Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.81 MB
2010-02-24 15:12:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
707
6054
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Zalai Közlöny 1926. 073-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

66. évfolyam, 73. szám
Nagykanizsa, 1926 Április 1. csütörtök
Ara 1800 korona

POLITIKAI NAPJLA 1
SarteirtlKfl U UtiMkhiUI Ffal 5. 11 IntcraUo-tahroo 78.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
ElíHiettíl in: Ejy b4r» 30.000 Imt KirDs, Mf« ......... 90.000 k«<oc«
MAGYAR FÉRFIAK NEMZETI SZÖVETSÉGE
Lelkes hangú felhívást kaptunk Debrecenből Nagy Sándor tollából. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének mintájára a „Magyar Férfiak Nemzeti Szövetségét" óhajtja megalakítani. Célja Nagy-Magyarország felépítése és „abban belsőleg-külsőleg magyar, de immár boldog és megelégedett magyar nemzet uralkodása . . ." Felhívásában többek között a következőket mondja: „Egy nemzet, amely az ősök hagyományait sárba tiporja; egy nép, amely nemzeti jellegét leveti magáról és mint hitvány rongyot dobja el; egy olyan elkorcsult nemzedék, elfajult ivadékok, kik nem egyebek hitvány bábuknál és akiknek az Izzó honszereleni és faji öntudat elhamvadt sziveikben és leikeikben; — egy ilyen nép nem maradhat meg a nemzetek örökös élet-halál harcában I" — „Nagy-Magyarországot akarunk építeni 18 éves aggastyánokkal és egy testileg-lelkileg megmételyezett társadalommal ; erős, hatalmas országról álmodozunk, holott népünk a nemzetrontó bűnök polyp kar-jaiban vergődik és a tespedés nehezedik a lelkekre ..." — „A zsidónál és külellenségeinknél is ezerszer veszedelmesebb ellenségünk van nekünk: mimagunk!"
Idegen a ruházatunk, az irodalmunk, a zenénk, a táncaink: magyar iljuságunkvíastollas kalpag helyett tányérsapkát visel; idegen szokások, idegen szellem, a magyar néplélektöl egé szén idegen gondolkodás tölt be bennünket.
Nagyon sok keserű igazság van Nagy Sándor megállapításában. Ami magyar, ami nemzeti volt, az valóban már mind a inuké. „Magyarrá tenni a magyart; visszaadni a nemzetet önmagának: ez a mi feladatunk, mert csak egy életerős néppel lehet majd életerős országol alkotni!"
És bármennyire nagy igazságok Is ezek, még sem tudunk bízni abban, hogy a felhívásban körvonalazott magasztos, nagy nemzeti célok érdekében meg-
alakítható legyen a Magyar Férfiak Nemzeti Szövelsége s ha azt néhány lelkes hazafi esetleg életre Is hivja, elérni tudja maga elé tűzött feladatait. A nőkel annak idején egy táborba tudta szólilani Tormay "Cecile s a maga tekintélyével meg tudta teremteni a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, de az ország fírfiait egy kózös nemzeti ideál megvalósítására megnyerni s aktiv munkára birnl, — ez a gondolat bármi szép, bármenynyire hazafias, bármennyire is íenkölt lelkivilágra vall, — megvalósíthatatlannak tűnik fel előttünk. Legalább abban a formában, ahogy az az előttünk fekvő Felhívásból kiérezhető.
Egy világégés után még nem tartunk ott, hogy tiszta földbe vethessük el a legnemesebb eszmék magvait. A felettünk végig-viharzolt orkán romjait előbb még el kell takarítanunk s fel kell szántanunk a lelkeket az eszmék befogadására. Kőtörmelékek közé, üszkök fölé hiába véljük el a-magot; kivesz belőle, mielőtt csirájából élet fakadna. A lelkek pedig részben eldurvullak, részben uj eszmeáramlatok hatása alatt egyensúlyukat vesztették. A magyar ifjúság valóban „aggaslyá:i"-ok-kal van tele s akikben tetlerő buzog, legtöbbjük téves utakon keresi vagy véli felfedezettnek leendő boldogulását. Beteg közszellem tobzódik közöttünk, mely idegen kulturáltak hódol s a századokon át belénk idéződött társadalmi felfogásokkal merőben szembehelyezkedve, uj vágányokon keresi a múltból a jövőbe vezető utat. Mohó szer-telenséggel habzsolják az életet olyanok, kiknek még csak előkészülniük lenne szabad a társadalomban való elhelyezkedésre, munka helyett még mindig a munka nélkül való könnyű élet utáni tö...