOD. sxalonns
.-.sgjban 20.000--.-.zstr 2t.000 - 2t.S00.
kboaott has 20.000 -21.000, siatonnis tét. artéa 20.000 - 22 000. trir.rzal közepes.
Szerkesztői üzenetek
D. Vezércikkünkre Írott válaszát — saj-nitutuTira — nem. közölhettük. Eltekintve attól a körülménytől, hogy nem Is értünk mindenben egyet vele, túlságosan hosszú és már ideiét Is multa a kérdésre való visszatérés.
B. J. .Nagyságos fejedelmünk\' című cikke a rendelkezésünkre álló hely aztlk terjedelménél fogva nem közölhető Egyébként is elkésett.
Sz. M. A Gondolatoknak legnagyobb része nem uj, ami még használható tenne belőlük, az meg nem bír értékkel.
V Síiták Dét Isik
i*iei !©»! MLIO-MVIO kmt—iitm
Cw* kor. II1341X ittv-i iteri
4A»i4 ittAneoi StrlU Itt<7 i«»7
t>«U4l Itbntl m >n
rnnU ír. 2415 un IrüJJiI •»tr. :»»o
t(l. K4IOU7S0 Kobakig* UIj I7U)
UI » J TH Ot(K> >U4S U«»l
Un IK-Sll Lcsao. HUtbWM
Ut» un-an HUti maiiio
imnicu !»»v>«0 •i/v :iwo
Ouk.tAO. ICttS itt 9: «rt» jir. nu
Ota ko*. IM»O<»;«O Mt« JIU JI30
«r** |r. i J.. SUS 1
:s/o-Mao Stoci>cé«- 1S1C0 t» 10
MOTI« »W. IUU Ifriti »U» IKSt ICOt2
l»IC0 111(0 mu> u:to
tudó: Zrínyi íiyoudatpar ét Kőnr» knreatrujij ST. Nainrltant**.
TennéujrtőMdc Buu ttaiar. 76 kg-e»\'427500- 4300>\\ J7 tr-c. 452 500 - 436 0 0. 78 kg-oa 4J5J0Í-437.500. • «<!> daiuchstl éa peat vidéki 76 kg.-oa 422500—415000, 77 >s •• 427 S00- 430 OOV, /» W-o> 430 500 - 432 5\'.0 79 kg-os 432 500--45500), .oaa 252.50: 257.00), takaimiarirpa J30 300 -550.01*. sör árpa 2SOiOOO-425 000, «<>• 255 0« 165X00, tengert 197 5 0 202 0.0. repce 600.000—610300, kóló 180.0WJ 19500", koip. 1725W-I77.500.
APROHIRD ETESEK
Ax apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A dmszó s minden vastagabb betüból illó szó két szónak szirnittatik. .Minden további szó dija 500 K. A hirdetési dij olőro f ixotendö a forgalmUdóhozzászámltisával
Fiatal uriembor különbejáralu tiszta bulorozott szooát keres. Címet a kiadóhivatalba kér.
Eladó egy Schundn cimbalom Petőfi-utca 17. mm. 1195
Ktrily utca & szám alatt ma frissen vágott fiatat aertéahua kapható 21.000 Koronás árban. 1187
Egy elegáns nikkelezett gyo*mok-kocal eladó. Bővebbet a klMOMn. 1185
Nagykanixaal Címtár darabja tízezer korona. Kapható kiadóhivatalunkban.
Háziszolga Ügyes. megbízható, áronnál felvétetik Lcnk sülödében, 1198
Két ágyas kólón be járatú bútorozott szoba olcsón kiadó. Esetleg lótni is lehet. Petófi-utca 6. 1183
Intclllgentes doutaohoa Fráiulein
welches schon In Budapest bei Klndern war sucht Stelle zu Klndern In Nagykanizsa. Langcs Zeugnls. Kenntnlsse In fran-zöslscb, Klavler tind sehr gut im Nshcn. Einzutretcn 1. Mai 1926. P. H. Budapest. Wesseiényl-utca l&\'IS- 1178
KltOnA kortonnyl
Ó- és UJBOR
1917. évi pocaenyabor lltaenkint la kapható icm
REMETE, Sugár-ut 8. aiám.
Egy jókarban levó RákóczI-utcs 4.
urrbgép eladó 1200
Egy hálószoba bútor eladó Pe!óllut77.
Kiadó egy csinosan bútorozott szoba Vófösmarthy utca 7. szám sUtt._1181
Nemesített szentgrótl róxawburgonya \' vetómag kapható Ország és Widder mag-
kereskedésében, Eruébet-térjO.___1201
Motorkerékpár helyből induló, nagyon olcsón eladó. Wciner Ödön kerékpárüzlet, Főút 8. J203
U r__Azonnal\'elfoglalható igen csinos 3 stobás
Hazak eiaaasa l „i magánház verandával 125 millió. Havi
2 millió jövedelmű elfoglalható üzletház 155 millió. Egyéb jól jövedelmező kisebb házak, szép magánházak. — Háthelyek. Földbirtokok, bérletek, malmok villák közvetítése. PónzkAIoaftnkazvetitéa ingatlanra. Balatonföldvári fürdő r. t telekeladásaival megbízva. SZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, Föut 8. TaUfon 150.
A Polgári Egylet veridéglő
május hó elsejéig zárva van.
Midőn ezt a nagyközönség tudomására hozom, tisztelettel érlesitem, hogy a Polgári Egylet vendéglőjét átvettem és azt alapos renoválás után május h& elsején megnyitom.
Teljes tisztelettel
Csukoviis István
nu vendéglős.
Építők és építtetők figyelmébe 1
Friss erdélyi stucatur
GIPSZ
kapható
Városépítőnél.
ÁRION
FOGKRÉM - FOGPOR
fehéríti Odltl konzervál I
a mai kor legtökéletesebb fogkrémje és, hogy erről meggyőződjék, fáradjon be
VÁGÓ ENDRE
lllatszertáráb. NAGYKANIZSÁN,
hol
ingyen kap
egy ptóbatubust. Ha egyszer megpróbálja. sohasem használ másl.
Zongoe* bérbeadó. Clm a kiadóban.
űmmm szövetkezete
mm, IT. VtíUDÖ-TÖ l (tulití iTOlif-ttr 2.)
Teljes lakásberendezés a legegyszerűbbtől a leggazdagabbig s elsőrangú kivitelben. * -
korona nyerheiö az újonnan kezdődő
,MÍ\'fs; ötmilliárd
sorsjegyei is u \' "" \'
osztálysorsjátékon.
Az uj játékterv igen előnyösen változott, mert a nyeremények szága ismét a békebeli arányban van megállapítva, vagyis mlndejvm*sodHt,se>rs.
K 55 milliárd é.250 milliókor
kerül készpénzben sorsolásra. — Szerencseszámokat ajánl:
Milhoffer főárusitó sorsjegyirodája
Sorsjegyek ára: egész 200 ezer, fél 100 ezer, negyed 50 ezer korona.
Játéktervek ingyen. — Húzás április 15-17. in
Plchler József és neje szül. Kt.pper Mária a maguk és az összes rokonság nevében fájdalomtól megtöri szivvel jelentik, hogy hőn szeretett leányuk
IDUSKA
hosszas szenvedés után életének 20. évében f. hó 16-án elhunyt.
Diága halottunkat vasárnap, április 18-án d. u. 4 órakor fogjuk a róm. kath. temető halottasházából örök nyugvó helyére kisérni, mig lelkiüdvéért az en-
tesztelő szentmiseáldozat ked-en, április 20-án d. e. 9 órakor fog a szentferencrendi plébániatemplomban az Urnák bemu-ti Itatni.
Emlékét szeretettel és kegye lettel fogjuk megőrizni I
111. Plchler Józsel, Mária térj. Wolt Lajosné, István testvérei.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik drágt felejthetetlen jó édesanyánk
özv. líovács Lajosné
elhunyta alkalmából, jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
A gyászoló család.
» ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 28_
BfiMilÉ Bl.
Keresek idősebb Uányt vagy gyermektelen ö**«o,«»*anrt, aki
a házimunkál elvégzi. - En csak magam vagvok, gyermekek nincsenek. Semmilélc mis munkát nem kívánok, mint a lózést is a házi tisztaságot, Fizetés megemelés szerint. Adok külön bútorozott szobái. Városlak előnyben részegülnek; vidékiek, ha Írnak, küldjék a bizonyítványaikat vagy cseléd könyvüket, mert csakis olyal alkalmazok, aki a lözésbcn és házimunkában járus. Kalandornók kimél|enek, ilyenek ne Írjanak és ne Is jelentkezzenek. Aki magának jó otthont akat biztosítani, az Jelentkezzék minél elóbb.
BOGNÁR FERENC
gazdálkodó.
Kosxthcly, Hnjdu-uto« I6.»i*m
Tegyen egy próbát!
Köszvény, csuz, rheuma, ideg-betegsígek és egyéb fájdalmaknál használja a már kiprtbáll
DELEJ-SÓT.
a zAkAnyi cementArugvAr és építés! vállalat r. t.
1926 április hó 25-én délután 3 órakor FS-ttl 8. szám alatti helyiségében tartja
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a I. c. részvényesekel tisztelettel meghívja
- az Igazgatóság.
Nagykanizsa, 1926. április 15-én.
* közgyOlé- «-9y.i. »■ AZ .W\'^I^SlIflefvl^ii:,
ya9yon_Megnyitó mérleg 1925. jamáár_L Teher
„Delej-só" egy kincsesláda, Egészségei rejt magába. Minden háznak védangyala, Bajnak, búnak a hóhérja.
Kapható minden gyógyszertárban és drogért -ban. . Egy nagy csomag ára 20.000 kor.
Vezérképviselet: Szlávlk Leó gvógvszetész Budapest, VIII., Szcszgyár-u. 1. sz.
Készpénz ......
Aruk:
a) Anyagkészlet
b) Arakészlet ... Ozejnbezcndezés .. Gyári épületek ...
Adósok.........
Átmeneti tétel ...
34,010.010 74.224.900
K.iwii j P\'njf 69 466 1 4 ,68
108,664 600 68.986 227 60 000 000 9.029.119 164.767
8 709 19 6 518 81 4 000 -642 33 13 16
236.102.46$ 18.888 19
Részvénytőke ......
Töketartalék.........
fillogadványok ......
Hitelezők .........
Fel nem vell-osztalék... Átmeneti tételek ... ... Nyereség .........
Kotoíi, ^ l\'.=,S
60,000 000 4 900
24.600 000 1.960
46.000 000 3.600
100,363 662 , 9.029
6 000 I -
4.763 060 i 381 1.469 797 t 117
238.102 499 1 18 888 18
Nagykanizsa, 1925. január 1. Jelen megnyíló mérleget mindenben megegyezőnek és helyesnek találtuk.
Vagyon
A felOgyelőblzottsig.
Teher
Készpénz ......
Aruk:
a) Anyagkészlet
b) Árukészlet ... Ozcmbcíendízés ... Gyári épületek ...
Adósok.........
Veszteség ......
M[t r
49.660 S|"
15,942.150 90.948 900 106.891.010 8 651 28 6 798 .04 4 000 - 737 37 235 02
72.476.812 50.000.000 9 217 100 2,937 806
241.671 OSO 19 325 87
Részvénytőke .............
Tőketartalék................
Hitelezők ......,..........
Fel nem vett osztalék..........
Átmeneti tételek...........• ■
Mult évi lel nem osztott nyereség .
Kmooi P.ojfi [
60,000 000 4 800 -
24,600 000 1.960 -
164,144 033 12.331 62
6 000 - Ul
1.461 200 118 09
1,489 797 117 j68
241.671.030 19 326 67
Nagykanizsa, 1925. dcccntccr 31. jelen mérlcgszámlát mindenben megegyezőnek és helyesnek laláliuk.
A IclOgyelóblzottság.
Eladó birtok. \'SB»:
Cserszegtomajon levó &160 l >01 btrto. komál eladom. 800 001 Igen Jókarbai. ^^ levő szőlő, a többi szántó és gyümölcsös.
ÉpUI tek i I szoba és 1 konyha, mindkettő pzdlói éa lárt kéményes; téglapince, amelyben 200 hektólíler ellér; présház, istálló és pajla. F.U«.. ot4.oki 40 bektó üres hordó, ptés, saénkénegeaő, permetező stb., szóval minden szerszám, ami szükséges.
A szántóföld be van vetve, krumpli s kukoriea el van rakva, minden lalp-alaltnyi löld meg van trágyázva, szóval minden rendben van. A birtok háromnegyed óra járásnyira van a várostól, honnét gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra. Azért adom el a birtokol, mert nőm elhall, most csak egyedül vagyok és nincs tovább kedvem a külső birtokhoz. A birtok ára 20.000 (húszezer) pengd. Könnyű leltételek mellett megveheti az is, akinek csak a.000 (Ötezer) p.ngdja wn, mert a fenlmaradó 15.000 itizenötezer) pengőt 8 százalék Icamaltal 5 évig lizetheti. Vidéki urak, akik szerelnek a Balatonhoz közel nyaralni és vevő szándékuk van tekintsék meg a birtokol és meg lógnak győződni szavaim igazságaról, mert Ilyen gondozott birtok Cserszegtomajon nincs több. Érdeklődni a tulajdonosnál Bognár Ferenonél, Keszthely, Hajdu-utoa 16. szám alatt lehet.
nagykanizsaiak találkozóhelye l
Budapest tegeliórendo, modern, családi szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniozky-utoa 8.
Mérsékelt árak! Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezést Központi fütéal - Meleg vízszolgáltatást -Fürdők) — Lift! A nyugati pályaudvar közelében
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, valamint az ipariskolai énekkarnak, kik felejthetetlen jó lérjem, illetve édesapánk és testvérünk elhunyta és temetése alkalmával mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunkhálás köszönetet
Tánczos család.
Pályizat földszállításra.
Alulitolt a zalamegyei Sármellék állomástól 9 km. lávolfágra épQlö balatonbidvégi híd feljáróiba (eltöltendő, tömör állapotban értve, minl-cgv 3000 m» föld szállítását kordákkal szándékszik teljesíteni. — Szállítási középlávolság 1100 m. olyképpen, hogy a töllés 900 m. nél kezdődik és 1300 m.-nél végződik. Pályázók ajánlatukat legkésőbb f. hó 26-átg küldjék be.
Szombslhely, 1926. április 15.
Marék János
építési vállalkozó Kullurpaiota.

Hirdessen
BUDAPESTI N MZETKÖZI
VASÁR
1826. i Április 17-26.
Legjobb bevásárlási alkalom. Vámszabadruktár.
Szállittási-, ulazásí- és vizum-
kedvezmények. Képviseletek a bel- és külföld nagyobb városaiban. Egyidejűleg nemzetközi bőripari kongresszus. Szál-ést és tel|eis ellálásl biztosító ,3n8p Budipesten\' c. jegyi vizelek I millió magy. kör.
Központi iroda: Budapest, V., Szemerc-utca 6. Telefon L. 961-22. 4»i
Kiromiéli mira viz van,
mindegyik más fajla: mira keserűvíz, amely enyhén és biztosan meghajtja,
mirft gyógyvíz gyomor,
bel- és májba)! eltüntet, Epekövet, cukorbajt gyógyít
és szüntet, Baby vie a gyermek gyom
r.U hozza rendbe. Jól emészt, könnyen széke s nyugton alszik, csendbe.
Kérdezze meg orvosát!
KBxpontl Irodai
„NIIRA" R. T.
Qudspeat, V„ Hold-utoa I.
Kapható mlndonOtt. I
„Zalai Közlöny"-ben
Mindenféle
készit
a Zrínyi nyomda újonnan

___ berendezett könyvkötészete
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar é» Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofcnbeck Károly.) ^fl
M
ee. évfolyam, 86. szám
Nagykanizsa, 1920 Április 18. vasárnap
Ara 2000 korona
ZALAI KÖZLÖNY
Sc«teaitM« «• UtUMvaUI lkti.ii iRtenrbaa-tetifon 781
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Elitet*,! ára: Efiy bóra 30.000 l Három hárí ......... 90.000 I
A MAGYAR FÜRDŐ POLITIKA
Irta: KEMPELEN BÉLA
Rövidebb-hosszabb cikkekben már számtalan alkalommal reá mulattunk egy átgondolt; tervszerű. egészséges magyar fürdö-polltlka hiányára. A Trianonban az egész Felsőmagyarország, Erdély s a délvidék előtt felállított uj országhalárok még Inkább kötelességünkké teszik, hogy ezzel a kérdéssel általános közgazdasági és népegészségi szempontokból e helyen újból és lehetőleg kimerítően mindannyiszor foglalkozzunk, valahányszor erre mód és alkalom csak kínálkozik. Meri a „békeszerződés" elrabolta tőlünk mindazokat a területeket, melyeken gyógyfürdőinknek legnagyobb része feküdt. A világhírű tátrai fürdőhelyek, tárcsa. Vízakna, Szováta. Herkulesfürdő slb., stb. mind idegen fennhatóság alá kerültek s a Balaton parljain elterülő nyaralóleiepeken s néhány kisebb jelentőségű fürdőhelyen kivül nincsenek nagyobb gyógyhatású fürdőink és klimatikus gyógyhelyeink. Amelyek pedig még megmaradtak számunkra, azoknak viszonyai nem kielégítők s messze mögötte maradnak kulturlgényelnknek.
Országos fürdőügyi kormánybiztosi intézmény felállítását szorgalmazzuk a kormánynál. Ennek kebelébe kell beolvasztani a balatoni kormánybiztosi intézményt is. Működési köré azonban ne abban a tevékenységben merüljön ki, hogy véleményező szerve legyen a földml-velésügyi miniszternek, hanem addig is, mlg ez az intézmény törvényhozásilag nyer végleges szabályozást, készítse el a vonatkozó javaslatot, a fürdőtöniíny tervezetét, szervi kapcsolatot létesítsen az egyes fürdőhelyek közölt s propaganda-szerve legyen a hazai fürdőéletnek. ■ A balatoni kormánybiztosság intézménye jelenlegi szervezetében nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásainkat. Eddigi működése alatt vajmi keveset tett a magyar fürdőélet fellendítése érdekében. Az egyes fürdőhelyek mint mindmegannyi különálló egyedek húzódnak meg a Ma-
gyar-tenger mentén s nincs kapcsolatuk sem egymással, sem pedig a társadalommal, a fürdőző közönséggel. Nyaralótelepeik az össze-visszaság képét mutatják; drágák; kevés kivétellel még a legelemibb kultur-igényeket sem elégilik kl s az egészségügyi követelményeknek nem felelnek meg. Ez az oka annak az eredménynek, hogy közönségünk külföldön keres pihenést és gyógyulást bajaira s valósággal kerüli a magyar fürdőhelyeket.
De ha még zsúfolva is vannak vendégekkel, akkor is segíteni kell rajtuk azokban a vo-1 natkozásaikban, melyek a közönséget legközvetlenebbül érintik s meg kell szervezni az egészséges magyar fürdőéletet bennük. Ilyent pedig hiába keresünk ma falaik között!
Balatonnak
szükségük van rá a megmaradt összes löbbl fürdőknek is, hogy szakszerű felügyelet és egységes fürdőügyi Igazgatás alá kerüljenek.
A földmlvelésügyl miniszter tehát azonnal állitsa fel az országos fürdőügyi kormánybiztosságot s rendelje felügyeleti joghatósága alá az összes magyarországi fürdőket. Ez a koldusország nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy évenként milliárdok vándoroljanak kl azok zsebeibe, kik elrabolták tőlünk legértékesebb területeinket s elérkezeti az ideje annak, hogy megvessük annak a helyes fürdőpolitikának az alapját, melynek nagy nemzetgazdasági jelentőségét eddig kellően még nem Ismerték fel.
MI minden fillért megirigyelünk ellenségeinktől, melyeket élhelellenségűnk folytán idegenbe viszünk, különösen akkor, mikor ezeknek a milliárdoknak legnagyobb részét megmenteni
Nemcsak a Balatonnak van . --- ------ ----«,
szüksége kormánybiztosra, de I ludnók a magunk számára.
-------^^WW^WWWW 1—■
A mostani költségvetés határkövet jelent a magyar pénzügyi politika terén
Több mint huszonnyolcezerrel csökkent a tisztviselők létszáma További létszámcsökkentés - Bud pénzügyminiszter nagy expozéja a nemzetgyűlés ülésén - Legközelebb sorra kerül a forgalmiadé ujabb csökkentése
Budapest, április 17 A nemzetgyűlés mai ülését háromnegyed tizenegykor nyitotta meg Huszár Károly alelnök.
Szeder Ferenc a tanácskozóképesség megállapítását kérte, amit az elnök el is rendelt. Majd áltérlek az épilkezési javaslat tárgyalására.
Süti József felszólalása után elnök a vitát bezárja.
A nemzetgyűlés többsége a javaslatot állalánosságban elfogadta.
Mielőtt a részletes tárgyalásra létne it a Ház, fiutf János pénzügyminiszter szólal fel. Szükségesnek tartja, mielőtt a költségvetés vitája megkezdődnék, hogy vázolja a költségvetéssel kapcsolatban a pénzügyi kormány álláspontját. Ez a költségvetés határkövet jelent a magyar pénzügyi politika terén. Ebben a költségvetésben meg vannak mindazok a kritériumok, amelyek a genfi megállapodásokban foglaltatnak. Majd a
tisztviselő kérdés és az ezzel kapcsolatos létszámcsökkentésről szól és az illetmények kérdésével foglalkozik. Kimutatja statisztikai adatokkal bizonyítva, hogy a szanálási időtartam alatt több mint huszonnyolcezertel csökkent a tisztviselők létszáma. Ha visszamegyünk 1922-ig, akkor közel negyvenhárom-ezer lőre lehelő a létszámcsökkentés Nyilvánvaló tehát, hogy a kormány oly létszámcsökkentést vitt kérésziül amely megfelel az ország gazdasági helyzetének. A közigazgatási rclorm és a birói eljárásra vonatkozó reform törvény előrehaladása esetén további csökkenések lesznek a létszámban. Ugy tudja, hogy az erre vonatkozó törvényjavaslatok elkészültek és azokat a belügy és igazságűgyminlszter rövidesen a nemzetgyűlés elé log|a Icrjetzlcni. A kormány további két-ezerötszáz főre menő csökkentést vett lervbe. Azonban a lisztviselőket
nem bocsátja el állásukból, hanem bizonyos Intézmények összevonásával, a munkaviszonyok megszüntetésével és az állások be nem töltésével kivánja a létszámcsökkentést elérni.
Ezután áttér a tisztviselők illetményeinek kérdésére. A köztisztviselők illetményei a legutóbbi időben nagy mértékben javultak. A jelen körülmények között azonban nincs meg a lehelősége annak, hagy a tlsztvíselil Illetmények továbbra Is javíttassanak. Elismeri, hogy a tisztviselők még nem érték el fizetésük tekintetében a békebeli szinvonalat, azonban erről csak akkor lehet sző, ba a megtakarítások révén olyan összegek állnak a kormány rendelkezésére, amelyekből ezl fedezheti. Ezután a
nyugdíjasok ügyével foglalkozik. A nyugdijasok létszáma rendkívül ihegrióvékedetl, ugy, hogy legalább háromszor annyi nyugdlj-terhet kell elviselnünk, mini ameny-nyll az ország a mai helyzelében el tud viselni. A nyugdijleher dmén kb. 120 millió aranykoronát fizet bz állam. A Népszövetség decemberi ülésén elfogadták a kormánynak azt az előterjesztését, hogy azokra a nyugdijasokra nézve, akik tizenötévi szolgálattal bimak, megszünlctlesse-nek a szanálási törvényben előirt korlátozások. E tekintetben a főbiztossal folynak tanácskozások s maga is reméli, hogy a kérdési rövidesen meg lehet oldani. Majd áltérve a
kereskedelmi szerződések ügyére, kijelentette, hogy Magyarországnak érdeke, hogy a szomszédos államokkal kereskedelmi szerződésekel kössön. A kormány ennek eleget is fog lenni. Eddig huszonhárom állammal van a legnagyobb kedvezmények alapján szerződésűnk. Reméli, hogy legutóbb Ausztriával kötött szerződésünk mielőbb élelbelép, mert ez fontos gazdasági érdek.
A költségvetési törvényt julius l-ig meg kell szavazni, hogy a népszövetségi ellenőrzés megszüntetheti legyen. A Pénzintézeti Központ és a postatakarékpénztárra vonatkozó javaslatot is le kell tárgyalni. A Pénzintézeti Központot vissza kell adni régi hivatásának. A jövőben az állami pénzeket egységesen kell kezelni Megnyugtatja az ország közgazdasági életét, hogy ennek nem lesz az a következménye, hogy a
zalai közlöny
18» AprllH 18
hitelekel megvonják vagy megszorítják. Ezután magára a költségvetésre tér át. Ei
az elsA pengő költségvetés, amelyet pengi-értékben állapítottak meg. A kiadások némi emelkdést mutatnak. A nellóköltségvetési\'cn lényeges változás nem merült fel, bár a múltévvel «zeinbeii bizonyos csökkenés mutatkozik. Az üzemeknél feleslegek mutatkoznak, ami igen nagy eredmény. A rokkant kérdés is nagyjában megoldást nyeri. A bevételek tekintetében lényeges változás nincs. Emelkedés csak a házadónál van, de sokkal kisebb, mint a lakbérek emelkedése. A Jövedelemadó tekintetében a minisztériumnak uj skálát ad ki, ami lényeges csökkenési jelent. A forgalmiadót is lényegesen leszállították és ujabb kéréseknek engedve, hajlandó azt bázisos ala pon megállapítani. Revízió alá kell venni a fényűzési adót is, mert néhány cikk, ami közszükségleti, ki kell vonni a kategóriából. A legközelebbi adómérséklésnél megint a forgalmiadé kerül sorra ígéretet nem tesr, de ha a pénzagyi helyzet engedi, foglalkozni fognak a kérdéssel. Az cgyeuesadók tekintetében Magyarországon legked-vezóbb a helyzet, mert nálunk legmagasabb az egyenessdószám. Ami az adórendszereket illeti, az nálunk a legegyszerűbb. Nem volna indokol! az uj rendszer bevezetése, meri ez a gazdasági élet megbénítására vezetne.
A beruházások terén oly nagy ered-ményekel ért el a kormány, amelyet senki sem vonhat kétségbe. Rámutat arra, hogy a gazdasági válság nem a szanálás következménye, ahogyan
azt többen állítják. Fclhiv|a a nemzetgyűlés figyelmét, hogyha idejében nem szavazza meg a beruházásokat, ez nagy kárára lesz az ország gazdasági életének.
Az ülés újból való megnyitása után elnök napirendi javaslatot lelt, mely szerint a legközelebbi Ölési hétfőn 11 órakor tartják a mai napirenddel. Ezután az interpellációkra tértek át.
Az ülés kél órakor ért véget
BELFÖLDI HIBEK
A frank-ügyben\' kihallgatták Mikes püspököt. Mikes János grof püspök szombaton délelttl megjelent a vizsgálóbírónál, aki filóréig hallgatta ki a frank-ügyben. Zichy Vladimír gróf is, aki ma érkezett a ló-városba, vallomást telt a frank-ügyben. Kijelentette, hogy Sdtulzeval életbiztosításra vonatkozóan, mint a biztosítótársaság egyik vezeiőj?, tényleg folytatott tárgyalásokat, azonban sejtelme sem volt anól, hogy az életbiztosítás milyen célra kell.
Raffay püspök tavaszi körútja. Raffay Sándor evangélikus ptlspok megkezdte szokásos tavaszi fópasz-tori körútját. Először Irsátés Békéscsabát latogatja meg, ahol három hetei fog tölteni.
A nemzetközi vásár megnyitása. SMmbatoii délelőtt nynotia meg a köPr,6?iyzó a huszadik nemzetközi vásárt. Beszédében hangsúlyozta, hogv ez a kiállítás újból igazolni fogja a magyar ipar fejlődénél s egyúttal eleget Iog lenni a nemzetek közötti gazdasági kapcsolat megszerzésére és a hozzáfűzött várató-zásnak. A kormányzó és a meg|elent előkelőségek ezután megtekintették a gazdag kiállítást.
Apponyi Albert gróf Szombathelyen. Szombathelyről jelenlik: Apponyi Albert gróf és felesége ma
délelőtt visszaérkezeti Gyöngyösapátiról Szombathelyre. A megyeházára hajtanak, ahol dr. Tardnyi Ferenc főispánt keresték, de nem találák hivatalában. Innen Apponyi Albert grol a Vasmegyei Gazdisági Egyesület ülésére ment, ahol lelkes fogadtatásban részesítették.
■\'\' " " \'"\' * ■" -
KÜLFÖLDI HIBEK
Pasics háború előtti politikai manőverének leleplezése. Berlinből jelentik: A Berliner Tag feltűnést keltó leleplezési közöl Pasics bukóit szerb miniszterelnökről, akinek a háborút megelőző időkben történi politikai manővereiről ránlja le a leplet. Mint a Berliner Tag Írja, Pasics még 1908 ban azon mesterkedett, hogy 1908. karácsonyán a vajdasági magyaiok és németek ellen az ottani szerb horvát lakosság támadást intézzen, amiben azián se-gitségére síeltek volna a támadóknak a szerb leguláris kalonacsapa-tok. Ez a számítás azt eredményezte volna, hogy az akkori Monatchiával Szerbia konfliktusba keveredeii volna és a nagyszláv birodalom, az Atyuska országa, nem hagyta volna Szerbiát. Ez az akkor kitervezett támadás a magyarok és németek ébeisigénck köizönheiőleg fuccsba ment. De később, amint lábuk, Szerbia orgyilkosai mégis elindították a puszla világégést.
A francia frank megvédése. Páriából jelentik : Laval igazságügy-miniszter utasította a főállamügyészl, hogy a legszigorúbb intézkedéseket foganatosítsa minden oly cselekmén)-nyel szemben, amely alkalmas trra, hogy az állam hitelét rontsa. Az Igazságügytniniszler föieg azokra hívja fel a löállamügyész figyelmét, akik az állampapírok jóságai illetőleg terjesztenek hamis híreket és akik Indokolatlanul nagy devizavásárlásaikkal a frank árfolyamának csök kenését előidézik.
Három éves gyermek gyujtogatása okozta a kiskanizsai tüzet
Nagykanizsa, április 17
A tegnapi kiakaoiisai ttlzeset ügyé-ben az ottani csendőrség a lüz keletkezésének megállapitásásáta le. folytatta a nyomozást. Szomoiu eredményi mutatóit ez lel, amennyiben kétségtelenül belgazolást nyeri, hogy a gyujlogatást az egyik károsult, Sneff György 3 éves fiacskája ké-vette el, aki egy őrizetlen pillanatban a konyhából gyufát szerzet! és ( saját gyönyOiüségérc a pajtában levő szalmát meggyújtotta. Ezután pedig az egész píjla, Islálló, úgyszintén a szomszédos zsúpos gazdasági épü-lelek lángbaborullak.
Helyszíni szemle
Ugyancsak szombaton ejtették meg a hivatalos helyszíni szemlél is, mely szerint a legnagyobb károsodás Sneff Györgyöt érte, minlegy 74 millió korona értékben. Sneffnek elpusztult pajtája, isiállója, gazdasági szerszáma Biztosítva 17 millió korona értik volt. A másik károsultnak, Vargha József földművesnek szintén pajtája, Istállója, gazdasági szerszáma veszell oda. Kára 37 millió korona. Ifjú Hegedűs József földműves kára 35 millió, idősebb Hegedűs J^zselnek kára 1 millió korona. Snellen kívül egy károsultnak sem volt biztosilvi a leégett épülete és szerszámai, jóllehel Varga és Hegedüsék is harminc évnél lovább fiziltck és csak tavaly hagyták abba a biztosítás fizetését.
Mint értesülünk, hivatalos helyen módot tatának arra, hogy a tűzkárt szenvedetlek némi segélyt kapjanak.
A ZENE TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSE (5)
Irta és i Zrínyi Irodalmi és Művészeti K6r liceális előadásán felolvasta: Domány Sári
Az első romantikus opera szerzője Weber Károly Mária: .Bűvös vadász"-^ páratlan a maga nemében s talárt az első, ahol a hangszerek beszélgetnek. A XIX. századtól minden nemzetnek vannak nagyjai, de a dalköltészet legnagyobbja Schuli-mann és Schubert marad. Ki ne ismerné Schubert „Heidenrőslein*\'-jét vagy ,*ve Máriá\'-ját. A derű, a napsugaras vidámság köllöje Mendelssohn, egy berlini bankár fia, aki az éleinek csak a szebbik, kellemesebb oldalát ismerte és ez visszatükröződik müveiben. Hegedű koncertjét csak nemrégen volt alkalmunk Koncz tökéletes alakításában élvezni...
A romaniikusok legromantikusabb-jának Chopinnek életéről szeretnék néhány szot mondani.
Selyemernyös lámpa vell fényét az elefántcsont billentyűkön lágyan omló fehér és nőies kezekre, melyeknek varázsülései nyomán édesbús melódiák kelnek életre. Az átszellemült fájdalom csöndes zokogása megtölti a kis szalónt és megtölti a lelkekel. E |bübá|os, itielo dikus hangokból egy költő sir felénk, a szomorúság és fájdalom költője, akinek melódiáitól a mi lelkünkben is felzokognak a legszentebb érzések. Születésének százéves évfor-
dulója elmultával talán többen rajonganak a nagy lengyelért, mint életében. Zelazowj Wola nevű felu-ban születell, valószínűleg 1810. március 22-én. 5—6 éves koritól Varsóban a legjobb mesterek okiat-ák. Vele történt meg, hogy apja loszlos diákjai! a tanítójuk nem ludla megfékezni, mire leült és kalandos meséket mesélt és játszolt a gyerekeknek és azok nemcsak, hogy elcsendesedlek, de nyomban el is aludtak. 1830-ban tehát 20 éves korában bucsut vesz Varsótól és eey ezüst serlegbe tett hazai földdel Pa- | risba indul. Érezte, hogy sohasem i Játja viszont imádóit hazáját s ez f fájdalommal tölii el. A párisi társaságok ünnepelt hősének legnagyobb rajongója Duderanl asszony, aki George Sand néven ismert írónő. A rajongás szerelemmé fejlődött és élele végéig kisérle örömet, de sok fájdalmat is szerezve. Tüdővész vet véget életének. Utolsó kivánsigál teljesítették bar-itai s szivét a vele-hozott serlegben Lengyelországba Midik. A Szent Kereszt templomában őrzik máig is ezt a szivei, melyben annyi édes-bánatos meló-dia (akadt. Balladái, valzerjei a zeneirodalom gyöngyei maradnak.
Ennek a kornak nagyjai között van egy ieen kiváló magyar ember is: Lt$zt Ferenc. Sopron megyében születelt Dolor|án. Egész életét külföldön, később mint pap élte le, de sohasem tagadta magyar voltál s minden műre izig vérig magyar. A faji zenénk legjellegzetesebb motí-
vuma a súlyos rövidh3ngra kővetkező súlytalan hosszú minden soriban előfordul. Azt az egyet nem tudjuk neki megbocsátani, hogy a cigányzenét latija a magyar zene ősének. A legújabb kor esztétikusai csak nehezen ludják a világgal elhitetni. hogy a cigányzene Indiából jött és ugy olvad! bele a többi nemzet zenéjébe, így a magyaréba is s hogy ami faji zenénk, magyar zene és nem pedig cigány zene, hallgató nóláínkban pedig benne zokog sokat szenvedett hazánk minden keserve.
Wagner forradalomszetü uji\'áso-kat hoz be, melyeket csak jóval később érlellek meg, mint a legtöbb nagyot. Ö dolgozik azokkal az úgynevezett Leitmoiivumokkal, vagyjs vezérmolivumokkal először és ma már a németek ellenségei is kalapot eTelnek korunk legnagyobb op ra-szerzője előtt. A Walkür, Sigltíed és Istenek alkonya hatalmas trilógia, a Trístan és Isolde az ő mithológiai tárgyukkal a világon a legszebb operák. Az oroszok legnagyobbja Csajkovszki, a skandinávoké meg Edward Grieg. A ködös észak még a legegyszerűbb gyerekek részére irt walzerjaiban is visszatükröződik.
Hölgyeim I Uraim I A XX. századról a mai kor zenéjéről kellene még beszélnem. Csakhogy annyira nem alakull ki, hogy lehetetlen mást mondtni, mint hogy a legnagyobb kíváncsisággal várjuk, vájjon mi jöhet még Bartók „Fából faragóit királyiba után? Debussy, Ravel, Strawinsky, Rimsky-Korssakov, Bo-
ris Godunov, Mussorgski iránya egészen uj s még nemcsak mi, de ók sem tudják, hogy mit akarnak? Éles disszonanciákkal dolgoznak és sokáig kell még velők foglalkozni, hogy megszokjuk és megérlstlk őket. A mai kor zenéjének oszlopos lagjn a magyar Kodály és Bartók Béla. Opera Irodalmunk legszebbje a mull évben bemutatott .Farsangi lakodalom" Poldinl Edétől. Sok büszkeséget hoz majd még a magyar névnek... .. ,,.
Túlkapások a mosl Amerikában divó jazz-band operák, melyek egy kissé a föld gömbölyüs-íge mellett bizonyítanak, mert ha igy haladunk, akkor egy 2000 éves fejlődés történet után visszaérkezünk ahhoz a lármás sipiló és vlsiló indus és négtr tamtam zenéhez, ahonnan kiindultunk. Adja Isten, hogy ne ugy legyen.
M-gam is érzem, hogy teljes népéi a zenetörténetemnek nem adhattam s a korok analízisét sem tudtam végig vezelni ahogy szereltem volna, de ezen megtörölt mát so* fegyelmezettebb elme és sysypha" fáradlslg is.
HölgyeimI Uralmi Szeressük a zenél s higyjük cl, hozy a művészet szárnyat kölcsönöz és elvisz bennünket messze-messze. Aki megunta « hétköznapot, aki megunta a sivárságokat, aki a keserűség töviskoszo-iiiját holdja, az nyugalmat és élvezetet csak a művészetekben de Különösen ennek leglélekemtlőbb ágában, a zenében talál.
(Véte.)
1926 Április 17
ZALAI KÖZLÖNY S
Menetdíj-kedvezmény . a Balatonra
Biztosítani kell az uszoda és strandfürdő nélküli város közönségének nyári fürdőzését
Nagykanizsa. április 17 Egy esztendővel ezelőlt felhívás látott napvilágot a Zalai Közlöny hasábjain, mely Whivta az iiletéfcesck Ifcyeltr.ét a közelgő fürdőévad kapóin a Balaton közelségére és ennek a nagykanizsai közönség részéről vjlő mennél intenzivebb kihasználásra. A felhívás oda konkludáll, hogy a nagykanizsai közönségnek is meg kell adni a főváros közönségének biztosított fUdöévidl ksdvtiménye-ket a Balatonhoz vivő vasutvonalakon. A hivatalos köröktől is nigy megértéssel fogadott felhívás nyomán akció indult meg s ennek eredményeképen Nagykanizsa közönsége Is jelentős fürdő-kedvezményeket kapón a Délivasut üzletigazgatóságától a balatoni állomásokra.
Ma újból közeledni érezzük a fürdőzések időszakát A családok már szövik a terveket a nyári üdülésre vonatkozólag. Nagyon sok terv azonban—ma még iukább, mint tavaly — anyagi nehézségeken, pénzkérdésen dót meg. Még többen, mint tavaly, lesznek kényszeriive arra, hogy a költséges 2—4 hetes nyaralás helyett csak idónkénl, csak napokra ránduljanak kl a közeli Balatonra, annál is inkább, mert hiszen a nyáron már uszodája sem lesz Nagykanizsának s a Principális iszapja lesz az egyetlen fürdési lehetősége egy 30.000 lakosú .nagyváros\'-nak.
A Balaton közelségének kellő kihasználásához azonban hiányzik a tavalyi kedvezményes vasúti tarifa. Tavaly ugyanis csak egy szezonra, prótnképen engedélyezte az üzletigazgatóság a balatoni fürdőjegyeket, azok további megadását pedig az elért forgalomtól lette függővé.
Az idén míndezldeig.tiem történi semmi a tavalyihoz hasonló balatoni fürdö-menetdljkedvezmény biztosítása érdekében. Nem tudjuk, vájjon kielégítette-e az üzletigazgatóság várakozását Nagykanizsa elmúlt évi balatoni forgalma. Mindeneseire azonban a lépéseket már most meg kellene teüfB, hogy ha ez a kedvezmény az idén is elnyerhető, (ami iráni aligha merülhetnek fel komoly kétségeink) annak kérvényezésc és adminisztrációs elintézése idejében megtörténhessék. Ha Nagykanizsa minden helybeli fürdő-alkalmat nélkülöző közönsége Idejében megkapja a Balaton fürdöállomásaira szóló raeneljegykedvezményl, ugy minden valószínűség arra enged következtetni, hogy ezidén még fokozottabb mértékben lógják az igénybe venni, mint az elmúlt esztendőben, mikor még pénze ís több voll valamivel az embereknek s mikor még uszodája is voll a városnak.
NAPI HIREK
NAPIREND
Április 18, vasárnap
Római katolikus: Miseric. Protestáns: Ilma. Izraelita: Ijar hó 5.
Nap kel reggel 5 óra OH perekor, uyugazik déluUn 6 óra 52 perckor. ¥
A Nagy kanizsai Kerékpár Egylet alakuló kó/gyülése délelótt 10 órakor a Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesülete
helyiségében. A Zrínyi
vészed Kör Rákóczi-Ünnepélye a viros-
rinj tl Mikid, Irodalmi H Mu-
ltára dísztermében délelőtt I/,I2 órakor..
A Keresztény Társat Temetkezési Egylet közgyűlése a Keresztény Otthonban délután 3 Órakor.
A nagykanizsai áll. polgári leiny-llkola növendékeinek uini-etóadisj a Potgári Egylet nagytermében délután 4 órakor.
A Munkái Rokkantlcgályzö évi közgyűlése délután 3 órakor az Arany János utcai helyiségben.
Mozi, Uránia: Az ílel korbácsa (Az awionyi önteláldozáa regénye); A kincs, dráma. — Világ: Mindenkié és senkié, IndiátMn lejátszódó helyőrségi dráma. Spanyol bikavér, dráma. — Előadások kezdete 3-5 ö 7-9 órakor.
Április 19, hétfS
Római katolikus: Emma. Protestáns: Kocsátd. Izraelita: l|ar hó 6.
Kap kel reggel 5 óra 00 perckor, nyugtok délután 6 óra St perckor.
A bubifrizuráról
már annyit olvasott az olvasó is Irtunk ml is, hogy semmi kedvllnk sincs állandóan napirenden tartant ezt a kirdist. Ettől az uj divattól mig az a francia orvostanár sem fogja elriasztani a nőket, ki óva figyelmezteti őket: számoljanak ennek a divatnak várható következményei-vel: a bajusszal is szakállal, — mert mig nem látják bebizonyítva a tudós professzor ur Jóslását.
A nők mig sokszor azt sem hiszik el, amit saját szemeikkel Iáinak, hogyan higyjenek tehát abban, ami esetleg csak a harmadik vagy mig későbbi generációnál tesz szembetűnő?!
Nem Is erről óhajtok beszélni, hanem arról a visszásságról, melyei legutolsó budapesti tartózkodásom alatt az egylklsztnielőadáson tapasztattam, ahol egy, a hatvanas években játszó színdarabban két udvarhölgy bubifrizurái visel
Ha igy hatodunk a színpadi szce-nirozással, legközelebb Ofélia Is Eton-frlzurával fogja megjátszani az erkély-jelenetet s Éva brokálcipőben fog megjelenni a színen, mikor az Ember tragédiájának paradicsomjelenetél adja.
Már már annyira benne vagyunk a modern hajviseletben, hogy nem Is tudjuk másképen elképztlnia nőket. A napokban egymás mellett láttam egy Jiatal mamát a leánykájával s a mamájával. Mindhárman a leg-
újabb módi szerint voltak fistllv?. Hátulról körülbelül egyformán is néztek ki: valamennyiüknek csepű-szinü hajuk voll. Sói, szembefordulva velük. azt is megállapíthattam róluk, hogy amíg a mama és édesanyja rouge-t használnak, addig a kislány vörös vászonkölésű könyv gerincével festegeti pirosra ajkait.
Mert Elonfrizura, rouge, vörös bőrre! szegélyezeit pezsgőszlnü topánka — mindez a divathoz tartoznak s elengedhetetlen feliéielei a teljesen tévesen értelmezeit — eleganciának. __iksz
KULTURE8TÉLYEK ÉS ÜNNEPÉLYEK:
Apítll, Z2. A Ktr.tiUc, JZUkotiy KftrcUt UflEnciltMotk tuiin !(.dt!uUn UitllUn • Kwoju CIHUn t
Aprtll, X. Zíftl »c*cor.«*|í\\ Kurtái
unUiHMi » Ulin
ÍUJm I. Ai Crifisjík Kirt, eat.tfeaiu > pc-jiri Ecrto cirj-..(»íMI, MI • .\'<■> \'
tui.l Z A, IV-Uj-k MJIU Kí.,\'•(!.\'.\'-, eltl«l4«JZu ■ Petiit ezjltt (U(,l(l«**r> liu tti
ú, e yiiíii ilirli
«.l* Ul 0 itL ....
MAJnt Z3. Fltrttt M.K. dílftUlr. ur,:rin..Vn tilt 9 úr»V«.
Ju.lii, S. Ai l;.,H,i!ül«ll Ctllf.il il».it.lfH\'.»lHI • _
— Megyegyülés. Május 10-én Zalavármegye lörvényhalóság. bizottsága gyűlést tart. Ezen a megyegyűlésen kerülnek jóváhagyás végeit tárgyalás alá a legutóbbi nagykanizsai városi közgyűlésen bozolt határozatok.
— Nagykanizsa a Városok Kongresszusa ülésén. A Magyar Városok Országos Kongresszusa április 28-iki ülésén a tárgysorozat fontosságára való tekintettel majdnem minden város képviseltetni lógja magát. Nagykanizsáról Sabján Oyula dr. polgármester utazik fel az ülésre Budapestre. Zalaegerszeg. Kaposvár polgármesterei ugyancsak felutaznak a fontos tárgyalásokra.
— A református püspök beteg. Antal Géza dr. református püspököt influenzás betegsége megakadályozta egyházlátogaló körútja lolytalásáb3n. A püspök csak Nagybajomig Jutott, honnét orvosai tanácsára komáromi lakására szállították. Körútját igy bizonytalan időre félbeszakította s felgyógyulása után fogja folylalni.
— A polgári leányiskola szín-előadása. A polgári leányiskola növendékei már tok ízben kitűntek előadások és ünnepélyek alkalmával. Ma délután ismét alkalma van a nagykanizsai közönségnek a polgári leányiskola növendékeinek egy szin-előadásán részt venni, amelyen a leánynövendékek Egy baba és két kis leány derűs-borus történele cimU előadásában tudásuk legjavát viszik a közönség elé. A kedves színjáték a Polgári Egylet nagytermében délután 4 órakor veszi kezdelét.
— Rákóczi-Ünnepély. Ma délelőtt léi 12 órakor kezdődik a városháza közgyűlési lermében a Zrinyl Miklós Irodalmi és Művészi Kör Rákóczi-ünnepélye. Az ünnepély műsora méltó a nagy vezérlő fejedelem jubileumához, melyben születésének 250. évfordulóját ünnepelik a kuruc-világ késő maradékai. Surányl Oyula ünnepi beszédén kivül a Rácz János lárogató-száma, az Ipartestületi Dalárda és a Kör zenekarinak számai teszik változatossá a műsort. Belépődíj nincs. A rendezőség meghivla a város nagy ünnepélyére Zalavármcgye, Zalaegerszeg város képviselőit. Az ünnepílyen képviselve lesznek az összes helybeli hivatalok, hatóságok, intézetek, egyesületek, lestűletek, stb.
— A nagykanizsai színházépítés előkészületei. Tegnap reggel megkezdték a Rozgonyl-ulcal séta-kénben a színházépítést megelőző leiméréseket. A srinházépítkezés megkezdése már nem sokáig fog váratni magára, mert hiszen a közgyűlési határozat azonnal végrehajtható. A város most megsürgette • Közművelődési Egyesület alapszabályainak jóváhagyását, mert enélkűl az Egyesület nem kezdheti meg az építkezést.
Dohnányi Ernő
zongorahangversenye
e hó 30-án a Ca sin óban.
junlusban megnyílik a
fiiaiil Hanai ijflitflÉaia
3 millió magy. koronáért
oda és viaizautazAtt, négy heti elsőrendű ellátást. Ingyen strandfdrdót a páratlan, tóí% kilométernyi homokos gradoi ttrandlürdóóea gyermekorvosi felügyeletet nyíjtunk a Oradol Magyar Oyarmok-kolonta szellős, fehér, egészaéges gyermekszobáiban. A gyermekek tiuazas csoportokba osztva tóvárosi tanerők felügyelete alatt állanak Oaikir bácsi
mesél a gyermekeknek. Gyermekek kiiéret nétkOl hét eiMendtl kortól tizenöt éves korig vitetnek fel 5a]át Mi. KitQnfi magyar konyha. Saját kaparták a i Fetvilágúiitisaal szolgál seket elfogad mindennj a Satnhást Élo« Budapest, VII. Erzaitxt-kórut
és leleotluzé-ip II — t óráig ntrdóirodija.
— Az OMKE, Ipartestület és Baross Szövetség gyüléseL Az OMKE nagykanizsai fiókja folyó bó 25-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza nagytermében tartja rendes évi közgyűléséi Blankenberg Imre elnöklete alatt. Utána folytatólagosan az Ipartestület, az OMKE és a Baross Szövetsfg együttes ülést tart, amelyen a Központi Anyagbeszerző terveiéit (elállítása ellen egységes állást foglalnak. Ugyancsak akkor kerillnek megvilalás alá a nagykanizsai forgalmiadó ügyekben előfordult sérelmek, melyeknél szintén egységes határozatot fognak hozni. — Zalaegerszeg iparostársadalma csütörtöki \'közgyűlésén Ultakozik aj állami Központi Anyagbeszerző létesítése ellen. Ugyanezen a napon Kaposvár Ipartestülete ís tiltakozó közgyűlést tart

» ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 28_
— Május elsején nem szabad gyűléseket tartani. Mint az elóző
években is, április 29-161 május 2-ig ezidén^sem szabad gyűléseket, felvonulásokat, összejöveteleket és politikai gyűléseket tartani.
— Adományok a felsötemplom orgonájára. Húsvéti adományok 400000, Oyenes Lajos 100.000, özv. Vlasits Nándorné 60.000, özv. Tőlh Nándorné, Dolmányos Ferenc, Ra-macsek Vince, Kálcsics János, Szálinger Anlalné 60 -50.000, Dómján Jánosné 36 000,Gáborjánosné 30.000, StupSr Islvánné 20 000, Bencze János, özv. Dervalics Islvánné, Van-csura Imréné, Oregál Mariska 10— 10.000, Egy szegény 5000 koronát. Fogadják a nemesszlva adakozók ezulon is hálás köszönetét a püspöki biztosnak.
— Mae Murray és Rod la Roque az Uránia mai műsorán.
— Köszönetnyilvánítás. Mindazon testüleleknek és egyéneknek, akik a püspóklátogalás alkalmából rendezeti ünnepségek diszesebbé és ünnepélyesebbé tételéhez bármi részben hozzájárultak, ezulon Is köszönetét nyilvánítja a nagykanizsai ref. egyházközség elöljárósága.
— A Baross Szövetség elnöksége ezúton is értesül tagjait, hogy a mai közgyűlése délulán 2 órakor veszi kezdetét.
— AnyakOnyvl hírek. Nagykanizsán az elmúlt hélen 12 gyermek születeti, ezek közül 7 fiu és 5 leány: Pápai János áll. rendörőrmesternek leánya, Husz János ács-segédnek fia, Horváth Máriának fia,\'Frek Ferenc hentes-mesternek leánya, Zenkovlcs Ferenc napszámosnak fia, Koó Kálmán asztalos-mesternek lia, Tóth József gyári munkásnak fia, Kocsis János földművesnek (ikrek) fia és leánya, Mujzer Ferenc földművesnek leánya, Szécsényl Istvánnak leánya, Vas Máriának fia. — Házasságot kötött 3 pár: Ooldmann Vilmos ma-gántisztviselóKlugerErzsébettel, Horválh József földműves Kók Juliannával, Tólh István földműves Sabján Máriával. — / halálozások száma 10: Paucsa Gábor napszámos 65 éves, aggkori végelgyengülés; Paulinl Józsefné Szabó Mária 43 éves, méh-repedés, Mátyás József napszámos 20 éves, tudögümökór; Tánczos Ká-roly gyógyszertári alkalmazott 42 éves, agyvérzés; özv. Schwarz Sa-muné Mayerhofer Ida 76 éves, agg-kori végkimerülés; özv. Kovács Li-josrté Pusztai Rozália 69 éves, bas-hártyalob; Koliarits József napszámos 71 éves, agyvérzés; Szmodics Anna 2 hónapos, bélhurut; Bander József földműves 73 éves, gyomorrák; Picbler Ida 20 éves, tudögümökór.
— Túrán regösök Pacsán. A budapesti Túrán Regös csoport április hó 25-én este Pacsán az „Otthon\'\' nagytermében dalestét tart. A hazafias estét Kende Péter főszolgabíró rendezi a járási levente alap javára. Az egész járás közönsége nagy érdeklődéssel várja a hazafias estélyt
— Ujabb tüz a kanizsai Járásban. Tegnap este későn Ismét érte-silclték a tűzoltókat a kiskanizsai csendőrörsről, hogy Zsigárd-major-ban tüz pusztít. A lüzollók kéBzen-lélbe helyezték magukat, de kivon u-lásra nem kerüli sor, meri kQzbűn ujabb éitesités jött, hogy a Zsígárd-majorban nincs lüz. Ma reggel aztán a tűzoltók utána jártak , a dolognak és megtudták, hogy az esle csakugyan volt lüz Fűzvölgy községben, ahol két pajta égett le.
— Uj kényszeregyezségek. Deutsch és Eichner nagykanizsai bejegyzett cég, illetve ezen tulajdonosának Eichner Sándorné született Eichner Olzella kérelmére a nagykanizsai törvényszék elrendelte a csődönkivüli kényszcrcgyczségi eljárást — Ugyancsak Fodor Andor keszthelyi röföskereskedö kérelmére rendelték el a csődönkivüli kény-szeregyezségi eljárást. Vagyonfelügyelőül Szekeres Miksa keszthelyi lakos lett kirendelve.
— A Keresztény Társas Temetkezési Egylet rendkívüli közgyűlése. A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet ma délután 3 órakor a Rozgonyi-utcai Keresztény Otthon nagytermében rendkívüli közgyűlést tart Tekintettel a tárgyalás alá kerülő tárgysorozat rendkívül fontosságára, felkéretnek az összes fagok, hogy a közgyűlésre teljes számban és pontosan a kitűzött időben leltétlenül megjelenni szíveskedjenek.
— Rod la Roque — a leány-szivek ábrándja az Urániában.
— A nagykanizsai könyvpiac május elején uj kötettel gazdagodik. Ekkor jelenik meg Hall Cili .Napsugarak, esőcseppek" című novelláskötete. Az 5 ives kötet a városunk-írásairól jólismert szerzőjének legkedvesebb novelláit gyűjti egybe. — A könyv ára 20.000 korona lesz. Megrendelhető kiadóhivatalunkban is.
— Előadás a csccsetnövédelem ről és gondozásról. Dr. Fodor Ala-dar tisztiorvos a Stefánia Szövetségben május első hetében előadást fog tartani anyák részére a csecsemővé-delemről és csecsemógondozásról.
— Május elsejéig zárva van a Polgári Egylet vendéglője. Kelemen Ferenc, a Polgári Egylet volt vendéglőse Keszthelyre távozott, hol átvette a balalonparti Hullám- és Balaton-szállodák bérletét. A Polgári Egylet uj vendéglőse Csukovits István, volt vasúti vendéglős. Az átköltözés mindkét részről megtörtént. Május elsejéig a Polgári Egylet vendéglője, renoválás alatt lévén, zárva marad.
= Elveszett a piacon egy aranyszegélyes cigaretta-szipka. Emléktárgy tévén, kérik azt beadni kiadóhivatalunkba.
— Leventék tűzoltó-tanfolyama.
A kiskanizsai Levente-egyesület tagjai számára tűzoltó-tanfolyamot rendez, mely a lüzoltóság összes ágaiban kl fogja képezni a leventéket, hogy tüz esetében az oltási és mentési munkálatoknál részt vehessenek.
— A.Keresztény Tisztviselőnők tisztújító, közgyűlése. A nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete május hó első felében larlja rendes évi közgyűlését, amelyen a tisztikar megválasztását is megejtik.
— Hídépítések Zalamegyében. Zalavármcgye területén az idei hid-és útépítési program szerint 50 híd kerül megépilésre. Megépül a Zala 40 méteres vashidja Zalahidvégen, októberre befelezik a 100 méleres kaszaháti vasbelon-hidal, Zalaaoáti-nál 40, Zalaszenlgrólnál 35, Zalabérnél 40, Zalabaksánál 20 méter kid épül az idén. A zalaegerszeg— zalalövői útvonalon 6 vasbetonhid épült. A Bak—becsehelyi uton 10 vasbeton-hid és áteresz épül. Ezeken kívül is még husznil több hid épül a megye területén.
— Zalamegye utvámszedésl Jogot kér. Zalamegyében 70 kilométer ut kerül újjáépítés alá, különös tekintettel a Bilaton forgalmára. Minthogy az uiadó-alap nem nyújt kellő fedezetet az útépítési programm kiviteléhez, Zalamegye más megyék mintájára kéri a kereskedelemügyi minisztertől a jogot, hogy vasuli szállítmányok után utvámot szedhessen. Az utvám-félelck, ámbár kulcsuk alacsonysága folytán a közönségre alig érezheló ferhel rónának, 5 milliárd Korona bevételt jelentenének évenként Zalavármegyének.
— A lakások és boltbérck ügyében a jövő héten dönt a minisztertanács. Kass József népjóléti miniszter kijelentette, hogy a minisztertanács még nem döntött a lakások és boltbéreknek felszabadítása ügyében, de azt határozta, hogy a kérdést sürgősen megoldja és a jövő hél közepén kibocsátja a végleges rendeletet.
= A MAV 50 százalékos menetdíj kedvezményt biztosit a Nemzetközi Vásár megtekintőinek. Olvasóink érdekét szolgálluk már akkor is, midőn tudomásukra hoztuk, hogy a „Budapesti Nemzetközi V4sár"ra 50 százalékos menrtdi| kedvezménynyel utazhatnak Budapestre. Még Inkább szolgálni véljük azzal, hogy felhivjuk figyelmüket az ország legrégibb szövetáruházára, az 1850 évben alapitolt és világszerte közismert Semler udvari szállító cégre. A kiállítás megtekintése a legjobb alkalmat nyújtja, hogy városunk és környéke közönsége kitűnő, békeminő ségü, tavaszi és nyári férfi és női divalszöJelckel, valamint kelméket minőségükhöz mérten alkalmi áron szerezhessék, be. A Semler cég Budapcsl, IV. Bácsi-utca 7. szám alatti lőüzletében felhalmozódott maradékokat rendkivü: ocassiós árban bocsá|tja vásárló közönsége rendelkezésére. Vidéki vevőinek a cég so-ronkivűli kiszolgálást biztosi).
A gyomorfájás, gyomornyomás, korgás, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszin a természetes .Ferenc József" kcserüviz használata által elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc József vizröl, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. Kaphaló gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.

UBAIilA
Jövő héten a tragikusan elhunyt
Barbara la Marr-nak
a First National gyárban készült
Férfiak bálványa
cimü nagyszerű filmjét mutatja be.
Hunyadi János
természetejkeierűvlznek, B legjelesebb orvosok véleménye szerint, Jdvita előnyei: a oyor», biito. é» enyho hattá.
Meghalt Barbara la Marr
A szenvedélyek és forró szerelmek nagyszerű asszony?, aki tizen-haléves korában már özvegyasszony volt és életében négyszer ment férjhez, stílusosan fejezte be életét. Idegsokkot kapott, elperzselődölt, felőrlődött a nagy játékban, melyeknek csodálatosan szép hősnője volt Mint scenáriumlrónó kezdte pályafutását, de a filmgyár izgalmas, levegőjében a szép asszony már nem elég-szik meg azzal, hogy elmesélje azokat a szines meséket, melyek fanláziájában kigyulladtak, hanem eleven hősnője akart lenni a regényeinek és amil az éleiben nem találhatott meg, azt a film határtalan lehetőségei közölt próbálta kiélni. Nála a filmjáték eleven élmény voll és ez az oka annak, hogy játéka ellenállhatatlan erővel hatott a nézőkre és senki nála jobban nem ludla megéreztetni a szerelmi harc gyilkos és izzó atmoszféráját. A zendal fogoly, Férfiak bálványa, Asszony-sikoly, Ördögtorony, A nőstény farkas maradandó élményei maradnak mindazoknak, akik e darabokban megcsodálhatták a kiváló művésznőt
Barbara la Marr meghalt és a krónikás megdöbbent csodálkozással állapítja meg ugyanekkor a filmszínész különös hallhatatlanságát. A halálhíre szinte percek alatt röpült végig az egész világon és ember-nulliók részvéle fogadta ezl a bút. E< ugyanakkor, mikor Barbara la Marr fizikai teste már hidegen fekszik a sirban, leslének f-inyből és árnyból szólt illúziója tovább él a filmen és eleven szerelmet ébreszt százezrekben, felgyújtja érzékeiket és vágyaikat.
Barbara la Marr halála nemcsak egyéni tragédia, hanem szinte félelmetes lelepzése a szerelem misztikumának is. íme, a szerelem csakugyan nem más, mint tisztára illúzió. Birbara la Marr, a tüzek és szerelmek halolt asszonya tovább hódit és gyújtogat, a vászonra lopott mosollyal, álmatag tekintettel, lüzes szemekkel. Furcsa és megrendítő erre gondolni. Hiszen az derül ki belőle, hogy végeredményben mindnyájan poéták vagyunk.
]jpö Április 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Időjárás
A nntfyksnlzsnl metcorologlnl mcK-tlgyetó jelentére: Szombatona htimirstk-ItT: reggel 7 érakor +#1. délután 2 órakor +14-9, esle <> ólakor +95. FelMut: Ejzész nap téliesen borult. Stfltrdny- Reggel Északnyugat, délben és esle Északt síéi. Délután ó óra 20 perek.* esi fr\'apl csapadék mennyisen*:
A Meteorológiai Intézel jelentére szerint nyugati szelekkel változékony hűvös Idó. sok helyütt elével.
— Beszámoló a pacsai népművelési munkáról. A folyó tanévben lefolyt népművelés Pacsán sem maradt eredmény nélkül, ameny-nyiben a község fiatalsága kellő oktatásban részesüli. A kiválasztott és leidolgozott tananyag oly körból választatott, amely a nép lelki és szellemi szükségletének megfelelt s olyan ismeretek birtokába |ultalta Akct, melyeket a gyakorlati életben alkalmazni is tudnak. Az iskolánkivűli népművelési tanfolyam előadói önzetlen készséggel áldozták fel szabadidejükéi az előadások tartására. A lefolyt tanévben egy tanlolyamot és egy ismeretterjesztő előadás-sorozatot tartottak. A tanfolyamon 99 előadás voll 101 órában. Az előadók és óraszámuk Igy alakult: kölesei Kende Péter föszoigabiró adla elő 9 órában : Székely Ernő\'bérlő 8 órában ; Lacher József fóállatorvos az állattenyésztésről egy őrit; dr. Ho/er Ferenc járási orvos és dr. Tvarosek László kOrorvos az egészségügyi ismereteket 5—5 órában ; Török Oyula főjegyző és Román János adóügyi Jegyző a jogi ismereteket 7 órában ; Farkas Kálmán tanító a nemzeti irodalmat 8 órában ; Landl Ferenc k. taniló, tanfolyamvezetó, a hittant 8, a számtani 15, mértant 9, tö:lénel-met 21, énekel 4 órában adta elő hétköznapestl órákban. A tanfolyamon kivül vasárnap délutánonként ismeretterjesztő előadások voltak az általános ismeretek köríbJI. Az előadások előtt és után a tanfolyamhallgatók jelesebb költőink müveit szavalták el. A mull tanévben á gazdasági, a folyó tanévben a nemzeti érzést ápoló tantárgyak óraszáma volt túlsúlyban, örvendetes eredmény, hogy végre sikerült mozgóéi vetiló-gépet szerezni, mely az előadásokít vonzóbbá, az ismereigyüj-tésl pedig maradandóbbá teszi.
— Schwarcx Dezső harisnyát a \'eglobhak
— Kilencven utast befogadó motoroskocsi a Balatonhoz. A Ganz-gyárban egy 90 utas befogadására alkalmas motoros gyorskocsi készül, melyei május 15-élt. helyeznek forgalomba Pécs-Kaposvár közölt. Június l-tól egy uj német gyártmányú motoros kocsi fog ezen a vonalon a Balalonig közlekedni. Pécsről vasárnaponként féláru jegyekkel közlekedhctik a közönség a Balatonhoz, sőt a Máv üzlelvczctő-ségénck kijelentése szerint nem Iche-lellen, hogy ezt a kedvezményi hétköznapokon is kiterjesztik.
= Arany óralánc a Főulon ál a Petóli-ut végéig elveszett. Becsületes megtaláló illő jutalom ellenében szíveskedjen Szarvas szobapincérének leadni.
Nagykanizsai Címtár darabja tízezer korona. Kapható kiadóhivatalunkban.
— Rádiókészülékek, alkatrészek, lámpák, hallgatók, h mgosan beszélők, telepek Szabó Antal rádió üzletében kaphatók.
— Schwarcz Dezső cégnél url és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
= Vegyen Radikál palkdnyirtó huskivonalol. Kapható minden patikában és drogériában.
irodalom és művészet
UJ Idők. Le<ujabb számában kit nagysikerű regény folytatását taUljrk, az egyik Csathó Kálmán irta, a másfc az angol regényirodalom egyik legfínomaob regénye. y.thky Lajos humoros Jelenetét, Sztder-kinyi Anm elbeszélési, Dan BtfRhman érdekesrajzát, Pékár Oyulától pedig Herceg Perfnc méltatását. A Szépművészeti Múzeumból kiszemeli képek, szobonnüvek diszitik a füzetet.
Színházi Élet. Legújabb 16. száma gazdag tartalmával méltóan csatlakozik előző számaihoz. A Jelen füzetet is számos kép s egy nagykanizsai cxoportfclvétel élénkíti. Darabmeliéklet Szilágyi, Zerkowitznak Csókos asszony cimü 3 (clvonásos operettje
Műsorváltozás az Urániában.
A mára hirdetett Werner Krauss és Collen Moore filmek helyett Mae Murrayn.tk, az ünnepelt amerikai fiintszépségnek és R.nl\'la Roqucnak leányszivek ábrándjanik (Tízparancsolat és Élet tékorlól főszereplője) közős filnijét, Királynő ténsasszony cimü elsőrendű vígjátékot 7 felvonásban CS az Autó menyasszony c. 6 le vonásos vígjátékot mutatja be.
Világ vasárnap 3-5-7—9 órakor: Mindenkié és senkié, egy indiai angol helyőrségben lejátszódó kalandos történet. Főszereplő: Miliőn Sils.
SPORTÉLET
NTE-DVAC. Két héten belül ma másod Ízben méri össze crcjél a két csapat. Az eredmény mindenképen meglepetés lesz. Meglepetés lesz, ha az utolsó helyezett DVAC legyőzi az NTE-t, vagy eldöntetlent csikar ki tőle: dc meglepetés lesz az is, ha az NTE — súlyos tartalékoltsága dacára még is győzni tud majd. Palkó, Tamás és Kohn helyén kell tartalékokkal kiállni az NTE-nek és Jámbor Is csak betegen Játszik. Az NTE a következő csapattal utazott el: Polgár—Jámbor, Joós—Radics, Fischer, Verem—Hirschler, Dezső, Féthczly, Aczél, Harangozó. A mérkőzési Hajós budapesti biró vezeti.
A PSC-PAC mai mérkőzésínek vezetésére — Kaufman kanizsai birót hivla meg a kerület
A Zrínyi Torna Egylet ma délután 3 órai kezdettel mérkőzik a Kaposvári Turul Sport Egylettel. — Ugyanekkor kuglizó megnyitás.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen jó édesanyánk
özv. Schwarz Samuné
elhunyta alkalmából részvélűk-kel megtiszteltek és a végtisz-tességén megjelentek és akiknek nincs módunkban ezt személyesen megköszönhetni, ezúton le-jezzük ki leghálásabb köszönetünket.
A gyászoló család.
Menjünk! De hová?
Útirány:
Piinamaesiitoriitin át, de vizűm nem kell!
közgazdaság
Védekezés a peronoszpóra ellen
Ezt a kérdéit veti fel a .Növényvédelem-áprilisi száma, amely ismerteti az almamoly elleni permetezés helyes idejét, a gyümölcsfák üreges ágainak a kezelését, a hamvas vincellérbogár és a veresnyaku árpabogár kártételét, a gyümölcsfák termésJcépessó-gének nyesés nélkül való előmozdítását, i helyes palántaültetés és gondozái módját. Érdekes cikkeket közöl az újfajta fétzek-odvak alkalmazásáról, díszfák és cscriék tavaszi virágzásáról, az ugorka fenésedé-séról, gyümölcsfák gyökereinek túltengését! stb. MegUnit a vérUtü irtására, újonnan átültetett fák kezelésére, továbbá táblázatos kimutatást közöl az eddig kipróbált és bevált gyümölcsfapermetező-szerekról, azok elkészítésiről és alkalmazási módjukról. — A rendkívül érdekes szaklap előfizetési ára félévre 35.000 K. a kiadóhivatal (Budapest, VIII. Rákóczi-ut 51, IV. 5.) kívánatra készséggel küld díjtalanul mutatványszámot_
TŐZSDE
Délutáni magánforgalom
Az Irányzat az egész vonalon a délelőtt folyamán Uzleltelen volt. Csak néhány favorit érték Iránt mutatkozott érdeklődés. Magyar Hitel 264. Kereskedelmi Bank 810, Pesti Hazat 1823, Első Budapesti OŐZ OS. Coneordla 5.5, Kőszén 3150 Salgó 420, Urikányl 1175. Danubius 1430, Rima 98, Schllck 54 Magyar cukor U30, Georgia 200. Ré.zvénysOr 002. tlungárl rntl 103, Oitermeló 200, Ola 515, Délvasul 80.
Zürichi zárlat
Mrla 1755 CO, London 2518 ÍÍ.N^rjeck 518.25 Slbml 19X100 Milano 2084-00, Holland 20775 Barlln 12330. Wlan 72 05 áoflr 375 50. Prága 1534 50. Badspest 7»-«0, 56 00. Bnkaru! 210 00. Belgrád 91150.
Termésytóiade
»tn duav 76 k.-o* 427500- 430.02", n >, o< 432500— 4350 0. 7J kg-o. 435500—437e*yéb dunlnlult és patt-vidéki 78 kg.-oa 422500— 415000, 77 e. 427500 430 0)0,/tkl n. 430 500 —432 5M 79 kg-os 432510- 4ÓÍOO\'. oia 252.501 257.007 takarmányárpa 230 000 250 (JQO. sivárpa 280.000-425 000, r«> 755 01"-565 000, tengeri 197 S\'0 202 0:0 repea 600.000-611X000. kolei 18000. 198 000, ■otpa 172 50(1 -177.500
Sertésváaár
fslLt^u 5253. ntlybdi eladaü.ioni .Insa-•aiadt 400drb. Eiairendl l«.000-IS5«, I laeOett 16.500 - 17000. szedett kólto 16000 I -16.500. könnyű 14.000-15.000. alsórend! örev 17.000—17.500, másodrendű 16.000-16.500. sugol stltdó 18000—21.000 •■•lonm asgybsn 20.0X1--.-, zalt 21.000 21.500.
Szerkesztői üzenetek
— tt - Szíves érdeklődéséi kószOnjdk és nagy örömünkre szolgálna, ha sikerre vezetne
S. 0. A három megligyelés nem váll be, a gondolatok közül négy közölhető lenne, de ez túlságosan kevés szám egy kisebb cikkhez Is.
Oounor. Szívesen elvállaljuk a (ordítását. ha s német szövegéi s hangjegyéi beküldi nekünk. Ez utóbbira Is leltétlen szükségünk van, hogy a szöveg összhangban legyen a dallammal. Díjazást nem logadunk | el érte.
Ktidó: Zrínyi Nyomdaipar ós Körtyr-»araalt.d$«.l?T . Naarkanli..
ITAVASZI ÚJDONSÁGOK
i
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, olcsó árakon
Kisfaludi és Krausz az „Arany Kakasához
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. Telefon 3-74.
Telefon 3-74.
zalai közlöny
1926 AprilU 18.
APRÓHIRDETÉSEK
Ae apióhirdetéa dija 10 azólg soooj?\'-* doizí s minden vastagabb belüból tlló sió kél itórak saámlltatik. Minden lovábbt aző dija 500 K. A hlrdeUal díj alíra llxetenda alorgalotladó bozzászátnllásával
Ponslonlrter verwltlweler oder ge-scbledener Mann llndel g|tles Keim bel allelnaleheader Wlllwe. - Adtesse In det Ezpcdlllon d. Blalles._
tv* Kkolii vészeli Hu bádogos ta-nononak aioaaal lelvéleUk líretéssel. "gy elU lássál Bakaa bádogosnál. KlnliJV; ulca 21. 1S2d
Legjobb mlnóiégü küllóldl koha* éa kovácsexén, faaJtíie és darabaxán Wolaar flípojir. ____ ""
Fiatal tarlamber különbejáralu tiazla bulotozolt szobái kétes. Címet s kiadó-
lilvslalba két.___
Pánxkaloeönt bekebelezésre mladen Összegben 1 legelőnyösebben is leggyorsabban folyási ttat Ao.ól l«»*o péaz-kölcsöuközvellló lrodá|a Nagyaanlzaán Fönt 3. Sí. alatl. Káisyaxerkoloaan k»t-vónyokot veszek. 38\'
Föld bárNlM klsbagolal begyen 3 hold szántó feles. 10 hold kaszáló harmados mlvelésre. Bővebbel Eölvoa-lér 15., háztulajdonosnál. 1,19
Zrínyi Hlklós-ulca 45. szánt slatt a»«A-geráxa, Istálló, rakUthelyUég május l /e kiadó. _
NOs luszerkereakedőiegéd 26 évea, ÚIIAat karca, birmllven tnloólégben. Címe a kiadóban. 1\'™
Kiadó egy rilnosan b\'jtorozotl külön-bejárató szoba Vorösmaztiy.nlca 7. arám alalL__
Birtokeladás/,
<patatt,e nemaja, prvan htnrea 7. Sík t e* tat soia siSíasfrtflk tptuiw «w«kivai
OUKASZ MIKSA Wagykan
RákScal-etca 31. aaáia alatl.
kun, I
Gyermektelen hóxaapár butorcí-zott szobai kezes. Ottiekel kéz a kiadóba.
Intelllgenles doutaohoa Frlulaln
welehes Khon In Budapest bet Klndetn war sucht Stelle zu Klndem In Nagykanizsa. Langes Zeugnls. Kcnntnlzse In rran zöslsch, Klavler mid aehr gut itn Nahen. Elnzutrelcn I. Mai 1926. P. H. Budapest
Wesselínyl-ulca 18/lft. _ 1178
310 holdoa birtok, ékS és holl lel szrreltssel. nagyon olcsón és igen köonyü llzetésl leltéielekkel, családi okokból sürgő-tea eladó. - Bóvebbel Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodájában Nsgysafllzaán, Fóul 3. sz.____
Vártaid (s hornyólrtáaxerek kap-
halók Ország éa Wlddcr ntajkeraake-déaébcn, Kizséhel-ttr 10. 1150
BS.holdaa izinló. rél és szólóból Illó kltQaó bizstermó birtok, kózel a Balaloa-hoz. sürgősen elsdó. - Bóiebbel Aczil Ignác tngatlaaí\'Xgalal Irodájiban Nagykanizsán, Fóul 3. sz.
Használ! mnflaxokeényt megvílelte kercatlnk. Oraaág éaWUlder Erzsébet-tér 10.
KltanS mraistajl
Ó- és UJBOR
1917. évi psoaenyabor Ulctenklnt ll kapható tea*
REMETE, Siagár-iat a.
--; I 77 | Havi 2 millió Jövedelmű elfoglalható üzlel-
Házak eladása! u, is, mm. - i-W" 101 i«vcdcimczó
kiaebb házak, azip magánházak. -- Házhelyek. Földbirtokok, bérletek, malmok villák közvetítése. Páp,k«loeS..k«xvetlUa IngaUanta. Baűatootöldvárl fürdő r. L telekeladásaival megbízva.
8ZI0BISZT ingatlanforgalmi iroda, F6ut 8. Tatai.. IM.
Pangott tsasslv tölgyfa abádlS nagy ntlrvln) lapokkal eladó. Klnluyu. 63.
Vízvezeték
szerelési, fürdőszoba
berendezéseket
jótállással és
javításokat
sukmrfkn
készít
Telelőn zaa.
utó
SZEPESI IMRE
mabádegoa Zrínyi Mlklói-ulca 22.
Eladó a város bellerülelén Jókaiban „vő híz, azoo.Tal \'•^\'f^f l"
Iotorkor4k»*r helyW Indvló na.
gyon olcsóé*\'". Welner Ödön kerékpár *\'• t, Fóut 8. \'
1203
Egy hilószoba bútor eladóPelőllulW;
"HAiiüoilia egyes, mcgblzbaló. ajOT-nal felvétetik Lénk amódiben. ll»
Eg jóksrban levő *an-t>gép cla^
a _l_Jt_ Rákőezl-ut 29. szám LaKaSa sutt kellő szobás lakás mellékhelyiséggel 30 korona alapbérrel cksezéllteló Ilyen Idsebb 2 izobás lakással. - Bóveblxl ugyanon a báalttlajdoooiaiál. 553
Mélyen leszállított izakoo »0nl8k*dak
Olíkidak a legjobb klvllelben kaphatók Baksa bldogűtaálT Klnl^iy.u. 21. IS2S
Egy. caelleg kél csinosan buloroaott aaoba eselleg kűnyhahaiznllatlal kiadó. Qa a kiadóban.
Király ulcs 26. azám alatl 2 ISoaSa-kocal, 2 vaseke. 2 borona. 1 főldhcager,
1 pár használt lószenzátn, 2 pár hosszú oldal, kapa a kasza eladók Deáky Sáadcwál.
Egy nyílott és egy ledeles hintó sürgésen eladó. Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanlzsan, Fóul 3. azám.
2 holdaa aaSIBblríok, rajta Igen szép lakható épülettel nagyon szép gyümölcsössel eladó. Bővebbel Aczél Ignác lngatlznlüígaltnl Uodlja Nagykanlzaán. Főút 3. az._______
Angol nvelv tanlUaát I. bő 15-io megkezdem.\' Részletes feIvlUgoslllss.1 t> elsőrendű relcrenlllkkal kész,éggel asolg/lok
Mellet Irma, Fó-ut 19.__1019
Lakóházak, emeletes éa tnldiatnlea, bét- és tnagánbíaak, közólluk 3 aaobáa azonnal bekollözlteló Ukással, sürgősen eladók. Bővebbel Aczél Ignác Ingallanlor-galml ltodl|lban Nagykanlasán. Ft-al 3. al.
Éledi jókarbao l«rö hilóazotaalweode-zés Balthyáay-utca Itt._U0»
Elkoltözéa miatt egy modern lakóhAx eladó Julinyoa áron, azonnal bekflliozhctó lakással. Érdeklődni lehel a hizlulajdnnás-nál Árpád utca 27. sz. _1218
Kétszobáa lakáa mellékhelyiségekkel átadó. Felvilágosítást Hoerálh ts Vas cég sd.
Klakanlaain, Klule-ulca 42. sz. hlz, bL-milyen üzleue megleld, aaabadkézW aatgóMn okaóo eladó. 1139
Házak, 2, 3, 4 éa 5 azobás magánházak, ktizlOk beköltözhető lakáaaal, ld.
sebb és nagyobb pvedclmezó bérházak, emeletes és üzletházak, vendéglók olcaó árban eladók. Bővebbet Dukász Miksa Nagykanizsa. Rákóczi-ulca 29. sz.
Egy tugy raktárhelyiség, kőtél a pUchoz. azoonalta ktadó. Bővebbet Aczél Ignác Ingallanlorgatml Irodája Nagykanizsán, Fóul 3. sz. _
Két agyas különb*Játatu butoroxott szoba olcsón kiadó. Esetleg lóznl la lehel. Petóll-ulca 6. 1183
Kényszerkfilosfin-
kötvényekot veszek,
betétek Után kamatot fizetek.
Jliltr SW-, luk- ll NurUli-fcliI,
Budapest, VI.. Aradi-utca egy. tcia
rTL
Nemesített szentgiótl rixaqbaargoaya vetótnsg ksphsló Otszág és Wldder mig-kcrcskcdésiben, Erzsébet tér 10. 12ul
MVl HP
szivógáz-lokomobil
9001. MAV golyós, 1800-^ SclmtMwerlb
cséplő
3\'/> HP
gfiKlokomobil
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
CORDATIC
autógummik.
A Polgári Egylet vendégIS
május hó elsejéig zárva van.
Mldön ezt a nagyközönség ludomására hozom, tisztjellel értesíteni, hogy a PolB*ri Egylet vendéglőjét átvettem és azt abpos renoválás ulán május hó elsején megnyitom.
Teljes tisztelettel
Csukovits István
vendégISs.
A kercsk. min. S2 903/XXII. az. rcndelele értelmében míjus 1-töl kezdCdóleg lugkövci 2 kg.-ig terjedő mennyisében ciak szabályszerűen elzárt bádogdobozban szabad forgalomba hozni.
Herkules iugkő
eredeti I28-i30» Solvay (Lukavac, Bosnia) gyártmányú marónátron Va, Va. Vt és 2 kilós bádogdobozokban csomagolva. Mi mástul mtom MÉi
A minőség kiválóságáért szavatosságot vállal:
Schíitzer S. és Fia
szappangyár, Péos.
— Alapíttatott 1879. ívben. —
mim bm.
Keresek idósebb U*mrt vagy gye/-mektelea íxvagyaaaxonyt, ata
a házimunkát elvégzi. — En csak magam vagrok, gyermekek nincsenek. Semmiféle más munkál nem kívánok, mint a tózéat és a házt llnzlaságot. Fizetés megegyezés ezerint. Adok külön bútorozott szobát. Városiak előnyben riazesülnek; vidékiek, ha Írnak, küldjék a bizonyítványaikat vagy cselédkönyvüket, mert áakis olyat alkalmazok, akt a tűzésben is házimunkában Jártas. Kalandomők kíméljenek. Ilyenek r.e írjanak és ne is jelenlkezzenek. Aid magának jó otthoni akar biztosánál, az jelentkezzék minél előbb.
BOGNÁR FERENC
gazdálkodó
Kaaxthaly, Hajdis-utoa 16. aaám
PF II 7T folyósít váltóra, fedezet mellett. E- " *■ J átvesz ntagas hetikamatozáíra
a békebeli Mezey Bank- és Pénzválfóüzlet hilelosztálya Budapest, IV., Magyar-utca 3. (Kossuth Lajos-utca tarok).
Alapítva 1812-ban.
— Pénzügyekben azonnal díjtalan felvilágosítás. — i»i
világhírül
k e s e r fl v
Miért nem mindjárt a legjobbat?
Alacsony lordulatszám, r.agy teljtsilmény, olcsó üzemköltség, hosszú élettartam. Ezen tulajdonságokat egyetili a szolid isimért gyártmány"
PÖHL-TRAKTOR
Árusítja:
SATURNUS B.T. Budapest,
I92B Aprillt 18.
ZALAI KÖZLÖNY
r
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szerelő Jó hilvesem és édesanyánk gyászos leroetésén résztvetttk, vagy bármi módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton vegyék hálás köszönetünket.
Paulln József »s oaisdfa. „
Nagyvállalat
nagyon jól jövedelmező kereseti lehetőséget nyujl ismeretkörrel rendelkező agilis uraknak. Ajánlatok
„Ritka alkalom 240/v."
jeligére Blocknerhez, Budapest, Semmelweis-!!. 4. küldendők.
budapesti n mzetközi
vásár
I92S. Április 17-26.
Legjobb bevásárlási alkalom. Vámszubadl-aktár.
Szálliltási-, utazási- és vizum-
kedvezmények. Képviseletek a bei- és ktiiföld nagyobb városaiban. Egyidejűleg nemzetközi bőripari kongresszus. Szállást és teljes ellátást biztosító .3 nap Budapesten\' c. jegyfüzelek 1 millió magy. kor.
Központi iroda: Budapest, V., Szemere-utc« 6. Telefon L
355/1926. sz.
árverési hirdetmény.
Alulirott ezennel közhirré leszi, hogy a nagykanizsai közraktár részvénytársaság raktárában elhelyezeti néhai hadban eltűnt Dr. Fischer Swju hagyatékát képező, butorokab Jolyó hó 20-án délután 3 órakor a helyszínen nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek készpénz lefizetése melleit eladatni fognak.
Városi árvaszék.
\'^Nagykanizsán, 1926. .évi áp-
rilis hó 13.
Hardy Gyula
iíV. köagyim.
28/vflv. 1926. sz.
Hirdetmény.
A városi vlzmú tulajdonát képező mintegy 20 q lörölt öntöttvas csőanyagot 1926. évi április hó 20-án délután 4 órakor a helyszínen (Barak-kórház, "Somogyszcnlmiklósl-ut,
vizmütelep) a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés ellenében eladjuk.
Nagykanizsán, 1926. évi április hó 16-án.
Üzemvezetőség.
Építők és építtetők figyelmébe 1
Friss erdélyi stucatur
GIPSZ
kaphaló
Városépítőnél.
Eladá birtok.
Cserszegtomajon Ievö &460 n-öl birtokomat eladom. 800 r>ől Igen jókarban Ievö szóló, a többi szántó és gyümölcsös. Épautek I I szoba és I konyha, mindkettő padlói és zárt kéményes ; téglapince, amelyben 200 hektóliter elfér; présház, istálló és pajta. Folsxcrelósok i 40 hektó üres hordó, prés, szénkénegezö, permetező »tb., szóval minden szerszám, ami szükséges.
A szántóföld be van vetve, krumpli s kukorica el van rakva, minden talp-aiattnyi föld meg van trágyázva, szóval minden rendben van. A birtok háromnegyed óra járásnyira vjn a várostól, honnét gyönyörű kilátás nyílik a Balatonra. Azért adom el a birtokot, mert nöm elhalt, most csak egyedül vagyok és nincs tovább kedvem a külsó birtokhoz. A birtok ára 20.000 (húszezer) pengő. Könnyű feltételek mellett megveheti az is, akinek csík 5.000 (ötezer) pengője van, mert a fentmaradó 15.000 (tizenötezer) pengőt 8 százalék kamatul 5 évig fizetheti. Vidéki urak, akik szeretnek a Balatonhoz közel nyaralni és vevó szándékuk v«n, tekintsék meg a birtokot és meg fognak győződni szavaim igazságáról, mert ilyen gondozott bittok Cserszegtomajon nincs több.
Érdeklődni a tulajdonosnál Bognár Ferencnél, Keszthely, Hajdu-utca 16. uám alatt lehet
.„/cm*
fyt+ctfeufíu*
a Palma-kaucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, mert ruga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; de praktikus Is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bőr és minőségben felülmúl minden más gyártmányt.
Fegyvergyári „STEYR" kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító möhely. —
WEIIWER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, F&ut 8. sz.
BazAr-^pQlet.
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNYÁHOZ
Szarvas szálló épület.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyükben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás pontos,
Áz áru olcsó és jó,
Az üzlet száz évig is fenntartható.
5180/1926.
Hirdetmény.
A vízvezetéki szabályrendelet életbelépését mult évi május hó 9-én ad. 4359\'1925. sz. a. közzétett hirdetményünkben tudomására hoztuk a város közönségének. Ugyanebben a hirdetményben felhívtuk a közhasználatnak átadott vizvetéki vonalak mentén fekvő ingatlanok tulajdonosait, hogy telküket vagy házukat legkésőbb 1926. évi április hó 25 éig a vízvezetéki csőhálózattal kössék össze, ma-gánvezelékeket létesítsenek és azt tartsák Özemben.
Miután ez a határidő a közeli napokban lejár, figyelmeztetjük az érdekelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a vízvezetéki szabályrendelet 3. % ának 7. pontja és a szabályrendelet függelékének II. pontja szerint mindazon utcákon, utakon és \' tereken fekvő telkek és házak tulajdonosai, ahol a vízvezetéki cső le van fektetve, a díjszabásban megállapított dijakat kötelesek fizetni; akár bevezetik a vizet, akár nem. Folyó évi május hó 1-től kezdődőleg tehát az érdekelt tulajdonosokra a vízdíjat kivetjük és behajtjuk, akár bevezették a vizet akár nem.
Végül figyelmeztetjük a Sugárúti házak és telkek tulajdonosait, hogy rájuk nézve a vízvezetéki csőhálózatba való bekapcsolódás határideje a már megépített inagánvezetékek bekapcsolására nézve f. évi május hó 1-én, a többiekre nézve november hó l én jár le.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1926. évi április hó 15-én.
Polgármester.
2488/1926.
Hirdetmény.
Az Eötvös-téri istállót, ennek összes beépített anyagát f. hó 27-én d. e. 9 órakor a mérnöki hivatalban nyilvános árverésen eladjuk. Részletes feltételek a v. gazdasági hivatalban tudhatók meg.
Városi Tanács.
5165/1926. \'
Hirdetmény.
iFolyó hó 20-án d. e. 9 órakor az alsónylresben 7 fialom fenyőfát eladunk, 1200 négyszögöl szántót bérbeadunk, f. hó 22-én d. e. 9 órakor pedig a felsőerdőn 71 drb. különféle elszáradt fát eladunk és 948 négyszögöl szántót bérbeadimk.
Városi Tanács.
»
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Aprilll 18
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönaéget, hogy Caengery-ut I. ax. alatti
hentesáru üzletemben
• f r I s » h u s árusítását Is bevezettem.
ÁlUt.dóan friss sertés-, marha- és borjúhús, tovAbbi olvasztott zsír, háj és szalonna minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron kapható. Kérem a nagyérdemű közónség szivei péxtiogását „ . Ti _ .
Babits Lajos
4 fecnit* f rafctxároa.
Tegyen egy próbát!
Köszvény, c uz, rheuma, ideg-bclcgségck és egyéb fájdalmaknál használja a már kipróbált
DELEJ-SÓT.
„Dclej-só" egy kincsesláda, Egészséget rejt magába. Minden háznak védangyala, Bajnak, búnak a hóhérja.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. » Egy nagy csomag ára S0.000 kor.
Vezérképviselet: Szlávlk Leó gyógyszerész Budapest, VIII., Szeszgyár-u. I. sz.
A nagykanizsaiak találkozóhelye ■
Budipest legelsóccndü. modem, családi szállója. u
István király szálloda
VI., Podmaniozky.utca 8.
Mérsékelt Arak! Figyelmes klasolgáláa I Modern bercndezéat Központi fűtést - Melegvizszolgállatás! -Fíríókl — Llttt A nyugati pályaudvarközelébcn
Haán Gyula nagykanlzaal bírósági _végrehajtótól._
110.1920. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a érielmében ezennel közhírré teail, hogy a nagykanizsai kir. |árás-bíróságnak 1926. évi Pk. 4664. siárau vég-zéae következtében Dr. Welsz Lajos ügyvéd állal képviselt Blder Imre nagykanizsai lakos javára Slernbeiger Ignác és Fia tótsierdshelyl lakosok ellen 7,500.000 kor. s Jár. erejéig 1926. évi lebruár bó 72-<n toganatosltoll kielégítést vtgrehajlás utján le- és IclOlloglall és 5,000.000 kotonlra becsült következő Ingóságok, u. m.: 12 ót hosszú, lalábakon álló, deszka oldalú horgonyozott zsindellyel ledéit szénapajta nyilvános árverésen eladalnak.
Mely árverésnek a nsgyksnlzsal kir. Járásbíróság 1926 Ik évi Pk. 4664. izámu végzése lolylán 7,500.000 kor. tőkekövetelés, ennek 1925. éri május hó 6-lk nspjltól Járó llo.o kamatai. \'.\'>«í vállódlj éa eddig összesen 2.624.000 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig. Nagykanizsán, Hajcsár-ulca! szenatelepen leendő megtiltására 1926. évi április hó »7-tk napjának délutáni 5 órája határidőn! kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érinteti ingóságok ai 1881. évi IX L-c.
107.
Ne Üljön fel az ügynökök rábeszélésének, hanem tekintse meg a világhirQ
P FA F F-UARRÓ GÉPEKET,
melyek minden más varrógépel felülmúlnak.
Brandl Sándor és Fia
Dunántul legrégibb varrógépszaküzlete Dsék-tér 2. «. Telefoni 12\'
K.d»«5 r«uUHI»M».- lottót.luki Ingyenes varrás és lilnizéwktntásl Alkstrész és lürakrár mlndenlíle rendszerű. va<ró,:ípnez. Sp«cl4l.» i»ultómnhely-
és 108. §al értelmében kíszpénzllielés mel. lett. a legtöbbel ígérőnek, szükség esetén becsiion stul Is et lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és Iclültoglaltalták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, eien árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. érlel-métKn ezek Javára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1926. évi április hó II. napján. ■../,. ,
Haán Gyula s. k.,
mi kir. Jblróságl végrehajtó.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság ueiói. (Oéli Vasút)
MENETRENDJE
1928. évi január hó M8I
a Nagykanizsára éikczö és induló személyszálliló vonalokról.
Szem. v Oyv. Szem. v Oyv. Szem. v. I!
Budapestről indul
fTs
900\') 1330 17-30 21-M\'W
Nagykanizsára érkezik
14 55 13\'20 2ÍMO 21-50 4-35
■rrvéty.3
Balalunszcnt |i Nagykanl-\' gvöreyróllnd. zsára érkenk
=2—----"T-IS "
Szem. Oyv. Szem. v.\' .Szem, v.\'
| lndul ) Indul !l érkezik ■■ l.\'Jk**ll-TVT
"toi rar
9ó0n\'y| 11-47 13 47
920 ! 1453 1755
1650\')\' 2133 23-35
1650\') l: 21-33
Pécsről : Bartsról indu, [ indul I
Vegy.v. Oyv. Szem. v.
900>> I8-2W)
4ÍÖ 7-40 lt-30 13-26 2100 2315
Nagykanizsá- ! Budapestre ról Indul érkezik
655 11 00
17-15
18-35 21-45
. II Szem.
2 Szem.
3 l| Oyv.
4 Szem.
Nagy kani- Szombal-1 Wierbe : iáról helyre JEJ indul érkezik I
r —í;ló I 11-36
v, 640 9-37 - .
13-4S3)\') 15-54 ! 1908 V 1 17-30 2040 -
:N,S{"n" Barcsra » Pécsre tadff é\'kerikiérkezik
IJ Szem. vl-Wíl flíJI" »»\'
2 Oyv. 1 14-Oy)\' 15-47 ISIO
3 Vegy.v.! I8«S \'
Nagykanizsáról.1 Pragertiotni indul 1 érkezik
l Szem. v.\'l 2, Vegy.v. , 3 Oyv.
"515 17-00 22 26")
Sinautóbuiz vonatok
{Flti
2250 1-35
Gyékényesről Indul
Nagykam-zsira érkezik
I Simuld ;i 15-3(1 * tr.05
Zalaegerszeg lő! Indul
5-00
Zalaszent- T Mnról indul I
5-23
Nagykanizsára érkezik
625
Nagykanizsáról Gyékényesre 1 Indul \' érkezik
12-15\'
Nigyknnl- Zalaszent- l\'Zalncgcrszeg-zsálól Indul ivánról indul 1 leérkezik
2200
23-07
i) Zalaegerszeg- Budapesti közvetlen ko:si II. és IH. oszállyal \'I I—II. és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest-Barcs közölt ■) ll-lll. oszt kóxvellen kocsi Pécs-Wien S. B., egy ■—II—III. oszt.
közvetlen kocsi Zagreb-Wien S. B. köríti \') II—III. oszt. Budapeat—Zalaegerszeg közölt közvellen kocsival s) l-tl. oszt. Nagykanizsa—Pécs közvetlen kocsival 1 ll-lll. oszt. Pécs-WIen éa egy l-ll-lll. oszt. Zagreb-Wien közv. kocát z) I—II. oszt. közvellen és egy hálókocsi Budapest—Trieslbe, egy l-ll-lll. oszt Budapeat—Róma közvellen kocsival.
Mindenféle
készít
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete <
Hirdessen a Zalai Közlönyben
AZ ÁLLATOK VILÁGA
EGY KÖTETBEN
szerzi arcképével, 10 szi-nes mumelléklettel, 24 egész oldalas és 120 szö-vegközii képpel, díszes egész vászonkötésben MEGJELENIK EZ ÉV MÁJUSÁBAN
LÉGRÍÜY-GENIUS KlflD.U
ATERME8ZET-BÁRÁTOK
gazdálkodók, erdészek, vadászok, tanárok, diákok
BIBLIÁJA
a nagy német tudósnak ez a csodálatos szépségű mllvc
siessen
megrendelésével
megtakarít
20 pengól, ha már most előfizet rá, 65 pengó (812.500 K) bolti ár helyett
45 pengő (502.500 k>
kedvezményes
előfizetési árért öt
havi törlesztésre
bármely könyvesboltban, vagy a kiadónál:
BUDAPEST VII, ILKA U.31
GENIUS R.T
Előfizetéseket felvesz lapunk kiadóhivatala
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés li.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavczalő: Ofenbeck Károly.)
Á
06. évfolyam, 87. szám
Nagykanizsa, 1926 Aprüts 20, kedd
Ara 1800 korona\'
ZALAI KÖZLÖNY
SzMtHrtfaéj fa UftUUrltiJ Fiat & u. htKKrtu-hHfw 78.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kampóién Béla
EUlütfal »r«: Ut! u™ 30^)00 km Híren kim ......... 90.000 k«~«
HATÁRMESGYÉN
(K. B.) Amikor már semmi reménye sincs az orvosnak arra, hogy legalább az anya életét megmentse születendő magzatának esetlég élete árán is, a császármetszés műtétéhez folyamodik, hogy mint utolsó eszközt foganatba vegye a minden percben bekövetkezhető veszély elhárítására.
Szerencsétlen országunk Is az élet-halál határmesgyéjén a legsúlyosabb kórral vivja a létért való nehéz küzdelmét: a leg-Igazságtalanabbul a nagymagyar alföld pereméig letolt határok kőzött a lelkek megbomlottsá-gával, az erkölcsök elvaduitságival s a gazdasági krízis vég-veszedelméivel szemben.
Az embereknek mentalitásuk mértföldnyi messzeségbe távolodott el a háború előtti felfogásaiktól ; az erkölcsi érzés korábbi bensősége, ereje és határai megzavarodott, megbomlott és határtalan lehetőségek beláthatatlan távolába kígyóznak belé. Lelkiismeretük szavát már-már teljesen elnyomja az önérdek érvényesüléséért folytatott elke-1 seredett harcban a szenvedélyeknek fékevesztett előre törtetése.
Egy évezredes nemzetnek egész múltja, történeti hagyományai, szellemi és gazdasági élete roncsokban hevernek. Ha még csak összedőlt volna az-az épület, melynek pillérei a Kárpálok s az Erdélyi Havasok ormain, a Vaskapu sziklazátonyain s a kéklő Adria partjain nyugodtak, talán követ még kőre lehetne rakni, hogy valameny-nyire lakható várat emelhessünk darabjaikból. \' De megingott alat-( tunk a föld is s tátongó szaka-\' dék\'uk meredeznek ránk mind azokról a területekről, melyek felett a falakat felépítenünk s egymással. összekötnünk kell, hogy ismét el rie dőljenek.
Öldöklő harcot folytatunk egymás ellen s ahelyett, hogy ezeket a szakadékokat, melyek ember és ember közé ékelődnek, egymáshoz közelebb hoznók és áthidalni Igyeftcznők, még jobban széttoljuk, még messzebbre eltávolítjuk egymástól, hogy an-
I
nál kevésbbé tudjunk hidat verni raj luk.
Egyenlőtlen erővel és igazságtalan munkamegosztással hordjuk a homokszemeket a tégladaraboknak egymáshoz való Illesztéséhez. Az ár csak hömpölyög tovább s kik a partjaira sodort szemcsékből akarják kenyér számára termékennyé tenni a megkérgesedett földet, azoknak csak homlokukra szánt széles barázdákat a gond ahelyett, hogy gyümölcsét élvezhetnék Iszapfelhordásának.
Százezren és százezren keresnek lisztes^ges, becsületes munkát és mindennap ujabb és ujabb embertömegek válnak földönfutókká. Ezrével vannak még parlagon heverő földek és nincs meg az alkalom rá, hogy száraz kenyérrevalót termesszünk rajtuk. Megszámlálhatatlan sokan mohó kielégilheletlenséggel hab zsolják az életet s ezren és ezren kétségbeesetten tördelik kezeiket a holnapért.
Vallás, faj, társadalmi tagoltság különítik el az állam polgárait egymástól s az emberszeretet, a felebaráti kapocs érzete, a nagy nemzeti ideálok kialudtak a szivekben. A kietlen pusztaság képét mutatja minden, amerre tekintetünket csak fordítjuk. És ha a vándorbotot vesz-szük a kezünkbe, hogy becsületes munkával kenyeret keressünk, leeresztett sorompók utunkat állják.
Súlyos helyzetben .van a mezőgazdaság ; válságát éli az ipar és a kereskedelem; a társadalom minden rétegében óriási számaránnyá dagadt a munkanélkülieknek egyre emelkedő tömege; napról-napra ujabb és ujabb diplomás embereket termelnek ki magukból az iskolák s uj és uj kezek keresnek munkaalkalmakat; a keresetek nincsenek arányban pénzünk vásárlóképességével s az elszakított területeken még mindig kedvezőbbek az életfeltételek s a megélhetés lehetőségei, mint a ml, megcsonkítás mellett agyonszanált hazánkban.
A léi vagy a nemlét határ-I mesgyéjén állunk. Uj utakat kell
keresnünk és megtalálnunk, hogy a fejlődés útjára léphessünk, össze kell fognlok az eddig széthúzott erőknek az ország feltámasztására, újból való felépítésére, szellemi és gazdasági vonatkozásban - az élet fellendítésére. Ne áltassuk magunkat hiu ábrándokkal és reménységekkel. Igazságérzetünk megnyugtató tudatában bi2unk ugyan integritásunk eljövetelében, de addig is
I
ezen a harmadrész területre ösz-szezsugorltott anyaföldön kell megteremtenünk megélhetésünknek alapjait. Oda kell törekednünk, hogy ezen a 93.000 négyzetkilométer területen megélni tudjon az a nyolcmillió lélek, kiket multjuk, jelenük és jövőjük ehhez a szülőföldhöz láncol.
Kétségtelenül nehéz, de talán még sem egészen lehetetlen feladat.
A Ház megkezdte * a költségvetés vitáját
Ellenzéki szónokok éles támadásai a kormány ellen * pártközi konf erenoia állási foglalt a titkos társaságok törvényhozási uton való likvidálása ügyében — A közgazdasági és külügyi bizottságok elfogadták az osztrák, masyar gazdasági szerződést
költségvetés számadatai 6zerlnte *\'■ kormány közgazdasági ludatlanságáf mulalják.
Az elnök pont két órakor egy órás ebédszünetet rendelt ét, majd utána Katók Lajos folytatta beszédét. A munkanélküliség kérdését lette szóvá. A szakszervezetek által nyilvántartott munkanélküliek száma köilllbeial harmincezerre lehelő. A kormány beruházási programmja nem lógja a munkanélküliséget megszüntetni. Szociális intézkedésekre van szükség. Le kell tárgyalni a munkanélküliség biztosításáról szóló törvényjavaslatot, addig is segíteni kell a munkanélküliségen. A mezőgazdasági munkások helyzete is siralmas. Egyre több a kivándorló. A munkások ki vannak szolgáltatva a magánlökének. A munkanélküliségért kizárólag a kormányt teszi felelőssé, mert véleménye .szé-Tint a nehézségeket meg lehetne oldani. Ezután áttér a vámpolitikára, majd a kcreskedelnll szerződéseket kritizálja. Helytelenül, hogy olyan államokkal kötöttünk szerződési, amelyek Magyarországgal kereskedelmi viszonylatban nem Jelentenek Jelentős szerepet. Hibáztatja, hogy elállot-tak az Oroszországgal kötendő szerződéstől. Ezután a lakáskérdésekre tér át.
Tankolta: Ha ez nem obsbukció, akkor semmi sem I
A szociáldemokraták ingerülten utasítják vissza Tankovics közbeszólását, melynek során éles összetűzés támad a baloldal és jobboldal között, ugy, hogy Zsitvay Tibor kénytelen
Bucfapeit, április 19
A nemzetgyűlés mai ülésén elfogadták háromszori olvasásban az építkezési javaslatot s azután a Ház áltéit a költségvetés tárgyalására.
Temesváry Imre elő-dó ismerlelte a javaslatot és beszédében hangsúlyozta a költségvetés dcficítmcnles-ségénck fontosságát és ismertette a költségvetéssel kapcsolatos gazdasági kérdéseket. Ez a költségvetés is bizonyítéka annak, hogy az államháztartás biztos alapokon nyugszik.
Hegymegl-Klss Pál az első szónok, aki a frankhamisítással foglalkozott. Msjd Schandl Károly államlllkár csongrádi beszédére tért át, amelyet kifogásolt. Kijelentette, hogy Schandlt az ellenzék be fogja perelni. A miniszterelnök a diktatúrát valósítja meg, de nagyobb művész, mint Mussolini, mert alkolmányos tormába Onll. Ezután ismét áttér a frankhamisításra és kijelenti, hogy továbbra Is napirenden fogják ezt az ügyet tartani. A tilkos társasággal kapcsolatban megemlékezik Eckhardl Tibor és Gömbös Oyula nyilatkozatairól, mely szerint a miniszterelnök a titkos társaságoknak köszönheti halalmát: Pallavicini ellen nem indítottak eljárást. Pallavicininek kötelessége, hogy adatait itt a nemzetgyűlésen elmondja. Sürgeti a törvényhatósági bizottságok újjáalakítását és a mun-ká8blztositás reformját. A költségvetést nem fogadja el.
Kabók Lajos gazdasági és adókérdésekkel foglalkozik, lilcscn támadja a kormány gazdasági politikáját. A
» ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 28_
Esztergályos Jánost ismételten rendreutasítani.
Kábák: A lakók teherviselöképes-sége elérkezett a legvégső halárig. Ujabb béremelési nem bimak el. Majd az egyes Iparágak válságáról szól. Sürgeti az aggkor és rokkantkérdés mielóbbi megoldását. A rok-kantillelminyek felemelését követeli. Áttérve a belpolitikára, kifogásolta, hogy a hazatérő emigrációiéi nyilatkozatot kérnek, amelyben az illető becsületszavával kijelenti, hogy mindenféle politikai ténykedéstől tartózkodik. A sajtót megakadályozzák a gondolat szabad közlésében. Különösen a Népszavát üldözik. A gyfl-lésezések szempontjából sem egyforma mértékkel mérnek. Bizalmatlan a sw-mány Iránt, nem fogadja el a költségvetést.
Elnök napirendi javaslatot tett, melynek értelmében a nemzetgyűlés holnap délelölt tiz órakor folytatja a költségvetés tárgyalását. Az ülés bét órakor ért véget. Az osztrák-magyar szerződés
bizottsági tárgyalása A nemzetgyűlés egyesitett közgazdasági és külügyi bizottsága ma délelölt Lukács Oyörgy elnökielével ülést tartott, amelyen az osztrák kereskedelmi szerződési tárgyalták. Az ülésen a kormány részéről Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter vett részt.
A szerződési Oörgel István előadó Ismertette A vita során elsőnek Frühvlrih Mátyás szólalt fel, ald pártja nevében örömmel fogadja a szerződést, amely, reméli, hogy a mezőgazdasági kiviteli érdekeinket előmozdítja. Pártja részéről annak a kívánságának adott kifejezést, hogy a szerződés a legsürgősebben letár-gy altassák.
A következő (elszólaló Bíró Pál, aki szintén örömmel logadja a szer-ződést, mely a gazdasági forgalom szemponljából Magyarországra nézve jelentós.
Walkó Lajos válaszolt az elhangzott felszólalásokra és kijelentelte, hogy a szerződés életbeléptetését szerinte olyan módon lehetne mielőbb keresztülvinni, ba a költségvtlési vita megszakításával ezt tárgyalná le a nemzetgyűlés. Nem kételkedik abban, hogy a szerződés mielőbb életbelép és igy annak hatása már a zöldség és gyümölcsexport idején észlelhető lesz. A forgalmiadé visszatérítésével a kormánynak foglalkoznia kell és tudomása szerint a pénzügyminisztériumban már folynak is az erre vonatkozó tárgyalások és számitások. Magának a kormánynak is szándéka, hogy ezen az uton előmozdítsa a kivitelünket. A bizottság a szerződést egyhangúlag elfogadta.
(Hivatalos Jelentés). Ma délelőtt a házelnöknél
pártközi konferencia volt, amelyen ugyanazok vetlek részt, akik a csütörtöki pártközi értekezleten is megjelentek. A szélsőbaloldali ellenzék ezúttal az értekezleten.
Az értekezleten Bethlen István gróf miniszterelnök kifejtette, hogy a kormány csak abban az esetben lehel megfelelő lépéseket a titkos-társaságok ellen, ha ebben az összes pártok megfelelő támogatásban része-sitik. Kijelentette, hogy a pártban és ezenkívül ugy az Itt képviselt, mint a konferencián meg nem jelent pártok részéről elhangzott kívánságoknak megfelelően és Apponyl Albert grófnak a parlamentben tett ezirányu felhívására, a kormány készségét már nyilvánította.
Indokoltnak tartja, hogy a titkos társaságok kérdését a parlamenti pártok képviselőivel megvitassa, mert ezügyben nemcsak kormányintézkedésre, hanem törvényhozásra lesz szükség. A titkos társaságok háromfélék. Ezek közül a voll karhalalmi szervezetek már mind feloszlottak. A politikai egyesületek nincsenek alapszabálybemutalásra kötelezve. — Ezekre vonatkozólag olyan törvényes rendszabály megalkotása, mely szigorúbban bünteti az alapszabály-nélküli egycsülelekben való részvételt. A harmadik faja a titkos társa-
ságoknak a közönséges bűnszövetkezetek. Ezekre néz* pűrgösen el kell fogadtatni a büntetőnovclla ama Intézkedéséi, mely a bűnös irányú szervezkedést akkor is bünteti, ha büntetendő cselekményre való előkészület nem történt Felkérte a jelenlevőket, hogy szóljanak hozzá a tárgyhoz, mert a kormány minden olyan javaslatol behaló megfontolás tárgyává tesz, amely a konszolidáció és a megnyugvás érdekeit komolyan szolgálja.
I.I ->u~i»i.»nif ni "■ ■ i, r ii ~i ,-n ii——
Tiltakozó Iparos-gyűlés Sopronban. Sopronból jelentik: Sopron-vármegye összes ipartestületei nagygyűlést tartottak, melyen mintegy ötszázan jelentek meg. A nagygyűlés kövelelle a forgalmiadó eltörlését, Illetve az cgyfázisos rendszer bevezetését, a betegsegélyző pénztárak reformját, a kisipar fejlesztéséi a vidéken és végül tiltakozott a KAB felállítása ellen.
KÜLFÖLDI HÍREK
Törökország mozgósít. Konstantinápolyi Jelentés szerint az 1920— %25. évi tartalékos korosztályt és az 1926. évi korosztályokat behívták. A mozgósítás állítólag az olasz-görög paktummal van összefüggésben.
Református püspökválasztás Erdélyben. Az erdélyi református egyházkerület Nagy Károly püspök örökébe egyhangúan Makkay Sándort választolta meg.
Pusztító orkán Erdélyben. Bukarestből Jelenük: Erdély délkeleti részében tegnap pusztító vihar vo-null végig, mely különösen Fogaras, Brasső, Nagykflküllő és Háromszékmegyékben tett-sok kárt. Az orkán fákat tépett ki gyökerestől, táviró-oszlopokal döntölt ki és házfödeleket ragadott magával.
Utódállamok gazdasági konferenciája. Bécsből leientik: Zlmmer-mann ausztriai népszövetségi főbiztos az utódállamok képviselőit konferenciára szándékozik összehívni Bécsbe. A tanácskozás vasulforgalmi és vámügyekre vonatkozik Ausztria gazdasági telsegilése érdekében.
BELFÖLDI HIREK
Nagy Ernő bünperének tárgyalása. Nyíregyházáról jelentik: A Nagy Ernő-féle pünper tárgyalása ma délelőtt folytatódon. Az egész nap a tanuk kihallgatásával teli el. Egy része a tanuknak a vádlottra terhelöen, másrésze kedvezően vallolt. A tárgyalási holnap reggel folytatják.
Méreteiben impozáns a Nemzetközi Vásár. Budapestről jelen-tik: A budapesti Nemzetközi Vásár méreteiben is a legimpozánsabb. Az első napok óla szakadatlanul érkeznek külföldiek a vásárra. Egyébként hétfőn délelőtt Auguszta kir. hercegasszony is megtekintette a vásárt és megígérte, hogy szerdán József főherceggel ismét eljön. A vásár területén már árulják az uj postabélyegeket, melyeket .Nemzetközi Vásár Budapest" bélyegzővel látnak el. — Ezeknek a bélyegeknek, mivel csak 10 napig lesznek forgalomban, igen nagy értékük lesz.
Santelll vívómester kitüntetése. A kormányzó április 17-én kelt elhatározásával Santelll vívómesternek a magyar vivósport sikeréi megalapozó és három évtizedes tanítói tevésem jeleni I kenységének elismeréséül a harmadik I osztályú érdemkeresztetadományozta.
Mór karnagy vezetése alatt néhány kuruc-nótát énekelt a nála megszokott szabatossággal, majd Rácz János tárogatón eljátszotta Rákóczi ke-sergöjél, a kuruc-világ zeneköllésze-tének legszebb darabját, végül pedig ugyancsak tz Ipartestületi Dalárda a Himnusz eléneklésével fejezte be az ünnepélyt.
Rákóczi Ferenc emléke Iráni valóban méllóan rótta le emlékezetét és kegyeletét az Irodalmi és Müvészell Kör elnöksége s a hazafias ünnepélynek kitűnően összeállítóit műsora minden tekintetben alkalmas volt ana, hogy közönségünknek figyelme újból azok felé az országrészek felé forduljon, melyekben ms már csak lelkűnkben a gondolat szárnyain ludunk elzarándokolni történelmünk nagyjainak sírjaihoz.
Rákóczi-8mlékünnepély
Nagykanizsa, április 19 II. Rákóczi Ferenc születésének 250-ik évfordulója alkalmából igen szép emlékünnepélyt rendezett vasárnap délelőtt a városháza nagytermében a Nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeit Kör. Ebből az alkalomból nagy és előkelő közönség töltötte meg a közgyűlési termel, hogy a maga részéről is lerójt a visszaemlékezés adó-ját a magyar történelemnek egyik kimagasló alakja iránt.
Az ünnepséget a Rákóczi-nyitány vezette be, melyet Ketting Ferenc karnagy vezénylete alalt a Kör zenekara adott elő. Űondos előadása általános tetszést aratott.
Utána Surányi Oyula, a Kör társelnöke tartotta meg nagyszabású elő-adását II. Rákóczi Ferencről. Szép bevezetés után tömören vázolta a Rákóczi-korabeli állapotokat, ismertette történeti szerepléséi s az egész Rákóczi-mozgalomnak lefolyását. — Nemcsak történeti lejlegelései tárták elénk 11. Rákóczi Ferencnek egész fellépését, hanem néhol köllöi szárnyalásra emelkedeli beszéde a hallgatóság hazafias érzelmeit is- megszólaltatta s elismerésének kifejezéséül viharos tapsot is váltott kl köréből.
Az Ipartestületi Dalárda Bűchler
Megkezdődött a plébániatemplom restaurálása
A bizottság Éber Sándor bajai festőművészt bízta meg a freskók megfestésével
Nagykanizsa, április 19 A templomépitö bizottság Vargha P. Theodorich dr. plébános elnöklete alalt tarlóit legutolsó ülésén döntésre hozta a plébánia-templom restaurálási munkájának kivileli részét és ma, amikor e sorok Íródnak, már szorgos munkáskezek állítják fel a kömüvesi állványokat a templom belsejében. A legtöbb oltár szítszedve, a szobrok félterakva várják az időt, amikor uj díszben, gyönyörűen kifestve, fokozottabban fogják szolgálni a hívek áhítatát és Isten dicsőségét Az istentiszteletre és egyházi szertartások megtartására a főoltár és a szentélyben levő mellék-oltár lett fenntartva. Ahol a hívek tömött sorai állottak még tegnap — ma Fölér Mihály épilész állványdeszkáinak hekalombjai felraklározva. Maga a tiszteletreméltó korú templom a restaurálásoknál szokásos, evakuá-lásszerű sivárságban. Csak az örök-lámpa jelzi, hogy az Oltáriszentség ma még a főoltáron van.
A templomépitö bizottság elfogadta a fcstömunkálalokra Éber Sándor ajánlatát, aki kötelezte magát öt valódi (nagy) freskónak és nyolc al-secco figurális képnek megfestésére s az egész dekoratív ornamentikának és az egész aranyozásnak elvégzésére. Éber magáért a festésért négyszáz millió koronát kért, amely összegben a bizottság vele meg is egyezett A teljes aranyozás — valódi Catalin-arannyal — kilencvennyolc millió koronába kerül.
Az állványozás a tegnapi napon már kezdetét vette. Az állványozási és kőműves munkákat Fatér Mihály nagykanizsai építész-mester kapu meg. Az összes állványozási és kőművesmunkák száz miüió korona.
Nincsenek még kiadva a következő munkálatok: villanybevezetés, színes ablakok vasrámával és az összes asztalos-munkák.
E munkák kiadásáról a közeli napokban történik döntés.
Ij06 Április 20.
ZALAI KÖZLÖNY
Mégegyszer a tüzoltókérdés
Félórás késéssel érkezett « tüzollóság a tüz színhelyére, mert a lovak «z önfózókocsl elé voltak fogva — Tűzoltás három tűzoltóval Tűzoltóság őrtorony nélkül — A tüzoltókérdés rendezését nem lehet tovább elhalasztani
Nigylnnlzu, április 17
Igen, mégegyszer a tüzoltókérdés I
mlrdaddie a felszinen fopluk tar-lini. mlg az illetékes lénvezök közmegelégedésre nem lopják megoldani. Mert nem lehel tovább ezt
állapotot fennlartsnl, melyről maga a főparancsnok ugy nyilatko-xotf annak lde|én elöltünk, — hogv ISz esetén nem vállal semmiért sem felelősséget. Váljon egy nagy kaiasz-trófa esetén ki fogfa viselni a fe\'elős-aé«el. ki dpuiztitott emberélel é« javak ódiumát magára vállalni? Felháborító az a nyugodtság — a mellvei s nagykanizsai tüzollóság kérdését kezelik
Péntek délután történt, hogy Kiskaroméról tüzet jelezlek Ám a lüz-ol\'óság szerelvényeivel a jelrés vétele után — csak egy félóra múlva vonali kl. Meri nem állt rendelkezésére a szükséges lófogat. A tüzollóság loval (vagy mondjuk a városi gazdaság loval) a városi öntözőkocsik elé voltak fogva és a tűzoltó, tágnak előbb keresni kellel a lovakat, hogy a város mely részén húzzák az öniözőkocsil, és mikor megtalálták, — a tűzoltólaktanyába vezetni és csak azután a szerelvényekbe belógni.
A tüzeset — hála a Gondviselésnek, oly lerméizelü volt, hogy egy félórás késedelem nem okozott nagyobb kárt. De tegyük fel, hogy egy kereskedő draraktira vagy egy emeletes ház égett volna — mily óriást anyagi kár szármozhatlk egy félórás késedelemből) Hiábavaló a hivatásos tűzoltóságnak minden önfeláldozó munkája — ha nem áll rendelkezé-lére egy oly apparátus, melyei minden pillanatban igénybe, tud venni. v
Amikor pedig az alarmlrozoií .tüzollóság" kivonulja .tüzollóság\' álloll bárom embeiből. Vagyis három hivatásos tűzoltóból. Mert négy embert lekötött ugyanakkor a menlő-•zolgátal, egy külmunkát végzel!, keltő az örséfíti visszamaradt, egy b«leg volt, a többi pedig szabadnapos.
Három hivatásos füzolló indult cl léhát — hogy az ismeretlen nagyságú fűzzel szembeszálljon. Az önkéntes füioltóságra érthetően nem lehel számítani. Mit csinál ez a három főnyi .lüzoltósóg" ha szeles időben "agy tüz ut ki Kiskanizsán?
A szerda-esti lüzríadalmat is cl lehelen volna kerülni, amikor tűzoltóság, rendőrség és csendőrség \'tll/elfedezi útra ment, és ntgyed-ótákal kulatla a tüzel — hiába. A lízórtorony hiánya nagyban megbosszulja magái. Ha a tűzoltóságnak \'endes őrtornya van, rendszeresített őrszolgálattal, Ilyesmi elő nem loi-dulbaL Egy 18—20 méler magas
őrtoronyból a messzi vidék ellenőrizhető. Nagykanizsán a hivatalos tényezőknek az az álláspontjuk, hogy %z őrtorony divatját multa. Akkor, amikor az ország legnagyobb városaiban rendes őrtorony-szolgálat van. Zalaegerszeg pedig most építi tűzoltósági őrtornyát. Modern tűzoltóságot el sem tehet képzelni őrtorony nélkül, amely amellett, hogy a figyelés egyik fő fényezője — a lűzol\'óság rendszeres kiképzésének Is egyik főeszköze.
Egy 4—5 emelelnyl magasságú őrtoronynak építését a szertár fölé
— könnyen lehetne megoldani. A most lebontás alall lévő városi Istállók anyagát erre a célra fel lehelne használni. A szertár fölé épített őrtoronyból a vidéket messzi kilométerekre lehet áttekinteni. Jóakarattal az őrtorony kérdését a legrövidebb időn belül meg lehet oldani.
Ám nem odázható el tovább egy hónappal sem a hivatásos tűzoltók létszámának 25 főre való szaporítása és azoknak lizelésrendezése. Nagykanizsa tűzbiztonsága megfelelő létszámú, kiválóan kiképzett és tisztességesen fizetett tűzoltóságot igényel a kellő modern felszereléssel.
Ez a 25 főnyi hivatásos tűzoltóság
— kizárólagos tűzoltóság legyen. A mentőintézmény kell hogy a maga kulin apparátusát állilsa fel.
Nem lehet kívánni azt sem, hogy a mostani csekély, élelemre Is alig elég lizetés melleit önfeláldozó, lelkiismeretes, elszánt, és kiváló képzettségű tűzoltóságunk legyen. Havi 1,300000 K minimális fizetésű tűzoltóktól ue kivánjunk életet feláldozó munkát.
A felszerelés — kivéve az egy év óta megrendelés alatt álló motorikus fecskendőt — a nagykanizsai viszonyoknak megfelel. Hogy ezt sikerült beszerezni, — a Jelenlegi főparancsnoknak érdeme. Am e modern felszerelés nem elégséges ahhoz — hogy tűzvész esetén három tűzoltó szembeszállhasson tűz bősz furiáival.
\'Modern őrtorony felépítése, a motorikus fecskendő azonnali megrendelése, a hivatásos tűzoltóknak 25 lőre való felemelése és ezeknek fi-zelésrendezése, az öukénlcs tüzollóság erős megszervezése és kikép-zése — ezek azok a halaszthatatlan lennivalók, amelyek a 30.000 lakosú Nagykanizsa tűzbiztonsága érdekében a legsürgősebben megvaló-siiandók.
Ha ez mind meglesz, — akkor Nagykanizsa közönsége nyugodlan hajthatja le álomra fejét minden este
— de addig kísértetiesen és félelmesen cseng mindegyikünk fülébea főparancsnok kategorikus kijelentése, bogy tűz esetén semmiért sem vállal felelősséget.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Áprilia 20) kedd 1
Római katolikus : Tivadar hv. Protestáns: Tivadar. Izraelita: l}ar hó 7.
Nap kel reggel 5 óra 0-1 perckor, nyugszik délután 6 óra 55 perckor.
Mozi. Uránia: Férfiak bálvánva. egy táncosnó regénye; Hiszékeny Béni blcsT; Sicc és a csodalámpa; Aogol híradó. Elóadások este 7 és 9 órakor.
KULTURE8TÉLYEK ÉS ÜNNEPÉLYEK:
AprlHa 22. A Ktrentloy JAUkony N&tj;yl»t tárryiosiJAtékintk hiúin te*4lkiUa kmUtxa * Kócost ítl«míi*« délután 6 írtkor.
Aprtll* 30. Potmlnyi trai iosjcíh n|t i Kúriai untHBÍUl Mt. 9 ófikw.
Milm 1. A. UrWlnyok Mltta Kcop«s4tMJtwk á.utAiilti • Poíjiil Eo1«» nint"^®*" «»" \'<«
9 ^Sujii 2. A« UrUlayok Mirla Koort«i<W!in.k •lUultadiu « Poljiil Egy>t (Mgytt<a>tb4n ««t« (él
9 ^TÍájis 9. HingvtiMtty » pltbinU-Umplom t«tvo-vilin alapja Jivíri i Polgári EjyWl e«yUmUb»n • itt 141 9 Mikor.
Májút 23. FlKh« Bóak« <Ut«*UI)« i Káiiloó luryUrmébta «»U • óíikoe. . . , „ ,
Junlu* ft. Ai IpirtMtSWtl <JáUt<l4 liaittutnUM*! 0jw*p4>y«.
A FÁRAÓK
állítólag olyan dinamikus erőket tudlak koncentrálni egyiptomi sírjaik körűi, hogy akt hozzá/uk nyul, előbb-utóbb belehal kutatásaiba J.C. Man-drus orientalista kürtölt világgá hogy George Benedite, a Louvre egyiptomi osztályának az Igazgatója kél év alalt Immár a hatodik halott, ki Tu-lankamen sírja körül vizsgálatokat végzett. Ez az esemény pedig nem vételien dolog, hanem a nagy fáraóknak arra a hatalmára vezetendő vlsz-sza, hogy bosszul tudnók állni azokon, kik a Királyok völgye misztikuma után kutatnak.
Mi sehogysem tudunk hinni az eféle babonákban. Mágikus erejük a fáraóknak se/n lehetett, bár nem leheletlen, hogy Mandrus kijelentése egy kissé le fogja hűteni az egyiptológusok vállalkozósí kedvét. Két év atoll hat tudós halála: egy kissé mégis sok. mikor amúgy sincsenek olyan igen sokan, kik ezen a téren fejtenék ki ambíciójukat. Igaz ugyan az is, hogy az archeológusok rendszerint nem épen fiatalemberek, tehá nagyobb a halálozási esélyük, mintha félidősek lennének.
Megengedjük, hogy az okkult tanok híveinek nagy őrömet szerez Mandrus megállppilása s valamelyik spiritiszta tatán még arra Is rászánja magái, hogy ad audlendum verbum cltrlja valamelyik fáraónak a szelleméi s megkérdezi tőle, bogy mi igaz Mandrus orientalista kijelentéséből ? — de a feleletben minden bizonnyal több lesz autoszuggesztlóból, mint a fáraók megnyilatkozásából.
Hogy az ember a legnagyobb ragadozó. azt tudjuk, de hogy Mandrus doktor teóriájával véglegesen elriassza őket ezeknek a királysíroknak feltörésétől, ebben az egyben Tamások vagyunk. iksz
— Egyházi hírek. A megyéspüspök Rácz Ferenc kanonokot a Szent Keresztről címzett bői c. prépostsággal, dr. Lukcsics József kanonokol pedig a nagykapornaki c. apátsággal tüntette ki. Bontz József laranyi plébánost a görgclcgi kerület h. esperesévé nevezte ki és MssGyörgy gelsei káplánt az ács\'esz^ri plébánia ideiglenes vezetésével bízta incg.
— Túszok miséje. 1919. április 22-én, a proletár uralom féktelen tobzódása kö/.epeite 12 tekintélyes nagykanizsai polgár került a kommunisták őrizetébe. A 12 tust a kom-nun bukása óta minden évben ugyanezen a napon hálaadó istentiszteleten vesz részt. Az idén is április 21 én a plébánia-templomban fogják megtartani a túszok hálaadó istentiszteletét. Ezalkalommal a luszok adományaként kél gimnazista íiu 250 -250000 koronís segélyben részesül.
— Miniszteri elismerő oklevél átadása. Szerény méreteiben Is meghaló ünnepség keretében adlák át vasárnap délelőtt fél 12 órakor özv. Tálosi Lajosnénakavárosháza tanácstermében Vass József népjóléti miniszter díszes elismerő oklevelét, melyet a kitüntetett assrony az elhagyott gyermekek islápolási körül szerzett, minden elismerésre érdemes, áldozatkész munkásságáért kapott. Az ünnepségre megérkezett Szombathelyről dr. Nledermann Oellért menhelyi főorvos. A város részéről dr. Prack István tanácsos, dr. Kauf-man Lajos és dr. Novai Imre aljegyzők, a helybeli telepfelUgyelőség részéről Török Gizella leienlek meg.
— A Keresztény Társas Temetkezési Egylet vasámsp délulán 3 órakor közgyűlési larfo\'l a Rozgo-nyi utcai Keresztény Otthonban. A gyűlésnek, mely rendkívül za|os jelenetekben bővelkedett,egyetlen ponja voll • az egylet kebelében önálló le-melkczésl vállalkozás megalakítása. A közgyűlés többsége a vezetőségnek eire vonatkozó |avaslalát elfogadta. Faludt Géza elnök bejelentette, hogy a jelenlegi vezetőség a különféle vádaskodásokra való tekintettel lemond. Az uj választás két hét múlva lesz. A hangulat icndkivül izzó voll a közgyűlésen, ami csak azuián csillapult, mikor a rendőrség az elnök kérésére a zavargó egyéne-kel eltávolíttatta a teremből.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet tcadélutánnal egybekapcsolt tárgysorsjátékának kiírása. A Keresztény Jótékony Nőegylet folyó hó 22-én délután 6 órsi kezdettel tartja meg az általa kisorsolandó asztalterítő huz\'.sát egy jótékony Ica kerelében, a Koron3-szálló éttermében, melyre a Keresztény Jótékony Nőegylet tisztelettel meghívja a Nőegylet lagjall, azok vcndégeil, mindazokat, kik a sorsolás! sorsjegy vétellel szívesek vollak lehetővé lenni, a Nőegylet ncmeslelkfl támogatói! és a lánckcdvclö Ifjúságot. A Nőegylet Icával és süteménnyel várja a jószivü közönséget, mely a 10.000 koronás belépődíjban bennfoglaltatik. A \'n. é. közöiÉég egyéb Igényeiről és frissen csapolt sőr;ö! a vendéglős gondoskodik.
— A kazánfűtők és gőzgépkezelók nagykanizsai vizsgálóbizottsága április hó 23-án délelőtt 10 órakor vizsgát tart. E vizsgára jelentkezni lehel a m. kir. fémipari szakiskola Igazgatóságánál.
ZALAI KOZLONV
1926 Április 20.
Esztergályos Jánost ismétellen rendreutasítani.
Kábák: A lakúk teherviselőképes-sége elérkezett a legvégső halárig. Ujabb béremelést nem bírnak el. Majd az egyes Iparágak válságáról szól. Sürgeti az aggkor éa rokkantkérdés mielóbbi megoldáséi. A rok-kantilletminyek felemelését követeli. Áttérve a belpolitikára, kifogásolta, hogy a hazatérő emigrációtól nyilatkozatot kérnek, amelyben az illető becsületszavával kijelenti, hogy mindenféle politikai ténykedéstől tartózkodik. A sajtót megakadályozzák a gondolat szabad közlésében. Különösen a Népszavát üldözik. A gyü-lésezések szempontjából sem egyforma mértékkel mérnek. Bizalmatlan a kormány Iránt, nem fogadja el a költségvetést.
Elnök napirendi javaslatot tett, melynek értelmében a nemzetgyűlés holnap délelölt tiz órakor folytatja a költségvetés tárgyalását. Az ülés hét órakor ért véget. Az osztrák—magyar szerződés bizottsági tárgyalása A nemzetgyűlés egyesitett közgazdasági és külügyi bizottsága ma délelőtt Lukács Oyörgy elnökielével\' ülést tartott, amelyen az osztrák kereskedelmi szerződést tárgyalták. Az ülésen a kormány részéről Walkö Lajos kereskedelemügyi miniszter vett részt.
A szerződést Görget István előadó Ismertette. A vita során elsőnek Frühwlrth Mátyás szólalt tel, aki pártja nevében örömmel fogadja a szerződést, amely, reméli, hogy a mezőgazdasági kiviteli érdekeinket előmozdítja. Pártja részéről annak a kívánságának adott kifejezést, hogy a szerződés a legsürgősebben letár-gyaltassék.
A következő felszólaló Bíró Pál, aki szintén örömmel fogadja a szerződést, mely a gazdasági forgalom szempontjából Magyarországra nézve jelentős.
Walkó Lajos válaszolt az elhangzott felszólalásokra és kijelentette, hogy a szerződés életbeléptetését szerinte olyan módon lehetne mielőbb keresztülvinni, ha a költségvetési vita megszakításával ezt tárgyalná le a nemzetgyűlés. Nem kételkedik abban, hogy a szerződés mielőbb életbelép és igy annak hatása már a zöldség és gyümölcsexport idején észlelhető lesz. A forgalmiadó visszatérítésével a kormánynak foglalkoznia kell és tudomása szerint a pénzügyminisztériumban már folynak is az erre vonatkozó tárgyalások és számítások. Magának a kormánynak is szándéka, hogy ezen az uton előmozdllca a kivitelünket. A bizottság a szerződést egybangulag elfogadta.
(Hivatalos Jelentés). Ma délelőtt a házelnöknél
pártközi konferencia volt, amelyen ugyanazok vettek részi, akik a csütörtöki pártközi értekezleten is megjelentek. A szélsőbaloldali ellenzék ezúttal sem jelent meg az értekezleten.
Az értekezleten Bethlen István gróf miniszterelnök kifejtette, hogy a kormány csak abban az esetben tehet megfelelő lépéseket a titkos-társaságok ellen, ha ebben az összes pártok megfelelő támogatásban része-sitik. Kijelentette,\' hogy a pártban és ezenkívül ugy az itt képviselt, mint a konferencián meg nem jelent pártok részéről elhangzott kivánsájpk-nak megfelelően és Apponyl Albert grófnak a parlamentben tett ezirányu felhívására, a kormány készségét már nyilvánította.
Indokoltnak tartja, hogy a titkos társaságok kérdését a parlamenti pártok képviselőivel megvitassa, mert ezügyben nemcsak kormányintézkedésre, hanem törvényhozásra lesz szükség. A titkos társaságok háromfélék. Ezek közül a volt karhatalmi szervezetek már mind feloszlottak. A politikai egyesületek nincsenek alapszabálybemutatásra kölelezve. — Ezekre vonatkozólag olyan törvényes rendszabály megalkotása, mely szigorúbban bünteti az alapszabály-nélküli egyesületekben való részvételt. A harmadik faja a titkos társaságoknak a közönséges bűnszövetkezetek. Ezekre nézve sürgősen el kell fogadtatni a büntelőnovella ama intézkedését, mely a bűnös irányú szervezkedést akkor is bünteti, ha büntetendő cselekményre való előkészület nem történt. Felkérte a jelenlevőket, hogy szóljanak hozzá a tárgyhoz, mert a kormány minden olyan javaslalot beható megfontolás tárgyává tesz, amely a konszolidáció és a megnyugvás érdekeit komolyan szolgálja.
Tiltakozó Iparos-gyOlés Sopronban. Sopronból jelentik: Sopron-vármegye összes ipartestületei nagygyűlést tartottak, melyen mintegy ötszázan jelentek meg. A nagygyűlés követelte a forgalmiadó eltörlését, illetve az egyfázisos rendszer bevezetését, a betegsegélyző pénztárak reformját, a kisipar fejlesztését a vidéken és végül tiltakozott a KAB felállítása ellen.
belföldi hírek
Nagy Ernő bflnperének tárgya lása. Nyíregyházáról jelentik: A Nagy Ernő-féle pünper tárgyalása ma délelőtt folytatódott. Az egész nap a tanuk kihallgatásával telt el. Egy része a tanuknak a vádlottra terhelően, másrésze kedvezően vallott. A tárgyalást holnap reggel folytatják.
Méreteiben Impozáns a Nem zetkőzl Vásár. Budapestről jelentik : A budapesti Nemzetközi Vásár méreteiben is a legimpozánsabb. Az első napok óla szakadatlanul érkeznek külföldiek a vásárra. Egyébként hétfőn délelőtt Auguszta kir. herceg-asszony is megtekintette a vásárt és megígérte, hogy szerdán József főherceggel ismét eljön. A vásár lerü-letén már árulják az uj postabélyegeket, melyeket „Nemzetközi Vásár Budapest" bélyegzővel látnak el. — Ezeknek a bélyegeknek, mivel csak 10 naftig lesznek forgalomban, igen nagy értékük lesz.
Santelll vívómester kitüntetése A kormányzó április 17-én kelt elhatározásával Santelll vívómesternek a magyar vivósport sikerét megalapozó és három évtizedes tanítói tevékenységének elismeréseül a harmadik i osiiályu érdemkeresztetadományozta.
külföldi hírek
Törökország mozgósít. Konstantinápolyi jelentés szerint az 1920— 25. évi tartalékos korosztályt és az 1926. évi korosztályokat behívták. A mozgósítás állítólag az olasz-görög paktummal van összefüggésben.
Református püspBkválasztás Erdélyben. Az erdélyi református egyházkerület Nagy Károly püspök örökébe egyhangúan Makkay Sándort választotta meg.
Pusztító orkán Erdélyben. Bukarestből jelenük: Erdély délkeled részében tegnap pusztító vihar vonult végig, mely különösen Pogaras, Brassó, Nagykűküllő és Háromszékmegyékben tett sok kárt. Az orkán fákat tépelt ki gyökerestől, táviró-oszlopokat döntött ki és házfödeleket ragadott magával.
Utódállamok gazdasági konferenciája. Bécsből jelenük: Zlmmer-mann ausztriai népszövetségi főbiztos az utódállamok képviselőit konferenciára szándékozik összehívni Bécsbe. A tanácskozás vasutforgalmi és vámügyekre vonatkozik Ausztria gazdasági felsegitése érdekében.
Mór karnagy vezetése alatt néhány kuroc-nótát énekelt & nála megszokott szabatossággal, majd Rácz János tárogatón eljátszotta Rákóczi ke-sergójél, a kuruc-világ zeneköllésze-tének legszebb darab|át, végül pedig ugyancsak az Ipartestületi Dalárda a Himnusz eléneklésével fejezte be az ünnepélyt.
Rákóczi Ferenc emléke iránt valóban méltóan rótta le emlékezetét és kegyeletét az Irodalmi és Művészeti Kör elnöksége s a hazafias ünnepélynek kitűnően összeállított műsora minden tekintetben alkalmas volt arra, hogy közönségünknek figyelme újból azok felé az országrészek felé forduljon, melyekben ma már csak lelkünkben a gondolat szárnyain tudunk elzarándokolni történelmünk nagyjainak sírjaihoz.
Rákóczi-emlékünnepély
Nagykanizsa, április 19 II. Rákóczi Ferenc születésének 250-ik évfordulója alkalmából igen szép emlékünnepélyt rendezett vasárnap délelőtt a városháza nagytermében a Nagykanizsai Zrinyl Miklós Irodalmi és Művészeti Kör. Ebből az alkalomból nagy és előkelő közönség töltötte meg a közgyűlési termet, hogy a maga részéről is lerója a visszaemlékezés adóját a magyar történelemnek egyik kimagasló alakja iránt.
Az ünnepséget a Rákóczi-nyitány vezette be, melyet Ketting Ferenc karnagy vezénylete alatt a Kör zenekara adott elő. Qondos előadása általános tetszést aratolt.
Utána Surányl Gyula, a Kör társelnöke tartotta meg nagyszabású előadását 11. Rákóczi Ferencről. Szép bevezetés után tömören vázolta a Rákóczi-korabeli állapotokat, ismertette történeti szereplését s az egész Rákóczi-mozgalomnak lefolyását, — Nemcsak történeti fejtegetései tárták elénk II. Rákóczi Ferencnek egész fellépését, hanem néhol költői szárnyalásra emelkedett beszéde a hall" gatóság hazafias érzelmeit is megszólaltatta s elismerésének kifejezéséül viharos tapsot is váltott ki körébői.
Az Ipartestületi Dalárda Büchler
Megkezdődött a plébániatemplom restaurálása
A bizottság Éber Sándor bajai festőművészt bízta meg » freskók megfestésével
Nagylcantzaa, április 19 A templomépitő bizottság Vargha P. Theodorich dr. plébános elnöklete alatt tartóit legutolsó ülésén döntésre hoíta a plébánia-templom restaurálási munkájának kiviteli részét és ma, amikor e sorok Íródnak, már . szorgos munkáskezek állítják fel a kómüvesi állványokat a templom belsejében. A legtöbb oltár szétszedve, a szobrok félrerakva várják az idői, araikor uj díszben, gyönyörűen kifestve, fokozottabban fogják szolgálni a hivek áhítatát és isten dicsőségét Az istentiszteletre és egyházi szertartások megtartására a főoltár és a szentélyben 1evö mellék-oltár lelt fenntartva. Ahol a hívek tömött sorai állottak még tegnap — ma Fatér Mihály épilész állványdeszkainak hekatombjai felraktározva. Maga a tiszteletreméltó korú templom a restaurálásoknál szokásos, evakuá-iásszerü sivárságban. Csak az örök-lámpa jelzi, hogy az Oltáriszentség ma még a főoltáron van.
A templomépitő bizottság elfogadta a festómunkálatokra Éber Sándor ajánlatát, aki kötelezte magát öt valódi (nagy) freskónak és nyolc al-secco figurális képnek megfestésére s az egész dekoratív ornamentikának és az egész- aranyozásnak elvégzésére. Éber magáért a festésért négyszáz millió koronát kért, amely összegben a bizottság vele meg is egyezett. A teljes aranyozás — valódi Calalin-arannyal — kilencvennyolc millió koronába kerül.
Az állványozás a tegnapi napon már kezdetét vette. Az állványozási és kőműves munkákat Fatér Mihály nagykanizsai épitész-mester kapta meg. Az összes állványozási és kőművesmunkák száz millió korona. 4 Nincsenek még kiadva a kővetkező munkálalok: villanybevezetéí, színes ablakok vasrámával és az összes asztalos-munkák.
E munkák kiadásáról a közeli napokban történik döntés. A
Ij06 Április 20._
KÖZGAZDASÁG
A borfogyasztási adó leszállítása
Nagykanizsán Is életbe kellene
léptetni a miniszter által engedélyezett adókedvezményt
Nagykanizsa, április 19 A kereskedelem ulán, már csak mankókkal alátámasztva vánszorog I taK*gk> ipar Is. Franciaországban i borfogyasztási adót a kormány a minimumra csökkentette és minden francia vendéglőben és étteremben minden étkező Vendégnek akár elfogyaszt, akár nem, egy félliler bort (elszámítanak, amivel a borfogyasztót a maximumra emelték. Németországban egyszerűen eltörölték a fogyasztási adót.
Nálunk Magyarországon, a fogyasztásiadé a városokban s igy Nagykanizsán Is literenként 2.380 korona, tehát a bor már evvel és mái adókkal terhelve kerül a fogyasztó elé, nem Is szólva a bor-Ozletekre más alakban kivetett többféle adókról és üzleti rezsiről. Igaz ugyan, hogy megjelent már egy kormányrendelet, mely megengedi a városoknak, hogy saját hatáskörükben leszállíthatják a borfogyasztási-adót, azonban hol találjuk azt a városi képviselőtestületet, amely az igy előállott adóbevételi hiány pótlására, egy arányos pótadó kivetését megszavazza.
Így azután csak természetes, hogy ■ különféle adókkal sújtott lóbor literje vendéglőben 15—20000 koronába, vagy többe kell hogy kerülőn. Igy a vendéglő fogyasztása a mlni-. mumra csökkeni, a termelő nem tudja eladni a borát Vidékünk noha boraiért érthetei lenül elkérnek az eladók 3—4000, sőt 5000 koronát is, már pedig ez a bor vendéglói kimérésre nem is alkalmas meg borpárlatot is csak ráfizetéssel lehet főzni belőlük.
Mivel ilyen körülmények közölt, egy kereskedő sem veheti meg nagyban a borukat, azokat titokban szénával, szalmával letakart kishordók ban, esetleg a tejes asszonyok kan nákban elházalják. Az eképeri,eladott bor, amit szívesen megvesznek, mert hiszen 5—6000 koronáért kapják a városiak, természetesen óriási méretekben csökkenti a vendéglő forgalmát, azt nem ts említem, hogy minden ilyen eladóit liter bornál a város 2380 k-Í.Lveszit fogyasztásiadéban.
MindennCtre célszerű lenne, ha a. várod képviselőtestület alkalomadtán gondolna a botfogyasztásiadó leszállítására, mert ez esetben számolni lehetne azzal, hogy a vendéglős a bori 2-3000 koronával olcsóbban adhatná, mert mindjárt nagyobb forgalomra is számíthatna. Viszont a Képviselőtestületnek sem kellene pótadót megszavaznia, mert hiszen ez esetben a fogyasztás emelkedéséből a különbözet valószínűleg megtérülne.
TŐZSDE
A ma! értéktőzsdén az irányzat egyenlőtlen nyitás után kissé barátságosabb volt Nagyobb áreltolódá-sok csak néhány pjpirban fordullak elő. A bécsi tőzsdéről érkező barátságosabb hirek javították meg a piac helyzetét és a barátságos irányzat tőként a bánya, vasipari, villamossági, malom, textil és sörrészvényekben jutott kifejezésre. A lorgalom Igen csendes volL
ZALAI KÖZLÖNY
Zttrlchl sáriul
.-hú 1755 C0 l..iíon 2518 75, N»*,<M\'-618.55 arasiai 1920 00. Milano 2084-00, Holland 307 75. Berlin 123 30, Wien 72 OS t«>n«37550.Prit;a1534 50. Budapest íí\'60, Vrrso 56 00, Bakuul 210 00. Belgsáii 91150.
A budapesti TBxsde deviza-jegyzése
állatik \'.i\'tel IMI M.-SG unw
c.,1 k«. 11IM1H
D*,4. 1214 U4M
coitt, iiiiniin
iindii 21141174
IJj^ |,L MI0Í17H
1* w> 1*1
Lm SH4H
Ul 114M440
Klr*. HWIKV
Oiik.Kim. 1*14 isrw
[K. kot. 14410 11740
4fi|n W. 1471Q.14410
•dl, I,. 1410-Í410
Hxiit kW 14444 14(44
l,M«o». 1I1CO 14140
Davlaák
4wl«lia M10.147I0
a«l(ll4 Illl-S 1 ISO!
Swll* ,4347 17147
Sikuul 344 W3
MW4 M7C-1UO
1...11,, 14442-14710
04,10 14444 14444 ./.. I447S >441710
UiH 14441410
hvfui Mrtí rítt* 4.0U.
HtxtkJ* «...
uu-vruu
1001444 11131110 414 414 111(0 11:40 1X41 10043 11710 IU11
Tennénytőiade
Bau |3»V. 76 kg-os -127 S00-430.0>>, 77 <»<• 4J2 500 - 43Í&.0, 74 k£-0l 435505—437.500. ««jil» dunántnü ti poat vktékl 76 kg.-os 422100-415 030, 77 kJ 04 427 590-430.0(10, /o kg.oa 430.500-432 500 79 kt-ci 432 500 4SÍ00.MI 252.503— 257.00). ts kai (fi 4c, i ipa 230.000 - 2SO.OUO, r/lrUpa 280.000-325 000, ut 255 090-J65.OO0, rengeti 197.5:0 202 000. tepc* 600.000—610J00, SOlea 180.004 - 195 000, korpa 172 5X1 -177.500.
Sertéavásár
rattuttia 5253, melyül dníatlanul vbiaa-.141.01 <00 oib. tüadrendn 18.0UC—18.500, Utotu 16500 -17000. szedeti tóaé? 16Ctaj —l6.5yG. koaoyt, 14.0M>-15.00U, euórendii ycs 17JJ00--17-bOO. oasodrendb 16.000-16500, ssgo: sBldó 18 000-21.000. sia^ons
aagjütd2U£ÚO--.—.llír 21,000 — 21.500.
aaaiott bal W.OÍJ 21.000, saaloanl. Itt •ntb 20 000 - 22.000. Iránylat kóiepea.
Ktado: Zrínyi nyoatdtupstf Oa Kőoya-
«.r«aaaaA. R*l. Nasnrtosnla."
APRÓHIRDETÉSEK
At aptohlr daléi Ólja 10 aiolg 5000 kor. A dmiió i minden viatigibb bétából 4116 tzO ktt siónak siáraitutik. Minden lovibbl aló dija 500 K. » htrdoté.l dtj .tar. ttaatandó a lorgilmladO lioizáulmlusávll
Telj4>» almaittkl. é> tUrdft aiaba b»rondo*Oac,kot legolcsóbban uálllt ts uerel kadvut fizotóal fal-tAtatokkal « • I • • r B 4 p s y » r,
Suglr-ut 16. ____
V en d ó gl Ő-Qxlothotylaóg minden aiaksíges mellékhelylséggd. nagyszerű hdsen, örökáron eladó. Preller Miksa Keailhdy, Petó u. 8. 1Ü8
Kitanó k«poo»»n|l
Ó- és UJBOR
1917. évi pccaanyobor Uterenklnt U kapbalö 1Q44
REMETE, 8uqAr-u4 8. «x*»
Kot izoka c> 0uií4 citllíkhtlylsígek-
t>61 átló lakta átadd, Clm a kud&ban. 1249 Moiorkoríkpir- hety\'oíl Indutó, na oyon ölesén elldo. Wdncr OdOn ktrekpár-ilcl, roíi 8. 1203
ÁRION
FOGKRÉM - FOGPOR
fehérít! Odltt konzervál!
a mai kor leglökélcte;cbb fogkrémje és, hogy erről meggyőződjék, táradjon be
VÁGÓ ENDRE
lllatszertárába NAGYKANIZSÁN,
hol
ingyen kap
egy próbalubusl. Ha egyszer megpróbálja, sohasem használ másl.
I, f _I.J1.-I Havi 2 millió iOvtdelmü eltoglalható 0;tel-
Hazak eladasa 1 u< 155 minié. - Egyéb joi jovedetmezó
kisebb házak, azép migínházak. — Házhelyek. Földbirtokok, bérletek, malmok villák kSzvotltéao. pénxkölcaönköjtvotltóB ingatlanra. Balatontétdvirt türdó r. t. tclekeladiaatval megbízva. SZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, F6ut 8. Totálon ISO

a Palma-kaucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, mert ruga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; de praktikus Is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bör és minőségben felQlmul minden más gyártmányt
Hirdetmény.
A nagykanizsai evang. gyülekezet a templom és torony külső vakolásának javítási és színezés! munkálataira árlejtést hirdet. — Ajánlatok f. hó 23 án este 6 óráig adandók be az evang. lelkészi hivatalban (Cscngery-ul 37. sz.), ahol a kiírási feltételek naponta d. e. 9—10 óra közölt megtekinthetők.
A nagykanizsaiak találkozóhelye ■
Budapest tcgelsórendo, modem, családi siáll0|a, ai
István király szálloda
VI., Podmaniozky-utoa 8.
Mérsékelt árakt Figyelmes kiszolgálás 1 Modern berendezést KSzpontl fütía! - Metegvlzazotgiltatáal -FOrdókt — Llltl Anyugatl pályaudvar közelében
Hain Oyula nagykanizsai bírósági
_végrehajtótól._
Tegyen egy próbát!
Köszvény, ctuz, rheuma, ideg-betegségek és egyéb fájdalmaknál használja a már kipróbált
DELEJ-SÓT.
.Delej-só* egy kincsesláda, Egészséget rejt magába. Minden háznak védangyala, Bajnak, búnak a hóhérja.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. - Egy nagy csomag ára 20.000 kor.
Vezérképviselet: Szlávlk Leó gyógyszerész Budapest, VII!., Szeszgyár-u. 1. sz.
65\'1926. végrh. síim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ai 1881. ért LX. t.-c, 102. §-a értelmiben ezennel köi-hírre lesil, hogy a nagykantisal klr. |lrál-bliOságnak 1926. évt Pk. 4371. siámu vég. lése következtében Dr. Kovács László ügyvéd álul képviselt Sálránv és Felller nigy-kanitS4l lakosok javára Holcier Ustló ellen 550.C00 kor. s ját. erejéig 1926. évi Jlnuár M 18 án (oganatoaltotl kielégítést végrehajtás \',l|án le- és lelolloglalt éa 5.000.000 koronára becsült kOvelkelí Ingdságok, u. m.: agy songon nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai ktr. járáa-blrósÁg 1926-lk évt Pk. 4371. szimu végiéit folytán 550,000 kor. tdkckovetdéa, ennek 1925. évi jullua M 15-lk napjától |ár6 hsvl 14.10,0 kamatai, Va»4 váltódlj él eddig Ossiesen 405,200 kot. blrillag már meg-áltapttotl költségek- erejéig NagykanluJn, F6*ut 2a a. a. leendó megtaitSára Í926. évi május hO 3-tk napjának délotótt 10 órája batárIdónl kttOKIlk és ihho: a venni szándékozók ercnuel.oty meglegy-léssd hivatnak meg, hogy ai érintett Ingóságok as 1881. évt LX. t-e. 107: és 108. fal értelmében készpénitlietés mellen, a legtöbbet Igérónek. szűkség esetén becsiion alul Is d lógnak adatni.
Amennyiben ai elirverciendó Ingóságokat mások Is le- is letlUlogUlUttik és aiokra kielégítési Jogot nyertek volna, eien árverés sí líSI. évi LX. L-o. 102. §. értelmében elek javára Is elrenddteük.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi április hó
Hain Oyula s. k„
;2,o klr. jblíóMgl végreiw] tó.
A klr. Járá*Wró«áf.
mint telekkönyvi h-»tó»ág.
5672/tk. 1925. szám.
írwásl hirdetmény-kivonat
Pfcller Henrik nagykanizsai lakós végre-hajtat6nak, Bí»hm Samu u>;yanoltani lakós végrehajtást szenvedó ellen indított vigre-haiUsi ügyében a leJekkónyvi hatówg a végrehajtási árverést 15,100.000 K tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a nagykanizsai kir. járásbíróság területén levó Nagykanizsa r.-t városban fekvő s a nagykAnizsai 378. sz. tikvben f 7 soros 42ub. a. hrsz. a. foglalt ház 115. sz. a. udvar és kert ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló Vi részére 20,0)0.000 kor. kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1926. évi május hó 26. napján délelőtt 10 órakor telekkönyvi hatósag hivataloi helyiségében ílgazságOgj-i-paloU. földszint 12. ajtó) fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron-, nem adható el.
Az átverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10^-át készpénzben, vagy aa 1881 :LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva-| d*kicép« Wékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a küldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláiml (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170i §§.; 1908: XL. t.-c. 21. §.)
Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igézetet tett, ha többet ígérni eenk: sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908. XU 25. §.)
Nagykanizsa, 1926. évi február hó 4. napján. n
A kiadmány hiteléül: Mikó s. k., „„ irodafőtiszt.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 Aprlllt 20.
MEGHÍVÓ.
a herkules téglagyár ré8zuémytársaság nagykanizsán
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT
csütörtökön, folyó évi április hó 29-én délután 6 órakor Nagykanizsán, az Erzsébct-tér H. Szátn aM helyiségében latija meg, melyre a I. részvényeseket lisztclettel meghívja ( "" igazgatóság.
Tárgysorozat. 1. A 7000/1925. P. M. számú rendeW.értelmében készült felértékelési niírlcg niCK-állapitl* ""vények összevonása és ezzel kapcsolatban az alapszabályok V §-ának módosltáM 2. gazg.tó-sági és clugyclőbizotlsági jelenlések az 1925. Dzlelévról. 3 Az 1925. év. zárszámadás* c,l6,^«z\'ésc a m^ rug megállapítása, a nyereség feloszlása iránti határozathozatal és a felmentvénv megadása -,. A MOgjelöb zoiisaj. KetóiUnak megállítása. 5. Az alapszabályok 16. §-» értelmében a társaság h.valalos l.pjának kijelölése. 6 Igazgatósági lagok és a felogyelőbizotlság megválasztása. 7. Indítványok. Kelt Nágykanizsán, 1926. április 20-án.
-AkTVkö/Rylllésen résztvenni óhajt, tészvényclt « alapszabályok 7. f-aJÖJ? \'
(Erzsébet-tér 14/azitn) letenni tartozik, ugyinoti a mérleg és az Iga/Ralöságt <» betekinthető.
Vagyon Felértékelt megnyitó mérleg 1925. január l-én. Teher
55 Pénztir ... 92 Ad4»k ... 94 Tégla 83 Tefieraulö 6 Gyártelep...
KHMl

Pc.,a
22.175 025 ] 1.774 -1.415 SSO 113!-290.000.00b 1 23 2COI-80.000 0110 4.00(1 -1.378,000.000 >110.0001-
1.748.890 915.139 887 I—
1 Réízvénytökt Sl Tartaléktöke
2 Értékcsökkenés 92 Adölartaték ... 17 Elfogadvány .. P2 Hitelezik......
Kmw . \'\': r. 1 t
1475.000.000,110.000 -
tO.90l.70s\' 4.872 -
300,000 000 24.000 -12,1(9.210 1.016
1.748.590.815.139.187. .
Nagykanizsa, 1925. január 1. Megvizsgálta és helyesnek találta

101 PénztAr szAinta 6 Gyártelep . 83 Autó Minta ... 113 Adíiok .
119 Tégla .
Kom,_, _ t
7.889.374 829 -
1.375,000 OOC 110 0D0 —
50.000 or> 4000 —
331.716 28 —
415.401.705 33 232
1848.802 795 147 887 -
a felügyelőbizottság. ■ én._Teher
Kor... Pcajtí
1 Részvénytőke azAnlla 84 Tanaléktöke . I IS EllORadvAny 113 Hitelezők
Nyereség.......
1.375,000.000 110 000 -90.001.705 4172 175.000 000 14000 238.980 778 1 8 958
720 312 17-
1.848.802 795 147 887 -
Nagykanizsa, 1925. december 31. Megvizsgálta és helyesnek találla
Az Igazgatóság. A íelO gyelőbl zottság.
Budapesti sz6v5gyár,
amely olcsóbb és közepes minőségű konfekdószöveteket gyári, jt. lilék ellenében dolgozó
kéPVÍSeiőt (ügynököt)
keres, aki Nagykanizsa környékéi rendszeresen beutazná. Ajánlatok .Szövőgyár 242\' jeligére Blockncr hirdetőjébe Buda pest,Srmme\'weis-u.4 küldendőit.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR
1926. Április 17—28.
Legjobb bevásárlási alkalom. Vámszabadraktár.
Szálliltási-, ulazási- és vizűm-,
kedvezmények. Képviselőiek-\'a bel- és kallöld nagyobb városaiban. Egyidejűleg nemzetközi bőripari kongresszus. Szállást és teljes ellátást blztoslló ,3 nap Budapcslen" c. jegyfüzelck 1 millió magy. kor.
Központi iroda: Budapest, V., Szemere-utca 6. Telcton L. 961-22. Mi
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
özv. Löbl Henrlkné szül. Hahn Mária fájdalommal jelenti, hogy hön szeretett férje
Löbl Henrik
életének 76. ét boldog házasságának 52. évében hosszai betegség után elhunyl.
Felejthetetlen drága lialo\'.lunk földi maradványait f. hö 20-án délután 4 órakor fogjuk a helybeli izraelita temető halottasházából örök nyugalomra kisérni. Nagykanizsa, 1926. április 19.
Lévai Atoll (Budapest), LObl Mér (Ncwyok), t.ibl 141a, Rotti Adollaé
»züt LOM Glzatla (Zagicti) ,:yeniieket. Sav. Hikn Mlktá.é azöi W.in H«rti. Lévai Adollní Mtll. Waliz Ida. özv. Löki KAralyaé ízül. Rl.fca.r R4za. I.öbl Bt tini uol Krausz Rözsl menyet, Rotk Adott veje. Löbl Kátaly livéta. »i»UI éa dédanokija.
Nyugodjon békében I
Mindenféle
készit
• 4
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
AZ ÁLLATOK VILÁGA
EGY KÖTETBEN
szerző arcképével, 10 színes mOnielléklellel, 24 egész oldalas és 120 szövegközi! képpel, diszes egész vászonkötésben MEGJELENIK EZ ÉV W/UUSÁBHW
LÍGRÍDY-GENIUSKlflDlS
ATERMESZET-BARATOK
gazdálkodók, erdészek, vadászok, tanárok, diákok
BIBLIÁJA
a nagy német tudósnak ez a csodálatos szépségű mllvc
SIESSEN
megrendelésével
MEGTAKARÍT
20 pengői, ha már most előfizet rá. 65 pengő (812 500 K) bolti ár helyett
45 pengő (562.50010
kedvezményes
előfizetési árért öt
havi törlesztésre
bármely könyvesboltban,
vagy a kiadónál: BUDAPEST VII, ILKA-U.31
GENIUS R.T.
Előfizetéseket felvesz lapunk kiadóhivatala.
al
Nyomatolt a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olenbeck Károly.)
K. évfolyam, 88. szára
Nagykanizsa, 1928 Április 21. szerda
Ara 1800 koron*

• o
POLITIKAI NAPILAP
tortu,tM< H UaMhatal Min htwwtu Mitoi 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
EHt«t«l in: Eo 30.000 » Kin. bán ...... - 90.000 I
H ATÁRMESGYÉN
u.
(K. B.) Kllencvenháromezer négyzetkilométeren nyolcmillió lélek — lehetetlen, hogy ezt a népességet eltarthassa ez az ország — halljuk Itt is, ott Is a megállapítást. Lehetetlen követelmény? — nem, meg kell lennie I
Belgiumban 30.000 négyzetkilométeren 7 í?s fél, Hollandiában 34.000 négyzetkilométeren 7, Svájcban 41.000 négyzetkilométeren 4 millió ember él.
Tudjuk, hogy mások a viszonyaik, egyíküknek-másikuknak gyarmataik is vannak s gazdasági berendezkedéseikben elő^ nyösebb helyzetben vannak, mint ml vagyunk. Mégis az a meggyőződésűnk, hogy kílenc-venhároiüezer négyzetkilométeren meg kell élnie annak a 8 millió léleknek, kiket soreuk ehhez az anyaföldhöz köt.
Magyarország agrárállam. Az őt környező államok egyrésze szintén az; egy részük ipari országok. Azonban mezőgazdasági viszonyaink is elszomorító képet nyújtanak a statisztikai ösz-szehasonlitás szemüvegén át nézve átlagterméseinket. Búzában Belgium 135, Anglia 12.70, Németország 12.50, Franciaország 8.10, Ausztria 7.30 méter-mázsát termel kat. holdanként. Magyarország nem egészen 6 50 métermázsát! Rozsban 5.5 termésátlagunkkal- szemben a fennebb felsorakoztatott államok mind előttünk állanak. Ugyanez áll az árpára és zabra nézve is. Burgonyában az átlageredmény \'43 q. míg Belgiumban 88. Németországban 76, Angliában 70, Ausztriában 64, Fran-. ciaországbán 55, stb.
A tejjet-mézzel folyó magyar Kánaánt tehát még Ausztria is megelőzi terméseredményeiben\'
Szinte a végtelenségig loly tathatnők ezt a szomorú statisztikai összehasonlítást a magyar gazdálkodási eredmények Hátrányára.
Igaz, két dolgot ne feledjünk el. Az egyik: aniig Magyarországon kai. holdanként csak 10 i. kg. esik a műtrágyákból, addig |\\ Belgiumban 189, Angliában 161,
Németországban 150 s Ausztriában Is 22 q műtrágya esik egy kat. hold földre! .A másik: a mezőgazdasági gépeknek össze-hasonlilhatatlanabbul kiterjedtebb alkalmazásai
Évtizedek óta fennen hirdetjük a tőbblermelést, de a való életben a termésátlagok alig szátnbajöhető emelkedési mutatnak. Az a sok propaganda és a reájuk fordított milliárdok vajmi kevés eredménnyel járlak. Valahol mindeneseire hiba van; mi ezt a hibát földmivelő népünknek épen a középosztály részéről történt elhanyagolásában. a kellő intelligencia hlá-| nyában, a példiadás rendszer-I telenségében s Igen nagy részben tőkeszegénységünkben és a mezőgazdasági művelésiek nagy mérvű elmaradottságában ismerjük fel. Túlságosan konzervati-vek Is vagyunk ahhoz, hogy gyorsabb tempóban áttérjünk az Intenzivebb mezőgazdasági kul-turára.
Agrárreformunk Is nem ugy ment végbe, amint azt a nagy nemzetgazdasági érdekek megkívánták volna.
Elismerjük, hogy a nemzet gerince a középosztály, de alapját a gazdatársadalom képezi. Magyarországon túlteng a hivatalnoki osztály s leheletlen állapot az, hogy 4 millió őstermelővel ugyanennyi egyéb foglalkozású egyén álljon szemben. A közszolgálati alkalmazottak száma a háború előtti (1910) 3.4 százalékról felszökött 4.2 százalékra, az ipari foglalkozású egyéneknek 17 százaléka 20.5 százalékra, a közlekedési alkalmazottaké 3.2 röl 4. l-re, viszont az őstermelőknek 62.5 százaléka leszállt 56 százalékra!
A hivatalnoki osztály létszámát jelentékenyen lecsökkentették. Ez a „leépítés" azonban csak a szellemi proletariátust szaporította s nem növelte meg azoknak számát, kik termelő munkát végeznek! Pedig a helyes gazdaságpolitika azt kivánla volna meg, hogy az állami adminisztrációban és magánalkal-mazásbnn feleslegessé vagy legalább is nélkülözhetővé vált
egyének gyarapítsák az őstermeléssel foglalkozóknak a számát. És ezt az eredményt nagyon szépen meg lehetett volna oldani a gyakorlatban is. ha a blrtokre.formot akképen hajtotta volna végre a törvényhozás és a kormány, hogy lehetővé tette volna számukra a mezőgazdasági foglalkozást. Intelligens elemekkel fel kellett volna fris-
sitenl a kisbirtokos osztályt, megadni az elbocsátott tisztviselőknek a gazdálkodás lehetőségét és eszközeit is s ezzel a móddal is előmozdítani az egészségesebb birtokmegoszlást és az annyira kívánatos többtermelést. E helyeit azonban néhány tlz vagy százmillió korona végkielégítéssel egyszerűen szélnek bocsátották őket.
Pallavicini őrgróf súlyos vádjai Rakovszky István belügyminiszter elten
Bizonyítékait azonban nem tudta előterjeszteni Rakovszky nyomban megcáfolta Pallavíc.ni »ádjait X kormány soha tussolási gondolatba nem ment bele A közoktatásügyi miniszter beterjesztette a leány középiskolákról szóló törvén,javaslatát
Budapest, iprlttl 20 \'
A nemzetgyűlés mai üléséi viharossá telte Pallavicini őrgről felszólalása. Az első szónok Schandi Károly dr. földmlvelésügyi államtitkár volt, .-ki reflektált Hegymegi azon támadásaira, amelyek csongrádi beszédével kapcsolatosan érték. Kijelentene, hogy kifogásolt szavait azokra értéllé, akik a demokralikus blokkban egyesültek, nem a lobbi ellenzéki képviselőkre.
Pallavicini őrgróf felszólalásában a frank-ügyről beszél nagy viharok és a jobboldal állandó közbeszőlásai közepette. Ujabb bizonyilékokal állit elő. Windischgtilz szerint a kormány is tudóit a szokolhamisltásról és beismerte, hogy ő Is tagja voll a titkos társaságnak és szintén tagja a titkos táraiságnak a belügyminiszter, a miniszterelnök, Sz\'rachc lóügyísz és Töreky tanácselnök. Azt állította beszédében, hogy Zadravccz htván tábori püspök azt mondotta Mikes János gröl szombathelyi püspöknek, hogy a legjobbhiszemüséggcl járt cl meri .István gazda" mindenről előzetesen tudott.
Nagy tiltakozás tört ki erre a jobboldalon és különböző ellentmondásokat kiabálnak Pallavicini örgrőf leié.
Ezután arról beszél, hogy annak idején a hamis szokolokat Nádosy országos főkapitány parancsára egy csendórtiszl hozta be Gráczból. Azt állítja, hogy Rakovszky Iván belügy miniszter megbízást kjpoll, hogy 1 szokolokat értékesilse. (A baloldal-
rófazOtlilljAVRakóvszky leié: Mondjon lel Rakovszky Pallavicini felé kiáltja: Közönséges hazugság I Ugyanezt kiállják a kormánypirll képviselők is. Pallavicini kijelenti, hogy Rakovszky ennek a megbízásnak nem telt eleget. Rakovszky közölte, hogy az ötszáz szokolosok nem elhelyezhetők, inkább helyezzenek cl ötveneseket. E szavakra is nagy za| tör kl. A jobboldalon felháborodva tiltakoznak a vádak ellen. Az elnök kijelentene, hogy Pallavicini súlyos vádat emelt a belügyminiszter ellen. Elvárja, hogy bizonyítékait azonnal terjessze elő: Amennyiben ezt nem teszi, a házszabályok értelmében eljárnak ellene. Pallavicini azt moAdja, hogy nem tudja bizonyítékait itt előterjeszteni. Az elnök ismételt figyelmeztetésére sem áll elő a bizonyítékokkal, miután az elnök Pullavlclnit mentelmi bizottság elé utasítja. Pallavicini a kormányt u|abb lusso-lásul vádolja.
Rakovszky Iván belügyminiszter azonnal válaszol. — Szerinte a szokolhamisilási vád nevetséges. Azt mondja, hogy kapott megbízási, de arra nem vállalkozott. Amikor hazafias gondolkozású emberek leikeresték, kijelentette, hogy nem hajlandó résztvenni ilyen mozgalmakban. Ismételten cáfol|a a tussolási vádat. A kormány semmiféle tussolási gondolatba soha nem ment bele.
A belügyminiszter beszéde alalt a karzatról összegöngyöli Iralcsomag bullolt az ülésterembe és egy hang
» ZALAI KÖZLÖNY
1926 Április 28_
etl kiáltotta: Segítség.1 A jelenlevő detektívek azonnal lefogták. Kiderült, hogy Dorogi László. Az exaltált ember zavaros fogalmazási! irredenta iratot dobolt le a terembe. Dorogit a főkapitányságra vitték, ahol elmeállapotát meg fogják vizsgálni. A belügyminiszter azzal fejezte be beszédét, hogy Pallavicini egész felszólalását jellemzi az a kijelentése, hogy 02 egész beszid/l következtetésekre alapította.
Alföldi Béla a kormány iránt bizalommal viseltetik, a költségvetést elfogadja.
Propper Sándor beszédében a sajtószabadság kérdését teszi szóvá és azt állilja, bogy Magyarországon nincs sajtószabadság, mert hiszen a sajtó felett mindig olt függ a betiltás veszedelme.
Bethlen miniszterelnök: Ez is olyan állitás, mint Pallavicinié.
Propper ezután Pallavicini felszólalására reflektál. Pallavicini azt mondotta, hogy a miniszterelnök lagja a titkos társaságnak, mint ahogyan lagja Sztrache koronafőügyész, Ra-kovszky belügyminiszlcr, Töreky és mások.
Bethlen István grót; Ez mind nem igaz. Állítani mindent lehel. Ép ugy állithatom azt, hogy ön Is tagja a titkos társaságnak
Propper: Pallavicini súlyos vádat emelt a belügyminiszter ellen.
Bethlen: Ezt a belügyminiszter már megcáfolta.
propper: Azt mondolla, hogy Ra-kovszky vállalkozott az ötszáz szo-kolosok terjesztésére. (Nagy zaj. Az elnök Proppert rendreutasítja.)
Klárik Ferenc: Tessék Pallavicinit a biróság elé állítani.
Bethlen: Majd a biróság tisztázza ezt az ügyet.
Propper: Pallavicini vádja ulán a kormány egyetlen pillanatig sem maradhat a helyén.
Perlaky: Ilyen formában bármely pillanatban meg lehelne buklalni egy kormányt.
Propper: Pallavicinil, Sigrayt és Mikest tanuként kell kihallgatni. A bíróság azonban a kormányra nézve kellemetlen tanukat nem hallgat ki.
Elnök Proppert ezen kijelentéséért másodszor is rendreutasítja és figyelmezteti, hogyha igy beszél, kénytelen lesz tőle a szót megvonni.
Propper: Két ut áll a kormány elölt. Vagy megindítja a sajtópert Pallavicini ellen, vagy vádaláhelye-zésl indítványt lesz maga ellen.
Két órakor az elnök az ülést egy félórára felfüggeszti.
Egy órás szünet ulán Propper folytatta beszédéi és kijelentene, hogy a szociáldemokrata párt évek óta követeli a titkos lársasigok feloszlatását. A titkos társaságok ellen egyetlen orvosság van, a közéleli légkör megváltoztatása. Amig a kormányt diktatórikus hajlamok vezetik, mindig lesznek ilyen lársuságok. A kormánynak egyszakaszos törvényt kellene hozni, amely kimondja, hogy a hivatali eskün kivül letelt eskü mind érvénytelen. A gyülekezési szabadságról T^élt ezután és kifogásolta, hogy a kormány nem engedi a május elsejét megünnepelni. Szociális javaslatokat sürget.
Bud János pénzügyminiszter: Beszéljenek kevesebbet, akkor erre is sor kerül.
Propper Sándor a költségvetést nem fogadja el.
Ezután Klebelsberg Kunó vallás-és közoktatásügyi miniszter beszélt. Beterjesztette a leányközéplskolákről és a leánykollégiumokról szőlő javaslatot. A javaslatot a közoktatásügyi bizottsághoz teszik át.
Elnök ezután napirendi javaslatot lesz, mely szerint a legközelebbi ülést holnap délelőtt tartják a mai napirenddel.
Az interpellációs könyv felolvasása ulán az ülés hat órakor véget ért.
Miniszteri rendelet a lakbérek ós boltbérek ügyében
A hivatalos , lapban három rendelet jelent meg a lakbérek és boltbérek ügyében. Az első miniszteri rendelet kimondja, hogy az 1926. május l-én kezdődő bérnegyedben is részletekben lehet fizelni az esedékes bért. Más megállapodás hiányában három egyenlő havi részletben lehet fizetni az esedékes béri. A részletfizetés azonban nem terjed ki a közüzemi költségekre. A másik kormányrendelet kimondja, hogy a községekben már május l-én teljesen felszabadul a lakásforgalom. A harmadik rendelet intézkedik a városokban levő üzlethelyiségek béréről és felmondásáról. Eszerint 1927. február l-lől kezdve lehet felmondani az üzlethelyiségeket. Az üzletek bérc augusztustól kezdve a szabadforgalom helyreállításáig tovább emelkedik és erre nézve a rendelet skálát állapit meg. 1926. augusztusában az üzlethelyiségek tiszta bére az 1917. november I-i alapbér 58 százaléka lesz, 1926. november I én a 68 százaléka és 1927. február l-én pedig a 75 százaléka.
A felmondást ugy szabályozták, hogy abban az esetben, ha az üzlethelyiség egy évre számított alapbére az 1200 aranykoronát meg nem haladja, akkor 1927. február 1-től számított félévre lehet felmondani, ha pedig meghaladja, akkor ugyanattól az időponttól egy évre.
A Nemzetközi Vásár három első napja. Budapestről jelentik: A huszadik nagy vásár három nap óta a legnagyobb látogatottságnak örvend. Üzletkötések, dacára a súlyos gazdasági viszonyoknak,! szép számmal történnek. Különösen a megszállott területek és a Balkán kereskedői érdeklődnek a magyar ipar iránt. A szegedi paprika iránt is nagy érdeklődés mutatkozik.
A szolnoki tűzvész ügyében a rendőrség három embert gyújtogatás gyanúja miatt őrizetbe vett. Nénany ujabb örizetbevétel várható.
AZ APJA FIA
Irta: Németh BOlke
Meleg tavaszi nap sütőit a földre. Kinn a mezőn már sorra borultak a göröngyök az eke nyomában s a föld szélén barna zsákokban volt odakészítve a raknivaló burgonya.
öreg Horváth Mihály benn állt a major udvaron és pörlekedett a cselédnéppel. már kora reggel óta. Ma, ugy látszik ballábbal kelt fel, mert minden bajára volt. Ez sem tetszett, az sem tetszet, mindent rosszul tettek neki. A cselédnép csendesen hallgatta a zsórtölődést, mert tudták, hogy nem jó beleszólni a pörbe. Heves indulalu ember voll a gazdájuk; ütéstől sem riadt vissza, kiabálástól sem, tehát csak hagyták, hogy hadd beszéljen. Igy még csak elkerülhettik a nagyobb patáliát.
A Ha, ifjú Horvát Mihály most ért be a fahordó szekérrel az erdőből. Meghozták a kivágott fák ágait, nehogy ellopkodják a gombaszedók. A liu városon Járt iskolába, most tette az érettségit. Csak ezt akarta az apja, aztán befogta a gazdaságba otthon. Nem volt rá szüksége, hogy egyetemre menjen, hisz lesz megélni valója itthon a házoál isi
Az öreg szigorú szemekkel nézett a begördülő szekerekre. A legutol-
són ült a fia, de legelsőnek ugróit le s kijelölte a helyet, hogy hova dobálják le az ágakat, aztán kalapját megbillentve elment az apja elölt, hogy helyei csináljon az embereknek.
Az apja ránézett. Valami kis büszkeség dagasztotta a szivét. Szép, erős volt a liu, fiatalsága teljében, szélesvállu izmos, mint egy ifjú gladiátor. De a másik percben már keményen rámordult az apja, hogy miért késtek annyit. Már rég megjöhettek volna, mikor ludja, hogy itthon is szükség van az emberre.
A fiu elpirult a szégyentől, hogy itt a szekér elölt szidja le az apja, de belső remegését leküzdve, látszólag nyugodtan feleli.
— Nem leheteti előbb jönni, mig nem végezlünk 1
Az apa meglepődve fia dacos válaszán, kiabálásra fogta a dolgot, hogy igy-ugy; azért neveltetett urat belőle, hogy gorombább legyen az apjával, mint a cselédgycrekek. Más apa otthon fogta volna és húzni kellett volna a napokat dologgal, verítékkel; ez meg ur lett, ur, -most goromba az apjával.
A fiu szótlanul állt, remegve az izgalomtól. A cselédek halkabra fogták egymás közt a szót, nehogy még nagyobb indulatba hozzák a gazdái; de ö csak lovagolta bele
önmagát a haragba. A végén már közeledett a fiúhoz; megáltt előtte két lépésre; az arca lilavörös volt a haragtól és ugy dörögte:
Más apa ilyenkor agyonülné a fiád — s felemelte kezét ütésre. Ebben a pillanatban, mint egy fiatarpárduc, a fiu odaugrott a farakáshoz, felvett egy csaptató ágat azt maga elé tartva ugy kiabált:
Üssön meg, de visszaütöm I
Az öregebo Horvát megtántorodott. Elállt a szava; mázsás nehéz lábbal vánszorgott a lakás felé. Útközben motyogta:
— Megakart ülni, megakart ütni, engem, az apját.
Ezt nem bírta elviselni. Bement az elsötétített hűvös szobába, ledobta magái a kanapéra — s a nagy erős, hatalmas etnber sirt, mini e8y gyerek. Sirt keservesen.
A felesége bejött a szobába. Már tudta a történtekéi s mikor látta megtörve az urát, szomorú lehajlott fejjel csak annyit mondott, mintegy magának:
— .Az apja fia".
Az öreg fölkapta a fejét, ránézett
az asszonyra s bánatában, haragjában, megszégyenülésében is, helyeslőleg bólintott, mint aki az igazságot hallja.
A mesternél
Látogatás Sass Ferenc műtermében
Nagykanizsa, április 20 A műterembe vezelö barátságtalan arcú ajtó előtt megállva, épen nem mondható könnyednek az a moz-dulatom, mellyel lenyomom annak kilincsét. Pedig a következő pillanatban egy kedvesen meghitt társaságba csöppentem bele. Számtalan ismerős és ismeretlen porlrait szeme tapadt rám, mintha csak ök vennék szemügyre a hozzájok betolakodó látogatót.
Valószínűleg zavarba is jötiem volna ennyi szép asszony, huncut-szemű lány és rózsás arcú bácsikák fixirozására ha nyájas előzékenységgel a Mesler nem közeledik felém s ál nem segil a portrait-szemek kereszttüzén.
A következő teremben meglepetésem néma csodálkozásba olvad belé.
Első impressziómmal azzal gyanu-silom meg a Mestert, hogy benn-feledte magát a közelmúlt nagyböjt miszleriózus hangulatában.
Amerre csak nézek, mindenfelé Krisztus fejek néznek felém szinte döbbenetesnek mondható változatok-ban. Mindegyik más és más, bár mindegyik ugyanaz az .Istenember", kit a Mester lázasan kutat, keres... Egyik mást* nagy tetszést és elismerést vált ki belőlem, de a Mesler sziláján hárítja el magatól, mondván, hogy nem az... egytk sem az... akit ö keres. Ez mind csak lazae keresés produktivitásai...
Pedig elismerésre méltó maga a nagy ellentétek változata is. Mig egyiken a határtalan szelídség mély átgondolásban Jut érvényre, a máslkon a kemény vád, az egész emberiség ellen domborodik ki. Itt a lelkifájdalom, — amott a nyugalom isteni fönsége... És így tovább.
Arcában a felhullámzó és visszaparancsolt érzelem heróikus legyűrésé őszintén Jul érvényre. A leg-lenségesebben ugy arányaiban, mini elgondolásában Jézus siratása cimü nagy képe hat. Nagyon szép ennek a tervvázlatnak egész elképzelése a halolt Jézussal s az ól sirató szentasszonyokkal.
Jézus arcán, testén olt van a halál merevsége; lecsukott szemén a Mester keze olt hagyta a hitet, hogy azokat nem az örökálom zárta le. Művészi elrendezettségükben hatásosak a sirató asszonyok alakjai s a távozó tanítványok silhouettjei.
Van ezenkívül sok szereteltei megfestett tájkép, csendélet és más szép kép is a műteremben. Sassné főleg virág csoportjaival brillíroz. Csupa pazar színpompa tobzódása, élet és természetesség tükrözödik vissza róluk, Megkapó a balatonparti holdas éjben egy fához támaszkodó merengő aktja. Az éjszaka kékes, tompa színeiből kibontakozó viz néma mozdulatlansága.
Mikor meglehetősen fáradt szemmel s a műteremben nyert impresszióimmal kissé fáradtan lépdelek le a lépcsőn ki a zajos utcába, valahogy szeretnék feljovökkel találkozni, hogy minél többen lássák Sass mesler vásznait. A Mester legközelebb kiállítást fog rendezni müveiből. Jól megérdemelt sikert kívánunk neki vállalkozásához. B. Barótl Rya
Elmaradt Zichy Vladimír szembesítése Rábával. Zichy Vladimír grófot ma akarták szembesíteni Rábával. Miután Zichy időközben eltávozott a fövárosből, az idézésnek nem tehetett eleget, igy a szembesítést » hét végével tartják meg.
1926 Április 17
ZALAI KÖZLÖNY S
A vízvezeték kötelező bevezetése
A város felterjesztéssel fordul a népjóléti miniszterhez a közüzemi pótlék ügyében — Vízvezetékkel bíró utcákban április 25-ig minden házba be kell vezetni a vízvezetéket — A vízdíjakat május 1-től bc nem vezetés esetén is behajtják
Nagykanizsa, április 20
Nagykanizsa válos vizveze^k-rendszerének kiépilése a rendelkezésre álló anyagi erők arányában évről-évre előbbre halad s vele mindinkább rendeződik a város vízellátása és kialakul Nagykanizsa sok tekintetben nélkülözőit városi jellege.
Mindez azonban áldozatot is követel a város lakóitól, mert hiszen a nagyközönség céljait szolgáló létesítményeket annak hozzájárulása nélktll megvalósítani még a régi gazdagabb időkben sem lehetett.
A városi tanács most falragasz és hirdetmény utján hivja fel az érdekelt ház- és telektulajdonosok figyelmét arra, hogy Nagykanizsa vizve-zeték-szabályrendelete, mint köztudomású, tavaly május 1-én életbelépett. — A szabályrendelet szerint ugyanis 1926. április 25 ig minden ház- vagy telektulajdonosnak, kinek ingatlana közhasználatnak már átadott vizvczeték-vonal mellett fekszik, ingatlanait össze kell kölni a vízvezetékkel, magánvezetéket, kell létesítenie s azt tizemben tartania. — A dljszabásszerü vízdíjakat pedig, akár bevezeti a vízvezetéket, akár nem, az említeti lelek- és háztulajdonosoknak meg kell fizetniük s azokat titok május 1-től kezdve már be Is hajtják.
A Sugár-ulon a bekapcsolás ha-tí/ideje május I., egyéb vízvezetékkel ujabban ellátott ulcákban november 1.
* Mini ismeretes, a népjóléti minisztérium a lakbérek Időszakonkénti megállapításánál a közüzemi pótlék kulcsát kétféléképen állapítja meg : vízvezetékkel bíró városok részére 4, vizvezeléknélküli városok részére 2 százalékban. Ezek után vilás lehetne, hogy Nagykanizsán hány százalékos közüzemi póttékoTVUl fizetni, mert hiszen Nagykanizsán egyelőre az a helyzet, hogy a városnak csak egyes u\'cáiban van viz-Süeték.
Ennek a kérdésnek szabályozása végett a véros most felterjesztéssel fordult a népjóléti miniszterhez, mely-ben kéri, hogy a közüzemi pótlék kulcsát Nagykanizsára nézve ugy engedélyezze, hogy a vízvezetékkel cliáloll utcákban lakók 4, a vízvezeték nélküli utcák lakói 2 \'/» közüzemi Pótlékot fizessenek, igy a város sem lenne megterhelve a közönségének nyújtott előnyök folytán származó költségekkel; viszont a vízvezeték nélküli utcák lakólnak sem kellene indokolatlanul viselniük olyan terheket, melyekért csak a vizvezetékes u\'cák élveznek előnyöket.
A kérdés rendezése annyival is sürgősebb, mert ha a vizvezetékes tózek tulajdonosai nem fogják a vízvezeték terheit a 4»/o-os közüzemi Pótlékkal részben átháríthatni lakóikra,
kik a vízvezetéket használják, akkor valamennyien kérni fogják, hogy a kötelező bekapcsolás határidejét bizonytalan ideig meghosszabbítsák. Ezeselben pedig lesz Nagykanizsának vízvezetéke, de nem lesz, aki hisználja s az improduktív—milliárdok, amik építkezésében fekttsznek, a fenntartási költségekkel csak a város és vele mindecegyes lakója terheit fogják sulyosbilani.
■. i- /ta^^M, 1 ^\'« "i y» ......
A Baross-Szövetség évi közgyűlése
A Szövetség felír a vármegye törvényhatósági bizottságához és a varos nemzetgyűlést képviselőjéhez az egyfázisú forgalmiadórendszer ügyében Egyhangú állásfoglalás a Központi Anyagbeszerző ellen
Nagylunlzaa, április 20 A nagykanizsai Baross Szövetség Gyenes La|os elnöklete alatt rendes évi közgyűlését tartotta a Keresztény O\'lhonban. Az elnöki megyitó után Dedovácz Béla jegyző előterjesztette vezetőség jelentését a nagykanizsai fiókszövetség mult évi működéséről.
A jekntésbői többek között megtudjuk, hogy a fiókszOvetség a vándoripar kiterjesztése ellen állást foglalt. Eljárt az illetékes fórumoknál a kislakás építési akciónak a vidékre való kiterjesztése érdekében is. Bejelentette csatlakozását a hadikölcsö-nök valorizálása érdekében indított mozgalomhoz stb.
Kutassy Kálmán péuztárnok a zárszámadásokat és a jövő évi költségvetést terjeszti elő.
A közgyűlés a köllségvelést elfogadja.
Gyenes Lajos elnök indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy állást foglal a Központi Anyagbeszerző tervezett felállítása ellen és köveleli az egyfázisú forgalmiadórendszer behozatalát. ily értelemben felír a vármegye törvényhatóságához és megkeresi a város nemzetgyűlési képviselőjét.
Majd a tisztikar választására került a sor.
Elnökké lett újtól egyhangúlag Gyenes Lajos megválasztva. Alelnök Unger-Ullmann Elek. Uj választmányi lagok Teutsch Gusztáv, Vitéz Tóth Béla és Bojtor József.
A közgvülés elhatározta, hogy a folyó hó 25-én az OMKE-vel és Ipartestülettel együttes tiltakozó gyűlést tarl a Központi Anyagbeszerző felállítása ellen.
A Nagy Ernő-féle bünper mai főtárgyalssát kilenc órakor nyitotta meg az elnök. A mai nap is a tanuk kihallgatásával telt el.
Javult a munkapiac. Az állami munkaközvetítő hivatal jelentése szerint a munkapiac helyzete márciusban javult.
Szeged küldöttsége a kormányzónál. A kormányzó ma déli
12 órakor fogadia Algner Károly főispán vezetése mellett a szegediek küldöttségét. A küldöttség a szegedi egyetemi építkezések alkalmából tisztelgett a kormányzó elölt és limo-gatásál kérte .íz egyetemi építkezések befejezésének Idiclövélc teléhez.
NAPI HÍREK
BAPIREHD
Április 21. szerda
Római katolikus: Sz. Józs. olt. Protestáns: Anzelm. Izraelita: IJar hó 8.
Nap kel reggel 5 óra 02 perckor, nyugszik délután 6 óra 57 perckor.
Mozi. Uránia: Férfiak bálványa, egy táncosnő regénye; Hiszékeny Béni bácsi; Sicc és a csodalámpa; Angol hiradó. Előadások este 7 és 9 órakor.
TÉRD-VIRÁG
a legújabb csudabogara Divat őkegyelmességének. A tavasz hozta ezt is, mint a többi virágot. Ugylátszlk arra Amerikában, ahol ez a divat a sző szoros értelmében .lábra\' kapott, a tavasz roppant virgonc kedvében lehet, meri vlrdgfakasztő lázában nem elégszik meg a föld rögeivel, hanem virágokat varázsol a nőt térdekre is. Teszi pediglen ezt olyan formában, hogy drágakövektől szikrázó arany lérdperecekben alkalmazza a virágokat, a hölgyek rózsás tér-decskét fölött. Ezek a virágok szezon szerint mások és mások. A sorozat januárban bizonyára a Jégvirággal kezdődik; azután februárban hóvirág, márciusban Ibolya, augusztusban talán mákvirág, októberben borvirág stb. kerül a finomabb müvtl térd-perecekre.
Mig tehát Divat őkegyelmessége a nól tábor minél merészebb tevelkőz-tetésél irta fel programja jelszavául, addig a Jelclcomázás esztelen kultuszát szülte meg a ruhadarabok alól felszabadult részekre, igy elsősorban a térdekre. Kezdődött ez a térd kul tusz a térden viselt órákkal, folytatódolt a muff-horisnyakötőkkel s a tavasz elhozta rájuk jó virágokat Is.
Az egzotikus elgondolásokban tobzódó divat-különlegességek eme sorozatából mifelénk egyik sem tudott valami mély gyökeret verni. >t konzervatív Európa még a divat esztelen kilengéseivel szemben Is meg tudta őrizni önállóságát s a jó ízlés nevében csak kuriózumnak fogadta el a térdvlrágokhoz hasonló extravaganciákat.
Remélhetőleg a térdvtrágokal Is csak fotóriporterek hírlapi képeiről fogjuk erre mifelénk megismerhetni s az Újvilágnak a kialakulás forradalmas lázában vonagló ízlése nem fogja megmételyezni, az öreg Európának évsrdzadokon át még az újdonságokkal szemben is kiforrottabb ülését.
Talán a virágok szeretelte s az embert jóság között fennálló költői párhuzam szimpatikussá Is tudná lenni a virágoknak Ilyenforma kultuszát, ha u It\'rdvirdgok láttán nem jutna eszünkbe, hogy bazsarózsa, tulipán, rózsa és liliom helyett egy séges virdgtipust kellene megállapítani a térdcsatiokra s talán viselőikre Is: legyen pedig ez a jó — mdk-, virág. __(bl)
— Túszok miséje. A kommunizmus idején tusz gyanánt őrizetbe vett tekintélyes nagykanizsii polgárok őrizetbe vételük szomorú évfordulójától minden esztendőben istentisztelet keretében emlékeznek meg. Ezidén is április 22-én, holnap délelőtt 9 órakor lesz a túszok miséje a szenlftrencrendiek plébániatemplomában.
— Személyi hlr. Fábián Jenő dr. kultuszminisztérium! miniszteri tanácsos ma esle Budapestről Nagykanizsára érkezik.
— A városi építési bizottság Ölést tart. Nagykanizsa város képviselőtestülete építési bizottságinak magánépitkezési albiiollsága ma délután 5 órakor a városháza latiácstermében ülést tart.
— Megismétlik a „Szabadkai diák* előadását. Az Iparostanonciskola Énekkara állal többször a leg-|obb sikerrel előadott njgyhatásu irredenla-szinmOvet, a .Szabadkai diák\'-ot közkívánatra vasárnap még-egyszer előad|ák. Az elöadísra felhívjuk a nagyközönség különös figyelmét.
— A nagykanizsai telekkönyv-vezetőt állásra hirdetett baláridő a mai napon lejár. Beérkezeti összesen 27 pályázal, köztük több nagykanizsai. A letenyei kir. |árásbirósáR telekkönyvvezetői állásra pedig 8 pályázali kérvény érkezett a nagy-kanizsil törvényszékhez.
KULTU R ESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉLYEK:
Április XL A KwtMlíoy JAWkOfly N6*«r»l»t UnnonÜUkiuk huiiti KíJílutln Imilftm a Koron ítW:m<btn -Wolin • &»kot.
Április M. A» lp.roiUnon«Ukc4« Kerkc.r*mk •jinitíbdiu « Rwtoojrl-eU*! toftuUr»r»Vín cttt Ut
8 ^ijttilli ». Dokeiajrf Erői iOO{OfMtt]« t Kiirtod
""SS.T.T\' FvmSZHU. k^kw^
dlit<&<!iu t Pc-gJM F.(7Ut iufrU(a4»«a «iU Hl
9 *!&. í. A« UfUioyok Mlrta Ko»rt«*l<Wii(uk ,:Iim!4iJ»i« • Poljlrt EgjUt OJiyUíBi<i*a «tU íél
9 ». RcedJnlrt «t * Polgári Cgykt n«cy-
InltH wte KI s órakor.
Máiul P. HinjrvtfKBjr ■ pUblnU-Umplom f*no-
válisi >liMi Jirlri ■ Poljári tort«t anyl""***"
«tU Ml 9 «»kor.
MAJbi Z3. ritcbw diiiitílje • Kauiaó
untuanta filc » 6n*M.
Jimloi (. Ai IpuUC&UU UUrto íJHlUinttUtl fljuxpélyt
— Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés nagykanizsai kerülete április hó 25 én délclöll 11 órakor a városháza dísztermében évi rendes közgyűlést tart. Az elnöki megnyitót tartja Blankenberg Imre elnök. Titkári jelentés az 1925 évi működésről; az 1925. évi zárszámadás és az 1926. évi köllségelőirány-zat elólerjesztése és az 1926. évi tagdíj megállapítása; Indítványok szerepelnek a közgyűlés lárgysoro-zalán.
= A legjobb Jazz-Band a Szarvasban.
— Ifjúsági oktató film előadások. Tegnap délelőlt a reálginiázium, a polgári leányiskola, a II. körzeti, az izraelita és a kiskanizsai elemi iskolák nézték meg sz Urániában bemulatott ifjúsági oksité-flimeket: ,A folyó élete* cimfl földrajzi, ,Az ember kedvencei" cimü kulya-r.acska lilmet és .Az Északi Sark mcRhó-ditáia" cimfl vig|álékot. ftU délelőtt 8, fél 10 és 11 órai kezdettel a fém-Ipári szakiskola, a polgári fiui>kola és az I. körzeli elemi iskolák tanulói nézik végig az előadásokat tanáraik és tanítóik vezetésével.
— Díjmentes oktatásiad vevőinek hímzésben, tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens tanfolyamainűSínger-varrógép részv.-társatág. Figyeljen minU-készitraé-nyeinkie kirakatainkban.
ZALAI KÖZLÖNY
— Talajtani bizottság Nagykanizsán. Legközelebb talajtani kutatások indulnak meg az oiszág egyes részein. Két ilyen tudományos kutató-bizottság Zalamegyébe is érkezik: az egyik Nagykanizsa, a másik Zalasrenimihályra.
u. Ma a Szarvasban tané u legjobb Jaiz-Band-el.
— Körjegyző-válusztás. A halálozás folytán megüresedett kerka-szenlmiklósi kOr|cgyzói állásra Cstt Ferenc borsfal jegyzőt választolták meg. Csik Fcrcnc le fog mondani uj állásáról, ennek következtében u| pályázatot és uj választási tűznek ki.
— Uj nagykanizsai dalárda. Lengyel Oyula segédkáutor verdéiével megalakult a Nagykanizsai Katolikus Legényegylet lérli-kara. Az u| dalárdának, mely az dső két p.ótf.-ját mar meg is Ut tolla, egyelőre 24 lagja van.
— Partvédelmi munkálatok a Dráva mentén. TobbÍ2ben foglalkoztunk már a Dráva foldrabiásával, ami a jugoszlávok helytelen part-szabályozása következtében sóira szaggatja el a magyar part földterületeit. A kormány bizottságot küldött ki a pari felülvizsgálására, mely bizottságban a nagykanizsai folyam-mérnökség Is képviselve volt. A napokban czllgybcn ujsbb felülvizsgálat volt. Drávaerdöpusz\'áná! 100 méteres partraakaszt kell rOzse burkolatul megkötni, ami 580 millióba kerül az államnak. Babécsán évente 18 méter széles földsáv szakad a Drávába Barcs község is veszélyeztetve van. Itt 2 és fél kilóméiért kellene biztosítani. További par,omlások esetén az a vtuély fenyeget, hogy a Dráva betódul aJioll Dráva-mederbe és kettévágja a mezei földeket. A védelmi munkálatok iit 440 millió koronít igényelnek.
= Ma a Szarvasban tánc a legjobb Jazz-Bandel.
— A kórház-és iskolajavaslat Zalaegerszegen. Zalaegerszeg város képviselőtestülete rendkívüli közgyűlést larlolL A közgyűlés megadla a felbaialmazást a polgármesternek a kóiházépilkezési előmunkálatokra. Az iskols-javaslatoái izgalmss vita indult meg a Notre Dame nővérek által ajáiiiolt szerződés felelt. Végül is a javaslatot majdnem egyhangúlag elfogadták. A közgyűlés folytatását másnspra halasztották
Időjárás
A n&gvfcoiilau*l meteorológiai m«x-
IlKyeló fcleiuése: Kedden a húmér.-iX\' let- rc?2tl 7 órakor +118, déhitAn 2 órakor +35, este 0 óríkor +4-2. htlhóztt: Egész nap borult. Szélirány: Reggel Délnyugat, délben és este Északkelet. Napi csapadék mtnnyisigt:
A Metcoroifttfial Intézet |clc.tUv« wt-rint enyhe és jobbára változékony idó, helyenként esővel és némi hósütlycdéssel
1926 Április 21
— Meghalt n sümegi autóka fasztrófa egyik sebesültje. Mcg-irluk, h.gy Hűvös Salamon boilsi földbirtokos aulóji, melyben a seftt-rön kívül Hűvös gazdatisztje Ull, nekirohant a Marcal-bidnsk. A katasztrófa köve.lkeziében sulyosan sebesüli solfőr a sümegi kórházban meghall.
— Ha hangulatos estét aknr szerezni magának, jöjjön el a Szarvasba.
— Veszély fenyegeti a Világ-mozgót. Az állal.\'.nos üzleti p t\'gas e?y cseppet sem kíméli a búfclej tésnek egyébkénen természete eszközéi. a mozit r.eni. A baj e téren annyira krónikussá kezd válni, hogy maholnap az orvosi ludománynaX kell a dologgal foglalkoznia, mert az Uzlettelenüóg epioemikus Álmatlanságot szerez az üzletvezetőknek (ile nem csupán n rcoziszakmábiin I — Szerk.) Igaz, lingy más oldalról az orvosi tudomány elénk hasznát veszi az üzlet\'elenségnek, tneri éiváty\'a-lanság ellen nagy sikerrel ren leli a mozik rczstjéi, n\'ert az állandóan megeszi a napi hevéleti. A ViUgy mozgó egyidóre bebiztosította magát a tej ellen is, az orvosság ellen is, sőt a sorozatos rekord-bevételek (ó, szép békeidők!) idegekre menő veszedelme fenyegeti, meri sz utolérhetetlen Harry Pici. két Zoro-Huru és egy óriási Chaplin-film veri egymást a szombat-vasárnapi és következő műsorain.
— A csempészett cukor sorsa,
i Vidékünkön egyáltalán nem mondható ritkaságnak az Ausztriából csempészeti cukor. Hogy sokat csempészhetnek s hogy elég olcsón szerezhették, arra bizonyítékul szolgálhat, hogy csempészel! cukrol találni is lehet. A pénzügyőrök 21 doboz, tehát 105 kilogramm ilyt-n cukrot találtak egy vonalban s most keresik a tulajdonosát, aki ha nem jelentkezik, a 105 kilogramm cukrol egy hónap múlva clárvere.ik. Ugyancsak csempész-sziill\'ininyból s/Arma/ó 105 kilogramm cukioi pedig a napokban már el is árvereznek.
_ Csőd. A r-agyk.ir.iz-.ai lörvény-„,\'.ék Ftlrst Jé-z-.rf és Halczer Líszló nagykanizsai kereskedik ellen a csődöt megnyitotta. Követelések bejelentésének haiái ideje május 29.
— A temető fosztogatója. A
minap esia kél nagykanizsai fiatalember a szenlgyörgvvá\'í hepv aia.t enygy. nus embet; látóit, aki \'üllőmön hátizsákkal a halán jött a nagykanizsai katolikus temető fe:öl. Mikor közel érlek hozzá, meglátták, hogy a hátizsákban « temclól Firok-ról származó díszes lámpák és egyéb sir-díszek vannak. A fiatalemberek egyike a lolvaibsn felismerte K. K. somoeyszenlmiil.\'si elmehete;; féjlit, .aki állandóan a vidéken barangol. A lopott holmikat elveilék tőle éí bevitték a rendőrkapitányságra. A h!u-zKSkból5diszcssiilán-pa, egy gyO^V-*oszo:u és egy szalag keiül! elő A tettes kézrekeriiése ir.\'uil megtartom az inlézkedés.
— Találtatott .1 törvényszék folyosóján 66.000 K. Jogos lul tj.lo-nosa átveheti a lörvényszek I. em. 22. sz. szobájában.
— Elfogtak egy lopás miatt körözött leányt. Apillis elcő felében egy magit Beiényl Emn-.Snak nevező 21 éves, szegényesen öltözködött. netn ép--n bizalmat gerjesztő külsejű leány utazta & a Dunánlul klllönl\'öző városait, köztük Nagykanizsát is. Nagykanizsáról autón vitette ki magái Nagytécsére, mely al-kelommal nagyobb összegű T>énzl is láttak ná\'-a. N\'.gykanizsinil a/.onbin nem sikerült tov.-bb folyla-nia gyanús barangolásait. A a-r.dórség kezébe kerüli, hol szombathelyinek mondla m.-.gát. Szombalbelvrő: csakhamar megjött a válnsz: nem ieino-rik ott. Ennek elébolátása ut-n beváltott;:, hiv^y Tóth Emmának liiv-ják ésgyöugyösszenlkereszt\'-si (Vas-meg;e) lakos. Azt Is bevallotta, hogy édesanyjával összeveszel! s azért szánla rá rnagál dunáululi kóborlá-saiia. Aít azonban ír,ár nera vallotta be, hanetn a bűnügyi körözések lapjából derült ki, hogy Tóih Emmát a rumi ctendörőrs lopás büntette mia\'.t kötözi. Utazgatásai alalt is lopott -péuzból laiiolta fenn magát. Átadták a köiiv-.tS csendőrségnek.
— Sehwarcz Düis?. It.-irsv-.lt a tC.vwhNiV
Nagykanizsai Cinit.\'.r darabja tlzecer korona. Kapható kiadóhivatalunkban.
Schtvarcr ü»:v.s»1 céi-nét uti éo r.íi diuuárukh.:-: Icgsiolirtabí- "i ■•iolzálás.
A ZALAI KÖZLÖNY
PANASZKÖNYVE i
A ,,Vaskapu".fceli villanylámpa
Nagykanizsa, ijirilis Néhány hónappal ezelőtt a víros . fclazerellelett \'egy villanylámpái a .Vaskapu"-közben. Köillltelül egy hét óta ez a villanylámpa nem ég s a köz estefelé és éjjel a legteljesebb sötétségben van.
Ugyanebben a közben a köztísz-tasígi állapotok is a Icgboirlnjo. sabbak.
Hi-szük, hogy falszf\'hltsiinknak meg lesz a kivánl etedtnénye ugy a köznek világítását, mint tísztánlar-t.isál Illetőleg. AHirás.
SPÖRVÉLET
PVSK—NTE. A tavaszi fordulóban vasárnap utoljára j.llszik Ntgy-kanizsán bajnoki mérkőzést az NTE. Eileufele a Pécsi Vssu-ís Sporl Klub •esz, melynek csapata tavaséul :z I\\TE uián a legered ntiiyesebtiín szerep:!: a kerülőiben, egyetlen egy-sz r sem szenvedvén vereséget. A k\'.-t Ifgjobb fjnnában lévő csapsl klizdalmc méltán\' tart az írd-.klö-désre számol, de cs.k íitr.yiítan, bt.gy ti£ei|0:tidik itiiikörésín is rn.\'K tudja*\': ón, ni veretlenségéi az inTE; a baj.:r,\'ksig síemj>i>nijából nem fonlos a meccs, nieit a bajnokság NTE-tól már akkor sem vitatható cl, ha ki is kapna.
A délnyugati kttrület 1. oszt. bajnokságának állásaápi llls hó 19-én
■ 5 -. 3 c eí -e 14 J
„ « „ - ca ^
o 5 = — o X
J t ! 1 I ! i 3, o a £ < s -
NTE 14 13 I - 43 13 27
PSC 14 8 4 2 3.5 13 20
PVSK 14 6 4 4 31 6
KMTE14 6 4 4 25 21 0
KTSE 14 7 2 5 16 20 6
PAC 13 5 2 6 28 24 12
NZTE 14 3 1 10 13 J0 7
-KLTE 12 2 - 10 13 3 4
DVAC 13 I 2 10 11 __^
.. Vecveti RüJkál patMnyirW | huskmnalol. Kaphr.fi minden pn-ks\'.ian és drogériában.
_ Rádif. készülékek, alkalifczcj,
lámpák, hallgatók, hingos:ti beütök, telepek Smöí Antal rádió üzletisen kaphatók.
TAVASZI ÚJDONSÁGOK
és
Angliából behozott férfi és női ruha és felöltő szövetek
óriási választékban, oJcsá árakon
Kisfaludi és Krausz az Jrany Kakasához
Telefon 3-74. Kagykatitizsári, E«zsé!iset-Sér ZL Telefon a-74^
1926 Április 17
ZALAI KÖZLÖNY S
TÖRVÉNYSZÉK
Hat millió korona pónz-bUutetés a tisztikar megsértéseért A rault év július 20-án Körmenden tüz ütölt ki, amelynek oltásához a honvéd parancsnokság egy készültjei rendeli kl Nemesek Oszkár lóhadnagy élén. A főhadnagy állal wnt karh italmi kordont egy Singer Lánló nevü magánliszlviselö egy társával együtt megbonlolta, amiért , lóhadnagy sétló kilejezésckkel Illette óket. Singer ezért beadványt intézeti a nagykanizsai honvéd parancsnoksághoz a lóhadnagy ellen, amelyben a tisztikar ellen lealacsonyító és megszégyenítő kitételeket használt.
A honvédelmi miniszter engedélye alapján Singer Lászlói feljelentenék felhatalmazásra üldözendő becsületsértés miatt.
Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszék dr. Mutuhcnbacher-Wn\\M tanácsa előli, amelyen a honvéd liszlikar képviseletében megjelent vitéz Mornfrt Oyula ezredparancsnok.
Singer Lászó beismerte, hogy ö irta a beadványt, azonban azzal védekezett, hogy nem akart általánosítani. Majd elégtételül bícsánatoi kéli.
A kir. ügyészség a vádat lenlar-tolts. Dr. Krausz Aladár védelme ulán a bíróság
Singtr Lászlót bűnösnek mondotta ki felhatalmazásra üldözendő becsű-lefsértés vétségében és ezért hat millió korona pénzbüntetésre Ítélte, de az ítéletet három évi próbaidőre felfüggesztette.
A kir. ügyész a büntetés fellüg-gcsztése miatt felebbezett. Vádiolt és védője ellenben megnyugodott az Ítéletben.
MOZI
Uránia ma szerdin 7 és 9 órakor: Férfiak bálványa, egy csodaszép táncosnő regénye 6 felvonásban, lősztrepben a First Nalional nem régen elhunyt szinésznóje, Barbara la Marr, a szenvedélyeknek, szerelemnek gyönyörű asszonya.
Hiszékeny Béni bácsi; Sicc és a csodalámpnj — 1 felvonásban, vígjáték; Angol híradó.
CsülöifOk—péntek 7 és 9 órakor ízig vérig eleven mexikói történet: Clnquitn (A mexikói menyasszony).
KÖZGAZDASÁG
lőZSOh A mai értéktőzsdén az irányzat egyenlőtlen volt. A vezető pénzintézetek pengomérlegclt és osztalékait a tőzsde kedvezően ítélte meg, ugy, hogy Magyar llilel és Hazat Dank l —2% árnyereségre lellek szeri. A spekuláció élénken vásárolta a Vic-loiia részvényeket, amelyek közel őO\'/o-kal emelkedtek. Lanyhák voltak a Ganspjpirok, amelyek konlremín eladások lolylán 2—4\',»-kal estek, a többi vasipari részvények azonban barátságosan tendállak. Elgyengültek a cukorrészvények is, amelyek közül különösen a Mezőcukor szenvedett érzékeny vcszleséget. A többi ipari értékekben alig 1—2°/. árveszteség állolt be. A forgalom ma is csendes maradt.
ZSrlchl zárlat\'
«|U 1755CO Utóm. 251875, Nev.oi-H8.75 írni lel 193000 Milano 2081-03, Mo\'tfn.1 207 75 Orilln 123 30 Wien 12 05 5»l\\a375M.Plitel53l50. BuMpeiI 7Ő-GO, 56 00. He. -.irai 210 00. Beltiai" 911 50.
A budapesti Töxsde dowiaia-jeflyxéso
Vllati. Dtvlatfh
iir>i font xtrsc ut/u laiU(<in >I«I0 *»7I0
C-.i ka. 11 IMIM MpU lUi\'á MO-i
Ul»ti ias< i.ao-J Sarllt ilM7 17(47
<J*UU >II?S ri«7& (ÜUMl MM
■\'SAMU U. Z«li 2.J6 Rt tMasf S*7.J**0
tuuaa trt- »413 iJÍW *. Of4Uttl 141) -S7«0
t^i 30) 2X XllO IM4S IHtt
■SIl ll«4lt »u:t. »«j:»o
SU>4UO tUUlt tMttK)
»Mi UH? 1 tW mw.iuo
JUW.MMU. ICC** iC-íi fii* M; HII
Ota kw. 1MI0 I»7t0 rt*«t MU JUJ
IHiU h. U7»>a»i0 Siilta 1U1II
SMC* u. iO\'OOtlű tKWkhuto IIIOOII (0
<JTK >« iHtó tfWk |«SI 100U
ItlCO 111*0 IM\'k irio imw
\'IcrmeayiOuKle lu, Uaiar 75 kg-c« -127 500-4300*, II .fm 132 50U-4310.0 74 a»-ca 43553U-437.5W.. eaytt dunántúli í« p«ll .lueki 76kii.-oi 422500-4I5.0», 77 18 oa a27 5*1 - 430.001,, , t> ajl-M 430 5UU-432 5\'Xi h «*-Oi 412 500- 4ÓÍOO , .M 252.5UJ-257 1XH oaayai|ia 330u0u »J.ut»>. iZViáipa 280.IXW—3*5 000, « 255 0»~ .6S.WU, .inseil 197-ilO 202 0.0, iepo» 61XWOO-6IO.UUU. kolea 1Í01M. 195.UU0, ui|< I72JM-177.500.
bertéavaaár
-eibalUt 5253, melyoól eladaUantU viiaaa-■ múl <00 űrt). Elmiendű I8.OOU-18.5cO, ueaell IÖ.500-- 17000. rndelt kCaip 16.000 —16500, aOnnjü I4.0O0—15.000. eiaóiendk iker 17.000—17.500, maaodiendu I6.0U0-16500, anvúl IlllOÓ 18.0OU-2I.UŰ0. ualonn.
2U.OOO--.-.aau 21.000 - 21.s00.
lehajolt bua 20.000-21.000, nalonaaa lil .enti 2O.IKO-Z2 0DO. Utnyaai kóaepea.
GIPSZ}
l-a egeresi alabaslrom K 1950 l a . stukkatur . 1300 | legkevesebb 100 kgr. vételnél, kapható;
Sternberger és Deulsth |
festékkereskedésében Telalan: 3-97. t
njavo; Zrínyi Nyomdaipar <• Kónyv Moiaaaeaáa UT. Naizvkaalrx*
Tegyen egy próbát!
Koszi ény, csuz, iheuma, ideg-beugségek es egyéb tajdalmaknai használja a már kipióbált
delej-sót.
„Dclej-só" egy kincsesláda, Egészséget rejt magába. Minden háznak védangyala. Bajnak, búnak a hóhérja.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. * F.gy nagy csomag ára 20.000 kor.
Vezérképviselet: Szlávik Leó gyógyszerész Budapest, VIII., Szeszgyár-u. I. sz.
APROHIRDETESEK
Aa apróhirdetés dl|a 10 alól* 5000 kor. A clmizó i minden vaatagabb betűből álló izó kit aaónak ulmillallk. Minden lovlbbl izé dija 500 K. A hirdatóal dli «l5r«
flxotcndó a loigalmladóhozilizimltáaJvat
T.IJoa vlxvaxstókt- Sa tOrdá-axoba barandaxóaakat legoleaóbbin izalllt és aaeiel kadvaxó flxetóal tal-tóta lakkal Veleor Gépgyár,
Sugár-ul 16. \' 383
Ugy jöhizból való llu plnoórtanonc-nak a Szaivatban azonnal felvételik.
Kii kapui ratti oloaón eladó. Zrinyl
M\'klói-utca 2. 1256
Paródia <i Igiakocalk, hozzávaló ló-izeruámokkal együtt eladók. Zarkowltx hornagyketeikcdcíben, Kazlney-u. 35. 1258
Vízvezeték
azereléat, lürdószoba
berendezéseket
jóUlUual és
javításokat
szakszerűen
készit
SZEPESI IMRE
Telelőn M4. nasadofoi
,2.0 Zrínyi Mlklói-ulea 22.
panakSIoadnt bekcbcleaeate minden feszégben a legelónyOaebben éa líggyoi-aabban lolyóslltal Aoxél Ignáo péna-koleaonköavelltó Irodája Nagykanizsán, Fóut 3, aa. alalt. Kényaxarköloaön köt-wényakat veszek._387
Nói ItlszeiketeaVedóiegid 28 évea, álléat kara a, bármilyen mlnólígben Címe a kiadóban. _____1T70
Kitunó karaoaaayl
ú. éu UJBOR
1917. évi p*oaa«y*lMr Ulerenklnt la kapnaló Ion
HCMETE, Supár-ut axám.
köloaönkanyvtóraknak 100 kötet legény. Kllogtaleian, löbonylie leleáaaon koteioen. oletó áron eladó. Clm a kiadó-
hivatalban.______
Oaalódl hix 3 aaobival. mtlKkhelyl-aijekkel, több evre lud6. Bóveobel Jóaaef lóhereeg ul 85.__1254
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik lelejlhc-tetlen jó édesalyáuk
Pollák Ede
elhunyta alkalmából részvétükkel megtiszteltek és a végtlsz-tesaégén megjelenlek és akiknek nincs módunkban ezl személyesen megköszönhetni, ezulon fejezzük ki leghalásabb köszö-
nc,UnkeL A gyászoló család.
A kercsk. min. 92 903/XXII. tz. rendelete értelmében május 1-tól kezd\'döleg lugkövel 2 kg.-ig terjedő mennyiségben csak szabályszerűen elzárt bádogdobozban szabad forgalomba hozni.
Herkules lugkő
eredeti 128-130° Solvay (Lukavac, Bosniá) gyártmányú marónátron \'/a, Vt. Vi és 2 kilós bádogdobozokban csomagolva. Ifiji tittuill! Bitolll tutoü!
fi minőség kiválóságáért szavatosságot vállal:
SchUtzer S. és Fia
szappangyár, Pécs.
— Alapíttatott 1879. évben. —
NAGYKANIZSA, FÓ-UT 1.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem ■ nagyérdemu kOxónséget, bogy C»*ng«ry-«it I. ax. alatti
hentesáru üzletemben
a friss hus árusítását Is bevezettem.
Állíidóan friss sertés-, marha- és borjúhús, továbbá olvasztott zsír, háj és szalonna minden mennyiségben a legolcsóbb mpl áron kapható. Kérem a nagyérdemű közönség szíves
Babits L.jo.
is testet «* mtmroa.
■Meghivó.
A Oazdaságl Hengermalom Részvénytársaság Sormáson
évi rendes Xówisi!
1926. évi április hó 30 an d. u. 6 órakor Nagykanizsán, Király-utca 14. szám alalt tartja, melyre a I. c. részvényeseket liszleletiel megblvli Nagykanizsa, 1926. ápr. 10.
az Igazgatóság £ Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és felügyt ,, bizottság jelentése a 7000/1925. P ^ számú rendelet énelméocn kér \'„.,* meg.wlló mérlegről.
2. Haiározat a megnyitó mr ,r| valamint a részvények névérié\' J és azok számának megállapilá ia ^ ezzel kapcsolatosan az alapsza\' „i|vnV 3. §-ának módosítása tárgyát
3. Az 1924/25. évi zársz imadás elólerjesztése, a nyereség fe ioszt4s, és a felmenlvény megadár á ir4n.( határozat.
4. Felügyelőbizotlság 1 év rc |cudö megválasztása.
5. Esetleges iudilványoi t
budp ipesti HEM7 iTKÖZI vi4sür
1926.
illa 17-26.
Legjobb bevásái iás| alkalom. Vámszaba .Iraktár.
Szállittási-, utaz jsí- (s vizum-
kedvezn lények Képviseletek a bel- és külföld nagyobb • városaiban. Egyidejűleg ; nemzetközi bőripari I .ongresszus. Szállást és lelji a ellátási biztosiló ,3 nap Budape slen\' c. jegyfüzetek I milltf i magy. kor.
Központi iroda: Budapest, 1\'., Szcmere-utca 6. Tele fon L. 951-22.
rií^
7ALAI KÖZLÖNY
1926 Aprillt 21.
------ — i ll,J mlillö lövntelniü cKORlalhatA üzlct-
Házak eladásai - ek^j»i
U«bb Illat MÍn miginhiuk. - Házhelyek. Földbirtokok,.bérletek, m.lmok viliik közvetítése.
P4n.k8lo.«nk»1..tl«. ingltUnrí.
Balatontöldvirl lürdí r. t telekel.di..lv.l megblzv..
SZIGRISZT twnatlflnforqalml Iroda, F»ut 8. T.t.fon t»0.
Fegyvergyári „STEYR" kerékpár
^ccm
a Palma-kaucsuk-sarok és kaucsuk talp. Elegáns, mert ruga-nyosságával biztossá és öntudatossá teszi a járást; de praktikus Is, mert sokkal tartósabb és olcsóbb, mint a bőr és minőségben felQlmul minden más gyártmányt.
kizárólagos árusítója,
Eladás részletfizetésre Is Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító műhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, F6ut 8. »z.
B.zir-épQlet.
INe Üljön fel az Ügynökök rábeszélésének, hanem tekinlse meg a wilighlrO JJ
PFflFF-VflRRÓÖÍPEKET,
melyek minden más varrógépet felülmúlnak
Brandl Sándor és Fia
Dunántul legrégibb vsrrógépszakűzlete Deák-tér 2. m Telefoni 12.
Erzsébet-tér 18. szám.
HBRISNYBHBZ
Szarvas szálló épület.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyiikben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás pontos, Az áru olcsó és jó, Az üzlet száz évig Is fenntartható
Hirdessen a Zalai Közlönyben
KSnyvnyomda | Nyomtatványraktár | KSnyvktttészai k ft „ZALAI KÖZLÖNY" politikai napilap kiadóhivatala "
ÍTela fon 78-
Készítünk: mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású reklámnyomtatványokat.
Gyártunk: üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat stb. elsőrangú kiviielben és a legolcsóbb árakon .
Telefon 78.
Kiadóhivatal és nyomdahelyi^g: Föut 5. szám,
^Jüült a Zrinl-i ^idalpar és Könyvkereskedés R.-T.-nál. Nagykamzsán. (Nyomdavezető: Oleabeck Károly.)
66. évfolyam, 89. szám
Nagykanizsa, 1926 Április 22. csütörtök
Ara 1800 korona
ZALAI KÖZLÖNY
Jurturtfat) U klstótlr.Ul Iiilt.il, íatawtu-Msroa 78.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElMlieltal ára: Efly bóra 30.000 kan» Károa hóm......... »0.000 kanaa
H ATÁRMESGYÉN
in.
(K. B.) Milliárdokat adtunk ki olyan tisztviselőknek végkl-elégitésképen, kik rövidesen reá az államnak valamelyik más szervezetében találtak elhelyezkedést. A végellátásba való helyezéseket a fiatalabb korú tisztviselőknél kellett volna kezdeni és kérésziül vinni s pénz helyett földel kellett volna nekik adni. Erre a célra elegendő mennyiségű föld lelt volna előteremt hető akárvagyonváltságból, akár pedig a földreform utján.
Mennyivel Inkább boldogabb és a jövőre nézve megnyugtatóbb állapotok lennének, ha az egyes falvakban letelepítettünk volna néhány nyugdíjas családot s mindegyiknek adtunk i volna 30 holdat, ellátva őket a legszükségesebb élő- és holt felszereléssel s termelésre fogluk volna a felszabadult intelligens elemeket. Ezek a családok beékelődve a falu népe közé, már csak kullurlgényűknek kielégítése végett is megtanulták volna az inlenzivebb gazdálkodási s társadalmi tényezői leltek volna a falunak. Általa meg lett volna adva a megélhetés feltélele, a vagyonosodás lehetősége s a falu kullurálisszinvonalának emelése. A szükséges mezőgazdasági leiszerelések fellendítették volna a gyáripart; munkaalkalmakat teremtettek volna s hatalmas lökést adtak volna a gépek szélesebb körű s általánosabb alkalmazásának.
Ezzel kapcsolatosan meg kellett volna szervezni a termés értékesítését központi gabona-raktárak létesítésével s az exportnak bizonyos centralizálásával.
Mindez előbbre vitte volna visszamaradt mezőgazdasági kul túránkat; nagy szerephez jut tatta volna a mezőgazdaság mellékhaszonvételeit; emelte volna a kivitel mennyiségét s anyagot szolgáltatott volna a mezőgazdasági iparnak. Virágzó jólétet teremthettünk volna meg ezen az uton, mely növelte volna az egyének adózási képességét és ezzel az általános nemzetvagyo-nosudást mozdította volna elő.
E helyett a végkielégitett tiszt-
viselők néhány hónap átall felemésztik a kézhez kapott összegeket s mikor utolsó filléreiket is kiadták, ügynökösködéssel s más efféle, megint csak improduktív tevékenységgel akarják magukat fenntartani. Néhányan aztán végső kétségbeesésükben messze Idegenbe vándorolnak, hogy ott próbáljanak uj élelet.
Tudunk például arról, hogy Dél-Afrikában, a puszta vadonban, francia territóriumon, fj>ldet veitek birtokba kivándorlók s olt, a leglehetetlenebb primitiv viszonyok közepette ugy élnek, mint az ősemberek. Néhány hétlel ezelőtt ujabb kivándorlókkal gyarapodott meg a számuk s állandóan harcban állva ellenséggel és vadállatokkal, a legnyo-moruságosabban tengetik életüket egy jobb jövő minden reménye nélkül. A földet saját maguk késziletle eszközökkel müvelik; sátrakban laknak; éheznek ; szenvednek; a legközelebbi lakóhely 8 napi járásra fekszik tőlük . . .
Az egész „leépltés"-nek nem ugy kellett volna történnie, mint ahogyan valóban töriént. Azoknak is le kellett volna monda-niok nyugdíjigényükről és végkielégítésükről, kik kedvező vagyoni helyzetüknél fogva nem szorulnak rá.
Helyénvaló volt ez a lélszám-redukció, de gondoskodni kelleti volna az alkalmazottaknak elhelyezkedési lehetőségéről is és reá kényszeríteni őket, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a közjólét előmozdításához.
Az a körülmény is lehetetlen állapot, hogy vannak állami tisztviselők és vállalati alkalmazottak, kiknek milliárdos jövedelmeik vannak, míg mások, a ranglétra alsóbb fokán álló közegek, hivatalnokok és munkások ugy sincsenek fizetve, hogy tisztességesen megélni tudjanak javadalmazásaikból.
Végül térjünk még vissza néhány szóval a nagy földbirtokokra.
Törvénnyel el kellene rendelni hogy ennyi vagy annyi hold tulajdonosa köteles legyen bir-
tokán ilyen vagy olyan iparvállalatot létesíteni s abban megfelelő személyzetet foglalkoztatni. A szabad gazdálkodás elvének respektálása mellett nem lehet egészen a föld tulajdonosára sem bizni annak mikénti módját, hanem meg kell találni a módot arra Is, hogy az államnak inge-renciája legyen a gazdálkodás rendszerére is. Ha a löbblerme-lés államérdek, amint hogy az, akkor az államnak bele kell
nyúlnia még a magángazdálkodásokba is ott, ahol az nem eléggé intenzív, nem eléggé belterjes. Mert nem lehet az államra nézve közömbös, hogy az összterületnek 60 százalékát kitevő szántóföldeken minő gazdálkodás folyik s már csak a föld kiuzsorázásának megakadályozása szempontjából is redukálni kell a nálunk amúgy is lullen-gésbe vitt egyoldalú gabonatermesztést.
Bethlen István gróf nagy beszéde a nemzetgyűlésen
.A miniszterelnök pontról-pontra megcáfolja Pallavicini örqróf vádjait - A mentelmi bizottság Pallavicini ör-gróf jegyzőkönyvi megrovását és ennek a kerületben való kiptakatirozását javasolja a Háznak
bitói főtárgyaláson, hanem sajtóper utján intéződjék el, az ügynek mellékvágányai való terelése lenne. — Örömmel fogadja PJIivicini kijelentését, hogy majd megnevezi tanúit, akik vallani lógnak. Ismertette Pal-lavicininek a vizsgálóbiróuál telt vallomását, melynek során a jobboldal nagy derültsége közepette fejezte be a miniszterelnök, hogy Pa!-lavicininek semmiről sincs tudomása, cs