Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.09 MB
2010-02-26 19:53:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
751
5824
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1927. 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

67. évfolyam, 1. szám
1hp
Nagykanizsa, 1927 január í, szombat
Ara 16
fillér

PÖLITIKAI NAPILAP
Sierkísitörfg é> kladéhtvilal Pöul 5. sí. I1 Kearthelyiíiokklaitdliivatal: Kisfaludy-v 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78 leim. lilölitetéal ára egy hóra 2 pengO 40 lillír.
Újesztendő küszöbén
Halotti tort ult az egész világ.
Furcsa halotti tort.
Pezsgő durrant, poharakat tllötlek Össze és síkos parketten egymásba fonódolt párok suhantak lova Önfeledten, pajzánul, arcukon kaján ölömmel a hiloil felett...
Egy végnéiküli menet áll meg a hjlolii tor küszöbén és lerázva csizmájáról sarat, havat, kidobva szivéből bánatot, keservet, félve gondolva kis örömökre, bevegyült a lemclök kö/é...
És csodálatos volt ez a temetés. Nem álltak könnymorzsoló emberek ravatala körül a hoilnak, nem beszéllek foj\'ott hangon fizetett és szívből siratok, nem ágaskodott fel a fajdalom fekete gyászu farizeus lelkekben, ki a nagy nyilvánosság .számára.
De tombolt a jókedv, határtalanul az öröm é6 zabolátlanul tivornyázott a had a gyászolók hada...
Mi ez, temetés?!
Pezsgő, tánc, muzsika?!
Kit temettek Igy ?
HOI a halott, ki siket Tülekfcer veszi a mámortól gözölgö buja lármát?
itt fekszik előttünk. Mindannyiunk előtt. Kiterítve, pedig nem döntötte senki porba. Hösbajnok nem vívott vele és mégis feladta a harcot, mert túlélte önmagái. Ideje lejárt mi! a Nagy Rendező adott neki a szc.ná-riumoan.
Pedig amilyen üvöltő hozsannával fogadlan jön utód|a mo\'st, ugy jo:t ő i$ amint ment ő, ugy fog menni a másik.
Az ója tizenkettőt ütött és ő már a múltéi Helyét átaüta utódjának.
Vége a halolti tornak, ami az utódnak diadalmas,\' .Isten hozott 1"
A felköszöntőt! pohár, mit szánakozva megkap a ravatalon fíkvó, mosolygósan int az utód felé.
De hát ki az?
192(5.
Háromszázbalvanötnapos esztendő. Tegnap az Élet Ideje, ma a mult ködébe vesző Tegnap. Egy .volt".
Egy darabka a világforgásában. Egy periódus nemzetek históriájában. Öíömök kevese. Tragédiák sokasága, tlet fakadás és Halál Jövetel a hol-csőben elpusztult csecsemőnek. Vég órát rejtegető esitendő az aggnak. 365 napot magába ölelő Élet Ro-buszlum.
Adhatna, ha most egyszerre ki-ör.lené magát: Köriy-Misszisiipikel, Keseiüség-Gulákal, Kenyérliarc-Hy-malájákut és talán, talán egy kis dombot is aminek neve: Öröm.
192(5.
Egy nagy filmdráma. 3ii5 felvonásban. sok részekkel, remek rendezés. Millió, százmillió statisztával, valódi borzalmakkal, igazán kihull cinbír-bulla hegyekkel, városokat el-
söprő ciklonnokkal,\' viharokkal, ember ezreket koldusbotra ju\'altó árvizekkel. Elbőrangu életmtivészekket a főbb szerepekben, akiknek eleven húsába, nem festett vérébe, vágóit a nagy Rendező keze.
Mi csináltuk a nagy fiime!, L-v-játszottuk Instiukeiók szerint. Akik utánunk ]önnek, azok élvezhetik. Meg lehelnek elégedve munkánkkal,
nicr! mi úgyse vagyunk megelégedve. Mi csináltunk volna jobbal is, sz\'.bbet is, de igy voll clórva. Mindenki csak a t adla, ami a feladata volt. A jövők, az ut\'nunk jövők meg lehetnek elégedve a ma emberének tiiáni harcával. Mert az voll ez az esztendő is, mint a többi jó idő óla.
Elment, meghalt.
1926 a mullté.
Tul vagyunk rajta. Emléknek jó lesz a lomtárba a többiek közé.
De a halottakról vagy jót, vagy semmi. Ml nsgylelküek vagyunk és csak jót mondunk rc.a, mondunk és mig ezzel vagyunk nagyon elfoglalva, nem Is Jut eszünkbe, mit hoz a jövő.
Jól, vagy rosszabbat? U. Gy.
ECállay Tibor dr. újévi nyilatkozata az uj országgyűlés feladatairól^ bel- és külpolitikai helyzetünkről
Nagyjelentőségű kijelentésok Magyarország kUlpolitil ós békés szándékairól
Síi orientéoiójAról
Budap«lt, december 31 (Kiküldött munkatársunktól) A magyar politikai életben minden uj-cizlendó alkalmával fokozottabb figyelemmel tekint a pártvezérek, nagyobb sulyu politikusok, kormányférfiak nyilatkozatai elé az ország közönsége. A parlamenti tárgyalások folyamán, egyeB tárcák minisztereinek expozéja kelt csak olyan érdeklődési, mint a magyar politikai élet kiválóságainak újévi megnyilatkozásai Ez idén maga a kormányelnök adotl nagyjelentőségű interjút és irt hatalmas cikket egyik fővárosi lapba. Nem kiseti!) érdeklődésre larlhat számot Nagykanizsa városának most újból megválasztott országgytIléM képviselőjének, KiUay Tibor dr.-nak volt pénzügyminiszternek nagykőt ccpdóju intervjuja, amit lapunk k&ött munkatársának adolt, kit/kö-Z«i""másfílórás kihallgatáson fogadott és nyilatkozott etó\'.te az aktuális bel és külpolitikai problémákról.
♦ / A kiváló államférfiú, a\'íinek min dlg kUlönlcgcij/^ullyal /birl szava, otthonában a\'Budaiéi), szám alalt Icvő\'fakásáit fogadta^unkalársunkal.
Ál első kérdésre a belpolitikával kapcsolaibjll, lipgy az összeillő országgyűlésnek, mélyek a legsürgősebben megoldandó feladatai Káttay .Tikor a következőket mondotta:
— A januárban összeülő országgyűlésnek legközelebbi feladatit gróf ttetbU-n István miniszterelnök ur már it választások során és külön is most karácsonykor is hirlapi cikkében megjelölte és kifejtette. A legközelebbi teendők természetszerűleg elsősorban azoknak a kérdéseknek rendezése, amelyeknek plattformján
a választási küzdelem folyt. A^kor-mánypárt szt a programmoUtéll, hogy megvalósilsa — és ezUényleg meg kell — valósítani, afnelyet annak idején a választások alatt hirdetett éü aurelytknck alapján a mandátumoknak túlnyomó többségéi megszerezte. Ey a programul a belső rendnek ^konszolidációnak biztosítása é/a gazdaság! fejlődésnek ciöbbrc/vilcle; egyrészt a közszolgáltatásnak megfelelőbb mérséklése, másreszt oly Intézkedéseknek utján, mellek a termelést előmozdítani alkalmasak. /— Mindenekelőlt j le kell tehát tárgyalni az adó-/ mérséklésről szóló törvényjavaslatot
és meg kel! állapítani a jövő éu költségvetést, mely par excellcnce Juttatja kifejezésre egy kormányzatnak az irányát.
— Emellett
több kulturális törvényjavaslat vár lelárgyalásra, amelyek gróf Klc-belsberg Kunó kultuszminiszter ur már bcjelenlcit. És szociális téren is, különösen az
aggkort biztosítás kérdésében ugy vélem mielőbb intézkedni fog kelleni az uj országgyűlésnek. ^
— A köllségvetés tárgyalása során kell a
nyugdíj és a húdlkSlcsöník kérdésének mc;;valósi\'ást nyernie, mely két Crna állillalott előtérbe leginkább a válaszlások alkalmával, a középosztály helyzetének javítását célzó intézkedések között. A kor-ntányelnök ur bejelentette i a megyei reform
kérdését is a sürgősen megoldandó tárgyak közölt, ugy, hogy kétségkívül bő/en lesz tárgy, mely foglalkoztatja az uj országgyűlést a nyári vakációig. Mivel pedig a választásoknak eredményekéül azok, akiket elsősorban a személyes ügyek és botrányok érdekellek a parlament munkája alatl, kiestek az uj országgyűlésből, kétségtelennek tartom, hogy ilyenféle ügyek nem fogiák akadályozni a komoly tárgyalásokat és hogy ennél fogva mindazok a kérdések amelyeknek mielőbbi megoldására a nagyközönség sutyt helyez, rövidesen lényleg meg is togjtk találni megfelelő rendezésüket.
— Milyen lesz az uj esztendőben a kormány külpolitikai programmja és állatában ml a véleménye kegyelmes urnák Magyarország és a külföld helyzetét illetőleg a legutóbbi európai e.eményekket kapcsolatban? — kérdezte munkatársunk.
— A kormány külpolitikai prog-rammját a köllségvetés tárgyalása alkalmával a külügyminiszter ur lógja a maga expozéjában kifejteni és bizonyára választ fog ednl azokra a különböző kérdésekre is, amelyek a közönség körében felvetődtek a legutóbbi egyes európai események kapcsán. Mindezen eseményeknek, illetve azoknak miránk való vonatkozásának a megítélésénél azonban — nézetem szetint — elsősorban abból a tényből kell kiindulnunk, amelyet annak idején a Népszövetséghez való csatlakozásunk teremtett. Ez békés és olyan orientációt jelent, amely a rajtunk — a békeszerződés alkalmával — esett igazságtalanságoknak a kiküszöbölését, a meggyó-zisnek és felvilágosításnak azokkal
»
ZALAI XOZLONT
1927 január 1.
az eszközeivel óhajtja elérni, amelyeknek alkalmazására ebben a Szövetségben és annak gyakori összejöw-telein a módésmegfelelőpodiumadódlk Kétségtelen, hogy azl a jóakaratú támogatási, melyben különösen Anglia is azután Olaszország, de általában a nagyhatalmak részéről az állami pénzügyi helyzetűnk helyreállítása alkalmával részesültűnk, állandó barátsággá kell átváltoztatnunk. A békés gazdasági érintkezésnek során, amelyben immár nemcsak előnyöket adó felek vagyunk, kétségtelennek tartom továbbá, hogy békés szándékainknak dokumentálásában, most már nem hosszú idón belől,
elenyészik az a féltékenység, vagy talán Inkább /élelem, mely annak Idején a kisantant szövetkezést támasztotta ellenünk
és lehetővé válik mindazoknak a még mindig függő kérdéseknek a körüllünk és a tőlünk területet nyert államak kOiOII az elrendezése. — É» amely kérdéseknek egy megfelelő atmoszférában való megoldása, kétségen klvtll, nagyban hoziá log Járulni ahhoz Is, hogy kereskedelmi és általában gazdasági összekötetéseink kedvezőbben alakuljanak, a minket környező államokkal szemben.
— Ez elsősorban a kereskedelmi és ipari cenlrumok lakósságának, tehát a városi polgárságának és ilt
Nagykanizsa polgárságának érdeke,
melynek gazdasági fíjlődését lényegesen befolyáiolla a Jugoszláviával való forgalom lebonyolításának a nehézségei.
— Végül külpolitikáról szólva örömmel kell konslalálnunk, hogy annak a megértésnek, amelyet Időnként talán visszaesésekkel, de mégis állandó folyamatként mutatkozó kibontakozását, amely a némel francia viszonynak a megjavulását lehetővé leszi és amely előfeltételnek a megteremtésében újra, meg újra meg van a lehetősége annak, hogy Németország talán nem Is olyan lul hosszú Idő múlva, a régi vezeti pozícióra emelkedlussék legalább is a kontinens gazdasági és tudományos életében.
— A mi kulturális fejlődésünk a sajátosan magyar alap melleit elsősorban ehez a német kullwához orientálódva alakult ki és azt hírem, hogy a multat nem (elejlheipilc el akkor, amikor arról beszélünk, hogy egy messzejövőben, hol találhatjuk meg a legtermészetesebb] szellemi kapcsolatot. Nemcsak a történelmi mull, de geográfiai helyzetünk Európában is utalnak eire és — ugy vélem — hogy nem szabad elfelejtkeznünk erről a körülmény, öl akkor sem, amikor még nem alakullak ki a hatalmi viszonyok Európában ugy, hogy az én nézetem és egyben kívánságom szerint is, remélhetőleg nem is olyan hosszú idö múlva kl-alakulniok fog kelleni.
A magas politikai éleslátással és tiszta objektivitással leadolt nyilat-
kozat ulán, amely t-eill^nea Házban elmondott expozénak is, Kállay Tibor dr. arra kéri, hogy minden melleit nehogy kimaradjon az, hogy
választóinak bo\'d g újévet kíván és távol is szerettei
gondol IiQ városára. Arra a kérdésre, hogy mikor Idto
gat el Nagykanizsára, azt felelte, hogy január 13—15 táján, addig is saját szavait idézzük, amil bjcsurás-kor monJotl:
— Az egész város polgárságának tolmácsolják jókívánságaimat az uj esztendő alkalmából
Urbán Gyula
A magyar politika fordulópontján a miniszterelnök felállította a szanálás mérlegét és további céljáról nyilatkozik
Budapest, december 31
A .8 Órai UJság\'-ban Bethlen Islván gróí miniszterelnök cikkel közöl, amelyben löbbek közi a következőket mondja :
Amikor a kormány elhatározta, hogy annyi eredménytelen és meddő küzkodés urán, az államháztartás egyensúlyának helyreállítására külföldi lókéi fog segítségre hívni, itthon elhingrotlak ellenzéki támadások, amelyek veszélyesnek tartották a kormány akcióját. Az ország mégis visszanyerte ezzel pénzügyi önrendelkezési jogát. Az eredmény mulat|s, hogy az állam pénzügyi jogrordjé-nek és az államháztartás egyensúlyának helyreállítása, a magángazdaság épüleiét sem ingatta meg, sót a magánerők kisugárzásával etösebbé és ellentállóbbá telte. A lények beszélnek. A magyar pénz bccstlletét kifelé jellemzi a bilel, befelé a vállalkozási kedv, az u| kereseti és munkaalkalmak.
Ha az állam és lársadalom Összefognak, a mezőgazdaság és kereskedelem, az Ipar, sőt a kuliura is belátható idón belül érezni fogják
megbecsültté tet\'e őket egész Euró-píb n.
A szanálás erkölcsi, pénzűül és gazdasági mérlege aktiv. Nézzük mosl a politikai mérleget. Szícsényl beszédemben kijelenteltem, hogy a magyar politika fordulópont-Iához ért. Fordulóponthoz ért, mert a szanálás befejeződött. Mosl már u| Időszaknak kell jelentkeznie. A különbség, amely háiom év előtti és mostani külpolitikai helyzetünk közöli van, ezen helyze\'Onk meglavulásáról lesz lanu\'ágot. A szanálás befejeztével elmondhatjuk, hogy nemcsak saját Icltdaiunk keresztülvitelében, hanem a többi eútótfl államok megbecsülésében is v^wn fordulópontra |u-toltunk.
Célom a magyar társadalom függetlenségének biztosítása és a középosztály megerősítése. Tudom, hogy mi még meglche.ó«n távol állunk ettől a céltól, de hiszem, hogy a dolgozó kormányzat, amelynek feltételei bent vannak az Egy-ségespárl programmjában és Ossze-
ezen munka előnyös hatásait és : tételeiben, ezen a téren is el fog|a respektálni fogiák azl az erői, amely \' végezni feladalall.
A tapolcai csendőrség Zalaegerszegre szállítja a két keszthelyi gyermekrontót
Mindkét bűntettes beismerte az elkövetett cselekményt
Tapolca, december 31.
Röviden hírt adtunk arról a brutális és minősíthetetlen merényletről —jjmil ismét kél keszthelyi ember követeli el egy az országúton magánosan haza gyalogló tizenöteves leányka ellen.
W. Oy. gazda — aki az egész községben általános becsülésnek örvend, mikor megtudta gyermekétől a történtekéi, clájull az spjí fájdalomtól, majd bcmenl Tapolcára, ahol a csendörörsnck jelentene az cselei.
Szabó Lajos csendőrliszihetyellcs, órsparancmok azonnal kiku\'dölt egy Deák Antal és Tódor István csendőrökből álló járőrt, hogy a nyomozást megejtsék. A csendőrtiknck néhány jövid órai nyomozás ulán sikerült a; autót és a rajta levó kél merénylő pontod személyét megálh-pitani Goldichmiedt J. solför, Welsz L. keszthelyi mészáros személyéfen.
Ami ezulán tnoziszcrücn lepergett
ugyancsak órák kérdése volt. Szabó Lajos csendőrtiszthelyeltes azonnal Keszthelyre ment egyik csendőrével és beállított a tettesek lakására. Mindegyikhez külön-külön. Amikor a brutális merénylők a kél kakastollas kalpagot az aj óban feltűnni látták — rajtuk volt a sor, hogy elájuljanak. Az igazság sujló keze hamarább érte cl őket — mintsem gondolták. A csendőrök vasraverték őket és ugy szállilolták őket a tapolcai járásbíróság fogházába.
A csendőri kihallgatás alkalmával mindketten beismerték súlyos bün-cselckminyllkct. Az egyiknél befejezett merényiéiről van szó, mig a másiknál merénylet kísérletéről, ami azonban korántsem mentesili az Illetőt a lörvény teljes szigorától.
A kir. járásbíróság részérói a kit bűnöst dr. Szőke Andor kir. járás-bíró, ügyészi megbízóit hallgatta ki. ErrOl a kihallgatásról azonban semmi
hlhflcm szivárgott ki. Valószínűleg ott is megismételték beismerő vallomásukat.
Lesenceisvánd községben — ahol a gyermek és édesapja lakik — az eset híre természclszcrűleg hamar szétfutott és érthetően óriási felháborodást váltott ki a polgárok körében.
A tapolcai csendőrség ebben az ügyben teljesen befcjezle a nyomozást és a két brutfls merénylői ma vagy holnap adiák ál a zalaegerszegi kir. Ügyészség fogházának.
A mindgyakrabban előforduló durva erkölcstelen merényletek nemc-ak a nagyközönséget, de a közbiztonsági és igazságügyi halóságokai is már gondolkodásra készlelik. Legfőbb ide|e lenne megfelelő drákói intézkedésekkel hatályosabb gyermek és nóvédelmet Magyarországon élelbe-lépletnt.
Mikor az újságírónak kell interjút adnia
avagy: ml hisz a tisztviselők újévi ajándákával?
Magamfajta újságíró ember sokszor szegezi neki interju-vadászó kedvét a közélet főszereplőinek, sokszor statisztálnak is. Különösen amikor a tolla alá olyan téma berzenkedett, amlérl okosabb, ha a nyilatkozói szidják, nem pedig az újságírót Érért irtóznak sokan az Interjú adástól. És ezért nem mindennapi esel az, hagy az újságíró kényszerüljön Interjúi adni, még pedig ol>an kérdésekre, amiket a közönség teli fel
Velem bizony ez Is megesett. Ugy eseti meg. hogy a mlnnp egy óvatlan pillanatban összetalálkoztam a Közönségnél. Egy darabig csak nézett• . nézett, mintha emlékeit:n kotorászott volna. Mindjárt rosszal sejtettem volna, ha idom lett volna egyáltalán sejteni. De máris harsogott felém az első kérdés:
— Mondja csak, szerkesztő ur I Mennyi Is nz a karácsonyi segély, amit mi, lisilvlselók kapunk ?
Egyszeriben végig futott rajtam mindaz a kellemetlen érzés, amit azoknak okoztam, kiket újságíró-pályámon eddig végig interjuvottam.
— És hol lehel felvenni azt a kis pénzecskét, szerkesztő ar ?
— De kérem I — kezdtem a szabadkozó t, ahrgyan kezdeni szokta mindenki, akik felé az újságíró szokta szórni a kérdések pergő tllzét — Kérem, én Igazán nem tudom... én nem vagyok Illetékei... én . ..
A Közönség nem tágított:
— En meg azl mondom, hogy szerkesztő urnák tudnia kell. Hisien napokon keres/tűi olvastam a lapjában, hogy karácsonyi segély így, karácsonyi segély ugy ... egy havi, fél havi... államiak, nyugdíjasok, megyelek, városiak, magánolkalma-zot\'ak ...
Elhatároztam, hogy hagyom magamat inlerjuvolnl és őszinte leszek. És elkezdtem a választ ugy. ahogyan a meginterjúvoltak szokták, mikor már teljesen a sarokba vannak szorítva, így.
— A karácsony tudvalevőleg nemcsak a szeretetnek, hanem sokkal inkább a gondoknak is finnepe. A sajtó, nár materiális szemszögből ■ ■.
— /t szemszögeket hagyjak most, szerkesztő ur! Azok rr szögek még akkor sem bírnak meg egy embert, ha ion is pénze kötélre.
Nem hagytam zavartatni maga-
1927 januAr
ZALAI KOILÜfíí
mai. Szemrebbenés nélkül folytattam:
J. . . . tekintve nem nyújtott reillf. eredményeket a karacscnyi segélyekről <orozatos tudósításaival, mégis hoz-záiárull a karácsonyi örömökhöz azzal hogy csillogó reményeket, édes ábrándokat, fényes kilátásokat akasz lott a karácsonyfájára minden tiszt viselőnek, akt szóbanforgó ludóíilá sainkat olvasva türelmesen várt, mig reá kerül a sor a kriszkindti kiosztásban. És amikor a karácsonyi ünnepeket áthatotta ez a jőleső várbkozás és messziről guruló pengők angyali muzsikája . . .
— Igaza van, szerkesztő m ! Ma zsikú, az volt- Még most Is sajog a szivünk, ugy elhegedülte a szenl Dávid a karácsonyi segélyünket, /tz sem megvetendő muzsika, ahogyan fütyülnek ránk odafönn, amiközben dúdol a szét a kéményen, be a fűtetlen szobánkba. Ml meg csak egyre verk-llzzük panaszainkat. Ennyi muzsika mellé már csak egy soxophon hiányzik, hogy kész legyen a jazz-band. amibe az adóvégrehajlót kérhetjük fel nagydobosnak .. . Most még egy kérdési, szerkesztő ur I Az elmondottakon kivül ml haszon szármáról! abból, hogy lopjuk a karácsonyi segélyről szóló hirekkel ajándékozta meg szerény karácsonyi asztalunkat?
— Szívesen felelek a kérdésre, de csak bizalmasan. Ezt a világért se tessék nyilvánosságra hozni . . . Ugyanis akárhányszor én inlerfut csináltam nagy urakkal, mindig volt egy-két olyan kérdésem, amire válaszollak ugyan, de — mint mott én
teszem — megkértek, hogy:..... de
ezt ne Írja meg, szerkesztő ur t" Hát így felelek most én is a fellelt kérdésre. Igenis származott haszon abból, hogy ml gyakran forgattuk a szőnyegen a karácsonyi segély ügyét. Ezzel hívtuk fel .Illetékesek" figyelmét arra, hogy a UszMseló-kard-csonyra is gondoljanak. Ezt el is értük.
— Igen elérték, szerkesztő ur. Mert csakugyan ,gondoltak\'. Most azonban hogyan lehelne elérni azt, hogy ne csak gondoljanak, hanem adjanak Is valamit ? Hál ezt lenek mosl kitalálni, szerkesztő ur I Meil én megmondom ugy, ahogy van. Mikor a szerkesztő ur egyre-másra irta, hogy karácsonyi segélyt kapunk, dupla fizetést kapunk, re-muneráclót kapunk, — én akkor szokás szerint hitelt adtam a nyomtatolt betűnek és ugy bevásároltam hitelre, mintha már a kezemben telt volna a pénz . . .
— Ne feledje, kérem, hogy egy kövér .kacsa" sem megvetendő a karácsonyi asztalon .. . Aztán a megyeiek, városiak mégis csak kaptak. És mi Is tiportuk hozzá az utat.
— Rendben van, szerkesztő ur. Azt azonban kijelentem, hogyha újévre sem kapunk semmit, akkor az összes számlákat, amikel a karácsonyi segély kontójára csináltam, a szerkesztőségbe Jogom elküldeni kifizetés végeit. És igy fognak lenni örszes társaim, akik készpénznek vették oz újság híradásait és ezt a .készpénz!" el Is költötték azóta —
.hozómra". Utolsó kérdésem: ml a véleménye ezek után a tisztviselik karáaonyáról ?
. .. Az utolsó kérdésre nem tudtam megfelelni.
Tüzes karikák láncoltak a szemem előtt. Mintha mind csupa pengő telt volna .. . amitől mind koppant az állam .. .
011 hagytam csapol, papol és
megfogadtam, hogy soha többel nem állok kötélnek, ha tnltrjírt kérnek
tőlem.
Aki pedig a beígért számlákkal fog jönni újév után, azt elküldöm oda, ahol káka tövén .költ" a ruca, költ... köll, mindig költ, emberemlékezel óla költ es soha nincsen gondja arra, hogy — miből ?
(bt)
Mit akar Nagykanizsa város vezetősége az 1927. év folyamán megvalősitani
Nagyszabású városfejlesztési tervek — A közlekedés megkönnyítése, a lakásínség enyhítése, a forgalom emelése, ujabb városi közintézmények létesitése
Dr. Sabjáti Gyula polgármester 1927. évi programmja
Nagykanizsa, december 3]
Ei kell ismernünk, az elmúlt esztendőben a város rendkívül sutyos anyagi helyzete dscira, a város vezetősége sok mindent megvalósított, amit a polgárság tatán nem is remélt, amit még az előző rezsimnek meg kellett volna alkot.iia. So\'í tervbe, hatalmas akarásokba volt alkalmunk betekintést nyerni, amit a lefolyt esztendőben nem k-helelt még inegvalósilaoi, ami 1927-re várt: hogy testet öltsön. H)gy sok problémát sikerült a megvalósulás stádiumába juttatni, a város vezetőségén kivül nagyban érdeme a városi képviselőtestület tagéinak, akik mindenkor- megértéssel viseltettek a követelményekkel szemben és hozzájárultak sok, a nagyközönségei szolgáló, a polgárság jivára és hasznára váló intézmény létesítéséhez és megvalósulásához. A város vezfWsége az adott körülményekhez és\' a város anyagi viszonyaihoz mérten igyekezett mindent megtenni, amit emberileg meg lehelen lenni. Hogy sok minden nincs ugy, mint ahogy kellene, hogy sok-sok kívánalom csak kívánalom és óhaj marad, a súlyos viszonyok melleit a mull mulasztásainak is kell betudnunk.
Az elmúlt esztendőre visszatekintve szívesen pihen meg tekintetünk az uj vásártéren, a folytan bővülő, terebélyesedő, kiépülő közkórházon, a városi színházon, a klskanizsjl elemi Iskolán, a városi bérházon, a tovább
kiépülő csalornázási és vízvezetéki müveken, a restaurálás alatt tevő plébánia templomon és sok minden egyében, amit egy szempillantásra i fel sem lehet venni.
Sok és uagy feladatok elé illi\'ia az uj esztendő is Nagykanizsa város vezetőségét.
Azért felkerestük dr. Sabján Gyula polgármesteri, mondji el lapunk utján Nagykanizsa város közönségének 1927. évi programmal
Az első, ami már |anuár első felében megvalósul — móndotla dr. Sabján polgármester —
az autóbusz-járat megnyitása. Ami maga után fogja vonni nemcsak a közlekedés nagymérvű megköny-nyilésél, -de a város forgalmának erősen érezhető pezsdítését is. Az olcsó menetdíjak lehetővé teszik, hogy a szegénytbb néposztály, a kiskanizsai termelők és a város környékének lakossága is igénybeveszi ezt a gyors közlekedési eszközi. A gyakorlat fogja csak igazán megmutatni, mit (elenl a városra nézve egy olcsó és gyors aulóbusz-játal, mely a várost összehozza a külső perifériákkal és a környékkel.
Utána folytatódik a vízvezeték és csatornázás lefektetése, alapmúveinek kiépítése. A Közkórház fokozatos kibővülése kapcsán egy száz ágyas sebészeti pavillon építése, amely a modern chlrurgia minden eszközével fel lesz
szerelve.1 Felállításra kerül még a sebészeti pavillonon kívül a külön szemészeti és trachoma oszlály, amely a messze környék hiányát fogja pótolni. Megindítja az eljlrást a város vezetősége a rég óhajtott vásárcsarnok létesítésére, amely a vásár terén tapasztalható anomáliákat egy csapásra meg fogjí szüntetni. Tervbe van véve a megkezdett kislakás építkezések folyUtása és egy modern, nagy városi bérház lelépitése, ezáltal is segilenl akarván a kanizsai nagy lakásínségen.
A közeli megvalósulás stádiumába lép a
tűzoltólaktanya terveinek elkészítése és egy részének kiépítése. Modern, magas ór(mászó) toronnyal, ahol állandó éjjel nappali őrszolgálatot fognak tartani.
Régi kívánság és szükséglet a város különbözft részein való
Illemhelyek felállítása. A város vezetősége ezt — bármily áldozatokkal is — ebben az esztendőben kívánja megvalósítani.
Gyermekjátszóterek létesülnek az Eötvös-téren, a Honvéd-utcában, a Magyar-ulca végén. Ugyancsak további parkírozások folynak. Egy lépéssel közelebb érünk minden kanizsai lakos évtizedes kívánságához,
a járdu-javltáshoz. Az ehhez szükséges szabályrendelet
Évek óta nagy közkedveltségnek örvendő és elismerten
SINGER JÓZSEF ES TARJA cégnél
Központ-szálló.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1927
Fiat, Ford, Fordson
január II.
alkatrészek nj y rak\'ára
gyári áron
főgimnáziummal szemben
Hajós Imre
oki. göpiizmcfnölc
Keszthely.
megalkotása az év első hónapjaiban (Orlénik meg. Azonkívül gyorsabban folytatódik az ulburko\'ási munka.
Kiskanizsa az idén tapiszlolni lógja, hogy nem mostohagyermeke ,a városnak\' Klskanlzsán egy szép, modern és tágas területű községház
kerül felépítésre, anelyben a kiika-nízsai gyógyszertár (gyógyszerészt lakással), a klskanízssi kerületi orvos, orvosi rendelővel (és lakássM). több szobás előljárósági hivatali hatóságok, önkéntes tűzoltóság, a karhatalom stb. nyernek megtelelő, al-kilmas elhelyezést. Azonkívül motoros közkuiat állítanak fel könnyen hozzáférhető helyen. A nagykanizsai lcánykőzép-Iskot* és nevelőintézet biztosítása és felállítása. E célból a város vezetősége a honvédlaktanyának a visszaszerzésén faradozik. A piarista-gimnázium inter-nátusa
végleges befejezést nyer, úgyszintén az intézeti kápolna is. Majd következik
a vágóhídi útnak Kiskanlzsáig való megbossisbbílása (rendes kivilágítása), gépi vizvfz\'.\'!é,k és csatornázás a vágóhídon.
A Zalai Közlöny által állar.dóan felszínen tartott
lüzoltóproblénut Is rövidesen megoldásra kerül. A nélkülözhetetlen autóra szereli tűzoltó fecskendőt és egyéb eszköiölscl, j a mentőosztáiynak pedig az oly fontos mentő-autót hozz 1 az — újesztendő. A tűzoltói lélízámszrporilás dr. Sabján polgármester régi terve szerint fog megtörténni.
Különös gondját képezi a város vezetőségének az annyira szükségelt és most már halasztási nem tütő elemi iskolák (államsegéllyel való) szorgalmazása.
Amint látható, nagy, komoly éj, sok feladatok, amiknek megadására ti kivitelére 1927-ben a város vállalkozott. Hi a hatalmas városfejlesztési programmból ennek a felél is sikerül megvalósítani, a közönség osztatlan elismerés: fogja kisérni azt. És meg vagyunk győződve róla, hogy ez sikerülni fog, ha a vároii képviselőtestület is kellően lámogaij i a város vezetőségét ebbeli szándé kában, hogy majd az 1927. év búcsúztatása alkalmával mi is a nagy nyilvánosság előtt megállapíthattuk, hogy ugy a hivatalos város, mint a képviselőtestület becsülettel meglette kötelességéi. Benedek Re>ső.
Nagykanizsán is letörik az árdrágításra irányúié kísérteteket
Kálnay rendörfőtanácao* nyllatkoxota — Fokoxottabban ollenörxik ux áraknak a kirakatba való klfOaoeixtóaAt Valóaxlnü aziooru rendelettel veszik olejAt nx élet megdr^gttáaónak
A valódi Hatschek-féfe
„Eternit" pala
ismét kapható békebeli minőségben
Eppinger I. és Fia
deszka, épülelfa és épúöanyag kereskedésiben
Nagykanizsa, Deák-tér 5. hol mindennemű építkezési anyag legolcsóbb árban Deszerezhető.
4>fi0
Nnjtykanizsa, december 31 Nemrégiben a Zalai Közlöny közel egy otdalia terjedő koiinterjut csinált a helybeli péniUVézetck vezetőivel, akik\'ől nyilaikozalot kért, hogy milyen pénzügyi hatása várható a pengő bevezetésének. Valamennyi meginlcijuvolt egyöntetűen nyilatkozott abban a tekintetben, hogy a pengőre való Allérés (kezdetben némi dr,\'.guiást fog előidézni, mert az embeiek, illetve eladók élni fognsk az alkalommal és áraikat, ha nem ludnak a papirkoronáról ponloi átszámítást csinálni a pengőre, akkor felfelé fogjak kikerekíteni.
Ez az egyik. Azlán van eset, ír.i-koi a visszaadásnál a vevő érzékenyen káros-dik a filléreknél, mert az eladó visszaél azzal, hogy a legtöbb ember — elég hibásan — restéi egy néhány fillér miatt számolni. És inkább magába fojtja dühét é:t Oltson Jön csak rá, hogy négy-öt szőri vásárlás ulán egy nap alatt husz huszonöt lillérrel megkárosították, ami két-három ezer koro. át tesz ki. .
Kanizsán még nincs annyi pengő pénz forgalomban, hogy arról lehelne beszélni, hogy az árakat felfelé ke-lekíiik ki, áronban már itt is tudunk néhány esetről: az eladók, kereskedők arra való utalással, hogy a pen-gőszámilás életbe lépell már felfelé kerekilik az árakat, holott még cf-feklive nem is került kö\' kézre a pengő.
Mi a magunk részéről a legszigorúbban meg fogjuk hatáskörünkben védeni a nagyközönség érdekeit és helyet adunk hisábjaínkon minden olyan panasznak, mely ezeket a lehelellen állapotokat akarja a n)il-vánosság elé vinni.
Különben maé;deklődiünkarcod őrkapítánys.ág vezelőjénél dr. Kiilnay Gyula rcndórfilanácsosnál, hogy a kanizsai rendőrség nem tesz-e hasonló intézkedéseket, mint a főváros rendőrsége az árdrágítások ügyében.
Kálnay dr. főtanácsos a következőket mondotia:
— Abban az esetben, ha a felfelé való kikerekilés tendenciózusan észrevehető lesz, akker a fennálló törvény szerint fog eljárni a rendőrség. Különben az árak kötelező kifüggesztéséről szóló rendeld m>g mindig érvényben van i\'s igy nem lesz nehéz ellenőrizni az árdrági-löso.\'ai.
Mosl, hogy a drígtISsnik oz eshetősége fokozottabban fenn forog, a legszigorúbban ellenőriztetni fogom az árakat, illetve az azok kifüggesztéséi és ezen keresztül az ár emeléseket. Ml minden esetben, ami
konkrét tény beérkezik hozzánk, azon-iu! a legteljesebb szigorral fogjuk lefolylatni az eljárást.
— Varom egyébként a felsőbb hatóságom\'ól azokat a rendelkezésekel, melyeket a jelenlegi állipotra esetleg kiadnak. Remélhetőleg Ka-.nizsáu is azokat az in ézktdéseket
léptetik érvénybe, melyeket mostan
a KvátOíban alkalmazni fognak. •
Megnyugvással fogadjuk a rendőrség vezetőjének nagyfon\'osságu nyilatkozatát és remé juk a közönséggel együtt, hogy nem kerül aj; különösebb rendszabályokra. Ha p:dig kerül, akkor a rendőrség is kíméletlenül fog eljárni.
Mit fognak táncolni az idei bálokon?
(A Zalai Közlöny tudósítójától) A valcer már régen kiment a divathói s helyét az uj t-íncoknak engedte ál. De ezek az uj láncok nagyon sok gilibit is okozlak. Sokan fel-háborodissal fogadták a zulukaffe-rek és kongónégerek haicitáncaínak civilizált formáit, aztán maguk a láncosok akadtak meg tajtuk a szó szoros értelmében.
Ahány .tancprofessioi" csak van, annyifele módon mutatja be az azonos nevű táncokat s a bálokon a legnagyobb veszedelmek keletkeznek ebből, meri csak az ugyana/on iskolába I kikerült növendékek ludn.-k egymással kifogástalanul táncolni.
— Csak nemrégibeu volt Bécsben — mondotta egy neves bécsi lánc-pr^f.-sszor — a tánctanárok európai kongresszusa. Ezen mindenekelőtt megállapodtunk abban, hogy a jövőre nézve tartózkodni fogunk a táncoknak túlságos komplikáiásától. Ez sok zavart okoz,- kü.önösen akkor, hl kisebb helyen többen láncolnak. Ilyenkor néhány, sok figurát járó pár olyan káoszt okozhat a teremben, hogy megakadályozza a többit a tánc élvezetében.
— Az idei táncszezon nagyon érdekes lesz. Sok uj tánc fog divatba jinni s emellett az eddigiekei is szoigalnusan fjgják fejteni.
— Igy például nagy jövőt Jósolnak a ,shottish espanol"-nak, amely minden ex-itikui elnevezése ellenére is — Svájcból származik. A már ismertek közül a charleston nagyon erősen tatlji m8gál, mert ez a tánc igen könnyen sajátítható cl. Nem stabad azt lunni, hogy a chirlestont csak gyorsan szabad járni. Ez épen olyan tévedés, mint az a nézet, hogy a modern táncok — erotikusak. Mert végeredményben a legkonzer-
vatlvebb francia négyest is lehet erotikus motívumokkal tűzdelni. A charlestont két változatban fogjuk tanítani: egy lassabb menetűt, amelyet valószínűleg az időiebb és erö-sebb hölgyek és urak fognak kedvelni, valamint egy gyorsabbat, melynek előreláthatólag a fiatalság lesz a rajongó]). A régiek közül teljesen elmarad már a boszton, amelyet az Idén nem fognak többet táncolni. Sokkal jobban tartja magát ellenben a tangó, amely alapjában véve nem sokat váliozoll. Az idei szezon fő-slágcre a „Charlle-watk" lesz, amely most lombo! Amerikában.
— Nagy hatást éri el eddig még mindenütt ez a fánc, mert nagyon artisztikus, fálötte látványos és szép. Megvan az a nagy előnye is, hogy idősebbek is könnyen megtanulhatják. Ritmusa körülbelül az onestep-nck felel meg. Teljcs:n figurák nélkül fogjuk tanítani, tehát semmiféle uchézséget sem fog az uj lánc okozni, amelynek egyik különleges sajátsága, hogy a kezeket nem vállmagasságban, hanem leeresztve kell tartani.
A bálozó fiatalság tehát nyugodtan tekinthet a szezon elé: szép és uj tánc böviben lesz.
(Jj nyomozás a Tisza-gyilkosság ügyében
Budapest, dec. 31. A Jövő héten a rendőrség ujabb pótnyomozás megindításán hívja lel a rendőrséget a Tisza gyilkosság ügyében. Néhány njatib perirat felolvasása váll szükségessé üűrtner Marcell vallomásával kapcsolatban. Nikaraguából visszahívták az amerikai csapatokat Ncwyork, dec 31 Coolidge elnök visszahívó pirancso! adott ki a Ni-karagtiáoan parlraszállt amerikai csapatoknak. Csak ki6ebb csapatokat hagyta* meg egyes veszélyezeltebb p >ntokon.
Minden rádió az Állam tulajdona Franciaországban
Párk, dec. 31. Ma hirdették ki a francia rádlótörvény\', amelynek értelmében minden rádióállomás az állam tulajdona.
Megszűnt a MAV elnökhelyettesi állása
Badopest, december 31. A MÁV elnökhelyettese. Tusnádi-Szűcs András az Idegenforgalmi Beszerzési és S\'-állítási ri. igazgató)-! lelt. Távozásával a MÁV-nál megszüntetik az elnökhelyettesi állást.
Prágában elkobozzák
a magyar ujaágot Piága, december 31. Prágában az i\'gyelicn magyar nyelven megjelenő „Prágai í^irlap"-ot a legutóbbi hetekben huszonegy alkalommal kobozlak el.
Diplomáciai akta-lopás Serajevo, december 31. A Bosne-Broil közöli köelekcdó vonat első cszlilyu foi^éjíben a napokban el-lopták Cunuard bilgrádi angol követ fontos iratokat tartalmazó aktatáskáját. Az eset nagy Icltünésl kelteti diplomáciai körökben.
1927 január 8.
ZALAI KÖZLÖNY X.
MAPIREIMO
Január I, szombat
Rörnl katolikus: Ujiv. ProtcsUu: Ujtv. Iiniclita: Tebtl M 2?.
Nap kd régnél 7 óra 48 perekot ililulin 4 óra 17 perckor.
Mozi. UtAnitt: OrdOK milkája, nip-síinmtl. Vikit;. H4al(i/tií;ók. /oro Huru. F.I6<u1»iok: 3, 5. 7 és íl órakor.
Január 2, vasárnap
Római katolikus: Jti. $a. n. I\'roles-Unj: Ábel. Iiraclita: Tebel hó 28.
Nap kel rciüííl \'/ óta 47 pereko nyugszik délután 1 óra 14 perekor.
IparostanonclHkolot Énekkar láncos stlnelóadásA este léi 8 ólakor a Ro/goil) i utcai l materemben.
Kereskedelmi Alkalmazottak nniso-roj estje >/i9 órakor a Polgiri Emiéiben.
Moll. Uránia: OrJOg mítkíja. nép-síinmD. Viliig: Al ördög kapitánya Elóadisok: 3, 5, 7 és 9 órakor.
Január 3, hétfő
Római katotykm: Genovéva. Prolf-lins: Benfámni. Inaelita: Tebel lió 29
Nap kel reggel 7 óra 17 perckor. n>ug-síik délután 4 óra 15 perckor.
— összes előfizetőinknek, olvasóinknak és lapunk barátainak boldogabb ujesztendót klvAn a Zalai Közlöny szerkesztősége.
— Lapunk legközelebbi számú az újévi kellős ünnepre való tekintettel kedden reggel a rendes időben jelenik meg.
— Bérmálás lesz Nagykanizsán.
Roll Nándor dr. mfgyí»pllspOk a lavasii bérmiló kotu:ja alkalmival, május elején Nagykanizsán Is log bérmálni.
— Az Evangélikus Nőegylet január 5-ikl (eacsiélyc elé a legnagyobb érdeklCdissel leklnl városunk lorsang-vitó kőiOnsége. Az estély sikerét nemcsak az biztosítja, tiopy mindén eiz\'eodöben sicio.-in) iló mulalság, hanem az a kOtOllekintő rendezés és hagyomány, e Iftkcló lény, ami cntiek az catélynek sikerét a múltban is mindig emlékezte ssé tette.
2110. lapszám. 3
Aprdhirdetes-atalvány }
tiiraoiiau uUI-r «lleutbcn [ ZALAI KÖZLÖNY K
i Mikinek IsgYta kO»M IS *l6lg trtJedhdA Í »pr6hlfdtlíii- -l trriayt* l?77. Ntreil Mt 7
1 5
KlóltlVÍ- 2
ta J
• i.\'. Ti
— Személyi hír. fíődy Zoltán ; alispán ür. fíerta Jenő nemrégiben,: kinevezett varmegyei aljegyzői a nagykanizsai járás főszolgabírói hi- , vatalálól január elsejével Zalaeger- j szegre a központi közigazgatási hivatalhoz rendelte be szolgálattételre
A fiatal szimpatikus tisztviselő távozásával egy igen értékes társadalmi embert veszített a város. — Az Iparostanonclskolai Énekkar vasárnap es\'.e fél 8 órai kezdetid a Rozgonyi-utcai tornateremben pompás míisoru előadást tart, melyet táncmulatság követ. A közönség előtt már soks/or derekasan helyt állott műkedvelő-gárda előadását 6 án este megismétlik.
— A szilvcsztcrest! mulatságokról és azok míiiOtáról legközelebbi számunkban riferá\'unk.
— Sajtóhiba. L.punk csüiöitöki számában Orosz Iván versének harmadik versszakaba értelmetlen sajtóhiba csúszott be. Helyes szövege a Következő: «... Üldözésben vigasz vollál".
= Ma és minden este táric a Szarvasban Holló Tóni közkedvelt Jazz -Bandjára.
=» Értesítés! Keszthelyen Sz<sbó Jétios Bakács-utcai jóhirnevü és ki lür.ő borairól ismert vendéglő- és izállodáját januáf I én átvettem. Kitűnő magyar konyhv I Újonnan átaakitott szálló szobák! Pontos és figyelmes kiszolgálásról gondosko do:n. Kérem a n. é. közönség tovább) szíves támogatásit. Tompos Pál vendéglős.
« Aki újév napján az „Amerika" vendégfőbe megy éi ott megízleli a jobbnál-jobb ételeket és borokat, az biztosan egést esztendő ben oda fog járni szórakozni. Az Arak olcsók. A zene ki:(lnő.
I ÉRTESÍTÉS.
li Si
aet
l»I*pllv» 186?.) 1927. január l én nyitja meg
66-ik évtársulatát.
1\'énzUnk értékének illandósdj?a\'incltctt a IrualkalmaMbb takarékoskodás a hc tcnklntl bctlxclé» Tagjainknak kölcsönöket előnyös
teltételek mellett folyósítunk.
TPenfcö értékre sxófó uj könyvecske kaphatók a S/ővctk«ct helyiségében
Főút és Sugár-ut sarkán levő Babochay-ház I. emeletén.
A bclizctésck: hétfőn, kedden, vagy nierdán délelőtt 9 II óm ktfxött teljesíthetők.
A* igazgatóiéi/
— A Keresztény Jótékony Nőegylet szegényügyi bizottságának tagjait felkérem, hogy a január 3-án délután 2 órakor a városháza udvarán teljesítendő tütita\'kiosztásnál megjelenni és résztvenni szíveskedjenek. Egyúttal felkérem mindazon jószívű emberbarátokat, akik erre a célra még nem adakozlak, hogy adományaikat az említett időre és helyre leadni kegyeskedjenek. Dr. Tamás Jánosné, a bizottság elnöke.
— Nátha ellen minden patikában kap Penlatin kurdi. Ara 16.000 K
— Titokzatos gyilkosság, melynek csak áldozata van, de tettese nincs. SzuloK somogyinegyei községben titokzatos módon agyonlőtte ismeretlen tettes Stanullcs István 16 éves fiul. A lőtt sebébe azonnal belehalt legény két cimborájával a község határában egy kert alatt tartod hazafelé és így érte a gyilkos golyó. A két vele levő társa, mint állitják, még a puska-dörrenést sem hallották. A csendőri nyomozás meg-
I indult a rejtélyen gyilkossági ügyben.
— Ma és minden este tánc a Szarvasban Holló Tóni közkedvelt Juzz-Bandjára.
— Óvoda megnyitás. A városi tisztiorvos jóváhagyásával értesítem az igen tisztelt szülőket, hogy a német magán-óvodában a tanítást ja-ruár 7-én megkezdem. Kérem a gyermekeket pontosan küldeni. Tisztelettel Dicwock Ju\'la.
Három Igaz szó: Bruncslcá bora jó!
— A Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. december 30 án megtiltott gyűlésén dr. Valkő B.\'la ügyvédet intézeti ügyészévé választotta meg.
— Zalaegerszeg kislakásokat épit. Zalaegerszeg képviselőtestülete tegnap tartott ülésén kimondotta, hogy a jövő, Illetve 1927-es év eísó felében Zalaegerszegen 39 kislakást építenek. A lakások építési" összege 5120 millió. A határozatot egyhan^ gátag elfogadta a közgyüléj. /
Schwarcx Dezső uactényái a legiobb&k.
— Egy gyermekgyilkos anyát egy évi börtönre yíiéltek. Kismester Erzsébet 26 éves csclédleanyuak gyermeke szülcfett, ftkilől szabadulni akart és Ciéjí a csecsemőt egy is tállóban magára hagyta. A gyermek meghöll,/ gyilkos anya a törvény kezére kerül\'. MoíI ítélkezett felelte a kaposvári törvényszék, amely Kismester Erzsébetet egy évi börtönbüntetésre ítélte. A gyiikos anya az iélelben megnyugodott.
Három igaz szó: Bruncslcs bora jó!
Keserű húron
Itta: Barbarits Lajos
Mimién izom pattog, feszül . Sziklo marjii a mezi/len talpakat az r.let zordon part/okan, 11 ívnluli) hajó iilitll. ahol a (H\'r«k mázsás terhit ni mán vonszolják milliók, x ii kőtd <W váltakba harap.
{Iknn, messze, sugaras vizek jelelt, noxy, büszke röpíti, rin%ó, s;íp hajók. Ahol mímlen nap jut kacaj, alu>l jut mimfen napra dók,, ■)
A parti sziklán, egymás vtr-nyomán me^roppiinó derékkal ilől ki hánv l (ís reciex\'ropox a korhadt, vin hajó, fáradt, szürke sorsok hatója. Könny, káromlás» himlőit kacaj kózt htábsi nrgátik , i tepetl. rongy vitorla.
Zord r.lci-parlra c-uik tavasz ne jönne, virág ne nyitna — úgyis letapossák — ifi kit szempár ne nézne soha össze... /
— A Kereskedelmi Alkalmazottak fényes sikerű szilveszteri műsorát vasárnap este fél 9 órakor a Polgári Egyletben megismétlik.
— Asszonyi László megpályázta a kaposvári színházat. Mi-tán a kflpusvári színház bérlete lejárt, a város kiírta a pályázatokat. Több aspiráns között Asszonyi László is pá:yá;atot nyújtott be n színház dnyerésíre. Nem hihető, hogy megkapja, tekintettel az eddigi szinbáz-vezetésre, amiért a pécsi színházat is elvették tőle.
— KÉPKERETEZÉS , s QveRCiésben Igen olesó PUM üvegei, Király-utca 10.
— Kommunista párti szervezkedést lepleztek le. A somogy-íregyet Mozsgó kCzség csendőrsége leleplezett több embert, akik a községben kommunista propagandát folytatlak. A nyomo:ás szálai Kaposvárra \\zettek. Több letartóztatás is tö» Un\'. ___—
— Erdócsokonyán milliárdos tűzkár vo t^TSth Imre malma
Errdóc>olr)ny3 községben eddi^ ismeretlen módon kigyulladt és teljesen leégett. Oak az üszkös falai merednek az ég felé, mu\'alva, hogy milyen halaimat üzem lett az elem marlalékávt. A k,r meghaladja a milli^rdo\', melyből j:lenlékeny rész biztosítás utján mep.térűl.
Legalkalmasabb újévi ajándékok Szabados Kata bőrönd és disimftáiuli izában.
Gyermek - szépségverseny Szavazó-lap.
A wSzarvas*-kirakatban kiálliott képek közül szavazatomat a számú képre adom.
aláírás.
Nagy újévi vásár!
WEISZFELD ÉS flSCHER divatámh^zában a „Gólyához" Nagykanizsán,
lí iktáron levő oss/.s női és férfi fehérnemü/k, valódi angol férfi és mii szüvetek, női- ós gyermek-Kaktaron it-\\o kabátok teszAIlitdtt árban bocsáttatnak áruba.
19,000 ko/ona I Férfi-Ingek kéCgaliérral 62.000 korona
Nö> li\'tnzett ingek il rjbjn btigyi „
. • 19.500 „ Cöpper alsiWaiirág
hálóingek 46.000 korona
91.000
4 ZALAI KÖZLÖNY
1927 január II.
— A gyomorfájás, gyomornyo-niss, bélsaipargás, : ag)!oiiu cijedé.-, rossz emés-zlés, k hét" nydv, kál"U l fág, fülzú/ás, halván/ ticszin, rossz kedv o természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz használata ál-al elmúlik Az orvosi világ a legnagyobb elismeréisel nyilatkozik a magyar Ferenc József vízről, meit h-tása megbizha\'.ó és rendkívül enyhe Kap\' ható gyógyszerláiakban, drogériákban éi fQszerHz 1 e:ekben.
=• Eljegyzés. Lompel Jenő vegyészmérnök eljegyezte űencze Klárit. (Minden külön eitesilés helyen.)
— Adományok a felsőtemplom orgonájára: Németh Józselnf, N. IS., Nagy György, Szűbi Lajos 100— 100 000, Rozs Ferenc, Rozs Fe rencné, özv. Kulor Jinosné, Dolmányos l.-tván 50 -50 000, Simon Ji nos 70000, T. F. 60.000, Poór Jó zstf 40.003, G. I. 25.000, N. N. 10 000, Szabó Oyörgyné.5.000 ko rónál. M villanyerire berendezel! 155 milliós, uj orgona márciusban lesz felállítva. A templom felszerelésére: Seculja Jakabné egy ollárleii;ől, adományokból kél millió korona értékben fehérnemüek szeiczlctiek be. — Fogadják a nemesszivü adakozók ezulon is hálás köszönetét a püspöki biztosnak, ki az orgonára hátra levő harminc millió összehozására lovibbj .izives támogatást kér.
— Esküvő. Varga Vir.cze és Skrilea Margit januar hó 1-én délután léi 4 ír,kor lartjík esküvőjü-kel a szen.ít\'r ncrcndi:k piébáni i templomában.
= Hangverseny. Folyó hó 22-én a Casino nagytermében latija ária és daieitélyét dr. Orováné Bodó Kiéri. Előjegyzés Szerbnél.
= A Nagykanizsai IportestU let Lábbetlkészltó Iparosok Szakosztálya 1927. januai 2-in délután 3 órakor fontos ügyben taggyűlési lart. Elnökség.
— Anyakönyvi hirek. N k-i-nizsán az elmúlt hélen II gyermek szüléiéit, közülük 7 fiu és 4 Irány: Qazdag János lakatos-mesternek fia (halva), I lés György bognár-segéd-nek fia, N igy Ferenc kőmOves- segédnek leánya, Januska János r.épzc-nésznek fia (halva), Boross lsiván posta szolgának fia, Dolmányos József földművesnek kánya, Krausz György földművesnek lia, Piánder Migdolna takarítónőnek fia, Tislér József napszámosnak leánya, Bakonyi Arilal rövidárusnak fia (balva), Btdő Lnjos vincellérnek leánya. — Házasságot kötött 3 pár: GSitr.cr Ferenc honvéd számvevő mes\'er Kalch Valériával, Kovács József napszámos Lengyel Máriával, Fi Ja Antal nőszabó-mester Márfy Rozáliával. — A halálozások száma 9 volt: lakalos Islvánné D dics Mária 52 éves, méhrák; Sebők Lajosné Nagy Miria 42 éves, méhrák; özv. Káló-vics Islvánné Ölvös Anna 90 éves, végelgyengülés; özv. Gödinek Gy. né Vajda Borbála 53 éves, llidőlob; Tólli József csizmadia 75 éves, agy -vérzés; Bakonyi Antalné Makkai Katalin 45 éves, előlfekvő méhlepény; Czelhofer Athanász napszámos 83 éves, végelgyengülés; Hilcz Lajos csizmadia 67 éves, gyomorrák ; Slol-zer Vilmosné Kanders Szidónia 56 éves, vésze6 vérszegér-ység
A mama is szeretné tudni
Az Iskolában a tanító azon fáradozik, hogy a fiuknak megmagya rázza a „túlóra- fogalmát
— Tehát. Pali, ha az apád egész nap az irodában dolgozott, azután odahaza megvacsorázott s vacsora után Isméi elmegy az irodába, mit csinit ö okkor ?
-- Azt o mama is szeretné tudni.
— Dr.Könlg fogorvos szabadságra ulazoil. Újból rendel |anu!r 17-é.i.
= A Szarvas táncestél hangulatosak és Intimek.
— Royal Exhange Angol Biztosító zalamegyei fóü.ynőksége \\e:e;ő és szervező litkAri keres előnyős feltételek melleit Elemi, élei, Hl) ágizaiokbaii szakképze\'.l pályázók ajánlatait .Szép |0vó" jelige alatl a kiadóhivatal továbbit.
— A síkos járda áldozata. Keszthelyi József 27 éves nagykanizsai inalommunkás tegnap a síkos járdán oly szerencsétlenül csúszott el, hogy bokalörést szenvedett. A kórházban ápoljak.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép, IU-, olaj- és fonal-szükségletét nálunk fedezi. Singer-v;.ti6gip-alkalrészek elismerten a legjobbak I Singer-vsrrógép fióküzlet.
= Három igaz szó : Bruncslcs bora jó 1
= A Szarvas táncestéi hangulatosak és Intimek.
— Tüz a Kinizsi-utcában. Tegnap hajnalban négy óra husz perckor lelefonon kihívták a tűzoltókat a Kini.si-ulca 5. számú házhoz, hogy lüz van. Mire a lüzollók, nagy készültséggel, kiérlek a jelzett házhoz, a házbeliek a veszedelmesnek ígérkező lüzel nagyrészt már elol-lolták. Ugyanis Grünleldék padlásának falépcső feljárója meggyulladt, valószínűleg a vigyázatlanul odaszórt hamutól, amibe még volt pjrázs és az verte fel tüzriadalommal a ház lakóit hajnali álmukból. A kivonult tűzoltók fél órai munka ulán teljesen eloltották a lüzet. A vizsgálat megindult a lüz okának pontos felderítésére.
= Akar nagy örBmet szerezni családjának ? — vegyen vagy szereltessen c-gy rádió-készülékei I Ki lünő készülékek és alkatrészek Szabi Antal fegyver- és lőszcrnagykeres kedónél kaphatók.
= Kirándulás a sivatagba A najó kikötőit az afrikéi parton. Amint az ulaíok a kirándulás alkalmával néhány arabbal találkoztak, az egyik ulilárs, ki véletlenül nagykanizsai volt, erős köhögési rohamot kapod. Ekkor az arabok egyike néhány .Valda Pas;illávai" kin illa meg, hogy köhögését csillapítsa. Ez a valóban megtörtént esel igazolja a „Vald i Paslilláknak" nagy elterjedtségéi, melyek nyalkaoldó és köhögési csillapító hatásuknál fogva, a világ összes áiljmaioan és mindiin gyógy-•ziriárban és dro^éri.íban kaphalók.
-- Beszámoló az elmúlt esztendőről. A nker teljes jegyében folyt le a világszer\'e közmegbicsü lésnek örvendő SEMLER cég elmúlt üzleti éve. A közönség előszeretettel kereste fel e löbb mint hl-romnegyed évszázados üzleti mullra visszatekintő cég helységeit, meri vátárlásai mindenkor teljes megelé-grdellséggel löltötlék el. Az év végi leltározás altimával a cég, a már logalommá váp- kilünó minőségű angol szövet áruit rendkívüli occas-siós árban bocsátja vevőkörének rendelkezésére. Ezen alkalmi árusítás, mely a Seniler cég (Budapest, IV. kerület, B-csi-ulca 7. szim) helyi ségeiben folyik nagy előnyei és nagy forgalom lolylán felhalmozódott kitűnő minőségű és nsgyválaszléku lérli és női szövel maiadékokban még inkább kifejezésre julnak. Ezen maradékváséron való vétel mindenkinek alkalmat nyujl a SEMLER minőség megismerésére. A cég* vidéki vásárlói soronkivül legfigyelmesebb kiszolgálásban részesülnek.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elimerl Singer varrógépeinket. Sitiger varrógép részv.-lársaság Nagykanizsa, FS-ul I.
A kanizsai Piarista Diákszövetség éviközgyaése
Nagykanizsa, deccmbw 31
Aminl annak idején már kifejteltük, a nagykanizsai piarislagimná-zium voll növendékei szövetségbe tömörültek, hogy az iskola padjain kívül az életben, a társadalomban, a csaladban, az egész nyilvános életben emelleit az eszme és gondolatkör mellett kitartanak, amit a lelkes, hazafias érzéstől átitatott tanáraik beVjtlk plántállak. Ezek az ideálok: vallásosság, hazafiság, emberszeretet.
Ennek az erényháromságnak ápolása és a gyakoriali éleibe való belevitele, egymásnak támogatása és a régi iskolai kapcsolat megtartása — célja a Piarista Diákszövetségnek.
A nagykanizsai Piarista Diákszövetség most tartotta meg évi rendes közgyűléséi a gimnázium kis tanácstermében, aholöiszejöltek mind azok, akikel a meghill mull, azegyflvé-tartozás, a uagy családi kapocs — összefűz.
Báró Inkey József lendüleles és magasröptű elnöki megnyitója után Nőtt József tanár, lőtilkár beszámolt a nagykanizsai szövetség eredményes működéséről. Benczlk Lajos előlerjiszletle a pénztári zárószámadásokat és a jövő év költségvetését, amil a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Majd a választmány egyharmadát kisorsollák. Uj tagok leltek ujnépi Elek Ernő és Elek Qéza, a többiek a régi választmányi lagok.
A közgyűlés a leglelkesebb hangulatban folyt le azzal az elhatározással, hogy lörhelellenül hivek maradnak azokhoz az eszmékhez, melyekre ifjú diákkorukban szent lelkesedéssel felesküdtek.
— Banán sandwlchek. Édes sandw.chet ugy késziihelsz, ha ösz-szelörsz egy jó érelt banánt egy kávéskanálnyi csokoládéporral és ezt a keverékei kél megvajazol! kenyérszelel közé kened. Pikáns sandwichek is kilűnőek, ha a banánt egy evőkanálnyi reszelt sajttal és egy kii sóval, borssal kevered, megvajazoll barna kenyérszelelekre kenve nagyon tápláló élei.
Nagyban és kicsinyben elsőrendű
f a j b o r o k
kaphatók
Zerkowitz Albert
pincészetében. Eladás kicsinyben 3 litertől
kezdődőleg. Egyigyes kádársegéd feliéteik.
mr MEGNYÍLOTT -m
a PENGŐ DIVATÁRUHAZ
a volt Szántó Salamon-féle üzlethelyiségben # Erzsébet-tér, Strem és Klein-ház.
1927 január 8.
ZALAI KÖZLÖNY X.
sfQflBáJH
A mai értéktőzsde külföldi jelentések hiányában, magára volt hagyatva s igy teljesen a spekuláció brfolyásolta az áralakulisokd. Az irányzat cgvenellcn vult, azonban az árdifferenciák nem haladták meg a 2—3%-ot. Barátságosak voltak a szén, lí\'nyap apirok, szilárdul tendált nyomda e-. a vas ipari részvények,
t..... ( , gyenge vo!l a cukor, bank továbbá
pL-agől kap azaz újszülött, aki "Szilveszter I a Kereskedelmi Bank, Ganz, Fegy-
....... *■"•----.....- ver. A forgalom az egész tőzsdeidő
alatt é!énk volt, " " \'
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A Karácsony Irodalmi szenzációja Opcnhcim „Kgy szegtny milliárdos" oiuiü tegénve volt, amelynek cls6 része a S/in-házi karácsonyi szárnyban jelent meg. A Színházi Élet ujóvi száma folytatja ennek a szenzációs regénynek a közlését. Incze Sándor népszerii hetilapjának c lieti számából kiemeljük a kővetkezőket : Lcii-gvel Menyhért újévi cikke, Sziriusx jós\'ata lf/27-ie, színházi naptár, képes beszámoló arról, hogyan fogadták az amerikai lapok f-edák Sárit és a magyar Valentinót. Képek a Nem nősülök premierjéről, 5000 pengőt kap azaz újszülött, «ki Szilveszter Cjjel 12 órakor születik stb. Egyes szám ira 10.000 korona.
)( Pandora címmel 1927 februárjában uj szépirodalmi, képzőművészeti és kritikai folyóirat indul a fővárosban. A Up, mely Szabó Lőrinc szerkesztésében, hm tit oldal terjedelemben jelenik meg, a liábótu utáni Irógenerációt egywiti éi a mull értékeit a legújabb művészeti törekvésekkel összekapcsolva "a folytonosságot kívánja fenntartani a magyar irodalom modernségében, Célja alkotás és kritika: egyrészről nemes és korszerű folytatása mindannak, amit a haladó magyar irodalom eddig termelt, másrészről független és becsületes vizsgálása és ellenőrzése a magyar és európai szellemi élet jelenségeinek, Előfizetési ára egy évre 20, félévre 10. negyedévre 5 pengő. Előfizetéseket és a lapot érintő minden küldemény n l\'andora szer-keiztőségébc (Budapest, IX. Üllői ul 31 fsz. 3) kér a lap.
BOZGÓSZINHiZAK
Uránia szombat és vasárnap 3, 5, 7 és 9 Órakor: Ördög mátkája, népszínmű, rendezte Forgács A. Fős:e-replők Somogyi Bogyó, Mdr.ll Erzsi. Fenyő Emi1, Szegd Endre, Újvári Lajos, MihJ Uszló.
Világ szambái 3, 5, 7,és 9 órakor: Hiztüznézők, Zo:o Huru.
Vasárnap (rgy nap) Az ördög kapitánya, Radius Paramount lilm, 6 felv. Főszerepben Wallace B-ny.
Keszth lyl Uránia szombati műsora : Macisle az oroszlánketrecben, k3landorfilm 8 felvonásbin.
Vasárnapi mUiora: Libanon asz-szonya, Pierrc Benőit ,Az áruló" c. világhírű regénye után 9 felvonísb sn. Főszcrep\'ő Petrovich Szvcliszláv.
».rfX vi-Stófc* ^UUUtiX
l^n.\'.\'.\'• • & J:\\-J \'iiif:
[BP.TSlEFONx 982-85.
EÖS0AZDASÁ9 \'ön nem mos helyesen!
Szelelő rosták,
szecskavágók, répavágók, kukoricamor-
zsolók, darálók
minden nagyságban
Weber Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 6
CORDATiC
autógummik.
A Meteorológiai Intézet jelente sie-rint változékony, arányiam enyhe iitö, helyenként kevés csapadékkal.
való tekintettel Zárlatkor az irányzat nagyon csendes volt.
SMcU rtrlal
PJrll 2047 50, London 25] 1-75, Newyork 517\'! BrUssel 72 10. Milano ttBOO, Amsterdam 207 00 Berlin 123 15. Wien
A baüjMu iiiste
I (—) Minden háziasszuny panaszkodik, hogy a mosás .rettenetesen drága". H ába tori a fejéi, hiába számol, mégsem jut eredményre. Ha olcsóbb gyártmányokat vásárol, akkor nem nyer semmi\', ez bi;onyoí, mert régi és igaz mondás, hogy olcsó húsnak hig a leve. Itt is áll az, hogy legjobb a legolcsóbb és hogy ez az egyedüli módja annak, hogy a ház kincséi: a fehérneműt helyesen kezeljük. Az a kérdés tehát, van-e mód rövid lőzsdeidőre ] arra, hogy a mosást olcsóbbá tegyük
VAUJTAK
Lengyel 7«0i-)»4í Argoll.346125 8125 Oh k. 2109-19 l)l:ih 12S2-\'>2 DolHr 71200-71500 Prar.ct\'lr 7&14-78W Holl.-nd 28.50MW Lel 36S-ÍS2
Léva 5.2-520 Lir, 3177-3237 Marii 16Ü8O-Í7M0 Schtll. 10050 M Dánkor. 19015-l9CÍ)A Svájci tr. 13785-S3S Btlgs tr. 99:8 9958 Norvév\'k. 18015-P5 Svédk. 19055 135
DEVIZÁK Amsterd. 28530 630 tlelgríd 12.56-62 Berlin 16995-17015 Bukarest 36V-3J7 Brtlssicl ?c-23-9953 Ko;euh I002U 190S0 Osztó 18070-130 London 316125-7125 Milano 37394279 N\'euTork 71320-520 Pírts 2818-2808 Prága 2112-18\'* Szófia 614-520 Stockholm 19070-130 Varsó 7830 6030 Wien 10069-10099 Zürich 13801-811
anélkül, hogy az hátrányára lenne a fehérneműnek. Igenis van, — sőt ez a méd igen egyszerű. Nem szükséges hozzá egyéb, mint hogy a háziasszonyok egy kicsit tanuljanak és hogy szakítsanak a mosás eddigi Ainucraam zur w oernn iu io. wien , módjával, amely falán jó lehetett 73®. Solia 372 50. I\'ríga 153250, Varsö ! a háború előtt,\' de ma, a mostani 5150, Budapest 72-40, Bellád 91350, t dríRa&ágban semmiesetre sem gaz-u IÉS \' — \'. daságos.
• Mossunk helyesen! — ezt ! követelik a mai Idők! Szakítsunk avval, bogy válogatás né.kül használjunk mindenféle mosó-eszközt, szappant és siappanporL Szakitsuuk avval, hogy nagyanyáink napjaiból származó mosási módszereket harziáljuk gondolkodás nélkül a mosiani idők megváltozott viszonyai között is. Búonyos, hogy a a f hérnemü kezelésében a háziasszony régi megszokások rabja, éppen ezért ne n is tudja elképzelni a mosást másképp, mint a legna-gyobbfoku szappanhasználattal. De éppen ebben rejlik egyik főoka a mosás drágaságának. Ha a háziasz-szony Persll-l használ, ami tudvalevően bőségesen tartalmazza a leg-; finomabb elosztásban a legjobb szap-panl, akkor minden további szappan-I használat nem egyéb, teljesen felesleges költségnél, ami cmeilelt nem is mozdítja elő a mosás eredményéi. Könnyen meggyőződhetik erről mindenki egy ellenpróbával. Aki Persilt használ, annak egyedül csak Persill kell alkalmaznia, — de természetesen a legpontosabban kell igazodnia a használati utasításhoz, mert csak igy biztosítja a Persil leg|obb kihasználását és a leheiő legeredmé-njeiebb mosást. Oyakran figyelmeq kivüi liagyjik azt a másik követelményt is, hogy a fehérneműt csupán egyszer kell kifőzni. A Persil használata melleit teljesen elégséges, ha •a fehérneműt csupán egyszer és mind-össze egy negyedóra hosszat főzik ki. Az ismételt kifőzés időveszteséget jelent, cmeilelt pedig — ami ma még nagyobb súllyal esik latba — jóval löbb tüzelőanyagot használ cl.
Ez a két dolog a titka az olcsó mosásnak; igy érhetllnk el nagy megtakarítást szénben, időben és anyagbűn I
A fonlos azonban az, hogy egyszer csakugyan próbát legyünk, még pedig teljes komolysággal és minden előítélet nélkül. Arról van szó, hogy az egyik legfontosabb házi-berendezést lényegesen egyszerűbbé tegyük és hogy tetemes megtakari-
Turmónylőzsde
Buza IK/av. 75 kg oj 387 500 - 392.500, I 76 kg-oa 392.500- 397 5O0 77 hv-o. 397.500
— 402.500, 78 ktf-oa 40Í.0ÖU 110.000, egyéb 75 kg-os 377.500 - 382.500, 76 kg-OI , 332.500 387.500, 77 kg-os 387 500 392 500 78 kg-os 395.WXI-400.000, rozs 307.500- I 310 000. takaniiansárpa 222 500- 227.500. I sorarpa 325.000—O&5.0C0, sah 227.500- i 230.00-J, tengert arj 202.5.0—207.500. repce 565.000— 5r<i.000. köles 190.000- 200.000. korpa 162 500-165.000.
Bertóficiir
Felhajtás 3635, melyből eladatlanul visszamarad! 2040 drb. Elsőrendű 18.500—19.000, szedett I7.500-I8.ro0, izedett kozíp 16.500
— 1T.0CO. könnyű 15.000-16.000, elsőrendű öreg 17.250—17.500, másodrendű 16 500-17.IXX\\ angol stlldó 17.000 —20.000. sialonna nagyban 19.000 19 500. istr 21 750 - 22.000, lehuzolt hus 23.000—25 000. szalonnás félsertés 19.000.-22.000. Az irányzat lanyha.
Kiadja: Zrínyi HT0»<Wpar M»Jt-kzj-eíkeitú ET, latjkuiiu
tásokat érjünk el; ez csakugyan megéri, hogy legalább egyszer egy ki-sérlclet végezzünk. Igen sok példát tudnánk felsorolni arra, hogy olyan háziasszonyok, akik kezdetben makacsul tagadták, hogy
az egyszeri kifőzés egyedül Perslllel
elégséges a kifogástalan mosás biztosítására, helyes kísérlet ulán örökre belátták tévedésüket és most valóságos elragadtatással nyilatkoznak enek az eljárásnak előnyeiről. Ami 4 szénhasználatot illeti, itt is már égy ellenpróba mindenkit meggyőzhet arról, hogy mennyivel kevesebb szenei kell ennél az eljárásnál fogyasztani és hogy mennyivel kevesebb igy a kiadás. Ez a nyitja annak, hogy mind löbb háziasszony alkalmazza éppen most, kizárólag a Persil-mosást. Olyan mosási módszer ez, amely a legnagyobb fokban egyszerű és kényelmes, emellett — ami ma különösen fontos — a mosást az elképzelhető legolcsóbbá és leggazdaságosabbá teszi I
Értesítem a nagyérdemű tiölgykűzön-séget. hogy elsőrangú műhelyemben
19Z7. január 1-től hat hetes é-kalaM lailyanot nyitok,
nielycl ciutou bátorkodom a nagyéf-dcmU hoiKyközönsíg ós a szülök b. tudomására adni. — Bővebbet az Qzletbcn. Maradtam Wv4|6 tisztelettel
ROTH LAURA
«M 4 Városház-palota.
Boldog újévet
kiván
üzletfeleinek, Ismerőseinek és jóbarátainak
Bazsó Sándor.
Nagy újévi vásár!
Mindenki csak praktikus ajándékot vásároljon hozzátartozóinak. Ai előrehaladott saison folytán az összes női- és gyermekkabé-tok gyári áron lesznek kiárusítva.
Legcélszerűbb ajándékok:
Divatos lii üinMik . 330.000 1-lil
Biánbit..... 70.000 ..
leink! Miül nitiiintii 220.000 .
Gjíiíírttiiiljitrtptalánibili 550.000 ..
Férfi, női szövetek, kötött ámk.chíttonok, vásznak, pargetok, kész kOCfnyek, íchér-nemtlek a legotcsöbbtől a legfinomabb kivitelig nagy választékban.
WlilMftt wreástl S havi itaJftri.
Stern József
divntiruháza
Kazinczy-utca I.
Városházpalota.
_ . _-____« o___>___arra hogy gyomor- és bélbántalmai mlalt-állandóan szenvedjen, amikor köztu<i<«íM,
Önnek nincs SZtSEtSege huK;. s tilághirü és mindenki által legelsőnek elismert IGmAnoI kowriirii
megszünteti a rendszorinti fenti bajokból eredő fejlajást, c ökkenti a vérnyomást az apban és meggátolja az írelmtütr-"-\' ___ Emésztési zavaroknál éhgyomorra már léi pohár langyos I GM AH Dl kesarüvrz elegendő. -
Kaphaté kia és nagy üvegben. SzélkQldési hely: 1GMÁND1 keseriiviz forrásvállalat Komárom. Arj^zék l,m<tet.J6ko^ kl.^tr. trfrae.^
n
" I
ú
s
ZALAI KOZI.ONY
l«27. január 1.
APRÓHIRDETÉSEK
(Hlrdtotóaoh dijw olOra tUetondő)
A» apiótwdctCa Ólja 10 sióig 50 fillér. A douzó < minden vastagabb bctuoól álló axö kii stónak számíttatik. Minden további :ró 5 fill. A hirdetési dlj elflr« f lx«tend A a f«>-»lmU(Jó borziuí tnlusáv al
Vízvezeték berendezése-
co bekapcsolást a városi ütíl vizvozetékbo legolcsóbban és legjobban késxit WEI8ER gépgyár, Sugúr-ut 16. -<264
Külföldi koksx és faszén Woiser gépgyár Nagykamxsw, Sugár-ul 6.
Cci í.sitWf nyárfa forgács * !<«•
többet ígérőnek wab:d kéaból eUÓÓ. — Megtekintheti és bóvebccl a Fertnc-majocl gáidjiágb.in (PolyH malom mellett).
Fehérnemű varrést elvállalok olcsón. Vitci Kovács Istvánná, 75«oos hadirokkant Iclcsógc, Hunyadi ulca 28. 4602
~ Pénzkölcsönt bekebelezésre minden Cíiíegben a legelőnyösebben is leggyoí-íabb\'.a lolytolttM Aczél Ignáo fXru-köfciön\'<özve«ll4 hódija Nujijjanlzsán. Pint 3. s2. alatt. Kényszcrkölcsön kötvényeket vuiek. 27i8
Gyöxödjön mag fa forduljon tel|es bizalommal háxassájí Ügyben .Hr.URhKA" Budapest, Doliímy utca 22-24., meri ha míg eddig nem lal.HU meg élete párját, ugy eten az utón fogja megtalálni. Utólagos dJJíiis.__3968.-
" Egy 6 szoba fa mellékhelyiségekből álló uri lakás, nagy prkban. eutleg kert, ísullo és koolsiln (garagej lusiuaUttal. azonrulM kiadó. Bóvebbet: Aczél Ignáo nénzkölcvön él Ing.\'llanfofgalml Irodája, Nagykanizsán, Póut 3. sz. alatt. 4434
_Milyen l^/tlllto\'.l áum fürdőkádak, Olőkikdak a legjobb kivitelben kénen kaphatók Bikia bádogosnál. Klnlzsyutca 21.
Egy komplelt kézimunka elö-
nyomda Icluercléssel eg\\flil, beunttát-sal oicson elsdó Roth l.auranil. 4517
Eladó egy 14 holdas Igen jó mfcósígü szántó fa rétből ái!0 blnck. kis cidóvel Igen kedjezó luetésl fe-télelek mellett. Bóvebbet Aczél Ignác pénzkölcsön és lngailanforj{a:ml Irodája N.igykanlzsán, Fó-ul 3. sz. alatt. -1434
Bármely uradalomba elhelyez munkásokat 2. 3. akar 6 hónxpl munkára Is. Jelentkezni lehel Horváth Józsel volt púiéinál. Rigyácon. 44G7
Konvenció* bognár felvétetik Szent-györgynapl belépéssel, a Homokkoirároail gazda sigban. jelentkezés Nagykanizsán. Klsfaludy-u. 27. sz. alatt. 4441
liladó egy emeletei na?y uj modern bérház nagy belsőséggel, íőkebcfekle-lésre nagyon alkalmas, mert már most az egfaz vételárnak a kamatait meghozza. Bóvebbet Aczél Ignáo pénzkOloOn és Ingatlanforgalmi Irodljiban Nagykar.listn, Fó-ut 3. sí. alatt. 4131
Konvenelós gépAsz\'kovácsot inassal felvesz a homokkomáromi gazdasig. Jelentkezés Nagykanizsán, Klslaludy-utca 27. »z. alatt.__4505
A város közvetlen közelében eladó egy 40 holdas szántó és rétból álló birtok I 2 holdas parcellákban Is 4 évi részletfizetésre. Bóvebbet Aczél Ignác pénzkölcsön fa Ingatlanforgalmi Irodája Nsgv-kanlxsán. Fó-ut 3 sz alatt. 4434
Egy "agy dlsznó-M eladó Rákéczy utca 14. szám. -4524
Ne okozzon önnok nagy gondot a ruházkodás, mert már békebeli áron a legdivatosabb férfiruhát készít Tlboia Jós. el férfiszabó. Teleki-ut 2.
Szemere-utca 10. síim alatt egy bútorozott szoba klidó. -4127
Minden háztulajdonosnak és liázgond-.ok-nak boldog újévet Mván Welsz József Petófl-ut 30. Telefon 180. -45U
Nagykanizsa, Kazinczy-n. i. ndvar
Kályhák, taknrvktözhcfyck, aszlalliiz helyek minden kivitelben, fústcsóvck, menyezetnád, kátrányfcdéllerac/, zománcozott edén>ck minden mirvóiég-ben. va&miot az összes háztartási cs egjib vasdruk kiosinybeni eladása is a iettolc&^b arak mellett.
Jó állapodban levó jégverem bérbe kerestetik. KO/ponil Tejcsarnok, Uíllvasut.
Egy 40 év óts fönnálló iparvállalat,\' amely nem csak megélhetést, de vagyon gyűjtést biztosit — elöregedés miau, az Ingatlannal együtt, kedvező fizetési feltételek mellett eladó, megbízottam: Aozél lóri .»c p:nz\\ö!<»o > és ingatianforgalral Irodája Nagykanizsán, Fó-ut 3. tz. alatt. 4434
Bádogom, vizvexoték szerelő szak*
munkások és tanonu felvctedk. Szepesi, Zrínyi Mlklós-uica 22. 439*-
Kiváló Jó inlnAsé^ii turó ölezer koronájával, psima touvaj hatvanezer koroná-jávai klkgrammonklnt kapható Batthyány-utca 17. szám elalt. 44 6
Boldog újévet kiván jó Oarátalnak és t. vendégelnek Kirchknopl Ernó borbély és fodrász. -4197
ííÓ70t va*>\' f8>íb
LXaLal, nyös feltétel csolosó
Dukász Miksa ingatUnközvetiló álul Nagykanizsán, Rákóczi u. 29.
Alig használt 900 "i, 12 HP nyers-olsjmotor Mayer féle gyártmány teljes felszereléssel eladó. A gép Szalai Kálmánnál Zaliberzencén megteHnlhetó Eladó Kollarios Sándor Hévlzszsnt-andrás. 4518
92 erós méhosalád kQ^nbözó mérem kaptárakoan btelelve. részben Is elad) Hunyadi-utca 18. elsó ajtó. -43ö5
Boldog ujóvst kiván naj^yrabecslllt * rcndelólnck és jóbatáUinak Mctz Jár.os szobafestő mester. -4138
A legjobb könyvekböl olvaslut lieli 10 illléréri Szerb E*nó könyvUrából (CKn-gciy-utca) Mindenki beiratkozhat. -4142

vánnyal eladó. Horváth, Kölcsey
Keresek hivatalszolgai, pírizbesze-döi, vagy hasonló állást. Cim a kiadóban.
4471
Perfekt nómot kisasszony 8 éves
kislány mellé naj>l I, v«^<y 2 é-rára kerestetik. Cim a kiadóban 4143
Házitanítónak ajinikozik érettségizett fiatalember. Om a klzdöban. -414$
Kót lanono (elvétetik Karoly laktanya tiszti cipésznél. -1147
Fgy keveset használt gyerinckkoosi eladó. Csányi L. utca 3. a. 4149
Boldog ujévot kívánok igen tisztelt Vivőimnek és jó hmeróseimnek hlés Józwf
kosai lönö. -4lfiC*
Or«j;íbh ir.tellfgens fmeliU magáozó hmerettí^et keresne m.igányo» növel, l-ol oltbont lílilna. Címei kírek a kladólil
%-ata\'ban .l\'.ato* címre. -4148
Sznlongnrnlturn, faliéra. malMC-I6&ZÓ1 éü ktllonleie laxasberendezézil tárgyak eladók Kossuth-tér 5. sz. alatt. 4136
Megérkeztek
a püspöki uradslmi b*r-pir.ee vaci nemes kadar és fairízlin^ boraim.
Azonkívül rr.crenyci, sári-hí-gyi K.ilCn6 r rnalu fehér és votö* bor, amely ll.-kéni 9 és 12.000 kurona. Nagyo » alkalmas az újév és a farsangi Ünnepekre.
Kiváló tisztelettel Bruncaics József Sugár-ul S3. - Telefon 210.
Méneladás.
Egy ilarab söiélsárga szinti, fehér haju.^chír farku 5 év«s
tenyészmén
igazolvánnyal elcd>. — Bővebbet Gyurkó Károly <491 Szcntliszló
HAETPARR
az egyetlen
valóban mezőgazdasági petrolenm traktor,
mcil
szerkezete egysiern!
rordalaiszáma alacsony!
Élettartama Igen hossza!
Kél tekvó henger!
(Niin i Ktns.fO .ii1^icnol<iiI)
Szántás: 3 vasú cklvcl Csíplís: 4S"-SI"-60" J\'.bizíJeiJfiíii cs^p-Krel,mtlytk<l|JUil Vínnyedlsíggtl el is vontatnak!
Még ii.o kérje 31. sz. ábris árjcgyzékDnket 1
Fehér Miklós Gépgyár R.T.
Budapest, V., Váci-ut 80. <n.
Ha Budapestre megy!
Okvetlenül nézze meg a
PAPAGÁJ Sfri;e{
VII., Erzsébet-körut 33.
szenzációs világviro. i műsoát. H nguial, zene, tánc. Polgári éfcrmi Arak, olcsón és
—JOl szórakozhai. Műsor kezdőié este 10 értkor, vége 1 órakor.
Oláh Gyárfás Mihály
igargaló.
JOGÁSZOK!
Mielőtl az egyetemre beiratkoznotok, forduljatok a 21 éves Fonetikus logi Szemináriumhoz
Budaprs:, DjhAny-ulca 88. sz.
t\'l helyisÍKQl,kb<n módunkban áll
leszállított olcsó áron
vállalni nól ruhák, kabátok, estélyi ruhák, IcRujabb párisi ís bécsi divat nzcrinti varráüAt. — Olwó és ponlo» munkál szillitunk.
Szigrisztné—Schillerné
női divatsiilon
UJ helyisig: Ffiut 18. (őzv. Dr. LÖWné-féle házban). 40 1
- Tanulóleányok még (elvétetnek. •
Disznó ölósekre
a tegjobb aranyhegyi és pogányvár!
BOROK
lltcrenkint 10.000 éa 12.000 korona Sáfrán Józsefnél
,S\\ag>ar-ulca 74. Teldoa: 335.
nom noha, OyóiMJtk aet fél*.
1927. évi
NAPTÁRAK
Újévi üdvözlő kártyák JÁTÉKKÁRTYÁK
Lesjobb angol D.ca GRAMOFON és legújabb gramofonleniezek kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
konyvkeretked isiben.
Hirdetmény
Palin község határában 153. kai. holdas földbirtok letszés szcrinli parcellákban, löbb évi vételár törlesztéssel szabad kézből eladó. Érlekeznl lehet dr. Darás László ügyvéd irodájában, Nagykanizsán. „„
Stolzer Vilmos ugy a saját, mint gyermekei: Gábor, Miksa és Emil, valamint alulírottak nevében mély fájdalommal tudatja, hogy a legjobb hitves, gyermekeit imádásig szerető és sógoráért rajongó édesanya, illetve testvér és rokon
Stolzer Wilmosné
szül. Kauders Szidónia
f. évi december hó 31-én éjjel I órakor életének 56-ik, legboldogabb házasságának 24-ik évében csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait január hó 2-án, vasárnap délután 3 órakor fogjuk az izr. temető halottasházából örök nyugvó helyére kisérni. Nagykanizsa, 1926. dcc. 31.
Felejthetetlen drága halottunk emlékéi örökké megórliiík! nyugodjék bekében I
Kauder. Vilmo. tivírc, Kaudor. Vllmo.nA sz. Frimm Frld. sógor-uíije, Stolxer Adolf *£gora.
C.onde. rá.xvAt.t kérünk!
1927 január 8.
ZALAI KÖZLÖNY X.
Mély fájdalomtól me fcíöit szivvel tu-daljuk, hogy nagyon szereteti testvér, édesapa, illetve rokonunk
Hilcz Lajos
cllimadla mafttor
december hó 31-én életének 67-lk évében rövid szenvedés ulAn az Úrban csendesen elhunyt.
Kedves halottunkat január hó lén d. u. 3 órakor lógjuk a róm. kath. temető halottasházából a róni. kalh. egyház szertartása szerint a helyi temetőben örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentniiseildozat f. hó 3-án d. c. tél 9 órakor lesz a ezcnllcrcncrendi plébánia templomban a Mindenhatónak bemutatva.
Nagykanizsa, 1927. Jan. I.
Áldás és béke hamvaira I Hilcz család.
18.-114—1926.
Hirdetmény.
Ismételten felhívom a gazdaközönség figyelmét, hogy az Idén a szarvasmarha és juh állományokban a májmételykór országszerte szokatlanul nagy mértékben lépett fel és ha ölbelelt kézzel nézzük puszlllásál, nagy veszteségeket fog okozni. A betegségnek biztos gyógyszere van, ha azt Idejében alkalmazzák. A város azokat a gazdákat, akik beteg, vagy beteggya-nus állatjukat ezen gyógyszerrel kezeltetik, 50«/a-os segélyben részesíti. Minden felvilágosításért a városi állatorvosokhoz kell íordulnl, akik azt díjmentesen adják.
Nagykanizsán, 1926. évi december hó 30-án.
Polgármester.
Itaán Oyuta nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
677/1926. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1KSI. évi LX t.-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai V ir. |árás< bíróságnak 1926. évi Pk. 9476. szAmu végzése következtében Dr. Gyulai íiíli ügyvéd álul képviselt Perendy és Ruváry nagykanlzsal f.kosok Javára S.lCAOOO\'kor. s iár. erejéig 1926. évi november hó 17-én foganatosított kielégítést végrehallás ut|án le- és lelUlloglalt ís -10,400 000 koronára becsült következő Ingóságok, ■ u. m.: egy darab benalnmotor és cséplószckrény nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kit. járásbíróság 1926-lk évi Pk. 9476. számú végzése lolylán 4.1ÍÜ.OOO kororw, tőkekövetelés enneX 1926. évi szeptember hó 7-lk napjától járó «?,o kamatai. Wí váltódíj és eddig összesen 823.000 koronában bíróilag már megállapított költségek ércjílg Nagykanizsán, Magyar-utca 137. sz. a, leendő megtartására * 1927. ívl Január hó 3-lk napjának délutáni 3 órája határidőül kltuzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-nak meg., liogy az érintett Ingósigok ar 1581 évi LX. t e. 107. "éa 108. § al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbel ígérőnek szükség esetén bccsáron alul is el lógnak addnl.
Amennyiben az eUtverezrndő Ingóságokat mások Is le- cs fclülloglallatlák és azokra kielégítési jotjot nyettek volna, ezen árverés az ISPl. évi I.X. I. c, 102. éneimében ezek javáM\'lt elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán. 1926. évi december liő 17. napján.
Haán Gyula s. k., isit klr, bir. végrehajtó.
azonnali szállításra kaphatók:
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyáros
„Ford" képviseletnél Telefon 250. NAGYKANIZSA Telefon 250.
FOBD személy- is mrsteherautók. alkatrészek, rugaavos homok-futók, fedeles és nyílott kocsik raktára. Ismert szolid kiszolgálás.
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNYRHAZ
Szarva* szálló
épület.
megérkeztek a legdivatosabb
Újévre
külföldi különlegességek
Mielőtt bevásárlásai! eszközölné, győződjön meg áruink minőségéről és áraink olcsóságáról minden vélelkényszer nilktll.
Állandóan nagy választék:
NŐ1-, férfi-, gyermek-harisnyák Angol rnelé harisnyák NÖI-, férfi-, gyermek-kesztyűk Gallérok
Selyem és gyapjú sál Trlcó bugyik
Pullouwcrek Mellények, kabátkák Svetterek Korcsolya dressek, hósapkák Lábszárvédők, Jégzoknik Böby garnitúra
Nyakkendőkben nagy újévi vásár.
IC Cimre ügyelni I "M
Szerencsés
boldog újévet
kíván
minden jóismerősének és jóbará\'jának
Babits Lajos
hen es és mészáros.
TrM \\ 1 W ) \' Iés2é«as gyökeres
szőlőoltváíiyok,
sima és gyökeres\' amerikai vadvesszAk/Aramon, l\'oriá-lis, BerlaudieritS Monticola fajban. Gyümölcsfák, akác és gfedfehia csemeték. Épitkcjcénhex való Ulajtó 1(6. i»» / Árjegyzéket küld:
NottííMly, Abanjszántó.
Egy hygienikus háztartás
egy számító vendéglős, vagy kávés sem nélkülözheti a szabadalmazott
AUTQ-SYPHONT
amellyel/mindenki odahaza pillanatok alat^ készithetl szódavizét, ásványvizét, pezsgőjét és Uditő Italait a legtisztább szénsav hozzáadásával. - Egvedárusitó:
Üt S^bó Antal, Nagykanizsa
SIN&ER
varrs&gáp
motorral és varró«n/v»l
O lagnaaznoaaob karácsonyi zpándák.
Ungec-vorrójép réezv.tirs.
NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Kovách Gézáné
étkezdéje Csengery-ut 46. sz. alatt.
Elfogadok benl étkezőkel.
Kihordókat jutányosán vállalok.
Asztaltársaságnak kiváltaira külön szobái adok.
Vasárnap délelólt 10 órakur a pláötéren egy kocsi és egy ló 4 legtöbbet Ígérőnek el-adatA
J&u
y^vtn szerencséi
tesités.
szerencsém értesíteni a nagy-érdemii közönségei, hogy a Hunyadiutca 28. szim alatt a
Zöldhordóhoz
címzett korosmámnt megnyitottam.
Jó borokról, hideg ételekről is malacpecsenyéről gondoskodtam.
A nagyérdemn közönség szives pártfogását ícéive, maradok
tisztelettel
<m Szabó Józaefné.
A REKLÁMg
Allnndó, éixtiorO «iu ügyes 1
rekl.1iiiozás minden nyári-, kereskedelmi-, ■
„AlUInln^h 11 r\'.«1aai.u 1 Irlt/i* rtlirúil
tCKI4"l<l/4ir» llllliui\'i K><•>\'. i .......
ipari vállalatnak, Üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme.
Hogyan, hol é;> mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYUL&
hirdető vállalatánál BUDAPEST, VII.. Erzsébet-körűt 39.
ahol kiváló szakértelemmel több. mint .30 éves tapasztalaitól, odaadó lelkiismeretességgel és páuilan poiituss\'tgg.il eszközölnek hirdetéseket cs rckl.uno-kat te összes budapesti. vidéki >s kul-löldl lapokban és naptárakban.
Költségvetések és - TclefonB tervezetek ingyen! J. I2l-33g
4 ZALAI KÖZLÖNY_1927 január II.
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és jóbarátainak , Horváth Ferenc „Vigadó" vendéglős — Teleki-ul 43. I Boldog újévet kiván vásárlóinak, könyviári olvaróinak, előfizetőinek, üzletfeleinek, párifogóinak, jóbarálsinak Horváth József könyv és papíráru kereskedés, hirlapárusilás, kölcsönkönyvtár. = M. kir. dohány és bélyeg eladás
Igen tisztelt vendégeinek és ismerőseinek boldog újévet kiván Hirschfeld Márkus Központi szállodás Keszthelyen B. Boldog újévei kívánnak mélyen tisztelt vevőiknek és ismerőseiknek Petrics György és fiai ■ ^ mészárosok és hentesek
Boldog uj évet kiván Igen tiszteli vendégeinek Kollarics Géza borbély és fodrász — Bazár-udvar u. é. k. Boldogabb uj évet kiván a rendelőinek és jóbarátainak Reisz festő Kazinczy-utca S. Boldog uj évet kíván a t. vendégeknek és összes ismerősöknek Antauer József KiSzinó vendéglős
Boldog uj évet kiván t. üzletfeleinek és jóbarátainak Frank József mérlcgkészitő Boldog uj ívet kívánnak t. vendégeiknek és összes ismerőseinek Garai Testvérek (Központ szálloda) a Boldog uj évet kiván t. vevőinek és jóbarátainak Práger Ferenc hentes és mészáros Boldog uj évet kivánok összes ismerőseimnek és Igen lisztéit vendégeimnek „Amerika" vendéglő tulajdonosa
Boldog uj évet kivánok minden vevőmnek és jóakatómnak Goldstein sz&cs Kedves vendégeimnek és szaktársaimnak boldog ujesztendőt kivánok Kiss Ernő .Korona" szállodás z A L Boldog uj évet kiván t. vevőinek, jóbarátainak és iparostársainak Adler Miksa mészáros és hentes Igen tisztelt vendégeimnek és jóbarátalmnak boldog uj esztendőt kivánok Oparnlcza Károly vendéglős
Boldog uj évet kívánnak t. rendelőiknek és jóbarátalknal^ Májon Testvérek mökőszörüsők Boldog uj évet kiván Igen tisztelt vendégelnek Márkus Sándor az .Arany Szarvas* bérlőié A 1 K ■■ 0 z L ■■ 0 N Y Boldog uj évet kiván 1. vendégeinek és összes ismerőseinek Kozma Mária .Tálos-lélc* vendéglő Boldog újévet kíván mélyen tisztelt vendégeinek és ismerőseinek Czippán István kocsmáros a „Rádió" hoz Teleki-ut 54 szám alatt.
Az évforduló alkalmával sok szerencsét kiván az Igen tisztelt vendégeknek Oláh János l .Központ\' kávéház főpincére Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és ismerőseinek Csukovics István a Polgári Egylet vendéglője Az évforduló alkalmával sok szerencsét kiván az igen tisztelt vendégeknek és ismerősöknek Waldhauser Vilmos a .Központ\' kávéház főpincére Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és összes jóbarátainak Kállovits János fodrász
Boldog uj évet kívánnak t. üzletfeleiknek és jóbarátaiknak Schless Testvérek . könyv- és papirkcreskedők Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és jóbarátainak Kein Gyula Ipartestületi vendéglős Boldog uj ével kívánnak a tn. 1. vendégeknek Szever J., Polocsnyek F. az .Arany koron.i" kávéház és éturim főpjicéreí Boldog újévet kiván t. rendelőinek és jóbarátainak Kovács Antal angol nőiezabó
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek Szabó István url és női fodrász Boldog uj évet kiván kedves vendégeinek és jóbarátainak Deáky Sándorv .Vaskapu* vendéglős Boldog uj évet kiván a kedves vendégeknek és jóbaráloknak Czinc Sándor a Polgári Egylet főpincére Boldog uj évet kiván nagyrabecsült vevőinek és jóbarátainak Köhler Testvérek vaskereskedése cégtulajdonos Kutassy Kálmán
Eiulon kivánok boldog újévet mindazoknak, kik nálam dolgoztatnak és összes ismerőseimnek Strebelovszky Ferenc kováqsmcsTéf, Msgyar-ulca 2.
Boldog uj évet kiváfr Üzletfeleinek és jóbarátainak Stern J. Kálmán üveges Kazinczy-utca 17—19. szám Boldog uj ével kiván t. vendégeinek, kartársainak és jóbarátainak Wollák Jenő vendéglős Hivatala ■x Boldog uj évet kiván az igen tisztelt vendégeknek a Ccntrál kávéház kiszolgálő személyzete
Nyomaiolt a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedőn R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavczclő: Ofonlicck Károly.)
67. évfolyam, 2. szám
Nagykanizsa, 1927 január 4, kedd
Ara 14 fillér

POLITIKÁI NAPILAP
Szerkesztőség él kiaJ6hlval.il Főu! 5. sz. Keszthelyi liokkladoliival.il: Kisfaludy- u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
lnlcrurlwn-leleton: Nagykanizsa szám. Előfizetési ára cny liúra 2 pengi 40 lillír
Felsőházi tagok
lila: Talán Kornál
A napi sajtó tudósításaiban u\'oiw ulféten a főrend elnevezéssel találkozunk az alakulóban levő felsfház tagjainak megjelölésére. Főrendekről, főrend választó megyegyülésrfl ilb. beszél mindenki, inig máskor helyesen: feisölDzi tagokról hallunk említést.
Főrer.d vagy felsőházi tag ? Erre a kéidésie óhajiok a jogtőriéneii előzmények vizsgálata alapján választ adni.
1848 elölt a magyar országgyűlés felső és alsó táblából állt. A felső tábla halárojolt. törvényben gyökerező szervezetet 1608 ban nyer s e szervezet 1848 ig alig szenved változást. A felső tábla elnöke a nádor, illetve az országbiió, tagjai az uralkodóház teljeskor u tagjai, akik azonban sohasem szoktak olt megjelenni, a latin és göiög szertartású római katolikus, valamint
a görög-keleti érseket* -io megyés-
püspökók, a római katolikus címzetes püspökök és nvlliny prelátus, a nagy- és kis zászlósok, az összes főispánok és a szabad kerítelek fejei, végűi a született főnemesek, vagyis a hercegek, grólok és bárók. Röviden összefoglalva a felső tábla tagjii születés, egyházi vagy világi méltóság alapján az ország főten-dei közé tartoztak. Nem volt a felső táblának egyetren tagja sem, aki egyíb tekimetben (pl. homagium, eskütársak, hitbér slb.) is főrend ne lett volna.
A kiegyezéstől a nagv reformig a régi felső tábla főrendiház elnevezés alatt lényegében azonos szerve-zeltel szerepel, főrend és főrendi há\'i tag ekkor is azonos fogalmak.
Az 1885 : VII. t.-c. a főrendiház egész siruklurájárt a demokrácia jegyében lényeges vállozlal\'st ejt. A íórendek egy részéi (c:nsussa| nsm biró főnt mesék, főispánok, cim;etes püspökök túlnyomó része) a törvény-haza tesiület felső kamarájából ki-szorija, másfelől tagsági jogot juttat nem törendü e\'emeknek is. Ide tartoznak a református felekezetek kíp-viselfi, a felsőbíróságok vezetői, a király állal élethossziglan kinevezel! és a zágrábi oisiággyülés állal az országgyűlés tartamára megválasz tolt lagok Nyilvánvaló tehát, hogy az !885:V1I. Ic. óla élesen megkell külörbízlelnünk a főrend és a főrendiházi lag fogalmát. Főtend maradi n lőiápán, a cimzeten püspök, a birtoklalan mágnás a reform ellenére és nem lelt főrenddé az I88ö: VII. által pl. a Kúria másodelnöke.
Állításomat azt hiszem elégné igazolja az a körülmény, boay már I8öó ben felmerült a gondola), Ipgy — mivel a tagok már nem kizárólag főrendek — szakítani keltene a főrendiház elnevezéssel is. E nézel nem érvényesüli ; n reform ellenére is a fő-
rendi elem maradt lulsulybar, ez nyomta rá bélyeget felső kamaránkra, tehát indokol! voll, hogy a blr nem ősi, de mindene-elte mar tradicionális jellegű elnevezési az elenyésző kisebbség miatt nem változtatták meg. Sőt megmaradt a ,méltóságos főrendek" szokátos megszólítás és a királyi szentesítés hagyományos bevezetése is. Mindtz azonban cssk kü\'ső torina, mely a lényegen nem változtat. Más a főrend ét más a főrendiházi lag, bár az előt bi fogalomnak crak elvétve lehet gyakoriali jelentősége.
A felsőházi törvény visszaállil|:i a törvényhozásnak a törvény alkotóinak véleménye szeiinl ősi, kétkamarás alakját. A felső kamara azonbm annyira eltér a lőrendili.izlól, lingy a törvényhozó indokoltnak látta a régi elnevezés mellőzését. A törvény mig*
stcnálus tipusit vették alapul, a választolt elem lulsulya döntő, az örökös jog teljestn háttérbe s.oru1, vpgyis az a demokratizálódási fotya-mat, mely 1885 ben megindult mos! nagy mértékben éivényesült. A f -!sö l^marának ezt az épen nem tórendi jellegét konstatálja a törvényhozó az elnevezésben is.
Ha léhát már az 1885 : VII. Ic alapj-n szervezett főrendiház tagjai sem voltak e minőségükből kifolyóan főrvndtk leijeiéit indokolatlan a sokkal demokra ikusabb jellegű felsőház t-gjau főrendeknek nevezni. Ez esik argumen um a minori ad ma ui. Érvelésemet tzonban a tételes jog tetőzi t:e: a töivény a felső kamara tagjjit tudatosan és Kifejezetten felső-\' házi tagoknak tekiiti, nir.es tehát semmi jogi tlap arra, hogy a főrend elnevezést Általános érk-lemb.n
alkotásinál inkább a francia és olssz I használjuk. .......................................... ■ ■1 ......................
Megkezdődtek a felsőházi választások
Bethlon gróf miniszterelnök az országgyűlés munkaprogrammját állítja össze
Budapest, Januir 3
Gróf Bethlen látván miniszterelnök ma a kora délelőtti órákban megjelent hivataliban — de nem fogadott senkit. /I kormányetnök most állítja össze az országgyűlés munkaprogrammját A kinevezendő felsCházi tagok ügyében még nein döntöli a miniszterelnök, hanem he-várja a január 10-ig bevégzendő választásokat.
Ma vették kezdetiért ..az egész cisiágban a felsőházi választások. Az érdekesebbek jauuár 8-10 ikc közöt folynak le, nu este a Tudományos Akadémia és a Mérnöki Kamara választja meg tagjaii.
Az Akadémia felsőházi tagjai
Budapest, jar.uár 3. A Magyar Tudományos Akadémia ma este tartotta rendkívüli ülését elnökének, dr. Berzevlczy Albertnek elnöklete alatt. Dr. Berzeviczy Albert mindenekelőtt ismertelte a felsőházi tag-választásra vonitkozó törvényt és kérle, hogy öl ne válassták m«, mer! ha megválasztják, akkor lemond. Ezulán megejleílék a választásokat a felsőházi rendes és pólingokra von:-\'kozólag. Rendes lagokul megválasztották: Berzeviczy Albertéi, llosvay Lajosi es Sinnyey Józse-tel. Wti.\'gokul: Vargha Oyulál, Horváth tlé.\'.át és h\'máczy Ernői.
A Mérnöki Kamara választása
Budapest, december 3. A Budapesti Mérnöki. Kímara ma este tartotta meg rendkívüli felsőházi tag-választó közgyűléséi, melyen megválasztották felsőházi rendes tai;ol u!: Buday Bíla mérnököt, Kandó Kálmán gépészmérnököt. Póttagokul: Sármezey Endre mérnököt és Varsányi Emil gépészmérnököt. A vá-laszlís este kilenc óráig tarlót!. Az eredményt hivatalosan január negyedikén hirdeiik ki.
A többi felsőházi választások
A közjegyzői kamarák január 9 én választják meg felsőházi képviseletüket. A hangulat Janics Imre dr. a budapesti közjegyzői kamara elnöke mellett nyilvár.u1.
A képzőművészeti főiskola és a zeneművészeti főiskolák tanári kara január 8 án, a Vitézi Rendszék ja-nuír 5-én, az ügyvédi kamarák január 8-án választ. Izgalmasnak ígérkezik a tőzsdének holnap délutáni választása. Az előjelekből az látszik, hogy a válAZlés puccsszerű megnyit fkozás lesz a tőzsde ételében. Aj orvosszövetség január 9-én választ. A mezőgazdasági kamarák va -sárnap déletfiit választanak. A kö zépbiitok kategória képviselője\' előreláthatólag Bernát Islván lesz, mig
a nagybirtokosokat gróf Almássy Imre fogja képviselni.
(iréf Bethlen lemond szécsényi mandátumáról
Budapest, jan. 3. (Éjszakai rádiójelentés) Mini ismeretes a szécséuyl mandátumáról gróf Bethlen Islván miniszterelnök az országgyűlés ösz-szelilése után lemond. A kerületben báró Herényi Zsigmondot jelölik egységespárti programmal. Mini hire jár gióf Klebthberg Kunó kultuszminiszter az egri mandátumát Ur ja meg.
Január 28-án lesz az országgyűlés első Ölése
Budapest, január 3. Xsllvay Tibor, a nemzetgyűlés voll elncke a kö-veikezfiket mondotta a sajtó képviselője előli:
— Az országgyűlés első Olísét jar.uár 28 án délelölt ttz órakor larlja 0 nepélyes megnyílás elöre-lálhilólag január 29 \'n Ie6z, mig januir 31-ike az igazolás napja. Ezeu a napon egyúttal napirendre tűzik a képviselőház elnökének és tisztikarának megválasztását.
A diplomáciai kar tisztelgése a kormányzónál
Budapest, január 3. A kormányzó előtt az újesztendő alkalmával január l-én déli 12 órakor megjelent a diplomáciai kar, hogy sierencse-kivánatait kifejezésre juttassa. A pápai nuncius beszédben üdvözölte a kormányzót, aki beszédben köszönte meg a jókívánságokat Ugyancsak a délelőlt lolyamáo terjesztették elő jókivánataika! a kormány Budapesten levő tagjai is.
A londoni sajtó Bethlen István sikeres politikájáról
London, január 3. Egyik előkelő londoni lap a magyar kormány nagy-atányu választási mozgalmát példátlannak mondja az ország politikai történetében. Különös vonása ennek a győzelemnek, hogy a szélsőségesek az egész vonalon fellétlen vereségei szenvedlek, még pedig ugy a jobb, mint a baloldalon. Ebbfil világosan ki ünik, hogy a nép elfordul a túlzóktól és teljes mértékben helyesli gtól Bethlen Islván miniszterelnök politikáját. Bethlen sikerének bizonysága az is, hogy az országnak egyhangú óhaja az 1924 ben megkezdett gazdasági éle! lalpraálli-lásanak befejezése. Ezzel lermésze-
4 ZALAI KÖZLÖNY
1927 január II.
lesen az államházlartás szanálását és a valuta stabilizálását eredményesen kereszlülvitték és megszi\'árdi-totlák. Most a második szakasznál tartanak, amikor az általános közgazdasági viszonyok fellendítése keríti sorra." A lap behatóan méltatja a kormány közgazdasági rendszabályait, igy az enged ílyezett adóköny-nyitéseket, a külföldi hitelszerzést és az uj valuta bevezetéséi.
A közeli háború lehetősége
London, jan. 3 (Éjszakai rádió-jelentés) Wilson Harry az angol népszövetségi főtitkár ma hosszabb cikket irt egyik előkelő londoni lapba, melyben a közeli háború lehe:ősé-geivel foglalkozik. A illusztris politikus kijelenti cikkében, hogy a nemzeti kisebbségek, főleg a magyar népkisebbségek helyzete az ulídálla-mokban annyira veszélyes és annyira ki vannak téve az elnyomatásnak, hogy ez fog háborúra vezetni, ha nem gondoskodnak a megoldásról sürgősen, mert ez a mai helyzet sok háborús veszélyt rejt magában. Románia tisztviselőinek létszámát leszállitani
kényszerül Bukarest, jan. 3. (Éjszakai rádió-jelentés) Manollescu pénzügyi államtitkár a tisztviselők létszámának haladéktalanul való leszállítását kívánja. Ellenkező esetben — mint mondja — Romíniában pár év múlva az ország költségvetése hetven százalékkal emelkedik. Kijelentette az államtitkár azt is, hogy a romániai rendőrség a mai fizetések mellett nem felel meg a kívánt erkölcsi nívónak, mert a rendőrtisztek könnyen megvesztegethetők és a baksis rendszer vigan dívik.
Csempészett cigarettát árusítóktól megvonják az
italmérés: jógot Budapest, január 3. Tömöry Kálmán helyettes államtitkár, a dohány-jövedék központi igazgatója kijelentette, hogyha a szállodákban, korcsmákban visszaélés történne csempészett cigarettákkal, ugy azok tulajdonosából az italkiméres engedélyt egyszer s mindenkorra megvonják. Tizenegy óra hosszat sértetlenül a sinek között London, január 3. A Oreat Western vonalon egy ember kieseti az éjszakai vonat egyik kocsijából és tizenegy óra hosszat feküdt eszmé-leUenül a sinek között. Ez alatt az idő alatt több, mint 70 személy- és tehervonat robogott el mellette, anélkül, hogy hajaszála görbült volna. Hi eszméletre tér és megmozdul, valószínűleg szerencsétlenül jár.
Gróf Széchenyi Manó temetése
Sopron, (Éjszakai rádiójelentés.) A vasmegyei Senyefan decerr.barhó 29 én elhunyt grof Széchenyi Manót Ferenc József király v. személye körüli minisztert, újév 1-sö napján helyezték örök nyugalomra a nagycenki ősi családi sírboltba.
Ausztráliába indult négy zalai magyar
A nagykanizsai állomáson a rendőrség Tisszatarlolla őket
Nagykanizsa, január 3 A vasuiőrség ügyeletes közrgeinek tegnap a vonat ellenőrzéskOf feltűnt több zalai ember, akik a trieszti gyorsvonaton utazlak és küllőidre szóló útlevelük voll. Négynek közülük Ausztráliába szólt az útlevele.
Miután ahpos voll a feltevés, hogy a zalai magyarok valamely kivándorlási hiínának karmaiba kerüllek, akik csábító ígéretekkel igyekeztek őket a hazai földtől a messze idegenbe a bizlos puszlulásba vinni
hajóslársaságoktól kapott fejenkénti jutalékért és miután már sok hasonló
eset fordult elő a nagykanirsai ha tárállomáson, a rendőrtisztviselő le-szálli\'otta a négy zalai magyart, akik Ausztráliába készültek és hazatérésre utasította őket.
Az eset és már megtörtént hasonló Iéprecsalások k-.pcsáu a rend-órkapi\'ányság szigorú nyomozást és vizsgálaot foganatosított a tekintetben, nem újból müködi\'< e Zalavármegye lerü.etén egy kivándorlásra csábító maffia, amely nem álalja a biztos megélhetést nyújtó zalai fold ntellöl az ismeretlen távol idegenbe csábítani az egyszerű zalai polgárembereket, akik azu\'án Ausztráliában nyomorultan, élve elpusztulnak.
Alkoholmérgezésben hirtelenül elhalt gyermek
Budapest, jinuár 3 (Éjszakai rádiójelenlés) Schwjrcz György hét éves fiút súlyos mérgezéssel szállították a S.enl litván kórházba,ahol ma délután meghall. Valószínűleg alkoholmérgezés okozta halálát. A rendőri nyomozás meginduli, hogy a kisfiú haláláért kit terhel r\'feTé-lösség.
Bécs város öngyilkossági statisztikája
Bécs, jinuár 3 (Éjszakai rádióje-lenlés.) A lapokban közzétett statisztikai adatok szerint Bicsben az elmull esztendőben 1818 öngyilkosság, illetve öngyilkossági kísérlet löilénl. Ez az 1925-ös évhez viszonyítva 37 pluszt jelent, míg az 1921. évnek kétszeresét teszi ki.
Tárgyalások az adriai tari-fatis szerződés mag-kötésére
Budapest, jan. 3. Az olasz kormány tárgyalást kezdett a magyar kormányai az adriai taiifális szerződés megkö\'.esére. A tárgyalásba a jugoszlávok is belekapcsolódlak. Nagy pánik sgy mozitüznól Palermó, január 3. (Éjszakái rádiójelentés) Egy moziban tűz ütött ki. Mikor vége volt az előadásnak, a gépész fel akarta göngyölíteni a filmet. A film tüzet fogott és pillanatok alatt az egész gépház lángba boiult. Nagy pánik tört ki, melynek során 14 ember megsebesült. Három sebesültnek súlyos az állapota. Franciaország hazaszállítja az idegen munkásokat Páris, január 3. A szaná\'ással kapcsolatban a munkanélküliség további emelkedése várható. A munkanélkülivé vált, leginkább idegen munkások hazaszállítását illetőleg a francia kormány tárgyalásba bocsátkozik az illetékes országok\' kormányaivá1. Nagy hóviharok Spanyolországban Madrid, jau. 3. Egész Spanyolországból hóviharokat és nagy hidege: jelentenek. A vihar által okozott károkat eddig kétszázmillió . pc-zctáta becsülik.
A szombathelyiek győzelme a portugálok felelit
L\'sszobon, január 3. A portugál főváros egyik legjobb csapit.lt, a Sportingot *a „Stbaria" mindvégig fölényes játékban 2:0 (2:0) arányban legyőzte. A gólok mesterei Slo-f.án és Holzbauer voltak. Legközelebbi állomás Bilbao.
Bilbao, január 3. A hites AC Bilbaoval a Hungária öldöklő küzdelemben 2:2(1:1) arányban mérkőzött. — A már győzelemre állott meccset a bíró offszájd góllal tette döntetlenné. Ajlígyszeiü formában levő Ortb megsérült és a második félidőben már nem szerepelt. A magyar csapat első góllal telte döntetlenné a játékot.
Jugoszláv rendőrség házkutatása egy magyar lap szerkesztőségében
Újvidék, jinuár 3. (ftsrakaí rádió-jelentés.) A rendőrség ma délután a Dálbácska cimü újvidéki magyar napilap szerkesztőségében, utánra pedig a lap két munkatársának Fekete Lajosnak és Nagy Gjőzőnek lakásán házkutatást tartott. Á\'litóla-gos irredenta kiálltványokat kerestek, de nem talállak. Mindössze Fekete Lsjo3 néhány versének kéziratát és egy magyarországi l,p egy példányát foglalták le.
Megcáfolják a bulgár kommunista összeesküvést
Szófia, január 3. (Éjszaka) rádiójelentés.) A lapok megcáfolják az egyes külföldi lapokban túlzottan kiszínezett kommunista összeesküvésről szóló híreket. Mindössze erélyesebb rendőri rendszabályokról van szó egyes egyesületek, elsősorban pedig a nagy propagandát folytató ifjukommuoisták egyesülete ellen. A szerb király nem fogadta el két miniszterének lemondását
Belgrád, Január 3. (Éjszakai rádió-jelentés.) Simonovics erd5 és bányaügyi, Silutkó Milelics közegészségügyi miniszterek lemondását a király nem fogad:a el. A közegészségügyi miniszter kijelentette a hírlapírók előtt, hogy ő és minisztertársa ezek-után megmaradnak tárcájuk élén.
Kik fizetik a legtöbb adót Zalamegyében
összeállították a megyei virilisták névjegyzékét
(Folytatás) Kovács Vilmos (oki.) Tapolca 18.808,240, Rtpoch Aladár dr. (oki.) Nagykanizsa 18.649,900, Adám Róbert Nagykanizsa 18.647.000 Qoda Lipót dr. (okL) Nagykanizsa 18 634,060, Lakó Imre dr. (oki.) (Letenye) 18 596.000, Birlha Miklós űutoiföldc 18.531,000, Deák Karoly Neszelej 18391,220, Lénárd János dr. (oki.) Keszthely 18.298,130, Slel-ner Zsigmond Tapolca 18.154,000, Kuliffay Kálmán (oki.) Zalaegerszeg 18.006,100, Schvarcz Emil Tapolca, 17.954 625, Tántzos Lajos (oki.) Ne-mesiádó 17 847.080, Id. Takács Jenő oki. Sümeg 17.632 580, Svastics János dr. (oki) Sljlör 17.608.790, Fischer Mór Sümeg 17.510,925, Szentkirályi Oyula Z tlahosszufalu 17.402,610, Kecskemélhy Albert dr. (oki) Ztiaegersteg 17.400,000, Gerencsér Lajos dr. (oki.) Zalaegerszeg 17 385,210, Simon Sándor dr. (oki.) Keszthely 17.287.920, Schmidt Ferenc dr. (oki.) Balatonfüred 17 millió 146.250, Hertelendy József (oki.) Pacsa 17 008.000, Kiss Ernő Nagykanizsa 16.943.250, Rosenberg Samu Keszthely 16 927,735, Sztan-kovszky In re (oki.) Salomvár 16 millió 792.600, Bltori Sándor Zalaegerszeg 16,761.275, Mayer József Zalaegerszeg 16 684.425, Kohn Sándor Pacsa 16.662,000, Keszler Bernát Zalabér 16 615,550, Kőnig Jó-zsefdr. (oki.) Nagykanizsa 16 570,310, Berényi Jenő Zalaszenlgrót 16 millió 447.785, Stromszky Einő (oki) Palin 16 289,996, Neumann Aladár (oki.) Nagykanizsa 16 249,280, Harangozó Lajos Tapolca 16.189,250, Sípos Andor Nagykanizsa 16 millió 186.350 (Folytatjuk.)
- .\'".■-.H* p, ■ » l-l *
Amerikaiak tömeges jelent kezése Magyarország megtekintésére.
Newyork, jan. 3. New-Yorkban október óta igen szép eredménnyel működik a hivatalos magyar utazás! iroda. Megfelelő propaganda után négy hét alatt ezerhatszáz amerikai jelentkezett Magyarország megtekintésére, akik a tavasszal fogják hazánkat meglátogatni.
Feltételes ebéd
— Hogy Ízlett Magdáéknál az ebéd?
— Ha a leves olyan meleg lett volna, mini a bor, a bor olynn vén, mint a tyúk, a tyuk olyan kövér, mint a háziasszony, — minden fó lelt volna.
• ^^ ^^^^ ^
RÉTIÉI PíMETEFl cukorJx
1927 január 4.
ZALAI KOZLOHY
»
Szilveszteri és újévi mulatozások
Nagykanizsa, janu.tr 3 Mulatott Szilveszter eslén, 6-évet búcsúztató jókedvében Nagykanizsa csak ugy, mint ahogy az őrsiig minden részéből zajos Szilveszteri jelenlenek a lepok mulatság-rovatai.
A helyi egyesületek Állal rendezett Szilveszteresték egyik-másika ugyan nem a legfényesebb siker jegyében zajlóit le látogatottság szempontjából, de a kávéházak, vendéglók, korcsmák annál mozgalmasabb, zajosabb estére tekinthetnek vissza. Világos reggelig tartott a hangos jókedv Nagykanizsa utcáin. Egy éjszakára mintha ellClnt volna minden gond, szomorúság, a hétköznapok lelharglája ét vidám zeneszó, lánc, nólj, pezsgő-durrogás közben lépte át sokezer ember a lünő évek őrváltó-éjszakáját.
A Keresk. Alkalmazottak Egyesülete a Polgári Egylet nagytermében rendelte mfisotos-esljél. A gondosan összeállított és ügyesen megrendezeti mflior valóban több érdeklődést érdemelt volna. Dobi Oyörgy Mező Ignác dr. prológját mondta el, majd két apróság: Schleslnger Babi és Bux Bandi magyar palotást lejtettek korukat felülmúló temperamentummal. Wellner Slmonné kedves énekszámai után Szatat Bözsi pitloretzk charleslon-kreáclót láncolt. Színre kerüli egy bohózat is, melyben Welsz József természetes, jólzü humorával a mfikedvelő-nivón jóval felette álló alakítást produkált. A többi szereplók Is elég otthonosan mozogtak a szinpzdon. Az estély legmeglepőbb száma a Pdrlsl baba cimü balett volt, ami Szabó Pista kifogyhatatlan ötletességének, a lánc-kreációk körül jólismert talentumának, finom ízlésének volt ujabb szemkápráztató bizonyítéka. A Párisi baba figurális és dekoratív kiállítása sok nagyvárosi revü-szlnpadon megállná a helyét. A zoogorakisérelel Goldschmied Károly né kifogástalanul látta el. A műsor ulán kedélyes láncmulalság következett. A itüiorl vasárnap, majdnem üres ház előtt megismételték. •
Az NSE ugyanekkor a Polgári Egylet földszintjén mulatóit. Fiatalos derű, gondtalan |ókedv töltötte be a tánctermet. Az éjf-li u|év-köiMn-tést Mlchelter Józjel és Hackler Rózsi végezték ügyes szavalataikkal. A tánczenét az NSE ezalkalommal bemu talkozolt saját jazz-band zenekara látta el. A kis zenekar valóban mestere voll a hangulatkeltésnek. •
A Keresztényszocialista Gazdasági Pórt helyi csoportja a Keresztény Ollhonban rendezte meg- tagjai részére jól sikerült Szilveszter-esti mulatságát. Kedélyes mOeo: előzte meg a láncvigasságol, ami sokáig tartotla együtt a párllagoka, tezalkalommal a L derűs jókedv ollhonává vált páil-It* hajlékukban.
A szépen f.\'|lödó Nagyknnl: al Kerékpór Egylet Is méltón búcsúztatta el az ó-eszKndől és köszön-tötle az újévet. K ubhelyiségűkben, a Bárány-vendéglőben Szilveszter estéjén zsulolásig szorongó közönség szórakozo l. Takács László cgyc-saicll alelnök szellemes kor.leránsza mellet! Donátit Lilike szavalattal gyö-nyörkCdtetell, Benkes Mancika énekkel szerzell örömet a közönségnek, mig Horváth Lsjos és Tompek Manci láncszámmal kedveskedtek. Ktousz Gyuri énekszámmal, Sifkovlcs Pál derűs kuplékkal lemelle az ó-esztendőt. Valamennyi szereplőnek nagy és osztatlan sikere voll. A rcü-.or után különféle vidám dolgok, amerikai árverések, szépségversenyek tartották vidám hangulatban az egybe-gyüllckei. A szépségversenyben győztes Donálh Li\'i lett. A lánc hajnali öl óláig tartott.

A Kiskanizsat Levente Egyesület Is vidáman kOszönlölle az ujeszlen-
dől.\' Az egyesület Dalköre a volt mozihelyiségben gazdag mösuiu, élénken látogatott, pompás jókedvű Sziiveszler-estél rendezett, melyen az ilju D ilkör sok reményre jogosiló ludásál mulatta be először a kiskz-
nizsai közönségnek.

A Nagykanizsai Iparostanonciskola Énekkara vasárnap esle a Rozgonyi-ulcai tornateremben rendezett szt\'p sikeiű, záróiéig taitó vidám jókedvű mulatságot. A n űsoron egy.öllelvoná-sos pásztorjáték szerepeli, melyben Szabi István, Buza János, Vincék Sándor és Miiéi György villék a főszerepeket. Bájos Kis|ézus voll — ezúttal már a harmadik pásztorjátékban — a kis Horváth Józsika, a cserkészparancsnok négyéves kisfia. Veizety Ilus és Szabó Ferenc szavaltak. A gördülékeny rendezés Tóth P. Móric, az énekkar kilűnő szereplése Lefcsik P. Pongrác érdeme. A műsort táncmulatság követte.
Az aj év harmadik napján meg akart halni
Barólaggal megmérgezte magát egy házisiolga — A kórházban ápolják Teliének oka családi nyomorúság
Nagykanizsa, jjiuuár 3 Alig léptünk be az ujeszle.idóbe, már újra vannak, akik megunták az élelUkel és menekülni akarnak ebből az árnyékvilágból, amelyikről azt hlazlk, nem sokat lud adni.
Hétfőn délelőtt llz óra ulán kevéssel a Teleky-ut 43. számú ház alalll lakók ijedlen vették észre, hogy az abban a házban lakó Mátés István harmincegy éves háziszolga, aki
Herczfeld nevű Magyar-u\'cai péknél volt alkalmazásban, öngyilkossági szándékból marólúgot ivolt.
Egy ember telefonált a menlőkérl, akik az élclunl embert azonnal be-szállították a kórház belgyégyászali osztályára, ahol nyomban gyomor-mosást alkalmazlak rajta.
Állapota súlyos, de nem életveszélyes. Teltének oka állítólag családi bijii voltak.
Pince-égés puskaropogás közben, amiért kakastollak zavarják m~ a lakodalmas csárdást
Becsehely, január 3
(A Zalai Közlöny tudósítójától) A polai halárban, a Tódorhegyen áll) Tóth Ar.drás polai földműves kis szalmafedeles plncé|e, aminek rozogasági mellett lö értékél egy 14 millió koronás biztosítás adla meg A pince gazdája elég tekintélyes ember voll a faluban, annál is inkább, mert az apja 17 évig voll a község bírája.
December 28 án esle 7 óra Iáiban a hegybeli lakók lövések zajára lellek figyelmesek. Innen Is, onnan Is kiué.-ett valaki, hogy a kései karácsonyi lövöldözők nyomára akad jon, líagy-i megrellenéssel lállák azonbsn, hogy egy szomszéd pince tői! vörös fénnyel ég és a lövések ugy peregnek onnéi, mini a gép. legyveriOz. Síellek vödrök és viz u\'án, de bizony a folyton ismétlődő lövések nem ereszlellek íenklt/\'az égő pince közelébe. -Mindenki\' el-képpedve nézte á különös iű*;ciel. Az ijedelem/akkor hágoll/\'a időpontra, mikor kél hatalmai deloná-
ciónás, mini kél kézigránát robbanása, az égő pince egyfk felét egészen szétdobta.
Toporcsl Mihály/ Is a lüz felé igyekezel), hogy ^hicnleni segítsen. A gyepű szélen ,tgy sölél alakot lá-loll, aminl négykézláb causzotl a meredélyei p;rrton, de nem a tűz leié, hanem állói ellenkező irányban.
— A\'ljor. meg, a mlndcnségil magánaki/— ordított rá Toporctl a parton /kucorgó alakra — Maga elfúl onpét, ahol lüz van, ahol segíteni kellene?
Toporcsi a lüztől síelő emberben rayAndrásra, a kigyulladl pince gazefájára ismeri
/Köztien a kél hegyi harangot félt/verték, Pola köziéiben lidobolták 1 lüzet, ut>y hogy két óra múlva a /tüzet sikerüli eloltani.
A tüzeset ulán sokféle sugdolózás, különféle fellevések járlak száj-ról-szájra a vidékc-n. A sugdolózás eljutott Nagy Sándor csendőr-járőr-vezető füléhez is, aki Medgycsi József csendőrrel a letenyei Örstől épen szolgálalilag portyázlak arrafelé.
A kél cscr.dtr azonnal munkába ketdeiL Megállapítanák, hopya pince belülről gsullidt kl. amit különben azok la állítanak, akik először vel-lék észre a tüzel. A csendőiök a pincében és a pir.ce körül több Mannlicher-golyó üres hüvelyéi, sőt öl fel nem tobbanl golyói is talállak. Valószínűiig löbb, még a háborúból maradi löliényl rejlegellek a pir.cében és igy\' kelelkezell a tűzzel egyidejűleg a ropogó sortűz, amely szerencsére emberéletben kárt nem lelt, bár a golyók iülyölését többen hallották.
Tóth Andrási azonban nem la-lállák sehol. Csak annyit ludtak róla, hogy másnap, 29 én reggelre Eszleregnyére lakodalomba hivatalos násznagy! minőségben.
Esztert gnyén még 30 án reggel is lolyt a dinom dánom. Tóth András uram épen az élete párjával akaszkodotl össze egy lassú csárdásra, mikor kakastollak libbentek meg a lakodalmas hiz pitvarán.
Néhány perc múlva Tólh Andrást már vilték is. Síri és tagadott, de alibil nem ludoll igazolni. Minlhogy pedig sok gyanuok amellett szól, hogy a pincéi ő maga gyújtotta lel, a csendőrök bevitték Tólh Andrást a mgykanizrai klr. ügyészs/gre.
Farkamfalkák qarázdAlko-dása Erdélyben
Bukarest, |inuár 3. (Éjvakal rádiójelentés) fflrcsvir vidékén a nagy hideg ét erős hóluvások miall kiéhezett fark\'^pk falkákban garázdálkodnak. A Törcsvári országulon_L-egy hazafelé taró birkacsardát a fenevadak megtámadlak és nagy pusztításokat vittek véghez. A kél pásztor eltünl és még ezideig nem birlaHíyomukra akadni. Slelanescu közbiztonság\' főfelügyalő autóján tartott Bukarestből Brass-i felé. A tzoiosnál a kocsi deleklelt kapott. Amig az autóvezető a hibil javílolla, az erdőből kél hatalmas ordas tört elő. Az aulóvezeiő nem vesztene el lélekjelenlétét és felgyu|tolla az autó nagy fényű refteklorail, melyektől az ordasok megriad\'ak és megszaladlak. A havasok más vidékeiről is érkeznek farkas csordáktól jelenlések.
A T lapszAm. ji
Olvasóink £ Apróhirdelés-nlalvány f
vauik ki ís jt iffiSJlCffiK\'úíiSiS: f
őrizzék meg f viny sllcrítxu » T
#.»! «/ \'i ZALAI KÖZLÖNY kt«diMiív«. t
c" 1 7 l»U bilklnek itij5V«tt Mj61 «ujr J
UUlvAliyl. t 15 fcrJctihcliS J iT aprohlfdclííl. IT
y T ÉrWnyn : 1027. febtuit Mg. tt
Frissen lölt
nyulat
35.000 K, 37.37. 2 l\\ 80 Tilt. 5 kgr.-os súlyban, nálam lefejtve kaphatók
Szegő Mór
nyerslerménykcrcskedő Eötvös-tér 2.
ZALAI KOZLONT
1927 fenaft 4.
Fiat, Ford, Fordson
alkalrészek nagy raktára
gyári áron
főgimnázium* mai szemben
Hajós Imre
oki.\'gípéízmófnök
Keszthely.
Minden ötödik csecsemő meghal a nagykanizsai újszülöttek közül
A R4acg4a.x»4aÜHy fontos faladatok oló Alllljn a vÁroa vvxotöségót Egy Av alatt 14 uáiaUkot omalkedóat mutat a oacoaam&tielnndóaág
Az 1926. év anyakönyvi statisztikája
Nagykanizsa, jimjir 3 Elmúlt egy eszlendő. Helyit elfog-lalta a másik. Mint az emberek: elmúlnak, hogy írások álljanak he-lytltük az élet sorompójába.
JOttek sokan az idén is u| emberek: i jovö zsenge hajlásai. El is mentek sokan közülünk. Mégis: — többen vagyunk, mint vollunk egy esztendeje.
Erről tanúskodnak a nagykanizsai anyakönyvi hivatalban összegyüj Olt számadatok, melyek iz egész elmúlt esztendő .népmozgalmi adalait" tárják elénk. E számokat /Jeger Ferenc áll. anyakönyvvezető-helycties voll szivea ezidén is az ő megszokott pontosságával í« készségével rendelkezésünkre bocsátani.
Ezek szerint Nigykanlzián 1926-ban 665 gyermek születeti, mig a halálozások száma 525 volt, vagyis városunk lakossága az el. múlt esztendőben 130 lélekkel gyarapodott. Vattás szerint a születések a következőképen oszlanak meg:
rón>. kath. 621 (329 fiu) ág. h. *v. 9 (3 Hu) ref. 9 (5 fiu)
Izr- 23 (10 flo)
mohamedán 2 (I tiu) gör. kalh. 1 (I Hu) Ji halálozások megoszlása vallás szerint a következő:
rőm. kath. 456 (238 férfi) ág. h. ev. II (7 férfi) tel. 6 (2 féifi)
Izr. 51 (24 férli)
gör. kalb. 1 (| férll) Eszetint a katolikusok lélekszáma 165-tel gyarapodott, az ág. b. ev. vallásúak száma 2 vei fogyott, a reformátusok szána 3-mal gyarapodott, az izraeliták száma 28 cal fogyott, a mohamedánok 2 lélekkel szaporodtak, a gőrOg katolikusok pedig változatlan számban maradlak.
A nem szerbül megoszlás a kivetkező:
Született 354 fiu és 311 leány, meghalt 238 férfi és 218 nő. Vagyi3 a férfiak száma 116 tal, a nők száma 93-mal gyarapodott egy esztendő alatt.
A halvaszületések száma 30 volt (17 fiu é» 13 leány).
fter-szflKs 12 esetben fontolt elő (17 fiu és 8 leány). Az ikerszülfaeJt kOzül egy hármas-szülés voll.
Házasságon khilll 79 gyermek született (47 fiu és 32 leány), ami az Összes születéseknek tobb, mint 12\'/a% a. \' Halálozási arány:
lV£tlJieyObb ynlt n hnl.nrl/,-
ság a csecsemők között:
egy éves korig 116 gyermek halt meg, ami oz összes születéseknek majdnem 20 százaléka. Egylől 7 éves korig már csak 14, liz éves korig 4 gyermek halt meg. A házasságkötések száma 236 voll: rím. kaih. 193
ág. h. ev. 7
ref. 9
izr. 26
gOr. kalh. 1
Vegyesházasság ezekből 22 volt, vagyis az Összes házasságok kOzel I0V« a.
Összevetve íz 1925. évi anyakönyvi statisztikával megtudjuk, hogy a születések száma az 1926.
évben 12-vel gyarapodott. A házasságok száma pontosan megegyezik az 1925-ben kotoit házasságok sztmával.
Halálozás 1926-ban 17-lel kevesebb voll. Vagyis mig 1925-ben III, addig 1926-ban 138 voll a lélekszám természetes emelkedése.
Az elválások statisztikája némi emelkedési mu\'al. ^Az előző évben 25, ezzeV szemben 1926 ban 28 elválás történi Kanizsán.
A vegyes házasságok száma is egyre emelkedik. 1925-ben 16, tavaly pedig 22 volt.
A hatvaszBletések száma az előző évihez viszonyítva 7-lel csökkent.
Az Ikerszlllések száma az 1925 éii 3 t6I 12-re emelkedett.
A házasságon kívüli születések száma pontosan megegyezik az előző évi stalisztika eme rovalával.
A csecsemőhalandóság arányszáma Ismét emelkedett az elmúlt esztendőben.
Mig 1925-ben 102 Ryermek baH meg egy éves korig, eddig 1926-ban ez a szám 116-ra emclkedell.
Az emelkedés kOzel 14%-os. Könnyű ebből kiszámítani, hogy ha ez az emelkedés állandósul, Nagykanizsa ÍJ rövidesen a francia városok sorsára kerül és későn fogja keresni az utal az elnéptelenedés elől való meneküléshez. Eléren még
sok tennivaló vár Nagykanizsa város vezetőségére, melynek legelsőrcndU feladnia a népegészségügynek olyan irányl&sa, hogy a gyermekhalandóság százalékszáma a minden évi na-gyobbodás helyett lefelé tendáljon
Az etéren tornyosodó, bár egyébként könnyen megoldható feladatokra a közeljövőben még visszatérünk e hatábokon.
NAPI HÍREK
■APIREND
Január 4, kadd
Római katolikus: Titusz pk. Protestáns: Leonx Izraelita: Seb. hó I. Nap kel reggel 7 óra 49 perckor
nyugszik délután 16 óra 21 perckor. •
Mozi. Uránia: A naiv iimerellen, Hauv Pici. (Csak felnőtteknek.) Előadások: 7 és 9 órakor.
— Halálozás. Joókl dr. Hérics Tóth Lajos kir. főügyészhelyettes 55-ik életévében Budipesten elhunyt. Ismert elsőrangú jrgász és hites krimintliita voll. Vasírnap temették el a Kerepesi-ull leme\'őben. Az elhunytat nagy és előkelő rokonság gyászolja, többek közöli Zalából Gyö-mörey OrOrgy lőispin és ne|e, Gyö-mörey Sándor földbirtokos és a T^assy-család.
— Előléptetés, kinevezés a postán. A kereskedelemügyi miniszter dr. Tholway Z- igmond főfelügyelő, hivatalvezetői a VII. 3. d) lizetési osztllybó! a VII. 2. a) lizelési. osztályba léptette elő. Il|. Seltter Antal, Varga József, Gedai Ferenc és Ka-ninszky Kálmán lorgalmi dijnokokal pedig II osztályú pjs\'atisztekké nevezte kl.
— Plébános beiktatás Klako-márombsn. A Méhes Kálmán c. kanonok halálával megüresedett kis-komáromi plébániához esperes! címmel kínevezett uj plébánosi, dr. Sárközy Líjos veszprémi theologiai tanárt újév nopján a délclőlli Islen-Hsztélel keretében,JUttták be a kls-komáromi lemplomun. Az ünnepélyes egyházi aktust Strausz Antal veszprémi kanonok végezte a rae-gyérpurpok képviseletében, aki meghaló beszéd kíséretében adla át az uj parochusnak a templom kulcsait és az evangeliumos könyvel, majd az uj lelkész nagyhatású pédiká-cióval mutatkozott be s igazolta kiváló képzettségét és lelki vezetésre hivatollságát. Az ünnepélyes beiktatás u án a községi képviselőtestület, Ipartestület, tantestület, hitelszövetkezet, Levente egyesület és az uradalom tisztikara a plébánia lakb.n felkereste uj lelkészét üdvözlés végeit.
— Dr.KOnlg fogorvos szabadságra utazott. U|ból rendel januir 17-én.
— Az ügyvezető tisztiorvos helyettesítése. Dr. Rácz Kálmán városi levezető tisztiorvos január 1-vel nyugállományba helyeztetvén, dr. Sabjárx polgármester zz ügyvezető tisztiorvos helyettesítésével és OgykOtének kendőivel dr. Goda Lipót városi tisztiorvost bízta meg.
— A nagykanizsai Piarista Diákszövetség tiszteletbeli taglal. A nagykanizsai Piarista Diákszövetség Wlasslcs Oyula bárót dr Prémusz Domonkosi lltrUtett*.! ug jalul válssztotte
— Halálozás. Kisfaludi Kisfaludy Oyula ny. körjegyző, vármegyei törvényhatósági bizoltiági lag áldásdus és munkáséletének 69. évében Le-tenyén újév nrpján hirtelenül elha-lálozoll. Tegnap lemellék el nagy részvél mellett a lelenyel r. k. sir-ker.ben. Az elhunytban K. Kisfaludy Zoltán l^gykanizsai államrendőrségi felügyelő rdesalyját gyászolja.
« Nátha ellen minden patikában kap
Pcnlaiin kűrit. Ara 16.000 ít
— A legújabb kényszeregyezség. Blumenscheln Jakab nagykanizsai terménykereskedő és malomtulajdonos, Blumenscheln Jakabné szüleien Mandcibaum Róza és Blumenscheln József nagykanizsai ma-lomlulsjdonosok saját kérelmére a nagykanizsai törvényszék megindította a csődönkivüli kénysze:cgyez-ségi el|árásl. Vagyonfelügyelő Mező Igoác dr. ügyvéd. M.gánegyezség tárgyalási határnapja február 28.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A megyei kath. fehérszeklü-est tendezö bizottsága január 4 én, kedden délután 5 órakor értekezletet tart a p\'eMnla hivatalban. Pontos és tel|esszámu megjelenést kér dr. Tamásné elnöknő.
Mai koldusok
— Kl csengetett ?
— Egy koldus. Egészséges, épkézláb ember volt Mondtam neki, szégyel/e magát, hogy ilyen egészséges ember létére koldul.
— És ml! felelt ?
— Azt, hogy ha beteg Itnnt, nem is birná a strapát.
— A Munkásblztosltó köréből.
Révész Latos, a nagykanizsai Kerületi Munkásblztosltó Pénztár ügyvezető igazgatója a népjóléti- és munkaügyi miniszter jóváhagyásával f. hó hó 1-én nyugállományba vonult. — Helyettesítésével dr. Sabján Oyula min. biztos Ideiglenes hatállyal Fedor László kebelbell számellenőrt bízta meg, — Révész Lajos, aki a Mun-kásbiztosltó Pénztárnak, annak megalakulása óta ügyvezelő Igazgatója volt, ugy a munkaadók, mini az alkalmazottak korében nagy rokonszenvnek örvendett. Hivatalából való távozása az írdtkellségek körében általános sajnálalot váltott kl.
— KÉPKERETEZÉS és üvegezőiben Igen olcsó PUM üveges, Király-utca 10.
— Mohács-ünnepség a gimnáziumban. A nagykanizsai piarista reálgimnáiiumban ma, kedden délelőtt latlják meg a Mohács emlékünnepélyt. Reggel fél 9 órakor ünnepélyes szentmise lesz a felső-templomban. Délelőtt tél 12 órakor műsoros ünnepség lesz a gimnázium tornatermében, melyen Kerkay Józtel dr. kegyes:endi lanár mond beszédei. Az ünnepségen a silllóket és érdeklődőket szívesen látja »z Igazgatóság.
— Óvoda megnyitás. A városi llszliorvos jóváh igyásával értesítem az Igen tisztelt szülőket, hogy a néniéi magán óvodában a tanítást január 7 én megkezdem. Kérem a" l/ynnekrkrl pnn\'osan küldeni. Tisztelettel IJIcWOck JuHn.
1927 január 8.
ZALAI KÖZLÖNY X.

Eljegyzések, nogalln Ka\'uskSt eljcgyez\'c Horváth József. (Minden külön értesítés helyett)
Kluger Oyula \'és Singer Blzsi jegyetek. (Minden külön értesítés helyeit.)
— A kórház karácsonyfájára Profelder Frigyesné 200000, Nóvák János (Fakos), Brcincr Adollné (Zákány), dr. Merkly-Belus gyógyszerén 100-100.000, Bazsó Sándor 50.000, Síücs Ferenc szikvizgylrtó 30.000. A szegényház részére: Dr. Merkiy-Bilus gyógyszerész 100000 koronát adományoztak. — Hálás köszönetei mond Márta nővér.
— „A Teremtés" előadása. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör január 22-én szombilon és 23* án vasárnap este a kör zenekarának hangsz\'-rbtszerzési alapja javára a Polgári Egylet nagytermében elósdja Haydn József ,A Teremtés" cimü oratorlumál magánént k, vegyeskar és zenekarral Kelting Ferenc tanár, karnagy vezénylete alatl. A sróló énekeket Domány Siti, Fischer Erzsi, Abramovlcs Márk és Kovács Ferenc adják elő. A bárom részből álló oratorium részletes ismerlelésél egy közelebbi lapszámunkban kőzöl|ük.
— Hirtelen halál. Újév első napján a Centrál-kávéházban délutáni feketéje ulán, két óra tájban, hirtelen lefordult izékéről és meghall Hacker Vilmos közismert kanizsai borkereskedő. Az orvosok halál okául agyvérzést állapítottak meg.
— ötvennégy élő utódja kitérte utolsó útjára Szv. Kovács JózseJné szül. Glri Erzsébet zala-szabari, 82 évesjassionyt. Van 3 fia és 2 leánya, 26 unokáji és 23 dédunokája. Ojszesen,54 Ezek valamennyien élő utódok, kik lisztes kort megért asszonyt kikísérték ulolsó útjára.
— Sakk-hlrek. A Nagykanizsai Sakk-kör I. hó 6-án délután 3 órakor választmányi ülést tatl. A döntő mérkőzéssel nagy érdeklődés mellett folynak a 12 részlvevő között dr. Elekes Dezső sakkmester a közeljövőben vendége lesz a kanizsai körnek és szimultán mérkőzést UrL
— Scrlegavató ünnepély Sor-tnáson. A sormást Dalárda a megye nyári daloiversenyén nyert serlegét most január hatodikán táncmulal-»ággal egybekötött közösvacsorán avatja fel. A sormási polgárok nagyban készülnek a hangulatosnak Ígérkező táncvigaiomra.
— Royal Exhangc Angol Blz-toiltó zalamegyei főDgynőksege vezető és szervező IHkárt keres előnyös feltételek mellett. Elemi, élei, slb. ágazatokban szakképzet pályázók ajánlatait „Szép jövő" |elige alatt a kiadóhivatal továbbit.
— UJ telefonközpont. A főispán kezdeményezésérc tárgyalások indultak meg a pécsi postalgazgilés ggal a Kédlcsen és Zalabaks n felállítandó telefonközpontok ügyében. A központokat, melyek főbb községet kapcsolnának be a forgalomba, valószínűleg rövides: n felállllják.
= Legalkalmasabb újévi ajándékok Szabados Kata bőrönd és u szműáruháiában.
URÁNIA
Kedden, csak egy nap 7 é> 9 órakor
Az előadásokat csak 16 éven felöli egyének nézhetik meg!
A nagy ismeretlen
Harry Piel.
időjárás
A nagykanlzaal meteorologlal mtf-Itgyclé Jflcn\'iíe: Hétfin t Mmírtrk-UI Reggel 7 órakor -0-|. déluUn 2 órakor +4*5, Mtc 9 órakor +35
FrlMul: Reggel kevésbé boIU|i délben tiszta égboltozai, este borult.
SliUrdny: Egész nap Délnyugati szél.
Reggel köd is dír volt.
A Meteorológiai Intézet jelenteit szerint egyelőre siAraz, késóbb lelhfccltel, csapadékra hajtó idő és hóemlkcdís vlr-ható.
— Emésztési gyengeség, vérszegénység, lesoványodás, sápadtság, tnirigybetegségek, bőrkiütéseit, kelesek, furunkuluiok eseteinét a természetes .Ferenc József keserűvíz subilyozzi a betek annyira fontos működését. Az orvosi ludomíny számos vezérférfia meggyőzödön arról, hogy a valódi Ferenc József víz hatása mindig kitűnően beválik. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekbea
— A nagy mulatozásban a cigány cimbalmát Is összetörte. A kiskomáromi csendőrség lejelentette a kanzsal kir. járásbíróságon Varga János komárvárosl gazdálkodót, mert az még karácsony harmad napján este Komárváros községken egy korcsmában mulatozás közben összetörte Horváth Elemér cigány cimbalmát. A füstösnek, aki nagyon rátizeletf a vendégére 200 ezer korona a kára.
— Merényletet követtek el egy 16 éves leány ellen. A nagykanizsai csendőrség feljelentette a helybeli kir. ügyészségen Zs. J. figye-házai és F. J. nagykanizsai legényeket, akik egy gyalátapusztai fiatal leány ellen erkölcstelen merényletet követtek el.
— A zsebében elsü t revolver 81te meg. Megirta a .Zalai Közlöny", hogy egy szuloki fiu titokzatos körülmények közölt meghalt. Kél társával ment hazafelé egy esfe a 16 éves legény, mikor egyszerre titokzatos módon golyótol találva holtan eselt össze. A vele levőket a csendőrség a nyomozás során kihallgatta, de a rejtélyes ügyre nem tudtak fényi deríteni. Most a csendőrség rájött a rejtélyes ügy nyitjára. Ugyanis a halálos áldozatnak ruháját átkutatták és találtak egy revolvert, melyből egy golyó b\'ányio\'t. Et ténykörülmény adta annak magyarázatát, hogy a liu zsebíben véletlenül elsült a revolver és ez ölte meg a szerencsétlen legényt.
— A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület közgyűlése. A
Zslavármcgyel Oazdasági Egyesület most tartotta évnegyedes közgyűlését Tardnyl Ferenc dr. vasmegyei főispán elnöklete alatt. Az egyesület agilis elnöke ez alkalommal nagy beszédet mondott, melyben annak a reményének adott kifejezési, hogy a mezőgazdasági élei ebben az évben nagy lépésekkel fog fellendülni. A titkár jelentésének beterjesztésében megemlékezett arról, hogy a főld-mivelésügyi miniszter az egyesület adminisztrációs költségeire 10 millió koronái utalványozott ki. Ugyancsak ebből megismerte az egyesület a Jövő évi költségvetési, amely a bevételekel és kiadásokat 15.855 pengőben állapítja meg. Elhatározta további a közgyűlés, hogy intenzivebben kiván foglalkozni a vármegyei állattenyésztéssel és ecélból tejellenőrző egyesületeket alakit. A közgyűlésen Szekeres Vince dr. keszthelyi állatorvos érdekes és szakszerű előadást tartott a mételykorra]. A hosszú lejáratú gazdasági kölcsön ügyének megvitatásakor az a vélemény alakult ki, hogy az még nem aktuális a lulmagas kamatlábak miatt. Több kisebb ügy letárgyalása ulán a közgyűlés jóváhagyta a kitüntetésre javaslatba hozott gazdasági cselédek és munkások névsorát.
FOIYÓIRAT-SZEMLE
)( A Milól Vénusz karja ciramcl regényirodalmunk mestere, llerczeg l-erenc uj regényt irl, amelyet január l-töl fogva lolvtatáuAban küxfli az ó azerktutésében megjelenő Uj Jdók. Ebben a számban az angol regényirodalom egyik legjelesebb mestere, Ernest-Temple Thurston la ködi regényének Az álmok városá-nak elsó részét.. Pompás mQvésxi képeken kívül irodalmunk kiválóságainak elbeszélései, versel és cikkei diszUik az llj Idők hasábjait. A rovatokban egész sereg érdekes felvilágosítást talál az olvasó, a szobakertéaxetrö), szépségápolásról é» a konyha újdonságairól. Az Uj Idók előfizetési ára negyedévre 6.40 pengó. Mutatványszámot küld akiadóhivatal, Budapest VI., And\'ássy-ut 16.
)( Magyar Lányok fiatal lányok képes irodalmi lapja, szerkeszti: Tutsek Anna. Évenként nyolc regényt, számtalan novellát, verset, társadalmi és ismeretterjeiztó cikkeken kivül. képet és $*cíkcsaló Urx-netel köíöl a lap. A Magyar Lányok cl6-íizetói 20.000 korona kedvezményes .áron szerezhetik meg a Százszorszép Könyvek dmü regénynorozatot, melynek minden hónapban jeleni* meg egy-egy kótete.
)( Az Én Újságom az uj esztendóben színes képekkel diszilve jelenik meg Ezenkívül ezer óUcl. játék, pályázat, sok vem. kép, elbeszélés, cikk Urkitja a lapot. A negyedévi előfizetési ára 25.000 korona. Mutatványszámot kívánatra Ingyen küld a kiadóhivatal Budapest VL, Andrássy-ut 16.
IOZQÓSZINHÁZAK
Uránia kedden csak egy nap 7 és 9 órakor: A nagy Ismeretlen, H irry Piel Az előadásokat csak 16 éven felüli egyének nézhetik meg 1
Keszthelyi Uránia keddi műsora: ,4 kaukazusl hercegnő, vig|áték 7 felvonásban Főszereplő C. Talmadge.
KÖZGAZDASÁG
A mai értéktőzsdén az árfolyamokat már pengőben jegyezlék. 39. pa-pirnál már az összevonás értelmében együltesen jegyezik a papírokat, s ezeknél változás van, addi< míg a többieknél, csak a rendes árfolyamok vannak pengőbe átszámítva. Az irány-z)l szilárd volt, a forgalom élénk. A pengőjegyzést a tőzsdén hamar megszokták, semmiféle fennakadást nem okozott. Az áremelkedések 2— 5"/» körül mozogtak, de egyes papitok 5—lO\'.\'o nyereséget is elérlek. Különösen szilárd volt a bánya és ipari papírok. Zárlatkor a hangu\'at szilárd, a forgalom élénk.
Piri. 3045, London 25-12, Newyortr 117\'., BrUssel 72*00. Milano 2315, Amsterdam 207 10, 8<ni» 12305, Wien 73 00, Solla 3-75, Ptlga 15-35, V«r*J 57 50, Budapest 90-60, Belgrid 9-12\'íi. Bukarest 2*70.
á WéansU Ifa* fertn-lHpfae
VALUTÁK Lengyet 62 45-6395 Angol L 27 68-27*87 CsAk 1688-16-941.1 Dtnlr 1005-1010 Dollit 539-Ó0.5720) Prantl.lr 2260 2305 Hotl. 22«*25-22S>25 UI 2 9511-3-04 Léva 4*10-4*16 Líra 25 25-25 74 Mirka 135-55-13002 Sehlll. 80 35-8067\' i Din k. 15210-152 70 Svijel UlO-27-IHMa Belga tr. 7»28-7<ttS Norvég 144*27-14487 Svédk. 15 >35-15*95
DEVIZÁK AmaL 22840-229-10 Belgrid 1006-1010 BtrSn 13565-13605 Bukarest 295-330 BTSssmI :7»3t-79*56 Kopenb 152-1715262 Oaak> 144 35-144*80 London 27-68-27-76 Milano 25.44-25-74 Ne wyork 570 35-2 05 Pirii 2245-22-75 Priga 1689-16-94 Ssriü 411-415 Stockbotai 152*42-87 Varsó 62-60-63-80 Wkn 8042-8067 Vl Zoncb 110-30 110.62
Terménytőzsde
Buzs tlszav. 75 kg-os 3C\'S0 -31-20, 76 \'.g-oi 31\'20—31*60 77 kg-os 3160-32 00. 78 kg-os 32 20—32-60. egyéb 75 kg-os 30*00— 3040, 76 kg-os 3040-30*80. 77 Ig-os 30-80-3I-20, 78 kg-os 31*40-31*80. rozs 24*40 - 24 60. Uksimlny árpa 18*80-19-10. sírirpa 24*00- 26, zab 1820—18*40. tengeriül 16-20-16-60, repcc
-•---•-, kolei 15*20-1600, korps
13*20-13*60.
Fethaitis 3787, melyből eladatlanul vtssza-maradl 889 darab. Elsőrendű 1*44—1*48, szedett 1-36—1*38, szedett kozíp 1-32— 1-34, kílnnyO 1-22—1-26. el«5tendtl öreg t-36-1\'38, misodrendo 1-30-134. angol aüldó 1*36-1-52 szalonna nagyban 1 52— t-50 zsír I 74-1-76. leluzotThus 1 84-2<0. szalonnás félsertés 1-52-1-76. Az irányzat lanyha.
lűadja: Zriiji HTOmdaJfir ét litft-luraieáii 1T. Iwluilisa
Gyermek - szépségverseny Szavazó-lap*
A .Szarvas" kirakatban kiállított képek közül szavazatomat a ........számú képre adom.
aláírás.
e
ZALAI KÖZLÖNY
19^7 január 4.
APRÓHIRDETÉSEK
(Hirdetések dija sióra flxetendó)
Ka apróhlrdetéi dija 10 szóig 50 fillér. A dmsxó s minden vastagabb betüból ál.\'ó txó két szónak számíttatik. Minden továbtX «zÓ dija 5 flll. A hlrdotásl dlj •löro flxctondó a foiRalmladó hozzáiiámltásával
Cca 4 szekér nyárfa forgáoe a legtöbbet ígérőnek szabad kézből elaóó. — Megtekinthető és bővebbet a Ferenc-oajorl gazdaságban (Potyll malom mellett).
Fehírnamü varrást elvállalok olcsón. Vitéz Kovács Istvánné, 75o.oos hadirokkant felesége. Hunyadi utca 28. 4602
Bádogot, vlxvaxnták azerolő szakmunkások ét tanono felvétetik. Szepesi. Zrbyl Miklós-utca 22. 4394
Adriának levele van.
Konvenciói gépásx-kovácsot Inassal felvesz a homolckofiiároml gazdasig. Jelentkezés Nagykanizsán, Kisfaludy-utca 27. sz.
Egy komplett kéxlmunka al6-
3omda felszereléssel egvUtt, betanllái-olcsón eladó Roth Lauránál. -IJI7
Perfekt námot kisasszony 8 éves kislány mellé napi I. vagy 2 Cráxa kerestetik. Cin a kiadóban 4543
Ne okoxxon önnek nagy gondot a ruházkodás, mezt már békebeli áron a legdivatosabb férfiruhát készít Tlbola Jóisef férfiszabó. Teleki-ut 2.
Egy utcai butoroxott sxoba Intelligensebb úriember, esetleg fiatal házaspár részére azonnal kiadó. Cfm a kiadóban. 7
Elsőrendű hasított bükk- és cserfa kétéves vlgátu öle 900X00 kor., métere 226.000 házhoz szállítva. - Minőséget Rosenlhal Jakab kereskedőnél megtekinthetik (feUótemplomnál) és ugyanott meg-rcjidelbető. 4494
Axonnal átvohetó egy (lres szoba Telekl-ul 15. -I
Egy 150 kgr. sulyu hixott sortóa eladó. Méntelep. Orob Oyörgynél._-2
Bösendorter zongora eladó — Mayer festőnél. 4
Egy szobából, konyhából álló lakás bútorral vagy anélkül\' átadó. — Clm a kiadóban. 5
Fiatalabb ügyes elárusító leány ke.
restetik, aki feltétlen megbízható és a axámoláaban .toljesen jártas. —
jelentkezni lehet a Krátky féle dohánytőzs-dében. 8
Egy külónbejáralu butoroxott axoba
azonnal kiadó Kinlzsy-utca 30. 9
Egyszobás utcai lakáa február hó l-re kiadó. Clm a kiadóban. 10
Bejárónőt ét ejty tanulóleányt felvesz Pollák Istvánné. Hunyadi-utca 2. II
National kaaaxa megvételre keres-telik. Clm iránt érdeklődni lehet 6-lg a kiadóban. 13
HAIgyeknok jó keresetet nyújt
női cikkek árualtása. Jelentkezés délelőtt 9-től Ooldslein, Kisfaludy Sándcr-atea 1. 15
Köszönetnyilvánítás.
A Nagykanizsai Csizmadia Társulatnak, a Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok és Pincérek Egyesületének, továbbá mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk és rokonunk
Hilcz Lajos
temetésén megjelenésükkel fájdalmunkat enyhítették, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Nagykanizsa, 1927. január 3.
Gyásxoló osalád.
mmrn szövetkezete
I BUKST, IV. ntlM-tfl L (ráüti Irislil te l)
Teljes lakásberendezés a legegyszerűbbtől a legtp/da^abbig g ^ cluörangu kivitelben. ^ •-•
ím I
Értesítem a nagyérdemű hölgy közönséget, hogv elsőrangú műhelyemben
wi.m i-töiiMi döí-halapliészitö faofolyamot nyitok.
mtlyet ezúton bátorkodom a nagyérdemű hölgyközöníég és a szülők b. tudo mására adni. — Bővebbet az üzletben. Maradtam kiváló tisztelettel
ROTH LAURA
un Városház-palota.
ES
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Doroltya-utca II.
Telefon: Teréz 34-43.
Felvesz\' hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Rikláinlcrvckcl készil.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
1927. évi naptárak
Újévi üdvöxia kártyák JÁTÉKKÁRTYÁK
Legjobb angol D ca GRAMOFON
és legújabb gramofonlemezck kephatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kon /vkereskedésében.
Ha Budapestre megy!
Okvetlenül nétze meg a
papagáj üfr:
VII., Erzsébct-kőrut 33.
szenzációs világváro-i műsorát. H-ngulal, zene, lánc. PJgáii éttermi árak, olcsón és
jól szórakozhat. Műsor kezdete eslc 10 óríkor, vége I órakor.
Oláh Gyárfás Mihály
iüaiijalí.
Nagykanizsai körzeti (org. adóhivataltól.
7354/1926 fórg.sz.
Hirdetmény.
A nagykanizssl körzeti forg. adóhivatal a 164.700/926. sz.\' u. P. M. rendelet 12. §-a értelmében érta>iii szokat az adózókat, kik az á t. lorg. ad>t kivelésszerü álattnyban flze\'ik, hogy a hivatkozott rendelet 10 §-a alapján átalányukat folyó év január l-lól december 31 ig terjedő időre megh. sszabbitotta.
A hivatkozott rend.-let 13. §-a alapján végzéslteg értesítettem azokat az adózókat, kik a most következő álalányozasi időszakban a kivelésszerü álalányozás alól felmenteinek és a rendes szabályok szerint fognak adóz\'alni. Ugyancsak értesítem azokat az uj adózókai, kik a most következő álalányozási időszakin a most hlv/tlkozo\'l ren-lelet 15. §-a, valamint 29500/925. sz. u. P. M. icndelel értelmében, mint uj adókő-leles-.k kivet: sszcrülcg fogjak fizetni adó|uk I.
Nagykanizsa, 1927. január 3.
Dr. Veszter Henrik s. k.
< » liiv. tűnök.
Nincs gondja
leánya f é r j h e z m e n e t e I é v e I, gyermeke taníttatásával, ha a
NEMZETI ÜISÁG vagy Dl NEMZEDÉK
ulján biztosítja őket. A csekély blztosiiási összeget havonként fizetheti az
előfizetési dijakkal.
Ilyen feltételek mellett csak e lapok biztosító osztályában köthet biztosítást. Rendelje meg egyik újságot s megkapja a részletes
tudnivalókat. (Budapest, Honvéd-utca 10. szám) E páratlan feltételekre ezrével jelentkeznek az emberek.
A REKLÁM]}
Állandó, áaxaxerU óa Ugyon
reklámozás minden gyári , kereskedelmi, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az élteíő eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
BUDAPEST, VII., Emébet-körnt 39.
aho! kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is külföldi lapokban és naptárakban.
Költségvetések és-lTclcfonl tervezetek Ingyenl|j. 121-951
Minden szakember
Járatja és olvassa a
Bizíositási és Közgazdasági Lapot.
E lap három évtizedes fönnállása
alatt bebizonyította nélkülözhetetlen és hasznos vollát.
Az újság mindig friss, gazdag tartalmú, fontos cikkekil es éltékes híranyagot tartalmaz.
E lap nélkülözhetetlen trtlnden szakembernek. Elf fizeti si ára egész évre 20 pengő. Tisztviselőknek és egyleteknek kedvezményes előfizetés.
<*• A kp kiadóhivatala Budapest, VI.. Yórösmarty-utca 43.
I\'^adó!
szőlőoltványok,
sima és gyökeres ameriksn vadvemsz&k, Aramon, Portá-lis, Berlaudieri és Monticola fajban. OyOmölcsfák, akác és gledlchln csemeték. Épltkezi.h.. ..tó fal.xó kS. •»> Áijtgyíéktt küld:
Holnái Mihály. Abaujszántó.
TURUL
CIPŐGYÁR RT.
eliű Pengő árai msplsotek
1 pár lérfi fekete strapacipó, szeges talppal, francia vagy amerikai tormában
1950
Pengő «■>
Nyomatotl a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdaviaclő: Olcnbeck Károly.)
67. évfolyam, 3. szám
Nagykanizsa, 1927 január 5, szerda
Ára 14
fillér
»*

POLITIKAI XAPILAI
Sierkesztóiítt éi kiaj^hlvaul FGut 5. sz. \' Keszthelyi liókklatlehivaial: Kislaluily-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barh.irits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78 szám. Htólizctfel 4r.t ejcy lióra 2 pengd 40 tilkr.
Cáfolják a kisantant államai közt felmerült véleményeltéréseket
Az olasz-albán paktum és a balkáni helyzet a csehországi konferencián
Belgrád, január 4 (Éjszakai rddti-JelenUs.) Markovles Jovan, a külügyminiszter helyeitele nyilatkozóit a .Vreme" munkatársit előtt a kisan-lant küszöbön álló konferenciájától, melyről kijelentette, hogy ezt Csehországban larlják meg. A konferencia programmjára vonatkozólag ait mondotta, hogy azon szerepelni log ai olasz-albán paktum és az ennek következtében kialakult balkin helyzet. A helyettes külügyminiszter meg-cálolla, mintha az olasz-román szerződés miatt a klsanlant egyes államai kOzőtt véleménykülönbségek lennének. Ezt a szerződési Románia a kisantant lobbi tagjainak hozzájárulásával és tudtával kötötte. Kijelentette végal, hogy az SHS királyság viszonya Romániához a régi szívélyes baráli viszony.
Párls, jan. 4. (Éjszakai rádiójelentés) A Matio azt iparkodik bizonyítani, hogy Chamberlain nagyon megijedi az orosz.tOrök szeizödéilöl és azért engedte ál Albániát Mus solininck.
A Petőfi Társaiig félszázados jubileuma
Budapest, jinuár 4 (Éjszakai rádiójelentés.) Január 6-án. Vízkereszt napján lartja a Petőfi Társaság az Akadémia dísztermében 50 éves fennállásának jubileumára dlszülésél. Ezen a nagy irodalmi jclcnlöitgü ünnepségen részi vesznek a királyi hercegi csaUdok, a kormány tagjai, az irodalmi és mú\'észeli élei kiváltságai. 1 >
Felmentett f&ispán
Budapest, jan. 4 A kormányzó i belügyminiszter előterjesztésén: Izsák Qyulái, Heves vármegye főispánját eiiól az állásától saját kérelmére leimentctte s megengedte, hogy ez alkalomból neki buzgó szolgálataiért elismerését tutiul adjtk.
Svcn Hédin outén indul Ázsiába
Pekingi jelentés s.eur.i i\'i-en Hédin tudományos rxprdiciót indít autón Kftrép-Arsia ictOlptelrc.
Halálos influenza-járvány Párisban
Párls, januir 4 | miatt Mompel.ierbeo, aho! eddix 32
(Éjszakai rádiójelenlés) Parisban éi vidékén az influenzajárvány egyre veszedelmesebb méretek Olt. Különösen nagy a veszély a járvány
halátcsel fordult elő influenzából kifolyólag. A közegészségügyi haló-s\'gok mii.dcnt megteltek a járvány leküzdésére, amely óriási pánikot kelteit.
A magyar ipar szanálásának ügye kedvező mederben halad előre
Ötven millió aranykorona áll rendelkezésre ipari hitelek céljaira
Budapest, január 4 A kereskedelemügyi mlnlszlérium-bao megindult tárgyalások, melyek a magángazdaság szanálására vonatkoznak, odáig jutoliak, ltogy hossiu lejáratú záloglevelek kibocsátása állal nyújtandó ipati hitelek Ugye bizto-sitollnak tekinthető. Ennek a hitel-ügynek rendezése a most összeülő országgyűlésnek egyik legsürgősebb feladata lesz.
Az ipari hitel 5 — 15 éves amortizációs hitel lesz. Körülbelül 45-50 mlllh aranykorona fog ecélra rendelkezésre állani Nem lehetellcn, hogy külön bank alakul a Jelzáloglevelek kibocsátására.
A tervezel a minlsitérlumbán készen áll. A töke is készen áll kül-
lesz, azonnal megimtut ipati ételünk uj vérkeiingése, ami legels^rcnáü fontossággal Int ki magángazdasá-gunknek a Itc rmány állal lervbevelt és most iTiár lépéaröl-lípásre következő szanálására.
A hitelnyujtls tetvbevell módozatai már eleve kizárjtk, hogy a folyósítandó hitelek bármilyen kis hányadát i» egyes rossz helyzetbe keiült vállalatok szanálására fordítsák. Nem uj, kezdő, vagy bukás előtt álló vállalatok mcgméniésére szolgál ez a: ipari hitelakció, hanem csaHs azt célozza, hogy erős, életképes vállalatokat lásson cl forgö tőkével, kolöi Osen, ahol eddig a lorgótőke hiánya akadályozta a prosperálást.
loltlön s mihelyt a törvényerő meg-
Uj katonai büntető-törvénykönyv készi
Hudapot, január 4 i korában élelbelépleteli lOrvíityMnyv
A honvédelmi minifztéiiumban nemiégen nsgjfontosrágu törvényjavaslat készüli el, amely nem más, mini az első magyar katonai bün-teló törvénykönyv, miután a hfd-bltóság még mindig a Mária Terézia
vcl ilél. A honvédelmi miniszter uj btJnlelő-törvénykönyvei, mely sok uj büntetőjogi és köíjGgi újítást tartalmaz, már az uj/ciklus elején az országgyűlés nW fog|a tcr|esztcni törvényerőre etpélés végeit.

A tőzsde, Sopron megye, Sopron város és az erdészeti főiskola megválasztották felsőházi tagjaikat
Uudspc\'t, jaiut.lt 4
(Éjszakai rádiójelenlés) A Iclső-házi vílisitások a mai napon fjly-latódtök. A fóvátos töivényható.ági bizoltsR;>^pén.cUii log 7 kl-éházi tagol vi<*sztaiii.
A tőzsdetanács mi cs\'\' ülé-l tartóit, mclym megvílaszlolták m t-.-tsó-házba küldendő I reiwlca i3 1 plt, lagol Rendes taggá válaszlotlpk Végh Károlyt, /M/ag-ielt Ftey Kálmán. ^J
A sopronmegycl válnsyí\\-;i)k
eredményei Soprpn, január -1. (Éjszakul rádió-jelent/s) Sopronvármígye torvény-lia.óí-ági bizoilsága felróházl renlcö tj/.k.i1. ircgVvlHMlotta Báhn J;nő «6rmín.lóunác«wl és Rup\'tcht B íla /eM\'iii\'rikosl. P.ítUgokul Higytay Bé\'. i Medí\'tMzy Emó lalil-biiloko^uküt.
Sopron város nicndes felsőházi tagul mcgválintotta Tópler Kálmán dr. konnánytanácsosi, póttagul //«-her Jfinix kr-noroVol.
A soproni erdészeit is bányászati főiskola fcliőhSzI rer.des \'agul Mlha-lovlcs Jánost, póttagul Fekete Zoltánt.
Álhitek az igazságQgymlnlszter lemondásáról
Budapest, |«nuár 4. (Éjszakai rá-diójelentés.) Egyes délutáni lapok olyan hiiekel köíöltek, hogy l\'eslhy Pál dr. igaztágügyminiszter meg-v\'lnék tárcájától. A Magyar Távirati irodát illetékes helyen (elhatalmazlak ezeknek a hiteknek a legerélye-selib cáfolására, mert ezek nem e?yebek önkényes kitalálásoknál.
UJ tisztikart választ az Egységespárt
Budapest, Jan. 4 A miniszterelnök a kétnapos mezöhegyesi vadászatról tj-an reggel tér vissza a fóvá.osba.
Másnap
minisztertanács lesz, három hét után az első.
Az Earységespárt |>nuír 10—12. közt latija első ^ítgy értekezletét, melyen Bethtea István gról miniszterelnök nagy ^szédben fogja kifejteni, hogy
a szanálás befejezte után milyen feladatok várnák a tör-
v/nyhozás kél házára. Ugyanekkor választja mcgazEgy-sé^cípSrt uj tisztikarát is.
A kereskedelemügyi miniszter megérkezett
Budapest, jan. 4. Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter, akt a karácionyi ünnepek előtt betegsége miau a svájci Dawosba utazott, teg-rap este érkezett vissza Budapesire és ma elfoglalta hivatalát.
A kettős mandátumok Budapest, jan. 4 Minden ellenkező hírrel szemben illeiékes helyen kijelentenék, hogy Schandl Károly államli\'kár még nem donion, hogy ké: mandátuma, a csongrádi és de-vccseri közül melyikei tartja meg.
j\'akols Jórsel kettős mandátuma Ügyében a deiiioktalaplrl míg csak a bet végén larl értekezletet.
A földrengés egyre pusztít Kuliforniában
Ntwyork, janu\'-r 4 KaMorniábin három n.-p óla\'tartanak a,rettenetes földrengések. Nígy lalu eddig már te\'jeseri clputztult. A Mexico halárában levő Black Otíte vulkán is krinr^vs-t fenyeget.
»
ÍAÍ.A1 K02UÍNY
1927 Január S.
Megérkezett a Kúria döntése egy régi kommunista bünperben
„» szocializált kíményecpi-S üzemek int<iz6 olvürea"
Nagykanizsa, január <1 Míg 1919 augusztus Iiavát írták. Sincban a „Szép Ilonához" cimzett vendéglőben régen mulatlak a vendégek, már ahogy akkor magyar embernek „mulatni" lehetett. A vendégek között egyszerre megjelent Pirbos Károly 28 éves n\'gykanizsai kéményseprősegéd, egy az elvtársak közül, aki különben is a „szocializált kéményseprő üzemek in\'ézője" volt és a rendőrségen is ismenék mint véresszájú kommunisla-agiUtort.
Az elvtárs leült az egyik asztalhoz és az egyik társaság előtt nyilvánosan kijelentette, ahogy azt az elvtá\'sak dresszurájiban tanulta: „Nyolc-tíz nap múlva meg fog szűnni ez az SSúpot. Akkor a • burzsujok vérében könyökig fogok vájkálni. A kommunista csillag még nem tűnt le. Kommunista vagyok és az is maradok\'
Kivonták a forgalomból a kisértékti bélyegeket
PenaSezAmitaa a helybeli poeUn
Nagykanizsa, január 4
A postahivatal figyelmezteti a közönséget, hogy a korona érlékjelzésü postabélyegek közül a 100. 200,300, 400, 600 és 800 K. értéküekel december hó 31-ével kivonták a forgalomból. Ezeket tehát bérmentesítésre többé nem lehel felhasználni. A felsorolt és használatból kivont posta bélyegeket a magánosok és az értékcikk-árusilók folyó évi január 31 ig a postahivatalban becserélhetik.
Ugyancsak kivonlák a forgalomból a 300 és ennél kisebb címletű forgalmiadó és okirati illeték bélyegeket, valamint a 2C0 és ennél kisebb korona címletű törvénykezési illeték és értékpapír forgalmiadó bélyegeket is. A már eladott és a közönség birtokában levő forgalomból kivont forgalmiadó és egyéb pénzügyi bélyegek azonban továbbra is érvényesek maradnak, felhasználhatók és egyelőre nem cserélhetők be.
A törvényileg kötelező pengőszá-mllás, mint köztudomásu, ez év |a-nuár elsejével lépett éleibe hivatalosan. Az újévi ünnep és a rákövetkező vasárnap miatt azonban tulajdonképen csak e hét hétfőjén indult meg mindenütt a pengőszámitás és most már láthatjuk igazán, hogy elég könnyen megy az embereknek a koronáról pingőre való szoktatása.
Így például a helybeli postahivatalnál hétfőn kezdődött el nagyobb arányban a pengővel való számítás és mint a helyszínen meggyőződtünk, az egyes osztályokon, ahol a hivatalnokok a közönséggel éiintkeznek, a pengővel való számítás nem okozott semmi különösebb nehézségei. Sőt, dicséretre legyen mondva, (és ezt maga a poslafőnökség is konce-dáljs) a közönség a legszebben viselkedett és a még kissé lassan menő pengőszámitás miatt egyáltalán nem neheztelt. Így aztán feltételezhető a pengő első forgalmasabb napjáról, hogy ezután sem lesz sok fennakadás és ahol türelemmel kell várakozni, olt meg lesz a türelem a nagyközönség részéről, viszont maga a közönség Is hamar megtanulja az uj pénzzel való bánásmódot és igy a korona az ö sok minden rossz emlékével együtt csakhamar a múlté lesz. — Erre különben nagyon biztat Szabóky Alajos pénzügyi államtitkárnak egy a napokban tett nyilatkozata, aki kijelentette, hogy véleménye szerint rövid pár bét alatt a papírkorona teljesen kipusztul a forgalomból és igy az uj pénzzel való bánásmód nem fog semmi zökkenőt okozni.
Mi Is igy szeretnők, mert az egész átszámítást csak az okozza, hogy kétféle pénzünk van (akinek egyáltalán van). Ha egyféle pinzünk lesz, akkor csak épen ugy fogunk boldogulni, mint a koronával Akinek egy- t^eszállitoitak a köziégbe, ahol ekkorra
legtöbb^az fz!\'^ iuud «* "ire -t »
majd a számok labirintusában iga- Iának. JOtlck a rokonok és tsmerö-zodnl. I sók nagy csoportokban és mindenki
Ezek a kijelen\'ések alkalmasak voltak arra, hogy a munkásosztályt a társadalom osztálya ellen izgassák.
A kanizsai Lenin tanítványt a Ke-nedi fanács 1924 október 13 ánezétt hal hónapi böitönre ítélte, amit az összes fellebbviteli fórumok helybenhagylak.
Amikor az Ítélet jogerőssé válf, „Pirbus elvtárs- perújrafelvételt kért a .burzsujok" förvényszéVétőI, amit a kir. törvényszék elutasított. A törvényszék végzése ellen felfolyamodással élt a (áb\'ához, amely elutasította Pirbust kérelmével. A nagyhangú legény ebben sem nyugodott bele, de felfolyamodolt a Kúriához, melynek dr. Rith tanácsa most foglalkozott a kérelemmel és elutasította a semtnl-égi panaszokat.
A- Kúria döntése ma érkezett meg a kanizsai törvényszékhez.
Staggione-rendszerre szervezik át a vidéki színészetet
Szlnészotlhont létesít az állam a városokban
A vidéki színészet válsága élénken foglalkoztatja a kultuszminisztériumot Is és mivel az elmúlt szezonban ban 28 vidéki direktor közül csak tudott 100 százalékban eleget tenni a fizetési kötelezettséginek, az u/ szezonban csak 20 direktornak adott a kultuszminisztérium játszási engedélyt. De ez a társulat-redukció nem segített a bajon. Mert ez cssk atra voll Jó, hogy a szerződésnélküll színészek számát növelj:, de nem segített a vidéki társul ltok anyagi helyzetén.
A kultuszminiszter ezért elhatá-
rozta, hogy a vidéki színészetet az 1927-e8 évb:n uj alapokra fekteti.
Bevonj* a direktorok koncesszióját, megszűntet1 a kerületi beosztást. Helyette staggione-rendszert léptet életbe. Opera, op:rett és prózai társulatok alakulnak és ezek 10—20 jól betanult darabbal Járják be majd az országol. Reméljük, hogy ezáltal nemcsak anyagiakban, hanem erkölcsiekben is nagyobb eiedményhez jutnak a vidéki színészeink.
Az állam minden városban szinész-otlhont létesít, hogy ilymódon is segítse a slaggionek tagjait.
Aki a saját halotti torából eszik
Buzsák község szenzációja — Egy mi visszatérése a más\'
■ott ember különös
FELÜLT A KOPORSÓBAN ÉS ENNI KÉRT A „HALOTT\'
BlixsAk, január 4
— Saját tudósítónktól — Nem mindennapi eset tartja izgalomban a somogymegyei Buzsák község lakosságát, hol az ujeszten-dőre rendkívüli eset adódott. Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy egy „halolt" a saját halotti torából evett és lakmározott, miután meggondolta magát és sajnálta ilt-hagyni ezt a csúnya árnyékvilágot.
Az eset ugy kezdődött, hogy Buzsák község határában meglagyva találták testvérei Mutó László odavaló földmivest, akit jobb alkalma-hijján targoncára raktak és
látni akarta a szerencsétlen sorsú embert, akit az Isten hidege velte meg a falu határában.
Természetesen a haloltkémct is elhívták, akt konstatálta, hogy Mutó hideg testéből kiröppent a lélek és elszállt a januári csillagos ég felé. Ki is tűzték a temetés idejét Is. Mutó testvérei illően felravatalozták a jó testvért, a „mindnyájunk állal hőn szeretett rokont, teslvéil, sógort, vöt stb."
Hogy pedig az ősi szokáson csorba ne essék, ha már meg van a nagy baj és nem lehel segíteni, akkor legalább az élők emlékezzenek mindig Mutó Lászlóra, ez pedig egy gazdag halotti tor nélkül nehezen képzelhelő cl. Volt is sütés, főzés a háznál. A temérdek sirató
pedig szokás szerint körűi ülle a halottal és elkezdődölt a halotti tor. Elbeszélgetlek az elhunyt életéről.
Ilyenkor mindenki tudott valami szépet és jót mondani a halottról, aki egy darabig hsllgalla a róla folyó részvétnyilalkozatokal. Azérl mondjuk egy darabig, mert egyszerre felült a szoba közepén elhelyezett koporsóban és megdörzsölve szemét, mint aki mély álomból ébred, körül nézett és megpillantva a koporsó melletti terített asztali, ezt mondotta a jelenlevők óriási rémületére:
— Adjatok enni, olyan éhes vagyok 1
Az első megdöbbenés után eszméltek csak az emberek és mertek szembe nézni a „halottal", aki a másvilágról jölt vissza, hogy részt vegyen saJSt halotti torán. Még egykét ember azt hitte, hogy valami kisértet üz velők szeszélyes Játékot, de mikor a fellárnadt ember mér türelmetlenül kért ennivalót, akkor észbe kaptak és a terített asztalról feladlak neki egy Jó nagy tál ételi, amit az olt ültében elfogyasztott. Arra vonatkozólag, hogy mint történt a fellámadása, nem tudott nyilatkozni, meit azt mondla, hogy semmire nem emlékszik. Csak az Jutott eszébe, mikor u|ra élő lett, hogy már két nap|a nem evett egy falatot sem és nagyon éhes.
Az egésznek a magyarázata, hogy a megfagyott emberből még nem szállott ki a lélek, csak a nagy hidegtől olyan állapotba került, ami megtévesztette a haloltkémet. Tagjai egészen meg voltak merevedve, de mikor már huzamosabb Ideig bent volt a meleg szobában, ahol a halóul tor estéjén különösképen meleg volt, lassanként felmelegedett és természetszerűleg a rendes vérkeringés megindult teljesen az elalélt lestben.
A különös esetnek, mint azt alkalmi ludósílónk jelenti, az lett akkor este a vége, hogy a „halott", miután kiszállt a koporsójából, a koporsót kivitték a félszerbe, a feltámadt ember pedig a gyászolók közé vegyült és vígan lakmároztak tovább a számára készített halotti torból, ha ugyan voll hozzá kedvűk a nagy ijedtség u\'án.
Nagyban és kicsinyben elsőrendű
fajborok
kaphatók
Zerkowitz Albert
pincészetében. Eladás kicsinyben 3 litertől
kezdődőleg. Egy ügyes kádársegéd felvétetik.
3. lapazám. ]
Apróhirdetés-utalványJ
10 darab ilyen kivágott ttjmii- 1 utia kövelkeiö uimaiiau uUl- ] yídy atwoitxo a 1
ZALAI KÖZLÖNY klatJöblví-tala M«kln*k Ingycu MxW tat 15 sxAlg terjedheti upr<lhlrdct4»t. fjvéay**: 107Í. letrruir i.lg.]
1027 január 5.
ZALAI KOELOtft
3
Pengőértékben állapították meg a fogyasztási adókat
Nagykanizsa, Január <1
A városi lanács a pénzügyminisz-lérium erre vonatkozó rendeleti: alapján január 1-161 Nogykanizsa város területére a városi fogyasztási adókat további iolézkedésig a következőkben állapította meg:
100 liter bor után 18 P 88 lillér, 100 lller must ulán 13 P 60 f., 100 liter gyümölcsbor ulán 6 P 80 fillér.
Egy darab vágó és kisebb maiha ulán 14 P 28 f., 1 drb. egy éven aluli borjú után 2 P 72 I, I drb. juh, kos, kecske, üsző és birka után 1 P 09 I., I drb. bárány 14kgr. ig, gödölye és malac 6 kgr.-lg 58 I., I drb. malac 20 kgr.-lg 2 P 04 f., 1 drb. süldő (azaz 20 kgr.-on (elüli sertés 70 kgr.-ig) 2 P 72 (., I drb. serlés 70 kgr.-on leiül 110 kgr.-ig 3 P 40 I., I drb. serlés 110 kgr.-on felül 4 P 08 I., 100 kgr. friss bus, füstölt hus, kolbászfélék, szalonna ulán 4 P 44 I., 100 kgr. szalámi ulán 10 P 88 fillér.
100 liter sör ulán 96 fillér. Az olyan égeleti szeszes italok és folyadékok ulán, amelyeknek alkoholtartalma aközöbséges 100 toku tzeszméróvel megállapítható hektoliterfokonként 19 P 02 I. Az olyan égeleti szeszes ilalok és folyadékok után pedig, amelyeknek alkoholtartalma a közönséges százfoku szesz mérővel meg nem állapítható, literenként 15 P 36 lillér.
A felsőházi tagok választása
Nagykanizsa vároutihor megárkexatt a főiapán meghívója » megye rendkívüli köxgyüléaóro
Conrad Veídt — Bimbula
Egy film, amely óazlntén mutatja be az életet ét egy rnAalk tllm, amely a kacagó derű eszményi magaslatáig emeli •z életet
Az Uránia mozgó ragystílü pro-grammjának jelentós elappéja lesz a szerda—csütörtöki műsor.
A filmen eddig kétségtelenül dominált a romantika. A realizmusnak még látszik, még nem érkezett cl az Ideje, pedig az Irodalomban és a színpadon ugyancsak a realizmus dominál. A filmdrama\'urgia merészebb, szabadabb, mint a színpadi dramaturgia és igy valamivel távolabb áll a való élettől, szebb, román tikusjbb színben lünteli fel az embereket és érzéseiket, mint a drámairodalom.
Van azonban a film művésze nek is egy munkása, aki a való életet Igyekszik szemmel tartani — Richárd Oswald, aki néhány év élőit ig;n termékeny volt — azóta elmélyedi s most rikán megjelenő filmjeiben még tartalmasabb lett.
A Hatdlrózsdk cimfl filmje olyan komoly, olyan mély értékű, hogy pár-ját ritkítja. Főszerepét a legnagyobb német jellemszinész, Conrad Veidt jálsza. Az Uránia ma és holnap mulaija be.
A másik — a maga nemében ugyancsak páratlan filmet, az ősi idők óta nem látóit Bimbula alaki-lásál a Világ mutatja be csütörtökön. A filmben pazar humor, ötletesség és filmen ritkán látott rrvüj\'lenet van.
Öt professzor a román király betegágyánál
Bécs, január 4. Öl berlini orvosprofesszort hívlak meg Bukarestbe Ferdinánd király betegágyához.
Nagykanizsa, január i
A folyó hó 10-én megtartandó felsőházi lagválasztó vármegyei icnd-kivüli közgyűlésre megérkezett a város polgármesteri hivatalához a főispán meghívója.
A meghívó díszes kiálíiíásu és külsejével is |elezui kívánja az ünnepélyes alkalmai. Szószerinti szövege a következő:
.Igen tisztelt Törvénvhalóságl Bizotltági Tag Url
A felsőházról szóló 1926: XXII. t.-c. 6. és 18. § a értelmében a le\'-sóház lagjai közi Zalamegye törvényhatósága állal válaszlou bárom tag is helyei foglal, akiket a törvényhatóság közgyűlése választ.
A törvény 9 §-a szerint egyide-jüleg ugyanannyi póttagot is kell választani, mint abány rendes tagot a törvényhatóság a felsőházba kotd.
Az idézett t.-c. 8. § a alapján a választás határidejét a m. kir. B:l-ügyminiszter Ur a vármegye közönségéhez intézett 266 030- 926 B. M. sz. rendeletével az 1927. évi január 3-IÓ1 bezárólag 10 ig terjedő nyolc napban állapí\'olta meg és felhívta ennélfogva a törvényhatóság közönségét, hogy a részétől küldendő bá rom felsőházi ingnak és ugyanannyi póttagnak 1927. január 3 ikaés 10 íke közi leeniö megválasztása iránt intézkedjék, mert amennyiben a törvényhatóság választójogát a megszabott IdőVn nem gyakorolná, a törvény II § a értelmében a felsőházi tagok helyére a minisztérium felterjesztésére az államfő nevezne ki tagokat.
Az előadottak folylán és az 1886 XXI. t.-c. 46. § ában hiilositoll j)g-körOmböl kifolyólag 1927. évi január hi 10-lk napjának délelőtt II órájára Zilaegerszegre a vármegyeház közgyűlési nagytermébe rendkívüli köz-
gyűlési hívok össze, amely rendkívüli közgyűlésre az ige.i lisztéit bizottsági \'lag urat ezennel meghívom.
A rendkívüli közgyűlés tárgya lesz Zitavármegye törvénybalósága részéről a felsőházba küldendő hátom felsőházi lagnak és ugyanannyi póttagnak a megválasztása. .
Közlöm a bizottsági lag urakkal, hogy a törvény 10. §•» érlelmébtn a választás szavazólapokkal titkosan történik és a választójogot c;ak személyesen lehel gyakorolni.
A szavazás elóhb a rendes, azután külön a póttagokra történik. Mindegyik jogosult annyi egyénre adja le szavazatát, ahány rendes lagot, azulán külön annyi egyénre, ahány póttagot azzal az alkalommal választani keli.
A felsőház rendes, illetve póttagjaivá megválasztottaknak a rendes, illetve a póttagokra leadott legtöbb szavazatok sorrendjében annyi egyént kell kijelenteni, ahány lelsóházi rendes, illetve pótiago! ezzel az alkalommal választani kell. Egyenlő sza vaz,it estlén az idősebb a jlalalabbat megelőzi, egyenlő korú közt a sorrendet sorshúzás u\'ján kell megállapítani.
A törvény 18. §-a értelmében tsgul és póttagul megválasztható az is, aki a törvényhatósági bizottságnak nem tagja. Nem választható meg azonban az illető törvényhatóság főispánja, főpolgármestere, kormánybiztosa, a törvényhatóság terülelén működő törvényhatósági és községi tisztviselő, lovábbá azon államliszlvitelő, aki a közigazgatási bizottságnak hivatalból tagja. Zilaegerszeg, 1926. december 31. Gyömörey György s. k. főispán\'. A meghívóhoz mellékelve van a különvonatok pontos menetrendje Is.
Pályaudvari rendőri kirendeltség és pályaudvari misszió Kanizsán
Nagykanizia, január 4
Alig van ma már nagyobb vidéki város, amely pályaudvari rendőri kirendeltséggel nem birna. Egy ilyen pályaudvari rendőri kirendellség egy fogalmazó vezetésével és megfelelő számú rendőrid és deteklivvel teljesen önállóan nifúodö szerv, amely a vonalok ellenőrzését, a pályaudvar és környékének biztonságát, slb. szolgálja. Mindenütt, ahol pályaudvari rendőri kirendeltséget felálli\'ot-tik — rövid időn belül mú\'eódése erősen érezhetővé váll. Különösen fonlos szolgálatot teljesít a pályaudvari rendőri kirendeltség a hvár-széli városoknál, ahol keltös felad.il vár a kirendeltségre.
Nagykanizsának — noba erősen exponált határszéli varos — nem ju-lolt még eddig pályaudvari rendőri kirendc.tség. "Pedig Nagykanizsán keresztül vezet az ut a Bilkanra, Olaszországba és számos más államba, ugy, hogy nemesik utievél-cllcnórzés, közrendészet, határátlé-
pés, de állambiztonsági szempontok is Indokolttá lennék egy pályaudvari rendőri kirendellség felállítását.
Van ugyan egy rendőrszeba néhány rendőrlegénnyel és váltakozó, inspekciósrendszerü allilzt-vezetövel n p\'.lyaudvaron, de cz korántsem felel meg Nagykanizsa — mint ha társzéli város — követelményeinek. Itt egy állandó pályaudvari rendőri kirendeltségre van szükség, hogy mind)zo*al a feladalokal leljesilsc, melyek reá hárulnak.
Dr. Kálnay üyula állainrendőrségi lőianácsos. a nagykanizsai k.ipiiány-s.\'.g vezetője most felterjesztést in-lézell a szombathelyi kerülethez egy pályaudvari kirendeltségnek Nagykanizsán való felállítása végeit. A lellerjesztésben rámulatolt annak icndkivü\'i fontosságára állambiztonsági szempontból és részletesen ki-lejieti működésének lerűlelél. Eszerint a nagykanizsai pályaudvari rendőri kirendeltség végezné az ut-Icvél-cllcnőxzóst, a vonalvizsgátatol,
a vonatok ellenőrzését, a halárátlépési, a kivándorlók tt és a leánykérés kedőket szemm-\'l tartaná, de emellett a pályaudvari rayonban a biztonsági szolgálatot is ellátná és a nagyközönségnek és utasoknak mindenben rendelkezésre állana.
Ezzel kapcsolatban dr. Kálnay Gyu:a főtanácsos esyidetileg tárgyalásokat folylat a Szociális Misszió fónöknöjé.\'cl és a leánykereskedelem elleni egyesület vezetőjével t.attno-vlcs Rózával egy pályaudvari misszió felállítási iráni, amely nagy Kin se-gi\'ségére lenne a pályaudvari rendőri kirendeltségnek.
A pályaudvari misszió ugyanis magányosan utazó leányokat és nőket pártfogásába vesz, elkilauzol, segítségükre van, ügvel arm. hogy lelkiismeretlen emberek hozz«|uk ne férkőzhessenek. Minden egyes érkező és induló vonMnál ott van a misszió inspekciói hölgy, aki rnír sok száz esetben menteit meg egyedül ulazó, vagy leáitykereskcdők karmai közé ketüll gyanútlan nőkcl.
A pályaudvari missió hölgyeinek feladata lenne a fotbázpilronage, amely annyiszor akart már megalakulni Nigykanizsán. Ennek feladati lenne a bűnre lévedt és a fogházból az éleibe visszatérő, Mln\'etésüket kilöltölt egyéneknek a tisztesség és becsület injára való visszaterelése, pártfogásba vétele, munkához jutta-lá», a családtagok részére mig a kenvér\'ereső büntetéséi lölll.
Mind-mind gyönyörű, magasztos és neme* Had\'tok, melyeknek meg-valósul-sít dr. Kálnay Qyttli rendőr-lói tnácsos az 1927. csz\'endci prog-rammiáu1 lűzt* ki magának.
— Mohács-ünnepély a piarista gimnáziumban. A kultuszminiszter rendeletének megfelelően a nlgyka-nizsai piarista gimnáziumban tegnap dili tizenkél órakor áldozlak hazánk gv.ászos ctnléktl Mohácsának, hogy meilassák az ifjúság előli Mohács nagy jelentőségé! a magyar történelem eseményei közöli. Az inlézet tornaterméhen gyűli össze ez alkalommal az ifjúság hnáraik és Eber-hardt Béla ((igazgató vezetésével. Több szüló is megjelent az ünnepélyen és még többen is részt vettek volna, ha nem hétköznapon épen a déli órákban leli volnu. Azért az ünnepi hangulat megvolt és a diákság emelkeoctt lélekkel Itallgalla a nagy tragédiáról szóló beszédei és versekéi. Az űnnepé\'yl az inlézet ifjúságának Himnusz-érteke vezelte bő, melyei dr. Kerkay József tanár vezényelt, aki ezután mely tartalmú és igen értékes, irói gonddal össze-kottslruáll ünnepi beszédet mondott. Oskó Endie VIII. o. t. Mohács-elégiSI adolt cló lutlnos szavaló készséggel, szép szinárnyilással. — Mátyás Zoltán V. o I. szépen fejlődő szavaló tehetségéi mulatta be. Az ünnepély a Szózat hangjaival ért végei. Ilizalias érzésben meggazdagodva hagyták el az ünnepély szin-iclyél a jelenlevők.
Meggyőződésből
tudja már mindunSei, lugy
REINITZ BÉLÁMÉ
kézimunka ihlete NAGYKANIZSA, BEÁK-TÉR I.
WijiltU Vőtiy»»ci«kt<Jé» ndUil. - Telelőn 552.
választékban, minőségben, olcsóságban vezet!
Előny omtatáaok
modern is válasitekos mintikkil a legtökéletesebben UcaxUlnck
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 január II.
NAPi HÍREK
HAPÍREHD
Január 5, szerda
Római kxtoUkui: Telcszf., Árpád. Pro-[ tutins: Simon. Izraelita: Seb. hó 2. 1 Nap kel reggel 7 óra -IS perckor
[ nyugszik délután Ifi úri 22 perckor. ♦
Mozi. Uránia: Halálrozaik, dráma, í EJ&uliiok: 7 és 0 órakor.
Csalóka időjárás
Szeszélyes játékot llz az emberrel az Utó. Felöltözünk jó melegen, téliesen és mikor delel harangoznak, már szl/ile nyűgnek érezzük magún-kan a télikabátot és vakitja szemünket nap állal megolvasztott vízben a nap tükör képe. Ilyen idő januárban, fejetetejére állUotl világot jelent és ha ez lesz a csillagzata ennek az esztendőnek, akkor kár voll olyan nagy örömmel fogadni. Nem Is szeszélyes, hanem egyenesen és minden teketória nélkül: bolond idő ez a mostani. Ember legyen, aki megérti. Tegnap a hőmérő a fagypontot felül az árnyékos helyen is öl, a napos oldalon pedig 6—8 fok meleget matatott. Januárban éf fok meleg. És ugyanekkor Spanyolország bőt, Dél/ranciaországból és Amerikának azon vidékeiről, ahol tudvalevőleg csak mutatványszámba megy egy kis havaseső, erős és pusztító hóviharokat jelentenek. Megfordult, megkergült az időjárás. Mintha a természel Is tudatára ébredt volna annak, hogy III, Közép-Európában, a mérsékelt égöv alatt laknak a legszegényebb emberek, akiknek szűkön ful még az uj piculából a fára, épen azért kerüli el az erős hidegekkel. Ha Igy volna, rossz se volna. Csakhogy az a bibije az egésznek, hogy nekünk, ha most nem tombol a tél annak rendje és a kalendárium szerint, akkor rettegnünk kell, hogy majd a tavasszal, rügyezés, vlrágfa-kadás Idején fog jelentkezni és ejt rémületbe mindenkit. Emlékezzünk csak a tavalyi időre. Egész tavaszon őt nyári melegek voltak és mikor jött. Illetve kellelt volna jöjjön a nyár, jöttek a heteken, de hónapokon Is át tarló esőzések és hogy milyen nyarunk voll, azt legkompeten-sebben tudja megmondani egy bala-tonpartt vendéglős. Vigyázat t nehogy most Is ugy járjunk.
— Megyebizottsági tagválasztás. Sümegen az Eltner Zsigmond halaiával megüresedett törvényhatósági bizottsági tagságra Kiss Anlal sümegi lakosi választották meg.
--- Ismeri már a Syphon üveget (200 000 kor.) mellyel 2000 koronás szénsav patron vásárlásával késziihet 1 liter szódavizet, vagy pezsgőt, esetleg más üditó itali, cgyedámsilás Szabó Antal üzletében.
— Áthelyezett járásblró. Lete-nyéről jelenti tudósítónk: A lelenyei járásbíróságtól dr. Berindán Sándor járásbirél sajái kérelmére ücsára helyezték át. Az áthelyezel! járás-i)iró egy évig voll Letenyén és ezalatt mint tisztviselő páratlan szorgalmával, mini ember becsületes, purilán jellemével közkcdvellséget szerzett magának, ugy, hogy táva-zása Letenyén általános sajnálatot váltott kl.
— Kiírták a pályázatot a kanizsai főszolgabírói állásra. A megyei hivatalos lapban megjeleni a pá\'yázat a Gyömörey István országgyűlési képviselő lemondása folytán megüresedett nagykanizsai főszolgabírói állásra. A nagykanizsaiaknak és a járásnak Laubhalmer Alán dr. a jelöltje, aki eddig is a járásban teljesíteti hosszú éveken ál szolgálatol mint szolgabíró. Pályázik Bottka Andor dr. novai lőszoiga-biró Is, kinek helyére viszont, megválasztatása cselére, Balázs István pacsai Ib. főszolgabíró pályázik. Balázs István mögött 23 éves közigazgatási mull áll, ebből 17 év esik szolgabiráskodására. Mint elsőrendű kvalitásokkal rendelkező tisztviselő, mini közmegbecsülésnek örvendő ember és mini családos tisztviselő a legnagyobb eséllyel Indul az esetleg megüresedő novai főszolgabiró-ságért.
— Dr.Könlg fogorvos szabadságra utazott. UlbAI rendel lanuV I7-én.
— Az Evangélikus Nőegylet elnöksége tisztelettel kéri mindazokat, akik a mai tea-estéiy buffet-jéhez természetbeni hozzájárulást ajánlottak fel, szíveskedjenek azokat ma a délelőtti és déli órákban a Polgári Egylet nagytermében átadni. — Egyúttal kéri a rendezőség, hogy az asztalokat szíveskedjenek akár a Krátky tőzsdében, akár a Polgári Egyletben előjegyeztetni, hogy a kívánt helyekről idejében gondoskodás történhessék.
— Közalkalmazottak gyermekeinek ösztöndíja. Budapestről le-lenlik: Ma délelőtt a kultuszminisztériumban gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minlszler elnökletével értekezlet voll, amelyen annak az egymillió pengőnek felhasználását tárgyalták meg, amelyei az egyik reggeli lap újévi számában jelentett be a miniszter, a magyar közalkalmazottak gyermekei ösztöndíj akciójának céljaira.
— Fehér arcképes igazolványok érvényesítési dija A Kansz nagykanizsai csoportja állat kezdeményezed és kedvezményes menetjegy vállására jogosító fehér igazolványok érvényesítési diját mai napon a helybeli elnökséghez\' érkezel! értesítés szerint a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság igazgatósága 20 pengőben állapította meg. Az elnökség felkéri mindazokat, akik már az érvényesítési dijat a mult évben meg-állaplloll 238.000 koronát, azaz 19 P. 04 fillért befizették, a különbözeti összegei 12.000 koronái, azaz 96 fillért haladík\'alanul űzessék be Dr. Tholway Zsigmond Kansz főtitkár kezeihez.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és diszmü-áruházában.
— Az Úrasszonyok Kongregációja ma délután 5 órakor tartja havi rendes gyűléséi.
— Sok a betegség Nagykanizsán. Dr. Rácz Kálmán városi tiszll orvos bcnyu|loila hivatalos jelenlését a polgármesteri hivatalhoz az elmúlt hónap közegészségügyi állapotáról. Ez voll dr. Rácz Kálmán utolsó Ilynemű ténykedése. Hivatalát azóla ideiglenesen dr Goda Lipót helyelles ügyvezető tiszti orvos vette át. A közegészségi átlapol decemberben felnőtteknél nem volt kedvező. Leginkább a légzőszetvek hurulos, az Izmok és izületek rheumatíkus betegségei fordultak elő kedvező lefolyással. Gyermekeknél ugyancsak kedvezőtlen voll a közegészségi állapot. Ezek közölt Is a légzőszervek hurulos beiegségei és a torok lobok észleljétek leginkább. Tömeges megbetegedés fordult elő a fűltőmtrlgy-lobban és a bárányhimlőben. Fertőző betegségek 37 esetben fordullak elő. És pedtg trachoma I, fül\'ö-mirigylob 9, diphtéria 4, llphus 7, vérhas I, llökhurul 1, vörheny 12 és bárányhimlö 2 cselben. Törvényszéki vagy rendőri boncolat, külső hullaszemle nem fordult elő, sem öngyilkosság, sem vélellen szerencsétlenség vagy nsgyobb baleset. December havában Nagykanizsán 30 halálesel fordult elő. Ezek közül agybinlalmak 3, lüdóhurut 5, végelgyengülés 9, kelevénykúr 2, bél-hurul 1, rákbetegség 2, vérszegénység 1, veleszületett gyengeség 3, ránggörcs 2, szívszélhűdés 1 és me-dencelályog I esetoen volta haláloka.
— Szabadlábra helyezték a polai tüzeset gyanúsítottját. Keddi számunkban megirtuk, hogy Tóth András polai gizdát, akinek pincéje december 28-án leégett, a csendőrség vasárnap beszállította a nagykanizsai kir. ügyészségre. Tegnap a vizsgálóbíró Tóth Andrást elegendő gyanú-ok hiánya folytán szabadiábra helyezte, ami ellen az ügyészség sem éli fclfolyamodással.
— Kihágás! büntetés pengj, ben. A nagykanizsai rendőrkapitány, ság kihágási osztálya ma latlce, tárgyalásán Horváth János kocsut mell lovát felügyelet nélkül hagTi| és az elszabadulva egy másik szekérbe rohanl és hatszázezer kor«,i kárt csinált, liz pengő pénzbünti. lésre ilélle. Ez az első bünteti] amll pengőben rótt kl a kihágiti rendörbiróság.
— KÚPKERETEZÉS és üvegezés Igen olcsó PUM üveges, Király-utca 10.
— A ker. szoclállsták széra-koztató estjel. A nagykanizuj ker. szociálisia párl az uj évben ii folytatólagosan megrendezi az eddigi sikeres szórakoztató estjeit. Ezeknek során január 6-án Vizkereszikor esle Medgyesy József hittanár tart előadási, mely ulán lánc következik. A további szórakoztató estek sorén folyó hó 9-én Gazdag Ferenc pOt-pöki biztos tarl igen tartalmas elé. adási, mely elé a közönség különöt érdeklődéssel lekinl. Január 16 án Rudnyánszky Miklós hittanár tart előadási. Valamennyi szórakoztató esien az éidekes előadásokon kívül szavalatok és magánszámok is szerepelnek.
— Schwarcz Dezsó harisnyái a legjobbak.
— Városi nyugdíjasok panasza Mai postával kaptuk a következó sorokat: Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Valamennyi nagykanizsai városi nyűg-díjas nevében kérjük, szíveskedjék panaszunknak b. lapja hasábjain helyi adni. A város nyugdl|acai ugyanis illetményeiket minden hónapban olyan késve kapják meg, hogy az egyébként is sok L>aj|al, gonddal küzködő háztartásainkat ujabb nehézségekkel terheli. Voll ugy, hogy elseje helyeit 10 én kaptuk meg nyugdijunkat. Most Is már 4-ike van, ünnepek voltak közben i ml még mindig fillér nélkül állunk. A számlákat pedig a lejesasszonytól kezdve a házlurig mindenki elsején kéri kiegyenlíteni ugy, hogy sokszor a kiutalás késedelmessége miatt a tegnagyobb zavarba kerülünk. írásban is kérlünk már orvoslást, de nem lörlént semmi Most ezulon hívjuk fel az Illetékesek figyelmét, hogy kissé löbb gonddal legyenek reánk. Tiszteieltel: Tizenegy aláírás.
— Segítenek az aprópénzhiányon. Budapestről jelentik: A pengő bevezetésével kapcsolatban aprópénzhfrfny mutatkozott, melyre nézve illetékes helyen kijelentenék, hogy a pénzverde fokozottabb munkával enyhíti az aprópénzhiányl él a felmerüli zavarok csak álmeneliek.
•52
u
IS
"•S
1$ IS
ís
Nagy farsangi vásár!
WEISZFELD ÉS FISCHER divatárnházában a „Gólyához" Nagykanizsán, ^í^
Raktáron levő összes női és férfi fehérnemiiek, valódi angol férfi és női szövetek, női- és gyermek-kábátok leszállított árban bocsáttatnak áruba.
Női himzett ingek darabja . . 19.500 korona I Férfi-ingek kéfgallérral . . . 62.000 korona bugyi „ . . 19.500 „ | „ hálóingek...... 91.000 „
Cöpper alsónadrág .... 46.000;korona
• __
l&i n\\
_© PC Ti W-
Íj 5
•ff
ftlí m

1927 január 8.
IdftJAréa
A luftVkAnlzui melccrologlal mar-nevelő Kiöntése: Kedden a hfimirttk-U Reggel 7 ,Jrill\'or —ál. dflutin 2 Mikor +8 7. taté 9 ólakor +62.
FtIMul: Egíaz r.ap IwilL
SliUrány: Egíaa nap IMInyugati uíl.
A Meteorológiai Inlíret Irtenieie axe-tini vállorfkony idő, sok helyim csapadékkal, kísóbb taiaknyugalra lorduló íj „gMnkotö aaclekkel iiíaallyedta.
ZALAI KÖZLÖNY X.
— Az NTE futball csapala ma este 7 órakor játékos értekezletet tart • polgári Iskola tornatermében.
— Elek Ica — a levente-mulatságon. A nagykanizsai Levente Egyesület a jövö hónapban nagy levente-mulatságot rendez, amelyre az estély rendezője: dr. Mutschen-bacher Edvin klr. torvényszéki tanácselnök Elek Icát, a pécsi szinház tagját kérte lel több énekszám előadására.
= Három Igaz sió: Bruncslcs bora Jól
— A Keszthelyi Iparos Dalkör siüveszteri mulatsága. A Keszthelyi Iparos Dalkör Szilveszter es-télyén tánccal egybekötött rendkívülien Jól slkertlll hangversenyt rendezett a Bocskai szálló nagytermében. Ai ó év búcsúztatása kitűnő kedvet varizsolt a nagyszámban megjelenteknek. .Hiszekegy" gyei kezdődött az estély, majd a Dalkor nagy sikerrel előadta Réffy Oézának két sikerült szerzeményét. A Dalkört precízen dr. Békefy Jőziel vezette. Scliweiger Ziőlika hegedű, IIJ. Bognár Imre zongorajátékával gyönyörködtette a hallgatóságot. Rélfy Oéza több uj dalit Kovács Jánoané énekelte el nagy halis melleit. Ujriznla kellelt akkora sikere volt. Erdélyi Kiroly gordonkáján magyar nótákkal járult az esi nagy sikeréhez. Fuclu Annus szavalt sok átérzéssel. A szereplók nagy sikeréi misem bizonyítja jobban, mint az a lény, hogy a szereplőknek gyakran kellett Ismételniük. A pompás műsor útin reggelig tartó láncvigalomba lemet-kezett ax ujesitendöbe érkezett vi dim közönség.
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora Jól
Saison után |
visszamaradt
női és leányka gyermek-kábátok, bundák és szőrméáruk, valamint az összes leányka-ruhák gyári áron alul
lesznek kiárusítva. #
Creppdcchin ruhák
dúsan gyöngyözve 44 pengőtől feljebb
Stern József
dlvatúruhóxu
divat- és vAaxonárok, mindennemű bUOtUnik. Iiamnvik. női- ís ttyenuck kabátok, • tövetek és mosniuk
Nagykanizsa, Kazlnczy-u
VAroatiáa palota.
URÁNIA
Szerdán 7 é. 9, C«atört8k8n 3, 5, 7 «i 9 órakor
Halálrózsák
dráma 8l.lv. Irta: lleinrlch Richter, rendezte: Richárd Oswald. főszereplő: Conrad Vaidt.
VILÁG
Csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor
Ne hagyd magad Bimbula
Pazar humor, lebilincselően érdekes meseszövés, káprázatos rcvü|elenet. Két ágrólszakadt leremlés kalandjai 10 lelvonásban.
komornyik szolgált, tgy többek között Horthy tábornagynál if.
Azzal voll .vádolva, hogy a már ellogotl és elitélt társával Bocskai Józsefiéi együtt Komárvárosban a Nemzeti Ujsíg egyik u|ságlrójinak zsebéből 1,200000 koronát ellopott egy nagy dáridó alkalmával.
A nagyurak szolgáját a biróság 3 heti fogházra Ítélte, mert tekintetben vette a nyomatékos enyhiiö körülményekéi. A büntetést a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek véltét, de kötelezte a törvényszék a megkárosított újságírónak 96 pengőjét visszatéríteni. A beidézett tanuknak 32 pengőt állapított meg a biróság.
— Huslparosok küldöttsége a polgármesternél. A nagykanizsai busiparosok küldöttsége tegnap délelőtt felkereste dr. Sabján Qyula polgármesleit, hogy löbb ügyükben orvoslást kér|cnek. Babits Lajos a nagykanizsai husiparosoknak azt a kérelmét terjesztette elő, hogy engedje el nekik a város az árusító-falkék után járó, úgynevezett terű-letbért, ami évente összesen 67 millió pspirkoronát lesz kl. Ezzel szemben felajánlották — hogy llz év múlva rendelkezésre bocsátják a városnak árusiló-fülkéikel. A polgármester válaszában kijelentene, hogy ezt nem ált módjában teljesíteni, azonban szívesen könnyít a huslparosok terhein oly módon, hogy az elmaradt bétösszegeket — amit egyszerre kellene megfízelnlök — ttunkét havi részletben fizethetik ezután. Ezután a fogyaszlásiadó lerovás körüli panaszaikat sorolták fel, melyeknek orvoalisirs a polgármester Ígéretet tett. Majd több piacrendészeti sérelmei terjesztettek elő, melyeknek orvosláss végeit a polgármester a küldöttséget dr. Kauf-man Lajos városi aljegyző ipatbiz-loshoz küldötte, aki rendészeti panaszukban azonnal Intézkedést lett.
- M utin a tulajdonomat képező gözlütdó megindulásától lógva súlyos rálizclésekkel dolgozott, egy-sictsmindenkorra beszüntetem. Kiváló tisztelettel Nóvák.
- Elkészült a Máv. osztály-mérnökség keszthelyi palotája. A Zalai Közlöny tudósítója jelenti: A Máv. keszthelyi oszlálymérnoksé-gének palotája már tető alá került és már csak a belső szobák padló-zása és leslésének befejezése van hátra. A csinos külsejű palota való-szlnü\'cg két három hó mulva átadható lesz rendeltetésének. A hozzá kapcsolandó szárny épület építését is ugyancsak a tavasszal kezdik meg.
- A klskomároml hónapos vásár. Kiskornálom község minden hónap első csütörtökién szarvasmarha és serlésfelhajlássat hónapos vásátt tart. A |anuár havi vásárt a Vízkereszt ünnep miall misnap, |«-
I nuir 7-én fogják megiartani.
= Három Igaz szó : Bruncslcs bora Jól
= Klskanlzsal Polgári Olvasókör saját helyiségébrn folyó hó 6 án esle 7 órakor rendes évi közgyűlését tartja, melyre a tsgokal tisztelettel meghívja az elnökség.
— Betörtek a ncmcsbOkkl körjegyző Irodájába. A Zalai Közlöny-tudósítója jelenti: Miközben a nemesbükki körjegyző az ünnepek alkalmával édesanyját meglátogatta. Ismeretlen tettes betört s körjegyző hivatalos helyiségébe, felfeszítette íróasztalinak fiókját, amelyből iratokat széj|elszórt> és löbb dolgot elvitt. Amikor a kötjegyzó misnap benyitott irodájába — meglepetéssel látta a titokzatos litogaló kezenyomait. A csendőrség azonnal megindította a nyomozást és sikerült a betörői elfognia, aki beismerte tettét. Beszállították a nagykanizsai klr. ügyészség fogháziba.
= FOszerkereskedők figyelmébe. Újbóli gyári áremelés foly-lin kocsacukor P. 1.54, kristály P. 1.46 delailirban iiusltandó. Omkc-Baross Szövetség.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép, 1Ű-, olaj- és fonal-szükség-leiél nálunk fedezi. Singer-varrógép-nlkatrészek elismerten a leg|obbak I Singer-varrógép fióküzlet.
„ ima,, » v 1 J\'^i^\'i\'S "
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( UJ Élet (Nenuelpoiitikal Szemit) A dr. Antal litván és dr. vitéz Nagy Iván szerkesztésiben és Radnóti István kiadásában megjelenő Uj Elet második száma is elhagyta a sajtót. Komoly, tartalmas, j-ok várakozásra jogosító folyóirat az Uj Elei, melyben a fiatal magyar genetáció iimoi tehetségei bontottak szirnyat. Mindegyik cikke alapos tanulmány, értékes szépirodalmi élmény vagy szakavatott kritika. Révész Imre .A magyar jxoteitanlii-inus probléméi* Oláh György novellája, Némethy Imre Gondolatok a jogi oktatásról és a jogászi nevelésről, a figyelő rovatban gazdag külpolitikai szemle, film és irodalmi kritikák teszik a 10 oldalas füzet tartalmát. Megjelenik havonként. .Ara I pengő. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, IX. Kó/telek-u I.
)( Uj esztendő uj (eladatok. A Geor- -
S\'kon újévi számában S<handl Károly
IdmUveléfügvi államtitkár Ismerteti vezércikkben a földművelésügyi kormányzat programmját az uj esztendőre, melynek tengelye az agrártermékek külföldi értékesítésének intenzivebb megszervezése. Érdekes cikkek vannak az Ünnepi számban a sertéskivitel és zstrexpoitról, a zöldség és gyümokskhriteliól, a buza helyzetéről a világpiacokon, a magyar piackutató iro* dáioí, az amerikai farmerek védelméről, Amerika háztartásának u| kamrájáról: a Fitippi szigstról képekkel, a Cserkészé* a terménytőzsdén cimQ rovat pedig tiszta képet ad a budapesti tcrinénypiac helyzetéről. A lapot Tót/l László okleveles gazda szerkeszti, mutatványszámol kQkta kiadóhivatal Budapest V. Mérleg-u. 12.
TÖRVÉNYSZÉK
Az első „pengő" tárgyalás a törvényszéken
Nagykanizsa, januir 4 A tanácsi lötárgyalások január első telében szünetelnek ugyan, de a letartóztatottak ügye tárgyalás alá kerül. Igy ebben az évben az első tárgyalást dr. Almássy Oyula törvényszéki biró tartotta Borbély Józsel 50 éves budapesti lakós bünperében, amely nemcsak azérl éidekes, mert ez voll az első bűnügyi tárgyalás ebben az évben, de azért is, mert a biróság elsőizben alkalmazta Ítéletében és meghagyásában a — pengó-számltást. Eidekes momentum voll ez is, amikor az előzetes letartóztatásban levő vádlóit és személyazonosság kivételénél kijelentette, hogy az ország legelőkelőbb arisztokratáinál éveken & éveken keresztül mint
lOZGÓSZINHiZAE
Uránia szerda-csütörtökön 7 és 9, illetve 3, 5, 7 és 9 órakor: Halátrózsák, dráma 8 Iclvooásban. Irta: Heinrich Richter, rendezte: Richárd\' Oswald, főszereplő: Conradt Veldt
i ktiifMÜ Tfatfa Érrtsa-jHTSáN
VALUTÁK Lengyel t,245-6395 Angol I. 27 6S-2787 Cithk.16-88-16-9411 Dtntr lOOS-lOIO Dollii 55960-572 00 Pranda Ir 22 60-23 05 Hott. 22S2S-22925 Lel 295\' 1-3-04 Léva 410-416 Líra 25 25-25-74 Márka 135-55-13602 Sehlll. 80 35-8067\'! Dánk. 152 10-152 70 Svájci I.II0-27-II065 Belga Ir. 7928-T9-5S Noevtg 144-77-H4 87 SvMÍ 151-35-15295
DEVIZÁK Amat. 22840-229 10 tklgrid 1006-1010 Berlin 135 65-13605 8ukarell 295-330 Bitlaaíel 79 31-7956 Kopenh 152-17 15262 Ouk> 141 35-144 80 London 27-68-27-76 Milano 25.44-25-74 Newyork 57035-2 05 PliU 2245-22 75 Pilg. 1689-16-94 Siotta 4-11-415 Stoekholm 152-42-47 Vanó 62-6O63-80 Wien 8Ö42-ÍO 67\'.1 ZOrkh 110-30-110.62
Gyermek - szí pségverseny
Szavazó-lap.
A „Teutsch"-kirakatban kiállított képek közül szavazatomat a számú képre adom.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 január II.
KÖZGAZDASÁG
Timi
A mai értéktőzsde irányza\'a kissé elgyensült s a forgalom megcspp-panl. Nyíláskor élénk (Ízlel melled szilárd hangulat nyilvánul! meg. azonban a külföldi tőzsdék gyengébb irányzala és a helyi spekulációk realizációs eladásai következtében az árfolyamok később lemorzsolódlak, ugy hogy a nyitási árnvereséeck veszendőbe menlek s legtöbb érték a legnapi nivójára esett vissza.
Párta 20-471 s, London 25-Hlz, Newvotk 518 00. BrUuel 5200, Mllino 23 0014. Amsterdam 207 30, Berlin 12315, Wien 73-OS. SolU 3-75, Prága I5-3Í. Varió 57-001 :. Budapest 90-60, Belgrád 9-I2V1 Bukaieit 272\' ;.
Terménytőzsde
Buta ttszav. 75 kg-oi 30 80—3t-20. 76 kí-os 31-20-31-60 77 kg-o> 31 60-32 00. 78 ke-oi 32 20 - 32-60, egyéb 75 kg-oi 30-00—30 40, 76 kg-o» 30« 3080, 77 ke-w 30-80-31-20. 78 kg-oi 31-40—31-80, iozí 24-40 - 24-60. lakamiány-árpa 1880-1910. «tárpa 24 00-26, zab U> 20—18-40, lengeti u| 16-20-16-60, tepee
-■---■-. Wlea 15-20-1600, korpa
13-20-13-60.
n_i,_< :
Felhaltál 2426, melyből eladatlanul viisza-maradl 800 daiab. ElttfrendU 1-44-1 46. szedett 1-34—1-36. izedtlt közép 130-1-34, kflnnytl 1-20-1-28, etKSrendtt Oteg
1-36-1-38, máJOdrendtl 1-30-134. angol auldó 1-36—1-52 sialonna nagyban 1-52— t-53, zslt 174 —1-76. lehúzott hui 1W-
2-00. szalonnás félsertés t-60-1-76. Az irányzst lanyha.
lűadja: Zriiyi üytwáliHT H Uip-kirakatta II, hokulzu
APRÓHIRDETÉSEI
(HI.-«.U..k <lj« .tőr. flg.t.*»d6|
Aa apróhirdetés dl|a 10 uólg 80 fillér. A dmazó t minden vastagabb bctitból Illó nó két szónak számíttatik. Minden további szó dt|a 9 fIII. A htrdetéai dl| .ISr. llxetandfl a lotgalmladó hozzáazámlUsával
Vízvezeték berendezése-
WA( és bekapcsolást a városi B.CI vizvezetékbo legolcsóbban és Isgjobban készit WEISER gépgyár, Sugár-ut 16. 4254
Külföldi koksz és faszén Woiaor gépgyár Nagykanizsa, Sugár«ut 6,
Egy keveset használt gyermekkocsi eladó. Csányi L.-utca 3. a. 15-19
Pénzköloeönt bekebelezésre minden Önzegbeii a legelőnyösebben is leggyorsabban lolyóslttat Aozél Ignáo pénz-kblcsönkózveUtó Irodája Nagykanizsán, Pő-ut 3. sz. alatt. Kényszerköloaön köt-vényoket veszek. 2738
Egy utcai bútorozott szoba lntcllt-gensebb úriember, esetleg HaI.iI házaspár részire azonnal kiadó. Cim a kiadóban. "
Egy 6 lóerős Clyton & Schuttieworth gyártmányú cséplögarniturn eladó. Bővebbet Molnár Andrásnénál, Garai-utca 1. Nagykanizsa. — Ugyanott egy Hofherr és Scluantz-féle 3\'/t lóerős cséplögarni-tura felerészben eladó. 25
Egy szoba, konyha kiadó, azonnal elfoglalható. Ugyanott egy istálló Is kiadó. Cim a kiadóban. 26
Belvárosban egy-két Üres szoba úrhölgynek kiadó. Cim a kiadóban. 27
Bosendorfer zongora eladó — Mayer festőnél. 4
Nagyobb aucabásu fennálló gépjavító műhelyemhez társat keresek, aki henger-rovátkoló! beszerezne. Nem fontos, hogy szakember legyen. Cim a kiadóban. 34
Tel|esen Jókarb3n levő gyérmskkoosi jutányos áron eladó. Cim a kiadóban. 35
Egy Istálló két lóra, esetleg műhelynek alkalmas, azonnal kiadó. Bővebbel Batthyány-utca 10. -36
Egy ktilonbejáralu bútorozott szoba
azonnal kiadó Kinlzsy-utca 30.
Halló I Ne dobja el roxc és foltos ruháját, mert rcndb«liozza Wclsz vegytlsz-titó. Magyar utca 56.
Elköltözés miatt egy komplett ebédlő eladó Klnlzsy-utca 81. Megtekintheti d. e. 8—12-ig.
Eladó l nagy Singer szabógép, 1 nagy rudas cipészgép, I tliedrsmrrlrg, 1 kuko ricadaráló Kossuth ter 24/b.
Takarítónőt és ügyes leányt tanuló-
nik telvcs/i-k. - Rálí Juliska nói-s*flbó, Kailnczy*utca 5. s.z. 3<
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik feledhe tetten drága halottunkat örök pihenőre kisérni és részvétnyil-vánitásaikkal mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezu?oa is hálás köszönetet mondunk.
Stolzer család.
A valódi Hatsohek-féle
Eternit" pala
ismét kapható békebeli minőségben
Eppinger I. és Fia
deszka, épülelfa és épilőanyag kereskedésében
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
hol mindennemű építkezési anyag legolcsóbb árban Deszerezhető.
II
Értesítem a nagyérdcmll hölgyközönséget, hogy elsőrangú műhelyemben
1927. iaDDár 10-tffl Hat Hetes i6i-ilapletó tanfolyamat nyí\'
melyet eiuton bátorkodom a nagyérdemű bolgyközönség és a szülők b. tudomására adni. — Bővebbet az üzletben. Maradtam kivá|<j tisztelettel
ROTH LAURA
UH Városház-palota.
fölvétetnek n
kiadóhivatalban.
1927. évi naptárak
Újévi üdwözlö kártyák JÁTÉKKÁRTYÁK
Legjobb angol D ca GRAMOFON
és legújabb gramofonlemezek
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FiAI
könyvkereskedésében.
Megérkeztek
a püspöki uradalmi bér-pince váci nemes kadar és fajrizling boraim.
Azonkívül merenyei, sári-hegyi kitllnő zamaiu fehér és voiös bor, amely ll.-ként 9 és 12.000 korona. Nagyon alkalmas az újév és a farsangi ünnepekre.
Kiváló tisztelettel Bruncsics József Sugár-ut 53. - Telefon 210.
Valamint fából vaskarikát nem lehet csinálni, ugy szappan nélkül nem lehet tisztán mosni.
„HUNGARIA" izioizappan „ALABASTROM"bálÍlzappan
helyi gyártmány
a legjobb, leggazdasVííts bb és legolcsóbb mosószer.
Vigyázzunk a mosószer helyes megválasztására, mert a ruha tisztítása, fehérítése mellett arra is kell ügyelni, hogy azt ismeretlen rossz mosószerrel ne rongáljuk. ;o
Erzsébet-tér 18. >zám.
HARISNYAHAZ
szálló
épület.
Szarvas
megérkeztek a legdivatosabb
Farsangra kUlföldi különlegességek
Mielőtt bevásárlásait eszközölné, gyfcfdjön meg áruink minőségéről és áraink olcsóságáról minden vétdkényszer nélkül
Állandóan nagy választék:
Nói-, férfi-, gyermek-harisnyák Angol melé harisnyák NÖI-, férfi-, gyermek-kesztyűk Gallérok
Selyem és gyapjú sál Tricó bugyik
Pullouwerek Mellények, kabátkák Svetterck
Korcsolya dressek, hósapkák Lábszárvédök, jégzoknik Biiby garnitúra
Nyakkendőkben nagy farsangi vásár.
Cimre ügyelni! "BW
Móger Károly és neje ugy a
saját, mint az összes rokonság nevében mélyen szomorodott szívvel Jelentik, hogy szeretett jó édesanyja, illetve anyós és rokon
özv. Móger Károlyné
szül. Prciidlcr Mária
f. hó 3-án d. u. fél 5 órakor rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után áldásdus életének GO-ik évében az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunkat f. hó 5-én d. u. 3 órak. r fogjuk a róm. kath. temető halottasházából a családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szcntmiseáldozat a megboldogult lelkiűdvéért f. hó 5-én d. e. fél 9 órakor fog a szenUcrencick plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagykanizsa, 1927. január 4-én.
Áldás és béke lebegjen szoretett hamvai feletti
Nagykanizsa, Kazinczy-n. 4. udvar
Kályhák, takaréktüzhelyek, asztaltüz-helyek minden kivitelben, füstcsövek, menyezetnád, kátrányfedéllcmez, zománcozott edények minden minőséében, valamint az összes háztartási és egyéb vasáruk kicalnybeni eladása la a legolcsóbb árak mellett. _
ÍVtacitptn a n 6 *ogya8Ztó
£il IUdIIuUI közönségei, hogy a mai naptól kezdve a hus és zsir árát leszállítottam, még pedig: 1 kg. I. marhahús P 160 és P 1*80, I kg. sertéshús P 190, 1 kg. borjúhús P 1-90 -2-20, 1 kg. zsir P210, 1 kg. zsirszalonna P 1*80, úgyszintén a felvágottakat is leszállítottam.
Szives pártfogásukat kérve maradok kiváló tisztelettel
Karlovits György
32 hentes.
Méneladás.
Egy d8rab sötétsárga szinü, fehér hajú, fehér farkú 5 éves
tenyészmén
igazolvánnyal elad^. — Bővebbel Gyurkó Károly
4,9i Szeutliszló
SINGER
VSPltógrép
wotorrol ®s varrAttmvsí
o togtiaaznoaabb karácsonyi ajándék, ílngsr varrógép ríszv.tárm. NAGYKANIZSA, FŐ-UT I
Nyomalotl a Zrinyi Nyomdaipar 6s Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olcnbeck Károly.)
t
67. évfolyam, 4. szám
Nagykanizsa, 1927 január 6, csütörtök
Ara 14 flHér
ff*
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség éi kiadólilvalál [\'óul 3. sí. Keszthelyi tiókkladóliivatal: Kistaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
inlcrurban-tcleloii: Nagykanizsa szám. Elúllzelesi ara c«y hóra 2 pcngA 10 (illír.
Sóvárgás a béke után
A pipa követe kél európai nagy nemzet államfője elölt olyan fontos s a jövöre nézve irányi szabó kijelentést lett a hagyományos újévi diplomáciai jókívánságokkal együtt, amit élénken kommentálnak a legnagyobb sajtóorgánumok s fontos jelentőséget tulajdonítanak nekik politikai körök is. A párisi és berlini pápai nuncius szinte egybehangzóan loimáoollAk Franciaország és Németország államlője előtt a katolikus egyház fejének, a római pápának ama kívánságát, hogy a nemzetek az elzárkózás politikájával szemben Inkább szolgálják azt a szellemet, amelyik Locarnóból kiindulva a békét van hivatva megteremteni.
A pápa követelnek szinte egyhangú fellépése > béke szelleme mellett igen nagyjelentőségű diptomáda lépés, mert ezáltal megtudta a világ, hogy a katolikus egyház feje, akinek lelki irányítása alá a földkerekség millió és millió embere tartozik, örömmel láljs, hogy az önzésnek, a politikai meddőségnek, a gyűlölködésnek s egymás lönkretétcléuck Ideje lejárván, komoly lépések történtek a kibékülés felé. \'
Szinte vtlágáramlat ma a béke gondolatával való intenzív foglalkozás « az agyongyötört emberiség undorral foidul el attól az liányi attól, amelyik ugy képzelte egy pár győztes állam jólétét blztositant, hogy legyózöltnek véli ellenfelét minél Jobban megalázta és sanyargatta. Rövid pár esztendő időpróbája mondott súlyos ítéletet efelett a törekvés felett, mert msguk a győztes«k Is rájöttek arra, hogy az ellenfél gazdasági tönkretétele s lelki egyensu lyából való klmozdilása nem izolálható az emberileg megvont államhalárok területére, meit ez a szellem átszivárog az országhatárokon s ami nemzeti szempontból tossz erkölcsi, gazdasági és szociális téren, az ép olyan rossz embeii szempontból Is. A Szentszék állásfoglalása a béke
Hlitikája mellett nemcsak azért nagy-entöségü dolog, mert kifejezi a boiu állal meggyötört egész em-betiág vezető gondolatát, de azért is. mert ennek az eszmének hirdetőiéként épen az a férfiú lépett fel, aki a katolikus egyház hierarchiájával legközelebb áll a lelkeihez. A mai politikai világ a pápáról, mint poliiikai hatalomról nem beszél any-nyit, mint az elmúlt századok, de nagyon jól tudják az államok ügyelnek intézői, hogy a világ egyik leg-nagvohb eiőssége a pápai h italom, amelyiknek az emberiség sorsának irányításában gyakran sokkal nagyobb súlya vau. mint azoknak a hadvezé-leknek, akik ideig óráig talán a kaid jukra tudnak ülni.
A Iccirnói békcszellcm a pápa személyében rendkívül nagyhatalmú segítőtársra telt szert, amit nagy
örömmel hgadunk, m;rl a nemzetek szolid oltásának gondo;a\'a kőzetei ti jut a megvalósulthoz. Van-e nemzet a világon, amelyik őszintébben sóvároghalna ezért a szellemért, nunt a magyar? Pár esztendővel ezelóit még elveszett az európai zajban a
mi panasz szavunk. Ma már stabil kormáiiyzaluiuí folytán hang-\'.! tudunk adni kívánságainknak, de mind ez eredményes csak skkor lehet, ha a béke szelleme után való vágyódás minden nenizelben igyaránt őszintén ébied fel.
A felsőházi tagválasztások mai napja
Nagy Pál tábornok, a Vitézi Szék felsőházi tagja — A neológ és orlodoi Izr. hitközségek jelöld ülései - Dr. Hevesi főrabbit a bizottság nem Jelölle
Budapest, január 5 (Éjszakai rádiójelentés) A Vitézi Szék ma délután a királyi pa\'otában ülést tartott, melyen többek között részt veitek a 8 lörzskapilány valamint az egyes minisztériumok képviselői. Az ülés a Vitézi Szék felsőházi rendes tagjává választotta egyhangúlag vitéz Nagy Pál ny. gyalogsági tábornokot, póttaggá vitéz Hel-tebrandt Antal ny. tüzérségi tábornokot.
Budapest, január 5. Az izr. neológ hitközség jelölő bizottsága ma délelőtti zárt ülésén a következőket jelölte : Első helyen Löw Imánuel szegedi ffrabbii, második helyeu Fischer Gyula budsi főrabbii, harmadik helyen pedig dr. Bernstein nyíregyházai staluí<|iio főrabbit. Hevesi Simon budapesti főrabbit egyáltalában nem jelölte a bizottság. A holnapi közgyü és az előjelek ulán előreláthatóan Löw Imánuelt fog|a
rendes taggá választani, mig a póttag vagy Fischer Oyula, vagy dr. Bcrnstein lesz.
A Vitézi Széken kívül a budapesti Ügyvédi Kamara, a Gazdasági Akadémia és a szegedi Egyetem választották meg felsőházi tagjaikat.
Budapest, jan. 5. (Éjszakai rádió-jelentés) Az oitodox izr. hitközségek felsőházi lagválasztó elektorai ma délután tartott ülésükön a felsőházi tagságra elsőhelyen Reich Koppéi budapesti orl. főrabbii, második helyen Strasser Salamon debreceni ort. főrabbit és harmadik helyen Rosen-baum N. klsvárdal ort. fSrabbil je-lölic. Reich Koppét megválasztása biztosra vehető.
Baja, jan u Ír 5. (Éjszakai rádiójelentés) Ba|a város torvény halósága ma megválasztotta felsőházi rendes lagul Schober Bilit, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját és póttagul Erit János földbirtokost.
............................................................\'"
Spanyolországban a tisztviselők létszámát huszonöt százalékkal csökkentik
Madrid, január 5 (Éjszakai rádiójetenlés.) A király tegnap aláirta az 1927-es évi költségvetésről szóló rendelettörvény!. Eszerint az 1927. évre Spanyolország kiadása 3 139 4-18 153 pezetá-
ban, bevétele pedig 3073,378.604 pezetában van előirányozva. A r:n-dcletlörvény kimond] i, hogy a 25 százalékos létszámcsökkentést az állami tisztviselőknél az egész vonalon a legszigorúbban végre kelt haj\'anl.
L -.V.-■■■•■ - \' \' \' ......* ........*......................
Óriási méretekben pusztít a spanyoljárvány
Párl*. január 5 | 28 ezer betegedett meg. Sok ísko-
(Éjszakai rádiójelentés) A Journal madridi jelentése szerint a spanyol-jirvány Madiidbau és egész Spanyol-országban és Poilugiliában óriájí méreteket öli. Körülbelül 100 ezerre teszik a betegek számát, /t betegségben elhaltuk szdina is naprólnapra nő.
Bern, Jan. 5 (Éjszakai rádlójc-tintés) Nyugat és Közép Svájcban a spanyoljárvány aggasztó méretekben emelkedik. Genf-kantonban eddig
lát a járvány miatt be kellett zirni.
Freybutg, jan. 5. (Éjszakairádió-Jelenlés) A Svájcban uralkodó spanyoljárvány átterjedt ii bttdcnl területekre is és Wies: nvölgyben is sok beteget szenvedtel meg.
I\'áris, jan. 5. (Éjszakai tddióje-lenlcs) Az lnlranzlgenl Jelenti Ment-pcllicrból, hogy ottan az influenzás megbetegedésekből eddig három nap alall 103 ember halt meg. Párísbin a járvány csökkenőben van.
Horvátország területére megszüntették a kivételes állapotokat
Belgrád, január 3
(Éjszakai rádiójelentés) A inal minisztertanács ülésén törölte azt a miniszteri rendeletet, melyet még 1924 karácsonyán léptettek él-.lbc és amelyen Horvátország területére kivételes állapotokat rendeltek el. Ennek a rendeletnek alapján tartóztatták le annak Idején Kadlcs 1*1-, vánt is. A minisztertanács egyben a rendelet eltörlésével Radics Páll megbizla, tegyen indítványt, hogy azokat, akiket e rendelet alapján elitéltek, revízió alá vegyék.
Egy román újság kigúnyolta az én-trónörököst
Bukarest, január 5. (Éjszakai rádiójelentés) A .Cuvenlul" c. lap u|-évi számát elkobozták. A lap a volt trónörökösnek, Károlynak karikatúráját közölle és alatta egy gúnyverset ezzel a felírással: .Egy íf|u mandarinhoz, aki nyugatra költözött I" A hatóságok a kinal rajzot és a gúnyverset sértőnek találták a királyi családra.
Hatalmas orkán tombolt Baranyában
Pécs, jan. 5. Pécseit mi éjfélkor/ óriási vihar tört ki és olyan felhőszakadást zudiloll a városra, amilyen ezen a vidéken inár emberemlékezet óla nem voll. A vihar megszakítás nélkül hajnali négy óráig lomboll, ekkor clcscndesedelt az idő, de már nyolc órakor ujull erővel tőrt kl. A város Mecsek felöli részéi elborította a hó, második felében pedig a dühöngő szélorkán és a szikadó eső pusztítón. Sok lllzteő magrongiló-dolt, a teltfonhuzjlok elszakadlak és a lehulló cserepek több embert könnyebben megsebesítetlek. Az egész vármegye terűidéről hasonló viharról érkeznek jelentések.
Katolikus pultjárok ujabb kivégzése Mexikóban
Niwyork, január 5. Mexikói |elen-tés szeiint a katolikus polgárok és a kormánycsapatok közölt véres ö»z-szetllközések támadtak, amelyből a teljes liadlclszcrelésü kormánycsa-patok keiültek ki győztcisen Tizenegy katolikus polgári Kivégeztek.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 január II.
Az agglegényadó
újévkor lépett éleibe Olaszországban. Az uj arióról Mussolini a ko-velkezó nyilatkozatot adta le a sajtó számára:
— Az agglegénység a társadalom legmérgesebb lüuele, amely a nemzeti fejlődést fenyegeli. Ha azl tekintem, hogy Itáliában tobb, mini félmilliónyi házasságképp cmb:r él, huszonöt éves és hetven éves életkor közöli, akkor arra érzem magam indíttatva, hogy beavatkozzam. Az a célom, hogy ennek a veszedelemnek véget vessek. Erre szolgál a szigorú (örvény, amely minden nem háras embert\' jelentékeny adóval büntet s amelynek jövedelmeiből nemzeli alapot csinálunk, elsősorban a szegényebb néprétegek házasságkötéseinek elősegllésérc és másodsorban árvaházak és gyermekgondozók támogatására.
— Hl megtebelném, hogy az agglegényekel erőszakkal is meg-házasilsam, megtenném. Sajnos, ez lehelellen. Hazailallan és önző agglegények azonban igen biláros orvosszerrel, egy adónemmel sztvcs\'n fogják magukat meggyőzetni arról, hogy sokkal olcsóbb élettársat keresni, mint házasságon kívül élni.
— A nemzetek a növényzethez hasonlók. Országok, amelyek a restségnél, az önzésnél és a semmittevésben való őrömnél fogva elmulasztják az emberiség fejlődésének egészséges és normális ulját, ki vannak szolgáltatva tetterős szomszédok kegyelmének, amelyeknek saját fajuk fennlartása és szaporítása a legfontosabb szívügyük. Olaszországban az a helyzet, hogy a nemzeli fejlődés normális és egészséges továbbvitelének kötelessége egészen a szegényebb néprétegek vállaira nehezedik. Nem akarom, hogy továbbra is ók hordozzák a megpróbáltatások felelősségét. Az agglegény egész életén át rendkívüli előnyökben részesül az állam részéről, anélkül, hogy az államnak kárpótlásul uj polgárokat ajándékozna. Ha egy bizonyos életkort meghaladott, az agglegény az államnak valósággal tértiévé válik.
— A mai naplói legyen kényleien az agglegény felvetni azl a kérdési: micsoda szolgálatot tettél te az államnak? Az agglegény száraz ág, fölösleges tag azon a fán, amely az emberi társadalmai jelképezi. Ha módomban volna, késsel távotilanám el azt. Azonba jobbal is tudok ennél: a nemzet e hasztalan tagjaira óriási terheket rakok adók alakjában, amíg annak súlya alatt elpusztulnak.
Kállay nyolc pontban foglalta össze a kormánypárt programját
MelegAgyi
kerti magvak
szemes tengeri
árpa
kaphafó
Ország és Widder
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Budapest, Jsniiir 5
A Polgári Egység Klubja kedden esle tartotta ebben az évben első klubvacsoráját, amelyen Kállay Tibor pohárkö8zönlőjébcn elsősorban a válaszlások eredményével foglalkozol!. Apponyl Albert annak a felfogásnak adolt hangot — mondotta, — amely a polgárság önérzetének elernyedését látja a választások eredményében és abból a diktatúra kibontakozására következtet.
Kállay ezzel szemben hangoztatta, hogy akik az ellenzék hiányát érzik, azoknak ezt a hiányt nemcsak a moslani választások ulán kell tulajdonképpen érezniük, hanem tapasztalhatták ezt már a nemzetgyűlésen ls. Az ellenzék su\'yáf és jelentőségéi nem a számarány\',Irancm elsősorban az erkölcsi bázis és a szellemi ér-lékek adjtk meg. A kormánynak erős lalajon kell mozognia és ezt a talajt sem az obstrukció nem kezdheti ki, sem egyes ideiglenes politikai izgalmak halása a leszavazás veszélyével nem fenyegetheti a kormányt.
Mi egy világos és annakidején részletesen kifejten programm megvalósítására egyesültünk. Ez a programm
nyolc pontban loglalhaló össze :
1. A költségvetés egyensúlyának minden körülmények között való fentartása.
2. A középosz\'ály helyzetének ja-viláss, főleg a hadikölcsönök és nyugdijkérdés helyes megoldása.
3. A szociális törvényalkotás, az aggkori ellátás kérdése.
4. A lermelő osztályok helyzetének javítása, egyrészt az adók leépítésével. másrészt jó hitelpolitikával, kereskedelmi szerződésekkel és tervszerű állami és községi beruházásokkal.
5. Kulturális intézkedések.
6. Alkotmányos intézményeink to-vábbfej\'esztése.
7. Ugy a gazdasági, mint a po\'i-tikai szabadságol biz\'osiió intézmények visszaállítása.
8. A nyelvi, felekezeli és társadalmi, valaminl foglalkozásbeli különbség nélkül való összefogás. Ennek az összefogásnak a bizlosilása mindazok számára, akik egyformán nemzeli alapra kívánnak helyezkedni, kiküszöbölése minden olyan sérelemnek vagy félreértésnek, amely az összefogást gyengifeni vagy megakadályozni lenne alkalmas.
Beszédét azzal lejezte be Kállay Ttbor, hogy ez az a programm, amelyek alapján a magyar kormány és pártja manJálumol kapott.
Január 8-án kezdik meg Nagykanizsán az országgyűlési képviselő-választók összeírását
Bödy Zoltán alispán átirata a város polgármesteréhez
Nagykanizsa, januir 5
A m. kir. belügyminiszter a felsőházról szóló törvényben nyert felhatalmazása alapján rendeletileg szabályozta a képviselöválasztók 1927. évi május hó 3Mg előkészítendő névjegyzékének ősazeállilását.
Bödy Zoltán alispán ezügyben Nagykanizsa polgármesteréhez átiratot Intézett.
A válaszlójogosullak összeírását házról-házra járva — az evégből kinevezett összeíró biztosok végzik. 5009 lakosnál kisebb községekben pedig az elöljáróságnak megbízóit
A jugoszláv államtanáoa ítélete a zágrábi vasut-igazgatóság panamájában
Belgrád, január 5. (Éjszakai rá-diójelenlés.) Az államtanács, mint legfőbb fegyelmi bíróság ma tárgyalta a zágrábi vasutigazgatóság annak idején nagy port felvert ügyéi. Az államtanács bűnösnek mondotta ki a zágrábi vasutigazgalóságol abban, hogy a vasul részére rossz szenei vásárollak és ezézl províziót kaplak és ezzel az államnak mintegy 22— 21 millió dinár kárt okoztak. Ezért Jovanovics üzletigazgatót és négy osztályfőnököt azonnali elbocsátásra,
tagjai. Nagykanizsán és Zalaegerszegen az Összeíró biztosok a polgármester elölt, Keszthely, Sümeg és Tapolcza községekben pedig a főszolgabíró elölt esküi larloznak telennl.
Minlbogy az összeirást legkésőbb Január 8-án kell megkezdeni, 25-ig pedig azt belejezni — a képviselőtestüleleknek annyi megbízódról kell gondoskodni — hogy az összeírás ezen idő alatt befejezést nyerhessen.
Dr. Sabján üjula polgármester megtelle intézkedéseit, hogy 8 ával az összeírások ponlosan megkezdődhessenek.
löbb tisztviselőt pedig lefokozott illetményekkel való nyugdíjazásra itélt. Ez az Ítélet azonban a bűnügyi eljárástól független és azt nem befolyásolja, meri az igy is megindul a bűnösök ellen.
Ujabb albán fSIkelás
Skutarl, január 5. Poslrica, lítzak-Albán városkában ujabb lázadás tört ki. A felkelők ullimálumot intéztek a kormányhoz, amely a novemberi lázadás halálraítélt részlvevöinek haladéktalanul való megkegyelmezését kövelelik. A kormány két ezredet
küldött ki.
Kik fizetik a legtöbb adót Zalamegyében
összeállították a megyei virilisták névjegyzékét
(Folytatás) Frank Jenő Nagykanizsa 12.826,350, Hochallidter Sándor dr. (oki.) Keszthely 12.754.200, Rosenihal József Tűrje 12.750,430, Weisz Ernő Nagykanizsa 12 673,000, Szalay László foki.) Zalaegerszeg 12.637,800, Ivanits Károly dr. (oki.) Keszthely 12615,000, Oűnsz Rezső Tapolca 12.496.100, Breuer Vilmos Bánokszentgyörgy 12.471,625, Oíl-ner Tivadar dr. (oki.) Rédics 12 millió 352,000, Kövess Emil dr. (oki.) Székesfehérvár 12.334,000, László JózsifZslaegerszcg 12 332,975 Eöry Szabó Jenő dr. (oki.) Nagykanizsa 12 332.290, Melancsek Ferenc (oki.) Szenlgyörgyvölgy 12 millió 278010, Kozma György dr. (oki.) Zalaegerszeg 12.238,000, Szász Oerő dr. (oki.) Zalaegerszeg 12 millió 235.870, Klein Oyula Keszthely 12.191,600, Babocbay Qyörgy Nagykanizsa 12.156.800, Halász Mihály dr. (oki.) Zalaegerszeg 12 millió 062 000, Havas Béla dr. (oki.) Sümeg 12.053,850, Ibos Nándor (oki.) Badacsonytomaj 12 043,700, Sommer Ignác Nagykanizsa 12 millió 007 665, Oroszy István (oki.) Otosz-tony 12 002.810, Barta Miksa Nagykanizsa 11.962.500, Stem Oyula Nagykanizsa 11 890,000, Koch Zsigmond Pa kod 11.888.840, Dobrovics Milán Nagykanizsa 11 852,155, Náb-ráczki Hajós Béla dr. (oki.) Lenti 11.820.000 Friss László Tapolca II millió 798.070, Mechner Ede Nagykanizsa 11.796,950, Beöthy Isiván dr. (oki.) Sümeg 11.766,040, Stádel János (oki.) Zalatáraok 11.765,780, Vendrey László Oyülevész 11.752,000 Reichenleld Oyula Nagykanizsa II millió 656.405, Weisz Oyula Lenti 11.632.000, Csányl Pál dr. (oki.) Tapolca 11.600,000, Frank Imre Keszthely 11.600,000, Nagy Zoltán Szigliget 11.600,000, Szekeres Miksa Keszthely 11578,250, Svaslils Pál Bánokszenlgyörgy 11 569,000, Wol-lák Ernő Bánokszenlgyörgy 11 millió 559.000, Mayer Lipót Pórszombat 11.426,290, Nagy Dezső Zalaizánló 11,842,625, ilj. Horváth Jenő Zalaegerszeg 11 327.500, Molnár Ignác Keszthely 11.237,500, Deutsch Ede Nagykanizsa 11 219,375, Koller János Nagykanizsa 11.213,865, Oer-mán Oyula dr. (oki.) Zilaszentgrót 11.194,000 Dukász Dávid Nagykanizsa 11.172,395, Czuczy Oyőző (oki.) Zalaszentgról 11.108,000, Benedek Aladár dr. (oki.) Sümeg 11 millió 096.000, Sebeszta Etbard Balatonfüred 11092,500, Szabó L. Pál Keszthely 11.020,000, Bozzay Jenő dr. (oki.) Zalaegerszeg 10.908.060 korona.
— A befagyott Balaton haszna.
A befagyott Balaton 20 centiméteres jegét napok óla vágják magánosok és hordják a szekerek a városi jégverembe is.
1927 január 6.
EALAI KOfLOfír
Fehérszekfü-est
A báliszezon eseménye lesz a zalamegyei katolikus bál Nagykanizsán
Nagykanizsa, jnnuSr 5
január 15...
A nagykanizsai bálinaptár ezideig kevés dáluma között egyike a legnagyobb érdeklődéssel várt napoknak.
Egész nagy Zalavármegyének minden részébe eljutott a készülődés híre és Zalaegerszegről, Keszthelyről, Letenyéről csak ugy, mint a legtávolabbi zalai községekből visszhangja támadt a nagy Ünnepi várásnak I — az egész megyéből egyre-másra érkeznek a jelenlések Kanizsára:
— Olt leszünk a Fehérszeklü-eslén.

A Fehérszekfü-est megrendezé •ét az Úrasszonyok él Urleányok Kongregációjának tagjai vették a kezükbe. Műsor helyeit parádés megnyitás, kötelezóleg etöirl estélyi toalettek helyett csupán egy-egy szál fehér szeklü, névre szóló meghívók helyeit szeretet vár mindenkit erre az estére a Polgári Eeylet termeibe. Nem lesz tehát műsor, nem lesz kötelező frakk vagy fehérruha Ollözel, nem lesz meghívó, de nem lesz különbség sem ax emberek közölt, mert a Fehérszeklü-esl a szerelel bálja lesz, ahol lársadalmi és felekezeti különbség nélkül mindenki szívesen látott vendig lesz, aki szeretetet és Jókedvei visz oda szivében. •
A Fehérszeklü est jövedelme a plébánia lemplom-reslauráiásánakcél-jtll szolgálja.
A bülfé, gyűjtés utján áll elő. A rendező hölgyek legnap megkezdték gyüj ö-köruljukat. Fogadja szívesen őket minden család, shova bekopogtatnak
Két Corvin-kódexet kap Magyai-oraxáa
Rima, jan. 5. (Éjszakai rádii-jelenlés) Benito Mussolini miniszterelnök felhatalmazta a modenai Este-könyvtári, hogy onnan két Corvln-kodexet Magyarországnak kladhas sanak.
Nagykanizsán nem is próbálkoznak áremeléssel a pengő átszámitás kapcsán
A kereskedik és más szakmák Is méltányosan állapították meg a pengő árakat A legfontosabb közssiikségleti cikkek változallanal vannak pengőre átszámítva
Ha bálba mégy
mosd a hajad Ideiében a ,-Fokoto uja ■hBmpoon"-n»l. Mennyivel lobbin éried magad, mennyivel könnyebben sikerül a frizura, ha a hajad puha él simulékony I S ami a ló dolog: mennyivel Igézőbb éí vonzóbb az illatos Jól ápolt hajjal kOrlllvctt teiecske. A v«lótfl •hampoon ■ „Fwkoto tejről\'1 latnei-hotA !ol, amelyre a bevásárlásnál különösen kell Ojyelnl.
Ez az igazi védjegy!
MINDENÜTT KAPHATÓI
Nagykanizsa, januir S
A\'lalános és nagy érdeklődés lo-gadla lapunknak újévi szál ábsn azl a cikkel, melyben a pengő-korona átszámítással kapcsolatos áremelkedéseket, illetve azok lehetőségeit teltük szóvá. Kétségtelen, hogy cikkünk nem maradi haiás nélkül és a ssjló ébersége már előre elejét vctle az áremelő szándékoknak, annál is inkább, mivel kilátásba helyeztük a rendörfőtanácsos jelentős nyilatkozata melleit azt is, hogy mi a magunk részétől is éber figyelemmel fog|uk kisérni a mindennapi éleiben azokat a jelenségekel, amelyek oda konkludálnak, hogy egyes közszükségleti cikkeket, a mindennapi életben előforduló kisebb nagyobb mun-kaárakal, ne emelhessék átszámitás ürügye alalt és ne keletkezzék melegágya a régről már bál\'lslennek elszokott árdtágilásnak.
De nemcsak ml, hanem a kereskedelem is ezen az állásponton voll és dicsérelére legyen mondva mind a helybeli OMKE-nek, mind a Baross Szövetségnek sikerült a két egyesület kebelében alakult ármeg-állapiló bizottságnak ugy mego\'dani a kérdést, hogy a közönség érdekel nem szenvedlek csorbái, ami annál ajánlatosabb Is, meri a szolid polgári haszon melleit Is nehéz vállalkozás ma kereskedőnek lenni és nem lenne tanácsos egyetlen kereskedőnek sem árdrágítással vevőit elriasztani. — Ahogy az ármegállapiló bl-zoliság előliünk fekvő láblázatából kitűnik, a legközönségesebb közfogyasztási cikkeknek az árai változatlanul lettek átszámítva pengőre.
Ugyanez a helyzel a borbély és fodrász iparban is, ahol a budapesti központban egységesen állapították meg az egész ország lerülelére az árakat. Egyes hajvágási és borotvá-lási munkáknál a kerekítés megkívánt jelentéktelen felfelé való kike-rekilést, de ugyanekkor a méllányos-ság elve alapján más munkák árál lefelé kerekítették ki.
Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a fakereskedik áraikal kteté kerekítenék ki, aminek fóoki főleg az enyhe téli időszakban rejlik. Itt az eddigi mázsás lát három-négy ezer koronával olcsóbban számítják pengőben, az öl la pengőben is maradi váltó zatlan, amint voll koronában,
NAPS HÍREK
A lisztnél hasonló a helyzel. Egyik fajta lisztnél, a kenyérnek valónál az árakat felfelé egészilellék ki másfélszáz koronával, ugyanez! tették le leié a nullás lisztnél.
És igy végig az egész vonalon örvendetesen tapasztaljuk, hogy az eladással foglalkozók johb belátásra ébredlek és most már Sím kell lar-lani ujabb áremelkedéstől semmiféle téren.
A piaci árakról nincs módunkban nyilatkozni, mert a jelen napokig még oly kcvésié terjedt el a pengő a piacon és oly kevesen számolnak vele, elsősorban a liluslak, hogy nem lehel arról beszélni, hogy az árakat a piicon hogyan állapitiák meg pengőben. Azonban remélhető az eddigiek u\'án, hogy ilt sem lesz különösebben panaszra ok és miután a közönség csak ugy, mint az eladókegészen beleszoknak a pengővel való számilásba, akkor már a normális vérkeringése a piacnak addigra helyre áll.
Egyébkén! mi továbbra is figyelemmel kisérjük az árakal és ha valahol árdrágítást észlelnénk, az ellen élesen és kimélcllenül kikelünk a közönség érdekében.
Pntty Lia utolsó szerepe Enrópában
Az amerikai filmipar recepije az, hogy mindazokat, akik Európában rendező zsenijükkel, vagy színészi kvalitásaikkal kitűntek — Amerikába vi«zik. Ezztl Amerika filmip3rárak bizony sek\'lyesszellrmi nivó|a emelkedik, Európa viszont szegényedik, hogy annál könnyebben Amerika tilmgyarmala legyen.
Hl nem is volnánk meg<yóződve arról, h-gy Pully Lia Jo: May mesteri kez alalt és azó\'a is nagy filmszínészi tehetsége erősödő t az a lény, hogy Am-ríka magához ragadta öl, minden! bizonyl\'.
Érdekes megállapítani, hogy az a film, amelyben az amerikii lilm-embrrek szeme felfedezte Amerika számára Pul y Lili: a Forró vér cirr.ü, valóban forró szenvedélyű társadalmi dráma, egyúttal Pully Ltá-nak utolsó európai filmje. A film német munka, ami egymagában a művészi törekvések filmjclz.\'-je. Szövegéi M.x Oliss irla, Putiy Lii melleit főszereplők Walter Slezák és Angello Ferrari.
Az Uránia pénteken 7 és 9 órakor mu\'atja be, az elösdásokal csak felnőnek nézhetik meg.
MINDEN GYERMEK AKAI?
«;»piKt.ieu
Január 6, caUtörtök
Róm.l katolikus: Vizkercrzt. I\'rotei-láns: Vízkereszt. Izraelita: Seb hó 3.
Nap kel reggel 7 óra 48 perckor nyugszik délután 16 óra 2.1 perckor.
tzr. Leányegylet teája délulin 5-kor.
tp.rostnnonclskolal Énekkar szin-előidisa és táncmulatság* este tél S órakor a Rozgonyi utcai tornateremben.
Mozt. Uránia: Halálrozslk, dráma. Viliig: Ne hagyd magad Itimhula humor. Előadlwk: 3, 5. 7 és 0 órakor.
Január 7, péntek
Római katolikus: l.uciln vt. I\'rotev tini: Attitla. Izraelita: Seb. hó 4.
Nap kel reggel 7 óra 48 perckor, nyugszik dítutaii 16 óra 24 perckor.
Mozi. Uránia: Forró vér. egy ?) évts ilju éa cgv színésznő szerelmi regényéből • Előadások: 7 ét \'.i órakor.
A 104 receptet tartalmazó könyvel kivánalra ingyen és bérmentve küldi : Dr. A. Oetker, Budapest, VIII., Conti-utoa 25.
Hiába
Hiába I
Uj lap kell a históriába S ezt Írni rá: Hős. aki gyáva.
Hiába!
Az erénynek már nincs jutalma, /I bűnnek van csak diadalma. Hiába
Millióknak szent akarása, Ha rajta függ a zsarnok járma.
Hiába
Földönfutóknak bosszú vágya, Ha vad pribékhad útját útija.
Hiába
Természet, törvény, jog szabálya, Ha a sziveknek jég a zárja. Hiába!
Isten sincs Ián, ki mindezt látja ?.\' Vagy ha van, — akkor nincs villáma U
Vályi Nagy Géza
— A városi tisztviselők újévi segélye. A legutolsó képviselőtestületi ülés állal a város a 3 millió koronán aluli fizetésű tisztviselőinek és altisztjeinek megszavazott 200 millió korona újévi segély — értesülésünk szerint — még e héten kerül kiosztásra.
— Lejárt a pályázat a Idényéi II. járásblrói állásra. A Beiindán dr. jarásbiró áthelyezése folylán megüresedett II letenyei |árátbirói állásra hirdelelt pályázat határideje lejárt, összesen hal pályázó adla be ajánld ál, közlük, értesülésünk szerint egy nagykanizsai Is.
— Az ld: I Szanatórium-piknik a hjgyományos el>6 lebrusri szombaton, tehát 5-én lesz a Polgári Egylel lermeiben. Ez az egyetlen alkalom az esztendőben, inikor a városunk sokszáz szegény tüdőbetegéi istípoló egyesüld a nagyközönséghez lóidul támogatáséit. Az egyesület választmányi hölgyei a napok-b.n megkezdik gyPilő kórutjukit a a piknik sixerének bizlosiláia érdekében. Hisszük, ho^y ahol annyi jóra lelik c város közijnségínek nc-mcslelküségéből, ott a társadalom legszerencsétlenebbjeinek nevében kopogtatók elöli is meg fognak nyílni az áldozalos jótékonyság ajtsi.
=. Eljegyzés. Koppány József Budapest eljegyezte Tóth Rózsikét Klskanizsáról.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 |anuár 6.
Az Evangélikus Nőegylet bálja
Nagykanizsa, január 5
Az Evangélikus Nőegylet n-g-nap esti teacslélye az idei báli szezon első komoly eseménye volt. A ritkán lapasztalt Ízléssel díszített Polgári Egylet termeiben a város keresztény társadalmának legelő kelőbbjei találkoztak a fehér asztaloknál és a táncleiem parkettjén. Elegancia tekintetében, mint mindig, joggal vindikálja magának ez a les-estély az első helyet a nagykanizsai bálok közöli. Uri nivó, kellemes hangulat, figyelmes tendezés lelték az estél a legkedvesebb élménnyé mindazok számára, kik részt kértek maguknak az estély vidáman, tarkán hullámzó báli forgatagából. A hatalmas erköcsi siker mögött nem marad el az anyagi eredmény sem, minek filléreivel a rendező Nőegylet áldolt-lelkü hö\'gyel sok nyomoru-ság-fakasziotla könnyel fognak letörölni. A kora reggeli órák egy alt találták még a vidám társaságot a táncteremben, melyben egy éjszakára a régi jó békeidők aranyos derűje hintette szét azt a hangulatot, ami a kanizsai keresztény uri-kö-zönségnek, mint mindig, ezévben is feledhetetlen marad a jövő évi |a-nuár ötödikéig.
A Zalai Közlöny gyermek-
szépségversenyére a fényképezés a tegnapi nappal lezárul!. Közel 200 gyermeket fotog-rafált le teljesen ingyen szépség versenyünk céljaira a Fahn és Társa Zárda-utcai fényképész-cég. A képek turnusokban kerülnek kiállításra a Teulsch-drogéria kirakatában. A szavazás még január 15 ig tart. — A lapunkban mindennap la\'álható szelvényekel eddig a határidőig kell beadni a szerkesztőségbe. Mindenki anoyl szelvénnyel szavaz, ahánnyal akar.
Saison után
visszamaradt
női és leányka gyermek-kábátok, bundák és szőrmeáruk, valamint az összes leánykaruhák gyári áron alul
lesznek kiárusítva. #
Creppdechin ruhák
dúsan gyöngyözve 44 pengőtől feljebb
Stern József
dlvstáruháas
divat- ís vászonáruk, mindennemű kötöttáruk, harisnyák, nói- és gyermek\' kabátok, szövetek és moaóáruk
Nügykanizso, Kazincxy-u.
VArosházpatotn.
— Leányegyletl tea. Az alakulóban lévő Izr. Jóiékor,y Leányegylet leendő tábora részére Siobados Kató ma d:lulán Király-u. 15. sz. alaill lakásán kedélyes, családias teát ad.
— A mohácsi vész ünneplése. A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola ifjúsága ma, január 6-án délelőtt II órakor Dnuepli a mohácsi gyásznap 400-ik évfordulóját. Alkalmi beszédei Surányt Gyula tanár mond. Szavalnak Htimer Erzsi és Slelner Oszkár. Közreműködik az ifjúsági énekkar. Vendégeket szívesen lat a rendezőség.
— A nagykanizsai Iparostanonciskola Énekkara nagysikert! vasárnapi előadását ma esic tél 8 órai kezdettel megismétli a Rozgonyi-u\'cai tornateremben. A rövid műsort ezalkalommal is táncmulatság köveli. Jókedvben, fiatalságban előreláthatólag épen ugy nem lesz hiány, mint az első esten.
= Három Igaz szó : Bruncslcs bora Jó!
— A molnárli rablógyilkost az országos megfigyelőbe szállították. A molnárii rablógyilkosság egyik tettesét, Kukuruzsnyák Józsefet a törvényszéki orvosok- véleményezése alapján a nagykanizsai fogházból felszállították Budapestre az országos megfigyelőbe.
— Miután a tulajdonomat képező gőzfürdő megindulásától fogva súlyos ráfizetésekkel dolgozott, egy-szersmindenkorra beszüntetem. Kiváló tisztelettel Nóvák.
— NSE tánctanfolyam. Az NSE ma délután 4 órai kezdettel laglai és azok vendégei részére a Polgári Egylet földszinti termében tánctanuló órákat rendez. Tanításra kerül: Francia keringő, Symi, Cirleslon és Tangó. A tanulás folyó hó 9 én délu\'án folylalódik.
— KÉPKERETEZÉS és üvegezésben Igen olcsó PUM üveges, Klrily-ulea 10.
— A rádió-tanfolyam tandiját a kereskedelemügyi minisztérium rendelete ez év |anuár hó 1-161 kezdődően 30 P 30 fillérben állapítja meg. A fémipari szakiskola igazgatósága (Sugár-ul 9.) ezúton szólii|a fel az érdeklődőket, h-gy a kedvezőbb leltétetek tudomásul vétele után a tanfolyamon résztvenni óhajtók folyó hó 12-én este fel 9 órakor az isko\'a elektrotechnikai laboratóriumában jelenjenek meg beiratkozás és az órák beosztásának megbeszélése végeit.
= Schwarcz Dezső harisnyái a leglohbak.
4. lapszám. I Apróhirdetés-utalvány |
UTtD klvliotl tcynlf- * U.Ív uln\'jli\'j uUI- "
ír ittroften , | \'
Olvasóink
vágják ki és ______________
ömzék meg »ii»y «t!»o«txa »
«.»» t!> A ZALAI KÖZLÖNY kUtóhlva-
aí 1t UU bárkinek Ingy.n köiél «*y
utalványt, jt 15 terjedhető
1 r apróhirdetést.
$ Érvényt* : \\Wl. ftbtuij l-lj.
Idöjárátt
A n.gykantzszil meteorologlnt mtg-Hffyotö jelentése: Szerdán a hAmirsek-lat. Reggel 7 órakor — 33, délután 1 órakor +4, 9 4™>«" +0 \'1\'
FelhúztI: Reggel és délben borull, este tiszta . .
Stílirány\' Reggel Észak, délben tszak-kelet, este Északnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet jelentése s/e rint változékony szeles idó, a csapadék csökenésével és lagyponlkóríli llön-.irsék-leltei.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és diszmú-áruházában.
— A sikos járda áldozata. A Zalai Közlöny tudósítója Jelenti: Nagy Oéza keszthelyi forgalmiadó ellenőr hivatalából hazamcnel az Andrássy-téren oly szerencsétlenül csúszott el a sikos járdán, hogy jobbkarját a csuklón leiül eltörte. Üdvös volna, ha Keszthelyen is rendeletet adnának ki a járdák tisztántartására, mielőtt ujabb baleset történik.
— Mozi Zulaapátlban. Zilaapátl községbén egy elelmes kisgazda
b szerzett egy kisebbfajta mozigépel, j amit a saját lakásán allilolt fel és I ott fogja a napokban kis moziját megnyitni.
— A Zalacgerszsgi Kereskedő Ujak Önképző Egylete január hó 8-an a Korona-szálló összes termeiben, részben a Csány-szobor alap javára, szigorúan zártkörű jelmezes álarcosbált rendez. Brléptidíj 2 pengő. Kezdaie 9 órakor. Jelmezes felvonulás fél 10 órakor. Főrendező dr. Btchler Oéza ügyvéd, a Z. K. I. 0 E ügyésze.
— Panaszos levél. (Az alábbi panaszos levelel vetítik.) Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur, engedje meg, hogy b. lapjában felhívjam az Illetékesek ügyeimét egy igen fontos közérdekű dologra. Arról van szó ugyanis, hogy a nemrégiben rendezett Ötvös-tér mellett a park szélén egy tégla járdát raktak gyalogjárónak, ami még falusi kocsiu\'nak is lehetetlen, annyira sáros. Embernek a közlekedés rajta annyit jelent, hogy mikorra haza ér néhány kiló sárt vonszol maga után cipőjében. Ez a rengeteg sár oonan van, hogy a csatornázás készítésekor ami agyagos sár került a gyalogjáróra azt nem hord ák el a munka befejezése ulán, hanem azt most a környék lakói kénytelenek lakásaikba, ha akarják, ha nem becipelni. Talán lehelne módot találni, hogy ezen a tűrhetetlen állapoton segitessék és a gyalogjárón emberek is járhassanak. Tisztelettel egy Ötvös tér! lakó.
A FARSANG DIVATJA
A kivilágított csillárok alatt a szalonokba charle-lan bokaficamiló muzsikája mellett vonul be az idén Karnevál őfen-ige. Hölgyeit ezegy-szer virágszirmokra emlékeztető álomszerű c-uduruhdkban találja
Az idei estél) i ruha divatanyoga a leheletkönnyű georgelle. A lenge an>ag dísze is könnyed: csillogó flitler, kézi fes\'és, rojt, ezűslhlmzés, gyöngy.
Divahzln a rózsaszín minden árnyalala. a fehér, fekete, szürke, a vörös, úgynevezett rubin szín, a lila, a kék s majdnem minden enyhe pasztell s. in. Divatos a georgette ruha atá a másszlnű kombiné. A ru-ruhát két színből, vagy csipkével lehet összeállítanunk.
A georgelle ruha szabása rendkivül egyszerű. Sima, ujj nélküli, kerek ki vágású, hosszú derék, flitler diszszel, széles öv, húzott alj, rojt, csipke-dísszel, vogv Jodorral, guvrhozva, esetleg raffoll, lógó övvel, vagy tunikával. A flitler-dlsz a szoknyán Is gyakori
A georgelle ruha anyagon a nehezebb selymek b divatoak. Így divatos az egyenes-szobáéi, strasszal dúsan kivarrott crep de clilne ruha és a lufbil készült stíl-ruha, fodorral, csipkével, lülldisszel.
Estély re a legdivatosabb az ezüst vagy arany fémclp}, fekete estélyi ruhához a fekete atlasz cipő, slrasse dísszel Divatosak a legkűlönféle hajékek, strassből, fémvirágok, levélkék, szalagra vert virágok.
Hajviselet az estélyi ruhákhoz nem a fim elor. frizura, a divathölgyek hojékek segítségévet nőies hatást keresnek. S ezért sokszor régi, levágott fai leiket Is felhasználják. A fodrászművészet lenyírt fejecskéjükre hullámos hajfürtöket varázsol a meg-vetetl, levágott copfbál. Mary
=- Három Igaz szó: Bruncalca bora Jó!
= Akar nagy örömet szerezni családjának? — vegyen vagy szereltessen egy rádió-készüléket I Ki-,tünő készülékek és alkatrészek Szabi Antal fegyver- és lőszernagykeres-kedónel kaphatók.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink ul|án is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-lársaság Nagykanizsa, Fő-ut 1.
MATYÓ
1%-HÍMZÉSEKBŐL
Meggyőződésből
tudja már mindenki, hogy
REIMITZ BÉLÁMÉ
kézimunka üzlete NAGYKANIZSA, DEÁK-TÉR I.
Wtldiu kO:i>vk«jt»k«dé» mtU«(L - Telefon 9DX.
választékban, minőségben, olcsóságban vezeti
Elfinyomtatások
modern és választékos mintákkal ■ lootfikéletoaobbon készülnek
ERTESITES!
A magy kir. Államvasutak Gépgyára
vezérűgynökségének kerületi képviseletét nagykanizsai székhellyel --átvettük.
Raktárunkon megtekinthetők: gőz-, benzin- a ORSZÁG ÉS WIDDE
és szivó gázmotor ok, cséplőszekrények stb. ^ Nagykanizsa, Erzaébet-tér 10,

IMTJanuir C.
ZALAI KÖZLÖNY
_ Makacs székrekedés, vastag bél katarin, vérlotlódás, pulfadás, ,ranyeres csomók, csipótajás, eseteinél a természetes .Ferenc József keserűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses báziszer. Ktioikai megfigyelések la-nusága szerint a Ferenc József vic még ingerlékeny belü betegeknél is fajdalom nélkül hit. Kapható gyógyszertárakban, drogét iákban és lüszer-üzletekben.
_ Madár helyett egy cigány-asszonyra lóit. Bogi ÖJön erdő csokonyai legény testvérével hazaidé tarlóit, mikor az erdő melleit haladt el kedve lámadt, hogy egy ágon repkedő varjul lelöj|ön from-mer pisztolyával. Lóll is, de a lövés ulán ijedi asszonyi sikolyra lellek figyelmesek. Odarohanlak a hang Irányába, ahol egy cigányasszony fetrengett a földön súlyos fejsebból vérezve. A súlyosan sérült asszonyi beszállították a kaposvári kórházba. Csak az mentelte meg az éleinek, hogy a revolver golyója koponyáján, megcsúszott és igy nem hatolt be u agyba. A csendőrség a különös ügyben folytatja a nyomozási.
— Elveszett Folyó hó 5-én délben a marhavásáriéren egy böriárca 1,280.000 korona tartalommal és egy hadirokkant csekkel együtt elveszeit. A károsul! szegény hadirokkant és kéri a becsületes megtalálói, hogy azt vagy a rendőrségen, vagy szer kesztóíégOnkbc leadni szíveskedjék.
— Ki akar rendőr lenni ? A m. klr. államrendőrség szombathelyi kerületének lókapílánya a keiülel órszemélyzeti állományában ez idő szerint üresedésben levő több rendőri állás betöltésére pályázatot hirdet. Felvételre, mely kizárólag személyes Jelentkezés aljpjln történik, mindazok Jelentkezhetnek, akik magyar állampolgárok, 21. életévüket betöltötték, de 40. évüket tul nem haladiák, katonai kötelezettségüknek elegei leltek, büntetlen előéletűek, magyarul tökéletesen beszélnek, az Írásban és fogalmazásban kellő jártassággal bírnak, a felvételi iráspróbán megfelelnek, legalább 170 cm. magasak és a rendórorvosi vizsgálat őkel rendőri szolgálatra alkalmasnak találja. A pályázók kötelesek tehát születési anyakönyvi kivonatukat, legújabb keltezésű büntetlen előéletei igazold erkölcsi blzonyitványl, katonai okmányokít és Iskolai blzonyitványl magukkal hozni. A pályázni óhajtók kötelesek az 1927 évi január bó 25. és 26-án délelőtt 9 órakor Szombathelyen a m, kir. rendőrség szombathelyi kapitányságánál (Szily János u.) megtartandó szemlén megjelenni. A pályázók utazásaikból felmerült költségeik megtérítésére a m. kir. kincstárral szemben igényt nem támaszthatnak. A szolgálati kötelezettség 6 évre terjed, melybe a katonai szolgálati idő leg-leljcbb 3 évi időtartamban beszámítást nyer. A próbaidő az állományba vétel napjától számllolt 6 hónapig, mig az Ideiglenes alkalmazás asrol-gálal 7. hónapjától a második év végéig tart. Ez Idó almi, az aki bár-mely ok miatt a rendőri állás betöltésére alkalmatlannak mut-.tVo lk, indokolás nélkül bármikor elbocsát haló. A felvett pályázó két évi lényleges szolgálat ulán csak akkor véglegesíthető. ha egy év Mellével megejtett u|abb rendórorvosi viisgálaton testi alkalmassága megállapítást nyer és ha a rendörképcsilő vizsgál sikeresen letelte.
VILÁG
Csütörtökön 3, 5, 7 és 9 órakor
Ne hagyd magad Bimbula
Pazar humor, lebilincselően érdekes mcseszövéi, káprázatos icvüjelenct. Kél ágrólszakadt teremtés kalandjai 10 felvonásban.
URÁNIA
Pénteken, csak egy nap 7 és 9 ói-akor
Az előadásokat csak 16 éven felüli egyének nézhetik meg!
FORRÓ VÉR
7 lejezet egy 20 év{s ilju és egy színésznő szerelmi regényéből. Főszereplők: Pulty Ua, Walter Slezák, Angelo Ferrari.
Téllll
A mai értéktőzsde Irányzata egyenlőtlen nyitás után" megjavult. A lor-galom kezdetben csendes voll, a spekuláció meglehetős tartózkodást ta-nusitolt. Kisebb áringadozás ulán a bécsi tőzide lanyhasíga nálunk is alacsonyabb áifolyamokal hozott felszínre. Később azonban, mikor Berlin és Bécs egyaránt javult, az árfolyamok az összes piacon emelkedtek. Különösen néhány bánya és cukor részvény tendált szilárdan, ezenkívül Nova ért el kisebb árnyereségei. Jól tartott volt a vas, fa és textil piac. Egyedül a pinzintszeti részvények maradlak elhanyagoltak, ezek közül csak Nemzeli Bank és Kereskedelmi Bank javult. Zárlatkor a hangulat bizakodó, a lixkamalo-zásu papírok piaca csendes.
I
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A 20 évet Nyugat jubileum emlék-szAma megjeleni. A vaskos kötélnek beillő szin>Mm a következők Ittak. Babits Mihály, Beck ö. Fülöp, Elek Artúr. Erdélyi ózsef, Felcky Géza, Fenyő Miksa, f;ürU Mán, Gellért O.zkár, Oörflg Imre, Hat sányi Zsolt. Hevesy Iván, Ignotus Pál. Kasaik Lalát, Komlós Aladár, Kosztolányi Dezaő. Laczkó Géza, Lányi Viktor. Lengyel Géza, Lengyel Menyhért, .Móricz Zsigmond, N»gy Zoltán, Peterdi István, Rabi-novszky Mátius, Somlyó Zoliin. Schöptlln Aladár, Szép Ernő SzJni üyula, Tólh Árpád, Antonlo Wídmar. Ez a szam közli továbbá egész terjedelmében Maxim Gorkij: Hamis pénz cimü uj színmüvét, amelyet a nagy orosz iró kéziratban küldött cl a Nyugatnak. Gorkijnak ezt a drámáját bizonyos okoknál fogva mindenfelé lázas érdeklődés vá-Ja. Szövege a világ minden más kiadását és színházi bemutalőit is megelőzve legelőször a Nyugatban jelent meg Gellért Hu*«> fordításában A< ünnepi szám ára 2 40 P (30.000 kor.) Kiadóhtva tal Budád est VIL lika-utca 31.
Páilt 2>40, London 2514" i. NewjoA 517-75. Brauel 7205, Milano 2305, Amtterdam 207 U Berlin 123 00. Wien 7305. Sotla 37 5. Prága 15-31, Vartő 57 00»Budapett 90-65, Belgrád 912, Bukarest 2-72>i _
4 t«**»Mti Ttoét Mtt-HcraéM
I0ZGÓSZINHÁZ1K
Uránia csütörtökön 3, 5, 7, 9 órakor : Halálrizsák, dráma 8 felvonásban. Irta: Heiorich Kichler, rendezte: Richárd Oswald, főszereplő: Contadt Veidt.
Világ csütörtökön 3, 5, 7. 9 órakor : Ne hag)\'d magad Btmbula, pazar humor, lebilincselően érdekes meseszövés, káprázatos revü|elenet. Két ágrólszakadt teremtés kaland|ai 10 felvonásban.
Uránia pinteken csak egy nap 7 és 9 órakor csak lelooileknek: Fonó Wr, egy 20 éves lf|u és egy színésznő szerelmi regényéből.
Keszthelyi Uránia Vizkercszlnap-Ján • a Húgai oroszlán 10 lelvonásos bohótal, Zoro és Huruval a lösze-repben.
Gyermek - szépségverseny
Szavazó-lap.
A „Teu\'scir kirakatban kiálli:olt képek kOzül szavazatomat a számú képre adom.
aillris.
KÖZGAZDASÁG
A kanizsai gazdák nagy részvétlensége a dühöngő májmétely pusztításával szemben
A hatóság felhívására eddig I 12 gazda jelentkezett csupán
Nagykanliaa, január \'
A város vezetősége karöltve az állategészségügyi szervekkel mindent megteli, hogy a gazdák állatalla-mányát |árványszerüen pusztító má|-mélelykórnak elejéi vegye. Ugy Kis-, mint Nagykanizsán lelvllágoiiló oi-vosi előadásokat larlalott, a bete^ illatok megvizsgálásának díjtalan eszközléséi rendelte el, sói az egyedüli biztos orvosszernek a „Dittol"-nak a beszerzésére állalonkinl 50 ezer kor. segélyt ad.
Es mégis — mintha nem a gazda-közönség sajál érdekéről lenne szó . alig van jelentkező. Alig veszi valaki igénybe a városi állatorvosok s«ol-gálalál. „
Nagykanizsán kb. 2000 szarvasmarha van, ezek közül 1500 állal feltétlenül kijárt a legelőre. Ami feltételezi, hogy legalább 3—100 állal fertőzve van. Es mégis — ennek dacára mai napig mindössze 12 gazda jelentkezett a városi állat orvosoknál.
Szinte bántó az a nemtörődömség, mellyel a nagykanizsai gazdák saját állalállományukkal szemben viseltetnek. Az Inficiált állat ha most nem is pusziul el — de a Jövő év< ben feltétlenül ki van léve az elpusztulásnak. Dc még az a gazda is, akinek látszólag nem beteg az állata, |ól leszi, ha állatját felülvizsgáltaid.
Értesülésünk szerint, az állategészségügyi hatóságok most ugy gondolják a dolgot megoldani, hogy minden állatot megvizsgáltat és ahol kisül, hogy n beteg állat gazdája nem jelentette be állatának betegségéi — ezek ellen szigorú megtorló intézkedéseket lógnak életbe léplctni. Mert itl nem az egyes gazdák állatálományának pusztulásáról van szó, dc az ország állatállománya van veszélyeztetve, amit pedig mindenáron és minden körülmények közölt meg kell menleni.
vauttAk
Lengyel M45-63ÍIS Angolt. 27 68-27-87 üeh k 16*88-16*9411
Dinit IOOS-IOIO Dollii 549 60-572 03 Planéta !>»6&23«S Hotl. 228-25-229*25 Lel 29511-3*04 Lcva 4*10-4-16 Líra 2525-25-74 Mit ka 13555-13602 Sehtll. 80 35-80 67\'i Din k. 15210-152 70 Svilell.1.027-110 65 Belga Ir. 70 28-79*58
ttoevtj 141*27444 87
SvWk 15! 35-152*95
DEVIZÁK Amit. 228\'40-229-10 Belgrid 1006-10*10 Bénin 135*65-136*05 Bakuul Í9S-3-30 BriUsiel -7931-7956 Kopenh 152* 17* 152-62 Oulo 144 35-144 80 London 21-68-27-76 Milano 25.44-2574 NavyoA 570 35-2 OS Piri, 22 45-22-75 Priga 1689-16-94 SiolU 4*11-415 Stockholm 15242-87 Vízió 62-60 63*90 Wien 8042-W67"! Zürich H030-I10.6J
Terménytőzsde
8oxi ttuav. 75 kgoi 3080 -31-20, 76 kg-o* 31-20-31 60 77 kg-o, 3160-3200 78 kg-o, 3220 -3260, egyib 75 kg-o. 30w -30*40. 76 kg-oi 30*40 -30*80. 77 kg-oa 30*60-31 20, 78 kí-04 31-40—31*80. lOJi 24*40 - 24-60. ukaiminy-iipa 18*80-19*10. tóirw 24-0O-26. zab 18^20-18*40, tengeri u| 16-20-16*60, lepea
_____•-, kaka 15*20-1600. kotpa
13-20-13*60.
Sotláftásár
Petha|ti, 2017, melybil eladatlanul vlma-maiadt 410 dal.b. tüaérendll 142—144. uedett 1*04-1*36. azedett koztp P30-1-34. kOonjll 1-20-1-28. eUSnndü Oeeg 1-36-1-38. miaodtendu 130-134. angol Midi 1-36—1*52 ualonna nagyban 1*52—
1-53 esti 1*74-1-70. lehúzott hü, 184—
2-00, aiatonnia Kísértén 1*60-1*76. Al Irányul lanyha.
Kiadja: XrUjl *»»WMr 4a KJayr-kmMk KT, Iifliulu
Szelelő rosták,
szecskavágók, répavágók, kukoricamor-zsolók, darálók
minden nagyságban
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Su«4r-ut 8
CORDATIC
auiógummik.
- Három Igaz szó: Bruncslcs bora Jó I
e
ZALAI KÖZLÖNY
19^7 január 6.
APSÓHIBDEÍÉSEK
(HlrdoU».fc dU» .Igrj flr.l.ndfi)
Aj apröhlrdetéa dl|a 10 iMt 80 fIllír. A dmrió t minden vastagabb bétából átló axó két axónak aaimlllalik. Minden további sxó dija 5 «■■>. A hlrd.té.l dij «l»r« ItxetandO a lotgalmladó hoxriaximlUaival
Vízvezeték berendezése-
UaI és bakapoaolást a váró*I ACl vixvexotékbo legolcsóbban ém loajobbnn kc.xit WEISER (jópuyir, Sufláp-ut 16 . 4264
Nemes Harcikanárik eladók Királyutca 28. öl
Takarítónőt és ügyei leányi tanulónak (elveszek. — Rátz Juliska nól-szabó, Kazlnczy-utca 5, »/. 33
Egy üzlethelyiség és egy Ipsr-tolop céljaira megfelelő telek kiadó. — Király-utca 28._50
Keszthelyen, Helikon-utcában uriexabó-mQhelyemet megnyitottam és a legolcsóbb Arak mellett bármilyen munkát elvállalok. Bíró Oyula. 52
Egy üzlethelyiség azonnal kiadó Eötvös-tér 10. szám alatt. 49
két szobás lakás összes mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Clm a kiadóban. 43
Pónxk&losAnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyósít tat Aoxél Ignéo pénz-kölcsönköxveutó Irodája Nagykanizsán. Fönt 3. sz. alatt. Kónyszorkölosfin kötvényeket vessek. 2738
Alig használt 900 12 HP nyersolajmotor Mayer-féle gyártmány teljes felszereléssel eladó. A gép Szstai Kálmánnál Zalaberzencén megtekinthető Eladó Kollarios Sándor Hévixsxont-andrés. 4518
Egyszobás utcai lakás február hó l-re kiadó. Clm a kiadóban. 10
Egy utcai butoroxott sxoba intelligensebb úriember, esetleg fiatal házaspár részére azonnal kiadó. Clm a kiadóban. 7
Egy szobából, konyhából; illó lakás bátorral vagy anélkül átadó. — Clm a kiadóban. 5
Böscndorfer xongora eladó — Mayer festőnél. 4
Nagyobb szabású fennálló gépjavító műhelyemhez társat keresek, aki henger-rovátkolét beszerezne. Nem lontos, hogy szakember legyen. Clm a kiadóban. 34
Egy 6 lóerós Clayton A Schuttlewocth gyártmányú cséplfigarnltura eladó. Bővebbet Molnár Andrásáénál. Oaral-utca 1. Nagykanizsa. — Ugyanott egy Hoiherr és Schrantz-féle 3V» lóerős cséplögarnl-tura felerészben eladó. 25
Elköltözés miatt egy komplett ebédlő eladó Kinlzsy-utca 81. Megtekinthető d. e. 8-12-ig. 23
Konvenolós gépésx-kovéosot
Inassal felvesz a homokkomáromi gazdaság. Jelentkezés Nagykanizsán, Kisfaludy-utca 27. sz. alatt 4505
Prima teavaj kllogrammonklnt 60.000 koronájával, turó 5000 loronálával kapható most már állandóan Batthyány-utca 17. szám alatt 49
* Város belterületén keresek kapu alatti bejáratul, vagy udvarban üzleti célra alkalmas Helyiséget vagy üres szobát Cím a kiadóban. 57
Társulnék kisebb vállalathoz vagy üzlethez könnyebb közreműködéssel. Ctm: Kovács. Jóxseí fóherceg-ut 34. szám. -54
Méneladás.
Egy darab sötétsárga szinti, lehér liaju, fehér farkú 5 éves
tenyészmén
igazolvánnyal eladó. — Bővebbel Gyurkó Károly
I <en Szcntliszló
Kézimunka éi előryomda üzletemet Keszthelyen,
Kossuth Lajos-ulca 26. sz. atait megn>iloilam. — Raktáion larlok gobelin, kelim filét slb. munkákat és himzöanyagokai. — Hímzést, monlirozásl vállalok. Elő nyomtatáshoz a legdivatosabb minták. Hoffmann Józsefaé.
Megérkeztek
a püspöki uradalmi bérpince váci nemes kadar és fairizling boraim.
Azonkívül merenyei, sárihegyi kilünö zamalu fehér és vörös bor, amely II.-kém 9 és I2.Ü00 korona. N3gyon alkalmas az újév és a farsangi ünnepekre.
Kiváló tisztelettel Bruncsics József Sugir-ut 53. - Telefon 210.
A valódi Hatschek-féle
„Eternit" pala
isméi kaphaló békebeli minőségben
Eppinger I. és Fia
deszka, épületfa és építőanyag kereskedésében
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
hol mindennemű építkezési anyag legolcsóbb árban beszerezhető.
Hfevan-ótfnivsi • l.gn««xnst.bb kaMteíon^Jé ndék,
«n«*r varrógép rfetv.tér* NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
1927. évi NAPTÁRAK
Újévi üdvözia kártyák JÁTÉKKÁRTYÁK
Legjobb angol D ca GRAMOFON
és legújabb gramofonleinezck kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
kőm ^kereskedésében.
. • fölvétetnek a
kiadóhivatalban.
Írlíeiipm a é fogyasztóul ICOUClli közönségei, hogy a mai naptól kezdte a hus és zsír árát leszállítottam, még pedig: 1 kg. I. marhahús P 1-60 és P 1-80, 1 kg. sertéshús P 1-90, I kg. bor|u-hus P 1-90 -2-20, 1 kg. zsir P2-10, 1 kg. zsirszalonna P 1-80, úgyszintén a felvágottakat Is leszállítottam.
Sitoes pártfogásukat kérve maradok kiváló tiszteletlel
Karlovits György
32 hentes.
Valamim fából vaskarikái nem lehet csinálni, ugy szappan léikül nem lehet tisztán mosni.
„HU NG ARI A" izintzappan „ALABASTROMlíráppaa
helyi gyártmány a legjobb, leggazdaságosabb és legolcsóbb mosószer.
Vigyázzunk a mosószer helyes megválasztására, mert a ruha tisztítása, fehérítése mellett arra is kell Ügyelni, hogy azt ismeretlen rossz mosószerrel ne rongáljuk. ;o
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNYAHBZ
Szarvas szálló épület.
megérkeztek a legdivatosabb
Farsangra külföldi különlegességek
Mielőlt bevásárlásait eszközölné, győződjön meg áruink minőségéről és áraink olcsóságáról minden vételkényszer nélkül.
Állandóan nagy válaszlék:
Pullouwerek Mellények, kabátkák Svetterek
Korcsolya dressek, hósapkók Lábszórvédök, jégzoknik BSby garnitúra
Női-, férfi-, gyermek-harisnyák Angol melé harisnyák NŐ1-, férfi-, gyermck-kcsztyök Gallérok
Selyem és gyapjú sál Tricó bugyik
Nyakkendőkben nagy farsangi vásár.
Címre ügyelni! ~8m
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szereteti édesanyánk elhunyta alkalmával részvétükkel, vagy a temetésen való megjelenésükkel fájdalmun-mat enyhíteni igyekez ek, ezulon mondunk bálás köszCnetet.
Móger család.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
711/1920. vht szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. Járásbíróságnak 1926. évi Pk. 9325. számú végzése következtében Dr. Hollós Ferenc zalaegerszegi lakós Javára 2,030.000 kor. s Jár. erejéig 1926. évi november hó 4-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felUlfoglalt és 13.8OÖ.C00 koronára becsült következő Ingóságok, u. m.: borjuk, tehén, épiiietfak. szecskavágé. stb nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1926 Ik évi P*. 9325. számú végzése folytán 2,030.000 kor. tőkekövetelés, ennek 1926. évi febtuár hó 3-lk napjától Járó 130,0 kamatai, Wo váltódíj és eddig összesen 402 0C0 kor. bíróilag már megállapított költségek erejéig a netán fizetett öszszeg levonása melleit Pacsa községben 21. szám alatt leendő megtartására 1927. évi Jnnuir hó 15-fk nupjának délelőtti 10 órája határidőül kitUzetlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások is le- és felUlfoglaltatták és azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t-c 102. §. értei-mében ezek javára Is elrendelteUk.
Kelt Nagykanizsán, 1926. évi december hó 23. napján.
Haán Oyula s. k.,
«i klr. blr. végrehal tó.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
6567/tk. 1926. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat
Dr. Knausz László Ügyvéd, mint vb. Furst József csődlőmeggondnoka és Fürsl Jrtzsefnó sz. .Matletsdorfer Lenke kérelmére a tkvi hatóság az 1881 : LX. t.-c. 201. §-a érielmében a végrehajtási árverés ioghatAtyival biró önkéntes árverést a FOrst József és neje MUtersdorfer Lenke nevin álló a nagykanizsai klr járásbíróság területén levő, Nagykanizsa városbin fekvő, s a nagykanizsai 7562. sztjkvben A f 4—7. sorsz. a. foglalt s belsőséget képező 124 b. 1. d. I. hrsz a. foglalt ingatlanra 2,700000 K. 42Gb. 4 a. hrsz. a. foglalt ingatlanra 560.000 K, 424;b. 1. c. 2. hrsz. a. fog"alt ingatlanra 20,800.000 K, 426 b. 3. »>. hrsz. á. foglalt ingatlanra 940.000 K kikiáltási árban elrendelte
Az árverést 1927. évi február hó 28. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hitóság hivatalos helyiségében (Igazságügyi j>aTota földszint 12. ajtó) fogják megtartani
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kéthaim&dánál alacsonyabb áron nent adhatók cl.
Azárvctelni szándékozók kölelcsek bánatpénzül a kikiáltási ár lOVo-át készpénzben, vagy az 1881 : I.X. t-c 42. $-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervény! a kiküldöttnek átadni és az ár-xercsi feltételeket aláírni ÍIÍ8I ; LX. t-C. 14\'., 150. 170. §§.. 1908 :XL. t c 21. §) Az. akt az ingatlanért a kikiáltást árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki .sem ak.ir, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénz.! .1/ .«1a|j igert ár ugvanannvi százalékáig kiegészíteni (1903 : Xl.l. 25. §.)
Nagykanizsa, 1926. évi december hó 27. liánján. , . .. .
A kiadmány hiteléül
Horváth s, k.,
kii. JbldV
Mikó s. k..
li\'..UIÓtl«»»
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: üícntx-ex Károiy.)
{
67. évfolyam, 5. szám
Nagykanizsa, 1927 január 8, szombat
Ara 14 fillér

POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség ét kiadóhivatal l-\'óut 5. sz. Keszthelyi fiókkladóhivatal: Klslaludy-u. 15.
Felelős szerkeszló: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 7fl szitn. Előfizetési Ara egy hóra 2 pengő 40 lillir.
A frankügy vádlottjai
előtt kihirdették a Kúria jogerős Ítéletét
Budapest, lanuir 7
A. bllnlelö-lörvényszék Méhes-tanácsa ma délelőtt fél fiz órakor hirdette ki a végleges kúriai ítéletet a trankperben. A kihirdetésen a beteg Windischgrálz kivételével azösz-sies vádlottak megjelentek. Windischgrálz herceg kegyelmet kérő kérvényéi sok lizezer aláírással a napokban adja át a. törvényszéki elnök a kormányzónak. Azok a vádlónak, kiknek még hátralevő bün-tetésuk van, két hóoapi halasztást kértek és kaplak büntetésük megkezdésére.
Nddosy Imre volt országos főkapitányt jan. 13-án Harlára szállítják, ahol dolgozni fog egy mezőgazdasági foglalkoztató telepen.
Kínában egyre fenyegetőbb a helyzet
A lakosság fellázadt az angolok ellen — Az Idegenek menekülnek
London, JanuAr 7 Kínában a helyzet aggasztó. A hatalmas állam polgárainak élete éi vagyont megvédelmezése céljából erős intézkedések történtek. Anglia ujabb kilenc flottillából álló haderőt küldött ki Kina megfékezésére.
Sanghai-i jelenlés szerint Hankau-ban a helyzet egyre rosszabb. A város csaknem egész lakossága, osz-tálykülönbség nélkül fellázadt az angolok ellen és Angliával szemben a legélesebb követeléseket támasztják. Az idegenek menekülnek. Az angol hivatalos épületeket elfoglalták.
Sanghal, jan. 7. A Hankauból érkező legújabb jelentések szerint a városban nyugalom van. Az angol koncessio leiülelén a kinal rendőrség a pattraszállt angol tengerész-csapatokkal együtt latija fenn rendet.
á főváros megválasztotta felsőházi tagjait
A baloldali pártok nem küldtek tagokai a folsóházba
Szabadlábra helyezték a Béoaben letartóztatott budapesti vezérigazgatót és társait
Bécs, lan. 7. (Éjszaka! rádiójelentés) Dr. Sasmiyt az An Iparbank letartóztatott vezérigazgatóját a lapok értesülése szerint I milliárd korona ó/adék ellenében szabadlábra helyezték. Ugyancsak fejenkénti—1 milliárd korona óvadék mellett szabadlábon hagyták Fleischmann és Bösbaun igazgatókat.
Budapest, január 7
(Éjszakai rádiójelcntés) A felsőházi tagok választása a mai napon folytatódott. A főiikolák délelőtt, a főváros pedig délután ejtették meg választásaikat.
Budapest székesfőváros ma délután 4 órakor Rlpka Ferenc dr. 16-polgármesler elnöklete alatt közgyűlést fartőit, melyen a főpolgármester bejelentene a felsőházi tagválasztás aktualitását is. Bródi Ernő a demok-ralapárl nevében, Peyer Károly a szociáldemokralapárt nevében jelentette be, hogy
a szavazásban nem vesznek részt.
Etulán a közgyűlés folytatta a kis-lakáiépitkezések feletti vitái, melynek során viharos jeledeteket provokáltak a szocialista bizottsági lagok.
Budapest felsőházi tagjai Mig a klslakásépitkezések feletti vita folyt, a szavazatszedö bizottságok elkészüllek munkájukkal. Megválasztották Budcpsst székesfőváros törvényhatósága részéről a hét rendes és hét pót felsőházi tagot. Név< szerint rendes taggá: Szigelhy Jánost, Gadr Vilmost, Szeőke Gyulát, Bödy Tivadart, Johanovich Pált, Glücksthal Samut és Lázit Ferencet. Harrer Ferenc 53 szavazatot kapott csupán és igy kiesett.
Budapest, január 8. (Éjszakai rádiójelentés) A Közgazdasági Egyelem ma larlolt ülésén gróf Teleky Pál ny. miniszterelnököt felsőházi rendcstaggá, dr. Feltner Frigyes rendes tanári pedig póttaggá választotta.
A főiskolai választások
Budapest, január 8. A Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi kara felsőházi rendes lagul Volkenberg Lajos dr. cgyelcnii tanári, póttagul Trlkdl Jizsel dr. prodékánt választotta meg.
Az orvostudományi kar részéről rendes lag Hoór Károly dr. egyetemi tanár, póltag l.inhossek Mihály egyetemi tanár.
A bölcsészettudományi kar Petz Gedeon egretemi tanárt választotta, póttagnak Pauler Akos egyetemi tanári.
A József Műegyetem rendes ta-
gokként Szarvassy Imre dr-l, a műegyetem rektorát és Szilly Kálmán dr. egyetemi tanárt választolta, póttagoknak Bresztovszky Béla ,dr. és HHIII Dezső dr, egyetemi tanárokat.
Vidéki eredmények Szegeden rendes tagul Koszó István államtitkárt, póttaggá Back Bernát kormányfőlanácsosl,
Biharmegye rendes taggá Beöthy László v. kereskedelmi minisztert és Leszkay Gyula kormányfólaná-ciost, póttaggá Baranyay András ny. alispáni és Balogh Elemért választották meg.
Miskolcon az elltnjelöllck mind visszaléptek.
A miniszterelnök átvotte hivatalát
Budapest, január 8. Gróf Bethlen István miniszterelnök ma megjeleni hivatalában és átvette a miniszterelnökség vezetését. Fogadia dr. Vass József népjóléti miniszteri és Sztra-nyavszky belügyi államti kárt. Benyújtották a váci petíciót Budapest, |anuár 8 Ma benyújtotta gróf Andrdssy Gyula pelició|át a közigazgatási bíróságnál a Vácott megválasztott Szabóky Alajos mandátuma ellen. A petíció Ii3 pontból áll és 40 gépírásos oldalnyi terjedelmű.
;A költségvetést tárgyalta a
minisztertanács Budapest, jan. 7. (Éjszakai rádió-jelenlés) A kormány taglal ma díl-ulán 5 órakor grff Bethlen István miniszterelnök clnörlete alatt minisz-leit.anácsra gyüllekőssze. A kormány-tanács az 1927—28. évi költségvetési tárgyalta és este 10 órakor ért végei.
Védekezik a szovjet-kém cseh tábornok
Prága, január 7. (Éjszakai rádió-jelentés ) Gajda tábornok levelet intézett a pragai francia követséghez, melyben bejelentette, hogy hajlandó Fanciaországba utazni, hogyha kémkedési ügyében ellene eljárást indítanak. E nlékezetcs az. hogy Oajtlát azzal vádollák meg, hogy a szov|et javára kémkedett Franciaországban. Gajiln nem mulasztja el arra hlvnt-koznl levelében, hogy a becsüle:-rend lagja.
Kállay Tibor nyolc pontja
A |anuár 25-re hirdetett országgyűlés összcUlé8énck közelsége teljes erővel mozgatja a politikai pártot at. A kormány és pártja céltudatosan dolgozik s nyilatkozatai megnyugtatják az országos közvéleményt. A pulgári ellenzéki pártok nagy gra-vameneken törik a fejüket. A szocialisták táborából őrült hangiavar árad szét, mert a megfelelő keretek közé visszaszorított szociáldemokrácia sebogysem akar beletörődni abba a helyzetbe, hogy az elkeseredett, de belőlük kiábrándult polgári elemek után a munkások Is elszakadjanak a szakszervezetektől.
A magyar nép ugy érzi, hogy a választásokon derekasan megfelelt kö élességének s a |ól megérdemeli nyugalmat arra használja fel, hogy szorgos munkája mellett figyeli ama jelenségeket, amelyek a nagy politikában történnek.
A közel napok egyik jelentőt eseménye volt a fővárosi polgári egység pártjának gyűlése s az azon el-bingzott politikai nyllaikozat. A tő-városi polgári egység pártjának elnöke, Kállay Tibor » miként ő, ugy vezértársai is lelkes harcosai az országos egységespártnak. Szereplésük megnyilatkozásuk pedig az egységes-párt megnyilatkozása s igy számukra kijár mindaz a figyelem, amely a pártvezéreknek kijár.
Ha a Kállay állal hirdetett pro-grammol vc6szük, ugy annak minden pontjából visszacseng az ^ programm, amelyet a miniszterelnök adott országos körútjának különböző állomásain. Kétségtelen, hogy van- -5 nak kérdések, amelyek a lővárosi\' polgári a dolog természete szerint jobban érdeklik, ezért is a fővárosi zászlóbontások és programmadások sokszor csak részei annak az országos proerammnak, amelyei a kormány feje hirdet és képvisel.
Az ország polgárságára csak felemelő hatást gyakorolhat az a körülmény, van-e kormány, amelynek á\'fogó programmja lefkesiti és ki-elégili az ország összes lakóit. Ezért érdemes feljegyerni Kállay Tibornak nyilatkozatát, amely — többek közölt — kijelenti, hogy .a kormány képviselői legyenek azok a lóváros vagy a vidék képviselői, — nem eszközök, hanem egy közösen hirdetett programm végrebaj\'ásának munkásai". A Kállay Tibor által hitdelelt nyolc pont alkotórésze annak a programúinak, amely Bethlen István programm-ját leszi ki, ha Kállay Tibor a jobb jövő, ezen programmponlok megvalósítása árán reméli, ugy az egyet jelent a főváros és az ország polgársága boldogulásával.
Kormányprogramul: n köll6égvelés egyensúlyának fenntartása, a közép-osztálv helyzetének javítása, az adók lehelő leépítése, a szociális alkotások életbeléptetése, a gazdasági sza-
£A1>I KÖZLÖNY
1937 január 8.
A különvonat hétfőn reggel fél JO-kor indul a felsőházi tagválasztó megyegyülésre
Nagykanizsa, januir 7
Ciak a karácsony elöli lezajlóit országgyűlési választások alatt kísérte olyan érdeklődéssel a nagyközönség az eseményeket, mint most a megyei felsőházi tagválasztás alkalmával. A hivatalos lista általános megelégedést keltett, bár mint meg is irtuk, egyesek ne.n titkolják el azon óhajukat, hogy például a képviselő választásokon kibukott Farkas Tibor legyen az egyik felsőházi lag. Ezek azonban olyan jelentéktelen óhajtások, amik egyáltalán nem b:-folyásolják álHroíalos lista győzelmét Ezen a hivatalos lislán három olyan közéleti férliu neve van, akik eddig életűkkel éi a köz érdekéhen lolylatolt munkásságukkal rászolgáltak a magas kitüntetésre.
Egyébként a megyénél nagy buzgalommal lolynak az előkészületek a felsőházi lagválaszló megyegyülés minél impozánsabbá tételére.
Január 10 én valósággal történelmi cselekmény színhelye lesz a vármegyeháza díszterme. Ósi vármegyénk ezalkalommal választja meg titkosan három felsőházi tagját és három póttagját.
Mint jelentettük, Gyímórey György főispán a Déllvasuttal folytatott tárgyalásainak eredményeképen ki tudta eszközölni, hogy a most hétfón tartandó megyegyülésre a DV külön-
Német-olasz-magyar-román blokk az északi és déli szlávok elválasztására
Az olasz diplomácia szenzációs tervei
vonatokat bocsásson rendelkezésére a megyebizottsági tagoknak és ezzel lehetővé legyen téve a minél nagyobb számban való megjelenés. De nemesik a megyegyűlésen való részvételt könnyítette meg a Délivasul különvonataival, hanem mint értesülünk hivatalos helyről, a január 10-én délután hal óra Hz pirckor Nagykanizsáról Balatonszentgyörgy felé induló 235. számú vegyesvonat a Szombathely illetve Zalaegerszeg felöl délután hal órakor Nagykanizsára érkező 311. számú személyvonatot minden körülmények között az eddigi szokástól eltérően bevárja és Így a csatlakozás — amennyiben a szombathelyi vonat késne is — biztosítva lesz.
Ezzel azok a mcgyebizoltsági tagok, akik K.-.nizsáról kell tovább ulszzanak a pesti vonattal, tellétlc-nül kapnak csatlakozást és ha késik is a Szombathely felől jövő vonal, akkor sem kell fél éjszakáig Kanizsán várniok.
Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, hogy mint irtuk, Nagykanizsáról január 10-én a megyegyülésre 9 óra 30 perckor Indul különvonat.
A megyegyülés rendkívül fontos eseményére való tekintettel — mint értesülünk — a nagykanizsai összes megyebizo\'.lsági tagok leutaznak Zalaegerszegre.
badság kiépítése, a nemzelí alapon álló társadalom egyesilésc felckezeli, nyelvi és osztálykűlönbség nélkül.
Ezeknek a kormányzati céloknak hangoztatását szívesen hallja a főváros polgársága s szívesen hallja maga az ország is. Ez is élö bizonyítéka annak, hogy a parlamenli élet munkásai, vezérek és közkatonák, egyaránt ki akarják venni részüket a kormány épitömunkájából. A fővárosi egységespárl választások uláni első gyütése uj, élö fogadalom amellett, hogy a választások alatt hirdetett programm nemcsak jelszó, hanem komoly valóság, amely a kormányt és a kormányzőpárlol egyaránt- köli. Az ország polgársága jóleső érzéssel vehet tudomást a főváros felfogásáról, amely testvérérzü-lellcl simul az országos [elfogáshoz.
Ünnepek után
Utolsót pislogtak a karácsonyfák gyertyái, elhalt a napok múlásába a szilveszteri malacok visítása és még Vízkereszt ünnepét pihentük ál, hogy most újra munkászubbonyl öltve kalapács. gyalu, toll és méter után nyul junk. Ünnepek után vagyunk és némi megnyugvással, nagy önbizalommal tesszük meg elsó lépéseinket az 1927-es év küszöbéről be a további napok tömkelegébe.
Ünnepek után, a karácsonyi hangulatban megfürdött tiszta lélekkel, a szilveszteri dárldók után és a három királyok ünnepének megcsodálásával lezárjuk jó darabra az ünneplések korszakát és folytatjuk küzdelmes életünket, olt ahol elhagytuk az ünnepek elitt.
Koptunk a karácsonytól nagy adag szeretetet szivünkbe, az újesztendő-vei még több reményt a jövőre és a tegnapi ünneppel, mintegy utó-hangJSt a templomból kiszűrődő orgona akkordjainak.
Ha mindezeket megkaptuk, ha mindezekkel felvértezetlek vagyunk, talán Ismét győzünk és több sikerrel gyűrűnk magunk mögé egy esztendői.
Január elindít és december újra visszahoz mához egy évre, hogy mérleget csináljunk arról, mit végeztünk, mit nem végeztünk.
Komoly Idők vlharzanak fejünk felett. A háború borzalmait felill muló emberi nyomorúság, lehúzó, sárbatipró betegségeiből lábbadozik az egyén, támad a nemzet a ráméri Igazságtalan csapásnak súlyától. És elindul az 1927 es év ködbeborltolt utján megküzdeni az Élettel.
A végén elválik, ki bírta jobban. Ez az esztendő, mint a miniszterelnök Is megmondotta a magyar nemzet történelmében nagy szerepel játszó és a magyar politika forduló pontján állunk. Hogy merre fordulunk, még nem tudható, de általános a kívánsága a nemzetnek, mint egy embernek, hogy a békemű, melyet min ■ dennek lehet nevezni csak annak nem, aminek nevezni kényszerülünk, revízió alá vétessék. Tehát békerevizió a külpolitikai vonatkozásokban és a magán gazdaság szanálása idebent az országban. Ezeket hangoztatta a miniszterelnök és ismerve eddigi munkásságát hihető, hogy a kél súlyos kijelentésnek, lette nem fog a várakozásnak alatta maradni és mához egy évre, ha az Isten Is ugy akarja, talán előnyös változásokkal indulhatunk köszönteni ünnepek ulán egy ujabb esztendőt.
Most pedig neki a munkának és vállat feszileni, inakat ropogtatni, de dolgozni, hogy sikerekben gazdagon tapossunk le ujabb háromszázhetvenöt napot. Figyelő
Berlin, január 7 | (A Zalai Közlöny tudósítójától) Berlini diplomáciai körökben szenzációs részleteket kolportálnak Olaszország állítólagos külpolitikai terveiről. Amint ismeretes, Németország és Olaszország között az elmúlt év utolsó nhpjaiban barátsági egyezmény jött létre. Ezzel szemben Franciaország és Olaszország között a feszültség egyre tart. Diplomáciai körökben ezért komolyan számolnak azzal, hogy az uj esztendő politikájában domináló szerepe log julni a fejlődő olasz-német együttműködésnek.
Mussolini az olasz imperializmus megvalósítója meg akarja szerezni a lrancia Riviéra, Korzica szigetét és a lrancia fennhatóság alatt levő Tuniszt Ennek a célnak megvalósítására van szüksége Olaszországnak Németország barátságára. Mussolini már beleegyezel! abba, hogy Ausztria törzse csatlakozzék Németországhoz, a többi osztrák területeknek a szomszédos államok közötti feloszlása ulán igy Németország határos lenne Olaszországgal és Magyarországgal. A csehszlovák-jugoszláv korridor ki-
hasításához Ausztria lerüleléből azonban Mussolini nem hajlandó hozzájárulni. holott Prága és Belgrád ettől letlék függővé beleegyezésüket Ausztriának Németországgal való egyesüléséhez.
A korridor ellen Mussolini azonban tiltakozik, mivel azt szerelné, hogy Németország Magyarországgal is határos lenne és az olasz-német blokkhoz Magyarország és Románia is csatlakoznának. Ez a némei-olasz-magyar-román blokk ékel alkolna az északi és déli szláv államok (eleit, azonkívül összekötné az tíszaki-, Földközi- és Fekete-tengereket. A blokk suly|»nljj Magyarország volna és a Duna—Rajna-csatorna, valamint az Elba csatorna a Hamburg-Oalatz-i viziultal együtt gazdaságilag egybe forrasztaná az uj négyesszövelséget.
Berlinben rámutatnak arra, hogy Gravina gróf, Mussolini bizalmasa nemrégiben politikai tanulmányt irt és ebben szintén Olaszországnak Németország felé való orientációja mellett érvel. Kimondottan fascista milanói és római napilapok ugyancsak az olasz-német együttműködés
érdekében cikkeznek. Mindezt összevéve meg van a valószínűsége annak, hogy a kulisszák mögött valóban megindult az akció az olasz-némel-magyar-román blokk létrehozása érdekében.
Forró vér
Filmpremier az Urániában
A végével kellene ezt a kis kritikát kezdeni: csak az a kár, hogy egy ilyen kimondottan művészi értékű lilmcl nem játszik a mozi legalább két nap.
A Manfréd Noa rendezése a regényből scenirozott filmben szem-gyönyörködtetőn érvényesül. Aprólékos gonddal hoz ki mindent és mestere a film cselekményében előadódó kontrasztok beállításának. A nagynevű rendező munká|ával együtt a kép a német film hegemóniának uj-sbb bázisát rakja le.
A lőszerepben Patti Lla szuggesztív erővel rajzol meg egy démonikus Jelenséget. Szemel, minden mozdulata a megtestesüli bujaság, Játéka mindenkor diszkrét és simulékony. Partnerei Waller Schlezik és Angelo Ferrari szép és érdekes férfi típusok. Előbbi a naiv első szerelmét átélő lialalemtxr, a másik sok nő-slkert megért szerző alak|ában.
A többi szereplök is a német filmművész gárdából nűansznyl gondossággal lettek kiszemelve.
Bár csak felnőtteknek Jelezték a képet és néhol csakugyan sikamlós |elenetek tarkilják a regényszerű mesét, ez nem von le semmit művészi értékéből, mert a német józanság és körültekintés könnyedén, tompítottan tárja elénk mit a téma kilengései megengednek.
A film kiállítása bőkezű és stílusos. A felvételek, premier-plánok, különösen a Pulti Liáé nyugodtak és tiszták. U. Gy.
Aforradalom romantikája
Az Uránia uj filmje: Moszkva 1910. A forradalom romantikájáról a magyar közönségnek legelóször Jókai irt Szabadság a hó alatt c. regényében csodálatos szépséggel fonva egybe Puskin szerelmi regényét, a nihilizmus akkori történeteivel. Ezek az elméleti forradalmak azóta a bolsevizmus gyakorlati rablásává és vérengzéséve nőtlek ki.
A bolsevizmusl már 1910-ben megelőzték a moszkvai és szentpéiervári forradalmi megmozdulások. Ezeket a forradalmi időket örökili meg az Ufa nagyszerű filmje: Moszkva 1910. Vladimír Oaidarov és Marcelta Al-bani, a német filmművészet |eles értékei játszák a rendkívül mozgalmas, romantikájában lebilincselő dráma főszerepeit.
— Royal Exltange Angol Biztosító zaiamegyei fóűgynöksége
vezető és szervező litkárt keres előnyös feltételek mellett. Elemi, élet, slb. ágazatokban szakképzett pályázók ajánlatait .Szép |övő" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.
1»7 január 8.
ZALAI KOlLONTf
Remete Géza
Nagykanizsa, január 7
Nagy idő* lanuja ad\'a vissza nemes leikél Teremiőjének. Reineie Oéza ügyvéd, az országgyűlésnek lobb ciklusán ál voll lag|a, Nagykanizsa képviselőtestületének és Zalavármegye törvényha\'ótági bizottságának tagja, csütörtök hajnalán, éleiének 82. évében végelgyengülésben elköltözött az élők sorából.
Remete Oéza a híre* Kollai-Vidos családból származotl. Édesapja kir. ügyész vo\'t. Édesanyja kerecsenyi földbirtokos. 24 éves korában mini lefenyei ügyvéd — a neves szabadelvű poli ikus Királyt Pállal szemb.n, megvalaszloliák Letenye országgyűlési képviselőlének. A Házban a teg-liatslabb korjegyző Ciakhamsr (eltűnik kiváló srónoki képességével Elsőrangú qualitásai fiatal volia dacára ickintélyt szereznek neki. 27 éves korában megbuktatta Koch-Kormos Adolf kúriai elnököl. Majd Ismét Letenye köveiévé választják. Később Csáktornyán lépett tel, d; ott a 30 éves fiatalember kisebbségben maradt. 57 éves korában ismét megválasztják Letenyén — Dárday Sándor volt államtitkárral szemben.
A\'megboldogull rendíthetetlen híve volt a függetlenségi elveknek. Apponyi Albert gróf lelkes híve és személyes jóbiráija. Egy alkalommal, amikor Apponyi kabinetatakitásának kérdése merült fel, Apponyi Albert leküldte hozzá Kanizsára Hovdnszky Nándort, hogy válnl\'j-l-e az igazságügyi tárcát. Remete Oéza azonban nem vállalta a megbízatást. Apponyin kívül — Darányi Ignác, Ugrón Gábor és Weszter Imrével tartolt szoros barátságot.
Nagykanizsán mint a függetlenségi páit vezére, híveivel megbuktatta a kormánypário\'. Ö buktatta meg Nagykanizsán Falk Miksát és Jókai Mólt.
Minden társadalmi mozgalomból tevékenyen vette ki részét. Elsőrangú krtminálisla és keresett ügyvéd volt. Halálával régi nagy idők tanúja száll sírba, aki országos nevet vívott kl magának. Pe\'eségén és leányán kívül előkelő, kiterjedt rokonság gyászolja.
Ma détu\'án 3 órakor temetik a Sugáruti gyászházoól.
„Kolozsvár ma is magyar város"
London, január 8 (Éjszakai rádió-jelentés) A Times kolozsvári levelezőjének tollából hosszabb cikket közöl mai számában az erdélyi magyarok és románok viszonyáról. A lap azt írja többek között, hogy az erdélyi szász kisebbség is ugy láija a helyzetet, hogy Erdélynek sorsa hasonló lesz a Elszász-Lolhaiingia sorsához, amely végre mégis felszabadult. Kolozsvár ma is magyar város — irja a Times — csak az oláh katonaság benne az idegen náció. Mindenki, de legjobban Cambetta francia tábornok tudja, hogy Románia mai határai túlságosan ki vaunak terjesztve. Végül a lap a román földbirlokreformot bírálja élesen.
Leleplezett vági-akoió
Budapest, január 7. A rendőrség szombaton este a Szív-utca egyik házában titkos Vági- párti gyűlést leplezett le, amelynek tagjait letartóztatta.
A nagykanizsai adófelszólamlási bizottság újból megkezdi működését
Nagykanizsa, jaauár 7 j
A nagykanizsai ndófelszólamlási | bizottság elnöke, dr. Örtey György i kormányfőtsnícsos, kir. közjegiző, mint ismeretes, a bizottság működését december utolsó heleben további intézkedésig felfüggesztette.
Mint most értesülünk dr. 0,-ley
Gt\'örgy január 11-én, kedden délelőtt 10 órára összehívta az adófelszólamlási bizottság lagjiit.
A bizottság eszetint a Jövő hét keddjén újra megkezdi működését. Az adó panaszok és fellebbezések tárgyalása a városháza tanácstermében történik.
Drózdi Győző mint vádlott kerül a nagykanizsai kir. járásbíróság büntetőbirája elé
Nagykanizsa, január 7
Érdekes járásbirósági per lesz folvó hó 25-én délelőtt a nagykanizsai járásbíróság büntetőbirája dr. Horváth Tivad ir elölt. Ugyanit még a választás alatt történt, hogy két országgyűlési mandátum vélt tulajdonosa, Drózdi G,óző, aki Klsko-márom és Pacsa örökös képviselőiének érezte magát, abbeli minőségében annyira megtelt önérzettel, hogy kerületének egyik derék és tisztességes gazdaemberét a „kommunista" I jelzővel illette.
A súlyosan megséitett gazda, aki teljesen tisztában van azzal, hogy a kommunista jelző nálunk egy a hazaáruló fogalmával és sulyorat -4rtö és gyalázó kifejezés — a svájci he-
gyekben ródlizó, elegáns megjelenésű „szegény ember védői" becsületsértés miatt bepe elte és megbüntetését kérte.
A J nuár 25-1 Járásbirósági tárgyalás elé ugy a nem drózdis\'ák, mint a hivatalos drórdislák nagy éideklőd ssel néznek. Vaj;on eljön a té i spoit kies svájci világhelyéről a két elvesztett zalai mandá um bus siratója és igy alkalmunk lesz szem-től-szcmbe látni a .Magyarok Vasárnapi és a „Migyar Ugat" cimü élclapok híres megalapítóját, vagy pedig megelégszik azzal, hogy védőjét küldi képviseletében a tárgyalásra.
Kél veszteit mandátum után mini vádlott a bltnietőbiró e\'ött...
Sic trancit glória mundi...
Uj rendszer az alkalmazottaknak a munkásbiztositóba való be- és kijelentéséről
A népjóléti miniszter Idevágó rendelkezése — Újítások a be- és kijelentéseknél
Nagykanizsa, január 7
A népjóléti minisztérium az alkalmazottnak a kerületi munkásbizto-sltó pénztárnál leendő bejelentéséi 11.200/926. M. E. sz. rende etlel újból szabályozta. E rendelet több fontos és üdvös újítást tartalmaz, amelynek főbb intézkedései a következők :
Legfőbb intézkedése az idézett rendeletnek, hogy azon munkaadók, akik ölnél több, változó keresettel bíró alkalmazottat foglalkoztatnak, az eddigi előzetes bejelentés helyeit, a bejelentést heti utólagos bejelentési jegyzékkel eszközölhetik. Azon munkaadók pedig, akik ötvennél több alkalmazottat foglalkoztatnak, azok havi utólagos bejelentési Jegyzékkel jelenthetik be alkalmazottaikat.
A bejelentési jegyzékeken az alkalmazottakat családi nevűk kezdőbetűi sierint ABC sorrendjében kell (elsorolni. A munkaadó köteles a bejelentéseket tintával vagy linta-irónnal írva, olvashatóan és a valóságnak megfelelő adatokkal teljesíteni, sajátkezű aláírásával és neláni cégbélyegzőjének lenyomatával is ellátni, j
Kik fizetik a legtöbb adót Zalamegyében
Nagykanizsa, január 7 (Folytatás) PjIIÍí Liszló PöHske 16,118225, Kovács B.\'la (oki) Balatonfüred 16,066 000. Singet Pál Nagykanizsa 15.924 (>25, Singer Sándor Nagykanizsa 15.924 625 Bar-thelmes Waller (oki.) B:bosdöhiéle 15,827 040, Fleiner Vilmos Zalaszent, grót 15,790.500. Heitelendy O/őző Lend.au fjiu 15.627 600, Hofítnann Imre dr. (oki.) Kesuhely 15,594 -160, Dombrádv Fenne Btid-p st 15 itillió 554 Of.O, Ország L-jos dr. (oki.) Nagykanizsa 15,502.170,- D ulsch Ferenc Zttlaegeiszeg 15,453 665, Frank Vilmos Nagykanizsa 15 millió 400.305, Strém Tivadar Nagykanizsa 15,034 288 Strém Olló Nagykanizsa 15.034 288. Wolf Ferenc dr. (oki) Uipesl 14 891 000, Kemény ÖJön (oki) Boncodlölde l-l millió 706 000. K\'szter Ödön dr. (oki.) Zaliegerszeg 14.548 140, Sr>bidos Mátyás Nagykanizsa 14 529.435, Micheller Jenő Btlatur.fJred 14 millió 456 500, Korniss Imre gróf (oki.) Szalapa 14,385 160. Orunner Ernő (oki) Orosrtony 14 360 200, Grün-haum Ferenc Zalaegerszeg 14 millió 329.335, Fü\'sl Jenő dr. (okl)Zila-egerszeg 14>52870 Skutiiic. Károly Zalasz-ntmihály 14 108 350. S\'is\'ics O/ula Bilaluneilerics 14,077 615, Lichleits\'eín Mór Nag)\'kanizsa 14 millió 030 345, Rxrnf-ld Jlzsel \' Nagykanizsa 14 000000 Diikásr. La-I |os Nagykanizsa 13.995 835 S»mmcr Sándor Zal.iígerszeg 13,990 ISO.
Az a munkaadó, aki az utó\'agos he\'i, vagy havi bejelentési rendszetre óhajt a rerdszerre áttérni, erre bármelyik naptári hónap u\'olső befelezed béi[izeiéii hetét követő n.ppal térhet át. Ezen elhatározását köteles az uj bejelentési rendszerre való át-téléi napját legjlább tizennégy nap pal megelőzőleg Írásban bejelenteni a kerületi munkásbizlosiló pénztárnak.
A heti bejelentési jegyzéket a hét j befejeztével követő nyolc nap alatt, a havi befizetési jegyzéket pedig a következő hónap 15. napjáig ked benyújtani.
A heti és havi bejelentési jegyzék-i kel jelentő munkaadó köteles az al-! kalmazoltsi után fizetendő járuléko-! kat kiszámítani és ezen összeget a | bejelentési jegyzék benyújtására meg állapitól! hálái időt követő nyolc nap alatt minden külön felhívás bevárása nélkül betegségi biztosító pénztárnak megfizetni, amennyiben a nyolcnapi határidő alatta fizetést elmulasztaná, ugy a végrehajtási eljárás külön felhívás nélkül folytaltatik le.
Egyebekben pedig részletesebb felvilágosítást nyújtanak az űrlapok, amelyek a kerü\'c i munkásbizlosiló pénztárnál kaphatók.
Bécsben terjed, Budapesten nincs spanyolnátha
Bécs, jtnuár 7. Napról-napra cmel-krdik a nálhalázas betegek száma. A kótházak minden szükséges előkészületet megteltek a járvány erős-bödése esetén a betegek befogadására. — Itt eirilll|(lk meg, hogy dr. Csordás Elemér Budapest szíkedó-városi orvos kijelentette, hogy a fővárosban egyetlenegy spanyo\'náthás megbetegedés sem fordult elö.
Madrid, január 7. Az influenzajárvány egyre terjed s tegn\'pig 125 áldozatot követelt. Barcelonában a járvány már ves.ilelt elejéből.
— Újság 1 Megérkezett a volt Csanyl-szalto uj h r.Ojc Ke.zlliclyre, aki aVrpo; takarítással hozz t rendbe a kü önben incdern, de i ib.inyagoll éoüleet. Az ösíz.s termek gyönyörűen íed/e. Belső berendezése bérlő szc-iini meglepetés lesi Keszthelyen. Hatalmas a i bicióval (x el pos tudással fekszik neki, h".-y a régi, elhanyagolt CtáoyK-zállőból hRoyal! név alatt egy uj, mii.de t ieki<tteioen kifogástalan és Kes. h-ty un ,:özön-ségétiez H>S elő\',..\',\'i. i\'íoiid szállodát, élteimet és kávéházi létesítsen. Kdv. suti moivn <- e yénisége biztosítja, hogy végre c?en modern épület hozzá va\'ó vez 6 kapott és hisszük, hogy snk kedves őiát fog Keszthely közönsége termeiben eltölteni. A szálloda modem fürdője folyó hó 9-én már megnyílik.
EALA1 KOZLONT
1927 január 8.
Élő céltábla és ólom-darázs a cserszegtomaji Anna-bucsun
Hogyan jAl-t ogy ujpoatl rendőr felcaáge vakációján a caoraxagtomaji Annn-bucaukor - A céllövő aMor ctött agy fagyvar lOvcdéke a homlokába fúródott — A* uaaaony azt hitto, hogy daráza caipte meg
Nagykanizsa, jinuif 7
Anna-napi bucsut tartojtak a derék cserszegtomaji polgárok és ahogy az ilyenkor szokás — kijutott mindenkinek a vigasságból. A pi deret elözönlötte a sok sátoros és mindenféle mulatságos bódé. Minden bódé elölt szorongtak a leányok és legények. Pénz volt bőven és igy semmi sem akadályozta meg őket abban, hogy ne vegyék ki részüket egy falusi bucsu örömeiből.
Volt a mulatságos-sálrak közölt egy céllövő bődé Is, ahol a legények néhány koronáéi! célba lőhettek. A magyar fiuknak rendszerint kedvenc játéka a célbalOvés és igy egyhamar sokan vették körül a céllövő-sátort.
Az egyik jóképű legény is felkapta a puskát, célzott és — megnyomta a ravaszt. Telitalálat volt — azonban a lövedék nem a pléh-alakba, hanem egy asszony homlokába fúródott, óriási riadalmai keltve a sokadalomban.
A balesel ugy törlénl, hogy abban a pillanatban, amikor a legény megrántotta a puska ravaszát — éppen arra meni gyanullanul Szabó Ágostonné, egy Ujpeslen szolgálatol teljesítő államrendór felesége, aki nyári szünidejét szülőfalujában Cser-szegtomajon töltötte.
A kirepülő ólomlöveg egyenesen Szabó Ágoslonné homlokába fúródott, aki nagyot sikoltott, mert azl hitte, hogy egy darázs csiple meg a homlokát. A bódé előtt álló em berek azonban észrevelték, hogy a
puska lövedéke voll az, amely Szabó-nét megsebesítette, nyomban odr siettek és első segélynyujtáskép elővették zsebükből bugylibicskájukat és azzal összevagdoslák Szabóné homlokát — még ca:k a belefutó-dotl löveget ki nem piszkálták.
Az ilyetén e\'ső segélynyújtás után a megséiüit asszony orvoshoz fordult, aki annak rendje és módja szerint kimosta és bekötözte az élő céltábla, sebét és rendes kezelés alá vette.
A csendőrség nyomban megindi-lotla a vizsgálatot és megállapilotla, hogy a céllövő mutatványos bódé tulajdonosa Horváth József lelenyei lakos nem alkalmazott golyófogót a bódéjának liStsó tészére és igy történt, hogy a lövedék egyenesen az arta haladó Szabóné homlokába fu-ródolt.
A csendőrség Hotválh Józsefei gondatlanságból okozolt rulyos tesli sérlés miall jelentette fel, mely üpy-ben most volt a.tírgyalás a törvényszéken. A sértell asszony a bíróság elölt is azl vallotta, hogy a lövedék behatolásakor azl hitle, hogy darázs csip:e meg és el akaita arcáról hessegetni.
A lörvényszék a céllövő bódé tulajdonosit végül is azérl, meri gondatlansága fotylán idézódölt elő a baleset, bűnösnek mondotta ki, azonban a fenn\'orgó nyomatékos eny-hllő kötülmények figyelembevételével mindössze 600 000 korona pénzbüntetésre Ítélte ét a sértettnek i köllségei megtérítésére kötelezte.
Apa halálos párharca legény-fiával
Szóváltásból kifolyólag egy legény agyonlőtte az édesapját — A gyilkos Bot letartóztatta a csendőrség
Tegnapelőtt este is összeszidta Horváth a fiát, aki visszafeleseli az
Nagykanizsa, január 7
Ha megyénkben a léll hónipok le is higgaszlollák a kedélyekel ésZtla nem szolgál véres szenzációkkal, megteszi ezt Zala helyeit szomszéd megyénk : Somogy, ahol talán nincs nap, hogy valamely községből ne jelentenének véres gyilkosságokat, vagy halálos kimenetelű baleseteket.
Most legújabban Szenyér községei tsrlja izgalomban egy döbbenetes apagyilkosság, mely körülményeinél fogva nagyon hasonlatosa nemrégiben tárgyalt kaposmérői gyilkossághoz, ahol szintén a fiu állolt gyilkosság vádjával terhelten n kir. lörvényszék elölt.
Szenyér község egyik jómódú gazdája, Horváth János szenyéri földműves már huzamosabb idó óla rossz viszonyban élt fiával, akii, habár már lányok ulán jáló legény volt, ugy veti, mini kisgyermeket szokás és bizony néha-njpján az öreg a fiút fel is pofozta, ha az arra okol adoll.
NAP9 HÍREK
RAPiREHD
Január 8, szombat
Rómnl katollkiut\'Szcvcr. ProtciUns: Szörény. Izraelita: Seb. hó 5. Nap kel reggel 7 óra 48 perckor
nyugszik délután 16 óra 26 perckor. •
Mozi. Uránia: Moszkva . 1910., az egykori cári birodalom éleiéből Előadások : 7 és 9 órakor.
öregnek, mire az hozzá ugtoll és meg akarta ülni. Ebben a percben a fiu eszét vesztve liálra ugróit és mielőtt apja elérle volna, apjának a szegen függő vadászfegyveréi lekapta és közvellen közelről az öregre löbb lövést adoll. A család lobbi tagjainak közbelépése már késő voll. A lövések halálosak vol(8k.
A gyilkos fiu rémülcltöl tágrameredi szemekkel tekintett a padon elterült halott apjíra.
Többen a szomszédok közül berohanlak. Mások a községi ötvöséit szalasztottak egy gyereket, de arra már nem volt szüksíg. A közben értesüli csendőrök a gyilkos fiút letartóztatták és bekísérték a kaposvári kir. ügyészségre.
A kaposvári kir. ügyészség értesítése ulán a marcalii kir. járásbíróságtól kiszálllak a helyszínére és megellették a törvényszéki bóiicolást. Az esel a környéken nagy izgalmat kellett.
— A szomszéd megye megválasztotta felsőházi tagjait. Kaposvárról jelentik: Samogyvármegye törvény h ilósági bizottsága szerdán tartót rendkívüli közgyűlése keretében, Fischer Ferenc fóispín elnök-lésével választotta meg felsőházi tagjait. A tendes és póllagok megválasztásánál a hivalalos lisla győzött. Felsőházi lagok le.tek Somslch Miklós földbirtokos, Kacskovics Líjos voll alispin, Huszár Aladár lörvényszék e\'nok. Póttagok lellek Gaál István és Léhner Vilmos földbirtokosok és Kiss Iván kisgazJa.
— Uj megycblzottságl tagok. A zalai lötvényhaiősági időközi választásoktól még a következő jelentések étkezlek a megyéhez. A csesz-tregi választókerületben Buchberger Józsi f dr. baglzdi lakost választották mtg 353 szavazattal Kulcsár Pál 24 szavazatával szemben. Felsőszeme-nyé|u£iregélyes Kilmán oltani lakos lelt a megyebizottBlgi lag 140 szavazattal Kajlát Islván 117 szavazalával szemben. Kerkaszenimislóson a lemondis és elhalálozás folylán megürescdelt két h:lyre Mlhalovits Sándort és Kuklek Jánost választották meg.
— Január 15: Fehéiszektü-est.
— Különvonat hétfőn Zalaegerszegre. Folyó évi janulr hó
10 ér, hé főn a zalavátmcgyei megye gyűlésre Zalaegerszegre utazók részére Nsgykanizsától—Ztlaszent-ivánig a 316/a külön személyvonat fog közlekedni, mely Nagykanizsáról Indul 9 óra 30 perckor, Ztlaszenl-ivánra érktz k 10 óta 30 p;rckor. Megáll: U,udvaron, Uinéppuszlán, Oelsén, Felsőrajkon, Zalaszenlmthály-Pacsán, Bticsuszenllászlón és Zala-szen ivánon. A különvonatot igénybe vevő utasok teljes polgári menel-|egyet larloztak váltani, mert a vonatnál semmiféle menelkedvezmény nem érvényes. A vonat I—II. és III. osztályú kocsikkal fog közlekedni. A Zalaegerszegre szóló közvellen menetjegyek Nagykanizsán a szemé\'ypénztátnál niegvállhatők
— FehérszekfO-est: január 15.
— Halálozás. Csathó Alajosné sz. Wolf J.nka keszthelyi lakos 68 éves korában me^hill. Hslált Keszthelyen általános részvé\'et ke\'telt. Az elhunytban Csathó Egon k-.szthelyi m. kir. postsfónök édesanyját gyászolja. — Rácz Qyu\'a általános koz-becsülésben álló keszthelyi iparos Keszhtlycn tzivszélhüdésben hitle-Icn elhull. Mi szombaton temetik.
— FehérszeklD-est: január 15.
— Kinevezték a választókat összeíró biztosokat. A belügyminiszter tendeiele értelmében Bódy Zoltán alispin intézkedése folylán Nagykanizsa város vezetősége minden előkészületet megtett, hogy a ina szonbaltól kezdődő képviselő-választó polgárok összeírása teljesen a vonatkozó rendelet szerint simán ís minden zökkenő nélkül történjék. Minden szavazókertllelben egy biztos egy pMbIzlos és megfelelő segéderő fog működni, hogy a megállapított 15 napon belül az összeírás okvetlenül befejeződjék. Az esküi letl hivatalos közegek házról-házra, lakásról lakfs\'a járva !r|ák össze a válaszlókat. GySmórey György főispán Nagykanizsa területén a következőket nevezte ki össze-irási biztosokul :<_l. szivazókerűlet-ben Tóth István, II -ban Lányi László, lll.-ban Dedovácz B!l», IV.-ben Bayer Vince, V.-ben Dobrovlcs Milín, VI.-ban Neusiedler Jenő, Vll.-ben Go-lenszky Jtnos, Vlll.-ban Marvalics István, IX.-ben Grestyán Islván, X ben Kovács Illés és a XI. »za-vazókirülerben Ftló Fe enc, akik az esküi le is lelték a polgármester kezeibe. A biztosoknak illetve pót-bizlosoknak segéd -rői részint a nélkülözhető városi tisztviselők, nyug. tanítók és egyéb megbízható munkaerőkből rekru\'álódnak, akik megfelelő tiszteletdíjat élveznek. Az összeíró bi#o:ok és póibiztosok tegnap délulán a városháza kis lanicsler-mében össze|ötlek, ahol dr. Krátky Islván főjegyiö a mlnisz\'eri rendelel egyes, idevonatkozó szakaszait és az összeírásnál kövelendö eljárást behatóan kifejtelte.
= Az Izraelita Jótékony Nőegylet leS|át vasátnap délután 5 órai kezdeitel rendezi Neumann Ala-dátné Csengery-ul 8 szám alatti lakásukon. A teán vendégeket szívesen iáin sk.
— Január 15: Fehérszekfü-est.
— „A Teremtés" oratóriuma. A nagykanizsai Z\'inyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör január 22 én és 23-án este tél 9 órai kezdeitel a Polgári Egylet nagytermében előadja Hoydn József ,A Teremtés\' dmü oratóriumát, magánének, vegyeskar és zenakarra, Kelting Ferenc karnagy vezénylete alalt. Szóló-énekesek : Domány Sári (Oabrlel, Fischer Erzsi (Évs), Kovács Ferepc (Uriel), Abramovics Márk (Rafael, Ádám). Közrenüködik az Irodalmi Kör 90 fagu vegyeskara és 41 tagu zenekara. Helyárik: páholy 15, ülőhelyek 3, 2, 1 t/a pengő, karzat 80 fillér. Jegyek kaphatók Mayr és Fischel könyvkereskedésekben.
.-= Ma és minden este tánc a Szarvasban Holló Tóni közkedvelt Jazz-BandJára.
Olvasóink vágják kl és őrizzék meg ezt az utalványt.
5. lapszám. : Apróhirdetés-utalvány J
it lOdinb nyeli klrlgotUaytnii- + T- uUn kOvctktlS írlmoiliu uüt- 1 yior • llcntb*» t 77
t zalai közlöny kUd^blvt ,
IV UU bZiklatk toKyta KSiCI *v í t IS »iitjí terjedhető J T a p ró hl rdetsat. 2 1Í Éivéoytt: 1927. tfbruát l-Ij. II
1927 január 8.
ZALAI KÖZLÖNY X.
IdBjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-tU>«ló Jelenléte: Pénteken a Mmtrstk-IrZ: Reggel 7 órakor -03, délután 2 ónkor 4-2-S. este 9 őrikor +02.
ftttóztt: Reggel borult, délben kevésbbé borult, este borult.
Szélirány: Egész nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentése »ze rlnl Nyugaton borulás hócmelkedéssc] és esóbe átmenő havazással.
— Január 15: FeliérszekfO-est.
— Leánycgyletl tea. Az alakulóban levó Nagykanizsai Izraelita Leányegylet tagjai és az egyesüld sorsa iránt érdeklődést mutáló vendégei részére vasárnap délután Szabados Kata adotl házuknál pompásan sikerült Icát. A minden várakozási felülmúló látogatottság melleit ollhonos, vidám hangulatban, tánc melleit kedélyesen múllak az órák. — Pollik Sándor \'szellemes, humoros magánszámai sok derültséget kelleltek. A háziak figyelme és kedves vendégszeretete késő estig" tartotta együtt a kifogyhatatlan jókedvű fiatalságot.
= A Szarvas táncestéi hangulatosak és Intimek.
URANIA
Szombaton 7—9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
MOSZKVA 1910.
Az Ufa legújabb filmeseménye, 8 felvonás az egykori cári birodalom éleiéből. Főszerepben: Wladimir Gaidarow és Marcella Albani.
VILÁG
Csak vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
VADNYUGAT LOVAGJA
kaliforniai történet 6 felvonásban. Főszerepben: Hot Gibbaon.
Nesze, neked, Edisont
— KI csinálta az első beszéli-gépet ?
— Isten a paradicsomban. Adóm oldalbordájából.
— Az NSE vasárnap délután 4 órai kezdettel a Polgári Egylet földszinti termében tagjai és azok vendégel részére modern tánc-órákat ad. A betanítási Szabó Islván, mint a Sport Egyesület tagja vállalta.
— FehérszekfO est: Január 15.
— A kórházi kápolna céljaira özv. Steinberger Viktomé 300.000, Kádár Lajos rel. lelkész, Valics Dí-zsőné, Horváth Islvánné, Schless Testvérek 100—100.000 koronát adományoztak, amiért az adakozóknak hálás köszönetet mond Mária nővér.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— KÉPKERETEZÉS ét üvegezésben Igen olcsó PUM üveges, Klrály-utc. 10.
— A Nagykanizsai Sakk-Kör t. hó 9-án tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy a háziverseny dönlö-mérkózéseil a versenyzők kötelesek f. hó 15-ig befejezni, mert f. hó 23-án Körmenddel méri össze a Kör, 6-6 résztvevővel, |átékcre-|él és errevonatkozólag a döntőben kialakul! eredmények fontosak lesznek. Dr. Kátnay Oyula rendőrfőta-nácsos, a Kör elnöke megelégedését fejezte ki az eddig elért siketek lelett és továbbra is ily sikeres munkál kívánt. A választási Illés befejezése után a háziversenyt folytattak, amelyen még nem alakullak kl a végleges eredmények. 0,rendelés dolog, hogy városunkban lejlel! sakk-• éle! alakult ki és reméliük, hogy nemsokára elérhető lesz Nagykanizsán is a löbbi dunántúli városok sakk-kulturalvója.
>=- Ma és minden este tánc a Szarvasban Holló Tóni közkedvelt Jazz-Bandjára.
Az rz/ kabát
— Mit szilt a papája az u] szir-mekabátiihoz
— Azt mondta, hogy boldog az az álla., amelyrőt lehúzták, mert azt egyszerre nyúzták meg, de őt részletekben.
— Meghalt a .cigányasszony, akit varjú helyett lelőttek. Meg-iriuk egy közeli számunkban, hogy Bagi ÖJón erdí-csokonyai legény tévedésből varjú helyeit rálőtt egy cigányasszonyra, Kalányos Jtnosné crdöcsokonyai lakosra. Az asstony súlyos fejsebbel a kaposvári kórházba kerüli. — Az első napokban ugylálszott és az orvosok is azt hitlék, hogy meg tudják menteni az életnek, azonban az állapota annyira súlyosbodott, hogy tegnap éjjel meghall. Holttestét a törvényszéki orvosok lelboncollák és ehhez képest a vigyázatlan fiatalember ellen megindult az eljárás.
A Szarvas táncestéi hangulatosak és intimek.
Csalhatatlan recept
Egy 50 év körüli asszony az orvosnál :
— Mondja, doktor ur, mit tegyek, a férjem álmában folyton beszél.
Az orvos: hagyja néha napközben Is szöhoz jutm.
- Kihágást Ítéletek. A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágási birósága Uurány Mihály asztalost botrányos részegségért, tekintettel arra, hogy hasonló ok miatt már büntetve volt a kihágási bíróságnál, 40 pengő pénzbüntetésre ítélte. — Németh litván kocsist és Kobzinek Ferenc hentessegédel, meri engedély
FOLYÓIRAT SZEMLE
)( A Képes Krónik. ezévl 2-ik szima irodalmi szám. Kózli Koilrvné Réz Lola pombás regénytolytalilit, Hamvas Józsel, Medveczky Bella, Allay Magda, ,Mihály László és Kortsmárossy Tibor Irodalmi Írásait. Szinthő Dénes cikke a régi és uj Bern életéről és mOvéizetérót, Saly Dezsó csevegése számíthat érdeklődésre. folytatódik N. A. Cawon amerikai üzleti splri-tus rektor. Az üzlet tudománya elmü cikksorozata. Kiegészíti ezt a mélynyomáséra melléklet él a száznál több iktuálil fotográfiák sorozata, végül a lap népszerű rovatai. A Képes Krónika uj száma Is kapható mindenütt.
)( 1.000 pengő .Nem nősülök" pályázat. Érdekes pályázatot tüz ki most meglelem uj számiban a Színházi Élet 1.000 pengót kap, aki tíz sorbin megoldja azt irobléinát, milyen lány megy hamarább érjhez. a modern lluslány, vagy. i szelíd liáziisau nevelt kisasszony? Egyes számára 80 llllér, negyedéves előlizetés8 pengó. Kiadóhivatal Budapest. VII. Erzsébet-kómt 20 sz. Az előfizetők negyedévenként pompás ajándékregényt kapnak.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kaia bőrönd és diszmü-áruhizában.
— Kl akar rendőr lenni? A m. kir. államrendőrség szombalhelyi kerületének főkapitánya a kerület őrszemélyzet! állományában ez idő szerint üresedésben levó több rendőri állás betöltésére pályázatot hirdet. Felvételre, mely kizárólag személyes jelenlkezésalapjtn törlénik, mindazok jelentkezhetnek, akik magyar állampolgárok, 21. életévüket betöltötték, de 40. évüket tul nem haladták, katonai kötelezettségüknek elegei lellek, büntetlen előéletűek, magyarul tökéletesen beszélnek, az Írásban és logalmazásban kellő jártassággal birnak, a felvételi iráspróbán megfelelnek, legalább 170 cm. magasak és a rendőrorvosi vizsgálat őket rendőri szolgálatra alkalmasnak találja. A pályázók kötelesek lehál születési anyakönyvi kivonatukat, legújabb keltezésű büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt, katonai okmányokat és Iskolai bizonyítványt magukkal hozni. A pályázni óhajlók kötelesek az 1927 év! január hó 25. és 26-án délelőtt 9 órakor Szombathelyen a m. klr. rendőrség szombathelyi kapitányságánál (Szily János-u.) megtartandó szemlén meg|elenni. A pályázók utazásaikból felmerült költségeik megtérítésére a m. kir. kincstárral szemben igényi nem támaszthatnak. A szolgálati kötelezettség 6 évre terjed, melybe a katonai szolgálali idő legfeljebb 3 évi Időtartamban beszámítási nyer. A próbaidő az állományba vétel napjától számítón 6 hónapig,
nélkül tartollak revolvert fejenként j^CíTSít ifi rw-tioörr iléltr h kiháirási rendőr- ,, - ■
16 pengőre ítélte a kihágási rendőr biró. — lloiváth nagykanizsai sof-főr mát ismételten került kihágási vétség mialt a rendőrblró elé. A javíthatatlan ember ezúttal azért állott a biró előli, mert autóját Sormás és Kiskanizsa között a malomnál ugy neki viltc a Farkas Károly sollőr állal vezetett autónak, hogy az jelentékeny anyagi kárt szenvedett. Horváth Lajost ezúttal, meri visszaeső bűnös, 15 napi elzárásra és 80 pengő pénzbüntetésre Ítélték. Egyben pedig igazolványát bevonták. Horváth a mára kitűzött tárgyaláson nem is jeleni meg. Mikor elő akarták vezetni, nem találták lakásán. Mint hírlik, ma reggel minden bejelenlés nélkül elutazóit.
végéig tarl. Ez idő alatt, az aki bármely ok mialt a rendőri állás betöltésére alkalmatlannak mutatkozik, indokolás nélkül bármikor elbocsátható. A felvett pályázó két évi lény-leges szolgála! után csak akkor véglegesíthető, ha egy év leiekével megelleti u|abb rendőrorvosi vizsgálaton testi alkalmassága megállapítást nyer és ha a rcndórképesilő vizsgát sl kétesen letetle.
Gyermek - szépségverseny Szavazó-lap.
A .Teulsch\'-kírakalban kiállilott képek közül szavazatomat a szántu képre adom.
lOZeÓSZINHÁZAX
Uránia szombalon 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor: Moszkva 1910. 8 lelvonásban, az egykori cári birodalom éleiéből. Főszerepben Wladimir Qaldarow és Marcella Albanl.
Világ vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Vadnyugat lovagja, kaliforniai történet 6 felvonásban. Főszerepben Hol Oibbson. _
Keszthelyi Uránia szombati műsora: Vadember, Ben Lyonnal és Mac Mc. Avoy-al a két főszerepben.
KÖZQAZDISie
Télin
Az egynapos ssünel után az értéktőzsde egyenetlen irányzattal nyitott. A mai nap kezdetben kisebb eltolódásokat idézett elő, lefelé és felfelé is. A tőzsdeidő későbbi lolyantán azonban a bécsi tőzsde szilárdsága következtében az árfolyamok megjavullak. Az Uzlelidó második felében még nagyobb méreteket öltött a szilárdság, msjd a koniremln fedezési vásárlásaitól ösztön tölt és a helyi spekuláció néhány papírban isméi, sok véleményes vásárlást bonyolított, le. Az árnivó 2-4 pengővel emelkedett, néhány kivételes favorit papírban azonban 8—10 pengős árnyereségek Is előfordultak. Ezek közül különösen Angol Magyar, Pesti Hazai, Nemzeti Bank, Kószén és Nisici említésre méltók. A piac legszilárdabb értéke Fegyver voll, amely husz pengővel emelkedett. Az általános szilárdságra a malompiac lany-hasága nem gyakorolt gyengítő befolyási. Zárlatkor az irányzat továbbra Is szilárd maradt.
Párta 20-45. London 2514>,I, Newjork 518\'i\'i, BrOssel 72KB, Mllino 13-05, Amsterdam 207 35, Berlin 123 05, Wien 7300, Sollá 3 75, Prága 15-35\'!. Varsó 57-1.1, Budaoeit SO-62\' r, Belgrád 9 121 z. Bukalclt 2-7211
Terménytőzsde
Buza tluav. 75 kg-oi 3080 - 31-20, 7b kg-oi 31-20-31-60 77 kg-o. 31 60 — 3200 78 kg-os 3220-3260. egvíb 75 kg-os 300$ -3Ó40. 76 kg-os 30 40-
30-80, 77 kg-oi 3ÓÍ0-31-2Ő, 78 kg-os
31-40-3180, rozs 24-40-24-60. likaimlny-árpa 18 80—19-10, lőrárpe 24-00—26, zab IS CO—18 80, tengeriül 1620-16-60, repce
---■--, köles 15-20-1600, korpa
13-20-13-60.
6
ZALAI KÖZLÖNY
I
1927 január 8.
i kilapitl Tfemk faria-toiáw
VALUTÁK Lengyel 6265-6415 Angol I. 27 70-27-86 CkTi k. 1689-16-97 Dinár 10-OÍ-1009 Dollii 539 -10-571-80 Puneli Ir 22-58-23 03 Hall. 228-25-22925 Lel 2-94-3 0) Lev. 410-4-16 Llr« 25 15-25-60 Márk, 135-42-136-92 tehlll. 80-37-80-70 Dink. 15212-152 77 Svijcl 1.110 15-11055 Belga Ir. 7937-79-67 Norvég 145-32-145-97 SvM k. I5Í42-15307
DEVIZÁK Anill. 22840-229 10 Belgrld 1005-1009 Berlin 135-53-13593 Bukarest 2-94-301 BrllMJCl 79 10-7965 Kopenh 152 22-152-67 Oíllo 14512-145-87 London 27-70-27-78 Milano 25-25-25 55 Newyork 570-75-2 45 Pirla 22-43-22-73 Priga 1691-1695 Saolla 4-11-4-15 Stockholm IS2-22-97 Vanó 62-80-6400 Wien 8043-80-6S ZOifch 110-18-110.51
Beriésrisir
Pelhajtia 1792. melyból eladallanvl \'/laaaa-nafadt 549 darab. EltórendU 1-42—1-44, aaedett 1-34—1-36. aiedelt kilép 1-30— í-34. könnyű 1-20-1-28, tla«rend» sreg 1-36—1-38, másodrendű 1-30—1.34, angol saldó 1-36—1-52 laalonna nagyban I SI— 1-53. islr 1-74-1-76 lehuioUhui 184— MO. izalonnit Itlaertéa 160-1-76. Az Irányút lanyha.
Kiadja: Zrliyl Syemühir él KSiyr-UroietUi ÍT, luykailua
APRÓHIRDETÉSEI
gthjrtéigh dija elóra IlMiwrtj
fa apróhirdetés dija 10 uótg 90 fillér. A douzó i minden vastagabb betűből &1IÓ m6 két stőnak számíttatik. Minden további ató dija 8 f III. A hlrdetéat rfij előre fizetendő a forgalmiadé bouásxámltásával
Pénxtéroanő felvétetik egy nagyobb detail üzletben. Gyakorlattal bírók ajánlatit Igényekkel .Pénztárosnő 179* Jelige alatt a kiadóhivatal utján. 65
Namii Hardkanárlk eladók Klrílv-utca 28. 51
Nagyobb azabáau fennálló gépjavító műhelyemhez társat keresek, aki henger-rovátkoló! beszerezne. Nem fontos, hogy szakember legyen. Clm a kiadóban. 34
ElköÜOzés miatt egy komplett ebédlő eladó Kinlzsy-utca 81. Megtekinthető d. e. 8-12-lg. 23
Keazthelyen, Helikon-utcában urlazabó-náQholyomot megnyitottam éi a leg-oloaóbb érák mellett bármilyen munkát elvállalok. Bíró Oyula. 52
Két szobás lakáa összes mellékhelyisé-gekkel azonnal ki2dó. Clm a kiadóban. 43
Egy magános 720 "L oaéplögép eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 61
Gyakorlott munkaerő, kl dlktl-
lásra folyékonyan és gyorsan Ir gépen,
egész délutánra kerestetik. — Szenesné,
Sugár-ut 14. I. ern. -64
Instruktor ajánlkozik 1—4"elemiig gyetmekekhez Bővebbet Szélbenyi-tér 2. szánt alatt este 6 órakor. -66
Borbélysegéd felvétetik Klsfaludy-ulca 39. -68
Myulbőröket 30000 koronával veszUnk Strém Bernát és Fial, Erzsébet tér 14. 69
b hónapos faj farkaskutya Jutányos áron eladó. Clm: Kaufmann, Sugár-ut 50.
Jókarban levő Írógépet keresek bérbe. Szenesné, Sugár-ut 14. 1. cm. -71
Melegágyi
kerti magvak
nemei tengeri
árpa
kapható
Ország és Widder
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán igazgatósága, felügyelő-bizottsága és tisztviselői kara fájdalommal jelenti, hogy az inlézet alapítása óta igazgatósági tagja és 18 éven át volt elnöke
rftaMfi REMETE GÉZA
v. országgyűlési képviselő
folyó hó 6-án csendesen elhunyt.
Nemes egyéni tulajdonságai tiszteletei és nagyrabecsülést váltottak ki mindazokból, akik őt ismerték.
Emlékét mindenkor kegyelettel fogjuk megőrizni!
Ma, szombaton 6a vasárnap
vacsora.
A hires balatonfüredi „kéknyelű" ujbort ujrs jutányosán mé\'em.
Szíves pártfogást kér
Wollák Jenő
vendéglős.
Ha Budapestre megy!
Okvetlenül nézze meg a
papagáj
VII., Erzsébet-körut 33.
szenzációs világvárosi műsorát.
Hangulat, zene, tánc. Polgári éttermi árak, olcsón és
Jól szórakozhat. Műsor kezdete este 10 órakor, vége 1 órakor.
Oláh Gyárfás Mihály
igazgató.
1927. évi
naptárak
Újévi üdvözlő kártyák JÁTÉKKÁRTYÁK
Legjobb angol D ca GRAMOFON
és legújabb gramofonlemezek kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Laohihordó
fölvétetnek a
kiadóhivatalban.
Nincs gondja
leánya férjhezmenetelével, gyermeke taníttatásával, ha a
NEMZETI DISÁ6 ™gy Dl NEMZEDÉK
utján biztosítja őket. A csekély biztosítási összeget havonként fizetheti az
előfizetési dijakkal.
Ilyen feltételek mellett csak e lapok biztositó osztályában köthet biztosítást. Rendelje meg egyik újságot s megkapja a részletes
ludnivalókat. (Budapest. Honvéd-utca 10. szám.) E páratlan feltételekre ezrével jelentkeznek az emberek.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Versenytárgyalási hirdetmény.
A nagykanizsai színház egyes asztalos-munkáinak biztosítására zárt írásbeli versenytárgyalást hirdetünk.
A kiírási művelet a városi mérnöki hivatalban tekinthető meg.
Ajánla\'ok benvu|iáiínak halár-ideje 1927. január 12-én délelőtt 12 óra.
Nagykanizsai Közművelődési Egyesület.
Kézimunka és előryomda üzletemet Keszthelyen,
Kossulh Lajos- uica 26. sz. atall megnyito\'lam. — Raktáron tartok gobelin, kelim filét stb. munkákat és himzőanyagokat. — Hímzést, inonlirorást vállalok. Elő nyomtatáshoz a legdivatosabb minták. Hoffmann lózsefné.
Minden szakember
járatja és olvassa a
Ml
E lap három évtizedes fönnállása
alatt bebizonyította nélkülözhetetlen és hasznos voltát.
Az újság mindig friss, gazdag tartalmú, fontos cikkekr-t és értékes híranyagot tartalmaz.
E lap nélkülözhetetlen minden szakembernek. Elé fizetési ára egész évre 20 pengő. Tisztviselőknek és egyleteknek kedvezményes előfizetés. <14 A Up kiadóhivatala Budapest, TI., Vörösmarty-ntca 43.
m-APÓ! szőlőoltványok,
sima és gyökeres amerikai vadvesazök, Aramon, Portá-lis, Bcrlaudieri és Monticola fajban. Gyümölcsfák, akác és giedichla csemeték. Épitkczéehez való falezó kő. Árjegyzéket küld:
, Abanjszántó.
A REKLÁM I
Állandó, éezszorQ éa ügyes
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, ipari-vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltcfő eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a IcKsikcrcscbbcn, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
BUDAPEST, yn., Erzsébet-körat 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetésekel és reklámokat az összes budapesti, vidéki is külföldi lapokban és naptárakban.
Költségvetések és -tervezetek ingyenI
Telcfot J. 121-55!
|
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdaveaelö.- Ofenbccu Károly.)
67. évfolyam, 6. szám
Nagykanizsa, 1927 január 9, vasárnap
Ara 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség é» kiadóhivatal Póut 5. sz. Keszthelyi fiókkladóhivatal: Kisfaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. síim. Előfizetési ira egy hóra 2 pengő 40 fillér.
FELSŐHÁZI TAGVÁLASZTÁS
Egy-két évvel ezelőtt szivárgott ki legelőször az a Itir, hogy a tervbe vett felsőházi törvényjavaslat olyan intézkedési tartalmaz, melynek alapján a felsőházi tagok egyrészét a törvényhatóságok fogják delegálni. Ez a hír természetesen élénken foglalkoztatta a vármegye közönségét és lassan kialakult az az egyhangú vélemény, hogy Bosnyák Géza ny. főispán, földbirtokos, Malallnszky Ferenc gazdasági főtanácsos, földbirtokos és dr. Pllhdl Viktor volt nagykanizsai kir. közjegyző, földbirtokos volnának azok, kik elsősorban szóba kerülhetnének a delegálásnál.
A felsőházi törvény megalkotása azóta többször foglalkoztatta a közvéleményt. de ujabb jelölt neve nem került szóba. Amikor a kérdés aktuális lett, a vármegye főispánja, látva a vármegye közönségének egyhangú állásfoglalását, azt magáévá tette, felsőbb helyen bejelentette és tulajdonképpen a vármegyének ez a jelölése felsőbb helyen is jóváhagyást nyert.
Most azonban hirtelen uj nevek kerültek forgalomba. A korteskedés megindult és ahelyell, hogy a vármegye közönsége egy ünnepélyes, méltóságteljes közgyűlés keretén belül élne törvényadta jogával és Hintetné ki legérdemesebb fiait, egy szenvedélyektől felkorbácsolt, kortcs-izgalmaklól fűtött, széthúzással tele és lármás közgyűlés elé nézünk.
Hogy a vármegye közönsége miért foglalt állást már két évvel ezelőtt egyöntetűen a fent entlitcltck felsőházi lagsága mellett, annak könnyen találjuk meg a magyarázatát.
Mind a három Jelölt Zulamegve szülöttje, mindhárman több mini 20—30 esztendeje tagjai a vármegye törvényhatósági bizottságának, annak működésében tevékeny részt vettek, több mint egy évtizede tagjai a a közigazgatásnak. A vármegye érdekében kifejteit munkás mull áll o hátuk mögött és Igy a vármegye közönségéül jogosan eivjrhaló. hogy a szóban forgó jelöllek önzetlen és vármegyét* érdekében kifejteit munkásságát akkor, amikor a vármegyének arra mód odalőtt, meghálálja.
Kötelessége is. Mert nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy Zalavármcgye a múltban Nagynia-(tyarors-zág első vármegyéje volt Deák Ferenc vármegyéjének cimerét az országházon otl találjuk középen, az ország cimere alatt. És ha már — sajnos — az őseink által szerzett első helyet más vármegye cl is hóditolta tőlünk, mégis tartozunk elődeinknek azzal, hogy minden igyekezetünkkel törekedjünk visszaszerezni azl, amit ránk hagytak és _ amit mi könnyelműen elvesztegettünk. Ha a vármegye komoly, megfontol! és egy küzdelmes élet tapasztalataira
visszatekintő tagokat fog a felsőházba beküldeni, az vármegyénk hírnevét és tekintélyét csak Öregbíteni fogja.
Sokkal nehezebb magyarázatot találni arra, vájjon mi vezette a vármegye közönségének egy részét abban a törekvésben, hogy olyanokat küldjenek a felsőházba, kikről ez-idelg egyáltalában nem leheteti hallani. hogy a vármegye közönségének osztatlan bizalmát bírnák.
Elismerjük, hogy fellétlen úriemberekről van szó, akiknek személyét mindenki tiszteli és nagyra tartja. Ha azonban az ember átlapozza a háború előtti évek törvényhatósági bizottsági tagjainak névjegyzékét — igy például az 1911 vagy 1912 évit — még nevűket sem találja benn, vagy azért, mert az illető meg nem volt virilista, vagy mert akkor még nem is volt zalamcgyei lakós, miután nem is ennek a vármegyének szülöttje. De még ha tagja is volt valamelyik a törvényhatósági bizottságnak és keressük, mi fűződik a nevéhez, nem találunk olyant, ami a fentebb emiilett három jelöllér-demeit felülmúlná. A motívumok, melyek egyeseket arra vezettek, hogy a vármegye osztatlan bizalmát biró három férli közül egyik vagy másik mellőztessék: a személyi nagyrabecsülés, barátság, rokoni kötelék, sógorság és atyafiság, harag és a bosszú.
Nézetünk szerint azonban ilyen fontos elhatározásnál, mikor a törvényhatósági bizottsági tagoknak is számot kell adniuk arról, hogy .1 törvényadta jogaikkal megfontoltan és állásukhoz méltón élni is tudnak (és ezzel tartoznak is megbízóiknak) a vármegye közönségének érdekeit szemmel tartva, ilyen motívumok nem jöhetnek számba.
Rá kell még mulatnunk ennek a a nagyfontosságú rendkívüli közgyűlés eredményének horderejére egy másik országos fontosságú kérdéssel kapcsolatban is.
Ma már általánosan ismeri dolog, hogy a most összeülő országgyűlésnek egyik fontos feladata lesz a törvényhatóságok korszerű reformjai keresztül vinni.
Nagyon jól ludjuk, hogy ez a régi keletű, óriás hoidcreju kérdés ép azért van, hogy a kormányok jöttek mentek és a kérdés, habár megoldása régóta égetően sürgős, mai napig sincs elintézve. Ebben a kérdésben az ország közvéleménye két pártra oszlik. Egyrészt a mindenkori kormányok és a hátuk mögött álló tömeg a közigazgatást államosítani óhajtják, míg az ország másik része nemcsak hogy sértetlenül óhajtja megóvni a vármegyei autonómiát, de vannak olyanok is, kik az autonómia kiterjesztése melleit
foglaltuk állási. A háborút követő években, mikor megint az államosításról lehetett hallani, az autonómia hivei pártba tömörüllek, végrehajló bizottságot küldtek ki, amelynek feladata volt permaenciában maradni, a vármegyei autonomia ellen meg-nyilvánáló minden mozzanatot figyelemmel kísérni, nehogy a vármegyék autonómiáját hirtelen olyan támadás érje, amit annak hivei, későn ébredve a veszély tudalára, ki nem védhetnének.
Szükségesnek tartottuk rámutatni
mindezekre, mert ha a vármegye törvényhatósági bizottságának közgyűlése e hó 10-én tartandó rendkívüli közgyűlésén nem tud higgadt, jól megfontolt határozatot hozni, akkor egy ujabb fegyverI ad ezáltal az autonomia ellenségeinek kezébe. Ez annál nagyobb és súlyosabb kárt jelentene a vármegyék autonómiája szempontjából, mert éppen a vármegye közismert autonomlstál azok kik a vármegye egyöntetű, megfontolt és méltóságteljes állásfoglalását meghiúsítani Igyekeznek.
Az örökös főrendek felsőházi választásán a hivatalos lista nagy többséggel győzött
Andrássy gróf kibukott, Pallavicinit nem li (elélték—A lálasitások eredményei
Budipest, Január 3
(Éjszakai rádiójelentés) A Budapest és Vidéki Ügyvédi Kamarák ma lario lik felsőházi tagválasztó gyűlésüket, amelyen felsőházi rendes taggá, a budapesti kamara részéről dr. Papp József kamarai elnököt, póttrggá Kövess Béla dr. kamarai másodelnököt választották meg.
A Vidéki Kamara választási eredményeképp dr. Szultán Jánosi választották rendes taggá.
A Zenemflvészitl Főiskola felsőházi rendes taggá Hubay Jenői, póll.-ggá Bartók Bélát választolta.
A debreceni Tisza István Tudomány Egyetem felsőhlzi rendes taggá Pokoly József, póttaggá Tóth Lajos rendes tanárokat választolta.
Az Országos Képzőművészeti Főiskola felsőházi rendes tagjául Lyka Károly, póttaggá Réfy István tanárokat választotta.
Az Srfikősjogu főrendi családok felsőházi lagválasztó gyülé-e délután 4 órakor éri véget. Báró Wlasslls Oyula elnök berzéde ulán este fél 7 órakor a szavazatokat összeszámlállak, ami nagy munkát vett igénybe, meri a jogosultak közül mindössze
36-un nem éltek a szavazás jogával.
Biró Wlasslls Gyula nagy érdeklődés mellett hirdette ki a választás e:cdméoyél, trely szerint rendes tagokul megválasztanak: Herceg Batihyány-Stratlmann László, grőf Almássy Dénes, gróf Andrássy Géza,
gróf Batthyány Lajos, gróf Belhlen Pál, gróf Czlráky József, gróf Edel-heim Oyulai Lipót, gróf Erdódy Sándor, idősebb gréf Eszterházy László, idősebb gróf Eszletházy Pál, .gróf Fesletlch Vilmos, gróf Hsdik-Bar-kóczy Endre, gróf Hadik János, gróf Hunyady József, gróf Károlyi Oyula, gróf Kbuen-Héderváry Károly, gróf Majláth Oyörgy, gróf Semsey László, gróf Somsich László, gróf Szapáry Oyörgy, gróf Széchenyi Bertalan, gróf Szirmai Slndor, gróf Tcleky József, gróf Tisza Lajos, gróf Vay Tibor, gróf Wenckheim Dénes, gróf Wenckheim László, gróf Zelánka Zselénszky Róbert, gróf Zichy Aladár, gróf Zichy Oéza, báró Fláth Pál, báró Harkányi János, báró tokéi József, báró Jeszenszky Sándor, báró Kende Zsigmond, báró Prónay Dezső, biró Vécsey Miklós és a póttagok, amiből megállapítható, hogy a hivatalos lisla nagy szavazattöbbséggel győzött.
Andrássy Gyula gróf a felsőházi logválasztáson is kibukott.
Erre vonatkozólag budapesti munkatársunk kérdést intézett báró Prő-nay György miniszterelnökségi államtitkárhoz, aki a következőket mondotta :
— Eddig az általános hiedelem az voll, hogy gréf Andrássy Gyula képviseli a legitimista mágnásokat az országban. Ez a feltevés megdőlt most a felsőházi választáson, ahol Andrássy Gyula gróf kibukott és ezzel bizonyságot nyert az a lény, hogy
nem képviseli a legitimista mágnásokat.
»
IALAI xozicw*
1927 január 9.
A kereskedelmi kamarák (Budapesi) felsőházi rendes tagokul választolta Belalluy Artúrt, Szíkász Antall és Fellner Henriket. Póttagokká választották Jungfer Józsefet, Bittner Jánost ós budai Go:dbergcr Leót.
A vldiki kereskedelmi kamarák választási eredményei:
Szeged: Rendes tag Pálfly Dániel, Debrecen: Sesztina Jenő, Budapest: Chorin Ferenc. Póttagok: Hauorich-ter Károly (Oyór), Fortátb Arnold r(Pécs), Neumann Adolf (Miskolc).
Budapest, Jan. 8. (Éjszakai rádió-Jelenlés) Az Országos Gyűjtemény Egyetem ma tarlo-.t tanácsüléséit megválasztotta felsőházi rendes tágjául Csáky Dezsői, póllagul Homan Bálintot a Magyar Nemzeti Muzeum igazgatóját.
Nagyszerencsétlenség korcsolyázás közben
Szolnok, jan. 8. (Éjszakai rádió-Jelentés) Ma délulán nagy szerencsétlenség történt korcsolyázás közben. A kaszárnya mellett levő úgynevezett árok Jegén sokan korcsolyáztak a város fiatalsága közül. Több liszt is részt vett a téli sportolásban. A korcsolyázók közön volt Hanzeli Jenő lóhadnagy is, aki ijedten vette észre, hogy egyik ismerése Oreesko Sári alatt a jég beszakadt és a leány rlmeralt a vízben. Segítségére sietett a bátor főhadnagy, de alatta is leczakadl a jég és ó is elmerült. Ugyanígy jártak többen, akik megpróbálták az életveszedelemben forgó embereket kimenteni. Erre a parton levők köteleket hozatlak és azzal mentették ki a viibe-esefleket, de a bátor főhadnagyot és még egy másik férfit már nem sikerült kimenteni, mert azok teljesen eltűntek a vízben.
Nádosy Imrét kinaeó beteg-ség gyötri
Budapest, január 9. Nádosy Imrét a fogházügyészség rendelete értelmében ma reggel kellett volna hátralevő büntetésének kiiöltése végett elszállítani a Markö-utcii fogházból. — Reggel azonban gyötrő fájdalmak vették e!ö a beteges embert, hogy azonnal el kellelt hozzá hivatni a Markó utcai fogház orvosát, Olvös Józsefet, aki kunslaialta, h;>gy Nádosy Imrének nagymérvű zsabá|a van. Ezután intézkedés történt, hogy az elszállítását január lizer hetedikeig halasszák el, amikor is ha elmúlik betegsége, elszállítják, vagy Vácra, vagy Hartára a fegyintézetbe.
• FELTAláLÖJA •
IT
AMULTBAHJELEN8ÉN
•ÍRJON \'PROSPECTUS^RT*
ODGANISATKO*
ERZsáBfiT-KÖRUrMÖ. BUDA P C ST
A frank-per elitéltjeinek kegyelmi kérvényéi holnap nyújtják át a kormányzónak
Budapest, január 8 Az ismeretes fronk-pera kir. Kúria jogerői ítéletével befe jezést nyert. Az elitélt vádlottak érdekéhen kegyelmi kérvény kéízült a kormányzóhoz, amelyet háromszáznál többen írták alá az ország minden részéből és a társadalom minden rétegéből. Az
aláirá«ok öt kO:\'cfct és az alaposan megindokolt kegyelmi kérvényt hétfőn nyújtják ál kormányzónak. A kegjelmi Vérvény fő indoka, hogy oz elitéltek sem az elhatározásnál, sem a végrehajtásnál nem gondoüak az egyéni hasznukra, csak a haza szolgálatára és annak javára.
Az Unió kormánya a nikaragnai eseményeknél csak az amerikaiak személybiztonságát követeli
Riódén más csak másodrendű kérdés az Unlo számára
Washington, január 8 >
(Éjszakai rddiójelcntés) A Fehér Házban ma sajtókonferenciát tartott a kormány, melyen kifejtelte álláspontját a nikór.<guíi eseményekkel szemben. Ezek szerint a i.ikarsguai eseményekkel szemben az a kormány
politikája, hogy minden áron ragaszkodik ahhoz a régebbi felfogásához, hogy sz egyesült államok po\'gá.\'ái-nafc-sze-r.ély és vagyonbiztonság\';t követeli és minden más emciíett csak másodrendű kérdés.
Két emeleies székházai épif a nagykanizsai Ipartestület
megalakult a székházépítési bizottság — Az épitkozéei költség 2-3 milliárdra van kontemplálva — Az Ipartestület elflljárósági ülése
Nagykanizsa, január 8
A nagykanizsai Ipartestület most tartotta első elöljáróság: ülésé, ebben az évben Bazsó József e!nöVieteal8tt, amelyen az elöljáróság tagjai majdnem leljes számban megjelentek. Az elöljáróság nogy és fo.itos ügyben határozott, a nagykanizsai ipnrostár-sadalom régi szive-vágyát kivánla egy hatalmai lépéssel a megvalósulás stádiumába terelni: a nagykanizsai Iparterület székházának felépítése tárgyában a komoly lépések megtörténtek. És hisszük, hogy a nagykanizsai dolgozó ipürostárs».dalom ?zolidori-táiának legszeSb dokumentumaként felépül a Deák-téren az uj, modern testületi székhez, amely diízére fog válni a városnak.
Az clölj^róságl ü\'éíen a tagokon kivül megjelent Király Sár.dor várofi numaki tanácsos is.
Bazsó József elnö\'< mindenre kiterjedően ismerleli az ipjttesfü\'.cti székház kérdésé\'. A Deák tér 14.*z. és Köicsey-utc.i 1. sz. alatti két leiek összevonásával, a mci igényeíinek megfelelő, két emelet imgas, mode:n székházat akarnak épiteni, amelynek költsége hozzávetőlegesen 2—3 milliárd koronába kerilnc. Az épület teljesei; alá lesz pln-cézve. A földszint az ipartestületi vendéglőt, Üzlethelyiségeket, az ezekhez szükséges lakásokat, házmes\'.er-lakást, stb. fegja magába foglalni, mig az első emeleten az IpjrtesKiltt iredái, a bizottságok rés/ére szükséges szobák, a nagy testületi lanícs-terem, könyvtár, olvasó-társalgó (ts ha lehetséges : kiadható irodahelyiségek) nyernek elhelyezést. A máso-
dik einelet ki áró.\'ag lakások céljaira fog wolgáini.
Az építkezés költségeinek fedvzé-sére rer.dclktzéi,rc áll egy szerény tőkéjű alap. Mindesetre azonban
az elnökség kamatmentes kői
c-.önt igyekszik a kormánynál kieszközölni.
Azonkívül nagyszabású társadalmi akciót indit 10, 20 és 50 filléres
.téglajegyek\' kibocíáj\'ásával, amelynél iegfőfcépcn az iparosság áldozatkészségére szánul. Az előkészületek míg ebben az évben megindulnak, niig
az építkezés 1928 március elsején venné kezdetét
é« augusztus 1-én befejezést nyerne, vagyis ar egész épitkezést öt hóna-por: bellii elvégeznék. Minden néven neve/ondö munkát csükis nagykanizsai iparos fosj végezni.
Király Sándor tröszti tanícsos a telyszinj rajz fígyJembevítelével a rendelkez é.*rc álló és betpi tndő terület kihasználására vonstkoj-óiag kimerítő szakvéleményt adolf. Majd rt székház bel*ő beoszláaát tárgyalták, melyhez többen hozzászóllak.
Az elöljáróság t3gj3i, egy az elnök áltól megjelölt napon autóval Kaposvárra utaznak az oltani széiház meg-tekir.»é;éo\\
V.gü! ir.vgalakult a Székliázépitő B5z vttság, melynek ügyvezető eir.öke Hoffmann Henrik Jeti, pénztarosa Vékússy Károly, jegyzője Neusiedlrr J\'.uő és helyettes jígyzöje Pollák István
Az ülés a késő csli órákban ért véget.
Politikai jóslatok 1927 és 1928-ra
Német csillagászok horoszkópja az európai államok sorsának alakulására
(A Zalai Közlöny tudósítójától) „Kosmosophisch aslrologische Ka-Icndíi" címen három asztrológus: M?x Kcmmerich dr., Friedrich von Strommer-Reichenbach és A. M. G imm szerkesztésében a minap Crdekes évkönyv hagyta cl a német sajtót, ^z évkönyvben a barom asztrológus politikai horoszkópot állit fel az 1927. és 1928. eszendőre. Beilinben komoly tudósok is foglalkoznak a három asz\'rológus jóslataival, mitfel K\'mnu-rich Cs társai állítólag már 1913-bin megjelent évkönyvükben mtgjósolták a világháború\', Ausztria, Magyarország bukását, a német bolsevizmus! és a többi a/ó\'a történt dolgokat. Nézzük meg iehát, mit josol az évkönyv a [ következő kéf\'-csttcndőre:
Angiidban a viszonyok egyre rosz-szaühodnak, a királyi családban halálozások :eszrek. TCmegcs balesetek, au\'omobil katasztrófák, robbanások, hőség és elekromosság révén. A parlamentben igen heves jcitnetek lesznek, a pártok fcibam-Jaohk. A vitik főként kato.tai kér-dó\'scíí körű! fognak folyni. Angüa a kö.cikező évben elveszti egyik bi-! rá\'já\'.
í Németország ismét császár ság lesz.
Franciaországban a pénzügyi viszonyok valamivel javulnak, azonban a fclvir-ígozás mé>; nem következik be. Hilálcvei a pariirnentcen. K\'i<ikus nipok január elsején, február közepén, julíusban és & következő hónapokban.
Ausztriában ism4t kri\'ikus éve következik az államnak és a kormány visezsIépiSe és az államfő halála valószinü, végül is minden jóra fordu\'. Az őszi hónapok 1927-ben ig-rn kritikusak.
Szovjetoroszország igen rossz időknek néz eléoe, 1927 forradalmakat, az ipar és kereskedelem csődjét, munkanélküliséget, töi vénynélküliséget éi más nehézséget hoz. Főként a február igen kritikus.
Csehszlovákiára az 1927. év igen sok politikai természetű zavart és kcilcmtllens^get rejt magában, részben okiratok és szerződések kapcsán. A következő évek számos csalódást hoznak. Sok közlekedési baleset, azonban más téren szép eredmények is. A hadseieg fejlődése tovább tart, esedegos hJöoru< vál-Islkozások eredményekkel kecseg-ictnok. A következő év uj vállalkozásokat es refr>r.-!sOkat hoz, a népjólét virágzik.
Jugoszláviára kritikus esztendő követk-uik, a gazdasági és politikai helyzet sok kívánni valót hagy maga után. Kormányv.Utozés valószinü.
Mugyarorszúg békésen fejlődik. Gazdosígi és politikai sikerek. Feb-iuár kiitikus, ép ugy máicius és május vígé, továbbá november és d.c^mber.
Olaszországra az 1927. év kedvező esztendő jelent. Minden sikerül, az ország tekintélyes ha\'alm* gy^rcpiidik. Kedvező időszakok 1927 március, vilamini junius első fele, ezzel sz-rmhen január elcie, február közepe és julius igen kritikusak.
I-zeket jósolja többek között a három német asztrológus a következő két esztendőre. Aki komolyan veheti. I^h
1987 JanuirJ
■MM KÖÍLOK»
t
Bővül a nagykanizsai zeneiskola
Nagykanizsa, január 0
A városi zeneiskola gyors fejlődése, aruely úgyszólván hónapról-hónsp\'a állilollu lel oz ujabb és ujabb tanszakokat — ma mit őr-veodelesen oll tart, hogy az eddig elfoglalt helyiségei szűknek bizonyulnak, hogy szükség van a zeneiskola helyiségeinek kibővítésére. I cy elsősorban a zongoraszak számár*, ihol a legiobb növendék van, ugy akarják a dolgot megoldani, hogy a két eddigi tanhelyiségből tgy nagy-lermet akarnak alakilani. A város vezetősége és a zeneiskola igazgatósága most folytatja tanácskozásait a mikénti kibővítés lárgyában.
A [uvó-anszak — amelyen az Összes fovóhangnemek kerülnek tanításra — február I ével nyílik meg él sikerüli erre a tanszékre Blaton Antall, a 6 honvéiTgyalogezrcd \'századosi rangban levő nyug. karnagyát megnyerni. Blaton Antal elsejével foglalja el tanári állását a zeneiskolánál.
Most arról értesülünk, hogv rövid időn belül a nyilvánosság előtt fellépnek a váiosl zeneiskola növendékei egy nsgyobb szabású hangverseny kertieben. ahol kamarízenc.-számok és szólószámok kerülnek előadásra.
A kamarazene lat szakát Vannay János igazgató vezeti, mely zene iránt is erős érdeklődés nyilvánult meg. — Ugyancsak még e hó folyamán kcrUI megalakításra a zeneiskola énekkara, mely meglepetés lesz majd a város közönsége számára.
Igy tehát ma már azük is, akik annak idején ellenezték a zeneiskola felállítását, belátják, mily nyereséget jelent Nagykanizsa zenekulurájára a városi zeneiskola.
Az uj országgyűlés clsö halottja
Budapest, |anuár 9 (Éjszakai rá-diójelentés) Oyőrvármegye főispánja ma táviratot inlézett Almdssy Lássló egységespárli ügyvezető alelnökhöz, melyben értesíti, hogy Neubtrger Ferenc, a magyaróvári kerület most megválasztott országgyűlési képviselője váratlanul meghalt. Almassy táviratilag értesítette a főispánt, hogy a temetésen az Egységespárl Pintér Lászlóval képviselteti magát.
A Nagykanizsa-Kaposvár-Pécs szinikerület a megvalósulás előtt ?
Kaposvár városa elfogadta a tervszetet — Ha megtudnak egyezni a beosztás kérdésiében, akkor a tervezet valóra válik Mi az állásfoglalása ebben a kérdésben Nagykanizsának ?
ciól és ennek eredménye is leli, amennyiben Kaposvár város szinügyi bizottsága most tartott ülésén egy-haogttlag hozzájárult ahhoz, hogy Nagykanizsa, Kaposvár és Pécs városok közös sziuikerületet alkossanak. E kérdésl^ea még nincs módunkban ismerni városunk vezetőinek állásfoglalását, dc hisszük, hogy ez ,tz életre való terv, amely hatékonyan érinti Nagykanizsa szinikul-luráját is, Itt is helyesléssel és tetszéssel fog találkozni és jövórc megvalósul a közös szinikerület. Most még csak az van hátra, hogy ha ez a lerv a teljes megvalósulás stádiumába kerül, akkor ti beosztás kérdése nehogy felborítsa a tervezetei. Ez ugyanis könnyen megtörténhetik, ha nem tud a három város megegyezni, meri valószínűleg mind a három város ahhoz fog majd ragaszkodni, hogy b színtársulat nála tartsa a téli szezont.
Nagykanizsa, januir 8
Beszámolt a Zalai Közlöny arról a tervről, mely az irányban meiíllt fel, hogy Kaposvár, Nigykanim és Pécs városok közös S2inikeruletet alkossanak az eddigi szir.ikcrtlleti beosztás helyeit.
E« a terv, mely először Kaposvár szinügyi bizottságában kerüli felszínié, a másik két testvér-város vc-zelóségénél is tetszéssel találkozott annál is inkább, mert csak ezen a módon látják a három város vezetői biztosítottnak azt, hogy a színtársulatok mindenkor azon a nívón mozinak, melyet e bárom ncgyobb város és elsősorban Pécs szinikul-lu\'ájs megsűvclcl.
Az igen életrevaló lerv a Magyar Városok Kongresszusán is szóba k\'ciüll és olt is általános helyesléssel loláüíozoli. Kaposvár város polgármestere pedig, dr. Vétek György ez irányban tovább folytatta az ak-
Milyen kelengyét kapóit száz év előtt egy zalai középosztálybeli menyasszony?
Nagykanizsa, január 9
Száz év előli I Boldog, irigyeli idők, amikor nagyanyáink még nem ismerték ezt a szól: .Trianon". — Amikor a vörös szin a lángoló szerelem színe volt és nem az oszlály-gyülö\'el szimbóluma. Amikor nagyanyáink büszkék voltok bokáig érő, dus selyemhajzatukra...
Száz év előtt I...
Hogy mii kapóit .akkor" egy középosztálybeli zalai menyasszony férjheztnenése alkalmából, bizonyára mai bubifrizurás nőinket is érdekelni fogja. Megirjuk, ugy ahogy ezt egy Ismert nagykanlzsil disentri-család régi levelesládájában még feljegyezve találtuk.
Anno 1826...
Kapóit pedig vala a tnenttsszon férjhez menlsenkor:
5 főkölőt, I nagy selyem keszkenőt, 2 kitsln selyem keszkenői, sasit összvesen 4-el, kragen batisl 1, vra-gen gyóts 1, hosszú ujj ruha 4, hosszú avítt ruha 4, hosszú kezlyü 2, rövid kezlyü 4, clpelős pár 10, topánka pár 2, boár I, vikler 1, kalap I, pSrázol kitsl selyem 1, ün:ög bergál 18, krádli alsószoknya 4, bergál uj| alsószoknya 4, avílt alsószoknya 4, kaplza faln, pár 24, kaplza fejells pár 6, zsebbevaló, gyóis 18, zsebbevalő fain 6, háló rckli 6, hálókeszkenő egész 6, háló keszkenő fii 6, lejszoritó 6, háló fejköló 12, fölső köt in 12, konyha kötin 12, téli nagy keszkenő 1, nyári nagy keszkenő 2, abrosz 12, asztalkendő 102, kendő 30. tol leriló 5, vánkos haj 56, vánkos haj kitsin 7, vászon lepedő 30, gyol s lepedő
fölső ti, gyolis lepedő alsó 6, dunylttu haj folsó 6. cseléd párna haj 2, cseléd vánkos haj 4, alsó párna 6, vánkos fölső 9, stb. stb,, szakasztó ruha dupla 12, kés törlő niha 18, tányér lörlő 12, cipószakasztó 12, cipó sülő ruha 4, velő ruha 2, konyha ruha 12, ponyva 3, pamu-kos zsák 54, abrakos zsák 6, zalskó 6, szalma zsák 3, varró cérna kis molring 24, fűző összesen 11 vég, IVj lat varró selyem, 100 varró Ifi, hajtű (pusli) 20, — majd következik a konyha berendezés a .cukor pixls"-löl a .cholmai"-ig (2 vassal), stb. stb.
Hiányzóit az a tok bájos .zizegő apróság* — amely a mai modem nőt oly vonzóvá, kivánalossá teszi. A .fain kaptzá" t felváltotta a pók-hálószetü selyemharisnya, amely talán nem is annyira harisnya, mint inkább .költemény". A dus seiyem-fonatok engedelmesen hajtották magukat a bubi-olló alá. És ha felkelnének nagyanyáink, bizony mi tagadás — kezdetben meglepetés la látszana pergamen-arcukon, mihamar ók is szájon csókolnák azt a sok baba-arcu, bubl-frizurás, rövid-"szoknyás, vivó-lenniszezó flörtölő modern asszony-sereget, amely minden modernsége mellett is nem felejtette el örök rendeltelését: mások boldo-gitásában keresni az önboldogságoL Mint szerető asszony, mint áldozatos édesanya.
És ba választani kellene a két asszonylipus közöli — az 1826. évfolyamú vagy az 1926-os nő között, — nem tehetek róla, bár elismerem a régi nőtípus minden női erényit, erkölcséi, tiszta és herollkus áldozatokra kész anyaságát, szilárd hitvési hűségéi — én mégis csak a ma emelkedett szellemű asszonyát tudnám választani. (B. R.)
1 Az angolok sietvo kiürítik a dél- éa nyugatkinal Városokat is
Bécs, január 8. Pekingbil lávlra- ~X tozzak: Az angolok nemcsak Han-. \' kaut ürítették >1, hanem sietve távoznak Dél- és Nyugat-Kínából Is. Az asszonyokat es gyermekekel a legiobb városból már elszállították. Hankau városát nyolcvan amerikai j alattvaló felesége és gyermekei Is elhagyták.
Évek óta nagy közkedveltségnek örvendő és elismerten
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA cégnél
Központ-szálló.
18036414
zaW KÖ^LÜN\'t"
I»27 [aniiir S.
Fiat. Ford, Fordson iTS* gyári áron
■ im hm -- i imhiiii «ni nnn»iii"imn • «««íi»i»r
főgimnáziummal szemben
Hajós Imre
oki. gépészmérnök
Keszthely.
Feltalálták a láthatatlan fényt
Óriási jelentőségű uj harci eszköz az antant szolgálatában
Berlin, Január 7
(A Zalal Kóztüny tudósítójától) Bitrd angol mérnöknek hosszas kísérletezések után sikerült egy készüléket szerkesztenie, mely reflektorként olyan sugarakat tud kivetíteni, amiket csak a készülék irányítója lát. A titokzatos szerkezet ismeretlen sugarai meg tudják világítani és láthatóvá tenni tulsjdonosa számára sz éjszakai sötétségben a terepet anélkül, hogy olt bárki észrevenné, hogy megvilágítva á\'l, vagy pedig az Idegen szemlélő észlelni tudná, hogy elölte, vagy körülötte egy bizonyos terület meg van világítva. A találmány lényegét teljes homály fedi, annyit tudunk csak, hogy bizonyos sugárlörési jelenségeken alapul a fölfedezés. A francia lapok nagy cikkekben foglalkoznak Baird mérnök találmányával, amelyben az antant rendelkezésére álló ujabb harci eszközt köszöntenek.
Az első pillanatban roppant fantasztikusnak és szinte elképzelhetetlennek tonik föl ez a titokzatos találmány, melyről, ha nem tudnók, hogy neves angol tud Ss laboratóriumi munkájának eredménye, könnyen azt hlhe\'nénk, hogy Verne Oyula, vagy pedig Wells meséiből irta ki szenzációkereső cikkét egy találékony (randa újságíró. De hiszen a telefon a mozgófénykép, repülőgép, a rádió éppen ilyen hihetetlennek lálszók voltak valamikor és mégis megvalósultak egymásután a szemünk előtt ugy, hogy szinte már hozzászoktunk ahhoz, hogy t technikai csodák mindennaposok.
A villamosság titkai még mindig nincsenek megfejtve és egyik napról a másikra hallhatunk csodllatos alkalmazásáról. Csak nemrégiben járta be a világsajtót a hír, hogy irányitható elektromos sugarakat találtak lel, melyekkel az automobilok és repülőgépek mágneses Induktorait megbénítják, ugy hogy a repülőgép kénytelen leszállani, az autó pedig nyílt uton megállani. Az uj találmány titka is valószínűen valamiyen elektromos sugarak felhasználásában rejlik, amelyek a kibocsátó készülékbe a megvilágított tárgyakról és alakokról láihatatlanul visszaverődnek és valami polározó szerkezet segítségével, amely a sugarak rez-gés-számát növeli vagy csökkenti, fényhullámokká alakíttatnak át és igy a készülék kezelője számára egy lemezen, vagy homályos üvegen láthatóvá teszik a terep képét. Ennek a nagyjelentőségű találmánynak azonban van egy nsgy hibája, alig hogy szétrcppcntek a iiirek a felfedezésről, máris arról írnak Párís és London lapjai, hogy egy eljövendő háborúban milyen pompás uj harci
eszközi nyer ezzel az angol hadsereg. Éijeli támadások esetén az előrenyomuló csapatok számára éppen ugy, mint a védelmi övek figyelő őrszemei kezében, repülőgépeken, amelyek felderíteni indu\'nak az ellenséges vonalak mögé, bombázógipek számára, amelyek a sötétség leple alatt egy-egy város lölé kerülhetnek és ott maguk e\'őit látják nappali
világi\'ásban a legfontosabb közípü-! leteket, a hadihajók részére, amelyek " ezután láthatatlan lámpákkal bátran nekivághatnak é|jeli cirkáló útnak mind mind megbecsülhetellen és kiszámíthatatlan jelentőségű hadifelszerelés lesz az uj találmány, amely még inkább hozzájárul ahhoz, hogy borzalmassá tegye egy uj háborúnak még elképzeléset is.
tvmxfW»r»vwnwownv......\' \'iTI-i* • 1*1*1*1* \'i*...............\'"
A mult hónapban egy gyilkosság és két öngyilkosság fordult elő a nagykanizsai járásban
A köxegÚBxségügy Uietóyitö volt — Tüzeset egy volt — Tizenhárom bUnügy volt a mult coztendő utolaó hónapjában — állapitja meg a nagykanizsai fóaxolgabíról hivatal jelentéaa
A választások alatt a járásban rendzavarás nem fordult elő
Nagykanizsa, január 8
A nagykanizsai járás fószoljjab\'ró-sága most állította Össze szokásos baviesemény jelentését. Ebből a jelentésből megállapítható, hogy a járás élete az címűit hónapban igen élénk és változatos volt.
A járás orvosok jelenlései szerint a közegészségügy a feluőtteknél jó voll, a gyermekeknél a légzőszerv megbetegedések fordultak elő köny-nyebb lefolyással.
Az állategészségügy tekintetében december havában Nagybakónak községben lépfene betegséget konstatáltak az állatorvosok. A mult év novemberében Magyarszerdahely és Zilaszcntbalázs községekben a megállapított sertéspestis miatt zárlatot rendeltek el, melyet azonban december hó folyamán nem volt módjában a hatóságoknak feloldani.
Személy és vagyonbiztonság a mult hónapban: 6 lopás, 3 súlyos testi-sértés, könnyű (esti sértés, 1 vagyon-rongálás, 1 erőszak elkövetése nő ellen, 1 szemérem elleni kihágás. Tehát ezekből kitűnik, hogy az első téli hónapban a személy és vagyon-
biztonságot több bűncselekmény és sokszámu kihágás zavarta meg.
Egy gyilkosság is előfordult de-ce.mber hó blyamán. December 9-én Soós J tasef 52 éves garabonci föld-mives a tőle kűlönváltan éló feleségét, Bllint Rozáliát a nyilt utcán fényes nappal leszúrta, aki azonnal meghalt. A gyilkos embert elfogták és azóta a nagykanizsai kir. ügyészség fogházában várja, hogy birái elé kerüljön.
öngyilkosság decemberhen kettő fordult elő. Mind a kettő halálos volt és azokról annak idején csak ugy, mint a garabonci gyilkosságról beszámoltunk.
Tüzesei egy fordult elő 12 millió korona tűzkárral.
Végül a hivatalos jelenlés szerint az országgyűlési képviselőválasztások alkalmával sehol semminemű rendzavarás nem fordult elő.
Törjed az influenza
Köln, január 10 (Éjszakai rádiójelentések) Az influenzás megbetegedések nagy mértékben terjednek. Eddig a munkáKbi?.tosit6ba körűi-D-iül ezer embert jelentetlek be.
azonnali szállításra kaphatók:
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyáros
„Ford" képviseletnél
Telefon 250. NAGYKANIZSA Telefon 250.
FOBD ssemély- és gyorstehérantók, alkatrészek, ruganyos homok-futók. fedeles és nyitóit kocsik raktára. Ismert szolid kiszolgálás.
Január 15.
H lek óla erre a napra készülődik a fél Nagykauizsa.
Hetek óta folyik a munka csendben, de annál lázasabb buzgalommal, hogy ez r. dátum az utolsó vonalig bevá fsa mindazt a sok érdeklődés\', ami a szép farsangi tervet már csirába paitanása őta kíséri.
J:nuár 15: a FehérszekfU-est dátuma.
Megye! eseménye lesz ez a nagykanizsai farsangnak. A Polgári Egylet termeit olyan díszbe öltöztetik a rendező kongregáción hölgyek, amire csak titkán volt példa.
A nsgy előkészületeket a nemes cét fö\'i: a plébánia-templom művészi restaurálása. E cél városunk minden lakóját egyformán hívja a Fehérsrekfü-estre, ami végre egy békebeli Itangulaiu bal lesz, ahol különbség nenmálaszt el emberekel a jókedvb?r,. Ezért nem küldenek ki helybe meghívókat, csupán vidékre. Ezért nem lesz kötelező sem a frakk, sem fehér estélyi ruha. D ■ kötelező lesz a jókedv. Kölelező lesz egy szál f.-hér szekfü és a szeretet, anti mindankit vár erre a kimagasló farsangi esiélyre. Kötelező lesz ezenkívül 2 pengő belépődíj, cstládoknak pedig összesen 5 pengő. Kötelező lesz jegyei váltani, amit tjtnlatos már most bírtositani Szabó Antal, Stampf Zsigmond üzleteiben vagy a Teutsch drogériában.
Gróf Keglevichnó
beismerte a váltóhamisításokat
Budapest, január 8 Oróf Kegte-vichné Kohner Alice ma kihallgatáson jelentkezett Auer kir. ügyész elölt, kinek bevallotta, hogy férje tudta nélkül hamisította a váltókat s el mondotta, hogy eddig csupán bűntársai fenyegetése tartotta vissza a vallomásfételtől. Sulycs anyagi helyzete kényszeritelte a-ra, hogy fé\'je nevét 40 drb váltóra ráhaml-sitss. III említjük meg, hogy gróf Keglcvichné elmeállapo\'ál törvényszéki orvos-szakértők fogják megvizsgálni.
Az uj pénzegység táblázata
(125 puirMfil fO.ODO.OOO ppittituili)
750 0
875 7
I UOo 8
1.122 1#
1.230 10
1 .375 II
12
1.625 IJ
1.750 14
1.876 15
2 0.II 16 2.125 17 2.250 18 2J75 19 2.500 20 2.625 21 2 750 22 2.87S Ji 3.(00 24 3125 25 1250 Jis 3.375 27 3Í00 24 3.625 20 3750 A) 3875 Jl 4(C0 « 4 .125 63 4.250 34
4.375 35
4.500 34
Í„W
31 9.125
38 6.2ÍO
39 I 9375
40 1 9.500
41 : :> (,.\'.) 47 9.750
43 1 9875
44 IlOOOO 4»! 10 125
46 i 10.250
47 110375 4« jtO^OO
49 10.625
50 i 10.750
51 10.875
52 \'110.0
53 111.125
54 >11 250
55 ill 375 y- 11,5(0 57 ;ilM5 5» 11.750
59 11.875
60 12000
61 12.125
62 12250 13 12 375
12560 13.126 I3.7ÍO t4;t;s 15000 15.625 16250 16.475
h>a»M tan
17.500 MO
18.125 I.4S
IS. 750 1 50
19.375 1.55
20.000 1.00
25.COO 2.-
KJjOOO 4 —
IOO.OÜO 8.-
150.000 12.—
200X00 lt.~
2ÍO.OOO 20-
300000 24.-
350000 28.—
403(00 32.-
450.000 36.—
500.000 40.-
• 5SO.CCO 44.-
WXItXO 48.—
HO (00 52.-
700-000 56.-
750000 60.-
8(0 000 64-
850000 68.-
9COOOO 72.— .
910 000 76.—
1,000.000 fűé—
2XTO.IXX) ItO.-JjOOOOCO 240.— 4.ocooco 350 -WDtWOOO 4(0.— 6XOOOCO *»-7X0)000 5<0.— «XU).000
tfxxuxo vsr io,oűo,oűo aoa-
192T január 9.
ZALAI rtOZLONY
Ezen hely az Uránia szerda-csütörtöki műsorának reklám/a részire voll fenntartva. A darab iránt azonban az érdeklődés olyan nagy, hagy minden reklám fölöslegessé válik.
Csákó és kalap
ZALAI KÖZLÖNY
1927jjanuir 9.
Táncos-fogás
Ne méltóztassék kérem azl gondolni, hogy ez valami uj charteston-jigura. Van abban úgyis csökönyös rugkapdlózástól a jámbor kapirgáld-slg, az epileptikus görcsöktől a csendes csoszogásig, kakasviadaiok berzenkedésétől az önfeledt ölelkezésig mindenféle mozdulat, ami a bume-rang-hajigáiásra ösztökélő, üstdobos, exotikus zenére csak elképzelhető.
A táncos-fogás egy uj kisértet a tánc- csatatéren. Mert hogy csatatér,
— azt, ugye, elhiszik nekem, akik igazi, eredeti charlestont, blackboot-tom-t, Budapestet és tudomisén, miféle uj láncokat láttak, amiknek a zenéjére hangszerré avanzsált a széktámla csak ugy, mint a fózőkanál-nyele, a teás-tálca, a pléh-kanál és Innen-onnan nem csudálkoznám, ha valamelyik hózlbálon az egérfogó is tánczenei szerszámmá magasztosulva lépne a parkettra. Ne lessék azt mondani, hogy ez kissé merész fantázia, mert olyan házibálon már megfordultam, ahol bicikli csengő és ügyesen dekorált mosogatófazék feneke lényeges részel voltak az alkalmi fazz-band-nak.
De térjünk vissza a táncos-fo-gásral Ez kérem, az összes tánc figuráknál nehezebb. Sől mondhatom, hogy a táncok helyett ma ez a művészet.
A kimondott táncmulatságokon bál-slker helyeiI balsiker lelt az uralkodó plánéta. Nem is csoda I Hogyan koronázzon egy vállalkozást siker, mikor haldoklik a korona, pengő peng a báli pénztár asztalán, a teremben pedig üresség kong rá visszhang gyanánt.
A pengőnél is drágább kincs lett ma a táncos férflnemü ifjúság. Mert a veszett fejszének ők mentik meg a nyelét, amit a báli frazeológiában morális sikernek neveztek el.
Ha pedig Ilyen drágák és értékesek, (amit blzonyil az is, hogy a rendezőség, házibáloknál a házi asszony-, leány-nép szeme folyton aggódó várakozással lesl az ajtót és felcslllanlk egyszerre minden szem, ha láncost lehel sejteni az ajtó előtt) — ugy érthető az Is, hogy ujabban nagyon hagyják kéretni magukat és értékük tudatában ugy csinálnak, mini a mai Idők másik favoritja, a pengő, ami van, de mindig olt a legkevesebb belőle, ahol legjobban lehetne használ venni.
A rendezőségek és háziasszonyok éppen ezért azon gondolkodnak, hogy táncos urak számára megszüntetik a belépődíjat. Ez az uj rend minden esetre hatékonyan tudná felcsigázni a táncosok érdeklődéséi.
Ezek után már csak azl tessék elképzelni, milyen pompásan sikerülnének a Terpsychore Istenasszonynak való áldozások a báli termek és felszedett szőnyegü szalonok parkettjein, ha még azt az Innen-onnan korszerűvé váló ujitást Is bevezetnék, hogy a táncosok a tízezer koronás táncos-belépőjegy árából fejenként két pengőt kopnának vissza önzetlen fáradozásuk elismerése fejében.
Csak egy baj származhatnék ebből:
— minden táncos félholtra táncolná magát. Viszont ilyen értelemben egész munkál igazán lelketlenség volna kivárni tőlük. -;.i2®Kr*5B<Mj
URANIA
Szerdán és csütörtökön 5, 7 és 9 órakor
CSÁKÓ ÉS KALAP
Roda-Roda katonabohózata. Főszerepben:
Harry Liedtke, Vivian Gibbson
és
Roda-Roda.
Póruljárt aszfaltbetyár
Egy úriasszony megpofozott egy szemtelen tolakodót — Pofon, amelynek visszhangja támad a Rozgonyi-utcában
TÉLI ESTI CSENDÉLET NAGYKANIZSÁN
Nagykanizsa, január 8 |
A történet, melyről szó iesz, egyszerű és nagyvárosban elég mindennapi. Arról van szó ctak, hogy egy úriasszony egy toakodó szeladont annak rendje és módjn szerint egy jól elhelyezett pofonnal meglanitott atra, amit az illető ur nyilván nem i&nult meg kedves papájától és valótzinüleg az iskolában is, mikor arról volt szó, hogy mi az illem és tisztesség, akkor a póruljárt, akit nevezünk egyszerűen dr. Szoknyavadász Tihamérnak, a körmeit piszkálta.
Az eset egyik este történt a Roz-gonyi-ulca elején. Rövid előzményei pedig a Szarvas szállodából, illetve a hotel kapujából indulnak ki.
Hiteles információnk szerint az eset a következő:
Az uiiasszony, akinek nevét érthető okokból elhaligaijuk, egyik este moziba késiült húgával. Megbeszélték, hogy a kislány előre megy, jegyet biztosit szokott helyükre. Igy is történt. Ai úriasszony hét óra után jelent meg a mozinál. Mivel azonban nem tárgyalták meg, hogy tulajdonképpen melyik moziba mennek, ar úriasszony előbb elhatározta, megnézi húgát a Világ moziban, hátha ott várja öt. El is ment a Világba, de húgát nem találta ott. Innen át akart menni az Urániába. Mikor a Szarvas kapuján kilépett egy elegáns ur, aki aznap .szállt meg a hotelben, merész léptekkel utánna iramodott és rendületlenül követte az Uránia felé. Közbe lágy zümmögő hangon dudorászta az uriasszonyn\'ik:
— Bijos hölgyem, ne sivssen ugy, várjon meg. Hadd kisérjem el. Hiszen régi ismerősök vagyunk.
A hölgy nem jött zavarba, de meggyorsította lépteit és hócipős topánkaival sietősen igyekezett a mozihoz. Már befordult a Rozgonyi-u\'.ca elejére, de lovagja kitartása nem csökkent. Ez az utca ezen a helyen eléggé gyéreu van világítva, éppen ezért a kitartó Romeo a helyet találta alkalmasnak arra, hogy a döntő csatát megvívja.
Közvetlen az úriasszony mellé került, negédesen búgta fülébe:
— Kicsikém, nem ismersz? Én ismerlek.
E pillanatban a piaci légy szem-telenkedését felül muló szelődön vakmerőségén megdöbbenten az úriasszony megállott.
— Tolakodó fráter, távozzon I — és dobbantott egyet.
Ám a lovagot nem tántorította cl a hang és mint a később történtekből latjuk vakon rohant vesztébe, ami egy lendületes srégvizavén leadott puíon képében feléje törtetett.
— Nem ismersz diágám ? De én ismerlek I — ínég tovább is akarta mondani, de a következő minutában az úriasszony bátorságot merített magának abból, hogy mögöttük néhány lépésre többen jöttek a mozi fele és kicsi, finoman ápolt, manikűrözött kacsóit felemelte és egyiket megreszkirozva, a tolakodó gavallér bal arcán srégvizavé elhelyezett egy csattanós pofont, aminek visszhangja támadt az utcán.; uügij/BSl
A finálé jmnyiból gállott,/ hogy őnagysága, miután a kiváló szak-
értelemmel elhelyezett pofon után megszabadult az aszfalt betyártól, még csendesen magában megjegyezte :
— Na, ha mindenáron azt mondtad, hogy ismersz, most már mondt-hatod, mert a kezemet legalább megismerted.
Természetes, hogy a moziban ez este az uriasszonyt és a húgát nem a film, de a drámai gyorsasággal lepergett pofon története érdekelte jobban.
= Újság! Megérkezett a volt Csányi-szálló uj bérlője Keszthelyre, aki alapos takarítással hozza rendbe a különben modern, de elhanyagolt épületet. Az összes termek gyönyörűen fedve. Belső berendezése bérlő szerint meglepetés lesz Keszthelyen. Hatalmas ambícióval és alapos tudással fekszik neki, Jjogy a régi, elhanyagolt Csányi-szállóból „Royal" név alatt egy uj, minden tekintetben kifogástalan és Keszthely uri közönségéhez illő előkelő és szolid szállodát, éttermet és kávéházat létesítsen. Kedves uri modora és egyénisége biztosítja, hogy végre ezen modern épület hozzá való vezetőt kapott és hisszük, hogy sok kedves órát fog Keszthely közönsége termeiben eltölteni. A szálloda modern fürdője folyó hó 9-én már megnyílik.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társeság Nagykanizsa, FŐ-ut 1.
Saison után
visszamaradt
női és leányka gyermek-kábátok, bundák és szörmeáruk, valamint az összes leánykaruhák gyári áron alul
lesznek kiárusítva. *
Creppdechin ruhák
dúsan gyöngyözve 44 pengőtől feljebb
Stern József
divatáruháza
divat- és vászonáruk, mindennemű kötöttáruk, harisnyák, női- és gyermek-kabátok, szövetek és mosdáruk
Nagykanizsa, Kazinczy-u.
Városházpalota.
- (r-i-I- |r;.- >-|r.
A 2 6. lapszám. |
Olvasóink | Apróhirdetós-ntalvány f
őrizzék meg -
váíMák ki és t 10 dmb lly«o klvigott t^ymái- * T utin Mv««k*»6 uímoiásu util- J * vlny «llcn4t>«n a í\'
ezt az -i ZALAI KÖZLÖNY kiadóhlvi-utalványt. V
£ WU bi/klntk insytn k&j&l ]T 15 tzólg terjedhető t? apróhirdetést. I Ervíoyt*: 1»7. februir
0 köj&l egy í terjedhető j 1 detí»t. í . februir l-l*. I
iina» gyomor-és bélbáut&lmai miatt állandóan szenvedjen, amikor kOitudomésu MH^iar^c hogv a világhírű és mindenki által legelsőnek elismert l&MÁNDI keserűvíz azonnal rinti fenti bajokból eredő fejfájást, csökké;;ti a vérnyomást az agyban és meggátolja az érelmeszesedést. - Eméezíésí zavaroknál éhgyomorra már fél pohár langyos IGEMAHDI keaertwk elegendő. __-
Kapwö-^^a^gyflv,^. Szétköldésl hely: IGMÁND1 keserűvíz forrásvállalat Komárom. AijegyzéMsmfteiadőfcmkkh^t™ tx*m«mrc
imgnflnMl a isnduori
1937 január 8.
ZALAI KÖZLÖNY
1
mm hbreíí
8SAPIBEJUÍ1 Január 9, vasárnap
Római katolikus: Julián vl Proteitirs: MarceL Izraelita: Seb. hó 6.
Nap kel reggel 7 óra 47 perckor nyugszik délulán 16 óra 27 perckor.
lzr. Jótékony Nőegylet teája délután 5 órakor.
Keresztény Szocialista szórakoztató est 8 órakor a Keresztény Otthonban.
Mozt. Uránia: Moszkva 1910., az egykori cári birodalom életéból Világ: Vadnyugat lovagja, kalilomlal történet. Előadások: 3, £ 7 és 9 órakor.
Január 10, hétfS
Római katolikus: Vilmos pk. Protestáns: Melánia. Izraelita: Seb. hó 7.
Nap kel reggel 7 óra 47 perckor, nyugszik délután 16 óra 28 perckor.
— Előfizetőink figyelmébe.
A Zajai Közlöny 1927. évi naptárának kézbesítését a helyi előfizetők részére a mai nappal befejeztük. Aki a helyi előfizetők közül a naptári nem kapta volna meg, jelentkezzék a kiadóhivatalban. /I vidéki előfizetők lappéldányai mellé a naptárakat már korábban mellékeltük.
— A polgármester Budapesten. Dr. Sabján Oyula polgármester tegnap hivatalos ügyben Budapestre utazott
— Bucsubankett Révész igazgató tiszteletére. Révész Lajos, a nagykanizsai Munkásbiztosité Pénztár nyugdíjba vonult igazgatója tiszteletére lolyó hó 16 ár, esie nagy bucsubanketl lesz a Kaszinó helyiségében.
— Az Izraelita Jótékony Nőegylet ma délulán 5 órai teáját Neumann Aladárné ad|a Csengery-ulca 8. sz. alatti lakásán.
— A Keresztény Szocialisták szórakozó estjét ma este 8 órai kezdettel tartják meg a Keresztény Otthon helyiségében. A műsor középpontja Gazdag Ferenc püspöki biztos előadása lesz, ami a megszokottnál Is élénkebb érdeklődési vált ki az estély iráni a tagok körében. Belépődíj nincs.
= Előléptetés. Krdmer Endréi, a Magyar Francia Biztosító Részvénytársaság igazgalósága titkaira lép tet.e elő.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A III. cserkészkerület közgyűlése. A szombathelyi Cieikéaz-kerütel, amelyhez Nagykanizsa Is tartozik, most tartotta rtndes évi közgyűlését, amelyen elismeiéssel adózlak Nagykanizsa és Sopron városok áldozatkészsége iránt, mellyel a cseikészügyet mindenkor támogatják. A nagykanizsai cserkészeket a közgyűlésen Noll Ferenc lanár képviselte.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és diszmü-áruliázában.
— Serleget avatott a sormásl dalárda. A Zalai Közlöny tudósítója jeienü-. A sormási dalárda 6-án «te a községi vendéglőben tartotta meg a zalaegerszegi dslosversenyen nyert serlegére* ünnepélyes Iclivalásil. Ez alkalommal megjelenlek Pozsogdr Rezső dr., a lelenyci kerület országgyűlési képviselője, Nuláczy András dr. szepeineki, Ambrus József ho-mokkomáromi plébánosok, a köi nyék d tlszerelő intelligenciája, valamint a község apraja és nagyja. A 150tagu lársasvacsora keletében a serlegavató beszédet Amtmann Sándor körjegyző, a dalárda elnöke mondotta, rámutatván a dalban rejlő összetartó kapocsra, egyben röviden vázolva az annakidején lefolyt dalosversenyt s abban a dalárda szereplését. Majd dr. Pozsogdr Rezső emelkedett szólásra, kinek szép beszéde után percekig tapsolt a közönség. Beszéltek még dr. Naldczy. András plébános és Szilágyi Islván tólszentmártoni körjegyző is, kiknek szavai mélyen bevésődlek a sormá-siak szivébe. Később Pi\'.ó Lajos a dalárda, bokán János pedig a község nevében, majd Stern Arnold mclomlulajdonos dr. Pozsogár Rezsőt köszöntötték fel. Az est fényét nagyban emelték a dalárda szépen előadott énekei. Az agilis karnagyot meleg óvációban részesítették.
— Az NSE modem tánc tanuló-órái ma vasainap délután 4 órakor a Polgári Egylet földszinti helyiségében folytatódnak. Táncokat Szabó István, mint a Sport Egyesület tagja laniija a tagoknak és azok vendégeinek.
- KÉPKERETEZÉS és üvegezésben Igen olcsó PUM üveges, Király-utca 10.
— Nyugdíjas vasutasok arcképes Igazolványai. A Duna-Száva-Adria Vasultársaság nyugdiiasai, arcképes igazolványaiknak 1927. évre való érvényesítése végeit az állomás főnökségi hivatalban sürgősen Jelenjenek meg.
— Öngyilkosság. Gyulai Elek 38 éves nagykanizsai lakos, Kinizsi-utcai lakásáu tegnap délulán Ismeretlen okból revolverrel mellbe lőtte magát. A kihívott mentők a kór házba szállították. Állapota súlyos.
» Miután a tulajdonomat képező gózlüidő megindulásától fogva súlyos ráfizetésekkel dolgozott, egy szersmtndenkorra beszüntetem. Kiváló tisztelettel Nóvák.
— Egy keszthelyi urlnó tragédiája Budapesten Záborszky Emiiné szül. Klenner Anna keszthelyi származású urinől, aki már régebb idő óta budapesti lakós halálos kimenetelű szerencsétlenség érte. Kenyér-pirítás közben ruhája tüzel fogott és ettől oly súlyos természetű égési sebeket szenvedeti, hogy röviddel kórházba szállilása ulán belepusztul sérülésébe. A ntegrendilő csapás súlya alatt térje annyira elkeseredett, hogy öngyilkossági szándékból lugkő-oldatlal megmérgezte magát. A Róku; kórházba szállították, de állapota oly súlyos, hogy nem bíznak felépülésében. A szomorú esel Keszthelyen nagy részvétel váltott ki a tragikus család ismerősei körében.
— Elfogott kukorica tolvaj.
Herczeg Oyörgy kanizsai Qarai-utca 35 szám alatti lakós, földmives feljelentést teli a rendőrkapitányságon ezelőtt néhány nappal, melyben előadta, hogy az istállójában, zsákolt kukoricáját állandóan lopkodja ismeretlen tettes, vagy lellesek. A rendőrség a bevezetett nyomozás során a tettest ellogla egy fiatalkorú személyében, aki beismerte, hogy az istálló ajtaján lopódzott be esténként és több izben a zsákoll kukoricából lopott. Most a nyomozás meg akarja állapítani, hogy ki voll az aki ezt a lopott kukoricát megvette. A fiatalkorú ügyét álleszik a fiatalkorúak bíróságához.
— Az apagyilkos flut a vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezte. A szenyéti apagyilkos fiút, ilj. Horváth janos 19 éves legényt a kaposvári kir. törvényszék vizsgáló bírája előzetes letartóztatásba helyezte. A csendőri nyomozás során több lanu vallotta, hogy a meggyilkolt földmives és fia közöli már régebb idő óta feszült voll a helyzet. A marcalii járásbíróság a törvényszéki boncolás után a családnak megad\'a az engedélyt a hulla eltemetésére.
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora jó 1
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmull héten 14 gyermek született, közülük 7 Hu és 7 leány. Budija Frigyes szabónak Ha, Szemző Islván városi számlejlönek leánya, Varga Sándor földművesnek leánya, Sárecz Ádám napszámosnak iia, Mítés József földművesnek fia, Paliangi István napszámosnak leánya, Masznyák László lülönek leánya, Vargha O.tó magántisztviselőnek leánya, Wild Károly vasgyári napszámosnak fia, Kun:c6 László DV. munkásnak leánya, Marion József földművesnek fia, Takács János áll. rendőrnek leánya. Koppéi Gyulának fia, Lukácsi Kálmán földművesnek fia. — Házasságot kötött 7 pár: Kotnyek János napszámos Hajdú Máriával, Buczolics Öiön kereskedő-segéd Fürdős Rozáliával, Kovács István napszámos Csordás Rozáliával, Tislér József ácstanonc Varga Mariával, Lancsák Jenő kereskedő Vig Juliannával, Falca József mészáros és hentes-segéd Imrei Katalinnal, Tóth József földműves Szmodlcs Katalinnal. — A halálozások száma II: Hacker V.lmos bőrkereskedö 64 éves, szívszélhűdés; Szmodics Rozália 6 napos, ránggörcs; Németh htvánné Kiss Terézia 38 éves, méh-ropedés; Rausz István napszámos 63 éves, agyvérzés; özv. Móger Ká-rolyné Prendler Máiia magánzónö 60 éves, tüdólob; özv. Pankász Lászlóné Slankovlcs Eleonóra 94 éves, aggkori végkimerülés; Kiss József napszámos 85 éves, aggkoti végkimerülés; özv. Varga Jánosné Kálovics Anna 95 éves, aggkori végelgyengülés; Hideg Julianna I hinapos, ránggörcs; özv. Topiák Islvánné Nincsícs Anna 78 éves, aggkori végelgyengülés; Remete Oéza ügyvéd 81 éves, aggkori vég-kimerülés.
időjárás
A nagykanizsai mateorologial raag-rtgyelő Jilontése: Szombaton a himérUk-kr: Reggel 7 órakor +0-1, délután 2 órakor +0-2, este 9 órakor —07.
Ftlbáxet: Egész nap borult.
Szélirány: Reggel Uélkelel, délben él
este Éjszakkeletlszél.

A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint mérsékelten hideg és nyugtalan Idö, inkább csak nyugaton gyenge havazással.
= Külön látványosság vasárnap a Waller kézimunka szalon műhelyében készült perzsa ebédlőszőnyeg.
— Szigorúan ellenőrzik a rádió visszaéléseket A belügyminisztertől most ujabban ismét rendelét jött a kanizsai rendőrkapitánysághoz, melyben utasítja a rendőrhatóságot, hogy az ujabban elszaporodott rádió orv-hallgatókat nyomozza ki és szigorú büuleléssel sújtsa. A rendeletnek megfelelően a rendőrkapitányság a rádió orv-hallgatók ellen eljárási Indll. Hasonló értelmű rendelkezést kaplzk a vármegyék alispánjaitól a főszolgabiróságok is. Kanizsán tudomásunk szerint nincs sok rádió orv-hallgató, annál is inkább, mert ha valaki már készülékei Aliit (el és áldoz rá pénzt, akkor nagy bífia -elmulasztani azt bejelenleni és az érle járó csekély engedély és előfizetési dij miatt, annak élvezetes szórakozását veszélyeztetni.
— Gazdakört alakítottak Zalaegerszeg kisgazdái. Nagyjelentőségű lépésre határozták el magukat Zalaegerszeg kisgazdái Mivel már régóta érezték hiányát egy kimondottan gazdaéídekeket szolgáló egyesületnek mosl összejöttek és lelkes hangulatban kimondották, hogy megalakítják a Zalaegerszegi Oazdakörl, amelynek ideiglenes vezetésére, Illetve elnöki tisztségére megválasztották Kovács Ferenc kisbirtokost. Az alakuló közgyűlés, mely igen népes voll a zalaegerszegi városháza közgyűlés termében ment végig és azon megjeleni a város polgármestere Czobor Mátyás Is.
— Három Igaz szó: Bruncslcs bora Jól
— Zsebkendőbe kötött pénzt talált Horni Máiia lapkihordónk a Teleky-ulon és azt behozta szerkesztőségünkbe, ahol igazolt tulajdonosa átveheti.
— Sopron megünnepli fennállásának 650 éves Jubileumát Sopron városának ez éven nagy ünnepe lesz. Az idén ünnepli fennállásának 650 éves évfordulóját. Sopron városi rangra emelése 1277. november 20 ika táján történt, amikor a Szent Mihály-templom tövében lakó német iparosok és kereskedők, a mai Löverekgen letelepített szilaj bcssenyők clmagyarosilolt utódai és a jelenlegi belváros területén álló vár magyar katonái királyi parancsra egymásra! leljesen egyenlősítve, Sopron polgáraivá léplek elő. Sopron közönsége most nagyban készülődik, hogy méltó keretek közölt ünnepelje meg városa lennállásának nevezetes évfordulóját.
= Külön látványosság vasárnap a Waller kézimunka szalon műhelyében készalt perzva ebédlőszőnyeg.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. január 0.
— Elhízott egyéneknél a természetes „Ferenc József" keserűvíz hatalmasan előmozdítja az anyagcserét és a testet könnyeddé teszi Több orvosprofesszor a Ferenc József vizet szivclzsirosodásnál is reggel, délben és esle, egy-egy har-madpohárnyi mennyiségben rendeli. Kíphatő gyógyszertárakban, drogériákban és fUszcrUzletekben.
— MegkSzelithetetlenek a Práter földjel. A Kiskanlzsára vezelő országúttól egészen a bajosai területekig végighúzódó Práter földeket annyira nem lehet megközelíteni, hogy az OFB eljárása kapcsán földhöz juttafotlak Ansorge Anlal vezetésével küldöttségileg felkeresték a polgármestert, hogy utcák nyitását kérjék. A polgármester a küldöttséget dr. Prack István közigazgatási tanácsnokhoz utasította, mint akinek ügyköréne az ujitas tartozik.
— Ha kellemesen akarja eltölteni vasatnapjai, ugy keresse fel jó ételeiről és zamatos sorairól előnyösen ismeri .Amerika" vendéglői, ahol olcsó pénzéri, nagyszerű zene mellett kellemesen szórakozhat.
— Három igaz szó: Bruncslcs bora jól
— Az „Uj Élet" Nemzetpolitikai szemle legújabb száma érdekes és változatos tartalommal jelent meg. Dr. Rivész Imre debreceni püspöki titkár hosszaLb tanulmányban a magyar proteslanizmus problémáit vitatja meg, dr. Némethy Imre törvényszéki bitó a jogi okr?rás va|udó kérdéseiről ir. Oláh György a fiatal Írógárda egyik legtehetségesebb tigja egy pompás novellával szerepel, dr. Ti áj bt: r Ihtván műegyetemi adjunktus a foldbinokreformról ir értékes cikket. A Figyelő rovaiban terjedelmes külpolitikai beszámoló dr. Czaki Istvántól, dr. Bobula Ida amerikai helytelképe stb. s még több kisebb irás és könyvkritika teszi váliozatossá sz „Uj Elet" ez ujabb számát. A lapot dr. Anlal István es dr. viiéz Nagy Iván szerkesztik, kiadója Radnóti Irtván. Előfizetési ára egy évre 12, félévre 6, negyedévre 3 pengő. Szerkesztőség és ki .rióliívatal: Bu dapesi, IX, Köz\'ctek-u\'ca 1. szám.
— Ismeri mér n Syphon üveget (200 000 sor.) rneilyel 2000 kotonás szénsnv pitron vásárlásával készíthet I liter szód ívize:, vagy pezsgőt, esetleg más Uditó italt, egyedárusilás Szabó Antal üzletében.
— Hévizdfürdő fejlődése. Zila-megye világhírű forróvizfl fürdője : Héviz, évről évre előremegy a fejlődés utján. A fürdőtelep igazgatósága minden évben a téli hónapokat használja ki arra, hogy ujilasait .elvégeztesse a telepen, mely az elmúlt nyáron óriási forgalmat tudott elérni. Most az idén a Fósétány elő\'.ti féren levő bódészél ü üzlethelyiségeket, melyek már igen rossz állapoiban vol-lak, lebontanák és hclyüib: uj, modern, csinos helyiségeket épilcllek. A fürdőigazgitóság ezúttal is kilelt magáérl és meglepően szép ála\'aki-tásokat hajtatott végre, hogy a jövő szezonban *z odasereglő közönség minél jobban meg legyen elégedve.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép, \'.U-, Ol.\'.j es fonal-^zükség-le\'ét nflunk fedezi. Stoger-varrógép-slkatrészek tlismericn a legjobbak I
Singer-varrógép-fióküzlet.
KÖNYVISMERTETÉS
Trianon után Párisig
(Szudy Elemér könyve)
Egy magyar, akinek szivét a trianoni szerződés kegyetlenségei marcangolják, — nekivág a győzelem és örömök fővárosának, Párisnak. Nem örülni, nem sirni. Az ellenséges népben az emberi szivet keresni, mint ahogyan azt kereste egy fagyos és véres télen Volhinia .mocsárjai közöli, amikor kezében fegyver volt, de az észka vak sötétjében látta a rheimsi katedrális! és a kölni dómot, amint kezet nyujtansk egymás felé, Szudy Elemér pompás szemű iléletü újságíró, de kiváló író is, aki az elmulóban megérzi azl, ami örök, az emberiség mulő tévelygései mö?ötl nagyszerű alkotá sait és nagyrahivatoltságíf! Párlsban is látja azokat a szenvedéseket, a melyek közösök a mieinkkel, de amikor a franciagéniuszl keresi, nem a gyűlölködés szelleméi, hanem az emberiség géniusz nagy alkotásait látja. Az értékes könyv vigaszialás mindenki számára, akit az a veszedelem fenyegetett, hogy a háború rémségei és Trianon vérlázító igazságtalanságai miatt elveszti az erők igazságba veiét hilél. Szudy Elemér megkapó, Írásából kiérzik, hogy minden igazságtalanság elenyésiik és nagy élele a szeretetnek van. Örök éleire csak az igazság hivatott. A fejlődés és az emberi megértés diadalmaskodik minden csatatéren és eliévelycdesen ál, miként a kölni dón nyújtott kezet a thrimsi kaled-rálisn-ak azon a fagyos volhiüial é|-szakin. A könyv a Géniusz kiadásában jelenik meg.
Ifjúsági színdarabok. A pécsi D-rrtubla könyvkiadó vállalat az ifjúsági irodalmi müvek kiadását Is felverte programmjába s ezirányu kiadványainak sorozalál Dr. Révész Amadé ciszl. r. reálg. tanár hat if-jurági színjátékának ki-.dásával kezdte meg kél füze ben. Minkéi füzethez Ktebclsberg Kunó gróf vallás és köz-ok:atásüs»i miniszter irt előszót. A II. füzet Alomlündér cserkesztárgyu irredenta énekes srinjátékot, Batthyány Károly zászlója egy felvonásos lörtcneii S\'.injátékot s Kézbeslt-hetellen levél c. karácsonyi színjátékot tartalmazza. Színszerűek, a legegyszerűbb színpadi felszereléssel előadhatók s az előadást megkönyi-tik a darabokba beleszőtt dallamok, 3melynek ko\'tál is megtalálhatók a füzetekben. Ára 1 60 P. Megrendelhető a Dunántúl könyvkereskedésben Pécs, Széchenyi-tér 9. Az előadási jog öl példány megvásárlásához van kötve.
aOZQÓSZnCHÁZAE
Uránia varárnati 3, 5, 7, 9 óra-kor: Moszkva 1910. 8 [elvonásban, I az egykori cári bircd "lom életéből. | Főszerepben Wladlmir Qaídarow és i Marcella Albsni.
Világ vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor: Vadnyugat lovagja, kaliforniai . történet 6 f:lvonásban. Főszerepben 1 Hot Glbbson.
Keszthelyi Uránia vasárnapi műsora : Lángbaborult világ elmü liz felronásoa rendkívül érdekes filmet mutatji be. A főszerepckei John Qil-bert és Reneé Adore kreálja.
IÖ2Gá£BáSÁ8
TéXBBB
Az irányzat ma lulnyomóan barál-ságos volt. A külföldi tőzsdékről ugyancsak barátságos híreket jelentettek, aminek következtében a kissé elgyengülő irányzat ismét megjavult. Végeredményben csaknem az összes értékek kisebb-nagyobb árnyereséggel zárlak. Néhány papir vaiamivel gyengébb voll. Igy ptd. Ingatlan Bank, Danubius, Goldberger, Izzó és még néhány kisebb érlék. Barátságos volt a ku isz, bánya és téglagyárak, a vas és fapiac is árnyereséggel zárlak. A forgjlom sz egész tőzsde-idő alsit közepes voll, nagyobb üzlet nem fejlődött ki. Zárlatkor az irányzat jóltartott, a forgalom élénkebb.
S&rtotó urfai
Pirít 20-50, London 25-15, Nrwvork 518 l/i. Brítsstl 72-05, Mllsno 22-1)7\',i. Amsterdam 20735 Berlin 123 00. Wien 7305. Solis 3\'72\'f, Prága 15-31\'.J. Varsó 47-1,1. Budapest 90-62\'i, Belfiád »\'I3i\'s Bukarest 2\'72\' r.
vamttAk
Lengyel 62 65-64 15 Angdt. 27 70-27-86 Cseh k. I6-89-16-97 Dtnái 1003-1009 DottSr 539*40-571 "80 Pranda tr 22-58-23 03 HotL 225-25-229 25 UI 2-94-3 04 Lcva 410-416 Líra 25 15-25-60 Márka !3S 42-136"92 Schltl. 80-37-8070 Oán k. 152 12-152 77 Svárd 1.110-15-110-55 Belga tr. 7937-79-67 Norv<g 146-32-145 97 Svíd k. 152-42-15307
DEVIZÁK Amst. 22840-22910 Belgrád 1001-10 09 Berlin I35\'53-I35\'93 Bukarest 291-3\'Ot BrOasael 7910-79-65 Kopcnlt I52-22152 S7 Osalo 145-12-Í44\'87 London 27-70-27-78 Mllsno 25-25-25 55 Newyork 57075-2 4S Párts 22-43-22-73 Prága 16-91-16-95 SioTta 411-4-15 Stockholm 152-22-97 Varsó 62-80 64 00 Wien 8Ó43-C06Í Zürich 110-18-110.51
Terménytőzsde
Buzi ttszav. 75 kg-os 3080 -31-30, 76 kg-os 31-20-31-60 77 kg-os 3160-32 00, 78 kg-o> 32 20 - 32 60. egyíb 75 kg-os 3000 - 30 40. 76 kg-os 3040 -
30-80, 77 kg-os 30-80 - 3120, 78 kg-os
31-40—31-80, rozs 24-30- 24 50. takarmány- I irps 18 80—19-10, tórirpa 24\'CÖ— 26, iát) . 1880-1900, lengeti uj Í6 3J-16 70, repce |
—1---\'-. kötea Í5 20-I6-00. koma
13-40—1383.
-s-\' w. , n i a. , |
ön nem mos helyesen!
(-a) Minden háziasszony panaszkodik, hogy a mosás „rettenetesen drága". Hába töri a fejét, hiába számol, mégsem jut eredményre Ha olcsóbb gyártmányokat vásárol, akkor nem nyer semmit, ez bizonyos, mer! régi és igaz mondás, hogy olcsó húsnak hig a leve. Itt is áll at, hogy legjobb a legolcsóbb és hogy ez az egyedüli módja annak, hogy a ház kincsét: a fehérneműt helyesen kezeljük.
Az a kérdés tehát, van-e mód arra, hogy a mosást olcsóbbá legvük anélkül, hogy az hátrányára lenne a | fehérneműnek. Igenis van, — sőt ez a mid igen egyszerű. Nem szüksé- : ges hozzá egyéb, mint hogy a házi- I asszonyok egy kicsit tanuljanak és hogy szakítsanak a rnosá-i eddigi módjával, amely tatán |ó leheled a háború elölt, de ma, a mostani drágaságban semmieselie sem gazdaságos.
Mossunk helyesen 1 — ezt követelik a inal Idők I
Szakítsunk avval, hogy válogatás nélkül használjunk mindenféle niosó-eszközt, szappant és szappanport. Szakítsunk avval, hogy nagyanyaink i
njpjiiből származó mosási médsze-reket hívz áljuk gondolkodás nélkül a mostani idők megváltozott viszonyai közölt is, Bizonyos, hogy a a f.\'héincmü kezelésében a háziasszony régi megszokások rabja, éppen ezért ncin is tudja elképzelni a nio«ást másképp, mint a legna-gyobbfoku szappanhasználattal. De éppen ebben rejlik egyik főoka a mosái drágí.ságánsk. Ha a háziasz-szony Persil-1 használ, ami tudvalevően bőségesen tartalmazza a legfinomabb elosztásban a legjobb szappant, akkor minden további szappanhasználat nem egyéb, teljesen felesleges költségnél, ami emellett nem is moidlijaelő a mosás eredményéi. Könnyen meggyőződhetik erről mindenki egy ellenpréblval. Aki Persilt használ, annak egjedül csak Persilt kell alkalmaznia, — de természetesen a legpontosabban kell igazodnia a használati ulasiláshoz, mert csak igy biztosítja a Pérsil legjobb kihasználását és a lehelő legeredményesebb mosást. Gyakran figyelmen kívül hagyják azt a másik követelményt is, hogy a fehérneműt csupán egyszer kell kifőzni. A Persil használata melleit teljesen elégséges, ba a fehérneműt csupán egyszer és mindössze egy negyedóra hosszat főzik ki. Az ismételt kifőzés időveszteséget jc-lent, cmeilelt pedig — ami ma még nagyobb súllyal esik lalba — jóval több tüzelőanyagot használ el. Ez a két dolog a titka az olcsó mosósrtuk; igy érhelünk el nagy megtakarítást szénben, időben
és anyagban1 A fon.los azonban az, hogy egyszer csakugyan próbát tegyünk, még pedig teljes komolysággal és minden előítélet nélkül. Anól van szó, hogy az egyik legfontosabb házi-berendezési lényegesen egyszerűbbé legyük és hogy lelemes megtakarításokat érjünk el; ez csakugyan megéri, hogy legalább egyszer egy ki-sérlelel végezzünk. Igen sok példát tudnánk felsorolni arra, hogy olyan háziasszonyok, akik kezdetben makacsul tagadták, hfgy
az egyszeri kifőzés egyedül Persillel
elégséges a kifogástalan mosás biztosítására, helyes kísérlet után örökre belátták tévedésüket és most valóságos elragadtatással nyilatkoznak enek íz eljárásnak előnyeiről. Ami a szénhasználatot illeti, itt is már egy ellenpróba mindenkit meggyőzhet arról, hogy mennyivel kevesebb szenei kell ennél az eljárásnál fogyasztani és hogy mennyivel kevesebb igy a kiadás. Ez a nyílja an-n;k, hogy mind több háziasszony alkalmazza éppen mosl, kizárólag a Persil-mosást Olyan mosási módszer ez, amely a legnagyobb fokban egyszerű és kényelmes, cmeilelt — ami ma különösen fontos — a mosást az elképzelhető legolesóbbá és leggazdaságosabbá leszi I
Kis l|a: Zrtevi Hyomlahwr él kemVedái H, Bigjkailua
Gyermek - szépségverseny
Szavazó-lap.
A „Teuisch" kirakalban kiállított képek közül szavazatomat a számú képre adom.
..............aláírás.\' .....
1927 január 8.
ZALAI KÖZLÖNY X.
iPSÓHIRDEtÉSSS
(Hirdetések dljw slóro flzotondó)
Ai aptöbir<i«ré» dija 10 vtófg 50 fillér. A dotzó • minden vastagabb betűből álló ui vét szónak számíttatik. Minden további ah dija 5 lill. A hirdetéal Ulj etűra
flxaiendfi a forgalmiadé bozzAsíániitAiával
Vízvezeték berendezése-
t-.A éa bokapotoláat a vároal Kvl vtzvozetékbo legolcsóbban éa loojobbnn kés*it WEISER gépgyár, Sugár-ut 16. 42S4
Külföldi kokez ós fasxón Weiaer gépgyár Nngyknnlzon, Sugár-ut 8.
Nemee Hudkanártk eladók"\'király-
utca 28._________$t
~*AUg használt 900 *SÍ 12 HP nyara-olajmotor Maya-féle gyártmány tetlcs felszereléssel eladó. A gép Sutái Kálmtn-nil Z»l»ber*encén megtekinthető Riadó Koliarlca Sándor Hévizazont-andrás. 4518
Köjcpontlbank, Kálmán Leó Nagykanizsa. Király-utca 31 Kötcaönt nyújt éksxcrek\'e, mny-. eiUnt-tárgyakra. érték-pjplrokra. Kcgtnknrltott pénxoket blitcssn és Jól kamatozta!. Legjobban vá-sátol ez &st koronákat, kény azerkólcsöt. vényokot.
Belvárosban egy-két üres axoba kiadó-Cim a kiadóban. 83
Eladó Zrif.yl Miklós-utca 47. alatt egy asztal. szalongariiltuta, ami Irodába ls alkalmas. _ __ • -8S
Havi munkáiokut és aratókat 1927. nyarára gíDonáén. egyezség izeriol felveszünk. Felsósáncl gazdiság, Nigykanlzss. __90
Egy Qzltthelyhég. egy Ipartelepnek megtelelő telek küdó Király utca 23. 91
Egy nagy aertóaó! olndó Rákóczi-utca 14. szam alatt. -86
~T1 aatvi aaíe~kfTonyvr léiben is teljes Jirtassággal bit, helyben é* vidékre Irodai uolgáliUa ajánlkozik Qo a klaóö-hiraulbio. >74
latálló 2 lóra. műhelynek alkaláus,
azi»"ft>l kiadó. 8óv*bb«t ButhyJny-u 10.
Nagyobb szabású fennálló gépjavító mBhelyemhcx társat keresek, aki henger-roválkolót beszerezne. Nem fontos, hogy szakember legyen. Clm a kiadóban. 34
• ~Ügy~6 lóerős Clavton & Schutlleworth jtvártmányu cséplögarniiura elad*. Bővebbel Molnár Andrásnénál. Oaral utca 1. Nagykanizsa — Ugyanott egy Hofherr és S<hrantz-félc 3\'/i lóerős cséplógarnl-tura fel«é ízben eladó. 25
Keszthelyen, Hellkon-«tcában urlazabó-mühetyemet megnyitottam és a leg-oloaóbb árok mellett bármilyen munkát elvállalok Bíró Oyula. .52
Két szobás lakéa ömes mellékhelyiségekkel azonnal kUdó. Cin a kiadóban. 43
Halló I Ne dobja el roa* és fotToa ruháját, meit rendbehoiza Webx vegytlsz-titó. Magyar utca 56.
Fénzkflloaftnt bekebelezésre minden ÖMxegben a legelőnvösebben é-. leggyorsabban foíy/islllr.t Aozél Ignáo pér.z-kölcsönközvclltó Irodája N^gyVanlztá.i. Pó-■t 3. sz alatt Kényazarkfiloafin köt- . váayaktt vessek. 27»* !
Gyöxődjön meg és focd-jlio-i telje* bizalommal házasság Ogvtxn .HEURÉKA\' Budapest, Dohinv-utca 22-24.. mert ha még •eddfg nem találta meg élete pártát, ugy ezen az uton fogja megtalálni. Utólagos . díjazás. 3968 j
Ny ulböróket 30 000 koronával veatilnk . Sttém Bernát éi Fial lűzsébrt tér 14 69
Egy magános 720 ceéptögép ol-
adó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 61
UJ póAxaak pénxfcaXistUk kaphatók, megrendelhetők Fürdőkádak, fotelkádak, Olőkádak legjobb kivitelben készen kaphatók. Tanonc felvétetik Bak** bádogosnál, Klnluy-utca 21. _87
Keveset használt kerékpár Jutányosán eladó Telekl-ut 62. ajtó 1. -63
Jói be;endezetl cukorka, csokoládé Ozlot átadó, minden lelépés nélkül, családi okok olalt. Gtn a kiadóban. -72
Mologágyi
kerti magvak
szemes tengeri
árpa
kapható
Ország és Widder
maf.kereikedétében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Erzsé bot-tér IS. szám.
HARISNYAHflZ
megérkeztek a legdivatosabb
Farsangra külföldi különlegességek
Miclőít bevásárlásait eszközölné, győződjön meg áruink minőségéről és áraink olcsóságáról minden vételkényszer nélkül.
Állandód
Női-, férfi-, gyermek-harisnyák Angol rnclé harisnyák NŐI-, férfi-, gycrmck-keszlyDk Gallérok
Selyem és gyapjú s&I
- - - - ,5,
nagy v.\'laszlék:
Pullouwerek Mellények, kabé.tkák Sveticrek
Korcsolya dressek, hósapkók Lábsaírvédők, jégzoknik B^by garnitúra
Trlcó bugyik
Nyakkendőkben nagy farsangi vásár.
IT Cimre iigyelnil "■<!
Nagykanizsa és Zalavármegye t. közönségéhez!
Általános Vivtn*. gnak óhajtok elegei lenni, amikor a bíkeidő óla nélkülözött, minden tekintetben pontos, .1 bivatalo; adatok feldolgozásával a Irgnagyobb gondossággal Összeállított, mindem le ölelő, leljes nagykanizsai cim és lakjegyzékei rer.drzck sajló ala és bocsájlok ki
Magykanizma teljes oim- és lakjegyzéke néven, amely az összes városi hivalalok.it és intézményeket, az összes nagykanizsai háztulajdonosokat és a lakoss^ol, az ösízc; íllaml és törvényhatósági hivatalokat foglíljs magában Mindent c■ 0, otíosiiva. Foglalhoiás c-s állás szerint. Az assz™ kereskedőket, iujio.-okü, gyár-Válialatokai, IpjiOzcmeket, leiepekel. Ogyvédek-I és orvosokal slb. A teljes katonai cim- és lakjegyzéket. Az össres koünléitnényekei, egyhá-takai, pOita-UvIrdtl, vasulai, laninlézelekel és iskolákat. A legpontosabb és legújabb személyi adatok szerint. Csendőrség, rendőrség, péi z-üKVŐrség, Vámőrség stb. Az összes egyesületeket, leslüleiekel, szervezeteket, szövetkeieickcl, magánintézményel!«t — ugy, hogy minden-i, aki oárkit keres és bármii óha|t meg\'alálni — egy pillánál olall mcgtjlilja.
Nagykanizsa teljes clm- és lakjegyzéke nélkü\'özhctetlcn mindenki számára, meri megtalálja benne mindazt, amire szüksége van. Minden iroda, hivatal, állami intézmény, kereskedő, otvos. ütíyvéd, iparos, vállalkozó, ulazó, községi eióljáróslg nb részére megbecsülhetetlen kézikönyv és kalauz lesz ez Nagykanizsára vonatkozólag, ainely nélkül nem lud cllcnni Függelékül tartalmazni log|a a nagykanizsai Iclelon-clőlizelók megbízhatóan pontos legújabb névjegyzékét a hívószámmal.
Helyi von.lkozáta mellell, amellyel elsísorban a nagy\'.anizsü és zalai közönségei akat|a szo\'gatni, nagy propagallv céljai Is vannak
Nagykanizsa teljes cím- és lakjegyxéko
kisdlsának. Nagykanizsa városinak ipara, kereskedelme és különféle vsllalkoiásai a >ulyos gazdasági heiyzct dacára — tiszteletreméltó ne.el vívtak ki maguknak. Ujabb és ujabb vállalkozások, irodák, intézmények, Ipari és kereskedelmi alakulslok. cégek Iáinak napvilágol. Tanúbizonyságul, hogy Nagykanizsa, mint Zalavármcgyénck minden téren v.»ló gtc-pomjs. mily inlcntivltással dolgoíik az oiszii; gards-Jgi ulptoAlüiá-án.
Ennek a tejleti, clbőrangu nagykar.iz\'ai tcrmel\'.-ip. rnak. kereskedelemnek slb. slb. minél szélesebb körben való megismertetése, Nagykanizsa kereskedelmének. Iparának, gyárainak, intézeteinek, őiszc* v.illal-kotásainak — a lo/yaszló, vísiiló, megrendelő, cégeket kereső közöaség, valamint a kapcsolatot óhajtó érdekeltek körcbcn vátó legteljesebb meg ismerletéséie, bevczelésétc és propagálására
Nagykanizsa teljes oim- és lakjegyzéke a legszélesebb kórben lesz elterjesztve. Nagykar.iz. a és járásán kivül minden nyilvános helyen, pályaudvaron, sz>llódákban, végig a bll loni fürdőhelyeken slb. stb, községi elöljáróságok, jegyjói hivatalokbin sth, ugy, ho^y nentcsik a gyárak és üzemek, vállalatok, de az ipato\'Ok é-kereíkedík. intézetek és mindenféle cég egy csekély hirdetési dlj fejében megfizethetetlen propagandában részesül, mert cége mindenütt meg Icaz Ismertetve, ahol csak a megrendelés ós Üzletkötés eshetősége és alkalma előfordul. .
Kr-iül ekinl\\ gondos és előrelátó ürlelrmb r teljesen tisztában van cíty ilyen nafiysrciü prepagandénak jelentőségével, melyn?k eredményéi mihamar alkalma lesz érezni és tapasztalni.
Egyellen iparos, kceskedö cég vagy vállalat hirdelése nem maradhat ki e címtárból, melv 20X15 cm. alakban fog megjelenni. Egy egész mdal hirdetési dija 50 pengő, féloldal 26 pengő, negyedoldal 15 prngő. Részletes cégismertetések vagy tiportok megegyezés szetinl. A hirdetés szövegét cégbélyegzővel vagy sajátkezű aláírással ellátva, minél előbb kérem beküldeni Icnll elmernie:
Tisztelettel Benedek Rezső
szerkesztő Nagykanizsa, Klnlz-íy-utca 31.
T.l.fon 1 78.
Egy hygienikus háztartás
egy számitó vendéglős, vagy kávés sem nélkülözheti a szabadalmazott
AUTO-SYPHONT
amellyel mindenki odahaza pillanatok alatt készítheti szódavizét, ásványvizét, pezsgőjét és Dditö italait a legtisztább szénsav hozzrt-„,i adásával. - Egyedánisitó:
Szabó Antal, Nagykanizsa
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 január II.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen emlékű testvérbátyám rábabogyoszlói Rcmoto Géza v. országgyűlési képviselő elhunyta alkalmával részvétükkel bármi módon siettek a gyászoló család fájdalmának enyhítésére, ezúton mond hálás köszönetet: Nagykanizsa, 1927. január 8-án.
özv. Oraf Károly né ■x. Remete li«b«IU
Mr. IMlótábUI blf»ö«veor»
Oraf István i Oannyil Ondi Bjnk Igaz-gatúji, miot uaokaO«i«
Margit Karola és Marlanne ".unoVíhogai.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik mély gyá-szunban fájdjlmunkat csillapítani igyekeztek, avagy akiktől valamely szívességet igénybe vettünk, fogadják ezúton hálás kcizönetüuket.
özv. Hacker Vilmosné és fia.\'
1927. évi NAPTÁRAK
Újévi üdwöalö kártyák
játékkártyák
Legjobb angol D.ca gramofon
és legújabb gramofonlemezek kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Megérkeztek
a püspöki uradalmi bér-pir.ee váci nemes kadar és fajrízlíng boraim.
Azonkívül merenyei, sárihegyi kitűnő zamalu fehér és vörös bor, amely It.-ként 9 és 12.000 korona. Nagyon alkalmas az újév és a farsangi ünnepekre.
Kiváló tisztelettel Bruncsics József Sugár-ut 53. - Telefon 210.

üzletemet Keszthelyen,
Kossuth Lajos-ulca 26. sz. atatt megnvitoitam. — Raktáion tartok gobelin, kslim filét stb. munkákat és bimzőanyagokal. — Hímzést, mootirozást vállalok. Elő-nyomtatáshoz a legdivatosabb minták. Hoffmann JÓMefné.
í ÉS
győri cég keres mielőbbi belépésre Zala-, Somogy-, Vas-, Tolna-, Fejérmegyékben, vagy azok egy részében
bevezetett
utazókat fix-fizetéssel, jutalékkal
és köllségmcgtéritésscl. Részletes ajánlatok közvetlenül a "céghez kéretnek. B
ánfi
ANG LO- Danub san Lloyb
Altalános biztosító részvénytársaság
Budapest, V. Nádor-utca 34. Telefoni 57-S8, 73-65, 14-51
Alapította: London Guarantee and Accident Company Ltd., London. Biztosítási ágazatok z
1. Tűzbiztosítás, 2 Üzemszüneti biztosítás (chomage), 3. Bc:öré*eslopás elleni biztosítás, 4. Balesetbiztosítás, 5. Szdvalos^gi biztosítás, 6. Egyetemes autóbiztosítás, 7. Szállítmány biztosítás, 8. Ó-adék, hűtlen kezelés elleni biztosítás, ;) Életbiztosítás a legmodernebb variációkban mód-feleit kedvező díjtáblázatokkal, a 101 év óta fennálló Kölcsönös Tűzkár és „JANUS" Á talánosBiztosiló inlczet testvérintézetünk ulján. Gyors, előzékeny kárlcbonyolitás. Korlátlan teljesítőképesség.
Vezérügynökség: HOFFMANN HENRIK
Csányi László-utca 8. a Telefoni 5-53. Duna-Száva-Adria Vasúttársaság miítt (Déli Vasút)
MENETRENDJE
1926. évi október hó 3-tól
a Nagykanizsára érkező és induló személyszállító vonatokról. Budapest—Nagykanizsai viszonylatban
H ■s A vonat Budapestről Nagykani- 1 A vonat Nagykanizsá- Budapestre
s & neme indul zsára érkezik neme ról indul érkezik
1 Szem. v. ti-30 13-55 1 Szem. v.\' 0-15") 6-45
2 Oyv. 9-00\') 13 20 2 Oyv. 7 00>) 1100
3 Szem. v. 13-50 19-55 •v Szem. v. 9-10 16-40
4 Oyv. 17301) 21-50 4 Oyv. I4\'45>) 19-10
5 Szem. z. 21-35") 4-00 5 Szem. vJ 15-00 21-55
«) Gyorsvonattal egy 1—II. oszt. és egy IIL oszt közvetlen kocsi Budapesttói
Sopronig, egy 11—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg között.
s) Gyorsvonattal egy étkező, egy I—II. oszt. és egy III. oszt. kocsi Budapest— ) Nagykanizsa között, egy hálókocsi Budapest—Venezia között, egy I—II. oszt. közvetlen \' kocsi Budapest—Róma között és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Trieszt között. •
•) Személyvonatokkal egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest- -Zalaegerszeg között és egy I—II III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Pécs között. Egyébként az egész érkező szerelvény az utolsó III. oszt. kocii kivételével átmegy egész B.nrcsig. A közvetlen Budapest—pécsi utasok részére egy I—II—IIL oszt. kocsival
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgyi viszonylatban Balatonszent-
Jöajatonszent- Nagykanl-györgyröl ind. ; zsára érkezik I ----- 7-2

"ík;
kani- I Balatonszent-Initul tjzyörgyre irk.
Vegyes || 5-2S " Í-Sj PPVcgyes 1«-1\'0 : Í5S Nagykanizsa—Szombathely— Wien S. B viszonylatban
\'Nagykant-; Szombat-\' wicnh, zsárót helyre ; Iíf??S _indul érkezik 1 érk"lk
4MÍÍ)\'J">05\'i 11=55"
indul
\'"l [| Szem. v. —
2 Gyv. 8-20\')
3 Szem. v. i 10-35
4 Szem. V. [ 16155)
Wtenböl
helyről zsára Indul érkezik
12-15 1510 21-26
6-5U 1409 1800 23-55
Szem. v Szem. v.
Szem.
655 9-49 14-10\') 1 16-09 17-35 i| 20*30
20-05
.....
\') Gyorsvonatokkal egy I—II. oszí. és egy 1U. <-.*7t. közvetlen kocsi Budapest-Sopron között, egy 11—111. közvetlen kocsi Osijek-Wicn S. B.. egy I-II—III. oszt. közvetlen kocsi Zagreb—Wien, egy IMII. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg között. A 8-20-kor Ind. Wienból Sopronig személy-, onnjn gyorsvonat. A 2005 kor érk. Soprontól mint személyvonat közi. Wiemg.
Személyvonatokkal egy II—III. oszt. közv. kocsi Budapest—Zalaegerszeg között.
Nagykanizsa—Barcs—Pécsi viszonylatban
Pécsről Barcsról : Na^ni"
;,,,t,.i zsara
indul
indul
TI Szem. 2|Ovv. ; 9"30*) j 11-45 3l Sínautó 1235 1520 41 Szem. v. 18-2<v): 2100 *) Gyorsvonatokkal egy II-
zsára érkezik
ír
13-40 1700 23-10 >111. oszt.
Pécsre érkezik
páj&T Barcsra ! Muí
l! Sxem. vJ]—íSfyi!—élSJ \'t 6-3T"
2\' Sinaiitó í 10 3O !! 1212 14-50
3, Oyv. II 14-35»)l 16-17 18-25
4jj Vegy.v. 1S-2Ü |j 21-40 — közvetlen kocsi Ősiek—Wien, egy I—II. és
III. oszt. közvetlen kocsi Zagreb—Wien S. R. közölt.
i) Személyvonatokkal cg)- 1—II. ís III oszt. közvetlen kocsi Nagykanizsa—Pécs, Illetve Pécs-Budapest között.
Nagykanizsa—Gyékényest viszonylatban
Gyékényesről indul Nagykanizsára trkezlk Nagyk.nicsáról Gyékényesre indul érkezik
1 Sinautó Csatlakozik 15-40 [ rti-15 |l Sinautó """1200 1235 MÁV-hoz Kaposvárra, illetve Kaposvárról «z 1011. és 1012. sz. vonatokhoz. Nagykanizsa—Cakoveci (Csáktornya) viszonylatban
f Csáktornyáról indul Nagykanizsára érkezik Nagykanizsáról Csáktornyám indul érkezik
2 Vegy. v. 3 Szem.v ■1 Szem. v. 459*) 7-20 11-10 18-2-t 9-40 13-00 20-15 1 Szem. v. 2 Szem.v. 3 Vegy.v. 1 Oyv. — 5i»r — >T5— 13-45 15-28 I7CO 20-26 2220 010

Szelelő rosták,
szecskavágók, répa-vágók, kukoricamor-zso\'rtk, darálók
minden nagyságban
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 6
CORDATIC
autógummik.
Valamint fából vaskarikái nem lehel csinálni, ugy szappan nélkül nem lehet tisztán mosni.
„EUNGARIA" „ALABASTROM"
helyi gyártmány a legjobb, leggazdaságosabb és legolcsóbb mosószer.
Vigyázzunk a mosószer helyes megválasztására, meri a ruha tisztítása, fehérítése mellett arra is kell ügyelni, hogy azt ismeretlen rossz mosószerrel ne rongáljuk. jo
A valódi Hatschek-féle
„Eternit" pala
ismét kapható békebeli minőségben
Eppinger I. és Fia
deszka, épUlctfs és éphőanyag kereskedésében
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
hol mindennemű építkezési anyag legolcsóbb árban oeszerezhelő.
ELADÓ!
i gyökeres
szőlőoltványok,
sima és gyökeres amerikai vadvesBzSk, Aramon, Portá-lis, Bcrlaudieri és Monticola fajban. Gyümölcsfák, akác és gtedlchia cscmeték.
Építkoxé.hox való fntnxó kő.
"» Árjegyzéket küld:
Ibály, Abanjszántó.
8INGER
karácsonyi ajándék.
Slngarv-B^íp ^ry,^
NAGYKANIZSA, FÖ-UT I.
Nyomatot! a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető • OlenbecK Károly.)
87. évfolyam, 7. szám
Nagykanizsa, 1927 január 11, kedd
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
SzerkeaztSaéír (• kiadóhivatal Fűm 5. az. Keszthelyi ttok kiadóhivatal: Kistaludy-u. IS.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intcrurban-tctcton: Nagykanizsa 76. síini. Elötizcléai ára egy l:6ra 2 pen^ö 40 fillér.
Megtörténtek az óv-intézkedéaeka spanyol-járvány ellen
Eddig oQyttUn m«abolag«dó» ■,m fordult oló «x araiagban
Budapsat, Januir tO (Éjszakai rádiójelen/és.) Az illetékesek ms este Vass József dr. népjóléti miniszter elnöklete alul az influenza járvány ügyében „értekezletet tartottak, amelyen megállapi lolták, hogy íz Influenza megbetegedések nem muljik felül az előzi években előfordult esetek számát. Ezután a külföldön nagyon fellépett spanyoljárvány kerüli szóba! A nép-|ólétl miniszter körrendeletben utasilla a hatóságokat, hogy a Franciaországból most hazatérő munkanélkülieket vegyék orvosi vizsgálat él orvosi ellenőrzés alá, mert félő, hogy ezek behurcolják a ipanyolj\'tványl.
Magyarországon egyébként a Járványos spanyol-náthának ezldelg egyetlen esete sem fordult elő.
Minden Intézkedés megtörtént a lárványl megelőző védekezés tekintetében, amivel a (óváros közigazgatási bizottsága mai ülésén foglalkozol!.
A spanyoljárvány külföldön Zürich, január 10. A spanyoljlr-vány egyre terjed Svájcban és főként gyermekek kOzt szedi halálos áldozatait.
Madrid, január 10. A |árváuy változatlanul terjed tovább Spanyolország városaiban.
Kópenhága, fanoár 10. Aspanyo\'-fáivány egész Skandináviában terj.d. Norvégiában it sok a halálos áldozat.
hm engedélyezték idö előtt a Mentei-vidéki országgyűlést
Memel, |an. 10. (Éjszakai rádió lelentés) Vasárnap estére összehívták a Memel-vidéki országg> ülést, de a katonai paraucsnotság nem engedélyezte a gyűlést. Ehhez a határozathoz hozzájárult a kormányzó is, aki kijelentette, hogy január 24 Ike előtt csupán nekt áll jogában összehívni az országgyűlési, amennyiben mások mégis összehív-
Iák előbb, ugy érte viseljék azok j lövetkezményckct. 76 ember halt meg egy montreali mozi-égésnél Montreal, január 10. (Éjszakai rá-diijelentés) A tegnapi mozi égésnél, mint most hivatalosan megállapították, 76 ember vesztette eletét. 35 gyermek a kórházban fekszik, de valamennyi lul van az életveszélyen. A tüz kitörésekor Í200 ember voll a moziban.
Bosnyák Gézát, MalatinszkyFerencet és Plihál Viktort választotta Zalavármegye felsőházi tagjaiul
Póttagok lettek : Csóthy Géza, Szentmihályi Dezső és Barcza László — Egy óráig tartott a szavazás a törvényhatósági bizottság rendkívüli közgyűlésén — Farkas Tibor a felsőházi választásokon Is kibukott
A hivatalos lista került ki győztesen a titkosan szavazó felsőházi választáson
Zalaegerszeg, január 10
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalamegye lOtiéne\'ébcn ma, Január 10 én zajlott le a nevezetes dátum, mikor az ősz folyamán a Híz állal elfogadott felsőházi törvényjavaslat Intencióinak megfelelően megválasztotta a megye összes képviselőinek számaránya után a három rendes és három pótiagját az e hónapban ösx-szeulő felsőházba.
Nagy érdeklődés előzte meg a felsőházi választásokat megyénkben Is és már eteve megindultak a kortes-kedések, hogy híveket toborozzanak azok számára i(. akik nincsenek a nagy többség által reprezentált hivatalos listán.
Mint ismeretes, a három hivatalos jelölt dr. Bosnyák Oéza ny. fSIspán, Malatinszky Ferenc földbirtokos és dr. Plihál Viklor ny. közjegyző, kir. kormányfóianácsos voll.
Oyömörey Oyörgy Igen előiclá\'óan már előre biztosítani akarta, hogy e negyfonlosságu megyegyűlésen a me-gyebizotlságt tagok ha lehal, teljes szántban |denjenck meg, ami nagy-részben sikerült is. A különvonatokon a megye minden tájékáról érkező mcgyebizotlsági tagok
közel félezren lehettek a felsőházi választáson,
melyei Zalaegerszegen emelkedelt ünnepi hangulatban január 10-én délelőtt tarioltak meg Gyömörey Qyörgy főispán elnöklete atall, aki ez alkalommal díszmagyar tuhába öltözött és igy is méltókepen n-prezentálta ezl a nagymullu megyét.
Délelőtt II órára a megyeháza nagyterme szűknek bizonyult a nagy tömeg befogadására. A karzatok zsúfolva voltak előkelő közönséggel, akiket ez alkalommal külön c célra kiadott belépőjegyekkel bocsátottak be
Kevéssel tizenegy óra után ünnepi csendben emelkedett szólásra Gyö-
mőrey Qyörgy Zilavármegye lőis-plnji, aki ragyogó brsz.\'ddet, nagy szónoki készséggel mondotta ei ünnepi beszédét, melyben ismertette a felsőházi törvényjavaslatnak a megyékre vonatkozó részéi és vázolta a felsőházi tagoknak kőlelességeit, melyei a válaszlók bizalmi a fényes méltóiéval kezükbe lerak.
lendületes beszédét, mely tel|e«en lekötötte a hal\'gitóságot, többször szakította félbe a zajos éljenzés. — Majd mikor beszéde végére éri, percekig ünnepelték a népszerű főispánt. Ezután ismertette a szavazás formáját és kijelölte a siavazatszedö bl-zoliságokal és azok elnökeit, majd ezzel
kezdetét vette a szavazás.
A hivatalos lista szavazólap] iin Bosnyák Oéza, Malatinszky Ferenc és Plihál Viklor nevei szerepnek mint reodes tagúké. Emellett természetesen több Jelölt neve Is lorga-lomt-a került és minden párt j\'jgyezte a maga állal f tvorizdil neveket, ami azonban amint a szavazatok állásából a végén kitűnt, semmiben sem zav.wta meg a hivatalos lista győzelmét.
Nagy izgalomban kezdődőit meg a szavazás. Arra az időre, mig az tarlóit, a töispán felfüggesztette a felsőházi tagvátdszló megyegyűlési.
A szavazás egy óra alatt befejeződött.
A szav3zatszedó bizottságok ezután a titkosan leadolt szavazatokat megszámlálták és erről a szavazalszedő. bizottságok egyik elnöke jelentést lett s főispánnak, aki ezután ismerve az eredményt, azt feszült figyelem közben kihirdette és a beérkezett illetve az összegezel! szavazatok értelmében megválasztott felsőbáli rendes tagokut jelentette ki a hivatalos lista három nevét,
Bosnyák Qézát, Malatinszky Ferencet és Plihál Viktort, •kiket a" közgyűlés közönsége lelkesen megéljenezett. A szavazás e«ed-
ménye\' szerint
Bosnyák Géza 305 Malatinsiky Ferenc 229 Plihál Viklor 228
szavazatot kapott.
Mintegy négyszázötven tntgyebi-zollsigi lag adta le szavazatát. Szavazatokat kaptak még Farkas Tibor dr. 200, Csóthy Géza apát 115 és IMor Oéza ny. pénzűgyigazgató 48, valamint még több önjelölt kapott elenyészően kevésszámú szavazatot.
A felsőházi póttagok választása már nem vett annyi időt Igénybe.
A szavazás eredményeképen Gyö-mőrey Oyörgy főispán kihirdette, hogy a felsőházi törvény értelmében szabályszerűen megválasztanak pót-lagokul: Csóthy Géza murakereszturi apátplébános, Szentmlhálvl Dezső pacsai földbirtokos és Bareza László csabrendtki földbirtokos. Ezután küldöttség ment a megválasztottakén, akiket a terembe léptükkor zajos ovációban részesített a megyegyülés közönsége.
Györnörey Oyörgy lőispán buzdiló beszédet inlézelt a megválasztott felsőházi lagokhoz, amire a legidősebb felsőházi tag, dr. Bosnyák Oéza ny. főispán válaszolt és köszOnle meg I a megye beléjük helyezeti bizalmát, \' egyben igéidet lelt valamennyiük nevében, hogy ennek a megyének érdekeit hűen és mindenkor kilar-tóin lógják megvédeni és előbbre vinni.
Az egész közgyűlésen nagy örömmel vették a szavazás eredményét, mely ulán a közgyűlés Impozáns hangúiéiban két óra ulán ért véget. •
Zilamegye tehát tel|esiletle alkot-máuyos kötelességét és megválasz-
a
lAUi KOaÖKt
1927 január 11.
tolta a felsőházba kaídendó tagjait ét ez a választás megmutatta, hogy akiket a közóhaj tüntetett ki a bizalommal és állított a fényes méltóságra, azoknak csak az eddigi, a
közélel lerén végzell eredményes munkálkodását akarta honorálni és továbbra Is számil tevékenységükre, hogy mint az országgyűlés felsőházának tagjai továbbra is munkálkod-
janak a közért, a megyéért, szűkebb pátriájukért és egyetemesen a magyar hsza boldogulásáért. Adja Isten, hogy ugy legyen.
HMWWWHWWIWWW,»» wwawwwwwmw WIWWWlWWWWWiWlW)
A törvényhatóságok felsőházi tagválasztásának eredményei
A mai nappal befsjezadáek ország*"\'\'*® ■ fsIsSházi választások
szavazattal
Nagykanizsa, jauiutr 10 Teljea komolyság és méltóság telje* nyugalom mellett történlek meg a felsőházi választások előkészületei, — Ilyen volt azok lefolyása ii.
A mai napon a hátralévő törvényhatóságok is megválasztották a felsőházba küldendő tagjaikat, így a felsőházi válaizlások a mával teljesen befejeződtek, tnost már csak a kormányzói kinevezések vannak hátra, hogy az országgyűlés felsőháza is teljes legyen.
A mai eredmény-|clentések a következők :
Oyőr, január 10. Oyőrvármegye törvényhatósági bizottsága felsőházi rendes tagokul megválasztotta Gotl-Jriea József volt főiipánt és KUhne Lórántot, póttagok Banwarth Sándor akadémiai tanár és dr. Mlhályffy Ernő földbirtokos leltek.
Eger, január 10. Hevesvármegye rendes felsőházi tagul megválasztotta Isaák Oyula nyugalmazott ló-ispánt 141 és Botchy Qyörgy lóid-birtokost 115 Szavazattal.
Nyíregyházat, január 10. Sza-bolcsvármegye lelsóházl tagjaiul dr. Ujfalussy ny. főispánt 239, Megyery ny. kurtái bírót 187 és Liplhay Béla gazdasági főtanácsolt 185 szavazattal választotta meg. Póttagok lettek MUcecz Dezső udvari tanácsos uy. alispán, Szalánczy Bertalan is Kor-nlss Ferenc földbirtokos.
Szombathely, |anuár 10. Vasvármegye megválasztotta felsőházi rendes tagjait és póttagjait. Rendes tagok: BaetMj István ny. tőispán és dr. Szentmártony Lajos, póttagok: Chernet István iöldbirlokos és id. Baróthy Dezső ny. főispán, földbirtokos lettek.
Veszprém, január 10. Veszprém-vármegye felsőházi rendes tagjául dr. Antal Oéza református püspököt 148 és dr. Úváry Ferenc volt országgyűlési képviselőt 142 szavazattal választotta meg.
Szolnok, Január 10. Jász-Nagykun-Szolnok varmegyék lelsőházi tagjaiul vitéz nagybányai Horthy Istvánt 198, Kiss Ernő dr. v. országgyűlési képviselői 197 és Borbély Qyörgy cs. és kir. kamarást 188 szavazattal, póttagokul Balázsovies Ernő kormányfótanácsost 138, Ma-gyarl Korstia Belát és Kusika Utvan dr. ny. főispánt 119 szavazattal.
Békéscsaba, január 10. Békés-vármegye dr. Bellcal Oéza gazdasági főtanácsost és Ambrus Sándor ny. főispánt választotta meg 185,
iliélve 118 tagjaiul.
Makó, január 10. Csan\'.d, Arad, Toronlál egyesített vármegyék felső-hád tagjául Hordy István ny. alispánt 159 és báró Papp Gézái, az Altruista Bank elnökét 129 szavazattal. Póttagul Szojka Kálmán v. országgyűlési képviselőt 144 és Ja-kabjy Géza ny. főispiní"íf3 szavazattal.
Balassagyarmat, január 10. Nog-rádvármegyc lelsőházi tagokká Berezel Jenői vbtt. és Sipeki Balázs Barna földbirtokost választotta meg. Póttagok Baráti Ulácz Tibor és dr. Vlrevá Jsnos löldbirtokos lett.
Sátoraljaújhely, jan. 10 Zemplén-
lelsőházi i szavazallal Jelölte a kormányzó általi kinevezésre.
A Mezőgazdasági Kamarák a lelsőházi tendes tagjai leltek :if|u Mészáros litván napszámos földmunkás, Molnár János volt képviselő, S. Bálint György kisgazda, Sámich József kisbirtokos, Aimássy Imre gróf nagybirtokos és Bernáth Istváír, a gazdaszövetség elnöke. — Póttagok leltek: Ifjú Szanlszló Bertalan, Vásári József debreceni gazda-tiszt, Paulusz Márton nyíregyházi gazda, Plósz István volt képviselő, Purgly Emil csanádmegyei főispán és Kállay Miklós szabolcsi főispán. Az egyetlen óvás A Körjegyzői Kamara vasárnapi
vármegye felsőházi rendes tagokká választása az egyetlen felsőházi vá-
báró Waldblotl Kelemen földbirtokost és id. Metzner Béla ny. főispánt, póttagokká Kovalszky Elek közjegyzőt és Barthos Tivadar ny. h. államtitkárt választolta meg.
Pestvármegye Prónay D.-zső bárót 309, Farkas Eleket 267, pálócl Horváth Istvánt 279, id. Jalsovlczky Sándort 298, Kolecsányl Endrét 278, Kolozsváry Mihályt 2821 dr. Wekerle Sándort 3|2, dr. Zoltán Bélát 295 szavazattal választották rendes felsőházi tagokul. Póttagok lellek: Fazekas Ágoston ny. alispán, Beretvás Jtnos gazdasági főtanácsos Biró Zsigmond dr. udvari tanácsos, a
lasztás, amely ellen óvást emeltek. Az óvás technikai szabálytalanság miatt történt, tmelyel azonban a vizsgálat nem állapított meg s az óvásnak helyt nem adott.
Oyőr, Jan. 10. (Éjszakai rád/ó-jelenlés) Győr város felsőházi rendes taggá Matek Károlyt, póttaggá Petz Aladár dr.-t választotta.
Székesfehérvár, jan. 10. (Éjszakai rádiójelenlés) Feiirmegye Jan-kovich B:la ny. kultuszminiszter! és
I felsőeőii Nagy Pál ny. főispánt lelső-j házi rendes tóiígá, pót.egokká Ve-; rebl-Végh Endre földbirtokost és kápolnásnyéki Balassa Sándor ny.
Pesti Hazai Takarékpénztár clelnöke, I megyei főjegyzőt választotta meg. Fóldváry Elemér, Gosztonyl Tibor, ! i Huber József, Kóczán László ét Tahy István cs. kir. kamarás, földbirtokosok.
Tolnamegyében Wéber János, volt országgyűlési képviselőt és Dóry Hugó kormánytanácsost felsőházi tagokká, Perezel Bélát és ifj. éfovdcs Sebestyén Endrét póttagokká választották meg.
Kecskemét város nyolc szavazattöbbséggel Révész István pápai prelátus! rendes, Szeles László közigazgatási bírót, a ref. egyház fógond-nokát póttagul küldte a felsőházba.
Baranyamegye Mándy Sámuel orszgy. képviselőt, póttagul Igaz Béla dr. preláius.kanonokot választolta.
Csongrádmegye 20 szótöbbséggel Cleatrlcls Lijos ny. főispánt.
A pécsi egyetem Pekát Miiiály dr. orvoskari dékánt rendes, Hodinka Antal bölcsészelkati dékánt póttaggá választolta.
Az Országos Orvosszövetség Gerlóezy Zsigmondot 980, Flesch Nándori 575 ts Hülll Hűmért 550
Székesfehérvár város Mátray Rudoli gimnáziumi főigazgatót vá-laszto\'la felsőházi tendes laggá. Póttag lett dr. Kalteneeker Viktor ügyvéd.
Miskolc, január 10. (Éjszakai rádiójelentés.) Borsod-, Gömör- ét Honlvírmegyék felsőházi rendet tagokká dr. Tarnay Gyulát, Brezcvay Lászlót és bátó Ragányi-Balassa Ferencet valasztolta meg. Póttagok leltek Beniczky Aladár, Halassy József és Fornét Oyula.
Miskolc városa felsőházi rendes laggá Llehtenstein László v. főispánt, pólliggá Molnár Oyula dr. ügyvédet választotta.
Szikszó, január 10. (Éjszakai rádiójelenlés.) Ahau|lomavármegye felsőházi rendes taggá Darvas Józsefet és Rakovszky Endrét választotta. Póllagok lettek Vitéz Oyőző és Téglás András.
Pécs, január 10. (Éjszakai rááió-jelentés.) Pécs városa lelsőházi rendes laggá Vlsnya Ernőt, póttaggá Buzáky Ábelt választolta meg.
Mátészalka, január 10. (Éjszakai rádiijelentés.) Szatmárvármegye lelsőházi rendes taggá Gulácsy litvánt és Jékey Sándort választolta. Póttagok lellek Péchy Manó és Doma-hldy Viktor.
Megoldás előtt a nőmet kormányválság
Berlin, jlnuír 10
(Éjszakai rádiójelenlés) Mint ismeretes, a német birodalmi kormány még karácsony előtt lemondolt s azóta csak mint az uj kormányalakulásig az ügyek továbbvitelével megbízott intézte az állam ügyeit. Hindenburg birodalmi elnök Cartlus dr. birodalmi gazdasági minisztert bízta meg a kabinet alakításával, aki azonban addig, mlg tanácskozásait a pártok vezetőivel lefolytatja, fenntartotta elhatározását.
Szomorú végű ujborkostoló az apátii hegyen
Egy itttta vadáu karcéban olaQlt a fogyvtr éa laaxakltotta a komája kaiét — Al Ogyéaxaég strandolta a vixagélatot
Zalaapáti, janutr tó
(Saját tudósilónktól) Könnyen végzetessé válható balesetet okozott egy véletlenül elsült fegyver Zalaapáti községben két ittas ember könnyelműségéből kifolyólag.
Horváth Sándor ny. vasutas zala-apátii lakos tegnapelőtt délután va-daszat közben betért Kuczogi Károly 63 éves gazdálkodó pincéjébe egy kit kedélyes borozgatásra. Mikor már alaposan véglgkóüoiiá\'i az uj bort, gondoltak csak a hazatérésre. A faluig nagynehezen elérlek, miközben Horváth többször egyensúlyt vesztve összecsókolózolI a jó sárot zalai anyafölddel. Egy ilyen esés közben a kezében levő vadászfegyver elsült és a golyó szerencsétlenül a mellette bandukoló Kuczoginak jobb könyökét teljesen összeroncsolta.
Első segélyben a súlyosan sérült gazdálkodói a körorvos részesítette, majd annak utasítására beszállították a keszthelyi kórházba, ahol a szerencsétlen embernek sérült karját azonnal ampulálni kellelt.
Érdekes volt, mikor a kórházi főorvos megmondta Kuczoginak, hogy sérülése olyan természetű, hogy feltétlenül szükségesnek mutatkozik, hogy amputálják, az öreg, akiből a szerencsétlenség sem tudta kiölni a jókedvet, Igy felelt:
— Hát ha levágják a karomat, akkor ezentúl hogyan fogok tudni hébérezni a hegyen? Kénytelen leszek az én Horváth komámmal hé-béreztetni!
F.gyébként a szerencsétlenség ügyében jelentét érkezeit a kir. ügyészséghez, amely elrendelte a vizsgálatot.
1927\'MuAtll.
kalai Konoirr
s
Szombaton este
(Amiről az egész város beszél)
Til van és mégis az egész Kanl-2yin fehér sickfü Illatát hordozzák a szellők.
egész város, mint különös ün-ntpre, mint — n,ondjuk így — a farsang karácsonyára, ugy vár a szombat estére, a kanizsai bJli-sze ionban megyei eseményt jelentő, megyei látogatottságot vonzó Fehér-szekjü-eslre.
A plébánia templom restaurálására kér 2 pengői a rendezőség, családoktól 5-öt és fog adni érte mindenkinek egy évekig feledhetetlen báli éjszakái.
Holnap este ny ilik meg a rádió-tanfolyam
Tanf lyamok a fémipari szak-Iskolában
Nagykanizsa, január 10
A m. kir. fémipari szakiskola igazgató állal régóta tervezett rádió-tanfolyam, amelyei részlnl a folyó lokomobll-tanfolyam, részint a karácsonyi nagyiianet mialt el kellelt halasztani, végre megvalósulási nyer.
Holnap este tél 9 órakor nyilik meg a fémipari szakitkola földszinti helyiségében a rádió-tanfolyam a nagyközönség részére, amely 70 előadó órából fog állani és két részre oszlik: elméleti és gyakorlati részre. A laboratórium oly gazdagon van felszerelve, hogy mindenkinek mód-Iában van a szükséges praktizálás! kellőleg végezni.
A hallgatók |obbára Inlelligens elemekből kerülnek kl, akik egyrészt mtlkedvelésből, másrészt Üzleti szempontból akarják a rádiókezelést 10-kéletcsen elsajátítani. Mivel a tanfolyam nagyobb azámu hallgatóságra van berendezve, még mindig lehel jelentkezni a részvételre az intézet igazgatójánál.
A tanfolyam megnyitó előadását Zlmmermann Rezső gépészmérnök, az intézet tanára és a tanfolyam vezelője fogja megtartani. Akkor állapítják meg a többi előadások ponlos idejét. A tanfolyam teljes részvételt dija mindössze 30 pengő 30 fillér.
A fémipari szakiskolában egyébkén! az építőipari tanfolyam felnőtt hallgatói minden dicséretei érdemlő buzgalommal törekednek lökéletesitésQkre a szakmáikban. Meghaló az a kitartás és szorgalom, \'mii az elsajátítás terén tanúsítalak és akiknek kérges tenyerükben nehezen marad meg már a ceruza.
A lokomobl! tanfolyam a lövő hónap vége leié lejczödík be, számos kezel a produktivitásnak ut-Iára bocsájlva.
A stabil kazánfűtői és stabil gépkezelői tanfolyam február közepén nyílik meg. Számos hallgató vesz ezen is részt.
A fémipari szakiskolában a kiképzés és műhelymunka célirányosan folyik tovább. Külsőleg alig latszik, mily ériékes, komoly, lermelö munka, ami Itt (olyik az intelligens Iparosképzés érdekében.
Nagykanizsai gyermekek Belgiumban
A belga szülők teljesen felruházzák a nagykanizsai gyermekeket
Nagykanizsa, jinuár 10
Röviden hirl adluuk arról, hogy Oazdag Ferenc püspöki biztos telkes fáradozásának sikerült belekapcsolódnia az Országos Gyermekvédő Liga külföldi úgynevezett „gyermeknyaraltatási" akciójába, amely nya-rallalásnak nem nyaraltalás ugyan, hanem azt a célt szolgálja, hogy a szegénysorsu szülőkön és gyermekelken segilendö, belga vagy holland családoknál néhány hónapra elhelyezik a gyermeket, ahol részint az uj környezet, a Jobb táplálkozás, rendes életmód és levegőváltozás folytán tesilleg és lelkileg feljavulnak. Nem egy esel voll, hogy a jómódú belga vagy holland család sajál gyermekéül fogadta és kitaníttatta, vagy más módon egész éleiére gondoskodott a magyar gyermekről.
Sajnos, Nagykanizsán erre nem gondolt eddig senki, inig a püspöki blzlos a nagykanizsai nincstelenség gyermekeire fel nem hivta a külföldi gyermeknyarallatás akciójának ügyeiméi. Ennek erdményeképen
jelenleg ötven nagykanizsai szegény gyermek élvezi a külfö\'dl
Jómódú csalágoknát való elhelyezés jótéteményét.
A mull hélen ujabban heten Indullak el Nagykanizsáról, akikel Budapestig He/fer Ilonka kíséri a vonalon. Bud: pestről az ország többi városaiból összejött gyermekekkel utaznak azután lovább Belgiumba.
Az első vonattal elindullak már több levelet küldöttek haza Kanizsára. Egyöntetűen azt irják, noha különböző városokban és községekben vann8k elhelyezve, hogy nagyon |ó! érzik magukat. A nevelőcsaládok ugy bánnak velük, mini saját gyermekükkel. Többeknél meglönént az, hogy amikor első Ízben az u| otthonban lefeküdtek, amikor reggelre felébredlek, uj ruha, cipó, fehérnemű volt ágyacskájukra téve.
A belgák már az első napon
felruházták a magyar gyermekeket.
Egy leányka azl ltja, hogy öl pár cipót kapott eddig a pár hét alall. Másl leljesen felruházlak. Legtobb-|ük azt irja, hogy 4—6 kilogrammot gyarapodott testsúlyban, mióta Belgiumban vagy Hollandiában künn vannak.
iirdekes az egyik leányka levele, amelyik eképptn szól: .Van nekünk III 44 tehenünk, 20 lovunk és 10 nagy disznónk. Az egyik kövér disznónak most lelt 12 fia..."
Hogy a leánykák csak a legjobbat Irják haza Kanizsára, valóságos gyer-mckvándorlás indult meg a püspöki biztosságra. Nincs nap. hagy 15—20 gyermek, szüleikkel vagy anélkül fel ne keresné a püspöki biztost, hogy eszközölje kl számukra, hogy ók Is mehessenek. Oazdag Ferenc mind-
egyike! előjegyzésbe veszi, tudakozódik a család körülményei felöl és a legközelebbi alkalommal, ba ismét egy u|lbb .szállítmány" Indul, fel-
.Vételre feliorjesztl Neugebauer Igaz-gátóhbíz.
Ki lud|3, hány szegény kanizsai gyermeket siketüli így lelsegileni, életüknek egy egész más irányt adnia, < szerencséhez, boldoguláshoz, jóléthez lutlalnl a csendesen, zrjlslanul, de annál eredményesebben és lelkesebben folytatott áldásos akcióval.
Autóbuszjárat Bécs és a Balaton között
Nagykanizsa, január 10
Amióta a balatoni gyorsvonatsop-ron—bécsi szakaszán a gyorsvonat-járatot beszüntették, az érdekeli kereskedők körében állandó a panasz, hogy a rossz közlekedési viszonyok mialt. A rossz vasúti közlekedés azonban a közeljövőben — mint illetékes helyről értesülünk — meg fog javulni. Egy külföldi lerv — ugyanis — Bécs és a Balaton közölt akar közvetlen autóbuszlorgalmal teremteni.
Bécs községi lanicsa, illetve a bécsi idegenforgalmi iroda átiratot intézett a balatoni fürdók igazgatósigához, hogy nem-e lehetne Bécs és a Ba-
laton között közvetlen és rendszeres autóbusz forgal-
mat teremteni. Az átiratot a balatoni fürdők Igazgatóságai a m. kir. Aulomobll Clubhoz küldték meg, ahol a kérdés! alaposan megvitatták és azután válaszollak a bécslek kérdésére. Ezután megindullak a tárgyalások.
Hogy a forgalmat melyik útvonalon óhajtják lebonyolítani, arról nem szól a híradás.
Szombathely város máris érintkezési ketes a balatoni lürdők igazgatóságaival és a bécsi Idegenforgalmi irodával és mindent elkövet, hogy
Szombathely számára az autóbusz állomást biztosítsák.
Negyvenhárom milliárdnál magasabb összegű bekebelezések az elmúlt esztendőben
>100 tulajdonjog blkabltniu kí«al nagyvan milliárd <ét«tárb>a X nagykanlxaal talakkSnyvt hivatal •aámadalal
Nagykanizsa, január 10
A nagykanizsai járásbíróság telekkönyvi hivatala tegnap készüli el a lefoly: esztendő statisztikájával, mely nemcsak azért érdekes, meri egy erősen redukált személyzetű hivatal óriási munkáját juttatja kifejezésre, hanem a számokból olvasni tudó előli közgazdasági életünket szeiz-mográlszerü finomsággal mutatja be.
Tulajdonjog bekebelezése visszterhes jogügyiéi alapján 1372 esetben történt 38 milliárd korona vételár összegben. Ingyenes Jogügylet alap-Ián 195 eselben, végreha|tás uiján 3 esetben, árverés alapján 8 eselben 168 millió korona vételárban. Öröklés vagy hagyomány utján 409 esetben. Elbirtoklás, kiigazilás vagy kisajátítás uíjln 312 esetben.
Vagyis 2299 eselben történt tulajdonjog bekebelezés összesen 38 milliárd 245\'fí millió korona vételárban.
Eldarabollak 211 birói határozat alapján 508 telekkönyvi részletet, 16631/z kataszteri hold összterülettel, összesen 1581 darabra.
Bekebelezés történt (biztosítéki jelzálogjog alapján) vállóhitel biztosításra 996 esetben 29 milliárd korona összeg erejéig. Egyéb hitel, illetve kötelezettség biztosítására 44 esetben 3.696 millió korona összeg erejéig. Ezzel szemben törlés csupán 155 eselben történi 5 és fél milliárd korona erejéig.
Forgalmi jelzálogjog bekebelezése Jogügylet alapján, zálogleveles követelés tekintetében 8 eselben 4 és fél milliárd korona, egyéb követelés tekintetében 93 eselben 3 milliárd korona erejéig, mig lörlés 213 esetben történt 1.274 millió korona erejéig.
Végrehajtási jelzálogjog és végrehajtási Jog alapján 512 eselben történlek Bekebelezések 5.067 millió korona ere|éig, mlg törlések 199 eselben 580 millió korona erejéig történlek.
Végrehajtási jog feljegyzése már bekebelezel! blzlosilékra 43 eselben 873 millió korona összegre. Törlés 9 eselben lordull eló 141 tnilllióko-rona erejéig.
Vagyis 1795 eselben történlek bekebelezések 43\'/s milliárd korona ere|éig. mig lörlés csupln 375 esetben lordull elő 7 milliárd korona összegben.
Az elintézett ügyiratok száma 7911 darab az elmúlt (1925) év 6108 akta számával szemben.
Gyermek - szépségverseny
Szavazó-lap.
A „Teulícti\'-kirakatban kiíllilolt képek közül szavazatomat a számú képre adom.
aláírás.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 január II.
Fiat, Ford, Fordson
alkatrészek rügy raktára
gyári áron
főgimnáziummal szemben
Hajós Imre
Oki. gépészmérnök
Keszthely.
Szentek Legendái
A margitszigeti apácák kolostorába messze földről jött egy szerzetes. Maga kf-ré gyűjtötte az apácákat és .mesélt nekik, elmondta a szentek csodalclteil. gvönyörü élelü-ket és halálukat. Boldogan hallgat-Iák az apácák, köztük Margit-lcsivér, Béla király leánya, a legboldogabban, s mikor a barát távozni készült, kérve kérlellék, maradjon még és meséljen tovább. A szerze-esnek azonban mennie kellett, más kolostorokban is várták a meséit. Margit teslvér ekkor lorró imádsággal fordult az Urislenhcz, bogy marasztalja náluk az édes-mesélü bará\'ot. S ez csakugyan visszalőtt^ csodás módon megálltak a szekerének kerekei, s nem mordultak tovább. A barát pedig leüli az apácák kOzé és meséli tovább...
Az Árpádházi Boldog Margit legendájának ez a szép passzusa, mely meghatóin illusztrálja a Szentek legendáinak halásál a lelkekre, elevenedik meg, mikor forgatni kezdjük azl a pompás könyvel, melyet mosl adoll ki a Franklin Társulat. Címe: Szentek Legendái, szerzője dr. Révay József egylemi magántanár. elóljáró beszédei dr. Leápold Antal pápai prelátus irta. A keresztény népköltészet gyöngyeit találjuk meg ebben a ritkahecsü könyvben. El van benne sorolva mindazon szentek legendaköre, akiknek tisztelete a kereszlény népek, s igy a magyarság körében is a legjobban el van terjedve, köztük természetesen megkülönböztetett helyei foglal- , nak el Magyarország nagy szentjei. Aki a költészetet keresi, ebben a legcnda-gvüjlcményben az époly gyönyörűséggel lapozza a könvvel, mint aki hitében keres megerősödést és vigasztalást.
Révay József igen helyesen az általa választolt Széniek Legendái! nem a történeti kriiika állal megrostálva, hanem abban a teljes pompában adta, mint azok az id6k folyamán az összes legendás részekkel együtt kifejlődlek.
Munkájában Révay a legjobb forrásokhoz folyamodott. Elsősorban termeszelesen Jccobus de Voregine, a 13. századbeli nagyszerű dominikánus szerzetes hires Lvgcnda Smclorum-át használta forrásul, hiszen ez az ősi forrása minden idevágó irodalomnak. De Insználla a bollaadisiák s más régi Írók müveit is, nemkülönben, különösen a magyar szentekre vonatkozólag, a középkori kódexekben foglalt anyagól. Hiszen éppen az mulatja a szentek tiszteletének általános voltá\', hogy a legrégibb magyar könyvek, még a könyvnyomtatás előlti időből való kódexek, mind a szentek legendáit tartalmazzák.
A könyvnek különös érdeme, hogy szerzőjében a tárgyat behatóan ismerő tudós, a hivő lélek és a finom irómüvész erényei egyesülnek. Igaz, kissé ódon zanialu magyarsággal, finoman megkomponálva, a szavakon áiülő lelki megindultsággal mondja cl a legendákat, föKlelcges cifrálkodás nélklll, nemes egyszerűséggel. A szentek alakjait úgyis megszépili a költészet fejük fölöll lebegő glóriája, mirevaló volna még ezenfelül is teleaggatni frázisok sal-langjaival. Dr. Leopold Aolal pápai prelátus előszava pedig finom mllvtl essay, az egyházi irodalom valóságos kis remeke.
A tartalomhoz minden tekintetben ntélió a könyv külső kiállítása. A Franklin Társulat nyomdija valóban remekeli: A finom papíroson gyönyörű betűk, példásan gondom szedés és nyomás, az egyes oldalakat bekeretező piros vonal, a minden fejez, t elejére illcs\'/tett fejlécek cs iniciálék, a feje/eleket záró vignetták -- Jassik Á\'mos fesőmüvész tökéletes stilu.érzékü müvei — u pompás diszü kötés, első pillanatra meggyőznek arról, hogy ilt nem mindem api könyvtől van szó. Gyönyörűik az illusztrációk: 8 színes, 8 egyszínű műmelléklet, Ha szi\'fus mesternek, Dürer, Rafael, Hollbein, Paolo Veroncae, Sodorna, Gteco stb. müvei sortkoznak" fel grafikailag tökéletes kivitelben.
A mai élet küzdelmes örlődésé-bon az embereknek százszorta nagyobb szükségük van a szemek alakjaiból kisugárzó erőre, mint valaha. Végre olyan könw, mnlyct mindenki olvasni f>g. S hogy minden olvasó lelje\'s Irlfi megnyugvás sal olvashassa, rajta van n Főegyházmegyei Főhalóság jóváhagyása.
Kulassy Bdlinl.
Kik fizetik a legtöbb adót Zalamegyében
Nagykanizsa, január 10
(Folytatás.) (Schwjrcz Gusztáv Nagykanizsa 13951,900, C-izmadla János Hétiztzenundrés 13.847.500, dr. T.-.kács Dasí (oki.) Zalaegerszeg 13,846 920, Nagy Mór Keszthely 13,821.400, Laáb József Keszthely 13,819.710 Wéber Albert Balatonfüred 13,775.000, dr. Pozsgay Óira (oki.) Sümeg 13,739.620, Szabó Antal Nagykanizsa 13,659.725, lOs-vald József Zalabak-a 13,651.205, Szabó Lajos Fclsőmánd 13,640 730, dr. Sabján Oyula (oki.) Nagykanizsa 13,492000, Mosonvt RUwrt Zali-szentgról 13.496.000, dr. Wo\'lák J»-nos foki.) Zalaegerszeg 13.467.600, Keszler Márton Balyk 13.466.150, Horváth Lajos (oki.) Felsőőrs 13 millió 442.000. dr. Bigenrieder Frigyes (oki.) Nagykanizsa 13 millió 369.000, dr. Z >b Mihály (oki.) Sümeg 13.345800. Kovác* Ibtván (oki.) Zala besenyő 13,345.0n0, Pa-tor,a László dr. (oki.) Nemcsgutács 13,336 490, Rohli.-.j: Frifyes (oki.) Díszei 13,166000. dr. Rólh Aurél (oVI.) Tapolca 13,136.000, Schwarz Jakab Tütje 13.087.700, dr. Vágó Jenő (oki.) Tapolca 13,083 350, dr. Kaszás Ktroly (oVI.) Tapolca 13 millió 056 380, dr. Imrch János (oki.) Keszthely 13.050.000, WOrzbutge, Stndor Sümeg 13,009 690, S»abó Sándor Nagykanizsa 13.006 500, Schmidl Zsigmond Nagykanizsa 13 millió 003.165, Ti.b?jdy Kálmán Haliót 12,982.055,<Zweig Imre Nagykanizsa 12,952 750, dr. Sibrik D.-zsö (oki.) Zilahásbágy 12,849900, Jín
FertncZ-.laegerszCK 12,844.680,Gtósz
Károly Gelsc 12,839.630 K-I.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és díszműáruit teában.
mpi hírek
SttPJBESD
Január II, kedd
. Római kalollkui: lllgin »t. Proteitání: Ágota. Izraelita: Set>. hí 8. Nap JícI rcxRel 7 óra 4ti perckor I nyugszik düut.\'in 16 óra 30 perckor.
Mozi. Uránia: Elnémult hurok !£cy I nótakirály törtenetei
Előadatok: 7 és 0 órakor.
A fillért,
nem az uj pengőnek aprópénzét, hanem a régit, az úgynevezett békebelit, amely az idők folyamán csak egy név maradt\'"érték nélkül, az autoTiaták őrizték meg. A vasúti pályaudvarokon még mindig ott állanak a szép, pirosra festett, tükörreI ellátóit automaták, amelyek két fillérért cukorkát, csokoládét, karút, nápolyi szeletkét, husz fillérért kölni vizel, szappant, bajuszpedrőt köptek ki magukból a kis nyitáson becsúsztatott pénzdarabért
Jött a háború, utána a felfordulás. a fillér mind kevesebbet jelentelt dc az automaták hűségesen ott állatlak tovább, emlékezteitek a régi. s:ép időkre és ragyogva kínálták a tükrüket, hogy valaki a bajuszát pödörje kl előtte, ha mindjárt nem is az automatából szerezte a bajuszpedrőt. Minden, minden megváltozott s az automaták csak vártok és bízlak az Idők uj változásában, amikor Ismét lesz ércpénz s ujből meg lehet húzni a gombot, hogy a kötni vlz vagv csokoládé kiessen a nyíláson.
És az automatáknak lett igazuk. A pengő korszakkal együtt isméi Itl von az ércpénz, amely be fog csúszni a kis nyílásokon és eljátssza azt a csörgő zenét,.amelynek hangjaira az automata udvariasan reagált. Az uj pénzre fel is ébredlek az oulomaták, si\'l — ugyiátszlk — nagyon sokan lesznek nemsokára az egész országban. Egyedül Budapesten háromezer uj ulcai automata felállítására kértek engedélyt, fel akarnak állitanl egész sereg utcai telefon-automatát is. S át fognak alakulni a benzin-löltő- állomások Is automatákká és nem kell majd a Ivnzinre nagyon szomjas sofföröknek a töltőállomás gazdáját a lakásán leihajszolni, ha Hatni akarnak. A kis ércpénz mindent elvégez, amire a papírpénz, akármekkora nagy szám is voll reá írva, képtelennek bizonyult.
— Mezővárosi elmet kapnak a zalamcgyel nagyközségek. Ismeretes, hogy a Varosok Kongresszusa ulán olyan Irrv merüli fel, hogy a nagt községek hasonló kongresszusokat tartsanak és ilyen kongresszusok alkalmával vitatnák meg a nagyközségek éleiét érdeklő ügyeket. Igy ezzel kapcsolatban hirc jír annak, hogy a belügyminisztériumban dolgoznak azon, hogy a nagyközségek eddigi belyzelén változtassanak és lelállitsnának egy várostípust, amely eddig a kCzfogalomban éli is, mosl mint hivatalos elnevezés lépne éleibe. Ez az uj elnevezés a mezőváros név lenne, vagyis a rendezett tanácsú városok és nagyközségek közé be-
iktatnák a mezőváros típust. Ha ez valóta válik, akkor Zalamegyében a (örvény intenciói szerint Keszthely, Tapolca, Sümeg, Balatonfüred, Ztla-szentgrót, Lelenye, Pacsa mezővárosok lennének, amik közigazgatási szempontból nagy előnyöket jelenteném k az illető helységekre. Mindeneseire örömmel üdvözöljük a híradást és üdvösnek tartanánk, hogy amennyiben ez nincs még a belügyminisztériumban a kezdet stádiumában, akkor a megalakulandó nagyközségek kongresszusa venné fel legsürgősebben megoldandó pro-grammpontjai közé.
— Oazdag Ferenc pDspükl biztos előadása a Keresztény Szocialistáknál. A Keresztény Sroda-lis\'ák megszokott vasárnapi szórakozó estje keretében vasárnap ette 8 órakor Gazdag Ferenc püspöki bizlos a Kereszlény Otlhonban zsúfolt terem közönsége elölt értékes előadást larlott. Gazdag Feteac előadásában rámulatott azokra az erényekre, amelyek az ifjút teilben és lélekben erőssé, naggyá leszik, majd azokra a szenvedélyekre, melyek a mai ifjul lestben és lélekben tönkre teszik. Az éleiből vett eseményekkel és alakokkal világitól! rá előadásának igazságára, olyan meggyőzően, hogy a hallgatósága többször laps-vtharral szakilolta félbe előadását. U\'ána szavalat következeit. Majd egy kedves színdarabot mulatlak be, amelynek cime „Bóbitás galamb." Előadás ulán a tánc éjfélig tartóit.
— Izraelita Nőegylet teája. A nagykanizsai Izraelita Nőegylet vasárnap délutáni Icáját Neumann Ala-dárnéadlaCsengery-utcai lakásukon. A felette kellemes hangulalu teán száznál több vendég fordult meg s a fiatalság láncos kedvének még a vacsora-idő is csak nehezen tudóit végelvetni. A háziak kedvességél, vendégszeretőiét a legteljesebb siker honorálta a jótékonyságot szolgáló anyaglak teklnletében is, amennyiben két millió koronán felüli összeget hozott a Nőegylet karitatív munkásságának céljaira.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legiohb-.k.
— Fizetésképtelenség után milliárdos örökség. Egy soproni polgár 300 millió koronával fizetésképtelenségbe kerüli, Mosl azulán váratlan jőrafordulus állolt be a sorsiban egy soha nem ismert csehszlovákiai nagybácsija meghall és egész vagyonát — körülbelül másfélmilliárd koronát — a soproni polgárra hagyta, akinek mosl a szerencséjénél csak a boldogsága nagyobb.
7. lapszám. , Apróhirdelés-ntalránj)
10 din. Ct<9 kivívott igjalt- * ntJa ltST.lk.ia lllc-.Olllu Biti- 1 vlny tlrnti.n . 1
ZALAI KÖZLÖNY Hídtól..- ? Hl. SlrVIn.k Mrj.n köiöt try T
" lili lerjedhcia T SMrdelí.t. t : IW7. ItSruir l-l* T
1827 Január 11.
;>m KóziONv
s
llíSJiréc.
A n«Kykr.nl2sitl meteor.-,loglet meg-tigyolö jelentése: llílfóii 2 Mmirsék-Ul\' Reggel 7 órakor + 00, délután 2 órakor 4-2-3, este 9 ónkor +17
FeVitoel: Reggel ktstí lelilós, ittlbcn H \\ este égésien borult. Szílinlny: Égis/ nap Délnyugati azét. j
A Meteorológiai Intézet Jelentére i.ze-rint élénk nyugati szelekkel, mfc sokhelyütt csapadékos és egyelőre enyhe Idó. késább hósttllyedés.
— KÉPKERETEZÉS és üvegezésben Igen olcsó PUM üveges. Király-utca 10.
— Terltell-c Magyarországot felelősség a világháború kitöréséért? Vasárnap délután 6 órakor népes taggyűlés volt a Kitoliku*. Legényegyletben, amelyen Mutchen• bacher Imre közgazdasági egyetemi hallgató értékes el&adásl tartóit atról, hogy Magyarországot felelősség a világháború kitörésééit nem terheli. Az előadó szépen álgondolt szavait az érdeklődök nagy száma feszüli figyelemmel hallgatta végig. Arra buzdította őket, hogy ne jirezze magát senki az orsztgboz képest porszemnek,-<i\\H ily nagy kérdések nem ! érdekel beinek. Nemzeti érdek, hogy t egy se legyen az otszág polgárai kőzött, aki ne lássa világosan, hogy Magyarországnak jogai vannak az élethez. Az egy órás előadás az előadó lelkes ünneplésével ért végei.
Különös tá£orsá£
Beállít a végrehajtó a gazdához, aki még nem fizette kl az adóját.
— Ha kl nem fizeti az adóját, kénytelen leszek elvenni a tehenét.
— Az jó is tenne, mert Igy a tehenem révén vóm lenne a végrehajló ur .t szelídebben bánna velem.
— Iparosok és kereskedők a vízumkényszer ellen. A szombathelyi Ipartestület mozgalmat Inditotl a vízumkényszer eltörlése érdekében és felkérte a szombathelyi kereskedelmi egyesületeket Is a mozgalomhoz való csatlakozásra. A szombathelyi kereskedelmi kör vezetősége most átiratban értesítette az Ipartestület elöljáróságát, hogy a mozgalomhoz a kör Is csatlakozik és Ilyen értelmű lelterjesztést Intéz a soproni kereskedelmi és Iptrkamarához. Jó volna, ba a nagykanizsai Iparosok és kereskedők is csatlakoználak ehhez az életrevaló mozgalomhoz, Illetve hasonló állásfoglalásra jönnének össze.
— Nátha ellen minden patikában kap Penlalln karát. Ant 16.000 K.
— A törvénykezési és közigazgatási bélyegllletékekről szóló pengős táblás kimutatások (nem könyvilakban) a Danubia Könyvkiadó pécsi cég kiadásában megjelenlek, melyekel dr. BOchler Divid picsi ügyvéd szakszerűen állitott össze. Előnye ezen táblás kimutatásoknak, hogy az összes törvénykezési Illetékek egy helyen táblázatban összeállítva, könnyen aiteklntheiö formában mindenki részére nélkülözhetetlen, mig a közigazgatási tíblázat betűrendes sorrendben haló>ágok, ügyvédek, kereskedők, ipaiosok és magánosoknak lesz jó szolgálatol és magában foglalja a fokozatos bélyeg-Illetékeket Is. Minden könyvkereskedésben kapható. Megrendelhető Pé cselt az Egyetem, könyvkereskedésben, vagy a fenti kiadónál darabonként 0.80 P-ért.

■MS? H •ki-


m£& fflHI m
IHpBHB^ t.* 55T vffíj-•JBHH m
Mmr \' , iv ■ a W&Wt: jK* i| . jffjfHI

CSÁKÓ és KALAP
— Akinek a hatodik felesége Jelentkezett. Nemrégiben a kaposvári törvényszék fogházába szálli-lo\'ták Gál József lábodi földművest, aki ellen azt a vádat emelték, hojy nem kevesebb, mint öl felesége volt. A házasságszédelgö kékszakáll bűn-lajstromának összeállításon most fárad a kir. ügyészség és ennek során most az öt feleséggel biró földművesnek jelentkezett Sopronmegyéből a hatodik felesége is. Nincs kizárva, hogy a vizsgálat további során még uj \'bb szerencsétlen áldozatok nevei kerülnek napfényre, akiket Qál elcsábított és akik maholnap egész ármádiál fognak kitenni a földműves kékszakáll jóvoltából.
— Országos Januári vásárok Zalában. Január 1\'2-én Balatonfüreden és Szepetken (pówásár), 13-án Keszthelyen, 19-én Cset.zlregen, és 7. ilaszentlászlón, 25 én Nemessándorházán, 31-én Nagykanizsán lesz országosvásár.
— Sümegen nem pártolja a közönség a színészeket. Tompos színigazgató, aki kis, jól Összeválogatott lársulaiával Sümegen állomásozik, most felhívást lelt közzé, melyben kéri a bérleteseket, hogy a bérleteiket járják le minél előbb, mert a nagyközönség pártolása liijján kénytelen Sümegről társulatával elmenni. Most többen, akiknek Stlmcg Ilynemű kulturszégyen fá|, akciót., indítottak, hogy a társulat pártolása intenzivebben történjék meg és a rendes szezont töltsék ki Süncgcn.
Gy ermehszái
Palika: Nagyapa, te is voltál valaha kisfiú ?
Nagyapa: Hogyne lettem volna.
Palika : Na, viccesen nézhettél kl azzal a nagy fehér szakállal.
— Elrontott gyomor, bélrazarok, émelygés, ketlemeilen szájíz, homlokfejfájás, láz, székszorulás, hányás, vagy hasmenés eseleinél már egy pohár természetes .Ferenc Józsel" keserüvic gyorsan, biztosan és kellemesen bal. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc József víz használata a sok evés és Ivás káros következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlctekben.
— Utazási kedvezmény a vendéglősök grácl szakkiállítása látogatóinak. Az oszt rák szövetséges Vasutak fóüzhlvezelösége\'a vendéglősök, szálloda ésk.lvéháztulajdono-sok valamint Idegenforgalom április 30 tói május 8 ig terjedő gráci III. osztrák szakkiállítása látogatóinak Orácba és vissza 25\'Yo kedvezményt enged összes vonalain, továbbá a Grác—Köflachl vasul vonalain, valamint minden helyiérdekű vonalán (kivéve az exptess és luxusvonatokat). A kedvezmény feltételei egyenlőre változott .kiállítási belépőjegy", melynek ára 2 Slling váltható január 20 ától kezdve az összes külföldi forgalmi irodákban, kereskedelmi kamaráknál. A kedvezmény oly módon élvezhető, hogy az utazó az utazás megkezdésénél másfél jegyet vált ez Orácba és vissza érvényes. Mindkét jegy az utazás bevégzéséig megőrizendő. Látogatók, kik egy oszlták határállomástól utaznak Grácba, ugy az oda, mint a visszautazásnál 25 százalék kedvezményt élveznek. A menetjegy a visszautazásnál bármely osztrák határállomásig váltható. Az utazási kedvezmény Orácba és vissza április 27-től május ll-ig bezárólag. Kiállilotl tárgyak visszaszállításánál a szállítási dlj 50 százaléka fizetendő.
— Lugkővel megvakította a
szeretőjét. Szeoyér község, mely a napokban egy ott történt aptgyll-kossággat vétes szenzációt í-.dotl a lapoknak, most ujabb bűnüggyel kapcsolatban teszi még ismertebbé nevél. Ezúttal egy ottani asszony, Tóth Rozália a lett hőse, aki szeretőjét, Pál Joasef almakereskedőt veszekedés után, mert az kijelentette, hogy nem veszi őt el feleségül, lugkővel valósággal megvakította. Az eszét veszteit asszony a veszekedés után követte el bestiális teltét és a szerencsétlen embert egész életére koldussá lette. A szerencsétlen embert beszállították a marczalil kórházba, ahol irtózatos kinok közölt fekszik. A vakmerő asszony ellen a csendőrség folytatja az eljárást. Itt emliljük meg, hogy az apagyilkosság miatt letartóztatott Horváth János 19 éves legény a vizsgálati fogság ellen felfolyamodást jelenlett be a v\'ádwnácshoz, mely most dönt a továbbiak felől. Az apagyilkos fiu azzal védekezik, hogy megölt apja életében állandóan bántotta anyját és egy Ilyen alkalommal lőtt rá és végzett vele.
■OZÖÓSZINHAZAI
Uránia kedden 7 és 9 órakor: Elnémult hurok (Egy nótakirály törtenete.) Főszereplő\' Várkonyi M.
KÖZGAZDASÁG
A magyar mezőgazdaság versenyképessége
dönti el Magyarország külkereskedelmi mérlegének sorsát. Mindezl-dcig nem ludiuk elérni külkereskedelmi mérlegünk aktivitását, pedig elsősorban mezőgazdaságnak lüzódik óriási érdeke a minél intenzivebb és főleg minél biztosabb exportlehetőségekhez. Erről It nagyon érdekes \' vezércikkét a .Oeorgikon" legutóbbi számában erdöbéuyel Németh József nyug. min. tanácsos és precízen megjelöli, hogy e téren mig a legsürgősebb teendők. Nagyon érdekes cikkek vannak még a lapban a magyar banktőke feladatairól a mezőgazdaságban, a világpl\'.cl lanyhaság befolyásáról a magyar lerménypiacra, az európai fogyasztás á\'talános csők-kenésétől, nagyszerű képes Ismertetés az amerikai gyaponetmelés meg-megujuló válságáról, a mezőgazdasági konjunktura kutatásáról Németországban, továbbá sok értékes tudósítás a világpiacokról és a magyar terménytőzsdéről. A lipot Tóth B. László oki. gazda szerkeszd. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal: Budapest, Mérleg-u. 12.
Timi
A mai értéktőzsdén a szilárdság és a forgalom ismét nagyobb méreteket ötlött. A hangulat már nyíláskor barátságos volt, mivel a spekuláció egyes részvényekben nagyárányu véleményes vásárlásokat eszközölt. Kedvező befolyást gyakorolt a bécsi tőzsde szilárdsága is. Kisebb ingadozások mellett az árfolyamok az egész tőzsdeidő alatt emelkedtek, de nagyobb ériavulás Ismét csak néhány
ZAUU KÖZLÖNY
1927 |»nuár II.
favorit értékben került felszínre. Igy a Fegyver 40 pengővel emelkedett, továbbá igen Jelentős cca 8—10 pengős javulást értek el a Ganz-papirok, Gummi, N.isici és a téglagyári ériékek. Barátságosan tendált a bánya, cukor és a közlekedési értékek piaca is. A bankpiac meglehetős csendes voll, csak Magyar Hitel és Kereskedelmi Bank emelkedtek. A melompiac továbbra is elhanyagolt! Zárlatkor az irányzat szilárd, a forgalom élénk.
Pirii 2056, London 25-15, Nirvyork 518 i,í, OfUisfl 72 05, Mliino 22-55, Amiterdarn 20735, Berlin 123 05, Wtín 7306, SolU 375. Pr(za|t5\'3i\'1. Varrd 57*1.2 Budapest 90-65, Belgrád 9 121.\'?. Bakareil 272:1

VALUTÁK Lengvel 6265-6-rtS Angolt. 27 70-27-86 CKhk. I6»9-16-97 Dinár 1003-1009 Dollár 559-40-571-80 Franci* li 2Í58-2303 Hotl. 22625-22925 Lei 2-91-304 Léva 410-4-16 Líra 25 15-25-60 Márka 135-42-l36"92 Sctllli. 8037-8070 Dán k. 152 12-152 77 Svájci l.l 10-15-110\'55 Belga Ir 7937-79\'67 Norvíg 145-32-145 97 Svéd k. 152-42-153 07
DEVIZÁK AmÍL 22840-229-10 Belgrád 10 05-1009 Berlin 13553-13593 Butcarcit 291-301 Brtlsuel 79-10-7965 Kopcnh I52\'22 t52 67 Űiilo 145 42-145-87 London 27-70-27-78 Milano 25-25-2555 Newyork 57075-2 45 Párti 22-<3-2273 Prága I6-9M6-95 SioHa 411-4-15 Stockholm 152-22.97 Varsó 62 80 64 00 Wien 80-43-50-68 Zürich 110-18-110.51
Tcrménviózsde Buza Uszav. 75 kg-os 20-55-3095, 76 kg-os 30 95-3135 77 kg-os 31-35 -31-75 78 kg-os 31-95 - 3235. egyil) 75 Vi\'-os 2975-3015, 76 kg-os 3015 -
30-55. 77 kg-os 3055 30 95, 78 kg-r»
31-15—31-55. rois 24-20-24 40. takarmányárpa 1880-19-10. sorárpa 24 00-2S. rab 1880-1900, rerigcrt uj 16 30-16-70, rcpce
---\' . kOlea 15-20-IC CO. korpa
13-40—13-80.
Sorttnásir
Pctha|tás 3374. melyből eladatlanul vlisza-msr.nH 4Ut darab. lliírtnrSO 1-42-1-44, aiedelt I 40—1-42. szedeti koiíp 1-36— 1-38. kdnnyü 1*20—128. eUérenitu ilreg t\'36—1-38, másodrendű 1-30-134. angol sOldS 1-36-1-52 sialonna nagyban I 55—-
1-53, islr 172—1-7-1. tehiuotl hus I 84-
2-00. szalonnás tilserrés 160- 176. Az iránytat élénk.
Kiadja: Zrfari Hyomíí\'.pír és Ktayi-karetiedés BT, Iit£rbulaia
Értesítés!
„Royal"(tSl\',i) szálló
kávéházát és éttermeit, \\alamint fürdőjét újonnan festve s legmodernebbül felszerelve folyó hó 12\'én, szerdán megnyitom.
Kilü.lő magyar konyha, fojborok, állandóan frissen csapoli sör, figyelmes kiszolgálás, szolid árak.
Naponta kombinált és zóna reggeli.
Déli és esli zenét fővárosi Lakatos Béla kitunó zenekara szolgáltalja.
Állandó étkezők részére ked vezményes árak.
Lakodalmi-, tea-, társas-, vadász-vacsorákal a legjutányosabban vállalok.
Táncmulatságok részére megfelelő terem áll rendelkezésre.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve
tisztelettel ÁRVAY LÁSZLÓ
szállodás, vendéglés Ca kávés.
mbmmttm
(HIrdstések dlj.i slflrs fizetendő)
Ar apróhirdetés dija 10 uóte 30 fillér. * •ImrzA i mfnden vastagabb bctüból illő mö két siónak számíttatik. Minden IcviibW skó («<i« 5 flll. A hirdetési dlj elSre
H*.t*ndŐ ifor^fnitadóhozzászimU.Mval
Eladó Zfinyi Miklós-utca -17. alatt egv antik szalongarnitura, ami Irodába 1$ alkalmas._____ -88
Havi munkásokat és aratókat 1927. nyarira gabonáért. egyezség szerint felve-utlnk. Felsósáncl gardaság, Nagykanizsa.
Keszthelyen, Hellkon-ntciban urtsxabé-mühelyemet megnyitottam és a leg-. olcnóbb órák mellett bármilyen munkát elvállalok. Biró Oyula. 52
Zongora javításokat, Hangolásokat felelősség mellett legjutányosabban eszközöl. Vidékre 1$ kiutazom. Clm a kiadóban. Hl
KQIBnbejáratu utcai bútorozott szobai villannyal, a piactérhez közel klidó. IC6
Sxoplatós dadának elmenne egészséges IlaUl leány. Címe Oarafrrt$s-ll. ~ Eladó lutánytvsjn egy fekete férfi télikabát József föherceg-ut 78. 104
Tisztelettel értssltsm a nagyérdemű f hölgy közönséget, hogy női és férfi fehér-nemllvarrást a legjutánvositbb áron vállalok. Házakbox Is megyek. Szíves pártfogást kér kiváló tisztelettel Benedek Kató, Magyar-utca 18. 96
Elsidó~ióforgalmu vízi- és 25 HP HIUe
ivógázmotor malom, teljesen uj malom | és gazdasági épülettel, 13 hold területtel. ■ Marton István, Zalakáros. 107
B o rtsélysugéd fel vétetik Klsfaludy-nlca 39. szám alatt. 110
Egy pékinas felvétetik Sugár-uti pékségben. 07
Kiadóhivatal kéri Adriát, hogy szokott módon vegye át levelét
MclegAgyi
kerti magvak
szemes tengeri
árpa korpa
kapható
Ország és Widder
« ma^kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
ÉWmm SZÖVETKEZETE
MMMT. I*. VlOftÜÖ-Tí* Untiítt Kristóf rtr 2.)
Teljes lakásberendezés a legegyszerűbbtől 3 Icj>nazdagabbig £ ✓ elsörangu kivitelben. **
Minden szakember
járatja és olvassa a
E lap három évtizedes fönnállása
alalt bebizonyította nélkülözhetetlen és hasznos voltát.
Az újság mindig friss, gazdag tartalmú, fontos cikkeket és értékes híranyagot tarlalmaz.
E lap nélkülözhetetlen minden szakembernek.
Előfizetési ára egész évre 20 pengő. Tisztviselőknek és egyleteknek kedvezményes előfizetés.
«*> A l?p kiadóhivatala Budapest, Vl„ Yörösmarty-utca 43,
OLCSÓBB LETT A HUS
REIN ERNŐ HENTES ÉS MÉSZÁROSNÁL!
I kg . hlzlalf Jó marhahús............ ............pe,,gó £
1 ke sertéshús ........................ 1*60-1 \'92 , 20 -24.000 K
l kg! zsirszalonna 1.76 pen^ó 22000 K I kg. háj. 192 . 24.000 K
1 k« zsir 2 - pcogó 25.000 K 1 kg. jó és ízletes szalámi 2-40 „ 30.000 K
Tisztelettel REIN ERNŐ.
Állandó, éaxsxorü és ügyes
reklámozás minden nyári-, kereskedelmi-, ipjri vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
BUDAPEST, vn.. Erzsébet-körol 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mini 30 éves\' tapasztalattal, odaadó lelki-\'v meretcsséugel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is k(ll< földi lapokban és naptárakban.
I
[Költségvetések és -:crvezetek lngv.nl
Telelőn! J. 121-Sáö
Ha bálba mégy
mosd a hajad idejében a ,.Fekete fejti shampoonll-nal. Mennyivel jobban írzed mapad, mennyivel ktt:inyebbcu sl-keriil a fri/.ura, ha a halait puha és simulékony I S ami a fó dolog: mennyivel igézőbb és vonzóbb az illatos jól ápolt hajjal körülvett fejecske A valódi ohampoon u ,, Fekete fejről" in merhető fol, amelyre a bevásárlásnál különösen kell ügyelni.
V #
Ez az igazi védjegy I
minoenOtt kaphATÓI
Hirdetések felvétetnek
1927. évi naptárak
Újévi QdvSzlö kártyák JÁTÉKKÁRTYÁK
Legjobb angol D ca GRAMOFON
és leguji-bb gramofonlemezek kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Kézimunka éi elónypmda üzletemet Keszthelyen,
Kossuth LajOi-uica 26. sz. alatt mcgnvitoitam. — Raktáron fartők gobelin, kelim filét stb. n.unkákat és himzőany3gokal. — Hímzést, monlirozást vállalok. Elő nyomtatáshoz a legdivatosabb minták. Bollmann Jóméiné.
A RUDOLF MOSSE R. T.
kiadásában most megjeleni
Magyarország Kereskedelmi, Ipari ft Mezőgazdasági Üi\'ára 1926-1327.
első körzeti része tartalmazza alséuunánluli vármegyéinek Baranya, Somogy, Tolna, Zala
A vtskos, 386 oldalas nagyalakú cimtár ára 200.000 korona. Az egész cimtár, amely az összes megyxken kivül tartalmazza Budapest és kürnyéke teljes címanyagát (ö»siesen 2000 oldal terjedelemben) egész vászonkötésben ára 900.000 korona.
Hegrendelések lapuk kiadóhivatalába küldendők.
Nincs gondja
leánya férjhezmenetelével, gye>ttifeke taníttatásával, ha a
NEMZETI DISÁG vagy ül NEMZEDÉK
utján biztosítja őket. A csekély biztosítási összeget havonként fizetheti az
előfizetési dijakkal.
Ilyen feltételek mellett csak e lapok biztosító osztályában köthet biztosítást. Rendelje meg egyik újságot s megkapja a részletes
tudnivalókat. (Budapest, Honvéd-ulca 10. szám.) E páratlan feltételekre ezrével jelentkeznek az emberek.

Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető; Ofenboci Károly.)
87. évfolyam, 8. szám
Nagykanizsa, 1927 január 12, szerda
Ara 14 fillér


POLITIKAI NAPILAP
SicikculMií él kiadóhivatal Fiút 5. sz. Keazlhelyi hiftidadóhivalal: Klstaludy-u. IS.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Inlerurban-teleton: Nagykanizsa 78 síim. glófizelésl ára cxy hóra 2 pengő 40 lilltr.
Átadták a kormányzó-1 nak a kegyelmi j kérvényt a frank-per! elitéltjei ügyében j
Budaptit, Januir II A kormányzó kabinelirodájábtn ma délben 12 érakor mecjelerit a Társadat-ni Egyesülelek Slövetsége képviseletében Szonlágh Tárás láts-elnók vezetésével Gálócsy Arpld és Zlmmermann Lajos dr. és a kabinetiroda utján kihallgatást kértek a kormányzótól, hogy átadhassák azt a kérvényt, amelyben kegyelmet kérnek a frankpör Jogerősen eli\'él\'jeinek, Nádosy Imrének, Windlschgrőlz Lajos hercegnek és társalknatr.
A kabinetiroda kieszközölte a kihallgatást és valamivel 12 óra ulán a kormányzó, más küldöttségekhez hasonlóin fogadu a küldöttségei, amelylöt azután átvette a több mint háromszázezer aláitást tartalmazó kegyelmi kézvényl, majd elbúcsúzott a küldöttség tagjaitól.
A német kabinetalaki-tás és a demokraták
Barlln, január II (Éjszakai rádiójelenlés.) Azokról a megbeszélésekről, melyet a kormányalakítással megbízott dr. Curtlus gazdasági miniszter folytatott Koeh demokrata vezérrel, Koch az újságírók élőit kijelentette, hoiry nem volna Indosolt most tárgyalni a demokratákkal a kormányalakítás kérdésében mindaddig, mig a ccntrumpárt nem nyilatkozik állásfoglalása felől. Erre a cenlrumpárt valamennyi lag|ái sürgőt értekezletre távirt liltg Összehívták.
Megkezdődött a Bar-mat-ügy főtárgyaiása
Berlin, tanult 11 Ma megkezdődön iit a világ egyik legnagyobb pőrének, a Birm.it pör-nek tárgyalás. A tárgyalás köiül-telül kfier.c hónapig fog eltartani, az akták egy szobát szir.üilig me;-lOllenek, a vádirat 648 fotio-otdíL Elsőlzben történik meg a német igazságszolgáltatás töltényében, hogy a vádiratot ki kellelt nyomatni.
A tárgyalást liz őrakor nyitotta meg Neumann elnök.
TSbbezer mexikói felkelő vonul a Calles-kormány ellen
Ncwyork, Január II
A mexikói haláráról nyugtalanító hírek érkeznek. Calles elnök ellen messze szétágazó összeesküvés van készülőben. Az összeesküvők bír szerint J0I felfegyverzett hadsereggel rendelkeznek, amelynek lélszáma már löbb ezer tő. A fclkejőkel egy Carsa nevű volt mexikói liszt vezeti.
Nemcsak a kisantant, de a nagyhatalmak is óriási érdeklődéssel kisérik a magyar miniszterelnök római útját
Hogyan kommentálja a külföld! sajtó Bethlen István gróf római nlazásál
\\
London, januir II
(Éjszakai rádiójelemét) Azt a hírt, hogy gróf Bethlen István miniszterelnök Rómába készül, az angol sajtó meglehetős érdeklődéssel kommentálja. A .Manchester Quardian" bécsi levelezőjének tollából közöli cikkében azt Írja többek közöli, hogy Bethlen gról római uija azt Jelenti, hogy
Magyarország szívesebben veszi szabadkikötőül Fiumét.
mint Spalatot. Egy másik iap^anlasztikus kombinációkat füz Bethlen tervezett római útjához és azt írja, hogy a magyar kormányelnök elsősorban a királykérdést akarja Rómában megoldani még pedig ugy, hogy Aibrcch főherceg számára megkéri az olasz király egyik Icinyáaak kezél.
Mussolini ezeket a magyzr terveket szivessen venné, meri ezzel az olasz befolyás még jobban erősödnék Közép-euröpábnn és ezzel Jugoszláviát Olaszország teljesen körül ölelné és vulósággn!
megfojtaná. Ugvanigy a páiisi lapok is élénken perlraklilják a magyar politikai éielnek legújabb eseményéi. Egyes lapok azt irjlk, hogy ta magyar királykérdés Is megoldást nyer és Józ cf főherceggel töltetik be a Irónt.
Pdtls, jin. 11. (Éjszakai rád\'ó-jelentés) A Newyork Herald bécsi tudósítója azt a szenzációs hírt röpíti világgá, hogy Oltó megkoronázása sokkal hu-murat/ti bekövetkezik, mint arra bárki is gondolna. Zita királyné — irja a lap — atérl volt PJrisbao, hogy Olló királyságának útjából az akadályokat el-imin<tl|a, ami sik:iüll is neki. A líp különben hivatalosan meg is cáfolja ugyanazon számiban ezeket a híreket és azt közli, hogy Olló királyságának legnagyobb akadálya az a szerződés, melyet a kisantant államai kötöttek egymássut arra az esetre, ha Ottót akarják királlyd, akkor fegyve-
resen is megakadályozzák, ha
erre sor kerül. Belgrád, Január II. (Éjszakai rá-diójelentés.) Bethlen gróf tervezett római ulja a belgrádi ssjtóbon nagy cikkezések lárgyát képezi és a szetb és horvát sajió egyaránt élénken foglalkozik a hírrel.
A .Vrcmt\' tud ti véli azokit a problémákat, air.iket Buhlen Rómában donlésre visz és ezeket 3 pontban foglalja Össze.
1„ a királykérdést megoldják ; 2., AuVecht főherceg lép a magyar Irónra és feleségül veszi Ileana román királyi hercegnőt,
3., megáldják a szabad zóna kérdéséi.
A lap szerint a belgrádi kormány nagy figyelmet szentel az eseményeknek és a budapesti S. H. S. követségét ellátta már a szükséges Instrukciókkal. Perics külügyminiszter különben minden nyilatkozatadás elől elzárkózott. A .Vrcmc" és a .Politika-is a besszaráhizi és albániai kérdéssel hozzák kombináciábi a magyar miniszterelnök tervezel! itáliai uljit. Az .Obzor" azl állipiiji meg, hogy Bethlen gróf Rómában megkéri az olasz király második leányá nak kezét Albrecht főherceg
számára. Budapest, januir II. (ÉjszakaI rádiójelenlés) Bethlen Islván gióf miniizletelnök tervbe vett római útjával kapciolalbin egyes külföldi lapok azt Írják, hegy ez összelüg-gé ben áll a király-kérdéssel és annak megoi\'M,ávaI, valamint egyéb kombinációkkal. Illetékes helyen ezeket a hirekul megcáfolják és merőben légből kapott kitalálásoknak mondják.
Budapestre hozzák az aradi szabadságszobrot
Budapest, jan. 11. A főváros képzőmmé z"i bi-ottságának m.ii ülésén Pachel fogalmazó rcferádá|a során bejelentette, hogy az .-radi sza-badságszohorn.-k Budajwítre hozatalához minden remeny megvan. A főváros a hazaszállításra nyolcezer pengőt szavazol! meg.
Mogérkozett az első magyar munkás-csoport Franciaországból
Budjpest, január II. Ma délben érkezeit meg Budapestre a Franciaországban munkanélkülivé váll magyar munkások hetven tagú csoportja. Sziranyavszky államlukár kijelentene, hogy a belügyminisztérium a népjóléti minisztériummal egyetértően segít a Franciaországból vtsz-szaéikező magyar munkanélkülieken. Afik óh;Ji|ák, azokat illetőségi helyükre szállil|ák, akikuek pedig nin-cs:n olihonuk, aioknak ideiglenes elhelyezési és élelmet biztosítanak. Kőtelező a gyorsírás a
középiskolákban Budapest, Jin. II. Ktebelsberg Kunő gróf kultuszminiszter körrendelete; bocsljiolt ki a gyorsírás ka-lelető tanításáról a középiskolákban. A Kosztka-Valórián perben holnap itél a tábla Budapest, |anuár 11. Az Ítélőtáblán ma folytatták zárt tárgyaláson a Koszlka-Valérián bünper tárgyaláséi. A bűnp:rben ma a tanuk vallomásainak ismertelésére került a sor, majd átiértek a pc: beszédekre. A sir. ügyész tartotta meg vádbeszé-dél. Holníp a védőbesiédekre kerül a sor és minden valószínűség szerint holnap a tábla már Ítéletet is hoz. A franoia szenátusi elnökválasztás Pár is. január 11. (Éjszakai rádló-jétentés) Miutic: Sarraul szenitor nem fogadta el a szenátusi elnök-Jeto tseget.
A döntöbiróság illetékes a magyar-román perekben
Párls. jsnuár II. A romín kormány a magyar-román döntő vegyes-bi.\'óság előtt magyar állampolgárok részéről Románia ellen megindítót! agt.ir-porokbeii tudvalevően halás-kön kifogást emelt. A döntőbíróság a román kormánynak ezt a hatásköri kifogását most elulasitotta, — ugy, hogy most már a perek érdemi tárgyalásának nincsen akadllya. Az érdemi tárgyalásokra elörelithalólag a perek szabályszerű írásbeli előkészítés\'; után fog sor kerülni.
A nagyhatalmak hadihajói Sanghaiban
Songhai, jaD. 11. Tegnap ette megérkezett i: keletázsiai Ilona parancsnoka és átvette az amerikai hsjók parancsnokságát. Sanghai kikötőjében most augol. amerikai, francia és japln hadihajók horgonyoztuk.
Lemondott a lengyel kormány Varsó, |atiuár II. Pilsudszky tábornagy beadta az összkormány lemondását. Az uj kormányt valószínűleg Bzrlell helyettes miniszterelnök fogja megalakítani.
»
ÍMM KÜZtONV
19S7 január 12.
Az uj nagykanizsai városi színházban minden héten lesz színházi előadás
A legújabb naptár-reformtervezet
Genf, január 10
(A Zalai Közlöny tudisltójátál) Mint az közludomásu, a Népszövetségnek egyik bizottsága tzzal foglalkozik, hogy az évnek napiári be-oszlását egyöntetűvé tegye, másrészt pedig, hogy a lőbb ünnepközök folyton mozgó jellegét megszünltíse. Természetesen a bizottság úgyszólván naponként kap a világ minden részéből javaslatokat, ezek azooban majdnem kivétel nélkül megvalósíthatatlanok, mert ahelyett, hogy mostani idóbeoszlásunkat egyszerűsítenék, még bonyolultabbá teszik.
A sok javaslat közül végre a közelmúltban kapott a Népszövetség olyant is, amely áttekinthetősége és egyszerűsége mialt általános fellőnéd keltell s mini értesülünk, a legközelebbi értekezleten tárgyalásra is kerül.
Az uj időbeoszlás Koppén Wla-dimir dr.-tól, a világhírű meteorológustól, a hamburgi Stewarte tagjától ered.
Az év álljon ugy, mint eddig is, négy negyedből, mindegyik három hónapból, összesen azonban csak kilencvennégy napból. Ez azl jelenti, hogy minden évnegyed 13 hétre lesz osztható, de azt is jelenti, hogy az év eszerint csak 364 napból állana. Ezért Köppen az év végéhez, mini december 3I-et egy névtelen napit csatol s ugyanígy minden szökőévben június 31-ike szinte Ilyen névtelen nap lenne.
2. Az év januárius 1-én, vasárnappal kezdődne s ennek következtében a többi évnegyed első nap|a is vasárnap lenne, mert az uj beoszlás szerinl az évnegyedek első hónap|a harmincegy napból, a löbbiek pedig harminc napból állanának.
3. A Kóppen-Iéle tervezetben Húsvét vasáraapja minden évben április 3-ára esik s ennek megfelelően Pünkösd vasárnapja május 26-ára, a karácsonyi szem este pedig december 24-én, ugyancsak vasárnapra.
Így azután minden dátum az évnek ugyanarra a napjára kerülne, léhát például nemcsak január elseje kerülne mindig vasárnapra, hanem május elseje is mindig szerdára.
Az évnegyedek első hónapjaiban mindig öt vasárnap és huszonhat munkanap fordulna elő. Az uj naptárban megmaradna a Húsvét és Pünkösd hétfői ünnepe, valamint a két karácsonyi ünnep is. Eonek következtében minden évben lenne egy hármas ünnepkör (karácsony) és három kettes ünnepkör (Húsvét, Pünkösd és a névtelen dec. 31-ike január elsejével kapcsolatban.) Ezenkívül csak még a szökó évben fordulna elö még egy keltes ünnepkör, még pedig a névtelen junius 31., a julius i-l vasárnappal kapcsolatban.
Az egyes országok az ö nemzeti ünnepeiket természetesen tetszés szerinti napokra tehetnék.
Nagykanizsa, január 11
Mialatt az újonnan épilcl! nagykanizsai városi szinházbin a legnagyobb szorgalommal folynak már a belsőberendezés munkálalai, a Közművelődési Egyesület vezetősége nagyszabású terv megvalósításán dolgozik. Nem kevesebbről van szó, mini arról, hogy a téli idény alalt minden héten legyen egy-egy előadás a színházban, akár hangverseny, színielőadás, másféle attrakció vagy kulturális előadás. Vagyis a minden hélen való előadást kívánják rendszeresíteni, a rendes mozi előadásokon kívül. Igy lárgyslátok folynak már az egyes lövárosi társulatok egyesületének egy-egy estére való lehozatala ügyében.
Nagykanizsa, jsnuir II
A nagykanizsai rendörkapilányság ,A m. kir. rendőrség nagykanizsai kapitányságának működést ttatllztl-kája" cimmel mintegy 22! gépírásos oldalra terjedő érdekes és számszerű adatokat tartalmazó jelentést álllloll össze, mely munkát Lázár Kornél rendörfogalmazó végezte el, ellsme-résrcméltó körültekintéssel és hivatalos statisztikáknál nem Igen tapaszul! élvezetes formában. Ez a buszonkét gépírásos oldal msgában foglalja a nagykanizsai rendőrség államosításától, lehál 1919 december 1 -101 kezdve tartalmazza hat esztendő működését, vagyis egészen az 1925. évig.
Ez a munka, amely sok helyütt irodalmi értékekei rejl magában, megérdemelné, hogy egész terjedelmében közzé legyük, de sajnos, erre niucs módunk a helyszűke miatt.
Így is azonban kiragadunk idősorrendben egyes érdekesebb lejeze-teket és itt alább adjuk A
Mindenekelőtt a statisztika történelmi vonatkozásokban ismerteti Nagykanizsa múltját és itt egészen visszamegy addig az időpontig, ameddig a história adatot tudott szolgáltatni Nagykanizsa megalapozásá\'ól kezdve. Élvezetes tollal van megrajzolva Kanizsa történelem előtti mullja, melyről csak a kőkorszakból, ásatások utján előkerült szerszámok tanúskodnak. Majd a római idők históriájáról beszél a jelenlés, mig rátérve a magyar nemzeti történelem folyamatára, eljut egészen napjainkig. Bőven közli a halárvárossá alakult Kanizsa közbiztonságának akkori történetét, mikor még a kommunizmus bukása után a rendet csak óriási erómegfesziléssel lehetett fenntartani. Tartalmazza az ebben az
Érdekes, hogy az Asszonyi-direktor kezéből uj vezetés alá került pécsi színtársulat még nem tartotta érdemesnek a nagykanizsai Közművelődési Egyesületet arról érlesiteni, hogy mikor óhajtja szerepléséi megkezdeni, ugy, hogy efelel az Egyesüld teljes tájékozatlanságban van.
A Közművelődési Egyesület elnöksége, a nagykanizsai közönség érdekei védelmében, mindeneseire ugy fog intézkedni, hogy a Nagykanizsán szereplő társulat, május és juniusban larlsa meg szlniídényél, hogy egy teljesen betanult társaság művészi játékában gyönyörködhessék és nem igy mint eddig, hogy a kísérleti színpad szerepet lelózön be Pécs közönsége számára.
időkben történt városfejlődési mozzanatokét.
Kiemelkedően érdekes fejezete az összeállításnak az a része, mely a rendőrség államosítását tárgyalja és kitér ennél a pontnál mindazokra a körülményekre, amelyek megnehezítették az addig városi rendőrségnek államosllásál, ami végre 1919 decemberében mégis megtörtént és ha ekkor túlzott lokál patriolizmusból csakugyan hátránynak látszott, az idők folyamán bebizonyosodott, hogy az államosítással Nagykanizsa kapoll egy modern alapokra szervezett közbiztonsági testületet, amely hivatását, mini a hat év statisztikájából látszik, mindenkor emelkedett szellemben töltötte be és a város polgárságának érdekei!, személy- és vagyonbiztonságát mindenkor megvédte.
Érdeklődésre tarthat számot
a kapitányság tisztviselő létszámának a működés megkezdésekor lörlén! összeállítása, mely szerint mikor a rendőrsége! államosították, 6 fogalmazást, 5 felügyelő karbeli tisztviselő, 7 detektív, 6 segédhivatali tisztviselő, 10 díjnok, 3 szolga és 141 főnyi őrszemélyzel volt. Ez a szám létszámcsökkentés folytán 1925 év végére letemesen leapadl. A kapitányság léiszáma ekkor 7 logalmazásí, 4 felügyelökarbeli tisztviselő, 8 detektív, 3 segédhivatali llszlviselő, 5 dijnok, 4 szolga és 73 órszemély-zeti tag voll.
Részletezi ezután a jelenlés az egyes ügyosztályok ügyforgalmát, melyekből kitűnik az a hatalmas munka, amit a nagykanizsai rendőrkapitányság csak az 1925. év végéig végzeit.
A statisztikai adatokból kiragadunk néhány számol:
Igy 1919-ben letartóztatásba kerül! 18 egyén, 1920-ban 294, 1921-ben 291, 1922-ben 123, 1923-ban 175, 1924-ben 123 és 1925-ben 24 egyén, ami mutatja a viszonyok javulását az utóbbi évek során. Szrf/i-űékos emberölés miatt eljárási folytattak le a hat esztendő alatt öl eselben, mely minden alkalommal eredménnyel végzödöll. Gyilkosság mialt eljárási lefolytatlak a hal esztendő alatt 9 eselben eredményesen. Rablás mialt a hal év alalt 20 esetben, melyből csak kellő maradt eredménytelen. Gyújtogatás mlall 7 eselben, melyből két esel eredménytelen nyomozással végződött.
Emlifést lesz a jelentés arról is, hogy
a város területén tulsok az öngyilkossági esetek száma, melyek nagyrészben szerelmi bánatból erednek és csak kevésnél mulatható ki az anyagi ok.
Megállapítja a slaliszlika azt Is, hogy a kommün alall elkövelelt bűncselekmények összes tetteseit elfogták és átadták az igazságszolgálta-tásnak.
A kommün alatti bűncselekmények miatt mintegy 70 egyént ítéltek cl kisebb-nagyobb szabadságvesztésre. Halálos ítéletei csak egyet hoztak, mikor Is egy vádbizlost, aki a kommün alall egy laluban az ellenfor-radalmárokal agyonlövette, felakasztották.
A kapitányság 1919-ben 100,1920-ban 319, 1921-ben 231, 1922-ben 623,1923-ban 505, 1924 ben 327 és 1925 ben 428 utlevéllapot állított ki. Kivándorlás az elmúlt évek alatt a jelentés szerint mindössze 22 volt. A város terűidén 1920 lói 1925-lg csak bérkocsik voltak, de 1925 óla magánosok autóbusz és bérautó járatokat létesítettek. A város területén 1925 év végéig 91 egyesület működött,
köztük öt egyesüld volt, amelynek nem voll jóváhagyóit alapszabálya.
Több statisztikai adal felsorolása ulán azzal végződik a Jelentés/hogy ,a felsorol! adatokban igyekeztünk a lehetőségig hü képéi adni egy nehéz viszonyok közölt megalakull és küzdelmek közölt fejlődő intézménynek, amely pártoskodásl nem Ismerő önzetlen, odaadó fáradhatatlan munkássága révén a nagykanizsai közönség részéről elismerési, tekintélyt és szerelelet vivőit ki magának*. Aláírás.
Mi a magunk részéről is százszázalékig aláírhatjuk a statisztikának ezt a megállapítását.
Levétett* magát a harmadik emeletről
Budapest, január 11. (Éjszakai rádlájetentés.) Podmantczki Teréz 18 éves háztartásbeli leány ma este a Hcrnád-ulca 35. számú ház 111. emeletéről az udvarra vetette magát. Súlyos állapotban a Rókusba szállították a kihívóit mentők.
Mit végzett a nagykanizsai rendőrség államosítása óta
Éraekaa etatlaattkát állítottak Daaaa a i-ondSi-aé0 hat aaitandal műkódés4rSI — BOnQgyl nyomozások axémai, uttevefak axámal m jotontéabon
1937 január 12.
Néhány szó a szombati Fehérszekfii-eströl
Valamikor régen, mikor még az emberek tudlak szívből niulami, akkor voll olyan bál Nagykanizsán, mini amilyennek a megyei kalh. Pehér-ttieklü-csl késiül szombat cslére, január 15 re.
Minthogy azonban a régi jó Idők messze lünlek, a rendezőség bölcsen felmenteit mindenkit a kőtelező bá l sallangoktől, f.akkbao, fehírrulták-ban való megjelenéstől és gyönyörű szimbólumként egy siál fehér széklábén szabla meg a kölelező báli jelvényt. (A szekfük már 14-én kaphatók lesznek Llndaucrni Főül 10. szám alatti virágüzletében).
Az érdeklődés ritkán tapasztalt mérve indokolttá leszi, hogy asztalokat már mosl foglaljanak le a Polgári Egylet vendéglősénél.
A 2 pengős belépö|egyb«l és 5 pengős család jegyekből előálló tiszta jövedelem a plébánia lemplom restaurálásának céljail szolgálja s minthogy ennek mielőbbi sikeres befe-lerése az egész város közönségének höóhajtása, érlhető, hogy a Fehér-szekfo esi rendezősége akkora érdeklődéssel találkozott, aminőre talán maga sem számítolt. Társadalmi Politikai, felekezeti különbség nem áll a ragyogőnak mutatkozó bálsiker uljlba, meri a rendezőség, bár meghívókat csak vidékre küidöll, mindenkit egyaránt szeretettel vár a kanizsai farsang legszebb eseményére.
A megyei kalh. Fehérszekfü-est rendezőbizollsága 12-én, szerdán délután 5 órakor dr. Tamásné lakásán értekezletei lart. Pontos é« iel|es-számu megjelenést kér az Elnöknő.
Két pereces szomorú históriája
A kiflik és perecek birodalmából a börtönbe
Nagykanizsa, január II Tó/ej József fiatal nagykanizsai péksegéd Cseh La|os kanizsai «üló-mesteméi voll alkalmazva Tóle| azonban nem becsülle meg magái, «m szép működési köréi az illatos fehér süteményekéi, rózsaszínű zsemlyék, ropogós kiflik és perecek birodalmában, hanem könnyelmű fej-lei tönkrelelte magái, ugy hogy "osl a Unom fehér sütemények helyet! rabkosz! és fekele kenyér jár k\' neki naponta a logház egy szűk kis cellá|ában.
Tófejl gazdája inkasszálni küldte üzletfeleihez. Igy löbbek közöli Mol-"dr László kantinoshoz és Brand Adolf kereskedőhöz. Ugy az egyik, miM a másik kifizette Tófejnek az ""■eget. Amikor Tófej zsebtiben írezte a pénzt — a bécsi Rolschlld Bankház lönökének érezle magái és betévedi az egyik korcsmába, ahol Pajtásaival szürögclni szokla leiveil a leendő nagy kenyérgyáráról, amit alapilani log.
Csakhamar összemelegedett a mulató cimborákkal és kárlyázni kez-detl _ a gázdíj.- pénzével. Mindedig. amíg egy fillér nyomta a nadrágja zsebéi. Oilbon azián azl mondotla gazdájának, hogy a lelek
ZALAI ROIIONY
nem fizettek. Persze a dolog hamar kiderüli és a pereces-ember a rendőrségre kerüli.
Majdnem hasonló esete voll Fekete Boldizsárnak, akinek karrlérje
pénzl zsebrevágla, de „elfelejtett" elszámolni gazdájának. Fekele ebben a tekintetben rendkívül feledékeny. Mivel „Fekele, a pereces" már löbb alkalommal örvendeztette meg a
még nem ivell egészen oda - hogy gazdáját hasonló feledékenységekkel, nprpr-kaa.iiA l„....... A „, _ ......... . .
perec-készilő legyen. Ő eddig még csak a perec-kthordói hivatásig vilié.
Azonban Fekete Boldizsár löbb-ször ismetkedelt már meg a „fogda" elnevezésű állami intézménnyel, meri löbb Ízben elfelejtene, hogy az a pénz, amil elkölt — nem az ő, de a gazdája pénze.
Igy legutóbb Márkus Károly szol-gálaladójánál nagyobb mennyiségű fehér süteményt kapott bizományi elátusilásra. A süteményt eladta, a
feljelentették öl és a szép pereces az ügyészségre került.
A két fehérkölényü pereces bíróság elé kerüli, amely rövidesen kimondotta feletlük a szentenciát.
Tófej Jőzsefel sikkasztás vétségéért 3 havi fogházra, Fekete Boldizsárt 7 havi börtönre Kélték.
Mindkellő mosl sokáig elmélked-hetlk a fehér zsemlye-hegyek, kifli és perec feleli, melynek birodalmi ban ők oly |ól érctlék magukat...
..............................i- -i\'n i i-rn-fir ....................
Akit a munkanélküliség három országon keresztül sodort
Hnnkit keresni Asszíriába és Jugoszláviába szőkéit Álkor mnnkál kapott volna elfoglalt és Jugoszláviából kitoloncolták Öl najl elzárásra és 20 peagö pénz-
Nigykunlzia, január II
Hányodlalotl élclü lakatos segéd állott ma délelőll engcdélynélküli halérállépéssel vádolva a kanizsai rendőrkapitányság kihágási bírósága előli.
Kod! Dániel jabloncai születésű, de budapesti Illetőségű lakalossegéd még a mull év végén a nyomasztó pesti munkanélküliség mlall elhatározta, hogy elmegy külföldre szerencséi próbálni. A fiatal legény nem blrl útlevelei szerezni és ezért anélkül vágoll neki a világnak és terve voll, hogy először Auszlriába megy munkál keresni. Le is utazóit Bu-dapesltől Nagykanizsára, ma|d innen átszökött a magyar-osztrák határon és löbb oszlrák várost végig kóborolt, de eredmény nélkül. Szegény liu meggondolatlan fejjel nem tudta, hogy ha Magyarországon rossiak a gazdasági visszonyok és nagy munkanélküliség van, akkor ez Ausztriára hatványozott mértékben áll.
Több heti nélkülözés és munka-nélkül való lézeng és ulán Kodl Dániel Ausztriából Jugoszláviába szököll, ahol egy magyar gyárban talált volna Is munkál.
Mikor megtudták, hogy magyar ipsros azonnil felvetlék, de foglal-kozlalásál ahhoz kölöllék, hogy szerezzen a jugoszláv hatóságoktól sza bályszerü tartózkodási engedélyt. A gyárban ugyanis Kodi nem árulta el, hogy minden okmány nélkül szököll cl Budapestről és kóborol! azóta már be két országol.
Kodi el Is meni a jugoszláv hatóságokhoz, de itt kiderüli, hogy nincs útlevele és mert magyar állampolgár előbb lecsukták, majd átlo-luncolták a magyar haláron és Igy került a nagykanizsai rendőrség ven-dégszcrelelébe.
Utlevélnélküll határátlépés miall 5 napi elzárásra és 20 pengő pénzbüntetésre itéllék. Bünlelése kitöltése után illetőségi helyére toloncolják.
Horváth Juda Lászlót a budapesti kir. tábla is felmentette
Ax IguxaáyUgyi Orvo.i Tanéoa vél.ményo alapján b.axámlt-hatatlan — £lm«0yÓQyinté»etha utaljuk — A hfrhadt ombor múltja ax cl.ö rablástól a aoroxato. lyuklopáaoklu
Nagykanizsa. |at.uir II | nak olyan halalmas és irgalmas
Nemcsak a helyi sajtó, de ország löbb lapja is hasábokon kérésziül foglalkozott Horváth Juda László kiskanizsai gazdálkodó hatalmas bünper anyagával, mely éveken kérésziül munkál adoll a bűnügyi hatóságoknak.
Mint egy rébusz, ugy áll Horváth Juda László csele a bűnügyi krónikák közöli. Valóságos nimbusz vette körül igénytelen alakját és nem ludlák megmagyarázni az emberek, hogy mi vihctle rá ezt a módos gazdái a lopásra. Különben mint most a táblai lárgyaláson isméi felszínre kerüli, Horválh Juda László-
multja van, amilyennel kevés fegy-házviselt egyén dicsekedhetik. Évek hosszú során ál viselt dolgait a táblai lárgyaláson filmszerWeg pe-reglellék le és bontakozoll ki az egyes cselek számából egy bűnös élei végleien láncolata, amiben mostan az a menlő körülmény dominál, hogy megállapította a budapesti tábla, hogy nem beszámítható, egyes bűneseteknél pedig nam látja bcblzo-nylloltnak a bűncselekményi.
Nem érdektelen ez alkalommal Horválh Juda László eddigi viselt dolgait ismertetni:
Horválh Juda László kiskanizsai
földmives 1900-ban követte el első bűncselekményét.
Az országúton megtámadott egy asszonyt is kirabolta.
Ezután sorozatos rablásokat kövelelt el és lámadia meg az egyedül haladó emberekel az országúton. Nagy nehezen fogla el a csendőrség és akkoriban
14 évi fegyházra itéllék.
Tiz év multán, mivel jól viselte, magát, kiengedték a fegyházból. Alighogy feltételesen szabadlábra került, újra folytatta a bűnözési és a javulása csak annyiból álloll, hogy nem rabolt, hanem lopoll. Főleg nagy elószeretellel
csirkéket, tyúkokat.
Ezek miall újból visszakerült a fegyintézetbe. Büntetésének kilöllése után lopás miatt a klr. törvényszék Kaposváron u|abb két évi fegyházzal sújtotta. Azonban a lelcbbezés lolytán a pécsi kir. lábla beszámlt-halóságát kizáró elmebaj kimén fel-nftnlelle a vád alól, hogy alig télévre a lábla döntése ulán isméi munkál adjon a bíróságnak, ezultal 1925. lavaszán a székesfehérvári kir. törvényszéknek, mely szinlén felmentette Horváth Juda Lászlót beszámithatallansága címén.
A kir. ügyészég felebbezése folytán az ügy a budapesti tábla elé kerüli, mely mosl loglalkozolt vele, helyi adoll a védő kérésének és Horválh Juda Lászlót beküldte az Országos Megfigyelő Inlézetbe, mely hosszas megfigyelés ulán megállapította, hogy
Horváth Juda László erősen degenerátt ugyan, de nem elmebeteg.
A védő ujibb indilványára a lábla kikérte az Igazságügyi Orvosi Tanács véleményéi is, mely ugy hangroll, hogy \'Horválh Juda László nincs ugyan tul a teljes Ontudatlansdgot megállapító haláron, de súlyosan epilepsziás, Idült alkoholista és olyan kóros Impulzivitásban szenved, amely elhatározó képességére döntő befolyást gyakorol.
Ezzel a véleményével az Igazságügyi Orvosi Tanács azl is javasolta, hogy kívánatos lenne büntclés helyett a vádioltat hosszabb ideig tartó clmegyógyintézeli kezelésre ulalni.
Mosl szombaton foglalkozott ismételten a budtpesli Tábla Kiskanizsa nem sok jót szerző híres szülődének ügyével, akinek a törvényszék állal hozolI Ítéletét helybenhagyta, illetőleg a lábla is felmentette Horválh Juda Lászlói, ami ellen dr. Barcza Roller Béla főűgyészhelyel-les semmiségi panaszt jelentett be Kúriához.
Mosl lehál végső lórutnon a Kúria dönli el, hogy a jómódú kisbirtokos lyuklolvaj mefrőgzölt lolva|-c, vagy elmebeteg.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és diszmQ-áruházában.
«
*ALA1 XOZLOmr
1927 január 12.
Halállal kacérkodó bolond gyerek
Ragyogóan szép januári délelőtt. A tó-utca Korona felöli oldalára \\-astag kévében napsugár zuhog, de a szemközti oldalon sincs hideg Az emberekkel szembe nevet a szokatlanul meleg január, a boldog emberek visszanevetnek az égen úszkáló aronytányérra. Mintha a: óra kismutatója megtébolyodott volna és az éjjel lejárta volna expressz tempóban az idót és elcipelte volna januárt két hónappal odább. Mintha március- lenne. Kocog ez a keddi reggel és egymásba nyikorog a sok kenetlen gyermekkocsi kerék az utca napos oldalán. Némely bó-zebb, influenzától nem rettegő ember kigombolja mántlljál, más meg ezt Is lepipálja és otthon felejti a szegen télikabátját és hogy teljes legyen a hangulat, mely az ibolyák havát jut tatja eszünkbe, a park lombtól kopasz gesztenyefái alatt titokban elcsattan, oh nem egy pofon, sem előtte, sem utánna, de inkább egy csók. Két száj találkozik és az aranyözönbe fürdő szerelmespár elsuitogja az ilyenkot obligát kifejezést:
— Szeretsz?
— Szeretlek!
— Hogy miért?... Hogy miért?... Mert tavasz van
Ez ugyan merész fantázia, de egymást nagyon szeretőknek miért ne legyen megengedve, hogy ilyen rózsaszinb: lássák a világol és tegyék meg a januári is tavasznak. Maid ha meglátják mit tud még ez a gyönyörű napsugaras meleg január, akkor tatán másképen fognak -beszélni. Meg azlún a szerelem sem tart örökké.
De maradjunk csuk a Fő-utcán. 4 korzó féllizenkél órakor kezdi kinőni magái és finom kislánykák cslcseigésébe csak egy egy mélyebb férfi hang nevetése orgonázik bele.
Hogy miért ? Hát mondjuk ml Is, hogy tavasz van.
Tavasz van és ha szabad igy mondani, egy tizennyolc éves kölyök meg akar halni. Igy történt:
Pontosan 11 óra -U) perckor a mentők telefonesengője megszólal és kikérik a kocsijukat a Fi utcába egy üzlet elé, ahol egy tizennyolc éves (még hozzá csak az Is leszjfiu lugkőotdattul megmérgezte magát.
Miért ? Mert kölyök volt és bohó. Mert a gyermeki naivitásból menteti elkeseredésében kacétk.-.dní akarl a halállal. A mentők befogtuk és mire az árnyék az álló ember mögött arrább csúszik fél arasznyit, mór a kis öngyilkosságot megkisérletlel robognak a kórház felé.
Hl is hamar megy minden. A mérgezésnél is borzasztóbb gyomormosási megkapja egy-kettő és most azóta olt fekszik a pavillonban a férfi belgyógyászai! osztályon. Ha-lőtt-hatvány, szája kisebzelten a maró méregtől és körülötte fekvő súlyos és fenn járó könnyebb betegek.
Mindenkit megelőzve megyekhozzá. Nemcsak hivatásból, de mert Ismerem, az ó hivatásából dotálódik az ismeretség.
Nagyon beteg szegényke. Nagy bolondot telt.
Mikor az ágya mellé lépek, még hunyva a szeme, de aztán rám mered. Könnyes ti szeme, néma sírástól, hanem a fájdalomtól. Megint elmondom itt a régi nótát:
— Ha sejtelme volna bárkinek is, hogy mit jelent tugkövel inni, ezl e zöldessárga, édesizü, gyilkos folyadékot, soha nem kívánna meghalni senki.
Olt állok mellette, nem is tudom mit kérdezzek tőle. Azt, hogy miért tette ezl a csúnya bolondságot ? Hát miért Is lehelte ? Mell kölyök, mert gyermek és mer! egy rossz pillanatban azt hille, olyan könnyű megszabadulni attól a küldetéstől, hogy ha szatellünk, élni Is muszáj és hamarabb le lehel küzdeni egy emberöltő időt kínnal, verejtékkel, mini amilyen hosszu a percek, órák, napok sokasága, míg a halálra szánt leslet gyötrő fájdalom lépi szét.
Próbáltam megkérdezni a szegény flul. Láttam, hogy nehezére esik beszélni, abba hagytam. Valamit motyogott. Közbeszcikltolta a köhögés
Ingere és Ijedten láttam a csészében, hogy vérét Is köpi
Bolond gyermek, kacérkodott a halállal, most megissza a levél.
De amit mindegyiktől meg szoktam kérdezni, tőle is megkérdeztem:
— Ilyen szamárságot tenni. Ha meggyógyulsz, mégegyszer megteszed- e?
Ez a kérdés jól talált. Minden erejével felkönyököli két kézre, szenvedő grimasszal erőlködött ki egy szól at\'g hallhatón, remegő szájszélekkel:
— Soha...
...és fejét bágyadtan visszaejtene a párnára... U. Gy.
Tízezer osztrák munkást kiutasítottak Franciaországból
Bécs, január U (A Zalai Közlöny tudósítójától) Az elmúlt napokban a magyar sajtó nagy izgalommal tárgyalta, hogy a francia kormány az egyre növekedö munkahiány következtében kiutasította a magyar munkások ezreit. Most a Zalai Közlöny bécsi ludfr silója arról értesül, hogy ugyanez a sors élte3 Franciaországban dolgozó osztrákokít is. Mintegy 10 000 osztrák munkás kénytelen a jövő hét folyamán Franciaországot elhagyni. Az osztrák koioniákban szivettépő jelenetek játszódnak le. A munkáscsaládok százai marjdtak kenyér nélkQl és a legnagyobb bizonytalansággal
tekintenek jö.ójűk elé, mert tudják, hogy Ausztriában sem tudnak elhelyezkedni és itt is a nyomor vár reájuk.
Az osztrák kormány teljesen tehe tetlen a franciák intézkedéseivel szem ben. A kancellári hivatal ugyan azon az álláspon\'on van, hogy azokat az osztrák szakmunkásokat, akikkel a francia vállalatok rendes éves szerződéseket kötöttek, nem távolithatók el, csak szerződéseik lejárta után, azonban a francia hatóságok tul teszik magukat ezen és igy az osztrák kormány előreláthatólag kénytelen tesz a formális tiltakozással megelégedni és a párisi kormány intézkedésébe belenyugodni.
Készül az ipartestületi reform és a kontárrendelet
Nagykanizsa, január 11 Az ipsross-lg egyik nagy problémája az ipartes\'ületi relorm, amelyre nézve az iparosok azt a biztatást kapták a kereskedelemügyi minisztertől, hogy a legrövidebb idő alatt megvalósul. Értesülésünk szerint a reform munkálataival a kereskedelemügyi minisztérium Illetékes osztálya már végzett i$, s Igy a megvalósulás csak rövid Idő kérdése.
A kontárok elleni védekezés egy másik égető kérdése az Iparnak. Miskolctól—Pécsig és Szegedtől— Sopronig keresztül\'kasul az országban mindenütt álltlános az elégedetlenség és elkeseredés a kontárok Üzelmei 6s az ezzel szemben való tehetetlenség miatt s különösen érzékenyen érintik a kontárok mind nagyobb elterjedése az épitéiparos-ságol.
Sok panasszal foglalkoztak már ezen a téren a halóságok, de a lassú, bürokratikus intézkedés legtöbbször csak akkor szólt bele a kontár dolgába, amikor az az elvállalt munkát már elvégezte. Az uj kereskedelemügyi* miniszter beiktatása után az iparosok, s különösen a kőműves* mesterek-siettek megújítania kérdés rendezése iránti kérelmüket, 8 a miniszter kij.\'.lenlelte, hogy a jogosulatlan ipirüzők ellen legközelebb rendeletet ad ki,
A kereskedelemügyi minisztériumban tudósítónk azt a felvilágosítást kapta, hogy otl már teljesen elkészült a kontárok ellen kiadandó rendelet. A ferveiell intézkedések egyrészt bizlosilanl fogják azt, hogy a jogosulatlan Iparüzó megkezdett munka haladáknélküli abbahagyására kényszeríttessék, másrészt érzékeny büntetéssel fogja elvenni a konlá.ok kedvét attól, hogy Ipar-Jogo\'ilvány és képzettség nélkül versenyt támasszanak a jogosított Iparossigoak. A lernrzelt rendelkezéseket tartalmaz arra nézve is, hogy a hatóságok az idevonatkozó panaszokat és feljelentéseket kellő gyorsasággal intézzék, miután a bürokratikus intézkedés a rendelet legjobb szándékait is képes teljesen illutőriussá teheti.
A kereskedelmi miniszter a rendeletet előreláthatólag még január végén, de legkésőbb február elején kiadja.
Gyermek - szépségverseny Szavazó-lap.
A .Teu\'sch* kirakatban kiállilolt képek közül szavazatomat a számú képre adom.
NAPI HÍREK
HftPIRESD
Január 12, szerda
Római katollkui: Árkád vt. Protes-: tilt.: Ernó. Izraelita: Seb. M 9.
Nap kel reggel 7 óra <t> perdeor
: nyugszik délután 16 óra ál perckor. «
Mozi. Uránia: Csákó <« kalap, Roda-Roda katonabohózata. - Előadások: ; 5, 7 és 9 órakor.
— Személyi hlr. Gyömörey György, Zalavármegye főispánja és Gyömörey István, a klskomáromi választókerület országgyűlési képviselője a ma déli gyorsvonattal néhány napra Budapestre utaznak,
— A sümegi Dtrnay- muzeum félszázados jubileuma. A sümegi állami Darnay-muzeum az Idén érte el 50 éves fennállását. A muzeum jubileuma alkalmából országszerte az a kívánság merült fel, hogy Dornay Kálmánt, akinek a muzeum fennállása és fejlődése köszönhető, ünneplésben résresilsék.
— Szülői értekezlet A leliő-kereskedelmi iskola igazgatósága és tanári kara vasárnap, január 16-án délután 5 órakor az Intézet nagytermében szülői értekezletei lart. Ugyanezen az értekezleten a szülők érdeklődhetnek gyermekeik tanulmányi eredménye és magaviselete iránt is.
— Kinevezések a postánál. A pécsi postaigazgatóság vezetője Magyar Pál volt csapll postamesteri Hrdőcsokonyára, Simon Anna postakiadót Zákányra, Szőke Mózes kö-veskáll postamestert Lentire nevezte ki postamesterré.
— KÉPKERETEZÉS ás üvegezésben igen olcsó PUM üvegei, Klrály-utc* 10.
— A Teremtéa oratóriuma. A Zrinyl MiklÓB Irodalmi és Művészeti Kör január 22 én és 23-án Haydn Józsel ,A Teremtés" dmü oratóriumát adja elő Domány Sári, Fischer Erzsi, Kovács Ferenc és Abramovics Mark magánénekesek, 90 tagu vegyeskar és 41 tagu zenekar közreműködésével. Helyárak: Páholy 15 pengő, 1. hely 3 pengő, II. hely 2 pengő, III. hely 150 pengő, illóhely
1 pengő, karzati állóhely 80 fillér. Jegyek a mai naplói Mair József és Fischel Fülöp Fial könyvkereskedésében kaphatók.
— LugkOvet Ivott egy fiatalkorú. Tegnap délelőtt egy 17 éves kanizsai borbély-tanonc munkahelyén lugkóoldalot ivott. A mentők a kórházba szállilolták, ahol gyomormosást alkalmaztak. A vizsgálat megindult.
— Három Igaz szó: Bruncslcs bora jó 1
— Lelkigyakorlatok a felsőtemp-lomban. Gazdog Ferenc püspöki biztos a bivek lelkiéletét előmozdítandó ismét lelkigyakorlatokat és konferenciákat rendeza fclsőtemplom-ban, ugy az intelligens férfi közönség, mint a hölgyek számára. A lelkigyakorlatok megtartására egy országos nevű szerzetes-hitszónokot kért fel.
1937 január 12.
ZA1.AI KÖZLÖNY
s
— Égy havi fizette az elmaradt karácsonyi ajándék pótlására. Pécsről jelenlik: Baranytvár-mcgye rendkívüli közijyülésín Összes tisztviselőinek egy liavi fizetésüket szavazta meg ajándékul, az elmaradt karácsonyi segély pótlásául.
— A Teutsch-cég csalóját újból elitéitik. Nemrégen kozöliük, hogy a Teutsch-dg csalóját, Fillér Oéza budapesti ügynököt a nagykanizsai torvényszék hét hónapi börtönre itélle. Tegnap a budapesti törvényszék elöli egyik-másik ügye ii voll Pedernek. Okiratbamlsitásért 3 évi börtönre ítélték. Peller kanizsai védője most beadvánnyal fordult a törvényszékhez, amdyben Osszbün-lelés kiszabását kérte védence érdekében.
— Öngyilkos ügyészségi elnök. Dr. Lányi Sándor gyakorló ügyvéd, volt kir. ügyészségi elnök Veszprémben agyonlőne msgát.
— Három Igaz sző: Bruncsks bora Jól
— A becaehclyl gyújtogató továbbra Is fogva marad. Kustán Ujos becsebelyi lakos előli, akli azon gyanú alatt lelartózltak, hogy édesapja pajtiját felgyújtotta, amely a benne levő felszerelésekkel együtt elhamvadt és Igy 360 millió kárt okozott, a törvényszék vizsgálóblrája kihirdette végzését, mely szerinl meghosszabbítja fogvatartását. Igy Kustán ügyének tárgyalásiig fogva marad.
— Klhágásl Ítéletek. A nagykanizsai rendőrkapitányság klhágásl bírósága engedélynélküli fegyvertartás miatt 90 pengő pénzbüntetésre itélle Trink Oszkár helybeli lakosi, aki megnyugodott az iltietben és tgy az jogerős. — A rcndőrblrósig botrányos részegségért fejenként 20 pengő pénzbüntetésre itélle Kele József, Fülöp Antal és Mikö. László kiskanizsai lakotokat, akik egy székárén botrányos létzegségükbrn duhajkodtak ás a rendőr .ligyelmeztc-léte ellenére oly tabew mjtoliák a lovakat,- hogy ezzel veszélyeztették a jáMWők testi épségét.
— Egy piaci verekedés utó-hangJa-Még a múlt év szeptemberében tortént, bogy egy hetlvásáros nap a kanizsai piacon két asszony már régebbi haragból kifolyólag összeverekedett A két harcias amazon Meszlényl Mária és Herskovtts Jakabné, mindketten piaci árusok verekedésükkel nagy csődületet okozlak, amiért elsősotbanMeszlényl Mária került a rendőrség kihágás! bírósága elé, amely a mosl tartott tárgyalisán Mesilényi Miriil közből-rányokozásért 20 pengő pénzbüntetésre Itélle.
Olvasóink vicik ki U
örixUk meg ezt az uulvinyt.
V
. . . ; 8. lapszám. 3
Apróblráetés-oUlriaj!
ZALAMtílHÓNY^tlúátiii.
uu Slikteik laa*t >\'-\'\'-< rtr
IS tialz lef]eaa«ra tnuj*: I9Z7. MIKIUI l-l*.
— Tánciskola. Tiszteilel értesítem in. i. közönséget, kegy budapesti és bécsi finulminyuümra érkezlem és folyó hó 11-től uj t..,tc-lanfolyamol nyilotlam a Kaszinóban. Tanilom a legu|abb láncokat „Buda-pesl", „Cbaileston", „Blackoott in" slb. Koi&nórák egész nrp Sziver. pártfogást két Gutlcntag oVI. lárctenir
— Uj épületeket kapnak a balatonmenti postahlvatalokés postamesterségek. A kereskedelmi miniszter elhatározta, hogy a Balatonmentén az egyc8 postamesterségek részére önálló épülelekct emel. Az errevonstkozó tárgyalások már megkezdődtek és Kolozsváry Lajos il-lamtitkár megfelelő szakemberek ki-sérelében szombaton és vasárnap leutazik a Balaton mellé, hogy a szükséges telkekéi, melyeke! ctre a célra az egyes fürdők ajánlottak fel, megtekintse.
— Még nem kerültek meg a zalatárnoki gyilkosság tettesei. A Zalatárnok község halárában, miat azt közöltük végrehajtott kettős gyilkosság ügyében a csendőrség nagy apparátussal kezdlc meg a nyomozást és minden nyomon, amit az első vizsgálat adott elindullak, de mind miig sem bírnak olyan adat birtokába jutni, ami lehetővé tenné, hogy a kegyetlen gyilkolok elvegyék méltó büntetésüket. A csendőrség több tanút hallgatott kl állandóan és kapott vallomások alapján próbál fényt deríteni a rejtélyes ügyre, de minden hiába és meddőnek bizonyul. Tóbb őrizetbe vett gyanúsítottat el kellett bocsátani, mert az ellenük támasztott bizonyítékok elégteleneknek bizonyullak. Most a csendőrség azon fáradozik, bogy a kél szerencsétlen áldozatnak Pap Ferencnek és Jakab Ferencnek előéletét derítse ki és latin ilt akadjon valami olyan momentumra, amiből következtetni lehetne a gyilkosokra.
— A bécsi nemzetközi áruminta vásárra utazóknak, kik Jugoszláviából és Rominiiból jönnek, mini velünk a kanizsai rendőrkapitányság vezetősége hivatalosan közli, nem szükséges átutazási vízumot hazájukban az osztrák konzulátuson szerezni, mert azt a vásáron való részvétel megkönnyítése végeit Itt Nagykanizsán kérésziül való utazásuk alkalmával a rendőrség ti megadja.
— Mibe kerül az útlevél pengőben. A belügyminiszter legújabban kiadóit rendelete az útlevelek kiállítási diját Is pengőben állapítja meg s szerinl az utlcvélkérők alábbi összeget tartoznak fizetni: napszámosok, munkások, iparossegédek és tanoncok, cselédek és általában a szokásos napszámot meg nem haladó keresetből élők, lovábbá az ötszes közszolgálatban levő alkalmazottak — ide értve a nyugdijasokai is — sz útlevélért 1 pengő 9 fillér kiállítási dijat és 16 fillér bHyegillelékel (izeinek. Minden másfcglalkozisu egyén sz útlevél kiállításáért 8 pengő -10 fillért és 1 pengő IX* fillér bélycg-illeléket fizet.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Sorozatos tüzesetek. A szomszédos Somogymegyében a napokban valósággal egymást követlék a különböző községekben előforduló tüzesetek. "Igy Csőkőly községben voll legelőbb tűz, ahol esle liz órakor Lénárl István zsupledelei istálló és pajtája gyulladt ki, melyből csat az illatokat tudlik kimenteni, az épületek leégtek több millió értékű takarmánnyal együtt. Az oltásnál súlyos égési sebeket szenvedett a károsult gazda és felesége .ts.. Az egész kár negyvenöt millió koronira tehető. Ugyancsak ebben a községben a lüznéi való melegedés közben meggyulladt Kiss József csend-őrfőtörzsőrmesler öreg cselédjének ruhája és csak a gazdijának önfeláldozó mentése menteltc meg az életnek.;— Csurgőnagymartonban egy oltani gazdinak, Mesei Józsefnek szalmakazia gyullidt ki, de szerencsére idejében észrevették a veszedelmes szeles időbeu keletkezett tüzel és mielőbb az tovább terjedi volna, sikerüli azl megfékezni. — Vlsnye községben Urincz Ferenc gazdálkodó pajtája gyuladt ki, amitől tüzet fogott Győtjy Jlnos istállója is. A nagy szél miatt Lőrincznek az Összes gazdasági épülele; elhamvadt, Oyórfinek pedig egy Istállója és pincéje égett le. — Kaposvárott tegnapelőtt a szőlőhegyen egy kaposvári ügyvéd szalmakazla gyulladt ki A vizsgálat torán őrízelbe vettek egy részeg embert, aki azonban azzal védekezik, hogy temmire nem emlékszik.
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora Jól
— Helyesen cselekszik, ha varrógép, 10-, olaj- és fonal-szükségletét nálunk ledezl. Slnger-vinógtp-alkatrészek elismerten a legjobbak I Singer-varrógép-fióküzlet.
= Akar nagy örömet szerezni családjának? — vegyen vagy szerellessen egy rádió-készüléket 1 Kitűnő készülékek is alkalritzek Szebi Antal fegyver- ét lőszernagykeres-kedőaél kaphatók.
Időjárás
A nagykanizsai usetoorologlal mag-Hfyoló Jelentése: Kedden a hómtnék-Wí Reggel 7 órakor +I S. délutin 1 árakor +9, este 9 Arikor +«5.
FtU&ei: Reggel kerésií>é derült, délben H este teljese.-! borult.
sutirány: Reggel nyugit, dílben Délnyugat, este Éizaknyiixili szél.
A Meteorológiai Intézet |etenté»e sic-linl változékony Id6. némi lehűléssel éa helyenként csapadékkal.
Meggyőződésből
tudja már mindönki, hogy
REINITZ BÉLÁMÉ
kézimunka üzlete NAGYKANIZSA, DEÁK-TÉR I.
Wíjfllü k&£yvici»k«J<i i»«U«tL - Telefon 30C
választékban, minőségben, olcsóságban vezeti
ElAnyomtatácok
modern & választékos mintákkal a l«gtflkéletoaobbon készülnek
I0Z6ÓSZIHHÁ2U
Uránia szerdán és csütörtökön 5, 7 és 9 órakor: Csákő és kalap, Roda-Roda katonabohózata. Főszerepben: Harry Liedtke, Olga Tschccbowa, Mindszenlhy Mária, Hant Juokcr-mann, Roda-Roda.
KÖZGAZDASÁG
riun
a
A tegnapi nagy szilárdságot ma egyenetlen és ingadozó irányzat váltotta (ti. A piac forgalma azonban ma Is élénk maradi. Nyíláskor még barátságos volt a hangulat és az árfolyamok magasabban indultak, csupán a legnap erősen favorizált Fegyver lendül lanyhin. A tőzsde-idő későbbi folyamin nyeretégbizlo-tiló cladisok alacsonyabb árfolyamokat hoztak felszinre, amelyhez nibiny jálékpj pírban a kontrefflin eladások Is csatlakoztak. A gyengébb irányzat ellenére több papír mégis lavuli, Igy pld. a Gumi, u|abb 10, Naslcl 7, Magyar Német 3 pengős áremelkedésre tett tzert. Barátságosan tendállak még a Bankok és takarékok, valamint a téglagyári részvények piaca. A leglanyhabb papir a Fegyver voll, amely tegn<pí árnyereségének körülbelül a felet elvesztette. Lanjbi voll még a vas és cukorpiac. Zárlat előtt ismét némi javulás állolt be, azonban az irány-zil továbbra is egyenlőtlen maradt.
Pizti TO-SÍVi. Loodon JS-17\'i, Nerrxi 51900. Brillel 7510, MJUoo »I5, Amsterdam 20750. Berlin 12310, Wien 7300, Sotta 3-75, Prigj 1536. Vind 67\'Otm, Budapest 80-Sa, Belgiid 9I2I.Z, Bukueit 2-70.
i Ui\'.fM Huh
VALUTAK Lengyel 62-65-6ti5 Angol I. 77-70-27 36 Cseli k. 16-89-16-97 Dlnir 1003-1009 Dollir 539-25-571-65 I\'rincllb 22-70-2315 Holt. 728-2S-223ÍS Ld 2Í3-303
Lerí 409-415 Un 2410-24-55 Mirtu 13S45-IS5-SS SehUt. 80-30-80 65 Dink. 15207-152 72 Svátel f. 110-10-110-50 Belgi Ir. 79-37-79-67 Norvég I46-50-M7 I5 Svéd k. 152-40-15305
DEVIZÁK Amit. 22940-229-10 Belgrid IOO5-IOO0 tíerin I35-55-135-95 Bukarest 2-93-300 Bríasiel 79*40-7965 Kopenh 152-20-152-65 Oszló t46«M«7«5 London 27-70-27-78 Mltsno 24 10-2440 Newycek 57Ó8S-2 SS Piits 22 55-22 SS Priga 16-91-16-96 Szófia 410-4-14 Stoelli. I2750-ISÍ4S Varié 62-80-64-00 Wien 80-40-80-65 Zttrlth IIO-IO-1I0.45
Terménytőzsde Bszj tltuv. 75 kg^s 3065-31-05, 76 ig-os 31-05—3145. 77 kg-os 31 45-31-75. 78 kg-os 3Í OS-3215, egyíb 75 kg-os 29-85-30^5, 76 kgos 3055-3065, 77 kg-os 3065 -31-0S, 78 kg-oa 31-25-31-55, roza 24-20-24-40. tiluimlny-iip« )8 80—19-10, Kkirpi 24-00-26. zab 1880—19-00, tengeri u) l«-3«- 16 70, repes
-•---■-, k&ei 1520-1600, korpa
13-40-136).
remalUi 1322, aeNból cLtdallan-Jl vlma-marsdt 550 dirib. tttvjrenda 142— 1 44. Molett 140—1\'42, izedett kozíp l-3t>— 1-38, kdnnyü f2ti-l 32. eUórendu üreg 1-40-1-42, másodrendű 1-3*—142. angol aoldö 1-48—1-60 szalonna nagytan 1-5Í— I 53. ulr 1-72-1-74. lehuzolt has 1-95-2<K. szatonnil Miséztél 1-00—1\'72 Az Irinyiit flínk.
Kiadja:
IJa: Zrtujl lT»ttí»«r k ti UnúOk fa, hotakia
<• n»T»-
«
ZALAI KOZLOMY
1927 Január 12.
iPRÓHÍHDEÍÉSEf
(IIMgtojjl dlfo «Hi-» tli.l.ndg)
Al cpiólilldctéa dl]* 10 uaMs 50 fillér. A druxó i minden vutágabb bétából Illó ni kit uóiuk uimlttidlc. Minden további nó dífa 5 Ilit. A hti-doté.l dlj ol»r. ftx ot.Kdfi a toigalmUÓÓ hoxzáaximlbbival
Vízvezeték berendezése-
Knf és blkipc«olá*t ■ várooi JVCl vlxvexctékbo logolcoóbbnn ée legjobban kóeait WEI5ER gópoyir, Sugár-ut 16. 42M
Külföldi koksz ée fmmxin Weleer gépgyér Nagykanlxaa, Sugér-ut6.
Egy üzlethelyiség. egy Ipartelepnek megfelelő telek kiadó Király-utca 28. 91
Egy szürke zakó férflfiitSny eladó. Cim a kiadóban.
Honvéd-utca 17. exému hé* tDr-Równ elidó. Megbízottam Aoxél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Ircdiia Nagykanizsa. Fóut 3. 134
Egy oomplott Oxletberendexée •Q-göoon kereetetlk megvételre. BOvobbet Artner ée Kelemen oég-
_ _ __124
D»dó egy emeletes nagy uj modern bérház nagy belsőséggel, tőkebefektetésre nagyon alkalmas, mert már roojt az effétz vételárnak a kamatait meghozz*. Bóvrbbet Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pó-ut 3. sx. alatt. 4431
UJ pénxnek pérukazetták kaphatók, megrendelhetők. Fürdőkádak, fotelkádak, Difikádak legjobb kivitelben kéazen kaphatók. Tanonc felvétetik Baksa bádogosnál. Kialuyato 21. 87
Pónxkfiloefint bekebelezésre mJndan öaaitgbtn a legelőnyösebben és leggyor-ubb«n lolyóaittat Aoxél Ignáo pénz-kölcsönköxveutő Irodája Nagykanizsán. Piát 3. sz. alatt Kényaxerk&loefin kfit-wényeket veszek. 2738
Fehér gyermekágy olcsón eladó. — Clm a kiadóban. 133
A vJros közvetlen közelében eladó egy 40 holdaa szántó éa rétből álló birtok 1—2 holdas parcellákban Is 4 évi részlet-llzetéire. Bővebbet Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán. Pó-ut 3- sx. alatt. 4434
Halló I Ne dobja el rossz és foltos ruháját, mert rendbelwiza Welsz vckyUsx-tltó. Magyar, utca 56.
Zongora javitáaokat, hangolá-
aokat felelősség mellett leRjutinyosabban eszközöl. Vidékre la kiutazom. Clm a kiadóban. I ] ]
Borbélyeegéd felvétetik Kisfaludynk* 39. uim alatt. UO
Egy 40 év éta fennálló Iparvállalat, amely nem csak megélhetést, de vagyon gytjiést ta biztosit — elöregedés miatt, az logitlanml együtt, kedvező fizetési feltéte-lek mellett eladó, megbízottam: Acxél lg. núc pénzkölcsön és ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Pó-ut 3 sz. alatt. 4434
Eladó íóforgalmu vlal- és 25 HP Hllle szivógázmotor malom, teljesen uj malom és gazdasági épülettel. 13 hold területtel. AUiton István, Zalakaroi. 107
KQIfinbojáratú utcai bútorozott szoba villannyal, a piactérhez köaeJ kiadó. 106
Egy 6 szoba és mellékhelyiségekből álló ur,,J"káo» nsSy parkban, esetleg kert, istálló és kocsiszín (garage) használatul, azonnilra k:»dő. Bővebbet: Aoxél Ignáo
.— —w. wiwti: moxoi ignne pinzxolcjön a ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Főút 3. sz. alatt. 4434
Belgaménbez kooelet és téglavetfi-
cealádot keres Breuer Vilmos. Sugár-ut 6- ___-U4
Eladó egy jókarban levő rövid zongora jutányos áron Arany János-utca 6. 123
. «gy fekeU férfi téli.
kebát József főherceg-ut 78. 104
M.,«A*f>í>b"V,k?ílyh*\' but0"*1 ««>riiial kiadó. Cim a kladóban.J -136
Kfixpontibank, Kálmán Leó Nagykanizsa. Király utca 34 Kfiloeönt nyújt ékszerekre, arany-. ezOst-tárgyakra, értékpapírokra. Megtakarított pénzeket biztosan és Jól kamatoztat. Legjobban vásárol ezUst korokkal, kényexerkfilcefit* vényeket.
Értesítem nb. rendelőiméi, hogy nc Erzsébet-téri fokásomon, hanem Kinizsy-utoa 15. sz. alatt keressenek fel b. meghívásukkal. Tis2te!effel Wortmann Juliska.
Eladó egy 14 holdaa Igen jó minőségű szántó és rétből álló birtok, kis erdővel Igen kedvező fizetési feltételek mellett. Bővebbet Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Pó-ut 3. u. alatt \' 4434
Hölgyeim I Báli-, estélv!-. táncrúháVat, jelmezeket, valamint utcai- és gyermek-ruhákat legjulányosabban készítek. Endllzést, burkolást jutányosán vállalok. — Welsz Vidor né, Klnlziy-utca 21. 129
Eladó négy vaságy, vaskályha, kerékpár, linóm hegedű, borfokméró, kávépörkölő, kukoricadaráló. Clm a kiadóban. 130
i Megérkeztek
a püspöki uradalmi bér-pince váci nemes kadar és fajrizlini; boraim.
Azonki.ül merenyei, síri-hegyi killlnó zimatu fehér és -vörös bor, amely ll.-ként 9 és 12.000 korona. Nagyon slkalmas az u|év és a farsangi ünnepekre.
Kiváló tisztelettel Brunosios József Sugár-ut 53. - Telelőn 210.
Nyolcvan pengfit (egymillió koronát) tizetek annak. VI nyugdijn állást szerez. Cin a kiadóban 132
A RUDOLF MOSSE R. T.
kiadásában most megjeleni
Magyarország Kereskedelmi. Ipar! éi Mezőgazdasági [Imlára 1926-1927.
első körzeti része tartalmazza alsódunántuli vármegyéinek Baranya, Somogy, Tolna, Zala
leijei éi jgajj timanyagát.
A vaskos, 386 oldalas nagyalakú címtár ára 200.000 korona. Az egész cimtár, amely az összes megyéken kívül tartalmazza Budapest és kornyéke teljes címanyagát (összesen 2000 oldal terjedelemben) egész vászonkötésben ára 900.000 korona.
Megrendelések lapunk kiadóbira-lalaba küldendők.
A valódi Hatschek-féte
„Eternit" pala
ismét kapható békebeli minőiégben
Eppinger I. és Fia
deszka, épületfa és építőanyag kereskedésében
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
bol mindennemű építkezési anyag legolcsóbb árban oeszerezhetó.
Melegágy)
kerti magvak
szemes tengeri
árpa korpa
kapható
Ország és Widder
ss magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
OLCSÓBB LETT A HUS
RE1N ERNŐ HENTES ÉS MÉSZÁROSNÁL!
I kg hizlalt jó niaihahus...........
1 kp. Krtéztius ...... ...........
I kg. isirmtonni 1.76 pengó 22000 K
I kg. zsir 2-- pengó 25.000 K 1 kg. jó és iztetez szatárii 2-40
1-2S-I-M pengó 16 -20.000 K 1-60-1-92 . 20 -24.000 K I kg luj 1-92 . 2-1.000 K
-----------30.000 K
Tisztelettel REIN ERNŰ.
Erzsébet-tér 18. szám.
HARISNYRHRZ
Szarvas szálló épület.
megérkeztek a legdivatosabb
Farsangra külföldi különlegességek
Mielőtt bevásárlásait eszközöké, győzídjön meg áruink minőségéről és áraink olcsóságáról minden vélelkényszer nélkül.
Állandóan nagy választék:
Pullouwerck
Nő!-, férfi-, gyermek-harisnyák Angol mclé harisnyák Női, férfi-, gyermck-keszlyOk Gallérok
Selyem és gyapjú sál Trlcó bugyik
Mellények, kabátkák Svetterek
Korcsolya dressek, hósapkák Lábszárvédók, Jégzoknik B8by garnitúra
Nyakkendőkben nagy farsangi vásár.
H" Cimre ügyelni! "■O
1927. évi naptárak
Újévi üdvözlő kártyák JÁTÉKKÁRTYÁK
Legjobb angol D ca SRAMOFON és legújabb gramofonlemczek kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
REKLÁM |
Állandó, éexexerQ ée Qgyee
reklámozás minden gyári-, kerejkedelml-, ipari vállalatnak, Qzletneka lelke, rugója, az éltető eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
BUDAFEST. Tű., Erzsébet-körűt 39.
ahol kiváló szakértelemmel tóbb, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is kfll-lötdl lapokban és naptárakban.
KőlUógvotésck és -tervezetek Ingyen 1
Tolcfoi J. 121
5}
rtev.lt,
NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Minden szakember
járatja és olvassa a
Biztosítási és Közgazdasági Lapol.
E lap három évtizedes fönnállása
alatt bebizonyította nélkülözhetetlen és hasznos vollát.
Az újság mindig friss, gazdag tartalmú, fontos cikkeket és értékes híranyagot tartalmaz.
H lap nélkülözhetetlen minden szakembernek. Eir fizetési ára egész évre 20 pengó. Tisztviselőknek és egyleteknek kedvezményes előfizetés.
««> A Isp kiadóhivatala Budapest, TI., Vörösmartj-nlca 43.
Nyomatott a Zzinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofcnbec« Károly.)
67. évfolyam, 9. szám
Nagykanizsa, 1927 január 13, csütörtök
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
dzerkeaztóség éi kiadóhivatal Főút 5. sí. Keszthelyi flolrktadóhivatal: Kislaludy-u. IS.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurhan-telelou: Nagykanizsa 78 szám. Elótizctési ára egy hóra 2 pengó 40 fillér.
Európai Egyesült-Államok?...
A Páris-környéki békeszerződések következményeinek hatása alall éyek óla egyre növekvő és\'izmosodó mozgalom van Amerikában, melvnek állítólag az a célja, hogy az Unió hivatalos külpolitikáját szembeállítsák az európai kontinensen duló balalmi törekvésekkel és megvessék alapját az Igazságos, végleges békének. Ez a mozgalom mull lavasz-szal jutott el a kulmináclós ponihoz, amikor is Amerika uralkodó pártja, a köztársasági párt javaslatol fogadod el és terjesztett elő Washingtonban arról, hogy követeli Amerika politikájától a világbéke megszilárdítását. Felszólilollák egyben Coo-lidge elnököl egy uj világkonferencia előkészítésére.
Az Unió legnagyobb politikai pártjának nyomására Coolidge elnök újév! beszédében kl Is jelentene, hogy tavaszra világkonferenciái hív össze Ntwyorkba, amelynek kehős célja lesz. Az első, hogy kierőszakolja egy nemzetközi döntőbíróság (elállítását, amely .világ-fórum" a genfi Nép szövetségen kívül — lehál lölölle, sőt ellenére Is — reparálni fogja a békeszerződések Igazságtalanságait: amely jóvátételek után (és ez a második cél) Amerika |av»s-.loi — eset leg ugyancsak erőszakolni — lógja az .Európai EgyesUlt-Álamok"-nak, mint gazdasági konföderációnak megteremtését.
Nyilvánvaló, hogy ez a .politikai" koncepció a H\'nes-lé\'e csődbe jutott .Dunri kontoderáció" ujabb löltála-lása, amelyben csak annyi az u|, hogy a .békeszerződések ígazságia-lanságaínak reparácíóját" is kilátásba helyezi. Ez a mézes madzag azonban, amelyről mi — a Mlllerand hírhedt levele óla — nagyon Ir. jól tudjuk, hogy mii ér: aligha Ionja rábírni a legyőzött centrális hatalmakat arra, hogy elvi beleegyezésükkel már előre is lekössék magukat a .világ-fórum" döniésének, amely — holmi lényegiden engedmények árén — végleg szankcionálná a párisi, Versailles!, trianoni és sainl-germaíni ukázok igazságtalanságait.
De aligha logsdják jó szívvel ezl a tervet a gyózles és az utódállamok Is; mert a .világfórum" — amelynek irányítása Amerika kezében összpontosulna — bizonyára egyik legelső feladatának tartaná a... háborús adósságok behajlását. A dollárok milliárdjait, melyekkel a gyózles és az utódállamok larloznak Amerikának s amelyekhez .Samu bácsi\' szép szóval sohase log hozzá|ulni. Megpróbálja hát — hatalmi szóval: az általa lervezelt .világ- lótum" döntése révén.
Hn ugyan az európai államok — győzök és legyőzöttek — rá nem
eszmélnek arra, hogy Amerika nem- | csak a világháborúban, hanem azután -i$ mind máig folyton üzletnek tekintette Európa gazdasági és politikai válságait, melyeket mindig a legri-
degebb kapzsisáiígil zsákmányolt ki. Ez a mostani .önzetlen nagylelkűség" tehát ntlr denesetre gy.inus kell, hogy legyen: győzőknek és legyő-zotlek\'ick egyaránt I
A kormányzó nyitja meg az országgyűlést a legünnepélyesebb keretek között
Budapest, Január 12 A képviselőház háznsgyl hivatalában már napok óla lolynska megbeszélések az uj képviselők elhelye- | zéséról. Ma délelőtt a képviselőház háznagya magához kérette a pártok megbízottiul és helyszíni szemle közben megmutatta a pártok ülőhelyeit, Itt megemliijük, hogy
Rassay, Gömbös, Pa kols József, Héjjas Iván egymás mellé kerülnek.
Qtól Tisza Islván helyét a háznagy! hivatal ezúttal Is üresen hagyla.
Budapest, jan. 12. Atmissy László az Egységespárl ügyvezető alelnöke ma délben megjelent gról Bethlen Islván miniszterelnöknél és ez alkalommal a pártértekezlet végleges Időpontjáról, napirendjéről és pro-grammjáról tanácskoztak.
Pulilikai körökben nagy érdeklődéssel tekintettek ez elé a tanácskozás elé, melyei Belhlen miniszterelnök ma folytatott Almássyval, a pártértekezlet összehívásáról és az idöszetü politikai kérdésekről. A tanácskozás több, mint máslél óra hosszáig tartott és ezen megvitatásra kerültek mindazok a kétdéses, amelyek
a kormányzópárt és az országgyűlés legközelebbi feladatait képezik,
Almássy László távozása után ki- j amely a háború és a forradalom jelentette, hogy a miniszterelnök I u\'án összeül s nevezetes esemény, úrral megbeszéli minden a párttal I igen ünnepélyes programit! közöli összefüggő politikai kérdést. Meg- : fog lezajlani és a résztvevők disz-állapllotlák az első pártértekezlet \' magyarban fognak megjelenni. I.U.U-- \' \' -II \'M-l.................................
időpontját s e szerint
az Egységespárt január 25 én tartja első értekezletet a
párt klubbhelylségében. Az értekrzlet időpontjának eltolódása azért történt, hogy résztvehessenek a képviselőtagokon kívül mindazok a felsőházi Isgok is, akik választás, vagy kinevezés utján kerülnek be a felsőházba és akik az Egységcspátihoz kivannak tartozni.
Ezen az értekezleten fogják megválasztani a kijelölő bizottságot is, amely hívatolt ugy a pártbeli, mint a képviselőházi tisztségekre is és a bizottsági tagságokra a jelölést megejteni.
A miniszterelnök ezen a pártértekezleten tájékoztatni fogja a pártot a kormány és az országgyűlés munkapro-grammjáról.
A Hungária-szálló külön termében lesz a pártvacsora, amelyen a párt 41 uj lagla és a felsőházi tagok mcgismeikeditek egymással. Egyik pártlap üdvözölni fogja a miniszterelnököt az újév alknlmjbál és a miniszterelnök válaszolni fog az üdvözlésre. I Az országgyűlést a kormányzó I nyílja meg az országház kupolatér-i méhen ünnepélyes keretek között. ! Miután cz az első országgyűlés,
A tábla leszállította Koszt ha István büntetését
Budapest, január 12 | Bünlelésé\'oól kilenc hónapot kitol-
A Kosztka—Valérlán-léle bünper-beii ma mondott ítéletet a tábla, amely a törvényszék által kirótt négyévi fcgyházbüuteté«ét megsemmisítve, Kosztka Istvánt erős lellndulásban elkövetett szándékos emberölés bűntettében mondotta ki bűnösnek és czérl kél évi bórtönbűntclésic ítélte.
lőttnek veti. Megállapította a tábla, hogy amikor Koszlka kibékült lele-pé(;évct, V.tlértftn ezredes találkozóra hlvla az asszonyi, amit egy véjellen folytán Kosztka kihallgatott. Valérián Zsigmond ezredesnek ez a magatartása erkölcstelen és jellemtelen volt.
Tizenegy millió pengőnél nagyobb jövedelme volt a Nemzeti Banknak
Budapest, január 12
(Éjszakai rádiójelentés) A Magyar Nemzeti Bank Főtanácsa ma este ülést tartott, amelyen dr. Schober Igazgstó bemutatta a Bank mérlegét és nyereség-veszteség számláját. E szerint az 1926. évi tiszta jövedelem II millió 253 ezer pengi volt. A * Bank főlanácsa jóváhagyta a mérlegel. Ezu:án elhatározták, hogy a közgyűlésnek |avasolják, hogy lO\'/i százalékos oszlalékol űzessenek, Ulelve részvényenként 10 50 aranykoronát.
Németországban emelkedett a munkanélküliek azáma
Berlin, jan. 12 (Éjszakai rádió-jelentés) Az 1926. év december hó 15 161 az 1927. év január elsejéig a teljes összegű állami támogatásban részesülő munkanélküliek száma 1 millió 212.000-ről 1,470000 re, a nőké 256 ezerről 275 ezerre emel-kedcll. Tehát összesen 1,467 ezerről 1,745 ezerre. p
Németország gondoskodik az elaggott művészeiről Berlin, lanuár 12. (Éjszakai rá- s diójelenlés) Dr. Becker porosz kultuszminiszter a pénzügyminlszlerrel cgyctéilőleg állami tiszteletbeli zsoldot létesített abból a célból, hogy sz általánosan elismeri elaggott képzőművészekéi, köllőkeí, Írókat és zeneművészeket öregségükre a nyomortót megmentse. Egyúttal a birodalom háláját életük munkássága Iráni lerójja. Ezt a zsoldot fe|cnkénl évi 2 ezer aranymárkában állapi-lolla meg és a porosz művészeti akadémiák által előterjesztett több kiválóbb szegény sorsú költőt és zenész művészt lógnak belőle részesíteni.
Bud miniszter cikke agy
angol pénzügyi lapban
London, január 12. (Éjszakai rádió-jelentés.) Az egyik tekintélyes londoni pénzügyi szaklap nagyobb cikket közöl Bud JánoB magyar királyi pénzügyminiszter tollából a magyar pénzügyi szanálásról. A cikkhez irt kommentárjában a lap melegen méltatja Bud János érdemeit és elsőrangú európai értékű pénzügyi szaktekintélynek mondja a pénzügymi-| niszterl.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1927 január II.
„Élet álom, halál..."
IJjra megke zdódnek a liceális elíadájok
Nagykanizsa, január 12 Ax elmúlt esztendőben olyannyira közkedveltségre szert tett és minden alkalommal ztuf.ill terem előtt megtartott liceális előadás-sorozat az idén idöbelileg kissé rendszertelenül indult meg. Ennek azonban nem a rendező Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör voll az oka, hanem a közbejött politikai és társadalmi események, melyek az érdeklődési annyira lefoglalták, hogy a liceális előadások rendezősége alkalmasabbnak larlolta a rendszeres munkát csak az uj esztendőben megkezdeni.
Vasárnaptól kezdve most már, mint minden évben, hetenként lesznek liceális előadások a városháza dísztermében, minden alkalommal délután 6 órai kezdettel és minden alkalommal belépődíj nélkül.
A most vasárnapi liceális est előadója dr. Szabó Zsigmond nagykanizsai járási tisztiorvos, tb. vármegyal tisztifőorvos lesz, aki Írói munkásságával már a békeidőkben elismert nevet szeneit magának a magyar literaturában. Előadásának cime lesz: .Élet, halál, álom...\' Az előadás keretezéséül a Vasutas Dalkör Lehr-mann Ferenc karnagy vezetésével kél énekszámot fog előadni.
Méq mindig nem sikerült a némái kormányalakítás
BtrUn, január 12. (Éjszakai rádió-jelentés.) Dr. Curilus gazdasági miniszter kabinetalakitási fáradozása során ma a kereszténypártok vezérelt és a szakszervezetek képviselőit fogadta a délelőtt lolytmán. Az utóbbiakat újra megbeszélésre kéreti ősz-csütörtökre vagy péntekre.
„Bethlen a kellőképen szabályozott és fékezett liberális eszmék vezére"
Dr. Plihál Viklor „Nagykanizsa szenátora" nyilatkozik a felsóházról ás politikai hitvallását leszögezi — Együtt fog működni váratunk képviselőjével, Kállay Tiborral — A megye és a város minden Jogos kérése benne pártolóra talál
Nagykanizsa, január 12
Zalavármegye most megválasztott három felsőházi lagj.i közül Plihál Viktor dr., v. közjegyző, kir. kor-mányfőtaná&ost Nagykanizsa vallhatja magáénak. Ezzel a ténnyel e város is elkönyvelheti magának azt a sikert, hogy ha a megye is választolta a felsőházi tagokat, azért az CRylk tag, tehát egy-fig Nagykanizsát Amit jól esik konstatálni akkor, mikor viszont fájhat, ha eszünkbe jut a sérelem, hogy Nagykanizsa városa nem törvényhatóság és Így azért mégis megválasztották e város egyik közéleti férfiu|á! a fényes méltóságra, amivel Ztlamegyc után elsősorban maga a város is nyert egy felsőházi tagot.
A Zalai Közlöny munkatársa dr. Plihál Viktort megválasztása alkalmából felkereste és nyilatkozatot kért több kérdésben, amiknek kapcsán fontos politikai véleményadásra is sor került.
Arra a kérdésre, hogy ml Kanizsa .szenátorának\' felsőházi programja, Plihál Viklor kormányfötanácsos a következőket mondotta:
— Mint az országgyűlési képviselő, a felsőház fagji programmot nem adhat, Így tehát én sem nyl-latkozhatom arról, ml a program-mom. A felsőház valamennyi tagjának egy programmja lehel, az, hogy ebben a törvényhozó testületben a hatáskörén belül legjobb tudása,
lelkiismerete szerint szolgálja megyéjének es hazájának érdekelt. Ki vegye részét a nagy feladatok megoldásából. Arról már inkább lehet beszélni, hogy én, mint Zilamegye egyik felsőház! tagja
ennek a megyének Jogos érdekeit, kívánságait elősegítsem és mint Kanizsa egyik polgára, a • város országgyűlési képviselőjével, Kállay Tiborral együttesen, szerény erőmhöz képett munkálkodtam
a nagy nemzeti érdekek szolgálatában, amelyei a méltósággal járó küldetés az ember váltára rak.
— Kétségtelenül nagy előny, hogy én, mint kanizsai ember, többet vagyok 111, mint Kállay Tibor, aki nemcsak e város követe, hanem egyúttal a P-ilgárl Egység Pártjinak vezére is, tehát rá szükség van a fővárosban és a párt egész országban létező csoportjilban.
— Tehát itt helyben, meg a megyében én magara látom és Ismerem a körülményeket és mint hangsúlyoztam, szerény erőmhöz képest, mit nyújtani tudok, mindenkor azon igyekszem, hogy az országgyűlési képviselőkkel együll vállvetve dolgozzam a megyéért, a városért.
Ezt a munkál pedig mindenkor ubb;n a mérsékelt liberális politikai szellemben akarom elvégezni, amll egész élelem folyamán politikai hitvallásomnak vallottam és amely tulafdonképen
a szabadelvű politika felfogását Jelenti.
Én mindenkor a szabadelvű párthoz tartoztam és ezután is ahhoz fogok tartozni, de nem ahhoz a mai értelemben veti és balszélsőségekbe hajló liberalizmushoz. Hiszen a felsőház megalkotása is a haladást jelenti él a visszatérés az alkotmányos kétkamarás rendszerre csak üdvös lehet a nemzet fejlődése szempontjából.
— A felsőháznak mostani megalkotása és összetétele egyik nagy lépéses haladása a magyar nemzet történetében a szabadelvű szellem felé, melynek híve maga
gróf Bethlen István miniszterelnök, akiben a kellőképen szabályozott és fékezítt liberális eszmék \\•ezérét látom.
— A mostani kormány működése mulatja, hogy a féknek hiányoznia nem szabad, de baladui ls lehet a korral. Az, hogy a felsőházi törvényjavaslatból tövény letl és az most rövidesen össze ls 01, a külföld elölt nagy mértékben emeljük annak a hilnek gondolalát, hogy Magyarországon a kormány a politikai viszonyokai is konszolidálta. Elég erre az az eklatáns példa, hogy az összeülő felsőháznak esetleg épen olyan férfiú lesz a korelnöke, akinek a társadalmi osztálya eddig, amíg a régi főrendiház létezett, onnan teljesen kl voll rekesztve. Ezek a tények ugy itt bent, mint a külföldön nem téveszthetik el hatásukat és az ország teljes helyreállításának fokozottabb tempóját fogjuk észlelni a kétkamarás rendszerre való áttéréssel.
— Már magában, hogy Ilyen demokratikus szellemben van megalkotva a felsőház és az országgyűlés is lehiggadt, józan elemekből áll, bizlosilja majd azt, hogy több és
Mammon oltára tövében
irta: BARBARITS LAJOS Ma áldozás van... Fekete, mint az ágyamon az ákun. Fekete, mint oltár mögött az árnyék, halottas házban a sírás... fekete, mintha én is közte járnék. Künn ezer-areu szép világ ül tarka, szédült orgiái, mig tenyérnyi szürke rögöt keres egy Itt feledt, törpe Ábel-ivadék...
Egy szürke rögön szürke dalra megállna csak egy pillanatra, tempiomküszöbrót nézni ál megbékélve, egyszer kacagva az Élet-vásár közepébe. Mert van benn miriád
csóknak csurranó méze. Van benn cifra, szőnyeges ut, virágos mező, tavaszi nóta, bomlott bilincs, hit és erősség, minden... ami mind a másé és néha ugy fáj csak tudni róla...
Pogány áldozás ez máma Igy Pirosra gyulladt öklét felemelte egy régi, ogyonlmádoll Isten (prófétája se\' voll, papja sincsen) Szórja szikráit a fekete csend. Elölte minden élő porig alázva megremeg. Szivük vérével áldoznak sulán liedl szemű, dúsgazdag emberek.
L
E templom kincses tornácán én Is sokáig sírva ültem. Most felállók és szerteszét kiállóm : I ,Ki ez a bálvány ? vagy... kl hál ez az Isten ?"
A „Teremtés" orató-: riumának ismertetése
i A Zrínyi Miklós Irodalmi és Mü-! vészeli Kör januá. 22 és 23-án Haydn József .A Teremtés" cimtl í oratóriumot adja elő Dorn-ny S)ri, | Fischer Erzsi, Kovács Ferenc és Abramovics Mátk;sz.oió énekesek, 90 | lagu vegyeskar és 41 tagu zenekar ■ közreműködésével. Az oratorium jan. 22—23 ál városunk zenei ünnepnapjává avatja.
Az irodalmi Kör 32 éven át mindig a kuliura terjesztésének nehéz, apostoli munkáját végezte.
Zrinyi városának lakói ezuüal is büszkék lehetnek Irodalmi körükre, mert nagyon kevés vidéki város dicsekedhetik el azzal, hogy falai közölt oratoriumot hallhatott.
Az oratorium előadásával kapcsolatban olvasóink részére egy kis ismertetót akarunk nyújtani az oratóriumnak, miut zenei müfa|nak eredetéről, fejlődéséről s „A Teremtés" egyes részeiről.
Nézzük mit jelent e tátin szó:
— oratórium. — Erede i értelmében | Imatermet jeleni. Zenei mofajra vo-nalkozó elnevezésként 1600 körül I használják először.
A XVI. századbeli olasz szerzetesek kolostoraik imatermében (óra-tóriumában) a jámbo- hivők hitéletének ápolására, elmélyítésére időnként bibliai tárgyú előadásokat tarlónak.
Később az előadásokat himnuszok éneklésével vonzóbbá élénkebbé telték.
Ilyen himnuszok legkiválőhh irójj, egyben a kalholikus egyház legnagyobb zene költője Paleszlrina volt.
1600-ban Fillpo Nerl, a később szentté avatott bibornok imatermében felállított színpadon előad\'ák Cavallerl „Pappresentazlone di anima e di corpo" c. müvét, mely az addigi bibliai tárgyú müvektől úgyszólván mindenben eléri.
A mü tárgya allegorikus, világ, élet, idő, öröm, bánat síb. fogalmakat színészek személyesítenék meg s az egész mü a mai színdarabok hoz hasonlóan jelenetekre volt osztva.
A színészek szerepeiket nem csak elbeszélve, de naeyrészl énekelve adlák elő, sőt a műben több karének és tánc is előfordult.
Ez a sok ujitás szenzációként halott s másnap egész Róma Cavallerl uj müvéről beszéli s az előadás helyéről elkeresztelték „oratórium"-nak.
A XVII. század első leiében Irt oratóriumokat, Cavalieri oratóriumának mintájára, szcenikailag adták
I eiő; tárgyuk vagy allegorikus, vagy bibliai. A XVII. százai közepe felé a szcenikai előadási ismét elhagyják.
Azóta az események nem a nézó szeme elölt |álszódnak le, hanem azokat az u. n. elbeszélő (historikus) mond|a el s egyben a cselekmények összefüggéséről gondoskodik oly módon az, hogy azt a .passió*-ban az evangélistánál ma is látjuk.
A XVII. század vége felé az oratórium teljes kifejlődése felé halad.
Tárgya részben bibliai, részben allegorikus.
A XVIII. században az oratorium a kor világi és vallásos érzésének legjellemzőbb zenemüfa|a lelt. A kor legkiválóbb zeneszerzői lehelségűk legjavát az opera mellett annak lestvérére, az oratoriumra fordítják. — Hdndl és Bach müveiben Időpontra Jut. Oratóriumaikban a zenekari részek, szóló áriák s a hatalmasan felépilctt ének kai ok mindenkor az emberi lélek leghatalmasabb kinyilatkoztatásai maradnak.
A XVIII. század második leiében a bibliai tárgyú s löleg drámai részekben gazdag oratóriummal szemben Haydn JOzsel ,A Teremtés\' és .<4 négy évszak• cimü oratóriumaival az epikai és lirai részekben gazdag u. n. világi oratorium megterem-
l6le l«z. (folyt köv.)
1987 január 13.
ZALAI SOILÖNY
eredményesebb munkát lehet majd végezni.
Plihál Viktor dr. érdekes megállapításéi ulán végezetül annyi! Jelenteit ki munkatársunknak, hogy mint felsőházi lag az egész megye közönsége rang, osztály és felekezeti különbség nélkül minden jogos érdekében benne pártolójára talál.
A mult évi adóknak több mint fele nem folyt be Zalamegyében
Csákó és kalap
Film-premier az Urániában
Pár béllel ezelőtt kezdte meg magyarországi ulját Roda-Roda szenzációs sikerű katona-bohózata s tegnap esle már a kanizsai publikumot ejtette teljesen hatalmába a Ilim minden jelenetéből áradó, a feliratból kiragadott szóval élve: „békebeli" humora.
A „Csákó és kalap" a német vlg-jálék-lipusban az eddig elért legnagyobb siker állomását jelenti. A rendezéa kifogyhatatlan ötletessége a majd hogy észre nem veti aprólékosságok kacagtaló kipoinliiozásá-ban a mindig alapos német rendezésnek Is virluoz Ielje8liményél adja. A film célja egyedül és kizárólag: megnevettetni az embereket. Ez a legteljesebb mértékben sikerüli. Nem csak a mulatságos helyzetek végig tartó sorozatával, melyek a film tu-lajdonképeni szüzséjél gyorsan pe-regtelik előre s amelyben lelesleges jelenei — eg, némely hosszadalmasra nyújtóit Ismétlődésen kívül — nincs, hanem a karakter szereplők pompás együttesével, az eplződ-szerepek humorának gondos kiaknázásával (elég ezek közül csak a német százados mesteri alakját megemlítenünk) és — ami ennél a filmnél meglepően domináló a hatás kiváltásában — a minden jelenethez, sói a szereplőkhöz szabott ötletes felirat-technikával.
A látszólag zűrzavaros, mert zsúfol! cselekményt a rendező erős kézzel tartja össze s a nézőnek nem ad Idői egyes fordulatoknál a logikai alapok keresésére,;hanem egyszerűen agyonnevelteli azl. Számit a kacagó ember jóságára, aki derűs perceiéit mindent megbocsát és szívesen száll le az okfejtések magas paripájától.
A főszerepeket a mindig mosolygó és okvetlenül snájdig Harry Liedlke és Hans Junkermann ját-szolták. Az utóbbiban a garnizon humorának fókusa öltött testei híven az eredeti vígjáték intencióihoz. A női főszerepek közül a bohózat sikert az ezredesné, mig a filmeken ma már szinle nélkülözhetetlen, mondhatnám: „nő-8ikert"0:ga Tschechova aratta. Bájos alakítást nyújtott Mind-szenthy Mária.
Az Uránia az ulolsó székig zsúfolt közönsége ilyen őszinlén, sziv-ból és egy este ilyen sokat régen kacagott.
A mozi-zenekar elsőrangú teljesítménye, jó összjátéka, a filmhez való alkalmazkodása nagyban elősegítette a pompás bumoru sláger-bohózat élvezetét. (bt)
Zalt egerszeg, január 12 I
A megyei közigazgatási bizonság ■ ülésén a pénzügyigazgató jelentéit I telt arról, hogy Zalamegyében még mindig igen nagyok az adóhátralékok.
Igy december végéig az esedékes adótartozás a megye területén 6 millió II 1.208-29 aranykorona volt, amiből 1.754.818 99 aranykorona az 1925. évi adóbálralék. Ebből a 6 milliós adótartozásból a mull év folyamán 3.764 292 aranykoronát fizetlek be, vagyis a htlralék december végén 2 346.91561 alanykorona, százalékban kilejezve az előírásnak 53\'5 százaléka. Ez a szám ugyan javulási jeleni a legutóbbi jelentéshez képest, de azérl még mindig elég magas a hátralékok összege.
Községenként csoportosítva, a hátralék 224 községben átlagosan 40 százalékot, 54 községben pedig 90 százalékot tesz ki. Legrosszabb a helyre! a novai adóhivatali körzetben, ahol 110 százalék az adóhátralék. A keszthelyiben a hátralék 37, a lelenyeiben 51, a nagykanizsaiban 49, a sümegiben 77, a tapolcaiban 86, végül a zalaegerszegi adóhivatalban 49 százalék.
A jelentés szerint decemberben Zalamegye területén fényűzési adóból 61.711,669, általános forgalmi adóból 912.506,486. állaltorgalmt adóból 306.324,700, bélyeg- és joglllelékből, valamint illelékegyen-érlékböl 1.561,835,973 paplrkotona folyt be.
Nyolcvankét milliárd koronát füstölt el a mult esztendőben Zalamegye közönsége
A nagykanizsai dohányraktár óriási forgalma — Havonta 6-7 milliárd értékí dobánynemü fogy el — A hölgyek dohányzása nagyban emelle a szivarkák forgalmát — A dobánykülónlegességekben legminimálisabb a kelendőség
NagykanIzu, január I?
A lefolyl esztendő munká|ának, lorgalmának statisztikáján dolgozik most a legtöbb hivatal. Nemcsak számonkérése ez a lefolyt esztendőben való mikénti sáfárkodásnak, de számbeli kimutatása annak, hogy eredményes volt-e a munka — az állam, az utszág, a köz az egyed javára és ha igen, mily mértékben.
A legtöbb hasznol hajló állami intézmények közölt kétségkívül a m. kir. dohányjövedék is első h»-lyen szerepel, amely sok száz és száz milliárdot hoz évenle a magyar államnak. Emcllelt pedig sok ezer magyar munkáskezei is foglalkoztat
A m. kir. doliányjövedéknek egyik legerősebb forgalmú, legkiterjedlebb körzelll és legnagyobb arányú dohányraktára — a nagykanizsai dohányraktár, amely nemesik egész Nagykanizsái, járását, de az egész vármegyéi és Somogynak cgy kisebb részét látja cl dohánynemüvcl. Hatalmas, szinle óriási somhegyekkel találkozunk ilyenkor a nagykanizsai dohányraklárban, amikor ösz-szeállitják — miből mennyi fogyott el, mily értékben egy esztendő alalt.
Hogy Zala közönségét tájékoztassuk, mennyi rengeteg összrg erejű doháuynemül lüslölt el az elmull esztendőben, felkerestük Huszágh Ágoston m. kir. dohányraklári fő-Oököl, a nagykanizsai raktár vezetőjét, aki az alábbi slaliszlikll bo-csájlolta rendelkezésünkre.
Szivarokból 68A millió darab fogyott el
A szivarokban darabszám elért forgalom a mult évben: Regalilas 39.000, Trabuco 420.000, Britanlca
95 000, Milares 11.000, Dellcias 15.000, Operas 120.000, Cuba 475 ezer, Porlorico 2,100.000, Rosila 18.000, Cigarillos 1.800.000, Pannónia 850 000, Vegyes 814.000 drb.
A szivarokban nagyon megfogyatkozott a forgalom. Ezzel szemben óriási fellendülés muiatkozoll a cigarettáknál, ami feltétlenül
a hölgyek mind erősebb dohányzásinak tudható be.
Sok olyan hölgy van, amely férfi-táisánál is erősebb és szenvedélyesebb dohányzó. A folylon még jobban terjedő nődohányzás maga után vonja a magasabb dohányforgalmat.
81 milliónál több cigaretta egy év alatt
A cigarettafogyasztás a következő volt: Nílus 195 000, Stambul 3,000.000, Cavalla 220.000, Memphis 3,800 000, Mirjam 4.200.000, Király 19,500.000, Hercegovina 15,000.000, Simphonia 1,200.000, Duna 12 millió, Dráma 6,000.000, Magyar 16,000.000 darab.
A „Magyarka" és „Pannónia" végklárusilás alatt van. Ha elfogy, e két faltából nem bocsájtanak ki löbbé. Helyetlük azonban január elsejétől a „Hunnia\' került lor-galomba.
29 millió csomag dohány
Dohány, csomagocskákban — fogyott : Finom török 270.000, finom Hercegovina 470.000, középfinom lörök 700.000, Balkán 650.000, legfinomabb szivarkadohány (a régi 7-cs) 5,100.000, középfinom „magyar" 3,100.000, kapadohány 2,150.000, magyar pipadohány (a régi 3 krajcáros) 16,500.000 darab.
A felsorolt szivarok, szivarkák és dohány értéke magyar papír-koronákban: 76.692,000.000 K. Különlegességekben aránylag minimális volt a forgalom. Igy elkeli: Sullán llór dohányból 30 kgr., kiváló linóm török 75, Kir 200, Purzicsán 1500, legfinomabb Hercegovina 1700, Érsekújvári 160 kgr., Kerti 1200 kgr.
Különlegességi szivarokból: Rega-Ha favorila 2750, Operas especial 3100, Trabucco 1000, Regalia 4100, Prensados 2100, Regalia média 120000, Medianos 1100, Havanna Virginia 9000, Porlorico especial 7800, Oallanes 3800, Senorilas 42 ezer, Damas 72 000 darab.
Különlegességi szlvarkákbőt: Co-ronas 44 000, Sphinx 51.000, Am-neris 54 000, Jubek 78 000, Chedive 450 000, Theba 50000, Princessas 3,000.000, Damcs 220.000, Mojarls 100 000 dirab.
Az elfogyasztott különlegességi do-hánynemü ériéke magyar paplrko-rónában 5220,000.000 K. Vagyis
az elmúlt esztendőben nyolc-vankétmllllárd magyar pa-pirkoronát füstölt el a nagykanizsai dohányraktár körzetéhez tariozó zalai és
somogyi közönség. A nagykanizsai dohányraktár minden hónapban egészlll ki készletét az ország összes dohánygyáraiból, mert minden gyár rendszerint mást és mást produkál. Hazánknak az országcsonkilás folytán mosl mindössze 12 dohánygyára van csupán. A nagykanizsai dohányraklárban felhalmozott dohánynemüek ériéke megközelíti a 30 milliárd koronát. A dohányraktár közvetlen a pénzügyminisztérium XI. főosztálya alá tartozik.
Amikor kijövünk a hatalmas raktárakból, melyekben emelel-magas-ságnyira vannak leihalmozva a különféle dohánynemüek, szeműnk előli karikái hány a sok-sok magas szám. Milliók, százmilliók, milliárdok. Elfüstölt milliárdok... (B. R.)
.^■——Wy\' , |I —.«»
Sebestyén Gyula peticio-nátta meg a balatonfüredi választást
Budapest, |an. 12. (Éjszakai rádiójelenlés) A Balalonfüred-I országgyűlési választásokkal kapcsolatban beadóit pelicióról egyes lapok azt Írták, hogy a pcliciót Nagy Lajos adta be. Ez téves, — mint hivatalos helyről közlik velünk — mert a petíciót Sebestyén Oyula adla be, aki pedig nem is voll jelöli a képviselőválasztásokon.
Angol minisztertanács a kinai ügyek miatt
London, január 12. A kormány a kinai ügyek miatt külön minisztertanácsot hivott össze. Kinai jelentések szerint a nemzeti kormány tárgyalásokat folytai az angol konzullal.
«
r.MAi l»nn.üHV
1927 január 13.
Milyen volt Nagykanizsa város közbiztonsági állapota a mult esztendőben
16,399 Ogydarnbot kaxctl n raiidörtég l92*-bnn Leginkább into llcktuntin bUncacIckmc-nyek fordultak elfi 90" -os trod-ményt tud felmutatni a kapitanyaág a lefol,tátott e!jár-ja;jkról
Nyilatkozat a rendőrség munkájáról arról, ami kellene, de nincs
Nagykanizsa, Január 13
A nagykanizsai államrendőrségen javában folynak az egyes ügyosztályokon a munkálatok azlrányban, hogy minél hamarabb elkészüljenek a mult évi statisztikai kimutatásokkal. Körülbelül e hónap végére fejeződnek be ezek a munkálatok, amiket az erősen megcsőkkcntelt létizímu rendőrség csak nsgy crőfe szitéssel lud elvégezni, de most már néhíny főbb add! van kezünkben, mikből kitűnik, hogy az 1926 os évben hány ügydarab került be a rendőrség iktatóhivatalába, illetve hány űgydarabol kezeltek az egyes ügyosztályok az esztendő folyamán.
Igy közigazgatási ügydarab a mult év folyamán 13.540, bünűgyl 1715 és klhágási 1144 fordult elő. Azonban közigazgatási üRydarabok közölt temérdek számú bűnügyi ügydatab Is be van kalkulálva mert a vidékről érkező bünügyi ügydarabok a kezelési rendszer szerinl a közigazgatási ügydarabok közé tartoznak.
Ez a néhány nagyobb szám is eléggé mulatja, hogy mekkora munkát kellett végeznie a kanizsai rendőrkapitányságnak, melyről hangzatos dicséret nélkül, szerény megálla-pilással is konstatálni kell, hogy hivatásának mindenkor olyan mér-tikben felelt meg, amilyen mirtikben azt csak kívánni lehel.
Különben a .Zalai Közlöny" rendőri riportere azzal kapcsolatban, hogy a kapitányság most évi statisztikát készül kiadni, kérdési intézett e tekintetben, hogy milyen voll Nagykanizsa városának közbiztonsági állapota a mult esztendőben és azt a felvilágosítást kapta, hogy a rendőrség a végzed munkája után jón.k mondhatja. Itt megemlítendő, ho^y a kVtclezőleg elrendelt általános kapuzárási rend sokat javiioil a közbiztonsági helyzeten.
Arra kérdésre, hogy előrő évekhez viszonyítva a közbiztonság ja-vull, vagy romlott volna, azl a választ kaptuk, hogy a tavalyi esztendő állapota majdnem ugyanolyan, mint az előző évekéé, ami végeredményben javulist jeleni, mert a gazdasági viszonyok rosszaságának kul-mináclója csak a lavaly következett be teljes mértékben és igy a gaz. dasági nyomorutág súlyosbodása után várható lelt volna a bűnözések számának emelkedése, ami azonban a rendőrség felvilágosítása s-e-rint nem következeit be.
Munkatársunk ezután megkérdezte, hogy mely fajta bűncselekmények voltak leggyakoribbak a mull évben ?
— A lopás, csalás és sikkaszlás,
— rr.ondolta informátorunk — tehát az intellektuális bűncselekmények elsősorban, de ezenkívül adott elég dolgot a rendőrségnek a külőnhöző hegeken és időben előfordul! verekedések és közbotrány okorás.k is. Nigyobb btinesot voll 1929-ban a kanizsai kir. törvényszék elnöki szo bájában levő Werthelm-kassza megfúrása, amely alkalommal a rendőrség igen szép teljesítményi ptodu-kált, nemkülönben a sánezl gyilkosság klnyomozdsdnál is, amikor egy éjszaka alatt a tetteseket mát áttudták adni a kaomi hatóságik igaz-ságsro\'gállatás^ik.
Kértük informátorunkat, hogy szerénytelenség nélkül tegyen mcgátla-pilást, hogy milyen munkát végzett a kanlzjoi rendőrség a mult év folyamán, mire azt a választ kaptuk, hogy a Itfoíyialoll djjrások, nyomozások során
közel kilencven százalékos eredményt lud elkönyvelni.
Végül megkérdeztük, hogy a kanizsai rendőrségnek mitc lenne szüksége, bogy a ir.ai kornak megfelelően tudja a nyomozásokat, különösen nagyobb cscLk alkalmával lefolytatni. Erre azt a feli-lelet kirptuk, hogy mindéikor nagyon érzi a rendőrség hiányát megfelelő járműnek. Ugyanis ma efcy ekkora város és ilyen exponált fekvésű halárváros nehezen képzelhető cl anélkül, hogy valamelyes jármű r.c álljon rendelkezésire. Ha már m\'s és löbb nem, de egy kisebb faj.a Ford- autó, amivel gyorran tudnának a helyszínére kiszállani, vagy legalább egy pót-üléssel ellátóit mi loibickll.
Cáfol a román követség
Budapest, janu r 12 (Éjszaki.1 rádiójelenlés.) A budapesti lomln kir. kovetsci; az alábbi liiva\'slos közlést adta hí: Az utóbbi időkben többfelé hír fi/rog : özszsjou He.iua ron-.án kir. nucegr.ő házasságból. A bud.prsti román kir. követség kötelességének latija, hogj ezeket a hirekel a legkategorikusabbtn meg-c\'íoija.
mpi hírek
ÜIAPIREBEt
Január 13, osOtBrtök
Róm*l katoltkua: B. Veronika. Protestáns: Vidor. Izraelita: Seb. hó 10.
Nap kel reggel 7 óra 45 perckor nyugszik délután 16 éra 32 perckor.
Mozi. Urénia: Csákó és kalap. Roda-Roda katona bohózala. — Előadáwk: 5, 7 és 9 órakor.
— Városi közgyűlés lesz ebben a hónapban. Mtu án az 1927. évi városi költségvetés Összeállítása a befejezéshez közeledik, a polgármes-ler |anuár utolsó napjaira rendes városi közgyűlésre hívja össze a képviselőiestül^ tagjait, amelynek legfőbb lirgypontja a köllségveés lelárgyalása lesz.
— Január 15: Fehérszekffl-est.
— Az iskolák bezárása előtt ? A város közegészségügyi bizottsága ma délután 6 ónkor a városháza kis lanác-ilermébcu fontos Ölest tart, amelyen az iskolában előfordult 10-\'ineges megbetegedések ügyében megfelelő intézkedések tételére hitáio-zalot hoznak.
— A Stefánia Szövetség értekezlete. A nagykanizsai S efánia Szövetség ma délután 6 órakor az intézel helyiségében értekezletet tarl dr. Kaufman Lsjos elnöklete atoll.
— Január 15: Fehérszekffl-cet.
— Városi és megyei beruházások megindítása. A belügyminisztériumban a közeli napokban a városi és a vái megyei halóságok bevonásával lauács!:orás kezdődik, amelynek az a cél|a, hogy a közmunkák megindításának időpontját és programmját megállapítsák. A kormánynak az az intei ciója, hogy a közmunkák ne apró részletekben, hanem egyszerre és megfelelő rendszer alapján kérdődének meg. Beovaiolt helyről nyeri információ szerinl a városi és vármegyei haró-Ságoknak beruházási célokra halvan-miilió aranykorona áll rendelkezésükre.
— Fehétszekfü est: január 15.
— Megszüntetett kényszer-egyezség. Boldics Károly Erzsébet-téri kereskedő ellen mrginditoll cső-dönkivüli kényszeregyezségi eljárást a nagykanizsai törvényszék a mai napon megszűntette.
- Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és diszmö-áruhuzában.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Háztartásbeli Alkalmazottak
1927. évi j.inu\'.r hó 16-án a .Bárány" vendéglő összes helyiségeiben a lclcncg)crmekek javára
NYILVÁNOS TÁNCMULATSÁGOT
rendeznek, melyre a város nagyérdemű kőznn-síget liszlelettcl meghívja a Rendezőség.
Kezdete este 8 órakor. Belépődíj I pengő.
— Kellemes szórakozásról gonuus^odva van. — Kitűnő ételekről és italokról, valamint elsőrendű
— Cigányzenéről a vendéglős gondoskodik. —
— Ml lesz a nagykanizsai népműveléssel ? Zalaegerszegen a Népművelési Bizottság állal szervezett üceális előadásokat érdeklődés hij|án be kellett szüntetni, am mindenesetre nagy szegénységi bizonylat. N gykanizsán viszont közel ezer ember látogatta az elmúlt téli évad népművelési előadásokat, de itt meg a népművelési előadó (litkár) köszöni le. Zalaegerszegen komoly mozgatom indult meg ennek a kérdésnek helyes megoldására. Nagykanizsán ezen a téren még nem történi semmi.
— Fehérszektfl-est: Január 15.
— Nagykanizsa bekapcsolódása az Idegenforgalomba. A Chikágó-ban székelő International Lloyd a nemzetközi idegenforgalom emelése érdekében internacionális mozgalmat indítóit, amelybe Magyarországol Is be kívánja kapctolni. Az Inlernalionai LloyJ megbízottja tegnap a város vezetőségénél Járt, Nagykanizsa városának az idegenforgalmi mozgalomba való bekapcsolása lárgyában. A polgármesterrel folytatott tárgyalások kedverő lefolyásúak vollak.
— KÉPKERETEZÉS éi üveRézéiben Igen olcsó PUM üvegei. Király-utca 10.
— Február elsejével uj ügyvédi díjszabás lép életbe Nagykanizsán. Az uj pengőben való számítás életbeléptetésével a nagykanizsai ügyvédi kar az ügyvédi dlj-szabtsl is revízió alá velte és azt pengőszámllásban kívánja megállapítani. Az erre vonatkozó munkákkal dr. Bartha Islván és dr. Rotschlld Béla ügyvédekéi bizták meg. Ha a pengő díjszabás elkészül, azt az ügyvédek összessége elé terjesztik jóváhagyás végell. A nagykanizsai ügyvédi kar pengő-díjszabása február 1-ével lép életbe.
— A peleskel nótárius Nagykanizsán. A pompás humora, régi veretű zajlat Nagyzajlay peleikei nótárius uram a jövő hónrtpban ellátogat Nagykanizsára. A helybeli Levcnle Egyesület februári estélyére, hogy négy felvonáson kérésziül meg-kacaglassa a kcd.es kanizsai közönséget. A Levente est legteljesebb sikeréi, a .Peleskei nótárius" pompás előadását, az estély gazdag és kifogyhatatlan műsorát dr. Mulschen-bacher Edvin főrendező művészi Ízlése garantálja. Az estélyen a Pécsi Nemzeli Szinház művésznője, Elek Ica magyar népdalokat fog előadni. A februári Levenle-eslélyre már most felhívjuk a közönség érdeklődését és figyelmét.
=Táncmulatság Folyó hó 16 án, (vasárnap) zártkörű táncmulatságot rendez a Kiskanizsai Polgári Olvasókör, melyre a lagokal tiszteleltei meghiv|a a rendezőség.
A i ». lapszám. ]
Olvasóink Z ipróhirdetés-ntalTány !
vágják ki és f......— --------- ■ 1
órizzék meg -
ezt az I ZALW kőzlOní kuml... i
. , i . í 1,11 Mrklotk InoflkSr&l «„ i
utalványt. $ n ,i4lc mjmmu " » H > prabl rdc rf at.
v ír : l\'iíl. mirclu, l-l*. j
-t r-t-t-t-M-,-
1837 január 13.
7. A LA] KOZlONY
időjárás
A nagykanlz^t meteorológiai mtg-llgyoló J.lentéacr Szerdán a fiJniirUk-UtJ Reggel 7 órakor +39, délután 1 ómkor +7 8. eate 9 órákor +<S.
Ftütóxtí: Egész r.ap borult, este Itatta.
Sx/Hrdny: Reggel ti délben Délnyugal. este Kizaknyugali szél.
A Meteorológiát Intózct |elenléae aze rtnl ráltozékony és aránylag enyhe Idó, ■ok helyütt eaapadékkai.
— FehérsxekfQ-est: Január 15.
— Váltó-Illetékek klkcrekltésc. A váltóadósok nagy része előtt ismeretlen a pénzügyminiszter 63 600 számú rendelete, mely a vállóllle-lékekre vonatkozólag azt az ujilást léptette életbe, hogy a váltók illetéke mindenkor százzal osztható pengőősszeg ulán lizelendő. A gyakorlatban ennek megfelelően az Illeték lerovásánál minden ,per,gótarto-. zás felteié százra kerekítendő ki. Ehez képest például egy 240 pengős váltó ulán lula {donképen 300 pengőnek megtelelő 0.2°/e, azaz 60 fillér fizetendő, mig a 100 pengőnél klMbb váltók alán minden esetben 100 pengőnek megfelelő 20 lillér (2.500 korona) Illeték rovandó le. Miután a pénzintézetek ezen rendelet lolytán csak kellően (elbélyegezett váltókat logadnak el, kívánatos, hogy a váltóadósok saját érdekükben benyújtandó váltólkat ennek meg-lelelően lássák el felülbélyegzéssel.
— Január 15: Fehérszeklü-cst.
— Erre ax évre is kiterjesztik a tatarozás! kedvezményeket. Az épilőszakma Ipartestületei, felterjesztésben fordultak a pénzügyminiszterhez, hogy az u| építkezések Ideiglenes adómentességét és a tatarozások fejében |áró adómérséklés kedvezményét 1927 re ls terjessze ki, miután az adókedvezményeket biztosító 1926. évi II. L-c. hatálya december végén megszűnt. A pénzügyminiszter a felterjesztésekre adott válaszában kijelentette, hogy a kedvezmények meghosszabbításáról gondoskodott a nemzetgyűléshez benyújtott törvényjavaslatában, amelyet a Január 25-éte összehívott országgyűlés log letárgyalni.
«« Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
Aki
torkában
vagy
garatjában
érzékeny vagy a légzőszervek kilóséra hajlamos.
használjon
Köhögésnél, jiyálkásodásnál és rekcdtségnél
kitűnően tl.aználnak
— Áldott állapotban levő nők és Ifjú anyák a természetes .Ferenc József keserűvíz használata á:ta\' rendes gyomor és bélrauxodé-i ér nek cl. Az u|abbkori nögyóeyilás főképviselői a Ferenc József vizet igen sok esetben kipróoálák és kivétet nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül hatónak találtak. Kaptnló gyógyszertárakban, drogériákban és fűszetűzletekbcn.
— A ker. szoclailstapárt szórakoztató estje. A helybeli keresztény szocialiiiapárt január 16-án, a Keresztény Otthonban megtartja szokásos szórakoztató estjét, mely alkalommal szabad előadást a jelenkor aktuális problémáiról Rad-nydnszky Miklós hillanár tart. Szavalat és végűi lánc éjjel 12 óráig lógja kiegészíteni az estét.
— Nyolcvan pengő büntetés vasárnapi nyitvatartásiit. A rendőrkapitányság klhágási osztálya Reln Ernő nagykanizsai mészárost, mert üzletét a kereskedelmi törvény idevonatkozó rendelkezése ellenére vasárnap is nyitva lartolla, 80 pengő pénzbüntetésre ítélte. A mészáros-mester fellebbezést Jelentett be.
— Iparosbál Nagykanizsán. A nagykanizsai iparos-társadalom is részt kér magának a farsang örömeiből. Mint minden évben, ezldén is megrendezik az ipartestületi tánces-lélyt, ami eddig is minden évben hatalmas anyagi és erkölcsi siker melleit zajlóit le a Polgári Egylet termeiben. Az idén kissé nehéz probléma a bálozás, mert azt mondják : kevés a pénz. Az Iparosbál rendezősége erre is talált medicinát: 2 pengőben szabta meg a belépődíjat, helyesen számllva arra, hogy ennyit mindenkinek megér egy görbe éjszaka.
— A vármegye közbiztonsági helyzete. A vármegye területén az az elmúlt hónapban a csendőrsig 367 esetben teljesített nyomozó szolgálatot, amelyhói 264 el kiderített s ezek tetteseiként 269 egyéni feljelentett, 15 egyéni elővezetett. A Járásbíróság hatáskörébe tartozó kihágás 15 cselben fordult elő, mindannyit kiderítették s ezek letteseiként 22 egyéni jelentetlek fel. A közigazgatási hatóságok kőiébe tartozó kihágás 390 esetben fordult elő, mind kiderítették sczek letteseiként 595 egyéni feljelentettek, 12 egyént elővezetlek. A zalaegerszegi rendőrség 18, a nagykanizsai 52 bűnügyben járt el.
— Egész Somogymcgyét villannyal látják el. Somogymegyé-ben a komoly megvalósulás stádiumába lépeti az a terv, hogy az egész megyét villannyal lássák el. Etrc nézve már több ízben tartottak értekezleteket az illetékesek és most péntek délutánra már kl Is tűzték azt a tanácskozási, amely véglegcsen hivatva van dönteni arról, hogy a nagyszabású terv valóra váljék. A tervek szeiint a nagyszabású akciót ugy akarják megoldani, hogy a megye utján hosszú lejáratú amortizációs kölcsönt vennének lel.
— Megfellebbezték a zalalővől törvényhatósági választást. A zala-
lövői törvényhatósági választást most megfellebbezték szabálytanságokra hivatkozva. Ezt a fellebbezést az igazoló választmány a többi beérkezett fellebbezésekkel együtt rövidesen tárgyalni fogja.
— A mételykór pusztítása számokban. A megyei közigazgatási bizottság ülésén szóbaketül! a mételykór pusztítása li. Az állalegészségügyi felügyelő bejelentette, hogy a megye 404 községéből mintegy 250—300 van fertőzve. Ezek közül a községek közül mintegy 96 esetben lépett lel ezen veszedelmes állatbetegség igen súlyos mértékben. A betegség gyógyítása tekintetében legelmaradottabb a pactai járás. Az alispán errevonatkozólag kijelentette, hogy mivel nemzeti vagyon pusztulásáról van szó, még szigorúbbat! fogja elrendelni a betegség kötelező gyógyítását. A lóiipán kijelentette, hogy Budapesten a földmivelésQgyl miniszternek |elentést tesz a szomorú helyzetről és ehez képest nagyobb segély kiutalását fog|a kéml a kormánytól a járvány leküzdésére.
— A kaposvári postalopis gyanúsítottját a tábla Is felmentette. Emlékezetes az a nagy szenzációt kellő postalopis, mely Kaposvárott a mult év tavaszán történt, mikor Is 200 milliót loplak el egy postazsákból. Akkoriban a nyomozás során letartóztatták Keller Ferenc potta-kiadót, aki azonban első perclől fogva tagadta a terhére rótt bűncselekményt. A kir. törvényszék a megtartóit főtárgyaláson fel Is mentette bizonyíték hiányában a posta-kiadót, a kir. ügyészség fellebbezést jelentett be a pécsi kir. táblához, mely most tartott tárgyalásán helyben hagyta a törvényszék végzését, amibe a kir. táblai ügyész megnyugodott, mlulán a kincstár vette át pótmagánvadat.
— Megvesztegették a házőrző kutyákat a tolvajok. Egy endrőci boltoshoz az éjizaka folyamán vakmerő betörők betörtek és minden elvihető árut magukkal cipeltek. Ra-vaszsígukra Jellemző, hogy a bolthelyiségben talált zsírosbödönt, melyben nagyobb mennyiségű hus is volt lesülve kilelték az utdra és a kutyák hurcolgaiták szél. Ezt valószínű azért lelték, hogy az éber kutyáknak llyen-képc\'i a figyelmét eltereljék. Ez siketül! Is, a kutyák a koncon, a bő husáldlson marakodva nem ugallák meg a beiöiöket. A nyomozás során az a gyanú merült lel, hogy a betörést falubeli követte el, mégpedig olyan, aki ismetós a viszonyúkkal.
Gyermek - szépségverseny Szavazó-lap.
A .Teulsch\'-kirakatban kiállított képek közül szavazatomat a számú képre adom.
alilráa.
— Szerelmi bánata miatt a halálba menekDIL Btne Kálmán reménytelenül szerelmes volt egy balatonberényí lányba, aki azonban nem fogadia vonzalmát. Emiatt a 21 éves balatonberényí lakalossegéd annyira elkeseredett, hogy bánatában felakasztotta magái. Mire észrevették, halott volt. A csendőrség a nyomozási megindította az öngyilkos fiatalember ügyében.
— Jullus 1-lg jIlletékmentesen fuzlónálhatnak a bankok és Iparvállalatok. A pénzügyminiszter illetékmentességet biztositolt a bankfúziók ét az iparvállalatok egyesülése számára, ha a fúzió 1926. végéig megtörténi. Mott ujabb miniszteri rendelet jeleni meg, amely szerint az illetékmentességet a pénzügyminiszter 1927. jullus l-ig meghosszabbította.
— Kanizsa végleg elesett a repQlóállomás felállításától. Mint értesülünk, Kaposvárott már annyira biztosra veszik a rcpülöállomás oda-helyezését, hogy már alkalmas terepet is néztek erre a célra. Ezzel lehál Nagykanizsa limét elesett egy igen lonlot kereskedelmi gócponttól. Hogy miért, nem tudni. Valótzinű, Kaposvár jobban beleleküdl a küzdelembe, hogy ő nyerje el. Ét cl it nyerte. És Nagykanizsa? Erről pedig többet ne beszéljünk...

■0Z6ÓSZIHHÁM
Uránia csütörtökön 5, 7 és 9 órakor: Qsőkiés kalap, Roda-Roda kt-tonabohőzata. Fószerepbm: Htrry Liedtke, O.Tschechowa, Mlndszenthy Mária, Hant Junkermann, Roda-Roda.
Letartóztatták Sforza volt olasz kaiOgy minisztert
Róma, Január 12. Sforn volt olasz külűgymlnis.lert Páritba utaz-lában Torinóban a vonatról leszállították és letartóztatták, majd rendőri fedezettel vlsszaizállitotlák Rómába. Milánóban Nílli fiát letartóztatták.
külonöaen büuke eaodauép hajára, amelyet a rendszeres hajápoláinik köszönhet. Okos etóretáUssal cuk a legjobbat haunltia a fejmosásra: 1 ez a „Fakata (aJO ahampeon" I A snampoon a hajai fényessé éa aelyem-
Shává teazi, tara, teli kfllrót aj annak kellemes illatot ad. Bevásárlásnál pontosan ügyeljünk a „Fakata f.j" védjegyre.
Ez ti tgaxl védjegy t
ShMTtpocm
jr -asf
INDENOTT kapható!
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 január II.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
J( Az Én Újságom uj évfolyamának sodlk száma ugy tartalmilag, mini formailag valóságos szenzáció a gyermekvilágban. E körei negyven éve oly\' kitűnően bevált gyermeklap szincs képekkel gazdagon illusztrálva nemcsak a legvonzóbb olvasmány, dc valóságos képeskönyv öt-tizenkét éves gyermekek szamára. Az uj szám tartalma: Babsi, a gyermekek kedvence tovább folytatja telefonbeszélgetéseit a szerkesztő bácsival. Kosáryné Réz Lola bájos mesét mond. Oaál Mózes apró mesékben beszéli el a magyar nemzet történetét. Azonkívül versek, mesék a természet világából, a gyermeksportok képes ismertetései, versek, Iréfák, játékok stb. szórakoztatják és művelik a gyermekeket. Az hn Ujsi igom .megrendelhető .Az Est* kiadóhivatalában.
KÖZGAZDASÁG
Tiltll
A mai értéktőzsdén az irányzat li\'*)gadr-zó és egyenetlen volt. Nyíláskor .a bécsi tőzsde szilárdsága, különösen az arbilrage értékekben még magasaiéi árfolyamokai eredményezett, késó&t) azorban az üzlet elcsendesedett és .csak azok az ér\'ékek emelkedlek, amelyek Iráni a spekuláció erdeklődéw Isnusitott. Eayes papírok nyereségjjlzloslió eladások következtében gy&jngtlltek. Fccyver tegnapi lanyhaság^ után ujsbb 7 pengővel javíiotta .meg árfolyamát, ezenkívül szilárdan lendált Hazai Bank, Magyar Német és barátságos volt mindvégig r. kujlisz. Lanvhák voltak a Gummi, Nasicr.i Pesti Hozal és a bányaénékek nagyobb része. A cukorériékek egyenlőtlenül tendáltak. Zírlalkor az trénfyzal továbbra is egyenetlen volt.
Párti 20-57\'.!. London K517I/1. Newvork 518 Brtlisel 72 10/ Milano 21-90. Amsterdam 207 50 Belrlln 123 05, Wien 73-OVVi. Sotla 3-72\' z, Wrági 15-34\'z. Varsó 57-1 j Budapest 90\'GSO, Belgrád 9-1211. Bukatcit 2 72\'/
l oaiajttsü Tilrí* áttfea-jatjxáM
VALUTá« Lengyel 6,165-64 15 Angol!.. 27 70-27-86 CaehH. I6S9-I697 Dinit 1003-1009 Deltái 559-25-571 65 P-nnclali 22 /0-23 15 .-Holl. 2»-25-22»25 , Lel 2-93-3 03 Léva 409-4-15 Llrn 24 10-71-55 MJrk. 135-45-13595 Schlll. SM0 8065 Dánk. 152 07-15272 Svájd I.IIO-10-110-50 Belga Ir. 79-37-1967 Norvég 146-50-14715 Svédk. I5M0-I53 05
DEVIZÁK Amit. 228-40 229-10 Belgrád 1005-1009 Berlin 135-55-135-95 Bukareit 2 93-300 Brüsszel 79 10-79-65 Kopenh 152-20 152-65 Oulo 14660-147-05 Undon 27-70-27-78 Milano 24-10-2440 Newvotk 57045-255 Párti 22-55-22-85 Prága 16-91-16-96 Szólta -PIO-4-14 Siockh. I27-50-I52H5 Varsó 62 80-64 00 Wien 8010-Í065 ZQricb ltC\'10-110.45
Terménytőzsde.
Búza ttszav. 75 kg-os 30 90 — 31-20 76 kg-01 3130-31-60. 77 kg-oi 31-70-32 00. 78 xg-o» 32 30-3260 egyéb 75 -g-os 3*10 - 30 40, 76 kg-oi 3ü SÓ 30S0. 77 kg-os 30-90 - 31-20, 78 kg-os 31-50 -31-80, i0zs 24-30 -24 50. takarmányárpa 18-80—19-10. KUJrpi 25-iO—28 zab 19-00—1920, tengert u| 1640- 1680, repee
—\'---\' . köles 15-20-16C0, korpa
13\'4C—1380. ______^
flerlésváiár
Felhaltál 1322, melyből eladatlanul vissza-maradt 550 dirab. EliórendU 1-42—1-44 szedett I -10-1-12. .zedett kózíp 1343—\' 1-38, kOnnyU |-26-f32. eliőrendu üreg 1-40 -1-12. másodrendű 1-34-1-12, angol sllldó t-48—r-60 szalonna nagyban l\'52—
1-53. tslr I-72-1-7-I, lehúzott lius l 96—
2-04. szalonnái lélsertés I60—1-72. Az irányzat élénk.
Kiadja: Zrínyi Kroaéilpír és Majy-keresluiis ki. Hagjkaaiua
APEÓHISBEfáSn
Ai apróhirdetés dl|a 10 szóig 50 fillér. A címszó i minden vaitsfcabb betűből siló mí két utónak számíttatik. Minden további •có dija 5 flll. A hlrd.tó.l dtj olörc rt«*t«Md6 a lorgalmladó hozzásaámltálával
Zongora javításokat, hrangol*-
■ okut felelősség mellett legjutányosabban eizközíH. Vidékre Is kiutazom. Clm a kiadóban. _ II t
Egy ciinoi. tiszta, külílnbejáratu buto-ro írott aaoba egy llltat ember részére, vigv esetleg egy magános nő részére izon-nal" ktadő. Árpád-utca 31,\'a._:I37
Falaőkaroakedalmlsta olcsón ajánl-kozlk potgirlstához vagy elemtstálioz. Bővebbet Széchenyi-tér 2. Délulán 6 tői. 143 Zalrdlaanó eladó KÍntziy-utca 34d.
ajalL_________-145
Ügyes él [elléllen megbízható botrl-aaolga 15 Ikl belépéssel lelvétetlk. Clm a kiadóban. -146
Két szép vlialakSIyöK eladó Klnlzív-tca 22. -149
1927. évi NAPTÁRAK
Újévi (idvözIS kártyák JÁTÉKKÁRTYÁK
Legjobb angol D ca GRAMOFON
és legújabb gramofonlemezek
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Hirdetmény.
Somogyszentmiklós község keres hárotn (3) pásztori. (Csikóst, kanász! és gulyást.)
Érdeklődök jelentkezzenek a község korcsmájában vasárnap délelőtt 8 órakor. „,
A REKLÁM 8
Állandó, óaxaxerQ és Qgyea
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető cjeir.e Hogyan, hol és mikor hirdethető
a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatinál
BUDAPEST, VII., Emébet-körnt 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is külföldi lapokban és naptárakban.
Költségvetések és -iTelefonl tervezetek ingwonljj. 121-551
OLCSÓBB LETT A HUS
REIN ERNŐ HENTES ÉS MÉSZÁROSNÁL!
1 kg hizlalt jó marhahús.................. l-28-l-ÍO pengó 16 - 20.000 K
1 kg. sertéshús ..: ..................... 1-60-1-92 . 20-24.000 K
1 kg. zsinzalonna 1.76 pengő 22 000 K t kg háj 1-92 . 24 000 K
1 kg. zsír 2 — pengó 25.000 K I kg. jó és Ízletes szalámi 2-40 . 30.000 K
101 Tiizteletlel REIN ERNŐ.
Cipészmesterek figyelmébe!
Tiszteletlel értesítjük iparoslársainkat, hogy a Keszthelyi Bőripari Szövetkezet, mint az I. 0. K. Sz
tagjai révén sikerüli raktárunkat óriási mértékben kiegészíteni Ugy bel- mint külföldi bőráruk és az összes cipész-, csizmadiakellékek a legolcsóbb napi árban kaphatók. Előre is biztosíthatjuk iparostársainkat a pontos és figyelmes kiszolgálásról, meri célunk nagy forgalom, kevés haszon elérése. — A n. é. szakiparosok b. pártfogását kéri
az Igazgatóság.
Nincs gondja
leánya f é r j h e z m e n e t e I é v e I, gyermeke taníttatásával, ha a
NEMZETI DISÁG v»gy Dl NEMZEDÉK
utján biztosítja ökel. A csekély biztosítási összeget havonként fizetheti az
előfizetési dijakkal.
Ilyen feliéielek mellett csak e lapok biztosító osztályában kBthet biztosítást. Rendelje meg egyik újságot s megkapja a részletes
tudnivalókat. (Budapest, Honvéd-ulca 10. szám.) E páratlan feltételekre ezrével jelentkeznek az emberek.
Magyar királyi folyammérnöki hivatal Nagykanizsán.
633/1926. számhoz.
Hirdetmény.
Alulírott hivatal ezennel pályázatot hirdet 1420 kgr. 16. számú, 1420 kgr. 20. számú és 1420 kgr. 31. számú kétszer lágyítóit vassodrony szállítására és Barcs vasúti-állomáson való átadására.
Felkérelnek pályázók, hogy zári ajánlataikat folyó évi január I 20-ig 12 óráig a hivatalnak b\' nyújtani szíveskedjenek annál inkább, mert későbben beérkezett ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.
Szállítási határidő 1927. évi február hó 20.
Nagykanizsa, 1927. évi janu«. hó i2. r -s
mi h. kir. folyammérnöki hlvata
Minden szakember
járatja és olvassa a
E lap három évtizedes fönnállása
alalt bebizonyította nélkülözhetetlen és hasznos voltát.
Az újság mindig friss, gazdag tartalmú, fontos cikkeket és értékes híranyagot tartalmaz.
E lap nélkülözhetetlen minden szakembernek.
Elé fizetési ára egész évre 20 pengő. Tisztviselőknek és egyleteknek kedvezményes előfizetés. «\' A lap kiadóhivatala Budapest, TI., TSrösmarly-olca 43.
Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének
(TEBE)
hivatalos pengőátszá-mitási táblázata
a legmegbízhatóbb és legkönnyebben kezelhető Kapható mindenütt. ,9 Ára: 20 fillér. Főbizomlnyos: Értékforgalmi Bank B. T. Budapest, V., Zrínyi-utca 14.
Viszontelárusitóknak árengedmény.
B
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Teréz 34-15.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámtervekel készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavtacló: Ofcnbectr rCároly.)
87. évfolyam, 10. szám
Nagykanizsa, 1927 január 14, péntek
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség é< kiadóhivatal Fóul 5. sz. Keszthelyi liokkladótilvalat: Kisfaludy.u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Intenjrban-lclelon: Nagykanizsa 78 srAnv. Előfizetési ira egy hóra 2 pengő 40 lillér.
?\' Mezőgazdaság és pénzügyi stabilitás
Irta: Marschall Ferenc dr.
országgyűlési képviselő
Égyik foglalkoztatási ágnak sors] sfr^s olyan szoros összefüggésben
>énz0gyl stabilitással, mint a mezőgazdaságé. A falusi gazdának -tem igen van módjában magát a I térték konjunkturális változásai edfti dollár, angol fonl, vagy mát spekulációval védeni. A gazda csak hazai pénzértékben kalkulálhat. Ezen-kivül mig a végzett munka jövede-lemba|tóvá érik. meglehetősen hosszú idő lelik el. Ha slabil a pénzérték, a gazda csak annyiban csalódhatik, amennyiben az eUdás időpontjában mutatkozó árviszonyok nem teszik eléggé hasznolhajlóvá a termelési költségeket. Ha azonban a pénzérték Is lesüllyed, akkor a gazda kétszeresen veszilhct. A mullban számtalanszor előfordult, hogy a gazda eladott valamit a vásáron és mire a pénzzel hazajutott, már alig éri valamit. Ebben az időben a magyar nép önmaga segitetle a pénz romlását. - Meri hamarosan rájöttek, hogy ctak idegen valuta vásárlásával segilbelnek magukon az emberek. Az úgynevezett dollár-őiület-nek ez voll a magyarázata.
Mosl, hogy slabil a pénz, a gazda nemcsak a valulátls spsku-lscióklól van felmentve, hanem azt sz ériéket kapja a lerményéérl és munkájáért, amit gondolt, vagy kalkulált. A gazdának most már csak az értékesítés bajaival kell küzdenie. Ha ezeken tulesell, legalább tudja, hogy micsoda értéke van kapott pénzének.
JoRgal mondhatjuk, hogy a le zajloll választások ctedményél nagyban befolyásolta a pénz stabilitása. A gazdáknál fellétlenül. Minden g»zda a Bethlen-kormánynak tulajdonította azl, hogy pénzünk értéke állandó leli. Falusi gazdaközönsé-günk nagy része minden más politikai kísérletben támadási látott a pénz állandósága és az azt biztosító kormány ellen
Ha még azl is számításba vesz-Szűk, hogy a pénz állandósága lehetővé lene a hosszabb idejű beiu-názisi hitelműveleteket, hogy itt-ott lehetővé Váll a gizdaságonban az epilkezés, a gépbeszerzés, üzemlavi-\'s, akkor teljességében láljuk az\' a termékenyítő halásl, amil a Pénz siabililása, mezőgazdaságunk rekonstruálására gyakorolt. A ter-mésstalisziikában mutatkozó eredmények tanúsítják, hogy a pénz-"íyt. stabilitás eddigi, aránylag rö-vtd Idiartainát, gazdáink igyekeztek ! termelés fokozására kihasználni, ennek hatása a közel jövőben még nagyobb arányokban fog mulat koznt közgazdasági -életünknek minőén vonalán.
A szabad kikötő és a magyar-olasz gazdasági kapcsolatok indokolják a miniszterelnök római ntját
Nagykanizsa, január 13
A miniszterelnök olaszországi ulja ma az egész Európa palllikal érdeklődésének középpontban áll. A legkülönfélébb verziók, a leglehetetlenebb kombinációk járják, különösen a kisanlent lapokban. Mindezekből azonban konkrétum csak annyi, hogy Magyarország egyszeriben fontos lényezője lelt az európai politikának azok szemében Is, kik eddig csak trianoni elvakultsággal szereztek tudomást létezéséről.
Még nincs konkrét döntés
Budapest, jan. 13. Legilletékesebb helyről nyert információ szerint a miniszterelnök elulazásának időpontja még nincs Fixirozva. Minden erre az ulra vonatkozó híresztelés egyes politikai érdekeltségek célzatos beállítása. Mihelyt konkrétumokról lehel beszélni, szokat épen a misztikum eloszlatása végett nyilvánosságra fogják hozni.
London, jan. 13. (Éjszakai rád ó■ Jelenlés) A Daly Newi ugy ludja, hogy gróf Bethlen Islván magyar miniszterelnök nem szándékozik oUsz rrngyar barátsági szerződést kötni.
A legnagyobb európai szenzáció
Szófia, január 13. (Éjszakai rádió-jelentés.) A bolgár ssjló is igen nagy részletességgel tárgyalja gróf Bethlen István tervbe vell római ul|ál. A hivatalos Szvobotina Recs azl írja, hogy
a tiranai szerződés ulán ez a tervezett ul a legnagyobb európai szen záció és hogy ez az ut összefüggésben áll a magyar szabadktkötó kérdésének megoldásával.
Kikötő és kereskedelmi szerződés
Róma, január 13. A Sccolo azl irja, hogy Bethlen miniszterelnök olaszországi uljál a magyar szabad kikölő Ugye és a magyar-olasz kereskedelmi szerződés véglegesítése teljesen indokoillá teszik, mig Kle-belsberg kultuszminiszter csupán régebb idő óta esedékes előadásait megtartani utazik Rómába míggról Bethlen uija előli.
Jugoszlávia készülődik Bécs, január 13. A jugoszláv kormány budapesti követévé Jovan Mar-kovics h. külügyminiszteri nevezték ki. Ez a Jugoszlávok magyarországi posztjának megerlsltését jelenti, ami mindenesetre összefüggésben van a magyar—olasz orientáció híreivel, melyek Jugoszláviában érlhitóleg egyre nagyobb idegességet keltenek.
Nem szakadnak meg a jugoszláv tárgyalások Belgrád, Január 13. Az illeni magvar kővel hivatalos közlése s-erint Jugoszláviával akkor is lolylalja Magyarország a tárgyalásokat, ha Fiume les; a kikötője, ami közelebb esik, i mint Spjlaio, de a-, ul oda is csak ■ Jugoszlávián ál vezet.
Az adómérséklési javaslat február 3-án kerül az országgyűlés elé
A miniszterelnök a költségvetés bizottsági tárgyalása alatt ntazik Rómába
netelni fog. Nem tartjik kizártnak, hogy Bethlen István gróf ez idó alalt fog Rómába utazni.
Főrendi kinevezések Budapest, január 13 A kotminyzó j január 20-án előreláthatólag huszonöt- harminc főrendiházi lagot nevez ki. A többi Üz tag kinevezését ktvóobi idóponlra halasztja. A közjegyzői kamara petíciója Budapest, január 13. A közjegyzői kamara a felsőházi tagválasztás!, a i törvényes alap szigoiu bt nem tar-
Budapeit, Jtnnár 13
Az országgyűlés első érdemleges ülését február 1-én tarlja, ezen megválasztják az elnökségei. Febtuár 2-án lesz a szakbizottságok válzsz-tása és az osztályok kisorsoláso. — Február 3-án tarlja az országgyűlés képviselőháza II. érdemleges üléséi, melyen már az adómérséklési javaslatokat tárgyalják. E törvényjavaslat letárgyalása után sor kerül az 1927-28 évi költségvetési bizottság tárgyalására. Ez idő alatt a Ház működése előreláthatólag szü-
tása miatt pelicióval lámadják meg. A petíciói huszonhármán irlák alá, amelyhez csatlakozni fog a debre-czeni közjegyzői kamara is. A peti-cionálók az egész szavazás megsemmisítését és uj szavazás elrendeléséi kérik.
Fajvédő petíció
Budapest, január 13 (Éjszakai rádiójelentés ) A fajvédőpárt petícióra készül a budapesti déli választókerületben történt választás miatt.
Január 24-én lesz az első egységespárti értekezlet
Budapes, január 13. (Éjszakai rádiójelentés) Az Egységespárt vezetősége értesíti a párt lagjail, hogy az első pártértekezlet nem január 2i-én, hanem január 24 én ette 6 órakor lesz az Eszíerházy-ulcai palotában. Ugyanezen flsp este 9 órakor a Hungária nagytermében ismerkedési pártvacsora lesz. Ezen részt vesznek a kormány összes tagjai, a főispánok, az rgységespárti képviselők és a felsőházi tagok.
Kereskedők és lakók készUlődnek a házbérnegyedre
Budapest, január 13. A fővárosi kereskedelmi és ipirkamarn rendkívüli közgyűlést hlv össze január 17-re, melyen feliratot szerkesilenek a kormányhoz, hogy az üzlethelyiségek február 1-én bekövetkező szabadforgalma és szabad bére folytán beálló, a kereskedőkre és iparosokra felelte fenyegető hclyzelben a bérlöket vegye védelmébe.
A Fővárosi Kereskedők Egyesülete ma tarlóit gyűlésén ugyanilyen értelemben foglalt állást.
A Lakók Szövetsége pedig a leb-ruárban esedékes 5°/o-os lakbéremelés elhalasztásért indít akciót.
Háború van kitörőbenaz Unió és IHexiko között
Mexikó\', Január 13. A város közelében bét felkelőt a fákra felakasz-lollak.
Newyork, január 13. Az Egyesült Államok 300.000 embert mozgósított M\'.xiko halárán. Biztosra vehető a fegyveres beavatkozás szükségessége. Az Uniónak Mexikóban, mini bolsevizmus fészkében, okvetlen rendel kell teremtenie.
•X
ÍALAi KOÜ.OÍ4Í
1927 Janufr 14.
HOLNAP ESTE
fehérszeklü-diszbe OttOziic a Polgári Egylet nagyterme és ugy várja a megye minden részéből erre a napra érkező vendégeket és Nagykanizsa egész közönségét.
Ami szépet és jót csak össze lu-dott bordani egy nemes célokért lelkesülő rendező gárda — az Úrasszonyok és Urleanyok Mária-kongregációja — azt mind a nagyközönség szolgálatába állítják holnap estére.
Nem nevektől bangos programm csalogatta ide az embereket. Mert a Fehérszckfü-cstel mindenki számára rendezték és ugy rendezték, hogy olt mindenki valöban jól érezze magát.
Oondolkodik erről a |ő muzsika, az ízléssel összeálliloll táncrend, a gazdag .terhe alatt roskadozó, hevés pénzzel megközelíthető bulié és a táncbi indulóknak: elerelaitnlóan akkora száma, amely kétségtelenül mindenki számára módot fog adni egy feledhetetlen báli éjszaki kellemes eltöltésére.
A rendezőség ezen a fehérszekfü-jelvényhez méltóan lehér szellemben megrendezett táncestélyen egy megszívlelésre érdemes ujitást akar bevezetni, Illetve csak egy régi jó szokást reaktiválni. Azt t. I., hogy minden hölgy csak egy tour-t láncoljon egy-egy láncossal.

300 darab olaszországi fehérszekla érkezett az estély kötelező jelvényeinek céljaira, melyek Lindauerné virágüzletében mától kezdve a nagyközönség rendelkezésére állanak. •
Az estély 9 órakor kezdődik. Belépődíj 2 pengő, családjegy 5 pengő.
Frank Vilmos. 46. Sleiner Józscl, 47. Szabados Mátyás, 48 Licbtens-tein Mór, 49. Rjsenfeld József, 50. Dukász Lsjos, 51. Zalán Gusztáv, 52. Szabó Antal, 53>Bogenrider Frigyes, 54. Szabó Sindor, 55. j Schmiedt Zsigmond, 56. Zweig Inue, 57. Frank Jenő, 58. Weisz Ernő, 59. dr. Eőry Szabó Jenő, 60. Ba-bochay Oyörgy, 61. Sommer Ignác, 62. B.trla Miksa, 63. Tranadanubia, 64. Stern Oyuls, 65. Görögkelell hitközség, 66. dr. Plihál Viktor, 67. Reichenleld Gyula, 68. Néplakarék-pCnzlár r. I., 69. Meshner Ede, 70. Deulsch Ede, 71. Koller János, 71. 72. özv. Stekeres Józsefne, 73. Dukász Dávid, 74. özv. Weiser Jó-zsefné, 75 Orosz Ferenc, 76. Fiícher Á\'min, 77. Weiszfeld Mór, 78 Nagykanizsai Polgári Egylet, 79. Slroch Pál, 80. Koréin Jenő, 81. Fischer Károly, 82. Baler Józscl,83. Práger Ferenc, 84. dr. Takács Zoltán, 85. Schwartz Dezső, 86. Oizdák Bizto-
Nagykanizsa város 1927. évi legtöbb adót fizetők névsora
Nagykanizsa, januir 13
A városi képviselőtestület 1927. évi legtöbb adót llzetök névjegyzékét egyhangúlag hozoll határozattal a következőkben állapította meg:
1. Herczeg Batthyány Strattmann László dr., 2. Zerkowitz Lajos, 3. Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár r. L, 4. Hoch Oszkár dr., 5. Nagykanizsai Takarékpénztár r. L, 6. dr. örley Oyörgy, 7. Weiser János, 8. dr. Kreisler József, 9. Antal Jenő, 10. Kirscbner Mór, 11. Izraelita hitközség, 12. dr. Darás László, 13. Déli Vasút, 14. Ármuth Náthán, 15. Blankenberg Imre, 16. Poilák József, 17. Szukic3 Henrik, 18. Első Magyar Általános Biztosító, 19. Hollmann Bernát, 20. Frank Manó, 21. dr. Knausz László, 22. özv. Strém Mórné, 23. Kisfalud! Gyula, 24. Kisfaludi Aladár, 25. dr. Merkly Belus József, 26. dr. Fábián Zsigmond, 27. ujnépi Elek Ernő, 28. Pongor Henrik, 29. Eppinger Izsó, 30. Strém Károly, 31. dr. Rapoeh Aladár, 32. Weisz Tivadar, 33. Ádám Róbert, 34. ujnépi Elek Géza, 35. Zalamegyei Oaziasági Takarékpénztár r. t., 36. dr. Sartory Zsigmond, 37. Kiss Ernő, 38. dr. Kónig József, 39. Neumann Aladár, 40. Sipot Andor, 41. Singer Pál, 42. Singer Sándor, 43. dr. Ország Lajos, 44. özv. Stcrn Sándorné, 45.
siló Szöveikezelr, 87. Scheiber József, 88. B jer Vince, 89. dr. Kiss 90. Unger Uilmann Elek. 91. dr. Balla János, 92, özv. Dobrovics Dömötörné, 93. Fatér Mihály, 94. Oycnes Lajos. 95 Pe rics György, 96. Miltényi Gyula, 97. dr. Hauztr János, 98. dr. Schleiffer Imre, 99. Stékács Pál, 100. özv. Labor Ar-notdiié. 101. dr. Bettin Ágoston, 102. Dzutsch Mór, 103. Leitner Aladár, 104. S\'crnberger Soma, 105. Omnleld Márk, 106. Hild .\'Ferenc, 107. Pallos Zsigmond, 108. Szomo-lányl Gyula, 109. övz. Orünhut Henrikné, 110. dr. Siabó István, 111. Rotschild Samu, 112. Sirem Tivadar, 113. Strém Olt J, 114. Bóhrn Jenő, 115. Kautminu K\'roly, 116. Király Serfőzde r. t. 117. Teutch Gusztáv, 118. Hoffer Viktor, 119. dr. Kreirfer Z-,igmond, 120. Ketlész Béla, 121. Lchr O-zkir, 122. dr. Miklós Imre, 123. Ország József, 124. Wjligurszky Antal.
Uj ötvenfilléres váltó-pénz készül
A* •ddl(jlt n«h*z moQkOlflnbdzIstni • huuf llléroitOl
Budapest, januir 13 Popovlls Sándor, a Magyar Nemzeti Bank elnöke nyilatkozatában elmondotta, hogy a Magyar Nemzeti Bankban azt látiák, hogy az ötven liiléres váltópénzt a közönség nem veszi olyan szívesen, mint a többi váltópénzt; neyezetesen azért, mert az ötven filléres megkülönböztetése s busz fillérestől kissé nehezen megy.
| A pénzügyminisztériumban is tud-■ nak erről az ellenszenvről és értesülésünk szerinl tanácskozások folynak 1 olyan félpengótök kibocsátásáról, amelyeknek összetévesztése teljesen lehetetlen lesz. Mindenesetre készülőben van az uj ötven filléres a természetesen a pengőkibocsátásról szóló törvényt Ilyen értelemben megváltoztatják.
A rohamos fejlődés utján Nagykanizsa eljutott odáig, hogy be kellett zárni fürdőházát
A városnak kell kezébe vennie ás gyökeresen kell rendezni a nagykanizsai fürdő-ügyet
Nagykanizsa, január 13 Sok baj volt már a nagykanizsai városi tOrdőházzal, de a legnagyobb baj mindig az voll, hogy volt is, meg nem is voll.
A város — nem skart-e vesződni vele, vagy nem látta-e rentábilis üzletnek? — nem tartolta meg a tulajdonát képező fürdőt házi üzemként kezelésében, hanem egy nem a legsikerültebb szerződéssel magánkézbe adta a fürdőt ingatlanostól, mindenestől.
Az általános gazdasági helyzet hovatovább a fürdő üzemét is alaposan megtépázta, ugy, hogy többszöri sikertelen próbálkozás és sok millió ráfizetés ulán a mult héten a lürdötulajdonos, Nóvák Jlnos v. országgyűlési képviselő közzétette a hirt, hogy a fürdő üzemét teljesen beszüntette.
Nóvák János tagadhatatlanul sok áldozattat is igyekezett a fürdőt fenntartani, mert látta annak közszükségleti fontosságéi. Hogy áldozatkészségének halára is voll, ezen
nincs mii csudálkozni. Mert hiszen köztudomásu, hogy a fürdő még a 17 milliós adóját sem kereíle meg. Igaz, hogy egy kis Jóakarattal az adómentességére is lehetett volna jogcímet találni, tény azonban, hogy ez nem történi meg és a fürdő-Üzem a terhek alatt összeroskadt. Nóvák ugyan nem csinált megbánni való üzleiet, mert az akkor értéktelen koronáit egy szép, nagy ingal-lanba mentette át a fürdő megvételével, mig mások sokan, a hadiköl-csönősöket nctn is említve, pénz és po«z!ó nélkül érték meg a pénzügyi válság mai, csendesebb időszakái.
Azt azonban egy magán-vállalko-zólól még sem lehet kívánni, hogy a köz érdekében évtizedeken át hozzon sokmilliós áldozatokat, mikor azt látja, hogy a köz bivalotubb képviselői nein sok ügyel vetnek a fürdő, mint közsztlkséglcl fenntartására.
Igaz, hogy az adásvételi szerződés kötelezi öl a fürdő üzemben tartására, de ez részinl nincs a szerző-
désben kellőképen predzirozva, másrészt a fürdőt nélkülöző közönségnek sovány vigasztalás. Mert szerződés ide; szerződés oda — a fürdő kapui bezárultak. A város perelkel ugyan, de a kanizsai közönség aligha ■••árhat a kővetkező fürdésével a peres
eljárás jogerős befejezéséig. Hosszú évek sok huzavonája, sok közgyűlési, hírlapi és szóbeszéd vita után a városnak végre be kell látnia, hogy egy adásvételi szetződés erejével nem vonhatja ki magát az obiigóból és Igenis, a városnak kell gondfának lenni arra, hogy lakossága az emberi élet-standardnak ezt az egyik legprimitívebb szükségletéi: a fürdőt ne legyen kénytelen nélkülözni
Azt sem lehel indokul lelhozni, hogy a lürdöl kevesen lálogat|ák, ízért nem érdemes nagy gondot csinálni belőle. Az újonnan létesített, sok pénzt felemésztett Eötvös iért parknak sem lesz löbb látogatója, mégis megcsinálták és a város közönsége örömmel fogadta, mert szebb, kulturáltabb külsejűvé lelt egy városrészt.
Egy város kulturáltságához pedig a fürdő sokkal inkább hozzátartozik, mint a parkosítás.
A fürdöOgy Jelenlegi állása Nagykanizsán teljesen méltatlan egy magát nagy kutturájunak és még nagyobb kutlur-lgényflnek kikiáltott városhoz, ahol épen ezek a sokai hangoztatott kulturális igenyek ma már egy u| mozival a szinházkérdés megoldását is summás áldozatok árán kiverekedték.
Nem voltunk és nem vagyunk kerékkötője semmiféle akaratnak, amelyik arra irányul, hogy városunkat csak egy-egy vonalnylval is felfelé emelje városi nívó tekintetében. A városi vezetőség munkáját mindig csak könnyíteni és elismerni igyekszünk, ahol uj létesítményről esik szó. Mert minden, amivel több van, egy lépés előre és Nagykanizsának még nagy dlstanciákat kell behoznia más városokhoz képest.
De nem tudunk elmenni szó nélkül a folytonos előretörésnek utóbbi gazdag éveiben sem amellelt, hogy mig egyik oldalról a folytonos fejlődés jellemzi a Kanizsa ügyeit irányító munkásságot, addig a másik oldalon észrevétlenül maradjanak olyan szükségletek, melyek az európai embert az ázsiai és afrikai pályatársaitól megkülönböztetik.
Hogy Nagykanizsa etcklnletben sem fekszik Á\'.s!ában, azt mi sem bizonyítja Jobban, mint az, hogy a többi magyar városok Is versengve igyekeznek elsőrangú közegészségügyi követelményként kezelni a fürdö-flgyel. Kanizsánál sokkal kisebb városokat sorolhatnánk fel, melyek virágzó fürdőket taitanak házi kezelésükben. Ksposvár, Székesfehérvár, Szombathely, Oyör fürdö-kulturájáról ne is beszéljünk ! ,
Vagy itt van Szeged példája I a Steged városa annyira fontosnak
1987 lanuár 14.
ÍU.M KOILOHT
tartja a fürdőt, mint népegészségügyi Intézményt, hogy ugyanakkor, mikor Kanizsán bezárták a fürdőt,
Szegeden ugyanakkor uj fürdői létesítettek, amelyben a vdroslót kapott utalvány alapján minden csütörtökön mindenki ingyen megfürödhettk.
Nem kívánunk mi is ilyen ingyen népfürdőt Nagykanizsának (bár a szegedi példa nyomán az sem lenne utópia I) Azt kivánjuk csupán, hogy Nagykanizsa város vegye kezébe ezl az esztendők óla vajúdó ügyet és Intézze el valahogyan. Mindenesetre ugy, hogy — jürdő Ügyen. (bl)
a cigány kiséréséi és szólt egy rendőrnek, aki a cigányt azonnal előállította a kapitányságra.
Itt a cigányt kikérdezték, de az azt hangoztatta, hogy a/, az asszony, aki kicsalta a pínzt és az ékszereket, nem volt a felesége és csak ugy éli vele.
— El is kergettem — mondta a cigány — mert olyan ros^zféle volt.
És elkezdte szidni az asszonyt. Természetesen mivel a rendőrség ebben az ügyben nem tehetett semmit, kénytelenek voltak elengedni a cigányt, aki odaléped ekkora károsult gazdihoz és azt mondta :
— Bízza csak rám, majd én találkozom azzal az attsionnyal valamelyik vásáron, akkor majd én elveszem a fülbevtlót és átadom a csendőrnek.
A ravasz cigány persze azt ItiKe, hogy valaki is akad, aki elhiszi neki az egész ha. ugságot. De hiába bizonyíték hijján futni kellett engedni.
Ilyen a cigány szerencséje.
Hihető, hogy mikor megszabadult a kellemetlen helyzetből nemsokára rá lalaikozott a csaló feleségével, akii képes volt Icseld.il a rendőrség előtt csakhogy a saját bőrét megmentse.
A saját feleségét is letagadta a cigány, hogy mentse a maga bőrét
Nagykanizsa, januir 13 Holecz János nemcsdédi lakos még a mult év őszén észrevette, bogy 24 éves János nevü fia olyan leánynak udvarol, aki bizony nem a leglobb hírnévnek örvend a faluban.
Holecz megtiltotta fiának, hogy azzal a leánnyal szóbaálljon. De kl parancsolfast a szívnek, mikor »z szeret ? A legény csak tovább tette a szépet a leánynak.
Ugyanezen Időtájban elvetődött a faluba egy teknóvijó cigány csidád Is, akik közül egy ravasz cigányasszony elég furfangos módon Ho-leezék szomszédjától megtudta, hogy az öreg Holecz miért haragszik a fiira. Ennek tudatában beállított a cigányasszony Holeczékhez olyan időtájban, mikor biztosan tudta, hogy az ember nincs otthon és rejtelmes, titokzatos hangon előadta, bogy a szellemektől megtudta, hogy miért vsn egyenetlenség az spt és flu közölt. Holecznek csak egy tizennyolc évet tapasztalatlan leinya volt ekkor otthon aki hitt a egányasszony meséiének é» késznek mutatkozott arra, hogy ötvenezer koronái adjon neld, ha a Holecz flut megszabadítja szerel mesélő\', illetve megcsinál|«, hogy az kiábrándul a fiúból és helyre áll a családi béke az apa és fiu között, ami veszélyben forgott, hogy a flu nem akart tágítani a rossz hlrfl leány mellől.
A ravasz cigányasszony tőbblzben megfordult Holeczék házánál és egy alkalommal megígérte, hogy ha a leány neki adja arany fülbevalóját, akkor kilenc nap leteltével a testvérét megszabadnia a tossz hitű leányzótól. Az alkut megkötötték és a vége az lett a dolognak, hogy n cigány-karavánnal együtt- a csaló asszony is eltűnt másnapra a faluból.
Az öreg Holecz csak később szerzett mindezekről tudomást és bár több szomszédos faluban hajszolta a csaló cigányasszonyt, de nyomára nem bírt jutni.
A félen aztán Holeczék beköltöztek Kanizsára és már-már leteltek arról, hogy a csaló cigányasszonyt elő tudják keríteni.
A tégnspetőul hetivásár! napon azonban az öreg Hotecz a nagy M?ka-ságban megismerte a cigányasszony urat, akit közel két órán ál követeti, hogy talán majd az t>lálko,ik feleségével és akkor mindkettőjüket rendőrkézre |uttal|a.
A cigány nem vette észre Holc-czet, de a cigányasszony sem mu Ütközött sehol. Holecz erre megunta
A nagykanizsai Kaszinó müvészestélye
Relle Gabi és Palló Imre Nagyhanizsán
Nagykanizsa, januir 13
(—) A Nagykanizsai Kaaszinó hangversenyei mindig oázist jelentenek városunk sivár zenei életében. Évről évre neves, világhírű művészek bevonásával igyekszik ébrenlartanl a zenei kulturát. Ezidei hangversenyciklusa is szenzációsnak Igéikezlk.
N.;gy áldozatok árán sikerült első Ilyen eslélyére a kir. Operaház két slaijU: Relle Oabit és Palló Imiét lekötni.
Bemutatnunk nem kell a két művészt. Az újságot olvasó, Budapestre járó közönség tudja Jól, hogy milyen kvalitások rejlenek c nevek mögött.
Palló I.r.re, ma kétségtelen, Operaházunk legnagyobb, legmagyarabb baritonja. Művészi neve, mióta Mas-cagnt mester világjáró opera-társulatához szerződtette, az ország határain lul Is jóliangzásu. Csak nemrég
tirt vissza küllőidről, hiti és dicsőséget szerezve a magyar énekes-múvészelnek. Utolsó operaházi alakítása, a Háry Jónos, több európai hiressígu operaház igazgatóját vonzotta Pcsfte. Egyébként a magyar népdalnak egyik legnagyobb élő ín-terptetálója.
Relle Oibi tüneményes hangjával és nagy szépségével ma Operaházunk primadonnája.
Az estély e hó 19 én lesz a Kaszinó hangverseny-termében, pontosan 9 órai kezdettel. Zongorán dr. Balta János kisér.
Jegyek Szf/ó-nél 5, 4, 3, 2 és 1.50 pengős árbao. Tekintettel a nagy érdeklődésre és a Ktszinó nagytermének korlátolt befogadóképességérc, a vezelöség kéri a nagyérdemű közönségei, hogy Jegyektől mielőbb gondoskodjék.
Az engedély nélkUI működő famunkás-csoport vezetőségét kihágás cimén elitélték
Fajonként 100 pengfi pánxbUntetéet kaptak •i ítéletet
Megfcllobbojttik
Negykanlzae, Januir 13 Megitta a Hatat Közlöny egyik régebbi számában, hogy a kanizsai rendőrség a Magyarországi Fjmun-kások Országos Szövetségének helyi fiókját, mert az engedély nélkül működön, betiltotta. U<yani* a fiók évekkel ezelőtt kérte ugyan az alispáni hivataltól a működési engedélyt, de azt nem kspla meg és ennek dacára a helyi csoport működött és rendesen megválasztott tisztikara volt.
A rendőrségi végzés után, mellyel a csoport működését betiltották, megindult a kiliágási eljárás a caoporf
vezetősége ellen, akik ma kerültek ebben az ügyben a kihágás! ügyosztály vezetője elé.
A rendórbiróság az iratokból megállapította a kihágást s ezért Pozner Izidort, a fiók elnökét, Modrovics Istvánt, Kulcsár Boldizsárt, Baja Józsefet, Horváth Jánost, Viber Dezsőt, Orbán Jtnost, Frled Józsefet és Kuncze Ferencet, valamennyien vezetőségi, illetve vá\'aszmányi tagok, fejenként 100 pengő átváltoztatható pénzbüntetésre Ítélte.
Az elitéltek valamennyien fellebbeztek.
Uj ellenforradalom tört ki Szibériában
(A Zalai Közlöny tudósítójától.) A szov|etkorn:ányt és a katonai köröket néhány bét óta érthető izgalomban tatlják azok a nyugtalanító hitek, amelyek a szibériai J.\'katerin-burgban történt eseményektől számolnak be. Mint emlékezetes, Jeka-
ellenlorradalml haderői összpontosított, amely dl\'dstm.asan halad előre. A város és környéke a tábornok pártjára állt és a fölkelők ellen küldött szovjetcsapatokból két ezred:a 42. és a 44 ik szintén csatlakozott Leonov tábornok seregéhez.
Ahogy a Leonov-féle sereg a városokon és községeken átvonult, a sereg élén egy nycrgesló haladt, amelynek lovasa ninca. E helyett a nyeregről kétoldalt p\'akátok csüngnek le, a ló testét elborítva. A plakátokon a következő felírás olvasható: ,Altalános amnesztia I Éljen a
cár! Földet a népnekI" Ugyancsak a nyeregre függesztve látható egyik oldalon Szűz Mária, a másik oldalon prdig Cyrllt cár képmása. Leonov tábornok serege Jelenleg nyolcezer embert számlál, ez a szám azonban állandóan növekszik, mert a tábornok nem gyilkoltatja le a harcok folyamán foglyul ejtett vörösöket, — mint az ellenséges táborban teszik — hanem fölveszi őket csapataiba. Ezek a foglyok a legborzalmasabb kegyetlenségeket szokták meg a vörösöknél és fogságba kerülésük alkalmával biztosra vették a főbelövetést és a vörös kényszer alól felszabadulva a fölkelő csapatoknak legfana\'ikusabb katonáivá válnak.
A fehérek Leonov generális vezérlete alatt elfoglalták lekaterín-bnrgot — Két vörós ezred csatlakozóit teonor hadseregéhez
Berlin, januir 13 j terinburgban ölték meg annak idején II. Miklós cárt s a cár tragédiája óta a város és környékének lakossága körében mindinkább erősödik az anllbolsevlsta mozgalom.
A legújabb jelentések most arról szólnak, hogy Boris Leonov tábornok Jekaterinbuig környékén nagyobb
A magyar népszövatságl kölcaön a londoni tözada favoritja
London, Január 13. (Éjszakai rá-diójelentés) Egyik pénzügy! szaklap kimutatást közöl a london tőzsde legkedveltebb papírjairól és ennek során a magyar uépszövelségi kölcsönt második helyen emlitl meg. Megjegyzi a lap többek között, hogy a kölcsön most érte cl legmagasabb árfolyamát (l03\'/i).
A eaati-osztrák szerződést etsB olvasiaban aj-fo0adták
Prága, jan. 13. (Éjszakai rádió-Jelentés) A cseh és osztrák kereskedelmi tárgyalásokon t: két tárgyaló delegáció hivatalosan kiadóit sajtó közleménye szerint, a cseh-osztrák kereskedelmi szerződést első olvasásban elfogadták és tárgyalását befejezték. A második olvasásra a jövő héten kerül sor éí azt is Prágában ejtik meg.
Rákoai-pör a táblán
Budapest, jan. 13. A budapesti ítélő táblán ma kezdtek meg a Rákosi -féle kommunista bünpöt fellebbviteli lálgyalásál. A tárgyalás több napon át fog tartani.
Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének
(T É B E)
hivatalos pengéátszá-mitási táblázata
a legmegbizh tobn és legkónnyibheit kezelhető Kapható mindenütt. ,» Ara: 20 fillér. Főblzomtnyos: Értékforgalmi Bank B. T. Budapest, V„ Zrinjt ttlca 14.
VisiontelárusitóknJik árengedmény.
EALAJ KOiXOOT
1927 január 14,
A nagykanizsai városi közkórüázban az elmúlt évben 3735 embert ápoltak
Közzétették a kórbáz évi staüsztlkáját - Mtt végzett a kórbáz egy év alatt Az 1926-lk érben ugyanannyi férfi halt meg a kórházban, mint ahány no
Nagykanizsa, január 13 | láthatjuk, hogy a szűk keretek kö-A nagykanizsai közkórház most t zfllt" mozgó és nehezen bóvütó kór-
készítette el évi szokásos statisztikáját a mull évről, mely pontos számadalokban tárja elénk azt az óriási „forgalmat", amiben sajnos, része volt a nagykanizsai városi kórháznak.
Az egészségreparáló intézet statisztikája szerint az 1925. évről visszamaradt az 1926. évre 106 fétfi és 136 nőbeleg. Az 1926. év folyamán összesen felvételeit 1627 férfi és 1865 nőbeteg. Az 1926. év folyamán az összes ápoltok száma 3735 voll. Gyógyultan elhagyta a kórházat 1237 lérfi és 1322 nőbeteg. Javult állapotban 327 férfi és 405 nőbeleg. Meghall az 1926. évben a kórházban 92 férfi és 92 nő. Visszamaradt az 1926. évről az 1927. évre 111 férfi és 149 nő. Ápolási napok száma 91.605.
Ezekből a számokból, amelyekhez nem szükséges semmi kommentár,
házunk milyen hatalmas számú beteget fogadott magába és mii jelenlelt ez munka szempootjából a kórház otvosi és adminisztrációs karának, mely a mull év folyamán is erejétl felüli munkát végzed és amint tőlük telhető volt, mindenkor igyekeztek emelni a korház gyógyászali szempontból fűnlos nivóját. Néhány orvosról lehel beszélni, mikor a kórház orvosi karát emlegetjük, de ez a néhány ember isjeladala magaslalán állott.
Nekünk, akik hivatásból napoola fordulunk meg a kórházban, alkalmunk vo\'t tapasztalni, hogy milyen túlzsúfoltsággal kell küzködniök az orvosoknak, hogy betegeiket minden osztályon megfelelően ludják elhelyezni. Allegosan naponta felvesznek 15—25 beteget, de ennél soha kevesebbel, hanem inkább ennél többel.
aaciKEHQ
Január 14, péntek
Római katolikus: llllár. Protestáns:
Bódog. Izraelita: Sebat hó II. ,
Nap kel reggel 7 óra 45 perckor I nyugszik délután 16 óra 33 perckor. 1
Mozi. Uránia: Öszi szerelem, Pierre 1 Woll színmüve, Nox-al a (ószerepben. Előadások: 7 és 9 órakor.
Nyomora miatt anyja sirján megmérgezte magát
Az éngyilkoaaégl járvány ujabb áldozata — Egy koldusasszony tragikus sorsa — Állapota élotvoszétyos
Nagykanizsa, január 13 |
A fővárosból a vidékre és igy Nagykanizsára is átcsapott Öngyilkossági járványnak alig egy héten belül itt két áldozata van, mig most beszámolhatunk a harmadikról is.
Ma délután bárom órakor Ziegler Autal bádogossegéd megjelent a mentőállomáson és bejelentette, hogy a temetőben az olt járó asszonyok egy siron eszméletlen áll*pótban levő Öregasszonyt találtak, aki valószínűleg öngyilkossági szándékból megmérgezte magát. A hlr vétele után a mentők azonnal kivonullak a temetőbe, ahol ekkorra már a hullaháztól nem messze több ember gyűlt össze a sir mellett, ahol az öregasszony feküdt. Kocíira tették és beszállították a kórházba, abol azon-
nal gyomormosást alkalmaztak rajta, de kikérdezni nem lehetett, mert oly súlyos az állapota. Az orvosok konstatálták, hogy lugkőoldattal mérgezte meg magát és meglehetősen sokat veit be a gyilkos folyadékból.
Időközben sikerölt megállapítani személyazonosságát. Többen felismerték az öngyilkosságot megkísérelt asszonyban Gáspár Apollónia 54 éves napszámos asszonyt, aki az utóbbi időben már sehol nem kapott munkát és házról-házra járva koldulásból tengelic nyomorúságos életét. Minden valószínűség szerint nyomora miatt akart megválni az élettől.
A rendőrség a kórházi jelentés vétele után megindította a vizsgálatot.
Az öregasszony állapota az esti órákban válságosán súlyos.
Erös influenza járvány uralkodik Zalamegyében
Zalaegerszeg, Január 13
Thassy Gábor dr. vármegyei liszti-főorvos nyilatkozott a spanyol, illetve influenza járványról és többek között kijelentette, hogy amint a fővárosban már mutatkoznak a spanyoljárvány előjelei, éppúgy Zala-megyében is erős influenzajárvány uralkodik, ami kétségtelenül a veszedelmes spanyoljárvány betharan-gozója és most a közönségen a sor, hogy a kellő óvatossággal és az egészségügyi rendszabályok betartásával az influenzajárvány! legyőzze és ne engedje spanyoljárvánnyá kifejlődni.
Egyébként a főorvos kijelentelte, hogy
a spanyoljárványtól nem kell különösebbképpen félni, mert a már egyszer fellépett spanyoljárvány immúnissá leszi az em-
beickel, elsősorban pedig azokal, akik ezt a Járványt végigszenvedték.
A megye általános közegészségügyi helyzetére vonatkozólag kijelentette a megyei tiszíifőorvos, hogy az kiflégitönek mulalkozik, csak a bárányhimlő és fültőmirigylobos megbetegedések fordulnak elő nagyobb -számban.
A legnagyrbb veszedelem, amiről a főorvos nyilatkozatiban említést tesz, hogy
a kanizsai és lelenyel járásbon erősen terjed a trachoma járvány.
Kijelentette, hogy a veszedelmes szembetegség clhariiására nagy lépés volna a kanizsai szemkórház felállítása. Szomorúan állapítja meg, hogy a kanizsai szemkórház megoldása a közeljövőben aligha válik valóra.
— Díszes jegyzökönyvet állítanak Össze a felsőházi választásokról. A felsőházi választásokról szóló törvényhatósági közgyüiésl Jegyzőkönyvet a mtgye diszes kiállt tásbau késziltetle el, a jegyzőkönyv első oldalán a megye címerével. A jegyzőkönyv egy példányéi a felsőháznak, egy példányál a belügyminisztériumnak küldik el.
— Halálozás. Gyulai Elek, aki szombaton délután egy revolvergolyóval akart megválni az éleitől, amiben 38 éves korára ugy érezte, nincs mit keresnie, tegnap hajnalban, majdnem öt napi szenVedés után meghall. Tragikus halála városszerte őszinte részvélet keltett.
— Révész Lajos ünneplése. A munkásbiztosi\'rt pénztár nagykanizsai Igazgatójának, Rcvész La|osnak tiszteletére barátai és liiztelői folyó hó 20-án este nagyszabású bucsu bankettet rendeznek a Casinobsn. Valójában azonban nem búcsúzás a célja ennek az ünneplésnek, hinem sokkal Inkább elismerése Révész Lajos hosszú és é-demekbtn gazdag közéleti munkásságának, mellyel nemcsak a munkásbiztosi\'ó élén, nemcsak a szerkesztői iróasztzlnál, hanem városunk számtalan társadalmi élet-megnyilvánulásában is kitüntette magái.
— Bejegyzések és törlések a zalaegerszegi ügyvédi kamaránál. A zalaegetszegl ügyvédi kamara közhírré leszi, hogy dr. Keglovlcs Béla ügyvéd Lenti, dr. Valkó Albert Béla és dr. Mező Ignác ügyvédek Nagykanizsa és Nagy István ügyvéd Sümeg székhellyel az ügyvédek lajstromába bejegyeztetlek. Scáwarcz Zsigmond dr. keszthelyi ügyvéd elhalálozás és Aczél Pál dr. nagykanizsai ügyvéd önkéntes lemondás folytán az ügyvédek lajstromából töröltettek. Dr. Schwarcz Zsigmond irodája részére dr. Mcnczer Imre keszthelyi ügyvéd rendeltetett ki gondnokul. Aczél Pál irodája részére gondnok kirendelésének szüksége nem merült föl.
— Az átutazás! vízumdíjak pengőben. A nagykanizsai rendőrkapitányság m*ít tette közé az át-utazási sizumdijak kimutatását pengőben megállapítva. Eszerint az át-utazási vízumdíjak az országok szerint a következő: osztrák 2-40, cseh 2-44, olasz 2 60, jugoszláv 2-44, román 2 44, lengyel 3 16, Irancia 2 52, angol 3-88 és az amerikai 6 pengő &4 fillér.
— Leányegylet! műsoros tánc-tea. Az alakulóban lévő Nagykanizsai Izraelita Jótékony Lcányegvlel céljaira Szabados Kata és Eppinger Magda vasárnap délután 5 órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében pompás műsorral bevezetett lánc\'eat rendeznek, melyre ezúton hívják meg az érdeklődő közönségei.
— Az öngyilkosságot megkísérelt fiatalkorú fodtászlanuló állapota változatlanul súlyos. A lugkőmérge-zéseknél a tulajdonképení krízis egy bél multán szokott bekövetkezni és igy ma még nem lehet megmondani, hogy a szerencsétlen fiatalembernek hogyan fordul állapota.
— KÉPKERETEZÉS és üvegezésben igen olcsó PUM üveges. Király-utca 10.
— A mu\'ikásblztosltó orvosa rendelés közben összeesett. A nagykanizsai Kerületi Munkásbizlo-siló és Betegsegélyzó Pénztár Ball-hyány-ulcai helyiségeinek rendelőjében tartotta hiva\'alos rendelő-óráját dr. Viola Ignác belegsegélyző-pénztári orvos. Már vagy Hz beteget megvizsgál!, amikor hirtelenül szédülni kezded, fejéhez kapott, majd összeesett. Azonnal, a megrémült páciens, akit épen vizsgált, sikoltozva futott ki segítségért a rendelőből. A gyorsan besiető Fedőt László ellenőr kiblvta dr. Fodor Aladár pénztári főorvosi, aki azonnal sietett orvostársának segítségére és sz első segélyt nyújtotta neki. Megállapítási nyert, hogy dr. Viola hirtelenül agyvérzést kapott. A mentők lakására szállították, ahol övéi nagy gonddal ápolják.
— Fehérszekffl-estre szép, friss fehér szekta beszerezhető Peterrnann virágüzletében. Az eladásból 20*/o a lemplomrenoválás Javára lesz leadva.
— Kerékpár tulajdonosak figyelmébe. A nagykanizsai rendőrkapitányság felhívja azokal a kerék-pártula|donosokal, kik kerékpárjukat újonnan vélték és azt a rendőrségnél be nem jelentették, igy az előírásos rendszámokai sem váltották ki, hogy a rendőrkapitányságon haladéktalanul jelentkezzenek, mert ellenkező esetben ellenük a kihágás! eljárást meginditják és a be nem jelenlel) kerékpárokat elkobozzák.
— Kocsi karambol a kanizsai Fő-utcán. Szabi Lajos Teleky-ull hentesmester lova legnap délelőtt a Fő-ut felső részén valamitől meg-ijtdl és megbokrosodva elragadta a szekeret. A Rózsa vendéglőnél a szekér, amelyben szerencsére nem ült senki felborult, a lovat lejjebb sikerűit megfogni. Nagyobb kár emberben és vagyonban nem történi.
— Uj községi állatorvos Tapolcán. Tapolca képviselőtestülete községi állatorvossá választolta dt. Babay Dezső székesfehérvári állatorvost.
10. lapszám. |
í Apróhirdetés-utalvány 3
10 du.b Dwn klvágQtt lo.t. 1 \'.Un Vú.tlKi\'j uludiiu utat- 1 *iíl3 .ll.cíbtn .
ZALAI KÖZLÓKV SUdíUl™- J Ul. blfktfl.lc Innia köifll <U £ 13 .idlf terjedheti . . pró bt rd c tó . t. T éivSa,..: 1WZ. mlrclut l-l*. ,
1937 lanuár 14.
ZALAI <OZ(.ONY
— Községi bíró is menyasz-szony, mintváltóhamlsltók. Bellai József voll pjtcai községi bíró 10 milliós váltót hamisított. Mikor a szennai körjegyzőségen egyedül maradt, egy észrevétlen pillanatban a község bélyegzőjét (elhasználta, majd egy gazdálkodó nevét is ráhimisi-tolta egy tlz millió értékű váltóra. A csalás kiderült és most eljárás indult a válióharnisiló ember ellen. — B i-latonszemesen egy Kovács Ilona nevo leány, aki menyasszony voll, hamis váltót adott fedezetűt tartozására, mikor bevásárolt. Itt is kiderült, hogy hamis váltóval lizetelt. Ellene is megindult a bűnvádi eljárás.
»= Fehérazekfa-estre szép, friss lehérszeklü beszerczbcró Petermann virágüzletében. Az eladásból 20 \'/o a templomrenoválás javára lesz leadva.
— Körözik a bagoiasáncl csaló cigányházaspárt. Megirtuk, hogy Bagolasáncon egy csaló tigányasz-szony a férjével együtt rászedett egy gazdálkodó feleségél, akllól öt és fél millió koronát csali kl kunizs-Ussal. A cigányokat Kanizsán elfogták, de a somogyszcnlmiktósi csendőröktől megszöktek és azóta nyomuk veszett. Most a kaposvári kir. ügyészség körözólevelet bocsátott kl ellenük.
— Vakmerő támadás az erdőben. Porrogszenlklrály község mellett Toldi István odavaló gazdálkodó fiával hazafelé tartolt Mikor egy erdószél mtilett mentek el, hirtelen az erdő sűrűjéből két alak ugrott elő, akik az öreg Toldit botokkal agyba-lőbe verték, majd csizmás lábbal a fejét a felismerhetetlenségig Összerugdosták, hogy eszméletét vesztette. Mire fia segítséget hozott a községből, a vakmerő lámadók elmeneküllek. A csendőrség megindította a nyomozást.
— Az NSE táncteája I. hó 16-án este lesz a Polgári Egylet földszinti termében; zenét az NSE sajál Jazz-Band-jc szolgáltatja. Előző meghívók érvényesek.
= Scbwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Aj újságíró malaca
Az újságíró lakásán megjelenik r; hentes, akinél az vásárolni szokott:
— Kérem, szerkesztő ar, — mondja - nagy bajtxm \\<agyok.
— Nos, ml az?
— Valami memorandumot kell csinálni az egyesületünk számára. Tetszik tudni, én vagyok az elnök, de nem megy sehogysem az írás... Arra kérem a szerkeszti ural, csinálja meg nekem ezl a kis írást. Újévre ktlldők hálából egy malacot.
Az újságíró megcsinálja a memorandumot. amelynek az egyesületben nagy a sikere. A malac azonban késik. UJév régen elmúlt már. amikor az újságíró beszól a henteshez. A gazda éppen nincs ott/ion, csupán a segéd.
— Nos. — kérdi — ml van a malacommal ?
— Micsoda malaccal ?
— Amit a gazdája Ígért nekem.
A segéd mosolyog.
— Jaj, azt nem küldhetik el a szerkesztő urnák.
— Miért nem ?
— Mert... meggyógyult.
Időjárási
A nagykanizsai mcteorotoglai mag-ngycIC Jelen táaor Citltorlokon a Mtmntk-Utj Remei 7 órakor +1-7. deiuU.it 2 «Uor -| t>s. elte 9 Órakor +4 3.
FtMut. Reggel klarf borúit, (Miben íi eate Halta.
Szehrtlnv: Reggel Éizak, délben é. este Uélnyugiti 5,el.
Regjel dér.
A Meteorológiai Intézel lelenthe szelni túlnyomóan borul Idó. lényegtelen 5váttoiáaaal éa sok helyim csapadékkal.
— Piaci árak Nagykanizsán. A legutóbbi hetivásáron a következő piaci árak alakullak ki: Bab 1800-3000, mák 12-13000, dió 13-14.000 korona kilogrammonként, logbagyma koszorúja 1500, vöröshagyma 1000, zöldség csomó|a 1500, fejeskápostta 2000, kelkáposzta 3500. burgonya 2000, savanyurépa 2500, karfiol 20.000, savanyukáposzta 2500 korona kilogrammonkéul, tej 3— 4.000, tejlel 12.000 korona literenként, lutó 8000, vaj 50—60.000 korona kilogrammonként, tojás 1800 korona darabonként, alma 3 —5.000, körte 5—7 000 korona darabonként. Húsárak: marha eleje 20, hátulja 24, borjú eleje 28, hátulja 32, serlés 24 -28, zsír 28, báj 28, zsir.zalonna 26, füstölt sertéshús 40—50, kolbászféle 30 -50 ezer korona kilogrammonként.
— 20 bavl részletfizetésre szállítjuk — .gazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv. társaság Nagykanizsa, Fó-ut I.
— Ismét megkezdődött a levente-foglalkoztatás. A város illetékes ügyosztálya az összes leventéknek klkézbeslletlc a levente-Igazolványokat, amelyeken pontosan fel van tűntetve, hogy hol Jelentkezzenek. Akik nem kapták meg az Igazolványokat, Jelentkezzenek a városháza II. emeletén leyó levente-nyilvántartó Irodában. — Vasárnaptól kezdve ismét megkezdődik a rendes Icveule-oktalis.
— Ismeri már a Syphon üveget (200000 kor.) raeUycl 2000 koronás szénsav patton vásárlásával készithet I liter szódavizel, vagy pezsgői, esetleg más űditó italt, cgyedárusilás Szabi Antal üzletében.
- Kihágás! ítéletek. Orsis Oi-zella cigányasszonyt a rendőr tetten érte tiltott kolduláson, miért a kanizsai rendőrkapitányság kihágási bitósága 8 napi elzárásra és a város területéről öt esztendei kitiltásra ítélte. — Betget Ferenc géplakatos segédei a rendőrbiróság, mert egy éjszakai mulatóban botrányost viselkedett és egy nőt megpofozott, az enyhítő körülmények ligyelembe-vélelével, 2 pengő pénzbüntetésre ítélte.
■= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és dlszmü-áruházában.
— A megye gyáriparának fejlődése. A Zilavölgyi Iparművek Részvénytársaság zalaszentgróli ipa» telepét ez év tavaszán kibővítik. A légiagyár közvetlen szomszédságiban, a Károlyi gróli uradalom területén, a vállalat szeszgyárat épít, továbbá bur^onyakcményltö, burgonyámkor és és dextiingy irat létesít. Az előmunkálatok már folyamaiban vannak és az építkezések a nyár folyamán belejezést nyernek. Az éptllő szeszgyár feleslegessé váló hőenergiáját a tégligyárral kapcsolatos és a téli Időben üzemben álló mQiziritófú\'ésére fogják felbaszntlni.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A Képes Krónika 3 Ik száma isméi hoz több nevezetes meglepetést Az illusztrációs résiben az alaskai életet mutatla be képsorozatbin, a téli sporthelyekrol közöl érdekes kivételeket é« i világesemények egész tárhtzát vonultatja lel. Az irodalmi részben Nváiy Andor, Szerelem* hegyiné Mocsár Jolán, Kemcncs-Rátz Laura, Kosáryné Réz Lola, Bozzay Margit és Lezxbey Mátyás iráutral találkozunk. Folytatódik Saer.dtn ,Ot koponya* dm A pom-paa regénve, Casson üzletpolitikai cikksorozata és az uj Emilé üabonau-fígénv a H3-as peiaomt, melyet Ko«ir>né Réz Lota (ordított magyarra. Mindezt kiegéui-tik a népszerű rovatok, a .-^élj nyomásos melléklet és a többszínű művészi címlap. A Képes Krónika e száma is kapható mindenütt.
)( Miniszterek, államtitkok, hercegek, bankárok, színészek és • tágirók ünnepelték a N\'oszty Ha száz* < elóadásJL Hfíól a nem mindennapi f .r*ettról közöl prózában, versben és ké^oen beszámolót a S/inházi Elet uj szima. Ineze Sindoe a a Színházi ÉJel Amerikában tartózkodó főszerkesztője a legjobb ímerikal vicceket gyűjtötte ösaze a magyar kórOnaés számára. A tánc története a menüettől a black boltomig Ezer pengós ,Ncm nósOlök* pályázat A világhírű lilmsrinéirek boldog családi é ele Darabmellékkt: .Nebánisvirág\'. Egyes szám ára ÍO fillér, negyedévea előfizetés ajáudékregényekkel és egyéb kedvezményekkel 8 pengó. Kiadóhivatal Budapest 8 pengó. Kiadóhivatal Budapest VII. Erzsébet-körút 29. sz.
V 101 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen is bérmentve küldi:
Dr. A. OETKER, BUDAPEST,
VIII., Conti-utca 25. ««
Kanizsai is van a
Franciaországból kiutasított magyar munkások közt
Budapest, jan. 13. Mint Ismeretes, több ezer idegen munkást, köztük több száz magyart is kiutasítottak Franciaországból. A magyar munkátokat Győrben közbiztonsági és közegészségügyi vesztegzár alá helyezik néhány napi mcgllgyclés végett. Ez óvintézkedés a kommunizmus és a spanyol-járvány ellen. — (Éjszaka érkezeti rádlójelcntés szerint a hazatérő munkások közt van néhány vidéki, közölűk Neu Béla uagy-kanizsai munkás is.)
IOZGÓSZINHÁZAX
Uránia pén\'eken, csak egy nsp, 7 és 9 órakor: Öszl szerelem, Picrre Wolf 5 felvonásos haiásos színműve. Főszerepben: Anre Nox.
KÖZG£"BAS*9
Az irányzat ma is egyenetlen ms-radt. Nyitáskor a handulal kedvellen s a tegnapi realizációs eladások következtében csak néhány érték Indult msgasabbin, melyek iránt a spekuláció érdeklődést mulatott. Az Őrlet később még jobban elcsendesedett és az áralakulás ingadozóvá vált. A lőzsdeidö második leiében a berlini tőzsdei jelentések némi javulást eredményeztek, ugy hogy a mai árveszteség egyeseknél megtérült, az árfolyamok azbnban zárlatkor is egyenlőtlenül alakultak. A legnagyobb árnyereségre a Mezőhegyes! cukor lett szeri, amely 11 pzngóvel emelkedett, ezenkívül szilázdan tendált Oummi, Fegyver, Salgó, Rima, Na-sici és MFTR. Oyengébben Icndilt a vas és bányapiac, általábrn az ipari értékek.
Párta 2061. London 25\'18, N.inrort Sl»\',>. 8ruuel 7215. MUano 2MS, Amitrrdaui 207-50, Bejlln 123 ÓS. Wien 73 07>.i. Solta 375. Prága 15-34W. Vazió 67-11 Badapeat 90-81, Belgrád 91311. Bakaiul 275.
i kstvua Téaia inta-Jttyiíw
VALUTÁK
Lengyel 62®-6t l5 Angát. 27-71-27-87 Ciezi k. I6-8916-97 Díoír 1003-1009 Doltái 55925-571 W Praad.lt JO-/2-2317 Ho!L 2JS2J-22925 Lei 2Í7-S07 Ura 4-10-4-16 Ura 24 70-25-15 Márka !35"27-t3577 Sehlll. 80-30 8065 DSnk. 15210-15275 Svájci 1.11010-11050 Belga h 7»4%79-70 Noo-ég l« J5-H700 5vtd k. 15H0-Ö305
DEVIZÁK Amit. 228 37-22907 Belgrád 1005-1009 Beritn 13537-135-77 Balazeat 2Í7-30S Brtlauel 7942-79«7 Kopeoh 1522015265 Osalo l« 45-146-90 London 27-71-27-79 Milano 2470-2500 Newyoek 57045-2 6ó Párta 2257-2287 Prága 1691-1696 Saotta 4I1-4-IS Stockb. 15252-15297 Varul 6280 64 00 Wlea 9040-80 65 Zürich 11007-110.40
Terraér.vtőzsde Baza aizav. 75 kg-oi 3110-31-40. 76 kg-oi 31 50-3180. 77 kj-o. 31-90-32 20. 78 ig-oa 32 40- 32 90. :gvéb 7S kí<.i 39-30 - 30 60, 76 kg-os 30-70-31-00 77 ktf-oi 31-10- 31-40, 78 ke-oa 3I-60-32W, rozs 24-60 - 24 80. takarmány, ázpi 18 80-19-10. sóeárpa 25»-M, zab 1900—1920, tengert uj 1640-1680. repce
-•---•-. kótei 15-20-1600, koep.
13«-14<X>. _
SerWsríjár
Felhaltál 308$. melybit eUdatUnul vliua-maradl 453 darab. Bsólendll 1-42—1-44. izedelt 140-1-42. nedetl kózép 1-36-
1-38, kónnyu 1-26—1-32. elaócendl óreg t-40-1-42, máwdreixH 134-1 42. angol saldó 1-48-1-60 uaionaa nagyban 1-52— 153, astr 1-72-1-74, lehúzott has 1-96-
2-04, izatonnli (íllertís I<0-172. Az Irányzat lanytiL
Kis.tja:
rssit-
Íja: lrky\\ Hjoaíaljar t* Ki Umkeita tT. BagjktikM
Gyermek-szépségverseny
Szavazó-lap.
A .Teulschki rakatban kiállított képek közül szavazatomat a számú képre adom.
..........aJálils.............
0
ZALAI KOZLONV
1927 január 14.
APBÓHIRDSTÉSSX
(Hlrdotiaok dija olSro ftiatandt)
Aj op.t>Rlrde;íi dl|« 10 íróig 90 fIllír. A dmizó i minden viitigabb betűből ÍÍW ni kit írónak uimlltatilc. Minden tovíbbt uA dija 5 flll. A htrdaMal dl) alSra f Ixetendfi a lOfglImtflcM bouiilimlUUvil
Vízvezeték berendezése-
Un* és bekapcsolást a városi &v( vlxvsxetékbe legolosébban és Isqjobban készít WEI8ER gépgyár, 8ugér-ut 16. 4254
PénxkölosAnt bekebeleiétte minden Cwztgben ■ legelőnyösebben ét legCTOt* nbbun foiróflttat Aoxél Ignéo pénz-kOkrtRkOxvctitf Irodája NaRvkanlziln. Hónt 3. u. alatt KénysjrsrkÁlosSn kötvényeket veszek. 77M
Zongora javitésokst, hangolásokat felelősség mellett legjutJnyosabban eaxkCzöl. Vidékre Is kiutazom. Úm a kiadóban. 111
Eladó egy emeletes nagy uj modsrn bérhéx nagy belsőséggel, tökebelekte-téare nagyon alkalmat, mert már most az egész vételárnak a kamatait meghozza. Bővebbet Aoxél Ignéo pénzkölcaön H Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán. Fó-ut 3. sz. alatL 135
Kisebb- na gyobb bu kszu sok.futórózsák, orgonaiák tavaszi Idényre Klnlzay-utca 32. _____152
Honvéd*utoa 17. sxámu háx sQr-gósen eladó. Megbízottam Aoxél Ignéo pénzkölesón és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsa, Póut 3. 134
KQIÖnbeJératu, fürdőszobás, elegáns, tiszta utcai szobát keresek azonnalra, vagy elsejére. Ajánlatokat .Mérnök\' Jeligére a kiadóba -153
A vároa közvetlen közelében eladó egy 40 holdas szántó éa rétből álló birtok 1-2 holdat parcellákban Is 4 évi részletfizetésre. Bővebbet Aoxél Ignéo pénzkölcsön éa Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán. Fó-ut 3. sz. alatt Í35
Kertészt keretek feles részesedésre. Cfm a kiadóban. -155
Eladó egy 14 holdas Igen jó minőségű szántó éa rétből álló birtok, kis erdővel Igen kedvező fizetési feltételek mellett Bővebbet Aoxél Ignéo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Póut 3. sz. alatt. 135
Az összes húros hangszerek készítése, zongora lavltás, hangolás Ladooxky hang-sxerkésjitónél, Csengery-ut 30. 161
Egy 40 év éta fennálló Iparvállalat, amely nem csak megélhetési, de vagyon gyűjtést Is biztosit — elöregedés miatt, az ingatlannal együtt, kedvező fizetési feltételek a.ellctt cUdó, megbízottam: Aoxél lg. náo pénzkölcsön éa ingatlanlofgalml Irodája Nagykanizsán, Fó-ut 3. sz. alatt. 135
FQsxerQxIot berendezéssel együtt eladó. Bővebbet a kiadóban. -156
Egy 6 szoba és mellékhelyiségekből áííó uri lakás, nagy parkban, esetleg kert, istálló és kocsiszín (garage) használattal, azonnalra kiadó. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája. Nagykanizsán, Póut 3. sz. alatt. 135
Egy kulónbcjáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Kinlzsy-utca 30. -159
Szokácnnö kerestetik azonnali belépésre Frank Vilmosnál, Póut 8. -164
Egy-két bútorozott szoba (esetleg kony-haimznilatlal) azonnal vagy febn>ar l-re kiadó. Cím a kiadóban. -163
meggyőződésből
tudja már mindenki, hogy REINITZ BÉLÁMÉ
ktilmunka üzlete NAGYKANIZSA, DEÁK-TÉR I.
W.jdit. kanyvk.tnk«ari mt-tii. . Telefon •■••
Hálaaztékban, minőségben, olcsóságban vezeti Előnyom tatások
modern íi választékos mintákkal a legtdkólotaaebbcn kéazUlnok
Megtörten és lesújtva a nagy mélységes fájdalomtól jelentjük, hogy férjem, édes gyermekünk, bátyánk, illetve sógorunk
Gyulai Eleknek
folyó hó 13-án, 38 éves korában történt rövid szenvedés ulán bekövetkezett gyászos elhunytát.
Drága halottunkat folyó hó 16-án délelőtt \'/ül órakor kísérjük örök nyugalomra az izr. temető szertartási terméből.
Nagykanizsán, 1927. január hó.
Áldás és békesség lengjen drága hamvai fölött 1
Gyulai Elokné szül. Rholniaoh Franotaka felesége. GrUnfold Mlkaa i* naja Síül. GrUnfold Jói. a síülci. Dr. Gyulai Bála. Zaótlka férj. Forgáca JcnOnö, BSaalka férj. Székely SAndornó testvérei, ForgAoa JonS, Sxékoly Sándor ségoiai, Brolner Ily térj. Dr. Gyulai Bíli-é s4gorné|e.
Szomorú szivvel jelenfjük, hogy szorgalmas, hü és mindvégig becsületes alkalmazottunk és szeretett kartársunk
Halász György
hirtelen elhunyt.
Nagykanizsa, 1927. évi január 13.
Emlékét kegyelettel őrizzük!
Singer József és Társa cég és alkalmazottai.
A valódi Hatschek-fále
„Eternit" pala
isméi kiphaló békebeli minőségben
Eppinger I. és Fia
deszka, épQtclh és építőanyag kereskedésében
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
hol mindennemű építkezési anyag íegolcsAob Árban oeszcrczbeiő.
Hirdessen
„Zalai Közlöny"-ben.
A RUDOLF MOSSE R. T.
kiadásában mosl megjelent
MagyaranzáD KemKede-Imf. Ipari ét ■ezűgazdaságl íln\'iia 1926-1927.
első Körzeti résr.e tartalmazza alsódunánluli vármegyének Baranya, Somogy, Tolna, Zala
iliüi és
A vaskos, 38ö otdat.\'.s nagyalakú elmtSr á.-a 200.000 korona. Az egész címtár, amely az összes megyéken kívül tartalmazza Budapest és környéke teljes címanyagát (összesen 2000 oldal terjedelemben) éjét* vászonkötésben ára 900.000 korona.
E elrendelések lapuik kiadóhivatalába küldendők.
OLCSÓBB LETT A HUS
REIN ERNŐ HENTES ÉS MÉSZÁROSNÁL!
1 kg hizlalt jU marhahús.................. 1-28— l\'ÍO pengi 16 -20.000 K
1 kg. jertéihus ................................1-60-1-92 . 20—24.000 K
1 kg. Miriialonna 1.76 pengő 22000 K 1 kg háj 1-92 , 21ÜOO K
I kg. zsír 2-- pengő 25.000 K I kg. (é éa izletel szalámi 2-40 . 30.000 K
tos Tiiztetettél REIN EHHŐ.
Meleg&gyi
kerti magvak
szemes tengeri
árpa korpa
kapható
Ország és Widder
ss magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Értesítem nb. rendelőimet, hogy ne Erzsébet-téri lakásomon, hanem Kinizsy-utoa 18. sz. alatt
keressenek fel b. meghívásukkal. Tisztelettel Wortmann Juliska.
1927. évi
NAPTÁRAK
Újévi üdvözlö kártyák JÁTÉKKÁRTYÁK
Legjobb angol D ca
srmbofoh
és legújabb gramofonlemezek
kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
lanosabb
VngarMamSgjp NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Állnndó, ésxsxsrO és űgyos
reklámozás mindengyári-, kereskedelmi-, ipari-vállalatnak, Üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a icRsikeicsebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatinál
BÜDAPEST, Vn., Erzsóbet-körat 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 fcves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is külföldi lapokban és naptárakban.
Költségvetések és - Telefoni tervezetek ingvsnl J. I21-55Í
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olenbeot Károly.)
67. évfolyam, 11. szám Nagykanizsa, 1927 január 15, szombat Ara 14 fillér
Szerkuzlősée él kiadóhivatal Pőut 5. sz. FplelAs czprkowtfl • R.-irhirils Ijh, Inlennbaii-ttlefon: Najykanlzía 78 izám.
Kcizlhelyl liolckladóhivalat: Klslaludy-u. 15. reie.OS szerkesztő. BarDarilS LajOS Blóllielésí 4ra egy hóra 2 pengó 40 tlllír.
Hamis pongfi Gytirban
Oyir, )inuir 14. A Schlesinger és Hacker-cégnél egy fiatalember hamis egypengőssel lizeletl, a hamisítvány oly jó voll, hojy nem vellék észre, csak másnap, mlkori6 bejelentenék a rendőrségre. A rendőrségre több feljelentés érkezeit, a nyomozási meglndiloiUk." A rendór-tik véleménye szerint egy szervezett bűnszövetkezet készili és ler-{esztl a hamis pengősöket. Remélik, hogy ártalmatlanná tudják lenni még Idejében a bűnszövetkezetet. Krisztus előtti slrlelet
Pécsett Pécs, január 14. A csatornázási munkálatok alkalmával kél és léi méter mélységben egy lesieti römai sírkamra kupolájára bukkantak. — Megállspiltalott, hogy Krisztus elölt 3—4. évszázadban helyezték a sírba az olt lalilt halottal A lelet az eddigi összes sirlelctekuél értékesebb.
Nádosyt Hartára szállították
Budapest, január 14. A Irank-llgyból kifolyólag 3 ét léi évre jogerősen elítéli dr. Nddosy Imre országos lókapltfny! ma délelőtt vonalon, icndes őrszemélyzettel a hattal fegyintézetbe szállították, ahol bevárja kegyelmi kérvénye elinlézését. * Vaskapu ügye a Msmzet-közi Duna Bizottság előtt Róma, január 14 (Éjszakai rádtő-Jelentés) A Ncmzeiközi Duna Bizottság holnap és a következő napokon Rómában liléit tart. A Bizottság a Vaskipu Ügyével kiván foglalkozni Mlnos veszélyben a magyar jugoszláv barátság Belgrád, jan. 14. (Éjszakai rádió-Jelentés) Hory András belgrádi magyar kövei ma klhillgaláson jelent meg Perics külügyminiszternél, akivel hosszasan tárgyalt. Mikor elhagyta külügyminisztérium éptllelét az újságírók körülvették és nyilatkozatot kértek Hory követtől. A kövei kijelentette, hogy M igyarország viszonya Jugoszláviához változattanul barátságos és ezen a barátságos viszonyon nem fog változtatni az sem, ha Magyarország és Olaszország közölt akármilyen megegyezés Jön létre. A magyar kövei még kijelentette, hogy minden kombináció, amiktől a lapok Bethlen István gróf mlnlazlerelnök tervezett lómai uiji-val kapcsolatban írnak, csak fantasztikum.
Hétfőn megkezdődnek a magyar-cseh tárgyalások
A belgrádi magyar kötet nyilatkozata a miniszterelnök római ntjáröl szólít hírekkel kapcsolatban
Budapoat, január 14 A magyar-cseh kereskedelmi tárgyalások a karácsonyi és az újévi ünnepekre valamin! Ausztria és Csehország közöl! lör\'.énl Argyalások
miatt tudvalevőleg megszakadtak. F\' lyó hó 14-én, hétlőn, újra megkezdődnek a lárg>alások a két át\'am delegátusai közöli. A magyar blzo.l-Ság szombaton ulaiik el p.-igib*,.
Közép-Európát kikerüli a spanyol-járvány
Budapesten minden intézkedést Budapasi, |anuir l-l A magyar Közegészségügyi Tanács foglalkozott a spanyolnilha kérdésével. Hazánkban nincs spjnyolnálha, amely — ugy látszik — Kózép-Euró-pil kikerüli, azonban a járvány esetleges föllépése esetére a következő védekezési ajánlja:
óílzkedni kell a réköbögéstöl, 10(szentéitől, lehetőleg kerülni kell a ömeget, húcmelkedés eseten azonnal ágyba feküdni és orvost kell hivatni. Ajánlja a Közegészségügyi Tanács a mértékletes, józen élclet. A Közegészségügyi Tanács határozottan állást foglalt az Iskolák bezárása ellen. A szegedi Influenza-Járvány Budapest, januér 14. A népjóléti minisztérium közli: A szegedi liszll főorvos Iclentése czerlnl a polgári lakosság közöli nincs influenzás megbetegedés. A katonaság közül csü-lörlökön mintegy százan betegedlek n:eg, ameiyből már 75 en meggyógyullak, a többinek belegsége kivétel nélkül Xönr.yü lefolyású. A betegség semitifíle összefüggésben nincs a nyugaton frllípeli spinyoljárvinnyal.
megteltek a járvány megelőzésére | Komáromban 70 kalona betegedett meg influenzábin, amely kőiül kellő suiyos Halál nem voll.
Óvintézkedések a fővárosban
Budapest, jan. 14. (Éjszakai rádió-Jelentés) A fővárosi közegészségügyi és köztisztasági bizottsága ma esle Buzáth alpolgármcstei elnöklete alatt ülést tartó.I, melyen foglalkoztak a spauyoljárvány esetleges fellépésével és ehez mérten az eddig loga* nalosiloll óvintézkedések mellé ujabbakat rendellek el. A kórházakban helyei kéíiitcltck az esetleget szükség esetére. A gyógzszertárak «sle 8 óráig nyitva vannak.
Spanyolországban tömegesen pusztulnak az emberek
Prágában 10.000 körül van a spanyolbelegek sztma.
Németországban is terjed a járvány, de Itt enyhe lelolyásu.
Madrid, jan. 14. A spanyol fővárosban a jírvány egyre tömegesebben szedi áldozatait. A mull héten 400 beteg halt meg nilhalázban. Eien a hélen már 500 körül van a halálo;á<ok száma.

Elfogták a tatai állampénztár betörőit
Budapest, januir 14 Kél héttel ezelőtt ismeretlen lettesek betörlek a tatai állampénztár helyiségeibe, a honnan mintegy kél milliárd értékű állampapírt villek magukkal. Az országszerte lefolyta-loll nyomozás eddig eredménytelen maradt, mig mosl a budapesti rendőrségnek siketül! a lenesekéi Cslcsai
Józ.--1 é.i Somogyi Blla rovottmultu, állásnélküli csavargok szentélyében elfogni. A bctö\'ók bevallották, hogy az .illampapifokal Lázár- ulcal lakosukon rejtegetik, amelyeket nem mertek eddig értékesíteni. A rendőrség az elrablott értékekei hiánylaliinul megtalálta, a kél rovottmullu betörőt ietjrtOziaiásbJ helyezte.
Békét közvetítenek a délamerikai államok az Unió és Mexikó készülő háborúja előtt
Bée., járult 14 i Egyesüli-Államok Mexikó lözöll ki-
Newyorkból jelenlik: Aryentini. Brazília és Chile államok bizalmas diplomáciai ulon Iclajanlollák közvetítői készségüket abban az egyre súlyosbodó konllíkiusban, amely az
töri. A szenatusbtr. Barah szenátor hevesen megt.ime.dla Coolidge elnököl a Maxikéval t< Ntkaiagu\'.val szemben követelt politikai mag.itír lása miall.
Mégis mozog a föld
Azok, akik a Bethlen-kormány munkáját, annak megalakulása, lehal öl évnél hosszabb idő óta minden áron személyeskedés és pártharcok keretein belül el akarták gáncsolni, kél vesszőparipán lovagollak. Az egyik az voll, hogy a szanálási müveié! a magángazdaságot leazegé-nylielte, a másik, hogy a küllőid szimpátiáját nem bírja a Bethlenkabinet. Talán belülről ők maguk sem billek ezekn-.k a lennhangoz-lalolt nézeteknek Igazságában. Az ellenzéknek azonban mindenkor kellett magának a fold fenekéből Is elő-Icrenftenl paripákat, ha mindjárt vesszí bői Is, csak legyen min ügetnie.
Ezekkel a vcsszőpiiipákkal szelelték volna a közvélemény! a saját szájuk ize szerint való belovalásra lábimi. Szerették volna, de nem sikerüli, mert a kél nagy horderejű kérdéiben maguk a lények és nem a kormány cáfolt az ellenzékiekre.
A szanálási művelel ha nehéz is vcll, de végeredményben meghozta azl a nyereségei az országnak, ami bizonyságul szolgál, hogy a pusztulásból a leghelyesebb polillkai diagnózissal mii kellett az ország betegségének gyógyszeréül megállapítani.
A másik éiv, mely az ellenzéki oldalnak harci lobogójára volt írva, az azzal való kérkedés, hogy a küllőid előli a Bethlen-kormány nem n;om elég nagy sul\'yal a latban nemzetközi tekintetben. Vagyis, hogy . Csonka- Magyarország mai kormány-, zala nem jálszik, épeu kormányzati rendszere miatt nagy szerepel az európai éleiben.
Erre az étvelésre Is rácáfolt már majn a küllőid nem egy Izbcn, ml-*oi a legtekintélyesebb áilamféifiak elismerték gróf Bethlen István héroszi muukájál és ezzel együtt akceptálták azt is, hogy a pénzügyi szanálással elélt eredmények visszahelyezik Magyarc rszágot abba a nemzetközi politikai atmoszférába, abol fekvéséné1, kulturális jelenlőségénél fogva nagy szerep vár rá.
Es rácálol mosl, hogy a magyar kornányclnok utal lervez Rómába.
Bethlen István csak tervezett lómai uija olyan nagy érdeklődést és félelemmel vegyes aggódás! kellel! a kisantant államaiban, hogv a lapok napok óin egyébről sem cikkeznek.
De a kisantant figyelménél, ami! ennek az egyszeribe világeseménnyé nőtt római ulnak szentel, még nagyobb a nagyhatalmak lekinlelc, mely néhol lanlaszllkumokba Illő koinmenráiokkül toldja a kis hirl, hogy: „Brlhlcn Islván gról magyar j miniszterelnök Rómába készül.\' Nem keressük az okát a kormány-elnök utjának és nem is kommentáljuk, de mini a politikai események ügyelőjének kötelességünk megállapítani, hogy a külföld figyelmének Magyarország felé való Ilyen
LALA! KOZLON.
1927 januir 15.
I
nagy megmozdulása lénye annak, hogy a Bethlen-kabinet külpolitikája is helyes és biztos alapokon nyugvó, úgyannyira, hogy a belsó gazdasági élet konszolidálásával, annak utolsó akkordjaival egyszerre elírtak azt is, hogy ma „legyózOti" minöségonkben is .halalmi\' tényezőknek tesz meg maga a külföld, mikor felénk lordilla figyelmét, szinte lesi a tőlünk érkező híreket és ma már nem egy, de löbb állam féltékeny a mi barátságunkra.
Még csak az clőjílc került napvilágra a Bethlen—Mussolini találkozásnak, de megmozdult a föld és most tessék, lássák a gáncsvetök, hogy Igenis a kormánynak van súlya külföldön is és Bethlen személye ma felkerüli az európai politikai világ egére mini fényes csillag, akinek lényéi, hogy hova veti, irigyen és félve lesik kintről.
Figyeli.
Nagykanizsán az 1926-évi adótartozások ötven százaléka kifizetetlen
A nagykanizsai Iskolánkivűli Népművelési Bizottság ismét megkezdi működését
Nagykanizsa, Január H Emiékezeles még a nagykanizsai Iikolánkivüli NépmOvelésügyi Bizottság mult évi lelkes tevékenysége, amely EberhardI Béla ker. főigazgató elnöklete alatt főleg a nagykanizsai iparosság művelésére és oktató felvilágosítására különös súlyt fektetelt. Az iparosság hálás voll érte, hogy ismereteinek gyarapítására a legjobb nevű előadók foglalkoztak vele, tömegesen látogatták az előadásokat. A sikeren felbuzdulva, Eberhirdt főigazgató már Pécsről löbb egyetemi tanárt Is akart megtelelő előadások meglartására megkérni, amikor különböző közbejön ok miatt lemondott az elnökségről és a szebbnél-szebb tervek abbamaradtak.
Időközben történt, hogy Bődy Zoltán alispán megkérte dr. Thoiway Zsigmond posta és távirda főfelügyelőt az Iskolánkivűli népművelési és egyéb (liceális) előadások megtartásának megszervezésére, amit dr. Thoiway készséggel el is vállalt.
Sajna, a mult hónapok sokféle elfoglaltsága, szüneteltetni kényszeritelte azt a nagyszabású programm kidolgozási, amit dr. Thoiway Zsigmond maga elé tűzött. Most azonban lázas munka folyik, hogy az iskolánkivűli Népművelési Bizottság intenciói szerint a legszélesebb medrü és legkiterjedtebb iskolánkivűli népművelésimnél elöDb kezdetét vehesse. Dr. Thoiway Zsigmond a programtervezettel ma elkészült és holnap beterjeszti az alispánnak jóváhagyás végett.
Egyébként dr. Thoiway ugy állapodolt meg, hogy a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör által ebben az évadban rendezett liceális előadásciklus előadásainak tárgyai oly témákat fog felölelni, melyek az iparosság nagymérvű érdeklődésére tarthatnak igényi.
Nagykanizsa, Január 14
Hogy mily óriási munkaanyagot kell a városi adóhivatalnak feldolgoznia, csak azok a kevesen tudják, akiknek mód és alkalom adalolt ennek a labirintusnak belső megtekintésére. A csökkent létszám folytán érlhelő, hogy az adó és illeték-behajlás nem ment ugy, ahogyan rendes körülmények melleit mennie kellelt volna. Ehhez jött a választási kampány, ami szinlén késleltette az adóbehajlást vagy négy-hat hélleL A karácsonyi és újévi ünnepek körűi pedig méltányossági okok késztették az adóhivatali, hogy adó és illeték-behajtással ne zaklsesa a város közönségét.
Így az 1926. évi adótartozások 50%-a fennáll még, mely adótartozásban benne van az egyenesadó és az egyenesadón nyugvó községi és megyei pótlékok, amik mosl együttes kezelésben vannak.
A zalaegerszegi m. kir. pénzügy-igazgatóság mos rendelettel utasította a nagykanizsai állami adóhivatalt, hogy tekinteltcl a Nagykanizsán künn levő nagy hálralékokra, intézkedjék a városnál az illetéktartozások legerélycsebb behajtási iránt és az eredményről tegyen busz napon betűi jelentést.
Zalaváry József m. kir. állam-pénztári főtanácsos, a nagykanizsai ín. kir. adóhivatal főnöke a felsőbb utasításra tegnap átiratban megkereste a város vezetőségét; bógy az illeték-hátralék behaj\'ása iráni sürgősen Intézkedjen, a zálogolás megtörténtéről értesítsék és a hshajlha-latlan Illeték-tételek törléséhez a nemleges iratokat megküldjék.
Értesülésünk szerint a város vezetősége máris intézkedett, hogy a pénz-űgyigazgatőság rendelete értelmében a hátralékos Illetékek most már sürgősen és erélyesen végrehajtassanak.
......
Még öt napig lehet szavazni a,,Zalai Közlöny" gyermek-szépségversenyére
Várakozáson felüli érdeklődés kl- I A szavazás körül o\'.yan erö3 bar-
sérte a Zalai Közlöny előfizetőinek gyermekei részére rendezett szépségversenyét, melynek mindent résztvevő részére Ingyen készített fényképeit a Teulsch-drogéria kirakatában csoportonként állitoltuk kl. (A felvételek Fahn és Társa Zirda-ulcal műtermében készültek.)
cok lolynak a három első helyért és dijakért, hogy szerkesztőségünk jónak látta a szavazás határidejét öt nappal, lehál január 20 ig meghosz-szabbitanl. Eddig a napig mindenki szavazhat még a Zalai Közlönyben naponta található szavazólapokkal.
Uj rend Nagykanizsán az újságok és csomagok postai kézbesítésében
Vasárnap ls kézbesíti a posta a Nagykanizsára érkező újságokat A délután érkező csomagokat külön kézbesltő-járat fogja aznap házhoz szállítani
Nagykanizsa, január 14 A kereskedelemügyi miniszter rendelete alapján folyó évi január hó 16-tól, vasárnaplól kezdödőleg a Kanizsáta érkező hirlapokat a helybeli postahivatal Nagykanizsa r. t. város egész területén külön e célra alkalmazott egyénekkel lógja kézbe-sittetni ugy hétköznapokon valamint vasár- és ünnepnajxtkon is, igy tehát a Jövőben nem lesz szükséges vasár- és ünnepnapokon az ujtág-példányok átvétele végeit a helybeli postahivatalnál megjelenni. Akik azonban jövőben is ott óhajtanák átvenni a címükre érkező újságokat, ebbeli szándékukat a helybeli X. számú postahivatal főnökségének irásoelileg esetleg szóbelileg jelentsék be, hogy kérelmük teljesíthető legyen.
Tervbe vétetett továbbá még az is, hogy a budapesti napilapok kiadóhivatalai az egész anyag kézbesítéséi a m. kir. postára bizzák, tehát azt is amit eddig bizományosaik utján.külön küldöncökkel kézbesítettek.
Nagy jelentőségű ujitis, — ami a helybeli postahivatal javaslatára történi, — hogy a m. klr. poslavezér-igazgatóság elrendelte, hogy folyó hó 18 lói kezdődöleit a Nagykanizsa X. számú postahivatalhoz kézbe-sités végett naponkint a délutáni órákban beérkező csomagokat már a délutáni órákban — tehál a beérkezés napján — a város belterületén, egy második házhoz-kézbesítő járat utján kézbesítsék.
Mindkét ujitás jelentős vívmány a közönség kényelme és pontos, gyors kiszolgálása szempontjából. Mindkettő ujabb bizonyítéka annak a szellemnek, ami a magyar posta működését halja át abban a tudatban, hogy a hivatal a közért, annak érdekéért van és ebben a felfogásban önmaga megtalálja az utat a köz minél hathatósabb szolgálatára. Ali ez különösképen a helybeli postahivatalra is, amely Javaslataival és a rendeleteknek a közönség érdekében való alkalmazásával mindig a legjobb szolgálatokat igyekszik tenni Nagykanizsa lakosságának.
Hogyan jósolják az idót
Néhány napi komolykodás után ismét enyhére fordult az idő, nsgy örömére azoknak — s ezek vannak többségben — akiknek nincsen leli kamrájuk tüzelőanyaggal. Hogy vájjon ilyen jótékony marad mindvégig a tél, s hogy követi-e enybeségében a novembert és a december első kétharmadát, azt egyelőre senki sem tudja megjósolni. Sőt megáll a tudomány az előtt a probléma elölt is, hogy miért vollak az elmúlt hetek olyan enyhék, mint még soha. Az időjárás rendellenessége a figyelmet az időjósok felé tereli, akik ezt az abnormitást előre megjósolni nem tudták. A különböző, többé-kevésbbé tudományos alapon átlő, de gyakran kalandos időjósok mellett, hivatalosan a Meteorologiai Intézet foglalkozik az idöjóslással. Az intézetnek Budapesten, a Rózsadombon van a telepe, s az épületnek külseje annyiban árulja cl, mivel foglalkoznak benne, hogy a messze ellátszó torony lerraszán különböző szélfogókat kalimpál a szél.
Az itt iolyó tudományos munkához három főcsoportra tagozott .üzem" szolgáltatja az adatokat. Az elsőbe tartoznak a szélirány és szélerősség jelző műszerek, amelyek a toronyterrasz szilforgóin kezdődnek, levonulna* egy toronyszobáig két-emeletnyi magasból és a folyosónak villanygombra berendezett mutatótábláján végződnek. A tudományos üzem második része a kertben látható, ahol mintegy 20—25-féle hőméről, esőregisztráló és pormennyiség vizsgáló műszer van. A harmadik rész a sötét kamra, ahol egy egész sereg különböző légsu\'yméro függ-
Látványnak legérdekesebb a toronyterrasz, ez a hatemelelyl magas bástyaszerű építmény, amelynek tetején még külön emelvényre állítva forog négy széiforgő. Ezek egyike, a Robloson-forgó olyan Iramban forog tengelyei körtll, amilyen viharos vagy csendes a szél Járása. A másik a széljárás irányát jelzi, a harmadik a szél sebességét mulatja, a negyedik a levegő lökéseknek, tehát a kihagyó és megint nekibuzduló szélrohamoknak erő- é< Irány-jelzője. Ezeket a lorgókat egy-egy mozgó rud összeköti az első számú toronyszobában felállított rajzoló apparátussal, amely egy hengerre feszített és óraszerkezettel lassan mozgatott rovátkás papirosra Jegyzi a négy forgó észleletei!. Ez az apparátus a folyosók Jelzőtábláival van összeköttetésben, amelyek ablakocs-káin vlllamosgomb nyomásra kiugranak a hengeren lejegyzett levegő mozgási adatok.
Az úgynevezett kertben áll négy szürőedény, az egyik sarokban pedig nyolc kupak látszik ki a tőidből. Itt álianak kalitkában a különböző normális-, minimum- és maximum-hőmérők. A kupakuk a talajhő mérésére szo\'gálnak. A szürőedények csapadékmérő és regisztráló apparátusok, az egyik közülük az egész évi csőmennyiséget méri.
A sölét kamrában elhelyezett normál-, minimum- és maximum lég-sulymérök a levegő nyomását mulatják. Ahogy a higany esik vagy emelkedik ezekben a légsulymérők-ben, aszerint jósol csőt vagy siép-idöt az intézet.
Ide tartozik még az üzemhez a felső légrégelek kutató apparátusa is. Hidrogénnel.megtöltött gummiballon ez, melynek átmérője két méter. Fel van szerelve ejtőernyővel, alatta
1927 január 15.
kfinnyü nádfonatú kosárka és ebben egy olyan műszer, amely ha|íz-.l-ponlossággal mulal hőmérsékletet, légnyomási és légnedvességei. A ballont igy felszerelve átiaj; helenkéul egyszer felbocsáj\'ják. Ó iási magasságokba száll fel, de egyszersm-.nt nagy utat Is lesz a széllel. A felső ritka légrétegek gyenge ellenállása következtében a hidrogén klpukkantja a gummiballont, amely erre zuhanni kezd, az ejtőernyő azonban azonnal kinyilik és lassan lebegteti a fold felé a kisérleli léggömböt. Ha lejutott, a megtalálóra van bizva, hogy elolvasva a kosárkákban lévő levelei, a tudományra fontos műszert elküldje a Meleoroligal Intézelnek. Érdekes, hogy igen sok ilyen felszállt és leesolt ballont vissza is küldtek a megtalálók. Tcrmészrlesen a Meteorológiai inlézet saját észleletei! kiegészítik a világ háromszáz kü lönbőzö pontjáról érkező Idöjelenlé-sek. S mindezek teklnteibevéleUvel készül azután az időjóslás.
IALAI KOILOHT
Tudnivalók a kanizsai törvényszék 1927-ik évi személyi és Ügyrendi beosztásáról
MA ESTE
kilenc órakor a farsang se vége, se hossza ünnepei közt az egyik legszebb ünnep köszöni be. Nem tart tovább egy éjszakánál, de ezalatt kárpótol egy esztendő sok szürke, robotos hétkö?nap|áért.
A megyei kath. Fehérszekfü-est napja van ma.
Elmondtunk róla eddig már mindent, amit el kellelt mondani ahhoz, hogy mindenki lássa, mennyire mindenkié ez a mulatság, mennyire fehér, mennyire nemes célú, mennyire gondosan rendezett, mennyire a vidám szórakozás jegyében elekészllell.
Ma csak annyll: az a fehér szekfü nemcsak báli disz lesz, hanem amit az a pompázó virág jeleni a léiben, azl fogj* jelenteni minden egyénnek a Pehárszekfü-est emléke élete faraangi emlékei között.
Gömbös Oyula Booau agyonlőtte magit
Budapest, január 14. Gömbös János, 34 éves ny. főhadnagy a nagytétényi Oömbös-villában szivén lőlle magát és. azonnal meghalt Teliének oka családi természetű, másrészt állástalansága.
A három millió dolláros gazda-kSIosön
Budapest, január 14. Az Országos Központi Hitelszövetkezet a gazdák részére uj kölcsöntípus! vezetett be. Az Angol-Magyar Bank R. T.-gal együtt egy előkelő amerikai pénzintézetföl hárommillió dollárt folyó-sltfat, 5—10 esztendős kölcsOn formájában, melyet a bank a new-yorkl tőzsdén kötvények alakjában bevezel. A kötvények árfolyama 98 százalék lesz, 8\'/i százalékos kamat mellett kerti] kiadásra és a vidéki szétosztó szervek >/» százalékot számíthatnak költség elmén.
= Leányegyletl műsoros tánctea. Az alakulóban lévő Nagykanizsai Izraelita Jótékony Leányegylel céljaira Szabados Kala és Eppinger Magda vaeárrup délután 5 órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében pompás műsorral bevezetett lándeat rendeznek, melyre ezúton hívják meg az érdeklődő közönségei.
Nagykanizsa, január 14
A nagykanizsai kir. törvényszék elnöke F.őry Szabó Jenödr. az 1927. évre a tanácsokat a következőkép, alakította meg:
I. Polgári felebbvltell tanács :
Elnök: Eöry Szabó Jenő kúriai bíró, kir. tszéki elnök. Blrdk: Dr. Szabady Lőrinc kir. tszéki tanácselnök, Podolay Jusztin kir. tszéki biró. Jegyző: Pelz Ferenc bírósági titkár. — A tanács ügyköre: Felcbb-vitl polgári peres ügyek.
II. Polgári felebbvltell tanács:
Elnök: Dr. Fischer József kir.
tszéki tanácselnök. BiráJt: Berlin Ágoslon kir. tszéki lanácselnök, Székács Pál tanácselnök c. feli. kir. tszéki biró, Makáry Vilmos kir. Iszékl biró. Jegyzi: Dr. Hilzelberger Sándor bírósági titkár. — A tanács ügyköre: 1. Felebbvilt polgár peres ügyek. 2. Felebbvilt polgári nem peres ügyek.
CsődőnklvOll ké-yszeregyezségl ügyekben beadott előterjesztések elbírálására alakított tanács
Elnök: D-. Fischer József. Tagok: Székács Pál, Makáry Vilmos. Pót-tag : Dr. Szabady Lőrinc. Jegyző: Dr. Hilzelberger Sándor.
Kerületi Gazdasági Bíróság
Elnöke: Dr. Szabady Lőrinc. H. elnöke: Makáry Vilmos.
Büntető főtárgyalás! tanács
Etoök: Dr. Mulschenbacher Edvln. Bt iák: Székács Pál, Kayser Elek lan. eln. c. felr. kir. tszéki biró, Makáry Vilmos, Podolay Jusztin. Jegyzőkönyvvezetők: Dr. Révlfy Andor kir. Iszéki jegyző, dr. Lukács Béla kir. Iszéki joggyakornok, Polgár Ferenc kir. Iszéki kezelő.
Büntető felebbvltell tanács
Elnök: Dr. Mulschenbacher Edvin. Bírák: Székács Pál, Kayser Elek, dr. Almásy Oyula kir. Iszéki biró. Jegyzők: Dr. Révlfy Andor, dr. Lukács Béla.
Vádtanács
Elnök: Dr. Mulschenbacher Edvin. H. elnök: Dr. Fischer Józsel. Birák: Dr. Szabady Lőrinc, Székács Pál, Jegyzők: D:. Révffy Andor, dr. Lukács Béla.
Fiatalkorúak törvényszéki tanácsa
Elnök: Dr. Szabady Lőrinc. Blrdk: Székács Pal, Makáry Vilmos. Jegyzők: Dr. Révffy Andor, dr. Lukács Béla.
Rögtönitélő bírósági tanács
Elnök: Dr. Mulschenbacher Edvin. Tagok: Dr. Szabady Lőrinc, Székács Pál, Podolay Juszlin. Pótbirák: Dr. Fischer József, Kayser Elek .Jegyzők: Dr. Révffy Andor, dr. Lukács Béla.
Uzsora bíróság
Elnök: Dr. Mulschenbacher Edvin. II. elnök: Makáry Vilmos. Birőt tag:
Makáry Vilmos. Póttag: Podolay Jusztin. Jegyzők: Dr. Révffy Andor, dr. Lukács Béla.
Polgári egyes bírák
Dr. Fischer József, dr. Szabady Lőrinc, Síékács Pál, Podolay Jusztin.
Birtokrendezési, kisajátítási ügyek, ügyvéd ellent panasz, hitbizományi ügyek előadója: Dr. Szabady Lőrinc.
A nem peres kereskedelmi ügyek előadója: Makáry Vilmos.
Csődügyi biró, csődblztos és a kényszeregyezségi ügyek előadója: Podolay Jusztin.
Büntető egyes bírák: Dr. Mulschenbacher Edvin, Makáry Vilmos, dr. Almásy Oyula.
Vizsgálóbíró: Dr. Almásy Oyula.
H. vizsgálóbíró: Podolay Juszlin.
Fiatalkorúak bírája: Dr. Mulschenbacher Edvln.
Az OFB-lől kiküldőlt bírák: Berlin Ágoston, Kayser Elek.
Tanácsülés és egyesblról tárgyalási napok
I. Polgári fclebbvileli lanács: csütörtök. II. Polgári felebbviteli tanács: péntek. Büntető fő\'árgyalási tanács: hétfő, szerda. Uzsorabiróság ülései: esetenkint. Büntető felebbvltell tanács: a hő I. és 3. szombatja. Vádtanács: a hó 2. és 4. szombatja. Fiatalkorúak törvényszéki tanácsa: esetenkint. Rög-tOnitélő lanács; esetenkint. Polgári és büntelő egyes birák. a birák beosztása szerint.
A tárgyaláson előterjesztett szóbél! kérelmekcl és nyllaikozaloka! dr. Szabady Lőrinc kir. tszéki tanácselnök szerdán és pénteken d. e. 9 órától 12 óráig.
A büntető feljelentéseket pedig dr. Almásy Oyula kir. Iszéki biró (vizsgálóbíró) bármely köznapon a vizsgálóbírói hivatalos órák alat! foglalja jegyzőkönyvbe.
A teljesen írásba foglalt polgári Ítéletek jegyzékét hítlön függesztik ki.
A polgári egyes bíráktól elintézett ügyekel az 1. sz. bírósági iroda, a bűnügyi egyes bíráktól elintézett ügyeket és a fiatalkorúak birájának ügyeit pedig a II. sz. birósági iroda kezeli.
A birósági iratok másolatai az I. sz. különirodában rendelhetők meg. A bírósági irodákban értesítést adnak
a lólajslrom és mulató adatairól kizárólag köznapon d. e. 9— Dóráig. Más kezelési könyvekből értesítés-adás valamint az iratok megtekintésének időtartama köznapon — szombat kivételével — d. e. 9—10 óráig.
Ugyanezen napokon d. e. 10—11 óráig csak a ludakoződólappal jelentkező fél kaphal értesítés! és az iratok megtekintésére valamint lemásolására engedemet.
Szombaton, vasárnapon, úgyszintén a hét többi napjára eső ünnepen érlesitésadásnak és az iratok megtekintésének helye nincs.
Bűnügyekben a Jogosultak az Iratok köznapon d. e. 9 órától d. u. 1 óráig, vasár- és ünnepnapon d. e. 9—11 óráig bármikor megtekinthetik és ügyeikről értesítést nyerhetnek.
A törvényszék irodáinak beosztása 1927. évre
Elnöki Iroda (emelet 22 ajtó) Elnöki ügyek és fegyelmi ügyek. Kezelő: Polgár Ferenc kezelő. Elnöki letélnapló vezetője: Cserei János Irodaigazgaló. Biről letélnapló vezető^ : Polgár Ferenc. Telefonkezelő; Polgár Ferenc. Helyettese: Cserei János.
Főla/stromlroda és Irattár (földszint 23 ajló) Kezelő: Sipos Mózes irodafőtiszt. Helyeltese: Cserei János. Tudakozódólapok elárusítója: Bede-nek Ferenc irodaigazgató és Sípos Mózes.
/. sz. különlroda (emelel 8 ajló) elsőfokú peres és nem peres ügyek, felebbvilt polgári peres ügyek, fcl-lebbvit polgári nem ptrea ügyek, csődügyek, csódönkivüli kényszer-egyességi ügyek, cégügyek. Kezelő: Bedenek Ferenc. Helyeltese: Cserei János. Vevénykezelő: Bedenek Ferenc. Altalános meghatalmazások jegyzékének vezetője: Bedenek Ferenc Cégjegyzékíezelő: Sípos Mózes. Helyettese: Bedenek Ferenc.
II. sz. különlroda (emelel 9 ajló.) Vizsgálati ügyek, felsőfokú bűnügyek, felebbvilt bünügyek. Fiatalkorúak bűnügyei: Kezelő: Cserei János. Helyellesc: Benkö Akos ircda-liszt. Bűnjelek kezelője: Polgár Ferenc. Bűnjelek nyilvántartó könyvének kezelője: Polgár Ferenc.
A kűlönlrodákban leírók: Benkö Ákos és Turck László kezelő.
Kisegi\'ő jegyzőkönyvvezető a fő-tárgyalasoknál és a büniclö egyes bíráknál: Polgár Ferenc.
— Ahol nincs adóhátralék. A
kaposvari pénzügyigazgalóság most közzé letl kimutatása szerint Somogy-megyében az adóknak csak 8 százaléka nincs befizetve, ami mindenesetre kiváló pénzügyi teljesítményt jelent a megye egész lakosságától. Talán Somogyban azonban jobbak a megélhetési viszonyok is, mint Zalában.
— Hálókocsik pótdíjának megállapítása belföldi forgalomban.
A kereskedelmi minisztérium folyó évi janui. l-től a magyar belforga-lomra nézve a következőképen állapította meg a hálókocsik pótdíját: Az 1. osztályban a rendesáru vasúti menetjegy árának 50 százaléka. A II. osztályban a vasuli jegy 60 százaléka, a III. osztályban pedig a vasuli |egy 75 százaléka fizetendő.
Gyermek-szépségverseny
Szavazó-lap.
A „Teulsch"- kirakatban kiállított képek közül szavazatomat a számú képre adom.
aláírás.
lAUd KOXION?
Nincs szükség a nagykanizsai iskolák bezárására
Az i&kolai tanulók egészségi állapota jobb, mint kiolégitö — * orvos jelentése — Az Iskolaigazgatók jelentése — A spnnyolnátha elleni védekezés — Félórás szellőztetés minden egyes előadás után a mozgókban — A közegészségügyi bizottság Öless
Egy hét óta nem volt temetés, jelenti a plébános
nm hírek
Nagykanizsa, január 14 Az utóbbi napokoan riasztó hírek terjedtek el a városban az iskolás növendékek tömeges és járványos megbetegedéséről, melyek alkalmasak voltak arra, hogy a legnagyobb fokú ijedelmet keltsék a váios lakossága, de elsősorban a szülők közölt. A város közegészségügyi bizottsága Eberhardt Béla ker. főigazgató elnöklete alatt tegnap este ülést tartott a városháza tanácstermében, amelynek egyetlen tárgyponija volt az iskolai megbetegedésekről való tárgyalás. Ölömmel regisztráljuk, hogy a riasztó híreknek a legkisebb alapjuk sincsen. A bizottság teljesen meg volt elégedve az iskolások egészségügyi állapotával és semmi szükségét sem látta annak, hogy az iskolai tanításokat beszüntesse, mert a tanulók állapota egészségügyileg jobb, mint kielégítőnek mondható.
Január 1—12 lg Kanizsán a következő ragályos betegségeket jelentelték be: 4 roncsoló toroklob, 4 vörheny, 1 kanyaró. A füllőmlrigy-lobra és bárányhimlőre vonatkozó bejelentések azonban megbízhatatlanok. Goda Lipót dr. tisztiorvos szerint 20-szor, 30-szor annyi beteg van, mint amennyit bejelentenek.
Megnyugvást keltett dr. Vargha plébános azon bejelentése is, mely szerint hatáskörében egy hét óta egyetlen lemetés sem történt Nagykanizsán, ami szinte példátlan esel.
Majd a felbukkanó spanyolnálba réme került szóvá. Nagykanizsán egyetlen spanyolnátha megbetegedés eddig nem fordult elő. Mindazon állal a járvány ellen való védekezése szempontjából kívánatosnak tartja a bizottság, hogy körülbelül február végéig az elemi iskolások ne látogassák a kötelezi ftlmoktatást, amiről jelénlés készül a kir. tanfelügyelőnek.
Szükségesnek tartotta a bizottság, hogy a város irjon át a mozgószin-házak vezetőségének, hogy a legközelebbi előadástól kezdve ezcniul minden egyes előadás uláu egy félóráig szellőztessék a mozihelyiségeket. Az iskolaigazgatók jelentései szerint
a gimnáziumban 400 lan. közül 14
a fclsókereskcdcniibcn 191 .3
a polg. fiúiskolában -102 . , 3|
a polg. leányiskolában 107 . . 57
az I. ktirz.eti elemiben l>50 . , 15
a II körzeti elemiben 652 . . %
a III. körzeti elemiben 718 . . 46
az izraelita iskolában ISO . 37
a kcicsk. tanonc isk. as , . —
az iparos lanoe isk. SO0 . .12
vagyis 4480 növendék közül 341 hiányzik betegség miatt.
Dr. Kálnay Gyula államrendőrség főtanácsos az udvarok tisztántartásának fokozottabb ellenőrzését tartja szükségesnek.
Dr. Fodor Aladár városi tisztiorvos szóvá teszi
a gőzfürdő üzemének beszüntetését,
amihez lőbbcn hozzászólnak.
Az ülésen a bizottság tagjain kivül ott voliak Krátky István dr. főjegyző, a város-és jáiás tisztiorvosai, az állatorvos, az összes iskolák és tanintézetek igazgatói, a különböző felekezelek lelkészei slb. slb.
Az alispán felemelte a beteg állat húsát forgalomba hozó kanizsai mészáros büntetését
Nagykanizsa, január 14
Ismereles, hogy Karlovlcs Oyörgy nagykanizsai mészárosmester a nyár folyamán beteg állatot vágott le otthon (a vágóhídon kivüi) és annak husál vizsgálat nélkül forgalomba hozta. A hatósági állatorvos feljelentésére Karlovics Oyörgyöta városi rendőri bűnletőbiró összesen 1.500,000 korona pénzbitságra Ítélte, ami ellen a városi állatorvos fellebbezett a vármegye alispánjához súlyosbítás végett.
Bődy Zoltán alispán e héten bírálta felül az I. fokú ítéletet és azt megváltoztatva, Karlovicsot öt napi elzárásra mint összbüntelésre és háromszor 1.000,000 korona pénzbüntetésre ítélte.
ítéletének indokolásában kimondotta az alispán, hogy az enyhítő szakasz mellőzését azért tartotta megokoltnak, mertaKarlovics Oyörgy állal elkövetett cselekmény — mint az emberi egészség ellen intézett támadás — a legsúlyosabb elbírálás alá esik és példás és szigorú megtorlást kíváo.
Az a körülmény — folytatja az indokolás, — hogy Karlovics Oyörgy a város legrégibb iparosainak egyike, enyhítő körülménynek el nem fogadható, mert mint régi iparosnak — hatványozottabb mértékben kellene az előírásokat betartania.
$)fti»SKEKO
Január 15, szombat
Római katolikus: Rem. »z. Pál. Hro-lealána: Lóránt. Izraelita: Sebat hó 12.
Nap kel reggel 7 óra 45 perckoi nyugszik délulán 16 óra 34 perckor.
Megyei Katolikus Fetiérezeklü-est
a Polgári Egyletben este 9 órakor.
Mozi: Uránia: ZsivAnybeesíllet, három aranyszívű csirkefogó élete és hatila. Elóadások: 7 és 9 órakor.
Hamis pengő
Alig sültetett meg. alighogy a csengése, zengő bongó muzsikája uj reménységek csengetyütl rázta meg a küzdelmes idők erőfeszilésekkel tele finisébenTahg hogy az első darabjai megmelegedtek a zsebünkben, alig hogy belrgurultak az életünket Is szimbolizáló végtelen nulla-sorok lidérces kavarodásába, alig hagy találkoztunk vele, — máris végigszaladt az orsz.igon n riasztó hir:
— haml\'ilják a pengői!
Igaz, csak Pesten talállak belőle egy-kit hamis darabot, meg Győrben néhány primitív utánzatot, igy aggodalomra nem igen. van oka senkinek — Mégis elgondolkodásra késztet, hoí\'y párnapos örömünknek, amivel, mint gyermek az uj játékot, véltük körül a pengőt, ilyen hamar akadlak megrontói.
UJ öröm...
Ui érték...
Uj csalódás...
Mert az ember — az csak a régi marad
Mindegyik gigászi erővel megy neki az életnek, hogy kivájja belőle a maga kis hitvány zsoldját, legyen az a realitások guruló aprópénze vagy a lelke alkotó-erejével kivert, a szive tűzpiros virágaival fémjelzett, minden földi kincsnél drágább arany.
Egyikkel is. máikkal is csereberéljük mindazt, ami az egyiknek van, a másiknak nincs. Aztán a tudós értékelméletek kalózai sokszor becsapnak bennünket. Hamis pénzt adnak a drága portékánkért. Az élettől tanulták tatán, hogyan kell hamis örömökkel fizetni a megvívott nagy harcok zsoldját.
Mer! mindig vonnak hiszékeny \' emberek, jó emberek, kik hisznek, meri nem tudnak nem hinni, mig a > hamis pénz üres kongása vészjelző ■ szirénaként végig nem hasit a becsületes telkükön
Ilyenkor születnek a legnagyobb \'■ tragédiák. A csendben lezajló, elle-\' melelt vívódásokon ilyenkor vérzik , el minden, amit az élet jó bolondjai építgettek...
Kártyavár... gyermek örömök.
Pedig tolán csak az az egy-l \'■ volt hamis. Tatán a többi mind, mind igoz...
1927 január 15.
De az az egy-kettő megölte a hitet És a kétkedés megmérgezte az örömök kútját.
Alig megszületett álmaink bölcsije körül hóhérok ólálkodnak és kacagva gyűrik zsebre apró boldogságunk féltve kuporgatott, megrontott, undorodva szétsiőrt garasait. (bt)
— A tankerületi főigazgató Nagykanizsán. Dr. Vass Beilalan tankerületi kir. főigazgató több nap óla Nagykanizsán tartózkodik és szokásos hivatalos iskolalátogatását végzi a piarista reálgimnáziumban. A főigazgató valószínűleg vasárnap utazik el Nagykanizsáról, folytalva hivatalos ut|át.
— Körorvos választás. Mura-kercsztur községben még Gyömörey István országgyűlési képviselő fő-szolgabiráskodása .:lalt és az ő Intervenciójának eredményeképen létesített közegészségügyi körzetben most ejtették meg a körorvos választást, melynek során megválasztották dr. Keller A. József garabonci magánorvost.
= A Szarvas táncestél hangulatosak és Intimek.
— Kórházorvosi pályázat A nagykanizsai városi közkórbáznál megüresedett a XI. fizetési osztályba sorozott bennlakó segédorvosi állásra pályázatot hirdetnek. A pályázó magyar állampolgárságát, korát, erkölcsi és politikai megbízhatóságát, képe-sitésél, valamint eddigi működését Igazoló okmányokkal felszerelt és Zalavár megye alispániához elmzendó pályázati kérvényeket 1927. évi február hő 5-én déli 12 óráig bezárólag Nagykanizsa város iktatóhivatalában kell benyújtani.
= Fehérszekffl-estre szép, friss fehér szekfű beszerezhető Petermann virágüzletében. Az eladásból 20% a templomrenovális javára lesz leadva.
— A Kaszinó-hangversenyt egy héttel elhalasztották. A Nagykanizsai Kaszinó folyó hó 19-re hirdetett hangversenyét egy héttel később, január 26án este 9 órakor fogják megtartani, mert a Kaszinó elnökségéhez ma távirat érkezeit, melyben a m. kir. Operaház Igazgatója ludalja, hogy Relle Oabrlellát és Palló Imrét csak ez utóbbi napon tudja szabadságolni.
= M» és minden este tánc a Szarvasban Holló Tóni közkedvelt Jazz-BandJára.
— A Nagykanizsai Polgári Egylet folyó hó 22-én délulán 6 órakor taitja rendes évi közgyűlését, melyre a I. tag urakat ezennel meghívja a választmány. Tárgysorozat: Titkári évi jelentés, a zárszámadások előterjesztése, az 1927. évi költségvetés és évi tagdíj megállapítási, a választmány és számvizsgáló bizottság megválaszlása.netánl indilványok.
—. Schwarcz Dezső harisnyái » legjobbak.
A
Olvasóink vágják ki 6s órizzék meg ezt az utalványt
V
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Háztartásbeli Alkalmazottak
1927. évi januér hó 16-án a „Biríny" vendéglő összes helyiségeiben a lelencgyermekek javára
NYILVÁNOS TÁNCMULATSÁGOT
rendeznek, melyre a város nagyérdemű közönségét tisztelettel meghívja a Rendezőség.
Kezdete este 8 órakor. Belépődij 1 pengő.
— Kellemes szórakozásról gonuvs-\'codva van. — Kitűnő ételekről és italokról, valamint elsőrendű
— cigányzenéről a vendéglős gondoskodik. —-
11. lapszám.
I Apróhirdetéi-nlalTány J
j 10 4*r«b Ilyen klvijotl«irym*»* ; J utiu követktii síimoiisu nUl- . viny tlUoébtn a ZALAI KÖZLÖNY kUd6hlvá-_ á bárkinek Ingyen köiW «£> IS siói* terjedhető í ■ próhlrdcUit. \' l hviajt* : Ml. mirclui t-l* j
xwwt1f
1ttíl január SI.
ZALAI KÖZLÖNY
5
IdSjárás
A nairykiinlzsal niateorolGglat mar* tlaretó Jelentése: Pénteken a Mmérttk-Irf: Reggel 7 órakor +4-6, délután 2 érakor +6 8, eate 9 érakor +6-7.
Ptlhtetl: ligéli nap teljesen borult.
Szélirány: Reggel Délnyugat, (léiben és elte Déli szél.
A Meteorológiai Intézet lelentéie »ze-[Int továbbra Is borús, szokatlanul enyhe liló, Jobbára nyugaton Iccsapolásokkal.
— Az Izr. Leányegylet Icáján : vasárnap délután a Vadas cigányzenekar log látszani a Ceutrátból.
A lea délulán 5 árakor müsorTal kezdődik a Polgári Egyletben.
— FeltérszekfU-esfrc szép, (riss (zhér szeklü beszerezhető Pctermann virágüzletében. Az eladásbői 20\'/o a templomrenoválás javára lesz leadva.
— Llceálls előadás. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Müyészeti Kor. vasárnap, január 16-án délután 6 órakoi a városháza dísztermében llceálls előadási tart. Az előadás sorrendje: 1. Egressl Bénitől: Né,p-dalegyveleg. Énekli a Nigykanlzsal Vasutas Dalkör, Lehrmáan Ferenc karnagy vezetésével. 2. Dr. Szabó Zsigmond járási liszti orvos, Ib. vármegyei tisztilőorvoselőadása: .Éle!, álom, halál\'I 3. Lányi Emőlól: Dalcsokor. Énekli a Nagykanizssl Vasutas Dalkor. Belépő-diJ nincs!
— KÉPKERETEZÉS és üvegezésben Igen olcsó PUM üveges, Király-utca 10.
_ Iparosság és munkásság
ügyeimébe. Az Ipartestület felhívja a nagykanizsai Iparosságot és munkásságot, hogy a Révész Lajos, ny. munkásbiztosiló pénztári igazgató tiszteletére |anuár 20-án rendezendő bankellen minél számosabban vegyenek részt. Előjegyezni lehet az Ipar-testületben.
— Megérkezett az nj cigaretta Kanizsára. A nikotin gourmandjal részére Örvendetes hírként kőzOljük, hogy az újfajta Hunnia-cigirelta Nagykanizsára Is megérkezelt és a nagytrafikban várja az érdeklődést.
= A Szarvas táncestéi hangulatosak és Intimek.
— A Klskanlzsal Építkezési Szövetkezet felhívása. Az alakulóban levó Építkezési Szövetkezet elkészüli alapszabályai holnap, vasárnap délulán 2 órakor lesznek kiolvasva a klskanlzsal mozgó helyiségében. A tagok pontos megjelenése kéretik.
— A mészáros garázdálkodó kutyája, özv. dr. Riecht QyOrgyné feljelentést tett a kanizsai rendőrkapitányságon, melyben előadla, hogy a Barakkokban Horváth Jó-zsel oltani méizárosmester szabadonhagyott kutyája rátámadl és súlyosan megharapta a lábán. Ugyanez a kutya tegnapelőtt Viasz Erzsi nevű 13 éves kislányt harapta meg. A feljelentés után a rendőrség meg fogja vizsgáltán! a kutyát, hogy nlncs-e megveszve. Ehhez képest esetleg az áldozatokat lelküldik a budapesti Pasleur-lnlézelbe. Egyben a kutya tulajdonosa ellen szigorú eljárás indul.
URANIA
Szombaton 7 éa 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Az Dia grandiózus müsordarabja:
ZSIVÁNYBECSÜLET
Ez a film a Cowered VVaggon legméltóbb utódja. Olyan színészi alakítás van benne, amilyet filmen még sohasem láttunk. Három színész, mintha Csorlos Gyula, a kis Rott és Szerémy játszaná flket, három vén csirkefogót alakit csodálatosan. A film liósszerepét Georg O\'Brien játsza, a primadonna az érdekes és exotikus szépségű Olive Borden.
— Az öngyilkossági szándékból lugkóvet Ivott öregasszonyt még mindig nem tudták kihallgatni, any-nylra súlyos az állapota. Felépülése még kritikus.
— A gelseszlgetl leventék vasárnap esle 8 órai kezdettel az Iskolában előadják Cslte Károly : A biró lánya c. népszínművé\'. Uiána reggelig táncmulatság a vendéglőben. Belépődíj 80 és 40 fillér.
— A mlkidi temetése I millió 453 ezer dollárt emészt fel A haldokló magyar koronában elképzel hetetlen temetést költség: több mini száz milliárd korona. A felkelő nap országának Összes császárai együttvéve sem éltek annyi időt, hogy ezt koronánként megolvashatták volna. A tenetés még csak februárban lesz. Addig gyászünnepségek végtelen sorival hódolnak Japán nyüzsgő ember-mtlllól földi istenük porhüvelyének. Addig 30(10 kuli is külön utat a császári palotától a temetőig. Káprázatos ut lesz ez. Még az illamfi-kulluszban verhetetlen rekordot tartó Japánban Is nagyszerű temetés. .4 hatóságok pedig szigorú intézkedésekkel, razziákkal Igyekeznek elefét vennt az Ilyenkor fanatikus szokássá váll harakirinek A gyász őrülete tombol az örök-mosoly hazájában egy ember ravatala körül. Könny és vér, pénz és élet számolatlanul omlik utána. Csak a cseresznye-virágok Istent pompája vlrlt tovább változatlanul—
— Megnyílott Kéthelyen a női gazdasági tanfolyam, január 6 án nyitotta meg Kéthely nagyközségben nagy érdeklődés mellett Kovács Pál lanlolyamvezelő, gazdasági tanár a nól gazdasági tanfolyamot, melynek idáig 132 hallgatója van.
— Fiatalkorú betörők bűne. A Zalai Közlöny tudósítója Jelenít: Kél fiatalkorú suhanc a napokban belő-rést követeti el Keszlhelyen és ez-alkalommal özv, Hermann Antalné ny. Mszolgabirónét látogallák meg az estéli órákban. A betörő inasok az ablakon másztak be és mindjárt a szalonban levő asztalról egy ezüst órát emellek cl. Pénzhez nem lud-tak hozzájutni, mert az el volt zárva. Munkájukban megzavarta őket az időközben hazatérő úriasszony, amikor az ablakon át elmeneküllek. A csendőrség rövid Idő alatt klnyo-mozla személyükben a tetteseket és átadta a keszthelyi kir. járásbíróságnak.
— Országosvásár Keszthelyen, január tizenharmadikán tartották meg Keszthelyen a januári országosvásárt, mely elég szép forgalmat tudott felmulatni, csak a vásárlásokat kissé megnehezítette a kétféle pénzzel való fizetés. Az állalvásári forgalom bőséges voll, de a rőfös- és rövidáruk nem Igen találtak vevőre.
= Ma és minden este tánc a Szarvasban Holló Tóni közkedvelt Jazz-Bandjára.
- A Kerka hidak építése serényen halad előre. A kereskedelemügyi mlnl6zlérlum hldépitó osztályától Január 18 án kél minisztert tanácsos érkezik le a hidak építési munkálatainak megtekintésére. A hidak építésével a Kerka szabályozása Is jelentékeny mértékben elóre haladt és Igy elejéi veszik az esetleges árvizeknek.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és díszműáruit ázában.
— Oyermekével a karján a vonat elé vetette magáL Kulcsár Juliska rlnyahosszufalusl lakos 3 kisfiával együtt Lábod határában a vonat elé veletle magát öngyilkossági szándékból. Szerencsére a vonal-vezetői észrevették az elkeseredett lialalasszor.yl és még Idejében meg-állilolták a vonalot. Az asszonyt többen lebeszélték végzetes szándékáról és elkísérték az állomásig, ahol átadták őket hozzátartozóiknak.
— Betörtek a Vágl párt kaposvári irodájába. A Vági párt kaposvári irodájábt ismeretlen tettesek betörést követlek cl, de nem sok anyagi eredménnyel. Inkább értéktelen röplapokat és egyébb iratokat vittek el a peches betörők.
— A Jegyzőségek köréből. A zalalövői segédjegyzől állási a belügyminiszter önálló hatáskörű jegyzői állássá szervezte át. Az állásra a főszolgabíró pályázatot hirdet. A pályázat 28-án délben jár le, a választást január 31-én délután 3 órakor tartják meg Zilalövőn. — A belügyminiszter a zalaszenllvánl és andráshidai adóügyi legyzői állásokat segédjegyzői állásokká szervezte vissza. A zalaszenttvánl segédjegyzői állást helyellesités utján Takács Emő oki. jegyző, albániai lakossal töltötték be. Az andráshidai állásra rövidesen pályázatot log kiírni a lö-szolgabiró.
ÍOZGÓSZINHÁZAI
Uránia szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Zslvány-bccsület, három aranyszivü csirkefogó élele és halála 9 fefezetben. Főszerepekben: Georg 0\' Brien és Kalhi-rina M\'c Donald.
Világ vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor : Cowboy glgerll, cowboy-IOrlénet.
Kesztbelzl Uránia szombati műsora: Moszkva 1910., történél! film 7 felvonásban. Az érdekfrszitö film főszereplői Marcella Albini ésWla-dfmir Osidarow.
KÖZGAZDASÁG
Timi
A mai ér léktőzsde hangulata egyenetlen voll, aminek oka a mai rendezési napban s ennek következtében, a realizációs eladásokban keresendő. Egyes értékek azonban szilárdak voluüt. Néhány papir a spekuláció vásárlása következtében emelkedett. Qyenge voll, a bank és bánya, továbbá a légla és ipari papírok. Sziltrd voll a Silgó, Rima és MFTR. Az egész piacon jelentkező árdifferenciák nem jelentékenyek. A lixkamalozásu papírok piacán az irányzat javult. _
Párti 2t>61, London 25-17\'z, Ncwyodt 5l»Vl. BrCuel 7215, MUano 22-70l Amsterdam 20745, Bezlln 12305, Wlea 73-10, Sotla 3 75. Prága 15-36, Varsó 57-W. Budapest (0-U, Belgrád 9 121.1, Bakalelt 2 80. _
á tslüv««tl TMá iinaa )>p»é«s
VALUTÁK Lengyel 62-65-64-15 Angol f. 27-71-27-87 Ciebk. 1689-16-97 Dinár 1003-1009 Dollár 569 25-571-65 Frindalr 22-72-2317 Hol!. 228 25-229-25 Lel 297-307 Léva 410-416 Llrs 24 70-25 15 Márka 135-27-13577 SchUl. 80 30 80 65 Dánk. 152 10-152-75 Svájd I.11010-110-50 Belgi Ir. 79*40-79-70 Nocvéj 146-35-147-00 Svédk. I5!\'40-I58«5
DEVIZÁK Amit. 228-37-229-07 Belgrád 1001-1009 Berlin 135\'37-135T7 Bukarest 297-3 04 Brllsuel 7942-7M7 Kopenh. 152-20 152-65 Oszló 146 45-146-90 London 27-71-27-79 Mllino 24-70-2500 Newyork 57095-2 65 Párti 22 57-22-87 Prága 16-91-16-96 Szollá 4 11-4-15 Siockh. 15252-15297 Varsó 62-80-6400 Wien 00-40-80 65 Zürich lt»07-110.40
Terménytőzsde
Buza tlszav. 75 kg-oi 3130 -31-50, 76 kg-oi 31-70—32-00 77 kg-M 32-10-32-40, 78 kg-os 32 60 - 31-00. egyéb 75 kg-oi 30-50 - 30-80. 76 kg-oi 3090-31-24 77 kg-oa 31-30 - 3160, 78 kg-oi 31-80-32-20. rozs 24-80 - 25-20. takarmány, árpa 18 80—1910, lótáipa 25-50—28, zab 19 00-19 20, tenger! uj 1650-16-80, repce
-----•-, kdei 14-80-I5-50, keapa
13130—1400.
felhajtás 983. melyből eladatlanul visszamaradt 295 darab, felsótendll 1-42—1 44. szedett 140-1-42. szedett közép 1-3&-1-38. könnyű t\'26-1\'32, elaórendü óreg 1-40—1-42. másodrendű 1-34—1-42. angol sllldó 1-48—1-60 szalonna nagyban l-4í—
1-52. islr 1-72-1-76. lehúzott hus 1-92—
2-04, szalonnál lélsertis 1-60-1-70. Az Irányzat változatlan.
Kiadja: Iriiyl HyomJaljur k Http-kvttktáái H, Xigjkuliu
0 ZALAI KOZLONV
1927 január 15.
APBÓHIHDETÉSM
(Hlrdotó.ok dija •löro Nx.t.ndfi)
Ai apróhirdetés dija 10 szóig 50 lllUr. A dmszó l minden vastagabb betüból Utó ■só kii szónak ssámlttatik. Minden lovibbl tzO dija S fill. A hlrd.U.I díj olö- e
flvatonrfS a forgalmiadd hozzislámltisAval
Hölgyeim I Bili-, estélyi-. tineruliáket, jelmezeket, valamim ulcal- és gyermek-rullékat leg jutányosa bban készítek. Endllzéat, hurkotést ulinyoian villalok. — Welsi Vtetomé, Klntzsyutea 21. 129
FO.jcarOxIot berendezéssel együtt elsőd. Bdvebbet a kiadóban. I5S
FOmolnirt keresek sormisl malomba. Bálles Károly molnir.__IS8
Egy szobs, konvtiibdl illd Iskáa azonnal kiadó Msyer lestjníl. -16S
3 szobás vlavezetékes lakAat Jtetesek belterületen, legkésóbb májusra. Ajánlató-kat .Annybéf jeligére a kiadóba. 169
Szombaton éa vaaárnap
na
VI da-vendéglőben. Értesítés!
ItaMMKM
kávéházát és éttermeit, valamint fürdőjét újonnan festve s legmodernebbül felszerelve folyó hó 12-én, szerdán megnyitottam.
KiíünŐ magyar konyha, fajborok, állandóan frissen csapolt sör, figyelmes kiszolgálás, szolid árak.
Naponta kombinált és zóna reggeli.
Déli és esti zenét fővárosi Lakatos Béla kitűnő zenekara szolgáltatja.
Ál\'ardó étkezők részére kedvezményes árak. Köztisztviselők részére külön kedvezmény.
Lakodalmi-, tea-, lársas-, vadász vacsorákat a legjutányosabban vállalok.
Táncmulatságok részére meg felelő terem áll rendelkezésre.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve
tisztelettel ÁRVAY LÁSZLÓ
sz&llodás, vendéglős is loo kávés.
Hirdessen
„Zalai Közlöny"-ben.
Ifj. Halász Jenő és neje fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy egyetlen imádott fiunk
Gyurikánk
19 éves korában hirtelen meghalt.
Hült teteméi vasárnap délelőtt \'/zl2 órakor az Izr. temető szertartási termiből kísérjük utolsó útjára. Nagykanizsa, 1927. jánuár hó 14.
Emléked firSkké élni fog!
Dr. Krausz Aladár a saját és testvérei Szv. Oűrtser Lajosné szül. Krausz Berta, Blumenschcln Vilmosné szül. Krausz Hermina, Dr. Párovszky Domonkosné szül. Krausz Irma, Szv. Kopár Jenőné szili. Krausz Elvira, valamin! az alulírott rokonok ncvéoen mélységes fájdalomtól lesújtva |elentik, hogy szereled, áldoll jóságú, önzetlen és önfeláldozó testvérük, sógornőjük, illetve nagynénjük
Kraus;
folyó évi január hó 13 án éjjel 12 órakor hosszú, kinos szenvedés ulán elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 16 án délután 3 órakor kísérjük örök nyugalomra az izr. le.netö szertartáti terméből.
Nyugodjál békében I
Özv. Dr. Krausz Ferencné szül. tSohr Joselln, özv. Krausz Józsclué szüL üoldner Joselln sógornői, Blumenschcln Vilmos, Dr. Párovszky Domonkos sógorai, unokaliugal és unokaoccsel.
ÉRTESÍTÉSI
Keszthelyen, Kossuth Lajos-utca 41. sz. alatti házban (Főgimnáziummal szemben) a mai kor igényeinek megfelelő
mechanikai milhelyt
nyitottam. Író-, varrógépek, gramofon és kerékpárak összes alkatrészeit raktáron tartom és mindezen gépek javítását mérsékelt árszabás mellett elfogadom. Író- és varrógép jókar-ban tartását mérsékelt havi díjazással elvállalom. Kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Tisztelettel
GERENSDORFER LIPÓT iw műszerész.
GLCSOBB LETT A HUS
REIN ERNŐ HENTES ÉS MÉSZÁROSHÁL!
I kg hizlalt jó marhahús.................. 1-28—1-60 pengő 16-20.000 K
1 kg. sertéshús ........................ I-60-t-92 . 20—2-lJXX) K
1 kg. sslrszatonna 1.16 pengd 22 C00 K I kg háj 1D2 . 2J.OOO K
1 kg. zsir 2pengd 25.000 K t kg. jó és Ízletes szalámi 2-40 , 30000 K
to; Tisztelettel REIN EHNŰ.
Melegágy!
kerti magvak
szemes tengeri
árpa korpa
kapható
Ország és Widder
M magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének
(TE BE)
hivatalos pengőátszá-mitási táblázata
a legmegbízhatóbb és legkönnyi bben kezelhető Kapható mindenütt.
Ara: 20 fillér. Főbizom! n yos: Értékforgalmi Bank B.T. Budapest, V.. Zrlnyl utca 14.
Viazontelárusitdknak árengedmény.
1927. évi
NAPTÁRAK
Újévi Odvöztft kártyák JÁTÉKKÁRTYÁK
Legjobb angol D ca GRAMOFON
és legújabb gramofonlemezek kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
A REKLÁM!
Állandó, ósxsxorQ éa Ogyea
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltelő eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdetó vállalatánál
BUDAPEST, YH., Erzsébet-körűt 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal,, odaadó lelkiis-merele&sé?gel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is külföldi lapokban és naptárakban.

[Költségvetések és -iTelefonfc tervezetek ingyenl|j. 121-m!
Értesítés!
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy Igorom, Hj. Pataki István urat társul vettem, a mühe lyemet Vásár-tér* I. számú házba (Veiczy-ház) áthelyez* tem és ugyanott üzletet nyitottam.
Raktáron tartunk: varrógépeket, motor- és kerékpárokat és azok alkatrészeit, Somperit-Autopneu, prima kerékpárgummikai. Bármilyen autógummi- ét» e szakmába tartozó javítást vállalunk. További szives pártfogást kér tisztelettel
Speckl és Pataki
mechanikai és autógummijavitóüzem Keszthely, Vásártér 1. Rákóczi-ut 62
Cipészmesterek figyelmébe!
Tisztelettel értesiljük iparoslársainkat,\' hogy a Keszthelyi Bőripari SzBvetkezet, mint az I. O. K. Sz.
tagjai révén sikerüli raktárunkat óriási mértékben kiegészíteni. Ugy bel- mint külföldi bőrátuk és az összes cipész-, csizmadia-kellékek a legolcsóbb napi árban kaphatók. Előre is biztosithaljuk iparostársainkat a pontos és tigyelmes kiszolgálásról, mert célunk nagy forgalom, kevés haszon elérése. — A n. é. szakiparosok b. pártfogását kéri
az Igazgatóság.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olenbeot Károly.)
67. évfolyam, 12. szám
Nagykanizsa, 1927 január 16, vasárnap
Ara 16 fillér

S4®
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség <ii kiadóhivatal Fóut 5. sz. Keszthelyi tiókkladáliivatal: Kisfaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurban-telclon: Nagykanizsa 78 azim. Előfizetési ára egy hóra 2 pengő 40 tülér.
Sikkasztás a szolnoki adóhivatalnál
Szolnok, jan. 15 Az illeni adóhivatalban és pénzügyigazgatóságnál rovoncsolást tartottak és 300 millió korona hiányt állapilollak meg. A tetlesekel sikkasztás és okirathsmi-sitás vétsége elmén letartóztatták. Franciaország uj követének látogatása Korányi
Frigyes bárónál Pár is, jan. 15. (Éjszakai rádió-jelentés) Mathieu de Vienne gróf Franciaország uj budapesti követe ma bemutatkozó láiogatást fett báró Korányi Frigyes párisi magyar köveinél, akivel hosszasan és szivélyc-Isen tárgyalt és eszmecserét folytatolt.
■ Bécsben elfogott elitélt
magyar
Bécs, jan. 15. (Éjszakai rádlóje-i lenlés) A Taborstrassen ma elfogyták Mlcsel Henrik 34 éves magyar állampolgárt, akit a magyar hatóságok már löbb éve köröznek, meri két esztendei fegyházbüntetésének kitöltése elöl megszökött. A bécsi hatóságok Mlcsell ki fogják szolgáltatni.
Magy kommunista szervezkedés a lengyel határszéli vajdaságokban
Varsó, január \\S. (Éjszakai rádió-jelentés.) A rendőrség a határszéli vajdaságokban nagyobb arinyu kommunista szervezkedéseknek jött nyomára. Megállspiiotiák, hogy a szervezkedéshez szükséges pénzt Lengyelország határain kívülről szerezték be. A letartóztatott kommunisla vezelők között van három sztjm képviselő is.
Kifosztottak egy román miniszter lakását
Bukarest, jan. 15. (Éjszakai rádiójelenlés) A kormány egyik iag|a, kinek nevét titokban tartják, lelje-lenlést tett a rendőrségen, hogy lakását fíuycs nappal ismeretlen tettesek kifosztották. A rendőrség a nyomozás során a fosztogató betörő bandái eitogia, melynek egy olasz Benőni nevü belörő volt a vezére. Mikor a rendőrség a betörőt búvóhelyére ráakadt, valóságos revolver-harc fejlődölt ki, melynek során a bandavezér és egy détektiv is megsebesüli. A belőrök a miniszter lakásáról ékszereket és értékpapírokat vilek el, amiknek egyrészét sikeren egy orgazdánál megtalálni, akiszintén letartóztatásba került.
Nemzeti külpolitikánk célja legelsösorban, hogy a békereviziót keresztülvigyük
Apponyi Albert gráf nagyszabású külpolitikai beszéde
Budapest, Január 15 (Éjszakai rádiójelentés) A magyar kü\'ttgyi társaság által rendezett külügyi szeminárium ünnepélyes megnyílása ma voll meg, mely alkatommal gróf Apponyi Albert nagy kői-politikai beszédet lartotl. Többek közölt kifejtette, hogy Magyarországnak a jelenlegi külpolitikai helyzete njgyon fleyelemre méltó és nagy hiba volna esetleges idóelőiti csatlakozás akárhová.
A rokonszenv még nem tényező és sok minden egyébbel ls kell számolni. Külpolitikai céljaink közölt első-helyen áll, hogy
a nemzetközi egyenjogúságunkat kiküldjük.
Továbbá az utó-Iállsmok magyar kisebbségeinek helyzete, hogy azok nemzeti szempontból ne csorbilassa-nak meg jogaiktól, amiket a kisebbségi szerződések a békeszerződésekben is biztosítanak nekik.
Nemzeti külpolitikánk célja legelsösorban pedig qz, hogy a békereviziót kérésziül vigyük, mely már már ott szunyád a népszövetségi paktumban is.
Mi nem akarjuk lángbaboriiani a világot, de minden alkalmat meg kell ragadnunk a békerevizió eszméjének elfogadtatására.
Spanyoljárvány nincsen de több ezer influenzás megbetegedés történt
A népjóléti minisztérium hivatalos jelentése az influenzás megbetegedésekről
lludapc-it, január 15
A népjóléti minisztérium az ú Hu er.za megbetegedésekkel kapcsolatban a következő jelfnlésl adni ki: Folyó hő 8—15-iz löbb ezer influenzás megbetegedés íörtént. A kerh-tz-ban áooil-rk száma ezekből 229, melyből 24 tüdőgyullidásos voll, kik ittad: y.eltö meghalt. Az előző évben ugyanebben a betegtégben 21 elhalálozás történi, lehal a járvány nem haladja meg a tavalyi arányt. A hon
védség 35.000 létszámából inliuen-zts megbctigídis 590 von. A betegség könnyű lefolyású. Tömeg-sen lépett fel az inhu-rua Szeged, Komarom, Miskolc, Kőszeg és Győr helyőrségeiben.
A népjóléti minisztériumban az etész oiszár.ra kiieriedő óvintézkedések vezetéséi Scll Kurnél dr. államtitkár Irányítja, aki noponia hü jelentést fog kiadni az előfordulj megbetegedésekről.
i,.m ftiiin ......................-1-...........................
Kedvező a jelentés a magyar mezőgazdaságról
Az állategészségügy kielégítő, a lakarmány bőséges, a hitelviszonyok Járultak
Budapest. Január 15 (Éjszakai rádiójelenlés) Az eimutt hónap ige-i kedvezett a mezőgazdaságnak. Az időjárás rendkívüli enyhesége sok helyen azt eredményezte, hogy decemberben Icgelttlni lehetett kint a mezőn. A njgy mértékben el-fejlődöll gazburjánzáson kivül semmi kár nem voll a mult hónapban. A hólakaróra azonban most már szükség volna. Az állategészségügy általánosan kielégilő volt. Takarmány bőségcseu van, sőt nagy felesleg lesz, meri az áltatok sok vidéken egész december közepéig jártak ki a legelőre. Az utak azok, amikről
elkeseredetten beszél a gaidatársa-dalo:n. Ugyanis az országutakat kivéve, az utak valósággal járhatatlanok. A téli íagyos időjárás ideje nem következett te és íz utak teljesen leromlottak. A hitelviszonyok igen jtlcn\'ős javulást mu\'atnak. Pénz is van löbb, mint eddig. Csak a kamatláb, különösen a vidéken lul-m.tgas. A 14 százalékos kamatláb ugyanis súlyos anyagi terheket ró a gazdálkodókra. Sürgetik az uzsora törvény behozatalát. Az ingatlanforgalom leginkább csak kényszer-vásárlásokat tud kiinuialni. Úgyszintén a bérletkötések is stagnálnak.
Akinek a háza ég ...
Mindenáron válságok viharának magvait akarja elverni a belpolitikai élet porondján a megfogyatkozott eiejü baloldali ellenzék. Mintha nem tudnának belenyugodni abba, hogy az oiszág verdiktje, aminek meghozatal elölt olyan fenegyerekes ma-gabizással dönselték a mellüket, ei-nOpöite ókei. Pedig ha valamikor, ugy ma szélmalomharc, amit kezdenek, mert hiszen az erkölcsi bázist vesztették el maguk alól a-baloldali pártok azzal, hogy .mögöttes részeik\', a fennen hangoztatott tömegek minden erőlködés ellenére Is cáfolhatatlanul hizonyilótták be érzelmi bow-loriozandóságukat és ennek a bizonyosnak ereje a baloldali pártok összeomlására vezetett.
Most Phönix-madár sorsot arro-gálva maguknak, a régi taktikával újjászületni szeretnének. Egymásután szólják a közmditbabooibalkatJie-lyek a Jobboldali pártolt bomlásáról sziltanuk. Egyik nap\'a .nem homogén" Eyysígespártzól röppentenek világgá zajos petárdákat, másik nap a Kereszténypártnak fenik neki a fogukat Annát nagyobb dühhel, minél inkább látják, hogy a robbantási kísérletek egyallalán nem befolyásolják a pártok erőviszonyának bdső kiforrását.
Nimi porhintést sem nehéz felfedezni emögöil a manőver mögött. Csak be kell nézni kissé • baloldali kuti-.srák mögé és mindjárt nyilvánvalóvá válik, hogy miért söpörgetnek olyan különös előszeretettel a mátok bázataja előtt.
Csak a minap történi, hogy a baloldali programmal megválasztott képviselők értekezletén Raasay Károly egy nyilatkozatot akart aláuatnl a Jelenlevőkkel, melyben kötelezik ma-pukat a párttegyelem minden körülmények közi való betartására, a politikai hadszíntéren, épen megfogyatkozott szánierejükre való tekintettel, t a legteljesebb együttműködésre.
Az értekezlet megvolt, kevesen sokat beszéltek, sokat vllalkoztak, vég-, elemzé\'ben pedig szétoszlottak aoél-I kü\'. hogy a nyilatkozatot valameoy-nvien aláirlák volna. Az egyik azért nem irta alá, mert még felsőházi aspirációi vannak, a másik azért nem, meri kettős mandátuma ügyében maga akar dönteni és nem haj-jandó azt megtartani, amelyiket \'a 1 párt diklá\'ja.
Kevesen maradtak az akliv politika küzdőterén, de ez nem zavarja ókel abban, hogy folytassák az ellenzéki politikái ott, ahol az előző ciklus beltjeziével abbahagyták. Ugy láls-zik, minél kevesebben vannak, annál löbli felé húznak. Egyéni szera-pjnlok motiválják, a széthúzást. Ezek bpritullák fel a Rassay-téle plattfor-mol is. Pontosan ugy kezdődik, mint amikor ir.ég akliv politikai élet ide-I jén az országnak határozottan sztlk-
a
ZALAI KÖZLÖNY
1927 lanuár 16,
tétre let! volna becsületes, jőzan ellenzéki működésre.
Röviden: az ellenzék már mosl, sz országgyűlés összeülte előli adja utólagosan Is hatalmasan bizonyító Indokolását a választási verdlkinek, amit egy ország népe hozott.
A váltfg-hlrek gyártásában lanu-sitoll agilitás pedig kárbavetzelt fáradság, hiszen csak a vak nem láija, bogy az uj, kicsiny baloldal hordja magában a széthúzás criráil s amíg vadul kiabálta a lüzel, addig jobb ügyekben sohasem tanúsított buzgalommal a saját házának égéséről akarja a közügyeimet ellerelnl.
Sikeresek az oaxtrák—magyar vasút-flgyl tárgyalások
Budapest, |anuár 15 (Éjszakai rádiójelentés ) Azok a tárgyalások, melyekel az osztrák és magyar vasulagyi bizottságok napok óla folytainak a vaiulctallakozások kérdésében, már eredménnyel tártak, ameny-nyiben sikerült több fontos kérdésben megegyezésre jutni, löbb kérdés pedig megvitatás alatt áll.
Az olasz sajtó Magyarországról
Rima. január 15. (ÉjszakaI rádió-jelentés.) A Popoló d\' Hálta Bethlen István gróf tervezett római útjával kapcsolatban igen meleg bangón Ir Magyarországról, melyről megálla-pil(a, hogy még mindig erős élet-energliról lesz blzonyságoi.
Blahs Lujza halálinak évfordulója
Budapest, január 15. (Éjszakai rádlójelenlés.) Blaha Lu]za halálának évfordulóján, |anuár 18-án a budavári koronázó Mátyás-templomban délelőtt 9 órakor gyászmiiét rendeztet a gyászoló csalid, kinek felkérésére dr. Nemes Anlal c. püspök fogja a gyászistentisztelete! tartani.
II tábla ítélete a Rákosi-pörben
Budopesl, jinuár 15. Azllélölábla ma délutin i/i7 órakor birdclle ki a Rikosi-félc pörben az ítéletet. — Welnberger 8 évi fegyházát 6-ra szállította le, Rákosi Mátyást 8 és fél évre, Órt Kálmánt 4 évre, Gőgöst 3 évre Itélle, Illetve az első bíróság Ítéletét helybenhagyta. Némelbetlel-menlelte. Wertbeim Aladár 10 havi, Steiner két havi bdnleléiél kllöllöll-nek vellc. A többi vidloll büntetését a tábla helybenhagyta.
Hogyan fejleszti Románia légi-flottáját
Bukarest, január 15. A hadügyminiszter javaslatot terjeszletl a kormány elé, melyben Románia badi repülőgép-flottájának szükséges kiegészítését, mivel az államháüarlás-nak erre pénze nincsen, oly módon kívánja megoldani, hogy minden megye saját költségén éplllesscn egy repülőgépei s a repülőgép a megye nevét fogja viselni A javaslal barátságos fogadtatásra latlll.
— A világhírű Szalvator sör megérkezel!, a Korona szálloda éttermében kaphaló.
A belpolitikai életben a pótválasztások kérdése került előtérbe
Gytlmgray látván képviselő nyilatkozik a belpolitikai helyzetről Szerinte a magyar politikai kőrOkben higgadtan voaxlk a kormányainak római utjúrOl külföldön terjeaztatt kombinációkat
Sok az SnjelSIt a megilresendö választó-kerűletekro
Nagykanizsa, január IS
A karácsonyi és újévi ünnepek ulán lel|es erővel megindult a politikai élet szezonja és benépesednek a hosszú időn át üresen tátong \\ budapesti pártklubok és plrlhelyi-ségek.
Igy" nagy eseménye az Egységei-pártnak a mostani országgyűlési képviselő és felsőházi válaszláson megválasztottak összcismirkedlclé.e, amire nagyszabású vacsora keretében készülnek, ami január 24 én lesz a fővárosi Hungária szálloda nagytermében, melyre az egéaz kormány be|elenlelte részvélelél, de olt lesz az Egységesptrt hatalmasan megnövekedell lábora is.
Ezeknek az Ismerkedéseknek elö-előkészltésére már löbb újonnan megválaszloit egységespátií képzi selővel egyelemben Gyömörey Islván a kiskomáromi kerület országgyűlési kép.is.\'lője is felutazott szerdin Budapealre Gyömörey György Zala-vármegye főispánjával, mim azl jeleztük Is.
OyömOiey Islván három nap volt a fővárosban a főispánnal, akinek társaságában politikai ügyekben is megfoiduli az egyes minisztériumukban, az Egységeapárt Eszterbázy-ulcai palotájában.
A Zalai Közlöny munkatársa ma felkereste a péntek estéli gyorssal hazaérkező képviselőt, hogy mondjon egyel más! pesti u\'jlról.
— Nem kifejelten politikai természetű ügyekben u\'azlam Pestre a főispán úrral — mondotta OyOmörcy István — hanem ezt az alkalmat is lelhasználtam arra, hogy néhány régi ismerősömet üdvözöljem a \'minisztériumban. Természetesen fennjártam az Egységcspártban is, ahol a hosszú szünel ulán csak most kezd éledni a pártélet. A vidéki kerületek löbb képviselője, főleg a mosl első alkalommal megválasztó!! vidékiek talílkozása, leszik mozgalmassá az inpozáns piriouhoul, ahol megállapítható, hogy
a belpolitikai életnek tegakut-
tabb kirdise a pótvátaszlások megejtése.
— Rengeteg a száma az önjelölteknek, valamint azok, akik egyes kerületekben kibuktak most mind a pótválasztás alá kerülő kerületekre vetik magukat.
— Értesülésem szerint — mondotta a képviselő — maga Bethlen István gróf is a pőlválaszlások kérdésének megoldásával van elfogatva és minden idejét az veszi el, hogy a rengeteg stámu önjelölt közül a kerületek bizalmát és óhaját bírót válassza ki. Az Egységespárlban ugyanis vezérelv, hogy a bámulatos
pátlfegyelcm melleit, a legkényesebb kérdések is, mindenkor általános megelégedésre intéztessenek el.
— Ml a véleménye a főváros! politikai köröknek a külföldi lopkom-binádőkat illetőleg a miniszterelnök római útjáról ? — kérdezte munkatársunk.
— Amint észlelle.ai a fővárosban ez a kérdés nem képes c-lyan vehemens-érdeklődési, mint azl a külföldi lapok átveti cikkei szerinl a nagy és kisantant ál amaiban. Ennek pedig az a magyarázata, hogy elsősorban az egysegespárti politikusok ismerik Bethlen Isván gróf rendkívüli diplomáciai kvalitásait és nyugodtan várják az események érlelését és nem tartanok meglepnllsektől. Mindeneseire a magyar pali ikii ékt vezé.-ei lehet mondani, egyöntetűen jólesőn vesrik tudomásul azl a tényt, hogy a külföld szemében ekkorái nőttünk és kűlpo.iii\'tailag is ilyen n.-.gyfuiitosságot tulajdonítanak a magyar kormány elnökének eddig még csak Ictvekben létező lőmal utazásának.
Végezetül elmondotta a képviselő, hogy pesliu ját arra is felhasználta, hogy választókerületéből löbb fontos rábízott kérdésben megkezdte mun-kájál, atní bizonyára érihelő örömei
fog kelleni válaszlói kerületben. ♦
Egyébkén! Gyömörey István is most janulr végén a 24-iki párt értekezletre és párlvacsorára isméi felutazik a fővárosba, ahol akkor már miután az országgyűlés munkáját megkezdi huzamosabb ideig fog tartózkodni.
Spanyol és nátha ellen
a legbiztosabb eredmény a
Bnucsics József-iéie sáriüegyi bikavér.
Egy liter 9000 és 12.000 korona. Sogir-iil 63. * Telefon 2-10.
Tililn-iiililiidtl ii túlit suliid.
Meggyőződésből
tudja már mindenki, hogy
REINiTZ BÉLÁMÉ
kézimunka üzlete N*crK»Nizs/t, deAk-tér I.
Wíjflilt Ua,rk«<«tk*4Zi rntEtll - Tclclttn 331.
választékban, minőség, ben, olcsóságban vezeti Előnyomta tó ook
modern ít választékos mintákkal a legtőkétetoeebbon kéezOlnek
Meghalt egy volt nagykanizsai tanár
Kárpáti Manó, a győri tiu felsőkereskedelmi likola ny. tanára folyó hó 8-án Bécsben 64 éves korában hirtelen elhunyt Holttestéi a család hazavitellé Győrbe és olt helyezték örök pihenőre.
A közbecsűlésben közszeretetben állott tanáit rengeteg ember kísérte utoisó uijára. Oll volt Oyőr város színe java Farkas Mátyás polgármester vezetésével. Az elhunylat a kartársak és a kereskedelmi Iskolai tanárok országos egyesülete nevében Matasovszky Béla főigazgató, a kereskedelmi Iskola nevében Vldo-nyl Zoitán igazgató, a régi tanítványok nevében Salzer Lipót, a jelenlegi diákok nevébrn Klemm István búcsúztatták.
A megboldogult évlizedekenil voll titkára a kereskedelmi iskolai tanárok Budapesten székelő egyesületének és élénk részt vett Gyf-r város társadalmi életében. Á landóan dolgozott btl- éa küllöldi újságokban, tanügyi és kereskedelmi szaklapokban. Évtizedes meleg ragasztással és rajongással csüggött Rákosi Jenő személyén, ki atyai jóbarátja és lanacs/d^ja voll mindenben és szintén nagyon kedvelte ől lángoló magyarságáét! la.
Kárpáti M.nó Nagykanizsán hét évig működött, mini a helybeli felsőkereskedelmi iskola tanára. Ez Idó alall nemcsak tanártársai becsülését, hanem a szülök tiszteidét és tanítványainak ragaszkodását is megszerezte és igy a gyászhír Nagykanizsán is ősziole megiilctódést váltott ki széles körökben, mert a megboldogultai nagyon sokan szerellék kellemes, előzékeny modoráért, derűs lényéért. Évről-évre raeg|elent Nagykanizsán a 10-15 -20—25—30 éves találkozókon, Igy voll ez 1926-ban is a pünköitdl ünnepekert.
Többet nem fogsz eljönni közi-bénk, kedves tanárunk I
Isten Veled, emlékedet mindnyájan, de különösen szerelő voll tanítványaid kegyelettel foyjuk megőrizni.
Ádám Róbert
Idó jár éta
A nagykanizsai mctee>rologlal megfigyelő jelentése: Szombaton a tuímZriZk-let: Reggel 7 Urakor +6-2. délután 1 órakor +8, ente 9 Órakor +4.
FetMzit! Reggel bomll, ifiben kevésbé borull, este tiszta égboltozat.
SztUrár.y, Hgéaz nap Délnyugati azét.
A Meteorológiai Intézet jetentéie axe-rint az ICŐjtriiban lényeges változás r.eta várható.
— Tolvaj fiatalkorú. A nagykanizsai csendörörs feljelentést lett a fiatalkorunk bíróságánál egy baj-csai fiatalkorú liu ellen, aki rendszeresen lopkodta a mult decemberétől ez év janulr 8-ikáig egy odavaló gazdálkodó pénzéi. Ilyenfot a fiatalkorú iniótegy két millió ezer koronái tulajdonitolt el.

1927 január 16.
IALAI KOILOHT
Egy napon két öngyilkos hali meg a nagykanizsai közkórházban
Mindkettőn tugkAmérgokéébon haltik mog - Ai Sngyllkos llu ill>. pótéban némi ji-----,J -
Nagykanizsa, jauulr 15 j
Beszámolt a Zalai Közlöny decern-bci 14-iki számában arról a kellős Öngyilkossági kísérletről, amelyet két lla\'al cigányleány kövelell el, akik míg (cél másik társukkal, leltál né gyen ablian állapodtak meg, hogy
meghalnak.
Sz. Rózsi és Kovács Ilona cl Is kóvelte az Öngyilkossági kisérlelet, de a másik kél leány látva társnőik kinlódásál, visszaiellenlek és nem tudták rászánni magukat a végzcles lépésre. A két leányi, aki lugkOvet ivott, súlyos állapotban szállilollák be a mentők a városi körkórházba.
Állapotuk a- gondos ápjlás alall
ulú. Állott bo
folytonos javulást ntuialoll és Sz. Rózsi nemsokára el is bjgyla a kórházai. Kovács Ilona azonban leguap, szombaton reggel több mint egy hónapi embeifelelti szenvedés u\'án meghall.
Ugyancsak ma reggel hajnali négy órakor halt meg Gáspár Apollónia 54 éves koldusasszony, aki nyomora miall — mint megírtuk — a temetőben anyja sírján megmérgezte magái litgkóvel.
III írjuk meg, hogy a szintén lug-kövcl öngyilkosságot kísérelt Italaikor u borbély-tanuló állapota valami kicsit jsvuli, de azért igy is életveszélyes az állapota.
MIÉRT NEM NŐSÜLT MEG?
Nagykanizsai agglegények vallomásai a nyilvánosság előtt
Nagykanizaa, JanuAr 15
...Agglegények?!
...A legjobb akaral mellel! sem tudunk kifejezésleljesebb meshaláro-zást találni a társadalom azon egyébként liszielelrentélió és szimpatikus tagjai részére, akik az ember Örök rendeltetése és löldi élclcél alól kivonva magukat: a saját utjukat tapossák, a maguk állítólagos és látszólagosan örömleli, meri felelősség-leien, életűket élik, de igazán nemes és liszkl örömökéi, hatalmasan a magasba, a végtelenség óceánjába törő érzelmekéi nélkülözni kénytelenek és épen ezért a felhődén, nemes és liszla boldogságot, a valódi drágakő igaz és mély lűzél, annak lényes csillogását, a nap szelíd su-gát kévéjét, a hitvesi szereiéin folyton égő, kl nem alvó szenl lűzél nem ismerik.
-Agglegények 1 Még ha koira, lestl és szellemi fejlettség, gondolkodás vagy alkotás leién nem is azok. Valahogy a sivár, vigasztalan, támasz nélküli éleiét akarja ezzel a szóval a magyar nyelv kifejezni.
...Nem Is lehel az .agglegények" meghalá\'ozás alatt nőgyűlölő, ősz szakállú és megritkul! lehér hajú, megroggyanó térdű és hajloll liálu ,aggok".al érlcni, akii mar csak az iszap fürdő és a bekövetkezendő .holnapután" érdekel. Hiszen ismerünk Nagykanizsán mosolygós arcú, bohétn kedélyükben ulólérheleilen harminc-harmincőtéves .agglegény"-eket, akik a legnagyobb hódolattal viseltetnek a teremlés remekei — a szép nemmel szemben, akik legkedvesebb vendégei a lányos házaknak, és azérl mégis .agglegények"
A világ sokféleképen itéll meg és kommentálja az agglegény! éleiét. A páriában maradt sok leányi és a leányot-mamákal mosl az érdekli — mi lesz az agglegényekkel — ha Magyarországon is éleibe léplctik a nőtelenségi (agglegényt) adói. Mussolini Bcniló hazájában már megvan ez a legújabb adónem. Ha valaki a családalapítás felelősségétől és annak terheitől szab-dulnl Igyeke-zell — akkor kell, hogy fokozottabb mértékben vegye kl részéi a közteherviselésből — mondja Mussolini. El föl tagadás: nagy Igazság van
ebben. Más kérdés — vájjon az uj adónem zrra fogja-c készlelni az olyan agglegényeket, hogy szakítsanak eddigi elvükkel és szabad éle-lükel felcserélték Hymen mindeneseire rózsaszínű, de a gyakorlatban érezhető láncaival ?
Olaszország után mosl Magyarországon a sor, hogy az .agglegényadó" törvényjavaslat alakjában az országgyűlés elé kerüljön.
Ez azonban még mindig nem oldja meg a sok páriában maradi szebbnél szebb, fenköll gondolkodású, nemes érzésű leány férjhez-menési problémáját. Ezekéi Inkább érdekelni fogja az, bál miérl nem nősüllek meg és alapítottak családot az .agglegényn ek. Hogy ebbeli kívánságuknak ellegel legyünk és az agglegényekéi is őszlnle, nyill vallomásra blrJuV. körkérdés! intézlonk néhény nagykanizsai ismeri nőtelen úriemberhez, akik arra a kérdésünkre
Miért nem nősüllek meg ? őszintén a következőkben válaszoltak: Legelsőnek
Cslllaghy György klr. ügyészt kéidezlük meg, a .Polgári Egylet" élterme agglegényt asztalának lag-jál. aki egyik lörténelmí nagyságunk Ismert mondását idézte: .... Mert a házasság olyan fontos lépés, hogy az ember élete utolsó percéig latolgassa: megnősülök-e, vagy sem I" Gombár Oyula Itélőláblal bíró szerint;
— Mert már Deák Ferenc ts
— akt pedig o haza bölcse volt
— azt mondotta: A becsületes ember megházasodik, az okos
ember nem I Huszágh Ágoston dohányraklári főnök
az .Agglegények Clubjának" Icg-csökonyösebb tagja, aki még a szobáié! is inassal lakariialja, a következőképen válaszol:
„Egy görög bölcstől azt kérdezték — júbö e megnősülni, vagy nőtlen maradni ? O azt felelte: egyre megy. Mindkét esetben megbánna. Én — megbántam, hogy nem nősültem meg, de ha megnősültem volna — valőszt-nüleg azt bániam vo/na meg...\'
Hudy József bankigazgató
a bohemkedélyü, örökké víg és gondtalan .Hudy Jóska" elcg-tns fogadójában azl felelte nekünk: .Nagyon kellemetlenül érint engem az agglegényi minősítés. Egyáltalán nem érzem magam
„agglegény\'-nek. — Hogy miért nem nősültem meg ? — isméül a kérdést, minden szavát hangsúlyozva — Nehéz elhatározás az, amikor valaki oly hódolója és annyira szerelt a legszebb nemei. Egyébként a nósütésrőt nyilatkozni — igen nehéz. Nem Is kívánok. Az ember sotem tudja — mondja — nem rontja e le ezzel az esetleges nősülést lehetőségeket, esetleg befolyással van a — legény-életére.\'
Erős az Impressziónk, hogy a Pesll Kereskedelmi Btnk nőtlen Igazgatója nem sokáig fogja homlokán viselni az .agglegény* stigmáját. Dobrovlcs Milán v. orsz. képviselő a hölgyek egykori kedvence és a színművészei nigv mecénása szerint: /. Nem érzi hiányát a .nő\'-nek, mert édesanyja van, aki
minden! pótot. 2 Noha a hölgyek állandó érdeklődéséi képezik: eddig még nem akadt olyan Hölgy, akiért a mostani gyönyörű függetlenségéi és szabadságát feláldozná. Egyébként, — végzi mosolyogva
— ami késik: nem malik\'. Kloos János DV főfelügyelő nyilatkozata: .Hogy miért nem nősültem meg eddig ? azt magam Is szeretném tudni, de ugy látszik én Is az a kivétel vagyok, akt megerősítem a szabályt, hogy .páros élet a legszebb a világon l" Balogh Jenőfclsókercsk. Isk. tanár a kiváló pedagógus és szakíró a kérdési érlhclellcnnek tarlja. .Egyáltalán nem érzi magát .agglegény\'-nek. Hogy nem nősültem meg. — mondja — a viszonyoknak tudható be. Azl hiszem, sokan vannak hasonló helyzetben, akik kénytelenek a családi élet boldogságáról lemondani. De azért nem esem kétségbe. A nőtelen éleinek Is megvannak a kedvező oldalai.\'
Polgár Zsigmond, az Adria Biztosító főnőké akként nyilatkozott: .Azembtr egyik évről a másikra halogatja, léten nyárra, nyáron télre és előbb-utóbb mégis mindannyian .beleesünk\' — mondja.\' Dr. Ooda Lipót városi tiszti orvos azzal Indokolja nótlenségét: .Nem értem rá megnősülni, tger. sok dolgom volt. És most már — sajna! — elkéstem.\' Megkérdeztük
a városi tanács legnehezebb sulyu tagját is, aki ismerten a legjobb anyagi szituáció közöli leledzik, de öt nem lehelell nyilatkozatra bírni. Pedig dr. Kahdn ezredesorvossal együttesen kapacitáltuk:
— vallja be, ml voll az oka, hogy nem nősüli meg, nem alapitól! családot?
Hiába volt minden. Már annyira berozsdásodolt az agglegényi sorba, hogy már nyilatkozni sem volt kedve. Itt a helyzel nők részére lényleg reménytelen. Teljesen elveszeit ember...
(B. &)
Az Uránia jövő hete
Egy történelmi film, Rln-tfn-tín
és Georg Feydeau vígjátéka
Az a piratlan érdeklődé*, amely az Uránia műsorait a szó szoros értelmében megoslromol|a, a leggondosabb műsor-össze válogatásra készli a mozi igazgatóját. A jövő hétlel épenséggel minden Igényi Id akar elégíteni, egy komoly eriékeket nyujló lörténelmí filmet, a közönség előli legelső helyen kedvel! Rin-lin-tini és a néme! filmgyártás egy ujabb gyöngyszeméi, Oeorg Feydeau ti-lágsikerl araloll vígjátékit: Mici hercegnőt tűzve motorra.
Nagykanizsa minden összehasonlításon leiül álló mozlkulturiltságá-nak évek során ál favorilja »olt a történelmi film. A színpad levegőjét pólolta nála. Az Uránia hétfő-keddi lörténelmí filmje: Az asszony és szerelem, a Firls Nallonal vllágaitrak-ciója, Cromwell Olivér mozgalmat történelmi miliőjébe visz. A film a szebbnél szebb beállításoknak sorozata. Voltaképen csak háttere lörténelmí, meséje maga minden mozi fantáziát kielégítő eleven, Izgalmaa történet Főszerepeit az Ut a boldogság felé óla egyformán szlmpa-likus Richárd Birtbclmes és Dorolby Msckall játszák.
Rln-tln-lln-tbí nem kell sokat Írnunk. A vitjg egyik legismertebb és legkedveltebb prlma\'donnája az „Ejléli látogatódban kivűle még egy kutya primadonna szerepel; legmozgalmasabb valósággal lenyűgözó le-lenelek azok, amelyekben Rln-tln-Ün kétségbeesel! harcol vív elóször a másik kulyával, kéiöbb a szédítő magasban levő sasfészekben élethalál küzdelme a saskeselyűvel.
Feydeau szalon vígjátékának Mid hercegnőnek főszerepé! MJdy Chris-lians jllaia. (=)
készülékkel r.ieglcpő^rtdménnyei kezelhetők. Hatezer gy«syult beteg Iriabaa tanúsítja, hogy nógyuláaát egyedei a .Sanilaa\' készüléknek kOazinl
A „8AH1TA8" kéizllék lipszeriiltatts L\'nrópaszeríe az Izzasztó karákat.
( ,víkiO ia
...... bálid
kéizilhe! kényeiméi gőz- éá hJUgtürdóL
Khíaitra 8 napi próbára él Unttal Szeles! feltételek mellett kapkátók.
A reuma, kOazvény, lachlaa kezelése körül \' ctt ujabb kutatásokról számol be • Reuméaok Abéoéa Unna"
végzett ujabb
„RauméaoK Hnaeaa Kanna"
eimü munka, melynek szerzői dr. Méhr éa dr. Singet orrolok. .Ai egéazaég utmu-
baj éa bórbetegaégben szenvedőknek.
Ezen könyvek közOl letszéa szerint az egyik Ingyen 111 mindenkinek rendelkezésére. aki egy levelezőlapon kéri.
FÖRSTNER ALADÁR
• .Saaltas* „sbulalaak telaléoaeM Bm.pe.t, VII., Al»d.r«4eer
Gyermek - szépségverseny
Szavazó-lap.
A .Teutsch"-kirakatban kiállított képek közül szavazatomat a ------számú képre adom.
..............íaiiis;-----
WLAI KOXLONY
1927 január 16.
Fiat, Ford, Fordson »
gyári áron mS "szemben oki."tfépéazniérnök
Haiés.mre KeSZthely.
NAP! HÍREK
BAPJHS.fi ti
Január 16, vasárnap
Rórrul katoHku,: Msrcetl pk. Protei. táns: Gusztáv. Izraelita: Sebat !;\'. 13.
Nap kel reggel 7 óra 4-1 perckui nyugszik délután 16 óra 36 perckor.
Izr. Leinyegylet műsoros tánctrájs «lolin 5 ónkor a Potgiri ügyletben.
A Zrínyi Irodalmi és Müvfsrcll Kör liceilla eladása délután 6 órakor a városháza tanácstermiben.
Ker. Szocialisták »zórakozó-est]e 8 órakor a Kercazténv Otthonban.
NSE tánctea a Polgári Egvlet lóld-\'szinti helyiségében este 8 órakor.
Mozt. Uránia: ZsiványbectOlct, híronK aranysilvü csirkefogó élete és halita. Világ: Cowboy gigerti. cowboy-történet. Előadások: 3, 5. 7 és 9 órakor.
Január 17, hétfő
Római katolikus: Anlal ap. Protestáns: Antal. Izraelita: Sebat hó 14.
Nap kel reggel 7 óra 43 perckor, nyugszik délután 16 óra 37 perckor.
Mozi. Uránia: Awrony és a srefe-lem, dráma. Elíadások: 7 és 9 órako-.
Aki hitelbe\' születik
Megszoktuk ma már, hogy hitelre bonyolítjuk le mindazokat oz élet-funkcióinkat, melyeket ember-voltunk megdönthetetlen természetrajzi Igazságai reánk kényszerítenek. Hitelre gyakoroljuk az önfenntartás ma különösen nagy művészetéi, amennyiben a fűszerestől a /(pincérig. a hentestől a patikáig mindent hitelbe eszünk. Hogy a szabóhoz csak hozamra viszünk munkát, az annyival Is természetesebb, mert lehetőleg Igy Is elkerüljük a vele való közelebbi ntxust, lévén a természetrajz szerint sem determináns emberi alkatrész a szabóipar sokféle terméke. Fűteni már csak azért Is hitelre gazdaságosabb, meri a vagyoni helyzetben oz egyensúly olyan fontos, hogy annak megingását elkerülendő, minden jól számító ember a léli tűzelö-gondok-hoz szükségképen kapcsolódó financiális ügyekel ugy ossza meg, hogy a nyári hónapokra is jusson belőlük. A nylralkatás, borotválkozás is részletben történik (már I. I. ami a fi-aatge* itkti). A házigazda ic minden hónapban hitelt ad — a szamuknak és részletekben győződik míg róla, hogy ez a hitel még any-nylt 9em ér, mint a mai törvényes lakbérek, amikről pedig köztudo-másu, hogy a házigazda! értékel-mélet alsó határáig is épen csak hogy megérkeztek A mosodában sem tadmk tisztába Jönni soha a tartozásainkkal. A fogorvosnál mindig .fogunk\' fizetni, az optikus is ritkán lát pénzt, a bádogos pléhre csu-szik, a troftk-számlára ntnes .dohány\', a lakatos hiába ad záros határidői — és Igy tovább, amig csak élünk. Sől meg azután Is, mert ■a>l\'Is kevés ember éri meg, hogy készpénzben egyenlítsék ki a temetkezési számláját, lévén minden osztályú temetés ma már részletre is le-ifonyoMhatő.
Ugujabban életünknek ez a vas-klmiktzelessdgli gazdasági berendezkedése tehetővé tette azl Is, hogy az aj honpolgár hitelbe jöjjön a világra. Vagyis artj/g a vasul még mindig olyan könyörtelen, hogy még Kanizsától Récséig is csak kópé lehet meglenni az utal, addig a gólyanénik jobb belátásra ébredtek és rész-
letekben Is elfogadják az útiköltséget azoktól, kiket egy másik világból erre a világra kalauzollak. A minap is hallottam egy pana>zl:
— Kérem, már a második is megszületett és még az elsővel Is tartoznak nekem.
Ezekből a hitelbe születeti gyermekekből lesznek aztán a legjobb politikusok, donjuanok és újságírók, akiknek a szavát sohasem szabod -— készpénznek venni. (bl)
— A Stefánia Anya- és Csc-cseinővédő Egyesület igizg .tósága hétfőn délu\'án 6 órakor sajst helyiségében (Kirély-u 40 sr.) Illést tart, melyre — a tárgyalás alá kerülő ügyek fontosságára való tekintettel — tys igazgatóság összes tagjain ik pon-íos megjelenését liéri a vezetőség.
— Lakodalmas emberek, akik megverik a soffőrt és utasalt. Som< gytcsiról tegnapelőtt szekereken Karádra igyekezett haza egy meglehetős derűs hinguiatbin levő nászmenet. Az u\'on szembe jött velük egy autó, melyben lobb:n (lilék ula-rok. A szekerekkel nem kerülték ki az autói a lakodalmasok, s:t mikor a sotfór ezért szólt nekik, a többnyire berúgott állapotban levó emberek leugrállak szekerükről és a solfőr", valamint kel utasát alaposan helyben hagyták, d; még az autói is jól megiongíliák. Aztén mintha misem lórlént volna, visszaüllek a szekerükre és hazahajtottak. A soffór feljelenléséi e a garázdt lakodalmasok ellen megindult az eljárás.
Az Uránia a Jövő héttől kezdve a hétfői napokon Is játszik.
— Nemzetközi játékkaszinó a Balaton-partján. M:r régebb idő óta beszelnek arról, hogy a B dalon-parlján nemzetközi játékkaszinót akarnak felállítani egyesek. Sokan tudni vélik, hogy a magyar Monie C triót Bjlntor.fureden szervezik meg és annak egy uagyobb érdekcsopotl élén grot Endrődy Sándor lesz az elnöke. Állítólag ó finanszírozná a kaszinó költségeit, de raj\'a kivül tobb isméit nevű mágnás nevét is kombinációba hízzák, mint akik szintén nag>obb anyagi érdekeltséggel vennének részi a játékbarlang alapításában. Hogy ezek a hirek mennyire leletnek meg á valóságnak, azl mindenfeléképpen nehéz ellenótizni és csak akkor lehel állást foglalni ebben e kérdésben, ha pozitívumot fogunk tudni.
= Három Igaz szó: Bruncsics bora jó I
A FchérszekfO-est
Sokszoro<an hatványozva váltotta he a megyei katolikus FehérszekfU-est mindazt a várakoiást, amivel hetek óta késrOIfdöli reá Nagykanizsa közönsége. A megrendezésnek külsőségeiben is grandiózus pompája volt az ilső. ami már a Polgári Egylet öreg fjjáró-lépcsójlnck pa-zir dekorációjában esiidiiütra hantolta a belépőket. S;cm-.t kápráztató, leikei üditő látvány voll « vi-r\'gokkal, drága siőnyigekkel, ízléses világítási halálokkal dekorált előcsarnok és a pompázó fényben iis2Ó tánctetem.
A teremben tarkán hullámzóit a megyei vendégekkel ékei bvi közönség olyan számban, aminkre az idei farsangon nem voll s aligha is lesz példa Kilenc óra után rövidesen rázendilelt a cigány: „Megy a gőzös Kanizsára\'. A táncol vitéz Horváth Gyula ezredes álloméspa* rancsnok dr. Kaujman Lajosnéval, Finta Józref sw-z^dos vitéz Horváth Qyulánéval, Polónyi Gíra forgalmi-adóhivatalt főnOx Rubini Klrolyné-val és ifi. dr. Tamás Mik ós dr. Haiszer Jánosné/al nyitotta meg.
I Nemes egyszerűség és tündöklő elegancia v.utogaila egymást a gaz-d;g báli toaletteken és a fehér sr.ekfü jelvény sehoninrt sem hiányzol!. A hölgyek ezenkívül Ízléses táncrendet kaplak belépéskor. A táncok sorrendjében a „rftgi"-nek degradált táncok is bőségesen szerepeltek, ugy. hogy mindenkinek kijutott a táncból, de |átla is mindenki olyan jókedvvel, nini egyedülálló az idei firsangi krónikában.
A rendező Úrasszonyok és U\'-leányok Míria Kongregációjának hölgyei olyan messze Simagasló sikert amtlak fáradhatatlan elekét.iiő muikástágukkal, ami a csodálat mellé a legőszin\'ébb elismerési vivla ki minden vonalot!. A teremdiszilés ötletes, teljesen u|szerü és sliluso3 voll, amiben Kabdebo főhadn,gy l« nagy segi sígétc volt a Kongregáció aranyos srivü hölgyeinek. A feljtrati dekoráció Llndauerné pírallan ízlésére valló volt.
A Fehérszckfü-est erkölcsileg és anyagilag, az idei farsangon srinte hihetetlen sikerrel zajlott le, |e\'en:é-kenyen gazdagítva a plébánia-templom restaurálásának anyagi erőforrásait. _ (—Is.)
— Eljegyzés. Farantal Aíinu,kát eljegyezte Viola Kilmán. (Minden külön értesítés helyett.)
— Három Igaz szó: Bruncsics bera jól
■= Ha szolidan akar szórakozni o\'c>ó pénzéit, keresse lel a (óhitű .Amerika\' vendégtől. Kényelmes nagyterem, rlsórenoü borok, Ízletes éteielt és kitűnő zene. Társas össze-jövelelekre is kiválóan alkalmas hrlyiség.
RHEUMA
legkellemesebb halásos gyógysiero
Salvator forrás.
MEGHIUÓ.
A Nagykanizsai Háztartásbeli Alkalmazottak
1927. évi jtnu\'-r hó 16-án a „B Irány- vendéglő összes helyiségeiben a lelcr.cgyermekck javára
NYILVÁNOS TÁNCMULATSÁGOT
rendeznek, melyre a város nagyérdemű kőzön-sígét tisztelettel meghívja a Rendezőség.
Kezdete este 8 órakor. Belépődíj 1 pengő.
— Kellemes szórakozásról gonuuskodva van. — KilUnü ételektől és italokról, valamint elsőrendű
— cigányzenéről a vendéglős gondoskodik. —
Az Uránia a jövő héttől kezdve n héttől napokon is Játszik.
— Anyakönyvi hirek. Az elmúlt bélen összesen 9 gyermek szüléiéit. Ebből 8 liu, 1 pedig leánygyermek. Nemelh István piaci rövidárusnak fia, Szőllősi József béresnek fia, Bogén rieder Frigyes gyógyszerész- . cek fia, Biki György földművesnek leánya. Frischmann Márk kereskedőnek lia, MJzsi József kereskedőnek fia, Kele Jó2sct földművesnek fia, Varga József földművesnek lia, Jakabfi Ferenc földművesnek fia. — Házasságot kölöll 6 pár: Koczor János földműves Simon Annával,
t Révész Imre napszámos BőrOndl Annával, Lukács József csizmadia-mester Tüllő Erzsébetiéi, Németh Lajos napszámos Sneff Annával, Vilcsek Ferenc cipész-segéd Farkai Ilonával, Kovács Lajos gazdasági iipán Pjlinból Krénusz Máriával. — A halálozások száma 11 voll: Ber-ger Károly raktárnok 67 éves, tüdőtágulás ; özv. Bencze Qyörgyné Qud-lin Katalin 80 éves, végelgyengülés; özv. Máncsck Józsefné Mihálecz Rozália 76 éves, végelgyengülés; Ág Ferencné Kovács Julisnna 74 éves, szervi szivbaj; Wagner József 5 hónapos, tüdőlob ; özv. Dór Istvánná Merslcs Terézia 69 éves, szívbillentyű elégtelenség; Bazsó Terézia 5 hónapos, hörghuiut; Németh Terézia kótbázi világi ápolónő 54 éves, tüdőgyulladás; Gyulai Elek szállító 38 eves, melloves, öngyilkosság ; Krausz Terézia szállító 66 éves, tüdőrák; Mózsi J,nos 1 napos, tánggörcs.
= Orvosi hlr. Dr. Kőnig log-orvus (lakik Deák-tér 7, a felső-templom mellen) szabadságáról hazaérkezett és f. hó 17-től, hétfőtől kezdve rendel.
»= A világhírű Szalvator sör megérkezett, a Korona szálloda éttermében kapható.
— Hétfőn este az oratórium ének- és zenekari tagok pontos meg-lelenését kéri Kelling karnagy.
-- NSE táncteája eate 8 órakor i a Po\'gari Egylet földszinti termében. A zenei az egyesület zenekara szolgáltatja a szokásos jó hangúimhoz is lánchoz.
Az Uránia a jővő héttől kezdve a hétfői napokon Is Játszik.
13. lapszám, f
Apróhlrdolés-alalíány J
10 difit) Ilrinklvl{«tt«g7e utin kOvctlttiú iilmoiiiu i
viuv .lUcttf n ■ ;
ZAUI KÖZLÖNY I
UI, uikfafk l«cr«D ketU »IJ ;
IS sialg lerjedk.ta . prOn I rdeteat-éivlor*.: 1977. nirciui l-lx 1
:wtwi\'t*Httw»
1ttíl január SI.
ZALAI KÖZLÖNY 5
= Táncgyakorló. Ma este 8 órai kezdetiel a Kaszinó alsóhelyiségében össztáncot tarlók. — Külön órák egész nap. Szíves pártfogást kér Guttentdg tánctanár.
— Leugrott a második emeletről egy magát megnevezni nem akaró jólismerl nagykanizsai középkorú férfi. Eszméletlenül terült el a kanizsai utcák kongó burkolatán és ugyanakkor Összes zsebei is kongó visszhangot vertek. Mikor a kórházi ágyon magához tért, elmondta, hogy azért akart megválni az éleltól, mert február l-re lüz\'e ki az esküvőjét és ax örOmszűlOkőt kezdve a nyo-szolyó-láoyokig mindenki lemondta az esküvőn való megjelenéséi, azzal az Indokolással, hogy a februtr elsejei kanizsai iparosbáK még egy jó ptrfi kedvéért sem lehet elmulasztani
— KÉPKERETEZÉS és üvegezésben Igen ölesd PUM üveges, Klrtly-utea 10.
= Schwurcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Leányegyletl műsoros tánc-tea. Az alakulóban lévő Nagykanizsai Izraelita Jótékony Leányegvlei céljaira Szabados Ksti és Eppinger Magda vasárnap délután 5 órai kezdettel a Polgán Egylet nagytermében pompás műsorral bevezetett tánc.cat rendeznek, mcl/ie ezúton hívják meg az érdeklődő közönséget.
— Gyújtogatás Zalacgetsze-
?;en. A Zalaegerszeghez lartozó inka-hegyen tegnap este hat ó.a iájban Farkas József szalniatclc|ü háza kigyudadi. Bir a lüzoliók azonnal kivonullak a helyszínére és kezdelét vette az oltás a szalma-tetejű ház tetőzete egészen leégett. A tüzollás ulán a rendörinyomorás, melyet a lüz okának kiderítésére lettek folyamatba, megállapította egy tanú bemondása alapján, hogy gvuj logalás történt. A tanú azt állítja, hogy látta Is a gyu|togalól messzi-ról, amint megjelent a háznál és csóvál dugót a zsúpfödeles ereszbe.
Az Uránia a Jövő héttől kezdve a bétfői napokon Is játszik.
CRCTtNVÜ GATI INDIAI WAtECJÍOGlB\' TAPL

URÁNIA
Hétfőn és kedden 7 és 9 órakor
Asszony és a szerelem
Társadalmi dráma 8 felvonásban. Főszerepekben: Richárd Barthelmes és Dorothy Makkall.
Szerdán és osatBrtiSkfin 7 és 9 órakor
Az éjféli látogató
Rin-Tin-Tin
meglepő filmje.
Romantikus történet a napsütötte Kaliforniából 7 felvonásban.
Pénteken, csak egy nap, 7 és 9 órakor
hercegnő
George Feydeatt világsikert aratott vígjátéka 8 felvonásban. Főszereplők: Miidy Christians és Livlo Pavanelli.
= A világhírű Szalvator sör
megérkezcii, a Ko.-oua szálloda éttermében kapható.
— Hajmeresztő számok. A légyről ki 6em mondható nagy számokban bővelkedő statisztikát állított össze két — nem is német, hanem — francia tudós: Rounet és Francois. A számítás a légy hihetetlen sza-poraságáról szól. Kimutatták, hogy a légy négy petccsomót rak, egyenként 120 pe\'clartalommal, melyek 10-12 nap alatt teljesen kifejlődőit legyekké lesznek. Ha léhát június 1-én egy legyei pelét rakni engednének és az utódok zavartalanul szaporodnának, szeptemberbe igy áüaoa a helyzet: junius 1-én volna 1 légv, 10 én 480 léjy, 20 án 47.600 légy,30-án 6,912.000 légy, julius 10-én 860,340 OOOIégy, 20-án 84.252,800000 légy, szeptember végére az utódok szám 84,724,977,242,880,000,000.000 légy volna. Egy légy átlagos hosszát 5 milliméterrel véve, a négy hónap alatt keletkezett legyek hossza 20.000,000,000,000,000,000,000 kilométer, vagyis a föld ketülelének 1 trilliószorosa volna.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és diszmű-áruhizában.
— A has teltsége, szivtájl fájdalmak és az emésztési nehézségek a természetes .Ferenc József keserűvíz használata által megszünletheiók és az Így, a szem, lűdő vagy szív felé irányuló vértólutások ellensúlyozhatok. Gyomor- és bélspeciallsták igazolják, hogy a Ferenc Jjózaet vízzel, különösen az ülő éieimód következtében jeMkezó bajoknál, nagvon kielégítő eredményeket érnek el. Kapható gyógyszertárakban, dro gériakban és füszctuzleiakben. j = A Krlegner reparator páratlan a m«ga nemében, bizlos és gyors hatása miatt semmiféle más szer utót nem érheti. Ü regje 20.000 korona a gyógyszertárakban. Tőrv. védve. Uiánzatoktól óvakodjunk! Postán küld 2 üveget 40 000 koronáért az cgvedüli ké6zuő: Krlegner gyógyszertár, Budapjst Vlll/w. Cal-vin-ier.
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora jó 1
= Ismeri máraSyphon üveget
(200.000 kor.) mellyel 2000 koronás szénsav patron vásárlásával készíthet 1 liter szódavizet, vagy pezsgői, esetleg más űdilö italt, egyedánisilás Szabó Antal üzletében.
= 20 havi részletfizetésre szállit-juk — igazolvánnyá! ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singet varrógépeinket. Singcr varrógép részv.-«usaság Nagykanizsa, Fö-ut 1.
— Egy mérleg kalandos története. Még a mult év októberében történt itt Nagykanizsán, hogy egy közeli községböl N N tanítónő egy mérleget helyezett el a Korona-szál-loda portásánál azzal, hogy délután érte jön. El is jött a jelzett időben, de nagy voll a meglepetése, mikor közölték vele, hogy a mérleget már egy Ismeretlen ember reávaló hivatkozással elkérte és elvltfe. A tanítónő a csaló ellen, aki nevében szélhá-moskodott, feljelentést telt a rendőrségen, mely mcglnditotta a nyomozást a titokzatos idegen kézrekeri-lése ügyében. Hónapokon keresztül nem bírták a tettes kilétét megállapítani, mig most mégis sikerült kideríteni, hogy a mérleget egy Mer-stcs István nevű kereskedő-segéd csalla ki hamis űrüggyel. A csaló kereskedő segéd elleti az eljárás, illetve mivel Kanizsán fel nem voll található, a körözés elrendeltetett.
— A városi marhalevél keze-lőség statisztikája. A városi marhalevél kezelőség most összeállított mull évi forgalmi kimutatása szerint, az elmúlt esztendőben 4792 esetben két éven felüli szarvasmarha és lónak, 7127 esetben két éven alullaknak, 5910 esetben sertéseknek, 65 esetben juhnak és kecskének adlak ki uj maihalevelet, ami összesen 12.894 uj marhalevelet jelent. Átm-hizás történt 251744 esetben, egészségügyi bizonyítvány kiállitatott 3920 esetben. Á\'latforgafmi adóban befolyt 1926. évben 424 millió és 300 ezer korona. Az eladott állatok értéke megközelítik a kél és fél milliárdot (amibe persze nincs beszámitva a vásáron eladott állatok érteke).
— Helyesen cselekszik, ha varrógép, lü-, olaj- és fonal-.-zűkség-letét nálunk ledezi. Stnger-varrógép-alkatrészek elismerten a legjobbak I Smger-vairógép-fióküzlet.
I0Z6ÓSZIRHÁ2AK
Uránia vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Zslványbeaület, három aranyszívű csirkefogó élete és halála 9 fejezetben. Főszerepekben: 0:org 0\' Brien és Katharina M\'o Donald.
Világ vasárnap 3, 5. 7 és 9 órakor: Cowboy gigerli, cowboy-történet.
Uránia héifön és kedden 7 és 9 órakor: Asszony is a szerelem, társadalmi dráma 8 felvonásban. Fészerepekben : Richárd Barthelmes és Dorothy Makkail.
Keszthclzi Uránia vasárnapi műsora: Hat nap apacsok között, izgalmas kalandorfilm 9 felvonásban. Fő-szcrepbtn Harry Piel, Coletle Corter.
f\\ -HÍMZÉSEKBŐL
viUultkot kttoc*. Mtjcr«c4«-l*»t elfogadok. Vluonte UtMIUl kelesek Rclcb Erallné Mc»£-kövc»d. - VáU.jWíytK- 20
MATYÓ
Önnek nincs i,oRy * vwSh-
fenti bajokból eredő fejujast. c-ölrtctib a t Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pouár longyoi
^ arra, hepy gvomor- és bdbititalma; miatt állandóan SíMvedvn i hopv n Wfách-Tü és mir.denki álul legelsőnek elismert IGMAK
aníkar kfetatdaarin,
,HOI kosarávíz
a rendazerinti .en^k^etedő, az ércl-ce,^
K»phutó Ida U négy flvegben.
Szétküldés! hely: IGMÁNDi kesei-üvizforráívállalat Komárom. A.j.gjrciWmmeUdöka.kii
------
1ÁLAI KQZLÖNV
1927 január 16.
KÖZGAZDASÁG
Az irányzat ma is egyenetlen volt. A B\'cshól érkező hitek hatástalanok voltak, miért is a tőzsde vontatottan indult. A spekuláció érdeklődése a Berlinből érkezO gyenge birck hatása alatt meglanyhulr, de azért néhány pípir árnyereségre tett szert. A Gumi 13, a Kaszab 10 pengő nyereségei ért el. Barátságos voll még, a közép vaspapirok, Magyar cukor, IzzO, Nova és Reszvénysör. A bankok és takarékok gyengén tendáltak. Lanyha volt a bányaipari papírok és téglagyárak részvényei. Zárlatkor az Irányzat egyenetlen, a forgalom csekély.
Pirii 20*03, London 25-19, Newywk 51900, Urimel 7215, Milano 25*65, Arottcfdtm 207-50, Berlin 123 15, Wien 73 10. Solti 3 75, Prása 15*34\' a. Vilid 57-50, Budapest 00-70, Belgrid 9-1211 Bakaiéit 2-8Ö.
t iiSifiü ftufc énin-jtf jjtec
VALUTÁK Lengyel 6205-0415 Angol l 27 71-27-87 Clálk. 1689-16*97 Dinár lú 03-1009 Uollár 509-25-571-65 Ptenriz tr 22-72-2317 Heti. 228-25-229*25 Ui 2 97-^ 07
Le-.-a 4-10-4-16 Ura 24 70-25-15 Márka 135-27-135-77 Sehlll. W.30 8CH3 Dink. 15210-15275 Svájel M.OIO-IIOÍO Belga Ir. 79-4\'>-79-70 Norvég 146-35-147 00 Svéd Ír 15J-40-15305
DEVIZÁK Amit. 22837-22907 tlelgrld I005-I00Í1 Berlin 13537-13577 Bu karéit 2-97-3*04 Brliauel 79*42-7967 Ko^enli. 15220 15265 Oialo 146 45-146*90 Lor-don 27-71-2--/9 Mllsno 24-70-2500 Newyork 57095-2 65 pária 22 57-2287 Prira 16-91-16*96 Saolla 4*11-4*15 Stoeih. 15252-15297 Varsó 6280-64 00 Wien 8040-8065 Zdrtctr 110-07-110.40
Terménytőzsde
B*aa/ ttazav. 75 kg-oa 31*30-31*50 76 3170—3200 77 kg-oi 3210-32 49. 78 k.:-o> 32 60 - 31-00, egyéb li -g-oi 30-50 -3080. 76 kg-M ÍJ§3-3J*20. 77 kK-01 31-30 3160, 78 kg-oi 31-80-31-20, rozs 24 30 - 25 20, takarmany-árpr 18 80-19-10. (Orírpa 25-S0-28, zab 1900—19 20. tengeri aj 16 60-16*90, rcpcc
-*---* . köles 14-80-15*50, korpa
14-2;—1461
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
T. J. (Ágfalva) Lapunk politikai Irinyii magyarázata annak, hogy az egyébként is túlságosan hosszura nyúló cikket (elhasználni nem tudjuk.
B. Aki sokat markol, keveaet fog. Egyelőre örülhetnénk, ha fürdőnk lenne, bport-uszodát .után is ráérünk épiteni, ha már a fürdőház kérdése valamiféle megoldást talál. Alkalmasidóben, mint a múltban tettük, azt is szőnyegre hozzuk.
I- E. Versét legjobb lenne, ha közvel-Jerüi kegyetlen ifjúhoz |uttatná cl. Az bizonyara jooban meg fogja érteni egy meghalni készülő leány-lélek naiv formában kifejezeti, szerelmes gyötrődését, mint a morc kritikus, aki pedig megjárta ugyanazt az utaL
Zeneegyesület Ebben a formájában nem közölhető, mert jóformán az egész hosszú cikk szószerinti Idézete régi lapszámainkban megjelent hasonM vonatkozású cikkeknek, önálló formában tessék megírni, ugy szívesen adunk neki helyeL
Irinyi S?waíAlj*ar és £5*y?. Hf. JU^yk&aiua
APBÓHI3DETÉSM
(Hirdetések dija olSro llz.t.ndS)
Aa aprttmderea dt|a 10 udlg SO tlllír. A doixó l minden vaaugabb bettroól Ilid Mó két szónak aiámlllatile. Minden további néi dija S fIII. A hird.tó.l dlj atSra flaatondO a forgalmiadd bozzáizámltáaával
■ Egy 6 izoba éi nellékhelylségekbSI álló ; url lakáa, nigy parkban, eietlcg kert, isUIIA és kocsiszín (garage) Itaiználaltal. aionnalra kiadd. bóveb&et: Aoxél tQn.-Sc pénzkölesön él Ingatlanforgalmi Irodíla. Nagykanlzsin, Póni 3. sr. alatt. 135
Bogniirmeat.rt kerea a |uigyiecscl uradalom Nagyréeie -177
Ebédifi- és konyhabútorok, nagy álló tükör eladók. Delk-lír 3., emelet. -175
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szeretett édesanyánk elhunyta alkalmával részvétükkel, vagy u temetésen valő megjelenésükkel fájdalmunkat enyhileni igyekeztek, ezuion mondunk hálás köszönetet.
Máncsek család.
Vízvezeték berendezése-
W0f és bakapoaoláat a vároal ■kt/l vlzvozotókbe legoloa4bban 4« legjobban káazlt WEI8ER gápgyár, Bugár-ut 16. 42M
Külföldi kokez óo faozán Wcieor gápgyAr Nugykanixu, Sugúr-ut IS
Táglamoatert keres uradalom, Nagyrecse.
nsgyrécsel -176
Egy könnyű fedeles hintó eladó Eötvöstér i2. Újhelyinél.
-179
Mrúz Kálmán Károly (Csengery-ut 63.) tulajdonát képező, második az <xszi-gos versenyen, vagyis többször díjazott német rövidszőrü vizsláját: „Jiano Kamarát 2618" I. hó 10 én befedezte .Mátra* vizslakannal híres tör-skanja „Arg von der Dobodlth 3261". Nebány kölyök még előjegyezhető. v- 201
Egy szürke zakó fárflOltOny eladó. Cim a kiadóban.
Uj pénznek pénzkazetták kaphatók, megrendelhetők. Fürdőkádak, fotel-
kádnk, Ulökádak legjobb kivitelben késien kaphatók. Tanonc kivétetik Bakta bádogosnál, Klnlzsy-utca 21. 87
MOlgyolm I Báliv estélyi-, táncrohákaL Jelmezeket, valamint utcai- és gyermek-ruhákat legiutányosabban készítek. Endllzest, horkolást jutányosán vállalok. — Welsz Vlclorné, Klnlzsy-utca 21. 129
f*ánzk0loe8nt bekebelezésre anlnden öuzegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyói!Hat Aozál Ignáo peux-kökaönközvetltó Irodája Nagykanizsán. Pő-Dt 3. sz. alatt. K«nys*erk8lo»8n köW wónyokot veuek. 2738
Hallói Ne dobja el rosac és folto» ruháját, mert rendbehozza Welss vcsytlsa-tlló. Magyar utca 56.
Lakodaltnak, estélyek f&xáaát vállalom, vidékre is. Andrioé, órház utca 6. (katonaiét.)
Győződjön meg és forduljon teljca bízatom mai házasság ügyben .HtUREKA-Budapest, Dohiny utc» 22-2-1., meri ha meg eddig nem taláiu »eg élete párját, ugy ezen az uton fogja megtalálni. Utólagos díjazás. 3568
Eladó egy eoektes nagy uj modem bárház nagy belsőséggel, tókebelekle-tésre rftgyon alkalmas, mert már most nz egész vételárnak a kamatait meghozza. Bővebbet Aoxól Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán. Fó-ut 3. sz. aUtt. 135
Nyolevon pongőt (egymillió koronát) Űzetek annak, kl nyugdijas állási szerez. Cim a kiadóban. 132
Egy páklnas felvéuilk Suglr-utl pék-ségbea 97
Eladó egy Iá holdat igen jó mlnóségü-szántó és rétből álló bü;ok. kis erdóvd. Igen kedvező lizetésl feltételek mellett bővebbet Aoxál Ignáo pénzkölcsön es Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanlzsan, Főút 3. sz. alatL 135.
Tűzifa és szénkereskedés legfinomabb blikk, gyertyán hasáb cs vágott lat. hAzhoz , szállítva nagyban és kicsinyben legjulányo-sabb árun izállll. Szíves pirifogást kér Ritscher .Mórné. Telefon 545. -178
K 8 xtl aafvTaa | fik, kőzalkailma-zottak, gazdagor felszerelt mlntagyujte-ményem megérkezett, — Érdeklő<lók vétel-kényszer nélkül megtekinthetik Prangcr Jóxaof a „Tribon" ruházati r. t. megbízottjánál Telokyut 19. az. aáott. Mérsékeli árak. Hosszú lejáratú rész-leuizetésl feltételek. Kívánatra háihoz is megyek.______135
Egy német gyártmányú kerékpár jutányosán eladó. Teleki ut 62. sz. I. ajtó j______-204
) Telcky-ut 11. szám alatt 1 átálló kocsiszínnel kiadó. .202
j 750,\'o-os. nagy cjaládos hídi rokkant . szerény Jnvadilmazással ájjollfir vagy irodaazolgai állást keres (eoruár 1-ie. Clrai kiadóban. -J90
, Jóforgalmu utcában vegyeekoreako-
dóa, mely korcsmának Is alkalmas, át adó. Qm a kiadóban. 179
Moaáat, ingvasalást vállalok Ukásomon. Házhoz Is megyek vasalni (szenes vasalásra Is) 60.00 koronáért. Hercegné. Klnlzsl-utca S. . 194
Uricsaládnál, a vasul közelébei:, buto-po»o«« szoba kiadó. Qm a kiadóban. 209
23 éves fiatalember tisztviselői, vagy bármely bizalmi aliáat betöltene. Meg. kereséseket .Abszolút megbízható* iellvere a kiadóhivatalba, 7207
J Főút 23. számú házban egy pékmü-I hely Üzlethelyiséggel, egy lakószobával és hozzávaló mellékhelyiségekkel 1927. május l-re kiadó. Bóvebbet Frank Vilmosnál -199
Egy utcai buto.ozott különbé járatú ezoba azonnal kiadó Árpid-utca 26. Ugyanott egy Bösendorlcr zongora is eladó. -20j
Egy tanuló felvétetik Gábor Imre asz-talosnál, Telekl-ut 69. .200
Egy külónbejáralu bútorozott azoba azonnal kiadó Kinlzsy-utca 30. -198
Az Összes huios hangszerek készítés*, zoogora ja vitás, hangolás Ladoczky hangszer kész Kőnél, Csengery-ut 30. lol
A város közvetlen közelében eladó egy 40 holdae szántó és rétből álló birtok 1—2 holdas parcellákban Is 4 évi léazlet-(izeiéire. Bővebbet Aczál Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Fó-ut 3. sz. alatt. \\is
FOezerOzlet berendezéssel együtt el-edó Bővebbet a kiadóban. 150
FSmolnárt keresek íormási maiömba. Bdllcs Károly molnár. 153
Egy 40 áv óta fennálló Iparvállalat amely r.em csak megélhetési, de vagyon gyűjtést Is blztoilt — elöregedés miatl az Ingatlannal együtt, kedvező fUetésl felt\'éte-lek mellett eladó, megbízottam: Aczál lg. néo pénzkölcsön és ingatlanforgalmi l,0-dája Nagykanizsán, Fó-ut a sz. alatt. 135
Kisebb-nagyobb bukszusok. f utórózaák, orgonaiák tavaszi Idényre Klnlzsy-utca 32 _______152
3 szobás vízvezetékei lakáét "keresek belterülete^ legkésőbb májusra. Ajánlató-kai .Aranybér4 jeligére a kiadóba. 169
Magyar-utca 52. számú ház nngy szintó és nagy réttel eladó. — Érdeklődni lehet Németh Ferencnél József fóherceg-ut 3|.
Eladó olcsóit lekete jó férli tálIkabát József fóherceg-ut 78. -20<i
Egy géplakatos táraat keresek. Mühe-lycm v»n Klnlzsi-ut 64. -181
Kézalatti ezalaBfOráazt kérnek. Horváth Jinos urad. bognár, Iháioberény. Somogyinegye. . jfo
, 60O ü-81 házhely Garal-ulca 1. wám alatt eJado. .js<j
Egy Jókarban levő 7-9 es bollnder nyaraolajmotor 800-as Magyar Állami ceéplövcl teljes felszereléssel azonnal eJadó. Arany István nagyvendéglősnél. Kis-komárom. .j^j
Melegágyí
kerti magvak
szemez tengeri
árpa korpa
kaphatő
Ország és Widder
ss magkcrcBkcdés^bcn Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Szeleld rosták,
szecskavágók, répa-vágók, kukoricamor-zsoink, darálók
minden nagyságban
Weiser Gépgyár
Nngykanizma, Sugár-ut B
CORDATIC
autógummik.
Rá73f c>í>\'íl> Inoattant aaíal, .ltn)l, lellétclek és o 1 o a & árlMft vehet Dukáax Mik.a ingatiankózYcIitó állal Nagykanlzain, Dákóczi u. 29.
Ppnnn penzkusár i CliyU drótfonatból
Pengő-táblázat
Pengő illetékek
(Illetékügy! utmutatd)
Pengő pénzerszény kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
Üzletmegnyitás.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Eötvös-tér 10. szám alatt
nyitoltam.Szives pártfogást kér Németh József
zoi hentes és mészáros.
Értesítés!
ítaÉWoyantSMal
kávéházát és éttermeit, valamint fürdőjét újonnan festve s leg-mouetnebbül felszerelve folyó hó 12-én, szerdán megnyitottam.
Kitűnő magyar konyha, fajoorok, állandóan frissen csapolt sőr, figyelmes kiszolgálás, szolid árak.
Naponta kombinált és zóna-reggeli.
Déli és esti zenét fővárosi Lakatos Béla kitűnő zenekara szolgáltatja.
Aiiatdo étkezők részérc kedvezményes áruk. Köztisztviselők részére kDIBn kedvezmény.
Lakodalmi-, tea-, Mrsas-, vadasz vacsorákat a legjutányosabban vállalok.
Táncmulatságok részére meg lelelö terem áll rendelkezésre.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve
tisztelettel áRVAY LáSZLÓ
szállodaü, vendéglős és kávés.
mm halrfmzlé és turó®-
oiuiza vacsora lesz.
1ttíl január SI.
ZALAI KÖZLÖNY 5
ön nem mos helyesen!
(=) Minden hátiasszony panaszkodik, hogy a mosás . re\'tenetes-n drága*, tlábá tori a lejéi, hiábt számol, mégsem |ul eredményre. Ha olcsóbb gyáitmányokal vásárol, akkor mem nyer semmit, ez bí\'onyo*, mert régi is Igaz mond is. hogy olcsó búsnak hig a leve. I\'l is áll az. hogy legjobb a legolcsóbb és hogy ez az egyedüli módja annak, hogy a ház kincsét: a fehérneműt helyesen kezeljük.
Az a kérdés tehát, van-e mód arra, hogy a mosást olcsóbbá tegyük anélkül, hogy nz hátrányára lenne a lehémemünek. Igenis van. — sói ez a raód igen egyszerű. Nem szükséges hozzá egyéb, mint hogy a háziasszonyok egv kicsit tanultnak és hogv szakítsanak a mosás eddigi módjaval, amely la\'án |ó lehelen a háború elótt, de ma, a mostani drágaságban scmmlesetie sem gazdaságos.
Mossunk helyesen 1 — ezt
követelik n mai Idók 1 Szakítsunk avval, hogy válogatás nélkül basznáijuuk mindenféle mosó-eszközt, szappan! és szappsnporl. Szakítsunk avval, hogy nagyanyáink napjaiból szárnftfió mosási nu\'.dsze-íekel hat z áljuk gondolkodis nélkül a mostani idók megváltozott viszonyai között is. Bizonyos, hogy a a, fehérnemű kezelésében a háziasszony régi mcgszok-\'.sok rabja, éppen ezért nem is tudja elképzelni rt mo;ást másképp, mini a legna-gyobbloku szappanhasználallal. De éppen ebben rejlik egyik löoka a mosás drágaságának. Ha a háziasz-6zony Persít-1 használ, ami tudvalevően bőségesen tatlalmazza a legfinomabb eloszlásban a legjobb szappant, akkor minden lovábbi szappanhasználat nem egyéb, teljesen feles-lejcs költségnél, ami emellett nem is mozdiija elő a mosás eredményét. Könnyen meggyőződhetik erről mindenki egy ellcnpróbával. Aki Persill hasinál, annak egyedül csak Persllt kell alkalmaznia, — de természetesen a legpontosabban kell igozodnla a használati utasításhoz, meil csak Igy biztosítja a Perui legjobb kihasználását és a lehe:ő legeredményesebb mosási. Oyakran ligyelmen kivül hagyják azt n másik követelményt is, hogy a fehérneműi csupán egyszer kell kilöznl. A Pcrsil hasznalala mellel! teljesen elégséges, hs a fehérneműi csupán egyszer éi. mindössze egy uegiedóra hosszal lözik ki. Az ismételt kifőzés időveszteségei jeleni, emellell pedig — ami ma még nagyobb súllyal esik laiba — jóval több tüzelőanyagul hasmái el. Ez a két dotog a titka az olcsó mosásnak; Igy érhetünk cl nagy megtakarítást szénben. Időben
és anyagban/ A fontos azonban az, hogy egyszer csakugyan próbát tegyünk, még pedig teljes komolysággal és minden elöilélet nélkül. Arról van szó,\' hogy az egyik legfontosabb házi-berendezést lényegesen eítyszei ühhé legyük és hogy tetemes megtakarításokat érjünk cl; ez csakugyan rneg éri, hogy . legalább egyszer egy ki-séilelet végezzünk. Igen sok példát tudnánk felsorolni arra, hogy olyan háziasszonyok, akik kezdetben makacsul tagadták, h-gv
az egyszeri kifőzés egycdilt Persitlel
elégs\'ges a kifogástalan mosás biz-lositásars, helyes kisérlel ulán örökie belátták tévedésüket és most valóságos elragadtatással nyilatkoznak enek az ellátásnak előnyeiről. Ami a szénhasználatot Illeti. Itt is már egy elleupróba mlndcnkil meggyöz-
hel arról, h"gy mennyivel kevesebb szenei kell ennél az eljárásnál fogyasztani és hogy mennyivel kevesebb igy a kiad is Ez a nvil|a annak, hogy niind löbb háziasszony alkalmazza éppen most, kizárólag a
Persil-mosásl. Olyan mosási módszer ez, amely a legnagyobb fokban egyszerű és kényelmes, emellell — ami ma különösen fonlos — a mosást az elképzelhető legolcsóbbá és leggazdaságosabbá leszi!
OLCSÓBB LETT A HUS ~
REIN ERNŐ HENTES ÉS MÉSZÁROSNÁL!
I kg hizlalt jó marhahús.................. 1-28—1-80 pengó 16 - 20.000 K
I kg. lertéihus ........................ IU0-1-92 . 30-24400 K
1 kg. zsirszalonna 1.76 pengó 22.0CŰ K I kg hál 1-92 , 24.000 K
I kg. zslt 2-- pengó 25.000 k I kg. jó és ízletes szalámi 2-40 . 30.000 K
>0\'< Tisztelettel REIN ERNÖ.
97. sz/927.
Hirdetmény
az 1927. ári áll. kereseti, jövedelem-és vagyonadó kivetése tekintetében.
I. .A pénzügyminiszter akár általánosan. akár csak az adózók egyes csoportjára nézve elrendelheti, hogy a jogerősen megállapított általános kereseti adó, jövedelemadó és vagyonadó, ui kivelés mellőzésével a kö.elkezóadóévre változatlanul fenn-tariassék.
2 Ez a felhatalmazás azonban nem alkalmazható azokra az sdójókra nézve, akiknek kereseti. Illetökg jövedelemadó alsója a 6000 pengőt, vagyonadóalapja pedig a 150.000 pengői eléri, vagy túlhaladja Ezen adózók éienkén\' kötelesek szabályszerű bevallást adni.
3 Az az adó/ó, akin k adója a pénzügyminiszter rendelete értelmében vá\'tozatlanul a következő adó-
! évre fenntartandó lenne, szabályszerű adóbevallás csatolása melleit január \' hó végéig adójának ujabbl meg-i állapítását kérheti, ha az előző évi - adói jövedelmi, illetőleg vagyoni I viszonyaihoz képest aránytalanul sok-j nak tartja.
4. A |>énztif^igazg,itóságnak jogá-ban áll azok i> az adózókal, akiknek j, adója a pénzügyminiszter rendelele értelmében változatlanul a következő adóévre lenntartandó lenne, abban sz cselben, ha a rendelkezésükre álló adatok, ilieiöleg tudomásuk szerint jövedelmük, r.vaey vagyonuk legalább IC.Vkal lulhaladja a terhükre kivetett adó alapjául szolgáló jövedelmei, illetőleg vagyoni, legkésőbb mátcius hó végéig szabályszerű adóbevallás zdására felszólítani és ennek alapján adójukat újból megállapítani.
5 Azoknak az adózóknak, akiknek ki réseli, ilieiöleg jnvídelcm- és vagyonadó alapja változatlanul a következő évre átvitelen, a változatlanul fenntartott összegekről fizetési meghagyás nem állítandó ki.
6 Az eljárást a pénrügymlniszler tcndeldlcl szabályozza".
Ezen rendelet szrrinl:
1. Általános keresel! adó.
1. Az 1926 évben jogerősen megállapított nli.ilános keresett adóalapot az 1927. évre uj megállapítás mellőzésével — de pengőre Átszámítva — lenn kell tarlani általában azokra az adózókra nézve, akiknek ugyanabban a községben (városban) ilieiöleg a székeslóváto-ban ugyanannak a kerületi adólelűgyelóségnck a területén jogeiösen megállapított általános keresel! adóalapja az 5.0C0 aranykotonaérléket nem éri el. Akinek általános kereseti adóalap|a többlété jövedelcmforr-isbí\'l származik, annál az egész adóalapot kell irányadóul venni, nem ptdig elkülönítve az egyes jövedelemforrások üzleti eredményeit.
2. A külön adóalanyokkén! megadóztatott házastársak adóalapját
nem szabad összevonni.
3. Az arar.ykoronaértékben megállapított általános keresel! adóalapot 1.16-ial való szorzás uljén kell pengőre álszámitani és tízzel osztható számra kikerekíteni oly módon, hogy sz 5 pengőnél kisebb részösszeg elhagyandó, az 5 pengő vagy annál nagyobb részösszeg pedig 10 pengőre kiegészítendő.
2. lötedelem- él vagyonadó.
1. Az 1926. évre jogerősen megállapítod jövedelemadó és vagyonadó alapot az 1927. évre uj megállapítás mellőzésével —de pengőre átszámítva — tzni kell tartani általában azokra az adózókra nézve, akiknek az 1926. évre jogerősen megállapított jövedelemadó alapja az 5.000 aranykoronaériéket, az 1926. évre logerósen megállapitolt vagyon-adóalapja pedig a 125.000 aranykoronaériéket nem éri el.
2. Ha valamely adózónak jövedelemadó alapja az 5000 aranykoroiaér-lékel, vagyonadóalapja pedig a 125 000 aranykoronaértékel eléri, vagy lulhaladja, a Jövedelem- és vagyonadó alap nem rögzilhelő meg még abban az cselben sem, ha a másik adónemnél az adóalap az 5000, Ilieiöleg 125 000 aranykoronaériéket nem éri el. A jövedelem- és vagyonadóalapol tehát csak azzal az adózóval szemben szabad megrögzileni, akinél az előirt fellélelek mind a két adóra vonatkozólag fennforognak.
3. Az aranykoronaértékben megállapított jövedelemadó alapot és vagyonadó alapot 1.16 tat való szorzás utján kell pengőre álszámitani.
3. Általános kereseti adó n| kivetése.
Az 1927. évre u| kivetéssel kell megállapítani az általános keresel! adóalapot és adót azoknak az adózóknak a terhére:
1. akiknek 1926. évi általános kereseti adó|a még nem Jogerős és sz 1927. évi február hó végéig sem válik jogerőssé;
2. akinek 1926. évi általános kc-reseii adójt Jogerős ugyan, de az adóalap az 5.000 aranykoronaértéket eléri vagy meghaladja;
3. akik az 1. §. alapján az adóalap fenntartására igénvt tarthalnak ugyan, azonban az 1927. Január hó végéig sztbályszerü adóbevallás benyújtása mellen az cdónak újból való kivetését kérik, meri nz 1926. évi általános keretei! adót a kereseti viszonyaikhoz képest aránytalanul soknak lariják;
4. akinrk 1926. évi általános ke-reseli adőköleles jövedelme a pénzügyi hatóság rendelkezésére álló megbízható, határozott adatokkal támogatott ludomása sze\'int legalább 10%-kal lulhaladja az 1926. évi általános keresel! adó alapjául szolgáló jövedelmet;
5. akik az 1926 év folyamán megváltoztatják a foglalkozásukat, például könyvkereskedőből könyvügynök, földhaszonbérlőből terménykereskedő, építési vállalkozóból ingatlanforgalmi ügynök lesz stb.;
6. akik az 1926 év folyamán vállak adókötelesekké (uj adózók);
7. akiknél az adíizlaias helye az 1926. év lolyamán megváltozót\', minek következtében az 1927. é/re a K. Hö. 26. §-a értelmében már nem olt adóziaiandók míg, abolaz 1926. évre meg voltak adóztatva.
4. Hiedelem-vagyonadó nj kivetése.
1. Az 1927. évi uj kivetéssel kell megállapítani a jövedelem- és vagyonadói azoknak az adózóknak a terhére:
1. akiknek az 1926. évi Jövedelemadója, ilieiöleg vagyonadója még nem Jogerős és az 1927. évi február hő végéig sem válik jogerőssé;
2. akiknek az 1926. évi Jövedelemadója és vagvon-idója jot\'rös ugyan, de az adó.dap az 5.000 aranykoronaérléket el. r vagy meghaladja ;
3. akik az 1. § étlapján az adóalap fenntartására ivényl larlhnimk ugyan, azonban 1927. évi január hó végéig szabJlyt-zerü adóbevallás benyujiása melleit akár a |öve-delemadónak, akár a vagyonadónak útból való. kivetését leéri, meri az 1926. évi jövedelemadót, illetőleg vagyonadói a Jövedelmi, "Ilieiöleg vagyoni viszonyaikhoz képrsl aránytalanul soknak tartják;
4. ikiknek 1926. év! adóköteles jövedelme, illetőleg adókö\'clcs vagyona a pénzügyi hatóság rendelkezésére átló^mfgbizhaló, lnl\'.iozott ada okkal támogatóit ludomása szerint legalább 10\'--kai lu-haladja az 1926. évi jövederemadó illetőleg vagyonadó alapjául szolgáló jövedelmet, ll\'etőlep vagyont;
5. akiknek 1927. évi általános kereseti .-00101 az uj kivetés utján álla pl\'JAk meg :
6. akik az 1926. év lolyamán váltak adókötelesekké (uj adótól);
7. akik állandó lakhelyOkel az 1926. év folyamán megváltoztatok, minek következtében a J. V. H. 0. 16. §-a értelmében az adóztatás helye Is megváltozott.
Fentieket az igazgatóság azzal a figyelmeztetéssel hozza az adózók tudomására,
1. hogy a lövedelmadó azoknál az adózóknál, kik az előző évben elemi kár folytán löldadólclrásban részesüllek, a folyó évre hivatalból fog az elemi kár terjedelméhez képest leszállitatlui, ezeknek tehát amiatt az adóalapnak ujabbi megállapítását nem kell kérniök. Másrészt azonban a Jövedelemadó alap szoknál az adózóknál, akiknek az adóalapja az előző évben elemi kár folytán le-szálliltatott, n folyó évben hivatalból ugyanannyival lel fog eniellclnl, mint amennyivel az az előző évben elemi kár címén apasztaloti
2. hogy azon adő.-ók, akiknek adóalapja a lenti rendelet értelmében rőgzilendő lesz: szihllvszerfl adóbevallás benyújtási mell»\'t csak Január Itó végéig kéthetik az adó-rögzilés mellőzesével, annak uj kivetéséi.
3. hogv az adóalapoknak akár az adózó, akár a kincslAr részér-M történi (elmondása c6elén, sz 1927 évi adókivelés — tekintet nélkül arra, hogy a lelmondás mily célhói történt — az adóbevallás ésazeg-.ébb rendelkezésre álló adatok ;,lap|.\'tn fog történni és igy nincs kizárva annak a lehetősége, hogy az u| kivelés során a leszállítás céljából felmondott adóalapok felemellcss-ncrk. avagy, hogy a felemelés céljából felmondott adóalapok leszálliitassanak.
Nagykanizsa, 1927. |anuár 14 én.
Városi Adóhivatal.
ZALAI KÖZLÖNY
1327. január 1B.
A Kereskedelmi Alkalmazottak nagykanizsai I csoportja mély fájdalommal jelenti, hogy szeretett karlárjuk
Halász György
hirtelen meghalt.
Emlékét kegyelettel őrizzük meg !
A valódi Hatschek-fále
,Eternit" pala
ismét kapható békebeli minőségben
Eppinger I. és Fia
deszka, épületfa és épilöanyag kereskedésében
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
hol mindennemű építkezési anyag legolcsóbb árban oeszerezhető.
Kb.A IX ) • >g%lili:
szőlőoltványok,
sima és gyökeres amerikai vadvesszök, Aramon, Portá-lis, Berlaudieri és Monticola fajban. Gyümölcsfák, akác és gledlchfa csemeték.
Épltkexóthox való falazó kö.
Árjegyzékei küld:
Molnár Míbály. Abaujszántó.
győri cég keres mielőbbi belépésre Z»l«-, Somogy-, Vas-, Tolna-, Fejéimegyékben, vagy azok egy részében
bevezetett
utazókat fix-fizetéssel, jutalékkal
és köliségmegtéiitéssel. Részletes ajánlatok közvetlenül a céghez kéretnek. iz
Értesítem nb undelőimel, hogy ne Erzsébel-iéri 1 kásomon, h\'nem Kinizay-utoa 15. az. alatt keressenek fel b. meghívásukkal. Tisztelettel Wortmann Juliska.
A nagykanizsai klr. járásbl\'ósig,
__mint telekkönyvi.hálósig.
7111 I92& tkv. azim.
árverési hirdetmény-kivonat
A Nagykanimi Takarékpénztár R. T. végrehajtaténak Kován Anna térj. Silkovies PiTné nagykanizsai lakos végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajlísi Ügyiben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 9,000.000 K tőkekövetelés és járulékai behajlása végett a nagykanizsai kir. járásbíróság? területén levó, Nagykanizsa városban lekvő, a a nagykanizsai 735. izljkeben 817. hisz. a. foglalt hit. <50. sz. a. udvarral ingatlanra .0001X0 K becsérték. mint- kiktilliil árban elrendelte.
Az árverést 1827. évi február hő 26. napján délelőtt 10 órakor a telek-könyvi hatóság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota földszint 12. ajtó) lógják megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár leiénél alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánit-pénzíl a kikiáltási ir IO»o-it készpénzben, vsgv az 1881 : IX. l-e. 42. ír-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvadékképes értélt papirosban a kiküldöttnél letenni. hogy a bánatpénznek előleges bírói leiétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek Átadni és az árverési leltételekel aláírni (1881 : LX. t.-c 147., 150, 170. §§.; 190S:XL. t. c. 21. §)
Az. alti az inatlanért a kikiáltisl árnál magasabb igérelet tett, ha többet Ígérni senlti sem akar, köteles nyomban a kikül-Usi ir százaléka szerint megállapított bánatpénzt az állaU ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1508 : XD. 25.
Nagykanizsa, I92ó. évi december hó 4. ""Pl1"- A kiadmány hiteléül
Horváth s. k., Mlkó «. k..
ki,, jb.ió. t a itoa.istitiL
fnloBÍtÁB I
tfrrP
Anglo-Danubian Llovd
ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Budapest, V. Nádor-utca 34. Telefoni S7-58, 73-65, 14-51
Alapította: London Guarantee and Accldent Company Ltd., London. Biztosítási ágazatoki
1. Tűzbiztosítás, 2 Üzcmszüneli biztosítás (choroage), 3. Bciöréseslopás eileni biztosítás, 4. BMcseibizlositás, 5. Szavalos\'ági biztosítás, 6. Egyetemes autóbiztosítás, 7. Szállítmány biziositás, 8. Óvadék, hűtlen kezelés elleni biztosítás 9 Életbiztosítás a legmodernebb variációkban módfelett kedvező dijtib!aza\'o»kal, a 101 év óta fennálló Kölcsönös Tűzkár és .JAN US" ÁttalánosBiztosiló Intézet teslvérinlézesonk utján. Gyors, előzékeny kárlebonyolltás. Korlátlan teljesítőképesség.
Vezérügynökség: HOFFMANN HENRIK
Csányi László-utca 8. a Telefoni 5-S3.
ÉRTESÍTÉSI
Keszthelyen, Kossuth Lajos-utca 41. sz. aíatli ház ban (Főgimnáziummal szemben) a mai kor igényeinek megfelelő
mechanikai mUhelyt
nyitotlam. író-, varrógépek, gramofon és kerékpárak összes alkatrészelt raktáron tartom és mindeden gépek javítását mérsékeli árszabás mellett elfogadom. Iró- és varrógép jókar-ban tartását mérsékelt havi díjazással elvállalom. Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. Tisztelettel
GERENSDORFER LIPÓT
lt0 műszerész.
Egy hygienikus háztartás
egy számító vendéglős, vagy kávés sem nélkülözheti a szabadalmazott
AUTO-SYPHONT
amellyel mindenki odahaza pillanatok alatt készítheti szódavizét, ásványvizét, pezsgőjét és Dditő Italalt a legtisztább szénsav hozzáadásával. - Egyedárusltó:
Szabó Antal, Nagykanizsa
_ Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni,
hogy sőgnrom, ifj. Pataki István ural társut vettem, a műhelyemet Vásár-tér I. számú házba (Veiczy-ház) áthelyeztem és ugyanott üzletet nyilotlam.
Raktáron lartunk: varrógépeket, motor- ét kerékpárokat és azok alkatrészeit, Semperit-Autopneu, príma kerékp^ruummikat. BArmilyen aulógummi- ét e szsktn$ba tartozó Javítást váihlunk. További szlv.-s pártfogási kér tiszteletid
Speckl és Pataki
mechanikai és aulógiinmiijavítóüzem
Keszthely,Vásártéri. Rúkóczl-ut62
171___
Cipészmesterek figyelmébe!
Tiszteletlel értesítjük iparoslársainkat, hogy a Koszthelyi Bőripari Szövetkezet, mint az i. 0. K. Sz.
tagjai révén sikerült raktárunkat óriási mértékben kiegészíteni. Ugy bel- mint külföldi bőrátuk és az összes cipész-, csizmadiakellékek a legolcsóbb napi árban kaphatók. Előre is biztosíthatjuk iparostársainkat a pontos és figyelmes kiszolgálásról, mert célunk nagy forgalom, kevés haszon elérése. — A n. é. szakiparosok b. pártfogását kéri . , ,
az Igazgatóság.
IS_
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
állandó kiállliása FORDSON traktorok, FORD alkatrészek, gnmmlk raktára
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyárosnál Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, autókarosszerlák készítését, Javítását, átalakítását és bélelését, autogénlicgcsztéstés nlckelezést. Kittin8 munkai Telefon 250. Jutányos árak 1
Nhhhmbbbbbbbí
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbecs Károly.)
07. évfolyam, 13. szám
Nagykanizsa, 1927 január 18, kedd
Ara 14 fillér
ZALÁI KÖZLÖNY
Szerkesztőség éi kiadóhivatal Póut 5. sz. Keszthelyi fiókkUdóhivatal: Kisfaludy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Inlenirban-teteton: Nagykanizsa 78 szint Előfizetési ár. egy lióra 2 pengO 40 llllér.
Marx
kabinetalakitási kísérletei
A volt kanoattár [tArayafá.at ai pártvaxirakk.!
Berlin, január 17 Marx, & voll kancellár, aki az uj kormány megalakítására megbizásl kapoll, Slottz néppárll vezérrel érlnl-itzéabe léperí és tárgyalni fog Koch demokrata vezérrel is. E\'őrclálhatóan Matx MOller Frankén szocialista vezérrel Is tárgyalásba bocsátkozik. A német néppárt ma délután összeüli, hogy Marx kabineulakllása dolgában tárgyaljon.
A külföldiek védelme Sanghalban
Mértfflldnyl drólakadtlyokkal .Írták kOrOl a knlfSIdlak t.top.lt
London, Január 17
A sangbal külföldi hatóságok továbbra Is megleszlk Intézkedéseiket a kailöldl telepek védelmére, jól lekéi, a kantoni csapalok legutóbb kudarcot vallottak és Igy a kantoni támadás veszélye ennek következtében csökkeni. A telepeket löbb mértföldnyi kiterjedésű halár mentén diót-aksdállya! vélték körül. Különösen a francia koncessio tciületéi rekesztenék cl teljesen a valamennyi ulcát és ájáról elzáró drólakadállyal, meri ez a terület közvetlenül haláros a klnal városrésszel és ez híboru esetén lelléllenül beleesik nz ntcvonalbs.
A nagykikindai vonat mozdonya felrobbant
Bá,éu á. tütft axonnal oxflrnjot hallak
Szeged, január 17
Szöreg község közvetlen közelében a Nagykiklndára induló személy-vonal mozdonya lelrobbanl, a gép-\'sz és lútö szörnyethallak. A mentési munkálatokat a magyar vasulozok és tisztviselők azonnal megindították és a szerencsétlenségről értesítenék a jugoszláv vasutat. A kocsik ablakil betörtek, de az utasok mind sértetlenek maradlak.
A cseh kormányzati irány szélsőjobbra tolódik
Prága, január 17 (Éjszaka! rddtójelcntés.) A Hllnka-pártnak i kormányba való bélelésével Csehszlovákia egész kormányzati Irányú szélsőjobboldalra tolódik.
A kinevezendő felsőházi tagok névsorát a pénteki minisztertanács tárgyalja
Ujabb három millió dollár mezőgazdasági hitel
Budapeat, január 17 A pénteken összeülő minisztertanácson szerepelni fog i felsőházi kinevezések ügye. A kinevezendök névsorát szombaton felterjesziik a kormányzóhoz és elöreláihttóaii a hivatalos lap vasárnapi száma már közölni log|a a felsőházi tagok névsorát A rendelkezésre álló halvan helyei nem lógják leljesen betölteni. A kormányzó egyelőre 25 —30 előkelőséget fog kinevezni.
Letárgyalták a földművelésügyi tárca költségvetését
Ma délelőtt a pénzügyminisztérium-biti Bud Jtnos pénzügyminiftz\'cr és Mayer János földművelésügyi miniszter letárgyalták a földművelésügyi lárci köllségvelésél, amellyel kapcsolatban a földművelésügyi miniszter megállapodásra Jutott ujabb hárommillió dolláros mezőgazdasági
hitel kérdésében a pénzügyminiszterrel.
A takarékossági bizottság felülvizsgálja a költségvetést
Mielőtt a köllségvelés anyaga bz országgyűlés elé kerülne, értesülésünk szerint a takarékossági bizottság Is megvizsgálja és megteszi észrevételeit. A takarékossági blzolt-v ság elnöki tanácsa e célból már a |övő hét közepén ülést larl.
Az EgységcspártbH betépett felsőházi tagok
Ma délelőtt Atmássy Lászlónak, az Egységet p.lrt ügyvezető elnökének hét felsőházi tag jelentene be a plrlba való belépését: Bódi Tivadar, Ruprecht Olivér, Bain Jenő és TOplet Kálmán, Kun Béla (Debrecen), idb. Meczner Béla (Zemplén m.), dr. Lá-zdr Ferenc (8udapcat) felsőházi I tagok.
Románia arra kötelezte magát, hogy Oroszországot nem támadja meg
Pária, január 17 i mében Románia megerősíti azokat A Irancla és román hivatalos lap | a kijelentéseket, amelyeket Bratianu, holnap egyidejűen közzéteszi a Pá- I a genfi értekezletre kiküldöli román
rísban 1926. január 10-én aláirt és november 8 án ratifikál! francia-tornán szerződést. A .Pelil Párisién" szerint 3 szerződésről van szó: I. egy szövetségi és barátsági szerződésről, 2. egy döntőbírósági szerződésről, 3. egy póljfgyzőkönyvról. Ennek a póljegyzökönyvének értei-
delegáció elnöke 1922. május 22-én teti. Ezen kijelentések szerint Románia kötelezi magát a slatusquo fenntartása mellett arra, hogy Oroszországot nem támadja meg és hogy ezt a kötelezettségét valamennyi szomszédos állammal szemben Is vállalja.
uiv.\'-Tn^-.vrrrrr............-.............a............
Hivatalos jelentés az influenzás megbetegedésekről
Budapest, január 17
A m. kir. népjóléti minisztérium ma a következő hivatalos jelentést adta kl az inlluenzás megbetegedésekről :
A budjpesll Szenl László-kórházban a tegnapi njp lolyamín hir-mincöt náthalázban és Influenzában szemedó beteget veitek fel, ezek közül négy esetben tüdőgyulladás lépell fül. Az Influenzás lüdögyulla-dásoi betegek közül egy meghall. Egyébként megállapítható, hngy a betegség általában könnyű lefolyású.
A vidékről beérkezeti liszli lóor-vosi lelenlések szerint Debrecenben és MUkolcon tömegesen fordultak
eló alaciony hőctnelkedéssel |tró, könnyű lefolyású náilyláz megbetegedések. Komplikációk egyáltalában nem voltak észlelhetők és január első felih mi a halálozási arányszám nem voll magasabb, mini az elmúlt év ugyanazon Időszakában.
Hódmezővásárhelyen és Szegeden a polgári lakosság közi ntlhalázas megbetegedések nincsenenek.
Szórványosan fellép) influenzás megbcíegcdéieket jelenlellek Szombathelyről, Székesfehérvárról, Sopronból és . Qyórböl. A honvédség legénységéből eddig összesen 669 en betegedlek meg, de ezek közül már 34o meg Is gyógyul!.
A zalabesnyői birő agyonverte a feleségét
Zalaegerszeg, január 16
(Saját tudósltink tetefonjelentése) Megrázó gyilkosság tart|a Izgalomba ma reggel óla Zalabesnyő községei és környékét. Ugyanis önként jelenl-kezeltaz oltani csendőrségen, Ooszto-lat Imre zalabesnyői falusi bíró, aki tneglndullan vallolla be, hogy feleségét a házuk padlásán bollal agyonverte. Arra a kérdésre, hogy teliét miéit kövelle el, azl lelelle, hogy feleségének családja meg akarta őt babonázni. A gyilkos embert letar-lóztalták. Az eset nagy izgalmat keltett a lakosság körében.
Száolionyi Bála gróf katasztrófája
Wien, Január 17. Széchenyi Qyula gróf legidősebb H«, i 18 lm Széchenyi Béla a Semmerlng mellelll Oötnitzben tegnap kutyájával hegyi lurára ment, a hirtelen ködben azon-harr eltévesztene az ulal és a szikla pereméről a mélységbe zuhanl, ahol összetöri tagokkal holtan terüli el. Kutyája erre addig vonyított keservesen, mlg figyelmesek leltek reá és rosszal sejlve, elindultak a kulya hangja ulán, mig megtalállák a halálra zúzott fiatal magyar grófol. Mellette a gazdájál sirató foxi kutyáin. A lialal gról édesanyla su lyos betegen fekszik egy szanaló-r-rlumban, őt nem is leheted még <r katasztrófáról értesíteni. — Apja, Széchenyi Oyula gról még tegnap sietett aszódi biriokáról — Ha holttestéhez.
Churchíl lord az olasz
királynál Rima, Január 17. (Élszakal rádió-jelentés.) A király ma délulán Churchíl lordot kihallgatáson fogadta. Megkezdődtek ■ magyar-eseh kereskedelmi tárgyalások Prága, Január 17. (Éjszakai rádló-jelentés.) A külügyminisztériumban ma délelölt ismét megkezdődlek a karácsonyi ünnepek mialt szünetei-letelt magyar-cseh kereskedelmi tárgyalások. A magyar delegáció dr. Nlckl Alfréd kormánytanácsos vezetése atatt áll.
Erdély költ&jének bemutatkozása
Budapest, |an. 17. (Éjszakai tádlá-Jelentés) A Zeneakadémián ; hétfőn este nagy sikerrel mutatkozott be a pes\'i közönségnek Apiily Lajos Erdély teprezcnlaliv költője.
ÍALAI KOZlOHf
1927 január 18.
FARSANG
Van abban valami figyelemre méltó, ahogyan a nagykanizsai „Háztartási alkalmazottak •megrendezték farsangi táncmulatságukat. Sőt a kis mulatni akarás mellett igen szimpóllkus a tiny, hogy báljukat a Bárány ,ösz-szes" termeiben a lelencgyermekek javára rendezték meg.
Szabaclcák, szakácsnék, szeplős kicsi peszloakák gyűltek egybe vasárnap, hogy a meghosszabbított kl menővel kitoldva, az estél kitáncolják magukat. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az Élet szűken mért öremeít kivegye a maga számára. Nekik is. Mierl ne legyen egyszer ur a pincér Is, aki mindig másnak, szervíroz, a cigány, aki mindig másnak húzza és a háztartást alkalma zott, aki mindig csak a nagysága báli toalettjetnek kikészítésével, mi-derek bekapcsolásával kényszerül látni azl, hogy farsang vidám szezonját étjük.
Hát összeálltak és annak rendje-módja szerint megrendezték, no nem zártkörű — de nyilvános láncmulatságukat
Adjuk meg a császárnak, ami a császáré és adjuk—
... És a Jótékonycél. mert a mulatság, az volt. Kellős Jótékonyeéll szolgált. Először a jókedvüknek a ki-tombolását egyszer istenlgazába, ugy, hogy ráduplázott kimaradással, majdnem félhivatalos színezettel, éjjel kettőig felejtették azt, hogy reggel hétfőre virradnak és minden Jónak egyszer vége szokott lenni No meg a naccsága sem olyan türelmes, hogy több, mint egyszer egy szezonban beleegyezzen a bálozásba...
A másik jőlékonycél... Erről pedig Igazán csak a meghatottság hangján lehet beszélni. A lelencgyermekek Javára. Az a pár pengő, ami fennmaradt tisztán, elmegy a lelencgytrme-kek javára. Azoknak a kis poron tyoknak, akiknek zöme tiltott szerelmek gyümölcse és akik közül csak nagyon kevés részesül a legnagyobb földi boldogságban: az anyai szerelet melegében.
... Milyen furcsa Is azjtet. A falu letöri virága, kl a nagyváros forgatagában megsikarnlotl és elbukott, áttáncol egy éjszakát és a bllétát Jólékonycélra adja, mihez talán neki Is van egy kis köze... Van ebben valami melyrehaló Is a felszínen kívül, hogy a .Háztartási alkalmazottak táncmulatsága\'.
A Molnár Ferenc Jullkája, aki vasárnap talán épen Liliomával bálozott, ugy okoskodott, hogy ,ha többe! nem Is, de egy pengőt adtam a lelencgyermekek javára,"
És lehet, hogy a pénz, a szép kerek fényes pengő is él. Van benne élet. Hátha megérzi ezúttal magasabb rendeltetését és elgurul... gurul.. gurul... addig, amíg elgurul egy kis darócruhás lelencig, aki Idegen anyának tejét szívta magába, Idegen környezetben bukdácsol először az asztal körűi, mikor járni tanul és akinek ha g)ermekszlve-megnő mellében egyszer, haj de nagyon megérzi, hogy balcsillagzat alatt született.
Aztán, ha odaér a pengő a Iólé■ konycéthoz: a lelencgyermekhez, el-1.11.. \'i.\'Li\'ij\'i.i\'i.n.i\'i\'ii\'i\'i\'i\'i\'i\'i * i\'i" 1*1 *................................
kezd csengeni és akinek szánva van, megérti majd a hangjából, hogy mii mond. A kis lelenc biztosan megérti azt. hogy: a pengő nemcsak pénzérték, de üzenetet rejt magában. Üzenetet, amely igy szól:
— Ha nem is Ismered meg, de soha ne vesd meg a te szegény anyádat. Ha azl hiszed, hogy soha nem gondol rád, ma százszorosan, mikor felejteni akarja szomorú cselédsorsát, rádgondol kicsi fiam és fejet ha/t szemrehányásod előtt, mert érzi, hogy bűnös. De tudd meg fiam, hogy az Élet Is bűnös, hogy nem ad elég erőt a vétkek kikerülésére, a vágyak, szenvedélyek leküzdésére.
Ejnye, milyen elkomoroáás lett ebből a .Háztartási alkalmazottak táncmulatságából". Bocsássanak meg érte ők, én csak azt akartam megírni, hogy milyen Jól elszórakoztak és hogy kiferdült a pennám ebből a sorból, annak megint nem én va-gyök az oka, hanem ez a bolondos Farsang, amelyikben az ember annyi mindent összegondol. U. Gy,
Magyarok Nizzában
Nagykereekedp mint edónymoaogutó — Utolsó manedáki ax Idegenlégió - Harakiri mint jOwedelmexfi kereseti forrás
/I .Zalai Közlöny" klltön tudósítójától
Nltu, január 10 A villanylámpák sziporkázva ontják magukból a lényt, pillanatokra megvilágítva az alattuk elsuhanó autóban DIA alakokat. Az elegáns szállók hallja, a bárok, a varieték és casínók nyelik a szakadatlanul befelé hömpölygő eslélylrubás tömegei.
A Promenade des Anglais-n vagyunk. Körülöltünk mindenki angolul beszél. Nizza tele van amerikai és angol vendéggel. Gyönyörködve merülünk el a nök izemetkápráztató tollettjeinek szemlélésébe, amikor bá-
A Dubai hét forrás
Irta: Landl Ferenc
A pacsai járás északkeleti szélén, gyengén lankás mélyedésben fekszik Oétye község, melynek déli határában egy kis fészekmélyedésU, lombos fákkal koszorúzott pázsitos völgyecskében találjuk a tiszta vizű, hét erecskébői csergedező Dubai hét forrást. Kristálytiszta vize üdilő, a fáradt utas nem tud elmenni mellelte, hogy tiszta vizéből le ne öblítse tikkadt ajkáról az ut porát... Messze, messze a törökhódollságba visszanyúló rege fűződik hozzá... a
A szentgotthárdi ütközet előtl e vidék vitéz Dubay Mihály őrizetére lön bizva, aki a nyári táborozási á hét forrásnál töltötte és a gondos keze valóságos tündér bokrétává varázsolla. Az egymás melletti hét forrás mindegyikének más-más díszítésű medencéje, lefolyója voll. Boldog lehetett, ki a lorrásból ihatott Róla is nevezték el...
A délről északra nyomuló török horda elöl kénytelen volt Dubay Is felfelé vonulni. Fájdalom hatotta át lelkét, hogy e gyönyörű forrástól meg kelle vállnla...
Vége lett a szentgotthárdi győzelmes csatának, megkötötték a szégyenteljes vasvári békét, amely a magyarságot önérzetében mélyen
lünk mögött egy rikkancs ordítja el magát:
— L\'Eclereur du Soirl Matinl Niwyork Herald I Az Est! UJ Nemzedéki Magyarság1
Meglepetve állunk meg és vesszünk egy Uj Nemzedéket A rikkancs egy lángvörös baju fiatalember, igazi peali típus. Mialatt kifizeijük az újságot, vizsgál bennünket s hirtelen megszólal:
— Ugy-e, Ö.iök tegnap jöttek?
Felelet helyeit kérdéssel fordulok
hozzá:
— Honnan tudja?
Széles mosolyra húzódik szája s elmondja, hogy ő Nizzában minden magyart ismer s ba uj magyarok érkeznek, azoknak első dolguk a Promenade des Anglsls-ra kijönni sétálni. Megtudjuk, hogy a magyarok a Magenla kávéházba szoktak járni. Elindulunk hát a Jardin Roi Albert I.-er pálmafái alatt. Ulánunk kiabál:
— Vigyázzanak, ne hagyják magukat „megfirölni!"
Igy mondja .megfirölni". Egy pillanatra elénk varázsolódik a Ferencváros, azután megnyugtatjuk:
— Ne aggódjék I Vigyázunk magunkra I
Belépünk a kávéházba. Az asztalok majdnem mind el vannak foglalva. A rend és tisztaság meglepő. A frakkos pincérnél kél „cafe nolr"-t rendelünk. Raymond, a pincér ránk néz,, azután magyarul ismétli meg a rendelést:
— Igenis, kél feketéll
Nos, erre igazán nem tudunk felelni, most törhetjük újra a lejünkéi, honnan tudja a pincér, bogy ml magyarok vagyunk.
A nehéz kérdést a pincér oldotta meg.
— Uraim, azon ne csodálkozzanak, hogy kitaláltam, bogy Ö.lök magyarok. Ez nagyon egyszerű. Franciaországban a kávét ,café na-ur\'-nak hívják, mert hiszen a kávé mindenütt fekete s azt a francia nem hangsúlyozza kOIOn. Ha „kapud-ner\'-t akar, akkor .cafe crime"-t kér.
A kávéházi pénztárban egy 18—19 éves fiatal, feltűnő szépségű, bubifrizurás leány ül, a tulajdonos leánya. Mind későbben megtudjuk, a kávéház minden vendége szerelmes belé
A mellellünk levő asztalnál három
sértette. Az elégedetlenségnek még a kisebb csapatok parancsnokai kedvtelen kivitelű tettekben adlak kifejezést. I
A török sereg lomhán ráfeküdt a Dunánlulra, különösen Vas- és Zalamegyékre. A téli hideg szaga érzelt már, a falvak lakossága reményvesztetten állott, mert tudia, hogy a hosszú lelet rajta élősködve húzza ki a török...
El Hadir Ibrahim basa Vasvártól keletre eső pereszlegi völgyet szállotta meg. Lassan, lomhán vonult délre, A szép május ragyogó napsütése Gétye alatt a Dubai hét lor-rásnál köszönlölte. Mikor a török vezir e kis löldi paradicsomot megpillantotta éa ivoll kristály vizéből, leírhatatlan csodás erő hatotta ál, e pillanattól kezdve széninek tisztelte e helyet, ahova gyaur lába nem közelíthetett...
A nagyvezir El Hadir Ibrahimot a kanizsai várba rendelle, mert a kiskanlzsalak folyton nyugtalanították a várban levőket, a kölcsönös gyűlölet a lelőfokon állolt. Fájdalmas voll a bucsu; az ,ilet vizétől" való megválás gyöirö kínjai mardosták, de mennie kellett. Csapata Pacsa és Andorháza közölt Isabor községen, (már csak lörmelék légla jelzi léiéi) az oroszlonyi törökcsapá-son vonult a kanizsai várba. Napnap után küldte vissza az útról a kővedreket, amelyben a bél forrás
kristálytiszta cseppjei csilloglak, ebből ivolt a basa-..
A lomhán vonuló lörök csapatok ulán a magyar őrszemek is ellog-lallák régi őrhelyeiket Dubay Mihálynak is teljesült boldogító vágya, a hél forrásnál voll újra. A basa felállított hókuBZ-pókuszail, ami a pogányság jellegéi viselte magán, eltávolította, a zalavári apátság plébánosa megáldotta a helyet, újra a
keresztények ihatták az ,élet-vizét".
«
Kanizsán a török, Kiskanizsán a magyarság szine-java. Kölcsönös villongásoknak, egymás bosszantásának se szeri, se száma. A hós kiskanizsalak nem mulasztottak cl semmi alkalmat, hogy találékony észjárásukat köveive, nap-nap ulán ne bosszantották volna a várbeli törökökéi. A kölcsönös gyűlölet izzóit...
*
A Kanizsái környékező szabad mocsarak mérges párái megrontották a tőrök basa egészségéi: váltóláz gyötörte. Nap-nap ulán küldte hu szolgái! a Dubai forrásvízért, ellöl reméli gyógyulási, rendithetetlen hite és meggyőződése sugallta ezt A vizet hordó szolgák atcallan-sága r.őltön-nőll, míglen egy ilyen szemtelenkedő szolgának Dubay levágatta a fejéi... Hiába küldte, hiába
várla a basa a szolgál, vele a kristályvizet... A kin gyötörte, égett a vágytól, inni a csodatevő hét forrás vizéből, mely neki visszaadja az életet, az egészségei. Lázmentes óráiban egyedül bolyongott a vártól északra a pallnl völgyben türelmetlenül, lesve, várva az ,élet-vizét" hozó hü szolgákat
Amint egy ízben e tájon bolyongott, látta, amint a kanászbojtár földre hasalva, szürcsölte a vizet...
— Gyaur kutya,—szólt— jó a víz?
A megdöbbeni tagbaszakadt kanászbojtár látva a fényes öltözetű török urat, félénken felelt:
— Igy szoktam innL
A basát mérhetetlen vágy fogta el: ugy inni, mint a kanász, talán gyógyulást hoz.
Lehasalt, szürcsölte a vizet. Így látva a törököt, egy gondolat cikkázott át a bojtár agyán: a magyar szenvedés, a tőrök elleni gyűlölet. Felemelle kisfejszéjét, e pillanatban elválasztá a török fejét a törzsétől s kivágta a nyelvét s mint aki dolgát jó végezte, menekült északra...
Eközben egy kiskanizsal portyázó járőr jötl arra. A fényes ruházatról s a levágott lőről kanizsai vár basájára ismertek. Gyors iramban hazafelé mentek, majd póznára tűzték a lejét s villák a vár alá.- A törököket — látva vezérük levágott fejéi — rémület szállotta meg, eszeveszetten meneküllek kelet felé...
1927 január 18.
ZÁi-Al KOEl OKV
a
féril kártyázik, akikel a klbicek\'raja vesz körűi. Minden egyes Ülést feltűnő akeentusu bemondás kisér. A pincér figyelmezteti őket, hogy állva .kibicelni" tilos. Mindannyian leülnek. Magyarok.
Szemben veiünk a tükör alatt kél bosszuhaju fiatalember hevesen vitatkozik. Csak egyes szótöredékek jutnak el hozzánk.
— ... három frank... ötödik eme-lelen ... kellene ... reggel hétig ...
Lassan kivesszük a beszélgetésből, hogy a három frankhoz mig 50 cen-llmes hiányzik, hogy aludni tudjanak menni.
Közben a kávéház minden vendége erősen fWroz bennünket, mert R y-mond már elmondta, hogy magyarok vagyunk.
Végre egy vöröshaju fiatalember felkel helyéről (ugy lálszik, a vörös haj itt domináló) s odalép az asztalunkhoz :
— Bocsánat uraim, de htllom, hogy Öaök magyarok. Bodánszky vagyok, — mulatkozlk be.
Érdeklődünk tőle a magyarok helyzete iránt. Sajnos, a legrosszabb információt kaptuk. Munka nincs s ha esetleg mégis van vslami, akkor első sorban a benszűlöllek részére juttatják. Megemlít egy esetei, hogy egy tönkrement budapesti kereskedő Nizzába jölt és itt akart mint kereskedő-segéd elhelyezkedni, azonban nem alkalmazták sehol sem s ma a Hotel Rahi-ban mosogat. A leglöbb magyar, aki Itt van, mind végzett ember t majd mindegyik ezüstös egyen-ruháju háziszolga vagy napszámo?.
— Ezt Magyarországon is meg tudnák csinálni, miért nem maradtak olihon? — kérdezzük.
— Kérem, ha valaki bennünket meglálna 8udapcslen ilyen munkát
Dubay—a törik siolga kivégez-felése ulán a török boszuiól félve, álkelt kompon a Zalán s vonult a klsbalatoni Zala torkolathoz a főcsapat felé. A török eszeveszetten rohant ugyincsak erre üldözve a nagy létszám on szaporodott kiska-nizsaiaktól. Két lüz közé került, oly heves ütközet volt, hogy égett minden égen-földön. (I.t feks/ik Égen-föld község.) A török délre tuioll, megsemmisüli.
A győzelem hire a királyig jutott, a levágott fej megtalálója jutalomért jelentkezett, mini a fej levágójt. De jelentkezett a kanászbojtár isi A tarisznyából elővelt kivágott nyelvvel bizonyította, hogy ő vágla le a törökbasa fejét. Megdönthetetlen bizonyi-
A király lóhálon bejárható egy napi járóföldel ajándékozott jutalmul. Kanizsától és vissza lovagolt a kanász, nagy kanyarulatot téve. délben a Dubai hat forrásnál ivott és itatott, esle Kanizsán jelentkezett, mint sok ezerhold tulajdonosa és sok száz-meg száz jobbágy mindenható ura: A domínium azóta is megvan és egyiiagy családfa őrzi a hősbojtár emlékét.
*
A Dubjy hétforrás tovább cser-geoezik, lassú, halk csobogása meséli, regéli a régi idők dicsőségét...
végezni, soha többé nem állana velünk szóba.
Nyilik az aj\'ó s fehér kabátban egy cukorka-árus lép be. Kínálja áruját, azonban nem igen veszik. Végre megáll az egyik asztalnál és .kibicelni" kezd egy sakkpariihoz. Sakk-matt után a legnagyobb nyugalom-mai maga mellé teszi cukros-tálcáját s a vésztövéi leül sakkozni. Ez Is magyar, azelőtt clpőfelsőrészkészltő volt, munkát nem kapott, most cukrot árul. Saját bevallása szerint 25 frankot keres naponta.
Bodánszky egy meglehetősen oltö-zöll fiatalemberre hivja fel figyelmünket.
— Az ottan az .okos". Nevét onnan kapta, hogy nem létezik az a vasútvonal, amelyen ö egy elhasznált perronjeggyel ne utazott volna az elsőosztályon. Legulolsó csinytevése az voll, amikor Párisból Nizzába jött az első oszlá\'yon jegy nélkül. Egy Lyon—Díjon, vagy Slrassbourg— Marsaüies—I utazás jegy nélkül neki semmi, jóllehel cca 700—1100 kilométeres ulvonalak.
Beszélgetés közben odajön asztalunkhoz egy felkötött karu, sovány fiatalember.
— Képzeije Bodánszky, az .assu-rance" csak 18 frankot akar naponta iizetni I
Bodánszky elküldi azzal, hogy mosl el van foglalva, jöjjön későbben. Megkérdezzük, mit jelentenek ezek a rejtelmes szavak. B>dánszky először ígéretünket kéri arra, hogy ezt nem írjuk meg az újságba. Megígérjük. Azulán mesélni kezd.
— Ez a fiatalember Budapesten hivatalnok volt, azonban B listára helyezték 8 kijött Franciaországba. Először Párlsban volt mosogató, majd Nizzába jött s itt próbált elhelyezkedni. Nagynehezen sikerült is neki egy kisebb étterembe mint mosogató bejutni. Három napig dolgozott, a negyedik nafton egy óvatlan pillanatban szerencsétlenséget színlelt. Eltört egy pobatat s a pohár cserepeivel balkarján felvágta az ereit. Franciaországban nincs állami kézben a munkásbiztosilás. Ha valami balcsel történik, kél tanúval és orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni s u biztosító társaság a betegség illetve a munkaképtelenség tartama alall fizeti a munkás bérét, lakását és étkezését. De hogy a seb ne gyógyuljon hamar, minden nap borotvával egy-egy vágást csinál a nyitott sebben.
— Ez különben a negyedik balesete három hónap alatt.
— Négy héttel előbb a legnagyobb nyugalommal forrázta le mind a kél kezét.
— Néhányan utánozni akarták, azonban mielőtt még megcsinálták volna, már rosszul lettek.
A hideg végigszalad rajiunk, amikor ezeket haltjuk. Ehhez képest a harakiri" gyermekjáték, hiszen ebben az esetben tovább él s az őrült fájdalmakat tovább érzi. .
Megkértük Bodánszky urat, beszéljen magáról is valamit.
— Mii mondjak, kérem ? Az én
sorsom is olyan, mini a többié — feleli — Budapesten a Rákóczy-ulon volt garageom, nyolc autóval fuvaroztam. Mindenki meggazdagodott mellettem 1923-ban és én tönkrementem. Eljöttem Nizzába s most itl vagyok.
— Miből él? — kérdezzük.
— Dolgozom. Szappant árusítok. Ha ezt valakinek Budapesten elmesélem majd, azt fog|a mondani, hogy tréfátok. Uraim, nagy itt a nyomor. Minden centlmes vagyont Jeleni. Megírhatja az újságba, hogy mi magyarok, kérjük a honfitársainkat, ne jöjjenek el a mi szép országunkból, mert csak mérhetetlen szenvedés és nélkülözés Jul osztályrészül. Nem Igaz, hogy III van munka-alkalom, mert akkor mi sem lennénk igy. Ei azonban csak a kisebbik baj. De ha valaki teljesen pénz nélkül áll s haza szerelne utazni s az útiköltséget nem birja megszerezni, végső elkeseredésében beáll az idegen légióba. Nos, ez rosszabb az öngyilkosságnál. önnek nem kell külön felemlítenem a légionista .gyöngy-életét."
— Ml ugyan megalakítottuk legnagyobb titokban a .Magyar Leglo-EUenes Szövetségei" (M. LEStJ azonban oly szegény az egyesület, hogy nem képes mindenkit útiköltséggel ellátni, hogy légióba ne lép
|en be. Franeia pedig nem segií rajtunk. Ez a mi életünk W27 ben Nizzában.
Feláll s elbúcsúzik.
A sűrű füslöt a ventillátorok hajtják kl. Fél egy. A két hosszuhaju íiat.ilember eltűnt, ugylátsztk sikerült a hiányzó összeget megszerezniük. Mi is fizetünk, készülünk hazafelé s már az ajióuál vagyunk midőn kollegámat megszóllilja egy fiatalember.
— Szerkesztő ur 1 Legyen szíves adjon kölcsön holnapig öt frankot. Reggel visszaadom.
Adunk neki liz franko! és megkérdezzük, hogy mire kell.
— Zálogba letlem a műszereimet és holnap megyek két napra dolgozni órás vagyok — feleli.
Kilépünk az utcára. A pazar vi-lágitásu házakból kihallatszik a jazz-bandok rikoltó zenéje. Charlesion! A párok önfeledten forognak a zene ülemeire, nekik ninct gondjuk, ók nem tudják mi az a nincs, számukra minden van és mindennek kell lenni.
Fázunk, hűvös északi szél fuj. Kl ludja hány szerencsétlen magyar eszi a nélkülözés fekete kenyerét s egy sarokba bújva, lakás nélkül, ébren tölti éjszakáját, mig a rend mogorva őré, kis vackából ki nem zavarja.
Nizzai a napfény vároia 1
Relsz Ferenc
Ki akar ingyen egy gyönyörű diványpárnát?
Néhány uí * T0n<14ri4jakrál
Egy esztendős sem volt a Tündér-ujjak még tavaly. Mindenki, aki a a lapnak akár csak egyetlen számát kezébe velle, azt mondotta, hogy a lap kiadói a mostoha gazdtsági viszonyokkal dacolva, páratlan lapot adlait az előfizetők, az olvasók, a kézimunka barátainak kezébe.
De karácsonykor olyan dologra szánok magukat, amely példátlan a magyar lapkiadás történetében. Megcsinálták ajándék-párna akciójukat és anélkül, hogy ennek részleteiről beszélnénk, megállapíthatjuk, hogy minden egész éves előfizető egy olyan ajándék párnát kapott, amely felülmúlja a lap előfizetési árát.
Tavaly meglepetést tartogatlak. Az fdén más a helyzet. Az előfizetők egyre növekvő lábora a tavalyi ajándék itián elvárta, hogy hssonlr-val kedveskedjenek az idén is. Azonban mást tetl. Anyagi érdekeinek feláldozásával csak a nagy erkölcsi célt nézte és értékesebb ajándékot ad, mint tavaly. Az ajándék az idén is pámi. De jóval nagyobb a tavalyinál ; az idén az alapot is elóhuzal-fák és a pírnálapon kivül nemcsak a mintát, de az rlap himzöanyagát is adják. A párna az idén oiy divatos, gyapjúval himzelt fél kereszt-ölléssel készül. A párna éltéke a hozzánk beküldött hites törvényszéki szakértői nyilatkozat szerint 20 P.
Hogyan lehet megkapni a párnál ? Egyszerűen. Bekü\'djtlk i Zalai Közlöny kiadóhivatalába az évi előfizetési dijai, 14 pengő 40 fillért és a párna bérmentve, rövid idő aiatt megérkezik I
Igen fontos: A párnakedvezmény 1927. február 12-ig érvényes, ugy, hogy csak azok részesülhetnek e kedvezményben, akik az egy évi előfizetési dijat 14 pengő 40 fillért február 12-ig befizetik.
lannár 30-án tartja a Városi Zeneiskola első hangversenyét
Nagykanizsa, január 17
Megirluk, hogy a Városi Zeneiskola rövidesen növendék-hangverseny keretében mutatja be a folyó tanév első felében végzett munkál. i Illetékes helyről nyert felvilágosítás szerint az első hangverseny f. \'hő 30-án lesz a Casino\' hclziségé-ben, mely alkalommal kizárólag növendékek szerejxinek a műsoron, melyet zongora, hegedű, magánének szóló számok, valamim kamarazene müvek tesznek változatossá. A helyárak, hogy a hangverseny a legteljesebb nyilvánosság előtt legyen meglariható, I pengő, 80 és 40 fillér.
Azt is megirluk, hogy február l-ével a fuvóhangszerek fötanszaka is felállitisl nyer, melyen fuvolái, oboát, klarinétot, fagotol, kürtöt, harsonát és ezek rokon hangszereit taml|a Blaton Antal ny. k. főkar-mester, ki a fuvóhangszerek országszerte elismert,elsőrendű szakembere.
Ugyancsak ő végzi az okutást az egyide|üleg felállítandó ülő hangszerek (dobok, réztányér slb.) is, valamim ez ugyanenkor megnyíló gordon (nagyoógö) tő»3nszakon is.
E tanszakok valamennyi tagzalá-baa a beira-ási dij 4 p?ngő, havi tandij 6 pengő, mely alól indokolt esetekben egész és féltaiidijmcnles-ség kérhető.
Hogy mily óriási jelentőségű a fuvóhangszerek tanszakának felállítása, szükségtelen bővebben kifejteni. Közismert dolog az is, hogy a fuvózenészek világszelte jelentkező hiánya miatt szakképzett fúvósok aránylag rövid kiképzés uhln biztos és |Ő1 jövedelmező] keresel forrásra teheinek szert.
E hangszerek bármelyilére már elfogad beiratkozást a Zeneiskola igazgatója, ki minden c tárgyú felvilágosítást készséggel megad.
ZALAi KOZLÖHT
1927 január 18.
Fiat, Ford, Fordson : gyári áron
főgimnázium-ma! szemben
Hajós Imre
oki. gépészmérnök
Keszthely.
NAPI HÍREK
■APIREMD
Január 18, kedd
Római katolikus: Piroska sz. Protea-Una: Piroska. Izraelita: Sebal lió 15.
Nap kel reggel 7 óra 42 perckor nyugszik délután 16 óra 09 perckor.
Mozi. Uránia: Asszony és a szerelem, lovag dráma. — Előadások: 7 és 9 órakor.
— Az alispán Nagykanizsán. Bidy Zoltán alispán legnap délelöll a vármegye autómobilján rövid tartózkodásra Zalaegerszegről Nagykanizsára érkezeit. Bődy alispán az állami anyakönyvvezető! bivatal könyveit a vármegye bélyegzőjével látla el, majd a polgármesterrel való rövid tárgyalás ulán lovább utazott. Bődy Zolián Zalavármegye alispánja dr. Kertész Lajos megyei állalegészségi főfelügyelő és dr. Laubhaimer Alán szolgabíró kisérelében a mételykór által nagyban veszélyezteleti Kisko-márom és vidékére utazóit. Lapunk munkatársa ezalkalommal kérdési Intézett a járvánnyal kapcsolatban a megyei állategészségügyi főfelügyelőhöz, amit teljes részletességgel holnapi számunkban közlünk.
— Zalai egyházmegyei hírek. A megyéspüspök Gludovácz Józsel pacsai káplánt Veszprémbe korkáplánnak, Palaky Ferenc ujmisésl Zalabérre káplánnak, Szabi Lajos káplán! Pacsára kisegítőnek, Pintér Oáborl Tőrökkoppányból Zalaszent-grótra, Kavics Józsefet pedig Oyula-keszibe rendelte.
— Közterhek szigorú behajtása. A városi adóhivatal közegei házról-házra járva hajtják be a polgárok adóhátralékaikat. Akik nem lesznek elegei adókölelezeltségeik-nek, a végrehajtó zálogolja.
— Gondnokság alá helyezés. A nagykanizsai törvényszék jogerős ítélete alapján Nagy Elek némclta-lusi lakosi gondnokságaié helyezte.
— Nátha ellen minden patikában kap Ptntalín kurát. Ara 16.000 K.
— A Városok Országos Kongresszusának megkeresése Nagykanizsához. A Városok Országos Kongresszusa emlékiratot készitett el az egyes adók és illetékek mérsékléséről és a törvényhatóságok háztartásának fokozottabb ellenőrzéséről szóló törvényjavaslatokkal kapcsolatban, amit Bethlen István gróf miniszterelnöknek kiván felierjeszteni s melyben az érdekeli városok kívánságai vannak lefektetve. A Városok Kongresszusának vezetősége a kormányelnökhöz Intézendő emlék-ital kinyomiatol! példár.yát legnap megküldte Nagykanizsa város polgármesterének is, hasonló állásfoglalás végetl. Az emlékirat az e hóban összeülő városi képviselőtestületi ülés elé fog kerülni határozathozatal végetl.
= Nőegylctl tea. A Kercszlény Jótékony Nö.gylet szokásos tcadil-uiánja ezúttal tánccal egybekötve 20-án, csütörtökön esle léi 9 órai kezdetiéi a Koronában lesz megtartva, (■ea, rum, sütemény 1 pengő megváltása mellen) melyre a lagokal és azok vendégeit szívesen látják.
— Rekviem Eperjesy Gáborért. Eperjesy Gábor halálinak mai évfordulóján ma leggel 8 órakor gyász-islenlisztelel lesz a felsőlemploinban, melyet Eberhardt Béla c. főigazgaló celebrál.
— Hibaigazítás. A Febérszekfü-eslról szóló tudósításunkba zavaró hiba csúszott be. A láncil megnyiók névsorában a harmadik pár Rubini Károlyné és Poiinyi Oéza DV. forgalmi főnök.
— A Fchérszekfü-estre kölcsön adott asz.talne nük, edények át-veheiók dr. Szigethy Káiolynénál.
— Meglepetés lesz mindenkinek a február 5 tki dátum Nagykanizsának. Mondanunk sem kell, hogy a meglepetés az esti órákban éri mindazokat, kik a Polgári Egyletben ekkor jönnek Ö6sze a Szanatórium Egyesülel hagyományos piknikjére. Az előző évekre visszacmékezve csak a legrsg/ogóbb sikert igéihc\'jük ennek a Jótékonycélu mulatságnak, ami nem csak előkelőségével, h .nem vidámságával és műsorával is minden évben kimagasló eseménye a kanizsai farsangnak. Ami a műsort illeti, ezidén az eddigieknél sokkal pompásabb meglepetés rejteget.
— Izraelita Leányegyleil tea-délulán. Az alakulóban levő Izraelita Leányegylet vasárnap délután öl órai kezdettel rendezle meg barátai és ismerősei szórakoztatására kedves műsorral egybekölött jólékonycélu teadélulánját a Polgári Egylet nagytermében, ineiy várakozáson felül sikerüli és zsúfolásig meglelt közönséggel. A mostani Icadélutánt Eppin-ger Magda és Szabados Kató rendezte meg figyelmes gonddal, rend-kivül előzékenységgel. Herrnstein Bözsi ropogós magyar lánccal ked-veskedetl. Brid Manci és Fischer Ferenc s\'áger-duettel váglak ki pompás tánckészséggel és humorral, ma|d Herrnstein Bözsi és Stern Ilus fejtettek sikkesen egy angol szteppet. Hatezer Rózsi konferált és Gold-schmled Károlyné kisérle a számokat zongorán, természetesen sok alkalmazkodó figyelemmel. Valamennyi szereplőnek újrázó sikere volt. Ezután jólesőn, magygr csárdassal nyitották meg a láncol, mely a legjobb báli hangulatokra emlékezlető-leg éjfélig tartott. Külön dicséretet érdemelnek a házikisasszony szerepekel betöitö leányegyleti hölgyek pontos és gyors .kiszolgálásukén11. A tulajdonképpeni első tea lehál a legnagyobb siker jegyében folyt le.
— UJ postahivatal. A reszr.eki postahivatal, mely három év óla szünetel, januá; huszonnegyedikén újra megnyílik és át lesz adva a forgalomnak.
UJ ELLENSÉG A LÁTHATÁRON
Egy had, mely a Pyreneusokril in dult el ezelőtt hét-kilenc évvel, most újra ulrukelt, hogy legyűrje a világot. Ez a had. bár spanyol, nem vezeti Primo de Rivera <fs mégis ret-legetlebb a diktátor nevénél jó Spanyolhonban is, de fáznak, félnek tőle egész Európában. Ugy készülnek az ellene való harcra, mint egykor, nem is olyan régen, az orosz invázió ellen az Erdős-Kárpátokban. Preventív intézkedések légiója sorakozik a határokra a spanyol ellen, aki alattomosan, mint a vakondok, jón vagy a fejűnk felelt terpeszkedő kődben rejtőzik és mini éhezett sas. ránkcsapni készill. Vigyázzunk és készüljünk az uj és mégii régi ellenség ellen. Az előfuvallatát már érezzük magunkon a tűrhetetlen náthával, legyünk raj/a, hogy ajtónkon kivül maradjon. Közhírré télellk tehót, hogy kerüljük a zsúfolt helyeket, gyakran szellőztessünk, ne tüsszent sünk embertársainkra és hu tehet egyáltalán ne vegyünk lélegzetei. Ez a legbiztosabb módja annak, hogy ne szedjük magunkba a gyilkos kór cslráil. Ha pedig már feltétlenül muszáj valakinek lélegzetet venni, ugy ne sajnálja az illető a költséget és hamarosan szerezzen be egy gázmaszkot. Elvégre a fő az egészség I
— Adományok. Kayser Elekné szül. Kítortzer Paula 500 000 koronát adományozol! fánkmegvallás ci-men a Kercszlény Jótékony Nőegylet céljaira. — A Transdanubia Egyesüli Gőzmalmok R T. 804 000 koronái adományozod a Kercszlény Jótékony Nőegylet céljaira.
— Elsején lesz az Iparos-bál. A nagykanizsai Iparos-bál minden farsangon egyik legnevezetesebb görbe éjszaka szokott lenni. Ezidén is nagy előkészületek előzik meg a február elsejei Iparos-bált, melyről ezalkalommal csak annyii, hogv bevételei a kanizsai elaggott iparosok menházának céljait szolgálják. Ez a nemes cmberbaréli cél és az ip.iros-lársadalom Ismeri összetartása, ezeken kivül a rendezőség agilitása a legszebb sikett Ígérik. A meghívók tegnap széimenlek. Aki tévedésből nem kapóit volna és arra igényi tart, jelenlkezzék az Ipartestületben vagy Vékásy órás-ür.lelében.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és diszmü-áruházában.
— A pacsai képviselő-testület határozataiból. A Zalai Közlöny tudósítója jelenti: A pacsai képvi-selö-teslülel a legulóbbi \'költségvetést tárgyaló gyűlésen elhalározla:
1. a népművelés nagyobb mérvű felkarolást! és anyagi tímogatását;
2. a hitközségi iskolák segélyezést azzal, hogy 1928. évtől kezdve a fenntartási köllségck nígy rés\'.ét fedezni fogja; 3. a posl\'.i kézbesítésnek az egész község területére való kiterjesztését; 4. a lemelőben hullaház építését; 5. minden hó első csütörtökén álialfelhajiással havi vásár, minden hét csütörtökjén heti piac tartását.
— Egy kiskanizsai asszony hirtelen halála. A balál az évi rohamos árulása egy u|abb emberáldozatot követeli legnap délután — Kiskanizsán. Simoncsics Lajosné szüleied Erdődi Erzsébet 52 éves kiskanizsai asszony legnap délután 5 óra ulán hazamenőben voll. Amikor a Hunyady-lér 15. számú ház elé ért, hirtelen a szivéhez kapotl é« egyetlen szó nélkül végigvágódott az ulca kövezetén. A |áró-ktlők hamar a csendőrőrsre siettek, honnan csakhamar a tisztiorvosért telefonállak. Dr. Fodor Aladár városi tisz\'ioivos azonnal kocsin kihajtatott Kiskanizsára, azonban már csak egy hullát talált. A szerencsétlen asszony szívszélhűdés ölte meg. A halósij közegei azonnal intézkedtek, hogy a hirtelen elhal! asszony holdestéi a kiskanizsai temető halottasházába szállítsák. Simoncsics Lajosné hulláját ma boncolják fel.
= Orvosi hlr Dr. Kőnig fogorvos (lakik Deák-tér 7, a felső-templom mellen) szabadságáról hazaérkezel! és f. hó 17-161, hétfőtől kezdve rendel.
= Van szerencsém a n. é. kő. zőnség szíves tudomására hozni, hogv ezenlul a rendezőség állal gyűjtött és kiszo\'gált ételek és italokkal megtartandó bálokhoz — óriási rezsi költségeim következtében — semmiesetre sem j.-rulhatok hozzá, miért is e legutóbb már egészen uzusba |övő és érdekeimet igen hátrányosan érinló szokásoktól okvetlen eltekinteni szíveskedjenek. Tisztelettel Csukovlcs János Polgári Egylet vendéglős.
— KÉPKERETEZÉS éa üvegezésben Igen olcsó PUM üveges, Király-utca 10.
— Levente-bál Gelsén. A gelsei Levente Egyesület január 23-án vasárnap Nagy Kálmán vendéglőjében Jólékonycélu táncmulatságot rendez. A bál Irán! igen nagy várakozással lekin! a község, melynek teljes számú intelligenciája helyei foglal a diszes rendező gárdában. Mini értesülünk a levcnie bálon Kanizsáról is sokan vesznek részi.
= Schwarcz Dezső harisnyái a leglobhak.
— Rejiélyes tüzeset. Annak ideién, mini megírtuk a zalaegerszegi pénzügyipalotában lüz ülöd ki és egyik szobában löbb fontos iratszekrény tartalmával egyült elégelt. Akkoriban megállapították, hogy a tüze! véletlen okozta, most a tüzetesebb vizsgálat azl delilelte kl, hogy azok ulán az iratok ulán Ítélve, melyei eléglek azl lehel következ-lelnl, hogy szándékosan idézte elé valaki a tüzet. Most ezlránybao folyik a nyomozás ennek a rejtélyes ügynek tizlázására.
13. laps-ám. | ! Apróbirdetés-ntalvány í
■ M lűetribUrrakhtailtcfrn"- 5
- utZo UvtlfctzA „Jmoit.u udl. , ■ vJnr i\'.ler.ílxn s -
Ifltt január 18.
ZALAI KftZI.ONV
Idttjáráa
A nagykanizsai moteorologiitl mrg-MaycIO Jolentóifl: Hétlftn a Mmtntk-Ul Reggel 7 érakor +3\'8, délutin 2 Órakor +7S, utc 9 önkor +35.
felMzet: Reggel és délben borult, este kevésbé derült.
Siíllróny: Reggel Kelet, délben Dél, Mte Délnyugati aiei.
A Meteorológiai Intézet |elente»c arc-dnt túlnyomóan borult Idö. sok helyüti csapadékkal éa lényegtelen tláváltozáual.
"N e- 1 *■ ■ M^m
— Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a természetes .Petenc József keserűvíz szabaddá leszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó és munkaképességet. Beható kórházi kisérlelek alapján bebizonyult, hogy a Ferenc József viz szellemi munkásoknál, betegeskedő asszonyoknál és neuraaitéoiás embereknél rendkívül jótékony hatású gyomor és béltlszljtó szer. Kap-jiató gyógyszertárakban, drogéiiákban éa lüszerüzlelekben.
— Táncmulatság Klskomárom-b/.n. A Kiskomátomi ö.tk. Tűzoltó Egyesület |anuár 23-án a .Korona" vendéglőben saját alapja |avára zártkörű táncmulatságot rendez. A bál Iráni községszerte nagy az érdeklődés és annak hagyományos! sikere biztosítva van.
— MOut Kaposvártól a Balatonig. A kaposvári államépilészelt hivatal azt a tervel dolgozza kl, hogy Somogymegye székhelyétől egészen a Balatonig műutat építsenek. Ha a községek megadják n költségekhez való hozzájárulást akkor az utópltés-sel már a tavasszal munkába Iáinak.
— Vadórzók, akik emberre la vadásznak. Emlékezetes az a fegyveres harc, moly a mull év januárjában za|lott le gróf Andrdssy Sándor Sikota-pusztai urodrlom erdejében a vadorzók és ctdőőtök között. Ugyanis öl vadorzó: Hírt József, Keller János, Sdtwelz Mihály, Bora Ferenc és Sveltz István a kötelességüket teljesítő erdóörökre Frllz Qyörgyre, Berta Jánosra és Szabi Vendelre az erdőn rálőttek, akik közül Frllz és Berta megsebesültek súlyosan. A harc ügyét most tárgyalta a kaposvári törvényszék, amely a vadorzókat halósági közeg elleni erőszak elmén 8—8 hónapi börtönre ítélte.
— Karambol érte a Nagykanizsa és Kaposvár között Jíöz-lekedő autóbuszt A Kaposvár— kanizsai autóbusznak a kaposinéröi vásártér mellett ismét baja esett. Véletlen folytán a Rikóczy ís Ivan-csics-féle Spá gyártmányú autóval hátulról összeütközött. Az autóbusznak motorhibáján kivül más baja nem történt, mig a személyautó ben zlntartálya gyulladt kl. Egy utas megsebesült.
— UJ tanítói állás. A pacsal rom. kath. Iskolának — tekintettel a tankötelesek magas létszámára — u| tanító! állás szervezését mondotta kl a hitközségi képviselő-testület.
URÁNIA
Ma kedden 7 és 9 órakor
Asszony és a szerelem
Társadalmi dráma 8 felvonásban. Főszerepekben . Richárd Barthclmes és Dorothy Makkail.
Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor
AZ ÉJFÉLI LÁTOGATÓ
Rin-Tin-Tin
meglepő filmje.
Romantikus történet a napsüfötte Kaliforniából 7 felvonásban.
Pilla JO-65, London 25-20. Newyork 51ÍII/!, Brltuel 72 20. Milano 2210. Am.tetdam 207 60, Bulin 12315, Wien 7310. Solta 3 75, Prígi IS\'37\',1. Var»J 57-50, BuiUpl.t »0\'«í, Belgrád 9 I2M, Buturcat 2 50.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Országút tolvaja, ötv. Horváth Islvánm* született Nagy Ilona nagykanizsai lakosi, azért, metl egy vidéki polgártól az országúton kisebb ingóságot eltulajdonított, a nagykanizsai törvényszék lopás vétsége miatt kél hónapi fogházra ítélte. — Fellebbezés folytán az Ugy a táblához kerüli, amely megváltoztatta a törvényszék ítéletét és Horvátnét lopás bűntettében mondotta kl bűnösnek és ezért ői 6 hónapi börtönre Ítélte. Dr. Fodor Antal védő semmiségi panaszt jelentett be a tábla Ítélete ellen.
(§) Oklrathamlsltásért - 10 hónapi börtön. A nagykanizsai törvényszék Gosztonyt Lajost magán-okirathamisltás kísérlete miatt 10 hónapi böllönre ítélte. A vádlott a büntetés butyossága miatt fellebbezett a kir. táblához. A tábla azonban helybenhagyta az elsőfokú bitóság ítéletét. Tegnap hirdette kl dr. Mut-sehenbacher Edvin törvényszéki fanácselnök a tábla határozatát az elitéit Onsitonyi Lajos előtt. Oosz-lonyl a tábla itélele ellen semmiség! panaszt jelentett be.
Eladlyedt dunai azemóly-azállitó hajó
Bukarest, január 17. Tegnap délben >/i2 kor a .Vasllle Lupu" nevű Braila és Oalac közölt a személyforgalmat lebonyolító hajót a bessz-atábíal partnál katasztrófa élte. Ismeretlen okokból eltört a hajónak balfelén lévő csavatlcngelye és ugyanekkor hatalmas reccsenés hallatszott. Néhány pillánál múlva viz nyomult a bajóba, mire a kélszáz főnyi utas között óriási pánik támadt. A hajóparancsnok a legszélesebb körű mentő intézkedéseket telte meg Néhány usznl tudó utas beleugrott a vízbe és úszva igyekezett mcgmcneküInL Tíz perc leforgása alatt a dobrudzsal part felé vontatták a hajót, miközben a mentőbárkák is működésbe léplek, Az utasokat, három férli kivételével, akik úszva próbáltak megmenekülni, mind megmentetlek. A hajó, miután postáját la megmentették, nehezebb rakományával negyed óra múlva el-sülycdt.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A színpad rejtélyei érdeken világába vezet be a Lileralura ez évi első iziina •melyben .1 magyar színpadi rendezés legkiválóbb mesterei: Hevesi Sándor, Márkus László, KáUai Miklós, Mohácsi Jenő valamint Nagy Endre szines tanulmányokban ismertetik a munkakörükben felmerülő problémákat. Pásztor Árpád folytatja a .Magyar irók szerelmei* hangulatos sorozatát, Krudi Oyula életrajzi töredéket vázol fel önmagáról. A Muzsika mellékletben kitűnő tanulmányt olvasunk Kodály Magyar Zsoltáráról valamin! a Fanny hagyományai cimü uj operáról, amelynek premierje a napokban lesz. Számos hazai és külföldi irodalmi és művészeti hir teljesiti ki érdekes folyóiratnak mostani számát Is. A Literatura 111a már szerves része a magyai szellemi életnek és clmondliat-Juk róla, hogy olvasása nélkül intellektül ember Magyarországon ma már alig lehet meg.
)( UJ Idók. He rezeg Ferenc képes szépirodalmi hetilapjának ai Uj Idóknek c heti száma az időszerű, érdekes képek és cikkek mellett közli Herczeg Ferenc uj regényét A milói Vénusz karjá-t, Juliász Gyula versét, Farkas Imre és Herényi József elbeszéléseit, Rákosi Jenő cikkét, a szerkesztői, kertészeti, gasztronómiai és szépségápolási üzeneteket Előfizetési ára negyedévre tx-tO pengő. .Mutatványszámol kivánstra díjmentesen küld a kiadóhivatal Budapest VI. Andrássy-ut 16. •
)( A Nyugat január 16-iki uttmát Mó ricz Zsigmond hatalmas költeménye vezeti be. Ignotus a bécsvárosi szocializmusról ir mélyenjáró tanulmányt. Oergó Endre eisayjc az életmegórzés utópiájáról szól. Szinl üyula, Karinthy Frigyes, Barta Lajos. Harsány! Zsolt krilikakat írtak. A szépirodalmi részboq találjuk Karinthy Frigyes uj remek versét, Kassák Lajos önéleiraj-zának befejező részét, Németh Károly novelláját (Brown Tamás szaxófonos mennybemenetele) és Bányai Kornél két versét Színházi, film és képzőművészeti rovatok teszik teljessé a gazdag számot, melynek I pengő 60 fillér az Ara. Negyed évi előfizetés 8 pengő. Kiadóhivatal Budapest VII. lika-u. 31.
IOZQÓSZINHÁZAK
Uránia kedden7 és9órakor: Asz-szony és a szerelem, lovag dráma 8 felvonásban. Főszerepekben: Rl-chardBurthclmes és Dotothy Mackail,
Gyermek - szépségverseny
Szavazó-lap.
A „Teutsch kirakatban kiállított képek közül szavazatomat a ______számit képre adom.
.........aláírás.
KÖZGAZDASÁG
Túlzott hirek a pacsal járási mételykór pusztításról
PaCM, Januir 17
{Sajtit tudósítónktól)
Bár a pacsai járást » Zala folyó és még két csatorna észak-déli irányban szántja át, az ártcrüleles legelője valóságos melegágya a niételykótnak, igy a fertőzési lehetőség is nagy, de a veszedelem még sem olyan rém-mesébe Illő, a mint azt kiszlneiik.
Tel|esen tisztában vannak a |árás józan gazdái a mételykór veszedelmével, ép azért hallgatnak a jó tanácsra, védekezuek ellene. A halóságok minden Intézkedést megtellek, az alispán az egészségügyi felügyelővel személyesen győződ heteit meg a hirek túlzott voltáról. A pacsal népművelési bizottság kiküldöttel fáradságot nem kímélve Lacher Józsel föállatorvossal együtt díjtalanul vetített képes vándor előadasokal rendeznek elsősorban a veszélyeztetett községekben a mételykórtól. Senkit sem törhet felelősség, ha Itt-ott akad mégl. néhány zsugor! gazda, aki a nyujiott kedvezmény dacára sem fogadja a segítséget. Erre orvosságot semlféle hatalom nem talál, (—dl)
TálllI
A mullhél végén egyenlőtlen irányzat, a mai tőzsdén tovább folytatódott. A tőzsdeidő későbbi folyamán az egyenetlen és ingadozó irányzat a piacot még jobban elgyengilette és egyes papírok olcsóbbak lettek. A spekuládó Is kezdetben tartózkodást tanúsított, azonban későbbi listást kisebb |avulás állolt be, néhány érték |ól tartotta magát. Az Irányzat zárlatkor mégis gyenge és a forgalom szűk keretek között mozgott.
á isiUjwH IM M»j«jii«
VALUTÁK Lengyel 6Í65-64 15 Angolt. 27-71-27-87 Csen k. 16-89-16-97 Dtnir 1002-1008 Dollit 539-10-571-50 Fr.nda ti 22-7S-23-20 Holt. 228 15-229-15 Lel 2-98-308
Léva 410-1-16 Lira 24 45-24 90 Mirk. i 35-45-135-90 Setllll. 80-37 80 72 Dink. 15210-152 75 Svijet t.ttOOO-110-40 Belga lí. 7M5-79-70 Norvég 146-35-14700 Svid k. 151-40-15305
DEVIZÁK Amit. 22830-22900 Belgríd 1004-1008 Berlin 13552-I35-92 Bukiteal 2 99-3-06 Bilisnél 79 40-79-65 Kopenh.152-20 152-65 Oulo 14645-14690 London 27-71-27-79 Milano 24-45-.4 75 Ken-yolk 571 05-2 75 Pilis 2260-2290 Piig. 16-91-16-96 S.oíla 411-4-15 Stockh. IS2SO-152-95 Var»ó 62-80-6400 Wien 8047-8072 Zürich 1IO-05-110-37
Terménytőzsde Búza tltzav. 75 kg-o. 3140 -31-70, 76 kg-o. 31-80-3310 77 kg-oa 32-20-32 50. 78 kg-o. 32 70 - 33-10, egyéb 75 kg-o. 30 SS -30-90, 76 kg o. 31Í0-31-30, 77 kg-o. 3140- 3170, 78 kg-o. 31-80—32-30. rozs 25-40- 25 60.1.kaiminj-ima 19 20-20-00. tórirpa 24-;0-26-00. zab 1900-1920. lenged uj 1657-16-97, Kp« -----•_, Wle. 14-80-15-50,
korpa 14-20-1460.
% ~ _
BeiHirtUii
relbilti. 4681, melyből eladallaniil vlrna-tnaradl 200 dnrab. EMrendí 1-41-1-44, uedetl 1-35—1-38. izedett kozíp 1-32— 1-34. kOnnyll l -24-t 28. eltórtndü üreg
1-35—1-36, múíodiendil t-30—1-32, angol eüldü t-46—1-60 ...Ionra nagyban 1-48— 152. isit 1-72—1\'76, lehúzott hu. 200—
2-04, .ralonni. télaertés 1-60-1-68. Ál Irinyiit lanyha.
Uadja: írturt HyomáalpB <1 Bnyr-
tmWk M, bukutaá
0 ZALAI KOZLONV
1927 január 18.
APRÓHIHDETÉSEX
(Hlrdoté.ck dija előro fizetendő)
Ai ipróbiideté* dija 10 Mól* 50 fillér. A dmizó i minden vastapebb betüból illó nő két utónak siámittatik. Minden további axó dija 9 flll. A hlrdatéal dlj olöra flxetondö a forgalmi,idó bozxáuámltásával
Kftxtlaxtvlaalök, köxalka.V.ia-
xottak, gazdagon felszerelt mlntagytljte-ményem megérkezett. — Érdeklődők vitel-kényszer nélkül megtekinthetik Prangsr Jóxaal a „Tribon" ruháxatl r. t. mogbixcttjúiiál Telaky-iit 19. alatt. Mérsékelt árak. Hosszú lejáratú rész-kifizetési feltételek. Kívánatra háihoz is megyek. 165
Bádogos, wlxwaxeték axarelfi szakmunkások és tanono felvételik. Szepesi. \'Zrínyi Miklós-utca 22. Telefon 295. 371
JőforgaJmu utcában vagyaakareaka-déa,. mely korcsmának la alkalmas, át adő. Clm a kiadóban._197
100 n-ől házhely Oaral-utca 1. szám alait eladó. -IS6
Egy Kürke zakó férfiöltöny eUdó. Cim a kiadóban.
Csinosan buloroxott kUlönbejáratu szoba, esetleg ellátással február l-re kiadó. Clm a kiadóban. 225
Egy tanono fizetéssel felvétetik Papp Oszkár cipészmesternél Magyar-u 6. -220
Egy compktt háló eladó PetóH-ut 42. «J)6 5.__223
Url családnál magános hölgy (észére egy axoba bútorral, vjgy anélkül kiadó. Clm a kiadóban. 227
Egyaxáxötvon pengőt fizetek annak, kl nyugdijai állást szerez. — Clm a kiadóban. 222
Melegágyi
kerti magvak
szemes tengeri
árpa korpa
kapható
Ország és Widder
a magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Állandó, éaxaxerQ éa Qgyea
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
BUDAPEST, VII., Erzsébet-körűt 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki is külföldi lapokban és napiárakban.
IKöltségvetések és -ITelefoni tervezetek inUVcnl|j. 121-551
MAKULATUR
papit*
kapható a kiadóhivatalban
Értesítés!
Van Pz<-rencsém a n. é. közönségei érleltem. Pataki látván unt társul vettem, a mühe-számu liárba (Veiczy-ház) áthelyez-
iiogy fngorom. ifj lyemet VA«ár-tér ---------
lem és ugyanott üzlelct nyitottam.
Raktáron tartunk: varrógépeket, motor- és kerékpárokat éi azok alkatrészeit, Semperit-Autopneu, prima kerékpargummikai. Bármilyen autógummi- és e szakmába tartozó javilást vállalunk. További szíves pártfogást kér tisztelettel
Speckl és Pataki
mechanikai és autógummijavItóOzem Keszthely, Vásártér I. Rákóczi-ut 62
Duna-Sxéva-Adria Vasúttársaság ikiíii (Déli Vasút)
MENETRENDJE
1928. «vi október hó 3-tól
a Nagykanizsára érkező és induló személyszállító vonatokról. Budapest—Nagykanizsai viszonylatban
E A vonat Budapestről Nagykani- i A vonat Nagykanizsá- Budapestre
1 neme indul zsára érkezik í ■X neme ról indul érkezik
t Szem. v. f li-30 13-55 i Szem. V. 0-I5") 6-45
2 Oyv. 900\') 13-20 2 Oyv. 7 00>) 1100
3 Szem. v. 1350 19-55 3 Szem. v.1 9-10 16-40
4 Oyv. 17-301 21-50 4 Oyv. 14-45\') 19-10
51 Szem. /. 21-355) 4-00 5 Szem, v. 15-00 2155
11 Gyorsvonattal egy 1—II. oszt. és egy IIL oszt. közvetlen kocsi Budapesttől Sopronig, egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg körött
\') Gyorsvonattal egy étkező, egy I—II. oszt. és egy III. oszt. kocsi Budapest-Nagykanizsa közölt, egy hálókocsi Budapest—Venezia között, egy I—II. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Róma között és egy UI. oszt. közvellen knesi Budapest—Trieszt között.
*) Személyvonatokkal egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest- -Zalaegerszeg között és egy I—II III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Pécs között. Egyébként az egész érkező szerelvény az utolsó III. oszt. kocsi kivételével Átmegy egész Barcsig. A közvetlen Budapest-pécsi utasok részére egy I—II—III. oszt. kocsival.
Nogykanizsa—Balatonszentgyörgyi viszonylatban Balatonszent-
II............. Nagy kant- I
evörgyrőt Ind. zsáia érkezik |
I" Vegyes ;í Í2j 1
Nagykanizsáról indul
Balatonszeut-I ^ györgyre érk. " Í1Í 57-
Nagykanizsa—Szombalhelv-, i Szomb^t-jjNagykanl-
i8-io imíxr
Wien S. B. viszonylatban
Wienból . ,..,...,, indul : W
fi Szem. i
2 Oyv. 8-20\')
3 i| Szem. v. I 10-35
4 Szem. v.; 16155)
I indul érkezik
12-15 1510 21-26
1409 1800 2355
Nagy kanl-l-Szombat-! wi.nh, zsírói helyre Indul il érkezik | 4,ke,ik
W-pTi-B\'
6-55 9-49 I -4I0-) 1609 1 20-05
\') Gyorsvonalokkal egy í—II. oszt. é, egy III. osrt. közvetlen kocsi Budapest-Sopron közölt, egy II—III. közvetlen kocsi Osijek—Wien S. 8., egy l -II—llt oszt közvetlen kocsi Zagreb—Wien, egy ll-lll. oszt. közvellen kocsi Budapest—Zalaegerszeg között. A 820-kor Ind. Wienból Sopronig személy-, onnan gyorsvonat. A 2006 kor érk. métyvonal közt. wienig.
Soprontót mint szei ,
Személyvonatokkal egy II
Pécsről indul |j
Szem. vT Oyv. 930*) Sinautó I2-3Ő Szem. v. ! I8-2G3)
III. oszt. közv. kocni Budapest—Zalaegerszeg között. Nagykanizsa—Barcs—Pécsi viszonylatban " Barcsról ^"Síi"1\'
Indul
1W
11-45
1520 2100
zsára érkezik
TTT
1340
17-00 2310
Indul j I Szcin" v 4-30") 2: Sinautó 10-30 3 Oyv. 14-35") 4. Végy. v. 18-20
Barcsra Pécsre
érkezik érkezik
630 m~
12 12 11-50
1617 18-25
21-40 —
•) Gyorsvonilokkal egy ll-lll. oszl. közvetlen kocsi Osiek-Wien, egy I_II és
III. oszt. közvetlen kocsi Zagreb-Wien S. R. közölt. "
. \'> ^étyvonstokkal egy I-U. és III. oszt. közvetlen kocsi Nagykanizsa-Pécs, Illetve Pécs—Budapest közólt.
_Nagykanizsa—Gyékényes! viszonylatban
Nagykanl-I zsára I érkezik |
I\'Sinautó" 15-40 i 16-15 1 I Sinautó 1200 12-35 =
Csatlakozik a mAv-Iioz Kaposvárra, Illetve Kaposvárról az [011. és 1012. sz. vonalokhoz.
P
Gyékényesről Indul
Nagykanizsáról: Gyékényesre indul érkezik
Csáktornyáról indul
T Oyv!—; 21] Vegy. v.1
3 \'i Szem.v
4 i Szem. v.
Nagykanizsa— Cakovecl (Csáktornya) viszonylatban
. Nagykanl zsára érkezik ™ 6 2f 9-40 13-00 20-15
459*)" 7-20 11-10
18-24

Nagykanizsáról Csáktornyára 1 Indul érkezik
1 Szem. v.
2 Szent. v.
3 Vegy. v. 4;! Oyv.
5-OSs)\' 13-45 1701) 22 20
\' \'fis—
15-28 2026 010
------■-■ --------uyv. zzzu I 010
. "1 Gyorsvonatokkal egy hálókocsi Bndapest-Venezia, egy |_|| oszt közvellen kocs, Budapest—Róma is egy 111. oszt. közv. kr*,i Budapest-Trieszt közm közSlk
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető:
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarálalnknak és ismerőseinknek, kik drága gyermekünk elhalálozása alkalmával fájdalmunkat tészvéltlkkcl enyhítenék, öszinle köazönellln kel fejezzük ki.
Halász csalid.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik mélységes bánatunkban részvétükkel fájdalmunkat enyhítették, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Dr. Krausz Aladár és testvérei.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen nőm, illetve leányunk Kovács Jóxm.Fná Iránti tiszteletüknek és szeretetüknek és mélységes fájdalmunkban való vetünk érzésüknek a temetésen való megjelenéssel vagy részvétük nyilvánításával kifejezést adlak, ez uton mondunk hálás köszönetet.
Kovács Józaet éa Farkai család.
Pannii pénzkosár re,1öu drólfonaiból
Pengő-táblázat
Pengő Illetékeit
(Illetékügy! utmutató)
Pengő pénzerszény kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
kéaxQlékkal meglepő eredménnyel kezelhetők. Hatezer gyógyult beteg iráiban tanúsítja, hogy gyógyulását egyedül a
.Sanitas" készüléknek köszöni. A „SANITAS" készölék népszerűsítette Európaszerte az Izzasztó kúrákat,
mert nagy gyógyhatasa mellett egyazerti is és vele bármely kényes bútorzatú szobában 5 perc alatt néhány fillér költséggel bárki készíthet kényelmes góz- és hólégfürdót.
Kívánatra 8 napi próbára és kényelmes fizetési feltételek mellett kaphatók.
A reuma, köszvény, ischias kezelése körül végzett ujabb kutatásokról számol be a „Roumáaok Abéoéa könyv®"
cimü munka, melynek szerzői dr. Móhr és dr Singcr orvosok. .Az egészség útmutatója* cimü könyvben pedig dr. -Singer Emil nyújt értékes útbaigazításokat az elhízásban, hurutokban, vese-, ctikor-baj és bőrbetegségben szenvedőknek. Ezen könyvek közül tetszés szerint az egyik Ingyen áll mindenkinek rendelkezésére, aki egy levelezőlapon kéri.
FÖRSTNER ALADÁR
■ .Saullal\' szabadalmak mlajdoaOM Budapoat, VII., Xl.óordSaoi- lO.o.
Olenbeot Károly.)
67. évfolyam, 14. szám
Nagykanizsa, 1927 január 19, szerda
Ara 14 Hllér

mm
POLITIKAI NAPILAP
Sxerkesztóség ét kiadóhivatal Fóut 5. sz. Keszthelyi fiókkiadóhivatal: Kisfaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. szám. Előfizetési ára egy hóra 2 pengő 40 fillér.
Külpolitikai helyzetünk
A Magyar Külügyi Társaság leg-ulóbbi ülésén Apponyi Albert jelenlegi külpolitikai helyzetünkről konstatálta, hogy az egyoldalú lefegyverzés folytán alig van haderőnk, természetes haláraink pedig egyáltalában nincsenek s az ország szive, Budapest egyik utódállam termeiéről bármikor összebombázható Formális függetlenségünk mellett is teljesen védtelenül vagyunk kiszolgáltatva ellenségeinknek s ezen az állapoton nem változtathat más, mfnl az utódállamokkal való megegyezés és a belső megerősödés.
Amidőn (elles elismeréssel adózunk az ősz államférfi világos meglátásai-nak és logikus kövelkezlcléseinek, nem tehetjük meg, hogy bizonyos örömmel ne konstalái|uk azt, hogy ez tulojdonképen a Bethlen István politikájának elismerése. Meri hisz mit lesz tulajdonképen kormányra-lulása óla Bethlen István, mint szl, hogy élet előrelátással elkerüli mindazokat a szíriekéi, melyek a felkavart hullámokon láncoló magyar állam hajóját veszélyeztetik és egy napol sem mulaszt el, hogy valamit ne legyen a belső megerősödésre. Qondoljunk csak arra az elszánl küzdelemre, amelyet a meggondolatlan legitimizmusnak az ország békéjét és biztoniágát fenyegető visszaszorításával kifejteti. Mennyi igazságtalan megbánlés érte miniszterelnökünket emiatt épen azok részéről, akiknek legtöbb módjuk és alkalmuk volt belátni, hogyha csak egy pillanatra is enged a kotmányzal a szen-timentállzmusnak, Magyarország ka-taszirófális helyzetbe kerül.
Ami pedig a belső erőgyűjtést illett, arra nézve számtalan adatunk van, hogy épen ez az igazi Bethlen politika. A megbomlott társadalmi egység, a szélsőségek ál\'al veszé-lyezletett Jogrend helyreállítása voltak az erCgyüj és ellő állomásai. Következeti utánuk a költségvetés egyensúlyának helyreállilása, a gazdasági konszolidáció megteremtése, mlndenekfelell pedig valulánkrendbc-hozalals. Ma már, hogy pénzünkért, pengőnkért ugyanannyi svájci frankot és megszámlálhatatlan szokott, lei! és dinárt kaphatunk, naponta beigazoljuk a külföldi kereskedelmi és pénzüvyi világ elölt azl, hogy ml már magasan fönnjárunk az ormon, amelyre az utódállamok gszdasátíl élete még merengve és vágyakozva néz. A nemzeli egy«ég már helyre-álloll, ezt bizonyítja az Egységespárt beláthatatlan tábora. Alkotómunkára készüljek épen a napokban összeülő Magyarország országgyűlésének főrendéi és képviselői és akkor sorra kerülnek a nagy vonalakban immár létesített konszolidáció löbbi fetída-tal ír, amikhez az alapot hosszú évek nehéz, dc céltudatos munkája vetette meg.
Nem lesz házszabály-revizió
Ax oraxÓQgyUlá. nem tarthat délutáni ütéaeket — ,,Rá.xle0a. kormányvúloaa"
Budapest, január 16
(Éjszakai rádiójelentés Játra esti lapok arról irnak, hogy a képviselők mozgalmat indítottak, hogy a parlament külföldi mlnláradélu\'án 6 órakor tartsa üléseit. Ezzel a hírrel kapcsolalban budapesti munkatársunk kérdési intézel! Örfy Imre dr. egységeipárti képviselőhöz,aki annak idején a házszabályok módosilását Is elkészllelle. örfy Imre a kövelke-zökel mondotta:
— A módosiloll házszabályokat sem tartom eléggé megfelelteknek, mert Így is az ellenzék akármelyik
kisebb törvényjavaslat vitáját elnyu|t-bálja. A délutáni üléseket nem lehel megcsinálni, mert a felsőház tart délután üléseket. Hogy én dolgoznék már az uj erre vonatkozó házszabályokon, nem felet meg a valóságnak és az semnti egyéb, mini találgatás.
Bud-pest, január 18 (Éjszakai rádiójelentés.) Az .Esti Kurir" a hivatalos cáfolatok ellenére részleges kormányválságról ír. Illetékes helyen kijelentenék, hogy .1 lap cikke nem egyéb, minden alap nélkül való szenzáció hajhászás.
Francia sakkhúzás a magyar-olasz szerződés előtt
London, január 18 j lenni a készülő olasz-magyar szer-(ÉJszakai rádiójelentés.) A West- | ződés elöl\'.
I Belgrád, jan. 18. (Éjszakai rádió-Jelentés.) A belgrádi lapok Bethlen
minster Oazeite tudni véli, hogy francia—román szerződési már régebben megkötölték és hogy most tették közé, az-csak sakkhúzás akar
István gróf miniszterelnök római útjával keveset foglalkoznak már.
Az ipari kölcsön-kötvényekről szóló javaslat az országgyűlés programmján
Fontos szociális javaslatok elókészltó nuakálatai vannak folyamatban
Budapest, január IS
Ma délelőll Scitovszky belügyminiszter, Prónay és Sztranyavszky államtitkárok kél óra hosszat tárgyallak a miniszterelnökkel. A tárgyaláson szóbakerültek a felsőházi kinevezések, valamin! a kettős mandátumok és a felsőházi tisztikarnak megválasztása. A hélfői pártérlckez-leten fogják megválasztani azt a jelölőbizottságot, amely a parlamenti és pártbizottságok tagjait jelöli.
KészDIó munkásjóléti törvényjavaslatok Dréhr Imre áilamtilkír a következőket mondotta :
— Vass József népjóléti miniszter úrral Kalocsán; alaposan letárgyaltuk a készülő szociális javaslatokat, leginkább azokal, amelyek a munkásság rokkantsági is aggkort blz-losilásdval, valamint a munkáspénztár államosításával foglalkoznak. — Ezek a javaslatok minden valószínű-
ség szerint még a tavaszi hónapokban a megvalósítás stádiumába kerülnek,
A pénzügyminisztériumban megindultak az előkészítő tárgyalásck az állami altisztek sldtusrendezési ügyében.
Az összeülő orszlfigyülés elsősorban fogja tárgyalni az ipari kölcsön-kőtvényekről szóló javaslatot.
Felsőházi tagok sz Egységes-pártban
Budapest, jjnuir 18. Ma délelőtt adta át Preszty Etetr.ér főispán a vármegyeháza üléstermében Pestvármegye megválaszlolt tagjainak a megbízó levelet.
\' Itt említjük meg, hogy Jatszovszky Sándor. Palotai-Horváth Islvin, We-kerle Sándor, Kolozsvdry Mihály, Farkas Kálmán felsőházi rendes tagok, továbbá Fazekas Átos, Föld-váry Elemér, Taly lalván, Kóczán László, Gosztonyi Tibor és Hubet
József felsőházi póltagok levelet intéztek együttesen Almdssy Lászlóhoz, az Egységespárt ügyvezető elnökéhez, amelyhen bejelentették, hogy belépnek az Egységespártba. Rudnyánszky báró
a felsőház első ütéséről a kövelkezőket mondotta:
— Az országgyűlés felsőháza min-gen valószínűség szerint egy órával később tartja első ülését, mint a képviselőház, mert a felsőház ülésén Is részlvesz a ml- iszlcrelnök.
A nátha-láz mindenütt veszélytelen lefolyású
Budapest. Jsnuir 18 A népjóléti és munkaügyi minisztérium állal kiadott kommüniké szerint inliuenza vagy náthalázból kifolyólag haláleset sem Budspesteo, sem vidéken nem lordul! elő. Ujabb lolluenzás megbetegedés 34 történi. Kőszegen, Győrön, Pécsett, Szombathelyen, Székesfehérváron, Sopronban, Nyíregyházán a katonaság közölt történtek könnyebb természetű megbetegedések.
Szombathely, Január 18. (Éjszakai rádiőjelentés) A városi tiszti lóorvos nyilatkozata szerint az inlluenzás megbetegedések könnyű lefolyásúak. Spjnyolbctegségről beszélni semlehet.
Berlin, |anuár \\&. (Éjszakai rádió-Jelentés) Hivatalosan megcáfolják a náthaláz tömeges arányokban való fellépését. A betegség egyes helyeken csakugyan nagyobb mértékben lépett lel, de a betegség könnyű lefolyású és spanyol-veszedelemről nem lehel szó.
Bécs, Január 18 (Éjszakai rádió-jelentés) A városi kórházakban ápolt 10G0 beteg közül mindössze 4 beteg szenved influenzában.
Az első angol hajóraj elindult a kínai vizekre
Tokió, január 18. (Éjszakai rádió-jelentés.) A kormánycinök és a külügyminiszter kijelentették a parlamentben, hogy Japán viszonya Kiná-val szemben nem változott. Japán respektálja Kína jogos érdekeli, ezzel szemben azonban a maga érdekeit is megvédi mindenen keresztül.
London, |án. 18. (Éjszakai rádió-Jelentés) Az első angol hajóraj Máltából elindult a kitiai vizekre.
I Pdris, jan. 18. Londonból jelentik, • hogy az angol kormány elhqtdrozta I Sanghai-1 koncessio Jeladását. Ha ez megtörténik, a kinaí helyzetben nagy változásokat fog előidézni.
ZALAI KÖZLÖNY
l&S? január 16.
Mennyi bankjegy esik egy-egy emberre az egyes országokban ?
Bécs, Január IS
(A Zalai Közlöny taiisllijátől.) A bankjegyforgalom fejkvólája a forgalomban levő bankjegymennyiségnek az ország lakosságához való viszonyát mulatja. A fejkvóta a bank-jegymennyiségnek az a része, ami egy lakosra esik. Jelentősége abból adódik, hogy ebból lehel következtetési levonni, van-e megfelelő pénzmennyiség a forgalomban, vagy sem. Az Osztrák Nemzeti Bank összeállítása szerint:
Angiidban a Jegyforgalom összesen 423.787 millió fontra rug. Mivel a lakosság száma 45 millió, a bankjegyforgalom fejkvólája 45.7 dollárnak felel meg. Ha figyelembe vesz-szük a zsirószámla állományát és az érmeforgalmai is, a fejkvóta 62.3 dollárig emelkedik.
Franciaországban a Jegyforgalom 53.262 milliárd frank, a lakosság száma pedig 40 millió, vagyis a bankjegyforgalom fejkvótája 47.7 dollár. A zsirószámla, valamint az érmeforgalom beszámításával 52 5 dollár.
Németországban a forgalomban levó bankjegymennyiség elérte a 4.599 milliárd márkát. Fe|kvótá]a 17.5 dollár, Illetőleg a többi lételek beszámításával 22.2 dollár.
Csehszlovákiában 7.442 milliárd cseh korona a bankjegyforgalom, ami • 13.6 millió lakosság figye-iembevélelével 16.2 dolláros fejkvótának felel meg. Hozzászámítva a zslrószámlál és az ércmpénzforgal-mat 19.3 dollár.
Ausztriában a bankjegyforgalom 0.873 milliárd schilling, a lakosság száma pedig 6\'5 milljó. A bankjegyforgalom fejkvótája tehát 18 9 dollár, a zsirószámla és érmeforgalom hoz-zászámitásával pedig 21\'5 dollár.
Románia bankjegyforgalma 20.943
milliárd lei, a lakosság száma pedig 16 millió. A bankjegyforgalom fejkvótája 69 dollár s ez a szám a zsirószámla, valamin! érmeforgalom hozzászámilásával 9.9 dollára emelkedik.
Jugoszlávia bankjegyforgalma 5.895 milliárd diuár, ami 12 milliós lakosság figyelembevéielével 8 6 dolláros
fejkvólát jeleni. A löbbi lételek beszámításával a lejkvóta 9\'7 dollárig emelkedik.
Magyarország fejkvótája 0.446 milliárd pengőt és a 7 9 milliós lakosságot szembeállítva 79 dollárnak felel meg. A zsirókövetelések lé:e-lének figyelembevételével ez a szám 2.2 dollárra emelkedik.
i. l ......................................................
Felboncolták és eltemették a besnyői gyilkosság áldozatát
Zalaegerszeg, január IS
Tegnapi számunkban éjszaka érkezeit rövid lelelonJelcnlésUnk alap-Ián beszámoltunk arról a szörnyű gyilkosságról, melyei Gosztolai Imre Zslabesnyö községbitója követelt el, aki hitveséi a padláson egy fejszével agyonverte.
A vizsgálóbíró a gyilkosság után azonnal kiszállt a helyszínére és intézkedett a bulla lelboncolásáról, mely megtörtént, ma|d tegnap a szerencsétlen asszonyt örök nyugalomra Is helyezték.
A gyilkosság ügyében lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy a köz-
, ségi biró kezdődő elmezavarában követte el teliét. A megtévelyedett ember zavarodottsága alkalmával gyakran féltékenységi Jelenetekel rendezett és egy ilyen jeleneinek a vége leli a borzalmas hitvesgyilkosság.
A padláson végbemenő tragédia hangjait hallották a lent levó gyermekek, akiket sorba csókol! a gyilkos ember és ezután elindult jelentkezni a zalaegerszegi csendőrségre, ahol eleinte azt hitték, hogy őrülttel van dolguk és csak akkor látták, hogy tényleg szörnyű gyilkosság történt, mikor véres ruháját észrevetlék rajté.
Galambokon járványszerü tömeges náthalázas megbetegedések fordulnak elő
Á község SÓ: >■ náthnlázaB botog — Könnyű 6m vaszólytalen to-tatyásu ■ bntogsóg — Szabó Zsigmond járást orvos nyilatkozata
Spanyolról utó sinca és aggodalomra nem lehet ok
Nagykanizsa, január 18 Az országosan járványszerüleg fellépett nálhaláz megbetegedések valami módon behurcolódtak a szomszédos Galambok községbe Is és mini értesülünk, Oalambokon a lakosság 50\'.\'o-a nálhalázas beteg. Rövid idővel ezelölt kezdődött a községben a betegseg, mely min! a lüz harapódzott el és csakhamar minden házban elővett valakit. Ma már alig van ház, ahol nálhalázas beteg ne
volna. Szerencsére a betegség nem veszélyes lefolyású és semminemű különösebb aggodalomra nincs ok.
Különben ezzel kapcsolatban megkérdeztük dr. Szabó Zsigmondot, a kanizsai járás tisztiorvosát, aki a kö-i vetkezőket mondotta a galamboki | náthaláz megbetegedésekről:
— Tény az, hogy a községben szokatlanul nagyszámban fordulnak elő nálhalázas betegségek, orvosi nyelven szólva gripp:k, azonban ezek
a legkönnyebb lefolyásúak. Lázzal, fejfájással és bágyadisággal kezdődik a betegség, amely csak a gyengébb szervezetű embert szenvedletl meg erősebben. Gyógykezeltetése abból áll, hogy a beleg ágyban marad, aszpirint vesz be és Jó forró teákat iszik.
— A hatásköröm alá tartozó Galambok községben a betegség az embereket két-három napig kinozza.
— Hangsúlyoznom kell, hogy csel-leges fntnden ellenkező híreszteléssel szemben másról, mint veszélytelen nálhalázas megbetegedésekről nincsen szi. De még a súlyosabb természetű Influenza-járvánnyal sem azonos ez a betegség.
— Ml mindeneseire megleltük a szükséges óvintézkedéseket és a járvány továbbierjedésének megakadályozását keresztül akarjuk vinni. Részletes jeleniésl küldtem Thassy Gábor dr. megyei liszlifőorvosnak és ebhez képest el fogjuk rendelni, hogy ahol súlyosabb természetű az epidémia, olt a betegei különítsék el. Addig is, mig a nálhalázas járvány szűnni fog, mindenfajta mulatságot, összejövetelt, ahol nagyobb tömeg kerülhet össze, betiltottunk. Az iskola bezárására semmi különösebb ok idáig még nem készleteit és nem Is hiszem, hogy sor kerülhet rá. Természetesen a most nralkodó egészségtelen, nedves időjárás csak kedvez a járványszerű betegségnek. — Végül elrendeltük, hogy a megbetegedéseket azonnal jelentsék be, hogy tiszta képel tudjunk alkolni a helyzetről.
Jugoazláv-törők gazdasági tárgyalások
Belgrád, Január 18. (Éjszakai rddU-Jelentés.) A Pravda itja: Február elején állilják össze azt a delegációi, amely Törökországba utazik a jugo-szláv-török gazdasági szerződések megkötésének tárgyalására.
A „Teremtés" oratóriumának ismertetése
Haydn hányatott élete és magyarországi termékeny ével
Mult csütörtöki lapszámunkban az oratorium fejlődéséi egészen a XVIII. század végéig követtük.
Láttuk, hogy 1600-ban Cavalteri .Rappresentazione di anima e dl corpo" cimü müvét illették elöször oratorium névvel. Rövid másfélszázad alalt már a fejlődés tetőpontjára ér.
Bach és Hündl bibliai tárgyú orstorlumai még az operáknál is nagyobb mértékben zenedrámák s minden idők legnagyobb alkotásai maradnak.
A XVIII. század végén Haydn Józset „A Teremtés" és .Négy évszak" cimü oratóriumával az u. n. világi oratorium megteremtője lett.
Mielőtt „A Teremlés" részleteire térnénk,\'nagy vonásokban kövessük Haydnt élete utján. Lássuk miiyen lelki behatások alatt irta meg oratóriumait.
Született 1732. március 31-én Alsó-Ausztria Rochrau nevü falucs-
kájában, mely közel a magyar határhoz, a Lajta partján fekszik.
Atyja szegény lalusi bognár. Tizenkét gyermeke közül jőzsef volt a legidősebb. A bognárék házában szegénységük mellett is béke, jókedv uralkodott. A pihenés óráiban az apa elővette maga készitelte hár-iáját s kellemes hangú feleségével sukszor késő esti órákig elnótáz-gatlak.
Az ilyen dalolg-itások alkalmával a kis szőke hajú Jóska soíszor megnevettette szülőil, mert a négy éves fiúcska 2 darab Iával a kezében a hegedűiéit utánozva, pontos ritmus és taklus érzékkel énekelte az eltanult dalokat. Anyai nagybátyja, ki a szomszéd városka kán-tor-lanilója volt, látva a fiúcska rendkívüli emlékező lehetségél a hangok iráni, öl éves korában magához vette, hogy zenészt nevel|en belőle.
A derék rektor pusztán kenyérkeresetnek tekintve a zenét, arra törekedett, hogy a kis Jóska minél több hangszeren tanuljon meg játszani.
Igy nemcsak énekelni, orgonálni és zongorázni, de a fafuvók és ütőhangszerek kezelésére is oktatta.
Nagybácsija közvetítésével nyolc éves korában a Szenl Islván templom
ének iskolájába kerül, mint szoprán énekes.
Az énekiskola aféle zenei kaszárnya voll, hol jóhangu és jó zenei érzékű fiukat ének-, zongora- és hegedű-játék technikájának elsajátítása melleit a rendes iskolai tantárgyakra is lanilottak. Haydn már énekiskolai növendék korában komponál, de mivel az iskolában a zeneelmélel-ből nagyon keveset, a zeneszerzést meg egyáltalán nem tanították, igy neves zeneirók müveiből önmaga sajátította el a zeneszerzéshez szükséges ismereteket.
Az iskola fegyelme rendszeretetet és szorgalmai nevelt belé, de túlságosan eleven természete sok csíny-tevésre serkentette, melynek legtöbbször büntetés lett a kövelkez-ményc.
Tizennyolc éves korában kicsapják az iskolából, meri egyik társának copfját ollóval levágta. Az el-távolilás igazi oka mégis az voll, hogy koránál fogva elvesztette szoprán hangját s igy az énekkarban nem használhatták.
Hideg, esős novemberi esle volt, midőn az intézetből egyszerűen ki tették az utcára.
"Nem voll egy árva garas a zse-
bében, igy az éjszakát az utca egyik
padján töltötte. Reggel egyik muzsikus ismerőse szinte félig megfagyva találja. A Jószívű énekes magához veszi és szállási ad neki.
Az egész léi a legnagyobb nyomorban lelt el.
Füstös korcsmák, kéteshirfl lebujokban muzsikál éjjelenkint, hogy legyen egy kis harapnivalója.
Tavaszkor Márlacellbe indul, hogy a bucsuk nagy zenés miséire énekesnek szerződjék. A csavargó külsejű ilju kéréséi a karmester úgyszólván meg sem hallgatja. 0 azonban nem mond le szándékáról. Körmenet alkalmával a búcsúsok közé vegyül s közvetlen az első szólista énekes mellé furakodik s midőn az énekközben egy hibát tesz, kikapja kezéből a kotát s oly gyönyörűen énekeli tovább azt az ánál, melyet még soha sem látott, hogy az énekesek csak ámultak.
A karmester mindjárt pár napra vendégül fogadja, majd Bécsbe utazása elölt bőségesen ellátja élelemmel s pénzzel is megajándékozza.
Boldogan ér Bécsbe, hol egyik ismerőse 150 forintot ad neki kölcsön.
Azonnal kibérel egy rozoga padlásszoba! s szert lesz egy ócska zongorára is. (Polyt. kör.)
cgylkgt^
IcsönMhj
mid- ^^
J 1
ZALAI KOll OUt
Nagyarányú mnnka folyik a kanizsai csecsemő halandóság leküzdésére
fol&ÍSEi" Jj^ M \'.W1^ A hatáskörében
tu sjaialíkkal kisebb a ciecsemJ-klaodiíiág ai általános aránjiiíaánál
AZ ANYA- ÉS CSECSEMŐ VÉDŐ BESZÁMOLÓJA ÉS TERVEI
Miről lehet felismerni a hamis pengőst?
Súlyban alakban, különbözik a valóditól — Ötvözete ón és alumínium — Színe szürke A hamisítókat még nem tudták kézre keríteni
Nagykanizsa, |anuár 18 Beszámoltunk arról egyik legutóbbi számunkban, hogy az alig rövid Idö óta közforgalomba bocsátott törvényes ércpénzOnkcl, a pengőt már hsmisi!|ák és az ország több városában, Igy GyóröU, Miskolcon, sói már Pécseit is feltünta hamisított pénz. Az egyes város rendőrségei lermé-szetcsen a legnagyobb -eréllyel feküdlek a nyomozásba, de Idáig még nem tudlák a hamisító maffiát le-Itplezni.
Most a nagykanizsai rendőrkapl-lányság a győri rendőrtég bUnügyl osztályától átiratot kapoll, mely a pénzhamisítással kapcsolatban Igen érdekes dolgokat tartalmaz és annak Igy egész tartalmát a fonfos közérdekre való tekintettel ílt közöljük: .Folyó hó II-én Schléslnger és Hacker győri cég, folyó hó 12-én Molnár Islván honvédtüzér egy-egy hamisnak látszó egypengős pénzdarabot szolgállatlak be hatóságomhoz, melyekről a Nemzeti Bank győri tlókja közbejöttével megallaplllalott, bogy hamisilvány.
A bevezetett nyomozat dacára a forgalomba helyezők kiléte ezideig megállapítható nem volt.
Mivel feltehető, hogy a hamis pénzdarabot nem Oyörött készüllek és mert alapos a gyanú, hogy hasonlókat másutt is igyekeznek majd forgalomba helyezni, közlöm ezen hamisilvány leírását:
A hamisítványok szám és koronás lap|a teljesen hűen, a valódival téliesen egyezően nyomolt. A számoldalon azonban nem lálhaló a lulsó oldal koronás címerének álnyon\'.ó-dása, miként a valódin.
A hamisilvány anyaga ón és alumínium ötvözöle. Szine szürke, ellenléiben a valódi ezüst lehér színével. Kaparás helye fényes, mely rövidesen oxidálódva, mait szürke szinl nyer.
A hamisilvány peremén a valódi pengős pont hullámos vonala, ékítménye teljesen elmosódott, némely helyen a vonalak nyoma láthatd, másull meg teljesen sima.
Az egyes darabok súlya könoyebb, mini a valódié és vastagságúak Is különböző, sőt ugyanazon darab nem egyforma vastagságú mindenütt."
meggyőződésből
tudja már mindenki, hogy
REINITZ KJÉLÁNÉ
kézimunka (lzlcte NAQYKANIZSJI, DEAK-TÉR I.
Wijdiu hSsjrtuuktai* tn*D»ti. • Telelőn saz.
választékban, minőségben, oloaéaságban vezeti E16nyointatAaok
modern él választékos mintákkal • lagtSkéletasabbes kOaxOlnek
Nagykanizsa, |anuir 18 Közgyűlést előkésziló igazgatósági ülésl tartott a Stefánia Anya és Cse-csemővédő nagykanizsai flók-lnlézete. A nagy számban összejött Igazgatósági tagok közül azok, kik hosszabb ideje nem voltak az egyesület helyiségében, csodálkozva nézlek körül s majdhogy rá sem ismertek a felszabadult helyiségekkel kibővült, most már teljeaen a Stefánia céljait szolgáló s ennek mcgfelelőlcg szinte fővárosi klinika-mintára átalakított és berendezett emeleli épület-traktusra. Újjáalakult minden és minden folyosón, minden helyiségben, a lépcső-feljárallól az újonnan berendezett és megnyitásra váró tejkonyha helyiségig mindenütt csín, rend, ragyogó, fehér tisztaság, szemléltető gyermek-és anyavédelmi propaganda, müize-rek, eszközök és mindenen az a jóleső érzés, hogy III munka folyik, ériünk, a gyermekeinkért, az asszonyainkért, a jobb soisunkért, uj magyar generációért, u| magyar történelem apró katonáiért.
a
A gyűlést Winkler Emö dr. lő-rabbl, társelnök nyitotta meg, akii az Egyesület elnöke, dr. Sabján Oyula polgármester az elnökség hozzájáiu ásával az ügyveze éssel bízóit meg. Winkler Ernő dr. megnyílójában vázolta a Stefánia célját, a fenyegető gyermekhalandóság elleni küzdelemben megnyilvánuló, legnemesebb értelemben veti, köteles lajvédelmel.
Helesl János pénztáros a költségvetési ismertette. Meglud|uk ebből, hogy az 1926. évi 269 millióval szemben az 1927. évi 269 millió korona. Ebből 40 millió a napi lejszükséglet, 30 millió gyermek-ru-hákra, 7 millió gyógyszerekre kell. A fedezel az évi I pengő tagdíjakból, a központ 100 milliós és a város egyharmad résznyi hozzájárulásából áll. A város azonban a cse-csemövédclem nagyfonlosságának teljes tudatában évi hozzájárulásának kereteit olymódon megváltoztatja, bogy a társadalmi ulon nem pótolható deficitet (ezévben 45 millió korona) is magára vállalja, vagyis a láros ezidén mdr az eddigi S0-00 millió helyeit 125 millióvalfogja datálnia Stefániát. A költségvetés utin dr. Welvárlh Dezső gyermekorvos tartotta meg összefoglaló évi beszámolóját a következőkben, kérve, hogy azok az adatok, melyeket közöl, jussanak el a szivek és lelkek mélyéig, mert bár a számok egy része örömet és boldogságot Jeleni, másrésze azonban sok szomorúsághoz, könnyhöz, családi boldogtalansághoz, az elvesz-
tett kis gyermek örökké felejthetetlen emlékéhez fűződik.
.Az anya- és csecsemővédő-inlé-zet munkaköre bárom Irányban téried ki: 1. Anyavédelmi munka, 2. gyermekvédelmi munka és 3. szociális munka.
Az Országos Stefánia Szövelség az anyák és csecsemők védelmére alakult gróf Apponyl és báró Szte-rényl elnöksége alall. Hivatása a legnemesebb, ami az emberi lelkekel betöltheti. A szövetségi és vele kapcsolatos flóktntlzetek, melyeknek száma már több, mint százra emelkedett, humánus és nemzetmentő munkát végez. A flókintézetek áldásos hatását élénken dokumentálja az, hogy a csecsemőhalandóság sokkal kisebb olt, ahol anya- éscsecsemő-védö-lnlézetek működnek.
Élve szülelelt Nagykanizsán 639 csecsemő. Egy éven aluli csecsemők közül meghall 103. A 639 közül rendelésünkön meglelent 377 csecsemő 1599 esetben. A 377 csecsemő közül meghall 31. Tehát 9-5 százalékkal kevesebb volt azon csecsemők közt a halandóság, kik rendelésünkön megjelentek, szemben azokkal, kik a csecsemővédől nem vélték Igénybe. Az Intézetben megjeleni, illetve gyógykezeli gyermekek száma 149. Ezek közül meghalt 4. Az Intézetben felvellünk 275 terhest, kik közül szülészorvosi segélyben részesüli 135.
Az intézet szociális munkája abban nyilvánul meg, hogy a védőnők meglátogatják a terhes nőket és anyákat, kioktatják őket, megfigyeléseiket, melyek az anyagi viszonyokra Is kiierjednek, az illető lörzslaojára feljegyzik.
Meglátogatlak a védőnők 225 ler-hes női 792 esetben, 633 gyermek-ágyast, 471 csecsemői 5397 cselben, 497 gyermekei 5618 eselben.
A fövédönő 530 eselben ellenőrizte a védőnők munká|át. összesen tehát 110-10 látogatást
végeztek a védónók. Jelentékeny kiadást lelenlene szegény emberek részére a szülésnél szükséges cikkek beszerzése. Hogy ezen tehertől mentesillessenek, az Intézet szBlészell vándorládát bocsát a szülő nők rendelkezésére. Ezt 45 esetben teljesítette az intézet. Kl-adoll az intézel 462 csomag baba púdert, 216 csomag szacharint. Ricinus olajat 193 esetben. A tudó-szanatóriumtól kapott az intézet 4 család részére napi I liter tejet. A Kereszlény Nőegylcttöl egy családnak az útiköltségére 100.000 koronát, melyekért az Intézet köszönetét fejezi kl.
Családi ügyben hatóságoknál 150 cselben járt el az Intézel, elhelyezett 7 anyát, foglalkozási szerzett négynek, törvénytelen együttélési megszünteted házasságkötési közvetítéssel 7 eselben, gyermektartási peri indított 18 eselben, lakást, sajnos, csak 1 esetben tudóit az Intézet sze-reznL Anya és gyermek erkölcsi védelmét 93 alkalommal látta el az intézet.
Az elmondottakból szomorú tényként kell megállapítani, hogy a csecsemő-halandóság még mindig igen nagy, aminek főoka a rossz gazdasági helyzet, a sok veleszületett gyenge csecsemő és a tejkonyha hiánya, hol nem az egyszeri! lejkiosztásnak van leientősége, hanem annak, hogy a tejkonyhában egyes gyógylápszerek készülnek, melyek az egyes csecsemőkori táplálkozási zavaroknál, mely különben a csecsemőhalandóságnál 59 százalékban szerepel, mini halál-ok, élelmenlö je-lenlőségüek.
Az országban a több, mini 100 Intézet közül 7 nck vau tejkonybá|a, hol a fenlemlltett gyógylápszerek szakorvosi ellenőrzés mellett készülnek. Azokban a városokban, hol lejkonyhával rendelkezik az Intézet sokkal kisebb a csecsemőhalandóság, mint ahol nincs lejkonyha és örömmel közölhetem, hogy a tejkonyhának felállítása már csak rövid Idő kérdése és remél|ük, hogy nagykanízsa vezelő-helyre fog jutni a kis csecsemőhalandósággal büszkélkedő városok sorsában."
Winkler Ernő dr. bejelenletle ezután, hogy fokozott buzgalommal kívánja megvalósítani az egyesület az
anyák Iskoláját, amit Hímekkel, dlapozilivekkel, élvezetes oktató-előadásokkal lógnak mielőbb rendszeresíteni.
A kultuszminiszter influenzás
Budapest, jan. 18 Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter pár nappal ezelőtt Influenzában megbelegedelt és budapesti lakásán lázasau fekszik. A miniszter láza nem magaa és ag-
Íiodalomra nem ad okol, orvosi vé-
emény szerinl azonban a miniszter pár napig nem hagyhal|a el az ágyai. Igy nem vehel részt a debreceni egyetemi klinikák csütörtöki felavatásán. Ezen az ünnepségen akarták tudvalevőleg a miniszterelnökkel együtt a kultuszminiszter! díszdoktorrá avatni.
Jégeső Olaszországban
Milano! jelentés szerint Olaszországon viharos esők vonullak keresztül. Pisában mogyoró nagyságú jégdarabok estek.
Gyermek - szépségverseny
Szavazó-lap.
A .Teutsch\'-kirakalban kiállított képek közül szavazatomat a számú képre adom.
.............-&iar~—
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 január 19.
A megyei állategészségügyi főfelügyelő nyilatkozik a mételykor veszedelmes pusztításáról és az ellene való védekezésről
Bödy Zoltán alispánnal a 100 ■ -lg fertőzöttnek iflentett Kiskomárom vidékére utaztak Nagykanizsán keresztül
Nagykanizsa, január 18 Lapunk több ízben beszámolt arról a nagy veszedelemről, melyei Immár ncmzeli szerencsétlenségnek mondanak és amelynek neve: mé-lelykór. Hasábos ismertető cikkekben mulattunk rá a szarvasmarha állomány eme pusztító rémére, amely u|abban hazánkban tőbb helyült felütötte fejét.
Igy természetesen Zslamegye gazdáinak szarvasmarháit is kikezd\'e és rövid idő alatt, ma már megdöbbentő jelentések jönnek egyes vidékekről, amik arról lesznek említést, hogy
a mételykőr közel száz százalékig a megfertőzte a szarvasmarha állományt.
A megye az első pillanatban belátta a mételykór elleni küzdelemnek nagy fontosságál és azonnal határozatba hozta a törvényhatóság, hogy a mételykór elleni küzdelem hathatósabb* léteiére
minden arra szoruló gazdának 4 pengőt utalványoz kl,
hogy az első adag Dlstol nevü egyedüli ollószert beszerezhessék. Ennek a rendelkezésnek volt is foganatja, azonban nem olyan mértékben, mini az kellelt volna, mert most a megye minden részéről ijesztő jelenlések jutnak el az alispáni hivatalba, mely a járvány lenyegetö fellépéséről adnak hírt
Bödy Zoltán Zalavármegy alispánja és dr. Kertész Lijos vármegyei fő-állalorvos állategészségügyi felügyelő most autón járják be a veszélyeztetett vidékeket és személyes megjelenésükkel csinálnak erélyes propagandát a mélelykór elleni küzdelemre.
Lapunk inlormáclól kért a megye alispánjától, illeive Kertész Lajos löállatorvostól, aki a következőket mondotta:
azon a vidéken, ahol az árvizek voltak annak Idején. A törvényhatóság ál landóan dolgozik és mint a közigazgatási. bizottság legutóbbi ülésén is elhatározta, hogy feliratban kéri a földművelésügyi minisztert, hogy utaljon ki nagyobb összegű segélyt a járványelleni küzdelemre. Arról is szó van, sőt Gyömörey Qyörgy főispán ur személyesen is közbenjárt az Illetékes minisztériumban aziránt, hogy azok
aszegénysorsu gazdálkodók, akiknek állatjaik mételykór-ban elhullottak, előnyös kölcsönt kapjanak, amivel uj állatot tudnak beszerezni.
Ennek a kérésnek teljesítése is kilátásba van helyezve.
A kanizsai járásról szólva, itt is elégé súlyos a helyzet.
Klskanlzsán minden földműves állatja fertőzött,
de azért alig 30 állatot oltottak be eddig Dislollal.
— Ebben a járásban 15 ezer szarvasmarha közül több mint 5 ezer beteg. Amerre megfordultunk, Felsősár, Ré-dlcs, Résznek, Csesz\'reg és vidéke, Keszthely, Szenlgyörgyvár, slb. mind meg volt az eredménye a megjelenésünknek és tömegesen viszik oltásra a beteg állatokat Maga a kormányzat is országszerte terjesztetett ismertető röplapokkal agitál a járvány ellen megindllsndó nagy küzdelemre.
Bődy Zoltán alispán mindenben megerősítette Kertész Lajos szavalt és kiegészítette azzal, hogy kérj lapunk támogatását továbbra is ezzel a nemzeli csapással szemben, hogy a löldmüves nép megértse, hogy a legutolsó perc az, melyben még lehet ez ellen a járvány ellen védekezni.
- *■ —-1- * -■ -*n~ 11 - r i *i
Hogyan került a község bikája a törvényszékre
BQntatfipar a FalaSaxamanya kőaaég bikája 6a annak vételára köi-01
Nagykanizsa, január 18
Két hetes szünet után hélfőn volt az első büntetőlanácsi tárgyalás ebben az évben a törvényszéken, amelyen a tanács első ízben alkalmazta a pengőben való pénzbüntetést.
A per tárgya egy község bikájának vételára körül forgofl. Tímár István gazdának voll egy eladni való ha-talmas szép szál bikája, ami iránt a felsőszemenyei gazdák nagy vétel-kedvei mutattak. El is küldték az uibéresbirtokosok gazdáját, Császár Imrét, hogy sz a bika megvételéi eszközölje. Tímár István gazda, aki Császár Imrének 400000 koronával tartozott, a bika árát 7 millió koronában állapította meg. Igy az .üzlet" perfekluálődott Is. Császár azonban ugy gondolta, hogy a bika vétetnél beszedi Tímár régi tartozását Is, a 400.000 koronát. Azért meglelte azt, hogy adósa se érezze a pénz visszafizetését és ő mégis megkaphassa az ő pénzéi, hogy a bika vételárába bevette a 400000 korona tartozását és az elszámolásnál az urbéresblrfo-kosoknak 7,400.000 koronával tüntette fel a bika vételárát. Vagyis a gazdákkal fizettette meg Timár István tartozását.
Az urbéresbírlokosok gazdálkodásának felülvizsgálásánál azután Seregélyes Lajos körjegyző rá|ölt a dologra. Hogy elfogultság vádja ne érje, ellenőrző tisztviselő kiküldését kérte az alispántól, aki Konkoly János vármegyei ízámtisztet küldle FeUőszemenyébc a könyvekel felülvizsgálni. Persze a suskus itt is hamar kiderült és Császár gazda, hogy ba|a ne essék, visszafizette szépen a 400.000 koronái. Egyben arra kérte konkolyt, hogy ne jelentse őt fel ezért, mivel még soha nem volt büntetve, szívesen bármit is fizet neki ezért.
A vármegye tisztviselője az egész dologról jelentést lett felettes hitóságának. Igy került azután hűtlen kezelés és megvesztegelés miatt törvényre Császár Imre gazduram, meg adósa Tímár István bűnpártolás elmén. Császár a megvesztegetés vádját hallva, azt mondja erre bíróságnak : .0 Is ugy járt, mint /ázsef a Pulifát feleségével..."
A törvényszék egy egész délelőttöt volt kénytelen ezzel az üggyel eltölteni. Számos tanul hallgatlak kl A bíróság a sok tanuk kihallgatása ulán Császár Imrét és Timár Istvánt felmentene a hűtlen kezelés illetve bűnpártolás alól, ellenben bűnösnek mondolta ki Császárt megvesztegetés vétségében és ezért ót összesen 80 pengő pénzbüntetésre ítélte.
Igy foglalkoztatta egy egész délelőtt a bíróságot a községi bika-ügy. .Józsefről" persze kiderüli, hogy nem Putifár felesége voll a csábító, de clen esetben a lelsőszeraenyei Józsel.
— Tény az, hogy a gazdik nem törődnek azzal a fontossággal, a mételykór elleni küzdelemmel, mint az szükséges lenne. Így most Kis-komárom és vidékéről kaptunk a kör-állatorvostól olyan |eleniéseket, amikben az áll, hogy ezen a vidéken a szarvasmarha állomány 100 százaléka fertőzött. Most kiutazunk a veszélyeztetett helyekre. Elsősorbin számitunk a községek szellemi vezetőinek közreműködésére, mert ez a járvány olyan hatalmas tömegben pusztít, hogy az nemzetgazdaságtan szempontból is aggasztó és valósággal megtizedeli a szarmasmarha állományt. A megyében Reszneken és környékén, az alsólendvai járásban a keszthelyi járás Zala melletti részén, tehát
A francia kormány helyesli Briand külpolitikáját
Páris, január 18. (É/szakal rádió jelentés) Briand a mai minisztertanács ulán kijelentette az újságírók elölt, hogy az összkormány valamennyi pontban helyeselte külpolitikai munkáját és el|árását. Különben ezeket a kérdéseket a kamara ülésén is már alaposan megvitatták a költségvelés tárgyalásának során. Briand kijelentéseit a külügyminiszter mindenben megerösitetle.
Háromezer lovat vesz a szovjet Magyarországon
Budapest, jan. 18 Az orosz szovjet megbízott egy bécsi ügyvédet, hogy Magyarországon ezer darab loval vásároljon. Beavatott helyen ugy tudják, hogy a szovjet ezenkívül még kél ezer datab loval vásárol.
mm hírek
■APIREMD
Január 19, szerda
Rémit katolikus: Kanul király. Protestáns: Sára. Izraelita: Sebat hó 16.
Nap kel reggel 7 óra 41 perckor nyugszik délután Hl óra 40 perckor.
Mozi. Urónia: Az éjféli látogató, liin-Tin-Tin. Romantikus tört a napsütötte Kaliforniából. Elóadások: 7 és 9 órakor.
— A februári megyei közgyűlést 14 en tartják meg. Az állandó választmány február 7-én tartja ülését.
— „Élet, álorn, halál..." cimen tartott témájánál és annak feldolgozásánál fogva is érdekfeszítő és nagy sikerű előadási dr. Szabá Zsigmond járási tiszll o.\'vos a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör llceális előadássorozatában. A városháza díszterme zsúfolásig lelve volt érdeklődő közönséggel. Az előadó a tudós orvos szisztemalikus fejtegetése helyett sokkal inkább mint avatott tollú Íróember kereste ezalkalommal a kontaktust a nagyközönséggel és ez teljes mértékben sikerült is, mert többé-kevésbbé a szép-próza köntösébe rejtve adott olyan ismeretekel, amik egy száraz tudományos előadás után aligha tudlak volna a laikus közönség körében gyökeret verni. Eszem-ponlból ez az előadás iskolapéldája lehel a következőknek. A kísérő énekszámokat a Nagykanizsai Vasutas Dalkör szolgáltatta Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével. A dalárda minden egyes szereplése meglepő tanújele ujabb és ujabb lejlődési állomásainak.
— Megválasztották a Kapos-vár-pécsi szInikerDlet Igazgató-Ját. Kaposvár és PéCB városok szin-ügyi bizottságai közösen a Kaposvár—pécsi szinlkerület igazgatójává a sok pályázó közül Fodor Oszkár színigazgatót választotta meg, aki a Thália színpad igazgatója. Ezzel a régóta húzódó ügyben döntés történt, csak most az a kérdés, hogy mi lesz Nagykanizsával, mert ha jól emlékszünk, a pécsi szinlkerülethez tartozik Nagykanizsa is. Nem tudjuk, hogy mi van, mi nincs, de azt tudjuk, hogy Kanizsán senki sincs tájékozva arról, hogy a jövő évi szezonra melyik színigazgató fog ide jönni társulatával. Mindeneseire szeretnénk ebben a kérdésben tisztán látni. Most meg van a színház, talán, ha nem is aktuális, de mindenkit érdeklő, hogy miután Asszonyi László elvesztette a pécsi szinházat, most tulajdonképpen ezzel milyen helyzet áll elő.
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora jól
A
Olvasóink vágják ki és órizzék meg ezt az utalványt.
V
13. lapszám.
} Apróhirdetés-utalvány J
i t0 du.S lly*« klrljott .gyrlnát- + " utla kav.lWiS itltantim aUl- : - vin. tlltntStn ■
C ZALAI KÖZLÖNY kUdMllv*. t
T Ult biiktnik In,-., □ kCSi - ,:j I
tS .iúIí; terjedhető T T aprói) I rae te. I. _ , Éjvlajt* : \\Vrt. ninlui 1-1/ I
1027 [anuár 19.
ZALAI KOZLONV
idfijárás
A nagykanizsai meteorológiai hAcIÍ lotontíM: Kedden • Mm/rsék-ÍPRci™ 7 órakor +4-9. délután 2 , &ef+Mi este 9 órakor +5 2. f-tíMirt. Egész ™P lx>re11-St/llrány: Reggel és délben Délkelet, ult Délnyugati szét
A Meteorológiai Intézet lelentéie sze-K-t változóan telhós idó. helyenként csaukkal és lassú hósölyedéssel.
— Nőegylet! tea-megváltás. Tegnapi .Adomány" cimű hírűnk htlycibilésekénlkozöljük, hogy/fayser Eleknt ax 500.000 koronát zsur-megvállás elmén adományozta a Kerettlény Jótékony Nőegylelnek.
— Oratórium ma esti 8 órai próbájára pontos megjelenést kér Kelling karnagy.
_ Az NSE táncteája a teljes si-ha és vidám hangulat jegyében zajlott le vasárnap a Polgári Egylet ÍOMzzintjén.
— A nagykanizsai városi autóbuszjárat megindulása. A nagykanizsai autóbuszjárat, amely ugyanazt a szerepet lógja Nagykanizsán betölteni, mint Szombathelyen a villamos vasút és a városi közlekedést nagyban lesz hivatva előmozdítani, mini illetékes helyen nekünk kijelentették, visszavonhatatlanul február 15-én Indul meg.
— Sxór«kozó-eat a Keresztény Otthonban. Rudnyánszky Miklós bitoktató a keresztényszocialisták va-sima pl szórakoztató estéjének keretében értéket előadást tartott a ke-TOztényszociális Irányelvekről Rud-nyáruzky Miklós a keresztényszo-ctálls kérdés alapos ismerője és az önzetlen népbarát elfogulatlan szemüvegén keresztül világította meg a szociális kérdési. A Keresztény Otthon nagytermét teljesen betöltő nagyszintű közönség melegen ünnepelte a kiváló előadót. Majd több Bzavalat és énekszám következett, atnil az ifjúság tánca befejezett.
— KÉPKERETEZÉS és üvegezésben Igen olcsó PUM Öveges, Király-utca 10.
— Orvosi hir. Dr. Kőnig fogorvos (lakik Deák-tér 7, a felsó-Itmplom melled) szabadságáról hazaérkezett és f. hó 17-tól, hétfőtől kezdve rendel.
— Megszűnt heülap. A .Kerka . Vidéke\' ctmO, Lentiben meg|elcnő
hetilap beszüntette megjelenését és vuáinapi száma már nem i> jelent meg. A lap kél évig állt fent.
— Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és diszmö-ántházában.
— A keszthelyi Iparosság táncmulatsága. A Zalai Közlöny tudó-sttója Jelenti: Keszthely iparos tár-■adalma e hónap tizenötödikén tartana ezidei bálját az Amazonban. A díszes nevek, melyek élén Reischl Richárd országgyűlési képviselő ál< ■ott, mint rendezőság, biztosilolia a nkert. A bál kiiflnő hangulatban a
VILAQ IVIOZGO
Szombaton 7 éa 9, vasárnap 3, 5, 7 is 9 órakor
HORO-ZURU
személyesen lépnek fel a színpadon t
A két ágrólszakadt veréb
film- és 3 színpadi részben.
iáncszám 11
Zenéjét szenté: Kun Rictnrd — Sremílycsen fellépnek: Tanay Emil, MihA László, Rohonyi Ilonka, Bihary Alajos
cimU parodisztikus filmopereltben. 2
15 ének- és
Erilón szenzációi flihó Laci mint sváb szakácsnő
Jegyek elővételben már most kaphatók I
vidék Iparosságának nagy részvétele mellett zajlott le és a reggeli órákig \'együtt tartotta a jelenlevőket. — ötven milliót szavazott meg iszlhely város képvlsclőiesltltete a \'ormálus templom-épitésre, 50 mii-\' u evangélikus egyház, illetve a költöző karmeliták céljaira.
— Ha egy sofőr haragszik...
Sziszka Károly kanizsai solfór gazdájának kocsijával nemrégiben útra Indult. A forgalmas urvonalon, amerre haladnia kelleti, hetivásáros nap lévén, egymásután egy sóiban több lilusl szekér cammogott. A türelmetlen solfór nem akarta bevárni mig a hosszú kocsisort megelőzheti és mindenáron elöie akart jutni. De az elölte közvetlenül haladó szekér nem mulatott semmi hajlandóságot, hogy kiiérjen előle. Erre Sziszka méregbe gurult és az autóját szándékosan neki vezette az előtte levő szekérnek, majd mikor előzni tudta «zt, kétszer a szerencsétlen lovakba hajlott. Mind a szekér, mind a lovak megsérültek. Án a gazdálkodó sem volt rest és ostorával jól lekent egy galamboki csárdást Siiszkáaak, akit ezenkivül ma a kihágás! rendőrbiró szabálytalan hajtás miatt elilélt 40 pengő lő- és 40 pengő mellékpénz-büntetésre.
Három igaz szó: Bruncslcs bora Jó I
— Ajándék a murakereszturl szegénysorsu gyermekeknek. Mi-hálka Pál délivasuti tiszt kezdeményezésére már karáciony elölt útnak indítottak a muraketeszturi Inteli-gencia körében néhány gyü|tőivet, mslyek a szegény gyermeknek cipővel való ellátását célozták. A nemes akció most igen szép eredménnyel zántlL 15 pár cipőt osztatlak ki az örömtől csillogó szemű, legszegényebb kisgyermekek közöli, kikel arra kijelöllek. A szép eredmény a a helybeli vámőrség Jószívűségének és áldozatkészségének is fényes bizonysága, amit az a jelentékeny összeg tanusil, melyet a célra összegyűjtőnek.
— Schwarcz Dezső harisnyái a leglobbak.
— A községi bíró pajtáját felgyújtották. Söjtbr községben Kovács Sándor községi biró pajtáját és melléképületét ismeretlen tettes felgyújtotta és az leégett. A kár nyolcvan millió korona. A nyomozás megindult.
— Előadások a mételykórról a kanizsai járásban. Megírtuk a tegnapi számunkban, hogy Bódy Zoltán alispán és dr. Kertész Lajos megyei állategészségügyi főfelügyelő a mételykór elleni küzdelem hal-hatósabbá tétele céljából Zalaegerszegről a kanizsai Járásba érkeztek és dr. Laubhaimer Alán szolgabíró kíséretében Oalambok és Kiskomá-rom községekbe utaztak a tegnapi nap folyamán. Ez alkalommal Kertész Lajos dr. mind a kél községben a nagyszámban egybegyűlt gazdakö-zönségnek a községházán szakszerű és könnyen érthető előadási tartott a mételykórtól, mely ma már nemzeti szerencsétlenséget rejt magában, ha nem sietünk elejét venni a bajnak. Felvilágosította a gazdákat előadása lolyatnán a védekezésről és buzdította, hogy ne hanyagolják el állataik egészségének gondozását, mert akkor vészes pusztulásnak tekinthet elé a mezőgazdaság. Az előadásoknak látható eredménye az volt, hogy a gazdák belátva a kérdés súlyos vollát, elhatározták, hogy igénybe veszik a megye által részükre megszavazott segélyt és továbbra Is használni lógják oltásra a Distol nevű egyedüli oltószerl.
— Három Igaz szó: Bruncslcs bora jó I
— Nem kap pénzügyi palotát Zalaegerszeg. Kellemetlen meglepetés érte Zalaegerszeg városét mostanában a pénzügyi kormányzat részéről. Ugyanis még a tavaly ígéretet kapóit a megyeszékhely, hogy az idei költségvetésűé felveszik a zalaegerszegi pénzügyi palota építését. Most a város polgármestere Czobor Mátyás fcnnljárl a fővárosban és a pénzügyminisztériumba azt a hirt kapla, hogy felvette ugyan egyik államtitkár a pénzügyi palota építését az állami költségvetésbe, azonban azt a pénzügyminiszter törölte. Mosl azon fáradoznak, hogy a törlést helyezzék hatályon kivül. A város képviselőjének intervenciójától sokat várnak.
— Vasúti tarifa kedvezmények. A folyó évi május hó 30 ikálól ju-nius hó 30-ikáig Budapesten a .Nemzetközi automobil kiállítás rendező bizottság" átlal rendezendő nemzetközi automobil, motorkerékpár és motorcsónak kiállítás alkalmából a kiállítási tárgyakra a D. S. A. vonalain fuvardij kedvezményt engedélyez. Előreláthatólag 1927 március 2-ik leiében Budapesten az .Országos Magyar Oazdaeági Egyesület\' állal reudezendő országos tenyészállat, termény és gépkiállítás alkalmával a kiállításra kerülő élő állalokra és azokkal kap-csolatbsn a szállítandó tárgyakra, a Duna Szava Adria vasul vonalain a szállítás alkalmával, fuvardij kedvezményt ad i D, S, A, vasultársaság igazgatósága. A fuvardij kedvezmények a magyar vasúti árudij-szabát I. rész B szakasz, XXII ik szakasza alapján lesznek alkalmazva.
— Távbeszélő forgalomköri változások. Január hó 17-én Csurgó-Orác és Cturgó—Wien közöli a távbeszélő forgalom megnyílt. Egy egyszerű három pzrccs beszélgetés dija a gráciylszonylatban 2.40 pengő a Csurgó—Wieni viszonylatban pedig 2.75 pengő.
— A murakereszturl népművelés, amely a választások alalt nagy pauzát voll kénytelen tartani, most isméi megkezdődik. A legközelebbi előadás 23 án (vasárnap) a keresztúri iskolában less.
— A zalatárnoki gyilkosság ügyében bár pozitív eredmény, még nincs a csendőri nyomozás szünet nélkül folyik. Most ujabban ismét azt remélik, hogy a helyes nyomon vannak, amennyiben a legelső alkalommal őrizetbe vett egyén alibijéről kiderült, hogy az hamis. Most azt reméli, hogy ezen az uton elindulva sikerül a gyilkost elfogni.
— Sümegen sok az Influenzás beteg. Sümegi tudósítónk jelenlése szerint Sümegen erősen lépett fel az influenza |arvány. A sok megbetegedés dacára a betegség lefolyása enyhe és komplikáció nélküli.
= Akar nagy örömet szerezni
családjának ? — vegyen vagy szereltessen egy rádió-keszülékel I Kitűnő készülékek és alkatrészek Szabi Antal legyver- és lőszcrnagykeres-kedönel kaphatók.
— Átépítik a balatoni vasut-vonalakaL A Máv. igazgatósága azzal a tervvel foglalkozik, hogy a Budapest—tapolcai, a keszthelyi és a Tapolca—ukki vasutvonalakat átépül, illetőleg megerősíti, mivel a kőszállítás olyan mérvű lelt, Itogy gondoskodni kell arról, hogy a 25 tonnás kocsikat is forgalomba helyezhessék. Ez pedig csak megerősített vonalak mellett lehetséges. A tervek már cl is készüllek.
tii\'nj >iL»*m.n*«j-wv—w>-v - r ——f—
iozeósziiraim
Uránia szerda és csütörtök 7 és 9 órakor: Az éjféli látogató, Rin-Tin-Tin meglepő filmje. Romantikus történet a napsütötte Kaliforniából 7 felvonásban.
A keszthelyi Urániában csütörtökön a Borzalmak vd/osa cin ű 8 felvonásos drámát mutatják be.
ZALA! KÖZLÖNY
1927 január 19
KÖZGAZDASÁG
Agrártudomány és agrár-Dzlet
Talán az első pillanatra lutciának Itloik lel ez a kél szó egymás mellé állítása, pedig nagyon Is szoros Osz-szeluggésben vannak egymással. Az ulóbbinak az első az előfcllélelc. Soha nem volt még annyira lonlos mezőgazdáink minél tökéletesebb képzettsége éa tudása, a mezőgazdaságnak, mint üzletnek lenlartása és fejlesztése céljából, miul ma Erről szól a bácsmegyei gazdák javaslatával kapcsolatban a „Georgl-kon" e heti vezércikke. Ismerteti még egy Londonban elő hazaiinak Nagy Endrének tollából a nagyszerű Jlrnousine" husmsrhafajláL Nagyon érdekes ismertetést kőzOl a Magyar Lovartgylcl 100 éves fennállása alkalmából annak dicsőséges múltjáról. Nagyfontosságú cikkek vannak még benne Hamiril, mint a jövendő magyar agtérkikoióról, kimerítő szemlét ad a mezőgazdaság helyzetéről Európában, a magyar mezőgazdaság képviseletéről a felsőházban és hogy mini játszotta ki a cukorkartell a répatermelő gazdákat; az uj gabonamérlegek bevezeléséró1 és rengeteg apróhirdetésben ad tudósítást a világ terméséről ér a világpiacok eseményeiről. „Cserkészéi • lermény-lőzsdén" elmü rovatában megirja a budapesti terménytőzsde eseményeit. A lapot szerkeszti: Tóth B. László okleveles gazda, mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal: Oeorgíkon, Budapest, V. Mérleg-u. 12 szám.
A gyllmtllcalák tntgviUairól Ir a
NOvínyvídtltm pnuári naoia. Ismerteti a kukorica tlaxog elleni védckcxéat a dióti-levél hullásának okait, a madárvedclnu Ültetvények kérdését, verébmentes madár, etilét, a larágó pille ellent védekeaéat. Megtanít a folyékony virágtrágya használatára, a gyűmWcalák gombabelegségrl elleni védekezésre. Mellékletül .KtrUurf dmmfl egy teljes kertészeti szaklapot ad olvasóinak, amelyek többek közt a szobanövények ápoláiáról, a gyümölcsfák als-nyairól, a gyunióleaöskezt berendezéseiéi, a korai zotdsigfélék termeszlíaéríl, a ribizli dugványoziaáról. a megvyta lermékellen-aégéról, a leg| bt) KÓléolUsi módlót, a talajunotlságrol. az apró magvak vetésérót stb stb. tr. A dúsan üluutráll, páratlan olcsó szaklapból e lapia való hivatkozással, a kitdóhivalal (Budapeal. póldmiveléaOgyi mlniulérlum) egy alkalommal diltaJonul küld mulütYdnyuilmot.
TilflI
A tegnapi lanyha irányzat a mai értéktőzsdén lolylatódoll. A forgalom a szilárdabb bécsi nyitás ellenére vontatottan és alacsonyabb árfolyamok mellett Indult. A spekuláció ma még nagyobb fokú lailózkodasl la-nusito\'l, ugv, hogy a pircra kerülő kis árntennyiság is árlemorzsolódást idézett elő A lanyhaság a lözsdddő későbbi folyamán fokozódott, csak közvetlen zárlat előtt szilárd berlini hi\'ekre állott be némi javulás. A
Melegágyi
kerti magvak
sxeme* tengeri
árpa korpa
kapható
Ország és Widder
» magkcrcskedéstben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
záróárfolyamok azonban igy is a j tegnapiak alatt maradlak. A lanyhaság leginki.bb a nagyobb vezető ériékekben |ulotl kifejezésre. Az általános veszteség egy-két pengőt lesz ki. A Magyar cukor, Nemzeti Bank 3—4 pengővel eseti vissza. Lcdnsgyobb árveszleségel szenvedeti a Nastcí és a bányapiac néhány vezeló értéke. A forgalom csak a tözsdeidő utol-ó félóráidban élénkült meg kissé.
Pázta Mlln. London K-lPs, Neuyotk Síita, Bilissel 7220. Milano 72-20. Amsterdam 207tó, Bezlln 123>i, Wien 7310, Solla 3 75, Ptága IS\'37\'s. Varsó 57-30, Budapest »0-00\'., Belgrád 9 121.1. Bukazesl 2 85
l Ma»»itl Tétsál Uitu-íffMt
VALlTTáK Lengyel G2 65-64 15 Angolt. 27 71-27 87 Csen k. 16-»9 lt>-»7 Dinár I0 02-I0C8 Dollár 559 10-571 50 Plind»li 22-75-2320 HoU. 21S 15-229 15 Lel 2-98-108
Léva 4*10-4-16 Lili 24 45-24-90 Mázka 13545-135-90 SelUU. 80-37-80-72 Dánk. 15210-152-75 Svájci 1.11000-110-40 Belga b. 7»35-7»-70 Norvég 146-35-147 00 Svéd k 15: 4015305
DEVIZÁK Amst. 22830-22900 Belgrád 1001-1008 Bellin 135 52-135*92 Bukarest 2 99-306 BrUsssel 79 40-79*65 Kopenh I5Í20 152 65 Oasto 146 45 14\',» London 27-71-27-79 Mllsno 24*45-74 75 Nevyozk 57105-2 75 Párts 2260-2290 Prága 1691-16*96 Stcdia 4 11-4*15 Sloekh 15250*15295 Varsó 62 80 S400 Wien 8047-1072 Züitch 110*05 110*57
Terménytőzsde
Buta Usaav. 75 kg-os 31 40—31-70, 76 kg-os 31*80-33 10 77 kg-os 32 20-3250, 78 kg-os 3270 - 33-10. egyéb 75 kg-os 3&50-3ÍH0, 76 kg OS 31*00-31*30. 77 kg-os 31-40 31*70, 78 kg-ot 31-80—3230, toza 25*40- 2560. Ukarmány-árpa 19 20-20 00. sótárps 2<10-26-00, tab 1900—19*20, tengett u| 16-57-16-97,
tepea —•---•-, kólea I4-80-I550.
kospa 1420—1460
feltiajUa 2589, melyből eladatlanul vlaaza* marsdt 1120 dstsb. Elaótendl 1*38—1*42, azedetl 134-1*36. szedett közép 131-1-33. lönnyd 1-24-1*28, elaóttndo öreg 1*34—1*36. másodrendű 1-30-1*32, angol allldó 1-46 1-60 szalonna nagyban l 48— 152, tslt 168-1-72. lehúzott bus 1 92-2«tl. szalonnás lélstrtes 1*52-1*68. Ax Irányzat lanyha.
Kiadja: Zrliyi ftíoudilpar él IJayv-kereifeáM tT. Sackaalzsa
APBÚH!RDETÉSEK
(Hlrdetáaok dija olflrc fizetandó)
A< apróhirdetés tí.jn 10 uótj- 50 fillér. A elúszó i minden .uta^iibV bctüból Alid sió kít tzónak uiniitutlk. Minden továbW szó di|« 9 flll. A hirdetési dl] aléra flaatradS a tofgalmlm\'ó houáaiámlllsavil
Vízvezeték berendezése-
IvaI éa bakapoaoléat a véroal ivei vlsvazatékba legolcsóbban éa lagjobban kéazlt WEISER gépgyér, flugér-ut 16. 42S4
Külföldi Itoktz éa faazén Walaar gépgyér Magykanlzaa, Sugér-ut 16
Több évi gyakorlattal blfó Ügyes warré-nfl ajánlkozik háxakbo: szerény dljszásért. Esetleg vidékre Is. - Clm: KossaUi-tér 3. Bugyácsné. 239
UJ pénznak pénikazetták kaptulók, meKrendetbelftk. FOrdftkédak, fotal-
kédak, Olflkédak legjobb kivllelben kénen kaphatok. Tanonc felvételik Baku bádogosnál, Ktnlzay-ulca 21. 87
Haliéi Ne dobja el rom ét foltos ruhájéi, mert rendbehozza Welaa vegyUu-Utó, Magyai utca !<6.
75®."oos, nagy euládos hídi rokkant ízerénv javadslmazáisal éjjoliőr vagy Irodáazolgai illáit kacs február l-re Qn a kiadóban 190
Péaaköloaéstt öekebeieztsre minden Osazegben a iegeJónyöaebben és leggyorsabban lolydalttat Aoxél Igaéo pfai-kGlcsOa közvetítő Irodája Nagykanizsáit, Pó-ut 3 u aUtl Ké«yazark6lo*6a kAU véayakat veuek. 7718
Bádogos, vlzvazaték azaralŐ szakmunkások éa fanoao felvétetik. Szepesi, Zrínyi Mlklös utca 22. Telefon 290. 371
Cainoun bútorozott killönbejáratu azoba, eseUeg elláiáiui lebraár l-re kiadó. Om a kiadóban. 225
Egy szürke zakó férfl6l«0ny eladó. Om a kiidóban.
Jégaxakrény (ókarban levrt, megvé-lelre keieatctlk Muszel éa PtledenHul fD-szer é« caemegekereakedéáében. 221
Két szoba bútor eladó. Megtekinthető délután 2-ö lg Zrínyi Miklóa-utca 24. 23S
Leszállított áron fordítok nyakkaadé-kot, ugysaintén mQstoppolist, Üveg éa porcellán raitaaztást. — Waiax Harmln, Magyar-utca 4. 236
Egy aartéaél Rikóczi utca 14. axám aUK eladó. 237
lOunmoi sím
mmt. ii. ftttté-íti i. min ustH-Nr u
Teljea lakásberendezés a le«-egyaierubbtói a leggazdagabblg g * rlxVsngu kivitelben. -
Özv. Idb. Plandcr Boldlzsárné sz. Mlllei Katalin ugy a m jga, valsmint az Osazcs rokonig nevéb.-n fajd«lom;ól megtöri szívvel tudatja, hogy szeretett jó f6rje, testvér, apa, após, nagyapa és rokon
idb. Plander Boldizsár
életének 70-ik, boldog házasságának 12-ik évében folyó évi január 18 án váratlanul, rövid szenvedés és a halotti szentségek áj atos felvétele u»án az Úrban csendesen elhunyt.
Az Istenben boldogult hűlt tetemét folyó hó 19 én d. u. V«3 órakor togjuk a József főherceg ul 65/j alatti gy.iszhAzbol a rúm, kath. egyház szertartása szerint a kiskanizsai róm. kath. temető* ben örOk nyugálomra helyeztetni.
Az elhalt lelkiüdvéért tartandó rngetz\'rlő rzentmiseáldozat f. hó 20-án, csOtörtftVön d. e. V«8 órakor a kiskanizsai plébánia templomban lesz a Mindenhatónak bemutatva. Nagykanizsa, 1927. január 18
Nyugodjék bókében!
Plander Péter testvére. Plander Roldiztár, Károly. Józaet. Antal és Rozália gyermekei. Nagy Ovörgy veje; Plander Boldlzsárné »z. Varga Éva. Plander Antalné sz Poóa Anna menyei; Plander KaUlln. "
Károly, Nagy Lajos, Oyózó unokái.
Ilona,
Az uj pénzegység táblázata
(125 puirkiruitil lil.0e0.NI wiitimiitj
J
1000 *
t.iu s
IJK1 10
IJJi II
1500 1}
ISZS IJ
ino i«
is/a 16
3 mi IO
2. Itt I?
2.ÍS0 IS
:vs i»
JVil »
tjm ji
azjo n
7M7\\ 2J
1000 24
a.i» 2.1
3250 3«
a 374 II
3300 IS
M2S »
17SQ 30
ajza ii
4000 32
4 Itt 33 4J*> 34 4,173 U 4J0Ü M
4«Z3 J; a I .".
4 710 3a M.JW
t ifi « I »J75
5.000 40 1 H-5O0
iiOl 44 ioao
3A.-& 4-t 10 12S
47S0 4A .I0M0
SíUi 47 ÍIOi7i
aom u lojno
4 124 4» ICUMB
aw snliarso
A .75 M 110 473
A.V3U Si 110 0
M5i II Itt
47SO M 11160

70M Sí
7.Itt 37
Z ttO U
7474 W
7íen nn
74tt ti
7 7JO H
7H7S a
socn 44
sm u
S.to 44
IJ74 47
S3CO 48
46M M
4.7 ftű 70
SJ7S 71
9 coo rj
s
uttri 17124
I3J7S
1.1740 14.173
isoai 13 424 16 230 11173
17.160 11.127. I17JÜ lt-374 la .40
ttOOO 2-
uutn i_ iooöxj 1-
1(0X08 IJ_ XOXCO H .
x&tn
350 OCO 400000 c-4HUB0 50)000 40 — woaw u «oooro a -íviuM a 700000 M 7fiűÍWO 40.-•onan 44
460000 M
íarnoo 7j-
UOOOO H-
1.030 000 SO.
Sjoauxn 110.. ixmocn j4o-UOOABrn-SXCDOOS 400-axnaon t«a rjmooo m sav 000 440-tjxoom r»_ iojoairoo HU—
Pnnn A pénzkosár
rcny U drótfonatból
PcngŐ-táblázat Pengő illetékek
(Dletékagyi utrnuUtó)
Pengő pénzerszény kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
A valódi Hatachak-féla
„Eternit" pala
limei kapbaló békebeli minőségben
Eppinger I. és Fia
deszka, épületfa és épitóanyag kereskedésében
Nagykanizsa, Deák-tér 5.
hol mindennemű építkezési anyag legolcsóbb árban Beszerezhető.
Spanyol és nátha ellen
a legbiztosabb eredmény a
Bruncsics lózset-iéie sárihegyi bikavér.
Egy liter 9000 és 12.000 korona. Sogir-nt 53. * Telefon 2-10.
S fitrtii mMbekn h btdu tullrtw
árverési hirdetmény.
A bagolasanci Kozbirtokossáu m-
lajdonM képező bagolaainoi
vendéglő 1927. évi januir hó 30-án d. u. 2 órakor árverés ul-ján a legtöbbel Ígérőnek 1927 évi junlui hó 11 tói siámilva, 3Vi évi időre haszonbérbe fog adatni \' vendéglöhelyiségb*n.
Kikiáltási ár b mm. búza. sít Közbirtokossági ellik
Nyomalott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdaveiető: Ofenbeca Károly.)
67. ivfotyui, 15. szám
Nagykanizsa, 1927 Január 20, csfltörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SuikculMf él küdéklrlUI K4ul 5. ti. Kctattselyl n&tdídMiiv, ......
tumul: Kuliludy-g. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
leicfljrtuis-ttlcloa: Nltyklnlxlt 78. atim. EWtnelíii ni C£y hón J peogft 40 K1U>.
A takarékosság uj korszaka
A tiktrékostág tieileméaek beve-jetétére az államháztartás rendbe-boziUla adta az eltő lökétl. Az álltának kellett példával cl6l|lmlo, hogy követhette öl a tártadalom. A szanálás müve elsősorban személyt téren vitte keresxtO! az tpitzláú Szükség voll erre a lájdaimat te béül beavttkozátri, inert az orazá/ megcsonkítása révén az eluakllott területektől akkora tzámban tnene kűliek kl a magyar hivatalnoki lur tagjai, hogy azok átvétek, elhelyezése t a róluk való gondoskodás tóba nem képzeli terheket rótt a kormányzatra.
Btr ezeknek a nemzethú elemeknek kenyérhez |ututáia erkoleti kö-teletség voll, ótet it bclélOfUiva tz egétz vonalon keretzltu kellelt vinni u emlékezetet B-lliU által a ue-roélyi klidátok megtakarításit. Az állim nem Oret kittel bocsá|lolta ökel el tzolgátitukból, hanem litztea végkkléglléatel, vagy nyugdijjil telte leketövé uámukia a gazdasági életben vtló megélhetés alapjainak le-rakását
Ez t legnehezebb kottzak az ál-lamhárlartít rendbe jövetelével lezá rali. Mott ■ takatááottágl bizottságnak u| program,uja van. az úgynevezett dologi kiadások csökkentése Ugyanakkor, tmidóc tzlnte löllélcg zétizerüen veheijak tudomásul, hogy többé már a blzot.tág korábbi hitá-rotaUntk értelmében személyi ipasz-látról tzó nem lesz. a dologi kltdá-toi tétéi- történő takarékosságnak oj kouzakát ét u| szelleméi a legnagyobb örömmel köszöntjük. Pelü:-ról lefelé ét alulról föllelé minden t legapróbb tárgyi vonstkozáiu ki tdásj tételben keresztül keli vinni az állami hivatalok takarékosságát, de épen ugy a vármegyei és városi autonómiáknak éleiében it az itt még kétlekedö nagy revlilót, mely törölni togla t kiadásokból mlndazl, ami W löt leget, vagy mellőzhető. A lika rékotsagl bizottság munkája több hé\'tg log eltartani t letárgya>|ák az 1927/28. évi költségvetés rétzlcleil. E-abea a részletes áttekintésben ala tel majd ki a dologi kiadások terén történő takarékosságnak mérve, mely lói egy egétztéget uj ánmlatn.ik beveeetétéi reméihel|ük. A magán-gtzdatág minden tzakmája lálnl lógja itt it az állam |ó példl|tl t rajta kereiztal az egétz gazdaiágl élet, a legkisebb egyéni háztartás it hozzászokik rövidesen ennek tz Inlendóntk eltogtdátához és illandótllátához
A pengő legjobb rászoktató eszköze a lánt.ad ilom lakirékottágának t ha mindenben ét mindenütt a békeetzlendók gyfljtó ét .gyarapító szdle.ne letz úrrá. remélhetjük, hogy u ortzág egétz közgazdasága n,u *odl és békét mederbe lér.
Wlassich Gyula báró lesz a főrendiház elnöke
á felióházi kltereiesek egy részét a kormányzó már aláirta
Budapest. |uuil I?
Wlassich Gyula báró, Scitovszky Béli belügyminiszter, Zsltvay Tibor ét Prónay Oyörgy br. alUmiiikár ma t mtriazlnelnök\'égen a minltiler-elnökket houzatsb ttnáctkozáat folytatlak. Értesülésünk tierlni elhttá
rozotl Jolog. hogy a leltóház elnöki székéhe Wlassich Q/ulá bárói kíván-fik megnyerni.
A felsőházi kinevezések eívréaiét a kormtnyzó már aláirta Néhtny függőben maradi ügyében raotl folynak a laoácskotátok.
Nagy változások az olasz diplomáciában
Páti), laoutr 19. (Éjszakai rádlájelentés) A Journal ludnl vili, hogy az olan diplomáciában r agy vtliozatok lesznek, lg/ a moszkvai ét esetleg t londoni olasz nagyköveteket tltizihlvják. Averzana báró parítl olatx nagykövei vlnuvonul *t helyébe Manzoni |ön, tkl rroil moszkvai nagykövet.
Budapesten erősbödik a náthaláz járvány
A kórházakban 431 tiiíyoi beteg közül 6 meghalt
Budapast, )iauár 10
(Éjszakai rddiójetentés) Bud.tp.ai tzékeilósáros lórvénybalótágt ma ette lirtoll rendkívüli körgyütésén j lóváioti lítiülóorros bejelentene, hogy a nithatáz-járvány erötOdlk ét tz ugyanaz, mint ami kdljölddn Jet. lépeti. A budipo.li kóihtzakba 431 tulyot állapotban levő náihaláiat betegei hoztak be eddig, akik közül
6 meghalt. De ennél tokkal löbtaeo betegek, csak nem jeleallk be. Ex-utáa foglalkozol! a közgyűlés Bródi Emö Indítványával, mely szerint a főváros foglaljon állást a tzabád (elmondás ellen, ttnl a keretkedö-kel lényégéit. — Ezt tz fodllványt ma|dnem rgyhíngutag elfogadták él elhatározták, hogy ez ügyben lellralot intéznek a kor.-r.ányhoz
A leleplezett lengyel kommunista mozgalomnál rendkívül fontos adatokat találtak
Ujabb szenzációs meglepetésekre van kilátás Verté, jinuár 19 A lengyel halótigok lázat erély-lyel folytatják á vizsgálatot a lelep-teecll kommunlits ir.ozgilont ügié-b n. A lefoglalt óriátl lömegü okmányok közöli rendként lonlot adutokra bukkantak. Megállapítottak,
hogy a vc:-ícdelrn kommunista mozgatom vezetői közölt votiak c:ya-n<-k It, akik egy küHoldi áll. m js-vára kémkedtek Lengyelortztglaán.
A vizsgálat további torán meg szenzációt meglepetésekre van ki-láltc.
„A magyar törvényszék előtt beszélhet akárki" — mondotta a vádlottnak a cseh bíróság elnöke
Prága, lamiár 10 (Éjszakai rddlójelentés) A biróság tegnap kezdte meg a kommunista képviselők ügyének tárgyalását. A tárgyalás! vezető elnök mlnd|árl az eltő napon megvonta a szól egyik kommunista képviselőtől, aki védőbe. zédei mondott tajái védelmére. Erre a képviselő leiugrott helyéről ét a következőket mondotta:
— jelen voltam Budapesten a Rákosi-féle kommunista pet tár-
gytlásán és láttam, hogy Rikosi Mátyás v.Melmére 3 órás védőbeszéde! tartott ét nem szakította félbe az elnök.
— A magyar törvényszék etólt — válaszol! az elnök — beszélhet akárki. Itt nem engedem mrg, hogy Igy beszéljen.
A lapnak cikkéhói, mely a tárgyalással foglalkozott, a lárgyaláthnz
tűzöl! minden koiimentárját kken-zurázták.
Sarolta császárné meghall
Brtlsszel, január 19. Sarolta ctá-uirné, Miksa mexikói ctátzár Özvegye, I. Lipót belga királynak leánya 87 évet korában a bouchotei kistél) ban meghall. Szélhüdét érte. A rengeteg csapást erőt lelkülettel viselte, de végre it megtöri ét évüli dek óla elborult elmével élő császárnénak i halál megvállát voll. Halálával a tizenkilencedik tzázao egyik legtragikusabb sorra attzonya tzilli sírba. *
A román eztrónSrSkft* feletéye Firenzében
Bukarest, január 19 (ÉjszakaI rádlóje\'.entés) Heléna löbeicegnó. Károly cx róunrökoi felesége fiávil, Mihály \'rón\'rők öttel Firenzébe uu-zoit. Az uttzás politikai körökben nagy leltuneat kellelt. Hite jár, hogy a király it miután állapgU |atult, u ókursra F tnciaexuágba^uauk.
A námet birodalmi nOléa elaS Qláaa
Berlin, január 19. (Éjszakai ridló-Jelentés) A karácsonyi szünet uUn ina tartolla a birodalmi gyű lét eltő ülétét. Mlndjitl az Ólét elején bal-oldaliól azt az Indilványt lerjetzlct-ték eló, hogy a birodalmi gyűlétl a kormányválság idejére oszlatták feL Az Indilványt a birodalmi gySlét átvetette.
Fogházra itálták a miniszterelnök támadóját
Budapest, |uuár 19. Strém László hírlapírót tajtó uijáu elkövetett rágalmazás vétsége mlitl a bitóság két hónap! fogháira ítélte. Strém Lliiló a Népszavában még 1924 december havában megtámadta gról Bethlen látván miniszterelnököt.
A magyar munkások Franciaországban éhen pusztultak solna
Pdrlr, |an. 19. A píritl magyar követség lelháUtmazta a Magyar Távirtll Iroda pánal ludútitójat az alábbiak megállip \'átára: Nem áll ai, mintha Franciaországból valamennyi munkanélkülit kiutasították volna FranciiortzAg munkanéMrOh-lég ennen egyallalái nenl uuiitjl Id a kulloldt munkásokat ét igy nem it loloncoljt ki a francit halárig. A munkások hazatiállilátaa magyar követség kezdeményezésére történten, mert különben a magyar munkások ébenpusziulnának. A sajál pésiükön haiautazon ét ingyen ebédskcióban rétzetuló munkátok tiáraál ezerre lehet tenni. A munkanélküliek mátlk ctoportjt, körülbelül hetven ember, holnap utazik Magyarországba.
tÁLAl KÖZLÖNY
1927 január 26.
Fráter Lóránd magyar nóta-estje a Szanatórium febrnár 5-iki piknikjén
axáxsdball magyar tAnookat Hlulat be
Nagykanizsa, január 19
•Városunk halárain túlról is nagy érdeklődéssel tekintenek a lebruár 5-iki dátum elé. Minden esztendőben ez a nap a Szanatórium Egyesület piknikjének napja, a farsang leghaugu-laiosabb, épen ezért mindig nagyon várt báli éjszakája.
Ezidén nagy esemény avatja még kimagaslóbbí a Szanatórium-pikniket. Fráter Lóránd v. országgyűlési képviselót, a magyar nóla-köliészct legnagyobb büszkeségéi sikerüli megnyerni a műsorra. Fráter Lóránd február 5-én a déli gyorssal érkezik Budapestról, hogy gyOnyOrü nótáival lépjen este a piknik közönsége elé Vele jón Öccse, Fráter Pál is, aki XVII. századbeli láncokkal szerepel a műsoron Pékár Oyula nagysikert! .Tánc\'-ából. A Frátcr-együt-tesnek a fővárosban és az ország legnagyobb vidéki kullur-gócpontjain elért hatalmas sikereinek egyik Jelentós állomása lesz Nagykanizsa. A zene-kíséretei Vadas Lajos kitűnő cigány-zenekara fogja ellátni. A műsor egyéb számait később közöljük. «
A piknik, mint köztudomásu, nyomorúságban tengődő kanizsai tüdőbetegek Idsegélyezését szolgál|a. A nemes cél érdekében a Szanatórium hölgyd megkezdték a gyűjtést. A társadalom jó szive sok halálra szánt embert menihet még meg a munkás életnek, sok gyermeknek adhatja vissza az édesanyát, kenyérkereső apát. Adakozzék tehát mindenki, mint a mullban is, szive és tehetsége szerint, hiszen minden fillér, mit erre a célra adnak, a halálos ágyára kiteritett, de onnét is lábra állotl magyar haza nemzeti kincseit: magyar eteteket ment meg a pusztulástól.
Egész Zalavármegyére kiterjedően Nagykanizsán toborozzák a katonákat
Toborzás a városházán — Az avatóbizottság milködése Tizenkét évi szolgálatra kötelezi magát a felvett zsoldos
Nagykanizsa, január 19
A magyar mindenkor katona nemzet volt. Múltja, faja, vére, természete, erényei: predesztináljak erre. Bátran lehelne azt mondani — a magyar flu katonának születik. Rel-lenthelellenül bátor, a végielekig kitartó, akadályt nem ismer, mindenre elszánt, nagyszerű testalkatú, mosollyal megy a halálba a nemzet szabadságáért, becsüleléért, a tűzhely védelméért. Legendák szövődnek a magyar katonák hősiessége és vitéz teltei körül. Ha a katonát idealizálnák, ha az össznemzetek elé példaképül kellene egyel állítani, ugy az a magyar katona lehetne. Most pedig, hogy teljesen magunkénak mondhatjuk a magyar katonaságot, hogy önálló, magyar vezényszóra, magyar lisztek parancsnoklására látjuk felvonulni, egyenruhájukon is kidomborítva a magyar nemzeti jelleg — valahogy oly magasan látjuk őket magunk felett, mintha maga Árpád, Szent István, Szent László, Hunyadi Mátyás, Rákóczi Ferenc állna élükön és vinnék őket — a magyarok Ígérete földjére. És a biztonság érzete dobban meg bennünk, amikor a daru-tollas magyar fiainkat látjuk magunk elölt. Kezük az acél markolatán.
Ez a glóriás magyar nemzeti hadsereg most körülhordozza a nemzeti trikolórt és felhívással fordul s hazafias magyar férfiakhoz és szent hazaszeretetükre hivatkozva arra szólítja fel őket, ajánlják fel karjukat, testüket a magyar haza szolgálitára: tépjenek be a magyar nemzeti hadsereg kötelékébe.
A hivő szó Nagykanizsáig is eljutott. A loborzó-bizotlság Nagykani-
zsán is kitűzte zászlaját. Ahol van zalai férfi, aki hivatásszerűen mini magyar honvéd akarji nemzetét és hazáját szolgálni, ugy Jelentkezzék minél előbb a nagykanizsai városháza II. emeletén székelő bizottságnál. — A toborzó, vagy még helyesebben az avatőblzotlság már több nap óla működik a városházán. Felkerestük, hogy végignézzük, vannak-e jelentkezők és mily kategóriából kerülnek ki leginkább, milyen a mostani katona-anyag.
Az avatóblzollság elnöke Angyal Nándor m. kir. honvédórnagy, mig a vizsgáló-orvosi teendőket dr. Sándor orvostanácsnok végzi. A folyosón többén várják, mig a sor rájuk kerül. Or. Sándor tp a mérce elölt vizsgálja, a legújabb jelentkezőt. — Valóságos atléta-szobor. Egy szempillantás és máris kiállítják részére a felvételt .. .
Angyal honvédőrnagy a legnagyobb előzékenységgel áll rendelkezésünkre a bizottság másik tagjával együtt. Kérdezóskodésűnkte megtudjuk, hogy kezdetben — dacára a nagy munkanélküliségnek — csak szórványosan Jelentkeztek ugy az egész vármegye területéről, mint Nagykanizsáról, ami talán a kevésbbé erős publikálásnak Is tudható be, most azonban már nagyobb az érdeklődés. Ugy, hogy a megüresedett létszám betölthető lesz. Az avató-blzottság minden szerdán is csütörtökön délelőtt 9-12 óráig tartja hivatalos óráit a városházán, 11. ent. 32. ajtószám alatt. A honvéd (zsoldos-katona) nemcsak Ideális és nemes hivatás, de tisztességes megélhetési, biztos eg-
zisztenciát nyújt annak, aki alkalmas és beválik és a jövőjéről is gondoskodás történik. Ma, amikor az elhelyezkedési lehetőség majdnem leheletlen, biztos és szép pálya a honvéd pályája, amelyre nyugodt lelkiismerettel hívjuk fel a nehezen elhelyezkedők, a munkanélküliek és állástalanok ügyeiméi.
Kívánalmak: Bctöllöll 17 év. Korhalár 25. Születési, erkölcsi és illetőségi bizonyítvány. Megbízhatóság. Ha nősek óhajtanak belépni, azoknak korengedélyért a honvédelmi miniszterhez kell folyamodnlok a város utján (iklaló hivatal). Az avalóblzott-sághoz és onnan visszautazás a honvédelmi lárca terhére történik. A jelentkező csapatiestet választhat. A felavatott az avatóbizottságnál azonnali bevonullalásál is kérheti, egyébként az avatási követő hó 1 ére hívják be. Az önként belépetlek az egy havi próbaszolgálat után a következő zsoldban részesülnek: Honvéd (közlegény) havi 34 pengő (425 000 K), őrvezető havi 35 pengő 36 fillér (442.000 K), tizedes havi 40 pengő 80 fillér (510.000 K), szakaszvezető havi 43 pengő 52 fillér (544.000 K). Családtag ulán (feleség, gyermek) fejenkénl 12 p. 40 HU. (155.000 K) családi pótlék Jár. A zsoldon kívül teljea természetbeni ruházatot, lakást és élelmezést kap. A azolgálalképte-lenné vált zsoldoskalona nyugellátásban részesül.
Érdemes tehát egziszlendális szem pontból Is a honvédség kötelékébe vsló belépésre jelenlkeznt. Abba a magyar nemzell hadseregbe, amelynek nevét csak a legnagyobb tisztelettel szabad kiejteni, amely a magyar nevel uj aranypatinával vonta be, amelyről még az ellenséges katona is kalaplevéve beszél, amelyre szent áhítattal leklnl minden Igaz magvar ember.
.Csapj fel öcsém, katonának I"...
(B. R.)
A „Teremtés" oratóriumának Ismertetése
in.
Most már minden szenvedésről megteledkezik. Szorgalmasan tanulmányozza a zeneszerzők munkáit. Zongoraórákat ad s egymásután írja meg müvdt, melyekel a közönség szívesen hallgat. Szerencséiére egy házban lakon Metastaslo, a népszerű opera szövegíróval, kinek csakhamar fellünl a szorgalmasan zongorázó líalal muzsikus.
Érdeklődött iránta s tnidőn látta szűkös anyagi helyzetét, egy leány-növendéket szerzett neki, kinél oktatás fejében étkezést kapott.
Csakhamar bemulatja a híres operaszerzőnek is, kinek énekóráira zongorakisérönek szerződik.
Porjwra a zeneszerzésben értékes útbaigazításokkal látta el. Estélyein sok előkelő úrral és kiváló zeneszerzőkkel, többek közöli Olűckkal is megismerteti.
Husz éves korában .Sánta ördög\' dmü opera-szöveg megzenésítésével bízzák meg, melyért huszonöt aranyal kapott. Neve a legszélesebb körben ismert lelt. Fürnberg baró megrendelésére megírja első vonós-
I négyeséi, mely a mágnásvilágban teszi nevét ismertté. Zongoraórakat ad a mágnás kisasszonyoknak. Majd Morzln gról Lukovccben karmcster-I nek szerződtől. Itt írja első szimfo-I máját. De Itt éri utói éleiének egyik legnagyobb szerencsétlensége is. Feleségül veszi egykori jótevőjének Kelier bécsi borbeiymestcrnek nálánál sokkal idősebb leányát, ktből Haydn tevelei szerint .rendkívül pazarló, házsártos Icrntészeiü, bigoti es korlatolt asszony vált". 40 hosszú esztendőn ál keserül meg Haydn békeszerető életéi. Hány értékes szerzeményét tüzelte cl hangos óráiban, melyet Haydn a legnagyobb nyugalomban szótlanul tűrt.
Morzln gróf egy év ulán anyagi zavarai mialt feloszlatta a zenekart, ekkor Haydnt Esterházy Pál herceg szerződteti karmesternek.
1761. őszén kerül Haydn Magyarországba.
öl évig mint másod, azután mini első karmester működik.
A herceg Haydnt igen szereli, mert maga is jó muzsikus lévén, igazi élvezetet talált karmestere mü-vcioen.
A hercegnek Kismarionban, majd később Eszterházán igen |ó szín-| háza volt, melyben fényes zenei
ünnepélyeket rendeznek, úgyszólván minden hélen.
Mária Terézia maga mondja: jHi jó operát akarok hallani, akkor Eszterházára tnegyek".
Természetes ez mind Hjydn érdeme. jó dolga is volt az Esterházyaknál.
Kismartonban a herceg házzal ajándékozza meg. Jó lizetése és teimészetbeni járandóságai minden anyagi gondokiól mentesítenék. Teljesen a művészetnek élhetett. Harminc esztendeig tartózkodott Haydn hazánkban, mely Idő alatt müveinek több, mint felét írja meg. Szabad idejében a természet gyönyörűségeit élvezte. A herceg hatalmas erdei, a rétek virága, a lolyók ezüst habja nem egy müvének motívumát sugiák a fülébe.
A herceg hatalmas birtokán szabadon jár-acl. Barangolásai közben az erdő susogása, a selymes rét százszinü virága, a folyók ezüst habjának zúgása nem egy művének motívumai zendili meg lelkében.
Ausztriát és Magyarországot csak két Ízben hagyta el Haydn.
Már 60 éves volt, mikor Salamon hegedűművész hosszas rábeszélésérc diudul először Londonba.
1790. december 15-én idült d;
fájó szivvel búcsúzott a kedves bécsi ismerőseitől, különösen Mozarttól, ki mintha érezte volna, hogy nem láthatja viszont kedves öreg barátját, könnyezve kísérte el a kocsiig, mely München, Brüssd és Catalsig vitte.
Londonba december 31-én érkezeit meg, hol lelkes fogadtatásban részesítenék. A hivatalos zenevilág legkiválóbbjai s a legelőkelőbb társaság tagjai voltak állandóan körülölte, de ó még sem érezte jól magát a szerinte .pokolian zűrzavaros lármáju" városban, mert az eszterházai csendhez szokolt idegeit a nagyvárosi élei zaja állandó Izgalomban tartotta. Londonban rengetegei dolgozott, mert 12 hangverseny és 6 uj szimlonía írására kölelezte magát.
Első hangversenye 1791. Január I2én volt, mely hatalmas sikert hozott számára.
Pár napra rá a királyné szülelés napján díszhangverseny! tartanak a királyi udvarban, melyre meghívják Haydnt is. Midőn a hangversenyterembe lép az angol arisztokraták, élükön a walesi herceggel mély meghajlással üdvözlik a nagy mestert. Íme az egykori lebujok éhező muzsikusa a királyi család dédelgetett kedvence lelt. (folyt, ksv.)
1927 január 2Q.
KAIAI KOIt.OHV

Kétezernél több influenzás megbetegedés van Nagykanizsán
Dr. Fodor Aladár vároal tloiliorvo. nyllaUoaats u Influonxa járványról
Nagykanizsa, januái 19 A grafiziló spanyoljárványról fa löineges inllueoza-megbelcgedfaról szóló, legtöbb esetben söiélen aláfestett hírek nyuglalansásol keltet ek > város lakossága körében, arain ntm Is lehel csodálkozni, hiszen mindannyiunk szeme előli lebeg még a legutolsó pusztító spauyoljárvány, amely szemérmetlenül szedte áldó zalait és Utölt rést a magyar családokban.
Hogy tiszta helyzetet leremlsünk és a kanizsei közönségnek beszámolhassunk arról, ml van Nagykanizsán, mennyien betegedlek meg eddig a -járványos influenzában és kell-e attól tartanunk, hogy az influenza etfisebb és veszélyesebb neme azugynevezetl .spanyol" islálogalja-c majd meg Kanizsá\', felkerestük dr. Fodor Aladár városi llszllorvosl, aki felleli kérdéseinkre a következőkben nyilatkozott:
— Bizony Nagykanizsán is azl mondhatjuk, bogy tömeges megbetegedések fordulnak elö. Ezen előfordult ná-ba lázas nr.cgb-tlegedések határozottan Influenza jellegével bírnak. Mérsékeltebb lázzal járnak és i a bántalmak tö tünc\'eí: a légzö■ i
szervek is nyálkahártyának Aurulos megbetegedése.
— A betegség elég tömeges a városban, azonban súlyosabb formákat nem ölt, ugy, hogy a megbetegedések legnagyobb százalékában az illetők nem is fordulnak or-voshoi, amiből aztán következik az a hiedelem, hogy nálunk nem is fordulnak elö nátha-láz megbetegedések.
— A betegíégnek legfőbb veszedelme abból áll, hogy elhanyagolás és esetleges munkacröllelés folylán u.dógvulladássá komplikálódhatik fa ez eselben feltétlenül veszedelmes.
— A belegség melegágya a jelenlegi nedves, sáros idő, amely kö:iy-nyen alkalmai ad arra, hogy hülé-sek történjenek, ami a legmegfelelőbb dlsposiclóa járvány kifej\'ődésére.
— Mindenesetre okosan cselekszik az, aki a csekély megbetegedéssel szemben is nem bízza magát könnyű laikus kezelésre, de szak-sicrü orvosi kezeiéihez fordul.
— Tapasztalat alapján N gyka-nizfár. az influenzás megbetegedések száma hozzávetőleg 2000-tc lehető.
(B R.)
Letartóztattak egy elegáns táncosnőt Nagykanizsán
■ár régóta kOrüxóa alatt állott - A alánodéból róvld korxóxás után a fogdába vltta vógxoto — „Paohem van", jagyaat* mag a kla exbko csoda
Barátját jött meglátogatni és a rendőrség karjaiba csöppent
Nagykanlraa, januiz 19
Kedden délután a fél két órás pesti gyorsvonat második osztályú fülkéjéoől elegáos, karcsú szőke hölgy libbent le a kanizsai állomás perronjára és egyéb podgyisz bijján kis kézitáskájával vonult sz utazóközönség közölt ki, majd aulóba vágta magit és behajialoit a városba, ahol a Szarvas szállodában ven ki magának lakást.
Bejelentőlapra Cséry Istvánr.é szökteti Zemanek Júlia budapesti lakosnak irta be magát és lálogatísnak Jelezte idejövetelének célját.
A csinos nő ntég aznap csle vé-glgkotzózoll a Fő-ulcán és csak ler-méazetes, hogy néhányan az aranyifjúság és öoziszerclmcsck közül rajlalelejiellék szemükéi. Közeledni azonban nem mul senki hozzá olyan li&ielelct parzncsolt komolysága és határozott fellépése. Sokan találgatlak, hogy kl lehet a széparcú szőkeség, aki rendkivül sikkes lábakkal rendelkezel! és ruhája is uiolsó divat szerinl volt szabva.
A .jöttem, láttam, győztem\' |el-szavu lovagok srereilék volna megtudni, ki a bájos idegen, de ez nem sikerüli senkinek. Az.iz valakinek mégis. Es ez a valaki a rendőrség voll.
A szálloda bejelentőlapjainak ellenőrzésekor kedden eslc az ügyeletes detektív azt a Iclfcdezésl tette, hogy a be|elcniólapon szereplő név azonos, egy a budapesli kir. ügyészség állal
már régebben körözöl! egyén nevével. Igy a hölgye! igazolla\'lák, majd előállítottak a rendőrségen, ahol még pontosabban megállapítást nyert, hogy az illelö szőke csoda, aki budapesti táncosnő, tellesen azonos a körözésben foglali Cséry Islvannéval, akli a budapesti kir. ügyészség azért köröz, mert még régebben sikkasztás mijll kapótI jogerős bünlelése kilöl-tfac elől megszökött.
Ezek, a hölgyre rendkivül kellemetlen tényállítások ulán a sikkes kis láncosr.őt a rendőrség vette gond-|albti és már n keddi éjszakára beinvitálta a rendőrségi fogdába, tiltakozása ellenére, ami minden bizonnyal nem voll benne ő.iagvság* utiproorammjában, mikor meglállaa zajló B»la\'ont a p-sii .vonat ablakából, ahogy Kanizsa leit robogott.
A szállodai szobát tehát lel kellett cserélnie a kényeimellen fogdával, ahonnan reggel kihallgatása után átkísérték a kir. ügvészség fogházába, honnan viszont Budíptslre szállítják.
Még a rendőrségi kihallgatása folyamán arra a kérdésre, hogy miért jött Nagykanizsára, nem tudott elfogadható választ adni. Diszkréten annvit árult el. hogy llt lakó barátjához jött vizitbe és miulán beteljesedett földi végzele, rezignáltán Jegyezte meg:
— Nem is voll alkalmam vele találkozni és tessék, ilyen pech érti
Ez valóban pccb, még pedig komisz pech I
Gyógypedagógiai intézetet állítanak fel Nagykanizsán
9*«llamllag éatoatllog fogyatékos salat gyarmakok megmantése
Nagykanizsa, januir 19
Nemcsak nálunk Magyarországon, de minden országban számtalan olyan gyermek van, aki szellemileg fa testileg is annyira fogyatékos, hogy sem taníttatásra, sem más reális kenyérkereseti pályára nem alkalmas és nemcsak szülőinek, de magának az államnak Is terhére esik. Pedig ők Is Isten teremtményei, akiken segíteni, akiknek sorsát kOny-nyiteni és elviselhetővé lenni, akiket s dolgozó társadalom számára felnevelni — nemcsak emberbaráti, de hazafias kötelesség.
Ezt leszi fa ezt célozza a gyógypedagógiai Intézet, ahol megfelelő elsőrangú szakerők a lesllleg vagy szellemileg fogyatékos gyermeket a hajlamainak leginkább megfelelő pályára, élethivatásra kineveli — hogy önállóan kereshesse meg kenyerét fa ne legyen terhére szüleinek, az államnak.
A magyar gyógypedagógiai inté-
zet országos felügyelősége tervbe vette U)3bb Uz ilyen gyógypedagógiai intézet felállítását az országban, melynek egyikét Nagykanizsán kívánják felállítani — ahol nemcsak a nagykanizsai, de a zalamegyci fa somogyi kerület szellemi és testi fogyatékos gyermekei kerülnének nevelés fa tanítás alá.
Nogykanizsa városa november havától fogva lárgyal már ebben az ügyben az országos felugye\'őséggel, amely legújabban tegnap arról értesítette a polgármesteri hivatali, hogy a helyszíni tárgyalás megejtése véget! folyó hó 27 én dr. Uoór Károly miniszteri tanácsos le fog jönni Nagykanizsára, r.mikor is a lelek, helyiség, illetve épület fa az intézet felállításának kérdése kerül tárgyalás alá.
Ériesü lésünk szerint a város vezetősége rokonszenvvel fogadja a gondolalol és a legmesszebbmenő előzékenységet tanúsítja a felállítás dolgában.
■ mertebb Afrika — kulatalójához, aki ; nemrégen téri vissza kitér,chónapos \\ uljárói páratlan filmfelvételekkel, va-\' dászlrofeumokkal, rengeleg tudományos értékű megfigyeléssel és emlékkel. Szerencsénk lesz továbbá a mull évek kedvesen ismert előadásaihoz, akik büszkén érzik magukat egynek az Uránia megértő közönségével.
Az előadások beléptidijai esetről-eselre lesznek meghatározva.
Megkezdődik az Uránia tudományos filmsorozata
Múxaaaégl tanáosadó. KOlón
atSadás nSk éa külön altadás férfiak résséro
Nagykanizsa, jzniU/^19
Az Uránia mozgószinház hagyományos hétfői ftlmestéi, amelyek a filmkultúra valódi értékei!, a tudományos filmeket gyűjtögették Kanizsa megértő közönsége elé, a jövő hétfővel újra megkezdődnek.
A mult esztendő igen nagy sulyl fekteteti az egészségügyi film-felvl-lágositásra. Az Uránia igazgatójának figyelmét rendőrkapitányságunknak paratlan gyakorlati érzékkel megáldott vezetője hívta fel ezeknek az orvosi filmeknek javító, nevelő, illetőleg prevenuáló hálására. Ezt a rendkívül fontos pedagógiai fa közegészségügyi szempontot honorálja legelsö-orbsn az Uránia, mikor tudományos filmsorozatát egy szigorúan tudományos értékű, orvosi filmmel nyil|a meg.
A .házassági tanácsadó\' a tuberkulózisnak, a házasság tisztaságának fa az egészséges ivadéknak kérdéséit tárgyalja egy könnyen átlálhctó történet keretében.
A film kényes problémáira való lekintetiel azl szigorúan csak felnőnek nézhetik meg, és pedig külön zári előadásban a hölgyek és külön előadásokban a férfiak.
A tudományos filmsorozat még 2—3 orvosi liim bemutatását tűzte programmjárn. Ezek melleit az épen aktuális Mexikóból mulat be rendkivül érdekes képeket. Egyik előadás egy lengerkuiató expedíció éleiéből hoz olyan felvételeket, amelyek a csodálat hangjaira ragadták a főváros sajlótudósitóit. Bőven lesz részünk exolikuj képekben, szárazföldi expedíciós felvételekben.
A tudományos filmek sorát Itt-ott megszakítja egy-egy előadás. Újra szerencsénk lesz Nlppon mult évi szimpatikus képviselőjéhez: szerencsénk lesz Európa egyik legis-
ii\'i i^V * ^ »i^-y n-asi\'i
Lépjünk be a Levente Egyesületbei
Nagykanizsa, január 19
Minden elismerésre érdemes az az inlenziv munkásság, ami a Nagykanizsai Levente Egyesület kebelében megindult s aminek lesiet és lelkei művelő nemes céljai minden jóérzésű magyar ember előli ismeretesek.
Az Egyesülel agilis vezetősége most elhatározta, hogy a Levente Egyesület működő-képességét biztosítandó, a város minden rendű, rangú, felekezetű, férfi fa nő lakossága köréből tagokat gyűjt, kik évi egy pengó tagdijakkal falaplló tagoknak egyszer fa mindenkorra 20 vagy évenként 4 pengő) anyagi alapot nyuj\'anak a magtsz\'os programm megvalósításához fa a hozzájuk kapcsolt szent célok eléréséhez.
A taggyüjlő iveket városszerte körözik. Az áldozat, ami aláírásával |ár,\' olyan csekély, amennyll mindenki, akihez eljutnak az erők, vállalni tud.

llt errliljük meg, hogy Levente Egyesülelünk február 12-én a Polgári Egyletben nigyszabásu levente-előadást fa mulatságot rendez.
«
ZALÁI KOILOKY
1927 január 20.
ténct ?
— Ha nagyon szomorú akkor csak mese, ha nem olyan szomorú, akkor megtör/ént valóság... U. Gy.
A szovjet vallási tébolya: a leninizmus
napfény feláztatta^ — Hogy Igaz volt-e ez a tör-
napi hírek
Szomorú mese
Két tavasz virág/akasztó derűjét köhögte keresztül Márta tizenkilenc évével, reménykedve, hogy beteg tüdeje egyszer mégis csak meggyógy ul és az alján, lefogyott, sovány, ujjún fényeskedő karikagyűrűt oltár elölt fogta kicserélni. Áz őszi nap melege időnként helyre hozta, hogy később újult erővel feküdjék a betegen lihegő mellre a gyilkos kór.
Ebben az évben már nagyon beteg volt Márta. Nem akart kórházba menni, félt. Otthon ápolták. 4 máskor meleg barátságos kis otthonból, nyomasztó hangulata csendes ház leli. Élőhalott-hó:.
Márlát mindennap meglátogatta a vőlegénye, a derék becsületes fiu, aki bar tudta, hogy ketten jegyezték el Márlát. Ó és a kaszás vőlegény, aki tatán jobban Is szerette, mert többet lebegett ágya felelt a sze gény leánynak, ha éjjelente marcangoló köhögési roham fogta el.
Mindennap eljött hozzá a fiu. Le ült ágya szélére és mintha tarló szélén űttek volna viruló egészség ben, ugy beszéltek álmokról, amik soha sem teljesednek be és szőttek ábrándokatra jövőrőt, amely gyászosnak Ígérkezett. Csak akkor borult el az arca a jegyespárnak, ha a szép jövőt vázoló szavakat kettétörte Mária ajkán a sípoló köhögés. Mikor fájdalmas hörgéssé1 nogyokol lélegzett, a roham elmultával mindig Igy beszélt:
— Édes Istenem, mintha ez a borzasztó köhögés nem akarna elmúlni. Mind rosszabbul érzem magamat — és a mellette ütő legény kezét még jobban megszorította.
— Nyugodj meg drágám. Nem vagy rosszabbul, sőt jobban nézel kl mióta az Idő megjavult, — hazudta neki a flu és lopva elfordult, hogy a lány nehogy meglássa a sirásnak folytotlan is kiszökött könnyeit.
— Meggyógyulsz csak bízzál Istenben
— Én Is azt hiszem — csillant fel a lány öröme. — Meggyógyulok talán már húsvétra és akkor megtartjuk az esküvőt.
És a szegény nagybeteg lány olyan szerelmesen tudott nézni, any-nyi elrejtett vágy volt a szemében, hogy nem lehetett megindulás nélkül nézni rá.
Igy ment ez már fő Ideje minden nap Márlát az édesanyja és a vőlegénye biztatták. Talán titokban külön-külön ők Is azt kltlék, hogy az Isten csodát tesz és akiről az orvosok Is lemondtak azt valami rejtelmes erő hozza vissza a sir széléről kél aggódó ember legnagyobb boldogságára.
Karácsony után pár nappal még azt remélték, hogy a jó idő meggyógyítja Máriát és ő maga is ugy érezte, ha nem kínozta gyakran a köhögés, de mikor az újesztendő első napjain a kis fehér zsebkendőjén az addig alig látható piros pontocskák félelmetesen megnőlek és elfogta a köhögés rohama, kibugyborékoltok .fehér vértelen szája szélén a piros halálrózsák.
Még ezelőtt három nappal Is remélt, de uz orvos már jóakaratulag csak annyit mondott: nem soká fog szenvedni szegény.
Ez volt szombaton és kedden hajnalban Mária csendesen egy nagy köhögési utolsó akkorddal átszende-lült az angyalok hozójába. Megcsalta vőlegényét, nem vele kötött örök frigyet, hanem a kaszás vőlegénnyel.
Mikor a gyászolók eloszlottak a sírnál csak egy megtört fekete ruhás asszony és egy mellre horgasztott fejjel csukló fialni vén ember maradt. Ami reményük ami boldogságuk vott, mind betemették abba a sírgödörbe, ahogyan a hantot a januári csalóka
London, januir 18
(A Zalai Közlöny tudósítójától) Herbert Burg angol segédpüspök nemrégen szemleuion voll Észak- és Középeurópábau és útjáról a- Living Ctiurch hasabjain mosl számol be. Járt Oroszországban is, ahol a pé-lervári szovjetbatóságox megengedték neki, hogy meglátogassa az angol templomot és a hozzája tartozó épolelcL A püspöi arra számi.ott, hogy nagy pusztítás és rombolás nyomát fogja találni és ezért nagy volt a meglepetése, amikor csaknem mindent olt talált a régi helyén. — Csak a sekrestyéből hiányzott sok minden, de a templomból nem. Sokkal érdekeseob megfigyeléseket tett Moszkvaban, ahol Oroszország uj vallását, a leninizmust ismerte meg.
.Keserű Irónia, — Írja a püspök beszámolójában — hogy az a kormány, amely mindent elkövetett, hogy a néptől elrabolja a vallást, mosl, csakhogy a kormány mellett maradhasson, uj vattást ad a nép nek. Minden Uzielben, az operaházban, a közúti vasul megállóhelyein, a tereken — mindenütt u|ra és újra Lenin arcképéi láttam. A cár, az Isten anyja régi képel és szobrai eltűntek és helyüket mindenütt Lenin foglalta cl. A legnagyobb áruházak egyikében pompás menyezet alatt láttam a képét. A nagy gyárakban és műhelyekben úgynevezett .Leninsarok\' vannak, amelyekben fekete-vörös drapéria közepette Lenin képe tűnik elő és fölötte mindig olt van
Nagykanizsa, januir 19 | A kereskedelmi miniszter állal } kiadott rádiórendelet ellen való kihágással a nagykanizsai rendőrkapitányság kihágasi ügyosztálya első izben most foglalkozott.
A helybeli postafőnökség, mint a rádióügyek kincstári képviselőié fel jelentést teli a rendőrségen Molnár Arial nagykanizsai, Csengery-u ca 77. szám alatti lakos, asztalossegéd ellen, aki minden bejelentés nélkül és engedély bijján rádió felvevő állomást, antennát szerelt fel és ezáltal a rádiórendeletbe ütkózö orv-hallgatást követett cl.
Molnár elten kibágási eljárás indult, melynek ügyében most tarto\'lák meg a rendőrségen a tárgyalást, amely egyúttal az első rádiókihágási tárgyalás volt Nagykanizsán.
a pompás menyezet ezzel a felírással : Lenin meghalt, a leninizmus él I Mauzóleumát, ezt a hatalmas faépülelet a Kieml mellett, síigotuan őrzik. Minden nap öt és hat óra közt hosszú piocesszió megy a belsejébe é6 elvonul Lenin bebalzsamozott holtteste elött. Amikor én odajöttem, sok ezer ember tisztelgett a halott elölt, de a kocsimon tevő angol lobogó azonnal u\'al nyitott nckein. Meglepett a berendezés. Az ember először hosszú vörös színnel halványan megvilágítót! vörös folyosón halad végig, azután lelclé megy néhány lépcsőnyire, mire lángvörös folyosón keresztül a .szentélybe" |ut, egy nagy, fényesen kivilágított terembe. Ennek közepén üvegszekrényben fekS7Ík Lenin holtteste. A halolt arca viaszsárga. Katonák állnak őrt, mint valami királyi ravatalnál. A halott fölött éjjel nappal lámpás ég. Amikor eltávoztam, ezt kellett bevallanom:
— Itt c^y uj vallás kezd megszületni I
Meit Lenint főbbre tartják, mini más közönséges halandót. Senkinek sem szabad leülnie arra a székre, amelyen Lenin ült a népbiztosok körében. Mindez idővel föltétlenül nagy hatással lesz a vallásos és miszticizmusra hajtó orosz nép lelkére. Lenin sitjánái egy-egy zarándoknak látomása lesz, amelyben Lenin megparancsolja, hogy ezt vagy azt tegyék és nincs messze az idő, amikor még csodálatos gyógyulások is fognak történni a mauzóleumban.
A terhelten kivül a posla, illetve , a kincstár képviseletében a tárgyaláson megjelent dr. Tholway Zsigmond poslalöfelügyelö. - Molnár azl hozta fel védekezésül, hogy .nem volt tudomása arról, hogy cngcdéiy nélkül nem szabad rídiő felvevő állomást felálliiani.* Természetcsen ezt a védekezését, mivel a töivény nem Ismerése ntm ment a büntetés alól, nem fogadták cl és Molnár Antalt 40 pengő fő- é« 10 pen^ö mellékbüntetésre Ítélték. Ugy az elitéit, mint a kincstár képviselője megnyugodtak az Ítéletben.
Ezenkívül a rendőiség a rédíó felvevő készüléket leszereltette és elkobozva a helybei! posfafónökség-nek adia át.
ÜAPIREID
Január 20, caütörtök
Római katolikui: Fitx is Stb. Prolta-tins: Fib., Seb. Iiraelita: Sebat hó 17.
Nap kel reggel 7 óra 40 perckor nyugszik délutin 16 óra 42 perckor.
Keresztény lét. Nőegylet tincoi
teája este l/)9 órakor a Koíonában,
Mozi. Uránia: Az éjiéit látogató. Rin-Tin-Tin. Romantikua tört. a napsQtóltc Kaliforniából, Előadások: 7 és 9 ómkor.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet teája mn este fél 9 órii kezdettel lesz a Korona éttermében. Kedves farsangi újítása a jótékonyság szolgálatában ötletekben kifogyhatatlan Nöegyesület vigalmi gárdájának, hogy a szokásos házi zsurok mellett ezídén időnként láncos-teá-knt is rendez a Koronában, ahol Ilyenkor 30-30 nöegyleli hölgy felváltva viseli a háziasszonyi tisztséget. Tea rummal és süteménnyel / pengő.
— Adomány. Az alakulóban lévő Izraelita Jótékony Leánycgylel ■ 100
j ezer koronái juttatott a városi szegényeknek, 100 erer koronát a Stefánia Anya- és Csecsemővédő Intézetnek és 100 ezer koronát a József kir. hetceg Szanatórium Egyesületnek a vasárnapi teájának jövedelméből.
— Ma este: Révész-bankett a Kaszinóban. Nagykanizsa társadalmának kedves ünnepe lesz a ma esti bankéit, melyen ennek a társadalomnak legjava gyűl össze a nyugalomba vonult Révész Lajos munkásbizlosiló pénztári igazgatónak, egyben a nagykanizsai újságírás régi nagyjának ünneplésére.
— Vanek mester, az európai hirü karika\'ura rajzoló művész, aki a kontinens legnevezelesebb felelt mind kohlnorja alá vette és Belgrádtól Párisig minden kitűnőbb államférfit, színészt és egyéb közéleti nagyságot klkaríklrozoll, három hónapos országos turnéjában Sopron, illetve Szombathelyről Nagykanizsára érkezett. A kitűnő művész pár napig marad városunkban és ezalatt az idő alstt a közélet nevezetesebb alakjai nak karikatúráját készili el. lgv ma a rendőrlisztíkart és a Nemzeti Bank tisztviselői katát kípla le, majd ezután szerkesztőségünkben tisztelgett, ahol ezúttal az újságíró kerüli minden kiveséző ceruzája alá Másodpercek alatt pompts és bimulalosan hasonló karikatúrákat csinált. Ezenkívül bemutatta eddigi világköruljá-nak legszebb dokumentuma!!, melyek közül londoni működése és párisi szereplése kelt sok csodálatot. Ma, csütörtökön az egyesületeket, törvényszéket, délben a Kaszinói és egyes magánszemélyekel keresi fel a nagyszerű karikaturista, akinek rajz-talentumánál is értékesebb az a gyorsaság, amivel elénk tartja néhány másodperc alatt tíz vonásból hü fintorképünkcl.
Elitélték az első kanizsai rádió orvhallgatót
A posta feljelentésére indáit meg a kihágás! eljárás — Pénzbüntetésre és a rádió készülék eikobozására Ítélték a terheltet
1927 január 20.
ZALAlíOzi ONY
— Krlzsala Ferenc piarista tanár előadása. Krizsala Ferenc piarista reálgimnáziuini tanár előadásai mindenkor ünnepnapot Jelentenek a Keresztény Otthonban. A Jeles piarista tanár vasárnap este lét 9 órakor ismét előadást fog tartani a keresztényszocialisták szórakoztó estjén a legaktuálisabb problémákról. Belépődíj nincs. Az előadásra már előre felhívjuk a nagykanizsai közönség különös figyelmét.
_ KÉPKERETEZÉS és üvegezésben Ken ölesé PUM üveges, Király-utca 10.
— A csapll vőgyllkos ügyének főtlrgyalása. Ismereles Hajdú György csapii gazda bünügye, aki vejét leszúrta. Hajdú szándékos emberölés büntette miatt kerül a bíróság elé. Ügyében a lötárgyalást lolyó hó 26-án, jövő hét szerdán fogják megtartani. Ez lesz az első nagyszabású gyilkossági tárgyalás ebben az eaztendőben, amellyel ismét kezdetét veszik a rendea bűnügyi lótárgyalások.
— Köszönet Epplnger Magda é« Szabados Kató az alakulóban levő Izraelita Leányegylet nevében koszö-nelüket fejezik kl azoknak, kik bő adományaikkal a 16 aki tea*délután-juk bülféjét gazdagították.
— A Nagykanizsai Kaszinó folyó hó 26-lkl müvészcstélye Iránt szokatlanul nagy érdeklődés nyilvánul meg. A jegyek nagy része elkelt, sőt vidéktől is sokan jegyeztettek elő. Relle Oabl és Palló Imre fényei mflsorral jönnek le Nagykaninára. Legközelebb közöljük a hangverseny darab|ail. A még fennmaradt legyek Szerbnél.
— A kéményseprők az alap-dijaknak pengőértékben való megállapítását kérik. A nagykanizsai kéményseprőmeslerek a seprésnek eddigi 2800 koronás alapdijait január l-lól kezdődöleg pengő értékben kérik a képviselőtestület által megállapítani. A megállapítani kéri 30 fillér azonban nem 2800, hanem 3700 korona, ami nem pengőértékre való átszámítás, hanem 30°/a-os alap-dljemelé;; jelent. A kéményseprők kérelme a januári közgyűlés elé kerül.
— A Oyár-utcal környék lakosságának beadványa a városi tanácshoz. A Gyár- és Hajcsár-ulcai háztulajdonosok éa lakók beadványt készítettek a városi tanácshoz, amelyben részletesen felsorolják a sokszor panaszolt és most már tarthatatlan állapotokat és ugy a |árda, mint a kocsi-ul sürgős rendbehozatalát kérik. A lakosság kérelmét a képviselőtestület több tagja irta alá és valószínűleg a legközelebb megtartandó közgyűlés elé kerül, ahol löbb képviselő erélyes interpellációra és felszólalásra készül ez ügyben.
Olvasóink vágják kl éa érmék meg ezl az utalványt.
V
VILÁG MOZGÓ
Szombaton 7 éa 9, vasárnap 3, S, 7 és 9 érakor
személyesen lépnek fel a színpadon i
A két ágrólszakadt veréb
cimtl patodisztikus lilmopereltben. 2 film- és 3 színpadi részben.
15 ének- és táncszám 11
Zenéjéi szerzé: Kun Richárd — Személyesen fellépnek: Tanay Emil, Mihó László, Rohonyi Ilonka, Bihary Alajos
KW)n szenzációi Mihó Laci mint sváb szakácsnő
Jegyek elővételben már most kaphatók I
IS. lapszám. | í Apróhirdetés-utalvány |
>tt«Synji»- jS
..lilU ulll \'
a i \'
______________ slidaatvi-
r tiU bíikla.S (nana *Si3l *a . IS síéig rarJcahatS aprShlrdcie*!.
L SntarM : l«r. I"1*- •
— Szabók és cipészek órabére Nagykanizsán. Nagykanizsa városában január havában a szabók és cipészek órabérét 48—72 fillérben állapították meg.
= Legalkalmasabb ajándékok Szabados Kata bőrönd és díszműáruit Szában.
— Mit eredményezett sz I. körz. elemisták pásztorjátéka? Beszámoltunk annak Idején atTól a pásztorjátékról, amit az I. körzeti elemi iskolásokkal rendezett tanítónőjük, Kumper Arlhumé. Megírtuk, hogy a pásztorjáték a rendező keze alatt messze felülmúlt minden hasonló kanizsai karácsonyi színjátékot, úgyannyira, hogy az apróságok játékát komoly mükedve\'Őí sikerként kellett elkönyvelnünk. Most módunkban áll az anyagi eredményről Is beszámolni. A pásztorjáték Jövedelmeként az I. körzet e\'emistáí közt kiosztottak 300 irkát, 270 irótollat, 23 laukönyvet, 20 ceruzát, 10 doboz színes ceruzát, J érlcsitókönyvel, 30 pár harisnyát, 9 méter flanellt, 5 méter kartont és 3 méter sillonl, összesen 1,500.000 korona értékben.
— Mikor a zsebtolvaj kedélyeskedik. A mull napokban a kanizsai zsidólemclöben egy napon egyszerre több temetés történt. Amint nagyobb tömeg gyűlt egybe a temetőben, egy kisfiú észrevette, hogy zsebóráját valaki ellopta. Ugyanekkor ugyanezt a zsebórát e8y ismeretlen urnák a zseoébe lopta be kedélyes tolvaj, aki ugylálszik azt gondolta, hogy az óra egy ériéktelen nikkel alkolmáuy — nem sokra megy vele. A rendőrség a kapott személyleírás alapján keresi a tettest.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Vér-, bőr- és Idegbajosok a természetes .Ferenc józsel" ke-serüvizet igen jó eredménnyel használják. Az orvosi ludomány legjelentékenyebb elméi írják, hogy a Ferenc József vizhatástval minden tekintetben meg vannak elégedve. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
— A peleskel nótárius előadásának főpróbái a legjavában folynak. A Levente-egyesület szín-előadása isméi a régi műkedvelő-gárdák pompás szinelőadását fogja feleleveníteni. A főbb szerepekben játszanak Bory Mariska, Horváth Mariska, Pecsovics Irma, Oraf Böske, Orbán Bóske, Pelermann József, Malter Tibor, Engeleiter Rezső, Thury és mások. Dr. Mutschenbaeher Edvln Irányítása mellett Lengyel István és Jenő végzik a rendezés nehéz munkáját.
- Ellopott egy villamost.
Hol Is történhetne másutt ez a történet, mint a nagy csudák és még nagyobb lehelellenségek hazájában : Amerikában Freeman Fischer 23 éves jersey cityi fiatalembernek sürgős dolga volt és nem kapott taxit. Épp a házuk előtt vesztegelt egy villamoskocsi és Fischer elindította s utazott néhány percet rajta. Egy rendőr észrevette és leszállította a villamosról. Megindult ellene az eljárás kihágás és lopás miatt.
— Rálőttek a vadőrre. A jákói uradalom vadőrét, mikor hivatását végezni akarta és az erdőt ellenőrizte, orvul reáleselkedő vadorzók mcgiániadlák és több lövéssel súlyosan megsebesítették. A csendőrség a nyomozás során többekel őrizetbe vett és a gyanúsítottak közül a megsérült vadőr egyben fel is ismerte támadóját. A vizsgálat folyik.
IdAjárés
A nagykanizsai mete-orologlal megfigyelő Jelentése: Szerdán a Mmtrsik-let.- Reggel 7 órakor -H\'8, délután 2 órakor +5-2, eate 9 órakor +36.
Frlháztl. Egész nap borult \'égboltozat.
Szélirány: Reggel Délkelel, délben és este Ejszakkeletr azét.
.
A Meteorológiai Intézel Jelentése szerint túlnyomóan borult és sok helyet csapadékos, nyugtalan illó, lassú llősOlye-déssel.
— A kanizsai piacon nem találtak vizezett tejet A város egészségügyi hatósága — nagyon helyesen — rendszeresítene a gyakori és rajtaütésszerű tejrazziákat. Tudvalevő dolog, hogy néhány hónappal azelőtt az állapotok sok ki-vánni valót hagytak ezen a téren. Lelölezett, 40-70 százalék erejéig vizezett tejel hoztak lorgalomba, főleg a 8omogyszentmikIósi tejárusilók vezettek e téren. Ma pedig az a helyzet, hogy már harmadízben egyetlen kifogás alá eső tejet nem találtak a város hivatalos közegei. Tegnap a rendőrség ismét elállta az egyes utakat és a beérkező lejáru-sitókal beterelték a tűzoltólaktanya udvarára, ahol a városi tisztiorvos jelenlétében minden egyes edényben levő lejei hatóságilag megvizsgáltak a város közegei. Közel háromszáz tejárus tejét vizsgálták meg és ismét egyetlen egy vizezett tejel nem találtak. Ugy, hogy óriási haladás tapasztalható e téren. A somogyszent-mlklósi asszonyok -jtörfll azonban Igen kevesen kerüllek vizsgálatra. Ugy látszik, miként a múltban, valaki avizálla közUlök őket a folyó razziáról és kerülő uton érkeztek be a városba. A város egészségügyi hatósága most minden héten fogja ezeket a tejrazziákat megtartani és pedig utvonalanként, ugy hogy a tejárusltók sosem tudják mikor és hol lepik meg őket a tejellenőrzók. Azt azonban, hogy a teleseket egészen a tűzoltólaktanyáig tereljék, olykor nehéz és súlyos kannákkal, kosarakkal — nem tartjuk alkalmasnak. Mindenütt a célszerűségi és megkönnyebitésí elvek és szempontok kell, hogy vezessék cselekedeleikben a hatóságokat.
az eredménye a felülmúlhatatlan „Fakata fajn ahampoonnal" való rendszeres lejtnosáanak. Próbálja meg On is, bevásárlásnál eltenben kizárólag ,Fakata fajn ahampoout" követeljen!

Ez az Igazi védjegy!
MINDENÜTT KAPHATÓ!
0 ZALAI KOZLONV
— Nem kell Inaslskolába járni a nyolc középiskolát végzetteknek. Az iparosmesterek a mohácsi kongresszuson azt kérték, hogy a négy középiskolát végzett tanoncokat mentsék fel a tanonciskola látogatása alól. A kultuszminiszter most értesítette az Ipartestületek Országos Szövetségéi, hogy ezt e kérésüket nem teljesítheti, mert az kárára tehetne az ipari szakoktatásnak. Megengedte azonban, hogy ama tanoncokat, akik a szerződés megkötése elölt nyolc középiskolát vagy a kereskedelmi iskola és lanitóképzö-intézet ulolső évfolyamát elvégezlék, az iparoktatási főigazgató fölmentheti az iskolábajárás kötelezettsége alól.
— Blgámláért másfél évi börtön. Megírtuk, hogy egy Gál Józscl nevű lábodi földműves hat feleségei szerzeit magának. A hat feleség közül csak keitö perelte be a kékszakáll Oált, akii most vont felelőségre a törvényszék és bigámia bűntettében mondva ki bűnösnek, másfél évi börtönre Ítélte. A bigámista földműves fellebbezett az Ítélet ellen, addig is a törvényszék védője előterjesztésére szabadlábra h lyezte.
— Alaposan megjárta a tanúival. A kanizsai rendőrség razztázás közben előállított a kapitányságra egy Horváth Ilona nevű 23 éves sümegi születésű cselédlányt, akiről azt gyanították, hogy közveszélyes munkakerülő. A lány, mikor ezt közölték vele, mttfelháborodást színleli és két tanút nevezett meg, akik igazolni tudják, hogy neki rendes foglalkozása van és nem munkakerülő. A kihágás! biróság elé ma került ez az Ugy és a lány bemondása alapján meg is idézték a két tanú\', de nagy voll a terhelt elképedése, mikor a kihallgatásuk alkalmával, az ö állal kihallgatni kért tanuk mind a ketten azt vallották, hogy ö csakugyan egy közveszélyes munkakerülő és züllött életet ét. Eonek alapján a rendőr-biró Horváth l\'onál közveszélyes munkakerűlésért 30 napi elzárásra és a város területéről öt esztendei kitiltásra iléite.
— Hadlkölcsön panama-részes cseh szenátor. A prágai ügyészség Scholtz cseh nemzeti szocialista szenátor kl?datásat kéri, mint akit részességgel vádol az ismeretes hadl-kölesön-pana mában.
I0Z8ÓSZINHÁM
Uránia cílllörlökön 7 és 9 órakor: Az éjféli látogató, Rin-Tin-Tin meglepő li\'mK Romantikus történet a napsütötte Kaliforniából 7 felvonásban.
Gyermek - szépségverseny
Szavazó-lap.
A .Tcutsetf-kirakatban kiállított képek közül szavazatomat a számú képre adom.
aláirts.
KÖNYVISMERTETÉS
Dánia mezőgazdasága magyar gazdaszemmel nézve Irta: Reinhen-baeh Béla közgazdasági egyetemi tanár. Ara 2 pengő. Megjelent a Patria R. T. kiadásában Budapest IX., Oilői-ut 25.,éskaphaió.minden iöny-kercskedésben. Dánia mezőgazdasa-gál, egyesületi és szövetkezeti elelél, kiséríeiügyi és népnevelési intézményeit, jólétét és kulluráját iimerleti elsősorban e munkájában a szerző. Célja azonban nemcsak ez, hanem egyben arra a kérdésre is kiván választ adni, hogy lehelne- e Magyarországból is Dániát teremteni. Ezért magyar gazdaszemmel összehasonlója a két ország gazdasági helyzetét és rámutat Csonka-Magyarország
tóval kedvezőtlenebb éghajlati és Ozgazdasági viszonyaira. Végül megállapítja, hogy mi mindent tanulhatunk és kell is tanulnunk a dánoktól, de azért ne blgyjük, hogy a mi kedvezőtlenebb viszonyaink közt Csonka-Magyarországból is lehelne Dániát lercmleui. A könyvet jelzell különleges iránya miatt mezőgazdáink, közgazdáink és politikusaink egyaránt érdeklődéssel és haszonnal olvashaijak.
M I \\ I \' . ■
OmtSB MrtftI
Pirii 2062, Lonrt.in 25"201\'l NewyorV. 519-1-i Brüí.i-1 72 20, Milano 22-Í.O, Annleidort 207\'70 Berlin 123 15, Wien 7315, Solla 3 75 Prtja I5-37VJ, Vmé 57 1 z. Budapest 90-70, B.-lgrid 9 1211 Uukareat 2-í7fs
1 btiúipuii Wííi* éerLti-Jeipwie
VALUTÁK Lengyel 02 65- 6-t\' 15 Anerlt. 27-71-27-87 Ctf-h k. 16-89-1647 l>ln». 10 02-tőöS Uolllr 558-80-571-20 Praneb.tr 22-75-2320 Holt. 278-30-229-30 Lel 296-306 Léva 4-10—4-16 Líra 24 65-25-10 Marta 135 35-I35S5 Sshltl. 80 40-80*75 DSnk. 152 10-152-15 SvAiel 1.109-35-110-35 Bflg-i Ir. 79-35-7970 Norvég H5-55-I46 J0 SvédT. 151-35-15200
DEVIZÁK Amit. 223-45-229-15 Belgrád 1004-10 08 Berno 135-45-13585 Bukarest 296-3-03 BrOtszel 79-40-79-65 Kopenh 1S220-152-.55 (Wl» I45 65-14S-10 London 27-71-27-79 Milano 24-65-5495 New voik 571 05-2 75 Pirit 22 60-22 90 Prága 1691-16-96 Saofla 411-415 Stockh. I52 4S-IS290 Varsó 62 80-64 00 Wien 6OT0-S075 ZQrlcb 110-00-110-32
lÖZGa^DASÁÖ
Az országos tenyészállat , termény- és gépkiállítás időpontja
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesük! az ez évi tavaszi, díjazással és vásárral egybekötött XXXVI. országos tenyészállat-, terroénv- és gépkiállítást március hó 25, 26 és 27-én rendezi a budapesti tenyesz-haazonítllalvásárlelepcn. A tenyész-állatkiállitásra érkező bejelentések szerint ismét igen nagy és ériékes tenyészanyagot fognak felhozni a legkiválóbb tenyészetek szarvasmarhából, sertésből, Juliból, baromfiból és házinyúlból.
A tenyészállatkiálliíást az idén több különleges kiállítás fogja kiegészíteni és a hasznos tanulságokat fokozni, jgy egy-egy külön csarnokban kiállítást fognak rendezni tejtermékekből, különféle vetőmagvakból és mezőgazdasági terményekből, slb. Az állami kiséríeiügyi intézclek egy része is szakszerű kiállítás keretében be fogja mulatni gyűjteményeinek szemléltetően oktató anyagát. Még a szokott kereteknél is gazdagabbnak Ígérkezik a mezőgazdasági gép- és eszközkiállítás, etm.ly számos gép-ujdonsígot fog a gazdaközönséggel megismertetni.
A rcnde/Ő bizottság a kiállítási szabályzatot és a bejelentési lapokat minden érdeklődőnek megküldi (bejelenteni haláridő február hó I), valamint minden egyéb ügyben is készséggel ad uibaigazltást. A kiállításra utazó közönség számára enj(edélye-zelt 50 %-0s utazási kedvezmény igénybe vétele ügye ben is a rendező -bizoitsághoz kell forduloi (Budapest, IX. Köztelek- ui 8.)
TéZBII
■Az irányzat ma egyenlőtlen és kissí ingadozó volt. A piac külföldi ösztönzést nem kapott és a spekuláció tartózkodása következtében a forgi-lom ismét szük keretek közölt mozgott. Szilárdan tendált ma Gumi, Nasici, Fegyver, Magnesit és a Nemzeti Bank. Ezek az elmúlt n.ipok árveszteségét behozták. Ezenkívül baiátságos volt a bánya, téglagyári, közlekedési és cukorértékek picca.
Terménytőzsde Buxa ilw.iv. 75 kg-os 3190-32-20, 76 kg-os 32*30—3260. 77 kg-os 3270-33-00, 78 kg-os 33-20-33-60, egyéb 75 kg-oi 3110—31 40. 76 kg-o» 31 50 -, 31-80, 77 kg-oj 31-90 - 3220, 78 kg-oa 32-40-32-80. rors 25 40-25 80. takarmány-árpa 1920-2000, sörirps 24-50-26-00. ub 19-50-19 80, tengeri uj 1657-1697,
repce ---•-, köles 1480-15-50,
korpa 14-20-14 60._
öfr\'ésfáfíf
PelhajUn 2I.)0. melyből eladatlanul visszamaradt 013 darab. Elsórendt. 138—142, szedett 134—1 36, szedett közép 131-1-33, nönuyü 1-24-128. elsőrendű öreg 1-34—1-36. másodrendű 130—132. angol süldő l-46—i 60 szalonna n-igyban 1-44— 152, zsír 172-W6. lehúzott hus 184 -1-96 szalonnát lélscrtós 160-168. Az irányzat Ixnyli*.
KUdJa: Zrínyi Kyo»*atp&r él Könyv-kurtikcdis BT, íiijk^ama
áPBÓHIBDEtém
(Hlrdotéaak dljn előre fizetendő)
At apróhirdcléa dija 10 aóie 50 fillér. A dauxó * minden vastvf.be octüWi áJU Svó két aiónak számíttatik. MJndcn további s*6 dija S fill. A hirdeiAei dlj olöro f Vetendő a forgalmlfldó bozzászimlUaával
Csinosan bútorozott kulónbejáratu szoba, esrtleg elláiájsal február l-re kiadó. Ciih rí kiadóban. 225
Egy szürke zakó férfiöltöny eladó. Cim a kl\'dcban.
Bádogos, vixvexetók axorelö szakmunkások ci tanono (elvitetik. Szepesi, Zrínyi Miklós-utca 22. Telefon 295. 371
Aoomunkákat, kerítést, faragást stb. e s?akmábs vágó mindenféle munkákat mérsékelt árban elvállalok. Schlégtr József Mária-utca 15 243
Egy jó llu tanulónak felvétetik Tímár litván dpcszmesteinél, Király-utca 8 szám. _______215
Feltétlenül megbízható tisztességes nót lakótársul keresek Hunyadi utca 16 246
1927 január 20.
Melegágyi
kerti magvak
szemes tengeri
árpa
korpa
kapható
Ország és Widder
ss magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Pannii pénzkosár r CII y U drótfonalból
Pang6-táblázat
Pengő illetékek
<lllctékügyi utmutatd)
Pengő pénzerszény kapható
FISCHEL FÜLÖP FIAI
könyvkereskedésében.
866/1927.
Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy a városi vízvezetéknek a Deák-tér 9—15. számig, Fflut 13—23. számig, Eötvös lér I—2. számig, Teleki-ut 1—77. számig terjedő házak előtt fekvő szakaszal a közhasználatnak átadattak.
A vízvezeték mentén fekvő ingatlanok tulajdonosai a vízvezetéki szabályrendelet 3. értelmében telküket vagy házukat a vízvezetéki vonalnak a közhasználatba való átadásától számított 1 esztendő leforgása alítt a vízvezetéki csőhálózattal összekötni, magánvezetéket lé-lesiteni és azt üzemben tartani kötelesek. Azok az Ingallanok pedig, ahol már magánvezetékek vannak, fenti halárldölől számítolt fél esztendő alatt kapcsolandók be a vl7.vezetéki hálózatba. E határidő letelte után a vízdíjak az Ingatlantulajdonos terhére kivettetnek és behajtatnak tekintet nélkül arra, hogy az ingatlant a vízvezetékbe bekapcsoltatta-e, vagy nem.
Nagykanizsa, 1927. évi január hó 15-én.
ur Városi Tanács.
értesítési
Keszthelyen, Kossuth Lajos-utca 41. sz. alatti ház ban (Főgimnáziummal szemben) a mai kor Igényeinek megfelelő
mechanikai műhelyt
nyitottam. író-, varrógépek, gramofon és kerékpárak összes alkatrészelt raktáron tartom és mindezen gépek javítását mérsékelt árszabás mellett elfogadom. író- és varrógép jókar-ban tartását mérsékelt havi díjazással elvállalom. Kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Tisztelettel
GERENSDORFER LIPÓT 101 műszerész.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olenbeot Károly.)
67. évfolyam, 16. szám
Nagykanizsa, 1927 január 21, péntek
Ara 14 Hllér
04
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség éi kiadóhivatal Póut 5. sz. Keszthelyi liókkladóhivatat: Kislaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78, szám. Előfizetési ára egy hóra 2 pengó 40 Hllér.
Elfogták a Nova-részvé-nyek sikkasztóit
Budapest, január 20. (Éjszakai rádiójelentés.) A kairói m. kir. kon-zuláius táviratot küldött a budapesti főkapitányságnak, hogy Pekdry Sándori és Réti Károlyt, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bink Nova-részvétiy sikktsztóil Kairóban elfogták. Peká-rjnál 900 pengót talállak. A főkapi-lányság azonnal intézkedik a kiadatási ellátásról.
A Kúria leszállította Robozék büntetéséi
Budapest, Jan. 20. A Kúria ma délután hirdette ki itélelél a Roboz testvérek nemze\'gyalázá«i és hűtlenség! bü.iperében. A Kúria Roboz Imre büntetését megváltoztatta és összesen 5 évi börtönre, valamint 7 pengő pénzbüntetésre ilélte. Roboz Béla büntetését 3 évi börtönben állapította meg s ezt a bünteiésél az elszenvedett vizsgálati fogságból kitöltöttnek vette.
Az uj jugoszláv követ a kormányzónál
Budapest, jan. 20 Horthy Miklós kormáoyzó ma délben kihallgatáson fogadta Tadtcs Jessa uj jugoszláv ügyvivői.
Ujabb szovjet-távirat Rákoslék érdekében
Budapest, jan. 20. Gadó Islván tanácselnök, aki annak Idején a Rákosi féle kommunista bünper tárgyalását vezette, táviratot kapott az otosz szovjettől, amelyben az elitéltek szabadlábra helyezését sürgetik. A távirathoz kommentárt fűzni felesleges.
Benea megválik tárcájától
Prága, jan. 20. Benes külügyminiszter bir szerint megválik tárcijá-lól. és. Massaryk kabinelirodájának lőnöke lesz.
Incidens az osztrák nemzetgyűlésen
Bécs, |an. 20. (Éjszakai rádiójelentés) A nemzetgyűlés mai ülésén Incidens történt. Ugyanis a háztulajdonosok szövetségének három nő-tagja a karzatról röplspokal szórt a terembe, ami nagy izgalmat kelteti. A röplapokon a háztula|donosuők kijelentik, hogy amennyiben nem intézkednek, hogy a házbérekel, akkor erre kénytelenek lesznek maguk a háztulajdonosok. A három izgató nőt a képviselói szobába villék majd a rendőrségnek átadták.
Bethlen gróf miniszterelnök debreceni mandátumát tartja meg
A kormányelnököt a Tisza István egyetem díszdoktorává avatta
Budapest, Január 20 Óról Bethlen Islván miniszterelnök ma reggel Debreczenben átvetette mandátumát, majd résztveit a Tisza Islván Tudományegyetem ünnepségén, melyen az egyelem díszdoktorává avatták. A mandátum átadásakor kijelcnlelle a miniszterelnök, hogy debreczeni msndáíuniát tartja meg, amely bejelen\'ése a küldöttség tagjainál nagy örömet kellett. A mi- !
niszlcrelnök ezután Hajdúnánás város küldöttségéi fogadta.
Holnap délulán a kormány lagjai gróf Bethlen Islván miniszterelnök elnökleie alatt minisztertanácsot tar-Iának. Mini értesülünk, az országgyűlés az adómérséklésről szó\'ó törvényjavaslat letárgyalása ulán azonnal tárgyalni kezdi az 1927 -28. évi költi égvelísl, hogy az legkésőbb Ju-üus 1-ével lörvín.erőre emelkedjék.
A kommunista terrorcsapatok haditervét megtalálták a leleplezett lengyel kommunista szervezkedésnél
Varsó, lanuár 20 (Éjszakai rádiójelentés) A lelep lezelt lengyel kommunista szervezkedés ügyében a tijomozás nagy apparátussal halad tovább. A napfényre került rendslvűl fontos adatokat tartalmazó Iratok nemcsak a fehér-orosz kommunista képviselőkre, hanem a munkáspá.lra, a Poalezion-szövelségre és a független parasztpártra is súlyos adatokat szolgál-
tattak. Az iratok között megtalálták többek közölt a lengyel hadsereg mozgósítási tervéi, a műszaki csapatok hadmozdu\'all beosztását, az egyes kommunista terror csapatok haditerveit és azok akcióinak iratait. A nyomozás tovább folyik és számos letartóztatás történt már eddig is. Az említett egyesületek vezetői súlyosan vannak kompromitálva.
Churchill kancellár az olasz-angol barátságról
Róma, lanuár 20 (Éjszakai rádiójelenlés.) Churchill angol kincstári kancellár ma délelőtt az angol nagykövetségen fogadta az angol és külföldi ujságirókal, akiknek a kövelkezöket mondotta:
— Olaszország és Anglia barátsága már régi keletű és még akkor kezdődött, mikor Olaszország megalakult mint lüggetlen állam. Ez a barátság a két állam között mindvégig megmaradt. Ulalok arra, hogy
1915-ben, a leglázasabb napokban megtudtam a hármas-szövetségnek titkos pontjait, mely szerint Olaszország kijelentette, hogy Anglia ellen soha nem száll harcba.
Ezulán kijelcnlelle, hrgy láloga-lása puszlán magánjellegű és a tárgyalásai is, melyeket Mussolinivei és az olasz pénzügyminiszterrel folytatott. Majd elragadtatással nyilatkozott a Duce rendkivül szivélyes egyéniségéről.
Hindenburg felszólította Marxot, hogy alakítsa meg a kormányt a polgári pártokkal
Berlin, január 20 Délig lartoti a tanácskozás Marx kancellár és a német néppárt vezére, Scholtz dr. közöli, azután Mátx kihallgatásra ment Hindenburg elnökhöz. A kancellár jelentést tett a bi-rod ilmi elnöknek eddigi tárgyalásairól és kifejtette, hogy a mai pártviszonyok melleit képtelen a közép-pártokból kormányt alakítani, tehát
| lemond megbízatásáról.
I Berlin, januá\' 20. (Éjszakai rádió-jelentés.) Mint hírlik parlamenti körökben, Hindenburg birodalmi elnök ma délulán levelei inlézett Marxhoz, melyben felszólítja, hogy alakítsa meg a kormányt a polgári pártokkal. Majd felhívja a polgári pártokat, hogy az állam érdekében vessenek véget az áldatlan kormányválságnak.
A fogyasztók védelme
lrla: Bodó János országgyűlési képróeló
Qrvendeles jelenség, hogy élénk mozgalom indult meg különböző gazdasági és lárszdalmi intézmények részéről, hogy a mindjobban szajjorodó kartellek ellen a kormány, illetve a törvényhozás intézkedését kérjék.
Mint ismeietes, ma már minden nagyobb tömegcikk gyártói a nagykereskedői kartellben dolgoznak. Igy megvan a kírtcll a cukor-, a vas-iparnal, ismerünk szénkarlelll, ben-zínkarlellt, biztosítási kartellt, stb. Szóval maholnap minden fogyasztási cikk, amely nem az őstermelők produktuma, hanem ipari feldolgozás altpján jut a fogyasztok kezébe, a kirtellek alapján kötött áru lesz.
Ez a gazdasági abnormitás, amely a szabadkereskedetem és a kereskedelmi szabad versengés helyébe a fogyasztók kárára keletkezett, tovább nem türhe\'ő. Különösen nem a mai nehéz gazdasági helyzetben, ahol a fogyasztók forgalmi adó és egyéb illetékek lehütobblelével a legnchrzebb helyzetben vannak. — Szükséges, hogy a kormány és a törvényhozás sürgősen találjon mó-doratot a kartellek letörésére és ha másképp nem, törvényhozás utján kell gondoskodni egy uj lörvényről, amely a logyaszlóközönség érdekeit blziosilja.\'
Hiszem azt, hogy a társadalom megmozdulása a kartellek ellen meghozza a maga eredményét. Da nemcsak a kormány és a tőrvényhozás, hsnem magának a társadalomnak, a fogyasztó nagyközönségnek is meg kell szervezkednie a kartell letörésére, mert hiába történnék majdan intézkedések, ha a kartellek elleni védekezést a fogyasztók nem fogják megtenni.
Szerintem a manak egyik legfontosabb szociális problémája a fogyasztók védelme. Mert mig a kar-teliben dolgozó vas, benzin, szén és egyéb királyok teljes megtorlás nélkül sózhatják a fogyasztók nyakába a szerintük megállapított lehetetlen árakban a közszükségleti cikke\', addig a fogyasztók érdekei nincsenek megvédve. Hiába érvelnek a kartell érdekeltek, hogy az árszabályozások és az e téren való szolidaritás a fogyasztók előnyére szolgál, ez csak megtévesztés, mert hiszen látjuk ezt legjobban a cukor-kartellnél, ahol ha összehasonlítjuk a gazdáktól összevásárolt cukorrépának árát a boltban vásárlandó cukor árával és kiszámítjuk a ténylegesen felmerű ö üzemi költségeket, ugy kétségtelenül megállapíthatjuk, hogv mennyire drága ma a cukor a tényleges értékkel szemben.
A kartell letörésének leghaiáso-ssbh módja a fogyasztó, szövetkezeti intézmény egészséges kiépítése
ÍALAi KÖZLŐN*
Rendőri ellenőrzés mellett, éjfélig és csak 18 éven feliili egyének táncolhatnak szállodákban, kávéházakban és éttermekben
Nagykanizsa, január 20 \' A belügyminiszter rendeletei adott ki a „rögtönzött" táncok megrend-szabályozása céljából. — Rögtönzött láncot ezentúl csak városokban és évről-évre megállapított számon belül szabad engedélyezni. Ilyen engedélyt egyedül csak á jelentősebb idegenforgalmat lebonyolító szállodáknak lehel kiadni, de csak abban az cselben, ha a tánc céljaira olyan helyiség áll rendelkezésre, mely általános rendészeli és lüzrendészeti szemponlból nem esik kifogás alá. Az ilyen „röglönzöll" táncokon csak tizennyolc éven felüli egyének vehetnek részt. A lánc délulán 5 órától fél 8-ig és este 9 órától éjféli 12 óráig tariható. E táncok rendőri ellenőrzés alatt állanak. Ilyen lánc-helyeken szetződéses (hivatásos; lán-
cosnők nem alkalmazhatók. A felügyeleti, illetőleg ellenőrzési szolgálatot teljesítő halósági közeg szolgálatának ellátásánál legyen különös figyelemmel arra, hogy az ezen rendelet alapján kiadott engedélyek tánctanitásra fel nem használhatók. A jóizlésbe ütköző táncoknak, valamin! a táncoknak a közerkölcsiség és a jóizlés követelményeinek meg nem felelő módon való táncolása tilos. Aki engedély nélkül „rögtönzött- táncot rendez, vagy ilyen lánc megtartását engedély nélkül megtűri, valamint mindenki, aki ezt a rende-lelet bármi módon megszegi vagy kijátsza, kihágást követel és IS napig terjedhető elzárással és egymillió koronáig (nyolcvan pengő) terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
1.1.1. u i.in.m.1 \'i in vrri\'i\' i.............*.................«■>«<
Kaposvár és Pécs — Nagykanizsa megkérdezése nélkül megegyezett a kanizsai társulat kérdésében
á
és annak támogalása. Ha ez megtörténik, miként Németország ennek fényes példájál adja, ugy a kartellek helyébe a kereskedelem helyes szelleme fog visszatérni, — mindenki javára.
A kartell a togyas/.lóközönségnek éppen ama rétegeit érinti, amely a tisztviselőkből, földmivesckből, mezőgazdasági földmunkásokból áll, amely réteg fixjövedelem alapján és minimális keresete folylán a legerőseb-ban érzi a kartellek hátrányos voltál. A mezőgazdasággal foglalkozók kénytelenek romlandó cikkeikel a helyi szükségszerű árakhoz alkalmazni, mig ezzel szemben a mezőgazdasági produktumokkal arányban nem álló hatalmas nagy összegei kell fizet-nlök az ipari u!on előállított termékekért.
Házassági tanácsadó
Az emberi haladásnak egyik legnagyobb kérdésével: az egészséges ás a beteg házasság problémá|Sval foglalkozik az a tudományos felvilágosító film. melyek .Leckék a házasságról" cimen 4 fejezelbeu mulat be külön előadásban a férfiak és külön a nők részére. 1927. január 24-én, hét/in este 6—8-ig nőknek, 8-10, 10—12 férfiak részére az Uránia mozgóképszínház. Tanulságos és halásos módon tárja fel azokat az okulásokai, amelyekel minden müveit országban, igy nálunk Magyarországon is a legnemesebb célú egyesületek, szívós munkával hirdetnek, hogy az emberek felvilágosítása utján szorosabb körre szorítsák a jövő nemzedékre káros és az egész nemzetre végzetes betegségek terjedését. A [elvételek nagyrésze a bécsi klinikákon készültek. Az előadásokat csakis 16 éven felüliek nézhetik meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel, az Uránia-mozgószinbáz ez uton kéri a közönséget, hogy a tolongás elkerülése végeit legyeiket előre vállsák meg.
Rákosi Jenő drámaírói jubeliuma
Irta: Záborazky Endre
Megírták a lapok, hogy Rákosi Jenőt újra jubilálni fogják, még pedig ez a lubelium az eddigieknél is nagyobb arányú és ünnepélyesebb lesz, mert a nagy iró élete egyik legfontosabb dátumának, 60. évfordulójára készül. Most 60 éve, 1866. végén került premierre Rákosi Jenő első szindarabji, az Esopus, a Nemzeli Színházban. A szerző akkor iról és színházi körökben teljesen ismeretlen fiatalember volt, aki szorgalmasan készült jogi tanulmányainak befejezésére és az irodalmi körökkel csak most kezdett érintkezésbe jutni, néhány fiatal iró ismerőse révén, akik a Fürdő-utcai Kd-véforrds kávéházba járlak. A kelcl amelyben ez a nevezeles premier lezajlott a még nagyobbrészben német Pest voll, amely még nem alakult át Budapestié, ahol boltokban csak német nyelven leheteti boldogulni, vendéglőkben német volt az étlap és a pincér a nyárspolgár is csak német újságot olvasott, a Nemzeti Szinháznak játszani kelleti a tragédián és vígjátékon kivUl operát, népszínművet és bizony még alig mult el annak az ideje, hogy felvonások közben a bűvészek és másfajta csepűrágók mulattatták a közönséget, amely magáért a színházi élvezetért nem volt hajlandó jegyet
Nagykanizsa, január 20 Megírtuk, hogy Kaposvár város és Pécs város szinügyi bizottsága megállapodást lélesilelt a közös szi-nikeiület ügyében. Eszeriit Kipos-várott és Pécseit egy színtársulat működnék, amivel Kiposvár elszakadt a székesfehérvári szinikerüleltől.
vásárolni. Ezenkívül még kcsetves küídelmcl kellet folytatni a német színház konkurenciájával, amely bécsi színházak sikeres darabjaival még a magyarok közül is sokat magához vonzott, különösen az előkelőbb társadalmi rétegekből. Ebben a helyzetben minden uj magyar darab sikere, egy-egy nyelvcsatája voll a magyar drámának és szinháznak és egy lépés Budapest magyarrá tételének nehéz munkájában.
A magyar dráma abban az időben még mindig kezdetén állolt, fejlődésének igazi kontaktusa a kö-\' zönséggel csak Szigligeti Edének voll, aki formálisan egyeduralkodó szerepet látszott a Nemzeti Színházban. A többi drámairó történelmi tragédiáikkal, vígjátékaikkal és bohózataikkal csak ritkán .tudtak sikerre vergődni és ez a siker is alig terjedi 8—10 előadáson tul. A ko-turnusos drámák kevésbbé hatollak, mert nem voll bennük igazi élet, a vígjátékok és bohózatok jórészt utánzalai voltak az akkor divatos német és francia szinuaraboknak. Az Esopus meglepte a közönséget, mert egészen más voll, mint amit az emberek idáig megszoktak: hangjában, felfogásában, visszament a modern dráma ősforrásához, Schakespeare-ltez, friss humor keringett ereiben, emberi arcok és karakierek tűnlek fel benne, dialógusa, pompás svádája duzzadt a fiatalos okosságtól és energiától. A levegője Ízig-vérig romantikus volt, dc nem a század közepéről örökolt
A megállapodás értelmében meg is választották a közös szinkerület uj Igazgatóját Fodor Oszkár a Thália színház igazgatójának személyében.
Ezzel elintéződött volna a Sjmogy és Baranyamegyék székhelyeinek sziuUgy kérdése, de megoldallanul illetve elintézetlenül maradt Kanizsa
szentimentális romantika élettelen sablonja volt ez, hanem valami egészen uj, a fantázia kedves játékával csillogó levegő, amelynek vibráló színei alalt folyton életet leheteti érezni. Ez az életteljesség már indulást jelenlett e reálisan modern dráma terén. Ma már meglehet .állapítani, hogy az Esopus indította el a magyar drámát a fejlődésnek abban a modern irányában, amelynek sodrában a mai sikerekhez eljutott Rákosi után Csiky Qergely, Dóczy Lajos és mások követték a példáját, a romantikus vígjáték divatba jött, de egyre erősebbeu belenyomult a realizmus szelleme és maga Rákosi is egyre jobban belevette ujabb műveibe a társadalmi és lelki élet valószerű rajzát. Néhány év múlva már olyan tekintély voll színházi dolgokban Rákosi Jenő, hogy öt állitották a Népszínház megalapítására alakult mozgalom élére, ő csinálta az egész ügynek a propagandát, szervezését az ő agilitása teremtette elő a szükséges pénz legnagyobb részét, ő küzdötl meg a napról-napra tornyosuló akadályokkal, s mikor végre az uj színház létrejött, ö lelt annak első igazgatója. Hogy mekkora munkát vég-zeltt itt, milyen nehézségeket győzött le, mennyi bizalmatlansággal, intrikával, rosszakarattal kellett szakadatlanul harcolnia éa hogy . vitte diadalra ezt a szép ügyel, amely Bi> dapest megmagyarosodásának egyik leghatalmasabb tényezőjét jelentette, azt csak ő tudja egyedül.
_1927 Imuir 2t.
városának szintlázkérdése, hogy a jövő sziniszezonban ki és mikor log idejönni társulatával.
Ugyanis városunk nem állhat teljesen befejezett tények elé okkor, mikor két város szinügyi bizottságai folytonos tanácskozásokkal igyekszenek a maguk érdekeiben a legelőnyösebben megállapodni ugy a színtársulat, mint a szlnlldény beosztása érdekében.
Mi, azaz a Közművelődési Egyesület nem is olyan régen konstatálta, hogy az Asszonyt Lászlótól elvett igazgatóság eddig nem is tartolta érdemesnek, hogy a város szinügyi köreit Is értesítse szándékairól és igy tejesen tájékozatlanság uralkodik e téren.
Pécsi laptársunk ulján ugyan most némileg megnyugtató választ kapunk a tekintetben, de ez a válasz korántsem elég arra, hogy a kérdésben véglegesen lerögzíthető ál ásloglalást adjon. Kijelenti a lap, hogy Fodor Oszkár az uj színigazgató mihelyt rendes kerékvágásba jön, gondoskodni fog arról, hogy a nyári állomásokat bebiztosítsa s lehetőleg figyelembe vegye ezen állomások óhajait.
Egyébként pécsi laptársunk nem osztja leifogásunkat abban a kérdés-désben, hogy az u| tagok bemutatkozása kísérleti színpadot jelentetlek. Ebben a lekinletben engedje meg a sugalmazott lap, hogy ml a magunk városának véleményét fenntartsuk és ha a magunk szemszögéből nézve ugy látjuk, akkor azt mondhassuk, hogy igenis nem vagyunk hajlandók kísérleti szinpadok részére a közönség támogatását felhívni. Egyébként várjuk az uj színigazgató látogatását Kanizsára.
Meg Is irta 3 kötetre lerjedő emlékezéseiben, melyek most fognak megjelenni összes müveinek nagyszabású 12 kötetes jubileumi kiadásában, melyet rövid Időn belül a nagyközönség kezére fog juttatni a Franklin Tarsulat. Ez az emlékirat érdekességénél fogva szenzációs regény, magaban foglalja a magyar társadalmi élet. Budipest fejlődése, a magyar Irodalom és zsurnalisztika egész történetéi az utóbbi 75 év alatt. Beszámolója, életművének öu-szeloglalása, ez a legnagyobb magyar zsurnaliszlának, a magyar dráma ősz mesterének. Az összes müvek 12 köletében lesz összefoglalva mindaz, ami maradandót Rákosi Jenő a magyar irodalomnak adott; drámái, egyetlen nagy ,egé-nye, hírlapi cikkei közül azok, amelyek érdekessége nem halaványodott el megírásuk pillanatának alkalomszerűségével. Rákosi Jenői a publl-cisztát, a társadalmi mozgalmak fá-radhatalan lelkesedésü vezéremberét jelenlevőnek érezzük a magyar élet minden napján. Az iró nagyságái és rendkívüli jelentőségét müveinek e pompás gyűjteményéből lógjuk teljes méreteiben meglátni. Akik most készülő jubileumát rendezik, azok elsősorban az írót akarják megünnepelni, aki müveinek zsenialitásával és a nemzetre tett hatásával most már a negyedik vagy oiodik magyar generáció szellemi alkatára tette rá a maga lelkének bélyegét
1927 január 21.
IALAI KOILOHT

78.000 köbméter földei emel ki ezidén a Principálisvölgyi Lecsapoló Társulat
Holdanként 16 pengi társnlaU járulékot vetettek ki
Nagykanizsa, január 30
A Prindpllisvnlgyi Li csapoló Tar-lulal tegnap délelőtt lattolta meg rendea évi közgyűlési! dr. Sabfán Oyula polgármester elnöklete alatt a tagok tel|e« részvétele melleit.
Poiay Jizsef társulali igazgató ax 1926. évi zárszámadási terjesztette be, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Bendekovics Sándor miniszteri tanácsos, szombathelyi kutlurmérnok az 1927. évi munkaprogr tmmot Is mertette, amelynek alapján a folyó évben 78.000 kobméltr fold lesz kiemelendő, vagyis az összes bátra levő csa\'oinatisztogatásl munkálatok a lolyó évben lesznek elvégezvi.
Megállapitolták a lolyó évi költségvetést, amely 67.590 pengőt tesz ki (amelyben bmnloglallatik a Király-ulcal állami utón epiiendó lildérde-keltségi költség, amely 3760 pengő) és amelynek fedezésére katasztrális holdanként 16 p.-ngő társulati iá rú-
tétól vetettek ki.
A közgyűlés felhatalmazta a vezetőséget, hogy a kivetés terhére Nagykanizsa városlói legfeljebb I0"c-os kamatfizetés mellen kölcsönt vehrs-sen lel.
A vizmeslerre vonatkozólag az eredeti pályázati hirdetményben meg állapiloii lellé\'elelel fogadta cl a közgyűlés és igy az ideiglenesen megválaszloll Schttlinger János vlz-meslert felszóliiják, hogy állását hajlandó-e ezek nlapjjín «lloglalnl.
A közgyűlés jóváhagyta a DV-lal kötött egyezséget.
Az evangélikus egyház kártérítési igényéi — az engedélyokirat rendelkezései nlipján — elutasította.
A csjiotn lórok fizetéséi pengőben állapítottak meg A nyári hjt hónapra b-svonla 20 pengő\', a téli hát hó napra havi 10 peng\'L A társu ati pénztáros Klapper Miklós llszielel-dijál havi 80 p-njóben állapllotiák meg.
Egy zalamegyei magyar ki akarta irtani családját, de a kezében levő késbe esett és meghalt
Osatádl tragédia » Uj«ll*gban agy kivándorolt caaládban Taljaaan laráaaagadatt a „saáraa" Amarlkáhan
Révész Lajos finneplése
A mai generáció már uchrzcn lud|a megérteni azt, hogyan lehel egy embeiben annyi energia, annyi önzetlen munkabírás, annyi sokoldalúság és lökéni: annyi meleg sziv, mini amennyit Révész Lajos munkás élete adott Nagykanizsa közéletének, kultúrájának és egéaz társadalmának. Olysn voll, mini egy szeizmográf. Akárhol akármi megmozdult, benne minden értékes rezonanciára talált, A hivatalnok Icihes robol|ában, a "redaketó lázas levegőjében, nagy szociális ériéket kivánó munkakörében, mindeneit! ezer szeme, ezer keze és - ezer szive voll Révész Lajosnak.
Hozzánk, a mai kanizsai ujság-lió-generáclóhoz nagyon közel all az ó derűs, örökké ilju, hófehéren is aranyos bohémségű alakja. Hiszen ■ ml ulainkal is jókora szakaszon ő uposla ki, mikor