Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
59.03 MB
2010-02-24 15:34:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
943
6027
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1926. 120-143. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

86. évfolyam, 120. szám
Nagytanba?, 1928 junius 1, kedd
Apa 1800
korona
U-UV
iWA
POLITIKAI NAPILAP
T—
■■ ■ i .1 ...\'i Felelős szerkesztő: B.arbarits Lajos
ára esy Ura 30J800 ktma
SzericclItÖMí él kladúhlvalal Fial 5. K. Kcazthelyi Mkkiadóhivatal: WllaliKly-ij. 15.
Ne feledjünk!
Juqius 4-én halódik éve lesz annak.,, hogy a „békeszerződés"-nek elkeresztelt arcpirító trianoni békeparancsot a magyar kormány kiküldöttje kényszerűségből alá-Irla, fiat hosszú éve pusztulunk egyént a csonka országban, valamint a trianoni határokon tul ez átok nyűge alatt.
Magyarország kezelt guzsl}a-kötvé tartja még a trianoni erőszak, de a njagyar társadalom nem nézheti ölhetett kezekkel drága hazánk szétdaraboljál. ■
A Budapesten székelő nemzeti egyesületek . egyérielmüleg el.iatározt^V., hogy az egész országot, e szomorú évfordulót követő vasárnapon tiltakozásra hívják tel, hogy a magyar társadalom b?,ta(rfl.as és egyértelmű tiltakozása « egée* világgal megértesse azt: e nemzet élni akar és életképességét vissza akarja nyerni a világ igazi békéjét, a háború után továbbra Is megrontó, boss&uvtszérelt és világpusztító békeszerződések mielőbbi revíziója után.
Budapesten junius <l-én az összes harangok megszólalnak. Jurfois 6-án déldlőtt 11 órakor az összes társadalmi egyesületek hatalmas tiltakozó gyűlést tartanak a yigadób,an. A gyfllés ut^rv\'a S^Didság-téren levő és az AtoHito.t\': részeket jelképező irredanta szobrokat megkoszorúzzák.
Midőn a nemzeti társadalmi
A Ház megkezdi a tizerikétórás Illéseket
Csendben folyik az apprppriációs javaslat vitája
Budapest, mijus 31 A nemzetgyűlés mai Ülésén az elnök bemutatta Apponyi gróf kö-azönó táviratát, majd a Ház áttért az appropriáció tárgyalására.
Tamdssy József a liszlviselö kér-
Íétben polemizált Gadl üasztonnal. köztisztviselők fizetését arfyjyba ljivánja hozni a Miá)i|fizet^j\\jo|.,4tt liivánja, hogy ne tegyenek £Hlönb-Séget nyugdijasés nyugdijai közöli,
A Javaslatot elfogadja. —,—_ --------- .
Peyer Károly áz adópolitikát bi<r-i4» Hősekre yon\'^tójt^inditvinyát, s így holnaptól kezdve délelölt tiz órától este tiz ócáig szünet nélkül tart Ulíst ) Elnök u Illést öt percre IjsIIUggesitcMc.
Napjrendi indítvány után ^z ülés "A3 órakor *ég?édött.
Hálja. Számítások alapián a munkanélküliek számát 116.000-ben álla-itolla meg. Sürgette a kérdés meg-lldását. Szerinte az ilyen gazdasági |elyjet azért lebelsiégcs, mert a kormányzat antidemokratikus. Avilflzz
tói névjegyzékek összeállításánál é»z-lell visszásságokat teszi szóvá, majd « választókerületek uj beosztásáról beszélt. A frankhamisítás szerinte a kalandorpolitikának megnyilvánulása volt. A kormánynak, amelynek működése alatt ilyenek történhetnek, akkor is, ha fenyni köze.mnc6 a .dologház, A . konzekvenciát le kell wwm». . 1 || J
A nerhzetgyfflés ezután elfogadta Dábasi fluldsz Móricnak a tizenkét
Lédererék visszavonták eddigi vallomásaikat
-Nem Bitem meg Koudelkát. Ez frocHzás I" — kiáltotta Léderer a táblai elnök felét
bement hogy Kvdcll^t rosgfélfjuíilsc.
leg
községtől
városainkig az ország egész társadalmát, hogy az ottani társadalmi egyesületeknek ugyané célja vajó tömörülése révén hasonló intézkedéseket tegyen, vagyis szólaljanak meg junius 4-(én délután 4 órakor az egész "-izág harangjai, másnap: ái ntiszteletefc- alkalmával mJrí-magyar szivböl szálljon ág. az. agaUek Urához, legjohbai! tudja, högy á "ar uarazet i, trianoni átkot Srdetá£lte" még ás Vétjfll: juhTO:6-án\'.tiltakQzzík az ország minden várost és a,
bdkeparan^s ellen \' és. követelje tbékészerzQtlísek revízióját.
Budapest, mijus 31
A tábla ma kezdte meg Lédererné bünllgyéfflek tárgyalását. Az elnök bejelentette, hogy ebben az Ügyben a djláUa ítélt Léderftl, miulán kö-zjölle, t^ogy most hajlandó váltómat tenni, a tárgyalásra áthozat-ták és aippnnyiben szükség mutatkozik, ki fogják haltgaJnL Ezután illettették a törvényszék Ítéletéi. Majd Uderernét haljgallák ki, aki visszavonta az Önmagára és férjére nézve tett össws terhelő vallomásait. Azt mondja, hogy ő már holtan találta Kodellcál a szobában és férjo. féltékenységében őrá is rálótl, de r^em találta. Ezulán
az elnök bevezetette Léderert Léderer rá sem nézve feleségére kijelentette, hogy ő csak elkeseredésből vallott az elözö tárgyalásokon ipaga és felesége ellen. A gyilkos éjszaka történetéi ugy mondja el, rjiintha előzőleg elhalározla volna, hogy magával és feleségével is végei. Már lefeküdt, mikor felesége ^ Újból panaszkodott neki, hogy Ko-cjeljta üldözi szerelmével. Erre felöltözött revolvert vett magához és
Kodelka mikor meglátta kezében a revolver!, ki akarlrf csávám!1 kezéből és dulakodás közben sült el.
Elnök kérdésére Lédertrné kije-leniette, hogy az ura Összetéveszti a törtéuítckcL
Léderer elmondja, hogy pénzről és a doyá rügy létről egyáltalán ne<n volt tudomása. A hotlteat teldaratw-lásáról nem tud semmit. ElnWr kérdésére, hogy ha erős felindulásban ölte meg Kodelkét, akkor miért rabolta ki ? — dühösen kiállja Léderer az elnök felé, hogy Kodelkát nem ölte meg és rte hozza ki lelki egyensúlyából, mert ez frocHzás. Elnök rendreutasította és tudomására hozta, hogy közölni fogja fegyelmi hatóságával. Ezután a tárgyalást hol\' napra halasztották.
Katonai Hon alakul
Usszapo/i, május.31. A forradalom vér néllitll győzött. ^ kormány beadta lemondását. A köztársaság elnöke. Mtnddzta deCadaz tábornokot, a forradalom vezérét bizla meg az uj kprroiny megalakításával. A lábornok.kiiflepjqtte.hogy katonai kormányi aksr létesíteni.
Pllsudszky az ^ Varsó, raájus 31.
asztolták meg. A vá\'rosb eljes nyugalfltn,,VW. A PPFL , ott marsall azonban belelenlelte, iogy nem vállal [a\'\'« közláísaságl al-ökséget és kéri, hogy rninéj ha-iaraj>b vá^sWnflk mfa, KMWffi-

Éifai&a
h. Iiiiir rWtiti: b nriÉWii
31
Örömmel áUspiljuk meg,, hftgy az Ipaíostanonqjskpla Énekkara, mjnfl Erőteljesebben l?ÍIC|£)ik <s Vf^rnap esle olyan etóadást produkált, art|ely bármely n)Ujtedveí6-gí[dátfák ^ bf-qsQletére váll volna, uigylkiszijr, hogy 4 közönség is érezte ezt^ merj fhln-(jen fey elkel).
Az estél a vjgyes^r RÍP"
lalokkal nyitotla meg, melyet \'ón/pác: vez^^js pilíflt ^dtak Jő a liatal fiu- é? ífányI^pqnc9k. lwafi»l>-.<». iwttenla, WWe-
Íiépy ^IsMvatása után swnre terlUI r. BangWl Béla kilünó vigjáléka z afriUrileUs, amply tgészcégta umvával a nagyszámú, közönséget UnUlen Vínagfeban Urloltv plők mindegyike; kiilluöeo aknázta szereit, ugy hogy a hjllgaMg leggpDpísatitoft n>utolott.Wt1Wi\'iA isórán KeresílUI., KDJönöasti.kitllalyii T&frt líusi\' a sseliíd. sxatepfibon. \'ur£Aa JoUn.wint, nagynéni, Stfoi ózsika mint a mindenáron fékhez rpenni igyejuj(l;jejt)V„ííiWZfe(Jlonka itlhonosan mozgott a szinp^dop, ■och Mancika termé6ieles\' játékával látott, míg Sielxres Unas Ifa $faM özsike a két &ri:y£ szerépét\' loltifte
szép sikfrrel; — Xz \'épIíMMe^\' " ippekberi (ók voltak még Szoádr, ^nnus, Honidlh Annus, Jámbor, Bfl-Sözsike és Varga Man-
ike, Ivdn Bözsike és Vqrga Man-íika. Mindegyiknek hatalmas taps itott ju^lraul; HoivSm,
^nc^a címbálniori\' kíséfte."M»|(\'\' <Uky Oyörgy\' nlonológot adott eI5, tnker Katófta pedig szavalt. Á mü-r után 2 órájg tkrti iáije következeti.
A «r
fást, Urpapján este ?|e|r
méllik.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 június I.
Nagykanizsai Fütőházi Kézművesek, zászlószentelési ünnepélye
Gordon Róberlnc leányával Nagykanizsán — Ghiczy főfelügyelő az üzletigazgatóságtól az ünnepségen — Az ünnepély lefolyása
Nagykanizsa, május 3)
A nagykauizsai Fütőházi Kézművesek Önsegélyző és ÖrRépző Egyesülete, amely a nagy vasutas család egyik legfontosabb egyesülése és nagy lelkesedéssel s fáradhatatlan buzgósággal dolgozik tagjainak anyagi és kulturális előrehaladásáért, vasárnap délelőtt fényes és gyönyörűen megrendezett ünnepség keretében tartotta meg zászlószenlelését a felsőtemplomban, amelyen a város előkelőségei és nagyszámú érdeklődő közönség veft részt.
Diszfelvonulás
Gordon Róbert DV vezérigazgató akadályoztatása folytán, annak képviseletében megjelent Brunner Vil-pios főfelügyelő, Gordon Róbert neje és Llllen nevü leánya, Ghiczy Aurél hajózási főfelügyelő, Orley Oyörgy dr., Králky István dr., Plihál Viktor dr., a tisztikar küldöttsége élén Bodrossy őrnagy, Eberhardt Béla, Gyömörey István, Rubint Károly, Mutschenbacher Edvin dr., Knortzer Oyörgy, BartaL Béla, Hajdú Gyula dr., König József dr., Fábián Zsigmond dr., Unger-Ullmann Elek, Bazsó József és mások.
A felvonulás a .Korona" kertbe-lyiségéból történt — a felsőtemplomhoz. Elöl a még bevont zászló, utána fehér- és magyarruhás lányok több csoportja, majd a Vasutas Dalkör, Ipartestület, Katolikus Legény-egyesület és testületek.
Hosszú, felvirágozott kocsisor érkezett ezután a felsőtemplom elé. Az első kocsiban a zászlóanya Rubint Károlyné és a koszorúslány, König Valéria, majd Gordon Ró-bertné és leánya, a többi kocsikban egy-egy budapesti vendég, egy-egy szép koszorús leánnyal. A templomban a zász\'óanya. kíséretével a szentélyben foglalt helyet. Középen a zászlótartó a most mir szabad, gyönyörű kivitelű, nagy, kékszínű selyemzászlóval, amit az Örökimádás apácái ismert finom múizléssel készítettek.
A zászlószentelés
Vargha P. Teodorich plébános fényes papi segédlettel lépett á főoltár elé. Beszédében kiemeli a Szentháromság ünnepének jelentőségét és a zászló szimbólumát. Majd mege áldja és megszenteli az uj zászlót. Az\'első zászlószögel dr. Vargha P. Teodorich plébános veri be, a másodikat a zászlóanya Rubint Károlyné, a harmadikat König Valéria és a többi koszorús leányok. Majd egymásután a következő sorrendben : dr. Králky István a polgármester megbízásából, dr. örley György, dr. Kovács Oyula, dr. Plihál Viktor, dr. Kenedi Imre, Bazsó József, dr. Fábián Zsigmond, Bodrossy őrnagy.
Ulána megkezdődött az ünnepi nagymise, melyet ugyancsak d . Vargha plébános celebrált, miközben a vallásos ünnepségeink fényét mindig oly sikerrel emelő Egyházi Énekkar dr. Dómján Gyula vezetésével, Rdcz János saját szerzeményű D-dur miséjét adta elő.
Az istentisztelet végével a templomtéren Fülöp Jenő mondott beszédet és a dalárda elénekelte jeligéjét. Majd a református templomba vonultak, ahol a két protestáns egyház nevében avatták fel a zászlót és [vertek be szeget a zászlórudba.
Délután 3 órakor folytatódott a zá6zlószögek bevetése.
A bankett
Este közel száz terítékes bankett
fezte be a szép ünnepségeket a Korona éttermében melyen a budapesti vendégeken kívül Nagykanizsa társadalmának sok vezető személyisége is résztvett családtagjaikkal együtt. Felköszöntőt mondottak sorrendben : Fülöp Jenő főművezető, dr. Vargha P. Teodorich plébános, Kolorics Ferenc főmozdonyvezető és dr. Dim-ján Oyula, az Egyházi Énekkar karnagya. Kudtch István a koszorúslányokat (.Bojt Margit, König Vali, Kudich Ella, Kulcsár Bözsi, Rdcz Ilus, Róth Manci) köszöntötte fel, kiknek nevében Róth Manci köszönte meg az üdvözlést. A Fütőházi Kézművesek Vegyeskara Rácz János karnagy vezetésével kedves énekszámokkal fokozta az est bangula-tosságát. Tizenegy óra tájban a fiatalság táncraperdült s a fűlőházi vasutasság nagy örömünnepe özönével szórta az aranyos jókedvei a táncoló párok közé.
A kiváló rendezés érdeme P. Má-tis Hiláré és az ünneplő egyesület fáradhatatlan rendező-karáé.
Fia sírján agyonlőtte magát Gürtler Ágoston kesztyüsmester
A tisztes iparos fiának tragikus halála óta állandóan búskomor volt Nyolcvankét esztendővel már nehéz az élet
Nagykanizsa, május 31 A szentgyörgyvári hegyek mögül felkelő nap bíbor sugarai ma hajnalban megcsillantak egy fáradt öreg halántékán leszivárgó vérsávon.
Gürtler Ágoston 82 éves korában agyonlőtte magát. Nagykanizsa Gürtler bácsija, az öreg kesztyüsmester öngyilkos lett. Kivételesen hosszú öregség után, ma hajnalban pontot tett a szivére egy rozsdás mordállyal. Olyan pontot, mely utánnincs többé élet, szenvedés, küzdelem, csak pihenés, hosszu-hosszu, örök pihenés.
Az öreg kesztyDsmester Gürtler Ágoston kesztyüsmester Nagykanizsa egyik legrégibb iparosa volt. Hajdan virágzó üzletében megfordult egész Zala. Ma már csakőmaga kisebb keretek között, inkább házilag folytatta iparát. Mindenki tudta, hogy a Kazinczy-utca 57 szám alatt, ahol egy hatalmas kesztyű van kiakasztva, ott Gürtler bácsi szorgoskodik most már öreg hajlott derékkal, jó nyolc lized esztendővel vállán.
A nagy csapás Ezelőtt két esztendővel fia, Gürtler Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója nyaralás közben Máriatelcpen szivszélhüdésben hirtelen meghalt. Az öreg Gürttert ez a csapás mélyen megrendítette. Lelke mélyén nem tudott fia elvesztésébe beletörődni. Már akkor hangoztatta, hogy öngyilkos lesz. Benső fájdalmához hozzájárult az is, hogy reumája évek óla mindjobban kínozta, ugy hogy munkáját is a nyolcvanas ember csak épen ugy tipegve tudta folytatni. Tavaly, ősz végén élete-párja is kínzó reumája miatt ágyba
dőlt és a mai napig már hetedik hónapja nyomja az ágyat. Ennyi baj és keserűség után nem maradt más öröme az öreg embernek, minthogy unokáival el-eljátszogatott.
Ma hajnalban négy óra ulán az öreg Oürtler felkelt. Menye megkérdezte, hogy hová akar ilyen korán menni. ]
z—- Megint nagj on kínoz a reumám, — mondottá — ugy szúr az oldalam, megyek egyet járni.
A menye ekkor gyanút fogoll és az azon az udvaron lakó Munkácsi Jánost megkérte, hogy nézzen utána, merre megy az öreg. — Munkácsi egy fél óra után nyomában is volt az öregnek, aki a római katolikus temetőbe ment. Ez alatt a fél óra alatt történt az öngyilkosság. Mire Munkácsi utolérte az öreg Gűrtlert, az már átlőtt halántékkal borult az Eperjesy család kriptájával szemben levő fia sírjára. Mellette nagy vértócsa és egy hatalmas, ósdi 12 mm-es lovassági revolver. A golyó rémesen összeroncsolta az agysejteket és a jobb szemén fúródott ki. A rendőrség intézkedésére a hullát a temető
haloltasházába vitték.
*
Fáradt csontú, öreg volt Gürtler bácsi. Sokat élt és sokat szenve^tt. Most már ugy gondolta, hogy az ő számára betelt a pohár. Nem várta be míg érte Jönnek, ő ment elébe a Halálnak. Nyolcvankét ével vitt a vállán és egy rozsdás mordályt. Mindkettőt leejtette. A Kazinczy-ulca 57. szám alatt pedig mos! már be lehet venni azt az óriás kesztyűt, amelyet olyan mosolyogva bámultak meg a sétálók.
A tegnap margójára
Legszebb ünnepét tartotta vasárnap e keskeny hazában a magyar, láthatatlan glóriával körülfont hósl fejeknek szólt az elismerés és beszédekben, költeményekben zengték el a hősi halált halt magyar katonák dicsőségét. Városunkban a templom elóltl téren, mint azt egy nagyobb cikkben találja az olvasó, rendezték az ünnepségei, aminek margójára tenne néhány szavunk. Olyan fenséges vo\'t ez az ünnepség és mégis...
Valami kívánkozik a margóra. *
... A templom elóttl kicsiny térség nem teli meg ünneplőkkel, de a korzó egy percig sem nélkülözte azokat, akik rendesen minden vasárnap ott hullámoznak fel s alá. Talán még többen voltak, mint máskor, akiket nem nagyon érdekeit a hősi emlékünnep. Egy jót sikerült futball mérkőzésen Is többen vannak, mint a hősök ünnepén voltak vasárnap. Talán sokan féltették magukat a naptól, esetleg kibújnak a szeplők vagy megfakul a szép, drága ruha vagy fejfájást kapnak. E. Kovács Gyula a magyar színjátszás koronázatlan királya Kolozsvárott 1899 ben egy hazafias ünnepségen szavalt a forró napon és eközben napszúrást kapott és holtan esett össze. Haf.de azóta...
Olyan volt a vasárnopl ünnepség, mintha nem ts az ország ünnepe lelt volna, csak egy maroknyi lelkes, érzőszlvü magyaré. Vagy talán csakugyan azé lett volna?... Pedig milyen szép, magasztos ünnep volt. Mikor a beszédek a hősök elmúlását dicsőítették, mintha még a galambok Is halkabban suhogtatták volna szárnyaikat a légben és a tér fát csendesebben ztzegtették volna össze lombjalkat. Szép volt nagyon, de kis darabot láttunk ott Nagykaoizsa városából.

Igaz, a korzó nemcsak a halott hősöknek, de az élő magyar vitézeknek sem adta meg a tiszteletet. Mikor a Fő-utcán disz elvonulást tartott a katonaság, gyönyörködött a lelkünk a szép, rendezett sorok magyar legényeiben, akiknek dobban-tása alatt rengett a föld, hogy szerettünk volna közéjük ugrani és valamennyit megölelni és megcsókolni. Ekkor figyelmeztet egy mellettünk átló nyugalmazott százados:
— Látod fiam, hogy milyen üresen bámulnak onnan a túloldalról ozok közül a finom url népek közül, akiknek világért sem jutna eszükbe, levenni a kalapot, mikor a katonák zászlókkal elmaslroznak előttük.
De mi is lett volna, ha egy percet ennek szenteltek volna a korzó
örömeinek gyorsan futó óráiból... ? *
De azért Ti, halott magyar hősök, ni hánykolódjatok sírotokban. Bocsássátok meg ezekflek, mert talán ők sem tudják, mit cselekszenek. Legyetek velük szemben nagylelkűek. Sokkal nagylelküebbek, mint voltok ■ők veletek szemben. U. Gy.
1926. (9IÍ0S:
i Sail-Hiíiilsnitli Saulin.a ■Bjtta hiiiwtnl
A legmodernebb belcrözyiuatl «» flilko-tcrnolli űrúzrlntéiel. A likűaiobákbiu ki---- ű\'ÓKjtQrflle kölIYtrw reuma él női
bántalmak ellen. Orvoillig vetetett töktlete, dletá* konyít* cukor-, ryomor.. veie- C» ailvbeteíek »iá-nUrn. Soványító* é, blxú-knrtk. Rdnlten. Laboratórium. Vligydxylotíiet. Strnndlflrdfl. f elvIlifcItiiMl ii protpektutul uolylt uyy i ■ linitoclum, ciint i
Saal-HmilHimi lUnaaMi i
Mrléielbea n lum^atóták\', Uuitapeit, III.. Mariltailcel. SflrjOoyctm: Dudáéit, Margotel. HW
1936 június I.
ZALAI KÖZLÖNY

Hősök emlékllnnepe
Nagykanizsa város közönsége kegyelettel áldozott a volt 20-as és 48-as ezpedbeli katonahösök emlékének Tábori mise az elesett hösök emléktáblája előtt
Nagykanlz&a, niijui 31
Zrinyi őEi városa történelmi mull-jához és hagyományaihoz méltóan adózóit vasárnap déletötl a világháborúban a magyar haza, szabadság fcs becsület védelmében hősi halállal elhalt katonahóseinek. Nagykanizsa város közönségének vezető lényczói társadalmi állás, osztály és felekezeti különbség nélkül szent egységben lelték le a hála, az elismerés, a szeretet és kegyelet örökzöldjéből Iont koszorujál a magyar haza hósi fiai elótl.
A városház lornyán ott díszlett a magyar Irikolór. A hösök emléktábláival szemben a templom elölt a katonásan egyszerű tábori ollár. A térségen a honvédség szakaszai az ezredzászlóval.
A fenlartott padsorokban ott van a hivatalos város képviselője, Krdlky István dr., a honvédUsztikar élén Rutlcs őrnagy, Örley György dr., Szabó Lajos dr., Kcnedl Imre dr., Berlin Ágost, GyUmSiey István, dr. Tholway Zsigmond, Zalavú/y József, a csendőrlisztek élén Breytr százados, a rcndörll6zlikar. Gazdag Ferenc püspöki biztos, az egyesületek képviselői, a főgimnázium ifjúsága, a felsőkereskedelmi iskola növendékei tomadresszben, a polgári és elemi iskolák tanulói a tanítói és tanári karral.
A tábori misét Pichler P. Emil dr. szenlíerencrendi hittudományi főiskolai tanár celebrálta fényes asszisztenciával, mialatt az Egyházi Énekkar dr. Domjdn Gyula karnagy vezetése mellett mise énekeket adott elő. Az istentisztelet a Himnusszal ért végei.
Az Ipartestületi Dalárda énekelte el ezután a Magyar Hiszekegyet BOchler Mór karnagy vezetése mellett. Majd BarbarUs Lajos lépett az emelvényre, hogy előadja saját szerzeményű ,Visszajönnek tdltos-pari-pdkon" elmü költeményéi.
Sótonyi István kegyesrendi reálgimnázium! tanár félórás emlékbeszédben adózott az elhunyt katonahősök emlékének:
— Tizenkél év elölt az öldöklések pokla szakadt ránk — mondja. Száz év haladása egy napon poiba hullott. Majd kigyúllak az 41;lozat-készség fáklyái, melyek mint tűzoszlop vezetlek a vérlengeren keresztül. Több jóságot, több szentséget láttunk. A magyar hősi mivoltában mutatkozott. És az orosz mezók, a Monté San Michele, a Dobcrdó, a Piáve, a Kárpátok, a Dnyeszter, Valjevo és a többiek mind a magyar hösök telteiről beszélnek, akik meghaltok a hazáért.
— Egy hajótörölt, gyászoló bus nemzet gyújtja ma fel a megemlékezés mécsesét. És mégis nem a gyásznak, de a megemlékezésnek, a szebb Jövőnek ünnepét 011, hogy hitet, reményt, biztatást kapjanak a magyar reménység korán elhunyt virág.-iitól, hogy hitet, erőt és biztatást kapjanak a magyar nemzeti eszme kincsestárából.
— A mi gazdagságunk Isten után nemcsak itt a földön, dc a föld alatt van, de csak akkor, hogyha a hősi hatoltak erényei kisugároznak és behatolnak a mi lelkünkbe. Magyar vért, magyar lelket vetették be a barázdákba, — magyar vért, magyar lelket kell teremniök.
— Sok megpróbáltatás után csak most nem sikerülne a magyar ujjá-ébredés? Hiába Trianon, hiába minden ellenőrzés, a magyar Tavasznak ki kell pattannia és el kell következnie a magyar feltámadásnak.
Az emlékbeszéd mélyen szántott a hallgatóság lelkében és sok öreg vitéz, érdemrendes katona szemében ott csillogott egy kristálytiszta könnycsepp . . .
Garamvölgyi Iván hadirokkant meg rázó drámai erővel szavalta el ezután .Mennyi, mennyi bus baloltunk ..." cimü költeményt.
Krdlky István dr. polgármeslerhe-lyeltes lőjesyzó lépett ezután a szónoki emelvényre.
— Emelt fővel teszem le a város két koszorúját a hősök emléktábláira. Ez a koszoruletétel szól az önfeláldozásnak, a hazaszeretetnek. Nyilvá-
nítani\' akarja élniakarásunkal, kifejezésre juttatni, hogy követni akarjuk a hősöket telteikben. Bár nehéz ma magyarnak lenni, de megkönnyíti a mi küzdelmünket a jövőbe vetett bizalmunk. Azt üzenik nekünk a hősök : Teljesítsük kötelességünket Isten és a Hazával szemben.
Rulics őrnagy állomásparancsnok-heíyeMes a honvédség koszorúját teszi le az eiesett hős bajtársak emléktáblájára.
Radnótzy százados a zalamegyei Vitézi Szék koszorúját helyezi el.
Majd az Ipartestületi Dalárda el-énekli a Szózatot s ezzel az ünnepség befejeződött. A honvédzenekar pattogó ütemű nótái mellett elvonult a katonaság, hogy a városháza elölt díszmeuetben elmasirozzon a tisili-kar és a város előkelőségei elölt.
Visszajönnek táltos-paripákon ...
Irta és a nagykanizsai hősök-ünnepén
szavalta: Barbarits Lajos
Minden zászló és minden vitorla félárbócra leeresztve mánia. Sorsunk vadult, bősz orcliestercben csendet kopog a ka/mesteri pálca. Csend ... A csendben átok és imádság, gyász, dicsőség, úttalan ösvény. Csend ... mögötte holtak szive dobban horpadozó sirok göröngyén. Néma árnyék-regiment kel útra. .. Léptük nesztelen. A föld mégis remeg. Mert jaj a népnek, hol megállnak ók, mint éjféltájt rajzó zord kisértetek. Megállnak s az éj feketéjén végig zsoltár iródik vérUk pirosából ezeréves múltról, trianoni máról, t Zsoltár, amiben bosszú az ámen, igazságosztó végzet az Isfen ; zsoltár, a minek hangja nincsen, aminek nem kell hites esküszó, nem kell égig rikoltó riadó ... csak a vér, a kiontott vér parancsa, csak a könny, amit özvegy, árva ontott, csak a dac, ami nem hagyta a posztot soha . .. Inkább az életét, a vérét, a tarka rétet, a tele erszényt, a csűr búzáját, a kaptár mezét, ha kellett, a driga asszonyt puha fészket, himes álmot, amire annyi remény vigyázott...
Ott hagyott mindent bura-bajra, lett sors bitangja, erdők vadja. De a poszton megállt keményen s mikor a vére lassnn csorgott rája, halószava volt az Istene, Hazája. A vén föld szomjan itta vérüket, testüket porrá órölték az évek. Mégis győzhetetlen ez a regiment, sok százezer bus, hazajáró lélek. Nézzétek !... most is, most is jönnek ók végeláthatatlan hosszú sorban: Csaba király utján uj csillagok. Látjátok, fényük mily magasra lobban? Látjátok, hogyan int felénk a kéz, melyből a kard kihullott régen? És a hósök vérével vetett föld megindul, hogy igazságot kérjen.
Megmozdul akkor a világ négy táján mindenfelé elszórt hósi sirok ezre. A vén Kárpát nagyot nyújtózkodik
s az eltemetett hós katonák lelke mindmegannyi hös titánná válva lecsap a gazság mámorába bomlott, hazug törvényen épített világra.
Minden egyes sir lakúja akkor egy-egy élő magyarban felébred. Bennünk támad újra mind valahány: uj vér, uj hit, erö, ígéret. . . Sok-sok halott hós drága vére izzó (Uzfolyamként ereinkbe árad; portó izmaik harcos ereje megacélozza sorvadó karunkat, hogy elsöpörje a trianoni gátat.
Örökre kihunyt szemük fénye
szent daccá gyul az unokák szemében.
Dobogó szivük hajrás muzsikája
újra felzúg daliás mesékben.
Akkor mi is megyünk... legelöl ók, az élen,
hófehér táltos-paripákon,
csupa halott vitéz, magyar vitéz ...
Isten! be szép, gyönyörű álom ...
Testvéreim!
Halott magyarok lelke jár közöltünk, vérükből fakadt életet keresve. Ha az idők sora tavaszra fordul, felénk indul a holtak regimentje. Bilincstöró, szent tüzet hoznak ők és áldott vérük perzselő patakját. Velük jön a fekete Végzet s velük jön az osztó Igazság.
Akkor majd újra tele billikom jár, vig áldomást ül a feltámadt Haza és a félárbócról felrepül az égig a diadalmas, szép Magyarországnak, hősök népének büszke zászlaja.
\\ir«-»\'i r * i* \'i* \'*\'
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyen t
Rechnitzer Ferenc, Kísfaludy-utca «5. Buday és Fischl hlrlapfóblzomány osoknál
Héviz-f Qrdön i
Kummer János áruházában és kölcsön-
könyvtárában Walter Fcrcncné áruházában és kfllcsön-könyvtárábnn
Rádió-müsor
Junius 1 (kedd)
Bndapesl (RX)) D. c. 9.30, 12 és d. u. 3: Hírek, közgazdaság. 4.15: Lelkes Nándor József előadása: ..Kuruc legendák\'. 7: Operaház .Pillangó kisasszony".
Bécs (531 és 582.5) D. e. 11 és d. u. 4.15: Hangverseny. 8.15: Erich Wolfgang Korngoldest.
Berlin (504 és 5571) D. u. 5:Vigdalok. 5.20: Hangverseny. 9.25: Vig est.
Hamburg (3925) D. u. 4.15: Csevegés. 8: Orgonahangverseny. 10: Zene.
Lipcse (452) D. u. 4.30: Hangverseny. 8.15: Művésze*).
München <485) D. u. 4: Negyedóra az asszonyoknak. 4.20: Zene, 8.10: Tarka est Prága (368) D. u. 4.30-5.30: S^xíelt. 8.02: Hangverseny.
Róma 1125) D.. u. 5: Hírek, tőzsde, jazz-band. 8.40: Hangverseny.
Páriü (1750) D. u. 4.45 és 8.30: Hangverseny.
London (365) D. u. 4 15: Hangverseny. 6: Tánczene. 7.25 : Mozart-szonáták. 8 : Hangverseny. 8 55: Verdi Ölhellójának II. felv. 9.30: Előadás. 10.30: Tánczene.


Ritka alkalom!
Meglepő jutányos áron vásárolhat
FRANCIA SELYMEKET
SlliGER JÓZSEF ÉS TÁRSA cégnél,
Siessen, mig a készlet tart!
ZALAI KÖZLÖNY
1926_hinlu« 1.
NAPI HIRIK
■APIREHD
Junius I, kedd
Római katolikus: Pamfil. vt. Protestáns: Pamfilius. Izraelita: Szivan hó 19.
Nap kel reggel 4 óra 07 perckor, nyugszik délután 7 óra 48 perckor.
Alapi-színtársulat: Három csésze tea vígjáték, este 1 z9 órakor a Polgári Egylet nagyicímében.
Képkiállítás a Kaszinóban.
KULTUR ESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉLYEK:
j«l____________
cdiiA cite 8 ócikor i Roigonyi ului lomiUí<mb<n.
Önlui ö. A X<(fjcircmll tfraolilum /n«k- <i
rlotk htnrvmtny* déluUa C ónkor. Jantui S. Ai IputtitOkU d»UiJi iísj!6ticD(cU*l iaatptlyt.
— Szerkesztőségünkből.
Barbarils Lajos, lapunknak három év óla helyetles szerkesztője, a mai nappal átvette a Zalai Közlöny felelős szerkesztését
— A miniszterelnök Tapolca díszpolgára. Tapolca nagyközség Bethlen István gróf miniszterelnököt díszpolgárává választotta.
— A városi testnevelési felügyelő elfoglalta hivatalát. Csorba István tanácsnok, Nagykanizsa város testccvetcái felügyelője hosszú betegsége után tegnap újból dtaglalta hivatalát.
— Dr. Neumann L-déné halála. Vasárnap délelőtt holtai találták ágyában dr. Neumann Edéné szül. Kayserling Irmát, néhai dr. Neumann Ede nagykanizsai főrabbi köztiszteletben álló özvegyét. A 63 éves asszonyt szívszélhűdés ölte meg. Halálának hire mély részvétet kellett városszerte. A megboldogultat tegnap délután temetlék el óriási részvét mellett. Az izr. hitközség a maga halottjának tekintette az elhunytat és dr. Brőd Tivadar hitközségi elnök külön ülésen méltatta érdemeit. A temetésen dr. Wlnkler Ernő moudolt gyászbeszédet, dr. Wlnkler Ernöné szívhez szóló beszédben búcsúzott lőle, amíg a nyitott sírnál dr. Rapoch Aladárbucsuztatlaa hitközség nevében
— Eljegyzés. Hajdú György eljegyezte Garat Lilit.
— Műsoros gyermekdélutánok. Szent Ferenc Harmadiendje junius 3-án, Űrnapján délután 5 órakor és este 7 órakor, valamint 6 án, vasárnap este 7 órakor a templomfestés javára műsoros gyermekdélutánt, azaz estet rendez, melyre mindenkit szeretettel meghív a rendezőség. Színre kerül: 1. „Babavásár-, előadják a Nádor\'u\'cai cvodások; 2. ^A kis Király" és .Szent József álma" kél felvonásos színdarabok, előidják Srent Ferenc Harmadrendjénck műkedvelői a plébánia irodahelyiségében. Jegyek 10 és 5 ezer koronáért kaphatók a pénztárnál.
— Jegyzőválasztás. B csehelyre srgéüjtrgyzúvé választották meg Vut-kovics Béla okleveles jegyzőt.
— Lugkövet Ivott. Mára virradó éj|el egy óra tájban Beke József váltóőr a vasúti mgyházaknál fájdalmas nyöszörgésre lett figyelmes. Egy fiatalkorú nagykanizsai leányt talált olt, habzó szájjal, mellette egy eldobott pléhdobozzal. A váltóőr azonnal rendőri hívott; aki értesítette a mentőkel. A kórházban könnyebb lugkö-méigezést áltapitotlak meg. A rendőrség kihallgatta a fiatal öngyilkosjelöltet, aki azonban tettének okára vonatkozói\'g nem adott részletes vallomást, csupln holmi pletykákat említett, mint könnyen végletessé válható elhatározásának okozóját.
— Várostisztasági kongresszus. A németországi városok fuvaros és utcaliszlitó üzemei szövetségének vezetősége julius folyamán Budapes\'cn háromnapos kongresszust rendez, mely.-e meghívta a magyar városokat
A kongresszuson szemléltető oe-mulató előadásokat tartanak a város-lisztaságl berendezkedésekre és tend-szerekre vonatkozólag. A kongresz-szuson Nagykanizsa is képviseltetni fogja magát.
— A legutóbbi kanizsai országosvásár állatforgalma. A legutóbbi nagykanizsai országos vásárra felhajtottak 1204 szarvasmarhát és 1603 loval. Eladtak 362 szarvasmarhát és 266 lovat. Ausztriába kivittek 32 lovat és 30 szarvasmarhát, Olaszországba 5 lovat és 14 szarvasmarhát, Svájcba 16 lovat.
— A vasúti ut öntözése. (Levét a szerkesztőhöz.) Igen tisztelt szerkesztő ur, kérem kegyeskedjék néhány sor írásomnak helyet adni b. lapjában. Arra szerelném felhívni az illetékes hatóság figyelmét, hogy az állomásra víz:tő Kazinczy-utca alsó részén a száraz idők alkalmával rettenetes por van. Mikor valamely vonat beérkezik és a kocsik meg autók sokasága elindul az állomástól, olyan porfelhő támad, hogy a gyaloglásra kárhozlatolt utasoknak fejük se látszik ki belőle. A Kazinczy-utca a sorompóig terjedő részén kövezve van és öntözik rendesen, de azontúl éppen olt, ahol a legjobban kellene, átláthatatlan por van ilyenkor. Mégis lehelne valahogyan erre is gondolni, hogy ha egy idegen Nagykanizsára téved, ne riasszák el a porral rögtön, amint kiszáll a vasúti kocsiból. Meg aztán sok kanizsai embernek is arra visz a dolga. Tisztelettel egy sokat utazó kanizsai.
— A keszthelyi Járási leventék pont-eredménye. A keszthelyi járás leventéinek vetsenyén pontarányban a résztvevő községek a következő helyezést érték el: I. Keszthely (105 ponl), 2. Zalavár (39 pont), 3. Alsópáhok (23 pont), 4 Hévizszent-andrás—Egregy (9 pont), 5. Felső-páhok—Zalakörlvélyes (5 pont), 6. Balatongyörök (5 pont), 7. Vonyarcvashegy (4 pont), 8. Alsózsid (3 pont), 9. Oyencsdiás (3pant), 10. Karmacs-Vindornyafok (2 pont), 11. Szcnt-györgyvár (2 pont).
r Talállak egy nyulat. Átvehető a kiadóhivatalban.
= Vastagh Oyula képkiállítás*
a Kaszinó termeiben vasárnap délelőtt nyílt meg és egész esti 7 óráig állandóan nagy közönség látogat a a társulatot s egyhangú megállapítást nyert, hogy egy ilyen magas művészi színvonalon álló gyü|temény már régen nem voil városunkban. A tárlat vasárnap estig van nyitva s látogatása dijialan.
— A megyei dalosverseny. A zalamegyei junius 13 iki megyei da-losverscny előkészületei serényen folynak. A nagyszabású hangversenyen a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör és a zalaegcrsngi Egyházi Ének és Zeneegyesület 40 tagu szimfonikus zenekara is szerepel nivós programmal. A Jelekből Ítélve a megyei dalosvtrscny a legszebb siker legyében leg lcza|lani.
= Ha borús az élete, vegyen magának .Napsugarat" 25 000 K. Kapható minden könyvkereskedésbea, hirlapáruJákban és Králky tőzsdében.
— Sormásl hősök emlékünnepe. A Zalai Közlöny ludósitója jelenti: Sormás község közönsége, a Levente Egyesület, a dalárda bevonásával vasárnap délelőtt 9 órakor tartotta megemlékezését a hősökről. A szépen megrendezett ünnepségen az iskola is részi veti (Az ünnepséget a dalárda a .Hiszekegy-gyei nyitotta meg, majd utána dr. Csoport Dávid sormási segédjegyző ünnepi beszéde következett. Lendületes szép beszédét a hallgatóság mély figyelemmel hallgatta s nem egyszer könnyek csilloglak a szemekben. Majd Ruff István levente Petőfi: Honvéd c. költeményét szavalta szép előadásban. Két iskolás gyermek is mondott költeményt és pedig Amt-mann Anniko és Molnár István. Ezek után a dalárda Révfy: Rindó-jál és a Himnuszt énekelte
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében L«ZÁR PISTA győri clgánymDvész zenekarával hangversenyez.
— Ujabb tanulmányi kirándulás Keszthelyre és Hévízre. A nagykállói reálgimnázium 31 tanulója Piti Oyula, Ujviry Oyula tanárok és dr. Lévay Miklós, Somogyi István orvosok vezetésével tanulmányi -kirándulást teltek a Balaton körül. Balatonfüred, Tihany, Badacsony és vidéke megtekintése után Keszthelyre jöttek és a Balaton szállodában nyertek elhelyezést, Kelemen Károly a szálloda tulajdonosa melegen fogadta az ifjúságot és a kísérő tanárokat. Keszthelyen megtekintették a Balatoni Muzeumot, a templomot, a Gazdisági Akadémiát, a Reálgimnáziumot, annak összes szertárait és Keszthely egyéb nevezetességeit. Kirándullak Hévizfürdőrc is, hol nem győztek betelni a vidék vadregényes szépségeivel. Hévizén a gyógyvízben megfürödtek. Itt Reischl Imre igazgató látta vendégül őket.
= Nagykanizsaiak találkozóhelye Wattét Ferencné áruházában Hévizfürdőn.
« Ma és minden este n Korona kerthelyiségében LÁZÁR PISTA győri clgányművész zenekarával hangversenyez.
— Jugoszláv adópolitika. A
megszállt Muraszombaton, mint egyik otíani lap irja, furcsa és szokatlan formáját választották az adószedéí-nek. Szabályrendeletei készítettek arról, hogy mindenki, aki este 10 óra ulán jár kinl az ulcán, vagy korcsmában található, egy dinárra megbüntetendő. Vájjon a későn járó lumpok mit szólnak ehhez a bölcs adóztatáshoz ?
— Hősök emlékünnepe Pacsán. A Zalai Közlöny ludósitója jelenti: A hősök emlékéhez méltón ünnepelte meg Pacsa és Pacsatültős hazafias közönsége a hősök emlékét vasárnap mise után az iskola udvarán a Himnusz eléneklése ulán Juk Béla plébános lelkes beszédével mcgnyitotla az ünnepélyt, majd Brand Oyula nagy hatással szavalta el a „Riadó" c. költeményt. Az ünnepi beszédet kölesei Kende Péler főszolgabíró mondotta, melyei az ünneplő közönség mély megindultsággal hallgatott. Azután Horváth Lajos az .Üzenet", Németh Károly a "Vitéz búcsúja" c. költeményeket érzéssel szavalták. Kucséber Mária .Ne sírjatok" c. költemény elszava-lása alatt sokan törölték meg köny-nyes szemelkel. A bezáró beszédet Landi Ferenc if.-tanitó mondta, az ünneplőkhöz intézett szavaival fogadalmat tett, hogy a bősöknek méltó emléket állítanak. Az énekszámokat az Iskola és a leventék kara énekelte, nagy lelkesedést váltva kL Az Ünnepélyt Török Oyula körjegyző és Landi Ferenc kántortanító rendezték.
— Tanulmányi kirándulás. A Zalai Közlöny tudósítója Jelenti: A pacsai r. k. iskola V—VI. osztályos növendékei tegnap tanulmányi kirándulásra mentek Hévíz-Keszthelyre. A kocsikat Szentmihályi Dezső, Kölesei Kende Péter, Székely Ernő, Balassa András és Ujláb Imre adták, a melyért a gyermekek hálás köszönetet mondtak. A kirándulás vezetői Landi Ferenc k.-tanitó és Török Oyula körjegyzó.
— Ha Hévízre jön ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvtárát olvassa.
— Tapolcán uj járásblróságl épületet építenek. Megirtuk, hogy Tapolcán a lakásforgalom felszabadítása folytán a járásbíróság épületének bérletét a háztulajdonos felmondta. Mint most tapolcai tudósítónk jelenti, arról folyik tanácskozás, hogy a község által adományokat ezer négyszögölnyi telken uj épületet emelnek a járásbíróság elhelyezésére. Ebben az ügyben végsó fokon a képviselőtestület határoz.
— Keszthely héviztürdől autóforgalom. A keszthelyi és hévizfűrdői forgalomban ez idő szerint a hévíz-fürdői autóüzem kocsijaival együtt 2 autóban 15 személyes és 34 személyautó bonyolítja le a forgalmat Keszthely és Hévíz közölt. Bérkocsi már csak 18 van, de ezek is képtelenek az autókkal szemben eredményesen felvenni a versenyt.
1926 junlus 1
ZALAI KÖZLÖNY
IdSjárés
A nagykanizsai moteorutoglul nu-g-uuyeló iclentése: Hélfón a hőmírsik-k! reggel 7 órakor 4-17-3, délután 1 ónkor +24-8, este 9 órakor +17-8.
felhőiéi: Reggel crósen (clhős, déltKn felhős, este teljesen liszla.
SitlirdnY: Reggel Északnyugat, délben és este Délnyugat.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint zivatarra hajló kló, késóbb hóstllycdés
valószínű.
_ LAZAR PISTA teljes zenekarival a Korona kerthely Iségé-ben hangversenyez.
— Alispáni jelentés a megyében előforduló fertőző betegségekről. Zalamegye alispánjának jelentése szerint a megye területén május első leiében a fertőző betegségek állása a következő voll: roncsoló toroklob: Nagykanizsa 1, Zalaegerszeg 2; hasihagymáz: Zalaegerszeg 2 (Paratilusz); vörheny: Nagykanizsa 4, Rédlcs 10; hökhurut: Nemesgulács 1, Kehida 2, Zalavég 8; vérhas: Nagykanizsa 1 ; malária : Nagykanizsa 1, ftUtőmirigylob: Sem-linháza, Sümeg 1—1.
— Schwarcz Dezső harisnyíl a legjobbak.
— Katollkus-nap Kőszegen. Vasárnap Kőszegen nagyszabású ka-lollkus gyűlés volt, melynek szónokai Apponyl gróf, Lingauer Albin, Huszár Károly, Bernolák János, Haller István, gróf Mikes János pDí-pOk, FrOchwirt Mátyás voltak.
— Lezuhant szerb katonai re-pDlő. Belgrádból jelentik: Újvidék mellett egy katonai repülőgép próbarepülést végzeit, mely azonban halálos katasztrófával végződött. A repülőgép ugyanis a Dunába zuhant é< a benne ülő kapitány és mechanikus szörnyethallak.
— Tanitógyülés Marcaliban. A Somogymegye! Altalános Tanítóegyesület évi rendes közgyűlését Marcaliban tartolta a mult hét végén. A járás tanítósága teljes számban megjelent a gyűlésen, melyen Kovács Sándor marcali! igazgaló-taniló az egyesület elnöke elnökölt. Értékes beszédet mondottak a megjeleni ta-nilók közül Szabady Sándor, Nfmelh József és a megyei elnök Oynlay István.
— Schwarcz Dezső cégnél url is női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
SZÍNHÁZ
Vége a szép nyárnak Schöpflin Aladár, a kitűnő műkri-llkus vígjátéknak nevezi ezt a három lelvonásos darabját, pedig inkább mondhatnánk életképnek, melyben két ember bizonytalanul indulóéiele találkozik egy pillanatra, hogy azlán felismerjék, hogy rossz vágányon indultak el és hamar kitérnek a találkozásból, még mielőtt kataszlrófális összeütközés lenne belőle. Finom tónusa minden kiélezett helyzetet letompít ebben a darabban. Életfilozófiája sokaknak tanulságul szolgálhat. Főleg olyanoknak, akik szeretik az élet pofonjai után belevetni magukat könnyelműen a nemtörődömség örvényébe. Schöpflin mesteri kézzel mutatja meg ezt az örvényt,
de hogy mindenki megbékéljen, a befejezésben eliminálja az örvényt. Alakjai emberiek, nem nagyolmon-dók, de hus- és vérből valók.
Az Alapi együttes élén az igazgatóval nagyszerű előadásban adta a darabol. Mágori Mária okos, meggondolt bárónője, Alapi közvetlen, joviális öreg papja, SSttt Balázs szimpatikus teologusa, elsőrangú ala-kllások. A többiek is mind értékes tagjai a precíz együttesnek. Dicséretes, fővárosi nivón mozgó összjáték és mindig közvetlen beszéd teszik az előadást arra a színvonalra, melyre — sajnos — kevés vidéki színtársulat képes eljutni. Közönség kevés voll. Pedig megérdemelné ez a társulat, hogy egyetlen hely ne maradjon üresen esténként, —bán
Mária Magdolna
Ibsen előfutárjának, Hebbel Frigyesnek polgári színjátéknak nevezeit drámája került hétfőn este előadásra. A modern szerzők rafiinált és mesterkélt trükkjei után Jól esett Hebbel megrázó Igazsága. A művészek szinte önmagukat multák felül csodálatosan természetes játékukkal. Doktor János az emberábrázolás tökéletes mestermüvét mutatta be. Mágori Mária külsőben, játékban megta!||la a kellő szinekel, Maconkal József" figurája kabinelalakitás. Markovics Piri csupa természetesség, kiforrolt művészet. Fekete László, Sötét Balázs és Ihdsz László érzéssel játszott alakitásaik egy-egy jellemrajz. Nagy István és Kádár Margit kisebb szerepűkben is megmulatták, hogy Alapi társulatához tartoznak. Az előadás — mint Alapiék minden előadása — nemesveretü művészet volt. (*)
Három csésze tea. Sloboda szellemes és kedves vígjátéka kerül ma színre ax Országos Kamaraszínház vendégjátékai során. A kedves darabot Doktor János rendezi s egyben ó e darab főszereplője is. Kívüle szép feladat vár Markoviin Pirire, Sőltl Bélára, Kádár Margitra és Feket/re.
Szerdán Ibsen leghatalmasabb alkotása a Solner építőmester kerül bemulatőraA/íjp/ Nándorral a címszerepben.
Ifjúsági előadás lesz ma. kedden délután 4 órakor a Polgári Egyletben. Az Országos Kamaraszínház ez alkalommal előadja Gárdonyi Géza bájos vígjátékát az Annuskát. A jegyek ára ez alkalommal a tanuló iljuság számára 5 ezer korona.
Eredeti bemutató Nagykanizsán. A pénteki bucsuelőadáson kellemes meglepetésben részesiti az Országos Kamaraszínház Nagykanizsa közönségét. Városunk uri társadalmának értékes és komoly lagja dr. Mulsehcnbacher, hdvín lefordította Pohl Emil darabját a Mülovarnőt. A Oogoly Vőlegénye elölt mutatja bc a társulat ezt a pompás egyfelvonásost, amelyre lelkesedéssel készül minden szereplő.
Szerda: Solncss építőmester, Ibsen színmüve.
Csütörtök: Névtelen hajó, Sullon Vane színjátéka.
Péntek: A vőlegény, Oogoly vígjátéka.
IHOZI
Uránia szerdán és csütörtökön: Selyemben járó bűnösök, főszerepben a szarkasztikus mosolyáról Jól ismeri világhírű Metio-szinész Adolf Mtnjou. Buster, mint enyveshál 2 felvonásos burleszk, Angol és Qaumont hiradó.
Világ csak csütörtökön : Vadnyugat vándora, cowboy történél, főszerepben a nagyszerű lovas színész : Harry Cjrcy.
Áztassunk „Asszonydicséret" mosóporral, utána mossunk „Szarvas" szappannal. Igy kímélhetjük a fehérneműt, takaríthatunk munkát, igy lesz a ruha Igazán kifogástalanul tiszta.
SCH ICHT- MOSÁS
SPORTELET
A Nagykanizsai Torna Egylet a kerületi bajnok NTE-BTSE 2:1 (0:1)
Örlási küzdelem ulán nehéz, de annál inkább megérdemelt győzelmet aratott vasárnap az NTE s ezzel „Délnyugalmagyarország bajnoka* lett.
A mérkőzés 80 percében az NTE vezette a támadásokat, mégis minden erejét meg kellett feszítenie, hogy kiegyenlíteni, majd az utolsó percben győzni tudjon. A bajaiak az első öt perctől eltekintve, folyton védekeztek, de ebbe aztán minden tudásukat éa lelkesedésüket beleadták.
Az NTE eleinte könnyen vette a játékot. Az NTE mult heti bajai győzelme ulán nem volt veszélyben az NTE bajnoksága, innen eredt az NTE érthető, de meg nem bocsátható elbizakodottsága. Amikor aztán a bajaiak vezető gólja után egyre késett a kiegyenlítés, mind jobban és Jobban idegesek lettek és az utolsó 20 perc örült iramú, soha nem látott hatalmas finiséből, amely más meccseken gólozönt eredményezett volna, csak épen hogy megszületett a győzelem.
A bajaiaknái a közvetlen védelem és a jobbszélső, az NTE-nél Kohn,
fiadics és különösen Hirschler volt a legjobb, aki a győztes gólt ís rúgta. Havas bíró kifogástalanul vezette a mérkőzést.
Kaposvár : D VAC—Levente 2:1.
Az utolsó bajnoki mérkőzést a pécsi csapat nyerte és győzelmével a Leventét az utolsó, a Zrínyit pedig az utolsó előtti helyre szorította.
(Magyar-utca—Zalaszentjakab.)
A nagykanizsai Magyar-uicai ifjúsági futball-csapat 5:8 gólárányban győzte le a zalaszenljakabi levsnlék csapatát. Biró: Szobocsán.
(Lovassport-egyesöleti közgyűlés.) „Somogy-Zalai Lótenyésztő és Egyesület 1926. évi Junius hó 5-én délután 6 órai kezdettel Keszthelyen rendkívüli közgyűlést tart. Gizony s. k. igazgató, Somssich Miklós s. k. elnök".
mim JÚZSEP1ETÍR0I
Sugár-ut 53. * Telefon 2 10.
Szerdán reggel, junius hó 2-án 8 órától 2 drb prima növendék disznó lesz kimérve. Ugyanott már
most előjegyezhető. Olcsó árak.
Özv. Gürtler Ágostonná szül. PIssenberger Teréz ugy a maga, valamint az összes rokonság nevében fájdalommal tudatja, hogy szeretett férje
Gürtler Ágoston
életének 81-ik évében folyó hő 31-én reggel 5 órakor hirtelen elhunyt.
Temetése junius hó 2-án délután 4 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából.
Nyugodjék békében 1
Gürtler István fia, Welsz Lujza menye, özv. Gürtler Ferencné szül. Ratnlk Erzsébet menye, Gürtler Éviké, Gürtler István, Böske és Magduska unokái.
.ZMJMÍL
19?8 luníu, |.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irigyet lovábbra is kedvellcn votl, a külföldről érkező jelcolísck a sp^ujldó nagymérvű tartózkodásra készteWt Barátságosan csak néhány érték ládáit, igy elsösófban Coburg, anfely, az utóbbi napok lanyhasága után 75.0M Jffr^yaJ ug,^, itynKftf
\' - tenyeredet ért el még néhány kisebb,
értéit. A"lmíiszplacón lanyha wRap\' irányzat. Magyar Hitel, Safgő, Nova és Államvasút I —2% árveszfraíget szenvedtek. Lanyhán ifndélt még néfiány vezető érték, Igy Urikányl 40, Danubius 15, Naslci 30 él Magyar Cukor 10.000 K-val ^ vl^sz^
törichl jártat
Xon«mí 707 60. Berlin 15290, Wlaa 12 95 •oda 375 00. PiIR. 153000, R.^UTt-SO, Vai.6 <3 00 Bakaiul 213 CO. Balfiid 91200.
* bud.po.tl TSzuIs _tmíhm |ÍB)1<M \'
flPROHIRDETESEK
Az apróblrfdía dija 10 szóig 5000 kor. A dmsió a niMen vastagabb bclilból illó sió két uónak saámitlallk: Minden tov»hld izó dija 500K. • htrdatáal dlj .líra Bwtjj <| ktgafotyfc Ifoáaaám I1 Uital
■oraajták, Hók mlndán nanyaágban áa a*«i. dannomO MaaöVaalasigi gip ol.SrordO kMtalhti kaphatok W.laor J. C. Ga«da»£)| Gépgyár. Hagykaalzaa, Sugár-ut 16. 383
Kllunó hántkoaat jutányos áron kai hali. Cím a kiadóban . lói;
Valitlk
Lw.rj.1 (IS&4UC W«l HTXO.USXO
c-kkm. liil-aiao
ndi itia ím
UH* iwt nui
ríHU t>. 7)11 Mi INW M. WUUM
mw
Un

II143)
mtfi
I <1015114
IKlVItH* W.3U nni-IUK IUMU144
iiu im IMÍnoA
JM Ml
rótta xctMkic* H U íiai Oiiio IIMI11M LcUm WKCh»*lXA
Um hsi na
n-wm)
irauű
?IU>I»
m uici ma
ItfM IMII
hiú imp
líín
Tenné«jrtóx*dc
B«« dm*. 76 kg-ot 420.00C-422500. 77 kg-ot 4250)0—427.50 J, 78 kg-ot 427.500—130000, egytb danAatall tt psit-76 kg.-ot 4160)0—417-500, 77 k*-ot 420 030-422$;*, 7$ kg^)»422 ÓOO- 425 OOp 79 k«K>t 425 01)3—42." 50\', ro«1225:0-225.000, UksrmánjArpj 240.000 -2S0.Ö00,
kwjpa 170^-175 0
Falbijtá. 75^0, rUd.tíwai vImu-
auadi 2800 dit. tivinn* 17.500-18.000. «e<ktt 16.750-17 000. oedett köiép 14 0)0
iott hol 18,000—21.000, mkxwáa tél.
<a 20.000 -21 030. Az Irányzat vontatott
ff--y....................
KMf: Zrínyi Nyomdaipar él K5ny».
szerencsénk a n. é. koionsígeí ■ ttnl. hogy al&nifla *f Ixatáat
llalak ía Jóláliás mtllM il-
|n„u"ía vízvezeték,
rHtís7nha wnpohti iatfi«»j
EUUSZUUd, [Clltlciíl, oloaotl. nrnázia éa ciiel kapcaolitos cpvíb ttitalok aaaralisél<>ja>IUail. fcldón i a. í. kö." "
jbizisát kérjük, egyben __
piUsiól előre li bUtoiltva. "vágyunk teljes tisztelettel
Szécsenyi Ishán át Tku,
Vlxytxettk feJ«ierek«l, KűrdA tiíizíígBoi B«rcndci<tl VállalaT Koaauth-tér 13.
____Ü?"
5 dká s t
Wlljjkftelyja
III nap, a IrhlW oly miUiijl
olpdáruháaiban vegyen.
tH kS(bin~Teví hat Dltie. nHtuHülailiwU k.dvoxS lt««l*»l toltítalak mellett azonnal et-idó. Clm < keulbelyt tlókktadótilvatalban.
ItMa angal baazlmotor Ih-
tUrésszel. alig hasznilt, ciíplíshéz. <l.r,(. Usboz. Yigy nia gép haltjaihoz alkalmia, Jutányosán kadvaaA foltátalakkel
eladó. Pál. Keazthdy, Széchenyiéi. 6. ISI2
égiben 3 hoM pdma aaáiaW éá rá« Potylt malom líl/e végén eladó Meleg István ny. teoddr, Sooiogyszenünlklóa. 169
KltAal k o r a o a a n f I
Ó- és UJBOR
1917. évi paoaanyabor llltienklnl U kapható iw
REMETE, Sugár->< t. ..ám,
Begánsan berendezett klllonbejájilu utcai azoba viros kóiepén. feltétlen úriember risztre l-ére klidú. 1803
Épület g.agaaáat heljbea éa vldáken el^nyöa árakon vállal Steru Üveges. VasuU-aká 17/19. 1158
Stölzle-féle
a lügidoáliwilili háztartási
befőttes üveg.
Minőségben miaden
h^on.lóüyíguéjjobb, tehát
árbana legolcsóbb!
Ogyéljftu a bevásár-lávsnál az Uitreform névre.
Kapható minden ,szakmaheji üzletben.
Kívánatra ingyen ispi^tető szakács-könvvi1
imnkwlwl iáífe jfegjgtjHjgfe
185/1926. szám.
Árlejtés! hirdetmény.
A Murába (illetve Principális csatornába) torkoló Somogy-. Zalavár-mrgyei Határ csitornj ís mellék-árkui tiszloga(iii munkálatainak v-l-lalaiba aJfia járgyában.
A miinkilat a somojiymcgyci Bs-lezna, SzentmlkiOs és Bagolasánc, továbbá a zalamegyei Filyebáza, Bajcsa kteégek, tov-tobá Nagykanizsa város haláraiban, a Principális csslorniba valö belorkolásoál (litye-hazi hídnál) kezdve, onnan fölfelé teljesítendő a siombaihelyi magy. kir. kuliurmérnflki hivatal által ujabban átdolgozott eredeti 994/1897. íz. kultúrmérnöki terveifclés Somogy-vármegye allspánjúnak 33.155/1918. számú Jogerős véghatározata értelmében. A munka a meglevő medrek szélesítéséből (s méjvjlésébői áll. A főmeder (megyei Márcsa-lorna) a pattok alall 12, 2 5 (kivételesen 30, 3 5) méter közt váholi miSlységgel és 10, illetve 1\'5 m. fenékszélességgel ásandó ki.
A Csajlányos mellékárok (1 drb) a part alatt 1-1—1 -S m. szélességgel és 0 50 m. fenékazélességgei ásandó ki. Az olclallejlök (rézsűk) mindenail I I TiíJlissM készítendők.
A tervezet a knllurmémöki hivatalban (Szombathely) hétköznapokon délelőtt 10—12 óra között megtekinthető.
A kiemeli fold a két parton, egyenlelesen megosztva l\'O m. széles padka (partszéltől fzámitva) szabidon hagyása mellett helyezendő el, legWlebb 10 m. magwan a part színe felett, a deppoia víz felőli rézsűje 11 hajldsnál meredekebb nem lehel.
A kiemelendő földmennyiség 40— 50i000 köbméter.
A munka könnyebb leljcsilhelése érdekében, a víz a medrekben, a muQkalicly fűlött elzárhaló és a ré-lékrc kiszorithaló oly Időben, amikor ott kárt nem tesz (május, Julius hőnaj>olj^an és szeptember 15 lkc után).
A munkába volt szakaszon végig, minden szelvényben, vezérárok léte-ki\'endő. a muh)cahcly lecsapolísa
céljából.
Ezen két pontban foglalt munkálatokért külön díjazás uem jár, hanem a földkiemelés egység árába betópjitafidók.
A n: ídríkbcr. és az. Írok pafljaip álló fíkal, bokrokat és nádat a parti birlokosok tallóznak tövestül kivágni. illetve lekaszálni és ellávoli. tani. Ha ezt tenni elmulasztanák, az illető szelvény kiásásakor vállalkozó köteles ezl tel|esiteni,\' ennek költségeit azonban a parti birtokos megtéríteni tartozik, a pénzek esetleg V-Ukséges behajlásáról a munkaadó köteles gondoskodni.
A munka legkésőbb Julius hó 1-én megkezdendő és állandóan kOrtll-belül egyszáz (100) földmunkás alkalmazandó. A munkások kétharmada a fenti községekből fogadandó fel, egyharmada (Vj) pedig szak-ijiunkás (kubikos) legye* Ha helybeli munkás nem Jelentkezne kellő számban, helyeltük környékbe!; (megyebeli) más , munkások alkalmazandók.
A munkálat műszaki vezetését (ellenőrzéséi) a szomba(helyi magy. kir. kultúrmérnöki hivatal eszközli, az ó kiküldöttjén^ kitűzése és uV Silása szerint kell a munkát végeziij!
Munka álvétel kéljictenkint (Iché-\\<">lcg péntek és Kombiján) történik a kultúrmérnöki hivatal földmunka
kimutatása szojJlJ. .Agyiban csak alulról vett folytatólagos és csak teljesen kész szelvények vétetnek át! Még nem kész szelvény fOltSIl levő, bár kész szelvény nem vétetik át.
Esetleges hiányok azonnal mec-Igazitandók, illetve póltandik.
Csak kifogástalanul clkészilett munka vételik át.
Az érte Járó illetményre vonatkozólag azonnal utalvíny áUltamlí, ki, a pénz pedig alulirott főszolgabíró áltai fizettetik ki Nagy kinizsin. —
A kereseti összegből bizlosi-fékul vissza tarölik MMrék-pénztá\'haii gyómolcsozfilég clhélfez-telik. Csak az égési munkálatnak megfelelő végrehajtása, illetve befejezése után fizettetik1 ki a biztosíték.
A munkának elhagyása, vágy lilí-nyos teljesítése után esetleg szükségessé váló átvétele esetén — énre aluliról! hatóság Jogosult — a levont biztosítékok a munkáltató javára esnek.
A munkálatra vonatkozó írásbeli zárt ajánhtok paolrtíoronábhrt kiélezve leskéröbb f. évi lunlus hó 16. napjának délelőtt 10 óráig a nagykanizsai főszolgabírói hivatalban nyújtandók be, Illetve oda Hl-denilók. , . . -
Külön ajánlat teendő (egy<éget
aW\'1*1 a
Az ajinlalok főlölt dönteni, a véleményező bizottságnak és a kultúrmérnöki hivatal kika(d0lljének\' méjt-hallgatísával fogoK kiket e végből juniu\'s I7-én délelőtt 10 órára értekezletre Itivok össze hivatali helyiségembe.
Fentartom magamnak a logot, hogy az ajánlatok közt — tekintet nélkül az egységárakra — szabadon válasszak.
Döntésemről az ajánlattevőket értesíteni fogom. A munkára vonatkozó szerződést lehetőleg azonnal megkötöm.
A munkásoknak l?aleMl és bel.cg-aég esetére való biztosítása, iljelve segélyezése vállalkozót teífielfk.
Kell Naeytanlzs/n, 1926. évi má|us hó 27 én.
OyBmSrey István s. k.,
isit l&nolgablió.
Felaözsltfa községben egy
Üzletház
fűszerüzlei, áll: 1 lakószobát*)/,. 2 tuleliszobából, mdlekheliM«li-k.l, esetlég kerttel \'/ufjfc
bérbeadó. Bővebbet: Szió Oéxí. UiUilaj-, donosnál, Feisőzsitfa.
- |. J WJ II IJT
fclvétetnek
Zajai Köaclöny
kiadólúvitalában.
Nyomatot! a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezítő: Ofenbcck Károly).
Jf
HWBI. ií. B t (mm M 71
Teljen lakáelier»iulez.éH a te(t-ciiva/crüt>blól a k(a;a«Jagjait(ig tt * e\'sórangu klvllclbcn. * . *
68. évfolyam, 121. szám
Nagykanizsa, 1928 junlus 2, szerda
Ara 1800 koron.
ZALAI KÖZLÖNY
SjtrtartíMO í« kiadóhivatal Ffct 5. u. KMlthdyl Mkklaitttiivata]: KilftluJy-u. 15.
POLITIKAI NAIPLAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon : Naqykaniua 78. Előfizetési ára egy hira 30.000 korona
Válságos idők
Nagyon kilendült mélypontjából a sok vihart látott Európa államainak politikai súlypontja. A különböző államformák egyike sem tudta megőrizni stabilitását s még alig simultak el az egyik kormányválság által felkavart hullámok, máris uj krízis lázát jelzik a napirenden lévő politikai viszontagságok.
Forradalom forradalmat ér és a kormánybukások hírei nem hatnak többé a szenzáció olyan erejével, mint valamikor, mikor még a forrongó energiák az alkotó munka biztos medrében találtak lefolyást.
Ma a sorsával elégedetlen ember keserű neklgyürkőzése I szinte órák alatt felforgatja a máskor évtizedekre elegendő szilárdságú poHtikai rendszereket. Győztes és vesztes államok egyaránt egy nagy európai kialakulás vajúdásának idejét élik és a rendjében megbolygatott Európa földjét belháboruvá torzult forradalmak szántják.
Magyarország szilárdan állja a nehéz idők egyensulykereső megindulását. A bajaink — pedig katasztrófa is akad köztük elegendő — csak gazdaságilag tudtak bennünket tönkretenni. Ezer támadás döngette államiságunk létalapjait. Az esztelen demagógia fegyvertársává szegődött, csak legutóbb, a végre nyugvópontra jutott frank-ügy kapcsán Is, i Trianon álarca alá bujt külső ellenségek fogvicsorgaló politikájának. A számítás mégsem sikerült. Köröskörül bástyák Inognak, kormányok buknak, országokban megáll a munka, másokban vér öntözi az utcákat é3 a zsenge vetéseket.
Magyarország sorsára a nem zetl öntudat büszke ereje vigyáz s amig ez vigyáz reá, addig körülötte hiába süvítenek országokon végig a válságos időknek csak uj romokon épitő viharai Hiába használnak fel külső ellenségei és belső békebontól min den alkalmat, hogy megrendít sék a széthullás óta nagynehé zen összekovácsolt uj alapokat: a magyar aratás zsengéje felett ezerév győzedelmet Ígérő tradíciói állnak a vártán.
A lengyel köztársaság uj elnöke
A második választás eredménye — Az uj elnök pénteken teszi le az esküt
chorzowí állami nitrogéngyárnál betöltött igazgatói állásánál hátralévő ügyeit rendeznie kell. Mosickl csütörtökön érkezik vissza Varsóba. Közvetlenül az uj elnök eskületétele uián Bariéit miniszterelnök átnyújtja az ui elnöknek a kormány lemondását. Kétségtelennek veszik azonban, hogy az uj kormány megalakítására újból Bartell kap megbízást.
Varsó, iunlui 1 Miulán Pilsudszki nem fogadta el a köztársasági elnökséget, ma újból megtartotlák a választást. A mai második választási menet eredményes volt. Mosickl Ignác 281 szavazatot kapott, ezzel a lengyel köztársaság elnöke lett.
Az uj elnOk pénteken déli tizenkét órakor teszi le az esküt, miután a
WWirti\'i -.-■•■-■............
Vázsonyi Vilmos utolsó irtja
A városházáról temették a volt igszsAgügyminisztert 1 Vasa miniszter képviselte a kormányeln6k8t - f>yász-beszédek és búcsúztatók — A merre a temetés elhaladt, az fedetek zém róttak - Beláthatatlan sokaság kisérte az elhunytat a temetőbe
Budapest, Junlus I | Ma délután vitték át Teréz-köruti t Demokrata Kör helyiségéből Vázsonyi \' Vilmos holttestét a demokrata párt tagjai a városházába, ahol az udvaron felállított ravatalon helyezték el. A ravatalra a temetkezési emberek nyolcvanhat koszorút lettek, mely teljesen elborította azt. Három órakor a megjelent előkelőségek teljesen megtöltötték a városháza udvarát. Jelen volt dr. Vass J ízsef népjóléti miniszter, a miniszterelnök képviseletében, Pesthy Pál igazságügyminiszter, Sci-tovszky Béla házelnök. Szilágyi Lajos Strausz István, Frühwlrlh Mátyás, Pallaviclnl őrgróf. Ugrón Gábor, Haszár Károly, Ripka Fércbe főpolgármesler, stb. Hevesi Simon főrabbi beszéde után Ripka Ferenc főpolgármester búcsúztatta a halottat. Gyászbeszédet mondtak még Bárczy Ferenc a törvényhatóság, Pa-kots József a demokrata párt és a Teréz-köruti választók, Papp István az ügyvédi kamara, Peyer Károly a
szociáldemokrata párt, Nagy Vince a Kossuth-párt, Fábián Béla a demokrata tábor nevében. Az utolsó gyászbeszéd elhangzása után a volt igazságügyminiszteit kivitték a hatlovas halottas kocsira, melyet kilenc kocsi kisért koszorúkkal elhalmozva.
Szakadó esőben félhét órakor ért a hatalmas gyászmenet a temetőbe, ahol elsőnek Groszmann Zsigmond rabbi mondott búcsúztatót, majd a nyílott sírnál a budapesti izr. szentegylet alelnöke beszélt. Dr. Peli Ernő azoknak a nevében beszélt, akiket Vázsonyi életében névtelen katonáknak hívott és akik oly nagyon ragaszkodtak a vezérükhöz. Ezután Weisz Miksa budapesti főrabbi mondott imát, majd leengedték a koporsót a sírba. Az óriást tömeg még jóidéig együtt maradt a sírnál, ahol a nagync»U ellenzéki vezér örök pihenőre tért.
Hét óra után szakadó esőben kezdeti csak oszlani a közönség a temetőből.
Vass miniszter védelmébe vette a független magyar bíróságot
Az összeférhetetlenségi bizottság Igazolta Hatler Istvánt - Rakovszky István éles beszédével ujabb tápot ad a külföldnek támadásokra
Budapest, junius 1 A nemzetgyűlés mai ülésén az elnök bejelentette, hogy az összeférhetetlenségi bizottság Haller Istvánt igazolta. Farkas Istvánt súlyos sértéseiért a nemzetgyűlés egymásután következő két-kél ülésnapjáról kizárja. Az approprációs javaslat során Kitli Anna beszédé utón Ra-kovszky István kifogásolta, hogy
egyes képviselőket kitiltanak nemzetgyűlésről. A külföldi sajtó a frankügy kapcsán kélségbevonja a magyar biróság függetlenségét. Ennek az uj erős sajíóliadjáratnak az az oka hogy a kormány nem hagyta el ide jében a helyét. (Állandó nagy zaj a kormánypárion.)
foss József Uelyeiles miniszlcrel nök Rakovszky megállapításait heves
temperamentumának ludja be, aminőket objektív ember nem lehel. Mikor azt várta tőle, hogy hazáját megfogja védeni a külföldi támadásokkal szemben, beszédében ujabb lápot ad a külföldi\' lapok támadásának. , ,
Lehet, hogy vannak bajok, de van egy márvány piedesztál még az országban és ez a független magyar biróság. Elvárta volna, hogy akkor, amikor a független magyar biróság ellen frivol módon hangzanak cl külföldi támadások, felálljon egy magyar képviselő és tiltakozzék ez ellen. Rakovszky ezzel szemben súlyos tényeket állifefel, amelyeket vissza akar vezelni Bethlenre és kormányra, abizonyítása azonbancsödöt mondott.
Pesthy Pál igazságugyminiszler csupán jogi szempontból szól hozzá. A francia bank képviselőinek — mond|i — módjukban állolt volna a vád képviseletét átvenni azokban a pontokban, amelyekben az ügyész nem emelt vádat. Ezt a francia bank nem vállalta és megnyugodott az ítéletben. Igy a most megindult támadások nem jogi, hanem politikai alapon állanak.
Propper Sándor a politikai helyzetről és a sajlószabadság korlátozásáról szólt.
WlndlschgrStz és Nádosy fogva maradnak
Budapest, június 1. Windischgrütz Lajos herceg és Nádosy Imre főkapitány védői ma visszavonlák fogva-tartásuk elleni felfolyamodásuKat. Ezzel WindischgiMz és Nádosy fog-valarlása jogerőssé vált. .-—\'
Lédererné ügyében holnap lesz Ítélet
Budapest, junius 1. A lábla ma folytatta Uderer Guszlávné bűnügyének tárgyalását. A főügyész vádbeszédében kérte a halálbüntetés jóváhagyását. Lédererné az utolsó szó jogán nem kívánt semmit védekezésére felhozni. Az ítéletet holnap, szerdán délelőtt 11 órakor hirdetik ki.
A Tapolca járási agrárpárt Tapolca, junius 1. A földbirtokosság nagy részvételével megalakult a járási agrárpárt. Gaál Gaszton földbirtokos ismertelte a párl programm-ját. Forster Elek beszámolóbeszédét tartotta meg, utána pedig Reischi Richárd beszélt.
Feng tábornok csapatai Peking előtt állanak
Peking, junius 1. Feng tábornok csapatainak kél hadosztálya tegnap reggel egészen váratlanul megtámadta és áttörte Csang Cso-Lin tábornok védelmi vonalát. Az előőrsök már csak 15 kilométerre a főváros előtt állanak.
2Aur közlöny
Halálbüntetés helyett 5 évi fegyház
Gyula, Junlus 1. Nemrégiben a gyulai kir. törvényszék Nyilas József gyulai lakost gyújtogatás miatl, mert haragosinak házát Iclgyujlolta, sla-láriális ulon kötéláitali halálra ítélte. A kegyelmi (elterjesztés folytán ma a kormányzó az Ítéletet átváltoztatta öt évi fegyházra.
A porosz kultuszminiszter a Hortobágyon
Debrecen, Junius 1. Becker Károly porosz kultuszminiszter debreceni látogatása során Klebelsberg Kunó gról magyar kultuszminiszter és az egyetemi tanárok kíséretében megtekintette az egyetemhez tartozó kii\' nikákat, majd az egész előkelő társaság kirándulást tett a Hortobágyra, később a polgármester díszebédet adott.
Abd el Krím őrizetben Páris, junius 1. A Malin tudósítójának jelentése szerint Abd el Krímet Tazzában szigorú őrizet alatt tartják és senkit sem bocsátanak hozzá. Francia és spanyol konfe-lenda ül össze és es fog dönteni Abd el Krím sorsáról. Portgálla elnöke lemondott
Lisszabon, junius 1. A köztársaság elnöke lemondott
A francia sajtó támadása
Páris, |unius 31. A francia lapok folytatják a trankaggyel kapcsolatos támadásaikat Magyarország ellen. A francia kormány azonban még nem foglalt állást ebben a kérdésben. Brland elhatározását ma estére várják. Egyébként Briand koalíciós többsége veszedelmesen inog. A kamara ma esti ülésén Briand felveti a bizalmi kérdést.
Szállítási panama Bukarestben
Bukarest, junius 1. A fővárosban nagy visszaéléseknek jöttek nyomára, melyek még ezelőtt hat évre nyúlnak vissza. A nyomozás megállapította, hogy a visszaélésekkel az államnak több mint 100 millió lei kárt okoztak. Állítólag a csalásokban két magasrangu katonatiszt Is kompromittálva van. A visszaéléseket a katonaságnak szállított nyers bőrökkel követték el.
Feleséggyllkos földműves
Debrecen, junius I. A debreceni kir. törvényszék ma tárgyalta Szabi József hajduhadházi földmives em-ucrölési ügyét, aki mint ismeretes, a tavasszal féltékenységből megölte feleségél A feldühödött ember egyszer vasvillával támadt feleségére, akit azzal vádolt meg, hogy megcsalja ót. Indulatát nem tudta fékezni és a vasvillával feleségél leütötte. A kir. törvényszék bünlctőtanácsa két évi Iegyházra Ítélte. Ügyész és védő is fellebbezett.
Megmérgezett szovjet-hivatalnokok
Berlin, junius 1. Moszkvából jelentik : Luganskban, a kommunista klub éttermében egy ebédnél harminckét szovjet tisztviselőt megmérgeztek. Az ételekbe Ismeretlen tettes sztrichnlnt kevert. A helyiség kiszolgáló személyzetét letartóztatták.
Kóbor cigányok garázdálkodása a megyében
A golyói csendőrök az elfogott bandát bekísérték a nagykanizsai ügyészség fogházába
Nagykanizsa, junius t
A mult hónap végén Gelse és Pölöskefő községek haláraiban kóbor cigányok vakmerő lopásokat követtek el, sót két ellenszegülő pölös-kefói gazdálkodót életveszélyes fenyegetésekkel kényszcriletlek arra, hogy a szekerükön levő takarmányt adják át nekik.
Ezek a kóbor cigányok Nagykanizsa felől a múltkori országos vásár után, mintegy harminc-negyven szekerekkel Gelse halárába érkeztek, ahol nagyon olcsón szerezlek állataiknak takarmányt. Vakmerőn bementek a földekre és egész szekérre való lóherét szedlek össze. Eközben találkoztak Csiszár István és Csiszár Viktor pölöskefői gazdálkodókkal, akik a mezőről hazafelé tartottak. A cigányok elállták a két gazdálkodó
útját és életveszélyes fenyegetésekkel kényszeritellék, hogy szekerükön tevő takarmányt adják át.
Ezután még Kacorlak határában Antik József öreg gazdálkodóval bánlak el hasonló módon, majd egész sereg kacorlaki földműves és földbirtokos földjéről kaszálták le a takarmányt.
A gelsei csendőrségnek sikerült a vakmerő cigányokat elfogni kolompár Gyula, János, Ferenc, József, Péter, Lakatos Oyula, Kertész Andor, Lakatos Vendel és Farkas János személyében, akik tagadják a lopást és a rablást. Valamennyiüket bekísérték a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába.
Két megszökölt cigány ulán széleskörű nyomozási vezetett be a csendőrség.
Zászlót a zalai leventéknek!
Nagykanizsa, a megye levente-központja, méltóképen akarja megülni a járás nagy levente-ünnepét
levente megtanulhasson követni és szolgálni és mellette lüzön-vizea át kitartani.
Nagykanizsának, a megye levente-központjának nem szabad továbbra Is elmaradnia a keszthelyiek áldozatkészségről tanúskodó, derék példája mögött. A kanizsaiakban Is kell lennie annyi magyar lelkesedésnek, amennyi fűtötte a keszthelyieket. A kanizsai társadalomnak is kell, hogy legyen millió korona nélkülözhető anyagi ereje, mint ahogyan volt még egyszer ekkora a keszthelyieknek.
Mindenkihez szil a /elhívás: adjon erre a > ciha, amit adni tud. Lapunk minden adományt nyugtáz és rendeltetési helyére juttat.
Az uj magyar Ideálokra nevelt generáció mindnyájunk jövő sorsának reményei kérik ezt az áldozatot mindenkitől, aki hisz egy uj magyar évezred eljövetelében.
Nagykanizsa, juntui 1
Csonka országunk majdnem mindegyik vármegyéjének van már megyd levente-zászlaja. Zalamegyc, a nagy, sokezer leventét számláló, magyar mivoltára büszke Zalamegye mind-ezldelg nem tudott zászlót szerezni leventéinek. Talán azért, mert ezldelg nem volt szűkség reá. Most azonban, mikor a keszthelyi járás két zászlót Is tudott beszerezni s azokat lélekemelő, megyére szóló ünnepség keretében felszentelni s közülük az egyiket nemes versenyben vándordíjul adni, — most, amikor a megyei testnevelési székhely, Nagykanizsa is hasonló nagy ünnepére készül a járás leventéinek, most felvetődött a zászló beszerzésének gondolata.
Nem hiu ábránd ez. Nem üres parádé. A magyar becsület, a levente-logadalom szimbóluma kell, hogy legyen az a zászló, amit minden
Egy makaó-parti befejezése
Ha budapesti vásározók Nagykanizsán makaóinak
1926 junius 2.
Nagykanizsa, lunlul t Duschek Rudolf és Prelsz Jakab budapesti vásárosok valamelyik nagykanizsai országos vásárra lerándultak, hogy sovány mellű, heplikás pénztárcájukat megtöltsék jó zalai papirkoronákkal.
Ugylátszik a vásár .bevágott" nekik, az üzletek jól mehettek, mert a vásár végén — fáradalmaikat kipi-hendő — belértek az Ipartestület vendéglőjébe, ahol nemcsak az alkoholnak áldoztak, de elővették a
sátán bibliáját és vigan nekifáttak a tiltott szerencsejátéknak, a makaónak.
A játék órákon keresztül lolyt — ötvenezres tételek mellett. Á bankók pedig szaporodtak, mint János gazda malacai. A kél vásáros annyira belemelegedett a játékba, hogy nem is vették észre, hogy az ajtón bélépelt Sabján Ferenc szolgálatban levő ál-lamrendőr, aki egy szempillantás alatt meglátta a bankóhegyet és megállapította a tiltott szerencsejátékot.
A rendőr az utasításokhoz híven a pénzt lefoglalta és a bankjegyek megszámlálásához (ogott. De alig olvasta a 47-lk tízezrest, amikor Duschek kikapta a rendőr kezéből a pénzt és zsebre gyűrte. Ezt látván Prelsz Jakab — rávágott a: előtte fekvő és lefoglaltalak nyilvánított bankjegykötegre és ugyancsak zsebre dugta azl.
A két vásározó ilyenformán megakadályozta a hivatását teljesítő rendőrt bivalalos eljárásinak gyakorlásában, amiért ugy Duschek, mint Prelsz hatósági közeg elleni erőszak vétsége miatt kerüllek a nagykanizsai kir. lörvényszék elé.
Tegnap volt ebben az ügyben a tárgyalás. Preiszl nem leheteti megtalálni, igy csak Duschek került a bíróság elé. Duschek tagadta, hogy makaóztak volna. Szerinte a rendőr jogtalanul avatkozott be a dolgukba. Persze a rendőr és a tanuk eskfl alatti vallomásaikból kitűnt, hogy a vád Indokolt és a bíróság bebizonyítódnak vette a cselekményt. Duschek Rudolfot hatósági Icftteg elleni erőszak vétsége miatt nyolc napi fogházra és kétszázezer korona pénzbüntetésre ítélte. A kir. ügyész súlyosbítás végett megfellebbeile a törvényszék ítéletét.
Az urnapi körmenet
Nagykanixs*, junluas 1 Űrnapján a hivatalos Istentisztelet délelőtt 9 órakor kezdődik. A körmenet sorrendje a következő:
1. Feszület két lobogó között. 2. Elemi és polgári iskolák tanulói. 3. Kath. főgimnázium. 4. Egyettrtil ifjúság. 5. Földművesek é« gázdák. 6. Ipartestület. 7. Kereskedők testületei. 8. Kávésok és vendéglősök egylete. 9. Kath. Legényegylet. 10. Ker. szocialisták és Munkásifjak egylete. 11. Kereskedelmi és Magánalkalmazottak. 12. Nagykanizsai állomás forgalmi személyzete 4» nyugdijasok. 13. Délivasut fűtőház! személyzete é6 tisztviselőkara. 14. Pénzügyőri személyzet. 15. Vámhivatal, állampénztár és sóhlvatal tisztviselői és személyzete. 16. Folyammérnökség és erdőgondnokság. 17. Városház személyzele. 18. Államréndőrség. 19. Bírósági, ügyészségi és ügyvédi kar. 20. Városi képviselőtestület. 21. Pénzintézetek tisztikara és személyzete. 22. Kath. Férfiliga. 23. Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete. 24. Urleányok és Úrasszonyok Kongregációja. 25. Kántor az énekkarral. 26. Oltárcgyesület. 27. Szent Ferenc Harmadrendje. 28. Cserkészcsapatok. 29. Tűzoltók. 30. Katonai zenekar. 31. Katonai díszszázad eisó Ide. 32. Fehérruhás leányok csoportja. 33. Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek. 34. Papság a legméltóságo-sabb Oltáriszentséggel, a baldachin mellett látnpavivók és katonai disz-szakasz. 35. Hatóságok képviselői. 36. A megnevezett csoportokba nem tartozó összes férliak és nők.
1926 junius Z
ZALAi KO.il.CNY
Kiskanizsai tornavizsgák
Nagykanizsa, junius 1
Nagykanizsa közönsége évek öta mindig nagy érdeklődéssel szokta kisírni a kiskanizsai lornavizsgá-kal, amiket talán nem is annyira vizsgának, mini lornaünncpélynek leliei mondani, meri Siépudvaty László a jeles testnevelő és torna-tanitó oly mutatványokat produkál tanítványaival, melyeket akármelyik középiskola lelső osztálya is megirigyelhetne.
A kiskanizsai tanítványok az idén junius hó 3-án vigyis Űrnapon, csQIOrlök délután fél 4 órakör lesznek. A tornavizsg.in a honvéd zenekar is közreműködik.
A vizsga részletes programmja a következő: 1. Felvonulás. 2. Hiszek egy Istenben. Ének. 3. Leányok szabadgyakorlata. 4. Fiuk felvonulása és fabotgyakorlata. 5. Disz elvonulás. 6. Turulverseny. 7. 30, 40, 150 m. síkfutás. 8. I—III. oszt. tanulók birkózása. 9. A VI. oszt tanulók rend és fapuskagyakorlata. 10. Távolugrás. II. Sulydobás. 12. Magasugrás. 13. Lesz még Nagymagyarország. Ének. 14. Az iniézet legjobb futója elmért 60 m. síkfutás. 15. Kötélhúzás. 16. Staféta. 10. Oula alakítás leányokkal és fiukkal. 18. Díjkiosztás. 19. Himnusz. Belépődíj nincs.
InanuíaBoncoit rajz- és iparfiiailítasa
Nagykanizsa, Junius 1 A nagykanizsai iparostanoncok mint minden évben, ugy eiidén is kiállítást rendeznek rajzaikból és munkáikból, hogy a nagyközönség előtt bemulassak mit tudnak produkálni, mit tanultak ismét egy év alatt. Az iparoilanoncoknak ezt a kiállítását mindenkor nagyszámú közönség szokta megnézni.
Az idei kiállítás folyó hó 3-án ciQtörtökön reggel 9 órakor nyílik meg a városi tanács és Ipariskolai elöljáróság képviselőinek jelenlétében és több napon át reggel 9 órától este 6 óráig nyitva lusz az érdeklődő nagyközönség számara.
A munkák és kiállításra kerülő lajzok és tárgyak átvétele ma délután 4 óráig történik, utána a bíráló bizottság nyomban minősíti a kiállításra kerülő tárgyakat és azok minősítésekkel ki lesznek állítva.
A kiállítás helyisége a régi gimnázium mostani elemi iskolai épületeinek földszinti tanterme, amely a Rozgonyl-utcai tornacsarnokból közelíthető meg. Miután a helyiség a laikus közönségnek nehezen hozzáférhető. jó lenne, ha a rendezőség cserkészeket felállítana a közönség útbaigazítására.
Egy tizennégyéves betörő kalandjai
Mig a komirvárosi tojás bejut N\'agykunlzsára — Lopott revolver, örökbe kölcsönzött bicikli ós kisebb-nagyobb lopások sorozata egy apró gyerek biin-lajstromán
Nagykanizsa, junius 1 Tizennégyével apró fiúgyerek álldogált tegnap déltájban a nagykanizsai rendőrkapitányság bűnügyi osz- I tályának egyik szobájában. Szemét merően egy előtte a falnak lámasz- j tolt kerékpárra szegezve elmélkedett valamiről, ami nagyon keserű izt bagyhított a szájában, mert pityer-gőrc húzódott az ajkaszögleíe és konok, szúrós kis szeméből lassan i potyoglak a könnyek a padlóra.
Az apró gyerek mint notórius tolvaj és mesterségében már jártas betörő került a rendőrkapitánysághoz.
A gyutavárl erdős lakban Ugy történt az eset, hogy a főidből alig kilátszó gyerek május közepén beszegődött cselédnek a gyulavári cídőmesterhez. -Egy" hétig volt csak itt, de ez az idő elég volt arra, hogy kenyéradó gazdája szekténvé-böl kilopjon egy frommer-pisztolyt, hozzávaló töltényeket, 500 000 korok» papitpénzt és néháuy darab ezüstpénzt.
Zsákmányával bejött Nagykanizsára, itt bevásárolt egy pár szandált, harisnyát, kabátot, egy vesszőből fonott utazókosarat, meg holmi élelmet. Ezután elment a Weiner-céghez és Kovács György névre — mondani sem kellene, hogy hamis név — kibérelt egy biciklit, egy őrizetlen pillanatban pedig Wcinerék műszerasztalától — minden eshetőségre gondolva — elcsent egy francia-kulcsot. Csupán néhány órára van valami sürgős dolga — igy mondott-j. Jó Dzlet a komárvárosl tojás A fonott kosárral felkapott biciklijére és — illa berek! — elhajtatott azon Komárvárosra. Itt összevásárolt 270 darab tojást ezer koronájával, szépen berakta a fonott kosárba és nagy vigyázva elindult vissza Nagykanizsára. Uikö2ben a biciklivel is egy kis baj történt, de egyik faluban sikerült a hibái kirepaiáltatnia.
Visszaérve Nigykanizsára eladta a tojás-szállítmányt darabonként 100 korona nyereséggel egy kereskedőnek.
Egy kevésbbé jövedelmező betörés
Az ifiember Somogypátrón is megfordult. Itt meg egy Kiss László nevű gazdálkodót szemelt ki „ üzlet "-nek. Megfigyelte, hogy Kissék, mikor elmennek hazulról, a lakáskulcsot az ajtószárfára akasztják. Kivárta a mi emberünk a kedvező időt, leakasztotta a kulcsol, felnyitotta a lakást, a lakásban talált, egy kulccsal le nem rárt szekrényt és abban a holmi közt 200.000 korona ropogós bankót. Ezt a kis pénzt zsebregyürte, Kissék pedig talán sohasem tudták volna meg, ki a tolvaj, ha egy véletlen a csendőrség kezére nem juttatja a kis gonosztevőt.
A végzet
A vállalkozó szellemű gyerkőc az igy szerzett pénzzel tovább akarta bonyolítani a maga kis tojás-üzleteit, CNurgón azonban csendőrkéire került s ezzel a bevásárló kQrut szomorú befejezést nyert.
A vallatás eleinte nem sok eredménnyel járl. Megrögzött, flreg betörök diszére váit volna az a konokság, amivel a 14 éves gyerek tagadott. A revolvert a nagykanizsai major kapusarkában dugta cl, — mondotta — a töltényeket pedig a belez-nai hegyen. A rendőrség az elrejtett holmikat nem találta meg.
A bicikliről a számot, mihelyt kiért Nagykanizsáról, lefeszegeíte és eidobta, nehogy ez nyomra vezesse a rendőrséget.
Javítóintézetből szabadságon
Vallomásai során még az is kiderült, hogy csak rövid idővel ezelőtt javítóintézetben nevelték az ugy látszik, már .fiatalabb" korában is züllött gyermeket és csak szabadságra bocsátották ki onnét.
Mint a fentiekből kitűnik, jól használta fel a szabadságát.
— A gimnazisták kirándulása.
A nagykanizsai gimnazisták mára tervezett kirándulását a kedvezőtlen idő miatt elhalasztották.
■APIREHO
Junius 2, szerda
Római katolikus: Erezmus vt. Protestáns: Anna. izraelita: Szivan hó 20.
Nap kel reefjei 4 óra 07 perckor, nyugszik délután 7 óra 49 perckor.
Alftpi-fi/.lntársulat: Sotncs épitónics-ter színmüve, este 1 z9 óiakor a Polgári Egylet nagytermében.
Képkiállítás a Kaszinóban.
Mozi. Uránia: Selyemben járó bünó-sflk. cirAma; Buster mint enyvcshát, najjy burleszk; Angol és Gaumont híradó. Elóadasok kezdete este 7 é» y órakor.
KULTURESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉ LYEKJ
Janist 1 A K«t»k«2<lnl XIUlmiMlU JnnU-Kii 4 P^xiíl Bjcirltt ktftjíb«n.
Junlut 3. IpMoHrtocíUkoU <iwilufi«ik <16-*•(« 8 « Koj^onyi utííi t.<fnit«finb«rt.
Juntán 0. A k«gycir<ndi xlninitium tflcfc- «« KtKijrJr.K Itiiwvtocnye dtlulia <• t\'ijHof,
Junius ö. Ai lp*ftcitQt«tl lialiriU lUilóittnWitai Qnncpít)*
— Mu temetik Eitner Zsigmond volt zalamegyei főispánt Mint ismeretes, Eitner Zsigmond Zitavár-megyc volt főispánja és volt országgyűlési képviselő hétfőn reggel Sümegen meghalt. Megyénk közéletében nagy és eredményes munkásságot kifejtett notabilitást ma délután kéí órakor temetik Sümegen. Temetésin megfognak jelenni a vármegye fóíunV.cionáriusai és az elhunyt politikai barátai közül sokan.
— Személyi hir. KriUky Is-ván dr. polgármester-helyettes főjegyző az éji cl hivatalos ügyekben Budapestre uiazott. Többek közölt a népjóléti minisztériumban és a DV üzletigazgatóságnál is fog tárgyalni.
— Ügyvédi vizsga. Aczél Ignác nagykanizsai ingatian — közvetítő fia, Aczél István Budapesten sikerrel letette az ügyvédi vizsgát és a közel jövőben ügyvéüi irodát nyit N3gy-kanizeán.
— Kitüntetett levente-oktatók. Zalavármegye Törvényhatóságának Tístnevelési Bizottsága* a nagykanizsai járás területén a kvcmc-oktalás körül kifejtett sikeres tevékenységéért dicsérc ben részesítette Gerencsér Pál kiskonuliomi. Kovács Ferenc sormási cs Hochholczer Jó:scf bajcs;>i tanitók, levente oktatókat. A kitüntetés mindenféleképen érdemes és dtié\'<, önzetlen szolgálatú emberekc: ért és annak c<=ak örülni tud minden magyar ember.
Ritka alkalom!"
Meglepő jutányos áron vásárolhat
FRANCIA SELYMEKET
SINGEÜ JÓZSEF ÉS TÁRSA cégnél.
Siessen, mig a készlet tart!
«
ZALAI KÖZLÖNY
1928 junim 2
— Mezőgazdasági bizottsági Dlés. Ma délelőtt kilenc órakor a nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság a városháza kistermében iiiést tart.
— Az Ipartestületi Dalárda a megyei dalosversenyen. Je\'.enlet-tük, hogy a zdamegyei dalversenyen városunkból részt vesz a Zrínyi Irodalmi és Müvészcli Kor zenekara. Most arról értesülünk, hogy a nagy sikerűnek Ígérkező versenyen az Ipartestületi Dalárda is részt vesz BQchter Mór karnagy vezetésével. A széphangu dalárdisták komolyan készülnek a dalosvcrsenyre és nem lehelellen, hogy valamelyik értékes dijat el is nyerik. Az Ipartestületi Dalárda már készül a Pécsett megtartandó Dunánluli Dilos Szövetségi versenyre is, melyre ezideig csak ez a dalárda nevezeit be.
— Nőegylet! tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet sorozatos lea-déluiánjai közül a leglátogatottabbak és legmelegebb hangulatúik egyike voll a tegnapi. A háziasszony GyömSrey lstvinné volt. Habár az idő áthúzta a kerti-tea lerveil, bőven fogyott a tea melleit a Jótékonysági tea-sorozatban ez alkalommal először meg|elent jóféle sör Is. A vendégek szórakoztatásáról a háziakon kivül Ricz János főkánlor szép tárogatószólóival gondoskodott.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LÁZÁR PISTA győri clgánymüvész zenekarával hangversenyez.
— A katonaslrok felvlrágozása. A hö&ök vasárnapi ünnepe alkalmából a Keresztény Jótékony Nőegylet hölgyei a város megbízásából felvirágozták a nagykanizsai katonatemető összes sírjait. A közel 1300 sirra szükséges virág legnagyobb részéi a IL körzel elemi iskolásai hordták össze.
— Képkiállítás a Kaszinóban. Vastagh Gyulának a Kasrinöban rendezel! képkiállitásán élénken indultak meg a vásárlások, ami előrelátható is volt. Tekintettel a tárlatnak gazdag és változatos anyagára, amelyen elhalt nagy mestereink alkotásai mcllcll ott találjuk az élő népszerű művészek lelszelős müveit. Különösen iokan veszik igénybe az előnyös részletfizetésI módozatot.
— Békésen elintézett bérkérdés. Nagyr\'fcsén a Valkó Ágoston féle gazdasági uradalomban a gazdasági munkások valami bérkérdés miatt abba akarták hagyni a munkál. A nagykanizsai járás főszolgabirósá-gától a jelentés vétele után személyesen kiszállott a járás fősrolgabi-rája, aki a bérkérdéi körül támadt differenciákat békís ulon elintézte és ezután a munkások haladéktalanul felvették a munkál.
— Leventezászló szentelés Ba-Intonarácson. Balatonarécs község Levente Egyesülete nagyszabású ünnepség keretében tartotta meg zászló-szenlelési ünnepélyét. A zászlót, melyei a baUonedcricsi hazafias leányok készítettek, a leventék a hősök emlékénél vélték ál.
= Nagykanizsulak találkozóhelye Wúllci Fercncné áruházában Hévizfürdön.
— Kerti mulatság. A kereskedelmi alkalmazottak hosszú évek óla megrendezik szokásos ketlimulatsá-guk, amely az tdén a Polgári Egylet újonnan átalakított kerthelyiségében lesz megtartva és felülmuliaja mindezidáig megrendezetteket. Programm-ban oly gazdag, hogy egyike lesz a legsikerültebb nyári mulalságoknak. Különösen a szerencsesátorigér meglepetéseket, ahol és értékes lárgyakat lehet nyerni. A gyermekszépségverseny a délutáni programmnak egyik kiemelkedő: pontja lesz. A hirom legszebb gyermek szép és értékes ajándékot fog kapni és fényképük a Színházi Éleiben közölve lesz. Egy tíz lagu zsűri titkos szavazással fogja eldönteni, hogy kik lesznek a versenyen a legszebb gyermekek A zsűri-tagok nevei: Barbarits Lajos, Csillag Jenőné, dr. Diskai Imre, dr. Halász Pál, dr. Welvárt Dezső, Hcisler Ignác, Singer Sándor, Bo-genrleder Frigyes, Kisfaludy Aladár és Takács László. A gyermekszépségverseny kezdete délután fél 5 órakor. A versenyen 5—12 éves gyermekek vehelnek részt. A kerékpárosok felkéretnek, hogy minél nagyobb számban vegyenek részi feldíszített kerékpáraikkal a felvonulásban a Kereskedelmi Alkalmazottak juniálisán.
— Halálos autókatasztrófa. Zalalúrnokról jelentik: A Zalatárnokon lakó Bárcsay-családnak szűkszavú távirat jelentette, hogy Deák Károly szendei földbirtokosi halálos aulókalasztrófa érle. Paks körűi Deák autója [elborult és a benne levőkel maga alá temette. A benne fltők közül Deák Ivánné, (Semclke Richárd gógánfai földbirtokos leánya) és a soflör azonnal szörnyelhallak, Deák Károly és felesége súlyosan megsebesültek, csak Deák Károly kis gytrmekének nem történt semmi baja. Deák Károlyt és feleségéi beszállították a budepesti Pajor-szanatóriumba.
— A lentli vámőrlaktanya. Lcnlii ludósitónk arról értesít, hogy a vámőrség laktanyájának építése az e célra már régebben kijelöli helyen a közeli napokban megkezdődik.
— Harangszentclés Kustán-szegen. Kusldnszeg község katolikus lakossága nagy áldozattal uj harangokat szerzett be, amelyeket fényes egyházi kerelben szentelt fel Grdcser János esperesplebánoí.
— Schwarcz Dezr-A harisnyái a íeg|obbak
— A keszthelyi Járásban megszűntek az állatbetegségek. A keszthelyi járásban fellépett száj és körömfájás állatbetegségek, — a megtartott ellenőrzés adatai szerint, — örvendetesen szflnófélben vannak és remélhetőleg a junius 10-iki országos vásárra teljeseit elmúlik és a (elhajlási lilatom megszűnik.
— Tüzrcndészetl vizsgálat Keszthelyen és vidéken. Bubics Tivadar ny. balatonfüredi főszolgabíró, vármegyei lüzrendészeti felügyelő Keszl-helyen és vidékén tűzrendészen vizsgálatot tartotl, mely alkalommal mindenütt mindent a legnagyobb rendben talált, ami felett elismerését nyilvánította.
— LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelyiségében hangversenyez.
— Megbüntetett szerződésszegő munkás. ijlzdr László homokkomáromi földbirtokos uradalmába elszerződöd Szakos Péter gazdasági munkás mezei munkálatokra, azonban nem taríolta he a szerződést, mert nem állolt munkába. Ezért a nagykanizsai járás főszolgabírói hivatalának rendőri büntetőbírósága Szakost 15 napi elzárásra Ítélte.
— Vctőmagvlzsgálnt crcdtné nye Keszthelyen. A keszthelyi járás fószolgabirája ezév április havában több keszthelyi kereskedő üzletében velőmagmintákat veti, amelyek közül a budapesti m. ki . vetőmag-vizsgáló állomás négyei lertőzöltnek talált, ezen vetőmagot árusító kereskedők ellen a kihágás! eljárás folyamatba téteted.
— Szlnszappan vagy házi-szappan? Rég eldöntött kérdés. Valamely szappan tiszlilócreje tudvalevőleg annak zsire\'avtarlalmátó! függ. Amig a szlnszappan általában 62— 64% zsírsavai tartalmaz, addig a gvárüzemileg előállítóit, úgynevezett háziszappan esik 40°Voi, sőt igen gyakran még ennél is kevesebb ir. A háziszappan különféle pótanyagokkal van nehezítve, főképen vízüveggel, amely pótalkalrészeknek semmiféle lisztitóere|ük nincsen és a ruhaneműnek határozottan ártanak, azt idő elölt tönkreteszik, illetve idő előtt szélroncsollák. Az elővigyázatos háziasszony léhát saját jól felfogod érdekében csak kifogástalan jó, valódi szinszappanl használ. Ilyen szerencsés összetételű, a ruhára káros anyagot nem tartalmazó, a vízben könnyen oldódó, felülmúlhatatlan szinszappan avilághirü .Schichf Szarvas-szappan.
— Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, tömésben és varrásban újonnan berendezel! permanens lantolyamainaSinger-varrógéprészv.-társaság. Figyeljen mínla-késziuné-nyeinkre kirakatainkban.
Héviz-fiirdőt látogatók keressek fel
HÉVIZSZENTANDRÁSON Lakits Testvérek 30 év óta fennálló jóhirnevO
VENDÉGLŐJÉT.
Iga:l magyar konyha. Potgirt atak mellett eliórendtlcn étkezhetik. KtlUnd balaton-mellékt tájborok, Imsen etapon kibinv.it Díeher i0r. ModcrnW berendeld! szobák |ul;\\.iyoj libán. - Villanyvilágítás. - Újonnan átalakított kortholvt.óa é. torr..*4n esténként a nyí:i Idény alatt Loknlou Flört. eigányfrlnü* «íno. kor. ■*<Sroko«t»tJ-\' » nagyérdemű kozón.éget. Ponto. é. It0,.tmo. kl.xolnutu.ro momélyc.on ügyelünk tol. — Számoj lálojjalásl kér
u:o Kiváló tiszteletül Lakits Testvérek.
IdSjáráa
A nagykánl-sal meteorologlá! roeir-tlKyclő jelentése: Kedden a Mmirsfk-írf: reggel 7 órakor 4-11-8. délután J órakor +131, este 9 órakor +I3\'4. felhőzet: Égést nap borult. Szttlrilny: Reggel Északkeléi, délben
Északkelet, este északnyugat.

A Meteorológiái Intézet |elenté*e szerint hűvösebb idó, egyelőre sok helyütt csövet (zivatarral).
— Ma és minden este a Koron* kerthelyiségében LnZÁR PISTA jtyörl clgánymüvész zenekarával hangversenyez.
— Lenkel Zsigmond előadása. Szép számú közönség jelenlétében larlntta meg tegnap este előadását Lenkei Zsigmond szerkesztő az Uránia-színházban Amerikáról, az oltani életről és viszonyokról, nemkülönben Hollywoodról, filmgyárairól és a mozlcsillaeokról. Az érdekes, eredeti amerikai filmekkel kisért elő-adáslaközönséglelkesen megtapsolta.
— Sok az orvvadász. Keszthelyről jelentik a Zalai Közlínynek: Jó fogást csinált a mult hélen a zalaszánlói m8gyar királyi csendőrség. Nem kevesebb, mint 7 orvvadászt csipett el, kik évek óla a legfejlettebb technikával űzték az orwadá-szatot, különösen herceg Festetics Tasziló rezll erdörészében arattak bőségesen. Kisebb vadra, mint például nyúlra, nem is vadásztak, de annál inkább a szarvasokra és őzekre, mlg végre rajtavesztettek. Jellemző rájuk nézve, hogy katonapuskákkal voltak felfegyverkezve s valóságos rajvonalban portyázták az erdőket. Tafota Ferenc 19 éves cserszegtotnajl lakos voll a vezérük, aki fiatal kora dacára, mint legjobb lövő, valóságos tekintély volt közöltük. Junlus 4-én log a keszthelyi rendőrt bünletőbiró felettük Ítélkezni. Egyik-másik már előre tudja a büntetés mérvét: engedély nélküli fegyvertartás és orvvadászaiért 30 — 40 nap és fegyverelkobzás. Ez utóbbi fáj nekik legjobban
— Már Amerikában is a világhírű Pfaff varrógépeket használják. Legújabb hir szerint ezerszámra viszik kl a varrógépgyárlmányoknak ezi a legkiválóbbikát. Kizárólagos raklár Brnndl Sándor is Fia cégnél, ahol minden vevő díjmentes him-zésoktalásban részesül.
— Ha borús az élete, vegyen magának .Napsugarat" 25 000 K. Kapható minden könyvkereskedésben, hirlapárudákban és Krátky tőzsdében.
■=> Iskoláknak torna cipők, dres-sek, diák sapkák, tennlsz cipők, lennisz ütök és labdák nagy választékban kaphalók Szabó Antal sport-üzletében.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyem -
Rectinltccr Ferenc, Klalaludy-utca 15. Budnyéa Klselil hirloptóblíományosolroál
Dénes György dohányló/sdéjébcn
Héviz-fürdöm
Kummcr János iriálúíában <■\'. kötesün-könyvtárábáit ; Waltcr Fcrencné áruházában és köleiön-könyvtárában
junina í
2ALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Küzdelem Magyarország bajnokságáért
NTE—DVSC Debrecenben
Az 1925/26 bajnoki ív mérkőzései a vidéki kerületekben is és a fővárosban is befejeződtek. Budapesten az FTC, a délnyugati kerületben az NTE, a nyugatiban a szombathelyi AK, a déliben a Szegedi AK, az északiban a Miskolci VSC, a keletiben a Debreceni VSC, a közép-kerületben pedig a Szolnoki MÁV leli a bajnok.
A kerülell bajnokok és a lövárosi bajnok között Indul most küzdelem Magyarország bajnokságáért, Vasárnap a hat kerületi bajnok az alábbi sorsolás szerint az előlállők szék-helyin elődöntöt játszik: Kelet-Délnyugat (DVSC-NTE.) Észak-Kö-tép (MVSC—SzMÁV.) Dél-Nyugat SzÁfc-áAK.)
Az eWdénfckből kikerülő 3 győz
5 budipesd bajnok
FTC junius 10 én csütörtökön játsza a középdöntőt. A SzAK—SzAK győztese az FTC-vel fog szembenállni, mlg a másik párt a Kelet—Délnyugat és Észak—Közép győztese képezi. A középdöntők helyszínét hétfőn sorsolja ki a Szövetség.
fi középdöntök kél győztese junius 13-án Budapesten Játsza a döntőt s a győztes lesz Magyarország bajnoka.
(A harmadik pálya épDl Kaposvárott.) A Kaposvári Atlétikai Club (voll Levente) pályatulajdonos lesz. A városi tanács ugysnis kedvezően intézte el kérelmüket és meg-fclelő területei bocsátott rendelkezésükre. A KAC őszi bajnoki mérkőzéseit már az uj pályán fog|a lejátszani.
Rádió-müsor
Junius 2 (szerda)
Budapest (560) D. e. 930, 12 és d. u. 8: : Hírek, közgazdaság. 4: Mcsedélután. 5.30: Szalonzene. 7.15: Rádiótechnikai e!6-idls. 8,30; Zsigmond? Oibor congora-
E- \'sz hangversenye. Székely Mihálynak klr. tagjának közreműködésével. 10.15: dalok.
Bécs (Hl és SK16) D. o. 4 lí: Hangverseny. 8: .s\' HutlCrt". Énekes népszínmű 5 (elv. Utána könnyű zene.
Berlin (501 és 5711 0. u. 330: Ifjúsági színpad. 5: Zene. 7.15: Bóadás: A modern kereskedelem problémái. 8.30: Felolvasás. 9: Hangverseny lenorszólóvál.
Hamburg (39U) D. u. 4.15: lm Rhyl-imlvúö Puszta. Hangverseny. 5: Gyér-milálihii 8: Meister Oelzc. dráma 3
\' Űpcsé (452) D. u. 3: Német mondá-détután. 8.15: Hangverseny.
Könlesberg(463) D. u.4.15. Zene.aiO: l\'igaro házassága, opera 4 Iclv.
München (tó5| D. u. 5: Hangverseny. 7: Dalest. Schubert-tiangYcrseny. 83U: Hangverseny, 9: Dalosok hangversenye. 1015-11: Zene.
Prága (368) D. u. 4.30—5.30: Se*tetL 7: Német leadás. 8.02: Víg est. 10: Tánc-«ne.
Róma (425) D. u. 5: Tőzsde, hírek, lauband. 8.40: Hangverseny és tudományos szemle.
Párit (1750) D. u. 4.45: Hangverseny. 830: Az Eeho de Paris hangversenye. > i\'ij\'i.i ri t r j j -hl • i r r i ~ \' *
Irodalom és művészet
Z*laor»zág. (N. Szabó Oyula kSnyvtl //. füzei) N. Szabó Oyula 1000 oldalasnak ígért történelmi, monográfia és euiy könyvének második füzete a napokban hagyta el a sajtót. N. Szabó ezen füzete js a legnagyobb érdeklődést váltja ki az emberből. Újszerű hangja szórakoztat, Zala szépségeinek csodálatára és Zala múltjának megbecsülésére tanít. .Akik Krisztusit követték\' drtifl tanulmánya pedig n második füzetnek gyöngyszemévé vált, mert eredeti adatai lltal örökemléka megemlékezést adott a Ramassetter-családról. A füzet ára 12.000 korona és kiadóhivatalunkban megrendelhető.
UJ Idók. Herczeg l-erenc képes szépirodalmi hetilapjának c heti Márnában folytatódnak Csathó Kálmán regénye és a , Szerelem* cimü angol regény. Elbeszélést: liársonyjstvín, Krúdy Oyula és Szikra, cikket: Rákosi Jenő 6 dr. Török Prigjcs, verset: Somlyó Zoltán irtak ebbe a számba. Közli még a lap rendkívül népszerű rovatait, a szerkesztői Üzeneteket, a kézimunka és divatrovatot, valamint a szépségápolást. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal. Budapest, Vi. Andrássy-ut Ki.
SZÍNHÁZ
Három csésze tea
Házassági háromszögek megszokott témáját dolgozta fel Sloboda ebben a vígjátékban, amely tegnap este kerüli szinre Alapiék előadásában. Sloboda az élei, a filozofia és a komikum báromszOgél formálta ebből az egyébként banális témából. Mindahárom tényező együttvéve: a tiszta asszony és az anyagi tüleke désbe leledkezett férj féltékenységé nek tragikomédiája. Doktor János mesteri kézzel rajzolta elibénk a zaklatott, ideges, kinző gyanúra éb redl férjet, aki akkor veszi észre, hogy asszonya van, mikor már közel van ahhoz, hogy elveszítse. Marko vlts Piri finoman megjátszott asszonya, Sülét Balázs nyugodt, természetes alakitása a harmadik szerepében és Kádár Margit, Fekete László a kisebb szerepekben nyújtottak elismerésre méltő alakítást. (bt)
Solnes* építőmester. Ma szerdin este piros betűs Ünnepe lesz az Országos Kamaraszínház vendégjátéka során városunknak. Szerdán esle kerti színre Ibsen leg-csodásabb alkotása, a Solness építőmester. Solness építőmester az ember is a művész önvallomása. A címszerepet Alapi Nándor, az ltjurágot személyesítő Hildát Mtlgorl Márta, a többi tőszerepet Mihályi Mária, Kádár Margit, FtkrU László és Sőt/t Balázs játszák. A darabot Alapi igazgató rcndeil. _
Csütörtök: Névtelen lu|ő. Sution Vane színjátéka.
Péntek: A vőlegény, üogoly vígjátéka.
MOZI
Uránia csütörtökön 7 és 9 órakor: Selyemben járó bűnösök, főszerepben a szarkasztikus mosolyáról jól ismert vllághirfi Metio-szinész Adolf Menjou. Buster, mint enyvcshát 2 felvonásos burleszk, Ancol és Oaumont hiradó.
Világ csak csütörtökön : Vadnyugat vándora, cowboy, történet, főszerepben a nagyszerű lovas színész : Harry Cjrey.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat változatlanul kedvetlen maradi, mig a forgalom minimális volt. A kon-tremin eladásai folytán r.éhuny ér-tó&nn élénk üzlet fejlődött ki, csökkenő áifolyamok mellett. Igy Naslci 25, Cukor 35, Stummer pedig 10 ezer koronával eseti vissza. Ugyancsak lanyhák vollak a Uanzpapirok, a bányapiacon Beocsinl és Kőszén, árveszteségük azonban nem haladja meg a 2—3V ot. A piac egyedüli szilárd értéke csak a Coburg volt, amely ismét erőteljes mértékben javult. A káliszpiac bankértékei tartottak vollak. Salgó kisebb árveszteséget szenvedett, viszont Nova, Georgia és Rínia némileg javullak. Barátságosak vollak még Magnezit, Nemzeti Bank és még néhány heiyi érték.
ZlrttU Kárlat
flPROHIRDETESEK
Az apróhirdetés dija 10 rzólg 5000 kor. A dmlzó s minden vastagabb betűből álló ■TÓ kíl szónak siámlttaUS. Minden további
Íó dija 500 K. A hlrdotóat díj .tőr. xatondó a lorgalmladóhozzászámltásáral
Htls ISiSOO. Uata 2S15O0, Hmtto\' 516-30, »rlsatl 1587 50, Milano 1557-00, Holl.nd 20/ 60 Barim 132 93. Wl.n 17 95, WH 375 00. Prága I5»50, n.d.oejl 78-30, Varsó « 50, BiXnal\'210 00. Batarid 91 I SO.
A budapMtl T&zode _datlza-jegyzáM_
Val.ták
L,..()(!
UPMI Mrtrwutw totto. IHl-liK DWi im-usi
mu, nosnm
IW. k. ZBS 1Í1S
■aenu4 Irt. MZOislce
IM Jitvaáa
lm "1I-B3
Ua IÍCSJ7U
Márta IMl-imi
■M.uM. ixnixil
NHk luis-tms
U. ZKB ÍZtS
Kw.tf kw. l«:o isjío nitt lario
t-lpK
Davtaák
vi srf.it.1 71 lUá IH)
iMi-inű
KH 111
___MMK«
Ko.nai.\'. l»zs ttttt
Oulo UtH-lUÓfl ir-r- Hnjo-win »si t;u
Vlnaiatákck, »l«»a*atákbai-on-dexáal tárgyak, cövek legolcsóbban Welser gépgyár. Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
Boraajtók, axölöxuxók, bogyósók minden nagyságban éa nsln-IsnntmQ maxógaxdaaág I góp aláírandó kivitelben kaphatók Velaar 1. C. Casdaaágl Qápgyár, Nagykanlvaa, Sugár-n? IS. 383
Terménytőzsde
tűi ton. 76 kg-oa 422.500—<25.000, 77 kg-oa 427.50.—420.030, 78 kg-oa 430.000—432.500, egyéb dooántnll és peil-tfdélt 76 k«.-os 417-500-420 0M, 77k,n 422^00-425 000,78 kg-ot 425X0-—427.300 79 kg.oa 42,*.500 —430.000, roia 222540— 225.000. lakármányárpa 240.000 250.C00, sörárpa 280.000-325.000, láb 267.700-272 500, leng art 21u.000 -215 000, itpea 600.000-610JXX). kólu 160.000-195.000, korpa 170.000—175.030.
Sertés vásár
r>m|Ma 6133 MlvMI CMattaul vtsaaa ■aradi 300 oro. El^rendu 17J03-17.750. szedett 16500 -17 753, szedett kdzto 15 jCO -16000, könnyű 13.030-14^00. «isó>«ad» Htí 16000—16500, másodrendű 15.030-15500. angol sttldó 17.000-19000. azalonns
nagyban 2I.C00--.—. ulr 26.500--.-,
Ubuon bal I8.000-19KO. ssaloaaáa. VI-■ártéa 19000-21 000. Az Irányzat vontatoti.
ICkdó: Zrínyi Nyoasdalpar át karaakedáa BT. Na*vk«nl«»
KltUnö kcreoaonyl
Ó- és UJBOR
1917. évi paoaanyebor lllerenklnt Is kapható icai
REMETE, 8ogái-ot 6. uá»,
► B
mm jozsef ®B
Sugát-ut 53. * Telefon 2-10.
Szerdán reggel, junius hó 2-án 8 ólától 2 drb piima növendék disznó lesz k imérve. Ugyanott már most előjegyezhető. Olcsó árak.
Pogányvár! saját termésű klldnó boraimat literenként 9000 K. huszonotlltemél nagyobb rendelésnél 6000 koronáért állandóan árusítom. Leltnerné, Csengery-ut 36.
Van szerencsénk a n. é. közönséget értesíteni hogy alSnyöe tlsatáal faltátalak és lótátlál mellett al-
Köem. vízvezeték, fürdőszoba,
cutornázia bt cxiel kapooUtoa egyéb munkiUtok »*«r«!6«étÍJ javtttsit.
Amidőn a n. é. közönség ru£ybeciu megbízását kéíjük, egyben * legjobb kiszolgálásról előre is Dlztositva, vagyunk teljes tisztelettel
Szécsenyi István ét Társa
VlrrtMttk WwrtlM F«nM e(««s»hruy< BwtiduM v-Aiuut :-;,] Ko»auth-tór IS.
A város közvetlen határiban 40 hold Hántó és rétból álló birtokot 1—2 holdas parcellákban. Is, 4 évi részletfizetésre cladoic A txintólold a legjobb mlnóségU kertliOklnck leld meg. A rét pedig kltanó usrvssaurha szénit terem. Foglalóul 1000 négyszöfcOlenklnt hárommillióbatizizezer korona lelizetésc utikséges. Akinek %i cl JÓ részlet fizetésére s pénze nem volna meg, •noak kölcsönben megszerzem. Tehát min. dcnklnek a legjobb allatom, kltanó földnek a megszerzése. Minden egyéb felvlli-goslláít Aoxél Ignáo Najjykanlz»in. Póut 3. sxim alatti Ingatlan forgalmi Irodája nyujl _1822
Mélyen leszállított árakon fürdőkádak, AlAkádak a legjobb kivitelben kaphatók Baku bádogosnál, Ktnluyu. 21. 1794
KUünó háxikout Jutányos áron kapható. Clm a kiadóban._ 1811
Űrnapra fehér olpftt Mlltányl olpóáruháxában vegyen.
Pénakfllosflnt bekebelezésre minden ösucgben a legclónyöaebben és leggyorsabban lolyósltut Aoxél Ignáo penz-kölcsönXözveUtó Irodája Nagykanizsán. Póni 3. sz. aUtt. KényoxorkAIoaAn köt-• ónyekot veszek. 387
Egyben 3 hold prtma axántó es rét Polyll malom rélje végén eladó Meleg István ny. rendór, Somogyszentmlklós. tsyi
Vízvezeték
szerelési, lürdöszob*
berendezéseket
jótállással és
javításokat
szakszerűen
készit
SZEPESI IMRE
Tcltfon 2». aöbáJozot
i2io Zrínyi Miklós-utca 22a
Épület üvegezést, klttaléat, képkeretezést legolcsóbban vállal Pum üveges.
Kí tál v-utca 10._1761
Több nagykanizsai lakóház eladását.i tiii mcRblzásom, kőzöliUk emeletes béí-és maglfclilzik. nagy kerttel és kert nélkOl, többnyire bcköllözhetó lakásokkal. Bővebbet Ac/él, Ignác ingatlanforgalmi itodála Nagykanizsán. Póul 3. szim alatt. 1777
3 évvelv ezelőtt ui anyagból épült hiz lebontás mlalt sürgősen aludó, amely ipUlelhóI 3 szbbás laká» teljesen felépíthető. Érdeklődni Batthyány ulca 1. sz. 1749
Eladó egy Jókaiban levű 6 HP Kállay^ (éle benzinmotor 720-as cséptovel. Bóveti-bet Horváth János. ZalaszeniUaUzs. 1771
ZALAI KÖZLÖNY
1926 luniut 2.
Üzletáthelyezés.
Tisztelettel értcsilem a nagyra-becsüll rendelőimet, hogy
műhelyemet
Zárda utcából a Rozgonyi-utcába (Armuth-féle házba) helyeztem át.
Tisztelettel Várossy Sándor
lül clpíszmcstcr.
Ingatlanok iin-vfieii.
Pénzkölcssnközveiités Ingatlan bekebelezéssel. 200 holdnál nagyobb földbirtokra hosszú lejáratú doltárkíloínt szerzek.
SZIbRISZT LÁSZLÓ irodája Király-utca 38. »».
A világhírű
PFAFF-VARRÓGÉP
OrOm a háztartásban, az iparos részére pedig valósággal áldás I — Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. <u Telefon i 12.
Kedvező havi és beti hosszú leiiralu ri.ilctllx»ti»l (eltélclckI Vevők részére díjmentes himzésoktatás I
Speciális varrógépjavltó mihelyt Alk-trfazck is lak mindenkié rcndsze.il v».llig<phei.
HIRDETŐ IRODA R. T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részérc.
Rcklámtervekct készit.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNYAHAZ
Szarvas szálló épület.
Tavaszi újdonságok
Harisnyákban, keztyíikben
Kötött-szövött árukban Nyakkendőkben és zoknikban.
Ha a kiszolgálás pontos, Az áru olcsó és jó, Az üzlet száz évig Is fenntartható.
Gábor fiuinternátus
Budapest. VI.Munlcícsyu. 2. Tel. 90-00 bantlakó !• b.jirií, «l«itil köxápl»kotal Unutók r4*<ére. Előkészül* m»ain»l««B*kr».
Prospektus. — Szünidei telep • Tátráin. —
Bócska község elöljáróságától.
616/926.
Bocska község elöljárósága állami elemi iskola és taa^ói lakás felépítésére nyilvános
versenytárgyalást hirdet.
A zárt ajánlatok a magyarszerdahelyi körjegvzfii irodában 1926. évi Junlus hó 15-én déli 12 óráig nyújtandók be, ahol a versenytárgyalási feltételeket és az építkezés tervét, ajánlattevők betekinthetik.
Költségtervezet 50.000 koronáért itt szerezhető he.
Bocska, 1926. május 29. „„ Elöljáróság.
Fegyvergyári „STEYR" kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító niUhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Föut 8. i
Bazár-épület.
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
Junlus hó 5-én a fazekasdencsi malomban bírói árverés alá
kerül I darab Benz féle 16 HP
nyersolajmotor,
amely olt a helysiinén ugyanakkor üzemben is megtekinthető.
Akiknek vevő szándékuk van, je-lentkerhetnek a tésztagyárban, az árverés színhelyére autóval kitutazhatnak. irn
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkülönSegességeink
Bátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefon i 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér
FŐUzleti SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitiinö szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapjai megbízhatóságunk.
E heti reklámcikkeink i
Ariink ezer ktronábln érlcnddk.
y Angol stövelból
dlvatalj........
Női nyáriruha.....
Selymes bluzujdon-
ság..........
Biosé selyem divatruha .......
Fiu nyáriruha --. . Férfi divatöltöny Női és férfi cső-
köpenyek Férfi gyapjú felöltő ... 800 Női cüvcrcoat kabát
végig bélelt Tennisz-nadrág ...... 130-190
ISO 150
90
250 130 600
300
700
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavcz«tö: Olenbeck Károly).
L/J
66. évfolyam, 122. szám Nagykanizsa, 1928 Junius 3, csütörtök Ara 1800 korona
ZALÁI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
M eg vá I tozta ttá k Lédererné halálos ítéletét
A Tábla 15 évi fegyházra Ítélte Léderernét
Szerkesztőse^ M kiadMiivalal Font 5. ai. Keszthelyi MkkiadMívalal: Kíafaludy-u. 15.
Kulturkapcsok
Együtt küzdött a világháború idején a magyar és német katona a szélrózsa minden irányában. A harcban elbuktunk mi és elbukott az utolsó pillanatig rettegett Németország. Azóla mindkét nemzet olyan fegyvereket gyűjt arzenáljába, melyeken nem fog a pusztító szerszámok öldöklése.
A német és magyar közös sors megteremtette azt a kultur-barátságot, amelynek jegyében a magyar kultuszminiszter nemrégen előadást tartott Berlinben. A látogatást most vissza adta a porosz kultuszminiszter, aki a magyar parlament delegációs termében igen megfontolandó beszédet. mondott hazájáról. „A porosz nemzetet, — mondotta — de az egész német birodalmat a vesztett háború után a nsgy német kuliura ludta egységben tartani."
Minket, viszálykodó magyarokat is az az irányelv vezelhet, nemcsak a szűkre szabott Csonkamagyarország határain belül, de a tradicionális magyar haza területén Is. A kultura pártokon felül áll s részese lehet annak minden társadalmi réteg. A német és magyar kullurbarátság magja már el van hintve, amikor a berlini egyetemen tanszék létesült a magyar nyelvnek és irodalomnak s Klebelsberg kultuszminiszter teremtette Berlinben a Collégium Hungaricum intézményét, ahol 30 magyar ifjú tanulhat évenként. Ma ezek a kulturális kapcsolalok is nagy értéket képviselnek, amikor a környező államok drótkerítésnél is áthatolhatatlanabb akadályokat állítanak a magyar kultur-lermékekkel szemben, nehogy a kisebbségben élő magyarság anyanyelvén juthasson ezekhez. Ezért örvendetes tény a porosz kultuszminiszter magyarországi látogatása s szeretnénk, ha közle és a magyar kultuszminiszter között fennálló barátság örvendetesen éreztetné hatását mind a két nemzetre nézve.
Különösen örvendetes ez a kapcsolat, mlkqr újra kezd fellángolni a nagy ellenség gyűrűben a magyarellenes hangulat. \'
Budapest, junius 2 A Tábla ma liirdelte ki ítéletét a I.éderer-fél; perben. A Tábla megsemmisítene az első bíróság halálos ítéletét és Léderernét csalás bűntettéért, gyilkosság és lopás bűntettében mint bűnsegédet l^tjvi fegy-
Budapest, junius 2 I
Szekszárd város küldöttsége ma megjelent Kűss József helyettes miniszterelnök clö:t és a lakátfelszA-badiiással együl\' a lakbérek 100 százalékos békebeli paritásának engedélyezését kérte.
A miniszter válaszában olyan kijelentéseket is telt, melyek nemcsak Szekszárd lakosságára tjézve birnak fontossággal. Igy kiiclcntetle, hogy a lakásoknak az egész ország területén való felszabadilása csak 1928 végére várható. A lakbírek tekintetében lia\'ározoltan ragaszkodik a békebeli 75 százalékos patiiáshoz, ámbár a kormány erre rendelettel nem akarja kötelezni a háztulajdonosokat. A vízdíjak és közüzemi dijak kérdését egy most készuló ren-
házra ítélte. Indokolásában azt mondja a Tábla, hogy nem voll megállapítható az, hogy Lédererné bujtotta volna fél urát a gyilkosságra. Lédererné, ki a halálos Ítéletben rnegnyugodoll, mosl lelebbezel az Ítélet ellen eny-hilésért.
I deleiben u]ra revízió alá veszik.
A készuló uj lakásrendeletben épen rzért akarja fenntartani egyes városokra nézve a kötött forgalmat, mert időt ?.kar adui az építkezéseknek, igy reméli, hogy 1928 végéig zokkenó nélkül történik meg a teljes felszabadítás.
A lisztviselők lakbér-pótlékáról a pénzügyminiszter fog intézkedni.
Siklós küldöttségének panaszára a miniszter azt válaszolta, hogy 260 felszabadult község közül 45 b5l érkezett panasz. Augusztus l-ig az összes panasztevő községeket miniszteri megbízott keresi lel. A panaszok mindenütt az aránytalanul magasra emelt lakbérekre vonatkoznak. A miniszter augusztus I ig az összes panaszok elintézését igérl.
Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szAm EWtlzetési ára egy hóra 30 000 korona
Leodvay újból kérte a tanácskozó-képesség megállapítását, elnök a katalógust olvastatja, majd ismét szünetel rendelt el. Négy órakor kezdte meg beszédét Lendvay István. Felhívja a kormány figyelmét a zsidó kérdésre. Helyteleníti, hogy Vázsonyi halálát nemzeti gyásznak tüntetik tel. Sürgeti a sajtótörvény revízióját. Támadja a szocialistákat, akik szakszervezeti terrorral megakadályozzák a munkásokat munkájukban, akik nincsenek velük egv véleményen.
Várnai Dániel a Lovategylet adóeltitkolás ügyéi ismerteti. A városok beruházási kölcsönéről szól. A Java-latot nem fogadja el.
Pikler Emil a tanácskozóképesség megállapítását kérte. Mivel a nemzetgyűlés tanácskozásképpen, elnök az ülést tizenöt percre felfüggeszti. Az ülésnek újból való megnyitása után Pickler újból kéri a lanácskozóké-pesség megállapítását, mire az egységespárti képviselők kórusban kiáltják az elnök felé:
— Katalógus olvasást kérünk I Mire az elnök elrendeli a katalógus olvasási.
Pickler Emil a politikai helyzetet bírálta. A javaslatot nem fogadja el.
Ezután Diözdy Győző szólalt fel, aki éles bírálatot mondott a kormány adó és pénzügyi politikájáról.
Drózdy beszéde után az elnök indítványozza, hogy a Ház a legközelebbi üléséi pénteken délelőtt 10 órakor tartsa.
Az interpellációk során Kiss Menyhért interpellációt intéz a kultusz-\' miniszterhez a B listás lanilók ügyében. Ezzel az ülés 7 órakor véget ért.
A miniszterelnök Genfben
Genf, junius 2. Bethlen István gróf miniszterelnök a tegnapi napot a referensek és a népszlvclsígi lőíit-kári tisztviselők fogadásával és az aktuális kérdések tanulmányozásával töltötte.
A porosz kultuszminiszter Pécsett
Budapest, junius 2. Becker Károly Henrik porosz kultuszminiszter gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter társaságában ma Pécsre érkezett, ahol megtekintette az egyetemi intézményeket.
Elfogták a vonatról leugrott fegyencet
Miskolc, junius 2. (Éjszakai rádió-jelentés.) Megírtuk, hogy Strassherger Qibor törvényszéki fogoly Miskolc és Hatvan kőzött megbilincselve kiugrott a robogó vonatból. Mint most értesülünk, a vakmerő módon megszökött toglyot ma hajnalban a esendőtöknek sikerült ellogni.
Adópanaszok a Ház üres padsorai előtt
Többízben meg kellett szakítani a nemzetgyűlés ülését tanácskozó-képtelenség miatt — Határozati javaslat a kereskedelmi hitelekről
Az appropriációs javaslat vitája
Budapest, junius 2 (Rjszakai rádiójelentés
A ncmzelgyülés mai ülésén folytatták az appropriációs javaslat vitáját.
Sándor Pál a közgazdasági helyzetet ismertette. Takarékosságra van szűkség az egész vonalon. A képviselők számát is apasztani kellene. Hosszasan bírálja az adópolitikát és szól a forgalmiadó terén mutatkozó zaklatásokról és visszaélésekről. Határozati javaslatot nyújt be, hegy az ipari hitelhez hasonlóan a kereskedelem számára is biztosítsanak\' hitelekéi. Végül a vámkezelés hibájí-
I ró! beszéli és kijelentene, hogy a javaslatol nem fogadja cl.
Csizmadia András a kereseti adó kibővítése terén tapasztalt nehézségeket teszi szóvá. A javaslatot elfogadja.
Saly Endre a kotmány adópolitikáját bírálta. Beszéde alatt teljesen kiürüli a terem ugy, hogy csak négy szocialista képviselő hallgatja.
Szünet után három órakor
Undvay István a lanácskozóké-pesség megállapítását kérte. Erre az elnök az Ölést felfüggesztette\' és fél -! négykor nyitotta meg ismét. Mivel
A teljes lakásfelszabaditás 1928 végére várható
A kormány időt akar engedni az építkezéseknek Augusztus l-ig miniszteri biztos intézi el a községek lakbér-panaszait
»
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Juniua 3.
Módosult a városi kislakás-építési tervezet
Az épületet egy oldalszárnnyal kibővítik — Öt háromszobás lakást is építenek — Az uj tervezet szerint az épület két milliárdba kerül - Az állam egy milliárd kolcsSnt nyújt — Az építkezés a jövő hónapban megindul
Nagykanizsa, junlui 2
Nagykanizsa városának a népjóléti minisztériummal a kislakásépitési-akdó ügyében folytatott tárgyalásai során a népjóléti miniszter előzőleg 780 millió korona állami kölcsönt Ígért az általunk mér részletesen ismertetett városi kislakás-épület céljaira. Időközben azonban a népjóléli minisztérium egymilliárd koronára emelte fel a kölcsönt, ugy, hogy a város vezetősége abba a helyzetbe jutott, hogy az eredeti tervezetét ki-bővithctte.
A már elkészült épület-tervrajz ilyenformán módosult. A városi mérnöki hivatalban most van munka alatt az uj tervrajz, amely valószínűleg még a héten teljesen befejezést nyer.
Az uj tervrajz szerint a Kossuthtéri épületet most még egy a vasútvonallal párhuzamos oldalszárnnyal kibővítik és pedig olymódon, hogy a földszinten 2 egyszobás, 3 kétszobás és 1 háromszobás, az eme-
leteken pedig 2—2 egyszobás, 2—2 kétszobás\'és 2—2 háromszobás lakást is épitenek.
Az épület — déli részén — ezáltal egy uj déli frontot nyer, amely mellé idővel még egy hasonló hérházat fognak építtetni.
Ennek folytán természetesen a költségvelés is változik. A módosított terv szerinti épület összesen két milliárd koronába fog kerülni, mely költségvetésre a város a népjóléti tárcától egymilliárd korona kölcsönt kap, míg a másik milliárdot pénzintézetektől kell megszereznie.
Az épület építési munkálataira legközelebb kiírják az árlejtést. Az építés — értesülésünk szerint — a jövő hónapban megindul és négy hónapon belül be kell fejeződnie.
Králky István dr. polgármester-helyettes-főjegyző tegnap éjjel Budapestre utazott, hogy a népjóléti minisztérium illetékes ügyosztályával perfektuálja az épület ügyét.
A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda zászlószentelési ünnepsége
Előkelőségek a fővédnökök és védnökök sorában — Ünnepje tesz Nagykanizsának június 6 án — A délelőtti ünnepély és az esti hangverseny műsora
Nagykanizsa, Junluis 2
Mint többizben jelentettük, a nagykanizsai ipartestületi Dalárda zászlószentelési ünnepségének előkészítése nagyban folyik és az, a jelekből itéive, impójáns külsőségek között fog lezajlani. Széles körültekintéssel fáradozik a rendezőség azon, hogy az ünnepség ne maradjon a Dalárda életének házi keretei között, hanem Nagykanizsa városának felejthetetlen ünnepe legyen és a külső fény, mely megszentelt zászlót ad a lelkes dalosoknak, ékes szimbólumát tartalmazza a magyar dal megbecsülésének és a magyar dal kultuszának.
Ez a zászlószentelési\' ünnepség egyúttal az iparos társadalom együttes erejének és nagy, nemzetépítő demonstratív megnyilvánulása lesz, a hazaszeretet, az embertársi megbecsülés és az istenfélelem magasztos jelmondataival. Buzdítani fogja a megszentelt zászló további eredményes és kitartó munkára az Ipartestületi Dalárda derék dalosait és a versenyeken való részvételekben közelebb fogja juttatni a pálma elnyeréséhez.
Az előttünk fekvő programmból i olyan nagy mértékben bontakozik ki a zászlószentelési ünnepség, hogy bizonyos, hogy junius 6-án, vasárnap, Nagykanizsát valamely különleges ünnepi atmoszférába emeli és az utcák külső fényén meg fog csillanni a nagy nap emelkedett han-gálata.
Zászlóanya Bazsi Józsefné, fővédnökök Rott Nándor dr. megyéspüspök, Kállay Tibor dr. nemzetgyűlési képviselő, Tarányi Ferenc dr. főispán és Sabján Oyula dr. polgármester. A védnökök sorában ott találjuk Nagykanizsa társadalmának összes vezető egyéniségét.
A zászlószentelés a- felsőlemplom előtt tábori misével kezdődik, melyet dr. Vargha P. Teodorich mond. Este fél 9 órakor táncmulatsággal egybekötött hangverseny lesz a Polgári Egyletben. A délelőtti ünnepségeken a katonazenekar is közreműködik.
Az ünnepség jövedelmeit az el-agott iparosok menház-alapja céljára fordítják.
Az orosztonyi plébános kálváriája
Riefiing lelkész küzdelme a felekezeti Iskoláért — A kfizségi jegyző szerepe — A pécsi kir. ítélőtábla elégtételt adott a plébánosnak
Nagykanizsa, junius 2
Annak idején részielcsen megírtuk azt a küzdelmet, amit Orosztony község tisztes plébánosa, Riefiing Lojos évek hosszú során át kénytelen volt folytatni az iskola róm. kath. jellegének megóvásáért Kovács Sándor községi jegyzővel szemben. Riefiing plébános féltette egyházát attól, hogy az iskola államosítása esetén az kerül az iskolaszék élére, aki az Iskola felekezeti volla körüli harcokat éleire hívta.
Riefiing plébános a község képviselőtestülete előtt a legnemesebb szándéktól vezérelletve erre vonatkozó kijelentéseket tett és jelentette az esetet egyházi hatóságának is, hivatalos hatalommal való visszaéléssel vádolván a jegyzőt, akiről azt is állilolta, hogy a kommunizmus alatti magatartása nem volt olyan, hogy az iskolájukat reá bizhassák.
Kovács Sándor jegyző erre a plébánost feljelentette és a nagykanizsai törvényszék a tanubizonyltékok dacára Riefiing Lajos plébánost felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségében mondotta ki vétkesnek és ezért ót pénzbüntetésre Ítélte, de a büntetés végrehajtását felfüggesztette.
Riefiing plébános megfellebbezte a törvényszék Ítéletét a pécsi táblához, amely most foglalkozott az üggyel.
A községi jegyző szerepe
A plébános védője terjedelmes írásbeli fellebbezésében rámutatott a tények egész sorozatára, amellyel a községi jegyző eljárását kívánta igazolni. Felsorolta, hogy a Jegyző a felekezeti iskola részére naplókat három éven át nem adott, a felekezeti iskola segélyét megvonta, a hitközségi adó fizetéséről egyeseket lebeszélte, a segélykérőket a püspökhöz utasította; a kommunizmus alatt a tanácsköztársaság rendeleteit nemcsak a községi irodában olvasta fel, hanem a templom előtti téren százakra menő hallgatóság előtt is olyan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak voltak a rendszer támogatására, majd felhívta a hallgatóságot arra, hogy lépjenek be a szakszervezetbe. Az anyakönyveket elvitette a plébánostól és megfenyegette azzal, hogy ha nem adja^ ki, a forradalmi törvényszék elé állítja. A \'"szövetkezeti elnöki állásról letétette a plébánost s abba maga ült bele.
A Tábla ítélete
A pécsi kir. Tábla elfogadta a bizonyítékokat és Riefiing plébánosnak elégtételt szolgáltatolt, felmentvén őt a rágalmazás vétsége alól.
Kimondotta a Tábla, hogy a fenli tények mellett joggal írhatta meg
nyilatkozatában, hogy a jegyzőnek a kommunizmus alatti magatartása nem volt olyan, hogy az Iskolájukat reá bizhassák és az Kélelnek ez a része jogerőssé vált.
A plébános fellebbezése folytán tovább folyik az eljárás abban az irányban is, hogy jogosult volt-e a plébános azt állítani a jegyzőről, hogy a községben a községi és képviselőtestületi és iskolaszéki tagokat terrorizálta és hivatalos halalmával visszaélt.
A plébános közérdekből cselekedett
Jelen cselben nem a csekély pénzbüntetés lefizetéséről volt szó, amelynek behajlását a biróság felfüggesztene, hanem arról, hogy közérdekből cselekedett-e a plébános, amidőn minden eszközt megragadott annak megakadályozása végett, hogy az iskola Ogye a jegyző kezére bizassék és hogy valót állitott-e a plébános akkor, amikor a jegyzőnek a kommunizmus alatti magatartását aggályának okául felhozta.
A kir. Tábla erre igenlő feleletet adott.
Keszthely, Junius 1 (Saját tudósítónktól)
A keszthelyi reálgimnázium toma-ünnepélyc a legfényesebb keretek közölt folyt le. Czigiin Károly tornatanár nemcsak a leventék közt fejt ki rendkívül eredményes munkát, hanem a gimnáziumi ifjúság körében is.
A fényes keretek közölt lefolyt tornaünnepélyt Keszthely nagyszámú intelligenciája nézte végig. Az ünnepélyes zenés felvonulás és a Himnusz eléneklése után az ünnepély zenés svédgyakorlatokkal vette kezdetét, majd szertorna volt.
A zenét a reálgimnázium kitűnő fuvószenekara szolgáltatta dr. Klempa Károly vezetésével.
Eredmények: Magasugrás: Fejér József VI. oszt. tanuló nagy arany érmet (168 cm.), Neumark Sándor VIII. o. t. na£y ezüst érmet (162 cm.), Riedl Ferenc V. o. I. nagy bronz érmet (157 cm.); távolugrás: Neumark Sándor VIII. o. t. nagy arany érmet (595 cm.), Riedl Ferenc V. o. t. nagy ezüst érmet (570 cm.), Fejér Józsif VI. o. t. .nagy bronz érmet (280 cm.); rudugrás: Fejér József
VI. o. I. nagy arany éremét (280 cm.),
Sztankovics Aladár VI. o. t. nagy ezüst érmet (270 cm.), Juhász Pal
VIII. o. t. nagy bronz érmet (240crn.); sulydobás: Erdős István VIII. o. t. nagy arany éremet (10.30 cm.), Neumark Sándor VIII. o. t. nagy ezüst érmet (9.50 cm.), Kardos József VII. o. t. nagy bronz érmet (8.90 cm.) nyertek. Az eredmény kihirdetése, a dijak átvétele és a Hiszekegy éneklése után az összes ifjúság elvonulásával a lornaűnnepély végetért.

Uj Szalon Jazz-Band a Szarvasban
1928 junlus 3.
ZALAI KÖZLÖNY
A molnárii , görény \'
Dobos István, a tyúkólt ríme — Vadá-szutszcrilcn foglalkozott lyuk lopással A vadászainak foghúz lett a vege
Nagykanizsa, junlus 2 Molnári község háziasszonyait hónapok óta valóságos rettegésbea tartotta egy görény. Ncin volt nap, hogy valamelyik házba bc ne hatolt volna és a bezárt tyúkólt meg ne dézsmálta volna. Az emberek dorongokk-1 lestek rá, azonban nem sikerült elcsipniök. A kisudvarok baromfi-állománya pedig tovább fogyott egymás után tllntck el tyúkok, csirkék és egyéb aprójószág.
Egy napon azonban mégis sikerült a lyukéhes .görényt" Dobos István 40 éves ottani lakos személyében in llagranti érni A tyúkok leleplezett réme nem is tagadta a csendőrség előtt rendszeres lyukvadászatát, mire a sok-sok károsult asszony mind jelentkezett és bemondotta kárigényét.
így többek között Graslcs Rókus birtokából ellopotl 2 tyúkot, Riberics Györgynétól 1 tyúkot és I kakast, Miklusán Józseftől 5 tyúkot, Dobos Mártonnétól 4 tyúkot, Kanizsai Ré-musnétól 4 tyúkot, Horváth Mártontól 13 tyúkot, Ispán Józseftói 3 tyúkot, Ispán Mátyástól 3 lyukot, Ku-kuiuzsnyák Józseftől 4 tyukol, Vuk Rémustól 2 lyukot, Repp Andrástól 1 kakast, Vuk Istvántól 3 tyúkot, Dobos Mártonnétól 2 tyukol, Horváth Mártontól 2 tyúkot, Riberics Istvántól 2 tyúkot és 1 kakast, Své-lecz Istvántól I tyúkot és 1 kakast, Dobos Antalnétól 6 tyúkot slb.
Tegnap tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai kir. törvényszék egyes birája, aki több mint 30 sértett asz-szonyt hallgatott ki ebben az ügyben. A bíróság végül is Dobos Istvánt, a molnári! görényt három hónapi fogházra ítélte.
A molnárii "tyúkok, között most nagy az öröm, nagy a kotkodácsolás: három hónapig zavartalanul kapar-halnak az udvarházak hátsó dombján... Nincs mit télnitlk „a görénytől".
Csernoch hercegprímás Párlsba érkezett
Pdris. június 2. (Éjszakai rddió-jc\'enlés.) Csernoch János magyar hercegprímás amerikai útjában ma ideérkezett. Az állomáson Korányi Frigyes báró magyar követ fogadia.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Juniua 3, csütörtök
Római katolikus: Űrnapja. Protestáns: Klotild. Izraelita: Szivan hó 21.
Nap kel reggel 4 óra 00 perckor, : nyugszik délután 7 óra 50 perckor.
Iparoitanonclskolu rajz- és munka- \' kiállítása délelőtt «/í9 órakor.
Kereskedelmi Iskola tornaünnepélye a Zrinyi-pályán délután -J órakor.
A Harmadrend gyermekelóadása délután 5 és este 7 órakor.
Iparostanonciskola énekkarinak előadása a Rozgonyi-utcai tornateremben este 8 órakor.
A Kereskedelmi Alkalmazottak ju-niálisa a Polgári Egylet kerthelyiségében délután i.í3 és este 9 órakor.
Alapl-szintársulat: Névtelen hajó, >zinjáték, este 1 s9 órakor a Polgári E^vlet najzytermében.
Képkiállítás a Kaszinóban.
Mozi. Uránia: Selyemben járó bűnösök, dráma; Buster mint enyveshát, nagy burleszk; Angol és Üaumont hirado. ; Világ: Vadnyugat vándora, cowboy tör-| téneL Előadások 3. 5, 7 és 9 órakor.
Junlus 4, péntek
Római katolikus: K. sz Fer. Protes-: láns: Kcrény. Izraelita: Szivan hó 22.
Nap kel reggel \'4 óra 05 perckor, nyug-: szik délután 7 óra 51 perckor.
KULTURESTÉLYEK ÉS ÜNNEPÉ LY E K t
Juniui S- A k.gymioai .iraolilun tci*- ti írnriiriiik hiDf-.fri.nT* dCiiln \' ínkc*.
Junlus 8. Allp.itflUl.il S.lllJl llsilOlMatlMil fiDMpSt,..
— A főispán vasárnap Nagykanizsára jön. Dr. Tardnyl Ferenc főispán vasárnap Nagykanizsára jön, hogy az Ipartestület zászlószentelé-sén résztvegyen.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa város képviselőlestülele a jövő hét folyamán közgyűlést tart, amelyen a folyó évi költségvetés kerül tárgyalás alá. Mlulán a költségvetéshez sok hozzászólás történik és a tárgysorozat egyébként is ttosszu lesz, kilátás van arra, hogy a mostani városi közgyűlés több napon át fog tartani.
— Temetés. A tragikus módon elhalt Oürller Ágoston helybeli kesz-lyüsmestert tegnap délután helyezték örök nyugalomra a római kaiolikus sírkertben. A közliszlelelben álló öreg iparost rokonain kívül nagyszámú közönség kisérle utolsó útjára.
- Eljegyzés. Popp Ferenc Szombathely és Bernhaus Nusi jegyesek.
— A képvlsclöválasztók névjegyzéke junlus 14 ig lesz még közszemlén a városi adóhivatalban. Eddig csupán 3—4 esetben történlek kiigazítás iránli megkeresések. Ju-nius 14-e után a központi választmány véglegesen megállapítja a névjegyzéket és ezután lezárják, majd négy pildányban kiállítják, melynek egyikét a belügyminisztériumhoz terjesztik fel.
Neményi és Fehér szalon Jazz-Bandja a Szarvasban.
— A varmegye által jóváhagyott városi Qgyek. Az alispáni hivatal tegnap küldte meg a város polgármesteri hivatalának Nagykanizsa város legutolsó képviselőtestületi ülésén letárgyalt és a m;gye által jóváhagyott ügyek aktáit. Igy többek kőzött jóváhagyta és hozzájárult a törvényhatósági bizottság Rdcz János főkántor illelményemelé-séhez, a felsóiemplom dékánjának kegydijmegszavazásához, a nagykanizsai vízmüvek forgótőke rendelkezésére bocsájtásához, jóváhagyást nyert a Ib. főügyésznek megállapított havi 100 pengő tiszteletdíj, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek 15 millió korona segély, amit a város a Körnek már ki is utalt és jóváhagyták a főiskolii tanulóknak 5 millió koronával való segélyezését, ügyiratok kiselejtezésére bizottság kiküldéséi. A többi tárgypontok ügyiratai a napokban érkeznek meg a városhoz.
— Az Ipartestület adományai. A nagykanizsai Ipsrlcstülel a 77. sz. Szent László cserkészcsapat nyári táborozására 1.000.000 koronát, az iparostanonciskolai kiállításnak gyakorlati ismeretek jutalmazására 1,000.000 koronái és az elméleti ismeretek jutalmazására 2,000.000 koronát, végül az evangélikus egyház harangjaira 1,000 000 koronái adományozott.
— Szenzáció n Szarvas kerthelyisége Neményi és Fehér Jazz-Bandjával.
— A törvényhatósági bizottság elismerése. A zalavármegyei tör vényhatósági hizoltstg a keszthelyi járásban dr. Tanló Ib. főszolgabírói, Hoiler Konrád plébánost, Simrdk József fótanilót és Simrdk Árpád egyetemi hallgatót a tcslnevelési ügyek terén kifejtett buzgó tevékenységükért jegyzőkönyvileg megdicsérte.
— Az uj nagykanizsai járásorvos. Dr. Tardnyl Ferenc főispán a nagykanizsai járás orvosává Szabó Zsigmond dr. orvost kinevezte. Dr. Szabó annak idején Perlakon működött mint körorvos, honnét azonban a szerbek elűzték; majd járásorvos lett, az összeomlás után Kiskomá-romban működött, mig Rédlcs székhellyel Zalabaksa járásorvosa lett. Az uj járásorvos a jövő héten foglalja el hivatalát, néhai Pilicz Samu örökét. Az uj járésorvosban egy mindenképen értékes tagot nyer Nagykanizsa társadalma, mert hivatásán kivül bizonyára a város kulturéleté-ben is jelentős szerepet log vinni. Szabó Zsigmond dr. orvosi praxisa mellett ugyanis íróember is, kinek a háború előtt két regénye látott napvilágot a könyvpiacon (.Kél dsinn" és .Horthy házassága").
— Találtak egy kis női bőrtárcát. Átvehető a kiadóhivatalban.
— A gimnáziumi érettségi vizsgák. A nagykanizsai reálgimnáziumban az érettségi vizsgálatok junius 4 én kendődnek Vass Bertalan dr. tankertilili kir. főigazgató elnöklésé-vel és tartanak 4., 5. és 7-én. Az írásbeli magánvizsgák junlus 15-én, a szóbeliek a következő napokon lesznek. Az 1—VII. osztályok hittanvizsgái 16 án, az évvégi nyilvános összefoglalások 18., 19.. 21., 22., 23. és 24 én lesznek, melyekre az érdeklődő közönséget szivesen látják. A tankerületi főigazgató ma érkezik Nagykanizsára.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LnZAR PISTA győri dginymOvész zenekarával hangversenyez.
— A Nagykanizsai Vasutasdalkör teljes számban zászlója alatt vett részt a vasárnapi hősök emlékünnepén. Ennek pótlólag megemlékezésével tartozunk a hazafias vasutas dalárdistáknak, mert akkori tudósításunkból véletlen folytán kimaradtak.
— Legjobb a Szarvas jeges-kávé és fagylaltja. .
— Vastagh Gyula képklállltá-sór.ak bezárása. Míg csak néhány nap s vasárnap este bezárul a Kaszinó termeiben az az érdekes és élvezetes képkiállítás, melyben egy héten át gyönyörködött városunknak művészetet kedvelő közönsége. Ajánljuk mindenkinek, hogy a még hátralevő pár napon tekintse meg e szép gyűjteményt, mert igazán önmaga ellen vét, aki azt clmulaszija.
Ritka alkalom!
Meglepő jutányos áron vásárolhat
FRANCIA SELYMEKÉT
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA cégnél.
Siessen, mig a készlet tart!
«
ZALAI KÖZLÖNY
1026 junius 3
— Az Iparosság figyelmébe.
Felhívjuk iparos társainkat, hogy a mai urhapi körmeneten minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés a cinktóiiumhan a testületi zászló körül. Az Ipartesteid elnöksége.
™ Neményl és Fehér szalon Jnz7.-Bandja a Szarvasban.
— Kath. Legényegylet férfikara tagjainak és választinínyának tát sasvacsoráját junius 5-i6l bizonytalan időre elhalasztotta.
— Szülők figyelmébe. A helybeli anyakönyvezetöség ligyelmezteti a szülőket, hogy az iskolai behatáshoz szükséges születési anyakönyvi kivonatot minél előbb váltsák ki, mert később a torlódás nilalt nehezebben kaphatják meg. A kivonat 44.000 koronába kerül.
LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelylségé-ben hangversenyez.
— Elmarad a kiskanizsai tornavlzsga. A kiskanizsai tornavizsgál a kedvezőtlen időjárás következtében junius 6-án délután fél 4 órára halasztották.
— A MANSz kiállítást rendez Sümegen. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének sümegi csoportja augusztus 29-től szeptember 2-ig kiállítást rendez a sümegi Korona szál)6 emeleti termeiben. A kiállítás felöleli a kézimunka, háziipari, kézügyességi valamint a díszítő, kertészeti továbbá a háztartás körébői vett tárgyak (befőttek, konzervek stb.) bemutatását. A résztvenni szándékozók julius l-ig jelentkezhetnek. A kiállításon való részvétel di|talan. A kiállítandó tárgyak beküldési határideje augusztus 25. Bővebb felvilágosítást nyújt a MANSz sümegi csoportjának vezetősége.
— Szenzáció a Szarvas kerthelyisége Neményl és Fehér Jazz-Bandjával.
~= Salamon Béla, akinek neve ma logalom a színpadi humor birodalmában, társulatának java erőivel vendégszerepel nálunk junius 9. és -10-én. A Terézkorull Színpadnak, amely a pesti kabaréknak kétségen kivül legitluszliisabb márkája, egész évi anyagának sűrített quintessenciá-jál hozza el az ellenállhatatlan egyéniségű Salamon, hogy 01 leg|obb szerepében derítse hangos kedvre az igazi, nemes humorra éhes közönségei. Nincs az a művészi gonddal tervezett színházi előadás, amelynek színvonalával ne vetekedjen ez a kabaré-est, amelyet a Salamon-együttes produkál. A tiszta Ízlés, a desztillált irodalom és a feltétlenül csapongó kedély az erőssége ennek a kis társulatnak, melynek rendezője llerczeg Jenő, főszereplői pedig a Kőváry Qyula, fenyő Árpád, Kegle-VIeh Marietta, Hahler Erzsi és Czup-pun Sári. Nem csodálkozunk tehát, hogy a vendégszereplést a város olyan osztatlan érdeklődése előzi meg, amely még a tavalyi méreteket is felülmúlja.
= Legjobb n Szarvas jeges-kávé és fagylaltja.
- Helyesen cselekszik, ha varrógép . IU-, olaj- és fonal-szükség-leiét nálunk fedezi. 5rá,<.w-varrógép-alkatrészek elismerten a legjobbak ! Suiger-variógép fióküzlet.
— KI lesz Zadravecz István tábori püspök utóda ? Több fővárosi lap azt a hirl közli, hogy /.adraveez István tábori püspököt felmentik állásától és utódja l.uilor Ferenc dr. balatonfüredi plébános lesz. A hir még nincs megerősítve.
~ A hévízi parkmozgriszinház műsora. Junius 3-án „Hurrá Káli lúrnia" alrakció amerikai vlgjitck 8 leivunásban, követi .Találka a ház tetőn" és „Ne kutlas hitvesed után" két elsőrendű bnhózat. Junius .5 én .Furcsa randevú" a kis Iruska mulatságos ka/andjai, közeti .Le az álarccal" a szezon egyik legnagyobb attrakciója. Amint a műsornál lálszik a parkrnozgó elsőrendű filmekkel és Lengyel Jenő a „Palncc" színház hangversenymestere vezetésével kitűnően összeállított zenekarával fogja szórakoztatni a közönséget. A további műsort közölni fogjuk.
— Ma és minden este a Korona kcrlhclylségébcn LÁZÁR PISTA győri clgánymfivész zenekarával hangversenyez.
—- Zalaszentiván község a hősök napján kegyelettel adózott a magyar katonák dicsőséges halálának. Levente versennyel egybekapcsol! ünnepség telte lelcjlhetellenné a magasztos ünnepi napot, melyen a község és a környék egész lakossága, a legegyszerűbb emberektől a vezetőkig, teljes számban vell részt. Emlékbeszédet mondott Gaái Károly pelőhenyei tanitó, mely mély hatást tett a hallgatóságra.
-- Szenzáció a Szarvas kerthelyisége Neményl és Fehér Jazz-Bandjával.
— Herczeg Fercnc-ünncpélyt rendezett a keszthelyi premontrei reálgimnázium ifjúsága, mely alkalommal szavalatok és ünnepi beszéd szerepelek a ptogrammon. Szerecz Imre dr. tanár gyönyörű beszédben méltatta a nagy magyar iró munkásságát.
= Ma Bagolasánc Szépilona vendéglőben műkedvelő előadást (art a bagolai ifjúság. Színre kerül a hS"-romfelvonásos .Katica" népszínmű. A befolyt jövedelem az elesett hősök javára foiditatik. Szíves pártfogást kér a Rendezőség.
— GazdagyOlés Balatonbogláron. Az Aisődundntull Mezőgazdasági Kamara junius 6-án délelőtt 10 órakor Balatonbogláron a vasúti s/álló nagytermében tartja meg tavaszi rendes közgyűléséi és ezzel kapcsolatosan a Somogyvármcgyei Gazdasági Egyesülettel karöltve vármegyei kerületi gazd.igyülését. A tárgysorozat keretében előadásokat tartanak: dr. Schondl József közgazdasági egyetemi r. tanát .A szarvasmarha- és sertéstenyésztés idösicril kérdései"- ről, Janlslts Endre m. kir. kincstári tanácsos, az 0. K. H. igazgatója, az Alsódunántuli Mezőgazdasági Hitelszövetkezet ügyvezetője .A mezőgazdasági hitel problémájáról és a hitelszövelkczetck\'-ről. Végül Spur István balatoni Vormány-bizti s a balatefni nagyberek gazdasági hasznosítása és a balatoni far-dák élelmezése tárgyában. Eddigi jelek szerint a kamara balalonboglári gyűlései iráni fokozott é deklődés mutatkozik.
Id6jirá«
A nagykanizsai meteuroloRlal meR-ílRvcta jelentése: Szerdán Mmcnef,-M: re^eíl 7 órakor -j I2T>, délután 2 ólakor 4-llr-t, eslc 0 ónkor +l.\'l?
/■e/M.-e/ - licKticl ^s délben teljesen borult, este tiszta.
Sri\'!ir»ny: líeggct I v-ikmi^Ji. délben t-i este Délnyugat.
I Miután 3 óráit\' esó.
A MctcorolílKlHi Intézet jelentbe szerint többnyire lelliós. enyhe illó, tóbbhc-lytltt esővel, zivatarral.
— Hősök napja Tótszerdahe-lyen. A Zalai Közlöny tudósítója je-lenti: Május 30-án, vasárnap, ünnepelte a tratármenli hnrvátajku Tót-szerdaheiy község a hősök ünnepét. Délelőtt 9 órakor a Levente Egyesület, Tűzoltó Egyesület, Gál/fy Ernő körjegyző és Nádassy Ferenc ig. tanító vezetésével kivonullak a tót-szentmártoni templomba, ahol szentmise voll, majd ezután Szilágyi Lajos lótszentmártoni körjegyző méltatta a nagy nap jelentőségét. Ezután Tótszenlmárton, Tótszerdahely, Molnári, Semjénháza és Pclrivente községek leventéi felvonulást rendeztek. Délután Tótszcrdahelyen a levente- és tűzoltó egyesületek, a képviselőtestületek tagjai Antlrásek István községi bíró vezetésével és a lakosság kivonultak a temetőbe, a hősök sírjához. Itt Gál//y Ernő körjegyző mondott beszédet, mely után szem nem maradt szárazon: utána Szaiai Edit III. elemista szavalt cl egy hazafias verset, majd Nádassy Ferenc ig. lanitó saját tanítványaival erre az ünnepre készüli hazafias dalokat énekeli el.
— Neményl és Fehér szalon Jazz-Bandja a Szarvasban.
— Fognsfarku szöcske Magyarországon. Keszthelyről jelenti tudósítónk : Bőkaházáröl a községi elő-járóság jelentette, hogy valami rovar féle a kaszálón lévő füvet és a vetéseket pusztitja. Sváby Ervin gazdasági felügyelő Keszthelyről kiszáll a helyszínre és megállapította, hogy a sáskának nézett kártékony rovar; eddig Magyarországon Ismeretlen fogasfarku szöcske, amely már nagyon elterjedt Bókaháza környékén és a vetések felé halad. Rögtön intézkedett. hogy az ellepett helyeket azonnal lekaszálják, ulánna hengereljék és sertésekkel legeltessék le.
— Teherautó és kocsi-karambol. Keszthelyről jelenti tudósítónk: Május 3I-én éjjel léi, 12 órakor Úri Uszló keszthelyi sörnagykcreskedö teherautója haladt a város felé. mikor a solför észrevette, hogy egy kocsi tart feléjük. A tülkölés nem használt, mert a nemesdédl vásárra igyekvő kocsi tulajkonosa, ftádi István cserszcgtomaji lakos, rá sem hederiive, hajtolta tovább a megrakott vásáros kocsit A keszthelyi gázgyárnál összeütköztek Rádi lovai könnyebb sérülést szenvedlek, az autó pedig megrongálódott.
I la borús az élete, -egyen magán.,k „Napsugarat" 25.000 K. K .phaló minden könyvkereskedésben, hirbpliudákban és KrSIky tőzsdében.
Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél és csalánkiütésnél a
természetes .Ferenc József" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését és megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány több úttörője megállapította, hogy a Ferenc József viz abszolút megbízható hashajló. Kaphaló gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-Ictckbcn.
— Tanulmányi kirándulások. A Svjioeívári állami polgári fiúiskola 77 nötendéke Szentgyörgvl Pál igazgató, Weywara Vilmos, Hauptmann Pál. Németh Dezsó és Borbás Sándor tanárok vezetésével, továbbá a gvöri I. sz. állami polgári fiúiskola 35 növendéke Zágonyl János igazgató és 2 tanár kiséretéten Keszthelyre érkeztek ; a Szigetváriak Kelemen Károly Hullám szállodájában nyertek elhelyezést és élelmezést; a Győriek az elemi leányiskolában talállak otthont. A kirándulók megtekintették a Balatoni Murcumol és Keszthely egyéb nevezetességeit. Kirándultak Héviz fürdőre is, hol meg-fürödlck. ReiSLhl Imre fürdő igazgató magyaros vendégszeretetben részesítette őket. A tanulmányutat folytatják Tihany, Balatonfüred és Siófokra.
— Birkákat gázolt az autó. FUszár Sándor keszthelyi bérautó-tulajdonos május 31-én hajnalban Hévizről Keszthelyre tartott és a felső téglagyárnál, ahol az ul kanyarodik, több birka került az útjába, melyekel, dacára a vigyázatnak, nem tudott kikerülni s igy 6 darabot elgázolt, több pedig megsérült közülük. A kárt, amely körülbelül !2 millióra rug, a herceg Festetics-uradalomnak a bérautó-tulajdonos meg fogja téríteni.
— Schwarcz Dezsó harisnyái a legjobhak.
— Már Amerikában Is a világhírű Pfaff varrógépeket használják. Legújabb hir szerint ezerszámra viszik ki a varrógépgyártmányoknak ezt a legkiválóbbikát. Kizárólagos raktár Brandl Sándor és Ha cégnél, ahol minden vevő díjmentes him-zésoktalásban részesül.
= Nagykanizsalak találkozóhelye Waller Fcrencné áruházában Hcvizfürdön. ^
Iskoláknak torna cipők, dres-sek, diák sapkák, tennlsz cipók, tennisz ütők és lahdák nagy választékún kaphatók Szabó Antal sport-üzletében.
«- Schwarcz Dezsó cégnél u:i és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
Külön brjái-iitu bútorozott szoba ju-j nius 15-ic Xiadó.-ltalthyiiiy-utia 11
A ZALAI KÖZLÖNY kapható Keszthelyen i
0 ,/jIkI Kó/lftny" keszthelyi tókkladó-lllvatnllb.it, KisTaludy-ulca Ifi. szám. Dénes György dohányárud.-! Kossuth Litjos-ulct. Rlerseh Gyózó dohányárutlájában
Erzsébet klrálynl-rer. Szabó László dohányárndájábsn Soproni-utca.
Hévíz-fürdőm
Kuininei JAnos áruházában is kolesön-
könvvlárábtiii Wnlter t en není áruházában C-s kölesóü-kónyvtárAbau
1926 luniun 3
ZALAI KÖZLÖNY
SZIJJHÁZ
Solnes építőmester
Ibsen egyik legszebb színművét, melyben a szerző egész életfilozófiáját szólaltja meg, a megszokollnál nagyobb szimu közönség elölt (átszólta tegnap este Alapi direktor társulata oly előadásban, amilyenben csak nagyon ritkán van alkalma gyönyörködni a nagykaniztai publikumnak. Alapi Nándor Solness építőmestert rendkívül ftnom elgondolásban szólaltatta meg. Alakilása a szerző élethű alakja volt amely teljesen érvényrejutatta a szerző intencióit. Mágori Mária méltó partnere volt Wangel Hilda szerepében. Játékában van valami egyéni melegség, ami különösen vonzóvá teszi alakításait Mihályt Mária Solnewnéje linóm awzonyúágával, Kádár Margit inánt Fosli Kaja Itatott. Kisebb szerepeikben Fekete László, Sötét Balázs és Ihász László illeszkedtek be a pompás együttesbe. Az előadás a műértő közönség számara brlliláns előadás voll. __(*)
Az Országos Kamaraszínház bucsu előadásai
CsütOrtőkún és pénteken buejuzik városunk közönségétől Al.pi Országos Kamaraszínháza. Csutorlökon, Űrnapján este a legnagyobb modern angol tro Sution Vanc a misztikuma melleit is derüs Névtelen hajét e. szinlátékát mutatja be. Ez a Névtelen tiaió olyan modern Uiaron lia-tóia, amelyen a másvilágba költözött lel-lek mennek a biró elébe. Komoly tárgya mellett is tele van derűvel ez az érdekes darab, amelynek előadásiban résztvesz az
^nteken\'íSolsó előadásul Oogoly Vőlegénye kerül színre. A nagy orosz nó saiát-iágos szatírája ellenállhatatlan erővel hat ts Doktor János úgyis mint rendezi, úgyis mint egyik szereplóic a darabnak egesz lelkével a darab szolgálatiban áll. Külön érdekessége lesz a bucsuesMek, hogy egy kis irodalmi csemege » Mtlhvarnö kerül bemutatóra dr. Mntsehtnbacher Ldvm kitunó fordításiban. A darabra lelkesedéssel készül a társulat és a próbikal Doktor János rendezőn kivlll a fordító IS lelkes buzgalommal vezeti
Péntek: A vőlegény, Oogoly vígjátéka.
Rádió-müsor
Junius 3 (csütörtök) Junius 4 (péntek)
Budapest (5(10) Csütörtök. U. e. 8: Zenésmise. 9.30: ftlrek és kozmetika. 11 : Weigerth zeneszerző listey Organ hangversenye. 4 30: Előadás .A cserkészvcr-senyrör. 5.30: Magyar nOi llármas l&acn-ger Nóra, Grllnwald Nelly, UJvirossy Msr-git). 6.45: Irodalmi est. fialó Elemér. Holló Klára és Sugár l.aios. 8.30 : Ceethovenest. 10.30: Oralonola tinczcnc. Péntek. D. e. 9.30, 12 és d. u. 3: Hírek. 4: Német me-stdélután. 5: Schiftcr Ferenc dr. rendór-lanicsos előadása. 5.30: Szalonzenekar. 8.30: Opcrettrészletek.
Bécs (531 és 582.51 CsQlőrtik. IX e. 10.:t0 : Orgonahangverseny. 11: Szinlónikus hangverseny. D. u. 4: Zene. G.I0: Kamata-■zene-est. 8: C«rl Maria Weber-einlékunncp. Péntek, ö. u. 4 15: Hangverseny. S.lo: Népszeld-CSt. 9.M: ViglátékWt.
Berlin (501 és 571) Csütörtök. I). u. o: Hangverseny. 8.30: Dalest. 9: Kamarazene. 1030: Tánczene. Péntek. D. u. 5 : Hangverseny. 7.30: Nigoletto opora 4 ielv. I\'ic-civer fellépésével. .
Prága (368) Csütörtök. D. u. 430 -5.30: Sextelt. 7 : A prágai ncmzcll színház eló-arlása. Péntek. 1). u. 1.30-5.31: Sejlett. 8: Jugoszláv.est. , ... ,
Róma 1425) Csütörtök. I). u. 5: Hírek, tőzsde, jaz/.band. 8.40: Készletek Kálmán Imre Cslrüásklrályni cimU operettjéből. Péntek. D. u. 5: Hirek, tőzsde, jazzband. 8.40: Hangverseny.
RADIŐ-HIRCK
Olvasóinkhoz. Mától kezdve min den csütörtökön rádióhirekel is fo gunk megjelentetni lapunk hasábjain Tesszük ezt azérl, Itogy a már jelen tékeny táborrá növekedeti nagyka nizsat rádió-amalőrük igényeit kielé gilsük addig is, míg a helybeli rádió klub megalakul. Kérdésekre roval vezetőnk fog ehelyütt minden csü törlőkön válaszolni.
Európai állomások uj hullám hosszal. A jól ismert és sok bosz szuságot okozó fütyülés és egyes állomások áthallása a hullámhossz helytelen megválasztásának ered ményc. Ezért az európai adóállomá sok uniója legutóbbi genfi konferen ciáján a bennünke\'. elsősorban érint adóállomásoknak a következő bu lAmhosszakai|uilatla: Budapest 555 Bécs (Kosenliuqel) 517-1, Berlin 1 483 9, Brütin 4412, Hamburg4286, Róma 422 6, Bem 411, Toulouse 389 6, Breslsu 357 1, Prága 348-9.
SPORTÉLET
(Sportünnepély.) A nagykanizsai négy évfolyamú fiu felsőkereskedelmi iskola saját sporlfclszerelési céljaira ma délután 4 órF"fezdetlel a Zrínyi sporttelepen záró tornaünnepélyt rendez. Az ünnepi lornavizsgán szertorna és allélikai verseny lesz megtartva. Az ünnepély vezelóje Nlssner Viktor tornatanár.
(Az Ifjúsági labdarugó bajnokság.) A kereskedelmi iskola torna-vizsgája előtt Vi2 órakor az NSE/b —ZTE/b ifjúsági bajnoki mérkőzés kerül lejátszásra. Bitó Bőhm.
Az Intéző bizottság folyó hó 4-én pénteken este 7 órakor az NSE helyiségében ülést tart.
jn.ii\'w.ai,r .r-i, -ri\'i ,\'i - \' " "
Áztassunk „Asszonydicséret" mosóporral, utána mossunk „Szarvas" szappannal. Igy kímélhetjük a fehérneműt, takaríthatunk munkát, Igy lesz a ruha igazán kifogástalanul tiszta.
SCH ICHT - M OS ÁS
HOZ I
Uránia csülörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor: Selyemben járó bűnösök, főszerepben a szarkasztikus mosolyáról jól ismert világhírű Melro-szinész Adoij Menjou. Buster, mint enyveshát 2 felvonásos burleszk, Angol és Oaumont hiradó. Csak felnőiteknek.
Világ 3, 5, 7 és 9 órakor: csütör-lökön : Vadnyugat vándora, cowboy történet, főszerepben a nagyszerű lovas színész : Harry Carcy.
Borzalmas gyermekgyilkosság
Miskolcz, junius 2. A megáradt Szinva-patakból ma délután egy négyesztendős leányka borzalmasan megcsonkitotl hulláját fogták ki. A nyomozás megállapította, hogy a gyermek apját Tarján Józsefnek hívják, aki már tegnap bejelentene a leányka eilllnésél. Kiderítenék, hogy a leányka kéjgyilkosságnak eseti áldozatul. — Előző napokon ugyanis látták a mezőn egy idősebb emberrel, akinek nyomavcszelt. Kézrekc-ritésére megtették a szükséges intézkedéseket és rövid idő kérdése, hogy az elvetemült gyilkost átadhatják az igazságszolgáltatásnak, hol bizonyára el fogja nyerni méltó büntetéséi.
közgazdaság
Csillagfürt-termelés
Nagykanizsa, Junius 1 Vidékünkön csillagfürt-termeléssel ma még csak a haltenyésztő gazdaságok foglalkoznak, mert az sem zölden, sem szárazon nem használható fel; azonban, mint nagy tömegei adó, pillangós virágú, léhát nit-rogéngyüjlő növény nagy segítségére lehet minden olyan gazdának, ki földjét elegendő istállótrágyával el-lálni nem tudja s emiatt termése nem kielégítő.
Az istállótrágya részbeni pótlásánál fogva tarlóvetésnél is nagy tömegét adó növény termelésének részletes leírásával helyszűke miatt nem foglalkozhatom, de mert a most takarmánynak lekerülő biborhere után még a Jövő évi tarlóvetéshez szükséges vetőmagot meg lehelne termelni — pár sorban most hivom lel gazdáink ügyeimét a csillagfürt termelésére.
Hosszú leuyészideje miatt sürgősen el kell vélni, mert mult évi kísérletemnél a május hó 14-én elveteti csillagfürt csak október elején volt learatható magnak kat. holdan-kint 40 centiméter sortávolságra vetve kg. jó csiraképes magot nagyon csekély mélységre kell elvetni s az ősszel lekerülő magtermés (kisgazdák csépbadaróval verhetnék ki, vagy lovakkal nyomtathatnák ki) egy kis része a jövő évben is magtermelésre volna fordítható, inig nagyobb része az őszi gabona tarlójába volna vethető.
Az elmúlt évben a rozstailóto vetett csillagfürt október végére 120 cm. magasra nőit s körülbelül 100% trágyának megfelelő, virágzó nitrogénban bővelkedő, zöld szárrész és levélzelet adolt.
Szépen díszlik akár a könyü homoktalajon, akár az erős agyagon, tehál akinek távoli fekvésű vagy rossz utjai mialt nehezen megköze-lilhető szántója van, ajánlom, hogy a megtermelésen kívül távol fekvő földjére aratás utánra szereizen be zöldtrágya céljára már e nyárra is \' csillagfürt magol. — Érdeklődőknek i szívesen adok bővebb felvilágosítási.
Vass Zoltán dr.
TŐZSDE
Az irányzat az utóbbi napok lany-hasága után túlnyomóan barátságos voll. A javuló irányzatot a külföldi tőzsdékről érkező kedvezőbb jelentések idézték elő. Az árfolyamok emelkedése a kuliszpiacról indult ki s egyes kivéleltktől eltekintve, uralkodóvá váll az összes löbm piacokra. A javulás a knljszpiacon 2-4°/o, egyéb piacokon pedig 1—2\'/o ot tesz ki. te általános jobb megítéléssel szemben néhány érlék ismét gyengébb voll. Igy Beocsini 15, Urikányi 10 Pesti Hazai 20 ezer koronát veszített értékéből. A forgalom egyes favorizált papíroktól eltekintve, igen szűk keretek között mozgott.
ZBriíhl Kárlat
170125 London 2.511\'50, N»wr«» 510-25. srtsKt 1663 00 Milano 1S6ÍO0, Holland J07S5 Berlin U2-95 Wien 72.96. Ml 375 00.1\'rága 1530 75 "vidapzil JÍ-IO. Tsí Kt\'arait211-00. BatuM91125.
A budapesti TSzcda de»iza-inyz*»«
Valutát
L.r..\'iti issc^UŰ •MMNlI II7US-MIIII ÖaTfcx. 1111-11H - -, \'1*11111 , ntzs-nm
■ h. 4 M. :
immíco
Un
rs-lti
111433
iíiwzw 111*1-17041 Oaab.KMl 1X71 l)H0
isim iu;o ItlIS-tuas
1U1-1X17
■rtjrtk. Mp b. SOT1) lis.o liao MH,. ISWHIIW
D avlaik ZMtelM MSrS.n77S
DnUm lakai Mi
rii 1-1 Hl
iaHl.17041 KQ1U 017-1107 . IMtO U\'J I1SW-IUM HJ11S Hllll 1704 1710
lutirisa
IIMJWO
aiunio in m
, IIICOIIIIO I0C12 10111 IWMUtt
TeraáaytOnde
Bxaa dsasv 7n kg-o« 4Í5.00C—427.500. 77 ks-oi 48).000—432-5078 432.505—435000. e»T«t> auonlotl fs put-»Méa 76 iv.^I 420.0*1-422 500. 77 Vz-ja 425.030 -427-5)7» w-0< 43 J.000
\'9 kg-oi 430.000—432.500. iü«s 225.0\'.0— 22.-.500, takarmánysipa 240.000- 2SO.COO, ■Oiálpa 280.001)—325.000, Mb 267.700— 272 500, tengarl 212JOO • 2175C0, repce (01X000 -61MW, kOlei 180.000 195.000, 1.01c* 170 0CKI 175 00Í.
Sertéaváaár
1\'ftüHtláa 4566 Helyből ctsdattinKl vltiaa--aandl 2300 drb. Ztsecei. W I7.500-18.u00. Izedetl 16500 -17.00J, uedetl kőaép 15.500 —16000. konnvll 13.000—14 500. elsóieníi Dia. I6OM-I6SOO. mlwjrmíjli 15.000-15 500. angol lUldó 17.000-19 000. ualoniw
Mgyban 21.C00---.—. zilr 2ó 500 -26.750,
labnaott bui 17.000—19.COO, laalonnái tél-üríél 19000 - 21.000. Az Irányzat kellemes.
Kiadó: Zrínyi Nyomdalpnr is Könyv-" kMr.ekr-rféa ftT. Nurvlrantxca
KitQnfi ksraosonyl
Ó- és UJBOR
1917. évi peoKcnyobor Utcicnklnt U ksphAtó I0H
REMETE, Bu#Ar-ut 6. tiiw.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 12
APROHIRDETESEK
Az apróhirdetés (Stja 10 szóit; 5000 kor. A cimtzó * minden vestugubb betűből illó szó két szónak számittaiik. Minden tovább) szó dija 500 K. A hirdetési dij clÖre fizetendő a forgalmiadé hozzászámlt.isával
legjobb mlnóségü külföldi koktx és kovácaazén, faszén és darabazén Woiaor gépgyár. 1163
Űrnapra fehér cipői Mlltényi cipőáruházában vegyen.
Egyben 3 hold príma szántó és rét Potyll malom rétje végén eladó Meleg István ny. rendőr, Somogysientmlklós. 1591..
3 évvel ezelőtt uj anyagból épült ház lebontás miatt sürgősen cludó, amely épUldWI 3 szobás lakás teljesen felépíthető. Érdeklődni JJatthyány-uíca 1. sz. 17-19
Kitűnő házi koszt jutányos áron kapható. Clm a kiadóban. 1811
Vízvezeték
szerelési, fürdőszoba
berendezéseket
jótállással és
javításokat
■szakszerűen
készit
SZEPESI IMRE
Telcfoo 2ft5. mGbAdofoi
1210 Zrínyi Miklós-utca 22.
Több nagykanizsai lakóház eladására van megbízásom, közöltük emeletes bér-és magánházak, nagy kcrtlel és kert nélkül, többnyire beköltözhető lakásokkal. Bőveb-. íbet Aczét Ignác Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Pőut 3- szám ah». 1777
Pénzkőloaőnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyósltut Aczól Ignác pénz-kölcsönközvetitő Irodája Nagykanizsán. Főnt 3. sz. alatt Kénysrsrkőlcsőn kötvényekot veszek. _
Malomeladás. Csömyeföld község határában, 7 község körzetének közepén álló, vízi- és molorcrórc berendezett, A Járalti malom szabadkézből eladó. — Bővebb érleáftésl ad: Szugllll János iigyvéd Lc tényén. 1^24
Birtokot keresek bérbe, vagy fix admi-nlítraelóra őszi átvételre. Ajánlatok csak tulajdonostól Szabó János oki. gazdának Nagykanizsa, Nádor-utca 14. 1327
Coaládiház melléképületekkel, kerttel, beköltözhető lakással, eladó Árpád-utca 27. ~ A város közvetlen határában 40 l:o!d szántó és rétből álló birtokot 1-2 holdas parcellákban is, 4 évi részletfizetésre eladok. A szántóföld a legjobb minőségű kertiföldnek felel meg. A rét pedig kitűnő swrvasmaíha szénát terem. Foglalóul iOCO néj>y$zö£ü!cnklnt hárommllllóhatszázczer korona lefizetése szükséges. Akinek az clso részlet ilzctésére a pénze nem volna mej-. annak kölcsönben megszerzem. Tehát mindenkinek a legjobb-alkalom, kltünó földnek a megszerzése. Minden egyéb felvilágosítást Aczól Ignác Nagykanizsán, Főút 3. szám alatti Ingatlanforgalmi Irodája
nyújt.__J822
Borjnáraegéd azonnali belépésre ícT vételik — Czolter Józsel bognármcsternél,
Beleznán.___
Egy különbé|áí.llu bútorozott azoba j junius 15-re kiadó Klnlzsl-ulca 30. -I829
TENGERI ÁRPA
kisebb mennyiségben is kapható:
Ország és Widder cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Kívánatra házhoz szállítjuk.
Ingatlanok adás-vétele.
Pénzkölcsönközwetités ngallan bekebelezéssel. 200 holdnál nagyobb földbirtokra hosszít lejárain dollárk61cs6nt szerzek. SZIKRISZT LÁSZLÓ irodája Király-utca 38. s*.
Berendezett Irodahelyiség központban, lépcsőházi bejárattal kiadó. Cln> rt kiadóban.
Mindennemű tábla üvegek asztalosok, kertészek és uradalmak részére jutányos Ajakírt szerezhetők bc Stem Üvegesnél, Vasull-utca 17/19. 1469
Csinosan bútorozott azoba kiadó
Afany János-utca 2,\'s. .1825
Használt Jó tégla olcsón eladó Józsel fóheroeg.ut 78. 1831
Van szerencsénk a n. é. közönséget értesíteni hogy olőnyőa flzatéai feltétetek és jótállás mellett ol-
mlndenneniü V!ZV8Z8tékT
fíirtlí(<!7ílha k\'zpontt lutóbc-IUI UUaZUUd, rc„dttés.cto.oH, csatornázás és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok azerelésétésjaultéaét.
Amldón a «. é közönség nagybecsű megbízását kérjük, egyben a legtöbb kiszolgálásról clóre is Dlzlosltva, vagyunk teljes tisztelettel
Szécsenyl István és Társa
Vízvezeték Felszerelési, Fürűfl és Egészjéglleyl Berendezést Vállalat lett Kossuth-tér 13.
141/2 HP
szivógáz-lokomobil
900"i MÁV golyós, 1500".\'- Schuttleworlh
cséplő
3V-i IIP
gőzlokomobil
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
CORDATIC
auiigummik.
311. vh./926.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági vég\'ehajló közhírré teszi, houy a nagykanizsai kir. torvényszék 905/926. számú végzése folytán iíj. Stern Mór cég csőd ügyében a csődleltár 1—37. t. a. felvett bór, talp, cipészkellékek, üzleti berendezés, Werlheim szekrény stb. Dr. Báron Pál ügyvéd, mint tömeg-gondnok kCznenjölte mellett f. hó 5-én d. u. 4\'órakor Nagykanizsán, Deák tér 12. sz. a legtöbbet ígérőnek készpénz lefizetése mellett elárverezni fogom.
Nagykanizsán, 1926. junius 1-én.
Haán Oyula s. k., U30 bir. végrehajtó.
A világhírű
PFAFF-VARRÓGÉP
öröm a háztartásban, az iparos részére pedig valósággal áldás! — Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. .sz Telefon : 12.
Kedvező havi és heli hosszú lejáratú eé.zletf laeté.l feltételek 1 Vevők részére díjmentes himzésoktatás 1
Speciális varrógépjavltó műhely! Alkatrészek és Ilik mindenféle rendszerű varrógéphez.
NAGYKANIZSA. FŐ-ÜT 1.
Üzletáthelyezés.
Tisztelettel értesítem a nagyra-becsull rendcl&imcl, hogy
műhelyemet
Zírda ulcából a Rozgonyi-utcába (Armulh\'fétc házba) helyeztem át.
Tisztelettel
Várossy Sándor
1823 clpészmester.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest legelsórcndu, modern, családi szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utoa 8.
Mérsékelt árak! Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezési Központi fűtési - Mclcgvlzszotgáltatásl -Fürdők! — Llftl
A nyugati pátyaudvarközelében
\\l
Megérkeztek
nyári ruha és kabáikülönlegességeink
BflTORl sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefon i 203.
ZALAEGERSZEG Széchenyi-iér
Főüzíet! SZOMBATHELY,
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! v
Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapjat megbízhatóságunk.
E heti reklám-cikkeinki
Araink ezer krronában értendők.
Angol seóvelböl
divalalj......
Női nyáriruha ... . Selymes bluzujdon-
ság-.........
Brosé selyem divatruha ......
Fiu nyáriruha ... Férfi divatöltöny Nói és férfi esö-
köpenyek Férfi gyápju felöltö . Nöi covercoat kabát végig bélelt 1 ... Tennisz-nadrág ......
... 150 150
90
250 130 600 .
. 300 . 800
... 700
130-190
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavcwló: Ofenbeck Károly).
60. évfolyam, 123. szám Nagykanizsa, 1926 junius 5, szombat Ára 1800 korona
© «
POLITIKAI NAPILAP
SterkcutSscg ía kiadóhivatal Fiút 5. sr. Keszthelyi MkkiadMIvatal: Kisfaludy u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurban-tcleton: Nagykanizsa 78, Mám Előfizetési ára (tfy hóra 30.000 konwia
Mementó!
Hcledik évébe fordultunk tegnap a trianoni rabigának. Hat teljes év óta suhog szomorú igába görnyedt vállunk felett a magyar sors keserves kanesukája
A hetedik esztendő küszöbén gyászos mementó zsolozsmázik egy maroknyivá rabolt nemzet felett. Minden lélek mélyén megkondul nagy, nehéz kondulással a gyász feketeszavu nagyharangja és szüntelen jeremiádjalnk ma csendre válva pihennek e!.
Nem tépjük meg a köntösünket és hamui semjílntünk a rabsors igájában őszülőre tépett fürleinkre. Nem rázzuk a düh tehetetlen láncalt senki felé ezen a napon és nem átkozunk senkit. Nem idézzük fel hat hosszú eszlendő örökkévaló pokolnak beillő kinjait. Azok ugyls élnek és visszajárnak a hosszú kálvária minden percében és gyújtogatják a tüzet, ami körül ma összecsikorduló fogakkal, dacosan összeharapott ajakkal, ökölbe szoruló kézzel mind összetalálkozunk Trianon keresztjének millió és millió hordozója.
Csak ezt a kis örökmécsei gyujtjuk nagyobb lángra máma. Csak ^z emlékezés fordul ma Igazságot kérő imádsággá . , .
Végtelen csend ünnepelte ezt a gyászos évfordulót országszerte, melyben csak az Eget osiromolták visszafojtott jajok és néma esküvéssel fogadiáit a trianoni határok közt és azon tul is, a Kárpátok koszorújáig, régi magyar rögök felett, hogy a helyünkön állunk valamennyien, vigyázva lessül^a muló napok utját, nem Medve figyeljük a csillagok járását.
Esküvésünk egy szó csupán: Trianon! Ehhez a szóhoz nem kell magyarázat, nem kell gyásznem kelf fekete katafalk köríti bosszúért kiáltó könnyek tengere.
Minden fájdalmunkat ez alá az ünneppé magasztosult borzalmas csend alá rejtettük. Minden panaszunkat halkan befelé mondott imádságba sóhajtottuk. Ököl be szorult kezünket könyörgöre kulcsolva borulunk a hetedik stáció küszöbére, hogy utolsó legyen a magyar Golgothán. (bl)
A kisantant ellenzi Magyarország ellenőrzésének teljes megszüntetését
Magyarország pénzügyi ellenőrzésének megszüntetéséről szombaton ad szakvéleményt a Népszövetség pénzügyi bizottsága — Bethlen István miniszterelnök és öud János pénzügyminiszter élénk tárgyalásai
Genf, junius 4
A N-\'priZövelség pínzüjzyi bizottsága ma lartolta első Misit a népszövetségi palotában. A bizotiság a bolgár meneküllek részére nyújtandó kölcsön,kérdéséi lárgyolla.
Magyarország pénzügyi ellenőrzésének (lijye, illetve az ellenőrzés meg. szllntelésere irányuló m gyar kérelem clő\'elatirai\'an bolrap, szombaton kerül a Nípszövelség pénzügyi blzo"sága elé. A bizoiisÍK lisz.an tárgyi szakvéleményt ad, minden tekintet nélkül eselleges politikai Sícmpontokra A birollság véleménye azután a Népszövetség magyfr bizottsága elé kerül, mely előrelátha-
tóan csak a jövő hé! valamelyik első napján foglalkozik vele. A bizottság Franciaország. Oiaszors\'ág, az utódallamok és Magyarország képviselőiből alt.
Ueíhkn gióf miniszteri Inök ét Btid pénzügyminiszter, akik néhány n;p óla ili időznek, éiénk tárgyalásokat folytainak a pénzügyi bizoit-sag és a magvar bizottság isgiaival az ellenérzés dolgában ho/anco döntésről. MeRállapilhaló, hogy a pénzügyi ellenőrzés megszüntetése Franciaország és a k.Si\'.uani részéről ellenlállastal találkozik.
A bizollsíg donlése e\'é nsgy érdeklődéssel nézuek.
A szombathelyi textil-csempészek ügyében a kir. Tábla kihirdette Ítéletét
Wőllcsz Jenő vámszaki tanácsos büntetésit a kir. Tábla felemelte
Qyör, junius -I (Saját tudósítónktól)
| A kir. ítélőtábla ma hirdette ki , iléleié! a fzon-balhelyi árircscmpé-szék ügyében. Wőltesz Jenő kél évi és hat havi fegyházbüntetését három évi és három hónapi fegyházbünie-tésére, liz évi hivatalvesztésre és pollikai jogainak felfüggesztésére
emelle. A szabadságvesztésből kél . hónapot kitöltöttnek vell a tábla, j Magyar Ferenc egy évi és liz havi | börtönre, öt évi hivatalvesztésre. — Pölsz József büntetését tiz havi börtönben és fjt évi hivatalvesztésben állapította mer;. A véoök és a vádlottak az iiélei ellen felebbezésQket bejelentenék.
Nem lehet mindent
a szanálás terhére irni
Az a tény, hogy huszonöt szocialista ül a parlamentben bizonyítja, hogy Magyarországon ninos jogfosztás Nem tűrhetők olyan megállapítások, hogy a kormány erkölcsi alap nélkül van — Megemlékezés Trianonról
Általánosságban elfogadták az appropriációs javaslatot
Budapest; junius I
A nemzetgyűlés mai ülésén Sci-tovszky elnök bejelentene, liogy Frigyes főherceget hetven éves születésnapja alkalmából a nemzetgyűlés nevében üdvözölte.
Östör Józse\'f hosszasan foglalkozik az oszlrák-m jgyar kereskedelmi szerződéssel. Biszéde alatt lép a terembe
Nem lehet mindent a szanálás terhére irní
Ösíör József helyteleníti Rassai»art azt az áliilásít, hogy a szanálás telte . tönkre a magángazdák.!!. Az tení állja inig a helyét, hogy az öngyilkosságok és baieseiek a szanálás miatt vannak. Németországban In-sonióak a viszonyok, pejig oil nem
inait hisz Angliában, mint győző államban, legnagyobb a munkanélküliség. Elitéli azokat a képviselőkel, akik a miniszterelnök és a függellen magyar biróság rágalmazói mellé állnak.
Rothenstein Mór Östör felé kiállja: Még kormányfőianácsos leszi
Lendvai István a szociáldemokraták felé: Ö.iökuek ma OrOmnapjuk van! Ma van Trianon évfordulója! (Óriási zaj az ellenzéken.)
Aki semmivel sincsen megelégedve Györki Imre hosszasan reflektál \' ÖslOr József beszédére. Állítja, hogy : a miniszterelnök tudott a frankhamisításról. Lehetetlennek larija, hogy a belügyminiszter s/ékében olyan ember ül, aki lakásán lárgyalt a frank-hamisiiókkal. Követeli a pénzügyminiszter lávozásái is, mert megengedte, hogy a frankhamisításhoz szükséges gép vámmentesen jöhetett az országbr. A kormány minden működése reakciós, melyet az alkotmányosság látszatával rakar. Nincsen sajtó, gyülekezési szabadság, nincs esküdtbiráskodás. M:ndezek helyeit politikai üldözés (olyik. Nincsen titkos szavazasi rendszer. A választójog is reakciós, csupán azéri, hogy a kormány a löbbségel megszerezze.
Vass miniszter válasza Dr. Vass József azonnal válaszol a beszédre. Els6~-hallésra azt érti, hogy az apprójmációs javaslatot nem fogadják el, meri bizalmatlanok a kormánnyal szemben. Az ellenzéken kritika tárgyává teszik a kormány működéséi és a közállapotokat, mert szerintük nincs sajtószabadság, nincs egyesülési és gyürekezísi jog. Meg kell állapítania, hogy amikor a túloldalon ilyen megállapításokat tesznek, joggal gundolhatnak a külföldiek rosszat.
Az a tény, hogy Haz átkos Bethlen-kormány dacára huszonötén ülnek itt a teremben a szocialisták közül, bizonyítéka annak, hogy Magyarországon nincs jogfosztás.
Nagyon sajnálatos, hogy a baloldalon egy-két tünetből általánosítanak. A ,Világ" beiiliásából arra következtetnek, hogy Magyarországon nincsen sajtószabadság. Ebben az ügyben a megítélést rábízta a kép-viselőkre.
Szterényi bíró és a pártonkívüli ki p- j volt szanálás. A munkanélküliséget sem lehet a szanálás rovására irni,
viselők közé tilt.
j A nemzet jóvoltáról van szó!
V-Viss József: a kormánynak nincs j szüksége a dicséretre, de nincs szük-
ZALAI KÖZLÖNY
sége a meg nem érJemelt bírálatra sím. III azonban nem a kormányról van szó, hanem a nemzcl jővollá-ról. Mi nem vcllllnk részi gyanús dolgokban és nem vcllllnk részi az ország felforgatásában — mondja — nem Itlrheló, hogy elhangzanak olyan megállapítások, hogy a kormány etikai alap nélkül van és Ilyen kijelentéseket a nemzetgyűlés nem tűrhet el. Az uraknak kötelessége, hogy visszavonják állitásaikal, mert azok Igaztalanul hangzottak el.
Rainprecht Anlal a frankhamisításból származó minden kárért a kormányt leszi lelelőssé.
Malasich Oéza felszólalásában hosszasabban fejlegeli az ország pénzügyi és gazdasági problémáit.
Makcsay Zoltán kijelenti, hogy csak azért szólalt fel, hogy a trianoni gyászról a magyar nemzetgyűlésen is történjék megemlékezés. Felhiv|a az ország figyelmét a pártoskodás veszedelmére, mely végigkíséri a magyar népet ezer esztendő óla. Ma néma csendben gyászoljunk és szálljunk magunkba" pártoskodás helyetl. Beszéde végén ismétli, hogy beszédét csak trianoni megemlékezésnek szánta.
Farkas Tibor a javaslatot nem fogadja el.
A Ház megszavazta és általánosságban ellogadta fx appropriációs javaslatot. Érdekes voll, hogy báró Szterényl József, aki ma először voll a Házban, a kormány melleit szavazott.
Ezután áttértek a részletes vilára és kilenc szakaszt vita nélkül fogadott el a Ház. Ezzel az ülés 10 órakor véget ért.
Teherszerelvényt állit be a Délivasut a kanizsai balatoni kirándulóknak
Hogyan akarja megoldani i! DV az esli vonal keretesét Sinaidóbuszra nincsenek kedvezményes menettérti jegyek
192fi junius 5
Nagykanizsa, funluw 4
Több izben kifejeztük, mit Jelentene Nagykanizsa közönsége számára, ha megfelelő vonalösszeköttetéssel, illetve egy külön szerelvény beállításával lehelövé tenné a Délivasut üzletigazgatósága, hogy a balatoni fürdőket ne csak Budapest és Székesfehérvár, de a Balaton tőszomszédságában levő Nagykanizsa közönsége is vasárnaponként meglátogathassa, mert a nagykanizsai kö zönségnek, amelynek Tantalusz-sze-rep jutott, egy ugrásnyira yan a Balatontól, sót magának mondhatja a Zalavármegye területén cltcrOIft részét — mégis a nagykanizsai ember veheti legkevésbé igénybe.
Nagykanizsa város vezetősége mi-kénl a mull évben, az idén is ma gáévá tette lapunknak erre vonatkozó fejtegetéseit és dr. Krdtky István főjegyző szerdai hivetatos budapesti utja alkalmával felkereste a DV üzletigazgatóságának illetékes ügyosztályát, hogy ebben a kérdésben interveniáljon.
Dr. Krdtky István főjegyző lelso-
rolta mindazon okokat, melyek egy megtelelő vonaljára!, esetleg sinauló-busz beállítását indokolják. Tárgyalásának eredményeként Kusz főfelügyelő cgy-kél nap múlva előterjesztést fog tenni az igazgatóságnak, hogy Nagykanizsa a kívánt kapcsolatot sürgősen megkapja.
Miután az a terv, hogy a vasár- és ünnepnap előtti gyorsvonat, amely Balatonszentgyörgyig közlekedik, N\'gy-kanizsáig vezettessék — nehézségekbe ütközik; az ügyosztály csak ugy gondolja megoldhatónak a kérdést, hogy a Budaptst—Nagykanizsa vonalú lehervonathoz, atnel éjjel II óra körül fut be Nagykanizsára, megtelelő számit csemélykocsi csatoltas-sék, ugy, hogy a Nagykanizsára visz-szaiérő balatoni kirándulók ezzel a vonattal tudjanak hazajönni Nagykanizsára, kedvezményes vasúti viteldíj mellett.
Sinaulóbusz beállítását csak az esetben javasolná, ha meglelő számú ulas biztosithatná, a kedvezményt azonban nem hajlandó a sinauló-buszra Is kiterjeszteni
Négy zászlót szentel a polgári iskola
Klebelsberg kultuszminiszter és Schrödcr államtitkár lejönnek Nagykanizsára — Az Intézet ötvenéves Jubileuma — Rott megyéspüspök szenteli fel a négy lobogót — Kállay Tibor képviselő, Tartnyl Ferenc lólspán és Dulovles miniszteri tanácsos nejeikkel az ünnepségen
A miskolczi bűntény
Mtskolcz, Junius 4. A Szinva palak partján talált Tarjin Vilmos MAV felügyelő 3 éves Margit leánykájának borzalmasan összeroncsolt holttestének ügyében a rendőrség megállapította, hogy mielőtt a gyilkos a gyermek éleiét kiollolta, a nyakán késsel nagy szúrást ejteti, majd a seben keresztül kiszívta a leányka vérét és csak azután darabolta fel a hőllteslcl zsebkésével.
Miután az elmull betekben a Felvidéken is rövid időközökben három gyermekgyilkosság történt, teljesen azonos módon, kétségtelen, hogy a miskolczi gyermekgyilkos azonos a felvidéki gyermekgyilkossal. A gyanú egy ismeretlen pepitaruhás fialalem-\'berre irányul, aki a hulla kifogásánál a Szinva-hidon állóit. Kézrekc-ritése ügyében a rendőrség minden intézkedést megtelt.
A lengyel köztársaság elnökének eskütétele l\'ürsd, junius 4. A lengyel köztársaság uj elnöke ma dében letelte az esküt. A nagy ünnepség hagyományos módon a királyi palotában folyt le nagy pompával. Megjelentek a kormány tagjai és küláilamok attaséi és kövelségei valamint a fő papok.
Nagykanizsa, \'-jnlus t Nagy és fényes ünnepségre készül a nagykanizsai polgári fiu és leányiskola. Junius 27-én ünnepli meg fennállásának 35 éves évfordulóját, mely alkalomból a növendékek illetve iskolák négy zászlóját is felszentelik. A ritka ünnepélyt Németh Mihály és Szakorryi Lajos igazgatók élén az intézet tanári kara rendezi.
A zászlók
A polgári fiúiskola nehéz selyem-zászlójának fehér oldalán Magyarország Vádasszonya, gyönyörű domború hímzéssel, .Hazánk védasszonya, oltalmazd nemzetünk ifjúságát\' körirattal, zöld szinü oldalán Nagy-Magyarország angyalo3 címerével, .Nagykanizsai állami polgári fiúiskola" felirattal.
A polgári leányiskola teljesen liszla fehér nehéz selyemzászlajának képei ugyanazok, mint a fiúiskolánál. Ezt a két zászlói az Oberbauer cég készítette.
A polgári fiúiskola cserkészeinek teljesen feltér zelyemzászlajának egyik oldalán a liliomos cscrkészjelvény, a másikon Nagy-Magyarország cimere az angyalokkal. Készítik a keszthelyi apácák.
A polgári leányiskola Ölláregye-sillclének különösen szép fehér selyem zászlaja gazdag arany és tüfestésscl
az Oltáriszentség ábrájával, arany ro|tokkal. Az Örökimádás apácái készítik.
Fővédnökök Az ünnepség fővédnökeivé felkér-lék~gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi minisztert, aki határozóit ígéretet is adott lejövetelére, Kdltof Tibor dr. nemzetgyűlési képviselőt, Schróder Ervin dr. államtitkárt. Azonkívül fel fogjSk kérni Dulovles Árpád miniszteri tanácsost, Tardnyl Ferenc dr. főispánt, Bődy Zoltán alispint és Sabjdn Gyula dr. polgármestert.
A zászlóanyák A polgári fiúiskola zászlóanyjául Klebelsberg Kunoné grófné kultuszminiszter neje,
a polgári leányiskola zászlóanyjául Kállay Ttborné nemzelgyülési képviselő neje,
a polgári fiúiskola cserkészcsapatának zászlóany jául Dulovles Árpádné miniszteri tanácsos neje és
a polgári leányiskola Ollárcgyesü-letének zászlóanyjául Tarányi Fe-renené főispán neje lesz felkérve.
A felszentelés A zászlók felszentelésére Németh igazgató személyesen kérte fel Rott Nándor dr. megyéspllspökot, aki azt meg is Ígérte. A szentelés a felső-templom előtti téren fog megtörténni
ulána tábori mise és a szögek heverése.
Délután fiu és leány tornavizsgák a Zrínyi sportpályán, este pedig gazdag mii sorú diszeslély a vendégek tiszteidére.
Tetemrehívás
A trianoni béke évfordulóján
Hú, gond ekijével barázdált orcák S egy iszonyúan széjjeltépett ország Amelynek minden napja siralom!
TetetUQ szólit: Trianon!
Nézd, ez a nyomorult, hazájaveszlett Utört magyar mint hordja a keresztet!. A válla - nézd, nézd, mint Rőf n)td alatta, Nézd, hogy a múltját, Jelenét siratja; Hogy ajka Istenhez sir fel az égte, Hogy lelke a poklok tüzében égve Dühöngő Jóbként átkozza a sorsát, Hogy sebet hord c babilóni ország S beláthatlan fekete vizek mellett Törött kobzán gyászdalt gyászdalt,i penget llcgy tabbillincsben keze, nyaka, lába rv ugy sikolt a magyar éjszakába És ugy mutat tátongó, mély sebére, Melyből szüntelen szivárog a vére... Hejh Trianon, sötét pokol szülötte F.zt a sebet a te kezed ütöttél
jöjj el a magyarság ravatalához S kacag) Jelette, dölyfös büszke város! A nagy halottat rúgja meg a lábad, Nézd/ Orcáján még szégyenpír se támad. Minden mindegy már néki, <* halottnak S neked, Trianon, párfum a habttszag. Hivd zomotorra kulturbestiákl, Rájuk uj koncok osztozása vár itt. Kik 4sl földünk maguk közt felosztók: örüljön véled rác, oláh, cseh, osztrák. Ez agyonkinzott, verzó nemztt-!esttel Ne törődj többéi Dobd sártui .. temesd el! Hisz a levegőt elraboltad tőle, Nincs már egyebe: csontja, meg a bőre; Azt (s rabold ell... Több vagy kevesebb — Nálunk ugy sem lesz vérzőbb a seb... Gyilkoltál Isten és világ előtt, Az áldozat meghalt, — temesd el ót!...
.De van hitünk s ezt nem fojtod belénk Mert e hitünket Istentől nyerénk. Az Igazság mi szent hitünk forrása: Várunk a nogy, magyar feltámadásra I Magyar feltámadás I Hiszünk tebenned S mert nem gyilkolták meg bennünk a lelket, Az égre sir e lélek igazsaga S Isten hallgatni fog ez Imádságra I Ex bűnt büntet és Igazat jutalmaz — — Neked Trianon, az lesz a kudarc, az!
...S ha Isten egy könnyes szemű magyarnak Szívből felszálló inuijára hallgat, Muló lesz itt a mai siratom S te bűnhődni fogsz, gőgös Trianon !
NAOY LA/OS
„Trianon" évfordulóján
Budapest, junius 4. Pénteken a trianoni „béke" aláírásának évfordulóján Budapesten kétezer cserkész gyászlobűgók alatt felvonult a Szabadság-téri irredenta szobrokhoz, melyeket megkoszorúztak harang-zugás közepette. Az ünnepélyes megkoszorúzás után a cserkészek három ujjuk feltartásával tisztelegve elvonullak a gyászfályollal bevont szobrok előtt. A néma fenségen ünnepély a Himnusz eléneklésével ért véget.
öngyilkos kereskedő
Zalaegerszeg, junius 4. Radó Hert* rik általános köztiszteletben álló za« laegerszcgi kereskedő, akit Nagykanizsán is sokan ismertek, ma reggel 62 éves korában anyagi gondjai miatt felakasztotta magát üzletében.
Óriási felhőszakadás
Debrecen, junius 4. (Éjféli rádió-jelentés) Ma délben óriási felhőszakadás volt. A pincék mind megteltek vízzel. A tűzoltókat harminckét esetben hívták ki.
1926 junius 12
ZALAI KÖZLÖNY a
Megnyílt az iparostanonciskola rajz- és munkakiáílitása
A tantestület óa tmionclfju»:i\'j eredménye* munkája - A ktátlitái több napon át díjtalanul megtekinthető
Nagykanizsa, junlus 4
Miként hatom év óta minden évben, a nagykanizsai iparostanoncok az idén is kiállítást rendezlek rajzaikból és munkáikból, hogy bemutíssák a város közönségének, mit lauu tak, hogyan fejlődik és mit képes produkálni egy-egy iparos liu vagy leány-tanonc.
A mostani kiállítás kvalitás dolgában felülmúlja az előző kiállítások anyagát. Végignéztük a kiállítóit uj-zokat és clkésziicll munkáka\', melyek mind bizonyítványai a komoly és crnyedellen szorgalmú munkának, a tanítóság buzgó és lelkes fáradozásának és az iparosmesterek nemes igyekezetének.
A kiállítás a régi gimnáziumnak most elemi iskola céljait szolgáló földszinti iparoslanonciskolai rajztan-termében van, amelyet csak a Roz-gonyl-utcai tornacsarnok felől lehet megközelíteni.
A rajzok és munkák mind gondosan csoportosítva osztályok és szak -mák szerint. Különösen a női-szabó, fehérnemű szabó tanoncok munkái és rajzai dominálnak. Egyes munkák és rajzok a legnagyobb figyelmet érdemlik. A kiállítást a tanítói karral Poredus Antal igazgaló rendezte meg.
Űrnapján reggel fl óra előtt gyülekeztek az iparosmesterek, a tantestület lagjai, az ipartestületi elöljáróság. az Ujak szüleikkel együtt, hogy a kiállítás ünnepélyes megnyitásán jelen legyenek.
— Az iparosságnak — mondotta
— ünn-pc van. Az iparostanoncok bemutatják, hogy miié képjsek gyakorlatilag. A tantestület élén az Igazgatóval már harmadízben rendezi c kiállítást, hogy ezzel is ösztökél|caz ifjakat a nemes versenyre. Az ifjak-ban ennek az évek óta tarló céltudatos munkának eredményeképen megvan már az igyekezel, hogy minél Jobban tökéletesedjenek. Abban a gondolatban, hogy ez a kiállítás a jövőre is ki fog hatni, a kiállítást incgnyilja és a vendégekel, valamint a Zalai Közlöny képviselőjét üdvözli.
Poredus Antal iparostanonciskolai igazgaló beszél ezulán. Igaz, hogy a mai kiállítás arányaiban nem nagyobb az előző évek kiállításánál, — mondja — de minőségileg messze felülmúlja azokat. Abban az erős tudatban, hogy az Ipartestület elöljárósága\'mint eddig is, tovább fog|a f-gyelemmel kisérni az iparostanoncok fejlődését, üdvözli az Ipartestület elöljáróságát. • »
A megjelentek azimhf*megtekintették a minden tekintetben szépen sikerűit kiállitás rajzait és munkatárgyait és teljes elismerésüket fejezték ki a tanoncok munkái felelt.
A kiállítás még több napon át délelótl 9 órától délulán 6 óráig a nagyközönségnek teljesen díjtalanul nyitva áll.
A kiállítókról, a kiállított tárgyakról és a kitüntetettekről lapunk holnapi számában fogunk beszámolni.
A megnyitó beszédet Bazsi józsef ipartestületi elnök mondotta.
gyet Milánótól Triestig, a teljes ellátást, a szakszerű vezetést, a szállókhoz és a pályaudvarokhoz a kocsit és a borravalót is — a társas utazás részvételi dijai II. osztályon 6,200.000 korona. III. osztályon pedig 4,200 000 korona. Jelentkezési határidő junius 15-ikc. A rfezvcleü dijat két részleiben lehel fizetni. Je lentkezést elfogad és részletes felvilágosítást az Országos Katolikus Szövetség ad. (Budapest, IV. Ferenciek-tere 7. III. lépcső I. emelet 8.)
NAPI HÍREK
■APIREND
Junius 5, szombat
Rónul katolikus: Bonltlc vl. Protestáns: Bonifác. Izraelita: Szivan hó 23.
Nap kel réssel 4 órn OS perckor, nyuctzlk délután 7 óra 52 perckor.
Képkiállítás a Kaszinóban.
Mozi. Uránia: Leányok az éjszakában, modern történet, Magylt é» Po* híradó: Coco-rajzkarikalura. - Előadások kezdete ette 7 és 9 órakor.
A ZALAI KÖZLÖN

Tanulmányi ut és társas utazás Olaszországba
Az Országos Katolikus Szövetség zarándoklást rendező bizottsága elhatározta, hogy 1926. julius havában ifjúsági tanulmányutat és társas utazást rendez Olaszországba, amelynek programja a következő:
Indulás Budapestről julius 5-én A résztvevők megtekintik Milano, Genova, Pisa, Firenze, Róma, Nápoly, Pompei és Capri sziget nevezetességeit. Julius 17-én a résztvevők
Nápolyban hajóra szállnak és a görög partokat érintve, Julius 19-én Palras görög kikötővárosban, majd julius julius 20-án Oravosa kikötőben egy-egy félnapos tartózkodás ulán Julius 21-én Tncslbe érkeznek. A résztvevők Triestből julius 21-én folytatják u\'Jukat és 22-én délben érkeznek vissza Budapeslrc. A 18 napos utazás költségei — beleértve a gyorsvonali vai.uíjcgyet és a hajóje-
Keszthelyem
a .Zalai Közlöny\' keszthelyi fókkiailó-titvaUltban, Kl&faludy-utca 15. szám. Denes György dohányáruda Kossulli Lajoa-ulea. Ricrsch Gyózó dohányárudájában
Erzsébet királyné-tér. Szabó László dohányárudájában Soproni-utca.
Héviz-f ürd&n l
Kummct János áruházában és kölcsön.
könyvtárában Walter Ferencné áruházában és kölesöa-kónyvtárában
Rádió-műsor
Junius 5 (szombat)
Budapest (56 ) D. e. 9.30, 12 és d. u. 3: Hírek. közgazdaság. 4: A Szociális Missziótársulat előadása. 5:Grt)nfeld-auar-tclt hangversenye. 6.30: Gerencsér László dr. előadása: .A magyar vívó-sport újjászületése*. 8.30: Luxemburg grófja és a Leányvásár cimü operettek énekszámait éneklik Perczel Sári és Nádor Jenő a Király Színház tagjai. 10: Cigányzene.
Bécs (531 és 5S2.5) D. u -1.15: Hangverseny. 8: Hoheit tanzt Walzcr, operett 3 fetv. Utána könnyű zene.
Berlin (504 és 571) D u. 4.30: Espe-ranto. 5: Webcr-Qnncp. Hangverseny. 8.30 Dalest. 10: Tánczene.
Hamburg (392.5) D.u. 4:ThomasMann Unucp. 535: Kultúrtörténeti csevegés i cigányokról. 7.15 : Angol nyelvóra. 8: Pre-ciosa, színjáték 4 íelv.
Boroszló (418) D. u.4.30: Hangverseny. 6: Sakk. 8.25 : Wtbcr-esL 10 50: Tánczene.
Lipcse (452) D. u. 4: Weber ünnep. 7.30: A bűvös vadász, Weber operája.
MQuchen (4$5> D. u. 4.30: Felolvasás Wcbcrról. 5 : Weber-dalok és zoncoraszá-mok. 7: A Preciosa előadása. 10.30: Tánc-zene.
Prága 368) D. u. 4 30-530: Kamarazene. 6: Német leadás. (\'..30: Marionett-színház. 7.00: Dvorák Szent Ludmilla oratóriuma. 10: Tánczene.
Rómti (425) D. u. 5: Hírek, tőzsde, jazz-band. 84i: Han^\'crseny.
Páris (1750) D. u. 4.15: Hangverseny. 8.30: Hangverseny. . „ „
London t365) D. u. 7: Llóadás. 8: Ba-lalajka zenekar. 9.30: BIOadás. 10: Dalest. 10.30: Tánczene.
KULTUR ESTÉLY EK ÉS ÜNNEPÉLYEK.
J.dIui «. A kígywcMlI ílmoiilum íntk- tt
lOck.Unik hiuTMHltl déleUn 6 írlkM.
JíKIV./Ülput«tal.u .taua..«l<l«
ttujlljt. _
— A trianoni évforduló Nagykanizsán. A legmélyebb áhítattal ült gyászünnepet Csonka-Magyarország lakossága tegnap. Nagykanizsán is szóllak a harangok négytől öt óráig, valamint Kiskanizsán is. Ezenkívül az utcákon egy autó vonult végig, melyen két hatalmas gyászlobogót lengetett a izél. Az autó oldala tele volt aggatva olyan táblákkal, melyeken a trianoni .béke" elleni tiltakozások állottak. Az élet, a munka egy percre sem állott meg, csak bensőségesen gyászolt a nemzet. Majd eljön az idő, mikor a diadalmas ujjongás határtalan lesz. És ez akkor lesz, mikor a trianoni határokat a magyar fergeteg izzé-porrá zúzza.
— Károly király emlékét augusztus 15. leplezik le Tihanyban. Többlzben megírtuk, hogy Tihanyban Károly király emlékét a tihanyi kolostor ama épületében, ahol a mártír sorsú király utoljára lakott, emléktáblával jelölik meg. Ennek a táblának az ünnepélyes leleplezése augusztus 15-én történik meg. A kiralyhü magyarok évről-évre ehhez az emléktáblához augusztus tizenötödikén zarándoklatot vezetnek.
— A volt főispán temetése. Eitner Zsigmond volt zalamegyei főispánt szerdán temették el óriási részvél meilelt Sümegen. A temetésen megjelentek az elhunyt barátai és ismerősei közöli a mai politikai élet több kiválósága.
— Kállay Tibor dr. Londonból hazaérkezett. Kdllay Tibor dr. volt pénzügyminiszter londoni kiküldetéséből visszautazott Budapestre.
Ritka alkalom!
Meglepő jutányos áron vásárolhat
FRANCIA SELYMEKET
SlliGER JÓZSEF ÉS TÁRSA cégnél.
Siessen, mig a készlet tart! H
ZALAI KÖZLÖNY
1926 [unitit 5.
— A főjegyző Itthon. Krátky István dr. városi főjegyző budapesti útjáról hazaérkezett és tegnsp elfoglalta hivatalát. Krátky István dr. a város hivalalos képviseletében löbb minisztériumban eljárt. Igy többek között a felépítendő városi kislakás épület láreyában végleg megállapodott a LAB-b^J. A vizvezetéH fő-nyomőcsőnek a DV. pályatest ;.lalt való lefektetése ügyéten a DV. üzletigazgatósággal szerződést kötött, megfelelő esti vorat beállítása dolgában a DV. illetékes Ügyosztályának vezetőjével tárgyalt.
= Eljegyzés. Krausz Zsipmond tekintélyes keszthelyi kereskedő kedves leányát, Margitkát eljegyezte Simon Márton fart. ttlzérfőhailnaf.y Keszthelyen. (Minden külön értesítés helyett.)
— Szabadság. Kaufman Lajos dr. várost aljegvző ma négyheti szabadságra Fiúméba utazik.
— Ötvenéves érettségi találkozó. A budapesti piaristáknál 50 év előtt érettségizetteknek most volt a találkozója. A találkozón olt volt Kovács Oyula dr. ny. táblabíró Nagykanizsáról, aki 50 év előtt olt maturált.
= Ma Táncest a Szarvasban.
— Az Ipartestület zászlószen-telése esli hangversenyére jegvek 30—10 ezer koronás árakon a Gutenberg-könyvkereskedésben válthatók. Ugyanitt, azonkivül az Ipartestület székházában. Fischl és Schless könyvkereskedésekben lehet a disz-ebédre előjegyezni. Gyülekezés vasárnap délelőtt fél 10 órakor a sugárúti Jókai-keribsn, 10 órakor tábori mise a felsőtemplom előtt, ennek kapcsán a zászló felszentelése. A díszebéd déli l órakor lesz a Polgári Egyletben. Este léi 9 órakor tánccal egybekötött hangverseny a Polgári Egyletben.
— Elmarad a hárfa-hangver-seny. Payr Róbertnek junius 8-án Nagykanizsán tervbevett háifa-hang-versenye elmarad.
— LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelyiségében hangversenyez.
— Jóváhagyott kényszeregyez-ségek. A nagykanizsai kir. törvényszék ftíím\'iLaura nagykanizsai kalap-kereskedő cég, Velecz Ede nagykanizsai bőrkercskedő cég és Kálmán Jenő keszthelyi rőfös és rövidáru cég kényszereg\'yezségi ügyében léirejötl megegyezési jóváhagyta.
= Szenzáció a Szarvas kerthelyisége az uj jazz-banddal.
— Az apróhirdetés. Megérdemelt siker koronázta a nagykanizsai iparostanonciskola énekkarának csütörtökön este megismé:elt műkedvelő előadását. Zsúfolásig lelt ház kacagta és tapsolta végig „Az apróhirdetés" cimü kétfelvouásos vígjátékot, melynek szereplői mind rulinirozoll, intelligens játéku műkedvelőknek bizonyultak. Az elfcdás ulán parázs táncmulatság kerekedett s aki olt volt, jó ideig nem fogja feledni a szép este hangulatát. Az anyagi eredmény a templomfeslés céll.-it szolgálja. A kedves előadást teljes sikerrel újból meg kellene ismételni.
— A felsőkereskedelmi Iskola tornavizsgája. A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola nőve\'dékeinek Urnapián az eső miatt elmarad! tornavizsgája folyó hó 6 ára, vasárnap délután -I órára halasztótól/. A már kiadott jegyek érvényesek v?str-napra is.
= Ma és minden este n Korona ker.\'helylségében LÁZÁR PISTA győri cigányművész zenekarával hangversenyez.
— Műsoros gyermek délután. A Harmadretjd védtelenül kedves ötletet váltolt valóra c-ü\'örtökön délután. Apr& gvermekek, a Nádor-utcai ovodások Szabó Islvánné gondos betanításiban előadták a ^Babavásár"-!, majd a Hírmadrend műkedvelői adták elő a .A kis király" és a „Szent József álma* cimü szirdaraboka\'. A kicsinyek csak ugy, n-.inl a nagyobbak, minden elismerésreméltó jííé-kol produkáltak. Mint esy bájos, színes álomkép, ugy hatolt a plébánia kongregációs termének színpadán mozgó gyermeksereg. Mindkét előadáson zsúfolt közönség ünnepelte a kis művészeket és a rendezőket.
Legjobb a házilag készített fagylalt, jegeskavéa Szarvasban
— A balatoni vasút végállomása Keszthelyen lesz. Budapestről jelentik : A MÁV Üzletigazgatóságánál a legkomolyabb formában felvetődön a lerv, hogy Tapolcza helyeit Keszthelyen legyen a balatoni vasút végállomása. A terv kivitelének előfutáraként már az osz-lálymérnokséget is Budapistre akarják áthelyezni.
— Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara Dunaföldváron június 13-án, vasárnap, nagy gazda-gyűlést tart gróf Hoyos Miksa ka marai elnök elnöklésévcl.
— Keszthelyi kereskedők dija a dalversenyre. A zalamegyei da losverseny előkészületei serényen folynak. Most történik a különböző egyesületek és magánosok részéről a dij felajánlások. Igy a keszthelyi Kereskedők Társulata fél millió koronát ajánlott fel egy dijra.
Ma Táncest a Szarvasban.
— Vadászfegyverrel rálőtt sógornőjére. A somogymegyei Erdő-csokonya község egyik gazdalegénye, Horváth György szerelmes lett sógornőjébe, aki természetesen elutasította, ami annyira elkeserítette a legényt, hogy vadászfegyverével rálőtt az asszonyra, majd önmagái lőtle agyon. Az asszony állapota életveszélyes.
— Felhőszakadás Nagykanizsán. Tegnap.\'lőlt délulán fél öt órakor naey felhőszakadás voll városunkban. Már egész nap vészes felhők gyülekeztek az égen, azonban amig az. urnspi körmenet tartott, nem eselt az eső. Délután azután nagy vihar támadt, mely kél izben is megismétlődött. Kiskanizsán a villám kétszer lecsapolt. Az egyik villámcsapásnak áldozatul eseti kél tehén. Gazdák véleménye szerint a temérdek májusi eső igen jót lett. azonban ebben a hónapban már szükség volna eg/ kis napsütéses meleg időre is. amely érlelje a kalászban a magot.
= Szenzáció a Szarvas kerthelyisége az uj jazz bnnddal.
— Tanltógyülés Zalaszentivánon. A Zalai Közlöny tudósítója |e-lenli: A pacsz—nagykapomaki es-peresi kerület tanítósága Zalaszcnt-ivánon tartotta évi rendes közgyűlését. A inise hallgatása után az iskolába vonultak, ahol Landl Ferenc elnök nyitotta meg a gyüiésf. Megnyitójában kérte a tanítóságot, hogy nehéz küzdelmében és maradjon kötelességtudó, hithű és hazafias, mert
tanítóságra sz.órt rágalmak igy visszahullanak. Éljenzéssel fogadott megnyitója után Gaálné Krcmp/Tc-rus tartotta meg gyakorlati tanítását. A jól sikerült mintatanilás s a beleszőtt irredentizmus mély hatást keltett. Wachtl József a levente ügyről irt értekezlete jegyzőkönyvi dicséretet nyert. Az elnöki jelentés során az elnök különös szeretetbe ajánlotta az Orsz. Központot, annak szociális téren vaió mindennemű támogatását. A tanitói sérelmeket igazi beállításban, konci-iiáns hangon Markófa Ferenc nemes-rátíió_k. tanító adia elő s meggyőzően bizonyította be a sérelmek igazságát. végül Kanzli Oyula csatári esperes-plebános egyházi elnök ösz-szeloglalta a gyűlés tanulságait,,örömének edott kifejezést, hogy ily magas erkölcsi fokon álló szép gyűlésnek lanuja lehetett. Az előadók és az elnök fáradozásaiért mély köszönetet mondott. A közgyűlés meleg ünneplésben részesítette egyházi elnökét. A közgyűlés elhatározta, hogy az elnök és alelnök tanitói 25-, illetve 40 évi jubileuma megünneplése céljából a jövő évi közgyűlést Pacsán tarija meg.
Ma Táncest a Szarvasban.
= Ha Hévízre jön, ajándékait Karnmer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvlárát olvassa^
Sehwurcz Dezáó harisnyái a regíubbak.
Hévíz-fürdőt látogatók keressék feí
HÉViZSZEHTAHURftSOftl Lakils Testvérek 30 év óta fennálló jóhirrcevü
VENDÉGLŐJÉT.
tf;azl magyar konyha. Polgírl irak mellett etsóreudllcn élkezhcllk. KÍWnó bal-ilon-inellékl tájborok, frissen csapolt kóbinval Drchcr >llr. Modcinlll bcicndezcll szobák jutányos áth.in, — Vl\'hnyvitáglliis. — Újonnan átalakított kerthclyiaég ca tcrraa*iin esténként a nyáti Idíny nl.itt Lakatos Fiori* dgányprlmís acenc-kara szórakoztatja .1 nnijyenternii kOzilnséget. Pontos C-s figyelmes kiszolgálásra szumélyeson (Imreiünk te-l. Számos IftlugAtásI két
1 tisztelettel Lakils Testvérek.
Klv:
Idüjáráü
A nngvkanlnsat meteorológiai megfigyeli jctentéac: CstlKVIókönaM/TTt\'rsé*--1,7: reggel 7 órakor -f-12-0. délután 7 órakor 4-20-2. este 9 órakor 4-13. Ftlhftzet.- Keész nap kevésbbí-.borult. Szétlránv.- Reggel Délnyugat, délben Dél. este Délnyugat. DilutJn 3-15 perckor csó 4\'15-lg.
A Meteorológiai Intézet lelentése szerint az időjárásban lényeges változás nem várhátó.
— Zalai diákok az oktatófilmrejtvény helyes megfejtői kőzőtt.
A zalavármegyei IskolánkivülvüliNép-művelési Bizottság titkárságához megérkezett azoknak a tanulóknak névsora, akik helyesen fejtették meg és jutalmat nyertek az oktatófilm-rejtvény pályázaton. Eszerint Zalavármegyéből dijat nyerlek: Pál Imre keszthelyi reálgimnáziumi IV. o. !., Varga László, Placskó Pál, Dani Ferenc II o., Magyarics Lajos I. o. nagykanizsai reálgimnáziumi tanulók, Hódossy László reálgimn. V. o. és Major László polg. isk. IV. o. tanutók és Völgyi László a sümegi reálgimn. I. o., Csapó tapolczai I. polg. isk. és Kollarits Emil zalaegerszegi III. reálgimn. tanulók.
— Történeti munka Zaláról. Hotub József dr. pécsi egyetemi tanár hosszú évek óta dolgozik egy nagyszabású eredeti munkán, mely Zalamegye történetét fogja tartalmazni. A ludós tanár már annyira előrehaladt nagy müvével, hogy egy év múlva már sajtó alá is rendezi Zala történetét.
— Legjobb a házilag készített fagylalt, jegeskávé a Szarvasban
— Egymást érik Keszthelyen a kiránduló Iskolák. Nap-nap után különböző iskolák diákserege érkezik Keszthelyre tanulmányi kirándulásra. Junius 2-án érkezel! a törökszentmiklósi községi polgári fiúiskola 32 növendéke Szokola Olló igazgató és iesa János lanárok vezetésével Keszthelyre a Hullám szállodába. Útjukban megteklnietlék a Badacsony tetején levő Ranoldek keresztet, a Kisfaludy pincét, az állami borpincéi, Tihanyban a visz-hangot tanulmányozták, majd megnézték IV. Endre király sirját, a templomot és Károly király szobáját, melyben fogoly voll, Itt imádkoztak. Ezután Tapolcára mentek a tavasbarlang megtekintésére. Keszthelyen megtekintették a muzeumot, gazdasági akadémiát, templomot. Kirándultak Hévizfürdőre, hol a fürdőigazgató Reisehl Imre magyaros vendégszeretetben részesítette őket.
— Ma és minden este a Korona kcrthclyiségébeii LnZÁR PISTA győri cigánymüvész zenekarával hangversenyez.
— Anya-Otthon építését határozta el Kaposvárott az Anya és Gyermekvédő Egyesület^ igazgató választmánya. -Vájjon Nagykanizsán milyen sorsra jutna egy hasonló ^elgondolás nyomán meginduló akció ?
— Zalai cserkészek Szombathelyen. Zala—Vas—Moson-Sop-ronmegyék cserkészei Szombathelyen nagy cserkész ünnepélyt rendeznek, jnnius 20-án, mely ünnepség díszes felvonulással kezdődik és utánna hangverseny lesz. (
u- Schwarcz Dezső cégnél u.-i és női divatárukban legszolidabb k; ázolgaidá, \'
1926 junius 12
ZALAI KÖZLÖNY
a
— A keszthelyi polgári leány-Iskola folyó h6 5-én, délután 5 órai kezdettel a tornateremben jótékony-cé\'u szini-elöadásl rendez E-őadják a .Hamupipőke" c. daljátékot és az .Udvari fényképész- c. egy felvonásos vígjátékot. Belépődíj 5000 kor. a tiszta jövedelem az intézet Ifjúsági seglló egyesület céljait szolgálja.
— Pacsai gyermekek a Balaton mellett. A pacsai tóm. katolikus iskola V—VI. osztálya a jól sikerűit évzáró vizsgálat jutalmaképen tanulmányi kiránduláson vett részi. Keggcl UyOlekezeit a kis tábor s öt órakor megindullak öl kocsin Héviz-Keszl-hclyrc. Igen érdekes látványt nyújtott a gyerekekkel megrakott öt kocsi. Hévizre érve clóször misét hallgaltak, melyei Gludovátz József pacsai káplán mondott, a gyermekek pedig hermonium kísérete melleit a legszebb egyházi énekeket énekeltek, majd Reischl Richárd nemzetgyűlési képviselj jóvoltából meg-lOrödlek a gyógyvízben. Fürdés ulán Keszthelyre érkeztek, a hol Ivslls Oyula igazgató fogadta ókét. Délután megtekintették a főgimnázium és a Oazd. Akadémia szertárait. Meglepő érdeklődéssel szemlélték a soha nem látottakat Majd a Balatonhoz vonultak, a magyar tenger tündérképe soha el nem muló benyomást alkotott lelkükben. A csónakozóegylet szívességéből csónakáztak is. Azután kocsira üllek s boldogan indullak viuza otthonukba.
— Levente versenyeket rendeznek a közel jövőben Zalaegerszegen. A terv szerint két verseny lenne és pedig külön a zalaegerszegi leventéknek junius 20-án és a zalaegerszegi járás leventéinek julius 4 én.
— Iskolás juniális Keszthelyen. A keszthelyi községi elemi iskola |unius 6-án kedvezőtlen idő eselén 20 án a városi erdőben azcrdészlak melleit majálist rendez. Délelőtti programm: Siklulóverseny 50—100 és 300 m. távolságra, zsákbalulás, kötélhúzás, lepényevés, ének és szavalóverseny lesz. Délután 2 órától este 8 óráig tánc. A liszta jövedelem az ifjúsági segítő egyesület alapját szolgálja. A mulatságon nem fog hiányozni bábos sátor, csárda és hideg-meleg bulfet. A közlekedést a hévízi autóüzem kocsijai bonyolítják le. Vileldij 10.000 K. Indulás a Szentháromság-térről. A majálisra belépődíj 5000 korona.
NtOZI
Uránia szombat 7 és 9, vasárnap
5, 7 és 9 órakor: Leányok az éjszakában, modern történet 7 felvonásban kettős főszerepben: Norma Schearer. Rendkívül lmom és hatá sos munka, élesen kidomborítja a boldog és boldogtalan leány éles kontrasztját. Magyar hiradó, Fox hir-»dó. 2 felvonásos Buster Keaton, Coco-rajzkuikaijra.
Világ csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Macisle első francia filmje: A fekete kancellár, kalandortörténet 8 telvonásban, érdekes és szórakoztató történet sok bonyodalommal és bravúrral.
Irodalom és művészet
Vastagh Gyula képklállitása a Kaszinóban
Vastagít Oyula jónevü budapesti műkereskedő elsőrangú mesterek képeiből a Kaszinóban kiállítást rendezett. A piktúra minden válllaja képviselve van a tárlaton és több kop egyenesen csodálatra ragadja ■>. szemlélőt. Ezek közé tartoznak első-sóiban a legkeresettebb magyar portré festőnek, Innocent Ferencnek l»mpás képel. Valamennyi képén Ude báj, finom hangulat ömlik szét és a stilizált arcokon valami megmagyarázhatatlan kedvesség gyönyörködteti a nézól. Különleges stílusa nagy tábort gyűjtött maga köré. — Romek Árpád a csendéletek nagymestere egy képével biztosítja maga részére az elismerést. Komáromi-Kacz Endre egzotikus Pillangó kisasszonya a fények színezésének utolérhetetlen ábrázolását mutatja. Neog-tády tájképei, Glalz több zsánerű alkotása mind, mind a tárlatnak egy-egy gyöngyszeme. Teuchert miniatűr akljai Karlovszkt sajátságos szinczésü képei sikerültek és művészi becsértékük nagy. Nagy feltűnési kelt Éder Oyula aktja, aki Bmcur Oyuh legtehetségesebb tanítványa. Misterének nyomdokain biztosan halad. Berkes napsütéses utca képei, Heyer hiies állalképei díszei a kiállításnak. Szirmai Szinyeit juttatja eszünkbe. Néhány sikerűit szobrocska és sok karcolat szerepel még a kiállításon, mely gazdag anyagával egyike a legszebbeknek a Nagykanizsán látottak közül. A fentirt mestereken kívül még több liatal festő képe teszi változatossá a kiállítást.
U. Gy.
Turgenyev I. Sz.: Faust és Első szerelem (hét elbeszélés, oroszból fordította: Munkácsy Mihály).
Turgenyev Iván Szergejevics (1818— 1883) Oroszországnak, sőt talán az egész XIX. századnak legnagyobb novellairója. Az angol kritikusok Ítélete szerint Turgenyevet a novellairodalomban az első hely illeti meg. Taine francia mükrilikus szerint Turgenyev .mint művész, legtökéletesebb mindazok között, akik a gOrög klasszikusok óla Írlak, mind az anyag megválasztásában, mind a forma szabályos, szinte szobrászi tökéletességében annyira, hogy a legkisebb elbeszélései is egy-egy hibátlan kameára emlékeztetnek."
Turgenyev nemcsak az orosz, hanem az egész világirodalomnak is egyik legértékesebb és legművészibb irója, aki müveiben az emberi életet rajzolta, csak olyant irl le, amit látott és tapasztalt, sőt összes hősei valóban élő személyek voltak;
Ennek, az egész világirodalomban szinte párját ritkító müvészirőnak kél elbeszélését tartalmazza egy most meglelem kötet. Az egvlk elbeszélés cime Faust, a másik Első szerelem. Turgenyev Faust-|a még nem jeleni meg magyar nyelven. Az Első szerelem címűt már többszőr lefordították magyarra, de egyik fordítás sem tudia az orosz eredetinek művészi szépségei! megközelíteni.
Turgenyev Faust ja Ooelhe Faustjától kapta címét azért, mert a német költőóriásnak ez a hatalmas müve idézte elő Turgenyev elbeszélésében a főhósnó és a főhős tragédiáját.
Az Elsó szerelem című elbeszélés egy érettségiző diákgyereknek egy herceg no iráni való szerelmét tartalmazza.

Áztassunk „Asszonydicséret" mosóporral, utána mossunk „Szarvas" szappannal. Igy kímélhetjük a fehérneműt, takaríthatunk munkát, Igy lesz a ruha Igazán kifogástalanul tiszta.
SCH ICHT- M OSÁS
színház közgazdaság
Névtelen hajó
Sulton Vane kissé bizar ötletű, de mély igazságokat hirdető és megértésére magasabb szellemi műveltséget igénylő színjátéka csütörtök este élvezetes előadásban kerüli színre. Alapi direktor elemében vett Sokoldalúságot igénylő szerepét pompásan kiaknázta, humora zamatos természetességével hatott. Mihályi Mária, Doktor János, Ihász László, Markovlts Piri, Fekete László, Ma-conkal József, Kádár Margit és Sötét Balázs oly pompás műszészi hírnevükhöz.
A biicsuelöadás
Tegnap este búcsúzott Nagykanizsától egy hetes vendégjáték után Alapiék színtársulata. Az utolsó estén Gogoly ,A vőlegény" című komédiája került előadásra. A kaca-_ gásnak vége-hossza sem volt "3 felvonáson keresztül, melyei főként Markovit! Piri, Mágori Mária, Mihályi Mária, Maczonkii Józsel és Sötét Balázs idéztek fel. A darabot megelőzőleg egy spanyol egyfelvonásos, a .Műlovarnő" kerüli előadásra Mutsehenbacher Edvin dr. kitűnő fordításában. A helyzetkomikumon felépült vigjáiék főszerepei! Mágori Mária és Maczonkai József játszották mindvégig a közönség legnagyobb derültsége mellett.
törvényszék
(§) Az éjjeli őrök bántalmazó!.
Horváth János figyeházai lakós és ennek fia, Kollonits György és János éjjeli őröket szolgálatuk közben azért; mert csendreintették, tettleg inzullák. A nagykanizsai törvény szék ezért hatósági közeg elleni erőszak miatt Horváth Jánosi 500.000 K pénzbüntetésre, liát pedig dorgá-lásra ítélte Az ítélet jogerős.
(§) Julius 9-én lesz a nagy-riuíai gyilkosság főtárgyalása. Az annak ideién nagy port (elvert nagy-rsdai gyilkosság bűnügyét folyó hó 9-én reggel 9 órakor tárgyalja a nagykanizsai törvényszék dr. Mut-schenbaher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök, főtárgyalási elnök irodájában.
TŐZSDE
Az éitéktőzsdén nyitáskor ma barátságos volt az irányzat. Ezt az irányzat a kedvezőbb küllöldi tőzsdei jelentések még fokozták. A tőzsdeidő második felében azonban részben az irányzat gyengülését célzó külföldi lelentésekre, részben a kontre-mm eladásaira és a rendezési napra való tekintettel az ámivó lejebb esett és aeegulóbbi zárlati árfolyamok kerültek felszínre. Barátságosan csak a kulisz és bányapiac ériékei tendáltak, azonkívül még a Oanzpapl-rok, Magyar Nemzeti Bank és még néhány villamossági érték. A forgalom továbbra is csekély maradt.
Zürichi zártai
i»\'rh 162000 London 2512-50, N«»<oU i.ie-30, ör.itrl 162000, MIUno 1566-00, rntul 507-50 Sew< U2-9S. Wl.n 7295, }<Jl» 375 00. Pilji 1520 SO Bidipeil H-íO, « <0 BaVirsjt 210 00, Blljiid 911 50.
Jt budapesti Töxade deviza-jegyzése
Vai ■ tik OivlaAk
L«i>ct< ÍIÍS-7 itt
*»t*r<>«l -Mlltfi tutfU írn-iru
CMlkK. III1-1130 IM4! liC-41
Maii :m IMI IIÜ/M\' )74 2U
mű* 11X5 0 UW le**««! m\'iin
TraMta Ir. W<« ITti ;IUi IMSi
|r«Ua*4 hl uus -»:9> Otilo ÍW.\'S USX
Ul HO 211 n?m»\'4i«j
Lm ÍI4-123 ttCUao mtmi
Ili* J7O;-2740 U.6> JlttS
>«/<tu UH! 17041 25X4 271
JWV.MWU. Kca i ioe fii*. 2411 UJJ
04. U». \'4161 M«> SI4&31
XviHt/. 1/415 IWi tti£3 Sl 40
■ jf> U. nunn VirtA
Korvle kot IrUkc, 14ÍM 14101 V»H« 11X41 >3111
14100 111(0 UiWl l\'«2t- >442
Tertnéay töz\'^Ie
B«u tűs.. 76 kg-oe 43>.000- 432.500. n ij-M 435.00)—437 50j, 78 kj-o. 437 50t>—440 000. ttpréb dunántoll és put-.idtkl 76 kJ. "s 425.0)0—427 500, 77 V.-„ 430 030 -423 5 », 7a «z-o> 431500 - 430 000 V kg-» 455 003-437 500. oz. 227.500-220 000. MksnnZovtrjM 240.000 - 2SO.OCO, iriíipa 280.000-325 000. s>» 267.700-• 272 530, lenterl 217.500 222 5>0, repen SOO.OŰO-OIŰiOOft kol-s 180.000 -193.000, Kp. 1700)0-175030.
Scrtéaváaár
felbe:"- 30S3 re!yb6! eUd<\'.!«nl vl„s>. »ir»dl 1200 «o El-írewo 17.503-18.000. tse^Ht 16500 17 00), szede" közép 15.0C0 -16 00:. kcnn<» 13.0 <3—14 OX), elsírtad* IXeg 15500-16003, misodiendl) 15.000-1SÜX). ancol rtldó 17 000- I9.WO. zí«>"n».
ügyben 21 (00--.— tili 26 500 26.750,
Ubyeott bas 17.000 19 000. mlonnAi <*■ 190M 71 030 Az Irinyiéi közepes.
KlsM: Zrínyi Hyomdnipnr is KSny>-ku«sk«M) Str. Ni^ykjmtxCT
ZALAI KOZLONV
1926 junius 5
flPROHIRDETESEK
A« Apróhirdetés dija 10 szóIr 5000 kor. A címszó i minden vnslaynbb bettlMI A\'.W szó két szónak »Ámi(Utik. Minden tovAbbl szó dija 500 K. A hlrdoU.i dij «l6rc fixetendS a rotgalmUdóhozzAszémllisával
Csinosan butoroxott kölön beji* utu utcai szoba magános ut részére azonnal kiadó Vöcösmjrthyutca 34. szám alalL
Egyben 3 hold prima «>ántó és rét Potyll malom réllc végén elartó M«le* IstvAn ny. rendőr, Soniogyszentmlklós. 1591
Klíünö hAzikosact jutányos áron kap ható. Gm a kiadóban 1811
Van szerencsénk a n. é. közőns^qet értesíteni hogy olőnyöo flz«tósl föltételek é$ jótállás mellett •!-
mlndcnnemU VÍZV8Z8tÓk,
lUrUUbZilUd, rendezés.cioseH, csatornázás éi ezzel Icsocsolalos egyéb munkálatok sxerolésétés javítását.
Amidón a n. é. közönség nagybecsű megbízását kér|ük, egyben a legjobb kiszolgálástól elórc is biztosítva, vagyunk teljes tisztelettel
Szácsenyl István és Társa
VUvczcMk Fc1at*rcl«sl. Fürdő í» b\'K«»x*4cflX7l 8ef«nd«z4tl Vállalat ldl Kossuth.tér IS.
Malomoladáa. Csírnyeföld község határában, 7 község körzetének közepén álló. vizl« és motoreróre berendezett. 4 Jiralu malom szabadkaiból eladó. — Bó-vebb értesítést ad: Szugllll Jinos ügyvéd Letenyén. 1824
Megvennék egy jó karban levó hasa-náll kerékpárt. CilU a kiadóban. -IB-IO
üxlotátadáa J Üveg- és porcellánüzlet áruval vagy anélkül. 3 szobás lakással együtt mai átvehető. Bóvebbet Skopil, Eizsé-bettér 14. 1843
IC i t ü ii 6 kft r o O a o n y i
Ó- és UJBOR
1917, évi poossnyobor lllcrenklnt li kapható I0M
REMETE, 8«iaór-ut 6. axám.
Rer.des, tiszta, (ózni tudó bojórónó m«g«s fizetéssel azonnal felvételi* I.enk sUtódc. .1844
Az Idény előrehaladottsága miatt az Gsz-szes raktáron levó áruinkat bcsxsrxósl áron alul adjuk el. — Klein József ét Teslvérc. 1845
íiabo«- fiuinternátus
Budapest. VI. Munkácsy-u. 2i. Tel. 90 00 bentlakó ós bejáró, elemi ós köxópiskolai tanulók rósxóro. ElAkáazHóa magánvixsgákra.
Prospektus. — Szünidei telep a Tátrában. —
A nagykanizsai kir. flgvészségtftl.
Ad. J024. EI.24/A. 10.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A felügyeletem alatt AUó nagykanizsai kir. törvényszéki fogház épű-Icién eszköílendó kőműves munká-
1-ltoknak vállalatba adására 1926. évi junius hó 16. (tizenhat) napjának délután 3 (három) órájára a kir. ügyészség hivatalos helyiségében versenytárgyalást hirdetek.
Felhívom az építőiparosokat, hogy szabályszerűen felbélyegzett nyílt Írásbeli egységáras ajlnb\'aikat 1926. évi junius hó 16 (tizenhat)-án déli 12 (tizenkettő) óráig a kir. ügyészséghez adják be.
Az eszközleridő munkálatok és a vállalati feltételek a nagykanizsai kir. ügyészségnél a hivatalos ó»ák alatt tekinthetők meg. Nagykanizsa, 1926. évi junius hó
2-án.
Dr. Szabó *s. k.,
IS42 kir ügyészségi elnök.
felvétetnek a
Zalai Közlöny
kiadóhivatalában.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest legelsórcndü, modci". csalid! szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.
Mérsékelt árak! Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezési Központi fűtési - MelegvIzszoltfAltatás! -Fürdók! — Utt!
A nyugati pályaudvar közelében
GYAKORLATI GAZDALEXIKON
Gyakorlati és prak\'ikus útmutató a modern, haladni ví^yó magyar gazdák, továbbá a magyar falusi gazdatársadalom vezetésére hivatottak részére a mai mezőgazdasági szakirodalom Hváló tekintélyeinek tollából. A GAZDALEXIKON kél balalmas kötetben 800 oldalon jelenik meg és a mai incdcrn gazdálkodás minden laje-zctét felöleli. A növénytermesztés és állattenyésztés nagy fejezetei mellett az üzemi és kőzgazdasagi, pénzügyi, liitcíllgyi, adíügyi, szociális, munkás, — közlekedési, larifális, szövetkezed, agrárkereskedelmi. kulturteclimkai, ógrokímiai, faluvédeltnl. háziipari, gépészeti, mezőgazdasági-ipari, mezőgazdasági-törvénykezési, közigazgatási, továbbá kertészcii, gyUmö\'csészeti, iiKtiészeti fejezeteit gyakorlati nézőpontból az ille\'.ő szakok legkiválóbb speciálistól írják. A GAZDALEXlKON-t e neves szakírók közreműködésével MII.LE GÉZA, a fclsőduuanluli merőgazd isási kamara fóliikara. a Kamarai Értesítő szerkesztője szerkcszii. A GAZDALEXIKON kiadó-liivalala Budapest, VI., Berlini lét 2 II. em. 10 A minden gazdára nézve Iingyérléku LEXIKONRÓL ispuok közeli számaiban bővebben is megemlékezünk, de addig is felhívjuk rá Olvasóink figyelmét.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság a«uu(Uéli Vasút)
MENETRENDJE
1926. évi május hó !5-t3l
a Nagykanizsára érkező és induló személyszállító vonaloktól.
Budapestről ! Indul Nagykanizsára irkezik ^ A vonal || neme Nagykanizsáról indul Budapestre irkezik
li\'30 MO\') 13-20 17-30\') 21-34\') 13-55 13 20 19-55 21-50 400 1 Szem, v. 2 Oyv. 3 Szem. v. 4 Oyv. 5 Szem. v. 0-15") 7-00>) 9-10 14-45\') 15-00 6-45 1100 1640 19-10 21-55
1 Szem. V.
2 Oyv.
3< Szem. v.
■I Oyv.
i: Szetn. r.
i) Gvonvonaltal egy I—II. oszt. is egy IIL oszl. közvetlen kocsi Budapest Wien S. II, egy ll-lll. oszL közvetlen kocsi Budapest - Zalacg.H"cg. egy itkczó kocsi Budapest Győr ts VII26-141 IX 4-ig egy l-ll—UL oszl. közvetfen kocsi Budapest—VIIl3ch.
ii Gyorsvonallal egy III. oszl. es egy ll-lll. oszt. közvetlen kocsi Budapcst-Susak egy" 1—II oszt. es egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—riumc, egy ilkezó-kocsl Budapejl-NagykanIz-sa, egy hálókocsi Budapcst-Venczia, eKy I -II. oszl. WzveUen kocsi Budapest -Ventimlglia (Trlole-Vcntzll-Oenován ál) is cfcy I—II -IIL oszt. közvetlen kocsi Budipcst—ROma.
\') Személyvonattal ecy I—II. oszt. ís e«y III. oszl. közvetlen kocsi Budapest- -Barcs is egy ll-lll. oszl. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
NaKykimiKű—Balatcmsztntxyőmvi viszonvlutban
IÍJ!jI\'>I.-.ÍO\'.!- Na^ykatil- [
györgyrölltul. zsára irkezik | I Vegyes \'5\'ÍS\' .....|
~ Nagykani- I Balslonszent-zsáröl Indul levörgyre irk.
18 10
Vegyes I:
Nagykanizsa—Szombathely —Wien S. B viszonylatban \' S\'"\'"tal- Nacykani.
i — i ffi11A
1 S.-cm. *. — ;.>) ti5u
2 Oyv. »00\') 1215 14 00
3 Szem. v.1 10-35 15-10 13-00
4 Szem. v.i 16154 2I-2S 23\'55
<) tiyor&vonaíokkal eey I—II. oszt. is Wien S. B.-, egy ll-lll. közvetlen kocsi Osijek—Wien S. B.. egy l-ll. oszl. közvetlen kocsi Zagreb—Wien. egy ílkezOkocsi Budapc»L—Győr, egy ll-lll. oszt. közvetlen kocsi Budipest—Zalaegerszeg.
Szemílyvonatokkal egy II—III. oszl. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
4 Szem.
;,S\'jgykani- Szombat- wlMbe 1 zsáról helyre ZET Indul irkezik I í,kClk
• jwt\'II® \'
6-55 >49 I — l-t-lo<) triflíl \' l»20 IT35 20-30
egy Ili. oszt. közvetlen kocsi Budapest
Ij ll\'l.. C 11 l_ II bl.u.ll.-r
Nagykanizsa—Barcs—Pécsi vl<zonvl>ilban Pícsrül Barcröl
indul
Indul "47S
zsára 1 irkezik
Nagykanl-.. i./.i Barcsra
irkezik
\' T\'IF^ I Szem. v.i 1340
17-20 , .
4f Vcgy. v.
zaáról i indul
""•i-30\'j ■ —SST 1010 I 12 15 I4\'35») I 1817 lü\'20 1, 2140
Picsre irkezik
| ísr
! 14-50 18-25
1 Szem. v.
21 Oyv. 9-301) 11-45
31 Szetn. v. I2\'35 . 15 IS
4; Szem. v. 18-21.\') 2r00 2310 ______
•) Gyor6von«tokkal egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Ősiek—Wien, egy közvetlen kocsi Zagreh-Wien S. B.
"I Szemilys-onatokltal egy I—II. oszt. közvetlen kocsi is egy III. oszl. kocii Nagykanizsa—Pícj.
_Nagykanizsa—Gyékényest viszonylatban_
Nagykani\'l zsára I irkezik |
1 Oyv. 5-50S) » 6-30 | I <iyv. 22-I0") 2250
■I Oyorsvona\'okkal egv I—II. oszl. is egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest l-\'iume, egy I—II. oszl. is egy 111. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Surak.
__Nagykanizsa—Cakoveci (Cstikíornya) viszonylatban_
Gyikinyesröl indul
Nagykinizsárrfl Gyikinycsre indul irkezik
1 Oyv.
2 Vegv. v.
3 Szent, v*)
4 ,Oyv.\'«)
5 Szem. v.
Csáktornyáról indul
4 15®) ~ 720 11-10 12 32") 18-24
Nagykani-zslra irkezik
0-40 13-00 l -l OS 20-15
ÍNagykanizsáriM Csáktornyára
1 Szem. v.
2 Oyv.
3 Vcgy.v. I Oyv.
indul
"5-OSÍ) 13-45\'°) 17-00 22 30
irkezik
"7-IS 15-28 20-21 > 010
•I Csak VI 26-ig bezárólag közlekedik. ••) Csak VI/27-lól kezdve közlekedik. Vonalokkal egy I—II—III. oszt. közv. kocsi Iludapcsl--l-*iume. egy hilókocsi Budapest—Venezja, egy I -II oszl. kozvellen kocsi Budapest- Ventimiglia (via Triesle, Venezii. Genova), egy l-II III oszl. közv. kocsi Budapest—Róma.
Gyorsvonatokkal 1926. Vali tól, bezárólag lX\'5-ig egy 1 ll -lll. oszl. kozv. kocsi Budapest—Villach.
Fegyvergyári „STEYR" kerékpár
\'kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító inüliefy. —
WEINER ÖDÖN
=5-.^ NAGYKANIZSA, F6ut 8. sz.
-1-\'-.—J Bszár-ipQtet.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatolt a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nil, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olcnbcck Káruly).
66. évfolyam, 124. szóm
Nagybanim, 1926 junius 6, vasárnap
Ára 2000 hor.mi
POLITIKAI NAPILAP
SjtrkejrtSaéo és kiadóhivatal FSut 5. si. Keszthelyi tlókkiadóhlvatnl: Kijlaludy-v. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbau-tetefon: Nauykaniiaa 78. arás Előfizetni ára egy tóra 30.000 korona
Soron kiviil
(bl) Soron kivül vette elő a Népszövetség pénzügyi bizottsága a magyarok ügyének tárgyalását, melynek során nagy figyelemmel hallgatták végig a miniszterelnöknek a pénzügyi ellenőrzés megszüntetésére vonat kozó előterjesztését.
Soron kivül letesszük a hála külön koszomját a népek delegátusainak lába elé, kik valami megmagyarázhatatlan nagylel-küségi rohamukban minden egyebet félretéve nagy figyelmet voltak szívesek áldozni egy haláltáncát megjárt, csak az élelerö csodái ulján életben maradt nemzet feljajdulásának.
Soron kiviili elismerésünk zászlaját meghajtjuk még külön a jó-szon.ssédok felé, kik a kisantant hangzatos neve alá rejlve a ,.magyar" név hallatára kitörő remegésüket. szűkölve szaladtak segítségért Genfbe most, mikor trianoni jog szerint is — ha ugyan elismerhet ilyent a történelem — kéri a magyar miniszterelnök egy hat esztendeje kezünkre rozsdásodott bilincs zárainak feloldását.
Mert a magyar előterjesztés nem soron kívül került ma a genfi zöldasztalra.: az idők lassú teljesedése érlelte szavakká; annak minden sorál hosszú kálvária, ■ tengernyi szenvedés és még több reménykedés kisérle el az uton, ami a népszövetségi tárgyalótermek ajtajáig vezet.
Meghallgatták a miniszterelnökünket. „Nagy figyelemmel" hallgatták. „Soron kívül" hallgatták meg. Örüljetek és örvendezzetek, mert nem kiáltott vélót a meghallgatás ellen a kisantant urainakujrafellángolthaic: kedve.
Halljátok-e itthon, sok sors-fordulást váró magyar ? — soron kivüli jóakarat előzi meg a felettetek következő ítélkezést. Körülöttetek pedig népek vad kórusa kiált pereátot a magyar ügyre. Ez aztán nem soron kivül történik. Ez benne van minden napjuk programmjában, miközben nem gondolnak arra, mi lesz, ha egyszer elfelejt kérni a magyar és soron kivül nagyot sitjt az elképpcdl Európa tűzfészkének kellős közepébe . . .
k népszövetségi főbiztos távozik Magyarországról
Könnyítések várhatók a magyar pénzügyi ellenőrzés terén — Osztrák mintára szűnik meg az ellenőrzés Az utódállamoktól függ a genfi határozat
Budapest, Junlus 5
(Éjszakai rádiójetenlés) Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos julius hónap folyamán lávu/iit Magyarországból és tovibOi megbízatást semmi körülmények közöti sem vállal. Helyettese, Tyler még egy ideig Budapesten marad. _
Vuss József helyeltes miniszterelnök ma ugy nyilatkozott, Itogv uent-ben az atmoszféra jó és pénzüRyi ellenőrzés tekintetében enyhítések várhatók.
Genf, junius 5. (Éjszakai rádió- I rást követi, mint az osztrák pénzügyi
jelentés) Ugy lutijak egyes genli lapok, melyek igen melegen irnak Magyarországról, hoat a Népszövetség pénzügyi bizottsága a magyar pénzügyi ellenőrzés megszUnteiésé-nek kétdésében ugyan azt az eljá-
ellsnőrzés megszüntetésének kérdésében. Remélhető, ha az udődálla-mok nem támasztanak nehézségeket, akkorv sctr.mi akadálya ttom lesz Magyarorszag pénzügyi ellenőrzése megszüntetésének.
Elnapolták a nemzetgyűlést
A miniszterelnök hazaérkezése után ismét összehívják a Házat — Harmadszori olvasásban is elfogadták az appropriációs javaslatot
Budapest, junlus 5 A nemzetgyűlés mai ülésén litr-madfzoii olvasásbm elfogadták az appropriációs javaslatot, m \'.jd hozzászólás nélklll megszavazták a főváros kölcsöntartozásairól szóló javaslatot. A kétvénybizotlság jelentését a Ház tudomásul veite. Elnök javaslatára a Ház elhatározta, hngy a miniszterelnök és a pénzügyminiszter távollétére való tekintettel tanácskozásai! bizonytalan időre elnapolja.
Saly Endre és Szilágyi Lajos a javaslathoz való hozzászólása és Vass Jó-zsef helyettes miniszterelnök meg-
nyugtolő kijelentései ulán az ülés 12 óra tájban éri végei.
A nemzetgyűlés t-lnapolása csak addig fog tartani, amig a miniszterelnök és a pénzügyminiszter visszatérnek Oenfbői. Minden valószínűség szerint junlus 16-án hívják újra ösz-szc a Házat, amikor is a nyugdijvalorizációs javaslat kerül tárgyalásra. Ha idő marad, ugy a nyári szünet előtt sor Itcrül a gróf Károlyi-féle vagyon alapítványi javaslatának letárgyalá-sára is.
Győzött a kormány a román választásokon
A kormány 292, a
többi pártok összesen 95 szavazatot kaptak
Bukarest, junius 5. (Éjszakai rádiójelentés.) Az Országos Központi Választási Iroda a beérkezett vaiasz-lási jegyzőkönyvek alapján megejtette a mandátumok végleges összeszámolását és beosztását. Eszerint a szociáldemokrata-kommunista párl mandátumait, mivel nem érik el az összes mandátumoknak törvényben előirt 2 százalékát, a legtöbb man-
dátumot nyeri kormánypárt javára irják. Ilyenformán a romániai választásokon a kormányblokk 292, az ellenzéki blokk 69, a liberálisok 16 és keresztény nemzetiek 10 ösz-szesen tehát az. ellenzékiek 95. mandátumot kaplak. A kormány ezzel olyan győzelmet aratott, mely jó időre meg fogja szilárdítani uralmai a tObbi partok feleli.
LEGÚJABB
Magyarországra szökött sikkasztók
Linz, junius 5. (Éjszakai rádió-Jelenlés) A reichentáli postahivatal vezetőnője, Fozen Karolin ésKusala Ferenc egy freudstati iskolaügyi prefektus még ezelőtt két hónappal nyomtalanul eltűntek. Most a reichentáli postahivatalban megállapították, hogy az eltűnt posláskisasszony a kezelésére bízott nagyösszegü pénzt, körülbelül 10.000 shillinget vagy talán ennél is többet, elsikkasztott és szökésekor magával vitt. A vizsgálat megállapiloüa még azt is. hogy a két szökevény a szökést jó előre előkészítette és Bécsen kérésziül Magyarország felé vette útját, ahol Ku-salának rokonsi is vannak.
Csonka magyar megyék kártérítése
Miskolc, junius 5. (Éjszakai rádiójelenlés) Pinteken kezdte meg ülésezését az a magyar-cseh bizottság, melynek feladata a felvidéki keltészelt vármegyék vagyoni kártérítésének rendezése. A bizottságnak magyar részről elnöke Tánczos Gábor altábornagy. Képviselve vannak a belügyi és kereskedelmi minisztériumok, azonkívül a határmenli megyék vezetői. Szombaton csonka Abauj-megye ügyét tárgyalták.
Árvizek Romániában
Bukarest, junius 5. (Éjszakai rádió-jelentés.) Egész Romániában a tarlós esőzések következtében nagy árvizek pusztítanak, melyek több helyen, igy Pioesti vidékén is emberéletet is követeltek.
Hivatalosan nem kerül szóba a frankhamisítás
Páris, junius 5. A Malin genfi ludósitója szerint előrelátható, hogy a francia delegáció parancsoló politikai okokból ellenezni fogja Magyarország pénzügyi ellenérzésének megszüntetését. A Journal ezt irja: Bethlen István grófnak az a kérése, hogy a népszövetségi ellenőrzést függesszék fel, nem mentes minden nehézségtől. Előreláthatóan, ha nem is hivalalosan, de magánkérdések formájában szóba fog kerülni a frankhamisítás. Ebliett az esetben azon-: buti nagyobbszabásu vita nem vár-
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 12
ható. A delegátusok meg fognak elégedni azzal, ha Bethlen megnyugtató választ ad.
Hir György mentelmi joga
Budapest, junius 5 A nemzetgyűlés mentelmi bizottsága egyhangúan ugy döntött, hogy a frankügy kapcsán Hir Györgynek a lakásán tartolt házkutatással és a kórházban lörtént kihallgatással mentelmi jogát nem sérffílék meg. Ellenzéki képviselő nem volt jele i a bizottság Ülésén.
A református püspököt nem engedték át a határon
Kolosvár, junius 5. Makkal református püspököt Ravasz László püspöknek kellett volna beiktatnia, a románok azonban Ravasz Lászlót megakadályozták a határ átlépísíbin.
Bethlen távirata Tapolca községhez
Tapolca, junius 5. Bethlen István gróf miniszterelnök Genfből Tapolca városának díszpolgárává történt megválasztását a következő táviratban köszönte meg: „Mély hálával köszönöm az engem ért igen magas kitüntetést. Hazafias üdvözlettel Bethlen
Újra esik a frank
Párls, junius 5. A francia frank újból lefelé tendál, ami nagy izgalmat váiloll ki Franciaországban. A liszt- és kenyér-árak emelkednek.
öngyilkosság kártya- miatt
Budapest, junius 5. Szinnyei-Mcrsc Félix, Szinnyei- Mcrse Pál hire- festőművészünk fia 15 millió korona kártyaadósság miatt mellbelötte magái. Kórházba szállították, állapota nem életveszélyes.
A nagykanizsai iparostanonciskolai kiállítás kitüntetettjei
A bírálóbizottság úttal legjobbnak minősíteti kiállítót: A kiállítás ma este 7 óráig nyitva van
Nagykanizsa, junius ó A R>zgon>i-ulca felöl megközelii-lioiő régi gimnázium ipariskolai rajzteremben megnyílott iparostanoncok rajz és munkakiáliilását állandóan nagyszámú közönség látogatja. A ki állítás anyaga olyan, amely megérdemli, hogy a legszélesebb néprétegek megtekintsék. Oiszescn 213 kiállító 270 munkája van kiállítva. Pőréius Anlal ipariskolai igazgató, a kiállítás lelkes megrendezője, Cscte Fcrencné szaklanilóné és Tibolt F. ipariskolai lanitó vezetésével megnéztünk minden egyes kiállitoll tárgyai.
Legjobbnak minősíttettek: Aranyműveseknél: Bnurogarlen Gyula 1. dij (Schnitzcr és Göndörné-i), Fogtechnikusoknál: Márkus Dezső és Rosenfeld György I. dij (Schichlanz István dr.-ná\':). Órásoknál: Szívós Gyula I. dij (Sleiner Mórnál), Kra-maszta Béla és Zsoldos István (Zsoldos Gyulánál), Waldmann Zsigmond (Pélerlfy Károlynál), Asztalosoknál: Hajdú István I. dij (Dincs Károlynál), VidOYics István II. dij (Martin-csevics Imrénél), Cipészeknél: Tiszai Oyörgy I. dij (Millényi Sándor és Fiánál), Tóth József II. dij (8agó Sándornál), Cipófelsőrészkészltőknél: Tóth Ferenc I. dij (Papp Oszkárnál), Imrei Ferenc II -dij (Millényi Sándor és Fiánái). Cipőlllzőnél: Parragi Teréz I. dij (Kovács Jánosnénál), Csizmadiáknál: Horváth János I. dij (Nováczky Lajosnál), Dezső Aladár II. dij (Kovács Ferencnél). A fehér-
varrónők a kiállítás legszebb anyagát képezi. Az I. dijai Török Mária nyerle el (Báder Rózsinál), utána még egy 1. dijat Milhóffer Rózsi (Guttenlág Sítoltáná\'), Kinyer Jolin II. dij (Blauhorn FricinOI), III. dijit LiJiti Erzsébet (Bider Rózsinál), Schwemmer Erzsébet IV. dij (Krau^z Jozscfnénái), Faeszlergályosoknál: Kucti Mihály I. dij (Kocli Andrásnál), Géplakatosoknál: Molnár István I. dij (Merkúr gyárnál), Kőszegi György 11. dij (Weiser J.-nál), Henteseknél: 8 xda József (B.ibka Jó-zsifiié.). Kalaposoknál: Párta György
I. dij (Totola és Pjcsirszkynál). S\'Js-lelz Lajos II. dij (Gyenes éi, Vidá-nél), Kalapkészitöknél: Holfmann Anna, Horváth Anna (Klein Elzánál), Huchthauscn Ilona II. díj (Vince Fe-rcncnénél), Kádároknál: Wellák Lajos I. dij (Hoffmann Henrik), Kocsigyár/óknál : Ginler György I. dij (Bazsó Józsefnél), Kályhásoknál: Bognár Gyula (Simon Istvánnál), Kötő-szövőknél: Horválh Ferenc I. dij (Kaiser és Társánál), Tiszai György
II. dij (S\'réin és Társainál), Köteleseknél: Matola József (Rozs Ferencnél), Lakatosoknál: Orbán Ferenc és Horváth Ferenc I. dij (8rllll Zs.-nál), NŐI szabóknál: a kiállitoti anyag rendkívül gazdag és sokoldalú és kétségkívül az első lielyct foglalja el. A legjobb munka Ivár.csics Terűié, aki I. dijat és Csele Ferenc külön julalomilijál nyerte el (Nóvák Nín-dóriiénál), Némclh Jolán 1. dij (Wort-
mann Juliskánál), Orbán József I. dij (Kovács Antalnál), Síbjin Margit
II. dij (Vass nővér.-knél), Schmidt M ria II. dij (Kutmer Olgánál), Sucliel Mária 111. dij (Sucliel Máriánál), Sladl Mária 111. dij (Polgár Ilonkánál), Somogyi Ilona III. dij (Stőllósy Erzsinél), Sálamon Miria
III. dij (Hultír Gézánéná\'), Vendéglősiparnál : Woltf László pincí rtauonc (Kiss Ernőnél), Reszelővágóknál: B.l\'cs Islván (Ctolinir Jánosnál), Férfiszabóknál: Gralics László l.dij (Soiley Z-igmondnál). Szűcsöknél: Zimmermann Ferenc (Löbl Bélánál), Tímároknál: Salamon József 1. dij (Nagy Antalnál), Rádió: Deulsch László (Transdanubi:.), Képkcrete-zőknél: Mészáros Lajos (Melczernél).
A szakrajz és adotl motívumokból való tervezésnól a kiállító lanoncif-jak minden dicséretet érdemlő munkát produkáltak. Ezeknek bírálatát lapunk legközelebbi számában tesz-szük közzé.
A kiállilás már csak ma este 7 óráig lesz nyitva.
A megyei levente-zászló
Nagykanizsa, junius S
Fölhívtuk már Nagykanizsa közönségéi, hogy adakozzék egy megyei Icvenlczászló beszerzésére. Minthogy Nagykanizsán három nagy levente-ünnep elókészitéte folyik : a városi, Jarasi és megyei versenyeké — a gyűjtést az alispán az egész megyében jneglndillatja a megyei lapok és nícgyesülelek bevonásával.
Hisszük, hogy az uj magyar nemzedék lelkesedéséi ápolni hivatott akció nem marad eredménytelen fel-hivás s a megyei zászló beszerzésének áldozataiból városunk is kiveszi a részéi. Adományokai elfogad és nyugtáz lapunk szerkesztősége.
Kanizsától Aggtelekig
(Bcsz&moló egy diák-kirándulásról)
Hideg, esőre hajló időben, kisebb-nagyobb csoportban állottunk a pályaudvar peronján, de azért az arcunk mégis ragyogott az örömtől, hiszen nemsokára Pestet nézzük már, pár nappal később pedig az Aggteleki cseppkőbarlang szépségében gyönyörködhetünk... Majd megindul a vonat s a kerekek csattogása összeolvad vidáqv énekünkkel: „Megy a gőzös, megy a gőzös Budapestre\'-... Éneklés közben gyorsan múlik az idő s egyszerre csak megpillantjuk a „magyar* tenger\'M. S inig a szemünk gyönyörködik a hullámzó Balaton kék vizében, á romantikus szépségű vidékben, az arany-hidban, az alatt a vonat egymásután hagyja el a kies fekvésű fürdőket, a Balaton vize mind inkább összébb szorul s ugy érezzük, hogy a szivünkre valami nehéz, keserű érzés ülepedik le, amikor a vo; nálunk elrobog szemben a tihanyi apátsággal, ahol egykor egy szenvedő király talált pár napra menedéket... Közben a nap is lenyugszik és sötét éjszakának idején érünk Pestre.
.Másnap reggel azután megkezdjük Budapest megtekintését. Csodálattal szemléltük -a. Vigadó hatalmas méreteit, a pazar kiállítású, Dunapalolát; megilletődéssel állottunk meg a „ha/a bölcsé"-nek szobra előtt és büszkeség dagasztotta mellünket, hogy ő is
zalai származású volt s főkép, hogy ő is kanizsai diák volt. Áthaladtunk a Lánchídon, siklóra ültünk s pár perc múlva már a Halászbástyáról gyönyörködtünk az élvezetes kilátásban. Innen a Királyi Várba vezetett utunk, hol valójában nem tudtunk betelni a valódi carrarai márványfalak, különböző mintájú parkettek, hatalmas velencei tükrök, selyem tapéták, valódi művészettel faragott asztalok, székek és szekrények, arany csillárok nézésével. E gyönyörű termekben oly elfogódottság vett erőt mindegyikünkön, „hogy meg a legelevenebbek is elnémultak. Amikor kijöttünk a Szt. Jobb megtekintése után az István kápolnából, ép akkor robogott be Horlhy Miklós autója a Várba. Mi nagy lelkesedéssel üdvözöltük, ö pedig mosolyogva tisztelgett felénk... Mély nyomott hagyott lelkünkben a tragikus sorsú királyné, Erzsébet muzeurnának megtekintése. Elfogódott szívvel néztük azt a ruhát, amelyben meggyilkolták. Ugyancsak délelőtt megtekintettük a Mátyás templomot. délután pedig a Szt. István bazilikát. A parlamentből bent a főrendiház üléstermét néztük meg. Másnap megfürödtünk a Rudasban, megmásztuk verejtékező homlokkal a Gellérthegyet, de azután annál jobban élveztük a citadellákról nyiló kilátási... Voltunk a Vásárcsarnokban. Megnc\'/tük n Nemzeti Muzeum állat- és ásványtárát. IXíhtáa pedig elmentünk Aquinkumba,-.iogy elmé-
lázzunk; ott a régi romokon egy régi szép világ pusztulásán. Megható érzés vett erőt rajtunk, mikor meg-állottunk a régi amphitheatrum töltésén és különösen akkor, mikor láttuk, hogy az ősi romokon nevető kis gyermekek, a Jövő, játszadoznak.
Kedden szemléltük meg a Közlekedés Mezőgazdasági- és Szépművészeti Muzeumokat, a pár nap múlva megnyíló Embcrvédelmi kiállítást. — Számukra azonban mégis a délutáni programm volt a legérdekesebb : ekkor néztük meg az Allatkertet, a hatalmas méretű Feszly körképet és végig élveztük az Ani»ol-park minden látványosságát... Pesti tartózkodásunk alalt uézlllk meg a Kamara sziliházban a kanizsai Hevesi Sándor Elsevirjél.
Majd megváltunk PesltSI. Vonalunk Rákos mezején, szaladt keresztül, melyet a költő is megénekelt: Rákos, Rákos hová lettel ? Szép híredből be kieslél. Gvőnyörít vicéken utaztunk Miskolc felé. A hegyoldalon tein--plom, alal a, mintha védelmei keresne benne, egy íaljj. Mezőkövesd felé rgyré jobban almldics jellcgii lelt\' a táj. c<ak balról látszanak a" távolból nagy hegyek kőrvoifalai. Délután ériliuk Aliskolera, ahol mindjárt sétál leltünk az Avas hegyre, ahonnan gyönyörű -kilátás nyílik a hegy ki)-rCl 1 cllcrlilú városra.., Másnap a hatalmas kiterjedésű és fcilünö bc-remlezésirtíiósgyö^i vasgyárai néz-liik meg. A papírgyár megtekintésé-
hez nem volt szerencsénk, meri éppen a pengő papirt gyártották.
Ezulán mentünk át Csonkamagyarország legszebb vidékén. Egyik felől4 óriási nagy hegységek, a hegyoldalakon erdők, az ut másik részen falun lenn a völgyben, távolabb ismét roppant erdősegek, majd közvetlen melleltünk csörgedezett egy bnvópalak. Ilyen gyönyörű vidéken érkeztünk, egy, még sokkal szebb helyre, a Háinoritóhoz, ahol csónakáztunk is egyel.
| Másnap megindultunk Aggtelekre. Az első tűrhetően csöpögött. Mivel autói nem kaplunk, szekereken érkeztünk Aggtelekre este Vs5-k§r. Megebédeltünk, utána pedig bementünk a barlangba. Szűnni nem akaró léixsök (330 drb) után végre beértünk a tulajdonképpeni barlaugba. Valaiui kiváló dolgot váriunk s még sokkal nagyszerűbbeket találtunk. Csodálatos cseppkóképződ.ményekel láttunk, amelyeknek az elnevezése még érdekesebb. Ilyen pl. a csiilag-vizsgálótprony, mely 20 nt. magas, alul átmérője 8 m., felfelé pedig ntindmkább sziikiil; a Niagara zuhatag. amelynél vízszint! cseppkövek rakódtak le, magnéziuntféiiy melleit olyan, mintha az ember c;:y kis miniatűr\'vízesést szemlélne. Az* elképedés moraja tűrt ki belőlünk, mikor az indiánok sálrál megpillantottuk. A cseppkő n természet csodás játéka folytán ép ugy alakult ki. mint egy indiánsátor, sót még benui\'
1926 junius 12
ZALAI KÖZLÖNY a
Izgalmas hajsza a Práiertaan
Egy fizetés nélkül Mire jó kora reggel
Nagykanizsa, junius S izgalmas üldözésnek lehellek lanui ma délelöl! a vasul leié járó-kelők a Práler-rét körül. Gyalogosan, lovon és kerékpáron rendőrök és de-lektivek igyekeztek ulolérni egy, a leiázott talajú réten, eszeveszetten menekülő embert.
Az csel azzal kezdődött, hogy a rendőrkapitányságra tclefonjelenlés érkezett, hogy egy szigetvári őstermelő és lókereskedő, aki az egyik kanizsai korcsmában borozott, nagyobb összegű lopott pénzzel menekül a Práteren keresztül.
A rendőrség emberei pillanatok alatt a helyszínén termettek és csakugyan látták, amint egy gyanús külsejű férfi a Práteren keresztül a halár felé veszi útját. Még jobban felfokozta a gyanút, hogy amint az üldözöl! észrevette a rendőröket, tel jes erejéből fúlni kezdett, zsombé kokon, pocsolyákon kérésziül, a Prin cipális-csalorna-felé. Itt aztán — már a bajcsai határnál — a menekülőt utolérte a végzete. Nem látta e csatornát, vígy elszántság vitle-e rá? — egyszerre csak nyakig az iszapos vizben termett, ahol azután egy lovasrendőrnek sikerült őt nyakon csipnie.
Bekísérték a kapitányságra, ahol azonban várallan fordulat történt. — Az elfogott őslermelö bevallotta, hogy maga csudalkozik legjobban az egész cselben, mert ő csak akkor tért magához, mikor nyakig a jő hideg vizbe süllyedt. Addig ugyanis részeg voll
az indiánok is látszanak. Hozzájárul még a magnéziumlény, amely az amúgy is érdekes dolgokat még gyönyörűbb színben mulatja. Sohasem fog emlékezetünkből a napfelkelte kiveszni. A gyertyákat elollat-ták velünk, teljes sötétség állt be, mikor egyszerre halvány fény lünt fel, mely jobban és jobban erősbödött, mig végre az egész termet betöltötte aranyos ragyogásával a felkelő nap; mely tulajdonképen nem volt más, mint a vezető karbidlámpája és egy ügyesen mozgatott mag-néziumrudacska. Sok szép szobrot, búvópatakot, termel láttunk még, tündérvárat, Apolló és Árpád sisakját, a Bazilika hü utánzatát, melyek leírására ktllön könyv volna szükséges. Mikor kijöttünk a barlangból, elolvastuk Petőfi emléktábláját, aki valamikor ugyanezen a napon nézte meg a barlangot ...
Másnap indultunk haza Kanizsára. Csak most az utazás végén látjuk, hogy mennyit tanultunk s érezzük is, hogy e kedves kirándulás emlékei mindig frissen megmaradnak emlékezetünkben. Különösen az a versike, amelyét egy jókedvű diák irl 1882-ben a cseppkőbarlaiig vendégkönyvébe:
„Furcsán eseti. Uc megesett Aggteleken cz a/, csel. Atml sohasem gondoltam, Élve pokolba jnlnttanl. De turcsa cz a világ, Még olt sc kell a diák".
i.ung Líszló Kálglmn. VI. o. t.
megszökött vendég esete Principális-csatorna?
inint egy ágyú s csak a Principális kijózaniló hatásának köszönheti, hogy vissza tud emlékezni a történtekre.
Ugy történt, hogy jól mulatott egy másik szigetvári társával az egyik korcsmában. Olyan jól mulatott, iiogy tökéletesen elázolt, ezért voll gyanús a külseje is. Voll 210000 ko-
rona „ceh"-ie, de hír ft ezt társára hagyln és elment íélálni a PrVcrba. Semmi ros^z száiiüék.i nem volt, hiszen gazdag ember, aki sok milliótól scin ijedne meg, nem 210 000 koronától. Részeg lóvcl azonban nem tudott mást lenni, csak futni az őt követők elől s Ián még most is futna, ha közben nem állja útját hús hullámaival a Principális.
Minthogy a tcndörségen mindent tisztázni tudott, kihallgatása után szabadon bocsátották.
Kanizsai gyermekek nyaraltatása
Balatonbcrénybcn napi 20.000 koronáért fognak nyaralni a 10—14 éves polgáristik és gimnázlsták
Nagykanizsa, Junluts 5
A Keresztény Jótékony Nőegylet, a József Főherceg Szanatórium Egyesület vezetőségének vérszegény gyermekek nyaraltatására vonatkozó indítványát magiévá telte. Az akciót azonban csak nagyobb számú gyermekkel lehel keieszlül vinni, ennek költségei viszont az egyesület anyagi erejét meghaladják, miért Is ezulou felszólítják azokat a szülőkéi, kik elfoglaltságuk miatt nyaralásra nem mehetnek, de vérszegény gyermekeiket szívesen küldenék biztos felügyelet melleit pár hétre a Balaton mellé, szíveskedjenek ezt levélben junius 9 ig tudatni a Nőegylet titkárával, Farkas Vilmával (Ztinyi Miklós-u. 35.)
A nyaralásra vonatkozó szükséges ludiiivalók: Csak polgári iskolai vagy gimnáziumi tanulók mehetnek 10-től 14 éves korig. A jelentkező gyermeket a Ker. Nőegylet és Szanatórium Egyesület orvosa fogja felülvizsgálni, nehogy fertőző betegséget vigyenek magukkal.
A gyermekek elszállásolása az iskola helyiségében fog történni. A felügyeletet két nagykanizsai tanerő lógja gyakorolni.
A vendéglőnél napi ötszöri étkezés, minden délben három tál étel, belefoglalva naponként és fejenként egy-egy liter tej, hetenként ötször husélel, telszésszerintl mennyiségű kenyér szerződésileg biztosítva van. A balalonberényi Páll József vendéglős nemes jólclküsége folytán mindez naponként és fejenként 20.000 koronába fog kerülni. — Ezenfelül egyéb kiadásokra naponként és fejenként még 5000 korona kell.
A gyermek magával visz egy üres szalmazsákot és tetszés szerint ágyneműt és ruhaneműt.
A gyermekek valószínűleg iéláru jeggyel utazhatnak.
A nyaraltatási idő fiuknál julius 1-től julius 22-ig, leányoknál julius 24 töl augusztus 16 ig fog tartani A Nőegylet Elnöksége
A Salamon Béla-est
Nagykanizsa, junius 2
(=.) Salamon Béla nagykanizsai csije három órán kérésziül fogja viharos derültségben tartani a nézőteret. Az est középpontjában Tiistan Bernardnak .A tolmács" c. darabja áll, amely ragyogó vígjáték a Come dic Francaisnek állandó müsorda-rabja Párisban. Salamon azonban annyi ölleltel és elképzelhetetlen humorral gazdagította a címszerepei, hogy bátran társszerzője lehetne Tristannak. A másik hosszabb vígjáték, Liptai Imrének .Romantika" c. darabja, amely a budapesti szezon legkimagaslóbb sikere voll. Egy házasságba kényszeritett vőlegény kétségbeesését rajzolja Salamon ebben a darabbsn a fényképező masina előtt. A két kabinet ligurán kivül még 3 hallatlanul mulatságos tréfa főszerepében mutatkozik be a nagyszerű Salamon. Zágon islván .Sakk-Matt", Nótt Karoly .Delejes ember" és Békeffi László .Magyar német barátság" c. szenzációs párjelenele, amelyet a szerző Herceg Jenővel játszik el, továbbá Fodor László .A szekrény" c. francia szellemű ötlete, Herceg Jenő, Kőváry Gyula és Fenyő Áipád kitűnő együttesében. Óriásu hatású a Karinthy ragyogó paródiája is ,A méltóságos asszony lélek", melyben a férfien-semblén kivül Zahler Erzsi, Keg-
levich Marietta és Czuppon Sári ragyogtathatják tehetségüket és üde fiatalságukat. Nóti Károly .Delejes cinbei" és .Kossuth nóta" c. szellemes trialógusa járulnak még hozzá, hogy az est közönsége egy pilianatig se hagyja abba a kacsgá6t. Három órai szakadatlan kacagás — ez a Salamon kabaré vendég|áléka.
Idegenforgalom Hévízen
Hévízfürdő. junius 5
Hévízfürdő gyógyhalásu vizének hite nemcsak hazánkban, hanem a külföldön is olyannyira ismeretes, hogy egyállalán nem befolyásolják annak forgalmát a mai gazdasági viszonyok sem. Az idei elő-szezon legalább felével meghaladja a tavaly ilyenkori forgalmat.
Ujabban a következők érkeztek Hévízre:
Dömsődy Báliitlné nagybirtoka* neje Hódmezővásárhely, Andrássy Rózsik* tóid-birtokos Hódmezővásárhely, dr. Katona József vármegyei tóorvos Miskolc. Trehopck Oltó töellenór Budapesl, Köpe Sándor cu-lorgyáil igazgató Kaposvár. Benc Károtv építész Budapest. Palaky Oyula újságíró Budapest Tóth László újságíró Budapest, Gáspár Lajos földbirtokos Duniharaszti, Wüntscher Frigyeiné dv. Igazgató neje Budapest, Pakányi Ferenc löldbirtokos Budapest. Ha|du Elek M4v. fótclUgyeló Szonfethely, dr. Rónay Károly kir. közjegy/?, Budapest, Vormcnmacher Bertóti gyáros Csurgó, Jéger filcmérné mérnök neje Budapest, Artner Alajoané szállodás neje Budapest. Csukássy FOlöpné iskolai Igazgató neje Budapest, Wlllmann Armlnné
------------------1------D...—^
Mx
Az Ipartestületi vendéglőben
naponta friss.
kőbányai és kanizsai sör
c s a p o I á s.
Olcsó zónareggeli. Állandó zene.
Szíves látogatást kér Kein Gyula vendéglős.
I.., .1,111....... ..........-
nagykereskedő és gyáros neje Budapesl Szcgleth Mihátyné magánzónó Sümeg, Köt Annin gyáros Berlin.
Ezeken kivül naponként érkezik tanulmányúton lévő iskolák diákserege. A fürdő és Keszthely közötti forgalmat a fürdőigazgatóság autóüzemének pontos és kényelmes kocsijai bonyolitják le.
Katonafilmek
Nagykanizsa, Junius 2 Németországból indult ki a mozgalom, hogy a mának semmikép sem emberi, természetes és erkölcsös élete helyett a tőzsdcláz, tánc-őrület s az örökös házassági háram-szögnyelv helyeit a békének rég elfeledett szép éleiéi kell a filmen visszacsalni emlékeinkbe; s békének emlékei közül is különösen a katonaéletnek hol verőfényes, hol meny-dörgős, de a visszaemlékezésben mindig feledhellenül kedves napjaiL Kétségtelen, hogy a német az egyszerű szórakoztatás gondolatán tul messze előrenéz ezekkel az aranyos liumoru katonafilmekkel. Annyi bizonyos, hogy a közönségnek valóban a szivébe cseppentek az egymásután megjelenő katonafilmek. A: Uránia eddig keltől mutatott be belőlük, a Vihart és Jönnek a huszárokat; mindkettőt meleg érdeklődés mellett. Jövő héten mutatja be az .irodalmi értékű Takarodót Bayerlein világhírű drámájáL Ezután még kettő marad műsoron: Főhadnagy ur a feleségem Harry Liedtkével és a Regiment gyöngye Reinhold Schün-zéilel. \' (■=)
4
ZALAI KOZLÖNV
1926 junius K
NAPI HIRiK
■APIREMO
Junius 6, vasárnap
Római katolikus: Norbert. Proten-tána: Norbert. Izraelita: Szivan hó 24.
Nap kel reggel 4 óra 04 percKor,
nyugszik délután 7 óra 52 perckor. •
Az Ipartestületi Dalárda zászlószentelés! ünnepélye délelótt 10 és este V»9 órakor hangverseny a Polgári Egyletben
A nagykanizsai összmunkásság ju-niálisa a lazsnakl parkban délután 3 órakor.
Tornavlzsga Klskanizsán délután 1 .\'4 órakor.
Kereskedelmi Iskolu torníünnepélye délután A órakor a Zrínyi-pályán.
A reálgimnázium ének- és zenekarinak hangversenye délután 6 órakor.
Harmadrcnd gyermek-előadása este 7 órakor a plébánián.
Képkiállítás a Kaszinóban.
Mozi. Uránia: Leányok az éjszakában, modern történet; Magyar és Fox hiradó; Coco-rajzkarikatura. — Világ: A fekete kancellár, kalandortörténet. Előadások kezdete 3. 5, 7 és 9 órakor.
Junius 7, hétfő
Római katolikus: Medárd pk. Protestáns: Medárd. Izraelita: Szivan hó 25.
Nap kel reggel 4 óra 04 perckor, nyugszik délután 7 óra 53 perckor.
— Miniszteri elismerés. Csáky Károly gróf honvédelmi miniszter Barbarits Lajosnak, lapunk felelőt, szerkesztőjének a nagykanizsai katonatemető sírkövekkel való ellátása körüJ kifejted munkásságáért 7189. eln. 8. 1926. sz. a. elismerését és köszöne\'.ét fejezte ki.
— A tapolcai Leány Klub fővédnöke a megyéspüspök. A tapolcai polgári iskolát és egyéb felső iskolát végzett katolikus leányok nem régiben megalakították Tapolcán a Katolikus Leányok Országos Szövetségének tapolcai csoportját Szent Margit Leány Klub néven. Enuck az egyesületnek fóvéduökéül felkérték Rott Nándor dr. meg/éspüspoköt, aki készséggel vállalta a tisztséget.
— Apponyi átutazott Nagykanizsán. Apponyl Albert gróf tegnap délután 2 órakor Budapest felé utaz-tában átutazóit Nagykanizsán. A perionon, ahol a vonat vesztegiéséig sétált, lelkes óvációban részesítették.
— Esküvő. Babochay Gyötgy, Nagykanizsa néhai polgármesterének fia tegnap tartotta esküvőjét Falét Irmával a plébánia-templomban.
— Halálozás. Trípammer Károly, í\\!cs város főerdőméruöke, a váró-stmkb.m közismert Tripiinniei-családnak Nagykanizsán született tagja Űrnapján 55 éves korában váratlanul Pécseit meghalt. Elhunyt felesége mellé folyó hó 5 én délután 4 órakor temették el.
— Az Ipartestületi Dalárda zászlaját a protestáns és izraelita lelkészek is avatják. A nagykanizsai Ipartestületi Dilárda a fcKŐ-templomban lefolyt zászlószentelés után 12 és 1 óra között az evangélikus temp\'omba vonul, ahol Kádár Lsjos református és Hotvtilh Olivér evangelikus lelkészek a két protestáns egyház nevében avafjik fel az uj zászlói. Délután 3 órakor ped-\'g az izraelita templomban dr. Winkler Ernő fórabbi fogja megáldani.
— Mlltényi Sándor kitüntetésének ünnepélyes átadása. Mii fényi Smdor iparkamarai kültagnak ma délelőtt 9 órakor fogja ünnepélyes keretben átodoi Spiegel Szigfricd kir. kormáuyfőtanácsos, sopioni kereskedelmi és iparkamarai elnök a kormányzó álial adományozott Vl.oszl. polgári érdemrendet a városháza dísztermében. Az Ip^rícstillct felhívja Nagykanizsa város- társadalmi, hogy az ünnepségen minél számosabban megjelenni szíveskedjenek.
— Pályázat jegyzői állásra. A keszthelyi jórás foszo\'g;<birá)a az alsózsdi adóügyi jegyzői állásra pályázaiot hiidet. A két vénvek beadásának határideje junius 22.
—- Az összmunkásság juniálisa. A nagykanizsai összmunkásság a Munkásdalárda közreműködésével könyvtáralapja javára ma délután 3 órai kezdtllel a laz^naki parkbin nagyszabású juuiálist rendez. A juniális gazdag műsorán dalszámokon kívül kuplék, piros j tene«, egy bohózat és egy vígjáték szerepeinek.
Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LmZÁR PISTA győri cigánymüvész zenekarával*, hangversenyez.
= Halálozás. Vucsák István ny. posta-aitiszt, folyó hó 4 én csendesen elhunyt Temetése 6-á\'n, vasárnap délutfn 4 órakor lesz Somogy-szentmiklóson.
— Hős vasutasok emléke. Budapestről jelentik: A K<msz államvaíuti csoportja az igazgatósig az üzletigazgatóság épüle:cib\';n megörökíti a hősi halált halt vasú ások emlékét.
— Tejesasszonyok büntetése. A nagykanizsai városi kihágás; bíió-ság Tiszai O)0rgyníl 18— 20Y«-os tej-lefölözés miatt 210, Horváth Istvánnál 40—45\'c-os lefölözés miatt 250 ezer korona pénzbüntetésre Ítélte.
— Anyakönyvi hirek. Nagykanizsán az elmúlt héten 9 gyermek született, ezek közül 7 fiu és 2 leány: Hódosi Lajos kocsisnak két fia (ikrek), Szabó Jánosnak leánya, Balázs Ferenc kereskedő-segédnek fia, Kovács Julianna mosónőnek fia, Lejdli Gyula cipész-mesternek leánya, Bárány Pál asztalos-mesternek fia, Farkas István banktisztviselőnek fia, Vékásí János munkásnak fia. — Házasságot kötött 0 pár: Sepsi Vajay Kálmán An.Jrás üábor foidbidokos Gellért Bianka Katalinnal, Bjdenek Ferenc földműves Parti Juliannával, Nagy János dv. kocsivizsgáló Major Margittal, Benedek Ferenc kőműves segéd Benczek R >záliáva1, P.ivics G/örgy földműves Horváth Rozáliával, Hege K.!roiy kőmüvís-segéd Szabó Erz*é bel tel, Igri József ács-segéd Sneff Míiiá/al. Baj Ká.oly vasuli raktármunkás Tislér Katalinnal, Babochay György magánzó Falér Irinával. — A halálozások száma 14 volt: Bolf Ferenc földműves 86 éves, végelgyengülés ; G triler Ágoston kesztyűs1 ajiyioncsolás, öngyilkosság; Hódosi Is!ván és Lajos l naposak, veleszületett gyengeség; özv. dr. Neumann Edéné Kjyseriing Emma főrabbi özvegye 63 éves, szívszélhűdés; Pinterics Ignác napszámos 83 éves, végelgyengülés; Pávics József napszámos 87 éves, végelgyengülés; Wirth Mária 57 éves, hasüreg elrá-kosodás; Kárlovics Ferenc cipé<z iparos 83 éves, végelgyengülés; Pető Károly állami rendőr 37 éves, bél-á\'furódís; Dolmányos József l éves, tüdőhuiiii; özv. Káunár Jó2sefné Mándics Rozália 67 éves, végelgyengülés; Czigli Rozália 13 éves, gerincagyhüdés; B j)í Pál napszámos 59 éves, szervi szívbaj, Bödei József nyug. vasutas 66 éves, szervi szivbaj.
=* Friss tengeridara- és liszt kapható Hirsch és Szegő cégnél. \' = Ma a bagolasánci Szépilona vendéglőben mfikedvelő-előadasl tart a bagolai ifjúság. Színre kerül a há-romfelvonásos Katica népszínmű. A bc-folyt jövedelem az elesett hösök javára fordittatik. Szives pátifogást kér a Rendezőség.
Meghűlésnél, Influenzánál, Ideg-fájdalmaknál, reumánál, asztmánál, tüdőbajnál naponta fél pohár természetes .Ferenc József" keseiü-viz rendes gyomor- és bélmíiködést biztosit Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc József viz hatása gyors, kellemes és megbízható. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
Vastagh Gyula képklálll-tásánnk utolsó napja. Ma este zárul be Vastagh Gyula képkiálli-tása a Kaszinó termeiben, amint már megírtuk teljes siker mellett s hisszük, hogy ma, utolsó nap is tö-megcSfc* fogják látogatni. A kiállítás értékes voltát legjobban biztosítja az a nimbusz, amely a Vastagh művész- esi Iád neve körül él a köztudatban. Ennek a névnek tiszteletet szerzett id. Vastagh György genre-és arcképfestő s az európai hirü fia Géza állatfestő, kinek oroszlán és tigris képei az egész kontinensen ismeretesek. Ifj. Vastagh György szobrászt is magasra segítette művészete. A kiállításon mindeniktől v«n egy egy jelentősebb darab, mely hírnevűket ébrenlat íja, frissíti, öreg-bili. Igazán önmaga ellen vét, aki ezen értékes kiállítás megtekintését elmulasztja.
— LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelylségé-ben hangversenyez.
— Alapi társulata Zalaegerszegen. A Nagykanizsáról c\'ég rossz benyomásokkal távozó Alapi színtársulat Zalaegerszegen tart rövid kis színiidényt. A bemutató előadást a tegnap este tartották meg. Színre került Herczeg Ferenc Kék róka c. darabja. Zalaegerszegen a közönség melegebb érdeklődést tanusit a színház iránt, mint Nagykanizsán, amit bizonyit az is, hogy a nagykanizsai 3—4 bérletjeggyel szemben Zalaegerszegen nagyon sokan váltottak bérletet.
=3 Nagykanizsalak találkozóhelye Walter Ferencné áruházában Hévizfürdön.
TENGERI ÁRPA
kisebb mennyiségben is kapható:
Ország éj Widder cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Kívánatra házhoz szállítjuk.
Ritka alkalom!
üfleglepő jutányos áron vásárolhat
* FRANCIA SELYMEÜET .
SSUGES? JÓZSEF ÉS YJtóSA cégnél.
iW" Siessen, mig a készlet tart! 16®
1926 [uniua l\'i
2ALAI KÖZLÖNY
Időjárás
A nagybaninál meteorológiai mcg-llgycló jelentése: Szombaton ihJnitrséíi-Itt: rcnüei 7 órakor 4-!3\'8. délulán 2 ónkor +211-6, este !l ónkor +11-8.
fí«M Reggel is délben kevésbbé Ikonill, este tiszU égliolloraL
Szélirány tígész nap Délnyugat.
Délután zápor.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint továbbra is bizonytalan, esőre, zivatarra liajtóítnyhe idó.
— Elhanyagoltak a temető utjai. (Levél a szerkesztőhöz) Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur, nagyon kérem méltóztassék b. lapj bin a kővetkező soroknak helyet adni. Ugyanis a temető gondnokságnak a ügyeimét szerelném Iclhivni arra a körülményre, hogy a temetőben a sirokhoz vezető mellékutak nagyon el vannak hanyagolva és esős időben a sár miatt a sirok meg nem közelíthetők. Ezen lehetne segíteni, ha egy kevés kaviccsal beszórnák az utakat. Különösen akkor kellemetlen a sirok közölt való járás kelés, mikor egy-egy temetésnél nagyobb tömeg megy együtr. Ilyenkor a sárba szinte beragaduak az embere!-:. Szerkesztő urnák kész hive Józsa Ama| ny. Igazgató.
= Karkas Böske érletili a kedves hölgyközönséget, hogy varrodáját Csányi László-utca 4. szám alatt nyitotta meg.
— A pápai és pesti diákok, diáklányok kirándulása Keszthelyre. A pápai po\'g. leányiskola 36 növendéke Alszeghy Erzsébet h. igazgatónő, l.egáth Olga és Hor-vilthné Slezák Mária tanárnők kíséretében Balaton körüli tanulmányújukban folyó hó 2-án Keszthelyre a Hullám szállóba érkeztek. Megtekintették Keszthely összes nevezetességeit. Este a Hungária éttermében zene m.-llelt az ifjú leányok ijen kellemesen szórakoztak és éjfél nlán 3 órakor visszautaztak Pápára. A Budapesti Szent Margit leánynevelő inlézet 37 növendéke dr. Simon tanár vezetésével a balatoni tanulmányi utjukban pénteken érkeztek Keszthelyre és Hévizlürdőre, ahol meg is fürödtek és kellemes emlékkel tértek vissza Budipeslre. F. hó 4-én Fellólhy László az ujpesli II. sz. polgári fiúiskola igazgatója és 6 tanár kíséretével 40 diákkai kereste fel Keszthelyt és Hévizfürdőt.
— Tüz a megyében. A napokban Kemendollár községben eddig még ismeretlen okból kigyullfdt La-kies István háza és a tüz az udvarán levő gazdasági épülctekreis gyorsan átterjedt. A község és a környék tűzoltóságának fáradhatatlan erőfeszítése azonban megakadályozta a tüz továbbterjedését és igy nem származott kár.
Diákok a vakációban K iJÍÓI szereljenek elsőrendű Rádió alki.t-tiszek, készülékek, hangosan beszélők, fejhallgatók, elsőrendű a::ód-tclepek, olcsón kaph.ilók Szabó Antal tpoitűzleiében.
Baycrlein Ferenc világhírű katonadrámája 7 felv.-ban:
A takarodó
A Vígszínházban annakidején 200 előadást ért meg.
Főszereplők:
Bernhardt Goetzke
a .Hindu síremlék" hírneves szereplője, Claire Lottó.
Az Uránia szerdán ós csütörtökön mutatja be.
— A tapolcai tüdőbeteg pavil-
lon iparos munkálataira hal ajánlat érkezeti be a kórház-bizottsághoz. Kél ajánlatot tapolcai mesterek, négyet pedig budapesti cégek küldtek be. A bizottság mindkét munkát Slcphaneek József és Barna Emil együttes ajánlattevőknek adta oda.
— Ma és minden este a Korona kerrhelylségében LÁZÁR PISTA győri cigánymúvész zenekarával hangversenyez.
— Sztrájkolnak Kaposvárott az építőmunkások. A munkaadók és munkások j^t bérdiflerenciák miatt a szakítás megtörtént, aminek az lett az eredménye, hogy a munkálok abba higyták a munkát. A .város polgármestere békéltetni próbálta a feleket, ez azonban nem sikerült. A munkaadók körtáviraltal keresték fel a többi duoántuli városokat, hogy a bérekről tudomást szerezzenek. Ennek alapján a munkásoknak hajlandók kilencezerölszáz koronás órabért adni. Egyelőre nincs kilátás megegyezésre.
— Repceponyva, kévekótó Hlrch és Szegő cégnél.
— Két Öngyilkosság Barcson. Bircs községben Kappard Ferenc barcsi szijgyartó llóberl-puskájával megsebesítette magát. Azt hiszik, hogy tettet öngyilkossági szándékból követte el. — Ugyancsak Barcs községet tartja izgalomb m Krausz Uonka 16 éves leány öngyilkossága, aki meri nem ludia elviselni, hogy szülei tönkrementek, a Drávába ugrott. Holttesté! még nem találták meg.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyem
u .Zalai Közlöny* keszthelyi tokkladó-hivatalAban. Klslaludy-utca 15. szám.
Denes György dohátiyiruda
Kcssulh l.ujos-ulca
Rlerseh Győző dohányárudájában Krzsébet királyné-tér.
Szabó László ilohányárudájában Soproni-utca.
Héviz-fürdőm
Kummet János áruházában és kölcsön-
köoyviárában Wnller Fercnené áruházában és kötesön-kőnyvtárában
= Már Amerikában Is a világhírű PfaJf varrógépeket használjak. Legújabb hir szerint ezerszámra viszik ki a varrógépgyárlmányoknak ezt a legkiválóbbikát. Kizárólagos raktár Brandl Sándor és Fia cégnél, ahol minden vevő díjmentes him-zésoklalásban részesül.
= Vegyen Radikál palkdnyirtó huskivonatot. Kapható miuden patikában és drogériában.
.. Ha Hévízre jön, ajándékait Kummcr János áiuházában vegye ineg és kölcsönkönyvlárát olvassa.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellácolt ügynökeink ul|dn is — az egész világon legjobbnak elismeri Singcr varrógépeinket. Singer varrógép részv.-uiisaság Nagykanizsa, Fő-ut 1.
= Elveszett. Egy fekete angol-begyes galamb elveszett. A nyomravezető jutalomban részesül. Cím : Király-utca 28.
— Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, tömésben és varrásban ujonnari berendezett permanens tanlolyamaina Singer-varrógép részv.-tarsaság. Figyeljen minta-készilmé-nyeinkre kirakatainkban.
= Már junius 10 én tartja a m. kir államsorsjaiék húzását a budapesti igazgatóság loltóoszlálya. Főnyeremény 200 millió, jutalom 300 millió, tehát egy sorsjeggyel 500 millió korona készpénz.is nyerhető. Ha még nincs államsorsjegye, siessen venni, darabja csak 20.000 kor.
— Schwarcz Dezsí harisnyái a teekibbak
Eladó Keszthelyen
7 szobás
kiskertben, fürdőszoba, cselédszoba stb. saját vízvezeték, villany. — Farkhoz, Balatonhoz közel. Megtekinthető naponta d. e. 11 -tői Kossuth Lajos-u. 103/b.
Ára 500 millió K. Felvilágosítást ad a helyszinén a jelenlegi lakő és levélileg a tulajdonos: Rónay Pál Zalahaláp (Tapolca).
Rádió-miisor
Junius 6 (vasárnap) Junius 7 (hétfő)
Budapest -560) Vasárnap. I). e. 9.30: Hírek, kozmetika. 10: Zenésmise a belvá-losl plebánialemptomból. Knflxt Miklós dr. pápai kamarás, érseki helynóki titkár prédikál. 12: Matiné. D. u 3: Bergengóc bácsi mesél. 4 : A Faluszövelség előadás.* 5.30: Hangverseny. 10: Jazz bánd. lUIJtl. I). c. 030,12 és d- u. 3: Itirek. közgazdaság. 4: Pedagógiai előadás, 5: Fekete Sándor dr. egyetemi tanár előadása. 6.30: Rózsahegyi Kálmán lellépte .Audiencia" parasztvigliték. Irta: Guthy S dr. 7.45 : Mailhényl Györey novellái. 8.30: Olasz operaest. 10: Kamarazene.
Bécs (531 és 5825) Vasárnap. D. e. 11 és d. u 4: Hangverseny. 6.10: Beethoven vonósnégyesek. 8: Der Frebchfltz, opera 3 (elv. ÍIIIU. D. e.ll és d.u. 4.15: Hangverseny. 5.15: Mesedélután. 8.15: Népdalest.
München (485) Vasárnap. D. e.ll: Harangjáték. 11.30: Kalonihangvcrseny. D. II. 4.15: Schrammel-lcrcell. 7: Dalest. 8: Puccini-est. 10.20-I0.S0: Harmonium-hasgverseny. lh\'l/6. D. u. 4.30: Quaitett. 7 40: Gyermekkar. 8.10 > Karinthy Frigyes novelláIának felolvasása. 810: Dalest.9.10: Mándolinhangvcrseny.
Prága (3f>8i Vasárnap. D. e. 11 : Matiné. I). u. 5-6: Sextelt. 802: Groszszin-ház: Arlekin. Hét/ó. D. u.4.30—5.30: Hangverseny. 8: Orosz népdalok. 8.30: A cseh tilmliarnionlkusok hangversenye.
Rómn (4251 Vasárnap. D. e. I 1.30—11 : Egyházi zene D. u. 6—7 : Tánczene. 9.10 : Felolvasás. 9.40: Részletek az Iris cimü operából. 10 : Asszonyoknak. Hitji. D. u. 5.30: Tánczene. 9.10: Hangverseny.
— i. ■ . ii \'."
mozi
Uránia vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Leányok az éjszakában, modern történet 7 felv. kettős főszerepben: Norma SchSrer. Rendkívül hatásos munka, élesen kidomborítja a boldog és boldogtalan leány éles kontrasztját. Magyar híradó, Fox híradó, 2 felvonásos Buster Kcaton, Coco-rajzkarikatura.
Világ ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Maciste elsó francia filmje: A fekete kancellár, kalandortörténet 8 \'elvonásban, érdekes és szórakoztató történet sok bonyodalommal és bravúrral.
Szerdán és csütörtökön az Uránia Biyerlein Ferencnek néhány év előtt világhírűvé vált katonadrámáját a Takarodót mutatja bc élvezetes német feldolgozásban.
A hévízi parkmozgó heti műsora : Junius 6 Virrasztanak a fegyverek, tengeri csata, dráma 3 felv., követi Pillotti és a foghúzás és Sicc az északi sarkon, 1—I felv. vigjáték.
Junius 8. összefort szivek, szerelmi regény 6 felv., követi Sicc* gyöngye és Liftboy mint zsoké, 2 felvonásos bozózat.
Junius 10 Graustark, regény az életből, követi Fix-Fox a lovagkorban 2 felv. és Abborák és b. neje 2 f.-lv. vígjáték.
Junius 12. Boldogság tolvaja, 3 felv. szerelmi regény, követi Romeo a strandon és Megtréfált színigazgató 2-2 felv. bohózat.
Junius 13. Bandika—Banditája.
Junius 15. Az üldözött leány, drma, követi Fix-Fox a fürdő kára és a Megbőszült anyós, bohózat.
Sass Náci haldoklik
Budapest, junius 5. Sass Náci* a magyar nótának a háboiuban megvakult, koronázatlan királya, egy bud^pegfi. szanatóriumban haldoklik
PEUGEOT!!!
Homokos és hegyes vidékükre a legjobban bevált 10—24 HP. 4—5 üléses Michelin cutilé bilton gunmival, teljes gyári felszereléssel a legmodernebb TÚRAKOCSI fényűzési adóval együtt 110,000.000 korom. K-;d\\cző llzetési féltél*.lek LANDY ISTVÁN Budapest, Országház-tér 9. szám.
ZALA! KÖZLÖNY
1926 jtinius 6.
BBAHAN BEHOZATAL
y BP.TELEFOH:182:85l
SPORTÉLET
Az országos bajnokság eldöntői
NTE—DVSC
A bajnokságok az egész országban befejeződlek s a figyelem most az országos bajnokságért folyő küzdelemre irányul, melyben a hal ke-rüleli bajnok és a budapesti bajnok vesz részt.
A mai napon a hal kerületi bajnok csap össze az elődöntők során, a budapesli bajnok FTC erővesztó és csak a csütörtöki középdöntőn lép po-rondraa szegedi meccses győztesével.
Debrecenben a keleti és délnyu-bajnok, a DVSC és az NTE mérkőzik. A három elődöntő közül ez az egyetlen, amely teljesen nyilt, annak ellenére is, hogy az idegen pálya és a bosszú ulazás fáradalma az NTE-t hedikikepeli meg. Az NTE komplelt csapatával már szombaton elutazóit Koltarits intéző és dr. Halász egyleti orvos kíséretében;
az utimenedzser lisztét Hlrschler Imre volt intéző tölli be. A meccsel Iváncsics. a legjobb magyar fulball-birő vezeli s így feltétlenül a tudás fogja eldönteni a mérkőzési.
\'Szegeden a SzAK—SzAK találkozása szerintünk a szombathelyieknél fog biztos sikert hozni. A fővárosi sportkörök a Szegedi AK-ot tippelik győztesnek, a helyi pálya és főleg a közönség buzdításának előnyéi véve ligyelembe. Bármelyik tél is győzzön, bizonyos, hogy a nyugali és déli bajnok, a két régi rivális küzdelme izgalmas lesz
Szolnokon a középmagyarországi és az északi bajnok, a SzMÁV— MVSC mérkőzésén a miskolciak a favoritok. A győzies a csütörtöki középdöntőn a debreceni meccs győztesével fog mérkőzni.
Lovasmérkőzések Kaposvárott
A Somogy-zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület junius 27-én Kaposvárott lovas-mérkőzéseket rendez
A Somogyzalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület junius 27-én Kaposvárolt lovas-mérkőzéseket rendez. A mérkőzésen a Mleosz által elismeri lovassport egyletek tagjai és tényleges katonalisztek vehetnek részt.
Nevezések Csorba Józsel ny. százados, Kaposvár címére ktlldendók.
Nevezési dlj: lovanként és versenyenként 50 000 K. Lődijazásra és az ilj. mezőgazdák számára nevezési dij nincs. Nevezési zárlat I926. junius hó 14 én 18 óráig. Lovak szállítására a kedvezményes igazolványokat a MLEOSz. lilkarsága (Budapest, Eszterházi utca 32. Nemzeti Lovarda) állítja ki. A lovak elhelyezéséről napi ár megléritése mellett Csorba Jőzsef gondoskodik. Résztvevők nevezéskor tudassák, hogy szállodában vagy magánosoknál óhajtanak lakni.
Általában három versenyző esetén 1 tiszteletdíj, ölnél 2 liszteleldij. hétnél 3 tiszteletdíj van. Kocsiszep -ségversenyben a liszteleldij a tulajdonost, oklevél és érem a hajtót illeti.
Mérkőzések: 1. Military A) kategória urlovatoknak és tiszteknek. A lovasitolt fegyvernemből származó tényleges vagy volt tényleges lisztek kivételével. Előlovaglás junius 26-án reggel S órakor 3 gyalogsági laktanyában. D. u. 4 órakor tercplovag-lás. Vasárnap délulán 2 órakor díjugratás, 4 órakor előlovaglás.
2. Lódijazás vasárnap reggel 8 órától a Turul sportpályán kizárólag
Somogy- és zalamegyei kisgazdák számára, a) Melegvérű; b) Hidegvérű 3 éven felüli anyakancák számára.
3. Vadászlovaglás falka\'ulán. Vasárnap d. e. 10 órakor. Master Somsslch Miklós, hölgyek számára kb. 400 m, urlovasok számára kb. 400 m.
4. Vadászlovak díjazása d. u. 2 órakor. Ui hölgyek és urlovasok számára sulykütönbség nélkül.
5. Foga\'szépségvets ny. Kocsisok szamara.
6. Keltes fogalu országuli verseny cc. 30 km. Urkocsisok szamára négyüléses 4 kerekű féderes kocsi.
7. Ketlesfogalu országúti verseny. Urkocsisok számára. Magántulajdonban lévő amerikai származású törzskönyvezett lovak számára. T. 8 km., négy üléses 4 kerekű féderes kocsi.
8. Kezdők dijugralása nyilvános mérkőzéseken részt nem ven lovasok és lovak részére.
9. Kezdők díjugratása nyilvános mérkőzéseken réizl nem veit lovak számára.
10. Kocsiszépségverseny. Kisgazdák számára.
11. Hölgyek di|ugralása nyilvános mérkőzéseken még részt nem veti lovasnők és levak számára.
12. Hölgyek könnyű dijugralása. Bármely korú és származású lovak részére.
— Schwarcz Dezső cégnél uri
és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
KÖZGAZDASÁG
Arankairtás permetezéssel
A lóhere és lucerna takarmánynövényekben, sőt ujabban a bükköny vele ekben is oly nagy kárt okoz egyes években az aranka, hogy ezen fontos takarmányfélék termesztése emiatt kevés hasznot hoz. Alig van olyan gazda, kinek fenti takarmánynövényei arankaval löbbé-kevésbbé fertőzve ne lennének.
Az ujpesli Chinoin gyár „Kusku-tán" permelezoszerét ajanlja az aranka irtására, mellyel (100 liier vizre 20 kgr. kuskulán) h» az arankás-lollol és környékét öntözőrózsával ellátolt kannával vagy permetezőgéppel alaposan meglocsolják, ugy az aranka elpusztul, ellenben a lóhere vagy lucerna kihajt. Miután az arankamag rendszertelenül kel, takarmá-nyos lábiáinkat gyakran ál kell vizsgálnunk s amint arankás foltot veszünk észre, a permetezési akkor kell végezni, mikor az még kis területen jelentkezik. Egy négyzetméter területre állag 1 liter permetlét elegendőnek tartanak.
Egy kgr. Kuskulán ára 40.000 korona. Beszerezhető Nagykanizsán az Ország és Widder cégnél.
Eddig az esős időjárás az aranka lejlídésére nem kedvezett, de mert az első kaszálás ulán már kis foltokban sok helyen jelentkezik, nagyon ajánlom az irtás ez ulon való végrehajtását addig, mlg a száraz idő beálltával az gyorsan terjedve nagy lerűleleken el nem pusztítja a lóherét és lucernái.
Répa kártevő elleni védekezés. Több gazda kérte már lanScsomat ez évben, hogy a répa levélzelén fellépő, levéltem (penészbogái) ellen mivel védekezzék.
Ha nagyon kis follok vannak még megiámadva, ugy a megtámadott leveleket legjobb leszedni, ponyvába gyűjteni, ugy, hogy a levéltem szél ne hulljék s a tábla szélén elégetni. Ha a levéltelüt szélhullajlják. ugy az több helyen elszaporodik. Nagyobb táblákon (ha a fertőzést kezdetén észreveszik, mikor a tetvek még nem zsugorítják össze a leveleket, mert ha ez megtörténik, a permetező lével már nem lehet a tetvekhez hozzáférni) 100 liter vízbe I kgr. dohány-lúgot és 1 kgr. kenőszappant oldunk lel s ezen szerrel a még össze nem zsugorodott leveleket ugy permetezzük, hogy a tetvek jól átázzanak.
Előreláthatólag sok kárt fog okozni ez évben is a cserebogár csimasza. Ez ellen ugy védekezhetünk, ha minden kapálás alkalmával megsemmi-silllnk minden csimaszt s ezfcnkivül a fonnyadó, leveléről könnyen felismer liclő megtámadott répa mellett a csimaszokat addig semmisítjük meg, mig az tovább mászva uj répát meg nem láma.\'.
Ürge, hörcsög gúzzal való Ir-
tása. Pár községünkben ezen kárlevők ugy elszaporodtak, hogy ily helyeken a termések veszélyeztetve vannak.
Az elmúlt évben megkisérellük a mérgezéssel való pusztításukat, de eredménytelenül. Szénkéncggel jól lehet ugyan irtani, de ahhoz ma is nehezen tudunk hozzájutni. Ujabban gázfcjlcsztőkészülék és töltény segélyével szép ciedményeket érnek el. Egy hörcsög vagy ürge-lakás gázosítása circa 1 kgr. búza árába kerül. Amely község halárában ezen kárlevő elszaporodott, olt ha az elöljáróság szükségesnek látja, forduljon a kötelező irtás elrendeléseéri az illetékes főszolgabirósághoz. Gázosítással patkány is irtható, ha nincs tűzveszélyes helyen.
TŐZSDE
A piac az egész délelőtt folyamán Qzlcltclen maradt. A hangulat a leg-napi irányzatnak megfelelően kedvező voll Érdeklődés csupán néhány játékpapir iránt mulatkozott, anélkül, hogy kötés létrejött volna.
Magyar Hitel 237.5. Osztrák Hitel 112, llaiai Bank 90, Földhitel 140. Magyar Nemied Bank 1675, Kereskedelmi Bank 755. MokUr 153, Pesti Hazai 1415, Belvárosi Takarék 27 5. Bacmatom 40. Hungária 193. UiKlIa 42. Budapesti OOz 90. Beocíini 950, K0I16 ISO, Kúszón 29J0, Satgó 372; Uri-kányi 965, Danubius 1075. Coburg 255, Rima 91, üuttmann 2I», Zalwlai 20, Déli 81. Truat 293, Nova 245, Cukor 1100. Izzó (itw, Fővárosi sOr 68, Őstermelő 180.
Zlriehl úrim
»«li 1597 00 L"*idoo 251325, Kawrclk 61675, Oi.ikI 161000 Milano 1&S5-0O, aoli.n.I 207-50 B«illn 112-90, Wien 72.95. tolla 375 00. Prága 1529 50 Badaptat 78-30, vai«4 44 :0, BnVaiaai 210 CO, Balgrád 911 50.
Termtajrtóudo
Baaa Ilii\' 75 kg-ja 435.000 -437.500. rt íj-01 440009-4-12.50 78 <z>i 442 500—145000. tíjtt, donántnll t> peal-vtnekt 76 kg.-oi 4100X>—437500, 77 k,-ja 4350il-437SM,7S«*-O\'437.500 440 000 N íg-oi 44OW0 - 442500 roaj J27.5C0-230.00C, lakanaánjáip. 240.000 - 2SO.COO, rOrirpa 280.000-315 000, aa* 267 500— 272500, lengeti 220 000 - 222 5C0. repca 600.000—610.000. Völaa 180.OOU-I35.000, lorpa 67.5\'-170.000.
Sertésvásár
PaOn\'1** 30S3 melybél eM<llanal vtnaa-
saiadl 1200 110 BlMrendS 17.503—18.009, •aedell 16500 -17C0), aiedeli kOato 15.00U
16.000. koanvh 13.000—14 000. eltó.endS Brei 15.500-16 000, náaodiccdll 150)0— 15500, angol a&ldO 17.000-19000. izalonn.
nagyban 21 C00--.-. nli 26 500-26.750,
Miliőit hul 17.000- 19.000, laali nni ■ lel ■ailfa 19 000 -21000. Az Irányzat közepes.
<!■«: Zrínyi Nyomdaipar «a Könyv-v*rr«kft<lAa BT. Narvkanlza*
KltDnA k • p ■ o • o n y I
Ó- és UJBOR
191?. évi peoaonyebor Utcrenklnt is kapható iom
REMETE, Sugár-ut 3. oxám.
AKASSZANAK FEL
minden konyhában és szobában
MIRA ragadós légyfogótj
mert a légy elronlja éleiét, megzavarja álmát.
Kapható minden jobb üzletben.
Gyártja: Herczeg Géxa vegy. gyár rt. Újpest.
1926 június 6.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
Ax apróhirdetés dl|a 10 szót* «)00 kor. A dtttszó * minden vastagabb betűből illó n6 kél szónak számíttatik. Minden további »ző dija .*>00 K. A hirdetési dlj slőre fixetendö a forgalmladó hozzAszámltásával
Kulfinlílc bútorok Jó állapotban eladók Föul 5. szám a\'ati
Csinosan butoroxott külön bejáratú utcai szoba magános uf részére azonnal kiadó VörösmMthy-utca 34. száin alatt._____
Vixvexetékek, vlxvsxstékbsron-dnzésMároyak, csövek legolcsóbban Wclscf gépgyár, Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
Legjobb minőségű külföldi koksx és kovácsszén, fasxén és darabsxén Welser gépoyár. _U63
~Olosón eltdó egy cipész (cilinder) stoppoló Kép és egy uj sertéséi Vörösmarthv-utca 27.
Oxletátadás I Cvcg- és porcellánDzlet áruval vagv anélkül. 3 szobás lakással együtt azonnal átvehető Bővebbet Skopál, Erzsébet tér 14. __I8j3
Eg%ben 3 hold príma s«ántó és rét Polyll malom téllé végén eladó Meleg István ny. rendőr. Somogyszcntmlklós. 1591
Teljes jó kaiban levó hst Qléaes „Peugeot" személyautó kedvező fizetési teltételek melleit azonnal eladó. Clm * keszthelyi llókkiadöblvalalban-
Van szerencsénk a n. é. közönségei értesíteni hogv előnyős fizetési! feltételek és lótállás mellett el-
ttí. vízvezeték, fürdőszoba,
csatornázás és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok •xorolíaétésja.ltA.ét.
Amidőn a n. é. közönség nagybeeaO mcgblzásil kérlllk, egvben a legjobb k|. szolgálisról el6rc Is biztosítva, vagyunk teljes tisztelettel
Szátsenyl István ét Társa
VliTczeUk Fclticrclfel. Kfttáb e» EsíiutcOcyl B«feodei<»l Vállalat IMj Kossuth-tér IS.
Házasság. Biztos és előnyös láisa dalml pozícióban levő harmincon" aluli less, magas llatalember nősülne Elvenné url-család leányát, kl Intelligens és esetleg zeneértő. Hozomány nem feltétel, de ha van. annál jobb. Leveleket csak szülőktől, vagy hozzátartozóktól e lap kiadóiába kérek .Komoly háza»sáí>4 Jelzéssel. Silgoru disx-
kréctó becsületszó melleit.___
Jő állapotban levó kerékpár Jutányos árban eladó Vörösmarthy-utca 49.
Elveszett csütörtök éjjel a Rozgonyl utcai tornateremtől Sugár-uton át a Horváth-féle ujjágárudálg egy női szövet ruha. Ké rem a becsületes megtalálót, hogy Illő jutalom ellenében Hegedűs bőrkereakedé sében Király-utca 21. leadni szíveskedjék
Házak, 2. 3. 4 és 5 szobás magánházak, kőztük beköltözhető lakásial. kisebb és nagyobb jövedelmező bérházak, emeletes ós üzletházak, vendéglők olcsó árban eladók. Bővebbet Dukász Miksa Nagykanizsa. Rákóczi-utca 29. sz.
ügyes szakácsnőt junius 15-ére keresek, tíellihelm, Csengery ut 20. -1850
Modern angol motorkorékpár keveset használt. Jutányosán eladó. — Pléh István, Király utca 28. 18Í8
Rózsa-utca 2 számú ház szabadkézből eladó, egy lakás azonnal elfoglalható. 1860
Mindennemű kárpitozott butoro
kat, szalon és urluoba berendezéseket sezlonokal, matracokat, valamint javltáso kat Jutányosán készít - Gerő kárpitos.
FőaMS.________.1851
Az Idény előrehaladottsága miatt az ösz szes raktáron levő áruinkat beszerzési áron alul adjuk cl. - Klein József és Testvére.. 1^5
Nagykanizsa r. t. város tanácsától. _
Birtokeladás, fSffVuSt
ftoMdld tt UIimi.I\'im), IVrímll kAit\'.llKO .ffiifihtrtok, CscrMn .» hma |A trölfi t.l\'er. Ttllittl. Iitp ointív.1, .renlKjOrnyvirl hc-fiycn 7, 5. 3 íi 1 í. 1*1 tl.l.t HÍV nílöWltOk pintével cltií érbjn eljdtfc, — Bivíb&tl: OUttASZ MIKSA Nugykoi.ziaAn, Wtkfttlt-ntc. 2S- ■:.-i .\'«ll._""
788411926.
Versenytárgyalási hirdetmény
Nagykanizsa r. t. város Tanácsától.
7701/1926.
Versenytárgyalási hirdetés.
6 ló.rés angol bonalnmotor kör-
Idiésszel. alig használt, cséptéshez, d.rá-lárhoz vagy mis gíp hallásához alkalmas, jut Anyoaián k«dvo«6 f.ttit.l.kk.l
eladó. Pit. Keszthely. Széchenyln. b._IS12
Kii..,\'. háxlkaaxt Julinyos iron kap haló. Clm a kiadóban __>8U
A város közvetlen halárában 40 hold szánló és télből Illó birtokot 1-2 holdas pareellikban Is, 4 évi résztetlizetésie eladok A szántólöld a legjobb minőségű kerülőidnek telel meg. A léi pedig kltOnó saaivaimaiha szénái telem Foglalóul 1000 négvszögolenklnt hltommllllóhalsziiezef korona lefizetése szükséges. Akinek az elsó részlet llzetésére a pénze nem volna meg, annak kölcsönben megszeltem. Tehát mindenkinek a teglobb alkalom, kltUnfi lödnek a megszenése. Minden egyéb felvllá-gnsllisl loill lőnie Nagykanizsán. Főút 3. szím alatti tngatlantoigalml l(Odii« nvujl.
Vízvezeték
szerelést, fürdőszoba
berendezéseket
jóláll&sul és
javításokat
szakszerűen
készít
SZEPESI IMRE
elon ISS. möbidoxoa
Zrínyi Miklós-utca M.
BognAr.egód azonnali belépésre felvétetik — Cxotter Jórset bognirmesternél. Btlezrán.
Birtokot keresek bélbe, vagv fl* admi nlsliaelóra óstl álvélelre. Aiénlalok esik lutatdonostól Szabó J«no> oki. gazdinak
Nagykanizsa, Nádor-utca H.__t«7
MslomaladAa. Caürnyelflld község haliriban. 7 kO/ség kllrzetének közepén illó. vlzt* és motoreló\'C berendezett. 4 Urain malom szabadkézből eltdó. — Bó-vebb értesítést ad: Szuglill Jlnos ügyvéd Letenyén. \'"-1
HAxhotyat keresek megvételre a viros területén 250-300 í ülést. A|inlatokat e lap kiadóhivatalába kérek. _ -185b Jókaiban ftvó «ongora bérbeadó. Citn
a kiadóban _ _
ló "bTzonyltvánvu Ónálló mindenes ««» kac.nA |ól fóió. kerestetik azonnsra kisebb családhoz. Megbeazé:ésl I és t« óia közöli. Clm a kiadóban.
Mélyen leszállított árakon fUrdSkidak, utSkádak a Irglobt) klvllelben kaphatók
Baksa bádogosnál. Klnlzsy-u^t._
OvAI, kör és szegletes kereteket minden szín és szélesrégben szakszerllca végei Stern üveges. Vssjtl-ulea 1719.__1470
Tfibb nagykWlzsat lakóház eUdisira van megbízásom, közöltük emeletes béréi magánházak, nagy kerttel és ken nélkül, többnyire beköltözhető lakásokkal Bővebbet Áczél Ignác Ingatlanforgalmi trwtáfa Nagykanizsán. IMllt 3. szám aUI. 1777 Eladó egy" lókarban levő « lll> Kállay tele benzinmotor 720-as csépldvel. ll.H-cb-Iwl Horváth János. Zalaíizenltializs. I. ■ I Pon\'rsyAri S\'|át lermésil W\'Onó boralmai llierenk.nl \'.UJOO K. liulzonölllteinel nagyobb icndetésnct ŐOOO koronáén állandóan árusítom. Ullnerné. Csengery-ut »>.
PAnrekftlosAnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyor-sabtiai\'i lolyőslll.M Ac*<Sl Ignic p.-ru-köl.-s9nkö:.veltlő lio.láta\'NagykanlíSÍn tő-üt J s? alatl Kény»xrrkölcsön W6t-• ényekwt vesiek."
mészáros píl mméí
Magyar-utca 95. szám alatt.
VÁGOTTFA
kopható házhoz szállítva.
Nagykanizsa r. I. város tanácsa a városi kislakásos bétház épitísével kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A kiírás tárgyát képező munkálatok a következő csoportokra oszlanak:
I. Föld, kömives és elhelyező munka.
II. Vasmunka.
III. Vasbeton munka.
IV. Műkő munka.
V. Ácsmunka.
VI. Telőfedő munka.
VII. Bádogos munka.
VIII. Padlózati munka.
IX. Asztalos, lakatos, mázoló munka.
X. Üveges munka.
XI. Ablakredőny munka.
XII. Szobafestő munka.
XIII. Cserépkályhák.
XIV. Különfélék. Ajánlatot az egyes szállítási
és munkacsoportokra külön-külön kell tenni. t
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1926. junius hó 24-én délelőtt 12 óráig a v. mér nöki hivatal iktatójába kell be nyújtani, vagy postán beküldeni. Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon délelőtt 10—12 óra között megtekinteni és az I. csoport alatlit 120.000 K, a III. alattit 60.000 K, a IX. alatlit 100.000 K. a többi csoport alattit 40 - 40.000 K, az összest együtt pedig 500.000 K árlérités vagy postautánvét ellenében beszerezni le het. A tervek nem adatnak ki.
Elkésve, távirati uton érkezeit, valamint az olyan ajánlatok, amelyek a jelen versenytárgyalási hirdetménynek, vagy a kiírási müvelet bármely pontjának nem felelnek meg, figyelembe nem vételnek.
A városi tanács. Nagykanizsán, 1926. évi má-jus hó 23 án. p0|gár,nester.
Hirdetések felvétetnek
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a városi közkórház uj gazdasági épületének kb. 230 m2 linóleum padló burkolatával kapcsolatos szállítások és munkálatokra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott cimzéssel 1926. évi junius hó 25-én délelőtt 12 óráig a V. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni. Ugyanott a kiirási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 50.000 korona ártérités vagy postautánvét ellenében beszerezni lehet.
A kiírási müveletet a Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium műszaki ügyosztályánál (Budapest, Lánchid-utc« 2.) az előző bekezdésben megállapított ártérités ellenében szintén be lehet szerezni.
Elkésve, távirati uton érkezett, valamint az olyan ajánlatok, amelyek a jelen versenytárgyalási hirdetésnek, vagy a kiirási müvelet bármely pontjának nem felelnek meg, figyelembe nem vétetnek.
A városi tanács. Nagykanizsa, 1926. évi junius hó 3 án. polgármester.
A legjobb
kerékpárok
jót.\'iir.-ls mellett, részletfizetésre
Brandl Sándor és Fia
cégnél kaphatók
Deák-lór- 2. S Tel. 12. .^J^fggga- íÜsSJSjr*\'
_ Kerékpáigiiminlk és alkatrészek a legolcsóbhun. --
_\' KerékpArJuvIló mühel? I
michelin pneu
gyári lerakat motor és kerékpár, autófelszerelések legversenyképesebben
NAGY JÓZSEF Budapest,
VI, Andrássy-ut 34. - Telefon: 21-97.
Gábor fiuinternátus
Budapest, VI.Munkác«y-u. 2l.Tel.90 00 bentlakó és bejáró, olemi és köxépiskolai tanulók részére. Eiőkésxités magónvixsflákra.
Prospektus. — SzGnldei-telep a Tátrában. —
Hirdetmény.
Sormás község volt úrbéres birtokossága a tulajdonát képező korcsmát, mészárszéket, a hozzátartozó mellékhelyiségek, kert és beltelekkel együtt 1926. október 1 -tői számított 5 évre, 1926. junius 20 án d. u. 3 órakor tartandó nyilvános-szóbeli árverésen bérbeadj.i. Kikiáltási ár: 600 pengő. Feltételek a jegvzűi hivatalban megtudhatók. ■
Sormás, 1926. junius 1-én. „„ Birtokossági elnök.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 12
A LEGJOBB
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest legds&endü, modem. esaUdl szilló]a. »
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.
Mértékeit árak! Figyelmes kiszolgálás ! Modern berendezés! Központi fűtési - Melegvlzszolgáltatás! -Farifőkl — Lltt!
A nyugati pályaudvar közelében
Ingatlanok adás-vétele.
Pénzkölcsönközwetités ingatlan bekebelezéssel. 200 holdnál na-
"b Srtokra hossza lejárain dollirl.8ic.5n. szerzek. SZIGRISZT LÁSZLÓ irodája Király-utca 38. sz.
Szőlőmoly í;sznriati«TT,v6 "^"szikíekiniélyck állal ajánlott
Ml IITI M(( szölömolyirtószer. A-a ki.ónkén\', „ALU 8 ÍM bémirntes. n 65 0U0kor. Mcg\'end.lhctő: Hadviseltek Ipari és Kereskedelmi Szövetkezeténél, Budapest, Arany Jínos-inca 18. I. 12. - .Al.-lin" vevőinknek gyári árun szállítunk I. oszt. réígilieol és rafiiaháncsol. Megbízható egyéneknek lulyiképviseletel adunk.
Fáj a lába?
Ha fáj a lába, ugy használja a már kipróbált
[OS
melyből 2-3 Ubfürdő megszünteti a sok járás, álldogálás, sportolás és egyéb megerőltetésből keletkező lábfájásokat. Megszabadítja a legmakacsabb tyúkszem és bőrkcménycdéslől.kámloriartalmá-nál fogva felfrissíti az izmokat és azonnal mfgszünteti ii»; a lábizzadást. 2 doboz ára postán a pénz előzetes beküldésével 25.000 korona, utánvéttel 8000 K-val hSbb.
Kapható minden gyógyszertárban
és drogériábon. Főraktár Bodnár Jenő gyógyszertár Budapest, VII., Dob-utca 80.
Póstán utánvét mellett. Rendelésnél hivatkozni c lapra.
14Ve HP szivógáz-lokomobil
900"1\' MÁV golyós, 1500"™ Schullliworlh
cséplő
3VJ HP
gőzlokomobil
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugar-ut 16.
cordatic
autúg ummik.
Nj^yrabcodtt HAlCftlm í> Ur»lm I MvlbM
árzuhanás
cwk ax udvarban. tlm Olí*6 Maradtkviair Budapcat, Klrály-utCA 32. Alipilva év.
(ci 16 vijry u/lön i:6oo. drUn vJfY mo«Xt V*. • joa M.Soo. »mia MfT k.n.viw o.fwd
v»ry ««*»» ISoco. ulv.mlérnS (Wb ■Imi liíírty oU Mh^lli. ptpIU-
iiúv«i 3Jooo. ni« u^vít ciicj«a UUJ-
b«n Wooo. tóUtwHtk* ö.uSayioyi* 1S.OCO. Hoím r/il.flttöimz«v«l öiooo. dupüuflM mf»Pl°*oltf nOI »iö»«l <íooo, «iupl»»i4!»i p»?ja Kt>»v-ío»« úvet 69.000. cttpp tn«roqln t«!*x>,^pons* W.ooo.
< de chlne <0 ooo. Mii
>. vlrigoi
vjtUp»p1»n ÍM ooo. «kv K.riiltuff. kit Így. « a.iullctilí Bixrxn Moooo. pohirtí.flö vigy dílítiUniJÓ O.Sooo. KWC.UM\' Jlkoo. 3 tn. Iioum Irhfillc\'.i lepedó vtgy Uhtt M«»ó»biou dmbj* W.ooo. kí«i piplinltprdG 9*oo\'>. rubkmdö ASoo. hliriílt D&i in* v.rr tíup\'íjriUí-
tot ulan Ultilag d*r»bj» M»ooo. lörid »!*}• r»J\'á; JJcOO. Iu\'itlvny«c tovlbbl UÁ
viry fírtio*pia«j6v«»rijr«4íkok mtad«o r«fo-
fadJutó Koo. Potlil r«odíl#Mk«t fctktlimífftwcn UlJ«ltönkt
PÉNZT
folyásit váltóra, fedezet melleit, átvesz magas hetikamatozásra
a békebeli Mezey Bank- és PénzváHóiizlet hileloszlálya I^udapest, IV., Magyar utca 3. (Kossuth Lijos u\'ca sarok).
Alapítva ISI2.bQn.
— Pénzügyekben azonnal d I j t a I a n felvilágosítás. — un
NAGYKANIZSA. FÓ-UT 1.
WESTEND SZÚLLÓ
Budapest, VI., Berlini tér 3.
(Nyugati pályaudvaron.) Telefon L. 920-64.
Hideg- melegvíz minden szobában.
Fürdők, Lili, Rádió. Utcai szobák ára 40.000 K-tól 70.000 koronilg.
Hosszabb tartózkodásnál engedmény.
Pongrácz Sándor
IM fgazgató.
Fegyvergyári „STEYR" kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító műhely. —
WE1NER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Föut 8
J Bazárépület.

ís
HIRDETŐ IRODA R. T.
Budapest, V. Dorottya-utca II. Teleton : Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Rfklámtervcket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezelő legalkalmasabb és legol . csobb módjait k.dolgozza.
Társházak Európa mirden jelentősebb városában.
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkiilönlegességeink
Sátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefoni 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér Főüzleti SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapja s megbízhatóságunk.
E heti reklámcikkeink i
Araink ezer keronában értendők.
Angol srövelből
divatalj........
Női nyáriruhíi.....
Selymes b\'uzujdon-
slg...........
B.osé selyem divat-
ruha .......
Fiu nyáriruha ... Férli divalöllöny Női és férfi eső-
köpenyek Féifi gyapjú felöltő ... 800 Női covercoat kabát
végig bélelt ...... 700
Tennisz-
150
150
90
250 130 600
300
nadrág
130-180
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olenbeck Károly).
66. évfolyam, 125. szám Nagykanizsa, 1926 Junius 8, kedd Ara 1800 kor*««
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
Szee»esztí»e( <1 kUMÍratal FM 5. » Xuitfcdyi &Skkla«lHY»lal: KilíllwJy-o. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Intercrtaa-trieroa: Nagykaeim 78. uím ÍWfitclfsl ára tn 30.000 koca
Nagy torna
Spártában ismerték fel .legelőször azt, hogy a nemzei halalmi és szellemi ereje a bölcsőben kezdődik és az iskolapadjain keresztül izmosodik államalkotó tényezővé. Spártában a ludat, hogy az uj nemzedék mindent, legelőször pedig fegyveres halaimat jelent, bizony vandalizmusra ragadtatta ökel és i gyermekágyból irgalmatlan kezekkel téplék ki a véznának, betegnek, nyomoréknak született gyermeket és kimondták az itiletet: az országnak csak egészséges, kardot forgatni ludó emberekre van szüksége és haljon tneg a kenyérpusztiló hasznavehetetlen. A kivilel szörnyű volt az uj generáció nevelésében, de ai elv megmaradt évezredeken keresztül.
Most, hogy a t. Házban csél-csend van, ezeknek fejtegetését sem tsrljuk érdemtelennek ezen a főhelyen. Azonban az is tagadhatatlan, hogy ennek a cikknek megírására a Klskanlzsán látott tomaünnepség Is Inspirált.
Hétszázötven gyermek produkálta magát elöltünk és mi, akik nézlűk hétszázötven 6—13 éves elemista vékonyka, de azért erős karját, önkénlelenül Spárlára gondoltunk. Spártára. ahonnan az az örök jelszó Indult világgá, hogy ép testben ép lélek, meg hogy a gyermek mindenekfelett szent, mert az én vagyok, az minden, az állam, a jövő. A gyermek pedig legyen már mint gyermek lélekben tiszta, testben erős, Isten, Haza, Király szerelő.
Nincs szükség előhozakodni a szerencsétlenséggel, mely végzetünk immár hetedik éve, nincs szűkség arra sem, hogy sajgó sebeinket érzékellen hatalmasok nak kitárjuk, de szükség van arra, hogy a gyermekei, mint egykor a spártaiak, neveljük. Nem olyan módon, de oly.in elv mellett. Mert ami akkor igaz volt, az most is Igaz, hogy a Ma gyermeke, a Holnap hőse és a ma még szűk kis mell mint dagadó izom jön számba, azon a nagy tornavlzsgán, ahol nem iapuskákkal és fakardokkal folyik majd a torna, de ölvén várme; gye sorsáért dobják el a kockái.
Öszeült a Nemzetek Szövetségének tanácsa
Huszonnégy pontban állapították meg a végleges tárgysorozatot — Nem tőrtént végleges döntés a pénzügyi ellenőrzés megszüntetéséről
Szerdán lesz a legközelebbi ülés
Budapest, junius 7
(jeniben a Népszövetség pénzagyi bizottsága szombaton kezdte meg H magyar kérdés UrgyalijSt, A plrisi sajtó síel a Magyarországra nézve dontó fontosságú pillanatokat felhasználni és különféle híresztelésekkel befolyásolni a tárgyalásokat és a közvéleményt.
Nincs végleges döntés
Budapest, junius 7. Bizonyos körökben félreérthetetlen tendenciával kolporláljik a hirl, hogy Bethlen miniszterelnöknek (Jeniben a pénz-
ügyi ellenőrzés megszüntetésére vonatkozólag tett előterjesztése nem talált elfogadásra. Ezzel szemben illetékes helyen a kővetkező felvilágosítást adták a. genfi tárgyalások eddigi menetéről:
— Eddig semmiléle olyan végleges döntés nem történi, a-r.i áilttó-Ug a pénzügyi bi-.ottság rendelkezéséről kiszivárgoit. Az még akkor sem végleges döntés, ha a velünk szembenálló ellenséges sajtó közlé6e megleleinc a w lóságnak. A Népszövetség egyik Ifiuma lém preju-dikálhat a másikrak.
A pénzügyi bizottság csak javaslatot tehet s még ha ez elutasító is, a döntés akkor is a Népszövetség tanácsát Illeti, előbb azonban keresztülmegy a javaslat a magyar albizottságon is. A pénzügyi bizottság keddig terjeszti be javaslatát
jelentés.) A Népszövetség pénzügyi bizottságának mai üléséről nem adtak ki hivatalos jelentést. Az a hir
Kedvező kilátások
Genf, juni.:s 7. Mértékadó körök-bőt vett értesülés szerint a népszövetségi tanácsban Magyarország pénzügyi kérdéseinek elintézésére kedvező kilátások vannak. A péniügyi bizottság donlése kedvező.
Genf, junius 7. (Éjszakai rádió-jelentés) Bílhlen István miniszterelnök ma délután meglátogatta Chamberlain angol külügyminisztert. Egyhangú megállapodás jött létre a pénzügyi bizottságban
Genf, junius 7. (Éjszakai rádió-
azonban erősen tartja magit, hogy vasárnap a pé&zügyi hizoltság a magyar kérdésben, mely pénzügyi el lenőrzés megszüntetését foglalja magánon, egyhangúlag jutott megállapodásra. Ez a megállapodás nem került ki a nyilvánosságra és igy csak különféle kombinációk v.-.nnak arról forgalomban.
Ma délben megkezdődött a népszövetségi tanács negyvenedik ülésszaka
Genf, |unius 7. (Éjszakai rádiójelenlés) A Nemzetek Srövclségének Tanácsa ma délelőtt egynegyed tizenkét órakor Guaianna (Uiuguay) elnöklete alatt megkezdte negyvenedik ülésszakát. Elsőnek egy bizalmas előérte-kezlet volt, melyen tulajdonképen az ülések tárgysorozatát állapították meg. Eszerint az ülések végleges napirendje 24 pontból fog állani. A főbb pontok: A különböző bizottságok cselleges javaslata a Népszövetség kibővítéséről^ az osztrák pénzügyi ellenőrzés megszüntetése, a magyar pénzügyi ellenőrzés felfüggesztése, a leszerelést előkészítő konferencia albizottságának ülésének jelentése és letárgyalása, a bolgár menekültek elhelyezésének kérdése, az orosz és örmény menekültek Ugye. A napirend megállapítása után megkezdődött a nyilvános ülésen a napirend tji~yalása. A Népszövetség Tanácsának IcgközelchM Htéic szerdán Ic.r. Ma és holnap a külön albizottságok ütéseinek.
Törvényes a betegápolási pótadókivetés
A Zalamegye kezdeményezésére megtagadott adó ügyében a közigazgatási
bíróság meghozta döntését
Budapest, junius 7. (Éjszakai rádió-jelentés.) Mint ismeretes, Zalamrgye kezdeményezésére a megyék meg-Ir g-idták a betrgSpolásI pótadó befizetését és a rendelkezést, azon a címen, hogy az nem törvényes, megfellebbezlek. Most hozott Ítéletet ebben .~.z üzyben a legfelsőbb közigazgatási bíróság és ar ugy szól, hogy a bcieg.-tpolási pótadó kivetése (örvényes. Ennek alapján a pénzügyminiszter elrendelte, liojy azok a mrgyék, melyek junius 30 ig befizetik a betegjpolH- p5tadól, azok-nik i:c n kell késedelmi kamatot fizctuiök. A póadS kulcsát a pénzügyminiszter erre az évre lOVi-ban álltpitotta meg
Megkezdték a bankjegyek felülbélyegzését
Budapest, junius 7. (Éjszakai rádió-jelentés) A Nemzeti Bink megkezdte a korona bankjegyeknek pengő értékre való felülbélyegzését. A bankjegyek két heijen lesznek felülbélyegezve, egyik helyen számmal, a másik helyen pedig betűvel.
Uj kiadatási eljárás a frankügyben
Budapest, junius 7. (Éjszakai rádlójclentis) A frank:iggyel kapcsolatban ujabb kiadatási eljárás indult Mészáros Gyula, a frankhamisítás ügyfník TöiOkországban tartózkodó vádlottja ellen.
Nemzetközi védekezés a pénzhamisítások ellen
Genf, junius 7 (Éjszakai rádió-Jelentés.) Briand fruncia miniszterelnök ma terjedelmes javaslatot nyújtott ál a Nemzetek Szövetsége titkárának a pénzhamisítások elleni nemzetközi védekezés módjairól. — Eszerint üdvös volna, ha a nemzetek egyezménnyel lépnének fel a pénzbamisi\'ások ellen, ugyanugy, mint a gyermek- és leánykereskedelem ellen.
Áradások Borsodban
Miskolc, junius 7. (Éjszakai rádió-jelenlés) Az alispáni hivatalhoz egyre érkeznek jelentések a Sajó, Hernád és Boldva veszedelmes áradásáról. Különösen a Sajó fenyegeti nagy veszéllyel az alacsonyabban fekvő vidékeket. MSr eddig is rengeteg kárt okoztak az áradó lolyók.
ZALAI KOZLONV
junius 8.
Az Iparosdalárda zászlószentelése
A nagykanizsai iparostársadalom egységének dokumentuma volt a vasárnapi ünnepségek sorozata
Nagykanizsa, Junius 7 Zászlót szentelő nagy ünnepre a hatalmas iparostábor együvétartozá-sának nagy örömére ébredt a vasárnap reggel. Az^íparosdalárda szentelte lel oly sokáig nélkülözöl! zászlaját ezen a régóta várt, régóta soksok szeretet melegével előkészített napon.
Most. láttuk csak teljes valójában azt a szoros kapcsolatot, ami a nagy krízis idejében is egységes frontban tartja iparosainkat s amelynek egyik leghathatósabb harci eszköze épen a kulturális törekvésekben, igy lóként a dalkultuszában is megnyilvánuló osztatlanság.
A felvonulás
A nagy napra az ég is kiderült s az iparossággal együtt ünnepet azt összes dalárdákon kivül a város társadalmának minden rétege. Ezalka-lomra Nagykanizsára érkezett Spiegel Szigfried soproni iparkamarai elnök, dr. Bors Dezső, az Orsz. Dalosszövetség titkára, Németh József karnagy Zalaegerszegről és Szitvássy Jolánka, a nagykanizsai Iparosdalárdának a soproni országos versenyen voll koszorus-leánya.
Délelőtt 10 órakor a Sugár-uti Jókai-ligelböl díszes felvonulásban vitték a még letakart zászlót a Roz-gonyi-utcán, Erzsébet-téren, Fő-utcán át a felsótemplom elé. A menet előtt az Iparoslanonciskolai cserkészek csinálták a helyet a felvonulásnak. A menetet a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája nyitotta meg.
Utána a Fütóliázi kézművesek, a Vasutasdalkör, a Munkásdalárda, mindegyik elnökével, karnagyával és zászlajával. A dalárdák után az Ipartestület hosszú sora, a katonazenekar, majd felvirágozott kocsiban Bazsó Józsefné zászlóanya, Sabjin Gyula dr. polgármesterrel, fehér-ruhás, virágHos"rus kisleánykák két hosszú sora-elözle meg a felszentelendő zászlót, mely mögött ötven koszorusleány vőféayeikkel, majd a védnökök haladtak. A pompás menetet az ipar\'osdalárda zárta be, valamennyien egyforma szürke kalapban.
A felsótemplom előtti téren a tábori oltár körül nagyszámú közönség várta az ünnepi aktust. A zászlóanya a polgármesterrel és a koszorúslányokkal külön emelvényen hfc lyezkedetl el, mig a dalárdák és iparosság négyszögbe fogta az oltár előtt lévő fenntartott ülőhelyeket.
A felszentelés
A felszentelés aktusát Vargha P. Teodorich plébános emelkedett hangú beszéddel vezelte be. .Az ember munkálkodásának — mondotta — a hit, remény, szeretet, legföképcn pedig ez utóbbi ad maradandó éréket. Az isten szeretetének és a
munka szeretetének eszméjét irjuk tehát a most felszentelendő zászlóra I" A szenlelés szertartása után az első szeget a plébános verte be a zászlónyélbe .Isten szeretetének és a munka szeretetének" — jelszóval.
Utána beverték zászlószögeiket: Bazsó Józsefné, Sabján Gyula dr., vitéz Horváth Qyula, Spiegel Szigfried, Szabó Lajos dr., Kenedi Imre dr., Eberhirdt Béla, Weiser János, Knortzer György, Hajdú Gyula dr., Fischl Lajos, Tholway Zsigmond dr., Rubint Károly, Csizmazia Kálmán, Kerkay József dr., Krátky István dr., Kaulman Lajos dr., Barbarils Lajos, Németh Mihály, Zalaváry Gyula, Kálmán Leó, Ofenbeck Vilmos, Németh József (Zalaegerszeg), Bazsó József, Szántó Lajos és mások, mindannyian szebbnél-szebb leimondatokkal.
Ezulán megkezdődött a tábori mise, melyet Vargha P. Teodorich dr. plébános mondott nagy papi asszisztenciával. Mise közben a katonazenekar játszott s ugyancsak ez fejezte be az ünnepi aklusl a Himnusz akkordjaival.
Az evangélikus és Izraelita
templomban Az ünnepélyes menet ezután az evangelikus templomba vonult, ahol Kádár Lajos és Horváth Olivér evangelikus lelkészek külön-külön beszédek és imádság keretében meg-áldolták a zászlót, majd ők és Kádár Lajosné beverték zászlószögeiket.
Délben egy órakor a Polgári Egyletben sok teritékes díszebéd volt.
Délután léi 4 órakor újból összeállt a délelőtti díszes menet és a zászlói a Polgári Egyletből, hol addig a szegek bevetése folyl, lekísérték az izraelita templomba. Itt az istentiszteletet Ábrámovlcs Márk főkántor nyitotta meg. a kar zsoltárt énekelt és Winkler Ernó főrabbi szép beszéd keretében megáldotta a zászlót, mire a Himnusz hangjaival ez az ünnepség itt Is végelért.
Az esti hangverseny Esle fél 9 órakor gazdag müsoru hangversenyre telt meg a Polgári Egylet nagyterme. A Z\'inyi Irodalmi és Művészeti Kör zenekara Ketting Ferenc karnagy vezénylése mellett Auber: A porticsi néma és Strauss: A cigánybáró cimü darabokat adta elő. A zenekar tökéletes összjátékával, játékának kifejező erejével, hang-festésének minden változatban tapasztalt finomságával "pompásan juttatta érvényre mindkét szerző muzsikájának legbelsőbb szépségeit is.
Az Ipartestületi Dalárda Btkhler Mór karnagy vezetésével lelkes ünnepeltelés tárgya volt. Erre minden jogcímet megszerzett a dalárda mindkét dal-srámával is, melyekből azt a meggyőződést szűrte le a publikum hozzáértő része, hogy a dsürdi di
csCséget log hozni szereplésével a jövőheli megyei dalosversenyről.
Az Irodalmi Kör vegyeskara dr. Kerkay József karnagy vezetésével ugyancsak szép sikert aratott. A kar meleg, tónusos előadása, különösen a gondosan kidolgozott piano-rész-lefekbcn, a napról-napra való haladást mutatja.
Martincsevics Ilus kedves szólótáncol lejtett mesterkéletlen graciozi-tással, Goldschmled Károlyné kellemes zongorakisérelével.
Fischer Böske énekszámai annyira megnyerték a közönség tetszését, hogy háromlzbenkelletl ráadást adnia. Meg is érdemelte a tapsok orkánját
bőven. Hajlékony mezzoszopránja nagyon jól érvényesült a választott dalokban, melyeket hangulat-aláfes-tése és tiszta kiejlése csak kellemesebbekké tettek.
A sok élvezetet szerzett hangverseny után hajnalig tartó, vidám han-gulatu láncmulatság fejezle be az iparostársadalom nagy, szép ünnepnapját.
A rendezés hatalmas munkájának szellemi irányilói Bazsó József, Büchler Mór és Garzi Pál voltak. A rendezési munkálatokban a női szabók szakosztálya fejteit ki lelkes agilitást, bevonva az iparostársadalom legjobbjait.
Teljesen eltörli a vizumot az osztrák kormány
Mindenki mzabadon utazhatik majd Ausztriába
Bécs, Junius 7
Nagy fontosságú javaslat fekszik az osztrák parlament elölt, amely — ha törvényre emelkedik — nagyban hozzá fog Járulni az idegenforgalom emeléséhez. A legnagyobb parlamenti csoport, a keresztényszocialista párt, indilványl terjesztett be, amelyben a vízumkényszer eltörlését kivánja az összes idegenekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a keresztényszocialista párt numerikus többséggel bir az osztrák parlamentben, kétség se fér hozzá, hogy a javaslatból törvény lesz, de számítanak a szociáldemokrata párt
támogatására Is, amely már régebben követelései közé iktatta a kötöttség megszüntetését. A keresztényszocialisták remélik, hogy a Ház nyári szünet előtt foglalkozni fog a vízumkényszer eltörlésével s ai újítás még a nyáron éleibe lép. így Európában Ausztria lesz az első állam, mely a vízumkényszert meg-szünteli s e téren is helyreállítja a háború előtti állapotot.
Jövendőben elegendő lesz a közönséges útlevél arra, hogy az ember épp oly akadálytalanul utazhassa keresztül-kasul Ausztriát, mini a békében.
Egy nagykanizsai iparos ünneplése
A kormányzó áltat adományozott IV. polgári érdemrendet vasárnap nyújtotta át a soproni Kamara elnöke Miltényi Sándornak Az elsü kitüntetett nagykanizsai iparos
Nagykanizsa, junlus 7
Megírtuk, hogy a kormányzó Miltényi Sándor tekintélyes és köztiszteletben álló nagykanizsai iparosnak ipari és a közélet terén kifejtett tevékenysége elismeréseül a IV. osztályú polgári érdemkeresztet adományozta.
A kitüntetés átadása meleg ünnepség közölt történt vasárnap délelőtt a városháza nagy közgyűlési termében, amely ez alkalomból teljesen megtelt a társadalom minden rétegéből való közönséggel.
A soproni Kereskedelmi és iparkamarát Spiegel Szigfrid kamarai elnök képviselte, ott voltak Sabján Gyula dr., Krátky István dr., Prack István dr., G\'azdag FeretSc, Palaskdry Péter, Eberhardl Béla, Winkler Ernő dr., Bród Tivadar dr., Kaufniann Lajos dr., Bazsó József és még számosan. Az elnöki emelvényen Spiegel kamarai elnök és Sabján polgármester közölt az ünnepelt Miltényi Sándor.
Fél 10 órakor az Ipartestületi Dalárda elénekelte a Magyar Hiszek-
egyet és ezzel megkezdődött az ünnepség.
Üdvözlő beszédek
Spiegel Szigfrid kir. kormánylő-tanácsos a soproni Kereskedelmi é» Iparkamara nevében beszél:
— Amikor a Kamara nemrégen fennállásának 75-ik évfordulóját ünnepelte, kérte a kereskedelmi minisztert, hogy tüntesse ki azt a férfiul, aki több mint negyven év óta tagja a Kamatának. A kereskedelmi miniszter elfogadta indítványát és a kormányzónak előterjesztette a IV. osztályú polgári érdemrenddel való kitüntetésre. És a kormányzó kitüntette Miltényi Sándort. A kamara 75 éves jubileumának mintegy befejező részét képezi a mai ünnepély, Miltényi Sándornak a kitüntetése. Majd felolvassa a kereskedelmi miniszter és a miniszterelnök leiratát a Kamarához, miközben a terem közönsége lelkesen éljenez.
— Miltényi Sándor mindenkor megállta a helyét az iparosvilágban, — folytatja — kilüntetéie nemcsak az ö kitüntetése, a munka megbe-
1926 junius 8
ZALAI KÖZLÖNY
csillése, de az egész iparosság ki-Itlnlelése.
Ezulán fellUzi Mlllényl mellére az érdemrendet és legmelegebben üdvözli őt.
A terem közönsége egy emberként leláll és meleg óvádóban részesili a kitantetettel. A karzaton pedig felhangzik a dalárok éneke: Él|en, éljen, éljen sokál . ..
Bazsó József ipartestületi elnök beszél ezulán.
Az első szava a köszönet és hála szava a soproni Kimara elnökéhez, aki mindenkor áldozatot hoz a nagykanizsai ipirostársadalomért. Ez az első esel, hogy Nagykanizsán egy iparost tüntetlek kl ily érdemrenddel. Szerelné, ha az egész ország ipirossága itt lenne és látná azt a férfiul, aki oly érdemeket szerzett becsületes munkájával, aki az Ipartestületnek is több Ízben elnöke volt és működése mindenkor tiszta, egyenes és becsületes volt.
Sabján Oyula dr. polgármester emelkedik ezulán szólásra és a város közönsége nevében üdvözli az ünnepeltet.
Pintarlcs Márton a nagykanizsai Ipartestület cipészipari szakosztályának elnöke a cipésziparosok nevében üdvözli a kitüntetett szaktársai MlUényi Sándor ezután kereseUen szavakban, meghatódottan mondott köszönetet a kitüntetésért a kormányzónak, a kamara elnökének és az iparostámdalomnak.
Hódoló távirat a kormányzóhoz A kamarai elnök indítványozza, hogy a diszülésból táviratilag üdvözöljék a kormányzói, a miniszterelnököt és a kereskedelmi minisztert A javaslatol éljenzéssel fogadják el Az ünnepély a Himnusz hangjai melleit ért véget.
Kiskanizsa örömünnepe
Nagykanizsai előkelőségek és nagyszámú vendégek az elemisták tornaünnepélyén — Bámulatos haladásról tettek bizonyságot a kiskanizsai polgárok gyermekei
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyem
• .Zalái Közlöny" keszthelyi fókkl.dó hivatalában, Klstáludy-utea 15. szám. Deiict Oyörgy dohányánida Kossuth Lájos-utca. Ricrsch Oyözó dohányárudájában
Erzsébet királyné-tér. Szabi László dohányárudájában Soproni-utca.
Héwix-f ürdön i
Kumtner János áruházában és kölcsön-
könyvtárában Walter Perenené áruházában és kölcsönkönyvtárba
l!!i. tűin:
i SaiHjggajgj Snéjrtg
ggjtta Mjgjgj
terápia fjös»l«iei«i. At.*í.i°MXSin kenu OStjMKlík kWiréar. r«iaa aSI
bántalmak clkn-
Oert>.lla« ve.tt.tr tSkdote.
cukor- rtomot\', .cl e» iilrbei.jí\'k "»
mt?I:£!E.°Ili-e. ».!«>; »•;«;;■
1 «ho.-«lirlum. Vl.tíSol; <« ■ S\'r",a,!:íS: l t)viUE.lHitul Sl plMpeklulMl ilolKU vfí •
Sail-lhnitalwli HhuiiMi
kffdltrilMa- .1 le.u.tAilc- Bwl.peil. III" Ar3l
SSigüaylIa
Nagykanizsa, lanlus 7
Öröm ünnepit ült tegnap Kiskanizsa polgársága és még mintha a jó Isten is kiváltságosán szerelné ezt a derék dolgos magyar népet, napsugaras egével is hozzájárult az ünnepség külső lényének emeléséhez. Igen, nagyon szereli a Mindenható a kiskanizsaiakat, mert a vetésükre sok esőt adott, de vasárnap csak messze vidékekre küldötte a nehéz, alantjáró szürke fellegeket. Miért? Miért öltözött ünnepi köntösbe Kiskanizsa vasárnap ? A gyermekeikért. Az elemi iskola diákjaikért, akiknek immár három év óta hagyományos ünnepélyes tornavizsgáját az idén, junius 6-án vasárnap délután tartották meg.
Kivonul egész Kiskanizsa Még alig három óra, de már a hevesen lelüző napon, az iskola elölti térségen hatalmas tömeg szorong. Itt van Kiskanizsa apraja-nagyja, aki csak él és mozog. Derék leven-lék tartják elkerítve a nagy térségen azt a helyei, ahoi a tornavizsga lezajlik. Az iskola melletti árnyékos részen fenntartott ülőhelyek, a notabilitások és nagykanizsai vendégek számára. A sportpályává alakított téren a kiskanizsai tanítótestület sürög forog. Filó Ferenc igazgató és Szépudvary László tornatanitó fáradhatatlanul Intézkednek és végzik az utolsó slmitásokal. Hogy a kíváncsiak ne unják magukat, a kezdésig a sormás! rezes banda megmegenged egy-egy |ó magyar nótát. Ilyen lelkesen még talán sohasem fújták.
Megérkeznek a vendégek Egymásután érkeznek meg a nagykanizsai vendégek, kiknek sorában ott van Sabjdn Oyula dr., Krdiky István dr., Király Sándor, dr. Kened! Imre, Knorlzer Oyörgy, dr. Hajdú Oyula, dr. Vargha P. Teodorich, dr. Fodor Aladár. Hattagú tiszti küldöttség Angyal őrnagy vezetésével, Brauner Lajos, Bogenrieder Frigyes, Lukács Vilmos és még sokan a nagykanizsai tanítóság és magánosok köréből. A vendégek elhelyezése után négy óra előtt már több ezer lőre rugó tömeg alkot gyürül a .pálya" körül.
A verseny megkezdődik
Elsőnek a Vasulas Dalkör adott elő egy énekszámot nagy sikerrel, majd a rezes banda rilmusos indulójára diszfelvonulást tartottak a növendékek, mintegy 750-en. Mind, mind kipirult vidám arcok és mégis komoly tekintetek. A fiukon kék trikó fehér nadrág van. Feszesen, katonáson egyszerre lépnek. A lányok is. Felvonulás után oszlopokba fejlődlek és elénekelték a Hiszekegyet. Száz, meg száz üde gyermekhang szaladl a magas ég felé a magyarok
Turul győztesei: Kele Anna—Bun-ezom Mária eldöntetlen, Magyar Júlia, Bogdán Mária, Fülöp Mária, Magasházi Mária, Benczik Erzsébet, VI. osztályosok. Urbán Oyula
Istenéhez, miközben az Iskola Iria-noni gyászfályollal bevont nemzeti lobogóját busán, de biztatón lengette meg a szél. 1
Ezután kezdetét vette a verseny. Oyors egymásutánban következtek a különböző gyakorlatok és versenyszámok. A leányok dicséreles szabadgyakorlatát a liuk labot gyakorlata váltotta fel. Diszelvonulás ulán a leányok turul versenyt rendeztek és az első, második, harmadik osztályosok birkóztak. Két csöpséget egymásnak engedlek és zsűri figyelle, hogy szabályosan megy-e a küzdelem Ez volt az ünnepség legbájosabb része. A közönség kedvtelése határtalan volL A VI. osztályosok rend és fapuskagyakorlala bámulatosan szép és precíz voll. Távolugrás, sulydobás és magasugrásban szintén szép eredményeket mutálták. Az iskola vegyes énekkar éneke után még az intézet .legjobb futója" címéit 60 m. síkfutást rendezlek, ma|d mulatságos kötélhúzás, staféta és irredenta szimbolumos gula alakitás volt, amiket a Himnusz eléneklése lejezett be.
Verseny után dr. Hajdú Gyula meleg hangú beszédben köszönte meg és fejezte ki elismerését az iskola tanítótestületének-és buzdította az ifjuságol további eredményes munkára. Filó Ferenc igazgató egyszerű keresetlen szavakban válaszolt és jóleső érzéssel köszönte meg a közönség megjelenését valamint külön nyilvános köszönetet mondott a dijak adományozásáért a kis és nagy kanizsai kereskedőknek.
Általános elismerés Ugy a megjelent előkelőségek, mint a nagyközönség a legnagyobb megelégedéssel nézte végig a versenyt és Filó Ferenc igazgatót, Szép-udvary László tomatanltót, valamint a tanítótestület többi tagjait, akiknek fáradságos munkájuk eredménye a szép verseny, őszintén melegen meg-gratulálta.
Elsők lettek az osztályok szerinti csoportokban: 30 m. sikjulás: Bogár F. és Krems-ner J. — 40 m. sikjulás: Dervalics L., Nagy Ferenc és llsics F. — 60 m. sikjulás: Marton János, Marton György, Horváth János, Parti Gy. és Sárecz F.
Az intézet legjobb futója: Sárecz Ferenc (60 m.: 9.8 mp).
Slojéla (4X60 m.) győztesei: IV. vegyes-osztály, V. a. osztály és VI. osztály. — Sulydobás: Horváth János, Premecz Oy„ Kálovics Islván (8.35 m, 3 kg.). — Magasugrás: Horváth János (113 cm.), Simoncsics J., Szentes L. — Távolugrás: Szo-kol Ferenc, Marion Oy., Boll J. Premecz Gy., Szmodics L. (3.75 cm.).
Bezárult az iparostanonc-iskola kiállítása
Nagykanizsa, junius 7 Mult számunkban a kiállított munkák kitünlclljeinek névsorát közöltük, ma azoknak a neveit tesszük közzé, akik a szabadkézi és mértani rajzban, szakirányú rajzolásban, az adott motívumokból való tervezésben stb. vezetnek. A női szabócsoportban kétségkívül Hohoss Máriáé az elsőség. Tervezései, divalfigurái komoly figyelmet érdemelnek és nagy reményekre jogosítanak, (Fekete Margitnál). Utána jön Hofjmann Annus (Klein Elzánál), rózsacsokrának kidolgozása meglepő, Kohn Olga (Kuttner Irénnél) és Kedmenec Anna (Szigriszt és Schillerné) Horváth Mária, Tőrök Mária, Németh Jolán, Mikó Duci, Stern Szidi, Noll Erzsébet, stb.
Szabadkézi és mértani általános rajznál főleg Flumbort Pál, majd Mátyás &jos, Gerócs János, Pum Ferenc, Dukai László, Zsoldos István, Henrich Józsel tanoncok tűnlek ki.
Az ipari szakrajznál a cipészek csoportjában Tiszai GyOrgy vezet, majd Andris György, Piskey László, Bödör István, Tukovlcs Lajos, Andris István, Imrei Ferenc, síb. mind dicséretes, törekvő munka. Az asztalosok szakrajzánál Szabó Sándor, Pulay Ferenc, Ludas Ferenc, Borbély B és a többi. Szobafestőknél Horváth Lajos és Kalmár József. Lálszerészeknél Neumann Vilmos (Justh cégnél). Fogászoknál Rosen-feld György az első, majd Márkus Dezső, Antalics Imre, Zakács Oy.
Majd következnek a lakatos, géplakatos, órás, villanyszerelő, rézműves, műszerész, kovács, gépészkovács, vasesztergályos csoportok rajzai, melyekről a laikus azt vélné, hogy mechanikusok munkái. Ili iaska Józsefé az elsőség. Majd Picbler István, Németh Lajos, Török György, Kolh Oyörgy, Tólh Sándor, Fenyvesi György.
Azépitőiparosok, kőművesek,ácsok, bádogosoknál Klein Ferenc, Tóber József, Szabados József, Csóka István, Czindrich László vezetnek.
A legjobbaknak minósilett kiállilók közölt a rendelkezésre álló anyagiak mérve szerint pénzjutalom került kiosztásra. A nagyon szépen sikerült kiállítás legyen buzdítás a jövő évre is.
A tanoncok munkáit szerelettel szemlélvén nem hagyhatjuk el, hogy az elismerés zászlaját meg ne hajtsuk az iparostanonciskola tanítói kara,4 igazgatója és iparosmesterek előtt, akiknek elsősorban köszönhető, hogy tanoncifjaink ily eredményi tudtak produkálni.
A kiállítás vasárnap este 7 órakor bezárult.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1926 juniut 8
Gfmnázisták hangversenye
N«QrkanlzM, junluj 7 Még az iskola padjaiban kiszaladnék a nagy ulra, még a gondtalan gyermekség apró arOmei és afxó bajai (Alszanak bújócskát a napjaik közöli gondos\' kezek máris lelkOkbe plántálták a kimért kötelességen felüli hivatások lélczésének büszke tudatát.
Oimnazisták, kicsinyek, nagyok, belük hadserege feleli görnyedezö katonái a JOvó évtizedeknek és máris többek ennél; máris mérhelellen morális eredményekkel állják helyüket az Önképzés nagy kullur-harcá-ban, ahol minden egyes előre lett lépés kötelességen felüli, uj értékeket Ictntelö munkál Jeleni •
A nagykanizsai kegyetrendi reálgimnázium ének- (< zenekara tegnap délután ónálló hangversennyel lepte meg vároionk közönségét. H«t órára zsúfolásig megteli válogatott közönséggel a gimnázium tornaterme. Az első sorokban Vass Bertalan dr. tankerületi főigazgató, báró Inkey József, Sab/án Gyula dr., vitéz Hor-rdth Gyula ezredes, Vargha P. The-odorich dr., Krátky litván dr., Szabó 1,4jot dr., Kened! Imre dr., Kdlnay Gyula dr., Wtnkler Ernő dr., Horváth Olivér, Thotway Zsigmond dr. é» mátok foglaltak helyei.
A műsort az ifjúsági énekkar ét tz ifjúsági zenekar tzámsi és Oszkó Endre hetedikesnek erős drámai ninező-tebetségre valló szavalata afkbtták.
Az ének- ét zenekar, melyeknek telke karnagyuk: dr. Kerkay József, meglepően precíz, gondot betanulásról ét minden elitmerétre érdemet ambícióról letlek tanúságot. Ne vegyük elő a partitúrákat ét ne boncoljuk rétzdkre azokat, nehogy lélek nélkül mondjunk kritikái sok lelket tanuliló munka ét leljetltmény felett. Azénekkírtzépen kiegyenlített, egyenként it tiszta tzólamal Becker Indulójának fortisti utójában étMartehner Éji dalának lehelletszertl planójában egyaránt derekatan állták helyükel. A zenekar Herold Zampa-|ának hang-örvényeiben, Marschner Vamplr|ának hatalmas fináléjában teljes östzhang-ról, gondos összetanultságról telt tanúságot. Az egyik allegroban a színezésnek, cretcendolkban a sima, -Zökkenő nélküli átmeneteknek szép ■példáját nyújtották.
A Haydn Quarlett (Tóth Károly , VII., Székely István V„ Bdder Sándor VI. o. I. és dr. Kerkay Józtel) kiváló együttesének technikai tudását ét zenei képzettségéi teljes ti-kerrel juttatta érvényre.
Zúgott a taps és sok gyerck-silv \'büszke dobogátát kapluk cserébe érle; csupa igérclet, uj\' vetések terményéi, uj álmok, uj idők teljesedés! hozó bajnalbasadásál. (bt)
NAPI HIMK
MPtREMD
Junius 8, kedd
Római katolilnu: Mcdlrd pk. Pro!e»-tins: McJJrd. IzraeliU: Szíván hó 26.
Nip kel reggel 4 éra 04 perckor, n,"igazik déluUn 7 óra M perekor.
— A megyei tiszti választások Jogerősek. A májusi megyei tiszti választások jogerőre emelkedtek, mert azokat senki nem lellebbezle meg.
— Kinevezés. Tarányi Ferenc dr. Zalantegye főispánja Grabics Anlal vármegyei irodafóliszlet Ib. iroda-igazgatóvá nevezte ki. A kitüntető kinevezés egy derék ét 28 éve szolgáló köztisztviselői érL
— Berzsenyi Dánlel nikial szülőházának emléktáblával való megjelölésére, mint megírtuk, a kaposvári Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Kör mozgalmai indilolt. Ennek az emléktáblának ünnepélyes leleplezését a Berzsenyi ctalád kívánságára az ősszel tartják meg.
— Jóváhagyott bérlet Az Országos Földbirtokrendező Biróság jóváhagyta Nóvák JánOf volt ortzág-gyüléii képvirelő, nagykanizsai lakosnak a Batthyány-Strallmann hercegi uradalommal kötött „Práler"-bérletét.
— Nőegylet! tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet szokásos leadél-utánja 10-én. csütörtökön délután 5 órai kezdetlel dr. Tuboty Gyulánénál (Szécbenyi-lér 7. tz. alatl) lesz, melyre a tagokai ét azok vendégeit szívesen látják.
= Eljegyzés. Franki Rózsi Le-lenye és Fischer Jeoó Máv. főtiszt Tapolca jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit.)
— A megyei dalosverseny ren-dezőblzottságámk kérelme. Napnap után hirek jelennek meg a zalai lapokban arról, hogy hol Itt, hol ott városok, községek, testületek ét körök a zalaegerszegi megyei dalosversenyre dijakat ajánlottak fel és szereztek be. A rendezőbizotltág őrömmel fogad minden ilyen hirt, egyúttal azonban tisztelettel kéri a nemes ajándékozókat, hogy a már beszerzett versenydíjakat vagy az ezekre szánt pénzbeli adományokat mielőbb küldjék meg a rendezóblzoltság kezeihez. A verseny napja rohamosan közeledik s a dijak megfelelő osztályozása csak ugy válhttik lehetővé, ha az összes dijak kellő Időben együtt lesznek. Mindennemű adomány e címre küldendő: Molnár Nándor igazgató-tanító Zalaegerszeg, Tültősy-ulca 22 — A III. megyei dalosverseny rendczöbizotlsdga.
— Keszthelyi elemisták Juniális*. Keszthelyen, az elemi iskola 6-án, vasárnap, jól sikerüli majálist rendezeti. A gyermekseteg nemzeti zászlók alatt vonult fel a város utcáin az erdészlak melletti kófeilőrc, alul vidám hangulatban töltötték el a napol.
— Halálozás. Wellner Zsigmond nagykanizsai betűszedő legnap dél-uttn elhunyt. A szürke ólombetűk egy katonája kidőlt a sorból, hogy 40 éves élete után a Halál szedje oda a pontot. Temetése szerdán délután 5 órakor lesz.
— Verekedés, botrényokozás és egyebek. A nagykanizsai tendőr-kapitányság kihágási osztályán Woller István mészároslegény! verekedésért 350000 korona pénzbírságra, Bárány Mihály aszlalossegédel nyilvános helyen bolrányokozásér! 500 000 koronára, Frk Ferenc henlesmeslert külföldi bejelentésínekelmulaszlásáért 125.000 koronára, Lakatos József hajcsárt, mert egy öreg kocsissal a Szarvas-udvarban összeverekedett s azl megpofozta, 250.000 kotona pénzbirságra Ítélték.
— Ma és tnlnden este a Korona kerthelyiségében LnZÁR PISTA győri clgánymOvész zenekarával hangversenyez.
— Az összmunkásság Junlállsa. Vidámságtól voll hangos vasárnap délután a laztnaki park, ahol a nagykanizsai összmunkásság tartotta ju-niálisát délután 3 órálól a késő esti órákig. A Juniálisra nagyon sokan mcnlek ki a városból és mindenki a legvidámabb hangulatban töltötte délutánját. A mulatság sikerét nagy-bin emelték a Munkásdalárda énekszámai. Az összmunkásság műkedvelői előadlak egy páros jelenetet, egy vlg|áiékot és egy bohózatot, azonkívül kuplék és más magán-txáinok szerepeltek a gazdag műsoron. A szépségverseny győztese Ofenbeck Terus, második dijat Donáth Lili, harmadik dijat Tompek Manci nyerték. A vtlágposta első diját Tompek Manci, a második dijat Donáth Lili nyerle. A szépségverseny győztese ma ette 9 órakor a Munkásdalárdától Fő-ut 5. szám alatl szerenádot kap.
— Miniszteri kOlcsOn két községnek. Murakeresztur és Kővágó-őrt községek a népjóléti minisztertől száz—tzáz milliós kölcsönt kaplak orvosi lakát építésre.
Elitéit templom tolvaj. Ker-létz József napszámost, akit telten értek a mull hónapban a bucsu-tzentlászlói templomban, bogy a perselyekből kilopkodja a pénzt, a zalaegerszegi kir. törvényszék bün-lelö tanácsa 4 havi fogházra ítélte.
— Keszthelyen színielőadást rendezett a polgári leányiskola. A Hamupipőke cimü kedves gyermek-mesét adlák elő nagy sikerrel.
— Kaposvárott vizsgáznak a zalai erdőörök. Az erdő- és vad-óri szakvizsgákat augusztus 2 án tartják meg. A Zala, Somögy, Baranya és Tolna megyeiek Kaposváron vizsgáznak. Kérvények junius 10-ig küldendők be. Előzetesen az önként jelentkezők részére |ulius 5-én díjmentes négyheti előkészítő tanfolyam kezdődik. Erre junius 20-ig kell folyamodni. Részletes felvilágosítások az illetékes erdőfelügyelőség-nél és erdőhivataloknál nyerhető.
LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kcrthelylségé-ben hangversenyez.
— Vármegyei leventeverseny.
Zalavármegye törvényhatóságának tes\'ncvclési bizottsága ez év augusztus havában Nagykanizsán megyei levente allélikai versenyt rendez. Mint a keszthelyi tudósítónk jelenti, a keszthelyi járás leventeegyesülelei már is lázasan készülnek a nagy versenyre, mert nemcsak méllóan akarják képviselni a keszthelyi színeket, hanem elsők is akarnak lenni. Körülbelül 100—150 leventével a tréning megkezdődött, az alhlélika minden ágára beneveznek, a csapatok irányítását Dr. Tanti Oyula, Ivslts Gyula, Czlglln Károty és Takács Mihály alsójjáhoki Jegyző vélték kezükbe, akikiftk személyük, szaktudásuk és sportszeretelük elég garancia ahhoz, hogy a vármegye többi járásainak az elsőség, a győzelem tekintetében meleg napokat okozzanak. Mi csak örülni tudunk e nemes versengésnek, szivünk minden melegével köszönljük mindazokat, akik e küzdelemben résztvesznek.
— Keszthelyi gazdászok hangversenye Veszprémben. A keszthelyi gazdasági akadémia Dal- és Zeneegylete szombaton este nagyarányú hangversenyt rendezett a veszprémi szinbázban. — A prologusl Schnltzer Károly, az egyesület elnöke mondotta. A gazdász-orchesler hét tzTmmal szerepelt Eckhardt Anlal zenetanár vezénylésével. Szünet alatl a praxi-banda és praxi-jazz band játszott. Miskolci Kovács Oyula melodrámáját Klempa Károly premontrei tanár zenijére Balázsy József adta elő, Ztmay Oyőzőní zongorakísére-iével. A koncerten Dinnyés Lajos konferált Veszprém zenekedvelő közönsége zsúfolásig töltötte meg a színházat és ünnepelte a magyar zenekuliura lelkes harcosait kiváló teljesítményeikért.
— Főszolgabírói hivatalok autóbeszerzése. Autók beszerzését határozta el Baranyavármegye, a főszolgabírói hivatalok részére. Fel is irlak ebben az ügyben, de a belügyminiszter nem engedilyezte ezt a tételi, azonbin megengedte, hogy a főszolgabírók saját utiátalányuk terhire beszerezhetik az aulókal. Ilyen felületekkel már nigy főbíró szerzett be autót.
— A kaposvári posta házl-szarkáját, Takács Lajosi, aki már hosszabb idő óta fosztogatta a csomagküldeményeket és akit a kétszázmilliós pénzeslevél nyomozása közben sikerült leleplezni, a kaposvári kir. törvényszék bünletólanácsa három és félévi fegyhizra ítélte. Felesége 8 hónapi börtönbüntetést kapott.
— Hossztáncversenyt rendeztek Szombathelyen, mely alkalommal öt pár két óra husz percig táncolt megállás nélkül. A táncmániás szombathelyiek nem elégednek meg ezzel az eredménnyel, hanem ujabb hossztáncversenyt rendeznek, hogy a kél óra husz perces idői megjavítsák.
— Schwarcz Dezső harisnyái a ■ legjobbak.
1926 junius 12
ZALAI KÖZLÖNY a
ldfijárás
A nagykanizsai meteorologlal nieg-llgyeló jelentése: Hétfőn a hőmérséklet: reggel 7 órakor +16-3, délután 2 ónkor +24 2, este 9 órakor +15-4.
Felhőiét: Reggel tiszta, délben erősen Iclhós, elte borult.
Szélirány: Reggel Nyugat, délben Dél, este Északnyugat.
Reggel harmat.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyelőre még változóan Iclhós, zivatarra hajló idő. késóbl. hösallycdés valószínű.
= Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LÁZÁR PISTA győri cigányművész zenekarával hangversenyez.
— A balatoni csónakázás szabályozása. Vizijármúvekre vonatkozólag a keszthelyi járás főszolga-birála rendeletei adolt ki, hogy a Balatonon csak erős, hatóságilag megvizsgált és jónak lalált, újra (esteti, a révkapitányság rendszámával és betűjével ellátolt csónakokat, ladikokat es vitorlásokat lehet használni. Bérvtlorlás hivatásos vezető nélkül csak oly egyénnek adható ki, ki a keszthelyi csónakázó és korcsolyázó egylettől vezetői igazolványt nyert A csónakdá\'enak kiszolgáló személyzete büntetlen előéletű, vendégekkel udvariasan bánni tudó egyén lehet, kiknek szolgálaluk tartama alatt szeszes italt fogyasztani nem lehet A rendelet végül a bércsónakázás díjszabásaira vonatkozólag is intézkedik.
— Ha Hévízre jSn, ajándékalt Kummer János áruházában vegye meg és kolcsönkönyvtárát olvassa.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
ij1a_i^.i<* * i*" \' \' " * *
Irodalom és művészet
Zalaország
(N. SzaM Gyufa könyvei)
Zalaországnak rejtett kincseit buvár-kodja elő N. Szabi Oyula ezerolda-lasra lervezelt, füzetenként megjelenő munkájában. Szines tollal, jóizü magyarsággal gyüjiogeti össze a nagy mfgyének eddig ismeretlenségben maradt eme könyv nélkül talán teljes felédésre ítélt emlékei! a múltból, értékeit a jelenből. Régi és még élő zalai családok levelesládáinak nagy értékekké öregedett titkai kerülnek napvilágra. Meglévő, de eddig meg nem látott szépségek ihletettsége vezeti az Író avatott tollát végig a szép Zalaország tájain, mesevilágán, hősregéktől kezdve a legszellemesebb essaykig. Érdekfeszítő N. Szabó könyvének minden írása, melyek azonban nemcsak szórakoztatnak, hanem meglanitinak bennünket ismerni ezt az áldott földet, melyet talán még senki olyan szeretettel, olyan hatalmas búvármunkával nem tárt fel a mgy-nyiivánosság számára, mini telle azt N. Szabó Oyula az ö mesierien szántó, eleven, fordulatos tollával A könyv második füzete most hagyta el a sajtói. Ugy ez, mint az első füzet több régi Kanizsái családdal kapcsolatos vonatkozási is tartalmaz. Mindkét füzei egyenként 12 000 koronáért megrendelhető kiadóhivatalunkban is.
Áztassunk „Asszonydicséret" mosóporral, utána mossunk „Szarvas" szappannal. Igy kímélhetjük a fehérneműt takaríthatunk munkát, Igy lesz a ruha Igazán kifogástalanul tiszta.
SCK ICHT- MOSÁS
SPORTÉLET
Az NTE heroikus küzdelme és pompás győzelme Debrecenben
NTE-DVSC 5:3 (2:3) — Debrecen már 3:0-ra vezetettl
Nagykanizsa, junlui 7
Pompás győzelemmel tértek haza az NTE játékosai Debrecenből. 500 kilométeres utazástól fáradtan, idegen környezetben,\' Ismeretlen pályán gyürlék le a keleti kerület bajnokát és szerezték meg ezzel a jogot arra, hogy csütörtökön Budapesten i középdöntőben játszhassanak. Wylii teljesítmény ez, amely minden dicséretei megérdemel.
Debrecen — már3:0 ra vezetett... Sorompóba állította uj pesti játékosait Szalontayt (Testvériség), Ke-viczkyt (FTC), Leopoldot (VAC) s oly játékot diktált, hogy majdnem összeroppant alatta az NTE. Leopold lövése már az első percben az NTE hálójába paltan Jámborról. Az NTE megzavarodod a hirtelen jött gólra s igy a 12. percben Szatontat, a 20. percben pedig l.eopold háromra emeli a gólok számát. Az NTE nyugalmat erőltet magára, mert látja, hogy csak az mentheti meg. A mult vasárnapi bajai meccs utolsó 20 percének őrületes iramába kezdenek és diktálják majd egy órán át, a meccs végéig... Az iram alatt megroppan Debrecen és Harangozó, Dezső, Patkó, Palkó, Harangozó kiegyenlíti, majd győztes góljai után zokogva hagyják el vesztesként a pályái, a kanizsai fiuk pedig messze idegenben örömmámorban úszva borulnak egymás nyakába.
I Oigászi küzdelem volt, soha nem látott, tragikus momentumokkal... A szív, az akarat dönlötte el a meccset. Dicséret és hála a kanizsai fiuknak, hogy mindegyikükben megvolt a lelkesedés, hogy akkor, amikor csüggedni lelt volna már okuk, a mindenre elszánt akarat kerekedett felül bennük s a debreceniek szavaival élve, hősként, oroszlánként küzdve, a szó szoros értelmében kicsikarták a győzelmei.
— Ilyen akaratot, ekkora szivet még nem láttam csapatban — mondotla a meccs bírája, Iváncslcs, aki ismét bebizonyította, hogy a legjobb magyar futballbirő.
Az NTE hétfőn esle a 10 órai gyorssal érkezeit haza, hogy szerdán délulán már Ismét elutazzék Budapestre, hol a Miskolci VSC-vel játsza a középdöntőt.
(Szegedi AK—Szombathelyi AK 2:1.) Szeged. A déli és nyugati bajnok küzdelméből a szegediek kerültek ki győztesen. A csütörtöki középdöntőn az FTC-vel játszanak Budapesten.
(Miskolci VSC—Szolnok MÁV 5:3.) Szolnok. Az északi kerület bajnoka csak nehezen tudotl győzni a középmagyarországi bajnok fölött. A csütörtöki középdöntőn az NTE-vei kerülnek össze Budapesten. Mindkét középdöntő az FTC Üllőí-uü pályáján lesz.
A kereskedelmisták tornaünnepélye
Nagyszabás., tornaverseny aZrlnyl-sportpályin - Akiket a zsürl Bí elsőknek Ítélt — Zsúfolt tribün
Nagykanizsa, |unlus 7 Teljesen zsúfolt triubllii előli tartotta vasárnap délután évzáró tornavizsgáját szép ünnepi keretben a nagykanizsai felsőkereskedelmi fiúiskola a Zrínyi sportpályán, amelyen Nagykanizsa közönségének alkalma volt meggyőződnie arról a magas fokú testnevelésről, melyben az intézet növendékeit részesili. Niessner
Stéfeiy József III. é. 2. Horváth J. I. é. 3. Pált Lajos IV. é.
A suiydobásnái: 1. Bazsó József III. é. (11 m). 2. Herczfeld (1078m) 3. Béres Oyula I. é. (1030).
Százméteres síkfutás: 1. Petermann József IV. é. (121 mp.) 2. Bazsó József III. é. 3. Horváth József 1. é.
Különösen szépek voltak a szer-gulák, a zászló, szabad és botgyakorlatok, valamint a létra és szabad-gulák. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta a derék igyekezetét.
A diszkoszvetés győztesei: 1. Béres Oyula 1. é. (28 50 m). 2. Petermann József IV. é. 3. Kiss István fi. é.
Négyszázméteres síkfutás: I. Béres Oyula I. é. (59 8 mp.) 2. Jakubecz István 111. é.
Magasugrás: 1. Jakubecz István (150 cm.) 2. Pelermann József. 3. Zakár Oyula.
Távolugrás: I. Horváth József (5 52 m.) 2. Bazsó József. 3. Kiss István.
Kardvívás: 1. Kiss István. 2. Patty József.
A futball mérkőzésnél a kereskedelmisták válogatott csapata a Zrínyi ifjúsági válogatottjaival ált kl Biró Fdlscher Béla. A meccs a Zrínyiek javára dőlt el.
Utána kiosztották a győztesek közöli az ezüsléremdijakal.
A tomaünnepély a Szózat eléneklése ulán este fél 8 órakor ért véget
Viktor tornatanár ismét tanúságot telt fejlelt testnevelési munkájának komoly eredményeiről.
Az ünnepély diszfelvonulással kezdődött. A csinos dreszben, zászlójuk alatt megérkezeti fiu-növendékek a tribün elölt felvonullak a pályára. A magyar nemzeti imádság eléneklése ulán megkezdődött a szertorna a nyújtón és korláton. Győzlek: 1.
törvényszék
(§) Szerdán lesz a nagyradal gyilkosság fótárgyalása a törvényszéken. A csupa izgalmas részleiekkel bővelkedő nagyradai gyilkosságot annak idején röviden ismertetlük. A szenzációs drámának fótárgyalása holnap, szerdán délelölt 9 órakor lesz a nagykanizsai törvényszék Mulschenbacher-büntető-tanácsa elölt. A gyilkost a fogházőrök 9 óra előtt vezetik fel a fogházból. Tekintettel a nagy érdeklődésre, a fötárgyalási elnök dr. Mut-schenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök jegyeket bocsájt ki a tárgyalóterembe való belépésre, melyek közvetlen nála, I. emeleli irodahelyiségében a mai napon ái kaphatók.
Rádió-müsor
Junius 8 (kedd)
Budapest (500) 1>. e. 11.30, 12 is d. u. 3: llirek, közgazdaság. 4.15: Uvermekdal-lok zongorakísérettel. 5: Szalonzenekar. 6.15: Szederkényi Anna [elolvasása : Anyák a vártán. 7: Operaház : Bánk bán.
Bécs 531 es 582.5) D. e. II és d. u. 4.15: Hangverseny. 7.10: Francia nyelvóra. 7.40: Angol nyelvóra. 8.15: Jóser Marx-est.
Hamburg (392 5) D. u. 4 : Szerelmi dalok. 6: Tea-hangverscny.6.55:Angol nyelvóra. 8: Dalest. 10 : Tánczene.
München (4851 D.u. 4.20: Hangverseny. 7: Zene. S.40: Der üichthaxn, vígjáték. 10.15—11: Zene.
Prága (368) D. u. 4.30—5.30: Tuvós zcp.c. li: Német leadás. 7: Az Euflen One-gin előadása a prágai nemzeti színházivá.
Róma (425) l5. u. 5.30: Tánczene. 9.10: Hangverseny.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 )uniu» 8.
MOZI
Uránia szerda-csütörtök 7 és 9 órakor: Bayerlein Ferencnek néhány év elölt viisghirtKé vált kalonadrá-máját a Takarodót mutatja be élvezetes német feldolgozásban.
közgazdaság
TŐZSDE
A mai értéftözsdén az irányzat túlnyomóan barátságos volt. A kedvező megítélés a gyengébb nyitás után a tözsdeidó második felében jutóit kifejezésre, amikor a főváros amerikai kölcsönével kapcsolatosan spekulációs vásárlások indullak meg. A szilárd irányzat olyan erősen tartotta magát, hogy a Bécsből jövő gyengébb hírek ellenére is egész zárla\'ig eltartott. Az áremelkedés a kuliszpi.\'cból indult meg és átterjedt a bányapiacra. A kuliszban a szi-lárdulás 2—6°/o-ot tesz ki, a bínya-értékekfcen 1—2%- os áremelkedések keiultek felszinre. A bankpizcon lényegesen kiugrott a Kereskedelmi Bank, javult a Pesti Hazai és Magyar Nemzeti Bank is. Barátságosak vollak a közlekedési értékek, amelyekben igen élénk üzletet bonyolítottak le. Ma is volt azonban a piacnak lanyha értéke, igy pld. a Georgia Vi.lamos, Burvasut, néhány nyomdaérték. A forgalom a kuliszban és néhány favorizált értékben élénk volt, a többiekben továbbra is csekély.
rflrlehl cárl.t
PSita 160300, London 3S1350. N----I. 516-50, BrbsMI 1610-00, Mllmo ISSS«\\ Hol\'snd 30/ 50 BtfUn "2-90. Wl<n 72.95 VcSn 375 00, Ptivi 1529 50 B.\'HÍ., 7S\'30, <000 lulnil 21000, Btipil\' 913-50.
A budapesti Tözada deviza-jegyzése
Utll-)«l 7kq-7+30 lauUtiaa ««ío-m:73
ittittiivai »♦; jj nnx> IMS-IMZ
Ca«k km. Iltl-SIK b«ll« im1-i7c41
diait iui-1m3 laluuMl mm
po.u/ MI7S-7l(7t mhmi 3113 1243
fiimtt U. <r7cs-33t5 Kor»akiz* IUW-IK20
muua»4 If- oa*»o 18\'io h7»0
Ut 2it ;co loaíox M72K44I2KI
Un 811423 ■AOaas i<aii73«
Ura NawytMk rueo JlMfl
Mlita 1 imi-17041 Mris 2IM >214
outf.mktu ICC711 ÍM Ml« 2113 ÍI20
IMa IUN. 11160 11925 U6-ta 414*24
r.>nd ri. i.\'sio imo : ÍJ-un IÍÍ4Í-II3ÖO XöwkXot- 11100 11 10
w.vu. Vartó 7100-740C
MorvlX »n. wtaa IQCS1-10111
IrMín itioottiao IbUl iil!l-iw41
Tonnéaytőwdr
8»« ü.»iv.\'76 kf-o* <-12 500-«5.000. ■ir kjoi 450.00Í 78 kí-cl
450.001.-452.500. wjífc doníntotl é» jnit-.Mfkl 76 kp.-Oí 437*500—410.000, 77 ks-.» 44Í5X—145 00". \'5 kj.oi-H5.C0P- 447.500 75 kK.oi 447.ÍOO—450 oüp ioj. 230.00c-232.5 0 \'«nim«..,í([>i 240 000 — 250.000, iválix 280.000—325.000,\' ..k 2700\' 180.000, lenjeit 225 000 - 230.000, iej™ 60J.OOO--610.000. k<Uu 180.00v-195.00a. keipe 170.000-172 500.
Sertéaváaár
r«U»ilh 1600, netybOt eu«>tl<iul vl\'tit nini, 1800 Hb. ElAendU 17 S00-18.003, utrfM 16500-17 00). tzedeli kSiío 15.00C — 16.003. konnyu 13.030—14 030. ellórendl Srcz 15500-16 000, máiodiendll 15.030-17.500. engol iaid« 17.000 -19 000 uelonm
mgyp.n21.100--.-.i»li 27 000--■—,
tabmolt hu> 17.O00-I8.000, >i«Hnnái Hl tartél 10.000 \' 0 000. Az Irányzat közepes.
Kluii- Zrínyi Nyondnlpnr ét Könz" \'l-rcik^dál RT. NarTlrinlr,\'
APROHIRDjETESEK
Ai apróhirdetés dija 10 uóig 5000 kor. A címszó s minden vastagabb betüból álló tzó két szónak síim itta tik. Minden további izó dija 500 K. A hlrdoté«i díj el«rc fizetendő a íorRaimladó hozzászámltásával
Borsajtók, exŐlÖxuxók, bogyó-xók minden nagyságban óo mln-dennomü mo*6gaz daoá g i gép elsőrendű kivitelben kaphatók Weiser J. C. Gazdasági Gépgyár, Nagykanizsa, Sugár-ut 16. 383
Különféle bátorok Jó állapotban eladók Főnt S. szám alatt
Egyben 3 hold príma sxántó és rét Potyll malom rétje végén eladó Meleg István ny. rendőr, Somogyszentmiklós. 1591
Früulcin mit láng jahrlger Praxis Reht zu Ktndern. Kanizsa 111 Hajcsár-ut 19. Sabján. 1880
Van szerencsénk a n. é. közönséget értesíteni hogy előnyös fizetési feltételek és jótállás mellett «N
mindennemű VÍZV8Z8ték,
IUI UUaZ\'lUd, rendezés.closott, csatornázás és ezzel kapcsolatos egyéb munkálalok szerelésétésjavitését.
Amidón a n. é. közönség nagybecsű megbízásit kértük, egyben a legjobb kiszolgálásról előre Is biztosítva, vágjunk teljes tisztelettel
Szécsenyl István és Társa
Vízvezeték Felszerelési. Fflrdő é» Egészségkor! Bcrcndeiíal Villalat i6-« Kossuth-tér 13.
Épület üvegezést helyben és vidéken előnyös árakon vállal Stern üveges. Vasull-utca 17/13. 1488
26 blzonyitványu Önálló mindenes bib-oonő Jól főző. kerestetik azonnalra. kisebb családhoz. Megbeszélést I és >,s4 óra között. Cim a kiadóban. 1866
Olcsón eladó egy cipész (cilinder) stoppoló gép és egy uj aertésól Vórösmarthy-utca 27. 1863
Modern angol motorkerékpár ke- !
veset használt, jutányosán eladó. —Pléh István, Király-utca 28. 1858
Ozletátadás I Üveg- és porcellánüzlct áruval vagy anélkQl. 3 szobás lakással együtt azonnal átvehető. Bővebbet Skopál, Erzsébet-tér 14. 1843
Kitűnő ktrioionyl
6- és UJBOR
1917. évi peoasnysbor Uterenklnt is kapható ic»<
REMETE, Sugár-ut B. szám.
Azonnali belépésre kerestetik szlvógáz-molor mellé olyan egyén, ki a gépész, (Utó, motorizerelési teendőkben jártas, kinek hosszabb gyakorlata van a szivógáz-motor kezelésben. Cscngery-utl Hengermalom. 1881
Egy csinosan bulorozolt szoba kiadó Arany János-utca 2\'a. alatt. -1885
Ke/estetik üzlethelyiség azonnali bc-köllozhetéssel temetkezési vállalat részérc. Clm a kiadóban. 1885
MÉSZÁROS PÍL FAKfRESKfDESE
Magyar-utca 95. szám alatt.
VÁGOTTFA
kapható házhoz szállítva.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapest legelsőrendU, modern, családi szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utoa 8.
Mérsékelt iraki Figyelmes kiszolgálás I Modern berendezési Központi Hitet! - Metegvlzszolgáltatás t -l-Ordökl — Llttt
A nyugati pályaudvar közelében
özv. Weltner Mőrné és gyermekei szomoiu szívvel jelentik, hogy szereiét- fia, illetve testvérük
folyó hó 7-én délután 2 órakor éleiének 40-ik évében elhunyt.
Temetése I. Iió 9 én, szerdán délután 5 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1926 |unius 7.
Nyugodjék békében I
Rudolf, Jenő, Teréz, Mariska, Salamon, Herraln testvérei. Margit, Stefánia sógornői. Szóbél Zsigmond sógora.
kisperkátai gazdasága
(vasutáilomls : Szolgaegyháza.
Fejérmegye) i vasútállomástól 2 km.-nyire fekvő
elsőosztályu szántóföldeket
parcelláz
kis és nagy tételekben" igen eőnyös 10 éves fizetési feltételek mellett. Bővebb felvilágosítást ad a bank központja:
Budapest, V , Ho!d-u I.
és a gazdaság vezetősége: Kisperkáta, Fejérmegye.
Haán Gyula pagykanlzMl bírósági végrehajtótól.
2801925. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi I.X. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré testi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1926. évi Pk. 4943. számú vég-zése következtében Kis Pcter és Társa zala-szentbalázsl lakos Javára Gál Miklós pacsai lakos ellen 2,000.000 és 2.500 000 kor. s jár. erejéig 1925. évi julius hó 16-án logansto* silóit kielégítési végrehajtás utján le- és lelűlfoglalt és 4,200000 koronára becsült következő Ingóságok, u. m.: Egy 2 tengelyű panvágll, I nagv lendltó vaskerék, 2 kisebb és 1 nagyobb cseresznyefa rílng és 2 gerenda nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykr.nizsal klr. járásbíróság 1925-lk évi Pk. 4934. számú végzése folytán 2,000.000 és 2,500 COO kor. tőkekövetelés, ennek 1925. évi március hó 25-ik napjától járó IVzO.o k3malal, \'/J<Vo váltó-dlj és eddig összesen 1.765.500 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig Pacsa községben számozatlan uj háznál leendő megtartására 1926. évi junius hó 18-Ik napjának délelőtti 3 <11 órája határidóül kltüzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly \'megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ar érintett Ingóságok az 1881. évi
1.X. t.-<. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés- mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bccsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is lo- és ictulíoglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t-c. 102. <j. értelmében ezek javára 1$ elrendeltetik. \'
Kell Nagykanizsán. 1926. évi junius hó
2. napján.
liaáu Gyula s. k.,
klr. jbirósági végrehajtó
IJ1 IS
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11.
Telefon: Teréz 34-41).
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklám terveket készit.
A gazdasági propaganda célhoz vc7ctő legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nicyritxonil Hölgyeim é» Uralmi
további
árzuhanás
euk az udvarban, cím Olcaó Maradtkvá*ir Butfapeti. Klráty-ntea 32- At«f*va 189S. iv. Schiflon, volU. divtt crcnMllB, iiIik« <itpp. tlrnj dilin ny«f» molllaA métert U ra .
fetfó v»w kírton d«Hn *«jpr mo*«tt ví-
ixon Míoo. angin vijy kaoavitx U.ooo, oxlotd v«gy icptiir »«lr«ml<nrO <Mb 22.090.
ilma Ubirty I8Í00. nöí uholtU vapr p«plt»-»*í*ft 33 ooo. dupU»xíl<» n6tu5v«t mindtn win-— tílílwOrke öltSnyanyá* l&ooo, Moíffl
. rrtpp mjfOflln J6.9o-». *pon£« ID^oo. <r<p«de thlnt 60 000. tzalmaziik W.ooo. vlrájoi v«tUpapl4n ISLooo, ter innltura. kit igy. t%y (irtalUrltd 6iiitnn »<t.ooo. pobirtörtí rtgy
d«lénkend6 3 8^0. töíBIkOió llíoo. 3 m. ho»t«u r«tllíllc!1 I*JXM v*ey f«Mr ÍUíxSabroM d«rjbj« ÍÖ.OOO, Wm p»p-.»nlcpe<16\'^Soon, ntbktndo 35oo, hlfflKtt nil Ing vsgy nidriz I8.9oo. doplajtaJI*-ro» tílttrt Mflllne darab] 1 SO.ooc, rövid al«4-ntdrig ttooo. lulóti&nytt 29 ooo. tovlbbí vagy ltrllgy<pJuaiöv<lm>rad(liok ialnd«a íllo-
gidlulö lton. Poalil rrndrlriv\'.et Iriillsmtrítcico telJuHOokl
Túlzsúfolt raktár folytán
önköltségi áron
alul uj famegmunkáló gépek
gyári garanciával; üzemredukció miatt használt üzemképes
SZERSZÁMGÉPEK
Iransmissióalkalrészek, (szijtárcsák, konsolok, slb.)
villanymotorok, reservoirok, kazánok gőzgépek
rendkívül olcsón
kaphatók
HERKULEIMÜVEK Rí.
BUDAPEST,
VI. Figyel8-u. 14-16.
Telefon: Lipót 908 20, 908-21.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar ís Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavcieló:
Ofcnbeck Károlyj.
68. évfolyam, 126. szám
Nagykanizsa, 1928 junlus 9, szerda
Ara 1800 koron*
POLITIKAI NAPILAP
Sicrtelltiség is kiadóhivatal Fiiul 5. Íz. Kwrlhclyi ftókkiadohivatnl: Klafaludy u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Intfmrtan-tckfon: Nagykanizsa 78. szám Elöflzetáal ára cpy hóra 30.000 korona
A termés
(bl) Míg alig szaladt kalászba a magyar mezők búzája, alig hogy zöldbeborull a csonka ország hegye-völgye, máris íegy-ver lett a termés a párisi politika kezében. A verejtékkel vetett, gondbarázdás arccal vigyázott mezők még csak gazdag Ígéretekben mutatkozó kincsét, ko-mitácsik orvul leskelődő fegyvereként fogla a magyar nemzet ellen a győztesek gyűlölettől éhes politikája.
A kenyérmag is seylocki garas lelt azoknál a kalmárlelkű győzőknél és ölyvként lesik, hány vagon bttza fut az Alföldről ki.
A magyar kormány földművelésügyi miniszterének a francia sajtó hasábjain kell nyilatkoznia a magyar termésről. A párisi boulevardokon a magyar termés hireit lesik mohó szemek és torz mosollyal olvassák, hogy lesz tele éléskamrája annak az országnak, amit hiába ítéltek halálra, boritotlak gyászba, vérbe, megpróbáltatások özönébe.
A magyar buza, a még magot sem kötött kalászok ringó tengere az európai politika súlyos tényezőjévé magasodott abban a harcban, amelynek minden fegyver jó, ha Magyarország ellen iehet felhasználni.
Csakhogy most az egyszer maga az Isten cáfoll rá a sorsunkra döntő befolyást jelentő hamis hirekre. Most az egyszer nem paragrafusokkal és nemzetközi paktumok csűr csavaros cikkelyeivel kell bizonyítanunk a magyar igazát. Most elegendő csak odamutatnunk, ki a hullámzó vetések nemsokára aranyba boruló tengerére. Elegendő meg-mutalni az utolsó falatunkra is irigy szemmel pislogó hatalmaknak a tavalyi termés még meglévő feleslegét. Elég egy könnyű számadást vetnünk az ígérkező termés pompás reményeivel.
Elég imádkoznunk, hogy az Isten őrizze a magyar mezők zsengéjét és kérni, hogy ne küldjön puszlitó veszedelmet arra a bőséges áldásra, amit az idei tavaszon két kézzel szórt sokat szenvedett népének véren szerzett, imádságos, verejtékes munkával őrzőit mezeire.
Továbbra is fenntartják Magyarországon a pénzügyi ellenőrzés rendszerét
Smith Jeremiás lejáró megbízását nem hosszabbították meg — A népszövetségi kölcsönből fennmaradó részletet nem bocsátották a magyar kormány rendelkezésére - Bethlen gróf miniszterelnök Chamberlainnél Ausztria pénzügyi ellenőrzését fel fogják függeszteni
Genf junius 8
A Népszövetség tanácsának magyar bizottsága ma délelőtt Scialoja elnöklete alatt tartott ülést. Elhatározták, hogy Smith főbiztosnak junius 30-án lejáró működését nem hosszabbítják meg, annál Is kevésbé, miután maga Smith egészségi okokból tovább nem vállalná a megbízást. Elhatározták, hogy a Népszövetség továbbra is fenntartja Magyarországon a pénzügyi ellenőrzés rendszerét. Ez a határozat egy kompromisszum, amellyel a Népszövetség pénz-ügyi bizottsága kitér egy pillanatnyi nehézség elöl. A/, ellenőrzés megszüntetésének kérdéséi egyébként visszautasítják a pénzügyi bizottsághoz. Végül elhatároztak azt Is, hogy a népszövetségi köl csönből fennmaradó nyolcvankétmillió aranykoronás részletet egyelőre nem bocsátják a magyar kormány rendelkezésére.
Bethlen Chamberlainnél
Páris, junius 8. (Éjszakai rádiójelenlés.) Sauciwein lapja, a Malin, azt jelenti, hogy Bethlen István giól magyar miniszterelnök meglátogatta Chamberlain angol külügyminiszteri és röglön ezután Chamberlain fel kereste Briand t, akivel hosszasan tárgyalt és mindenáron azon volt, hogy a magyar pénzügyi ellenőrrés felluggesztése ügyében más állásfoglalásra bírja.
A miniszterelnök tárgyalásai Scialojávai
Genf, junius 8. (Éjszakai rddió-jetentés.) Bethlen Islván gréf msgyar miniszterelnök ma meglálogalla Scia-laját, a magyar bizollság elnökét,
akivel igtn hosszú ideig szívélyesen tárgyalt és fontos megbeszéléseket folytatott.
Ausztria ellenőrzésének felfüggesztése
Genf, junius 8. (Éjszakai rádiójelentés.) A Nemzetek Szövetségének osztrák bizottsága Chamberlain angol külügyminiszter elnöklete alatt illést tartott. Chamberlain beszédében megállapította, hogy Ausztria teljesitelle a Népszövetség feltéleleit a népszövetségi kölcsön ügyében és így semmi akadálya nincs annak, jtogy a pénzügyi ellenőrzést felfüggesszék. Az ülésen melegen emlékezlek meg Zimerman főbiztos működéséről.
Az angol bányatulajdonosok és munkások között egyre élesebbek az ellentétek
Az egyezkedő tárgyalások megkezdésének nehézségei
London, junius 8 A bányatulajdonosok és a bányamunkások megbízottai ma délelőtt Ültek üsszé, hogy megkezdjek a tárgyalásokat a 38 nap óla tartó bányászsztrájk befejezése ügyében. A bányatulajdonosok a mai megbeszélésnek csupán informatív jelleget tulajdonítanak, a munkásság ellenben az egyezkedő tárgyalásokat mindenképen hivatalos mederben akarja lefolytaim és ezért ugy döntöttek, hogy
a mai ülésen a bányász-szövetség végreli íjtó bizottságának valamennyi tagja részt vesz.
A ma reggeli lapok úgyszólván kivétel nélkül továbbra is pesszimisztikusan fogjak fel a helyzetet, amely a hathetes sztrájk egész tartama alatt állandóan súlyosbodott és ma már annyira elmérgesedett, hogy igen nehéz megtalálni azt a fix pontot, amelyen az egyezkedő tárgyalásokat meg lehelne indítani.
Uj magyar-cseh gazdasági tárgyalások
Bécs, Junius 8 Beavatott körökben az a hír terjedi el, hogy a Csehország és Magyarország között egy év óta szünetelő ga?djs*gi tárgyalásokat a legközelebbi napokban újból felveszik. A tárgyalások színhelye B\'cs lesz.
Elfogadták a moszull szerződést
Konstantinápoly, junius 8. Az an-gorai nemzetgyűlés tegnap becik-kelyczte az Angliával kötölt moszuli eszményt.
Székesfehérvár küldöttsége a kultuszminiszternél
Budapest, juniu; 8 (Éjszakai rá-diójelcntés.) Ma délelőtt adta át Székesfehérvár városának küldöttsége a díszpolgári oklevelet Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszternek akit díszpolgárrá választották nemrégiben.
Brazília kilép a Népszövetségből
Newyork. junius 8. Rio de Jjnei-róból jelentik, hogy az El Gluobo cimü lap, amely a kormánynak félhivatalosa, hirt ad mai számában arról, hogy Brazília kilép a Népszövetségből. A kormány ezt az elhatározását már legközelebb hivatalosan bejelenti Genfben.
Tízmillió korona pénzbüntetésre ítéltek el egy újságírót
Budapest, juniubiróság ma Lévai Jenő újságírót, a „Pesti Nc\'p\'ó" munkatársán tízmillió korona pénzbüntetésre itélte Sáska László isa-szegi orvos megrág ilmazása miatt. A felek fellebbeztek. Gróf Bethlen Szil község díszpolgára
Sopron, junius 8 Szil község gróf Bethlen István miniszterelnököt az ország érdekében kifejtett nemzetmentő munkájáért díszpolgárává avatta. Ugyancsak díszpolgárává választotta vitéz Simon Elemér főispánt és Griger Miklós képviselőt. Szerelmi dráma Temes-várott
r 4 Temesvár, junius 8. Megrendítő szerelmi dráma játszódott le tegnap este a gyárvárosi pirkban. Dobos S,ándor 25 éves prefekturai számvevő agyontőtte kedvesét, a 28 éves Scheer Fülöpnél, azután önmagát is agyon lőtte.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 Innim 9.
Bicsérdit Debrecenben taglóval várják a mészárosok
Debrecen, junius 8. Bicsérdi Béla, a koplalás apostola, legközelebb Debrecenben akar előadást tartani. A debreceni mészárosok és vendéglősök tiltakoznak az előadás ellen és elhatározták, hogyha Bicsérdi mégis Debrecenbe jött, taglókkal felszerelve várják az állomáson.
Sikkasztó postamester
Abaujszin, Junius 8. Debrecenből titokban a postaigazgatóság egy bizottsága érkezett ide, amely rovan-csoiast tartott a postahivatalnál. Kiderült, hogy Vallay Bertalan postamester és neje két év óla állandóan hozzányúllak a hivatalos pénzhez, a feladott küldemények túlnyomó részét nem könyvelték el, hanem saját cél-\' jaikra fordították. Eddig 72 millió korona hiányt állapítottak meg.
Kétezer embert ölt meg
a szököár Milánó, junius 8. A Corriere dclla Sera rangooni jelentése szerint a
Birman-fengerparion puszliló szökőárnak összesen kélezer emberélet cselt áldozatul. Akyab városi teljesen elpusztult és a vátos 50.000 lakosa hajléktalanná vált. A bcn-szülötl lakosság körében pestis és éhség pusziit.
Életfogytiglani fegyházra itélt gyilkos házaspár
Pécs, junius 8. Bőss István so-mogyacsai lakos feleségével együtt és közösen egy kalapiccsal agyon-Ulöllék 71~éves apjunat Bőss Jánost, mert az a fiatal BSssnét szerelmével üldözte. A férli lefogta az édesapját. a felesége pedig addig vcrle fejét egy kalapáccsal, mig össze nem eseti, ,i2tán egy nagy hordót hengerítettek reá, amely halálát okozta. A törvényszék a házaspárt éleifogytiglani fegyházra ítélte. A tábla az ítéletet megerősítette.
Eltűnt newyorki gyáros
Budapest, junius 8. Fischer Jenő newyorki gyáros, aki látogatóba jött Budapestre, három nap óla;eltünt. Miveí nagyobb összeg volt nála, attól tartanak, hogy merénylet áldozata lett, azonban ez a feltevés korai volt, mert a gyáros ma előkerült.
Vasárnap lesz a megyei dalosverseny
Nagykanizsáról is sokan utaznak át Zalaegerszegre
Nagykanizsa, junlus 8
A soproni Országos Dalosverseny után Zalamegye dalosai külön versenyben sietnek áldozni a magyar dal kultuszának mint többizben jelentettük, Zalaegerszegen c hó 13-án megyei dalosversenyt rendeznek. Ez az ünnepség, ha méreteiben kisebb lesz is, mint a soproni verseny, lelkesedés dolgában nem marad a mögött, söt az arányt tekintve a kezdeményezés még nagyobb dicséretet érdemel.
A mi bunk, bánatunk a mai szomorú idók szűnni nem akaró sivárságában mindig a dalhoz menekül és abban keres vigasztalást, enyhitó balzsamot. Nemzeti nagy gyászunkban, ami még megmaradt számunkra: a dal, ami örömben, szomorúságban
Jarisch János karnagy (Szombathely), Gadl Sándor karnagy (Veszprém) és Hermann László zenedei igazgató (Oyór).
Ünnepi sorrend
A verseny színhelye Zalaegerszegen junius 13 -án, vasárnap lesz jó idö esetén a Move sportpályán, rosz idó esetén a megyeháza disztermé-ben és a Katolikus Házban. A da-losversenyról hatalmas plakátot bo-csátot ki a rendező bizottság, melyen nemcsak a városok, de az egész megye közönségét hazafias tisztelettel meghivja a versenyre.
A dalosverseny sorrendj*: Kilenc órakor bevonulás az állomásról, 9 és fél órakor felvonulás a Fő-térre, ahol a dalárdák zászlóit megkoszorúzzák. Tiz órakor tábori mise, mely alatt
elkísér bennünket egy egész életen | énekelnek az összes versenyző karokból alakított vegyeskar, az alsó-páhoki, sormási és zalabaksai dalárdák. Tizenegy órakor a dalosverseny kezdete. Ebédszünet után folytatódik a verseny. Este 8—9 óráig szerenádok a koszorús leányoknak. Este kilenc órakor díszhangverseny, majd ezután a verseny eredményének kihirdetése. Díjkiosztás.
Remélhető, hogy a dalosverseny minden tekintetben szépen fog sikerülni és azáltal a magyar dalkultu-rához jelenlös eredménnyel járul hozzá. Mint értesülünk, Nagykanizsáról is sokan vesznek részt a zalaegerszegi megyei dalosversenyen, mely végeredményben a megye dalárdáinak erőpróbája lesz.
át. Tehát érdemes ezt a kultuszt ápolni.és minden erővel fejleszteni. De érdemes azért is, mert a lélek nemesítésére szolgál és kulturális értéke felbecsülhetetlen annak a nemzetnek, melynek fiai a dalszerelők közé tartoznak.
A zsűri
A zalamegyei dalosverseny előkészítését egy erre a célra alakult külön megyei dalosverseny rendező bizottság vé^zi, mely fáradságos /utánjárással összehozta a megye minden számottevő dalárdáját.
A fő- és védnökök sorába pedig kimagasló előkelőségeket sikerült megnyerni.
Zsűri tagul felkérte az elnökség a következőket: Az Országos Dalosszövetség egy küldöttjét, Sarudy Ottótanitóképzóint. főigaz\'gató(Pápa), dr. Boldis Dezső karnagy (Pécs), Zwinz Károly karnagy (Sopron),
Fsjis toMés a MIMÉI)
Kilenc jászárokszAllási kubikos kalandjai egy kiskanlzsal korcsmában
Mikor az „Ördög" nem alszik
Nagykanizsa, Junius 8
Jó bort mérhetnek a kiskanizsal Jakabkuti-utca sarkán lévő korcsmában. Erre lehet legalább is következtetni az ott lehajlott késő esti háborúságból.
Ugy történt az eset, hogy kilenc, munkában kifáradt kubikosnak volt mig a lajbi-zsebében a mull heti kéréseiből. Jdszárokszállásiak vollak valamennyien és nem vetették meg a jóféle hegy levél. Addig addig iddogáltak, mignem felelte hangosra vált a diskurzus, sől a végén már egyik-másik féktelen jókedvében azl sem ludla, neki huzza-e a füstös a talp alá valót, avagy talán a szék perdült-e táncra alatta.
Az emelkedett hangulat közepette a vidám jókedv betetőzésem az egyik a kilenc közül — ki tudná, már melyik ? — beverte a korcsma-ablakot. A vészes üvegcsörömpölésre ott termett a korcsmáros Is és megpróbálta erélyes szavakkal helyreállítani a megbolygatott közrendet. No, hiszen I —
több sein kellett az önérzetes jász-árokízállásiaknak. Szó szól követeti, mindegyik a máslkat igyekezett túlharsogni, vészijósló pillantások röpködtek, már-ntár öklök is emelkedtek és egyik-másik ököl le is sújtott talán. Honnan, honnan sem, fejsze is került elő az egyik sarokból. A nagy kavarodásban azl sem lehel tudni, ki Tfftelle, hogyan kezelte a fejszét, — elég az hozzá, hogy Ördög Emánuel és Nagy Józscl jászárokszállási kubikusok olyan közeli is-merclségbe keveredlek a rendcsináló balta fokával, hogy még ma Is nyögnek a reáemlékezéslöl. A többiek olcsóbban szabadullak meg a köny-nyen végzetessé válható belháboru-ságból, mert szerencsére néhány józanabb ember közbevetette magát és a fejszivei együtt a háborgókat is megfékezte.
Az ügy azután a rendőrségre került, ahol az eljárás folyik az éjszaka csendjének és a békés kotcsmázók biztonságának háborgató! ellen.
Keresztény politikusok konferenciája a parlamentarizmus válságáról
A keresztény pártoknak a parlamentarizmus reformját kell mielőbb keresztDlvlnnlQk
A helybeli dalárdák és magánosok felvilágosítás megadása végeit forduljanak dr. Tholway Zsigmond postafónökhöz, mint a dalosszövetség ügyvezető elnökéhez.
Bécs, junius a Az elmúlt napokban a középeurópai pártok delegátusai konferenciát tartottak Konstanzban a keresztény politika irányelveiről.
A konferencia két legfontosabb programmpontja a parlamenlárizmus krízise és a keresztény politika viszonya a Népszövelséghez volt.
A parlamentárizmus kríziséről Afo-laja Henrik dr. tartott hosszú elő-affitet, amelynek során a volt osztrák külügyminiszter kifejtette, hogy a parlamentek számos fontos kérdésben csődöt mondtak, azonban a parlamentarizmus ellenségei ezeket a hibákat tendenciózus módon túlozzák és a legnagyobb előszeretettel általánosítanak.
Angliában, a skandináv államokban, Hollandiában és Svájcban nem lehet szó a parlamentnek válságáról. Ezzel szemben Németországban és Ausztriában nagy az clégcdellenség a parlamentnek múködésév^ szemben, azonban nem szabad elfeledni, hogy ebben a két államban a parlamentek uj berendezést jelentenek, mert 1918. elölt a német és osztrák l>arlamcntek csak a közvélemény kifejezői vollak, de nem volt befolyásuk az állam ügyeinek irányítására. Előadását azzal fejezte be, hogy igen veszélyes lenne a parlamenti-rizmust megszüntetni, mikor azt sem tudjuk, hogy voltaképen mit tegyünk helyére.
A keresztény pártoknak arra kell
törekedniök, hogy a parlamentárizmus relormját keresztül vigyék.
A volt osztrák külügyminiszter előadására Rőber dr., a svájci keresztény-konzervatív párt tgyik vezetője válaszolt és a svájci politika berendezését ismertette. A svájci demokrácia évszázados tradíciókkal rendelkezik és ezért a radikálizmus-nak nincsen talaja. Svájcban minden fontos kérdésben népszavazás dönt. Ez a rendszer,fagyon bevált, amit az is mulat, hogy a legutóbbi va-gyoneladási népszavazásnál a polgári javaslat 772.000 szavalot kapott a szociálislák 109.000 szavazatával szemben. A jelenlegi átmeneti idők kihalnak a parlamentárízmusra is, azonban mihelyt az általános európai válság elmúlik, a parlamentnek funkciója is visszatér a régi mederbe.
A konferencia második napján a Népszövetség körül forgott a vila. A szónokok kifejtették, hogy a keresztény politika bizalommai tekint a Népszövetség jövője elé, kívánatos azonhan, hogy a kormányok szakítsanak a titkos diplomáciával és kövessék Svájc példáját, amely ínég a népszövetségi delegátusok instrukcióit is nyilvánosságra hozza.
A konferencián az osztrák keresz-tényszocialisla párt, a bajor néppárt, a német centrum és a svájci keresz-tény-konzervativ-párt delegátusai elhatározták, hogy a keresztény politika irányelveinek megbeszélésére minden évben konferenciára jönnek össze.
1926 Junius 9
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
Gombamérgezés két halottal
Egy gyeneqdiási özvegy asszony ós leánya áldozatául estek a mérges gombának - Egy hároméves gyermek maradt életben a szerencsétlen családból
Keszthely, Junius 8 (Sa|át tudOsiliinklOl)
Özvegy Fárő Anlalné szül. Porkoláb Teréz gyenesdiási földműves asz-szony, valamin! Miria nevű 13 éves leánykája gombát mculek szedni a község mellett elterülő erdőbe. — Talállak Is szép fehér szinti gombát, amely egészségesnek látszott éss;ed-tek belőle egy jőkora csomói.
Ouhon megétkezve, Fáróné öreg édesanyja nyomban megliszliiulia a gombái és vacsorál késziletl belőle, amit jóiztlcn elfogyasztottak.
Azonban másnap ugy Fáróné, mint leánykája erős fejfájásról kezdtek panaszkodni, majd annyira rosszul lellek, hogy hozzátartozóik Neumann Miksa dr. keszthelyi orvosért küldtek, aki mindkettőnél gombamérge zést állapított meg és gyomormosást
alkalmazott. Azonban hiába volt minden orvosi beavatkozás, özv. Fáróné másnap nagy kinok kózölt meghall. Leánykája egy nappal élte lul édesanyját.
Az cselről azonnal jelentési letlek a kcszlhelyi főszolgabiróságnak, mely a rendőri hullaszemléből kélséglcle-nlll megállapította a gombamégezésl.
A nagykanizsai kir. ügyészség megadta az engedélyt a kél halott eltemettetésére.
Özv. Fáró Antalnál és 13 éves kis leányát — a mérges gombacvés áldozatait — tegnap temették cl nagy részvél mellett Gyenesdiáson. A szerencsétlen Özvegyasszonynak egyetlen gyermeke maradi éleiben, egy most már teljesen árva, három éves fiúcska.
faJnifl nfirtflfl faion — Alkatio! fi n
Nagykanizsa, Junius S Még messze vagyunk a szürettől és mégis alig van hét, amelyen ne (Oriénne ittasságból eredő késelés, amely a legtöbb esetben kórházzal, a lettesre nézve pedig fogházzal végződik.
Igy vasárnap Tótszerdahely községben egy jobb földművesekből álló társaság vígan mulatott a kuglizó-ban. Fogyott a bor literje a másik után. Az emberek arca kipirosodott, a kedélyek nekihevffllek és puskaporos lelt a levegő.
Ebben a borközi hangulatban, amely annyi átkos cselekedetnek szülője és tengernyi köny előidézője, gyalázó kifejezést használt a társasággal szemben Lukács Vilmos szerdahelyi polgár, ami még Jobban lángra lobbantotta a kedélyekcl. — Lukács folytatta agrcsszivilásál és
ebben egészen a tettlegességig ment.
A társaságnak elfogyott a türelme és neki mentek a békétlenkedő embernek. Sőt Szalal Iván lólszerda-hclyl földműves kést rántott elő és azl vagy öt-hslszor Lukács Vilmos hátába márlolta, ugy, hogy az véresen összeesett.
Lukács Vilmost súlyos sérüléseivel beszáililollák a nagykanizsai közkórházba, ahol nyomban ápolás alá vélték és sebeit összevarrták.
A lelenyei csendőrség a bicskázás ügyében nyomban megindította a nyomozást és jelentést lett az esetről a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
Almássy Gyula dr. kir. törvényszéki vizsgálóbíró tegnap délután kiszállt a közkórházba, hogy a súlyosan sérüli Lukács Vilmost kihallgassa.
Lukács állapota rendkívül súlyos.
Egykis varrónő a nagykanizsai kir. ügyészség fogházában
Liaxlk Júlia baroat leányro naoykanlsaai aaeropléao — Pár hota saabaduit a foghúabdl OdíbbilloN a ruhának szánt sx«»ottsl
sértette a nagykanizsai rendőrkapitányságra, ahol letartózlalták és tegnap átvitték az ügyészség fogházába.
Most azlán clmélkedhetik Liszlk Júlia arról, hogy .semmi sem uj a nap alatt" és arról is, hogy a kund-schaflról sem illendő löbb bórt lenyúzni, mint amennyit egy rókáról enged meg az öreg, de lelettc igaz közmondás.
Egy asszony titokzatos halála
A nagykanizsai kir. törvényszék vizsgálóbírója kiszállt Pacsára A meghalt asszony holttestét fcl-boncolták — A csendőrség egy 60 éves asszonyt letartóztatott
Nagykanizsa, Junius 8
Titokzatos haláleset ügyében nyomoz a pacsai csendőrség. Pacsalül-tős községben tegnapelőtt hirtelenül elhunyt Dancsák Józsefné 33 éves földműves asszony. A haloftkémi teendőket végző orvos gyanúsnak találta az asszony halálának körülményeit és aboeli nézetének adott kifejezést, hogy alapos a gyanú, hogy az elhunyt asszony az anyai örömök tiltott megakadályozásának áldozata. Halála valószínűleg meg nem engcdell beavatkozás folytán állolt be és igy jelentést tesz az esetről a pacsai csendörőrsnek.
A pacsai csendőrség a titokzatos halálesetről nyomban értesítette a nagykanizsai ügyészségei, amely az elhunyt asszony leslének felbonco-lását indítványozta, hogy Dancsák Józsefné halálának okát minden kétséget kizáró módon meglehessen állapítani.
A nagykanizsai kir. törvényszék részéről tegnap délután Pacsára kiszállt Almássy Gyula dr. törvényszéki vizsgálóbíró, Schwartz Károly dr. törvényszéki orvos és dr. Lukács törvényszéki jegyző, hogy a bullát felboncolják és a vizsgálatot a helyszínen megejtsék.
A boncolás és helyszíni vizsgálat eredményeként a pacsai csendőrség még a tegnapi nap folyamán letartóztatta Kovács Balog lstvánnészül. Hcrmann Katalin 60 éves pacsattlt-lösi asszonyt, akit ma reggel átadtak a nagykanizsai kir. ügyészség fogházának.
Kovács Balog Istvánnét holnap hallgalja ki a törvényszék vizsgálóbírója.
■APIREMD
Junius 9, szerda
KómaJ katolikus: Prím., l-\'clixe. Pro-\' teaUns: l élií. Izraelita: Szivan hó 27.
Nap kel reggel 4 ón 03 perckor, nyugszik délután 7 óra 55 perckor.
Salamon Béla és társulata vendégjátéka a Polgári Egyletben nagytermében este !) órakor.
Mozi. Uránia: Takarodó, Baycrleln Ferenc világhírű kalonadrimája. Előadások este 7 éa 9 órakor.
Nagykanizsa. |unlus 8 Alig egy két hete, hogy Úszik Júlia 21 éves barcsi varróleány kiszabadult a nagykanizsai ügyészség fogházából, hol különféle csalásuk mialt látták vendégül, — máiis újra a barc6i leányzóról szól a krónika.
Liszik Júlia ugyanis mint varrónő g/akian tartózkodott Nagykanizsán, ahol több családnál dolgozott hnsz-szabb rövidebb ideig. Kiszabadulása mán újból felkereste nsp.ytanils,i kuudschalljaii és munkát vállait azok-
| nál. Most aztán megint rájárt a rud Liszik Juliára. Egyik nagykanizsai házban, aiiol női tuhafélékcl varrt, nagyobb mennyiséit! ruhaszövet eltűnt. Minthogy az elltlnés ideje pontosan összeesett az ő munkaidejével, a gyanú feléje terelődött és megtették ellene a feljelentést.
Csakhogy a szövet N eltűnésével cgvütt elpárolgóit Nagykanizsáról Ll-F.:ik Júlia is. A rendőrség érintke-:,\'■>!-€ lépett a barcsi csendőrórssel, amely a leányi öiizelbc vette, álki-
Kőzigazgatásl „választások" a megszállt Erdélyben
Bukarest, junius S (Éjszakai rádió-jelentés) A megyei közigazgatási választások Hunyadmegyében véres összeütközésekké fajullak. Egy kapitány autóját neki vezette a tömegnek, mire a feldühödött emberek felborították a kocsit. Erre a kapi-lány a katonaságnak Itlzet vezényeli. Három ember meghall, ölen súlyosan megsebesítitek, számosan pedig könnyebb lövéseket kaplak.
— A polgármester az ember-védelmi kiállításon. Dr. Sabján Gyula polgármester csűlörtököu Budapestre utazik, ahol megtekinti az embervédelmi kiállítást.
— P. Buttykay Antal Rómába utazott. P. Buttykay Antal, az országos birO szentferencrendi hitszónok,római rendi kormánytanácsos, aki betegsége miatt hosszabb időt Magyar-országon töltött, tegnap é||el Nagykanizsán ál visszautazott Rómába.
—- Uj nagykanizsai telekkönyv-vezetők. Az igazságűgyminiszter Ágh Gyula nagykanizsai kir. törvényszéki irodatiszlet és Brassdnyl Gyula soproni kir. ügyészségi irodatisztet a nagykanizsai kir. járásbírósághoz telekkönyvvczctővé nevezte ki.
— A megye dijai a dalosvcr-senyre. Zalavármegye a megyei da-losversenyre két ezüst serleget vásárolt, melyet az első dijak között fognak kiadni.
— Harangszentelés Zákányban. Vasárnap nagy ünnepség keretében szentelte fel a két uj harangot Csóthl Géza murakereszturi apát a megyéspüspök képviseletében. Az apát a szentelés ulán ünnepi beszédet mondott és nagy asszisztenciával tábori misét celebrált. A környékből lemér-dek nép volt jelen. Olt volt a gróf Zichy és gróf Somsslch csalid és a környékbeli intelligencia teljes számmal. A fáradhatatlan gróf Zichy Ödönné személyesen\'vezette és ellenőrizte a diadalkapuk és oltár díszítését és részt vett a harangok ünnepélyes felkisérésében a vatuli állomásról. A gróf Zichy család gazdatisztje vezette a bandétiumol, amelyben az ifjú Aladár grói is rtf-ct vett. Az ünnepség oly nagy hatással voll a közönségie, hogy az uj harangok meghúzása ulán csak a késő dél-utíni órákban kezdett oszladozni.
— Hivatalvl/sgálat. Eöry-SziM Jenő dr. kúriai biró, a nagykanizsai törvényszék elnöke nta Letenyére ulazik, hogy az oltani kir. jár.tsbiió-ság ügymenetét felülvizsgálj\'.
— Úrasszonyok Mária Kongregációjának tisztújító közgyűlése. Ma, szerda délután 5 órakor tartja rendes évi és tisztújító közgyűlését a nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációja dr. Pichter P. Emil prézes elnöklete alalt a plébánia kongregációs lerm\'-ben. A?, összes tagok pontos megjelenése kéteuh.
ZALAI KÖZLÖNY
19t» janim 9.
— Nyomdász-temetés. A bétfón délután elhunyt Weltntr Zsigmond betűszedő lemclése nem délulán 5, hanem 6 órakor lesz.
— A törvényhatóság elismerése levente-oktatóknak. Zalamegye törvényhatósági Testnevelési Bizottsága a teslnevelé; és leventeintézméuyek terén elért eredményes munkálkodá-dásuk elismeréséül köszönetét fejezte ki a sUmegi járásban: Szilágyi Dezső |. főszolgabírónak, mkula Szigfrid dr. j. szolgabírónak, Fehér Dénes Sümeg község főjegyzőjének, Polczer Imre jegyzőnek (SUmeg), Bodó István (Káptalanfa), Matus Kálmán (Mihályfa), Pintér József dr. (Gógán-la), Grassanovia Olló (Ukk), Mari-novks Ferenc (Sümeg), Nagy István (Sümegcsehi), Kákossy Oyőző (Kis-görbő) körjegyzőknek és Gyömörey Sándor ukki földbirtokosnak.
— Igazolvány kedvezményes utazásra az embervédelml kiállításra. A budapesti embervédelmi kiállításhoz vasúti kedvezményes utazáshoz jogosító igazolványok a Nagykanizsai Takarékpénztárnál kaphatók.
= Salamon Béla és társulatának vendégjátéka a Polgári Egylet kert-helyisegében ma és holnap este pontosan 9 órakor kezdődik. Jegyek Szerbnél 25,35és 40.000 K-ás árban. \'
— Egzotikus világjárók Nagykanizsán. Kél törökösen tarka mezbe bujtatott, hatalmas revolvertáskákkal, cifra fezzel és a mellükön csilingelő megszámlálhatatlan érmekkel felszerelt világjáró bámulására szaladt ösz-sze a legnap délelőtti utcai közönség Nagykanizsán. A különös utasok, két magyar fiu,. világkörüli ut-jukban, melyet már évekkel ezelőtt kezdtek meg, most érkeztek vissza Magyarországra.
— Műkedvelő színielőadás Sáncon. Az elmúlt vasárnap szépen sikerült műkedvelő színielőadást rendezett a sánci ifjúság elesett hősei emlékoszlopa javára a közkedvelt Szépilona vendéglő árnyas udvarán. Az előadás ugy anyagilag, mint erkölcsileg a legjobban sikerült. Ez-alkalommal Vojkovics Ferenc 1 millió koronát fizetett felül, melyért ezúton is köszönetet mond a rendeiőség.
— A püspöki kar Bt évre emelte a szemináriumok tanulmányi Idejét Az idei tavaszi püspöki konferencia halározütban kimondotta, hogy a papság alaposabb teológiai kiképzése céljából az^aiwstoli szentszék kívánságának megfelelően a szemináriumi filozófiai és teológiai tanul mányok idejét a jövő tanévtől kezdődően négy évről öt évre emeli fel.
Figyelem! Nem reklám! Valóság! Figyelem!
Vételkénysm nélkül tekintse meg „Tulipán" áruházamat! Üzletemet kibővítettem és raktáron tarlom a legkényesebb igényeket is kielégilö árukat I
Francia batiszt minden színben............... mlr. K 14.800
I" mosott chiffon ..... .................. » \'■ £ 14.600
140 cm. széles csipke-függöny ............ mtr. K J7.UUU
Ingzep\'.iirek 18 000 K-lói, I\' llanell diványtakaró 128 000K-IÓ1 felfelé! A nálam létező Összes cikkek olcsóbbak, mint bárhol I
Tisztelettel KRÁMER ZOLTÁN
IM0 „Tulipán" áruhii, a húspiaccal szemben !
— Rosszul megy Alapléknak Zalaegerszegen. Alapi Nándoi Országos Kamara Színháza, mint mrg-irtuk, Nagykanizsáról Zalaegerszegre ment, ahol az első előadások után most a közönség ugyanugy viselkedik a színházzal szemben, mint Nagykanizsán tette. Alapi a rossz szinbázmenetelre való tekintettel azt kérte a várostól, hogy a vigalmi adót és a világítási dijai ergedjék el.
— Medárd napja tegnap voll és szomorúan jelenthetjük, hogy a kritikus nap nem múlott el eső nélkfll, amitől ilyenképen a népszokás azt állilja, hogy ha eső van Medárd napján, akkor negyven napig esni fog. Tehát tegnap eseit és ezt jó lesz meggondolni minden nyaralni vágyónak. Negyven nap testvérek közt is majd egy és lét hónap és ez alatt — ha csak két csepp is — mindennap lesz eső...
Tennls-sporthoz ütök, l/a német dupla-hurozással 310.000 korona labdák, cipők, tennisOtők hu-rozása, olcsó sport- és torna-cipók Szabó Antal sportüzlctében.
— Levcnte-flnnep Letenyén. Levente-ünnepélyt rendeznek Péter-Pál napján a letenyei leventék. Ez alkalommal szentelik fel a levente egyesület zászlaját is.
— Pápa és Hévíz kőzött autóbusz-közlekedést állit be a Máv. Julius elsejétől a Máv. Pápa—Devc-cser—Tapolca—Hévíz között autóbuszt állit be. Ezáltal a hires gyógyfürdő forgalma még inkább fel fog lendülni, mert ezeknek a helyeknek eddig nem volt közvetlen összeköttetésük a balatoni part eme kiváló fürdőjével.
—• Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LhZÁR PISTA győri cigánymQvész zenekarával hangversenyez.
— Mércgkeverők Dgye a pécsi kir. Táblán. Annak idején nagy port vert fel a somogymegyei somogy-döröcskei méregkeverőknek, Ritái Józsefnek és menyasszony-jelöltjének, Muth Katalinnak méregkeverési Ugye. A két elvetemült embtr, hogy a leány szüleinek vagyonához hamarabb hozzájusson, azt a tervet eszelte ki, hogy a leány családját méreggel kiirtják. A legény mérges bogyókat adott át a leánynak és rávette, hogy azzal pusztítsa ki családját. A leány meg is kezdte a családirlást testvérén, aki csakugyan kiszenvedett. A többi családtagokra nem került a sor, mert időközben- a legényt- és leányt letartóztatták és a kaposvári kir. törvényszék Riedl Józsefet életfogytig lartó fegyházra, a leányt pedig 15 évi fegyházra ítélte. Az elitéltek enyhítésért fellebbeztek a pécsi kir. Táblához, ahol most tartottak ügyükben tárgyalási, azonban Ítéletet nem hoztak, mert a tárgyalást a bizonyítás kiegészítése végett elnapolták.
~ Ma és minden este a Korona kerlhclyíségében LÁZÁR PISTA győri cigányművész zenekarával hangversenyez.
— Gazdakamarák c borértékesítésért Az Atsódunántuli Mezőgazdasági Kamara Balalonbogiáron gyűlést tartott, melyen nagyszámban jelentek meg különösen szőlősgazdák, kik a borértékesítés és borfogyasztási adó ügyében foglallak ál lást. Kimondták határozati lag, hogy felírnak a pénzügyi kormányhoz a sérelmek orvoslása ügyében.
= Már Amerikában is a világ hirü P/a/f varrógépeket használják. Legújabb hir szerint ezerszámra viszik ki a varrógépgyárlmányoknak ezt a legkiválóbbikát. Kizárólagos raktár Brandl Sándor cs Fia cégnél, ahol minden vevő díjmentes tiim-zésoktalásban részesül.
— LÁZÁR PISTA telje* zenekarával a Korona kerthelyiségében hangversenyez.
— Két kis leány Balalonberény-ben egészséges villában elhelyezést nyelhet. Elsőrangú koszt, állandó felügyelet, német társalgás. Érdeklődni lehet a Keresztény Otthonban minden délelőtt
= Hallói Hallót A nagykanizsai cigáuyzenészek országos csoportja junius hó 13-án, azaz vasárnap délulán 3 órai kezdettel Horváth Ferenc Telfky-uli vendéglőjének árnyas kerlhelyiségében jótékonycélu juniálist rendez. Bővebbet a falragaszokon.
= Csinos háló-szoba és konyha-berendezések jutányos áron kaphatók Piedt Gyula múaszlalosnál Vár-ut3. A Magjar Erdőbirtokosok fatelepén.
— Ha Hévízre Jfln, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvlárát olvassa.
— Schwarcz Dezső cégnél uri te női divatárukban legszolidabb H-tzolgáláa.
= Nagykanizsaiak találkozóhelye Walter Ferencné áruházában Hévizfürdőn.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép, tü-, olaj- és fonal-szükség-telét nálunk fedezi. Singer-varrógép-alkatrészek elismerten a legjobbak I Singer.varrógép-fiöktlzlet.
— Schwarcz. Dezaé harteny* a k-gjobbak.
Id&jArás
A nagykanizsai me-tcorologíal malii ryalö fclenléae: Kedden a Mménék-UT: reggel 7 órakor +14-9, délután 2 órakor +52 8, eate <1 órakor +17-3.
Felhóztt: Reggel ttljeaen boralt, délben és este kevóabbé borult
Szilirány: Egész nap Délnyugat.
Reggel 4 45-tól 6 30-ig csó. Oélutin 4 órakor dörgés délen.

A Meteorológiai Intézet jelentéae aae-rint változékony, szeles, aránylag hűvös idö, kevesebb csövet, i, tn^ul ■ . \'■ — \'i\' , 1
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyem
a .Zalai Közlöny- keszthelyi fókkladó-hivatmlában, Klslaludy-utca 15. szám. Denca György dohányárad* Kossuth Lajos-utca. Riersch Gyózó dohányárudájában
Erzsébet királyné-tér. Szabö László dohányárudájában Soproni-utca.
Hóviz-f ürdön:
Kummer János áruházában és kőlcsön-
könyvtárában Walter Fercnctié áruházában és kdlcasön-könyvtárában
női, férfi szövetek
Selymek minden színárnyalatban,
Szőnyegek, vászonáruk, mosóáruk, len- és damasztáruk legolcsóbban
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruházában
az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
szerezhetők be.

1926 junius 9
2ALAI KÖZLÖNY
törvényszék
Fejszével támadt a pénzügyőrökre
Ez év januárjában történt, hogy egy pénzügyőri alszakasz Vellcr Jcnö c szemlész vezénylete alalt kiszállt Zalaszántó községbe, hogy olt Nagy Viktor oltani, tiltott pálinkafőzés gyanúja alatt álló lakos házát hivatalból átkutassa.
Nagy Viktor azonban ellene szegült a hivatalos hatalomnak. Fejszét ragadott és „majd megmutatom én nektek! Elbánokén veletek/" kiáltással nekik akart sohani, ám felesége Nagy Vlklorné kö2bevelelte
„„, . ,. . ... lázába hozta a kanizsai sportközönsége Nagy Vlklorné közbevetette ^ ^n értéked jutalmazta magát és kicsavarta férje kezéből ^ ^ ,c| ^ ^ annak |e|kcs haltát. .. . ... ______«...
SPORTÉLET
A Nagykanizsai Tornaegylet ünnepélyes fogadtatása
Kétezer ember várta a csapatot az állomáson
Nagykanizsa, |unluj 8
Hélfőn este a 10 órai gyorsvonattal érkezeit haza pompás sikerének színhelyéről, Debrecenből az NTE bajnokcsapata.
Nagyszerű teljesítményüket 5 : 3 arányú fényes\' győzelmüket, amely at első tiir alkalmával a lelkesedés
baltát.
A renitens magyart a pénzllgyő rök feljelentették, mert hivatáfűk\' jogszerű gyakorlásában élelveszélyes fenyegetésekkel megakadályozta őket.
Tegnap volt ebben az ügyben a törvényszéki főtárgyalás. Nagy Viktor beismerte azt, hogy meglenyc-gette a fináncokat és baltát ragadott rájuk, azonban azzal védekezett, hogy .a fináncokat csak meg akarta Ijeszteni".
A bizonyítási eljárás után a biróság hatósági közegek elleni erőszak vétségében mondotta ki bűnösnek Nagy Viktort és az enyhilö szakasz alkalmazásával hat heli fogházra, 400.000 K pénzbüntetésre és az összes fetraenw költségek meglize-tésére ítélte. Az ítélet jogerős.
(§>ATilosbaii. Kanizsai Márton éi HoMth István molnárt lakosok a Légrád község tulajdonát képező gyurgyáci erdőből több Ízben élő es száraz fákat tulajdonítottak cl, amiért lopásért feljelentették őket. A tegnapi tárgyaláson a két vádlőft földműves védelmére azt hozta elö, hogy az egyik erdőőr tudtával és beleegyezésével vitték el a tál. A törvényszék a terhelő tanúvallomásokból megállapította, hogy a különben jómódú gazdák tényleg elkövették a vádbeli cselekményt. A biróság lopás vétsége miatt Kanizsai Mártont 600.000 K, Horváth Istvánt 400.000 K pénzbüntetésre ilélle.
Rádió-müsor
Junius 9 (szerda)
Budap.st .560) 0. e. 9J0/ I2 és d. u. 3: Hlíek, közgazdaság. 4: Oszkár bácsi mesedélutánja. 5: Körmöezy Emil dr., a mentők igazgató főorvosa eIOailása: .A mentésUgy Magyarországon és Budapesten" ri.45: Szalonzenekar. 6.45: Juchen Lton :ibbé arloni belga lelkész Irancia nyelvű rióadása a magyar gyermekek üdültetésé-rOl. 7: Rádiótechnikai előadás. 7.30: t-reis-berger Gyula irodalmi felolvasása. 8.20: Ló versenyeredmények\'.
Bécs (531 is 532.5) D. u. 4.15: Hangverseny. 8: Bécsi humoros est. 9: Hangverseny. Tánczene.
Hamburg (392.5) D. u. 6: Hangversen)\'. H: Kigolctto, Verdi 4 tclv. operája. 10.30: Zene.
Prigu (308) D. u. 4.30 -5.30: Scxtctt. 7: Német leadás. 8: Norvég zene.
Róma (425) D. u. 5.30: Tánczene. 9.10 : Hangverseny.
Toulouae (4JO) D. u.8.35: Hangverseny.
bivei is. Az egyesület választmányának élén az elnökség várta a játékosokat a vonalnál, a peront pedig sflrü embertömeg lepte cl, akik mind a győztes csapatnak jöttek tolmácsolni üdvözletüket.
Amikor berobogott a vonal, föld-rengetö éljenzésben (őri ki a lelkesedés A várallan ünneplés, a hatalmas tömeg meglepte a játékosokat. akik aztán meghatódottan hal-gatlák dr. Králky Islván egyleti elnök üdvözlő szavait.
Vége hossza nem volt az ünneplésnek, diadalmenetben kisérték a csapatot a Polgári Egyletbe, hol vacsorára volt terítve. A tömeg itt is kitartott, ellepte a kerthelyisége! és a vacsora végéig folyton ünnepelte a hősként küzdölt bajnokokat. Éjfél elölt oszlott csak Szét a közönség, amikor a játékosok már t jól megérdemelt pihenőre térlek.
(Az NSE a 11. osztály bajnoka). Beszámoltunk olvasóinknak arról, hogy a II. osztályú bajnokságot a Nagykanizsai Sport Egylet nyerte meg, mert riválisuk, a mohácsi egylet vereséget szenvedett a szigetváriaktól. Ezt a mérkőzést azonban a kerület megsemmisítette és ujraját-szását rendelte cl. A vasárnap megismételt meccsen ismét a szigetváriak győztek 2 : 1 (0 : 1) arányban s ezzel végérvényesen Nagykanizsára került a II. osztály bajnoksága is. • (Ma délután utazik Budapestre az NTE). Az NTE ma délután a 14 óra 45 perces gyorsvonattal Budapestre utarik, hogy csütörtökön a \'középdöntőben összemérje erejét a Miskolci Vasutas Sport Clubbal, az északi kerület bajnokával. A miskolciak a középmagyarországi bajnok, a Szolnoki Máv legyőzésével kvalifikálták magukat a középdöntőié, 5: 3 arányban aratván győzelmet ép ugy, miként az NTE, de csak a meghosszabbított időben, 120 percnyi jálék ulán. A 90 percnyi rendes idő ugyanis 3 : 3 arányban eldöntetlent!! végződül az 43. percben rugóit tizenegyes révén, addig a szolnokiak\'vezettek 3:2 arányban. Az NTE—MVSC mérkőzés az FTC Ollöi uli pályáján lesz a Szegedi AK—FTC másik középdöntő elöli. A biróküldést ma esle ejti meg a MLSz.
(Rndic^\'híegsérillt a debreceni mérkőzésen). Az-NTE kiváló half-játékosa az 1. félidő 10. percében
oly szerencsétlenül fejelt össze az egyik debrecenivel, hogy szemöldöke 4 cm. hosszan felszakadt. Egy lie-gyedóráig tartott, mig el lehetelMl-litani a vérzést, addig az NTE 10 emberrel jálszott. A bekötözés ulán Radics önfeláldozóan visszatért a pályára s bekötött szemmel is végigjátszotta a meccset, melynek végével az egyetemi klinikán kapott ujabb kötést.
irodalom és mflvészet
Könnyek
Nagy Lajos könyve (Nagykanizsa, ÍÜ2G)
Egy kötetre való vers. Mindegyik valóban egy-egy elhullatott könnyeseim. Nem cifra szavak színpompás bravurkoaása. -Így, egyszerűen, igazin: könnyek. A könnyekben egy fiáért aggódó apa remegő várakozása: hazajön-e, él-c? A hábotu rémségei inspirállak a .Könnyek- első leiét, egy Irlssen hantolt sir, a kora végzet kö-nyörtelensége sajtolta kl az apa lelkéből a többit. A versek egy, a fájdalom skálájában gazdag lelket árulnak d. Megírásuk közvetlen, őszinte és ez a fő érdemük. Formájuk mindig tökéletesen csiszolt, de nem erőltetett. Mintha elsó elgondolásra, javitás nélkül született volna valamennyi.
A könyv a halott Nagy Győző emléaót szolgálja bevételeivel is mert abbót az elnémult poéta müvei kerülnek kiadásra. A .Könnyek"-et a Zrínyi Irodalmi és Művészeti kör adta ki. Ara 12.000 korona. Kapható minden dohánytőzsdében. (btj
.Mit láttam Moszkvában" Béraud szenzációs könyve az Idei magyar könyvpiac legnagyobb eseményévé nőtte ki magát. A nagysikerű munkából, amelyben az iró »e-\'ttiélyes élményeiről számol ti&tti htiromezer pétdény fogyott i■!) ngyThogy már a negyedik — hetedik ezer 4r»n a könyvkereskedőknél forgalomban.
MOZI
Uránia szerda—csütörtök 7 és 9 órakor: Baytrlein Ferencnek uchány év előtt világhírűvé vált katonadrámáját a Takarodót mut.iija be élvezetes német feldolgozásban.
KÖZGA_ZDASÁG
•tőzsde
A mai értéktőzsdén az irányzat néhány jelentéktelen gyengüléstől eltekintve barátságos voll. Már nyitáskor a tegnapinál magasabb árfolyamok kerültek felszínre, később a piac ösztönzés nélkül marad\', mert Bécsből üzlettelenségröl érkeztík hi-rek. A kontremin eladásai hozzájárultak az irányzat gyengüléséhez, amely a tőzsdeidö második felében jutoll kimondottan kifejezésre. Az értékek túlnyomó része azonban a tegnapi nivó lelett tudott zárni. A forgalom a tőzsdeidö első felében élénk voll, később elcsendesedett.
Zlrfebl aárlat
MrU 152500. Londin 25M00, N«»)Oi 516*/*, Brittel 1575-00. Milano 1916-00. Holland 307-55. Brrlln 12300. Mer 7300 lolte 374 50.I\'rigi 1531-00, Blíapeat Tí\'20, S^ó B\'k\'ratl 210 00 CalYrij 9! 1 00.
A budapesti Tőzsde
, aawtf-j»8y»*»»
Viliit". U»»<t )■»•\'»>
IWt Imi MIM WZU
Cmskh. tin-ltao
ötrfr IU4I1M
Oooa. riro riuz
p.iuS Ir. UU3IU ..„ÜMÍ Irt. WIOU1I ■d T
Dcvllék
A világhírű
PFflFF-UftRRÓGE^
öröm a háztartásban, az iparos részére pedig valósággal áldás! - Kizárólagos rakta*:"
Brandl Sándor és Fia cégnéí
Deák-tér 2. 452 Telefoni I2.3
Kedvező havi és ticli hossza lejáratú r é • x I • t * I x e t é dl feltételek!
Vevők részére díjmentes himzésoktatás I SpcfiáHi varrúgépjavitó műhely I Alkatié* és lük mlndcntcle rendszeri! varrógéphez.
(1*423 AH-2U* ■ IM3 17043
tlCÍI I 1C9 UlO/liSfll i ISO IM40
____ 2(33-117*
Honié tn. tlU>H9-0 t,u*v. •JlX.IIItO I
Un MtU
Ma bot. 2T*H k.
ArnUntm
*»Ilílfl
l>Vi
trtM**l
(OMCkid
KtlaiUiiil 1
MOiao Jfewjwk
HtU Mii Utru ■tocVhgl«
W.a«. UtUS
:usi trert Itt Ml IU3 21M itM IMIS UUO-1W33 WH0-M2H
mium
, U7Ű /IA7Ű XMltZI ZHJ \'Uj DliíJI l»;co i»iW
kmi-IMU
IJHHMSS
3*u iHJ»v. 76 k<-<w Í50.00C-452.500. TI bj-Oí 452 500 - 455.000. 78 kfc-o« 455 0C0—457.50Ü. fíjíb duaintull pe»l-vlilíkl 76 440.0:0—442 500. TI Ví,-oj 445 03^—447:53), lt. k/-o«447.500- 450 000 79 kjí-o* 450.00;—452.500. r»» 232.500-• 233 0t0- mkfíícln-aipa 24510C-2S5 C00, tAfírM \' 280.00C—325.üüO, vtt, 270.0W ÍTSO\'O. lengeti 230 000-235.000, ttpc« 600^00- -610.000, Vnle» 160.00U-195.000, ko:p« 170.000—172^00. ---
/• " Sertésvásár
f iibí\'Wiv 2443- tattfbóI eUd«Ü4nal vlux« •inidt 900 orb. Eltorendtl 17.100—18.000, íiedctt 16500^7.00). «x«<3M> kö*ep 15.500 —16 00konaftí I3.00Ö—14 0X1, el»í«enda ftttr 160)0—16500 míwdrendü 15.0^)— 15.500, «n*ol i.Udő 17.000-19 000 iialcnni
ouyírfn 21X00 ^ J^.—. nlr 27.000--—,
Wiaiot\' 17\'W)—18.000. sMltmnií téih 19OÖ0 -20500. Az irínyzal vontalotí.
KtaJÓ: Zrínyi NvomtlAlpfir óa Kőnyi\'-, Nocrykanlua
Értcsilcm nagyrabccstilt megrendelói-
^bépauló
is áll szíves lendclkczésükte. Amidőn köszönetei mondok mindazoknak, aktk bérkocsi üzeinen/ct megrendelteikkel hosszú évek során át pártolni szívesek voltak, bátor va-gvok nagvbecsü párltoRásukat továbbra
* kerni. Ezután is lenna^obb készséggel állok nagyrabecsült közönségem rendelkezésére ugy bérkocsival, mint bérautómmal. Tóidon Tc,Í« tisztelettel
2-35. Balogh József
Mrfcocsl ál Mr«nt6 tulajdonos
ZALAI KÖZLÖNY
1926 lunlin 9.
APROHIRDETESEK
A» apróhirdetés dljA 10 szóig SOOO kor. A rimszó s minden vastagabb bétából altó szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hirdetési ülj Hőre flacctondő aIntgalmladóhozzaszárnUásml
Vixvoxotékck, vízvezetékbe rendezési tárgyak, csövek legolcsóbban Welser gépgyár, Nagykanizsa, Sujir-ul J6.
Borsojtók, oxőlöxuzók, bogyó-xók minden nagyságban és min-dsnnomQ m ezögaz daság i gép elsőrendű kivitelben kaphatók Weiser J. C. Gazdasági Gépgy*r,
Nagykanizsa, Sugór-ut 18._
Különféle bútorok |ó állapotban eladók
Főni 5. szám >l»lt.__
Kerestetik üzlethelyiség azonnali bc-költózhclésscl temetkezés! vállalat részére.
Clm a kiadóban__1885
Egyben 3 hold príma atántó és rét Potyll malom rét|e végén eladó Meleg István nv. irrdSf, Somogyszentmlklós. I5£l 2 Agyas bútorozott szobit keresek. — Szlgriszt Ingatlanforgalmi iroda, Királyit ca 38. 14>92
Van szerencsénk a n. é. közönséget értesíteni hogy előnyős fizetési feltételek és jótállás mellettiéi-
SnícnnemU VÍZV8Z8ték,
fürdőszoba, SSöMí
csatornázás és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok szerelését és javításét.
Amidón a n. é. közönség nagybecsű megbízását kérjük, egyben a legjobb kiszolgálásról elörc Is biztosítva, vagyunk teljes tisztelettel
Szátsenyi István és Társa
VtiveieKk FfUicrcUiI, Fflrdó t* Ec«sz«<Ell£yt Berendezési Villalat i«l £ Kossuth-tér 13.
Pénzkölcsönt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóslttat Aozél Ignéo pénx-VOlcsönközvctltó Irodája Nagykanizsán, Pó-ul 3 sz. alatt Kénysvsrkölcsön köt-
vényskst veszek.___________387
Több nagykanizsai lakóház eladására van megbízásom, közöltük emeletes bér-és magánházak, nagy kerttel és kert nélkül, többnyire beköltözhetó lakásokkal. Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi lrodá|a
Nagykanizsán, Póul 3. szám alatt. _1777
Mélyen leszállított árakon fürdőkádak, Olökádak a legjobb kivitelben kaphatók
Bak sa_bádogosnál,_K Inlzsy-u. 21.__1794
Csailédiliáx melléképületekkel\', kertlcí, beköltözhető lakással, eladó Árpád-utca 27.
Modern nngoi motorkerékpár keveset használt, jutányosán eladó. — Pléh
István, Király utca 28. ___J8S8
Mindennemű kárpitozott bútorokat, szalon és uriszoba berendezéseket, sezlonokat. matracokat, valamint javításokat jutányosán készít — Qeró kárpitos. Fóul IS IMI
^\'.^n^e^^d^tStri^. telje, t-e-erKlezésse,, P^lo^at. „«, parkkal, villanyvilágítás, állomás közelében. - Olcsó ár.
?JSÍ?S"ifRitK.W.ÍSf ingatlanra kcbelezóssel Hosszú lejáratú
dollárkölosönt szerzek .50 holdnál nagyobb birtokra.
(lOliarKOIceuni stuim —r-j----
SZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, Király-utca 38.
Pogányvár! s»|át termésű kltilnő b<--ralmat literenként 9000 K. huszonötllterncl nagyobb rendelésnél 6000 koronáért állandóan árusítom. Leltncrné, Csrngcry-ut 36.
Olcsón eladó egy cipész (cilinder) stoppoló gép és egy uj sertésól Vörösmarthy-utca 71.
Vízvezeték
szerelési, fürdőszoba
berendezéseket
jótállással is
javításokat
szakszerűen
készít
SZEPESI IMRE
Tctclon 2M. múbádogos
ijio Zrínyi Miklós-utca 22.
Azonnali belépésre kerestetik szlvógáz-motor mellé olyan egyén, kl a gépész, lütó. motonzerclési teendőkben Jártas, kinek hosszabb gyakorlata van a szivógáz-motor kezelésben. Csengery-utl Henpcr-
malom. _________1881
~~ Ház. Árpád-utca 27. sz. ház kerttel, beköltözhető lakáss\'l, olcsó áron eladó. — Bővebbet Dukász Miksa Nagykanizsa, Ká-kőczlutca 29. sz. 1882
Vaecsxtergapad MUHcr gyártmány 270 ■ cnicstávoWgra, complett. jókarban. Továbbá I személyes kis autó betegség miatt jutányos árban eladó. József lóhercrg-
ut 57. 1889
Kitűnő kersoaeayl
Ó- és UJBOR
1917. évi peossnyebor llterenklnt li kapható icm
REMETE, Sugar-ut 8. szám.
Hevizre autó kirándulás vasárnap, oda-vissza 120.000 koron*. Előjegyezni lehet Kaulmann, telefon 167. — Oarage: Nádor-utca 6. 1893
NAGYKANIZSA. FÓ-UT 1.
Egy majdnem u| jégszekrény hentesnek. üzletre, vagy nagyobb háztartáshoz eladó Baksa bádogosnál. Klnlzsl-ut 21.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazokr.aV kik feledhetetlen jó férjem, illetve fiunk Jámbor József
elhunyta és temetése alkalmával jóleső részvétüknek kifejezést adni szívesek voltak a borbélymesterek szakosztá\'yának cz uton is hálás kószónetet
mondunk. .. . ...
Jámbor család.
BORNIÉRÉS.
Eladás nagyban és kicsinyben! Keszthelyen, Hajdu-u. 17. sz. a. üzlethelyiségemet
a saját termésű boraim Kimérésére megnyitottam. — Bor árak literenként, utcán át kimérve :
Vörös........... 6.000 K
Zölil dinka ... ... 8.000 „
Rajna rizling ...... 10.000 „
Furmént ó, löbb éves 14.000 „ Kérem a szives pártfogást.
Tisztelettel ism Nagy Dánlel botiermeió
IMM PiL HDESDES
Magyar-utca 95. szám alatt.
- VÁGOTTFA
kapható házhoz szállítva.
Hirdetmény.
Sormás község volt úrbéres blrtokossága a tulajdonát képező korcsmát, mészárszéket, a hozzátartozó mellékhelyiségek, kert és beltelekkel együtt 1926. október 1-től számitotl 5 évre, 1926. junius 20-án d. u. 3 órakor tartandó nyilvános-szóbeli árverésen bérbeadja. Kikiáltási ár: 600 pengő. Feltételek a jegyzői hivatalban megtudhatók.
Sormás, 1926. junius 1-én. 1H) Birtokossági elnök.
Fegyvergyári „STEYR" kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Oépjavitó műhely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, FBut 8. sz,
Bazáe-ípOlet. _
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkiilönlegességeink
bátor! sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefon : 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér Főüzlet c SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! SajAt érdeke kirakataink megtekintése.
Cégünk alapja: megbízhatóságunk.
E heti reklámcikkeink i
Áraink ezer rónában irlendók.
Angol s.-övctböi
divatalj.......
Női nyárimba ... . Selymes bluzujdon-
ság..........
Btosé selyem dival-
ruha .......
Fiu ny.hiruha ... Férfi divatöllöny Nfti és férfi esö-
kopanyek ... . Férfi gyapjú felöltö . Női covercoat kabát
végig bélelt Tennisz-rtadrág ......
150 ISO
90
. 2S0 130 600
300 800
700
130-190
Nyomaiotl a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavczetó: Qlcnbcck Károly).
66. évfolyam, 127. szám
Nagykanizsa, 1928 Junius 10, csütörtök
Ára 1800 kor*"*


POLITIKAI NAPILAP
SwituliK) u kuM>hUil IM i. II. KuitMyl WkkinlíUvztil: KlifaMy a. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ItUrwfclMfkfea: lüjjtisáu 78. I
WtzttMl In tfi hitt 30.000 k«
Genf
Amennyire uralta a frankhamisítás ügye hónapokon keresztül a világ- és elsősorban a magyar sajtót, nem kisebb érdeklődéssel lesi most a kontinens politikai élete a Géniből kiadott híreket, melyek a Népszövetség negyvenedik ülésszakáról tudósítják az érdekelt államokat. Mert érdekelt állam az, amelyiknek bőrére folynak most az alkudozások, tehát Magyarország és Auszlria.
Ezeréves nemzetünk csak a négyszázéves török uralom ideje alatt került olyan szoros vonatkozásba. mondhatnánk függött ugy egy idegen ország városában lejátszódó eseményektől, mint ahogyan most függünk a genfi tanácskozásoktól. Akkor Szlambttl, most — Oenl.
A magyar miniszterelnök időnként Genfbe utazik. A magyar miniszterelnök Géniben látogatásokat tesz a Nemzetek Szövetségébe tartozó államok inagas diplomatáinál. A magyar miniszterelnök előterjeszti Magyarország pénzügyi jelentését a keservesen kiizzadt szanálásról és kéri az ellenőrzés megszüntetését.
Udvariaskodás, megalázkodás és a végén a magyar bizottság ugy határoz, hogy nem határoz semmit és minden marsd a régiben. Az ellenőrzést nem szüntetik meg, legalább is csak „fokozatosan" kezdik majd el.
Gyengeség volna magunkat azzal állatni, hogy a magas Tanács, élet és halál ura más végzést hoz a számunkra, mint a magyar bizottság tegnap. A mostani ülésszakon definitívnek kell tekinteni a meg nem szüntetést.
„Igen, de Ráskai Demeter pohárnok I" — próbálja csillapítani Bánk-bán a felbőszült Peturt. Mondhatjuk mi is most, de Smilh megy. Valóban Smlth megy és hogy ne legyen örömünk tul nagy. majd gondoskodnak a pénzügyi ellenőrzés fenntartásának más módjáról. A 82 millió aranykoronás részlet pedig egyelőre nem bocsáttatik a magyar kormány rendelkezésére. Még mondjunk valamit: Adtál Uram esól. nincs köszönd benne!
U. Gy.
A magyar albizottság elfogadta Smiih Jeremiás főbiztos lemondását
A genfi tárgyalások hatása a politikában - Az ellenzék nagy vitát akar provokálni a nemzetgyűlésen — Bud pénzügyminiszter pénteken visszaérkezik Budapestre A nemzetgyűlést a j»vö hét első napjaiban összehívják A francia sajté a genfi tárgyalisokról - Chamborlain köszönetet mondott Ausztriának
Budipcil. jJftiuí 9 A gcnll tárgyalások és határozatok hatása a heiralillkában eresen érethető. Az cllenmfr\'polltikai körökben már ma ilhilározlák, hogy midin a miniszterelnök \'ájékoztatni fogja a nemzetgyűlést a genli tiigya-UtoVról, indítványozni fogjak, hogy a minlizletelnok beszámolói ittUzzék | a ncmzotfcyCKs napirendjére, mcil az ellenzék nsgyobb vitát akar provokálni a kormány, illetőleg a miniszterelnök állítólagos kudarca miatt. Kormánypárti körökben ezt leleste-gcsnek Urlják. mert a gcnli tárgyalások eddig a megállapított programm szerint következtek be.
Bud János pénzügyminiszter már holnap visszauiavik GcnlbOl Budapestre és elCrelálbalólag pénteken csle étkezik mrg. Amennyiben pontos éitesités Jön a péozogyminiszttr utazásiról, .1 nemzetgyűlés clr.óke azonnal Inlézkedni log a nemz:!-gyűlés összehívása tekintetében. Ha az eddigi programmot nem változtatják meg. a nemzetgyűlés elóre-láihalólag hélfön vagy kedden loly-latyi üléseiI.
A francia sajtó a genfi tárgyalásokról Pirts, junius 9. (Éjszakai rádió-jelentés.) A jobboldali lapuk egyszerűen regisztrálják a genfi eredménykel a magyar pénzügyi kérdésekben. A baloldali lapok viszont nagy hangon hirdetik a francia állásfog-lalds győzelmét. A Voiontc igen szimpatikus hangon ir Magyarországról.
A magyar albizottság
tárgyalása Genf. junius 9 Ma délután négy órakor alt össze Genfben a magyar albizottság, amely tárgyalás ajá vette a pénzügyi bizottságnak tegnap este hozott határozatát a további kontrol tormájára vonatkozóan. Az ellenőrzés formájának részletei még nem ismeretesek. Érdemleges
közlés errevonatkozóan csak késő este várható. A kiszivárgott hírek szerint ezen a téren is minden programmszerüen történt.
A Tcuips a magyar kérdés mellett
I/xidon, juniut 9. (I:,szakai rádiójeleméi.) A Temps vezércikkben foglalkozik a genfi tanácskozások magyar kérdéseivel és megállapítja, hogy Magyarország a népszövetségi feltételek mellett végrehajtana a szanálást. Bethlen István gróf jogosan kélhette ae ettenő/zls megszűntetését. Smith főbiztos Is támogatta Bethlen előterjesztéseit.
Chamberlain köszönetet mondott Ausztriának
Genf, junius 9. (Éjszakai rádiójeleméi.) A Nemzetek Szövetségének Tanácsa ma délelöiti ütésén elhatározták, hogy Auszlria pénzügyi ellenőrzését megszüntetik. Chamberlain ezalkalommal nagy beszédei lartotl, melyben köszönetei mondott az oszlrák népnek és az osztrák kormánynak az ország érdekében véghez vili szanálási munkáért, mely lehetővé tette, hogy Autziria pénzügyi állapota stabillá váll. Különösen Seipei voll kancellár érdemeit hangsúlyozta nagyon. Chamberlain köszönetére és elismerésére Kamek szövetségi kancellár válaszolt és szintén viszonozta a köszönetet a Nemzetek Szövetségének, mint amely Ausztriát talpraállitoba. R.imek kancellár azzal fejezte be beszédét, hogy ígéretet tett, hogy Auszlria továbbra is minden Igyekezetével azon lesz, hogy a megkezdett szanálási művelet véglegesen sikerüljön ét az ország helyzete továbbra is javuljon meg.
Miért vonla vissza Tánczos a! tábornagya benyújtott Javaslatot?
Genf, junius 9. (Éjsrakat rádió-jelentés.) tU\'Ihlen István gróf magvar miniszterelnök mii tewlet inté-I alt a Nemietek Szövetségének fő-
titkárához, melyben részletesen megindokolja, hogy Tánczos altábornagy <r leszerelés kérdésében benyújtóit javaslatát miért vonta vissza. Ugyanazokat az okokat fejtette ki. melyek már ismeretesek, hogy tudniilik a javaslatot nem elégséges idő alatl dolgozták ki és igy az nem fed! eléggé a magyar kormány Intencióit. Bethlen ígéretei tett levelében, hogy a memorandumot újra megszerkesztve egy alkalmas időpontban ismét benyújtják.
Németország felvétele a Népszövetségbe
Genf, junius 9. (Éjszakai rádió-jelentés.) Ugy hírlik, hogy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa jullusban rendkívüli ülésen készíti elO Németországnak a Nemietek SzOveltégébe való felvételéi, ugyanakkor határoznak a Népszövetség kibóvitéiéról It. Ezzel azt akarják elérni, hogy a német kormány teljes biztotilékot I nyerjen az Irányban, hogy Némclor-tzágnak a Népszövetségbe való (elvétele elé szeptemberben semmi nehézség nem kerül is az véglegeten a már ismert muttkoú hilároul szerint be log következni.
Ausztria pénzügyileg stabilizálva van
Genf, juniut 9. (Éjszakai rádió-jelentés) A Nemzetek SzOvettége Tanácsának madélelólti ülésén Chamberlain, mini az osztrák bizoltUg elnöke javaslatot nyújtott be, mely szerint a Közponii Bizotlíág tevékenységéi meg kell szűntetni, mert Auszlria pénzügyileg slabilitálva van.
Smith főbiztos utóda!
Genf. junius 9. (Éjszakai rádiójcienlés.) 4 Nemzetek Szövetséginek magyar albizottsága elfogadta Smiih főbiztos lemondását iís jutius elsejével meg-szlintetti a főbiztosi állást. Ezzel megszüntette a magyar államháztartás felügyeletét. A jelzett időn tilt a Népszövetség két bizalmi embere fogja a főbiztos eddigi funkcióját végezni, de ezek a megbizottak nem tartózkodnak állandóan litida-pesten.
Olasz-jugoszláv kereskedelmi szerződés
Belgrád, |unius 9. (Éjszakai rádió-jelentés ) A kamara mai ülétén a külügyminiszter felszólítása után nagy szótöbbséggel ratifikálták az olasz- Jugoszláv kereskedelmi szerződést és állategészségügyi konvenciót.
ZALAI KOZLÖNV
1956 junius 10.
A nagyradai gyilkosság fótárgyalása
fl avilkossáa háttere ismét, nő - A vádlott a családi béke megbontóján állt bosszút - Az apa feiszéw "l íeütötte a íeímyát szerelmével üldöző nős férfit - A vádlott konokul tagadj, a bün-cc/elettmény elkövetését - A haldokló utolsó szavai - Elmondotta haldok ásában, hogy a vádlott * ütötte őt le — A biróság az Ítéletnél az enyhítő szakaszt alkalmazta
Nagykanizsa, luniuj 9 Evek óta a legjobb viszonyban éltek egymással Némelh József (Csön-ge) és Horváth István nagyradai jobb földműves-családok. Barátságukban még gazdasági munkájukban is segítették egymást. Ez a jóviszony mindaddig tartolt a két család között, mig Némelh József rá nem jölt arra, hogy Márt nevű elvált asszony leánya szerelmi viszonyt folytat Horváth Istvánnal.
Az apa gyanút fogott Az elmull év szüret idején történi, hogy Horváth István Németh szőlőjében volt szüretelni. Némelh Mári akkor esle hazament a községbe, lakásukra. Alighogy a fialal menyecske eltávozott, elment Horváth István fa. Némelh József (Csönge) az apa éles szemével gyanút fogolt és csakhamar haza sietett 6 is. A bezárt lakásban valóban olt találta Horváth Istvánt a leányánál. Némelh akkor revolvert fogott a leányát szerelmével üldöző Horváth Istvánra és egy hajszálon múlott, hogy le nem lőtte.
Baritokbői — ellenségek Ettől fogva a viszony a két család közölt teljesen elhidegüli, olyannyira, hogy a két férfi elkeseredett ellenségei lettek egymásnak és ha összetalálkoztak, sértő kifejezésekkel illették egymást.
Folyó évi február 19-én este történt, hogy Németh József (Csönge) és felesége a hegyről hazafelé tartottak a község főutcáján keresztül. Előttük vagy száz lépésnyire haladt ugyanakkor Horváth István, családi csendes békéjük megbolygatója. Horváth útban volt apósához, Végh Györgyhöz.
A bosszú órája Némelh József (Csönge) észrevette és felismerte az előttük ballagó emberben a haragosát, Horváth Istvánt és a sötét, csendes utcában az időpontot alkalmasnak találta ana, hogy bosszúját kielégítse.
A magánál hordott fejszével hátulról oly csapást mért Horváth Istvánra, hogy koponyájának baloldali részét leszelte. A megtámadott ember összerogyott.
Némelh és felesége — mintha misem történt voJna, gyorsított lépésben lakásukra igyekeztek, ahol a férfi a vértől meleg fejszét az ágya alá dugta, majd mint aki jól végezte dolgát, nejével és leányával megvacsorázott és lefeküdt.
A haldokló utolsó szaval Horváth István összerogyását azonban látta két nem messze a bűntény színhelyétől tartózkodó és erre-iclé haladó falubeli — Vörös Gábcr és Molnár János, akik hamar oda-
sietlek Horváthoz és azon íriszemben, hogy talán ittas, fel akarták se-gileni a földről, [ám akkor lállák, hogy teljesen véres és szájából ar-tikulálallan hangok törnek elő.
A haldokló Horválhnak még volt annyi ereje, hogy kimondhassa: „nézd, ez a Németh Csönge ütött te engem" — és ezzel ki is lehelte lelkét.
A két koronatanú azután elmondotta a jegyzőnek, mik voltak a szerencsétlen ember utolsó szavai. Ennek alapján másnap reggel a csendőrség elinenl Némelh József Csöngéhez.
Add Ide a fejszédet I...
Németh József még javában aludl, mikor kopoglak lakása ajtaján és megjelentek a kakastollas kalpagu legények, hogy számon kérjék töle Horváth István éleiéi.
Az őrmester első szava az volt Némelh Csöngéhez :
— Add ide a fejszédet I A fejszédért jöttünk.
Németh az ágy alól egy kézmozdulattal kihúzta a fejszél, amelynek acélján vérfollok voltak. Hiába volt minden tagadás,, telelés és alakoskodás. A esendő.ók bilincsbe verték Németh József Csöngéi és behozták a nagykanizsai kir. ügyészségre, ahol előzetes vizsgálati fogságba vetették.
A büntető főtárgyalás
Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszék büntetőtanácsa elölt. Szuronyos fegyházör hozta fel a vádlottat a fogházból. Indulalnélküli, sima arcú falusi ember Németh József Csönge, aki bámulatos nyugalommal ül a vádlottak padján és várja a biróság bevonulását. A terem megleli hallgató közönséggel. A kapuknál és folyosón rendötök tartják fenn a rendet. Alig üti el a törvényszék órája a kilencei, bevonul a biróság. Mut-schenbacher Edvin dr. fötárgyalási elnök, Bertin Ágost táblabíró és Ma-káry Vilmos törvényszéki bíró, Polgár János jegyző, Szabó Lajos dr. főügyész, majd Schwartz Károly dr. törvényszéki orvos, Balázs Rudolf dr. a vádlott védője és Báron Pál dr. az elhunyt sértett jogi képviselője. Több mini tizenhat tanú van beidézve Nagyrada községből, köztük az áldozat gyászruhás neje és a gyilkos szánalomraméllő felesége és leánya.
Mutschenbacher elnök a vádlottat szólítja a bírósági korlát elé. Németh József (Csönge) 49 éves, nagyradai földműves, nős, egy gyermek alyja, soha büntetve nem volt, február 20-tól letartóztatásban van. Elnök "felolvassa a kir. ügyészség vádiratát,
amely emberölés bűntettével vádolja Némelhet.
Elnök: Bűnösnek érzi-e magát?
Vádlott: Nem érzi magát bűnösnek.
Ami szüretkor történt
Elnök: Mondja el, mit lud arról, hogy mi történi szüretkor...
Vádlott elmondja, hogy szüretkor feleségével és leányával a hegyen dolgozlak, amikor leánya hazament a községbe. Felesége akkor nehezményezte, hogy leányát haza engedte. Miért ? — kérdezte feleségétől, aki erre elmondta, hogy a Mári panaszkodott neki, hogy Horváth litván üldözi 61 szerelmével. Ó erre kapát fogott és hazament. Otlhon látta, hogy Horváth ulána ment a lányának. Mikor lakásukba bement, Mári lánya azzal fogadta, hogy jó, hogy eljölt. Ekkor lépelt be ismét Horváth István a szobába, akit mikor meglátott, revolvert fogott és kiulasilott a házából.
Elnök: Amikor a leányt kérdezte, hogy volt-e neki viszonya Horváth Istvánnal, mii felelt magának?
Vádlott: Azt mondotta: .Jó, hogy édesapa jött, mert különben nem tudom, ml történt volna."
Elnök: Maga azért, mert Horváth István szerelmével üldözte leányát, haragudott reá?
Vádlott: Nem haragudtam rá, csak azt akartam, hogy ne jöjjön a házhoz.
Elnök ezután felhozza, hogy az elhunyt áldozat felesége szerint is férjének viszonya volt Németh Máriával.
Vádlott folytalja előző vallomását: Február 19-én este lörlénl, hogy a hegyről hazafelé mentünk a munkából ...
Senki sem volt az uton ...
Elnök: Némelh és Pető azt vallják, hogy látták magát és Horváth Istvánt, amint az uton együtt mentek.
Vádlott: Én nem lállam senkit.
Elnök figyelmezteli, hogy hiába itt minden tagadás, hiszen bevárta Hor-\' válhot azon a helyen,( ahol azután leütötte.
VádioU azt mondja, hogy esküt lesz rá, hogy nem várla be Hor-váthot. (Mozgás.)
Elnök r>: Mondotta- e azt maga a feleségének, hogy: .Jaj, de lassan lépkedsz, siess mári?"
Vádlott: Nem mondottam.
Elnök: Tanuk vannak arra, akik látták, amikor maguk siettek.
Nem tudja a fejszét nézni
A teremőr ilt behozza a bünlár-gyakat, két lefoglalt fejszét. Az egyik, amellyel leűlölle Németh a haragosát.
Elnök: Ez volt az a fejsze, amellyel cselekményét elkövette?
Vádlott: Nem tudom (lejét elfordítja.)
Elnök: No nézze már meg, jöjjön ide.
Vádlott odamegy a bírósági asztalhoz és megnézi.
Elnök: Mondja, mitől valók ezek a vérnyomok a fejBzén?
Vádlóit: Azt én nem tudom. (Mozgás.)
Elnök: Miért nem mondotta azl először is, hiszen a vizsgálóbírónál azl vallotta, hogy fahasogatás alkalmával megsebezte a lábát. Tanuk vannak arra, akik eskü alatt vallani fogják, hogy a leütött Horváth haldoklásában azl mondotta, hogy maga ütötte le.
Hát lehetnek, akik ezt vallják.
Német József Csönge mindvégig konokul megmaradt amellett, hogy nem ö követte el a bűncselekményi.
A tanúkihallgatások
Végh György az első tanu. A elhunyt apósa. Elmondja, hogy a kérdéses éjjel bezörgetett hozzá egy legény azzal, hogy jöjjön, meri a vejéi a Kohn Lipót háza elölt agyonvágták. Ö azonnal elment, de mire odaért, Horváth István már halolt volt.
Németh Kálmán elmondja, hogy lálla az ulon, amint Németh Csönge és felesége, valamint Kozári István az uton haladtak. A faluban észrevette, hogy egy ember elesik az uton, azt hitle, hogy részeg. "
Pethö István látta társával egylltt, hogy elől ment az elhunyt Horváth, ulána pedig a vádlott és felesége. Vörös Gábor és Molnár János felakarták emelni az elesett Horváthot.
Balázs dr.: Mikor maguk odamentek, nem beszéllek Vörösékkel, nem kérdezték, hogy mi történt, nem teli említési senki, hogy ki ütötte le Horváthot?
Pethö: Vörös és Molnár kijelentették, hogy a haldokló Horváth azt mondotla, hogy Németh József Csönge ütötte ől le.
A két koronatanú
Hampi Györgyné Béres Mária, Magyar Józsefné és Mtiller János lényegtelen vallomása ulán
. Vörös Oábor elmondja, hogy vacsora után kiment az udvarra, amikor az uton egy embert látott összeesni, akiről azt hitté, hogy részeg. Arlikulátlan hangokat hallott, kisietett hozzá és akkor lálla, hogy Horváth István vérében fekszik. Horváth azl mondotta neki:
— Látod, az a .Csönge" fejbe ütötl! — Majd sóhajtott egyel és meghall. Molnár Is odajött akkor. . Elnök szembesiti a gyilkost Vörössel. De a vádlott csak konokul tagad. Semmiről nem akar ludni.
1926 junlus 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Molnár János ugyanugy mondja cl a Jelenelet. mint Vörös.
Schwartz Károly dr. kir. törvényszéki orvos bui cjcgyzőkönyvének felolvasása után "
Dómján Károly tanú elmondja, hogy látta, amint a vádlott és felesége azon az éjjelen haza szaladtak. Másnap reggel azután hallotta, mi tOrtént Horváth-lal.
Németh Józsefné, a vádlóit felesége elmondja, hogy Horváth folyton ttklalla szerelmével asszonyleányát. Az utón, amikor hazajöttek a tragikus éjszakán, senkivel ntm találkoztak. Nem tudja, hogyan löit.n heteit az csel. Semmiről nem akar tudni. Csak másnap hallotta a cacnd-örOklól, hogy Horváthol leülöllék. (Derültség és élénk moigás a hallgatóság padsoraiban.)
Elnök kérdezi: Hat a vejével hogyan éltek?
Némethné: Ugy szereltük, ahogy csak lehetett.. .
Elnök: Ugy e, ugy szerelte, ahogy egy anyós a vejét csak szerelheti ?l (Derültség.)
Az asszony és a vetélytársnő vallomása
özv. Horváth Istvánné az áldozat felesége teljesen feketében. Férje — mondotta — bevallotta neki, hogy tobb ntint egy év óla viszonya van a vádlott leányával. De 6 megbocsátott férjének. A vádlottra nézve tobb terhelő epizódot mond el, amil íér-jétől tud.
Németh Mária, a vádlotl 23 éves elvált asszony leánya elmondja, hogy alig egy évig élt férjével együtt, aki részeges, durva ember volt. Elváltak egymástól. A szüreti esetei ép ugy mondja el, mint apja. Nem volt v/-( szonya Horváth litvánnal — vallja, csak a férfi erőszakos volt. Csak egyszer is szeresse őt, — kérle Horváth és akkor elereszti a feleségét Is. Az .cselről" magáról — mint édesanyja — ó sem akar ludni semmiről.
A bizonyítási eljárás befejezése után Makáry biió felolvassa a bírósági hites vegyész jelentéséi, hogy a le|szén talált vér nyomok vegyelem-zésénél nem találta megállapíthatónak, hogy a vér — emberi vér.
Balázs dr. védő a bizonyítás kiegészítését és a vádlott elmebeli állapotának megvizsgálását kéri.
Szabó főügyész ellenzi. A bíróság Is elveti.
A perbeszédek Szabó Lajos dr. kir. fődgyész mou dotla el vádbeszídít.
A tanuk mindenben alátám-isztol-lák a haldok\'ó vallomását. Semmi kélség sem fér ahhoz, hogy a tettes 6 volt. .A Brk 279. §-bi ütköző szándékos emb-rOlés bünlefében kéri öt bűnösnek kimondani és eszerint megbitníelni.
Báron Fái dr. az elhunyt jogi kép viselője, a sértett magánjogi köve teléseit terjeszti be.
Balázs Rudolf dr. védő fih\'rá< vídőbeszédíbcn igyekszik a iád miiv den pontját tariliatatlaiuia lenni.
Elnök figyelmezteti még egyszer jóakarólag a vádioltat, hogy mondjon el minden! töredelmesen, ahogy történi, akkor sorsán még enyhileui lud.
Vádlotl aronban megmaradt ko-noksága mellett.
A bíróság itélelhozatalra vissza vonul.
Az ítélet
Csőngél bűnösnek mondja U szdn-dékos emberölés bűntettében és ezért őt az enyhítő szakasz alkalmazásával öl évi Jegyházra Ítéli, a bűnügyi zárlat dolgában azonban nem intézkedik. Majd felolvassa elnök az Ítélet hosszabb indokolását.
Szabó főügyész a büntetés súlyosbítása mialt, vádlóit és védője a bűnösség kimondása miatt jelentett Délulán fél 2 órakor a bíróság be lelcbbczésf. elnöke kihirdeli a lörvényszék Ité- A törvényszék az elitélt vizsgálati letét, mely szerint Németh József . fogságát meghosszabitolta.
A Népszövetség magyar albizottsága tudomásul vette a magyar pénzügyi - helyreállítást
Genf, junius 9. (Éjszakai rádiójelcntés.) A Nemzetek Szövetsége magyar albizottságának mai ülése fél négy órakor kezdődött. Részt vettek az ülésen Scialoja elnök, Benes, Titu-lescu román delegá us. Bethlen magyar miniszterelnök. Chamberlain nem jelent meg. hanem helyettesével képviseltette magát. Olt voltak még a fentieken kivül Schmith főbiztos és munkatársai és a pénzügyi bizottság tagjai. Elsőnek a pénzügyi bizottság jelentéséi tárgyallák és a feltelt kérdésekre, a pénzügyi helyre-állilás tudomásul vételében v:lamennyi delegátus Igenlő választ adott. A főbiztosi állásra vonatkozólag is elfogadták a már ismqg, rétes határozatot.
A még zárolt jövedelmek felügyelete és a kölcsönrészek későbbi felszabadítása ügyében a pénzügyi bizottság dönt a szükséghez képest. Bethlen István magyar miniszterelnök elfogadta a határozatokat. Ezekben a kérdésekben holnap délelőtt tiz órakor még a Tanács ülése elölt a magyar albizottság halároz a végleges megszövegezés tekintetében és az ugy kerül csak a Tanács elé.
Csak névleg szűnt meg Ausztria népszövetségi ellenőrzése
Uj (ormában Auaatrla továbbra la a Nópa*S>otaéQ ellcnörxéao alatt marad
Megdobálják a vonatokat Nagykanizsa körül
Nagykanizsa, Junlus 9 Az utóbbi időben Nagykanizsán egyre gyakrabban lordul c\'ö. hogy ismeretlen tettesek, legtöbb esetben gyermekek megdobálják a személyvonatokat. Több vasúti kocsi abl-ka esett már áldozatul a vásolt csínyeknek s a szeite repülő üvegszilánkok nem egy esetben sebesítették meg kocsiban ülőkéi.
A rendőrkapitányság ezúton ligyel-mezlcli a közönsége!, hopy hasonló érellenségektől tartózkodjék, gyermekei felügyeletére pedig 3 legnagyobb jondot fordítsa, mert a vonaok dotálása nemcsak a vasúttársaságnak okoz anyagi károkat, hanem a bennülök testi épségét is vészéi) ezteti.
A vonatok megdobálás;; kimeríti a közveszélyes megrongálás bűncselekményének tényálladékát s mint ilyen 5 évig, (ha súlyos lesii sértést is okoz 5—10 évig, h í halálos sebesülést okoz életfogytig) terjedő fegyházbüntetést von maga után.
Ha 12 évnél fiatalabb gyermek követi cl a bűncselekményi, ugy a büntető eljárás a szülő, gyáin, gondozó ellen indul meg és egymillió korona pénzbüntetéssel büntetendő.
Bécs, Junius 9 (A Zalai Közlöny Mell ludösitóját*l >
A Népszövetség tanácsa ünnepélyes deklarációban befejezettnek nyilvánította Ausztria szanálását és az ellenőrzést julius 1-i dátummal megszűntnek deklarálta.
Korai lenne azonban azt hinni, hogy Ausztria végleg felszabadult a Népszövetség ellenőrzése alol. Uj formában Ausztria továbbra is a Népszövetség ellenőrzése aiatl marad. Mindössze Zimmerman Aurél dr. főbiztos lávoziK BICaból, titkára. Rost von Tonningen dr. azonban tov.ibbra is itt marad a Népszövetség megbízottjaként. Uj minőségében Rost van Tonningen dr.-nak is joga lesz Ausztria állami éleiébe beavatkozni. Ezt már uj cime a Népszövetség pénzügyi bizottságának végrehajtó közege mutatja.
•Szóval Zimmerman titkára é:< bizalmasa volt és igy biztosra vehelő, hogy elődjének szellemében fog működni. Az ő feladata ügyelni arra, hogy Ausztria pontosan fizesse a Népszövetség kölcsonénck kamatai! és ezért ellenőrizni fogja a dohány-jövedék és a vámhivatal bevételeit.
Ö veszi ál ezenkívül a népszövetségi .kölcsön külföldön levő, míg mindig nem folyósított maradványai-
nak kezeléséi, azonkivül minlcgy összekötőliszti szerepet log játszani a párisi ellenőrző bizottság és az osztrák kormány között. Tehát mind össze a forma változik meg Ausztria ellenőrzése azonban lényegileg régi marad.
Azok a kommentárok, amelyek a Népszövetség deklarációját ugy inler-prclálják, hogy Ausztria végre lel\' szabadult az ellenőrzés az ellen őrzés alól, nem felelnek meg a va-tóságnak.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható Keszthelyen 1
a .Zalai Közlöny- keszthelyi fikkiadó hivatalában, Kisfaludy-utca 15. szám. Dcncs Oyörgy dohányáruda Kossuth Lajos-utca. Rlcrsch Győző dohányárudájában
Erzsíbct klrllyné-tír. Szabó László dohányárudájában Soproni-utca.
Hévíz-fürdőm
Kummcr János áruházában és hötysön
könyviárában Watter.Kcrcncoé áruházában és kölcsön, könyvtárában
KllUnfi kareoeonyi
Ó- és IIJBOR
1917. évi paoaanyabor llterenklnl ll Uphain írni
RtMtTt, tiuu«i—ut S. •iám.
Halálos szerencsétlenség egy építkezésnél
Budapest, junius 9. (Éjszakai rádió-Jelentés.) A Pozsonyi-ut 7. szám aiatl levő építkezéseknél ma halálos szerencsétlenség történt. Egy állvány összeomlott és maga alá lemrtte Moga János és Gyurica Albert állványozó munkásokat. A kihívóit lüz-ollók nagy erőfeszítések árán kihúzták a szerencsétlenül járl munkásokat, azonban csak Gyutica Albert élt, Moga a rettenetes gerendák súlya alatt borzalmasan összeroncsolt tagokkal halolt volt. Gyuricit a mentők súlyos sérüléseivel a Rókus-kórházba szállították.
Miklós román herceg autóbalesete
Bukarest, jun. 9. (Éjszakai rádió-Jelentés.) Miklós román királyi herceget, a királyi pár kisebbik fiát, Hunyadmcgyében Szászváros közelében könnyebb au:óbalcsct érte. Egy hirtelen fordulónál a herceg autója befordult az árokba és felborult. Szerencsére a hercegnek az ijedtségen kívül nem lett setmi baja. A megsérült autót bevontatták Szászvárosba, a herceg pedig a gyorsvonattal uiazott tovább Bukarestbe.
Az Interparlamentáris Unió Glése
Budapest, junius 9. Az Interparlamentáris Unió magyar csoportja Berzeviczy Albert elnöklete alatt ülést tartott. Az elnök meleg szavakkal emlékezett meg gróf Appanyl Albertről nyolcvanadik születésnapja alkalmából és elhatározla. h.gy táviratban fogja üdvözölni. Elhatározták továbbá, hogy augusztusban Genfben ülést tartanak. A lelcgyverzés magyar állásfoglalás i mertetésére Bcrzevicvy \\ibenet, kérte lel a bizottság.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai balatoni fürdővonat
Gordon vezérigazgató átirata Nagykanizsához - A üélivasut Üzletigazgatósága Itároni alternatíva elé állította a várost — A polgármester tegnap küldötte el válaszát az illetékes ügyosztálynak
Döntés e héten várható
Nagykanizsa, |uniu> 0
„Nagykanizsai balatoni türdóvo-
nat"
lapunk szerkesztősége megtelelő vonal beállítása érdekében indított — a nagykanizsai közönség érdekéhen történi, hogy mrgtelelő szerelvény beállításával ircgkönnyebbittcssék számára a Balaton hozzáléthelősége.
A mull napokban megírtuk a hivatalos város tárgyalásainak eredményét ebben »z ügyben. Kusz főfelügyelő előterjesztene Nagykanizsa város közönségének kívánságát Gordon Róbert vezérigaigalónak és a kérdést egy tchervonalnak ssemélykocsikkal való ellátásával kívánta megoldani.
Gordon Róbert vezérigazgató ismert előzékenységével azonnal álirl a városhoz H a következő három alternatíva közötti választásra kérte fel a város vezetőségét:
1. a vasár- és ünnepnap előli közlekedő fürdövonal rgy kocsival meg-bővitessék és egész Nagykanizsáig járatnák;
2) a csak vasárnap és ünnep köz-
lekrdó vonal Balatonboglárról kez-dödőieg vegycsvonatként este \'/>8 10
-Írjuk, meri az akció, amil [ órakor indulna Nagykanizsára és
órakor fúlna be az illeni állomásia;
3) és a mar múltkor említett le-hervonat-bcillilás, 3mely II órakor érkezne Nagykanizsára.
A város vezetősége beható tárgyalás és megtcnlolás után a két első-pontbeli megoldást választolta, mert ez felel meg leginkább a nagykanizsai közönség kívánalmainak.
Az erre vonatkozó válasz! már cl is küldöllék a Délivasut illetékes ügyosztályának, ugy, hogy a döntés illetve jóváhagyás még a héten megtörténik és valószínűleg már vasárnap, de legközelibb folyó hó 15-tól kezdve a pihenésre és üdülésre szoruló nagykanizsai dolgozó társadalom már igénybe veheli a nagykanizsaiak részére beállított illetve Nagykanizsáig meghosszobbitoll vonaljára-tokai.
Sajnos, hogy a megfelelő kedvezményes jegyek iránti Intervenció nem játl a kívánt eicdménnyel.
1926 Itinlus 10
tf API HÍREK
■APIREND
Junius 10, csütörtök
Róinal katolikus: Margit kir. 1\'rnlM-Uns: Margit. Izraelita: Szíván hó 2S. Nap kel reggel 4 óra 03 perckor, - délután 7 ói
nyugszik t
I óra W perckor.
Mozi. Uránia: Takarodó. Bayerlem Ferenc világhirll katonadrániája. Előadások este 7 és \'.I órakor.
Nagyarányú vizszabályozás indul meg Zalavármegyében
Huszonöt iskolai építkezés van folyamatban a megye területén A közigazgatási bizottság Qlése
Zalaegerszeg, junius 9 Zalamegye közigazgatási bizottsága kedden délelöll Ulésl tarlóit Tarányl Ferecc dr. föfipán elnöklete alatt. Elsőnek az alispáni jelentést tárgyalták, melyből megállapítható, hogy a közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartozó
klhágásl esetek száma május havában emelkedett. Tüzesei a megye területén az elsó-loku halóságok jelenlése szerint öl izbeu fordult elö.
Az alispáni jelentés ulán Brand Sándor dr. löjegyzö ismertette a pénzügyminiszter leiratát a megyéhez arra a feltcijesztésre, melyben az adóterhek leszállítását \' kélte. A miniszter közölte, hogy az adóméiséklést az állam háztartása uem engedi meg.
A liszll főorvosi jelentés szerint a megye közegészségügye májusban kielégítő volt.
A lanOgyjelentésból kitűnik, hogy a kir. tanfelügyelőség. az elmúlt hónapban 49 községben 53 iskolában 85 tanteremben telt látogatási, melyeken a laniiá>ok kielégítő menetéről győződlek meg. A tanilás eredménye állatában kielégítő, az iskolák felszerelésében és elhelyezé-
sében azonban sok a kifogásolni való.
Zalamegyében 9 olyan helyről van szó, ahol a helyszínre kiszálló bi zotlség jelenlése alapján a közigazgatási bizottságnak kell határomla arról, szükséges-e az iskola felállítása és milyen jellegű legyen.
A tanfelügyelői jetenlés még arról számolt be, hogy
Zalamegyében 88 helyen szükséges az Iskolaépítés és pedig lészinl uj épület, részint fejlesztés. 25 helyen az építkezés már folyam ilban is van.
A vízszabályozási munkák megindítása
céljából a megye kölcsönt vesz fel különböző érdekeltségek terhére, teiv szerint a Cscrta, a Válicka, a Murába Ctniő és a Zitának Tüske-szentpéter és Zalaszcnigrói közötti szakasza szabályozását 3—4 hónapon kérésziül 100-100 munkással végzik el, közel 3 milliárd költséggel. A zalaszcnlgróli járás főbírája |ava-solla, hogy a Zala, Pakod és Zalabér kö/ölii részén is eszközöltessenek szabályozási és tisztogatási munkálatok és erre a célra 6 milliárd kölcsön vétessék fel. A bizottság felír a népjóléti és |>én/llv;yminisztcr-hez a kölcsön megszerzése ügyében.
— Hivatali eskü. Szabó Zsigmond dr. a nagykanizsai |árás uj lisz\'i orvosa tegnap lette le a hivatali esküt BSdy Zil\'án alispán elő l.
— Iskola látogatás. Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő Keszthelyre érkezeit iskola látogatás cél|ából.
— Nyomdász-temetés. Tegnap délulán nagy részvél melleit \'emelték cl í hirtelen elhuny! Weltner Z-igmond betűszedőt a nagykanizsai izr. sírkertben. Sírja felelt a Munkás-dalá\'da bucsudalokal énekeli, a nyomdai munkásság nevében pedig Brónyal Lajos mordolt meghaló búcsúbeszédei.
— Megbüntetett soffőr. Dor-mann Ferenc nagykanizsai soffórt a rendőrkapilányság kihágás! osztályán 250.000 korona pénzbüntetésre Ítélték sebcshaj\'ás miatt.
Kanizsai glinnázlsták Keszthelyen. A nagykanizsai reálgimnázium tanulóinak egy csapata tanáraik vezetésével két napos kirándulást leltek a Balaton mellé. Útinkban megtekintenék Keszthely, Hévíz, Tapolca, Szigliget, Badacsony slb. szép-sígeiL Ugyancsak Keszthelyre lettek kirándulási a zalaegerszegi polgári leányiskola növendékei is.
— A szerdal hetipiac Arai. A tegnapi nagykanizsai hetivásáron a piaci árak a következőképen alakulták Zöldségpiac: Bab 1500. mák 24 000, dió 12 000, rizs 13—16000, lencse 12 000. vöröshagyma 6000, foghagyma 24.000, zöldség 3000, fejcskáposzla 6000, kel 4000, karliol 26.000, ugorka 10000, paprika 60 000, bors 96.000, ssvanyukápos\'.ta 2000, burgonya 1200-3400 korona kilogrammonként; salálB 5O0 korona felenként. Gyümölcspiac: Cseresznye 6000, meggy 10000 koiona kilogrammonként. Tejpiac:\' Tej 3000, tejfel 12.000 korona literenként ;turó IOOOO. vaj 60.000 korona líilogram-monkéul; tojás egy drb. 110Ö korona Húspiac: Marha clc|c 20, hálu\'ja24, boiju eleje 24, hálulja 28, sertés 28, birkahús 16-20, zs r 32, háj 30, zsirszalonna 28, lüsIOII sertéshús 50, kolbászíílék 40—50 ez-er korona kilogrammonként.
— Keszthelyen pezsgőgyár létesült. Egy részvénytársasági érdekeltség Keszthelyen pcisgőijyáral létcsitell. A gyár már megkezdte működésit, de gyártmányait csak három év múlva lehet forgalomba hozni.
— Schu\'arcz Uez.Mö h.insnyát a legjobbak.
— Menetdijkedvezmény. A magyar .Dobermanosok" és a .Magyar-országi Rendőr- és védő kutya Egyesület- a Budapesten folyó hó 12-én és 13 án tartandó nemzetközi rendőr-kulyaverseny és kiállítás alkalmából az érdeklődőknek 50«/»-os kedvezményi eszközöli ki a Díllvasut vonalain. Az odautazás legkorábban folyó hó 9 éo, legkésőbb folyó hó 13 án, a visszautazás legkorábban folyó hó 12-én, legkésőbb folyó hő 16 án kezdhető meg, Illetve befejezendő. Igazolványok a menel|egy-irodában 40.000 koronáért kaphatók.
» Salamon Béla és az Igazgatása alatt álló Terézköiuti Színpad egvü\'.lese mégcsak ma esie vendégszerepel. Jegyek Szerbnél 45, 35 és 25 ezer koronás árban.
— Kanizsai nyomdászok Zalaegerszegen. A zalaegerszegi megyei dalosversenyre mintegy tizenöt nsgykanizsai nyomdász jelenlelte be magát vendégnek.
— Országos vásár. Pacsa községben junius 14-én országos állal és kirakodó vásár lesz, melyre vész-mentes helyről hasított körmű álla- I tok is felhajihalók.
— Ma és minden fcte a Korona kerthelyiségében LmZÁR PISTA győri cigánymOvész zenekarával hangversenyez.
— A nagykanizsai klslakás-épités ügye. A város vezetősége, mini ismeretes, kiírta a versenytárgyalást a Nagykanizsán építendő 18 lakásos bérház épilésl munkálataira. A beérkező ajánlatokat junius 24-én délben bontják fel. Az építkezés még jullus elején megkezdődik. A lakások november clfe|ére beköllözhelők lesznek.
— A közkórház mult havi forgalma. A nagykanizsai közkórházba május hónapban 294 uj belegel veitek lel. Naponta 225—264 közt váltakozott az ápollak száma. Gyógyultan távozott 299. meghalt 18 beteg.
— Megszökött elmebeteg. Egy
Nagykanizsán hozzátartozókkal biró clmebelegmegszököllakaposváii köz-kórház elmebeteg-osztályáról Kaposvárról távirali értcsilést küldtek Nagykanizsára a megfelelő intézkedések megtétele végett, mert minden jel arra vall, hogy az elmebeteg Nagykanizsa felé vette útját.
— Sikkasztó községi lmok. A sornogymegyei Tab községben a községházán nagyarányú sikkasztásnak Jöttek nyomára. A lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy Morou Miklós községi írnok a község adófizetőitől adó befizetésre nagyobb összegű pénzt vett fel, amil elsikkasztott. Letartóztatták és bekísérték a kaposvári kir. ügyészség fogházába.
— Sáska járás Zalában. Zala-csány, Kehida és Keszthely környékén mostanában egy futcsa sáska lajt fedezlek fel, mely nagy pusztítást visz véghez a vetésekben. — A sáskáknak az a különös tulaj-donsága van, hogy mikor teleeszi magát fölpuffad és szélrepcd. A továbbterjedés megakadályozására megtették a szükséges intézkedéseket.
1926 junius 10
ZALAI KÖZLÖNY
— Nagy viharok Zalában és Somogyban. Tegnapelőtt délulán 01 éra ulán egész Somogymegyén nagy vihar vonult keresztül, mely rengeteg kárt tett a vetésekben. Kaposvárott oly hatalmas felhőszakadás voll, hogy a kanálisok képtelenek voltak befogadni a nagy víz mennyiséget és az a villanytclepen levő szivattyúházat elöntötte. A tüzol-lők és a katonaság erőfeszitéses munkája tette lehetővé a szivattyúház megmentését. Kedden délután Zalaegerszegen és környékén is veszedelmes vihar pusziitól!, mely Zalabesenyén, Botfán és Csatáron sok serlésólat magával ragadott, ágy, hogy az állatokat is csak nagy nehezen lehetett megmenteni.
— öt gyermek balt meg ráng-görcsben egy hónap alatt. A városi tisztiorvos május hónapról szóló jelentése szerint az egészségi állapot felnőtteknél kedvező, gyermekeknél elég kedvező volt. A gyermekeknél főleg a ránggörcs pusztított, amelynek öt halálos áldozata voll a mult hónapban. Fertőző betegség 13 esetben fordult elő, ezek
< közül 8 vörheny, 2 diltéria, 2 malária és 1 vérhas. A tavaszi védhimlő-ollásokat befejezték, az elmaradótokat szeptemberben oltják. A halálozások száma 46 volt, a halál oka 9 esetben volt végelgyengülés, 5 esetben veleszületett gyengeség, 15 esetben tüdő, 5 cselben szívbajok, öngyilkosság egy, elmekór egy eset-ben fordult elő.
LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelyiségében hangversenyez.
— Színielőadás UJborsfán. Az ujborstai leventék Veér Vilmosnak a .Magyar falu bosszúja" cimü népszínművét adták elő zsúfolásig megteli nagy helyiségben, a község összes intelligenciájának részvétele mellett. Az előadás, melynek jövedelme a levente felszerelések beszerzését célozta, anyagilag is szépen sikerült, amihez a szomszéd község, Bánokszenlgyörgy előkelőségei is hozzájárullak, de főleg erkölcsileg elsőrangúan sikerűit. Az érdem főrésze Prekopa Valéria tanítónőé, aki az egész iredenta darabot nagy fáradsággal tanitolta be és rendezte. A rendkívül agilis tanilónó a szereplők felét még csak a télen tanította meg Írni és olvasni, addig teljesen analfabéták vollak és ennek ellenére ezt a nehéz és gyönyörű darabot páratlan sikerrel játszatták el velük. A szereplők közül különösen kitűntek hű alakításaikkal és meglepő Ügyességükkel: Stankovics Irén, Réffy Anna, Takács Irén, Bohár l.lna, Bohár Anna, Antal Juliska, Cserép Károly, Nagy Sándor, Preuj-ner Gábor, Szabó István, Belső János, Takács József, Réffy Ferenc és Bigladi János. A nép gyermekei, kik még soha nem láttak színházai, még kevésbé játszottak színdarabot, osztatlan nagy sikert arallak.
— Schwarcx Dezső cégnél url és női divatárukban legszolidabb ki-szolgáié*.
Rádió-müsor
Junius 10 (csütörtök)
Budapest (56(1) \'.1.30. 12 és 3: Ilitek, közgazdaság. I: Tudós Klára divaltudó-s\'tisa. 1.30: A Nemzeti Cserkész Naeylá-lu,r előadássorozata. 7.15: Hans Gültting dr. németnyelvű előadása: .Vortiag von Deulscbcn Baladen". S. U: Márkus Uly zongoraművésznő hangversenye. 10: Kamarazene.
Bécs (531 és 5825) D. e. 10.30: Orgonahangverseny. 11, d. u. 4 és este 8: Hangverseny. Prága (3651 O. u. 4.30: Hangverseny. Berlin 150) és 571) I). u. 6 és este 1030: Tánczene.
Róma (425) Este 9.0: Luxemburg crótix ...
London (3t6l D. u. 4.15 és 6: Tánc-zene. 7.25: Haydn-hangverseny. Este 8: Katonazene. 1030: Tánczene
Pária (458) Este 9.10: Szimtonikus hangverseny. _
RÁDIÓHÍREK
0 Rádió klub Nagykanizsán. A
helybeli Rádió-klub megalakítását előkészítő értekezlet lesz jövő hét szerdáján, 16 án este 7 órakor a pőstapalota földszinti helyiségében, melyen az összes rádióamatőrök és érdeklődők megjelennek.
0 A magyarországi rádióvevő állomások száma folyó évi április 20 án 45 840 volt; ebből Budapestre 26,000 esik. (MRU). 0 UJ nagy adóállomások. Kőnigs-bergben az eddigi 1\'5 Kw *-S«o-más helyeit egy 8-10 Kw os épül, amely előreláthatólag augusztus végén nyílik meg. A rajnavidék 60 Kw-os adóállomásának építése a közel jövőben megkezdődik. A leadó állomás Langenbergbeu lesz, az antennát két 100 m-es torony fogja tartani; a leadot előreláthatólag még ez ősszel helyezik üzembe, amikor is az elberfeldi és dortmundi állomások megszűnnek. A königswuster-hauseni „Deutschlaudscnder" energiáját 20-ról 100 Kw-ra emelik. A Icadót Zeesenbe helyezik ál, ahol két 200 m magas antenna épül. Svédországban, Molala ban 30 Kw-os adóállomás építtetését határozta el a svéd kormány. A költségeket átlag 20 milliárd magyar koronára becsülik.
0 Krlstálydetektoros vétel nagy távolságokra. A rádiólechnika állandó fejlődése a legegyszerűbb készülékeknél, a krislálydctekloros apparátusoknál is észrevehető. Ma megdőlt már az a nézet, hogy kris-tálydelektorral, legfeljebb 50-60 km távolban levő állomásokat lehel venni. E sorok írójának sikerült krislálydctekloros készülékkel (minden erősilés nélkül) itt Nagykanizsán Bécset, Budapestet és Breslau! (kb. 500 km I) venni. A készülék kapcsolása normális (forgókon a sugálor, lekeres, detektor), magas anlcnna, földelés egyik cselben a kútban, másik cselben a központi fűtés csőhálózala.
Időjárás
A nagykanizsai .ncteorologlal megfigyelő Jelenlése: Szerdán a MmtrsH-wTreísel 7 órakor +1T8. délután 1 órakor +24 2. este 9 órakor +10-9.
FtIMiet: Egész nap kevésbé borult.
Szélirány: R\'W\' Dtlnyugat, délben északnyugat, este l jzakketcl. y
A Meteorológiai Intézet Jelenléte szerint az Időjárásban némi |avulás várható.
Áztassunk „Asszonydicséret" mosóporral, utána mossunk „Szarvas" szappannal. Igy kímélhetjük a fehérneműt, takaríthatunk munkát, Igy lesz a ruha Igazán kifogástalanul tiszta.
SCH ICHT- MOSÁS
SPORTELET
Az országos bajnokság középdöntői Budapesten
Nagykanizsai TE -Miskolci VSC - Szegedi AK-FTC
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LÁZÁR PISTA győri cigánymüvész zenekarával hangversenyez.
Az elmúlt vasárnap Nagykanizsa, Szeged és Miskolcz csapatai kerüllek ki győztesként az elődöntők küzdelmeiből; az elődöntök során erö-veszlö budapesti bajnok, az FTC csatlakozik most a győztesekhez és a négy csapat ma játsza budapeeten a középdöntői, mindkettőt az u.löi uti pályán.
Az NTE—MVSC mérkőzés 3 órakor kezdődik. Bizonyos, hogy mindkét csapat teljes tudását és lelkesedését viszi a küzdelembe. — Mindkél csapatnak a csatársora a főerőssége és igy az eredményt annál kevésbé lehet megjósolni, mert az összehasonlilásra nincs is semmi alap. A miskolciak kerülete egyenlő erőt reprezentál a debreceniekével és igy csak annyi bizonyos, hogy az NTE-nek most is a végsőkig
Irodalom és művészet
A tegnapi Salamon-est. Egy végtelenül kedélyes estét hozott Nagykanizsára már a tegnapi estéjével Salamon Béla országos nevű társulatával. A Polgári Egylet kertjének fehér asztalai mellett egyetlen üres hely nem maradt. Annyi kacagást nem hallottunk még egy este műsorában, mint amennyit tegnap, sem annyi tapsol. Különösen sokai mulatott a nagyszámú közönség Salamon komikus figuráinak. A frankhamisítás, a delejes ember aktualitásuknál lógva is rengeteg kacagást váltottak ki. Karinthy szellemes jeleneteinek minden humorát pompásan aknázták ki. Külön eseménye volt az estének „A tolmács" előadása, melyben Silamon brllliánsan alakította a címszerepet. A kiltlnő társaságnak minden tagját, Kőváryt, Fenyői, Zigont, Hercegei, Zahler Erzsit, Keglevich Mariellát és Ciuppon Sárit felesleges ismertetnünk és méltatnunk. Elég megjegyeznünk csak annyil, hogy a kritika — imel — szentesíti a rendezőség igérelét: az este közönsége egy pillanatra sem hagyta abba a kacagasl a |ó három órás mit sor alatt.
fokozott akaratát kell latba vetnie, ha győzni s ezáltal a döntöbe akar jutni. Az eredményi szerkesztőségünk délután 5 órakor már közhírré fogja tenni.
A délnyugati és északi bajnok küzdelme után 5 órakor a SzAK—FTC, a déli és budapesti bajnok mérkőzése következik. Az FTC-nek nehéz küzdelme lesz és minden tudását össze kell szednie, ha győzni akar. A szegediek — csak nyerhetnek, hisz vereségük nem lesz szégyen, esetleges győzelmük pedig olyan bravúr lesz, ami sokáig emlékezetben élne.
A középdöntők kél győztese vasárnap ugyancsak Budapesten játsza a dönlömérkőzésl, s amelyik ezen győz, az lesz Magyarország 1926 évi bajnoka.
mozi
Uránia ma csütörtökön 7 és 9 órakor: Bsyerlein Ferencnek néhány év előtt világhírűvé vált katonadrámáját a Takarodót mulalja be élvezetes német feldolgozásban.
A nagykanizsaiak találkozóhelye ■
Budapest legctsórcndu, modem, csalid! szillója, az
István király szálloda
VI., Podmaniozkyutoa 8.
Mérsékelt iraki Figyelmes kiszolgálás ! Modern berendezési Központi lűtés! - Mcleevlzszolgáltaláal -Fürdők! — L I ! tl
A nyugati pályaudvar közelében
Köszönetnyilvánítás.
Ugy a nagykanizsai nyomdászok, mint a Munkásdalarda és mindazok, kik felejthetetlen fiam, illetve leslvérünk
Weltner Zsigmond elhalálozása alkalmával fájdalmunkat a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni igyekeztek, fogadják hálás köszöne-
Weltner család.
lünkéi.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 10.
közgazdaság
TŐZSDE
A mai értéktóiídén az irányzat ismét elgyengült és az előző napi forgalmat tartózkodás váltotta fel. melyet a külföldről érkező kedvezőtlen jelentések még#jkozlák. Az árveszteségek azonban igen csekélyek voltak és ritkán haladják meg az I—2 ®/o-ol. A lanyhaság különösen az arbitrázs papírokban jutott kifejezésre. Jelentősebben gyengültek a kulisz-piacon Satgó, Rima. Dálivasut és Georgia, ezeken kívül Danubius, mely •15 ezer koronát veszített előző árfolyamából. Mígyar cukor25, Kőszén 10, Nasici 30 eztr koronával olcsób-bedott. Néhány papír a lanyha irányzat ellenére is mcciavitotla árfolyamát, igy Nemzeli Bank, Beccsini és Izzó kisebb árnyereségre lettek szert.
Zirithl lárlat
H-\'i I5ISOO lond".. 2SH0O. N.»-r< 516-Vs, Bm..«l 1S6S00 Milano IS07.V. "nll.nl K1760 Ber"n \'23-05. Wi.n 12-98 nn« 375 00. Prífi. IF3I 00. nrdeceal 7eí», Vfnt _■_. B.k<rur 2I4<0, B.l\'tM 911 00.
A budapsatl TSzade devixa-jogyzéae
Val« ták Otvlsák
L«fig>«l 7.40-7 M0 laitafiH 1 470-M.TO
Aaioireal M72 l Hi f i ltt» 1 tll
C»ak kat. Illl-IIM •«tUa it.it irtat
tVaS- >»i r.si • *kut4t inxA
DeC/z fim nos SlLuia.\' 1UJJIM
fmaU it. i::mu tMiafcSp lUIOItSU
4 írt UM-lf.\'A KrtutU:!) tltco ll»M
Utf ru Jte H/W-n t
L.rt SIM» HAaao Ma:«i
Ura IIII-UII Ma «7<xk tlMIUM
Uhu itm-irii H>k IttSUU
Ouk.Mkfii. IX7ÍÍ IW Mp ZttlltM
Di> k««. I19J0 IIO\'O CiMta iU»U
»v«rt h. llllO-IMV- U*>VV*lai IIICIII\'U
tr. vtyrt) ■ >■>■
KocrU kat. iua>mo arw. tan-isi u
Terméaytőxsde
B.,a rlaa.v 7« Wf n. <50c0c-<42:00. 77 k*-o« <52 500- 455 000 78 k«-o> 4i5000-.4S7.500. .<.y»t> dunántrrlt ía pril-vMíkl 76 kp.-o, 4(0.0JC-4-l2-5f<). 77 ki-n «50»-447SV,.7«k.r»<(7ÖOO 450 000 7° kr.-oa 450.00C—(52500. rirr 232.503->350:0 t\'Vzrainrliw 2450CC_2ÍS(00, •örírpa \'280.000-325000. 270 050-J730T). It.-rtrl 2350:0-2400CO, rerra 600.000— 6tO.."«X kitti 180.0é\'.-l95.0C« ioerw \'70.001—172590.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar is KSnjv-Ver.ak.d4. ÜT. N.ÍYk.nlx."
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A címszó s mladen vastagabb beteból Utó n-i két szónák számíttatik. Minden további izó dija 500 X. A hlrdotóal dlj előre flxeUndfta torgalmladóhozzászlmltásával
Egvben 3 hold nrlma o*ántó és rét PolylI malom rétje végén eladó Meleg litván ny. rendőr, Somo^yszentmlklós. 15$
Kerestetik Oxletholylség azonnali bT-fcöUózbetéssel temetkezési vállalat részére. Clm a kiadóban. IS86
J>\\lndcnnemQ táblaüvogok uzij\'oiok, kt ítészek é-i uradalmak részére jutányoi árakéit szerezhetők be Stern üvegeinél, Vaiuti-utca 17/19. 1469
jóházból való Hu tanulónak Íelvét7-tik Böhm Anlal rövidárunagykereskedé»é-ben, Kizlcczy-utta. -1905
Vaassatergapad Mtllkr gyártmány 270 - . csocitávolságn, coaplctt, jóktrban. Továbbá l személyes kis autó betegség miatt jutányos árban el.idó. József főherceg-ut 57. 18$9
Lakás. Kclló szobás Inkái kozcl a Főtérhez, bcköltőxhotő, kiadó. Bővebbet Dukás? Mlkia Nagykanizsa, Rákóczl-ut 29.
KétcttövO 16-os, kakatos Havaid <ircr-ncr záros vadátxfcgyvcr kétmillióéit eltdó — Megtekinthető Llchtscheindl vas-kereskedésében. l«OJ
B
HIRDETŐ IRODA R. T. Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámteiveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Haán Cyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
160/1926. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. L-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1926. évi P*. <914. sxámu vég-zéK következtében Dr. Sehlelller Imre ügyvéd által képviselt NéptaJurékpéflztár R. T. Javára 15.COO.OCO kor. s Jár. erejéig 1926. évi március hó 9-én foganatoiltott kielégítési végrehajtás utján le- és felOlfoglalt él 20.C00 000 kor. beciUlt következő Ingóságok. u. m: Egy Claylon és Schutlle-worlh gyártmányú 8 lóerős lokomobil és egy kerctlürész gőzgéphez nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1926-ik évi Pk.\'4914. szína végzése foívtán 15.CCO.OOO kor tőkekövetelés, ennek 192«v évi Január hó 15-lk napjától járó hsvl IVsíVo kamatai; Vfh váltódíj éi eddig összesen 3.7I6.0CO ko:. bíróilag már megállapított költségek erejéig Pacán, uj számozatlan háznál leendő megtartására 1926. évi junius hó 24-ik napjának délelőtti 1110 órája határidőül kitüzctlk él ahhoz a venni irándékozók ezennel oly megjegyzésiel hivatnak meg. hc-gy az érintett Ingóságok az 1851. évi LX. l-c. 107. és 103. §-al értelmében kéizpénzílze-tés mellett a legtöbbet ígérőnek. szükség esetén becsáron alul It el tognak adatni.
Amennyiben az cjárvcrczendő Ingóságokat mások is le- és IclUlfoglaltatták és azokra klelégllésl jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. évi I.X. I.c. 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi junius t»ó K. napján.
Haán Gyula s. k., Kir. ibirósági végrehajtó.
Ouna-Száva-Adria Vasúttársaság «\'»« (Déli Vasút)
MENETRENDJE
1926. évi májún hó 15-iSI
a Nagykanizsára érkező és induló szcmélyszillitó vonalokról.
Budoixst—Noeykanlzsal viszonylatban
645 11-00 16-40 19-10 21-55
i) Gyorsvonattal egy t—tt. oszt. és egy III. ojjt. közvetlen kocái Budapeat Wien S. B. CKV tt-lll. osat. kft/.vctlcn kocsi Bmlanesl-Zalacserszes. ejy élker.0 kocar Buda-ner.l (Jyör és VII 26-141 IX 4-lc egy t-ll—III. ősit. kOzvetlen kocsi Burlnpeat—Vlllach.
\') Gyorsvonattal eny III. oszt. és esy II—III. ojzt. közvetlen kooil Budapest-Susak. esy t—II. osrt. és egy [II. oszt. kö/vellen kocái Budapest—riume, egy étkeiö-kocsl Budapesr-Nagvkanlisa. eev liltókocsi Budapeat-Veneiia, egy t-ll. OMl. közvetlen kocsi Budapest-VentimlKlii (Trlcste—Veneiia -Genován át) és ecy 1—tt-lll. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Róma
í) SxemétyvorutLat eey I—II. osil. és e<y III. oszt kön-etlen kocsi Budapest -8arcs és egy tl—III. oszt. köivettcn kocsi Hudapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Bahtonszenlzvnrüvi viszonylatban ___
Balalons/ent- \' Nagykanl- I cyiiriryröl iml rsára érkezik | I Vegyes "T~™f25" |
Szomtrat- Nlgykaar
helvról rsára
indul éiíceiiíí 4-2)\' ~65b"
12-15 14-09
15-10 | 1800
21-26 23-55
Nagylaai- S.-omt>at-I .-síről helyre _indul érkeaik
V) Sietn.v.; 1 4-400"
2 Szem. v . 6-55 9-49 31 Oyv. | 14*10\') 1 16-09
4 Szem. v.; 17-35 20-30
Wtenbe érkezk
19-20
4) Gyorsvonaiokkal eev I—II. oszt. é» egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest— Wien S. B.. egv II—llt. közvetlen kocsi Osi|ek—Wien S. B„ egy I—II. oazt. közvetlen koesl Zagreb—Wien, egy étkezökocsi BudaiKst—G)-6r. eg>- Il-ltt. oszt. közvetlen kocsr Budapest—Zalaegerszeg.
\') Személyvonatokkal egy II—IH oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg
_Nagykanizsa—narcs—Pécsi viszonylatban
Pécsről indul
ln,iul érkezik
Szem.TTl = ÍTT
Oyv. 0-30=>, 1I-4H I 13-40
Szem. v. 12-35 15 15 \' 17 20
Szemv. 182l.:). 21-00 2310
| g J érkezik érkezik
i \'^mT^wrrTírr-trar
71 Szem. v.t 1010 | 12-15 I 14-50 :i Oyv. 14-35")1 1617 1825 4 Vej ----
\'egy. v. 18-20 21-40 f) Gyorsvonatokkal egy II—III. oszt. lözvellen kocsi Ősiek—Wien. egy I—II oszi közvetlen kocsi Zagreb-Wien S. B.
\'•X Személyvonatokkal egy I—II. oszt. közvetlen kocsi és egy tll. oszt. közvetle kocii Nagykanizsa—Pécs.
_ Nagykanizsa—Gyékényes! viszonylatban__
Gyékényesről Indul
Nagykanizsáról Gyékényesre indul érkezik
Nagy kani-1 zsára f érkezik [
I Oyv. 5JCK) 6-30 | I Oyv.- 22-l0<) 2Í50
\'I Gyorsvona\'okkal egy I—IL oszi és egy III. osat. köxveUen koeai Burjapesl-fiume. egy I- II. oszt. és egy III. oszt. közvetlen kocsi Bodapesl-Suuk.
_Nagykanizsa—Cakowci (CMtornya) viszonylatban
II
Csáktornyáról Indul
Oyv. Vcgy. v. Szern.v^ Oyv.") Szem. v.
Nagy kani-/sára érkezik
" 6 30\' <>40 1300
2»I5
lagykaoizaáról Csáktornyára indul érkezik
1 Szem. i
2 Oyv.
3 Végy. v. í
> Oyv.
5-Ofc) 13-45") 17410 2230
"7-Í5" 15-28
?0-2r> o-io
4-I.M 7-20 11-10 12-32") 18-24
•) Csali VI 26-ig bezárólag közlekedik. ••) Csak VI/77.1ÓI kezdve közlekedik.
*> Vonatokicai egy l-ll-lll. oszl. közv. kocsi Budapest - Kiurne. egy imókoo Budapest—Venezra, egy l-ll oszt. kozvellen k.icsi Budapcst -Venliiniglia (yia Triest Vcnezia. (renova), egy l-ll -III. oszt. kozv. kocsi Budapest—Róma.
\'") Gyorsvonatokkal ITO6. VI 26-161, bezarólag IX\'5-ig egy I II-III. oszt koz kocsi Budapest—Vlllach.
Mindenféle
készit
a Zrínyi nyomda újonnan berendezett könyvkötészete
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar ís Könyvkereskedés K.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezító: CXcnbcck Károly}.
86. évfolyam, 128. szám
Nagykanizsa, 1928 Junius II, péntek
Ára 1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
SicrteaitSsfi és kiadóhivatal Fönt 5. sí. Keszthelyi tiókklaaóhivalal: Kisralmiy-ii. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nigykarim 78. szám ElSIIzetéal ára ejy hóra 30.000 korona
Egy „magyar"
(bt) Durva inzultus érte Genfben a magyar miniszterelnököt. Nem a Népszövetség árnyékába huiódott ellenséges államok valamely tagja, nem a szomszéd-államok esztelen Imperializmusának valamely fanatikus csatlósa követce el a példátlan me\'rénylelet.
Egy ember, aki a magyar nevet bitorolja, egy ember, aki magyar rögön látta meg először a napvilágot, magyar föld kenyerén nőtt odáig, hogy ma neve beszaladhatja döbbenetes hirével egész Európát: egy magyar ember ma arculfllötte azt a másik magyar embert, aki a világ népeinek szövetsége előtt az egész Magyarországot képviselte.
Megszoktuk már, hogy Európ i politikai botrány-krónikájában ne sokat csodálkozzunk.Megszokluk Idehaza, a csonka halárok közt Is, ahol a felforgatás irányzala nem épen mondható válogatósnak az eszközeiben. De a mai genfi inzullus hirére egy pillanatra meghűlt ereinkben a vér, hogy a következő pillanatban íelfoirjon annak minden cseppje, arcunkra szöktesse a szégyen égető pirját és ökölbe szorilsa kezünket, amiben megremegett a toll, mikor le kellett írnia legaljasabb merénylet hirét.
A magyar nemzetet gyalázta meg az egész világ nyilvánossága előtt egy hitvány renegát aki most az egész világ színe előtt bizonyította be, hogy hazaárulók Iskolájában sziv.ia becsleien lelkébe mindazt, ami ma az ütésre emelt kézzel állította szembe a lábbadozó ország mi niszterelnökével.
,A magyar nép nevében!\' — ezzel a szóval követte el gyalázatos merényletét a Párisban bujkáló hazaáruló, aki most börtöne falai közt Hallgathatja, hogyan támad az\'Ítélet visszhangja Európaszerte a gyáva támadásra.
A párisi emigráns ajkán istenkáromlás a magyar népneve. A magyar nép nevében nem lehet megsérteni azt, aki a magyar nép helyett állja küzdelmes helyét a genfi poszton is. A magyar nép nevében csak tiltakozni lehet a csatornák minden megmozdulása ellen.
A Népszövetség Tanácsa meghozta határozatát a magyar ügyben
A döntés az újjáépítés munkájának eredményes végét jelenti — Bethlen István miniszterelnök beszédében köszönetet mondott a Hemzetek Szövetségének
Elfogadták a magyar albizottság javaslatait
Oenf, Junius 10. (Éjszakai rádió-jeientés.) A Nemzetek Szövetségének Tanácsa mai illésén tárgyalta Magyarország pénzügyi talpraállitásának kérdését. Elsőnek Dubols főtitkár olvasla fel Smith főbiztos pénzügyi jelentését, mely szerint az államháztartás egyensúlya helyreállott és az deficit-mentes. A jelentés hangsúlyozza, hogy a magyar nép nagy áldozatot mutáló scgiiségével Ichctelt kérésziül vinni a szanálás nagy munkáját.
Ezután Scialoja, a magyar albizottság elnöke emelkedett szólásra és nagy beszédet mondoll, melynek lényege az voll, hogy a magyar albizottság elnöke javasolja, hogy a föblzlos megbízatását junius 30 ával meg kell szüntetni és hogy a Tanács mai döntése az újjáépítés munkájának eredményes végéi Jelenti.
Ezt a munkát — mondotta — ezelőtt két évvel kezdiék cl és java-
rész! Smiih főbiztos érdeme is, hogy ilyen szépen sikerüli.
A magyar miniszterelnök beszéde Scialoja beszéde ulán Bethlen miniszterelnök beszélt.
— Két és fél év telt, el — mondotta — azóta, hogy a Nemzetek Szövetségének Tanácsa elhatározta Magyarország talpraállitásái. Magyarország híven leljesitellc a reá háramló kötelességeket és a magyar .nép hősi erőfeszítése azt eredményezte, hogy az á\'lamházlariás egyensúlya helyre állt. Reám há ul az a feladat, hogy köszönete! és hálát mondjak azért, hogy ezt a Tanács lehelőzé telte és azonkívül Smiih főbiztosnak és munkatársainak,- akik mind az ország pénzügyi incggyő-gyitására áldozlák fel munkásságukat. A nt8gyar nép hálás ezért és legmelegebb köszöneté! nyilvánítja.
Genf, junius 10. (Éjszakai ridtójelentis) A Nemzetek Szövetségének Tanácsa a\' magyar kérdésben ma a kővetkező halározalot hozta:
1 Tudomásul veszi Schmidt főbiztosnak 22-23-24. jelentéséi.
2 Tudomásul veszi a pénzügyi bizoltslg jelentéséi.
3. Tudomásul veszi azokal a nyilatkozatokat, melyeket a közponlt pénzügyi bizollság ülésén elmondoltak.
4. Jóváhagyta a pénzügyi bizottságnak a még zárolt kölcsön részekre
való intézkedését. ,
5 Megállapítható, hogy Magyarország pénzügyi helyzete stabil és az államháztartás egyensúlya biztos ezérl a főbiztosi megbízatást junius 30-ával megszünteti. ...
6. Ez év július 1-ével a második jegyzőkönyv rendelkezéseinek meg-lelelőcn élclbelépnek az ellenőrzés további módozalai. -
A hatodik pontban a magyar bizollság üléséről ismert uj ellenőrzési formula van részletesen kifejtve.
zelek Szövetségében, most Melio kormányának nevében bejelentette, hogy Brazília lemond erről a nem állandó lanács tagságáról.
A lemondási jogi indokkal támasztotta alá. ,
Brazília lemondott a népszövetségi takács-tagságról Genf. junius 10. (Éjszakai rádiójelenlés.) Mello Franco Braziliának 1923 szeptember óta mint n:m állandó lanács tagja voll bent a Nem-
Itélet Reinitz Jakab bűntársai ügyében
Kassa, iunius 10 Az esküdtszék ma délben bórakor mondotta ki Reinitz Jakab bűntársainak ügyében a verdiktet. Az, egyik vádlottat, Demján gázgyári munkás! négy\'rendbeli gyilkosság™
való segédkezés mial! életfogytiglani fegyházra, a másik vádlottat, Rednár kőmüveslcgényl tizenöt évi fegyházra itéllék. Az itéiel ellen ugy az ügyész, mint a vádlottak védői semmiségi panaszt jelentetlek be.
összehívták a nemzetgyűlést Budapest, junius 10. A nemzetgyűlés ülését a házelnök junius 15-ikére, keden délelőtl tizenegy órára hivla össze.
Francia—angol ellentét a Népszövetségben
Genf, junius 10. A Népszövetség Tanácsa tegnapi \'zárt ülésén a leszerelés kérdésével is foglalkozott. Ez alkalftnmal újból érezhetővé vált a francia-angol ellentét. Boncour kifejtene a francia álláspontot, melyet tudvalevően a leszerelési bizottságban résztvevő hatalmak nagy része magáévá tett. Chamberlain utalt arra, hogy a britl kormány már kijelen-lctle, hogy képtelen olyan kötelezett-ségeket magára vállalni, amelyek bármikép Is tu\'mennek a népszövetségi okmány szószerinti szövegén. A britt kormány ragaszkodik ehhez a felfogásához. Hir szerint a felmerüli nehézségek következtében a leszerelési kérdés megoldását a Tanácsa szeptemberi ülésére halasztotta.
Gyilkos viharok Békésben
Békéscsaba, iunius 10. (Éjszakai rádiójelenlés.) Békéscsabán és környékén puszliló vihar vonul! keresztül, mely a velésekben és állatokban tcmérdeK kárt okozoll, sőt egy lányán emberélete! is követelt. Balázs Károly ujkigyósi gazdálkodói a vihar a mezőn érte munka közben. Balázs tanyájára menekült, ahova bccsíapoll a villám és egy istállói felgyújtott. A szerencsétlen ember és négy darab szarvasmarha a villámcsapás áldozata lett. Gyarmati\' Gábor bircci tanyáját szintén felgyújtotta a villámcsapás Itt három ló és öl lehén telt a villámcsapás áldozata.
Asszonyok deputáclója Vági és társaiért
Budupest, junius 10. Ma délelőtt Váginé vezetésével mintegy 100 asszony lünleló depulációban kereste fel a belügyminiszteri, hogy Vági István és társai érdekében, akik a tolojiqjtázban éhségtszrájkot kezdtek közbelépésre kérjéka belügyminiszteri. A minisztériumban egy osztálytanácsos jegyzőkönyvet vei! fel az asz-szony-dcputációval. Különös összejátszása a véletleneknek, hogy ugyanakkor lűntclnck a kommunista sejt-rendszer híveinek érdekében, mikor egy párisi társuk a politikai botrányok legszégyenlelesebbjél követle el (jeniben.
■n
ZALA) K02L0NY
1926 |uniu» II.
Egy magyar emigráns Genfben arculUtöite Bethlen gróf miniszterelnököt
A pá pisi magyar köztársasági csoport titkára a merénylő — A becstelen támadás hirét mindenütt a legnagyobb felháborodás fogadta
Az egész nemzet elégtételt kiván a gyáva inzultusért
Budapest, {unlus 10 Magyarországon párlkülönbség nélkül nagy megdöbbenés! és felháborodást kelteit az a Genfből érkező hír. amely arról szól, hogy ma dél-előli inzultus érte gróf Bethlen István miniszterelnököt. A Népszövetség palotájának folyosóján egy férfi megszólította és a ráköveikezó percben arculUtötte a miniszterelnököt. A kövclség többi tagjai lálták a merényletet, közbevetették magukat és lelógták a merénylőt. Kihallgatása során kiderült, hogy Justh Iván magyar emigráns, a párisi magyar köztársasági csoport titkára és az .Ere Nouvelte" párisi lap tudósítójának mondotta magát.
Eddig meg nem ciösitelt hirek szerint
Justh Iván állítólag azonos Veér Imrével,
a magyar köztársasági párt ismert vezérével, aki ludvalevően néhány évvel ezelőtt, egészségi állapotára való tekintetlel felleleléscn szabadult ki a Csillag-börtőnbil. Szabadságát felhasználva hamis útlevéllel Bécsbe, majd onnan Párisba szokötl, ahol a Károlyi csatlósok élére állolt.
Bethlen ellen elkövetell merénylet hirc percek alatt futott szét egész Genfben és határtalan felháborodás! kelteti. A népszövetségi Illés megnyitása alkalmával az összes jelenlevő diplomaták és államlérliak a legnagyobb megdöbbenéssel és megbotránkozással veitek tudomást a magjar miniszterelnököt ért inzultusról.
Itthon az ellenzéki körökben Is az a felfogás alakult ki, hogy mivel Bethlen gróf miniszterelnök Genfben Magyarországot képviseli, az őt ért inzultust egyúttal Magyarország sérelmének Is tekintik. Az egész mugyar nemzet követeli az elégtételt a súlyos Inzultusért.
hogy ki fogja elkövetni, a rendőrség
Oenf, junius 10 A Nemzetek Szövetsége Tanácsának megnyitóit ülésén üuani elnök megbotránkozását fejezte ki az eset felett és az egész Tanács rokonszenvét tolmácsolta az eset felett a miniszterelnöknek. Justh, mint a párisi .Ere Nouvelte" lap tudósítója jegy-gyei lépett az épülelbe. A svájci rendőrség ugyan kapott értesítést arról, hogy a miniszterelnök ellen merénylet készül, sőt azt is tudták,
azonban a Népszövetség épületében nem kompetens s Igy nem állott mód|ában az inzullur megakadályozása. A merénylet után kétséges, hogy Genf alkalmas hely-e arra, hogy a Népszövetségnek továbbra is otthont adjon. A Népszövetség egyébként maga is leijelentést telt a rendőrségen és a merénylő szigorú megbüntetését kérte.
Aláirtak a szinházépitési szerződést
A megye jóváhagyta a városi támogatásra vonstkozó határozatokat — Elkészült a területhasználati szerződés — Nagykanizsai bankok adják a kölcsönt
Az építkezés a jövő héten kezdődik
V
Nagykanizsa, Junius 10
Aláírták a városházán a nagykanizsai színházépítés munkálatainak vál-lalatba-adásáról szóló szerződést. Hosszú évek rengeteg tervezgetést, sok pro és kontra vitatkozás, még több sokatmondó kézlegyintéstől kísért lemondás után Nagykanizsa színházépítésének ügyében megtörtént az elhatározó lépés: Sabján Gyula dr. polgármester, a Nagykanizsai Közművelődési Egyesület elnöke és a Városépítő R.-T. képviselője aláírták a vállalatba-adásról szóló szerződési.
A törvényhatóság Nagykanizsa város képviselőtestületének a színházépítés támogatására vonatkozó hatá-
szay. a tervező-művész vállalla. A Közművelődési Egyesüld egy állandóan a munkálatok körül latlózkudó építési ellenőrt is alkalmai; ezenkívül Sabján Gyula dr. elnökletével Bartha István dr., Bazsó József, Fatér Mihály, Király Sándor, Székely Nándor és Weiser János tagokból álló építési bizottságot küldött ki az
építkezés munkája körül leljes hatáskörrel, lizclésl illetve utalványozási Joggal.
A 600 milliós kölcsönt 12\'Vta a Nagykanizsai Takarék, Gazdasági Takarék, Néplakarék és Bankcgyc-sület lógja közösen nyújtani az egyesületnek a város készfizető kezessége mellett.
Egy
osztrák miniszter is részt vett a frank-hamisitásban ?
Bécs, Junius 10 (A Zalai Közlöny bécsi luilósitóját*! i
Bécsi politikai körökben ma az a hir terjedt el, hogy a szociáldemokraták parlamenti klubja a jövő hét folyamán sürgős interpellációi fog intézni az osztrák kormányhoz a négy év előtli Mészáros-féle, ürác melletti szokolhamisilással kapcsolatban.
Egy bécsi lap szerint a francia és csehszlovák kormányok pozitív bizonyítékokkal rendelkeznek affa vonatkozólag, hogy egy nemrégiben demlsszionált miniszter, továbbá egy politikai körökben igen ismert ügyvéd <s több stájerországi közhiva-
talnok segédkeztek annak idején a hamisítóknak a hamis bankjegyek forgalomba hozatalánál. A hamis bankjegyeket állítólag maga a volt miniszter hozta Bícsbe.
A Konstantinápolyban tartózkodó Mészáros Gyula tanár erre vonatkozólag állítólag bizonyos adtákat adott át ügyvédjének és a francia kormány ezeknek alapján uj fordulatot vár a szokol, illetőleg a Irank-hamisilás ügyében. A szociáldemokraták félnek attól, hogy Ausztria is könnyen bonyodalmak középpontjába kerülhet, ezért határozták cl, hogy a parlamentben ismét szóvá teszik az ügyet.
Lemondott Nagykanizsa tüzoltófőparancsnoka
Knortxer György a nagykanizsai tűzoltóság főparancsnoka beadta lemondását a polgármesternek
rozatait aláirta. Igy jóváhagyást nyert a 300 millió városi hozzájárulás és a l»0 millió kölcsön felvétele a város kezessége melleit.
A Közművelődési Egyesület a várossal megkötötte a ler Illet-használatra vonatkozó szerződést. Eszerint az egyesület évi egy pengő jogelis-merési dijat fizet a városnak a lerü-Ict átengedéseért.
A Jókai-ligetnek színházépítésre szánt részén a város még a napokban kivágatja a fákat s a Városépítő a jövő hét első napjaiban megkezdi az épilkczési terület elkerítését és az alapok kiásását.
Az építkezés művezetéséi Meilgya-
Nagykanlzsa, Junlus 10
Nagy dilemma elé állította a nagykanizsai önkéntes Tüzolló Egyesület elnökségét az a levél, amelyet Knoitzer György kir. kormánytanácsos, a nagykanizsai tűzoltó testület főparancsnoka intézett Sabján Gyula dr. polgármesterhez, mint az Önkéntes Tüzolló Egyesület elnökéhez, amelyben előrehaladott korára, bete-gcskedésére és más irányú elfoglaltságára való hivatkozással bejelenti a tűzoltó főparancsnokságáról való lemondását.
Knortzer György kora ifjuságálól kezdve parancsnoka volt a nagykanizsai tűzoltóságnak. Az ő nevéhez fűződik a nagykanizsai Önkéntes Tűzoltóság reorganizációja és lejlcsz-tésc és hogy Nagykanizsának ma olyan tűzoltósága és modern lelsze-relése van, amely hiányossága mel lett is tekintélynek örvend — Knortzer György érdeme, aki a hiányos tűzoltóságot is erősen megszervezte. Knorlzer György sok évtizedes, lankadatlan munkássága alatt a tűzoltói szakban országos nevet vivőit ki magának és elnöke lelt a megyei tűzoltóságnak. A tüzoltókiképzés Magyarországon az ő rendszere alapján történik. Megválása a nagykanizsai tűzoltóság éléről — amelyet el sem tudunk képzelni nélküle — pótolhatatlan veszteség lenne.
Sabján Gyula dr. az Önkéntes Tűzoltó Egyesüld elnöke — értesülésünk szerint — nem vcltc tudo-
másul Knortzer György fópirancs-nok lemondási bejelentését és mindent elkövet, hogy a népszerű és mindent elkövet, hogy a népszerű és köztiszteletben álló löparancsno-kot szándékának megmásitására bírja.
Ennek pedig egyetlen valószínű feltétele lenne: abba az állapotba kell helyezni a nagykanizsai tűzoltói apparátust, hogy a főparancsnoknak ne kelljen hivatalos helyen Is azt a kijelentést tennie: hogy egy tüz esetén semmiért sem vállal felelősségei.
Megint lezuhant egy román katonai repülőgép
Kolozsvár, junius 8. A Ferdinánd király üdvözléséhez kirendelt öt katonai repülőgép közül egy lezuhant. A pilóta és a megfigyelő összetörve maradtak a roncsok alatt.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyen i
a .Zalai Közlöny keszthelyi fókkladó-hlvalalában, Krstatudy-ulca 15. szám. Dcncs György dohányáruda Kossuth Lajos-utca Ricrsch Qyózö dohányárudájában
Crzsibet királyné-tér. Szabó László dohányárudájában Soproni-utca.
Héviz-fürdőm
Kunimer János áruházában és kölcsön-
könyvtárában Watter Fcrencné áruházában és kölcsön-köny vlárában
1926 junluit II
7.ALAI KÖZLÖNY
Véres bérmálásnapi mulatozás
Mikor • jugoszláv oocndSr mutot - Egy haloM és két sebesült n korcsmai muzsika minit
Muravld, junitis 10 (Salát tudósítónktól)
Vasárnap bérmálás volt a muraközi Muravid, Jugoszláv nevén Vido-vecz községben. A község népe nagy ünnepélyességgel ülte meg a nevezetes napot, mikor a zágrábi püspök hérmáló-köruljában odaérkezett.
Késő délután, mikor már az áhítatos hangulatot felváltotta a gondtalan öröm, lassan meglelt az Eisler-korcsma is, ahol a községbcliekcn kivül fogyasztották a jóféle vinkót a rendfenntartásra e napra a községbe kivezényelt jugoszláv csendőrök is. A csendőrök nólát-nólára rendellek a muzsikusoktól és egyáltalán nem tűrték, hogy más is muzsikáltasson magának. A dolog vége az lett, hogy a csendőröket amúgy Isten igazában kidobták a korcsmából. Az ótmesler ugyan már elejét akarta venni a ko-
molyabb inzultusnak és leintette a zenéseket, de ekkor már a tömeg megfogta az egyik csendőrt, elvette tőle a fegyverét, öl magát pedig a földre tcpeile és rugdosták a legényt, ahol érték. A löldön fetrengő csendőr erre revolvert rántott és több lövést adolt le lámadói goniolyagába.
A lövések ulán csakhamar kiürült a korcsma. Két ember vérében sebesülten, egy pedig holtan maradi a padlón, mig a csendőrök odébu-álltak.
A nép a csendőrőrmester ulán futott, hogy bosszút álljon azon. Ennek azunban sikerült a templomig futnia, hul a községi jegyző házában talált menedéket. A lövöldöző csendőr Domboruba menekült, honnét egy szakasz csendőr jött ki a véres esemény színhelyére.
A vizsgálat megindult a bérmálásnapi véres események ügyében.
--—4*5--
Nagykanizsa város közgyűlése
A polgármester hétfőre hívta össze a város képviselőtestületét A folyó cvi költségvetés tárgyalása — Elöreláthalran több napon át lart a közgyűlés — Huszonkét lárgyponl kerül lelárgyalásra
Nagykanizsa, Junius 10
Sabjtin Gyula dr. polgármester lolyó hó 14 Ikére vagyis hétfőn délután 4 órára hivla össze a városi képviselőtestületet rendes közgyűlésre. Noha a tárgysorozaton mindössze huszonkét tárgyponl szerepel, a közgyűlés előreláthatóan mégis több napon át fog tartani, mert a költségvetés részletes tárgyalásánál igen sokan fognak felszólalni és a vita hosszan kinyílt.
A hétfői rendes közgyűlés tárgysorozatán többek közöli szerepel: Deák Jinos reálgimnáziumi testnevelési tanár eskütétele. A Városi Háztartási Alap, Szegény Alap, Nyug-
Egyesitelt Útalap és a Városi Vlzmü 1926. évi költségvetése. A vízvezetéki nyomócsőnek vasúti terülelen való vezetése tárgyában a Dilivasullal kötött szerződése. A városi alapok és alapítványok 1924. évi számadása. A Közművelődési Egyesülettel a szin-háztcrülct használata tárgyában kötött szerződés. A Néptakarékpénzlár R.-T. szavatossági nyilatkozata a dol-lárkölcsön és svájci frankkölcsön közötti elsőbbség tekintetében. A Principális-völgyi Lecsapoló Társulat kölcsönkérelme. A kultuszminiszter rendelete a helybeli állami elemi népiskolák fenlatlásához fizetendő városi hozzájárulás tárgyában. Nyug-
Az elnöki megnyitó beszédet Braa-ner l.ajos mondotta, aki hazafias
dij Alap, Iparostanonciskolai Alap, I dij és illetőségi ügyek
A kanizsai járás_tanitóinak gyűlése
A jővó évben Nagykanizsán tartják meg a járási tanitókőr közgyűlését
Gclsc. junius 10 (Saját tudósítónktól.)
A Zalamcgyei Átlalános Tapltó-leslület Nagykanizsai Jtráskörc ma tartotta 1926. évi rendes közgyűlését Oelsén.
A közgyűlés, amelyen a tanítótestület csaknem minden lagji részivel!, mindvégig a legnagyobb é:dek lödés jegyében folyt le.
Reggel 9 órakor Kreutzer D.-zső esperes-plébános ünnepélyes nagy-misét végzett, amely után a közgyü lés a gelsei községi Iskolában megkezdte tárgysorozatát. Jelen vollak: Rrauner Lajos, a nagykanizsai tanítói járáskor elnöke, Oolla István országos tanitótestüleli elnök, a kir. tan-lolllgyelöség részéről pedig dr. Pai-s (lyörgy kir. tanfelügyelő.
lelkesedéstől átitatott, eszmékben gazdag beszédében a nagy Széchenyit áílitotla a közgyűlés elé, mint az alkotó munka, a hősies kötelességteljesítés és kitartás példaképéi.
Utána Paizs György kir. tanfelügyelő és Goltg István országos elnök meleg szcrcicllel üdvözölték :i jelenlevő tagokat és szavaik az egységről. a kartársi szeretetről mindenkire mély hatást tellett.
Kaáii Irina nagykanizsai nyűg. áll. iskolai ígazga\'ó-lanilónó a növényvédelemről laitoll nagyon kedves és megkapó [elolvasást.
.A társadalmi és közig, hatóságuk rendszeres éuleklődéfiének megszel
vezése a népoktatás és tanítóság szempontjából" címmel Ptander Boldizsár áll. isk. tanító tartott előadást. Gyakorlati eszméit az egész közgyűlés több hozzászólás után általános lelkesedés mellett magáévá tetle. A közgyűlés azután egyes lolyó ügyeket tárgyalt le és a jövő gyűlés helyéül Nagykanizsát jetölte meg.
Délben társasebéd voll egyik helybeli vendéglőben.
Lugkovet ivott egy szobalány
Egy huszonöt éves életunt öngyilkossági kísérlete a Centrálban
Nagykanizsa, junius 10
Délben egy órakor vöröszászlós mentőkocsi állt meg a Centrál-szálloda nagy embertömegtől körülse-reglett kapuja előtt.
Pár pillanattal később a mentők pokróccal letakart, zilált hajú, habzó szájú, eszméletlen leányt hoztak ki a hordágyon.
Gajdot Vilma 25 éves korában megunta az életet és szabadulni akart tőle. Nem irt búcsúlevelet, nem is vettek rajta észre semmit. Szobaleány volt a Centrálban. Jóravaló alkalmazottnak ismerték. Ma délben aztán a szobájábau felhörpintette a lúggal telt poharat.
Beszállították a közkórházba, hol nyomban gyomormosást alkalmaztak és valószínű, hogy megmentik az életnek, melyet annyira megunt, hogy el akaita dobni magától, öngyilkossági kísérlete okául is életuntságát jelölte meg.
Gimnáziumi érettségi vizsgálatok
NngyksnlzM, junius 10
A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnáziumban most folytak le az érettségi vizsgálatok dr. Vass Bertalan kir. tankerületi főigazgató, miniszteri biztos jelenlétében. Az eredmény az idén is minden lekintetben kielégítő. A jeles tanári kar kitűnő munkát végzet.
A vizsgálatok eredményei:
a) jelesen ércllek:
Btider Andor. Grünbauni József, Herjavecz Sándor, Kénig Zoltán és Udovfszky István.
b) jól éretlek:
Berger Lajos, Gotlina János, Horváth Géza, Tury Gyula, Vukán Jenő, Havas Ilona, Józsa Mária, Spiegel Mária.
c) elégségesen érettek:
Antalics Lajos, Dómján János, Földi Imre, Halász Bé\\*,Józsa Jenő. Kéry József. Oszwald Lijos és Szi-gethy Károly.
Egy növendék 3 hónapra, egy 1 évre niegbukolt.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius II, péntek
Római katolikus: Józus szive. Protf-láns: BarnaMs. Izraelita: Szivan lló 2Í1.
Nap kel rcgeel 4 óra 03 perckor, nyugszik délután 7 óra 56 perckor.
Csökkent a bankjegyforgalom
Budapest, junius 10. A Magyar Nemzeii Bank jegyforgalma a junius 7-ÍVi kimutatás szeiinl a május 31-iki állománnyal szemben 13 6 millió pengővel csökkeni, mig a zsiróállo-mány csupán 2.5 millió emelkedést tűntet fel. ugy hegy a virtuális jegylor-galom csökkenése 11.1 millió pengő.
Két kis koporsó
Délután két Ara lehetett Az Erzsébet téren nagy zajos tarka tömeg imbolygott a tüzesen letlizö nap arany kévéiben. Egyszerű emberek feketében, ünneplőben és uri népek a szivárványszínek mindegyikében pompázó ruhákban. A szétoszlott korzó közönsége ballag haza, vidáman a jól töltött délelőtt után. A temérdek veréb éktelen lármái csap és eszeveszettül cikkózik ide-oda a lustán mozgó gesztenyefák lombjai kőzött és az utca porában.
Ebben a hangulatban egy jelentéktelen. de jelentéktelenségében nagyon szomorú temetési menet halad végig az utcán.
Nem üvegfalú, aranyclrádás, koszorúkkal boritolt gyászkocsi és pirosra sirt szemű végtisztességre jött tömeg, hanem egyszerű kis temetés, amelyik hat emberből állott. Négy halottvivő kékhuszárból és két szomorú, gyűrött arcú munkás emberből. A négy kékhuszár közül kettő-kettő kézen fogva vitt két koporsót. Picinyke koporsót. Talán nem vo\'t sokkal nagyobb egyik-egyik, mini egy nagyobbfajta szivarskatulya.
És már emberi lakóház, örőklukó-ház lett belőle.
Két kis emberbimbó szunnyasz-lotla halkszava siri álmái azokban az ezüstpapirral bevont koporsócská-ban. Kél emberbimbó, aki jött. hogy őrömet, boldogságot, talán egy egyszerű munkáscsaládnak mindent jelentsen és elment, hogy magával vigyen mindent, amit igért...
Az ul közepén ment a szomorú menet. A négy kék-huszár egykedvűen, hivatásból, a két munkás férfi főidre szegzett, üveges szemekkel. Nagy, csontos kezeikben morzsolták kalapjuk pereméi. Siót sem szóltak, c*ak egyformán tépegetlek egymás mellett.
De hol maradlak az asszonyok ? Hot maradt az édesanya, aki életet adott fájdalma árán is ennek a két ártatlan jószágnak, akiket itt visznek? Nent jöhetett? Biztosan nem, mert nem birlák lábai és a kicsinvek halála odaszegezte valamely dohos, pené>zes lakás korhadt ágydeszkái közé. De minek is jönne tirni, szenvedni ? Azt elvégzi helye/le két erős férfi, aki belülről, magában Intézi el a könnyeket.
... Szép vasárnapi délidőben az Erzsébet téren, a legragyogóbb nap-sütésben két barázdás arca munkás ember kél kis keresztel cipelt a Mó-ger kerll Golgotára... s \' __(-bán)
— Surányi tanár előadása Kaposváron. Surányi Gyulát, a nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola tanárát a kaposvári Berzsenyi ÜJnicI Irodalmi és Művészeti Kör meghívta a váios nagy Rákóczi emlékünnepén tartandó előadásra. Surányi Gyula Majlhényi Károly főreáliskolai tanárral egylllt utazott ál Nagykanizsáról Kaposvárra. Kaposvár közönsége lelkes óvációban részesítette Surányi Gyula rendkívül értékes c\'-óadását.
ZAlAf KCZLOVY
1926 |unlu« II
\\
— Hivatalos látogatás és fanévzárás. P. Bendes Valérián szent-terencrcadi tar\'ományföiiök tegnap utazóit cl Nagykanizsáról, hol hivatalos látogatást tett a szenlferenc-rcndíknél. Tegnap feleződlek br az ó elnökletével a hittudományi főiskola évzáró vizsgái. A tartományfőnök Nagykanizsáról a bucsuszenl-ISstlói rendház látogatására utazott.
— Tisztújítás az Úrasszonyok Kongregációjában. Az Úrasszonyok Mária Kongregációi ! iunius 9 én délután lartolta ret:d?s évi közgyűléséi, melyen mcglarlolla szokásos évi liszlujitást. Prefekta: dr. Mutschen-bacher Edvinné, I assislens Horváth Józsefné, II. assislens Jekellalussy Miklósné, titkár Oahsovils Kornélné, tanácskozási kgyzö Szeman Andorné, ielölroklaió Bonlz Endréné. háznagy Székács Pálné, pénztáros dr. Szabady Lőrincné, tanácstagok dr. Szigelhy Károlyné, Ozv. Kovács Mihályné, Bittera Béláné, Oolenszky jánosné, Mihálka Mihályné és Fischer Jánosné. Az uj magisztrátus beiktatása junius 16-án iesz az évzáró gyűlés alkalmával a plébánia-templom sekrestye-kápolnájában.
— Uj járási orvos. Jdmbot Kálmán dr. zalaszenlgróli orvost a főispán zalaszcntgióli járási orvossá nevezte ki. Az u| járásorvos tegnap telte le a hivatalos eskat.
— Eberhardt Béla - érettségi miniszteri biztos. Eberhardt Béli, a nagykanizsai piarista reálgimnázium igazgatója Kecskemétre utazoli, ahol a Nőtte Damrs leánygimnázium érettségi vizsgálatain miniszeri biztosként elnököl. Eberhardt igazgató hétlón érkezik vissza Nagykanizsára.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében l.oZÁR PISTA győri clgónymüvész zenekarával hangversenyez.
— Az utolsó nőegyletl tea. Tizennegyedik és egyelőre utolsó Icadélutánját tartotta tegnap délután a Keresztény Jótékony Nőegylet. Dr. Tuboty Oyuláné volt a háziasszony a kellemes hangulalu kerti-teának, melyen közel hetvenen jelentek meg,
\' hogy egy kis időre élvezzék a háziak módfelett kedves vc.idégszezetét és a r.óegyleli teáknak az utolsóig is változailacul meleg hangulatát, amit csak szebbé, változatosabbá tellek Unger Ullmann Eleknek tárogatón előadott édes-bus magyar nótái.
Figyelem! Nem reklám! Valóság! Figyelem!
Vételkényszrr nélkül Ickitllsc meg „Tulipán" áruházamatI Üzletemet kibővítettem és raktáron tartom a legkényesebb igényeket is kielégítő aiulat I
Francia baiisit minden szinben............... ru\'r- K 4.800
I- mosott chiffon ..................... »* "J-®®®
MO cm. széles csipke függöny .......- \'•• ,.,\':,
Iimzephirck 18 01)0 K-töl, l« llancll divinvhkaró 128000 K-lól felf-:ié! A ndiaui létező összes cikkek olcsóbbak, mint bárból!
Tiszlelettel KRÁMER ZOLTÁN
IH ,,Tulipán" nruhóx, a hutplioal szemben!
— A vasvári tanitól kar Nagykanizsán. A vasvari espacsi kerület katolikus tani ói és tanítónői kara tegnap tanulmányi kirándulásában Nagykanizsán taitókodoll. Ez alkalommal megszemlélték a plébániatemplom restaurációs munkáit; különösen megcsodálták Ébtr Anlal festőművész freskó-feslö munkáját.
— A templomrestaurálás ablakmunkál. A nagykanizsai plébániatemplom ablakainak művészi mozaik-üvegezését Palka Józsel budapesti vetencci-Ovegfcsiő és mozaik-készítő kapta meg.
— Zrínyi sportQnnepély. Hsgyo-mányalhoz híven a Zrinyi ez évben Is meglartja szokásos nyári ünnepélyét háziezredünk altiszti karának gondos rendezésében. Az ünnepéllyel egybekötött kerti mulatságot július 4-re tervezik. A müeorban löbb helybeli egyesüld is közre fog működni, értbetú tehát, bogy a méreteiben impozánsnak ígérkező ünnepélyt ncmcsak a városban, hanem a vidéken is óriási érdeklődés előzi meg. Értesülésünk rzerlnt a vendégeket egy délutáni és egy esti progtamm fogja szórakoztatni, de a két pro-gramm közé eső Idő is nagyban hozzá log járulni ahhoz, hogy ez a nap minden résztvevő számára fe-lejihcleilen maradjon. ,
— Orvosgyülés. Az Országos Orvos Szövetség Z .\'lavármegyei Fiók-szövetsége |unius 19 én tartja ez évi rendes közgyűlését Tapolcán. A közgyűlés tárgysorozatának letárgyalása után Schmidl Ferenc dr. egyetemi tanár tan előadést.
— Körözött kanizsai péksegéd. A nagykanizsai rendőrkapitányság köröző levelet bocsátott ki lopás bűntettével alaposan gyanutiihaió Dobos Ferenc 35 éves nagykanizsai péksegéd ellen.
— A pacsal országos vásár nem junius M-én, hanem 17-én lesz.
— Az Iparosdalárda zászlajának koszorusleányai. Elózó számainkból helyszűke miatt kimaradt az Iparosdalárda impozáns zászló-szentclísi ünnepségének koszorús-leányairól Összeállított névsor. Minthogy az ünnepség fényének emelésében igen nagy szerepe volt a sok szép koszorúslánynak, névsorukat a következőkben közöljük: Barény Zsuzsa, Bilik Margit, Bogaün Rózsi, BUchler Edil és Margit, Dillmayer Llncsi, Farantai Annus, Fata Bözsi, Fehér Manci, Fischer Manci, Fried-rich Erna. Garzó Tciuf, Hédii Annus, Horváth Etus. Horváth Manci, Horváth Bözsi, Holfmann Annus, Iványi Margit, Kanyar Mimi és Bözai, Kéd\'r Irén. Károlyi Ilus, Klein Juliska, Kóván Rózsi, Kudich Ella, Kulcsár Bözsi, Kumánovics Juci, Lakos Etus (Gaubor.c), Lidiit Mária, Martincse-vics Ilus. Molnár Klári, Mráz Jutka, Munkácsi Terus, Németh Aczi és Zsuzsa (Sümeg), Ofenbeck Manci, Pákai Msnd, Persovics Irma, Simon Manci, Somogyi Manci, Schwemmer Bözsi, Szabados Annus, Szalay Bözsi, Szilváfy Jolán (Sopron). Tólh Ilonka, Vádász Hajni, Vértes Klári, Winkler Mariska
— LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthclylségé-ben hangversenyez.
— Félárujegy a Balatonra. A Máv igazgatósága Zalaegerszeg, Tűrje, Zalabér, Ukk, Sümeg. Tapolca és Zalaszcnlgrót közönségének Onnep-és vasárnapon jullus 1-től szeptember 12-ig a Balatonra léláru retour jegyekkel való utazást engedélyezett. Ugyanekkor a Délivasut nem teljesítene Nagykanizsa városának kérését a jegykedvezmény ügyében.
— Árvák nyaralása Fonyód-Bélatclcpen. A Fonyód-Bélatelepen létesített árvaüdülő telepre szómba-e ton érkezik az első Udüló gyermek transzport Budapestről. \'
— Segítsen, aki segíteni tud.
Illegd József csiki volt honvédtörzs-őrmcsler KWo-os rokkant, családos ember, a világháború egyik legszebben dekorált élő áldozata egy céllövő légpuskával az országot |árja, hogy fenn tudja tartan életét. — Bravúros mutatványokat végez puskájával és céllövészetet tanít város-ról-városra járva. Most Nagykanizsán tölt pár napot és csekély díjazásért leventéknek, társaságoknak és magánosoknak bemutatja ludományál. Aki segíteni akar egy-egy meghívással a szerencsétlen emberen, Jelentkezzék a szerkesztőségben.
— A Jakabkutl-utcal lejszés verekedés két szenvedő alanya Ördög Emánuel és Nagy József jászárokszállási kubikusok a kiskanizsai cscndörőrs intézkedésére a nagykanizsai közkórházban pihenik ki a nagy eset fáradalmait. A nyomozást az ügyben nem, mint sajtóhiba folytán lapunkban megjelent, a rendőrség, hanem a kiskanizsai csendőrség végezte. Az űgy különben az ügyészségen folytatódik.
— Gondatlanságból okozott emberölésért tél millió korona pénzbüntetés. Németh Jánosné öt-vösi lakos felügyelet nélkül hagyta hároméves gyermekét a tavaly nyáron, mikor a házuk melletti palak veszedelmesen meg volt áradva és a gyermek a patakba pusztult. Ezért a zalaegerszegi kir. törvényszék ma vonla felelőségre és az enyhítő szakasz figyelembe vételével az anyát 500.000 korona pénzbüntetésre Ítélte jogerősen.
— Szcrchm mindhalálig. Ozv. Varga Fercncné nyirádi lakos lél-tékenységből lúggal öntölte le kedvesét Farkas Jánost, aki egyik szemérc megvakult. A zalaegerszegi kir. törvényszék bünletólanácsa Vargánél I évi börtönre ítélte. A tárgyalás végén az elitéit asszony kijelentelte, bogy most is szereti kedvesét és ha fél szeme is van, holtig eltartlná.
— Pályázat. A zalaegerszegi főszolgabíró pályázatot hirdet az andrás-hldal körjegyzői és a söjlöri körál-lalorvósi állásra. A pályázatok beadásának határideje junius 21, utóbbinál junius 22. \\
— Kirándulók el ne mulasszák, tényképezögépet magukkal vinni, mát 90.0C0 koronáért vásárolható, friss fényképező lemezek, vegyszerek, papírok kaphatók Szabó Anlal sport-üzletében.
Selymek minden színárnyalatban, ni * férfi szövetek
Szőnyegek, vászonáruk, mosöáruk, len- és damasztáruk legolcsóbban
Kisfalud! és Krausz divaSnagyáruházában
az „Arany Kakas"~hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
v \' szerezhetők be.
)j&6 junius l>
2ALA1 KÖZLÖNY
— A keszthelyi Iparosdalárda vasárnap reggel 6 Órakor indul el a megyei dalosvcísenyrc Zalaegerszegre, liounét este léi U órakor indulnak vissza. A visszautazáshoz az Arany Bárány elöli lesz a gyülekezés. Az lparosdalárdr álrándul Hévízre is, erre a kirándulásra vendégeket is szívesen Iáinak.
Ma és minden este a Korona kcrlhelylségébcn lAZÁR pista győri cigánymiivész zenekarával hangversenyez.
— Bánokszentgyörgy körjegyzőség Levente Egyesületének házi versenye. A közlekedési vonalaktól félre cső falu f. hó 6-án, vasárnap délulán nagy forgalom szinhelve volt. Négy község Levente Egyesülete Itázl verseny rendezésével óriási- kihatású lendülelet adlak c nemes intézmény további fejlődésének. A leventék zene szó melled négyes sorokban érkeztek a sportpályára, ahol a várakozó és kisérő óriási tömeg taps vihara túlharsogta a zene akkordjait. A verseny mint a lakosság első látványossága méreteken felüli tetszést váltott ki. Mindenki érezte, hogy az ünnepség a község nemzeti ünnepe, amelyről elmaradni nem lehel s amelynek emlékét meg kctl örökíteni. Az. ünnepség a leventék megvendé-gelésével fejeződölt b ■, amely áldozatkészségért, valamin! a rendezés körül teljesíted összes fáradozásokért a testnevelés buzgó helyi honosainak a község intelligenciájának mond ezúton is hálás köszönetet az Egyesület.
— Forgalmiadó revízió Balatonfüreden. A pénzügyminiszter revíziós bizottsága rnosl kiszállt Balatonfüredre, hogy a forgalmiadó sérelmeket megh illgassa és jegyzőkönyvbe vegye. A bizottság megnyugtatta a kereskedőket és iparosokai a forgalmi adó ügyben, hogy |ogos érdekeik nem szenvednek srmmiben sem csorbát.
— Felborult egy autóbusz. A Lengyeltóti és Balatonboglár közöli közlekedő aulobusz Szőllősgyörök melled a tegnap tele utassal felborult. Szerencsére könnyebb sebesülésen és a nagy ijedtségen kivül nem történt baja az utasoknak.
= Melyik a legideálisabb vlz a mosáshoz? Erre a tapasztalt háziasszony megadja a helyes feleletet: az esőviz. Ez nem tartalmaz meszet, mini a folyó-, kul- és vizvelékiviz, amelyekre azl szoktuk mondani: kemény vizek. A mosás napján azonban nem mindig áll esőviz rendelkezésünkre. Folyó- és kútvíz keménységét egyszerű módon ugy szüntethetjük meg. hogy a ruha ki-főzésére szánt vízbe 2—3 evőkanálnyi Schicht-félc .Asszonydicsiref mosóport onlünk, ulána felforraljuk, egy kevés szappanforgácsot adunk hozzá és a most a szokoll módon folytatjuk. Ha azután a mosáshoz emellett még a kitűnő SchichtSzarvíis-szappant használjuk, akkor a rulu a háziasszony legnagyobb elragadtatására, vakilóan fehér lesz.
= Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, tömésben és varrás-tan újonnan berendezett permanens tanfolyamain a Singer-varrógép részv.-társasag. Figyeljen minla-készitmé-nyeinkre kirakatainkban.
— Schwarcz Dezső cégnél url és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
SPORTELET
Az NTE miskolci veresége
Ferencvárosi TC és Miskolc az országos bajnokság döntőjében MVSD-NTE 6:2 (4:1)\'
Budapest, junius 10
Az NTE idegesen és megilletődve kezd és lögtön az első 12 percben 3 gólt kap. Majd kissé lábra áll és Palkó a kél bekk közt kíugorva a mérkőzés legszebb gólját lövi. Az NTE góljára Miskolc ujabb góllal felel. A második félidőben a kanizsaiak crösilenck és Hirschler lövi
a félidő első gólját, melyre a Vasu-lasok rígtön, majd az utolsó percekben egy ujabb góllal lelelnek. Az NTE-ben Palkó voll a legjobb, a védelem gyenge voll. A vereség lő oka a nagy idegesség, — a túlin hiánya. FTC-Szegedi AK 3:0 (l :0). Az FTC Sándor, majd Mácsai és Kohul góljaival biztosan győz.
(Országúti kerékpárverseny.) Az NSE keiékpár szakosztálya folyó hó 13-án délután 5 órakor az Erzsé-betlérről a gelsei országúton 20 kilométeres versenyt rendez, 10 km oda és vissza 3 ériékes díjazással, melyek Schnitzer és Oöndör ékszerészek kirakatában megtekinthetők. Versenyen indiilhit mindenki. Nevezési díj 15,000 K. Nevezni lehel Weincr kerékpár üzletében és Schnitzer és Göndör ékszerészeknél, ahol mindenki slarlsiámál megkapja.
_ Ha Hévízre jón, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kolcsönkönyvtárát olvassa.
— Schwarcz DczsS harisnyái a leg|obtwk.
= Már Amerikában Is a világhírű Pfajf varrógépeket használják. Legújabb hir szerinl ezerszámra viszik ki a varrógépgyártmányoknak ezt a legkiválóbbikát. Kizárólagos raktár Brandi Sándor is Fia cégnél, ahol minden vevő díjmentes hinl-zésokl3lásban részesül.
— A balatoni kultusz adóért. A ncmesgulácsi és a káptalantóti bazallbányák felajánlották jövedelmük egy hányadat a balatoni kultusz-adó alapjára. Az előbbi 10, az utóbbi bánya jövedelmének 6°/o-ál ajánlotta fel.
— Pusztító jégverés. Zákánybál jelenlik a Zalai Közlönynek: Kedden délulán Zákány - felelt 13 percig tarló, szokatlanul erős jégeső vonult cl nagy égiháború kíséreté • b;n. A láviro, telefon-forgalom meg-szjkr.dt. A zákányi hegy gazdasági kuliurija teljesen a jegverós áldozatául eseti.
Rádió-müsor
Junius 10 (pintek)
Budapest |5óOi I). c. 9.30. 12 és d. u. 3: Ilitek, közgazdaság 4: Német mesc-délulán :>: l-\'ncdrich egyetemi tanár dó-adás.\'w 5 : A KANSz. Kó/tisztviselúi zenekar hangversenye a Vármegyeházáról. 7. 5: Karinthy Irodalmi lelolvasúsa. 8,3.1: Tnrnay-cst
Becs (531 és 5S2.5) I). u. 4 15: llvig-verseny. 7.t0: Francia nyelvóra. 7 4U: Angol * nyelvóra. 8.15: llangvcrscny-ak;*-
Münehen (-W>> ll.u.O: Szólista hang-verseny ti 30: A Tannhauser elóadasa.
Prágu (308) l> u. 4 0-5:10: Hangverseny. 7: Német leadás. 8.02: Zongora, hangverseny és kamarazene-est.
Róma (425) 1). u. 5.30: Tánczene. 8.10: Nagy hangvciM-ny-esl.
London CK.) I). u. 3.4 .: Zene. 4.4..: Dalok rí: Tánczene. 7.25: Ilaydu-inui-prelició S: Varieté. .S.30: Hangverseny. 10—11: jelenetek.
Egyesületi tagok a megfelelő dreszt szombaton este és vasárnap délelőtt az egyesület helyiségében átvehetik.
(A NSE rendkívüli közgyűlése) NSE folyó hó 20 án délelőd 11 órakor rendkívüli közgyűlést tart Zrínyi utcai helyiségében.
(Megalakult a Tennlsz Szövetség dunántull kerülete. Kaposvárod Pécs, Szombathely, Sopron, Magyaróvár és Kaposvár képviselőinek közben jöttével megalakult a Tennisz Szövetség dunánluii kerülete.
irodalom és művészet
Pola Negri emlékiratai
A világhírű drámai lllinüvésznö emlékiratai első magyar fordításban most hagyták cl a sajtót. Az irodalom terén teljesen ujat jclentó könyv mindenkinek érdeklödé. sérc számithat. Pala Negri ebben a világhírű könyvben lebilincselő közvetlenséggel lr a filmművészet titkairól, nagyszerű megkapó, sajátos érzéseiről. Az iztéses kiállítású. közel 120 oldal terjedelmű könyvet Pola Negri művészi arcképe disziti. A könyv 25.000 koronáért minden hírlapárusnál kapható.
Divat Szalon, üazdag tartalommal, liliom kiállításban, divat és kézimunka képek tömkelegével jeleni meg ennek a 39. éviolyaniában lévó magyar divatujdonság-ii,-ik júniusi száma. Szekelyni Soiymos Bea szerkesztőiében megjelenő legjobb magyar divatujság éitékes szépirodalmi részt ts tartalmaz.
MjJZI
Uránia szombat—vasárnap 7 és 9, Illetve 3, 5, 7 és 9 óralior Melro— Goldwin attrakció: A vörös liliom (Lelkek a lejtön.) Szenzációs filmregény a párisi apacsok életéből 7 felv. Főszereplő: Ramon Novarro. Páris földalatti hiénái. A zdllötlség és romlottság megdöbbentő korképe. A kinematográfia gyöngye!
Világ csak vasárnap 3. 5, 7 és 9 órakor: Mámor vámszedői. Érdekfeszítő regény New-York titkaihói ^ felvonásban. Főszereplők: Bessie Lowc és Blanchc Sveet
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-liKyeló jelentése : Csütörtökön a Mmirsik-lel: reggel 7 órakor +190. délulán 2 órakor +239, este 9 órakor +191.
felhőzet: Egész nap kissé borult. .
Szélirány: fcgész nap Délnyugat. * \'
Reggel harmat. ,
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint növekedő lelhózetlel zivataros csók várhatók, később llósűllycdés valószínű.
közgazdaság
Kell-e kukoricát töltögetni
Irta: Dr. Bitien Miklós gazdasági akadémiai tanár
A kukorica töltögetésc egyike azoknak a helytelen szokásoknak, amelyektől a gazdákat legnehezebb eltéríteni.
Vidékenként különbözően egyszer-kétszer megkapálják a tengeri\', azután fellöltögetik. Erről a lölMgc-lésről nehéz a gazdákat leszoktatni, pedig ez fölösleges, sói rossz és amellett még drága munka is.
A töltögetés szárit ja a főidet. Igaz, a felületes szemlélő első pillanatra csak azt tálja, hogy a munka végeztével a talaj nyirkosabb. De miért van ez? Mert alulról nyers földet vág fel a kapa. Amikor ez kiszárad, a lalaj még szárazabb mini volL Az ormokba húzod lalaj felülele nagyobb mint a simáé. Nagyobb felületről pedig több viz párolog el ugyanannyi idő alatt.
A lőllögelés gyomosil. A földben mindig számtalan csirázókéjres gyom-mJg van. A felülethez közelfekvő gyommag kikel, a mélyebben fekvői I >,pedig löltögciessel felhozzák és igy kikeléséi előmozdítjuk.
Töllőgetissel elhuzzuk a földel onnil, ahol rá szilksig van is pda-halmozzuk, ahol vele csak áriunk. A kukorica gyökereinek jó része laposan ful a föld alatt. Toltögetés-kor ezeket kitakarjuk és elpusztulnak. Igaz, hogy a lölddel borított felső bütykökből uj gyökerek nőnek, ebbe azonban nincs köszönet. Ezek kifejlődése fogyaszlja a kukorica erejét, maguk meg nem táplálják azt. Mire megerősödnének és résztvehet-nénck a kukorica táplálásában, az orom kiszárad. Száraz földből pedig a gyökér nem képes táplálékot felvenni, maga is elszárad, elcscnevé-szedik, clfásul.
Nem kell töltögetni a szil ellen vaU videkezis miatt sem. Hál erősili a földoc dugott két méteres kóró állásál az, hogy lövére arasztmaga-san laza földel huzunk? Bő trágyázás, mély talajmunka a nyílja annak, hogy a kukorica gyökereivel erősen megfogódzék a talajban. Az ilyennek nem használ, jiem is kell a tölto-gctésscl való támogatás. Eszerint maradjon el a löMgelés, de helyelte kapáljuk meg a kukoricát migegy-szer is kapáljuk meg annyiszor, ahányszor földje meglömödik, vagy kigazosodik. Addig mindig tartsuk kapával lazán a földel, amíg a tengeri között járni lehel anélkül, hogy benne kárt lennénk. Azulán már nincs szüksége munkálásra, mert beárnyékolja a földjét, az laza marad. benne gyom fel nem burjánzik.
Ne feledjük el, hogy ami a kertész kezében az öntözö kanna, az a gazda kezében a kapa, ezzel öntöz. Az állandóan jól, [K\'rhanyóar. munkált földből kevesebb viz párolog el. az nem szárad ugy ki, mint a rögös, vagy sima, de összerepede-zeu kapálallan.
Zürichi Mrlal
Mrla I52Í-75 London 2513 25, Naw.ork S16\'V., BiU.iel IS6000. Milano 185Ó50. Holland 207-60. Berlin 12300 Wien 72-97, lotla 375 03, Prága 1531 00. ilmdapcsl 72-20, Varsó —•• BikarMt 217 50, mtgrád 9U-S0.
TŐZSDE
A mai értéklőzsdén nyiláskor a hangulat a pénzügyi ellenőrzés megszüntetésének halasa alalt kimondottan barátságos volt. A tőzsdeidő későbbi folyamán azonban lanyha külföldi hirekre az irányzat egyes papitokban elgyengüli, ,bár sok érték ujabb árnyereségre tudóit szeri lenni. A forgalom ma ismét az (Izleltelen-ség Jegyében tolyt le.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 12
a budapesti Tőzsde
deviza-jegyzése
l.criOfl 7. CO-7iO» k XUO-rtJK
fc.ii.lktl H7U UK&0 niriUt l»9 IMI
CMkkw. llll-ílJÖ BcrlU lllllj IMI
IXaii «»:« KM inkuii m y.i
L\'olUz n>:s •f«CU«l 1.21 21(t
V,. ■ 4: - ti 2t0» »t« KoVMlzIf • WW 11561
ScUiní hí. »sv. \'•ÍM KrlMÜiol. 1IIS0 ISXO
LW :cw oi2 UtMOS K;ISO I*I2W
Un MI-Í2J *UUa= ;&»\'. :ui
Lb« \'.(0I-24O ■utó :u<!
HWc IHU-IMI rwj 7CH >IW
OnU.Mhia 1 (741 tea riáti M3 5.20
Luk kot. IIÍ:O i\'M.< f.er., &II UJ
ívM<> b. IJIlO-\'iM\'" lto*Mm IIK0 \'.1 10
C«t|» tr. 3-ii itat Vanó iCOHKO
•\'bertt Hu:. UMMI9 0 wu. IOCIO \'0110
fvMkct. mio í)i(o llrttk IUI5 1H5»
Ter>aiiv)rW««te
Sün rtu.v 76 Ijc <45.C0C-«7 500. 77 ki-nl 450.001 -452500 78 kg — 452 500- 455.0(0. dunlntoll ö put-
vldíH 76 «...«, 437-500—410 0)0. 77 k.-.< 442 5X—445.000. 7K 445 000 447.500 79 \'-í-0€ 447 500 - 450.000. "011 232.50J-235.0<ü nik.mimi\'p. 245 W— líb CCO, l.Viriu 280.000-a25 000, «<l 270.0 u 173KO. Itnjcil 237.500 MS.O.\'O. itp<«
6oo.«ű-tiin.c<», niz, i80.00i--i95.0M.
kotftt 170.00C—172-500.
Sertéaváaár
FeltulUi 3993, aelyiíl «la4t«tlaiMl vi„l •-■ mii 0000 rfrt KHÍreoda 17.301-17.750. ut\'.fU \'tiíOO -.6.750 tzedetl Huép loOlJ —16 W 3.000-16.000, elsAreade
Síé; 160.0 I650>, múod-tndlt 15.000 IS5ÍJÜ, 17.000— 19.MŰ. mlono.
UKiKan 21.C00--.- isit 27.500--\'—,
t«!u»e» Sul 16 WO—17.000. stakonú I*\' 18500- :0.500. Az liinyutvontatott.
S.ílJ-i Zriay! Nyomdaipar él Köliyv-... ■ ,1,! >i UT. Nairvkaalz*.
APRÓHIRDETÉSEK
A* apróhirocté* dija 10 szótp .SOCO kct. A címszó s minden vastagabb beldból illó sló két szónak számiltaiik. Minden további szó dija 500 K. A hirdetési díj előre fixetendŐ a fofgalrnladóhozz«szán>IUsAV»l
Vascsxteruspnd Müllcr gyártmány 270 ■ csucstávoWgra, complett, jókarban. Továbbá 4 személyes kis nuló betegség mlitt jutányos árban eladó. József föhercg-ul 57.
Vízvezeték
szerelést, fürdőszoba
berendezéseket
jótállással és
javításokat
szakszerűen
készit
Tetefon tii. \'3IO
SZEPESI IMRE
möbádoirot Zrínyi Miklós-utca 22.
Több nagykanizsai Jakóház el/idiíára van megbízásom, közöltük emeletes bér-és mngánhÍMk. nasjy kerttel és kert nélkul, többnyire beköltözhető lakásokkal Bővebbet Aczél l^nác Insallanlorfplml Itodáia Nagykanizsán, Fóut 3 szám alatt. 1777 Jóházból váló ilu tanulónak felvétetik Böhm A\'.tal rövidárunagykereskcdé\'é ben, Kazlnczy-utca. IS05
Kitűnő kereosenyl
Ó- és UJBOF5
1917. évi pecaenysbor íltefenklnl l« kapható icim
REMETE, SunAi-ut 8. »K»m.
ZÍÜÍÍ^^m\'^^*" .dics ^rendezéssel, pa„tol, SZÍP na""" villanj Vilísills. állomás kiizelilKn. - Olcsó Sr.
i?íoB ís\'src rtt *«»íd«í fsr i»p, "os>™,cií,a,u
dollárkölcafint szerzek 50 holdniV n.íyobb birtokra. SZIGR1SZT ingatlanforgalmi iroda, Király-utoa 38.
A világhírű
PFAFF-UARRÓGÉP
öröm a háztartásban, az ioíros részére pedifi valósággal áldás! — Kizárólagos rafctfr:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. *u Telefon x 12.
Kedvező havi és heti hosszú lejáratú pí azletllxetiai feltételek I Vevők részére díjmentes himzésoktatás I
Speciális varrógépjavitó műhely I Alkiitrés/ek és lük mindenféle rendszerű varrógépbe!.
Peiixkdlosönt »>e!<€t»etczeTc minden összegben a legelőnyösebben és leggyoi-♦abban lolyósittal Aozél Ignác pénzkölcsön kOzve Utó irodája Nagykanizsán. Pó-ut 3. sz. alatl. Kúnysxorkötcsön kötvényeket veszek.___387
Tisztességes tnegblzhitó házaspár hé*-mesternek felvétetik. Jelentkezni Deá<-téi •».. emeleten. -1915
NAGYKANIZSA, FÓ UT 1.
Van szerencsénk a n. é. közönséget, értesíteni hot:y előnyös fizetési feltételok és jótállás mellett el-
mindennemű VIZVBZCték,
1UI UUc^UUd, fcndczés.elosett,
csatornázás és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok szerelését és javítását.
Amidón a n. é. közönség nagybecsű megbízásit kéntik, egyben a legjobb kiszolgálástól előre is blzlo>liva, vagyunk teljes tisztelettel
Szétsenyi István ás Tára
Vlzvexctik Pel«ere1*«l, FOrdö is Egt*zs4züzyl Berendezési Villalat Kossuth-tér 13.
INDIÁN
motorbicikli magyai országi vezérképviselete:
LANDAU ÉS FÁBRI
BUDAPEST, V., Vilmos császár-ut 66.
Tekfon: 66-40. Állandóan raktáron az 1925-os typusu turagépek és mellékkocsik.
C^/il^mnlír ís tovaririasra kivslóan a|snlliató a már 12 eve OZUlUUlUiy használatban IrvS és szaktekintélyek által ajánlóit Hl AT! azölömolyirtószer. Ara kilónkéni,
J5»* a- w " ■ hérnu-nlesen 65.000 kor. Megrcndclhciö:
Hadviseltek Ipari és Kereskedelmi Szövetkezeténél, Budapest, Arany János-u:ca 18. 1. 12. — „Alclin" vevőinknek gyári áron szálli-iuiik I. osz\'. ré\'galicot és islliabáncsot. Megbizhatrt egyéneknek helylképvlseletet adunk. i,:u
Fegyvergyári „STEYR\' kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító tnilhcly. —
WEINER ÖDÖN
\'-.NAGYKANIZSA, FBut 8. sz.
Í*J Bazár-épület.
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkUlönlegességeink
bátor! sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefon: 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér
Főüzlet: SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapja: megbízhatóságunk.
E heti reklám-cikkeink!
Araink ezer k(ronál>an érlendök.
Angol s.-íjvelböl
divatai]........ 150
N\'i nyáritutia ...... 150
Selymes biuíuidon-
B:osé selyem dival-
rtlha .......
Fiu nyáiiruha ... . Férfi divatöllöny Női és lérfi esö-
kílpenyek Férfi gyapjú felöllő . Nöi covercoal kabát
végig béleli Tennisz-nadrág ......
90
250 . 130 600
300 800
700
130-190
JL
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar ós Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofcnbcck Kitoly).
66. évfolyam, 129. szám
Nagykanizsa, 1926 Junlus 12, szombat
Ar. 1800 k«roi»«
^^^^ J^^^ ^^ ^^^^ * \'* ^^^^ ^^^ «• ^^^ ^^^^
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Beihlen gróf miniszterelnök merénylője ellen a genfi biróság folytatja le az eljárást
Jlz állami főügyész a merénylőt előzetes letartóztatásba helyezte - A büntetés két évig terjedhető fogság is lehet
Genf, junius II. (Éjszakai rádiójelentés) A genfi bíróságot meghízták, hogy Beihlen István grcl magyar miniszterelnök merénylője, Juszt Iván ellen folytassa lo az eljuást. Strempf a szövetség tanácsa ügyésze utasította Gráf állami főügyészi, hogy a merénylőt helyezze előzetes letartóztatásba, ami meg is történt.
A szövetség tanácsa büntetőlörvénykönyvének negyvenharmadik szakasza alapján 3 büntetés két évig terjedő fogság és kétezer frank pénzbüntetés lehel. Ha a lörvénykönyv eme szakaszát\' alkalmazzák és ilyentormán kerül az igazságszolgáltatás elé a merénylő emigráns, akkor az csküdszék ítélkezik felelte. Viszont az sem lehetetlen, hogy a magyar kormány tckimellel arra, hogy Juszt Iván ellen a magyar liicóságok csalás és sikkasztás miatt köröző levelet adtak ki, kérni fogja diplomáciai uton a kiadatását.
A genfi merénylet — a minisztertanácsban
A magyar miniszterelnök személyén keresztül az egész nemzetet inzultálták — A kormány üdvözlő táviratot küldött gróf Bethlen Istvánnak — A minisztertanács megütközése a kormány felvilágosításainak elferdítése felett Az emigráns durva merénylete minden nemzetnél a legnagyobb felháborodást váltotta ki — Az egységespárt testületileg fogadja a visszaérkező kormányelnököt
Srrrkcjrtiirg és kiadóhivatal Font 5. az. Koszttielyl (lékkladéhlTatal: Kisfalady-u. 15.
Eredmény
A népszövelségi Tanács magyar • bizottsága kimondta, hogy a magyar államháztartás ellenőrzése jullus hó 1-től kezdve megszűnik és elfogadta a kirendelt főbiztosnak mandátumáról v.aló lemondását. Ez a határozat a szanálási reformprogrammnak pontos időre bekövetkezett eredménye, mely elsősorban annak ludhaló be, hogy az előirt időben Magyarország államháztartása egyensúlyba került, az ország teljesítette önként vállalt kötelezettségeit és bebizonyította erőfeszítésekre kész takarékosságát, mely a hitelező szempontjából legfőbb alapja a bizalomnak.
Az ellenőrzés leépítése tehát megkezdódött, kedvezőbben, mint a szomszédos Ausztriáé, ahol pedig hamarább Indították meg másfél esztendővel a pénzügyi újjáépítést és ennek ellenére Is csak a magyar főbiztos távozásával segyldőben érték el az ottani főbiztos mandátumának megvonását.
Kilünő amerikai tanácsadónk e hónap végén elhagyja fővárosunkat. Bucsuzásunk a derék Smilh tői mégis örömünnepe nemzeli közéletünknek. Mert szerepkörének megszűnése kormányzati szuverénitásunk teljességének visszanyerését jelenti és jelenti azt Is, hogy a magyar állam további élete olyan materiális és erkölcsi bázison nyugszik, mely feleslegessé leszi továbbra a Nemzetek Szövetségének jószándéku gyámkodását.
fizuién csupán a legszűkebb térre korlátozva ama jövedelmeknek\' a hitelezők bizalmi iér-fiálól leendő figyelemmel kisérése marad fenn, melyek a köl-csönszolgálat biztosítására vannak lekötve. A népszövelségi magyar albizottság tehát félreérthetetlenül kedvező határozatot hozott és ebben döntőleg közrejátszott a miniszterelnök minden ellenséges Intrikát meghiúsító és támadást elhárító fáradozása, aminek nagyságát azzal mérhetjük fel, hogy számba U vesszük a sajnos, itthoni forrásból is táplált francia-cseh jogo-k sulallan vádemelés mérgezett M fegyvereit.
Nagykanizsa, junius tl Ma délelölt tizenegy őrakor a népjóléti minisztériumban dr. Vass József helyelles miniszterelnök elnök-lésével minisztertanács volt, amelyen a kormány összes. Budapesten időző tagj3i tészlvellek. A minisztertanács a tolyóügyeken kivül a gróf Bethlen István miniszterelnököt ért gyáva merénylettel foglalkozott és mig egyrészt a legteljesebb szeretetéről és ragaszkodásról bizlositotla a miniszterelnököt. annyival súlyosabbnak tartja az őt ért inzultust, inert személyén keresztút az egész nemzetet inzultálták. Jóváhagyólag vélték tudomásul a helyettes miniszterelnöknek azt az intézkedéséi, hogy a kormány nevében üdvözlő táviratot intézel! gróf Bethlen Isstván mitiisder-elnökhOz, A 82 millió felszabadítását az 1927\'28. költségvetési évre tervezték Megütközéssel veti a minisztertanács tudomást olyan közleményekről, amelyek kétségbe vonják a kormány állal adoll Ml a fdvilátjosi-
lásl, hogy a Népszövetségtől kért 82 millió aranykorona felszab\'dilását magában a kérelemben is az 1927/28. évi költségvetési évre tervezték. A minisztertanács c.ővclle a miniszterelnöknek a Népszövetség elé lerjcsz-lelt memorandumát és ebből állapi tolla meg, hogy a kérdéses betultá\' zási összegek az 1927/28. évi költségvetési évte vonatkozik. Nem felel meg tehá! a lényeknek olyan beállítás, mintha a kérelem nem teljesítése, a beruházási program most következő 1927. gazdasági évi végrehajtásánál csorDulást szenvedne. A minisztertanács délután két órakor é t véget.
Az államközi kamarák üdvözlő távirata Bethlenhez
A Magyarországon működő államközi kamarák testülete nevében dr. Kállay Tibor elnök, valamint Banelh Sándor ügyvezető alelnök, Sopronvármegye közönsége nevében gévai Wolff Lajos alispán ma táviratot küldöttek Bethlen István gróf miniszterelnöknek, amelyben u mcré.iylet ellen legmélyebb felháborodáiultntik
Interurban-tcleron: Nagykanizsa 78. szám Előfizetési ára coj héra 30.000 korona
adlak kifejezést és egyben szeretetükről és ragaszkodásukról biztosították a miniszterelnököt. A párisi magyar újságírók és egyesületek felháborodása Páris, junius 11. A párisi magyar egyesületek és a párisi magyar u|-ságirók szindlkálusa tegnap gróf Beihlen István miniszlerelnököt táviratilag üdvözölték és legnagyobb megbolránkozásukat és felháborodásukat fejezték ki a .bolrány teleti, melyet a párisi magyarok is a legnagyobb mértékben elítélnek. Egyben Beihlen István miniszterelnök nemzetmentő munkálataiért a legteljesebb elismerésüket, szeretetüket és ragaszkodásukat fejezték kl és neki további munkálataiban szerencsét kívántak.
Az angol sajtó egyöntetűen keményen elitéit a merényletet tondon, Junius 11. (Éjszakai rádió-jelentés.) Az angol sajtó röviden ad hírt a Beth\'en I .Iván gróf miniszterelnök elleti Ű\'.-nlbcn elköveted gyáva inzultusról. Azonban kivétel nélkül valamennyi lap egyértelműen sajnálja és kemény szavakkal ilélt el a merényiele!.
Közlik a lapok azl is, hogy az inzultus ulán a Nemzetek Szövetségének elnöke, Guiana sieiett sajnálkozását kifejezni a magyar miniszterelnöknek, nemkülönben a Tanács íőtitkára is.
A Diily Telegraph közli annak a tudósilójának jelentéséi, aki rögtön a merénylet után odasieted Bethlen István grófit jz és felháborodásának adott kifejezést afelelt, hogy a merénylő hamis ürüggyel be tudott jutni a Népszövetség palotájába.
A Manchester Quardlan azt hiszi, hogy politikai boszuróT van szó.
A Motning Post arról ír, hogy lehetséges, hogy a merénylő Jusztot áitoloncoljtk Franciaországba, ha nem lép közbe Bethlen István gróf miniszterelnök.
A Selpcl kancellár elleni merénylet mása
Bécs, junlus II. (Éjszakai rádió-jelentés.) Az Allgemelne Zeilung vezércikkben foglalkozik a Bethlen miniszterelnököt ér! genfi merénylettel és élesen elítéli azt. Az annak idején Seiprl kancellár ellen- elkövetett merénylethez hasonlítja, meri ott is az elvetemült merénylő arra hivatkozott, hoj\'.y tömegnek nevében emlékszik, azonban a tömeg sehol sem\' volt.
*
ZALA! KÖZLÖNY
1926 junius 12
Bankjegy-felülbélyegzés és ércpénz-beváltás
Beszélgetés a Magyar Nemzeti Bank nagykanizsai intézetének főnőkével — Csak a Nemzeti Bank végzi a felülnyomást — Az Osztrák-Magyar Bank régi pénzérmeit váltja be a közönség a fiókintézeteknél
Nagykanizsa, junius 11 A magyar bankjegyeknek pengő-értékben való felülbélyegzése ma nemcsak a kereskedelmi és pénzügyi világot, de mindenkit érdekel, iiiszen újévtől kezdödőleg már mindent pengíérlékben száinitunk. Azért felkerestük Ziborszky Zoltánt a Magyar Nemzeti B\'jnk nagykanizsai inléze-téuek fónokét, hogy a nagyközönség felvilágosítására egyet-mást megkérdezzünk tőle.
— A most forgalomban levő magyar bankjegyeknek pengőériékben való felülbélyegzése — mondja Zá-borszky főnök — tisztán a bankjegynyomdának technikai kérdése. Én ugy gondolum, hogy a még uj, vagyis
a forgalomba még nem került, most érvényben levő bankjegyek kerülnek felülbélyegzésre,
mert a gyűrött, elnyűtt bankjegyek már nem alkalmasak arra, hogy gépbe rakják és klisével felülnyomják, Ausztriában is a még teljesen uj, használatlan bankjegyeket bélyegezték felül,
— A bankjegyek felülbélyegzését kizárólag a Magyar Nemzeli Bank nyomdája fogja végezni, amely ehhez elsőrangú gépekkel van felszerelve.
— A bankjegyeknek pengőértékre való felülbélyegzése semmi más, mint egy előkészítő kurzus; a közönséget rá akarja szoktatni az eljövendő, uj pénzértékre, pénzszámitásra. A tizezer
koronás lesz 80 fillér, a huszonötezer koronás 2 pengő, a százezer koronás 8 pengő, az ötszázezer koronás 40 pengő és az egymilliós 80 pengő.
Régi ércpénzek beváltása
Majd az Osztrák Magyar Bjnk régi pénzérmeinek beváltásáról kérdezzük.
— A Magyar Nemzeli Bank a m. kir. pénzügyminiszterrel kölött szerződés alapján az Osztrák Magyar Bank régi pénzérmeit is bizomány-kép beváltja az államnak.
— Igy az egyforintosl, ölkoronást, kétkoronást, egykoronásl, nikkel huszlillérest, nikkel tízfillérest, alpakka tízfillérest, kétfilléres! és egyfillércsl.
— Háborús, vas 20, 10, 2 és I filléres szükségpénzeket azonban nem váltanak be, azok teljesenértéktelenek.
— Ezeket a régi érmeket csakis a Magyar Nemzeli Bank váltja be. Nagykanizsán a beváltás nagyon élénk. A nagyközönség tömegesen keresi fel az intézetet. Előkerülnek a ládafiókbői, azsacskókból az eddig féltve őrzött és rejtelt pénzek. A beváltás a pénzügyminiszter |által megállapított árakon történik. Persze csak teljesen kifogástalan állapolban levő érmeket fogadunk el.
— A beváltott érméket elraktározzuk és beszolgállaljuk a központi intézetünkbe, ahonnan az állami pénzverdébe kerülnek. A pénzverde pen-göverésre használja fel azokat.

A KESZTHELYI GAZDASÁGI AKADÉMIA GEORGIKON SERLEGÉNEK FELAVATÁSA
Felvetik a Népszövetség terflle
ténklvliliségénck kérdését Pdris, junius 11. A Chicago Tribuna szerint gróf Bethlen István miniszterelnököt ért inzultus felveti a Népszövetség IcrOleténkivtiliségének kérdését. Gróf Bethlen Isván az üggyel kapcsolatban vonakodott közléseket tenni, de valószínűnek tartják, nem kívánja, hogy az ügynek további folytatása legyen. A Népszövetség egyébként épületében az őröket megkettőzte.
A kormánypárt teljes számban fogadja a kormányelnököt
Budapest, junius 11. A kormánypárt tagjai arra készülnek, hogy teljes számban fogadják a pályaudvaron a visszatérő miniszterelnököt, hogy ezzel is biztosítsák ragaszkodásukról. Az állomáson dr. Vass József helyettes miniszterelnök és Almdssy László, az egységcspárt ügyvezető alelnöke fogják üdvözölni.
Az egységespárt értekezlete
Budapest, junius 11. (Éjszakai rddtőjetentés.) Az egységespárl ma este értekezletet tarlóit, melyen a párt nagyszámban összejött tagjain kivül több miniszter is megjeleni. Az értekezleten Vűss József dr. népjóléti miniszter, a miniszterelnök helyettese tartott nagy beszédei abból az alkalomból, hogy Bethlen islván gróf miniszterelnököt Genfben aljas merénylet érte. A min^ter méltatta azt a héroszi munkát, amelyet Bethlen miniszterelnök végez és amelynek sikeres befejezésekor egy elvetemült ember inzultálta öt. A miniszter szavait többször félbeszakította a lelkes tüntetés, mely a távollevő miniszterelnöknek szólt. Az értekezlet kimondta, hogy rendíthetetlen szeretettel és ragaszkodással áll a miniszterelnök mögött. Elhatározták, hogy hétiőn délulán a Keleti pályaudvaron, ahová a miniszterelnök vonata érkezik Genfből, teljes számban kivonulnak és lelkes tüntetést rendeznek mellette.
A miskolci gyilkosság ügye holt ponton
Miskolc, junius 11. Tarján Margitka gyilkossági ügyében megindított nyomozásnál nem történt semmi jelentősebb esemény. A miskolci rendőrség budapesli deleklivekkel együtt a legszélesebb mederben folytatta a nyomozást, azonban eddig nem tudott semmi pozitívumot elémi, ugy, hogy a nyomozás teljesen holt pontra jutott.
A belgrádi magyar követ diszebéde
Belgrád, junius 11. (Éjszakai rádiójelentés) A magyar-jugoszláv tárgyalások befejezése alkalmából Hory András belgrádi magyar követ díszebédet adott a bizottságok tiszteletére, mely viszonzásakar lenni a jugoszláv bizottság elnöke által rendezett bankettnek. A díszebéd a magyar követség palotájában folyt le és azon a bizottság tagjain kivül megjelent a követség személyzete.
Keszthely, junius 11 (Sa|ál tudósítónktól) A mult évben 40 éves találkozóra összejött Keszthelyen végzeit gazdák Sztankovics János gazd. akadémiai igazgató indítványára egy ezüstser-legnek beszerzését határozták el, melyre az adakozást azonnal meg is kezdték.
Ezen Georgikon néven nevezett serleg mini a keszthelyi gazdasági akadémia tulajdonát képező vándorserleg évenkint mindaddig vándorol a keszthelyi, magyaróvári és debreceni gazdasági akadémiák között az akadémiai hallgatók hazafias érzésének ébrentartására és hogy országunk feldarabolásában a magyarnak megnyugodni nem lehel, hanem minden gazda egyetértőleg kettős munkával kell hogy dolgozzék, mig Nagymagyarországol újból helyre nem állítottuk. Ha pedig ez várva várt idő bekövetkezik, a serleg is befejezte hivatását és megtér maradandóan otthonába a keszthelyi m. kir. gazdasági adadémiába. A Keszthelyen végzettek gyűjtésé-
nek és akadozásának eredményeként oly tekintélyes összeg áll már rendelkezésére, hogy a díszes serleg Greff Lajos budapesti iparművésznél már megrendelhető volt és hivatásának átadható.
A Georgikon serleg felavatása junius 19-én esle 8 órakor kezdőuő ünnepségek mellett fog végbemenni a harmadéves hallgatók szokásos sárgulásával egyidejűleg.
A keszthelyi gazdasági akadémia igazgatósága, midőn a Keszlhelyen bármikor végzett hallgatókat erre a hazafias ünnepségre ezennel meghívja, egyben kéri, hogy a részletes programm megküldbetése végett részvételüktől levelezőlapon az akadémia igazgatóságál ludassák.
Párisból Tokióig repülőgépen
Párls, Junius 11. Pellertn D1 Oisi francia ma ismét felszállt repülőgépével, hogy a tavaly oly kitűnően sikerült Pdris—\'Tokió-i utal megtegye. A merész vállalkozás megis-méllése elé nagy várakozással tekintenek.
Éles támadások a román kornjány ellen
Bukarest, junius 11. (Éjszakai rádiójelentés.) A hunyadmegyei liusz községben történt véres közigazgatási választások hatása alatl Maniu Gyula a Román Nemzeli Párt elnöke a párt lapjában éles támadást intéz a kormány ellen.
Vajda a Kolozsvárott megjelenő nemzeli párti lapban oly súlyos bírálatot mondott a kormányról, hogy a cenzúra a cikk egyes részeit törölte. Bukarestben hasonló ok miatt elkobozták az Adaverul legutóbbi számát. Ebben a számban Maniu egyenesen gyilkosnak nevezte a kormányt.
Betiltották Blcsérdy debre-czeni előadását
Debreczen, junius II. (Éjszakai rádiójelentés.) A rendőrség betiltotta Bicsérdynek szombatra hirdetett előadását, azzal az indokolással, hogy az előadást beléplldljjal akarták megtartani, már pedig a törvények értelmében orvosi tanácsokat csak orvosoknak lehet díjazás mellett adni. Bicsérdy pedig nem orvos. A betiltó végzés a tekintélyes számú deb-reczcni bicsérdislák körében nagy elkeseredést kelteit és elhatározták, hogy fellebbezéssel élnek a belügyminiszterhez.
Argentína nem tudja támogatni Braziliát
Buenos Aires, Junius 11. Az argentínai külügyminisztériumhoz Brazíliából memorandum érkezett, amely kifejti Brazíliának a Népszövetségben elfoglalt álláspontját és hangsúlyozza, hogy Rio de Janeiro kizárólagosan egységes arcvonal! akar kiépíteni Argentína közreműködésével.
Argenlina elvben hozzájárul a memorandumhoz, sajnálatára azonban gyakorlati támogatást nem tud nyújtani, minthogy az argentínai kongresszus nem ralilikálla a Népszö-velségbe való belépéséi.
Árvíz Abaujmegyében
Miskolc, junius 11. A mult napok nagy felhőszakadása Abauj-Torna egyes részein erős árvizet okozott. Így Edelény községben rendkívüli kárt okozott és a község maga óriási veszedelemben forgott. Edelény környékén is nagy felhőszakadások voltak. Császla-pusztán a villám egy bérest a fiával agyonsújtott. IMbes-senyőn az árviz elragadott egy kilenc éves leánykát, valamint a segítségére siető anyját. Szendrótádon egy fiatalember veszett oda az árban. Ede-lény községre méternyi magas víztömeg zudult, amely elsodorta a szénaboglyákat, sertésólakal és az állatokat. Házak összedőltek. A pánik óriási voll. Papp László főszolgabíró a mentési munkálatok élére állt. Schey Lipót izraelita tanitő kilenc yermekei menteit ki az árból. A lakosság a Boldva kiöntésétől tart.
Borzalmas kéjgyilkosság
Boroszló, junius 11. Nagy felháborodást keltett a városban kél leánygyermeken elkövetett kéjgyilkosság. Az áldozatok feldarabolt holtleslét a minden emberi érzésből kivetkőzött tettes visszaküldte a leánykák nagyszülőinek, akiknél éltek. A rendőrség falragaszokon felhívta a lakosságot, hogy a mai napot mindenki a telles felkutatásának forditsa.
1926 junius 12
ZALAI KÖZLÖNY
a
Nagykanizsa tüzrendészeti felülvizsgálata
A belügyminisztérium kiküldötte éa az Országos Tűzoltó Szövetség vezetői vasárnap Nagykanizsára érkeznek — A rég vajúdó tüzoltókérdés megoldásónak módozatairól tárgyalnak a várossal — Másfél milliárd koronába k^rül a tüzoK\'ószcreknek autóra való átszerelése
Nagykanizsa, junlus 11
A lüzollóföparancsiiok lemondá-fiának benyújtásáról szóló tegnapi híradásunk az egész városban nagy megdöbbenést kellett, mert mindenki tisztában van azzal, hogy nem annyira a más irányú elloglaltság készlelte a főparancsnokot a lemond Is benyújtására, mint inkább az, hogv a tüzollószercknek autóra való fel--\' szerelése és a lüzoltó létszám sza-porilása érdekében folytatott hónapok óta tartó kü:delmc meddó maradt.
A város pénzügyi bizottsága legutóbbi ülésein sem találta teljesíthetőnek Knortzer főparancsnok beadványában foglalt előterjesztéseit. A lüzoltószereknek aulóra való felszerelése tárgyában ugyanis az a vélemény alakult ki, hogy ezt csak megfelelő kölcsön felvételével lehelne eszközölni. A létszámemelés ügyében pedig hivatkozóit a szanálási törvény rendelkezésére, amely tiltja a létszámemelést.
Az első esetben semmi akadálya annak, hogy a város kölcsönt ne vehessen fel a szükséges tűzoltó-szerek beszerzésére, illetve a meglevő szereknek aulóra való átcserélésére, melynek költségei nem haladnák meg a másfél milliáid papir-koronál, s mely lényei végleg rendezve lenne a tűzoltói felszerelés kérdése.
A másik eselbcn — ugyancsak a hivatkozott szanálási törvény azt is mondja, hogy lia azonban okvetlenül szükségesnek mutatkozna a létszám felemelése, ugy külön miniszteri engedéllyel ez is lehetséges, amit az eddig is már számos esetben történt
A nagykanizsai tüzollóproblémá-nak lapunkban állandó felszínen tartása azt eredményezte máris, hogy az Országos Tü-rolló Szövetség kezd komolyan foglalkozni a nagykanizsai tüzolló kérdéssel és ügyében a belügyminisztérium illetékes ügyosztályánál is interveniált.
Vasárnap délben a budapesti gyorsvonallal érkeznek Nagykanizsára Ma-rlnovleA Imre nyug. államlilkár, az" OTSz alelnöke, Nagy Sándor szövetségi ütkár, Breuer Szilárd és a belügyminisztérium tűzrendészen osz tályának kiküldötte, hogy Nagykanizsa tűzrendészetéi felülvizsgálják.
A pályaudvaron a hivatalos város képviselője és 3 tűzoltóparancsnok-ság tisztjei fogadják, őket.
A déiulán folyamán megtekintik és felülvizsgálják a tüzolló szertárai, a laktanyát, résztvesznek a hiv-rtásos és önkéntes tűzoltóság iskolagyikor latain, hétfőn pedig az összes gyárak tűzbiztonságát vizsgálják felül.
Bizios értesüléseink vannak azonban .-rról is,\'Hogy ezt az alkalmat ;.rra fogják felhasználni, hogy a város vezetőségével lárgyaljanak a hiányzó lü:oltó szerek pótlása, egyes szereknek aulóra való átszerelése és a tűzoltói létszám szaporítása tárgyában.
Fürdőlevél a hévízi előszezonról
Hévíz, junius 11 Kedves Szerkesztő Uram 1 Ne ijedjen meg, nem reklámot akarok írni, sem újra felfedezni Hévízfürdő:, csak arra akarom felhívni figyelmét, mennyivel más az elő-, mint a főszczonbeli Héviz időjárása, terményei, lakásai stb. Hát menjünk szépen sorban? A nielcgíorrásból fellörő gőzöknek olyan vonzóerejük van az előszezon hideg levegőjében uszó felhőkre, hogy azok mindennap kénytelenek leadni vizükből legalább akkora mennyiséget, hogy
a fürdőzők beérhetik az égi tussal. Ennek a mindennapi esőnek iu lajdonitják némelyek, hogy az ősszel elrakott spórákból a léi folyamán kifejlődött gombák — miket itt villáknak, lakoknak, hoteleknek is neveznek — még mindig nem fejlődtek ki teljesen s a fejlődéssel járó zsj. építkezési mozgalmak stb. miatt bizony soknak fá| a feje — nemcsak a gombalulajdonosoknak. -Pedig nőtt ki ilyen villagomba, vagy gombavilla az idén vagy húsz. No, de ez nem baj, annál könnyebben elhelyezkedik az illeni különféle lakosság.
Mert ne tessék ám azt hinni, hogy itt minden lakás egyforma. Dehogy. Sokféleképp lehet őket osztályozni. Először is vannak
őstelcpestk: szállodások, vendéglősök, felszolgá-
lók stb., kik éppen ,i! ban egyeznek meg egymás közt, tmgy mar az előszezonban is valamennyi nyájas galamb, simulékony doromboló cica, — a főszezonban pedig ellenkező hatással vannak a fizetésnél a vendégre, mint a kitűnő viz. T. í. a viz csak lassan gyógyítja meg a köszvényes sánta lábat, de mikor az óstclepesel: rettentő szokásuk szerint bombázni kezdik a bevándorlókat a számlának nevezett ultimátummal, akkor egyszerre lud minden beteg futni.
A lakosság második csoportja az ideiglenes lakók. Ezek is az előszezonban igen sokfélék. Megindul május 15-én az ország legkülönbözőbb vidékéről egy sajátságos népfaj. a „Beutaltak" törzse.
Ezek egy nyelvűek, de különböző foglaíkozasuak. Egyben ezek is megegyeznek egymással: mindnyájan mindennel elégedetlenek. 21 napnál tovább nem is állja ki egy csoport sem, annak leteltével szedi sátorfáját s áladja helyét egy másik csopoitnak.
Egy másik csoporthoz különböző vándor lakosság tartozik, kiket ncin is tudnék hiány nélkül felsorolni, csak néhányai em-litek meg közülök. A legelső ez érkezők közül mindig egy magas-rangu törzsvendég, aki annyira pontos, hogy rendesen előbb itt van,
mint a fürdői péuztárnyilás van s még akkor som hagyj i léibe az ilt tartózkodást, ha táviratot kap, hogy hivatalába betörtek. Azt mondja: úgyis csak a pénzt vitték el, az aktákat és hivatalnokokat aligha.
A második egy tiszta lehér ruhás, nemez-sisakos óiiás termetű, majdnem egészen feketére oxidálódott Afrika-utazó. Ez az itteniek mondása szerint sokáig fókákra vadászott a Kongó vidékén s az oit.ini lakosok iránt érzett rokonszenvből feketedett meg ennyire. Mind -nnel, még a napi öl szál virzsiniájával is meg van elégedve, csak azt sajnálja, hogy itt nem lehet frissen kirántott krokodil farkai kapni.
A harmadik áliandó előszezoni lakos egy kiérdemesült magánzó, saját szavai szerint volt repülőtiszt, a beavatottak szerint azonban az egész háborút mini tényleges finánc-szemlész harcolta végig Kolubarától Piavéig, akarom mondani Soroksártól Bialorbágyig.
Sok jellegzetes ur és hölgy van itt most. de nem sorolom ókét tovább. Ha kíváncsi rájuk a Szerkesztő Ur, ne íárja meg a főszezont, a nagy népvándorlást, hanem tartsa bc azl a közmondást „Magam jöttem, magam megyek", akkor legjobban meglapaszlalhat mindent s mindenkit.
Üdvözli egy clőszezonos fürdőző: -i -n.
A kórházbővités ujabb egymilliárdos beruházásai
Vízvezeték és csatornázás, gőzmosókonyha, gözfőzőkonyha és központi fűtés — Tizenkét pályázó cég közül kettő nagykanizsai
Nagykanizsa, Junius 11
Ma délulán felboulollák a városházán a közkórházi építkezések egyes munkálatira kiirt versenytárgyalásra beérkezett ajánlatokat. Összesen 12 cég adta bc- árajánlatát. A munkálatokat négy csoporton osztva Írták ki: I. vízvezeték és csatornázás, 2. gőzmosókonyha. 3. gőzfőzőkonyha, 4. központi ftltö berendezés.
Pályáztak Gross, Charles, Lewis és Tsa (Budapest) csak vízvezeték, csatornázás és központi fűtésre 333-4 millió korona, Biündl János (Budapest) 4923 millió korona. Az összes munkálatokra pályáztak : Ritschei és Henneberg (Budapest) 1212 7 millió, iparosok Országos Központi Szövetkezete (Budapest) 1165 7, Városépítő Rt. (Nagykanizsa) 1161-3. Tbíergáriner és Stöhr (Budapest)
11572, Knulh Károly (Budapest) 1146 4, Weiser J. C. (Nagykanizsa) * 1102-2, Lange és Isa (Budapest) 1040 2, Pöblmann és tsa (Budapest) 1005, Törzs és Ormai (Budapest) 957-8 millió korona.
A vizvezelék és csatornázás árajánlatai 133-8 és 190-8 millió közt mozognak. A gőzmosókonyha ajánlatai 258-7 és 397-4, a gőzfőzőkonyháé 262-9 és 355Í), a központi fűtésé 273-7 és 360 millió korona közt mozognak.
A városi tanács az ajánlatokat átvizsgálása után a legrövidebb időn belül dönt a munkálatok vállalatba adásáról s igy a közkórház gazdasági épülete ujabb egy milliárdos költséggel, de most már teljesen felszerelve csakhamar átadható lesz rendeltetésének.
Ujabban nagy mennyiségű francia divatselyem érkezett.
. Olcsó árban kapható _ —
SINGEKNÉL
Alapítási év 1860, központ Szálló épületében.
Telefonszámi IG3.
4
ZALAI KÖZLÖNY
192B Junius 12.
NAPI HIRIIC
HAPIREÜD
Junius 12, szombat
Római katolikus: t\\ sz. János. Protestáns: Claudlus. Izraelita: Szíván hó 20.
Nap kei re^el 4 óra 03 pcrekoi nyugszik délután 7 óra 57 perckor.
Olmnázisták juniállsa az alsócrdúben délután 2 órától kezdve.
Mozi. Uránitl: A vilrOs liliom (l.elkek a lejtőn) filntrcgénv a párisi apacsok éleiéből. Előadások* esle 7 és \'.I órakor.
Hallatlan
vakmerőség keltene ahhoz, hogy a n. é. közönség még ezek után is Árgus-szemekkel nézzen a főúri ceruzák nyomán tüneményes gyorsasággal keletkező számoszlopok végére, mikor pompás rutinnal odakanyarítják u luxusadől a f élelmeles számolöcédulákra.
Az éllermekre gondolok ugyanis, ahol sokan közülünk kénytelenek magukba szedni a földi léi fenntartásához szükséges jókat, kezdve a diszkréten ozsonnának nevezett vacsora-kávétól az étlap büszke rostélyosáig. Ezekben az éllermekben ludniiiik mától kezdve beütött a gazdasági konszolidáció. Mától kezdve nem este kilenc órától, hanem csak tizlől kezdve kell luxusadót fizetni. Mától kezdve tehát nem lesz gond elsejei lakbérre, szabószámlára és életünk számlálón hasonló rosszul bevezetett szokásaira. Mától kezdve olcsón jogunk élni. Mától kezeve megszűnnek bokros panaszaink és negyedlizkor nyugodtan vacsorázhatjuk meg akár a jeltél nélküli — félbarna kávét is föllel vagy anélkül és még anélkülii, hogy ezzel külön adóalanyokká wlnánk azon a jogcímen, hogy luxust kövelünk el.
Mondja még ezek után valaki, hogy nem léptünk bele az uj olcsósági hullám körgyűrűibe1 Mondja még valaki, hogy .súlyos adóterhek" és .a magángazdaság krízise" !
Este kilenc és liz közt nem fényűzés többé vacsorázni. Mert eddig fényűzés volt, olyan luxus, amiket csak külön adóval leheteti a jogot megváltani.
Ugy-e, ugy-e ? Mennyit gúnyolódtunk Smilh főbiztos „rózsaszínű" jelentésein a magyar gazdasági konszolidációról Aztán imel Valóban rózsaszínű hajnal dereng valamerről és jön-ión a régi jó Idők visszatértének első üzenete: este tízig nem fényűzés többé a vacsoraevés. (bl)
— A kormányzó születésnapja.
Horthy Miklós kormányzó folyó hó 18-lkl szülelésnapja alkalmából a nagykanizsai honvédsít!.gazdag műsora Ünnepélyt rendez, melynek\' részletes pro^rammját legközelebb ismertetjük.
— Plébánia avatás.. Balaton, lellén. Nagyszabású ünnepség keretében avatták fel Balitonleüén az uj plébánia épületet. Ezen az ünnepségen megjelent Rott Nándor dr. megyéspüspök, Tatlián Andor so-mogymegyei alispán és még sokan az előkelőségek közül. Az avatási ünnepség után kerüleii papgyülés volt.
— Érettségi vizsgálati elnök. A vallás és közoktatásügyi miniszter a lelsökercskedelmi iskolában folyó évi junius és szepiember hóban larlandó érettségi vizsgálat vezetésével dr. Fábján Jenő miniszteri tanácsost bizia. meg. A vizsgálatok határideje junius 21. és 22.
— Papszentelés. Folyó hó 20 án szenteli fel áldozópappá a veszprémi székesegyházban Roll Nándor dr. megyéspüspök Németh Fr. Piu6 Nagykanizsán végzett szentferencrendi theológust, mig Andriska Fr. Felicián, aki ugyancsak a nagykanizsai szentferencrendi hittudományi főiskola hallgatója, későbben kerül felszentelésre.
— A nagykanizsai ref. egyházközség országos gyűjtése. A nagy- | kanizsai református egyházközség az egész ország területén érvényes gyűjtési engedélyt kért a minisztériumtól. A gyűjtés célja a nagykanizsai református templom felépiiése.
Ma este tánctea a Szarvasban.
— A Harmadrend előadása. A Szent Ferenc Harmadrendje vasarnap délután 5 órakor a lemplomfestés javára megismétli a már kétszer eljátszott gyermek-előadását a plébánia kougregációs-termében. Ezalkalom-mal is szinre kerül Kvicsdk Annusnak, a helybeli barmadrendi testvérek finom szavú poétájának „Szent József álma" cimü kéifelvonásos vallásos szinjátéka. A helyárak 10 és 5 ezer korona.
— A gimnáziumi érettségi eredményeiről irt tegnapi cikkünkből kimarad! Hegedűs Béla jól érett, Halász Pál éten.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LnZÁK PISTA győri cigánymdvész zenekarával hangversenyez.
— Iparostanonclskolal tanítói szaktanfolyam. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rendelete alapján a fémipari szakiskolában junius hó 25 én iparostanonciskolai tanilói szaktanfolyam nyilik meg. E tanfolyamon negyvenen vesznek részt az ország területén tanonciskoláknál működő rajztanárok és rajztanítók közül.
— A gimnázlsták junlállsa ma
délután lesz az Alsóerdöben. Négy órától kezdve a Korona elölt autó, a Sugár-ul és Fó-ut sarkán auióbusz áll a közönség rendelkezésére. A viteldíj az Alsócrdőbc vagy vissza személyenként 15 ezer korona. A juniálison bulfel lesz, fél hét órakor műsor, ulána a gimnázium, zenekara játszik népd ilokat. Esle tűzijáték. A juniálison szívesen látja a rendezőség városunk közönségít.
= Ma és minden este szombathelyi Vadas Gyula és teljes zenekara hangversenyez a Centrálban.
— Istentisztelet Vázsonyl Vilmosért. A nagykanizsai izraelita templomban gyászistentiszteletei tartottak az elhunyt Vázsonyl Vilmosért, mely alkalomból a templom teljesen meglelt közönséggel.
— A kiskanizsai leventék zászlaja. A kiskanizsai leventék arra törekszenek, hogy ők is saját zászlajuk alatl vonulhassanak ki, ezért nagyarányú mozgalmat indítanak, hogy mielőbb beszerezhessék és őszre felszentelhessék azl. A kiskanizsai áldozatkész polgárság körében a gyűjtések már nagyban folynak és erős a remény, hogy néhány rövid héten belül már birt adhatunk a kiskanizsai levcnlc-zászló beszerzéséről.
= A Nagykanizsai Kerékpár Egylet felkéri tagjait, hogy a keres-ktdöiílak vasárnapi juuiálisán á délután 2 órai kerékpáros felvonuláson minél számosabban jelenjenek meg.
— Iskola-mulasztás .férjhezmenés miatt". Pironkodó gyerekasszonynak szigorú idézési kézbesítettek a szűkszavú városi kézbesítők. A tárgyalás napján a ki-hágási bíró pontosan felvette a beidézeti nacionáléjál. Csak akkor mosolyodolt el a bajusza alatl, mikor eközben kiderült, hogy az iskolamulasztással vádolt leáQyzó, kit csak a minap jelentettek fel a mulasztásért,.azóta hites felesége egy boldog ifjúnak. Ezzel aztán a mulasztás indokolása is egyszeriben megtörténi: ^érjhezmenés miatt." Még érdekesebb, hogy ez már a negyedik eset volt rövid egymásutánban. Az isméllö-iskola megunt padjaiból a mézeshetek rózsaszín paradicsomába pottyant leányzótól lehet-e szigorúan venni, hogy elfeledkezett a .családi állapotában történi változás" köleles bejelentéséről ?
— „Eredménydus" tejrazzia. Tegnap délelőtt a magyaróvári vegyvizsgáló állomás fővegyésze a hely-belyi tisztiorvosokkal tejrazziát tartott a nagykanizsai piacon. Huszonnégy gvanus tejből, hat vajaól és több tejfelből veitek mintát, melyeket elküldtek Magyaróvárra vegy-elemzés végeit.
Ma este tánctea a Szarvasban.
— Világítás a sétatereken. (Levél a szerkesztőhöz) Igen tisztelt Szerkesztő Url Tiszteletlel kérem alábbi közérdekű soraim közlését: Arra szeretném felhívni az illetékes hatóságok figyelmét, hogy a Jókai ligetben és a nagy Sétakertben a világítás nagyon gyér, sőt a Jókai ligetben egyáltalán nem égnek a villanylámpák. Ezek a körülmények természetesen igen alkalmasak arra, hogy az emiilett parkokban a tavaszi szerelem a késő, sőt korai eattérák-ban biztos búvóhelyre lalálfon-és\'a csendre, nyugalomra vágyó dolgozó embereket onnan elriassza. Erkölcsi és közbiztonsági okokból lehet kritika tárgyává tenni a mostani lehetetlen állapotokat, amiken egy kis jóakarattal könnyen lehetne segíteni. Elvégre vannak emberek, akiknek minden nyaralásuk egy kis esti sétában mcrttl ki. Teljes lisztelclle] (aláírás)t.
— Várt leány várat nyer. Ezzel
a jelszóval készülődik a kereskedő-ifjak helyicsoportja a rossz idő miatt junius 3-ról junius 13-ra halasztott kertiünnepélyére. A Polgári Egylet kertjében katonazenétől a saxopbon-jazzbandig, a szerencscsátortől a szépségversenyig, kabarétól a ping-pong mérkőzésig és láncmulatságig minden helyei tatái ezen a napon. A már megvállolt jegyek éivényesek. Kedvezőtlen idö eselén is megtartják a mulatságot, csakhogy ez esetben a Polgári Egylet pazar berendezésű uj termeiben. Délután 2 órakor kerékpáros felvonulás, este 9 órakor kabaré. /I gyermekszdpségver-seny zsűri-tagjai: Barbarils Lajos, Bazsó József, Bogenrieder Frigyes, Csillag Jenőné, dr. Diskai Imre, dr. Halász Pál, Heisler Ignác, Kisfalud! Aladár, Singer Sándor, Takács László, és dr. Welwarth Dezső.
— Vadas Gyula hírneves cigányprímás teljes zenekarával hangversenyez ma és minden este a Centrálban.
— Levente-hirek. Nagykanizsán megkezdődött a leventék kiegészítő összeirása. Azösszelrók házről-házra járva végzik munkájukat. Épen ezért minden levente tartsa kéznél az igazolványát, mert aki azt nem tudja felmutatni, ugy tekintik, mintha a levente kötelezettség alól kibujt volna s mini ilyent a törvény szigorával fogják megbűntclni. A zalamegyei testnevelési vezetőség tervbevette, hogy az egyes községi levente egyesületek aranykönyvet fognak felfektetni, melyben feljegyzik alakulásuk óta történt nevezetes eseményeiket. Ezen kivtll minden járásban leventeeseménykönyvet fognak vezetni 1922 januártól visszamenőlegesen is feltüntetve abban az évi működés minden fázisát.
=> Friss tengeri dara kapható Hirsch és Szegő cégnél.
= Meghívó. A Nagykanizsai Cigányzenészek Országos Csoportjának tagjai 1926. junius 13-án Te-leky-ul 43. szám alatti Horváth Ferenc-féle vendéglő szép árnyas kert-helyiségében nagyszabású jőlékony-célu juniálist rendeznek. — Konfelti, szerpeniin, világposta, szépeégeer-seny értékes dijakkal. Mindenféle móka. Tíztagú zenekar állandóan felváltva játszik és igy Nagykanizsa közönsége reggelig szórakozhat, mert csak a cigányzcnészek Juníáll-sán lehet igazán jól mulatni. Kilünő ételekről, italokról és pontos kiszolgálásról gondoskodva van. Belépődíj személyenként 10.000 ko*on«ji meiy összeget az alsótemplom\'resMuráláft\' sára fogjuk fordítani. Kezdete délután 3 órakor. Felülfizeléseket k&i szonettel fogadunk és hírlapit** nyugtázunk. Kedvezőtlen1 Idő esetérv a kerti mulatságot a követkeő va» sárnap latijuk meg. Szíves pártfogást kér a Rendezőség.
— Iskola-látogatás Tapolcán.
Csizmazia Kálmán, a fémipari szik" iskola igazgatója, kerületi tanonciskolái felügyelő látogatást telt a tapolcai iparos tanonciskolánál.
Gimnazisták juniálisa. usd a napihírek között;
1926 juniiu 12
ZALAI KÖZLÖNY
— Nagykanizsa méhészei és méztermelése. Nagykanizsa város (erűidén a legújabb stallszlikai öáz-szeállilás szerint 61 méhtenyésztő van. Kaptárban betelelt 373 csilád, kasban 395 család. A niult év folyamán eladlak 1193 kilogramm mézet. A tél folyamán mindössze liz méhcsalád pusztult el.
— LAzAR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelylségé-ben hangversenyez.
— Az elcsípett orvvadászok megbüntetése. Mcgirluk egyik közeli, számunkban, hogy a csendőrség elfogta Tafota Ferenc és Rozs László cserszegtomaji lakosokat, akik mint orvvadászok állandóan pusztították a herceg Festetics uradalom erdejének\' vadállományát. Az elfogott vadorzóknál több fegyvert talállak. Ügyükben most Ítélkezett a keszthelyi lő-szolgabiróság rendőri büntctóbiiója és ők,«. egyenként kilenc millió korona tő- és egymillió korona mel-lékpénzbüntetésre ilélte. — A kilénc millió korona átváltoztatható ki-, lencvennapi elzárásra. Ezenkívül a náluk talált fegyvereket elkobozták.
— Hallgassa meg Vadas Gyula hírneves cigányprímást és teljes zenekarát a Centrálban.
— Luxus-adó „kedvezmény". A nagykanizsai étteimeknek a pénzügyminisztérium megengedte, hogy mától kezdve esti 9 óra helyett 10 órától kell csak luxus-adót felszámi-taniok az éttermekben való fogyasztás után.
— Országos \'vásárok Zalában. Junius 14-én ZolalOvőn, 15-en Kerka-szenlmiklóson, Hahóion, 16 án Szentantalfán, 17-én Pacsán, 24-én Zalí-szentgróton, Binok-zentgyörgyön, 28-án Kiskomáromban, Nemeshclé-sen, Nován, 30-án Szcnlpéteruron lesznek vásárok.-
_ Schwarca! Dezső cégnél url és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás. <
— A dalosegyesQletek utazása. A Zalaegerszegen rendezendő megyei dalosverseny rendezőbizoltsága közli: Ha a dalosversenyen résztvevő dalosegyesületek nem kapnák meg kellő időben a féláru menetjegy váltására \'jogosító igazolványokat, akkor váltsák meg az egész jegyet, de ezt ide-érkezésük alkalmával az állomáson ne adják le. Visszautazásukról a reu-dezöbizoltság fog gondoskodni.
— A sormási most alakult tűzoltó egyesület alapszabályait a belügyminiszter jóváhagyta. A sormási tűzoltó egyesületen kívül a megyében még több tüzolló egyesület alakult.
— Ha Hévízre J8n, ajándékait Kumfaer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvlárát olvassa.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyen:
» .Zalai Közlöny" keszthelyi fókktadó-hlvatalAbaií, Klafaludy-utea 15. tzAm. Dcncs Oyúrgy dohAnyAruda Kossuth Lajos-utca. Rlerseh Oyflzó dohAnyárudAjában
trzsébet királyné-tér. Szabó László dohAnyArudAjAban Soproni-utca.
Héviac-fiirdün:
Kumiucr JAnos Áruházában és kötcsön-
könyvtArAban Wattcr Kcrencní ArutiAzAban és kólcsOn-könyvtárAban
— Kodelkáné Zalaegerszegen hangversenyt tart. Mint ismeretes a Léderer-házaspár áltat borzalmas kcgyellcnséggel meggyilkolt Koitelka hentesmester felesége énekesnőnek csapott fel és Budapesten jóidéig egyik Rákóczi-uli kávéházban hangversenyezett. Mondják, hogy az özvegynek kellemes hangja van. A fővárosi babérok után most Kodelkáné vidéki körútra indul és ezen turnéjában legközelebb Zalaegerszegre érkezik, hol egyik étteremben fog koncertezni.
— Keszthelyi gazdászok tanulmányútja Somogyban. A készt helyi m. kir. Gizdasági Akadémia hallgatói tanáraik vezetésével So-mogymegyében tanulmányi kirándulást tettek. Három napon át a somogyi parton tanulmányozták a balatoni halászatot, majd megtekintették a balatonszentgyörgyi tejgyüjtő-telepet és annak berendezését szakszerű magyarázatok mellett tüzetesen átvizsgálták. Ma a laszári és mer-nyci miulagazdaságok állatállományát tekintik meg.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LAzAR PISTA győri cigányművész zenekarával hangversenyez.
— Országosvásár Keszthelyen. Tizedikén, csütörtökön Keszthelyen országosvásár volt, amely nagy forgalmat mulatott, azonban a pénztelenség itt is erősen éreztette hatását és a vételkedv minimális volt. Ami vétel volt, azt inkább az olasz és osztrák állatkcreskedők csinálták szarvasmarhában és lóban. Felhajtottak a vásárra összesen 2700 szarvasmarhát, 2100 darab lovat, melyből külföldre gazdát cserélt 60 ló és 90 darab szarvasmarha. Forgalmiadéban befolyt 128 millió korona, helypénz-ben 31 tnillió korona, tehát mint látható, ha a vásár nem is volt nagy, azért az adó szépen hozoll a konyhára.
— Csendélet a keszthelyi vásáron. Deutsch János és István szentpéteruri lakosok a keszthelyi csütörtöki országos vásáron egy bicikli-eladásból kifolyólag összevesztek, majd összeverekedtek Patt Gyula és József zalavári földmivesekkel, aminek az lett az eredménye, hogy a kél Dculscb ostorUléseklöl súlyos sérüléseket szenvedtek. Úgyszintén megverték Paliék Korpics Józsefet is, aki Dcutschék segítségére ment. A csendőrség a verekedők ellen eljárást indit.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
mozi
Uránia szombat 7 és 9 órahor: Metró—Goldwin attrakció: A vörös liliom (Lelkek a lejtőn.) Szenzációs filmregény a párisi apacsok életéből 7 felv. Főszereplő: Ramon Novarro. Páris földalatti hiénái. A züllöttség és romlottság megdöbbentő korképe.
Uránia vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Mámor vámszedői. Érdekfeszítő regény New-York titkaiból 7 felvonásban. Főszereplők: Bessie Lowe és Blanche Sveet
Világ vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Vörös liliom, regény a párisi apacsok életéből. Főszereplő: Ramon Novaro.
Rádió-miisor
Junius 12 (szombat)
Budapest (560) D. e. 9,:0, 12 és d. u. 3: llirek, közgazdaság. 4: Özv. Pósa La-iosné Pósa bácsi meséiből olvas fel 5: Klug Péter országos gyógypedagógiai szakfelügyelő előadása 5Í0: Kiss Tivadar, az MLSz társelnökének előadása. 6: Nyári Andor dr. humoros magyar estje. 7.30: Magyar dalok. 8.20: Lóversenyeredmények. 8.30: Operaest a Stúdióból. 10: Cigányzene
Bécs (531 és 582.5) D. u. 4.15: Hangverseny. 8: Tarka-est. Utána könnyűzene.
Hamburg (392.5) D. u. 4.40: Humoreszkek. (>: Tea-zene. 7.30: Angol nyelvóra. 10: Hangverseny.
Boroszló (418) D. u.430: Hangverseny. 6: Sakk. 8.25: Vig est,
Lipcse (452) D. u. 4.30: Hangverseny. 7: Felolvasás angol nyelven. 8.15: Alfréd Kerr-cst.
Königsberg (463) D. u. 4: Hangverseny. 5.35: Mesék. 8.10: Áriák és duettek 10: Tánczene.
München (385) D.u.430: Hangverseny. 7.30: Hangverseny. 10.20: Tánczene.
Prága (368) D. u. 4.30—5.30: Kamarazene. l>: Német leadás. 6.30: Marionett-szinhár. 8.02: Opercttclóadás.
Róma (425) l). u. 5: Hirek, tőzsde, tánczene. 9.10: Hangverseny. 10.45: könnyű zene.
Meghívó.
A Vártok József asztalosáru és építőipari r.-t. 1926. junius hó 20-án délután 6 órakor Keszlhelyen, a társaság irodájában tartandó
rendkívüli közgyűlésére.
Tárgy:
1. Alaptőke felemelése és az alapszabály 4. §-ának módosítása, a megnyitó mérleg jóváhagyása.
2. Határozat a társaság fennállása vagy felszámolása felett.
3. Neláni indítványok.
A közgyűlésen megjelenhet minden részvényes. aki részvényutalványát a közgyűlés tartamira elismervény ellenében az Igazgatónál letétbe helyezi.
Az igazgató.
Héviz-fürdöt látogatók keressék fel HÉVIZSZENTANDRÁSOM
Lakits Testvérek 30 év óta fennálló jóhirnevü
VENDÉGLŐJÉT.
ImzI maevar konyha. Polgári árak mellett elsőrendűen étkezhetik. Kitűnő balaton-mellékl fajborok, frissen csapod kőbányai Dreher sör. ModernUl berendezett szobák jutányos árban. - Villanyvilágítás. - Újonnan átalakított kerthelylsófl ós terrasxán esténként a nyáil idény alatt Lakatos Flóris cigányprímás zenekara sxórukoxtatja a naRvérdcmU közönséget. Pontos és figyelmes kisxoloálásra sxemólyeien Uoyelünk fel. - Számos látogatást kér
Kiváló tisztelettel Lakits Testvérek.
Irodaíoni és művészet
Százötven vers tűzhalála. Vass József népjóléti miniszter a Szintlázi Élet munkatársának elmondta, hogy ó Is mint minden közéleti szereplő és publicista versírással kezdte pályafutását. Azonban magyar tanára lebeszélte a költészetről és a fiatal Vass József minden verséi, számszerint százötvenet tüzlie dobta. A Színházi Élet e heti számában Rákosi Jenő irt vezércikket a Magdolnáról. Rákosi darabját teljes terjedelemben közli a Színházi Klet. Részlet Molnár Ferenc uj darabjáról, Zer-kovitz Béla cikke Fedák Sáriról, Király Ernő amerikai cikke, Fazekas Imre nyári levele Hollywoodból, a Gyermek Őfelsége stb. A Színházi klet három napig vendégül látja Budapesten vidéki elő/ize tóit. Kedvezményes életbiztosítás a Színházi Klet előfizetői számára. Kottamelléklet Zervovitz uj slágere. Egyes szám ára 10.000 K.
Az Én Újságom a legelterjedtebb magyar gyermeklap, amelyet 36 esztendővel ezelőtt Pósa Lajos alapított. Regények, elbeszélések, versek, mesék, játékok stb. gondoskodnak a gyermekek szórakoztatásáról. Gegus Ida ad útbaigazítást az apró gyermekek tanitgatásaihoz. Könnyű, világos stílusban megirt mesék, versikék, köszöntői, ha felolvassuk a még olvasni nem tudó kis babáknak, játszva tanulja meg azokat. A szerkesztő és kitűnő munkatársai a nagyobb gyermekek számára irják Az En Újságom többi részét. A lap negyedévi előfizetési ára 25.000 korona.
Magyar Lányok fiatal lányok képes irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Ebben az évfolyamban két regény folytatódik. Tutsek Anna folytatja Evikc Feljegyzéseit Ezenkívül novellák, versek, ismeretterjesztő cikkek, képek tarkítják a lapot. Előfizetők 20.00!) korona kedvezményes áron szerezhetik meg a Százszorszép könyvek regénysorozatot. A Magyar Lányok előfizetési ára negyedévre 30.000 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest VL, And-rássy-ut 10.
sportélet
Schlosser Imre Futballkönyvc
A magyar futball régi dicsőségét fogja visszaadni Schlosser Imre, a közkedvelt „Slozi", Magyarország hetvenszeres válogatott játékosa, aki most megjelent fulballkönyvében végre megtanítja a mai kor futballistáit, hogy hogyan kell helyesen játszani. Állandó panasz volt a nagyközönség és a szakemberek részéről az, hogy játékosaink még mindig nem tanulták ki azt a metódust, hogy hogyan kell az újonnan bevezetett offszájdszabály szerint beosztani a csapatnak az erejét, stílusát és taktikáját. Ezt a hiányt pótolja a leghíresebb magyar futballista az Athenaeum kiadásában most megjelent futball-könyvébsn „A modern futbair-ban, amely az első tökéletes futball-szak-könyv magyar nyelven s meg van az az óriási előnye, hogy részletesen ismerteti az uj játékszisztémát, amelynek betartása egyszerre egy klasszissal javíthat fel minden futballcsapatot. A futballisták es a futballt szerető közösség bibliája lesz ez a mü, amely pompás kiállításban, több mint ötven képpel és rajzzal, hat mümelléklettel gazdagon illusztrálva jelent meg és olyan olcsó 35 000 korona, 2.80 pengő) hogy mindenki megszerezheti, „Slozi" futballkönyve ugy a könyvkereskedésekben, mint a sportpályákon és sportüzletekben kapható.
időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentése: Pénteken a hőmérséklet: reggel 7 órakor +I4-9, délután 2 órakor +21, este 9 órakor 4-16-9.
Felhőzet: Reggel borult, délben kevésbé borult, este tiszta égboltozat
SzéUrány: Reggel Északkelet, délben
Északnyugat, este Délnyugat.

A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint változékonv és átmenetileg szárazabb idő, kevesebb nöemelkcdéssel.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 12
közgazdaság
TŐZSDE
A pár napos barátságos irányzat és élénkebb üzletmenet után ma teljes tartózkodást tanúsított az értéktőzsde a vásárlásokkal szemben. A kontremin fedezési vásárlásai is hiányoztak. Az üzletmenet igen szük keretek között mozgott. Az általános bár kisebb rnérvtl gyengüléssel szemben a favorit értékekben áremelkedések mutatkoztok. A kulis?pisc egyenetlen volt. Salgó és Nova 4, illetőleg 10 ezer koronával gyengültek, 0>2trák Hitel 5 koronával drágább, a többi írlék változatlan. Gyengén tendált a vaspicc, azonkívül néhány árbitrázs értek és a közlekedési papírok. A bánynpiacon EJeocsini pár napos árnyereségét 30 ezer koronával toldotta meg. Javult még OU, Részvénysör és Felten. Az áringadozások csak ritkán haladják meg az !—2%-ot.
Iflrkhl Kár 1*1
KM? 1500 00, \'ofldon 2512\'.». Nt*><*> M6-50, BiLucl 154000 Milano 1860-00. HrAlmó 20755. Bertln 12290, Wkn 12*95 W.t. 375-00. Prtgi 1529.50, Bidapeft 7«-SO, Vtraó 41 00. r»Vw«H 22000, B«lcilí 91150.
A budapesti Tőzsde deviza-jegyzése
VNlitik
L«n.\\*l ;.a>-7»)
kmjit lOkt U72Í UtüC (Mkki. IIIMiJO
iBiliU^likctil
nm noi ~ *
Asutfriaa J. M3-nn0
*4ip li
S kUMá
P«t«Mt
HM* CoMt
frtmU Ir. UOMUI ki
Ül ÍCUJU
ti 1-623
Ult ; tol ■ t<i
■Ulti HNMMt
1*741 Ica I4K0II96) lUlP-\'UC-Ml JHt **>tC kot. UUO-HS 0
t»U0 lllto | MjU*
01* kot.
t*ao b.
:«t«ttt«
KxUiUi.l
K«ir,íw* WiiU
r%i&
MZA J
Vutö
IS* IMI IttM l\'CM >»<>.«
>no9is«)
UUOMhO uruo-t*mi U1I-JW1
niw mt> SOtt IIW 2113 >120 411(23
14110 11140
;cw-;ko
1X43 15110 4411 U4SS
TermésytfaJde
tllMV. 76 kg-(* 445X00—447.500. 7/ 450.000—452500 78 kg-v<
452 550—455.000. »vytb duníntull t» pwi-7ö k«.-o» 437-500—4ÍO.ODO. 77 V>.>« 442 5 X—445.000. 78 k«-o» 4 45.000 447.300 70 ke-oi 447500 - 450.000. >cu 227 500 -230 CK0 tkírciuTéfpe 245 CCC-2Í5.CC0, 4A.iípi 280.000—325-000, r** 270.000-573000, ungert 235.000 - 240 0C0, repet tiOO.COO- 410.000. Vr.Ua 180.00. -195.000, loipí \'70.(XX*—172^00.
ScrtésváaÁr
P*ltaft4» 2143, mehrbó: eterf«tl«nal vluaa wj.tdl 1000 drb P.W&endö 17.303-17.750. ncdfi.\' i6500-16.750. axedett közép 15.0& -1600- keaayS 13.000—16.000, elaórend: öre* 160)0-16500, miiod-csdB 15.0X)-15 500, anifci «fltdó 17.000-19 000. uslonn<
nagyban 21.C00--.-. wlt 27.500--—,
Uhu.ott b<u 16 000—17.000 4«alcnnáa fti wrtéa 18500-:0^00. Az Irányzat lanyha.
Vtwtt: Zrínyi Nyomdaipar is Könjnr-IH*. Naevkjinixcj-
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó nöm, illetve szeretett édesanyánk temetésén részvétükkel fájdalmunkat szívesek voltak enyhíteni, ugy a volt Vendéglősök, Mészárosok és Pincérek kartarsaim Egyesülete tagjainak a ,velünk szemben tanúsított figyelmükért fogadják hálái köszönetünket.
Kosztolitz család.
APROHIRDETESEK
Ai apróhirdcto dija 10 szóig 5000 kor. A dmazó i minden vastagabb txlüból álló szó két szónak számíttatik. Minden további •zó dija 500 K. A hlrdotéai dij «l6r« tlaatondó a forgaliTiIadóhozzátzamHásával
Hévizon, fürdő mellett, jövedelmezi bülfé-étterem berewtrzéssel átadó. Kl» bc-fektetés kell Szlgmzt Inga\'Janlorgalml iroda. Király-utca 38. 1921
Kétcsövű 16 os, lukatoí Bayaxd Gree-ner riioi »nd»«*fogjrwer kétmillióin eladó. — Megtekinthető Licht3<hcindl vai-
kcfcskedéstibeii. __ 1903
Hévízre autó kirándulja vasir-nap. oda-vissza 120 000 korona. Előjegyezni lehet Kaufmann, telefon 167. - Oarage.: Nádor-utca 6. lfty3
Vaaeaxtorgnpad Mailer gvirlruány 270 "« csuestávoWgra, comptett, Jókarban. Továbbá 4 személyes kis autó betegség miatt jutányos árban eLadó. József íőherceR-ut 57. 1889
Kitűnő kcrecacnyl
Ó- és UJBOR
1917. évi pcooonycbor lilertnklnt Is kapható
REMETE, 8uqár-u» 8. uxám.
öísícs európai nyolvoket boaxélö
hadirokkant bármilyen elhelyezkedést keres. Orr. a kiadóban.
.Mindennemű kárpitozott bútorokat, szalon és urlszoba berendezéseket, sezlonokat, matracokat, valamint javltáso-kitt Jutányosán kéizlt — Geró kárpit\'*,
róut i5. íasi
Egy teljesen jókarban levő jógaxok- Mélyen leszállított árakon fOrdőkódak, rény eladó Jutányos árban Bakja bádogo*- \' Ulökódak a IfRjobb kivitelben kaphatók nál, Kinizai-ut 21. 1928 1 Bíksi bádogosnál, Kinizsy-u. 21. 1794
Duna-Ss^vaHAdmia Vasúttársaság miótt (Déli Vasút)
menetrendje
1926. évi május hó 15-től
a Nagykanizsára érkező és induló személyszállító vonatokról.. Budapest—Nagykanizsai viszon ylaíban
E •8 A vonat Budapestről Nagykani- || A vonat Nagykanizsá- Budapestre
1 neme indul zsára érkezik ^ I neme ról indul érkezik
1 2 3 4 5 Szera. v. Oyv. Szem. v. Gyv. Szem. v. ti-30 900\') 13-20 17-301) 2l-35>) 13-55 1320 1955 21-50 400 1 Szem. v. 2 Oyv. 3 Szem. v. 4 Gyv. 51 Szem. v. 9-10 14-451) 15-00 645 1100 16-40 19-10 21-55
I) Gyorsvonattal egy I—II. oszt. 6$ egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest Wien S. B, egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg, egy étkező kocsi Budapest-Győr és VII 26-tól IX/4-lg egy l-ll-IIL oszt. közvetlen kocsi Budapcst-VHUch.
*) Gyorsvonattal egy III. oszt. és egy-II—111. oszt. közvetlen kocsi Budapest -Susak. egy I—II. oszt. és egy III. oszL közvetlen kocsi Budapest—Fiume, egy étkező-kocsi Budapest—Nagykanizsa, egy hálókocsi Budapest—Venczia, egy 1—II. osztTkőzvellcn kocsi Budapest-Ventimiglia (Trieate—Venezia-Genovin ál) és egy 1—11-111. oszt. közvetlen kocái Budapest—Róma.
*) Személyvonattal egy I—II. oszt. és egy IIL oszt közvetlen kocsi Budapest- -Barcs és egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
__Nagykanizsa—Ralatonszenigxörirvi viszon ylatban
; Balatonszent- ■ Nagy kani- f" Kyöivyról ind. zsára érkezik | T Vegyes ~ ^525 "if 725 |
/sár\'
\'kani- h Bafatoiis/cnt-indul ícyörgyre érk
i8io " irwfr \'
_Nagykanizsa—Szombathely—Witn S. B. viszonylatban
i
í Szem. v. - í~ ÍST
Gyv. 0-001) 12-15
iSitn.i.| 10-35 , 1510
[Szem.». 16155) 2126
íj.ir.i
érkezik
140!) 1S00 2355
Nil.7lunj- Siomtat- w u ztártl helyre indul irtaik
Síem.v......4 itó" |"~U-55 \'
Szem. v„ 6-55 9-49 -Oyv. 14\'10\') 16<0 1920
4 Szein. V. 17 35
20-30
\') Óyorsvomlokkal ecy I—II. osrt. egy III. ö-.rl. kozvellcn kocsi Butlapc«l — Wien S. B.. ecv II—III. közvetlen kocsi Osijck—Wien S. B„ csy l-ll. osil. közvellcn kocsi Zaureb-Wien, <lkei6k«sl Budapest-Gyír. egy 11-111. oszl. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
ll Személyvonatokkal egy 11—111. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg,
Nagykanina-—Barcs—Pécsi vi zonylatban_
Pócsröl indul
1 > Szem. v 21 Oyv. 31 Szem. v. 4 | Szem. v.
Barcsról ,Na^,ni\'
pT-ir
9-306)\' 11-45 13-40 12-35 1515 I 17-20 18-267)\' 21-00 2310
1 "Szem. v.
2 Szem. vl
3 Oyv.
\' Vegy.v.
SS? í,k"ik érk«ik
*&) 6-30 8-:«
1010 1215 1150
14 -35") \' 1617
18-20 21-40
1825
\'I Gyorsvonatokkal egy II—III. oszt. közvetlen korsi Ősiek—Wien, egy I—II. oszt. közvetlen kocsi Zagreb—Wien S. B.
•) Személyvonatokkal egy I—II. oszt. közvetlen kocsi és egy III. oszl. közvetlen kocsi Nagykanizsa—Pécs.
_Nagykanizsa—Gyékényest viszonylatban
Nagykan zsára érkezik
Oyv. 550>) 030 j\'l Oy™ 22-10=) \'2Í50
*) Gyorsvona\'okkal egv I—II. oszt és egy III osrt. közvetlen kocsi Budapest Fiume, egy I—II. oszt. és egy III. oszt. közvellcn kocsi Budapest—Sujak.
__Nagykanizsa—Cakovect (Csáktorma) viszonylatban_
Gyékényesről indul
Nagykanizsáról Gyékényesre indul érkezik
I
Oyv.
Végy. v. Szem.v*) Oyv.") Szem. v.
Csíktornyáról indul
Na^yk.nu zsira érkezik
"Tíó
9-40 13-00 ll-OS 2U-IS
Nagykanizsáról Csáktornyára Indul érkezik
Szem. v. Oyv. Végy. v. Gyv.
5-08»i" 1345») 17*00 22-30
7-15 1528 20-2x1
9)0
4-4.4\'-)" 7-20 11-10 12 32") 1824
•) Csak VI 26-ig bezárólag közlekedik.
••) Csak Vl\'27-tól kezdve közlekedik. \') Vonatokkal egy I—II—III. oszt. közv. kocsi Budapest Fiume, egy hálókocsi Budapest—Venczia. egy I—II oszt. közvetlen kocsi Budapest- Vcnlimiglia (via Triístc Venczia, Genovai, egv I—II—111. oszt. közv. kocsi Budapest—Kóma.
1V} Gyorsvonatokkal 1926. VI"2ö\'tól, bczárclag lX/5-ig egy l-ll-III o^/t 1-öa-kocsi Budapest—Villach
Stölzle-féle
a legideálisabb háztartási
befőttes üveg.
Minőségben minden hasonló üvegnél jobb, tehát •\'
árban a legolcsóbb!
Ügyeljen a bevásárlásnál az Ultreform névre.
Kapható minden szakmabeli üzletben.
Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv.
Hsán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
90)1926. végrh. uátn.
Árverési hirdetmény.
Alulírott klrósigl végreha]tó az 1881. évi IX. t..c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy fl nagykanizsai kir. jii t>lró5Ígnak 1926. évi Pk. 4527. számú végzése következtében Dr. Ilalphen Jenő ügyvéd álul képviseli özv. Szalller Ignácné nigykantzsal lakos javára 19,100.000 kc-r. s Jer. erejéig 1926. évi lebruár hí ll-én logamtmltott kielégítési végrehajtás ul|in le- és lelalloglalt és 17.498000 keronira becsült következő Ingóságok, a. m.: korcsmai berendezés, asztalok, székek, szobabútorok. üres hordók stb. nyilvános árveré-sen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. jllál-blrósí; 1926 lk évi Pk. 4527. szimu végzése lolytAn 19.100000 koi. tőkekövetelés, ennek 1925. évi december lió 18-lk napja, lói jiró 18».» kamatai, váltödlj és eddig ösizesen 3.212 OCO kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig a netán llzctctt összeg levonása mellett Nagykanizsán, a Vaskapu vendéglőben leendő megtartására 1926. évi Junius hó 17-lk napjának délutáni 3 órája határidőül kltQzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. l-e. 107. és 108. §-al éltelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén beesjion alul Is el lógnak adalnl.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- éa (clülíoglalutták ét azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 18SI. évi LX. t.-c. t02. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi május hó 27. napján.
Haán Oyula s. k.,
II I kli.Jbiróságl végiehajló.
MICHELIN PNEU
gyári lerakat motor és kerékpár, .lutófelszcretések legverienyképejcbben
NAGY JÓZSEF Budapest,
VI, Andrássy-ut 31. - Telelőn: 21-97.
Nyomaton a Zrínyi Nyomdaipar <s Könyvkereskedés K.-T.-nil, Nagykanizsán. (NyomdavczíW: Olcnbeck Károly).
66. évfolyam, 130. szám
Nagykanizsa, 1828 Junlu3 13, vasárnap
Ar. 2000 koron.

POLITIKAI NAPILAP
Szertuitfeég ti kiadóhivatal Fiiul 5. u. Keszthelyi flókkiadóhlvütal: Kilfaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. szim Elotlzctési ára egy hóra 30.000 korona
A dal ünnepe
Ha méreteiben nem is lesz oly hatalmas, mini a soproni, de lelkesedés dolgában semmiben sem fog mögötte maradni a Zalaegerszegen nta tartandó zalamegyei dalosverseny, melyet fáradhatatlan munkával, le nem becsülhető agilitással hoztak ősz-sze a dalkultura hivatott istápolói.
Előszóként a versenyhez csak elismerésünket adhaljuk azoknak, akikben a szépért, jóért, nemesért való rajongás ezt a versenyt megteremtette és ezáltal a megyének az ország szine előtt is kiváltságos megtiszteltetést szereztek. Ma egy pillanatra az országos és világesemények forgatagába szót kér magának szerényen Zílímegye dalosversenye és • tülekedő zajba megállást parancsol a dal hazafias szimbóluma, Zalaegerszegen messze lul elhallatszó akkordja. De nemcsak dalkultusz ez a verseny, hanem egy láncszem is a magyar Irredenta fenséges fogalmában, meri a nemzet, amely porig alázva is dall vesz ajkára és a dalból szerte ömlik egy kifejezhetetlen képletes erő annak a nemzetnek nagy múltja mellett, a sivár jelen nem reménytelenséget, de vértezett hitet, kemény elszántságot és rendithetetlen ragaszkodás! ad a jövőt Illetőleg.
A dal már őseinket végig kísérte a honfoglaláskor és ami először köszöntötte- a vereckei szoroson bejövő pogány magyarok részéről a Tisza aranyrónáját a fehér ló-áldozat mellett, a szittyavitézek harci dala volt.
Ezer év óta a pogány ősükből a kereszt katonái lettek a magyarok, de a dal a maga zamatos magyarosságában máig a nemzet lelkének lükre maradt. Mai nap nyolcszáz magyar ajkról csendül ma fel az Isten szabad ege alalt a dal. E magasztos ünnepet mi a magunk részéről őszinte örömmel köszöntjük és külön a nagykanizsai dalárdáknak forró sikereket kívánunk. Szívből óhajtjuk, hogy régi dicsőséges tradícióikhoz méltón most se mariidjon el mellőlük a szerencse és nem egy, de több győzelmei is hozzanak haza.
Bethlen gróf miniszterelnök
és Bud pénzügyminiszter hétfőn érkeznek Budapestre
A kormányeinököt nagy Ünnepséggel fogadják a pályaudvaron — Kedden nyitják meg a nemzetgyűlést — A Ház elnöke üdvözölni fogja Bethlen Istvánt sikeres genfi missziójáért — A svájci igazságügyi tanács foglalkozott a durva genfi merénylettel — Az államügyész súlyos börtönbüntetés kiszabását fogja indítványozni Juszt Iván kiadatását kéri az igazságügyminisztérium
Budapest, junlus 12 Gróf Bethlen István miniszterelnök és Bud János pénzügyminiszter hétfőn délutáu érkeznek haza, miután előzőleg a genfi delegáció több tagjával pár napos auló-turára indultak Luzern vidékére. A miniszterelnököt a pályaudvaron a kormánypárt és a keresztény gazdasági jiátt tagjain kívül a társadalmi egyesületek vezetőségei is várják, hogy ünnepélyes fogadtatásban részesítsék a miniszterelnököt és a magyar társadalom nevében köszönetet mondjanak a Oenf-ben elért sikerekért s elítélésüknek adjanak kifejezést a miniszterelnököt ért orvtámadásért és további bizalmukról, szeretetükről és ragaszkodásukról bizlositsák a miniszterelnököt. Táviratok halmaza érkezett
a miniszterelnökhöz Genfi Jelentősek szerint egyébként napok óta rengeteg lávirat érkezeit Magyarországból a miniszterelnökhöz s ezekben a táviratokban szeretetüknek és ragaszkodásuknak adlak kifejezési.
A Ház elnöke Cdvözli Bettiim István gróf miniszterelnököt Kedden, a nemzetgyűlés megnyi-
tásakor Seilovszky házelnök üdvözli a miniszterelnököt abból az alkalomból, hogy genfi misszióját sikeresen végezte el és egyúttal beszédében meg fogja bélyegezni a merénylet elkövetőjét.
Börtönbüntetést a merénylőnek Genfi jelentések szerint a svájci szövetségi igazságügyi tanács foglalkozott a Bethlen miniszterelnököt ért iuzultu? ügyével, végleges döntést-azonban egyelőre nem hozott. Az áilamügvész valószinüen súlyos börlönbür\'élést fog javasolni. — Az állami törvényszék tanácstagjainak véleménye szerint Juszth Iván kihallgatásáról nem lehet szó.
Juszt Iván kiadatását kérik Ma délelőtt Pesthy Pál igazság-ügyminiszler, Timkó Zoltán és Sztrache Gusztáv főügyész keresték fel a helyettes miniszterelnököt, akivel Juszt Iván kiadatása ügyében tárgyaltak. Később a tanácskozásba bevonták a külügyminisztérium vezetőjét, Khuen-Hédervdry Sándor grófot is. Pesthy Pál távozásakor kijelentette, hogy Juszt Ivánt régebbi bűneiért kívánják feleiősségre vonni.
A kormány gazdasági politikája kivárja az áitaiános nyugdij-valorizációt
Budapesti junius 12 A magánalkalmazottak egyesületének nyugdijbizottsága ma délelőtt Púkots József nemzetgyűlési képviselő vezetésével megjeleni dr. Vass József heljettes miniszterelnöknél. A kívánságot Horváth István szövetségi elnök terjesztette elő, rámutatva azokra a következményekre, amelyek, a nyug-dijvalorizációnak törvényre való emelésével bekövetkeznek. A nyugdíj-valorizáció elhalasztását kélték mindaddig, mig a valorizáció nem lesz
általános.
A helyettes miniszterelnök a kívánsággal szemben megállapította, hogy a kormány konszolidációs gazdasági politikája egyelőre kizárja az általános valorizálást. Megígérte a küldöttségnek, hogy jóindulatulag fogja a kérdést kezelni és felkérte őket, hogy memorandumban összefoglalva adják át kívánságaikat.
A küldöttség megnyugvással vette tudomásul V.iss Jj?scf helyettes miniszterelnök válaszát.
A Magyar Férfiak Szent Korona Szövetségének országos gyűlése
Bpest, jun. 12. A Magya Férfiak Szent Korona Szövetsége ma országos gyűlést tartott, amelyen az ország kitűnőségei és a politikai és társadalmi élet vezető férfiai megjelentek. Többek között Apponyi Albert Rrói. Károlyi József gróf, Andrássy Qyula gróf, Zichy János gróf, Huszár Károly stb. Az ülést károlyi József gróf nyitotta meg, aki kifejtette a szövetség célját 6s az ország minden hü fiát csatlakozásra hivta fel a Magyar Szent Korona eszméje köré, állás, osztály és felekezetre való tekintet nélkül. Apponyi Albert gróf nagyszabású beszédében utalt arra, hogy semmiféle katonai akciót nem terveznek, csupán a jogfolytonosság elve alapján állanak, azt ápolják, hogy ha elérkezik majd az időpont arra, amikor Majtörvényes uralkodóját jogaiba ültethetik, készek legyenek. Majd határozati javaslatot fogadtak cl, amely a Jogfolytonosság érvényesítését tartja az egyedüli kivezető útnak.
A Daily Telegraph a magyar ellenőrzés beszüntetésérői
London, junius 12. (Éjszakai rádió-jelentés.) Az angol sajtó megelégedéssel ir a magyar pénzügyi ellenőrzés megszüntetéséről. Báró Rubidő Iván egyik lap munkatársának nyilatkozott igen kedvező formában a Népszövetség üléséről. A Diily Telegraph a párisi elferdített híradásokkal szemben megállapítja, hogy a Tanács csakugyan megszüntette Magyarország pénzügyi ellenőrzését.
Az OMKE vándorgyűlése
Szombathely, junius 12. (Éjszakai rádiójelentés.) Az OMKE juntus 13-án vándorgyűlést tart Szombathelyen, melyen Somsich László vezetésével több fővárosi vendég részt vesz.
A hercegprímás Newyorkba érkezett
Newyork, junius 12. Csernoch János bíboros hercegprímás ma megérkezett Newyorkba. Százezer főnyi tömeg állt sorfalat amerre a bíborosok haladtak és több ezer ember térdepelt a járdán.
Cseh kommunista tüntetés
Prága, junius 12. (Éjszakai rádió-jelentés.) A cseh miniszterelnök a parlamentben egy interpellációra a tegnapi kommunista tüntetésre vonatkozólag kijelentette, hogy a rendőrség tényleg fegyverét használta. Sok rendőr súlyosan megsebesült. . A miniszterelnök erélyes vizsgálat I megindítása iránt intézkedett.
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junlui 13
Hévízfürdő idegen-forgalma
Hévíz, junius 12 Hévizfürdőre az utóbbi napokban a Következő vendégek érkeztek: Arlncr Alajosné nagyvendéglősné, özv. Bobba Mihályné miniszteri tanácsos neje, Btfhoii Mvánné miniszteri tanác<os neje, Babári Adél magánzónó, Báró Zoltán miniszteri számtanácsos és neje, Dániel G.ula fópénztáros és neje, dr. Feigler Károly kir. ügyész, Juricsek Béla jószág igazgató és neje, Lingauer Sándor minisz!»ri számtanácsos, Prihradny Ödönné magánzónő, Réti Fülöpné és leánya és Ziefer G*za mérnök és neje (valamennyien Budapestről) ; Andor Pálné mérnök neje Coslelnica); Arató József posta-ellenőr (Pécs); Báthori Géza földbirtokos és neje (Kunszentmiklós); Böi7ön>i Gvula föerdész és neje (Mátfocs); Berkovics Károly gyógyszerész (Sárvár); Borok Jánosné földbirtokos neje (Nyíregyháza); özv. Czakó Károlyné magánzónó (Budapest); Deutsch Adolné tisztviselőnő (Kispest); Fi«chmann Márkus és neje (Pícs); Gaj>ry Géza földbirtokos és neje (Szöd); Göltmann Andomé gazdatiszt neje (Kispest); Horváth Péter gazdálkodó (Balaton-lelle); Klaforszki János magántisztviselő (Moson^zentpéter); Kovács Mibálv földbirtokos (Szentes); ifj. Molnár Istvánné földbirtokos és leánya (Nemesapáti); Mészáros Ferenc földbirtokos (Mezőtúr); Némedy Vargha János földbirtokos (Kiskunfélegyháza); Ottó József né magánzó (Vácz); Potenka Ferenc építőmester (Miskolc); Papp Árpád sütőmester (Győr); Szűcs Pálné mérnök neje (Kaposvár); Szep«ssy Frigyes gazdatiszt és neje (Kalocsa); Török Mik-lósné uradalmi intéző neje (Kiskarácsony); Vértessy Tivadar tí«izda-sági felügyelő és neje (Miskolc); Weiszfeld Hugó nagykereskedő (Jánoshalom).
Makacs öngyilkos-jelölt
Egy pénzügyi uímeHcilör hármas sikertelen öngyilkossági kísérlete
Zalaegerszeg, junius 13 Megrénditö tr.ódun atan megválni az éleitől Strausz István zalaegerszegi pénzügyi számellcnór, aki korábban novai számvevő vnlt. Az elkeseredett ember legnapelőll esleaz uj Zala-liidról a Zalába ugroll, de kimcnlellék. Mikor a parira huzlák, zsebeiben
több búcsúlevelet és egy tollölt rx-volveit találtak. A sulvos sérülésekéi szenveded öngyilkosjelölt elmondta, hogy a hídról vjIo leugrása elölt — hogy halála bizlos legyen — bevett I 14 darab chinin paszlillál. I A zalaegerszegi kórházban áp.il-| ják és az orvosok\' biznak felgyó-i gyulásában.
BUDAPESTEN FOGTÁK EL A SÜMEGI GYERMEK-RONTÓT
Zalaegerszeg, junius 12 Megirluk annak idején, hogy a sümegi országos vásáron egy vásári árus becstelen merényletei kísérelt meg egy kislioyka ellen. A gyermeket felcsalta a várba vezető ulra és ott mikor a gyermek segilségírt kiállolt és jüttek többen a közséitbeliek, a vandál ember az alig tizenkét éves
leánykát ledobla a m.tgas, meredek hegyről.
A nyomozás eqy ideig nem bírt az aljís támadónak nyomára ju\'ni, mig most Budiposlcn a rendőrségnek mégis sikerül: az adott személy, leirás alapján lelarlóztatiii. A zala-egersregi kir. ügyészség fogházába szálli oilák.
Budapest dollárkölcsöne
Newyork, junius 12. A Speyer-bankház kétmillió dolláros kölcsönt adolt Budapest székesfővárosnak.
Súlyos autó és motorkerékpár karambol
- &
A Keszthely-környéki rossz utak ujabb áldozata
Keszthely, junius I?
(Saját tudósítónktól)
Súlyos kimenetelű autó és motorbicikli karambol történt tegnap estefelé a Vonyarcvashegy és Keszthely közti uton.
Kocsis Gyula keszthelyi bérautótulajdonos Tapolcáról Keszthely felé robogott autóján. Keszlhely és Vonyarcvashegy közölt szembejölt vele Erdélyi István műszerész-segéd mo-torbiciklivel, mellyel épen próbajára-lot végzed. A két gépjármű igyekezett egymást kikerülni a szük ulon.
Ez azonban nem sikerült teljesen. A motorkerékpár beleakadt az autó hátsó sárhányójába és azt összetörle és az összeütközés erejétől felfordult. Erdélyi István, a motorkerékpár vezetője súlyosan sebesülve lerült cl a rossz, keskeny uton. A szerencséden fiatalembernek bal lába és karja eltörött és ezen kivül is több sérülést szenvedeti fején, haslalán és lábán. Jobst Viktor dr. elsősegélynyújtása ulán eszméletlen állapoibin szállították szülei lakásáta. Állapota súlyos, de már javulóban van,
Nagykanizsai diákok a Balatonon*\'
A glmnázIstákitanolniáByl\'kirándulása Nagykantm, luniui 12
Már liclekketsezelőll -kirándulásra készültünk, hogy a Bilaton- festőién szép vidékéi-megteklnthesiuk. Az állandó\' csői idő miatt«iv«zorongva vártuk, hogy-milyen időnk lesz az indulás napján. Midőn az indulás reggelén felébredlünk, bizony szitált az eső és már- azt hittllk, hogy kirándulásunk nem sikerül. — Nyolc ótára mégis kiderült és vele egyfllt kiderült az arcunk is.
Félóra múlva együtt -vollunk a pályaudvaron és énekszóval robogott ki vonalunk az állomásról. Olyan pompás hangulatban vollunk, ho$y alig véltük észre, hogy már Keszthelyen vagyunk. Itt a helikoni ünnepek emlékére felállított emléktáblát és a fürdőt níztOk meg.
Egy órai utazás után, amely gyorsan teli cl, mert megint csak énekeltünk, már a tapolcai lavasbar-\' lángban az őskori vizek csodálatos munkáját bámultuk.
D.-lulán 3 órakor érkeztünk Tör-demlcre, ahonnan a szigligeti hegy megmászása ulán a hegy tetejét fes-töien koronázó várromokban gyönyörködtünk. Majd felmentünk a Sunlháromtág kápolnához és a Rókarántó hegyre, ahonnan legszebb kilátás nyílik az egész vidékre.
Másnap megjártuk a badacsonyi hegyet. Igen érdekes látvány » mintegy 60 méter magas, égnek meredő sziklafal, ahol egy robbantást Is volt szerencsénk látni. A hegy lelején egy kiugró lapos sziklán szédiiö mélység felelt megcsodáltak a halai-mis „Ranolder" keresztet. Lefelé menet egy hatalmas szivalaku kőtömböt pillantottunk meg : a „Rózsa-követ". Aki arra, háttal a Bilaton-
Felhivás keringőre i
(íhtiil i! üt ltll-1 Ktntijéíil)
Irta: Péchy-Horváth Rezsó
Szemílyek:
Az ur. aki s/.úllíitutajdonoi ós most napszámost keres,
János, aki azelólt napszámba szokott Járni, de most ur, azzá telte á Nagy Csapás,
A /elesége, aki ezelőtt stb. mint [ónt Rozi, a kisleányuk Színhely: akármelyik magyar közsíg. akármelyik haza
Az ur (állandóan és barátságosan, de emögött alig leplezhető szorongással, nyit be az ajtón, miitián sze étiyen kojwgtalolt): Keziccsókolom, János ur! (Népiesen:) Aggy-isten. esés gyó. napot, pájinkás jóröggét!...
János (nagy paraszti flegmával heverész a .kanapén", azaz hogy valami viseltes, rongyos, ócska ruhákkal teleszórt szalmazsákon, amely a szoba legsötétebb sarkában nyújtózik végig, ahol legnyirkosabb es legkestíedtebb a levegő. Kedvlelve pöfékel, igazi dohányt és lehiggyesz-leli ajkkal néz végig Az ur ál-dohányból sodrolt cigarettáján. Lec-resz-kedően bólint): Van szöröncsém, tanácsos.
Az ur: Azért jöttem. tekintetes uram...
János (unottan félbeszakítja): Na, még ráért arról beszélni, miért kéte-
seit föl. (Barátságosan inli magához közelebb): Jöjjön ide tanácsos, üljön le. Foglaljon helyet szerény hajlékomban... (Kezet nyújt neki )
Az ur (akiről ezekután, mivel félig-meddig úgyis kiderüli, elárulhatjuk, hogy városi tanácsos): 0. János ur... milyen mcgliszlellctés!... Igazán... nem számitotlam erre a szíves fogadtatásra... erre a magyaros vendégszeretetre... — Nem vagyok méltói
János, (nyujtia a kezét, de nem veszi ki a szájából a pipál és föl se kel): Na, kerítsen olyan nagy várat.
Az ur (illő liszlelellel előbb megtörli a kezét hófehér zsebkendőiébe, azután áhítattal kezel vele. Eqész lényén elömlik a nagy kitüntetés miatt ért megtiszteltetés láza, remegése): A kitüntető fogadtatás kellemes sejtelmeket ébres/t bennem és azt a reményt, ltogy látogatásom siker! hoz...
János (atyai jóindulattal): Szivünk egész melegével óhajtunk segítségére lenni, kedves tanácsos... (Ezt alighanem az ujsághól tanulta meír. ahol a „fejedelmek békekészsége" cimrael hetenként állat; kélszer volt olvasható,)
A" ur (olvadozni kezd a íft\'önvö-rüségtöl és örömében elakad a szava).
János: Hát csak mondja már el, mt szél hozta ide?
Az ur.-\'Tekin\'etes uram, nem tu-dpm, nernysértem-e meg tolakodásommal... mindenesetre aljas önzés ilyesmivel zavarni kedves János urat... De mi szegény emberek... mi szegény, veszendő városi lelkek... olyan gyalra teremtések vagyunk, nyomoniságos ragaszkodásunk bizonyos égi dolgokhoz annyira a vérünkben van, hogy meg kell bocsáj-tania, drága tekintetes uram. ha egy kevés, egy igazán nagyon kevés kéréssel zaklatom.
lános (nyugalommal pöfékel): Ki-vele.
Az ur (reménykedve): Azt India kegyed is, János ur. hogy az ivánfai doml>on van egy kis szőllőm .. egy egészen jelentéktelen, kicsi földdarabka... egy szóra sem érdemes vacak. De én már olyan élhetetlen természetű emberfia vagyok, hogy mivel az édesapámtól maradi reám, hula gyönprcségből-e vagy babonából, de minden évben megmúvel-telcm.
János (helvbenliagyőlag int).
ztz ur: Tavaly kegyed voll olvati szíves és nem tartózkodóit lealáz-kotlni ronoyos kis szőltőmliöz... és tulajdon kezeivel mozdította elő a föld agrikulliirális éitlekeit...
János (kicsilmeghökkenve): Nono!
Az,t nemi Én csak metszettem, kötöztem és kapálgattam a kce szóikjét!
^z ur (őrömmel): Hát hiszen ez azl... Nem szeretném megbántani. János ur, mert én a kegyeddel való barátságra és Jóviszonyra különös-nagy sulyl helyezek, de...
János (hidegen): Szóval azl akarja kee. hogy megint én kapáljam meg szőllejél ?
Az ur (fél, hogy talán megbán* tolta): No... nem egészen így gondoltam... Hanem ha nem tenne terhére, tekintetes uram. ha a programjával is összevágna...
János fölugrik a .kanapén", most már haragszik): Mit, hát még mii nem?! Még össze is vágjak valamit? Azt már nem! Még meg is erőltessem magamat!...
Az ur (még jobban megijed): 0 nem ugy értettem, János ur!... Hanem ha még nem tetszett máshová eligérkezni... és ha talán nem tartaná lealacsonyitónak... bocsásson* meg vakmerő és talán tiszteletlen kívánságomért: jönne el hozzám az idén is... (Aggódva figyeli János arcán a szavai hatását.)
Já/ros (flegma marad, csak annyi-\' ban veszi tudomásul a fölhívást a keringőre, hogy egy nagyot pök szája szögletéből): Hiszen nem morj doni , lehet a dologról beszélt} llolyt. kov.)
1926 junius 13.
ZALAI KÖZLÖNY *
nak iául, — természetesen csak leányoknak szól a monda — az egy éven belül férjhez megy.
A Kisfaludy liáz és hitvesének, Szegedy Róza házának, az állatot minlapincénck meglekirilése ulán vonalra szállva Keszlhelyen, illetőleg j
Hévizén ismét megfürödtüiik.
Mindenkinek arcán a megelégedés mri\'olyával, hangos énekszó meilelt éixc/tüiik hizu, Örülve, hogy olynoli szép vídik. i láttunk és időnket oly. jól Iclliaaználtuk.
.1 SchicJtianz Pill u reálRimn. VII. o. t
Építőipar tanfolyam Nagykanizsán
Az ország három Ilynemű tanfolyama közül az egyiket Nagykanizsának sikerült megnyernie
Nagykanizsa, Junlui 12
Nagykauirsa város legutóbbi képviselőtestületi közgyűlése kapcsán részletesen beszámoltunk egy itt fel-állilandó épitőipari tanfolyam terveiről. A képviselőtestület akkor ugy határozott, hogy anyagi áldozatot is hoz, csak hogy az ország három ilyen tanfolyama közül a minisztérium az egyiket Nagykanizsára engedélyezze. A tanfolyam ugyanis nem csak városunk ipar-kuliural éleiére gyakorol felettébb kedvező belolyást, hanem az idegenforgalmai is évről-évre gyarapilani fogja. A másik két tanfolyam Budapesten és Szegeden lesz.
A város megmozdulásának eredménye Is leli, amennyiben a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium az építőiparosok képzése céljából a nagykanizsai fémipari szakiskolával kapcsolatban építőipari tanfolyam megnyílását határozta el.
A tanfolyam egy évre terjed, évenként november 3-tól március 30 ig. A heti előadási órák száma 42.
A tanfolyamot végzeitek, végbizonyítványuk alapján a kőmives, kőfaragó vagy ácsmesterséget önállóan gyakorolhatják, ba az illelö iparág terén a tanoncviszony befejezte vagyis a felszabadulás ulán legalább 3 évi gyakorlatot tudnak felmutatni. A tanfolyam befejezése ulán teljesi-tell 3 évi gyakorlat igazolása mellett pedig építőmesteri elővizsgára s ennek sikeres letétele ulán építőmesteri szakvizsgára jelentkezhetnek.
Mivel c tanfolyam nemcsak a helybeli, hanem ezidószerint az egész du-nánlull vidék építőipari téli tanfolyami kiképzési van hivatva kielégíteni, a vidéklek elhelyezkedésének megkönnyiiése céljából az intézetben kedvezményes és díjmentes bentlakás is lesz.
Felvételre lelenlkezni lehet okló-ber hó 15—20 napjain. A tanfolyamra beiratkozni szándékozók részletes felvilágosítást kaphatnak a ni. kir. fémipari szakiskola igazgatóságánál: Nagykanizsa, Sugár-ut 9.
Nagykanizsa és Keszthely a zalaegerszegi megyei dalosversenyen
Az országos karnagyokat Nagykanizsán szép fogadtatásban részesítették—Reggel hétkor indultak el a dalárdák Zalaegerszegre
Nlgykinlzu, Junius 12
Zalamegye dalosainak Immár harmadik n§gy erőpróbájára nagy lelkesedéssel készüllek a megye összes dalárdái.
A holnapi, vasárnapi versenyen a Magyar Dalosszövetségel Kiss Károly országos karnagy, a pécsi ki-rálydijas dalárdát dr. Bcldls Dezső kir. tanfelügyelő, fökarmester képviselik, kik ma, szombaton délulán érkezlek meg Nagykanizsára. Az állomáson a helybeli dalárdák karnagyai és dalosaiból,álló küldotlség élén dr. Tholway Zsigmond, a megyei
Dalosszövetség elnöke fogadta őket. A karnagyok a gyorsvonattal tovább folytatiák uljukat Zalaegerszegre.
A nagykanizsai dalárdák holnap, vasárnap reggel hét órakor indulnak útra a kanizsai pályaudvarról. A dalosok hal külön személykocsii kapnak.
A keszthelyi dalosok vasárnap reggel fél 7 órakor indulnak Keszthelyről a hévízi autó-üzem autóbuszán. Az autóbusz vasárnap reggel fél 10-kor a zalaegerszegi Arany Bárány elől Hévízre indul és este fél 9 órakor viszi vissza onnét a zalaegerszegi fürödni óhajló közönséget.
Csöbtir-rud és ^ kisbatta az eszteregnyei hegyen
l.Három haragos tzöllösgazda kedélyes veiMlkedeie a szőllöben
Eszteregnyc, junius 12 (Saját tudósítónktól)
Esztcregnye halárában vér lolyl a minap a szOllőhegyen. Németh János gazda már régóta porbsn állott a Cséplő famíliával. Valami régi hatar-séitési pór tartolta állandóan felszínen a két gazda közt az ellenségeskedést, ntely ha el is aludt egy-egy pillanatra, csak alkalomra vári, hogy újból kitörhessen.
A napokban aztán ez az alkalom megint kitörésre késztette a régi haragosok dühéi. Németh gazda csendesen bandukolt a szöllő aljában, mikor szembe találkozol! Cséplő Kálmánnal és ennek István nevü fiával. Nagyon keményen nézhettek egymás szemébe az eszteregnyei jó magyarok, mert pillanatok alatt olyan parázs szóváltás kerekeden köztük, hogy" megmozdultak a kérges tenye-
rek és bennük a csöbör-rud meg a kisballa is.
Cséplőék kezelték a csöbörrudat. Jól érthetlek hozzá, mert igen dühbe gurították Némelh gazdái, taoyira dühbe gurították, hogy meglóbálta a kezében lévő kisbaltát és amúgy Isten igazában szétütött vele támadót közölt. Igy váltogatták a ezót jó darabig és közben csöbör-rúddal, baltafokával adlak nyomaiékot — talán csak a hangsúly kedvéért — az egymás felé röpíteti jókívánságoknak.
Végül is mindhárman kölcsönösen leszámolva egymással, megszámolták a mindhármójukon bőségesen található ,külsérelmi nyomokat", fipen eléggé agyon voltak verve mind a hárman. Nekik legalább is elég volt.
A siőllőbeli lovagias afférnak a bíróságon lesz a folytatása.
A keszthelyi Gazdasági Akadémia sorozatos ünnepségei
A Oeorglkon-Kőr zárókőzgyülésc — Bucsu az Alma Matertől Vándorserlegavatás — Jubiláló évfolyamok találkozója
Keszthely, junius t2 Keszthely falai közöli folyó hó 18-án, 19-én és 20-án találkozót adnak egymásnak a csonka ország és a megszállott terület magyar gazdái családostul együll, hogy tanúságot tegyenek hitükről, hazaszeretetüktől és ragaszkodásukról az ősi magyar földhöz. Összejönnek Keszthely falai közölt mindazok, akik valaha Keszthelyen szerezték meg a gazdasági ismereteket, hogy tanúi legyenek azoknak a sorozatos ünnepségeknek, melyeknek célja a gazdaöntudatol ápolni és a hazafiságot művelni.
A Keszthelyen lazajló ünnepségek Keszthely város történetében maradandó nyomokat fognak hagyni. Az ünnepségek mind a gazdasági akadémiával kapcsolatosak.
Junius IS dn este az akadémia Oeorgicon-körezáróközgyUlését nyitja meg, amelyen többek között kiosztásra kerülnek a pályadijak is.
Junius 19-én délelőtt 10 órakor kezdetéi veszi a hagyományos, látványosságszámba menő .Sdrgulds\' az utolsó éveseknek az egész várost felölelő évzáró ünnepsége. Bucsul mindattól, ami kellemes emlékként fog élni a gazdászok szivében. A
.Sárgutásra" az ország minden részébőkeljönnek a .Sárgulók" szülői és hozzátartozói.
Junius I9 én este 8 órakor az ünnepségek legkiemelkedőbb pontja lesz, amikor felavatásra kerül a hatalmas Oeorgicon szinezűst vándorserleg. Az ünnepi beszédet Szlan-kovics János min. tanácsos, akad. igazgató mondja. A serlegavatás a sárgulók hagyományos bucsubankett-|én fog megtörténni. Ezt követi a sárgulási bál.
Junius 20 án ünnepélyes istentisztelet ulán összejönnek a 30,25,20-as jubiláló évfolyamok találkozóra.
Az ünnepség programját most állapítja meg véglegesen az akadémia igazgatója, amely szívesen szolgál felvilágosítással mindazoknak, akik az ünnepségeken részt akarnak venni.
A keszthelyi gazdász-ünnepségek tanúságot fognak tenni, hogy a Oeorgicon megalapítójának, néhai Fes-tetisch György grófnak, a nagy magyar mezőgazdának emlékét és hagyományait a keszthelyi Akadémia és Keszthely városa mindig hiven ápolja.
k!
Ismét nagy mennyiségű francia divatselyem érkezett.
- Olcsó árban kapható ~
SINGEKNÉL
ftiapitámi év 1860. Központ Szálló épületében.
TelefaaazAmi: IB3.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 13.
NAPI HÍREK
■APIREND
Junius 13, vasárnap
Kómái katolikus: F. sz. Antal. Protestáns: Tóbiás, izraelita: Tischri hó I.
Nap kel reggel 4 óra 03 perckor, nyugszik délután 7 óra 57 perckor.
Kereskedelmi Alkalmazottak iunlá-: lisa délután 3 órakor a Polgári Egylet | kcrtkclyiségében.
A Harmadrend előadása délulán 5 [ órakora plébánia kongregációs termében
Mozi. Uránia: Mámor vámszedői, rc-{ gény New-York titkaiból. V/%; A vörös { liliom (Lelkek a lejtőn) filmregény a : párisi apacsok életéből. — Előadások { kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor.
Junius 14, hétfő
Kómái katolikus: N. sz. Vazul. Protes-1 táns: VazuL Izraelita: Tischrl hó 2.
Nap kel reggel 4 óra 02 perckor, nyug-| szik délután 7 óra 58 perckor.
Fogócska
A két szemed, a két karod,
Mennyi csókos Idzt ízen...
— Milyen jó hogy nem hiszem.
A yok szövöd, a szép szavad,
Mennyi üdvről suttogott,
— S lásd rajtam mégsem fogott.
Be jó, hogy tudnom adatott
Szines varázs ez, mind hazug!
— S menekvésre merre az lüf*
Riadtan nézek vissza én ^
Szegény szivem jaj még mi vár?
— S lihegve lesem jössz-e már ?
Nl-MliTH BÚSKI:
— A törvényszék szünete. A nagykanizsai törvényszék folyö lió 18-án kezdi meg szokásos nyári hat béli szünetét. A szünet alatt Szabady Lőrinc kir. törvényszéki tanácselnök szüneli büntető-tanácsa működik.
— Hittani vizsgák a Rozgonyl-utcal iskolában. A Rozgonyi-utcai elemi iskolában Kreutzer Dezső esperes elnöklete alatt folyó hó 16-án, szerdán reggel hittani vizsgák lesznek, melyre a szülőket é.i a lanögy barátait szívesen látja az igazgatóság.
— A nagykanizsai színházban szinrekerülő darabok. A .oegyka-nizsai Közművelődési Egyesület folyó hó 17-én ülést tart dr. Órley György kir. kormányfőtanácsos elnöklete alatt. Az ülésen többek között megállapítják azokat a szinmüveket, melyeknek előadását Asszonyi László igazgató őszi előadásinál követelni fognak.
— Doktoravatás. Ötvös Tihoit, ö vös Emil ny. m. kir. átlampénz-tári főigazgató fiát, a budapesti m. kir. Pázmány Péter Tudomány Egyetemen a jogtudományok doktorává avatták.
— A nyugdijválasztrnány ölése. Nagykanizsa város képviselőtestületének nyugdíjügyi választmánya tegnap délben tartolta a városházán közgyuié.i előkészítő Ülését.
Jövő héten
NYOMORULTAK
Hugó Viktor regénye nyomán készült nagyszabású francia film.
Előjegyzéseket keddtől fogadunk el.
— Ügyvédi vizsga. Fülöp György | dr. sikerrel letelte az ügyvédi vizsgát | és Nagykanizsán ügyvédi irodát nyit.
— Csőd. Schleslnger Kálmán nagykanizsai bejegyzett rőfös, rövid, kötött, szövött, diszmü és bőráruk nagykereskedő c*g ellen a nagykanizsai kir. törvényszék a csődölt megnyitotta. Csődbiztos Podoloy Jusztin kir. törvényszéki biró. Tümeggond-nok dr. Rápoch Aladár.
— Ha jól akar mulatni, menjen Amerikába! (Csengery-ut 87. sz.)
— Vasúti kedvezmény a vitéz-avatásra. A Duna—Száva—Adna Vasúttársaság az 1926. évi junius bó 20-án Budapesten vitézzé avatandó egyének részére vonalaink állomásairól Bud3psstrc és vissza a künduló állomásra való utazáshoz a személy- és vegyesvonalok II. vagy III. kocsiosztályában öO\'Vo-os menetkedvezményt engedélyez E kedvezmény igénybevéiele a Vitézi Rend főszéktartósága által az illető egyénnek megküldött névre szóló „Behivó-jegy" alapjárt történhetik, melynek szövegében a kedvezményre való jogosultság és 19.671/926. Igazgatósági engedélyszám is meg van említve. A „Behivójegy" alapján tehát a személypénztarak az illető utas részére a személy- és vegyesvona-lokra a használandó (II. vsgy III.) kocsiosztálynak megfelelő dijszabás-szeiü féláru menetjegyet fognak ki-szo\'gáliatni, a „Behivójegye." pedig ugy az o1a, minta vissza utazásnál, az e célra fen-arioil helyen az állomási es keletbélyegzővel lebélyegzik. A „Behivőjegy- folyó évi junius hó 17-ikr éK junius 23 ika között érvé nyes. U megszakítása „Behivójegy gyei nincs megengedve.
Keddtől elő lehet jegyezni a Nyomorultakra.
ÁRION
FOGKRÉM - FOSPOR
fehérít! üdít! konzervál!
a mai kor legtökéletesebb fogkrémje és, hogy erről meggyőződjék, fáradjon be
VÁGÓ ENDRE
illatszcrtárába NAGYKANIZSÁN,
hol
ingyen kap
egy próbatubusl. 111 egyszer meg-probalja, toliascin li tsznál mást.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elinult héten S gyermek sztlletelt, közülük 3 fiu is 5 leány: Gyergyák Oyörgy földművesnek leánya, Plander Antal dv. lakatosnak fia, Borbély József földművesnek leánya, Borsfái János kőműves-segédnek leánya, Markó Károly vasúti állomáskezelőnek fia, Mankovics József építőnek leánya, Németh Zsigmond .lllamrendörnek leánya, Lakatos Fái napszámosnak fia. — Házasságot kötött 2 pár: Szabó János napszámos Kuli Annával, Molnár Ferenc dv. rakiármunkavezetőjoksics Teréziával. — A halálozások száma 8 volt: Jámbor József borbélymester 30 éves, tüdőgüinőkór; Czimerinann József 14 napos, veleszületett gyengeség; Wellner Zsigmond nyomdászsegéd 40 éves, tüdővérzés; özv. Tiszai Józsefné Imrei Erzsébet 79 éves, aggkoii végelgyengülés; Molnár Karolina 60 éves, szervi szivbaj; Hajdú Terézia 2 hónapos, ránggörcs; Nagy Mária I hónapos, bélhurut; Mittermayer Kálmán 35 éves, légcső-rekedés.
- • Vssuti Útmutató, (n Magyar és Küzös Közlekedési Vattaiatok hivatalén nienelrénd-könyve.) Kgy évtized óta nem jelcin meg magyar nyelven ilyen praktikus menetrend-könyv,mint a Vasúti Útmutató, mostani nyári nagy kiadása. Könnyen áttekinthetők az összes kuilöldi viszonylatok. Valamennyi hazai és khliöldi vonal menetrendié Budapestről kiindulólag van megszerkesztve, 3ini fölötte megkönnyíti bármely hosszú nemzetközi utazás tervének és költségeinek összeállítását, mert több országon átmenő vonalak menetrendiéi ugyanazon oldalon vannak. Budapestről nagyobb külföldi városokba ós fürdőhelyekre a gyorsvonati összeköttetéseket betűrendben csoportosilla ; ezek mellett a vonatkozó menct-diiakat, a közvetlen és hálókocsik közlekedésével tünteti lel. Ez az egyedüli nienet-rendkonyv, mely a megszállóul területek teljes-, további! egész Kozépeurópa minden országának részletes menetrendjeit, csalla-kozásokat Huzópa egyéb országainak tő-városaival ós fontosabb helyeivel, valamint a külföldi személy- cs podgyászdijszaba-sokat hozza. Ara, remek kidolgozású, egész liuropit lelölcló szinnyomatu térképpel, a tO oldalra terjedi Halálon-ismertetővel és ar uj magyar pengödijszabassat együtt 4U.IXM, a magyarországi rész csupán 2U.0GO korona. Kapható minden árnsitóuál.
Ma és minden este a Korona kertlielyiségebcn LÁZÁR PISTA győri cigányinűvész zenekarival hangversenyez.
= Két ki« leány B ibtonberény-ben egészséges vitlaban elhelyezést nyeihet. Elsőrangú koszt, ailandó felügyelet, német társalgás. Érdeklődni teliét a Kercsztany Üilhonban minden délelölt.
— A polgári Iskola zászló-szcntclési üunepélyórc nagyban folynak az előkészületek. Az ünnepély 3 részből fog állni. Délelőtt lesz maga a szcnteléü, délután a Zrínyi sportpályán a két iskola torna-ünnepélye, mely a nagy tömegű felvonulásával, a fiuk bot- és a cserkészek zászlógyakorlalaival, a leánykák magyar láncával és lüzérgyakor-lataival valóban lélekemelő látványnak Ígérkezik. Esfe gazdag műsorral előadás következik a Polgári Egyletben, melynek keretében az Irodalmi Kör egy még eddig elő nem adott hatalmas számmal, az Obíron nyilánnyal fog közreműködni. Az ifjúsági vegyeskar precíz énekszámain, szavalatokon slb. kivül irredenta színjáték, majd egy kedves virágmese fogja a közönségei gyönyörködtetni, amikor bájos leánykák tömege — mind egy-egy virág — vonul a közönség elé. Hatalmas élőkép lesz hivatva kifejezni minden érző magyarnak buját s reményét. Az eslélyt az Ipartestületi Dalárda Szózala fejezi he.
= Jövő héten a Nyomorultak.
— Mennyi adót fizettek be Zalában ? A pénzügyigazgató jelentése szerint Zalában májusban 328 millió 179 ezer korona adó folyt be. Az adóhátralék összege 4 milliárd 210 millió 673 ezer korona. Az esedékessé vált adóhátralék a folyó évi előírásnak 68 százaléka, vagyis 2 milliárd 429 millió 973.000 korona. Májusban befolyt fényűzési adó címén 70 millió 739 ezer 578 korona, általános forgalmiadó elmén 1 milliárd 285 millió 858 ezer 299 korona, állalforgalmi adó cimén 532 millió 734 ezer 326 korona, bélyeg, jogillelék és illeték egyenérték cimén 1 milliárd 85 millió 943 ezer 482 korona.
— Keszthelyen megrendszabályozták az autó-vezetést Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : Magyarországnak kevés olyan városa van, ahol aránylag akkorra az autó-forgalom, mint Keszthelyen. Az alig 10000 lakosú városban 62 bérautó bonyolilja le a forgalmat. A fűidűévad alatt különös előszeretetlel keresnek üzletet Keszthelyen a pesti sofíőrök. Ezek aztán egyik szabálytalan hajtást a másik után követik el s mire az Ítéletet végrehajianik, árkon-bokion lul vannak. Hogy ez minél könnyebben menjen, minden ítéletet minden fokon megfellebbeznek. A keszilielyi járás lőszolgabirája, mint elsőfokú rendőri bűntelőbiró, hogy elejét vegye az utóbbi időben mindgyakrabÉln előforduló baleseteknek, minden marasztaló ítélet eselén mellékbüntetésként bevonja a hajtási igazolványt és 6 hónapra eltiltja a siflőrl a hajtástól. A belügyminiszteri rendelet értelmében beszedték mindazoknak a soffőröknek hajlásl igazolványait, kik a 2 évi előzetes gyakorlatot nem tudták igazolni.
nCI IACATII I l,u,n"ltos ís h,\'syfs vidlíkekrc » legjobban bevált 10-24 HP. 4-5 üléses Michelin cablé ballon gummival, I CUMCv 8 SIS leics Ms\'wUssel a legmodernebb TÚRAKOCSI fényűzési adóval egjűtt 110,000.000 korona ——■ Kedvező fizetési feltételek I.ANDY ISTVÁN Budapest, Országház-tér 9. szám.
1926 junlus 13.
2ALA1 KÖZLÖNY
S
— Eljegyzés. Schuhel Károly oki. kőművesmester és Horváth Ilonka ji gyesek.
— Ma és minden este szombathelyi Vadas Gyula és teljes zenekara hangversenyez a Centrálban.
— Veszélyes kutyaharapás. Sormásról jelenti tudósítónk : Kovács Anna tizéves gyermeket megmarta Pernóczi István sormásl gazda kutyája. A gyermeket két súlyos sebével a nagykanizsai közkó.-házba szállították. A kutya megfigyelés alatt van.
= Keddtől elő lehet jegyezni a Nyomorultakra.
— A nagykanizsai fogház statisztikája. A nagykanizsai kir. Ügyészség fogházában májusban jogerős Ítélet alapján 31 férfi és 11 női fogoly volt, fellebbezés alatt levő bűnügyben 12 férfi volt vizsgálali fogságban, 13 férfi és 2 nő pedig előzetes letartóztatásban voll. Az ösz-szes foglyok száma 56 férfi, 13 nő, 1 fogoly megszőkőrt. Elitéletlenül 3 hónapot meghaladó vizsgálati fogságban volt 1 fogoly (Németh József, a nágyradai gyilkos, akit most ítéllek 5 évi fegyházra.)
Hallgassa meg Vadas Gyula hírneves cigányprímást és teljes zenekarát a Centrálban.
= Meghívó. A Nagykanizsai Ci-gányzenészek Országos Csoportiának tagjai 1926. junius 13-án Tc-leky-ut 43. száin alatti Horviih Ferenc-féle vendéglő szép árnyas kert-helyiségében nagyszabású jótékony-célu juniális! rendeznek. — Konfetti, szerpentin, világposta, szépségverseny értékes dijakkal. Mindenféle móka. Tizlagu zenekar állandóan felváltva játszik és igy Nagykanizsa közönsége reggelig szórakozhat, mert csak a cigányzenészek juniáli-sán lehet igazán jol mulatni. Kitűnő ételekről, italokról és pontos kiszolgálásról gondoskodva van. Belépődíj személyenként 10.000 korona, mely összeget az atsólemplom restaurálására fogjuk fordítani. Kezdete délután 3 órakor. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. Kedvezetlen idő esetén a kerti mulatságot a köveikczö vasárnap tartjuk meg. Szives pártfogást kér a Rendezőség.
= Jövő héten a Nyomorultak.
— Harangszentelés Hegymagason. Ma, vasárnap szentelik fel Hegymagas község uj harangját. A szentelési szertartást Engelhard! Ferenc plébános végzi. Ugyancsak ma szentelik fel Raposka község uj harangját Is.
Rézgállc, raffi.i, rézkénpor, Hirsch és Szegő cégnél.
Idfijárás
A nagykanizsai meteorologtal megfigyelő jelentése: Szombaton a ftilmtrstk-Ul: reggel 7 Arakor -(-IH.\'>. délután \'1 órakor +2.r>, este 0 órakor +IÍI-2.
FtlMzet: Egész. nap tiszta égboltozat.
Szélirány: Nctgel Nyugat, délben l)il-nyngat, este Déli szél.
A Meteorológiai Intézet Jelenléte szerint változékony, felhős, szeles, zivatarra hajtó Idő várható.
— Vadas Gyula hírneves cigányprímás teljes zenekarával hangversenyez ina és minden este a Centrálban.
— Levente zászlószentelés. Ma, vasárnap Vöcköntl egy hét múlva pedig Zalaszenltőrinc Község szenteli fel ünnepélyes keretek\'-közöli a levente egyesületek zászlait.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LnZÁR PISTA győri cigánymüvész zenekarával hangversenyez.
— Pályázatok. Zalavármegye alispánja pályázatot hirdet 2 közigazgatási gyakornoki és 1 irodasegéd-tiszii állásra. A kérvényeket junius 2 áig kell benyújtani Zalavármegye alispánjához. A kinevezésekel a vármegye főispánja eszközli.
= A Nagykanizsai Kerékpár Egylet falkén tagjait, hogy a keres-kidőifjak vasárnapi juniálisán a délután 2 órai kerékpáros felvonuláson minél számosabban jelenjenek meg.
— LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelyiségében hangversenyez.
— Szoptatósdadát, garantáltan egészségeset, bőtejüt — évtizedek óta dr. Szegő orvosi intézetéből veszünk, Budapest, Sziv-ulca 69.
tAtrai
GYERMEKNYARALÓ
(SCEPUSIA)
BALDÓCFÜRDÖM
Szepesváralja mellett. Fiuk és leányok külön pavlilonban. Saját gazdasággal. Tejkurák, hizó-kúrák. Kitűnő hatású ásványvízforrások. Szénsavas- és móifűrdők. Gondos pedagógiai és orvosi felügyetet.
fiijB tfBfa7iliilri!ttetsiaiil8-8l] 5m
Külön számla nincs.
Felvilágosítást ad a
Gábor-Intézet, Budapest
VI, Munkácsy-u. 21. Tol. i 9000
vagy a fürdöigazgatóság (liuldovce, u.p. Spisske-Podhradie.)
Székrekedésnél, gyomorégésnél, emésztési zavaroknál, vértódulá-soknál, általános rosszullétnél
igyunk reggel éhgyomorra I pohár természetes .Ferenc József" keserű-vizet. A belorvosi klinikákon szerzett tapasztalatok szerint a Ferenc József viz az ideális hashajtó minden tulaj-donágait egyesili magában. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszérüzletekben.
— Az uj adóhivatalok körzete. A most felállított uj adóhivatalok körzete a következőképen alakul: a novai adóhivatal körzetébe tartozik 73 község, a zalaszentgróti adóhivatalhoz 27, a balatonfüredi adóhivatalhoz pedig 26 község tartozik.
— Idegessége megszűnik, ha Margitfürdöben lemosást, félfürdői vesz. Mindennap reggel 6-tól este 7-ig nyitva.
= Már Amerikában Is a világhírű Pfaff varrógépeket használják. Legújabb hir szerint ezerszámra viszik ki a varrógépgyárlmányoknak ezt a legkiválóbbikát. Kizárólagos raktár tírandl Sándor és Fia cégnél, ahol minden vevő díjmentes him-zésokialásban részesül.
— Az Embervédelmi Kiállítás vezetősége a Balatonon. A budapesti Embervédelmi Kiállítás vezetősége háromnapi kirándulást rendez a Balaton körül. A kirándulók megtekintik Keszthelyt, Hévizlürdól, Balatonfüredet, Siófokot, Tihanyt és a Bidacsony vidékéi. A nagyszabású csoportos kirándulás Budapestről utiKöltséggel, hajójeggyel, teljes ellátással 650 ezer koronába kerül.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép , tű-, olaj- és fonal-szükségletét nálunk fedezi. Slnger-vhriógtp-alkatrészek elismerten a legjobbak I Singer-varrógép-fióküzlct.
= Nagykanizsaiak találkozóhelye Walter Feren-ié áruházában Hévizfürdőn.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Ha Hévízre jön, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kölcsönkőnyvtárát olvassa.
Diákok a vakációban Rádiót szereljenek elsőrendű Kádió alkatrészek; készülékek, hangosan beszélők, fejhallgatók, elsőrendű anód-telepek, olcsón kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján Is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság N-igykanizsa, Fő-ut 1.
= Flu-lnternátus Szombathelyen. Fölvesz bármilyen iskolai diákot, naponkénti lecke kikérdezés s teljes ellátással. Tessék Kőszegi-ulce 46. szám alatt érdeklődni.
MOZI
Uránia vasárnap 3, 5, 7^ és 9 órakor: Mámor vámszedői. Érdekfeszítő regény New-York titkaiból 7 felvonásban.
Világ vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Vörös liliom. Főszereplő: Ramon Novaro.
Szerda—csütörtökön Mőry Pick-ford nagyszerű képe: Kitly, a lápvirág.
Keszthelyi uránia. Vasárnap: Prairie ördöge, élethalál-harc a vadnyugaton 7 felvonásban. Ezen kivül 2 felvonásos burleszk.
Csütörtökön: Mindenki asszonya, egy leány története 7 felvonásban. Ezen kívül 2 burleszk.
Rádió-miisor
Junius 13 (vasárnap) Junius 14 {hétfő) Budapest (560) Vasárnap. D. e. 9.*0: Újsághírek, kozmetika. 10: Zenésmist a belvárosi {(^plébániatemplomból. D. u. 3 : Bcrgengóc bácsi mesél. 1 : Az Hiúsági Vö<-röskereszt Egyesület előadása. 4 20: Vidim tarka délután. 5.30: Református istentisztelet a Kálvin téri templomból. 7: A Falu-szövetség előadása. 8.20: Lóversenye red-mények. &30: Prózai és zenei est. 1015: Gratonola tánczene. Hétfő. D. e. 9.30, 12 és d. u. 3: Hirek, közgazdaság. 5: Kiszely Gyula zeneszerző chanson és opercttdél-utánja. U30: Molnár Béla előadása: „Az elhízásról és a fogyókúrákról\'. 7: Mit üzen a rádió? 7.46: Szieberth Imre előadása: .Praktikus tanácsok a nyári utazásokra*. 8 30: A Melles—Zsátnboky magyar vonósnégyes hangversenye.
Bécs (531 és 58 L5) Vasárnap. D. e. 10: Orgona-hangverseny. 10-3J: Karének, lt : Színfónikus zene. D. u. 4: A Ganglbcrger zenekar hangversenye. 6: Szonáta-est 8: Jaurcz és M3ximilian drámai történet 13 képben. HitfÓ. D. e. II és d. u. 4.15: Hangverseny. 5.10: Mesedélután. 7.10 : Es-peranto. 7.40: Angol nyelvóra. 815: Zenei miniatűrök. 9.25: Oitár-kamarazenc-est.
Berlin (504 és 541) Vasárnap. D- e. 6.30-8: H ingvcrseny. 11.30—12.50 : Hangverseny. ü. u. 5: Hangverseny. 8: Tea-zene. 8.30:Romantikus est. 10.30: Tánczene. Hétfó. D u. 5: Novellák. 5.30: Zongora-hangverseny. 8.30: Vig-est. 9: Hangverseny.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyen:
a .Zalai Közlöny- keszthelyi fókkiadó-hivatalában, Kisfaludy-utca 15. szám. Dencs György dohányáruda Kossuth Lajos-utca. Ricrsch Győző dohányárudájában
Erzsébet királyné-tér. Szabó László dohányárudájában Soproni-utca.
Héviz-fűrdön:
Kummer János áruházában és kölcsön-
könyviárábnn Walter Kerencné áruházában és kölcsön-könyvtárában
re*
férfi szövetek
Selymek minden színárnyalatban, noi és
Szőnyegek, vászonáruk, mosóáruk, len- és damasztáruk legolcsóbban
Kisfaludi és Krau^z divatnagyáruházában az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
szerezhetők be.
o
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 13.

SPORTÉLET
A sportnevelés
Irta: Dr. Fülöp György
Ha a háború utáni idők sportját kanizsai viszonylatban vizsgáljuk, a közvetlen háború utáni időkben tapasztalhatunk csupán némi fejlődést e téren s ezután csupán lassú visszafejlődést lálunk. önkéuylelenül vetődik fel a kérdés, hogy mért van ez igy nálunk, mikor nem csak az ország egyes varosai, hanem az egész világ összes népei sportban, versenyezve igyekeznek az embereik minél nagyobb számát kiképezni, mert nemzelneveiö nagy hálást ledeztek fel benne.
A visszafejlődés! iotyamalnak egyik oka középiskoláink nevelési módja. Valamikor csupán az iskolákban Űztek sportol, most iskoláinkban kevésbbé fontos tantárgy a torna. Igy az országos középiskolai bajnokságokban Nagykanizsa részt sem veit. Pedig valamikor büszkén veti részt minden diákversenyen, mini egyenlő, de legtöbbször mint gyözles fél.
A Jövendö középosztálybeli embernek a sportban való lemaradása nemzeti szempontból okoz a legnagyobb kárt. Ugyanis az iparos a leendő kereskedő, sőt a löldmivés ember is a leveníeegycsületek révén szakszerű és céltudatos sportneve-lésben, részesül, akik nyilvános versenyeken edzik s mérik cgymásközl össze sportbéli gyakorlottságuk eddigi etedr.fnyét. Testi ctcjokel ügyességüket tehát napról-napra céltudatos munkával növciik. A mi közép-Iskolásaink pedig, akik ezeknek a vezetői, vezéralakjai akarnak lenni nagyon helyesen részlvesznek szellemi versenyeken, de sportbéli nevelésük meg sem közrliti azokéi, atikel vezetni lesznek hivatva.
Reméljük, hogy ez megviHozik s az ország eme végvárának diákjai újra a sportban is elődjeiknek méltó utódjaivá képezhetik kl magukat s újra azt halljuk, hogy a kanizsai diákok nemcsak a szellemiek terén,- de a sportban is a2 otszág . legkitűnőbb diákja közé tartoznak. Ennek igy kell lenni, meri a fiatalság az ország vagyona, egész jöv6|e, egyedül bennük valósulhat meg minden magyar álma: Nagymagyarország.
(A fotbnll-tllalom.) Málól kezdve életbelépett az augusztus 15-ig tartó foiball-ttlalom. Ennek első, julius 15-ig latló fele enyhébb, mert a kerületi bajnok és alosztály csapaiok ez alatl lehoz halják a budapesli I. és II. osztályú bajrok-csapa\'okat.
(Épül a tennlsz pavllton.) A nagykanizsai városi séiakcrtben épülő lennisz-pavillon már telő clatt van, és a-napokban teljese* elkészül. Ar. épiikezés 24- millió koronába ketiili.
(Kerékpár-verseny.) A. Nagykanizsai kerékpár Egyesület «ter-Pál napján egy órás országúti kerékpár versenyt rendez.
(Kerékpárosok jigyrtoiébe.) Az NSE 20 km. országúti kerékpár versenyére akik benevezlek: 3/*5\'árskor gylllzkezzenek az F.rrsébeHéreitCgy*-■ süleli lagok a dreszl az Egyesüld-
ÉRETY NVUCATI A LEGJOBB;
helyiségében álvebellk. Benevezni még ma délclőlt 10 órAig lehel Weinernél, Schnitzer és QOndOr ékszerészeknél.
irodalom és,művészet
Az égő Oroszország
(Huszár Károly szenzációs uj könyve)
A magyar könyvpiacnak jelentős eseménye van. K héten kerti! ki a sajtó alól ennek az évnek legnagyobb stllü politikai müve. 336 oküüon 44 eredeti illusztrációval díszítve Huszár Károly volt miniszterelnök könyve, felöleli az egész orosz problémát és a bolsevista világforradalom történetét. Nem száraz és unalmas lexikon* adatok ezek. liánéin az érdekfeszítő regény izgalmával haló hiteles és tudományos megállapítások a szovjet-pokolról. Nálunk ismeretlen lények hosszú sorát tartalmazza ez a kiválóan értékes és mindenekfelett hasznos mú, amely eredeti kulforrások alapján készült.
Mintha csak a szemünk elölt vonulnának fel a régi dicsőséges cárok, a nagy orosz irók az ó prófétai szerepükben, a dorbézoló nemesek, a forradalmiságból sportot csináló -intelligencia, az összeesküvő diákok bombavető társaságai, az ortodox papok élete, az orosz muzsikusok, az orosz diplomaták és a megvadult muszka néptömeg vandál hordái. Sona még magyar iró ilyen közel nem hozta hozzánk az orosznépéletet, a földalatti Oroszországot, az egész el* sülyedt régi cári világ társadalmi életét.
Az orosz néprnilliók szörnyű tragédiájának megrázó képe tárul elénk, minllia csak a pokol kapui nyílnának ki. Nem a felületes riporter fürge tolla alól került ki ez a könyv, hanem a gyakorlati államférfiú, a modern szodologus, a népmozgalmak tapasztalt vezére irta meg csodálatos felkészültséggel korunk legnagyobb eseményét: a világforradalmat. Egy elpusztított kuliura vigasztalan képe tárul elénk e hasábokról és a modern emberiség vergődő lelkének jajszava hallatszik ki minden sorábol, a világhistória legvéresebb vágó-hidjáról a Szovict-Unioról.
Aki egyszer el<
olvasta az orosz url családok pusztulásáról, a kommunista Iskoláról, a vörös terrorról, az ellenforradalomról, a hadifoglyok kálváriájáról, az orosz éhínség- i tál, emberevőktől, gyerrr.ekbanditákről és géfimádókról szóié, hatalmas fejezeteket, az soha többé cl nem felejti. Mintha hályog hullna le az ember szeméről, amikor leleplezi a könyv a pánszláv diplomácia és a kommunista világösszcesküvés intim titkait.
Bámulatos szakavatottsággal veszi bírálat i alá Huszár Károly, a Jeles keresztény publicista a szovjetállam pollitikai és gazdasági életét és megdönthetetlen adatokkal mulatja ki a bolsevista kísérlet tökéletes gazdasági csődjét. A gazda, a munkás, az iparos, a tisztviselő, a tanitó, a pap kétségbevonhatatlan adatokat kap a szocializált orosz közgazdasági élet rejtelmeiből. A misztikus orosz szekták és a megvadult embercsoida rombolása oly realizmussal van megörökítve, hogy szinle magunk elölt látjuk őket és a szemünk előtt vonulnak cl a világforradalom fanatikus gyújtogató!, amint nemcsak Európát, hanem Ázsiát is lángra akarják gyújtani.
Ismerni kell ezt a könyvet mindenkinek, akinek kedves halottja pihen ar. oroszországi jeltelen sirokban. Olvasni kell ezt az összefoglaló históriai munkát mindenkinek, aki mint hadifogoly olt iári valaha a véres tájakon. Gondos szülők, akik ugy • akarják Jucresztcni felnőtt gyermekeiket az életbe, hogy a nagy szociális küzdelmekre fel legyenek vértezve, ne mulasszák cl a \' könyvet Atirgöun megszerezni családi könyv-:.tárukisaájnára.
A mú ára 150.000 korona. Kapható minden könyvkereskedésben. A Dante könyvkiadónál tiindapcsl. VI. iÓ uv. 27») négy baviutacktftirfs megrendelhető.
• -^-iScirmarcz t DtatsO otgnéLidri és nfti AlJtatótukban\'ícgsz^W.ih^ Jrf-aznltfátóft.
KÖZGÁZ PASACi
Az idei terméskilátások
Irta: Vass Zoltán dr.
Megcsonkított országunkban talán nincs felnőtt ember, kit ne érdekelne a jövendő termés.
Az aratástól rövid idő választ el, mégis annyi veszély érheti még ve-léseinkel. hogy ma bármily kedvezőek is kilátásaink, bizakodni igen, de elbízni magunkat nem szabad. Egyes érdekeltségek szívesen hangoztatják, hogy nagy termésre szá-milhaiunk s talán ez az oka, hogy az 1924. évi rossz termést kiheverni máig sem ludó, zöld hitelre szoruló gazdák a ma szállítható buza étlé-kénck csak mintegy 75 százalékát kapják. Lehet, hogy akiknek aratás utáni sürgősen fizetendő adóságaik vannak, az előre eladással jól járnak, mert aratás után jobb termés esetén az árakat leszoklák szorítani, de az ó és uj buza\' közötti ily nagy árkülönbözetre nem emléke/cm s azt egészségtelen állapotnak tartóin.
Őszi gabonáink az áli.ilct& ismert nagykanizsai, lelenyei és pacsai járások területén általában jó termést igernek. Mindig az átlagosról irhatok. Sok helyen a már csapás számba menti esős időjárás nemcsak a rozsokat fektette le, hanem a búzákat is s az ilyen foltokat a veresrozsda is megtámadván, ezeken gazdát már jó lermést nem, csak ocsul remélhetnek. Szerencse, hogy máig ez a kár egész községeket még nem, csak egyes kisgazdákat sújtott. Ajánlom az .ilyeneknek, t \'hogy kárukat- adóelengedés-céljából már most: Mentsék be az Illetékes elóljárótágoknak.
Fel kell hívnom ilt gazdáink figyelmét arra, hogy a nilrogén-dus istállótrágyával tráígyázolt, vagy lóhere-földbe vetett Duzákban van kár, ahol foszforsavas műtrágyával ellensúlyozták a nitrogén tulböségét, ott a megdülés és rozsdakár soknál kevesebb. A műtrágyázásról annak idején bővebben foglalkozom, de a fenti ténynek az érdekellek által való megállapítására illetve ellenőrzésére most hivom fel figyelmüket. Most kell gondolkoznunk azon is, vájjon ahol a fent említett ok miatt sok a kár, r.cm lenne-e célszerű a repce termelését bevezetni. Részemről nagyon ajánlanám ezl, de mert egyes vidékeken, a repce ellenségeinek elszaporodása miall, pár évre abba kellett hagyni annak termeléséi, ezzel a kérdéssel külön cikkben csak akkor foglalkozom, ha ily irányban hozzám többen lógnak kérdésükkel fordulni.
A községektől és majoroktól távol fekvő földekbe vetett búzáik, melyeket leginkább gyengén Irágyázolt kapások ulán veielték, sok esetben -riikik Igaz, hogy az ilyenek nem c dűlnek -meg, de ajitfca búzából, nagy .termést elérni sohasem lehel, a jö-aöben tehát az ilyen földeket elsősorban nitrogén tartatom műtrágyával kell lerniclőképíschbé lennünk.
A rozs megdülése is legtöbb helyen nitrogénben dtis talajon következeti be. Ilt azonban az is oka lehetett a mcgdűlésnek. hogy s meg-f-.-jlődésrc kedvező időjárásban szépen megnőtt, súlyos kalászokat a leginkább csak április havában megsűrűsödött, tehát gyorsan lelnyull gyenge szár nem bírván el, lerogyott. Ha ujabb esőzések ezeket le nem verik, ugy az ilyen rozsból is igen jó terméseket kaphatunk.
(Folyt köv.)
TŐZSDE
Délutáni magánforgalom
Az Irányzat az egész délclőlt folyamán teljesen üzlc\'.telen voll. Az átfulyamok a tegnapi nivón mozognak. Magyar Hitel 239 b.: Kereskedelmi Bank 780. Nemzeti Bank 1720\', Földhitel 148. Pesii Hazai 1415, Borsod Miskolci 116, Kőszén 3075, Salgó 3G5, Urikányi 955, Danubius 1045, Villamos 670, Lipták 22, Cukor 1145, Mezőhepyesi 250, Georgia 165, Oschwindt 287, Karton 33, OU 490, Brassói 330, Déli 290, Nova 255.
Zürichi Utrtat
r*rl, 16-17 00. !»rl.|. 251375, tUv.r* SlfrH \'irut.jl 152500 MlUrtO I8\'5 0 , Hdtan) 70750. Bit\'r 1K-00, Wl«n 1?9S *>;\'«375 00. 1529 50. ".W4P..1 72*83, r-t <000, Uik\'-.-.i\' 270 03 !IHf.iM 91250.
Tcrméaytőz-Mtc
n.u/l!s,r.> 7ö ig-o. 44S.C00— 447 500. rr <F« 450.00)—152500 11 IZJ 452504- 455000. ojytti durJnhlt él put-vKWM 76 \'<» -o, 437-500 -410 000, 77 k,.*
4425X"—445.030. .\'a,Ve 445000; 447.500 !•> Zí-o. 447 500 . 450.000, .j., ,224.001-737.500. űiuiromyíipi 245.000 - 254.C00, l^llipa 280.000—325.000, •■>■ 270.0X1 -573 000). imgort 235 000 - 240 OOOj repet 600,003 - 610.000, kfltM 180.0ŐU-180,000, k*)i I70 00C—I72JOO
Serí&voitár
1-tUulU. 2143, ««lyWl elnUtl.QBl vluu-o.i.dt 1000 drt>. P.tKHmH 17301-17.750, ■utdtll 16500-16.750, ueMi.kute ts,o;o -16 00 kAtinvü 13,000—16.000, ua&tttdl 6tm I60J0—16500, míKdrendll 15 0X3— 15 XOi "iníot iliklí 17.000—19.000. uilonni
ntgyUn 21 (00--.-. z»ti 27.500 - —•-,
Utaml Uv) 16 000-17.000. lutoanii M|. latti, 1&50J- 20 500, Az trinyz.tia.yhi.
KIM: Zrínyi Nio-j>«Alp.r te k.r«.k«4ji 1ÍV, N.Vrtr.nlr..
VÁMCZA. KRÉMPOR
KÓSTOLJA MEGt
Önnek ninc^ «7ÍÍk«PIIA \'1,ra\' hogv S>\'omor-ís bélbánlalmsi miall állandóan szenvedjen\', amikor közludomásu, " ^ hogy a világhírű és mindenki állal legehőnek elismert IGMAnDI keserűvíz azonnal megszűnteit a rendszennli fenti bajokból eredő fejfájási, csökkenti a vérnyomást az agyban és meggátolja az érelmeszesedést. - Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pohár langyos IGMhNDI keserűvíz elegendő.__
Kapható kis és n.gy üvegben. Szétküldési lidy: IGMÁNDI keserfiviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék i.n.étei.dékn.k kivin.i™ bérmcniv.

1926 junius 13.
ZALAI KÖZLÖNY
r
APROHIRDETESEK
A. apiOttltileléa dl|a 10 szóig -,*>0O kor. A cltmzó r minden vastagabb bctüból 4110 íj.\'. Vél szónak ssániitlatlk. Minden losábbl szó dl|< 500 K. A hirdetést dij .l«r. f iga taiad* tl Inrgalmtajó hnzzászAmllassval
Viz.oiolokok, »li«a*et*kbo|.on-daxéai tirnrak, cadvck legolcsóbb™ Wclser gépgyár, Nagykanizsa. Sngár-ui lb.
Legjobb mlnóségil ktilloldl kok.* és kniDHita, lasaén és daeabllín t»et..r BépaTif- _.""3
H4wlx.n, lllrdö mellell. jövedelmezi blllTé-átterem berendezéssel átadó. Kii be-leklelés kell. Szlgtiszt Ingadaulorgalml lr«l», Kltály-ulc* 38. __W1
Frgtaloin mii láng jíhllqer Praxis «.t Klndern. Kinlzja III li.i|csái-ul 19. Sabján. I"™
Értesítem nagyrab«lüll megrendelői-
líf^ bérautó
ia .ill szíves rendelkezésűkre. Amidón kös/.aneteá mondok mindazoknak, akik béikocsi üzememet meg-rendeléseikkel«hosszú évek során ál pártolni szívesek voltak, bátor vagyok na£ybc«*pártfogá$u**M0vábbra
kérni. Uzufta 1« a legnagyobb készségei állok nagyrabocsfllt ■■ közönségein rendelkezésére ugy bérkocsival, mint bérautómmal. TeUfo*«- Teljes tisztelettel >
WK* Balogh
bírkOíH t* b«r«»ló t*lojdooo»
OvMf kor és szegletes kereteket mindén szint* ttélességben-uakwerttai vége*
Stern üveges, Vasutl-utca 17/19T_1470
Több nagykanizsai lakóház eladására van megbízásom, közöttük emeletet bér-és magánházak. na«y kerttel és keit nélkül, többnyire beköltözhető lakásokkal. Bővebbet Aczél Ignác Ingatlanforgalmi liodila Nagykanizsán, Fóut 3. szám aUtt._ 1777
Mindennemű kárpltoxott bútorokat, szaloa- és uilsxoba berendezéseket, sexlonokal. :matracokat, valamint javitáso-kat Jutányosán készít - Oerö kárpitos
Főút 15.____
Egy teljesen jókarban levő jÓQaxek-rény eladó Jutányos árban Baku bádogosnál. Klnlzalut 21. 1928
Kél Jók.Mban levó cipész varrógép, "jágyik. éjjeli szekrények, füRgólámpa s!b. eladó: Gvtff\'vAk lxjikcicskcdőnél, Rozgonyl-útra 2. 19tó
ligy külön bejárain buteroxott s^oba •kiadó Te lek l-u I 5i>. Simán István.
Fajnyulak eladók. Clm a kiadóban.
Zum 6 Jahrlje Mjidel suche leh vcrlass-llclic deutschc Früuteln, mit NUhkentnlss Welteres In AdmliUtratlons dicsen Zeitung.
Zongorát, v.igy plnnlnot kik hérbe keresnek, úgyszintén, kik valanfcly hangszeren > tökéletesen-\' meg akarnak ta< ülni, ivagy a koltnolv<uásk clakarjik sajálllanl, érdeklődjenek a dm Iránt a kiadóban
Eladó egy jókerbsn levó 8 llókos íróasztal Magyar-utca 2. -IW2
Vízvezeték
szerelést, fürdőszoba
berendezéseket
Jótállással és
javításokat
szakszerűen
készit
SZEPESI IMRE
Telelőit mribldam.
,,„, Zrínyi Mlklós-utc. 22.
Elc..rélném egy szobás lakásomat egv két szobással v.tgy hasonló\'.\' a város belteiulelén. Erdei szabd, Etai.li l tér 14.
Egy iroda és egy izén nagy raktár, hclvlség a piacléten azonnalra kiadó. Bú vethet Aczél Ignic Ingallaftlorgalml irodája, Fiiul 3. sz.| I9«
ügy enibcz, kl flaxdaaAfibasi jártas,
kerestetik Bagolasáncon Nagy Ferenc posta-ut mellett.
Most szerezze be évi mézsztikseglctél még olciól — Oaranláll liszt, pergeiett akzácniéx 10 kgr. vételnél 12.000 kot., 5 ligr. vételnél 14 000 Vot.. kcvisebb vételnél\' >5.100 kor. kgrja Sz»bó Antal méhé-saetl Üzletében.___
Kczdó tisztviselőnő pán*tirk.*etó«-boti jártas felvételik gyom és géplrá.t tudók előnyben. Clm a kiadóban. -1934
Saját term\'ésü bor utcán 41 kimérve tlterenktnt 6M0 koronáéit kaoható Kálcslcs Jánosnál Honvéd ulca 15. szám. -1935
miOtil it.rictaji
Ó- és UJBOR
1917. évi p.o.iM^r.bwlllerbnl\'lnt Is kapható ICM
REMETE, SisgA—«rl 6. »«*»■
PilsxkSIosBirt bekebelezésit miniét Összesben a lcgetóiiyOKblKIl ée IcgBVOt-ubbau lolyósltlat AoxAI tgnio penz-kOlcsSnkíaveilló liodája Nagykanizsán, hsai 3 si. al.slt Kín»a»orkSlo»«n kot-•áafdtat^>zek. _ 387
KitoA.Ü 16-os, kakasos Bayazd Otec-ner záros vadi.xfooyvor kétmillióit! eladó. — Megtekinthető Lichtschcindl vas-kereskedésiben. _________1903
Mélyeit leszállítón áradon ÍUrdtíkOdak, QtökAdak a legjobb kivitelben kaph»tók Baksa bádogosnál. Kinlzsy-u. 21.__1794
falusi korcama és .z.tóo.ttzl.t
jutányosán átadó. Clm a kiadóban 1932
Egy kisebb családi ház kerttel és összes mellékhelvtsígekkel elkollOzés mlatl sürgósen eladó Arpád-ulci_27. _-1912 Kiadó egy srobn és nlttcekunybóból áltA ItakA. Kazlncy-ulca 43 c. -1939
141/2 HP
szivógáz-lokomobil
900% MÁV golyós, 1500\'\'» Schuilleworlh
cséplő
3Va HP gőilokomobcl
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sug4r-ut 16.
CORDATIC
autógummik.\'>-
MICHELIN PNEU
gyáil lerakat motor és kerékpár, autólelízerclések legversenyképesebben
HAGY JÓZSEF Budapest.
VI, Andrássy-Ot 34. - Telefon: 21-97.
LflSKY \\mm VlÜttUT
Nagykanizsa, Rákóczi-utc« 55. Telefon 33t.
WESTEND SZÁLLÓ
Budapest, VL, Berlini tér 3.
(Nyugatt pályaudvaron.) Telcton L. 920-64.
Hideg- melegvíz minden szobában.
FUrdök, UH, Rádió. Utcai szobák ára 40.000 K-tól 70.000 koronáig.
HoiszabtMarlózkodáwál-engedmény.
f Pongrátt Sándor
lax Igazgató.
Van szerencsénk a n é. közönséget értesíteni hogy olönyöis tlxctc.l _ f.ttételQk és jótállás melleit cl-rj
\'m7,re™ víz vezeték, fürdőszoba, L
cutornázás és ezzel kapc»ol»to> egyéb C munkálatok •xeretóaótésjawitásöt. |
Amidőn n. é. közönscR nagybecsű 8 mesblxásAt kéíjUk^ egyben a legjobb kl-I uolgálásról dóic is biztosítva, vagyunk g teljes tisztelettel
Szécsenyl István éi Társa \\
VUvcxcWk PeUxcretésI, FO^Ö f Bcrcodc/esl VAllalal Koaauth-tér 13.
i.
Vuacaatary Ma ler gvárlmány
270 • .. csúcs távolságra, complett, jókirban. Továbbá l személyes kis autó betegsíg miatt jutányos árban eladó. JÓzsel lóheiceg-
ut 57.__*___
curópxt nyflMoket hci/íiri hadirokkant bármily ni elhelyezkedést kCies. Ciui a Usidóbau.
Pogánywórl saját leimésU kitűnő boraimat literenként 9000 K. husxonötMterncI nagyobb rendelésnél\'6000 koronáért állandóan árusltom. Leltnerné. Csenge*y-ut 36.
SÖeki ét Pataki
Kerékpárok, varrógépek,
gépitlk és alkatrészek; ragvr\'gó .zomincozás, szakszerű javítás
Autópneu. „Semperit Stook".
Kcrókpárpneu i Semperit, Hutsinson, Micbcln Cable.
AiriógnnimivulkanizAIAa i
modernül, góz- és villanjeröre berendezett üzem. , ,
Kisebb tömlójavitások jrzonnal, nagyobb tomló- vagy kopenyjart-
tásokat legrövidebb idó alatt teljesítek. .....
Tömlószelepek és más alkatrészek állandóan ranláront-\'K Beküldött munkák gjorsatpés pontosan tcl|esilteüteler-
özv. Mlttermajer Fcrencné mcglOrt anyai szívvel tudatja, hogy szereteti Ha, a jó testvér és rokon
IVIittcrmajer Kálmán
sütóme«te*i r
életinek 35-ik évében rOvid, de kinor szenvedét ulán -junius hód 11-én délben i/al órakor váratlanul az Úrban elhunyt.
Drága halottunk ióldi maradványai junius 13-an, vasárnap i délulán 4 órakor fognak a róm. kath. temetó halotlasházánál be--szenteltetni es a sírkertben örök nyugalomra tétetni.
Az engesztelő szeiitmiseáldoz.it junius 14-én, héllón reggel fl órakor fog a helybeli plébániatemplomban az Urnák bemulattatni.
Nagykanizsa, 1926. junius 12-én,
Nyugodjái békében I -
Miitermajcr Ferenc. Mlttermajer Józsi. Kalmár Istvánné sz Mlttermttjer Margit lesivétel. Kalmár István. Mllterra.Jer Fcrencné sAgota illetve sógot, UMif Uskv Pál él t.nsky Pólné nagybátyla és naern4n[e.\'Ozv. Ktssr józscme. és Pvelntokel. Kalmár Uoris, Margit, Péter, Pisti, l at ka: Mlttcrn.aler 1 Rózsi, Feri, Kálmán. VIII, Böríl. Manci unoUhaBal és unokaócciel.
Vállat: lakások, irodik, üzlet és egyéb helyiségek takaeMwát, poi-m.nt.sttA.át, ablakok, kirakatok
rendszeres tisztántartását. Sr6n,e>apor«j-l»a«t, padlóbeeresi-
lést. lényezéal. festést, olalozást. Poto.kai-, moly- és léteglrUM slb. szakszerűen a legmodernebb eszközökkel a legjulánvosabb irón. iwi Por»l>6g«p<k,4.rta<lisnH6* fáreglrtóuar.k. Llnotaum.
Kölcsönponyva
KöScsönxsák"
Uj kazaltabaró, gép-és sátorponywa Gabonás-zsák KévekBtá piros végű manillazsineg Rudaló és egyéb gazdasági kötelek Víztömlő, zsineg varrócérna, géphajtó heveder . gépolaj, gépzsir, gyanta, kocsikenöcs legolcsóbban kapható
Hirsch és Szegd
cégnél m
Nagykanizsa. Telefon 75,
• I
Stölzle-féle
a legideálisabb háztartási
befőttes üveg.
Minőségben minden hasonló üvegnél jobb, tehát
árbaaa legolcsóbb!
figyeljen a bevásárlásnál az Ultreform névre.
A
., Kapható minden szakmabeli üzletben.
\'■i Kívánatra ingyen ismerte tő szakács-
ln
Uönvv.
* ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius IG.
Hint eladók 50 milliótól telidé. v
Balaton bog táron eladó -t szobás un vflla teljes beicnde/ísset, part|ósgal, szép
parkkal, villanyvilágítás, Állomás kőzelétKil. — Olcsó ár. 1500 holdas príma bérlet Átadó ószrc. Pónzkőloeőnköjevetltóa ingatlanra kcbclcíősscl. IIosszu lejáratú
dotlárkOlcafint szerzek 50 holdnál nagyobb birtokra. SZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, Király-utoa 38.
A LEGJOBB
Telefon 3-29.
Bérautó *
Telefon 29.
Kaufmann Imre
bérautótulajtionos
személyszállítást helyben és vidékre legolcsóbban vállal.
Megrendelés nappal Kaufmann és Bien cégnél. - Telefon 3-29. Este: Sugár-ut 50.
Fegyvergyári „STEYR" kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Oépjavitó műhely. —
WEINER ÖDÖN
- NAGYKANIZSA, Föut 8. sz.
27 Bazár-ópíiiet.
B
HIRDETŐ IRODA R T. Budapest, V. Dorottya-ut^lt. Telelőn: Teréz 14-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámlerveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társliázak Európa minden jelen-lösebb városában.
és rovarirtásra kiválóan ajánlható a már 12 eve OZUlUlIIUty hasznalaloan levő és szaktekintélyek állal ajánlod
A| n X I W<< sző lömoly irtószer. Ára kilónkén!, „ W I I II bérmentcsen 65.000 kor. Megrendelhet:
Hadviseltek Ipari és Kereskedelmi Szövetkezeténél, Budapest, Arany János-ulca 18. 1. 12. — „Alelin" vevőinknek gyári árun szállítunk I. oszt. rézgalicot <vs rafftahánc<ot. Megbízható egyéneknek bclyiképvlseletet adunk. ty>
htflicl AZ ,,A EftOXOI"
UWH3 > mézes-szalagos légy-Ingó a szeggel 20 éve változatlanul a virág legjobb légyfogója. Hossza 1 méter. szélessége 4l.z cm. Az utJnzatok egyrísze t>5. mások pedig 75-80 cm. hossznak és ezek egy része egy crnll-métcricl keskenyebb. Az .AliROXON-a leguauyobb hőségben fa nieglaitja 4 -6 hétig a fogóképességei éa nem [olyik le a szalagról. Az utánzatok kőzni sok leMylk és már néhány nap ulán szárai. - Az „AEROXON" |obb, de nem drágább, mint a silány uUnzal. Követelte lehtt saját érdekében az „AEROXON" légyfogót. - Mindenhol kapható. — Utánzatot utasítson vtssia.
MaOVAHOgSZAO! FŐEUUuSITŐI
TOLNAI JÁNOS JENŐ
Budapest, VI., Szondy-utca 73.
Telelőn: L. 970 - 30. tw
PÉNZT folyósít váltóra, fedezet mellett,
átvesz magas hetikamatozásra a békebeli Mezey Bank- és Pénzvál<óiizlet hitelosztálya
Budapest, IV., Magyar utca 3. (Kossuth Lajos-utca sarok).
Alapítva 1912-ben.
— Pénzügyekben azonnal díjtalan felvilágosítás. —
A legjobb
kerékpárok
jótállás mellett, részletfizetésre
Brandl Sándor és Fia
cégr.ei kaphatók Deák-tér 2. s Tel. 12.
Kerékpárgummlk és alkatrészek a legolcsóbban. _Kerékpárjavitó műhely!_
NAGYKANIZSA, FÓ-UT 1.
A nagykanizsaiak találkozóhelye i
Budapcit Icgclsörcnda, modem, cutidl szállója, u
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.
Mérsékelt árak! Figyelmes kiszolgálás ! Modern berendezés] Központi fűtéa! - Meleg vlzszolgáltatául -K 0 r d ó kt — Ulltl
A nyugati pályaudvar közelében
ÍBOJtPUT. IT. YICUÍ-Tta I. (tulStt Xrifltl lér I.)
Teljes lakásberendezés a leg-iegyszcrtlbbtól a leggazdajtabhlg g
** elsőrangú kivitelben. .
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkiilönlegességeink
Bátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefon. 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér
Főüzlet i SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitiinö szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapja: megbízhatóságunk.
E heti reklám-cikkeink:
Araink ezer kr rónában értendők.
Angol s-öveiből
divatalj......
Női nyárimba ... . Selymes bluzujduii
ság.........
Brosé selyem divat-
ruha ......
Fiu nyárirujp ... Fétfi divatöltőny Női és férfi cső-
köpenyek ... . Féifí gyapjú felöltő . Női covercoat kabát
végig bélelt Tennisz-nadrág ......
ISO
ISO
90
... 230 130 600
300 800
700
130-190
Nyomatot! a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck
08. évfolyam, 132. szám
Nagykanizsa, 1928 junius 15, szerda
Ar. 1800
POLITIKAI NAPILAP
Szaetoutbtf ia kiadóhivatal Fl«( 5. II. KetttMyl MdtlüláMvattl: KUfattdra. 13.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interirtaa-teMroa: Nagykaaizaa 78. iziM ElWUrté,! ara C(y hóra 30.000 kacaM
Költségvetési vita Nagykanizsa parlamentjében
A kultuszminiszter hajlandó az ősszel megnyitani a leánylieeum két évfolyamát — Ujváry útépítést sürget a szinház helyett — A városi tisztviselők fizetés-redukciója — Megkezdték az 1926. évi költségvetés részletes vitáját — Többnapos közgyűlés
Erős ellenzéki kritika a közgyűlés első napján
Nagykanizsa, Junlii, 14
Kevésszámú képviseli jelenléiében kezdődött a inal képviselőtestületi gyűlés, \'melyet 4 órakor nyitott meg Sabján Oyula dr. polgármester. — Később annyian összejöttek mégis, hogy az ülőhelyek fele megtelt.
A közgyűlés első aktusa volt Deák János rcálginnáziumi tornatanár eskülétele. Utána a városi alapok és alapítványok 1924 évi zárszámadását leijesztette elő Králky István dr. főjegyző. Az alapok legtöbbje felesleggel zárult. A róm. kath. templomépítés! alap, az Izr. és ref. templomépítés! alap stb. megszűnt.
Goertner Antal dr. szóváleszi az árvaházi-alap megszüntetését.
A városnak nem volt joga ezt az alapot megszüntetni, amely a Kisded-nevelő Egyesület-alapot feloszlatása alkalmival létesitelett azon célból, hogy ebből egy leányárvaház állitas-sék fel. Amit a város koncedált is. Szerződési kötött a város a Kisded-nevelő Egyesülettel, hogy árvaalapol lélosit, < Nádor-utcai ovoda bérét értékesíti — mig a leányárvaház felépülhet. Az alapitónak egyenesen az volt a szándéka, hogy leányárvaház állitassék fel. Mi volt az indok, hogy ezl az alapot megszüntették ? Állítsák ezt az alapot vissza és adják rendeltetéséneka Nádor-utcai ovodál.
Hemmert főszámvevő: Egy miniszteri rendelet értelmében szüntették be az alapol, amely rendelet kimondja, hogy bizonyos alapokai csökkenteni-kell. 70.000 papirkoro-nája volt az alapnak. Enuek a kezelése többe keiül, mint a tőke. Ezt az összeget valorizálni nem lehet. Kéri, hogy tekintsenek el az alap visszaállításától.
Sartóry dr. is hozzászól a kérdéshez. Páitolja Gaeríner indítványát. A város tekintélyes bért fizet az óvodáért. Az éveken át majil összejön egy tekintélyes összeg.
Sabján dr. /tolgármesler: Jogilag igaz ugyan, de a gyakorlatban a fó-számvevőnek volt igaza. Nincs is Igen sok értelme a térgyüjlésnek, mert ebből árvaházat nem Igen lehet felállítani illetve fenlartani. Javalolja, hogy nem külön alapként, de az összesített alappal kezeltessék ez Is.
A közgyűlés Ily értelemben határoz.
A képviselőtestület ezután magáévá teszi és elfogadja az 1924 évi zárszámadásokat.
Az 1926. évi költségvetés
Králky István dr. ezután a tárgysorozat 3. pontját, a .városi háztartási alap", a .szegény alap", az
.iparoslanonc alap", a.nyugdíj alap", az .egyesilett alap" és a .városi vízmű" 1926. évi költségvetését terjeszti a közgyűlés elé, melyet több mint egy órán át tartó jelentéssel indokol és alátámaszt. Az előirányzóit tételeknél figyelembe voltak vehetők az 1924. évi költségvetés adatai. A költeágvelM acabátyzat szerint az előirányzat betcijesztésénél be kell mutatni az előző év eredményeit is. Az 1926. évi költségvetést nem az 1925. évi, de az 1913. évi költségvetéssel kell összehasonlítani, a fennálló miniszteri rendelet értelmében, amikor sein háborús, sem egyéb nagyobb kiadások nem voltak.
Az 1926. évi háztartási alap költségvetés 17,689.240.000 papírkorona szükséglettel zárul telies fedezettel, a fedezeti főösszegben bennfoglaltatik már az 50\'o-os községi pőtadő 1,885.000.000 korona hozadékával.
A házlartás 1913-ban aranykoronában 956.226 K szükségletet s ugyanannyi fedezetet mulat, ugy, hogy az 1926. évi ezzel szemben 1.219.948 K szükségletet és ugyanannyi fedezetet mulat.
Vagyis az 1926 évi költségvetés meghaladja 263.722 aranykoronával az 1913. évet.
Javasolja a váiosi tanács, hogy a költségvetést általánosságban és részletességében fogadja el a közgyűlés.
A „névtelen fogyasztók" Balázs Zsigmond dr: A jövedelmeknek majdnem a felét .fogyasztási adók\'-ból kapja meg a város. Kalapot emel a sok .névtelen fogyasztó" előli, akik a költségvetési bevételnek majdnem a felét adják. Soha nem voll még költségvetés oly szoros összefüggésben -a város lakosságának helyzetével, minta mostani, mert a lakosság jövedelme szerint van megállapítva. Abból pedig az következik, hogy a városi pénzügyi politikának az legyen a vezérelve, hogy lakosságának teheiblró
képessége emeltessék. A városi tanács ébredjen annak tudatára, hogy a városi vezetőség olyan &zerv, melynek legfőbb igyekezete a városi lakosság élet színvonalának emelése.
A városi tanácsnak el kell bírnia a kritikát a be nem folyt- jövedelemről is.
Abba, hogy a 3300 kaL hold erdő nem hoz jövedelmet, hanem még ráfizessen a város, belenyugodni nem lehet.
Ezl nem szabad tovább tűrni. Attól sem riadna vissza, hogy monstre-demonstrációval kényszerítse az illetékes tényezőket, hogy ezen a tarthatatlan állapoton segítsenek.
A gazdasági kataklizmán még nem vagyunk tul. A város jövedelme nem stabil jövedelem. Az ingatlan jövedelem stabil jövedelem. A város a 3300 kat. hold erdőből engedjen át egy bizonyos, területet gazdasági célokra.
Hozzászól a tervezeti városi zeneiskola kérdéséhez. A várr»s azt kontemplálja, hogy őszre a zene-
iskolát megnyissa. 100 milliós tétet van erre beállítva, de a felszerelési költség nincs benne. Az üzemköltséget 400 millióra számítja, a berendezési ugyancsak néhány millióra. A város ezeket a befolyó jövedelemből óhajtja részben fedezni. Hetvenöt növendék van számítva, amely havonta 150 000 korona tandíjai fizetne. Ez nem reális költségvetés •
Ameddig nincsen leányiskolánk, addig nem lehet évi 400 millió koronát zeneiskolára áldozni.
Ó ugy tudja, hogy a közoktatásügyi miniszter hajlandó az ősszel a leánygimnázium kétévfolyamát Nagykanizsán megnyitni. A pénzügyi bizottságban erről tárgyaltak és ott Is az a vélemény alakult-kl, hogyha a közoktatásügyi miniszter hajlandó meguyitni a leányiskolát, akkor feltétlenül a leányiskolát kell a zeneiskola helyiségébe behelyezni
Majd a kölcsönökre fordított kamatokról és azok törlesztéséről beszél. Kölcsönt felvenni a városnak szüksége van. A lakosság egy nagy részének érdeke fűződik ahhoz; hogy az építkezések meginduljanak.
Alkotáshoz alkalmatlan idők nem léteznek, csak alkotáshoz alkalmatlan emberek.
Mennyi munkaalkalomra váró kéz várja a beruházások megkezdését. A csendőrlakfanya, földmivesiskola, leányiskola építéséről1 hallott; dé reális alapja csak a klskanizsai iskolának van. Am addig, mig az Ígéretek-valósággá válnak, amelyek a sok munkátlanok éhségét csillapítani fogják, döngetni kell az illetékes kapukat. A városi lanács járjon el azoknál a tényezőknél, akik ezt lehetővé tehetik.
Villányi dr. a hórhárépltéshez szól hozzá. A gazdasági épületnél elfeledkeztek az orvosi lakásokról. Azt szeretné, ha a költségvetés ugy módosulhalna, hogy egy télel beállításával az orvosok lakásának építése is fedeztetnék. A közeljövőben megnyílik a női klinika, akkor isuiét szaporodnak a kórházi orvosok és lakásuk nem lesz.
Bírálat a hirdetövállalatról Petrlk Dezső a hirdető vállaWöt teszi bírálatának tárgyává. Nem látja a hirdetési bevételek télelét a költségvetésben. Szívesen veszi, hogy a hirdetésről alkotott szabályrendelet éleibe lépett, azonban az nem elég,; hogy a város kiadta ezt a jogit,"tte
*
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius IG.
nagyobb elismeréssel adózik az uj városi kertész szemel gyönyörköd-tetfi munkájának.
Ujváry a törvényszék előtti kis parkol leszi szóvá. Illemhelyek felállítását követeli.
A hirdelővállalalra átférve azt mondja Ujváry, hogy már a mull évben tiltakozott az ellen, hogy a hirdetési jog kiadassék. Mert ez a vállalat nem akar mást, mint tehenei fogni. Kéri a városi tanácsot, hogy hajtsa végre a hirdető-vállalattal szemben a szerződést. Szóvá teszi az ut-mlzériákal. A tanács gondoljon többet az utak javítására, mint a színházra vagy egyebekre. Hosszan bírálja a város gazdálkodásnak. Majd igy folytatja:
Van-e joga a polgármesternek ahhoz, hogy minduntalan Budapestre menjen ? Ez milliárdokba kerül évente.
Sabjdn Gyula dr: Ehhez Önnek semmi köze I
Ujváry: Tessék megmutatni,!hogy a mull évben hányszor utazott Budapestre és ez az ut mibe került ?
Sabján dr: Tessék megnézni a költségvetésben I
Ujváry Géza azután áttér a város törvényhatóságának kérdésére. Nagyon téved a főjegyző ur, ha ezt a kérdést pénzügyi kérdésnek mondja, amikor ez politikai. Nagykanizsa mindaddig nem lesz törvényhatósági jogú város, mig a politikai viszonyok meg nem változnak. Majd a róm. kath. temetőről beszél. A bejárathoz egy szép diszkapu készítését gondolja, amely megfelelne a hely komolyságához.
Hangok: Ebben igaza van. Végre igazat beszéli Ujváry: A város a temetőből uzsorát csinál. Ó keresett magának a feleségével egy megtelelő sírhelyet és ezért a két sírhelyért két millió koronát kérlek. Bírálja a vágóhidat. Beszél a hus árairól. A költségvetést nem fogadja el.
/t közgyűlés állér a költségvetés részletes tárgyalására. Elsőnek
Hoffmann Henrik szólal fel, aki a közintézményeknek szánt tllzifa árát tulmagasnak tartja.
Gürtncr Antal dr. tisztázni akarja, hogy a tisztviselőknek a város békebeli fizetésnél magasabb fizetést akar-e adni aranyparitásban. Sabján Gyula dr: Módja lesz a
képvisclőtcsllllelnek arról dönteni, dc most erről tárgyalni, amit jogos képviselőtestületi halározat alapján kapnak a tisztviselők — nem lehet. Az illelményszabályzat benyújtásánál tegyék majd fel ezt a kérdést.
A közgyűlés ily értelemben lialá-roz. A közgyűlést a polgármester este S óra után holnap délután 4 órára halasztotta.
Hét dijat hozott Nagykanizsa a megyei dalosversenyről
Öt el«a és két harmadik dij — » férfikarok vándoraeriege gazdátlan maradt — Nem vették ét egyes dalárdák a versenyben nyert dijaikat
A III. zalamegyei dalosverseny lefolyása
Zalaegerszeg, junius 14 (Kiküldött munka társunktól.)
Harmadszor jöttek össze Zala-megye dalosai nagy erőpróbára, bogy zengő dalaik szárnyán bizonyság szülessék Zala kultur-lalajának termékenységéről s egy esztendő munkájának eredményeit összemérve a magyar nemzet kincstárába gyűjtsék a dalban rejlő mérhetetlen értékeink uj szaporalalát.
*
Ml, nagykanizsalak, hat kUlön vasúti kocsiban érkeztünk meg a harmadik megyei dalosverseny színterére, Zalaegerszegre. Hét nagykanizsai, több vidéki dalárda, a sormást rezesbanda és sok vendég töltötte meg azt a hat külön kocsit és leírhatatlan lelkesedés a szivekel.
Reggel 9 órakor érkeztünk Zalaegerszegre. A derűs égboltról az Isten is mosolyogva nézett a zászló-diszbe öltözöl! városra, melynek utcáin lobogóik alatt sorakozó dalos-csoportok vonultak, serény rendezők cikáztak és derűs arcú tömegek hul-
lámzottak a járdákon, az ablakokban, erkélyeken, hogy lássák a megye 22 dalárdájának díszes bevonulását. Tibori mise, zászlók koszorúzása
A sormásl rezesbanda talpali valóval kisért bennünket, igy elképzelhető, hogy legtöbb nézője mégis csak a kanizsaiaknak akadt. Minden daláidát a részére kijelölt iskoláié-rembe vezetlek, hol megmosakodtak, rendbetelték magukal, majd nyomban elindultak a tábori misére.
Zászlóerdő volt a tábori oltár környéke, hol minden dalárda felsorakozott óriási embergyürtltöl körülvéve. A tábori misét Juk Pál Zalaegerszegi hitoktató végezte. Evangéliumkor a művészet, különösen pedig a dalmüvészet és az egyház viszonyáról mondott beszédének mottója voll Rodin mondása: .Ha elvész a vallás, a művészet Is elveszeti.\' Mise alalt a zalaegerszegi egyházi vegyeskar, majd a résztvevő összes férfi-karokból alakitolt össz-kar, melyet Kelting Ferenc vezényelt, énekellek. Az alsőpáhokl és sormási
szerelné, hogy ha a bérbevevő teljesítené a kötelességél is. A vállalat az oszlopok felállítása helyeit továbbra is a falakra helyezi a plakátokat. Beszél a magas hirdetési térdijakról.
A tisztviselői fizetések revízióját kérik
Giiriner Antal dr.-nak a bevételek realitása iráni kételyei vannak. A költségvetést nem fogadja el. Kifogásolja a városi tisztviselők fizetéséi. 159 tisztviselője van a városnak — mondja — és ezekből 24 a közigazgatási tisztviselő.\\Ennck a 159 tisztviselőnek 4 milliárd 390 millió koronánál több a fizetése. A 24 közigazgatási lisztviselők ebből 1 milliárd 500 millión felül kapnak. A városi tisztviselők többet kapnak, mint más állami lisztviselök. Igaz, bogy a városnak kötelessége gondoskodni, hogy tisztviselőinek megfelelő, tisztességes fizetése legyen, de legyen az egyenlő az államiak fizetésével. Az az indítványa, hogy revideálják a városi tisztviselők fizetését azon az alapon, hogy ne legyen senkinek sem több fizetése, mini a békebeli fizetés aranyparitásos alapon a pótlékokkal együtt. Ha ez megtörténik, akkor a város egy félmilliárdos tehertételtől megszabadul.
Ujváry Oéza felszólalása Ujváry Géza nem tudja, mi az u .általános felszólalás.* Az urak közül egy sem tartotta be az .általános* felszólalást. Az .általános\' költségvetéshez szól. Kéri a tanácsol, bogy ne háborgassa öt beszéde közben. (Derültség.)
, Ujváry ezután a faiskoláról beszél, amely 1.5 milliárdba került. A vessző-iskoláról , amelynek leljavitását kéri, hogy hasznot hozó legyen. Majd a kertészetet bírálja. Dobrovics ilt közbeszól és a leg-
Felhivás keringőre
(ültül u b IHl-ft tslnfcjfUU
Irta: Péehy-llorvith Rezsó (2i
Az ur (mint akinek minden reménysége teljesült, de — legalább is — meghalt az anyósa): Ó, legye meg, kedves János url... Legyen olyan jó, olyan szíves, olyan kedves... Tudtam, hogy nem csalódom kegyedben I... Kegyed olyan páratlan jószívű és kellemes egyéniségű, hogy minden jóság kulforr.isát kereshetem és megtalálhatom kegyedben... Kedves, jó János ur!... János: Hat... de mi lesz a fizetség ? Az ur: Amit akar, édes Jánosi Azaz, hogy tizenöt forint — nem korona! — tizenöt forint napszám... bocsánat, elcsúszott a nyelvem... tizenöt forint napi tiszteletdíj... János: És?
Az ur (hadarja): És teljes uri ellátás. Reggelire tejeskávé, esetleg vajaskenyér sonkával, vagy szalonna édcspálinkával, amelyiket akarja...
János (nyugalommal): Majd inkább mindet.
Az ur: Ó, ahogy parancsolja! Tízóraira adunk valami felvágottat vagy kövesztclt husi, escllcg sonkát... természetesen egy fél liter óbort...
I János: Egy litert.
Az ur (sietve kijavítja): Egy liter bon. Ebédre a bé nejem két tyúkot öl le, direkte a tekintetes uram részére, az egyiket paprikásnak készíti cl, a másikat kirántja... Jó lesz?
János: jó. És bor?
Az ur: Igen, egy liter bor...
János: Kél liter.
Az ur (helybenhagyja): Két liter bor.
János (gyanakodva): És az ebédet a maga felesége akarja megcsinálni ?
Az ur: Ha nem vetné meg bé nejem szolgálatkészségét...
János (elfintorítja az arcát): Hát akkor nem megyek cl inkább! Én csak a tulajdon feleségem főztjét eszem meg, mert csak az tud főzni. Nekem semmiféle uri vászoncseléd kotyvasztékja nem kell I
Az ur (csupa szíves készség): Ó, ha csak ez baj! Hál persze, hogy az ön felesége készíti cl az ebédet! Már hogy is lehettem ilyen figyelmetlen !
János: Azért! Hál aztán, mi lesz még ?
Az ur: Lesz néhánypompás szivar, lesz gyümölcs, sütemény, feketekávé... Ebéd után pedig egy kicsit pihenni tetszik... ugy egy—két-három—négy óra hosszal... csicsi-
kálni egy kicsit, van egy finom díványom, majd azon... jó az ebéd-utáni heverészés az egészséges emésztésnek ... Én is szoktam néha, hehehehe I... Aztán dolgozni is szabad, ha éppen akarja... Ha éppen nagyon muszájna... de semmiesetre se túlsókat, nehogy megerőltesse a drága egészségét...
János (vigyorog): Azt csak bizza rám kce!
Az ur: Délelölt is, ha netalántán elfáradna a munkában, rendelkezésére áll a dívány. Egyáltalában semmi kifogásom sincsen az ellen, ha többet pihen, mint amennyit dolgozik... Nem tudnám a lelkemre venni, ha az én rongyos kis szőlöcs-kém megmunkálása köztien megrontaná az egészségét!...
Ebben a percben nyilik az ajtó és bcnyumul rajta János
Felesége. (Ellenségesen pislant rá Az ur-r.T, akinek erre meglehetősen Icapad a virágosra megduzzadt kedve.)
/íz ur (felugrik és udvariaskodva, kedélyesen fogadja): Kézit csókolom, tekintetes asszony! Hogy szolgál a kedves egészsége? Es hogy van a kis Rozika kisasszony?
A feleség (egy fokkal enyhébb lesz): Jó napot... jó napot... (A háta mögött benyomul a szobába a kis
\' Rozika kisasszony, szurtos, tömpe-orru, bátrafeszitett kenderszinű hajú 10—12 éves kileány.) Hát csak nem az uramat jött elhívni... munkába? János: Már meg is egyeztünk, /t feleség (fölcsattan): Már pedig abból nem semmi se! Értik? Én semmi módon nem egyezek bele, hogy az uram magukhoz menjen dolgozni 1
Az ur (kétségbecsen): Dc hát miért?
A feleség (kérlelhetetlen, mini maga a végzet, amint a fejünkre olvassa bűneinket): Mert a maga feleségé sohasem köszön nekem előre. Mert a maga gyerekei sohasem csókolnak nekem kezel. Mert a maga felesége olyan nagyra tartja magái, hogy kalapot visel... Pedig nekem is lehel és lesz is I Ezért nem megy el az uram dolgozni a maga szőlejébe l„.
Az ur (boldogan, hogy a baj csak akkora és hogy ennek is megtalálja a kivczelö fonalát): Hát ezen már segítettem is! Ez ne legyen bai, ilyesmi nc okozzon mi közöltünk nézeteltérésekéi. Méltányolom a tekintetes asszony kívánságait és ezentúl mindenben ugy lesz, ahogy kívánja. Van-e még valami kívánságuk ?
(Folyt, köv.)
1928 junlm 15
ZALA! KÖZLÖNY
férfikarok ii egy-egy énekkel emel-lék a szertartás fényét.
Czobor Mátyás polgármester Zalaegerszeg város közönsége nevében lelkeshargu beszéddel köszönlöile a dalosleslvéreket. Ezután magysrruhás koszorúslányok megkoszorúzták az összes dalárdák zászlait és jelzőtábláit. A dalárdák pedig sorra elénekelték jeligéiket. A nagykanizsaiak koszorúslányai vollak: Rledlmayer Anna (Kisdalárda), Feli Melanie (FUtőbázI vegyeskar), Németh Olga (Zrínyi vegyeskar), Miszory Blrl (FUtőbázI férfikar), Takács Dóra (Iparosdalárdi), Vdmosy Bözsi (Vasutas Dalkör), Vörös Manci (Munkásdalárda). A Keszthelyi Iparosdalárda koszorúslánya Rabali Bözsi, a sor-máiiaké Nagy Manci voll.
A verseny Délelölt II órakor megkezdődölt a dalosverseny az erre az alkalomra külön berendezett sport-páljáa A hőség ellenére is nígy érdeklődés nyilvánult meg a verseny iránt.
Csupán Nagykanizsa város képviseletéi nem láttuk a megjeleni városi és megyei előkelőségek sorában.
A zsűri tagjai voltak Kiss Károly országos karnagy, a Törekvés Dalegylet karigazgalója, dr. Botdlss Dezső kir. tanfelügyelő, a pécsi királydijas dalárda karmgya és Jarlseh János, a szombathelyi vasutasok Hsladás Dalkörének karnagya.
Déli egy óráig larloft a verseny első része. Ezalatt három csoportban hét dalárda adta elő verseny-darabjait.
Ennek lezajlása után szétoszlottak a dalosok é< közönség, kiki ebéd után nézett. A nagykanizsai Zrínyi és Ipartestületi dalosok fehér asztalánál Czobor Mátyás polgármester, az egész dalosok egyik legfáradha-tallanabb barátja mondott nagyhatású hazafias pohárköszöntőt.
Délután 3 órától nagyszámú közönség jelenlétében folytatódott a dalosvwseny. Este 7 óra lett, mire az utolsó csoport is befejezte dalszámalt
Szerenádok Vacsora után minden dalárda, egyik másik lámplonos menettel, sze-renádot adott koszorúslányának.
fíődy Zoltán alispánnak, a rendező bizottság elnökének a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara adotl szerenádol, ami egyik legszebb emléke marad a kar eddigi sikereinek. Kerkay József dr. karnagy gyujló hatású beszédben üdvözölte az alispáni, a dalosügyck lelkes baráiját, mire az alispán válaszolt, majd a kar a .Nem, nem, sohá\'-t énekclle.
Czobor Mátyás polgármesternek, a kulturális és társadalmi ügyekben mindig zászlóvivő polgármesternek, a rendező bizottság diszelnökének, a Keszthelyi Iparosdalárda, Mérő Géza h. pénzügyigazgatónsk, a rendező bizottság ügyvezető elnökének, aki páratlan agilitással karolta lel a migye dalosünncpénck ügyét, a nagykanizsai Iparosdalárda adott Szerénától.
6
Este 3/<IO órára újból népes leli a sportpálya s bár az egész nap zavaróiig haló szél egyre erősbödött, megkezdődött a disz hangverseny. A zalaegerszegi Egyházi Ének és Zeneegyesület és a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör egyesített
40 lagu szimfóniküs zenekara Németh Józsel karnagy vezényiísível Haydn VI. Symphoniájából játszott két részletet. A pompás együttes megérdemelt dicséget szerzett a két város zenei kuliurájának.
A verseny eredményének kihirdetése
Dr. Thoiway Zsigmond, a Zila-megyei Djlosszövetség elnöke ezután a Szövclség nevében, majd Kiss Károly országos karnagy Sipőez Jenő, Budapesl polgármestere és Kein Aurél, az Országos Dalosszövetség elnöke nevében köszöntötte az összea mcgjelenlekel.
Kiss Károly (elolvasta a zsűri j-gjrzőkönyvét. A zsűri megállapi-toila, hogy a dalárdák felkészültsége meglepő voll.
A szabadon választolt dalok csoportjában 1. Nagykanizsai Kisdalárda (Büchler Mór karnagy), 2. a) Bila-tonmagyaródi Dalárda (Kávé János), 2. b) Zalaegerszegi Építőmunkások Dalárdája (Für:ös Lajos).
A könnyebb vegyeskari müdalcso-portban a Zilaszcnigróli Kereszlény Ifjúsági Egyesület (Mik Károly) elismerést kapuit.
A nehéz vegyeskari müdalcsoport-bon I. a) Zalaegerszegi Egyházi vegyeskar (Némelh József), I. b) Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör (dr. Kerkay József), 1. c) Nagykanizsai Fülöhází Kézművesek vegyes-kara (Rácz N. János).
A könnyebb népdalcsoportban 1. a) Zalabaksal Dalosok (Ronchelti Gáspár), I. b) Sormási Dalárda (Kovács Ferenc). I. c) Nagykanizsai Vasutas Dalkör (Lenz Oyula), 2. Kővágó-őrli Dalosegyesület (Ziehrman Lajos).
A nehezebb népdalcsoportban I. a) Alsópáhoki Dalárda (Szabó Pál) I. b) Zalaegerszegi Daloskör (Bálint Béla), I. c) Nagykanizsai Munkásdalárda (Lehrmann Ferenc), 2. Ba-latonkövesd—Palóznak—Csopaki ref. Dalkör (Pamotyal Lajos), 3. Zala-szenlgróii Keresztény llj. Egy. férfikara (Mik Károly).
zt nehéz müdalcsoporlban a vándorserleget, ami két éven át voll a
keszthelyi Iparosdalárda birtokában, a zsűri ez alkalommal senkinek sem Ítélte oda, igy az gazdátlan maradt a |ővő versenyig. 1. dlj Zalaeger; szegi Kalh. Legényegylet dalárdája (Kecskés Dezső). 2. Keszthelyi Iparosdalárdi (dr Sialay Albin), 3. a) Nagykanizsai Iparosdalárda (Büchler Mór), 3. b) Sümegi Ének és Zeneegyesület férfikara (Ágoston Imre), 3. c) Nagykanizsai Fütöházi Férfikar
(Rácz János).
El nem fogadott dijak A dalárdák közül többen, igy a nagykanizsai Iparosdalárda, a keszthelyi Iparosdalárda, a nagykanizsai FütőházI Férfikar és Vegyeskar stb. nem nyugodtak meg a zsűri Ítéletében s nem is fogadiák el a részükre kitűzött dijakat. A falusi dalárdák egyik-másika olyannyira elégedetlen-kedetl, hogy állandó fenyegelő zajjal, fülyüléssel, pisszegéssel igyekeztek a vándordijas dalárdákat megakadályozni az eredményhirdetés után dalszámaik leadásában. Már-már rendőri beavatkozásra került a sor, mikor hirtelen erős szélroham félbeszakította a hangverseny! s a dijak kiosztásával a megye nagy dal-ünnepe befejeződött. (bt)
A törvényszéki kasszafurók körözése
Egy lakatossegéd, egy fodrászsegéd és egy géplakatos!eged rollak a tettesek
Mindhárman őrültséget szimulálnak
Nagykanizsa, Junlm 14
A nagykanizsai rendőrkapitányság következő körözése jelent meg a .Rend" hivatalos körözés-rovatában:
1926 május 18 án éjjel a nagykanizsai kir. törvényszék Irodahelyiségében történt kaszafurás elkövetésével alaposan gyanúsítható:
1. Fabrldus Sándor, álnéven Kö-röcz Sándor, aki 1902 december I4én Budapesten szüleien, róm. kalh. nőtlen, lakatossegéd, kinek atyja Köröcz Sándor, anyja Fabri-clus Anna. Személyleirása: 168 cm. magas, göroyedtlartásu, sovány alak. Szeme kékesszflrke, gyakran hunyorgat. Hosszas, egyenes orrélű, kissé elálló falu. Haja és szemöldöke barna, bajusza borotvált. Ruházata városi, változó. Ismertetőjele: feje hosszai, arca beesett, fogsorában elöl aranyfogat hord.
2. Hesszel Ferenc, álneve Biicz János Jenő, Csiktzépvizi, segesvári és budapesti születésűnek mondja magát. 1894, 1895 vagy 1896 ban született. Evangélikus vallású, nós
A francia filmgyártás büszkesége VICTOR HUGÓ világhírű regénye
NYOMORULTAK
KÉT RÉSZ, 16 FELVONÁS, 5500 M. HOSSZÚ FŐSZEREPLŐK:
Gábriel Gabrio . . Snndra MilovanoH Jcan Toulous.....Javcrt
. Icán Vall tan
Fantine és Coscttc
RENDEZTE: LOUIS NALPAS.
/
Németh Katalinnal, fodrászsegéd, atyját Hesszel Ferencnek, Bilcz Jánosnak, anyját Moldovány Jullánná-nak, Horváth Rózának, Kelemen Juliskának mondja. Személyleirása: 162 cm. magas, sovány. Szeme barna, haja fekete, bajusza borotvált. Nyelvismerete magyar, német, román és tseh. Ismertetőjele: balkéz csuklóján, nyaka jobboldalán sebhely, fejlövése is van. Ruházata városi, változó.
3. Perizs (Peris) Ernő Oatammi-kólán 1891-ben szülelett, ref. gép-lakalossegéd, atyja János, anyja Szobi Mária Amália. Személyleirása: 170 cm. magas, szürke vagy barna szemű, széles, magashomloku, összenőtt, egyenes szemöldökű.Bajuszavörösesbarna, nyirotl, ruházata városi, változó. Jobb alsólábszárán lövési sebhely.
Mindhárman elfogás esetén őrültségei szimulálnak, szökési kísérletet tesznek. Erélyes nyomozásukat, feltalálásuk esetén őrizelbevételüket kérem. 1926 május 22. Nagykanizsai rendőrkapitányság.
Justh Ivánt kiadják Magyarországnak
London, junius 14. (Éjszakai rádiójelentés) Az angol sajtó arról ir, hogy Justh Iván, a genfi merénylő elten büntető eljárást indilanak. A Times megemlili, hogy a merénylőt eselleg kiszolgáltatják Magyar-I országnak.
Ilii. juiu:
i Sml-Hmiteiitli Sauliról ■Bgjn Náciul
bántalmak .......
OrvoillaK vetetett tCltlelra Jl.lt. konyha ctikor-, joromor-. rm- (t »tl*belec«k aaa-<nára. SotánjItO t> bliA-kurlk. R\'.at£Cn Laboral6>latn. Vligy6gylnttiti. Strandf6rd6. l\'U.lUcctllliul " ptotptktutul ucJ<u »gj a uieilMtant. cint a
Sml htiilitiitU Ibnclllnti
1926 frniu lg.
ZALAI KÖZLÖNY
MariQOYich államtitkár jelentést tesz a belügyminiszternek a nagykanizsai tűzoltóság hiányairól
Felül vizsgálták a Táros tűzrendészetét Gyakorlatok a laktanyában A 230. isám MtamliiMteri rendelet - „A legnagyobb baj: a Táros szttueblfcige" — A meutöosstályon
A belügyminiszter intézkedik a nagykanizsai tűzoltó-probléma megoldásáról
Nagykanizsa, Junius 14
Vasárnap délben érkezett meg NagykanizsáraMarinovich Imreállam-titkár, az Országos Tűzoltó Szövetség alelnöke és Nagy Sándor főtitkár, hogy vizsgálatot tartsanak Nagykanizsa város tűzrendészete lelett. Az államtitkár és főtitkár fogadására a pályaudvaron megjelentek a hivatalos város át a tűzoltóság képviselői.
Tűzriadó
Délután 3 órakor kezdetét vette a tűzoltóság felülvizsgálása a tűzoltólaktanyában, amelyen Marinovich Imre országos főfelügyelőn és Nagy Sándor lótilkáron kivül részt .vettek Sabján Gyula dr. polgármester, Knor■ tzer György főparancsnok, Prack István dr. közig, tanácsnok, Sze-pessy, László dr. menlóoros stb. A felülvizsgálat ugy a hivatásos és önkéntes tűzoltók felett löíténl, részben a laktanya udvarán, isiben a laktanyai előtt sok érdeklődő közönség jelenlétében.
Marinovich államtitkár átvette a pa-rancsnoklást és megkezdődtek sz iskolagyakortalok. Iskolaszereiéi. Tűz riadói, Gyors szerelés fecskendővel. Rohamgyakorlat. Támadási gyakorlat.
Ami nincs
a hivatásos tűzoltóságot. A belügyminisztérium a rendelet végrehajtásának ellenőrzésére tűzrendészen osztályának egyik képviselőjét küldi le. Ezért jöttek ma Nagykanizsára és a tapasztaltakról és hiányokról jelentést fognak tenni a vái megye alispánja utján a belügyminiszternek.
A kivonulásnak gyorsabbnak kell lenni
— Önökben sok buzgóság és lelkesedés van — folytatja beszédét Marinovich. De nem hallgathatom el, hogy hiányok is vannak.
— A gyors szerelésnek, a kivonulásnak sokkalta gyorsabban kell mennie, mint ahogyan történt. A tűzoltóságnak éjjel-nappal minden percben készen kell lennie arra, hogy negyvenöt másodperc alatt a vész színhelyére Induljon, a jelzés vétele után (lófogatos szerelvényeknél.)
— Örömmel állapítja meg, hogy kellően ki vannak képezve. Mindenki szépen, csöndben, buzgalommal végezte a maga dolgát, de lassú volt. Tehát többször gyakorlatozni kell.
A városnak áldoznia kell
— Hiszi, hogy ennek a nemes városnak tanácsa áldozni fog arra, hogy tűzoltósága harcképes legyen.
Meg van győződve, hogy jelentése kapcsán a belügyminiszter intézkedni fog a hiányolt pótlására és a hivatásos tűzoltók létszámának emelésérc.
Knortzer Gzőrgy főparancsnok azután köszönetét fejezi ki az államtitkárnak. A panaszok a hivatásos tttzoltik csekély létszámának tudhatók be — mondja. Nincsenek abban a belyzelben, hogy rendszeres lü-zollógyakorlatokat folytassanak. A legnagyobb baj a váras szűkkeblű-sége.
A mentő osztályon
Majd átmentek a mentöosztályba, ahol Szepessy László dr. mentőorvos üdvözlő szavai ulán megtette részletes jelenlését a mentöosztály rendszeres munkájáról. Kéri, hogy tegyék lehetővé egy mentő-automobil beszerzését és azt, hogy a három főnyi mentiszolgálatra kiképzelt tűzoltó maradhasson meg továbbra Is teljesen a mentiosztály szolgálatában, ■■ mert az a terv merült fel, hogy a 3 mentő ezentúl tűzoltói szolgálatot is legyen köteles lenni, ami pedig a gyakorlatban egyenesen képtelenség.
— Nagy megnyugtatására tehet* vdros közönségének, hogy Ily lelkiismeretes módon teljesítik feleli-ségleljts kötelesség Mut, dicséri meg a mentőket az államtitkár..
Marinovich államtitkár ezután kíséretével megtekintette a fémipari szakiskolát és az Uránia mozgószln-házal Hétfőn reggel pedig felülvizsgálta a nagykanizsai gyárak tűzbiztonsági!, ipari tűzoltóságát Délben pedig a város vezetőségével tárgyalt
Az államtitkár Nagy Sándor főtitkárral még tegoap visszautazott Budapestre.
Járási jegyzőgyülés Zalaapátiban
A pacsai járás jegyzői karának közgyűlése
— Gyors szerelés létrával l — szól a harsány vezényszó és pillanatok alatta égnek mered a hatalmas látra és egymásután felkúsznak a tűzoltók. Minden ütemszerűen, gyorsan megy,. .Helyes!\' dicséri meg az exact munkát az államtitkár.
— Mdszéház nincs!? — állapitja meg .csodálkozó hangon Marinovich.
— Csizma van? Pantallóban nem lehel.tűzhöz menni!. — mondja. — Jassz-kabátok vannak-e?
— Van egy — felelik;
— Hát csővezető köppeny van-e? — kérdi ismét.,
— Nincsen. — hangzik a válasz.
Nagy Sándor főtitkár mindent feljegyez. A hiányokat, a gyakorlatok alkalmával észleltekel, a legénység magatartását stb. Marinovich államtitkár mindezeket jelentésében lefekteti i és a belügyminiszternek felterjeszti.
Az államtitkár azután felsorakoztatja az udvaron a legénységei és a parancsnokoktól kürűlvéve beszédei intés hozzájuk:
— Utal a 230. számú belügyminiszteri rendeletre, amely a régi tűzrendészetet modern alapokra Ickteitc. Ebben elrendelte - a kormány azt, hogy a rendezett tanácsit városok-baiHel kell állítani és kiegészíteni
Zalaapáti, junius 14 A pacsai járás jegyzői kara junius 12-én Zalaapátiban tartotta évi közgyűlését Török Gyula pacsai körjegyző elnöklete alatt. Az elnök üdvözölte a |elenlevö kölesei Kende Péler főszolgabírót, a meg|eltnt vendégeket és kartársait. Jelentésében vázolta az év eseményeit, majd Kovács Sándor főjegyző a slátusrends-zésrfil tartott ktaeiitő előadást. EI&. adásában az Országos Központ taktikáját bírálta, több példával illusztrálva állításai valódiságát. Többek hozzászólása után a közgyűlés a következő egyhangú .határozatot hozta: .Mindaddig, mig a slátmretdelel meg. nem jelenik, a Községi Közlönyt demonstráiólag visszautasítja, az Országos Központtal szemben teljesen bizalmatlan: tartózkodni fog minden társadalmi akciótól, azonban a törvény és rendeletekkel reá bizolt teendőket a haza boldogulására túlzott foka kötelességgel teljesiti."
A közgyűlés kiküldötte a vármegyei egyesületi elnökségi gyűlésre Török Gyula elnököt és Topler jegyzőt.
Majd tárgyalás alá vette az Isko-lánkivűli népoktatás és a levente-neveiéi agyét. Többek hozzászólása ulán a közgyűlés Topler György és Kovács Sándor egyesitett indítványát fogadta el, mely szerint kérni fogja az illetékes hatóságokat, hogy ezzel kapcsolatos összes teendőket a tanítóságra, mint . hivatott egyénekre bízza, természetesen megfaiclő díjazással,. a jegyzői kar Icljsáxrkölcsi súllyal támogatni fogja, de túlfeszített munkájánál fogva teljes aktivitási nem fejthet ki.
Az indítványok során Winkler Márton, fójcgmó .szólalt lel...Megdöbbenve veszi tudomásul*-- mondja a Umadási,<auicty Kovács Sándor orosztonyi Iü|egyz4t éile. KoWcs Sándor szóljlt lel ezután és kérte egy hármas bizottság kiküldését ügye megvizsgálására.
A közgyűlés elvetette a kérési azzal, hogy hot évvel ezelőtt a bíróság rehabilitálta Kovács Sándort, akit ez a közgyűlés teljes bizalmáról biztosit ja. A közgyűlést társasebéd követte. —dl
A kanizsai kereskedelmi alkalmazottak jnnlálisa
Nagykanizsa, funta 14
A Kereskedelmi Alkalmazottak vasárnap lartotlák meg nagyjunláll-sukal, mely ugy erkölcsileg, mint anyagilag a legteljesebben sikerült.
Három óra előtt a nemrégen alakult Nagykanizsai KerékpáT Egylet rendezésében, feldíszített kerékpárokon a város főbb ulcáin nagy ke-, rékpáros felvonulást tartottak, majd ezután 4 órakor a Polgári Egylet színessé, meleggé varázsolt kerthelyiségében kezdetét vélte a jutüáljs. Minden kimondható szórakozás és vidámtréfa, gondoskodott a közönség mulatta tásáról. Szerencsesátor, gyermekszépségverseny, pldg-pong verseny.
A gyermek szépségversenyben Brucker Gabriella lelt az első, aztán Velvárth Annle és Halász Mancika következett. A ping-pong versenyben elsők lelt Ftesch László és Pusztai.
A céllövészelet Vince és Golenszky Ferenc nyerték meg. A délutáni műsor alatt a katona és clgínyzene látta el muzsikával a junlállst Közönség q)y nagyszámban volt, hogy alig (értek be a kertbe.
Este 9 órakor kezdetit vette a kabaré műsor, melyben a műkedvelő gárda tagjai, jeleskedtek- Énekszámok, táncszámok és egyfelvonásos, vigjálák tartották állandó derültségben a magát |ólénö közönséget Valamennyi szereplő pompásan alar. kilőtt.: Slem Ilus, Vojkovics, Olga, Ardai Béla, Navrasils. Károly, Herrns-tein .Bözsi, Som^yiFerenc, Winkler Irma, fenyvesi .litván, Weisz József, Halász György Halát* Sándor, Kobn Lajos, Kohn Ferenc, Halmos Pál, Drimók Utzló, Beneze István, Takács Ferenc, Lőbl Ferenc és MlcUeller. Béla zajos sikereket arattak,
A nagy. komolysággal megaende-zett női szépségversenyben első lett Kisfaludy Stefi;-második. Rosadhil Imréné. Kabaré és szépségverseny után tánc voll bajaali kórom óráig.
A rendezés as egyesöld érdeme, különdicséretet érdemel Szabi István; aki a nagyszerű láncokat. tanította be. A zongora kiséreiet precízen Barlha N. látta el.
Id&járá*
A nagykanizsai meteorologlal roaa-llgyelö Jelentés®: Híilön :« hömtnik-Ut: reggel 7 órakor 4-18-3, délután J órakor +16-8, e«te !> óralcor +I3\'8.
Frlhizet; Reggel és délben teljesen, este kevésbbé borult.
Aélirány: Reegel Délnyugat, délben és este Északkeléi
Reggel ti óra 30-tól délután 4 óra 30-ig esO.
A Meteorológiai Intézel Jelentése sze-
rinl többnyire telhös idó, sok helyütt cs&-vel, zivatar és lényegtelen bóváUozá&sal.
KitQnA kar«o»«nyl
Ó- és UJBOR
1917. évi peooony.bor Uterenktnt ta Wpbstt it*
Hi.Mt.TE, SMQÉr-ut I. a«»m,
1926 junius 2Q.
ZALÁI KÖZLÖNY *
NAPI HÍREK
NAPIREND
] Junius 15, kedd j
! Római katolikus: Vlil. Krcsc. Protes- j i Uns: Vld. Izraelita: Tisehii h6 3. I 1 Nap kel reggel 4 óra 02 perckor, | í nyugszik délután 7 óra 58 perckor. |
— Ki lesz a zalaegerszegi pénzOgylgazgató ? Mint ismeretes, a zalacgeiszegi pénzügyigazgaiói állás még mindig nincs betöltve Helyettesi minőségben Rausehenber-ger János főtisztviselő látja el az igazgatói teendőkel. Mint tiirlik, a pénzUgyigazgatói állásra egy székesfehérvári pénzügylgazgató helyettes van kiszemelve.
— Lillom-szentelés. A plébánia templomban a vasárnapi nagy istentisztelet. alall llliom-szentclés voll Pádual Szent Antal tiszteletére.
— Halálozás. Reichslhaler József őrnagy, a vaskoronarend és több hadiklitlntctés tulajdonosa Bihamgrán junius 9-én 41 éves korában elhunyt.
— Az uj adóhivatalok személyzetét Novára, Zalaszemgrótra és Balatonfüredre kinevezte a pénzügyminiszter.
— Külön géppel Írják a választól névjegyzékeket. Zalaegerszegen a megyeházára megérkezett sz „Ad-réma" nevű gép, mely a választói névjegyzékeket írja össze nagy munka él idő megspórolással.
_ Tapolcán énekkar alakult. A nemrégiben megalakult Szent Margit Leányklub máris eiös élelrc-valóságának adta tanújelét A leányklub énekegyesületet alakitolt, mely Tapolcán ez ideig az első ének-egyesület.
— Szabó Dezsó Iró huga a kaposvári kórházban fekszik. Szabó Dezső híres magyar iró huga, Szabó Irén B-llstás tanítónőt betegen beszállították a kaposvári kórházba. Szabó Irén a Dunántull járta és költeményének áiulásából tartotta fenn magát. Mint őmaga mondja, tömeg és tériszonyban szenved.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LnZÁR PISTA győri clgánymüvész zenekarával hangversenyez.
_ Értesítés. Van szerencsém a t. közönség becses tudomására hozni, hogy Teleky-ut 34. szám alatti autó -és motorjavitó műhelyemet gumml-vulkanizálóval is kibővítettem. Autó, kerékpár és bárminemű gummijavi-tásokat szakszerűen végzek. Ecélra sikerült megnyernem Fried Jenő urat, ki hosszú éveken át kül-és belföldi ilynemű gyárak<$zemve7.etöje volt és igy a megbízásokat szakszerűen, télies garancia mellett végzi. B;cses pártfogást kérve vagyok teljes tisztelettel Wie\'and János.
— Halálozás. Súlyos csapás éite Slelner Henriket, a Király Sörföző R.-T. cégvezetőjét. Neje, szül. Philipp Karolin hosszú és kinos szenvedés után vasárnap elhalálozott. A megboldogult a hitves és csalidanya mintaképe volt, akit női erényei mindenki előtt becsültté tették. Halála mindenütt osztatlan részvétet kellett. Teleméi ma délután 5 órakor adják ál az anyafoldnek az izraelila temető hallollasházából.
— Zalaegerszeg is kapott kedvezményt a Déli Vasúttól. Czobor Mályás Zalaegerszeg polgármestere eljárt a DV. üzletigazgatóságánál Budapesten, licgy Zalaegerszeg is részesüljön kedvezményben a balatoni utazásnál. F.nnck az lett az eredménye, hogy julius l-lől kezdődően Zalaegerszegről és a közbeeső állomásokról is megadja azt a kedvezményt, hogy a fürdővonaton féláru Jeggyel utazhat a közönség a Balatonra. Igy tehát Szombathely ulán a megyeszékhely is megkapta azt a kedvezményt a Déli Vasultói, amelyet Nagykanirss hiába kért. Ugylálszik mi mostoha gyermekek vagyunk.
— Blróválasztás. Zulavár községben Kurucz Gábort választották meg bírónak. \'* í
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LÁZÁR PISTA győri clgánymüvész zenekarával hangversenyez.
— Tüz Szepetneken. A Zalai Közlöny ludósitója jelenti: Vasárnap éjjel fél 12 órakor .Szepetneken lüz keletkezett. A közelmúltban összeállított önkéntes tűzoltó-egyesület gyorsan a helyszínen termett és sikerült a tüz továbbterjedését megakadályozni, jóllehet a jelenlevő lakosság nagyrésze a vizhordás körül nagyon visszatetsző magatartási tanúsított. Ezt a magatartást csak a csendőrségnek Szepetneken való letelepítésével, illetve Rigyácről Sze-petnekre történő áthelyezésével lehetne kedvezőbb irányba terelni. Az Az önkéntes tűzoltóság, bár 1—2 hónapos tűzoltók máris dicséretei érdemelnek, mert határozott fellépésüknek lehetett tulajdonítani a tüz lokalizálását. Elégett egy takarmánypajta és a plébánia méhese. A kár hozzávetőlegesen 42 millió korona.
— Jegyezzen elő a Nyomorultak előadására.
— Alaplék Keszthelyen. Alapi Nándor Országos Kamara Színháza tegnap kezdte meg a legkedvezőbb auspiciumok mellett tíznapos vendégszereplését Keszthelyen.
— Rendőrségi épület Zalaegerszegen. A belügyi kormány a közeljövőben határoz a zalaegerszegi rendőrségi épület ügyében. Ugyanis ennek az intézménynek még mindig nincs megfelelő és a mai követelményeket kielégítő épülete. Terv van arra nézve is, hogy magánvállalkozó építené meg a rendőrségi épületet és attól a kincstár bérbe venné a rendőrség számára.
= Jegyezzen elő a Nyomorultak előadásaira.
— A felbőszült bika halálra taposott egy emberL Kaposmérő községben a község bikája valami miatt feldühödölt és elszakítva láncait az ulcára rohant. Vági József kovácsmester meg akarta fékezni a bikát, izonban vesztére lelte, mert a bika még jobban felbőszülve rárohant és fclökleltc. A szerencsétlen embernek 5 árvája maradt, kik közül a legidősebb 6 éves.
Schwarcz Dezső cégnél un és női divatárukban legszolidabb ki szolgálás.

Áztassunk „Asszonydicséret" mosóporral, utána mossunk „Szarvas" szappannal. Igy kímélhetjük a fehérneműt, takaríthatunk munkát, Igy lesz a ruha Igazán kifogástalanul tiszta.
SCH IC HT- MOSÁS
— Ukkon csendőrlaktanyát építenek. A belügyminiszter Ukkon csendórlaktanyát épített. A munkálatokra zárt vei senytárgyalási rendellek el, melyre a beérkező ajánlatokat most bontották fel. Tizenkét ajánlattévő közül Keszler Aladár és Frcller Jenő tapolcai építészek nyerték el a munkálatokat
— Állami lorgalmladóhlva.tal lesz Kaposváron. A pénzügyminisztérium a város kérésére elhatározta, hogy azt az 59 község el, amelyet ezelőtt egy évvel forgalmiadó kezelés céljából Kaposvárhoz kapcsollak — Ismét állami kezelés alá veszi. Evégből állami forgalmiadóhivatalt állitanak fel Kaposváron, amelynek az lesz az egyedüli hivatása, hogy az árván maradt 59 község forgalmiadó ügyelt lebonyolítsa,
-= LÁZÁR PISTA teljes zene-karával a Korona kertheiylségé-ben hangversenyez.
— Ha Hévízre jőn, ajándékait Kummer Jáno. áruházában vegye meg és kölcsönkönyvlárát olvassa.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Modarn egyszoba konyhás lakás előszobával és mellékhelyiségekkel kiadó. Ugyanott egy kompiéit hálószoba és konyhabútor, egy ebídlődivány ós egy dupla-szárnyas ajtó eladó. Cim: Király-utca 13.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyem
a .Zalai Közlöny- koszthelyi fókkladó-
hivatatában, Kístaludy-utca 15. szám.
Denes György dohányánida Kossuth Lajos-utca.
Rlerscli Űyózó dohányárudájában Erzaébet királyné-tér.
Szabó László dohányárudájában Soproni-utca.
Héviz-fflrdöni
Kummer János áruházában ós kötcsön-
könyvlárában Watter Fcrencnó áruházában és kölesön-könyvtárában
MOZI
Uránia szerda—csütörtök 7 és 9 órakor: Kitti, a lápvirög, dráma 10 felvonásban, főszerepben Máry l\'ick-ford. A legnépszerűbb amerikai film-diva egy csitri halászlány szeiepét jstssza pajkos szilajsággal. A kép technikailag is a legbravurosabb. Angol, francia, magyar híradók.
A nyomorullak előadásaira elő-clőjegyzést nyilunk.
Rádió-müsor
Junius 15 (kedd)
Budapest (560) D. e. 9.30, 17 is d. u. 3: Hirck, közgazdaság. 4 : Debreczeny Gyula afrikai utazó előadása expedíciójáról. 5: Benedict Henrik dr. cgyelemi tanár előadása: ,A betegség megállapítása ós annak módjai.\' 5.30: Cigányzene. 6.45: Szenlgyörgyi Elemér dr. egyetemi tanár előadása: .A párbajról, társadalmi és büntetőjogi szempontból.\' 730: Gerencsér László előadása: .A magyar vivósport" 8.3J: A rel. egyházi énekkar hangversenye. 10: Kamarazene.
Bécs 1531 és 582.5) U. e. 11 és d. u. 4.1.5: Hangverseny. 7.10: Francia nyelvóra. 740: Angol nyelvóra. 8.15: Schubert-dalest.
Berlin (SCK éa 571) D. u. 5: Hangverseny. 6: Teazene. 9: Operetteat. Olfen-bacntól Lehárig.
München (485) D. u.4.20: Hangverseny. 7.45: A icndórzenekar hangversenye. 9.25: Tavaszi dalok lantklsérettel
Prága (368) D. u. 4 30—5 30: Sestett, 6.15: Német leadás. 8.02 : Vlg est.
Róma (425) D. u. 5: Hírek, tözsde.5.40: Jazzbind. 9.10: Hangverseny.
London (365) D. u. 4.15 : Hangverseny. 6: Tánczene. 7: Felolvasás. 8: Hangverseny. 10.35: Tánczene.
SPORTÉLET
(Klskomárom-Nagykanlzsa 3:0)
Kiskomárom—Levente--Nagykanizsa Magyar-utca 3 :0 ( 2:0.) A kanizsai csapata múltkor vereségééit nem tudott revansot venni, mert a Kisko máromiak állandó fölény melleit Recnitzer kél és Fűin egy góljával könnyen győznek. Biró Oerencsér.
(Nagykanizsa—Zalaszentjakab.) Nagykanizsai „Haladás\' Sport Egylet Zalaszenljakabi Levente Egylet futball csapata Zalaszentjakabon mérkőzött vasárnap délután. Eredmény 3:1 Kanizsa javára. Biró Hankovszky.
irodalom és művészet
UJ Idők. Herczeg Fcrcnc képes irodalmi hetilapjának a* Uj Időknek eheti számában elbeszélést: Pckár Oyula Bónyi Adorján, Beczássy Judit, cikket: Rákosi Jenő, Karinthy Frigyes, Terescsényi György és dr. Tűrök Frigyes irtak. Közli még az UJ Idők két gyorsan hírnevessé lett érdekes regényének folytatását: Csathó Kálmán „Asszony a bakon- é& a .Szerelem\' cirnü angol reflénvt. Igen sok érdekes és időszerű kép díszíti ezt a számot. Előfizetési ára negyedévre 80.000 korona. .Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, VI., Andrássy-ut Ki.
Szerkesztői Szenetek
L. F. (Pacsa) A jelzett cikk aklák alapján íródott, erősen letompítva. -
ZALAI KOZLONV
1926 junius 15
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az értéktőzsde barátságos nyitás után egyenetlenei! és tizlettelenül alakult. Az érdeklődést a ma megindult lermény határidős üzletek teljesen magukra vonták, ugy hogy a látogatottság nagyon gyér volt és a küllőidről érkező kedvezőtlen hírek csak fokozták az üzleltelenségct. Néhány papirban azonban élénk tlzlel fejlődőit ki, igy Nasid spekulációs vásárlásokra 65 ezer koronás árnyereségre lett szeri, javultak még Auer, melyet külföldi számlákra vásárollak, továbbá Magyar Nemzeti Bank, Cukor, Pesti Hazai, Kőszén és a ku-liszban Georgia. A kullsz többi értékei lartoltak maradlak. Oyengén tendált a vas- és malompiac, s a bányapapirok nagy része. Ugyancsak gyergébb voll néhány közlekedési, fa- és nyomdaérték. Az árdifferencia azonban nagyon csekély.
Zlriehl tárlat
riu n«oo \'3SISC0. N-« -.1 M6-7S. Br ml ISIS 00 HIUio 18 W>. HrfUml TO\'M ti.rH. 11! CO, WWo 7ÍÍS teU»J7S<m IÍ29SO. 7Í-30,
v.ní 43 00. B.k.rwl 22000. BflífW 9I1-S0.
> budapesti TSzsda deviza-jegyzése
T.CO-7M UIMM tUS-UJÍS
»H»I teal UTTUHtZU llto IfU
CM* bor. KI 19 tt.Ua IflU I7CM
LVafc I3JM;U KI 313
QoOii JIX5 íl«C6 MMHI ;o» xh
Tn*da tt. iWI-ÍOll Ko^.kJ-. IttK IOM
K«UIrt us)0 U;M KrUiUinlt II5V0 IUM
M 107 JIO U«ÍM
Un SIU23 MlUao lUIMOl
Un SMWJ0J Mcvywk uai R\'II
lUikj i»»ll 7.M Nitt Xil sosi
Oirtt irta. icni ic* Wp 2IU-UIS
ÜU kw. il»K 11910 suta
Crl!*J 0. usio imi ISUfr-ItlM
tf. :o sím Vmíó 7COO-7ÍCO
fivrij koi IM«0- IX?« ÍOIÖJ
itld$ l»IU | UUUk I1S 3 1U5J
Tcrméu/túxsde
B.u tii>\'- 74 •<« 44S.000-447Í00 77 «c-ot 440.000- 452.100 78 kju. 452500- 4SSOOO. etl\'» dimlntaU t* p«t-rWH Te Ví.-oi 437-500- 410 0 30, 77 t; ■>. 442 5 W—445.000 7SV?-oi4(J 000- 447.500 7) k<-ot 447 500 450.000. 225.007— 737 500. \'tk«mtayfa|>« 245.CCO-255.CCO, iz.iiiix 280.000—325.000. »\'■ 270.0M 2730C0, u.Reri 235.000 - 240 000, .epe. 6dO.CO-3-eiO.OCO. Ip.net 180.00, 195.000, lórit :70.000—172.5».
Sertésvásár
Ptlts>l«i 1753, ailvMI alAdtütatil .lm-mtildl 000 drb. F. títaidj I6JO3-I7.SC0, ittdelt IWOO -165(0, ueú«n Mctp 15.0.0 —15500. kínnrll I3.03O—16.030. elwlr.t.ík »res 15030—16000. mÍKkliru\'tl 14.000-15000, tneol tüldő 17.000-t9.000. ".lonn. aigjUn 2I.C00- -.-.uli 27.500 27 500, Ithoiott hm 16 000-17.000. tttlunnl. Ifi Kftél I8 0K-20.5C0. Az Itlnyztl taayhí.
KUió: Zrínyi Nyondalpír ét KOnfv-\'itKMktJin BT. \'\'3 STT \' 11 -
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó fiam, Illetve testvérünk Mittermajer Kálmán
elhunyta és temetése alkalmával mély fájdalmunkat bármi módon enyhíteni igyekeztek és a végüsztességtélelen megjelenni szívesek voltak, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
A gyászoló család.
Stelner Henrik a saját, valamint Jancsi és Zsuzsi gyermekei és az Összes rokonság nevében inély fájdalommal jelenti, hogy imádotl hitvese, a leggondosabb legszeretőbb, anya
Steiner Henrikné
szül. Philipp Karolin
■igen boldog házasságának 15-ik évében, hosszú, kinos szenvedés után f. hó 13 án d. u. 3 órakor jobblétre szenderült. , A megboldogult hült tetemeit folyó hó 15 én délután 5 órakor fogjuk az Izr. temető halottasházából öiök nyugalomra helyezni.
Nagykanizsa, 1926. junius 14.
Adjon neki csendes nyugodalmat az Ég!
.(, Philipp Lipót edclatyla. Stelner Nándor apósa-
Pilli Sándor, Philipp Károly. Oyula. Jennv lírL Augenfeld Lajosné,
llermln (írj. König Arturné testvérei. Il.lncr Ferenené Stelner Gizella, Phlüpp Károtyní, Pílti Sándorní, Philipp Oyulúne. Augentcld Ujot, Hnlner Ferene. Könlg Artúr s^orai <s sOjioraíi.
Spekl ás Palafci
Keszthely
Kerékpárok, varrógépek,
géptuk és alkalrészek; ragyogó zománcozás, szakszerű javitás. Autópneu i „Semperit Stook". Kerékpárpneu ■ Semperit, Hutsinson, Micheln Cable.4*. Autógummivulkanizálás i
modernül, gőz- és villanyerőre berendezett üzem.
Kisebb lömlőjavitások azonnal, nagyobb tömlő- vagy köpenyjavi-
lásokat legrövidebb idő alatt teljesítek.
Töm löszelepek és más alkatrészek állandóan raktáron, s Beküldőit munkák gyorsan és pontosan leljesiiteinek. mi
flPROHIRDETESEK
Ai apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A dmizó t minden vastagabb betoból álló nó két stónak számi ttatik. Minden további »zó dl {a 500 K. A hirdet**! dl] .Ifire I l»«t»ndS a fecgahulidó hcuzlszim Misával
Boraajtók, azfiifixuxók, bogyó" xók minden nagyságban ós mindennemű m e * fi g a x d a a A g 1 gép elafirendü kivitelben kaphatók Weianr J. Q. SaidaiAgl Gépgy*r,
Nagykanixaa, Sugór-ut 16._ 383
Anyahniyettcai házvexctóoól állást keret udnó. a hAzlattás minden áfában, fehér- és íeitóruha varrásban teljesen Jártas. Mészáros Mihályné Kiskanizsa. Plváxi-u\'.cs
6. lián._-ms
Egy teljesen jóknrban kvó jégaxek-róny eladó Jutányos árban Bakia bádogosnál. Klnizsi-ut 21.____1928
Épület Qwegezéat helyben és vidéken elónyös árakon vállal Stern üveges, Vasull-utca 17/19. 14S8
Kölcsönponyva
KSIcsönzsák
Uj kazaltakaró, gép-és sátorponyva Gabonás-zsák Kévekötő piros végű manillazsineg Rudaló és egyéb gazdasági kBtelek Viztömlö^ zsineg varrócérna, gephajtó heveder
gépolaj, gépzsir, gyanta, kocsikenőcs legolcsóbban kapható
Hirsoh és Szegő
cégnél i9M
Nagykanizsa. Telefon 75.
Stölzle-féle
a legideálisabb háztartási
befőttes üveg.
Minőségben minden hasonló üvegnél jobb, tehát
árban a legolcsóbb!
Ügyeljen a bevásárlásnál az Ultreform
névre.
Kapható minden szakmabeli üzletben.
Kívánatra ingyen ismertető szakácskönyv.
Tulzstifoll raktár folytán
önköltségi áron
alul uj famegmunkáló gépek
gyári garanciával; íizemrcdukció miatt használt üzemképes
SZERSZÁNGÉPEK ^
transmissióalkalrészek, (s.ijtáicsák, konsolok, stb.)
villanymotorok, ree&rvoirok, kazánok gőzgépek
rendkívül olcsón
kaphatók
HERKULEiMÜVEKRL
B U O A P E S T,
VI. Figyeia-u. 14-16.
Telefon: Lipót 908 20, 908-21.
Budapest legclsóíendü, modan. családi sxillója, az \'
István király szálloda
VI., Podmanlozky-utca B.
Mértékeit iraki Figyelmet kiszolgUit 1 Modern birendezítl KdiponU ticítl - Mekrvlznolg4liouU!-Fílr aő k I — Lift!
A nyugati pályaudvar kSxetébe*
sím es
HIRDETŐ IRODA R.T. Budapest, V. Dorottya-utca II.
Tjleton: Teréz Jt-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részérc.
Reklámterveket készll.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly).
08. évfolyam, 132. szám
Nagykanizsa, 1928 junius 16, szerda
Ar. 1800

POLITIKAI NAPILAP
SzcrtcaztMg ri kiadóhivatal F6ut 5. u. Keszthelyi MkkladMvatal: Kiefalody-l 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Intínirtun-telefon: Nagykanizsa 78. azáw Elíllzetésl Ara íjy Mn 30.000 korona
Lemondott a francia kormány
A pénzügyminiszter lemondása következtében ujjáalaknl a: egész kabinet
Pirii, junius 15 Brtand miniszterelnök elnökletével ma délelölt lartolt minisztertanácson Perel pénzügyminiszter benyujlolta lemondását. Lemondásában utalt a külföldi devizaátfolyamok emelkedésére és arra, hogy a kormány a támogatására leli igéretél nem tartotta be. A kormány reméli, bogy -18 óra alatt kinevezik Peret utódját, aki alall megtartható lesz a pénzügyi kérdés vitája. Ma Briandnak cz nem sikerül, akkor a kormány is visszalép.
Esti minisztertanács Pdris, junius 15. (Éjszakai rádió-
jelentés.) A Kamara mai ülése ulán, esle 6 órakor minisztertanács voll, melyen foglalkoztak a Pitéi pénzügyminiszter lemondásával előállott uj; helyzettel. Egyhangúlag azon a véleményen voltak a miniszterek, hogy a kabinet az uj helyzet következtében egyszerűen ujjáalakul. Ennek megtörténléig az egész kormány lemond, hogy a köztársaság elnöke teljes szabad kezet nyerjen a kérdés megoldásában. Brland miniszterelnök el ls ment az Elysée-palotába, hogy átadja az elnöknek a kormány lemondását.
Végetért a városi költségvetés vitája
A felsőbb leányiskola és zeneiskola körill támadt vita töltötte hl a közgyűlés nagyobb részét — Elfogadták a zeneiskola költségvetési tételét — A katolikus temető jellege és rendbentartása
A városi közgyűlés második napja
Nagykanizsa, junius 15 Alig husz képviselő jelenlétében nyitotta meg a mai közgyűlési dr. Sabjdn Oyula polgármesler. A költségvetési vila folytatódik. Cotenszky a tűzrendészet kérdéséhez szól. Ulal a .Zalai Közlönyben megjelent\' cikksorozatra. SzóvA-tesil, hogy a kiskanlzsai tüzeseteknél nem volt ló és a tűzoltóság megkéselten érkezeit csak a lüz színhelyére. Több fogai álljon a tűzoltóság rendelkezésére.
Sabjdn Oyula dr.: Ezzel szemben Ujváry képviselő ur kifogásolta a lovak tartását. Két pár lófogat áll a tűzoltóság állandó rendelkezésétc. Oe
annyi fogatot fog beAllltanl, amennyire a tűzoltóságnak szüksége van.
Marinovich államtitkár szóvátellc, bogy nincs hivatásos tűzoltóparancsnok. Ö erre azt lelelte, mindaddig, amig Knortzei vezérigazgató látja el a parancsnoki tisztel, nincsen szűkség hivatásos tűzoltóparancsnokra. De különben is, ha erre szükség van, llt van a városi tanácsnak egy tagja, aki tüzoltótiszti vizsgát lett: ,Pr. Prack István.
Dr. Fülöp György a klskanizsai tűzrendészen és tűzbiztonsági állapotokat teszi szóvá. Állandó és hivatásos tűzoltókból álló tüzérséget kiván Kiskanizsára felállíttatni.
Sabjdn dr.: Ezzel a kérdéssel külön kell foglalkozni. De az a véleménye, hogyha lüz van, akkor úgyis a nagykanizsai tűzoltóságnak kell kivonulnia Kiskanizsára.
A közigazgatási tétel letárgyalása ulán az egészségügyi tétel kerül tárgyalás alá. Elsónek ilt Vargha Tlteo-dorich dr. plébános
a temető róm. katolikus Jellegének megőrzését kéri. ugy, hogyha azl a róm. kalh. hitközség ál akarná venni kezelésébe, azl bármikor megteheti.
Sabjdn dr.: A temetőnek megvan a róm. kalh. lellege. Róm. kalh. mullja van. azt tiszteletben is fogják tartani, de jogilag ezt a szabályrendelet kapcsán kivánja megoldani.
Vargha dr.
a temető útjainak rendbehozatalát
kéri. Sáros időben lehetetlen megközelíteni a sirokal. Nem oszl|a nézetéi UjVárynak a- díszsírhelyek drá-
gaságára vonatkozólag. A temetőben mindenki egyenlő. Ha olt valaki
diszsirhelvet akar, az lizesse meg azt. Frled Ödön rámutal arra, hogy
a közegészségügy terén a város nagy visszaesést mutat.
Szóvá teszi a fürdőt, amely a városé voll és a szerényebb igényeknek teljesen megfelelt.
Ha a fürdótulajdonos a követelményeknek nem tud megfelelni, akkor a városnak arra kell szorítani a tulajdonost. Az ügyel a tanács figyelmébe ajánlja.
Sabjdn dr.: Ö maga mint közegészségügyi hatóság, ellenőrzi is a fürdőt és olyan intézkedési tett, hogy panaszokra kevesebb alkalom legyen. -Mint egészségügyi hatóság fogja kényszeríteni a tulajdonosi az egészségügyi szabályok behatására.
Hermann János a város különböző pontjain illemhelyek felAllllAsAt köveleli és az Ördögárok kitisztítását a város haladéktalanul ejlesse meg. Elvárja a tisztiorvosoktól is, hogy legyék meg kötelességeikéi a közegészség lerén.
Király Sándor műszaki tanácsos válaszol Hcrmannak. Az illemhelyek kérdése — pénzkérdés. Az Ördögárok számtalan házon és telken át folyik, az csak a csatornázás alkalmával log megoldási találni. Egy illemhely felállítása 500 millió koro-
nába kerül.
Székely Nándor azt javasolja, hogy Kecskemét mintájára parasztkunyhó formájában oldják meg a körillem-helyek kérdéséi. 6-8 héten belül tegyen erre vonatkozólag a városi tanács konkrét javaslatot Ot ilyen illemhely felállítására.
Sabjdn Oyula dr. lennlartja azt, hogy a mostani költségvetés keretében ezl a kérdést ne tárgyalják, mert a közeljövőben ez úgyis megoldást fog találni és pedig elsósortjan a \'piactéren.
Dr. Vargha plébános szóvá teszi, hogy több Ízben sirva panaszkodtak neki szegény emberek arról a bánásmódról, mikben nekik egyes városi tisztiorvostól részük voll. Kéri a városi tanácsot, hogy megfetelöleg intézkedjék.
Pelrik Dezső a relormálus egyház segélyezésére beállított 350 aranykorona évi segélynek 500 aranykoronára való felemelését kéri, amire a polgármester kijelenti, hogy ameny-nyiben az erre vonatkozó kérvényt beadták a városhoz, azt kedvezően
fogják elintézni.
Felső leányoktatás vagy zeneiskola
zeneiskolára. Rapoch Aladár dr. ugyancsak a felsőfokú leányiskola kérdéséhez szól hozzá. A zeneiskola ma nem elsőrendű szükséglet. Amikor a tűzoltóságot nem tudjuk kellően felszerelni, akkor zeneiskolát és szinházat akarunk építeni.
Gaertner Antal dr. ugyancsak kéri a zeneiskola lételének törlését a költségvetésből. Vázolja a nagykanizsai polgári leányiskolánál fennálló tarthatatlan állapotokat. Dr. Vargha plébános: Ha radikálisan meg akarjuk
Sartory Zsigmond dr. nem tartja az időt alkalmasnak arra, hogy a városi zeneiskolái felállítsák. Nem hiszi, hogy akadna Nagykanizsán 75 olyan növendék, akiknek szülei\' képesek lennének havonta 150.000 korona tandíjai fizetni zeneoktatásért. Kéri a közgyűlési, hogy
a zeneiskola felállítására beállított tételt törölje a költségvetésből. De igenis a város minden erejéből törekedjék arra, hogy Nagykanizsán egy felsófokukányiskola lelállitlassék Balázs Zsigmond dr.: A közoktatásügyi miniszter állói lelte függővé a leányliceutn ősszel való felállítását, hogy a város, részére megfelelő helyiséget biztosítson. Engedjék át ideiglenesen a zeneiskola céljaira szánt helyiségei és lépjenek érintkezésbe sürgősen a kultuszminisztériummal a leányiskolának őszre való felállítása tárgyában, mert ameddig leányiskolánk nincsen, addig nincs szQkségDnk
oldani azlskolakérdést Nagykanizsán, akkor az elemi iskoláknál kell kezdenünk. Milyen piszkosak és agyonkopottak ezek az iskolák, bár a városi tanács az iskolakérdést minden erejével igyekszik megoldani. Nincs más senki, aki ugy szeretné a leányiskola felállítását, mint ö, főleg egy leánynevelő-intézet [elállítását, mert a leánynevelés még a leányoktatás-
*
ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius IG.
nál Is fontosabb. Ellene van annak, hogy a leányliceumot közvetlenül a szinhiz melled állítsák lel. Szükségesnek tartja a zeneiskola ielállltá-sál. A kisebb városokban is prosperálnak a zeneiskolák, mig
ha mindent ellenezDnk, akkor sohasem fog a város kulturális élete fejlődni.
Hermann János az óvodák állapotát ismerteti. A Rozgonyí-utcaí ovo-dában 80 gyermek van bepréselve-Illemhely nincs. A szülőket pedig büntetik, ha gyermekeiket nem küldik ovodába. Elsősorban az ovodá-dában kezdjük meg az iskolakérdés megoldását. A zeneiskola lörlésétkéri.
Villányi Henrik dr.: Ha a zeneiskola szerény keretekben kezdi meg működését, hiszi, hogy prosperálni fog. Ami a leányliceumot illeti, legyen meg az is, de a város ne avatkozzék bele, mert akkor már a szervezésnél meg fog akadni. A miniszter váltsa valóra a polgármesternek tett ígéretét. A város forduljon nemzetgyűlési képviselőjéhez, hogy ebben az ügyben közbenjárjon.
Sartiry Zsigmond dr.: Nem akarja azt állítani, hogy a városi zeneiskolára nincsen szükség, csak azt, hogy olyan dolgok, melyek nem szükségesek, töröltessenek a költségvetésből.
Sab/án Oyula dr. válasz^ az elhangzott beszédekre. Annak Idején ugyanez a képviselőtestület határozta el, hogy felállítja a zeneiskolái. Az ügy ma már abban a stádiumban van, hogy a zeneiskola igazgatója és tanárai Is meg vannak hozzá. Az épület egyenesen erre a célra lelt átalakítva. Leányllceumra ez a helyiség nem alkalmas. Ha a közoktatásügyi miniszter azt mondaná, hogy felállllla a városnak a leány-Iskolát, ha a város megfelelő helyiséget rendelkezésre bocsájt, akkor minden áron teremtünk annak megfelelő helyiségei. De ezt a miniszter
Felhívás keringőre
(ílltt) K öt ltll-1 BltUitjriil)
Irta: Péchy-Horváth Rezaó (31
A feleség: Hogyne vóna ! Én abba se nyugszok bele, hogy az uram hat órakor álljon bele a munkába és este hatig dógozzon. Ez nem igazság I Magik se akkor mennek be a hivatalba... hanem kilenckor, pedig magik ott nem is dógoznak, hanem csak üdögélnek 1 Nem bánom, a kilenc órából még engedek, legyen nyolc órakor a kezdés, de azér a téli időből is egy orát engedjen. Nem vagyunk mink állatok, rászorulva se vagyunk, most a háború alatt összeszereztük magunknak mink is valamit... ezt a kis házal és azt a rongyos kis husz holdat... szegénynapszámmunkával, pedig!... És azt se akarom, hogy a maga felesége mindig ott lógjon az uram nyomában, dolgozik-e ? Hiszen néha pihenni is kell egy kicsil, mét a leg. stirgelősebb munkában is! És az se legyen baj, ha én az uramat fölkeresem napközben, aztán elbeszélgetünk egymással. Meg hogy ba eljön a kislányunk is és az uram cl)átszadozgat vele... Ha szegény emberek vagyunk is, azért van ám szivünk is a gyerekhez...
nem mondotta. A városi tanács ma nem akarja a leányliceumot felállítani, mert erre fedezete
nincsen. A leányllceum felállítását szorgalmazni kell, ö a szükséges lépésekel meg fogja tenni.
A közgyűlés ezután megszavazza a városi zeneiskola céljaira beállított tételi.
Vágóhid-épités
Majd áttérnek a közintézmények csoportjára.
Fülöp dr. szőváleszí, hogy az állatokat vidékre viszik levágni és igy a város nagy jövedelemtől elesik. Ennek megakadályozására a vágóhídi dijak leszállítását kéri.
Az ur (még mindig csak őrülni tud). Hál csak szólni kell, mi a baj... Az én munkásom ne zúgolódjék soha semmiért.
Rozi (meglátja, hogy Az ur kezén megcsillant egy brilliánsgyUrü szi-porkákat hányó kövecskéje.) Azl a ...izél... aggyá neköm...
Az ur (meghökken.)
János (megvetöteg köp egyet a szoba földjére.) Csak nem sajnálja tőle?!
Az ur (észretér, most nagyon is világosan kiérezte János hanghordozásából a fenyegetést, nagyon barátságosan.) Ó, dehogy I... Csak ezt akarod, te kis mókus?... Te kis szöszke tündér, bazsalikom, rozmaringszál!... Nesze, fogadd emlékül. (Lehúzza a drága gyürüt és odaadja a kisleánynak.)
Rozi (fölhúzza és dúdolva el).
Az ur (nagyot nyel, de mintha reszelt tormába szagolt volna): Igazán... kedves kis gyermekük van...
János (széttörüli a kajla bajszát |a a kezcfejével.) Gazdalátty I Ennek már ur lesz a férgye!... (Hirtelen): Hát nekem mit acc ?
Az ur (rikkant az örömtől): Ez az; Tegezz, apám!... Tegezz, ha őrömet akarsz szerezni I Tegezz, édes jó komám, kedves cukrom, gyémántom, piros kukoricaszár, ég
Kertész Lipót dr. állatorvos is ily értelemben szólal fel. A sertésvágóhíd felépiiését szorgalmazza.
Sabján Oyula dr.: A sertésvágóhíd felállítása kívánatos és ez a város programjába fel is van véve.
Práger Ferenc és Kertész Lipót dr. a sertésvágóhíd és hűlő épilését sürgetik.
Király Sándor műszaki lanácsnok hosszabb szakszerű felvilágosilással megvilágítja a vágóhídi problémát.
A képviselőtestület megszavazza ennek a csoporlnak a tételeit.
Helyszűke miatt a közgyűlés végét lapunk holnapi számában ismertetjük.
A kélnapos közgyűlés esle báromnegyed 9 órakor véget ért,
a szemed, mint a tüz... legezz apu-cikám, akkor elhiszem, hogy szeretsz!... Hogy mi! adok? Hogy neked mit adok? Amit akarszI Mindent!... Gózmozdonyt, tengeri herkentyűi, fészkes fereucet, toronyórát lánccal, Andrényi-pezsgőt, amil csak akarsz apám!... Lehozom a csillagokat az égből, leszedem a Göncöl-szekerei, hogy hintókázzál rajta, Jánoskám-bánoskám és én leszek majd a kocsisod, a gyerekeimet pedig befogom a rud mellé!... Jó lesz?... Tegezz, tegezz!... Mindent kapsz... ós őnagysága is, kedves nőd... csak gyere el dolgozni, kapálni a szőllöbe!...
János (egészen megenyhült ennyi közvetlen melegség, ennyi szeretet láttán.) Akkor hát rendben is vó-nánk...
Az ur: Kendbe, rendbe, édes!... (Újra kezel, nagyobb áhítattal, mint valaha, az asszonynak pedig mindenáron meg akarja csókolni a kezét. Számos sikerlelen kísérlet után belenyugszik, de azzal kárpótolja magái, hogy összecsücsöríti a száját és az ujjai hegyéi összefogva, a szájához, majd az asszony kezéhez érinti és nagyon boldog, amikor János és felesége részéről derültség jutalmazza a szimbolikus kézcsókokat.) Isten önökkel ...veletek... Kezedet csóko-
ulcai elemi iskolában bal lanterem áll az iparoslanoncokMést-céljalra rendelkezésre, amely átwnelileg megoldja ugyan az iparosluonisko-lai kérdést, de gyökeresen és véglegesen nem. Vannak tantermek, ahol mindössze 24—30 tanuló számára van ülőhely, itt a padsorokat ki kell egészíteni.
A földszinten van a rajzierem, az igazgatói iroda, a szolgalakás, lan-lermek. Az első emeleten tanterem, tanítói tanácskozó szoba, cserkészek otthona slb.
A szeptemberi uj iskolaévadban az előadásokat már ebben az épületben tartfák.
Az épOlet kibővítése Eredményes iparoktatást csak ugy lebet elképzelni, ha az iskolát teljesen önálló épületben állítják fel — mondotta Poredus Antal igazgaló. Ez a kívánság meglenne, azonban nem abban a formában, ahogyan kellene. Hogy sz iparostanonciskola kérdése végleg rendeztessék, szükséges lenne sz épület balszárnyának kibővítése illetve egy épület hozzáépítése, ahol mindaz nyerne elhelyezést, ami a másik épületben nem kaphatott helyet.
Az iparostanonciskola felügyelő-bizottságának most sz lesz a legfontosabb és legégetőbb feladata, bogy ezt mielőbb megvalósítsa.
30o0 kOtetes népkönyvtár Az Iparostanondskolának van egy 3000 kötetes ll|utágf könyvtára, mely eddig is nagy keresletnek örvendett. Miután a könyvtár müvei az irodalom legkülönbözőbb válfajalt képviselik, Poredus Antal igazgató elhatározta, hogy a könyvtárt ezenlul nemcsak a tanoncifjuságnsk, hanem mint népkönyvtárt a nagyközönség számára is teljesen díjtalanul hozzá-lérhetővé leszi.
Az iskola évzáró vizsgálata folyó hő 29-én szép ünnepi keretek között fog lefolyni.
lom, szivccském, tekintetes fehérnépem! ...Isten veled, Jánoskám... szervusz!
János: Szerbuc, tanácsos.
A feleség: Szerbuc.
(A vendég tomboló örömmel a siker fölölt, hagyja el a szobát. Boldogan állapítja meg, idejét nem vesztegette cl hiába, nem csalódott Jánosban, az egykori ölhatosos napszámosban, aki máskor hónapokig járt a nyakára .Fogadjon meg napszámba, nagyságos lanácsos uram, mer éhenhalok az anyjukommal és a gyerekkel" csalakiállással és nem veszett el a napja. Mindezt igy fejezi ki): "
Az 4r (el-elfullad a szava a kitörő örömtől, boldogságtól, mint annak, aki számításain főiül hallatlanul jó üzletel csinált. Az arca olyan, mint a Madoczéré, aki a döntő csa-lát megnyerte, de még nem hiszi el, túlságos sikernek tartja az eredményt, amely tehetségén és munkáján fölül áll. Van napszámos a szőllöbe!) Hála neked, te jő Isten! ...Jő a jó Isten! Tehát sikerült! És hozzá milyen előnyös... Szinte hihetetlen ! Na, az összes szomszédokat megeszi majd a pukkánc és bizonyosan megpukkadnak az irigységtől I
(Vígé)
Az iparostanonciskola uj otthonában
Az őszi Iskolaévadban már a régi gimnáziumban folynak az előadások — Végleges megoldás csak az épület kibővítésétől várható Háromezer kötetes népkönyvtár
Nagykanizsa, ]unlul 15
Sokszor foglalkoztunk már e hasábokon a nagykanizsai iparostanonc-iskolának megfelelő elhelyezésével, Illetve egy erre a célra építendő épület gondolatával. Poredus Antal Igazgató ugyancsak az évek hosszú során át mindent elkövetelt, hogy a negyven évi fennállása alatt nagyon kifejlődött Iskola megfeletőleg elhelyeztessék. Stjnos — hiába! Így történt, hogy az ország egyik legnagyobb szakirányú Iparostanonciskolája eddig csak Vendégjogot élvezett a központi elemi iskolában. Az ipa-rostanondskolal lelúgyelöblzottság — élén Bazsó Józseffel — oda tudott hatni, hogy az illetékes tényezők a nagykanizsai iparostanonciskola céljaira a régi piarista-gimnáziumnak most elemi iskola céljait szolgáló épületét bocsátották rendelkezésre.
Kisebb átalakítások történtek az épületen, melyek tegnap teljes befejezést nyertek.
23 osztály 923 tanulóval Eddig az volt a helyzet, hogy csak a legnagyobb erőfeszítés árán lehetett párhuzsmos osztályt felállítani, megfelelő tanterem hiányában. Egy-egy osztályra állag 38—45 tanonc esett, voll azonban olyan osztály Is, ahol 63 tanondtju volL 23 osztályban összesen 923 tanonc nyeri szak-Irányú oktatást, ezek közöl 680 volt fiu-, 243 pedig leánylanonc. És noha a törvény ugy rendelkezik, hogy az iparostanonciskoláknál az előadásokat 6 órakor kell befejezni, ezt sem lehetett betartani, mert az előadások rendesen 4—1 óráig tartanak.
Csak Ideiglenes megoldás A gimnáziumi épületben hét tanterem és egy rajzterem, a Rozgonyi-
1938 junius 16
ZALAI KÖZLÖNY
Befejeződött a forgalmiadó-revízió
A panaszos felek külön-külön fogják megkapni a mi-nlsztérium döntését panaszaik ügyében
Nagykanizsa, junlus IS Mult hó 25 én étkezett meg Nagykanizsára a pénzügyminisztérium gazdasági és könyvszakértőiből és a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság tisztviselőiből álló bizottság, hogy revízió alá vegye a Nagykanizsa és körzetébe lartazó községeknek forgalmiadé-panaszait, amikel deputá-. dók vittek fel Budapestre a pírizügy-miniszter elé.
A bizottság, mint megírtuk, Nagykanizsáról a körzeti gócpontokra is kiutazott. Igy 3—3 tagú külön bizottság utazott ki Lelenyére, Pacsára, Gelsére, Binokszcntgyörgyre és Ho-
mokkomáromba, ahol részint helyszíni vizsgálat részinl kihallgatások utján liszlízták a panaszosok ügyeit. Mindegyik községnek és környékének revíziója több napot veit igénybe.
A revíziós bizottság befejezte munkáját az egész nagykanizsai forgalmiadó körzetben és a-kiküldött minisztériumi tisztviselők Nagykanizsáról visszautaztak Budapestre.
A bizottság ált^l felülvizsgált panaszok és megfellebbezel! álalány-kivelések ügyében a dönlés! a minisztériumban fogják meghozni minden panaszosfél kü ön-kűlön fogja az erről szóló határozatot kézhez kapni.
Aki észre sem vette, hogy kirabolták
Bir® hazament, a betörő már fogra volt s a kár megtérült — A tolvaj egyeiest a rendőr karjába szaladt
Mire jó a munkanélküliség ?
Nagykanizsa, junlus 15
Tizenkilenc éves gyerekember állított be a minap Zsisko Ádám nagykanizsai, Klsfaludy-utcai kályhás-mesterhez. Kéri Lászlónak ncvezle magát a jövevény és munkát kérL Eme kérelmét olyan megható mesébe burkolta, hogy a mester megszánta a munkanélküliség karmai közt vergődő legénykél és Iniskénl műhelyét* fogadta.
ASg melegedett meg az uj inas munkahelyén, máris azon töprengett, hogyan szerezhetne a gazdája pénzéből magának is vaUmil. Az alkalom csakhamar kiriálkozpll. Vasár; nBp dói előtt kapott egy 120.0001 koronás számlál, hogy azt inkasszálja.
— Majd csak holnap fizetnek — mondotta — mikor visszaérkezel!.
Közben pedig a 120.000 korona már a zsebében ficánkolt és az első siker láza csillogóra festette az uj inas szemét. Nem az összegnek örült, hanem hogy sikerült a trükk. Délután mindjár! folytatta is a pénzszerző manővert.
A gazdája elment valahova vasár-
nap délután. Üresen maradt a ház. Mintha egyenest Kéri Lászlónak rendezték el volna igy. A mester szobájának ablakát kívülről valami furfangos mesterkedéssel felfeszitette, azou keresztül a szobában termett és a szekrényben kezdett kutatni. Talált Is 100000 koronát. Zsebre-gyűrte. Majd a bőréből ugrott ki, mikor megpillantott a ruhák közi egy aranyláncot. Ö legalább is azt hitte, hogy arany. Aztán összeállított magának egy uti garnitúrát: zsebkendőt, nyakkendőt, inget, gallért, törülközőt, mellényt és miegyebet. Ezeket is összecsomagolta s aztán, min! aki jól vége;le dolgát, odébb akart állni.
lltra készen állott már, mikor betoppant a végzel egy m. kir. állam-rendőr személyében. A tilosban járl legénykének ugy kalapált a szive ijedtében, bogy még elszaladni sem tudott, sem szóhoz julni, csak megadta magái a sorsnak. Aztán akkor bámult el csak istenigazában, mikor megtudta, hogy egy győrmegyei
csendőrörs megkereré-ére lógták el
nem is a majdnem in ftngranli ért eset miatt, hanem egy régebbi lopás .alapos gyanúja" miatt.
Szegény Zsisko mester csak akkor értesült minderről, mikor egy kedélyesen töllött vasárnap emlékével ugy
vacsoraidő\'ájt hazaérkezett.
Kéri László pedig megint munka nélkül maradt. Semmi egyéb dolga nincs, mint az ügyészségi fogház csendjében számolni a perceket és eltűnődni a .rertdörsziinal" csodálatos tekervényein.
Keszthelyi küldöttség a pénzügyminiszternél
A pénzügyminiszter nem zárkózik el a lakbér-kategóriák kivételes Felülvizsgálatától
Budapeit, junlus 15 Reischi Richárd nemzetgyűlési képviselő vezetésével ma keszthelyi küldöttség jelent meg a pénzügyminiszternél, akitől azl kérték, hogy Keszthelynek a lakbér-osztályba való sorolását tegye felülvizsgálat tárgyává.
A pénzügymiuiszter kijelentette, nincs szándékában, hogy általános revíziót vigyen keresztül, egyes kivételes esetekben azonban nem zárkózik el a kérés teljesítése elöl. A küldöttség megnyugvással vette tudomásul a miniszter válaszát.
Útonállók a sánci hid környékén
Két gyanus kütsetü ember megtámadott egy hazafelé tartó polgárt Egy pofon, egy rágás és egy élesre fent kasza
Poruljárt támadók a nagykanizsai határban
Nagykanizsa, juniut 15 Szemtanuk állítása szerint gyakran előfordul az utóbbi időben, hogy a temetői vasúti átjáró hidlől a sánci hídig vezető útvonal verekedések, utonállások, hangos összetűzések színhelyévé válik.
Tegnap estefelé is egy idősebb polgár-ember kaszával a vállán jölt befelé a hegyből. Az ut egészen néptelen voll. Csak egy munkás-külsejű ember bandukolt vele szemben, akit már délután folyamán a járókelők közül többen ott látlak henteregni a Látó-hegy alatt a gyepen.
Aminl a két ember találkozol! — messziről csak látni lehetett, de hallani nem — a munkáskulsejü belekötölt a kaszás polgárba. Alig az első hevesebb laglejtések után, mintha a földből lermeit volna elő, megjelent mellettük egy másik kétes kinézésű fiatalember s ekkor már ketten handabandáztak az öreggel. Nagyon hangos lehetett a szóváltás, mert messziről is lehetett hallani egy-kél legkevésbbé sem parlamentáris kifejezést s még kevésbbé szalonképes végtag- emeigelést.
Ugy látszik azonban, mokány legényre akadtak az útonállók az öreg kaszás személyében. Meri ez bizony
ahelyett, hogy megijedt volna a saját árnyékától, az egyik útonálló! pofon-leremlelle, a másikba pedig belerúgott olyan erővel, hogy az azon mlnutában a földre esett. Mikor pedig mindketten magukhoz tértek és láthatólag retorzióra készültek, a polgár megforgatta feje fölött a kaszáját és olyan félreérthetetlenül suhintott azzal néhányat támadói leié, hogy azok jobbnak látlák kereket oldani.
A cseh hormány lemondását követelik
Prága, junius {tiszakairádió-jelentés.) A szociáldemokrata párt végrehajtó bizottságának ülése ma este azt a határozatot hozta, hogy a párt ragaszkodik a kormány azonnali lemondásához.
Klebelsberg Kuno tiszteletbeli doktor
Budapest, jun. 15. (Éjszakai rádió-jelentés.) A kormányzó megengedte, hogy Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter! a hazai tudományok és vele kapcsolatos legfelsőbb tanügyi kérdések körűi kifejlett érdemes munkásságáért a Ferenc József Tudomány Egyetem matematikai és természettudományi fakultására tiszteletbeli doktorrá avassák.
Ismét nagy mennyiségű francia divatselyem érkezett.
- Olcsó árban kapható -
SINGEKNÉL
ftlapitási év 1860. Központ Szálló épületében. Telefo»s*ám< 163.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 |uniu» 16
NAPI HIRIK
RAPIREND
Junius 16, szerda
Római katolikus: Reg. sz. Fer. Protestáns: Jusztin. Izraelita: Tischii hó A.\\
Nap kel reggel 4 óra 02 perckoi. nyugszik délután 7 óra perckor.
Mozi. Uránia: Kitti, a lápvirág, mily j dráma: Angol, franci* és magyar híradók. Előadás este 7 és 9 órakor.
Vitézzé avatják néhai dr. Hegedűs Györgyöt
Vasárnap, a Marii/szigeten lesz az avatási ünnepség
— A kormányzó születésnapja. Pénteken, a kormányzó szülelésnap-Ján a plébánia-templom elólll téren tábori istentisztelet lesz, amelyre a balóságokai és hivatalokat ezúton is meghívják. Reggel korán a város utcáin a katonazenekar zenés ébresztőt ad.
— Kállay Tibor és neje Nagykanizsára érkezik. Dr. Kállay Tibor és neje folyó hó 26-án a budapesti déli gyorsvonallal Nagykanizsára érkezik.
— Doktorátus. Korpos Ádim nagykanizsai járásbirósági joggyakor-nok a szegedi egyetemen sikerrel letette a Jog- és államtudományi doktorátust.
— Halálozás. Óry Anlal 70 éves korában Vasszécsenyben meghall. IfJ. Óry Antal zalaegerszegi hiloklató, voll Menyei káplán édesatyját gyászolja az elhunylban.
— Szepetnekl lelkész amerikai utja. Óról Mikes János szombathelyi megyéspüspök Koczán Boldizsár sze-pelneki segédlelkészi bárom évre az Észak-Amerikai Egyesült Államokba lóbb magyar leiepre küldte ki a katolikus bivók lelki gondozására.
— A helybeli rádió-klub megalakulását előkészítő értekezlet megtartását közbejölt akadályok miatt elhalasztották. Az érlekezlcl megtartásának időpontját lapunkban kö-zOlnl fogjuk.
— A kanizsai tejpiacról. A pénlek, szombati kétnapos lejrazzia folyamán összesen 30 lejminlál, több lejlcrmékmintát vetlek, melyeket felküldtek a magyaróvári vegyvizsgáló állomásra. .Eredmény" tekintetében a másnapi lejrazzia sem sokkal maradi az első mögöll, mert akkor is 16 gyanús lejét talállak.
— Rongálják > tábori telefonvezetéket. A Károly és József lakianyák között a Telekl-ut, Eötvös-lér, Petőfi- és József lőherceg-uton Icfeklcícll lábari telefonvezetéket ismeretlen lettesek ismétellen megrongálok és meglopták. Figyelmeztelem a közönséget, hogy ez súlyos blln-lelésü bűncselekményt képez és felhívom, hogy elkövetésétől tartózkodjék. Nagykanizsán, 1926. év! junius hó 11-én. Polgármester.
— Ellopott temetői slrlámpák. Annak idején megírtuk, hogy a gyenge-elméjü Kotnyek Rizsola so-mogy8zcnlmiklósi lakos a nagykanizsai katolikus lemelóből egyebek közt két tejüveg sirlárnpát ellopott. A rcndfrség-kéri a károsullat, hogy a lámpákért jelentkezzék a bűnügyi osztályon.
Nagykanizsa, luniui IS Mindnyájan emlékezünk még arra, milyen megdöbbentő balással volt az egész városra és a magyar politikai körökre is dr. Hegedűs Györgynek, a lelenyei kerület nemzetgyűlési képviselőjének váratlan halála.
A sirjában porladozó dr. Hegedűs Gyfrgyöl most találta csak meg az egyik legszebb elismerés: az a kitüntetés, amely a harcok mezején szerzett érdemeit jutalmazza egy nemzet megbecsülésének jeleivel.
özvegy dr. Hegedűs Oyörgyné a vitézi rend főszéktartójától értesítést kspotl, hogy .néhai dr. Hegedűs Györgyöt a junius 20-án Margitszigeten tartandó vitézi felavatási
ünnepségen viléz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, mint a vitézek lókapilánya, az egyházi és világi méltóságok jelenlétében ünnepélyesen vilézzé nyilvánítja s az erről szóló okmányt az elhunyt családjának megküldi".
Az avatási ünnepségre felulazlk Budapestre özv. dr. Hegedűs OyOrgyné Nagykanizsáról.
Egy örökre elpihent ember ritka honszerelmét, halálmegveló harci bátorságát Jutalmazza meg az őt túlélő harcosok legfóbb vezére s mi ez alkalomból, a gyászban Is btlszke, kegyelelünk zászlaját hajijuk meg mélyen a vilézzé avatott halolt emléke előtt.
— Kérelem. Volner János nagykanizsai hadirokkant, családos cipészmester, 3 éve fekvő, súlyos beteg fordul lapunk utján Nagykanizsa közönségéhez. Egv szenvedő, tehetetlenségre kárhoztatott ember gyermekeinek betevő falaljáért indhunk most ehelyütt gvüjlésl M kórjuk a közkórházban fekvő szerencsétlen iparos nevében a jószivü embereket, ad|anak, amil adni iudnak. Adományokat továbbit lapunk is.
— Tatarozzák a városházán az tdóhivalal helyiségeit. Oreg, évtizedek porát őrizgető könyvek óriási máglyái lellek hajléktalanok pár napra és kiköltöztek, világol lálnl, a folyosóra. Benn meg nagy munka folyik. Szépilik, rendbehozzák az zdóhivatal helyiségeit. Kell is. Közel az aralás és utána megindul a pénz, az adók folyama. Szép, |ó helyei kell készíteni atra, hogy legyen, ahol elfér a sok-sok beguruló pengő.
— A klskanlzsal Iskolaépítés ajánlatai. A nagykanizsai 111. kerületben épülő 6 tantermes, igazgató lakásos elemi iskola épitéli munkáinak a versenytárgyalását folyó hó 15én tartották az államépltészeli hivatalban Zalaegerszegen. Ajánlatot tellek: Nagykanizsai Városépítő r. t. 1.188,955.760. Sartory Oszkár utóda és Kalmár Zoltán mérnök 1 miliárd 155,355.900, Freller és Kesiler Tapolca 1.374,603 560, Kertész Béla oki. épitész 1.173,160 000, Horváth és Vas épitőmeslerek 1.059,884.028 korona.
— Ma és minden este n Korona kerihclylségében LÁZÁR PISTA győri cigányművész zenekarával hangversenyez.
Van szerencsénk a n. t. kOzónséget értesíteni, hogy .lónyd. fix.tt.l foltótolok és jótállás mellett .1-
míndennemü VÍZV6Z6ték,
fürdőszoba, SSSMS;
csitornázis ét ezzel kaocsoUtos egyéb munkálatok ■xerclásétés javítását.
Amidón a\' n. é. közönség nagybecsű megbízását kérjük, egytxn a legjobb kiszolgálásiul előre is biztosítva, vagyunk teljes tisztelettel
Szécsenyl István ás Társa
Vlrrcxettk t\'clwffclcil, KLidö (■ Icojifíüfc)\' BcfcnJrjíil Vállalat Itt) Kossuth-tér 13.
— Egy kis flu a halál torkában. Keszthelyről jelenll a Zalai Közlöny ludósüója : Tálh János keszthelyi nyugalmazott vasúti kalauz öl gyermeke felügyelet alalt elmenl fürödni a hévízi birka^ztató gáthoz. Az egyik gyermek, az öt éves Ferenc a parton látszodozolt egy kutyával miközben megcsúszott, beleesett a vizbe és elmerült. A közelben tartózkodó Grűnfeld Sándor péksegéd utána vetette magát és sikerüli is neki hosszas erőfeszítés u\'án a már az iszapba ragadt gyermeket aléltan a partra hozni, ahol az elkékült és eszméletlen állspolban levő gyermeket nagy nehezen, mesterséges légzéssel éleire kellellék. A bálor élei-mentőnek sokan melegen gratulállak.
— Éles lövés a lőtéren. A nagykanizsai kalooai lőtéren még kél napon, ma és szombaton éles lövést tart. Ezeken a napokon a lőtér környékén járni életveszélyes.
— Találtak egy női esőernyől. Tulajdonosa jelenlkezzék a rendőrségen. •
— Lebontott Prlnclpállshldak. A Nagykanizsa—Zsigárd—Hosszúvölgy-! uton levő Principálls-hidal és a homokkomáromi határhidat lebontották, igy ezeken helyreállításukig a forgalom szünetel.
— Husi párosok küldöttsége a városházán. A nagykanizsai bus-iparosok egy küldöttsége Babtcs Lajos vezetésével a városházán járt, ahol előadták az utóbbi /dóben feltűnő mértékben elszaporodott ma-gánházaknál történő sertésvágást és kimérés elleni panaszukat. Minthogy a magánházaknál való vágási sokan már üzlelszerüen űzik és megfelelő árkülönbség nélkül is konkurrenciát csinálnak a rendes iparnak, azonkívül sokszor egészségügyi és tisztasági hiányok is nagy mértékben tapasztalhatók ilyen helyeken, — a városházán megígérték a buslparo-sok küldöttségének az iparukat ért sérelem mielőbbi orvoslását.
— LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelylségé-ben hangversenyez.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és nói divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
— Levente főoktatól tanfolyam Nagykanizsán és Keszthelyen. A Vármegyei Testnevelési Bizottság, hogy a leventeképzést biztos alapokra helyezze, elhatározta, hogy állandó szakképzet! levenleoktatók-ról gondoskodik. Ezeknek a cime főoktató lesz. A lerv az, hogy minden körjegyzőség és lehetőleg minden nagyközség kap egy főoktatót, akinek feladata lesz a többi oktató irányítása és általában a levente-mozgalom ellenőrzése. A lőoktalók havi 150 ezer korona díjazást kapnak. E cél elérése érdekében a bizottság július és augusztus lotyamán négy főoklaló-képző tanfolyamot rendez, amelyekre a legértékesebb elemeket válogatják ki. A 16 napos lanlolyam költségeit (fejenként I millió korona) sz érdekelt községek viselik. A keszihelyi, sümegi, tapolcai és bala\'onfüredi járás részére junius 13-án Keszthelyen, a nagykanizsai. lelenyei, pacsai és zalaszenl-gróll járás részére jullus 14-én Nagykanizsán kezdődik. A negyedik lan-folyam augusztus 2-án Nagykanizsán kezdődik. Ezen az előbbiekről lemaradt jelöltek vesznek részt. Az alispánnak a tanfolyamok felállításáról szóló rendelete a napokban jelenik meg.
— Balatoni csónakázók életveszedelemben. Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny ludósilója: Szakács Zollán keszthclvl gyógyszerész Jura-nles István és Lukács Jenő gazdá-szókkal vasárnap vitorláson csónakázni mentek a Balatonra. Estefelé szigligeti öbölben nagy vihar érte őket utol és nem bírlak partra Jutni. Súlyosbította a helyzetüket, hogy a csónak árbócrudja kettétörött és igy ki voltak léve a legnagyobb élet-veszedelemnek. Több balatongyöföki ember, köztük egy nyaraló orvossal, mikor a vihar elcsendesedett csónakon bementek a szorult helyzetben levő \'klrádulókhoz, akikel partrá szállítottak.
— Réxgállc, raffia, rézkénpor, Hirsch is Szegő cégnél.
IdSJáráa
A nagykanizsai meteorologUI megfigyeli Jelentése: Kedden a Mm/rM-let; reggel 7 órakor +138. délután 3 órakor +20. este 9 órakor +15.
fetttol.- Reggel és délben kissé borult, este borult.
SzeUrtny: Reggel Délnyugat, délbea Nyugat, este Délnyugati szél.
* Meteorológiai Intézet |elentéae szerint változékony, szeles, hUvös idó. az eV\' i csökkenésével, késóbb szárazabb idó n»-
szinll.
—"
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyem
a .Zalai Közlöny" keszthelyi fókküdó-hivatalában. Klsíaludy-utca 15. szám.
Dcncs Oyörgy dohányárud*
Kossuth Lajos-utca.
Riersch Gyóxó dohányárudájában Erzsébet királyné-tér.
Szabó Láuló dohAnyárudájábin Soproni-utca.
Hóviz-fürdőn:
Kurnmer János áruházában külcs"\'fl\'
könyvtárában Walterl cr.\'ncn* áiuhlzában és kö könyvtárában
tlCH\'" •Mlbtjk
A
1926 junius 16
ZALAI KOZLÓNY
S
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LA&Att PISTA gyóii cigánynjflvéaz zenekarával hangversenyez.
— Az Igazságszolgáltatás keze elől a halálba. Héricz Lajos 62 éves novai gazdálkodó két héttel ezelőtt féltékenységi bosszúból, a vele vadházasságban élő Horváth Erzsébetre gyújtotta a htzat, majd lugkő oldattal wgmérgezle magát. A novai csendőnég s súlyosan megbetegedett Hériczet a zalaegerszegi kórházba-szállította, ahol az utóbbi napokban állapota erősen Javult. Vasárnap délulán azlán beteljesedett lléricz végzete. A kórházban felakasztotta magát és meghall. Teltét a lelkiismeret furdalása miatt kö-velte el.
= Nagykanizsaiak találkozóhelye Wallei Ferencné áruházában Hévizfűrdón.
— Iskolaépítés Bocskán. A Nagykanizsától 12 kilométerre lekvő Bocska kózség egy tantermes, tanító-lakásos iskolát épit 340 millió koronás költséggel. Az épilési munkálatokat a versenytárgyalás eredményeképen Kertész Béla nagykanizsai oki. építészmérnök nyerte el.
— A világ legöregebb embere megbetegedett. Konstantinápolyból jelentik; Egy Záró Aga nevű 153 éves ember, aki a világ legöregebb embere Jelenleg hirtelen megbetegedni Ez az ember hihetetlenül magas életkora ellenére ls, mini hivatalszolga teljesít szolgálatot a városházán, ahol munkája közben vetle le lábáról a betegség. A 153 éves török bilik abban, hogy betegségét kiheveri és még jó egészségben lógja megérni a 200-ik születésnapját.
— Oépjármllvezetíl tanfolyam. A kereskedelemügyi minisztérium fennhatósága alatt álló technológiai és anyagvizsgáló intézelben (Budapest, VIII. József-kórul 6.) julius 5-én gépjárművezetői tanfolyam nyílik meg. Beiratkozni lehet Junius 21. és 22-én. A tanfolyam 6 hétig tart. Beiratás, tandíj és vizsgadil 1,670.000 korona.
— Hévízen uj üdülőházat létesítettek. Az Államvasutak Takarék* és Segélyszövetkezete Hévlz-szentandráson házat vásárolt üdülőház céljaira. Az üdülőházat junius 19 én nyitják meg ünnepélyes keretek közölt
Hink a I a d ó k 50 milliótól Ictlclí.
BalatonbogUron eladó 4 szobás uri villa letjes berendeléssel, pártjoggal, s.-íp
parkkal, villanyvilágítás, állomás közeliben. — Olcsó ír. 1500 holdas príma bérlet átadó úszre.
PénzkSIoaiakSantltia ingatlanra kcbetez£ssel. Hosszú lejáratú
ÍdollAi-fcölosfint szerzek 50 holdnál nagyobb birtokra, magyar korona kölcsönt Is Átváltoztatok dollárkCIcsónrc.
ZIQBISZT ingatlanforgalmi iroda, Király-utca 38.
= Kazaltakaró, cséplőgép- és sátorponyvák Hirsch és Szegi cégnél.
— A MANSz nyíregyházi ügyéhez. A Mlgyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének intéző bízollsága a napokban rendkívüli gyűlésen foglalkozott a sajnálatos nyíregyházai esettel, mely oly súlyos erkölcsi és anyagi következményekkel járt. Tor-may Cecile országos elnök ismerteltc az ügyel és beszámolt a MANSzed-digi intézkedéseiről, nevezetesen arról, hogy a MANSz a maga részérói is a legszigorúbb vizsgálatot indilotta és a feljelentést Is azonnal megtette. A beszámolási kiegésziielledr. Schubert Zoltán ügyvéd, a MANSz ügyésze, majd az összes okiratokat és a nyíregyházai MANSz csoporttal kél éven át folylalolt levelezési az in-i, tézó-bizottság elé terjesztenék betekintés végett. Az Ugy alapos megvizsgálása után az intéző bizottság mély sajnálkozását fejezte ki a történlek feleli, egyhangúan helyeslőleg vette tudomásul az elnökségnek az egész ügyben tanúsított eljárását, különösen a szigorú vizsgálat hala-déklalan elrendelését és az azonnali bűnvádi feljelentést: Egyben az alapító szervezetek és pedig a Kalh. Nőegylclek Országos Szövetsége ne-vében gróf Zichy Raftelné és Szegedy-Maszék Aladárné, a Magyar Prolens-táns Nők Országos Szövetsége nevében gróf Ráday Qedeonné és Roffoy Sándorné, a Szociális Missió Társulat elnökének, Farkas Edilhnek nevében Spur Istvánné indítványára egyhangúan Tormay Cecile országos elnöknek és sz egész elnökségnek legteljesebb bizalmát és ragaszkodását fejezte ki az intéző-bizottság.
= Tennls-sporthoz ülók. la német dupla-hurozással 310 000 korona labdák, cipők, tennisütők hu-rozása, olcsó sport- és torna-cipők Szabó Antal sponüzlciében.
— Díjmentes oktatást ad vevőinek himzéaben, tömésben és varrásban újonnan berendezett permanens tanfolyamaina Singer-varrógép részv.-társasig. Figyeljen minta-készltmé-nyeinkre kirakatainkban.
= Már Amerikában Is a világhírű Pfaff varrógépeket használ|ák. Legújabb hír szerint ezerszámra viszik ki a varrógépgyártmányoknak ezt a legkiválóbbikát. Kizárólagos raktár Brandl Sándor és Fia cégnél, ahol minden vevó díjmentes bim-zésoktalásban részesül.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobhak.
Irodalom és művészei
Egy magyar katonatiszt kalandjai Afrikában. Dt brteztni Gyula, 7-ik néger-s/ázad parancsnoka: „Egy magyar katonaliszt ícatandjai a legsötétebb Afrikában\' elmu szenzáción müvének most jelent meg a legújabb, negvedik (Uzete. melynek tartalma érdekesség és izgalmasság szempontjából az eddigi füzeteket is tulsrár-nyalja. A tartalmiból megemlítjük: Szerencsétlen fürdózés a Ruaha folyón. A haldokló antilop Négerek egymásközt. Egy veszedelmes fényképfelvétel. Fényképezőgéppel a vadállatok kózt. Vakmeró orosz* lánkalandok. Egy afrikai Sámson, lígalmas oroszlánkaland. Tömeges oroszlánlátogatái. Az első oroazlánvadájzatom. A páratlan érdekességü kalandok, melyek izgalmassá-guk mellett tanulságosak is, helyszínen készült eredeti fényképfelvételekkel vannak illusztrálva. A füzetek 5000 koronáért minden könyv-.és hírlapárusítónál kaphatók. Kiadja a Magyar Könyvkiadó, Budapest VIIL, Szentklrályi-u. 23.
Kormányzói elismerés. A Kormányzó kabinet irodája utján leiratot intézett Debreczeni Oyula tart. hadnagy Afrika-utazó, az „Egy magyar katonatiszt kalandjai a legsötétebb Afrikában* cimü mü Írójához, melyben az érdeket s eseményekben dus máért elismerését fejezte ki.
MOZI
Uránia szerda-csütörtök 7 és 9 órakor: Kitti, a lápvlrág, dráma 10 felvonásban, lőszerepben Műry Pick-ford. A legnépszerűbb amerikai film-díva egy csitri halászlány szerepét jttssza pajkos szilajsággal. A kép technikailag is a legbravurosabb. Angol, francia, magyar híradók.
X nyomorullak előadásaira előjegyzést nyitunk.
Rádióműsor
Junius 16 (szerda)
Budapest (StiO) D. c. 9.30 és 12, d. u. 3: llirek, közgazda sitt, 4: Oszkár bácsi mcsedeiutánja. 5: Emódv Aladár grólcgye-lemi tanár ctóadája. 5.30: Szalonzenekar. 6.30: Wlassirs Tibor báró szerzól est|e. 8.3 J: Ruttlcay Lipót dr. jogakadémiai tanár elóadása: ,A sastiókv 930: Phonola-est
Bécs (531 is 582.5) D. u. 4.15 ós 8: Hangverseny. 930: Kabaré.
Berlin (SM és 571) D. u. 3: Ifjúsági színpad. 5: Hangverseny. 6: Teazcnc.8.30: Heine-est.
München 1485) D. u.4.40: Gyermekkar. 5: Gyermekdalok lant kísérettel. 7: Angol nvelvóra. 8: Zenekari hangverseny.
Priga (368) D. u. 4.30: Sezteti. 6:Ni-met leadás. 8.01: Orosz operaest.
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
Az irányzat a mai értéktőzsdén kedvellen nyitás után kedvezőtlenül alakult. A kuliszban Salgó, Rima és Délivasut kissé lemorzsolódtak, azonban G.orgia és Nova spekulációs vásárlások következtében 2-3 o-kal javullak. A piacon csak egyes értékek Iráni mutatkozott érdeklődés. Igy a korlálpapirok közül elsősorban Na-sici és Magyar Cukor részvényeseket vásárolták, amelyek ennek folylán 4—5". o-kal emelkedtek. Avaspiacon Danubius gyengébb nyilás ulán megjavult. A bányaérlékck közül különösen Kőszén és Uiikányi gyengüllek, Magnesil és Beocsini javultak. A bankpiacon Magyar Nemzeli Brnk barátságosan tendált, Pesti Hazai elgyengült. A forgalom ma is igen szűk keretek közölt mozgott.
Zariafal várhat Pfcla 143000. tz»do. 251500. Niwrolk 51680. Brlaael 146500 Milano 181000. Hollenó 20760 Bull- 23 00, 72-SS. Soltn 37500. Prága 153000 \' «:ape»t 71-30, Vir*43ó3 a.karesl 22Ü00 B«l*r»J 912 50.
A budapesti Tőzsde
doviza-jegyzéan
Vila ta « D«v laák
Un*j«l 70&.7M) AaMU»á»«a *M» U7W
uoi IM> i«;i;o Mts o 11(0 1 Ai
Cxáka. Hl! 1 J0 KIU l/M
Otafe U5MHJ IOUI.I 11)11
0 *M« MK5 7I4C4 IflMlll ICOl 2C4t
fruuU U. it/noti <n«kl(i •m> IU4I
Koitál M. M410 láJM OuJo IUX IM70
IW 10) Ml IMIM MIJ 0 *4|Z\'0
Un IIS4U WL» mm mi
Un IMC lilü Ntwr^k n.unui
•Uzka i«»u >r.« Ki>» :M« 1CC4
OM.MkCl 1 <711 icn rxut HM >111
OH tu*. II5.U lllll »!»*» IMUI
J ri&U. Iftot IU1J WMtkC* I>:ic-M N
Mtab. ;o i xa VirtA ;co>;*o
HotrM k - IIU^IU.-O 1007 9 20101
(vUiot. taitü inra IMak • MiO IMSJ
Terménytőzsde
».., dia.. 75 kg-os 445.000- 417 500. n 450 035-452500 7J zj^a
452509 — 455 OJO. »tTtb fjanlnlalt ti peat-vMíkl 76 Ve.-»s 437-550-410030. 77 V.-x 4425n—445.0>\'\' JSVí^) 141500: 417 300 79 kg-oi 447 500 450.0J0. -oza 225.003— 337 5C0 takarmányárpa 245.OCC-255.COO, sórlzpa 283.000-325 000. 275 000 180.0-30, tenged 232 500 2375C0, iepe« 600.000—610.000, vita. 180.00, -195.000, ■orra 170.03C—172.530
Sertésvásár falban*. 1753, aelvMI rlxt.ilanat Xiu-
■aradi 600 d>b. e\'aó:eo4« Iti^OJ—17.V.0, wdeit 15-500 -16 5 0. saeden koiíp 15.0.0 —15503. konnvü 13.030—16.030, elsórenól öreg 15030—16003. misot\'rendu 14030-15 030, angol atlldó 17.000-19.000 ar.loi.aa nagyban 21.100 - -.-. zili 27.500 27 503, tafeisob nul I6Ó0O-I7.OCO. inlonnsa II-■arUa 1803T-20.5ŰŰ. Az Irányzat lanyha.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar 6a Kónyv. karMkadás RT. N.ü.V. ni,.-.
Selymek minden színárnyalatban, női * férfi szövetek
Szőnyegek, vászonáruk, mosóáruk, len- és damasztáruk legolcsóbban
Kisfalud! és KrattSZ divatnagyáruházában
az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
szerezhetők be.
« ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 16.
A wilághirü
PFAFF-VARRŐGÉP
örOm a háztartásban, az iparos részére pedig valósággal áldás! — Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. tu Telefon i 12.
Kedvezi havi és Itcti hosszú lejáram r<>allllli(l4ll lettételeki Vevők részére díjmentes himzésokiatá* 1
Speciális varrógépjívltó műhely I Alki.lcéirek és Ilik mlndenléle rendszeri! varrógéphei.
APROHIROETESEK
Ax apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A dmszó s minden vastagabb betűből álló szó két szónak sairaitutik. Minden to-.ibbl szó dija 500 X. A hlrdotó.l dij olöro tlntendfi a forgalmUdóhozzászámltásával
Bortajtók, sxAlöxuxók, boyyó-zók minden nagyeágban és mindennemű nttaógaidaiágl gép eliÖrcndQ kivltolbon kaphatók Woltcr J. C. Gazdasági Gépgyár. Nagykanizsa, Sugúr-ut 16. 383
Vízvezetékek, vlarvexetékberais-dezési tárgyak, csövek legolcsóbban Wclser gépgyár. Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
Ktrtitk bútorozott szobát
konyhahasználatlal, vagy üres szoba-konv-hit két személyre, lehetőleg a köapont-ban. vagy ahoz közel Agynemünk van. Címeket kérek a kiadóhivatalba.
Mélyen leszállított árakon fürdőkádak, ülőkádak a legjobb kivitelben kaphatók Baksa bádogosnál. Kfrlxsyu. 21. 1794
Most szerezze txwvl mézszUkségletét még olcsó! — Garantált tiszta pergetett akácméz 10 kgr. vételnél 12.000 kor., 5 kgr. vételnél 14 000 kor., kevesebb vételnél 15X00 kor. kgrja Szabó Antal méhészeti üzletében. 1922
Egy jókarban levő vaahordó olcsón eladó Csengcry-ut 73.
Pogányvár! sjjit termésű kitűnő boraimat literenként 9000 K. huszonotlltemél nagyobb rer.delésníl 6000 koronáéit állandóan áwsltom. Lcitnerné, Csengery-ut 36.
Pénxkölcftönt bekebelezésre minden 0«szegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyósittat Aoxél Ignáo pénz-kölcsönközvetltő Irodája Nagykanizsán, Főút 3. sz. alalt KéayexerkSIcedn kötvényeket veszek. 387
Készítek mát előre beáztatott különféle jóounóségtl moiőanyagokból urf-, fiu- és gyermekruhákat, ízléses kivitelben, jutányosán. MaUer Károly szabó. Fóut 19.
___[9S8
Eladó a város belterületén jókarban levő hát axonnal elfoglalható négyszobás lakással. Cím a kiadóban. 1965
Mindennemű kárpitozott bútorokat, szalon és uiiszooa berendezéseket, sezlonokat. malracokal. valamint javIUso-kai jutányosán készít — Gerő kárpit"*.
Fóut 15.__1*51
Több nagykanizsai lakóház eladására van megbízásom, közöltük emeletes bérét magánházak, nagy kerttel és kert nélkül, többnyire beköltözhető lakásokkal. Bővebbet Aczé! Ignác Ingatlanforgalmi irodála Nagykanizsán. Fóut 3 szám al«tt. 1777
Vizvezeték
szerelést, lllrdószoba
berendezéseket
tolilUull és
javításokat
szakszerűen
készit
SZEPESI IMRE
Telető. 2M. mAbidoz.*
,2io Zrínyi Miklós-utca 22.
KttünS h.pec..n|l
ó. és UJBOR
1917. ívl pccn|.bar Ulerenklnt U kapható w
REMETE, »ugtr-ul ». »»«m.
1-alusl koro.m. n ..atóc.Uztot
lulányosan iudó. Cin . kiadóban 1932
Egy teljesen jókaiban levő jéguak-rény eladó juilnyos árban Baku bádogosnál. Klnlzal-ut 21. 1928
A váró, belterületén egy csinosan bútorozott utóba Juliul elsejére Kiadó. Clm
•Jeladóban.___-1901
40 holda. birtok, a város közvetlen kóielébcn, 3 hold azóXvel, tobbl kllunó szántó és rét rajta, Igen jó lakóház él egyéb épületek, tejgazdaságnak nagyon alkalmas, esetleg kisebb pareetlákban ja sdrgósen eladó. Bóvebbet Acz.l tgnéo ingallanfor-galml irodí|ában Nagykanizsán, Pfiul 3. az.
Hsán Oyula insgykanlzsal bírósági
végrehajtótól.__
2011925. végrh. azám. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági v<greba|ló az 1881. évi LX L-c 102. §-a érlelmeben ezennel közhírré leszi, hogy i nsfykanlzs.1 kir. járáf bíróságnak 1925. évi Pk. <091. számú végzése következtében Dr. Beok Dezső Ügyvéd által képviseli Veréb J*noa ét valamennyi foglaltató lavára 20.000.000 kor. a ■ Jir. ereiéig 1925. évi má|us hó 6-án loga-naloslloll kielégítési végrehallái ulján le- | éa lelOlloglalt éa 22,440000 kor. beciült következő Ingóságok, u m: különféle minő-ségfl bőink. talp, kapulik, tlzlell berende-zés slb. nyilvános árverésen eladitnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. |árá«- | bíróság 1925-lk évi Pk. 4091. uámu vég- . zése lolytán 20.000.000 kor tőkekövetelés, ! ennek Í925. évi havi l\'.Wo kamalal. infh \\ vlllódll éa eddig Ossiesen 2.385.000 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Kazlnciyutca 2. siám alalt leendő megtartására 1926. évi Junlua hó 19-lk nnpjánnk délutáni 4 óri|» I hitáridóol klltlzellk ét ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy ai érlntell Ingóságok ai 1881. évi IX l-c. 107. és 108. fal értelmében kétzpéiullielés melletl a legtöbbet ígérőnek, szükség eaetén beeaáron alul Is cl lógnak adatni.
Amennyiben az eUrverezendó Ingóaágo- 1 kai máaók U le- éi lelulloglallalUk él azokra kielégítési |ogot nyertek volna, eien áiveréi ai IMI. évi LX. t.-e. 102. éneimében ezek lavá/a ll elrendetletlk. .
Kelt Nagykanizsán, 1936 évi májul hó
58 n""\'n ilaán Gyula s. k„
kir. jbliótágl végieha|ló.
NAGYKANIZSA, FÓ-UT I.
Kölcsönponyva
KölcsSnzsák
Uj kazaltakaró, gép-és sátorponyva Gabonás-zsák Kévekötő piros végű manillazsineg Rudaló és egyéb gazdasági kötelek Víztömlő, zsineg varrócérna, géphajtó heveder
gépola], gépzsir, gyanta, kocsikenfios legolcsóbban kaphttó
Hirsch és Sasegő
cégnél i»i
Nagykanizsa. Telefon 78.
Fegyvergyári „STEYR kerékpár
kizárólagos árusítója.
Eladás részletfizetésre is
Kerékpár, varrógép, gramofon alkatrészek. — Gépjavító mflliely. —
WEINER ÖDÖN
NAGYKANIZSA, Fóut 8. sz.
Bazár-épület
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkiilönlegességeink
Bátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefon i 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér Föüzlet i SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitiinő szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapja: megbízhatóságunk.
E heti reklám-
cikkeink!
Araink ezer keronában értendők.
Angol sróvelból divatalj......... ISO
Níi nyárirulia ...... 150
Selymes bluzujdon
Biosé selyem divatruha ......
Fiu nyáriruha ... Fétíi divalOltóny Nöi és férfi es5-
köpenyek Fél fi gyípju felolló . Nöi covercoal kabál
végig béleli Tennisz-nadrág ......
90
250 130 800
300 800
700
130-190
Nyomaton a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbcck Károly).
M. évfolyam, 133. szám
Nagykanizsa, 1926 Junius 17, csütörtök
Ára 1800 korona
SrerteazttWj i> kiaASWvatai FW 5. u. Felelfl<; e7prk("!7ffi ■ Barharif<t Lains latmttamafta: ««»u.iiii 76. tó*
KmtWyitlókklailáWvatal! Kllíaludy-u. 15. 1 eieiUb SZCrKlbZIO . BarOdrus LdJOS ElSIlietíal ara ejy Ura 30.000 korona
POLITIKAI NAPILAP
A miniszterelnök beszámolója a genfi eredményekről
Hallgatólagos megegyezés alapján, időről-időre fog megtörténni a kölcsön-összegek felszabadítása — Elsejétől visszaáll Magyarország pénzügyi függetlensége — A genfi Népszövetség kedvező véleménnyel van a magyar szanálás eredményéről
A nemzetgyűlés mai ülése
Budapatt, junius 16
Seitovszky Béta elnök a nemzetgyűlés mai Ülését 11 órakor nyitotta meg ugy a kormánypárt, mint az ellenzéki pártok nagy érdeklődése mellett. Elnök bejelentette, hogy a népszövetségi Ogyben Peyer Károly,
Rupert Rezsó, Pakots József, Szilágyi Lajos és báró Szterényl József jelentkeztek felszólalásra és kaptak engedélyt, mielőtt azonban erre rá-léruének, Bethlen István gról miniszterelnök kíván felszólalni. (Haltjuk! Halljuk!)
fti genfi memorandum ismertetése
BWAAWgWfittlntszterelnök: Mtdőn a szokásnak\' megfelelően visszatértekor a genfi tárgyalásokról megteszi •Jeltttését. KtWtsígesnek tartja, hogy
Yandum
a szanálási programm végrehajtásával és azokkal az intézkedésekkel, ame-
Wsiólatása alkalmával eloszlasson | |ytkel a kormány a kiadások csök-
1 Wmhyos Klneérléstrkel, amelyek a közvéleményben élterjedtek. Célja az \'volt, hogy a szanálási idő leteltével megállapítsák azt, hogy Magyarország az\'egész vonalon megfelelt kötelezettségének. Majd ismertllle azt a, memorandumot, amelyei a Népszövetség elé lerjesztett annak bizonyítására, hogy Magyarország az egész vonalon eleget lett vállalt kötelezettségeinek. Ez a memorandum felsorolja a kormánynak az elmúlt két évben végzett működését, összefüggő képet ad arról, amit a pénzügyi szanálás idejében a kormány • tett és ép ezért szükségesnek tartja, hogy a közvéleményt tajékozlassa. Ismerteti az 1923/24. évben fennálló pénzügyi nehézségeket.
Részletesen foglalkozik a memo-
keniésére teli Ismrttell a tisztviselők létszámának csökkentését. Rámutat arra, hogy a kormány uj alapra helyezte a községek, városok és vármegyék köllségvetését és ezzel egy egészen uj adórendszer alapot vezeteti be. Ismerteti azokat az adókedvezményeket, amelyekkel a kormány az adólerheken igyekezel! könnyíteni, a kölöllforgalomról a szabadforgalomra való áttérést és a legtöbb ked-veztnény alapján\' megkötött tari/ális ~^zéft3déflkét. A memorandum olyan tömegét sorolja lel az irttézkídések-nek, amelyekre a parláfnenlárizmus történetében alig van példa. Az elért eredmények biztosították azt, hogy a genfi pénzügyi bizottság egyhangúan állapította meg a következő tényeket:
IJ Magyarország költségvetése egységes alapon áll és egyensúlyban van,
2. Magyarország valulája stabil alap.ikon nyugszik,
3. bár vannak az országban gazdasági nehézségek, ezek nem olyan természetűek, hogy a költségvetés egyensúlyát, vagy pénzünk stabilitását veszélyeztetni képesek volnának,
4. Magyarország a vállalt reformokat programmszerü en keresztül vitle.
A harminchármas bizottság is be-
A Népszövetség ennek eredményeként elhatározta, hogy a pénzügyi ellenőrzést julius 1-ével meg-smit^\'fÉlftttíés.) Végetér a Magyar NemietrBank tanácsadójának mükttltSé is. Ez azt -Jelenti, hogy Magyarország visszanyeri pénzbeli szitverénltását
fejezi működését. Ezzel azok a jogok, amelyek a pénzügyi főbiztost megillették, a bizalmi férfiakra mennek ál A fennmaradt összeg kérdésében a kormány csak elvi rendezést kiván, azérl, hogy nekélljen évről-évre n Népszövetséghez menni
ujabb összegek felszabadításáért. Sem Ausztria, sem mi nem tudunk ebben a kérdésben egy álláspontra jutni a Népszövetséggel a beruházási lételek felhasználását illetőleg. Ezért az a hallgatólagos megállapodás jött létre, hogy
Időről-időre bizonyos kölcsönösszegek felszabadítását kérjük
Az 1927/28. évi köllségvetésbe való beillesztés Idején a kéidéses összeget ezúttal is fel fogják szabadítani. Reméli, hogy ezl az ered ményt egyetlen kormány sem fogja lerontani. Azt a komoly intelmet intézi a nemzetgyűléshez, kétszer is gondolja meg mindenki, mielőtt követel, mert követelni könnyű, de veszélyezteti az eredményeket.
Meleg köszönetet mondotl Smtth főbiztosnak és munkatársainak. Végűi a laptámadásokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy
a katonai jegyzék \'tárgyalásának felfüggesztését aiétt kérte a \' kormány, hogy \'bizonyos módosítást fctrtsz\'.ül vihessen, mert a fordítás során hioá\'s csúsztak be. Azzal a nyugodt lelkiismerettel bízza a nemzetgyűlés megítélésére a Genfben történtekéi, hogy kötelességét becsülettel teljesítette. (Éljenzés és taps a jobboldalon és középen.)
Peyer i „Minden magától történt I"
Szünet ulán Peyer Károly foglalkozott a miniszterelnök elhangzott beszédével. A miniszterelnök a szanálás eredményének tünteti fél mindazt, ami önmagától történt. Kitogá-sulja, hogy a 82 millió aranykoronát a Népszövetség nem bocsátotta rendelkezésre. Szerinte a szsnálás csőddel járt, de csőddel járt a bel és külpolitikánk is. Azt hivánja, hogy Bethlen hagyja el helyét.
Amikor Ruppert Rezsó feláll
a jobboldal és közép képviselői tüntetőleg kivonulnak a teremből.
Ruppert: A Bethlen kormányt külföldön a frankbotrány \'miatt súlyos kudarc érte. A kormány vakmerősége ad Mg megy, hogy ezt a kudarcát sikernek nyilvánítja. Az még nem eredmény, hogy a főbiztosságot megszüntették. A kormánynak haladéktalanul el kell hagynia a helyét, mert csak ezzel leheti jóvá okozott kárait. Vonja le a konzekvenciákat Irancia lapok közleményeiből és mondjon le.
Rublnek István a mentelmi bizottság jelentését terjeszttjlte be. Utána Héjj Imre szólalt fel személyes kérdésben.
Elnök ezután napirendi indítványt lett, mely szerint a Ház holnap délelőtt 10 órakor lart|a ülését és folytatja a magánalkalmazottak nyugdíj-valorizációjáról szóló vitát.
Az interpellációk elhangzása ulán az ülés háromnegyed 6 órakor ért véget.
A társadalmi egyesületek küldöttsége üdvözölte a miniszterelnököt
Budapest, Junius 16. (Éjszakai rádiójelentés) Ma délután 6 órakor a miniszterelnökségi palotában a miniszterelnököt a nemzeti és keresztény alapon álló társadalmi egyesületek ötven tagú küldöttsége kereste fel. A tisztelgő látogatás abból az alkalomból történt, hogy a miniszterelnök Genfből hazaérkezel!.
Elsőnek dr. Sonntagh tanár üdvözölte a mtfllszteWrlököt,1 -okinek tolmácsolta az egyesületek ragaszkodását és mélységes felháborodását a nemtelen és gyalázatos genfi merénylet felelt, mely a szabad svájci köztársaság tciUletén épen akkor érte a miniszterelnököt, mikor a nemzet érdekében a legsúlyosabb feladat előli áltolL
Sonntagh dr. után Tormay Cecil a MANSz elnöknője beszélt hasonló értelemben, majd az if|uság részéről mondottak üdvözlő beszédet, melyre a miniszterelnök nagyobb beszéd keretében válaszolt. Örömének adott kifejezést a tisztelgő látogatás felelt és kérte a megjelenlek további támogatását-és szeretetét. Gróf Bethlen István miniszterelnököt beszéde végén lelkesen megéljenezték és megtapsolták.
*
ZALAI KOZLÓNV
1926 junius lt
A kisantant külügyminiszterei Veldesbe érkeztek Veldes, junius 16. (Éjszakai rádió-jelenlés.) Ma délután léi kél órakor Nincsics jugoszláv külügyminiszter ide érkezeit. Kíséretében vollak a kabinet- és \' sajtófőnök. Ugyancsak ma érkezett ide a belgrádi román és cseh követ is. Benest holnapra várják. A kisantant konferenciájának megnyitó ülése holnap délelőtt 10 órakor lesz.
Tüntetés a cseh vántháboru ellen
Klodnó, junius 16.(Éjszakairádió-jelentés.) Ma a vámháboru ellen minlegy 15 ezer főnyi munkás tüntetést rendezett, mely teljesen sima lefolyású volt.
Jogerős Lőbl József négyévi fegyházbüntetése
Budapest, junius 16. Mint ismeretes a tábla 4 évi fegyházra szállította le Lőbl Józsefnek Tremmel Mátyás őrvezető gyilkosának büntetését. Semmlségi panasz folytán az Ugy a Kurtára került, ahol a mai tárgyaláson a táblai Ítéletet jóváhagyták.
Tartós béke a meghosszabbított kisantant-szerzíkiés nyomán Belgrád, junius 16. (Éjszakai rádió jelenlés.) A Pravda írja bukaresti jelentés alapján: A kisantant szerződésének Bukarestben tőrtént meghosszabbítása alkalmából Milti-Uanu román és Nincsics szerb külügyminiszterek kőzőtt szivélyeshangu táviralvállás tortént. A kél államférfiú a táviratban annak a reménynek ad kifejezést, hogy a meghosszabbítón szerződés mindenféleképen a tartós békét fogja szolgálni.
Öngyilkos fővárosi ügyvéd Budapest, junius 16. Király Zoltán dr. ügyvéd Szentkirályi- utcaI Irodájában főbelótte magát. Tettének oka a megélhetésért folytatott meddő küzdelme volt, amit csak fokozott Idegbaja. A szerencsétlen sorsú ügyvéd előbb felakasztotta magát s mikor a kőiéi elszakadt, akkor vette elő csak a revolvert.
Fenyegető vizáradások Ausztriából és Csehországból érkező jelentések szerint a Duna és összes mellékfolyói veszedelmesen áradnak. Bécsben a rakpart elöntése küszöbön van,a mentési előkészületek megtörténtek. Drezdai jelenlések szerint az Kibán a hajózást be kellett szüntetni. — Boroszlói jelentés szerint a kiáradt Odesza nagy pusztítást visz végbe Ralibor, Görlitz, Buna-lau és Meisscn vidékén. — Frei-burgi jelenlés szerint a Rajnán is be kellelt szüntetni a közlekedést.
Prága, junius 16. (Éjszakai rádiójelentés.) A tartós esőzések következtében a morvaországi, csehországi ós sziléziai patakok és folyók veszedelmesen áradnak. Mindenütt sürgős inlézkedéseket teltek a veszedelem elhárítására.
Briand vállalta az uj francia kormány megalakítását
Pária, junius ifi (Éjszakai ridiójelenies)
Doumerge köztársasági elnök ma lolytatla a megbeszéléseket a kormányalakítás kérdésében. Eddig a kamara és a szenátus elnökei, valamint a politikusok egész sora jelent meg az elnöknél, akikkel hosszasan tárgyal). Nagy feltűnési kellelt, hogy Casalt, a radikális párt elnökéi is hosszas kihallgatáson fogadta. Briand ma reggel megbeszélést folylalolt Herrioi val, a kamara elnökével. Azt hiszik, hogy Briand még a mai napon uj kormányt alakit.
Elhalasztják Doumerge angolországi látogatását
Páris, junius 16. (Éjszakai rádiójelenlés.) Az angol és francia kormányok megegyeztek abban, hogy Doumerge elnöknek most tervezett angolországi látogatását a politikai helyzetre való lekinlettel jobb időkre halasszák.
Uj Briand-kabinet
Páris, junius 16. (Éjszakai rádiójelenlés.) A kormányalakítással Briand lemondott miniszterelnököt bizlák meg, aki a megbízást el is fogádla.
Budapesten elfogtak egy keszthelyi kommunistát
Moszkvában, a Ruhr-vidéken, Olaszországban szervezte a sejtrendszert Hermán volt keszthelyi droguista
Budapest, junlus 16 Hermann Sándor 36 esztendős keszthelyi származású droguista a kommün bukása ulán emigrált Magyarországról. Egy ideig Moszkvában dolgozott és onnan hlvalalos kiküldetésben különböző külföldi államokban járt, legutóbb a Ruhr-vidéken volt, működött azonkívül Olaszországban is és a magyar és német munkások közölt mindenütt bolsevista sejlszervezkedésl folytaiolt. A minap a budapesti rendőrség
1 razziát tartott a politikailag gyanús elemek között a razzia rátalált Hermann Sándorra, aki Budapesten álnéven tartózkodott. Nemrégen érkezett Budapestre egy,jnagy kofferrel, amelyben különféle rejtélyes Iratok vannak.
A főkapitányság nyomban őrizetbe vetle, mert azt gyanítják, hogy különleges misszióval küldték Budapestre Hermann Sándort különben több külföldi államban is körözik ugyancsak bolsevista agitáció miatt.
ítélet a nemesvitai szerelmi dráma Ügyében
Tiz óvi fagyhóxra itótték ■ gyilkos legényt
Zalaegerszeg, |uniu» 16 (l-.jszákai telelonjclentés.)
A zalaegerszegi kir. törvényszék ma tárgyalta a márciusban történi nemesvitaí szerelmi dráma ügyét. Mint ismeretes, akkoriban Nemesvita községben Tóth József földműves féltékenységből agyonszúrta szerel-
mesél,Pakl Mariskái, aki meghalt. A gyilkos legény ügyében a mai törvényszéki tárgyaláson több tanút hallgaliak ki, akiknek vallomása ulán Tóth Józsefei liz eszlendei légy-házra ítélték. A kir. ügyész, valamim a védő is fellebbezést jelenteit be.
Tó-mozi, leányiskola és villanytelep épités Keszthelyen
Külön deputáció kér építési kölcsönt a község részére -nagyközség rendkívüli közgyűlése
Keszthely
Keszthely, junins 16 (Saját tudósítónktól) Keszthely nagyközség képviselőtestülete Reischl Imre városbíró elnökletével rendkívüli közgyűlési tartolt. — A közgyűlés az Ipartestület és a Háztulajdonosok Szövelségc helyicsoporljának kérelmére elhatározta, hogy kűldöllségben fogja kérni a népjóléti és pénzügyminisztertől építkezési kölcsön kiutalását.
Elhatározták, hogy megalkolják a községi tüzrendészeti szabályrendeletet a belügyminiszter legutóbbi tüzrendészeti rendelete értelmében. A Hullám és Balaton szállodáknak
Kelemen Károly voll nagykanizsai vendéglős által lörlénl átvételéi jóváhagyták. a Balaton-szálló átépítésének tervei! tudomásul vették.
Az elöljáróság megvett egy házat a község részére. A képviselőlestület a vételt Jóváhagyta.
A gyenesdiási fürdőegyesület a fürdő világítását Keszthelyről óhajtja megoldani. A képviselőtestület ugy határozol!, hogy ez! a kérelmet a villanytelep kibővítése alkalmával fogja letárgyalni.
Cserszegtomaj községegyesilési ügyében nem hoztak határozatot,
minlhogy a megyei lörvényhatóság ezügyben már másképen határozott.
A Magyar Távirati Iroda hírszolgálatának a község részére való igénybevételére teli ajánlatot a közgyűlés nem fogadta el.
A szombathelyi három beles lüz-oltótiszti tanfolyamra Bognár Imre jegyzőt küldték ki.
Keszthely község 100 aranykorona dijjal belépett alapító tagként a Balatoni Szövetségbe.
A zalaegerszegi dalosverseny céljaira 500.000 koronás kiutalást a képviselőtestület jóváhagyta.
Elhatározták, hogy a keszthelyi hordójelző hivatal részére az elöljáróság helyiségei fog biztosítani.
Králl Etelka kérvényt adotl be ló-mozi engedélyezése ügyében. Elhatározták, hogy az uradalom hozzájárulása eselén az épilkezést azonnal megkezdhetik.
A tanügyi hatóságok áliralára kimondták, hogy államsegély biztosítása eselén egy leányiskola építésének semmi akadálya sincsen.
A villanytelep kibővítése ügyében bizotlságot küldlek ki, amely a terveket el fogja késziltelni és megteszi a szükséges előkészítő munkálatokat.
A fürdőblzottság jelentésének tudomásul vétele, illetőségi és egyéb kisebb ügyek leiárgyalása után a közgyűlés esle 8 órakor ért véget.
A nagykanizsai járás levente-versenye
A járás minden községének leventéi Nagykanizsán fognak versenyezni i rándorserlegért
Nagykanizsa, junlus 16
A nagykanizsai járás levente egyesülelei julius 25-én a nagykanizsai Zrínyi-sportpályán nagyszabású járási levente versenyt rendeznek. A járás valamennyi leventeegyesülele nagy ambícióval készül a versenyre. Ez alkalommal kerül kiadásra a legtöbb pontszámot nyerő leventeegye-sületnek egy
ezOst vándor serleg.
Felvonulás és a verseny alatt Is egy rezes banda és rgy nagy cigányzenekar fog játszani. Felvonulás ulán a leventék eléneklik a Himnuszt, majd ezulán egyik notabilitás üdvözlő beszédet intéz hozzájuk, mely után kezdetét veszi a verseny. A díszes ünnepséget díjkiosztással fejezik be.
A versenyek egyénlek lesznek. Az ünnepség záró akkordja Ismételten egy ünnepi beszéd és a Hiszekegy eléneklése lesz.
Az ünnepség fényének emelésére a nagykanizsai járási főszalgablró-ság a részleteknek legaprólékosabb kidolgozását határozta el. A verseny külsősége Is impozáns lesz, ameny-nyiben majdnem
másfélezer levente Indul a versenyen, mely a fémjelzett napon délután két órakor a községek leventéinek ünnepi felvonulásával kezdődik.
1926 junius 2Q.
ZALÁI KÖZLÖNY *
Építkezések és útburkolások ügye a város képviselőtestülete előtt ?
A százhúsz holdas városi gazdaság lóvedelmezöscse - A képviselőtestület jóTáhagita a szinhazepitessel cs kislaiásépitéssel kapcsolatos szerződéseket
Küldöttség megy a minisztériumba a felsőbb leányiskoláért
Nagykanizsa, Juntuf 16 Tegnapi számunkból helysiüe miatt kimaradt a kétnapos városi közgyűlés végéről szóló tudósítás, amit ma pótlólag közlünk, annyival is inkább, mert városunk sok utcájának lakóit érdeklő felszólalásokat regisztrálnunk.
Kanizsai utcák panaszai
A közmüvek csoporf|ánál Hermann János az Eötvös-léri parkírozással kapcsolatban szóvá leszi, hogy a gyermekek elvesztették ott a játszóterei Kéri a Huszly-léri közkút megnyitását.
Székely Nándor a Kisfaludy-utca .burkolat" át és öntözését teszi szóvá.
Fülöp dr. a kiskanizsai utmizériá-kal panaszolja.
Szerecz és Györy után Schiller a Hajcsár-ut és gyalogjáró közlekedési panaszalt teszi szóvá.
Balázs Zsigmond dí. hosszabb beszédben a Gyár-, Hajcsár- és Barakk-utcák érdekében sürgős és erélyes Intézkedést követel.
Az adók és hasznos jogok tételénél Székely Nándor főmérnök benzinállomások felállítására versenytárgyalás kiírását kéri.
Görtner Antal dr. a városi szolgáknak ruházattal való ellátását szorgalmazza.
Dobrovits Milán itt közbe szól: Hiszen tegnap még a fizetések leszállítását követelte.
Görtner dr. a városi gazdálkodáshoz szólva, megállapítja, hogy a városnak 120 kat. hold gstdasága három fogat tartását eredményezte csupán. Itt valami bajnak kell lenni. Egy ki-kűldendó bizottság jelenlését kéri arról, hogyan lehetséges, hogy a
Mondja ki a képviselőtestület
város gazdaslga csak ilyen eredményeket <ud produkálni.
Balázs dr.: Gárliter megállapítása optikai csalódáson alapszik. Ö azt hozta ki, hogy a gazdaság csak 220 milliót eredményez. Pedig ez a tétel nem mulatja ki, hogy a város jól vagy rosszul gazdálkodott. Ez csak az a tétel, amit a város a feles termény eladásából bevett.
Győry János a legelőbérnek 35 %-ra való leszállítását kéri.
Hoffmann Henrik az iparostanonc-iskolái jutalmak felemeléséi kéri. Nagy elismeréssel adózik annak a nagy munkának, amit az iparos-tanonciskolai tantestület és főleg annak igazgatója a tanoncmüvelődés terén kifeji.
Schiller a Csengery-utnak kikövezését kéri.
Király tanácsos hosszabban magyarázza, hogy a Csengery-ulcában az alapot kell először megfelelően lche:yezni, hogy azt rendesen kikövezni lehessen. De hogy az ki-köveztessék attól is függ, hogy Nagykanizsa fog-e csatornázni vagy sem, mert ha igen, akkor kár most minden kőért. Egyébként nagyon jól ludja, hogy a mai áilapol nem tartható fenn. Kéri a város közönségének türelmét e tekintetben.
Székely Nándor sa|nálja, hogy az útépítési és burkolási kérdések ily galopp szerűen tárgyaltatnak le. Nem ért egyet azzal a programmal, amit itt hallott. Ő a kocka kővel való kövezés folytatását kívánja.
Balázs Zsigmond dr.: a Csen-gery-ut burkolásit melegen ajánlja.
Több kisebb felszólalás után Balázs Zsigmond dr. a következő indilványl leszi:
____ _ _ ___ ______________ hogy a polgármester nyolc
napon\'bcíül vezesscn egy küldöttséget a közoktatásügyi miniszterhez, hogy a város közönsége ragaszkodik ahhoz, hogy bármely tipusu leányiskolát állítson fel Nagykanizsán ószre, megfelelő helyiséget bocsájt rendelkezésére.
Ha a kultuszminiszter ezt a határozol! akar.tol látni fogja, nyilatkozni lesz kénytelen, hogy fel akarja-e állítani vagy sem a leányiskolát.
Sabján Gyula dr.: Tessék összeállítani azoknak neveit, akik ezen küldöttségben részt akarnak venni, én szívesen vezetem Esetleg megkérjük a város képviselőjét dr. Kállay Tibort a küldöttség (tg) ének támogatására.
A városi vlztizcm kérdése ulán a közgyűlés a köl:ségvetést általánosságban és részleteiben is elfogadta.
Majd a tárgysorozat többi portijaira kerül a sor.
Színházépítés, iskolafenntartás Elfogadja a képviselőtestület a

városnak a Közművelődési Egyesü-leltel a színháztermet tárgyában kötött szerződéséi. A város a Közművelődési Egyesületnek területet bo-csájlott rendelkezésre a színházépítésre. A színház a város tulajdona lesz. Az egyesületnek csupán használati joga lesz.
Megszavazza a közgyűlés a Nép-takarékpénztár szavatossági nyilatkozatit a dollárkölc-űii és svájci frank kölcsön közötti elsőbbség ügyében.
Felhatalma\'zist kapoll a városi tanács a Principális-völgyi lecsapoló, társulatnak 500 millió fotaalos kölcsön aliárára.
Az állami elemi népiskolák íenn-tjil\'isához [izélendő városi hozzájárulás tárgyponljánál elhalmozzák,
hogy megkérik a köz\'kialásűgyi minisztert, hogy ebben az évben tekintsen el a város hozzájárulásától.
Majd számos uj utcát felvesznek a községi úthálózatba.
Nyugdíj és fegyelmi ügyek
Több kisebb nyugdíj-ügy elintézése után dr. Nisponszky Béla városi közkórházi főorvos nyugdíjügyére került sor. A létszámapasz-táskor a főorvos nyugdijat kért, a város végkielégítést ajánlott fel. A közigazgatási bíróság kötelezte a várost a nyugdijilletmény megadására. A városi tanács javallatára a közgyűlés elhatározta, hogy újrafelvételi eljárást kér.
Krátky István dr. főjegyző jelenti, hogy az annak idején Ujváry Gáza, Hemmert Károly, Prack Islván dr. és Fodor Aladár dr. ellen megindított fegyelmi eljárást az alispán beszüntette.
Kislakásépités .„ Krátky István dr. ezután a lakás-
építési kölcsön ismerteti. A kislakásbérház építési összeg felét, az egymilliárd Koronát a Pénzintézeti Központ adja. Az ehhez szükséges kötelezvényt a képviselőtestület fogadia el.
Sabján Gyula dr. bejelenti, hogy a kislakásépületet nem az eredetileg tervezett Gyár-utcában, hanem a ménteleppel szemben a Kossuth-léren fogják célszerűségi okokból felépíteni.
Schiller sajnálattal veszi ezt tudomásul, mert azok a vasutasok, akik kedvet kaptak volna a Gyár-utcába való épilkezésre, igy megváltoztatják tervükéi.
Sabján Gyula dr. megnyugtatja Schillert azzal, hogy a Babochay-telket fogják a vasutasok részére felparcel-
1 áztatni. A közgyűlés elfogadja a lanács javaslatát a kölcsönköteiczvényre vonatkozólag.
Illetőségi és segélyezési ügyek letárgyalása után a közgyűlés végeiért.
Keszthelyi küldöttség négy minisztériumban
Bizottság száll ki Keszthelyre a lakásínség megszüntetése érdekében — Egyelőre nem építenek polgári iskolát Keszthelyen Kedvező mederben a vasútépítés ügye
Budipest, junius 16
A keszthelyiek népes küldöttsége keresie fel ma Reischl Richárd nem-zeigyü\'ési képviselő vezetésével dr. Vass József népjóléti minisztert, hogy tőle kislakás épiikezés céljaira segélyt kérjen.
Vass József népjóléti miniszter kijelentette, hogy a községnek, mint olyannak, nem adhat támogatást, hanem
egyes építkezőknek kislakások céljaira bizonyos kölcsönöket rendelkezésre fog bocsátani.
A lakásviszonyok tanulmányozása céljából bizottságot küld ki Keszthelyre és ennek alapján megfelelő megoldást igyekszik találni a lakásínség megszüntetésére. Utána
Klebelsbcrg Kunó gróf kultuszminisztert kereste fel a küldöttség és kérte, hogy
Keszthelyen polgári Iskolát létesítsen.
Klebelsbcrg kultuszminiszter kijelentette, hogy teljes tudatában van a kérelem fon:ossáüának, most azonban nincs módjában a kérést telje-. sitenl, de a jövőben, ha a város
mintegy 30 százalékkal hozzájárul a dűlogi kiadásokhoz, hajlandó Keszthelyen polgári iskolát létesíteni. Majd
Wálkó Lajos kereskedelemügyi miniszternél tisztelgett a küldöttség. Köszönetét fejezte ki, hogy a Keszthely—hévízi sinautóbusz vonul létesítéséről gondoskodott a költségvetésben. Egyben kérte, hogy
a vasútépítés már az ősz folyamán meginduljon, hogy a vasút a jövő évben a forgalomnak átadható legyen.
Walkó miniszter kijelentette, hogy tőle telhetőleg mindent megtesz a kérés teljesítésére, amit a küldöttség köszönettel vett tudomásul.
Bud János pénzügyminiszter előtt tisztelegve, arra kérte a pénzügyminisztert, hogy a városok külföldi kölcsönét terjessze ki a községekre is.
A pénzügyminiszter válaszában kijelentette, hogy a kölcsönök ügyében lárgyalások vannak, ennek b:fe-jezésére időpontot n?m mondhat, de megnyugtathatja a küldöttséget, hogy sjivén viseli a községek sorsit is és reméli, hogy óhajukat teljesítheti.
A küldöttség köszönettel vette tudomásul a pénzügyminiszter válaszát.
HUGÓ VICTOR örökszép regényének
A NYOMORULTAK-nak
filmváltozatát junius 19-én és 20-án (szombat-vasárnap) és junius 23-án és 24-én (szerda-csütörtök) mutatja be
az Uránia-mozgó.
A fl m gyártmánya: francia Pathé; rendező;: . . . LOUiS NALPAS.
Főszereplők: Gábriel.Oabrlo .... Jean Valjean
Sundra MHovanoff . . . l antine és Cosettc Jean Toulous.....Javért
« ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 17.
Vámpénzügyörség kerül Nagykanizsára
Uj szerv a vámvizsgálat foganatosítására — A levezényelendő vámpénzügyőri szakasz a pénzügyőri laktanyában nyer elhelyezkedést
NAPIHÍREK
Nagykanizsa, junlm 16
Ismeretes, hogy május 15-től megszűnt a vámvizsgálat a mozgó vonalokon, mert az a szerelvényeknek Nagykanizsai félórás állása alatt történik. A vizsgálatot vámszaki lisztek vezetése alatt a pénzügyőrség közegei végzik. Ezen szolgálatot jelenleg a nagykanizsai-városi pénzügyőri szakasztól 4, a nagykanizsai-vidéki szakasztól 2, vagyis összesen 6 pénzügyi altiszt végzi. Az altisztek kiválasztásánál irány elvUl szolgált azoknak nyelvismerete és szakképzetsége.
Most beavatott helyről arról értesülünk, hogy a Budapesten már megszervezett vám- pénzügyőrségnek
NagykanUaa, junius 16
Két alig tizenhat, éves leány lelett Ítélkeztek a nagykaftzsai rendőrkapitányság kihágasi o#ályán: Becsukták őket 15—15 napra. Szűkszavú indokolás a sajtő számára: erkölcstelen életmód.
Utána jártunk a dolognak és eközben megdöbbentő realitásában láttunk bele napjaink erkölcsi fertőjének szomorú mélységeibe.
Megtudtuk, hogy a kél leány mögött egy egész bűnszövetkezet lappang. Nyolc-tiz festeti életű leány, kik kőzill rí legidősebb 16 ives, a legfiatalabb pedig, ki már egy éve űzi ezt az életmódot, a rendőrséggel történt véletlen megismerkedés napján töltötte be a 14. iletévét.
Mindegyiknek munkás, kenyérkereső szülei, hozzátartozói vannak, tehát egyiknek sem lehet nyomor a lakarója. Mindegyiket a selyemharisnya, színház és mozijegy, cukrászda és hasonló, más utón elérhetetlennek vélt földi jók mámora hajtotta odáig, hogy még gyermeklány sorban belevesse magát az utcai élet feneketlen mocsarába.
Felnőtteket megszégyenítő tervszerűséggel vetették ki hálójukat ál-dozataikra, különösen diákgyerekekre, de a nős embereket sem nagyon kímélték; Törzsközönsége vollak minden megközelíthető előadás karzatának, számukra is hozzáférhető mulatságok, kerli és egyéb nyilvánosságok környékén lebzselő tömegnek ezenkívül pedig az ulca voll a vadászterületük.
Egyik-másiknak délután vollak a fogadó órái, mikor szüleik a gyárban vagy egyebütt dolgozlak, ugy, hogy szokat majd levette lábukról a hír, mikor egyik délben hazatérve munkahelyükről, megtudták, hogy leányaikat rendőr kísérte be a kapitányságra.
Az egész diszes kompániáról egyik lársuk öngyilkossági kísérlete rántotta le a leplei. Mikor már egy közülük hurokra került, egyik név a másik urán jutott napvilágra s már mindegyik a másik bőrén mentette volna a magáéi.
egy szakasza fog legközelebb Nagykanizsán elhelyezést nyerni, amely kizárólag a vámszolgálatot lógja ellátni.
Ez a szakasz néhány emberből fog állani és a mostani pénzügyőri laktanyában (régi postaépület) nyer elhelyezést.
A vám-pénzügyőrség közvetlen a budapesti vám-pénzügyőrségi biztosi kerületnek lesz alárendelve.
A fóvámigazgató ezen intézkedésével a vámőrség vámsegédszolgá-lata teljesen megszűnik és kizárólag határőrizetre fog szorítkozni.
Az uj vám-pénzügyőrség már a legközelebbi jövőben kerül le Nagykanizsára.
Kiderült az is, hogy az egy délelőtt kézrekerült hét leányzó közUI keltő már fertőző betegségben szenved, ugy, hogy orvosi vizsgálat utan rögtön a közkórkázba szállították őket. A többi is egymásután fogja megkapni a maga párbeti elzárás büntetését közerkölcsiség ellen kihágás elmén.
Ezzel azonban nem lehet a 14—16 éves leányok bűnszövetkezetének ügyét elintézettnek tekinteni. Két-három heti elzárás nem fogja ökel visszatéríteni a bűn hihetetlen korán megtalált útjáról. Kiszabadulásuk ulán a fiatalkorúak birósága vár reájuk s onnét nagyon könnyen javítóintézetben fejezhetik be gyermekségük dísztelen pályafutását.
Agyonvert vasúti munkás
Szolnok, junlus 16. K. Szabó István 39 éves vasúti munkást tegnap holtan találták a szolnoki templom melleit. Feje felismerhetetlenségig össze voll roncsolva. Mellette egy véres kapát találtak, ami Szabó fu-lajdona voll. Ma letartóztatták Pitz-ntann Károly vasúti munkást, aki jelenvolt a gyilkosságnál. Szabóval éjjel találkoztak és összeszólalkoztak. Szabó hazarohant, majd kapával tézt vissza. A verekedés Szabó halálával végződött.
NAPIREND
Junius 17, csütörtök
"Kómái katolikus: Haincr hv. t\'rolcf.-Uns: Laura. Izraelita: Tischrt hó 5.
Nap kel rtggtl 4 óra 02 perckor, nyugszik délután 7 óra 59 perckor.
Mozi. Urinla: Kitti, a lapvirág, mély dráma: Angol, Irancia és magyar híradók. I£löaaás eitc 7 <s 9 órakor.
— Személyi hlr. A most kinevezett uj nagykanizsai Járási tiszti orvos, dr. Szabó Zsigmond, voll leniii járásorvos tegnap elfoglalta hivatalát.
— Nem történt felszólalás a választól névjegyzék ellen. A Nagykanizsán összeállított nemzetgyűlési válaszlói névjegyzék ellen beadandó észrevételek és felszólalások halárideje lejárt. Egyetlenegy felszólalás vagy észrevétel nem történt, igy a végleges névjegyzék össze-álli\'ása kezdetét veszi.
— A színház helyén már Irtják a fákat. Az építendő nagykanizsai színház helyén tegnap megkezdték a terep előkészítéséi. Elsősorban az útban lévő Iákat döntik ki. Több pad is hazátlanná válik ezáltal, melyeket nem ártana a felsőtemptom\' előtti farorban elhelyezni, amely az idén érthetetlenül teljesen padok nélkül maradt.
— A város az üdülésre szoruló gyermekekért. Nagykanizsn város is klvelte részéi a Szanatórium Egyesület és a Keresztény Jólékony Nőegylet gyermeknyarallatási akciójából. Tiz szegény gyermek nyaraitatásl költségeinek fedezését vállalta.
— Husz u] iparengedély. A városi tanács legutóbbi ülésén husz kérelmezőnek iparengedélyt .adott ki.
— Hittant vizsgák. Tegnap tartották meg a Rozgonyi-ulcai iskolában a róm. katolikus hlttani vizsgákat Kreulzei Dezső gelsei esperes elnöklete alatt, a szülök jelenlétében. A vizsgák minden tekintetben sikerültek és a hitoktatók lelkes és fáradhatatlan buzgóságát dokumentálták.
— Vízvezeték Sümegen. Sümegen komoly mozgalom indult meg a község kanalizálása érdekében. A vízvezetéket a Hitelszövetkezet létesíteni községi támogatással.
-- LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelylségé-ben hangversenyez.
!rr— Vásározó iparosok figyelmébe. A forgalmiadó hivatal" közhírré leszi, hogy mindazon kézmfl-iparosok, akik országos vásárokon saját készilményü.áruikat;árulják:éa igy a vásárokon a takőhelyen llzetett \'r forgalmi adón kivüi külön forgalmiadé fizetésére nem kötelezhetők; ezen jogcím igazolásához szükséges arcképes igazolványok megszerzése céljából a forgalmiadó hivatalban mielőbb jelentkezzenek, hozzák magukkal az igazolványba beilleszthető fényképel és 6000 korona készpénzl. Nagykanizsa körzeti forgalmiadó hivatal.
— Gyermekek a gyermekekért.
Vasárnap délután fél 6 órakor a Rozgonyi-ulcai lornacsarnokban óvódás és elemisla kisgyermekek fogják bemulatni egy évi némel nyelvtanulásuk eredményét évzáró műsoros ■ ünnepségükön. Az apróságok vata-rrennylen Dlevoek Julla tanítványai, kik német nyelven fogják előadni az Érlesitókiosztás napján cimü bohózatot és a Hófehérke és Rózsa Piroska cimü szindarabol. Tánc, szavalat stb. egészítik kl a kedves műsort, mely egyúttal az apró tanítványok vizsgája is a nyelvtanulás lerén elért eredményekből. Belépődíj 15, 10 és 5 ezer korona. Jegyek válthatók a Krátky-tözsdébeu. Az előadásra annál inkább felhivjuk a közönség figyelmét, meri a befolyó jövedelem fl Szanatórium Egyesület és a Keresztény Jólékony Nőegylet által lebonyolított gyermeknyaraltatási akció céljait szolgálja.
— Ma és minden este a Korons kerthelyiségében LÁZÁR PISTA győri clgánymfivész zenekarával hangversenyez.
— Verekedés az autó-standon. Burdny Mihály nagykanizsai éjjeli mulató lula|donos az Erzsébet-téli-autó-standon összeverekedett egy soffőrrel. A rendőrség kihágási osztályán ezért S napi elzárásra és 200.000 korona pénzbünlelésre ítélték.
— Évzáró vlzsgálatoksorrendje a nagykanizsai 11. körzeti (Rozgonyi-utca) állami elemi fiu- és leányiskolákban. Junius 21. Dílelőll 8 órai kezdettel: a Rozgonyl-utcal IV«), V. és VI. fiu- és lla) leányosztály. Junlus 22. Délelőtt 8 órai kezdettel: a Rozgonyi-ulcai llb). V. és VI. leányosztály. Junius 23. Délelőll 8 órai kezdettel: a Rozgonyi-utcai IVb) fiu-, I. és IVa) leányosztály. Junlus 24. Délelölt 8 órai kezdettel: a Rozgonyi-ulcai IVb) leány-, I. és III. fiúosztály. Junlus 25. Délelőtt 8 órai kezdettel: a Rozgonyi-ulcai Illa) Jeiny-, 1. vegyes és lla) fiúosztály. Junius 26 Dílelőll 8 órai kezdettel: a Rozgonyi-u cai Illb) leány-, llb) fiu- és Arany János-utcai I. vegyesosztály. Junius 29. Reggel 9 órakor Te Deum és záróünnepély, évvégi értesítők kiosztása.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LÁZÁR PISTA győri cigánymüvész zenekarával hangversenyez,
— Scliwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
A Kanizsa—Kaposvári autóbuszjárat folyó hó 27-én, hétfőn
= megindul.
lnd:lii IigfliDlititU itijil WS és 1.1.3"0D lialír írtai íifuiaui iqjil I li íi i. i. S ttúor Mulis iHMiinil twl III ts 11. Hl tatai íitait JHíkwiisiri rtistl 9 tt í i. C20 ítiltr r Indulás Nagykanizsáról a „Korona" szálloda elöl.
Gyermeklányok a bün utján
Egy megdöbbent* pillantás Nagykanizsa erkölcsi életébe — J» legidősebb tizenhat, a legfiatalabb tizennégy éves Kórház, rendőrségi fogda és fiatalkorúak birósága
1928 junius 27.
ZALAI KÖZLÖNY
«
— Környékbeli községek házi levente-versenyei. Vasárnap délután Gslse, Homokkomárom, Hosszúvölgy és Magyarázerdahely levente egyesületei házi versenyeket rendeztek községeikben. A versenyek előkészületet jelenlenek a nagykanizsai járási versenyre. Junius 20-án Galambok, Zalakaros, Nagyrécse és Kisrécsc levente egyesületei rendeznek ilyen házi versenyekel.
— A Zala egységes szabályozása. A szombathelyi kultúrmérnöki hivatal támogatásával Zalamegye alispánja nagyszabású tervvel foglalkozik. A terv lényege a Zala egész vonalának egységes alapon való szabályozása. Ecélból az eddig különálló társulatokat egyesítenék egy Zalaviz Lecsapoló Társulatba. A zala-szentgróti járás érdekeltségei meg is alakították az előkészítő bizottságot és a munkálatokra előleget kértek a pépzügymtnisztertöl. A fentiek után az alispán a rendezés ügyében folyó évi junius 24 én déterött 10 órára a vármegyeház nagytermében értekezletet hívott össze.
— Zalamegye útlevél-forgalma. Zalaegerszegen az alispáni utlevél-kiállitó hivatalban a nyári idő bekövetkeztével jeler-lékenyen megszaporodott az ügyforgalom. Naponként átlag 40 utlevélkiállitás és utlevél-meghosszabitás történik. Az útlevelek 35 százalékát a megszállott területekre kérik.
— A megyei országosvásárok szaporítása ellen. A soproni Kereskedelmi- és iparkamara állást foglal a zalamegyei községek azon akciója ellen, hogy az országosvásárokat szaporítsák, annál is inkább, mert ez csak az amugyis gyenge kereskedelmi forgalmat forgácsolná széjjel.
— A tihanyi mfl-ut készen van. Nemrégiben a tihanyi gőzhajó kikötőhöz vezető utat javítás alá vették. Ezek a munkálatok most befejezést nyertek. A költségek egyelőre a megyét terhelik, de az állam megtéríti azokat és az utat is átveszi.
— Megholt az erdőcsokonyal szerelmi dráma másik sérültje Is. Néhány nappal ezelólt ml is megittuk, hogy Erdöcsokonyán egy 24 éves legény visszautasított szerelme következtében rálőtt sógornőjére Végh józsefné 42 éves asszonyra, majd önmagát lőtte agyon. Az asszonyt sérülésével a pécsi kórházba szállították, ahol a leggondosabb orvosi kezelés ellenére is tegnap meghall.
— TDzoltótlsztl tanfolyam. Szombathelyen megkezdődön a lüzoltó-liszli tanfolyam 81 hallgatóval. A laufolyam résztvevői Vas-, Zala , Veszprém- és Sopronmegyékbői kerülnek ki. Nagykanizsáról senki sem vesz részt a tanfolyamon.
= Egy kulcsot talállak. Átvehető a kiadóhivatalban.
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női divatárukban legszolidabb kiszolgálás.
A nyomorultak
Hugó Viktor regénye örök filmtéma fog maradni. Az élet szomorú mélységeinek ez a rajza, mely a sorstragédiák megdöbbentő erejével tör elő a regényből: mindig érdekelni fogja az embereket, amíg a megcsalatottak és szenvedők lesznek többségben a földön. Ezért volt a Nyomorultak első film feldolgozásának példátlan a sikere ezelólt 22 évvel. Akkor a párisi Pathé-gyár dolgozta fel meglepő tökéletességgel. Röviddel azulán a film negativja valamikép tönkrement s utána egyetlen gyár sem vállalkozott a technikai kivitelben is, színészi munkában is óriási feladatol jelentő uj feldolgozásra. A Nyomorultakat 22 éven ál nélkülözte a filmszakma és 22 éven át a közönség Százezrei keresték és várták uj megjelenését.
Tavaly újra a párisi Pathé gyár vállalkozott erre a feldolgozásra, ez természetes is. A regényben általános emberi vonatkozásai mellett is francia élet, francia psziché él; amit a film nyújt, azt lélekből kell nyújtania.
Az uj film a régivel szemben nem nyújt ujat, legföljebb technikai kivitel dolgában. Valjean János robusztus erejében Is megtörölt alakfa, Javért detektív, a kötelességteljesítés és emberi érzés örökös antagonizmusa, a szép, szenvedő Fantime, a rongyos kis Cosette, — mind régi ismerősükként lépnek élőnkbe. Igen sokszor láttuk már őket — ha nem a régi filmen, ugy képzeletben, — amíg az Izgalmas menekülések, Üldöztetések útjait rajzolgattuk magunkban.
Egyben mégis ujat nyújt ez a film s a réginél tökéletesebbet: a kis Co-sette alakilójában. A bámulat szavával fogunk megállani ennek a kis lány szerepinéi. — Tább, tökétele sebb, mint mindaz, amit eddig gyerekektől láttunk, — a kis Jacky Co-gant sem véve ki. A kis Andrée fiolámé nevéről még sokat fogunk hallnni.
Fantime szerepét Sandra Milova-notf, a régi Gaumont-filmck szép szőke slarja alakítja. A film egyebekben a legnagyobb sikere a filmpiacnak.
IdA járás
A nagy kanizsai mctcorologlal meR-ttgyeló Jelentése: Szerdán a hómtrsik-let: reggel 7 órakor +13-5, délután 2 órakor +19-3, este 9 órakor +16-8.
Felhőzet: Egész nap borult.
Szélirány: Reggel Délnyugat, délben és este l-szaknyugali szél.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyenlőre ínég változékony, hllvős idö várható az esö csókkenésével, később javu\'ás várható
Irodalom és művészet
A legújabb Courthc-Maler-regény. A Milliók Rónvvc cimü rendkívüli népszertl és olcsó regénysorozat lc«u,abb száma Coutlhs-Malcr uj regényét tartalmazza .Aki megért, iiiegbocsájl" ciminel most hagyta cl a sajtót. Mint a Milliók Könyve minden szám3, ugy ct is künyvalakban, jó papíron, művészi. spines borítékban került forgaiomba, a legnépszerűbb rciiény-irónak ez az érdekes könyve mindössze nyolcezer koronába kerül. Az Uj idók cló-flzetói 30.W0 koronával előfizethetnek a Milliók Könyve sorozat hat számára, nekik tehát egy száma mindössze ötezer koronába kerül. A népszerű regonysorozat előbbi kötetéhói, antciy Dubarry gróínó regényét tartalmaz, rövid Idó alatt negyvenezer példány fogyott cl. A Milliók Könyvéhói mutatványszámot kívánatra bárkinek küld 8.000 korona bcküldése ellenében, az Uj Idók kiadóhivatala Budapest, l VI. Andréssy-ut 16.
Áztassunk „Asszonydicséret4\' mosóporral, utána mossunk „Szarvas" szappannal. Igy kímélhetjük a fehérneműt, takaríthatunk munkát, igy lesz a ruha igazán kifogástalanul tiszta.
SCH I C H T - MOSÁS
Rádió-müsor
Junius 17 (esHlőrtök)
Budapest (56J) I). e. 9.30, 12 éi d. u. 3: Hírek, közgazdaság. 4: Oszkár bácsi mesedélulinja. 5: Emódi Aladár dr. egyetemi tanár előadása. 5.30: Szalonzenekar. 6.30: Wlasslcs Tibor báró szerzői estje. 8.30: Rullkay Lipót dr. jogakadémiai la-nir előadási: .A sasfiók". 930: Phonola est
Bécs (531 és 582.5) D. e. 11 és d. u: 4.15: Hangverseny. 5.15: Mesék. 7.10. Esperanlo. 7.40: Angol nyelvóra. 815: Auf Befehl dr Herzogin, Jacobson operettje 0 felv.
Berlin (504 éa 571) D. u. 5: Hangverseny, 6: Teazene. 8: Szentlvánéil Alom, Shakespeare szinnil). 10.30: Tánczene.
München (485) D. u. 4.30: Bécsi keringik es Indulók. 6: A müncheni nemzeü szinliiz előadása Szlgtried.
Prága (368 D. u. 3.30: Hangverseny. 6: Német leadás. 8.02: Hangverseny.
Róma (425) I). u. 5: Hirek, tőzsde. 5.40: Jazzband. 9.10: Hangverseny.
Rádió-hirek
)( Hány rádió-engedélyes van Nagykanizsán ? A helybeli postahivatalnál ezideig 91-cn nyertek engedélyt rádióvevöálíomás létesítésére.
)( A távolbalátásra vonatkozó kísértelek úgyszólván napról-napra uj sikereket eredményeznek. A tá-volbdálás egyik úttörő munkása MiMly Dénes néhány évvel ezelőtt tűni lel .Telehor" |ával. A legutóbbi hór.Mpokban a francia Prof. Edouard Belin, a német Prof. dr. Karolus és az amerikai Francis Jenkins végeztek figyelemreméltó kísérleteket. Francis Jerkinsnek sikerült egy táncoló leány mozgó árnyképét egy 12X18 cm. nagyságú ernyőn vezeték nélkül felfogni.
)( A rádió Oroszországban. Az
oroszországi rádióelőfizetök száma meghaladja az egymilliói. A posta-, láviró- és rádióforgalom népbiztossága a propaganda minden eszközét felhasználja a rádió terjesztésére. Moszkva éí Leningrád környékén több mini 400 község iskolája, olvasóköre stb. van rádióval felszerelve, Szibériában most nyill meg négy uj adóállomás, amelyek számát a közel jövőben még szaporítani fogják.
A rovatvezető üzenetei
Többeknek. A rádió-klub alakítását előkészítő értekezletet tegnapról közbejött akadályok miau elhalasztották. Az értekezlet időpontját az egyelőre minden C3Ü-lörlökön megjelenő rádió-rovatunkban lógjuk közölni.
Sz. B. A légköri elcklromossAgok-okozla kattogások kiküszöbölését eddig nem sikerült elérni. Legjobb, há ilyenkor — ami szerencsére nem tul gyakori eset — leteszi a fejhallgatót.
Vidéki amatőr. SQket etetroncsöveket gáz vagy spirituszláng lelett való hevítéssel nem leltet regenerálni. Izzítsa lámpáit kb. dupla lütóíeszllltséggel, anódfeszültség nélkül illag 10 pereig.
.IV.ii - r ii-i-iii \'.i\' - i * i \' * \' *\'
TÖRVÉNYSZÉK
Jogerős a nagyradai gyilkos büntetése
Németh József Csönge nagyradai gazdát a mull napokban öt évi fegyházra Ítélte a nagykanizsai törvényszék, mert Horváth Istvánt fejszével leütötte. A gyilkos, aki az egész tárgyalás alatt tagadta bűncselekményét és az ítélet ellen fclebbezést jelentelt be, mert .ártatlan* nak érezte magát, tegnap kihallgatásra jelentkezett a kir. törvényszék elnökénél és bejelentette, hogy beadott felebbezését visszavonja.
Miu\'án a kir. ügyészség is megnyugodott az Ítéletben, Németh József Csönge öt évi fegyházbüntetése jogerőssé vált.
A városi zsebmetszők büntetését a tábla jóváhagyta
Ismeretes olvasóink előtt Murko-vics Ignác és Balog Józsefné .esete", akik a mult évben veszélyeztették a nagykanizsai piac közbiztonságát és számos vásárló háziasszony pénztárcáját zsebéhói vagy kosarából elemelték. A hírhedt zsebmelszóket elfogták és a nagykanizsai törvényszék Markovles Ignácot 3 évi es hat hónapi fegyházra, Balog Józsefet pedig 2 évi és 6 hónapi fogházra ítélték. Felebbezésük folytán az ügy a kir. tábla Cbudovszky-lanácsa elé került, amely a nagykanizsai bíróság Ítéletét indokaival együtt egész terjedelmében helybenhagyta.
Tegnap hirdették ki a tábla Ítéletét a két fogházvirág előtt. Semmiségi panaszt jelentetlek be, ugy. hogy az utolsó szót ügyükben a Kúria fogja kimondani.
A ZALAI KÖZLÖNY kaphaté
Keszthelyen i
a .Zalai Közlöny" keszthelyi fókkladó-hH-atalAban, Kisfaludy-iltca 15. szám. Denes Oyörgy dohányáruda Kossuth Lajos-utca. Ricraelt Győzó doliányárudájábau
Erzsébet királyné-tér. Szabó László dohánvárudájában Soproni-utca.
Héviz-fürdöni
Kiimmcr János árukárában és kölcsőn-
kőnyvlArában Waltér Ferenené ámtiizában és kölesön-könyvtárában
ZALA! KÖZLÖNY
1926 lunlus 17.
MOZI
Uránia ma csütörtökön 7 és 9 órakor: Kitti, a Upvlrög, dráma 10 (elvonásban, főszerepben Mttry Plck-ford. A .legnépszerűbb amerikai film-díva egy csiiri halászlány szerepéi jitssza pajkos szilajsággal. A kép technikailag is a legbravurosabb. Angol, francia, magyar hiradók.
A nyomorultak előadásaira előjegyzést nyitunk.
Hévízi Park-mozgó junius 17-én, csütörtökön: A vörösbegy, filmesített regény 7 felvonásban és Sicc és a tengeralattjáró, Gyorsan egy gyermeket, amerikai burleszk.
közoazdasAu
TŐZSDE
Az értéktőzsdén az irányzat barátságos volt. A bécsi tőzsdéről ösztönzés nem érkezett, azonban a prágai, különösen pedig a berlini huzamos szilárdság kedvezően halolt a piacra. A kullszban elsősorban Délivssut volt szilárd, mely bécsi vásárlások folytán több, mint lO°.Val emelkedett, ezenkívül a spekuláció még Novát vásárolta, ugy, hogy ez a papír további áremelkedést ért el. Az ipari értékek közül Danubius javult, azonkívül a cukorpapirokat a spekuláció koncentrációs hírekre nagyban vásárolta. A bényapiscon a tegnap elhanyagolt Kőszén, U>1-kányi és Salgó értek el kisebb árnyereséget. A forgalom a jobb hangulat ellenére is csendes maradt.
Zürichi sár Lat Pilla 1460 00, I on- o 3114 75, N-MOrt 616-75, "réttel 150000 Mi\'ano 1867-50. Hotl*n<- 707 55. B«rii< 23*00, WUn 12-95 «ot!. 375 00, Prtsi 1531 50 d.capet\' lí-BO. «o„H _■_, Silut\'i -.— R*l»rf<91125.
A budapesti Tizede deviza-jegyzése
APROHIRDETESEK
Ai apfóhirdelés dija 10 kóIíj 5000 kor. A dmszó t inlndcn vastagabb bettlból állá tjá két izónak sxámittatik. Minden tot*bbl izó dija 500 k. A hlrd«t*fti~dlj •lőre flgetondft «forg«lml»d<»h»ia:Asz<mltisával
Csinosan buttwoáoH ktllön bejáratú uleal »*ob-3 insRánostu1 részére azonnal kiadó VÖiö$marthy-utc» 34. \'szám alatt.__
Mindennemű táblnOvcgek aízialOJOk. k< ítészek és uradalmak részére jutányos áiakért szerezhetők be Stern üvegesnél, VasuU-utca 17/19. *"469
Kertiek bútorozott szobát
konyhlhmtWMM, H*gy>Vmt szoba-konyhát kél sxtmélyre. lehetőleg a központban. vagy ahoz közel. Agynemü.ik van. Címeket kérek a kiadóhivatalba.
Ouna-Síáva-Kdrfel Vasuttársaaá0 ..eiőtt(Oéli Vasút)
menetrendje
1923. évi május hó 13-tBt
a Nagykanizsára érkező és induló személyszállító vonatokról. Rudopcst- -Nagykanizsai viszonylatban
KI IB aj ktptflttnjl
Ó- és UJBOR
1917. évi peos.nyabor Uterenklnt U kapható icti
REMETE, 18«aér-u« 8. «»■>-■
Megblzlitíó, hízl munkákban gyakorlott. Jól lőző mlndtnta .a.hácanö tton nal felvételik bíromtagu csalidhoz. Cím a kiadóban. _19H
Ekv bútorozott uoba Telekl-ut 55. alatt kiadó. -1975
A nagykanizsaiak találkozóhelye 1
Budapest legelsőcendU, modern, családi szállója, as
István király szálloda
VI., Podmaniozkyutca 8.
Mérsékelt árakt Figyelmes kiszolgálás 1 Modern berendezést Központi tütésl - Melegvliszolgáttarásl -Fürdők! — Ltftl AnyugatI pályaudvarközelében
ii-30 9-00\') 13-20 17-3W
-5j Szem. v.| 2I W)
l) Gyorsvonattal egy 1-
S.B.. cpy "■ —\' ......
pest-Oy
Susak. egy\' I
13-55 13-20 19-55 21-50
400
I Nagykanlzsá-I rót indul
Budapestre érkezik
0i5>) 700\') 9-10 1445\') 15-00
®45 1100 16-40 19-10 f 21-55
Szem. v.i Oyv. Szem. v.l
4 Oyv. ||
5 ii Szem. v,1
», cvy .-II. oszt. ís egy IIL oszt. közvetlen kooi Budapest Wien .1-111. oszt. közvetlen kocsi Budapest-Zalaegerszeg, egy étkező kocsi Buda-tfvőr és vtl.ras-lól t»4-ig egy I—II—111. oszt. közvetlen kocsi Budapcat-Villach. Oyorsvonittát egy III. .St és egy ll-lll-oszl közvetlen, kocs, Budapes-cevt-ll. oszt. és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapesl-Fiume. egv étkező-kocsl Budapest—Nagykanizsa, egy hálókocsi Budapest-Venez.a, egy IJl owttízrtU n kocsi Budapest -Ventinilglla (Trlcste-Venczla-Genován át) és egy I-tl-ltl. oszt.
oszt. és egy 111. oszt. közvetlen kocsi Budapest--Barcs és egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
Balatonszentgyörgyi viszonylatban _
Nagy kani- J|Balaronszent-zsjról Indul .lííöl^m.gt.
Nagykanizsa-__
Balatonszent- M Nagykanl-györgyröl ind. I zsára érkezik |
- f- IK-rl
Vegyes- n SS" ll "7-25 | "TVegyet ,
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B. viszonylatban _
" \' \'JjSzombat-4 wl(:ntK
......fkl\'
Szombat-liNagylraní-hetvröl 1 zsára érkezik
T
WTfázem. VJ
la-no 1 v .
Nemesdédl körjegyzőségtől.
Szem. v. Oyv. y
.„Szem.vJ 17-35 1091 1 -\') Gyorsvonatokkal egy l-lt. oszt. é. egy Itt. oszt. közvetlen kocsi Buctopest-Wien S. B.. egy It-ltl. közvetlen kocsi Osiiek-W.cn S. B. egy I- 1. Mit koesl Zagreb—Wien, egy étkezókocsi Budapest-Qyór, egy 11-111. oszt. közvetlen kocsi
Budapest—Zalaegerszeg. .....
sj Személyvonatokkal egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest-
Barcs— Pécsi viszonylatban
-Zatatgerszeg.
Nagykanizsa-_
. péesröi iB^rssr
Indul trkejjk
•m
H-SIní.TI _-T« , 7-
21 Oyv. \' 9-30=)\' 11-45 13-40
3 Szem. v. 12-35 1515 ! 17-20.
4 K Szem. v. 1MP) f 21-00 23-10 ^ ... .... . -
•l Gyorsvon«lokkal egy ll-lll. oszt. közvetlen kocsi Osiek-Wien, egy 1—II- oszt. közvetlen kocsi Zagrcb-Wien S. B. . . ..
7) Személyvonatokkal egy .1—II. oszt. közvetlen kocsi és egy III. oszt. közvetlen kocsi Nagykanizsa—Pécs.
Nagykanizsa—Gvékényesi viszonylatban ■__
Wfssi
%w
wi
10-10 12-15 14-50
14-35.) i 48-17 \' 18-25 18-20 , 21-40
V slsl^í- 0«v
Uno.t 7.CO-7ÍCO HalWliM tftto H7S3
altost liT.ta-UYiV) ViViiá iKi-ms
JtlJMO Hulla lUtt IfítJÍ
OMki IMM1K ftokuMi 3J1 JIS
Dottfc ?IJ8J.7ll« MftMIál S0U 11C1
TinfU fi. :ÜZ«50M iMM >«m
M. mit-nm Oulo »UJ0 IU70
Ui 10»v31 U^M •WHKMK12J0
Un HI4W Miliao J6*S . (CS
Ui> SM6-ZK* \'VU\'IM
Mtrts imi I7CS8 i0 4 90St
OMtí.KkBL 1X72 1 I0» Mj;i 2111 Hitt
Oás *«. II »üIMI UVU CUMI
•viid k. IIK« IMI5 SltMMk^M iir*s-iti7i
Belft U. :U3U\'3 Vinü ;tO)-7KO
<xv*4 »uo-iu:o 10(71 \'0.01
IfWkM IIIU III7S | Klrts* u o tnu
Terményt6j\',ue tt.aa dán* 76 kg-oa 445.000-447 500, 77 íg-01 450.000-452 500 7! kg-ot 452 5M-455.030. «»7Íb riunintutl ét ptlt-vldíkl 76 kg.-ot 437-500 - 410 05U. 77 kg-u 442 5 >\'—445.0>1 7S k£r-o»445 00^ 447 .500 7» Vg-ot 447 500 450.0M 230 Mi— 232 SCO, iektimínytipa 345.COO—J55.CC0, tötlrpt 280.000-325.000, uh 275 000 280 010, i^tgtrl 232 500 237-500, repc. 600.001—610.000. 180.000 195.000,
(■oip. I70.00C-172JX.
Sertisvásár
foíh/ttti 3365, melyből daoatfcíiűl riuo.. «.!.;. 1100 dr>). PJtíir.ndi 17.005—17.510. M-.vtt 15750 I6.0Í0 taed\'.t kölép 15.0aj 15 50:, könnyű 13.0S0—13^00. cKóiendl ü.ev I5500---160OT, mitoarendU 140»--ISO*.1, angol S-JIH6 17.000—19.000. u.lonna
uagroan 21100--.-.z>li27 000 27 500,
4eb irotl bus 16 (X»--.—, l«alonnat KI
UÍ.Í-. 18 00C—10030. Az Irányzat lanyha.
-1 Zrütyi NyonUftlpar -ót Könyv-
.........\'.A. OT. Viacnrkl.it\'>*\'
817/926. sz.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások fejében lefoglalt I drb 60 lóerős szivógázmotor 140.000.000 kor. értékben, 1 drb. "/u sz. kombinált dupla hengerszék 50,000 000 kor. értékben, 15 q buza 5,000.000 kor. értékben Vésén nyilvános ár-veresen el fog adatni a legtöbbet Ígérőnek.
Az első árverés: Vésén 1926. junius hó 18-án d. e. 9 órakor.
A második árverés: Vésén 1926. junius hó 26-án d. e. 9 órakor lesz megtartva.
Árverési feltételek:
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2 A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azoenal fizetendő.
Ncmesdéd, 1926 junius 10-én.
Olvashatatlan aláírás.
Jegyző.
Gyékényesről indul
(Nagykanizsáról indul
Gyékényesre érkezik
"5S»-
Nagy kani zsára érkezik
1 Oyv. \' 1 5-503) l^e-SCT j 1; Gyv. 22-10")
»l Gyorsvonalokkal egy I—II. oszt. és egy IIL oszt közjrellcn kocsi Bodapest Fiume, egy I—II. oszt. és egy 111. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Susak.
Nagykanizsa—Cakoveel (Csáktornya) viszonylatban.....
papir kapható
tápunk kiadóhivatalában.
Csáktornyáról
|{ Indul
T *Öfv. " TíSóf"
2 Vtgy.v. 1 7-20
3 Szern.v*), 11-10
-I Oyv.**) 1232")
5 Szem. v.. 18-24
Nagykanizsára érkezik
Nagykanizsáról Csáktornyára indul érkezik
tj ílT Ijj Szem. v.l 5ÓSÍ) 1 " 715 940 2 Oyv. I3-4510) 1 15-28
13-00 3\'l Végy.v.l 1700 I 30-26
14-05 4. Oyv. | 22-30 0-10 20-15
\') Csak VI/26-ig bezárólag közlekedik. ••) Csak VI/27-tól kezdve közlekedik. ») Vonatokkal egy I—II—III. oszt. közv. kocsi Budapest-Fiume. egy\'Wlőkocsi Budapest—Venezia, egy I—It oszt. közvetlen kocsi Budapest—Venttmiglia-évla Tncste, Venezia, Genova), egy 1—U—III. oszt. kdzv. kocsi Budapest—Róma.
») Gyorsvonatokkal 1926. VI26-1ÓI, bezárólag IX/5-ig egy I-ll-ltl. -oszt. közv. kocsi Budapest—Villaeh.
Spekl és Pataki ieMaiMfaszihelv
Kerékpárok, varrógépek,
géplük és alkatrészek; ragyogó zománcozás, szakszerű javítás. Autópncu i „Semperit Stock". Kerékpárpneu i Semperit, Hutsinson, Micheln Cable. Autógummivulkanizálás i
modernül, gőz- és villanyerőre berendezett üzem.
Kisebb tömlöjavitások azonnal, nagyobb tömlő- vagy köpehyjavi-
lásokat legrövidebb idő alatt teljesítek.
Tömlőszelepek és más alkatrészek állandóan raktáron. \\ Beküldött munkák gyorsan és pontosan teljcsilteinek. iw
Hirdessen a Zalai Közlönybe
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés l(.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Qícnbeck Károly).

06. évfolyam, 134. szám
Nagykanizsa, 1928 Junlus 18, péntek
Ar. 1800 keren.

POLITIKAI NAPILAP
SmturfMg t> kiadóhivatal FM 3. az. Knztholyl Mkklarthivatal: Klifalatty-u. 15.
Felefós szerkesztő: Bartoarrts Lajos
tnlemrban-lclcron: Nagykaalzaa 78. azán Elíflsetíai ára ogy Mra 30.000 korona
Mohács
Az év. melyben tnosl vagyunk. Mohácsnak esztendeje. Szontoru és megrendítő évforduló, mikor meg kell gyújtanunk az emlékezés fáklyáját és meg kell illanunk egy pillanatra, hogy emlékezzünk . . .
A krónikák feljegyzik, hogy 1526 esős és borús nyár voll. Junius ép ugy, mint most, telve volt viharokkal, felhőszakadással. Még az idő is hasonlatos volt az évforduló esztendejéhez. S a nemzet belső ílete most vájjon nem híi tükre e annak a korszaknak, amelyben először bukofl el a történelmi nagy Magyarország gondolata a mohácsi sikon és megnyíltak határaink egy idegen hödftő fegyveres hatalma előtt?
Soha generáció, nem tudja Jobbpn átérezni annak\' a nagy katasztrófának súlyát, atnl rászakadt nemzetünkre -100 évvel ezelőtt, mint mi, akik hasonló körülmények és viszonyok között vergődünk.
Most ne keressük az okokat, amelyek a katasztrófát előidézték. Nekünk nem lehet jogunk a vádra. Mert azok, akik akkor elestek, legalább megkísérelték «a végzetet feltartóztatni és karddal álltak ellen. Ml ellenben eldobtuk a kardot és téllen néztük, hogyan özönli el az éhes szomszéd az ország leggazdagabb és legtermékenyebb vidékeit egy olyan hadjárat ulán, amelyben diadalmasan álltuk ki a próbát s a vitézségnek soha nent lankadó babérjaival öveztük homlokunkat.
Négy évszázad mult el és egy genírácló sem találkozott, amelynek ideje julolt volna elzarándokolni Mohács mezejére. Négy évszázad kellett, hogy Mohács jelentősége a magyar történelemben teljesen kidomborodjék.
Augusztus 29-étől még két hónap választ el bennünket. De legyen ez a két hónap a nemzet vlgillája. Lassú előkészület a nagy tragédia évfordulójára, hogy mindenki, aki személyesen nem Is tud elzarándokolni a vértől megszentelt mohácsi mezőre, de lélekben ott lehessen. Ekkor nem hiába estek el a magyar nagyság és dicsőség vértanúi.
Dr. Horváth Kázmér.
A kisantant veldesi konferenciája
A cseh nemzeti szocialisták Bcnes azonnali lemondását követelik
Veldes, junlus 17. (Éjszakai rádió-jelentés.) A kisantant ma kezdődő veldesi konferenciájának tervezett menetét erősen megzavarta a cseh nemzeti szocialisták azon távirata, melyei Beneihez intéztek és amelyben kővelellk Bcoes azonnali lemondását. Ez a távirat ugy alakította a helyzetet, hogy a tervezett három nap helyett csak két napig fog tar- (
tani a konferencia. Igy tebál szombaton végetér. Benes a tanácskozások végeztével azonnal visszautazik Prágába. A belgrádi .Pravda" a veldesi tanácskozással kapcsolatban azt írja, hogy Nincsics szerb és Mltll-lianu román kQlagytniniszterek között a népszövetségi tagság kérdésében a konferencia első napján differenciák merültek fel.
A jövö évi költségvetés beruházásai felülmúlják az összes eddigi beruházásokat
Magyarország többet ért el mint Ausztria — A kölcsönmaradvány felszabadításának elodázása rosszindulatra volt — A miniszterelnök a kölcsönmaraduányt csak 192829-re akarja megszavaztatni
A nemzetgyűlés mai ülése
Budapest, junlus 17 A nemzetgyűlés mai ülését szokatlanul kúrán, Hz Őrikor nylfolta meg Zsiivay Tibor alelnök mindössze nyolc képviselő je\'erflétében. Napp rend előtt
Pokol! József tzóll a pénzügyi ellenőrzés rreíszünleiéséhez és a szanálás ert d -nényeihez. Megállapítja, hogy a szanálás következtében bizonyos eredmények jelentkeznek él jelentkeztek a genfi tárgyalások alkalmával it, azonban a gazdasági élet továbbra is csak beteges képet mutat. Végül kijelenti, hogy a genfi beszámol?! nem fogadja el.
Az antant rosszindulata Szilágyi Lajos kijelenti, hogy elismeri a genfi sikert, de csak a kormányra vonatkozóin. A magánosokra vonatkozóan megállapítja, hogy fele ut az, amit a kormány befutott. Az ellenőrzés tekintetében ellenzéki oldalról megállapítja, hogy minden az előirányzat szerint ment végb.v A 82 millió felszabadításának elodázása rosszindulatra mutat. Ez az elodázás visszaélés a hatalmi helyzettel. Beszél a Mészáros—Pctsián ügyről. Többet értünk et, mint Ausztria Szterényl József báró szólal fel. Beszéde elején kegyeletes szavakkal emlékezik meg Vázsonyitól. Kijelenti, hogy az ellenőrzés megszüntetését igen nagy eredménynek larlja.
Többel étiünk cl, mint Ausztria, pedig az mindig a nagyhatalmak ke-gyei tje voll. Figyelmezted a kormányt, hogy lutyljön továbbra is a takarékosság ulján. Stjnálkozva jelenti ki, hogy a Népszővelség a kölcsönmaradvány) nem szabadítja (öl. A Népszövetség ezért nem alkalmas arra, hogy Magyarország rokonszenvét biztosítsa magának.
Csak 192&29-ben kell a kölcsön maradványa
Bethlen István gróf miniszterelnök válaszol az elhangzott felszólalásokra. Beszéde során kijelenti, hogy a jövö évi kölltégvclésbcn olyan összegeket tudunk beruházásokra fotdítani, amilyeneket eddig még egyszer sem fordiloliunk. A kölcsön maradványát csak az 1928/29. évre akarja megszavaztatni.
A Ház eiuián áttért a napirend tárgyalására.
Nyugdíjbiztosító felállítását kérik
Plklcr Emil szólt a nyugdijvaloti-zációhoz és kifogásold a javaslatot. Határozati javaslatban kéri utasítani a pénzügyminiszteri, hogy záros határidőn belül bocsásson ki rendeletet a nyugdíjbiztosító intézel felállítására. A törvényjavaslat visszavonását kéri és azl nem fogadja el.
Az ülés a jegyzőkönyv hitelesítésével háromnegyed 3 órakor ért véget.
A Duna áradása
Budapest, junius 17. (Éjszaka! rádiójelenlés) A Duna összes mellékfolyói a Morva kivételével erős apadásban vannak A Duna Kremsz alatt kevéssé emelkedett. Bécsben elérte pontosan a 3\'75 métert. Komoly aggodalomra nincs ok. Különben is minden elökészülelet megleltek, hogy elejét vegyék sz árvizvesztdelemnek, ami most már az esőzések megszűntével nem is aggasztó. /
A francia kormányválság
Páris, junius 17. (Éjszakai rádli-Jelentés) Briand ma fogadta a sajtó képviselői\', akiknek részletes nyilatkozatot len Elmondotta, hogy a legutolsó órákban folvlaloll tárgyalások a különböző politikusokkal tisztán programm és nem személyi kérdésben történ ek. Egyébként opti-misztikusan kijelentette, hogy ma estére várja a válság megoldását.
Fegyház után öngyilkosság
Budapest, junius 17. Geres József 43 éves napszámos tegnap különös módon akarl véget vetni az életének. A Maglódi-uton a kifeszített villamosvezetékre hosszú drólol igyekezel! rácsavarni, hogy igy erős feszültségű áramol vezethessen les-lébe és megölhesse magát. Azonban különös mesterkedésél észreveilék és bevitték a kapitányságra, ahol elmondta, hogy két hete, hogy a váci fegyházból kiszabadult, ahol 15 évi fegyházbüntetését töltötte emberölésért. Nem ludla megszokni a furcsa világol, azért akart megválni az éleitől.
Egy özvegyasszony tragikuma
Budaoest, junius 17. A Sip-utca egyik házának második emeleléről ma délben egy gyászruhás nő te akarta magái vetni. Felugrott a lépcsőházi ablakra. féllesHcl már a vilAgitó udvar feleli lebegell, amikor a há\' lakói közül hirtelenül előugrott Radics tslván színész és a már levegőben levő asszonyt visszarántotta. A mentömunka \' sikerüli, az asszony megoienekolt.
Kiderüli, hogy a lekeieruhás nő Kovács L-ijus középiskolai lanár özvegye, aki mosl negyedízben kísérelt meg öngjilkosságoi. Kovácsnét átadták egy rendőrnek, aki brakarla kísérni, azonban <iz utcán egy robogó au\'ó elé vetette magát. A sotíőiook az utolsó pillanatban sikerült az autót megállítania, hogy Kovácsnét semmi baj nem érte. A rendőrség őrizetbe vette a szerencsétlen asszonyt, aki nagy nyomora miall aksrl meghalni.
« ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 18.
Egy sümegi földbirtokrendezés utóhangjai a nagykanizsai büntetőtőrvényszék előtt
Amikor a megváltást szenvedő nem nyugszik bele a nagykanizsai biró végzésébe - Az OFB a földbirtok sokkalta nagyobb részét vonta kisajatitási eljárás alá — Kliens és ügyvéd a vádlottak padján
A biróság elitélte Gombár táblabíró megrágalmazóit
Nagykanizsa, Junius 17 A mull év junius havában történt, hogy Gombár Gyula nagykanizsai táblabíró, mini az OFB tárgyalóbi-zollságának vezetője Nagygörbő községbe kiszállott. Miután öt máshol elhelyezni nem tudták, a községi elöljáróság beutalása alapján Tolnai Kornél nagygörbói földbirtokosnál szállásolták be. Gombár táblabíró az eljárást lefolytatta és javaslalára Rith Mór és felesége sümegi lakosoknak Nagygörbó határában levő birtokából bal katasztrális holdnak megváltás alá vonását javasolta azzal az indokolással, hogy Róth Mór és felesége nem hivatásos gazdák, előzőleg korcs-márosságot folytattak és a gazdasági felügyelő |elentése szerint a birtok teljesen elhanyagol! állapotban voll.
A fellebbaxáa
Róth Mór és felesége erre fellebbezési adlak be az-;OFB-hoz, amil Kecskés Kálmán dr^ümegi ügyvéd az ő bemondásuk alapján készilctt. Ebben a következőket adják elő:
.Kifogásoljuk a tárgyalóbizoll-ság vezetőjének azon szokatlan és meg nem engedhető eljárásál, hogy a tárgyalás egész tartama alatt Tolnai Koméi megváltást szenvedőhöz szállott és igénybe velte az ő vendéglátását. Ez az eljárás a laikus elölt a tárgyaló biró pártatlanságát és elfogulatlanságát a legnagyobb mértekben aggályossá lette, mint ahogy bennünk Is annak látszatát keltette, hogy Tolnai Kornél érdekeit a mi érdekeinkkel szemben Inkább szem előli tartotta. Erre enged következtetni a biró azon eljárása is, hogy bár mi nem voltunk a megváltási eljárás alá vont birtokosok közé felvéve, mégis épen Tolnai Kornél jogi képviselőjének ajánlatára mi lettünk a megváltási eljárás középpontjába állítva oly perrendellcnes gyorsasággal, hogy sem időnk, sem módunk nem volt arra, hogy érdekeink megvédésére akár gazdasági szakértőről akár képviselőről gondoskodlial-tunk volna ..
Ezt a .fellebbezést" benyújtották Gombár táblabíró ulján az OFB hoz.
Miután a fellebbezés oly súlyos kilételeket tartalmaz a puritán és köztiszteletnek örvendő táblabíró ellen, melyek valódiság esclén őt fegyelmi eljárás alá vonhatják, Gombár Gyula az igazságdgyminiszler felhatalmazására feljelentette a Róth-házaspárt és ügyvédjét, Kecskés Kálmán dr.-l.
A nagykanizsai kir. ügyészség a három terhelt ellen felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vélsége miatt emeli vádal. Tegnap voll ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai kir. törvényszék elölt.
Dr. Mutschenbacher elnök kérdé-
seire ugy Rith Mór, mint felesége azt adlák elő, hogy nem érzik magukat bűnösnek. A kérvényt Kecskés Kálmán dr. ügyvéd szerkesztette és ők anélkül, hogy elolvasták volna, szeptember 3-án beadták Nagykanizsán. — Kecskés Kálmán dr. azzal védekezett, hogy Rótta Mór egyenes utasítására és bemondása alapján szerkesztette meg a jelentést. De minthogy 6 sem találta elfogadhatónak az egyes kitételeket, nem ellenjegyezte a beadványl, hanem Írnoka utján elküldte Rólhékhoz azzal, hogy amennyiben Jónak lálják a fellebbezés indokait, ugy sdják be.
Gombár Gyula táblabíró kihallgatáaa
Ezután Gombár Oyula táblabírót, a nagykanizsai kir. járásbíróság vezetőjét hallgatja ki a biróság.
A táblabíró előadta, hogy a fold-relormnovclla szerint ha más alkalmas hely nincsen, a községi elöljáróság beutalása alapján a megváltást szenvedőhöz is lehet a tárgyalóbiról szállásra és ellátásra beutalni. Ez történi a jelen esetben Is.
Hogy Tolnai Kornél 270 holdas birtokából megváltásra nem tett Indítványt, annak oka az, hogy ez a
föld ősi birtok, néhány száz éve a csatád kezében van, igy nem kerülhet a törvény értelmében megváltás alá. Ez volt az oka, hogy Róth Mór 33 holdas birtokából 6 hold megváltását javasolta, mint olyan birtokol, amely nem hivatásos gazda kezében van, csupán háborús szerze ménybirlok volt és a gazda elhanyagolta.
6 helyett 16 hold megváltás
Hogy mennyire elfogulatlan volt Rólh Mórékkal szemben, mutatja az, hogy az ő javaslalával szemben az OEB nem 6, hanem 16 kat. holdnak megváltását rendelte el.
Metz kir. ügyészségi alelnök a vádal fenlartolla.
Fodor Antal dr. védőügyvéd fel mentést kér.
A törvényszék mindbárom terheltet bűnösnek mondotta kl felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségében, azonban a 92. §. alkalmazásával Rith Mór földbirtokost és Kecskés Kálmán dr. ügyvédei fejenként 4—4 millió korona fő és 1—1 millió korona mellékbüntetésre, Rith Mórnél 2 millió korona fő és 1 millió korona mellékbüntetésre Ítélte.
A kir. ügyész megfellebbezte az ítéletei, mert Rólbéklul szemben a bíróság az enyhítő szakasz! alkalmazta és őket fogházbünlelés helyett pénzbüntetésre Ítélte, Kecskés dr.-ral szemben hozott Ítéletben megnyugodott. — Rólh Mór éa felesége, úgyszintén védőügyvédjük a bűnösség megállapítása miatt fellebbezlek, — Kecskés dr. ügyvéd azonban megnyugodott a biróság itéleiében.
Gyors tempóban halad a plébániatemplom restaurálása
Készülnek az alsó szint stuccódlszitésel — Éber festőművész hatalmas mcnyezetképelnek vázlatai — Fatér építész a jOvő hónapban elkészül munkájával — A restaurálás mai állása
Nagykanizsa, Junius 17 I A nagykanizsai katolikusságot, amely nenány hét óta ájlatossigai-nak elvégzésére a plébánia-templom restaurálása folytan a szentély melletti mellékkápolnára és sekrestyére van utalva, bizonyára érdekelni fogja, hogyan áll a plébánia-lemplom restaurálásának ügye, milyen stádiumban van jelenleg és mi! csinálnak a művészek.
Felkerestük Éber Antal mestert, akt rengeteg munkája közepette végig vczeleti bennünket mindenütt és megmutatta nekünk, mit dolgoztak eddig, mi készüli el és felvezetett a nicnye-zeiig, ahol az egyik lialal lelsóaka-dénokus, Kozák Béla az egyik hatalmas mérelü szerálalakol pauzálja, amit Éber tanár rajzolt.
Egyéni vonások a barokk-stilben Megállapítjuk, hogy a restaurálás most már gyors tempóban halad előre. A lemplom alsó színijén végig már olt látjuk a barokk-stilü slucco-díszeket a falakon, a kél hátsó oszlopon. A díszítések nyers állapotban is már sejtetni engedik a halast, amit kész állapotban fognak a szemlélőből kiváltani. A szenl-sir kápolna belseje készen van. Van valami egyéni vonás ezekben asluccodiszitésekben.
íber lanár valóban mestere a saját kompozidófu sluccoknak.
A béke angyala a bejárat felett
A templom elülső bejáratánál a felső falon a béke angyala fogad|a a hivői, tovább Szent Ferenc motívum ; a szent-sir kápolna fölött és belül látható sluccodiszck Kozák Béla akadémikus munkái. Az ablakok alatti stuccok már mind elkészüllek A villanylámpák bevezetése és felszerelése is elkészült.
Fatér Mihály épilész i, annyira előrehaladt munkalaiaival, liogy július első napjaiban leljesen elkészül. Az állványok azonban természetcsen mindaddig lovább fcnnállanak, mig Lber lanár teljesen nem készül el a freskókkal.
A művész leánya is mintái
Tegnap érkezeit Nagykanizsára a művész fiatal felsőakadémikus leánya is, l-.ber Annus, aki azonnal munkás-kötényt fogolt és segiielt agyagmin-lázni. Lber Annus Rudnay Gyula festőművész tanítványa, a szobrászatot Stróbl mesternél lanulla. A me-nyezett angyal-stuccoit mintázta, amikor felkerestük. A freskófeslésben Is fog édesapjának segíteni.
Egy szeráf vázlata
Éber lanár pedig egy hatalmas vázlat fölött térdel a zárda hideg fo lyosóján. A menyezel Krisztus-képé-nek keretét tartó négy szeráfnak egyike a sima pauz-paplroson, hatalmas szárnyakkal, rubensl-musku-lalurával, melyei a falra pauzái, ahol agyagba mintázza azt.
Az aranyozó műhelyben
Szabi Péter mesler előli csillogó arany díszben áll szcnl Flórián, szén! János embermagasságúnál nagyobb szobra. A fóollár, a tábernaculum már leljesen készen vannak. Itt lázas munka folyik. Az aranyozó mester a késő éjjeli órákig dolgozik és aranydiszbe öltözteti a sok angyalszárnyai, a szentek szobrait es az oltár diszcil.
A restaurált plebánla-lemplom mélló lesz Zrinyi Miklós városához, de épen ezért engedjünk a művészeknek idői arra, hogy művészi elgondolásuk és szárnyalásuk korlátokhoz ne legyen kötve.
Egyébként a hivek áldozalossága dicséretreméltó módon nyilatkozik meg továbbra Is. A kölelezvényeket ki-ki tehetségéhez képest tölti kl és aláírja. Vajha minél többen, akiknek az anyagi lehelőség Is megadatolt hozzája — megértenék a plébániatemplom restaurálásának fontosságát 1 és bőkezű adományaikkal lehetővé lennék annak sikeres befejezését Is. Adományokat a plébánia hivatal fogad el és hirlapllag nyugtáz.
i zalavármegyei orvos-gyűlés
A magánorvosok díjazásának megállapítása a gyűlésen
Nagykanizsa, Junius 17
Az Országos Orvos Szövetség zalamegyei fiókszövelsége holnap, szombaton délelőtt 10 órakor Tapolcán évi rendes közgyűlését tartja Thassy Gábor dr. egészségügyi főtanácsos, vármegyei tiszll főorvos elnöklete alatt. A mostani közgyűlés Iráni a legnagyobb érdeklődés mulalkozik a vármegyei orvosok körében, Nagykanizsáról a legtöbb orvos a holnap reggel 6 óra 50 perckor induló vonallal ulazik Balatonszentgyörgy-Keszthelyre, honnan aztán folytatják uljukat Tapolcára. Vannak azonban, akik az ulat egész odáig és visszafelé aulón teszik meg.
A közgyűlés előtt választmányi ülés lesz. A közgyűlés tárgysorozata a következő:
Elnöki megnyitó. A mull évi közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítése. Titkári jelenlés. Pénztári jelentés. Jelenlés a Munkásbizlosiló Pénztárak-" il kölöll egyezségről. A hódmezővásárhelyi fiókszövetség átiratára való állásfoglalás. A magánorvosok díjazásának megállapítása. A tagsági dlj megállapítása és a Jövő évi közgyűlés helyének kijelölése. A tárgysorozat ulán dr. Schmidt Ferenc egyetemi lanár előadási tart. Közgyűlés ulán a .Hableány-.ban díszebéd lesz, majd kirándulás a Balatonra.
A nagykanizsai orvosok még az éjjeli vonattal visszaérkeznek Nagykanizsára.
1926 junius 2Q.
ZALÁI KÖZLÖNY *
Bűnözés,elfogás és ítélkezés: két nap alatt
Gyorsított igazságügyi eljárás - ZeisM kályhás tolvaját elitélték Nagjluulzsa, Junius 17 Szerdai számunkban mcgirluk Zslskó Ádám Kiifaludy-utcai kály-hásmcsler esetéi, akii 19 éves Kéry László nevű tanonca kirabolt és
meglopott.
Tettenérés esete állván lenn, a bünletö igazságszolgáltatás egyszerűsítéséről szóló 1921: 29. t-c. akként intézkedik az ily esetekben, hogy a tettest a nyomozás lefolytatása nélkül kell a kir. ügyészs\'gelé állítani.
A rendőrség a tolvaj suhancot átadta a kir. ügyészségnek, amely még aznap, dr. Mutschenbacher tanács-
elnök elé állította.
Kéry László, aki mesterének jóságát ily rului hálálta meg, töredelmesen beismert mindent. Hiába is lett volna minden tagadása. A bűnjelek mind megkerültek.
A törvényszék bűnösnek mondotta ki Kéry Lászlót egyrendbeli lopáséi egyrendbeli sikkasztás vétségében és ezért öl összbuntelésül négy hónapi fogházra ítélte. Az Ítélet jogerős.
Az cseíhek érdekessége az, hogy a bűncselekmény elkövetése, a bűnöző suhanc elfogása és jogerős elítélése, mind negyvennyolc órán b.-lül történt.
Egy nagykanizsai pincér, aki lepipálta Bicsérdy mestert
\'ííf1 7.f már■ 63 év< Pincér és 43 éve nem ivott vizet
mt az orort if/usag titka —A cukrot sem szereti mégis édes az élete
Nagykanizsa, Junius 17
A címben foglalt állítás cseppet sem túlzás. Igenis él Nagykanizsán egy ember, aki lepipálta Bicsérdy mestert már eddig is és ezután még jobban le fogja pipálni.
Ezt az embert sokan ismerik, legkivált olyanok, akik a Korona kávéházba szoktak járni, de azok, akik ismerik nem is sejtik, hogy a bicsérdi tanokat ö mennyire zseniális egyszerűséggel és értelmi .zöldség" nélkül kultiválja.
A neve Kiss József, vagy egyszerien Józsi bácsi. Jelenleg 78 éves (nem néz ki halvannak sem) és foglalkozása pincér a Koronában. Reggeli számoló a kávéházi Konrádok nyelvén, arai azt jelenti, hogy Józsi bácsi délelőtt föpincéri teendőkben brillíroz amellett, hogy egész nap fürgén, akár egy kis pikoló szervírozza a habos kávét.
Nos, ennek a Józsi bácsinak rcn-kivüli egyéniségére csakúgy véletlenül jöttem rá. Valamit rendeltem nála és minthogy nem váratott meg, csodálkozva megkérdeztem tőle:
— Mondja Józsi bácsi, hány éves ?
— Hetvennyolc — felelte legnagyobb bámulatomra.
— Hetvennyolc ? I — ismételtem.
— Igen. 63 éve pincér vagyok.
— Tudja maga Józsi bácsi, hogy milyen kitűnő ioudicióiin van ?
— Hál\' Istennek egészséges vagyok és jól bírom a munkál.
\'— Nem néz ki többnek 55—60 n >1.
— Meg van ennek az oka — hunyorgat jelenlőségleljt\'sen.
— Csak nem b.c9ézdisiu ?! — ijedtem fel.
— Nem vagyok.
— De elárulja nekem azért a maga örök if|uságának a likát?
— Elárulom kérem. Méltóztatik tudni én sohasem cigarettázom, sohasem lumpotok, nem is lumpollam oha és vizet 43 éve nem ittam.
— Vizel ? 1
— Igen. Negyvenhárom esztendeje, hogy Nagykanizsán a Koronában vagyok, de vizet még ezalatt az Idő nem ittam, cukrot sohasem ettem, beteg sohasem voltam és dacára, hogy két évem hiányzik a nyolcvanból a munkát frissen bírom.
— Józsi bácsi, maga egy rendkívüli ember.
— Óh, kérem...
— Látja Józsi bácsi, ha maga bicsárdisla lenne, nem csodálkoznék magán, de igy..!?
— Bolond ember az a Bicsérdy — jelentette ki mélységes nyugalommal — Én azt mondom, :hogy viz és cukor nélkül lesz az ember örökéletű.
— Igen, de cukor nélkül nem édes az élet.
— Tessék megnézni a fogaimat.
Csakugyan mid a 32 foga teljesen
ép. A későbbiek folyamán megtudom még azt is, hogy Józsi bácsi 43 esztendeje nem lett meg nagyobb utat, mint a Koronától a Kisfaludy-utca 32 számig, ahol lakik.
Kijelenti, hogy azt sem tudja, merre van az állomás. Vonaton csak kis gyermekkorában utazott.
Megkérdeztem, hogy mint 63 éves pincér, volt valami különös élménye, vagy volt valaki bőkezű ver.dége. Elmondja, hogy még a jó békevilágban egyszer egy tábornok, akinek egy kávét szogált fel 2 forint borravalót adott. Ez voll legnrgyobb triiikgoirijc hasszi: pályafutása alatt.
£>dekesen meséli el, hogy mikor Nagykanizsára került a Fő utcán alig voll egy-két nagyobb ház, a Csen-gery utca pedig még nagy szabad hely volt.
Végezetül az intervju vógén megkérdem, hogy a mai kávéházba járó einberekiől és általában a mai világjói mi a véleménye.
— Nagyon, szűkön van a pénz,
de azért az emberek iók és én sze retem az embereket. Ate^ vagyok elégedve a mai világgal.
Elbúcsúztam tőle és magamban nagy örömmel konstatáltam, hogy nekem jutott a magas szerencse, hogy annó 1926 ban felleljem az egyetlen embert, aki meg van elégedve. Könnyű is neki. 43 éve nem ivott vizet. Biztos málnaszörp színben látja a világot. U. Gy.
Adakozzunk a zalai leventék zászlajára!
Nagykanizsa, junius 17 Egyik falusi levente egyesület a másik ulán szenteli fel zászlaját. A letenyel leventék is már most nagyban készülődnek októberi sporl-ünnepséggel kapcsolatos zászlószen-telésükre. Kiskanlzsa leventéinek zászlajára is már jelentékeny összegeket adtak össze annak polgárai.
Nagykanizsáról kiindulva a zalai megyei leventezászló beszerzésére is megindult megyeszerte a mozgalom. A vármegyei testnevelési vezetőség tervei szerint a Nagykanizsán rendezendő nagyarányú megyei levente-verseny kapcsán fogják a megye sokezer leventéjének szép zászlaját felszentelni.
A zászlóbeszerzéssel járó anyagi áldozatokból a megye legnagyobb városénak, Nagykanizsának is ki kell vennie a részét. Nagy, nemes célok lebegnek a nemzeti testnevelés nagy munh\'jának intézői előtt s ezeket a célokat hozzájuk méltó szimbólumokkal kell a magyar leventesereg előtt külsőségeiben is érzékelhetővé tenni. Nem üres pompa, nem egye-sület-éleli hivalkodás, ami a levenle-zászló-akciókat kiváltja a magyar vidék kis községeiből és nagy városaiból egyaránt, hanem a legmagasztosabb ideál: a jövendő évtizedek magyar generációjának testi és lelki megacélozása. Ehhez pedig nem elég az előírásokban lefektetett tornagyakorlatok pontos elvégzése. Nem elég az oktatás anyagának lelkiismeretes kimerítése. Az uj magyar generációba lelkesedést kell önteni. Tüzel kell gyújtani a szivekben, melyekből valamikor a sorsunk szövétneke fog magas lángra gyúlni.
Újból felhívunk tehát mindenkit adakozásra, hogy julius közepéig együtt legyen a nagykanizsaiaknak a megyei levente zászlóhoz való hozzájárulása.
Adományokat átvesz és c hasábokon nyugtáz lapunk szerkesztősége.
Elsején forgalomba kerül a felülbélyegzett bankjegy
Budapest, junius, 17. Julius elsejével a pengőértékre átbélyegzelt magyar bankjegyek fogalomba kerülnek. Csak az ÍOQO koronástól kezdve bélyegzik át a bankjegyekéi. A nagy-mennyiségben elkészült 20 és 50 filléres ércpénzeket a pénzverde már beszállította a Nemzeti Bankba.
NAPI HÍREK
■ARIREND
Junius 18, péntek
i Római katolikus: Elréni. e. a. Proles- í í táns: Arnold. Izraelita: Tischri hó 6. í [ Nap kel reggel 4 óra 02 perckor, J [ nyugszik délután 7 óra 59 perckor.
— Hittanvizsgák Klskanlzsán. Tegnap tartották meg a kiskanizsai irkolában a röm. katolikus hittan-vizsgákat Kreutzer Dezső gelsei esperes és dr. Vargha P. Theodorich házfőnök elnöklete alalt. A vizsgák sikere a hitoktatók lelkes és fáradhatatlan munkáját igazolták.
— A Református Nőegylet közgyűlése. A nagykanizsai Református Nőegylet vasárnep délután fél 5 órakor tartja szokásos évi rendes közgyűlését a református imaházban (Batihyány-utca 16).
— Iparostanonciskolások szln-előadása. A nagykanizsai iparostanonciskola lelkes műkedvelő gárdája, fáradhatatlan rendezőségük vezetésével újból a közönség elé lép junius 27-én és 29-én este 8 órakor Nyáry Andornak .Az erdő" cimü pompás irredenta színdarabjával. Ezt az évzáró ünnepélyt Is a plébániatemplom restaurálásának céljaira rendezik. Harminckét leány és fiu szereplő lázas készülődése igér olyan sikert, aminőt eddig is olyan meglepetve könyveltünk cl az iparostanonciskolások javára. Az előadást tánc követi.
— Sakk kör alakul Nagykanizsán. Nagykanizsán igen sokan vannak a sakk játék hódolói: A legtöbb helyen a sakk-játék ápolására körök vagy egyesületek alakultak, melyek mindenütt beváltak és igen eredményes működésre tekinthetnek vissza. Nagykanizsán erős mozgalom indult meg egy Sakk-kör megalakítására. Aki részt óhajt venni a mozgalomban és a kör tagjává lenni, adja le cimél a Schless Teslvérek papírkereskedő cég Kazinczy-utcai fióküzletében.
— A balatoni körutat olajjal portalanítják. A balatoni köiulból az idén elkészült útszakaszokat, mintegy 39 és fél kilométer hosszúságban átadják a forgalomnak. Ezt a részt Fonyódnál, Bélatelepnél és Balatcnboglárná! olajjsl portalanítják.
» Ma és minden este a Korona kerlhelylségétoen LÁZÁR PISTA győri cigánymüvész zenekarával hangversenyez.
— Vihar villámcsapással. A napokban Kishánpáti község feleli nagy vihar-vonult végig. Eközben a -viliáqi belecsapott Apáti Ferenc kisbirtokos pajtájába és felgyújtotta azt. Csak nagy erőfeszítéssel tudták a tűz továbbterjedéséi megakadályozni.
— Pénzügyi palotát építenek Zalaegerszegen. Zalaegerszegen, a pénzügyminiszter Ígéretéhez liiven a jövő évi költségvetésbe felviszik a pénzügyi palota felépítését.
4
ZALA! KÖZLÖNY
1926 |unlm 18
ililDlAIiHlVARinni
A Kanizsa—Kaposvári autóbuszjárat folyó hó 21-én, hétfőn
megindul.
Itítliilüntimirtliinilj\'ISiiii.iDlimii írttól Husiim nsjti I li hitt Hilw His (insiárril rejjtl S N is d i. HO iiüu írtat Ibntniniri rail) h 11.1\'ffl tuiii Indulás Nagykanizsáról a „Korona" szálloda elől.
— Iskolaév vége Klskanlzsán. Az évzáró vizsgálatokai a nafyka-nizsai 111. körzeti (Kiskani:s,) állami elemi népiskolában a következő sorrendben tartják meg: Junius 21-én délelőtt 8 órai kezdettel: a VI., V.s) és II. leányoszlály. Junius 22 én 8 órai kezdettel: a VI., V.a) és a IV. fiúosztály. Junius 23-án 8 órai kezdettel: az V.b). IV. és a III. Icány-oszlály. Junius 24-én 8 órai kezdettél: az V.b), IV. vegyis és a III fiúosztály. Junius 25 én 8 órai kezdel-lel: a II. fiu-, I. fiu- és az I. leány-oszlályok. Junius 28 án 8 órai kezdetid: a Kisrác utcai III vegyes és az I. vegyes osztályok. Junius 20 lói iunius 29 ig a leány és liu kézimunkák kiállítása. Junius 29 én délelőtt 8 órakor Te Deum, záróűnnc-pély és az évvégl érlesilók kiosztása. A kézimunka kiállítás ünnepnapokon egész nap, munkanapokon pedig a vizsgálatok időtartama alalt díjtalanul megtekintheti.
— Babócsa kulturhizat épít. A belügyminiszter megengedte, bogy a babócsai róm. katolikus kulturház céljaira junius 15-IÓI számitolt hal hónapon ál gyűjtési rendezzenek Somogymegye területén.
— Veszett kutya áldozata. Lentiben Melegh László tb. főszolgabíró kulyája megharapta Váradt István kereskedő-tanoncol és Völgyi Ferenc lakatos-inast. A kutyáról kiderüli, Hogy meg van veszve, mire agyonlőnék. A kél fiút a budapesti I\'as-teur-lntézelbe szállilotlák.
— Járási levente-verseny Sümegen. A sümegi járás Icvenle-egyesülelei Sümegen nagy jsrási Ic-venle-versenyl rendeznek unalmas programmal.
— Közgazdasági Értesiló. A m. kir. kereskedelemnél minisztérium kereskedelmi és Ipari közlönye a kereskedelmi miniszter rendetele alapján lObb évi szünetelés ulán a legközelebb újra megjenik A huiz éves szaklap ezúttal is tartalmazni lógja a kereskedelmi minisztérium s a fennhatóságához tartózó hatóságok hivatalos anyagát, at összes k-özszillltási pályazatokat, egyben a nem hivatalos risztben az összes iparcsoportok heti krónikáját, kifejezést adva az ipar és kereskedelem kívánságainak A lap élénk konlaklust kíván teremteni a közgazdasági élet gyakorlati tényezői s a hivalalos forumok közótt. A lap szerkesztő-bizottsága Túry Gergely min. lan., dr. báró Kfíly Károly min. tan , Csák E. Viktor oki. kózg, FOitór Lajos főszerkesztő és dr. Kovatdczy Rezső felelős szerkesztő. A szerkeszlő-bizotlsá-gol munkájában a kereskedelmi és ipari élet vezetó egyéniségeinek sorából számos munkatárs támogatja. Szerkesztőség és kiadóhivatal V., Alkottnány-utca 10. Telelőn L 981-61.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Különös bosszú. Cseresznyés Józsel 59 éves lovászi-i lakos a tavasszal, március 30 án Összeveszel! feleségével és efeletli dühében felgyújtotta a határban levő pincéjét. Azonban az ő pincéjéhez volt építve Kondakor Lászlóné pincéje is, amely szintén leégett. Gyújtogatás mialt a zalaegerszegi kir. törvényszék Cseresznyés Józsefet jogerősen halhavi bOrlOnre Ítélte.
— Mondja még valaki, hogy nem vagvunk lejjel mézzel folyó Kánaán. Bizony az vagyunk, mert ha nem volnánk az, akkor az alábbi esel nem történt volna meg. Arról van szó ugyanis, hogy Eger-szeg mellett egy kis községben a minap, mikor vihar voll, a villám felgyújtod egy latörasei egy gazdálkodó udvarán, amitől tüzet fogolt a sertés ól is. Nosza nckilái-tak az oltásnak, azaz nekiláttak volna, de végzelszcrüeg az ég csatornái várallanul bedugullak és a kulban sem talállak elegendő vizel. Különben is egy-ké! jámbor embernek eszébe jutott, hogy vil-lám-okozta tüzet csak lejjel lehet eloltani. Rá is hordtak a lüzrc annyi lejet, amennyit csak Össze ludlak a faluból hordani és azzal ollollák a lüzel, ami tényleg ki-bunyó-félben is voll. meri a zápor újra megeredi. Igy azlán elprédálták a sok tejel. De sebaj I Majd. Iia a kulba víz gyűlik, egész egész egyszerűen azzal pótolják a lejmennyiségben beállott vesz-leségct. Lesz legalább egy „eredményes" lejrazzia az egerszegi tejpiacon.
— Tejvlzyrálat eredménye Keszthelyen. A Zalai Közlöny lu-dósitója jelenti: A május 19-én megtartóit piaci lejvizsgálat alkalmával 7 tejmintát a magyaróvári m. kir. vegy-kisérleli állomás hamisítottnak talált. Ma vonla felelősségre a keszthelyi rendőri büntelőbiró a Icjhamisitókat s egyenként 300.000 koronától egymillió koronáig terjedő pénzbüntetésre i léi le őket.
-- Nyomorultak. A nyOToiuliak előadásait régen látóit érdeklődés előzi meg. Az előjegyzések nagyszáma mialt a filmet a Világ-mo.-go is játszani fogja és pedig szombalon 7 és 9 órakor. Kedvezmények csak a Vi-lág-mozgó előadásain érvényesek.
— Rablógyilkos merénylet az őrtilosi hegyen. Az Órtilns községhez larlozó Földvár szóllőhegyen vakmerő rablógyilkos merénylet tOr-lénl, mely a lellesl csendőrkézre juttatta. Vasárnap éjjel Iváncsics István gazdálkodónak udvarára belopódzott Dolanecz József napszámos, akinek rablási szándékai lehellek, mert a zajra elósielő Iváncsicsol egy konyha* késsel hátbaszurta. i&jd a lakásba rontoll, ilt azonban a gazdálkodó felesége nem veszítve el lélekjelenlétét, egy doronggal fejbcvágla a lámadót, aki erre a földre teperte ŐL Rabolni már nem maradi ideje, mert a szóllőhegyen lakók a lármára elősiettek. A zákányi csendőrőrsnek sikerült másnap Dolaneczet egyórás üldözés ulán elfogni. Megvasalva a kaposvári kir. ügyészség fogházába kísérték.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LÁZÁR PISTA győri clgánymüvész zenekarával hangversenyez.
— Zalaegerszeg városa Iparosainak érdekelért Sehenkenberger József Zalaegerszeg város rendőri bünlelóbiiája Tauszig Tivadar budapesti szabómestert, mert Zilaeger-szegen tiltott megrendeléseket gyűjtött, 1 és fél millió korona pénzbüntetésre ítélte. Mindeneseire igy hathatós védelme ez a városi iparosság érdekeinek és nem ártana néha-nepján hasonlóképen eljárni Nagykanizsán is.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép , IU-, olaj- és fonal-szükség-letét nálunk fedezi. Slnger-vanógép-alkalrészek elismerten a legjobbak ! Singer-varrógép- fióküzlet.
— Iparos tanonciskola évzáró
vizsgál. A helybeli szakirányú Iparos fiu- és leánylanonclskolában a folyó tanévi nyilvános évzáró vizsgálatok a következő sorrendben tartatnak: Junius 19-én az összes á!t. rajzosztályoknak mértani rajzból. Junius 21-én A) II., A) B) IV. fiu és IV. Icányosztályoknak hittanból és közismeretből. Junius 22-én C)!., A) III. fiu és III. Icányoszlályoktiík hittanból és közismeretből. Junius 23-án B) 1, 8) II, fiu és A) I. leányosztályoknak hittanból és kozismerelból. Junius 24-én E\'őkéízilő, C) II. fiu és A) II.- Icányosztályoknak hittanból és közismeretből. Junius 25-én O) II., B) III. fiu és 8) I. leányosztályoknak hittanból és közismeretből. Junius 26-án A) I., D) [..fiu és B) II. Icányosztályoknak hittanból és köz ismeretből. A rajzvizsgálatok délu\'án 4-7, a hittanból és közismeretekből naponklnl 5—7-ig tartatnak a központi állami elemi népiskolában. Junius 29-én délután 3 órakor a Rozgonyi-ulca iskola tornalermében évzáró ünnepély keretében a jutalmak és értesítők ki-oszlása. Ugy a vizsgákon, mint az évzáró ünnepélyen a szülők, mesle-rek és lanügybarálokal szívesen látják. Az igazgatóság.
— Szigorúan büntetik a sof-főrőket Keszthelyen. Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: Berkes Gergely keszthelyi autóvezetői a keszthelyi járás bünletóbirája étel- és vagyonbiztonságot veszélyez-lelő sebeshajiásérl 500.000 korona pénzbüntetésre ítélte, azonkívül a soffór-igazolványát bevonta s a hajtástól 6 hónapra elUllotta.
™ LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelyiségében hangversenyez.
— Megkezdik a zalaegerszegi Munkásblztosltó székház építését. Hosszas vajúdás ulán a zalaegerszegi Munkásblztosltó Pénztár székházának építését a Petőfi-utcában még az idén megkezdik és az a tavasz végérc el is fog készülni
— Schwarcz Dezső cégnél uri és női djvalárukban legszolidabb kiszolgálás
Kirándulók el ne mulasszák, lénvképezőgépel magukkal vinni, már 90.000 koronáért vásárolható, friss fényképező lemezek, vegyszerek, papírok kaphatók Szabi Antal sporl-üzlelében.
= Nagykanizsaiak találkozóhelye Walter Ferencné áruházában Hévizfürdőn.
Selymek minden színárnyalatban, női és férfi szövetek Szőnyegek, vászonáruk, mosóáruk, len- és damasztáruk legolcsóbban
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruházában
az „Arany Kakas"-hoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
szerezhetők be.
1926 |uniu» 18
ZALAI KÖZLÖNY
s
IdBjáráa
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentéi©: 1\'sülörtnköu a hönitrstk-Irt. reg»:<\' ^ Órakor +1*7. délután 2 órakor •4-22-3, este 9 órakor +\\TH.
Felhői Keggcl tiszta, délben és este kevésbé borult.
A Meteorológiai intézet je!enté*e szerint vlltozékonv, felhős, enyhe idö, helyenként esővel, vagy zivalaria).
i
Rádió-müsor
Junius 17 (péntek) Budapest L). e. 9.30 és 12: Hirek, közgazdaság. 1: A Meteorológiai Intízct idft-
Blcatése. 1). u. 2: Ilitek. Kö/gaidaság 4: ins üöttliog dr. németnyelvű mesedélu-uiija. í»: Hasenfeld Artúr dr. előadása: .Szabad-e szívbajosoknak házasodni?" 5. 0: Szalonzenekar 8.30: Szathmáry Tibor zongoraművész hangversenye. 10 kamarazene.
Bécs (531 és 682.5) D. u. 4.15: Hang-vcr»eny. 7.10: Franci* nyelvóra. 7.40: Angol nyelvóra. 8.15: Hangversenyakadémia.
Berlin (50t és 571) D. u 4>0: Háziasszonyoknak. 5: Hangverseny. 6: Teazenc. !): Hangverseny 830: Tarka-est.
Hamburg (392.5) l). u 4.4): Magyar hangverseny. 6: Teazenc. 9: Hangverseny. 10: Zene.
München (485) ü. u. 4: Háziauzonyok-nak. 420: Quartctl. 7: Nöi kar hangversenye. 830: A rádiózenekar esti hangversenye.
Prága (368) D. u. 430: Hangverseny. 7: Német leadá*. 8.02: A vakok egyesületének hangversenye.
Lipcce (452) D. u 4.30: Hangverseny. 630: Könyvismeretek. 8.15: Kamarazeneest.
Toulousc (430) D. ül 8.15: Hangverseny.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyen i
• .Zalai Közlöny\' keszthelyi fókkladó-hivatalában, Kísfaludy-utca 15. szám. Dancs Oyörgy dohányáruda Kossuth Lajos-utca. ftiersch Győző dohányárudájában
Erzaébet- kfrályné-tér. Szabó László dohányárudájában Soproni-utca. Sujánszky József könyv- é« papir-kereskedésében.
Héviz-fürdöm
Kummer János áruházában és kölcsön-
könyvlárában Walter Fcrencné áruházában és kőlcsón-könyvtárábnn
TÖRVÉNYSZÉK
A tartozás behajtás szokatlan módja
Dobos Ferenc nagykanizsai lakos lopással vádolva kerüli a nagykanizsai lörvényszék bünlelóbiiósága elé. Dobos ugyanis a .Planla- gyógynövénytermelő\' vállalat Hunyadi-utcai raktárában az ablakroslélyl kileszi-telte, bemászol! a raktárba és onnan két zsák gyógynövényt és 18 zsákot ellopott.
A rendőri nyomozás ki is derítette a tolvajt az ö személyében és le is tartóztatták.
Dobos a tegnapi tárgyaláson be-Ismerte cselekményét, azonban védekezésül azt hozta elő, hogy ő neki mint munkásnak a .Plánta" tartozott pénzzel és minthogy azt neki megfizetni nem akarták, ő igy akarta magát kielégíteni.
A törvényszék lopás bűntettében mondóba ki bűnösnek Dobos Ferencet és ezért az enyhi\'.ő szakasz alkalmazásával összesen 7 havi börtönre és 3 évi mellékbüntetésre itélle.
SPORTELET
A magyar cserkészek nagy találkozója
Nemzeti Nagytábor az újpesti Népszigeten 10.000 cserkésszel
Az 1924. évben Dániában tartott cserkész Jamborec, cserkészverseny, ahol a magyar cserkészek 33 nemzet között Amerika és Anglia után a harmadik helyre küzdötték lel magukat, rendkívül nagy hatással volt cserkészetünk fejlődésére. A mull évfolyamán csak minden cserkéstkerű-let kerületi Jamboree-t tartóit, az idén pedig Nemzeti Jamboree-t akarnak rendezni az összes magyar cserkészek.
Valami szépet, valami nagyot akarnak a nyárra, valami egészen jól és egészen magyart. Magyar Nemzeti Nagyiábort akarnak. Megbivják rá a külföldi cserkésztestvéreket és a magyar társadalmat.
A nemzeti nagylabor színhelye a Budapest közepétől hél kilométerre északra fekvő uipesti sziget: a Népsziget. Idő: 1926. julius 3-tól 23 lg. A 3-tól 8 ig terjedő idö a csapatok gyülekezésére, előkészületekre és a vidéki csapatoknak székesfővárosi látogatásaira van szánva. 9-101 18-ig ünnepélyek és kölclezö versenyek, 19 lől 22-ig nem kölelező versenyek és budapesti napok. 23-án lábor-bonlás.
A Nemzeli Nagytábor versenyei kétfélék: kötelezők és nemkörclczők. A versenyben minden csapat indul. A versenyben azonban nem lesz első, második stb. győzlescsapal, hanem a versenyző csapatokai négy csoportba osztják a \\erseny eredményének megfelelően Isy lesznek első-, másod-, harmad- és negyedosztályú csapatok.
A verseny pontjai:
A Nemzeli Nagytábor versenypont. jal jórészt a dániai világverseny pontjai szerint vannak összeállítva.
A csapatversenyekben az egész csapat teljes táborozási létszámmal vesz részt. Táborépítés, főzés, tábori rend, láboiszabályzat, ruházat, felszerelés, n&pirend, szabadidő, csapatadminisztráció, a verseny egyes pomjai.
Ez a versenyszám az egész lábo-rozás alatt.
A tábortűz-verseny lebonyolilására
minden csapatnak tizenöt perc fog rendelkezésére állani.
Ezután az őrsi versenyek: Orsi akadályverseny, cserkészés 24 óra hosszait, majd az. egyéni versenyek kerülnek lebonyolításra:
I. Térkép. 2. Elsősegélynyújtás. 3. Megfigyelés. 4 Éjjeli nyomkeresés. S. Vízből való mentés. 6. Kéz-ügyességi verseny. 7. Fülés.
Előkészítés
A Nemzeti Nagytábor a Migyar Cserkészszövetség rendezésében foiy ik le. A Nemzeli Nagylábor ügyeit II bizottstg bonyolítja le, melyeknek elnöke dr. Sik Sindor.
Az előkészítési munkálatok már mos: teljes erővel lolynak. Az összes szakbizottságok állandó munkában v.:nnak. Minden vezető azon van, hogy minél tökéletesebb, minél tanulságosabb és minél kellemesebb legyen a Nemzeti Njgylábor. A táborban villanyvilágítás és vízvezeték lesz bevezetve. A vasútállomás a szigel északi részén van. A tábor élelmezése és cRyéb gazdasági ügyek intézése nagy cserkész-gondossággal halad a teljes kibontakozás felé. Hatalmas terv készül a szórakozta-
tásokra, ugy, hogy a látogató közönség igényei teljesen ki lesznek elégítve. A vidékről a nagytáborba fel-utazók részére az államvasutakon léláru jegyet fognak kiadói. A rendezőség a Nemzeti Nagyláborrőt prospektust is ad kl, mely ingyen kerül szétosztásra.
Mindezekből látszik, hogy a Nemzeti Nagytábor a magyar cserkészetnek valóságos fokmérője lesz.
Polgáristák városközi mérkőzése
A nagykanizsai polgári liuiskola lulball-csapala vasárnap revans-mér-közésre látja vendégül a zalaegerszegi fiúpolgári futballcsapatát. A mérkőzés délulán 3 órakor kezdődik a Zrínyi sportpályán.
Irodalom és művészet
Alapi Nándor Kamara színháza megkezdte szezonját Keszthelyen
Keszthely, Junlus 17
Atopl Nándor Kamara színháza a nagykanizsai és egerszegi ráfizetéses szezon után Keszthelyen próbálkozik mos!. Az Amazon emeleti termében látszik a színtársulat és színre hozzák a Nagykanizsán már előadottakon kivül Sarment: Aranyhalász, Schnttzlcr: Analol és Mutschcnbachtr Edvln törvényszéki tanácselnök fordításában Poht Emil A műlovarnő cimü darabjait. Első előadás kedden este volt. igen \' szép- érdeklődés mellett Schipftin : Vége a szép nyárnak cimü vígjátékát mutatták be nagy sikerrel. Remélhető, Keszthely színházpártoló közönsége Alapiék társulatát teljesen megérdemelten szívélyes támogatásban részesiti.
27 vidéki színész és színésznő bemutatkozása a pesti közönség előtt. Junius 2ti-án rendezik a pesti Fővárost Operettszínházban a vidéki izinéuek bemutatkozó estjét, amelyen az a 27 vidéki siir.es* és színésznő lep a tóvárosi közönség elé, akik a Színházi Etet országos pályázatán a legtöbb szavazatot kapták. A névsort a Színházi Élet legújabb száma közli. Az elleti számba Fedik Sáli noirf-lat irt, nagy cikk Moln.lt Ferenc és Dtinűi Lili hliasságáróL Szőöoneológta, legújabb éi Icgdivatosahb játék. Nagy mozi, lársa-sáe, divat, sport stb. rovat. Darabmellók-let: .FÁiidisjésiek* a Belvárosi Színház nagvsikeru vígjátéka. Kottamelléklet: ,A pesii leány- egyik slágere. Egyes szám ára 10.000 korona.
MOZI
A Nyomorultakat a megnyilvánuló érdeklődés következtében szombaton a Világ mozgó is jálszani fogja. Az előadások sorrendje:
Uránia szombaton 7 é» 9 órakor, vasarnap 3, 5, 7 és 9 órakor I. rész. Világ szombaton 7 és 9 órakor I. rész.
Kedvezmények csak a Világ mozgó előadásain érvényesek.
A Világ vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Albcruninek egy csodálatos bravúrokban teljes Hímjét: A csillogok urát mutatja be.
KÖZGAZDASÁG
A szóló llsztharmatbctcgségéröl ir a .Növényvédelem" juniusi száma. Ismerteti az almafavértetű irtásának egy ujabb módját, a cukor- és takarmányrépa gombákokozta betegségeit, a szölí levélbarnaságát, a burgonyarák kártevését, a hullott gyümölcs problémáját, a gyümölcs ritkítását, a növények sárgaságának gyógyítását, a rózsa mesterséges festését. Érdekes, dúsan illusztrált cikkeket közöl a gyümölcs penészről, a levéllikasztó gombáról, a szölöilonca irtásáról, a ferdén álló fák kiegyene-sitéséról, a hagymalégyről, a gyümölcslék mézgásodásáról, a pókhálós molyokról, a rózsák nyári gondozásáról, a sárgadinnye és paradicsom csonkázásáról slb. stb. A rendkívül olcsó folyóiratból a kiadóhivatal (Budapest, Országház-tér 11., Földmi-velésügyi Minisztérium) kívánatra díjtalanul küld mutatványszámot.
TŐZSDE
Az értéktőzsdén az irányzat ma barátságos nyitás után egyenlőtlenül alakult. Az egyenetlenség az egyes piacok keretén belül Is érvényre jutóit. Külföldről Is teljes üzlellelenség ét tartózkodó hírek érkeztek, amelyek az itteni kedvellenséget fokozták. A kullszban lanyhán tendált Salgó, viszont erősebben javullak Államvasút és Déllvasut, a többi kullsz értékek változatlanok maradtak. A vaspiacon Villamos 10 ezer koronás árnyereségre tett sZert, a többi értékek nagyrésze lanyhán tendált. A bankpiacon csak Nemzeti Bank ért el Hz koronás árnyereséget. A bányapiacon Kőszén elgyengült, Magnesit viszont 15 ezer koronával emelkedett. Oyengébb volt még néhány cukor érték és Nasici, javullak még Ofa és néhány helyi érték. A forgalom szük keretek között mozgott.
ZiritfU sárlat
Mits [430 00. London 1SM50. N.x.oik 516-60, BrUssal 1520 00 Milano 186500. Hollsnd 207-50 Beilln 123-00, Wien 72 95, lolum^O. Prága 1530 00 n.asptst Jt-30, Vrnő 4050. Bakaztst 22500 Btlfrtd 91250.
A budapesti T&zadn dwixa-jeQyzéaa
Vllatl*
L.mj.l JIOT-H\'O
Lmtol to.1 S4ZZ.\'t MttU Ortfa*. 111111» ISU IMZ
riMO-UHl a. :o)r-ioir be HUS H771
Mrm
111423 UH4SM
liato iTcio txn i.in
IIU» IUSS
mic i**«
:;:c 1131 iwo-rmo ituo in 0
Lm,la/l* Uiril
Otílo
rdii
f*Atla
VlrtO wu.
I
ksm nru
\'1*3 \' \'tl uw rc*u áji 11) 10*1 itis ilul , i v. lUii 11*10 Hms-UK\'I u.\'t :<.* n*u ma »*;-Ka: Zllálltt
tusu llll^lia 0 !:o>r*zo ixii icill
illil "I-M
= Már Amerikában is a világhírű P/o// varrógépeket használjak. Legújabb hír szerint ezerszámra viszik ki a varrógépgyártmányoknak ezt a legkiválóbbikát. Kizárólagos raktár Brandl Sándor és Fia cégnél, ahol minden vevő díjmentes him-zésoklatásban részesül.
ZALAI K02L0NY
192$ luniu* 18
01\' un.
TennéajrtSxsde
Bu< dtMV. 71 k(-o< 442 500—1-15.000. 77 kl-oi <47.500 -450.000 78 k£-oi 450.00Ö-452JM >5(6 dunintall f» pt«l-vfdékl 76 kí-v. 435 030—437\'SOO. 77 W.-ai 440.000—442 5 0 78 ke 442,500 415 000 71 ks-o, 419OOO -447 500 ou 230000-232 500, UVlraínrirpi MS.OOO-ISS.COO, •fliiiw 280.000- 32.5 000. 275 000
280.000, Icngrul 232 500 - 235-0 )0. teíK. 60o.i3oo-6io.ooo, •<«„ iso.oou íg&oco kwpi I70.KIC-172.500.
Sertésváiir
Prlbiti*. 3414 nrl.bdl eladall.oul rlm
auidl 500 d\'b. Rijóiuiúll 17.0OÍ-17JCO, Kodilt 15750 16.0 0 iKdett koxép 15.01 —15503. kíonytl 13.030—13.500. tU/.rtndr Btí* 15530-16 009. mfaodr«ndll 14010 15.000, angol >3Utt 17.000—1900O. tulonn-
rugyb.u 21 Í00 -.-. uli 27.500 ---,
líbuI.i. 15.0"0 16.500. tMlnnn.\'i W-tné» 18 000_-.0 0:0. Al trfnyut éUakcbb.
KlJdí: Zrínyi Nyowdnlpar íu Kfcp v^raakodáa RT. Naxrlanln"
"I . \' . \'i y ■■^Vi-wsii\'1%111
A P RIO HIRDETÉSEK
Az apróhirdetés dija 10 szóig 5000 kor. A címszó s minden vastagabb bétából illó szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 500 K. A hirdetési dij előro fizetendő a forgalmiadé hozzászámltásával
A legolcsóbb és leglobb dunsztos üwoq Szerbnél kapható Csengery-at 6.
Korosok bútorozott szobát
konyhahasználat^!, vagy Qres szoba-kony-hát két személyre, lehetőleg a központban, vagy ahoz közef Ágyneműnk van. Címeket kérek • kiadóhivatalba.
Most szerezze be évi mézszükségletét még olcsói — Garantált liszla pergetett akácméz 10 kgr. vételnél 12.000 kor., 5 Kgr. vételnél 14 000 kor., kevesebb vételnél 15.000 kor. kgrja JSzabó Antal rnéhé-szctl 0 zletében 192?
Van szerencsénk a n. é. közönséget értesíteni hogy előnyős fizetési feltételek és jótállás mellett ol-
mlndennemO VÍZVÖZfiték,
fürdőszoba,
csatornázás és ezzel kapcsolatos egyéb munkálatok szerelósétésjsvitáe\'ét.
Amidőn a n. é. közönség nagybecsű megbízását kérliik, egyben a legjobb kiszolgálásról előre is bUtöWtva, vagyunk teljes tisztelettel
Szécsenyl István és Társa
Vliveictík reluercK»l, FfaxM te F-Ki«3<ZfiS)rl Berendezed Vállalat 1U3 Kossuth-tér 13.
Mirlalalepen, a fenyvesben 300 m^öl telken mult éven épült egyszofcás-konvhás^ terraszos villa mellékhelyiségekkel együH-sllrgésen eladó és elfoglalható. Bővebbet Batthyány-ulca 1. * 1PÖ6
PénxkSIosönt bekebelezésre minden öiszegoen a legelőnyösebben és kggyor-SAbban folyóslttat Aoxél Ignáo pénz-köksöoközvrtltó Irodája Naí.-v>anlzsán, Főút 3. sz. alatt KényszerkdloaOn kötvényeket veszek. 387

Jt.elad ók 50 milliótól felfelé. . .«.;,".
>«bogUron eladó 4 szobás uri villa teljes berendezéssel, partjoggal, szép rarkkal, villanyvilágítás, állomás közelében. — Olcsó ár. 1500 holdas príma bérlet átadó őszre. ;
Pénzkölcsönkőzvotités ingatlanra kebelczéssel. Hosszú lejáratú
Í dollár kölcsönt szerzek 50 holdnál nagyobb birtokra, magyar korona kölcsönt is átváltoztatok dollárkölcsónte. ZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, Király-utca 38.
Falusi korcsma és szatócsüzlet
jutányosán átadó. Clm a kiadóban 1932
Tóbb nagykanizsai lakóház eladására van megbízásom, közöttük emeletes bér-és magánházak, nagy kerttel és kert nélkül, többnyire beköltözhető lakásokkal. Bővebbet Aczél Ignác ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Póut 3. szám alatt. 1777
KltOnS keroceonyl
Ó- és UJBOR
1917. évi peoseaysber Uliienkint Is kapáló KrtH
REMETE, Sugécut 6. szám.
Mirlatel\'pen 1800 m\'--öl príma szöl6 és 800 m*-öl kaszálóval olcsón eladó. Bővebbet Batthyány-ulca 1. szám. 1987
Készítek már előre beáztatott különféle jóminőségb mosóanyagokból uri-, fiu- és
gyermekruhákat, Ízléses kivitelben, Jutányosin. Muller Károly szabó. Póut 19.
___1958
Megbízható, házi munkákban gyakorlott. Jói főző mindenea szakácsnő azonnal felvétetik háromtagú családhoz. Clm a kiadóban. 1974
Megvételre keresek egy ölfametsző körfűrészt, géphajtásra felszerelve. Simon István hentes Klskaoizsa, Varazsdi-uica 3.
1981
Vízvezeték
szerelési, fürdőszoba
berendezéseket
jótállással és
javításokat
szakszerűen
készít
Telefon 295.
SZEPESI IMRE
M&bálOEOl
Zrínyi MIklós-utcs 22.
MICHEt INPNEU
gyári lerakat motor és kerékpá^ autófclszerelések legverseny^"
HAGY JÓZSEF
VI, Andrássy-ut 34. - Telefon: 21-í
papir kapható
lapunk kiadóhivatalában.
Spekl és Pataki mecBaniKai üzem Keszthely
Kerékpárok, varrógépek,
géplük és alkatrészek; ragyogó zománcozás, szakszerű Javítás. Autópneui „Semperit Stook".
Kerékpárpneui Semperit, Hutsinson, Micheln Cible. Autógummivulkanizálás i
modernül, gőz- és villanyerőre berendezett üzem.
Kisebb tömlőjavitások azonnal, nagyobb tömlő- vagy köpeoyjavi
tásokat legrövidebb idő alatt teljesítek.
Tömlőszelepek és más alkatrészek Állandóan raktáron. S Beküldött munkák gyorsan és pontosan teljesíttetnek. 1*31
Vasútállomás mellen, régi Jó hírnevű vendéglőmet és szállodámat november i elsejére bérbe adom. Bővebb felvllágosl- 1 tás>al szolgál a tulajdonos: Keresztes József vendéglős. Marcali. 1982 !
Egy kétágyas csinosan bútorozott külör-bejáratu szoba kiadó. Cima kiadóban. 1983 |
Sogár-ut és Rákóczi ut sarkán egy üzlethelyiség kiadó. Bővebbet ugyanolt.
A világhírű
PFAFF-VARRŐGÉP
öröm a háztartásban, az ip\'ros részérc pedig valósággal áldást -— Kizárólagos raktár:
Brandl Sándor és Fia cégnél
Deák-tér 2. M Telefon 1 12.
Kedvező havi és heti hosszú lejáratú részletflzstési feltételek I Vevők részére díjmentes himzésoktatás!
Speciális varrógépjavltó műhely 1 AUutrés?ek és tnk mindenféle rendszerű varrógéphez.
lálvynftiI
Megérkeztek
nyári ruha és kabátkülönlegességeink
Bátori Sándor
ruhaáru nagykereskedésében
Telefoni 203. ZALAEGERSZEG Széchenyi-tér
Főiizlet i SZOMBATHELY.
Hatalmas választék, kiváló anyag, kitűnő szabás, legalacsonyabb szabott árak! Saját érdeke kirakataink megtekintése. Cégünk alapjai megbízhatóságunk.
E heti reklánt-cikkeinki
Áraink ezer koronában írlcndök.
Angol siövelböl
divatalj......
Nöi nyáriiuha ... . Selymes bliizujdon-
ság.........
Biosé selyem divatruha ......
Fiu nyiitirulia ... &í:fi divalöllöny Nöi ís fírli esőköpenyek Férfi gyapjú felöltő . Női tovereoat kabát
végig bélelt Tennisz-nadrág ......
ISO 150
90
.. 250 .. 130 600
300 .. 800
... 700
130—reo
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (NyomdaveasiöV Olenbeck Károly),
86. évfolyam, 135. szám
Nagykanizsa, 1928 junlus 19, szombat
Ara 1800 korona
POLITIKAI NA P T LAP
Szerkesztőség H kiadóhivatal Fönt 5. sz. Keszthelyi fiókkiadóhivatal: Kiitaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Intenirhan-teleton: Nagykanizsa 78. szám EWfiietósi ára egy hora 30.000 kerona
Pályaválasztás
(bl) Még néhány nap és bezárulnak az iskolák kapui. Az életbe megint kilép néhány ezer reménytelen napok közt felserdült magyar és körülnéz: vájjon, mii is lehetne kezdeni ezután?
Észvesztő, süket csend a válasz a sokezer gyötrődve felmerülő kérdőjelre. A pályaválasztás elhatározó lépése ma nem az utolsó tanuló-évek boldog izgalma csupán, hanem egy nemzet ifjúságának martiriuma; egy emberöltőre elegendő őserős ambíciónak halálos Ítélete; frissen a történelem porondjára lépeti, az alkotás lázától hajtott gcni\'-rációnak a tespedés perspektíváiban tanácstalan tévelygése.
A fővárosban német mintára pályaválasztási tanács alakult, amely pszichotechnikai eljárásokkal, precíziós kísérleti mű szerekkel fog jövö nyártól vizsgálat alá venni minden gyerme kel, hogy megállapítsa róluk, milyen pályán fognak életükben a legbiztosabban boldogulni.
Keserű mosollyal az ajkunkon olvassuk a lanács beköszöntő programmjelenléseit és — netn hiszünk annak sikerében.
Az ember lelki összetételét és mértékegységekkel meg nem állapitható hajlamait, tulajdonságait hiába kutütják a legcsodálatosabb gépezetekkel. Hiába állapítják meg. kiből lehet jó közhivatalnok, jó gazdaliszt, pap, tanító, kereskedő vagy ipari munkás. A kísérleti műszerek áramfejlesztő telepe Trianonban van s az hoz Ítéletet minden pályaválasztási recept betege felett.
Ez az Ítélet pedig a nincs döbbenetes erejével sujt le az uj magyar generációra s a mérnöknek, orvosnak, tanárnak alkalmasak százait zsákhordó munkára kényszeríti a Duna- vagy Szajna-parii rakpartokon; az ipari és mezőgazdasági munkákra hivatottakat pedig egyre növekvő számok szürke sorába sorozza a munkanélküliség ijesztő statisztikájában. A tanácsadó szerv pedig oszthatja a jótanácsokat és mérheti a hajlamokat: irott malaszt marad az valamennyi, ugyanolyan, mint a trianoni pecsétes „béke"-okmtoy.
Hirtelen véget ért a kisantant-koriferencia
Semmitmondó kommünikékkel igyekszik leplezni a kisantant a tagjai közt támadt egyenetlenségeket A következő konferencia szeptemberben lesz
A kisantant-népek „tartós békéjé"-nek csődje
Velilcs, junius 18 A kisantanl konfetenciájának programja a kOvelkező volt:
A konferencia I. a kisantant rtem állandó lanácstngságának kérdésével foglalkozik.
2. A kisantant mindhárom állama megigvczik abban, hrgy a Itancia állá, pontnak megfelelően mindaddig nem hajija végre az állalános leszerelést, ami« Siovletoroszország nem szerel le.
3. A konferencia részletesen meg-
vili.Ha a kisanianlnak Lengyelországhoz való viszonyát, különös tekintettel a Ptlsudízky tábornagy áliam-csinjc után bekövetkezett eseményekre
4. Megbeszélés tátgyává teszi mindazokat a szerződéseket, atnvlyekct a kisantant egyes államai a közelmull-bau más államokkal kötöttek, illetőleg a közeljövőben kölni fognak.
5. A konferencia leszögezi azokat az alapelvekei, amelyek meilett a balkát.i és a dunai államok szövetsége megalakítható volna.
(Éjszakai rádiójelenlés) A kisantant veldesi konferenciája ma délben hirtelen véget ért.
A tanácskozásokról kommünikét adlak ki, mely szerint a tanácskozások legfőbb célja a szomszéd állc-tokkal való békés együtt-működést továbbra Is fenntartani. A kommüniké a szokásos záradékkal végződik, mely tudtul adja a világnak, hogy a kisantant államainak egymáshoz való viszonya es egymásközti egyetértése változatlanul a régi. n
A következő kisantant konferenciát szeptemberben a népszövetségi tárgyalásokkal kapcso atban Genfben, a jövő évi első konferenciát pedig a tavasszal Prágában fogják megtartani.
A szerb királyné és trónörökös Veldesben
Belgrád, junius 18. (Éjszakai rádiójelenléi) A királyné és Pélrr trónörökös ma Veldtsbe étkezlek. Fogadtatásukon megjelentek a kis-
antant államainak itt időző külügyminiszterei. A városi tanács a kisantant külügyminisztereinek tiszteletére ma ebédet adott. Benes a cseh politikai helyzetre való tekintettel holnap reggel Prágába utazik.
A jugoszláv-magyar tárgyalások
vasul! és határügyi egyezményeket ma parafálták — Követének a hereskedeimi, állategészségügy! és vámügyi egyezmények
A
kezneka
Belgrád, junius 18
(Éjszakai rádiójelenlés) Az április 20-átt megkezded jugoszláv-magyar gazdasági tárgyalások eredményeként ma hat egyezmény! parafáltak.
Első: A vasúti forgalom és átmeneti állapot szabályozása.
Máíodik: A vasuli dijak megállapítása.
Harmadik: A vasúti határmenti közös hidak jókarbantartása.
Negyedik: A polai pályaudvar használata.
ftlödik: A határkövek.
Hatodik: A határszéli hidak fenntartása.
Ezután a megállapodás után következni fognak a kereskedelmi szerződés, állategészségügyi és vámügyi egyezmények parafálásai.
Pilsudszhit kinevezték a haditanács elnökévé
Varsó, junius UJ. A köztársaság elnöke Pilsudszki hadügyminisztert kinevezte a haditanács elnökévé, ami a katonai hatóságok tekintetében Pit-sudszki egy rcgíjdekréiumánakéletbe-lépletesét jelenti. A dcktélumol Pil-sudszki akkot adta ki, antikot még államfő volt.
A Ház emlékirata a főbiztosnak
Budapest, junius 18. Szombaton délelölt p.irtközi értekezlet lesz Sel-lovszky házelnöknél. Ezen az értekezleten az elnök előterjesztési tesz, hogy a nemzetgyűlés Smith főbiztosnak elismerése jeléül díszes emlékiratot nyújtson ál.
Ágyúdörgés közt Ünnepelte a főváros a kormányzó születésnapját
Budapest, junius 18. Ma reggel a kormányzó születésnapja alkalmából katonai díszszemle és tábori mise voll a Vérmezőn. Jánky Kocsárd tábornok a törzstisztek kíséretében et-lépteletl a hadirenJb- sorakozott csapatok elölt, miközben az előkelőségek egymásután érkeztek a szentmisére. A tábori misét Arvai-Nagy Pál prépost celebrálta, közben a várban az ágyuk dörögtek. A mise végén a csapatok díszben elvonultak a hadsercgparancRttok előtt.
A Duna áradása
Budapest, junius 18. A Duna áradása a jelek s étin! mégcs.\'k a jövő pénteken éri cl legmagasabb ponlját. Budapestet nem fenyegeti veszedelem, csak — mim minden évben — Ö Budát fog|n elönleni meginl az árvíz. Többen az alacsony fokvésü helyek lakói közül mar ingóságaikkal együtt elköltöztek. A szivattyúk állandóan dolgoznak a legnagyobb veszélynek kitett helyeken. A Duna Ausztriánál már apad. A kulminá-ciós pont ina délben Bécsben 375 cenliméler volt. Budapesten 580 centiméter lesz a legmagasabb vízállás.
Szerelmes gyermekpár öngyilkossága
Bicskatopolán tragikus szerelmi dráma játszódott le. Btau Imre 19 éves jómódú topolai kereskedő fia már régebben szerelmes volt a 17 éves Taics Micibe. Azonban a szülők nem akarták megengedni, hogy feleségül vegye a leányi. A lilalom módfeielt elkeserítene a fiaialokat és ezérl néhány nap elöli elhalározták, hogy megválnak az ételtől. Szerdíu hajnalban egymást kézenfogva, egyszerre vetették magukat a mozdony elé. Az öngyilkosság oly hirtelen történi, hogy a mozdonyvezető csak akkor fékezhetett, amikor a fislal szerelmespárnn a vonal már keresztülhaladt.
o ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 19.
Herriot nem tudja\'megalakítani a francia kormányt
„Katasztrófa-politika" nem alkalmas a helyzet megoldására Egyelőre teljesen kilátástalan a francia politikai Helyzet
lljból Briand kap megbizást kormányalakításra
Páris, junius 18 (Éjszakai rádiójelenlés.) Miután Herriot visszautasította a kormányba való belépésit, Briand kijelentene, hogy a kormány-alakítást nem vál-lal|a. Briandnak az a nézele, hogy Herriot a legalkalmasabb ember a válság megoldására.
Herriot után Briand Páris. junius 18. (Éjszakai rádió-jelentés.) A kormányválságról a Li-berle azt Írja, hogy a kamarai kö-
röknek az a véleménye, hogy Herriot nem tud kormányt alakítani, azért elsősorban, meri a külföldi devizák áremelkedése leheietienné leszi azt. Briandnak és Doumcrgue elnöknek is az a leifogása, b<>gy Herriot katasztrófa politikája nem alk.!lm,-.s a jelenlegi helyzetben kormányalakításra. A Herriot kisérlele ulán valószínű, hogy ismét csak Briand-I bizzák meg a kormány alakítással.
Nyugdijvalorizációs vita a nemzetgyűlésen
Ai ellenzék rissza akarja vonatni a javaslatol - A kultuszminiszter beterjesztette a teraeszetlndományok fejlesztéséről szóló javaslatot
Budapest, junius 18 A nemzelgyülés mai olésén Kle-belsberg Kunó gról kultuszminiszter benyújtotta a természettudományok "fejlesztéséről szóló javaslatéi A nyugdijvalorizációs javaslathoz elsőnek
Früchwlrt Mályás szólt. Kizártnak tartja, hogy s^azszázalék erejéig valorizáljanak. Nem engedhetjük meg, hogy nevetséges összegű nyugdijakat adjanak a nyugdijasoknak.
A javaslatot általánosságban ello-gadja, a részteleknél azonban módosításokat kiván. Határozati javaslatot nyújt be a magántisztviselők Jogviszonyainak szabályozására.
Esztergályos János azt kivánja, hogy a pénzügyminiszter vonja vissza a javaslatot. A javaslat törvényerőre
emelkedése nagy nyugtalanságot fog kelteni az érdekellek közölt.
Woljf Károly: Az államnak kötelessége megoldani a hadikölcsönük és az áivák vagyonának valorizálási kérdéséi. A javaslatból ki kell küszöbölni a nehézségekel. Ha a részletes tárgyalásnál benyujiandó indítványát a miniszter mérlegelni fogja, a javaslatot állalánosságban elfogadja.
n Szilágyi Lajos: A javaslat minden szociálisabb érzéket nélkülöz. Kéri a miniszteri, ne ragaszkodjék a javaslathoz, hanem az általános valorizáció keretében oldja meg ezt a kérdési. A javaslatot nem fogadja el.
Ezulán az elnök javaslatára a Ház ugy halározoll, hogy legközelebbi üléséi holnap lartja.
Az ülés végei ért délulán két órakor.
A polgári iskola ötvenéves jubileuma és négyszeres zászlószentelés! ünnepélye
megállapították a végleges programmot
Nagykanizsa, Junius 18 Megírtuk, mily nagy ünnepe lesz folyó hó 27-én a nagykanizsai m. kir. állami polgári fiu- és leányiskoláknak, amikor ötvenéves jubileumukat ülik, mely alkalomból a megyéspüspök az ifjúság négy uj selyemzászlaját fogja felszentelni. A icn-dezéség az ünnepély programját már véglegesen megállapította, amely arányaiban olyan lesz, hogy joggal irhaljuk róla már előre, hogy nem csupán a .polgári iskolák családi ünnepe — dc Nagykanizsa város nagy -Ünnepnapja lesz.
Fővédnökök Az ünnepély fővédnökei: Klebels-berg Kunó gróf közokulásügyi miniszter, Rott Nándor dr. megyéspüspök, Kdliay Tibor dr. volt pénzügyminiszter, Schróder Ervin dr.
államlilkár, Tarányi Ferenc dr. főispán, Dulovlcs Árpád miniszteri tanácsos, Bődy Zoltán alispán, vitéz Horváth Győző ezredparancsnok, Plihál Viktor dr. kormányfőlanácsos és Sabján Oyula dr. polgármester.
Zászlóanyák Zászlói kapnak 1. a polgári iiu-, 2. a polgári leányiskola, 3. a fiúiskola cserkészcsapata és 4. a leányiskola Eucharisztikus Szövetsége. Zászlóanyák lesznek gróf Klebelsberg Kunóné, Dr. Kállay Tiborné és Dr. Tarányi Ferenené.
Az ünnepély sorrendje
Folyó hó 26-in délulán 1 óra 20 pcickqf az érkezó vendégek ünnepélyes fogadása a pályaudvaron, majd bevonulás a lanulóiljuság sorfala közöli.
27-én défelőtl \'/i9 órakor a polgári fiu- és leányiskola rajz- és kézi-munkakiállitásának megnyitása. A kiállítás egész napon át megtekinthető lesz. !l órakor a felsőtemplom előtti téren tábori szent-mise. Ennek keretében a négy zászlónak felszentelése. Az ünnepi istentiszteletet és a zászlószentelés! Rott Nándor dr. megyéspüspök végzi. Mire alatl az egyházi énekkar egyházi énekeket ad elő. Kedveződen idó esetén az istentisztelet és zászlószentelés a templomban lesz.
A zászlóanyák zászlószalagjainak felkölése és a zászlószegek beverése, majd a hitfelekezetek zászlószegei ■ nck beverése következik.
Az ünnepi beszédei Hajdú Gyula dr. gondnoksági elr.ök mondja. Majd a fővédnökök, tanintézetek és védnökök zászlószegeinek beverése. A felvonulásokat a m. kir. hor.védzene-kar kiséri.
Délulán 1 órakor díszebéd a Polgári Egy leiben. Három órakor 3 zászló-szegek folytatólagos beverése a polgári iskola udvarán. 1 hi4 órakor a
polgári Iiu- és leányiskola növendékeinek felvonulása Zrinyi sporltelepre. ■1 órakor lornatlnnepély és verseny.
Az estély műsora
Este fél 9 órakor lánccal egybekötött műsoros estély a vendégek tiszteletére a Polgári Egyletben. A műsoron Kelling Ferenc vezénylésével a Zrínyi Irodalmi és Müvészcli Kör zenekara játszik.
Bólcsjöldi Sári (III. 0. I.) és Bálint Ferenc (IV. 0. I.) szavalnak. Gyula diák: „Virágmesé\'-jél a növendékek gyönyörű virágjelmezes előadásában hozzák színre, majd előadják „/t hadak megindulnak" cimu irredenta ifjúsági szinjátékol. Nicssner Viktor testnevelési tanár vezetésével a cserkész csapat buzogány gyakorlatot mutat bc. Magyar lánc. Élőkép és a Szózat fejezik be a műsort.
Az esli előadásra szóló jegyek és a diszebédcu való részvélel elő-jegyezhetök a polg. iskolák igazgatóinál, a Fischel Fülöp Fiai, Mayr és Schless Testvérek könyvkereskedő cégeknél.
Az újpesti betörő követte el a nagykanizsai kasszafurást
ftz uj betörő-királynak ez volt a harminchatodik kaaazafuráaa — Eredménytelen hajszát folytat utána az egész ország rendőrsége
| mert valahányszor el volt idáig fogva, mindig megszökött a fogházból és igy sohasem került az igazságszolgáltatás keze alá.
Nagykanizsa, lunlui 18
A nagykanizsai kir. törvényszék vakmerő kasszafuróil ugy látszik egyáltalán nem izgatja az, hogy országosan körözik őket, söl a legnagyobb lelki nyugalommal folytatják munkájukat.
Mint lálhatallan fanlomok ma itt, holnap olt tűnnek fel szük kis országunkban és ahol látogatást lesznek, olt nem marad ulánuk más, mint egy kiperforált Wcrtheimkassza és az erélyes nyomozás, mely egyelőre credményíelcn és a rendőrség lehetetlenül áll a kasszafuró bandával szemben.
Eddig már megállapították, hogy kik kövei lék el a kasszafurásokat és c megállapítás és pontos személy-leírásuk alapján országos körözésükei rendelték el, dc tovább nem bírnak jutni a nyomozók.
Legfrissebben Fabriczius SSndora banda feje, aki a kanizsai .kirándulás" után még főbb vidéki várost is szerencséltetett .látogatásával", az újpesti zsidó hitközség pénztárában túrta meg a kasszál és 22 millió koronát emelt cl. A betörést ugy követte el, hogy imádkozás ürügye alatt a templomban maradi időn lul is, majd a templomon keresztül a hitközség irodahelyiségébe lopódzoit, ahol senki által nem zavarva, Icijcs nyugodtsággal .dolgozott". Hogy ő volt a lettes, a felvell ujjlenyomatokból bizonyos.
Ezulán a kasszafurás ulán ismét nagy eréllyel fogoll hozzá a rendőrség, hogy 36. kassza fúrás tettesét lakat alá tegye, jobban, mint eddig
Közgazdászok Pán-európáért
Bécs, junius 18. (A Zalai Közlöny tudósítójától.) Coudcnhove- Calergi
gróf októberre Bécsbenemzetközi Pán-
curópa-kong esszusl bivotl össze, amelyen az eddigi bejelentések szerint az összes európai államokban fennálló Páneurópa-szervezetek vezetői résztvesznek. Fzl megelőzőleg azonban szeptemberben a dunai utódállamok közgazdászai Bécsben megbeszélésre jönnek össze, miként lehetne Páncurópa megalakulása felé az utal az utódállamok gazdasági összefogásával egyengelni. Az osztrák kezdeményetők remélik, hogy a meghívásnak eleget fognak lenni Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Jugoszlávia és Olaszország legtekintélyesebb közgazdászai, skik azután hazájukban folytatni fogják az agitációl és igyekeznek a politikai pártokat és kormányokat a gazdasági konföderáció szükségességéről meggyőzni
A biborosok megérkeztek Chicagóba
Chicagó, junius 18. Az eucharisztikus világkongresszusra Amerikába indult bíborosokat megérkezések, alkalmából a pályaudvaron lelkes óvicíóval fogadiák. A Kolosseumban ma ünnepélyes fogadtatást rendezlek tiszteletükre.
loan / zjj
1938 junius 19
ZALAI KÖZLÖNY
Megbukott a portugál kormány
■--y
Az ellenforradalmai vezető tábornok vette át a miniszterelnökséget Katonai triumvirátus intézi a legfontosabb tárcák ügyeit
Ostromállapot Portugáliában
Lisszabon, junius IS A Portugáliában kitört katonai forradalom megbuktatta a kormányt. A hadügyminiszter, Oomez de Costa tábornok, aki csapataival megszállta a Lisszabon stratégiai szempontból fontos pontjait és középületeit, ultimátumot intézeti a miniszterelnökhöz. A miniszterelnök ennek következtében lemondott és helyéi maga a tábornok velle ál. Belügyminiszterré egy őrnagyot, pénzügyminisz-
terré egy tábornokot nevezeti ki. Emellelt a triumvirátus mellett a többi minisztériumok vezetésével államlitkárokat brzott meg.
Az uj miniszterelnök a hadsereghez intézett proklamációjában adla tudtul, hogy Cibecadaz tábornok, forradalmi miniszterelnök eltizetésé-vel sikerüli megmentenie a köztársaságot.
Portugália egész területére kihirdették az ostromállapotot.
A nagykanizsai szinház megnyitása
Asszonyi László felajánlotta szolgálatalt — A Közművelődési Egyesület a legelőnyösebb bérleti feltételeket kínálónak fo\'gja adni a színházat
Nagykanizsa, íu"lul 18
Alig döntötték ki az első fákat a nagykanizsai szinház helyén, alig tűzték ki jövő hé!lőre az építkezés megkezdését, máris megindultak a legoplimisziikusnbb tervezgetések a szeptember közepén megnyíló színi-szezonra vonatkozólag.
Asszonyi László, a Pécsi Nemzeti Szinház igazgatója volt az első, aki a városi tanácshoz fordult és felajánlotta szolgálatait. Egyúttal azt is proponálta, hogy a megnyitó darabol már most válasszák ki, hogy arra készülni tudjon társulatával.
Nagykanizsa város képviselőtestületének KözmüvelődésÜgyi bizottsági
tegnap délulán fél 7 órakor Órley György dr. elnöKlelevel ülést tartott, melyen elhatározták, hogy érdemben csak akkor foglalkoznak a kérelemmel, ha Asszonyi László ben.illatja a színházépítési vígzö Nagykanizsai Közművelődési Egyesülettel kötött szerződését.
A Közművelődési Egyesületabérbe-adásnál anyagi szempontokat is ligyelembe kell, hogy vegyen, igy — bár valószinü — de nem bizonyos, hogy Asszonyi társulata fogja a bérletet elnyerni, addig leliál a városnak nem áll módjában vele konkrét formában megállapodást lélichozni.
A kormányzó születésnapja
A honvédség ünnepe — Ünnepi istentisztelet az tisszes hatóságok részvételével — Diszfelvonulás és térzene
L
Nagykanizsa, junius 13
A Novarra hős parancsnokának, Horthy Miklós kormányzónak, a honvédség hadurának születésnaplát ünnepelte tegnap az ország és Nagykanizsa, vaiosa. Nem hivatalos kötelező ünnep volt, hanem a magyar sziv, a magyar lélek ünnepe, amely szeretetével körülveszi a felszabadító legendás alakját. A középületeken a magyar nemzeti trikolort lengette a szél. A plébániatemplom előtti térségen egyszerű tábori oltár, előtte pedig szakaszonként tábori ruhában acélizmu fiaink: a magyar honvédek. Közöttük a Szűzmáriás trikolor: az ezred zászló, amely büszke fível várja, hogy egyszer ismét a fiuk élén haladjon, lelkesedést és biztatást öntve beléjük.
A katonaság után a csendőrség, a rendőrség, a vámőrség, a pénzügyőrség stb. Egymásután jönnek a lel • jes honvédliszlikar vitéz Horváth Gyula ezredparancsnok vezetésével, Nagykanizsa város képviseletében Krátky István dr. polgármeslerhetyet-
les, Örley György dr. kormányfőtanácsos, Kenedy Imre dr. táblabíró, Eőry-Szabő Jenő dr. törvényszéki elnök, Metz József dr. ügyészségi alelnök, Kátlnay Gyula dr. rendör-fölanácsos, Gombár Gyula lárásbi-rósági elnök,\' Thoiway Zsigmond dr. postafőnök, Bartat Gyula állomásfőnök, Csizmadia Kálmán intézeti igazgató, Sluller László áliamren-dórségi főfelügyelő és számosan.
A központi elemi és fiúiskolák, a polgári iskolák növendékei lanitóik vezetése alatt jelentek meg. A nagyszámú közönség teljesen betöltötte a templomteret.
Tiz óra után felharsant a kürtjei. Harsány vezényszavak. És megkezdődött az ünnepi istentisztelet, melyet dr. Vargha Theodorich ferences plébános celebrált papi segédlettel. Az istentisztelet alatt a polgári iskolai növendékek Rácz János főkántor harmónium kísérete mellett mise-énekeket uiltak elő. Az evangélium után a plébános ünnepi szentbeszéd-ben fejtegette a tekintélytisztelőt pol-
gári kötelességét. Mise ulán a honvédzenekar a Himnusz\' játszotta. Az ezredzászló tiszteigeit, a katonaság feszes vigyázz állásba vágta magát és sok magyar gyermek ajkáról felhangzott :... .nyújts feléje védőkarl..."
Istentisztelet ulán a közönség és az ijfuság elvonult. A honvédség a városháza előtt díszlépésben elvonult a hatóságok és notabilitások elölt, inajd a honvédzenekar a Korona elllt térzenét adotl.
A nagykanizsai mentőszolgálat gyorsasága mentöautomobil beszerzését követeli
Emberek élete függ attól, hogy a mentők pillanatok alatt a helyszínre érjenek A nagykanizsai mentőállomás multévi működésének számszerű adatai
Naponta három—négyszer vonulnak ki a mentők
Nagykanizsa, Junim 18
A menlőjeiigét: Mindnyájunkal érhet baleset — semmikor sem lehetett annyira komolyan és szószerinl venni, mint manapság, amikor a holnap bizonytalansága miatt a legborzalmasabb emberi Iragédiák játszódnak le szemeink előtt és az általános helyzetből kifolyólag is a magyar mentők Ideálisan szép szolgálata ma kétszeresen fontos és reájuk nézve felelősségteljes és terhes.
A nagykanizsai menlólcsiület és menlöosztály négyéves fennállása óta minden elismerésre érdemes színvonalú. Azonban a mentőkocsi — csak kocsi. Bármily sebesen hajtják is a lovakat, nem tud oly gyorsan e; baleset színhelyére érni, ahogy azt egyes balesetek természete megkívánja, amikor percektől függ egy-egy szerencsétlenül járt embertársunk élete
Ha egy emberi élet megmentéséről van szó — nem lehet várni az ember társadalmi állására, osztályára, milyen fajhoz tartozik, mi a vallása. Embertestvérünk, aki mindenáron és minden körülmények között segíteni kell. Isteni parancs ez, amely mindenkit kötelez.
A nagykanizsai mentőszolgálat gyorsasága megköveteli egy mentöautomobil beszerzését. Ez egyrészt állandóan készen van, másrészt a gyorsaság kérdésén kivül indokolná leszi és megköveteli beszerzését a
lovakkal való mizériának megszün-telésc, az üzemköltség olcsósága és a város rendészete is. Szomszéd városainkban mindenütt, ahol pedig a mentők nem dicsekedhetnek azzal a felszereléssel, mint Nagykanizsán, — igy többek között Kiposvár, Szombathely, Zalaegerszeg — ott láthatjuk a mentőautót.
Nagykanizsa város tanácsa és képviselőtestülete sem zárkózliatik el a\' mentőautomobil beszerzésének gondolata elől. Látjuk, hogy sok mindenre jut, akkor pedi< a legelső embervédelmi célokat szolgáló eszköz beszerzésére is kell jutnia pénznek. — Végül pedig egy kis sta- * tiszlikát.
A nagykanizsai menlöosztály 1922. évi november 12-én alakult. Ezen idő alatt a mai napig összesen 1421 emberi szállítottak a törzskönyv adatai szerint. És ezt a sok embert két betegszállító járművel és egy ragályos betegszállító jármüvei szállították. A mult évben a mentők kivonultak összesen 420 esetben. Ezekből sérülés 122. mérgezés 16, elmebeteg 17, első segélynyújtás 138, a többi betegszállítás. A folyó évben a mentők naponta 3—4-szer vonultak ki hivásra. Volt olyan nap, mikor hat esetben vonultak ki sérüléshez és betegszállításhoz.
Hisszük, hogy soraink nem jutnak a pusztába kiáltott szavainak sorsára.
Megkezdik a Murába folyó határcsatorna tisztogatási munkálatait
Egy kiskunhalasi vállalkozó ajánlatát fogadták ol Juliua elején megkezdik a tisztogatási munkálatokat
Nagykanizsa, Junius 18
Mint ismeretes, a nagykanizsai járás fősrolgabirósága most bonyolítja le a Murába folyó határcsatorna és mellékágainak generális szabályozásán E célból a tisztogatási munkálatokra árajánlatot hirdettek.
Husz ajánlat
étkezett be rövid idő alatt a főbírói hivatalba, ahol tegnap bontották fel azokat. Feltűnő volt, hogy helybeli vállalkozók mindössze négyen adtak be ajánlatot, azonban ez indokolt azzal, hogy ez a munka némileg speciális ieilegü, amit inkább az alföldi kubikosok éitcnek jobban. — Budapestről és az Alföld minden részéből küldték a többi 16 ajánlatot. Az ajánlatokból kitűnt, hogy azok
közül a legolcsóbb Nagy János kiskunhalasi vállalkozó ajánlata, aki eszerint el is nyerte a munkálatokat.
Ajánlata szerint a főmeder tisztogatását köbméterenként 8500, * mellékárkok tisztogatását 8ŰOO koronáért vállalta. Nagy János vállalkozói a főbirói hivatal e hó 21-ére kérte be és akkor megszerkesztik a szerződést. A munkálatok megkezdésének ideje julius eleje Ezzel a tisztogatási munkálattal az érüekelt vidék mezőgazdasága sokat nyer, mert a sokfelé szaladó árkok a kitisztítás által bizonyos rendszer szerint vezetik le a nagvkilcijedésü vidék csapadék és talajvizeit s ezáltal sok földterület mezőgazdasági hozamát feles vízmennyiségek levezetésével növelni fogják.
4 ZALA! KÖZLÖNY
1926 |unlm 19
Spanyolország népszövetségi tagsága
Madrid, junius 13. TangUiS külügyminiszter a hírlapírók dőlt kijelentette, hpgy miután Spanyolország nem fogad el nem állandó helyet a Tanácsban, szeptemberben nem megy el Genfbe, ha nem biztosítják ártól, hogy a Népszövetségi Tanács egyhangú határozattal javasolja a Népszövetség közgyűlésének Spanyolország számára az állandó helyet a Tanácsban.
Románia mozdonyokat kér kölcsön
Kolozsvár, jun. 18. A legközelebbi c láh miniszterianacson foglalkoznak az államvasuiak szanálása-val. 7C00 teherkocsit kellene kijavítani, hogy a gabona-exportot le lehessen folytatni, de az idó rövidsége miatt és a költségekre való tekintettel csak a kisebb javításokat igényló kocsikat hozzák rendbe. Étre a célra az állam 2—3 év alatt le-törlcsztcndó 10 millió lei kölcsönt ad a vasútnak. Mozdonyokban is nagy a hiány, minthogy ezek kijavításira nincsen pénz, a szomszéd államoktól, elsÖ£orb3ji Csehországiéi és Lengyelországtól kémek kölcsön lokomolivokat.
Megszakadtak az osztrák cseh kereskedelmi tárgyalások
Bécsből jelentig Az osztrák-cseh kereskedelmi tárgyalásokat megszakították s valósziníl, hogy azok ezúttal sem fognak eredményre vezetni, mely esetben ősszel az osztrák— cseh kereskedelmi szerződés felmondása következne. Ausztria Csehországgal bizonyos adókérdésekben is folytat tárgyalásokat, de ezek sem hozlak még eredményt.
Nemzetközi antimilitarista kongresszus
Bécs, junius 18. (A Zalai Közlöny tudósítójától.) Az oszirák anarchisták vezére, Picrrc Ramus néhány hét elölt beadványt intézett a rendőr-igazgatósághoz, amelyben tudatta, hogy az antimilitaristák szövetsége ezévi kongresszusát augusztusban Bécsben fogja megtartani. A kongresszuson részt fognak venni 3z összes európai és amerikai államok anlimilitáristáinak kiküldöttjei, sói kinai és japán delegátusok is. — A bécsi rendőrség a nemzetközi antimilitarista kongresszus megtartását nem engedélyezi. Az elutasító végzést az osztrák anlímilitaristák egyesülete ludatia a Hágában székelő nemzetközt antimilitarista irodával, amely igy a ncmzelkö/.i kongresz-szust más városba lesz kénytelen összehívni.
Az SHS vasutak centralizációja
Belgrád, junius 18. >z államvasuiak centralizációját oly módon hajtj.ik végre, hogy az egész ország vasutai-nak ügyét, a belgrádi vasúti igazgatóság lutásköréba utalják. A vasut-igazgatóságokal megszüntetik, úgyhogy Zágrábban, Latbschban, Szabadkán és Sarajevóban csak irányitó hivatJofc maradnak. A közlekedés ügyi minisztériumban már folynak az előkészületek az igazgatóságok megszüntetésére.
Junius 19, szombat
Római katolikus: Gyári. Prof. Proles-: llr.í: Gyárfis. Izraelita: Tisch\'i Itó 7. Nap kd reggel 4 óra 02 perckor, nyugszik délután 8 óra 00 perckor. I
Mozik. Uránia és a V/Líjj: A nyo- t morultak, Hucn Victor regénye után. | Előadások 7 és 9 órakor.
— A nagykanizsai katonakórház uj parancsnoka. Dr. Berkó Anial e;rcdcsorvos, a jeles fővárosi katonaorvos átvette a nagykanizsai katonai és közrendészeti kórház parancsnokságát.
— Szerzetesi fogadalomtétel. A szentferencrendi zárdában tegnap befejeződtek a nyolc napos lelkigyakorlatok, melyeket \'/.immermann Szulpi szombathelyi háifőnök tartott a Szenlferencrend tagjainak. A lelkigyakorlatok befejeztével Fr. Pál és Fr. István Iheologusok az oltár előtt letették a szerzetesi ünnepélyes örökfogadalmat.
— Hivatali látogatás. B1ró Szalay Gábor dr. postafóigazgató, mint a postavezérigjzgatóság posta-o$2tály vezetője hivatali látogatást te\'.l a helybeli postahivataloknál. A pályaudvaron Leszczinsky Szaniszló hivatali igazgató és dr. Tholway Zsigmond postafófelügyelö, bivatalfőnökök fogadiák. Az éjjeli vonsttal visszautazott Budapestre.
— A központi elemi iskola hittan-vizsgái. A nagykanizsai l««z-ponli elemi iskola fiu- és leánytanulóival legnep délelőtt tartották meg az évvégi hittan-vizsgákat. A tanulók szabatos feleletei jól felkészültségük és al-.pos jártasságuk a hitoktatók lelkes fáradozásának legszebb eredményei. A vizsgákon Kreutzer Dezső esperes és Vargha dr. plébános elnököltek.
— Testnevelési bizottsági ölés. Nagykanizsa város testnevelési bizottsága ma délben a városházát! ülést tart.
— Adomány. A közkórházbín sínylődő Volner Jáno> nagykanizsai családos iparosnak Horváth István városi számvevő neje 50 OOÜ koronát küldölt szerkesztőségünkbe.
— Kézimunka-kiállítás Keszthelyen. A keszthelyi községi elemi iskola fiu- és leánytanulói, az iskola földszinti termében 20-ától az évzáró ünnepélyig, rajz- és kézimunka-ki-állitást rendeznek. Belépődíj 2000 korona.
— Csendesedik a zalai dalos-háboru. A nagy zalai dalosháboru, melyet a Zalaegerszegen lezajlott dalosverseny előidézett, közeledik a békekö:és felé. A dalosok közül, kik (elsősorban a nagykanizsaiak) sérelmesnek találva magukra nézve a zsűri Ítéletét, nem vették át a nekik iiélt dijakat, az egy i:< haragos dalárda, a zalaegerszegi Ipirosdalárda, utólag mégis csak átvette serlegét s a polgármester jelenlétében barátságos összejövetelen eme aktust meg is ünnepelték. Több zalai dalárda még ma is erősen amellett van, hogy kilép a megyei dalosszövetségtől. Most magasabb helyről eredménnyel biztató intervenció van folyamatban a zalai dalos egység megőrzése érdekében.
— Valami történt a világ folyásában, valami különös, mert ina reggel felöntötték Nagykanizsán a csordahajtó utal, hivatalos nevén a Kisfaludy-utóit. Szabályszerű öntözókocsi haladt végit: az utcán (elöször talán, mi<Ma utca a neve>. Némelyek szerint Székely képviselő ur keddi közgyűlési interpellációja nyomán fakadt a csoda. .Mások. azt mondják, hogy csak eltévedt az ilntözó-kocsis. Mindenesetre ?.i egész utca népe korán reggel az. utcára, ablakokba sereglett. Csodát látni...
— A szegények összeírását rendelte el a népjóléti miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben. A rendelet szerint a városokban és községekben pontos nyilvántartást kell vezetni a területükön tartózkodó, köz-tegitségre szoruló szegény emberekről és a számukra esetenként kiosztott segítségekről.
— Ahol a földet esztergályozzák. Egy ncniewitai legénytől a törvényszék elölt rucionáléját kérdezték. Minden rendben ment egy darabig. Egyszerre csak tanácstalanul nézett Ösmc a komoly törvényszéki tanács. A legény foglalkozást kérdezték. . h\'óhkstkr-ilálym. a mesterségem" — volt ;» lr.;-komolyabh válasz. Sorra kérdezlek a sok beidézett gulácsi meg neme vitai polgárt, miféle mesterség legyen az. Senki sem ludta. Végül is a ncme>vi-tai ncol<>gus maga magyarázt.i meg, hogy urasabban földművelésnek hívják a mesterségét.
— Letartóztattak egy csaló ló-csiszárt. Keszthelyről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója: A napokban tartott keszthelyi országosvasáron Szabó Ferenc balatonrendesi lakost egy lóvásárból kifolyólag egy ismeretlen lókupec furfangos módon becsapta. Szabó két lovat adott cl, de a vevő a fizetéstől körmönfont ravaszsággal elütötte az eladót és a két lóval Szántó felé vette ulját. A becsapott Szabó autóval sietett a csaló lókupec után, akit izgalmas hajsza után a szántói csendórőrsnek sikerült is letartóztatni. Kihallgatásakor ezen a csaláson kívül, egyéb bűnöket is beismert.
Héviz-fürdöt látogatók keressék fel
HÉVIZSZENTANDRÁSON Lakits Testvérek 30 év óta fennálló jóhirnevü
VENDÉGLŐJÉT.
roajiyar kon;ha. I\'otglrl .Vak melleit elsStendUcn í:k«licllk. Kililriú twlaton-nlcllíltl lajtuiok, írissen .-.njiull kábAnval Dicliri 1 Modemül bcter.dezclt tiubik |utinyo> álban. — Vlllanyvllít;IM< - Újonnan átalakított kcrthclfinég 4* tcppaMán estenkín! a nyit! Mén\'- j\'all Láttató. FlOri. Cijiáiiyflini4.\\ xcnc-kara .xórakoztatjo napyítdcmu köíínsóget Pontos ú, figyelmen kiúKOluáliisra bxcmátycacn tfgyeldnk ,ct. Slámos látovatAjt kOr
ii» K\'vlli ""teleltet Lakits Testvérek.
— A menekült nyugdíjasok nyugdija. A kormány rövidesen törvényjavaslatot nyujt be, amelynek értelmében mindazon menekült nyűg-dijasok, akik a békeszerződésben vállalt kötelezettséget teljesítve optál-tak, 1923. évtfll kezdve állandóan az ország területén tartózkodnak, feliét-lenül jogol szereztek nyugellátásuk folyósítására, még abban az esetben is, ha az eddig hiányzó záradékolási nem képelek kimutatni.
= Ma és minden este a Korona kerlhelylségében LÁzAR PISTA gyórl cigánymiivész zenekarával hangversenyez.
— Papok Otthona Hévízen. A mull évben Holt Nándor dr. veszprémi megyéspüspök a Veszprém egyházmegyei papok otthonára 9 holdnyi lerülelet adományozott Hévizén. Az adományozol! területre a papság gyűjtés, illetve közadakozás utján 8karja otthonát felépíteni. Eddig 95 trillió korona gyűli össze, a felajánlott 300 millióból.
— Megbüntettek száztlzenhat szülőt gyermekeik iskolamulasztásaiért. Szomorú fényt veti ez a pír soros kis hir arra, hogy n;ig mindig milyen nagy egyes községekben a szülök iskola-iszonya és különösen most a javában tartó gazdasági munkaszezonban mennyire nem töródnek gyermekeik tankötelezettségével. A nagykanizsai járás főszol-gabiróságának rendőri büntető bírósága ujabban száztizenhat murake-resziuri szülőt itélt pénzbírságra is-kolamulaszlás miatt. A tárgyalásokon Braunét Lajos igazgató volt jelen, mini szakképviseló.
— Madarak és fák napja Le-tenyén. Leienyérőt jelenti a Zalai Közlöny ludósitója: A lelenyei róm. katolikus iskolai tanerők vezetls: mellett a napokban tartották meg a .Madarak és fák* napját. A kirándulás helye a bééi erdő volt, ahol Baranyay Lajos, a tanerők egyik kiváló és közszeretetnek örvendő tagja lartolt lelket nemesítő beszédet a növendékeknek a madarak és fák védelméről, azok hasznos voltáról és hogy mi kölelességei vannak azokkal szentben az embernek. Kár, hogy ilyen alkalmakra a szülőket is nem hivják meg, hogy azok is hallanák, miként kell e tekintetben a fiatal lelkeket irányítani és nevelni.
— Vizrcndőrl kihágás! eljárás 140 murakercszturi gazda ellen. A nagykanizsai járás fószolgabirósfgá-nak rendőri büntetőbírósága a Principális csatorna őrnek feljelenlésérc száznegyven murakercszturi gazdálkodó ellen vizrendörí kihágás cimén eljárást indítóit. A gazdák azért kerüllek kiltág.\'.si eljárás alá, meri állataikkal áthajtottak a Principálison, ami tudvalevőleg tilos és amivel állandóan rontják a csatorna amugyis omladozó pariját. Tekintettel a kihágás! elkövetők nagy számáia, a főszolgabírói hivatal még szigorúbb ellenőrzésre utasította a csatorna.fri.
LÁZÁR PISTA teljes zenekarával a Korona kerthelyiségében hangversenyez.
1926 junius 19
ZAI.AI KÖZLÖNY
t
— Emlékművet állítanak Lentiben ar eleseit hősSkntk. A világháborúban eleseit hősök emlékét kegyeletes ntódon akarja megőrizni Lenti község polgársága. Gyűjtés ut ján egy emlékmüvet állítanak fel. Ennek az emlékműnek már a kész terveit egy szobrász-művésszel cl is készíttették. Az emlékműhöz szükséges kőanyagot Eszterházy Pál herceg ingyen bocsátotta a lentiek ren dclkezésére.
= Felhívás. A „Hadikölcsnn-Cimlet Tulajdonosok Akciójának Országos Nagybizollsága" megkeresése folytan felKérem mindazokat, akiknek birtokában h&dikölcsön kötvények vannak, hogy vasárnap délután fél négy óráta a Rozgonyi-utcai tornateremben egy rövid értekezlelrc megjelenni szíveskedjenek. Az esetleges költségekre ki-kl néhány koronái hozzon magával. Banekovich János.
— Érettségi a keszthelyi reálgimnáziumban. Dr. Szilts Islván elnökielével és dr. Fábián Jenő kultuszminiszter! biztos jelenlétében 14, 15,és 16-án folytak le a keszthelyi premontrei rendi reálgimnáziumban az érettségi vizsgálatok a következő eredménnyel: Jelesen étetlek: Dér Ferenc, Gelencsér András, Gelencsér Gyula, Gyótlfy Béla, Horváth József, Iwsiis Imre, Mjazc.szky Ákos, Pé-cer Sándor, Polgár Andor; jót étettek: Bognár Imre, Eöry József, Gombár Vtncze, Keszler Gyula, Neumark Sándor, Szenlgáli-Faur Géza, Vörös István; étettek: Deák István, Holczer Ferenc, Juhász Pál, Markó Jenő, Mezei Miklós, Milkovich Oéza, Szőke László. Az eredinéuyck kihirdetése után dr. Szllts István mondott lelkesítő beszédei, buzdítva az ifjakat további eredményes munkára. Az iljak nevében Dér Ferenc jelesen érett diák válaszol! és mondolt köszönetet a tantestület fáradozásáért.
« Schwarcz Dezső cégnél uri é» női divatárukban legszolidabb Kiszolgálás.
= Meghívó. A nagykanizsai Hangya fogy. és értékesítő szövetkezel f. évi juIius hó 27 én — határozatképtelenség esetén f. é. jultus hó 4 én tartja évi rendes közgyűlését, melynek tárgyai: a mult évi üzleleredményről jelentés, zárszámadás megvizsgálása, mérleg megállapítása, felmenlvény megadása, a tiszta nyereségről szóló rendelkezés, felértékelésre vonatkozó rendelkezések és a szövetkezel fenntartása tekintetében határozathozatal. Az Igazgatóság.
11II
A Kanizsa—Kaposvári autóbuszjárat folyó hó 21-én, hétfőn
= megindul.
Udüs Wanizsártl leggei 515 és í». 3 00 órakor te Kaposvárra reggel 8*15 és i. i. 6 érakfir Indulás Kaposvárról reggel 6 09 és i u. 170 érakor Érkezik Hagjkaoiuira rttfel 9 és é. d. 470 órakor WF" Indulás Nagykanizsáról a „Korona" szálloda elől.
— Utvizsgálatök Zalamcgyó-ben. Bődy Zoltán Zalamegye alispánja, Sándor Zsigmond műszaki főtanácsos, állíun^pilészeti főmérnök kíséretében két napon át végig utazta autón a Balatonkörnyéki utakat. A megyeszékhelyről indulva végigmentek Keszthely, Tap .lca, Badacsony, Tihany és Balatonfüred községek utjain. Az ulvizsgálotkor megállapították, hogy a tartós esőzések dacára az utak eléggé jókarban vannak. Az alispán utvizsgálata alkalmával találkozott Somogymcgyc alispánjával és Toperczer kereskedelmi minisztériumi tanácsossal, akik szintén hasonló céllal járták a megye vidékeit.
— Irányáruk tcllúmadásit. Rossz álmaink idejéből visszajáró emlők... Ma újra kiséit. Irányárakat kell kuakni a* (leleteknek már — azt hittük — konszolidálódott kirakataiba vagy pultjaira. Egy-két kanizsai kis vegyeskereskedőt már meg is büntetlek 150— 150 000 koronára a* irányárak hiánya miatt. Pedig ina már stabila korona, stabil az árak, vevő meg iigyls alig van. tehát a pi;:c már maga szabályosa inagál Valami regi, sárguló rendelet van ugyan valahol, de hogy azt ma kelljen végrehajtani, annak az .irány-árak ellenire sem látnia, célját*.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LÁZÁR PISTA győri clgánymüvész zenekarával hangversenyez.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyen: —
p .Zalai Közlöny" keszthelyi ítlkkiadó-hivutnlában, Klsfaludy-utca 15. szám. Dencs György dohányáruda Kossuth Lujos-utea. Rlersch Győző dohányánidájában
Erzsébet királyné-tér. Szabó László dohányárudájábnn Soproni-utca. Sujánszky József könyv- és papir-kereskedéseben.
Héviz-fürdőn:
Kummer János áruházában és kölcsőn-
könyvtárában Waltcr Ferencné áruházában és kölcsön-kCnyvtarában
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentése: Pénteken a hőmérséklet. reggel 7 órakor -f-17\'2, délután 2 órakor +23Í), este 9 órakor +17 3.
Felhőzet: Reggel és délben kissé borult, este borult.
A Meteorológlnl Intézet jelentése szerint változó felhőzet, egyelőre még mérsékelten meleg, csőre (zivatarra) Ii3jló idő, ht\'csökkcnés valószínű.
Rádió-műsor
Junius 19 (szombat)
Budapest (560) D e. 9.30, 12 és d. u. 3: Hírek, közgazdaság, 5:Jazzband. 0 30: Spoit előadás. 8.30: Hangverseny. (Közreműködnek Kálmán Oszkár, a m. kir. Operaház tagja, Gerller Endre hegedűművész, zongorán kiséri Polgár Tibor.) 10 30: Cigányzene.
Bécs (531 és 582.5) D. u. 4 15: Hangverseny. 8: Der Zcrissene, Nestroy színmüve. Utána könnyű zene.
Berlin t5ö4 és 571) D. u. 4.30: Eipe ranto. 5: A rádiózenekar hangversenye. 6: Tcazene.8.30: Népszerű hangverseny. 10.30: Tánczene
Hamburg (392 5) D. u. 6: Hangverse»y. 7.30: Angol nyelvóra. 8: Kabaréest. 10: Tánczene
Lipcse (452) D. u. 4 30: Hangverseny. 7: Felolvasás angol nyelven. 8.15: Víg hancverscy-est.
München (485) D. u. -1.30: Sehrammel-trió. 7.45: Vi- hangverseny-est. 10.20: Tánczene.
Prága (368) D. u. 430-5.30: Kamarazene. Ö: Német leadás, 0.30: Bábszínház. 8: Hangverseny.
Róma (425{ D. u 5: Hírek,tőzsde.5.40: Jazzband. 9.10: Hangverseny. 10.15: Könnyű zene.
London (3t>5) I). u. 4: Hangverseny 7: Előadás 8: Népszerű hangverseny. 10.30: . Táncicne.
FENYVES SZÁLLÓ
(penzió)
HÁRIATELEPEN,
a Balaton legszebb helyén, 3 vízparton, 19J6 vasúti állomás mellett.
Olcsó, minden igényt kielégítő. — Strand.
SPORTÉLET
Ma lesz a polgáristák városközi mérkőzése
A nagykanizsai és zalaegerszegi polgári fiúiskolák lulball-csapalai nem vasárnap, hanem ma délulán 3 órakor tartják revansmérkőzésllket a nagykanizsai Zrínyi-sponpályán.
(NSE közgyűlés. Az NSE folyó hó 20-án délelölt II órakor saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart
(Kerékpáros eredmények.) A vasárnap megtartott 20 kilométeres országúti kerékpárversenyen első lett Varga Lajos (3515), második Tar-noceky Giza (3600), harmadik Németh Csongor (37\'00), negyedik Major (37-30) defekttel.
(Vizl uton Mohácstól a Balatonig) Kiss Ferenc, Bauer Károly, Utal Ferenc és Tertinszky Anlal mohácsi lelkes sportférfiak vízi uton tették meg az utat Mohácstól a Balatonig. A Dunán Tolnáig menlek, onnan a Sárvíz, Kapós csatomán és a Sión keresztül jutottak el molor-csónakjukkal, Siófokon át a Balatonra. A Balaton szebb pontjainak megíeklnlése után a fent irt uton ugyancsak motorossal térnek vissza Mohácsra.
.....................fi "—,-n,-* «"i — ■,\'
Irodalom és művészet
A Kamara szinház Keszthelyen
Alapi Nándor Országos Kamara színháza Keszthelyen, mint megírtuk kedden esle kezdte meg kis színi-szezon jlt. A kitűnő együttest estéről-eslére lelkes ünneplésben részesili a keszthelyi intelligens közönség. Szerdán esle Satmcnt: Árnyhalász, csütörtökön Hebbel: Mária Magdolnu és a tegnap esle Schnilzler: Anatol cimu elsőrangú darabjait mutatták be. A szereplök Alapi igazgatóval az élén gyönyört! előadásokat produkálnak. Ma szombaton esle az igazgatóval a főszerepben Ibsen; Solness épitőmester-e kerül színre.
= Ha Hévízre J6n, ajándékait Kummer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvlárát olvassa.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Nagymennyiségű Creppe de Cliine
minden színárnyalatban
meglepő olcsó árban
Kisfailldi és Er ailSZ dhratnagyáruházában
az „ffirany Kakasához Hagykamiizsáii, Erzsébet-tér 21.
09549237
ZALAI KOZLŐNV
1926 junius 19.
MOZI
Uránia szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: /I nyomorultak (I. rész) Hugó Vickor OrOk szép szép regenye ulán.
Világ szombalon 7 és 9 órakor: A nyomorultak (I. rész).
Kedvezmények csak a Világ mozgó előadásain érvényesek.
Világ vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Alberlininek egy csodálatos bravúrokban teljes filmjét: A csillagok urát mutatja be.
Hévízi Park mozgó szombaton: Az ópium rabjai, 9 felvonásos izgalmas filmdráma.
■.\' I. II .1 \\ ■ . ^ \'i
KÖZGAZDASÁG
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az irányzat a rendezési és ellátási napra valamint a bécsi kedvezőtlen jelentésekre való tekintettel kedvellen és kissé gyengébb volt, csak a spekuláció eladásai ílénkilettek a piacol, amelynek következtében Nemzeti Bank 40 Nasici és Magyar Cukor 5—5 ezer koronás áresést szenvedtek. Az átlagos áthanyatlás 1—2í/o ra rug. A kulisz-piacon csak Városi és Déli vasút ének el kisebb javulást. A bányapiacon Kőszén 40 ezer koronái ve-szitell, Utikányi pedig iO ezer koronái. A vaspiacon 5—10 ezer koronás árveszteségek foidullak elő. Javult Magnesit, amely 10 e?er koronás árnyereségre leli szeri. A bankpiacon és még néhány helyi ériékben javulások állottak be.
ZlrithJ sárl.l Hrii 144250, Loocoo 251375, N.»» ÍI6 50, Biunel I4C050 Milano 1857 50 Holland 707/55 8«illn 133-00, WI«» 72 95 tolla 376 05 Priga 153000 Raaapeci 72*20, V«la6 40-10. B.krr.rl 221 CO B.lsrlJ 9I250.
A budapesti Tomde deviza-jegyzése
Uo^j.l Uutotia Bt 50-11740
toat ICltO-HMIO •IO 1»C7
CMkhar. Itt 4 SS 90 1 tWi 17(43
IXBÍI IB7I3M ZmiarMl 2H 3C»
PoiUr 7I9V0-7IH0 1C192011
rnuli b. ism :ou HI23 lUSO
NoBtm* trt. XM2I U771 Outo 11440 IU»0
LM 20)J1S UfUm M:3I044U13
Uft SÍ 1-521 1SS4 3UC
Ua U7f-Mi<
tUika IHÍ3 I7C42 «rti IHX.I
OuU.KkOt. ix?ai IOI 2U>i;o
OU kor. 11920 IliSO in ÍJJ
tr*H »r. mmws Zlotkkolü 111(0-112 0
MtlU. :oisrtt V»r»A
fK-rrig kw. IIIO-ltSN wu. 10071 101(9
UUkji. (1110 1*110 St/U* •M!7 11IÍ7
Terznésytőzsdc
8i„ rtu.v 76 kg o, 442S00 -445.000. 77 »,» <47 SCO-450.000 rt kf<X 450.000- 452.500. errrt, donintnU <t put-Tktfil 76 kg.-ni 435 000—437-500. 17 ít-ai 440 ODŰ—442 5\'0, 78 nv-o* 412 500 44SOOO 71 kg-oi 449.000-447 500 \'OU 235 000— 237 5C0 Tk.tni4n.iipa 245.000 - J55.CC0. aítárp. 280.000-325 000. aat- 275 OM 277 5 0. irni!„| 232 500 - 235-030, repc. 600.000—6IO.OÜO, .ói., iso.ox- ise.ao
kojju I70.000-172.500.
Sertésvásár
PalHafUa 800. »tlyaíl eladauanal rlaa.-
K.r.dl — írb. £!»..rcndtl I7.OOJ-17.5CO, Medert 15-750 \'6.0<0 iiedett kOxép ÍSOJO — 15 500. ktmnyli 13.0)0-13.500, efiírendl Bfcí 15.500—16005 oáiodrendll 14 0)0-15030, angol lilMó 17.000-19 000. mloan.
o.g.Dan 21, CO--„Ir 27.500--—
laba.ot\' hoc 15.0:0 -15.500. lulonni. (41 Mrtéa I8 0O?—Í0.030. Az Irínyzal élcokebb.
KladO: Zrínyi Nyomdaipar 6. K6nfv-
(iT. N.rvk.r.l,..
flPROHIRDETESEK
Ai apróhirdelés dija 10 szóig .SOOO kor. A dmizó i minden vastagabb betűből Al!ó sró kit szónak számíttatik. Minden tovJobt szó dlj.i 500 K. A hirdotósi dlj et6ro f iatotondö .1 (orgalmlaJÓ boxzAuimltAíával
MolnArscpédat nőtlent, (Igycset felfogad jullusra llengergőzmalomba Bánok-szentgyöigyrc Breuer, Sugár ut 1991
ípulet üvegezőt. képkeretevóst Icg-oíesóbb-m éi wakszeruen vállal Pum Üvege*. Klrályutca 10. 199S
Kitűnő kcroctcnyi
Ó- és UJBOR
1917. évi puoaonyebor lllerenklnt li kapható «os«
REMETE, Suaúr-ut 6. mxám.
Koroock buto-oxott »xobát
konyhahasználatt\'l, vagy üres »zoba-kony-hit két személyre. lehetőleg a központban. vagy ahoz közel Ágvnemunk van. Címeket kérek a kiadóhivatalba.
Saját termésű bor utcán át kimérve lllerenklnt tjfOO koronáért kapható Kálcsics Jánosnál. Honvéd-utca 15. szám. 1989
VasütállomAs melleÜT^régl Jó hlrncvü vendéglőmet é» szállodámat november elsejére bért* adom. Bóvebh tclvllágoii-tástal szolgái a tulajdonos: Keresztes Józ<el vendéglői. Marcali. 1982
Egy kétágvas csinosan butoroxott kü"ő*-bejáratu sxoba kiadó. Clm a kiadóban. 19R >
Felhívom a n, é. közönség figyelmét
iiiatÉp srall boraimra
és az újonnan elkészített tekepályámra. Matadfam tisztelettel
C/ippán István korcsmáros iw< Telekl-ut 51. szám.
Hsán Gyula nagykanlz&ai bírósági végrehajtótól.
2681926. végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 évi LX. t.-c. 102. §•« értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1926. évi Pk. 5535. számú vég-zése következtében Dr. Gyulai Béla Ügyvéd által képviselt Kőszegi János nagykanizsai lakos Javára 1,250.000 kor. s Jár. efejélg 1926. évi április hó 26-án foganatosított kielégítés! végrehajtás utján le-és felOlfoglalt és 25,000000 kor. beoült következő Ingóság, u m: l hat üléses fekete automobil 21.195 sz\'mu nyilvános árverésen eladatlk.
Mely árverésnek n nagykanizsai kir. Járásbíróság 1926-1 k évi Pk. 5535. számú végzése folytán 25,000.000 kor. tőkekövetelés, ennek 1026. cvl március hó 21. napjától Járó 1Vj% kamatai, Vfih vállódlj és eddig összesen 1750C0 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Magyar-utca 93. szám alatt leendő megtartására 1926. évi Junius hó 26-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül kltü-zetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hoi>y az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bccsáion alul Is cl lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. L e. 102. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi junlus hó 16. napján. .. ,
Haán Gyula s. k.,
I9M kir. jblióságl végrehajtó.
A nagykanizsaiak találkozóhelye :
Budapest Icgelsőrcndii, modern, családi szállója, az
István király szálloda
VI., Podmaniczky-utca 8.
Mérsékelt árnkl Figyelmes kisztilgAI&s.\' Modern berendezés! Kó/ponli fűtést - Mclc£vl;szolgAltatAsl -F S r d ó k I — llltl
A nyugati pályaudvar közelében
Há«»k eladók 50 milliótól felleli. , .. \'
Batutonbooliron ctadú 4 srobls un villa trljes heienilezéssel, parlioggal, szép
paikkal. viltinyviligilát. .-Uloniís körelében. — Olcsó Ír. 1500 holdon príma bériét atailé Osr\'e.
Pén*HSIo»8nk6ivollté» ingatlanra kebelerésiel. Ilossru le|Jialu
$dollúrk6!cs6nt szerrek » tiotdnil nagyobb birtokra, majvar korona kot-eibnt i( atvi:toztaiok itollirkolconre. ZIGRISZT ingatlanforgalmi iroda, Király-utca 38.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság ■•elöli(Déli Vasút)
KV3ENETSÍENOJE
1926. évi május hó 15-tSI
a Nagykanizsára éikezó és induló személyszái\'itó vonaloktól. Budapest—Nagykanizsai viszonylatban
A vonat £ neme Budapestről indul Nagykanizsára érkezik •g A vonat jr neme Nagykanizsáról indul Budapestre érkezik
1 Szem. v. 2 Gyv. 3 Síéin. v. 4 Gyv. 5 bzem. v. U30 9"00l) 1320 17301) 21-353) 13-55 13 20 19-55 2150 ■100 1 Szem. v. 2 Gyv. 3 Szem. v. •1 Gyv. 5 : Szem. v. ai^J) T0&) 9-10 15-00 645 1100 1640 19-10 21-55
\') Gyorsvonattal egy I—II. osrt. és egy III. oszt közvetlen kocsi Budapest Wien S. B. egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest —Zalacgcrs/cg. egy étkező kocsi Budapest G)ír és VII-28-tól IX4-ig egy 1—11—ilL oszl. közvetlen kocsi Bndatxst-Villach (lynrsvonaltal egy III. oszl. és egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest — Susak. egy I —II oszt. és egy III. oszt kOzvclten keesi Budapest—Fiume, egy étkeró-kocsi Budapeat—Nagykanlisa. egv liJUókocsi Budapest—Venceia, egy I—II. oszt. közvetlen kocsi Budapest-Venliniiglia ÖVtejte—Venezia—GenovAn it) és egy I—II III. oszt. közvetlen k<K.i Budapest—Rónia
*) Személyvonattal egy I—II. oszt. és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest -Barcs és egy 11—111. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgyi viszonylatban
I Vegyes
Batatnnszent-gvórgvról ind. ♦25
Nagyknnl-zsAra érkezik I
N.igykani- |j Balalonszent-síról indul \'gvrtrgvre érk 18 10 1957
1 Szem. v.
2 Oyv.
3 Szem. v.
4 Szem. v
| Vegyes
Nagykanizsái -Szonilialhrlv - Wien S. B viszonylatban
. Nagyítani- Szomb-rt-\' ,,.:.„!-zsiról helyre , """P indul érkezik \'
WlenböE indul
bzombiit* Nagykani. helyről zsara
900\') 10-M 16 151)
Indul 4-20 12-15 15-10 21-26
érkezik
ó-sr
14-1(1 181)0 23 55
^zcin. v Szem. v . Oyv.
4 Szem. v.
•t-4ti^) 705
655 9-4!)
14:10\') i| 16-09
17-35 2030
11-55"
\') (iyom-oiia\'okkal esy I—II. oszt. és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest— Wien S. B., egv II—lil. közvellen kocsi Osijek—Wien S. B.. egy I—II. oszl. közvetlen k«xsl Zagreb—Wien, egy étkezők.Ksi Budapest-Gj-ír. egy 11-111. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
il Személyvonatokkal egy II—III. oszl. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg.
Pécsi ól indul
1 Szem. v.
2 t >-..
3 Szent. v.
4 Szem. V.
Nagykanizsa—Barcs Nagyit,mi. zslrc érkezik
-Pécsi viszonylatban
Bartsról indul
W) 1235 I82ir)
^rirr 7-12
11-45 \' 13-40 1515 • 17-20
21-00
2310
1 Szem. v.
2 Szem. v.
3 Gyv.
\' Vegy.v.
Nagykani-zsaról Indul 4-301) 10 10 I1-3V.) I820
érkezik
~ dái" I2I5 1617 21-40
Bécsre érkc/ik
" >38 * 1450 18 25
\'I Gyorsvonatokkal egy ll-lll. oszl. közvetlen kocsi Ősiek—Wien, egy l-ll oszt. közvetlen kocsi Zagreb-Wien S. B. /
7) Személyvonatokkal egy I—II. kocsi Nagykanizsa—Pécs.
oszl. közvetlen kocsi és egy III. oszl. közvetlen
Nagykanizsa—Gyékényesi viszonylulban
Gyékényesről indul
Nagykanizsáról Gyékényesre intlul érkezik
Nagykani I
rj f
érkezik L
1 Gyv. 550>) 6-30 | I Oyv. Z21CT) 225o
-: Gyórsvotu\'okka! egy l-ll. oszl. & egy III <.s<l közvetlen kocsi Budapesl-Humc. egy I II. oszt. és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapesl-Sosak.
Nagykanizsa—Cakovrct (Csáktornya) viszonylatban
Csáktornyáról indul
1 Oyv.
5 &
t Gyv.-)
5 Szem. v.
4 15\'\') 7-20 1110 1232") 18-24
\'I Csak VI 26-ig bezlrótai
1 Szem. v.
2 Gyv.
3 Vegy.v. -■ Gyv.
1345")
17-on
22-30
érkezik
"fii 15-28 202Ó 0 10
Nagykani-t zsira érkezik 620"= 940 1300 1105 20-15
------ „„-,,< .......... közlekedik.
-\') Csak VI 27-101 kezdve közlekedik. „„,,\';,V""a,ok!"\'1 esy l-ll-III. oszl. közv. kocsi Budapest-Fiume, egy hálókocsi 0 Genno,\'3;,,^\' \'„ \' kocsi Bu.latH-st- Ventiiniglia (Jia Trieste,
í,: \'5\'10\'-1\'- I-II-1II oszt. kozv. kocsi Budapest—Róma kocsi ^Sy ,Wti\' V1M l61\' **»■\'« I—II —III. oszl. Mzv.
1XOTAN
motorbicikli magyarországi vezérképviselete •
LANSMU ÉS FÁBRI
BUDAPEST, V., Vilmos császir-ut 66.
Telt fon: 66 40. Állandóan raktáron az 1925-os typusu
tnrr-gépch éé mellckkocsik.
Nyomatolt a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán.\'(Nyonulavczetü: Ofenbcck nárolyj.
86. évfolyam, 136. szám
Nagykanizsa, 1928 Junius 20, vasárnap
Ar. 2000
kmiM
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőse^ el kiadóhivaUU Fönt 5. sz. Keszthelyi ftókkladéliivatal: Kisfaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
A „tartós béke"
(bl) Felborult a magyar fold kisantant nevezetű ellenség-gyűrűjének veldesi konferenciája. Alig hogy összeüllek Európa fiókdiktátorai, máris a zöld asztal kellős közepébe csapott valami liét lakatos titokként őrzőit belső fordulat és egyszeriben szétrebbenlek a jó urak.
Talán csak nent égették meg a kezüket, miközben tanácskozni dugták össze trianoni babérok övezte homlokukat?
A „vállozatlan egység" büszke konföderációjában csak nem történi valjjni, ami egymásra haragította a „békés együttműködés" lelkes apostolait?
Mert hogy vaiaml történt, az bizonyos. Valami valahol elszakadt és az eddig titkolt feszültség rugói szétdobták az egész programmot és vele együtl azokat is, akik azt összekovácsolták. A nagyhatalmak árnyékában sütkérező kisantantállamok összhangját azonban alighanem alapjaiban rázkódtatta míg a veldesi konferencia csődje.
A jugoszláv-román-cseh triumvirátus mindegyik tagja kapzsi féltékenységgel lesi a másik minden orientációját, sőt — csodák legnagyobb csodája! — a magyar kérdésben s lalán ebben a leginkább, nem találták meg a megszokott kórus harmóniáját. Románia titokban magyarellenes paklumot köl a cseh szpmszéddal, mikor a jugoszláv politika a magyar megállapodást akarja ralifikálni.
Bomlik tehát köiülöttüuk a történelem parvenüinek egysége. Erjed lassan az idők kovásza és benne érik az igazság, amit nent lehet élve eltemetni, de megölni sem lehet soha. Magyar fegyverek zaját hallják a kisantant ideges urai a megtépázott határok felől és lázas vízióik közepette magyar háborús készülődések rémképel gyötrik őket annyira, hogy maguk kapnak hajba azon: vájjon, igazat hazudnak-e a nagy osztozkodás óta mindig kísértő lidércek.
Vagy talán a lelkiismeret nyugtalan vívódása telte ütközőponttá a „magyar kérdést" is a veldesi zöld asztalok körül ?
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. szám Előfizetési éra egy húra 30.000 korona
Románia politikai szerződést köt Olaszországgal
Oroszországgal is hajlandó felvenni a tárgyalásokat — A kisantant konferenciát a cseh belpolitikai helyzet rövidítette meg — A minisztereket a királyné kihallgatáson fogadta — A kisantant miniszterei a magyar politikai helyzettel is foglalkoztak
Csehország barátságos viszonyban van Magyarországgal — mondja Benes
I Veldes, junius 19. (Éjszakai Mii-jelentés.) A lefolyt kisantant konferenciát lényegesen befolyásolta és megrövidítette a cseh belpolitikai helyzet. Tegnap délelöli a befejezés előtt foglalkoztak a magyar politikai helyzettel. Mitlilinen megemlilclic, hogy a Kolozsváron forgalomba hozott hamis román pénzt Oroszországból hozták be.
Prága, lunius (Éjszakaj rádió-jelentés) A kisantant konferenciája után a külügyminiszterük nyilatkozatokat leltek, melyekről a Cseh Saj\'ó Iroda a következőket Írja: .Benes a konferencián nyilatkozott arról, hogy nem titkolható, hogy a Népszövetség súlyos válságát éli. Csehországnak a viszonya szövetséges társaihoz az a régi jó viszony, mely eiidig. is fennállóit. Az orosz kérdés nem kerüli szóba, viszont az orosz-német szerződésre nézve az a helyzet alakul! ki, hogy az nem áll elleniéiben a kisanlanl érdekeivel. A magyar frankhamisításról azt állapitolták meg, hogy a Népszövetség ebben határozatot hozott és ez a határozni teljesen fedi a kisantant államainak felfogását.
Denes hangsúlyozta, hogy Csehországnak Mogyarországgai szemben barátságos viszonya van és a közeledésnek semmi akadálya nincs."
Veldcs, junius IP (Éjszakai rádiójelentés.) Ma délelőtt Nincsics és Mitlilinen külügyminiszterek fontos megbeszéléseket folytának. A megbeszélések ulán Biiiestcl egylltl kihallgaiáson jelenlek meg a királynénál, aki a magas diplomaták részere délulán 5 órakor teát adoll. A veldesi újságírókat Lai-bích v;.ros vczétCsége látta vendégül.
Megcáfolták a kisantant felbomlását Veldes, junius 19. (Éjszakai rádiójelenlés.) Nincsics, Mitlilinen és üenes nyilatkoztak a sajtó képviselői elölt. Nincsics kijelentene, hogy az értekezlet a legszívélyesebb volt. Erélyesen megcáfolta több nagy lap azon híradását, hogy a kisantant felbomlik. Benes és Mitlilinen mindenben megerősítették Nincsics nyilatkozatát.
Mitlilinen külön nyilatkozott és azt mondotta, liogy a kisantant politikája változatlanul a régi.
Romániáról szólva kijelentette, hogy Románia legközelebb polilikai szerződési köl Olaszországgal és Oroszországgal is hajlandó felvenni újból a tárgyalások fonalát, ha Oroszország Besszarábia kérdéséi teljesen kikapcsolja.
Oroszországból hozták a hamis román pénzt
A százszázalékos nyugdijvalori-zációt lehetetlen keresztülvinni
Bud pénzügyminiszter a nyugdijvalorizációrál — A javaslatot kiböviti - Interpellációk - A nemzetgyűlés ülése
Budapest, |untus 10 A nemzetgyűlés mai ülésén a nyugd-|valurizációs törvényjavaslat első szónoka Szűcs Károly, aki kijelentene. hogy amit meg tudott csinálni Olaszország Mussolini alatl, ugyanezt a magyar nemzetnek is meg kellene kísérelnie Bethlen alatt, akinek működését szimpátiával kíséri. Határozati javaslatban kéri, hogy a nem zelgyülés a javaslatot adja vissza a kormánynak, hogy intézményesen rendezze a nyugdijasok ügyeil.
A kérdés gazdasági oldala
Bud János pénzügyminiszter kijelenti, hogy a szénokok nagyrészt a
kérdés gazd isígi oldalát elhanyagolta. Sokai emlrgoiiK a gazdasági válságot és mégsem tartózkodik az ellenzék olyan terhet zúdítani a gazdasági életre, amelyet az elviselni nem lud. A nyugdijleher is csak addig mellel, ameddig a gazdasági élelel nem veszélyezteli.
A 30 százalékos arányszám az, amelyet a tisztviselő érdekeltség elfogadoil. A gazdasági viszonyok javultával a kormány nem fog elzárkózni, hogy a törvény intézkedéseinek noveiláris alapra való helyezése után kedvezőbbé legye a tisztviselőkre. A százszázalékos valorizálást
leheletlen keresztülvinni.
Oyörki Imre felszólalásában elismeri, hogy a pénzügyminiszter beszéde megkönnyítette az ezután felszólalók helyzetét.
Interpellációk
A Ház legközelebbi ülését hélfőn délelőll Hz órakor tartja.
Propper Sándor személyes kérdésben való felszólalása után áttértek az interpellációkra. /
Várndy Dániel az irányban interpellál, hogy a sajló működését a főkapitányságon korlátozzák. \'
Református templom épül Nagykanizsán
Nagykanizsa, Junius 19
Nagykanizsa református vallású lakossága régóta érzi hiányát egy számarányának megtelelő templomnak. A Batthyány-utcai lelkészlak mellett lévő szerény imaház, amelybe legfeljebb 80 ember fér be, nem alkalmas a református gyülekezet tagjainak befogadására. Nagyobb ünnepség. vagy istentisztelet esetén a résztvevők kiszorulnak a kicsi udvarra, sőt onnét az utcára.
A gyülekezet már régebben foglalkozik egy templom építésének gondolaiával, hogy egy nagyobbsza-básu istentisztelet vagy egyházi ünnepély esetén ne kelljen az evange-likus-testvérek templomát igénybe-vcnníök és vendégszeretetüket kér-niök. Kádár Lajos ref. lelkész most erélyesen kezébe vélte a dolgot és erőteljes akciói indilotl a templomépítés érdekében. Országos gyűjtésre kéri engedélyt a belügyminisztertől és mihelyt az megérkezik, megindul a naSy gyűjtés. Ezzel kapcsolatban sorsjáték rendezésé! is lervezik. Az el6ö n3gyobbszerü adomány már be-érkezeit. Bárczay Ferenc kir. kamarás, somogyszenlmiklósi földbirtokos, egyházi fögondnok harmincmillió koronát adományozott a templom-épi-tésre. Értesülésünk szerint az építendő templom helye nincs még megállapítva, azonban valószínűleg a régi aréna helyére kerül. A terveket Neuschloss Kornél fogja elkészíteni.
Mindenesetre.kell, hogy a város képviselőtestülete is magáévá tegye a református templom ügyét és nagyobb hozzájárulással segítse az akció sikeréi. Adományok Kádár Lajos református lelkészhez küldendők.
ZALAI KÖZLÖNY.
A megyei Dalosszövetség közgyűlést tart az egerszegi Ítélet tárgyalására
A Keszthelyi Ipartestületi Dalárda Uraiméi is reparalják
Nagykanizsa, tantus 19
A Zalaegerszegen e hó 13-án lar-loll III. Dalosversenyen a dijak ki-oszlása, illetve a zsűri határozata ellen keletkezett elégedetlenség mig egyfelől oszlik, másfelől, igy Nagykanizsán, mind nagyobb hullámokat vet és az elégedetten dalárdák miud-hangossbban követelik a sérelmek reparálását.
Zalaegerszegen, mint megírtuk, az ottani Daloskör mégis átvehe a neki ítélt dijat. Ezalkalommal szóba került a Keszthelyi Ipartestület Dalárdájának sérelme is. amely abban áll, hogy a vándordijai azért nem nyerhette cl, mivel a zsűri kifogásolta, hogy a karmester is énekelt. Czobor polgármester azonban kijelentette, hogy ez a sérelem Is reparációt nyer, mert a zsűri utólagosan megállapította, hogy a keszthelyi dalárdát a versenyen vezénylő dr. Szalai Albin, premontrei tanár a dalárdának első tenorja, aki-
nek a versenyen énekelnie kellett, dacára, hogy a tcleg karmesteri a dirigálásban helyettesítette.
Igy tehát revízió alá kerül a zsűri ítélete s Keszthely megnyeri a vándordijat, mely már végleg tulajdonában marad. Milyen szép lett voln3, ha ezek a súrlódások előrelátással már akkor elmaradlak volna.
Egyébként a legújabb fordulata ennek az ügynek az, hogy a Zilavár-megyei Dalosszövetség, mint az Országos Dalosszövetség VII. kerülete, folyó hó 23 án Zalaegerszegen lefolyt III. megyei dalosversennyel kapcsolatban
a zsűri meglepő ítélkezésének megtárgyalása végett dr. Tholway Zsigmond, a Zalavármegyei Dalosszövetség elnökének elnöklete alatt rendkívüli közgyűlési fog tartani. A rendkívüli közgyűlésre vonatkozó meghívók az összes kerületbell dalárdák részére már szét-küldettek.
Egy komárvárosi levente-ifjú tragikus halála
Futballoz** közben megsérült láb-aebét elhanyagolta Kétszeri műtéttel sem lehetett rajta segíteni — Komir-városon a község nagy részvéte mellett temették el
Nagykantzja, Juniui 13 Megrendítő, tragikus körülmények között pusztult el egy komárvárosi tizenhét esztendős levente ifjú, akinek halála nemc--ak fájdalmat, hanem szomorú intöpéldát kell szolgáltasson társainak és általiban a köny-nyelmü fiatalságnak, amely bizony sokszor a kis bajok elhanyagolásával saját vesztét okozza, könyörtelenül bánatba sodorva szüleit és megfosztva az oiszágot két kéz hasznos munkájától, amelyre manapság oly nagy -zükség van. A gyászos pusztulás előzményei itt következnek:
Tóth József tizenhét éves komárvárosi gazdaifju, az ottani levente-egyesületnek egyik legszorgalmasabb tagja volt. Apjínak hasznos munkatársa mindenféle gazdasági munká-
ban, a vidám cimboráknak szabad idejében jókedvű pajtása.
A most már falun is nagyban divatozó fulball-játéknak szenvedélyes hódolója volt Tóth József. Pünkösd másodnapján is futballozott több társával a község mellett ellerüló réten és ekkor véletlenül — mint már any-nyi sok cselben — megrúgták az alsólábszárát, amitől kisebb horzso-lást kapott. A fiatal legény nem járt cl keltő óvatossággal sérülésével szemben és nem törődve azzal, az ünnepet követő héten elment dolgozni az erdőre nehéz fadöntési munkára. A jelentéktelennek látszó sétü-lés munkaközben a nagy megerőltetésből kifolyólag meglobosodoll. Ehhez járult még, hopy ugyanakkor
csontrepedést is kapóit, ami a szerencsétlen legényt ágyba döntötte. Kezelő orvosa látva, hogy sérülése
súlyos, azt tanácsolta szüleinek, hogy fiukat szállítsák be a nagykanizsai közkórházba, mert rajta okvetlenül műtétet kell végrehajtani. Elkésve, körülbelül az eset után máslíl héttel be is száliitollák a legényt a helybeli közkórházba, ahol kélszer is megoperálták, azonban a leggondosabb orvosi kezelés sem tudta meg-
1926 junius 20
menteni. Hétfőn kijelentették az orvosok, hogy a fiu állapota teljesen reménytelen. Kedden a szülök autóval a beteget haza szállították Ko-máreirosra, ahol másnap, szerdán este meghall.
Pénteken temették el a község nagy részvéte mellett. A derék le-venle végtiszlességén megjelentek a leventék mind. Stomoru, utolsó útjára a cigányzenekar fájdalmas magyar bucstidilal kísérték.
Készen várja a közönséget Kanizsa tavalyi szabadfürdöje a — Principális
Tönkrement az uszoda — A Principálison a ludakkal együtt lehet fürödni — Az épltcndó nyári fürdő ti-rvel csendesen pihennek a műszaki hivatal fiókjában — Ötszáz millióba kerülne a nagykanizsai strandfürdő
Nagykontzaa, Juntui 19
A szsbíduszcda kétdése ugy tavaly előtt, mint tavaly, valamint sz I idén is megoldatlan problémája ma-r.-d Nagykanizsa városának.
Talán nincs a Dunán.ulon város, vagy nagyközség, amely a m ári fürdőzés tekintetében olyan siralmas helyzetben lenne, mini a mi városunk. Évről-évre átizzadja ennek a városnak közönsége a nyári meleg időket, anélkül, hogy a legkedvesebb, egyben legegészségesebb szabadlürdözésbcn része volna. Természetesen ez értetődik azokra a hétköznapi robotban görnyedő, kevés pénzű emberekre, akiknek még arra sem telik, hogy hetenként, akár egy balatoni kirándulást is megengedhetnének maguknak.
Hiszen ma az is drága, utazással (Szombathelynek és Zalaegerszegnek bezzeg nem olyan drága!) egy személynél minimálisan számilva 80— 100 ezer korona kiadási jelent.
Tehát, aki nem tud Bdatonozui, az süljön meg a napon, ha nincs kedve a Principális csatorna ideális tisztaságnak épen nem mondható vizében, a kiskanizsai meztelen lurkókkal, szép fehér kacsákkal és virgonc békákkal fürödni együtt.
Eddig valami kis hiányt (legalább a gyermekeknél) pótolt a Csányi László uccai uszoda, amely ugyan nem rendelkezik nagyobb medencével, mint egy nagyobb fajta családi fürdőkád, de hit legsUbb víz volt
benne és a fiatalság jobb hijján el-lubickolgatolt az uszodában. Hogy Nsgy!<anlzs.i városának a\'< szabad fürdőzés tekintetében tényleg ne maradjon még valami kis rossz sem, az idén ez az uszoda nem nylft meg. Már tavaly is gjenge állapotban voll, az idei nyálra pedig teljesen kiszáradt a betonmedencéből a viz. Nagykanizsán az istenadta vizű és mezőket keresztül szelő Principális csatornán kivül semmi néven nevezendő hely nincs, ahol a város közönsége munkába elfáradt tagjait felfrissíthetné.
De ha tnár nincs uszodánk, vagy más megfelelő szabadfürdónk, igazán vigasztalólag hat az a tudat, hogy a Principális csatornán építendő strandfürdőre kész tervek vannak a városi műszaki hivatalban.
Ezekre a tervekre vonatkozólag munkatársunk kérdést intézett Király Sándor műszaki tanácsoshoz, aki a következőket mondotta:
— Csakugyan vannak kész tervek egy strandfürdő építésére, de ezeket a terveket egyelőre csendes pihenésre készteti egy igen fontos közbe|átszó körülmény. Nem nehéz kitalálni, hogy mi az .., A pénz. A város képtelen a mai viszonyok mellett áldozni erre a célrs,
jóllehet elsőrangú és elengedhetetlen követelménye ilyen nagy városnak a nyári szabacfürdó.
SELYEM-ÚJDONSÁGOK)
■ legjutányosabban__
singeknél
Alapítási év (8S0. Központ Szálló épületében.
Telefonszám: 163.
1926 junius 20.
ZALAI KÖZLÖNY
*
— Szükség lenne 500 millió koronára. Csak a beruházásokra, amihez azután még jelentós egyéb kiadások jönnének.Személyzeli.vizjog.üzembc-tartás stb. A terv szerint nagyon szép és kielégitó szabadfűrdől építenének a Principális csato\'na bal-partján a kiskanizsai úttól északra. Egy negyven méteres medencét kellene kivágni, amihez jönnének a kabinok és egyéb építmények. Ennek a fürdőnek felépítése félmilliárdba kerülne, amit ha a város akar megcsinálni, csupán kamatban évi 60 millió koronát jelent. Most kérdés, hogy milyen időre és forgalomra lehelne számítani. Tudomásom szerint tavaly folytak a Városépítővel eziránybau tárgyalások, de eredmény nélkül.
Ezután a Városépítő r.-l.-nél érdeklődtünk, shol kérdésünkre kijelentették, hogy konkrét fonnában nem történtek lépések, ellenben megbeszélés formájában volt arról sző, hogy a Városépítő abban az esetben, ha a város biztosítani tudná az építendő strandhoz az autóbusz közlekedést, esetleg i-\'egépltené a fütdöi. Ezek a megbeszélések azután annyiban is maradtak.

Mindezekből kitűnik, hogy Nagykanizsa közönsége amim tavaly és és mar hosszú évek ota nélkülöz egy nyári fürdőt, ugy az idén is ez a helyzet marad változatlanul. Kéaz
tervek vannak ugyan, akadna olyan is ki megépítené, azonban pénz.. . pénz az nincs. Legalább is erre a célra, pedig azl hisszük, hogy ez sem marad egyéb dolgok mögött fontosságban.
Hiába, teljesen vigasztalan a helyzet. Azaz egy vigasztalás maradt: a DV. nagylelkűen megadta a kedvezményes jegyet a Balatonra — Szombathelynek és Zalaegerszegnek. (—)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai nicg-tlgyafö-* Jelentén: Szómbalon a Mamik-tó: reggel 7 órakor +198, délulán 2 órakor +16-5, este 9 órakor +14 9.
ftíhfaa: Egész oap borult.
SUUráiiv.- Reggel Északkelet, délben és este Északnyugati szil.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint változékony szeles, hitvös idő várlialó kcvesbUdó esővel.
A ZALAI KÖZLÖNY kapható
Keszthelyem
a .Zalai Közlöny* keszthelyi fókkladó-hlvatalában, Klsíaludy-utca 15. szám. Dcncs György dobáuyáruda Kossuth Lajos-utca. Rlcrsch Oyóló dotiiuyárudájábiin
Erzsibe! királyné-tér. Szabó László dohányárudájában Soproni-utca.
Hévize-fürdőn i
Kummer János áruházában és kölcsön-
köoyDárában WaltenFtranenó imkázátain ét kölción-kónyvtAróban
A rendőrség lefoglalta a Hild-féle Temetkezési Egylet könyveit
Hatósági engedély néUtiil kezdte meg az egylet működését Eljárás indult az alakulat vezetői ellen
Nagykanizsa, junius 19 | Feltűnést keltett a városban, hogy anagykanizsai állsmrendőrségközcgei a mult napokban lefoglalták és a kapitányságra szállították a .Néhai Hild-féle Jótékonycélu Temetkezési Egylet" összes könyveit és iratait. A rendőrségi intézkedés különböző találgatásokra adott alkalmai. Ezzel szemben a tény az, hogy az uj temetkezési egylet halósági engedély nélkül müködölt és ezért jelentenék fel az egyesület vezetőségét. A rend-
őrségi vizsgálat megállapította a följelentés igazál, melynek eredrré-nyekép lörténl a könyvek halósági lefoglalása.
Az 1922: XI. I. c. 7. §-a igen szigotuan bünteti a hatósági engedély nélkül működő egyesületek vezetői!.
Az eljárás megindult az egylet elnöksége és tisztikar:; ellen és értesülésünk szerint minden egyes tag ellen is. Ügyükben a rendőri bün-tetöbiró a napokban hozza meg ítéletét.
Ujabb hét zalamegyei község kapott államsegélyt iskola építésre
A kultuszminiszter nagyjelentőségű határozata a népiskolák építésének kérdésében
Több izben megemlékeztünk arról, hogy Klebelsbcrg Kunó gróf kultuszminiszter nagy összegű államsegélyt engedélyezett Zalamegye több olyan községének, melyekben eddig nem volt egyáltalán, vagy pedig n^m volt elegtndó iskola. Most a kultuszminiszter ujabban ismét részesítette az alábbi községeket iskolaépítői államsegélyben: Csörnyeföld 120 millió (és 100 millió kölcsöD), Pelrivente 280 millió (és 40 millió kölcsön),
Semjénháza 280 millió (és 40 millió kölcsön), Valkonya 200 millió (és 50 millió Kölcsön), Borsfa 220 millió (és 40 millió kölcsön). Szentmargit-falva 220 millió (és 40 millió kölcsön), Zajk 220 millió (és 40 millió kölcsön).
Ez a lény mindeneseire nagyjelentőségű és kullurszempontból szinte felbecsülhetetlen, hogy egyszerre hét községnek adta meg a kultuszminiszter a módot, hogy iskolát építsenek.
A Szent-László cserkészcsapat táborozása
nagykanizsai cserkészek az országos táborozáson
Nagykanizsa, junlus IS
El kell ismernünk, hogy Zalavármegye egyik legteljesitőképesebb, legíegyelmezeltebb cserkészcsapata a a kereskedő és iparosiljakból rekru-tálódott nagykanizsai Szent László cserkészcsapat, amely teljesítményeivel és gyakorlataival nem egy izben feltűnést keltett nemcsak laikus, de komoly testnevelési körökben ls. A nagykanizsai Szent László cserkészcsapatot oly szellem hatja at, amely méltóvá teszi öl arra, hogy mint mintacsapat tekintsenek reá, amely a cserkész-erényeket az életben is gyakorolja és érvényrejuttatja.
A derék csapat az idén is részt óhajtvan venni egy táborozáson, elhatározta, hogy az országos cser-késztáborozáson részlvesz a Szúnyog-szigetén, ahol az idén az összes magyar cserkészcsapatok össíefug-nak jönni a főcserkész vezénylete alá.
Az előkészületek Horváth József parancsnok vezetése aiatl \'nagyban folynak, csak némi akadályt képes a szükséges anyagi eszközök egy részének a hiánya, anut mosi igyekeznek előteremteni. Hisszük, hogy nem is lesz nehézség e tekintetben, amennyiben a kereskedő és iparos-ifjak munkaadói is ismerik a test
I é° léleknevelő, jellem fejlesztő cserkészet kitartó erejét és segítségükre lesznek ebben a kérdésben.
A i Szent László cserkészcsapat julius 8 án indul el Nagykanizsáról d Szúnyog-szigeti nagytáborozasra.
A nyomorultak
A szerelet és jóság regénye filmen
Nagykanizsa, junius 19
Ha annyi Jóság és annyi szeretet volna minden ezeredik emberben, mint amennyi ennek a gondolatokban gazdag filmnek grandiózus cselekmenyét viszi minden jelenettel előbbre, akkor a földi szenvedésektől is meg lehetne váltani a világot.
Ma még csak az első részét játszotta az Uránia ennek az erkölcsi tanulságaiban hatalmas értéket jelentő filmnek, de már ebben is olyan problémákat oldott meg, melyek előtt szinte megdöbbent a mai ember. Mesteri kézzel bogozza ki Hugó Victor regényeben ezeket a problémákat s még mesteribb, ahogyan ezt filmre vetítették.
Nem reflektor- hálás a Nyomorultak hatása.— bar a .szép film" minden kellékével is rendelkezik, — hanem lelki élmény, anu lenyűgöz, hogy aztán minél tisztultabb magasokba eihelje szemlélőjét. (bt)
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius 20, vasárnap
Hóniai katolikus: Szilvér p. Protes-láns: Rafael. Izraelita: Ttsctirl hó 8.
Nap krt reggel 4 óra 02 perckor, nyugszik délután 8 óra 00 perckor.
Református Nőegylet kő/gyűlése délután 5 órakor az rmahézban.
Gyermekek műsoros német vizsgája délután fél 13 órakor a Rozgonyi-utcai
tornaterembe n.
Mozik. Uránia: A nyomorultak, Hugó Vlclor órók szép regénye mán. — Világ: A csillagok ura, Alhertini csodás filmje. Előadások 3, 5, 7 és 9 órakor.
Junius 21, hétfő
Római kalolikus: Gonz. Ata). Protestáns: Alajos. Izraelita: Tischrl hrt 9.
Nap kel reggel I óra 02 perckor, nyugszik délután H óra 01 perckor.
Népdal
Százlcveles piros" rózsa Virágzóit a kertben, Mikoron a házatokhoz Legelsőbe\' mentem. Hogy le aztán megszerettél, Nem tehetek róla, — Miért is nyillolt oz a piros, Százteveles tázsa.
Ugy őrzöm én azt a rózsát Imakönyvben régen, Mint a legszebb, legkedvesebb Imádságom nékem. Arra kérem az Úristent Valahányszor látom, Áldja meg a két kezével Az én rózsaszálom.
Báró Inkey József
— Egy komárvárosl tanító kitüntetése. Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök Draskovtts Márton komárvárosl kántor-tanilónak az iskolaügy terén kifejteit 36 évi buzgó és lelkes munkásságáért elismerése nyiivánilása melleit az igazgatói címet adományozta.
— A testnevelési bizottság Ölése. Nagykanizsa testnevelési bizottsága tegnap délben Krátky István dr. főjegyző elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a költségvetést és belső folyó ügyeket tárgyaltak.
— Az uj kórházi kápolna építésére a Mária leányok társulata szinelöadása tiszta jövedelmeként 3.200 000, Méltóságos Bárczay Fe-rencné 1,000.000, Nóvák János volt orsz.-gy. képviselő 1,000.000, ujnépl Elek Géza 500.000, özv. Somogyi Gyulané (Palin), Gózon Istvánná 300 -300.000, Csorba István, Wolf uraság (Palin), Bruncsics János 200—200.000, Dióssy Béla és neje, Haincz Ferenc, Kovács József (Gelse), Wolf Józsefné 100-100.000 koronát adományoztak, miért hálát köszönetet mond Mária főnöknő.
r - arra> hogy gyomor-és bélbánlalmai.miatt állandóan sz-nveJjm, amikor köziudomásu. Unnék nincs SZUKSege tl0|jy a ,í,ághir(i és mindenki.41 tr,l legelsőnek elismeri IGMÁMS! keserűvíz azonnal megszünteti á rendszerinti lenti bajokból eredő fejta|á6t, csökkenti a vérnyomást-az-agvban és meggátolja az érelmeszesedés!. __Emésztési zavaroknál éhgyomorra már tél pohár langyos IGMANDI keserűvíz elegendő. -
Kapható kla ós nagy üvegben. Szétküldést hely: ÍGMÁNDI keserfivizfOrrásvállalat Komárom. Arjcgyjé* Ismétetaűíkn.v kívánatra bérmentve
« ZALAI KÖZLÖNY
1926 junius 20.
— Klskomárom jegyzője, mint festőművész. Sziivay Gyula kisko-máromi községi jegyző, aki a festőművészeiben is elismeri lekinlély, egy hónapos olaszországi tanulmányútjáról hazaérkezett. A művészlelkű jegyzőnek nem egy értékes képét csodilták már meg. Olaszországi ismereteit eredményesen fogja felhasználni a festészetben.
— Ma és minden este a Korona kerthelyiségében LÁZÁR PISTA győri clgánymüvész zenekarával hangversenyez.
— Leszállítják a forgalmiadót. Budapestről jelentik: A kormány azzal a gondolattal foglalkozik, hogy már a közel jövőben a forgalmiéit St leszállítja, mert ezáltal az összes fogyasztási cikkek olcsóbbodását várja. A kormány megvárja ennek a félévnek adóügyi eredményeit, hogy láth3ssa milyen jövedelmeket juttatnak az egyes adónemek az államnak. Amennyiben az eredmény kielégítő lesz, elsősorban az antiszociális közvetett adók leépítését fogja szorgalmazni.
— Ma és minden este r Korona kerlhelylségében LÁZÁR PISTA győri cigányművész zenekarával hangversenyez.
— Slnautók a Balaton mellett. A Duna—Száva—Adria Vasúttársaság közti, hogy a B3laton-mznli vonalon a sinautó-forgalom e hó 26 án megindul. A Budapest-D.Mivasulról 7 óra 15 perckor induló 206. számú és oda 23 óra 20 perckor érkező 207. számú gyorsvonatok junius 27-én is közlekednek. Ecen a napon közlekednek először SzombVIiely és Nagykanizsa között a 327. és 328., valamint Balatonboglár és Nagykanizsa között a 2I4/A vasárnapi idényvonatok is.
— Háztartási alkalmazottak bejelentése. A városi adóhivatal ezulop is értesíti a nagyközönséget, hogy az alkalmazottak bejelentésénél a munkaadó nemcsak minden férfi és női kereskedelmi és ipari alkalmazottját, hanem minden háztartási alkalmazottját (cselédjét) is köteles bejelenleni. Az erre szolgáló nyomtatványok a városi adóhivatalnál 14 napon belül feltétlenen kitöltendők. - ■ FOszcrkereskedőkfigyelmébe! A kirakatokban kifüggeszteni rendelt legújabb irányárjegyzék f. hó2l-\'ől, hétfőtől kezdve átvehető Rosenfed Adolf Fiai cégnél Fő-ul 4.
— A polgári flu- és leányiskola voll növendékei felkéretne£, "hogy az iskola\' ünnepélyével kapcsolatban tartandó megbeszélésre ma, vasárnap délután 3 órakor az iskola rajztermében megjelenni szíveskedjenek. _
A KATONATEMETŐÉRT
HÁBOHBDLLIÓ KORONÁS ADOMÁNY
Nagykanizsa, junius l\'.1
N. J. nagykanizsai ős környéki földbirtokos három millió koronát adományozott a „Zalai Közlöny" szerkesztősége által kezdeményezett és lebonyolított katonasiroh-akció céljaira.
Eddig 850 sirkő árát gyüjtötlűk össze és ebből 750 sírkő már künn áll a kalonaiernctőben, 100 darab pedig most készül. Akciónk^ eddigi eredményei közt ekkora, de még félekkora egyéni adományt sem könyveltünk el, igy érthető, tia a nagylelkű jelzőre a legigazábban rászolgált adomány nyilvános nyugtázásához e tény megemlitilésén kivül egyéb kommentárt nem füzünk.
Csak egy sirkövet (121.500 korona) kérünk még mindenkitől, hogy még párszáz Jeltelen maradt sirra is mielőbb odaállíthassuk az utókor hegyeletének Jelét.__
— Gyermekbarátok figyelmébe! Ma, vasárnap délután fél 6 órakor a Rozgonyl-utcai tornaciarnokhan ovodás és elemista kisgyermekek fogják bemutatni egy évi német nyelvtanulásuk eredményét évzáró műsoros ünnepségükön. Az apróságok valamennyien Dievock Júlia la-nitványai, kik német nyelven fogják előadni az Ertesitőkiosztás napján cimü bohózatot és a Hófehírke és Rózsa Piroska cimü színdarabot. Tánc, szavalat stb. egészítik ki. a kedves müvort Belépődíj 15, 10 és 5 ezer korona. A befolyó jövedelem a Szanatórium Egvesület és a Keresztény Jótékony Nőegylet áltat lebonyolított gyermeknyaraltatási akció céljait szolgálja.
— A polgári iskolai zászlószentelés esti műsoros ünnepélyének záró szárnál, a Szózat-ot, az Iparosdalárda énekli Büchltr Mór karnagy vezetésével.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Botrányokozásért elítélve.
A rendőrség Burján Mihály nagykanizsai lakost botrányokozáséri 500 cz;r korona pénzbünletésre Ítélte.
— A rendőrt leöntötte tejjel. Poszovccz Józselné nagykanizsai tejes asszonyt a szolgálattevő rrndőr igazolásra akatla szólítani. A harcias amazon a rendőrt erre leöntötte a tejeskannával. A renitens asszonyt tegnap a rendőri bünletöblró 500 000 korona pénzbüntetésre Ítélte.
— Hadirokkantak, özvegyek és árvák junius havi nyugdijának kifi-zetésc junius hó 22 , 23. és 24-én lesz a városházán, a közgyámi hivatalban.
= A lábbeli-készítő iparosok szakosztálya ma délclöil 10 órakor értekezletet tart az Ipartestületen, melyre t. lagjai megjelenését kéri a Vezetőség.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 14 gyermek születeti, ezek közül 8 fiu és 6 leány: Lodovics Máiia házvezetőnőnek fia, Simon József gépész-kovácsnak fia, Bsgoczky József asztalos-mesternek fia, Gölll Ferenc vasúti raktátmun-kásnakSlíánya, Bencze József földművesnek fia, Szlojka Béla népzenésznek fia, Fülöp László földművesnek leánya, Schinberger Jánosnak fia, Szabó István asztalos-mesternek leánya, Horváth Gyula vasúti géplakatosnak leánya, Pelős Ferenc napszámosnak leánya, Szép Imre napszámosnak fia, Vig József földművesnek fia (halva), Ftiszár Gyula fütöhází lakatosnak leánya. — Házasságot kötőit 4 pár: Sulzbeck Győző kereskedő Szombathelyről Lusztig Máriával, Szabó György napszámos Lakatos Katalinnal, Mikó György kocsis Kele Katalinnal, Klénár István kereskedő Bácsalmásról Pómák Juliannával. — A halálozások szánia 9 volt: Ifcsics Károly földműves 59 éves, aggkori végelgyengülés; Sieincr Henrikné Philipp Karolina 42 éves. daganat a mcllkasbsn; özv. Szabó Józsefné llorcz Rozália 57 éves, tűdögümókór; Szalavárí Józsefné Fagyos Mária 28 éves, véimérgczés; Farkas Mária 18 éves, lüdőgümőkór; Bskos László nyug. vasuli munkás 68 éves, gyomorrak ; özv. Hegedűs Imréné Laki Josclin 89 éves, végelgyengülés ; Szakács Sándomé Matola Mária 53 éves, szervi szívbaj; Ehr-lich Ágoston szabó-mesler 71 éves, vi2kór.
Emésztéslgyengeség, vérszegény, sig, sápadtság, mirlgybetegsé-g. k, bőrkiütések, kelések, furun-kulusok cseleinél a termeszees „Ferenc József" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vczérférfia meggyőződön arról, hogy a valódi Ferenc József víz hatá«a mindig kitűnően beválik. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszcrüzletckbcn.
— SzOlől értekezlet. A Rozgonyi-u\'cai állami népiskola tanítótestülete ma délután félnégykor az első emeleti hatodik ieányosztályban szülői értekezletet tart. Előadó Rudnyánszky Miklós hitoktató. Miután si értekezlet tárgya a szülőket rendkívül érdekli, felkérjük a szülőkéi és lanügybará-lokat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg. Ugyanezen alkalommal megnyiik ott a hatodik leány-osdály kézimunka és rajzkiálliiára.
= Meghívó. A néhai Hild István emléké e ahpilolt lótékonycélu temetkezési egylet 1926. junius 29 én délután 2 órakor a in. kir. állami polgári iskola lormlermében közgyűlést tart, melyre a t. lag|ait meghívja. Tárgy: Módosított alapszabályok l.-lolvasása. A küldött mechivó elhúzandó és felmutatandó. A Vezetőség.
— MDvészestély Nagykanizsán.
Szerdán este lé: 9 órak\' r egy országosan ismert háromíjgu művész-trupp lép Nagykanizsa közönsége elé a Polgári Egylet színpadán: lladrik Anna, a kiváló drámai előadó művésznő, Taksonyi Piroskl, a legelső magyar énekesnők egyike és Gere Zsigmond, a Magyar Színház örökös tagja. A kis társaság a Dunámul nagyobb helyeit járja sóiba s mindenüit a legmelegebb s.keiben voll részük, mert műsoruk és produkciójuk nem üres hatásvadászat, hanem a legmélyebb értelmű, értékes művészei. Nemrégiben az elszakított Felvidéken tartottak 42 városban előadásokat.
VÁMCZA krém por
OIMtLYU C40MA0 A
4.300 K. /A
KÓSTOLJA MEG!
Nagymennyiségű Creppe de Chine
minden színárnyalatban
meglepő ofcsó árban
Kisfaludi és Krausz dnratnagyámházáb
_a* »>A»*any Kakasához Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
:ábaw|
M
1938 junius 20
— Sebesen hajtó soffíir. A nagykanizsai rendőrség Nagy István nagy-kaní/sii soffőrt sebeshajlás miatt 500 OOO K pénzb:i:iie:ésrc Ítélte.
— Kanizsai kerékpárosok a galamboki levente versenyen. Gj-lambok lelkes Icvenle-ifjusága ma. vasárnap levente házi-versenyt rendez Ifincmulaiságg.il egybekötve. A versenyre Nagykanizsáról meghívták a nemrégiben alakult Nigykanizsai Kerékpár Egyesületei, melynek tagjai Jó idó esetén a meghívásnak eleget léve, vasárnap délután léi kellókor indulva Nagykanizsáról kerékpáron, meg is jelennek a versenyen.
— LÁZÁR PISTA teljes zenekarival a Korona kerthelyiségében hangversenyez.
— Leventék táncmulatsága szlnielőadással. Komárváros leverne egyesület I. hó 27-én, az egyesület műkedvelőinek színielőadás ivrit egybekapcsol! táncmulatságul rendez, melynek jövedelmét a levente egyesület céljaira (ordit)ak.
— Gyümölcs- és zöldség félék vasúti kedvezménye. A Vasúti és Közlekedési Közlöny folyó évi május hó 24-lki számában létellek közzé azok az export-kedvezmények, melyeke! a Máv. igazga\'ósága a lolyó évre egyes gyümölc;- és zöldségfélékre engedélyezett. Ai export-kedvezmény az alma, körte,\' szőlő, barack, ringló, meg(.y, cseresznye és dinnyére cca 30 szazalék, szabályszerű ládacsomagolás cselén az utóbbi fuvardíjból még további 10 százalék. Ezenkívül a-;paradicsomnál és uborkánál 25 százalék, a salátánál, ha szabályszerűen van csomagolva, 10 százalék. — A gyümölcs-félékre nyújtott fenti exporl-kedveztnénycsak külön meghatározott állomásokról való feladás eselén érvényes. Indokolt esetben ezen állomások jegyzékének más állomásokkal valo\'kibő-vitése a Máv. igazgatóságától kérhető. Az erre vonatkozó\' kérvényl idejekorán kell benyujlani.
= Újdonság! Nem kell ullevél, nem kell vízum, menjünk ki Amcri-k iha, ha jól akar mulatni,
— A megyei állatorvosi köröket felállítják. A belügyminiszter jóváhagyja a megyének az állatorvosi körökről alkotott szabályrendeletéi s igy most megkezdődtek a körállatorvosi körök fclállilására vonatkozó munkálatok.
— Ha Hévízre jön, ajándékait Kttmmer János áruházában vegye meg és kölcsönkönyvlárát olvassa.
— Pályázatok megyei állásokra. Bődy Zoltán alispán kél közigazgatási gyakornoki, egy irudase-gédliszti állásra julius hó 2-iki haláridővel pályázatot hirdet. A nagykanizsai járás föszolgabirája a gclsei korállatorvosi állásra pályázatot hirdet julius 10 lg. A nagykanizsai Jí-rás föszolgabirája a hosszuvölgyi körjegyzői állásra junius 29ÍKÍ ha-táiidóvcl pályázatot hirdet.
— Elvesztett egy nagyon szegény kislány egy zöld iog-kombinét. Minthogy a kár a leányka helyébe kerülne, a megtaláló kéretik, adja azt le kiadóhivatalunkba.
ZALAI KÖZLÖNY
— A madarak és fák napja a semjénházal erdőben. Molnáriból jelenti a Zjlai Közlöny tudósítója : A lótstenlmárloni és lólszerdahelyi körjegyzőségekhez larlozó községek iskolái kedves ünnepsége! rendezlek f. hó 17-én a semjénházai községi erdőben, hogy közösen megünnepeljék a „Madarak és fák napját. Öröm volt nézni a különböző ünnepi öl-lözékben felvonuló gyermek seregei, akik Molnári, Tólszerdahcly, "Tó!-szentmárlon, Petri és Semjénháza községekből gyűllek össze az ünnepély színhelyére. Az ünnepséget lz>Jczli lótszcnlmárloní laniló beszéde nyitotta meg, aki a gyermekek szivéig leereszkedő laniló hangon méltatta a „Madarak és fák napja\' jelentőségét. Az ünnepély végén Hncsl Jenő molnári áll. igazgató-tanili mondott lendületes, de a gyermekek érzelmi világának is megfelelő záró-beszédei. A gazdag programm szerinti ünnepély u\'án kezdetét vette a sokféle verseny s a különféle gyermekjáték s utána letcnyci cigányzenével táné. Az ö! község tanítói állal rendezeti .Madarak és fák napizó" (gyermek majálison) a környékbeli intelligencia a lólszenlmártoni körjegyző a családjával, Lévay bir-kitói intéző és Lévay szepetnuki körjegyző veitek részt, mint vendégek.
— Táncmulatság Keszthelyen.
A keszthelyi cipész és csizmadia munkások és munkásnők egylete ma, vasárnap délután 4 órai kezdettel a sörházkerlben tánccal egybekötött népünnepélyt rendez tartalmas programmal, melyben löbbek közölt szerepet a tekeverseny, női szépségverseny, férfi csunyasági verseny, szerpentin és konfetti csata, világposta. A mulatság liszla jövedelme a cipészmunkások sportalapja javára fordítják. Kedvezőtlen idő esetén az ünnepélyt egy hét múlva, tehát 27-én lógják megtarlani.
j Van szerencsénk az I. t. autó, motor-í kerékpár es ktrikpár tulajdonolok, orvo sok, slb. figyelmét lelhtvnl arra, hogy tlzemun tben a legmodernebben felszerelt uöxvulkanlxAló készülékkel a
vulkanizálási
elsőrendű sznkeruvcl ntegke/dliik is le-lelósseg mellett, vulkanizálass..! javítunk i autó-, motorkerékpár- es kcrékpárkupetiyékct, tömlőkét, hú-, sör-, gummitalpu bór-, tennlsz-, toritii- es lürdócipókct, csókőpenyc-ket, lürdösapkákat, Irrigátorokat, kürt-, foorbnll- é» játéklnbű