Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.84 MB
2010-02-24 15:38:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
768
5326
Rövid leírás | Teljes leírás (1.56 MB)

Zalai Közlöny 1926. 144-170. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
66. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

8a. évfolyam, 144. szám
A • tW.
Nagykanizsa, 1928 jullus 1, csütörtök
Ami 1800
POLITIKAI NAPILAP
WottWl 4. tUaJWrsUJ íklu i_uim.il imiiirtáMiiiií &
Felelős szerkesztő: Barbarrts Lajos
tftnW-Wu: Kwtaalm 78. I
FJáiuUst ára egr Un 30.000 ka
Lassan ölé méreg
Szovjetoroszország, Európa testének ez a veszedelmes kele-vénye ujabban Angliára vetette szemét, miután előőrseit elhelyezte Francia- és Németországban. Erre a vakmerő kísérletre a nagy angol sztrájk szolgáltatott alkalmat, amelyet Moszkva urai súlyos összegekkel támogatlak s amelyektől azt várták, hogy alapjaiban rendit! meg az ősi alkotmányt, megkönnyíti a bolsevista eszmék előretörését.
A józan angol politikusok, elsősorban pedig az uralmon levő konzervatív párt vezetői nagyon jól tudják, hogy a bolsevizmus, ha gátat nem vetnek neki, lassan ölő méregként hat s ha egy társadalmi szervezet későn ébred a védekezés szükségességének tudatára, a titokban végzett rombolás oly tényeivel találja magát szemben, amelyek erőit megbénítják, elhatározásainak végrehajtását gúzsba kötik.
Ez az1 ország azonban nem azért az évszázados tradíciók s a megtestesült alkotmánylisztelet hazája, hogy egy olyan távolról jövő veszedelemmel, mint a bolsevizmus, szembe ne nézzen. Azok az erőteljes felszólalások, amelyek Balfour és Joynson-Hlcks belügyminiszter részéről hangzottak el, eléggé mutatják, hogy a konzervaliv Anglia tisztában van a bolsevizmus elleni védekezés szükségességével s olyan mértékben teszi meg intézkedéseit, mint amilyen mértékben Moszkva szemtelensége arcátlanabbá válik.
Nagyon kevés sikert jósolunk a bolsevista törekvéseknek Angliában. Először útját állja ennek az angol nép temperamentuma, másodszor vezetőinek ügyessége, harmadszor és legfőképen pedig az a mély nacionalizmus, amely minden angol ember lelkében ott ég s egyedül tette lehetővé egy 42 milliós népnek azt, hogy a föld egyheted része felett uralkodjék. A gazdasági helyzet sem olyan válságos, dacára minden sztrájknak és munkanélküliségnek, hogy Anglia mérhetetlen gazdagsága és szervezettsége meg ne Birkózna vele.
Szabadlábra helyezik Bethlen miniszterelnök merénylőjét ?
*1 svjáci szfivetségtanáos vlzsgál&blrája kihallgatta Juszt Ivánt a fogházban
Bern, junius 30 (Éjszakai rádiójelen/és) A Bzövct-ség-tanácsi vizsgálóbíró ina Oenfbe ulazoll a törvény szék fogházába, ahol harmadiélóráu keresztül kihallgatta
gróf Bethlen István magyar metény-lőjét Juszt Ivánt. Azt hiszik, hogy a merénylőt ideiglenesen szabadlábra helyezik és ellene a vizsgálatot gyorsan lefolytatják.
Smiih Jeremiás főbiztos <~ ma reggel elhagyja Budapestet
A Memxotl Bank la albuoauxott népaxSvataAel tanioaadóJAtdl
Budapest, junius 30 (Éjszakai rádiójelentés) Smlth Jeremiás Magyarországnak a Népszövetségtől kiküldőit pénzügyi főbiztosa holnap, csütörtökön reggel az Orienl expressel elhagyja Budapestet
Budapest, junius 30. (Éjszakai
rádiójelentés) A Msgyar Nemzeti Bank főtanácsának mai rendes havi ülésén Popovlcs Sándor dr. vbtl. meleg szavakkal búcsúztatta el a népszövetségi ellenőrzés nemzeti banki tanácsadóját Harry Artúrt, aki a pénzagyi ellenőrzés megszűntével szintén távozik a főbiztossal.
Fegyenc-lázadások Romániában
Fegyveres bandita-csapat megtámadott egy fegyházat - Zendülés a kény szer muri; ára ítélt rabok között
Bukarest, Junius 30 (Éjszakai rádiójeleméi.) Egyik Bukaresthez közel esó fegyház ellen az elmúlt éjjel egy fegyveres bandita csapat támadást loiézetl. Az éj lepte alatt, épen őrségváltás idején ineí>-kisétclték behatolni a fegyház udvarára azzal a szándékkal, hogy a foglyok szökéséi elősegítsék. Az őrök tüzelése azonban elria...