Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.1 MB
2010-02-26 19:58:24
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
863
6697
Rövid leírás | Teljes leírás (1.62 MB)

Zalai Közlöny 1927. 048-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

87. évfolyam, 48. szám
Nagykanizsa, 1927 március 1, kedd
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
tthaaMs kiadóhivatal P&it 5. sí. K^bci^b&klxlótiiTaUi: Klsüludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Inlerurtwn-letefon: Nagykanizsa 78. Kim. Elúlizttési ára egy hóra 2 píngó <0 filtSr.
Az igazságügy napi kérdései
Irta: dr. Pesthy Pál m. kir. igazságügyn ínisztcr
Ilirom év óla egyébbel sem foglalkozik az ország közvéleménye, mini a szanálásnak nevezell ország-hclyrealil ás nagy pénzügyi kérdésivel. Lassankint rájön azonban a nagyközönség, hogy a helyreállás nem csupán pénzügyi természetű problémák helyes megoldásától függ, mert hiszen a háború ulán bekövetkezett rettenetes viszonyok az országúik nem csupán pénzügyi erejét ingatták meg, hanem azt az erkölcsi tőkét is, amely lelkűnkben még a béke idejében raktározódott fel. Meggyengült az emberekben az igazságosság s ma nem lehet nagyobb lelidil, mint helyreállítani az áldásos jogrendbe veletl régi bizalmai.
Nem csekély fontossága van léhát az igazságszolgáltatás rendjének,-meri hiszen ma is ugy van az, ahogy a régi rómalak mondlák, ubl judicia delicíunt, inciplt bellum, ahol megszűnik az Igazságszolgáltatás, olt már a háború kezdődik.
Nem csekély dicsősége a mi országunknak, hogy bíróságainkba vetett régi hite és bizalma még akkor sem Ingolt meg, amikor az erkölcs nagy értékei jórészben elmosódlak az emberek elölt s nekem jól esik rámulatnom arra, hogy az elmúlt viharos esztendők során a bíróságok minden vihart sértetlenül állottak ki.
Tagadhatatlan azonban, hogy az igazságszolgáltatás terén vannak bajok. Eek a bajok szerencsére nem a birói ítélkezés színvonalában jeleni keitek, mert hiszen például elég í mi bíróságainknak azokra a jogáéi küzdelmeire rámutatnom, amelyeket törvényi ulmutatás nélkül folytatlak a háború ulán százezrével felmerült anyagi, jogi, elsősorban valorizációs kéid\'sek megoldása érdekében. A bajok Jórészben épen a szsnMási programmal kapcsotato&an keletkeztet-. Amikor az 1924 évben az államháztartás egyensúlyának helyreálli lása érdekében a magyar kormány és a magyar állam külföldi kölcsön felvételére szánta el magát, mindenki tisztában lehetett azzal, hogy ennek megvalósítása érdekében áldozatokat kell hozni. Ádozatokat kellett hoznia mindtn állampolgárnak és minden magyar intézménynek. Az áldozat-hoiás alól nem maradtak ki igazságügyi iniézményeink sem és így történt, hogy a szanálás a maga lél-siámcsökkentő törekvéseivel nem kímélte meg bíróságainkat sem. Az igazsátügyi kormánynak mindazáltal sikerüli keresztülvinnie, hogy a birói függetlenség nagy szempontéira való tekintenél a B-Iistának alkalmazása elmaradjon, ehelyett azonban magasabb kényszerűségből a salus rcipub licae érdekében nem leheléit elzárkózni az elől, hogy a lélszám szá-
mos állás megszüntetésével azok megűresedésekor folytonosan csökkentés alá vétessék. Az 1924. évi ügyforgalmat tekintve, nem ütköztek ki akkor olyan lárgyi nehézségek, amelyek vítót parancsollak volna annak a gondolatnak, hogy a lélszám a biróságoknál Is apasztassék.
Három év leli el azóla. O\'yan há rom év, amely alalt valóságos per-lavina indult meg. Különösen az úgynevezett polgári eljárásokban előte nem lá\'ctt pertömegek zudullak bíróságainkra és pedig ípen akkor, amikor a lélszámppasz\'ásl programm keresztülvitele folytán épen az elten kezőre, t. i. a perek csökkenésére lelt volna szükség. Ennek a helyzetnek a következései itl állanak előttünk, bíróságaink ílig győzik a munkát, túlterhelés állolt be, amelynek jelenségei soha nem kerülték el. n figyelmemel és foha egy pillanatra le nem vettem a. tekintetemet az előállolt kedvezőllen igazságügyi hely zetről. Nim csupán a bírákat érdekii az igazságszolgáltatás helyes menete, hanem elsősorban a nagyközönséget, mert hiszen igazán nem mindegy, hogy valaki hetek, hónapok vagy évek alall |ul-e az igazságához. Épen azért mindent eltö-elek, hogy segítsek ezeken az ál\'apotokon.
Segítő lervelm első sorozatit a nagyközönség már ismeri. Az országgyűlés részéről, logu\'óbb már alsóházi tárgyalásban részesült kél javaslat, az első fecske ezen a léren. M\'g akarom lisztilani a cégbíróságokat a felesleges zaklatásoktól. Sokkal általánosabb azonban a másik javaslót, az örökösödési eljárás reformjáról szóló, amely ezekben az üsvekben a bírósagokat siámos teendőtől tc-hermenlesi\'i és a kír. közjegyzők bevonásival, inkább ezeknek a teendőit szaporítja, rcvullal azonban a községi jegyzőket is jelenlékeny mértékben tehermentesíti azzal a rendel kezéssel, hogy bizonyos korhatárig a vagyontalan kisgyermekeknél mellőzi a halálesetfelvételi iv kiállításét. Ezeken az első reformjavaslatokon tul még több igazságügyi javaslat is fog következni, amely kihatással lesz a bíróságok tehermentesítésére.
Egymagukban ezek a rlformjavas-latok természetesen még nem lenznrk elegendők arra, hogy a naey hátramaradás, amely az igazságazolg-tlla-tás" terén a hátralékokban jelentkezik, niegszOnjík. Tisztában vagvok vc\'e, amint ezt legutóhb a pénzügyi bt zost&ágban Is kife|tcltem. hogy az igazságszolgáltatási személyzet körében gátit kell vélni a csökkentési tendenciának, mert amikor például a, népei legközelebbről érdeklő telekkönyvi ügyeknél az ügyek száma 80
százalékos emelkedést mutat, akkor a mai személyzet mellett az egyensúlyt fenntartani lehetetleoség. Ez okból forduham a p\'nzügymiiiisztcr úthoz, hogy a iclekkönyvvezelók számát emeljük fel százötvennel és nem kéllim, hogy a normáMs állipo\'ok helyreállítását célzó, elsősorban a személyzeti létszámmal összetüggő többi törekvésemmel sem fogok egyedül maradni.
Teljes mértékben átérzem, hogy a merev takarékossági szempontokat elsősorban az Igazságszolgáltató nem lüri, Di az átmenet áldozatok nélkül nem múlhatott el. Hiszem és remélem, hogy az átmeneti idő már
le\'elfiben van és rövidesen elkövetkezik az, amire állandóan törekszem, hogy a bírósági ügymenet teljesen zavartalan legyen. Ez az ország jól lefogott érdikében el nem maradhat, hiszen hiába törekednék a kormányzat a hitelviszonyok megjavítására, ha a bírósági eljárás hossza-dtlmassága továbbra is megmaradna a hitelélet terén kerékkötőül. A magángazdasági élet reneszánszának u j tn elmaradhatatlan az igazságszolgáltatás nyugodt menetének biztosítás?. Erre nemcsak én törekszem, de a kormány ii, amely léiének első pillanatától kezdje következelesen az ország helyreál\'itásán dolgozik.
i*.\'----.-.*.*.* • rrrrr........................... *\' *
Országos kommunista szerwez-kedést fedezett fel a rendőrség
Március 2l-én na0ra"-*n»u tOnlaUat <or.roxtok - A komiruntitáknik hlvalnloa lapjuk volt Blaoyaroi-a*áo°n
Elfogták Szántó Zoltán volt népbiztost
Budapest, február 28 A főkapitányság hetek óla larló nyomozás alapján megtudta, hogy i Vági-pírt a kínai forradalmi eseményekkel kapcsolatban elérkezettnek látta az időt egy nagyszabású mozgalom kirobbanására. Megállt pilolta azt is — hogy az egéiz ország te-lületél behálózó kommunista szer vetkedés folyik, amely Összefüggésben van Vágiék megmozdulásával. Kid-rllclte azt is, hogy Debreczenben, Mlskolczon,\' Szolnokon, Kaposváron és Pécsen van a kommunista
mozgalmak melegágya. A szálak mind egy titokzatos kéz felé vezetlek, amelynek irányítani, szervezni és pénzelni kellett ezt a nagy dinamikájú mozgalmat.
A további széleskörű nyomozás azután kiderítette, hogy Szántó Zoltán népbiztos, a lömeggyiltios Sza-muclly helyettese, Cii log József álnéven Moszkvából Bícsen ál Budapestre érkezett — hogy az elfogott Rákosi Mátyás után ö szervezze meg a magyarországi kommunizmust. Szántónak a szovjet óriási pénzeket bocsátott rendelkezésre, omlt egy futár hozott
neki Budapestre. Vasárn p hajnalban a főkapitányság detcktivjc! rajtaütésszerűén elfoglak 54 veszedelmes kommtmisla agitátor!. Szántó ugylálszik megneszelte a dolgol, mert hirtelen Bícs felé vette útját. A d:tektlvek Izgalmas hajsza után megállapították
hogy Szántó I. osztályú jeggyel utazik a magyar halárra, telefonállak a hegyeshalmi kirendsltségnek, ahol felismerték és letartóztatták. Erős fedezet mellett szállították be a fö-kapi\'ányságra.
Szántó Zoltán kihallgatása kapcsán beísmrrte, hogy a szervezkedés célja a jeten-1 gi társadalmi rend megdöntése és a proletárdiktatúra kikiáltása volt. Egy v.agon Budapesteniródoll.de Bícsbtn nyomlatott kommunista röpiratot is lefoglalt a rendőrség, köztük az ,Uj március" cimü havi folyóirat példányait. Érdekes, hogy ez a lap is Pesten íródott, Bécsben készült, a >ommunista internacionálé magyar szekciójának hivalalos lapja és harmadik évfolyamát éli most, amikor felfedezték.
A belügyminiszter ma fontos tanácskozásokat folytatott a leleplezett mozgalom ügyében a megteendő rendszabályokra vonatkozólag. Kiderült, hogy a szervezkedés olyan előrehaladott volt, hogy március 21 én, a kommunizmus kitörésének évfordulóján nagy tűntetést terveztek.
BeszGntették a török függetlenségi bíróságokat
Angóra, f.br. 28 (Éjszakai rádiójelentés) A kormány ma a kormánypárt értekezletén elrendelte az ug.nevezelt függetlenségi bíróságok bcsTltntctését. A kamara a javaslatot tárgyalni fogja.
zalai közlöny
1927 március I.
A honvédaltiszti bál
Nafykantzoa, fcbiuir 28 Eimuli farsangok legjobb emlékei elózlék meg ezt a báit. Jobb cISIu-lárt nem laláibatolt volna, mini épen a közelmúlt évek altiszti báljainak emlékeit.
Ezidén aztán (ültetlek ezredünk altisztjei az eddigieken is. Ai a neki-lendülés, ami ezredünk katonáinak szellemi nevelése körül az utolsó időkben tapasztalható, ill nyilvánult meg minden elismerésre érdemes (ormában. Megmutatták, hogy a derék katona nem primiliv, egyoldalúan inslrumentáll eszköze a fizluai erők-nek, hanem megáll|a a helyit a nagy nyilvánosság előd is, a színpadon csak ugy, mint l parketten és a fehér asztaloknál Is. A kanizsaiak bü6>kék lehetnek az ezredükre, amelynek kebelében gyökeres L-nyát vert az a szellem, ami nem csak hadianyagot, hanem embert is lát a ka\'onában és jól lelfogolt kulturális ökonomiával igyekszik (mert jzI nemzeti fontosságú célnak ismerle meg) a magyar katonái szellemileg Is erőssé és magyarrá nevelni. A nagy hiboru bebizonyította, hogy a hadviseléshez nem elég a nye.s eró, az irdatlan muzsik-iomeg. íjlnél intelligensebb valamely hadsereg legénylége, annál biztosabb kézzel lehet azzal operálni. A magyar katona az első katona s hogy az is maradjon, ahhoz a legjobb utat választolta, mikor az önművelés fegyverét Is arzenáljába sorozta.
A vasárnap esti altiszti bál a Polgári Egylet termeiben folyt le. Az ezred tisztikarán és családjaikon, valamint az altiszti családokon kívül sokan voltak otl a polgári társadalom reprezentánsai is.
A műsor a katona-zenekar nyitányával kezdődőit. A zenekar, amely Vadas Lajcsi cigányzenéjével felváltva a tánczenét is adla, napról-napra észrevehető haladásról tett tanúságot.
Két műkedvelő szám\' következeti. Csupa altiszt és altiszti családtagokból kikerült pompás műkedvelő gárda. Móricz Zsigmond egyfelvonásos tréfájában : „A lej\'-ben Sprung Károly excellált elsőrangú jellcmkomikusi alakításával. Öveges Jolánka és Lajkó Ilonka tüzrólpattant tejesas-zunyok vol\'ak. Sikerült groteszk figura vult Egyed Kálmán.
A műsor uto\'só és őszinte, nagy meglepetést kiváltott száma volt Farkas Imre egyfelvonásos romantikus operettje: a „Bábjáték", amit Lengyel Oyula segédkánior rendezett és vezényelt.
A kosztümök és dlszletezés meg-kapóan szép volt. A szereplők közül Vldákovics Ernő egy arrivált szlné6z biztonságával aratta az est legmelegebb és Icgmegérdemeltebb sikerét. Kedves jelenség volt parlnere, Schlosser Annus. Kettőjük minden megismételhető jelenetét dörgő lapiok ujráziák. Pompás figura volt az öreg loronyör szerepében Tasner János. Szabadi Bözsi, Harthmaim Béla tehetséges műkedvelőknek bizonyultak. A zene, az elkéséseket leszámítva [ó volt. Szabó Pista szép munkát végzett a táncok betanításával.
Végelemzésben le kell szögeznünk, hogy az altiszti műkedvelők a műsoros bálok műsorai közül ezidén a legsikerültebbet produkáliák.
Műsor .után megkezdődött a táncmulatság, amely kifogyhatatlan jókedvvel tartott a reggelig egyformán népes bálteremben. (—Its,)
Alaptalan a földművelésügyi miniszter lemondásának híre
Budapest, február 23 Ma az egyik reggeli lap azt irla, hogy Mayer János földmivclésügyi miniszter beadia lemondását és a miniszterelnök levélb:n felkérte báró Boltlik Iván), hogy vállalja a tárcát. Kerdéiüokre Boltlik Iván kijelen-lelte, hogy a miniszterelnök ilyen levelei őhozzá nem irt, tehát annit kevésbbé válaszolhatta azl, hagy a földmivclésügyi lárcál vállalja. Beavatott kormánykörökben Mayer
Jlnos földmivclésügyi miniszler távozásával kapcsolatosan a köveiké zőket mondották:
Sem Mayer miniszler lemondásának, sem pedig a miniszterelnöknek Bolllik báróhoz intézeti levelének hire nem igaz. A földmiveiéstlgyi miniszter távozásáról felbukkan! hirek nem egyebek alaptalan szenzációhajhászásnál, mert semmi ok nincs a földmivclésügyi miniszter távozására.
Megjelent a késedelmi kamat leszállítására vonatkozó rendelet
Budapest, február 23 A most tárgyalt adócsökkentési törvényjavaslat letárgyalt szakasrai alapján a pénzügyminiszter rendeletet adott ki, amely a késedelmi kamatot évi 6Vra szállillaje 3 havi és 12%-ra hossz ibb késilelem esetén. Aki 1926 végén lévő adó lar
tozásait 1927 junius 30-ig befizeti az 1926 vígéig járó Idője, az 5% kamatot fizet.
A 6\',\'o-os i dóbehajtási illetéket 4%-ra, megtartott árverés cse\'én a lüo/o os behajtási illetéket további 6% ra redukálta. A rendelet március elsejével lép életbe.
Nagykanizsán nem lehel már járványról beszélni
A tisztiorvos jelentésé a nagykaalssal Influenza járrányról
Nagykanizsa, február 28 Nagykanizsa város tisztiorvosa szombaton Bődy Zjltán alispánhoz megtette jelentését a múlt heti influenza járvány mikénti állásáról. — Eszerint Nagykanizsán aunyiracsökkent az influenza, hogy járványról többé már beszélni sem lehet. A megbetegedések rendkívül mód csökkentek. Alig fordulnak elő ujabb megbetegedések. A járványkórházban fekvő betegek állapota annyira javult, hogy pénteken elhagyhatják a\\ kórházat. Hl nem utalnak ujabb
beteget a JárványWrbázb), ugy a tisztiorvos jivasolni fogja a közegészségügyi bizottságnak a Járványkórháznak a jlvó héttől való bezárását.
Sok a mumsz-megbetegedés
A városi tisztiorvosi hivatal szerint Nagykanizsán az utóbbi napokban úgynevezett mumsz megbetegedések lordullak elő ugy gyermekeknél, mini felnőtteknél. A mumsz ragályos betegség, amely elóvigyázatot Igényel. Lefolyása enyhe és szórványos eddig Nagykanizsán.
Az Országos Dalosszövetség illeték telen eldönteni a zalai dalosháborut
Jogerőre emelkedett a VII. kerület közgyűlésinek határozata
Nagykanizsa, lebmár 28
Rossz csillagzat alatt született meg a zalai dalos összetartás, mert bizony a belső háborúságok után a formális hadüzenet is megtörtént az utolsó megyei versenyen s azóta a békekötésre irányuló minden kísérlet csak még jobban elmérgesilelle a helyzetei.
Ml, kanizsaiak, nem is nagyon csodálkozunk ezen a háborúságon, melynek halottjai kitermeletlenül maradi magyar kincsek és sok, sok ambíció. Kanizsán a dalos és zenész háborúságok napirenden vannak, ma sokkal inkább, mint a múltban. A casus belli mindig egy: egyéni sérelmek és meddő viták a hivatoltság és elsőbbség felett. Pedig a dal és zenekul:ura ügyének többet lehelne használni termelő munkával, mint szünet nélküli sérelmi-politikában minden erőnek elfccsérfésével.
A zalai daiosháboru, mint ait nekünk hirűl adták, most véglegesen befejeződön. Nem hiszünk ugyan ebben a véglegességben, de az olvasóközönségünk széles rétegeit érdeklő ujabb mozzanalrói mégis a következőkben számolunk be:
Az Országos Dalosszövetség a napokban Budapesten tarlotf évi közgyűlésén nem foglalkozott a zalai daiosháboru ügyivel. Ezt az ill következő jegyzőkönyv-váltás magyarázza meg.
Az Országos Dalosszövetség a következő átiratot intézte Tholway Z<igmond dr.p mint a Zalavármegyei Dalosszövetség elnökéhez:
,,Ekamp Nándor ig. vál. tag, mint az üv. elnök mcgbizolljá-nak és képviselőjének Jelentéséből és a I. év Január hó 23-án Nagykanizsán tartottközgyülésük jegyzőkönyvéből a kerület dalos-egyesületejnck álláspontjáról és
hangulatáról tudomást szereztünk. Tudomásul vettük a keszthelyi rendező "lizotlság felterjesztésében foglaltakat ii.
A magunk részéről még lar-tozlunk hivatalosan megállapítani, hogy az 1926 Junius 24 lkén rendkívüli közgyűlésen határoza tol hozó 18 dalosegyesűlet közül csak 7 volt tagja, az 1927 Jan. 23 án tartóit közgyűlésen megjelent 13 dalosegyesűlet közül pedig csak 4 volt lagja az országos magyar dalosszövetség-nek s igy az első esetben II, a másodikban ö olyan dalosegyesűlet állásfoglalásáról is határozatáról volt is van sző, melyek nem tagjai az Országos Magyar DalosszOvetsignck s igy mivel mindkét közgyűlésen ezen dalárdák képviselői voltak abszoiul többségben, határozatuk és állásfoglalásuk nem tartozik az Országos Magyar Dalosszövetség fórumai elé. Mindezek megállapítása ulán is f. hó 1 én tartott e\'nöki tanácíi és Igazgatósági ülés elé vittük a VII. kerület elnökségének kívánságait. Az előzmények és tényállások Ismertetése után mindkét szervünk egyhangúlag ugy halározotf, hORy a kérdésben dönteni magát llleliktelennek tart/a, legfőképpen azért, mert a kérdéses ügyben tu\'nyomó részt az Oiszágos Magyar Dalosszövelséghez nem tartozó dalosegyesüleieket érdekelte. Kérve, hogy ezen határozatot tudomásul venni szíveskedjenek, maradunk Budapest, 1927 február hó 11-én dalostestvéri üdvözlettel Oerlóczy Béla s. k. m. kir. kormányfófanácsos h. üv. elnök. P. H." A Zalamegyei Dalosszövetség vezetősége ezután a következő átiratot Intézte a zalaegerszegi rendezöbi-zoltsághoz:
.Másolatban megküldlük a Magyar Dalosszövetség 159/927 sz. alatt f. évi február hó 11-én hozíánk intézett leiratát, melyből megállapítható, hogy a Magyar Dalosszövetség illetéktelennek tartja magát a ill. Zalamegyei Djlosvcrscnyból folyó vilinsk eldöntésére. Ennekkövefkeztében a VII. kerület köigyülésénck határozata jogerőreemelkedet\', miért is felkéljük isn é\'.elten a rendező-bizottságot, hogy az elszámolást 8 napon belül okvetlenül megejteni is a bizottság kezel kőzDtt levő versenydíjakat hozzánk átküldeni méltóztassanak. Abban a reményben, hogy ez a kellemetlen ügy ezzel békés elintézést fog nyerni s hogy a magyar dal-kultura ügyében a kitűnő egerszegi dalárdákkal ezenlul zavartalanul összhangban fogunk együttműködhetni, vagyunkdaios-testvéri tisztelettel a Zalavármegyei Dalosszövetség nevében Nagykanizsa, 1927 február 22 Dr. Tholway Zsidmond elnök, dr. Dómján Lajos ügyész.
A kanizsai, sói az egész zalai dalos-társadalom feszült érdeklődéssel várja most a zalaegerszegiek válaszát. A helyzet kulcsa most azok kezében van s ha van még a hosszú háború után annyiügyszeretet a magyar dalban „testvéresült* dalárdákban, amennyire a dalkullura érdekében okvetlen szükség van, akkor nem kétséges, hogy ez az álirat-váltás valóbin utolsó aktusa lesz ennek a szomorú kulturális harcnak.
IB27 március 1.
ZALAI KÖZLÖNY
A népjóléti minisztérium három éven belUI óhajtja megvalósítani a nagykanizsai kórházfejlesztést
motorhengort - A
Dr. Sabjéni Gyula polgármester és Király Sándor tanácsos budapesti utjukról
Nagykanizsa. febniál 2S Megírtuk, hogy dr. S^é/dn Oyula polgármeser éj Király Sindor műszaki tanácsos lobb napon ál Buds-""pesten tarlózkodot\', hogy a különböző minisztériumokban eljárjanak és tárgyalásokat folytassanak lObb lontos városi ügyben.
Dr. Sabján Oyula polgármester visszatérvén, felkereslük. hogy tár -gyalásslnak eredményiről a város közönségének beszámolhassunk.
A polgármester elsóiorban a népjóléti minisztériumot kereste lel, hogy a kórházbóviiés ügyében foly-Utotl tárgyalásait folytassa és a fokozatos fejlesztést sürgesse.
Vass József dr. népjóléti miniszter erősen érdeklődőit a nagykanizsai közkórház fejlesztése iráni és biztató ígéretet lelt arra nézve, hogy a pénzogyminísz\'crrcl egyetemben az államra esi anyagi tliz előteremtését mtgoldanl Igyekszik.
Scholiz állam\'itkár kijelentette, hogy
a kanizsai kórházfejlesztésl programmot sokkalta nagyobb dimenziókban amint azt a város tervezte — fokozatosan — három éven belül óhajtja megvalósítani és befejezni, feliéve, ha a fedezel állami részéi sikerül neki biztosítani.
E programm keretén belül fog megoldási találni a nagy sebészeti osztály, fertőző betegek részére uj fertőző osztály, u| ravatalozó építése, a szem- és Irachoma-pavlllon, uj felvételi osztály, slb.
A polgármesternek lobbi napos tárgyalásai után sikerült elérnie, hogy
az építési költség egy része a Spcycr-kőlcsőnből rendelkezésre áll. A közoktatásügyi minisztérium illetékes ügyosztályánál ismételten és nyomatékosan mcgsürgeltc a leányközépiskola felállítását.
amely hivatva lesz a polgáriiskola problémáján Is könnyíteni. Valószíne, hogy a tárgyalások eredményekén! a Vícsey-ulcában építeni tervezett
elemi Iskola építése is véglfges megöltlist nyert.
A főJdoiiv^léaüfiyi minisitérium-l»n szóba kerüli
a legrlő-csere Ogye, hogy a marhacsordi ne legyen kénytelen a városon keresztül menni; •tinién a perfekluális előli áll.
Király Sándor műszaki tanácsosak a kereskedelmi minisztérium
illetékes ügyosztályánál sikerüli a
Dencsár-hld építését biztosítani.
Az államépllcszel rövidesen kiírja a versenytárgyalást a hídépítési munkákra, hogy — miként tervezve vsn — lunius hó végén teljesen elké-síülhessen és a forgalomnak átadassák.
A még múlt évi költségvetésbe beállított
városi, közúti motorhenger
— amit a város egy budapesti gyár-bin megrendeli — hogy vele a város feltöltött és Javítás alá kerülő ut|ail lehengerelje és lesimítsa — a legrövidebb Időn belül elkészül. „, ... , ,, Mielőtt azonban leszállítják Nagy- "lÁ.Jffo\',ín kanizsának, a JZ, J?!,£.
KI A TETTES?
Cslnáth ííjlatl jalaapálll gardái-ícotW 16 éves hasonnevű gímru-ziua tia sJOlcinek lakisin fel-akautotta macii. Mire ráakadlak, halon vall.
a kereskedelmi minisztérium felkérésére a fővárosi műszaki hivatal kífog|a próbálni. A leszállítás a Jövő hónapban fog megtörténni és mihely megle\'elő kezelőt sikerül szerezni a motorhmger kezelésire — nyomban megkcidík az utak hengerezését.
Ilyenek u ári a város közönsége mindenkor szivesen látja, ha a vá ros vezetőségének valamely tagja felutazik Budapestre, mert egy-egy l!yen ut, mini Jelen eseiben, a városfejlesztésnek egy-egy nagyobb lépését Jelenti. (8. R.) ......................... iiii-r-ifij.....i..
A rendőrség razziákkal fogja ellenőrizni az üzleti alkalmazottak munkaidejének törvényellenes kihasználását
A numkaaélkdllség miatt a uolgálalban leró alkalmazottak belneléríl
uodálls Intézkedése - Lehozod rolók mellett dSgozUIJák u CoSal alkalmazottakat
Nagykanizsa, [tbrulr n
Az ipari és kereskedelmi téren megnyilvánuló súlyos munkanélküliségnek egyik szomorú |elensége, hogy a munkában levó alkalmazottak szociális helyzetéi is rosszabbá teszi, mert egyes lelkiismeretlen lőnokok élve azzal a számítással, hogy a munkanélküliség folylán ezrével vannak emberek, akik állások után kilincselnek, szolgálatukban levó al-kalmazollaíkat a törvényes munkaidőn Jóval lul dolgoztatják. Tudják ezek a lelkiismeretlen emberek azt, hogy az alkalmazóit örtll, hogy munkában van és nem mer mukkanni sem a törvényellenes önkényeskedés felelt.
Igy a nagykanizsai rendőrkapitányságnak Is tudomására Jutott, hogy egyes helybeli kereskedő cégek, miután este zárás van és az üzleti alkalmazottak (segédek. Inasok, szolgák) elmentek, az Irodáikban alkalmazott hivatali erőket vlsz-szalartják és lehúzol! rolók mellett dolgoztatják tovább 2—3 órát, mini azt a törvényes rendelkezés megengedi. Itt nem esik elbírálás alá az a cég, amely megegyezéssel és fizetett túlórázással tartja vissza irodai alkalmazottait. De annál súlyosabban vétenek azok, akik kihasználják az alkalmazottak szomorú helyzetét és hogy mindenki inkább tori a méltánytalanságot, mintsem az az ellen való felszólalással esetleg kenyerét veszítse.
Mindezekután a nagykanizsai rendőrkapitányság agilis vezetője, aki már számtalan cselben adta tanújelét emberséges és szociális érzékének, elhatározta, hogy rajtaütésszerű razziákat rendeznek és szigorúan ellenőrizni fogják az esteli zárás uláu boltokat, hogy a kihasználható
kényszerrel, nem tartják-e s issza az alkalmazottakat azon az időn lul is, melyet az idevonatkozó törvényes rendelkezés tilt. «
Ml a magunk részéről a rendőrségnek ezt a páratlanul álló rendelkezését örömmel üdvözöljük és szeretnénk, hogy a tervbe veti razziáknak ne legyen eredménye e cikk után, amecnfiben a főnökök gondolkodóba esnek és belálják, hogy a kezükben levő alkalmazottak törvényes pihenő ipejével visszaélni nem szabad, mert ez az Írott paragrafuson kívül, amelybe ütközik, a legnagyobb fokú lelkiismeretlenség.
ÉletbixtoaiUaaal utaznak a román vasutakon
Bukarest, február 28. A román államvasutaknál előforduló gyakori szerencsétlenségek az igazgatóságot arra Indították, hogy az utasokat bileset ellen biztosllsák. Az első osztályú utasokai 100, a második osztályúakat 50. harmadoszlályuakat 30, negyedosziályuakat pedig 20 ezer leire biztosították balesel és halálesetre, kivéve a negyedik osztályl, melynek utasalt ciupin halálesetre biztosítják. A biztosítási dijat a jegy árához fogják hozzászámítani.
Anglia réaxtveaz leazereléai konferencián
London, február 28. (Éjszakai rá-dlijelentés) Az alsóházban Chamberlain kijelentette, hogy az angol kormánynak CooUdge elnök javaslalára adott válaszát a mull héten nyújtották át. A válasz mindenekelőtt örömének ad kifejezést az értekezlet összehívása felelt, elfogadla az Unió meghívását és kijelentette, hogy a konferencia sikerét igyekszik biztosítani.
17 íves leány öngyilkossági kísérte-lit. Azelőtt pedig a\'ig kii nappal temetlek el egy 18 éves halálba meneküli /ml.
Tizenhat, tizenhét, tizennyolc év... Megdöbbentő számok. Elreszket a szánk széle, ha eteket az évszámo-kat öngyilkosok, halál-jegyesek nevével kapc-ahtban kelI kimondanunk.
Az ázsiai kolera járványnál nem kisebb félelmet kelti öngyilkossági járvány, ugylátszrk áksopott az tfju-ság legszebb évelnek mezejére és e tarlókon a fagyos halál, gyermekemberek teje felelt suhintja kaszáját.
Mintha oz Apokalypszlsz négy lovasa közül egyik zabolát tépve kiugróit volna siokolt sorából és ezeknek szomorú, nehéz Időknek, még szomorúbb ifjúságára vetette wlna magái.
Valamikor, régen, ha volt m/g Ilyen Idő. gyógyíthatatlan betegségek szánalmas szenvedi! kerestek fájdalmukra Irt a sir csendesség/ben, vagy az élet sok, nehéz évtizedekkel megrakott roggyant derekú vándora áitl ki önszántába a sorból, h\'i türelme unta az öregség gyertyahald-tál. Néha becsületek faliját tapasztották be. kányakaszinók süppedős angol bitfoteljeibe megtévedi, elhibázott életű emberek
Sióval, a mindéiig elítélendő ön-halálnak valamelyes súlyos i "pulzusát lehetett felfedezni az áldozatok halolt/ehér arcának mozdulatlanságában, mely enyéizelet választolt magának élei helyeit.
De ma. Mintha mérgezett nyilak röpködnének a levegőben ét az Ifjúság szellemét az őrültséggel határossá lennék. A logika képtelen levezetést találni a feni említett három eklatáns példa esetében. Egyik esetben stm bírjuk erőszakoltan sem feltalálni a sötét elhatározás Indlli rugóját.
Ha anyagilag vesszük őket: eredmény: képtelenség Ha szerelmi csalódás! írnánk lelki elkeseredésünk számlájára; eredmény: még olyan fiatalok, hogy ait sem tudhatják, ml a szerelem. Családi, társadalmi ballépés nem forog fent.
Ml hát. ml halál,Igyba készteti fektetni az /lelnek ezeket a kevés évszáma, szép ái/i/seken keresetül talán sohse ment harcosaiI?
Kérdésünkre — k/ls/gbeestllen kígyózó kérdiielel kapunk.
Nincs elfogadható magyarázat, mely az egészséges szellem halárain belül, felludná lelni öngyikolásuk okának nyitjái.
Kevésnek bizonyul pszlchonnallll-kat tudásunk meghalni akaró gyermek-ember agyának, lelkének kibu-várkodására h\'entmarod a súlyos mhátha\'. A pillanatnyi elmezavar, mint a hogy a 16 éves gimnázlsla esetében Is valószínűsítik. A legborzasztóbb .hátha-.
Hátha meghibbanás. Egy pillanat egészséges esz nélkül és vége mindennek...
De amíg Idejut a szerencsétlen, addig oz egy pillanatig, mik az agysejtek mozgatói.
Azt hiszem ill már helyben vagyunk és nem kell sokat analizálnunk a lehetőségek v/glelen sorában az egyes megdöbbentő élelöngyllko-lásokra vezető egyetlen elmezavar ban meg/ll pillanatot. Egy szó mindent megmond. Egy
ZALAI KOZlONY
1927 március I.
SIÓ, mely feketébb a fekclegyisznál. Egy szó, mely méreggé változtatja a sokat szenvedett magyar an> a emlőjében a tejet, mit gyermeke beszív. Egy szó, mely a könyek árjának zsilipjei! nyitotta meg vala számukra talán, ugy tetszik évezredek óta. Egy szó, mely már az Ifjúság leikéi is klklös depresszióval fekszi meg és ma holnop nem hagy ép emberi ebben a 13 megyében, aki átkának mázsáit ál tudja cipelni a tisztes ezüstös hajú öreg korig.
Egy szó, mely minden jajnak, bajnak, gyásznak, sirásnak g)ökere:
Trianon! U. Oy.
Jubileumi Szent Ferenc-matiné Nagykanizsán
Nagykanizsa, február 23
Megiriuk már, hogy a III. Rend Sient Ferenc halálának 700 éves fordulója megünneplésére |ubileuml mailnél rendez mlrcius 6 án délelóll II órakor az Urániában.
Az Onnepl motor kapcsán bemutalóra kerül egy S;enl Ferenc film, a mai lilm- művészei egy csodálatosan finom slkotáu.
A maiiné műsora különben a kö-velkezó:
1. Beretvá"- Lányi: Szent Fe-cnc bimnusz, énekli az Egyházi Énekkar Rácz János vezetésével.
2. Qiál Balázs: Stenl Fercrc áldozata. Szaval]a Oszkó Endre VIII. gimn. lan.
3. Beethoven: Sicress. Énekli az Egyházi Énekkar.
4. Ünnepi beszédet mond dr. Balanyl György egyetemi magántanár.
5. Berelvás- Linyi: Glória, a Szent Ferenc Oratóriumból. Előadja az alkalmi zenekar Rácz János veze-lésééel.
6. A film (Szent Ferenc élete)
A matiné clóll délelóll 10 órakor Ünnepi mise lesz a plébániatemplomban. Szentbeszédet mond Krlzsala János kegyesrendi lanár.
KflazObSn nz amerikai — franoía megegyezés
Páris, február 28. (Éjszakai rá-dlijelentés) Megerősítik azt a hírt, hogy az adósságok rendezéséről Amerika és Páris közölt kedvező tárgyalások folynak és a megegyezés küszöbön áll, még néhány részletkérdésben való megállapodás szükséges.
Eltűnt egy falu a Riviérán
Nizza, február 28. Rr<|uebillierc-ban ujabb földcsuszamlások történtek. A községháza és a kórház egy része az omladék alá kerüli. Ujacb földcsuszamlásoktól lehet tartani; a község, amelyet a lakosság már különben elhagyott, alighanem eltűnik a fold szinéiól.
= Most a tavasz kezdetén
szolgálatot óhajtunk lenni no. olvasóinknak, midrtn szíves figyelmüket fe li vjuk az Vnghváry Lá-Oó lais-koli r.-t. Ceg.íd, herényi (Szombathely melleit) liéklaiskolajára\', melyei ezen előnyösen ismert európ2i hú ti vállalat azérc létesített, hogy a du-nánlulí üzletfeleinek a nemes csc-mclék beszerzését megkönnyítse.
HAPI HÍREK
qAFIKEBSI
Márciua I, kedd ;
, Római katolikui: Albin pk. Prolit- j : táns: Albin. Izraelita: Atlar tó 77. .
Nap kel reffiel 0 óra « perckor j nyugszik délután 17 óra « perekor, j
Mozi. Uránia: A szent hegy (Alpes: j ; hímezik.) Hlóailáiok: 7 fa D ínkor, j
Húshagyó
Még egyet nagyol, utjlsót vonaglik farsangi örömeink oltárán a láng. Táncos kedvünk még tgisier. u\'ol-ján megróna oörgóslpkája aenge-tyült. hogy a holnap megiroU sorsa szerint elvérezzék a húshagyó ravatalán. Még egy bokázó, htjehujás éjszakán, Carnevál káprázatos kala-faikja körül tort 01 Peer Gynl vérünk dacos lázadorása és betérIkoKja az éjszakába, hogy hazugság minden Igaz: — élet, élet: szép, jó, vidám, dalos élet, amit hordárunk; fényi, rag>ogást és csupa, csupa ünnepnapot vésünk az emlékeink ro vásán.
Ma éjstaka míg gyöngy pereg a borunkban, tüz sziporkázik az ereinkben és felszórja rakétáit a magas firmamenlum felé, hogy versenyt ragyogjon a csillag ezeiek fölényesen mosolygó aronyszönyegévei
Kacagás gyöngy ölik ma még az ajkunkról, amin pezsgő, tánc és nóta mámora izzik eg)ik embertől a má sikig. Pirja az élet zománcát festi arcunkra és messze ilzt a holnap gondját d nagy kakofonia, amiben pohárcsengésen, jazzband en, báltermek kavargó kaleidoszkópján áthat lik a vágyaink horangozisa, átlzük rajtuk a vérünk bíbor színe.
nagy színpadon ma még lángvörös szuffiíák lógnak, groteszk reflektor-tánc száz színe szédíti a szeműnket és n rivalda lámpái elólt a far.-angps kedvében rugdalózó ember járja a sok-hetes vigasság láncának utolsó laktusait. Ma még nem gondol arra, hogy körei már a hajnal józanító, hűvös szele. Pedig olt berzenkedik már n horizonton és keserű szájízű emberek hálán fog vé gigszántani nemsokára.
Mire jön és fintoros maszkjainkat lelépi a holnap, fekete bOnvallásunk érces kongásába fullad a tarka vásár zaja s a muló zsongásban aj harangok kötelét ráncigálja fölöttünk a nagy mementó... (bt)
— Kinevezés. A m klr. pénzügyminiszter Bódogh Ferenc nagykanizsai állampénztárt főtisztet a dombóvári adóhivatalhoz állampénzlári tanácsossá kinevezte.
= Nőcgyletl tea. A Keresztény Jótékony Nórgvlel szokásos teadél-u\'ánja 3-án, csütörtökön délután 5 órai kezdettel dr. Szlgtlhy Károly-nénál (Fő ul 19. sz. alaii) lesz, melyre a tagokat és azok vendégei! szívesen látják. Tea süteménnyel 80 fillér.
— NAthi ellen minden patikában kap Penlalin karit. Ara 16.000 K
Hushagyó-kedden a Markó vendéglőben
cigányzene!
Hamvazó-s/.erdán délután heringlakoma !
— Adomány. A Sörgyár Igazgatósága -10 pengőt adományozott a Keresztény jótékony Nőegylet c\'-ljalra.
_ A Kercsztéay Tisztviselő nők Egyesülete március 1-én, kedden déiulán 6 órai kezdettel rendezi húshagyó teáját a Nádor-utcai helyiségben. Az egyesület kedves, inlim haogu\'alu Icái hova-lovább olyan közkedveltségre lellek szeri és olyan látogatottságnak örvendenek, hogy azokat a legkellemesebb farsaiigi délutánjai közt kelleti elkönyvelni, Igy a larsangbucsuzlaló is bizonyára a legvidámabb hangulatban fog lefolyni.
— Három uj teleion vonal Kanizsáról Jugoszláviába. A kereskedelmi miniszter folyó hó 23-án kell rendeletével a magyar-jugoszláv viszonylatban Nagykanizsa—Don|a— Dubrava (Alsódombaru), Nagykanizsa—Koprivnica (Kapronca) és Nagykanizsa—Ztgreb között a láv-beszélő forgalom megnyitását engedélyezte. Egy egyszerű (3 p:rccs) beszélgetés di|a a Nagykanizsa— Donja—Dubrava közölii visronylal-ban 1.35 pengő, Nagykanizsa— Koprivnica! forgalomban 1 70 pengő, Nagykanizsa-Zigreb I forgalomban pedig 2 40 pengő. A lorgalom megnyitásának napja 1927. március hó 1.
— Orbán József temetése. Nagy részvét mellett adták át az anya-földnek tegnap déiulán Orbán József városi tisztviselőt. A temciésen megjeleni dr. Sabján Oyula polgármester, a városi tanács tagjai és a város teljes hivatalnoki kara, a Katolikus Legényegylet, a kiskanizsai leventék egy díszszázada és nagyszámú közönség, hogy még egyszer kifejezésre juttassák megbecsülésüket a megboldogult Iránt. A temetési szertartást dr. Vargha Theodorich plébános végezle fényes pipi segédlettel. A simái P. Bakos Ágoston mondott búcsúbeszédet a kiskanizsai Levente Egyesület nevében. A várotltSza gyönyörű koszorúi helyezett buzgó tisztviselőjének sírjára.
— Kiss Ferenc dal- és elöadó-estélye csütörtökön a Kaszinóban. Jegyek a Krátky-lőisdében és Szerb-níl, Erzsébet-tér 20.
— KI felelős a háborúért? A keresztényszocialistáknál vasárnap esle szép számmal megjeleni közönség előli szépen sikerült szabid előadást lartoti Bakos P. Aioslon fe-renceslelkész, aki a hallgatóság elölt felvetette azt a kérdési: KI felelős a háborúért ? A közel egy óráig tartott előadásban könnyen érthető tónusban boncolla ezt a kérdést A keresztényszocialisták műkedvelő gárdája Csik Károly .Leánycsel" cimö négy felvonásos színmüvét adla elő oly pompás játékban, smely megérdemli, bíi^y mégegyszer megismé: leljék. A főszereplók Csizmadia Jolán, Simon Mancika, Htnknvszky Géza és Horváth József derekasan kilellek magukért, úgyszintén Poór Ilonka, Ciizmadia Mincika, Horváth Mancika, Horváth Lajos, Vidéki József, Sorit Ferenc és Csöndör Qis-pár, akiknek sikerült játéka sok megérdemelt tapsvihart váltott ki.
— Meghűlésnél, nálhaláznál, torokgyulladásnál, ideglájdalmaknál, In-
fziggatásnál napon\'a f!l pohár természetes .Ferenc József keserűvíz rendes gyomor- és bélmükodést biz-losli. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc Józset viz hatása gyors, kellemes és megbízható. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerOzlelekben.
— Halálozás. Pltchla Jenőné íz. Krisztán Mária 45 éves korában Budapesten elhunyt. Oll helyezték örök nyugalomra.
=. Az NSE húshagyója ma eatc lesz a Polgári Egyletben. Az NSE vigalmi bizottsága ezúton kéri a jelmezben megjelenőkel, hogy a szokásos igazoltatás végett a Polgári Egylet bejárainál lévő kis helyiségben jelentkezni szíveskedjenek.
— A kiskanizsai leventeoktstó továbbképző tanfolyam öl heti szorgos munka után Jövő vasárnap délután 4 órakor tartja záróünnepélyéi. A tanfolyam tanárai Pinla József, Radvánszky és Vörös oktatók. A záróünnepély programmjál legközelebb tesszük közzé.
— A kiskanizsai leventék mulatsága és kabarédélutánja. A kiskanizsai leventék Isméi kitettek magukért. Vasárnap déiulán 4 órakor a mozgószlnház helyiségében Fitó iskolaigazgató veze\'éae melleit oly kabarédílulánt rendeztek, ami becsületére váll voloa a lcg|obb kanizsai műkedvelőknek. Többek között elóadásra kerüli .A koldöltség", .Egy kis baj van Csabajdéknál" és több bohózat, amit a szereplők oly humorral tudtak előadni, hogy a közönség kél órán keresztül nem fogyott ki a falrengelö kacagásból. Főrendező Samu László volt. Szerepek Törő György, Tólh Sándor, Ziegler N., Peli Jtnos, Magaiházi Józscl, Nagy Antal, Gödinek Ferenc, Borbély Ferenc, Kálovlcs József, Kovács János, Masznyák László, Samu László, Nagy G/örgy, Hegedűs József, Bolf József, stb., akik megérdemelték azt a sok tapsot, amikben részük volt. A levente-énekkar Ltncz Oyula karnagy vezénylete alal! figyelemreméltó clőhaladással énekekel adoll elő. Esle nagy táncmulatság voll, mely alkalomkor Zoro H Huru-\\ Imitálták megszólalásig való eredetiségben. Majd tánc következelt, mely a legjobb bangulalban záróráig lartoti. A befolyt jövedelmei a levente egylet keretiben megalakítandó men-ló-oszlály céljaira fordítják.
Elsőrendű hushagyó-est
Aki jól mulatni és sokat nevelni akar, ott Icyyen. Nagy álarcos felvonulás és sok más móka cigányzenével.
március 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Övv. Klein lllésné
Nagy részvéi melleit temették cl ma délután özv. Klein hlésné szül. Slrém Júliái, a nagykanizsai tir. Jótékony Nőegylet tiszteletbeli tagját. A régi kanizsai társadalmi élet, egy mindnyá|uok altal szeretett és nagyra-becsült, segilőkéstségéiől és jótékonyságáról ismert tagját veszilctte el a galambősz, lisztaszivü matro uiban. A Magyar-ulcai gyásrhiz udvarán Abramovks Márk főkántor éneke után dr. Winkltr Ernő főrabbi elevenítette fel mégegyszer azt az értékét élelet, mely elmúlásával nagy ort hagyott maga ulán Nagysrámu rokoni, baráti és tisztelőinek köie kiiérte utolsó útjára. \' (—)
_ A kerékpár Egycslllct mai húshagyókedd esti farsangbucsuzta-tójál az egyesületi lánctcák sorában is szokatlanul nagy érdeklődéssel várják az egyesület tagjai és barátja!. A larsaog egyetlen maszkabálja lesz ez, ami már magában elegendő ahhoz, hogy tömeges látogatottsága legyen. Az egy pengős belépődíj mellett aztán lesz még sok mindenféle tréfa ezen az estén a Világ mozgó nagytermében.
_ Bőgötemetés a Centrilban. Szombathelyi Vadas Lajos és zenekara ezúton hívja meg t. vendégeit a Centrál-kávéházban csütörtök este megtartandó táncestélyre és bógő temetésre. Tánc záróráig.
- Másfélévi börtönre ítélték a nemesbükkl körjegyzői hivatal betörőjét \'Megirluk, hogy a mult évben Domlna József napszámos behatolt a nemesbükki körjegyzői irodába és onnét 200 000 korona készpénzt vitt el. Később — felbuzdulván az előző sikerén — a Wert-heimszekrényt akartam felfeszíteni. Miulán ez nehéz feladal volt, ballávei Igyekezett megoldani, azonban hiába, a páncélfalak nem engedtek a balta Ülésének. Doniina eredménytelenül h)gyta el működési színhelyét. A körjegyzőség betörőjét tegnap vonla felelősségre a kanizsai törvényszék. Domina nem tagadta tettél. A bíróság a már többször büntetett embert máslélévi börtönre Ítélte. Az Ítélet jogerős.
— Szülői értekezlet Klskanl-zsán. Rendkívül látogatott szülői ~ értekeziei volt vasárnap délután 4 órakor a kískanizssl elemi iskolában. Bakoss P. Ágoston szenlferencrendi hitoktató előadást tartott a nemzeti nevelés fontosságáról, kifejtvén, hogy már a gyermekekbe kell beleplántálni a magyar nemzeti gcndolatot és nemzeti eszményi, ha a magyar mullhoz méltó generációt akarunk nevelni.
Meghívó.
Kedélyes farsangi est a
Bárányban.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri
Haubert.
URÁNIA
Még ma kedden este 7 és 9 órakor
A SZENT HEGY
Az alpesi hómezőknek elbűvölően szép felvételei. Filmrapszódia nyolc felvonásban.
— Az Ipariskolai Énekkar mulatsága. A nagykanizsai Ipariskolai Cnekkar előadásai és mulatságai esetről-eselre jobban és jobban hódítanak. A tisztességes keretek kö-
— Jótékonyság. A Nagykanizsai Takarékpénztár r. I. 1926. évi üzleti eredményéből a következő jótékonysági adományokat osztotta szél: Ke-resztény-bázi szegények részére 1
zölt mulatni kivánó fiatal iparos és | millió, Á\'l. el. isk. izegénvsorsu nö-
kercskedövilág annyira megkedvelte az Ipariskolai Énekkar által rendezeti előadásokat és mulatságokat, hogy minoen egyes alkalommal teljesen betölti a Rozgonyi-utcai tornatermet. A vasárnapi estélyi egy kedves vígjáték, .4 szobalány\' vezelte be, amely állandó derültséget váltott ki a közönségből. A szereplők közül Szabó Bözsi, Horváth Annus, Bili Ilonka és Palló Oizí látszottak szépen, otthonosan mozogva a színpadon ; Hackler Rózsi intelligens játékát több Ízben nyílt színen Is megtapsolták. Előadás ulán fesztelen farsangi hangulatban kezdetét vette a láncmulatság, amely Ltfcslk Pongrác és Tóth Móric ferencesatyák felügyelete mellett záróráig tartott.
— Állategészségügyi előadás Klskanizsón. Dr. Wol/f Sindor m. kir. lőállalorvos, a nagykanizsai állalorvosi hivatal vezetője vasánnp délután a kiskanizsai Polgári Olvasó-köib:n a kisgazdák részére népies előadást tarlóit a hússertés tenyésztésről, felsorolva azokat az előnyökéit amiket a hússertés tenyésztése a kisgazdáknak jeleot. Az előadás iránt nagy volt az érdeklődés a gazdatársadalom részéről, akik a kérdéshez gyakoriali fzempontból fűzték hozzá észrevételeiket. Dr. Wolff minden felszólalásra reflektált és késiségesen áll segítségre minden gazdának, aki a hússertés tenyésztés iránt érdeklődik.
— Állami gépjárművezetői (sof-főr) tanfolyam nyílik meg a m, kir. techn. és anyagvizsgáló intézet keretében március hó 21-én esle fél hét órakor. Bsiratás március lS-én délelőtt 12—2 és délután 5-7 óráig az igazgalósági irodában (Bndspest, VIII, József-körűt 6), hol részletes Tájékoztató is kapható.
-—\'nA háromgyermekes szegény asszony részére, aki a legnagyobb nyomorban, elhagyoltan, betegen fekszik - Inkey József báró 500.000 koronát küldött Eberhardi főigazgató u ján a közgyámi hivatalba. Vajha a magyar főúr nemes példáját minél többen követnék. Adományok a városi közgyámi hivatalba küldendők.
vendékei részére 600 ezer, Reálgimn. szegénysorsu növendéki ruházatára 600 ezer, Reálgimn. muzeumára 300 ezer, Reálgimn. növendékei jutalmazására 1- millió, Keresztény Jótékony Nöegyietnek 600 ezer. Városi Szegényház céljaira 600 ezer, Evengeli-kus Nőegylet részére 300 ezer, Református Nőegylet részére 300 ezer, lzr. házi szegények részére I millió, Itr. isk. szegénysorsu tanulói részére 600 ezer, lzr. iskola céljaira 360 ezer, lzr. Kórház javára 600 ezer, Urasz-szonyok Kongregációja részére 300 ezer, lzr. Jótékony Nőegylet részére 600 ezer, Anya- és Csecsemővédő Egyesületnek 1 millió, József főherceg Szanatórium részére 600 ezer, Vöröskereszt Egyesület részére 300 ezer, önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 600 ezer, Mentőknek I millió, Elagott iparosok menháza javára 1 millió, 74. sz. Törekvés cserkészcsapatnak 200 ezer, Szépitóegyesület részére 300 ezer, Zrínyi Irodalmi és Művészeti Körnek 500 ezer, Kereskedelmi iskola szegénysorsu növendékei jutalmazására 000 ezer, Fémipari szakiskola szegénysorsu növendékei jutalmazására 300 ezer, Az lzr. Jótékony Nőegylet kezelésében levő Iskolakonyha javára 300 ezer koronái Az adományokat a jogosítottak kellő elismervény ellenében az intézet pénztáránál átvehetik.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Ha el akar búcsúzni a farsangtól, menjen az AMERIKA-ven-dégtöbe. Olt olyan víg hangulatot fog találni, hogy jövő farsangig sem felejt! eL Egy vak zongorista játszik. Zamatos borok. Jó ételek. Olcsó árak.
— A peleskel nótárius tegnap délutáni ifjúsági előadásán zsúfolt ház előtt játszottak szorgalmas leventéink. Este a nagyközönség töltötte meg újra a termet. Itt emllljűk meg, hogy a levente-estélyröl itt tudósításunkból néhány kitűnő szereplő neve tévedésből kimaradt. Ezek: Horváth Mariska, Engelleiter Rezső, Karlovlts Lajos, kovács Miklós, Krausz Jenő, Farkas Imre. Mindegyikük a darab legjobbjai közt állta* > helyét a színpadon.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmu\'t héten összesen 13 gyermek született. Ezek közül 8 fiu, leángyermek pedig 5. Simonka Ferenc téglagyári munkásnak fia, Suef György földművesnek leánya, Mihá-lec Károly f01dmüv:snek fia, Simo-nits Sándor föpincémeK lia, V.rga József földművesnek leánya, Baranyai Jínos állami rendőrnek leánya, Laurencsik János kereskedőnek fia, Ikálák Ilona napszámosnak leánya, Oudovics Zsófia háztartásbelinek lía, Horváth Anna napszámosnak (ikrek) fia és leánya, Einger József uradalmi kocsisnak fia, Holy János földművesnek fia, Márton János csizma-dia-segédnek fia. — Házasságot kö-töt 12 pár: Horváth János kereskedő segéd Hedl Erzsébetlel, Fischl Adolf kereskedő Kellerman Julián-nával, Simonc<ics Lajos kőműves Varga Karolinával, Trinkl O\'zkár géplakatos-segéd Lukács Máriával, Kuzsner Sándor cipész-segéd Barlha Erzsébettel, Zsoldos Kálmán mészáros és hentesegéd Simon Máriával, Kuczogi János kereskedősegéd Simon Máriával, Tuboly Oyula géplakatos Varga Rozáliával, Brunner József henlessegéd Vuklcs Annával, Kátai Tóth József gépészkovácsmesler Lé-der Rozáliával, Varga János hivatali-segéd Fordanlcs Rozáliával, Mészáros László Imre Zalacsányl körjegyiő Horváth Jolánnal. — Elhaltak 19 en: Öív. Budai Józsefné Pintér Mária 50 éves paralyzis progressiva, özv. Vidos Jánosné Faics Erzsébet 78 éves aggkori végelgyengülés, Thury Ernő borbélysegéd 17 éves lugmér-gezés (öngyilkosság), Horgas Istvánná Horváth Lujza 52 éves idült veselob, özv. Adler Mórné Renltz Hermin magánzó 76 éves lüdőlob, Dávidovlcs László földműves 57 éves lüdőlob, Horváth Mária I napos veleszületett gyengeség, Vidovícs József 14 hónapos lüdöhurul, Molnár Erzsébet 25 éves napszámosnö iulluenzíás tadölob, Tóth Józsel községi pásztor 66 éves szívizom elfajulás, Halis István nyug. városi árvaszéki ülnök 71 éves szivbilentyű baj, Boroa Károly ny. póstaaltiszt, 59 éves tüdőhunii, Benedek Anra 10 napos veleszületett gyengeség, Einger Ferenc I napos, veleszületett gyengeiég, özv. Budai Jinosné Horváth Mária 68 éves tüdőgűmőkór, özv. Klein Ignácné Klein Rozáüa 68 éves agyszélhüdés, Benkő József földműves 73 éves influenza, Stera Mór magánzó 83 éves aggkori végelgyengülés.
Ma este ~M
mulatság
disznótoros vacsorával az „Utolsó garas"
Petőfi ut 81. számú vendéglőben.
Cigányzene. Szives pártfogást kér
a vendéglőn.
zalai közlöny
1927 m«.ciu» 1
RÁDIÓ M0SOB
Március l (kedd)
Budapest 9.30, 12 és 2 Hifck, tóisde. 4.15 Os/kir bácsi fctolvw. 5 Idfl és vic Jelentén, utána kamarazenekar hangversenye. 6.30 Rádióimatórposta. 7 Jogtudományi elfiadáj ai öngyliltosaJgról. 8 Tar-nay Alajo* «erzói e*tj< Basilide» Mám, dr. Sí<«k Miklós és Siántó Jenó he«edQ-raQvész közreműködésére!. 9M Hírek, utána cigányzenekarinak hangversenye és Jazz-band.
Bécs II Népuerü zene. 4.15 Hangverseny, magyar esi 540 Asszonyoknak. 620 Zeneesitélikai el<5adls. 7.10 Ksxperantö. S05 Fariangi est.
Berlin 12.30 Mezőgazdaság. 1.30 vjép-szerű zene, 7.30 Luther, volt birodalmi kancellár clöadáaa, délamerikai uti benyomások. 8 Nagy farsangi ridtókabaré. 1030 Jazz-band.
Barcelona 7.15 Kamarazene. 1020 Nép-M.eiü zene. 12 Mendelssohn Ruy Blss, nyitány.
Brünn 12.15 Népsserü zeae. 7 Kamara-
zen. 710 EgyfeJv. bohózat 9 Népszerű és tánczene.
Orác 8 05 .A válaszút*. L Ganghofer ecyfelv. 9.05 Keringóesl 10 NépMerü zene.
Hambjrg 1230-Hangverseny. 2.05 Néu-szerű xeoe. 4 15 Farsangi hangverseny. 5 Irodalmi előadás. 545 Onosi előadás &S5 Zenei verseny: Szóké és barna (sioprán és alt) kö/ött 815 Díszelőadás Cgnwnt, Goethe 5 felv. szonjorujátéka, utána Népszerű zene.
Langcnbcrg 1 Népmifi zene. 4 Humoros perbeszédek, utána Népszerű zene. 4 30 A farsang keletkezése, etőadás. 5 Kamarazene. 8 Operaelőadás. .Sevillai borbély".
London 2 Dalok ét népszerű zene 4.45 Walesj dalok, énekkari zene. 7 Jazz-band 7.45 Népszerű zene. 8.15 Mozart zongora-szonáUk, 3.45 Szent Dávid nap a rádiő-ban 10 15 Baldwin miniszerelnök beszéde. 10.30 Szimfónikus zene. 11.45 Jszz band.
Rádló-Pariza 1.30 Szimlóoikus zene. 5.45 Hangverseny. 9.45 Szlrufóojkus hangverseny.
Prága 11 üramalontene. 12.15 Népszerű zene. 4.30 Hangverseny. 7.30 Beethoven előadás és zene. 10.15 Jazz band.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A Napkelet márciusi s/lm* rendVhrOl gatdag szépirodalmi és kritikai tartalommal Telem meg. Vezető helyen közli Bibó Lajos .Komédia* dmü drámai jelenetét Papp Viktor és Somskh Andor ..Bec hovez>"-rot ir ak a centenárium alkalmából aktuális dfckcfccl Surányl Miklós folytatta ..Csodaváró" cimü társadalmi regényét, Kortsák Jenő és Kodolánvi János pedig színes és vonzó novellával szerepeinek. Rrtnényik Sándor. Mécs Usaló és Áprily Lajos költeményei, továbbá rendkívül gazdag szinháil, zenei é* mŰTészell szemle ét kritikai rovat egészíti ki az előkelő irodalmi orgánum ui számának tartalmát. Szerkesztőség é» kiadóhivatal: Budát* tf. I, Döb-rentei ui 12. Mutatványszám ingyen.
)( Az Uj Idők uj szánu a lap népszerű és hó rovatai: a s/erkesitői, kertészeti, gazatronómial és szépségápolási üzenetek mellett közli többek közön Herczeg Ferenc é* Thurston u) regényeinek folytatásalt. Falu Tamás és Szaihmá\'y István verseit. Krúdy Gyula, Szenes Béla és Jon Bonot elbeszélés, it. Szlrókay Kálmán cikkét é« még sok érdekesés időszerű cikket te képet.
A nagykanlzul metoorolc glai megfigyelő jcie.itésc: Hétfón a hőntsék-ki Reggel 7 őrskor +94, délután 2 órakor +13. este 9 kakor +-71.
(■flhózet: Egész nap tiszta égboltozat.
SUUány : Egész nap Délnyugati szél.
Reggel köd és dér.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint változóan felhő*, enyhe idé, elvétve csővel.
— Ugy-e szép volt a hajam a bálban ?
- Igen.
-ATUUmSMPOiÉ
nostam.
Kapható Vágó Endre illatszertárában
lOZeÓSHIfHÁZlX
Uránia kedden 7 és 9 órakor: ,4 sztnl htgy, az alpesi Ii5mezflknek elbűvölően szép felvétel. Filmrap azódia 8 felvonasban.
Keszthelyi Uránia kaidén Uram Irgalmazz, Cecil a de MUle produkciója. Fóazeropb.n Vera Raynold <3 H. B. Warner.
IÖZGAZDASAÖ
TlIIII
A mai értéktőzsdén nyitáskor foty-tatödott a szombati szllárdtág. Kü-lOnflsen a bányapapirok, valamim a vezetó vasipari részvények értékei jelentői, 10 pengőt is meghaUdó árnyereséget érlek el. Később a magas árfolyamok erős realizációs hajlandóságot v.lloltsk ki, melynek kö vetkeztiíu-n »z ámlvó jóval vissza esett és a l\'g Obb éilék árve zleség-gel zárt. Különösen Dagy veszteséget szenvedtek a vaspiac nagy értékei és a| bányapiacon lu\'fnoiizílt Kőszén és Bauxii. A lanyhaság nem terjedt ki a bányapiac lobb piplr-láia, melyek biztos |ó megítélés mellett záttak. Beocsinl 5, Utlkányl 8 pengővel emelkedtek SziUrd vol\' még a Részvénysor 6 pengős emelkedéssel. A kuliszban Rima gyengült a többi érték tartotta árfolyamát. Zlrlaikor az irányzat tulnyomóiésit Itnyba, a |orgalom elcsendesedett.
Mrtl »3I. Und(w| &22U. N|«J<*» SI»V«, Biui;rl 7230, Milano Amatetdam 20810, Berlin 13325, Wien 73-» Solli 375. Pt»«a 1540, V.ní Sí 10, Bud.peit 30-90, Btlgrid 9 I3W Bukirett 3-10

VALUTÁK Lengyel 63-J0-«-70 Angol L 27-73-27-69 Caeh k. 1WI-I8-99 Ütni: 1002-1007 Dollii SS910-571S0 francia h 22-14-22 75 HoU. m 80-22&80 Lel 3-2W38 Uvi «-|(MI6 Un 218S-2-V30 MUka IJ4 -ÍJ-iaSÍC. Schltl. M37-Í0-72 Diák. >523 0-152 95 Svijel t, 109-95-110*35 Belga tr. 79-47-7977 Nwv<t M7-7MIW0 5vMk. 15\'50-aj-IS
DEVIZÁK Amit. 238 95-22^65 Dctgrid lOOCi-IO 07 Berlin 135-52-135-92 Bulumt 3-28-3-35 Brtsuel 7950-79-75 Kopenh I5Í-10 I528". Oolo 14785-148-30 Undon 27-73-27-81 Milano 24-77-2507 Newrork 571 65-3 35 Pírt. 22 30-2250 PiiCT 1693-16-96 SiSu 4-11-4-16 Sloekh. 152 62-IÍ3 67 Vanó 6335-64 55 Wien 8047-ÍO72 ZOrfch K»97-lt039
Terménytőzsde Buxa líra*. 75 kg-oi ;3 40--33-80, 76 kg-ol 33 80-3420 77 ke-o. 34-30-34-70, 78 kg-ol 3170 -M10, esyíb 75 kgoa 32 50 - 32-90, 76 kü-oi 32»-33-30, 77 k£-OJ 33-30 33 70, 7« kg-ol 33-80-34-30. rois 25-90 - 26 10. lakaimány lipa 2220—22;0, li-rirpi 25CO-2/-60, rab 21.00-21 20, lenjerl 2»Í0-21-00,
repce —■---•—, kóla 1850-1900,
bulaVorpa 16-40—16-80.
Berttrrtsii
rellMjUf 4100. melyből eUdltlanul vlm. maradi 1C00 datab. einórendli I 76-180 urdelt 1-70—1-76, azedelt kOltp 1 62-1-68, könnyQ 1-40-1-50, els&cndu úreg 1-68-172, mitodreado f56— 1®, anCol SQldd 1-60-184, unlonni nagyban 156-1-60. Ilii 1-84-1-88, lehiuotl hna 20S-?32, izalonnlf télsertia 1-88- 201. Ai irányul ílínk
KUd)a: Zriiyt 9r*mW}V h KUp Uresksiú RT, bökailua
APSóHIHDETÉSES
(Hii-dntdnck dljo .Ifire llx.l.ndfl)
». aptdblrdetSa dija 10 ttólí. 80 A
-Inaíí ■ mtnder vaaUnbb bewból SIJJ ni k« >»Vuk ulmltaltk. Minden lovibbt .t6 dil. 5 Ilit. A hlreloU.I élj olíre. ll«.1.nüS <toitalml»*lbo»*nS<°l»\'\'vn;
T.nulíl«A«y»k.l Wveir Fekete Margit. Híol 22. SI.__^
Vasiak pergetett »k4o- vagy vegyes ■lriuiníi.1 • legmagaaabb napi árfil. Sípol Andor. ____™
U.,ir0n6 aaonnali belfpisrel alkal-niaiiit nyer Kaiinczy u- 43 c. alall. -754
PJadd w^rla, bofoihordik, butoenk Píll Kllminnil, Hunyadl-u 10-_-7SG
ritgirmn bulotoroll koron be|á(alu utcai aioba FíulnAI uti embet rísííte 15-te kiadó. Cini a kiadóban. -757
Kiadó egysaobls lakás Miyerjeitfaél.
akáoanfi kereslenk.
-751
Bgy jíl I4l4 Csengery ul 20,
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbirálainknak, ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó fér,cm, illetve /desa\'yám ORBÁN JÓZSEF elhunyta és lemetése alkalmával mély gyászunkban velünk éreztek és végiiszlességtélelén meg-j-lenni szivesek voltak, ezúton Is hálés kösiöne\'et mondunk.
özv. Orbán Józselné és leánya.
ClflAnyxane.
Húshagyókedden
ba jól akar feula\'ni, |öj|ön a
Tisztelettel Raffay Fereno
vendágl6t.
9 I It. pogányvár! t pengfi. 9
Önkéntes árverés.
Különféle bútorok, lakberendezési tárgyak f. hó 2-án, szerdán és 3 án, CtQlOrtökön Klnlzsy-utca 17. ar. a. (Ltckenbacher-féle raktár) nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés és 2Yo forg. adó lerovása ellenében eladásra kerülnek.
Ma, húshagyókedden
disznótoros vacsora
lesz a
Vigadó vendéglőben.
Tiszteletid Horváth Ferenc vendéglős.
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgy, hárs slb. rönk-Iákat állandóan vásárol: Fornérgyár és Keményfaler-nició R. T„ Budapest,
IX. ker,, Csont-u\'ci I. szám.
KERTI MAGVAK
Növény védelmiszarek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
b cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(Bíróság mellen)
Olcsó apritottía!
Mi« kéazlelcm Ult
P3.60=K 45.000
a tökéletesen száraz, aprított blikk-nulla ICO kg .kint, hiiltoz azillllva
STRÉM KÁROLY
a* Sugár-ut 20. Telefon 127.
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
nhaftatd. ESin.aO-, ,c£rttiittt6.vltl»l.l»
■ •Srk.nlz.., HuByaöt.utoafc W.
üyüjtötelep t K»zlnexy-utc. 8.
Lcgolctiöbb irban
(est, tisztit, goofréros és illislroi. Ingek, gallérok, n indenmmü háztattásl tehérnemDek olcsón
és szépen tisztittatnak. Gyászruhát 13 óra alall (ultliek. Minta utáni festés. ,,.<
Saját érdekében kérjen ajánlatot az 1927. évi uj typusu
PEUGEOT
autókról
Vulóerejö 4 üléses, \'•/»» lóerejü 4-5 üléses, HP. hatszemélyes csukott, nyitott (ahvet-ter) carosszétlával. Homokos és hegyes vidékre a legjobban bevált, orvosok, utazók bérautóluvarozóknak ideális, minimális kevés fogyasztás, nagy teljesítmény.
autóbuszok 12-16-32 személyre
lebrrsu\'ók 1200 kg -lói 4500 kg.- ig.
Kizárólagos vezérképviselet Magyarország részére
LANDY ISTVÁN
BUDAPEST, V., Országház-tér 9.
Tel. fon : L 973-43.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezeló
Oícnbecí Károly.)
87. évfolyam, 49. szám
Nagykanizsa, 1927 március 2, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KOZLONT
Sicrtttöltete él idadAhivatal Fí.ul 5. az. Keirfbelyt liókuadóhlvaul: Kkialudy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurtan-leleloji: Najtykaniiaa 78. szám. Klfilizetésl Ara egy hóra 2 penRÖ 40 íillír.
Tízmillió dollár hadi-adiliigot törleszt Franciaország Amerikának
Washington, március 1. A francia pénzügyminiszter értesítette az Egyesüli Államok kormányát, hogy országa a évi Jutfus 15-én 10 millió dollárt törleszt az Egye»üit Államokkal szemben fennálló hadi adóstágból.
Halálos féltékenységi dráma Berlinben
Berlin, március 1. Ma reggel Ralz-lass nagykereskedőt felesége az ágyban halántékon lőtte. A kereskedő azonnal meghall. Az asszony a rend-ónisztnek elmondotta, hogy lettet azért követte et, mert férjének egy má\'ik nőve! volt viszony?. Béoa város az elszegényedett azlnáazekért Bécs, március 1. (Éjszakai rádió-jelentés) A bécsi városi tanács mai Qlésén az elszegényedett színészeknek 25.000 slllinget szavazott meg. Földrengés Sziléziában Berlin, máicius I. A felsósziléziaí Blsmarckhüllenbcn és környékén 3 5 percig tarló heves földlökések voltak.
Arcubasev haldoklik Varsó, március 1. Arcubasev, az európai hirQ orosz író, a Szanyin nagynevű szeizője, 55 éves korában súlyosan megbetegedett. Távirati jelentés szerint haldoklik. Vidéki Alloe önként megkezdi börtönbüntetését Budapest, máicius 1. Vidéki Alice medika, Andréka fókapitányhelyelles merénylője, aki az 1 Vi évi börlön-banletést kiszabott törvényszéki Ítélete\' megfellebbezte, ma önként |e-ienttttftll a rendőrségen büntetése kitörlése végeit. Azonnal levezették a fogházba.
Siófok ás Balatonfüred kSzt megindult a hajó-közlekedéa
A Balatoni Hajózási Részvénytársaság március 1-ével a Siófok—Tihany—füiedi viszonylatban a sze-mély-, P dgyász- és darabáiuforga-lom lebcnyolllását megkezdi. A többi halaloni viszonylatban a forgalmat fokozatosan fogja a társasig felvenni.
Az egyes viszonylalokban meginduló hajójáratokat külön fogja a közönség tudomására hozni a lár-sasáp. Az uszályfotgalmat a Balaton egéiz területén megkezdték. A Balatoni Hajózási Részvénytársaság az eddigi uszályokon kívül még négy darab, egyenkint 100 tonnás vas-uszályt bocsátott vízié.
A pénzügyminiszter hétfőn hazajön Genfből
Genl. miicius t j
Bud János pénzügyminiszter ma □enfbe érkezeti, Szabóky Alajos | államtitkár kíséretében. ;
Minthogy a migyar kormányt a genfi tárgyalások anyagából csak a köiesön-maradvány felszabadítása éidekll, ami a pénzügyi bizottság ülésén dől el, a pénzügyminiszter és az államiitkár hétfőn visszainduloak Oenfből Budapestre.
A pénzügyi bizottság pénteken
tartja első ülésé1. Ezen mír a magyar kérdés is szerepel s az itt hozott döntés után a magyar kormány képviselőinek már telcsleges bevárniuk a népszövetségi tanács határozatát. A pénzügyminiszter mielőbbi hazaérkezését egyébként az indokolja, hogy az adócsökkentési javaslat országgyűlési tárgyalásán az autonómiára vonatkozó rész viláján jelen lehessen.
Sejtrendszer* alapján szervezkedtek a kommunisták
Vldékon !■ • r*om6ny«Bon folyik ■ nyomoxáa
Budapeit, március I A kommunista szervezkedés ügyében Budapesten már több őrizelbe-vétcl nem várható. Ezideig 18 vidéki kommunista vezető nevét sikerült megállapítani. Megállapították, hogy szervezkedés a sejtrendszer alapján történt.
Pdrls, március I. (Éjszakai rádió-jelenlés) A Ispok táviratokat közölnek a budapesti kommnnlsla leleplezéssel kapcsolatban. A .Gaulois" a kővetkezőket iiji: Ezek az események, melyeket a magyar főváros rendőrsége felfedezett — gondolkodóba kell, hogy ejtsenek mindenkit, mert Isméi bizonyltja azt a hatalmas és szünet nélküli propagandát, amelyet a III. Internacionálé ismételten kifejt.
Budapest, március I. A Szántó Zoltán letartóztatása folytán szükségessé vált szélesköiü nyomozás szakadatlanul tart. Ma az a hir terjedt cl, hogy Borodin, a kantoni csapatok szovjet fómegblzottja 3 hétig a fővárosban tartózkodott.
A rendőrség ezt nem tait|a valószínűnek.
Szántótól kiderült, hogy Budapesten néhány hónapja kommunista iskolát létesített a Gömb-utca 25. sz. házban. Itt 2—3 embernek adlak egyszerre órát. A Hűvösvölgyben kibérelt villában kommunista nyomdát akartak létesileoi röplapok és propaganda iratok országszerte való terjesztésére. A mai nsp^n
megtalálta a rendőrség a külön külön helyeken elrejteti gépeket
és egy Vági számára kibérelt lakás bútorzatát.
A főkapitányságon most azt ler vezik, hogy
Budapesten a bolsevizmus ellen nemzetközi rendőrséget állítanak fel,
amely egész Euiópa felen őiködnék.
A főkapitányságon |elenleg 70 ember van őrizetben. A kihallgatások körülbelül kél hetet vesznek igénybe, de már a legközelebbi napokban szenzációs fordulat várható.
Egy állítólagos pesti ügyvéd hamis pénzt hozott forgalomba Prágában
Bécs, mírcius I Prágából le\\cMih : Az ügyészség letartóztatta dr. Szilágyi György állítólagos budapesti ügyvédet, aki hamisított cseh ölszázkoio.iásokat hozott forgalomba. Kihallgatásakor azzal védekezett, hogy a hamisítványokat kél budapesti embertől kapta, akiket meg is nevezeti. Ezek
letartóztatása végeit a prágai rendőrség táviratilag kereste m:g a budapesti főkapitányságot a mai nap folyamán.
(Siilágyi ügyvéd neve Budip.-sten ismeretlen, sem a budapesti cseh kövelség, sem a budapetii rendőrség nem tud az Ogyrő\', így a prágai liirekcl fenntartással kell fogadni.)
A pénzügyminiszter VII. jelentése
Az 1927 Január hónapról szóló pénzügyminiszteri jelentést közzétették. A jelentés minden téren teljesen megnyugtató eredményt tüntet fel.
Bevezetésben közli a jelen költségvetési év első felének végső eredményeit. Eszerint a közigazgatás összes brulto bevétele 1926 Jutius l-től december 31 ig 384.-t millió pengő előirányzattal sie.nben 4539 millió pengő voll, vagyis mrjdnem 70 millióval több, mint az elólrányzat és 32 millióval löbb, mint az 1925. év második felében.
1927 január havában az állami közigazgatás bevéteti számláin 69.8 millió pengő folyt be a mult évi januári 66.5 millió pengő eredménnyel szemben. A jmuiti bevételek végső fsizegükbcn 6 4 millió pengővel kedvezőbben alakultak az előirányzatnál.
A jelenlét Ismerteti az 1921—28. M állami köllségvttésl, amelyben a kiadás 1192.3 mUltó pengő, a bevétel 1192 5 millió pengő, vagyis a f, lesleg 0.2 millió pengő. A költségvetésen kivol mrtrállapiloll beruhá-záíokia 139553.963 pengő fedezet állott rendelkezésre.
A szokásos évvégi felduzzadás után a Nemzeti Bank 1927 évi január havi kimutatásai a jegyforga-lomnak és a vál\'ótáieánsk apadását mutatják. A ténvleges és virtuális Jegyforgalom együttes összege 37.7 millió pengővel apad\'. A pengőbankjegyek Január végén n forgalomban lévő összes jegyeknek 59%-át lelték ki. A forgalomban volt váltópénz 24.752 105 pengő 69 lillér voll.
A" Postatakarékpénztárnál és a budapesti 13 legnagyobb pénzintézetnél elhelyezett takarékbetétek álladéka 13.8 millió pengővel emelkedett. — A tőzsdeindex januárban 12.2"«-kal emelkedett.
A december havi külkereskedelmi forgalmunkban 15.7 millió aranykorona passzivitás jelentkezett, aminek oka a behozatal nagymérvű emelkedése voll. Az egész 1926 évi külkereskedelmi forgalmunkban a behozatali többlet 87 3 millió aranykorona, melv ősszeg azonban még mintegy 16 3 trillióval csökkenni fog a külföldre visszaküldöli áruk értékének levonása után.
A nagykereskedelmi árak Indexszáma januárban egy ponttal emelkedett. Ugyancsak egy pnnifal emelkedett a létfenntartási költségek Index-száma is.
Jmuárban 12 csőd és 112 kény-szeregyezségi eset fordult elő, ami decemberrel szemben növekvő irányzatot árul cl. A munkanélküliség azonban decemberrel szemben csökkeni s az egy év előlit helyzellel szemben a csökkenés 27 3%.
A népszövetségi kölcsönből ren-delkezésnnkre álló egyenleg 105 millió253.956 pengó 66 fillő.
8 ZALAI K02L0Nv
1927 március 10.
Január hónapban a posta 25 millió 704.000 közönséges, 1,140 331 ajánlóit levelei, 93 090 értéklevelet, 893 ezer 210 csomagol és 550 289 posta utalványt kézbesített. Feladlak 257 ezer 650 táviratot. A távbeszélő főállomások száma 59 804, a rádió-vevőberendezések száma 02 480. A posta 2,504 098 pengő kezelési löbb-lelel éri el.
Az Államvasutak januárban 5 millió 970 600 utast és 1,417 588 tonna árul szállítottak. Bevételi többletük I 120 306 pengó. A Dana-Szilva— I Adria Vasúttársaság 318 630 utast, 116.818 lonna árul izállilolt, mérlege 106.350 pengó hiánnyal zárul.
A Postatakarékpénztárnál a takarékbetétkönyvek száma 1,266.959 darab, 16.4 millió penuö ériékben, a csekkszámlák száma 54 879 darab, 192.4 millió pengó értékben.
i. iyi_ ■tjdw ■ niin\'mi\'i i *, ■ ,i \'■\' *i i*\'
Kállay Tibor és neje Nagykanizsára érkeznek a színház megnyitásra
A polgári iskolai janaslstok bizottsági tárgyalása
Budapest, március I. (Éjszakai rádlójelentés) A képviselőház közoktatásügyi bizottsága során ülést tart, amelyen a polgári iskolákról szóló törvényjavaslatot fogják tárgyalni.
Letartóztatják ■ Nova-réaxsénysk aíkkasztáit
Budapest, március 1. (Éjszakai ridlójelenlés) A törvényszék vizsgálóbíróit elrendelte a Nova-részvények tikkasztóinak előzetes letartóztatását. A kantoni oaapatok vereséget szenvedtek Sanghai előtt
London, március I. (Éjszakai rddlójelentés) A Reuter ügynökség jelenti Sanghajból, hogy a kantoni csapatok 28 kilométernyire Sanghai elölt újból vereséget szenvedlek.
Gyilkos hófSrgetog Olaszországban Rima, március I. (Éjszaka! rádió-jelentés) Túrta közelében a hólörge-leg négy embert maga alá lemetell.
NlgykanlzM, március I
Nagy ünnepkénl készül megülni Nagykanizsa a hosszú idők meddő tervezgetései után kapunyilásig el-jutott színházának első előadásait. Az Ünnep jelentőségéi emeli az a tény, hogy arra Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter is megígérte fejöveidét.
| Mint most a legilletékesebb helyről értesülünk, Kállay Tibor Kanizsára érkezése befejezett lény. A képviselő ezalkalommal, városunk társadalmának még nagyobb örömére, Isméi elhozza közénk nejét is. Az illusztris plr kíséretében a politikai élet több reprezentánsa is megérkezik Nagykanizsa város nagy} ünnepére.
Nigykinlzsa, március 1
Már több írben volt arról szó, hogy a magyar honvédség főparancsnoka, vitéz Jánky Kocsárd, vidéki szemlculjáu meglálogat|a a nagykanizsai honvéd helyőrségei, mindeddig azonban nem kerüli reá sor. Most azonban a kanizsai honvédség leg-nagyobb\'Orömére tegnap megérkezeti Jánky Kocsárd honvédfőparanfs-nok, hogy meglátogassa a vitéz nagykanizsai m. kirí 6 ik honvéd-
gyalogezredei és tisztikarát.
A magas vendéget a pályaudvaron viléz Horváth Gyula ezredes, állomásparancsn >k fogadia lisztjei élén, honnan rövid tisztelgés után a Központ-szállóban levő lakására hajtatott.
Vitéz Jánky Kocsárd honvéd főparancsnok a szokásos tisztelgő látogatások után még a mai nap folyamán tovább fog utazni Nagykanizsáról.
A bérkocsisok tiltakoznak az olcsó autóbusz vasútállomási forgalma ellen
Nagykanizsa, mirclut 1 A nagykanizsai bérkocsilulajdono-sok küldöttsége járt tegnap délben dr. Sabján Oyula polgármesternél. Rámutattak arra, hogy az autók és főleg az uj autóbusz, teljesen klszo-ritolják őket a forgalomból és ma már ott állanak, hogy adózó kötelességeiknek sem tudnak eleget lenni.
A küldöttség szónoka előadta a panaszokat és azl kívánja, hogy az autóbuszt tiilsák cl az utasoknak az
állomásról való be, vagy a városból az állomásra való kiszállításától, hogy legalább ez a közönség maradion meg a bérkocsisoknak, akiket ezenkívül mentsen fel a po\'gár-mester az é||ell Inspekciós szolgálat kötelezettségeitől.
A polgármester kijelentette, hogy az autóbusz-vállalatnak a kereskedelmi miniszter adta meg az engedélyt. D; klllönbtn Is, ha annak idején a város villamosvaautal épített
volna, ugyanez a hilyzel állt volna eló; akkor is erősen redukálódott volna a bérkocaifogatok száma. Az élet halad, az élet fejlődik — folytatta. Ahogy Budapestről is lassan lel|esen kiszorul a bérkocsifogat, lassan és fokozatosan a vidéken ís áttérnek a géperejű bérfuvarozásra. A fővárosban a bérkocsilulajdonosok engedélyt kaptak béraulók indítására. Ezt Kanizsán Is meg lehelne lenni. Az uj autóbuszt olcsó viteldijai mellett az állonástól nem tilthatja el. Az éjjeli Inspekciói rendszer eltörlése pedig az államrendőrség hatáskörébe leriozlk.
A küldöttség tudomásul vette a polgármester válaszát, majd átmentek dr. Kaufman Lajos iparblzloshoz, aki kívánságukat az éljeli inspekció alól való mentesítése érdikiben dr. Kálnay Oyula államrcndörségl fő-lanácsosntl támogatta.
A magunk részéről csak annyit füzünk ehhez a merész kívánsággal előállóit deputádózáshoz, hogy a polgármester válaszát a legőszintébb örömmel a nagyközönség fogadia, melynek bőrére megy- lulajdonképen a vásár és amely sokalla inkább örül egy párezer koronás forgalmi alkalmatosságnak, semhogy a drága bérkocsik versenyképtelensége miatt elfogadná a bérkocsisok teljesen egyéni alapokon ál ó okf.jtéseil.
Határsértés történt ■ német-francia határon
Páris, március 1. (Éjszakai rádió-jelentés) Slrassburgi jelentések szerint az obersteinbacb! halárincidens dolgában a francia és német kormányok közölt j:gyzékvá!lás történi. Megállapítást nyert, hogy halársértés történt. A francia kormány a német kormányt hasonló vizsgálat raegej-tésére szólította fel.
Kecskekörmök
Irta; Váth János (I)
A fakopács. Az erdő ritkásába repüli a harkály. Felujjongtak a fák, öregek és fiatalok, mert végig kopogtatta oldalaikat, mini orvos a beteget kis ezüstkalapácsáva\'. Ahol kellett, felcserkedett. Odvas kérget le-hánloll, fiatal f.k kérge alatt kikopogtatta a cincérek és szarvasbogarak. férgeit és más kukacot, petéi.
Mig így a hivatásának élt a fakopács, szerelték s minden fabizodalma benne nyert oltalomra.
De a harkály fiatalságát elherdálta, s lassanként rosszmájú lelt. A fészekpárjával gorombáskodott s a házon kívül éli e miatt. A proli verebekkel külön kört alkololt, .hogy autókrala-ságát legyen, akik körüludvaroljak. S azok segítették áztatni azl, akinek bizalmából az erdő legszebb, ligetes körzetét kapta mesterségéhez, a fel-cserséghez.
A bagoly sölél órákban is körül-világolt s mindent látott.
"lörtént, hogy a babér fiatal hajtásához hívták sürgősen a fakopácsot. Háromszor ment érte követség, de nem találta. Végre megérkezett. Sáros voll a lába, sáros a iinom műszere: a kalapácsa.
— No, — mondotta a b ibér — ennek már a verebek kompániája se
elég, e már a büdös bankákhoz alja sodotl.
Teli-mull az idő s a verebek közül egy szemtelen kelepcébe került. A mindenki harkálya a verebek pennájával gorombán neki menlek a babérnak, anélkül, hogy meghallgatták volna.
A babér párja bclegedctl meg. Azonban hasztalan kerestette a harkályt. Maga voll. Elbizakodoll. Véjre a rétről megtéri s ímmel-ámmal végig kopogta a beteget.
— Harizs Ictl már a^harkály?— bosszankodott a fa.
A bigoly világított és mindent látott.
Megbelcgcdclt az uli pityer családjával. Annyi pipiskéje voll szegénynek s a kopács nem meni este a gyors segéllyel, hanem másnap ké-nyelmeskedclt 101.
A pipiske belepuBzlull s özvegye olt maradt az árvákkal.
A szarka ugyan az ellenkezővel csörölyte tele az erdöl, de már senkise liitt, bízott a fakopScsban, a jó-érzésüek mondogatták: A verebek, a büdös banka és a mocsári harizs kopácsa.
S nem mentek hozzá.
Adoma. Viharok jártak és az istennyila belevágott a faluházába.
Tárgyalta az egész község. Ijedt szemmel rebbenlek a gondolatra,
hogyha leég, micsoda rengeteg költségbe keveredik X^s\'"-
Ahogy Igy rémoldoznck-hüledez-nek, egy kérdés szilád közibük :
— Aztán a ménkű nem találta el a nótáoust? j
— Nem — felelte valaki a szög fejére koppantva — meri azl soha se lehel a faluházán találni.
„Mihály elmehet." Így bocsátotta cl, ilyen kedélyes szóval, vállverege-tően Mihályt l bíróság egy embere. Mihály valami poliiikábm találtatott ludasnak, most már kitöltötte a vizsgálati fogsággal büntetéséi s kedélyesen elbocsáttatott. Sziv mozgott a bíró nyelvével, ahelyett, hogy szürke érdektelen bürokratizmus iái intézkedett volna. S a bírót áthelyezték. Nemrégiben beidéztek jogtalanul bíróság elé tartozó ügyben a közigazgatás elé egy polgárt s ott a jogtalanságot elkövelö tisztviselő Bérlő kifejezést használt egy adózó polgárral szemben.
Mihályérl síkra szállt a sajtója, meri kedélyeskcd ek ve\'e A sérlá szó elhangozhat 7 S büntetlen hangozhat el 7 A pandúrok és szegénylegények idejében élünk?
*
Az árnyék, szivárvány és déli-
báb meséje mindig kísért s art: tanít: szerelem, szerencse és népszerűség után ne fuss, mert az, mini az árnyék, a szivárvány és délibáb, elfut előled.
«
Az „alias kutya". Kóborlóvá lelt a kutya Öazdál a forradalmak és a háborúk alatt elszegényedtek. Felmondtak neki. Mig a jó sorsban összegyűjtött értékekből tartott, élt az ebcsalád, de hogy a fenekére vertek, ott hagyta a családját a a bagoly, harkály és a verebek asztaláról éli. Hasztalan kínált néki verejtékes, becsületes munkál a szánló-földek becsületes varjúja, megsértődött. Hál ingyengyültböí éti s alamizsnákat logadolt el.
A világító bagoly ellen fordult a verébtársadalom, amiért nem telt engedményeket nekik, vagy nem ülhetlek be az odújába, amelyei fáradsággal rendezel! be.
Az eb egy farsangi estén vállalkozol! rá, hogy kifigurázza a verebek előtt azt a társaságot, amely karácsonyra beteg fiókái részére könyöradományt adott s a baglyot odújával, ahonnan számtalan alamizsna nézett ki s asztalánál is sok jó falaihoz jutott.
Esti kóborlás közben találkozik veit a bago\'y és szól szánakozóan:
— Te igaz, amit beszélnek ? Igy lealjasodtdl I (V4jcko«.)
1987 március 2.
Utcai locsoló-kocsival „fejlesztik" a kanizsai tűzoltóságot
Városi altisztekkel „oldják meg" a tüzolíók létszám- emelését
Nngyknnlzau, márciiu I A nsgykaniisai tűzoltóságnak a főparancsnokság által tervezett továbbfejlesztése (amelynek elmaradása miatt a főparancsnok annak Idején lemondott, mert nem akart semmiféle felelőseget vállalni a jelenlegi apparátus mellett egy esetleges tttzvész esetén) ugylálszik véglegesen holtpontra Jutott. A Marl-novlch államtitkár, országos lűz-ollószövetségl elnök állal t-cigért belügyminisztériumi intézkedés, msi napig késik. A városhoz beterjesztett beadványban kért elengedhetetlen tűzollószerek helyeit — a város egy gépkocsit rendelt, amelyei a köztisztasági tizem nyáron porlocsolónak jog felhasználni, tilz esetében pedig a város tűzoltóságának fecskendőjét szerelik rá. Ami rem jeleni mási, minthogy lOz esetén először keresnie kell majd a tűzoltóságnak, hogy hot locsol .a gépkocsin felszerelendő fecskendő\'-je. Vagyis — Njgtkanl-zsa tűzoltósága egy 350 milliós locsolókocslt kap, az elengedhetetlenül szükséges molorfecskendi helyeit.
A tüzoltrJsággak referense a folyó évi költségvetésbe megfelelő téléit állitolt be a Ittzollókérdés lassú, fokozatos megoldhalására, azonban erősen redukálták a tűzoltóság cíl-lalra beállilott ezt a tételt — ugy, hogy a tűzoltóság továbbfejlesztéséről ismét le kell mondani.
Pedig rendes és modern motorikus fecskendő, tűzoltó őr- és gya-korlótorony nélkül színvonalon álló tűzoltóságot elképzelni nem lehet. A lélszámszaporílást a város vezetősége ugy kívánja megoldani, hogy a fiatal városi altiszteket tűzoltói szolgálatra oszlja be, mlg a hosszabb szolgálatú tűzoltókat vírosi szolgálattételre vonja be. Már pedig a lüzollólétszámkérdést csak megfelelő létszámú, állandó jellegű, alaposan kiképzett hivatásos tűzoltókkal lehet megoldani oly módon, hogy Nagykanizsán legalább 15 fő, Kiskanizsán ptdig 3 fő legyen, mely létszámból mentői szolgálatra egy sem vonható el.
A legtöbb nagyobb városbín erős önkéntes tűzoltóság van szervezve a hivatásos tűzoltóság mellett. Hogy Nagykanizsán nem sikerül önkéntes tűzoltókból nagyobb tábort szervezni, nem utolsó mértékben abban is leli magyarázatát, hogy az önkénles tűzoltótestület tagj?i felszerelésüket maguk kénytelenek beszerezni. Már pc-d\'g nem lehet azt kívánni a nagy időbeli áldozat mellett, hogy az ön-"ér.les tagok tüzvéíz esetén még ruhájukat is áldozzák lel. Teljes tűzoltói ruházatot és felszerelést kell biztosítani az önkéntes tűzoltóság Ingjalak - ha készen álló és megbízható tűzoltói táboit akarunk.
— Ugy-e szép volt a hajam a bálban ?
— Igen.
-flTLASLUXUnHPOOnilflL
mostam.
Kapható Tágé Endre lllatszertárában
Fóut 14.
MrMr! táiW
Pírti 20-3UÍ, London 25-22VI. Ntwvoik 5IÍV«, Bnljjel 72 30. Milano M-tíl\'/j, Amiteidsm 20810. Bciltn 123 25, Wien 73 20. Soítn 375. Pri«a 15-40, Vrmd 58 05. Budapest 90-00, Belgrád 3 13\'! Bukr.icst 315.
__i
Kik pályáztak a kanizsai kórházorvosi állásokra
Dr. Nitponaxky Bál. rnnktl.a-
l«.At kérte
Nagykanizsa, március l
A nagykanizsai közkórháznál fel-állilandó nőgyógyászai! és szülészeti osztály főorvosi és alorvosi, úgyszintén sebészeli alorvosi állásokra a következők adták be pályázatukat:
Az osztályfőorvosi állásra:
1. Dr. Horváth Árpád fővárosi kórházi orvos ;
2. Dr. Sztehto Islváo nőorvos, tanársegéd a budap:sll bábaképzőintézetben ;
3. Dr. Ralsz Dezső klinikai tanársegéd, Budapest;
4. Dr. Szlabey Ernő, az Országos Stefánia Szövetség budapesti nören-delö intézetének vezető orvosa ;
5. Dr. Polgár litván gyakorló nő-orvos Budipest;
6. D/. Pápai Frigyes gyakorló nő-orvos Budipest;
7. Dr. Bárdossy Béla, a szegedi bábaképző első lanársegéde;
8. Dr. Balta János nagykanizsai gyakorló nőorvos;
9. Dr. Haba János budapesll egyetemi tanársegéd és végűi
10. Dr. Ntsponszky Béla, aki reaktivitását kérte, majd beadia pályázati kérvényéi Is.
Az alorvosi állásokra:
J^l. Dr. Gyuktts Kálmán a pestújhelyi munkáskórház alorvosa (sebészeti alorvosi állásra);
12 Dr. Mina Dezső budapesti gyakorló orvos (sebészeti alorvosnak);
13. D-. Puskás János, a szombathelyi bábaképzö-inlézet alorvosa (nőgyógyászati és szülészeti osztály-alorvosnak) ;
14. Dr. Balla Ilona budapesll gyakorló orvosnő (szülészeti alot-vosn rk);
15. Dr. Ferencz László budapesti orvos (alorvosnak) és
16. Dr. Radó Jenő klinikai orvos Budapestről (nőgyógyászati osztály alorvosnak)
A pályázatok mindegyike c\'sö-rangu referenciákkal vannak ellátva. A tanársegédek pedig, akik erői tudományos szakirodalmi muokásrá-got fejtetlek ki, az ország első orvosprofesszorainak legnagyobb ajánlásai mellett o vosi szakmüveiket is mellékelték.
Értesülésünk szerint Éberhardt Béla főigazgató, a közegészségügyi bizottság elnöke még ezen a héten összehívja a közegészségügyi bizottságot, amely jelöléseit eszközölni fogja.
ZALAI KOZLONV
Sopronban és más városban, ahol erős önkéntes tűzoltóság van, lüz cselén az önkénteseket egy külön erre a célra felállított tel. fonriadó-készülék hivja össze, amely a gyakorlatban ti igyon bevált. Zalaegerszegen messzire hallható éles szirénhangok jelzik a tűzet. Nagykanizsán? Semmi sincs. Még a lüzőr-ségnek legelemibb eszköze: a lüz-
oltói őrtorony (mászólorony) is hiányzik.
Teljesen megértjük, ha a parancsnokság lagj.ii ilyen körülmények közölt teljen elveszítik a kedvüket és inkább lemondanak, semhofy egy lüz cselén a hiányos felszerelésű és két fővel ki.-onuló tűzoltóság eredménytelen munkájának ódiumát magukra vállalják. (B. R)
""" "..........."".............. ..........................
Az nj választások nem fogják megváltoztatni Ausztria politikáját
Bééi, márdus t
(A „Zalai Közlöny" bécsi tudósítója Jelenti) A nemzetgyűlés kü szöbön álló feloszlatása következtében a politikai párloi már megkezd ték az agitáció). A parlamenti választásokkal egyidejűleg egyébként meg-e|!ik a bécsi és linzi közsí-gi \\álasz tásckM ii.
Noha elkeseredett küzdelemre van kilátás, az uj víliszlások aligh fognak rendszerváltozási eredmé nyezni. Az összes polgári pártok előreláthatólag az uj parlamentben is majorlzáinl fogják a szociáldimok ratákat, akik viszont a bécsi község-tanácsban tartják meg továbbra is vezető poziciójukc-L
Ausztria uj kormánya a válaszlá sok után tehát Isméi a polgári pártok koalíciójából fog kikerülni, mig Béct városának irányítása továbbra is a szociáldemokrata párt kezeiben marad.
Habár a különböző paktum- és listakapcsolási tárgyalások nem feje ződtek még be, a következő pártot, illetőleg pirlcsoportok részvételére lehet számilani a választási küzdelemben.
A szociáldemokraták önállóan állítanak fel minden kerületben jelölteket.
Polgári fronl néven fogják beadni közös listáikat a keresztényszocialisták és a horogkeresztesekkel egyesüli nagynémetek.
A parasztszövetség a! különböző tartományokban önálló listákat fog beterjeszteni.
A negyedik tábor összehozásán most fáradozik Wolff ezredes, a legitimisták vezére. Mivel a lista-rendszer a kis pártokat és az önálló jelölteket leheletlenné teszi, Wolff ezredes a következő, együttesen tekintélyes erőt reprezentáló pártokat akarja közös lista számára megnyerni: a legitimisták pártját, a po\'gári de* mokrata pártol, a gazdasági pártol, a középosztály néppártját, valamint a polgári cseheket és a cionistákat. Noha ezek a pártok egymással szemben a legellentétesebb világnézetek képviselői, Wolff ezredesnek az az álláspontja, hogy a választárokra a
pártellentéleket ki kell küszöbölni, mivel Ausztria érdeke szt kívánja] hogy az osztrák nemzeigvUiésbe végre a kisebb ptrlok bejutásával uj vér kerüljön és Auszlria megszűnjön végre a nagy párlok kor.ca lenni.
| Ha Wollf ezredes akciója sikerrel |ár, ugy az uj blokk is számi-hat néhány mandátumra. Ez a blokk természete en a vílaszlások ulán nyomban megszűnne és a különböző kis pártok ese.leg megválasztandó képviselői visszanyernék leljes önállóságukat és akciószabadsigukal
Egéax Európában enyhüli a spanyoljárvány
Genf, március 1. A Népszövetség egészségügyi osztályának at illuenza elterjedéséről feb-uár 18 án kijdotr közleménye szerint a járvány szinie Európában csökkenőben van, másrész! pedig a szövődményes esdtek száni3 az utóbbi időben, nevezelc-sen Csehszlovákiában, emelkedett. Terjedőben van a járvány a későn megtámadott Romániában, ahol a Járvány jellege ujabban komolyabbá váll s a szövődméryes eselek Is nagyszámban észlelhetők.
Éb8 tárnában rekedt 75 bányász
London, március !. Wales egyik szénbányájában ma felrobbant a bányalég és a lárna beomloll, 135 bányász a mélységben rekedi, akik közül 60 megmenekült, a többiek, akik mélyebb rélegekben dolgozlak, ezideíg még nem voltak megmenthetők. A mélységben rekedt bányászok sorsa miatt nagy az aggodalom, mert a láma ég.
Berlin, március \\. (Éjszakairádió-jelentés) Ham (Weszifália) melleit ma este bányalégrobbanás történi. Tizenkét hivatalnok és löbb munkás megsebesült.
London, március I. (Éjszakai rádiójelenlés) Brlsihorpeden város melletti bányában egy láma mélyítésnél megrepedt egy vízcső, miáltal az egész tárnál elön öite a vlz. A tárnának alámosolt fala. leszakadt. Tizenhét ember még nem kerül! elő . a tárnában dolgozók közül. Egyet sikerült csupán kimenteni élve. Allól tartanak, hogy a többiek fulladással pusztultak cl.
Ma, szerdán este a Polgári Egylet éttermében
heringlakomát
rendezek, amelyre nagyrabeesüll vendégeimet lúzteleltel meghívom. Állandóan fUsen csapolt „REKORD" idénysör!
Tisztelettel Csukovita István.
zalaiközlöny
váll agltícíót srolgálja majd a márc. hónap\'wn megtartandó bud*pes»i naeyiiyUlésUnk is, melyen a nagykanizsai osztály képvlselletésének Is meg kell történnie. Ezérl, de Ügyosztályunk adminisztrációjának bíz-losl ása érdekében is, a már február elejére jelzell tagdíjak befizetését most március elejére kérjük. Az elnökség beszerezte a nagykanizsai nyugdíjasok tt özvegyek névsórái. Ennek alapjtn teljrs bizalommal küldjük el minden mucdijas társunk-
hoz és nyugdíjas özvegyhez a helyi osztily pénzbeszedöjét, hogy az 1927. évi tagdíj fejében a nyugtá|4t egy pengővel beváltani okvetlenül kötelességének ismcr|e. Aki pedig, mint nyugdíjas, tehetősebb és jobb módban van, tőle is kérjük ezen csekély áldozatot, mint nyugdíjas társainak segítésére irányuló adományt.
A nagykanizsai nyugdíjas osztály elnöksége:
Trelber Kálmán ny. ezredes.
Nagy Lajos ny. tanttó.
á kanizsai színház ünnepi előadásai a pécsi Nemzeti Szinház társulatával
« _
Az összes nyugdíjasokhoz!
Nagykanizsa, mirdtis ] Általában közismert dolog, hogy a nyugdíjas vasutasok és az összes nyugdíjas közalkalmazottak és özvegyek a saját érdekeik hatékonyabb szolgálata érdekében az ország minden nagyobb gócpontjában szervezetté tömörültek s egvüvé foglalja őket az Országos Nyugdíjas Szövetség. Hiszen minden nyugdíjss lelkében keserű ladrtk\'nt él az a gondolat, hogy a részükre öreg korukra biz\'osllott kenyérnek csak egy kis szeleljék kapják meg, holott tételes törvények biztosítják ere jogukat. Ezért állandó a nyugtalan-ságuk; ezért kell a törvényes keretekben megindított harcol tovább fo\'y\'a\'nluk.
Az élei minden leibe első sorban és arány! tg a legn\'gvobb mértékben az ő vállukra sulyotodlk. Ezeket a terheket ók érezték a múltban, mikor mesterséges és lelkiismeretlen árdrágítások fo\'vfán minden vonalon ugyls üres zseblük ellen irányullak a lelketlen speku\'ádó állal előállítóit nehéz megélhetési viszonyok. Ök érezték [gazán a hus, a kenyér, a zsír, liszt és egyéb élelmiszer, a ruha és lakás drágulás rettenetes terhét; ök érzik mos! is a pengő pénz forgalomba bocsátása alkalmából felfelé kikerekítet! árakkal lör<énő burkolt árdrágítást. Nekik mindent emelnek, ami kiadási Jelent, — csak a bevételük marad emelellenül.
ilyen körülmények között önmaguk ügyelnek árulójává lennének a nyugdíjasok és nyucdi|as özvegyek, ha az érdekeik védelmét szolgáló nyugdíjas alakulalok vezetőségét nem segítenék, sőt a csekély mérvű segítség megvonásánál azok jóakaralu munkáját, közérdekeink szolgálatára irányított ténykedését teljesen meg ia bénítanák.
A Nyugdíjasok Országot Srövétségének nagykanizsai osztálya is megalakult a mult esztendő folyamán. Bele is kapcsolódott működésével az országos központba. Ez az országos központ március hónapra egy naggyalés megtartását határozta el, mely központi határozat a vármegyék területén működő vidéki osztályok követeléseire ti energikusabb munkát sürgető határozataira vezetendók vissza.
Aki aluszik, az nem ét, lartja a mohamedám [elfogás. Ha a nyugdíjasok alszanak ahelyett, hogy érdekeik védelmére és sérelmeik orvoslására törekedjenek, akkor meghalt a nyugdijasok ügye is
Jól esik lálnunk, hogy épen Kállay Tibor, városunk orsz. gyül. képviselőjének a képviselőház pénzügyi bi-zoítságában kifejlett meggyőző indokolására a pénzügyminiszter már engedett eddigt merevségéből és bizonyos korhoz kötött módját elfogadta a nyugdijasok segítésének.
Agitáció nélkül niccs eredmény. Ezt az ügyünkben állandóan szükségessé
Nagykanizsa, miicins I I
Vadnai Andor, a pécsi szinlársu lat titkára lefnp N igykanizsára ér kezett és dr. Sabján Oyula polgármesterrel a szinhlz-évad megnyitása ügyében tárgyalt. A tárgyalátok eredménye a követkerő rrűsor Összeállítás :
A március 15. és 16-lki megnyíló előadások után a kanizsai Színházban a pécsi Nemzeti Szinház társulata játszik 4 napon keresztül fényes ünnepi műsorral. Fodor Oszkár, a pécsi szinház uj igzgalója, áldozatkészségének és igazi művészi gondolkozásának bebizonyítására, első rendű színházi programmol állított össze bemutatkozóul, hogy a megnyitó hét nívóját a zenés darabokkal is fenntartsa és emelje.
Március 17-én és 18-án Strausz örökbecsű, klasszikus operettjét, a Cigánybáró! tűzte ki mű-orra Kő-szeghy Taéz és Halmos Jánossal, a Rirosi Srinház operaénekesével a
| a főszerepben. A volt cári udvari ballet híres szóló táncművészei: Sophle Saltanova és Alex Nlkitln fogják még az est fényét emelni bravúros magyar táncokkal.
Március 19-én, szombaton és 20 án, vasárnap délután és este Kálmán Imre világhírű operettje: a Cirkuszhercegnő kerül színre. A darabban Sophia Sallamore és Alex Nlkitln, orosz cári táncművészek egy akrobatikus és orosz táncot fognak bemutatni.
A Cirkuszhercegnő 3 előadására Fodor igazgató áthozza a darabra készült ragyogó ruhákat. Az összes operelt-előadá>okat a pécsi gyalogezred leljes 20 tagú színházi zenekara kiséri. Rendes színházi helyárak. Srombslon, március 19 én délután 3 és fél órakor nagy gyermek-előadás lesz mérsékelt helyárakkal. A vasárnap délutáni Cirkuszhercegnő előadás 3 órakor kezdődik, rendes helyárakkal.
1927 március 2
napi hírek
MPIREBD
| Március 2, szerda
1 Rómst katollkui: Hamv sí. Protej-í Uns: Lujza. Izraelita: Adar hó 26. í Nap kel reggel 6 óra tt perckor I nyugszik délután 17 óra 45 perckor.
| Mozi. Uránia: Az elsfllyedt flotta, í Jelenetek a skagerakl tengeri tltkózelból. i Előadások: 7 ía 9 órakor.
— Kitüntetések. A kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére Szűcs Oergely balatonszentgyörgyi korjegyzőnek négy éviizedet meghaladó közszolgálati pályálán szerzett érdemei elismeréséül a IV. osztályú msgyar érdemkeresztet adományozta. — Dr. Wéber Pál püspöki írodalgazgatónak XI. Pius pápa a lub\'leuml II. osztályú ezüst érdemkeresztet adományozta.
— Fényes esküvő. A keszthelyi választókerület köztiszteletben álló országgyűlési képviselőiének, Relschl Richárdnak leányát, Zsuzsit február 26-án délután 4 órakor vezette oltárhoz Zrínyi Ferenc honvéd huszár-őrnagy. Az egész város eeyült ünnepelt a fiatal párral. Az egyházi szertartást Pehm József zalaegerszegi apátplébános, a polgári esketést dr. Huszár Pál keszthelyi főszolgabíró végezte.
— A szavazástól távolmaradók Igazolása. A megyei központi választmány albizot\'siga leiárgyilla azoknak a választópolgároknak az ügyéi, akik a szavazástól tartózkodtak, de távolmaradásukat igazolták. A bizottság az igazolási kérelemnek helyt adolt. Az Igazolatlanul távolmaradók névjegyzékét még csak ezután állítják össze
— Halálozás. Popp Imre arany-misés áldozópap, nyűg. nemeslör-demicl plébános 81 éves korában Badacsonylábdibrgyrn elhunyt.
— Tanitóválasztás. Baranyai Györgyöt Galambokon a II, tanítói állásra megválaszlollák.
— „Az emberszeretről.\'\' Ilyen címen tartja meg előadását Wlnkler Ernő dr. főrabbi va6«map délután 6 órakor a váró; háza dísztermében, a Z\'inyl Irodalmi és Művészeti Kör llceálls-sorozalában U\'ána dr Wtnk-ler Ernöné saját verseiből olvas fel. Az énekszámodat az Ipartestületi Dalárda ad|a BOchler M T karnagy vezetésével. Belépődíj nincs.
— Haba Ferenc oltárképe a klskanizsai templomban. Haba Ferenc beregszászi gimnáziumi tanár, aki annak idején Nigykanizsán is évekig tartózkodott és mint egyházkép festő aleglobb hírnévnek örvend, a kiskanizsai Szent Ferer.c ÜL rendjének felkérésére egy nagy Szent Ferenc oltárképet festett, amit mtr-cius 20 án ünnepélyes keretben fognak felszentelni. A festőművész díjtalanul, csupán az anyag felszámítása mellett festette a gyönyörű kivitelű Szent Ferenc oltárkápet, amely díszére válik a kiskanizsai templomnak.
Egy százegy éves döröcskei magyar megölte magát Amerikában
VAglgharoolta a azabadaAgharoot Aa 6 axtmbollzAlta Ahron vúroat a OflntannArta flnnapan
a azAzAvaa
Nagykanizsa, máicius i | tasára. Felesége még az óhazában
Akronbél írják nekünk : Az illeni magyarság körében nagy megdöö-benést kellett, hogy a város köz-liszlelt alakja, a legöregebb amerikai magyar, Hllt György szSzegyévcs ; korában öngyilkossá lelt.
Hilt György a Norka Avenue 1074 számú házban unokájánál, Herr Ist- j vánnénát lakolt Egyszerű életmódod élt. Nyugodt, csendes, szófuksr ember volt. Utoljára újév nspjSn voll kilür.ő kedélyben. Akkor táncra ke- I rekedett s a jó magyar zeneszó hallatára sorra táncolta a magyar csárdásokat. Szeretett tokát pipálgalnl. Többnyire a pincében szeretett tartózkodni, ahol karosszékében ülve melegedett.
Hozzátartozóival keveset beszélt, de mindig kedélyes voll. Rendes étvággyal evett, de a vizlvásl kerülte. Szeietett teát, tejet és tort Inni. Ezt az óhazai szokását Amerikában is me*taitolta.
Hili 0>örgy az óhazában a so-mogymegyei D^röcske községben született és 1914 ben innen jött kl Amerikába hozzátartozóinak látoga-
tlhalt. Két leánya van életben. Az óhazában 30 éven keresztül molnármester voll Ertényben, rrajd mészáros és korcsmáros lelt belőle.
Itt már nem foglalkozott semmivel, unokája, Herr Islvánné látta el mindennel.
Hogy miért letl öngyilkossá, senki nem tudja. Levelet sem hagyott hátra, amelyben teltének magyarázáaát adta volna.
Hlll György, mint honvéd, végigharcolta az 1848 iki szabadságharcokat. Míg Amerikában is történelmi szerephez Jutott, amennyiben 100 éves évfordulója összeesett Akron 100 éves évfordulójával. Ezen a nagyjelentőségű ünnepségen ő reprezentálta élő alakban Agron városát. Ezzel a szereplésével jelenlős érdemekel szerzett magának s az akroni magyaroknak. A jubileumi ünnepélyen nagy szeretettel vették körül a 100 éves magyart.
Nagy részvét mellett temették el Hilt Ojörgyöl. Különösen falubeli barálai jelenlek meg nagy számban a temetésen. Az egész magyarság őszintén megsiratta Amerika legidősebb Magyarját,
2ALAIKÖZL0NY
URÁNIA
Szerdán 7 és 9, csütörtökön 5, 7 és 9 órakor
Az elsülyedt flotta
= Germán fllméposz 9 felvonásban. = Jelenetek a Skagerraki tengeri ütközetből.
= Grandiózus háborús felvételek. -
A kép pendantja a hires „Csata Film"-nek.
március 2.
_ Diákkoncert Keszthelyen. A keszthelyi katb. reálgimnázium Icbruár 26 án lelt hiz élőit adla elő üabrinyi Margit—Wagner Alajos: .Dalos cserkészek" clmü daljátékát. Á 24 szereplő egytől-egyig jói alakitolt, mégis ki kell emelnünk Timár Annus igazán kedves megjelenését. Fehér Mid kellemes hangját, Gfczy Marianne pídlg oly szerencsés szerepet kapott, hogy több bájos jelenésében a közönség tapsviharára újra és újra síinre kelleti jönnie. Rigó István cigányszerepében tökéletesen mozgóit. Kiemeljük még a paraszt-uszonyoknak öltözőit fiuk játékál, akiknek láncát megújrázta a közönség. Az előadást 27-én délulán megismételték ugyancsak felt ház mellett. A |elenlévö szerzőt óriási óváclóval üdvözölték és a dalos cserkészek művészi diszilésü borostyánkoszorúval hódollak neki. (—s —n.)
— A zeneiskola fuvótanszakára, mely március 1 ével állíttatott fel, a beiratkozások már lavában folynak. A mai nappal a tanórák is kezdetüket vélték. Beiratási dij és havi tandij bármely fuvóhangszeren 5 pengő.
Valódi angol szövetből
url ruha csakis Sörtől Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Főút 5. szám.
— A szinházavatásm alakult zenekar ma, szerdán este 9 órakor teljes próbát tart a polgári iskola rajztermében, melyre az összes közreműködők pontos megjelenését kéri Vannay igazgató.
— A vasárnapi altiszti bálon a tánc-zenét nem Vadas Lajcsi, hanem Torma Tóni zenekara szolgáltatta.
— Vasúti kedvezmény. A Bécsben március 13-től 19 ig larlandó Xll-ik nemzetközi árumlnlavásárra utazók részére a DSA Vasultársaság magyar vonalain az alábbi menetkedvezményt engedélyezték: A vásár látogatói a menetrendszerinti gyorsvonatok és személyvonatok valamennyi kocsiosztályában a közvetlenül következő alacsonyabb kocsiosztályokra szóló egész menetjeggyel (a gyorsvonatok lll.-ik osztályában személyvonat! ll.-ik osztályú egész menetjeggyel) utazhatnak. Az odautazás legkorábban folyó évi március hó 9-én 0 órakor kezdhető meg, de légkésőbb folyó évi március hó 19-én 12 órakor befejezendő; a visszautazás legkorábban március hó 13-án 12 órakor kezdhető meg, de legkésőbb folyó évi március hó 23 án 24 órakor befejezendő. A kedvezmény .Messe Auswein" alapján vehető igénybe.
=* Kiss Ferenc dal- és előadóestébe csütörtökön a Kaszinóban. Jegyek a Krátky-tőzsdében és Szerbnél, Erzsébet-fér 20.
A hirtelen rendőr
Biró (szigorúan): Nem megmondtam az utolsó alkalommal, hogy nem akarom többé magát tilnt ?
Zsebmetsző (siránkozva): Én j " eleget mondtam ezt a rendőrnek,
de nem hitte el I I
— A megye a Keszthely—hé vizi utért. A Keszthelyről Hévizre vezelő ut minden szezonban legfrekventáltabb utak egyike. Az ill lebonyolódó óriási autóforgalom minden esztendőben alapos jtvilásokat lesz szükségessé. Ezidén a rendbehozatali költségeinek nagyobbik részét a vármegye viseli s csak kisebbik részi az érdekeltek.
— öngyilkosság. Szabi Ferenc 26 éves zalaegerszegi lakos Mann-licbcr-fegyverrel lóbe lőtte magát. A golyó szétroncsolta a fejéi és azonnal meghall. Tettét alighanem szerelmi bánatában követte el.
Megíönnyitett Mii feltételekkel
készit url ruhát SBrtot Zsigmond szabómester \' Nagykanizsa, Főút Koton* ubkrft ntiiiit
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Veszett ebek garázdálkodása Keszthelyen. Hirt adtunk arról, hogy Keszthelyen febr. 16-án veszett kutya garázdálkodott. Eddig cca. 40 kutyát és 2 macskát Irtottak ki, amelyek a veszeti ebbel marakodtak és a nyomozás még folyik arra nézve, hogy vájjon van-e még olyan kutya, amelyik a veszett ebbel találkozott. Hétfőn az elöljáróságnál Jelentkezett Nagy Irma\' háztartásbeli alkalmazott, akit Horváth Oyula hordár kutyája és Kovdes Lajos miv. vonatkísérő, akinek János nevű elemi iskolás fiát is megsebzete egy kutya. A kutyák megvizsgálása végeit a községi elöljáróság azonnal megkereste a községi állatorvost.
— Agyonütötte az édrsapját. Kaposvárról jelenük: Müller János
49 éves sániosi gazdálkodó 3 éve fe|szével agyonülölte az apósál és néhány hete szabadult ki a Csillagbörtönből. Nem sokáig élvezhette azonban a szabadságol, szómbafon délulán óf is utolérte a nemezls. Az öreg ugyanis megverte a farkaskutyájukat. Felesége kérlelte, hogy ne bJntsa az állatot, mire a feldühödött Műller fejszét fogott az asszonyra. Ezt látva a két Müller fiu, apjukra rohantak, majd mikor az a 17 éves Gyulának rontolf, a fiu egyetlen fejszecsapássaiagyonütötlearabbiátus embert. Ap|a leteme melleit másnap délelőtt fogták el a csendőrök a félőrülten zokogó gyilkos Out. 1
— TOz-esetek. Káptalanfa községben tdz ütötf ki. Egy ház és hét istálló elhamvadt. Klshárshágyon a tanító házának kéménye kigyulladl és lángba borította a tetőt. A nagy szél következtében még a halódik szomszéd hizteteje Is tüzet fogolt, "gy, bogy csak a legnagyobb erőfeszítés akadályozhatta meg egész házsorok teljes pusztulását. A kár Igy is igen jelentékeny. — A gőllel szőllőhegyen egy vagyonos gazds pincéje gyulladt ki és porig égett.
— Kaszinó Tapolcán. Polgár Ferenc lószolgabirót választották meg a 135 taggal most megalakult tapolcai Kaszinó elnökévé
— Remlngton írógépek képviselete és raktára, becserél használt írógépeket igen előnyös részlet liie-tésre Szabó Antal sportűzlete.
LepjaM divat surfot! url ruöát
kizárólag angol szövetből készít sarlói Zoigmond szabómester Nagykanizsa, Főút 5. szám.
— Autó-szerencsétlenség. Lő-rína Lajos balatonfüredi géplakatos hetedmagával próbaútra indult egy javitás alatt álló autón. Otközben az autó egy kőrakásnak szaladt és minden utasa nagy ivben kirepüli belőle. Az összes utasok megsérüllek, legsúlyosabban a solfór.
— Kommunistákat fogtak Kaposvárott. Részletesen megírtuk a Budapesten most leleplezett kommu nista szervezkedést, melynek egyik vidéki fészke Kaposvárott volt. A budapesti főkapitányság távirati utasítására, mint most értesülünk, Ka-porvárolt két orosz fogságból baza-|öit fiatal kommunlslái tartóztattak le és felkisérték őket Budapeslre.
— A Slnger varrófény — bármely varrógépre utólag felszerelhető — praktikus és kíméli a szemet I Kérje annak gyakorlali bemutatását, Singer varrógép fióküzlet Nagykanizsa, Fő-ul I.
A kanizsai piacról
— Na lelkem, iány liter tejet ad a tehene naponta 7
— Nyolcat kérem.
— És mit csinálnak a tejjel?
— Kettőt megiszunk magunk, tizet meg behozunk a piacra.
-- Ingyen utazás I Aki az Amerika vendéglőbe autóbuszon érkezik és egy liter bort fogyaszt, a menetdijat a vendéglős visszatéríti. Horváth József ambalmos naponta játszik. A legjobb ételek és italok.
S
Idftjéráa
A nagykanizsai raoteoroioidai meg-figyelő jelentőse : Kedden a hómlstk-lel: Reggel 7 órakor +1-4, délután 2 inkor +11-7, este 9Jrakor +106.
FtlMztí: Reggel és délben kissé felhős, este tiszta égboltozat.
Sziüány: Egész nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai intézet lelentéM szerint jórészt felhős, enyhe idő, legleljebb csak nyugaton esővel.
RÁDIÓ BŰSOK
Március 2 (szerda)
Budapest 930, 12 és 3 Hírek, tőzsde. 4 Kálmán bácsi mesél. 5 15 Szimfonikus hangverseny. 7 Szent István reformjai, előadás 7.40 Magyar Halhatatlanok XXU. estje. Arany János emlékünnepély. 830 Melles magyar vonósnégyes hangversenye. Utána külföldi átvitel vagy grafonola tánczene.
Bécs 11 Zene. 4.15 Hangverseny. 5.05 Gyermekeknek. 6.05 Mezőgazdaság. 7 Francia lecke. 7.30 Ancol lecke. 8.05 A szegény muzjikua, GriiTparzer novellája. 9.1$ Kamarazene, utána Népszerű zene.
Berlin 1.30 Harangjáték 3.30 Asszonyoknak. 4.30 Hiúsági színielőadás. 5 Népszerű zene. 7.Ó5 A dadogás kezeléae. 73J A keleskedelml szakoktatás kérdései, előadás. 7.55 Az esztétika (őkérdései, előadás. 9.20 Marx birodalmi kancellár beszéde a külföldi sajtó berlini szövetségének fogadó ülésén. 1030 Jazz-bánd.
Barcelona 7.15 Kamarazene. 10.20 Tánc-zene. 10.50 Harmónium zene. 11.15 Hangverseny. 12.40 Szimfonikus zene.
Brünn 12.15 Gramafonzene. 7 Hangverseny. 8 Prágai mQsor.
Frankfurt 4.30 Hangverseny. 7 Operaelőadás. A bűvös vadász.
Oenf 8.20 Szimfonikus zene. 9.20 Hangverseny, berni átvitel. 10 Jazz-band.
Grác 8X55 Kamarazene. 9 Fúvószenekar hangversenye, népszerű zene.
Hamburg 12.30 Hangverseny. 2.06 Népszerű zene. 4.15 Ariik és dalok. 4.15 Bréma: Citerazene. 4.30 Jazz-band 6 Népszerű zene. 7.30 A technika haladása, előadás. 8 Operaelőadás. 8 Hannover: Zoogora est, zene. 8 Bréma: Plattdeutsch humoroi est
Kőnigsberg 11.30 és 4.30 Népszerű zent 8.10 Kamarazene. 9.10 Népszerű zene.
MMwM fMml lista!
8 0 r I • 1 Zsigmond
szabómesternél Nagykanizsa, Főút Korom uaiioda mttutt
Langcnbcrg 1 Népszerű zene 4.50 Kamaraxene. 5.55 Así/^nyoknak. 6 Hamvazószerda, előadás. 7.15 Pedagógiai előadás. 8.15 Lucifer, K. Wagenfeld alnémet misztériuma, 3 felvonás, utána népszerű és tánczene.
Lipcse 12 Zene. 4.30 Gyermekdalok, zene. 8.15 Szimfonikus hangverseny, utána rádiókabaré. 10.25 Nagy farsangi rádiókabaré.
London 2 Népszciü zene. 5 A Daventry-kvartott hangversenye. 7 Orgonazene. 7.4$" Orgonahangverseny folytatása. 8.15 Mozart zongora szonáták. 8.45 Tarka esL 9.25 A bajazzók. Leoncavallo 2 felv. operája.
Prága 11 Gramafonzene. 12.15 Népszerű zene. 4.30 Hangverseny. 8 Szimfónikus hangverseny.
Róma 5.15 Jazz-band. 8.45 Szimfónikus hangverseny, nemzetkőzi zene.
Stuttgart 230 Gramafonzene. 4.15 Szimfonikus zene. 6.15 Ooethe előadás. 7.40 A csillagos ég márciusban, előadás. 8 Szimfonikus hangverseny, utána Miss Sara Sampson Lessing 5 felv. szomorú játé ka.
Toulouse 1.40 Hangverseny. 830 Operettrészletek.
lozflOsmiÁZix
Uránia szerdán 7, 9; csütörtökön
6, 7 és 9 órakor: Az elsülyedt flotta, germán filméposz 9 felvonásban. Jelenelek a skagerraki tengeri ütközetből. Grandiózus háborús felvételek A kép pendaftt$a a hires „Csata Filin\'-nek,
zalai közlöny
1927 március 9
KÖZGAZDASÁG
Bejelentések
az országos tenyészállat-, termény- és gépkiállításra _ és vásárra
Az Országos Migyar Gazdasági Egyesület álal március hó 25 , 26. és 27 én rendezendő, díjazással és vásárral egybekötött országos lenyési-állatklállltásra oly nagyszámban fu-toltak be a bejelentések, hogy a bejelentett állatok a vásárleleptn rendelkezésre álló összes Istállókat teljesen megtöltik, sőt még uj istállók épi;ése is szükségessé válik. Az elfogadott bejelenlések szrrint összesen tiOS darab szarvasmarha, 1186 drb. serlés, 644 drb. Juh, ttíbb mint 500 drb. baromfi is 100 drb. házinyúl kerül bemutatásra és eladásra.
Az idei lenyészállalvásárnál kcd vezőbb és \'kényelmesebb tcnyész-állalbeszerzési lehetőséget valóban nem lehet találni, mert itt a legkiválóbb tenyészetek auyagából egy helyen, minden külön költség és fáradság nílkot, telszés szerint lehet válogatni. Ezt a kedvező alkalmat az Idén bizonyára fokozottan ki fogják használni a gazdasági felügyelőségek és a községek, mert a köztenyésztés számára megfelelő számú és lómlnőségü apaállatok beszerzése fontos és sürgős feladat. A tenyészáliatkiálliláson való bevásárlást nagyon megkönnyi\'i a tenyész-állalbeszerzési hitelnek kedvezi fel télelek mellel! történt biztosítása.
N igyon tanulságosnak Ígérkezik a gépkiállítás is, amelyen a mezőgazdaság gépgyárak fogják bemutalni leglobb gyártmányaikat és újdonságaikat; főleg Igen sok szánlógépet és traktort fognak bemutatni. A le-nyészállalkiitlllással és vásárral kapcsolatban nemesített és egyéb veti magvakból, terményekből, tejtermékekből síb. is fognak különleges kiállítások rendeztetni. Az állami ki-sérlettlgyi és szakoktatásügy! intézetek sznkszerü kiállítás keretében bemutatják a szemléltetési oktatásra alkalmas anyagukat.
A tenvészállatkiállitásra való fel-utazást 50*/o-os utazási kedvezmény könnyül meg; az ennek Igénybevételéhez szükséges Igazolvány megküldéséi a rendező bizottságtól (Bu-dspest, IX, Köztelek-utca 8. szám) kell kérni. A külföldi látogatók ideutazását vizumktdvezmény, továbbá a jugoszláv ós román államvasula-kon is díjmérséklés könnyii meg. A rendező bizottság állandó perma nenciában van és Jeszenszky Pál elnök és Konkoly-Thege Sándor főtitkár vezetésével mindent elkövet az idei lenyészállalkiáltltás és vásár sikere érdekéb:n.
TélSIE
A mai érték\'ózsdén gyengébb nyílás ulán az irányzat megsiilárdull. A forgalom az egész-tózsdeidó alall igen élénk volt. Kezdelbrn ugyan nyercségbiztositó eladá\'Ok következtében, valamint a tegnap cllanybult berlini tőzsde halába alalt az árfolyamok morzsolódtak és a jobb hangulat csak a mai (berlini szilárd je lenlés beérkezte után a lözsdeldó második felében kerekedett fel. — A szilárdságban ezúttal Is a bánya, vas, cukor papírok, továbbá Magyar Hi\'cl vezettek. A spekuláció élénken vásárolta meg zárlat felé a téglagyári részvényeket is, melyek szintén jelentős árnyereségre teltek szert. Az említeti papirokon kívül szilárd voll
még a Levanle, Nasld, Ingatlan Bank Részvénysör és Fővárosi sőr. Zlr-latkor az irányzat szilárd, a forgalom igen élénk volt.
I UUfMÜ Hufc Mit-jwifK
VALUTÁK Ungycl 63-IS-54SS Angolt. 27\'72-27-íi Csekk. IMO-lirüa Dtnír 10-02-10-07 OoltSr S39 00-57IW Francia ti Í2--1S-22 75 Holt. 22880-729-60 Let 3-31-3 41 Ltva 4-10-4-16 Líra 24 95-25-40 Miiki 135-40-135-S0 Sctillt. 8035-80-70 Dink. 152 20-152 85 Svijet t.109-85-110-25 Betgs ti. 79-45-79-75 Norvég 14830-148-95 Svéd k. 152-55-153-20
DEVIZÁK Amsl. 228-77-22947 Bdgrid 1003-1007 Berlin 135-47-135-87 Bükiről 3-31-338 Brttssiél 79-47-79-72 Koptnh. 152-30-15275 Osilo 148-40-148-85 London 27*72-27-80 Milano 24-90-25-20 Ncwyork 571-45-315 Pirii 22-30-2250 Prága 1632-16-92 WU 411-4-15 Slockh. 152 65-153 10 Vmi 6330-64 50 Wien 80-42-8067 ZtWdi 10990-11025
APUÓ HIRDETÉSÜK
(Hlrdatéaek dlja olflro fizetendő)
A* apróblrdetéf dija 10 i«Mg 50 fillér. A tloizó i minden vn%t«e»bb betűből álL hó két uónak sximilLatik. Minden tovébb uó dija 5 (III. A hirdatéal dlj elöra fizetendő a forgalnilídő boulixíraltiláva
Vízvezeték berendezése-
óo bok.po.olá.t a vároal &CI vlzv.x.Ukbo l.golo.óbb.n im l.olobb.n k4a»lt W E I * C R gépgyár, lugir-ul IS. 4254
Terménytőzsde
Baza ttuav. 75 kg-oa 3340-3380 76 kg-oa 33-80—34 20 77 kg-os 34 30 -34-70, 78 kg-o. 34 70 - 3510, egyéb 75 kg-oa 32 50 32-90. 76 kg-oi 32-50 -33-30, 77 kg-o. 33-30 - 3370, 78 kg-os 33-80-34-30, rozs 25-90- 26 10. lakanníny-irpa 2220-2210. swims 25 60-27-60, ub 21.00-21 20. Ungert 20-S0-21-00,
repce -•---•-. kolea 1850-1900.
buli korpa 16-40-1680.
Fetbalus 2139. melyMI cUdatUnnt vlssza-rnaradt — darab. Elsdrendü 1-76—1-80, siedett 1\'70—1-76, szedett kaiép 162— 1 63. kCnnyO 1-40-1-50, eliárendu oreg 1-68—1-73, oiíiodiendll 1-56—1-60, angol stlldí 1-60—1-84, SMlonru nagyban 1-56-1-60. istr 1-84-1-88, tebuioll bui 2 08— 2*3\'2, szatognéa lélsertés 1-88 - 2 04. Az irinyial élénk.
Ktadjat Srinyi Irnblpr él Klap-bmM 1T, lioiiiliu
Jobb családból való 16 éven felüli leány
tanulónak
—i felvétetik — lapunk nyomdájában
Rfllfflldf kaka* és faaxén Woissr gépgyár Nagykanlzaa, Sugbr-ut 16
Mérlegképes könyvelő, levelező könyveiéji vállal. — Szive* megkeresést .Megbizhaló" jeligére a kiadóba kérek.
Pénxk0los5nt bekebelexéwe mindet Gwegben a legelőnyösebben éa kggjror* üibban folyóaltl^t Aoxél Ignéo pénzkölcsön közvetítő Irodája NflgyVanlzrin, Pó Bt 3. sz. alatt KényurerkilosAn köt-vényeket veuek. 117
Egy klllönbejáralu bútorozott szoba
azonnal kiadó Kfnfzay utca 30. 771
Egy teljeien uj. olpéexvarrégép
lesjobb gyártmányú sürgősen eladó. — Bővebbet: AoxélIgnéo péntkölción és ingatlanforgalmi Irodája .Nagykanizsán, Eő-ut 3. sx. •
Klakanlzsán. Szlget-u. M/a. tzámu háx azonnal elfoglalható 2 szobái lakástal, elköltözés miatt szabadkézből oladó. 729
Rózsa-utca 18. számú két háx oladó. Bővebbet ugyanott. 720
Egy emeletes bór háx a város legforgalmasabb utcájában sürgősen eladó. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforga\'ml Irodája Nagykanizsán, f\'ő-ut 3. szám.
Saját készítményt), találmányú fürdőkádak, fotalkád, illókád készen jutá-mroa árban kaphatók Baksa bádogosnál. Klnlzsy-utca 21. 475
A város közvetlen közelében egy 15 holdas szőlő, szántó és rétből álló birttok, rajta Igen szép lakóházzal és mellékhelyiségekkel sürgősen eladó. — Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán. Pő-ut 3. sz
Teleki ul 35. szám alatt egy kort ki-*dó. 832
15 holdas kla birtok, kis erdővel slligósen eladó. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pó ut 3. szám. y>v
Házmester alkalmazást nyer március j
15 I belépéssel. Jelentkezés háztulajdonosnál, Khtalody*u>ci 17/c 833
JB
varrógép
r£g bevAlt jó minőségben
Aoctvexó/ixcféji/e//ei/e/cA.
8 INGER VARRÓGÉP KÉSZViNVTÁRSAAÁet
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
A világhírű
PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli rak\'ára
Brandl Sándor és Fia
» cégnél Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb v.-.trógípraktár, a Itlsfttcnplomnál 20 havi réaxlotfixetéss I
nAthalAz
ellen
ís mindennemű undoritó btlz ellün-letése, valamint a baktériumok megölésére egyedül alkalmas .1
BRIXOL Ubletl*
u II I A U L. é5 tiSmb
EgytdirusiliS:
VÁGÓ ENDRE ILLATSZERTÁRA.
563
Kézmosás, siijmo$4» és . \'ndénnemü fcrtítlcnités legideálisabb szat; tanító szere.
tm- ILLATOSÍT ÉS FERTŐTLENÍT.
Szemes tengeri
árpa zab
kapható:
Ország és Widder
magkereskedés ében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Tetefon 130.
önkéntes árverés.
Kdlónféle hu\'orok, lakberendezési tárgyak f. hó 2 án, szerdán é> 3 ín, csűtOrlökón Klnlzsy-utca 17. sz. a. (Lackenbacher-féle raktár) nyilvános árverésen a legtöbbel IgérSnek készpénz fizetés és V;a forg. adó lerovása ellenében eladásra kerülnek.
itapUsült Emw és maii!
Jubileumi árak
* C*K 3Ü tin l.onlllin allulnivil ■ bUIt.k Unitit vtvvti:.,Jniíf r.smVoJSUiuk JtiUl-mlul «fy M(jli,t,l IuMIiudI IrutiUlt „0(1,r
csak az udvarban
Cím: OLCSÓ BAHADÉKVÁSÁB BUDAPEST
32 hihAly-utca 32
1.65
J
2.85
m«i»f divatot Udl NttayttCitl n «« bozxivilóval (iryQH vígy 3 w<- D 11 Ik Ut («IS)t6u6v«t (775 00Ö). . . . , I LL.L1
U. m. 2 méter hosszú fehérített lepedó Pengő 3.50. Selyemfényű clollt PenRö 1.54. Delén, karton 79 fillér, plké tfl-rülközó, vajíy pohártörló darabja 53 fillér. ViráRos vattapaplan PcnRÓ 12.72. Hímzett nöi Ing vagy nadrág Pengő I 08. Schottlsch vagy Scheviot nói szövet Pengó 1.55.
Pnlii rti4titokét lilkimomttua Irijtsitlü.
Nyomatot! a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedő R.-T,nál, Nagykanizsán. (Nyomdává: Ofcnbcca ,<ároly.)
87. évfolyam, 50. szám
Nagykanizsa, 1927 március 3, csütörtök
Ara 14 fillér

8*
POLITIKAI NAPILAP
SztffanUMf él kiadóhivatal FH 1. KcsUKlyl KAkUdóhintü: Kisfaludy-ii. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Irilerurhan-telcfon: Nagykanizsa 78. azlm. Etírtizetési ára egy hóra 2 pengő 40 fillér.
AFaksz-ügy boncolása
Egyre szélesebb hullámokat verve áll a közvélemény érdeklődésében a falusi kislakásépilésl akció. Nem kell csodálkoznunk, hogy ez a tiszlára szociális s népjóléti szempontokat szem elölt tartó akció Is bele került a politika hínárjába. Nem azok jut-taliák oda, akiket az üggyel kapcsolatos nemes inlendó toiiöll el, akikről el kell ismernünk, bogy mint úttörők gondoltak a falusi nép Jogos igényeinek kielégítésére, hanem az a poliiikal csoport igyekszik keresztül kasul szőni a politika szálaival, amelyik minden jó Irányba Induló problémát szeret a politika asztalán bonckés alá venni.
Még ez sem volna veszedelmes s nem járna az ügyre nézve bálrány-nyal, ha jóindulat és nem tendencia nyilvánulna meg részükről, amelyik belekever személykulluszt, állítólagos pántorisalkodást a mindent, amivel dokumentálni szeretné azt a valótlanságot, hogy a falusi kislakás építési akcióval kapcsolatban komoly zavarok állottak elő. Találkozunk most Is, mini minden hasonló alkalommal, a régi recept előírásaival: személyi kérdés, miniszter válság, végnélküll ellenőrizhetetlen kombinációk, .beavatott személyek" nyilatkozatai. Annyira séma szerint történik a falusi kislakásépitési akcióval kapcsolatban Is ez a .közéleti tevékenység", hogy szinte unalmassá válik ez az állandó politikai repelició.
Biionyos, hogy minden olyan alkalommal, amikor a kormány ultöró munkába kezd, kivánalos, hogy minél alaposabban gondolja meg a kérdést, mert nincsenek elölte tanulságok már megelőző hasonló falusi építkezésekkel kapcsolatban s éppen ezért az ügy szempontjából csak szerencsésnek tarijuk, ha a kormánypárt oly széleskörű vilál folytat sajái kebelén belül a módozatok tekintetében. Mert csak arrót van szó, hogy a meglévő j avaslator, amc\'yel a párt minden tagja helyesei, a gyakorlatban a cél szempontjából miként valósítsák meg legjobban.
Az egységespárt kebelében senkinek sem fáj a feje amialt, hogy egy ilyen vita a párt működése szem-poncából veszélyes lehet. Senki sem gondol pártszakadásra s a kivül álló korok már különböző csoportok, centrum, agrárérdekellség stb. szervezkedéséről beszélnek, sőt minisz-terválsógról is tudnak, pedig mindez csupán az 0 hőn óhajtott vágyaikat jelenti. A falusi kislakásépitési akció ilyen tendenciózus politikai manövrl-rozások ellenére is zavartalanul halad a maga jól megalapozol! utján S nem fogja kizökkenteni biztos medréből még í azoknak a személyi kérdéseknek a fölvetése sem, amelyeket egyes politikai csoportok oldaláról időnként meg szoktak tenni.
Parisban nagykövetük ellen tüntettek a kínaiak
Párls, március 2 (Éjszakai rádiójelentés) Ma reggel 30 kínai behatolt a kinai nagykövetségre és tüntetési rendeztek a követ ellen. A telefonon kihívott rendőr-
ségnek a kínaiak ellenszegüllek, amiért felelősségre vonjlk őket. Miután a kínaiak kél delegátusát a nagykövei fogadta, szétoszlott a tüntető csoport.
Ujabb előállítások történtek a kommunista szervezkedés ügyében
Budapest, március I A leleplezett kommunista szervezkedés ügyében a nyomozás Budapesten és vidéken befejeződöd. Mosl már a kihallgatások folynak teljes apparátussal. Szántó Lajost ma másodízben kihallgatták. A volt népbiztos nem tagad, de társait, kik az uj forradalom előkésztésében segít ségáre vollak, nem nevezi meg. Még jó, hogy erre ugy sincs szükiég, meri azok úgyis a rendőrség őrizetében vannak, sőt már terhelő vallomást is teltek Szántó ellen.
Vági István töredelmes valíonást tett, ami korábbi hasonló eseteiben tanúsított klhivó viselkedése után színié feltűnő.
Mosl még azt igyekszik kideríteni a rendőrség, hogy nen kéfzititlek-c elő egy bányász- sztrájkot az elfogott kommunisták, — valamial azt, hogy hol van a pénztáruk, ahol a rengeteg moszkvai dollárt rejtegették.
A robogó vonatról megszökött u kaposvári kommunista
Mózsy Ferenc, a legvadabb vidéki agiiálár, (neve többször fordult meg a Zalai Közlöny hasábjain is a kaposvári Vagi mozgalmak kapcsán) akit Kaposvárról detektívek kiséltek fel Budapeslre, ma hajnalban a robogó vonatról leugrolt és futni kezdett. Meghúzták a vészféket és a detektívek lövöldözve üldözésére indultak, de eredménytelenül.
Ujabb előállítások
Egy Pop Jlnos néven elfogott, eddig konokul hallgató kommunista bevallotta ma, hogy Nagy Bélának hivjik, Kun Béla parancsára jölt Moszkvából Budapestre, hogy a fegyvergyárat forradalmasítsa. Vallomása alapján nyole embert előállítottak.
Győr, máicius 2. nölcsházy Sándort, Vágiék illeni exponensét az éjjel letartóztatták és Budapestre vilték.
i.íuij-uVLiwt."tA\'u\'iWi\'rrrrri......*.......*.......*\'*\'"""\'
Feloszlatják az osztrák nemzeti tanácsot
Bécs, mSrdtts 2 (Éjszakai rádiójelenlés) A kormány javaslatot terjeszteti ma a nemzeti tanács elé, melyben annak feloszla-
tását kérj kimondani.
Ilyenformán a nemzeti tanács a májusi képviselőválasztásokig feloszlik.
uui.iuwijwivrrn*- i......................................
„Magyarországnak be kell kapcsolódnia a szellemi világpolitikába"
A polgári l.kolákról j»«á«l»t si káp.l.eiahá. kSxokt.tá.-
Ugyi bizottsága olött
Budapest, március 1 (,Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház közoktatásügyi bizottsága sága ma délután Pékár Oyula elnöklésével ülést tartóit, melyen letárgyalta a polgári iskoláktól sróló törvényjavaslatot. Az ülésen Maday Gyula előadó ismertette a javaslatot, majd
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter
beszéli. A miniszter kifejtette, ho(y
a népoktatási törvény hiányos végrehajtásának nem a szülők az okai. Ezután a községi polgári iskolákról beszélt. Az állami budgelbcn csak az állami polgári iskolák építésére van fedezet. Eiu\'án ismertette a kul\'ustmi-miszter az építendő objektumokat és az erre előirányzóit összegeket. Kijelentelte, hogy az utolsó ötven esztendőnek minden hiányát most a trian >ni Magyarországnak kell pó-
tolni. Ami a körszolgálali alkalmazottak gyetmekeinek ösztöndiját illeti örömmel lálná, ha azoknak gyermekei,
elsősorban a tanárok gyermekei lépnének a tanári pályára,
hogy a tradíció Iti is gyökeiét verjen.
A tanárok fizetéséről szólva kijelentette, hogy lehetetlen, hogy azokat megváltoztassa és nem lehet kötelező igérelet semmi Irányban, de ígéri, hogy a kérdést megvizsgálja. Ismertette a miniszter, hogy Imgy a Mecsek-hegy al|án todö-szanatorium épül, melynek orvosi leendőit a píesi egyetemi klinika belgyógyászati otvosai látják majd el. Szükséges — mondotta — hogy minden orvos tOdőspeclallsta
is legyen. Eiulán az egyelőinek építkezéseiről és kibővítésétől beszélt a miniszter, ma|d a Corvinák ügyét Ismertette. Végül kijelentette, hogy egységes tanügyi kódexet kell csinálni, mint más tudományi ágaknál van az. Bele kell kapcsolódnia Magyarországnak a szellemi vllágpoli-Ilkába.
Lukács Oyörgy indítványozza, hogy a tanárok heti 22 óráját szállítsák le heti 20 órára. K rle, hogy a gépírást vegyék fel a polgári iskolák tantárgyai közé. Több felszólalás ulán Klebelsberg Kunó gróf kulluszmlnisiler kijelentene, hogy a pénzügyi helyzet javításával a tanároknak heti óráját le lehet szállítani
Ezután kultusztárca költségvetését általánosságban elfogadták.
Spanyoljárvány, tánc-tilalom éa xajoa tüntetés Bukarestben
Bukarest, máicius 2 (ÉjszakaI rádiójelentés ) A spanvoljirvány miatt a hatóságok, igy a főorvos rendeletet adott ki, mely szerint minden táncot nyilvános helyiségben betiltottak. Emiatt az" ifjúság az utcán nagy lűntetést rendezett. Több száz f Vnyi tömeg a főorvos lakása elé vonult és beverte az ablakokat. D; beverték a járványkórháznak mintegy 3(> ablakát is kövekkel.
Az uj caeh követ a kormányzónál
Budapest, március 2, (Éjszakai rádiójelentés) A kormányzó ma délben fogadta az u| budapesli cseh követet, aki átnyújtotta megbízólevéléi.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 március 3
A nyártól kezdve kapják a pénzbeli segélyt az arra szoruló hadikölcsön-tulajdonosok
A kormány állal előirányzott éri 4 millió pengő, amit a karitatív valorizációra szánlak, elíró-láthatólag még a tárgyalások folyamán emelkedni log -- A hitelösszeg éJ a diszkrecionális halálom megszorítása tekintetében egyetért a pénzSgyl bizoltiág többsége
Dr. Kállay Tibor nyilatkozata a »Zalai Közlöny« részére
Budapest, március \'2 (Kiküldött munkatársunktól.) Bizonyos, hogy a belpolitikai életben a jelen pillanatban a hadikólcsónok ügyének van a legnagyobb aktualitása. E körűi forog a vita jobbról is, balról Is. A képviselőház pénzügyi bizottságának a költségvetés tárgyalása során alig volt anyaga, mely oly nagy mértékbe felkeltette" volna az állalános érdeklődést, mint a hadikölcsönöknek a szőnyegre kerülése.
A pénzügyi és népjóléli tárca budgeljének tárgyalása alkalmával Örömmel lapasztalluk, bogy éppen városunk országgyűlési képviselője dr. Kállay Tibor v. pénzügyminiszter volt az, aki több Ízben felszólalt és felvilágosítási kért a hadl-kölcsönök ügyében a kormánytól és súlyos kijelentéseivel állandóan gondoskodott a kérdésnek lelszinen való tartásáról.
Most dr. Kállay Tibor a ,Zalai Közlöny" munkatársának terjedelmes és minden izében lontoB nyilatkozatot tetl, melyben leszögezi a hadlkölcsönök ügyében elfoglalt álláspontját és ennek során egész csomó új és a kérdés további soriát Illetőleg érdekes kijelentéseket tetl.
A kiváló pénzügyi szaktekintély nyilatkozatát alább közöljük:
— A szanálás befejezése, illetve az állam pénzügyi egyensúlyának helyreállítása óla mind sürgetőbbé válik a .közvéleményben az a kívánalom, hogy a törvényhozást
a hadlkölcsönök valorizációjának kérdése foglalkoztassa és ez a régóta függő kérdés megfelelő elintézéshez jusson.
— Az országgyűlési képviselőválasztások alkalmával úgyszólván minden pártnak a jelöltje kilátásh) helyezte, bogy közreműködni kívánnak a kérdés sürgős megoldásánál. Mégis az 1927/28. évre szóló állami költségvetési előirányzat, amit legutóbb terjesztetlek a parlament elé, a hadikölcsönöknek kérdésében semmi megoldást nem helyez kilátásba. Ezért kellett azután a pénzügyi bi zoliságban sürgetően szóvátenni ezl a kérdést. A kormányclnök ur és a pénzügyminiszter ur azonban arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a hadlkölcsönök valorizációja nem foganatosítható. Tekintetlel különösen azokra a konzekvenciákra, melyekel külföldi viszonylatban idézne elő egy Ilyen Irányú intézkedés. A maguk részéről kinyilatkoztatták, hogy nem zárkóznak el a kérdésnek kari-tativ uton leendő megoldásától.
— A magam részéről belenyugodtam a kérdések ily módon való megoldásába is. Először azért, mert kétségtelen, hogy
a valorizációs megoldás esetében Is szükséglett volna arra, hogy az akció karitatív alapon kiegészíttessék; hiszen oly sok idő teli el a hadlkölcsönök jegyzése óla, sőt már a hadikölcsönnck az elértéktelenedése óta is, hogy Igen sokan vannak olyan eredeti jegyzők, akiknek kötvény többé kezűkben nincs, — az
akcióból ezckel teljesen ki kell hagyni. Véglére is nem a kötvényeknek kérdésében kell elsősorban rendet teremteni, — bár ez is fontos, — hanem azokon a reászorult embereken kell segíteni, akik annak idején áldozatokat hozlak az államért és most elvárhatják, hogy az állam igyekezzék rajtuk segíteni az ő szorult helyzetükben.
— De hozzájárultam a karitatív megoldáshoz fóleg azért is, meri látom, hogy a küllöldi s nevezetesen
a Népszövetségnél Irányadó pénzügyi embereknek a szemében rossz hatást keltene, ha valorizálni kezdenénk. Ezek ugyanis, ugy látszik, attól félnek, hogy egy Ilyen valorizációs akciónak a megindítása messzemenő konzekvenciákat vonhat maga ulán és végeredményben a nehezen helyreállítói! budget-egyensulyt Is veszélyeztetheti. Hitclügylleg tehát Igy áll a helyzet, hogy amily kívánatos a valorizáció a belföldi piacnak jövő emissiókra való elkészítése céljából; annyira
káros következményekkel jár hat a külföldön való hitelképességünk szempontjából, már pedig ezidő szerint ez a fonlo-sabb, dúsabb forrás, melyből közgazdaságunk a maga hitelszükségletét klelégllhell.
— Végül bármilyen is a kiindulási pontunk — véleményem szerint — találkozhatunk a megoldásnál. Mert a lényeg, hogy olyan intézkedéseket foganatosítsunk, amelyek al-
Kecskekörmök
Irta: Váth János <_>J
A borz lelkiismerete. A róka nagy fába vágta a fejszéjét. Képkereskedést nyitóit. A képek bizony épen nem kellek. Kevés vevő akadt. Találkozik a farkassal a róka: — Hallom kulturelöadásokat akarsz rendezni. Á\'engedem a termet. Te is jól jársz. Én nekem meg publikumot nevelsz.
Paroláztak. A borz becsületes szi-vével-lelkével hitt a rókának.
Nagyon előzékeny volt a ravasz. Mikor látta, hogy kevés az érdeklődés a kultura iránt, egy-egy képet mulatott be: házasságszédelges.\'tyuk-pör élénkítette az álmos társaság kedélyét. Az ingyen képsorozat már vonzotta a szülőket, akik magukkal hozták gyerekeiket is.
Ebből baj lett. Több volt a gyerek, mint a leinőtt s az előadók csak igen lélve tárgyalhatták le témáikat. Sok előadó le Is mond jtl: — Nem gyerekeknek és cselédeknek való az én előadásom 1
A szürke, semmibe vett borz lelkiismerete is megszólalt:
— Haj, rókakoma az én iskoláin nem arra való, hogy abból házesiág-szédelgők nevelkedjenek. Az én pedagógiai lelkiismeretem tiltakozik az ellen, hogy nevelés helyeit rontsunk I
S inkább abbahagyta a „kullurát". •
„Veréb és bagoly." A verebek vásárt tartottak. Adtak vettek. Nem törődlek az urak dolgával.
Egyszer csak fényes nappal a kalamáris kifordul az utcára s a feleségét üll-veri.
A verebeknek egy része, a prolibb boldog volt. .Még csak ez merjen bennünket megleckéztetni I A szemébe vágjuk I"
A jobb érzésnek váltig hajtogatták a lejüket: .Hogy log ez rendet teremteni? Ajaj. Istenem, de nagy szégyen a falura I"
Valami kakaskodásért hivatta a tyúkot és pírját a kalamáris törvénybe.
Előadta az idézetteknek, mi a baj.
A kakas szemtelent hunyoritolt szemével s félrevágta lejéi s kuko-rikolla: Higoly mondja a verébnek, nagylejül Fordult-pördűll a párja is;
- Óh, még hivatni mert bennünket I A feleségét verte fényes nap-pil a vásár szemeláttára.
— Ez még csakl — méltatlankodott a kakas — De duhajkodásában a bagoly feléhez akarta vágni az iccés üveget I S még igizságol akar fölöttünk. Olthon seperjen I
A gyenge kalamáris .hatósági közeg előtti tiszteletlenségért" foltozta a tekintélyéi.
A valóság annál nagyobb kőiben
lett nyilvánvalóvá.
*
A róka a tisztújításon. Vágya voll a rókának, hogy a kupaktanácsba jusson, de nem feledték még cl a választók, hogy a tanácsra menynyi rágalmat szórt a napa, a szarka s hogv nem régiben is valami kará-csonyfatolvajlásbíin mondotta bűnösnek a bíróság.
A rókának sok voll a jóbarát|a közvetiiéseiérl s bevittek a tanácsba.
Mikor egyszer a koncon már a lanácsban is felfordu t a béke, a legéhts.\'bbek odakiáltották néki: Karácsonyfatolvaj !
Pedig csak orvgazda vols.
(Ví,«.)
kalmasak arra, bogy megnyugtassák a közönség széles rétegeit abban a teki-itelben, hogy az állam Igyekszik az lott Ígéreteit a lehetőség halárán belül honorálni és hogy igen nagy pénzügyi nehézségek árán Is honorálja azt az erkölcsi szempontot, amely a hadlkölcsönök kérdésének megoldásában rejlik.
— A legfontosabb kívánalom abból a szempontból, hogy akár valorizálás, akár karitatív megoldás lenne, de ugyanazon eredményhez jussunk el, hogy megfelelő évi összeg álljon az állami köllségvelésben rendelkezésre, amelynek keretében diszponálni lehet.
— Részemről
évi 10-12 millió pengőre gondolok. Ugyanis mindig csak az eredeti jegyzőket vettem számításba és ezek közDI is csak azokat, akik a a hadlkölcsönök j\'gyzése következtében nehéz anyagi helyzetbe jutottak.
Azt hiszem, hogy a számítások igazolni fogják azt a felievésemet, hogy a jelzett összegnek keretében elég tisztességes segélyeket lehet adni és hogy a jelzetl összeg keretében — amit a legfontosabbnak tartok — az akció valóban a középosztály problémájának a részbeni megoldására válhatlk alkalmassá.
— A kormány ezldelg 4 millió pengőt ígért be az 1927—28. évi költségvetésben. Remélem azonban, hogy
ez az összeg a további tárgyalások során még emelkedni fog és kétségtelen, hogy a jövő évi költségvetésekben má|d fokozatosan magasabb összegek lesznek beszámíthatók, amíg a lentebb említett 12 millió pengőt elérjük. A legfontosabb ezidöszerlnt az, hogy tényleg megindulhassunk, és már a jövő költségvetési évnek az elejétől, vagyis 1927. nyarától kezdve pénzbeli segély lesz nyújtható a reászorult hudlkölcsön birtokosok részére.
— Feltétlenül szükségesnek tarlom, a költségvetési összegnek megfelelő megállapításán kívül azt Is, hogy az akció minél biztosabb jogalap teremtésének, minél kevesebb bizas-sék a diszkrecinárius hatalomra. — Szabályzatot fog kel leni alkotni, amelyben előreláthatólag
külön intézkedéseket kell tenni a nyugdíj és gyámalapokra való tekintettel, azután a kauciósokra és az azon biztosítottakra való tekintettel, kiknek a biztosítási dijtartalékát az Intézetek hadt-kölcsőnökbe fektettek be. Gondoskodni kell arról Is, hogy a kötvények bevonassanak. És pedig ugy az eredetieknek, mint azoknak, amelyek ezidő szerint a a börzén cirkálnak. Mert alig engedhető meg, — nézetem szerint — hogy ezek teljesen elértéktelenedve, majd egyszerűen kisöpörtessenek onnan, amikor a börzén való jegyzésűkéi annak idején a kormány kérle voll.
— Ezek azonban későbbi kérdé-

zalai közlöny
3
ick és [elvetéstikkel csak arra akar-lam rámutatni, hogy a karitatív megoldás melleit is ugyanazok a problémák, ugyanazok a szükségessé -k lógnak (elmerülni, mint felmertr. t-nek egy valorizációs megoldásnak eselén és hogy ennél lógva bármely nézőpontból történjék a kiindulás, végeredményben, ha kielégítő eredményekhez kívánunk eljutni, nagyban és egészben véve egyforma szabályzatot kell megalkotnunk. Ebhez azonban a természetszerű előfeltétel a megfelelő költségvetési hitelösszeg és a diszkreclonáritis hatalomnak a megszorítása.
És én ugy vettem észre, hogy legalább is ebben a két pontban a pénzügyi bizottság tagjainak nagy többsége egyetért. U. Gy.
BÁDIÓ MŰSOR
Március 3 (csütörtök)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hirek, tőzsde. 4.30 Tündérvátár meseóra. 5.15 Kamarazenekar hangversenye. 6.30 Vitéz Miklós saját novelláiból olvas fel. 7.15 Bozzay Margit előadása: A szépség művészete 1. rész. 8 Hangverseny. Közreműködnek : Pilinszky Zsigmond a m. kir. Operaház művésze és Heimlich Lajos zongoraművész. 9.40 Hirek. 10 Jazz-band
Bécs II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 630 Beethoven f-dur zongoraszonátája. dalok. 7 Higiéniai előadás. 7.30 Angol lecke. 8.C5 Silmfónikui zene.
Berlin 1230 Mezőgazdaság 5 Kamarazene. 6.10 Reklám előadás. 630 Modern lernielótechnika, előadás. 7.05 A nagyvárosi élet, előadás. 7.35 A munkás zenei képzése, előad.is. 8.10 Párizsi élet, Olfen-bach 4 felv. operettje 10 30 lazzband.
Barcelona 7.15 Gyermekeknek. 7.45 Hangverseny. 10.25 Da\'ok II Oiieg: Peer Oynt, suite 2. 11.15 Madridi átvitel.
Basel 8 Nápolyi dalok. 8.30 Hangverseny, Puccini-est. 9 Olasz dalok, zene. 8 Svájci népdalest Mandolin zene.
Brünn 12 15 Hangverseny. 7 Népszeiü zene. 8 Prágai átvitel.
Frankfurt 1.30 Gramafonzene. 4.30 Hangverseny. 8 Zene. Utána Jazz-band.
Hamburg 12.30 Hangverseny. 2.05 Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 5 Irodalmi előadás. 5.40 Puccini-hangverseny. 6 Népszerű zene. 8 rádióbál. Utána Népszerű zene.
I.lpctc 12 Gramafonzene. 4.30 Népszerű zene. 7.30 Irodalmi előadás. 8.15 Három-lek bohózat.
London 2 Gramafonzene. 4 Egyházi zene, átvitel a westminsteri apátságból. 5 Népszerű zene. 7 Hangverseny. 8.15 Mozart zongora-szonáták, zene. 8.ívVidéfli kabaré. 9 Szlmfónikus hangverseny J«n Kiepura közreműködésével. 11.30 Jazzband.
Milánó 4.20 Jazz-band. 9 Mendelssohn hangverseny.
München 1230 Népszerű zene. 4.30 Dalest. 5 Hangverseny. 730 Operaelőadás.
Párizs P. T. 5 Hangverseny. 10 Disz-nanRvcrseny. Debussyest
Rádió-Párizs 1.30 Szimfónikus hangverseny. 5.15 Hangverseny, 9 30 Kereskedelmi előadás. 9.45 Díszhangverseny.
Prága 11 Gramafonzene. 11.15 Nép-ízerü zene. 4.30 Hangverseny. 8 Szimfónikus hangverseny.
Rőnia 5.15 Hangverseny. 9 Színházi előadás közvetítése.
Irfftj*»»á«
A nagykanizsai metoorolc.glal rneg-fgyelő Jelentése: Szerdán a hómtsik-Reggel 7 órakor +8-4, délután 2 órakor +15 3, eete 9 órakor -f 104.
Ftlhózet: Reggel borult, délben kissé borús, este borult égboltozat.
Szíüány: Egész nap Délnyugati szél.

A Meteorológiai Intézet |eleiité«e szerint nyugati szelekkel változékony idő, "énil hősüllycdéssel és helyenként kevés
övéi kitagadták, most 7 havi börtönbüntetését tölti kl, közben pedig emiatt az ura is elhagyta.
Újra megerősíti, hogy régebben visszavont vallomása az igaz: Qut-tentag Sarolta vette rá a nyilatkozat megirására. mHa kikerülök a börtönből, — (ejezi be a fiatal asszony — megölöm mindkét gyermekemet, mert egyebei mit kezdjek ezek ulán ?"
Egy hamis nyilatkozattal kivivott lakáscsere ügyében negyedszer hozott a bíróság Ítéletet
EOV napoa por újrafelvételi tárgyalta a tOrv«ny»iékan «OV Hat óva huxúdó Dórban
Nagykanizsa, március 2 Hat énei ezelőtt lörlént, hogy Gullentag |ózstf nsgykani;s3i lakos, kél szobás lakás billotosa, özv. Garal Is\'vánné 3 szobás C«cngery-uti lakását óhaj olts elnyeri E célból Oodinek Józstfné házmenterné és Gullentag Sarolta 25 íves varróleány özv. Qarainé távollétében felkeresték annak 14 éves unokáját, Horváth Annát és (azt sdván neki elő, hogy .az ügyel már elintézték nagyanyjával," özv. Chrainévai) rávették a lapasztalan leánygyermeket, hogy Gullentag Sirolta tollbamon-dására egy oiy értelmű beleegyező nyilatkozatot állítson ki nagyanyja, mint főbérlő nevében, mintha az a lakáscserébe beleegyeznék.
A 14 éves leány a rábeszélésre megírta a nyilatkozatot, amit Gulten-tag Sarolta mtsnsp felvitt az akkori lakáshivatalba. Ennek alapján Gutlen-tágéknak kiutalták őzv. Oarai Islván-nénak 3 szobás lakását.
Amikor Oirainé a lakáshivatalnál érdeklődőit, akkor derült csak ki a machináció.
Az elkeseredett asszony akkor kitagadta a 14 éves unokáját, aki később — 2—3 év mu\'va — hogy az ü\'d-iztetésektől meneküljön, visszavonta eskü alatt telt azt a vallomását, hogy Gullentag Sarolta diktálta neki a nyilatkozatot, amiért atulán a bíróság későbben igaz-val-lomás visszavonása mull hét hónapi börtönre Ítélte
a fiatal leányt. A dolog azonban nem maradt annyiban, Gödinek házmesternél és Outlentag Saroltát okiratbamisllás miatt feljelentették a kir. ügyészségen. A nagykanizsai törvényszék mindkettőt bűnösnek mondoita ki okirat-hamisításban és pénzbüntetésre ítélt. A tábla felemelte a büntetést és Godlneknét Is, Quttentág Saroltát is 14—14 napi fogházra ítélte, amihez a kúria is hozzájárult. A kúria jogerői ítélete után Godinekné kitöltötte büntetésé\', Gullentag S rolta azonban halasztást kéri, majd perújrafelvételt kérvényt nyújtott be,
aminek a törvényszék helyt adott. Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás dr. Fischer József tőivény-szíki elnökhelyettes elnöklete alatt, aki közel másfél őrán át Ismertette a nagy per hatalmas anyagát.
Irgalmas Jelenetekben bővelkedő, egész napos tárgyalás ulín, miközben a vád és védelem több tanúját hallgatták ki gs a perbeszédeket mondták el, este 7 óra ulán hirdették ki az Ítéletet, amely Orrttentag Sarolta és Gödinek Józsclné bűnügyében az alapitéletet helybenhagyja és kötelezi a két vádlottat a perköltségek megtérítésére. A hosszú indokolás kimondja, hogy ez az uj tárgyalás csak Jobbin biroiyossá tetle a vádlottak bűnösségét.
Az elítéltek fellebbeztek.
Elgázolt az autó egy 12 éves gyermeket, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett
Antó-baleset a klskanízsal nton — A szekéren kapaszkodó gyermek a gépkocsi sárhányója elé ugrott, és az elkapta
Nngykanizsa, március 2
Hosszabb idö ulán tegnap délután ismét törli 111 Nagykanizsán autóbaleset. Ezúttal azonban, mini eddig a körülményekből látszik, az áldozat vigyázatlansága folytán.
Kedden délután fél öt óra tájban Nagykanizsáról Kiskanizsára igyekezett Tobl János délivasuli katauz Sándor nevű tizenkét éves diák fia. Mi5cor a Transdanubiát elhagyta, egy elölte ügeő téglásszekér bál útjára kapiszkodo\'.t iel, mely után egy autó szaladi, melyet egy kanizsai soffőr vezetett. A sofför előzni akarta a szekeret és szabályszerűen tülkölt. Erre a szekér gazdája bátranézett és a kocsin kapaszkodó gyermeket lekergette. Eközbea az autó egés/en utolérte a kocsit, melyől Tobi Sán-
dor o!y szerencsétlenül ugrott le, hogy az autó sárhányója elütötte.
A soffór, mikor látta a szerencsétlenséget, azonnal megállította a gépkocsit és utasait leszállítva, a gyermeket feltelte az autóra és beszállította a kórházba.
A balesetet ért gyermek súlyos koponyasérülést és egyéb horzsolást szenvedett. Mikor bevitték a kórházba, eszméletlen állapotban volL Szerdán kissé magához tért, de kl-hallgath<tó még nem volt. ÁlUpota élety eszél yes.
A rendőrség a széleskörű nyomozást megejtette, melynek során a kihallgatott tanuk vallomásából valószínűnek látszik, hogy a soffőr nem vádolható a szerencsétlenségért gondatlansággal.
Bálterem az ablak alatt és megszalajtott „hatóság"
Garázda tagényok éjaxakal daaxetOxéao a bíróval óa •aknátokkal
Nagykanizsa, március 2 Vámos községben a falu néhány legényének láncra kerekedett kedve. Meg is csinálták, ám nem valamely zárt helyiségben, de a nyílt u\'cán /ícs Pcler polgár háza előtt. Folyta tánc, a legények, emberek az üvegbe is bekukkantottak olykor-olykor és a végén tüzes lett a jóhangulat és oly zajos a mulatóktól az utca, hogy a kis község biríji, Kaszás József kél esküdtet vett maga mellé, Pető Mártont és Karácsonyi Ojörgyöt és a lánc színhelyére ment, a csend-háboiilókat csendre intve. Majd megkérdezte őkel: .ki adoll nekik táncra engedélyt."
A feltüzelt néhány legénynek nem Izgalmas siemt\'csiiések követték i kellett több. Hogy őkel a bíró és az
a kihallgatásokat. Az egyik főlanu Schrelber Béla volt, aki Gullenlag Sarolia tagadására szegébe mondta, hogy igenis ő vitte fel hozzá a lakáshivatalba a nyilatkozsfot. Horváth Anna zokogva ad a elő, hogy ez az ügy tönkretette az ö és az rgísz család életét.
elöljáróság két tagja zavarni merje mulatságukban, sőt a táncengedélyt kérje ?
Neki támadtak a község embereinek, szidalmazták őket. Különösen Szalal D.\'zső és Várhelyi Sándor vezettek ebben. Az utóbbi még lelövéssel Is megfenyegette a bírót.
Az incidensnek az leli a vége, hogy a bírónak és a kél esküdtnek menekülnie kellett.
A kél renitens ember így került tegnap a törvényszékre, ahol a megkergetett elöljárósággal szembesítették őket. A bizonyítás befejezése után dr. Hajdú G/örgy mondoi\'a cl ügyvédi pályáján első védíbeszédét.
A bíróság Sra\'al Djrsőt hal heti fogházra és 50 pengő, Várhelyi Sándort négy heti fogháira és 50 pengő pénzbüntetésre, azonkívül politikai jogainak 1 —I évi felfüggesztésére ítélte.
A kir. ügyész megfellebbezte a bíróság ítéletéi.
Elitéltek 30 román kommunistát
Bukarest, máicius 2. (Éjszakai rádiójelentés) A hsdbiióaá< ma 30 kommunista lelelt ítélkezett, akik Caclin francia kommunista képviseld bukaresti -lariózkodasikor tüntettek. Egytől—harminc napig terjedő elzárást kaptak és az orsíágbó. kiuuslt ják őket. Négyet felmenteitek.
ZALAI KOZLONV
Feltámasztják Nagykanizsán a Pat-ronázs Egyesületet, cselédotthont állítanak fel és megszervezik a pályaudvari missziós kirendeltséget
A három emberbaráti intézmény ügyében pénteken fontos értekezlet lesz
Nagykanizsa, március 2
Nemes emberbaráti intézménynek, a Palronázs Egyesületnek, mely már régebben tevékenykedeti Nigykanl-zsán, éleire keltésére induli moig -lom, melynek főinditó|a dr. Kálnay Gyula rendórfólanácios, a kapitányság vezetője.
Mint azt annak ide|éu megirluk, a főtanácsos a Palronázs Egyesület feltámasztásával egyidejűleg azt is kezdeményezte, hogy a nsgykaniisai j pályaudvaron, a nagyobb városok mintájára, tekintetbe véve városunk speciális helyzetét, missziós klren-dclliégel állítson fel az Országos Szóciális Missziós Társulat. Ezirány-ban a fötanécos levelezést folytatott a Társulat központjával, mely örömmel ragadta meg a tervet és hajlandónak mutatkozik, hogy Ilyen pályaudvari kirendeltséget állítson fel és a Palronázs Egyesület életre keltésében támogatási nyújtson. Most érkezett meg egy válasz, mely azt a konkrétumot tartalmazza, hogy a budipes\'i Országos Missziós Társulat egyik névére értekezlet tartása
céljából pinteken Njgykanlzsára érkezik.
Ez alkalomra a fő\'anácsos saját Irodájába hivla Össze az értekezletet, melyen meg fognak jelenni dr. Sob Ján Oyula polgármester, Eberhardl Béla c. lóigazgató, dr. Szabi La|o< kir. ügyészségi elnök, dr. Vargha P. Theodorich plébános, Kiss Márton kegyesrend] gimnáziumi tanár és a Keresztény Nőegylet és Ker. Tisztviselőnők Egyesületének elnöksége.
Az értekezleten a Bu lapes\'rő! lejövő missziós nővér a leánykérés kedelem leküzdésére alakult Magyar Egyesület képviseletében Is jön. A tárgysorozaton a Palronázs Egyesület feltámasztásán kivOl szerepelni fog egy cselédotthon létesítése és a pályaudvari missziós kirendeltség felállítása.
Az értekezlet elé városszerle nagy érdeklődéssel tekintenek ugy a hivatalos körök, mint a magánosok, mert a szociális emberbaráti Intézmények életrckeltésével Nagykanizsa városának egyik égclö szociális problémája nyer megoldást.
A kerületi főkapitány mindennemű rendőrségi intézményre való hivatkozással folytatott gyöjtést visszaélésnek minősített
Erélyes rendelkezések a gyűjtési molesztáltok ellett
* _
Farsang-búcsúztatás Kanizsán
Nagykanizsa, mircius 7
Vidáman vett bucsul a farsangtól a kanizsai közönség húshagyókedd éjszakáján. Az esti órákban szokatlanul élénk volt az utcák képe. Mindenkit az utcára csalt a tavaszi langyos este és a kíváncsiság. Mert volt mire kíváncsinak lenni, mikor a húshagyókedd esli mulatságok színhelyei felé (és Ilyen minden utcában akadt tegnap) megindult a tarka maszkák felvonulása. Parosával, csoportosan rótták az utcákat maskarába öllözMt lókedvü fiatalok. Színes, csörgés, exolikus loallcliek, fekete és groteszk álarcok mögé bujt egy estére soksok kuncogó kecagás és lelszabidult az álarc biztos rejteke mögött a be-tyárkodó jókedv, Itopy farsang utolsó éjszakáján megeresztett gyeplővel vethesse bele magát az ember a gond üzó mulatozásba.
Volt husbagyókeddi mulatság, amerre csak nézett az ember: egyesületek helyiségeiben, kávéházakban, korcsmákban, rzüKcbb társaságokban.
A Polgári Egylet földszintjén az NSE hushagyózotl. Itt volt a legnagyobb zsúfoltság és n legényesebb maszka-felvonulás. A jelmezverseny diját Molnár Gyuláné, a szépségverseny dijait 1. Szalay Bözsi, 2. Oíndör Olga, 3. Farkas Ilus nyerték.
A Katolikus Legényegylet saját uj helyiségében csendesebb, családias, de annál kellemesebb hangulatban bucsuzotl a farsangtól.
A másik jól sikerült maszkebllt a Kerékpáregylet rendezte a Világ gyí-nyörüen disziiett és pompás, ötletesnél ötletesebb |elmezeklől tarka nagytermében. A jelmezverseny első diját OfOnhut Rózsi, másodikat Horváth Gyuládé, a szépségversenyt 1. Szakonylné, 2. Benkes Annus, 3. O/enbeck Teri nyerték meg.
A Tisztviselőnők Egyesülete Nádor utcai helyiségében farsangi teái leg-lálogatotljabbját rendezte ezen az estén. A szolid szórakozások jóleső legyében folyt le az éjtélig tarlóit húshagyó- tea.
A Keresztényszocialisták szokott szórakozó-estjük keretében a Keresztény Ollhonban mondtak Istenhozzá-dol a láncos vasárnap-estéknek. A műsoron Sótonyi jános kegycstcndi tanár hazafiságtól izzó, mélyen ható előadást tartott a luránizmuiról. — Ezenkívül a tagokból alakult műkedvelő gárda újra szép sikerrel előadta a Leánycsel ciniü 3 felvonásos népszínművet. A lagok zenekarának zené|e melleit éjfélig még láncra is msudt idő.
Természetesen ezeken kivül is voltak mulatságok, azonban annyira zártkörűek, hogy azokról nem állt médunkban információk n szerezni.
Hirdetések
felvétetnek.
Nagykanizsa, március 2 Megírtuk nemrégiben, hogy Kálnay Gyula dr. rendőrfőt,mácsos, akinek nevével kapcsolatban .agilis" pesti gyűjtök különféle elmeken molesz-lálták a közönséget, ennek az állapotnak végetvetendó, értesítette a közönségei, hogy senkinek semmiféle meghatalmazást nem adott, hogy nevével cégéreskedjenek és ha ez mégis megtörténik, akkor kéri ezt belelenlenl, hogy az illetők ellen eljárhasson.
Most a kerületi főkapitány adott ki hasonló rendelkezési, melyet te-kinlettel közérdekcsségérc le\'Jes terjedelmében alább közlünk:
Azok a nap nap után megismétlődő visszaélések, melyek a rendőrségi intézményre való hivatkozással folytatott adománygyűjtések, hírlapokra és egyéb sajtótermékekre való előfizetés gyűjtések és egyéb hasonló vállalkozások körűi rendőri testületen klvul álló egyének (ügynökök stb.) részéiöl leimerüllek, gyökeres és erélyes intézkedések szükségességét vonták maguk után. Ennek folyományokén! a szombathelyi rendörkerülel főkapitánya ezulon is figyelmezteti a közönségei, hogy akár a m. kir. állami rendőrségre,
mint hatóságra, akár ennek jóléti intézményeire, vagy a testület egyes tagjaira való hivatkozással történő mindennemű gyűjtést — ugy a testülethez tartozó, mint azop kivül álló egyéneknek — |övöre nézve a legszigorúbban megtiltott.
Tilos ehhez képest a rendőrségre való hivatkozással történő minden Jólékonycélu adománygyűjtés, rendőrségi szaklapokra, könyvekre, valamint a rendőrség kötetékébe tartozó szerzőktől származó egyéb irodalmi munkákra és sajtótermékekre való c\'öfizetö-gyüjtés, vagy az Ily folyó-iratokban stb. közlendő hirdetmények gyűjtése.
Kiterjed cz a tilalom a rendőrségi testülethez larlozó személyek által vagy a rendőrségi intézmény javára, illetve ene való hivatkozással rendezendő mindenféle hangverseny, vigalom, stb.. rendezésére is.
A rendőrség tagjainak semmiféle ilyen gyü|lésben slb részt venniök, at.nak előmozdításában közreműködniük nem szabad. — Ehhez képest mindazok, akik rendőri jelleget színlelve, vagy a rendö ség Intézményére való bármiiéle hivatkozással ado mánygyüjtésl, vagy egyéb — ient-emlltelt jellegű — tevékenységet kt-
1927 március 3
1
BUDAPESTI NEMZETKÖZI UÚSAR
1927. április 30-máJus 9.
Rendezi a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Vámszabadraktár. Bel- és külföldi szállllási és utazási kedvezménjek. — Vlzumkedvezmény. —
Kiállítóknak és látogatóknak fetviligo-sftást nyújtanak:
MtpulunVÁSÁBIBODA l.llkiliíij i| imitááinti: flipliiitiil TihtttMulit l T.
tételnek meg, visszaélést követnek el.
Felkéri ennélfogva a kerületi fő-kapitány a közönséget, hogy ne csak a leghatározottabb tn utasítson vissza minden Ilyenféle kísérletet, hanem a helyi rendőrség vezetőjét Is haladéktalanul értesítse arról, hogy az Illetők ellen a büntető eljárás Is min-den estiben folyamaiba legyen lehető.
Főispáni lemondás és kineieiéiek
Budapest, március 2 A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére dr. Algner Károlyi, Szeged és Hldme-zövásarhely városok főispánjai buzgó szolgálatainak elismerése mellett saját kérelmére f.lmente.te és dr. Afo*-csay Zoltán volt nemzetgyűlési képviselőt Hódmezővásárhely főispánjává kinevezte. — Még meg n:m erősített értesülés szerint Hedry Ló. tlitc képviselői Hevetvármegye főispánjává, vitéz Bobory Györgyöt pedig Győrvármegye lőispánjává nevezik ki a napokban.
Harakirit kSvetatt al egy szegényházi öregasszony
Makó, március 2 (Éjszakai rádió-Jelenlés) Kiss Teréz 65 éves szegényházi asszonyt napok óta erős belsó fájdalmak kínozták. Az öregasszony emiatt öngyilkosságot akart elkövetni. Ma aztán a kezébe kerüli egy nsgy konyhakés, mellyel felvágla a hasát. Az elősiető ápolónőnek utolsó erejével azt mondta, hogy azért vágta lel a hasát, hogy megnézze mi van benne és mi-öl fáj. Ezulán elvesztette etzmélelét. Állapota válságos.
Az erkSIoawédalmi rendelőt végrehajtása mulatóhelyeken
Budapest, március 2. A főkapitány mai parancsa szerint a rendőrtiszt-viselők kötelesek mulatóhelieken a táncosnők öltözékeit, magatartását, sőt gesztusaikat is figyelemmel kisérni és minden szabálytalanságot azonnal megszüntetni.
Felszabaduló tanoncok aikalmazáaa
Budapest, március 2 A kereskedelemügyi miniszter körrendeletet intézett az I. fokú Ipailtatóságokboz, igyekezzenek a munkaadóknál odahatni, hogy a felszabaduló tanoncokat továbbra is alkalmazzák segédként.
(Mg márdus 3.
napi hírek
■APiREKD
Március 3, csütörtök
Róm*l katolikus: Kunigunda Protci-iins: Kornélia. Izraelita: Adar hó 29.
Nap kel reggel ti óra 39 perckor nyugatik délután 17 óra 47 perckor.
Mozi. Uránia: Az elsaivcdt flotta, [elenetek a skageírakl tengeri QtkOzetból. Előadások: 5, 7 és 9 órakor.
zalaiközlöny
ALARCOK
és jelmezekbe bujtatott pajzán ifjúságot láttunk húshagyó kedden táncolni és Uralni az életnek. Az egész-ségtil duzadó, az élet feltöri himnuszát zengi, az örömre jogosított, boldogságváró szomjas Ifjúság villanyozó jókedv!, mindent feledő szent mámora átragadt a többiekre is, akikéi az étet komolysága nem Igen lud felderíteni, és valahogy, mint egy nagy örvendező, vigadó család, mindegyik Igyekezet! túltenni a másikon Jókedv, öröm és vigasság dolgában. És megnépesültek az utcák. Márciusi váró fiatal szivek varázs latos tavaszi forradalma hangulatossá, illatossá és meleggé telte az utat. Valami delejesség voll a közeledő flalal március lelket megllló nehéz levegőjében és felszabadult szivek örömkönyel folytak össze a nagy várakozás után. Szabadon, bilincsetlevelin, könyedén és a szabadság mosolyával ajkukon szívták a felszabadultak balzsamos levegőjét...
És a mosolygós arcok felett a viaszkos vagy bársony álarc. Harte■ kin, domino, kéménysepri, salanella vogy tulipán leimez. Mindegyik maskarába öltözött. Mindegyik más arcot, más külsőt vett fel magára. Mindegyik másnak akart látszani, máskép akart mulatni, másnak tetszeni, mint a milyen. Levetette Igaz énjét. És ebben az Idegen alakban, ebben a másik külsőben, ebben az átformált .én" ben Igyekezett magára másik .én\'-t rákényszeríteni. Egy hamis .én. t. Egy lile elüli, lelké-nek-testének Idegen .én\'l, melyet ha a tükörben megpillantott — visszariad! lile, a hazugság jelmezéin. És ebben a teljesen kivetkőzölt .én\'-ben táncraperdültek, párjukat szorosan magukhoz ölelve és szilaj forró ke-keringésben hódoltak az öröm, vigasság. szerelem pogány Istenasszonyának. A végén pedig mór csak egy rózsás ködfátyol látszol!, ahol vaklló fehérségű lelt női karok már-
V$taklanya 1\'°"Ód°" "Cél0i
És az álarcok és jelmezek alatt Izzadó és kényelmetlenül mozgó sokaság mini egy hangyaboly izget, mozgott, táncolt és hajbókol! a nagy bálvány előtt...
Nem Is tudta — nem Is gondol! reá - mily igen és szédületesen komoly az a szerep, ami! mosl játszanak. Hegedűszó mellen, mosolygó szemmel, csókra nyíló szomjas száj-lat. Az élet legigazibb, mesterkéletlen es kendőzetlen ember-szerepét: az álarcokkal.
Mindenki másnak mutatkozott — mint milyen. Más akart tenni. Kedvezőbb vagy groteszk színben felUlnnl. cs mindenki mosolyt erőltetett ma- .
Maskarás voll. Táncolt — és • oeiai nagyon, de nagyon fájI a kicsi bohóc szive...
És nem tudta senki — mily nagy « mély igazságot prédikál az — , ; <"\'«< Igazságait... Az élet tanulságait... (B R)
URANIA
Csütörtökön három előadási 5, 7 és 9 órakor
Az elsülyedt flotta
— Germán filntéposz 9 felvonásban. = Jelenetek a Skagerrakl tengeri ütközetből.
= Grandiózus háborús felvételek. -
A kép pendantja a hires „Csata Fllm"-nek.
— Személyi lilrck. Dr. Kátnay Gyula rendörfőlanácsos néhány napi távollét után visszaérkezett Nagykanizsára. - Dr. Sípos Zsigmond rendőrtanácsos, a kihágás! ügyosztály vezetője, aki több napig inlluen-zás megbetegedésben szenvedeti, felgyógyul! és elfoglalta hivatalát.
= Házasság. Hocking Erlc honor. tözérkapilány, a londoni Lloyd Bank lőiiszlvlselöje és Oarat Lili február 28-án a párisi angol főkonzuláluson és az angol köveiségi lemplomban házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyeit.)
— A Katolikus Legényegylet közgyűlése. A nagykanizsai Katolikus Legényegylet vasárnap délután 5 órakor latija visszavonhatatlanul rendes évi közgyűlését.
— A zalai vitézek díszruhát kapnak. A Zalavármegyei Vitézi Szék mosl tartott ülésén, melyen a Székkapllányságon kívül megjelent a főispán és alispán és számos vitéz és földbirtokos a megyéből. Az ülésen elhatározták, hogy a zalamegyel vitézek diszegyenruhál kapnak, mely Zrinyi idejéből való magyar stilusu ruha lesz. Szóba kerüli az értekezleten a vitézi telkek ügye Is.
— A Bánátfl-ügy. A nagykanizsai forgalmiadó hivalal slkkasztó-jának, Bánálfi András könyveló bűnügyében Ötvös főigazgató, könyvszakértő a könyvek felülvizsgálásában már annyira előrehaladt, hogy néhány heti vizsgálat után befelezi működését és összefoglaló jelentését megteszi a kir. törvényszék vizsgálóbírójának, ugy hogy a főtárgyalás végre májúi havában megtartható lesz.
— Körállatorvos választás. A nagylengyeli körállatorvosi állásra Handley S. Sándor oki. állatorvost választották meg.
A „Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok és Pincérek Segélyegylete" ma délután 3 órai kezdettel az Iparieslület emeteli helyiségében rendkívüli közgyűlést tart. Hogy a gyűlés határozatképes legyen, kéretnek a lagok pontosan megjelenni. Tárgy: A lemondás folytán megürült elnöki tisztség betöltése.
— Egy vasúti kalauz aulyos balesete. Súlyos sérülésekkel szállították a kanizsai közkótházba legnap é|jel Plander Józsel 38 éves déll-vatuli kalauzt a balatonszentgyörgyi állomásról. Plander szolgálatot teljesíteti a Budapest—kanizsai személyvonaton. Mikor a vonaton éjjel abalalon8zentgyörgyl állomásra értek, ott a kalauz egy teherkocsit le akart fékezni. Eközben egy törött lépcső mtalt a fékről leesett és bezuhant a teherkocsiba, jajkiáltásaira többen odasietlek és orvost híva első segélyben részesítették, majd az első vonattal beszállították Nagykanizaára a kórházba. Állapota súlyos, de eddig nem életveszélyes. A szerencsétlenség következtében három bordája eltörött. A rendőrség a sérült kihallgatása után a jegyzőkönyvet a további nyomozás érdekében megküldte a balatonszentgyörgyi csendörségnek.
— A „Király Sörfőző Részvénytársaság" igazgatósága Wollák Jenő szakosztályi elnök ulján 40 pengőt Juttatott a fenti Segélyegycsület javára. Amiért ezulon Is fogadják az egyesület hálás köszönetét.
— Járásbíróság! épületet emelnek Sümegen. Az igazságűgymi-nlszterium március 17-lki határidővel nyilvános Írásbeli versenytárgyalást tűzött ki a Sümegen emelendő járásbitósági épülel építést munkáira.
= Hol van a legjobb cigánybál? Wollákéknál.
Fischer Károly és családja mélységes fájdalomtól megtörve tudatja, hogy szeretett
KATÓ
leányuk folyó hó 1-én Budapesten elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 3-án délelőtt 9 órakor helyezzük örök nyugalomra Budapesten. Nagykanizsa, 1927. március hó 2.
a két éviized óta kipróbált és ezért köz kedveli „Fekete fejű ehampoon-
nal" való fejmosás után. Figyeld meg, milyen laza, lelt és selymes most a hajad, milyen könnyen és puhán lehel most egy elónyöi frizurává alakítani. Vigyázz ellenben a „Fekete fejd" védjegyre!
Ez ai igazi védjegy I

MINDENÜTT KAPHATÓI
— UJ útlevél-kiállítási rendelet A belügyminiszter körrendeletben közölte az alispán! hivatalokkal éa rendőrkapitányságokkal, hogy, mini útlevél-kiállító hatóságok ezután az Amerikai Egyesűit Államok kivételével Európán kívül fs bárhová állíthatnak ki útleveleket, kivéve ez alól a ^vándorlókat, akiknek, bárhova vándorolnak Is Id, ezután Is csak a belügyminiszter Írásbeli engedélye alapján lehet útlevelet adni. Kivándorlónak tekintendő az, aki tartós kerescil célból külföldre távozik. Tehát nemcsak az, aki kézimunkából tartja fenn magát, mint például iparos, munkás, hanem az úgynevezett Inlellekluell !■ (mérnök, orvos stb.).
= A legnagyobb bőgőtemetéi Wollákéknál.
— Iparkamarai választások. A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara, melyhez tudvalévőleg Nagykanizsa It tartozik, több mint másfél évtized óta először tart kamarai választásokat. A jelenlegi, 1911-ben választolt tagok és elnökség mandátuma már 1926 ban lejárt. Most a kereskedelemügyi miniszter elrendelte a választásokat, ami a választási alkerületek beosztása után juliusban lesz. A soproni kamarai kerület összesen 64 tagot választ be a kamarába. Ezek közül 32 soproni és 32 vidéki lesz. Ugyanez az arány a kereskedő és Iparos mandátumok megoszlása közölt is. A választások kimenetelének eredményéről még korán volna beszélni, a közhangulatból ítélve azonban elörclálhalólag teljen megváltozik a kamara taglalnak mai összetétele.
— A Nagykanizsai Izraelita Hitközség értesíti a t. tagjait, hogy laskaelöjegyzések március hó 3-ától március hó 28 áig bezárólag naponta d. e. 9—12-lg a titkári hivatalban eszközölhetők.
— A sikkasztó Jegyző megkezdte büntetését. Szentmihályt László volt bakónaki jegyzőt, akit a bíróság hivatali sikkasztások miatt fogházra ítélte, a csendőrség legnap bekísérte az ügyészség fogházába, hogy fogházbüntetését megkezdje.
0
zalai k02l0nv
1927 március 10.
— Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszktté&oél a természetes „Ferenc József keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését és megszabadítja a testet a felgyülemllett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány tftbb úttörője megállapította, hogy a Ferenc József víz abszolút megbízható hashajtó. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fuszerllzlelekben.
— A vidéki kávéházakban felléphetnek színészek és árlisták. A belügyminiszter átmenetileg megengedte, hogy hivatásos színészek és árlisták a vidéki kávéházakban és vendíglőkben felléphessenek, magán-számokat adhassanak elő. A miniszter ezzel a beleegyezésével segíteni igyekszik a nyomorgó színészeken és artistákon.
— Kiss Ferenc mai hangversenye közbejött akadály miatt elmarad.
— Felemelt büntetés. Ikotlcs keszlhelyi soffört a lOrvényszék azérl, mert a récsei országúton egy embert durván megvert, 15 napi fogházra ítélte. A tábla Ikotxa büntetését 3 hónapi fogházra emelle fel.
= Sehwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Cigánybál és a nagybőgő temetése- A magyar cigányzenészek egyesületinek nagykanizsai csoportja a városi kozkórház szegény betegei részére csonkacsütOrtökOn (március 3-án) a Wollák-féle vendéglőben jólékonycélu zártkörű táncmulatságot rendeznek. Kezdete este 8 órakor, vége reggel 6 órakor. Belépődíj sze-mélyenkint I pengő. Étjei 12 órakor a nagybőgő temetésen kivül még sok-sok különféle móka lesz. Aki nevelni, jól mulatni és táncolni sokat akar, az okvetlen elmenjen. Jó ételekről és italokról a vendéglős gondoskodik. Vendégeink, k(k esetleg tévedésből meghívói nem kaplak volna, tekintsék magukat meghívottaknak.
— Megrúgta a saját cslkaja. Németh András 19éveseszteregnyei földmivest etetés közben saját csikaja ugy megrúgta, hogy sérülésével a kanizsai kórházba kellelt szállítani.
— Aki jól akar mulatni, JOJjőn Wollákhoz a cigánybálba.
— Elitélték csavargásért. A
kibágási ügyosztály 15 napi elzárásra ítélte Németh Erzsébet nagykapornaki születésű kanizsai cselédleinyt csavargásért.
= Gyerünk Wollákékhoz a cigánybálba!
— Pékmester, akit csavargás miatt elítélnek. A rendőrség kibágási bírósága nyolc napi elzárásra ítélte Zsdk József 49 éves züllött csavargót, aki szegedi pékmesternek mondja magát. Táviralilag érdeklődtek állításainak igazsága felöl Szegedről, de onnan azl a válaszl kapták, hogy születésére csakugyan szegedi, de hogy pékmester lenne, arról nem tudnak. A nyolc napi elzárást közveszélyes munkakerülés cimén rólták ki rá.
■ozeósziraim
Uránia csülörlOkOn 5, 7 és 9 órakor: Az etsülyedt flotta, germán fllm-éposz 9 felvonásban. Jelere ek a ska-gerraki tengeri ütközetből. Grandiózus háborús felvételek A kép pendantja a hires .Csata Film\'-nek.
Keszthelyi Urá~nla csütörtökön: Mtte Modiste (fífl kisasszony) romantikus filmregény 7 felvonásban. Főszerepben Corrinne Qriíflh és Normann Kerry.
löZÖAZpiSiQ
Térni
A mai értéklőzsdén barátságos nyitás után több papírban visszaesés állott be, később azonban bécsi és berlini kedvező hírek az egész piacot megjavították, sok papír visszakapta árnyereségét. Szilárd volt a Salgó és a Rima, lészben gyengébb s tartottak maradtak a Baukszid, Beocsini, Kohó, vaspiacon a Schiick, gyengüllek Ganz, Sor és Juta. A forgalom nem volt nagyméretű. Az ár-lemorzsolások 1—2°/«-ig terjedlek.
Pirii 2034, Undor 25-22VI. Newton 519-Vt, BrBml 72 30, Mtl.no »75. Amrterdítn 208 10. Berlin 123 25. Wien 73-20, Sotl. 375. M(a IMO, Vrnó 58-05, Budapest 80-S0, Beljrid 915 Bukarest 3 15.
i kiilHsU Téwfa Mu-feyrtw
APEÚHIEBETÉSn
VALUTÁK Lengyel 6315-Í4-65 Angolt. 27 72-27-88 Cseri k. I&90-16-9S Dinit lt> 02-1007 Dollár 539-00-571 -40 Francia Ir 22-45-22-75 Moll. 228Ö0-229-60 Lel 3-31-341 Léva 4-10-4-16 Líra 24 95-25-40 Mirka 135-40-135-90 Schtll. 8035 8070 Óink. 152 20-152 95 Svájdt. 109-85-110-25 Belga tr. 79-45-79-75 Norvíg 148-30-146-95 SvMf. 152-55-153*20
DEVIZÁK Amit. 228 77-229 47 Betoid 1003-1007 Berlin 135-47-135-87 Bukarest 3-31-33S Brüsszel 79-47-79-72 Kopenh.152-30-152-75 Oulo 14840-148 85 London 27-72-27-80 Milano 24-90-3520 Newyotk 571 -45-3-15 Pirii 22-30-22-50 Prigi 16-92-16-92 Siolla 411-4-15 Stockh. 152-65-153 10 Varió 6330-6450 Wien 80-42-80 67 ZOrleb 10990-110-25
Terménytőzsde Buxa Uazav. 75 kg-os 3350 -3390, 76 Vz-oi 34 00-34-40. 77 kg-ci 3140 34-80, 78 Irg-oi 34 80 -35-20, egyéb 75 kg-oi 32-60 -33 00, 76 kg-oi 33*00 -33-40, 77 kit-oi 3340 - 33-80, 78 kg-01 3400—34-40, toza 26-10- 26-20. takarniny-árpa 22-20—22 70. MSrárpi 25\'59—2/-S4, <ab 21.40-21-60, tengert 2040- 20-90,
repce —•---•-. kolei 18-50-1900.
buli korpa 16-50—16-80.
Pclhajtii 2400, melybíl eladatlanul vlisra-maradi 1100 darib. Elsóiciujn 1-72—1-76 wedett 164—1-68. ixedett ktaíp 1-52— 1-60, kílnnyü 1-32—1-38. eliórendli öreg 1-58—1-04, miiodrendll 1-48—1-52, angol sQldö 1-52—1-76, italonna nagyban 1-64—
1-68, istr 1-84-1-88, Icbuzoll bus 2 08-
2-28 szalonnál látaertés t-84 - 200. Az irányzat lanyha.
Kiadja: Zrtnyi Hyo^aípar k Kftayt-karakftiéi KT. Ia«ykailiw
- Ugy-e szép volt a hajam a bálban ?
- Igen.
topható Vágó Endre illatszertárában
(Hirdetések dijo olöro fiaotondO)
A* ípróhirúctís Ulja lű fciól$ 50 fillér. A dmnó i minden viutagnbb bctiiból AIló u6 kél írónak számiUatik. Minden tovAbW uő dljo 5 fill. A hirdetési dl] előre fizetendő a forgalmiadé hoztíszimiUaival
Héxvexet6nö kerestetik. Cim a
kiadóban. -846
Sikátor-utca eladó.
6. szám alatt házhely -S39
üzleti berendezés kerestetik incK-vítelre Artner ós Kelemen cégnél. -810
Szabó tanoncnak ajánlkozom teljes ellátással. Cim a kiadóban.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jó barátainknak, ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó édesatyánk
PALLÓ MIHÁLY
elhunyta alkalmával fájdalmunkat enyhíteni azivesek voltak, továbbá Lefcsik P. Pongrác főtisztelendő urnák és a vezetése alatt álló énekkarnak is ezúton mondunk hálás köszönetet.
Palló család.
áz egészség titka:
a japán gomba!
Keleten és nyugaton évtizedek óta
bevált háziszer. Soványító elhájasodáanál, fájdalomcsillapító é$ oszlató hatású reumánál, kfiszvénynél, vértódu-lásnál, érelmeszesedésnél, vérszegénységnél. -- Tenyészti és szállítja 1.50 fill. utánvét mellett, 3 doboz vételnél bérmentve használati utasítással
Radó Sándor okleveles gyógys ógy^rukercskef\'ö
Budipcs*. VII Er7s be körút 37
Ma este nagy
Rózsa vendéglőben.
Jobb családból való 16 éven felöli leány
tanulónak
fizetéssel felvételik lapunk nyomdájában
Cukor, gyomor, híl, vese és szív betegeknek, ideges kitnerJHeknek, rcumásoknnk és köszvényesek-nek legszebb téli üdülőhelye
\\m\\ Maiöiüieli Szanataríum
Soványító- és hizókurik. Kénes forrás-fürdők a lakősrobákban. Vizgyógyinlézet. — Röntgen. » Rendkívül olcsó árak.
Klinikai osztály. KbjiIhí nliMültMfa i rjrisMl
T.3-4K. Stlrgünyclm BuiUpesl Margotel.
KERTI MAGVAK
Növény védelmiszerek
gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ÍS cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(Bíróság mellett)
Anyák ingyen kapják!
• most megjelenti
32 oldalai íüiet, mely tartalmam:
1. A csecsemő gondozása é* láp láiása.
2. A csecsemő lápblása az el-válasz\'ás után.
3. Az eiváUsztolt 9 hónapos gyer mek napi étrendje.
4 A gyermek táplálása 1 éves kora után.
Kérje lovolexöiapon i
„EMBERBARÁT"
Budapeit, X., Iagl6dl-ul 17. izia.
Nyomatott a Zrinyl Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T,nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető
Üzemredukció miatt
használt üzemképes esztergapadok, marógépek, gyalugépek, fúrógépek, frlkciosprések, transzmissziók, villanymotorok, gőzgépek, kazánok, daruk,
mindermemmtl lakatos- és asztalos szerszámok feltűnő olcsó írón, továbbá tulprodukcló folytán :
gyorsjárato kereti ürészek (Schneilgatterek), Kettős hasító kereti üreszek (Doppelspaltgatler), szegélyező körfűrészek, ingalürészek, asztalos-körfűrészek, rönkrOTidltö lürészek, parkettgyártó gépek, négyoldalo gyalugépek
előállítási áron alul kaphatóki
M-I.
Budapest. VI., Figyelő-utca 14-16.
Telelőn: L 908-20, L 908 21.
Ofenbccs Károly.)
67. évfolyam, 51. szám
Nagykanizsa, 1927 március 4, péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szcikoiztódg ti kiadóhivatal l\'óul 3. az. Krailbclyi li&kladólilraUl: Klatalndy-u. IS.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. azim. Ulóli/elési ira egy hóra 2 pengó 40 fillér.
Kállay és a valorizáció
(bl) Különösnek találja az egyik sé\'tudeg, st\'meleg fővárosi sajtóorgánum cikkírója azt, hogy a hadi-kolcsönök valorizációja körül moil Jóként Kállay Tibor volt pénzügyminiszter buzgólkodik a legjobban\'. Felveti, hogy ezt akkor kellett volna lennie, .mikor a halalom birtokában voll", SÓI még azt is lanácso j i nsgy szociális érzékkel, hogy most már .maradjon csak veszteg!" Mindezek gyenge indokolásául pedig hozzá-lü-l, hogy .az ó pénzügy!kormányzata olyan keserves nyomokat hagyott, hogy ma Is abban nyógünk, arról koldulunk\'.
Nem tudom, hogy fogalmazásbeli és logikai zavarokkal bőven ellátott mondatok mögött milyen flnánc-zaenl rejtőzik, mert őszintén meg kell vallanom, a magyar zsurnalisztika berkeiben még nem igen voll szerencsém a cikkíró ilyen vonalkozásu polémiáival találkozni és közéleti és
Klltlkal téren sem emlékszem semmi
tmelkedö eredményre, ami azl a nevel megrögzítette volna a magyar pénzüg)! politika számára. (Nagy önérzelü ember lehet, az lény, meri Nagy Emil volt igazságügyminlszler cikkeiről például mindjárt az első Inlrádira kijelenti., bogy azokal Magyarországon kél ember olvassa csak: az egyik Nagy Emil. a másik ö maga, de ft Is csak fogzdáiból.) Pémügyl talentumára vonatkozólag mégis sikerüli némi következtetést levonnom ebből az egy mondaiából: .a valorizációt, törik vagy szakad, meg kell oldani."
Ee a mondat, azt hiszem, igy kiszakítva la, teljesen érthető. Vagyis : ha felfordul is minden, amit nehéz esztendőkön ál vérrel veri j\'ékezlünk kl, — ha összeroppanik is feleltünk újra a telő, — ha a valorizáció loly-lán az államra nehezedő pénzügyi terhek, száz és ezer milliárdok csődbe kergetik is az országol, — ha n ma gyar pénz értékállandóságát uj katasztrófák fojtják is visszavetni a végtelen nulla-sorok hétszükcszlende-jébe, — ha mindezekkel együtt újra kezdheti is a magyar löld minden lakója a n) omotuság kálvária- |árásál, amiből ina már lassan lassan kifelé boloikálunk: — akkor is, bármi áron is, ba törik is, vagy ha szakad is, valorizálni kell. Hogy aztán egy tönkrcmcnl államban mit csinálnak a valorizáció ulán kapott pénzekkel a hadlkölcsön lulíjdonosok, hogy egy ujabb pénzügyi összeroppanás után újra csak semmivé olvadna kezükben az Igy .átmenteit" összeg minden fillére, — ez már a nagy szociális felbuzdulásban mindegy annak, aki elég merész voll (elállítani a .ha törik, ha szakad" kategorikus imperatívuszát.
Már mosl felellc nehéz a logikai kspcsolalot megtalálni a valorizáció melleit való Ilyen energikus állás-
Inglalás és ama hadüzenet közölt, melyet ugyanez a cikk jeleni Kállay Tiborral, a badikOlcsön kampánynak legerősebb kezű é3 legUradbalatia-nabb zászlóvivőjével szemben. Ha valaki, ugy Kállay voll és ma is az, aki az elérhető legnagyobb eredményekért száll síkra a valotizácíó minden vilájáoan. Nemcsak a választások alatt, amikor mindenki valori-záclól ígért, honéin azután Is, amikor a harcosok száma erősen megcsappant és mosl Is, Ká\'lay a kérdés állandóan szőnyegen forgatója. Ha Kállay nem spirilus itctora ennek a kérdésnek, ha ö nem dolgozza bele a köztudatba valamilyen lehetséges megoldás szükségességét és nem száll sikra az elérhelö maximum érdekében, vájjon lelt volna-e akkor annyi eredménye is a sok óhajtásnak, amennyit igy sikeiült biztosítani? A sok óhajtásból épen Kállay csinálta mrg az utiörö harcot.
Vjgy Ián azt várta a cikkíró, hogy Kállay Tibor azétmalomharcba bocsátkozik és vakon nekiindul egy teljes valorizáció követelésének ? Kátlay Tibor annál sokkal lobban hozzánőll hazaszeretetével ehhez a földhöz és annak népihez, semhogy kalaszlrófa-poiilika hazárdjátékaiba vigye bele azl. Kállay Tibor sokkal szélesebb látókörű pénzügyi kapacitás, semhogy azl, amioek újraépítésében alapvető része voll: a magyar | gazdasági életet és a magyar pénzt ő lámsdja meg egy felületes elgondolásban feltétlenül népszerű, rle egy
r.emzcl egyetemes szemponl|aiból végzetes következményekkel fenyegető kövelc\'és alátámasztásává1.
Hogy miért nem akkor valorizált Kállay, mikor pínzügyminiszler voll ? Ugyanilyen |ugon azt is kérdezhetnéd, hogy cikkíró ur miérl nem Juttatta dűlőre a löldtelorm körül ma Is torlódó problémákat, mikor vezelő helye voll a magyar földművelésügyi kormányzatban? Azérl, ugye bár, mert akkor — egyszetüen és röviden: — nem leheteti. Aki a szanálás éveire visszagondol, annak ezt nem kell bővebben irdokolni. Akkor a koiona zuhanását kellett megállítani, meri ba ez néni sikerüli volna, akkor a Trianonban faragott szégyenletes cimcrt már meg is fordll-hallák volna a magyar nemzet sirja feleli, És Kállaynak sikerüli a végső kataklizmát feltartóztatnia. Annyira sikerüli néki, hogy ma már van pengőnk, aminek leklnlélye ven és van hazánk, ami tényező az európai po-llllkábsn.
Hagyjuk hál azokat a .keserves nyomokat" I Keserű voll az orvosság, de meggyógyultunk tőle. Tövises volt a golgotha- ul és ami! szenvedői lehel, mindent megszenvedtünk, de a feltámadás, az élet bizlositékaít kaptuk érte cserébe. Imv hogy .abban nyögünk" még, de- kuruzs-lókbao, akik a pron-pt és fájdalommentes gyógykezelés tilkál Ismerik, i csak azok hisznek, kiknél még n I .terülj-ter(ll| aizialka" meséjével Is I tehet demagóg-hatásokat elérni.
Szenzációs leleplezések a kommunista aknamunkáról
Ax ■Oya6aa«PArt 4rUkexlut4n orélyo* Intázkadéit kövotollak ■ moglamttlődO felforgató tdrvkvósakkal laambín
Budapest, míreius 3
lludapesl, március 3. (Éjszakai rádiójelenlés.) Az Egységespárt ma délután pártérlekezletel tartott M-mássy László elnöklete alalt. Almássy üdvözölte a páll uj Ug|ait. Ee u párt a magyar nemzeti élet pártja — mondotta üdvözlő beszédiben — és ha vannak hullámverések is benne, ezért egységesen és rendiihetellenül kitart vezére melleit immár öt csz-lendejc. Jelentette ezután, hogy a FAKSz ügyet a párt bár letárgyalta és elfogadta, azérl most a földművelésügyi miniszter kíván hozzászólani.
Mayer János foldmüvclésüi\'vi miniszter ezulán röviden a FAKSz ügyében lelvilágoslló kijelentéseket lett, majd Almássy László Indítványára megválasztották a pírt három uj alelnökét.
Héjj I nrc, Xllnszky Islván és Jánossy Gábor képviselők szóvilet ték a most kideiitett kommunista mozgalmat és erélyes Intézkedéseke! követellek a kormánytól. Megállapították, hogy a mitul mcgisniéilődö
mozgalmak ugyanazon lerv szerint történnék és mindenkor egy, a kommün alatti voll n \'pbiztos szökik vissza Oroszországbó\', ki itthon első-soib-in az ifjúmunkásokat szetvezi meg.
A bíróságok nem járnak cl statárlálls módon ellenUk és az enyhe büntetések nem veszik el kedvüket. Kérik, álljon a kormány olyan javaslattal a törvényhozás elé, mellyel egyszersmindenkorra elejéi lehel venni mindenféle mozgalomnak és politikai téren is lesye meg a legszigorúbb intézkedéseket. Elrettentő példái kell statuálni a mozgalmaknak csirájukban való elfojtására.
Nagy érdeklődért közepette beszéli a kérdésről \'/.llnszky Islván, a paksi kerület most megválasztott képviselője, aki szenzációs kijelentéseket tett. Azt mondotta többek közöli, hogy választókerületében furcsa dolgosai észlelt. Neveretesen azt, hogy a kommunisták már h nemzeti Irányit pártok emberei közé Is befészkelték magukat.
Igy ellenfele, a fajvédő jelöli emberei közöli tapasztalta, hogy feltűnően sokan költekeznek olyanok, akiknek ezt vagyoni viszonyai nem engedik meg. Utána jiit és megállapította, hogy
titokzatos pénzek kerültek a választók közé.
Máshelyen pedig — mondotta — azl észlelte, hogy a fajvédöpáit választóit felheccelték ismeretlen agitátorok, hogy a választás napján szabadrablás lesz, a csendórséget lejegyzik és megalkotják a polgárőrséget.
A felszólalásokra a kormány nevében Vass József dr. népjóléti miniszter válaszon. Köszönetet mond, hogy felvetették III ezl a kéidést, meri így látja az ország közvéleménye, hogy ez a párt foglalkozik a kérdéssel. Megnyugtatja az országot, hogy Moszkva keze akárhogyan Is dolgozik és akárhogyan ts önti az agitátorokat és a pénzt, itt nem fogadják el a bolsevista eszméket.
Ha pedig az alsóbb néposzlálynál kommuniszllkus mozgolódás észlelhető, akkor ezek szembe találják magukat a hatalommal. Meg|egyzi azonban, hogy ezeket a szerencsétleneket
a szociális bajok kergetik a bolsevista eszmék karjaiba és ha ezeket a szociális anomállakal megszüntetik, akkor ezzel sokat segítenünk. Igy a közeljövőben már a Ház elé kerül töhb szociális törvényjavaslat. Megáll pllja, hogy a ma-gyarorsz\'gí szociáldemokrata p\'rt mtnd élesebben választja el magát a kommunisziikus . mozg dmaklól és a legutóbbi párti rlekezleun kimondta a szociáldemokrata párt elitélte a kommunista mozgalmakat. .
A kormány figyelemmel log|a kisérni a szociáldemokrata párt állásfoglalását továbbra is ís elvárja, hogy magától elkülönítse ezt. A közvéleményt ismételten mrgnyugtat|a, hogy aggodalomra nincs ok, mert Jaj annak, aki kezel emel a nemzet biztonsága ellen és felforgató tövekvéseket akar.
Ezulán Scitovszky Béla belügyminiszter szólalt tel hasonló értelemben és h3ngsulyozla, hogy nemcsak nekünk, de az egész világnak össze kell lógni a kommunista veszedelemmel szemben. Lehetséges, sót számol azzal, hogy ezek a mozgalmak megismétlődnek, de előbbre azok sem fognak jultii soha, minta mostaniak ju ollak. Kéri, hogy egész magyar társadalom fogjon össze a kommunista mozgalmak ellen.
Az értekezlet ezzel véget éri és utána párlvacsora következeti, melyen felszólalás nem hangzóit el.
zalai közlöny
1927 március 4
A trianoni béke revíziója
ma még nem érett meg arra, hogy külpolitikai probléma legyen — mondotta Bethlen miniszterelnök a külügyi tárca tárgyalásán
Budapest, március 3 (Éjszakai rádiójelemfs) Akéviselö-ház pénzagyi bizoltsága ma délulán lolylatta az állami költségvetés tárgyalását A külügyi tárca költségvetésének tárgyalása előtt az Országos Központi Hitelszövetkezet biztosítási ügyét lárgyallák és elfogadták az erre vonatkozó |avaslalot, majd áltértek a külügyi tárca tárgyalására.
OSrgey István előadó ismertette a tárca budgetjél és kijelentette, hogy nincs más lontosabb leiadat, mint a trianoni béke revíziója. Nagyon égető az utódállamokban a kisebbségi helyzet, az általános lefegyverzés és az ezzel kapcsolatos katonai ellenőrzés megszűntetése Magyarországon. Nekünk mondotta, jóbarálokat és jóakarókat kell keresnünk a szomszédok között. Eddig több állammal kötötöltünk már kereskedelmi szerződést, de az utódállamokkal egyikkel sem,
Ausztriát kivéve. A magyar kormány mindig megtelte a kezdeményező lépéseket is nem 6 volt az, amely akadályokat támasztott a megegyezések eli.
Ezután kijelentette, hogy azok az ujságközlem&iyek, melyek tudni vélik a külügyi tárca költségvetésével kepcsolatban azt, hogy a külföldi képviseletekre sok pénzt pazarolnak, mind hamisak, mert lényegesen kisebb összeg jul a képviseleteknek, mint ahogy szükséges volna. Az összes követségek költségei, melyekben a reprezentációs költséget is benne vannak, 847.391 pengő. Ez-
után Beck Lajos szólalt fel és élesen bírálta a Népszövetséget és azt, hogy annak politikája ugyanaz, mint a nagyhutaimaki is annak a politikának irdekiben is aLkult is azt vidi Az a véleménye, hogy
várakozási külpolitikát kell folytatnunk,
mert eddig is annyi mát nyilvánvalóvá váll, hogy nélkülünk Kelet Európában hatalmi csoporlojulás el nem képzelhelő.
ivády Bíla a kommunista mozgalmakkal kapcsolatban óvakodást ajánl a szovjettel való akármilyen érintkezés ellen. Ezután
Watkő Lajos dr. külügyminiszter válaszolt a felszólalásokra és Ismertette a függőben levő a kereskedelmi szerződések ügyét, majd gróf Bethlen István minisiterelnők szólalt lel:
Örömmel kons\'atálja, hogy általánosan helyeslik a kormány kai-politikáját. Ez az a politika, amely Magyarország pozícióját megerősíti. Bizonyos jelekből arra lehet -következtetni, hogy a külpolitikai helyzet enyhül.
A trianoni bikerevizója ma nem irett még meg arra, hogy külpolitikai probléma legyen. De blzia, hogy eljön ennek is az ideje. Ezután a kormányéinak rész-léteién fejlegelte
a szabad tengeri kikötő kérdését
és kijelentette, hogy ezt a kérdési mindenféleképen ugy keli megoldani, hogy a barátságos szomszédi viszony Olaszországgal és Jugoszláviá-
val fennmaradjon. A szovjelfel való aggodalomra vonatkozólag megnyugtató kijelentéseket lesz és meglegyzi, hogy azok a lünetek, melyek nemrégiben észlelhetők voltak Oroszország felől, hogy jobbra hajlanék és főbb állam is tárgyalt kereske-
delmi kapcsolalról, mór megváltozott. Óhajtaná, hogy jöj.ön cl azaz idő, mikor Oroszországban az okos ész kerekedik leiül és lehet tárgyalni.
Erulán a bizotlság a külügyi tárca költségvetését átalánosságban és részleteiben elfogadta.
iuuu».i.iui.....• • -rrri..............................
Egy hétéves leányka megdöbbentő öngyilkossága
Már egylzben felakasztotta magát, dc akkor játazópajtáaal mentették meg a haláltól — Most másodszor sikerrel Járt Öngyilkossági kliérlete
Nagykanizsa, március 3 Hivalalosjelenlés érkezeit ma Nagybakónak község elöljáróságától a nagykanizsai kir. ügyészséghez, amely olyan cselekményről számol be, amely még a bűnügyekben és bűncselekmény fölött edzett vádhalóságot is megdöbbenésre késztette és a pszlchoanalilikust is gondolkodásra készletté.
Egy hét éves leánygyermek, — miután már egyizben sikertelenül kiséreit meg öngyilkosságot, — mostohaanyja lakásán kötéllel felakasztotta magát és meghall. A szenzációs erejű, döbbenetes eseményről a kővetkezőkben van módunkban beszámolni olvasóközönségünknek:
Bor almás felfedezés Tarabl Anna 19 éves nagybakó-nakt leány tegnap délben bejelentelte a községházán, hogy a déli harangszó ulán átment a szomszédságukban lakó Horváth litván lakására a amint benyitott az elöszoblba, az abból nyíló padlásfeljáráshoz támasztott létrán Horváth István 7 éves Msrlska nevü leánygyermekét felakasztva találta. Tarabi Anna a leánykát azonnal levágta a kötélről, az leesett a földre, de már halott és hideg volt. A leányka szülei nem voliak otthon.
Az elöljáróság a helyszínen
A községi elöljáróság tagjai azonnal kimentek a helyszínére, ahol a gyermeket a földön fekve, halva találták.
Az időközben hazaérkező Horváth Islvánnét— a gyermek mostohaanyját — hallgatták ki eiután, aki kihallgatása során elmondotta, hogy mostoha lánykáji még reggel a templomba ment s onnét hazajött — egész nap szomorú és szótlan volt. Mlg az anyja magára hagyta...
DÍJ ben ebédet adott neki, majd magára hagyta egyedül — mlg ő a szomszédszobába ment varrni. Ezt az idői használta fel a 7 éves kis lány, bogy felakassza magái.
Csak hintázni akart...
A mostoha elmondotta még, hogy a kislány már egy hónappal ezelőtt megkísérelte, hogy leiakassza magát, de akkor játszópa|tásal meghiúsították öngyilkosságát s mikor azok megkérdezték tőle, hogy miért lelte, a 7 éves Mariska azt válaszolta nekik, hígy .csak hintázni akart"...
Terheltség? Abnormltáa?
Az asszonnyal egybehangzóan vallót! a gyermek édesapja: Horváth István is. Szerinte az cibált gyer-
ÖSZI TÖRTÉNET 1
Irta: Orosz Iván
Egész éjjel azon gondolkodott, hogyan mondja meg nikl. Húzódozott a dologtól, sót valami félszeg félénkség is visszatartotta. Nehéz dolog ez, nagyon nehéz, mert mióta a tanító barátja szöszke leányától kosarat kapott, nem igen mer hasonló dologba vágni. Pedig már nagyon el kelne a házasság. Az örökség, amit nemrég kapott kéz-hez, egész gondolkodását megváltoztatta. Nősülni, minden áron, ez lelt a jelszava. Egy bázasságközve-litónél is próbálkozott, de az egyik esetben nagyon csúnyának találta a harmincöt éves hajadont, máskor meg ó nem imponált.
Az esték szépek voliak, igazi őszi, szeptembervégi borongós esték. A hivatalban ismerkedett meg vele. Mikor belépett az irodába, egyenesen az ó asztala elé ment és tőle kérdezősködött. Ez három napja történt és azóta kétszer találkozol! vele az utcin. Kedves mosollyal és fejbólintással fogadta a köszöntését, söt tegnap meg is álll vele beszélgetni Szép barna hölgy, mosolygó szemű és Ízlésesen öltözködik.
— Ez való nekem — gondolta magában Karvaly ur és elhatározta,
hogy este, ha találkozik vele, hozzá | csatlakozik. Szépen elbeszélgetnek majd, 6 előadja tervelt és ha hajlandóságot mulat, megkéri a kezét.
Karvaly ur a negyven éves jirás-birósági tisztviselő boldog mosollyal szemlélgette a falon függő régi képel, mikor délben, munkája végeztével megmosta a kezét. A hölgyet, akit valami idegen leánynak tartott, közelebbről nem ismerte. Csak azt tudta róla, hogy négy napja van a városban. Nem tudom, hogy hová való, kicsoda, d; annál regényesebb a dolog, — gondolta — szép is, csinos is, hozzám is nagyon kedves és ez elég. Miért kutassam a múltját ?
Karvaly ur már kora délulán kicsinosította magát és a Zöldliordó-ban üldögélt égési estig. Egy utcai ablak mellett ült, ahonnan végig tekinthetett az uttestén. Melegen válaszolgatott a néha hozzá szóló főpincérnek, aki meghgyclte, hogy Karvaly ur hangja néha megremeg.
— Hova készül Karvaly ur ? — kérdezte a főúr.
— Sehova, sehova, csak sétálni, egy ismerősömmel van találkám.
— Talán bizony nő az illető?
— Dehogy, dehogy, — válaszolta és mérgesen nézett a pincéire. Hogyan mer az ő legszeulebb dolgával lö rődni. Mi köze hozzá?
Az este sötétje lassan btfurako dott az étterembe is. A kártya partnerek egyenként gyülekeztek.
Az u\'cáról hűvös szellő fújdogált br
— ösz van. II az ósz, — mondta az cgvik laniló és megborzongott.
— Dehogy. Mir hogy lenne ősz. hol van még az október, november ? — szólt Karvaly ur és idegesen dörzsölgette össze kezeit.
— Ja, ja... nem lehel olt ősz, ahol találkára jámak, — vágotl vissza a tsnitó.
— Miért bántok engem ? Mit akartok tőlem? Azt akarjátok, hogy elmaradlak közületek ? Jól van, megteszem azt is. De csudálkoztok ti még! — mondta .dühösen Karvaly ur, felugrott, fogta a kalapját és ki-Bietell a helyiségből.
Kilépett az utcára. A szél sárga, száraz falevelekéi sodort a lába elé. Végig meni a főulon. Sokan sétálgattak még a hűvös eslébeu.
Nemsokára az egyik kis ulcából kifordult a nő, akire Karvaly ur várt. Piros kalapja alól, mint két csillag egy rózsaszínű felhő mögül, ragyogott ki kél csillogó szeme. Nagyol dobbant Karvaly ur szive. Tavasz van, lavasz vm, ujjongott a vér ereiben. Utána sietett és nemsokára utolérie.
— Csókolom a kezét!
— Jó estét. Hová. Hová?
— Csak sétálgatok: Ha megengedi elkísérem.
— Ó köszönöm, hiszen mindjárt itthon vagyok, llt lakom a harmadik házban, az uram szüleinél. Holnap mBgjön az uram is. Majd megismeri. Nagyon jó ember.
Karvaly ur sebesen dobogd szive még erőteljesebb ütemre vert e szavak utáo, de már nem a bol-dogságlól.
— Hát kegyednek... kegyed férjnél van ? — dadogta szegény.
— Birony. Maga nem is ludla?
Karvaly ur szédülni kezdeti. Hogy
ő mindig igy megjárja.
A kapu elé értek.
— Islen vele...
— Kezeit csókolom nagyságos asszonyom. —
— Jó éjszakái, de ezután jobban vigyázzon magara.
Karvaly ur letörten távozott és lépett be pár perc múlva a Zöldhordóba. Feltűrte kabátja gallérját és ugy Olt le az asztalhoz. A többiek mikor belépelt, felnéztek, de nem szóllak hozzá semmit.
— Brrr, de hűvös van. Ösz és nemsokára ill a léi, — mondla és a szemei! könnyek futották be.
Makra larts I — harsogta a tanlló.
A hűvös szellő pedig száraz faleveleket görgetett az ucca asztaliján.
1827 március 4
zalai közlöny
mtk édesanyja teihelt cialádbrtl származóit és a gyermek tciu volt egészen normális. Viszont ezzel szemben áll a gyermek összefüggő, normális agyműködésre valló cseleke-dele, amely szinte túlérett színben ttmleti fel a 7 éves lánykát.
A kir. ügyészség megadta ugyan sz engedélyt a kis Mariska kicii holttestének eltemetésére — azonban a csendórség erélyes nyomozást Indított a gyermeklányka öngyiikos-
I
sági okának kiderítésére...
Együtt az édesanyával...
És mig a csendőrség keresi tettének motívumát — Mariska, a 7 éves Öngyilkos polgár-lányka már régen édesanyjával egyesült, aki öt itthagyta ebben a nagy, rideg és srereletlen világban, ahol nem élet az élet egy 7 éves kis lányka számára, akinek nincsen édesanyja — aki meleg szlrnyai alá vegye, ciró-gassa-babusgassa, védje-olialmazza
és bizonyára nyaka köré fon|a so- i vány kis gyermekkarait és elpanaszolja neki, mit keressen 6 itt. amikor anyukája az égból nézi kicsi madárfiókájának vergődéséi és vágyakozását a szent édesanyai sziv éltető melege után...
És Mariska most már mamájával együtt nézi a magasból a nagybakónak! kicsi házakat, az édesapját, a mostoháját... (B. R)
........."................................KWWWWWW III. .M. 11.11.-.-I.-J-.-J-L1I-LVJ-.-U-J.\'-J
Az OMGE igazgatója nyilatkozik Ausztria gazdasági „zsarolásáról", a kartellek letöréséről és az OFB által megváltást szenvedettek kártalanításáról
Hogyan fa.tAuaitrla Igaat arouIaU . gai,d..iQl politikájában - A n.m>atk«il a aimák . v.ló.igb.o X kartallakkol tárgyal ax OMGE - Mikor kártalanítják i. magvlltáat aainmiletl birtokosokat
Ausztria vámtarifája saját iparának lenne kegyelemdöfés
Budapest, március 3 (Kiküldött munkatársunktól) A ,Zotal Közlöny" munkatársának érdekes és gazdasági szempontból értékes interjúra adódolt alkalma a fővárosban. Buday Barna az Orezá gos Magyar Oazdasági Egyesület Igazgatója, orsiágunk egyik legtekintélyesebb közgazdasági szaklapjának a „Köztelek"-nek főszerkesztője nyilatkozott több bel és külföldi gazdasági kérdésről, minek során szoba került az Ausztriában tervezeit vámtörvény is, mely országunk gazdasága el en a vakmerő merénylet jegyében készül. Da nyilatkozott a kiváló és országos hirU OMOE igazgató ennek a hatalmas reprezentatív egyesületnek programm-járól is és informálta munkatársunkat a vetések jelenlegi áltáláról. Első kérdésünk az volt, hogy vetések hogyan állanak és milyen kilátásokkal közeledünk a termés leli.
Erre a kővetkezőket mondotta:
— Vetéseink minden vidéken kielégítő állapotot árulnak el. A főld-miveiésügyi minisztériumba befutott lelenléiek szerint
a helyzet ma a legtöbb optimizmusra szolgáltat okot. A téli idő jó magaviselete folytán károkról nem jött értesítés. Ezután a most tárgyalás alall levő földmlvelésQgyl tárca költségvetésére került szó.
— Kevésnek kell mondjam a magam részéről a fold nivelésOgyi tárca dotációját. így például nagy az el-léréi a kultusztárcával szemben annak javára, holott a békevilágban a kultusztárca köllségvelése alig vala-nivel multa felül a folclmivelé6ügyl tárcáét. Most pedig ez az arány lu\'-ságosan eltolódott. Kétségtelen, hogy a kulluszkormánynak nagy kullurilís leiadatokkal kell megbírkóinia, azon-•an ugyanez áll a földmivelésOgyi tárcára is, ahol főleg az értékesítés szempontjából, a talajjavítás és közgazdasági szakoktatás céljából srin-tén erős lendületet kell venni. Általában a foldmivelési tárca is minden vonalon igyekszik előre haladni és ez ma mind semmi más mint pénz-
kérdés. Agrár állam vagyunk és a főldmivelésügyi miniszter maga is a teltek embere, de mégis konstatáló! kell, hogy ennek a tárcának köllségvelése, beruházás tekintetében nincs arányban a többi tárcákkal.
— A termésérlékeiitéat emlegette méltóságod — mondotta munkatársunk — talán méltóztatnék erről valamit mondani.
— Az Idei termés kivitel nagyol feg haladni. És ez a legfontosabb gazdasági problémáink egyike.
Le kell tOrnl magunk kőrDI ezt a trianoni béke által emelt klnal falat. KI kell Jutni termény fölöslegünkkel a külföldi piacokra éa
meg kell hódítanunk azt. A bestélgeié* legérdekesebb ak tusa következett\' az alábbiakban:
— Ml a véleménye méltóságodnak arról, hogy
Ausztriában gazdasági merénylet készül ellenünk ?
— Az a véleményem, hogy a vámtarifi javaslat nem megy át a parlamentjükön és nem lesz belője torvény. Most
kortes célokat szolgál a közelgő választásokra, de be kell lássák, hogy a mii szeretnének vele elérni, az lehetetlenség. Ha mégis keresztül meone, akkor elsősorban Ausztria Ipara éretné azt meg és minden bizonnyal hatalmasan megnövelné a munkanélküliséget náluk.
Egymásra utaltságunkat gazdasági téren nem lehet máról-holnapra megváltoztatni. Mindenesetre Ausztriának ez a tünete alkalmas arra, hogy az ember tiszta képel nyerjen arról, hogy milyen elvek és felfogások uralkodnak egy „szoclalKta államban." Eddig azl hitte a világ, hagy Ausztria mai helyzetében nem nacionalista politikái folytat és íme a vámtarifa javaslatnak napirendre kerülése megmutatja azt, hogy a szocialisták állama sokkal i sovénebb és túlzottan nacionalista elveket valló, mint bármely más állam. A jelszó, hogy: „Világ proletárjai egyesüljelek!" csak maszlag és mint
látható lütyülnek a jelszavakra és a nagy nemzetközi estmékre, ha érdekeik ugy kívánják és a legvadabb nacionalista gazdasági politikái foly-lalják. Ugyanaz a helyzet, mint az esetben, mikor
paclflzmusról prédikálnak és közben lázasari fegyverkeznek a szent paclflzmus Jegyétien.
Minden ilyen jelszó összeomlik, ha szükségét látják ennek. Amit Ausztria akar, az majduem gazdasági zsarolás és mert látja, hogy Magyarország körül van véve egy gazdisági kínai fallal, így próbálkoznak. Azonban ebben az esetben igen rosszul számítanak, mert ha érvényre jut lutzoll felfogásuk, akkor ezzel saját iparuknak is kegyelemdöfést adnak.
Végül munkatársunk az OMOE most folyó akcióiról érdeklődött.
— A legnagyobb akció, ami mosl folyamatban van, a kartelekkel folytatóit tárgyalások, melyek titán felterjesztést intéz az OMOE a kormányhoz, hogy
szabályozzák és közigazgatást uton ellenőrizzék a kartellek működését. A jelen pillanatban lObb fajta kar-lellel tárgyal az OMOE és remény van, hogy egyrészük be is látja, hogy szükség van intétkedésekre. Véget kell vetni annak az átlapolnék, hogy a kartellek az égig nöjjenek A másik akció, amit kezdeményeztünk, hogy
a földreform kapcsán megváltást szenvedett birtokosok szövetkezetbe tömörüljenek és sürgessék a földreform további végrehajtását. Vagyis a kárpótlást elveti földjeikért, mert sokan emiati uzsora kamatok alatt görnyednek. Ebben az évben ugyanis, mint arról már stó volt, az OFB belejeii mtlkO-tését éi még nincs szabályozva miig sem a további eljárás. A szövetkezet az OMOE keretében létesül.
— Vegűl szólnom lehet a márc. 3-án kízd\'dő tenyészállatváslrrót, mit srintén az OMOE rendez és ami mezőgazdasági gépkiállítással lesz egybr kapcsolva. Eirc a n.-\'gyobb-szabásu gazdasági megmo;dullsra, mint az előzőre, eok külföldit várunk, különösen németeket és ennek a Jótékony hafása nem fog elmaradói. Etek a legjobb propagandák a magyar meiőgazdtság ismertetésére és a közvetlen nekszus megteremtésére a külfölddel szemben. U. Cy.
A trachoma-vizsgálati körúton négy községben 481 trachomás esetet konstatáltak
Megdöbbentő számadatok a népjóléti miniszter kiküldöttje elölt a trachoma terjedéséről — A lakosság óriási százaléka trachomás
Alaposan indokolt a szemkórház felállítása
Murakeresztur, niárciul 3 (Saját tudósítónktól) Mint beszámoltunk arról, a népjóléti miniszter megbízásából a kanizsai és letenyei járásokban Budapeslről kikövetelt dr. Lénárl Imre állami szemkórházi másodorvos, aki 28 án érkezett le és azonnal megkezdle köruiját a trachoma állal Ieglobbsn veszélyeztetett községekben. U ján elkísérte Laub-halmer Alán dr. szolgabíró és Szabó Zsigmond dr. járási tiszti orvos. Először a kanizssi járásban Murakeresz-lurra menlek, majd sorra vették a löbbi községeket is.
Az eredmény mlndenült megdöbbentő volt. Igy Murakereszluron 2035 lélekből megvizsgáltak 1400 at és ebből Irachomámak taflHtak 34 isko-í lás gyermekei és 166 felnőttet. — \' Fityehazán a lakosság 70°/o-át vizs-i gáliák meg és itt is 12 iskolás gyér-meket és 72 felnőttet találtak beteg-I nek. Bajcsán a megvizsgált lakosság
Wo-ából 12 iskolás gyermekei és 30 felnőttet találtak betrgn-k. Molnári községben a lakosság 60o-ából 30 iskolás gyermek és 125 felnőtt trachomás.
A vizsgálatra azért nem kerüli az egész lakosság, mert sokan távol voltak a vizsgálat idején.
Murakereaztur községben és a környező helyeken a vizsgáló orvost uljára elkte\'írle dr. Keller József mu-rakereszluri körorvos is.
Íme, a fenti megdöbbentő adatok igaroijik a régóla égelö problémát, a nagykanizsai szemkórház felállítását, mert annak hijján sem a betegségben sttnvedők nem gyógyulhatnak meg. sem a járvány tovább ler-j\'d\'sének nem tudnak eátal szabni.
Hirdetések
felvétetnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 március 4
napi hírek
■APIREHD
Március 4, péntek
Rómil katolikus: Kázmér Protutána: i Kázmér. Izraelita: Adar hó 30. í Nap kel reggel 6 óra 37 perckor | nyugszik délután 17 óra <8 perckor.
1 Mozi. Uránia: Az örvény, Charles I Mereic mesterműve és a kiMró mUsor. j Előadások: 5, 7 és 9 órakor.
— A polgármester Szombathelyen. Dr. Sabján Gyula polgármester tegnap hivatalos egyben Szombathelyre utazott, honnan még este visszaérkezett.
— Főorvos-jelölés. A kan\'zsai közkőrházi főorvosi állásra való jelölések nemsokára a vátosi közegészségügyi bizottságot foglalkoztatni fogják. A pályázók rátermettségéről és érdemeiről csak elragadtatásról szólhat minden szakértő. De mivel az összes pályázók közül az alispán a városi közegészségügyi bizottság és az országos közegészségügyi tanács javaslatára csak egy íóorvost fog kinevezni, a városi kórház követelményeit a kijelölendő orvosok egyéni és tudományos tulajdonságaival összhangzásba kell boznl. A hivatásért való lelkesedés, a tudományos és gyakorlati képzettség és az állás, amelyben a kinevezendő orvos eddig müködöll, azok a tényezők, amelyek döntők legyenek a jelölésnél. Ha ezek a szempontok vezérlik a kijelölő bizottságot, balfogástól tartani nem kell.
— A Nagykanizsai ipartestület március 13-án délután fél 3 órakor a városháza nagytermében tartja évi rendes közgyűlését. Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés az
Ipartestület 1926. évi működéséről.
3. Az 1926. évi zárszámadás, vagyonmérleg és menház számadás bemutatása. 4. A számvizsgálók jelenlése és a felmentvény megadása. 5. Az 1927. évi költség-előirányzat megállapítása. 6. 10 elöljárósági tagnak, 2 elöljárósági póttagnak három évre való megválasztása. 7. A tanoncvizsgáló bizottságok elnök, alelnökeinek és tagjainak három évre leendő megválasztása. 8. Indítványok.
— A Felsőtemplom orgonája már teljesen elkészült és hétfőn leszállítja a pécsi Angszler-gyár Kanizsára. A gyönyörű kivitelű orgona első Ízben április 3-án fog megszólalni, amikor ugyanis Gazdag Ferenc püspöki biztos nagyszabású templomi hangversenyt rendez, a melyre Vadas CSiborl, a hirneves orgonaművészt sikerült megnyernie. A belépődíj minimális lesz és templomi célokra fog szolgálni.
— Díjmentes oktatást aű vevőinek hímzésben, tömésben és varrásban ujonan berendezell permanens tanfolyamain a Singer-varró-gép részv. társ. Figyeljen minta-készítményeinkre kirakatainkban Nagykanizsa, Fő-ut 1.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet teája. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet által meghonosított icadélutánok során, melyek a jótékonyság gyakorlásán kivül hivatva vannak a keresztény társas-élet kimélyitésére, - a járványos ; idők miatt beállott ész szerű szünet után tegnap délulin újra kezdődő:!. Ezalka\'ommal dr. Szlgelhy Károlyné lakásán adott találkozót egymásoak
a keresztény társadalom közel száz tagja, kiknek díszes sorában ott láttuk városunk notibilitásail. A teadélutánok eme egyik legsikerültebbjét a háziak kedvességén kivül kedvesen összeállítóit kis műsor telte • még kellemesebbé. Eberhardt Béla \' tank. főigazgató a keresztény társadalom összetartásáról, ennek ápolása terén a nőegylelek hivatásiról, a karitatív céloknak ezáltal való intenzivebb elérhetéséről tarlóit magvas, nagy tetszést kiváltóit, röglőuzött előadási. Mázol Lulu élénk színező erővel, gondosan csiszolt előadó-modorban szavalta dr. Marion Pil: .Madonna" c. költeményét. Szekulla Emilia kellemesen csengő, légv, meleg tónusu hangján Kattauer Károly hangulatos gitár-kíséretével, majd vele duóban olasz és magyar énekszámokkal aratott szép sikert. A vendégek vacsora-időig maradlak együtt a legjobb hangulatban.
t : Szabók, csizmadiák és varrónők a világhírű PF.-áFF varrógépeket használják, mert működésük csendes, varrásuk szép és tartós. Brandl Sándor és Fia cégeknél Deáktér 2. husz havi részletfizetésre is kaphatók I
— Ujabb kényszeregyezség. Sándor László ny. csendörezredes, letenyei lakos kérelmére a -nagykanizsai kir. törvényszék elrendelte a csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást. Vagyonfelügyelővé dr. Rlchter Béla letenyei ügyvédet rendelte ki. Az egyezségi tárgyalás határnapja április hó 2
— Temetőőr a róm. kath. sírkertben. A nagykanizsai róm. kath. temető évek óta hiányát érzi egy megbízható temetőőrnek, aki nemcsak a kertészkedést, a sírok rend-bentartását stb., de a rendes felügyeletet és őrszolgálatot Is ellátná. Most arról értesülünk, hogy a temeői ügyek referense, dr. Prack István közigazgatási tanácsos a folyó évi költségvetésbe egy megszervezendő temelőőrl állás Illetményeit állította be, amelynek megszervezése a képviselőtestület részéről akadályokba nem fog ütközni.
— Böjti szentbeszédek Klska-nizsán. A klskanlzsaí templomban a nagyböjti időszak alatt minden pénteken este 7 órakor böjti szent-beszédek tartatnak.
-— Egy fiatalasszony hirtelen halála. Cslzlk Józsefné születelt Markek Erzsébet rózsahegyi illetőségű 25 éves asszony hirtelen meghalt. Az orvos-haloltkém a hirtelen halál okául epilepsziás rohamot állapított meg. Tem lésére megadták az engedélyi.
_ Löbl Mórt szabadlábra helyezték. Ismeretes, hogy a vizsgáló-bitó egy bécsi nő feljelentésére Löbl Mir fővárosi kereskedelmi utazót lelarlóziatia. A le\'arlóztatás ellen Löbl ügyvédje, dr. Báron Pil U\'ján feifolyamodással élt a kir. törvényszék vádanácsához. A vádlanács tegnap tarlóit ülésében helyi ado t dr. Báron védő felfolyamodásának és Löbl Mór azonnali szabadlábra-helyezéséi rendelte el, amihez a vád-haióság is hozzájárult. Löbl Mór védője kíséretében ma hagyla cl az ügyészség fogházát.
— Kiment-e a divatból a tűzoltó-torony ? Többször hang súlyozta már a Zalai Közlöny,
hogy, a nagykoni.\'sai tűzoltóságnak sok egyéb hiányossága mellett, nem utolsó helyen vár megoldásra egy tüzoltótorony építése. A város vezetősége körében azt a választ kaptuk annak Idején, hogy ma már a XX században vjgyunk és ócska, elavult szokásokra pénzt nem költünk. Azóta figyeltük a vidéki városok építkezéseit. Bizony I több helyen most, a XX század ban ép,lettek tUzollólornyoi Így a napokban épen a belügyminisztert felülvizsgáló tőzegek Kaposvárott tették kifogás tárgyává a tűztorony hiányát és egyben elrendelték an nak felépítését. Atóta már házilag, gerenda vázra, deszka falakkal fel h építették ozt Kaposvárott Tehát mégis csak kell! Különösen kell olyan városikban, melyek a XX. század városi életéről csak párisi képeslapokban olvasnak.
— Autó Syphon — S^arkiett szabadalom — szódavíz készítő üvegek legnagyobb előnye a tisztaság és olcsóság. I liter szódavíz elö állítása 16 fillérbe kirül, egyedárusiló S/abó Antii sporlüzlele.
— A ker. szoslállsták szórakoztató délutánjai a böjtben. A nagykanizsai keresztény szocialisták a böjt idejében vasárnaponként délután 4 órai kezdettel szórakoztató délutánokat rendeznek (tánc nélkül). Ezeken a délutánokon is megtartják a szokásos előadásokat, igy most vasárnap az első ilyen alkalommal Rudnyánszky Miklós hitoktató fog beszédet mondani. Belépődíj nincs.
= Schwnrcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— A hordárok és napszámosok atar.dját áttelepítik a Cenlrál-tól és a Welser sarokról az Erzsébet térre. A rendőrkapitányság elrendelte, hogy a Centrál-szálloda és Weiser sarok elől az időszaki munkások, csomaghordók, napszámosok standját telepítsék át az Er-zsébet-lérre a Király kenyeres bódé és az úttest közötti részre. így ezentúl ii\'os minden csoportosulás a fent jelzett helyen. De egyúttal megtiltotta a kapitányság ezzel a rendelettel a Ccnlrál elölt másoknak is csoportosulását, mert ezáltal eddig Is nagyban akasztották a forgalmat. A rendelet végtehjjlátával arendőr-Icgéoységct bízták meg, mely ilyen értelemben jár el.
— Alapszabály-jóváhagyás. A belügyminiszter a Zalavármcgyei Mé-hész- Egyesület alapszabályait jóváhagyta.
Idftjéréa
A nagykanizsai metcorotoglal meg-t.Ryető Jelentése : Csütörtökön a Mtntotk-Ul Reggel 7 órakor +7-1, délután 2 órakor -H5\'4, ejte 9 órakor +6\'8.
ftlMzeti Egész nap borult égboltozat.
SzéUánv: Rtgizel Északnyugat, dílbtn Délnyugat, cslc Északnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentéi* szerint egyelőre túlnyomóan esői, később nyugati szelekkel változékony idő hősültye-déssel.
— Rozsnyói öregdiákok találkozója. A rozsnyói róm. kath. és evangelikus főgimnáziumnak öreg-dlákjsl közös találkozóra gyűlnek össze Budapesten a tavaszi nemzetközi vásár alkalmával. A 100 lagu szervező blzollság lelkes felhívást intézeti a volt diáktársakhoz, melyben mindenkit csatlakozásra 6ZÓIIÍI fel, akik valaha a két régi gimnázium növendékei voltak. A találkozás helye és ideje Budapest, május 7. délelőtt 10 óra, a régi országházban (Főherceg Sándor-u. 8) A találkozót rendező bizottság mlodazok-nak a volt iikolatársaknak, akiknek címeit ismeri, közvetlenül- meghívót és részletes programmol fog küldeni, felkérve őket, hogy viszont a maguk részétől az általuk Ismert volt rozsnyói diáktársaikat levelezőlapon szólítsák lel részvételre, vagy küldjék be az általuk ismeri diáktársak pontos lakcímét sürgősen a rendező bizottságnak. Tervbe van véve egy „D:ák szövetség" alakiláss, melynek célja és feladata lesz az arra reászoruló volt diáktársak erkölcsi s anyagi lámogalása. A részvételi szándékot .Rozsnyói öregdiák találkozó" szervező bizottsága, Budapest, IX., Ferenc-körut 33. I. cimre kell bejelenteni. A tavaszi vásárra (április 30 tói május 9-ig) érkezők vásáéi igazolványok birtokában 50 százalékos vasúti utazási kedvezményben részesülnek. Igazolványok a budapesti és vidéki kereskedelmi és iparkamarák utján szerezhetők be.
— Állatkínzásért megbüntették. A kapitányság rt ndőrbirósága ma délelőtt Lukács Jenő kereskedői, mert lovát embertelen módon kínozta, négy pengő pénzbüntetésre ítélte. Itt említjük meg, hogy helyesnek tartanánk, ha a rendőrség hetipiacok alkalmávjl egy kis razzia-szerű körültekintést végezne a piacot!, ahol szintén nagy állatkínzásoknak lehetne tanuja. igy különösen a baromi! piacon folyik embertelen bánásmód a szerencsétlen páriákkal szemben. Jó volna itt is egy pár árust és lelkeik n háziasszonyt, akik majd az állatok lábát törik ki, ugy ráncigálják őket, színién a kihágási bíróság elé állitanl. Nap-nap után efajta botrányos jeleneteknek lehet tanuja akárki, kit arra visz ulja.
— Kihágási ítéletek. A rendőrség kihágási ügyosztálya Sarotár András szabósegédet, kanizsai lakosi bolrányos utcai viselkedésért 16 pengő pénzbüntetésre ítélte. Dávid János kiskanizsai földművest pedig botrányos részegségért 10 pengőre ( büntették m-g. Mindketten fellebbeztek.
0.
niifcius 4
ZALAI KÖZLÖNY
bádió-műsob
Március -/ (pintek) BudiDCit 9-30. 12 ta 3 lli,tk> IÍI8dt-
, n,,k<l Hans némcl inesedétulánia 5 1 Siio»rulll Rádió Club kiállitá-í.rlik megnyitása. A kamarazenekar hang-
L utina Jazz-band.
Ua II Népszerű unt. 4.15 llangver-„JTg30 Német lecke. 7 Francia, 7.30 AMol lecke- 8 05 [>3S welle L,nd- A-
ctaluler tragikomédiája.
Berlin, Stettln 3.30 Asszonyoknak. 430 vtaSt.V zene. 6.30 Kertészet. f,45 A ffioí londotkodíl 7.15 Okkultizmus is Sdny. e»a<«s. 7.45 A nípek ,z«iális ",Mmíi elfadís- 8-30 Szllnlónikus unmrseny. 10 Ja«ban(l. Bitet, Bern I Oramatoszcne. 4 Hang. ií,«nv. 4.45 Asszonyoknak. 5 Hangver-■eay í 30 Szülőknek előadás. 8 Hangyer-uny. 3 Dalest. 9.20 Hangverseny. Brílnn 12.15 Orsmatonzene. 7 Hangver-ny. 8 Rádiósikeecs. 9Jazz-band. trankturt, Caaacl l Oramafonzene. 4.30 Asszonyoknak. 5.45 Itodalml elóad»s. 6.45 l»ri és kereskedelmi előadás. 7 45 Technikai előadás. 8.15 Vidám est. Hangver-
"tlamburg, Bréma, Hannover, Klel 130 lljuslg! előadás. 2.05 Népszerű zene. 4 ,5 Xylopnon Hangverseny. 4.15 Romantika a zenében, lene. 4.15 Kamarazenekar hangversenye. G55 Operaelőadás. Wagner, a WafkQr, utina népszerű és tánczene.
I angeabsrg, Oortmund 1.30 Népszerű zene. TOrtmm-mesék. Gramaíonzene. 4.15 Asszonyoknak. 5 Dalok éa hcgedll zene. 630 Gyermekvédelem. 6.40 Az asszony problémái, előadás. 9 Glllrdalok. 11 Jazz-band.
London, Davenlry 2 Népszerű zene. 4.45 Hiúsági hangverseny. 5.45 Viola éa tengőre kamarazene. 7 Zenekari hangverseny. 8.15 Mozart zongora-szonáták. 8.45 Rádió-kabaré. 10.45 Speciális műsor.
München, Nürnberg 320 Dalok. 4 Hépszeill zene. 5.40 Rachmanlnofl gor-donkaizonála. 6.45 Ptalzi esi. 8 SzlmlO-nikus hangverseny.
Rádió-Párizs 1.35 Szlmlónlkua zene. 545 Hangverseny. 9.45 Díszhangverseny.
Prága 11 Otamalonzenc. 12 15 Kainara-rene. 8 Viliim karneválest. 9 Rádlószkeccs 930 Vidám zenekari hangverseny. 10.15 Tánczene.
Rima 5.15 Jazz-band. 8.45 Operett- éa operaréazletek-
Stuttgart, Frclburg 1.10 Oramafonzene. 150 Asszonyoknak. 4.15 Népszerű zene. 7.15 Gogol emlékünnepély. 8 Alt-wienl-eal Ö.20 Modern dalok és zongora-lene.
— Családi perpatvar után kútba ugrott Tegnap délután Kaposváron A. K. tanlló lelesége tériével történt ősszeszólalkozása után elkeseredetten kiszaladt az udvarra és Öngyilkossági szándékból az ott levő kerekes kútba ugrotL Tettél aionban észrevették és sikerüli ki-menteni élve a szerencsétlen asz-uonyt, akii mosta kórházban ápolnak.
Nagy hegyomlás Kaposvárott
Kaposvár, .nárdus 3. (Éjszakai lüUjelentés.) A város egyik külső körzetében egy patthegyoldal két-százméleres szakaszon leomlott és tObb házal a melléképületekkel együtt "aga alá lemetell. Sok állat elpusz tuti. Azt mondják, hogy egy halálos áldozata is van a hegycsuszamlásnak
Ausztriában májusra írják ki a választásokat
Bécs, márc 3. (Éjszakai rádió-Jelentés) A nemzeii lanács feloszla Usáról szőló törvényjavaslatot ma terjesztették a bizottság elé. H >lnap minden valószínűség szerint plénum ™ kerül éa miulán kimondják a nemzetgyűlés feloszlatását, fclléilcnűl kurják a választásokat májusra.
JIRAW»fl_
Pénteken, osak egy nap 5, 7 és 9 órakor
Az előadásokat csak 16 éven felüliek látogathatják!
AZ ÖRVÉNY
Charles Merere mesterműve nyolc felvonásban. A főszerepben: Jaques Cat-Elain és Emmery Lyn. A francia filmgyártás remekel Nagyszerű kisérőmüsor I
TÖRVÉNYSZÉK
Tizenkétrendbeli köz-okiratkaiuisitás
Nagykanizsa, március 3 A nagyk-nizsai törvényszék még 1923 májú 24 én Weisz Dlyid és Deulsch Richárd szombathelyi lakosok, mint tettestársak bünügyét tárgyalta, akik lizenkétrendbcli kőz-okirMhamisilással voltak vádolva, amelyei ugy követték el, ho^y Blkal községben 1921 febtuár 16-án a D;utich Richud állal különböző egyénektől 508.000 koronáért megvásárolt 6 lóról szóló járlatlevel hitára a hivatalos kezelő állal — a valóságnak meg nem felelően — azt a ztradékot vezeteiték reá, hogy a szóbanforgó hat lovat Wclsz Lajos nagykanizsai lakós vette meg.
Majd pedig későbben, a valóságnak meg nem felelően.
Weisz Lajost tulajdonosként, Metsz Dávidot pedig vevőként feltűntetve — 6 uj jártatot állíttattak kl
és Igy szándékosrin közreműködtek abban, hogy\'a fent jelzett hamis és a valóságnak meg nem lelclö adatok a szóban forgó járlatotba, mint közokiratokba — bevezetessenek.
A nagykanizsai törvényszék akkor felmentene a két vádloitat, amihez a klr. tábla Is hozzájárult, a klr. kúria azonban bűnösöknek mondotta ki és ezért fejenként 3-3 hónapi fogházra és a költségek megtérítésére ítélte ikel. A jogerős i élet u\'án Deulsch Richárd szállítmányozó peiujra-felvé\'eli kérelmet nyuj\'ott be, amelynek a nagykanizsai törvényszék helyi ado\'L
A bíróság Deulsch Richárdot felmentette a 12 rendbeli közoiirat-hamisitás vádja alól. A kir. ügyész megfellebbezte a bíróság ililetét, amit azonban a tábla helybenhagyott. A Kurla a múlt napokbsn foglalkozol! az üggyel és a semmiségi panaszokai elulasilotta és igy Deulsch
Richárd szállítmányozó felmentése jogerős.
A Kúria döntése legnap érkezeti le a nagykanizsai törvényszékre.
(§) A kanizsai törvényszék kiszállása Keszthelyre. A nagykanizsai törvényszék bünletötanácaa, a vádhatóság képviselőjével együtt ma reggel Keszthelyre ulaztak, löbb bűnügyi tárgyalás lefolytatása végett.
(§) Felemelték a verekedő soffőr büntetését, Ikolks J. keszthelyi soffórt azért, mert a récsei országúton súlyosan megvert egy emberi, a nagykanizsai törvényszék 15 napi fogházra íiélte. Fellebbezés folytán az ügy a kir. táblához került, mely a verekedő soffőr bünletését 3 hónapi fogházra emelte fel.
(§) A rendőrök gyatázója. Mészáros József nagykanizsai kéményseprő Bódls József állaoirendör! syalazó kifejezésekkel illette, majd Bódis és Németh rendőrökre mulatva azt a kijelentést lelte: .Ezeka gyilkosok csak addig virágzanak, amíg rendörök, mert aztán ugy hilyben-hagyotn őket, mini a rongyokat." A bíróság a rendőrökéi gyalázó Mészáros Józsefet 8 napi fogházra és 200 000 korona pénzbüntetésre Ítélte, amihez ugy a tábla, mint a kúria hozzájárult.
(§) Fegyveres magánlaksértés.
Schwarcz József és annak felesége, úgyszintén Kisvarga János és féleségé zalaapáli lakosok fegyveres magánlaksértés miait kerültek a törvényszék elé, mert Zalahosszulalu-ban Gál István korcsmáros lakásába behatolni akarlak. A törvényszék Scbwircí Józselel 8 napi fogházra, Kisvarga Jánosnét 80 pengőre, a többieket pedig fejenként 60-60 P pénzbüntetésre ítélte.
^ ............... —**."»
lOZeÓSZIHHiZAX
Uránia pénteken 5, 7 és 9 órakor: Az örvény, Charles Merere mesterműve 8 felvonásban, A főszerepben Jsques Cat-Elain és Emmery Lyn. Nagyszerű kisérőmüsor. Az előadást csak felnőttek nézhetik meg.
MINDEN GYERMEK AKAR
A 104 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen és bérmentve küldi: Dr. A. Oetker, Budapest, VIII., Conti-utoa 25.
SPORTÉLET
Jövő vasárnap nyílik meg a bajnoki Idény. Az NTE-PTE ba|-noki mérkőzései, melyet a soisolás szerint mosl vasárnap kelleti volna Nagykanizsán megtartani, a két tél kölcsönös megegyezése alapján május hó 15 re elhalasztották.
A bajnoki idény csak |0vö vasárnap fog |Nagykanizsán megnyílni az NTE—KAC mérkőzésével.
Az NTE tennisz-szakosztálya vasárnap, e hó 6-án d. e. 11 órakor a polgárt iskolában taggyűlést tart.
uv._,-v ii *i , i, -i ,-i-i,—ni-, - i*■
iözqazdasAq
Fák ültetése
Sokat vitatkoztak már arról, hogy ml |obb, ha tavasszal, vagy lia ősz-tzel ültetik el a Iákat? Mindkét felfogásnak szép számú szószólója van. A tapasztalat azt bizonyltja, hogy kellő eljárás melleit mind a lavasz-szal, mind az ősszel elollelelt fák szépen togamzanak meg.
Minthogy a fák kiszedésekor a hajszálgyökerek megsérülése teljesen el nem kerülhelő, helyes, ha a fa gyökereit elültetésük előtt éles ollóval visszavágjuk egészen addig a poutig, . ameddig a felbőr lehorzsolódott. Így a későbbi esetleges gyökénoiba-dásnak elejéi vesszük.
A visszavágás után ajánlatos a fának tőidbe kerüő részét marha-Irágyából, vízből és homokbői készült pépbe mártani. Ezáltal egyrészt a nyiit sebeket a levegő hálásától megóvjuk, másrészt meg a gyökeret a kiszáradástól menl|tlk meg. A la gödrét kétszer-háromszor akkorára ássuk, mint amilyenben a gyökérzet ellér. Ásáskor a felső rétegből kikerülő másfél ásónyomnyi földel tegyünk a gödör egyik oldalara, a többit pedig a másikra.
Ha a fa karózása szükséges, verjük le előbb a karót és e mellé ültessük köz.ellenül a fal. Ha a fát már megfelelő állásba hoztuk, akkor szót|uk a felső rétegből származott földet a gyökerek közé. Azulán kerül sor a gödör alsó részéből kiásott főidre. Ügyeljünk arra, hogy a gyökerek közeit Jól kltöttsük, nehogy levegő maradjon közben, mert akkor sok gombabetegség csirája fészkelődhetik be. Ha a kiásott föld mind elfogyott, tapossuk le jól a fa körül a földel. Végül készítsük el a viz felfogására szolgáló tányért.
Tavaszt ültelésnél különösen bő öntözésre van szűkség.
léim
Nyíláskor barátságos volt az Irányzat az értéktőzsdén. A legtöbb papír tegnaphoz képest magasabb árfolyamokon indult, a Bécsből lövő ked-
— Ugy-e szép volt a hajam a bálban ?
— Igen.
-Misinni
mostam.
Kapható Vágó Endre UlaUiertárában
Pöut 14.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 március 4
vezőllen hirek és a spekuláció lar-lézkodása következtében azorban a piac a tézsdeidő közepe felé elgyengüli és még a faverizilt pspirok is csak elózáilail ní\\ó;ukst ludiák meg-lartani. A lőzsdeidö vége felé berlini impulzusra a véielkedv megélénküli és az árnivó megjavult, ugy, hogy zárlal felé az irányzat barátságos, a bányapaprokban pedig szilárd. A kulisziun Salgó és Rima emelked ek a bányapleeon Bauxit és Magnesii 5% árnyereségre lellek szert. Javultak még Ofa, 0 nubiiu és Nasici. Néhány papír azonban egy árnya-laltal giengíbben tendált. Igy Magyar Hitel, Brafsói, níhány kisebb vas, fa éi malomipari érték.
Pirii 20-3411, London 25-22\'<, NcvywV 520-—. BrQuel 7230, Milano 22-67\'t, Amiterdam 208 17\'i, Berlin 12325, Wltn 7325. Solti 3-75, Prlga 15 40. Váltó 5*10. Budapest 90-90, Belliid 913\'t Bnluien 2121]
á kuUfMtf fiuU intu-Jacyiáw
valittAk
Lengyel 6315-64 65 Angw t. 2772-27-88 Caehlc. 1690-16 93 Dlnlr 1002-1007 Oollir 55920-571-60 Francia fr 22-45-22-75 Holi. 2)860-2291)0 Let 3-30-3 40 Levi 4-10-4-16 Ua 2-1 &5-2S-50 Mlika 13540-135-90 Setlll. 80 35 80*70 Dink. 152 70-152 85 Svájci I.I0985-I10-25 Belga Ij. 79-45-79-75 Norvig 148-30-14895 Svéd k. 15! 55-153-20
DEVIZÁK Arait 228 77-22947 Btlgrld 10-03-10 07 Berlin 13547-135-87 Bukarest 3-30-3-3? Brllsaael 7947-79-72 Kopcnk 152-30 152 7 i Owlo 148 20-148 75 London 27-72-27-fO Mlljino 24-85-55 15 Ncwyolk 571-45-3 15 PJrti 2230-2Í50 Prága 1692-16-92 Siolla 4-11-4-15 Stoekh. 15265-153 10 Varié 63J0-64 50 Wien 80-45-8070 , ZOrkb 10990-11025
Terménytőzsde
Buci tlssav. 75 kg-oi 33 60 -34-00 76 kg-04 3410-34 50. 77 kg-os 34 50-34-90. 78 kg-os 34 90 - 35-30. egyéb 75 kg-oi 32-70 -33-10, 76 kg-oa 3310-
33-50. 77 kg-o. 33 50 33 95, 78 kg-o.
34-10-34-50, rozs 2540 - 26 50. takarmány árpa 22-20—22,0. sbriipa 25-50-27-54, zib 21.50—2170, tenged 20-40 - 20-80,
repce —---•-, költi 1850—19-00,
buMkorpt 16-50-1680.
Swléffáiát
PeOujtis 2877, tnelybél eladatlanul vlatta-maradl 252 darab. Elsárendfl 168—1-72, szedett 164—1-68. szedett közép 1-52— 160. könnyít 1-32-1-38, ellendő öreg
1-58—164. másodrendű 1-43—152. tngol SQldö 1-S2—1-76, sulonna nagyban |-64— 1158, iilr 1 84 -1-88. lehúzol? hus 208—
2-28 szalonnás lélsertés 184 - 2 00. Az Irányút lanyha.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Egy újságolva ónő. Ha levelére vilastt óhajt, nc icleltsc cl megírni a l sem, hogy mi a kéidezni valója. Mert levelében minden van. (fóvém hibás klasszikus idézetek) <*ak azt nem tudjuk kihámozni belőle, hogy mit kíván tőlünk az eikölcsvédelmí rendelet és a kmzárnya előtti séiá;a kőz-ben hallott cifra káromkodások kapcsán. Egy jő tanáccsal mindeneiéire szolgálhatunk : nc sétáljon a kaszárnya Iáján.
A. F. Komoly közéleti problémák megoldását nem lehet v«r»faragá$on kezdeni. M. ö.c°r*\'k0P (Keszthely). A szakülésről küldött részletes tudósítás későn érkezeti. Ha Idején kipjuk, mindig szívesen adunk helyet neki.
12 éves dláklcány. Amit házigazdájuk magával szemben clköv«tett, az olyan minősíthetetlen l/ágárság hogy az újságpapír nem bimá el annak leírását. Pana-cll"!.u1,,u1k * icndórséRhez, ahol az erkOlcsvédelml rendelet nélkül is, de most, hogy ilyen rendelet már érvényben van. meg hathatósabb orvosságot fognak találni a .müveit háziúr* különös kedvtelésére
Xrtayi üyowUiyw fa Hiyt ktfMWk KT, Imkului
kMrnmtm
(Hird.téaek dija fllfire fixetondö)
<1 apribiideléa dl|i 10 sídig 90 fillér. A ltuzá ■ minden vastagabb betilböl Ali,\' nö kél színak uámitlatlk. Minden lovlbU uó di,i 5 4111. A hlrd.U.I dl] atSra llaatendfi . Icrgalmladó hozzáazémltííáva\'
Vízvezeték berendezése-
és bokapcaoléat a városi AVI vízvezetékbe legolocóbban éa legjobban kéaxlt WEISER 0ép«yér, Bugár-ut 18. 425(
Pénzkfllosönt bekebelezésre nlndeo ömegben a legelőnyösebben és Jcggyor-Mbban folyódttat Aoxél Ignéo nCnz-kölcaönkőzvetltő Irodája NagykunIzsán. Fő Bt 3. az. alatt. Kényaxarkflloafln köt-vényeket vettek. 117
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
Pénteken é, szombaton
100 drb. príma a.-gol lisítitoít
pecsenye-malac
kapható
kgr.-kénl I P 4-1 flll. (ISOCO K) árban
Csengery-ut I., Tefekí-ut 25. és Erzsébet-téri
Üzleteimben. Tiszteíelte!
BABITS LAJOS
856 hentes és mészáros.
Cukor, gyomor, bél, vese és szív rétegéinek, ideges kirmrilkckiiek, reumásoknak és kőszvényesek-nck legszebb téti Ddülóhelye
Soványító- és luzókurik Kénes forrás filrdök a lakós.obákbin. VÍ7gyógylnlézel. — Ron\'gen. Rendkívül olcsó árak. Klinikai osztály. KfajalBB iiltlisitiiMiüs i rótsM!. T. 3-48. Sürgönyeim. Budapest Msrgotel.
náthalaz ellen
és mindennemű undoritó büz eltüntetése, valamint a baktériumok megölésére egyedül alkalmas a
RRIXOL tabletta
u n i A u L. ts (8mb
Egycdárusitó:
VÁGÓ ENDRE 1LLATSZERTÁRA.
568
Kézmosás, szájmosás és mindennemű fertőtlenítés legideálisabb szagtalanító- izere.
m- illatosít és fertőtlenít, -aa
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Erzsébet-tér YasntáUomásra éi vissza
indul
3-50 610 835 700 8 15 1000 1250
13 10 I3\'50 1401
14 38 1805 18 45 1750 1915 2008 2110 2300 2845
írk.
355 615 6-40 74)5 850 100S 1258 1315 1355 14-09 14-45 1610 1650 17-55 1950 20 13 21-45 23 05 23.50
Mely vonatokhoz
aw, 6ss. raj
712 9 10. 9-40 1030 13-00 13-20, 13-15 1355, 14 10
1404, II ÍS, 1(41
15-00 1615 I7CCMTW. 17 JS IBCCLIS 10. II 30
1955 2015 21-50, 22 20
23-10 23-55, 0-15
44)3 823 853 T 15 9 12 1006 1302
13 22 1357 14-11
14 45 18 17 17 02 1802 19.58 2017 2152 23 13 23 57
6-28 6.58 7-20 947 1011
13 07 13-27 1 i \',_>
14 16 14.50 1622 1707 1807 20 03 21122 21,57 2318
IjlSl
Erzsébet-tér - Kiskatiim és vissza
indul
720 10 15 1205 1622
ír k.
7 28 10 25
16 32
indul
7 28 10-25 1215 IS 32
«rV.
736 10 3.5 12 25 1612
Erzsébet-tér- Baraklelcp és vissza
I
a
inául 7 ■
10 35
12 25
13 30 17 OS
4rk.
7 47 10 47 12-37 13 40 -17 20
indul
érk.
747 10.50
12 3S
13 40 17 2}
7-58 11 02 12-50 1350 17-34
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Ae dvc*őfizetésife//éfe/cJí
SINOER VARRÓGÉP
RÍSZVÉNYTÁRSASÁn
FIÓKÜZLETE: nagykanizsa, főút i.
Menetdijak t
Erzsébet tér—Vasulállomás 40 fillér
40 fillír
50 fillér 50 fillér
Erzsébet-tér—Kiskanizsa Erzsébet-tér—Biraklelep Vaiu\'állomás—Ki-kanúsa Baraktclep—Kiskanizsa
Munkás retúrjegy végállomástól végállomásig 32-1-32=64 f
1-n.ényei reggel 8 Aráig és délulán 16 írttól, Szombaton délulán 14 órától. Vasárnap nem érvényes
Diákjegy végállomástól végállomásig 24 fillér.
Heti jegyek i Vonal átszálló, érvényes 7 napig egyszeri oda és visz-
Ár, > uopiKegyszeri oaa es visz-
40 li\'lér , szaulazásra végáltomáalól végállo-
... ........... \'^ji
_ naponta 5-60 pengő. Heti szakaszjegy i Érvényes Erzsébet-térig vagy innen bármeiy végállomásig 7 napig, egvszer oda, egyszer vissza naponta 4-80 pengő. Heti munkásjegy i É vényes fi nspig (vasSrnrp érvénytelen) reg-R-l 8-ig és délulán 16-tól, sjombalon 14-től oda és vissza 3-50 pengő.
Szemes tengeri
árpa zab
kapható:
Ország és Widder
magkereskedés ében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
MAYER KLOTILD UTÓD*
varga nándor
ruhafestő, giimoaó-, vegy1l»ztltó-Táll»I.U Nagykanixaa, Hunyadl-utoa 19.
Oyüjtőtelep: Kazinczy-utca 8.
Legolcsóbb árban fest. tisztit, gourréroz és pUssiroz. Ingek, gallérok, n indennemü hAztartósl fehérnemüek olcsón
és 82épen tisztlnalnak. Gyászrnhák 12 óra alatt (estetnek. Minta utáni festés. <*;
REKLÁM|
álla ndó, észszerű és ügyes
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi, ipari-vállalatnak, Uíletneka lelke, rugőja, az éllelő eleme.
Hooyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
BUDAPEST, Vn., Erzsébet-körnt 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is küllőid! lapokbaji és naptárakban.
----------- ------ — _—
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavczxtó: Ofenbccs Károly.)

Költségvetések és -tervezetek ingyen! Telefon J. 121-55
07. évfolyam, 52. szám
Nagykanizsa, 1927 március 5, szombat
Ara 14 fillér
• fi
ett
POLITIKAI NAPILAP
SmbuMr b tdidóhlnUI l\'óul 5. sz. Kcathtlyi fióltklidóhiviUl: Klstaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Inttiurban-teleíon: NtgykinlxM 7S. iiira. ElSflietésI ÍT2 csy hírm 2 (Mnjí « tillír.
Mezőgazdaságunk fejlesztése
A termelte, a kereskedelem, az Ipar aDnyira egymásból folyó s egymást kicgészilő téoyezők, hosy egyik erősítése, vagy gyengiiése kihalással van a másik egzisztenciájára Is. Ka-lőnöten érvénnyel bir ez hazánk gazdisági összetételében.
Hazánk agrár jellege kél nagy problémát vet fel. Egyik a termelés fokozása s a másik annak értékesítése. Örömmel állapíthatjuk meg. hogy a háború utáni nehéz időket lassankint kiheveri mezőgazdaságunk ■ az az irányelv, amelyik a több\'.tr-melésre vonatkozik, egyre inkább érvényesül. Fóbb kalászostermények tekintetében elértük azt az állagot, amelyei egy jó háború előtti békeév mutatóit.
Neheiebb helyzetben vagyunk a termés értékesítése szempontjából, mert Közép Európa térképének megváltoztatása folytán az uj határok uj problémákat támasztottak, amit nehezít még az a körülmény is, hogy a trianoni békeszerződésben akceptált fiatal államok rendkívül kapzsi módon értelmezik a vámkérdést. — Nekünk különösen Ausztriával és Cseh Szlovákiával van legtöbb balunk, amely államok exportunkat súlyos gabonavámokkal akarják lehetetlenné lenni. Hasonló sors fenyegeti Jugoszláviát, de Magyarorsiág-nak nincs oka aggodalomra, mtrl ha Ausztria keresztül is kényszeti tené a tarifa-novellát, Magyarország és Jugoszlávia még mindig élhet a vámháboru retorziójával.
Bizonyos, hogy a külföldi pljc, amelyet nem nyerslerményekkel, hanem feldolgozott élelmi cikkekkel kell, hogy ellássunk, súlyos probléma elé állllja kormányunkal. v
Amíg a kormány ezekkel a muló Jelenségekkel küzködik, azalatt me zőgazdaságunkra az a nagy k-lsdst hárul, hogy a földel kellőképen ki használva minél löbbet termeljen. Ennek érdekében az uj költségvetés igen lényeges összeget állitolt be a gazdasági szakoklalás céljára, amely iskolák továbbra is a földművelésügyi minisztérium hatáskörében maradnak.
Mezőgazdaságunknak igen fontos kérdés: még a munkabér problémája. E tekintetben is előrehaladást kon-slalálhalunk, mert a békeviszonyokhoz képest a munkabérek kétszeresre emelkedtek. Ez fokozalos megoldá sát jelenti annak a szándéknak, amelyik nteg akarja akadályozni a mező gazdaság kebelében a proleláriátus szaporodását. Ha a mosl tárgyalás alatt álló költségvetés lulzott igényeket nem is képes kielégíteni, el kell ismernünk róla, hogy a megkezdül ulon lassú, fokozatos fejlesztéssel a mull év költségvetéséhez kép:slcgy lépéssel előbbre juloll.
Nyolcórás mnnkaidő a mezőgazdaságban, nemesített vetőmag-kiosztás és falnsi népkönyvtárak
i képviselőház pénzügyi bizottságának ülése
Budipest, március 4 (Éjszakai rádiójelenlés) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délután folytatta lanácskozásslt Kenéz Béla elnöklete alall. Soron volt a főldmlvelésflgyl tárca költségvetésének részletes tárgyalása.
Hegedűs Kálmán előadó kérdi, vájjon az állami birtokokon folyik-e vetőmag nemesilés?
Mayer János foldmivelé.ugyi miniszter kijelentett\', hogy
a kormány nagyobb összeget áldoz arra, hogy kioszthassanak nemésitetl magol a kisgazdák közöli.
Bejelentette, hogy a gazdasági szakoktatásról szóló törvényjavaslatot a költségvetés letárgyalása ulán i\'Hlz elé terjeszll.
Marschall Ferenc a mezőgazdasági munká.ok helyzetével foglalkozott. Örömmel látja, hogy a föld-mivelésügyi mlniszler programjába velte a háború alatt e\'puszlult népkönyvtárak felállítását és kul-\' turházak építését.
Mayer miniszter reflektált a felszólalónak és ismertette, h>gy A Thomassal lanácskozásokat folyla-totl a mezőgardisági munkások szociális helyzete ügyében s Sióba került
a 8 órás mezőgazdasági n unka idő
is. Kijelentette, hogv a mezőgazdasági munkások jogosulatlan kihasználásáról szőlő régebbi rendeletei erre az évre is kiterjeszti. A kötelező biteset elleni biztosítási javaslat készen áll.
A bizotlsig eru\'án elfogadta az állami üzemek költségvetését, majd áttért
a kultusztárca
költségvetésére, amit Oberhammer Antal előadó ismerlelell.
Néhány felszó\'alás és a kultusz-• miniszter replikája ulán a bizottság ■ a kultusztárca költségvetésit állalá-noss\'gban rltogadta és elhatározta, ; hogy legközelebbi üléséi kedden délután tartja.
uijr.riri.anj\'Litin*iri-s*i"i\'i\'i\'i*ri-i*......*..........*............
Egységes európai front Oroszország ellen
Chamberlain nagy terveket uisz Genfbe Berlin, március -t. I kOVÍCSOlni.
(Éjszakai rádtófelentés) E»y lap A lap tudni véli, hogy Chimber-ugv értesül, hogv Chamberlain angol | lain megakarja lazítani a német
orosz viszonyt és ezérl kárpótlásul Németországot lámogalni fogh a Ri|na vidék kiürítésének sulycs kér-dé é*:cn.
---------------
kültlgyminis\'.ler Qenfbe.i az egé\'z kekii problémát szőnyegre hozza és c:zel kapcsolatban Szovjet Oro-.z-ország ellen eeysíges frontot akar ur.ir.uuWL.. ............................*.....***.....*"
Az ősszel választanak a törvényhatóságok
Katonai javaslatok a képviselőház napirendjén
Részleteiben is elfogadták az adócsökkentési javaslatot
Budapest, március 4 A képviselőház mai ütésén Pogány Frigyes, a közoktatásügyi bizottság előadója licier|cszlcllc a bizottság jelentéséi Aözszolgála\'.i alkalmazol-tak gyermekeinek tanulmányi ösztön dijáról szóló j;.vaslal tárgyában.
Nánnásy Andor a menlelmi bizottság előadója több menlelmi ügyben terjesztene be jelenlését. Majd áttértek az adómérséklésről szóló ja-
vaslat u\'olsó, 49 szftkasiának tárgyalásához. A javaslatit Jz HegedUs Kálmán, Gáspár Elemér, Petrovácz Gjuh, Hegymegi Kas Pal és Scllovsiky Bíla telügyminiszler szól-lak hozzá.
A belügyminiszter beszédében hangsúlyozta, hogy
a kormánynak kötelességei vannak a tisztviselőkkel szemben.
A lörvént hatósági bizottságok uj jíaiakiiásától szóló lavaslat még a nyári szünet elölt a Híz elé keiül
« így
ű megyei tisztujitások és a törvényhatósági bizottságok újjáalakítása még az ősszel megtörténhetik. Adminisztrációs ügyek elintézése után áttérlek a katonai nyugdíjasok ügyének a közigazgatási bíróság hatáskörébe való utalásáról s.óló törvényjavaslat lárgya\'ására. Farkas EIrmer ismer elte a javaslatot, mely a katonai nyugdíjasok régi óhaját teljesíti. A múltban a katonai egyének ügyeit mint legfelsőbb fórum, a hadügyminiszter intézte, míg az uj javaslat szerint ezekben az ügyekben a közigazgatási bizottság dOnl. A képviselőház általános-ságbau és részleteiben vita nélkül fogadta el a törvényjavaslatot. Eiu\'án a trianoni békeszerződés katonai rendelkezése közöli foglalt egyes tilalmak és korlátozások végrehajtásáról szóló rendelkezések módosítására vonatkozó javaslat tárgyalására téri át a Ház. Far<as Elemér rámtili ott azokra a könnyilésckre, amelyeket a Irinori szerződés katonai vonatkozásában sikerült a kormánynak elérnie. Láng János szól a javaslathoz, akit a javaslat nem elégít K\'\', csak abban a reményben fogadja, hogy a kormány nem szűnik meg azon törekedni, hogv ezt a szerződési a katonai és belsórei-d fcntartásábin mutatkozó nehéz helyzetben megvá toztalja.
Relslnger Ferenc, aki a közbe-szólás.k állandó vlbarábin fejtegette, hogy a demokrata párt küzdeni kíván a békeszerzfdés megváltoztatása érdekében. Tiltakozását fejezte kl a rendőrautók páncélositása ellen. Különösen szenvedílyes közbeszólá-sokra adott alkalmat az a kijelentése, hogy a kormány támassza a bolsevizmus!, mert ha egy mozgalom tudomására jut, engedi, hogy az kifejlődjék és ciak azután fogja el a mozgalom részlvevőil. A javaslat a dolgozó nép elleti irányult, ezéit azt nem fogadja el.
Az eltök ezután bejelentette, hogy Perényl Zsigmond báró és Csizmadia Andris összeférhetetlenségi bejelentést teltek maguk e\'len.
Örfy Imre bejelentette OKH kötvényeinek biztosításáról szóló törvény-jsvaslalot, amelyre a Ház kimondotta a sürgősségei.
Elnök indítványa szerint a legközelebbi ülést kedden délelőtt 10 órakor lartjak, amelyen a Ház letárgyalja harmadszori olvasásbrn az adómérséklésről és az autonómiák háztartásáról, továbbá a katonai nyugdijasokról szóló törvényjavasla-tokai és folytatják a békc-szerzőiiés katonái rendelkezésének módosításáról szóló javaslat látgyalásál. Az ülés 2 órakor ért végei.
zalai közlöny
Nagykanizsa wáros 3150 millióért 500 hold befásitandó erdőt vett a palini Katarban
a „oloárme.ter által fekBtStt üzletet a mai rendkívüli kazgyOlés fogja perfektuálni "».kk*»7r«re*ö v0l» . «0mba»h0lyi ir-.a.zéken megtartott árwréaan - A hintaló. baoaíéa 1700 millióra értékelte a területet - Tüd8.«natór.um le.r a néhai Pick-féle ardftbirtokon ?
Az erdővétellel a nagykanizsai földnélküli a város földhöz juttatni
kisgazdákat óhajtja
Nagykanizsa, március 4
Nagykanizsa város 3 milliárd és 75 millió koronáért, a 2 éi fél százalékos költségekkel együtt 3150 millió koronáért megvélclre lekötötte a pallni Pick-féle birtokból árverés alá kerüli 500 katasztrális hold bozótos erdőterületet.
Néhai Plck György kél árváji érdekében, a vagyonjogi örökötöJési kénlések rendezése végett ugyanis a szombathelyi árvaszék a birtokot árverés utján értékesítette.
A birtok eredetileg 647 kalasztrá-lis hold voll, ebból azonban az OFB Ítélete alapján 108 hold parcellázás alá kerül a bakónakiak részérc, 25 holdat pedig, — mint annak Idején megittuk — a nagykanizsai ügyészség kap meg rabkertészei céljaira. Az Ossz-blrtokból 430 hold remis, bozótos, ebben a formájában hasznavehetetlen erdőterület, pampás fácánlegelő, de mezőgazdaságilag csak feltörés vagy rendizeres erdősítés után használható terület.
Bakónak község annak Idején a teljes, 647 holdnyi területet meg akarta szerezni az örökösöktől. Meg Is volt már a megegyezés 3 milliárd vételárban, de a község a szerződés parafálása elölt jobbnak látta visszalépni az üzlettől.
Ekkor kapott ajánlatot Nagykanizsa város a teljes birtok megvételére Három mll llárdért kínálták.
Nrgykanizsa azonban nem reflektált a kínálatra. Közben a bírtok az emiitett módon megcsontul\'. Ekkor
újra felajánlották a városnak 2 és fél milliárdért. A városi tanács ekkor szakértő becsüsöket küldött ki, akik az 500 holdat 1700 mitliő koronára értékei-lék. Ugyanekkor Nóvák János csspii földbirtokos is tárgyalt a birtok megszerzése felől s ki is alkudia azt magának 2 milliárdban.
A sok alkudozásnak az lett a vége, bogy a szombathelyi árvaszék kívánságára most megtartóit nyilvános árverésen csupán dr. Sabján Oyula polgármesicr, Nagykanlzia város polgármestere, Nagykanizsa város képviseletében és Növik Jlnos földbirtokos jelenlek meg, mini árverezők. Végül is hosszas licitálás után Nóvák 245 050 pengői, a polgármester pedig 246000 pengőt ajánlott, Igy az 500 holdas erdőgazdaságnak szánt terület Nagykanizsa városáé lesz az 500 hold költségekkel együll a 150,000.000 K-érl. A polgármesler ebben az ügyben
holnapra, szombaton délután 3 órára rendkívüli közgyűlésre hívta Sssze sürgősen a városi képviselőtestületet.
A közgyűlés tárgysorozatának egyetlen pontja a Pick-féle birtok megvétele. Az üzlet ugyanis, mint azt a képviselőtestület pénzügyi bizottsága elé terjesztett javaslat mondja,
a városra nézve birtokpolitikái szempontból annyira előnyös,
hogy jóval a forgalmi ára felett is biztosítani kellel! annak megvételéi, ami akkor válik, a jelenlés szerint, perfekt üzletté, ha a polgármester szombaton délulán 5 óráig a képviselőtestület lóváhagyó határozatáról sürgönyileg értesiti a szombathelyi árvaszéket.
Viszont, ha ilyen fontol birtokpolitikái érdekek fűződnek az üzlel megkötéséhez, hogy értük milliárdos auyagi áldozatot Is hozhat a pénzhiány mialt sok egyéb téren lemarídl Nagykanizsa, akkor a képviselőtestületei korábban kellett volna beavatni azt ügybe, ami már úgyis régen a levegőben lógott. Hátha véletlenül a képviselőtestület lonlosabbnak tarlolta volna aközelgó lakásfelszabaditásokra való tekintettel a kislakás-probléma megoldásit? (Olyan megoldást érivé természetesen ezalatt, mikor a lakás-talan klsexislenciáknak nem I és fél millió havi lakMrt kellene fizetni egy lakásért, mint ahogyan azt a jelenlegi lakásépítési akció eredményezte.) Hálha a képviselőtestület sürgősebbnek találta volna az Iskola kérdést megoldani, termeket adni az elemi iskolának, polgárinak, ovodának? És igy tovább... s
A Pick birtok megvásárlával kitűzött birtokpolitikái cél a következő :
Egy cseréppipa tragédiája
trta: Pedor Islaglh (Kord.) Rudiul Oszkár
Mihaj\'ovils Poluomaszov nem hitt már semmi csodában. Sorsát isten büntetéseként viselte, megadással, Mrgyun, bár néha sóhajlgatoll ha nagyon nehéznek érezte a terhet, de küzdelemre sose mert még gondolni sem.
— Ha az ember nem fér össze házában az asszonnyal - mondogatta ilyenkor — mindig jobb engedni, mint nekivadulni. Mert akár teljesedik az akaratom, akár nem teltesedik, csak veszekszünk mindig.
Ugy is volt. Felesége messze környéken sárkány hireben állott, aki mellel! lehorgonyozta a maga ormotlan nagy csatahajóját Mihajlo-vlcs gazda és bizony tehetetlenül tűrte az asszony fürge torpedójának állandó bombázását.
Mihajlovicsnak egyébként kis-korcsmája volt a külvárosban, olyan szegényes, szerény, de tiszta Íé6zek, ahova szívesen járt cl a kornyék eszegetni, iszogatni. Nagy lendületei kapott ez a hely különösen azóta, hogy Lujza Karlovnát feleségül vetie, aki minla-vezetönek bizonyul!. Az
ablakokra mindjárt felkerültek a musslinfüggönyök, ételi mindenkinek tálcán hordatott, hamutartót rakoi! kj a teríték mellé, amelyen szép képek, vagy aianymondások diszeleg-tek. És ugy ludott gazdáikod ii is, hogy élei sose veszett kárbi. Az előző nsp husmaradékát pásléto.nmá darálta össze, amit előfogásnak szervírozott fel.
Mibajiovicsnsk természeten tá vol kellelt maradnia az üzlettől, ö csak gazdának szerepelhetett. Titkokat nem mesélt el neki az asszony, pénzt kiszámolva kapott. Ha akart valamit, odaállt szépen a pult elé, mint a lObbi idegen és vendég asztalnál illa reggelenként a maga kimért pálinkáját. Délben egyforma ebédel kanalazott mindenkivel, ami csak vasárnap lett cifrább kü\'önle-gesebb.
Adrgjai azonban hatalmasak voltak. Étel! nem sajnált tőle az asz-szony. Levesből, húsból, főzelékből, ha kellett, két tányérral ehetett és ha nelán még ott hagyott valamit, még noszogatta is belé.
— Eg>él. Ez ad erőt, Mihajiovics. Lesoványodsz, ha mindig kináltatod magad.
f\'< Mihajlovicí, aki már amúgy is fel volt tujódva, mint a tehén, mely hercföldre tévedi, sokszor tömte már
nyögve, sóhajtozva az utolsó falatokat. Mert Lujza Karlovna jól tudta, hogy táplálni kell csak a vadállatot és ineg-zelidül.
Volt azonban valami amiben Mihajiovics Puinomaszov megőrizte függetlenségét és ezt oly erősen védelmezte, mint a halálra szánt vár-örsíg védi utolsó bástyáját. Ez a bástya pedig egy egyszeiű kis cserép pipa volt.
Ugy vetle elő bő csizmája mellől ebéd után mindig, mint valami boldogság igéretél. Az 6 kis plpájál I Amely a valóságban. Istenem mi-Iven számlma6 kép:! mutáló!!... Cserepe agyonégett, sok helyűit ösz-sze is \\o\'t repedezve és sárral foltozgatva a repedések körül. Szopó-kája meg;., hogyan is lehelen abból az össze-vissza kötözgetett. csutakra rágott száibór füstöt síivni ?
Mihajlovics azonban ragaszkodott pipájához is, dohányához is. Nem volt az a kincs, amiéri cserébe adta volna. Ptdig mennyi küzdelemnek, harcnak voll okorója már ez a szerencsé len Jószág. Lujzi Karlovna egyáltalán nem tűrte a fuslszagof, nemhogy Mihajiovics pipájáéi. Menekült előle, ha Poluomaszov ko-totászni kezdett a csiimaszárábin.
Talán éppen ezért ragaszkodott pipájához olyan életre-halálra a
1927 március 5
A bitiokol a város beerdőslil (Egy másik verzió szer Int tüdőszanatóriumot épít rei.) Holdanként 3 millió erdősítési költséget számllva, benn lesz e;y 50 év múlva is még csak gyéren j tvedelmező erdő
holdanként 10 millió K-ban. Ezzel szemben nem régen 5—6 millióért öreg erdő cserélt gazdái a környéken. Mondjuk, hogy ez kivétel. Akkor is 10 millióért mindenkor lehel kész príma erdő holdját vásárolni.
Nem lennénk azonban objeklivek, ha nem jelentenénk ki, hogy
az áldozat Is helyénvaló, ha azzal pénzzel nem mérhető szociális bajokat orvosolni lehet
és — ha azoknak az áldozatoknak fontosság sorrendiében elérkezett az Ideje. És ezt kell eldöntenie holnap a képviselőtestületnek.
A szociális baj, amit a város ezzel a blrtokvétellel orvosolni fog: a föld-nélküliség nyomasztó problémája. A város ugyanis a vétel létrejötte után, a földművelésügyi miniszter engedélye alapján, a tulajdonát képező lelsőerdö melletti szántó terülelből 250 holdat kikebelezlet és azt
1—2 holdas pa\'Cellákban olcsón rendelkezésre bocsátja azoknak a nagykanizsai kla-gazdáknak,
kik évek Bora óla hiába vártak arra, bogy az OFB utján földhöz juthassanak.
Az erdő legelő ügyi bizottság ma délután tartót! ülésén a polgármesler állal lekötött üzlel perfektuálása mellel! loglall állási ti szavazattal I ellenében.
Ugyancsak ezügyben a pénzügyi és jogügyi bizottság is ülésezett.
A város közönsége én h előleg nagy érdeklődéssel néz a rendkívüli közgyűlés elé. (M)
gazda. Piplláskor magára maradt végre szobájában és umak érezhette magái valameddig a saját portáján. H i ebédek ulán a pipa következeit, megbociájtoll mindent a gyö-nyöiüiégér\'. Ér mekkora becézésscl nyúlt le a csizmaszár felé I Szinte elősimogatla abból a kis pipál. Megnézte jobbról, megnézte balról, nincs-e ujabb repedés rajla. Törülgette kis Ideig, fényesítette, gyönyörködött benne. Aztán, mintha a szive Iájára szoritaná, ugy tartotta a lajblzseb alá és lömögílle, gyürle a dohányt belé.
Mihalovict Polnomaszov Igy 01-dödélt egyszer a szobájában. Egy hegvre való káposzlát logyaszlott el tejfelesen, épen megiita a kupica pálinkát is hozzá és éppen a pipatömésnél tartott volna. Am látta, hogy nlnc6 asztalán hamutartó. A rengeteg éleitől azonban annyira álmos lett és lusta, hogy nem állt fel, hogy a sublatról ide hozza a hamutálat, hanem bekaparta szépen a pipahamui az üres tányérba. Ebben a pillanatban lépett bc az asszony, hogy lerakja az asztalt, még mielőtt az ura k\'fus\'öli a szobából. Meglátta rettentő müvelelet, amitől földbe gyökerezett a lába.
— Hál tökéletesen elment az eszed 1? — hápogta szinte lélekzetf
|M7mirdui5_
ZALAI KÖZLÖNY
Tegnap értekezleten kimondták, hogy megalakítják Nagykanizsán a Missziós Társulat szervezetét
Ax alakuld oyü\'^a mápolua 27-én taax £x ötölt lomartotS olfiadAa Iobx m vAroahAxa dlaxloi-mébcn A köxpanti Mlaaxloa Toraulat (StlIkArnSja lagykanixaiin
Nagykanizsa, március 4
A nagykanizsai Missziós Társulat izervezelének megalakítása, illetve (ellámasztása ügyében tegnap, pénteken déiulán léi 01 órakor Kálnay Oyula dr. icndOtlöltnácsos kezdeményezésére bivaialos helyiségében i értekezlet volt, melyen meg|elentek a Keresztény, Izraelita és Pio\'estáns , Nóegylelek és a Kereszléuy Tiszt- J viselónflk Egyesülete elnökrége. Eber-hardt Béla lölgazgaló, dr. Vargha Thccdorlch plébános, Gazdag Ferenc püspöki biztos, dr. Szabó Lajos klr. ügyészségi elnök, Kiss Marion kegyesrendi lanár, a Ker. Sioc- helyi-ctoporl képvlselelében, dr. Kálnay I Oyula rendOifötanácsos és Budapestről Elek Amália missziós nővér, a Missziós Társulat (ótitkárnOje.
Kálnay rendőrlőtanácsos üdvOzölle a megjelentekel. Kifejtette, hogy napi munkája közepette olyan kérdésekre , bukkant, melyek súlyos társadalmi természetűek és nem áll médjiban ezeken llizlin a hatótágoknak segíteni. Épen ezért a Szociális Missziói Társulathoz folyamodott, bogy a felnőttek és fiatalkorú bűnözők meg. mentése érdekében létesitsen Nagykanizsán fiókot Ennek eredménye-képen a Társulat le is küldte egyli érdemes tagját, aki elő log|t terjeszteni a Missziós Társulat lényegél.
Ezulán Elek Amália missziós nővér beizélt éi hangsúlyozta, hogy azérl jölt Nagykanizsára, hogy újra megciináiják a Mlsiziós Társulatot. Ha Zalaegerszegen lehel lix eizten-de|e egy Missziói Szervezel, miérl ne lehelne Nagykanizsán Is újra fel-
támasztani. Kéri a megjelent hölgyek támogalásál, akik mind egy-egy jótékonysági egyesü\'elnek vezetői.
A Missziós Társulnt nem ver-sengeni Jönne Ide, hanem együttesen dolgozni a társadalom érdekében.
H illotta, hogy Nagykanizsán a cselédek erkölcsi nívója 6zomoru állapotot mutat, bogy a törvénytelen gyeimekeknek döbbenetes statisztika] 1 van és fogház misszióra van szükség.
Ez utóbbi dologban a nővér — mini bejelentene — már megállapodott Bogyal nagyságos asszonnyal, aki készségesen vállalkozott, hogy a fogházban létesítendő misszió vezetéaét vállal|a. Ismertette a logház-mlsszlók működését és kijelentette, hogy a Srocláits Mi\'sziók működése már eljutott a katonai fugóáz-ikba is. — Ö.ömmcl konstatálja, hogy a kir. ügyészség elnöke szivei volt elvben bvállilaui a fogház missziói.
Szabó La|os dr. klr. ügyfstségl elnök: Hangsúlyozni kívánja, hogy készséggel áll a gondolái mellé, de kéri, hogy a logház-misszló megszervezése mindenkor a klr. ügyészséggel és a fogház-renddel, a vidéki fogházak sp\'Ciálla hclyzelének megfelelően történjék.
Amália missziós nővér kijelenti, hogy ezl természetesnek találja és honorálja s klr. ügyész intencióit. Az a fonlos, hogy a fogház-misszió megalakuljon és annak a vezelése hivatott kezekben legyen. Majd beszélt a
nélkül. És mielőtt még Mlhajlovlcs válasxo.hatoll volna, Lujzi Karlvona kikapta kezéből pipá|4i, azlán ugy eltűnt vele, mint a forgószél. MihaJ-lovlcs Palnomaszov pedig olyanra meredt a széken, mlnlha mennykó-csapolt ember lenne. Nem érzell semmit. Se haragot, se más! Minihn eszméletnél se lett volna. Igy üli estig.
Meg se vaciotázolt. Pedig Du-njaska a szobaleány ugyancsak kínálta csiklandó szagú löltoitliussal.
Tizenegyre jlrl mát, amikor lábra tudott állni és ekkor szikadt kl a doh belőle. Nagy robajjal Indult lel a lépcsőn a hálószoba felé. Szin\'e betörte az ajtói és olt találta az ágyban az asszonyi, aki ugy telt, mintha aludláék már. Mihajlovics meggyuj tolla a gyertyát, nem üli az ágy szélére levetkőzni, mint ahogy szokta mindig, hanem nagy léptekkel, szuszogva Járkálni kezdel! az ajló és az ablak közi.
Lujza Karlovna vesztette el előbb a türelmét. Feléje fordul!:
— Miért nena fekszel le? Jobb volna, ha aludni mennél.
Mihailovics megállt. Szembenézett vele.
— Add ide a pipámat, ha békél skatsz, — mondta a dühös ember sauszogásával.
— Sose kapod többét — mondta
szime visítva az asszony és a falnak fordul!.
— Nem adodl — szuszogta tovább, de amikor falnak lendült az asszony, meglátta a megmozgatott párna alall a pipa csücskét. Hirtelen lehajolt, elbapla a v.inkos sarkát és vad erővel csapia az ahlaknak.
Lulza Karlovna azonban még Ideiében kap\'a cl a pipál éa viaskodni kezdeti érle a kél ember.
— Add ide a pipámat... mondom, add ide...
A viaskodásban az asszony kiszabadult valahogy és ebben a pillanatban bevövetkezeit a tragédia.
— Nesze, III a pipid I — visi\'olt és ugy vágla a Iáihoz a kis cseréppipát, hogy az menten ezer darabra bullolt szét.
Halotti csend állott be. Miha|lovlcs megdermedi. De a következő pillanatban már kiegycncs-dctl. Halaimis alakjának gycrlyaünyben im-bol* gó áwiyitaa nf-nnyezdig ágaskodott (el. Arca fehér volt és lorz. Szála, mlnlha habot lurl volna...
Egyszer cs k inegWdűll Rwde te magát az asszonyra, akit másnap reggel megfojtva talállak ágyában...
Miln|lovics pedig az ágy elő\'t gugeoll a (elkelő napban és senkinek se luilotl válaszolni a kérdésekre.
cselédotthorok, népkonyhák, a PatronAzs Egyesületek Jelentőségéről. Iil a nőegylelck vezetői Ismertették a kanizsai gyermek élelmezési akciókat, ami körül élénk eszmecsere le|-lódölt ki és Farkas Vilma és Rosen-1éld Józsefné szólott hozzá.
Ezután a missziós nővér az országban levő missziós szervezeteket Ismertette. Beszéli arról, hogy
a missziós társulat hajlandó, ha kell. Itt Nagykanizsán Is szociális tanfolyamokat rendezni,
hogy azon a hölgyek, akik erre a nemes feladatra vállalkoznak, kioktatást nyeljenek.
Vargha P. Theodoiich dr. plébános beszéli a város szomorú erkölcsi állapotáról és örömmel üdvözli a misazlós társulat megalakításának gondolatál és lelkére köll a megjelenteknek, bogy ebben legyenek a missziós nóvéi segítségére.
Az értekezleten sióba kerüli tárgyakhoz valamennyi megjelent több Izbeu hozzá szólott éa teljesen kialakult az a meggyőződés, hogy III Nagykanizsán is meg kell alakítani a Missziós Társulat szervezeté! és annak,munkájában az Összes karitatív egyesületeknek kOzre kell mű-kodniök.
Ezulán az értekezleten elhalároz-lák, hogy március 25 lg a nőegylelck és általánosan valamennyi meglelem a megalakiiás eszméiének propagandát csinál és gondoakodnak az egyesületek sajti kebelükben arról, bogy a lagok minél szélesebb korben megismerjék, majd pedig
március 25-én ujabb nagyszabású értekezletet tartanak u város egész közönségének bevonásával a városháza dísztermében, ezt köve-lőleg pedig március 27 én délután -t órakor ugyancsak a városháza dísztermében megtartják a Missziós Társulat alakuló gyűlését.
A március 25-iki értekezlet célja az lesz, hogy a Missziós Társulat munkájába belekapcsolódni kivánt meg-Jelcntekkcl egy ler|edelmesebb előadás keretében ismertessék a szociális misszió lulajdonképenl hivatását.
Végül Kálnay Oyula dr. bezárta az értekezletei és megköszönte a megjelenteknek fáradozásukat, majd ezu\'án még szűkebb körben elbeszélgettek a megjelentek a Nagykanizsa éleiében igen fonlos cmberbaráli Intézmény megalakítása lelöl.
Kommunista mozgolódás Bukarestben
Bukarest, máclus 4. (Éjszakai rádiójelenlés) A szakszervezetek kommunista tagjai a bukar. sll utcákon röpcédulákat osztogattak, melyekben a diákság ellen izgatlak és követelték azoknak a komnaur isiáknak sza-bsdpn bocsátást!, akiket a Cicbiu-(éle látogatás alkalmával a diákokkal való összeütközés miatt letartóztatlak. A röplapokat elkobozták éi aláíróit még az éjjel őrizetbe vélték.
Humor a bírósági tárgyalóterem bői
... Themis asszony temploma zsúfolta van. Vádlottak Tanuk. Ügyvédek és a hallgatóság. No meg a bilnllgyl főtárgyalótok elmaradhatatlan regisztrálója — ű .Zalai Közlöny\' képviselője.
...A bíróság bevonul és a komoly arcú, cvikkeres elnök kihirdeti a törvényszék Ítéletét:
.Schwarcz Józsefet magánlak-sérrlés miatt 8 nap! fogházra, Ktsvarga litvánt pedig ugyancsak magánlaksértésért SOpengő
pénzbüntetésre lléde\'... Az Ítélet elhangzott és az elnök a szokásos módon megkérdezi a két elliéltel. hogy megnyug.-zanak-e az ítéletben ?
Az elsőrendű vádlott, Schwarcz József, megnyugszik a maga 8 napjával A második, Kisvaiga Istvánon meglátszik, hogy valami nincsen ínyére, valami fúrja az oldalát Néhány pillanatnyi gondolkodás után, mint egy 17 éves szemérmes leányzó, mondjri az elnök feié:
— Megnyugszom kérem, megnyugszom a 80 pengőben, de nem lehelne azt .letllm\', ugy, mint a Schw.irrz József?
— Azt nem lehrt — válaszolja az elnök. A maga társa fogházra maga pedig pénzbüntetésre van lléive. Abban az esetben, ha nem fizetni m/g a pénzbüntetést, vagy nem lehetne magán behajtani — akkor fogházra lesz átváltoztatva... Akkut majd beutalják a fogházba. Mer hát a fogházba Is csak ugy tud bejutni, ha beutalják...
Magyarunk nem szól semmit, csak gondolatokba mélyedve hagyja el a termet falubeli .szenvedő bajtársával". A vádhatóság, a bírók Is kivonulnak a teremből
Alighogy szobájába érkezik a klr. ügyész — megszólal a telefon. ,4 fogházi Iroda jelentkezik. Kránltz-tala alázattal kérdi az ügyészt, mit csináljon azzal a kél emberrel, akik a büntetésük kitöltése végeit jelentkeztek nála, de csak az egyiknél van fosházba utaló cédula, a másiknál nincsen. Mindkettő pedig azl hangoztatja, hogy meg lettek büntetve, hogy büntetésüket le akarják ülni. Mit csináljon már mosl velük? Melyikei tartsa ott. melyiket küldje el ?
A kir. ügyész hamar felvilágosítja a^fQgházfelügvelől — aki Ktsvarga litvánnak most már erélyesen meg-mogyarázza, hogvha otthon erőszakosan be Is hatolt szomszédja lakó Sába (amiért a SO pengő büntetést kapta), a fogházba Ilyetén módon nem lehet behatolni, mert ott csak .beutalványmásra" lehrt helyet kopni.
Ktsvarga Istvánnak tehátsehogyan sem sikerült a fogházban .elhelyezkednie" , .
... Egy másik alkatommal A törvényszéki tárgyalás után Csiitaghy György klr. ügyész ftkzólltja a tanukat kiadási költségeinek bedlklá-lására X. Y. budapesti lakos 200 ezer korona .napidíjat" és az útiköltség megtér/lését kéri.
— 200 ezer korona napidíjat ? — Ismétli Csill ghv ügyész. — Hogyan képzelt ezl ? Ha maga este felül a vonatra Budapesten, híjnalbin már III van Kunizsán. Ezéit csak nem kérhet 200 ezer korona napidíjai ?
— No de kérem. Nagyságos Uram
— replikázott a budapesti tanú, — ha az ember Uudepestról Kanizsára jön és .elvégre az ember nincsen fából—". Eire az érvre aztán a bíróság sem tudott több! komoly maradni Ügyész ír bírák mosolyogtak.
ZALAI KÖZLÖNY
! A molnárii rablógyilkos az országos megfigyelőben is folytatja szimulálását
Az tíazíatisáínah meg kellet hosszabbítani a megflíyelés Idejét
Nagykanizsa, március 4 Megírtuk, h-gy Németh Mályás és Kukuruzsnyák József a molnárii kellős rablógyilkosokat elmebeli álla-poluk megfigyelése végell az országos megligyelő é» elmegyógyintézetbe, Bu-1<ipestre szállították, miután a törvényszéki orvosok Nagykanizsán beterjesztették véleményüket, mely szerint Németh Mátyási teljesen beszámíthatnak találták, mig Kuku-ruzsoyák Józsefnél kétségbe vonták. Ugyanis Kukumzsnyák József, miként azt több izben sikerült megállapítani, heteken él hónapokon nagy állandósággal az elmebeteget szimulálta, azonban több alkalommal kiesett
szerepébőt és a foghtzőrök Isrálflllek lObb olyan drlogra, amelyből nyilvánvaló, hogy a kegyellen rablógyilkos a halálbüntetéstől való télelmében szimulálásával félreakarja vezelni a hatóságot.
A december óla Budapesten folytatott miglígyelés után, tegnap érte lilés érkezett a nagykanizsai törvényszékhez a megfigyelő igazgatóságától, hogy Kukuruzsnyák olt is folytalja a szimulálást, ugy, hogy megligyelési idejél legalább egy hónappal meg kell hosszabilaní és csak ezu\'án terjesztik be orvosszakértői véleményüket a két molnárii rablógyilkos elmebeli ál spoláról.
Halálos áldozata is van a kaposvári hegyomlásnak
•mber*Mfil lakott utoaaorra
r BiQQény
_*__
Persze az Ügyész nem honorálta a tana érvét, aki igy kénytelen voll különleges passzióit sajátjábólfedeznl.
... Nagy büntető főtárgyalás. Ismét Csiiiaghy György az ügyész, akinek frappáns és szellemes megjegyzései már közmondásosak. Egy napszámos mondja be tanú .kiadása W. Nyilvánvaló, hogy ,keresni" akar. Oly összeget mond, amit a szgény igazságügyi kincstár nem fi zethet tanúnak. Különböző elmeken akar még pengőkel kivasalni. Csil laghy ügyész megunja a peres dol gát és oda szól neki a maga utá nozhatatlanui szarkasztikus malicló -zus hangján:
— Csak nem akarja az osztály sorsjegyét Is a bírósággal magának megvásároltatni ?
Sötét pir jelezte az élelmes tanú arcán — hogy Cslttaghy fején találta a szöget... (B. R.)
Az utolsó szemle mindent rendben talált a kanizsai színházban
Éjféli világítási próba — A színház díszletei — Kik vesznek részt a szlnbáznyitás ünnepségén?
Nagykanizsa, tnárdut 4 Mini megittuk, Meggyasszay építőművész, kii. kormányfőtanácsos a napokban Nagykanizsára érkezett, hogy u\'olső felülvizsgáló szemléjét megejtse az általa tervezett városi színházi épület és annak teljes berendezése, világítása felett. Meggyasz-szayt dr. Sabján Oyula po\'gármes-ter, Király Sándor műszaki tanácsos és Székely Nándor főmérnök, az építkezés vezetője kíséretében ejtette meg a vizsgálatot. Gondosan felülvizsgálta az építkezést, a stílust, a színpadot, a felszerelést, mint a világítási is. A világítási próbál é jei 12 óráig tartották meg és mindent hi-bállanul találtak. A Nemzeti Srinbáz tószínpad mestere hat segéderővel — végezte munkáját, a dlszlelezést. Ezek a diszlelek amiket a Közművelődési Egyesület 200 millióért szerzett be, Magyarország egyetlen színpadán sincsenek.
A Közművelődési Egyesület elnök-ségének meghívására a színház megnyitó ünnepségére részvételüket eddig beígérték: Dr. Kállay Tibor és neje, Petrt, Schwab és Lengyel közoktatásügymini szterl államtitkárok, Gordon Rébett a DSzA vasúttársaság vezérigazgatója, GyBmörey György főispán, Vélek György Kaposvár város pol-gármetter, Nendtvlch Andor Pécs város polgármesterei Dezső Kálmán Nagykőrös polgármestere, Meggyasz-szay Vilma színművésznő, Zala György az Országos Képzőművészeti Egyesület elnöke, Buda! Béla.
A szinháznyilás hatnapos ünnepsége Nagykanizsa város kullurélelé-ben is országos eseménynek ígérkezik.
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgy, hárs slb. rönk-fákat állandóan vásárol: Fornérgyár és Keményfatermelő R. T., Budapest, IX. ker., Csont u\'ca 1. szám.
Nagykanizsa, március 4
Rövid éjszakai távirati jelentés alapjln megírtuk tegnapi számunkban, hogy Kaposvárolt végzetes kimenetelű hegyomlás történt. A halálos természetű szerencsétlenség részleteit a következőkben jelentik Kaposvárról:
Déltájban fu\'ó tűzként terjedt el a híre Kaposvárott annak a katasztró-fális hegyomlásnak, amely a város külső keleti perifériáin levő Nyugat-Ivánfal ut mentén, mintegy 200 méter hosszúságban, óriási robajjal, minden előzetes jel nélkül következelt be.
Ez az egy sor házból álló utca szegény munkás és napszámos családok odalelepűléséből keletkezett. A kényszerűségből ráutalt kisemberek a kocsiút és a hegy meredek parija kőzött úgyszólván véres verejtékkel, hosszú fáradságos munkával, nagymennyiségű omladékföldnek a lehor-dásával és eltakarításával csikartak ki egy- egy akkora területei, amelyen egy szoba-konyhás kis házikóikat és egy kis sertésólat fel tudlak építeni. Az ott elhelyezkedő kisemberek udvaraik végében a hegyfal tövében mélyen beáslak és ott piacét, kamrát létesítettek, ahol pedig homokrétegre akadlak, onnan a kibányászott homokot értékesítették, vagy a házak előtt, illetve az utcatest túlsó oldalától a kallói malomig elterülő, mély fekvésű rétek és földek föitöllésére fordították. Igy a nem nagy szilárdsággal kötött felsőrész beszakadt, elvesztette tartó lábait és az óriási sulyu felső nagy rétegnek most a téli lagy kiolvrdásókor utolsó tartó fonala is elmállott s a bekövetkezett hegy csuszamlással minlegy két-háromszáz vagon földmennyiség zudull alá a kis házak udvarára, maga alá temetvén az ott levő kutakat, melléképü-
leteket és állatállományt. A hegycsu-szamlátnak véletlen szerencse folytán más emberáldozata nem lett, mint a 9. szám alalt lakó öreg So-mogyvdry József, aki a kuljinál épen egy üveget akart kiöbllleni. A szerencsétlent a rögtön kivonult tűzoltók éa mentők sem tudták megtalálni ásóikkal, mert a hihetetlen erővel lezuduló löld valószínűleg a kútba lökte szegényt.
A terep borzalmas képet tár a szemlélő elé. Az egykor a begy felső peremén dlszlő fák a 15—20 méle-res magasságból az udvarra zuhanva, átabotában meredeznek az ég felé. A hegyoldal sárga földje összekeveredett a tetőn beérell, barna földdel és hoizáfét hetetlenné leszi a házikók -udvar felöli oldalát.
A tűzoltók mellé a cukorgyár bocsátott ásózó, lapátoló segéderőkéi rendelkezésre. A rendőrség körülzárta a katasztrófa színhelyét, mert további csuszamlások várhalók, ameny-oyiben már meglazult, repedésekkel behasított földtömegek lezuhanása úgyszólván órák kérdése.
* biztosítási javaslat bizottsági tárgyalása
Budapest, március 4. A képviselői! Íz igazságügyi, kereskedelemügyi és pénzügyi együttes bizottsága ma délelőtt II órakor Platthy György elnöklésével folytatta a biztosítási dijak késedelmes fizelésével kapcsolatos törvényjavaslat tárgyalását. Az együttes bizottság az egész lárgya-lási idő alatt a valorizációs perek felfüggesztésére vonitkozó siakaszt tárgyalta. A szakaszt a bizottság azzal a módosítással fogadta el, hogy a fel fűggesztés határideje folyó év végéig tart. A bizottság legközelebbi ülését holnap délelőtt 11 órakor tartja, amikor tárgyalni fogja az álmene i intézkedésekről szóló utolsó szakasz!.
1927 március 6.
Megszakadt a diplomáciai összeköttetés az U. S. A. és Mexikó közt
Bécs, március 4. Ncw,orki távirat szerint Tellez, a washingtoni tmxiVói követ elutazott ai Unió fővárosából s ezzel a diplomáciai viszony a két állam közt megszakadt. Öngyilkosság zsebtükörrel
Budapest, március 4. (Éjszakai rádiójelenlés) Ma délután a VII. kerületi rendőrkapitányság épületében Petroba Id i 19 éves cselédlány ösz-szetörte zscblükrél és darabjait öngyilkossági szándékból lenyelte. A leány azért követte cl lettét, mert nem ak8rta, hogy a toloncházba szál-lilsák. A men\'.ők a Rókus-kőrházba szállították.
Ellopták a telefondrótokat Temesvár és Arad között
Temesvár, március 4. (Éjszaka! rádiójelentés.) Temesvár és Arad közölt tegnap délelölt 10 órától délután 4 óráig szüneteli a telefonforgalom. Ennek az volt az oka, hogy a kél város között levő telefonvezeték jórészét kint a mezőkön keresztül ellopták.
Egymillió dollár városi kislakásokra
Budapest, március 4. A lőváros egy londoni pénzinlézettől egymillió dollár 5\'Vj-oa váltókölcsönt vesz fel, hogy azon kislakásépilkezés céljaira lelkekel vásároljon. Az épílkezések a Jövő héten megkezdődnek. Prónay Pált kéthavi fogházra Ítélték
Budapest, március 4. Prónay Pál sajtó utján súlyos támadást intézett az elhunyt vitéz Nagy Pál tábornok ellen. A biróság Prónayt 6 rendbeli rágalmazás vétségéért 2 havi fogházra és 480 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
Aprilia 24-én választ Ausztria
Bécs, március 4. A nemzeti tanács feloszlatásáról szóló javaslatot második olvasásban is egyhangúlag elfogadták. A főbizottság ezután a választások napját április 24-ben állapította meg.
Hat vidéki városban nyomoznak hommuniaták után
Budapest, március 4 Szántó Zoltán, az ellogoll volt népbiztos, Moszkvából kiküldőit forradalmasító agi-titor és Vágl István kihallgatását ma befejezték és a lezárt jegyzőkönyvei a belügyminisztériumhoz küldték. A többi 76 kommunista kihallgatása folyik. Vidéken Debrecenben, Szolnokon, Tatatóvároson, Kaposvárott, Szegeden és Nyíregyházán folynak a nyomozások.
Spanyolország Goya oentennáriumára készül
Az idén lesz száz éve, hogy Bor-deauxban, 82 éves korában meghalt Francisco Jósé Ooya y Lucienles, a világ legnagyobb szatirikus festője, aki élele végéig elkeseredetten harcolt a liberális eszmékért. Hrlálának százéves évfordulóját Spanyolország nemzcli ünnepnek tekinti és máris javában folynak az előkészületek.
M
március 5.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
■apiremu
Március 5, szombat
RA.1MI UlolUm: Ágota u. VL Prolrt-ttus: Ágota. Iiraclila: Vcatlar hd 1.
Nap k«l rtRRel 7 óra 23 pírctíft ayugíiik délulin 17 óra 06 perckor.
Mozi. Uránia: Pompei pusztulása, Bulwci klasszikus regénye. Vliig: Ai ital sierctflje (ügy vak leiny ttménelt Lakatlan Kii detektív történet — Eló adiaok: 7 éa 9 órakot.
— Meghall Areubasev. Varsibit jelenük, hogy ai otlani katonai kór-hizbatf Areubasev, a világhírt] orosz író meghall.
— Az Ipartestület elöljáróság! Ölése. A nagykanizsai Ipartestület héilőn esle 8 órakor tartja szokásos havi előljáróstgi Üléséi, amelyen a folyó hó 13-lki évi közgyűlési is elóloglák készl\'eni.
— MucaUkult a kanizsai építőmesterek szakcsoportja. A nagykanizsai építőmesterek Bazsö Józset ipartestületi elnök elnöklése alatt összeült alakuló értekezlelen, melyen
11 építőmester jeleni meg, kimondták a kőművesmesterek helyi szakcsoportjának megalakulását és megválasztották a csoport tisztikarát. A megalakulás a Kőművesmesterek Országos Szövetségén\'k felhívására és annak alapszabályai szerint történt.
— Jótékonyság. Biraay Fcretic-né Keglevlcti Ilona gtólnő őméltósága, aki minden alkalommal mindennemű jótékonysági akcióban már Ismételten tanújelét adta páratlan nemes szivének és humánus ember-szeretetének, a nagykanizsai szegények részére ismét kél kocsi tüzilál adományozott. A nagylelkű adományért ezúton Is bálás köszönetet mond a nemesszivű adakozónak a Ker. Jótékony Nőegylet elnöksége.
— Az Anya- és Csecsemővédő Intézet céljaira a Nagykanizsai Takarékpénztár 80 pengőt, a Sörgyár Részvénytársasága 20 pengőt adományozott, amiért hálás köszönetet mond az intézel vezetősége.
= Scbwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— A keszthelyi Iparosok Dalkőre hétfőn tartotta lánccal kapc-.o-laloa zóna-estjét az Amazon nagytermében. Az estélyen szép számban vetlek részt a város iparostársadalmának tagjai és többen a vezető kötök reprezentánsai. A dalárda énekszámai nagyban hozzájárultak a hangulat kellemessé tételéhez. A |ólsi-keiűlt mulatság reggelig lartotl.
= Talállak egy jobblábas női félcipőt. Tulajdonosa jelentkezzél a kiadóhivatalban.
— A rozsnyói öregdükok találkozója — a diáktársak általános kívánságára nem május 7-én, hanem május 8 An, vasárnap lesz Budaprs-
. tea a régi országházban. A diáktársak címéi kéri a rozsnyói öregdiák találkozó szervező bizottsága Budapest, IX., Ferenc-körül 33., I. II.
URANIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap S, 7 és 9 órakor
Pompei pusztulása
Bulwer klasszikus regénye 14 fejezetben. Korda Mária, Várkonyi Mihály a főbb szerepekben.
Földrengés volt Várpalotán
Várpalota, március 4. Reggel 7 óra 22 petekor erős földlökést érezlek. Több ház, a templom is erősen megrongálódott. 50-60 kémény le-
dűll. A rengés 5—6 másodpercig tartott, ulána morajlás voll hallható. 9, majd 11 ó. 50 p. ujabb lökések következtek. Ekkor 1 ház is összedűli.

— A Vállalkozók Lapja érleslt! lapunk olvaslil, hogy szetktszlősé-gének és klidóhlvalalának uj cime: Builapesl, VI., Podmanlczky-ulca 27. (Teréz-köru\' sarok.) Uj telefonsaim Teréz 120 -69.
— Szépítik a keszthelyi főtérét. Tudósítónk jelenlés; szerint a keszthelyi Festetics-szobor mögötti lerfl-letel fenyőkkel és örökzölddel ültet-lékébe. A szépítő bizottság elhatározta, hopy a templom elöili letel is virágággyal fogja díszíteni.
— Halálos szerencsétlenség. Babarc köiségben, mint Pécsről jelenük, kutásás közben haiálos szerencsétlenség történt. Kikkel Konrád kisgazda kél rokonával mélyítette az udvarán lévő kutat. Kikkel a kut fenekén a lelátóit köveket egy vö dörbe rakta és társai felhúzták azt. Az egyik felhúzás alkalmával a vödör már fenn a kut káváján megbilleni, egy 5-6 kilós terméskő lezuhant és Kikkel Konrád fejét összeroncsolta. Nyomban szörnyethalt. A csendőrség a nyomozás! megindltoita, hogy nem tefhel e valakit Melősség gondatlanságért.
— A lezuhant fa agyoncsapott egy tőldmlvest. Mohácsi Ml-hály 50 éves lakócsaí íöldmives fiival és Verkiay Mihállyal együtt kiment a lakócsal legelő é, ahol egy (át akaitak kidönteni. A fa hírtelen Itzuhint és oly sierincséllenül esell Mohácsi Mihályra, hogy azt rögtön agyoncsapta. A szerencsétlenül jtrt embert nagy részvét mellett temették el.
— Letartóztatott rendőr. Amb rus Imre mohácsi rendőr szolgálat közben, önvédelemből közvetlen közelből, Frommer Ismétlő pisztollyal agyonlőtte Molnár litván 24 éves .folyamőrt. A rendőrt letar\'óztalák.
— „Titkosrendőrök\' mint betörők. Sovoth Ferenc meszlegnyől lakos teljel:nlést telt a csendőrségen, hogy lakását iimeretlen tettesek csaknem tel|esen kifosztották, miután oda az ablakon ál behatollak. A gyanú két fiatal emberre irányul, akik megelőző nap nála voltak s magukat budapesti titkos rendőröknek adták ki. A csendőrség meg-Indilolta a nyomozást.
— Bicskázással megzavart műkedvelői előadás. A farsang utolsó mulatságát mükrdvelói előadtsssl egybekapcsolva rendezték meg Né-melladon is, szinte hozván .Hej be szép a lakodalom" cimű darabot Az előadást hasonló sikerű láncmulatság követte, amely azonban történetesen — nem zajlott le oly simán, mint a műsoros rész. Ugyanis a hajnali órák felé Stam/el Péler méizárossegíd ^kit régi haragosának Barta István molnársegédnek mulatozása rendkivül felingerelt, minden előzetes szóváltás nélkül, vérben-lorgó s\'.emekkel hozzálépett családi boldogságának feldúlójához és kését többizben beledölte haragosába, Barta Istvánba, akit sérülésével beszállították szigetvári kórházba. Starnlelt, a homokszenlgyörgyi csendörórsön történt kihallgatása u\'án fogházba szállították.
VILÁG MOZGÓ
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, S, 7 és 9 órakor
Az élet szeretője
(egy vak leány története)
7 felvonásban. Főszereplő: Dorothy Mackall.
Lakatlan" Ház
Detektlvtörténet 6 felv.-ban. Főszerepben Harry Hiel.
RÁDIÓMŰSOR
Március 5 (szombat)
Budapest 930, 12 és 3 Hirek, lózsde.
4 A Szociális Misszlótirsulit elóadása. D. Jovanovlch Lca: A dó i társadalommentó munkában. 5.15 TeRhzé Gerbtr Miklós d*lko:tő rádióestje Nyers M Un tó közreműködésével. 6 Molnár Gfza; A magyar kerékpáros sportról, elóadá* i».3ű i\'juságl elóadás. 7 Rádió elóadis. 8 llangverseay. 9.30 Hirek. Utána cigányzene. II Jazz-band.
Bécs II Népszeril zene, 4.15 Hangverseny. 6.30 Mullatuli emlékünnepély 7.45 Operellelóadás. Ulána Jazz-band.
Berlin. Stettin 1230 Mezőgazdaság. -I Az elechtrotechnika százéves szOletésnap-|íra, tlóadás. 4 30 Zenekari lisngverseny. 730 Csillagászán elóadJs. K.I9 Berlini revO négyfelv. UlJna lánczene.
BaaeL Bern I Gramafonzene. 4. 5 és 8 Hangverseny. 8 30 Énekkail zene. 9 Kamarazene. 10.05 Tánczene.
Brflnn 12.13 Hangverseny. 7 Szimfonikus hangverseny. 8 Énekkari zene.
Frankfurt, Cassel 3 30 Gyermekeknek. Dalok és zene. 4 30 Hangverscnv. 7.45 Kereikedelrai elóadás. 8 15 Háromíelvoná-sos dráma. Utána tánczene
Orác 4 Szórakoilató zene. 5.10 Hang-verseny stájer zeneszexzók muveiból.
Hamburg, Bréma, Hannover, Kfel 12.30 Népszerű zene. 2 05 Hangverseny. 4.15 Tánczene. 4.15 Szerelmi dalok. 5Í5 Zenei elóadás. 8 Nagy rádiókabiré. Tarka ést, utána Jazz-band.
Langenbcrg, Dortmund, MOnstcr 1.30 Citerazetie. 4 Népszerű zene. 5 Hangver-leny. 5 55 Asszonyoknak. 6 Az oratórium zenei elóadás 7.40 Konfucius elóadás. 8.45 Dal- és duett-est. II Jazz-band.
Lipcse, Drezda 12 NéptzerO zene. 430 Hangverseny. 7.30 Operaelóadás, .Mignon, 11 Jazz-band.
London, Daventry 4.15 Hangverseny. 7 Zenekari hangverseny: 7 45 Jazz-band. 815 Mozart zongoraszonáták. 8.45 Nagy rádiókabaré 9.4$ Schubert, Schumann és Brahms dalok. 10.30 Szimlónlkus zene. 11-30 Jazz-band.
München. Nürnberg 233 Gránáton-zene. 3.15 Baromlitmyésztéa. 430 Kamara zene. 530 KépzómQvéizell elóadás. 7,Vj Enekkaii zene. 8.40 Részletek "Mozart: Varázsfuvola c. operájából. I0.Í0 Népszerű és tánczene. Rádió-Párizs 1.30 Szimfonikus zene.
5 45 Hangverseny. 9.30 Díszhangverseny. Prága II Gramafonzene. 12.15 és UO
Hangverseny. 630 Bábtzinház. 8 Vidám esi 9 Adieu, Mimai, Benatzky operettje.
Róma 5.15 Hangverseny. 9 Színházi elóadás.
Stuttgart, Freiburg 1.10 Gramafonzene. 4 Áriák és duettek, zene. 8 Sztambul rózsája, Fali Leó hároinfelv. operettje. 1030 tánczene.
Óoskavasat, apró
kovácsvashulladékot
is, legmagasabb napi áron\'
vásárol a s-x>
mercur-gvAr.
= FelOlflzetések. A m. kír. 6. honv. gyalogezred altiszti karának lebtuár hó 27 iki táncmulalságán telülfizetni szivesek voltak: Juhász Mihály százados 1 P, v. Pallós Ki-roly százados 2 P, Kutassy Ká\'mán kereskedő, Kumin Ferenc vendéglős 8-8 P, Petrics Oyörgv és Fiai mészáros 20 P, Nagy Bé\'a sütő-mester 2 P 50 I., v. Mohácsy Emil
5 P, v. Horváth Gyula ezredes 2 P, Forintos János szem\'ész 1 P 80 f, Hcmmert Káro\'y v. fflsrímvevö 2 P. Katona Imre, N. N. 80 - 80 fillér, Btuacsics János kereskedő 5 P, Bogenti.der Frgyes gyógyszerész 10 P, Bojtor József kocshiyailó 7 P, Soós József 50 !.. SchU-ss Teslvétek pjpirketeskedők 15 P, Hudi Jfzsef 10 P, Ozv. Rcincr Máitonné 3 P, v. Tóth Béla kereskedő 13 P 56 I., Kein Gyula vendéglős. Kiss Ernő vendéglős 4—4 P, Kaufmann Jóisef asztalos, Btuncsics Józset kereskedő 5-5 P, Zollner János 4 P, v. Kör mendl János utblztos, N N. 3—3 P, N. N. I P 50 f., Transdanubia R T.
6 P. összesen 153 P 46 lillér.
zalai közlöny
1927 március 5
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( Szenes Béla megírta a „Nem nősülök" negyedik felvonását. A Vígszínház nagysikeiü darabjának 50-ik előadása alkalmából közli a Szinházl Elet uj száma a .Nem nősülök* negyedik felvonását. Varsányi Irén, (jaál hranciska és Rajnai Gábor pompás fotográfiákban jáiszák végit; a Szinltázi Életben ezt az uj felvonást. Három felvonásos darabmelléklet a Tflcsök. Ara KO fillér Negyedéves előfizetés aján-dékregénnjel 8 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VII. Erzsébet-körut 59 sz.
)( A Nyugat március l-i száma egy nagytehetségű ui magvar iró regényét közli CRész terjcdclmebrn. A regény Írója Sinkó Ervin, cimc .Egidius ulnkelése\', történet a vallásháborúk id.\'jéböl. A szám további szépirodalmi tarUma Móricz Zsigmond és Torok Sophle novellá|a. Tanulmány Ignotus Irt Méltat Jenőről. Külön érdekessége a síimn.ik Babfts Mihály cikke, amely a regényíró indiskréclójának kérdésével foglalkozik. Irodalmi, színházi, zenei, képzőművészeti és fllm-e«eraényc<c\'ől Földi Mihály, Szilágyi Géza, Schöpflfn Aladár. Elek Artúr és Hevcsy Iván irlak. A szám ára 1 pengő 60 fillér, negyedévi előfizetési dlj 8 pengő. Kiadóhivatal: VII.. Ilka-utca 31.
)< A Képes Krónika legújabb száma élénk tökre a világeseményeknek. Száznál több fotogralii közt egész sorozatot ad a kínai háború jeleneteilöt. Szövígrészben pedig Gáspár Jenő, Cs«rmely Gyula, Kosár) né Réz Lola. Móricz Pál. Mátrai Ferenc Bél\\ Zentai B. Ferenc irodaimi Írásain kívül Jerliza Máriáról muUt be fényképsorozatot és cikket, majd Bandát Horst dr. egyetemi tanársegéd tollából tudományos cikket közöl.
időjárás
A nagykanizsai meteorologial meg-ilgyeló Jelentése: Pénteken a hömisik-Ití. Reggel 7 órakor +1*1, délután 2 órakor +107, este 9 órakor -f 43.
Felhőzeti Reggel és délben borult, este tiszta égboltozat.
SzJ\'idny: Reggel Nyugat, délben és este Északnyugati szél.
Reggel dér.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint átmenetileg száraz idő, erősebb éjjeli lehűléssel.
lOZaÓSZIHHiZAK
Uránia szombaton 7, 9, vasárnap 5, 7 és 9 órakor: Pompel pusztulása Bulwir klacsrikus regénye 14 fejezetben, Főszerepben Korda Mária és Várkonyl Mihály.
Világ szombaton 7, 9, vjsirnap 3. 5, 7 és 9 órakor: Az étet szerelője (Egy vak leány lórténe e) 7 felvonásban Főszert p\'.ö Doroihy Mackail. Lakatlan ház, deteklivlörténet 6 fel-lonásbjn. Főszereplő Hjrry Hieh
KÖZGAZDASÁG
riiiii
A mai ér éklőzsdén nyitáskor a részvények lórészt a tegnapi bará:-ságos hangulat alait álllak. A leg-napi árfolyamok ma magaim indul tak, azonban a bécsi és b: rltni lan> h i Irányzatú Jelentés a piacot elgycngi-tetle. A rendezési nap árvesztesége csekély volt 1% ig terjedt. Néhány favorit papir |elentős árnyereségei ért el, igy a Bauxit 15, Fegyver 17 pengői ugrott. Továbbá emelkedtek Magnesil, Rima és Mígyar Német.
Piri. 20331), London 25\'23il. N.»Trort 520-—, Brüliel 7230, MUino 2Í87V1, Amitexdam 208 16. Berlin 123 25. Wien 7325, SoIU 375. Prlgi 15-10, V.rtó 5801. Budip.it 80-90, Belgrád 9 I3\'/| Bukareil 312. _
i tiiitM Wnfa ttfka-NM"
VALUTÁK Lengyel 6315-64 &S AiSil. 27-72-27S8 Cien k IM0-I6-98 Dlnli 1002-1007 Dollii 559-20-571-60 Pnneti tr 22-45-22 75 Holl. 228 G0-223 60 Let 3-39-340 Léva 410-416 Líra 24 85-25-50 Mitka 135-40-13590 Schllt. 80-35 80-70 Dink. >5220-152 85 Svildt.lOJ-85-l 10-25 Belga lí, 79-45-79-75 Norvég 148-30-148^5 Svéd k. líi-55-153-20
DEVIZÁK Amit. 228 77-229 47 Belgrád 10-03-10 07 Berlin 135-47-135-87 Bukireit 3-30-3-37 BrUiiifl 7947-79-72 Kopenh 152-30 1527 > Oulo 148 20-148 75 London 27-72-27-80 Milano 24-85-25 15 Newrork 57145-3 15 Pirtl 22 30-2250 Ptigi 16-92-16-92 SaofU 4 11-4-15 Stockh. 152-85-153 10 Vanó 63 \'0-64-50 Wien e045-«0-70 ZQrlctt 109-90-110-2S
Terménytőzsde Bua ttizav. 75 kg-ot 33 60 -34 00. 76 kg-oi 34-1Ó—34 50 77 ki-oi 34 50-34*90, 78 kg-oi 3190 - 35 30. tgyéb 75 kg-ot 32-7Ö--33 I0, 76 kg-ot 33 10
33-50, 77 kg-ot 33-50 33 90, 78 kg-ot
34-10—34-50, rozs 26 40-26110. Ukirminy. árpa 22-20—22 70, tötirpt 25-59—27-ót. tab 21.60-21 80, lenged 2040-2080,
repce ---■-. kolet 1850-19 00.
buzakorpa 16-50—16 89.
Setlérritár
Pethajtii 600. melyből eladatlanul vtttre-martdt 270 darab. Qaőrenda t-68—1-72. uedell 1-64—1-68. iiedett kozíp 152— 1-60, könnyű 1-32—1-38, eltírendu öreg 1-58— I-C4. rnitodrendu 1-48—1 52, angol süldő 1-52—1-76, nalonna nagybnn 161-
1-68. istr t-84-1-88, lehuzorl hut 208-
2-32. tzalonnit Kísértés 1-64 -200. Az irányzat lanyha.
Kiadja: Zriiyl Ryoaátlpar él Eíiyt-UtvktUt n, Iieyiaiiia"
KERTI MAGVAK
Höwénywédelmiazerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(Biróság mellett)
Keszthelyen, 35 éve fennálló
rövidáru üzlet
Kossu\'h Lajos utca 31. számú házban, a Városházával szemben, Itikássnl egjtltt augusztus l-re kiadó, Huss Ferencnél. 860
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jC barátainknak, ismerőseinknek, fcik felejthetetlen jó édesanyánk
özv. ADLER MÓRNÉ elhunyta és temetése alkalmával mély gyászunkban velünk éreztek és végliszlességtételén megjelenni 6zivesek voltak, ezúton ts hilás köszönelet mondunk.
Gyászoló család.
Kiskesxthetyen 615 CD-öl
leícn 4 lakás mellék helyiségekkel, C3.!
há*, — melyben 2 lakás elfoglalható — é* jégverem jéggel, azonnal eladó. Felvilágosítást ad a „Zalái Közlöny" keszthelyi fiókkiadóhivatala. 859
APRuHIH&ET&SSK
(Hirdetések dija elöra fizetendő)
a* apróhirdetés dija IV .z\'jIx 50 fillér, a címszó s minden vastagabb betub/l alió ■zó két szónak számíttatik. Minden további izó dija 5 fiit. A hirdctéai dij elöra rizetandfi a forgalmtadó hozzászámltásával
Mérlooképea könyvelő, magyar-némel levelező mérsékelt fizetésért órakönyvelést vállal. Cim a kiadóban.
Ügyes, jó megjelenésű clőnyomtatónőt és egy kifutóleányt keres azonnalra Walfer kéxlmunkaazalon. 8ö5
Több évi gyakorlattal biró könyvelő és német levelező keres állást vagy r ra-könyvelést. Bővebbet Kürschner lg. Báthory utca 14 8Ö1
Egy Jókarban levő Fordaon traktor
eladt4. Balogh Jenó intéző Zákány. 872
Kétszobás lakás és külön egy szoba kiadó Mayer festőnél. 873
Szakácsnő jó bizonyítványokkal ajánl-kőzik. Cím a kiadóban. \' 874
árverési hirdetmény
a köztartozások fejében Komár-város községb n lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56-58. § al értelmében eszköz-lendó nyilvános elárvcreléaéról.
A végrehajtást szenvedők neve: Komárvaros községi lakósok. Lakása: Komárváros. Az elíö árverés helye: Komárváros községben, községháza elölt.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1927. márc;us 8-án d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, városi vásártér.
A második árverés ideje (nap és óra): 1927. március 16-án d. e. 10 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
1. 23 drb. ló 3.360 P.
2. 60 „ s/arvasrartn 7.040 P.
3. *53 » sertés 1.600 P. 4r Egyéb ingósígok 4 800 P.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, )ía a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a for-ga\'mladó.
Kelt Nagykanizsa, 1927. évi március hó 4 én.
Rátkal József
871 m. kir. állp. tiszt.
ItagjfaMlt Hölgyeim és Uraim >
Jubileumi árak
■ c4% -*"1 <vci íennilláu tlkalmávil i m\'lre.i llsilrtl S\'ívóWiíiisííj ti;ii:\'i;údiii.ii( Julii-mtul ctí nécytKtri jubileumi itui.tiu untlti
csak az udvarban
Cim: OLCSÓ MARADÉKYÁSÁB
BUDAPEST 32 király.utca 32
Ímtttt Khilton vigjr váiion mt- n ICC ndíkokb.n (206Ö)..... Y 1.0 j
Z.85
mél« ilivitoi KtU Wl4ny»jivel _ __ honiválúvil CjjyQII vjjjy 3 ml- D 7/ 74 Itr !ci^ltiiiúvc( tí?H.(Wi).....I u u«u i
II m. 2 méter hosszú fehérített lepedő Pengő 3.30. Selyemfényű cloth Pengő 1.82, Delén, karton 79 fillér, piké lö-r;.ll.özö, vagy pohártoilö darabja 63 lillér. Virágos vattapaplan F\'engö 12.72. Himzett nöi ing vagy nadrág Pengő I 08. Schottisch vag>- Scheviot női szövet Pengő 1.55.
Postai ttukihektl lelkiismerttesta ttljaitüak.
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
rohafectó, z6imo»ö-, vcertlixtltó-vátlal*U Nagykanizsa, Hunyadi-utca 19.
OyQjtötelep: Kazinczy-utca 8.
Legolcsóbb árban
fest, tisztit, gouvréroz és pllsslroz. Ingek, gallérok, nindennemü háztartási fehérnemDek olcsón
és »7épen tisztitlatnak/ 6yászrnhák 12 óra alatt festetnek. Minta utáni festés. w
Saját érdekében kérjen ajánlatot az 1927. évi uj lypusu
PEUGEOT
autókról
Vu lóerejü 4 üléses, "V*« lóerejü 4—5 üléses, ".\'» HP. halszemélyes csukott, nyitott (alwcl-ter) carosszériával. Homokos és hegyes vidékre a legjobban bevált, orvosok, utazók béraulófuvarozóknak Ideális, minimális kevés fogyasztás, nagy teljesítmény. ^
Pll\'^r\'\'61
Kizárólagos vezérképviselet Magyarország részére
LANDY ISTVÁN
BUDAPEST,
V., Országház-tér 9.
TcK fon : L. 973-43 _ru
HUIIN ÍS Hl
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca II. Telelőn: Ter4z M-Í5.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Ri ktdmterveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly.)
67. évfolyam, 53. szám
Nagykanizsa, 1027 március 6, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
______tlMx él IdiíUhmUI Póut 5. s2.
Kaztbdyi ü<SkkUdótiiv»UI: Kisfiludy-u. IS.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Intcnirban-telclon: NigykanlzM 78. uájn. ElStUclést ára ejy híra 2 pengi 40 -fillér.
A képviselőtestület 63 szavazattal 9 ellenében jóváhagyta az 500 hold erdősitendő palini birtok 3150 milliós megvételét
A nagykanizsai kisgazdák 15—20 milliós holdanhérili áron parcellákat kapnak a felsőerdei földekből „Az egész város kSzénségének érdeke a kisgazdák földhözjutlatása" — Nem üzlet, csak csereakció Dr. Sabján Gyula polgármester minden kérdésre megnyugtató kijelentéseket tett — A vételár 30 napon belül esedékes — Miért volt sürgős a blrtohvétel ?
A vételárra 3125 milliós kölcsönt szavazott meg a rendkívüli közgyűlés
Nagykanizsa, március 5 Amilyen váratlanul pattantotta ki tegnap a Zalai Közlöny Nagykanizsa városnak a kulisszák mögött már régóta előkészített palini birtokvá sárlás ügyét, olyan nagy Is volt az érdeklődés a ma délután J órára összehívott rendkivQ i közgyüléien. A folyosón, a mellékteremben csoportokba verődlek a városatyák és egymást kérdezgették, kl mit tud a sok milliárdos vásárról. Meri bál lóformán senki sem tudott semmit. A képviselők kilenctized része csak az újságból értesült. Az meg csak i természetes, hogy ami sokáig titokban marad, aziín hirtelen és top pant sürgősen kerül szőnyegre, az izgalmai váll kl. Ezért volt elég izgalmas a mai rendkívüli közgyűlés, amely egyetlen pontból álló láigy-sorozalával is 7i4 órától 1 \'26 óráig tartott.
*
Miután dr. Sabján Oyula polgármester megnyitotta a közgyűlést, dr. Prack István ismertette a városi tanács javaslatát.
Eszerint a polgármester a képvi-selóles\'ület felhatalmazásától függően megvette a Szombathelyen tartott árvaszéki árverés alkalmával a Ptck-örökösök 504 holdas blrlokál 246.000 pengőért. A birtokból 98 hold szd-.tó, 20 hold rét, 6 hold szőllő, S hold legeló. 4 hold gyümölcsös és 3 hold belsőség, a többi erdő. (Hogy az össz-birtokból, a 108 holdat az OFB a bakónakiaknak parcellázásra hol fogja klhasitani, az míg nincs megállapítva !) A városnak a területre főid-birtokpolitikái célokra van szüksége. Az így szerzett eidőbirlok ugyanis jogcím arra, hogy a földművelésügyi miniszter — amire konkrét igércl is van —
a város /elsőerdei földiéiből 250-250 \'holdat ki engedjen kebeleztetnt és parcelláztatni a földre váró kanizsai kisgazdák közölt.
A parcellák eladási ára a Jelen vélel és az erdősítés költségeit fedezni fogja. A szerződia szerint ugyanis a város köteles a veit területei erdő-siteni. Míg a parcellák vételárai befolynak, addig
a városnak 250.000 pengő
(3,125.000.000 korona) függő kölcsönt kell felvernie
a Pick-bltlok vételárának kitizelésére. A kölcsönt a kanizsai pénzintéze\'ek vállalják, o betéti kamatlábnál 1 százalékkal magasabb kamatozás melleit.
A felolvasott szerződés szerint a városnak ál kell vennie a cselédséget is, köteles erdőiitenl és a vélei-árat 30 napon belül készplnzbcn kifizetni.
A képvifel&testület löbb tagja élénk .Elfogadjak 1 Elfogadjuk!" kiállással akarta a tanács javaslatát hozzászólások é$ megvitatás nélkül határozattá emelni, de
Ujváry Oéza szólásra emelkedett.
— A város ugy tesz, — mondotta — mint akinek nincs baja, aztán akarva eltöri a lábát, hogy legyen egy sebe, amit 50 évig kezelteihcs-seo. A birtokot jól ismeri, mert Vécsey polgármestersége alall egy Kanizsára óhíjlotl tüzérezred gyakorlóteréül akarták megszervezni s akkor ő volt az egyik városi szakértő.
Az idén Januárban (!) dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő a tanács megbízásából felkercslc ól, hogy becsüljék meg a birtokol. B.-teg lévén, más ment helyette, de az eredmény a Zalai Közlöny tegnapi száma szerint egy 1700 milliós becslés volt.
Ujváry: Kérdem a polgármester ural, igaz-e az, amit a Zalai Közlöny irt?
A polgármester: Talán (In adta az információt ?
Ujváry: Akkor nem kérdezném, hogy igaz-e?
A feltett kérdés válasz nélkül maradt. U|váry folytatta beszédéi. Részletesen ismeitelte a Zalai Közlöny tegnapi cikkéi, hangsúlyozva, hogy
az 1700 milliós hivatalos becslés helyett 3150 millióért nincs joga megvenni a vrrosnak a birtokol, meri a többletei csak az örökösök ölébe dobji.
— Qazda.-á<ilag — mondolia — semmi előnyt sem rejt cz a birtok-vétel. Legfeljebb nagy vadászatokra lesz, őzbakokal lőni
Amit helyette parcelláznak a kisgazdáknak, az 7 kilométerre esik Nagykanizsától. Amit ilyen távol termelnek, az nagyon drága lesz a sok fuvar és kocsikázás miatt. (A kiskanlzsat képviselők egy része állandó tiltakozással ellentmondó közbevetésekkel ki léry U|váry besiédil.) A pa-ccllá zandd löld erdőnek nagyon jó, de raezőga:das?gilag tossz, irigy, sárga
agyag-
— A földel igénylő kisgazdák 15 vagy 20 millió koronáért fog|lk megvenni a várostól holdanként a parcellákat. Elfelejti azonban a város, hogy ma nem szórják a gazdák olyan környen a pénzt, m tii az előző években. Ha egy gazda 20 millióért megvesz egy holdal, 9 százalékos krml-
j to\', adói és egyebet számítva,
2.300,000 korona üzemi kiadása lesz egy holdra, mielőtt egy kapavágást ls tett volna.
12—14 mázsa bnzál kell tehát egy holdon termelni, hogy csak a ki-ad\'sail behozza és akkor még a földje és munkája egy fillért sem jövedelmczcil.
Felkiáltások: Dj a föld megmarad !
— Kamatukkal együtt — folytatja Ujváry — a l\'ick birtok benne lesz
a városnak 4 milliárdjában. És elad a város ezért a rossz bozótosért 200, vagy 15 ml liés parcellázási ár cselén 300 hold 1. oszt. lelsőétdel földet.
Felkiáltások: Hiszen az előbb rossz löld voll I Az előbb irigy, sárga anyag voll I
Ujváry: Mini erdőtala| I. osztályú. Egy hold Pick-féle erdő belekerül 8 millióba.
Polgármester: Hat és félbe.
Ujváry: Láttuk a mozi-színháznál. Az is kétszer került bele másfél milliárdba. Meg a kórház, az Internátus is...
A derültség lecsillapultával Ujváry folyutja :
— Odaadunk 300 hold országút mellett fekvő területet és kapunk érte az Isten hála mögött egy bozótot, ahol tavasztól őszig csak madarak járhatnak és bölények, amiket oda fognak telepíteni. Kérdi, mibe kerül a városnak a tökéletes erdősítés és mennyi idő alatt köteles azl elvégezni I
Polgármester: A kaszálókon kivül az egész területei erdősilenl fogjuk. A földmivelésügyi minisztériumban kapóit határidő 6-8 év.
Ujváry: Ha esztendőnként 10 holdal és a város egyébként esedékes, 5—10 holdra lehelő erdösiléseit beültetik, psdig ennyil nem blr egy város sem, akkor is 30—40 évre vet! terhet a város magára.
Prack István: Tavaly is 30 hold rt erdősiiettünk.
Ujváry: Ezt az időjárás kérésziül húzhatja. A lalaj is olyan, ahol szántani. vetni lehel, mert az mindenhol Uhet, épen csak aralnl nem lehet soha. Egy lio\'d betelepítése azon az egyenetlen lalajon 3 millióba kerül.
A képviselőtestület egy része 10-relmetlenül sietteti a szónokot:
— Végezzünk! Végezzünk!
Ujváry: Nehéz lesz a parcellákat
is eladnia a felsőerdőn a városnak. A múltban a példa, hogy csak addig kellett a föld, mlg a szerződést nem kellelt aláírni.
A felveendő kölcsön kamatterhel évi 270 millió koronát
és még egy százalékot jelentenek.
Ennyivel lesznek megterhelve a Pick-birlok miatt a kanizsai adó-fizelök évente\'. Az adók növekedésé! a polgárság már nem birja sokáig. A fü\'dől eladtuk, Novákkal pörbe kerültünk : most ailán se pénz, se posztó. Mindezt azétl, hogy terheír.-

zalai közlöny
1927 március 6
ken könnyilsflnk. U yanakkor 3 milliárdért semozi-seszinházal épi\'ünk és 3 milliárdért bf-zótot vesiünk.
Helyeslő felkiáltások : Ugy vsn I Ugy van 11
Fekete kiskinizsai vá-osatya reflektál aru\'án Ujváry seavaíra. A pirceilázásra szánt dulö csak 3 kilométer a városból. A talaja igenis jó. Ha nem Is araiunk, de ulódainkra is gondolnunk kell. Szerző embernek pedig adósságtól nem kell félnie.
Hunaom Józsel: A városit <k kötelessége, hogy a beépülés álul el-vesztelt termőterületeket vásáilás ut-jln pótolj\'.
Anek György : A város kötelességet teljesil a kisgarda-érdekekért, amiket most nem szolgált Ujváry Oéza. A polgár igenis m-gveszi a földel, ha nem is jövedelmez, m rt a pénzét takarékba nem teszi, li incm földbe fekteti.
Batta István d : A .Zalai Köz-löny\'-it hivatkozva nem lartja lelki-Ismeretes dolognak, hogy a kép viselólesIDIet az 1700 milliós bres-árra és súlyos kamatokra va\'ó tekintettet ilyen sürgősen határozzon. Javasoljs, hogy a jogügyi bizollság állal a sietség miatt le sem lárgyal-tatotti szerződés egyes pontjainak (30 nap alatti fizetés, az eladók ügyvédjén-k 72 mlllós költsége, amit a városnak kell meglizetni slb.) módo&ithalása érdekében adják kl a szerződést szakértőknek, tárgyaljanak az eladókkal engedmények ügyében s akkor hozzák újra a képviselőtestület elé.
Zaj, felkiáltások: Elfogadjuk! Ugy vanl Elfogadjuk I
Golenszky Jánoi: Bizlcsitva van-e a 250 hold parcellázás végeit való felszabadítása?
Polgármester: Erre a minisztériumból ígéret van.
Golenszky János kérdi a polgármesteri, mibe kerül az erdősítés.
Közben Ujváry fel skar srólalni, de a polgármester és a képviselőtestület a másodszori felszólalásra engedélyi nem ad. A zajban Oolcn-szky kérdésére a felelel elfelijtídtk.
Wete Lajos dr. oszl|a Barta István dr. felfogását alekimelben, hogy
a képviselőtestületet előzetesen kellett volna az ügyről részletesen tájékoztatni, bár belátja, hogy ill fel lehet hozni védelinül az eset rendkívüli voltát és az árverést. Újonnan csak 139 holdat log a város erdósitcnl, viszont 250 holdal parceliáz. Kérdi, igy is érvényes-e a minisztériumi Ígéret. Kér felvilágosítást az erdősítés feltételeire vonatkozólag.
Nem üzletnek szánta a város , ezt a vételt, hanem hogy beválthassa a kisgazdáknak régen telt ígéreteket. Hogy ez megtörténhessék, ezért áldozatokat is el kell vállalni. Tulnagynak azonban mégsem szabad lenni az áldozatnak.
A- ebből előálló adótöbblet az egész városi és-a kisgazdákat is sújtja.
Német nemzeti főiskolások megtámadták Bécsben a zsidó diákokat
Bécs, itiirdus 5
I (Éjszakai ridiójelentés.) Ma délelőtt a világkereskedelmi főiskolán a német nemzeii diákok egy cso-| porlji megtámadta a hallgatókat. B:hatollak a .ConcordL" nevű politikamentes diák-klubba és a zsidó
diákokat onnan kikergették. Többe kel megverlek. Hogy a verckedé-komolyabb összeütközésre ne laju -jon, a rendőrség kőzbelípett és meg akadályozta, hogy a diákok az egyetemen kivül is lolytassák a botrányos jcleneleike\'.. -
Az Egységespárt a hadikölcsön-valorizáció végleges rendezése mellett
Budapest, március 5 A nfpjólé-i minisztériumban folynak a munkálatok a hadikö\'csö.n segélyezés tervezetének előkészítésére. Ezek a munk> Istók most gyorsabb üt met kapnik, mivel Dréhr Inrc államtitkár betegségéből felgyógyult és átvette hivatala vezetését. Az >Al iamti\'kár, akit közben Wszprémfcen képviselővé választottak enyingi man dá\'umától tőkidesen lenond. — A
h:i>t elkészül, az Egységespirt elé viszik. A pírt átr.i tneli intézkedésig I elfogadja a segélyezési javaslatot, : azen ián a segélyezéssel nem tekinti lezártnak a hadiröcsőn ügyét. Az I Egyaégeipirt, mihelyt az ország le-helviselő képessége megengedi, sürgetni fogja alndikölcson valorizáció végleges rendezését és igy azok. akik pénzünkéi sl-rltek az ország nehéz helyzciín való segitségSre — nem fogják pénzüket elveszíteni.
hadikolcsönsegélyezés tervezete, mi
Borzalmas ciklon pusztított Madagaszkárban
London, március S
(Éjszakai rádiijelentéj L\'oyd ügynökségnek jelentik Madagaszkár szigetéről, hogy Tainatáve városát
és kikötőjét borzalmas ciklon pusz ti olta el. ö.száz ember éle él vesztette. Rengeteg hajó a viharba veszett. A káit 100 millió frankra bcc ülik.
U o:aó aggálya: vájjon reális alapokon nyugszik-e a parcellázásra szánt terület eladása?
Sabján Oyula dr.: A minisztériumban mindent személyesen rendtzeit el. Évente 30-35 ho\'dat lud a váro3 erdósiteni könnyűszerrel. Közöttcs termelés és második évben felesbe való kitdás melleit az irtás nem log kiadással járni, sót jövedelmezhet. Az eidósltés holdanként köllsége 1-lVs millió. A parcellák eladására vonatkozólag a korábban felszólalt kiskanizsal képviselők lanuságtéte-lét kéri.
Anek Oyörgy: 34 millióéri is vetlek egy hold földet kisgazdák. Elekintetben teljes mrgnyugialássat szolgálhat.
Sabján Oyula dr: Ez a birtok-vétel nem üzlet, hanem csere-akció.
Egyedül ezen az uton lehet földhöz juttatni a gazdákat.
Ha ezt az alkalmat elszalasztjuk, a kanizsai termőföld nem tesz nagyobb területü, legfeljebb egymás közt csőréinek gazdát a földek. Messzibb fekvő földekkel kísérletezni tanyarendszerre vezetne, ami egyáltalán mm racionális.
A sürgősséget az magyarázza, hogy ha az árvaszék ma nem kap perfektuáló választ, akkor a birtok nyomban Nóvák János tulajdonába megy át.
aki a másik árverező voll. Ezérl nem lehet elfogadni Bartha István dr. h riasztó Indítványát. Nem esek a kisgazdáknak, hancru az egész város közönségének érdeke, hogy a kisgazdák löldhöz jussanak. A földműves-lakosság szaporodol1, a föld a beépítések lolylán; fogyóit.
Ha a kisgazdák megerősöd ntík, hasznát látja annak Ipaios, kereskedő és latelner egyaránt. A város élelmezése, piaca Is jótékonyan fogja érezr-i, hogy 250 holddal többön folyik a termelés. Ugyanekkor pedig a város erdő-blrloka is 250 holddal növekszik. A parcella-lul íjdonosok majd részletben Is törleszthetik a vételárat. Ezesetben léi százalékkal löbb ka matot kell űzetniük, mint amll a város lizel a kölcsön után.
Fábián Zsigmond dr. városi tiszti ügyész Javaslatára a szerződés o\'yan módosítását kívánja a közgyűlés, mely szerinl a Pick-birlok vételárának csak 10 százalékát kell azonnal lelizelni, a többit az OFB jóvéhi-gyásálól számítolt. 30 napon belül, de ezt az összeget csak akkor használhatják fel a Pick örökösök sürgős kötelezettségeik teljesítésére, ha garanciát kap Nagykanizsa város, hogy a birtokot tehermentesen kapja.
A polgármester eiulin a tárgyalási berekesztet e és elrendelte- a névszerinti szavazást.
A megjelent 106 képviselő kOzDI csak 72 adta le a szavazatát. A többiek tartózkodtak szavazástól.
Stivazás mege|tésc u\'án a polgár-mes cr kihirdette az eredményi:
63 „Igen" és 9 „nem" szavazattal a birtok vétel ügye a váiosi lanács javasl .la szerint határozattá vált.
Ezzel a közgyűlés végeiért és Szombathelyre elment a távirat: — Nagykanizsa város közönsége hozzájárulásával szankcionálta a palini leér d 1 erdMiirlok megvásárlását.
RHEUMfl
legkellemesebb hatásos gyógyszero
Salvator forrás.
Ma délelőtt: Ferences Matiné
Nagykanizsa, máicius 5
Az országos szen fcrcnci Jubiláris ünnepségek sorozatában gyönyörű láncszemnek igérk-.zik az a maiiné, melyet.a nagykanizsai ferences harmadik rend rendez: mav vasárnap délelőtt 11 órakor az Uránia mozgó színházban.
A ma\'tné mtteori eleve is kecteg-tető; Megnyitó pontja az Immáron Európá\'.-Jí\'t Lányi Berelvás nagy *z. Ferenc oratóriumból veti sz. Ferenc himnusz, melyet az Egyházi Énekkar ad elő Rácz János karnagy Umeiős, művészi vezetésével. A második műsorszámot G iái Balázs áhítatos költeménye, sz. Ferenc áldozata -ölti ki, melynek elszavalója Osskó E-idre fógimn. VIII. o. tan. lesz. A hír midik pontban a vil\'ghirü Beel hoven, kinek ép most máiciusbin van halálának 100 éves évfordulója, egy szép dalát fogjuk hillani R\'cz karnagy Egyházi énekkarától.
A kővetkező szám elé feszült várakozással néz mind .\'nfei, aki Balanyl Oyörgy dr. piirhta, egyetemi magán tanárt legálabb Írásaiból ismeri. A sz. Ferenc iiodalomnak nálunk nem Ci&k legalaposabb ismerője Ba!anyi professzor, de.legtermékenyebb munkása is, aki sok hozzáértéssel, a müvésziélck tpzktrálanalizi ,é?e! tudj* boncolgatni ,,hten szegénykijének" tüneményszerű egyéniségét. Méltón rém ílbetjük-tehát, hogy dúsgazdag szellemi kincstárából, az ev< ngéliumi családos emberhez hasonlóan hoz majd e\'ő az ő „kincseiből ujakat és ókat" A műsor további pontján a Lányi B:retvás óralóriúm Glóriája szerepel, melyet alkaJmi zenekar mut t be Rácz karnagy vezénylete melleit.
Végül egy N imetorszáftban késiült sz. Ferenc-film kerül (lőadá6ra, mely a fővárosban is több alkalommal nagy sikert ért el. H.lyénvaló ilyín formán, hogy senki se hiányozzék a magas színvonalú és eseményszámba jövő fcrcnc s matinéról.
Marfon László lott Páris birkózó bajnoka
Páris, máicius 5. A francia birkózó szövetség ma rendezte 1927. évi pírisi bajnoki vorstnyél, amelyen a párisi magyar birkózók egyesületének öt tagji is részt veit. A ma gyarok kőiül peheiysulyban Marton Lánló P-ris bajnoka led. Müsodi* heJyre került Sldlowszky é> Rehber-ger. A versenyen a párisi magyar követség képviseletében báró Apor j -fent mtg Cindrlc követség\' litKar kíséretében.
lfltT mirciui 6
ZALAI KÖZLÖNY
a
Gyújtogatás miatt letartóztattak egy fiatal gétyei polgárt
Nagykanizsa, március 5
Mojktl Ferenc lialal gétyel gazdának kigyulladt a gazdasági épj-jele, pajtája. Szerencsére szélcsend voll, ugy, hpgy nem veszélyeztelle a lalu házalt, hanem csupán a tflz keletkezésének h :lyére lokalizálódó I De Igy Is tetemes kár támadt. A gazdasági éptllct, a pajta elégelt és vele a szalma, széna, sőt egy tehén Is, melyei > pajtából nem tudtak kimenteni és olt a füstben megfulladt. A kárt közel 30 millió koronára be csüllk.
A megindu\'t csendőri nyomozás és vizsgálatnak nagyou gyanús volt az egész tUieset és vallatásra log
i«i öaaxsg miatt gyújtogatott
I tik a károsult gazdit, aki azonban nem tudott különösebb dolgol a tűzről mondani. A további nyomozás aztán nagyőri sok olyan sdilot pro dukált, ami igen gyanússá lesil Majkel Ferenc szerepét és az a fellevél, hogy a lialal polgárember azért köreteit el gyújtogatás!, ho^y a biztosítási összegei megkaparintsa. A pacsai csendőrség Majkel Ferencet ennek folytán őrizetbe vette és leg nap beszállította a kir. Ügyészség logházába
Dr. Almtlssy Oyula vizsgálóbíró a gyanúsítottat nn dílelóil kilógja hallgatni és azután dönt letartóztatása vagy szabid,ibrahelyezésc felett.
Ungbanveazedelmes rabló
banda garázdálkodik
UngvM, márc. 5. (Éjszukui rádió-jelentés.) Szolyva közvCg környékén egy veszedelmes rablóbanda garázdálkodik taár hosszabb idő óla. — Február 25 én a zsinagógába törlek be. Másnap Ojlambos községben akart rabolni, de II! ldrjébcn észre-, vették őket. A csendőrségnek hosz-szas nyomozás ulán most sikerült elfogni a banda három Magját: Lakatos Mihályt, Farkas Józsefet és ívd*-Rátért.
Bethlen miniszterelnök
IB-án érkezik Rómába
Róma, máicitis 5. A Upok jelenük, hogy gróf Bethlen István gróf migyat miniszterelnök március Ifi án érkezik Rómába.
Klfasatották a tatai zsinagóga páncélszekrényét
Tata, március 5. A tatai zsinagóga hatalmas páncélszekrényét, amelyben a templomi (elszerelést tartották, csütörtökön reggel kifosztották. A tonp\'.omlelszerelések kínosakét érnek, mert azok művészi antik otvösmunklk. Másnapra kiderült, hogy a templomszolga a templomot nem zárta be, s mint a szerelő megállapiiolla, a vasszekrény Is nyitva volt. A szolgát őrizetb: vették. Egész bizonyosan nem lehel megáUapilani, hpgy a betörés mikor történt, mert hérupolóla a szekrénybe senki aern nyúlt be.
Megverték az ■ marikat konzult
London, március 5. New Yorktól jelentik, hogy az ottani politikai és gazdasági körökben óriási izgalmat kellelt az a blr, hogy Nitaraguában, Managua városban a tömeg-az utcán ellogta tés megverte az Amerikai Egyesült Államok konzulját. A mai feizült politikai altnosrférábjn, amely már eddig is élesen szembeállította egymással az Amerikai Egyesült Államokat és több délamerlkal országol, ettől az Incidenstől még végzetes bonyodalmak várhatók.
Francia kntonarnbok zendülése egy fogházban.
Páris, március 5 (Éjszakot rádió-jjentés) A Lr Maris vátosálv-n levő katonai foghtzban sráz katonai [ab, akiket ál akarlak szállítani egy-polgári fogházba, zendülésben tört ki. A veszedelmesen indult fogoly zendülés csak megerősített katon i őrséggel tudták elnyomni.
Káromkodásért — fogház áa pénzbüntetés
Budapest, március 5 Mészáros ibolyát a negyedik kerületi kapitányság káromkodásért öl napi elzárásra és 20 pengő pinzbüntetésre Ítélte. Mészáros Ibolyka fellebbezett. Az autó elgázolt egy öt évea kiafiut. Budapest, március 5. Fanla Károly klr. ipát felügyelő, műszaki ta-nácsos, öt éves kislia, a Retek-utcánál keresztül akart szaladni, útközben Korguly L(szló autójával elütötte és halálra gázolta. Ho\'nap temétik az Uj Sient János kórház bőt. Korguly elten az eljárást megindították, azottban a tanuk azt val lotlák, hogy autóját a megengedett sebességgel vezette, mégsem volt ideje a kocsi eié szaladó apróságot megmenteni.
A kislakáe-épités a megvalósulás stádiumában
Budapest, március 5. Értesülésünk szerint « falusi klslakálépilés ü<yc pár nip múlva a megvalósulás s\'á-dlumába |ul és az építkezés a közel jövőben megindulhat. — A földművelésügyi kormány szívesen fogadta az Egységeipárt képviselőinek azl az indítványát, hogy a községek részére a kiválasztott telkek arányában állapítsák meg a kölcsön összegéi, amelyeket aztán a föld i.ivelásügyi miniszter állal a községekben megalakítandó bizottságok oszlanának I ki. Ez annál is inkább megköny-nyitené a helyzeteit, mert ez j által a köicsőnakclók könnyebben, : gyorsabban és olcsóbban bonyolíthatók le mintha azl a lalusi kítslakás-épitó szövetkezet központilag intézi.
mm hírek
a«PI«E*»0
Március 6, vasárnap
KümirI katolikus: tnvoeib. Protestáns, (loitlltb. Izraelita: Veadar hó 1.
Nsp kel re+xei 6 óra 33 perckor nyugszik délután 17 Ara 51 perckor.
Szent Ferenc nialiné délelőtt \'íill Arakor az Urániában.
Uceáll* elörtdás a városháza dlaz-termében délután fi órakor.
Keresztény Szocialista szórakozó-esl a Ker. Otthonban dílulin t órakor.
Mozi. llránta: Szent Perem- élete clmtt llltn detut&ii :i órazer. — Poinpei pusztulása. BuKver klasszikus regénye. -Vilik: Az élei azereltye (Egy vak leány törtenete. Lakatlan ház dctekliv lörténel. Előadások: 5, 7 ís íl órakor.
Március 7, hétfő
Római katolikus: Ai]uln Tani Protestáns: Tamás. Izraelita: Veadar hó 3.
Nap kel reggel fi óra 31 perckor, flrugazik délután 17 óra 5\'2 perckor.
Mozi. Uránia: Szent Ferenc élete ci.nu film délután 5 órakor Ó vadonban, vadregényes expedíció Libériában. Norvégia Ijoritiai. ered. Mv, Atlétikai ver senyék\'. Snruzolni és a Danán, burleszk. Etóadlaok: 7 ís •> órakor.
— Személyi hlr. D . Wébet P..I jrüsphki t.lkár és irodsigazgató városunkba érkezett édeaanyja hloga-táaára. Mint megírtuk, a püspöki titkár a napokban a pápától jubi\'eumi ezüst kereszt kitüntetést kirpo t, amihez most őszinte .örömmel gratulálunk városunk szülöttjének.
— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Nyírt Jenő lelenyef állampénztári főiisztet saját kérelmére a nagykanizsai adóhiva\'alboz helyezte ál.
— Az OFB. Nagyrécaén. Az Orazílgos Földbirtokrendező Bíróság három lagja néhány nap óla Isméi Nagyrécsén lariózkodik, ahol további földosztásokat végeznek. Igy Budapestről ecélból Nagyrécsére érkeztek Szenkovtts táblabíró, Almássy Dezső kultúrmérnök és egy felügyelő a Földhitel intézettől.
— A böjti szeptbeszédeket a Felsótemplomban minden, vasárnap este 6 órakor dr. Krlzsata Ferenc tartja.
— Adományok a Fclsőtemplom orgonájára. Dr. Tamás János 20, Nagy Ferenc 10, Horváth János 5, Dávid Oyörgy, N. N 4-4, Sipera Józselné, Bokor Jenőné, Wa|dlcs Árpád, Farkas Józsefné 2-2, N. N , N. N. I—1 pengő. A nemesszlvü adakozóknak ezu\'on mond köszönetet a Püspöki biztos.
— Nagykanizsa 1927. évi sakkbajnoka. A Nagykanizsai Sakk Kör által rendezel! bajnoki verseny ma délulán fél 3 órakor kezdődik a Korona kávéház külön lermében. A versenyre, mely egy fordulás, 16 nevezés érkezeit be. Minden vasár-Illetve ünnepnap kél játszma lejátszása kötelező. A vezetőség ezúton kéri. a versenyzőket a pontos megjelenésre. A verseny megtekintése díjtalan és vendégeket a rendezőség szívesen lát.
. — Eljegyzés, tlrandl Bözsi Nagykanizsa és Balázs Pál Zilaegerszcg jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
viselet azt jelenti
Ho$i] nincs íötíbé ferde
sarok!
= A Nagykanizsai Bankegye-siik-t és Délzalal Takarékpénztár
R.-T. Weisz Tivadar klr. keresk. tanácsos elnöklete alatt tegnap dél-utín 3 órakor tartotta 56. évi rendes közgyűléséi nagyszámú részvényes jelenlétében. A felolvasóit igazgatósági jelentésből megállapítható az intézet ö.-sies üzletágainak fejlő-\'dése, ugyanabból mef,elégedéssel ér-lecüllek a részvényesek, hogy a Pénzintézeti Központ az 1926. évben tartott szokásos általános felülvizsgálatról szóló jelentésében megállapította, hogy az intézet belső ügykezelése a gyakorlati követelményeknek megfelel, a kölcsönök engedélyezése körültekintő óvatossággal, a mobilitási és Biztonsági szera-pjnlok figyelembevételével történik és az intézet jövőbeli prosperl-ttsa is megfelelőnek ígérkezik. A közgyűlés egyhangúlag hozzájárult az igazgatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó Indítványához, mely szerint az 1926. évi tiszta nyereségből az alapszab Jlyszertt jutalékok levonása és a tartalék-, valamint a nyugdijalap bőséges dotálása után osztalékra 33 600 pengő, vagyis részvényenkint 6 pengő ul; 19.383 pengő 80 fillér marad átvitelre az 1927. évre. Az osztalék a 4. számú szelvények ellen folyó hé 7.-101 kerül kiűzetésre. E fogadta a közgyűlés az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó ja vaslalát, mely szerint kibocsijtásra kerül 4400 darab uj részvény; az össze; részvényekre a régi részvényeseknek 5:4 arányban elővételi jog biztosi.talik. Az elővételi jog részvényenkint 60 pengó és 3 pengő költség, bélyegilleték és időközi kamat bett-zelésevel március 7.-től 21.-ig gya-korolhaló. Az alaptőkefelemelés után íz intézet saját tökél 720.000 pengőt fognak kitentii. Az intézet hivatalos lapjául továbbra is a Zalai Közlöny jelöltetett kl.
- Dr. Szabó Zsigmond Járási főorvos lakását és rendelőjét Erzsébet-tér 2 szám alá helyezle ál.
— A keresztényszocialisták szórakoztató délutánjai a böjtben. A nagykanizsai keresztényszocialisták a böjt idejében vasárnaponként délután 4 órai kezdettel szórakoztató délutánokat rendeznek (tánc nélkül). Ezeken a délutánokon is megtartják a szokásos előadásokat, Igy ma délután 4 órakor a Keresztény Otthonban az első ilyen alkalommal Rudnyánszky Miklós hitoktató .A keresztényszocialista morál" címen log érdekes beszédet mondani. Belépődíj nincs.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1027 március 8.
— HllOnt egy nagy Összegről szóló banktakarék könyv. Tóth Julii nagykaniisai likos egyik (lilelében vásároll legnap. Vásárlás közben a pultra lette nagyobb örs-eg-röl szóló banktakjrék könyvéi. Mikor eltávozott az üz\'c bő1, cs ik akkor vette észre ijedten, It igy a ban\'t-belét könyv eliünl. Feljelentést lel-a rendörségen a könyv eltűnéséről. Nincs kizárva aionbin, liogy Tóth Júlia elvesztette a könyvet. A rendőrség ez ügyben széleskörű nyomozást Inditotl.
= Fehér- és ajourhltnzéstc a varrógépen teljesen ingyen tanítja meg vevóil a Singer-varrógép rési-vénytársaság Nagykanizsa, Fóut I.
Valódi angol szövetből
url ruha csakis ■árlal Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Fóut 5. szánt.
— Anyakönyvi hírek. Nigika-nlzsán az etmult hélcn 12 gyermek szüléiéit, ezek közül liu 4, leánygyermek pedig 8; Szlávece Jinos töldmüvesnek leánya, 0 :tócs J tnos napszámosnak leánya, Flumbotl József lakalossegédnek lla, Siroch Lipót kereskedőnek leánya, Kis Jtnos kéményseprő-mesternek leányi, Erdélyi Józsefnek leánya, Sebők Imre napszámosnak fis, Oalba I ,lván gyep-mesternek leánya, Kreiner Zsigmond közkórházi lóorvosnak fia, B:recz Józsefnek leánya, Tőtök István DV munkásnak leánya, Mátyás isiván mészáros és hentes meBternek fia. — Házasságot kötött 2 pár: Márkus János kereskedő-segéd Simon Mátiá-val, Szekeres Jtnos géplakatos-segéd Győrből Steiner Czecriliával, — A halálozások száma 14 voll: Orbán József városi tisztviselő, -16 éves agy-véizés; Fehér Pál szabómester, 61 éves tüdő és hólyag-gümókór; Kovács Istvánná Steiner Veronika 60 éves, gyomorrák; Kövl Anna szakácsnő 62 éves, kizárt sétv; Mikó Józsel 3 hónapos, béihurul; Németh Rozália 3 éves, csonlvelő gyulladás; öiv. Klein Illés né Síréin Jjllanna 88 éves, aggkor! végkimerülés; Ozv. Csordás Ferencné Kovács Anna 82 éves, aggkori végkimerüléa; Dolmányos Erzsébet 2 hónapos, bélhurut; Palló Mihály gépészkovács 62 éves, bélelzáródts; Lőrinc: Oyörgyné Dávid Mária 50 éves, gyomorrák ; B :ke Károly 5 hónapos, ránggörcs; Major Julianna I napos, veleszületett gyengeség; özv. Bircs Ferencné C\\óri Anna 60 éves, todőgümőkőr.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Nagyrécsén községi villanytelepet akarnak létesíteni. N>y-récse községben már régóla lelrne-roll a lerv, hogy egy községi vil lanylelep:! létesítsenek, mely ellátná olcsó árammal a községet és környékét. Mosl ezügybeu a lárfydlá-sok annyira előrehaladtak, hogy a jövő vasárnap már Nigyrécsén széles körök bevonásával értekezlet lesz. Eien az értekezleten légleges dinié* történik a villanytelep felállításáról.
U ff AKM
Március 7-én, hétfőn este 7 és 9 órakor
Emberek és állatok az ősvadonban
vadregényes expedíció libériában.
Norvégia fjordjai. Atlétikai versenyek. Smuzolini és a banán
burleszk.
— Az „Amerika" vendéglő vasári apónként zsúfolva van, mert ráérő tdej\'l mindenki szívesen lölli el r kellemes helyen Horváth Józsel naponta dnibalmoz. Aki autóbuszon jön, egy Isler bor elfogyasztása ulín visszakapja a menetdíjai. Olcsó árak I ízletes életek I Ztmalos borok!
Három Igaz szó: Bruncsles bora Jó I
Meskönnyil?!! Mi IíIIsIéM
készít url juhit SőrU\'i Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut Koioo* t,j loji miii.u
- Megtalálták egy ezelőtt két hónappal eltűnt kereskedZ hulláját. Ezelőtt kél hón-ppal, mint azi annak idején megiríuk, B.Lton-füredtöl, ahol egy szanafóriumb n gyógykczeilclle magái, eliünl Kram mer Bernül jómódú tolnai keretkedö A kereskedő! akkotiban a legszor gosabb kutatások után sem lehelet! megtalálni. Mosl a halászok cgy nádasban megtalállak a tragikus totsu kereskedő hulláját. Orgyilkos-kostágának áldozata \' lelt Krtmmer Bernát.
— Cigánybálok bógőbucsuzta-tással. A nagykanizsai cigányzenészek ez idén is megrendezték szokásos farsangi táncmulatságukat a hagyományos nagybőgő temetéssel egybekötve. Igy a Foszák JJzsI jő-nevű bandája s\'Teleky-uli lljrválh-féle vendéglőben áldozott Karnevál hercegének csonka csü örlökön csle. Szép számú vendégsereg és szép cigánylányok perdüllek láncra ez este, oly kitűnő kedvvel, hogy pénteken icggil is voll, aki nem akaródzott hazamenni. A mulatságon, mely minden tekintetben sikctüll, voll mindenféle móka, nagybőgő temetés s a deték cigányzenének, mint azt már előre bejelentették, a báljuk tiszta jövedelmét, ezúttal 32 pengő harminc fillért szerkesztőségünknek adták át a Katona sírok akcióra, e/zel is bizonyságot léve hazafias érzésűkről. — Foszák Feri és zenekara a Wjllák féle vendéglőben rendezel! láncmu\'atságot szintén ez este. Ili ís kifogyhatatlan voll a jókedv és a pintek reggel még az asztalok melleit találta a mulató vendégeket. BJvelkedett a mulalság hangulatban, ropogós csárdásokban és a nagy attrakciókban, a nagybőgő temetésben, Ós a bál tiszta jövedelmét, 17 pengőt a kanizsai közkórház szegény betegeinek adományozták jóságos szívvel.
— Furfangos csaló. Nem nagy összeg miatt, de annál furfangosabb módon eikövetett csalási ügyben indított nyomozási a rendőrség bűnügyi osztálya. Dómján Sándoiné kiskanizsai Flórián-tér 16 szám alalli lakos, szakácsné, feljelentési leli a rendőrségen, hogy egy ismeretlen enber azon üi üggyel, hogy l\'alró közs\'gbcu helyet szerez neki, az állomásié csalta, msjd ott jegyváltás üiügy; alatl kicsalt tőle négy pengői, amivel nyom-slanul mcglépe L A felültetett asszony általadon szemíly-leirésa.ulán remélik, hogy a furfangos csalót hsmaros:!i lefülelik.
LmM divat Mti oii rubát
kizárólag angol szövetből készít Sörlol Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut 5. szám.
— A balatoni kőrút építése nagy lépésekkel halad előre és a Jövő évb«o teljesen elkészül. Még az idén megépül a Polgátdi él Aka-ratlya közti szakasz s ezzel a fővárosból a zalai pattra igyekvőknek nem kell több! Veszprémbe kerülni, ami 30 kilométer ulmegtakarilást jeleni. Tervbe van véve Földvár és Tihany körö.l a tengeri fürdők mintájára sétzul és aulóut építése.
— Súlyos autó szerencsétlenség az országúton. Kaposmétő és Kaposvár közölt az országu\'on súlyos kimenetelű autószerencsétlenség tortént. Bartha Slndor kaposmérői gazdálkodó kél loval vili vásárra. Mikor elébük élt egy auló, melyei Rollkal Lajos sollör vezetett, a lovak megijedlek és az őket tarló gazdái oly szerencsétlenül rántották el, hogy az autó kerekei alá került. — Súlyos sérüléiével a kaposvári kórházba szállították. A vizsgálat megindult.
= Három Igaz szó: Bruncsics bora Jól
— Letartóztattak egy liliom- j tlpró embert és vadházastársát.
Oálosla körtédben egy idő óta szörnyű dolgokra jöttek rá a község lakói. Kitti rillt, hogy Forró Lajos nipszámos hosstu évek során ér-lattan 11 — 13 éves leánykákat ron-l)tt meg. A csendőrség előtll kihall-galása ulán bizonyossá váll, hogy al|as machinációiban segitötársa voll : vadházastársa : özv. Bun Jánosnél, akli szin\'én elfogtak. Mindkettőjüket bekísérték a kaposvári kir. ügyészség logházába. i
— A jövő szombattól kezdve motorosvonat jár Tapolca és Budapest között. A Má/. igazgatósága lontos relormot léptet éleibe a legközelebbi napokban a Balaton kuliusz érdekében. E hó 12-101, szombattól kezdve uj, kedvező gyors mo-lorosvonat-ö8szeköttetést lé\'esil Budapest— Balatonfüred és Tapolca közöli. A motorosvon ai B-jdipest Keleti pályaudvarról indul 12 óra 5 perckor, Balatonfüredre érkezik 17 óra 24 perckor, Tapolcára 18 óra 46 perckor. Tapolcáról indul 15 órakor, Balatonfüredre érkezik 16 óra 50 perckor, a Keleti pályaudvarra 20 óra 20 p.rckor. A vonal 12-én, szombaton indul Budapeslrő\', Tapolcáról ptdig 13 án, vasárnap
FMii mW Fővárosi munka!
S fl r I ■ I Zsigmond
szabó mesternél Nagykanizsa, Fóut Koioa, ,,il»di m«luti
— Készül a fürdőtörvény. A
harminc éve vajúdó fürdőtörvény, amely elsőiorban a Balaton szem-poncából fontos, végre közelebb jutott a megoldáshoz. A törvényjavaslat már nyomtatásban is megjelent és hozzászólás végett kiadták az érdekeltségeknek. Már loglalkozott is a javaslattal a .Balatoni Szövetség*, Balneológia! Egyesület és az Idegenforgalmi Szövetség. Igy remélhető, hogy mielőbb törvény lesz belőle.
A kultuszminiszter villás-reggelije egy német tsnár tiszteletére
Budapest, március 5. (Éjszakai rádiójelentés) Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter ma délben a Nemzeti Kaszinóban Karó űeorg, a hallei egyetemi tanári naktiszlclelétc villásreggelit adott, melyen több kiválóság jelent meg.
Éhség-sztrájkot kezdtek az elfogott kommunisták
Budapest, március 5. A főkapitányságon óiizetbevell hetven kommunista közül legnap húszan éhségsztrájkot rendezlek. Azonnal szétosztanák őket külön cellákban és ma délelóll folyamin már mindannyian cllogyaszlották az eléjük lett ételeket.
1A27 mitcius 6.
— Jó emésztésünk lesz, ha reggelenként éhgyomorra egy fél pohár természetes „Fir.nc J-zsel" Keserít vizet iszunk. A táplálkozási zavarok szakorvosai általánosan di ciéiik a Ferenc József vizel, meri ez a gyomor és a belek működését előmo.ditjs, azepekiválaszlást itóveli, az anyagcserél inegélénkiti és a vé t felfrissíti- Kapható gvő,yszeilir.ikban, diojéiiákban és filszcrüzle ékben.
= Három Igaz szó : Bruncsics bors Jó I
= A világ legkiválóbb auói a Mercedes Ben/, ki csik végre mcj;-érkeztek fővárosunkba. Az érdek 5-dés már az clsó napokban olyan nagy voll, hogy a gyár által Magyarország részére szánl mennyiség néhány nap alatt elfogyott, sőt az ezen felül eladott moinyiség olyan jelentékeny, hogy a gyár Magyarország tészére egy teljesen külön széria gyártását határozta el. A [óvárosunkban levő mintakocsi a nagy érdek lódés következtében éj|el-nappdl üzemben áll. Az autók magyarországi képviseletének cime: Mercedes Benz Automobil R.-T. V. VórOsniarty-iér 1,
— A világhírű PFAFF varrógépeken készült modern csipke él pamutmunkák, valamint azsur. virág, madeira, rlehelleu, áttúrt hímzések éj tndlizés mintái megte-kinllieték Brandl Sándor és Fia cégnél, l>eák-lér 2. Vevőinket díjmentesen tainljuk hímzésre I
— Beretvás Pasztilla a legmakacsabb fejlájásl is elmulasztja.
Sár- és hócipők, olcsó fekele poszló sport és házi cipők igen olcsón kaphatók Szabó Anlal sport-üzletében.
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — Igazolvánnyal cllálotl ügynökeink utján Is — az egész világon legjobbnak elismeri Slnger varrógépeinket Singer varrógép részv.-lársaság Nagykanizsa, Fő-ut 1.
Időjárás
A nagykanizsai motoorologlal meg-ügyatő Jalaatiaa : Szombaton a hómMk\' la Reggel 7 érakor +1-1, délután 2 árakor +11-6, esle 9 érakor 46-2.
felMzel: Reggel kevésbé borall, délben fa eale tiszta égboltozat Sztllány: Egész nap Délknyugati szél.
A Meteorológiai Intézet telentésc aze-unt egyenlőre még száraz ídö, hőeiiielke-d&jel, kénSbb nyugati borulással, eaé hajlammal.
SZERESD A FÁT3
Unghváry László r. 1
Cegléd
Budapesten egyedül IV., V. cl-utca 33. (azelőtt 35.) Piarista-palota, faiskolai és magárjegyzék Ingyen.
ZALAI KÖZLÖNY
ALBUS Harangszappan ALBÜS Háziszappan ALBUS Kézmosószappan
a vezető szappanmárkák,
garantáltan liszla nyersanyagokból.
Kérje mindenütt,
mert jobbít, gazdaságosabbal messze 10Időn nem talál.
IQZöÓSZIÜHiZAI
Uránia vasárnap 5, 7 és 9 órakor: Pompei pustliildta Bulwer klasszikus reg:*n>e 14 fejezetben. Főszerepben Korda .Má\'ia és Várkonyi Mihály.
Világ vjslrnap 3. 5. 7 és 9 órakor : Az élet szerelője (Egy vak leány történje) 7 felvonásban. Főszereplő ÜDro hy M^ckail Lakottan ház, de-tektivtöriénet 6 felvonósban. Főszereplő Harty Hiel.
Keszthelyi Uránia vasárnap: Az elsüllyedt flotta, 9 felvonásos háborús fitm. A fós erepben Eszterházy Ágnes és B.rmrd Qjelzke.
TÖRVÉNYSZÉK
<§) Rehabilitált kereskedő. -
Velecz Ede nagykanizsai bőrkeres-kedő ellen egy budapesti b5rnacy-kerckcdő cég feljelentőit tett sik-kas/tác miatt. Velecz Edcafeljclcnés folytán,igen so* kellemcllemégnek veit kitéve. Több izbeni tárgyalás után most a kir. ügyés-.ség bűncselekmény hiányában elejtette a vádat Velecz ellen, ugy, hogy a kir. tör vényszék megszűntette a további eljárást.
(§) A borpincék réme. Szabó Jó.-sef 29 év^s jimódu alstasidi lakos valóságos réme volt a hegy pincéinek. A hová csak tudott, behatolt a zárt pincékbe és megdézs-
HANGSZEREK!
HmUimoGitiliP [75-111
Heieíilt ,. S\'fS. Klaráiltl „ 10 00 . Giltiak ., 1(75.. Cilhiliiik .13211. Itiiüöjifiii .. 2SOO.. >tb. ii.. . KOzvetlen szállilás a gyártási forrástól t 41.000 elismeri levélt Katiin magyar osztályt Kélje levelezőlapon (löl.bélyeg) kcpca fOórj.yyzekankot, melyet dijrnentcacn kllldlink.
EEIltEL ÉS HEHOLD Hangszergyár,
KLINOENTIIAL I4.S3. szám Siluoiulil
málla a hegy lakóinak hordóit. Ar igy lopott bort hordóba öntötlc és fuvarra rakva Vas- és Veszprémmegyésen eladla. Azonban addig lopta a hordókat, mig egy napon csendőrkézre kerüli. Mosl voll bűnügyében a lőlárgyalás. A törvényszék a pincék rémét 8 hónapi borionre Ítélte.
SPORTÉLET
Visszaadták az atléta-kerüiet autonómiáját
Nagykanizsa, máreiui 5
A mull év folyamin, miként Ismeretes, az atlétikai szOvelség a kaposvári központ hanyag adminisztrációja miatt [elfüggesztette a délnyugati kerület autonómiáját. Majdnem egy évig a budapesti központ intézte a kerüld ügyeit, mig mosl a szOvelség tanácsa e\'határozta, hogy visszaadja a kerület autonómiájit s egyben a kerületi székhelyei Kaposvárról Pécsre helye.i át. Az alakuló közgyűléséi a mai napra Pécsre hívta Össze a Szövetség, de könnyen lehetséges, hogy az eredménytelenül fog végződni még abban az esetben is, ha — határozatképes lesz. A kaposváriak ugyanis ellenzéki blokkol igyekeztek a mull héten Összehozni s ha táradozásuk eredményes voll, bizonyos, hogy a csekély taglétszám miatt az ellenzéki listái diadalra ludják majd vinni, amely eselben a pécsiek további állásfoglalásától függ majd, hogy képes lesz-e működni a kerület.
Az NTE választmánya hétfőn es\'e fél 9 órakor ülést tirl az Ipartcs-lüle ben.
(A NTE tennlsz-szakosztálya)
ma délelóll 11 óiakor a polgári iskola toma\'ermében taggyűlést larl.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Sörgyári munkásság. Panaszos levelüket a sajtótörvények élteimében nem közölhetjük. Etl csuk közvetlenül a syár-igaigatóságzal lehet elintézniük. A munkaidőre vonatkozó panaszuk az iparhitós.ig-hoz taitozik.
N. L. Sok igazság van a költeményben, de a túlzott pesszimizmus elhomályosítja azokat. Igaz, sokat Ünnepiünk, tnlku. gyászolni több okunk volna. Az életerőnek azonban mindig több bizonysága ez igy, mintha átadnánk magunkat a teljes tet-hargiának és csak a .mutt is, jelen gyászának" keserű meditációja töltené be napjainkat. Az utolsó versszak, mint konVIuzió, Ilyen kategorfce egyáltalán nem helytálló.
A. I. Közlésre nem alkalma* verset akkor sem közlünk, ha Írója fizetne érte. Pénzért különben is csak hirdetés jellegű dolgokat lehet lapunkban elhelyezni.
K0ZGAZDASÁ8
Milyen terményeket termesszenek a kiskanizsai gazdálkodók ?
Nagykanizsa, március S
A mull ntpokban Vűss Zol án dr. megyei gazdasági felügyelő Kiska-nizsan az ottani g^dSlkodóknak ismertetést tartott arról, bogy mely és milyen termény fajtákat tetmeljei:ck, amelyeknek haszon értéke a legtöbbet ad.
Most a gazdasági felügyelő rendelkezésünkre bocsátotta ezeknek a terményeknek neveit, amelyet itt közlünk:
Általános termelésre helyi és közeli piacokon való értékesítésre: Levelesek. Kalarábé (üvegkalaráb, bécsi legkorábbi febér és kék, Góliáth fehér és kék kései.) Karfiol. (Haagc-féle legkorábbi, Dacfej kései). Vöröskáposzta. (Hollandi vérvörös). Saláta. Btg Boston).
ócskavasat, apró
kovácsvashnlladékot
is, legmagasabb napi áron vásárol a em
MERCUR-G YÁR.
Ti \' í nr-~\\
....... TINDIAI BANÁN
itjobbtAFLAL C K
BBTgiEFOHi 982-85.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1027 március 8.
Gyökér és gumós növények. Petrezselyem. (Félhoss7U JavitoH) Sárgarépa (FélhusS\'U ni-niesi. korai, ü<:in -V léry kései) Cé» a (Ejíyrpiíuni la-poskcrtk). Rviek. 0< umay-i léliretek. Hónaposret. k. (L gkoráhbi slrais-butgi expiess) ZeiUr (Kotai alma-alaku, prágai ória>). Buigony, korai Itrmelcbre. (Industrie Kuckuck) — H gyms, korai zöldhagymát* (Silóira hagyma) U^o ka. (Legjobb, ho-síu, bövenicrtnö), Pjradlcsom. (Koraidk kiiálya, Miiádó, Közepes créstl). Hüvelyesek. Bab. (Mont d\'or s>rgíhuvdyl| karóbab. Páratlan viasz-sága, bokor bab). Bacsó. (ZOId.cz press legkorábbi: Kifejlóborsö. Amerika csodája: Legkorábbi velöborsó, Sen.tor, középérésű velöborsó. Te-Itfon, kés\'i v.ló.oríó).
Nagybani termelésre, export utján való értékesítésre: Levelesek. Fejei-keposzia. (Enkhuizcn diadala, koréi. Baiinkai, kései). Kelkáposzta. (Mauih-ner- féle legkorábbi Verias legnagyobb lései). H. gyma. (Zi tai óriás, keic, aronys. rga). Paprika. (Bibor-r:or, korai. Kaiinko. Fehér óriás. Ar..riyíárga óriás) Fehér bab. (Fehér, iaposmagu).
A mételykór elleni védekezés.
Bődy Zollan auspáu éa Kertész Lajos áliaugé-zségügyi fóíe Ugyelö felkereslek a keszthelyi járás községeit (Keaz.hílyt, Sárme.lékel és Alsópá-hokdl), hogy .clienórizzék, hogyan hajijait vé^re a balóságok a mételykor elleni \\edekezés ügyében kiadóit ii.iezkedasikel. Az alispán utazásait folytatni fogja és ma az aliólendvai Járást keresi fel.
TtXill
Egvenlótlen nyitás ulán mindvégig egyenlőtlen marrdi az értékiézíde. A tegnapi szilárd bánya ér ékek tetemes árnyereséget értek el. Később a spekuláció vásárlásai köve -kertében a Oummi rs Fellen 15 azaz 10% árnyrreségel ért el. — Gschwindtben is véleményes vásárlások vo la. A kulifiz piacon az ösz-tres értékek egyenlőtlenek maradiak 1%-ig terjedő árveszteséggel. A üansz és a tegnap m-tgasan lendált Fegyver elgyengüli, később azonban ujabb árnyereségre tett szert. A bankértékek javuló áifolyamokkal kerüllek felszínre. A malom é« fapiac gyenvén lendált. A forgalom a favorizált értékekben nagyon csendes. Zárlatkor az irányzat tartott bizakodó.
á Mt{*<tj fiait lériu-totfae
VALUTÁK Lengyel 6315-6465 Angol I. 27-72-27-88 Cseli k. 16ÍÖ-16-98 Dinár 1002-1007 Dollii 559-20-571-60 Francia li 22-15-22 75 Holl. 278 61-22960 Lel 3-30-3 40
Léva 4-10-4-16 Líra 24 85-25-50 Mí,ka 13540-135^)0 Schlll. 80 35 80 70 Dink. 152 50-152 85 Svájci 1,10985-110-25 Belga It 70-45 79-75 Norvés 148-30-148 95 Svéd k 15\'-55-153-20
DEVIZÁK Anisl. 22877-229-47 Belgrid 10(0-10 07 Berlin 135 47-135 87 Bokarest 3\'30-3-37 UiQsuel 79-47-79-72 Kopenh 152-30 152 7 ) Oszló 14820-148-75 London 27-72-27-80 Milano 24S5-2515 Newyork 571-45-3 15 Pilis 22-30-2250 Prága 1692-161*2 Siolla 411-4-15 Stockli. 152 65-153 10 Varsó 63 Í0-645Í1 Wltn 8045-8070 ZOrfrh 10990-11025
Pirla 20-33US, London 25-23\',\'i, Ncwyolk WO— Brussct 7230, Milano 22-&0— Aspatcrdam 20815 Bvlln 12325. Wien fiTs. Solla 375. Biaa 15-40. Vaui 5805 Budapest BO-80, Bclgiád 913>.\'l, Bukaieat 307>.s _
Terménytőzsde Buxa llsaav. 75 kg-oa --380 - 3420. 76 34-20-r84 70 77 Jg-os 34 70-
3210. 78 kg-oa 3V10 -3550, egyéb 75 kg-os 32-70-33-10, 76 kg-os 33 10-3350. 77 kg-os 3350 33 90, 78 kg-os 34 10—34 50, row 2640- 26(3. takarmányárpa 22-20—22-70. aörárpa 25-59—2Z-54, zab 2160—2180. tengeri 2040 - 20-80,
rcpca -•---•-. külea 1850-19.00,
buza korpa 16-50—168).
IOad]«: ZrUyl Hrmttlpur k Fíijt kxrwJuéü W, lágyluaitu
inómmtém
(Hirdotésok dija sl0rs flxotondő)
As iptOtuidctíJ dija lO U"Ms 50 fillér. \\ dtnreó s minden vastagabb betűből áüó «ó két szónak sxámlttatik. Minden lovábl-1 izó dija B fill. A hlrdatéoi dlj elbrm f Ixstandé a forgalmiadé bozzászám!ii»srfval
Vízvezeték berendezése-
Wa( éa bakapeaoláat a városi üvl vlxvoxetékbo Isgoloaébban éa lagjobban kéaxlt VEISCR flópgyír, Bugár-ut IS. 4254
Pénxkőloaönt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban iolyúfIUat Aoxél tuoAo pénz-kOlcsönközvelltó Irodája Nagyi-ontzsán. Póni 3. u. alatt Kényaaork&lasAn két-uényskat veszek._lj7
■yöxödjön mag és földúljon teljes blsaiorainal báiaaság ügyben .HEURÉKA\' Budspest, üobany-uica 22.2-í.. meri ha még •ddlg nem találta meg élete párját, ugy ezen az utón fo/ja megtalálni Utólagos díjazás. ___128
Egy községi nagy vendéglő 2 hold leitlietU belsőségen, i>0. drb. állatra Málló-vsl. kocsiszín, vágóhíd .mészárMékkel stb. Igen jó vidéken sz cyysdütl beszálló vendéglő, elöregedés folytan sürgősen áladé ét azonnal beköltözhető. Bővebbet: Aczél Isjnác Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Főút 3. sz. 748
Modern háléaxoba-buloi eladó. Meg-teklntheló d. u. 2-6 óra közt. Teleky-ul 24. 018
M.igyar-u. 140. szám alatt egy héxhaly nagy kcittel és réttel eladó. Bővebbet ugyanott.__
Egy jókarban tartott 10 HP. banzln. motor 900 as Hot r csénlóvel kedvezmé. nyes ffzeíés mellett, szabad kézből eladó Bővebbet Fischcr és Lellner cégnél Klrály-ulca. .853
Khkanizsán, Ortorony-u. 25. szám ihitj hé* haszonbérbe klsdő Pajta, Istálló, ktrl v«n._______________-8S6
Egy jól fóző sxakéoanö karcalctlk Csengen-u, 20. .jjj
Sxakécanö }ó bizonyítványokkal ajánlkozik Gm a kiadóban. 874
Egy Jókaiban levó Fordaon traktor
eladó. Balogh Jenő intéző Ztk<ny. S72
Külföldi kokax éa faaxén Woisor gépgyár Nagykanlxaa, 8ugér>ut 18
Cseréppel kirakott tQxhoty és cserép-fedelD dlaxnéél Jutányosán eladó. Klifa-ludl-utea 2b i. I >895
A város közvetlen közelében egy 15 holdas szőlő, szántó és rétből álló birttok, rajta Igen szép lakóházzal és mellékhelyiségekkel stlrgójei óladé. — Bővebbet: Acxél Ignáo pénzkOlcsOn és Ingatlanforgalmi Irodája. Nagykanizsán, Fő ut 3. sz
Mérlegképaa könyvelő, mányit német levelező mérsékelt fizetéséri órakfluyvelésl vállal. Clm a kiadóban. >31
Divatos hosszú lavavl kabát, hozzávaló ruha és egy rövid t rll (éllbunds eladó Klifaludy-u. 17. a. földszint. 731
15 holdsa kla bírtok, kis erdővel sürgősen eladó. Bővebbet: ácxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi IrodájlbsiK\' Nsgykanlzsán, Fő ut 3. szam.
. Egy szobás, egéztéges lakáa mellék-I helyiségekkel azonnal kiadó. Telekf-u. 24.
Háxaladáa. Pallnban, 27-lk~ ukm ház 2\'ií hold leiekkel eladó, vagy bérbe kiadó. Bővebbel ugyanott. .gjj
Eladó, konyhi- és axobabcrendeiéT Magyar u 52._ 8&)
Azonnali L-ekö tSzéare kiadó 2 mobis lakáa mellékhelyiségekkel és egyuobli lakás. Erzsébet-tér. Armulh-ház
Egy egészen uj amerikai lavélaaak.
rény ehdó. Clm a kiadóban. .$37
örogobb, Intelligcjis Izraelita, rendei házban vagy magányos asszonynál lakást eseUeg kosztot keres. Ajánlatokat klsdóbl-vitaihoz unalmas magányosság Jeligére. -894
Eladó vaapréa, boroshordók, bútorok Pcll Kálmánnal, tlunyadl-u 10. .756
Akik xongorát vagy pianinét bí
relril óhajtanak, vagy a n r.öv ndékek.skik különféle módszer szerint cgyattea gya*or-lás céljából aboná ni akarják magukat adják le cimüket a klAdóhlvatalban. -«;?
Ujaágáruaiték és egy kerékpározni tudó Hu felvétetik a Horváth ujságbsllban.
-902
Tflbb évi gyakorlattal biró könyvelő és német levelező keres állást vagy óra-könyvelési. Bővebbet KQrschner lg. Báthor/ utca 14 861
\' Teleki ut 35. azám alatt egy kart ki-•dó. 832
Keresek egy nagy oaaládu kaoalat
Szenlgyőrgynapl ^belépésre. Ugyanott egy nagy kart felesbe kiadó. Clm a kiadóban. __-868
Fahérvarrénfi olcsón megy házba Javítani, délulán. Clm a kiadóban. -8S9
Egy emeletes hérháx a város legfor-ga:masabb utcájában sürgősen el-\'dő. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön (t ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Főül 3. szám.
bulorok,
Arvar/ alsél visszamaradt
ágysodroi yok, ágybetét, takaró. Klnlzíl\'u! 17. sz. a. raktárban délután 2- 3 óra l<u<
olcsón eladók.
899
Sikátor-utca 18. számú háx sQrgóun eladó. Bóveboet: Aoxél Ignao pénzköl-Cíön é» ingatlanforgalmi Irodája Nsgykanlzsán. Fó-ul 3. sz. 903
Egy régi híres, Jóíberendezell. forgalmai Oxlot aranybánya, azonnal átadó. Cim a kiadóban. .906
tlcdó Kazinczy-u. 46. számú ház. Bó-vebbet ugyanott. .905
Áip.ld-utca 40. számú háx, azonnal el-foglauutó lakással eladó. 900
KQIOnbajáratu bútorozott szoba fia-talembernek, eseüeg házaspámas konyha-használattal kiadó. Cim a kiadóban. -6<J6
Női svalmakalapok nfgv választékban
leguj: bb formák az összes divalszinekben kaphatók.
Átvaprást éa vaaaláat divatos formákra \' a legazebben kéaziijak.
TOTOLA ÉS PACSIRSZKY k.i.Po.m„ur.k Nagykanizsa, Eötvös-tér 25.
Ha
Pestre
végre már lá\'halja és kipróbálhalja az uj lypusu
MERCEDES-BENZ
Magyarországi fiók és eladási központ
Mercedes-Benz Automobil R. T.
Budapest, V., VörBsinarty-téi- I. m
autókat.
aavivs n földbirtokot, . balatoni villát. Qtlei-háxat «• vendéiül h
vldíkto JulSayo* IiOjb v*h«<
Oukása Miksa inga,luiközvetitó által Nagykanizsán, Rákóczi-utca 29. sz. aJatl.
Kimosott ingeket vasalni .vállalok darabját 4000 kor., fényezve 6000 tor., bármilyen finom függönyöket Is vállalok tisztítani, olcsón és nagyon szépen. Her-czegné, Kiulszl-utca 6. szám. 9ú0
Koiönböxö háztartási cikkek ét bu-torok március hó 11. és 12-éo Sugár-ut 66 azám alatt klárusilUtnak. 919
Már legalább 3\'K) vevőm bizonyltja, hogy nálam keszUlt, általam kitalált fOrtfftkád, fotolkád, ülőnídak legjobbak. Olcsó, tanós, elrontbatatlan. — Készen Jupbató Baksa bádogosnál, Kinlzsy-utca 21. 911
Tisztességes, megbízható á|4a«apár házmesternek (elvétetik. Jelentkezni Deáktér 4, emelet. .913
Tanono felvétetik ffieiéssel vagy ellátással Bakaa bádogosnál, Kinlzsy-utca 21.
Kart kiaddjl Ugyanolt felöltő. dpö~éí tukór eladó. Kialzsy-utca 31._-916
Mielőtt vixvaxatékét beszwlletné, forduljon blzslommO és kérjen árajánlato! Széchenyi hlván lakatos, vkYOáték- és fürdó-berendezési villalaiábo*, Kcjssuth-tér 13. 911
tfo* mm w ss ssskíss lu ma n di keserűvíz
biztosan és gyorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódjlt kóros baktériumokat, fertőtleníti a gyomort és beleket és ezáltal
jelentékenyen fokozza a szervezel ellenálló képességél. it04
Kuph.td hl. é»n.u>a^shaus.SaémiiU.I h.trs lgm*ndl k.a.rO.I, forrá..állssl.t Komárom. ArJ.g,i4k l.máut.slóka.k kl.isi.tr.tsirasaMat«»-
1M7 márclua 8
ZALAI KÖZLÖNY
Szivógáz lokomobilok,
benzinlokomobilok, cséplők, ekék, boronák,
vetögppek, széna-gyüjttík, „Planet" kézi-íslókapák,mindennemű töltög8\'ő eke
minden nagyságban. A u (6j)Ufll nt i k.
ífeiser Gépgyár
Nagykunl/sa, Sugár ui 16.
SCHIICK- NICHOLSON
GÉP., WAGGOM- ÉS HAJÓGYÁR R-T., BUDAPEST, VI. KER., VACI-UT 45-47.
unta™! mhteriiiiir LígWs cheiadi PálHüttra feedO. Kazlnayu. i.
HiiHlir: Djpeslen. KiHiritll!: Budapest, VI., Vilmos csássár-at 63. Fiókoki S/eged, Kőlcsey-u\'ca II., Szombathely, Zanall uV Eger, Káptalan ulca 8., Nyíregyháza, Széchenyi tér 7.
Raktári
Pécs, Kaposvár, Gyór, Veszprém, Baja, Székesfehérvár, Szolnok, Gyöngyös, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba.
BtG BtVÁLT j6 MINŐSÉGBEN Ke (/vejő/ije/éjife//v/e/cA
S INGER VARRÓGÉP
R á « zv é NvrÁRSASÁo,
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FÖUT I.
kapható:
Ország és Widder
magkereskedéi ében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
Önkéntes árverés.
Keszthelyen, Kosaulh Lajos ulca 13. házsz. a. felvet\' cgv emeletes híz I é. március hú 19. napján d. e. II órakor a keszthelyi kir. Közjegyző Irodájában a társtulajdonosok állal önkéntes árverésen el-adaik.
Kikiáltási ár: 64 000 P„ rr.ely árnál olcsóbban az ingatlan el nem a\'iha\'ó. B n.»pénz a kiki\'iliAM ár I0vu a. A véte-ár az árverés nupjá-lói számiio t 60 n.\'P alait 3 egyenlő részeiben fizetendő.
Részletes és köielező árverési lel-léie\'ek meglik.mhetók ugy a kir. Közjegyző, mint dr. Sl.uon Óira tlgy»ed Irodáj-b-n.
Caéptfikészletek s
Vontalós és magánjáró loko.nobilo1\' gőz-, benzin- és síivégáztlzemrc. Cséplőgépek minden nagyságban. Áivánvi féle tengeri szártépőgfpek. Szecskavágók, (lírálók, morzso\'ók. — Boisa|tók, olajgyártási gépek.
Sohlick>H«nomag traktoruk.
Diesel, pe\'rolcum-1s benzinmo or. k, féls\'abll lokomohllok. Kijáratok. ■Stabil, ftkvó és állógőrg\'pek. O-rkazánok. Szivafyuk. Jíggvari, hüő házi ís vígíh\'di beri nd.-rési k. Hld- és vasszerkezetek, daruk. Vasull, villamos- és iparvasu\'i kocsik. Folyamhajók. — Szil itó és bánya-be endezések.
Velőgépek. Szlvógázmotorok.
TőzegttlzelésO generátotok.
Fényképészeti cikkek
nagy rakt.\'ra. — Állandóan Iriss
lemnek, filmek, papírok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégűéi
NAGYKANIZSÁN.
Spanyol és nátha ellen
a legbiztosabb eredmény a
Bnmcsicslózsef-téie sárihegyi bikavér,
Egy liter 9000 és 12.000 korona. Sttgár-ul 53. » Telelőn 2-10. TiMii-tnktetM it kíibn uilliltk.
r.ooti ttftu i,p«l tium « U,U \'t i.ijtM.\'
\'■■ ,,liU.lt í. fftllilt KcincU adkll • I.l\'-t«bb 1,. .ISI IlU.lt. ItuitcVl KjllorLtORi tan.
fekata Márton B minist, FuikM liri 1
SÜTÖDE
két kemencés, forgalmas helyen, teljes berendezéssel, gépekkel és lakással bérbeadó. GÁRDONYI, Kiskanizsa.
3688/1927
Árverési hirdetmény.
Az alsóoyiresl rrdőren tolvó hó 10 én d. e. 9 frr-i kezd. ilei 80 h lom ágl.t, 1 dtb. tölgvmüli (0 6 | lm1), 8 drt>. \'uskóla és 3 tlrn:S tu.ifa a legiPbt-et Ígérőnek nyilvános szóbeli árverés utján fog eladatni.
Nagykanizsán, 1927. évi március hó 3-án.
Polgármester.
Gyár és Igazguiöság: VI., Váczl-ut 19. Városi eladási tetep: VI., Vilmos\'császár ut 65. szám. Gyártási újdonságai:
kérjék legújabb modcljeim képes árjegyzékét azonnal levelezőlapon.
KOLLER cslllárgyér Budapest, VIII., Djbozi u ca 15.
acélkerete! cséplőgépek eredeli sréd WMstm golyós tsipigjittil.
3534/1927.
Árverési hirdetmény,
Keszthelyen, 35 éve fennálló
rövidáru üzlet
Kossulh Lajos ulca 31. siámu házban, a Városházával szemben, lakással egyllll augusztus l-re kiadó, Huss Ferencnél, átío
Losonozl „RECORD DRILL" izab. sorvet&gépek, Losonozi „RECORD VIII." szab. sorvetS- é. sor trágyázó gépek.
Modern malomberendezések. EtönyOs fizetési feltételek I -- Olcsó kamat I Ketillcü képviselet:
BAZSÓ JÓZSEF, NAGYKANIZSA.
A város mint feleslegei, 1 ka-al cca 150 q *zénót, 1 kazal cca 200 q sarjút, továbbá 1 kazal cca 250 q búza és zabjzalmái, 1 kaz-d cca 36 q polyvát nyilvár.os árverésen f. hó 9-én d. e. 11 órai kezdenél a legtöbbet Ígérőnek cl fo« adatni.
Nagykanizsán, 1927. évi március hó 3-an.
Polgármester.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1027 március 8.
Meghivó.
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet f. hó 6 án (ma vasárnap) délután -1 órakor a Rozgonyí utcai elemi iskola tornatermében
111\'
tart, amelyre az egylel taglal tisztelettel meghívatnak. A lagsági könyvecskéi mindenki hozza magával.
Ezúton értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy temetkezési vállalatunk nemcsak tagjaink temetését végzi, hanem vállal ugy helyben, a helyi közkórházból Is, mini vidéken temetéseket a legolcsóbb árban. Vállalatunk helyisége Erzsébet-tér 14. sz. alatt (a törvényszékkel szemben) var. Telefonszám 548.
Vezetőség.
Az idő pénz!
Ha időt takarít meg, sok pénzt keret het. azért kereskedőnek, iparosnak és sport-kedvelőknek m» már nélkülözhetetlen az elpusztíthatatlan
B. S. A.
eredeti angol motorkerékpár, « angol fegyvergyár kiváló gyárt mányu, az angol nagy T. T. éj. egyét) nagy megbiihatósági versenyek győztesei. Kedvező fizetési feltételek. A legrosszabb utakra is kl* válóan alkalmas, ugy szólóban, mint mcttékkocsival. Képviselet: Varga László Keszthely, ArdrAssy tér 8. szám. «u
árverési hirdetmény
Galambok községben köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56-58. §-al értelmében eszközlendő
nyilvános elárvereléséröl.
A végrehajtási szenvedők neve: Gilsutbok községi lakósok.
Látás: Galambok községben.
Az első érverés helye: Galamtok község községháza.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1927. március 10-én d. e. II óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, városi vásártér.
A második árverés ideje (nap és óra): 1927. március 23-án d. e. 10 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
20 darab ló 3 200 P.
100 . szarvasmarha, tor,u és sertés 8 000 P.
5 darab bika 1.500 P.
40 . egyéb ingísig 400 P.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább hátom-negyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet ígérő nck mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmiadó is.
Kell Nagykanizsa, 1927. évi március hó 5-én.
Rátkai József
901 m. klr. állampénztárt tini.
HiMai mmMti iiÉiTÉíéipMiRéifltyIMg
Hirdetmény.
A Nagykanizsai BankegycsUlet és Délzalai Takarékpénztár R.-T. f. évi mátcius hó 5 én törtoll évi rendes közgyükén clhaláioz\'a, hogy a Pénzinlézeii Kö;ponl 13431.1927. számú elózeles hozzájárulása alapján, alapt&kéjét 4400 drb. .1 P 50 — névértékű uj részvíny kibocsá|lása állal 280.000 pengőről 500.000 pengörs emeli fel.
Az uj részvények 1927. január l-lfil részesednek az üzlet eredményében.
Az elővételi jog az összes 4400 dtb. u| részvényre a régi részvényeseknek biztosillatik oly módon, hogy minden 5 drb. réí.i részvény ulán 4 dtb. uj kibocsájlásu részvény vchelő át 60 — pengő árfolyamon. Részvénykibocnájlási költség, "Béli eglllelék és kamal fejíbeo részvényenként további 3.— pengő fizetendő.
Az elővételi jog a régi részvények felmutatása és az összeg teljes befizetése mellett 1927. tnároius 7-t8l -1927. március 21-ig az intézel pénztáránál étvényesilendó. Azon t részvényesek ríszéte, kiknek ölnél kevesebb részvén) van birtokukban, a megtelelő hány.d elővételi jogról az igazgatóság gondoskodik ugy. hogy az összes részvényeik után az uj részvények átvehetők.
Aki elővételi jogát f. é. március 2l-ig nem gyakorolla, az ezen jogára később Igényt nem tarthat.
A befizetésről ideiglenes elismervény adair, melynek ellenében az uj részvények 1927. junlus 1-töl átvehrlők.
A btfjlyl ösízegbő\' 220000 — psng\'ja rí zzényiőkéhz, 44 000 — pengő pedig a tőketartalékhoz csatoltatik. Nagykanizsán, 1927. március hó 5 én.
Itagylúai Banképület és Mai Takarékpénztár
Részvénytársaság.
A világhírű „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli raklára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb vírrógépraklár, a felsőit nplomrál 20 havi réazletfizetéal
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
állandó kiállítása
FORDSON traktorok, FORD alkatrészek, gunimlk raUura
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyárosnál Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, nutókarosszcrlák készítését, javítását, átalakítását és bélelését, autogéuhegcsztést és nickclezést. Kitűnő munkai Telefon 250. Jutányos árak!

Az egészség titka:
a japán gomba!
Keleten és nyugaton évtizedek óu
bevált hitziszcr. Soványító eltiájalodtsnál, lájda-InnicxütapItiS és osztntó hatású reumánál, köszvénytől, vértödu-ÍA.nát, érelmeszesedésnél, vérszegénységnél. ■ Tenyészti és jzilliiu 1.50 fii" utánvét mellett, 3 doboz vételnél bérmentve tusrrUtati uUiitfeul
Radó Sándor okleveles gvógyszerész,g*ógyátukercskec\\\'> Bud .f-es\', VII. Erzs\'be -körül 37
Saját érdekében kérjen ajánlatot az 1927. évi uj lypusu
PEUGEOT
autókról
3/i» lóerejil -1 üléses, "/■» lóerejü 4-5 üléses, "/u HP. hatszemélyes csukott, nyitott (alwel-ler) carosszériával. Homokos és hegyes vidékre a legjobban bevált, orvosok, utazók bérautófuvarozóknak ideális, minimális kevés fogyasztás, nagy teljesítmény.
aulóbuszok 12-16-32 személyre
teherautók 1200 kg -161 45CO kg. i„\'.
Kizárólagos vezérképviselet Magyarország tészére
LANDY ISTVÁN
BUDAPEST, V., Országház-tér 9.
Telrfon: L 973-43.
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA nándor
rutiafcstft, v«gytUxtltó-válUUU
N»aykanix*a, Hunyadl-utoa 19.
Oyfljtatetcp: Kazínczy-utca 8.
Legolcsóbb árban fest, tisztit, goarréros és plissiroz. Ingek, gallérok, n indennemü háztartási fehérnemDek olcsón
és svépirn lisztiHainak. Gyászrubák 12 óra alatt festetnek. Minta utáni festés. .»?
Éger, nyár, bökk, dió,
kőris, tölgy, hárs stb. rönkfákat állandóan vásárol: Fomérgyár és Keményfatermelő R. T., Budapest,
IX ker., Csont u\'ca 1. szám.
Kiskeszthelyon 615 D-öl
leteti 4 lakás mellék
helyiségekkel,
ház. — melyben 2 lakás elfoglalható — és jégverem jéggel, azount.1 eladó. Felvilágosítást ad a „Zatii Közlöny" keszthelyi liőkkiadóliivala\'a.
\'J
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Oicnbcck Károly.)
97. évfolyam, 54. szám
Nagykanizsa, 1927 március 8, kedd
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SsftasztMe éi kiadóhivatal F&it 5. az. Koutbdyi MkUadóllIn
hivatal: Kintaludy-u. IS.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interuiban-tcteíou: Nagykanizsa 78. szám. Hlflfiieléói Ara egy hóra 2 pengő 40 tlllér.
,Az erkölcsvédeimi frontról
Szó sem lehet a rendelet visszavonásáról
Budapest, március 7
Az eikóktvédelml rendelettel felkavart nyugtalanság egyre nagyobb hullámokat ver, Ifikén! természetesen Budapesten, a sokszor idézett .bü-nós nagyvárosban\'.
A szerdal napon a\' rendeletlel a képvlselóház is foglalkozik, ameny-nyiben a belügyminiszter ekkor log válaszolni Pakots Józsefnek ebben az ügyben bejegyzett Intet p:lláció-|ára. A belügyminiszter ki fog|a fejleni, hogy a rendelet nem irányul sem a najló, sem a mdvészelck ellen, csak az iljuságol akarja megvédeni a káros befolyásoktól és az erkölcsiek terén beállóit háborús pusztítást akarja helyrehozni.
Tomesónyi miniszteri tanácsos kijelentene, hogy szó sem lehel a rendelet visszavonásáról. A végrehajtásban mutatkozó zökkenőket lehetőleg elsimítják, de nem engedik utcára vinni a mezlelcntég kultuszát. Az 1923-ban kötött nemzetközi egyezmény, arai rövidesen az országgyűlés elé kerül, még sokkal szigorúbb erkölcsvédeimi rendelkezésekéi tartalmaz. Nemcsak Magyarországon van ez Igy, hanem nemzetközi egyezmény alapján ntlnden országban már régóta gondolnak az erkölcsvédelemmel.
Budapest, március 7. A .Reggel" cimü hétfői lap mai számában közlemény jelent meg arról, hogy rend-órtlszfvlselők a fővárosi mulatóhelyeken ingyen páholy-jegyckel és ingyért vacsorákat-fogadnak el, aminek a lövőben való megakadályozását a belügyminiszter Láng János országgyűlési képviselőnek kilátásba is helyezte. Illetékes helyen kijelentették, hogy a belügyminiszter nyl lalkozatáról feltűnő címmel közölt hir IcIjc-en valóllan. (MTI.)
Budapest, március 7. Marinovlch lókapilány engedélyt adott a nndőr-lisztviselóknek, hogy .4 Reggel\' ismeretes mai támadása miatt elégtételt kérhessenek Lizdr Miklós szerkesztőtől, akit ezután provokáltak.
A belügyminiszter sürgős vizsgálatot rendeli el, hogy megállapítsák ldng János állításai mennyiben leidnek meg a valóságnak, hogy a szabálytalanságok cstlltf.es elkövetői ellen a legkíméletlenebb cl|árást indítsák.
Törvényjavaslat készül az egyke ellen
AQgtagéntradóbdt aeoátyoanók m tObbgyarmakaa caaládoknt
Budapest, március 7 (Éjszakai rádiójelentés) A nép|óléli minisztériumban fontos tanácskozások folynak az egyke kérdéséről és mini budapetii munkatársunk értesül, dr. Dréhr Imre államtitkár az egykéről törvényjavaslatot készit.
Ezzel kapcsolatosan felmerült az a terv is a kormányban, hogy Mussolini példájára nálunk is bevezessék
sz agglegér-y adót. Ebben az ügyben azonban még r.em éretlek meg a fejlemények annyira, mint már egyes lapok megirlák. Tény az, hogy fog lalkozik a kormány az olasz példával, bogy az agglegény adói 40 éven felüli férfiakra, akik nem akarnak nősülni és családot alapi\'ani, kivessék. Ebből a pénzbő\' aztán segítenék a több gyermekes családapákat.
Leon Blum akar leckét adni Bethlen miniszterelnöknek a hazafiságból
A szocialistavezér bejelenti, hogy tiltakozni lógnak Payer Károly „meghurcoltatása" ellen — A francia sajtó Is visszautasltja a támadási
Párls, március 7 (Éjszaka érkezett rddiójelentés) Blum Leon ismert szocialista vezér a „Poupolcr\'-ben vezéreikkel irt .Figyelmeztetés gróf Bethlen Istvánhoz\' cimmel. A vezércikkben foglalkozik az ismereies Peyer Károly üggyel és Bethlen 1-lván gróf miniszterelnököt zsarnoknak mond|a. Többek között ereket Írja: .Milyen bűnt követett el Paycr Károly, hogy most MagyarorszV
Íon sa|tíhadjirit indull ellene s Bethlen István gróf a kormányból Is ki akar|a őt rekeszteni ? EgyszAűcn azt, hogy az cllogadott határozati lavaslit elfogadásához hozzá|árull." Ezután indokolni próbálj i a vezércikkben a már ismeretes botrányos és megbélyegző határozati Javaslatot, mely nem kcvestbbel, mini Icgyver-
kezéssel vádolja meg Magyarországot és ellene uszítja a Népszövetséget.
.Nem cngcd|ük feláldozni Peyert anélkül, hogy ne ullakozzunk és ne cselekedjünk" igy végzi a cikk, miközben figyel* mcz\'eti és kioktatja B-thlcn Islvánl a hazafiságból.
Párls, március 7 (Éjszakai rádió- í Jelentés.) Az Action Francais foglal- \' kőzik Leon Blumnsk a Poupculerben megjelent verércikkével és .Egy szemtelen zsidó" cimmcl vezércikk- | ben az1 kérdi:
.Mi jogon meri Leon Blun kioktatni gról Bclh\'en Istvánl hazafiságból?" .Előbb legyen Leon Bum jó Iranda, de addig másokat ne oktasson" — végzi a lap cikie.
uuvuvuiAnj*irv.vsw*i*i-i*i-i\'i\'i\'\'\' ........................
Stresemann megnyitotta a népszövetségi tanács uj ülésszakát
A ramnn detegitua ■ magyar btrtokpSrflk űgyíbon fáradtra baaxélto a magyar albiaottaAgot
Genf. máicius 7 Ma délelőtt 11 órakor Stresemann német külügyminiszter, mint a betűrendben következő álhitt képviselője, német nyelvű beszédével mcgnyilolta a népszövetségi tanács negyvenedik ü\'ésszakát.
Stresemann, Briand és Chamberlain tegnap két órás tanácskorást folytattak az ülésszak anyagáról.
A mag- ar albizottság ma délutáni tárgyalásán Tltutescu londoni román követ be fog|a jelenteni, hogy Románia ki lép a vegyesbiróságból, annak a magyf-r birtokosok kártérítési ügyében elfoglalt álláspontja miatt.
Genf, március 7. (Éjszakai rádió-jelentés) A Népszövetség magysr bizottsága ma délután foglalkozott a magyar román kisajítüásl vitával.
Tllultscu román delegátus máslélórás beszédében minden ékesszólását ki-lejtene, hogy a romáitok igizát érvényre vigye. Beszéde -annyira ki-merilette a bizottságot, bogy utána szünetet keltett elrendelni.
Uj magyar-transzport jön Pártából
Párls, március 7. Ma este a magyar munkanélküli munkások ujsbb csoportja indull Magyarországba. Bombamerénylet m szófiai rendőrség ellen
Szófia, március 7. A szófiai rendőr-fónökség politikai osztályának veze-téje ellen bombamerényletet követtek cl. A merénylők négy tagból álló csopoitja be:iyo:nult a rendöilönök-ség vidéki osztályába, ahol megse-besitetlék a pénztárosi és körülbelül egymillió lévát rabollak el a pénz-lárból.
Letartóztattak egy kommunista tanért
Budapest, március 7. Ma délelóll Pernccki Sándor belügyi államtitkárnál bizalmas megbeszélés kezdődőit a kommunista összeesküvéssel kap-csola\'os pe:eventlv in étkedések tárgyában. Egyébként holnap az államtitkár személyesen .\'ép érintkezésbe Pesthy Pál igazságügy miniszterrel.
Budapest, március 7 Vasárnap dé!flőtt letartóztatták Roth litván toll kcrcsked Imi iskolai tanárt, aki magas dijazásérl röpiratokat terjesztett.
A Vigi páit a letartóztatoll vezetőség helyébe ujat váljsz\'oll. Vági helyeit Klein Imre lelt az clnok.
Álomkórban maghalt egyetemista
Bukarest, március 7. (Éjszakai rádiójelentés) Egy OlOd éves |sssi-i egyetemi Inllgató 3 napig betegen feküdt áloinkórbau, mig azután ma
I meghall. Azokat, akik vele érintkeztek. a Jitványkórházba vitték, ahol megflgycl.\'s alá helyezték őket. Elfogató parancs egy csaló báróné ellen
Budapest, március 7. (Éjszakai rádiójclentés.) A főkapitányságon ma elfogató parancsot bocsátottak ki Starkenberg Gizella bárónő ellen, aki rengeteg embert károsiloti meg vi-zumízetzés címén. Ezenkivül árukat I vásárolt egyes kereskedőktől és ezt I tovább adta, az ámkért pedig sohasem lizetett. A rendőrségen leltéte-j lezik, hogy a bárónő elvált férjével I inegszökOII. A kár az eddigi meg-I állapítás szerint lőbb 100 millió.
40 zalai k02l0nv
Szombathelyi vélemény Nagykanizsa birtokvásárlásáról
a__
A Szent Ferenc matiné
Nagykanizsa, március 7
Assisi Szentje emlékének áldozol! vasárnap Nagykanizsa közönsége. A Poverello halálának 700 éves évfordulóját az egész világ Ünneplések sorozatával velte körül. Városunkban, a nagy rendatspiló szerzetének ösl fészkében a Mátés P. Hilár pihenési nem ismerő vezetése alatt müködO Szent Ferenc Harmadrendje rendezle meg az Isten Szegénykéje emlékezetének szánt ünnepséget a vasárnapi maiiné formájában, melyre teljesen megteltek az Uránia padsorai.
A műsor legkiemelkedőbb ponlja dr. Datanyt Oyörgy egyelemi magán-I márnák, a tüdős piaristának, Szent Ferenc országosnevü élelirőjának rendkívül larlalmas ünnepi beszéde voll. Sient Ferenc a .lelki internacionalizmus* áldásos szelleméi hintette szét a világon, l-letelve voll az evangélium belüihez valő ragaszkodás. Annak legnagjobb problémái: a megtestesülés, az euchariszlia, a kínszenvedés töltötték ki étele minden meditációját és ezek juttatták el a stlgmatlzáció csudájáig. A szegénység, a jóság és vidámság voll az ő általa elvetett szocializmus alapja. Ezekkel formálta át a világ képét az 6 szelleme. Az emberszeretet evangéliumának csak néhány évlizíd kellett és Unbriából kiindulva rendjének munkássága uj köntösbe 01:őilelte a a .tévutakra lévedl világol. Nagyjában ez volt a tartalmában és felépítésében nagybecsű ünnepi beszéd gondolatmenete.
Az Egyházi Énekkar Rácz János, vezetésével alkalmi énekszámokai adott elő gondos összetanultsággal, szép sikert aratva. Nem különben dicséreles voll az alkalmi zenekar szereplése is, melyet ugyancsak Rdcz János dirigált.
Oszkő Endre nyolcadlkas gimná-zisla ismert szavaló-tehetségét csillogtatta, Oaál Balázs: .Szent Ferenc áldozata" előadásával.
A műsor ulolsó ponlja voll egy 6 felvonásos lilm Szent Ferenc életéről, amit délután és hétfőn is megismételtek, minden alkalommal telt házak elölt.
A matinét ünnepi mise előzte meg a ferencesek templomában, ahol Krlzsala Ferene kegycsrendi tanár mondott tövid, de annál emelkedettebb hangit szentbeszédet a Szent Ferenc ünnep bevezetőjéül.
Teanáoakozások a miniszterelnökségen
Budapest, március 7. Ma délelőtt a miniszterelnökségen Pesthy Pál igízságügyi miniszter beható tanácskozást folytatott gróf Bethlen István miniszterelnökkel. A tanácskozást az ingó-jelzálogról és a büntető novclá-ról szóló és most benyújtandó törvényjavaslattal hozzák kapcsolatban. Egyébként ma Ángyán Béla inlern megbeszélést folytatott Pesthy Pál igazságügyi miniszterrel az u| sajtótörvény megalkotásáról.
Nagykanizsa, márciua 7 Szombathelyi laplársunk, a .Vas-vármegye" mai száma itja:
.Néhai Ptck Oyörgy toronyi föld birtokos örököseinek pslini, zalamegyei birlokí caülörtokön gardát cserélt. Csülöriokon irla alá ugyanis dr. Sabján Oyula, Nagykanizsa polgármestere azt a szerződést, amelynek érielmében Nagykanizsa városa az 504 katasztrális hold leiület Pick-féle birtokot 246.000 pengőért megvesii.
A birtok erdő volt, amelyet körülbelül tiz évvel ezelőtt kiirtottak és azóta rendszeresen nem műveltek, nem fasitollak, ugy, hogy meglehetősen elhanyagolt bozótos jejlödöll rajta. Nagykanizsa városának azért voll szüksége a birtokra, mert az ó nagykilerjedtsü erdő-birtoka melleit terűi el és Nagykanizsa — ugy látszik — rendszeres erdőterületet akar művelni a birtokból.
Az adás vitelt a Ptck örökösök szempontjából nagyon kedvezőnek lehel mondani. Ugyani6 még mielőtt az OFB 133 katasztrális hold nagyságú területet igénybe vett a palini birtokból, az akkor még 637 katasztrá-
Nagykanlzsa, márciua 7
Pinteken délelőtt a kanizsai járás főszolgabírói hivatalában járási tiazli-értekezletet tartottak dr. Laubhatmer Alán szolgabíró elnöklete alatt a járás összes jegyzői. Meglelenl azonkívül l\'uss Zollán dr. megyei gazdasági felügyelő.
Az értekezleten szóba került tárgypontok nagyobbjelenlöségüek és ez kiemelte az értekezletei szokott kereteiből. Igy tárgyalták az alispánnak azt a rendeletét, mely a vármegyei távbeszélő hálózat kibővítésének ügyével, a kanizsai járási Illetőleg foglalkozik.
Hosszas eszmecsere után elhatározták, hogy illetékes szakközeg kiküldését kérik és azután részletesen megállapítják azokal a módozatokat, melyek szerint a községek bele akar-
lls hold nagyságú birtokot a tulajdonos két és fél milliárd koronáért felkínálta meg vételre Nagykanizsa városának.
Az ajánlatot akkor Nagykanizsa városa nem logadla el,
ma pedig a 133 holddal kisebb területet több mint három milliárd koronáért vette meg.
Ugyancsak érdekes, hogy a birtokol nemrégiben tnagánárverésen próbálták értékesíteni. Kilenc komoly rejlekláns volt a birtokra, de kit milliárd koronánál többet egyik sem Ígért ér le.\'
Azok számára közöljük ezt a szombathelyi véleményt, kik tamáskodva olvasták tegnapi számunkban a bir-lokvétel ügyével kapcsolatban ltoll megállapításainkat.
Posl festa is megállspilhaijuk tehát, hogy azért a nagy és nemes gesztusért, (nert meg kell állapítani: nagy éa nemes gesztus, voh) amivel Nagykanizsa gondolt föld után vágyó kisgazdáira, — kissé magas árat fizetett Nagykanizsa polgársága.
| nak kapcsolódni a távbeszélő hálózat kiépítésébe. Az a kérdés azonban egyOnleltlen kialakult az értekezleten, hogy a telefonhálózat kiépítéséi a községek amugyis túlterhelt költségvetéseiben nem lehet beilleszteni.
Vagy a megyei községi háztartás alapjára felveendő amortizációs kölcsönből, vagy államsegélyből kellene az egyébkénI fon tos telefonhálózat kiépítését eszközölni.
TObb belső községi ügy letárgyalása ulán Vass Zollán dr. gazdasági felügyelő terjesztett és ismertetett több ujabban kiadoll földművelésügyi rendelelel.
Igy a gyümölcsfaiskolák létesítése, féregirtás, tenyészapaállatok beszerzése ügyében. A kukoricamoly tovább terjedésének megakadályozása lár-
1927 március 10.
gfában, az arankalrtással kapcsolatban és az OFB állal kiosztott földek ellenőrzése tárgyában kiadottakat. Ugyanis
ha valaki nem használja, vagy lemond a kapóit földről, azt nem szabad megmunkdlatlanul hagyni, hanem a jelentkezőknek ki kell osztani. Ismertette a gazdasági felügyelő a földművelésügyi miniszternek a tenyészállatoknak állami hitellel való beszerzésének módjait és az OKH kölcsön feltételeit.
Valamennyi szóba került tárgy alapos megvitatás alá került és az értekezlet, mely a kora délelőtti órákban kezdődöd, délután \'/i2-kor ért végei.
Tizenkét és fél milliárd koronát fizetett ki
rokkantsegélyekre az eimullt esztendőben a Rokkant és NyugdlJ-egylet
Nagykanizsa, március 7
A Magyarországi Munkások Rok-kantsegélyzö és Nyugdljegylete nemrégen adta ki jelentését a mull évi működéséről, amelyben Igaz képét kapjuk annak az áldásos tevékenységnek, amit ez az emberbaráti Intézmény kifeji.
Az egyletnek 12 budapesti és 4 vidéki bérháza van, melyeknek értéke 3.690,400 pengő (46 milliárd koronán felü ). Az elmull évben 8678 uj tag iratkozott be. 0>szlaglélszám : 92.174 Az egyletnek összesen 562 vidéki és fővárosi fiókja van.
Rokkantsági segélyekre az elmúlt esztendőbe 993.229 pengőt (12 milliárd 415 364,000 koronát osztottak ki, az 1925. évi 402.607 pengő (5 032 528.000 kor.) segéllyel szemben. Általában az elmúlt esztendőben 7.634 830,151 koronával több segélyt fizettek ki — mint 1925-ben.
Az elmull esztendőben 2240 tag igényelte a rokkantsági segélyt az 1925. évi 1472-vel szemben.
Jelentkezni a belépésre a kanizsai lióknál — minden hó első vasárnapján délulán 2 órakor az Arany jános-ulcai ovodában.
A Katolikus Legényegylet tisztnjitó közgyűlése
Nagykanizsa, március 7
Vasárnap délulán 5 órakor tartotta évi közgyűlését a nagykanizsai Katolikus Legényegylet. Eberhardl Béla tank. főigazgaló, az egyesület egyházi elnöke lendületes szavakban rá-mntalott arra az eredményes munkára, amit a közel 700 tagot számláló egyesület vezetősége az elmúlt év folyamán az egyesület és a tagok érdekében kifejtett.
Tőke Jenő főtitkár terjesztette ezután elő részletes jelentését arról, mit végzett az egyesület az elmúlt esztendőben, amely tulajdonképen fennállásának 25. éve. Gráf János pénztárnok beterjesztette a zárszámadásokat. Majd a folyó évi költségvetést, amely 7240 pengő kiadási
Másfélezer trachomás beteg van a zalai határvidéken
Zalaegerszeg, március 7 Dr. LénárUmciWsml szemorvossal a megyei tlszlifóorvos is kinl Járt a trachomás vidékeken, aki most szomorú számokban nyilatkozik a vizsgálat alall tapasztaltakról. Így többek között a tiszti főorvos kijelentene, hogy a halárvidéken 1500 trachomás b:teg van eddig, de lehet,
sőt valószínű, hogy a további vizsgálat során ez a nagy siám kétezerre emelkedik.
A főorvos is végül azt hangsúlyozta, hogy ennek a súlyos természetű szembetegségnek a leküzdése állami feladat és azon elsősorban a kanizsai szemkórház felállításával lehet segíteni.
A kanizsai járás telefonhálózatának kiépítése a járási tiszti értekezleten
Fontos gazdasági rendelkezéseket ismerteteti a gazdasági felügyelő
M
március 8
ZALAI KÖZLÖNY
előirányoz, teljes fedezeltel. Ma|d a tiaztikar- választás következett. Megválasztatlak : Alelnökök: Gazdog Ferenc, Bozsó Józset. Titkárok: Töke Jenő, Garzó Pál. Pénztárnok: Gráf János. Pénztári ellenörök: Martinék Oyula, Jászai Lalos. Rendező- bizolt-tjgl elnök: Földy Imre Jánoa. Háznagy : He/fer Oyula. Könyvtárosok : Schweltzer László, Schless László. Számvizsgáló bizottsági tagok : Áts Józsel, Halvax Oyula, Lányt László. Tiszti Ügyész: Dr. Dómján Lajos. Választmányi tagok: Dr. Almássy Oyula, Bruncilci Józsel, dr. Dom- 1 jin Lsjos. Horváth István a. Q. sz„ : Kostein Ignác, Králky Qyörgy, Len- \' gyei István, Marllncsevícs Imre, No-váczky József, Orbán János, Erdélyi János, Simon Oyörgy, Schless Ferenc, Stampl Zsigmond, Stéger János, id Szántó Lajos, Turek László, Varga Nándor, Vékásy Károly, Büky Béla, Devecsery József, Oolenszky Ferenc, Hetesy János, Kostein Józsel, Kránlcz Jánoa, Mohi Béla, Rilter András, Szakonyi Jenő, Zalai Lajos.
A Közgyűlés Eberhard Béla elnök magas színvonalú záróbeszédével esle 7 órakor ért véget.
A kanizsai városi könyvtár fejlesztése
Nagyobb összeget Irányoz elé a költiégtotéa a könyvtár céljaira
Toborzás a folyamőrséghez
Nagykanizsa, március 7 A hivatalos lap vasárnapi számában a belügyminiszter toborozást felhívást bocsátott kl, amelyben lel-hivja a magyar állampolgárokat, hogy lépjenek ba 6 évi szolgálatra a m. kir. folyamőrséghez. Az Ónként belépők biztos megélhetést találhatnak a folyamőrségnél és ha szolgálati Idejüket be.oliotték, elősegítik a polgári éleiben való elhelyezéilt-kel. Jelentkezni lehel mire. 14-től április 9-ig, minden hétfőn, szerdán és szombaton a folyamőrség parancsnokságánál, (Óbuda, Laktanya-u. 33.)
A felvétel fellételei a következők: Magyar állampolgárság, testi és\' szellemi alkalmasság, erkölcsi érdemesség és nemzeti szempontból való megbízhatóság, beiollötl 17 év éa meg nem haladolt 25 éves életkor, nőlleniég, II elve özvegység, vagy elvált állapot.
A jelentkezőknek 6 évi szolgálatra kell magukat kölelezniök. Ebbe az időbe beleszámít iegtellebb 3 év erejéig a volt hadseregben haditengerészeiben és honvédségnél teljesített szolgálati idő. A próbaszolgálat leteltével (1—3 hónap) a jelentkező kérheti elbocsáiásál. A meg nem leielöl a folyamőrség parancsnoksága bocsátja el.
A folyamőrök 34 pengő havi zsoldban részesülnek, ezenkivöl minden családtag után lejenként 12 40 pengő havi családlpótlékot kapnak, továbbá természetbeni ruházatot, elhelyezést és élelmezést élveznek.
Az alkalmasnak bizonyult folyamőrök a llszlesi rendiokozatot (I. oszt. folyamőr, rajos, uegyedes), esetleg
Nagykanizsa, március 7
A mull évben foglalkczlunk már a városi könyvtár és muzeum ügyével, amely a kegyesrendi reálgim-zium egyik épületének könyen hozzá-férbető földszinti helyiségében nyert ellogadhaló, ideiglenes elhelyezést. A város vezetősége megértéssel kezeli a városi könyvtár Ügyét és encek az áldozatkészségnek tudható be, hogy a már eddig gyűjtött és beszerzett könyvek, forrásművek, tudományos és egyéb irodalmi munkák oly szép anyagot képviselnek, hogy bármikor közmegelégedésre nyiiható meg a nagyközönség számára. A város a folyó évi költségvetésbe a mult évinél nagyobb Osz-szegei állított be a könyvtár fejlesztésére, miután az a szándék, hogy teljesen komplett és az összes Irodalmi, tudományos és szakmunkákat felölelő, gazdag könyvtár Álljon a közönség rendelkezésére.
A meglevő 2000-nél több kölelnek katalógusa össze van állítva és legközelebb nyomtatás alá kerül, ugy,
hogy minden Igénybevevőnek és könyvolvasónak nyomtaton kataló gusokst lehel kézhezadnl. A könyvtár anyaga évről-évre bővül, miu\'án fejlesztésére minden év köllségveté sébe egy halárolt összeg be van állítva e célra.
Jelenleg az a helyzet, hogy a könyvtár Igazgatója előterjesztést tesz a városi tanácsnak a még szükséges könytárszekrények és az olvasószolra berendezésének beszetzésére, illetve mielőbbi megrendelésére, hogy az összes müveket szakonként csoportosítani és elhelyezni leheisen és az olvasósioba a nagyközönség számára megnyiljék. A város vezetőségében megvan a legmeszebbmenő készség arra, hogy mindent, ami a városi könyviárba szükséges, megadja.
Mi a magunk részéről szükségesnek tartjuk, hogy a hosszadalmas vajúdás u\'án végre megnyiljék és a közönségnek használatára átadassák a városunk ezen legújabb kullur Intézménye: a városi könyvtár és utánns a mtteum.
a\'llszli hajósmester, törzsha|ósmesler, tiszthelyettesi rendfokozatokat érhetnek el. Aki a tényleges szolgálat alall szolgálalképlelenné válik, nyugellátásban részesül. Az önként belépek évenként 4 beti szabadságot kapnak, teljes Illetményekkel.
BÁDIÓJHŰSOH
Március 8 (kedd)
Budapest 9.30. 12 éi 3 Hirek, tőzsde. <4 Gyermekdalok. 5.15 Kamarazenekar hangversenye. Z:nei paródiák. 7 A ni kir. Operaház Bohémélet előadása. Ulána cigányzene. továbbá jazz-band.
Bécs 11 és 4.15 Hangverseny. Német zeneszerzők 5.30 Asszonyoknak. 7 .A tors hatalma\', Verdi operája, az állami operaházból.
Berlin, Stettln 12.30 Mezőgazdaság. 4 Az újság, előadás. 4.30 Hangverseny (>.15 Technikai előadás. 7.15 A raevváros, elő-ndái. 7.45 Sarkutazások, előadás. 8 15 Bevezető zenei előadás. 8.30 Szlmfónlkui zene.
Barcelona 4.15 Kamarazene. 10.20 Énekkari zene. 11.15 .Madridi átvitel.
Brünn 12.55 Hangverseny. 7 Kamarazene. Beethoven-est. 8.15 Ária- és dal est. 0 Hangverseny-est.
Frankfurt, Cassel 0.15 Mezőgazdaság. 8.15 Kirándulás Kőnigstelnba. Bohózat Ulána Jazz Band.
Qrác 8 Kamara xene és dalok. Tainbura, citera és mandolln.
Hamburg, Bréma Hannover, Klcl 11 Mezőgazdaság. 41? Zene. 7 .15 Zenei előadás. 8 Opera- és operett est. Utána: Népszerű zene.
Könlgabcrg, Danzlg 11.30. Népszerű zene. 4 Mesék. 4.30 Népszerű zene. 7 Amerikai nevelés, elóadás. 8 Gordonka, xene. 0 Népszerű zene. Operettrészletek.
Landenberg, Dortmund, Münster II Kiséilcti leadás. 1.30 Népszeiu zene. 2 30 Irodalmi mesék, előadás. 5 Dal- és hegedi!, zene. 6.10 A technika ciodái, előadás. 830 Dalok- és operett-részletek.
Lipcse, Drezda 12 Gramofon, zene. 4 30 Népszerű zene. 5 30 Asszonyoknak. 7 Orvosi előadás. 8 15 Ui hátasok, BJőrn-son 2 fetv. színmüve. 10.15 Népszerű zene.
l.ondon, Davenlry 2 Hangverseny és dalok 5. Népszerű zene. 7 Jazz-band. 8.45 Tark.vest. 9.45 Jazz-Band. 11.30 Jarzband.
Milánó 4.15 Jazzband. 5.20 Oy. dalok. 8.45 Operett-előadás közvetitéic.
München, Nürnberg Z45 Asszonyoknak 3 2ó Faust ékszer-ária, zene. 4 Nép-szerű zene. 5 Müvéazel a fényképezésben, előadás. 7 5 Női énekkar hangversenye. 8 45 Kamara zene.
Rádió-Pária 11.30 Népszerű zene. 1.30 Szimlónikus zene. 5.35 Hangverseny. 9.30 A nevelés problémája, elóadás 9.45 Olfen-bach-részletek.
Prága 12 10 Népszerű zene. 4.30 Kamara zene, 8.08 Szimfonikus zene. Lengyel est. 10.15 Népszerű zene.
Róma 2 Népszerű zene. 4.30 Színházi előadás közvetítése.
Stuttgart, Frelburg 4.15. Szimírtnlkus zene. ő Mezógaidaság. 7.30 Filharmónlkus zene, utána népszerű zene.
Toulouse 1.45 Szlmfónikus zene. 9.30 Hangverseny, Tarka-est.
Választanak Moszkvában
Moszkva, márciu« 7. Tegnap kezel Ödötl a vAIasz\'ásl harc, újra választják a szovjeteket. Az Qzemfkből zenekarok vezetésével vonulnak a munkisok a választási helyiségek elé a moszkvai Biovjettanáci épületébe s minden nagy üzem területén választól gyűléseket tartanak, igy például Moszkvában, ahol az állami bankjegyeket nyomják. Kamenew az angol jegyzékről beszélt, amely szerinte azt mutat|8, hogy Anglia egésx Európát mozgósítja Moszkva ellen. Közvetlen háborús veszedelem nem fenyeget, — mondolta Katnenev — de a szovjetek is Igyekezni fognak egységes frontot alkotni Anglia ellen.
Sikkasztás a kolozsvári
adóhivatalban
Kolozsvár, március 7 (Éjszakai rádiójelentés) A városi adóhivatalban a könyveket fclülvwsgMIák és ennek , során nagy hiányokat állapi otlak * meg. A hiányokért Boér Sindor 1 osztály-fönőkhelyettes felelős, aki a , bűnös manipulációnál intézie. A I rendőtség letartóztatta Bőért.
napi hirek
atAPiREac
Március 8, kedd
Római katolikust Isi. Jín. Proleslina: [ Zoliin. Izraelita: Veadar hé 4.
Nap kei reggel fi óra 29 perckor | nyugszik deiutln 17 6ra M perckor. |
Mozi. Uránia: Tlli a csibéazklrity, j tlmcegíny. Előadások: 7 és 9 Arakor, j
— A pápa köszönete egy balatoni halásznak. A pápa koronázásának évfordulójára Zimmer Ferenc balatoni halászmester két nagy balatoni halai küldött a Sientatyának. Az ebéden, amelyen a halakat felszolgálták a többek között jelen volt Dubois és Ceretti kardinális, az argentinjai követ stb. A pápa tnost hosszabb levélben köszönte meg az ajándékot a halászmesternek.
— A vármegyei közigazgatási bizottság folyó hó 8-an, kedden tartja márciusi ülését.
— Orvosi vacsora. A nagykanizsai orvosok szoktsoi lárstsvacso-rá|uk»t lolyó hó 10 én, csülörtökön este 8 órakor a Kaszinóban fogják megtartani.
= Nőegylet! tea. A K reszlény Jótékony Nrcgylet s/oklso. teadél-utánja 10-én, csütörtökön d"tut*n 5 órai kezdetlel dr Plihát V,klóménál lesz, melyre a tagokat és azok vendégeli szívesen látják.
— A Magyarországi Munkások Rokkantegyletének közgyűlése. A Magvarorszagl Munkások Rokkantéi Nyugdijegsleének nagykanizsai fiókja vasárnap d Imán fél 3 órakor tartja rendel évi közgyűlését dr. Kau/man Lajos városi aljegyző elnöklete alatt az Arany Jlnos-utcat ovódában.
— Halálozás. Bitiek Sándor, a Schrnkcr én Tarsa szalluó cég nagykanizsai fiókjának fönöke hosszas szenvedés után vasárnap meghalt. Az elhunyt a városnak közismert, aliaián.isan becsült po\'gáta volt. Annak lde|én a lOrottósagnnl is ér-d\'-nt\'ket szerzett mint lüzollóiiszt. A vállalat élén összt-koilcesei kapcsán hamar ismertté \'ette nevét és szereiéit, kedveli lag|a lett a város k reskeitő láriadaltnánik. Temeiéie ma "délután lesz az iiraelita temetőben
— Hlvatalvlzsgálat a kir. Járásbíróságon. Dt. Eöry Szabó Jenő kir. kúriai biró, törvényszéki elnök öt napig larló hivatal- és ügymenet-vlzsg Hatot tartott a nagykanizsai kir. járásbíróságon. A vlisgilat legnap lejezödöll be és a törvényszék elnöke legteljesebb elismerését fejezte kl Gombár 0>ula láblabiro, járásbíróság! elnök előli a tspaszlali példás kezelés, ügymenet és a bitói és tisztviselői kar kiváló tcliesilménya felelt.
— Zenekari próba. M,i ke.tden esle 9 ór,.kor a izinnázavalisia alakult zenekar a polgári fiúiskolában teljes próbát tan.
— Bezárták a kanizsai járványkórházat. A várost tisztiorvos a városi tanáéihoz iniézett szokásos havi jelentésiben megallapitji, hogy Nagykanizsán teljesen me<sz.ünl a nitha-láz Járvány él ezétt a játváiiykór-bá/at is bezárták.
4
zalai közlöny
1027 március 8.
— Agy- és sztvérelmeszosedés-ben szenvedő egyéneknek a természetes .Ferenc Józsel* kcsctűviz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz az által, bogy a béltartalmat kíméletesen távolítja cl. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné telték, hogy a Ferenc József víz egész sereg léi oldali hodísfen fekvő betegnél Is megtette a kellő hatást s Igy nagy megkönnyebbülést okozott. Kaplttló gyógyszertárakban, drogériákban és fflszerüzlctekbeu.
— A népjóléti miniszter a zalai szegény-Ugy megvizsgálásáért. Zalaegerszeg város országgyűlési képvltelőjének, báró Rray Istvánnak Intervenciójára a népjóléti miniszter elhatározta, hogy Lengyel Zsolt dr. népjóléti államtitkár személyes vezetésével egy bizottságot kaid ki Zalaegerszegre, hogy a város és vidékének szegény ügyét tanulmányozza és ehez képesl megtegye jelentéséi, mely után nagyobbszabásu akció Indul a nyomor enyhítésére.
— Szabadlábra helyezték a gétyel gyujtogatíilgyanuiltottját. A csendőrség tudvalevően gyújtogatás gyanúja miatt letartóztatta Majkel Ferenc gélyei polgárembert. Almássy Oyula dr. klr. törvényszéki vtzsgáló-biró a letartóztatott emtert vasárnap maga elé vezetetle és kihallgatta, amelynek eredményekép dr. Almássy Majkel Ferencet azonnal szabadlábra helyezte, aki vasárnap délben el is htgyts a fogházat.
— Nátha elten minden patikában kap PtntaUn kűrit. Ara 16,000 fc
— A bakónaki Jegyző félbeszakította büntetésének kitöltését. Szentmihályi László legyző, aki nemrégen megkezdte büntetésének kitöltéséi, a védő kérelmére a kir. törvényszék vádtanácsa határozata folytán, súlyosan megrongált egészségi állapotára való tekintettel félbeszakította büntetésének kitöltését.
— Az Országos Földbirtok-rendező Bíróság működése a zalai községekben. Mint megírtuk az OFB három lsg|a, közlük egy kullurmémök a napokban Nagyrécsére érkeztek, ahol az uradalomból kl-sajálitásra Ítélt földek kimérését végzik és nem mint szedési hiba folytán közöllük, további földosztásokat végeznek. Ugyanis a földosztásokai a törvény értelmében már befejezték. Az OFB 3 tagja Nagyrécaén kívül, Sárszeg, Zilaszent|akab, Oalambok, Kiskomárom, Komárvárot és Zalakaros községekben is folytal|a a kiosztott földek kimérését, hogy még a tavaszi gazgasági munkaidő beállla előtt elkészüljenek vele. Ez a munka igy Is eltarloll azonban néhány hitig.
— Robbantás a hegycsuszam-lás ellen. A Kaposvár mellel\'i úgynevezett Nyugativánfa-i hegyen történt hegycsuszamlás után a vizsgálat megállapitolta, hogy a jelzett helyen még lőbb méternyi szakaszon a hegy lovibbi leomlással fenyeget. Ennek me-gállására tegnapelölt egy műszaki csapat száz darab kézigránáttá! ezt a veszedelmes hegyszakaszt fellobbantotta ós ezzel elejét vette a további szerencsétlenségnek.
JJRANIA
Kedden és szerdán 7 ós 9 órakor
Titi a (sibészkirály
Izgalmas filmregény 14 fejezetben.
A Matinban megjelent és a közönség előtt általánosan ismert neoromantlkus regény nyomán!
— Villanytelepet akar Nagy récse község. A nagyrécsei felállítandó villanytelep ügyétien, miot azt jelenlcllük, a jövő vasárnap értekezlet lesz. Mint most értesülünk a községben Osinyit János gazdálkodó és több társa vetette fel az eszmét, hogy a Valkó-uraság malmiban meglevő és működő villanytelepet annyira bövitsék és modernizálj .k, hogy abból elláthassák Nagyrécse községet világításra és gazdasági eszkörők hajtására való árammal. De ha a környéken levő községek hajlandóságot mulatnak, akkor szó lesz arról is, hogy a 1 ővitendó villanytelep olyan méretű legyen, hogy több község áramszükséglelét elláthassa.
— „Az emberszeretetről." A
vasárnapi liceálls előad Is témája az emberszeretet voll. Nem tudományos (ejtegetésekből levódölt össze ez az előadás, hanem a gyakorlott szónok közvetlenségével elmondolt Onn-pi beszéd voll, ami ismeri, de olya(? gondolatokat hintegetett, amiket, In valamikor, ugy ma kellene százszor és ezerszer elmondani a csonka határok közölt. A magyar laj védelmének ideálisan elgondolt útjáról hozia mélyenszintó gondolatai! dr. Wlnkler Eroő főrabbi. Kedves pjra-botákkal átszól\', költői szinezéiü, morális tanulságokat osztogató^ előadás volt. Utána neje, Wtnkiernl sz. Munkácsi Noémi olvasott lel lőbb sajál szerzeményű versel. Hingula-tokban gazdag, a legnagyobbrészt az anyai szív gyönyörű rejtekein fikadt költemények ezek. Mindegyiken rajt van lró|uk gaidag poéta-leikének egyéni bélyege. A Ilceális előadást keretező énekszámokat az Ipirtestoleti Dalárda énekelte 8Dchler Mór vezetésével. A dalárda ezalka-lommal minden minden eddigi teljesítményét felülmúlóan brillírozott. A városháza díszterme ezúttal zsúfolásig tele voll az érdeklődő közönséggel.
— Dolmányos László meghalt a kórházban. Megirluk, hogy Dolmányos László 44 éves kiskanizsai, lakos, miközben a város szolgálatában a Kossuth téren fákat tlsztogalo\'l oly szerencsétlenül esett le a létráról, hogy borda és vállcsont törést szenvedett és beszállították a nagykanizsai kOzkórhiiba. Dolmányos hosszú hetek kínlódása után tegnap a kapott sérülésekbe belehall. Haláláról a kir. ügyészséget azonnal érlesílellék.
DIVATLEVÉL A PONGYOLÁRÓL
A reggeli óra, az a rövidke idő az ébredés és a napi teendők közölt, legyen mindenkor keVcmes, nyugo■ dalmasan kényelmes és kedvesen bar montkui, mert ez a röpke óra a napnak nyitánya Ouverture. mely meghatározza az eljövendő napiak hangulatát és irányítja keddyhan gutatunkat.
Hozzátartozik a keleti kényelemmé! berendezet kis sarok, virággal, puha párnákkal, finoman teritett asztalkával, kényelmes karosszékkel, hogy azt, amit a reggeli posta há zunkba röpített, zavartalanul átolvassuk, nyugodtan élvezhessük. No és végtlt hozzátartozik a reggeli pongyola, elegáns, puha, meleg és ké nyelmes, szóval olyan ruhadarab, mely a langyos \\iiben felfrissült, torna és masszázstól üde testet kellemesen körülöleli.
A lágy, omlós, meleg fény a selyem-pongyolákat pompás kézihimzés és festés dlszitl, szabásuk többnyire a kényelmes, bő japán kimon). h.\'sz-SZU nagyon bő ujakkal Ezt a formát a hölgyek évtizedek óta előnyben részesilik, azz«l az Indokolással, hogy a legkellemesebb reggeli viselet. Ujab ban azonban csodálatosan pompás keleti motívumok mellett uj formákat, vonalakat és motívumokat kreálnak a divatmesterek, t/uasl egy keletmentes, ur reggeli stílust. Divalszln a pongyolánál nincs előírva. Minden szin és minden árnyalat meg van engedve, még a legmerészebb Is, ha viselőjének szépségéi fokozza. És Igy a legfinomabb pasztellszínektől a legélénkebb és legmerészebb tónusig minden divatos és sikkes, KQIÖlcges. merész szlnhatásakkal is sokai lehet elérni, élénk ellenlélekkel a himzéi és alapszín közöli, vagy kétféle anyag összedolgozásával.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Cgyosztálymutatót a városházárat Általános az óhaj, hogy miként az összes városok városházainak kapu bejárata mellett, a nagykanizsai városháza bejáratánál is pontos ügyosztály- és névmutató legyen, ame^y pontosan tájékoztatja az ügyes bajos dolgaikban eljáró embereket arról, hogy hol, melyik a|tószám alatt, milyen ügyekéi lnláző osztály vagy hivatal található, a kérdéses tisztviselő nevének tcltünteté-sével Ezzel kapcsolatban szükséges azonban, hogy miuden ajtó pontos számmal látassék cl. Hisszük, hogy a város vezelöségc néhány napalall lelállilja az ügyoszlilymulatól a kö zönség tájékoztatására és kényelmére.
— Emberek és állatok az ősvadonban. A híres német kutató
Schomburg expedícióját Afrikában mulatta be tegnap az Uránia-színház táblás ház elölt. Schomburg Hamburgból indult útnak, a Kanári-szi getek melleit elha|őzva, Mamoviába érkezik, amidőn épen az uj néger-közlársasig elnökéi hivatalába iktat-|ák. Színes exolikus kép, sok újszerűséggel. Mamovlábó! felfelé halad az expedíció a Sao Paoló folyón, az ősvadonba, melynek pompás srcená-riájál gyönyörű természeli felvételek mutatták. Érdekes néprajzi képek, négertipusok, szokások vonultak lel előliünk. A gazdag állatvilág legkülönbözőbb fajai. Krokodi\'usok, vízilovak, hslak, m; darák. A rendkívül tanulságos és ériékes filmet Norvégia ctodás szépségű részleteinek bemutatása követte.
— Olaszországból spanyolost hoztak a kanizsai közkórházba. Belsóczl Menyhért 28 éves alsóné-meli (Pestvármegye) lakosi, aki ma é|jel Milánóból étkezett a vonaton, a nagykanizsai állomlsról Influenzás tüdőlobb.il beszálli\'o:tlk a városi közkórházba.
SPORTÉLET
A Magyar Atlétikai Szövetség délnyugati kerületének közgyűlése
Pécs, rnirdus 7
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délelőtt 10 órakor folyt le Pécseit a MASi délnyugati kerületének közgyűlése, melyen a központot Vadas Oyula dr., a vidéki bizottság elnöke és Soós Oéza, ennek előadója képviselték. Nagykanizsáról Finla József, a Zrínyi Torna Egylet titkára jelent meg a közgyűlésen.
Dr. Vedas Oyula elnöki megnyitójában megindokolta, hogy másfél évvel ezelőtt ml késztette a MASz elnökségét a délnyugati kerület autonómiájának felfüggesztésére és azon reményének adott kifejezési, hogy a kerület autonómiájának visszaállilása ugy a kerület megválasztandó uj tisztikarái, mint az összes egyesületeket tokozott munkára és tevékenységre serkenli.
Soós Oiza a vidéki bizottság előadója a kerület mull évi tevékenységéről számolt be. Elismeréssel emlékezel! meg az atlélák teljesítményeiről s különösen Molvarecz Jenőt emelle ki, aki a Zrínyi Torna Egylet szineiben indulva a Stájerország— Dunámul allétál közli versenyen elért eredményével lűnt fel.
Az autonómia visszaadásával eldőlt a kerületi székhely megválasztásának kérdése Is, amennyiben az Kaposvárról Pécsre került. Ez a körülmény természetesen befolyással voll az uj tisztikar összeállítására is. Az uj vezetőséget a következőképen választották meg:
Elnök: dr. Imre Józsel PEAC. Alelnök : Károly Oyula PAC. Előadó : Dr. Nagy Károly egyl. Idvüli.
1 március 8.
■nrann
pénztáros: Vlasils András PSC. Ellenőr: Dr. Csukly József Kaposvári TSE. InléiO bizollság: Djmötör Oyu\'a Kaposvári TSE, Fehér Károly Kaposvári AC, Finta József Nagykanizsai Zrínyi, Qoór József Kaposvári TSE, Kocsis János dr. Bajai TSE, Kristóf Károly Pécsi AC, Ní-„elh Kálmán Pécsi SC, Pottyondy József dr. Nagykanizsai TE, R-Jth András dr. Pécsi EAC, Szabó Jó-zsel Pécsi AC. Póttagok: Grünnul László Pécsi SC, Parcselics dr. Bajai SE, Adorján József KTSE, Varga Sándor Zrinyl TE, S\'tnzer Emil Pécsi EAC._
A kaposvári csapatok előretörése
Vasárnap a kerületben megindultak a bajnoki mérkőzések, Kaposvár és Pécs csapatai léplek a porondra s az erőpróba mindenüll a kaposváriak javára ütött ki. Kiposvárolta Turul 2: 1 arányban győzőit a DVAC felelt, de honi pályán is alul maradlak a pécsiek, mert a KAC a favoritként Indult PSC-t 2:1, a KRSC pedig a PAC ot 3:0 arányban legyőzte. Nagykanizsán a PTE— NTE bajnoki mérkőzés került volna lebonyolításra, de a kél egyesület május 15-re elhalasztotta. Igy a kél honi csapat, az NTE és NSE jálsioll barátságost, amely az NTE 2:1 {I :0) arányú győzelmét hozta.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Esztergály fiatal tolvajai.
Esziergály községben az egyik este Magasi Oyula malmába behatolt egy V. L. nevü fiatalkorú és az őrlésre adoll egyik zsák gabonát megdézsmálta. A gab;nát a fiatal tolvaj K. N. nevű 17 éves paj\'ásá-nak adta eladás végett. Az el is adta a lopott gabonát, de az érte kapott pénzt megtartotta magának és elköltötte. V. L. egy másik alkalommal Varga János oltani kereskedő kirakatait is kinyitotta éB onnét (01 b dolgot lopott el. V. L-t egy hónapi fogházra Ítélte a törvényszék.
(§) 30 liter borért - 5 napi
ZALAI KÖZLÖNY
fogház. Kiss Ernő 20 éves nemes bükki lakos a kar,it3csi szülőhelyen Rádózi József zári pincéjébe beha-loll és onnét egy 30 liter borral lelt üveget lopott el. A törvényszék 5 napi fogházra itéllc.
(§) Herceg Festet\'ch fenyőfái. Simon Imre éa Pécsi Ferenc keszthelyi lakosok két fiatalkorúval Keszthelyen Festelich Tasziló herceg bir-lokát képe -,ő fenyőfáiból 7 darabol kivágtak és eladták. Lopás miatt a törvényszék mindeetlót 8-8 napi fogházra Ítélte.
(§) Sikkasztással vádolt asztalosmester. Gyarmathy Oyuh 39 éves zalaapáli asztalosmester Szombati Vilmos budapesti kereskedőtől hitelben és tulajdonjog fennlarlással a zalaapíll Mezőgazdák Szövetkezetével együttesen folylatotl üzlcihez gépekel rendeli, amiket később kivont a üzletből és eladoll jogtalanul. A/onkivül vajszállilásra kapott 10 millió korona előleget saját céljára fordítotti. Feljelentenék. A vádhalóság sikkasztás miatt emeli ellene vádal, a Keszthelyre kiszállt n>gy-kanizsai törvényszék azonban (elmentette a vád alól. A bíróság Ítéletét Csillaghy kir. ügyész meglclleb-bezle.
(§) Izgalmas fogházba utalás.
A nagykanizsai államrendőiség bűnügyi osztálya vasárnap dilelőlt utasítást kapott a kir. ügyészségtől, bogy nyomban vezetesse elő Out-tentag Sarolta 31 éves nagykanizsai varrónői f gházbünletésének kitöltése végett. Ugyanis, miután a perujra-clvételnél a törvényszék helybenhagyta az alapperben hozott bírósági Ítéletei, a vádlott fellebbezése dacára, a vádhatóságnak joga van a kirótt büntetés végrehajtása iránt Intézkedni. A rendőrség az ulasilás folytán kiküldte egyik delektiv|él az elítélt lakására, akii 11 órakor clőállilotl és áladolt a kir. ügyészségnek. Az elítéli az ügyészség i odajtban olyan jeleneleket rögtönzött, amilyenre még alig volt példa Nagykanizsán. Haját és arcát tépve, sírt és kiabált, hogy az irodavezető kénytelen volt fogház-őrért telefonálni a fogházba, aztán beszállította a fogházába.
Brtick Sándorné ugy a maga, mint apósa Britek József, valamint gyermekei, unokái s egész rokonsága nevében fájdalommal lelt szivvel ludalja, hogy szeretalt férje, a legjobb alya és nagyalya
Briick Sándor
e hó 6-án éleiének 57-ik, boldog házasságának 31-ik évében elhunyt.
Drága halottunkat í. hó 8-án kedden déiulán 3 órakor fogjuk Kazinczy-ulca 49. szám alatti gyászházból az Izr. temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1927. március 7-én.
Emlékét el nem múló szeretettel éa kegyelettel őrizzük I
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Uránia kedden és szerdán 7 és 9 órakor: 77// a csibészkirály, izgil-mas filmregény 14 fejezelben. A Maiinban megjeleni és a közönség etótt általánosan ismert ncoromantikus regény nyo.nánl
Keszthelyi Uránia keddi műsora: Rapidházasság (Házasodjunk az angyalát) 7 felvonásba.
Időjárás
A nagykanizsai tnetcoröloglai megfigyelő Jelentése: Héttón a Mnésék-lel: Reggel 7 órakor +frl, délután 2 6rakor +105, este 9 órakor +6-6.
felhőzet: Reggel is délben borult, este tiszta égboltozat.
Sz/llany: Egész nap Délknyugati szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint jobbára borult, enyhe idő, helyenként kevés csövei.
iöZQAZDASifi
Témi
Egyenetlen nyitás ulon a piac a tőzsdeidő későbbi lolyamán elgyengült, amit a bécsi és berlini tőzsdék hasonló irányzathalásának kell betudni, amelyhez még a konlremin tevékenysége Is kozzálárult. Az általános irányzat alól néhány érték kivételi képezett, igy Ofi, Danubius, Fegyver, Láng, A henaeum és Fiank-lin árnyereséggel zártak. A többi ér-lék áresése az l-2«/o-ol, néhány kivételtől leltekintve, nem haladja meg. Bauxit 6, Izzó 3%, Beocslni 2 5%-al csell vissza. A kullszpiscon csak lényegtelen eltolódások vollak. A forgatom az egész lőzsdeidő alalt elég csendes maradt.
á btéa>HÍl IM Mu-tanto
VALUTÁK Lengyel 6315-64 65 Angol L 37-72-27-83 Caeh V. 1630-16-98 Dinit 1002-1007 Dollii 559-20-571-60 FrancUlr 22-45-22-75 Holt. 228 60-229 60 Lel 3-30-3 40 Léva 4-10-4*16 Líra 24 85-25-50 M»rka 135-40-135-90 Sehltl. 80-35-80-70 Din k. 152 20-15285 Svájci (.109-85-11025 Belga Ir. 79-45-79-75 Norvég 148-30-148 95 Svéd k. 15ÍS5-15320
DEVIZÁK Amit. 228-77-22947 Belgrád 1003-1007 Berlin 135 47-135-87 Bukareat 3-30-3-37 Brüsszel 7947-79-72 Kopenb, 152-30-15275 Oazlo 148-20-148-75 London 27-72-27-80 Milano 24-85-25 16 Newyork 571 45-3 15 Pázta 22-30-22-50 Prlga 16-92-16-92 Szollá 4 11-4-15 Stockh. 152 65-15310 Vtraó 63 30-6450 Wien 8045-80-70 ZOrleb h»90-ll»25
Pilla 20-33, London 2523U Newyork 520-"-. Brllaiel 72 271 r. Milano 22 821 z. Amilerdlm 20810. Bellin 123 25. Wien 73-15, Solla 375, Priga 1540, Valid 5805, Budapest 90-S0, Belgrád 9 I3\'.\'i, Bakaiét! 3-10
Terménytőzsde
Búza Uizav. 75 kg-ot 33-80-34-20, 76 kg-oi 34 20—34-70. 77 kg-ot 34 70 -
32-10, 78 kg-ot 3510 - 3550, egyíb 75 kg-ot 32-70 -33 10, 76 kg-ot 3310 -
33-50, 77 kg-ot 3350 3390, 78 kg-oa 34 10—34-50, rozs 26 40-20110. takarmány-árpa 22-20-2270. aőlárpa 25-59—27-54, zab 21.60-2180, lengeti 20-40-20-80,
repes —■---•—. katei 1850-1900,
buzakoepa 1650-16 8Í.
i, ...ii.,..-.. un lasnntr
Felhaltál 1350, melyből eladatlanul vttiza-maradt 400 darab. Elsőrendű 1-68—1-72, azedell 164—168. izedet! közép 152— 1-60, könnyít 1-32—1-38. elsőrendű Oreg
1-58—tt>4, mátodrcndll 1-18-152, angol soldő t-52—1-76, izálonna nagyban 1-6Í— 168. zali 184-1-88. lehuzoll but 20$--
2-32. szalonnát lélserlés I1ÍI-2 00. Az irányzat kellemet.
Kiadja: Zrliyl Irméalptr ét ÍDiyv karakWáa iT, Imjluulsju
APBÓHIHDÉTÉSEK
(Hlrdatéaak dija oltr. fliatandO)
Aa apróhirdetés dl|a 10 azőlg 50 lllltr. A dmazó l minden vastagabb betűből üld art kél aaónak .simlttallk. Minden tovibbt izó dija 5 fitt. A hlrd.U.l dl) at«ra MaaUndS a loegalmladő hozzitzimltiiival
Jobb ti ízből valő német, magyar hölgy variál lehelléggel illáit keres mini kéxl-klaaaizony, vagy tirwlkodőnő. CgéiX napon ál. Clm a kladőban. _ -942
Arvstrisb&l vltaaamaiadl bútorok, ágytodronyok. ágybetét, lakaié. Klnlzal-u. 17. iz. a. raktárban délután 2-3 őra kőzi oleaőn eladők. 899
KOIönböxö liizlaitial cikkek éa bútorok március hó tt. éa 12-én Sugir-ul 66 tiim alatt kiinulllalnak. 9I9
Egy kolönbajiratu bulorozoll szoba azonnal kladő Klnizay-utca 30. -935
Egy bejáró takarítónő a délelőtti írákra IcIvélcUk. Fonyő Mihály, Kazinczy-ulea 1._939-
Flalal nőtlen háxl»*olo»t kezelek. — Valkő Ágoilon Nagyr\'cie. _-940
Egy régi, tiirea, Jőlberendezell (orgalmat Ojelat aranybánya, esetleg kedvezményes teltételek mellen azonnal alatlő. — Clm a kiadőban. 941
Egy Jőkarban levő Fordaon traktor
eladő. Balogh Jenő Intéző Zákány. 872
Schenker és Társai nagykanizsai fiókja, tisztviselői kara és munkásai mély fijdalommal jelentik, hogy buzgó, áldott emlékű főnöktik, illetve kollegájuk
Brück Sándor ur
folyó hó 6-án hosszas szenvedés ulán 57 éves korában elhunyt.
Felejthetetlen főnökünket, Illetve kollegánkat folyó hó 8-án délután 3 órakor kísérjük Kazinczy-utca 49. számú gyászházból az Izraelita temetőbe utolsó útjára. Nagykanizsa, 1927. március 7.
Emlékét mindenkor kegyelettel fogjuk Sriznil

zalai közlöny
1927 márc)m8
MEGHÍVÓ.
A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
XXX. évi rendes közgyűlését
1927. évi méroiut hó 20-án délelőtt II órakor saját b.ilyiségében tanji meg, melyre a I. c. részvényesekéi lisilelctlel meghívja az
IgizgitOMg,
A közgyűlés tárgyai ■
szerint kilépd Ádám Róbert, Fiscltcr Károly, dr. Kollcr Mván, dr. Szigelhy Károly és Tabajdi Kálmán igazgatósági lajok helyett u|ak. vagy ugyanazoknak megvaiasziása 3 évre és az alapszabályok 27. §-a értelmében II megállapít, ndó léiszámban felügyelő-bizottsági tagok valasztása l évi időtartamra.
5 Az alapszabályok 25 § a értelmében a megállapítandó léiszámban választmányi tagok válasz-ára 3 évi időtartamra.
I. Igazgatósig), és felügyelő-bizottsági jelentések; az 1926. évi zárszimadájoc előter|ejztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása irán\'i határozathozatal és a felmenlvény megadása.
2 íz alapszabályok 17. §-a értelmében a társaság hivatalos lap jának kijelölése.
3. A részvénytőke felemelése és ezzel kapcsolatban íz alapszabályok 7. § ának módosítása.
4. Az alapszabályok 19. §-a értelmében elnök, alelnök és a sorrend
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi március hó 7 én.
jVgnaü Az aüpszabllyok 12 S-l szerint a kóigyülésen riszt veheloek és siavazhalnak azok a részvényesek, kik legallbb 5 nappal a közgyűlés mcgurltsa elüti rílivényt, vagy részvényeket le nem |irl szelvényekkel együtt az intézet pénztárinál, vagy a közgyűlési meghívóban kr|clOlt helyeken letesznek.
A lelett részvényekről kUllitolt elismervény igazolásul szolgll a közgyüléien való részvételre.
Az 1926. évi zárszámadások és az azokra vonatkozó igazgatósági Jelentéi az intézet hivatalos helyiségében betekinthetók.
MÉRLEG-SZÁMLA
VAGYON
TEHER
Korona 1 Pengi 1 Korona t Pengő 1
370.9S3.7SS 29.679 50 Részvénytőke 1 876.000 000 _ 160 000
RanScglro. poilaiakatíkpénztdr és pénnntézeteknel Tőketartalék . 1 876.000 044 16 160 000 -
clhcly. pírnek ............ 415.416 606 33 233 33 Tartalékalap —
l;i[é*piplrok........ . .. I56 316 52S 12 606 82 Értékcsökkenési tarlalck 100.000.000 6 000 —
Váltók........... 16 465 ISO 084 1,317244 Nyugdíjalap ...... 8.117.052tOT.- 200.005.762 16 000 48
Átlósok ...... .. ... 8 946 768115 Ki 665.741 46 Retetek: könyvecskékre
Kelegvir ..................... 2.600.000 000 200 000 — folyószámlákra ... 7 356,848.710- 16.514 801.607 — 1,241.164 i:
latéleli hiz ........ 135.030 000 42 800 — Hitelezők ... 80.787 535 — 6 483 „
Vlsszteazámlloll váltók 6 869.381 904 — 549.580 65
Tel nem ven űszt.lékok ... 5,760 845 — 460 87
Almencli kamatok 1727 évre ......... 262.S58 380 — 21 038 «7
Nyereség: in. évi álltozjt 18,421.019 70
t évi tiszta nyerestg 495.448.IW.— 543.889 209 70 43 509 54

27 390,085 286 15 2.191.205 21 27.390.065.288 85 2,191.205 21
;
Nagykanizsa, 1926. december 31-én. az Igazgatóság
Jelen mérleg-számlái a bemutatóit fő- és mellékkönyvekkkel megegyetónek találtuk. n Felügyelő-bizottság.
KERTI MAGVAK
Növényvédelmiszerek gyümölcsfák ápolására
MUtnágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett)
MAYIiR KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruhalcita, (Jjítűiű-. v<gytluUtó-vailal«l« H.gykanlz.a, Hunyadi-utca 19.
Cytljtfitetep: Kazlnezy-utca 8.
Legolcsóbb árban fest. tisztit, goorriroz és plissiroz. Ingek, gallérok, mindennemű háztartás! fehérnemüek olcsón
és szépen tisztitlatnak. Gyászruhát 12 óra alatt lesietnek. Minta utáni festés. ,„
Keszthelyen, 35 éve fennálló
rövidáru üzlet
Kossuth La|os utca 31. számú házban, a Városházával szembeni lakással együtt augusztus l-re kiadó, Huss Ferencnél, mo
Női szalmakalapok nagy választékban
legujtbb formák az összes divjlszinekben kaphatók.
Átvarráat éa vaaalést divatoa formákra a legazebben kéazitjük.
TOTOLA ÉS PACSIRSZKY k.t.Po.m..t.r.k
Nagykanizaa, E8tv5a-tér 25.
Kiakeazthelyen G15 Q-öl
4 lakás mellék helyiségekkel, Cái
ház. — melyben 2 lakás elfoglalható — és jégverem jéggel, azonnal eladó. Felvilágosítást ad a .Zalai Közlöny" keszthelyi liők kiadóhivatal,t »59
Cuko:, gyomor, bél, vese és sziv betegeknek, ideges kimerillleknek, rcumásoknak és köszvényesek nek legszebb téli üdülőhelye
Soványító- és hízókurök. Kénes forrás-fürdők a lakós!0bákb:n. Virgyógyinlézel. — Rönlgen. Rendkívül olcsó árak. Klinikai osztály. Itijtimts atitaiHittltis i rimMl T.3.48. Sürgönyeim Budapest MargoteL
B
HIRDETŐ IRODA R. T.
Budapest, V. Dorottya-utca II.
Telefon : Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéaeket a világ minden lapja részére.
Reklámtervckct készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Fényképészeti cikkek
nagy raktára. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papirok, vegyazerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
1344/1927.
^lejtési hirdetmény.
A homokkomároml pászhir-biznál 26 f. méter deszkákerilés felállítására vonatkozó ácsmunka a városi gazdasági hivatalban f. évi március hó 9-én (délelőtt 9 órakor nyilvános árlejtés utján iug a legkevesebbel ígérőnek kiadatni. A városi tanács. Nagykanizsa, 1927. évi február hó 25-én.
s.u Polgármester.
Hirdetések
felvétetnek.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavcwtó: Ofcnbcct Károly.)
87. évfolyam, 55. szim
Nagykanizsa, IB27 március 9, szerda
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SmteutMe é> UaáttünUI l\'íut 5. u.
hökUadUüraUl: KUtiludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
iMcnjrbjrc-teleton: NiRykintrM 78. uitn. Előlutléji ári cty Mra J penji 40 fillér.
„A fegyverek mögött álló magyar katonákat nem lehet soha többé megrendíteni!"
Vihar • Házban egy szociáldemokrata Ízléstelen kőzbeszólása miatt
Budapest, március á (Saját tudósítónktól.) A képviselőház mai liléién elsőnek belerjeízlet-lék a bizottaágok jelentését a blzlo-titási törvényjavaslatról, melynek tárgyalására a Ház a sürgősséget kimondotta. Elfogadta a Hát az adócsökkentési és a honvédelmi minisztérium alá tartozó nyugdíjasok ellátásáról szóló törvényjavaslatot.
A Itlanonl békeszerződés egyes katonai rendelkezéseinek kiegésrité-séröl és módosilásáról szóló törvény-jivaslat általános vitájánál Csáky honvédelmi miniszter leszögezi, hogy katonai Midéiben sikerüli a tár-suti hatalmakot a ml álláspont-tünk {elé hajlítani. A szociáldemokrata képviselők okvetetlenkedő közbeazólásaira Csíky gróf kijelenti, hogy nem lürjük, hogy azok a bizonyos elemek még egyszer hozzáférhessenek a fegyverek mígölt átló katonáinkhoz. A fegyverek mögött álló magyar katonákat nem lehet soha többé megrendíteni és ha st ükség lesz reá, h\'sziláiul Is JogJák fegyvereiket. A Hit többsége a |svaslatol ereded szövegében fegadta el.
A polgári iskolákról szóló törvényjavaslat tárgyalásán\'. I elsőnek Kélhly Anna szóit hozzá, aki a nála megszokott módján bírálja és tiltakozik az ellen, hogy a |avaslat a felekezeti oktatást honosítja meg.
Kovács Károly beszédéi a Magyar Hiszekeggyel kezdte, a Ház leszull figyelme melleit. Kabők szociáldemokrata azonban Ízléstelenül körb;-kíáltolt:
— Én hiszek az erőszakos vJ lasztásbanl
Mire a felháborodás vrhai|a zugon végig a polgári ptrtoknál és a lelkiállátok özöne a közbekiáltó szociáldemokrata képviselő telé.
Kocsin: Nemzetünk vesztél |c-lentené, ha nem adnánk a nép kezébe az önvédelem igazi fegyverét — a magasabb kuliurát.
Pelrovúcz Qyula büszkén vallja magát a felekezeti iskolák hívének.
Peslhy Pál igazságogyminiszler a bűniclóiörvénykönyv kiigazításáról, egyes rendelkezéseinek mfdosrlásá ról és u büntető Igazságszolgáltatás további egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot terjeszti bt. Az ülés 2 órakor ért végei.
A Népszövetség ötven millió aranykoronát szabadított fel Magyarországnak a kölcsönből
Olaszország ratifikálja Besszarábiának Romániához csatolásáról szóló békaszerzödési cikkelyét - Walko miniszter tanácskozása Chamberlainnel
Genf, március 8 (Éjszakai rádiójelenlés) Walko Lojos dr. magyar külügyminiszter ma délután egy órás megbeszélést folytatott Chamberlainnel.
Genf, március 8. (Éjszakai rádiójelentés) A Népszövetség Tanácsa Scialója javaslatára hozzájárult a pénzügyi bizottságnak ahhoz az Indítványához, hogy a Magyarország által kért .népszövetségi kölcsönmaradványból 50 millió aranykoronát hasznos beruházásokra felszabadhassanak.
Genf, március 8 (Éjszakai rádíó-Jelenlés.) Az olasz delegíció ma nyilatkozatot tett közé, mely szerint Olaszország ratifikálja B:sszarábiá-nak Romániához csatolásáról szóló békeszerződési cikkelyt. A nyilatkozat kiemeli, hogy ezt azért halogatták oly sokáig, mert az érdetelltk-
nek, Oroszországnak és Romániának alkalmat aktit adni Olaszország, hogy maguk intézzék el a vitás kérdést. Végül hsngsulyozzák, hogy a csatlakozás elismerése nem jeleni éli O.ószország ellen és annak r.em szabzd bizonyos túlzott jelentőséget tulajdonítani.
A Népszövetség veszi át Magyarország katonai ellenőrzését
Megszűnik a katonai ellenőrzóblzottság működése
Budapest, március 8. Megbízható értesülések szerint az antant katonai ellénőrző bizottságának működése Magyarországon a közeljövőben megszűnik és az antant hozzájáriilásuvál Ma gyarországon is a Népszövetség veszi át a katonai ellenőrzést, ahogyan az Németország esetében is megtörtént. Csáky Károly gráf honvédelmi miniszter az egyik délutáni lap képviselője előtt kijelentette, hogy igenis van reményünk arra, — miként azt már a külügyminiszter kijelentette hogy legközelebb megszűnik Magyarországon a katonai ellenőrző bizottság működése. Az űgy most a nagykövetek tanáesa elolt fekszik.
i.íi.1 \'i-ruVi.iVi WVWW -i-i-i-i-1................................ "
A kultuszminiszter válaszában kijelenti, hogy a jövő évi költségvetésbe nagyobb összeggel sitt a vidéki színészet segítségére Elismeri annak súlyos helyzetét. Ezzel a bizottság a kultusztárca költségvetését részleteiben is elfogadta, majd áttérlek a kereskedelmi lárca költségvetésének tárgyalására, melyet Göigey István előadó nagy beszéd keretében ismerteteti. Ezzel az ülést berekesztették és annak folytatását holnap délutánra halasztották, mikor is megteidődik a vilaakölt-ségv-lés felett.
A genfi tárgyalások legsúlyosabb pontja: a magyar-román kisajátítási viszony
Genf, március 6 (Éjszakai rádlójelenlés) Chamberlain angol külügyminiszter az újságírók elótt nyilatkozott több kérdésről. Igy kijelentelte, hogy az eddigiek szerint a tanics Olései nyugodlan fognak lefolyni. Egyetlen komoly és su\'yos tárgypont van, amely sok vitát vált ki; a magyar-román kisajátítási viszály. Eoben a kérdésben az a felfogás alakult kl, hogy ezl a kérdést, mivel na<y anyagról van szó, előbb az albizottságnak kell letárgyalni. Eiulán a kínai és orosz kérdésben fellelte ki már lőbb ízben ismertetett álláspontját.
Tizenkilenc uj iskolát építenek Zalamegyében
A knllnsitárca kóltségvetéio a pénzügyi bizottság elölt Budapest, március 8 (Éjszakai rádiőjelentés) A képviselőház pénzügyi bizoltsága ma dél-utin Kenéz Bíla dr. elnöklete alstt lolytalla a kultusztárca költségvetésének részletes vitájit.
Ilegedüs Kálmán kérdést iniéz a kultuszminiszterhez annak római ul|ál illetőleg. Mire Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter kijelentéi, hogy a Colleglum Uungaiícum ügyben utazik Rómába. , Marschall Fererc a hnilóképiés retormjáról beszél Kossalka Jlnosa műegyetem egyes liléiéinek fíleme lését kéti.
Hegedűs Kálmán a középiskolai tanárok nehéz helyzetére hivja lel a korrrány figyelmét.
Kállay Tibor dr. az általános helyzet javítást Illetőleg Intéz kérdést a kultuszminiszterhez. Varga 0 Jbor a zalnmcgyei iskolaépítések ügyében beszél.
Klebelsberg Kunó gióf kultuszminiszter megnyugtatja a felszólalókat és kijelent, hogy Zalamrg/ébcn 19 uj iskolaépítése van folyamattan. Temesváry Inrc dr. a vidéki színészet vátságál hozza fel és szubvenciójuk emelését kéli,
Felfegyverezték a aanghaíi munkásokat
Sanghal. március 8 (Éjszakai rád\'ójelentés) A munkáspárt vezetőt nagy terrorral igyekeznek a munkásakat távollartani a munkálól. Egy dokk munkavezetőt, aki mégis dolgozott, meggyilkollak. Egy másikat súlyosan megsebesítettek. Egymun-kasgyüiésen a munkások felfegyverzéséi határoztak el. Kivégzik a lefoglalt orosz haj6 utasait London, márciui 8 A Daily Niwi pekingi tudósítója szerint a francia követség közölte, hogy Csang-Cso-Lin táviratban azt az utasítást küldte Nankingba, hogy végezzék ki a lefoglalt orosz hajó valamennyi utasát, kivéve Barodinnél, a kantoni kormány orosz tanácsadójának feleségéi. A parancs löbb orosz és kínai emberi érint. Borcdlnnét honfitársaival együtt erős őrizet mellett Csi-Nan Fiiba vitték.


Női szabászati szaktanfolyam a fémipari iskolában
A Keresztény Tlsztvizefőnők Egyesületének akciója
Nagykanizsa, március 8
A nagykanizsai Keresztény Teszt-viselőnők Egyetmeiének elnöksége dicséretreméltó akciót kezdeményezett. Hogy tagjai és az intelligens növilág a teljes és komplelt ruha-szabiszalot elsajátíthassák — elhatározta, hogy a m. kir. kereskedelem ügyi minisztertől nyert engedélye alapján a nagykanizsai Fémipari Szakiskola egyik tanhelyiségében, elsőrangú erők vezetése melleit nő-szabászati szaktanfolyamot nyit.
A tanfolyamon elsajátíthatók lesznek az Összes női- és gyermekruhák, az ehhez szükséges szabásmintáknak rendkívüli egyszerű és kony-nyen elsajátítható szisztémájú elkészítése, megrajzolása, stb.
A tanfolyam kizárólagos célja — hogy minél lobb intelligens nőnek módjában legyen a női- és gyermek-ruha-uabászatol elsajátítani, A minisztérium azért a tandijat legmíni-mállsabban állapította meg, személyenként 25 pengőben, hogy igy a legszerényebb anyagi viszonyok között levő nőnek is módot nyújthasson az azon való részvételre.
Jelentkezni lehet már ma, szerdán és csütörtökön délulán léi 2 órától 3 óráig a fémipari szakiskola földszinti tornatermében.
A szaktanfolyam visszavonhatatlanul folyó hó 14 én veszi kezdetét.
Álomkóros megbetegedések Jasaiban.
Bukarest, március 8. (Éjszakai rddlófelentés) Jassiban ma egy ujabb álomkóros megbetegedés löiténl. Egy társa a tegnap álomkórban elhalt egyetemi hallgatónak három nap óla alszik.
Az Ipartestület elöljárósága az iparostanonciskola törhetetlen helyzetének orvoslását kéri a várostól
Klnden kereskedj a vásároll összeg I\'/o-ával JárnlJon hozzá az Iparosok nett-háza alapjára
Nagykanizsa, március 8 A nagykanizsai ipartestület már-I cius havi elóljárósági ülésé! héifőn este tartotta meg Bazsó József elnöklete alatt. Az elmull hóban isméi 13 mindkét nembeli tanonc szabadult jel segéddé,
akikhez Bazsó elnök meleg buzdító szavakai inlézett, majd átnyújtotta mind .\'gylknek a segédi levelel.
Piiczer Albert pénztáros jelentette, hogy
a farsangi mulatság 451 pengő tiszta bevételt eredményezett a nagykanizsai Iparos Menháznak. Harminc munkaképtelen és beleg ipartestületi tagnak elengedték az évi tagsági dijat.
Neusledler Jenő testületi Jegyző ismertette ezután n székesfehérvári Ipartestület által rendezett 1927. évi ipar-klillttást
és a rendezőség átiratát a kanizsai Ipartestülethez. Az elöljáróság elhatározta, hogy propagandával legszélesebb körben támogatni fogja és az elnökség képviselteti magát.
Bazsó Józsel elnök a Levente Egyesület laggyüjlési megkeresését terjeszti elő és a legmelegebben pártolja a Levente Intézményt. Tömeges belépésre szólitjs fel a hazafias Iparos-társadalmat.
Az ülés erulán lájékozlatni kívánja az iparosságot a Zalai Közlöny utján, hogy kik azok az előljirósági tagok, akiknek három éves megbízatása lejár! (1924, 1925 és 1926 év) éa helyük választás alá kerül a vasárnapi közgyűlésen. Ezek Oarai Adolf kávés, Hajas József vendéglős, Farkas József csizmadia, Hoffmann Henrik kádár, Pintarlcs Márton cipész, Ko-
Á\'talános helyesléssel találkozott Qoldberger Vilmos inditványa, mely szerint
minden kereskedő az iparosok állal náluk vásárolt összeg 1 %-át adja a nagykanizsai Iparosok Menháza alapja javára. Berényl Árpád nyomatékosan rámutatott azokra a tehetetlen állapotokra, melyek az iparostanonciskolában leiedzenek ét teljesen lehetetlenné teszik az eredményes oktatást.
Az elöljáróság erre kimondotta, hogy megkeresi a város vezelóségét, hogy ezt a sérelmes állapotot szüntesse be és váltsa be végre a mull évben tett azon ígéretét, hogy
okvetlenül fel fog állítani négy tantermet ebben az évben
Majd több belső ügy kerüli letár-gyalásra.
vács Ferenc csizmadia, Makovilzky Oyul-1 cukrász, Vékássy Károly órás, Pintér Kálmán fegyvermester és Varga Lsjjs férfi-szabó.
Kimondotta az elöljáróság, hogy a kandidáló bizottság szavazólapjait már a közgyűlés elö.l felbontva fogja az érdeklődőknek rendeltcezé-I sére bocsájteni.
Vékássy Károly mini „tégla kezelő" beszámol a „\'égla\'-akciórót. Az elöljáróság minden egyes tagja nagyobb számú .téglát" vett.
Bazsó József elnök Ígéretet lesz, hogy az OMKE-t nagyobb támogatásra kéri lel.
Furfangos Iócsere800 liter borral és kétszer háromhavi fogházzal
Ss bort, •• lovat, sa pénzt nam látott H Oxlotbfil agy hlazékany salai fuvaroamaatar
Nagykanizsa, március 8
Még 1925. évben iörtént, hogy We/sz Imre kaposvári lókeieskedó é6 Weisz Simon kercseligeli korcsmáros Faros József máhomfai fuvarossal elcseréllek 2 loval, ugy, hogy Farkas József fi: ö kél lovára még 800 li\'.er bor! fiieletl felül. A felol-tizetés fele részéi azonnal, másik felél ősszel kellel! volna megadni. Farkas József az esedékes 400 liter bori mihamar behozta Nagykanizsára és átadla a két kereskedőnek, akik akkor azonban a másik 400 literi is követelték Farkastól, baárlák kél lovát istállójukba, majd később kocsijukba is foglak azokat és ilymó-don igyekeztek Farkast rákényszeríteni, hogy kössön velük olyan ujabb szerződési, mely szerint 400 liter bor éa 2 ló is az övékké lesz és ők tizeinek ezért Farkasnak 6 millió 100.000 koronát, hangsúlyozva
azt, hogy ők, mint kaposvári kereskedők, minden összegre .Jók". A hiszékeny Farkas Józs. f belement a .furcsa vételbe" és másnap elutazott Kaposvárra.
A kél Weisz azonban megtagadta a bort, a lovakat és a pénzt is. Persze mai napig sem fizették meg a kialkudott 6,100.000 koronát azzal az egyszerű Indokolással, hogy nem voll pénzük.
Farkas feljelentette a két kereskedőt. Tegnap tárgyalta ezt az ügyel a nagykanizsai törvényszék, amely ugy látta, hogy azt a bizonyos második egyezséget kényszer utján csikarták ki és megállapította a zsarolás vétségét és ezért fejenként és egyenként a kél Weisz fivért 3-3 havi fogházra ítélte. Metz klr. ügyész a minősítés és ítélet sulyosbbilása végeit fileb-bezelt.
„MACA..."
irta : Halász Béla
A csendes nyári estében valahol még izzik valami vörösség a sötét föld felett, ott ahol a nap szórja bucsuzóul sugarait, megfestve kékes lilára a lejszinű felhőkel. Messze távol húzódik el a vérvörös szalag, aranyból talán, mini valami intarzia a feketés kék sötélségben... És az imbolygó távoli fényben, az egyre sötétedő éjszaka hangulatában valahogy olt lengelt a litokzalos, bus emlékekben gazdag mull...
A verandán üliünk szótlan mozdulatlanságban. A tárgyak kép: fekete színfolttá folyt össze a terjengő sötétben; a hangok lágyan simultak össze és fonódlak bele a késő esle gondlerhes álmosságába, amikor a tanító belckezdelt elbeszélésébe.
— Hosszú harminc esztendő lelt el azóta — kezdte, miközben rágyújtott egy cigarellára — amikor e töiténet járta a ml vidékünkön. Apám, egy dunántuli falucska orvosa, katonatiszte! akari belőlem nevelni. Akkoriban nyolcadikat jártam és elhalározollnak látszott, hogy a kővetkező évben (elmegyek a
Ludovikára. Zárkózott, komor fiu hírében álltam, akinek nem kellettek a gyetmekkor bohóságai. Élelem a városban, ahol iskolába jártam, majd otthon a falunkban zökkenők nélkül telt el mindaddig, míg nem jelent meg életemben az az asszony...
Egy pillanatra elhallgatott, mintha a műit emlékképeivel küzködödne, aztán megindultan folytatta.
— Karácsonyi szabadságra jöttem haza. Az ünnep előestéjén ven-dégeiuk jötlek: a szolgabiróék. A hosszú falnsi élet közelebb hozott bennünket egymáshoz. Kedves, pat-riárkális öregúr volt a szolgabíró; olyan Jókai-lipus az elmaradhatatlan pipával és a klasszikusokból vett idézgetésekkel. Felesége (élűnk, öztekintetü aBSzony Erdélyből került a vidékünkrd. Most velük volt az asszony húga is. Mini később meg-tudiam, fiatalon Özvegy lelt. Férjét, ki bányamérnök voll, mindjárt lia-zassága első évében maga alá lemelle egy beomló tárna. Kezet csókoltam az asszonynak, az „öreg" („öreg"-nek hiviuk magunk közt a szolgabírót) melegen megrázta a "kezemet, aztán... egy pillanatra összerezzentem. Olt álliam a kis özvegy elölt. Alig lizennyolcéves gyermekasszony lehetett, csodaszép arccal. Soha nem
láttam hozzá hasonlót; csak a szent-képeken. Szabalyos szép Mária aic ; szelid kék szem valami megnevezhetetlen szomorúsággal; haja kígyózó, fénylő aranyeső,nő... Mikor ügyetlenül elmondtam nevemet, arcom a szivárvány színeit játszotta. Az voll az érzésem, hogy szobánkból kilépett, niegelevenedeil a Mária-kép és azt csodálom...
— Mikor kezét nyújtotta pillanalra felengedett arcának szomorúsága. Akkor egész esle nem vetlem le róla a szememel. Csak néhány közömbös szót váltottunk, de nekem olyan drága voll minden szó akkor, ami az ő ajkáról jO.lt. Az első szerelem cmészlö tüze pokoli forrósággal égette gy.rmekfanáziámal.
A következő napokon vakon rohantam előre érzéseimben. Nem gondoltam alig húszéves gyemiekvol-lomra; ugy voltam mint a szomjas vándor, ki hosszas vándorlás után kriatalyvizü forrásra lalál és mosl mohó kívánsággal habzsolja a liszta, üdilö forrásvizet...
Voll apámnak egy hálaslova azon, átjártam hozzáju\'r. Maca — mctl Igy hívtuk, leánynevén — napról-napra kedvesebben fogadott. Néha leüli a zongora mellé, eljátszott egy régi dall, én meg hegedűn kísérlem já-
tékát. Aztán tokáig szóifan elmélá-zással ültünk. Ilyenkor az volt az érzésem, hogy én vagyok a mesebeli királyfi, ki elindult, hogy csókjával fclébiessze az elvarázsolt kastélyban alvó Csipkerózsát... Bohó gyermekálmok 1 Be hamar megsemmisültek!
Szilveszter-este sokáig náluk maradtunk. Maca arcán egész este valami révedező hangulat üli, néha minlha liliakozva ijedten tárná ki karját valami ismeretlen ellenség ellen... Mikor bucsuttunk szokatlan melegséggel szorította meg kezemet. „Isten vele Lacii Legyen erős és bocsásson megl" Az utolsó szavakra könnyes lelt a sreme. Tanácstalanul álltam. Oh mit nem adtam volna akkor, ha ellüntetheltem volna azokat a könnyeket, ha tudom titkos szomorúsága okát...
Másnap vacsoraközben anyám Macára terelte a szól. — Szegény Maca — mondta anyám — szomorú újéve lesz. Belekényszeritik egy ujabb házasságba és utazik is"...
Minlha fejbeöntöllek volna... Az utolsó szavakat már alig hallottam. „Házs6iág"...„kényszerilik" „utazik" zugolt fejembea a szó. Berohantam apám szobájába, felkaptam asztaláról a revolveréi, aztán kirohantam az éjszakába. Libegve, zilálva futottam az
J2L
mire\'"\' 9-
Szántó Zoltán, az elfogott kommunista nagykanizsai hentesmester gyermeke
Fivére Szántó Bóia volt hadügyi népbiztosnak
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanlxaa. tnárdua 8 Bizonyára csak nagyon kevesen ludjlk. hogy a mull napokban ártalmatlanná tett bolsevisla-hálózal egyik fíembere, az dlogolt Szántó Zoltán _ n,gykanlzsai liu.
Mint Schreiber nevü nagykanizsai mészáros és hentesmester tla szüléiét! Nagykanizsán. Any|a febérvarró-oj voll. Szülei iparos voiluk dacára neveltették és iskotázlalták gyermekeiket, a két liu!: Zollánl, aki Itt középiskolái végzett és Bélát, aki a felsőkereskedelmi Iskolát végezte és »: érettségit sikerrel telte le. Ugyancsak rendes és msgasabb iskolai kiképzésben részesüli a harmadik leánygyermek Is.
A Scbrelber-csslád a Magyar-Olcá-ban levő Bazsonovlcs-tilt házban lakott. A gyermekek mind hivatal-
noki pályára mentek. Később, hogy jobban boldogulhassanak, megma-gyarositolták nevüket .Szántó" ra. Schreiberék később Nagykanizsáról Budipestre költözködtek, ahol a családfő meghall. Senki sem gondolt arra, hogy a szolid család becsületesen nevelt fiai mily szomorú és rul szerepel lógnak belőlleni az ország és a magvar lárssdalom halálos ellenségeinek láborában.
Ugyláiszik Budapeslen tel|esen a vörös eszmék hálójába kerüllek. Szántó Bila mint ismeretes .hadügyi népbiztos" volt az ország leggyászosabb napjaiban. Szerepét mindannyian lsmer|ük. Vele egyhuron pendüli Zollán fivére, aki most Ismét e vörös ellenséggel szövetkezet! az ország lOnkielételére. Anyjuk és nővérük mosl Is élnek Budapesten.
Géza védő [elmenlés! kért.
A biróság rövid tanácskozás ulán Kiss Gyula gépkocsivezetőt bűnösnek mondotta ki gondatlanságból okozol! súlyos leslisártés vétségében, de enybilöszakasz alkalmazása mellet!
100 pengő fő, 20 pengő mellék-büntelésre ilélle, de a büntetés végre-hajlását felfüggesztette, egyben kötelezte őt az orvosi költségek meg-létllésére.
Az ítélet jogerős.
Akiknél a dohánylevelek „maguktól hajtottak ki"
T8maga. t.lj.l».t4..k u Ogy*»»«*0«n ílltolt dohánrtcrmílí. ml«H
.I.UU t u i r invrr ".............*\' *....."\'..............
ötéves gyermek az antó kerekei alatt
i lőrvényazék lelMggíulelta t gázoló xOór bíotetését
Nagykaulzaa, március 8
Hosszú Ideig a lakáspOrök, későob az uzsorablráskodási pOrök voltak mindennapiak a bíróságnál Minden napnak megvolt a maga néhány lakáspöre és minden hélnek az uzsora-birósági tárgyalása. Egy tdó óta minden héten autóbalesetek és auló-elgázolások foglalkoztatják a bíróságot.
A legújabb ilyen por mos! zajiolt le a lörvényszékcn. Kiss Oyula 23 éves pacsal gépkocsivezeiő a mull év oklóberébin aulójával Szenlml-bálynál Pacsa felé hajlóit. Az ország-ulon vele szemben egy auló jöll ellenkező Irányból. Az ul baloldalán a sáncban löbb gyermek játszott.
A Pacsa felöl jövő autó hatalmas porfelhői hagyva maga ulán. fol/iatta u\'j<L A látszó gverekek közül az 5 éves Hcncsl Imte utána futott, majd titánná bámészkodva állt meg az országutoo. Eközben történi, hogy Kiss gépkocsijával elgázolta a gyermeket, aki kop ínyaalapi tö\'ést szenvedet! és hosszú ideig gyógykezelték, mlg sikerült az éleinek visszaadni. ; Az apja szerinl azonban a kis fiu soba éleiére nem lesz lObbé egész- | séges.
Kiss Oyula a bíróságon azzal védekezel I, hogy az eléje futó fiúcskát nem láila a nagy porfelhőtől. Dr. Dómján Lajos a sértett apjának kérvén/él terjesztette elO. Dr. Bakos
állomás felé. A messzeségből két tüzes szem |ott felém... késői... késő! - jajdult fel a szivem kétségbeesve Sisteregve, zúgva robogoll el előttem a vonal. Hirtelen szörnyű fájdilom veit erót rajtam. Ugy érezlem megrabollak: elrabolták a legdrágább kincsemet... Tajtékzó dühvel kilőttem a fegyvert a vonat után, — az utolsó lövést magamba rögzítenem...
Emberek, akiket apám a keresé-temre küldött, talállak meg a \'Öltés mellé rogyva. Napokon át leküdlem élet-halál közt. Mondták, hogy lázálmaimban szünlelen az 0 nevét kiáltoztam...
Mikor felépültein, fiatalon — öreg voltam. Aztán jöll at érettségi és mikor pályái kellett választani fce-iitam: tanító... Apámat lesújtotta az etet. Sokáig hallani se akart rólam. Akkoriban hamar megszereztem a tanítói oklevelet. Saját kívánságomon helyeztek ebbe a horvát faluba s már harminc esztendeje verem a magyar szól a horvát gyermeklejekbe.
Macáról Is hallollam egyszer bírt. Rdesanyám temetésekor jártam lent a falunkban. Mesélték, hogy mull nyáron ill |árt fér|ével — valami ügyvéd Pesten. Mikor elbeszéllék az én életemet, görcsös sírásba lört ki
snyámmal együtt ...
Es azóta hsrminc esztendő telt el. Harminc szomorú bánatos esztendő. Apámat is sirbavillék a csapások. Maca mestze él férjéve\', én prdig hosstu eszkndók óla .elhagyottan, társtalanul élem napjtimal. Az a revolvergo\'yó, melyet magamba rö-pitettem, megölte élelem egyetlen álmát, megtörte lelkemet, megse-betie húszéves gyermekszívemül... Az a halálos csapás kiölt belőlem minden hitel, minden vágyai a világ iránt... És bár elvesztenem, elhigy-lam a világol érte, soha nem ludok nehezlelésscl reá gondolni. Sokszor, nagyon sokszor előliem van még drága arca... és ha néha megell a kélsétbeesés, még hallani vélem kedves hangját: .legyen erős Laci és bocsásson meg!"
...Az Oreg laniló elhallgatott. Az utolsó szavakat már szaggatottan, a könnyekkel küzkOdve mond\'a. Szótlanul megszorítottuk a kezél. A néma csendben be>.iállt hozzánk a mull hsngulata; képzeletünkben megjelent egy szenvedő Mtria arc, amint a mult távolán át könnyező arccal, néma beszéddel kér bocsánatot a messzelünt mull nagy tragédiájáért!
Nagykanizsa, március 8 Az ellenőrző pénzügyőri közegek egy idő óla az! tapaszlsllák, bogy egyes községekben ismét erősen fel-burjánzik a tiltott dohánytermelés, ami termíszelesen a kincslámak telemes anyagi károsodást Jelent. Így többek knzőlt Letenye vidékén, Kerecseny, Orosztony, Rigyác, stb. községekben. A pénzügyőrök a tiltott dohánytermelés folytán dohány-jövedéki kihágást elkövetett gazdákat kihallgatták, akik menlségükre
A szombathelyi textil-csempészés a kúria előtt
Szombathely, március 8. Három esztendővel ezelőtt országos feltűnést kelleti a szombathelyi Irx ilcsempé-szés, amelynek következtében számos vámhivatali tisztviselő és kereskedő ellen eljárás indull. A szombathelyi törvényszék Wcllesz Jenő vámsraki tan\'cott két él lélévi fegvhtzra, Magyar Ferenc kereskedelmi üzlet vezetőt egy évi és tizhavi börtönre, Deutsh Henrik keresk. egy és félévi börtönre, Oőtz Ferenc vámszaki tisztel tizhón pl börtönre lléle, mlg a többi vádlottakat felmentetle. A táblai tárgyalás után most kerüli az ügy a legfelsőbb bíróság: a magyar kir. Kúria elé, amelynek lárgyalása tobb napon át log tartani.
A japáni főldronflés áldozatai
London, március 8 A Daily Express jeleni! Toklóból: Tokióban a földrengésnek 100 ember esett áldozatul. Kobeval és Orakával minden összeköttetés megszskadt, de a földrengés következtében támadt tüzeket elfojtották. Toyocka, Toltodi és Nagoya városokban a földrengés súlyos károkai okozott. Ezekben még nem rikerült a tüzet eloltani. Az osakai rendőrség jelentése szerint 11 ember halt meg és 22 megsebesüli. További jelentések szerinl Maisudo lengerészell támpont és Myazuscho városa lángokban áll. Yamadái, Ksyachlot és több lilul a földrengés elpuszlilolla.;
A felsőház közjogi bizottságának ülése
Budapest, március 8. (Éjszakai rádiójelentés.) A felsőház kozjjgi és törvénykezési bizoltsága Juhász Andor kúriai elnök elnöklete alatt ülést tartott, melyen a kormány részéről Peslhy Pál dr. igazságügyminiszter vett részt. Az ülésen foglalkoztak a Cég megszűnéséről és az örökösödési eljárásról szóló törvényjavaslatokkal és azokat a képviselőház állal elfogadott szövegezésben általánosságban és részleteiben elfogadták.
azt hozták lel, bogy ők nem termesztettek dohányt, meri a levelek csakúgy maguktól hajtoltak ki.
A pénzügyőrség jelentése alapián a zalaegerszegi kir. pénzűgyigazga-tóság egy csomó gazdát jelentett fel a nagykanizsai kir. ügyészségen do-hinyjövedékl kihágás miatt, amiért a feljelenteti gazdákat rendes törvényszéki tárgyaláson fogják felelősségre vonni.
A büntetés 15,20,30 napi elzárás, Illetve logház között váltakozik.
A soproni internátus-épités tervpályázatán is nagykanizsai lett a győztes
Nagykanlaaa, mircius S
Rövid Idö lelorgása alait négyszer aduink hírt arról, hogy nagykanizsai építészmérnök hozta cl a babért vidéki nagyvarosok országos tervpályázatain nanysierü tóvárosi müípi-tészek minden esetben nagy siama elöl.
Mosl. hogy ölödiknek mejinl egy első díjról kell beszámolnunk, a regisztrálás ra ir kitlvánio Ik a hírek szürke lovatáoó\', mert hiszen az el-ért eredmények Nigykani/ss nevéhez Is fűződnek. A vidéki és szaklapok eddig is terjedelmesebben foglalkoztak ezekkel a kanizrai sikerekkel.
A soproni lapok mai közlése szerinl Szeghalmy Bálint nagykanizsai építészmérnök a soproni evangélikus th:ol<igi-il internátus országos lervptlyázatan .Melanchlon* jeligéjű tervével az I dijat nyerte cl.
A jeles műépítész toroialos sikerei műszaki körökben is általános feltűnést keltettek, de különösen meglepetést okozott az a biztos löiény, amellyel az idei összes építési tervpályázatoknál a legelső budapesti műépítészek tervei lölé tudóit emelkedni. Általánosan kialakult vélemény, hogy ilyen eredményeket vidéki mőépitész még nem tudóit elérni.
A lervnáiyizalokal a Msgyar Mérnök és Épitész Egyletben sorozatos előadásokon log|ak ismertetni, amelyekre a nagykanizsai kiváló építészmérnököt ls meghivjtk.
Szeghalmy különben már műegyetemi hallgató korában is nyeri palya-dl|al. Praxisa alall pedig az 6 nevéhez fűződik a nagykóiösi gőzfürdő (I. díj), a karcagi kulturház, a hódmezővásárhelyi iputestületi székház, a getsci községi székház (I. dij). a mindszentalgyői katohkuk templom nyertes pályatervei; legutóbbi sikerei közül pedig a pécsi uszoda, strandfürdő és ligetrendezés tervel, a villányi lóSJOlgabtróaágl székház (I. dij). a gyóri szinhw épilkezés. a szombathelyi női felsőkereskedelmi Iskola (I. di|) és most a legújabb, a soproni Iheológiai internátus (I. dij.)
4 ZALAI KÖZLÖNY
1027 március 8.
napi hírek
■APIREHD
Március 9, szerda
Róm*l katolikus: Frun. Kin. Protes- J Un$: Franciska. Izraelita: Vádit hó ó.
Nap kel reggel 6 óra 27 perckor j nyugszik délután 17 óra 56 perckor.
Mozi. Uránia: Titi a csibéar király, j filmregény. Előadások: 7 és 9 órakor.
VERSEK
Irta és a vasárnapi liceátis előadáson felolvasta: WInklerné az. Munkácsy Noémi
Bucsu
Elhervadt virágok, bágyadt napsugár Borzongó hús szellő át ineg által jár.
Ködös ósii reggel: busát sejtó álmok Ma indultam cuk meg. Holnap már megállok.
Jönnek az emlékek, Jónnek búcsúzóra Zugó-bugó hangon megkondul az óra.
Dal, szerelmek, vágyak — játszi álomképek Bölcsőtől a sirig közel a lépések.
Amit ide hagytam : minden már oly messze Ezüst fényi) csillag belenéz az estbe
Félbehagyott égek, könnybe csitult álmok Bezárt kőkapunál olyan régen várok.
Fáinak az emlékek, fájnsk búcsúzóra Oly szomorún zug-bug: sirva szól az óra. Aztán némacaeod lest: messzi béke csendje Valaki elindult... Eltévedt az estbe.
Első utak, első léptek...
Első utak, első léptek.. Napsugaras kis emlékek Kicsiny kezed kezűnk fogta Igy indultunk cl az útra.
Első utak, első léptek.. Féltő szemünk kisér téged Egy darabon, nein sokáig Csak az útnak fordultáig.
Ködös utak, messzi léptek -Apró lábak mendegélnek lárnak hóban, forró nyárban, Hol rossz, hol meg jó világban.
Ködös utak, messzi léptek... Kik fáradtan hszatérnek Kicsiny kezed kezünk fogja lg)\' megyünk majd akkor újra _megint újra...
Valódi angol szövetből
uil ruha csakis törl.l Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Pórit 5. azám.
— Rákosi Jena Keszthelyre jön március 25 ín, ahol riszt vesz a tiszteletére rendezendő 60 éves Irói jubileumi ünnepségeo.
— Nagykanizsa város 1927. évi költségvetésének Összeállítása csak e hó végén nyer belejezésl. Utána a péniflgyl bizoits\'g Plihál Viktor dr. kir. kormánytanácsos, felsőházi tag elnöklete alall veszi tárgyalás slá az összeálliloll költségvetést, amelyre majd ml Is részletesen visszatérünk. E szerint a város háztartásának 1927. évi köllségvelése csak |övö hónap közepe táján kerül a képviselólestole! elé, amely a jelenségek szerint több napon át és valószínűleg izgalmas viták közepette fog letárgyaltain!.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A Katolikus Legényegylet folyó hó 13-án, vasárnap este 8 órakor saját termében hszatias ünnepélyt rendez, melyre a nagyközönségei ezúton hívja meg az egyesület elnöksége.
— Lelkészbeiktatás. Szike Károly koveskáli u| református lelkészt vasárnap iktatták be ünnepélyes keretek között.
— Megjött a Felsőtemplom orgonája. Tegaap délután érkezett meg Pécsről a Felsótemp\'om hatalmas uj orgonája, amrly a modern orgonaépilésnek valóságos remeke. A halalmas alkotmányt három teherkocsi szállította be a városba. Amikor a felsőkereskedelmi Iskola derék növendékei látták, hogyan buzgólkodik és segít a szállításnál lelkes hittanáruk, Gazdag Ferenc püspöki biztos, azonnal segítségére sietlek és miként a templomi harangok lel-húzását is ök végezték, igy most nagy lelkesedéssel segítettek az orgonának a templomba való beszállításánál. Az uj orgona nagy vonzerőt fog gyakorolni az állatos hívőkre.
— Cigányzenészek a templom-restaurálásért. Horváth Jenő cigányzenekara csonkacsütörtökön táncmulatságot rendezett Nagy István .Újvilág- vendéglőjében. A mulatság jövedelméből 28 pengőt juttattak a plébánia templom restsurálása céljaira.
— Hirtelen halál. Schvlnlzer N. Petófi-u\'ca 53. szám alatti lakos tegnap reggel beretválkozás közben összeesell és meghalt. A megejtett rendórorvosi vizsgálat folyamán meg-állapilolták, hogy Schvintzer már régóla súlyos természetű szívbajban szenvedett és bizonyára ez okozta halálát. Mivel közvetlen hozzátartozói felkutathatók nem vollak, a rendőrség az elhaltnak minden ingóságát lepecsételtette és a lakás kulcsát további eljárás végetl az árvaszéki hivatsinsk adta ál. Egyben a haláleset ügyében minden inlézkedést beszüntettek.
iBjköinyitett fizetési lellélÉM
készll uri ruhát Sőrlcl Zslgnioud szabómester Nagykanizsa, Kóut Kwii tiiiMi ci.tim
— Megkerült az elveszett betétkönyv. Megírtuk, hagy Tóth Júlia kanizsai lakos bejelenlelte a rendőrségen, hogy nsgyobb összegről szóló bank betétkönyvét vagy elvesztette, vagy ellopták tőle. Megemlítette akkor Tóth Júlia azt, hogy a könyvecskéi egy Ozleiben bevásárláskor a pultra lette és azóla nem ludja, mi lett vele. Ma a kérdéses üzletben egy vég vásznat vetlek le a polcról és mikor kibontották, kiesett belőle a könyvecske. Ugylálszik az asszony, mikor vásárolt és a vásznai nézegelte, véletlenül a végre (elte, amivel aztán becsavarták és helyre tellék. A kereskedő — miután ma megtalál Iák — azonnal a rendőrségre vitte a könyvet, ahol a tulajdonosa átvette azt. Egyben a rendőrség minden további nyomozást beszüntetett ez ügyben.
= Az ujabb Időben csodálatosan fejlődölt a mübintzés technikája varrógépeken. Brandl Sándor és Fia cíg állandó himzólanfolyamán szebbnél szebb hímzések készülnek a világhírű i\'FAFF varrógépeken.
— Filmfelvételek a kanizsai
szinház-megnyitásról. Ntgykanlzfa
r. t. város u| szinház mozijának I. hó 15-ikín történő ünnepélyes megnyílása alkalmával a Magyar Film Iroda a Magyar Híradó részére az ünnepély aktusáról. filmfelvételeket log készileni. Ez alkalommal operatőrünk egy-két napig Nagykanizsán log tartózkodni s igy médunkban lesz reklám-lilmlilvélcleket készíteni A filmfelvétel méterenként 3 pengő. Testületek, c\'gek, kereskedelmi és ipari vállalatok részére kitűnő rekla-miroió alkalom. Felvilágosításokkal szolgál a Mogyar Hirdető Iroda r. t. nagykanizsai flőkja, Sugár ul 4. Telefon 338.
— Kihágás! ítéletek. A rendőrkapitányság kihlgási ügyosztálya Wimmer Károly földművest, kanizsai lakost vigyázatlan hajtás miatt, mert szekerével elütötte Kuhán István utcaseprőt, három napot helyettesíthető 20 pengő pénzbüntetésre és külön 10 pengő pénzbüntetésre ítélte. — Gödinek La|os luvarost ugyanezért 2 napi elrárást helyettesíthető 10 pengő ti- és 10 pengő mellékbüntetésre ítélte. — Kovács Károly helybeli cipész-iegédet közbotrány-okozásért és meri megtagadta az Igazoláséi a rendőr előli, 10 pengő pénzbüntetésre ilélték.
— A keszthelyi Vasutas Kör I. évi március hó 13 án lanja évi rendes tisztújító közgyűlését saját helyiségében.
— A Balatoni Társaság e hó 19 én délután 5 órakor tartja közgyűlését Budapesten. A közgyűlést elnöki tanácsülés követi amelyet Kisfaludy Sándor emlékének szentelnek.
— Tennlszezők! A magántisztviselők pályája rövidesen megnyílik. Jelentkezni lehet Fűrst Bízsinél és a nagviőz\'déhen.
W0 (l»a! szerfati wi roMII
kizárólag angol szóvelból készít SBrt.l Zsigmond szabómester I Nagykanizsa. Póut 5. szim.
— Elütött egy leányt a kerékpáros. Keszthelyről Jelenti a Zalai Közlöny ludósliójit .■ A minap délután Neumark Sándor keszthelyi mészáros nővérével sétált a főutcán. A leányt, aki a járda szélén hiladl, egy kerékpáros huszár hátulról elütötte, ugy, hogy az egy olt álló lovaskocsi lovai közé esett s bár a lovak szerencsére nem Ijedlek meg és nem taposták el, a leány mégis kezén, lábán, fején zuiódásokal szenvedeti. A vigyázatlan kerékpáros leeselt, de u|ra gépére kapva, miniha misem történt volna, eltűnt a helystinröl. A nyomozás megindul!.
— Uj postaépületet emelnek Balatonfüreden, amelynek építéséhez április hó lolyamán már hozzá is kezdenek. Az uj épület szépségével nagyban fog|a emelni a szanatórium város külső képit.
— Tisztújítás Keszthelyen. Az uj keszihelyi képviselőtestület szerdán, március 9 éti tartja meg a tisztújítási. Ekkor választja meg a községi bírót, helycltesbirót, 8 elöljárót és más tisztségeket is ekkor tolt be.
isiSJétn&s
A nagykanizsai meteorológiai mag. tliyeló jek\'ntésc: Kedden a Mnttik. tel. Reggel 7 ónkor +3-4, délután I irakor +11-3, este 9 órakor +67.
Ftlhüul: Reggel kevésbé borull, (télben borult, este kevésbé borull égboltozat SzéUánj: Egész nap Dítknyugati izíi
A Meteorológiai Intózet Jelentése szerint változékony enyhe Idó, helyenként esóvej. átmenetileg némi leheléi való. szinü.
II * . * |f\'..l ~ ll~.il - I \' ."ÍM-!,\'. \' ll.l.l,^ I
— Mtlkedvelőelőadás. A hévíz-szentandrási levente ifjúság húshagyókedden szépen sikerüli tánccal egy i>-kötött műkedvelő előadási rendezett. Szinte kerüli a Pataki leány című egyfelvonásos vígjáték és még három más mulatságos bohózat. A szereplők a megjelentek legnagyobb elismerését vivták ki. Különösen ki kell emelnünk Balogh Mariskát, Tóth Lenkét és Tóth Ncllit, kik ügyes látékukkal nagyban hozzájárullak az előadás sikeréhez. Előadás után lánc volt záróráig.
— Egy Ismeretlen munkás ember a vonat kerekei alatt. Borzalmas vonatelgázolás történt a napokban a szental állomás közelében. A Csurgó felöl berobogó gyorsvonal halálra gázolt egy ismeretlen munkás külsejű öreg embert. A szerencsétlen áldozat arcát a vonat kerekei a felismerhetetlenségig Összeroncsolták.
— A balatoni hajózás kibővítése folytán Keszthely haj\'jíralai-ban Is előnyös javulás történt. Az Idei szezonban naponként három járatot kap Fonyódra. Ezenkívül hetenként háromszor Keszthelyről hosz-szujárat Indul Siólokig, Keaessélgés Balatonalmádiig.
— Remlngton írógépek képviselete és rakiára, becserél használt írógépeket igen előnyös részlet Itze-tésre Szabó Antal sportüzlete.
Fővárosi szabás! Fővárosi miokü
Sflrlst Zsigmond
szabómesternél Nagykanizsa, Kóut Koeeaa uiuoaz asAU
— Vízvezeték Balatonfüreden. Balatonfüreden az érdekeltségek értekezleten elh stározták, hogy megépítik a vízvezetéket, Illetve ennek kivitelére egy végrehajtó bizottságot választanak. Az építést államkölcsön-nel akarják megcsinálni.
— Egy postamesternőt egy évi börtönre ítéltek. Mint annak idején megittuk, a köveskáli postamesternői sikkasztás és hűtlen kezelés mlall a zalaegerszegi kir. ügyészség vád alá helyezte. Műller Teréz postamesternő ügyében most tartóit főtárgyalás! a kir. törvényszék, mely makacs tagadása után a kihallgatott tanúvallomások alapján öt egy évi börtönre ítélte. Még ezt megelőzőleg Műller Ttrézl fegyelmi uton megfosztották állásától Az elitéit postamesternő felcbbezésl jelenteti be.
■OZQÓSZIKlAm
Uránia szerda 7 és 9 órakon Titi a csibészktrály, izgalmas filmregény l-l fejezetben. A Malínban megjelent és a közOoség előli általánosan ismeri neoromantikus regény nyomán I
M
roárciiu 9.
BÁDIúJÍÖSOa
Március 9 (szerda)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hirek, tőzsde, i OíikAr bácsi mesél a gyermekeknek. S15 Srimfónikus hangverseny. 7 A rádió (illődéit és * rádió Amerikában. 8 Bartók X hangversenye- 9.35 Hirek. Utána kOI-lOldl átvitel vsgy Orafonola.
g^cs 11 Zene. 4.15 Hangverseny. 5.15 Hiúsági előadás. 7 Szlmfónikus hangver-Jny. 9.05 Vidám zene, utána Népszerű
"Berlin, Stettin 1.30 Harangjáték. 3.30 Asszonyoknak. 4 Ifjúsági színielőadás. 6.25 A torsa szükségessége, előadás. J9.30 Szőni tt-est- 10 30 Tazz-band.
Barcelona 7.15 Népszerű zene. 10.20 Juz-band. 11.15 Háromfetv. dráma zene-kísérettel. 1140 Jazz-band.
Brfwi 7.30 Szlmfónikus zene.)
Frankfurt, Cassel 3.30 Gyermekeknek. t.30 Operett-zene. 6,30 Rádió előadás. 7 A Klekouvirkodás uj módjai, előadás. 7.30 Simson, Hlndel oratóriuma, zene.
Genf 8.20 Kamarazene. 9.20 Berni mű-jor. 10 Hangverseny. 10.20 Jazz-band.
Hamburg, Bréma, Hannover, Kfel 2.05 Népszerű zene 4.15 Kamarazene. 4.15 Jelenetek a Három a kislány operettből. 4.30 Tánczene. 0 Vidám zene. 8 Beethoven esi, zene. 9.15 Kamarazene Utána Jazz-band és népszerű zene.
Kőniasberff, Danzig 11.30 ürainafon-z«ne. 430 Népszerű zene. 8.10 Dalest. 9.65 Indulóest, népszerű zene.
Langonberg, Dortmund, Münster II Kisérleli leadás. 1.30 Népszcü zene. 2.30 Asszonyoknak. 4.15 Az anya, előadás. 5 Népszerű zene. 6.10 A Jelenkor nőalakjai, előzdái. 6.35 Mezőgazdaság. 7.45 Ipari előadás. 8.30 Strindberg mesejátéka. 11 Népszerű és tánczene.
Lipcse, Drezda 12 Zenei újdonságok, zene. 4.30 Mesék és gyermekdalok. 7.45 Beethoven előadás 8.15 kamarazene, utána rádiókabaré. 10.25 Tarka est, zene.
London, Daventry 2 Népszerű zene. 5 Kamarazene és szólista hangverseny. 7 és 7.45 Orgonazene 8 15 Bach ifjúkori müvei, zene. 8.45 Katonazene. 10.15 Peer Oynt. Drámai költemény.
Milánó 4.15 Hangverseny. 8.45 Részlelek Okxdano .PecJora* c. operájából. 10.30 Népszerű zene. 4 Kamarazene. 5.20 Oyer-malcdalok, gitárkiséreUeL 7.35 Tarka-est, katari.
Rádfó-Pártza 1130 Népszerű zene. 130 Szimfónikus zene. 5.45 Hangverseny. 945 Díszhangverseny.
Prága 12.15 Népszerű zene. 4 30 Hangverseny, Spanyol zene. 8.08 Tnrka-est. 9 Fúvószenekar hangversenye. 930 Rádió-szkeccs.
Róma 5.15 Jazz-band. 8.15 Szimtónikus lene.
Stockholm 6,50 Népszerű zene. 7.50 Stimfónikua zene. 9.35 Jazz-band.
Stuttgart, Krclburg 1.10 Gramafonzene. 3 Zene. 8 Kamarazene. Ulána 5 felv. dráma költemény.
zalai közlöny
SPORTÉLET
A Balaton mentén
találták a legmegfelelőbb rossz utat a megbízhatósági autó-versenyekre
Keszthely, március 8 (Sajdl tudósítónkul) Húsvét kél napján, április 17 és 18-án kellemes szép látványban letz része Keszl-kely közönségének. Az Automobil— Motorsport megbízhatósági versenyének utvonala ugyanis a vároton kérésziül vezet. A tervszcrlnl a ver-Mny első napjának utvonala Buda-Pest, Székesfehérvár, Siófok, Keszthely—Veszprém—Budapest szóval
<*» 360 km. ut a Balaton körül; * második napon Ismeretlen uton megbízhatósági próbák lennének.
Erre a túrára a rendezőségnek nehéz terepei és rossz utat kellett választania s igy |oit ez az útvonal siámitásba. Sajnos, hogy csak erre alkalmas a Balaton környéke, ahe-. b*tt, hogy a jó utak csábítanák
ALBU$ Harangszappan ALBÜS Háziszappan ALBU$ Kézmosószappan
a vezető szappanmárkák,
garantáltan tiszta nyersanyagokból.
Kérje mindenütt,
mert jobbít, gazdaságosabbat messze lóidon nem talál.
erre/elé a túrázókat. Msjd lalín jövőre vagy még később erre is sor keiül.
Az útvonal megtekintésére és Iré-ningezés céljából néhány pesli motoros jelentette érkezéséi e hit folyamára, köztük Majláth Mihlly a világiul! Hatleg-Ddvidsoa gépek magyarországi képviselője ki több géppel szándékozik e megbízhatósági luraulón résztvenni. — Értesülésünk szerint Urbach Uszló és Kaszala Károly bajnokok is lejönnek a tré-ningulra, kik közül Kaszala biztos induló Hirleg nyeregben.
A keszthelyi motorosok Illő fogad-Utáaba óhajtják részesíteni az illusztris vendégeiket s ha a meleg időjárás engedi Hévízre is álrándulnak fürdeni.
KAC-NTE
Vasárnap Nagykanizsán Is kezdetüket veszik a bajnoki mérkőzések. Az NTE a kapuivári AC-nak a bajnoki tabella második helyén álló csapalát lál|a vendégül. Előrehaladott tréningjük és a PSC e|len mult vasárnap elélt győzelmük alap|áo a kaposváriak a meccs favoritjai, de 11 pontokra az — NTE-nek is szüksége van, nemcsak azért, hogy a meg veszélyt Jelentő 6 ik helyről elkerüljön, hanem hogy őszi gyengébb szereplése után a közönség, meg lobbi ellenfelei előtt is respek-lust szerezzen. A KAC viszont a bijnokságra aspirál, igy heves küzdelem várható, annál is inkább, mert a honi pálya előnye a kaposváriak felé billenő mérlegel kiegyenlíti.
KÖZGAZDASÁG
éi mm Epsü
A megalakuláskor 207 tagja van az egyesületnek
Keszthely, márelul 8 (Saját tudósítónktól.) A Balatonmellék! OydmOlcsészetl ét Méhészeti Egyesület folyó hó 6-án délelőtt II órakor tartotta alakuló közgyűlését a keszthelyi m. kir. Gazdasági Akadémián. A gyűlésen környékből nagyszámú birtokos-szakember és neves személyiségek jelentek meg.
Az alakuló közgyűlési Sztankovlcs Jinos miniszteri tanácsos, gazdisági akadémiai igazgató nyitotta meg. Ismertette az alapszabályokat és a gazdasági ét kulturális célú egyesület hasznos jövőjét. Felkérte ulána a közönségei az egyesület megalakulásának kimondására, amit egyhangúlag el Is fogadlak, Igy sz elnök az egyesületet megalakultnak nyilvánította. A tisztikart a következőképen választották meg:
A Bilalonm\'elléki Gyümölcsétzeli és Méhészeti Egyesület székhelye: Keszthely. Elnök: Sztankovlcs János miniszteri tanácsos, gazdasági akadémiai igazgató. Alelnökök: Relsdil Richárd országgyűlési képviselő, dr,
Hői szalmakalapok nagy válaszlékban
legu|:bb formák az összes divatszinekben kaphatók.
Atvarrátt éa naaaláat divatom formákra a legazebben kéaxitjOk.
TOTOLfl ÉS PACSIRSZKY k.t.Po.m..t.r.k Nagykanlzaa, EStvBa-tér 25.
Sóty János kir. járátbiró. Ügyvezető igazgató: Horn János m. kir. kertészeti felügyelő. Pénztáros: Lovassy Márton ny. főellenőr. Ellenőr: Szeles János h. urad. főszámvevő. Jigyzó: Berke Póter Oazd. Ak. gyakornok.
Választmány: Dr. Berzsenyi László, Bognár Imre, BOhm Bíla, D.utsch Zoltán, Fáber Sándor, Faschlng Antal, György Ferenc, Hermán Medárd, dr. Huszár Pál, dr. Holler Konrád, Horváth Jenő, dr. Ivanlcs Károly, dr, Kukuljevics József, dr. Lovatsy Sándor, df. Mojzer Oyörgy, Nagy litván, Nemcsszegi Kálmán, Nyirády Lajos, Raák Jenő, Reischl Imre, Ste-falcs Aladár, Schrlkker Sándor, Szala-váry János, Szekeres Ödön, Ters-tyánszky Qiza.
Számvizsgáló bizottság: Vidoalalvy N., Schváby Ernő, Vaszary Kálmán.
A Balatoni Szövelség képviseletében Malatinszky Ferenc felsőházi tag azólalt fel, üdvözölve a megjelenteket, a sajtót ét az egyesület megalakulására Üdvözlő leveleket küldő több lestvérlntézményl, egyesületeket, továbbá felkérte a megválasztott tisztikart, hogy a nemes intézmény kezdeményezőinek, dr. Sóty János kir. járásblrónak és Horn János m. kir. kerlészeli felügyelőnek fáradhatatlan, buzgó és önzetlen munkájukért jegyzőkönyvi köszönetet nyilvánítsanak.
Végül felolvasták az alapszabályokat, metyet Jóváhagyás végett az illetékes minisztériumhoz terjesztenek fel. Utána Sztankovlcs János a megjelenteknek köszönetei mondva, a Kyülétl bezárla.
Az alakuló gyűlés napjáig 207 tsg Jelentkezelt és lépeti be az egyesületbe. (R. F)
= A Slnger-varrófény — Bármely varrógépre utólag felszerelhető — praktikus és kiméi! a szemet I Kérje annak gyakorlati bemulatá«H Singer varrógép fióküzlet Nagví:a-nizsa, Fő-ut 1.
50 ZALAI K02L0Nv
1927 március 10.
A szőllósgazdák a vármegyékhez fordulnak a borfogyasztási adó leszállításáért
A Magyar Szőllósgazdák Országos Egyesülete a vármegyékhez fordul és arra kéri őket, hogy foglaljanak állási a borfogyasztási adó leszállítása vagy eltörlése mellell, mivel enérkül a szőlőgazdaságok biztos pusziulásnak néznek elébe. — A borfogyasztási adóból befolyó jövedelem tudvalevőleg a városoké s ezek a rájuk nehezedő nagy terhek mialt rá vannak utalva minden bevételi forrásra. A kérdés megoldása tehát meglehetősen nehéz, de nem lehetetlen. A kormánynak kell ilt sürgősen módot találni arra, hogy a szőlősgazdákat megmentse, de ugy, hogy a városok se rövidüljenek még.
TélllI
Az irányzat a mai értéktőzsdén lanyha voll. A külföldi tőzsdék gyengébb irányzatát átvette a budapesti plsc is és az elözó napok spekulációs papírjai kivélel nélkül visszaestek. A legnagyobb mérelü áresések Fellenben, OuntmibaD, Fegyverben, Ganz papírokban és Bauxitban fordultak elő. A többi érték csak kc-vésbbé jelentékeny, mintegy 1—2 °/o-06 árveszteséget szenvedeti. Az egész piacon egyedül a nyomdapa-pirók, ezt nkivül Ndva, logaüanbank voltak szilárdak. A piac mindvégig üzle telen maradi. A htdikölcsönök piaca is nagymértékben Uzletlelen volt
Pirii 3»33\'í. London 2J\'22»,«. Ne»yotl 5I9\'i, Braml 733IVI, Mlltno 3Í8ÍU, Amitridim 20805\'/. Berlin 12325, Wien 7311)1/1 Solt. 3-75. Priül 1M0, VuxS 5800, Budapest 00-63\' t, Belgrád 913, Bukacat 3-10
i i/^Hsti Wu*» tnte-IwaM
valuták
Lengyel 63-20-M-70 Angol I. 27-74-27-90 Cseh k. 16-91-16 99 Dinit 1003-10 08 Dollit 559-50-571-90 ftanctn tt 22-45-22 75 Holt 22860-22960 U1 3-30-340
Léva 4-10-4-16 Ura 24 85-25-50 MirVa 135 I0-135ÍI0 Scitlll. 80-35 80-70 Dink. 15220-152 85 Svájci 1.109 85-110-25 BelRJ Ir. 79-45-79-75 N.í.ég 148-30-14895 Svéd k. 15V5S-153-20
DEVIZÁK Amit. 228-77-229-47 Belgrid 1003-1001 Berlin 135-47-135-87 Bukarcat 330-3-37 BtUssiel 79-47-79-72 Kotxnh.152-30-152-75 Olllo 148 20-148-75 Undon 27-72-2J-80 Milano 24-&5-25I5 Nevyork 571-45-3 15 Pirii 2230-2250 Prága 1692-16-92 Sioll.1 411-4-15 Storkh. 152-65-153 10 Varié 63 Ó0-6450 Wien 8r> 45-8070 . Zürich KXy90-IK>-25
APSÖHÍBBSTÉSSS
(Hlrdatéaak dija alfira flzatendfi)
Ka apróhirdetés dija 10 axóig 50 fillér. A címszó i minden vastagabb bettlből álló raó két szónak számíttatik. Minden további sző dfja 5 flll. A hlrdatéal díj el6ra
flzotandft a forgalmiadé boziiuárultáiáva.\'
KfllfOldi kokaz éa faaxén Wciaer gépgyár Nagykanlzaa, Sugár-ut 16
Fajtojáa, többszörösen díjazott fajtiszta kandermsgos Pllmuth, mely bőséges tojó és nagy hutbin nyilvánul, legelentálóbb baromfibetegségeknek. darabja 40 fillér Ország éa Wlddor •.nsgkereskei!L-«;-
ben Nagykanizsa, Erziébetlér. 954
PénxkBloaflnt bekebelezésre minden ömegben a legelőnyösebben és leggyor-ubban iolyóslttat Aczél Ignáo pém-kökaönkörvetltő fiodája Nagykanizsán. Póni 3. u. alatt. Kényazarkflloaln kötvény akat veszek. 117
Háxaladáa. Pallnbin, 27-lk számú ház Vtt hold telekkel eladó, vagy bérbe kiadó. Bővebbet ugyanott. 854
Egy községi nagvvandéglő 2 hold területű belsőségen, 60 drb. állatra Mállóval, kocsiszín, vágóhíd mészárszékkel stb. Igen jó vidéken sz egyedüli beszálló vendéglő, elöregedés folytán sllrgósen eladó és azonnal beköltözhető. Bóvebbet: Aczél Ignác ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán. FóutJ.jíz. _748
Vízvezeték szerelést
l.gjobb.n és l.golo.óbban kA.jet-t.k. Hlbiian ax.r.lt v*zot6kc«kot átalakítok. VARGA ISTVÁN bádogok áa mxmrelö Daák-tér 4. iáim.
Etadú, konyha- és izobaberendezéi, Magyar u. 52. 880
Kózponll Batüt <8 Péniváltó-Czlel
KÁLMÁN LEÓ Nagykanizsa Király-utca 34
Telelőn 310.
Legjobban ve.a eztlit koronikat. aranyskil. Idegen pénznemeket é» kény.Korkölc.ön-kötvényüket.
M.gtakarttott pánxeket biztosan és jól kamatoztat. 959
Terménytőzsde
Buza Uuav. 75 kg-01 33 80-34 20, 76 kg-os 34 20-34 70. 77 kg-oi 34 70 -32 10. 78 kg-oi 3510 - 35-50. egyéb 75 kg-os 32-70 -33 10, 76 kg-oi 3310 -3350. 77 ki-oi 3350 3390, 78 kg-os 31 10-31-30, rozs 2640-2TM».takarmányárpa 22-20—22 70, sOfárpa 25"59—2/-M, zit> 21.60-2180. lenged 20-40 - 20-80,
repce —---•—. krjlu 1850-19 00.
buza\'corpa tfi-50—16&).
oeneifiiET
Felhaltál 108b. melyból eladatlanul vlaaza-maradt 4C0 darab. Elsőrendű 1-72—1-76, szedett 1 68-1-72. izedelt kOzép 136— 1-44. kOnnyü 1-58—164, eliőrendu öreg
1-60 -164. máiodrendfl 1-48-152, angol süldő 1-52—1-76. izalonna nagyban 1-64— 168, isit I 84-1-S8, lehúzott hul 208-
2-32 izalonnia Kísértés 161-2 00. Az irányzat közepes.
Kiútja: Zrínyi KytmMjar éa Kfojrf-to&ikoüi W, a^kjüikfeü
Már legalább 3W vevőm bizonyltja, hogy nálam készQll, általam kitalált fürdőkád, fotelkád, ülőkádak legjobbak. Olcsó, tartós, elronthalatlan. — Készen kaphat.\'. Baku bádogosnál, Klnlzsy-utca 21. 9\' l
Sikátor-utca 18. számú ház sürgősen eladó. Bővebbet: Ao*él Ignáo nérizköl-csön és ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Pő-ut 3. íz. $03
Arvaréabfil visszamaradt bútorok ágysodror.yok. ágybetél. takaró. Kinlzslu 17. sz. a. raktárban délulán 2-3 óra kozt olcsón eladok.
A város belterületén, jó forgalmú helyen, egy Dxletholyiaég, esetleg Irodának Is. kiadó. Bővebbet: Aozél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája, .Nagykanizsán, Fóut 3. sz. 958
Igen jó minőségű 130 kat holdas birtok epületekkel, élő ék holt felszereléssel sUigósen eltdó. Bővebbet Ao*él Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodála Nagykanizsán, Főút 3 sz. 957
Tanono felvétetik llzeiéssel vagy ellátással Baksa bádogosnál, Kinizsy-u\'.ca 21.
IS holdaa kia birtok, kis erdóvel sürgősen eladó. Bővebbet: Aczél Ignáo
Rénzkölcsön és Ingallanfoigalml Irodájában agykanizsán, Fő-ut 3. szám.
Egy emeletes bérház a város legforgalmasabb utcájában sürgősen cUdó. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön ét Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Pő-ut 3. szám.
KQIBnbözO haztartáM cikkek és bútorok március hó 11. és 12-én Sugár-ut 68 szám alatt kiárusittatnak. 91U
Sxabótanoncnak ajánlkozom leljes ellátásul. Cimekcl kérek a kiadóba. 956 Kifutólaányok felvétetnek Sió Mária női dlvatteimében, Arany Jánoa utca. -949
Csányi I.ász!ó-utra 2 szám alatti ház április 1-én beköl.özhető lakással olodó. Ciai a kiadótan. 928
Keraaok 2 vagy 3 szobás modern lakást. Cim a kiadóban. \'
A város közvetlen közelében ezy 15 holdas szőlő, szántó és rétből álló birttok, rajta Igen szép lakóházzal és mellékhelyiségekkel sürgősen oladó. — Bővebbet: Aczél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Fó-ut 3. sz.
250/927.
Hirdetmény.
Nagybakónak község közbirtokosságának tulajdonát képező korcsinaházzal kapcsolatos mészárszék és üzlethelyiség a hozzátartozó 8 kat. hold szántó és réttel Nagybakónakon, a községházán a folyó hó 13-án délután 1 órakor nyilvános árverés ulján a legtöbbet Ígérőnek 6 évre bérbe fog adatni.
Az árverési feltételek Nagybakónakon a községi bírónál megtekinthetők.
Nagybakónak, 1927. március 6-án.
Elöljáróság.
Eladó Kinlzsy-u. 43. számú ház. Bő vebbet ugyanott. 905
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgy, hárs stb. rönk-fákat állandóan vásárol: Fornérgyár és Keményfatermelő R. T„ Budapest,
IX kcr., Csont u\'ct I. szám.
Fényképészeti cikkek
nagy raktéra. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papirok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Aa c/veiefiie/ésife/íé/e/tk
SINGER VARRÓGÉP
b á s zv é NVTAasAaári
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Sármelléken,
a régi korcsma és postaház 8 hold telekkel, Vh hold réttel, legelőkkel és erdójoggal azonnal eladó. — Érdeklőditek a keszthelyi flókladóhlvatalba küldendők.
Szemes tengeri
árpa zab
kapható:
Ország és Widder
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
A vriághiru „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli rak\'ára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb varrógépraktár, a fclsötemplomoál 20 havi részletfizetési
NÁTHALÁZ ellen
és mindennemű undorító bllz eltüntetése, vtlaminl a baktériumok megölésére egyedül alkalmas a
BRIXOL
Egyedétusiló:
VÁGÓ ENDRE ILLATSZERTÁRA.
Kézmosás, szájmosás és mindennemű fertőtlenítés 0s legideálisabb szagtalanító szere.
«r illatosít ésTTertötlemit. "»•
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly.)
87. évfolyam, 56. szám
Nagykanizsa, 1927 március 10, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI

POLITIKAI NAPILAP
VutoBtWi: éi kUdóhiviUI Fíul 5. az. Keftxtbetyi tiókkladóhintil: Kúlaludy-u. IS.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurban-teiefon: Nagykanizsa 78. uim. IMizetési ira egy hóra 2 pengi 40 fillér.
A belügyminiszter nem változtat semmit az erkölcsvédelmi rendeleten
Peyer Kiről; ellen összeférhetetlenségi bejelentéit lett flaál Gaszloa fiésxletolben li megszavazlak a polgárllskolal javaslatot
Interpellációk a képviselőház mai ülésén
Budapest, nárdus 9 A képviselőház mai Ülésén harmadszori olvasásban letárgyalták a IrianonI szerződés katonai rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ezulán folytatták
a polgári iskolákról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter válaszolt a tegnap elhangzott lel-szólalásokra. Kullur-geográfiára van szüksége az országnak, ezért igyekszik minden egyes vidéknek gazdasági kuilurájához Idomítani az Iskolák Jellegét, vagyis tálukban, tanyákon népiskola, Járási székhelyeken polgári, városokban középiskola, vidéki gócpontokon és a fővárosban főiskolák kellenek. A po\'gári iskolák építésére 2,300.000 pengő áll rendelkezésre.
Ezután a Ház a javaslatot általánosságban elfogadta.
A részletes tárgyaláson Pelravácz Oyula, Gríeger Miklós, Kélhly Anna, Huszár Károly, Farkas István éa Mataslts Qéza szólalnak fel. A felekezeti térre átcsapott zajos vilára Klebelsberg Kunó gróf kulluszmlnisz-ler válaszol. A keresztény társadalomnak meg kell győződnie, hogy amint elévült Voltaire Ideológiája, ugy el fog homályosodni Marx ideologiája is és a keresztény szellem ragyogni tog. Malasils Oéza felszólalásával kapcsolatban védelmébe veszi a főpapságot, mely a legutolsó garasát is odaadja a rekonstrukció munkájára. A Ház ezután egymásután fogadia el a szakaszokat és így a javaslatot részleleiben is letárgyalta.
Gadl Oaszton felszólalásában kijelenti, hogy Peycr Károly párisi magatartásásával összeütközésbe került az 1925. évi 26. törvényeikkel és ezen magatartását tisztáznia kellett volna a Ház színe előtt vagy pedig összeférhetetlenségi be-Jelentést kellett volna tennie maga ellen. Ez azonbíii nem történt meg, ellen-
ben legutolsó felszólalásával erősen beleszólalt a magyar belügybe. — A bejelentést csupán azérl teszi, hogy ezzel módot adjon képviselőtársának, szerepének az illetékes fórum elölt való tisziázhatására. A be|elenlést áttették az összeférhetetlenségi bizottsághoz, majd áttértek a külföldi magyar Intézetekről és a közalkalmazottak gyermekeinek ösztöndíjáról szóló javaslatok tárgyalására.
Bleler Jakab a kollégiumokban való elhelyezését azok számára, akik idegen nyelvet akarnak tanulni, nem tartja helyesnek, mert a kollégiumokban egymás közt csak magyarul beszélnek és így nyelvtudásuk nem bővül. Hasznosabbnak tartaná, ha a tanárjelölteket küllöldi Intézetüknél helyeznék el. A lörvényjavaslalokat általánosságban elfogadja.
Klebelsberg gróf kulluszminiszter rámulatolt arra, hogy az ösztöndijat azéil letesilelle. hogy elejét vegye a protekciónak. Az ösztöndíj-kérvényeknek központi előadójuk lesz.
Erulán megszakították a vilát és elnök javastatára elhslároth a Hát, hogy a holnap délelőtt tiz ótakor tarandó ütésen folytatják a j-.vaslat tárgyalását.
Áttérve az Interpellációkra Propper Sándor az össikotmányboz intézett interpellációjában határozott nyilatkozatot kért a kormánytól
a hadiköksönök valorizációjának idejére és méretére vonatkozólag. Az interpellációt kiadták az flszkormánynsk.
Pakots József interpellációját, mely-szerint
Pestvármegye hivatalában hamis okmányokat állitollak ki, elhalasztani kivánjs, a Htz azonban ehhez nem Járul hozzá. Pakots erre
elmondotta interpellációját.
Scilovszky Béla belügyminiszter (elolvasta ez ügyben felvett Jegyrö-könyvel, mely bizonyiljt, hogy a felhozott vádnak alapja nincs. Az ország lisztviselői kara technikai magaslaton áll és tudja mi a köte-
lessége hazájával és polgártársaival sremben I Pakols józset nem logadla el, a löbhiég azonban tudomásul vette a választ. Ezután Ötvös Lajos interpellált a mételykór terjedése ügyében.
Mayer János földművelésügyi miniszter válaszában kijelentette, hogy a mull év nedves időjárása különö sen kedvezett a betegség terjedésének és az valóban igen súlyos egyes vármegyékben. Főképen Zala, Somogy, Tolna, Baranya és Peslvár-megyékben. A védekezést már a mult évben megicditolta és azóta az intézkedések egész torát adla ki a baj meggállására. Ismertette a gazdákkal a belcgséget, a községekben előadásokat taitatolt az állatorvosokkal, sőt bekapcsolta tanítókat és lelkészekéi is. A gyógyszerek árát leszállítóba és körülbelül e cimen 526 millió korona segítségei adlak ki, például Zalamcgyében. Egyébként épen ma folyik a métely ügyében összehívóit nagy szakkonferencia a minisztériumban és annak határozata alapján teszi meg a további intézkedéseket. Az interpelláló képviselő éa a Ház eltogadta a miniszter válaszát.
Pakots József interpellál az erkölcsvédelmi Intézkedés tárgyában. Felvilágosítási kér a mi uiszlerlól, hajlandó-e a rendelet uta-»ilá?ainak visszásságra okot adó részeit visszavonni, vagy a végrehajtási utasítási módosítani.
Scllovszky belügyminiszter válaszában rámutatott arra, hogy az Ifjúságot meg kell védeni a leikuk megmélelyezése ellen, mert nem rendelkezik azial a kellő tudással, hogy egy aklban mUvészelel látson.
A rendeleten nem változtat semmit. A végrehajtásnál igyekezni fog a zaklatások
elkerülésére. Hiszi, hogy az egész társadalom közvéleménye mögöl\'e van.
A Ház a miniszter válaszát tudomásul vette s ezzel az ülés délután 4 órakor véget ért.
A szerb királyi pár Bukarestbe -taxott
Belgrád máiclus 9. Ií.jszakat rádiójelentés) A királyi pár ma iste Bukarestbe utazóit. Az utat magán-jti.tgllnek mondják.
Kabók hisz ...
(bt) Kabók elvtárs tehát hisz ... Egy erőszakos választásban hisz. ís ezt épen akkor jut eszébe beledö-rögni az ország csendjébe, a képviselőház padsorai közül, amikor egy felszólaló a Magyar Hiszekeggyel, a magyar tellámadáaba vetett rendíthetetlen hit Imádságával kezdte meg beszédét.
Nem bocsátkozunk annak (ejtegetésébe, hogy otromba közbeszólások va||on előbbre vis;ik-e akár az ország, akár a szociáldemokraták ügyét. Nem lesrzük lel a kérdést, hogy a komoly lörvényhozói munkának izük-sége van-e egyáltalán Kabók és a vete egy húron pendülök hitére avagy hlteilcnségére? Felesleges is lenne ez a kérdés, mert hiszen megmutatták ők elejétől fogva, hogy kicsinyes pártszempontjaik sztik horizontjából kiemelkedni nem tudnak, annyira nem tudnak, hogy pártharcaik útvesztőiében egymást is felfalják, ha épen ugy fordul a sora. Az a tohuvabohu, ami soraikban összekavart minden energiát egy szálfelé ágazó tör-letéssé, épen eléggé megtaníthatta volna már őket arra, hogy az egyetemes nemzeti érdekek szolgálatától épen olyan lávol állanak, mint attól, hogy a Kabók-féle hltléritést bárki is nagyon a lelkére vegye.
Mégis érdekes ez a .hitvallás", aminek igen sok pendmt-ját találhatjuk íp?n a napjilnkat környező eseményekben és nem tudjuk meg nem állspitanl a tervszerű összetog-gésl egyes jelenségek között, melyeket egyugyanaz a mentalitás irányit. Az a mentalitás, amelynek minden fegyver Jó, amivel a haza testébe bele lehet rúgni és diszkreditálni lehel a nemzetek összessége előtt, befeketileci ugy, hogy ez ar. ország amerre néz, csak ellenséget találhasson és a lábbadozó beleg önerejére hagyva, lesipuskások zsákmányaként hulljon egy pillanatban az clvlársak paradicsoma elölt őrt-álló tudnmlsén hányadik inletnacio-nalc karjaiba.
Peyer Károly Párisban, Srántó elvtárs Moszkvában, maid Budapest rejtett zugaiban, Vági István a földalalt országszerte ágazó aknákban, Leon Blum a párisi együtlérzö sa|ló-dzBungelben dolgozik, hogy minél véresebb sebet haraphasson mindegyik a magyarok hazá|ának testébe. Kabók elvtárs pedig már kiáll a (órumra, a törvényhozás házának lertnébe és onnan löpi\'l gyalázatos petárdáit. A hecc-politikának ez a csökevényes megnyilvánulása ugyan csütörtököt mondotl, mégis elhangzóit a „hitvallás" é6 mögötte tanulságok rejlenek.
Ar első tanulság az, hogy a Ks-bók féle kis szunyogcsipések és a párisi, moszkvai bombázások egy szülőanyára vezethetők vissza és annak a méhe fellorgaláslól vemhes
zalai közlöny
1927 március 10.
idejében be nem csapja az aj:ót, lalán élete is veszélybe kerüli voina. Ezután a kutyák haza téliek gazdáikhoz.
A soffőr felesége az egyik hatalmas sárgafollos kutyában felismerte az egyik Kinizsy-utcai mészáros kutyáját, a másik kél állal is valószínű a kornyéken lakómészárosok valamelyikéé.
A rendőrség ezügyben megindította az eljárási és most folyik a nyomozás a kulyák gazdájának kiderítésére. Knauszék a lyukok áráért polgári
pert indítanak a mészáros ellen. »
Ez az esel nem egyedül álló Nagykanizsán. A magunk részétől a kö-
zönség érdekében szükségesnek Úrijuk a rendőri és a városi hatóságok figyelmét felhívni hasonló cselek meggállására. Az, hogy a kulya gazdája kap néhány pengő pénzbonletési és kulyája továbbra is szabadon garázdálkodik, nem megoldás. Hiszen ezek a veszedelmes állatok nemcsak védtelen nők és gyermekek éleiét veszélyeztetik, hanem a férfiakét is, ha nem rendelkeznek fegyverrel. Súlyos büntetésekkel és a garázda kulyák kiirtásával kell elvenni a kedvét a kulyát szabadon tartó mészárosoknak, még mielőtt ember szenved meg hanyagságukért.
iAn.-u\\iq-LrvLiwinwsv>yivriVi*rr.............*............
A Mura „földrablása", a forgalmiadó ügye a közigazgatási bizottság előtt
A nagykanizsai folyammérnökség állapi</a meg, mennyire tolódott el a trianoni halár — Felterjesztések a kormányhoz
s csak alkalomra vár, hogy rázuditsa erre az országra világot megváltó lanainak tornádóját
A többi tanulsag ptdig az, hogy van a Kabókík hiténél erösehb hit is ebben az országban. Van n Peyer-féle orvtámadásoknál is erősebb igazság. Van minden bomlasztó kísérletnél vlrulcnsebb hazaszeretet. S5I van minden Leon Blum, a hívatlan prókátor által Inaugurál! .cselekvésinél is hatalmasabb magyar ököl, amelyik ha egyszer lesujl, akkor összedőlnek a földalalli lároák és a magyar termés minden mélely-férge ott pusziul a saját maga tsposla mocsarakban.
Mert mi is hiszünk, Kabók elvtárs I Hisszük, hogy magyarnak lenni nem szégyen, hanem mártir-ko3zo-ruval is büszke öröm. Hisszük, hogy at élethez a testnek több joga van, mini a rajla élősködő bacillusoknak. Hisszük, hogy millió és millió embert minden lázilásnál nagyobb centrifugális erő tart össze a magyar haza szereidében Hisszük, hogy Magyarország van éa hisszük, hogy Magyarország lesz. Hisszük, hogy a magyar nemzet jogerős Ítéletet hozott a közelmúltban, mikor a nemzeti lé! gyökerein rágcsáló tanok apostolait kizárta az országépiló munkára küldőnek sorából. Hisszük, hogy az idők igazolása közel van és a kopók serege szűkölve fog a vackába bújni a kelő nap fénye elől. Hisszük, bogy Peyer Kátolyok, Szántó Istvánok, Leon Blumok, Vági Istvánok és a hűséges csatlósok megfogyatkozott számának hitetlenségén keresztül is utat fog törni magának a magyarság szent, erős hite, amely őrt áll ennek az országnak gyáva örönmel, de Mába megásott sirgödre mellett is és őrt fog állni a földi pokol minden előreküldött rossz-szellemének boszorkánykonyhája előtt is.
Kinizsy-utcai és környéki mészárosok
vérebeinek életveszélyes garázdálkodása
Nagykanizsa, március 9
Felháborító cseltől tett feljelentést mi délelölt dr. Knausz László helybeli ügyvéd a rendőrségen.
A feljelentésében, melyet alyji képviseletében tett, elmondja, hogy keddröl-szerdára virradólag apjának Sugár-ut 30 szám alaltl házánál a kenben levő tyukólat három hatalmas mészáros kulya stéjjel döntötte és az abból szét menekülő nyolc értékes tyúkot a vadállattá vedlett kulyák agyonllporlák, széjjel szaggaliák.
Ugyanakkor a Sugár-ut 28 számú ház udvarán egy kis foxit is alaposan összeharaplak. Hogy emberéletben nem esel! kár, csak annak köszönhető, hogy egy életveszedelemben forgó asszony, még idejében bezárta ajtaját a megvadult mészáros ebek elöl, melyek már a zajra elősiető asszony lakásába akartak rohanni.
Knauszék udvarán csak akkor vették észre, hogy mi történi, mikor a kulyák véres munkáják ulán a kerítésen elmenekültek. A szomszéd házban lakó Bakonyi István solfór felesége egyedül voll otthon és a nagy kutyaugatásra kinyitotta a szobája ajlajál, ds erre a kutyák dühös ugatással odarohanlak és ha
Zalaegerszeg, március 9
(Sajit tudósítónktól) A megyei Közigazgatási bizottság most tartolta márciusi üléséi. A pénzügy-igazgató előterjesztése került először sorra, aki arról tett jelentést, bogy a magas adóhátralékok mialt a megye 173 községére mond ták kl a felelősséget, Illetőleg rendelték el sz adóknak végrehajlás utján való bészedését.
Több felszólalás ulán elhatározta a bizoltság, hogy a mélelykór állal leginkább sújtott községekben a minisztertől az adóvégrehajiások felfüggesztéséi kérik.
A bizottság Farkas Tibor dr. indítványára a pénzügyminiszterhez, utasítsa a pénzügyi hatóságokat, hogy a forgalmiadó kivetésnél vegyék figyelembe a gazdasági helyzetet és az átalányokat az Idei évre vonatkozólag méltányosan állapitsák meg. Kéri a forgalmiadónál lörténl kivetések revízióját.
Csóthy Oéza marakereszluri apát szóvátette az egyházak antónomiájá-nak sérelmét. Ebben az ügyben indítványozza, hogy tegyenek felterjesztést a kormányhoz, de Bosnyák Otzi
Budapest, március 9
(Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délután Kenéz Béja dr. elnöklete alatt folytatta a kereskedelmi lárca költségvetésének vitáját. Elsőnek Hegedűs Kálmán szólalt fel, aki a nyugdijasok érdekében beszéli, ^továbbá kérte a minisztert, hogy a csoporto- 1 san ! i mezőgazdasági munkásoknak adjanak kedvezményes vasuli Jegyei. Kérte az ipartestületek autonómiájának kibővítéséi és hogy női Iparfel-ügyelőkéi Is nevezzenek ki.
felszólalása ulán Csóthy Oéza hozzájárult ahoz, hogy a felterjesztést halasszák el.
Csólhy Oézalezután a Muta „főld-rablásái" teszi szóvá. — Kijelenti, hogy meggyőződött arról, hogy a Murának magyar területre való erősebb beljebb nyomulását u jugoszláv mérnökök partvédelmi munkálataikkal
elősegítik. Ezzel Igen sok kár éri a magyar határszéli birtokosokat.
Javasolja, bogy a nagykanizsai folyammérnökség készítsen vázrajzokat arról, mennyire tolódott el a trianoni határ a Mura sodrása miatt. Ezek alapján pedig a külügyminisztérium legyen lépéseket a jugoszláv kormánynál,.egyúttal a kormány kártalanítsa a gazdákat.
Az indítványt a bizottság elfogadta és ennek értelmében felír a kormányhoz.
A tanfelügyelő jelentése kapcsán a bizoltság bizalmas ülésen tárgyalta a murakereszluri iskola ügyét, valamint a kormánynak azt a rendeletét, amelyben az állami iskolák dologi kiadásait a községekre hárítja. Az ülés fél 1 órakor ért véget.
Szomorúan állapítja meg, hogy az utódállamoknak a jóvátétel fejében
5600 vagont kell kiszolgáltatnunk, a mi vagonparkunk egyhatodát jelenti. Rámutat arra a gazdasági veszedelemre, amit ez előidézhet. Kérdi a kereskedelmi minisztert, megtet-ték-e az utánpótlásra szükséges intézkedéseket, hogy a gazdasági veszélyt elhárítsák.
Beck Lajos az ipar fokozottabb támogatását és
A kartellek szabályozását sürgeti.
ö\'fy Imre dr. az ullörvény mrg-alkolátáról és a közmunkaváltság eltörléséről beszél. Az iparosság súlyos helyzetére felhívja a kormány figyelmét és az ugynevezel
kontár kérdés megoldását sürgeti, végűi az energia törvényről és a Ta\'.bol ügyről beszél.
Temesváry Imre dr. az ulak egységes rendezéséi a legrövidebb Idő alatt kívánja. Kérdi, nem lenne-e megvalósítható, az a megegyezés az utód államokkal, hogy a reparáctós vagonok helyett mozdonyokat szállítanánk. Beszél egyes export nehézségekről.
Kállay Tibor dr. felszólalásának lényegél
a kereskedelmi hitelek kérdésének rendezésére helyezle. — Kijelentene, hogy ez a kérdés közeli kormányzati probléma kell, hogy legyen, mert itt nagyobbrészt kisemberekről van sző, akik nem kapnak hiteleket a bankokból, kéri a kérdés sürgős megoldását. Ezzel az ülés véget ért.
Kétezernél több halottja van a japán földrengésnek
Tokio, március 9 (Éjszaka! rádiójelenlés.) Hivatalos jelentés szerint a földrengés halottainak száma 2000 nél több. A sebesülleké kO.-ülbelUI 4000. Elpusztult 2800 kisebb faház. Amltia falu majdnem egészen elpusztult. Kétszáz halóit van itl. A műszaki csapalo\'t a holttestek kiásásán lázasan dolgoznak. (Ezzel az éjszaka érkezeit hírrel szemben a hivatalosan meg nem erősitelt számadatok ugyancsak tokiói jelenlés alapján a kövelkezók: Kiotóban 2000 ember halt meg, 200 ház bedőlt. O iikawiban 54 ember pusztult el. Nunejeva 5000 lakosú városnak a fele elpusztult, a fele súlyosan megsebesüli. Több város a földrengés kövelkezlében csaknem ellünt a föld színéről. Az összes halottak száma 4774. Egy repülő jelentése szerint 20—30 falu összedőlt.)
Földrengés Cuba szigetén Cuba, március 9. (Éjszakai rádió-jelentés.) Sintiagoban három nap alatt 15 földlökést éreztek. A pánik nagy. Az emberek a szabadban töltik az éjjelt is.
Lengyel-jugoszláv egyezmény
Belgrád, március 9. (Éjszakai rádiójelentés) Belgrádban ma aláírták a lengyel-jugoszláv konzuli egyezményt.
Ezer pengő katonaság elleni izgatásért
Budapest, március 9. A büntető törvényszék Töreky-tanácsa Rotl-malyer István műszaki főtanácsos, főmérnök, szolgálaton kívüli századost, akit a katonaság ellen elköveteti izgatással, valamint kormányzó sértéssel vádollak, a tanú kihallgatás* ulán, katonaság ellen elkövetett Izgatás vétsége cimén, az enyhítő szakasz alkalmazásával 1000 pengő pénzbüntetésre ítélte. Fodor vlvómaatar maghalt
Budapest, március 9. Fodor Károly neves vívómester hatvanöt éves korában tegnap este Párísban hirtelen meghall.
Az ipar és kereskedelem problémái a költségvetés bizottsági tárgyalásán
í kereskedelemügyi miniszter holnap Tálastol a felszólalásokra
J32L
mára\'ui 10
ZALAI KÖZLÖNY
Ha bálba mégy
mosd a hajad idejében a „Fekoto f«jQ »h»mpoon"-nal. Mennyivel Jobban érzed magad, mennyivel könnyebben sikerül a frizura, ha a hajad puha és simulékony I S ami a fő dolog: mennyivel igézőbb éa vonzóbb az illafos |ól ápolt hajjal körülvett fejecske A valódi ihampoon a „Foketo fejről" |»morhot6 fal, amelyre a bevásárlásnál különösen kell ügyelni.
V *
tiz tl Hjazi védjegy t
r -ssf
MINDENÜTT KAPHATÓI
Bíróság elé állitotta hites urát magánlaksértés cimén egy asszony
A* a.aiony art állítja i n ura b.tSrt honi - Ax ura alt mondjál az a.axony hívta ba - HAxaaaágl k.módla több f.joxatben
Mondta-e az asszony, hogyi „Gyere be János, most sötét van és nem lát meg senki?"
RÁDIÓ nŰSOB
Március 10 (csütörtök)
Budapest 9-30. 12 éa 3 Hitek, tőzsde\'
4 Mezőgazdaság. etóidá»: .A fold ébredése*. 5.15 Kamarazenekar hangversenye. 6.15 Dr. Hans Oöt\'llng előadása. 7 Irodalmi elő*dáa. 7 30 Rád irt előadás. 8 l.lnyi E/nó emlékünnepély. 9.-I0 Hirek. Utána cigányzene.
Bécs. Orác II Népíze-Ű zene. 3.15 Hangverseny^ 6.55 Csecsemóvédelem, előadás. 7.30 hliát Mendelssohn oratóriuma.
Berlin, Stettln 12.30 Mezőgazdaság. 430 Relner Máris Rilke emlékünnepély.
5 Zenekari hangverieny. 6.IS A mozgófénykép, előadás. 8 Filhirraonikus hangverieny. 1030 Jazz-band.
Barcelona 7.4t Kamarazene. 1030 Tánczene. 11.45 Szimfonikus hangverseny.
Basel, Bern I Gramafonzene. 4 és 5 Hangverseny. 8 Operett-est, zene. 10.05 Hangverseny.
Boroszló. Oleiwltz 12 20 Hangverseny. 1.20 Gramafonzene. 430 Schubert-délután, zene. 8.16 Vidám-est. 10.15 Jazz-band.
Brünn 12.15 Népszerű zene. 7 .Dloge-nes hordója\', egyfefv. 8 Prágai műsor
Prankfart. Caasel 1 30 Népszerű zene. 3.30 Gyermekeknek. 430 Leoncavallo hangverseny. 5.45 (-\'elolvasás: A renalssa>ce kulturaJa. 615 Képzőműv. előadás. 6.45 Asszonvokn«k. 7.30 és 8 Szimfonikus zene utáns Jazz-band
Hamburg, Hréma, Haunover, Ktcl 12.30 Zene. 2.0Ö Népszerű zene. 4.15 Gordonka zene. 4 15 Népszerű zene. 5 Jazz-band 650 A»zonyoknak. 7.10 Az orvos hivatása, előadás. 8 F. Wcrld drámája. 830 Énekkail zene, utána népszerű zene.
Kopenhága. Sorő 8 Rádió bál, modern tánczene. 0.10 Jazz-band. II Tánczene 12 Londoni tánczene átvitel. I Jazz bind.
Kőnlgsberg, Daniig 11.30 li 430 Hangverseny 8 Kamarazene.
Langcnbcrg, Dortmund, Münktcr 1.30 Népszerű zene. 2.30 Asszonyoknak. I Operarészlctck. 4 30 Atlantis a tudomány-bin és költéeze\'ben, előadás. 5 Dalok és hecedű zeoe. 8 Szimfonikus zene. 11.15 Jazz bmd.
London, Daventry 4 Istentisztelet a Westminster! apátságból. 5 Népszerű zene. 7.20 Kamarazene. 8.15 Zene. 8.45 Az apostolok, énekkari zene. 10.30 Mr. Lo-hengrln. Vidám rádlószkeccs. 11.30 Jazz-bsnd.
Milánó 4 45 Jazz-band 9 Hangverieny. i 10.45 Jazz-band.
Prága 12.15 Nép\'zerü zene. 4 30 Tánc zene. 8 Szimfonikus zene.
Róma 2.15 Népszerű zene. 5 15 l-nek-és zenekari zene. 9 Színházi előadás közvetítése.
Nagykanizsa, március 9
Tragikomikus házas^á^i ügyből származó magánlaksértés ügyét tárgyalta ma délelőtt a Ur. b\'intető járásbíróság, melyben a sértett az asz-szony voll, a vádlott gyanánt pedig hites urát állitotta a bitóiig elé:
Az eset nlözményei még bárom év előttre nyúlnak vissza és Jelenleg is folyamaiban van a válási pör a pilgári biró&Ag elölt a házastársak ügyében. Ci. j kanizsai lakost feljelentette felesége, bogy msgánlak-sértést követett el abban az időben, mikor már nem éltek együtt, de törvény szerint még nem voltak elválasztva egymástól. A házaspár, bár szerelték egymást, nem tudták egymást megérteni és ez gyakori civódásra vezetett közöttük. Ennek rendszerint az lett a vége, bogy haragjuk csillapítására elhatározták, hogy válni fognak. El i« szaladtak külön-kü ön ügyvédhez és megindito\'.lák az eljárást, de még mielőtt ez befejezést nyert volna, mindi* kibékültek éa összeköltöztek. l*y tavaly cgv izben, miután lakni is összementek, annyira összeveszt-**, hogy látható nyomokat h .yl*k egymás arcán. Bc is prrel\'tk egv "ást a járasblrő-ságou, dr mire lAntyaliSM ^e-\'ll a sor, kisül\', hogy a targvai,»s rióti való éjszaki már ismét \'.gyűlt laklak. Tragikoroikumb^ fulladt az Ugy ekkor is. Később mégis cwk szejjel mentek és igy adódolt a maganhk-
séités, melyet az asszony ugy ad elő feljelentésében, hogy egy esle az ura a mult hónap folyamán rátörte az ajtót és tiltakozása ellenére behatolt az asszony lakására, hol több ingóságot összeszedett s elvitt A mai tárgyaláson a férfi tagadta, hogy erőszakkal törte volna be felesége lakainak ajtaját.
— Én, kérem szépen, tekintetes járásbiió ur — mondotta a férj — nem mentem be erőszakkal, hanem este, mikor a munkámból haza jöttem, a feleségem mindig intett, hogy ,Oyere be János; gyere be és ne haragudj! Mosl bejöhetsz, mert cem látnak meg az öregek!\'
(Ugyanis, ahol az asszony lakik, ott laknak szülei is, akik nem jó szemmel nézték a fiatalok áldatlan életéi és azt akarták, ha már cl akarnak válni, ne kezdjék mindig előIróL)
A járásbíróság kihallgatott több tanul, akik megerősítették a férfi vallomását. Ezzel szemben az asz-szony megmaradt feljelentése mellett és bizonyítására kérte ujabb tanuk kihallgatását, amit a biró el is vrn deit és ezért a tárgyalást márciu-26 ra elnapolta. Mi*or vége volt a tárgyalásnak, a bíró tahlójn jegyezte meg:
— Csak arra vagyok kíváncsi, hogy még hányszor fognak ezek ide kerülni, amig vaey kibékülnek, vagy valóban elválnak?
Kiütéses tífusz Kolozsváron
Kolozsvár, március 8. A katonaság körében több kiütéses tilusz eset történt, melynek eddig 2 áldozata van. Mindkettő Bcszarábiába bevonult újonc voll.
Betiltották a „jótékony" levelezőlapok utcai árusítását
Nagyk.nlzw, márciul 9 A kanizsai ulcáknak it kéihelen-ként visszatérő réme voll néhány lóvárcsi eleganciával fil-lellOnedezö leány, akik mindig kettesével rohamozták meg a gyanútlan |árókelőkel és .csekély" 10-20000 koronás áron, tx tikul hangzású jóKkony-sági célokra primitív levelezőlapokat varrtak a.nyakéba boldog-boldogtalannak. Temérdek pinasz érkezeti emiall azerkeazlős\'gankbe a kanizsai közönség köréből, amely ugvls ada-kozhatik eleget a helyi jótékonyság oltáréra la, ha van mib5l adakoznia. A legsúlyosabb panasz az voll (és ez esetről-esetre megismétlődön), hogy a gyOjlö hölgyek é|tzakánként pezsgős dárldóra térlek meg a C-ntrAI valamelyik kávéházi fülkéiében, lérll társaságban É\'ihelő ezek után, bogy az ulcín nspl robajában szaladgáló közönség ilyenek lállán nem i.ok bizalommal leklnlclt a „jótékonyság-ilynemű akciíi leié.
M.t aztán megjelent egy bi-Ugy-mlniszleri renddel, amely kimondja,
hogy eztdőszerlnt senkinek sincs engedélye arra. hogy az alaln sajtótermékek (levelezőlapok, napiárak, emléklapok, plakettek, szirinyomalok slb) á rusltásával adományokat gyűjthessen. Ha tehát valaki azzal kinál az utcán sa|:őieimékei eladásra, bogy annak jövedelmét |őiékony célra fordítja, az becsapja a közönséget.
Az uj rendelel mrghagy|a a hatóságoknak, hogy sajtótermékeknek jótékony célra való u\'cai elárusili-sára a |0vóben se adjanak ki másnak engedélyt, csak annaV, aki a m. klr. belügyminiszter adománygyűjtési engedélyéi is be ludja mutálni.
122 magyar érkezett Parisból
Gyár, márciu; 9. (Éjszakai rádió-jelentés) Szerdán rcygel Hegyeshalomra u|abb 122 franciaországi munkanélküli magyar érkezeit. Etek közöli 68 ffrli, 31 asszony é» 23 gyermek. A déli gyotssal Győrbe viliik őkíl.
nap; hírek
sapir££d Március 10, osdtSrtSk
Röm.l kalollkui: 40 vértanú. Hrolei-táns: Ollwpi\'j. Izraelita: Veadar hö 7.
Njp kd rcpyicl 0 órz 25 perckor n>u£.zJk délután 17 óra 57 pitekor.
Mozi. t."rínia: A legrouubb asizoay, nagy lirsadalml ttlmrciíény. SopOrtcm eleget is Pinjiulin Afrikibin. burleszkek. Etöadisdk: 7 is 0 ónkor.
Uj tavasz
lopta bc magái szivünk legelrejtettebb kamrájába, melybe a tű\\>asz-várás gyémánt értékű rajongását őrizzük. Már ill van Névjegyéi beküldte és diszkréten kopogtatva, mint az mogaszlosságához Illó, helyet kér magának ez év négy rekeszében Is. Társzekérre való ezer mindent hoz. Nem jön üres kézzel. Kopár mezőket teletűzdel billió, meg billió fűszállal. Recsegős galyak végére gömbölyű kis rügtekel ültet Ablakok peremén elhalványult pelárgónlák ereibe csöpögtél eletrekettó nedűt. Hatalmas tálhatultun Injekciót ad a tetszhalott .természetnek l-\'elráz közönyéből mindent Tempót diktál is uj reménységeket indít útjára.
Szent tavasz, akt vagy. hogy a Ma szomorú sdrtaposó emberlényét, uj tettekre, célokra serkentsd
Hozsannával kell léged fogadni a világ minden részén, ahnl\'a tél ravatalát könyörtelenül szétrombolod, hogy <> dermedten rajta fekvő természetet életre keltsd
Kellesz ma az enrhernek, jobban, mint akármikor. Telt tarsolyod is kevés, de bőségein vrn mit elvlgy magoddal tőlünk, amit sok szívvel bízzunk rád és amit őrizz meg hűen a jövő télig: minden léit gondot.
Napos utcák... Hóvirág... Kacagó gyermekek... Nevető felnőttek... Szent Tavaszba boldogan ölelkező Ifjúság-öregség...
Friss, soha el nem szállá kedélyt szülő Tavasz, jöjj! Borítsd zöldbe a világot, válts meg a téltől! Óvd meg a didergő kutyát, az ágról fagyottan pottyanó madárkát támaszd ételre és kergesd el szegény, pénztelen ember hajlékáról a fagondot.
Jöjj tavasz és vedd át az örök mlndenségben a vezérlő pálcái. Dirigáld okos. józan belátással az év legszebb, legragyogóbb szakát, hogy örömünk teljék benned.
Ha nem csalsz meg, nem ámítasz — tele lesz a szivünk dallal, szertlemmel és örök szeretette! fogunk rád emlékezni.
Mindenkori savanyuságra flnto-ruló szánkat görbiisd mosolyra, fáradt karunkat süsse napod melege, hogy lendülni tudjon ugy. mint régen valamikor, amikor nem tudtuk, ml ez a kél szó: háború és béke.
Most pedig fel a függöny!! Kezdődjék a játék A nagy mű készen áll. Nagy és fűzfapoéták etó a versekkel, írók, pennaforgatók szülessenek uj, r.agy regény dalok tavaszi szerelmekről.
Szereptők. emberek statiszták pedig fel o fejjel. Otthon hagyni a lámpalázat és bátran belenézni a reflektorokba. Reménykullsszáhut lenget a szél jobbról balról A gyávái megrettennek. Az erősek előre törnek és ha kell szembenéznek a reflektorokkal. Hiszen ezek nem Is refrktorok, hanem az uj tavu z n^ptünyérfánok áldott sugarai. U. Gy.
4
zalai k02l0nv
1927 március 10.
— Sztranyavazky államtitkár
Nagykanizsán. Sztranyavszky Sin-dor belügyi államlilkár fotyó hó 15 ín Nagykanizsára étkezik, hogy részt vegyen a nagykanlisai szinbáz-nyllás országos ünnepségén.
— GyömOrey Sándor a szent-grótl kerület Igazolt képviselője. A képviselőház állandó Igazol) vá-laszlmánya Platthy Oyörgy elnökleiével ülést tartott, amelyen löbbek közöli igazolták Gyömörey Sándor zalaszenigró i képviselő mandátumát Is
— A képviselőválasztási név-Jegyzék ellen százharminc p nász érkezeit be a város polgármesteri hivatalához olyanok részéről, akik a névjegyzékből kimaradlak. Majdnem valamennyiük nem tartózkodott otthon, mikor az össrelró biztosok megjelentek lakásukon. A polgármesteri hivatal a névjegyzékbe való felvételi kérelmüket (elküldte a közigazgatási bírósághoz.
— Az Izraelita Szentegyltt közgyűlése. A nagykanizsai Izraelita Szentegylet vasárnap délulán 5 órakor a kislemplomban tartja rendes évi tlsztujitó közgyűlését.
— A közegészségügyi bizottság ma délután ejti meg jelölését a kórházorvosl állásokra. A város közegészségügyi bizottsága F.berhardt Béla lóigazgaló elnöklete alalt ma délután 6 érakor ülést larl, amelyen megejti jelöléséi a kiirt kórbázorvosi állásokra. Az ülés eredménye iránt ugy orvosi, mint a város polgársága körében rendkívül nagy az érdeklődés.
— Dr. Szabó Zsigmond Járási főorvos lakását és rendelőjét Er-"ét>et-lér2. sí. alá helyezte ál. Telefon 98.
— A plébánia templom restaurálási munkálatai. E bélen nyeri belejezést a villamos ventilátor felszerelése. A svájci gyártmányú motor már működésben van. A szélvezelő csövek a padlásról vezelnek ki a szabadba. A ventilátor működése cterdes, de annál nagyobb a lel|e-sitóképe-sége. Az uj keresztúti reliefek (elszerelését most fogják megkezdeni. Erre m\'gérkezett a készhőjük, Lajos Béla budspesli szobrász, aki maga Irányhja a munkálatokat. A reliefek művészi értékéi Lajos professzora Sidló Ferenc, a kiváló magyar szob-rátzmüvész garantálja a plébánoshoz intézeti soraiban. Készen áll és kivitelre vár az uj orgona tervezete is. Az orgonalesl kelté lesz osztva és a kórus művészi ablaka a templomba özönlő világosságot akadály nélkül továbbítja. Az orgona középméretűnek van tervezve 24 -30 változatig. A megépítésért az Angsler és a Rteger cég erősen konkurálnak.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ina detulán 6 órakor a Nsdor-utcal helyiségben gyűlést tart.
— A Katolikus Legényegylet lagjat holnap esle 8 órakor a ren-de:ö-bizollség megalakítása végett Jc c.ijecek meg az egyesület helyitégében. Vezetőség.
j — A női szabászati tanfolyamra
: jelentkezni lehel e h.\'l filyamán a \' féniipui szakiskola fólJszinli tanter-i mében (jobboldali folyosó) délután j tél 2-3 óráig és 6—7 óláig. A ian folyam Időtartama 6 hét. Tandíj 25 P. | — Gázolt a Kanizsára befutó Balaton-gyors vo iaL Tegnap délulán fél t órator a Nagykanizsa felé robogó Balaton-gyorsvonat elé vetette magát Oyöngyösaermán közelében Fatk Sándor 29 éves szom bathelyi S nger-varrógép ügynök. A vonat az öngyilkos fiatalembert darabokra tép\'e. Kilétét csak a nála talált ita\'okbói tudták megállapítani.
A katonatemető
sírköveire
ujabb 20 pengős adomány, kél sírkő ára érkezett szerkesztőségünkbe. A honvédaltiszti bált ugyanis felerészben a .Zalai Közlöny\' kalonasirok-akciója céljaira rendezték. Minthogy ; azonban az estélynek anyagi \' eredményeit a pompás rendezés költségei felemésztenék, a m. kir. 6. honvédgyalogezred liszlikara juttatóit 20 pengői a nemes cclra.
Kél fél száz köríti van még a jelleien sírok száma és eddig ezer síri látott el akciónk sírkövekkel. Kérjük a nemesszivii emberekel, hogy akciónknak ebben az utolsó, de legnehezebb részében jöjjenek segítségünkre adományaikkal, hogy gyűjtésünket végre teljes eredménnyel lezárhassuk.
— UJ Nagykanizsa-kaposvári autóbusz-járat. A Kaposvár—Nagykanizsa I autóbuiz-Járat a léi folyamára a reggeli járatot beszüntette. Héttőtől kezdve ez a járat újra megindul. Az autóbusz reggel 5 órakor Indul Kanizsáról a Korona elől, Kaposvárra ér 8 órakor; visszaindul délulán 1 órakor, Kanizsára ér 4 órakor. A nappali járat továbbra Is az eddigi mene\'iend szerint közlekedik.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnap délután 5 órakor Nádor-utcai helyiségében hazafias ünnepélyt rendez. Műsor u\'án a szokásos vasárnapi családias teaest.
— Klskanizsal leventék haza- i flas ünnepe. A Kiskanlzsal Levente : Egyesület vasárnap délután 4 órakor tartja szabadslg-űnnepélyél amo/l-helyiségfcen. — A Levente Dalkör négy énekszáma, ünnepi beszéd, Nagy Józsel, Ziegler György, Pe I János, Törő Oyula leventék szavalnak, Pell János egy sajátszerzeményü, .Majd ha ml lövünk!" elmü versét is sza-valje. A levente-műkedvelő gárda Samu László segédoklaló rendezésében előadja Kozma Imre .,Petőfi szülei" cimn egy felvonásos színdarabját. Belépő díj nincs.
— Egy névtelen levél ügye a bíróság előtt. Szombathelyi Lina kanizsai mosónő munkasdóasszonya névtelen levelei kapóit, melybei a mosónői azzal vádolták meg, hogy gazdáját meglopta. Az asszony a névtelen levele1, nru\'án nem hitte annak rágalmsli, átadta a moaóoöoek, aki viszont a rendőrségen lelj lenlés! lett ismeretlen rágalmazója ellen. Később, midőn ludomására Ju\'o\'l, hogy a névtelen levélben foglaltakat Németh Józsefié sz. Farkas Eizsét-el mosóró egy általa isméit ember előtt előszóval Is mrgisméleltr, Né mohné ellen telt telj-leniéit rágalmazás elmén. Ma kerüli ez az ügy a járásbíróság elé, ahol a névtelen levél írását nem lud\'^k ráblzor.yilani Némelhnére, de a szóbeli rágalmazása belgazolásl nyert, ezért ól 8 pengő tó és 4 pengő mcl\'ékbönietésre Ítélte és kötelezte a llzenhst pengőnyl perköltség megfizetésére. A tárgyalás, mint minden ilyen természetű ügy bővelkedett Izgalmakban ét csak nehezen ludo l csendet és rendel terem teni a biró, meri majdnem egymás nak nem mentek a felek.
— Ajánlóit leveleket posta-szekrény utján lehet majd továbbítani. A budapesti Kereskedel ni és Ipatkamira felterjesztésére a posla-vezérlgazgalóság foglalkozik azzal a gondolattal, hogy az ajánlott leveleket egy uj rendszer szerint a posta-szekrénybe való bedobással is lehessen továbbítani. A kérdés megoldása folyamatban van.
— A Ker. T.sztvlselőnők Egyesülete legutóbbi ieá|ának jövedelmét, 20 pengót a plébánla-temp\'om restauralása céljaira adomln/ozia.
— Zalai Irók szerzői estje. Zalavármegye kél jelestollu írója: N. Szabó Oyula és Orosz Iván, izombalon este fél 9 órakor a pacsai .Otthon" nagylerméb.-n szerzői es-let rendeznek. A bevezető beszédei Kende Péler főszolgabíró mondja.
— Négy halottja volt az influenzának a pacsai járásban. A Zalai Közlöny tudósítója jelenti: Hivatalos értesülés szerint a pacsai járás 35 községében az in! uenza-Járvány megszünl. A lakosság 51 százaléka áleselt a betegségen és csupán 2 százalék volt szövődményes. Influenza kövelkeztében a járás területén 4 baláloiás történt. Az iskolákban egész idő alalt lendeten folytak a tanítások.
— A népjóléti miniszter az egerszegi kerület szegényeiért. Kray István báró kép/iselö intervenciójára a népjóléti miniszter a zalaegerszegi kerülel szegényeinek nyomorát enyhítendő, kiutalt a szegények lésrére 100 gyermekruhát, 200 pír gyermekcipőt, 40 gyermek télikabátot, 10 kötött gyermeknadrá-gol, 15 kölöll gyermeksapkái és 5 kölölt leányka mellényt, amelyeke! rövidcsen szél is oszlanak.
— Ipartestületi közgyűlés. A pacsai járási Ipartestület Koronya László elnöklésével március 25 én tartja évi közgyűléséi.
i
BUDAPESTI NEMZETKÖZI UÁSÁR
1927. április 30-máJus 9.
Rendezi a
Vámszabadraktár. Bel- és külföldi szállllási és utazási kedvezmények. — Vizumkedvezmény. —
Kiállítóknak és látogatóknak felvilágosítást nyújtanak:
liJipistm: 1VÁSÁB1B0DA T. Ilkitiiij-i1 Hantáinál: bgiüiisii TiMltfulii LI.
Időjárás
A nagjrkanleaal moteorolbgta! m*f-lljyalS jelentés* : Szerdán a MauWJ-un Reggel 7 órakor 4S"8. délután 2 órakor 4-128, este 9 órakor 461.
FelMztt Heggel éa délben klsaé lelhós, asle tiszta égboltozat.
Szílliny Reggel Délnyugat, délben és esle Északkeleti izél.
A Meteorológiai Inlézat |e!eotéa« aza-rtnt nyugati szelekkel változékony Idó, hó-sülyedéasel és lielyenklnl csapjilíkkal.
— Keszthelyt tanár előadása Pacsin. Cslky László keszthelyi gazdasági akadémiai lanár a pacsai és pacsílűttösi gazdák részére a sorozatos előadások másodikát tartotta. A kisgazdák nagy érdeklődéssel hallgatlak a Irágyakezeléstől és okszerű trágyázásról szóló gazdasági előadást, mely után mlndjirt egyes udvarokban gyakorlati szemlét is tartottak.
— A vármegye közbiztonsági
állapota az alispáni jelenlés szerinl februárban némi Javulást [mutat A csendőrség 253 esetben teljesített nyomozó szolgálatot s ebből 247 esetet kiderített. A Járásbírósághoz tartozó kihágás 23, a közigazgatási hatóságokhoz tartozó kihágás 453 cselben fordullak elő a valamennyi! kiderítették. A nagykanizsai rendőrség 67, a zalaegerszegi 12 bünügy-ben járt el. Tüz 5 esetben fordult elő. A kár 10 ezer pengő, amely biztosítás révén megtérült. A tüzet 3 esetben gyujiogatás okozta, kél esetben a tüz oka nem volt kideríthető.
— Sertéspestis tépett fel egy pusztán. A kanizsai főszolgablró-sághoz jelentés étkezett, hogy a Seepelnek községhez tartozó Oyota-pusztán sertéspestis lépell fel. A szükséges inlézkedésekel megieszik.
— Az Influenza pusztítása Zalában február hóban. A megyei llszlilőorvos jelentése szerint Zalamegyében az inlluenza Jtrványnak februárban 22 halálos áldozata volt. Három öngyilkosság lordul! elő, véletlen baleset kövelkezlébrn 3 ember halt meg.

mirchulO.
ZALAI KÖZLÖNY
_ Ha fáradt és Izgatott, ha álmatlanságban és Orökas féle\'cm-íizeiben szenved, ha hasgötcs, sziv-ujás mellnyomás és fuldoklást ro hamók kínozzák, akkor igyék reggel éhgyomorra 1—2 pohár természetes Ferenc József" keserüvizel, mert ez íyorsan megszünteti az emésziési Javatok okait s biztosan elhárítja a vérto\'utást. Az emésztöszervek gyó nyitásának löbb orvostanára elismeri, hogy\'olyan lünetekn\'l, melyek a tápcsatorna tartalmának önmérgeziséból származnak, a Ferenc József viz kilünóen beválik. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és lüszer-íizletekben.
— Irodalmi pályázat. A Magyar Nemzeli SzOvetség irodalmi pályázatot Hrdet az alábbi tárgykörből vett mü megírására: .Magyarország integritásának eszközei és utjai". JA géppel Írott pályaművek terjedelme legfeljebb 20 Iv oldal lehel. A pilya-
. müvek a Magyar Nemzeti Szövetség központi irodájához; Budapest, V., Qéza-ulca 4. szám, félemelet ■y\'ujlandók, vagy küldendők be 1927 junius 30 ig, jeligével ellátva, amelyhez csatolandó a szerző nevét, ál lását, lakcímét tartalmazó lezárt és külső oldalán a jeligével ellátolt borilék. A pályadi] 500 peugő. A pályázat eredményét a SzOvetség legkésőbb 1927 szeptember 15-ig, a napi sajtó ulján közzé lógja lenni. A Magyar Nemzeli Szövetség a pá-lyanyertes mü kiadási jogál magának tartja fenn. A többi müvek szerzőiknek visszaadalnak. A pályadíjat csak abszolút becsű mű nyerheti, ha a bizottság Ilyet nem találna, a Szövetség uj pályázatot fog kiírni. Budapes\', 1927 március. Báró Petényi Zsigmond országos elnök.
— Vetítőgépeket kapnak a községek. Az iskolánklvüli népművelés ügyének rendszeres és tervszerű továbbfejlesztése céljából a kultuszminisztérium Zslamegye községeit fokozatosan filmek és diapositivek vetítésére egyaránt alkalmas vetítőgépekkel kívánja ellátni A széloszlásnál csak azokat a községeket veszik figyelembe, ahonnét az adatok e hó 15-éig rendelkezésre állanak. A vetítőgépet igénylő községeknek tehát sürgősen be kell jelenleni az Iskolánklvüli Népművelési Bizottságnál a lakosság számát, fóloglalko-zását, nyelvi megoszláséi, hol, milyen mérelü teremben helyezik cl a gépel, van-e a teremben villanyáram, lüz-rendészeti szempontból mcgfclcl-e, van-e, aki a vetítőgépet szakszerűen tudja kezelni, van-e helyben vagy a közelben villanytelep. Elsősorban a kultúrházakat (népházakat) látják el vetítőgépekkel.
— Tennlszezőkl A magántisztviselők pályája rövidesen megnyílik. Jelentkezni lehel FUrst BözsínCl és a nagylözsdében.
Antiszemita verekedéa a villnai egyetemen
Varsó, március 9. Villnai jelen-lések szerint az ottani főiskola orvosi fakullásán megverték a zsidó hali gatókat. Néhány diák a zsidó hallgatókat kiüzle a boncteremből, majd pedig tettleg bántalmazták őket.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Maiad-e játszit a wm\\M
a sziaz
Nagykanizsa, március ti Mai postával kaptuk a következő közérdekű levelet: Igen lisztéit Szerkesztő Url Napok óla látjuk, hogy a jövő héten avatandó színház körül megkezdték a pjrkositás munkálatait. Nem kis aggodalommal figyelik ezeket a munkálatokat a belvárosban lakó gyermekes szülök, mert kénytelenek megállapítani, hogy a városi lanács, vagy a kertészei, vagy akárki, aVi ezt a dolgot intézte, nem gondoskodott eléggé a gyermekekről. Pedig ez a kis liget tulajdonképen a gyermekeké volt, mig meg nem kezd\'ék a szinházépitésl. De ha már pont ide kellett eldugni a kanizsai színházat, (rossz nyelvek szerint ugyan nem is érdemel jobb helyei) akkor legalább mi, szülők kérjük most ezu\'on a város vezetőségéi, intézkedjék, amig nem késő, hogy gyermekeinknek nccsak egy kis sarok, hanem futkozni, játszani, napon sütkérezni alkalmas, tágas hely maradjon a színházat rejtő parkban.
Akinek gyermeke van, kell, hogy megértse ennek a kérésnek fontosságát. A város centrális fekvésű részeiből nem lehet a gyermekeket kivinni a városi sétakertbe, hiszen mire a gyerek odaér, elfárad a gyaloglásban és nincs is mindenkinek félnapokra nélkülözhető személyzete, bogy a gyermekekcl oda klkllldhesse. Azt meg, hogy az apróságoknak kell egy Ilyen játszó-hely, azt biszzük, n:m kell hívebben f.jtegetni.
Ne haragudjék a városi magisztrátus, hogy ezt a kérelmei nem akta formában terjesszük elő. Ennek a kérdésnek rendezéséhez nem akták, bélyegilletékek és szakszerű referátumok, nem paragrafusok kellenek, hanem csupán sziv kell hozzá.
Az a kérésünk tehát, hogy ha már egyszer elvették\'az egyetlen parkos teret egy nagy városrész gyermekeitől, legalább hagyjanak meg abból annyit, bogy ne kelljen a gyermekeket szobába és nyirkos udvarokba zárnunk csak azért, hogy a szeré-nyett meghúzódó mozi épület körül minél nagyobb virágoskert hirdesse a nagykanizsai kuliura áldozatos szellemének nagyobb dicsőségéi.
Szerkesztő Ur szívességét előre is megköszönve maradtunk tisztelelte]: Több belvárosi szülő.
URÁNIA
Csütörtökön és pénteken 7 és 9 órakor
Nagy társadalmi filmregény. — Klsérö műsor:
Söpörtem eleget és Pingulin Afrikában
clmil két kélfelvonásos burleszk.
KÖZGAZDASÁG
A mételykór pusztítása Zalamegyében
Az elpusztult állatok pótlására beszerzési kölcsön kiutalását kérik sürgősen
SOZGÓSZINHlm
Uránia csütörtökön és pénteken
7 és 9 órakor: A legrosszabb asz-szony, nagy társadalmi iitmrcgény. Kislrö műsor: Söpörtem eleget és Pingulin Afrikában, burleszkek.
Keszthelyi Uránia csütörtökön : A hercegnő csókja, 7 fetvon isos attrakció. Főszereplő Claire Rjtnmer. Történik az 50-nes években Bécsben Marié hercegnő és Pcperl Qschw jnd-ner muzsikus között.
PArta 2032Vs, London 25-22VS, Newyoik $19 3.1 Brűjatl 7225. Mlisnci 22-OTVS, Amsterdam 207*95, Berlin 123 22>,*», Wlea 73 15, Sotta 3*75. Prága 15 -10, V.tsd 5805, Bndapaat ;«0-10, Belgrád 8*131,1, Bukarest 310
Zalaegerszeg, március 9
A Közigazgatási Bizottság ülésén a megyei állategészségügyi lótel-ügyclő megdöbbentő számadatokat mendolt el a mételykór zalai pusztításáról. A Jelentés szerint:
a megyében összesen 253 község van mételykórral fertőzve.
Ebből az alsólcndvai járásra 37, | a balatonfüredire 2, a keszthelyire 1 20, a letenyeire 15, a nagykanizsaira 22, a novaira 26, a pacsaira 20, a sümegire 23, a tapolcaira 27, a zalaegerszegire 40, a zalasze ítgróli járásra 10 község esik. Ezenkívül fertőzött Zalaegerszeg és Nagykanizsa városa is. A megbetegedett szarvasmarhák száma 10.403, a Ju-
hoké 7155 Dislollal orvosollak ebből 8745 szarvasmarhát és 7061 juhol. Felgyógyult a betegségből 7653 szarvasmarha és 6742 Juh. A dislollal való gyógyítás előtt leváglak 703 szarvasmarhát és Juhot, elhullóit 209 szarvasmarha és 212 Juh. A gyógyltoll allatok közül leváglak, illetőleg elhullói! 447 szaivasmarha és 316 juh. Az összes veszteség 1359 szarvasmarha és 591 juh. Sajnos, az elhullót! állatok száma nagyobb, meri a fen\'i számok csak a hatóságok tudomására jutóit adatokból levédtek össze.
A Közigazgalósági Bizottság a mételykór pusztításával kapcsolatban a földmivclésügyi miniszterhez felterjesztést inléz, amelyben az elpusztul! állatok pótlására szolgáló állatbeszerzésl kölcsön sürgős kiutalását kéri.
A fellerjeszlésben hangsúlyozza, hogy a gazdák állatok nélkül állanak a tavaszi munkák elölt. Legtulyosab-ban fertőzöl! épen az a Göcsej vidék, ahol 110 százalék az adóhátralék. Ha ezeken az amúgy is szegény embereken a kormány hamarosan nem segil, a legnagyobb nyomorba
jutnak. Ezért a mlniszUrlől 2—3 éves lejáratú, olcsó állami kötcsOn sürgős folyósítását kérik.
TélllI
A tegnapi lanyhaság a mai értéktőzsdén tovább folytatódott. Nyitás ulán cnyuéhány papír barálslgosan tendált, de késóbb ezek sem ludlák megtartani árfolyamukat, ellanyhullak A berlini tőzsdéről érkező ktdvező hirek a piacot megjavították, nemcsak az árveszteség térült meg, de egyes papírokban árnyereség mutat-kozolt. Igy a Bauxid, Első Magyar Biztosító, Magyar Nemzeli Bank, Felien és több kisebb értékek. Ola, Nasicí, Cukor kisebb árveszteséggel zárlak. A forgalom az egész (őzsoe-idö alatt csekély voll, a hangulat kedvetlen.
A Mapctl TM Mut-w***
VALUTÁK Lengyel 63*20-64*70 Angolt. 27*74-27\'00 Csert k. 1631-16-99 Dinár 10 03-1008 Dollii 509*50-571-90 francia li 22*45 22*75 Holt. 228 60-229*60 U1 3*30-3 40 Léva 4*10-4*16 Lila 2485-2.5*50 Mii ka 135*40-135*90 Schlll. 80*35-80 70 Dánk. 152 20-152 85 Sví)ci 1.109*85-110*25 Belga tr. 79*45*79-75 Norvíg 148*30-148^5 Svídk. 15!*55-153*20
DEVIZÁK Aiml. 228*77-229*47 Bctgrid 1003-1007 Berlin 135*47-135 87 Bukarest 3*30-3*3 7 Brüsszel 7947-79*72 Kopcnh 152-30 15275 Osilo 148 20-148 75 London 27*72-27*80 Milano 24*85-25 IS Newvork 571*45-3 15 Pirii 22*30-22*50 Prága 16*92-16*92 Siolta 411-4-15 Sloekh. 15265-153 10 Varsó 6330-6450 Wien 8045-6070 ZOlleh 10990-110*25
Terménytőzsde Búza tlsaav. 75 kg-os 34 00-34-10, 76 kg-os 34-50-34*90 77 kg-os 34*90-35*30, 78 kg-os 35*30—35*70, egyíb 75 kg-os 33*10 -33*50, 76 kg-os 33*50-
33-90, 77 kg-os 33-90 - 34-30, 78 kg-os
34-30—34*90, rozs 26-80-27*10. tskstminy-iipa 22-76-22 96, sOrárpa 22*6li-23-5l, zab 21.60—2180, tengeri 2040 - 20*60,
[e)>M —•___•-, köles 18\'Í0-1900,
buxakorp* 16*50-16*80.
Elet Itatásit
1\'elhsjtis 1085, melyből eladatlanul vlssaa-msisdl 400 dsrsb, Bsijiendü 1*72—1*76, szedett 1*68—1*72, sicdett kilép 1*36— 1-44, könnyű 1*58—1*61, etsércndtl Orcg 1*60—1*64, másodienda 1-48—1*52, angol sQldó 1-52—1*76, szalonna nagyban t\'64--
1-68. ssti 1*84—1\'88, lehúzott hus 20S
2-32, szalonnás lélaertéa 1*64 -200. Az Irányút közepes.
6
zalai k02l0nv
1927 március 10.
SZERKESZTŐ^ÜZENETEK
Amerika, Panaszát megvizsgáltuk. Aki önnek a vételi ajln\'atot tette, nem a illető hivatal tisztviselője, hanem egy bankhivatalnok volt, aki épen ott időzött.- Intézkedés történik, hogv a jövőben ilyen tévedések elő ae fordulhassanak.
B. I. Ne haragudjék, de szerkesztőségünk legtapasztaltabb és a szedő-gárda legvihar-edxcltebb tagjai sem tudták levelének ákom bákomját elolvasni.
Sz. L (Hévizszentandrás) Nyilvános nyugtázás tarifa alá esik. A többit közöltük.
O I. (Zalaegerszeg) Alkalomadtán sorát ejtjük.
Bérkocsltulajdonosok. Hogy bérkocsira Is síükséj: van, azt nem vonjuk kétségbe. Az autóbusszal való konkurrenciájuk kér-dé»él eldönteni azonban nem a sajtó, ha nem az engedélyező hatóságok, főként pedig a pénzéért válogatni mindig jogosult közönség hivatott.
Kta<f|a: írtul foafalMr fa Hír-tawMfc K, bcfkuiiu
Nyilt-tér.*)
Vín szerencsém a közönséggel tudatni, hogy a Szécsényl és Frlesz cég alatt folytatott vízvezeték felszerelési, fürdő és egészségügyi berendezési Ivállalat nagykanizsai cégből, amely az én Iparengedélyem alapján vezettetett, frlesz Jenő végleg kilépett és ezért ó sem a cég részére megrendeléseket felvenni, sem pedl* a cég tulajdonát képező követeléseket elfogadni és nyugtázni lobbé nem jogosult. A céget ezután egyedül folytatom az eddigi keretek között és a vállalat mühelve továbbra is Nagykanizsa, Kossulh -Lajos-tér 13.
Tisztelettel Szécsényl István vállalat tulajdonos, lakatos és szerelő mester.
*) E rovat alatt közlőitekért sem V szerkesztőség. sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
APBÓHIBDETÉSM
(Hlrdatésok dija olőro flx.tcndő)
A« apróhirdetés dija 10 uólg 10 fillér. A cIqmzó s minden vastagabb betűből álló nó két uónax számíttatik. Minden továbbá tzó d<j.H S flll. A hirdetési díj slfirs I Izetcndó a (orgAlmladó hozzáxzámitáaával
Eladó Porrogszentklrályon (Somogy m.) I .Cllmíx\'-féle HP. »,n-es nyersolaj, motor és 1100-as Hoffherr és Schranz oaéplögarnltura használt állapotban, a legetőnyűiebb készpénzilzelés mellett. — Megtekinthető és tudakozódni lehel a helyszínén Portsa István földmüveinéi. 963
Pénxköloaflnt bekebelezésre mindeo összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslltat Aoxól Ignác pénz-kölcsönközvetltő Irodája Nagykanizsán, Pó-ut 3. sz. alatt KónyazerkŐlcafln kötvényeket veszek. 117
Korasek 2 vagy 3 szobás modern lakást. Cim a kiadóban. 950
Egy 4 HP. Umrát-féle cséplögarni-tura teljes (elszereléssel eladó Tóth József-
Kercsck 3 szobás, konyhás lakást. — Cim a kiadóban. .907
Hentesüzlet megnyitás
Tisztelettel értesítem a n. é. közönségei. hogy Nagykanizsán, Józssf fóhorceg-ut 78. azám alatt a
laktanyával szemben folyó hó 13-án
hentes és mészáros üzletet nyitok.
Figyelmes és pontos kiszolgálásról előre is biztosítva, szíves párifogáit kér teljes\' tisztelettel MátyAs István
___licole» mctzArM.
Ha
Pestre
végre már láthatja és kipróbálhatja az uj lypusu
MERCEDES-BENZ
Magyarországi fiók és eladási központ
Mercedes-Benz Automobil R. T.
Budapest, V., VSrösmarty-tér I. 153
autókat.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság azelőtt (Déli Vasút)
MENETRENDJE
1926. évi október hó 3-tól
a Nagykanizsára érkezó és induló személyszállító vonatokról. Budapest—Nagykanizsai viszonylatban
E ■a A vonat Budapestről Nagykani- E
ntme Indul zsára érkezik I
t Szem. v. - ti-30 1355 t
2 Oyv. 0-00\') 13-20 1
3 Szem. v. 13-50 19-55 3
4 Oyv. 1 I7-301) 21-50 4
1 Szem. v. II 21-35") 400 5-
Nagykanizsa- [ Budapestre
i Szem. v.P Gyv. Szem. v.
ról indul j érkezik
0-I51) 6-45
7 Wfi) 1100
9-10 16-40
14-45\') 19-10
1500 1 21-55
így III. oszt. közvetlen kocsi Budapesltfll Budapest—Zalaegerszeg közölt.
1) Gyorsvonattal egy I—II. oszl. és
Sopronig, egy 11—111. oszt. közvetlen kocsi ______,.
■) Gyorsvonattal egy étkező, egy I—II. oszt. ós egy III. oszt. kocsi Budapest-Nagykanizsa között, egy hálókocsi Budapest—Venezia között, egy I—II oszt közvetlen kocsi Budapest-Róma közöli és egy III. oszl. közvetlen kocsi Budapest—Trieszt közölt a) Személyvonatokkal egy tl-lll. oszl. közvetlen kocsi Budapest- -Zalaegerszeg közölt és egy t-it- III. oszl. közvetlen kocsi Budapest-I\'ócs közöli F.gyíbként az egész érkező szerelvény az uloiió III. oszl. koesi kivitelivel átmegy égisz Barcsig A közvetlen Budapest-pécsi ulasok ríszírc egy t—II—HL oszt. kocsival.
. Nagykanizsa—Balatonszentgyörgyi viszonylatban
Batatonszcnt- Nagy kani- I II evürgvről ind. zsára érkezik ] Tvégyea I\' SÍ5 1 WS ÜVigya
Nagykanizsa—Szombathely-Wien S. B. viszonylatban ............-ibytot. Szombat- Wjciibe
Nagy kani- I Balaloiiszent-zsáról indul I györgvre órk. t810 19-57
: Wienből Szonibal- Nagykani-
1 "■«»\' : W : A
zsáról í| helyre ! ,
Jndul étkezik , írkczlk
íj Sízem.v| tj-W)|| 7-05 I ii-55
2 , Szem. v, 655 9-49 -
3 I Oyv. 14-lO.t) 16-09 11 2005
. Szem. v.\'l 17-35"\' 2Ö-3Ő — egy III. oszt. közvetlen kocsi Buitapesl-
tKili\'lr_U/i.n C □ .... I II ui
1T Szem. v. 2 Oyv. 8-20:) 3i! Szent. v. i
4 Szem. v.| 16-15S) zrzo zro
<-____\'>t2»r~Sím.,^1-,Í osí\'- " w "\'■ °»t- Közvetlen kocsi Budapest-
Sopron közöli, egy 11-11. közvetlen kocsi Osiick-Wien S. B.. egy 1-ll-lli „,zt
SMM "-"!• «"• W"™"" l^tidspest—Zalaegerszeg közöli. A 8-20-kor Ind. Wienből Sopronig személy., onnan gyorsvonat. A 2005 kor írk Soprontól mini személyvonal közi. Wienig.
») Személyvonatokkal egy 11-111. oszt. köze. kocsi Budapest-Zalaegerszeg közöli.
__Nagykanizsa-Barcs—Pécst viszonylatban
Nngykani-
Pécsről indul
Barcsröl indul
t T Szem. ■ 2! Oyv. 3j Sinautó 4 . Szem. v.
9-30"); 12-35 1 -18-26-)
zsára _érkezik
4«T \'7:i2"
11-45 13-40 1520 I! 1700 2100 2310
NKi""!l ^sre
indul érkezik , érkezik
T SzemTv.! l7^^^
21 Sinautó i 10 30 ,1 12 12 14 50
3 Oyv. j| «"35«) l! 1617 1825 Vcgy.v. 1820 21-40
---\' w H vtjyr. v. jjyzu —
III. oJ. Stt^\'^fcStá^ fífi? ^
illetve P&SSSSStf^ <S m" 0S/\'" kÖZVC,k" koCst Nagykanizsa— Gyékényest viszonylatban Nagykani zsára érkezik
1615
Gyékényesről indul
Nagykanizsáról Gyékényesre indul érkezik
í "Sinautó 15-40 1615 I Sinautó 1206 1235 "
Csatlakozik a MAV-hoz Kaposvárra, illetve Kaposvárról az 1011. és KH2. sz. vonatokhoz
Nagykanizsa—Cakovecl (Csáktornya) viszonylatban S\'agykani-l
í:
"f "Gyv!—|
2 ! Végy. v.
3 Szem.v
4 Szem. v.
Csáktornyáról indul
7-20 11-10 18-24
zsára érkezik
rT\'2ri »40 131)0 20-15
j
1 Szem. v.
2 Szem. v.
3 Vegy.v. Oyv.
^Nagykanizsáról Csáktornyára
indul 1\' r L-.- -1L
indul
~"5r08s)-*" 13-45 17-00 2220
érkezik
15-28 20-26 0-10
- ------UJ-V. tí íU p-JQ
. *> Gyorsvonatokkal egy hálókocsi Budapcst-Venezia, egy l-H oszt közvetlen kocst Budap«st-RÓ,na ís egy III. oszt. közv. kocsi Budapes\'-ffialt kUl közSedik
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Fényképészeti cikkek
nagy r.iklira. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papirok, vegyazerek és ogyéb kellékek
FISCHEI. FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
KERTI MAGVAK
Növény védelmi tzerek gyümölcsfák épolAaára
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Bíróság mellett.)
Az egészség titka:
a japán gomba!
Keleten és nyugaton évtizedek óta
bevált háziszer. Soványító cmajnsotUsnil, lájdi-lomcstllapltó és oszlató hatású reumánál, köszvénynél, vértódu-lósnát, érelmeszesedésnél, vérszegénységnél. Tenyészti és szállítja I.SO tiií utánvét mellett. 3 doboz vitelnél bCrmcntvc használat! utasitásial
Radó Sándor okleveles gyógyszerész, gvógyáiukereskectő Bud tpest, VII. Erzs-íhe\'-körut 37
Saját érdekében kérjen ajánlatot az 1927. évi uj typusu
PEUGEOT
autókról
lóerejtt 4 üléses,lóerejli 4-5 üléses, "/ss HP. hatszemélyes csukott, nyitott (alwet-ter) carosszétiával. Homokos és hegyes vidékre a legjob. ban bevált, orvosok, utazók bérautóíuvarozóknak ideális, minimális kevés fogyasztás, nagy teljesítmény.
autóbuszok 12-16-32 személyre
1 teherautók 1200 kg -lói 4500 kg.- ig.
Kizárólagos vezérképviselet Magyarország részére
LANDY ISTVÁN
BUDAPEST, V., Országház-tér 9.
Telefon: L 973-43. . (
Nyomatott . Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykauizsán. (Nyomdave«té: üfenbeck Károly.)
87. évfolyam, 57. szám
Nagykantesa, 1927 március II, péntek
Ara 14 fillér
• *

POLITIKAI NAPILAP
SnteKtteg é. IdidMIraUI Póut 5. u. KcadbcJyj flókkUóóhi««li
nlKl: KüUudy-u. IS.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 7S. szám. Elóli/etesi ára egy hóra 2 pengő 40 íillír.
Erkölcsvédelem
Valami kis baj van az erkölcsrendészeti rendelet\' végrehajtása körül.
Senkite értsen félre bennünket. Mindazokat az intézkedéseket, melyek az utcai szem\'elenkedés meg-gátlására s a jól értelmezeti erkölcsiség védelmére szolgálnak, őszintén helyeseljük. Azonban, amikor azt kell hallani, hogy kirakalrazziá-kat csinálnak s görög szobroknak és világhírű meslereknek reprodukciói! bevélelik a kirakatból, ezen el kell gondolkodnunk.
Lehet, hogy itt ciak túlbuzgóságról van szó, lehel, hogy rendőrségünk derék tisztviselői, akiknek már a dolgok természete szerint sem volt alkalmuk és idejük arra, hogy a művészet lényegével behatóbban foglalkozzanak, nent ludják elvégezni a megkülönböztetésnek azt a finom munkáját, amelyre végeredményben csakis egy művész, vagy műértő lenne alkalmas. Minden korok és minden idők a legnagyobb lisiteleltet vették körül az igazi művészetet s mikor egy ilyen rendeletet kiad az Illetékes hatóság, meg kell fontolnia, hogy ezzel nem rak-e a művészi mnnka lehelóségei elé áthághatatlan akadályokat s nem okoz-e pótolhatatlan károkat a mü vészi fejlődés szempontjából.
Az erkolcsrendészeti rendelet végrehajtása körül tehát valahol bij van. Erre látszik mutatni az a körülmény is, hogy a belügyminisztériumban a napokban tanácskozás ment végbe, amikor is á rendelet végrehajtásának legtöbb őrei maguk is elítélték az egyes bejelenten tulkapásokai s a végrehajtásra vonatkozólag bővebb magyarázatokat adlak az alantos hatóságoknak.
Bizonyos, hogy az erkölcs kérdése igen kényes kérdés. Egy bizonyos műveltségi fokon alul az emberek képtelenek megkülönböztetést tenni például\' a művészi meztelenség és a trágárság közölt. De szerény véleményünk sicrinl ezen a bajon nem erkölcavédelmi rendele-lekkel kell segíteni, hanem az általános nevetés kiterjesztésével, az általános műveltség nívójának emelésével. Hogy a. káromkodjál, s az aszfittbetyárokat a rendőrség szigorúan kezeli, ezt csak helyeselni tudjuk,-. de hogy nagynevű élö és elhunyt művészek alkotásaival szemben krudelis álláspontra helyezkedjék, ez ellen a magyar és az általános műveltség nevében tiltakoznunk ke\'l. Elvégre, hí a kuliusz-miniszter szerint is mindennél fon-losabb a kuliura emelése, ha az ország sok, sok millió pengői költ arra, hogy népoktatás, művészet és ludomány terén lehetőleg ne maradjunk el más országok mögöll, akkor egy jószándéku, de végrehajtásában káros rendelettel nem lehel és nem szabad a magyar kuliura kiteljesedése elé lehetetlenül nehéz akadá-
lyokat gördíteni.
A magyar közvélemény azt várja, hogy az erkölcsrcndésielí rendeletet az alsóbb halóságok a rendelet meg-
fog llmazóinak szándékai szerint fog-Jik végrehajtani s a művészi szabadságot mindenki r figyelembe fogják venni.
Hermann kereskedelmi miniszter tárcájának aktuális problémáiról
Víg.t ért ,i 1927 SO évi budgot léi-gy.li.o • péniOgyl Ui.ott.ég .1511
Budapest, ra&relüs 10
(É/szakai rMAJdcntis) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délután dr. Kenéz Béla elnöklele alalt folytatta a kereskedelmi lárca költ- I ségvetésének tárgyálásá\',
Hermann Miksa kereskedelmi miniszter válaszolt a felszólalóknak, akik a tegnapi vtla folyamán beszéltek Elismerését fejezte kl a magas nivóju vitáért és köszönetet mondóit a személye iránt megnyilvánul! bizalomért. Hirgsu\'yozi", bír fájónak és súlyos sebnek tartja a nyugdíjasok kérdésé!, de teljesen szolidáris e tekintetben a pénzügyminiszterrel. Ismertette a kereskedelmi kormány álláspontját és terveit
a kisipari (s gyáripari hitel kérdésében. Kiemelte, hogy arra törekszik, hogy a hitetválságon segítsen. A kiskereskedelmi hiteligények kellő kielégítését is szükségesnek lartji és ezirányban tárgyalások is folynak.
A forgalmiadó visszatérítéseknél óvatosan kell eljárni a kormánynak. A kartellek kérdésének megoldáséi keresztül kell vinni. r*c ez! a kérdés! előbb teljesen k{ venni a politika és a pártok atmoszférájából, mert ez par excellence legelsősor-ban gazdasági kérdés, d kiltkereskedel nl mérleg egyensúlyba hozásán szakemberek dolgoznak.
Ismertette a miniszter a MSv. be-\'ruházásail.
Vasbeton talpakkal fognak kísérletezni a Mávnál, hogy ezzel Is csökkentsék a fa behozatalát. A Tál botról szólva kijelentette, hogy a Talbot ajánlatnál nem lehet hivatalos ajánlatról beszélni. Arról van sző. hogy egy körülbelül 75 ezer kllóvattn; vMlam•>\' centrálét épitsenfk, ami nem lenne naeyobb, «n. kelerfo\'dl centráté. Rátért á eleklrilikálására. Budapest-Hegyes- |
halom közöli akarják először az elektrjfikálást elvégezni, amihez 55 villamos lokomotív kell és aminek megvételétől vau szó. Ez a - elektrifikálás azonban a külföldi tőke kiszorításával jár. l:s épen ezért ez megköveteli az állam bizonyos ingerenciáját. Szóvá telte a bauxit termelés mai állását. Az ut-ügyiől szólva ki|elenletíe, hogy
útépítési program készül, mely szerint 3 kategóriát állilanlnak fel. Igy nagyutak, kísutak és kozep-utak kategóriáját. Először építenék
kl a nagy utakat, melyekhez sok költség kell, mert azok bitumennel vagy cementtel épülnének meg.
A kereskedelmi miniszter ismertette még a posta beruházásait és részielcsen kitért az országos telefonh tló-zal kiépítésére, valamint az uj 20 kilóvattos rádióállomás létesítésére. Végül a reparációs vagonok ügyével foglalkozolt és bejelenlelte, hogy ebben az ügyben kedvező megoldás miatt folynak a tárgyalások.
Ezután
általánosságban a tárca költségvetését elfogadták és áttértek a részletes tárgyalásra, melynél Platlhy György szólalt lel, akinek Hermann miniszter válaszolt.
Eizel a lárca köllségvetését tész-lelelben is élfogadlák. Ugyanígy általánosságban és részleteiben elfogadták az államvasutak és állami üzemek költségvetését Is. Ezzel az 1927—28 évi állami köllségvetés tárgyalása véget ért a bizottság elöli.
Felesleges izgalmaknak ne tegyük ki a nemzetet — mondotta Bethlen miniszterelnök a bolsevista mozgalmakkal kapcsolatban
A métolykór által erősen sujlott Zala felsegltését kérték as Egységespártban
tani. Sejtrendszer szerint házról-házra járva végzik szervezkedésüket. Hangsúlyozza, hogy a képviselők mirden konkrét esetben sürgősen terjesszék adataikat a belügyminiszterhez, de arra is kell ügyelni, hogy felesleges Izgalmaknak, nyugtalanítanak ne tegyQk kl a
nemzetet. Fel kell deríteni minden olyan szálat, mely a most leleplezett mozgalomból a vidékié húzódik. (Helyeslés.) Ezulán Barlos Andor szólalt egy felekezeli iskola ügyében, majd Csák Károly dr. a mélelykór pusztításáról beszélt és iegelsósorban Zolameg>e felsegltését kéri, mint amely a mételykórtól a legtöbbel szenvedett. Schandl loldmüielésügyi államtitkár ez ügyben lel! megnyuglaló vála-
Uudapcst, miiclus 10 |
(Éjszakai rádiójelenlés.) A Egységespárt ma este Almássy László elnöklele alatt pártérlekezlelel tartott, melyen Peslhy Pál igazságügymlnisz-ter bemutatta és it mertette a biztosítási törvényjavaslatot, melyhez többen hozzászóltak, majd általánosságban és részleteiben elf gadlák Ezulán Csöngedy Gyula azokról a gyanús kommunista izü mozgolódásokról lett Jelentést, melyeke! Fejérme-gyéb-n és\'icll. /I leventék njllván kommunista izgatások eredményiképen megtagadták uz engedelmességet. Egyes falvakban népgyülésszerü ösz-szejövelelek voltak.
Hijj Imre dr. hasonló érielemben szólalt lel. Mindketten kérték a kormány erélyes Intézkedéséi.
Bethlen István gróf miniszterelnök válaszol! a felszólalóknak é, annak _ p4tlértek„fct - egyhangúlag
a véleményének adott kifejezést, hogy . . .
nem hiszi, hogy az észlelt gyanús ^mmíjfidások koinmuniitu agitdelók lye volna.
•■nrntinlsták —• mondotta, ,okkal ravaszabbak, semhogy népgyOléscket merjenek tar-
tudomásul vette.
E/után az elnöki lanácíot 5 taggal kibővítették, maid a párt kebelében össieférhetellenségi bizottságot választottak.
Az értekezletet párt vacsora követte.

«f
zalai közlöny
1927 március 11.
Hubay Jenő díszhangversenye Kanizsán
Az első solo-hangversenyt a Zeneművészeti Főiskola főigazgatója adja a Városi Színházban
Nagykanizsa, március 10 Nagykanizsa kullurélelének fontos állomása lesz a Városi Szinház felavatása, melynek fényes ktllső és valódi belső érléket jelentő ünnepségei méltán jelzik azl a magasztos hivatási, melyei az újonnan felépilell szinház maga elé lüzöll.
Az ünnepélyes megnyitó előadást az ország első prózai szinháza a Nemzeti Szinház együttese mulatja be. Az ünnepségek második napján, március 16-án pedig dszhmgverseny keretében jut mindenképen méltó kifejezésére az, hogy a zeneművészet testvéri megértésre és ápolásra talál a Szinház falai kőzött. Hogy miiyen jelentőséget tulajdonit a muzsika területén a város vezetősége az uj színháznak, ml sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az első hangversenyre a mai magas zenei élet legkimagaslóbb személyéi, dr. Hubay Jenőt, az Orsz. M. kir. Zeneművészeti főiskola világhírű főigazgalóját kérte fel, ki örömmel lelt eme meghívásnak eleget és aki kész volt arra is, bogy az ezldószerintí országos turnéján oly változást eszközöljön, mely lehetővé teszi a hangversenynek a színház-avatási ünnepségnek második napján leendő megtartását. Hogy ez megtörténhessék elhilaszlolta pécsi hangversenyét.
Hogy mindenképen méltó keretekkel találkozzék az a kilüntetés, amelyei a teljesen jólékonycélra szolgáló Hubay szóló-hangverseny jelent városunk zenei életéhez, a hangversenyt a város vezetősége rendezi nagy körültekintéssel.
Hubay neve ma fogalom, melyet épp ugy ismernek az 6, mint az újvilágban. Mesteriskolája ma a legelső, melyet amerikai ifjak épp ugy keresnek fel, mint az ausztráliaiak. Neve a zeneszerzők gárdájában Is a legelsők közölt van, ki nemcsak a hegedüirodalmat gazdagította hervadhatatlan müvekkel, hanem akinek symphonikus és színpadi munkásságát is világsiker kiséri.
Nagykanizsai hangversenyén is egy csokor friss kompozíció kerül előadásra, melyek közül nem egy, mint pl. a 14. csárdajelenet Is, jóllehet csak rövid idővel ezelőtt fejezte be, ma már szerle a világon igen keresett hangverseny szám. A részletes műsort legközelebb közöljük.
Jegyek a Krátky tőzsdében kaphatók.
v \' v . ■ ■
Időjárás
A nagykanizsai meteorologlat mai-llgyelftlletentéie :Cstlt0:lok0n a htwiésik-Ut: Reggel 7 órakor délután 2
órakor +61, eete 0 őrskor 4-5 1. ftlMzrf: Egén nap borult, égboltozat Szél/dny r Egész r.ip Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet lelentéx sze ÍÜtoSSJl \' ""W\'"
„A külföldön tanuló ifjúság munkásságával erös szószólója lesz nemzetünknek"...
Gróf Klebelsberg Ktmó nagy ktütnrprogrammja
Budapest, március 10 A képviselőház mai ülésén harmadszori olvasásban elfogadta a Ház a polgári iskolákról szóló törvényjavaslatot, majd áttértek a külföldi magyar intézetek és a közalkalmazottak gyermekeinek öszlöndijáról szóló törvényjavaslat tárgyalására.
Kéthly Anna tiszteletiéi méltatja a kultuszminiszter munkásságát, de a javaslatot nem fogad|a el.
Grleger Miklós örömmel üdvözli a javaslatot, mely hatalmas lépéssel segiti előbbre a tisztviselői társadalom kifejlődését.
Várnai Dániel, Gáspárdy Elemér és Pintér László beszéde után
Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter visszautasítja Kéthly Annának azt a kijelentését, mely szerint a javaslatot osztály-társadalmi intézménynek deklarálja. A külföldi Intézetek feladata a növendékek elhelyezésén kívül az ellenőrzi felügyelet, hogy a növendékek valóban tanulmányaiknak éljenek, másfelől az útbaigazítás. A külföldre kerüli tanulóknak a múltban nagy nehézségeken kel-leli keresztül menniük az elhelyezkedés tekintetében.
Ezzel kapcsotatosan a legnagyobb bálával emlékezik meg Smith volt porosz kultuszminiszterről, aki már eddig is a legnagyobb szeretettel karolta fel a Barlinbe kerülő magyar IljusSg ügyelt. Kétségtelenül nagy
magyar tudományos és kullur-ered-mények közkinccsé létele szempont-Jából
igen sokat vár a külföldön tanuló Ifjúságtól. A bécsi és berlini inlézetek megalapozása ulán most Rómába szándékozik menni és Colasanll államtitkár aagy előzékenysége, mellyel már eddig is rendelkezésre állolt, igen nagy reményekre jogositjaa minisztert. A külföldön lanuló Ifjúság eredményével és munkásságával minden propaganda nélkül erős szószólója lesz nemzetünknek, melyei rámutat arra, hogy milyen igazságtalanságot követelt el Trianon, amikor a magyar kuliurát sújtotta, Kéti minden magyar embertől a javaslat helyességének elismerését.
Gömbös Oyula elismeréssel szól a kultuszminiszter munkásságáról. Helyesli a javaslat intencióit. Fél azonban attól, hogy túlságba menően fogjuk kultiválni a nyugatot,
nekünk kelet felé is kell néznünk.
Gaál Gaszlon meghajtja ai elismerés zászlaját a kultuszminiszter kutur-politlkája előli.
Pogány Frigyes a zárszó Jogánál lógva, örömmel állapította meg, hogy a Ház minden oldalán elismeréssel fogadiák a javaslatot. Vesszen el az kuliura, amely nemzetünk romlására vezet — fejezi be beszédét. Az ülés negyed 3 órakor ért véget.

Az éjjel megint 21 tyukot téptek szét egy ndvarban a Einizsy-ntcai mészáros-kutyák
A legerélyesebb rendszabályokat követeli a város polgárainakszemély ós vagyonbiztonsága — Haladéktalanul tető alá kell hozni a: ebtartási szabályrendeletet
Nagykanizsa, március 10
Tegnapi szamunkban megírtuk, hogy a Kinizsy utcai mészáros kulyák az egyik kerlszomszédos Sugár uli ház udvarán egy tyukólat szétszedtek és 8 tyukot összetéplek, egy házi kutyát megsebeztek és egy asz-stonynak is neki lámadtak. A károsult a rendőrségen még tegnap reggel megtette a feljelentést.
Ma reggelre a felháborító esel hatványozott mértékben megismétlődön. Ezalkalommal 21 tyukot téptek szét ugyancsak a dühödi fenevadak. Hagner Ferenc Kinizsy ulca 43. sz. alatt lakó nyugdíjas poslaaltiszt udvarán egy keresztvassal elzárt ólban 21 darab tojótyúkot tartott. Ez voll a nyugdijas család összes gazdasága, ami nemcsak mint .leltári érték-játszik fontos szerepet egy kis-csa-lád háztartásában, hanem Jövedeirr is haji, eltekintve áltól, he át egy ilyen lyuk-kolónia la\' kis pénzbeli áldozatot éfe u.. jelentett a gazdájának.
Ma hajnalban ugyanazok a hatal-
mas mészároskutyák, melyek a tegnapi vérfürdőt rendezték a Sugárul! lyukólak körül, megtámadták a Kinizsy-utcai udvait, leszedték a tyúkólról a keresztvasat és mind a 21 lyukot, az utolsó szálig agyonmarcangolták. Az egész udvar egy csatatér képét mutatta reggelre. — Szerteszét heverlek az áldozatok, melyeknek nagy részéi egy közeli szalmakazal tövébe hurcolták el a vérszagra rákapott-fenevadak.
A kulyák egyébként a környék kertjelben is évről-évre súlyos károkat okoznak, legázolják a véleményeket, mlg a szomszédos házak lakói teljesen tehetetlenek velük éa gazdáikkal szemben.
Aki éjszaka ezen a környéken jár, ahol négy mészáros-kutyákkal bőven jetszerelt udvar van jóformán egymás szomszédságában, sokszor talál-iz utcjn ezekkel a szeünde-~ti s bizony nem egyszer csak » jószerencsével ússza meg a sötétben botorkáló ember, hogy ezek az állatok kárt nem tesznek benne.
A tegnap és most megirt éjszakai eselek ulán már a szülő a gyerekét sem tudhatja biztonságban, mert nem tudja senki, mikor melyik udvart éri a kulya invázió. Ma még csak éjjel, holnap már talán nappal ronlanak reánk a vad ebek és a tyúkok helyett embereket fognak összemarcangolni.
Sem a környéki mészárosoknak gondatlanságát, sem kutyáiknak ezt a rémuralmát az érdekelt városrész tovább tűrni nem hajlandó. Ezt a kérdést nem lehet pár pengős büntetésekkel megoldani. Ilt csak radikális orvoslás kövelkezhelík, mert a kesztyűs kéz évek hosszú sora óta csak annyit ért e), hogy a pusztítások ma is napirenden vannak.
És itt nemcsak a büntető halóságra hárul a gyors és minden további, esetleg emberélelet veszélyeztető incidenst megakadályozó példa slaluálása. A rendőrségnek elő kell vennie legkérlelhetetlenebb szigorát és nem is kételkedünk benne, bogy ez haladék nélkül megtörténik. Még ennél is fonlosabb azonban, hogy a város hozzon végre lelő alá egy ebtartási szabályrendeletet és annak minden vonalon érvényt h szerezzen. Elvégre az a balkáni kutya-világ, ami Nagykanizsán eszlendók óta grasszál, cseppet sem válik előnyért egy kulturáfára büszke, nagyváros névre aspiráló városnak. Sok minden egyéb melleit erre is juthatna egy kis idő és gondoskodás a városházán, mert a megyei ebtartási szabályok Nagykanizsán a falrabányt borsónál többet semmivel sem érnek.
Egész utcák lakosságának személy és vagyonbiztonsága követeli a hatóságok erélyes közbelépését, ami a mostani példák után már nem szerény kérés, hanem igenis: közérdekű követelés, aminek honorálása ha késelt is eddig, a történlek után remélhetőleg nem várat sokáig magára.
Nincs titkos szerződés
Németország és a Szovjet között
Genf, március 10 A Népszövetség tanácsának ülésén elsősoiban a pénzügyi bizoltság jelentései voltak napirenden — a gö-rögf ét bolgár menekültek letelepítéséről. Vandervelde b.\'lga külügyminiszter az elitélt bolgár kommunisták érdekében szót emelt a jelenlevő bolgár megbízottnál, ez azonban sem válaszra, sem tekintetre nem méltatta a kommunisták érdekében Interveniáló minisztert, mire Chamberlain kioktatta Vandervcldel, hogy ez a nemzetközi testület nem árthatja magát más ország belügyeibe.
Genf, március 10. Stresemann ma délelölt a „Melropoie\'-ban fogadta a külföldi sajtó képviselőit és még-egyszer a legerélyesebben visszautasította azt a híresztelést, mintha Chamberlain bármikor Is kísérletet tett volna, hogy általános összeesküvést csináljon Szovjetoroszorszig ellen. Soha ilyen vagy ehhez hasonló javaslatot nem tett Németországban. Felkérem a külföldi sajlót — folytatta — higyje el már végre egyszer a német külügyminiszternek, bogy a német birodalom és Szovjetoroszország közölt a köztudomás szerint létező szerződéseken kívül semmiféle titkos szerződés vagy pótszerződés nincsen és nem Is lesz.

má\'t\'m II.
ZALAI KÖZLÖNY
Foganatosítják a végrehajtásokat az adóhátralékokkal szemben
grgx»> Gyulft pánjeüuylgaagatd felülvizsgálta a* adóhátralékokat
Iékban.
Dr. Bruzsa Oyula pénzügyigazgató elrendelte és utasitást adolt az adóhivatal vezetőjének, hogy mindazok ellen, akik az 1926 év végéig esedékes adóhátralékukat be nem fizették, a végrehíj\'ást moit már sürgősen foganatosítsa.
Ennélfogva hétfőtől kezdőJöleg mindazok ellen a városi adthivalal megkezdi a végrehaj ási eljárást.
Dr. Bruzsa G/Ula pénzügyigazgató még a délutáni vonattal visszíu\'azoll Zdaegerszegre.
Nagykanizsa, március 10 Bruzsa Oyula dr. miniszteri lauá csos, pénzügyigazgató tegnap reggel Nagykanizsára érkezett, hogy az adó-divataiban felülvizsgálja az adóhátralékosok névjegyzékét. Megállapilást nyert, hogy a súlyos viszonyok dacára Nagykanizsa város közönsége sokkal jobban és rendesebben veszi ki részéi a közteherviselésben, mint mji, sokkal kedvezíbb anyagi izi-luáció köíölt leledző város polgársága, amennyiben 27—30<Vo-a íz idó-
fizeló polgárságnak van csak há\'ra-** ********
50\'/«-os kedvezményű menellérli jegyeket kapott.
Nagykanizsa város vezetősége a mull évek tapasztalatai alapján, a mult héten felterjesztést intézett a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság igazgatóságához, amelyben utalással a már fenlebb elmondottakra, arra kérte az igazgatóságo\', hogy
az iáin a nyári ts fóleg a fürdőidény menetrendjének összeállításánál legyen fokozottabb mértékben tekintettel a nagykanizsai közönségre
Nagykanizsán a mai napig nem fordult elő erkölcsrendészeti kihágás
A megyeszékhelyen ujabb öt esetben érkezett a rendőrséghez feljelentés — Nagykanizsa a jő város, ahol nem káromkodnak és nem vétenek az erkölcsök ellen az emberek
Nagykanlxaa, március 10 Már az egész országban, különösen a fővárosban nagy hullámokat veri a belügymlnlsztrr legujibtt er-kölcivédö rendelete. Jól eső örömmel állapitható meg, hogy Nagykanizsán, ellentétben a sokkal kisebb Zila-egerszeggel is, még egyetlen crkölcs-rendészeli kihágás nem fordult elő, Illetőleg ilyen természetű ügyben a kihágási ügyosztály nem intézkedett. Egyetlen eset adódott, mely erkölcs-rendészeti kihágásnak indult, de erről a vizsgálat megállapította, hogy nem nyilvánosság előtt történt és igy nem bünlelhető. Zalaegerszegen ezzel szemben csak a tegnapi napon őt erkölcsrendészell feljelentés érke-
zeit az oltani rendörséghez.
Mindenesetre ennek az örvendetes állapotnak a magyarázatát abban is kell keresni, hogy a nagykanizsai rendőrség és annak vezetője már a rendelet kibocsátásakor megértette annak intencióit és helyesen fogva fel, nem törléntek meg az erkölcsrendészet szigorú ellenőrzése mellett sem azok a sajnálatos esetek, amc lyeket a pesli Saj ó oldalakon keresztül szellőztél és amelyek a L Házal is foglalkoztatták interpellációi alak ban.
Természetes, hogy az erkölcsren dészet ellenőrzésével a vidék llszlul-tabb atmoszférája nem sok alkalmat sd büntető szankciók alkalmazására.

Nagykanizsa a jobb Balatonmenti összeköttetés érdekében
A fS.árosó.al .,y.n!6 nyári kadvaaményH jM»*k«t «■ IIagyk.nl.a. lakosságát saamoISH t.rtó Í....k8tt.»e beállítását kárt. • DV-tSI
Nagykanizsa, március 10
Mióta a Zalai Közlöny megiodl-tolta mozgalmát a Balatonnak kőny-nyebb hozzáférhetősége érdekében a nagykanizsai lakosság számára, azóta Nagykanizsa polgársága évről-évre nagyobb számban keresi fel Magyarország kicsi lengerét. S noha azt mondhatni, hogy a Balaton tő-szomszédjai vagyunk, mégis a lakosság annak a részének, amely leginkább rászorulna a Balaton-mente levegőjére, vizére, — Idegcsillapitó csendjére és nyugalmára, a szükséges anyagiak hiányában nincs médiában a Balaton gazdag kincseit élvezni. Pedig nemcsak az egyed egészségének fenlarlása és ápolása, de a munkabírás fokozása, az egyén és család jóléte szempontjából is fontos, hogy a magyar dolgozó társadalomnak minél nagyobb lömegei vehessenek részt a Balaton-mente testet-leikct fris6itő kincseinek élvezetében.
és igy tegye tehetővé a Balaton-mente tömegesebb telkeresísél, ami nemcsak a v áros lakosságának, de a Balaton-menti lürdőfejleszlés és vasutiforgalom emelése szempontjából is fontos.
Megkérte a város az igazgatóságot arra is, hogy az eddig nyújtott 30 százalékos kedvezményű menetiért jegyek helyeit ugynnazokban a kedvezményekben részesítse Nagyknitsa város lakosságit, amint részesül Budapest vagy Székesfehérvár közönségei.
Evek óta mindig amellett szálltunk síkra, hogy
a Duna—Szám—Adria Vasúttársaság tegye lehetővé a nagykanizsai lakosság számára a mi nél olcMb és könnyebb balatoni
közlekedést. Annyit sikerült elérnünk a hivatalos város segítségével, Ingy az addig érvényben levő és a nagykanizsai közönségre egy csöppet sem kedvezően beállított vonatősszekötle-tésbe kél külön vonaljáralot állítottak be, egyet hétköznap és egyet vasár-és ünncpntrp, ugy hogy az a kanizsai, aki a szabad vasárnapját üdülésére és Balaton menti felfrissülésére akarta felhasználni,
egy vagy legfeljebb másfélőrát tölthetett a Balatonon és akkor a visszajövő vonalra már fel kellett szállania. A kedvezményes vasárnapi menetiérti jegyeknél sikerült 30°/o os kedvezményt kivívnunk, noha Budapest, sőt Síékeslehérvár
Fémiparos mesterképző tanfolyam nyilik a nagykanizsai fémipari szakiskolában
A tanfolyamot a reudtlis! értelmében ez ét szeptember elsején állítják lel
Nagykanizsa, március 10 I A nagykanizsai fémipari szakis- I kola, mely már eddig is sok értékes tanfolyam rendezésével sietell az Ipari szakmák tovább képzése terén a tanulni vágyó Ifjúságot nevelni, ezulral ismét munkálkodásba kezd. Igy a kereskedelmi miniszter rendelete értelmében a kanizsai lémlpirl szakiskolában ez év sreptember elsején önálló tagozatként témlparos-mesterképző tanfolyam log megnyitni.
A mesterképző ipari tanfolyamokon a kiképzés tartama fél éves beosztással egy tanulmányi év: Az első félév szeptember l-töl Január 31-lg, a második Junius végéig terjed.
A mesterképző ipari tanfolyamokra felvehetők: a) akik a tanfolyam képviselte iparágnak megfelelő hazai Ipari szakiskola elvégzését szabályszerű végbizonyilvánnyal Igazoljak;
b) iparos-segédek, akik 18. élet évüket belö.tölték és Iparukat a tan-tdö befejezése után segédi minőségben valamely szakbavágó műhelyben vagy üzemben legalább egy éven át tényleg gyakorolták és sikeres felvételi vizsgálatot lesznsk annak megállapítására, hogy járatosak azokban az Ismeretekben és gyakorlatokban, amelyek a mesterképző ipari tanfolyamon végzendő tanulmányaikhoz, múlhatatlanul szükségesek.
Külföldiek, valamint külföldi ipariskolát végzettek csak a kereskedelemügyi miniszter engedélyével vehetők fel.
A felvételi vizsgálat részteles tananyagát a kereskedelemügyi miniszter rendeletileg állapítja meg.
A felvételi vizsgálatok csakis a tanév elején tarthatók.
A felvétel idejét, valamint a fizetendő dijakat és járulékokat a kereskedelemügyi miniszter állapítja meg, s mivel a tanfolyamnak msgát kell eltartania, ugy a részlvevőklől szedendő dij nagysága a tanulók létszámától függ.
A kiképzés teljességének érdekében kivánalos, hogy a tanulók a tanfolyam teljes tartalma alalt a tanterv-szerinl megszabott tanulmány* órákon (heti 15 óra) kivül a lennmaradó uapi munkaidőben szakbavágő műhelyben
vagy üzemben szakbavágó munkákkal foglalkozzanak. *>
A mesterképző ipari tanfolyamok záróvizsgálatai egyenértékűek az 1922 évi XII. t.-c. 21 §-ában előirt meslervizsgálallal.
A mesterképző ipari tanfolyamot végzeit tanu\'óka záróvizsgálat sikeres letételét tanító bizonyítványuk alapján iparuk önálló ütésére, szakbavágő gyakorlat külön kimutatása nélkül iparigazolványt nyerhetnek, ésa ■mester* megjelölést használhatjuk.
A mesterképző ipari tanfolyamot sem egészben, sem részben magánúton elvégezni nem lehel. Magánvizsgálatok nem lehetők.
Egy férj a szikláról a mély-aogba taszította feleségét
Bécs, március 10. HöUerer Ferenc vasúti llsztviseiő Baden mellett Helenenthalban feleségéi kirándulásra vitte és egy szikláról letaszította a mélységbe, ahol a szerencsétlen áldozat teljesen összetörte magát. Bevitték a badeni kórházba, ahol napok óla eszméletlenül lekszik. A csendőrség kiderítette, hogy a férjnek viszonya volt egy lialal leánnyal és ezért akart szabadulni törvényes hitvesétől. Hogy tettét előre megfontolva követte el és hosszab idő óla készült rá, bizonyította, hogy nemrégen egy magas összeg erejéig biztosította be felesége éleiéi. A csendőrség a gyilkos lérjet letartóztatta.
Határszéli képviselők bizottsága
Budapest, március 10. A képviselőház elnöki logadószobájiban ma összegyűltek a halármenti választókerületek képviselői, hogy kerületeiket egyaránt érdeklő kérdésekben megbeszélést tartsanak. Elhatározták, hogy a különböző határszélek szerint albizottságokká alakulnak. A zalamegyei kérdéseknél dr. Po-zsogár Rezsői, a vasmegyeieknél Ltngauer Albini, a sopronmegyeiek-nél Ostör JőzBelet, a mosonmesyei kérdéseknél Pintér LSszlól választották, az ogyekközös előadója Lingauer Albin lesz. Megalakullak azután az osztrák, a román, a cseh és a Ju<os;-láv határszéli bizotlsigok, illetve i albizottságok.
4
ZALAI K02L0Nv
1927 március 10.
Őt napi elzárásra Ítéltek egy fiatal züllött leányt
■ I indokolja a Mlaaalóa Tárnulat
axervaxatónak megalaklUaAt
Nagykanizsa, márciua íl
A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágási ügyoszlálya isméi szomorú ügyben tartott tárgyalási egyik nap Egy liatalkoru, alig tizenhét éves leány kerüli vádlónként a rendérblró elé, akii Ötletszerűen folytatott titkos prostitúció miatt vonlak felelősségre.
D, K. a neve a korán bün útjára tévedi leánynak, akii egy rendőr lel-jelenlése alapján állitotiak elő. A kihallgatása után bizonyossá váll, hogy a szerencsétlen leány már alaposan mélyre került az erkölcsi fer-töben. Oi napi elzárásra ítélték.
Ime egy példa a sok közül, amik sürgősen indokolttá teszik, hogy az elajta btlnözök megmentésére Is alakult missziós társulati szervezetet Nagykanizsán Is felállítsák. Ez csak egy esel, ami napfényre kerüli, de vájjon az öt napi elzárában megállapító I rendőr bírói ilélellel egyúttal gondoskodás törléni-e afelől, hogy a leány szabadulása után megtisztuljon a lerlök iszapjától és újra tisztességesen próbál|on megillanl az emberek társadalmában ?
Sajnos, ma még Nagykanizsán nincs olyan emberbaráti intézmény, amely az életnek ezeket az Inkább szánandó páriáit pálifogás alá vegyék és megmentsék a társadalom számira. Meg kell alakilani hamarosjn a Missziós t ársulat szervezetét, még mielőtt többen nem kerülnek a rendórbiró elé a nyomorúság ágyából kikelt fertő borzalmas mélységeiből.
Bróf Keglevich Pálnét zárt
intézetbe internálják
Budapest, március 10. Oróf K\'g-levich Pálné szüléiéit Kohner Alice bűnügyében a törvényszéki orvosol megállapították, hogy a gró/nó beszámíthatatlan. A vizsgálóbíró enne\'s alapján legnap meghozla végzéséi: minden további eljárási megszüntet a grófnővel szemben, szabadlábra helyezéséi — és ha ez a haláiozal Jogerőssé válik — zárt Intézetbe való internálását rendeli el. A vádhatóság feltolyamodással meglámadla a vizsgálóbíró határozatát.
A 40 receptet tartalmazó könyvet kívánatra
ingyen és bérmentve küldi: Dr. A. OETKER, BUDAPEST, VIII., Conti-utca 25. tM
A nagykanizsai Városszépítő Egyesület problémája
A tervek és porkok kezeléséi a város Intézi — A Városszépítő Egyesület működésének az állatvédelemre Is kl kell terjeszkednie Közgyűlés fog dönteni az egyesület további működési köre fölött
Nagykanizsa, március 10
Nagykanizsa város küise[e sokat köszönhet a Városszépítő Egyesüld fáradozásának. Terek rendbent3nás>, a paikosiiás keresztülvitele, az ablakoknak virágokkal való feldíszítése, pihenő-padok kiállítása és sok egyéb — mind a Várossz/pilő Egyesület nevéhez fűződik. Az egyesület elnöksége nagy programmot tűzött ki maga elé, amelynek kivitele azonban felejthetetlen emlékű elnökének, dr. Ktnedi Imre táblabírónak elhalálozása ulán abbamaradt. Azóla stughál az egyesület. Pedig nagy és fontos misszió vár reá. Most lenre leginkább szükség lelkes tevékenységére.
A Zalai Közlöny illetékes helyen felvelelte a szépítő Egyesüict stagnálásának és az elnökség betöltésének kérdését, hogy az egyesület isméi megkezdhesse működését. Az elnökség kérdésében, mint értesü lünk, dr. Villányi Henrik felsőkereskedelmi isk. igazgató, a Városszépítő Egyesület ezídőszerinli gondnoka felé irányul a bizalom. Ezért felkerestük ö\', hogy megkérdezzük véleményét, hajlandó e elvállalni az elnökségei.
Dr. Villányi kijelentette — hogy az elnöki kérdés megoldása csak akkor kecsegtet sikerrel, ha azt egy oly magasállásu személy lölti be. akinek súlya él tekintélye van. Ó egész életében csak „koilina- huzó" voll — mondolla — és tizenkét évi szerkesztői tiszte alalt megszokta már ezt. Mosl is csak tovább „kor-tí na-huzó" akar maradni, aki egyéb ként is ételének 70-ik évébe lépett.
— A Városszépítő Egyesület moí összetételében igen soka |.c ízlett — folytalja. A váioa ugyan kezdeltöl lógva telektulajdonosa voll a séla-
kerlnek, azonban a befásilást maga a Vá\'osszépilö Egyesület végezte. A sétatér és az Összes nagykanizsai fásítás áronban a háború alalt egyrészt a cseh katonák garázdálkodása folytán, másrészt a proletárdiktatúra pusztításai toy\'án rendkívül sokat szenvedett. Akkor jónak látta a városi arra rábiinl, hogy a sétateret vegye saját kezelétéoe, mert különben elpusztul. E: meg is történi. És ez voll a sétatér szerencséje, metl az óriási módon megnövekedeti napszámok mialt az egyesület nem tudta volna tovább kezelni.
— A Városiz\'pi\'ő Egyesület le-hát — mai alakjában — már nem foglalkozhalik kezeléssel. Vagyona niccfi. tagsági dijakat nem szeJ, legfeljebb esik ellenőrző és informáló, tanácsadó szerepe lehet.
— Véleményem szerinl a Városszépítő Egyesület mint informatív és tanácsadó egyesület fenn maradhat, azonban hatásköiét főleg a madarak és fák fmn\'artásáta és az állatvédelem irányában kell fejlesztenie, mert ebben az Irányban Nagykanizsán nagyon sok a (ennivaló.
— Az első leendő mosl az lenne, Osszehivni a választmányi, összehívni a közgyűlést, hogy határozzon: vajion fennmaradjon-e a Városszépítő Egyesület, vagy sem.
Végül — miulán hangsúlyoztuk, hogy éppen min: gondnoknak neki kell intézkednie a választmány összehívása iránt, dr. Villányi igazgató határozott Ígéretet lesz arra nézve, hogy legrövidebb időn belűi-összehívja a választmányi, hogy meghozza érdemleges határozatát, amil a köz-g/ülés elé fog terjeszteni. (B. R)
A felrobbant benzintartály súlyosan összeégetett egy kovácssegédet
Szerencsétlen
rófi uradalomban — Parázsra tette a benzines tartályt
Igésl sebeivel a nagykanizsai közkórházbau ápolják
Nagykanizsa, március 10
Könnyen végzetes következményekkel járható égési balesel történt legnap délulán a Iclcnyei Andrássy-téle uradalomban.
Kösl Jinos husz éves uradalmi kovács legnap délután munkakOzben egy benzinnel lelt tailályl a kihűltnek gondolt kovács-kemencébe helyezett. A kemence azonban még parázszsal voll lelve és igy löitént, hogy amint a Italai iparossegéd a benzintartály! letelte és \'oda h:-j>li, az a következő percben áttüzesedve felrobbant és a lángok Kási Jánosi arcán, kezén, lábán súlyosan össze-égették. Jajkiáltására többen előrohantak, köztük a fiatalember apja is,
akik az Osszeégelt kovács-segédhez azonnal kihívták a kOrorvosl. Ezuláu miulán első segélyben részesítették, Kósi Jánost apja szekéren csütörtökön délelőtt behozia a kanizsai kórházba, ahol a sebészeti osztályon helyezték el. Állapota súlyos, de nem életveszélyes.
A rendőrség részéről megtörténi a kihallgatása, mely ulán a jegyzőkönyvei megküldik a iclcnyei csendőrségnek a nyomozás h folytatása végeit.
íkkrkt cárját
Pária 2ü32\'.i, Undm Ji-2ÍV». Newvoik !l9->. Brlissel 72 25. Milano 23 171,1. Amsterdam 20800. Berlin 12325. Wien 7315, Solla 3-75. P\'*va 15-10, V\'ivi 5805. Budapest .90-90, Belgrád 9-1.1\' r Bukarest 3-15.
m
nap! hírek
**>.PIREÍSD
Március II, péntek i
Római katolikus: Szilárd. Protestáns- í | Aladár. Izraelita: Veadar hó 8. \' j
Nap kel reggel 6 óra 2:1 perckor i nyugszik délután 17 óra 58 perckor. {
Mozi. Uránia: A legrosszabb asszony t nagy társadalmi litmicgény. Söpörtem\' f eleget és Pingulin Afrikában, burleszkek í Előadások: 7 és U órakor.
— Jubileumi ünnepségek Nagy. kanlzsán. Beethoven lnlálának 100 éves, gróf Zichy Jenő fes:őmüvész születésének 100 éves és RákoU Jenő irói működésének 60 éves jubileumát külön-külön megünneplésére készül a nagykanizsai Zrínyi Miklós ltodalmi és Müvészeli Kór.
— Ki .evezés. A hivatalos lap tegnapi száma közli: A pénzügyminiszter Vámos Z jllán nagykanizsai lakost ideiglenes minóségű II. osztályú állampéuzlári tisztté kinevezte.
— Március 15. A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola ifjúsága máicius 15-én délulán 4 órakor az Intézel nagytermében szabadságün-nepet rendez, amelyre a szülőket és a lanügy barátait meghívja. A műsor a következő: I. Él| őseink hazája, előadja a felsőkereskedelmi iskola éiekkara. 2 Nemzeti dal, szavalja Salller Margit, a női kereskedelmi szaktant. növendéke. 3. Talpra magyar, előadja a felsőkereskedelmi iskola énekkara. 4, Ünnepi beszéd, elmondja Jakubecz István, a IV. évfolyam növendéke. 5. Petőfi, 15 ik március 1848 ban, szavalja Bory Ferenc, a IV. éaf. növendéke. 6. Ábrányi, Márciusi dal, szavalja Wort-mann Ferenc, a III. évf. növendéke. 7. Szózat, előadja a felsőkereskedelmi Iskola énekkara. Az énekkai I Surányl G.ula tanár vezényli.
— Az irodalmi Kör hazafias Dnnepe. A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Müvészeli Kör március 15-én délelölt 11 órakor a városháza dísztermiben rendezi ha-zatlas ünneps\'gét. Az Egyházi Vegyeskar Rácz János vezetésével a Hiszekegy-gyei nyitja meg a müsorl. Ünnepi beszédei mond dr. Vargha P. Tneodoiich plébános. A Talpra magyar I énekli ezután az Egyházi Vegyesksr, majd Tholway Ilonka, a píesi egyelenj bölcsészeti fakultásának hallgatója szaval, végül a ve-gyeikar a Himnusszal fejezi be a müsorl. Belépés díjtalan.
— A zalaegerszegi dalosver-seny rendeiöbizottsága legnap tarlóit értekezletén foglalkozol! a Zalamegyei Dalosszövetség elnökségének átiratával és elhatározta, hogy a kért elszámolást csak a kerület rendes közgyűlésén hajlandó megejteni.Mivel pedig a dijak dlrckl verseny-dijaknak adallak, nem emléktárgyaknak, ereket is csak mini dijakat fogja kiadni. A rendezőbizottság megkívánja, hogy az összehívandó kerüld közgyűlésen csak olyan dalcs-egyesülelek hozhassanak halározatol, amelyek tagjai a szövetségnek.
1 március II.
ZALAI KÖZLÖNY
_ Zenekari próba. A srlnhár-tvaiásra alakult zenekar ma este 9 érakor teljes próbál tart, melyre valamennyi résztvevő feltétlen szíves megjelenéséi kéri Vannay Igazgató.
— Nőagyletl tea. A Keresztény Jótékony Nóegylet sorozatos teádéi-„tánjai során ma dr. Plihill Viktorné vendéglátó házában jöll össze a ke teszlény intelligencia, hogy egy csésze lea melleit, a háziak ulánoihatallan kedvességének közvetítésével ápolják a nóegyleli magasztos célok közt taglalt egyik legtöbbel érőt: a keresztény társas összetartás szelleméi. A vendégek nagy száma és a hangulat közvetlensége legszebben bizo-nyilják, bogy a nőegylet céljál mint minden teadélutánja, ugy ez is nagy lépéssel viile előre. A vendégeknek Krüsala Ferenc kegyesrendi lanár larlótl rövid, szép gondola! szolgálatába álliloll előadási, párhuzamba állilva a nő szerepéi a családban, a nó szerepével a nagy családban : a társadalomban. Külön fejtette ki a társadalom kiinduló pontja, a gyermek iránti jótékonysági kötelességeket, min! a szociális nevelés felelte lontos tényezőjét.
— Llceálls előadás. A Ztinyl Miklós Irodalmi és Művészeti KOr liceáiis előadás-sorozatában folyó hó 13-án, vasárnap délután 6 órakor Welwarth Dezső orvos tart előadási .Fertőid betegségek és a védekezés módjai" dmen. Az énekszámokai a Fmőbázi Kézművesek Vegyeskara adja Rácz János karnagy vezetésével. Belépődíj nincs.
— Közel három millió pengő a hátralékos adó Zalában. A pénzügyigazgató jelenlése szerinl Zalamegyében az év végéig esedékes adótartozás 7.309,945\'15 pengő. Ebből febtuár végéig 941.749 27 pengőt lizellek. Az esedékes adólar-lozás 2 867 288 pengő. A mull hónapban fényűzési adóból 6 598\'35, általános forgalmi adóból 145.632-38, állallcrgalmi adóból 26.025-91 bélyeg- és jogilletékből 137.669 85 pengő folyl be.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör választmánya 1. hó 12-én, szombaton délulán 6 órakor a postapalota földszinti kistermében rendkívül loulos ügyek megbeszélése vé-gell ülést tart Az elnökség ezúton kéri a tagok pontos megjelentsél.
— Révkapltányság Barcson. A belügyminiszter elrendelte Barcson egy m. kir. révkspltányság felállitá sál. A kapitányság április l én kezdi meg működését.
— Kihágás! ítéletek. A nagykanizsai rendőrkapitányság kihágás! bírósága Saiy István kanizsai lakosi, mert képesilés nélkül autói vezelelt, 20 pengő pénzbüntetésre ilélle. — Több kanizsai vendéglős! pedig zát-óra kihágáséri 10—10 pengő pénzbüntetésre Itéll.
— A becschelyl országos vá-•árok a községi kezelésbe menlek at és azokat a folyó évben a kővetkező napokon larlják meg: március 19-én, május 11-én, szeptember 12-én, oklóber 13-án. A vásárok mindegyikén felhajtás van nehéz laj-láju lovak, csikók és nyugail fajla szarvasmarhákban. Uj vásártér a legelő melleit.
Jön
URÁNIA
Jön
Halála óta Nagykanizsán először:
VALENTINO
a Fekeie Sasban (márc 15—16.)
............................i-i".-. ii-.Wiiyi.riji.iüi.M.i.a
A Városi Szinházban
március 21—24.
Strogoff Mihály
Jegyekről tessék előre gondoskodni.
NYUGTÁVAL DICSÉRD A NAPOT
— tartja a jó magyar közmondás és Istenucse\' Igaz. Mert hogy azért, mert a tegnap, nem költő, de másfajta pennaforgató, felbuzdulva az -első meleg tavaszi napsugáron, tiozsan-nát zengett a tavadnak és erre fel mára ólomszlnü lelt az ég és a hu gyományos kanizsai por, még kedveltebb alakjában, mint sár, szivárog be lyukas cipőnkön. Talán kár voll olyan hamar megénekelni a rügyek fakadását, Ibolyák nyílását, mert ugylátszik a természet nem szereti, hu műhelyébe kontár-ember beleüli az orrát és Juszt Is rácáfol, ha jöttéről regélnek. Lehel, hogy azért esik ma és azért olyan borongós, mert a tegnap meg volt hva, hogy tavaszba szökkent március és idusara talán már zöldbe Is bujtk, némely korán törtető fa. Nem állítjuk, de gya nitjuk, hogy a cikknek nem kis része van a mai csúnya Időben, épen ezért elhatároztuk, hogy a tavaszról ezentúl csak akkor Írunk dicsérő előljáró beszédei, ha már május végén tartunk, akkor legalább Ilyen meglepetés nem érhet Az Igaz, hogy akior majd a kánikula szól bele a játékba. De ez még mindig nem olyan nagy b\'j.
— Dr. Szabó Zsigmond járási főorvos lakását és rendelőjét Erzsébet-tér 2. sz. alá helyezte ál. Telefon 98
— Március Idusa — a keresztényszocialistáknál. A nagykanizsai keresztényszocialisták vasárnap esle fél 9 órakor nagy hazafias ünnepség keretében áldoznak a magyar március emlékének. Az ünnepi beszédek ulán előadásra kerül a .Haza és szerelem" dmü 3 felvonásos népszinmú. Utána énekszámok, költemények előadása, stb. egészilik ki a nívós és gazdag programmol. Belépődíj nincsen. A hazafias keresztény társadal nat szívesen látja a Vezetőség.
— Kiderítették az agyongázolt ember kilétét. Megírtuk, hogy a gyékényes! gyors Szenta állomás közelében elgázolt egy öreg munkás embert, akinek nem volt semmi Igazoló irás a zsebében. A csendőrség! nyomozás megállapította, hogy az áldozatot Molnár Istvánnak hívják és nyolcvankét éves böhöfiyei illelő-ségü kaposvári koldus. A szerencsétlenségei az okozta, hogy az öreg nagyot halló és rövidlátó voll,
BÁDIÓ MÖS0R
Március J1 (péntek)
Budapest 930, 12 és 3 Hirek, tőzsde. 5.10 Zoológiai előadás. 5.40 Cigányzene. 6.S0 Szent László, előadás. 7.30 Mit és kii idézek? 8.15 A szikra, vígjáték egyfelv.
10 Jazz»band.
Bécs, Orác 11 Népsze-Ü zene. 4.15 Hangverseny 8.05 Bál a régi és mai Bécsben. Régi tánczene, keringik, utána jazz-band.
Berlin, Stettln 3.30 Asszonyoknak. 430 Népszerű zene. 6.35 Amatőr fényképezés, előadás. 7.10 A festészet eszközei, előadis 830 ötfelv. tragikomédia. 10 Jazz-band.
Barcelona 7.35.Tánczene- 10.20 és 11.15 Kamarazene. 12.15 Egyházi zene.
Brünn 12.15 Népszerű zene. 7 Hangverseny.
Frankfurt, Casscl 1 Gramafonzene. 4.30 és 5.45 Asszonyoknak. 8.15 Opera-áriák, zene. 9.15 Vidám est, rádókabaré.
Genf 5 jazz-band. 820 Lausannei műsor. 9.40 Uj gramafonlcmezek.
Hamburg. Bréma, Hannover, Kiél 1.20 Ifjúsági hangverseny. 2.05 Népszerű zene. 4.15 Klasszikus dalok, zene. 4.15 Népszerű zene. 8 Német daljáték, énekkari zene. 9 Balalajka-zene.
Könlgsberg, Danzig 11.30 éf 4 Hangverseny. 7.30 Szimfónikus hangverseny.
Kőnlgswusterhausen 3 Az idegesség elleni vídekezés, előadás. 3.30 üyorsirás. 7.30 Tudományos előadás orvosok szániára. 8.10 ulán berlini műsor.
Langenberg, Bottmund, Münstcr 11 Kisérleíi leadás. 1.30 Népszerű zene. 2.30 és 4.15 Asszonyoknak. 5 Kamarazene. 8.15 Zenei előadás. 10.20 jazz-band.
Lipcse, Drezda 12 és 2.30 Hangverseny. 7.30 Faust, előidás. 10.15 Népszerű zene.
London, Daventry 2 Népszerű zene. 4.45 Ifjúsági hangverseny. 5.45 Dalok. 7 Szimfónikus zene. 7.45 Hangverseny. 8.15 Zene. 8.45 Rldiókabaré. 10.30 Speciális mosor.
Milánó 4.15 lazz-band. 9 Szimfónikus zene. 10.45 Jazz-bsnd.
München, Nürnberg 2.45 Batik, előadás. 3 Dalok. 4 Kamarazene. 7.10 Hangverseny. 8 Népszerű szimfónikus zene.
Párizs P. T. T. 3 Hangverseny. 9.45 Az Opera Comique előadásának közvetítése.
Prága II Népszerű zene. 1215 Hangverseny. 4.30 és 8.C8 Szimfónikus zene. 9 Rádió-szkeccs. 9.30 Népszerű és tánczene.
Róma 2 Népszerű zene. 5.15 jazz-band. 8.45 Népszerű és operett zene.
Toulousc 1.45 és 9 Hangverseny.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép-, Ifi-, olaj- és fonál-szükségletét nálunk fedezi. 5/n^r-varrógép alkatrészek elismerten a legjobbak I Singer-varrógép fióküzlet: Nagykanizsa, Fó-ut 1.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
=» Fotballabdák, cipók, dresaek, fulócipök, tennis-Utók, torna és atlétikai szerek legolcsóbban beszerezhetők Szabá Antal sportttzletében.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
A Sikátor-utcai világításról
Igen tiszteli Szcrkeszló Url
Már régóta készülünk arra, hogy panaszlevelet Írjunk S-erkeszlő Urnák Nagykanizsa .flrika negyedéről." (Meri mi Sikátor-utcai ház-tulajdonoiok Afrika negyedének hívjuk magunk közt ezl a minden világosságiéi lávol levő és elhagyatott városrészt.) Noha utcarendezési szempontból még a város közponljáboz tartozunk, világítás szempontjából mégis Nagykanizsához csatolt külvárosnak érezzük magunkat, amelynek se gazdát*, se gondnoka, se tanácsnoka, se főmérnöke, se egyéb neműje nincsen. A .villanyvilágítás" itt olyan hogy valóságos csoda, hogy nem történt még valami esli vagy éjleli atrocitás, kilengés, igazoltatás, erkölcsvédelmi törvénybe való ütközés, vagy nem tudjuk még valami másféle britániálás. Azok a szerencsétlen halandók, akiket a Sors mostoha keze arra Ítélt, hogy a Sikátor-utcában lakjanak vagy pláne ill háztulajdonosok legyenek, nem ludják mire vélni, miért akarja őket a villamosáramot szolgáltató gyár azzalbüntetni, hogy olyan sötétségben hagyja a Sikátor-utcát, hogy azt már közbiztonsági szempontból sem szabad megengedni. Hát nem jár senki a város magisztrátusa közül arra mi-lelénk, aki észre venné, hogy a Sikátor-utcát ebben a söiétségben nem szabad hagyni, hogy sürgősen intézkedni kell, hogy a városnak ez az Afrika-negyede is kivilágitassék?
Fogadja soraink közzétéleléérl tekinle/es Srerkesztő Ur előre is hálás köszönetünket. Aláírások.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( Megjeleni a Színházi Élet Csókról-csókra száma. Közli a darab (ártalmát, mutatványt ad Heltai Jenő verseiből és pompás fényképfelvételekben hozza az operett legérdekesebb jeleneteit. Kottamelléklet Maurice Yvain a Csókról-csókra komponistájának legújabb slágere. Három-felvonásos színdarab, rengeteg cikk. kép van még az uj Szinházi Életben. Eg>T<s szám ára 80 fillér.
)( A Képes Krónika legújabb száma a magyar irodalom reprezenlásainak adott találkozót. Novellát, verset irták Kosáryné Réz Lola, Harsányi Lajos, Nyáry Andor, Pászlor Jóxsef, Szekula Jcuó, Zoltán Vilmos, Telmányl Sándor, Becáasy Judit, Bozzay Margil és fol>tatódik Endródy Béla pompás regénye, az „Ixógén sugár.\' Ezenkívül a képanyag ismét felöleli a világaktualitások minden nevezetességét.
■OZflóSZINfliZAK
Uránia pénleken 7 és 9 órakor: A legrosszabb aszszony, nagy társadalmi filmregény. Kisíró műsor: Söpörtem eleget ésPlngulin Afrikában, burleszkek.
Szemes tengeri
árpa zab
kapható:
Ország és Widder
magkereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-iér 10. Telefon 130.
4 zalai közlöny
K0ZQAmSÁ8
Timi
Az éttékfőxsdén ma az irányzat, koirnösscn egyes (ulf.voriíált pipf-rokban Ipn>hán alakult. A főzidcidö későbbi fo\'yamín. midőn Berlinből jobb hírek érkeztek, a vásárlási kedv megélénkült és az árfolyamok is lul-nyomó részt megjavullak. Az árveszteségek csaknem az összes értékeknél megtérültek és a zárlati nivő a fegnfpihoz J-épest emelkedést mutat. Mindvégig kissé gyengébbek vollak Viltemo*, Urff, Déli Vasul, nébány malrm, Irx\'il, vegj ipari és bankérlék. A piac forgalma a Jobb irányzat ellenére csendet maradt.
1027 március 8.
APBÓHIRDETÉSEI
(Hlrd.li.ok dija .ISi-e tlxctor.dfi)
\\i apíóhiijtií\' :ij* 10 iiói,. 80 fillér. A fimiEó I nilnoc VAtta^abb bemből Ali.\' ni kii iwSnak uimlliiiík. Minden további at> dljA 5 tilt. A hlrd.U.i díj cISr. flx.tenda A forgalmiadé bozjAazAmlliaávAl
VALUTÁK Lengyel 63 J0-64 70 Angol I. J7-75-J7-S1 üelik. 1S-91-16-99 Dlnii 1003-1008 L>0lUf SS9ÍO-57KIO PfAncti li 2? 45-22 75 Holl. 27860-22»60 Ul J3M 40
LCVA <10-416 U/b 2185-25-30 Míilu IK4CMJ5ÍO Schlll. 80 35 KI 70 Óink. 152 30-15285 SvAJcl I.I09SS-I10 2S Belga Ir. 7SH5-79-75 Norvég 148-30-14895 SvM V. 15Í-5S-M-20
DBV1ZAK Amit 22858-22955 Betgrtd 1004-1008
Berlin IS5S6-136 0S OuhAiesI 330-3 37 Brtlruael 7947-79-72 Kopenh. 152-30-152 75 Oulo 14820-148-75 London 27-72-27-80 Milano 24S5-25I5 Newyork 571 45-3 15 Pi/li 2230-2250 Prlgi I6«-I6f2 SAOTIA 411-415 Stocldi. 152 $5-143 10 Var ió 6330-64-50 Wien 80-45-8070 Zürich 109-90-110-25
Terménytőzsde BalA HAMV. 75 kg-oj 34 I0-3450, 76 kg-o» 34 60- 34 7 0 77 kg-ol 35 00 -35 40. 78 kg-o, 35 40 - 35 80. egvtb 75 ke-oi 33-20-33 60, 76 kg-ra 3380-34-20, 77 kg-era 34-20- 3440, 78 kg-oi 34 60-35-C0, roxa 27-00- 27-20. takanninv-irp. 22-76-22!«. atKArpa 226IÍ-2J-51, lab 21.60-2180, lengtil 20-40-2060,
repce —•---■-, kolet 1850-19 00,
bnzA korpa 17-20-17-40.
Pelhiltii 2393, melyből clidatlanol vtiua. nuradt 352 darab. Btaórendö 172—176. aiedell 170—176. raedcil közép 1-60— 164, kónnyO 1-38-1 44, daírendl íreg 1-60—1Í4. misodrendtt 1-48-1-52, angol allldó 114 -176, ixalontiA nagyban 1\'60—
1-64. ulr 1-84-1-88, lehuiolFbüt 208—
2-32 izalonnla lélKrté. 1-Í2-2C0. Az irányul vontatott.
XrMBTMitlHr fc Dqr-k«uJu<»! BT. lantiaiiu
Nyílt-tér.*)
Szécsényi István likatosirester tegnapi nyílttéri költeményére reflektálva megáll*, pltom. hogy .Szécsényi és Frtesz* cég. mint jogi személy »oha»em létezett, hanem én csupán SlécsényJ Istvánnal társas viszonyban vállaltam vízvezeték felszerelési, valamint fiitdő és egészségügyi berendezési munkálatokat. A társas viszony azonban Iü27. január hó 1 én megsiUot, mikor Is abból Szécsényi István ép ugy .kilépett*, mint én. A sohasem létezett .cég\'-nek Szécsényi István ép ugy nem jogutóda, mint shogyan nem vagyok én sem, de egyikünk sem Jogutódja a korábbi társas vlilatatnak sem. azt egyikünk sem folytathatja. hanem — korábbi vállalattól telje-sen lupgetlenul — kl-kl a saját személyében van jogosítva vállalkozni, mint aho gyan én már 1927. január hó 1. óta a sa|át személyemben tényleg vállalkozóm Is. Arai a közös vállalkozásból származó követeléseket illeti, megjegyzem, hogy azokat egyedül én vagyok Jogosítva felvenni és nyugtázni, nem pedig Szécsényi fstváo. mert a lözós vállalkozáshoz szükséges tikét én adtam ts Illetve a közös vállalkozás minden szükségletét a saját számlámra vásároltam és liaimadlk személyekkel szemben Is egyedül én vsgyok lelelóí.
Tisztelettel m Frleaz Jenö.
•) E rovat alatt közlőitekért sem á \'szer-kesztwég. sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Fajtojáa, többszörösen díjazott fajtiszta kandcrmigos Pllmulh. mely bőséges tojó és nagy huabsn nyilvánul, legelcntálóbb baromfibetegségeknek, darabja 40 fillér Ország éa Wlddor magkeresVedété-ben Nagykanizsa, Erzsébet-tér. 951
Vízvezeték szerelést
lagjobban éa lagoloaóbban kászl-tak. Hibásan azaralt vaxatékaket átalakítok. VARGA ISTVÁN bádogos éa axarelÓ Oeák-tér 4. szám.
Fiatalabb mindenes leányt keresek, ki háztartásomban segédkezne. — Cim a kiadóban. 978
Pénzkölcsönt bekebelezésre minden ömegben i legelőnyösebben és leggror-■abban Iolyóslttat Áoxél Ignáo pénz-kölesöaközvetltó Irodája Nagykanizsán. Pő-nt 3. sz. alatt KényavarkfcloaSn köt-wényakot veszek. 117
CaJnyl Lisiló-u\'ca 2 szám alatti ház április 1-én beköltözhető lakással eladó. Cim a kiadótan. 928
Korasak 2 vagy 3 szobás modern lakást. Cim a kiadóban. 9i0
Tisztviselőnőt gépírás, gyorsírás éa számlázásban jártas, továbbá fűszeres segédet azonnali belépéssel, kezdő fizetéssel felveszünk. Csak Iráabell ajánlatot veszUnk figyelembe. Hlnclt éa Szegő. 982
Két tanono Jó lizetéssel kötő-szövő gyárban Strém és Társai. Sí-utca; 3. fel-
vétetnek.
979
Az egészség titka:
a japán gomba!
Keleten és njugalon évtizedek óla
bevitt hizlszer. Soványító clbijuiodiinál, fájdalomcsillapító él oszl.tó hatású reumánál, kdsxvénynél, vértódu-lásnál, érelmeszesedésnél, vérszegénységnél. - Tenyésiti éí szillilU I.5Ő fillC utánvél melleit, 3 doboz vitelnél bérmentve használati utasitá&sal Radó Sándor okleveles Ryógysteréiz, (tvődyáruk-reskedfi Budspesi, VII. Erzs\'be kőru(37
Hirdetések
felvétetnek.
varrógép
*ÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉG BEN
Ám <Jvei£fiic/csi/e//é/e/e£
S INGER VARRÓGÉP
niSZVÉNVTÁSSAtÁS
FIÓK0ZLETE: nagykanizsa, főúti.
áj Á TU ft I n 7 és mindennemű undoritó bliz ellun. nM I ÜHliHéi tetése, vitamin a baktériumok
ellen
megölésére egyedül alkalmas
B R I X O L \'fS
Egycd;Uusító:
VÁGÓ ENDRE IILLATSZERTÁRA.
Kézmosás, szájmosás és tnlndenneniü fertőtlenítés >8 legideálisabb szagtalanltő szere.
&m- illatosít és^ertőtlenit. -m
30 HP
lokomobil,
t-rndemrendszer, Magyar Allamvjs-uiak Gépgyára gvérlmánra, 1894 évben épull, 20 8 m« luiőfelülci, 10 ami., Qzemnyomis magasnyomitfu, henger átm. 183, alacsonyé 270., löket 280, loiduiatszám 140. járőkerékkcl és cca 3 méter lcmezkémétin>cl, (volt üzemi helyén kőkémény volr) megtekinthető Zalaegerszegen,
Berghoffer Láezló
géplakttosnll. 974
Hentesüzlet megnyitás.
Tlszlctellcl értesítem a n. é. közönséget, hogy Nagykanlc.án, Jóx.ef föhorccg-ut 78. mxim alatt A
laklsnyival izemben folyó ho 13-án
hentes és mészáros üzletet nyitok.
Figyelmes és pontos kiszolgálásról előle U biztosítva, szíves pártfogást kér
teljes tiszteieltel 9543 Mátyás látván
henlo (1 mészáros.
Fényképészeti cikkek
nagy raktára. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papirok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Él Uraim!
Jubileumi árak
1t*x *■) ivti Icnnllliti .IV.Imiyji » mí|vcn II.IU.I YcvoXC.iGni«|f isjj4.iVoJi.ini* jucal-míiil tty f.ézy.\'iftn JuMtramt i/ut lÍK rernltí
csak az udvarban
Cim: OLCSÓ MABADÉKYÁSÁB BUDAPEST
32 király-utca 32
mlirr Kbiflon Ytty \\iuoa mi íl t CC
Mdmxusn . . | Qj
]
■P 2.85
méltf diV4to« lirli ail>Viyiiúv< hoiilvi^wi tíia\'l In fiMUÍíjCi
lirli aii>Viy>iúv«t „ . ,
•»i «K;3-I 3 aú- D 11 01 •u«r«i |7:*ooo r LL.L\'t
ü. in. 2 méter ho»zu fehéritett lepedő fen^ö 3.50. Selyemfényű doth Pengő I.B2. Delén, kaiton 79 fillér, piké tö-iiilközö, vagy jiohárlörló darabja 63 flllcr. VirAgos vattapaplan I\'engó 12.72. Hímzett női iiijj vagy nadrág Pengő I 08. Schottisch vagy S,cheviot női szövet Pengő 1.55.
PosUi fi:íclesí\'«l lilkiiimifttmi Itijüitsik.
MAVER KLOTILD UTÓDA
varga nándor
ruhafestő, gőxmotó-. vcgytUxtlia-válUUu Nagykanizaa, Hunyadi-utca 19.
Gyüjtőtelep: Kazinczy-utca 8. Legolcsóbb árban ícsl, tisztit, goQTréroE és plisíim. Ingek, gallérok, mindennemű háztartási fehérnemüek olcsón
és szépen tiszlitiatnak. Gyaszruhák 12 óra alatt festetnek. Minta utáni festés.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatótág.
7S3S1926. tk\\\'. szám.
árverési hirdetmény-kivonat.
Somojjylné és Stern nagykanizsai cig véR-rehijtatónak Krisztián Ferencné sz. Plander .Slária nagykanizsai lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 476300 K tőkekövetelés és >ár=-lékai behijtása végett • nagykanizsai kir. járáí-hirósáR területén levő, Nagykanlrsz vArosban fekvő, s a nagykanizsai ISK. sztjkvben A + 8622 b. hrsz. a. foglalt ház s kertből álló ingatlannak végreha|tá$t s/envedő nevén álló fele részére 20 millió K kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1927. évi március hó 28. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségébea {Igazságügyi palota földszint 11 ajtó) fogják inegtartsnL
Az árverés alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár (elénél alacsonyabb áron nem adhatók el. ■
Az irverclni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-ltt készpénzben, vagy az 1881: LX. l-c 42. $-dban meg-hstiro/ott árfolyammal számított óvadékképes órtékpapirosban a kiküldöttnél letenni. hogy a bánatpénznek előleges birói leiétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (IS8I . LX. L-c 147., 160, 170. §§.; 1908: XL. l a 21. §) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet iaéml senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az áltaU igért ár vgy"""")\'\' százalékáig kiegészíteni (1903: XLI.
Nagykanizsa, 1926. évi december hő 26. napján.
A kiadmány hiteléül
Horváth a. k.,
iU. Jbl/ú
Mikó s. k.,
<ro4ttttiut
Az idő pénz!
Ha időt tikarii meg, sok pénM kere.-hil; azért kereskedőnek, iparosnak és sport-kedvelőknek m> mír nélkülözhetetlen az elpusztíthatatlan
B. S. A.
eredeti angol motorkerékpár, tz angr.l tégyvergyar kiváló gyárt mányit, az angol nagv T. T. és egyéb nagy megbízhatósági versenyek győzteseL Kedvező fizetési feltételek. A legrosszabb utakra Is kiválóan alkalmas, ugy stólóban, mint mellékkocsival. Képviselet: Varga László Keszthely, Andrássy tér 8. szám. m
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T,nál, Nagykaoizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeca Károly.)
02710729
67. évfolyam, 58. szám
Nagykanizsa, 1927 március 12, szombat
Ara 14 fillér

POLITIKAI NAPILAP
SaxrtaKxtóoéc ét kiadóhiraUt Fóut 5. nx. Kesrtbdyi fiókkíadóhiTaU]: Kisbludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
InterurhAri-tclefon: Nagykanizsa 78. nácn. Előfizctéai Ara egy hóra 2 pengő 40 -fillér.
Megkezdték a miskolci munkásközvetitő leánykereskedelmi
botrányának tárgyalását
Miskolc, március 11 A törvényszék megkezdte a halósági munkaközvetítő" leánykcrcskc-delmi botrány-agyének tárgyalását, amely 4—5 napig fog tartani. A tárgyalásra valósággal megoslrom\'olla a közönség a tárgyalótermet egy-egy helyért. Az ügyész indítványával szembea a lárgyalás csak egyes ré-steiben lesz zárt. A vádirat kerítés cimén emel vádat az összes vádlottak ellen, mert listai lányokai Grossmanni mezócsáti éjjeli mulatójába közvetítetlek. Grossmann Kálmán vádlott vallomása szerint a hivatal főnöke tudott az Uzclmekröl. Ó maga r.em csinált titkol belőle, hogy mire kellenek neki a lányok. Otossmaoné mindem férjére hárít. Eisen Dezső volt pincemester és Welszbtrger Menyhért a hivatal volt leremőre nem ludták, hogy hova szállítják a lányokat. Weissberger mindent fellebbvalói utasításra telt. A tárgyalást délután 4 órakor ujra-kerdték.
Szivén szúrta magát a kórház tetején
Budapest, március II. Scltőn Lipót 55 éves kereskedőt, ki a Ferenc József kórházban már háromszor kl sérell meg öngyilkosságot, ma reggel a kórház bádogleu-ién szivrn szúrva, holtan találták. Öngyilkossá-gál gyógyíthatatlan bélrákja miatt követte cl. A fftldrengés után vihar és spanyol pusztít Japánban Tökiő, március II. A belügyminiszterhez érkezeit legújabb jelenlétek szerint a földrengés okorta veszieség a következőkép alakult: meghalt 2687 ember, megsebesült W43 ember. Elpusztult körülbelül ■0 ezer ház és több épület.
Osaka, március 11. A mull éjszaka óta heves vihar dühöng nyugat japánban, lülönösen Tangó tartományban. A Vihar elpusztította azokat a ba-raképületeket, amelyekcl a földren-BÍS következtében a hajléktalanná vált emberek számára emellek. A spanyol-inllueoza is tömegesen szedi áldozatait Japán területén, lülönösen S! elpusztult területeken.
A tehetség-védelmi törvény rövidesen a Ház elé kerül
Réaxlntoibon !• mcQsxnvaxták n kulturjavaalotokat
Budapest, március 10 A Ház mai ülésén megkezdték a kultur-javaslatok részletes tárgyalását. Gaál Gaszlon kéri kimondani, hogv mindcu külföldön tanuló ösztöndíjas magyar fiu köteles legyen egy magyar propaganda-értekezést írni. Huszár Károly az ösztöndíj kiterjesztését kívánja a jövőben nem állami alkalmazottak gyermekeire is. Tobb kisebb felszólalás és a kullutz-miniszter válaszai után apró módo silásokkal a javaslatot részleteiben is
elfogadták.
Az ösztöndíjakról szóló javaslat tárgyalása sprán a kulluszminiszter bejelentette, hogy az általános tehel-ségvédő törvény rövidesen a Htz elé kerül. A Ház ezl a javaslatot is cllogadla részteleiben.
Mcn\'elmi ügyek lárgyalása után a kereskedelemügyi miniszter bc|e lentelte, hogy az aggkori és rokkant-biztositára vonatkozó statisztikák sürgős beszerzését rendelte el.
Az ülés 2 órakor éri végei.
Jugoszlávia Magyarország barátságával szeretné ellensúlyozni az olasz-román közeledést
Belgrád, március II
(Éjszakai nktlújitentés) Az „Obzot" vezetőhelyen foglalkozik azzal a ténnyel, hogy Olaszország ratifikálta Besszarábia anexióját. Kifejti, hogy ez nem jelen tbc: változást a magyarromán viszonyra, mikor Erdély elvétele miatt, ahol 2 millió magyar él, úgyis mély szakadék tátong a kél ország közöli.
Magyarországnak ugyanazok a hatalmas prolektorai, mint Komániának : Olasz- és Angolország és most az a kérdés, hogy Magyarország a bcsszarábíai üggyel kapcsolatban milyen álláspontot foglal el Jugoszláviával szemben. Az olasz ratifikáció erősen gyöngi elte a kisantan\'ol,
melyben Jugoszlávia és Románia Szerződés: kötetlek egymással a trianoni halárok megvédésére, tényleg azonbtn most Románia, Jugoszlávia legnagyobb ellenségével, Olaszországgal szövetkezett.
Ezulán a lap tanácsosnak véli Jugoszlávia részéről a magyarok felé való közeledési. Ok gyanánt felemlíti a lap, hogy a szabad tengeri kikötő kérdésénél úgyis kell Jugoszlávia beleegyezése a kijárás tekin-tclben. Végül igy ír a lap: .Ezért nem valószínűtlen, hogy a magyar közeledés Jugoszláviához Impulzust fog nyerni és az ez ellen irányuló hangok mind ritkábbak lesznek."
A RASSAY-PAKOTS VISZÁLYBÓL UJ DEMoKRATA-PÁRT SZÜLETETT
Budapest, március II
Pakols József és Gál Jenő, miután Rassayék teljesen kizárták ökcf a parlamenti grémiumból, „kénytelenek voltak- uj pártot alakítani M<gysr
Dcmokratap-lrl Lévcn. Az alakulást ma jelentették be a házelnöknek.
Pakols József képviselő kijilen tette, hogy elvei tekintetében semmi változás nsm tortént.
Belelőttek a sztrájkoló tömegbe Athénben
Létrejött a megegyezés a kormány és a sztrájkolok közt
Athén, nárdus II (Éjszakai rádlójelentés) Athénben az elmúlt éjjel a Katonák a tömegre lőttek, amely a gyülésezési lilalom ellenére sem oszlott szél. A soriüz-nek két halálos áldozata vaD. A tegnap este megszűnt sztrájk a véres
események miatt ufr.i Vilöil.
Athén, március II. (Éjszakairádió■ jelentés.) A kormány és a sztrájkolók Között megegyezés jött létre és igy azok a szirápciói elálltak. Azt a lisztéi, aki az éjj;l történt sortüzért felelős, leiarlóztatlák.
Kicserélték a magyar-osztrák határügyi egyezményeket
Bécs, március II (éjszakai rddiójelentés.) A magyar é; osztrák kormányok között a batár megállapításokkal kapcsolatos jogügyi kérdések tckinlctében folytatott
tárgyalások ercdtnényeképeri ma ennek az egyezménynek kicserélése ünnepélyes diplomáciai akció keretében núglörlént Seípel osztrák kancellárnál:
Az óriás meg a törpe
Irla: Dr. Mokcsay Zoltán főispán
Aki ezt a címet elolvassa, azl gondolhatja, hogy mesét irok. Pedig nagyon komoly dologról akarok emlékezni. Komolyabbról, mint aminő az önkormányzati testületek pénzügyi ellenőrzése, komolyabbról, mint aminő a hadikolcsönök valorizációja, komolyabbról az adólerhekoél, komolyabbról a közalkalmazottak nyomoránál.
És én mégis azt mondom, hogy ezeknél az égető kérdéseknél is van a magyar nemzetnek komolyabb problémája: a magyar jövő. Csakis a magyar nemzet e>fo|lott vágyainak, céljainak és érdekeinek megfelelően kialakítandó magyar jövó az a felkelő nap, melynek sugárkévéje felszári hitja azl a rengeteg könnyet, amelyet Trianon zúdított reánk. — A magyar sors tragikus volta talán abban domborodik kl leghatározottabban, hogy nálunk a jelen sebeit tökéletesen csak a Jövő gyógyíthatja meg. Fájdalom, hogy a magyar jövőnek csak lépésről-lépésre, arasz-ról-araszra, rögről-rögre lebet megépíteni a fundamentumát.
Ezl a fundamentumot építgeti a magyar nemzet nem alkalomszülle, hanem elhivatott vezére, gróf Belh-len István, akinek működése épen ezért nem időhöz, hanem a szent célhoz kötött. Jól tudja ó, hogy ennek a szerencsétlen nemzetnek azon a meri dek lejlön kell lépésről-lépésre felkapaszkodnia, amelyen a világháború borzalmain, a vérlázító forradalmakon és a bolsevizmuson keresztül egészen a trianoni sirgödörig letaszítottak bennünket. Ez a lépésről-lépésre való előrehaladás el-nyilvánull közéletünk minden vonalán, akár pénzügyeinket, akár közgazdasági életünket, akár közbiztonsági rendészetünket, akár külpolitikai érintkezéseinket vesszük figyelembe. Mt rnár elmondhatjuk, hogy ha nagyon nehezen élünk Is, nem inog a lábunk alatt a talaj, nem járnak ablakaink alá titkos poroszlók s külpolitikai téren a magyar nemzcl megismerésének olyan ösvényét taposta ki a magyar miniszterelnök, amilyen uton ő előtte még nem járt senki.
Éu ugy gondolom, hogy ezeknek a le nem kicsinyelhető kormányzati sikereknek elismerése, hogy az ország márvány-templomába bevonult az óriás, bevonult a törpe kormánytámogató pártok óriás tömege és az ellenzék törpe minoritása. Hiába zug az ellenzéki sajtó mérgezett oyilzá-pora, hiába írják, hogy a képviselőház politikai pártjainak ilyen aránytalan összetétele megöli a parlamen-lárizmtisl, lehetetlenné teszi a nemzeti erők alkotmányos mérkőzését, a magyar nemzet géniusza mosolyog rajta s a magyar jobb jövő reményének koszorúját nyújtja az óriás felé. Mert a végromlásunkra szövet-
64
ZALAI K02L0Nv
1927 március 10.
Német-francia ellentétek a Saar-vidék kiürítése körül
i franciák szerint még nem jött el a kiürítés ideje
ücnf. március 11 (Éjszakai rddiójetcntés) Híre jár, hogy a francia csapatok a Siar- vidékről való visszavonása elé komoly nehézségek támadlak.
A németek azl liangozlalják, hogy a franciáknak nincsen joga a békeszerződés szerinl sem a Saar-vid-íket megszállva tartani és olt a megszállás megszüntetése után pályavédelmi fegyveres őrsíget állítani.
A német delegáció mind hango-sabban ad kifejezést annak a véleményének, hogy mosl már haladéktalanul ki kell lUzni a kiürítés megkezdőének dátumát. Francia felfogás szerint a kiüri
lésnek még nem jölt el az ideje. Ugystinlén a pályavídelmi őrség felállításához is ragaszkodnak. Nem bánjlk. ha ez nemzetközi fegyveres alakulat is lesz, dc felállítását felállítását feltétlenül akarják. Beavatott körökben hiszik, hogy a nehézsédek ellenére megegyezésre jutnak a németek és franciák.
Német-lengyel közeledét
London, március II. (Éjszakai rddiójelentés) A Daily Telegraph értesülése szerinl Oenlhen a német-lengyel viszonyt jelentős közeledés javitotta ki.
Több fonlos kérdésben is léire jotl a megegyezés.
Tegnap reggel megakadt a forgalom a Kinizsy-utcában a mészáros-kutyák miatt
9ég mindig szabados garázdálkodnak a Klitlzsy-nlcai vérebek
kezelt trianoni államokkal szemben ez az egységbe tömörülés egyedüli poziliv erősségünk, akár a politikai előrelátás, akár a logika, akár a józan ész szemüvegén nézzük az eseményeket. Ez a hatalmas tömörülés az az archimedesi pont, melyre támaszkodva kiemelhetjük igazságunkat a magyar nemzet megsemmisítésére törekvő ellenségeink halálkamrájából.
Igaz, hogy kevés példa van a magyar történelemben az erők ösrze-logására, ép:n ezért meg kell becsülnünk ezl a kivételes állapolo1, amikor a jövő megalapozása és biztosítása érdekében testvéri kezel szorítottunk egymással.
Ne bántsa senki ezt az egységet. Ne ócsárolja senki ezt az erőtömö-rillési, mert vétkezik a nemzet nagy érdekeivel szemben. A duzzogók, a rajál politikai céljaikban csalódottak lábujjhegyen menjenek el mellette, mert nem szabad ellelejleni egyeilen egy magyar embernek sem, hogy mindig az egyclértés hiánya voll a mi nemzeti szerencsétlenségeink okozója. Említsem a tatárjárást, a mohácsi vészt, vagy a két táborra szakadt kuruc-Iabanc magyarok haláltáncát ?
Ne bántsa hát senki ebben a megcsúfolt, megkínzott, kifosztott országban ezt az óriási, mert ez az óriás: a jobb jövőt áhítozó magyar nép lelkiismerete.
Csak kezesség mellett lehat latelepedni Franciaországban
Pirls, március 11. A francia kormány erőssen megszigorította az Idegenek letelepedését és ellenőrzéséi Franciaországban. A letelepülőért kél francia állampolgárnak kell kezességei vállalni. Küllöldl munkások csík alkalmazlalási okmánnyal utazhatnak Franciaországban.
Román utievál-gyár Páriában Bukarest, március 11. (Éjszakai ridiójeUntés.) A rendőrség hivatalos értesítést kapóit a párisi rendőrségtől, bogy ott amerikai útlevelek hamisítása miatt lelarlózlallák Bogdán Josil ügyvédet, aki üzlelszerüleg űzte ezt a .mesterségei". Katonaköteles egyéneknek hamisilolla |ó pénzéit az útlevelei. Az áldozatok közölt sok külföldi román diák van.
Nagykanizsa, március II
Kélizben számoltunk be arról a vandál pusztításról, amit a Kinizsy-utcai mészáros-kutyák hadserege végzeit egymásután következő éjszakákon. Tegnap este ujabb kuiya-háboruság riasztotta meg az utcabelieket. Tcbb hatalmas kutya éklelen verekedésbe kapott az utca közepe Iáján. Htngos ugatásukra odacsődüli az egész utca minden kutyája, ugy, hogy a járókelők ijedlen meneküllek, ki merre látott, senki 3eni mert a dühödi kulyák miatt tovább menni. Egy ériékes farkaskutya véresen, összemarcangolva került ki a percekig lartő verekedésből.
Különös falán, hogy a kutyák garázdálkodásával ilyen helyen loglal-kozzunk, de kötelességünk ezt tok ember testi épsége érdekében íb megtennünk akkor, mikor tudjuk, hogy a hatóságok és a kulyák gazdái közi évek óla napirenden vannak a koco-
lódások, dc gyökeret megoldásig az ügy sohasem juthatott, mert mindig sikerült meguszniuk néhány ezer korona büntetéssel, hololl már a kutyák kiirtása itánl is történtek később megvállozotl Intézkedések.
Egy városrész lakói pedig (és bizonyára ez a helyzet Kanizsa egyéb vidékcin is I) állandó nyugtalanságban élnek a borjú ntgyságu kutyák miatt. Ma már a helyzet\' hogy a gyerekét senki félelem nélkül az utcára ki nem küldheti, mert nem tudja, honnét ugrik neki egy vérszomjas hnevad, ami ellen magánembernek revolveren kivül mással aligha lehel védekezni.
Érdekesnek tartjuk megjegyezni, hogy a városi halóság köréből, ve-zetó helyről -itlrgető kérdéseinkre azt a válaszl kaptuk, hogy csak akkor lehet erélyesebb rendszabályokai alkalmazni, ha az állatok egyszer emberben tesznek kárt.
Szerény felfogásunk szerinl talán mégsem lehetne ilyen könnyen venni a dolgol. A hatóságnak elvégre nem csak akkor vannak jogai és kötelességei, ha valahol baj történt, hanem ott és akkor is, amikar és ahol egy — in\'ézkedésck nélkül nyilvánvalóan előbb-ulóbb bekövetkező — baj lényegei. f
Az sem elintézés, ami évek óla divik Kanizsán (mert ne gondolj i senki, hogy a moit szellőztetett esetek az elsők ebben a nemben!) hogy a kulyák gazdái a kárt megfizetik a károsultaknak, megkérve ökcl, hogy ne legyenek feljelentést. Ezzel az Indokolással sikkasztani, lopni Is büntetlenül szabad, csupán kárlértésre kell kötelezni azl, akiről a sikkasztás vagy lopás kiderüli.
Nem csak a Klnizsy-utcaiakért szállunk sikra, hanem egész Kanizsa lakosságának Icsll és vagyoni biztonságáért, mert a kérdések kibúvó ulakon való megoldása önbíráskodásra fog vezetni, ami pedig aligha erösitené nagyon a hatóságok előrelátásába és erejébe vetett hitünket.
Hubay Jenő díszhangversenyének program mja
Gólh Sándor, a Vígszínház tagja Is lekíséri kanizsai hangversenyére a mestert
Nagyktnlzu, márduB II
Folyó hó 16-án, a színházban lezajló Hubay díszhangverseny nemcsak külsőségekben, hanem belső értékeinél fogva Kanizsa kultúréletének egyik igen kimagasló eseménynek Ígérkezik, mely méltán kelt nem-ctak a város, hanem egész megye-szerle intenzív érdeklődést.
Az a hatalmas áldozatkészség ét jótékonysági szellem, mely Hubay Jenői, zenei ételünk legkimagaslóbb alakját vidéki hangverseny körútjára elíndi\'otta, visszhangra kell találjon és log is találni Nigykanizsán is.
A mester folyó hó 16-án, Andor
A „gyöngyélet," ára
vagy
hozzászólás a tervezett agglegény adóhoz
Irta: Urbán Gyula
Benilo Mussolini Itália diktátora, a fasiszta félisten tagadhatatlanul sok és értékes törvénnyel erősitetlc meg a háború utáni Appcnini félszigetel. A Földközi lengerbe mártott olasz .csizma" is, mint azt az iskolában lanilolták, — bár gloir-val fogadhatta a frontról hazatérő katonáit, azérl néhány repedést, szakadási szenvedett, mint a löbli ántántista állam és bizony elkeli egy jó varga, aki Duce méltóságában nem restell hozzáfogni Olaszország Augiás istállójának kitakarításához ét hogy meglisztitotla az országol a lasizmus ellenségeitől, minden erejével beleleküdl, hogy Itáliát reneszánszba vigye
Diktátori mivoltában kormányoz és rendeletekkel foltozza a repedt csizmát, de objektív magaslatról
k
megállapítható, hogy munkája nemzeti szempontból nagy és maradandó értékű. \'
Szociális intézkedéseinek sokaságán végig, az erkölcsi esés mrggát-lasán keresztül nemrégiben elérkezett egyik ujabb és világszerte sok humorra és élcelődésre alkalmat adó törvényjavas\'a\'ához: az agglegény adóhoz.
Elvéül állitotta fel: aki nem nő-sül bizonyos korig és a családalapítás mellőzésével kihúzza magát azok alól a kötelezettségek alól, melyek a családos férfiak részéről adódnak a nemzet egyetemes boldogulásához, azok a szabad ,gyöngyélet"-ért adják le a fizefséget az államkasszába. Fizessenek az agglegények és ezt a pénzt oda kell származtatni azokhoz a családapákhoz, akik több gy.-rmeket adn3k az államnak és rá vannak szorulva, hogy ez aiiam is segítségükre siessen megélhetési "gondjaik elosztásában.
E rövid kis visszatekintés után foglalkozzunk a népjóléti miniszternek, Mussolini példáját követve, átvett tervével, vagyis a magyar agg-
legény adóval és próbáljuk meg néhény őszinte szóval azt pro és kontra véleményezni.
Van-e létjogossultsága az agglegény adónak? A felelet rövid : van. Ha az állam fizetni köteles rokkantjának és badiárváinak, miért ne legyen köieles fizetői az a negyvenéves férfi az államnak, aki a házasság „járma" alól való menekülés cimén, tulajdonképen társadalmi kötelezettségét dobja el magától és mellőzi a családalapítást, amelynek izmosabbá tétele adji meg az állam fundamentomának eiőáségét.
Ha tehát megállapításunk oda konkludál, hogy kell és lehet agg-legényadót kivetni, akkor a másik kérdés, ami dénk tárul (és ez a súlyosabb) megvitatást vár. Egyszóval, ki legyen köteles agglegény adót fizetni. Természetesen az agglegény. Dí mindenik agglegény ? Legyen köteles agglegény adót fizetni, az a negyvenévet meghaladott férfi is, aki saját életének keresztjét látja abban, hogy negyvenéves koráig nem tudott annyira vergődni, hogy családfenntartás biztos és nyugodt érzésé-
vel, megnősülhessen, gyermeket adjon az államnak ? Vagy fizessen agglegény adót az a férfi is, akinek az élettől megadatott a kegy, bogy asszonyt vezessen tűzhely mellé, de mostoha viszonyai mindenkor meggátolták benne és emberi erejével gyengének bizonyult arra, hogy ezeket az akadályokat legyőzze? Bár ez az utóbbi elismerjük, gyenge érv, de nem hagyható figyelmen kivül.
Viszont ezekkel szemben áll az agglegény adó fizetésére kötelezhetők azon tábora, akik fizessenek duplán, triplán, mert módjuk, alkalmuk, akadály nélkül fordult életűk kereke adta, hogy behajtsák fejüket a házasság szelíd jármába és ezt csak azért nem tették, mert igy az élet ezernyi élvezetét jobban habzsolhatják.
A nagy probléma tehát si az agglegény adónál, hogy kik ne fizessenek agglegény adót és kik fizessenek hatványozott mértékben. Ezt a kérdési hatalmas társadalmi ankétokon kell megvitatni és az eleven éleJbőt kiszakított példák alapján kell megalkotni a törvényjavaslatot.
(Vég« kov.)
ZALAI KÖZLÖNY
Őrizetbe vettek egy asszonyt, akiről szemtanú állitja, hogy egy másik asszony zsebébe nyúlta piacon
ZuU.I..|U,l *«••«•« a! B.r.bé. Ago.>o„„4 _ 6-U.U,. .il.l. utéaa át.atak . j*ríaklró.*«nak
Sok a zsebmetszés a nagykanizsai piacon
12.
festőművész fis, valaraíol Qóth Sándor, » Vígszínház lagja, ki a hangversenyt megelőzően prológust mond, valamint Kósa Oyörgy zongoraművész kíséretében a kormány állal rendelkezésre bocsíjtotl szalonkocsiban érkezik városunkba, mikor is ünnepélyes fogadtatásról történik gondoskodás.
Esti hangversenye, mely pontosan este S órakor kezdődik, az alábii műsort öleli fel:
Beethoven: Kreutzer sona\'a. — Bach: Chaconne. — Hubay: I Preghlera. 2. Venezianna. 3. Mazurka. — .Mozart: Comoll lialiile (Kósa szólószáaia). — Hubay: H. Csárda-Jelenet.
8-3 pengős Jegyek a Krátky-tőzsdében válthatók.
A hangverseny teljes |övedelme kulturális célokat szolgál.
Pozsogár Rezső
a határszéli képviselők Jugoszláv bizottságának előadója
Nagykanizsa, mirdua It ísltvay Tibor, a nemzetgyűlés elnöke (Urlkölönbség nélkül értekezletre hívta össze azokat a képviselőket, akik a halármenll kerületekben nyertek mandátumot, hogy foglalkozzanak azokkal a sérelmekkel, amelyek az elszakított területek határán lévő községek polgárságát különösen súlyosan érintik. Az értekezlet tagfai négy bizottságot alskilottak és ptd-g külön a román, cseb, jugoszláv és osztrák haiármenli kerületek képviselői négy bizottságot alakítónak.
A Jugoszlzv bizottság előadójául dr. Pozsogár Rezsó lelenyel ország gyűlési képviselőt választották meg.
A bizottságok elhalmoztak, hi.gy mindazokat a sérelmekéi, amelyek a halár mentén lakó magyarságot értek, érintik, a kormány tudomására hozzák éa kérni fogják a kormányt, hogy a jogorvoslat lekinletéoen járjon
TSbb ezer hold nádas kiégotése közben elégett a Nagykanizsai Takarékpénztár 64mm. szénája
A oaandfiraág karaat a gyújtogató! A kár h*romaxAx4tv«ft pongfl
Nagykanizsa, mlrelui II A mult napokban Balatonmagya-ród mellett az úgynevezett Berekben több ezer hold nádas kigyulladt és több napon ál égcll. A vizsgálat során nem ludták megállapítani, hogy a gyújtogatás!, mely tulajdonképen kárt nem jelentett, kl követte el, annál Is Inkább, mert a iát! minden évben, ha a fagy nem áll be és nem tudnak a jégen hozzáférni, kiégetik Azonban ez alkalommal mégis eseli nagyobb anyagi kár Is, meit a sás lüzélől eddig még ismeretlen módon meggyulladt az azon a környéken fekvő ét a Nagykanizsai Takarékpénztár tulajdonéi képező nyolc bog-lya széna, minek értéke mintegy 350 Pengő. Hatvannégy mázsa széna égett Igy cl és bár a kiskomáromi csendőrség azonnal megindította a nyomozási, az nem vezetett ered ményre mind a mai napig. Remélik azonban, hogy tikerül megállapilaol > tettes kilétéi.
Nagykanizsa, mlrelua II
A nagykanizsai rendőrkapitánysághoz ujibban löbb feljelentés érkezeit, melyben arról tesznek panaszt, hogy a piacon, különösen hetivásárok, alkilmaval, vakmerő tóival a vásárlók zsebébSI Idsebb-aegyobb pénzösszegeket emel el. A rendőrség a vásári tolvajlások ügyében meg It indilotla a\' nyomozási, de nem sikerüli a zsebek szarká|át elcsípni, mlg ms szemtanú állítása alapián elóálliloilak egy asszonyt a rendőrségen, aki a bemondás szerint egy mátik asszony zsebében vájkált.
Az esel ugy történt, hogy egy bejáróattzony, aki a pénlek délelőtti hetipiacon bevásároll, eközben ésjie-
Nagjkantzaa, mirclus 11
Csütörtök délután 6 órakor lanolla Ölesét a város közegészségügyi bi zotttága Eberhardt Béla főigazgaió elnökleie alatt, amelyen dr. Sáliján Oyula polgármester, dr. Krátky István föj\'gvzó, dr. Takáts Zolín kórház Igazgató-lóorvos is megjelentek. Az ülés egyetlen lárgyponijal a vároü közkórházbin megszervezett nőgyógyászati és szülészeti osztály-főorvosi és egy szülészeti alorvosi és sebészeti alorvosi állásra való kandidáfás képezte. Az ülés elől! már napok óla olyan hirek keringlek a városháza folyosóján, hogy a Jelölések körül komoly csatározások fognak folyni, részint az egyik budapesti tanársegéd érdekéién, akinek nevét már hosszabb idő óla hallottuk felvetni, részint az egyik kanizsai orvos mellett. Azonban mindebből semmi sem lett. Az ülés a legnagyobb nyugodtsággal folyt le. A bizottság természetszerűleg ilyen messzire kihaló kérdésnél nem lehetett más sze.Tipontokra tekintettel, mint csupán a város közönségének érdekeire, hogy
elsőrangú szakorvos kerüljön a szőlészeti osztály élére,
aki oz egész Dunánlulon ma már tekintélynek ü.".rnJő kanizsai köz-kórház szülészeti osztályát nemcsak az eddigi színvonalon vezesse, de ezt tovább is fejlessze.
Ugyanez! hangoztatta elnöki megnyitójában Eberhardt Béla, aki egyenként felolvassa a beérkezett pályázók tövid életrajzát, működésűket, referenciájukat, amihez! dr. Villányt Henrik, dr. Takáts Zoltán löbb ízben szóllak hozzá.
velle, hogy egy asszony a mellelle levó másik asszonynak zsebébe nyúl. Rögtön sióit Is az asszonynak, aki megnézve pénzét megáUapitolia, hogy kisebb összegű pénze csakugyan eltűnt zsebéből. Közben rendót Jöll az eset színhelyére, aki előtt Is az asz szony lagadta, hogy lopási szándékkal belenyull volna a másik zsebébe. Mindazonáltal bekísérte a rendőrségre, ahol kiderült, hogy Barabás Ágoslonnénak hívják és 41 éves zalamerenyc! születésű. Kihallgatása során Is megmaradt lagadiw mellett, azonban a tzemlanu vallomása alapján őrizetbe vélték és lovábbl eljárás végeit átkísérték a kir. Járásbírósághoz.
Eberhardt Béla elnök ezután a maga részétől javasolja, hogy a szülészeti osztálylóorvos! állásra:
Első helyen: Haba Antal dr. és Ralsz Dezső dr.
Második helyen: Szlehlo dr. és Horváth Árpid dr.
Harmadik helyen: Nitpontzky Béla dr. és BJrdotty dr. |elöllettenek.
Neumann Aladár s nagykanizsai pályázók mellet! tzólsl fel. Sab|án Oyula dr. után Villányi Henrik dr. utal arra, hogy ujabb fázishoz érkezett ma a kórház^ amety azelőtt csak Ispotály volt.
Dr. Takáts Zoltán ét többek hozzászólása után a bizottság végre is ugy dönti el a kérdést, hogy:
Első helyre: Haba Anlal dr. és Ralsz Dezső dr. egyetemi tanár s.;
Második helyre : Szlehlo dr. egyel, tanársegéd és Hotváth Árpád dr. főorvosi;
Harmadik helyre: Bárdossy Béla dr., Polgár islván dr., Balla János dr., Pápay Imre dr., Nisponszky Béla dr. és Szlabey dr. gyakorló orvosoka! jelölte.
Dr. Takáls Zollán megjegyzi, hogy a lulajdonképeni elbírálás úgyis az Országos Egészségügyi Tanácsnál fog eldőlni.
Ezután sorra kerül az alorvost állásokra való jelölés.
A sebészeli alorvosi ál\'ásra: 1. dr. Mlna, II. dr. Puskás, III. dr. Ferenc László orvosokat;
A szülészeti alorvosi állásra: I. dr. Radó Jenő, II. dr. Gyukils K. III. dr. Balla Ilona orvosokat jelölik,
A jelöléseket a legközelebbi napokban fellerjeszllk az alispánhoz.
M
A keszthelyi községi választások eredménye
Keszthely, mirelus It
(Sajál tudósítónktól) Nagy várakozással ntzell Keszthely lakossága a községi liszlujilások elé. A pártok helek óla készülődlek jelöltjeik érdekében, kik a legkülönfélébb kombinációkban Indullak a válaszlási küzdelembe. Csendes, de nagy harcok folytak az egyes tisztségek körül, mígnem a szerdai választás meghozta a döntést.
Az uj képviselőlesiülcl első ténykedése voll a szerdai választás. A közgyűlést délelőtt 11 órakor Huszár Pál főszolgabíró nyitotta meg. A közgyűlést a jelölések elvégzése ulán fetlüggesz\'ették é« a községi választók megkezdték a szavazást, melynek eredménye a következő:
Városbiró: Relschl Imre.
H. bíró: Nagy Islván,
Elöljáró: MetzlerKároly, Kenessey Sándor, Kovács Mór, Szilay Ignác, dr. Gárdonyi Li|os, Cziktln József, Veháp L. jos, twills Oyula.
Pénztárnok: Vajda László.
Kórgyám : Sátrát Andor.
A választások lez>|lása után Náray Andor és Grojfits G bor képviselő-teslűleil tagot Relschl Rich>rd városbíró m?gbiv-sár.i, dr. Bozzay Jó-zsel és dr. Imrik János képviselő-selőlealületi tagok Natiy István helyetles bíró meghívására mentek.
A bíró, helyettesbiró és az uj elöljáróság megérkezése ulán Mala-llnszky Ferenc felióbázl Ing emelkedett szólásra; üdvözölte a megválasztott llszilkart. Reményit fejezte ki aziránt, hogy az uj tisztikar ál tudja érezni nagy feladatát, — meg lógja Iáin! azt, hogy Keszthely a maga nemében Csonkamngvarorszá-gon az egyedüli, melynek főiskolája van, — kincseket érő Balatoni kultuszát f\'jtesrleni haja — megérti azl, ho y Hévíz és Keszthely közelsége Keszibr yie nézve óriási fejlődési fog Jelenteni akkor, hí ezt a közelséget még közelebbé tesszük azzal, bogy Európa hé.ízi \'á\'ngatól-nak kényelmes és gyors közlekedőeszközöket ludunk rendelkezésére adni. Ezáltal lejiődik ipari, kereskedelme, mert lehetővé válik az, ho^y a hévízi fürdővendég ugyanannyit költsön Keszthelyen, mini Hévízen, Hiszi, hogy ez igy fog történni Keszthely közönségének legnagyobb érdekében.
Relschl Imre városbiró válaszolt Malatinszky Ferenc beszédére és ugy a uját, mint az etó járóság nevében munkát ígért.
Majd Nagy \'Islván helyeitej bíró megköszönte a válaszlók bizalmát és hogy munkájuk eredményes legyen, kérte a válatzlóközönség támogató munkáját, mert csak együttes erővel lehet álmaikat valóra váltani.
Ezekután a megválasztott elöljáróság dr. Huszár Pa! Járási főszolgabíró kezébe letelte a hivatali esküt.
Haba Antal budapesti egyetemi tanársegéd lett a szülészeti osztályfőorvosi állás első jelöltje
A ráros közegészségügyi bizottsága megejtette Jelöléseit a nagykanizsai kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának ló- és alorvost állásaira
ZALAI KÖZLÖNY
URÁNIA
Szombaton 7 6a 9, vasárnap 3, 3, 7 éa 9 órakor
A hercegnő és a bohóc
lilmregéuy 8 felvonásban.
VILÁG MOZGÓ
Szombaton 7 áa 9, vasárnap 3, 9, 7 áa 9 órakor
Legény a talpán
Szenzációs kalandorlilm. — A lőszerepet játszat
Hoot Gibaon.
4
Olcsóbb jegyárak az autóbuszon rövidített útszakaszokon
Nagykanizsa, március II A nagykanizsai autobuaz-vlllalat mindent elkövet, hogy a közönség óhaját a legmesszebbmenőleg ügye-lembe vegye és kielégítse.
így általános közóhaj voll, hogy rövidebb útszakaszok hasznilalánál alacsonyabb |egyárakal Is vezesse nek be. E kívánságnak eleget leendő, az autobuszválialat a mai napon élet beléptette az ugynevezelt alsza-kaszjegyekel, amelyeknek ára személyenként 24 fillér. E 24 filléres legyek érvényesek a kövelkező viszonylatokban :
Erzsébet- térről a kiskaulzsal gyógyszertárig,
Kiskanizsai gyógyszertártól a Sz1. Flórián térig,
Erzsébet-tértől a vasúti átjáróig (a vasúti állomás irányában),
Erzsébet-tértől az Amerika vendéglőig,
Amerika vendéglőtől a Barak-kór-házig.
Az olcsó 24 filléres jegyek életbeléptetésével az autóbusz-vállalat a kis távolságban lakóknak Is lehetővé akarja lenni az aulóhusz használatát, amelyet végeredményben egy villamos vasutat helyettesítő közlekedési eszközzé óhajt kiépíteni.
Reméljük, hogy a nagyközönség támogatása ezen humánus jegy életbeléptetésével még intenzivebb lesz, amely támogatás révén önmaga is hozzájárul az aubbuszhálózatnak az egész városra kiterjedő mielőbbi kiépítéséhez.
Menetrend változós: Megszűnik a vasútra induló 12.50 és 20 08 perces járat.
Uj járatok Klskanlzsára: Indul Erzsébet-térről 19 10, érkezik 19.20, Indul vissza 19 22, érkezik 19.32.
UJ járat az állomásra: Indul 4.10, érkezik 4.15, indul vissza 4.15, érkezik 4,20.
Uj Járatok a Barak-telepre : Indul Erzsébet-térről <J —, érkezik 9.12, Indul vissza 9.14, érkezik 9 26; indul Erzsébet-térről 2008, érkezik 20.20, indul vissza 20.20, érkezik 20.32.
A heti-jegyek érvényességét egy hónapra terjesztenék kl.
Bizalmat kapott a francia kormány
Pár Is, március II. (Éjszakai rá-dtójelentés) A kamara ma belejezte a drágaságra és munkanélküliségre beadott interpelláció tárgyalását. 415 szavazattal 75 ellenében elvetette a kommánlslák, 357 szavazattal 151 ellenében pedig a szociáldemokraták indítványát. Ezzel szemben elfogadta a bizalmi indítványt 395 szavazattal 130 ellenében.
NAPI HÍREK
■APIREID
Márolua 12, szombat
Római katolikus: Gergely n. Protestáns: Gergely. Izraelita: Veadar hó 0.
Nap kel reggel 6 óra 21 perckor nyugszik déluUn 13 óra 00 perckor.
Mozi. Uránia: A hercfgnó íi a bohóc, filmregény. Vilig: Lcgénv a ulpin, ki-landonltm. Elóadaaok: 7 és 9 órakor.
A női társadalomra nézve
megdöbbentő mozgalmai Indítottak meg az Egységespárt képviselői. Nem kevesebbről, mint arról van szó, hogy a belügyminiszter rendeletet adjon kl, melyben szabályozza a rövid szoknya viseletét, Illetőleg eltiltja a iul-rövid szoknyát.
Hát kérem szépen ez, nem élünk túlzással, egy iclnykét-picinykét azt hisszük, nem fog olyan simán menni, mint akár a költségvetés letárgyalása, lévén a harciasabb nem, mely jogait nem engedi, a gyengébbik nem.
Ml Is fog történni, édes Istenem, ha mondjuk a belügyi kormány csakugyan kiadja rendelkezéséi és Ismétellen a rendőrséget bízza meg ennek végrehajtásával? Nagy dolgok Nevezetesen minden szolgálatban tevő rendőrt a kapitányságok colstokkal fognak ellátni és a rendeletben majdan körülírt mértéket megvizsgálják a szoknyán, hogy megvan-e ? Aztán, ha nincs meg, jön a feljelentés és a kihágásI bíróság ítélete, mely — gondoljuk — Jetül fogja múlni a pesti kirakat-razziák furcsaságait.
Nehéz, súlyos dolog lesz a tervezett rendelet végrehajtása. Hiszen meg fog történni az az esel, hogy külön A>. &. V. (Rövid Szoknya Vizsgáló) karszalloggal ellátolt rend őröket kell majd, a közlekedési rend őrökhöz hasonlóan beállítania posztokra, kiknek semmi dolguk nem lesz, mini a rövid szoknyák figyelése és ellenőrzése a kívánt hosszúságnak.
Volna egy jó ötletünk. Talán rá lehelne ezl bízni az állásnélküli arany-IJjuságra, mely ugyls rajong a szép lábakért, igy aztán módjában állana közelebbről is megszemlélni a csak messziről megaodáll őzbokákal.
Igen, de akinek nincs őzbokája, annak ki fogja lemérni a SMknyáiál.
U. Gy.
— A kereskedelmi miniszter Balatonfüreden. Hermann Miksa kereskedelmi miniszter családjával együtt Balatonfüreden járt, ahol a Balalon reformokra vonatkozó, érdekes kijelentéseket letl. A miniszter figyelemmel kiséri a balalonmelléki uj utak és a balatonfüredi kikötő építésének ügyét Is.
— A népjóléti államtitkár Zalában. Lengyel Zsolt dr. népjóléti miniszter helyeltes államtitkár Gytmörey György főispán, Bődy Zoltán alispán, Csepely György dr. min. osztálytanácsos és Vlzkelety Árpád alsólendvai járási főszolgabíró társaságában Lenti, Nova és Zalatárnok vidékére utazott a szegényügy megvizsgálása cél|ából.
— Aki akar kavl részletfizetésre, vagy negyedévi törlesztésre uj házal építeni, telket venni, házat venni, vagy hozzá és ráépíteni, az kérje az alakulóban levő szindikátus számítási táblázatának, szabályzatának nyomtatás alatt levő példányát. Nyomtatvány és postadíj fejében 70 fillért küldjön be poslabélye-gekben 8 napon belül. Olvasható cimet írjon. Lakbér és birói letiltás nélkül. Köz- és magántisztviselők, vasutasok, honvédség, csendőrség, lolyamörség, vámőrség, pénzügyőrség, orvosod, lelkészek, tanítók, vitézi telkesek, egyesülelek, söl havi és heli fizetéses munkások, kik lakbért nem kapnak, löt polgári egyének is társulhatnak. A nyomtatványok minden érdeklődőre lontosak s igy egyénenklnl külön kérendők. (Alakulóban levő házvétell és építési szindikátus, Szilágyi János elmén Kaposvár, Honvéd-utca 20)
= Leányegyleti táncica. A alakulóban lévó Izraelita Jótékony l.eányegylel vasárnap, március 13 án délután fél 5 órai kezdettel a Cenlrál souterrain h tlyiségében rendezi következő lánc\'eáJát, melyre a tagokat és azok vendégeit ezúton meghívja.
— Öngyilkos honvédhuazár. Keszthelyről Jelenti a ,Zalal Közlöny" tudósítója: Vízvári István 27 éves honvédhuszár- |árőrvezeló a keszthelyi huszárlakfanyában szolgálati fegyverével főbctólte magát. Azonnal meghalt. Feljebbvalóitól és katona- pajtásaitól levélben bucsuzotl el, de öngyilkosságának okát nem jelölte meg.
1927 március 12
•7- Pályázat a megüresedett zalaegerszegi városi tisztviselői állásokra. Bődy Zoltán alispán a Zalaegerszeg városánál megüresedeit következő állásokra birdelell pályázatot : 1.) a VIII. fizetési osztályba sorozott közigazgatási tanácsnoki, 2.) a VIII. fizetési osziályba sorozott főjegyzői, 3) a X. fizetési osztályba sorozott v. alszámvevői, 4) a X. fizetési osztályba sorozott városi köz-gyámi, amennyiben árvaszéki előadói leendők elvégzésére képesítéssel bir. A pályázati kérvények március 21. napjáig Zalaegerszeg város polgármesteréhez nyújtandók be.
=» Eljegyzés. Neufeld Simon felsőkereskedelmi iskolai tanár eljegyezte Jelűnek Margitot Nagykanizsán. (Minden külön érlesilés helyett.)
— Sopron város fennállásának 650 éves jubileuma. Sopronból jelentik : Sopronnak a városi kiváltságokat IV. László király 1277-ben kell kiváltságlevele adta meg. Ebben az évben lesz ennek az eseménynek 650 Ik évfordu\'ója és a város a dAlum mélló megünneplésére készül. Ez alkalommal kapcsolatban felmerült egy általános mürelödés-lörlénell kiállítás terve, amely a város múltjának és fejlődésének képét tárja rnzjd tel az országos ünnep kapcsán.
— UJ ügyvédi Iroda Keszthelyen. D;. Nóvák B!la ügyvéd Keszthelyen, O o.-gicon-utci 6. szám alalt ügyvédi Irodáját megnyitotta.
— A keszthelyi Katolikus Legényegylet március idusát 13-án este fél 9 órai kezdeltel ünnepli meg az egyesület helyiségében.
— Tánciskola. Blogusz Elek oki. tánctanár a Polgári Egylet emeleti termében ma kezdi meg uj tánctanfolyamát. Beiralások eslénkinl 8 órakor. Első össztáncgyakorlat holnap, vasárnap lesz.
— Dr. Szabó Zsigmond Járási főorvos lakását és rendelőjét Erzsébet-tér 2. sz. alá helyezto ál. Telefon 98
— UJ községi bírók. Stepetken Lakatos Antalt, Pókafán Merslcs Jánost, K<*mrrndolláron Gludovácz Oer-gelyl, Zshlslvándon Hemrl Zsigmondot választolták meg községi bíróvá.
— Kinevezés. A főispán UJfatussy István budapesti lakost vármegyei közigazgatási gyakornokká nevezte ki.
= Találtat\' > egy Dantzlnger Ferenc névre ^ arcképes déli-vasull igazolvány. Kiadóhivatalunkban igazolt tulajdonosa átveheti.
— A Daloscscrkészek harmadszor. A keszthelyi gimnázium ,Da-loscserkészek\'-elóadásának olyan sikere voll, hogy a rendezőség a köz-óhajtásnak engedve harmadszor is előadja a kedves daljátékot március 14-én délután 5 órai kezdettel a Bocskey színháztermében. Az érdeklődést mi sem tanusija Jobban, hogy a jegyek máris mind elfagylak.
A müveit ifjú
Apa : Mikor Lincoln Ábrahám olyan idős voll, mint le, mar moga kereste a kenyerét
Flu: És amikor olyan idős voll, mint le, papa, már mint elnök kereste a kenyerét.

M március 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Id&járáa
i iiniíVkartlTiuii meteorológia! in«f-r.Jveló Jelentése: r\'íntefcer, a ItőmtM-m Reggel 7 ón,1<0, dílu,»" 1
órakor +10\'. «lc ® órakor
FílMztt: Reggel és délben kevésbbé liuis, este teljesen tlszla égboltozat.
Srtltöny: Egész nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézel jelentése ftze ,int yíllozatlan lelliös és inkább száraz iaj élJeli lehűléssel.
__Georgikon szakülés. A kesz\'-
helyi m. kir. gazdasági akadémia „Oeorgikon Oazdaságl Kóré" tegnap délulán az Urániában lartotla ötödik szakalését. Kövess Ferenc, a Kör elnökének bevezőtö szavai utáu bemulalásra került a műtrágyázás előnyeiről szóló népszerű film. A film lepergelése alalt a praxi-banda magyar nólákat játszott. Az előadási 50 és 20 filléres belépődíjakkal tar-tollák és a liszta jövedelmet jótékony célra fordították.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Hamis ötven filléresek Kaposváron. A mull hetekben egy szombathelyi lakatos-segéd primitív ulánzatu hamis ötvenfilléreseket készített és hozott forgalomba. A rendkívül silány hamisítványokat hamt-rosan felismerték és készítőjét elfogták és letartózlatlák. Most erekből a hamisított ötven filléresekből Kaposvárolt Is felfedeztek néhányat. A rendőrség miután azokat beszolgáltatták, elküldte Szombathelyre.
— Egy község lakosságának tömeges zártörése. Tótszerdahely község lakosságának számos tag|át a köztartozások le nem rovása miall megzálogolták. A végrehajtó a tartozások tejében lefoglalt egyes ingóságokat, tehenei, bútorokat slb. A polgárok azonban nem vették e;t figyelembe, hanem a végrehajló által leloglall ingóságaikat eladták, részint más módon vonták ki a végrehajlás alól és ily módon a büntetőtörvény-könyvbe ütköző zártörést követtek el. A pénzügyi kincstár képviseletében ezért a zalaegerszegi m. kir. pénz-tlgyigazgatóság feljelentelte Kurma József, Dobos József, Zieger Róberl, Kurma Antal, Proszonyák István, Ribarics Remus, özv. Lukács Re-rausné, özv. Serzer Józsefné, Kuzma György, Kollár Oyörgy, özv. Takács Rémusné atb. slb. tótszerdahelyi lakosokat a nagykanizsai kir. ügyészségnél, amely a szokásos eljárást megindítja.
— Balatoni vendéglősök a drágaság ellen. Balatonfüredről jelentik: Balatonfüreden a balaton-menti vendéglősök megalakították a Balatoni Vendéglősök Egyesületéi. Az egyesület célja, hogy letörjík a balaton mentén uralkodó drágaságot és emeljék a balatoni fürdőélet színvonalát. Elnökké Sebesta Erh-ardot, titkárra Papp Kálmánt választo\'.-ák meg.
=■ Fotballabdák, cipők, dressek, lulócipők, lennis ütők, torna és atlétikai szerek legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal sportüzletében.
Jön
URÁNIA
Jön
Haláia óta Nagykanizsán először:
VALENTINO
a Fekete Sasban (márc 15—16.) A Városi Szinházban
március 21—24.
Strogoff Mihály
Jegyekről teasék előre gondoskodni.
KÖNYVISMERTETÉS
Mussolini beszéde magyar nyelven
A szezon legszcnrációsabb köuyve ielcn! meg a magyar könyvpiacon. A Magyar Irodalmi Társaság közreadta Mussolini 1922—25. évben elmondott beszédeinek a legjavát. A háborús évek ulán a lascizmus bizonyult a legsikeresebb kormányzati rendszernek, melynek eredményeit az egész világ csodálja. Mussolini a magyar kiadás számára külön bevezetést adoil s ebben a lobbi közt ezt Írja: „E beszédek minden száraz elméleti fejtegetésnél Jobban magyarázzák meg a fasclzmus valódi lényegét és világosan mutatják annak szoros összefüggését a nemzeti szellemmel és a nép akaratával."
Mussolini beszéd át míjdnen minden művelt uemzet nyelvére lefordították s eddig a magyarokon kívül csak a japán kiadás részesült abban a ligyetemben, hogy a szerző külön előszól iri és dedikáll fényképel adott hozzá.
Az ízléses kiállítású könyv a „Napkelet" könyvtarában jeleni meg. A közel 400 oldalra terjedő mű bolti ára 3 P 60 fillér, poslín való küldéssel, portóval együtt 4 P. Megrendelhető a pénz előzetes beküldésével, vagy utánvéttel a Napkelet kiadóhivatalában, Budapest, I Dlbrentei-u:c8 12. Kapható bármely könyv kereskedésben is.
Gondos háziasszony
Felesig: Kérlek, menj ki a konyhába és teremtsd össze alaposan a Marii.
Féri: Miért, mit csinált?
Feleség: Semmit, de a szőnyegeket keit porolnia és ezt sokkal jobban csinálja, ha dühös.
SPORTÉLET
A vasárnap sportja
Nagykanizsán ■ XAC-NTE
A vasárnapi második fordulóbao a kaposvári és pécsi csapatok ulán porondra lépnek a kanizsai cs;pa\'ok is. Az NTE itthon, az NSE pedig Pécsett mérkőzik.
Az NTE—KAC összecsapása a vasárnap legfontosabb mérkőzésé ; a győzelem ugyanis az NTE-nek a veszélyei zónától való elkerülést jelenti, a KAC-nak pedig bajnok aspirációit erősiti A kaposváriak előrehaladottabb tréningjét, ugy hisszük, most a szezon elején még kiegyenlíti a honi pilya előnye s közel járunk az Igazsághoz, amikor eldöntetlent tippelünk.
Pécsett kellős mérkőzés lesz. A PSC—NSE és a PVSK—PAC összecsapásából az előlállók kerülhetnek ki győztesen, de a lordilott eredmény se lenne meglepetés, bár erre a PAC résziről alig lehelünk elkészülve.
Kaposvárott a Turul—SzAK küzdelmének a honi csapat a favoritja, annál is inkább, me.t a szigetváriak az őszi fordulóban is csak sajál otthonukban voltak veszélyesek.
(Blróvizsga.) Előreláthatólag a Jövő héten fog|a a kerület kijelölni a vizsga napját. A tanfolyam vezetősége felkéri az összes jelöl leket, hogy ma este a szokott helyen Jelenjenek meg az Iratok kiállítása és megbeszélés céljából.
M. kir. állami
OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Feltűnő nagy nyeremények!
Már egy sorsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 334 milliárd K.
Összesen 6,012.500 Pengő, körülbelül 75 milliárd korona készpénz
nyeremény kerül kisorsolásra. Az újonnan kezdődő sorsjátékra szoreacnszámokat ajánl
Milhoffer Kálmán íőelárusitó^TTtó
Sorsjegyek ára: egész 20 P, fél 10 P, n<%yed 5 P. gar Minden mámo d i k sorsjegy nyer.
RÁDIÓ ifiSQR
Március J2 (siombat)
Budapest 930. 12 és 3 Hirek, tőzsde. 5.15 Kamarazenekari hangverseny. 6.20 llju-sági előadás. \'6.45 Testnevelési előadás : A vivás. 7.30 Mae var dalest.
Bécs II Népszerű zene. 3 30 Ifjúsági stinielóadás. 630 Kamarazene. 7.45 A szcllemkirálv gyémántja. I". Raynmd énekes mesejátéka 2 felv.
Berlin, Stettln 12.30 Mezőgazdaság.
4 30 Népszerű zene. 6.10 Az elekfiomos-fütés fejlődése, előadás. 6 25 Orvosi elő-adás. 6.55 Filozófiai előadás. 7.55 Történelmi előadás. 8.30 Rádiókabaré. 1030 Jazz-band.
Barcelona 7.15 Tánczene. 10.20 Népszerű zene. 10.55 Hangverseny, 11.15 Madrid! átvitel.
Basel, Bern 1 üramafonzene. 4 Hangverseny. 4.30 Asszonyoknak. 7 30 Csillagászati előadás. 8 Szimfónikus hangverseny
Boroszló. Glelwitz 12.20 Kisérleli hangverseny. 1.20 Graniafonzenc. 4 Hangverseny. 8.25 Vidám est, zene. 10.15 Tánczene.
Brünn 12.15 Népszerű zene 7 Opera és balett, zene. 8 Ének és zenekari zene. 9 Jazz-band.
Frankfurt, Cassel 3.30 Gyermekeknek. 4.30 Népszerű zene. 630 Ipari előadás. 7 Munkás előadás. 7.30 Operaelőadás, után* Jazz-band.
Grác 4 Népszerű zene. 5.30 Leány énekkar hangversenye.
Königsberg, Danzlg 11.30 Gramafon-zene. 4 Asszonyoknak. 5 Hangverseny. 7 A világ <s az élet jelentősége. 8.10 Négy-felv. dráma. 10 Vidám zene.
Langenberg, Dortmund, Münstcr 11 Kísérleti leadás. 1.30 Népszerű zene. 2.30 Asszonyoknak. 4 Gyermekeknek bábjáték.
5 Népszerű zene. 6 Zenei előadás 635 A* ókori kuliura, előadás. 8.40 Rádiókabaré. 11.10 Jazz-band.
London, Daventry 2 Katonazene és dalok. 7 lazz-band. 8.15 Bach: VI. francia suite. 8.45 Kétlelv. operett. 10.30 Rádiókabaré és Jazz-band. 11 Dalest és fuvola-zene. 11.30 Jazz-band.
Milánó 4 15 Kabaré. 8.45 Operai részletek. 10.45 Jazz-band
Párizs P. T. T. 3 Hangverseny. 930 Tánczene.
Rádió-Párizs 1.30 Szimfónikus zene. 5.45 Hangverseny. 9.30 Díszhangverseny.
PetU-Parlsfen 10 Operett-est, zene.
Prága 12.15 Néps*erű zene. 4.30 Kamarazene 630 Bábszínház. 8.08 Népszerű zene. 9 Operett.
Róma 4 30 Gyermekeknek. 5.15 Hangverseny. 9 Színházi előadás közvetítése.
Stuttgart, Frelburg t.10 Graniafonzene. 4 Részietek régi operettekből, zene 8 Kamarazene. Utána rádiókabaré.
lOZGÓSmHÁM
Uránia szombaton 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: A hercegnő és a bohóc, filmregény 8 felvonásban. A kél címszerepben Hugetle Duflos, Charles de Roche. A francia filmművészei mesterműve.
Világ szombaton 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Legény a talpán, szenzációs kalandoiftlm. Főszereplő Hoot Oibson. Remek kisérőmüsor.
Ma szombaton és holnap vasárnap
diuioios un
a
Vaskapu vendéglőben.
felhajtás 497, melyből eladatlanul visszamaradt 52 darab Elfiőrendö 1*72—1-76, szedett 1-70—1-76 szedett köxép 160— 1-64, könnyű 1-36-144, elsőrendO öreg 1-60—1-64. másodrendű 1-48—1-52. angol sűldó 1-44 —1-76. szalonna nagyban I 60
1-64. zsír 1-84-1-88, lehúzott hui 206-
2-32. szalonnás félsertés 182-200 Az irányzat változatlan.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 március 1?
KÖZGAZDASÁG
TfIBII
A mai értéktőzsde barátságos volt. A jobb megítélés, melyet (Meg a kol loldi lózsdék barátságos irányzata okozott a rendezési napon szokásos gyengébb rendenciát nem engedte érvényre Jutni. Nyitáskor ujtyan még tObb pjpirban gyengébb árfolyamok kerüllek felszínre, de az árnivó fokozatosan erreikc-ett és zárlatkor már csak kivételképpen mutatkozott árvesrirség. A piac legjoob érte kei a vas és bánya papirck voltak, to* váfcbá Nasict és Cukor. Ugyancsak barálságotan tendált a kulisz, amelyben különösen a Nova áremelkedése voll S2embetünö. Á-nyslati árveszteséggel zárt Danubius?, Nemzeti Bank és Kereskedelmi Bank, Dili cukor és Oummi. A piac forgalma nem voll nagymérvű.
P\'Mi 203311. London 2.V221, Newrork 519\'., tlrlmet 7230, Mllíno ?3-!7i,z, An,;tcrd4m 208Í5. Berlin 12.125. Wien 7315. Soll. 3 75, Prlsi 1540, V.rjO 5805. ílud.eol 90*90, Uetgiád S 14 Bakaién 3 17r t.
A lu^MÜ K»is MH.|Ifpto
VALUTÁK Lenflyel 63-20-64 70 Angolt. 27J5-27-91 Cseh k. I&ÍM-1S-S9 Olnir 1003-1008 Dollv 509-00-57200 Krtneli ti 22-45-22 7.5 Holt. 27S6V22S60 Lel 3-J5-340 Lev< 4-10-416 Líra 24 85-25-50 Mlrlij I35-40-135H0 Selttll. 8O 35 80-70 Din h. 152 20-152 SS Svl|tl 1.109-84-110-2.5 Bclx« tr. 7945-7975 Korvin 148-30-14895 Svéd k. 15! Í5-15J-20
DEVIZÁK Almt. 22858-22955 Belgrád 1004-1008 Berlin 135-56-136-00 Buluici! 3-30-337 BtüMiel 7947-79-72 Kove.ih 15230 152-75 Oulo 14820-148-75 London 27-72-27-80 Mttíno 24-85-25 15 Newyoik 571-45-3 15 Pirtl 22-30-2250 Prig. 16-92-I6Í2 Siofla 4-11-415 Stookli. 15265-15310 Vartó 63 30-64-50 Wten 8045-80*70 ZOrleb 10990-11025
Terménytőzsde Bull tlUAv. 75 kg-o» 34 10- 34 50. 76 kg-oi 34 60—34 70 77 kg-o, 35 00-35-10. 78 kg-o. 3540 - 35 80. cg víb 75 kg-o> 33 20-33-60. 76 kg-01 33 80 3-1-20, 77 kg-M 34-20- 3*140. 78 kg-oi 34M-35C0. 10U 27 00 - 27-20. l.kArmíny. lipa 22-76-2296. jirlrpi 270(1-23-51. ub 21,60—2180, tengeri 2040 2060,
repee —•----•-, kotr, 18-50 -1900,
buxjVcrw 17-20—17*40.
Wadjat Mrrfi HyoiailíSar íj Kltajr kanskaUi RT. bgfkiElua
APBÖHIHDETáSE!
(Hlrdo
endö)
• • «i\'JOtmCc.\'éí dija 10 uólg 50 fillér. .» tivni* t n h.den vastagabb retiíböl aitf ix.-. két wónak uámitütik. Minden további •tó dija 5 fill. A lilrdotéai díj elftva fi*®t%»nd6aforgalraladóboí*i»*itiltás*val
J\'6n*U6lcoönt tekebelexéwe tnlndec toxegbca s legelónyGsebber. és l<Rgy:>f Mb^an io\'.yóriflat Aoxél Ignác ptcii-kóksónVöivetitó Irodijn N\'rgyVnnlziin Pó-nl 3 12. fiUtt Kónya ara rkölos ön köt-vúny«k«t veszek. 117
Eladók niuiyszemli ribizli, egres és tnálns bokrok KiJÍaludy-ulca 32 995
»l<toi megélhetést"nyujló"0«üt má5 vül.iUozis miatt sűrgósen itidó csekély lékével Mvehetó. Cin a kiadóban. 991
Kifutó fiút fizetéssel felveszünk Hun-•garti Kefegyár, Király-utca 2a
üzletet, vagy üzlethelyiséget Átvennék helybe,, vagy vidéken. Ajánlatost líosenthil JakiHioz, Nagykanizsa. 993
Műhelynek, vjKy raktárnak alkalmas
helyiség azonnal elfoglalható. - B<5-vebbet Hungária Kefegyár.6KirályuU.i 28.
Meghívó.
„Az Országos Vöröskereszt Egylet Nagykanizsai Városi Városi Választmánya" folyó hó 13-an vasárnap délelőtt 11 órakor t?r-j*
évi rendes közgyűlését
a főgimnáiium igazgatói irodájában, rrc:y?e a tagokat ezúton hivja meg az elnök.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Elnök, jegyző, pénztári ellenőr választása és a kitépő választmányi lagok helyeit uj vá aszlmáoyi tagok megválasztása.
3. Pénztárnoki jelentés.
4. Tagiági dijak megállapítása 1927. évre.
Neláni Jndilványok. A közgyűlés a megjelent lagok számára való tekintet nélkül határozatképes.
Fényképészeti cikkek
nagy rakt ra. — Allandöan frits
lemezek, filmek, papírok, vegyszerek és egyéb kellékek )
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Központi Bank és Pénzváltó-Ozlet
KÁLMÁN LEÓ Nagykanizsa Király-utca 34
Telefon 310
Legjobban vesz exa»t koronákat, aranyakat. Idegen pénznemeket és k^nyAKcrktílcsdn -kötvény k-kot.
Megtakar itott pénzeket ül/.(0«an és jól kam.ilozl.it. <>ií>
KERTI MAGVAK
Növény védclmiszorek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(Biroság mellen)
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruhafcitó. K«imoi6-. rcgytititltó.vAIUI\'U Nagykanizsa, Hunyadi-utca 19.
Gyüjtótclep: Kazinczy-ulca 8.
Legolcsóbb árban
lest, tisztit, goovréroz és plissiroz. Ingek, gallérok, ninik .in-mü háztartási fchérnemfick o\'csón
és wépen tisztíttatnak, öyászrohák 12 óra alalt festetnek. Minta utáni festés.
Nagykanizsai Autóbusz VálBaBai
MENETRENDJE
Ensébet-lér- Vasulállomásra _és vissza
indul
3-50 SIO 0 35 7 00 84.\', 10 LK>
13 Itt 1350 1401
14 3>*
15 U5
16 45 17.50 IS 15 21 10 23 00 23 I ■
I
3
.rk.
355 fi IS 6-40 * 05 8.W 10 0,5 1315 13-5.5 14119 1113 lti-10
16-50
17-55 19.50 21-45 2305 23.50
M^ly vonalokhoz
«U1, ,10
6-20 sso. >.v.. ra>
7-12 9 10, <1-10
10J0 13-20, 13 15 13S5. tllu
l.WO 16 15
irflttiroura: tí.0.1.1, 1,\'. .
19.W 21*50. .\'.\'20
23-lü 23*i5, 01.5
indul
Emébet-lér- Kiskaniísa és vissza
«rk.
4 ml 6 23
6 53
7 15 852
1006
13 22 13.,;
U-ll
14 15
16 17 17W " (12 Itt S 2162 23 13 23 57
ras 6*28
6-58
7-20
8-57 10 11 13*27 1102 14 16 14-50
i\'- 25 I. 07 i»07 2003 21-57 «18 003
7 2U 10 t i. 12 05
irk.
7 28 III25 1215 l!,.i \' 111 Üt
indul
7 28 10 23 121.\', 16.K 1922
6»-li.
736 1(13.\', 12 25 II. 12 III32
£rzsébet-tér Baraklelep _és víssja
in.-ul
A hetijegyek egy hónapig érvényesek.
900 10 .V, 1225 13 30 17 OS 20
6rk.
7 17 9 12 10 17 1237 13 III 17 20 20 20
„dttl
7-17 3 .4 10-yi
12 \'x
13 10 17.\'.\' 20
7-.W Mii 1102 1250 1350 17 31 20-32
Menetdijak :
IS 1 Hcti J«9»ek. Vond átszálló, ér-
-|0 1 Véii,*e» I I inra, végállomástól vég-
Erzsébet-tér—Biraklelep Vasulállomás—Ki-kanizca Baraklelep—Kiskanizsa
40 liiivr 50 f.llér 50 lillér
állomásig naponta 5*60 ncngO. Heti szakaszjegy: l-nényes Errsébet-térig vagy „,,, blrinely vc.-.-.llomásig 1*1 u:ta 4*80 pengfi Heti munkásjegy: lyvényes
Munkás retúrjegy i-égállo-
mástól végállomásig 32 32=64 f ----------.,-=>.» - ■•
Csak inunkáslgazolvánnyal. \' \'tUa*1 v,,«,lll"raas":\'1 »ég.\'llomasl _.... 6 \' \' | 3 5" pengó. ugyanaz 14 uira szól
Diákjegy vép-lllomást^l véK-llio- érvénnyel 4— pettgf.
nuisig 24 fillér. I Alszakaszjegy 24 fillér.
Nyomatot, a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyon-.dai^tó\'
Hirdetmény.
Zalaegerszegen néhai Dr. Kele Aulai-féle híz a Kossulli l.ajos-u\'ca sarktln, az örökösök állal nyilvános árverésen folyó hó 30-án délután 1 órakor r helyszínen — a jogot íenn-larlva — a legtöbbet ígérőnek eladjuk.
Éideklödni lehel Sorm\'son, Kcle Péter Mátyásnál. ,„
Sajál érdekében kérjen ajan lalol az 1927. évi uj typurn
PEUGEOT
autókról
Vw lóerojfl 4 üléses, \'"/"lóercjü 4-5 üléses, "/» HP. halszc-mélyes csukott, nyílott (ahvcl-ter) carosszériával. Homoko és hegyes videkre a legjob ban bevált, orvosok, utazók bfrautófuvarozóknak ideális, minimális kevés fogyasztás, nagy teljesítmény.
aulóbuszok 12-16-32 személyre
teherautók 1200 kg -lói 4500 kg,ig.
Kizárólagos vezérképviselet Magyarország részére
LANDY ISTVÁN
BUDAPEST, V., Országház-tér 9.
Tel. fon : L 973-43.
Álla ndó, eazazerO óa Qgyea
rckláir.»íás minden R>\'iri-, kereskedelmi-. iparí-vüta\'AtnAk, U/letneka lelke, rugója, -t élició eleme.
Hogynn, hol és mikor hirdethető a IcKsiktrjschben, legjobban éa icroi-c^ban. mcktuohaló
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
BUDAPEST. VII., Erzsébet-körot 39.
ahol ki.AlA szakérlelemmel több. mini 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiin-meretessécgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az Osszea budapesti, vidéki in kul-fölJI lapokban és naptárakban.
Köllségvctéack is - Telefoni tervezetek Ingyent J. 121-55®
Hirdetések
felvétetnek.
Ofenbeck Károly.)
07. évfolyam, 59. szám
Nagykanizsa, 1927 március 13, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SiotmlMl t> HadóktaW Hóul 5. u. KaitMyi tóttUcKJilnUI: Klstalody-il. IS.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurban-lelcton: Nagykiuizu 78. uin. ElAtizelési ára így bóra 2 pengó 40 fillér.
t\\ Széchenyi-fürdő • építkezési botránya
* Budapest, március 12
A főváros építési albiioltsága mai ny.hános ülésen Petroyácz Oyula a Srícheriyi-fUrelö ismeretes épi kérési tonár.ya ügyétin Mszült jelentését terjesztilte elő. Az illata lefolytatott vizsgálat.eredménye szerint:
A liiUifcde cl megállapítása a tanácsi 14-lk ügyosztályának előter jcszlésc alapján történt 25 milliárd \' K összegben. A beállított számok nak helyessége semmivel sem volt bizonyítva, de az clőurjesztés azt a utszato I kellette, min\'ha a szám \'Jalo:t a kiviteli részletes költségvetésen alapulnának. Csak későbben derült ki, hogy Itt csupán egy részletes tervről van sző és a részletes költségvetés egészen más adatokat tartalmaz. A kubaiura-siámitásnál tévesek az egységárak. A számiiás egyszerű ceruzajegyzet formájában fekszik az akták között, ami a legnagyobb szabálytalanság. Előre Ismert költségeket nem vetlek fel a költségvetésbe. Amikor a tanács lényeges módosításokat rendelt el a lervben, ami tetemes költség-Ifbblctet igényelt, az építkezési Ügyosztály változatlan formájában terjesztette elő az eredeti költségvetést a közgyűlésnek, ami nagyfokú lelkiismeretlenség. Az építkezés már javában folyt, amikor még mindig nem volt részletes költségvetés.
Aa alapozási rehérségikiől megkéselten teltek jelentés\', ami három milliárdos killicgtöbblelet jelent.
A vezetőség egyet\'en módosítási st m kozőlt a végrehajlóbizo\'.tsággal.
Panama vagy iogo.-ulal in kifizetés nem történi. Ét az egve\'ien megnyugtató momentu n- sz egész saj-nílatos ügiben. Breszlovszky megállspüoHa, hogy a vizsgálat eredménye a tó-\' városi műszaki Igazgatás csődjét jelenti. Hosszú vi\'a után a birottság egi-hangu\'ag a munka folytatása mellett döntött.
\\ Mérnöki Kamata n S.échenyi lllrdő llgyet a mérnöki rerdlarlásról szóló törvény által lll\'o\'.t s össretér-hetellon mérnöki munkavállalás szem-l»ni|áből is elbírálás tárgyává ki-ván[a lenni.
A Széchenyi lürdó ügyében egyébként tanácskozás voll a belügyminisztériumban, ahol állítólag az a nézd alakult ki, hogy ha nem megy másként, az egész ügyet kivizsgálás végeit a klr. ügyészségnek kell átadni.
Magyarország közeledése Olaszország felé a gazdasági helyzet javulását eredményezheti
A Figaro cikke Bethlen és Mussolini laláihozásáról
Párlj, március 12 (Éjszaka! rádiójelenlé.s.) <s Figaro hos-zsbb cikk.l szentel gróf Brlhlen István és Mussolini küszöbön átló találkozásának (s többek kötö l megállapítja, hogy az a magyar szabad tengeri kikölő ügyével van kspcso-lalban. Ismerteti a cikk, hogy miért ejtették cl a spalatoi kikö\'ő tervét és
rriért esett Trieszt éj Fiume közül az utóbbira a magyarok válasz\'ása. A lap meleg bangón ir a kél állam férfiú találkozásáról és hangsúlyozza, hogy a magyaroknak O\'asrországgal való bará\'rága bizalommal löllhtli el a magyar köröket és a gardasági helyzet javulását fopjl eredményezni ez a közeledés O\'aszország leié.
Ujabb milliárdos szállítási panamák Romániában
Bukarest, tnáfdui 12 {Éjszakai rádiójelentés) A „Cuven-lus" cimü lap, bois/abb ciki ben számol be a legújabb pinamáról, mely ismételten a hadirepülőgépek vásárlása körül történt. A múlté/ek ben leleplezett hasonló panamában akkoriban Károly i xlrónörökös nevét és Pál herceget — a sógorát — is belekeverték. Ezúttal ismételten mil-
liárdos szállítási panamákról beszélnek. Ebben az ügyben különben az egyik parasztpárti képviselő a kamerában kírdéal intézett a hadügyminiszterhez is, aki azonban nem adott kielégítő választ. Ezenkívül még e#y másik képviseó is meg-inteipcllálta a kormányt a panama ügyben. Az eset egész Romániában nagy feltűnési keltett.
Három hónapon belül kiürítik a Saar-vidékét
Berekesztették a Népszövetségi Tanács 44. ülésszakát
Népszövetségi Tanács 44. üléssza-
Oenf, március 12 (Éjszakai rádlójelentés.) A Nemzetek Szövetségének délutáni ülésén Streseraunn után Chamberlain beszél\', aki utalt arra, hogy a német követelések közül ketfót megoldotiak és igy Slresemann nem ros\'z uti málbával tér vissza Berlinbe. Chamberlain ezután Mbivta S\'.resemannl, hogy a teljesíthetetlen követelésekhez ne ragaszkodj ík. Nemsokkal cz-u\'án & Tanács meghozta határozatát n Sier- vidék kiürítése és n vssul-vídelmi csapatok ügyéhen és ugy döntö i, hogy a Siar- vidéket legké-I sőbb három hónapon belül kiürítik. ; A vasulvédelmi csapotokat pedig kor-| mányvédelem alá helyezik
(Éjszakai rádlójelentés) Slresemann elnök ünm-péivcsen berekesztette a
Chamberlain közvetítésével slke rllll Stietemann és Zaleskl külügyminiszterek köiöltl szóbeli megbeszélései? során a német— lengyel fe>züll viszonynak kedvezőbbé való alakulása dolgában megegyezésre julni. Rövidesen a két kormány delegációi már folytatni fogj\'ik a keieskedclni szerződéic* tárgyaláfo\'<at. Enn:k az erídtrón>nck az elérésében rés/e vfcn Bri»nd fáradozásainak is.
kát. Slresemann záróbeszédében rá-mutatolj a Tanáci il\'al végzett \'.\'rcd-ményes munkára, majd az egyes delegátusok szólaltak fel és megköszönték az elnök pártatlan vezeti é».
A genfi tárgyalások egyik legfon tosabo eredménye az. hogy >S ^TmészTÚl üg7wT"kiloíyó,agr"revoT
A kormányzó részvéttávirata a japán császárhoz
Budapest, március 12, A kormányzó a jap.\'n földrengés alkalmából Hiro-Hito japán császárnak meleg hangú láviratban fi jezte hi részvétét.
A kultuszminiszter ma utazik Olaszországba Budapest, március 12. Klebtl berg Ku.io gróf kultuszminiszter vasárnap dé\'u án ö órakor feleségével együtt utaaik Olaszországba, ahol három hetet fog tölteni. Qróf Bethlen István miniszterelnök a jövó héten utazik Olaszországba és távollétében Bud János pénzügyminiszter fogja helyettesiteni.
Emelik a rendftrség és a csendőrség fizetését Budapest, március 12. Érlesütétünk sze inl ?z államrendőrség vezetői a mult hátén bizalmas értekezletre ültek össze, melyen Scitovszky Béla belügyminiszter is részt vett. Az értekezleten a rendőrség, csendőrség és deteVtivtislUlet tagjainak anyagi helyzetét bcszéllék meg. Elhatározták, hogy az áilamrendőrségi őrszemélyzet, a csendőrség, továbbá a dcteklivlestülelhcz tartozó államrendőrségi alka\'mazotlak havi fizetéséi és pótilleíménycit a megélhetési viszonyoknak megfelelő arányban emelni fogjak.
Politikai merénylet egy képviselő ellen Belgrád, március 12 (Éjszakai rádió jelentés.) IMsztinából jelentik, hogy ott politikai merénylet történi. Nazim afur délszerbiai képviselő ellen egy képviselőtársa politikai
Franciaországban városokat elöntött az árviz
Párls, március 12 | A lakosság r-»gy része a vasiul löl-Az otszig minden részéből nyűg- lésen kereseti menedéket s a liOinyék-
talaoiló jelentések érkeinck be az árviz pusztilásáról. Cahors városát telicsen elöntötte az ar is az utcákon a forgalmai csónakokkal bonyoli jtk le. A lakók egy része a háztetőkön kereseti menedékei, ahonnan azuiári csónakokon szállították cl őket. Isac város lakosságát ugyancsak csónakok segítségével élelmezik. F.gy színültig megrakott \'- ínak tegnap délután telhorult i b. e levők az álban lelték haláluk— Montségur városában csupán a töltésen épillt állomás emelkedik ki a vlztengerból.
b.\'li lalvakból is i-gyre-má^ra hoz.ák a csSnakok a menekülteket. llordeaux környékén a mezők óriási letületen víz alatt állanak. Gironde megyében az ár töbhhelyütt aHmos\'a a bor deaux—párisi vasútvonalat s a pályilesl fö\'csuszamlas következ-léhen oly annyira megrongálódott, hogy a vasúti közlekedést be kellett szüntetni. Tegnap reggel rttr Bordeaux és Páris közöli kerülő utrkou boiyglltják le a fogalmat. Párisbói két vasúit századot rendeltek ki a megrongált pályatest helyreállítására.
veres merényletet követelt el. Naiim súlyosan megsebesült. A merénylő n:ég mielőtt Ictartóztalhatlik volna, elmenekült.
Halálra itélt szerzotesok
Róma, március 12, A Corrlere delta S-ra jelenti Bniból, hogy a szkulati li3diiőrvétiyszék halálra itélt kél szerzetest, akik a legutóbbi északalbániai felkelés alkalmával lellek leiarióz\'atva. Din C.ccu\'it, az cgvik halílra ítélet. Stkufriban sajálháza elölt akasztották tel.
A miskolci „munka-köxvotitö" botránya
Miskolc, márciui 12. A misko\'ci leanykircskcda\'emi botrány mai fö-lárcyalására 60 tanul idézlek be. l-Wbián Lídia fiatal c etídleányt zári tárgyaláson hallgatták ki. Ferenczik M.rgit leány azt vallotta, hogy a Jőnők ur" és .helyettese\'\' a szebb leányokat kiválogatta és a hivalalos órák ulán bereudctie magához. Egy másik leány szeiint egy bőrkabátos méllóságos ur egy szobaleányt ke-reaett. A munkaközvetítőből azután elvitt egy fiatal korú leányt, akit heteken át magánál tartott. A többi leány is mind súlyos in terhelő vallomást tett.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 rpárdus S|.
A Városi Szinház avató ünnepségének miisora
Orsxágos notabilitások n.or ulmi árkailk Is Kanlaaa aag, Qnnapéra
Nagykanizsa, március 12
Immár csak pár nap választ cl Kanizsa kullur-élclénck koiszakalkoló cseménvé.ől: Az újonnan ípiielt Városi Szioház Ünnepélyes felavatásától : a szintlázban megtartandó első előadástól, melyei másnsp rögtön az első díszhangverseny követ nyomon. Nemcsak a város, nanem a megye előkelőségei is teljes számmal megjelennek, bisz egy Hubav díszhangverseny, egy a Nemzeil Síinház nfl vészeinek alakításában lezajló ünnepi előadás nem mindennapi esemény városunk és a megye éleléten. Sőt az egész ország felfigyel ezekre a nagyjelentőségű napokra, melynek legélénkebb bizonyítékéi a inef jelenő vendégek n3gy és előkelő számé. Igv megjelennek: dr. Kupcsay F.-ll-rfáo mlnisíteil tanácsos a kuliuiz-minlszler képviselelébíu, Szlranyav-szky Sándor belügyi áihmlilkár, dr. Kállay Tibor, várotunk képviseltje, kll 13 országgjüléfi képviselő kísér le, igy Oörgey Utvín, Bessenyey Zeno, Usetly Bélr, Fehér Olló, Déiy Oéza, S/egescu Miklós, Kozma Jenő, Szilágyi Lajos, Oroszy Géza és mások. Megéikezik Györnörey György lói ipán családjával, Bődy Zoltán alispán családjával, Ferenczy Tibor kerületi rendőilőkapilány, dr. Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgs-tója, Medgyasszay Islván nejével, Dezső Kázmér nagykőről i polgármester, ki egyben a felépíteti színház tanulmányozását is programm-jába lütte, a szomsiéd városok polgármesterei és főj\'gyiói és még igen számosan. A folyó hó 15-én megtartandó első este műsora íz alábblak szerinl alakul:
1. Himnusz.
2. Dr. Szabó Ltjos, a Közmüve-lődéti Egyesület elnöke álacjt a színházat rendelteiéinek
3. Bloch Józstf: Onnepi Nyilány, mellyel annak idején a Zeneművészeti Fíiikolát is felavat ák.
4. Dr. Hevesi Sándor avaró beszéde.
5. Szigligeli: Rang és mód szin-tr.íl 3 felvonásban. Előadja a Nemzeti Színház együttese (Mibályli Béla T. Málrai Erzsi, Somogyi Erzsi, Bjrtos Oyula, S. Fáy Szeréna, Le-hotay Árpád. Hajdú Jlzsif, T-pil-czai Oyula, Pelhes Sindor, H.jdu László, Oabányl László, I ványi Iréo, Losonczy Zoltán).
6. Hiszekegy.
A zeneszámokai a Zeneművészen Főiskola mesternövendékeihői, az Operaház, a Budapesti Syn piionikus zenekar tagjaiból, valamint helybeli rruvészekből és n-iiVidvelókből ala kitolt zenekar sd|a elő, melyet Von-nay János zeneszerző, a Váiosi Zentiskola igazgatója vezényel. Az előadás pontosan hét órakor kezdődik. A vendégek nagyrésre l\'t marad
az. ünnepség másodnapján, 16 án lezajló Hubay díszhangversenyre
is, melynek kezdete 8 órakor lesz. Hogy mily siker jegyében loljik le Hubay országos turnéja, jellemri az it, hogy a Békéscsabán megtartón hangverseny jövedelméből -10 milliót juttatott az ottani Aurora körnek. Kanizsán i» a lovedelcm részben ílír1.\'\' részben helyi zenei kul-lurálls célokat szolgál.
| A Pécsi Nemzeti Színház társulatának vendégjátéka
Teljes felkészültséggel vár|a a pécsi líisutat is a színház megnyitását. A ! kél (óvárosi illusztris vendégművész, Kőszeghy Teréz és Halmos János \' fellep ével Sriusz (percll|e, a ,CÍ gánybdró• Serül szlnic március 17 én. Pozsonyt Lenke Is verdége az elő adásnak a vén cigányasszony 8zeie-píben. A cáii v. udvari bollelt két láncosa, Sophia Saltanova és Alex Mhitin Bréhms rapiodiajái adják elő a darab keretében. Március 18 án Leoncavalló operája,
"\'.....\'"""-\'-i*rri\'i\'i~i\'i-i\'i\'i-i\'i-i*i\'i*i-ii i\'iiii.u<i dir.
a .Bofazzok\' illeszkedik a műsorba a kél vendégművésszel, utána hangversenyt ad Kőszeghy Teréz és Hal mos János, melvet Wéber opera-bil.enla. a .Rózsa-telke\' követ Soptila S lianova él Alex Moillnne\'.
Március 19 én esle és má cíus 20-án délulfn 3 órakor és esle 8 ónkor Klímán Imre optrelljének, .Cirkusz hercegnő" nck lesz a bc-muia\'ójt.
A gyermekeknek cg/ zenés lündér-rege, a .Liliomszál" márcíut 19 én délután fél 4 órakor kerül műsorra.
A pécsi helyőrség teljes zcnckaia Is áirándul és minden előadáson részi vesz. Jegyek kaphatók a Krátky-tőzsdében. Helyárak: 4 pengőlól 1 p. ngólf, vasárnap Jé\'u\'án 2 40 pen-kőiől 60 fillérig, a evcrmekelőadá-son 2 50 pcnfcöiői 70 fillérig. Az ötszes helyek ülőhelyek.
RHEUMA
legkellemesebb halíioi gjógymrá
Salvator forrás.
Véres verekedés apa és fiu között Kiskanizsán
Dolmányos Joxsel fSldmtvas Ittas állapotban ösBxsvsrskodstt fiával, akit fajba vágott a klsfsjaxávol — Családi háborúság, m.ly mz dgyássségat Is foglalkoztatni fogja — A ffut a köx-kórházbsn ápolják
A hegyről hazajiivet, előkerült a halta ia.
Nsjzyk.nltsa, mlrelus 12
Véres verekedésben robbant ki tegnap esle Kissaniztán eny fold mives családban az apa és fiu közölt dutó c-lddilan harag, llóven jutott tzerep a verekedésben a ki fej-szér.ck is, ami sultosabb következményeket vonhat magi u\'átt és aminek áldoraia a t.oibá: sebéizéli oíz-lályán fekszik.
Dolmányos József 62 éves kiskanizsai g»zdálko:ló, aki a Szent Rókus-utca 28 számu házában lakik, már régel;b tdó óla haragos viszonyban élt a vele lakó 26 éves György nevű fiával, aki cőllen. Az öreg és a fiu kötött napirenden voll a veszekedés és ha ilycntáj\' a pince leié is elnéztek, akkor a s«oms;édnk már lud-ták, hogy ma megint .bál" lesz Dolmányoséknál.
Tegnap is igy történt. — Míg déiulán az öreg és a fia kint dolgozlak a hegyen. Munka u\'án, csak természetes, hogy benéztek a pincébe és olt néhány üveg ftnekére, aminek az lett a vége, hogy i z őrig újra su\'yosan összekapott fiával, aki meg akaita vtrni. In mégis sikerüli elválasztani őket. Eriilán az öreg Dolmányos hazaién és félvén attól, hogy a lia utána jön éi nem fog békél hatyní neki, bezárkózott szo bájíbi. Gyanúja aljpos is voll.mert ugy kilenc óra tájban csakugyan hazaéri György és dorombul az öreg alfaján, hogy engedje be. Miután az öreg erre nem mutatott semmi halandóságot, a liu neki fesziletle vállál és egy kelőre béta
szilolta az ajiót is összeakaszVodott az apjával, aki a: ágyból ugróit ki hiányos őllözelbe.l. A már délu\'án kerdódőlt veszik.dés czuiial azonban végzetes lortnibjn lolylatódo\'l. Az Creg ugyanis, ruiu\'án látta, hogy fia ugyanolyan boros, mlnf ő, bog/ a leltleges blnialmazásl ffiegelözze, (elkapta a «ob:bin levő baltát is azzal alaposan lejbe vágla a fiát, aki a sulyoa Uléslöl Összeesett, de nemsokára összeszedte magát és leliapá6zkodoll. Mégis volt ekkor ereje, hogy meglógja az öreget, akii többsrör rnegülöll.
A n Igy zajra a hátban lakó lobbi családtag is elifuioll és ti ismét egymást cibáló apái és fiút szétválasztanák Egyúttal értesile lék a kiskanizsai cstndőrsfgct, mely az öreg Dulinányosl azon éjjelre, hogy józanodjék kl, előállította, de reggel jegyzőkönyv felvé c\'e u\'án elbocsátották. A fején súlyosan sémit liu\', ped\'g egy ottani orvos kötöz e be, majd szomh lton ,eggel teszálliloliák a kórházba, ahol műtét ui|án el\'á-voli\'o:ták lejébü az ülés állal kd-t-kezell csonlszilánkoíial.
A sérüli legényl ma a rendőrség részéről is kihallgatták és ezt a jegyzőkönyvei is a kiskanizsai cserdőr-ségévcl a kir. ügyészséghez zdjik he.
Dolmányos György állapota súlyos, de nem életveszélyei. Az esel Kiskanizsán, ahol dicséretére legyen mondva, ujabban erősen megjavullak az erkölcsök és kevés eie ben lordul elő véres vere\'sedél, nagy izgalmat keltett.
I Holcxheim Károly a mag.i és gyerm.-ltci nevében fájdalommal I | és mcg:0r:cn Jelent,, h.»gy felesége és felej-helellen jó ídesznyjuk
Holczheim Károlyné
acai. Löfffer Máriu
I í\'.x<",C\'í Mza«aágátMk 49-lk évébeo, Iiosízjs szenvedés
| Illán lolyó ho 17-én este 7 órakor meghalt. N.gykanizsa, 1927. évi mátciu; hó 12 én.
Áldott legyen emiékel
AZ HÍRLIK...
/Iz hírlik, hogy Nogykanlzsa város már régen plckelt a Plck-arl-kOíök pallr.i birtokára.
Az htrllk, hogy sok szakács elsózza a levest. Igaz is I A Pick Örökösök el akarnok sózni egy bozótot, erre Nog)kanizsa fizeti meg a borsos árat.
Az hírlik, hogy oz egész Ptckádá■ ban a pali iuk csodálkoznak legjobban a Palin.
Az hirllk, hogy Nagykanizsa régen vadászolt a szóbanforgó birtokra. Aligha lesz rossz vadászterület, ahol
el ő grif/re ekkora bakot lehet lőni. *
Az hírlik, hogy a pallnl , .rengetegek" -ben létesítendő tüdőszanatórium Igazán beteg ügy.
.
Az hirlik, hogy az egyik kanizsai takaréknak elégett a szénája a magyarodI nádastüznél. A bank ezúton közli, hogy azért rendben van a szénája.

Az hírlik, hogy akció indul a rövid szoknya ellen. A férfiak nem Igen örülnek neki, meri akkor ts csák ők
húzzák a rövidebbet.
«
Az hírlik, hogy a magyar külkereskedelmi mérleg passzivitását adóellenőrök és végrehajtók exportálásával fogják kiküszöbölni.
B
Az hírlik, hogy nem változtatnak oz erkölcsvédelml rendeleten. Állítólag
a rendelet sem az erkölcsökön. «
Az hírlik, hogy uj Csillog tűnt fel a kanizsai mozi kultura egén. Az ekliptikában ugyan nem fog zavarokat okozni, csak az okoz fejtörést, hogy — mint offéte újonnan felfedezett c.illagot — hogyan fogják megke-tesztelni.
*
Az hírlik, hogy a zeneiskolában rövidesen a fülty tanszakot Is felállítják. (Ellenőrizhetetlen hírek szerint képviselőtestületi tagokat Ide nem vesznek fel. mert részükre ugyanakkor a városi tanács lánciskolát rendez be.) A zeneiskola duda tanszakáról Is hírek keringenek Ezl a keztyüsökkel szövetkezve a haragos háziurak forszírozzák. i (bt)
Idftjáráa
A nsKjrksalzul meteoroloRlil mez-t\'gfelA Jotentéso : Szombaton a h/lmtiik-Iri Repíti 7 ínkor 455. dítulin 2 \'inkor 48 7, este 9 ór.kor 4-1-7.
Felhal: Hrmcl lellestn borull, iléllxn és este kevésbbé tiszta égboltozat
Sutíány.- Reggel Uétkelel, tlilben Ksul.. nyugat, cite Északkeleti szél.
A Molcorolófctal Intézet lelentése Menni változóan felhős, hlivos idő. Ilinlot-levő etapadék nem várható.
titT riztkzs 13
NAPI HIREK
ZALAI KÖZLÓNV
aAPIREHB Márclsaa 13, vaaárnap
Római katolikus: Reminlse. Prote,-Um: Krltil Izraelita: Ve.dar hó 9.
Nap kel reggel ti óra 19 perckor ij-ugtrik délután 18 óra 01 perekor.
Kl.k.nlz*ai Iskolások tzAbadságün-nepc reggal 8 órakor.
Olmnázimm h«.tia» Ünnepe délelőtt 11 fiakor.
Caerkésztogadalomtétel délelőtt II írtkor a Rozgonyi-utcal tornateremben.
Ipartestület közgyűlése a városháza áinteimétxn délután u»3 órakor.
Munkások Nyugdíj- é, Rokkant Egyesülete kőrgytnew d. u. \'|3 órakor it Aranv János-utcai ovodában
Oazdásigl. elöadá, a Klakanizsai Olvasókörben dílulán 4 órakor.
Keresztény Tisztviselőnők hazafias Onnepe ■ Nador-ulcal hdyiiégben dél útin 5 órakor.
Kalolikua Legényegylet hazaliaa ünnepély* salát helyisedében esle 8 órakor.
Ker. Szocialisták hazallas Ünnepélye (itt1 U órakor a Keresztény Otthonban
Mozi. Uránia: A heregnó és a bohóe, filmregény. Világ: Legény a talpán, ka-iandoriiim. Előadások: 3, S, 7, Ö órakor
Mároiua 14, hitffi
Rónul lulollku,: Matild. Protestáns Maliid. Izraelita: Veadar hó 9.
Nap kel reggel ti óra 17 perckor ayugixik délután 18 óra 01 petekor.
Mozi. Uránia: Féltékeny,ég. lirsa-dilmi dráma. Előadások : 7 éa V órakor
A magyar kultura kanizsai temploma
— Magyarország jövendőjét kul Imája révén menthetjük meg! — mondják a haza Mesei.
— Igen, ha a kuliura nemcsak a fővárosé, hanem az egész országé! — mondjuk ml. — Ha a magára hagyott vidék gócpontjain, mint megannyi oszlopon, felépül az egé^z országot és nemzetet á\'ölető magyar kuliura hatalmas temploma.
Nagykanizsa város kis magyar színházával az egyik Ilyen oszlopot építette meg. Szűkös viszonyai, süléi gondjai, homályos kétkedése és a felelősség Damokhs kardja alatt csodálatosan erős akaratát, önbizalmát Is áldozatkészségét végül Is hajna ktiő siker koronázta.
Adjon az Isten hazánknak sok llytn népet, minI Nagykanizsa mü értő, szépért lelkesülő, akarni tudó nlpel És -akkor kulluránk országos temploma valóban felemelkedik. És megvédelmezi népét a lövendő év ezredben I Medgyatzay István
— A klskanlzaal áll. elemi lakol. március 15 én dilelőlt 8 órakor tartja meg szabadságünnepél a kővetkező műsorral: Hiszek egy . .. Éneklik a tanulók. Szaval Gudlln tyórgy V. o, |. Onnepi beszédet mond Kováls Miklós áll. tanító. Szaval Szokol László IV. o. I. Talpra "agyar. Éneklik a tanulók. Szaval Palai Margit VI. o. I. Párbeszéd. Elmondják: Dukál Józscl és Nagy ferenc VI. o. I. Laborc vize. É iek-Hk a tanulók. Szaval Vajda Katalin lv- o. t. Himnusz. Huryidl Induló.
= Három Igaz »zó: Bnincslcs bort Jót
Készen áll Nagykanizsa város színháza
Nagykanizsa, március 12
Teljesen berendezve, IcIJescti késien ült N .gykanizsa színhaza, amely nemcsak Tliália leinp\'ona lesz, de Otthont nyernek benne a morgókép színház, a hangversenyek, a ludo- 1 minyos előadások, a liazatias ünnepélyek. A magyar kultura hajlika, amely évtizedek mulasztását és hiányát pótolja. A hatóság emberei a napokban ejtenék meg a S7inh>zhi-valalos szemléjél dr. Sabján 0;u\'a po\'gármester, dr. Kálnay O ula al-lamiendórségi főtanácsos, knortzer O/fltgy lüiollőtőpaiancsnok, Király Sándor műszaki tanlesos, Székely Nándor főmérnök és mások jelenlétében. A bizottság mindent rendben és kifogástalannak talált és igy a szinház mosl már rendel etítlnek átadható.
Megyünk mi is a bizottsággal és végignézzük ezt a külsőleg talán szerény, Toroczkay-Wiegand magyarszékely stilu \'ában. Székely főmérnök vezetés; afatt telépitcu paik-szinházit.
A színpadon
Eisö u\'unk a S!inp:dn vez-\'t. 1:1 minden készen várja mtr a megnyitó-előadást. A Nemzeti Szinház dtszleimeslcre teljesen beállitofia a .R.mg ér. mőd• díszleteit, melyeket a Városi S inbáz díszlet leslón,Ové-sze lestett és a Közművelődési Egyesület lula|donát kép.-zik. A di.zletek 200 millióba kerüllek és bármely fővárosi színháznak díszére válná-nik. Az egész szinp-don meglátszik a fővárosi kéz rendezése és rendezettsége — akik eddig hozzá voltunk szokva a Polgári Egylet arányaihoz, miniatűr .síinpzd\'-ához.
Vllágltóközpont, c&engőjelző
Ahogy belépünk a sziitpadra, Jobboldalt a szinhtz-vllágitás elmésen konstruált és egy budapesti cég ál tal készített központi apparátusa ötlik szemünkbe, alatta az ügyelő asztalával. Innét világitódik a síin pad é« a nézőtér. Minden csavaron ott a jelzés: milyen szinü, fényű és melyik lámpa. Azlán csengő-Jel.ő központ, a női öltöző, előcsarnok, l?rli öllöző, karmester, diszletező, sugó, függöny vagy a zsinórpadlá-aon le\\ő< számára. Minden csengőnek más a hangja.
NŐI- és férfi öltözők
A színpad baloldali részén a 8 métermázsa sulyu hullám vasfüggöny elektromotorral felszerelt f- Ivunöja. A szulitákon pi-os fehér-kék villanyos körték — március Idusát várják. A föszerelőme8ler bemutatja nekünk a világítás tulásatl a díszletekre. Etd\'részlet. Park. Néhány csavarás te ott láljuk az erdőben a Itajnalpitkadás1, a naplclkcltét, erdei alkonyi, napsütést.
A színpadról egy lépésnyire van a kél nót öllöző szoba, |obb oldalt a f.\'rfiak öltözőj-. Minden a legnagyobb kétjy:lmet szolgálja. Mittdc.l ugy hal, minths a magyar lóvátos valamely jobb s;inp:din lennénk.
A tűzbiztonságot kél tűzbiztonsági készülék és c\'óadás alatt a színpadon egy kü\'ön erkélyen szolgálatot teljesítő tüzolló szolgálja.
Belül a nézőtéren A nézőtér cgysieüi, Thoroczkay-slílü f idi-zitésekkel van ellátva. A síinpad it ujyanciak ladiszl.é:ek keretezik be. A zenekart keskeny, plü> szegélyes keret vál-szíja cl a níző-sortól. Mozi elóadás-iknál a vászon a vasfüggönytől kél és tél méternyire beljebb kerül a színpadon.
A nézőtér világítsa rej ett. A villanykörlék a menyezel Ltdisri ései lözé vannak illesztve, ugy, hogy teljesen láthalallanok. A vészkijáratokat kékszínű villany lény jel/L
17 sor \'zík — soronkém 21 üléssel — Xi7 néző! fogad tn, mlg IS páholyban 90 ü\'és áll a közönség rendelkezésére. A nézölér jobbold dán » hivatalos város beépiteti, vörös plü diszi\'ésu páholya. A széksorok tlvos\'ga, a közi kedési lolyosók ellen nem lehet panasz. Siokallsn lesz ugyan, hogy a közönség csak j bb vagy baloldalról közellih-\'H meg helyéi a zártszékeken, mert középső járat nincs a székek között, azonban némi fegyelmezettséggel cble is bele fog törődni.
Hogy a karzat hiányzik? A cél az volt, hogy majdnem kar-za\'i helyálért ülőhely?! nyújtsanak Fűtés öl közpon\'ilag történt gond kodás.
A szinház előcsarnoka
A szinház ves/iibűljében Thorockay-s\'ilü várópadok, üvegtcstményekkel kirakott facsiilárok (C.lzmazla fiaial fcstömüvészO-ik Itgyclemremélló alkotása). Jobb és baloldalt modern l.\'lszetclésO ruhatár. B iloldllt a cukrászda éa büff;. Jobboldalt az Iroda helyirég, pénztár és nyilvános telefonállomás. A két főkapu Szcghalmy B itint mérnök tervei u án készüllek. Az összes kijárati kapuk M dgyasszai épilőművész szabadalmazott, speciális reodszerü készülékével vannak ellátva.
Amint a bizottsággal e hagyjuk a színit Íz épü\'etét, a kertben a városi kertészet munkásai már nagyban végzik a pirkitási munkalatokat. Méltó kerete lesz a színháznak a I park, amelyet ugy fognak elkészíteni, hogy gyermekeink részére séta és játszó tér is marad.
Hj majd a közönség belülről is megtekinti az uj színházat, látni lógja, hogy sok esztendei vajúdás u\'án az uj városi színház méltó disze Nagykanizsa városának. (ti. R.)
15 versenyben 15 első dijat nyert
I Puch motorkerékpár 1926. évben. Oyáii fiók: Btidapesl, TI., Liszt Ferettc-lér 9 szám.
Halyl kápviselökot körösünk 1
— Elmarad a mai liceálls előadás. A Z\'inyl l.odalmi és Művészed Kör mára hirdetett liccális előadása az előadónak, dr. Welwarth Dezsőnek családjában történt haláleset miatt elma-ad és azt április ciső f-:lében ftgják mcg\'artani. — Folyó hó 20 án dr. Ki*s Márton kegyes-rendi tanár .Növénytermesztés\' címen Ijrt előadást. :: tekszámokat a Vas-és Fémmunkás D Járda ad Uhrmonn Ferenc karnagy vezetésével.
— Anyakönyvi hirek. Nagykanizsán nz elmúlt héten 8 gyermek szütelell. Ezek közül 3 hu, 5 pedig leánygyermek. Horváth S:bestyén kocsisnak leánya, Pati lerenc lütő-házi munkásnak lia, Kiss János sütő-segédnek leánya, Fürst Józsii kereskedő-lek fia, K\'iszlián József napszámosnak lia, Szollár Józsel laka-lo.mesl. nek leánya, Mayer Emília szakácsnőnek leányi, Záháki Benedeknek leánya. — Házasságkötés az elmúlt héten nem volt. — A halálozások száma 15 toll: Ö.v. Varga Lászlóné Pv/Szovecz Anna 71 éves, lűdóhurul; Takács Mihály asztalos segéd 55 éves, lüdöhurul; Brück Stndor magánhivatalnok 57 éves, tUdőgOmők>; Halász István 6 hó-nrpos, lüdölob; Dolmányos László napszámos 43 éves, tüdőgyulladás; Blarsyvics Mthlly lóalkusz 64 éves, tüdőtágulás ; Szabó János földműves 61 éves, lüdöhurul; Szokol Fe-rencné Boll Anna 63 éves, szívbillentyű elégtelenség; Singer Sándor zsibárus 73 éves, tüdőtágulás; Hoh-mann Lajos 23 hónapos, tudólob; Schwjitzer Ernő cipészsegéd 38 éves, szervi szívbaj: Ptander Ama 7 éves, gumós alyhányalob; Péter Mihály napszámos 82 éves, agyvírzés; özv. Farkas Józsclní H,.rv4th Terézia 76 éves, aggkori végkimerülés ; Zuganlcs Mária szakácsnő 26 éves, köröm-mérgezés.
— Cauz, köszvény, rheuma ellen évtizedek óta kipróbáll gyógyszer a hírneves Kiigner reperator, melynek egy hlzban sem szabadna hiányoznia, metl a legjobb báziszer. Kis üvegje 20.000 korona, nagy 40.000 a gyógyszertárakban. Postán 2 üveget 40000 koronáért Irankó küld az egyedüli készítő: Kriegner gyógyszertár, Budapest VIII., Calvln-tér.
. Uj ligyvédl Iroda Keszthelyen. Dr. Nóvák Bila ügyvéd Kejzth lyen, 0 orgicon-ulca 6 szám alatt ügyvédi Irodáját megnyitotta.
U«ehozataL1

4
ZALAI K07.L0NY
1927 március 13
— Epe- és májbetegségeknél, epekő és sárgatág cselt iben a természetes „Ferenc Jvszl" keserűvíz a hasi szervek tn\'JköJísél élénkebb levéken/ségre serkenti. Klinikai tapasztalatok igazolják, hoev az o\' honi ivókúra huI tnosen haláao-., h . a Ferenc József vizel kevés f.r.ó vizzel keverve, reggel élrgyororra vesszük be. Kipln ó gyógyszertárak han, drogériákban és fuszeiüzizek-ben.
— Uj Iskolák. A vármegyei Köz igazgataM Btzoltslg Aranyod község-b:n iskola ípiiését határozta el. Tekintettet arra, hegy a község nem képes az iskolát megépi\'eni, a bizottság 20.000 peng\') áliamsegHvl kér a község részére. A bizottság még elhatározta Cslford községben egy külterűleii iskola építését.
Valódi angol szövetből
uri rulu csakis Sörlol Zsigmond »zabótnesternél > Nagykanizsa, Főút 5. szám. í
URÁNIA Március 14., hétfőn 7 és 9 órakor
Féltékenység
N gy lársidalmi dráma. A ÍAs\'.cr.pVn : Putiy Lia, Werner Knauss, G. Alexander.
— Cserkészek fogadalomtétele A „Szenl László" cseikcszc^ par cserkész :i ma délelőtt 11 órakor a Rwgojyí-u cai tornateremben foga-dalomté:elüket tartják m g, mely alkalomból Krizsala Feienc piarista reálgimnáziumi lanár ünnepi beszédet mond. A cseik&zek fogadalom-tétele mindenkor o\'y h izafia* keretben történik, amely megérdemli, hogy a magyar hazafi; s társadalom legszélesebb rétegei is részt vegyenek azon.
— Zenekari próbi. A szinh\'z avatásra alakult zenekar ma délelő\' II ó a kor a polgári fuiskoÜban póbát tart.
— Az iparo.kS«^g figyelmébe. A f jlyó évi lagd\'jkiveies a t^siület hi-vaia\'os helyiségében e h-5 20 i^ köz szmil re van kitéve. Tisztelettel M kérjük ipiroslársainkat, hogy ezl saját jól felfogott érdekükben a hivatalos órák alatt tekintsék meg, hogy amennyiben az alkalmazottak fámában változás, illetve eltérés v<\'In3, a kivetés a valódi tényállásnak megfclelőleg kiigizuhitó legyen. Az iparterület elnöksége.
Schwiircz Dezső liirisnyái a legjobb-k.
WeokönnyílGíf Uim feltétekkel -
készít uri ruhát Sörlci Zsigmond szabómester I Nagykanizsa, Fóut Korom i»í::chJ» a»i:tit ]
ma, vasárnap
Vaskapu vendéglőben.
SZERESD A FÁT!
Unghváry László r. t.,
Cegléd
Budapesten egyedül IV, V ci-u\'ca 33 (rzelölt 35.) Prarista-palo\'a, faiskolai és magárjegyzék ingyen.
— Egy erdélyi székely szomorú halála Nagykanizsán. Tegnap bz-szal\'itoltále a kanizsai kórhtzba agonizáló ftllapo\'b n Fo\'gács D.-zsö 36 évei UJv.ithely megyei bikalalvai vándorszőnyegá^uil, aki jelenleg Bu-dapesien lakik és onnan ke esi lel szőnyegjeivel az ország egyes városait, amkn-k eladásaból tengett.! éleiét. A su\'yjs állapotban Iev5em bert a belgyógyászati osztályon bc-iyeziék cl. Az első p:ilana baa nem is volt megállapítható, hogv mi baja, de ké>ób) mígis megállapi\'ollák, hagy idíl\'t betegségben szenvedeti, amivel li istzabb ideig is kezelték már. N hány órai agonízálás ulán be is Löveikezett halála. M.\'g mikor b.szálli o iák a kórhízba, értesiive leli a rendö\'Síg. mely azonban ml-u án a ha\'ál okai betegségben m.\'g-állapi\'o\'ták, minden további eljárást bcszünlctelt ez üg ben. A szomorú sorsú széke y vándor sző tyegárui, akit Trianon keresz\'je dob.att távol hazájától, a kies erdélyi bércektől, most a kanizsai temetőben I >gja p \'lenni siri álmát és fog álmodozni a hajdani N igymagyarországró\'...
— Szülői értekezlet. A nagv-! kinizsii II kvzeíí (Ri/gonyi utcaij állami c\'eni ntpisk-ila tinilóicslO\'eta március hó 13 .-n dJn\'án 4 órakor a ffépülcl f :emeleii 3. sz. lariter-m\'btn szülői értekedetet la-l, mely alkalommal Megyesy József h.tlanár, intézeti hit.ktitó ./te iskola és a stülői híz együllmUködésr cimen | elöidást fog tartani. Az értekezletre a szülőké\', gondviselőket és tanügy-barátok-<| liszelcltel mrgbivja az Igazgatóság.
\' — Vasutas Alkalmazottak és Nyugdijasok s\'é-ikiosziása f ilyó hó végével b.fej:zéat nyer. Akikn k még v in ki nem véle\'ezclt s/én|árandó-ságuazok min2l előbb v.tclezzék ki, mert c\'lenkezö esel le i nem áll r^n I\'kezéjükic későbbi időben a ki nen véle ezetl járandóságuk. A: Állomásfőnök.
— Mai tárcarovatunk helyszűke miatt kövc\'ke-ő számúikba maradt
— A Kathollkus Legényegylet ma eite fél 9 órai kezdetit! síjá helyiségében hazafias ünrcp\'lyt rer.-dez, mely alkalommal Sátanyl István kegyesrendí tanár mond ünnepi beszedet. Ciraf Bözsike szaval és az Ipartestületi D .lárda éneke\'. F. hó 20 Jn es c 8 órai kezdettel p-dig Sz-nt Józs f tiszteletére — akiazegye-süléinek és a munkásságnak palró r.usa — rendez Onn piéget. Ennek az cs épek szónoka Krizsala Ferenc kegyr srendi tanár. Mindkét alkalomra tisztelettel hlv|a meg az egyesület tagjait és azok vendégeit az Elnökség
óírai szerinti uri ruhát
kizárólag angol szövetbót készit Sörlol Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut 5, szám.
- Március 15-lke a gimnázium ban. A nigykanizsai róm. k tholikus rc.ilgimnWun 1927 március 15 ikén d--lelőtt II órakor tartja haztfias ünnepélyéi az in\'éze\' lorna\'ermíb n a következő mütorral: I. Himnusz
2 Móra L : Pá b-széd. 1. S éktly
liu kesergője. M-ndlt Goienszky J.
4 o t II Migyar f.u vigasztalása. Mondj i Orth I. 6 o. t. 3 0 nepi b s^éd. MjndJi Osski E 8 o. t. 4. Énekel a reálgimnázium -. nekkara.
5 Dngha B: Erdősi. Sz .válja Md lyás Z. 5 o 1.6 Mo-at: X Quartetl. Eió.dják dr. Kérkay j. tealcimn. lanár, Tóth K, SMchianz P. és Gonda M 8. o. tanulók. 7. Me\'odrá-m t. Szaval Tóth K. 8. o t. Z mgo-rfn kiséri Koch S. 8. o. I. 8 S/ózst. Belépődíj nincs. Ki ebb adományokat szívese i fogad az ö k\'pz^kOr.
— Dr. Szabó Zsigmond járási főorvos lakás it és rendelőjéi Er-•/seb.i-tér 2. sz. alá hc\'yezte ál. T I. fon 98
— A Kes thclyl Kcreskedő-ifjak Egyesülete hilf ln este 6 Va-kor ünnep i március 15-ikél lamp\'o-nos felvonulással.
— Hazafias ünnepség KKkanl-zsán. Kiskanlzsdn de-utan 4 órakor a voll mozih lylségben március 15-iki ünnepséget rendeznek.
Fáradságot , nem ismerek,
mert
Palma
sarkot viselek.
— Március 15 Ike a keresztényszocialistáknál. A ker sz éayszo-cialisták ma este V>9 órakor a Keresztény 0 Ibon nagytermében áldoznak a magyar március emlékének Tőih P. Móilc ferences lelkész és Plander B ifdizsár laniló ünnip! beszédben méltatják március Idusát. Majd előad isra ktrül a Haza és szerelem ctmü három felvonásos megrázó erejű hazafiaa színmű. Énekszámok, szavala\'ok stb. Belépődíj ninca. A hazafias közönséget szívesen látja a Pártvezetőség.
— A női szabászati tanfolyamra jelentkezni lehet még va-s.tnap és hélőn déln án fél 2 órától 3 óráig a lém p rí szíkitko\'a fild zinli tantermében (jobboldali lo-lyoső) Tandíj 25 pengő, amely esetleg két részle\'bett is fizethető. A lanfolyan elvégzéséről az egyesület szabályszerűen kiállítóit blonyil-ványt ad.
Mroii m\\ Fűvárosi msoka!
801*1.1 ZalQmond
szabómesternél Nagykanizsa, Fóut Korc-m untad, nn.-i.n
= Három Igaz szó : Bruncslci bora jó I
— A Kereszté y Tisztviselőnők Egyesülete pontosan 5 árakor kezdi hazafias ünnepélyét a Nádor-ucai helyiségben. Ü :nepi beszédei mond jd-. Horváth Tivadarné, szaval Szász Loló, én :kel at Iparlcitűleli D Járda Bilchier Mitr karnagy vezetésével.
HANGSZEREK!
liiítiraigiUkr 675-líl Mik .. S\'li tluiitM ..10 Hl Kitárok . ll/í Oiliitiltiil .. 13 29 EtJtil^iKit ..2100 *it>. db.
, Közvetlen szillilás gyártási forrástól t
4
41.000 elismerő levélt Külön magyar osztály 1 Kélje levelezőlapon (16f. bélyeg) képes főárjogyz^kankst, melyet díjmentesen küldünk.
MEINEL ÉS HEB0LD HaAgsiergyár,
KUNOENTHAL 1483. sxám s«imoí-W
MEGERKEZTEK
a legnjabb modell tavaszi kabátnjdonságok I — Női és íérfl
szövetek a legjobb minőségben a legolcsóbb árak mellett 1
mr Német-perzsa szőnyegek nagy választékban.
WESZr^LD és riSCHER cégnél
Divatáruhoz a „GÓLYÁHOZ", ErzséliBl királyné-tér I.
1927 márciu6 13.
ZALAI KÖZLÖNY
S
— Dr. Vnss Zoltán gazdasági előadása. Az Alsódunámun M -zö-i. zilísígi Kam ira állal rei d zen ga d-ságí clVdá s-irc-zit háro.iielő- | tdi ál dr. Vass Z-jlián jlr.ísi gizd.i-<ági !»\' I0gycl4 n1" délután 4 fr.v iior Urijl meg a ks\'^niis-aí P,.lgi-i O.vafófcőrben Eliadásáiak lírgya:
n gyOnOtcsfák és mezig,-zd.ssgi növények kártevői elleni víd.-kez s-rél. A gazdaközönség saj-.t éid.-ké-ben leszi, ha minél száir,o>?blvn megjelenik.
— össztánegvakorlaí. Mi esc s Polgári Egylet emeleti zasy\'ermí-teu essztáncgyskozlatot tatl Blaugusz \' E\'tk.
— Zalamegyei leány énekel a 1 rádióba Milanóban, Erdélyi I onka, Zilaegeiszeg szülötte, kl ívek ó\'a Milanóbin folytatja énektanulmánjaí\', március 13 an, vasárn p este >/i9 órakor rádióba énekel Milanóban — magyarul három és olaszul egy dalt. Erdélyi l-onka különben valószínűleg
a közeljövőben Nagykanizsán önálló koncertet ad.
— A vasutas munkásság - V.iS-ulas Ddkör közreműködésév.I március 15 én délulán 4 órakor a pliya-udvaron szabadság ünr.epel rendíz. • = Fényképező lemezek, filmek,
papírok, vegyszerek, állandóan Iriss jó minőségben. Fényképező gép: I jusági laou\'ó gép 8.80 pengő, Szabó Antal sportüzletében.
= Újdonság I -\\z Am:iikába utazó közöns\'gne\'z leszállított su\'óbu z dijak 24 llllér, minden egy liter bor fogyasztás u\'án a viteldíj visszatértnek.
— Három Igaz szó : Bruncslcs bora Jól
— A világhírű PFAFP varrógépeken kenail modern csipke és pamutmunkák, valamint arsur. viráp. madeira, riehelieu, állón hímzések íi endilzés miiitái megle-kinlhelók Bramll Sánctor és. Fia cégnél, Deák-lér 2 Vcvóinkel díjmentesen tanítjuk hímzésre I
Beretvás Pasztilla a legmakacsabb lejlájást is elmulasztja.
— Rflhkóros állatmegbetegedés egy községben. Kacorla\'t községből a kanizsai járási lószolga bírósághoz Jelenlés érkezeit, mely szerint ott egy gazdálkodóink csi-kaja rühkóiban megbetegedeti. A h .lóságok a veszedelmes át\'atheteg-ség továbbterjedésének megakadályozására egyelőie udvarz\'rlalot ren dell-.k el.
= Fehér- és ajourhlmzésre a varrógépen teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer-vartógép résr-vénytársa\'ág Nsgykanbss, Főút 1
flLBUS
HLBUS
ALBU$
Harangszappan
Háziszappan
Kézmosészappan
a vezető szappanmárkák,
garantáltan tiszta nyersanyagokból.
Kérje mindenütt,
mert jobb.t, gazdaságosabbat messze földön nem talál.
«=• A m. kir. osztálysorsjáték sikere páratlan. S k szó e>k azoktól a nyete nénye\'iröl, amelyeket az u\'olsó huzá^nkon a szer^nc^és nyerőknek a föáru i\'ójc kifizetlek, de még többet tc z\'lnk airói, a több min 6 millii p<;ngörö, melyet ai ápMÜs 9-én kezdődő 18 osz\'ály^orsjilékoi fölrak l.isor ol ii. Mindenki us>y beszél a 300 COO pergX 200000 pengős, 100000 per g s nyereményekről, mintha mír n zsíbíbkn volu>. E^y kis remény mindenkiben fe\'éled, ez-*rt i< érdem s egy, vagy töb ) sorsjegyet vásáioliü.
— Meghívó. A N8g kanizsai E nberb. rAi Temetkezési EgyleMi-z-te\'eUel értesül tagjai, hoev a rendes ív közgyűlés folyó hó 27 én dél u\'/n 4 órakor lesz megtartva a Ro:-gonyi utcöl tornalerméb.-n. T lagjail e ufal ii mgMvji az Elnökig.
= A japán gomba titka Ennek a sp ciúiis gombának, mint há?.iszcr-nck h.-srnilrita az egész viügon el van terjedje. J punból importálják és üt szakszerűen tenyészti Ridó Sándor okleveles gyógyszerész és g/ógyáru kereskedő Budapest, VII. Erz-ébct-RÖrüt 37 Kinai teában áztatott japto gomba számos bideg-Rt\'gnfl kiváló ha\'ásu. Olvassa el a cég hirdetéseit.
M. kir. állami
OSZTALYSORSJATEK
Feltűnő nagy nyereményeid y
Már egy sorsjeggyel is nycrhe\'ö szerencsés eselben
500.000 Pengő = 334 milliárd K.
Összesét 6,012.500 P ngő, köitl belül 75 milliárd korom készpénz
nyfremény kerül kisorsolís-a. <z újonnan kezdődő sorsjtiékia (zerenmeszinioksl ajlnl
MIMer Kálmán föelárusitó ^-T^tti
Sor1 j gyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negy.d 5 P. IT Minden második sorsjegy nyer. TMB
SPORTÉLET EőZGAZDlSÁfi
KAC-NTE. \\ Kaposvári Allélikai Club és a Nagykani saí Torn i Egylet cs piiainak bajroVi mérkőzése a mai lordu\'ó Irgtemosabb meccse; n mesak a kanizsai közönség, d az egész kerület érdeklődésének középpontjában áll, mert er. ilménye rei kis mértékbeli bif-ilyisjlja a bilnok-s\'g végső kimene elé:. A méikőz-ls vezetésire Pajor pécsi birót küldte ki a kerüle.
(KOAAC-ZTC) A keszthelyi halászlélepi pályán ma barátságos mér-közé-t vív délulán 3 órakor a KOVAC-ZFC és a zalaegerszegi lelsókeresk delmislák csapala.
■OZQÓSZIKHÁZAK
Uránia vasárnap 3, 5. 7 és 9 órakor : <1 hercegnő is ajjohic, fílm-r.gény 8 felvonásban." A" kél cim-sz- repben Hugetle Duflos, Charles de Rochc. A frarcia filmmüvéstet mestermüve.
Világ vasárnip 3, 5. 7 és 9 órakor: Legény a talpún, szenzációs kalandor-fum Főszereplő Hoo1. Qitison. Remek k sérftmüsor.
Uránia héllőn 7 és 9 órakor: Féltékenység, nagy társadalmi dránw. A fősz:repb--n: Pul y LÍ-, Werner Krauss, O. Alexmder.
Keszthelyi Uránia vasárnap: .Bánatos ország\' 8 lelv. regény a múltból.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátolt ügynökünk utján is — az egész világon legjobbnak elismert Stngcr varrógépeinket. Singcr varrógép részv.-lámaság Nagykanizsa. Fó-ut I.
A mai értéktőzsde a klillOldt lózsdek gyengébb jelentésének halász alatt állott Ehhez még a tegnapi jubb árfolyamok alti] kiváltott realizációk Is lanyji.tolas hatoltak. Eleinte csak néhány papír állott magasabb Srlotyamon, kásübb ezek is le-lUirzaolódlak A tézsdeidö máaodik telében a realizációk megszűntével I 1 eníkbcn ujabl) morzsolódás állott be, a piac nogy-reszc azonban vállozátlamil ryenge maiadl. Feltuné volt a Köszín 13 pengöa kiugrása. Uaiátságosan lendáll még Uilkinyi. l\'esli Hazsi, Otá és Nemzeti Bank Az utóbbi Ivgnapi áívcszteségét teljesen behozta, íút nyereséitgel zá\'l. A vaspiacon volt a leglanyhább az iiány/al Fegyver, Oanublua ti, villamos 4 Pengős árveszteségei szenvedett. Ugyancsak lanyhán lendált Bauxll, Cukor. Izzó, Trust, az egész kullazpiac éa a kisipari ériekek legnagyobb lésze. A forgalom csekély volt, a hangulat kedvetlen.
Pélls 2033\'i, London 25-221\'!. Newyork 519-\'. Brtlsie! 7230. Milano 2.3-15. Amiterdam 20S0S. Bellin 123 25. Wien 73 15, Solia 375. Piiga 15 40, Varzó 58 05, Budapeat 80-90, Belglád 9131,1. Bukaieal 317ti
Terménytőzsde Bal. tiazav. 75 kg-01 34 tO -34*50, 76 kg-os 34 60-34 70 77 kg-os 35 00-35 40, 78 kg-os IS 40 3580, egyéb 75 kg-oi 33 20 - 33 ÓO. 76 kg-os 33 80 -34-2Í 77 kg-oa 34-20-34 40, 78 kg-OJ 34-60—35-CO. rozs 27 00-27-20. takarmányárpa 2176-2296. Knárpa 2266-23-51, zab 21.60—2180. tengeri 2040 - 20-60,
,cpce _-----. köles 18-50—19 00,
buzakorpa 17-20—17-40
lűadja: írbtji HyemizilíSr és H!iyi-ltanskalál IT. Haokaakss
Ócskavasat, apró
kovácsvashulladékot
is, legmugasa1 b napi áron
vásárol a 866
MERCUR-GYÁR.
legnagyobb gond lorUitandó a gyomor és belek rendes működésére. Emésztést zavaroknál fél polisr Sc li m i dth a uer-f éle
bixtfl.an nwnrsan eltávoliljii a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, fertőtleníti a gyomor! és beleket és ezáltal biztosan és gyorsan eltávolítja a ^ fok-zza a szervezct e|lenáUó képességét. i*»
.......................,.Mkn1Uó.ihoi,.tgmóndi...„.O.ia.oer,.vá.t.t,.Ko^áeon,.Ariag>.,Ki.n„,o....ó>..Kk..án.,e.b4------
ZALAI KÖ2I.0NV
1927 mArdui 13
l TM
VALUTÁK L.nij.1 63 J0-SI-70 Atiko. I. 2/ 7MÍ-9I C«hk. 1691-16 99 Dinit 1003-1008 Uolllr S»60-57?00 FcikI.II W45K7Í Ildi K86U-Í29 60 let 33W40 Lcva <10-416 Líra 24 SS-25\'50 Mária 13540-!35<J0 Schlll- 80-35 80 70 Dink. 152 20-15285 Svájci 1.109-85-110-25 Belga li. 7»-15-79-75 Nocvíg 148-30-14895 SvWk IS 1-55-153-20
DEVI7ÁK Amal. 22*58-22<f5S Bclgrld 1004-1008 txtrln 135-56-13605 Bokatcal 3-30-3-37 Brtlaaaet 79-47-7972 Kojenh 152-30-152-75 Oaalo 14820-148-75 London 27-72-27-80 Milano 24-85-2515 N\'cwyork 57I45J 15 Pilla 2230-2250 Priga 1692-16-92 Sioíla 411-4-15 Slockh. 15265-15310 Vanó 63-30-64-50 Wien 8045-M70 ZOtleh 10990-11025
APEíaiBDETÉSEI
(HirdetemeK dija olöro flxatandÖ)
A> .1, r uiirdeica dija 10 Oöl* 00 fillér. A dsuxv i minden vastagabb oetntxM álló «t0 kft szőrut számíttatik. Minden további Hó dl a 5 lill. A hlrdotdal dlj alAra ftaaUndö . l&tjialmUdó baazAscaailláaava
Vízvezeték berendezése-
Irpl 6a bekapoaoléat a véroal víxvnxotékbo lagoloaóbban éa la0jobban kéazlt WEIIER gépgyér, Sügér-ut l«. 4264
Tava az i férfi és női lelOllóizövetek éa mlnJcnctniO mis divatáruk legolcsóbbak: Krémar Zolténnél Tullpén Ar«hax
Egy jó házból való flu tanulónak (elvétetik Steiuauer János aUtódé)ében, Csen-
gery-ut 1016
Cseréppel kirakott tűzhely és caerép-fedeJü dlaznóól jutányosán eladó. Kls-
Isludyutca 2X «. &SÓ
A viioi bel\'.etolelén. Jó forgaluu helyen, egy Oalathalyiaég, esetleg Irodánsk is. ktsdó Bóvebbet: Aozél Ignéo pénzkölcsön e» Ingatlanforgalmi Irodája. Nsoykanl-
zsán, Fóut 3. sz. 95«
Fajtojé a, löbbszórösen díjazol! fajtiszta k»nderin»goa f\'ltmulli, mely bőséges tojó ét nagy husbsn nyilvánul, legelenUlóbb baromlibetegségeknek. dsrabja 40 fillér Orazag aa Widdar magkereakedésé-ben Nagykanizsa. Erzsébet tér. 954
DivatéruOzlat Fő uton legjobb helyxn lel|e» berendezéssel, áruval Igen jutányosán eladó. Cim s kiadóban. 1006
Vízvezeték szerelést
laujobbnis ea Ugotcaobban k«axl-toM. Hlbaaan axaralt vezetékeket étalakito*. VARGA ISTVAh bédo-goa éa azarclö Oaék-tér 4. axém.
ranzhoioaom ueteoclezeaie minden ••szegbe;, a legelőnyösebben és ieggyor-Uüi«n fu!yu»i.«t Aozél Ignéo peiu-kölcaOnkOzvcdtó irodája Nagykanizsán. Fóut ó. sa. alatt KényaxorkÖloeÖn kötvényeket veszek. 117
OyAzddjÖn mag és forduljon teljes bluiommal háiassag ugvben .HEURÉKA* BjJ«peat. Dohány-utca\'.Ű-24.. mert ha meg •ddig nem találta meg élete páriát, ugy ezen az uion fogja megtalálni. Utólagos díjazás. v 128
Igen jo minőségű 130 k*t holdas birtok ípuletekke). élő é* holt felszereléssel aurgóseii eladó. Bővebbet Aozél Ignéo
EtiizkölCíön es ingatlanforgalmi Irodája agykanlzsán, Fóut 3 sz. 957
tladó Klfilzsy-u. 4d. számú ház. Bő-vebbíi ugyanott.
Aipad utca 40. számú héz, aaonnal el-fogtaiiiato ialussal eladö. 900
bikator-utca 18. számú hskx sürgősen eladó. Bővebbet: Aozél Ignao pfnznöl-csön es ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán. Pő-ut a sz. 903
Caanyt l.ászló-uica 2. szám alatti héx április i-én beköltözhető lakással alado.
Cim a kiadóban. 928
Kél tanonc jó fizetéssel kőtő szövő gyaiban btrém es I áiul. S>utca. 3. lel-véteiiiek. gjg
Kei szolid llalalcinber leiveieilk kosztra és lakéara azonnal Caengery-ui o3. ,
tOtaményklhordé I
PÓul 23 szám alatt
(elvétetik —
-1007
19 holdaa kia birtok, kis erdővel sürgősen eladó. Bóvebbet: aozél Ignéo
Kfnikölcsön és Ingatlanloigalml Irodájaban agykanlisán. Pő-ut 3. szám.
Eladók nagyszemQ ribizli, rgrea és málna bokrok Klsfaludy-utca 32 S95 Ozlatat, vagy Uzldtclyiséget átvennék helyben vag>- vidéken. AJánlstOfcat Rosenthal Jakat hoz, Nagykanizsa. 993
MOhalynak, vagy raktárnak alkalmas tágas helyiség azonnal elfoglalható. — Bóvebbet Hungária Ke(egyár, Király-utca 28.
Biztos megélhetést nyújtó Oxlat más vállalkozás miatt sürgősen átadó, csekély tőkével átvehető. Qm a kiadóban 991
.Már legalább 3*0 vevőm bizonyltja, hogy nálam készüli, általam kitalált fürdőkád, fotalkéd, utőtádak legjobbak. OksO. tartól, elronthatallan. — Készen kapható Baksa bádogosnál, Klnlzsy-utca 21 | 911
Egy jó házból való (lu tanulónak tel-vétetu Tímár István dptaznét, Királv-
Kladó három azobás modern lakás vízvezetékkel máiusra Józaef főherceg-ut 78. délelőtt 9—12 lg. 1021
Cilstl azolgét azonnnal felvesz Brandl Sándor éa Fia. Dcák-lér 2. 10/8
Atk zongorét vagy pianinót bélelni óhajtanak, vagy zenenövendékek, akik különféle módszer szerint együttes syakor-lás céljából abonnálnt akarjáx magukat, adják le elmüket a kiadóhivatalban. 697
Elegánsan bútorozott kdtönbejlratu szoba a Póutoo, úriember részére ló-tkéie kiadó. Cin a kiidóbin. -J029
Hézaladéa. Palinbtn. 27-lk acámű ház 2*,l hold telekkel eladó, vagy bérbe kiadó. Bóvebbet ugyanott. 1014
Eladandók Maroallban i 4 darab
4 évea és 3 drb 3\' s éves félvér angol és aiabs dkók, 3 drb öreg anyakanca, \'végül 3 drb 2 ív/a mustra csikó Júavégfal-Qgyalöaég Maroali. 1026
Kifutó tanulólaény felvétetik - SIÓ .Mária nőt dlvattcrmeokn. Arany jánosutca 2/a. -1015
Kartalakltéaokat, parkírozást, gyü- I molcsöa rendbe hozását, sírok klultetését, | balkon disaltést stb. elvállal, vidéken Is Dene István keitépltó Zrínyi Miklós-utca 2. Telefon 2-70. |012
Fiatal vaaalónfi házakhoz ajánlkozik 70 ezer koromén Cim a kiadóban. 1010
Héxalatféa. Teleki ut 10 számú hát kaitleJ eladó. Bóvebbet ugyanott. IOlO
Eladó réf. A régi sánel vásártérrel szemben levő, országútra düló 3200 [>öl príma rét eladó. Bővebbel Köó József. Póut 17.
Kél szobás, konyhts lakás kerestetik leh-tőleg a város belieiületen Magy. Kir. ErdóblvaUl, Csengery-ut 24 1031
KESZTHELYEN,
kOzvellcn a V.rosház közeliben, egy lel|e»en újonnan aiépne I
I\'ájusbaci bekOllOzbelö 4 szob. összes mellcklielyisógekkei, ü\'iei-tielylsrgnek is alkalmai, eladó
kedvező fizelési Mleicli ksei. Cim a keszihelyi fiőkki-dóban
MAYER KLOTILD UTÓBA
VARGA NÁNDOR
róhat*.16, gdtnort-, Trtjl!,,1llfl.v|1.|.i, H.yyk.nix.a, Hunyodl-utca 19.
Qyüjtaielep: Kazlnczy-utca 8.
Legolcsóbb árban
leli. Uiilil, gottrréroz és pllssiroz. Ingek, gallérok, n indennemo háztartási lehérnemOek olcsón
éa szépen Uszíthatnak. Qyászrtihák 12 óra alatt teltetnek. Minta utftnl (estés. ,„
Szivógáz lokomobilok,
benzinlokomobilok, cséplök, ekék, boronák,
vetög"pek, széna-gyüjtők, „Planet" kézi-éslókapáK, mindennemű töltöga\'d 8ke
minden nagys^gbr-n. Autógummik.
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
Hölgyek figyelmébe
■jinlom mosi érkezeti becsi modeN-kalapjnini.it,
selyem, lósz/ir és lag.sl;>ól. nulye kei gyá\'l r.rt>. n árusi ok Ki.
A tisztelt h\'>\'gyközör.8i,g s*iv<s páníog.l8ót lovabbra is ksrve
Hsi\'eleltel Klein Elza I0II Erzsébet-tér 4.
Kösponll Bank és PéniráHó-Öilfti
KÁLMÁN LEÓ Nagykanizsa Király-utca 34
Telefon 310.
Legjobban vaax ezüst koronákat aran.akat, Idegen pénznemeket é<
kény • car kölcsön- kötvény • kot.
Megtakarított pénzokot biztosan és Jól kamitozUt. 969
PDCH-kerékpárok
bék«b:li minőségben kaphatok kedvező részlctlizetésl teltételek mellett
Brandl Sándor és Fia
cégnél, Deák-tér 2. sz.
a felsótemplomnál.
Korékpérgummlk éa alkatré-axak a lagoloaóbban. Kerék-pérjavlté mQhelyl
ben, több nagyobb és kisebb Jövedelmező bérhéxak, emelotca, magán- és üzlet házak Jutányos árban eladók. Bővebbet: Dukéax Miksa ing. közvetítő .Nagykanizsán, Rákóczi-utca 29. az.
(Mlnden kQlön értesítés helyett.)
Fájdalomtól porig sújtva ludjijuk, hogy d ága szerefelt férjem, (d\'»atyánk, testvérünk, sógorunk, mgyapánk és rokonunk
ifj. Blumenschein Jakab
rövid szenvedés u«án márciut h^ 11 én életének 70 ik évében Z4la$zrnlbaláz6on e\'hunyt.
Drága halottunkat Zilawen\'balázson márc\'us 13 án délután fél 2 órakor hslyezz\'lk örök nyugalomra.
Örökké gyászolják i özv. Blumenschein Jakabné ízül. Blumenschein Dorottya felesége. Balázs Nándor. Balázs Vilmos, Deutsch Ödönné szOI. Blumenschein Margil, Blumenschein Ernő, Schuller Jözsetné szül. Blumenschein Bóska, blumenschein István gyermekei. Balázs N&ndorné, Balázs Vllmosné, Blumenschein Ernőné menyei. Deutsch Ödön és Schuller József vejei. Blumenschein Jakabné szUI. Blumenschein Olzella, Benkő Mór testvérei. Unokái. "
Női szalmakalapok nsgy választékban
Iegu|-bb lormik ai összes divaiszinekben kaphatók.
Atvarrást és nuUtt divatos formákra a legszebben készítjük.
TOTOLA ÉS PACSIRSZKY k.i.po.»,..,.r.k ■ agykanizsa, Eötv5s-tér 25.
Ha feljön Pestre
végre már láUtalja és kipróbálhatja
az uj lypusu
autókat.
MERCEDES-BENZ
Magyarországi fiók
Mercedes-Benz Automobil R. T.
Budapest, V., Vörösmarty-tér I. yo
J
1027 giárdut 13.
m
A XVIII. magyar királyi
Osztálysorsjáték
„J J J I é k t e r v c általános feltünéit kelt ti egész országban nemcsak azéit, rneil a nyeremények számát 10000-re emelte a bi. kir. Pénzügyminisztérium és igy
minden második sorsjegy nyer,
hanem, mert a nyeremények összege való-bw szenzációs. Szerencsés esetben
500.000 pengő
azaz félmillió pongö
overheló és pedig 300000 pencó jutalom, 200.000 p\'neö Wnyereménv. azulán 100.000. 50.000, 40.000, 30 000, 25 000. 20.000 pengő itb. stb. nyereményeket sorsolnak ki, fissxesen tSbb mint 8 millió pengőt, mely összeget k6»xpénzben fizetnek ki
Teliát bi«tos, hogy mindenki Igyekszik osztálysorsjegyet szerezni, akinek pedig eddi? volt sorsjegye, most még inkább részi fog venni az uj nsztályscrsjAtékUUn. Sorsiegvet venni azonban siessen, mert innak dacára, hogy ezentúl több és sokkal nagyobbak a nyeremények, a sorsjegyek száma csak 80 000. m
At I. oixtátyu torajegyek hivatalos árai:
Effci r<t Kegyed Nyeleid I
gOpengó 10 pengó 5 pengrt 2i j peng/J
Húzás április 9 én kezdődik
Stnjqjtk u feim ániiittkiál kspMAk.
Téglagyár mM\\
T«»ult vigye*. (iim « tfgti és tttí(H-
rlp frlrláilt »« ♦ g«tMt tirincli m«lt«tl s Ic^-Jobb iia tttiimiUi. Hutxévl cyakorUtom v«n.
Fekete Márton Badapest, firiKitk-lirt 7
Maga csak tudja,
hogy a
Varró növényi arckrém
tavasszal nélkülözhetetlen. Már mindenütt kapható Pengő 1.20 VARRÓ Budapest. II.. Fő-utca 9.
Ajánlunk
rézgálicof 99%
250 kilós hord kban és 100 khes zsákokban srál ilva a helybeli raktárunkból.
Schwarz és Tauber Nagykanizsa
gyarmatáru nagykeicskedók 9Sö Alapítva I85U.
Oömbölyü
DUGHAGYMA
és
HAGYMAMAG
80% csiraképességgel mindenkor azonnal kapható
Reitzer Lipót és Társánál Szeged.
Sürgönyeim: Lcrco Szeged.
MS1MPLM ÍÉpssl
Rákóczi ui és Kenyérmező-u. sarok a Keleti p. u. közvetlen közelében és » Városi Színház szomszédságában Újonnan átalakítva. Kényelmes, tiszta szobák. Olcsó polgári árak. Gőzfűtés.
Vidékiek találkozó helye.
Ehrenreich Aladár és flfiller Jakab
\\\'v-*«lnt*m 10 «i«n it •MiulföbtKCKUllW
ZALAIKÖZLÖNY
Első In Gazdasági Gépgyár HL, flipesf.
„. . Gy*/ f> igazgatóság: VI., Váczl-ut 19. Városi eladási tciep: VI., Vilmos császár ul Gyártási újdonságai:
65. szám.
acélkereles cséplőgépek ■ redetl svéd
__iilta golyós uipijiiUii,
Losonczi „RECORD DRILL" szab. aorvetöaépak, Loaonczi „RECORD VIII." i zab. aorvotö- é, «or-trágyázó gépek. Modern malomberendezések. ElönyOs i.zelési feltételek I — Olcsó kamal I m
Kerületi képviselet:
BAZSÓ JÓZSEF, NAGYKANIZSA.
Szemes tengeri
árpa zab
kapható:
Ország és Widder
magk ieskedé-éb<:n Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130
Fényképészeti cikkek
nagy raktara. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papírok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
Cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Műhely áthelyezés.
Tisztelettel rfrlesitein a n. é. közönséget, hogy Ka^ykaniataán, Iirzsé-het-tér 2. szánt alatt levő
ernyőkészitő és javító műhelyemet
Lehr Oszkár féle liázbo, Er*«ébct-tór 13. axám alá halyoztom.
\' Kérem a nagyérdemű közönség szivei pártfogását
teljes tiszteletlel özy. Hemíeld Dávidné.
Spanyol és nátfaa ellen
a legbiztosabb eredmény a
Brancsics Józsefiéle sárihegyi bikavér.
Egy lller 9000 és 12.000 korona. Sttgár-ul 53. » Telelőn 2-10.
Ttlilti rtritlistiil it tühit uillifiL
A világhi\'ti 5j PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli rak\'ára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb vjrrógépraktár, a fcisőtemplomnál 20 havi részleifizetési
NÁTHALÁZ ELLEN
és mindennemű undorító büz eltüntetése, vólamini a baktériumok megölésére egyedül alkalmas a
BRIXOL m
E^yedárusitó:
VÁGÓ ENDRE ILLATSZERTÁRA.
Kézmosás, szájmosás és mindennemű fertőtlenítés ttt legideálisabb szagtalanító szere.
tm- illatosít és~7ertőtle|iit. naa
b<« «ivaLT JŐ HINOSÉSBEN
^Zc/ymx öfü a/éji/c/Zó/e/eA.
IINOIR VARR Ó üé P A á • zv InvrÁRiAtAOi
FIÓKÜZLETE:
nagykanizsa, főúti.
Értesítés.
Tisztelettel érlesitetn a nagyrabe C\'üll hölgykózOuseKCt, hogy luká .ómat Magyar-utca 4 szam a.ril
Magyar-u. 5 sz. alá
helye, tem ál, ahol varrodámul
kihóvitettem. Kéofiin- k kabátok, kosztümök és ruhák t-t IC- »e -t uhici. • .cöeó legszolidabb f.i o-ár • me -eti. — A i»uj:>» 1 ecsul •>Ogy szive> pi\' f-^á •
t«ér e m«radam inely thztelrt\'e-
HITTER GYÖRGYNÉ
angol és Irancia nöi divallcrmö
Ugyanott t.nulók telvetclntk.
Saját érdekében kérjen ajánlatot az 1927. évi uj typusu
PEUGEOT
autókról
V.. lóerejü 4 üléses.\'»/»lóerejü 4-5 üléses, "■\'» HP. hatszemélyes csukott, nyitott (alwet ler) carosszériával. Homokos és hegyes vidékre a legjobban bevált, orvosok, utazók oéraulóíuvarozóknak ideális, minimális kevés logyssztás, nagy teljesítmény.
autóbuszok 12-16-32 személyre
teherautók 1200 kg -lói 4500 kg,ig.
Kizárólagos vezérképviselet Magyarország részére
LANDY ISTVÁN
BUDAPEST, V., Országház-tér 9. Teli fon: L 973-43.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. március 13.
Hentesüzlet megnyitás
TlutcleUel érteiitcm a n. é. közönséget, hogy Nnyykonlxeiij?, Jóxecf főhcrccQ-ut 78. mmim alatt a
laktanyával izemben folyó hó 13-án
hentes és mészáros üzletet nyitok.
Figyelmes és pontos kiszolgálásról előre Is biztosítva, szíves pir>iogást kéi teljes lliztcteltel Mátyás István
hentc* <i mtjiáros.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 16 án délelőtt 10 órakor a helyteli méntc lep udvarán egy négy éves herélt nyilvános árverésen el fog cdaíni.
Méntelepvezetőség.
Forgalmi adófizetés iránti hirdetmény.
Alul\'roi várcíi kör/eii forgalmi adóhiv tal e/ennel felszólítja mindazokat a fo g Imi adózókat, akik eddi? esedékes Lrra\'mi fdótartorá-sutat e hó 13 ig be nem fizct\'ék, hogy azt. járulékaival « evütt, a jelen hirdetmény köíhi ré té!< létől sz*rri-foli 8 natxn beHII, vagjis 1927. március 21 ig az alulírott városi körzeti forgalmi adóhivatal u j\'n az 56591. sz. p statakarékpénztári befizetési lappal annál is inkább fizessék he, mrrl ellenkező esetben ellenük a z4fogolási eljárás azonnal mrc f c indíttatni.
Nagykanizs?, 1927. március 12.
Dr. Sabján Dr. Veszter
polgármester hív. fónök
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, föígy, hárs slb. rönk-fttal állandóan vásíről: Fo nérgyár és Kemény fater-meló R. T., Budapest, IX kcr., C?(ntuca I. szám.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
521927. Vht. síim. Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi IX t. c. 102 §-.i értelmében ezennel köz-lii rí leszi, hogy a nagykanizsai klr. járáj. bíróságnak 1927. évi Pk. 6161. számu végzése következtében Dr. Ac/él István és társai nagykanizsai lakosok jsv/ra Márkus Sándor nagykanizsai lakos ellen 7.H P 52 üli. s jír. ereiéig 1927. évi |«ru<r hó 24 én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és telülfojítoll és 1609 P -50 llllétre hecífllt következő Ingó-ságok, u. m.: pattok borok, pezs^ók, lllör ?OCO drb. Ilrcs üveg, 50 «Jrb ;<>!d kcrlUzík stb. nyit-ários árverésen eladatnak.
Mely írvr résnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1927-1 k évi Pk 6 61 sztmu végzése íoljtán 731 P 52 Hü. tőkekövetelés érmek l\'-?7. évi janiig hó t-U napjától jtró S»o karntsf, \' váltódíj 6s eddig összesen 22 pengőben birkái* mat megátlrpilolt költségek errjéig Nagy! k>iti«áii, Sz.vv/»s szállodában leendő "fi:\'" ■>\'•*\'•» 1927. évi március hó 17-ik napjának délutánt 3 órája hat*rldöiii kUuzetlJ; é» shltnz n venni szándékozó!. tzennel oly mccjepyzésset hivit-nak mcg. hogy az érintet:\' Ingótok ai I8S1 évi I X. t c. 107. és tOS. § al\'"értet-mébrn készpírzlizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szukség esetén bccsárou alul is cl to.nak ad*tnL
Amtrinyibcn ■íz elárverezendő ingóságokat inasok is le- és íclulíoglaltailik és a/okra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árvetés *z 1881. évi i.X. t. c. 102. értelmében ezek Javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi március hó 13. napján.
Haón Gyula s. k.,
I<,;l_ kir. bir. végretiajtó.
SCHIICK-NICHOLSON
GÉP-, WAGGON- ÉS HAJÓGYÁR R.-T., BUDAPEST, VI. KER., UACI UT 45-47.
imiuiiiui mMífiiüitt: L!chtscheindl Pál vaskere kedd, Kazíntzy-u. 1.
Majtyjlí: ÍTJpesten. Müliiaíiíl: Bodapest, V!., TÜIOI tliuí-ll 63. Fiókok: Szeged, Kölcsey-utca II., Szombathely, Zatail ut, Eger, Káptalan-utca 8., Nyíregyháza, Széchenyi tér 7.
Raktár:
Pécs, Kaposvár, Gyór, Veszprém, Baja, Székeslihérvár, Szolnok, OySngyíls, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba.
C.éplökészleiek i
Vontaiéi és magánjáró lokomobilo\'t géz-, bcniin-éi sí ivégázllzcmre. Cséplőgépei! minden nagyságban. Ásványi lile lengeri szárlépógípek. Sztcskavágók, darálók, morziolók. — Borsajték, olajgyártási gépek.
Schlick-Hanomag traktorok.
Diesel, pe\'rolcum- és benzinmotort k, íéls\'abil lúkomobilok. Kéjiratok. Stabil, likvó és állógózgípck. Gázkazánok. Szivtlyuk. Jéggyárt, ha S házi ís végéh\'dl berendezések. HÍJ- és v«stzcr>eze\'ck. daruk. Vasúti, villamos- és ipürvafu i koc&ik. F* lyan,hajók. — Szál itó- és bánya-berendezések.
Vetógépek. Szlvógázmolorok.
TőzcgIDzeléíQ generátoiok.
J . I I Ml
Royal Exchange flssurance
magyarországi iga/ga\'ósága Budapest, V., Wurm-iitca (Wurm-udvar). Alapítva 1720. kartellcn kivüli angol biztosító társaság nagykanizsai főiigynökség:
ScIiSeíffer Pá9
Kazlnczy-utca 2. szám, I. emelet.
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
állandó kiálicása
FORDSON traktorok, FORD alkatrészek, gummlk rakwra
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyárosnál Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, autókarosszeriák készítését, javításót, átalakítását és bélelését, autogénhegeáztéstés nickelezést. Kitünö munkai Telefon 250. Jutányos árak!
Az egészség titka:
a japán gomba!
Keleten és nyugaton évtizedek óta
l evált háziszer. Soványító cl hájasodé snól, fáid* lomcslllapttó és oszictó hatású reumánál, köszvénynél, vértódu-lá«nál, érelmeszesedésnél, vérszegénységnél. Tenyészti és szállitja 1.50 tilt. utánvét mellett. 3 doboz vételnél bérrmntve használati utasitáual Radó Sándor okleveles g>ógys \'eré> z, gvrtgyár ukereskeí\'ő Bt;d res\', VII. Er/s be-körút 37
Sármelléken,
a régi korcsma és postaház 8 hold telekkel, 2\'/2 hold rét-tel, legelőskel és erdőjoggal a7onnal eladó. — É\'diklődések a k-; ztlielyl fiókladóhivataiba küldendők.
HajyíÉui Hö gyeíra w Uraim!
Jubileumi árak
■ c4g X) Iym Itonillim i\'k/lnivtl t mllt\'tn lli/UM vev-\'íVc^jOr^v; iijitiÁodiiiait |uuv miul «x\'V rínjiictn Jutriltiiml iiunlix i.nJti
csak az udvarban
Cim: OLCSÓ HABADÉKYÁSÁB BUDAPEST
32 kirAly-utca 32
JoHcr ichllfon vijy vifio.i D|. II t CC
r.íílv.h.i. <C0ftZ6>......P |.0J
2.85
tní\'.ci dlvitOl lilli MtfiujtuCivel - . . tioiiiv<l4v«l ciryatt vigy .J raí- U / / lk Itt IcIWi4ii0v«( (Í7Í.OOO). . r Ll.L\'t
U. m. 2 méter hosszú fehérített lepedő Pcngó 3.50. Selyemfényű clo\'h Pen>;ó 1.52. Delén, karion 79 fillér, piké töri Iközó, vagy pohártörló darabja 63 Illlér. Virágos vatlapaplan Pcngó 12.72. Hímzett női ing vagy nadrág Pcngó l 08. Schottisch vagy Scheviot női szövet Pengő 1.55.
Pulii reodelássket Itikiistettítuti iiljisitlik.
A ni gjkhniwwt kir. járáebl\'óság. mint telekkönyvi hat6*ág.
•18 1927. tkv. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Szabó Kálmán és neje Pctrics Karolln nagykanizsai lakosok végrehajtatóknak Bakos Oyula elten lu\'ajdonközCsség meg-s/tlntcté.ic iráni indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverés joghatályával bíró árvrré.t a tulajdonközösség uicgsrUntetéae végett a nagv-kanizsai kir. járásbíróság területén levo. Nagykani/M r. I. városoan fekvő, s a nagykanizsai 5026. sztjlvben A f 4174. hrsz. a. fogbll ingatlanra szántóföld » fcls^kukorirás kertben 5«> P. kikiáltási áriban elrendelte
A/ árverést 1927. évi április hó ?. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (IgastsáRügyi palota földszint li ajtó) fogják me\'gferlarii.
Az árverés alá kcríilő ingatlanok a \'a kiállási .ír felénél alacsonyaid) áron nem adhatók cl
Az áivc cini szándékozók kötelesek bánat pénzl-t a kikiáltási ár 10%-át kés;pénzheo, vagy a/ 18.HI : IX. l.-c. 42. £-áb;<n meg* lialáto/oli átfo\'yantmal száiniti»tt óvadékképp értékpapirosbnn a kiküldöttnél lc: tenni, lirgy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti ehs-mrrvényt a kiküldöttnek átadni és az át-v érési feltételeket aláírni (1881 : I.X. L-c 147.. 150, 170. 1908: XL. t c. 21. §) Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál inagaiabh Ígéretei tett, lia többet igéroi senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általi ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (i908:XLl. 2S.
Nagykanizsa, lí-27. évi január hó 21-ik naPji»- A kiadmány hiteléliI
Horváth s. k„ Mikó s. k..
klr. Ibllú. Vví in.mlWl.It-
Nyomalott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-náJ, Nagykanizsán. (Nyoípdav^tŐ: Ofenbcc* Károly.)
#7. évfolyam, 60. szám
Nagykanizsa, 1927 március 15, kedd
Ar» 14 fillér
• •
POLITIKAI NAPILAP
Szrrbntó*!* ti Uidótiivatal F&tl 5. m. ltoflielyi fSoldcUdóhiríta]: KUUludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Naxykanlu* 73. ulm. Elilizclisl Ara <ey híra 2 pengó 40 Kitér.
Kettős ünnep
(M) -Mintha felszakadoztak volna a szürke kodok, amik oll allék eddig a kanizsai kulturélet völgyei felett Ugy Öltek ott, mint nehéz szárnyú, lompos madár-óriások, amiket néha tel-lelijcszlelt valami zajlás. lomha testültei odább hajította valami nekibuzdulás, de csak órákig, napokig szabadult az árnyékuktól a végvár bástyája, amelyikről a ma arzenáljában legfontosabb színek zásrla|a: a kultura harcos lendülete hiányzott.
Köd, csend... és tespedés a köd alatl, unott csoda-várás. vagy az sem, sokszor talán csak törődött lemondás. Igy volt sokáig Kanizsán Egyszer aztán, nem régen, a végvár közönyének kazamatáiban titkos sürgés forgás, lázas munka indult meg. UJ erődje épüli az ősi várnak. U| Idők szelleme álll őrt, mig az alapjait megvetették, U] konstellációk törvényei emellek léglát téglára, hogy legyen szikla-erős pont, ahol megvethesse lábát a magyar kuliura győzhetetlen szárnyalásához horgonyzott hitünk. Ez a hit repüli át velünk az Idők kietlen puszlaságál, mig a lábunk ott gyökeredzik a fajtánk elhivatottságának büszke tudatában.
És ma, mikor március Idusát millió ujra-zsendülö élet köszönti köröskörül, — ma, amikor szabidság-barcos emlékek Icihö-szaggaló szele birdell az égi lüz puszlilhatallan igazát, — ma, amikor a magyar géniusz minden tavasz-váró rögre odacsókolja a szívdobogtató Ígéretet, — ma, ezen a megszentelt magyar napon, a végvár zászlótudjárr. (elszalad a trikolór és miközben harsogva csatázik a széllel a büszke zászló, a fatálon kettős ünnep tüzei gyúlnak.
Nagykanizsán ma nemcsak a múllak icmlr iscenciáit szed|ok csokorba egy megtépázott oltár köré, soha nem nyugvó Imádságnak, hanem belefűz-<- zOk a zsoltárok szavába a magyar kuliura harsány bizonyságtételt: színházát avatja Nagykanizsa március idusán, templomból nyílott meg, ahova eljár, mint üdítő lorráshoz, bogy a fáradt lelkeket megmártsa mindmegannyi uj Achilles- lélek cso-datévő.\'gyózheletlcnségre, éleire páncélozó vizében.
Márciusi friss szelek kavarognak a magyar mezők felel\'. A tavasz honija szárnyát valsbol a széleken es\'szétküldi üzenetét a csonka or-szág minden fiának, hogy fegys érkezni kell.
Igen, fegyverkezni kell ma is. A vörössapkások hősi elszántságával, felölik lángoló honszcrelmével, — OSbor A-onok gálal nem ismerő akarásával kell fegyverkezni ma is, amikor a szabadság emlékéi üorupbe foglalva őrizzük, de a szabadság hordozóinak láncos kolonc csörömpöl minden lépése nvomán él a láncot a győzedelmi toron jóUtkoll országok urai o:t cövckelték le Tiiationban.
fegyverkezünk tehát. Csakhogy nem vasból, nem halált röpitó ólomból. ntm vérszomjas acélból kovácsoljuk az uj magyar szabadság fegyvereit A magyar kuliurának állítunk őrhelyeket A magyar szellemet acélozzuk a népek nagy versenyérc. A magyar lélekbe önlünk varázslatos írt, ami sebezhetetlenné tegye [ninden támadás ellen.
A végvár Nagykanizsa ezért épített hajlékot a magyar szir.i-kultúrának. Ezérl tárul ma \'hozsannás ün-r.eplésic egy város március idusán és ül kellős ünnepet. ...... ———— - * -i-i-i-i-i-ri-l-l-,-l-,-,-,-,-ii-,-iri-i-i.-)-irj-rj-i. .r . .m
Ez a mai kanizsai március idusa egy tenyérnyi löld|e az uj honfoglalásnak, egy teljesedése a márciusi nagy progra-nmnak. egy darabji annak az ezeréves igazságnak, ami tavasz ébredésében, március Ibolyáiban, multak dicsőségében, könnyek szivárványába!), kancsuka-csaltogás-ban, meg nem baltgslolt imidság-ban, feszülő izmokban és millió lélek hitében is egy, örök igazság: a dia dalmas magyar életnek minden újonnan megtett lépés nyomában sarjadzó igazsága.
Az ügyészséghez kerültek a Széchenyi-fürdő ügyének iratai
Uudapest, március 14 A budapesti Széchenyi türdő építkezésének ismeretes botránya tovább dagad. A miniszteriális ellenőrző bírót ság péntek óla szakadatlanul dolgozik és tegnap helyszíni vizsgá-
latot is tartóit A bizottság a hét végére készül cl jelentésével.
Ripka tf\'pVgármestír a botrányt kipattanloti nözgyOlés jegyzőkönyvét szükségesnek látta átteni az ügyészséghez, ahol az eljárás meg is indult.
József népjóléti miniszter kijelentette egy emlékirattal kapcsolatban, hogy a Munkásbiztositó Pénztár önkormányzatát mielőbb helyreállilandónak tartja. Szükségesnek tartja azonkívül az iparosok rokkanlsági és aggkori biztosításinak megvalósítását is.
A kultuszminiszter átlépte a magyar-olasz határt
Ti KSH, március 14. (Éjszakai rddlt1 jelentés ) KUbelsberg Kunó gról magyar kultuszminiszter kíséretével ma reggel Poslumia határállomásra érkezeti, ahol hivatalosan várták. Az elhangzott üdvözlésekel meleg szavaktan köszönte meg és hangoztatta az ulas:—magyar barátságot.
Botrányos rendzavarás a bécsi kereskedelmi főiskolán
leengedni. Erre a botokkal lefegyverzett diákok behatoltak erőszakkal az épületbe, a rektor ellen tüntetlek, egyikük lázító besztdére pedig elkezdték a zsidó és külföldi hallgatók eltávolítását. A rendbontók a kihívott rendőröknek is ellenszegültek. Végül is a megerősített rendőrség több diákot letartóztatott és a lóis kola rendjét helyreállította.
Becs. nitrclus 14
A bécsi kereskedelmi főiskola viharos botrányok színhelye volt ma egész délelőtt. A rektornak arra a rendelkezésére, hogy a főiskolába lépőket Igazoltatni kell s csak a hallgatókat lehel bebocsátani, — sok német nemzeti diák gyűli össze az iskola előtt. Legtöbben más főiskola hallgatói lévén, nem akarták őket
■aeervazott éhség-sztrájk a bolgár politikai foglyok között
Szó/la, március 14 (Éjszakai rddiójelenlés) A politikai foglyok éh-
i ségsztrájkot kezdtek, hogy ezzel érjék cl, hogy egész Bulgária politikai foglyait szabadon bocsássák. Az éhség több vidéki városban már egy hete tart. Egy kommunista újságot, mely az éhségsztrájkkal kimerítően foglalkozott, betiltottak és szerkesztőjét letartóztatták.
A felsőház szerdán tárgyalja az adómérséklési és az autonómiák ellenőrzéséről szóló javaslatot
Budapest, mftrciun H Az országgyűlés felsőhazának bizottságai szerdán megkezdik a törvényjavaslatok tárgyalását. Az adó-mérséklési javaslatol, valamint az aulonomlók háztartásának hatályosabb ellenőrzéséről szóló javaslótól szerdán délután tárgyalji a péniügyi és közigazgatásügyi bizottság.
A költségvetés tárgyalása előreláthatólag pénteken vagy a jövő kedden kerül a képviselőház elé. A miniszterelnök róiuai utazása Budapest, március 14. Illetékes helyen kijelentetek, hogy a rrinisr-tctelnök római utazásának napja
még nincs mciáll3piivj?. Walkó külügyminiszter G:nfi>ft| viwziér-kezve átvette hivatala vezetésé*.
A minisztertanács nem foglalkozik a frankpör kegyelmezési Ügyével
Budapest, mérciuí 14 illetékes liílyeii kije!cntettév, hogy valótlan az a bpközlcmény. amely szerint a miniszteridbe > foglalkozna a frank-per elítéltjeinek ke>»yclmezósi ügyével.
Vass miniszter szükségesnek tartja a munkásbiztositó autonómiáját
Budapest, márc.us 14. Dr. Vass
Működik ■ Vezúv
Nápoly, március 14. (Éjszakai rádlójelentés) Ma délelőtt 11 óra 7 perckor a Vezúv obszervatóriumának földrengés jelző készüléke vulkanikus földlökéit jelzett. A lökést Nápolyban és a távoli környékén is érezték.
Naoionalista tüntetés a íj rác i cseh követség ellen
Bécs, március \\-\\ (Éjszakairádió-jelentés.) Szombaton éjjel Orácban egy nacionalista tüntető csoport egy táncmulatságot megzavart, majd a cseh követség 2 ablakát kövekkel beverték. A dobálókat a rendőrség letartóztatta.
Stre-aemann beszámol Genfről
Berlin, március 14. (Éjszakai rádiójelentés) Slresemann dr. birodalmi külügyminiszter ma este jelentést tett genfi u\'járól a birodalmi elnöknek. Kedden a birodalmi kormány tanácskozást tart, melyen Stresemann be fog\'szimolni a kü\'polnkai hely-zetröL
4 ZALAI KÖZLÖNY
1927 március 12
Március 15.
Nagykanizsa, március 14
A magyar hazafias érzésnek minden esztendőben nagy kilárulását jelenll a márciusi események emlékezete. A Trianon uláni béklyók sajgó szorítása csak lokozta ennek a nemzeti ünnepnek jelentőségéi és minden város, minden falu minden iskolája és egyesülete hirdeti ezen a napon a magyar életerő bizakodását.
Kanizsán már vasárnap megkezdődött az ünnepségek sorozala.
A gimnáziumban vasárnap délelőtt lizenegy órakor a Himnusszal kezdték meg az ifjúiig és nagyközönség nagy tömege elölt lezajlóit hazafias ünnepségei. Go-tenszky J. IV. 0. I. és Orth J. VI. o. L hatásosan előadott dialógja ulán Ossko E. VIII. o. I. mondott szónoki készségről tanúskodó ünnepi beszédet. Mátyás Z. V. o. I. ügyes sza-valaltal, Tóth K. VIII. o. I. melodrámával, az énekkar gondosan betanult énekszámaival járult hozzá a gazdag műsor minden pontjában a hazalias szellem ébresztgeléséhez.
A Katolikus Legényegylet vasárnap esle léi 9 kor u| helyiségében ünnepeli. Ill Sitonyl János kegyesrendi tanár mondo:t lelkes-hangu beszédei. Gráf BOzsI hatásos szavalala és Büchler Mór karnagy vezetésével az Iparosdalárda kilUnő énekszámai alkották a műsor többi részéi.
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnap délulán 5 órakor a Nádorutcai helyiségben rendezte meg emlék-ünnepélyét. Dr. Horváth Tiva-darné fordulatos előadásán kívül Szász Lolo kedves szavalala és BBchler Mór karnagy vezetésével az Iparosdalárda énekszámai Járullak hozzá a hazafias hangulat emeléséhez. Műsor után kedélyes tea melleit maradtak együtt az est vendégei.
A keresztényszocialisták a Keresztény Ollhonban vasárnap este fél 9 órakor Jöttek Össze. A terem nem ludta befogadni az érkezőkel, olyan tömeges volt az érdeklődés. Az ifjúság egy lelkes barátjának hazalias tűzzel telitett ünnepi beszédét Csizmadia Jolán és Csizmadia Mariska szavalata, a Lefcsik P. Pongrác vezelése alall álló Iparos-lanonciskolai Énekkar énekszámai, Csizmadia-nővérek magyar tánca és Ansorge Antal záróbeszéde kérdezték. Előadásra került ezeken kivül a „Haza és szerelem" c. 3 felvonásos szinmü, melyben Bujarszky László, Hankovszky Varga Oéza és neje, Horváth József és Bosszák Ágnes jeleskedtek.
A leventék részére a rendes vasárnapi foglalkoztatási idő alall, minden csoportban külön az oktatók méltatták a nap jelentőségéi.
A Ktskanizsai Levente Egyesület vasárnap déiutáu 4 órakor a ziuloll mozlhelyiségbrn rendezeti szabadság
ünnepel, a műsor minden számival szolgálva a magyar hazaszeretet. Ü?yesen szavaltak: Nagy Jőzsel, Ziegler Oyörgy, Peti Jánoi és Töri György. A lelkes, ifjú Levente Dalkör l.enz Gyula vezüésével hazafias dalokat énekelt. Ooncpi beszédet a magyar ifjúság egy lelkes barátja mondott. Samu László rendezésében szinrekerü\'t a .Petőfi szülei" c. egyfelvonásos színdarab, melyben derekasan állták helyüket: Peti Jlnos, Entz Terus, Nagy Oförgy, Tóth Mária, Nagy József, Tóth Sándor. A kbkanlzsai Polgári Olvasókör szokásához híven ez évben ír meg-tarlolta vasírnap délulán C órakor a nemzeti ünnepel saját helyiségében, amelyen a kör tagjai szép számmal megjelenlek. Az énekszámokat az lp3roi Dalárda adla elő a nála mir megszokott precizitással, Bllchler Mti karnagy vezetése mellett. Az ünnepi beszédei P. Bakos I. Ágoston kiskanizsai lelkész mondta. Fülöp Oyörgy dr. ügyvéd elmondla a Nemzeli dilt. Az ünnepily a Himnusz hangjai mellett ért véget,
Nagy éljenzés és taps között beszélt Kállay a hadikölcsön-nagygyűlésen
Kijelentette: minden eszközzel nyomást fog gyakorolni a kérdés sürgős és méltányos megoldására
ki és többi közötl a következőket mondotta:
— Akik mosl Genfből hazajöttek, — mondoita — azt a hírt hozták magukkal, hogy én, aki ezidöszerlnt
Nagykanizsa, március 14 A fővárosban vasárnap délelőtt a hadikölcsOnlulajdonosok nagygyűlés! taitoltak a régi képviselőházban, melyen tobb országgyűlési képviselő közölt megjeleni Kállay Tibor dr. is.
Heves felszólalások hangzoüak el a hadikolcsönök ügyében és a nagygyűlés elnökének sok fáradságába került csendet és rendet Fenntartani. Mégis mikor Kálláy Tibor dr. emelkedett szólásra, helyreállott a rend és általános figyelemmel várták szavait. Beszédében, eddig is már, leszögezett állásfoglalása domborodott
bizonyos mértékig azon tevékenykedem, hogy a hadikolcsönkérdésben megoldáshoz jussunk, — a genfi hivatalos tárgy ilások idején arra az álláspontra helyezkedtem, hogy a valorizáláshoz szükséges összeg nem állítható be a költségvetésbe anélkül, hogy az államháztartás egyensúlya Jel ne boruljon.
— Ma is lenntartom ezt az állás-
pontomat aunál is inkább, meri a kolloldi visszafizetés az egészen mái kérdés. A hadikölcsönlulajdonosok-nak e cimen fizctpndő összeg csak egy kis része annak az összegnek, amelyei külföldi relációban már lény. legesen kifizetett a magyar állam. Kijelenthetem, hogy
n kormány kielégítő megöl-dásra törekszik.
Bizalommal töllbct cl mindoyájun-kat, akik itt vagyunk, az a biztos tudat, hogy a kormányzat a magi részétől ilyen Irányban mindent megtesz.
Kállay Tibor végül kijelentette, hogy baráti és politikai összeköttetései révén hatást fog gyakorolni a helyes megoldás siellelésére.
A nagy helyesléssel fogadod beszéd után még egy felszólalás következeti, majd háromnegyed 12 órakor végei éri a nagygyűlés.
1.1 >. ^ s. ■ 1 .. ■„—^ *—
Halálos bankrablási kísérlet
Róma, március 14. (Éjszakai rádiójelen/és) Szombalon éjjel az arcot M-zőgazdaségi Takarékpénztár Igazgatója épen akkor lepetl meg két betörőt a bankban, mikor azok már a kasszák kilurása után el akarták vinni a pánzt. Az igazgató revolvert fogoll a menekülőkre és több lövést is leadott rájuk. Reggel mintegy 200 méternyire a banktól az egyik be-lörót átlőtt mellel holtan találták meg. Egy plduai ulazóra ismerlek benne. Több letartóztatás történt ez ügyben.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátolt ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsa, Fö-ut I.
= Fényképező lemezek, filmek, papirok, vegyszerek, állandóan Iriss jó miuöségbsn. Fényképező gép: ifjúsági lanu\'ó gép 8.80 pengő, Szabó Antal sportűzletében.
A „gyöngyélet" ára
vagy
hozzászólás a tervezett agglegény adóhoz
Irta: Urbán Gyula (2j
Elismerendő azonban, hogy az államot és a kormányzatot nemes intenciók vezérlik e kérdésnek napirendre tűzésénél. Nem is lehet nemesebb gondolatot elképzelni, mint mikor az állam Jószántából segítségére siet az államot alkotó egyednek abban a küzdelmében, hogy gyermekeil nevelni, lanillalm és képeztetni ludja.
De nem kevésbé nemes az az elgondolás is, hogy ne csak a már meglevő családokat és tobb gyermekes családapákat támogassa az állam, hanem gondoljon a ma fiatalságára is. A nősülendő fiatalemberekre, akiknek sok százaléka, Ita hangoztatja is, hogy nem nősül, mert „szebb" és „kényelmesebb" az élete igy, azért valójában nem ez az ok, hanem a munkanélküli, ség, a nehéz és bizonytalan meg-
élhetés, mert aki állásban van, az sem biztos, hogy holnap a főnöke nem lesz inzolvens, vagy nem ke-rül B-listára, vagy nem engedik szélnek, mert nem birják foglalkoztatni. Vagy a másik baj, a házasságok megalapozásánál, hogy nincs lakás. Eklatáns és körünkből származó ezer és nem egy példa mutatja, hogy Jegyben járó llatalok évekre húzzák, halasztják a meg-csküvést, mert nincs lakásuV, hová, a meghitt fészekbe bevonuljanak és a társadalom számára uj csaHdot jelentve, elkezdjék életüket. És e pir okon kivül hasonló szociális bajok, akadályok, mik mind a jőszándéku fiatalok elé állanak és vétót kiáltanak saját érdekükben, hogy ne házasodjanak.
A házasságnál pedig, In az a huszonöt és harminc év között történik, nagyobb a lendület, a hév. Mig ha a férfi közeledik a negyven fele és nem alapitolt családot, nem könnyei, ragadj* el kedve, hogy már azután álljon az oltár elé menyasszonyával. Gyakori hallani harminc és negyven év közötti embertől: „Ha eddig nem nősüllcm, ezután sem fogok."
ilyen és ehhez hasonló kijelentések megrögzött agglegényeket termelnek a nemzet szamsra, ami pedig nem kívánatos.
Azért az agglegényadó napirendre tűzésénél nemcsak az a szempont lehet irányadó, hogy fizessen a szabadlegény, hanem hogy melyik szabadlcgény miéit szabadiegény ? Van-e neki miből fizetni?, és tnég mie ött számára akuttá válnék az adózás terhe, kapjon lehetőséget a saját akaratán kivüi is, hogy igenis alapíthasson családot. Mert ha egy szegény bankhivatalnok, vagy inas tisztviselő egész életén keresztül nem tudott mostoha körülményei folytán felvergődni oda, hogy nősü-lésre komolyan és a megélhetés gondjainak keliő mérlegelésével gon dolhasson, akkor annak részéről megkövetelni a részbeni hozzájárulási a löbb gyermekes családapik j támogatására, nem méltányos.
Nincs módunkba részleteiben is ismerni a Dttce agglegény adó tör-* vényét, de bizonyos, hogy azt is mélyebben ható szempontok is vezetik, mint az adóztatás egyszerű ténye és a magyar agglegény adó tervezetében, mely még egyelőre csak
nyilalkozalokban szőnyegre kerüli, színién generális vezérfonál legyen az elv, hogy csak a teljesen önhibából nem nősült firfiak adózzanak, de mentcsitlcssenek az adózlatás alól azok, akik nem tehetnek arról, hogy rideg legényszobák falai közölt pa-rizcrcket és keménylojisokat kell vacsorázzanak és legédesebb otthonuk a kávéház.
És amint készilik az agglegény-adó tervezelét, azzal egyszerre készüljön tervezet, intézkedés (a neve nem fontos), hogy a fiatalemberek, akik ko.ban, komolyságban családalapításra képesei, az állam részéről, ne segítségei, de akadályegyengclésl kapjanak, hogy asszonyt vihessenek legenybkásukbi.
Ha beköszönt az az áldolt idő, hogy egy kisfizetésű hivatalnoknak nem kell egy bzobáskonyhás lakásért fizetésének felél, vagy két harmadát (még a kanizsai városi bérházban is) rdsadni, akkor agglegényadó bevallási Ívvel nem fognak kilincselni ezeknek a liatalembereknck (negyven éves korukban) lakísán, banr-n a gyöngyélel árát megfizetteti az állam a családalapításra alkalmas, de ez alól kibúvó negyven even felüliekkel.
1927 máidul 15
ZALAI KÖZLÖNY
Márciusi zászlódiszben várja Nagykanizsa a ma esti szinház-megnyitót és az országos nevü vendégeket
Nagykanizsa, március 14 | Március 15 én, kedden esle megnyílnak a kanizsai szinház kapui és ezzel egy kél napra Nagykanizsa az országos kullur-élel érdeklődésének közepébe kerüli.
A nevezetes aktu\'ra városunkba érkező vendégek egy része a déli
gyorssalérkezik Budapesirftl.lgySzrm-r.yavtzky államiiikár, Kállay Tinor éi 14 országgyűlési képviselő, llubay Jenő, Hevesi Sándor és mások. Az állomáson az ünnepélyes fo gadlatás díszes kelelek közi történik.
A bevonulási ulvonal: Kazinczy-u\'ca, Szemere-u\'c, Csengery-ul, Fő ui.
A háztulajdonosok és lakők ezúton Is felkéretnek, hogy házalkat, ablakalkat zászlóval, virággal, szőnyeggel díszítsék kl, hogy megmutassák, milyen lelkesedéssel éa méllányolásstl néznek a nagy nap kulturális jelentősége és
az érkező művészeti és politikai notabilitások személyisége felé. Az ünnepi megnyitás
este pontosan 7 órakor kezdődik, egyes számok közt az ajlók zárva lesznek.
Hubay Jenő a Z\'lnyl Irodalmi KOr dlsztagjn A nagyktniisai Z\'lnyi Miklós Irodain, i és Művészeti Kör siombati választmányi ülésén Hubay Jenőt disrtagjává választolta, az trtől szóló disilevelet a szerdai koncert alkalmával fogják átnyújtani A Kör az állomáson is küldöttségileg fog megjelenni a fogadtatásnál. Üdvözölni lógja a Kör Hevesi Sándort is, a Kör tiszteletbeli tagját.
A KOr elnöksége ezúton bivja fel tagjait, hogy a hangversenyen minél számosabban megjelenjenek, annál is hkább, mert a Hubay-koncert jövedelmének Vi része kanizsai kulturális csokra srolgál.

Iparosok aggkori biztosítása, ipartestületi székház építése és a kanizsai iparkiállitás
á gazdasági krízis csak átmeneti - mondotta Spiegel Szigfrled kamarai elnök a közgyűlésen . -
Nagykanizsa, március 14
Vasárnap délután i/i3 órakor tartotta rendes évi közgyűlését a nagykanizsai Ipartestület a városháza közgyűlési termében, amely ez alkalomból teljesen megtelt az iparos-lársadalom tagjaival. A közgyűlésen megjelent a soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Spiegel Szleglrid kir. korminyfólanácsos; Nagykanizsa\' városát dr. Kaufman Lajos városi legyző, 1 keresktdövllágo! Blanken-berg Imre OMKE elnök képviselie.
ElnOkl megnyitó Bazsó Józscl elnöki megnyitójában rámutat a gazdasági nehézségekre. Az ipari gazdasági nehézségeken lehetett volna segíteni, ha an-annak idején meghallgatták volna a nagykanizsai iparosság kívánságát, hogy
csak azok mehessenek ipari pályára, akik legalább uz elemi Iskola VI. osztályát elvégezték. Így mindeneseire kevesebb iptros termelődött volna ki, de képzcilcbb és műveltebb. A háború előtt 650 Iparosa volt Nagykanizsának. Ma — Muraköz nélkül — 1100 on felüli a nagykanizsai iparosok száma. A nagykanizsai iparosság vezetősége mindent megpróbált a nehéz gazdasági helyzeten segíteni. Szövetkezetekéi alakitolt és most bizony azt látják, hogy ezek a szövetkezetek az Iparosok bajain tiem segítenek Nagy baj az is, hogy az iparos-
ság nem élvez hitelt éi ha igen — akkor ez a hitel olyan, hogy nincs benne köszönet.
Az iparozok bajainak orvoslásában nagy szerep jutoll a szakosztályoknak is. Ssjna, hogy a szakosztályok nem teljesítik ugy hivatásukat, inint ahogy a Jelen guzdaságl helyzet ezt tőlük megkívánná. Felhívja az iparosság ügyeimét az e téren tapasztalt mulasztásokra. — Fontos kérdés, amely megoldásra vár
az Iparosok oyugdljkérdése, amely évek óla vajúdik. Az iparosok minden áldozatot hajlandók ezért meghozni. Szóvá leszi Acs akcióját, amely egyéni akció és amelyet nem tud támogatni, amig Dréhr államtitkár válaszát nem kapja. Ili van Szeged példája, amelynek iparosai a nyugdíj-akcióban ugyancsak nem lud-tak megfelelő eredményt elérni.-Hiszi, hogy még addig, amig ő a nagykanizsai iparosság élén áll, ezt az Ügyet is meg lehet o\'danl.
Az Iparosok székháza fíozsö elnök beszél ezután az iparosok székházáról, mely a város leg-diszlclencbb épülele most, de amelyet szebbé éa modernné kell tenni. Azért az elót/áróság elhatározta az Ipartestületi székház megépítését. A jövő évben Iparkiállitás lesz
Nagykanizsán —Egy-kir letkes iparoscsapat azzal a kéréssel lordull hozzája, hogy rendezzen az Ipartestület 1927-beu Nagykanizsán iparkiállitás!. A nagykani-
zsai ipartestület nem volt abban a helyzetben, hogy 1927-ben Nagykanizsán iparklállitást rendezzen, habár Nagykanizsa sokkal kedvezőbb helyzetben van e tekintetben, mint bármely más város. Oly vasúti ősz-szeköttetése, oly épületkomplexuma áll rende.kezésére, mint egyetlen más vidéki magyar városnak nincsen. Azonban nem tudja magára venni, hogy az idegenek a csatornázás állal felszakított úttest Impresszióival térjenek innét haza. Miután a város! az idé.i ntegkerdik már kövezni, másrész! készen lesz az Ipartestület székhazának felépitése, 1928-ban az-uián már komolyan szóba jöhet a nagykanizsai ipari és mezőgazdasági kiállítás és vásár megrendezése. Spiegel Szleglrid kamarai elnOk, kir. kormánylőianácsos emelkedik ezután szólásra. U\'al arra, hogy az illetékes tényezők a Kézmüveskamara mellett vannak. Az aggkori biz osí-látt hívének vallja a soproni Kamarát is. A Kamara a nyáron megtartja választásait és akkor a nagykanizsai iparosoknak be kell küldeniük elnö. küket Is. Beszél az országos pénztelenségről, amely miatt azonban nem kell kétségbeesnünk. ígéretet lesz aira, bogy a nagykanizsai iparosok székházának építésénél a Kamara is meg foeja hozni a maga hozzájárulását. Majd ekkép folytatja: Aki dolgozik és becsülettel küzd, annak meg van az Igazi fundamentuma a boldoguláshoz, atnelv többet ér, mint az összes felkapott Jelszavak.
Nem szabad csüggedni! De a legnagyobb energiával dolgozni! Elvégre a krízis csak átmeneti I Szűnni nem akaró taps követte Spiegel kormányfólanácsoa beszédét.
Neusledler Jenő Ipartestületi jegyző terjesztene be ezután részletes J.-Icn-tesét az Iparles ülc! mull évi ered ménytel|es mútödeséröl. 1926-lwn 76 egyén nyert Iparjogot, mig 83 beszüntette iparát, 17 pedig szünetelteti. TanoncsrerzóJés 404 költetett. Se séitvizsgái tett 267 tanonc. Közel 3000 Ugy nyert elintézési. A zár szamadasbol megtudjuk, hogy 179 millión feiü\'i bevétellel szetnb.nlSO millión Idoli voi a kiadls. A va-gyon-métiag: 15 432 pzngő tisz\'a vagyoni mu\'at kl. A menház vagyona : tehermentes ház és 20 millió kés* pénzvagyon. Az 1927. évi költség, lőirt-mzalol: 12.220 pengő.
Elöljárósági tag választál Majd következeti a lejárt megbi zásu elöljáró!ági lagok helyre 3 évre uj lagoknak válas\'lása. Megválasztanak : Rendes tagoknak: Budai János asz\'alos. Farkas József csizmadia, Hol/mann Henrik kadar, Makó-vtczkl Oyula cukrász, Plnlarics Marton cip.\'sz, Samu Lajos rézműves, Varga L-jos nőtszabó. Vékási Károly ótás, Wollák J-nö vendéglős. Póttagoknak: Tanczenberger La|os lakatos, Gerő Som t kárpitos, Városi Sándor cipész, fíablcs La|os hentes, Németh P. Pal zzat.ó. Számvizsgáló bizottsági tagoknak: Fatér Mihály építőmester, László Vilmos, Muzikár Vince. Pillognak: Dukász Ferenc.
A közgyűlés egy állandó bizottságot küld ki az aggkori biztosítás kérdésének felszínen tartására és tanulmányozására. A közgyü\'és 6 óra után ért véget.
(B. R.)
Gondolatok egy meztelen színpadon
Nagy vajúdások árán mégis felépüli a szinhár. Nem tesz országos hirü, de csinos külseje van. Megene• kelletett mind a mai napig számlálón cikkben. Hogy mikor rakták te az alapokot mikor milyen magasan álltok a falak, most. hogy kész: milyen sitt, hogy van berendezve, slb.
Tehát a színház már azok tlill Is, akiknek még nem voll alkalmuk látni, mintegy jól megrajzolt kép áll és a részletesen adott ismertetések után nem igen lesz meglepetésben része senkinek Ügyesen művészi gonddal meglel vezeti épütet, mely a szűkös anyagiak mellett valahogyan létrejött, zajos és viharos közgyűlési felszólalások után... Most hagyjuk el mindezeket a részeket es mint a borongós lelkű dán királyfi a nyitott sir szájánál — álljunk meg ml is megoldott sarukkal ezen a meztelen színpadon, mely építtetett a magyar kut-tura dicsőségére és a művészetek templomául.
Mljunk meg és eregessünk előre, a ködös jövőbe a gondolatokat. Próbáljunk valamit összeszőni n hangú-latból, mii magából kláraszl e szűz színpad, melynek csendjét most már csak néhány darab bevégzés alall álló munka darab zavarja meg és a rábámuló közönség: csak az a néhány o\'t dolgozó es »beavatottakik bámulják, csudálják, kritizálják és elismerik Thálla Istennő liszteldérc emelt ezen ujabb templomot.
Talán a ma este mondandó prológ prológja lehelünk és bevezetője minden forró színházi estéknek, melyeket Ígér a Holnap és amelyből az inlráda ma díszes keretek közöli le Is zajlik.
Meztelen színpad. Százféle elegyes holmi: mégis üres. Virágos kertek, kőházak, felhúzva a levrglbe, egyetlen kötélen: díszletek Hatalmas spanyol fit, mely a szüneteibe öltözködő színpad meztelenségéi rejti el, hogy oztán túlfűtött izgalmak felvonásai után csigalassúsággal cammogjon a zsinór padlás felé. Rajta kis ajtó, ahol a topszuhatug vastagabban fog be-zuhogni, mint ahogy mosI zuhog a jólét a vidéki magsar színészet fáradt vándoraira Zenekor, melyben a husz taklusnyl pauza alall rézkllrlöl fújó zenész szedi elő két zsemle közé nyomorított vegyes felv\'gátiját. hogy kottája mögé húzódva megvacsorázzék. Sugólyuk, melyből éhes színész-tekintet fogja várni alámoolóz-oszlő feladóit szöveget éi amelyben kivénült kardulos fogja lapozni, minden szive legnagyobb vágyát: .Csakegyszer fátszhatnám el Otheilol, vagy Peturt, oh! akkor látnátok meg tl, ripacsok, hogy ml a színészei De én nem tudok tülekedni Nektek több a szerencsétek is, azért -itgok Innen és azért nem ti ültök III a helyemben !•
Rivaldák, melyeknek fényében kapkod levegő ulán kiszáradt torkú kezdő primadonna. Fekete sráju .sülyesztS, mehben Shakespeare két sírásója fog filozofálni és fogja kidobolni a csontokat Hamle/ barátunknak, ki kezébe veszt féltérdre ereszkedve azokat és elmondja a világz-eni áltat szójába adott gondolatokul, ilgyelő puli, mely mögül a színpad technikai generálisa osztogat utasításokat és vigyáz, hogy könnyelmű bnlellpalká-nyok ne hancúrozzanak elősidas alatt, vagy koketláljanak a nézőtéren Imádóikkal. Ú lözők, melyek kimagasló, jeles, jő, kötelességtudó és rossz szl-
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 március 12
nészekel fognak átvarlálva szerep szerint, kiönteni magukból.
A színpadból most eUg. Térjünk a színház elejére és kukkantsunk be egyetlen helyiségbe: a pénztár fülkébe. III marad Idónk gondolkozásra. Va/Jon hány előadás előtt kerül ki a már frissen kinyomtatott tábla: .Min-den jegy elkelt", vagy hányszar fogja haját tépni a diri, csüngve gondterhes nyakán vacsoropénzl váró éhes társulata. És tegvégeredményben ez és csakis ez a legfontosabb.
Ideéplthelik Nagykanizsára a párisi Nagyopera hasonmását, ha kon-ganl fog az ürességtől, beszél az maga helyett. De megteszi a kullur-szükséglet kielégítéséi ez a négyszázötven helyei adó kis színház is, ha néhányszor táblás házal csinálnak, de legalább is háromnegyedesen reu-zál esténként állandóan.
Különben a színház filmház is. De mlvtl a film néma művészei, a film házról mi sem beszélünk. Elmondják majd mondanivalójukat és izgalmas történetüket kinek-kinek kedvence, favorizált filmsztárja. U. Gy.
RÁDIÓ nÜSOB
Március 1.5 (kedd)
Budapest 9.30 tlirel:, lőzsde. II Gra-rnafonzene. 12 és 3 Hirelí, tózsde 4 Tlin-dérvásár nicseóra. M\'> Márciusi 15-lkl emlékünnepély 6 MII llzen a rádió ? 7 A m. kir. Operaház llunyady Uszló. Ulána cigányzene.
Bécs II Népszerű zene. 115 Hangverseny. Némel zeneszerzők. (Í.10 Dival elő. adás. li.40 Bolanikii előadás. 7.10 Eszperantó. 7.30 Angol lecke. SOS Szirnlónikus zene.
Berlin. Stettln 4 Mozart operál, elő-adái 4.30 Népszerű zene. 7.45 Az eseté-lika lókírdéier, előadás. S.15 lieelhoven előadás. 8.30 Beelhoven emlékünnepély.
Barcelona 10.20 Népszerű zene. 1025 jazz bánd.
Basel, Bern 4 Népszerű zene. 4.30 Gyermekeknek. 810 Landler-zene. 8 30 Zenekari zene. 9 Népdalai, zene. 9.30 Szirnlónikus zene.
Brflnn 7 Kamarazene. 8 Operaelőadás: Szevillai borbély.
Frankfurt, Cissel 6.15 KerlészeL 645 Orvos, előadás. 7 Régi némel festéssel, előadás. 8 Rádió-kabaré. 930 Vidám zene. Utána Jazz-band.
Oráe 8.05 Beelhoven emlékünnepély.
Kőnlgaberg, Daniig I1J0 Népizeríl zene. 4 Gyermekeknek. 4.30 Szirnlónikus zene. 8 A lűlemule. Anderssen melodrámája. 9.10 Szirnlónikus zene. Román-est.
Langenberg, Dorlmund, Münsler 1.30 Gramafonzene 230 Asszonyoknak. 5 Nép-szerű zene. 6.10 A leehnllra c»odá|a, eló-. a<Jás. 8.15 Wagner-esl. zene.
London, Oaventry 2 Népszem zene és dalok. 1.45 Hangverseny. 7 Jazz-band. 8.15 Mozart szonálák. 8.45 Rádiókabaré. 10.35 Tarka est 11.30 Jazz-band
München, Nürnberg 2.45 Asszonyoknak. 3 Gyermeknevelés, előadás. 3 25 Oltárdalok. 1 Népszem zene. .\', Az állalok világa, előadás. 7 Az Osiiis és Iris misz-tértumok, eiőadii 7.4.5 Kamarazene. 9J0 Népszerű zene.
Prága 12.15 Népszerű zene. 4.30 Ka-inarazenc 8.08 Énekkart zene. 9 Rádió-szkeees. 9 Népszerű zene.
Róma 5.15 Jazz-band. 8.45 Népszem és lánczene.
IdSjápé*
A nagykanizsai meteorologlal megfigyelő Jelentése: Hélión a Mmésék-Id: Reggel 7 órakor -f-4 7. délulán 2 órakor +12. este 9 órakoi +71
FttMur.- Reggel borull, délben kevésbbé derült, este borult égbollozal.
SzélJdny: Reggel ís délben Délnyugat, este Északnyugati azél.
A Meteorológiai Intézel lelentéae szerint változékony Idő, megélénkülő nyugati szelekkel, kevés csővel & tliősüllyedéssel
NAPI HIREK
■APIREHD
Március IS, kedd
Római katolikus: Longln vl Proles-táns: Kristóf. Izraelita: Veadar hó II.
Nap kel reggel 6 óra 15 perckor nyugszik délután 18 óra 04 perekor.
Irodalmi Kőr szabadságünnepe dél-előli II órakor a városházin.
Kereskedelmi Iskola hazafias ünnepe délulán I órakor.
Szlnházmegnyitás este 7 órakor.
Mozi. Uránia: A fekete sas. Puskin Iván orosz író viljghiru regénye ulin. Előadások: 5, 7 és 9 órakor.
— Hivatalos istentisztelet március 15-én. A magyar márciusi eszmék diadalának napján, ma március 15-én délelöll 10 érakor hivatalos istentisztelet lesz a ferencrendi plébánia temp\'omban, amelyen az ösz-szes polgári és katonai halOságok, a közhivatalok, testületek és egyc-sülelek testületileg vesznek részt. A balóságok fejel a lemp\'om szentélyében foglalnak helyeit, Az istentisztelet alatt az Egyházi Énekkar fog énekelni Ricz János karnagy veze-lésével.
— Kinevezés. A főispán Mesler-házy Ferenc dr. kemendollári földbirtokost ib. szolgabróvá nevezte ki.
— Bfrói kinevezés A kormányzó a m. kir. igazságügyminiszter eló terjesztésére dr. Hllzelberger Sándor nagykanizsai torvényszéki titkárt a letenyei kir. Járásbírósághoz járás-biróvá nevezte ki. A kinevezés a bírósági lilkárl kar kiváló tag;át éri, ; akii kitűnő kvalitásai predesztinálnak
a bitói székbe.
— Nagyböjti prédikációk. Az idén a nagybojli ciklus szentbeszédeit minden vasárnap délulán 6 órakor Krizsala Ferenc piarista reál-gimnáziumi tanár tartja.
— A város rendkívüli közgyűlést tart. Nagykanizsa város képviselőié slülele szombaton délután rendkívüli közgyűlési tart.
— Adományok. A Nagykanizsai Takarékpénztár 152 pengőt,a Király-sörgyár 40 pengői adományozol! a piarista reálgimnáziumnak sz^gény-sorsu lanulók felsegélyezésére és jutalmazására.
— Halálozás. Dr. Szabó József Eger város tiszti főorvosa éleiének 58. évében Egerben váratlanul el-bunyl. A mcgboldögull közbresü-lésnek örvendő lagja voll Eger uri társadalmának, aki Jelentékeny szerepet vitl a város életében. Az elhunytban dr. Szabó Lajos nagykanizsai ügyészségi elnök testvérbátyját gyászolja.
— Kanizsai a rádióban. Szombaton, március 19 én este háromnegyed hét órakor dr. Mező Ferenc Budapesten működő nagykanizsai lanár a budapesti rádión előadást tart „Humor a magyar sportban" cimen.
— Nőegylefi tea. A Keresztény Jótékony NÍegylet szokásos tezdé-utánja folyó hó 17-ín, csütérftkön délulán 5 Orsi kezdettel dr. Fodor Aladárnénál (Fó-ul 17. sz. alat-) lesz, melyre a tagokat s azok vendégeit szívesen látják.
— Március 15. a poigárl Iskolában. A nagykanizsai polgári iskola ma a következőkép ünnepli ineg március idusát: 8 órakor mise, ulána műsoros ünnepély: 1. vegyeskar, 2 Dondth Karolin ll.c) szaval, 3. dr. Horváth Tivadarné ünnepi beszédet mond, 4 Józsa Olga III b) szaval, 5 vegyeskar, 6. Btider N. lV.b) szaval, 7. vegycskar. — Fel 10 órakor a fiúiskola ünnepe: 1. vegycskar, 2 Haár Q;ula lV.b) szaval, 3. Parti La|osné üonepi beszédei mord, 4 vegyeskar, 5 Gozdán Ernő IV a) szaval, 6. vegyeskar.
— Cscrkész-fogadalomtétel a Szent László csapatnál. A Roz-goryi-u cai torna\'erem vasárnap délelőtt kedves ünnepségnek volt színhelye. A Szent László cserkészcsa-palba tömörült nagykanizsai kereskedő és iparosifjak ünnepi fogadalomra jöttek össze. Az ünnepi aktust istentisztelet előzte meg. A cserkészek fogadalomlélelére meglelenlek az Á pád-cserkészcs-pit Deák Anlal lanár, a piarista gimnázium cserkészei Krizsala Ferenc piarista tanár vezetése mellett, a S-.enl László csapat többi cseikészei és nagyszámú érdeklődő közönség. A fogadalmat letevő cserkészek a cserkészinduló éneklése közben vonullak fel. Hor-vdth József parancsnok leikes hangú beszéde után Krizsala Ferenc piarista rcálgimnáziuml lanár mondott szépen szárnyaló beszédet a fogadalom elölt álló cserkészekhez. A cserkész-törvények felolvasása után a pjrancs-nok felolvasta a fogadalmai, amit az ifjak ulána mondo\'lak. A kedves aktus a magyar nemzeti imádság eléneklésével éri végei.
— Jóváhagyott alapszabály. A belügyminiszter a Zslaegerszeg székhellyel megalakull Zalavármcgyei Méhéstegyesület alapszabályait jóváhagyta.
— A Vöröskereszt-Egylet nagykanizsai választmánya. A piarista reálgimnázium igazgjiói irodájában tartotta rendes évi közgyűlését. — Eberhardt Béla c. főigazgató elnök-lele alatt, aki hosszabb teszédben méltatta a magyar Vöiöskereszt- Egylet törekvéseit, céljait és nagy iniszi-óját a magyar jövőben. Martinék Oyula pénztáros belcrjeszlelte a számadásokat és költségvetést. Több belső ügy letárgyalása után megválasztották a tisztikart: Elnök dr. Szlgethy Károly orvos, társelnök Kovtsdi lloér Guszlávné, alelnök Eberhardt Béla főigazga\'ó, özv. Tu-boly Gyuláné, titkár Fischer János, jegyző Deák János, pénzlárnoe Martinék üyul.*, ellenőr Golenszky János, orvos dr. Szahí Zsigmond, gondnok dr. Fábián Zsigmond
— Agyvértódulás, szivszorongás, nehíz iczzés, lélelemérzés. Idegességi migrén, lehangoltság, álmatlanság á természetes „Fetenc József" keserűvíz használata ál\'al rövidesen meg-szün\'ethetők. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Ferenc József víz a makacs székszorulás rnindenfé\'e jelenségeinél a logjobb szolgálatot leszi. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszet-Uzlclekben.
— Jugoszláv kiküldöttek Zalaegerszegen. Az SHS királyságnak két kiküidöttj: érkezett Zalaegerszegre az elcsatolt községek közigazgatási iratainak átvétele céljeból. A kikü dőllek ma délelőtt hosszabb megbeszélést tartottak Bődy Zoltán alispánnal.
— A Szent egylet közgyűlése. A nagykanizsai Szent egylet vasátnap délulán tartotta meg évi rendes közgyűlését a kis templomban, amelyre a tagok szokottnál nagy számban |elen\'ek meg. Dr. Weisz Lajos lendüleics elnöki megnyílójában Vdzsonyl Vil.nos emlékével foglalkozott akinek vallásos erényei! u\'ánzásra ajánlota. Majd a Szent-egylet mull évi emberbaráti működéséről számoll be. A mull évi zárszámadást, mint a folyó évi költségelőirányzatot a közgyűlés elfogadta. Ezután a megejtett tisztikar választásnál újból egyhangúlag dr. Weisz Lajos ügyvédei választották meg.
— Eltűnt kereskedólnast keresnek. Tegnap reggel megjelent a nagykanizsai rendőrkapitányságon Illés Islván helybelyi lakos és bejelentene, hogy tizenhétéves Károly nevű kereskedő tanonc lia lakásukról eltűnt. A rendőrség az eltűnt felkutatására meglelte a szükséges intézkedéseket.
— Zrínyi Miklós-utca 2 szám alatt kerlmunkálatot senki sem val-lalhal, a lelefon kirlűgybcn senki állal igénybe nem veheiő.
— Árverezik a lefoglal! ingóságokat. A nagykanizsai adóhivalal ezuion is ludomására hozza a közönségnek, hogy a kényszerkölcsön és az adóhátralékok lejében leloglalt zálogtárgyak a jövő bélfőtől kezdő-leg háztól-házra össze fognak hor-datni és részben a helyszínen, részben pedig a piacon elárvereztetni.
— Szurkálás a Rákóczi-utcában. Vasárnap é||el fél egy óra tájban a Rákóczi-u\'cában egyik éj|ell mulató elölt véres szurkálás történt. Horváth János 33 éves nagykanizsai cipész segéd löbb lársával larloll a jelzett ulciban hazafelé, mikor valamikép Horváth szóváltásba keveredett Janega l\'at 24 éves hatos honvéddal. Mindkellen borosak lévén, a szóváltásból verekedés lelt, melynek során a katona elókspla oldaltegy-verét és azl Horváth bal combjába szúrta. A verekedés nyomán nagy csődoicl támadt, melyei a közbelépő rendőrség oszlatott széjjel. A megszúrt cipészsegédei a kórházba vitték. A honvéd ellen saját katonai parancsnok;\'ga folytatja le az eljárást.
A VÁROSI SZÍNHÁZBAN
március hó 21—24. -
STROGOFF MIHÁLY
1927 márciu6 15.
ZALAI KÖZLÖNY
S
— Megszüntetett csőd. A nagykanizsai törvényszék a Wéber Mór ét társa nagykanizsai cég ellen meg-indiiotl csődöt csődvagyon hiánya miatt megszüntette.
— A klskanlzsai lejszés verekedés ügyében az oltani csendőrség vasárnap befejezte a nyomozást és az iratokat áttette a rendőrkapitánysághoz. A nyomozás szerint arra, hogy az apa és flu közOlli harag ilyen súlyos következményt vonl maga ulán, mindketten okot adlak, de legfőképen hibás Dolmányos Oyörgy, a flu, akii apja a kisfejszével lejbe vágóit. Ugyanis, mini azt megittuk, amikor az öreg már hazaiért, akkor a" liu utána meut és a belülről bezárt ajtót valósággal rá lőtte és igy lett a veszte is, mert az öreg felkapta a ballát és azzal véde-kezell ellene. A rendőrség a maga kebelében végzett nyomozás iralaival együtt a kiskanizsai csendőrség Iratait is beterjesztene a kir. ügyész ■ ségre.
— A megszökött kaposvári kommunistát Nagykanizsán Is keresik. Annak idrjén mi is megírtuk, bogy a mostaniban leleplezett nagyobb arányú Vági-féle kommunista mozgalommal kapcsolatban a Kaposváron letartóztatott egyik kommunista a robogó vonalról Nagyié- j ténynél kiugrott. Országos kötözését rendelte el a budapesti főkapitány-aág. Ez a körözés a teljes személy-leirással a nagykanizsai rendőrségre is megjöll és ehez képest széleskörű Intézkedést teltek, hogy ha esetleg a megszökött kommunista erre vette volna ujtál, lelűlcljik.
— Lőgyakorlatok a keszthelyi határban. A keszthelyi honvéd-huszár század az elemi lőgyakorló téren minden kedden és csütörtökön március havában éles-tölténnyel lőgyakorlatot tart. Ebben az időben a nagyberckbei. és a lölér körüli tartózkodás lltos és életveszélyes.
— Keszthelyi levente-hlr. A közigazgatási bizoltság figyelmezteti a szülőket és munkaadókat, hogy a leventeköteles fiukat minden vasárnap délelőtt és délulán a szokoll gyakorló helyen leventeoktalásra megjelentessék, mert az igazolatlan elmaradók szülőit és munkaadóit szi goruan megbüntetik.
— A tapolcai pályaudvart kibővítik, minek ügyében most Tapolcán helyszíni szemlét lartolt egy kereskedelmi mlnisiteri tanácsos. A bővítés szerint a pályaudvar kétszáz vísuli kocsi befogadására lesz alkalmas.
— Egyesített községek. A belügyminiszter elrendelte Zalaapili-i
- és Zalahosszufalu községek egyesítését miáltal az egyesitctl községeknek jellegét a belügyminisz cr .nagyközség-ben jelölte meg. Az cgyc-silclt községek közös neve Zalaapál-i lesz. mig Zalahoiszufalu továbbra is mint lakóhely Zalahosszufalu nevet viseli és e néven tartjtk nyilván az országos községi törzskönyvben és a helység névtárban.
URANIA
Kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor
VALENTINO halála óta Nagykanizsán először!
A FEKETE SAS
Puskin világhírű regénye. A főszerepben Rudolf Valentino és Bánky Vilma
— Az iparosság figyelmébe. A
blyó évi tagdijkivetés a testület hivatalos helyiségében e hó 20 ig közszemlére van kitéve. Tisztelettel felkérjük iparostársainkat, hogy ezt saját jól felfogott érdekükben a hivatalos órák alatt tekintsék meg, hogy amennyiben az alkalmazottai számában változás, illetve eltérés volna, a kivetés a valódi tényállásnak megfeleiölcg kiigazítható legyen. Az Ipartestület elnöksége.
— Scbwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Százmillión felüli értéket lopott el. Bidicsonylábdiban a .Sirály" vendiglő egyik női alkalmazottja mig gazdá|a távol voll, az egész lakásl kirabolta. Az egyedül otthon alvó tizenkél éves gyermek leje alól kilopta a kulcsol, amivel minden zárt kinyllot éa igy löbb mint százmillión felüli étlékel kilevó ingóságot lopott el, egy asztal fiókjából nyolc millió korona készpinzt vili el. A vendéglős csak hazatérése után értesült a hűtlen cseléd táblásáról. A csendőrség megyeszirlc keresi.
— Ualescf fadöntésnél. Németh Jenő felsörajki lakós társaival fát döntött az erdőn. Dánlés közben az elszaladó Némethet o\'yan szerencsétlenül ütötte le az egyik kidőli la, hogy súlyos sérülést szenvcdell.
IOZGÓSZINHÁZAK
Uránia kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor: Valenlino halála^ ó\'a Nsgykaniisin elöszöt I A fekete sas, Puskin világhírű regénye. A főszerepben Rudo.l Valenlino és Binky Vilma. _
Keszthelyi Uránia keddi műsora: A tracadero tündérei, vidám szerelmi bonyodalmak filmje 7 [elvonásban. Főszerepben Lillán Hawey és Hans Junkermann.
SPORTÉLET
(Mezei futóverseny.) A Magyar Athlclikai Szövetség délnyugati kerülete ez éyi mezei lu\'.óbijnoki versenyéi fjlyó évi április hó 3 án rendezi meg l\'icselt. Táv: tenioroknál 8 km., ifjúságiaknál 4 km. A versenyen Nagykanizsáról a Zrínyi Torna Egylet egy senior .csapattal vesz részt, melynek tagjai tréningjüket csak e hílen kezdik mc,j, de raliuirozoll, sok versenyen részt vett lutó lévén, bizton szép sikerrel szerepelnek majd a bajnak! versenyen.
Eőmmsia
liitu
Az irányzat nyíláskor lulnyomó részt barátságos voll. A lőzsdcidő közepa felé a papitok egy része elgyengüli és az irányzat egyenlőtlenné váll. A lözsdeidíi végén azonban, miután külföldiéi ö.ztonzés sehonnan sem érkezeit, a legtöbb érlék elgyengült és cgye^pirok-ba;i tetemes árveszteségek kerüllek felszínre. A gyenRŰ és a napok óla favorizált papitokból indult ki, de kihatolt a piac löbbi ériékére is. Igen lanyhák voltak a bánycéilíkek, melyek közül Magncsil 10, Biuxit 8 pengővel escll viasza. Jelentősebb árveszteséget szenvedett még Dili cukor, Nasíci, Nemzeti Bank. Felien éa üummi. A kuliszpiacon eleinte Rima és Salgó szilárdak vo\'.tak, ké-sőob azonban némileg lemoizsolód-lak, ugy, liozy csak Salgó zári kisebb árnyereséggel, a löbbi érték kisebb árveszteségei tüntet fel. — A lanyhulás alól kivétel voll a Fegyver, mely cca 3, Magvar Német Mező mely szintén :l pzngővel emelkedett. Az általános megítélés aiól kivételt képcze\'l néhány bankpapír is még néhány tex il érlék. A lo galom tnind-
M. kir. Állami
OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Feltűnő nagy nyeremények.
Már egy sorsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 33/* milliárd K.
Összcs-n 6012500 Pengő, körülbelül 75 milliárd koron, készpénz
nyeremény kerül kisorsolásra. Az újonnan kezdődő sorsjátékra .zerencseszamokat a|ánl
Milhoffer Kálmán föelárusitó ^rtt.
Sorsjegyek ára: egész 20 P, léi 10 P, negyed 5 P.
B*r Minden mAssodik sorsjegy nyer. fc*
végig etendts mar,\'.dt, \'trlitko: a liangiOal kedvelten.
üí!»« sáriul
PAlli 30 33\' i Locdon 25231)1 .N\'evvork ÍIH. Bilinél 7330. MIImo 3315, Amsterdam 30805. lierlln 13.135. Wien 7315. Solla 3 75. P\'».:a 1540. V«isl) SS06 Budapest 90-90, U-lgrM 91311, Bakaiéit 3171a.
i ».Jr^tstl TaUi Sartü tífes
vali.tAk
Lengyel 63\'20-<>1 70 Aljúit. 2775-77-91 Cseh V. Hyíll-16-99 Dinár 10 03-1OCS DalUr 5^9 10-572 00 Planéta Ir 33-45-32 75 Hol! 328 61-32960 Let 3-3J-3 (II Le\'a 4-10-I16 Lírz 2185-25-50 Mllkl I35-I0-13.1 <1U Sctnll. 80 35 80170 Dank. 15230-152 S5 Svájci 1.10985-11025 üelpa Ir. 79-15-79-75 Norvég 148*30-141} 95 5véd k. 151-55-153 20

DRVIZAK
l Amit. 22í> 58-229 55 Belgrád 1004-1008 tkrllri 115511-138 05 Rukatcll 330-337 Brlisí.-cl 7947-7972 \' Kopenti.1523015275 Ov/\'u 148 20-148-75 London 27-72-27-80 Milano 2MS5-25I5 Ncwyink571\'45-3 15 I Pi.H 33 30-32 50 Púja I692-I6ÍI2 Siofta i M-i 15 Stockti. 152 65-153 10
vaui 63 to-easo
V/lt» W 45-60 70 I Zürich 10OTO-IIOJ5
Terménytőzsde
Bna Uszav. 75 ke-oi 34 10 -34-50, 76 kg-oi 34 60- 34 70 77 ks-oi 3509-35 41. 78 kg-oi 35 40-35 80. egyéb 75 \'g-oi 3320 -33-60, 76 kgoi 338)-34-20, 77 k)\'-<n 3420 -3140, 78 kg-os 3I-60 -35-00. rozs 27 O0-27 M. ukarrnsny árpa 22-76-2290. soiálpa 23611-23-51, zib 31.60—3180. tengeri 2040 - 20-60,
repce ---■ . Mlei 1850-1900,
buzakorpa-l7 2J—17-49.
I-elhajUi 497, melyből eladatlanul vluia-maradt 52 darab alsórendű I 73—1-76, szedett l-IO—l 76. szedett közép 1\'tV\'— Hü, kónnyO 136-1\'44. eliSrendu öreg
1-60—1\'64. másodrendű 1-48-1-52. angol aütdó t-44-1-76, szalonna nagyban 160-164, istr I W-t-88, lehúzott hus 2 08-
2-33 szalonnás tílsertés 1-82- 2 00. Az Irányul villozillan.
Kiadja: Zriiyi Bjonéahar és ISajv-ktrcskoUl ki. laárkaalaii
&PEÖHISDETÉSEX
(riirdotéock dija elöra lixctcndO)
eprúhlt<ktés dija lű uóly, 50 fillér. A dmitó » minden v .Aí\'«bb betUból hó két utónak íiimiiutik. Minden további uódljaSfill. A hirdet«»l dlj «16r« fixoteridű itof^stmlidóhctiiaínllsuvil
Tavasil térti és női IcldUőuövelck ti mindennemű más divatáíuk legolaóbbik: Krámar ZoltánnAl Tulipán Árult Az
Pénxköloa&nt be^cbciextMC mindéi imegben ■ Ic^elönvjjebbcn t*, letiKJOi-J.ibbnn íolyójltisl Aoxél lonác pcnX-kJUcjOnkftivetltfi lfod»|a NaRyk«i;lxv*n. YC-ut 3. u. alatt. Kén»»*«rkÖlo«ón köt-wényckr.t ve»*ek. 117
KcrtalakltÁcokat, irkiio/ást, Ryit-mölcjös rendbehozlíát, sítok ki.iltetísit, balkon díszítést »tb. elvállal, vidéken l« Denc litván kcitépltö Ztlnyi Mlklóí-utca 2. Telelőn 2-70. _
Háxaladám. IVkkl ut SU \\xim.i !iU kelttel eladöi Búvebbct ugyanott. 1X9
Elveaxolt i Kaxlnc/y-u . Nídor-u. és ó» KUlaludy-u cán át c/y női batna bélelt bőrkcxtyU balkéxie Kéfetts a bccMiletes megta ált). adja le Upunk kiad^luvatalábin.
Vaiul közelében uiksaUdnÉI bútorozott sxoba kiadó. Ctm a kiadóban
Modem hanjvcrieny zongora eladó Kcwthcly. Kossuth l.sjos-utci I"!d-ixiut._ \'O*7
Attila utca ítámu ház eladó. Bővebbet ugyanott._^_lwl
Nőtlen h4xiaxolo*t ketesek ValW Ágoston, Nagyiécse.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 márdm 15.
MEGHÍVÓ.
A NÉPTAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
1927. évi március hó 23-án délolött 12 órakor sa;ál székháziban larljt
21. évi rendes közgyűlését,
Az igazgatóság.
Nagykanizsa. 1927. március 14.
melyre a I. rétzvényesikc. meghívjuk. Tárgysorozati
1. Az igazgatóság jelentése az 1926. üzletévről.
2. A felugvelő-biiollság jelentése, a mérleg mcgállapilása és a nyereség (eloszlási.
3. Hilároz.il a fc mentvény tárgyában.
4. Igazgatóság választása.
5. Feiügyelí-bizotlság választása.
FIOÍOliHMt.1*. 1 Akik 1 közgyűlésen réutvenni kívánnak, tegyék le részvényeiket a közműiéi napja ílólt tz intézet pénztáránál. OB l!mt»peslen 1 Pclt| Magyar Kereskedelmi Banknál.
Vagyon
Mérleg-számla 1926. december 31-én
Teher
Készpénz él bankári követelések
Értékpapírok.....................
VálléH Jtlzálogilag fedezett vitték pfn/intézttek és kereskedők látcvailúl
nyílt hitelU viltok........
Adélok:
jelzálog teürzcttel ...........
értékpapír v. egyéb fedezettel ktllün tedezet nélkül Intézeti székház
Pengi I
120.529 11.829
325.346 16 686.161 20 155.169 62 2.166,578 97
160.224 63 28.009 88 : 603.107 77
791.342 32 42,000 -
Pengó I Pengi 1
Részvénytőke.......................... Tőketartalék ............... 250.000 154 000 404.000 -
Betétek: takaiékkönyvccskékre .............. folyószámlákra................. 582.986 885.338 57 91 1.428,323 48
Itltetczék: Magy. Nttttz. Bank visszlesz. váltók alapj-tn ... Pénzintézett Központ visszlesz. vallók alapján és folvAszimlában ...... Pesti Magy. Ker. Bank követelése 269.477 84.451 639.586 25 60 38 t 193 515 21
Átmeneti tételek Nyereség ................ 39.152 67,388 81 99
- Ai !{,ioiú,<r .ói. . . un jnrit.lűidt iltld u,ll t.\'k.j. IW.\'IO f Int 3.132.380 48
Óvadékok P I8,5(AI8
Óvadékok I\' I8.5tis.4a
Nagykanizsa, 19245. december 31-én.
Az igazgatóság nevében:
Grót Batthyány Pál Conrad Ottó Dr. Kreislcr J \'zsef
elnök alélnék alelnók
Megvizrgálluk és rendben találtuk:
Hudi Józsel
igazgató
A felügyelő-bizottság.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarálsinknak és ismerőseinknek, kik lelejlhelet. len jó feleségem, illetve édesanyánk elhunyta alkalmávat a temetésen megjelenésükkel táj-dilimmkat enyhíteni igyekeztek, eztilon mondunk hálás kösző netet.
N;gykanizs3, 1927. márc. 15.
Holczheim család.
KESZTHELYEN,
kőzve 1 len a Városház közelében, egy telj-ífen újonnan átépiteit
májusban beköltözhető A szoba összes mellékhelyiségekkel, üzlethelyiségnek is alkalmas, eladó
kedvező fizetési feltételekkel. Ci.it a keszthelyi fiókkiadóban
Gömbölyű
DUGHAGYMA
és
II AGY MA-MAG
80" ■■ Ciirakéiiességgei mindenkor azonnal kapható
Reitzer Lipót és Társánál Szeged.
Sürgönyeim: Lerco Szeged.
Az idő pénz!
Ha idót takarít meg, sjk pénzt keieshet; azért kereskedőnek, iparosnak és fport-kcdvelőXnck ma már nélkülözhetetlen az elpusztíthatatlan
B. S. A.
eredeti angol motorkerékpár, az angol fegyvergyár kiváló gyárt mányu, az angol nagy T. T. és egyéb nagy megbízhatósági versenyek győztesei. Kedvező fizetési feltételek A legrosszabb utakra is kiválóan alkalmas, ugy s\'ólóba" mint mcllékkocsival. Képviselet: Varga László Keszthely, Ardrácsy tér 8. szám.
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
iuli»ft»iő, góitnoiO-, v(K>ti»ztit^.vAllal»ta Nagykanizsa, Hunyadi-utca 19.
Gyüjlőtelcp: Kazinczy-utca S.
Legolcsóbb árban fest, tisztit, gouvréroz és plissiroz. Ingek, gallérok, mindennemű háztartási fehérnemüek o\'csón
és szépen tisztíttatnak\'. Gyászruhák 12 óra alatt festetnek. Minta utáni festés. ,s7
Téglagyár vezetését
lamtt tti-iu tiltm * t»;U ri lili.%.
r<|. icjírtásll .1 tiiiticii in.-llrtl i l<j{.
| rt>!> lm »lú*..lt»ili MtitcCvl iryakoilatom van.
Fekete Márton Budapest, FtRMiak-ltre?
Fényképészeti cikkek
nzgy raktára. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papírok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 16 in déle őtt 10 óra-lor a helybeli méntelep udvarán egy uégy éves herélt nyilvános árverésen cl fog adatni.
"Méntclepvezetőség.
KERTI MAGVAK
Növényvédclmiszerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaplialdk:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellen)
4 269/1927.
árverési hirdetmény.
A Felsőerdőnek a récsei ul-lól délre fekvő részéi f. évi március hó 17-lk napjának délelőtt 9 órakor kezdődő nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek eladjuk.
Találkozás a récsei ország-ultin.
Az árverés lontosabb felléte lel a kővetkezők:
. 1. Az eladás 1000—1600 négyszögöles részekben történik.
2. Az árverésen bánatpénzként 200 P. fizetendő le, mely szerződés aláirásakor, de minden ese.btn 8 napon belül kiegészítendő a vételár negyed (25Vra) részére.
3. A hátralékos vételár ugy fizetendő, hogy évenként egy negyed része törlesztendő le.
•I. A hátralékos vélelár után a nagykanizsai bank betét kamatláb felett azt 1%%-kal meghaladó kamat fizetendő.
Hővebb felvilágosítás a v. gazdasági hivatalban kapható.
Városi Tanács.
Nagykanizsa, 1927. évi március hó 13-án.
Polgármester.
Nyomatott a Znnyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Oienbeca Károly.)
57. évfolyam, 61. szám
Nagykanizsa, 1927 március 16, szerda
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SantttxtóeÍK t< kiadóhivatal Fönt 5. ül. KaMdyí MkktadóliivaUt: Kistiludv-u. ti.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán.telefon: Nagykanizsa 78. irám. Előfizetési Ara egy hóra 2 pengő 40 fillér.
Hubay Jenő
(bl) Ó iás tölgy a nagy magyar ugaron, melynek termékeny velése már a jóvő barázdáiba hullott. A gyökeié itt kapaszkodik bele a ma-gyar rögbe, de dus termését százszor megujulva az egész világra hintette szél az alkotó zseni időt ós teret maga alá gyüró erejével.
Egy szál hegedűjének átfogóbb hatalma támadt, mint milliós hadseregeknek és vérverítékes aranyhegyeknek. Pedig semmi egyebe nem voll, amikor elindult. És most, mint ünnepelt világ-nagyság tartja bevonulását szülőhazája sok városába és szétboidja zengő, síró, kacagó, menny dflrgő, imádságot suttogó és átkot hörgő négy szál húron miuden magyar vidékre a birt, hogy Magyarországot megcsonkíthatták, az ezeréves fö\'del kitéphettek a lábunk alól. a mozdulatainkra Árgus-szemekkel leshetnek, ba a sorsunk rendelése az lett volna, a térképről is letörölhet-tik volna teljesen ezt az országol, — de a magyar nevet a világkultúra kincstárából, a magyar teremtő erő sasfésrkeit az emberiség ember-voltának J ikob-lajtorjájáról ki nem pusztíthatták volna soha.
Sok magyar nagyja van a húsza dik század művészetének alig van művészeti tg, amelyiknek ne lennének világ-márkát jelentő magyar rtp rezenlánsai. Nagyon sok közülük csak a patrióta-büszkeségit hagyta magából nekünk, mig művészetét ott kametozlalja idegen országokban, ahol a jó\'ét méze könnyebben csurran a n űvéízetek rögös útjait tapo lóknak. Hubay is megjárta ezt az utat és megszerezle a magyar zenének a rrúvelt külföldön azt az érték-jelzési, amivel ma rceasze felette áll a csonka ország azok felett, akik ?. fizikai erők viszonylatában mint győ-zedelemiltas triumfátorok pöffeszkednek körülötte.
Mérhetetlen ereje ez a szellemi fölény a magyar nemzeti élet évszázadok megpróbáltatásai! hömpöíy-gető sodrának. Különösen nagy erő ma, amikor minden egyéb fegyver! kivertek a kezünkből és létezésünket halhatatlanjaink és élő rag\\jaink nevével kiálthatjuk csak bele nap nap "tón a forrongó történelembe.
Hubay neve is az árvízi hajós neve roáma. akinek csónakja után kötöt lok a hitünkéi, nemzeli életünknek vérrel már sokRzor megváltóit ado-many-leveiét. Hubav nsve ina a magyar név glóriájában egyik legtisztább sugár, ami üstökösként kalan dozla \'végig országok felett az eget és mindenütt azt irta fel a firma-rocnlumra, hogy magyarok is vannak, kincseket termő földön éir.ek « ebből az átdotl humuszból a teremtő ész ég lélek világverő nafcy hősei születnek.
Hogy ma, maroknyivá \'.örpüllsé-ROnk idején a művelt világ jobb tu-
domást szerzett rólunk, mint régi nagyságunk napjaiban, azt legelső «oiban a Hubayk nagy szellemének köszönjük. Az ó babéraik magyar milliókra és Jövő évszázadokra hintik jótékony fényüket. Milliók hálája és" szeretele ezért kíséri minden léptüket.
Zászlóbajiásunk vigye ma e szerény sorokból a Zrínyiek harcos
tnullu városának hódolatát az érkező mesier elé. A zenei világnagyságnak, az istenadta talentumnak, a kivételes művésznek szól az ünnepi disz, amivel várluk és a magyar haza nagyjának, a magyar név fáklyabordozó-jiuak siói a szivünk őszinte melege, amivel egy város közönségének sze-j retetét küldjük felénk vezető utjának J kapujához.
A kultuszminiszter ünnepélyes fogadtatása Rómában
Róma, március 15 Otí f KUbelsberg Kunó kultuszminiszter 15-én reggt-l 7 óra 25 perckor megérkezeit Rómába Fogadására a pályaudvaron az olasz kultuszminiszter és államtitkára, továbbá Róma városának kormányzója a quirináli és vatikáni követek, valamint a követség lisztviselői jelentek meg. A kultuszminiszter az Excel-
sior szállóban szállt meg.
Hóry András quirináli magyar követ ma délután 1 órakor reggelit adott a Rómában időző gróf Klebels-berg Kuró kui\'tiszminisztcr tiszteletére. A reggelin a miniszteren és feleségén kívül hivatalosak voltak a miniszter kíséretében levő pssti urak, továbbá Ncgy Elek vatikáni magyar követ én felesége.
Paktum az osztrák kormány és a szocialisták között
Bécs, március 15 (Éjszakai rádiójelentés) A szövet ségi kancellár ma a szociáldemokraták vezetőivel hosszas megbeszéléseket folytatott. Mini ptilamenli kö-
tökben birc jtr, a megbcsiélések folyamán megállapodás jölt léire a kermány és szociáldemokraták kőzött, melyben biztositolták a választások sima lefolyását.
Merénylet egy román lőporraktár ellen
Jassi, március 15 (Éjszakai rddiójeientés. A jrssi-i katonai ügyészséget bizalmasan arról értesítették, hogy a dorohoji helyőrség lőszerraktárát négy gyanús idegen, akik most érkeztek a városba, fel akarja robbantani A katonai ügyé*/ség azonnal elrendelte a nyo-
mozást, mely eredményei járt. Még idejében akkor fogiák cl a merénylőket, mikor azok már minden elöké-I szüleid megtettek, hogy tervükéi valóra váltsák.
Leiarlőzlatásuk ulán csak annyi szivárgói! ki, hogy a merénylő szándékú idegenek — oroszok.
Detektívek előállítottak egy törvényszéki birót
Budapest, március ló
Ma délelőtt dr. Nagy István törvényszéki birőt, aki a kényszercgyez-ségi ügyek elöidó bírája, busz másik hivatalnokkal együtt ctóállitoliák a főkapitányságon. Az a gyanú merüli
fel ellene, hogy a vagyonfelügyelői állások kihasználására szövetkezeit ! és évek sorah iiymődon vagyoni szerzett. Az előállítottakat a delek-livek szobájában helyezték cl és ebédjükéi is oll fogyasztanák cl
Eögtönitélnek az elfogott kommunisták felett
Budapest, március 15 A legutőbb nagy port felvert kommunista EgilációbOl kifolyólag Iclar-ló.\'tatott Szántó Zoltán és társainak ügyében felmerült az a kérdés, rög-lönitéló (slaláriális) bíróság elé lar-lozik-c bűnügyük, vagy pedig rendes szakbirósíg elé.
Miskolczy Ágost dr. kir. ügyész most hozta meg határozatát, mely
1 szerint az ügyéség lázadás elmén \' emel vádat Szántó és társai ellen és minthogy ei <t bünteti siatáiium alá tarlczi\', 3 kir. ügyészség staláriália bíróság elé utal|i a letartóztatott kommunistákat.
A rögtönitélő birőiág ^liircis végén kezdi meg a tiünpör tárgyalását, melyei három napon belül le kell tárgyalni és Ítéletet hozni.
Elfogadták a magyar-cseh egyezményt
Prága, március 15 (Éjszakai rádiójelemét.) A képviselőház ma harmadszori olvasásban ellogadta a magyar-cieh provizórikus kereskedelmi egyezményt.
A kúria felemelte Wellesz Jenő büntetését
Budapest, március 15. A szombathelyi vámpsnama ügyében ma hirdette ki a kúria az Ítéletet. V/ellesz Jenőt közokiralhamÍ6itás bűntettén kivül bűnösnek mondotta ki hétrend-beli csalás bűntettében is és össz-bünlelésül öl évi legyházra és háromszor 160 pengő pénzbüntetésre, liz évi hivatalvesztésre és politikai logainak felfüggesztésére ítélte. Feli-ner Jenő bankbizományost bűnpártolásért bárom havi fogházra és két évi hivatalvesztésre llélle. A többi ítéletet a ku\'ia helybenhagyta.
A miskolci botrány-per
Miskolc, március 15 A törvényszék ma folytatta a .munkaközvetítő" leánykereskedésl botrányának tárgyalását. Slrol> lanu azt vallja, hogy többször tálon Szikszaynál benn borozgató férfiakat és nőket. Egy leány elmondja, hogy ütötték, verték, éhezleliék őket a hatósági „munkaközvetítő" állal közvetített .munkahelyen". Egyes tanúvallomások megdöbbentő részletekel lepleznek le arról, ami a hivatali szobákban lefolyt. A hurok mint szorosabbra fonódik a letartóztatott leánykereskedők köré.
A japán császár választávirata a kormányzóhoz
Budapest, március 15. Hiroshito jtpáh császár arra a részvéltáviratra, amelyet nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzó|a intézeti hozzá, a földrengés okozla katasztrófa alkalmából, a köveikező távirattal válaszol!: .A kalaszlrófa alkalmából kifejezeti, nekem oly jóleső mély részvétért fogadta Főméllóságod őszinte köszönetemet".
József Ferenc főherceg a miniszterelnöknél
Budapest, március 15. Ma a déli órákban a miniszterelnökségi palotában gróf Bethlen Utván miniszterelnöknél látogatást tett József Ferenc féli íreeg, akivel egy óra hosszat tartó tanácskozási folytatolt a Gellérthegyen rendezendő kongresszusok kérdésében.
4 ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa város Ünnepélyes keretek közt avatta fel uj színházát
Országos jelentőségű kultur-esemény volt a kanizsai színház kapunyitása
1927 március 12
Nagykanizsa, március 15
Derűlö-boruló idö virradt március idusára, mely nap egybeeseit Nsgy-kanizsa város színházának ünnepélyes megnyitásival.
A házak ormán a szél áilal lengelett nemzetiszínű lobogók különös ünnepi köntösbe bujtanák a városi. A szabadság tündöklő évfordulóján a maga szerénységében helyei kért magának a kanizsai köszinház is, hogy ma először kapuit megnyitva, hosszú időkön keresztül legyen temploma Thália istenasszonynak, kinek és a lóbbi múzsáknak dicsőségére emeltetett.
Súlyosan aláereszkedelt márciusi felhó-rongyok takarták el a Napot, Mintha ezzel is jelképezni kiviulák volna, hogy a művészetek egén is, hangozzék arról bár a legtisztább magyar dal, magyar szó, néha gyűlnek leibök, melyek eltakarják annak fényét s szomorú, gondlerhes napokai hoznak a színpad diszkáinak hősei éleiébe... De amint délutánra mégis kitörte magát a nap és lejünk felett magasra szökkenve elárasztotta a végvárost aranyos sugaraival, ugy jön el, talán nem is sokára, az az idő, mikor e mosl épített kullurcsar-nok kicsinek fog bizonyulni és hivatott interpretátorai minden idők legnagyobb íróinak, muzsikusainak vállairól levethetik a gondok tömkelegét és szabadabban lélegezve, nemcsak aprópénzre fel nem vállható dicsőségei, de jólétet is fog hozni...
A vendégek érkezése
Mini löbb számunkban jeleztük, a kanizsai színház ünnepélyes megnyitására városunk országgyűlési képviselőjének társaságában a hivatalos kultuszkormányzat képviselőjén kívül több országgyűlési képviselő és löbb notabilitás is lejön. A magas vendégek fogadtatását a hivatalos város készítette elő alapos körültekintéssel és gondossággal. Igy kedden délben fél egy órakor a városháza elölt felsorakoztak a kocsik és autók, melyeket a vendégek rendelkezésére szántak, ügy órakor a hosszú kocsiéi autósor kivonult az állomásra, kivivén a város vezetőségéi, társadalmi egyesületek, hivatalok fejeit, stb. Megjelentek a város részéről Sabján Oyula dr. polgármester vezetésével a városi tanács, Kálnay Oyuía dr. rendőrfőtanácsos vezetésével a rendőr tisztikar, dr. Vargha P. Teodorich plébános, Ebecjiardl Béla gimn. főigazgató, Gyömörey István országgyűlési képviselő, Örley Oyörgy dr. kir. kormánylőtanác&os, dr. Tholway Zsigmond postafönök és még számosan az előkelőségek közül.
Egy óra húszkor ponlosan berobogott a pesti gyors, amellyel megérkeztek : Killay Tibor dr. ny. pénzügyminiszter, Kupcsay Felicián dr.
kulluszminiszleri o. tarácsos, a kultuszkor mány képviselelében, Oroszy Géza min. tanácsos, Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója, Fe-renczy Tibor dr. ker. főkapitány, Meggyaszay Jenő és neje, a színház tervezője, Dezső Kázmér nagykőrösi polgármester, gróf Hoyos Miksi a Transdanubia elnöke, Uselly Béla, Disy Oéza, Bessenyei Zénó, Görgey István, Fehér Oltó, Béla Henrik, Becsey Anlal országgyűlési képviselők, dr. Kovách Oyula táblabíró, a budapesti Nemzeti Színháznak azon művésznői és művészei közöli, akik a megnyitó-előadáson szerepelnek, valamint a Zeneakadémiai növendékek, akik játszanak az esti orchcs-terben ós még sokan a megyéből és fővárosból.
Az állomás perronján meleg baráti üdvözlések történtek. Lálható örömmel szemlélték az érkezetlek a kanizsaiak tűntető számban megjelent fogadtatását, melyei sokáig emlékükben fognak tartani. A kölcsönös üdvözlések ulán nagy előzékenységgel elrendezték az állomás előli felsorakozol! kocsikba és autókba a vendégeket és művészekéi, akikkel hosz-szu menetben robogtak be a kocsik a városba, a Centrálba, ahol szűkebb körben ebéd volt. Még előbb a vendégek egyrésze helybeli Ismerősök házába hajtatott. Ebéd utan a vendégek sétára indultak a városban és megtekiulellék az uj színházat is.
Nem jöll meg a vendégekkel Killay Tibor dr. felesége, akt gyengélkedése miatt maradt a [óvárosban, úgyszintén lemondta véglegesen jövetelét Szlranyavszky Sándor dr. belügyi államtitkár is. Kedden délulán öl órakor érkeztek meg Zalaegerszegről a főispán és míg mások. (— n)
A megnyitó előadás
Azt a lázas várakozási, ami a kanizsai uj színház felavatását megelőzte, lényesen igazolta és maradék nelsűl vallotta be az esti theaire parée.
Fényárban úszott a színház tarka épülete es a környező Rozgonyí-uicaí park és emberek, fogatok, auiok hömpölyögtek fel-aia az utcán. Az ünnepi hangulat álragadt a járókelőkre is. A nagy kultur-esetnény minden boldog izgalma kiült ai arcokra, a szinhízoan, a színház körül, az ulcan, mindenütt a várakozás feszültsége lelt úrra a hangulatok felett.
A szinnaz pazarul világított foyer-jében csupa frakkos, estélyi ruhás közönség zsibongott. Hét órára pontosan utolsó székig megleltek a széksorok. Az országos viszonylatban is eseményszámba menő kuituraiis vívmány eisö stációjára Nagykanizsára érkezeit előkciósegek teljes számban jelenlek meg. Ott voll a város és a Környék tzámottevő teljes intelligenciája. Olyan fényes közönség, ami lyent Nagykanizsan még nem láttunk egyszerre egy helyen összegyűlve.
A megnyitó ünnepélyt az erre az alkalomra alakult zenekar a Him-
i nusszal nyitMta meg. Komoly, mél-1 lóságtcljes pilianalok szárnyán szálltak a magyar Imádság akkordjai, misor az u| határok első zalai városában legelőször uyitotla meg kapu-j It a magyar kuliura szerénységében is pompázó temploma.
Hevesi Sándor dr., a Nemzeti Színház igazgatója moudoita cl ezután avatö beszédét. Költői szavakkal ccsetelle a magyar kuliura jelentőségéi, a végeken épített uj várak lonlos hivatását. A lemplomot, iskolát és színházat jelölte meg a három állomásnak. Az első az Istenhez, a második az emberhez, a harmadik önmagunkhoz vezel cl bennünket. A magyar színház a nemzeti hagyományok eleven őre, magyar ér lékek muzeuma kell legyen, mert ezek nélkül nem kullur- missziót tölt be, hanem csak mulatóhely lesz. Az amerikai stílusra uniformizálódott, mechanizált színművészénél szemben, amil a fiim jeleni, a szinpid-nsk nemzeti tartalommal kell bírnia, meri csak igy lehet a nemzetvédelmi frontnak bevehetetlen vára, aminek a színpadnak lennie kell.
Zugó tapssal fogadott beszéde végén a Nagykanizsai Közművelődési Egyesület elnöke helyeit (aki hétfőn bejelentette akadályoztatását műsor szeriül áladó-beszédéuek elmondásában) áladla a színházat rendeltetésének, Isten áldását kérve a városra, a kultura uj híjlékára, annak épitíjéie, Medgyasszayra és Nagykanizsa polgármesterére.
A zenekar Bioch ünnepi nyitányát játszotta. A budapesti Zeneművészen Főiskola mesternövendékeivel és az Operaház zenekari tagiaival bővült helyi n íivészekből és műkedvelőkből álló zenekar Vannay János zeneiskolai Igazgató avatoii keze alall teljesen nivellált előadásban, tökéletes precizitással, a heterogén zenekarból kihozol! erőteljes egységgel, a lónusok diszkrét aláfestésével, tiszta, lirai lágysággal és megkapó dinamikai erővel leple meg a hallgatóságot
Következeit a tulaj lonkipeni s;in-pld avatás. Szigeti jizselnett Karig is mód citrü haroiiifclvonásos színmüvét adta elő a Nemzeti Színház művészeinek kitűnő cgyüllese.
A műit század hetvenes éveinek szellemié* irodalmi légkörében mozgó d irab ama bizonyos „tégi jó időkbe" vitt vissza bennünket, mikor még bűn volt a bűn és erény voll az erény és a köllő pártatlanul oszlottá közöllük az igazságot. .Öreg darab..." — mondoltak sokan, mikor möiorra tűzték. Mégis jól esettannak tiszta levcíőie, sok drámaisága mögött iscsillogó,!\'szinte, terftéizclesd rüje, raffittáiisagoklól menles irodalnnságe, kegyetlen szarkazmust takaró naivi fása, szilárd erkölcsi alapozása, ke-resetlenségében is, évlizcdck múlása ulán is eleven megjélenitö ereje és tartalmassága. Usy halott, mint egy darab tiszta hegyi levegő a fülledt bároknak psrfőmökkel, füsttel, p rá-val telített gőze ulin.
A Nemzeti Színház neves auclo-rainak kezébe volt letéve az első kanizsai szinházi esi sikere. És a kanizsai közönség, amely valsm rendkívülit vári erre az alkalomra s mikor a .Rang és mód"-ot lálta a műsoron, mintha csalódott volna várakozásában, — ez a kanizsai kö-
zönség szinte önfeledten adta ál magái ké» és fél órára az igazi mj. vészek által igazi színházban, mev. felelő miliőben lejttszoti darab sike. rének. Mert a Nemietl Színház rtü-vészel nagy sikert csináltak a nRanp és mód"-bői. A közönség p\' ::ekig ötször-hatszor bivla a függöny elé minden felvonás, az utolsó mán is a szerep űket és számtalan nyílt, színi tjps késztelte megállásra a gazdagon hömpölygő cselekmény!.
A legragyogóbb alakilást Barim Gyula adta Oerő bácsi szerepében. Tőrűlmetszett zamata, az arcizma utolsó rándulásáig hűségesen kidől-gorolt alapossága, poinlirozó készsége eleven élettel feldíszítve állította elénk a dareb legkedvesebb alakját. S. Fóy Szeréna körülbelai ugyanezt nyújtotta a meleg, de furfangos, alázatosan uralkodó, jóságos lelke sugallatára gonoszkodj nagyasszony szerepében.
T. Mátrai Erzsi a hideg, számító, nagyravágyó parvenü méltóságos asszony szerepében excellálL A harmadik felvonás drámai jeleneiében megrázó volt. Mihályft Béla markáns Binnaí Gábor volt mellelte.
A sikerből oroszlánrész voll Somogyi Erzsié, aki üde, hófehér leanyságot, az ártatlanul szenvedést, az ébredező szerelmei bájos közvetlenséggel játszotta. Bartos után övé volt a legmelegebb siker. Lehotay Árpád szerelmes diákja a darabos kamaszt minden szimpatikus tulajdonságával karakterizálta.
Epizódszerepeikbe"! is igazi művészettel gyönyörködtettek és sok tapsol kaplak Hajdú József, Tapol-czal Gyula, Pelhes Sándor, Haida László, GabJnyi László, Iványl írén és Ijisonczy Zollán.
A megnyíló esi műsorát a Magyit Hiszekegy fejezte be.
A színház lámpái ezulán kialudtak, de a kanizsai életben a magyar kultúra oltárának sok-sok uj lángja gyullad! ki ezen az estén, hogy lassan hatalmas máglyává terebélyesedjék és átlobogva a végeken hirdesse, bogy győzhetetlen erőink arzenáljában eggyel megint löbb a mindennél messzebb hordó lövedék: — a magyar kultura és vele a magyar éle! egy ponton megint szilárdabban vetette meg a lábát. (bl)
A Pécsi Nemzeti Színház izlnház-avató ünnepi inűsora
Csütörtök este ts órakor Kószcghy Terír és Halmon János a budapesti Viiosi Színház niuvétzelnek felléptévet szinte kerül: „Cigánybáró" Strausz jánosörökbecsú opt-rettiének klilon érdekességei kölcsönöz, hogy ru (M felvonás után Sophia Salti-nova és Alex Nikílin, a v. cári udvari balén táncművészei Csajkovszky Barcarolijü adják eló, inig a darab keretében Brahms Rapsodiáját táncolják.
Pinteken este 8 Órakor Leoncavalló operája: „tJajazzó-1 kerül szinre a tóvárosi művészekkel, teljes kórussal, ezt megelőzi hangverseny ; a keltó közölt Weber operi-balcltiet adják eló az orosz táncművészek.
Szombat este, vasárnap délután és tste Kármán Imre világhírű opereltjc : „CirkniJ-hercegiió" van műsoron, gyönyörű díszletekkel ea tényes uj kosztümökkel A <U" r.ibban a két orosz tin:müvész egy akrobatikus és orosz tánccal lógja a közönié-gel bámulatba ejteni.
Szombat délután 3 és tél órakor nsgí gyeriiickelöadás Komor Oyula énekes, láncos tlnidéríegéjc: „Liliomszál" gyönyörködteti az Ifjú színház leglljabb közönségé..
Az összes előadásokon rendes szmtrtzr helyirak. A gyermckelőadáson mérsékel helyirak lesznek. Az előadásokat a pccsl helyőrség teljes katonazenéje kíséri.
A közönség figyelmébe I
Tekintve az órlisi érdeklődést, a Krátky-lőzsile az előjegyzett legyeket csak szeld" estig tartja lenn. Addig az összes előadásokra fenntartott legyeket kérjük elvinni. Csütörtöktől kezdve a jzintrizi pénztár árusítja a jegyeket déltlótl IO-l-\'g. ulán í-5-ig és este 7 órától.
1927 márciu6 16.
ZALAI KÖZLÖNY S

Hobay Jenő pályafntása
NagykantzM, március IS
Nagykanizsa zenei (leiében mersze kimagasló és Jelentőségében még aiigba leialmull esemény előestéjén
gk : dr. Hubay J nő, a Z. nea.ú-vészeri Főiskola világhirü főigazgatója teljesen jólékonycélu hangverseny! ad, mellyel nemcsak páratlan művészeiét teszi a kullurcentrumtól távol eső városka lakossága számára hozzáférhetővé, hanem amellyel helybeli kultúrintézményeinknek anyagi támogatást is nyújt tovább fejlődésünkhöz és magasba tórér-űnkhOz.
Hogy mit jeleni e hangverseny városunk különbeo is szegény és eseménytelen zenei kullurvi\'ágáhin, azl felesleges kűlőn kidomborítani. Azalatt a negyven év alatt, amióla Hubay állandóan közlünk é\', nem volt egyetlen nevezetesebb zenei ünnep vagy esemény anélkül, hogy annak vezetéséből, iiányitásaból ki ne vctlc. volna hatalmas részét.
Itten kiválasztottjai közé tartozik ö Is, kii születése pillana\'ában legyeztek el a n ú reszct\'el, hogy abban azédű.etes karriert, eseményekben változatlanul gazdag és tüneményes pályaluiásl kapjon, melynek eredménye a magyar zenetörténeté nck hervadhatatlan lnpj,l lesznek. Mint korán terdolt ifjú, kii nagyszerű apja vezetett ite a hegedü|át-szás művészetébe, a berlini Zene-ir.ilvészeu Főisko\'a vllaghhü ptof.tsz-szorához, Joachimhoz kciüu, ki 61 annyira megszerette, hogy rövid id n belül egyik legkcd.cscob és a legnagyobbra hivatott laniiványát láua benn. Mint husz éves if|U, Liszt ajánló levelével kerüli Párisba, majd Viextemps fogadia őt legbensőbb kegyeibe és igy Joachlm növendéke csakhamar egy másik nagy művész szellemét Ismeihette meg.
Hangversenyutjai a világ minden Iájára elvitték és mindenütt óriási sikerek jelezték az tjju magyar zseni magasba törését. Mint alkotó művész is egyre szélesebb rétegeket nyer meg. Rövid pár év alalt neve fogalommá nőtte ki magái, kit fölölmuloi nem, csak megközelíteni igyekeztek nagyszámmal a köréje sereglett tanítványok.
A világhirü brüsszeli főiskolán érte > haiájába való meghivás, hol akkor Liszt és Mlhalovics irányították a zenekultúrát. Külföldi hangversenyeit Innen is folytatta, mindenkor párat-ím ünneplések közepette. Társasága mindenkor a szellemi és születési arisztokrácia volt, incty lebilincselő cgyiniségénél fogva hamar megszerette öl.
Hazai munkássága olyan nüvész-gátdát nevelt, melynek mindegyike «ak hírt és dicsőséget jelentelt. — A fényes külföldi ajánlatokat nem fogadja el: hazájában marad, hogy annak felvirágoztatására szentelje áldásos munkásságát.
Ragyogó p.tlyalutása eláll egymást <ri« a kitüntetések : a Petőfi Tiusa-\' Ság, majd a Tudományos Akadémia
A város ujabb 42 holdas földterületet parcelláztat a földnélküli kisgazdák részére
Jö.fl hátán már birtokukba la vohollk ■ tfildlgénylAk
rögtön használható földterületből 42 katasztrális holdnyi területet parcelláztat. A parcellázási terv már el is készüli. Most már csak a gazdasági felügyelőség hozzájárulását kell kérnie a városnak, hogy a jövő héten már birtokba lehessen bocsájtani azoknak, akik megvételre hajlandók.
Amennyiben a gazdasági felügyelőség ebben a tormában nem járulns hozzá, ugy bérlel furmá|ában jut ismét földhöz a löldlelen kisgazda társad ilom.
Nagykanizsa, március 15 Csak nemrégen adtunk hirl arrM, hogy a város veielőségc 250 ka-laszirátis hold földel kisajátit a felső-erdő melletti földek\' ól, hogy az eddig földhöz nem jutott vagy egyíb földigénylő kisgazdának 1-2-3 holdas parcellákban megvételre bocsáthassa.
Ms arról értesülünk, hogy Sabján Oyula dr. polgármester ezt a löldhöz juttatási akcióját lolytatandó, a B.-kás-lónál levő, még nrm érdesített és
lagjai közé iktatja. A kolozsvári egyetem díszdoktori címmel ékesi\'et\'e. Majd meg a római akadémia va-lasz\'jl tagjav*. S a mos r.ndirl tu lajdonoss. A kirát. szatalnal elönév. vei magyar nemességei ad mányo zoll neki. A kommün bukása ó\'a a Zeneművészeti Főiskola főigazgatója, legu őbb pedig felsőházi tag lelt.
Z\'nemüvéazeti \'munkássága a he-gcdüirodalom gyöngyein kivűl nagyszabású szimfonikus és színpadi müveket eredményezett, melyek közül nem egy jelentett világaikéi. — Csárdaje\'cnetei ugyanolyan értéket mulatnak, mint Liszt zongora rapszódia, hisz vi\'lűk és áitaluk ismerte meg a művelt nyugata magyar zenét
Dilai a vokál zene mintakép -I, melyeket a létek és a szív legmé lyebb rejtekeiből hozott mesteri külsőben felszínre.
Dr. Hubay Jenőben N igykanizsa közönsége zenevil.tguok vezérét üdvözli, kit rendkívüli és sokoldalú tehetsége, gazdag és eredménydus művészt múltja, lankadatlan szorgalma és páratlan egyénisége emeli erre a rangra. Vyj.
Elfogadták a francia választójogi reformot
Párls, március 15. (Éjszakai rádió\' jelenlés) A kamara nrgí szótöbbséggel elfogadta a kormány választójogi reform törvényjavaslatát.
Sanghaiban 15.000 munkás sztrájkba iépett Sanghal, március 15 (Éjszakai rádiójelenlés.) Tizenötezer szövőmunkás sztrájkba tépett. A nacionalisták közlik, hogy csapataik elfoglalták Isling városát.
Margójegyzet március 15-ikére
Március 15-e piros betűs ünnep a magyqr lélek kalendáriumában, amely nek izzó. tüzes belüli a magtar haza és szabad .Og-zeretet kitörölhetetlenül belevéste mtndannylunknuk benőjébe. Március 15. e a magyarság nagy zarúndoknapja, amikor lélekbrn oda zarándokolunk a Nemzeti Muzeum lépc-őjéhez és tágult tüdővel\' magunkba szívjuk a magyar március szabad levegőjét. Március 15-e szent nap, amelyen a ma Ijju magyarságú lelkesülni, sreretni és gyűlölni tanul, ugy, ahogy csak magyar ifjú tud hazájáért lelkesedni, apáinak jöldjél szerelni és ellenségeit gyűlölni.
Március 15-e magasztos ünnep nekünk magyaroknak. Szent tüzénél melegedik és acétosodlk az uj nemzedék, n jövő mogyarsrlga: az elkö vetkező, uj, bilinestörő márciusra, melyért nuponta fohászkodik millió magyar ajk a magyarok Igenéhez.
Ám, példát lát-e a magyar Ifiwág. akibe ml minden reménységünket helyezzük, amikor azok. akiknek kötelességük lenne világító fáklyaként elölte tündökölni és piedesziálon előtte példaképül állani, a magyar stabad $>g eszmék diadalának nopj&TSem-mibe veszik, egyenesen negligálják és mindent inkább előbbre valónak találnak, minthogy részt vegyenek a széni magyar lüz éleszlésénél.
Odajutottunk már, hogy bizonyos hivatalos tényezőknek nem jut egy félórás IdőJIdozalro, amit llungárla-anyánk március 15-e a magyar hazaszeretet oltárán minden magyar embertől köve\'el, hivatalos istentisztelet vagy hazafias ünnepély elmén ?
A magyar honvédség, csendőrség, stb stb és sok közhivatal derekasan viselkedett.. Szerettünk volna mind-\' annyiakkal kezet szoritanl. Azonban többeket nem láttunk ismét: amikor egy alig számbojőhető Időbeli áldozatot kellelt volna hozni március 15 -e
M. kir. állami
OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Feltűnő nagy nyeremények.
Már egy sorsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 33/4 milliárd K.
őszesen 6,012 500 Pengő, körülbelül 75 milliárd korona készpénz
nyeremény kerül kisonw>Msra. Az újonnan kezdődő sorsjátékja s?erencseszámokat i»jánl
Milhoffer Kálmán föelárusitó
Sor-j.\'gyek ára: egész 20 P, fél 10 P, hegyed 5 P. (5tBT Minden második sorsjegy nyer.
alkalmából. Azokat nem láttuk ott, akiknek erkölcsi kötelességük lett volna mindenült ott tenni és állásuk és tekintélyük súlyával részt \\>enni.
Valljon eltudják- e viselni azok az urak a m.i márciusi ifjúság szemre-hányó tekintetét?...
... Porzik az utca a dübörgő sulvos léptek alatt. Honvédek jönnek. Elől délceg vitéz magához szorítja a szent trikolórt. Az ezred gyönyörű zászlaját. Minden honvéd szeme büszke t\'-kintettel simogatja a kihi nézett nagy magyar címert, amely mintha ezer vdlunykévével magához delejezné az ifjú honvédek szivét.
Az utca népe. a korzó közönsége — akárcsak a félholdat vinnék — egy szemrebbenéssel sem reagál arra, hogy Magyarország büszke szent jelvényét viszik e\'őtte, amellyel egyszer Ismét mosollyal az ajkán indul a halálba a mai március még rövidnadrágos fia Egyetlen kalap se került le a fejekről. Etiy tlen egv tisztéig*\'*! nem láttunk Mintha a magyar ág nem Is látná, hogy mindannyiunk szent lestvéri jelvényét vIuík ditzmenetben, tisztelgésre
Nem mozdul meg s*mml a ma-gyit közönig benstjib n amikor a nemzeti trikolórt látja? N\'m veszi észre, hogy fiainak vére tapid\' ott a zászló piro? Minsávján es zö\'djé-ben olt izzik és ég az elkövetkezendő nagy maqyar ünnep minden reménye és bizalma ?
Hogy meg külön és ki tudja hányadszor kell a magyar közönséget arra figyelmeztetni, hogy a magyar zászló előtt minden hazafias magyar embernek hazafias kötelessége: kalapját levenni és tisztelesni I
Magyar ifjak, a mai március Ifjú ■ sági, tanítsátok meg erre: édes-apailo\'-at!...
... Kettős ünnep vnn ma. A ma gyar nemzet március 15 ér ült. Nagykanizsa váwa pedig nugy kulturális ünnepéi.
De maradjunk csak márciu. 15 nét. Nézzük mrg az ugvnewzett zászlő-duzbe öltö Ölt Nagykanizsát Néhány emeletes házon a fővonalon, néhlny földszintes házon és Itt ott a mellékutcákban Is akadt egy-két trikolór, ha szemünket ki^sé megerőltetjük. Ez Nagykanizsa „zászlódisze" március 15 én
Ha a megszállott területen az Idegen bitorló ünnepet ül, a fegyveres hatalom diktálja, hogy minden házon ki legyen tűzve a megszálló nemzetiségek zászlaja. Erdélyben ráparancsolja a román bocskor, hogy egy 2 emeletes, egy I emeletes és egy földszintes házon, az épületnek megfelelően milyen hosszú és széles kelt hogy legyen ez a zászló. Joj annak, akt ellene szegül. Idegen ember, ha ilyenkor egy ilyen fellobogózott városba téve-ved és látja a szemet gyönyörködtető, egyenletes méretű zászlódiszt, önkéntelenül is kérdi: váljon milyen ünnepe lehet ma Romániának?
Ha valamilyen más állambeli vé-letlenül ma Kanizsára vetődött volna, váljon feltűnt e volna szemének Nagykanizsa zászlédisze, amitói megkérdezhette volna, hogy mit ünnepel ma Nagykanizsa város közönsége?
... Testvérek, magyarok — ítéljetek!
(B. R.)
Alkohol fogyasztási korlátozás Norvégiában
Osló. március 15 (Éjszakai rádlójelentés ) Az alkohol-tilalom megszüntetése ügyében kixüidött bizottság alapos tanulmány után elhatározta, hogy azt javasolja, hoxy 21 éven aluliaknak ne lehessen kiszolgáltatni szeszes italt.
4
NAPI HIREK
■APIREHD
Március 16, szerda
Római katolikus: Geréb pk. Protestáns: Henrielte. Izraelita: Veadar hó 12.
Nap kel reggel 6 óra 13 perckor nyugszik délután 18 óra Oü perckor.
Városi Színház: Hubay-est 8 órakor.
Mozi. Uránia: A fekete sas, Puskin Iván orosz iró viligtiirtt regénye után. Előadások: 5, 7 és 9 órakor.
— Érettségizettek 30 éves találkozója. A felsőkereskedelmi iskolában 30 évvel ezelőtt érettségizetlek a jovó hó első napj libán tartják meg 30 éves találkozójukat, amit Ádám Róbert nagykereskedő rendez.
— izraelita Dnnep. Izraelita vallású polgártársainknak csoiortokon délután áll be purim-Unnepük. Eoból az alkalomból délután fél 6 órakor kezdődik az istentisztelet, amelyen Abramovtcs Márk főkántor Eszter-könyvéből fog felolvasni
— Állatorvosi áthelyezések. A földművelésügyi miniszter Elsehléger Elemér m. kir. főállalorvost Nagykanizsáról Nagykőrösre városi m. kir. állalorvosi, — Horváth Károly m. kir. főállalorvost Leniiből Csanád-palotára járási m. kir. állatorvosi, — Gréb Lajos m. kir. állatorvosi Síi-ráktól Lentibe járási m. kir. állatorvosi, — Lengyel András m. kit. állatorvost pedig Zalaegerszegre járási és városi m. kir. állatorvosi szolgálatra áthelyezte, végUI Wolf Sándor dr. m. kir. állatorvost a jelenlegi, nagykanizsai városi m. kir. állatorvosi szolgálatának érinlelleuűl hagyásával, a nagykanizsai járási m. kir. állalorvosi teendőkkel is megbízta. — Az áthelyezett állatorvosok közül Elsehléger Elemér távozása kolőnősképen veszteség Nagykanizsa uritársadalmára, melynek közkedvelt és becsült tagja volt.
= Dr. Diskay Imre orvos rendelését újból megkezdte.
— Halálraégett gyermek. Kurucz Imre balalonarácsi lakos felesége néhány percig a konyhában magára hagyta 13 hónapos gyermekét. A fiu ezalatt a tűzhelyről magára rántott egy forró tejjel telt lábast. Olyan súlyos égési sebeket szenvedett, hogy rövidesen meghalt.
- Ad a tisztaságra ? Akkor j csakis saját Syphon üvegjében készült szódavizet, üdítő itelt iszik, I liter előállítása 16 fillér. Egyedárusiló Szabó Antal sportüzlete.
Megkönnyített MM leltgtelekhel 2
készit uri ruhát Sörlei Zolgmond szabómester ■ Nagykanizsa, Fflut Kotom míiIo-s* mfti.it H
— Hajómenetrend. Márciusi-élői hajó indul Siófokról 11 óra 45 perckor, Tihany érintésével Balatonfüredre, éri czik 13 órakor, Balatonfüredről Indul 15 óra 15 perckor, Tihany érintésível Siófokra érkezik 16 óra 30 perckor.
•-= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
- A Zrínyi Miklós Irodalmi Kőr március Qnnepélye. A városháza teljesen zsúfolt dísztermében tartotta magas nivóju márciusi ünnepélyét a Zrinyi Miklós Irodalmi Kör tegnap délelőtt. Az Egyházi Énekkar megnyitó éneke után dr. Vargha P. Theodorich plébános tartotta meg ünnepi beszédét, a 48-as március hevével méltatta március Idusát, a közönséget teljesen magával ragadva. Tholway I\'onka pécsi egyetemi hallgató megrázó erejű hatalmas drámai készséggel szavalta el Tábori: nErdélyi anyák" cimü irredenta költeményét. A hazafias ünnepély a Himnusz hangjaival ért véget.
— Járásbíróság! palota épül Sümegen. A Sümegen építendő uj jár^sbirósígi palota helyén levő volt főszolgabírói épületet, melynél a felépítmény Sümeg tulajdona, a folyó hó 15 éa megtartott nyilvános árlejtésen 1920 ^engő legmagasabb áron eladia a község. így tehit az épület lebontása éa elhordása a közeli napokban megkezdődik, hogy helyet adjon az uj modern igazságügyi palotának.
Inal divat szerinti mi ruhát
kizárólag angol szövetből készít Sörte! Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Főút 5. szám.
— Kútba ölte magát egy 92 éves öregasszony, özv. Németh Jozsefné 92 éves zalaegerszegi asz-szonv életuntság! szándékból a kulba ugrott. Mire ráakadlak, halon volt. Az orvosi vizsgálat szerint az öregasszony pillanatnyi elmezavarában kövelte el végzetes tettél.
— Ábrahám-fürdő érdekeltségei elhatározták, hogy mintegy 30 méter hosszú kőmolós kikötőt fognak építeni. Mihelyt a terv megvalósul, a a kikötő menctrendszerüleg bele fog kapcsolódni a balatoni hajózási forgalomba.
= Villannyal varr Ön ? A Sin-ger motor megkíméli önt a fáradságtól, hogy varrógépét lábbal hajtsa 1 Szíveskedjék valamelyik Singer fióküzletben a Singer motor bemutatá-• sál kérni. Vélclkényszer nincsen.
927 március 16
Időjárás
A nagykanizsai rnelcorolcglal meg. flgy. ló jelentése : Kedden a Mntsítí-■et Itqtfel 7 órakor 45 3, délután 3 órakor +9*7, este 9 órakot +4-7.
Belhóttl • Reggel teljesen borult, délben kevésbbé borult, este tiszla égboltozat.
Szeliilny: Reggel Észak, délben és esle Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet leienlése szerint egyelőre még változékony idő, cselleg kevés csapadékkal, maid túlnyomóan dttcill, száraz Idő, éjjeli faggyal.
— Tárgyalni fognak a rédlcsl vasútvonal megnyitásáról. A soproni kereskedelmi és iparkamara kezdeményező lépési lett a kereskedelmi miniszlernél, hogy a jugoszlávokkal való megegyezés u\'-án nyissák meg a szünetelő Rtfd cs— Alsólendva-i vasulvonalal. A kereskedelmi miniszter az intervencióra megígérte a kamarának, hogy a már meglett kezdeményező lépés után is állandóan felszinen tarljs ezt a kérdési. így most már csak a jugoszlávokon van a sor, ho^y a zalai és muraközi ipar és kereskedelem szempontjából fontos vasútvonal bekapcsolódjék a forgalomba.
— A klskanlzsai elemi népiskola szép és tartalmas ünnepség keretében adózott a szab :dságharc emlékűnnepéuek. Az Ünnepség a magyar .Hiszekegy\'-gyel kezdődőit, amelyei a kis tanulók, mint a többi énekszámokat is, 2 szólamban dicséreles módon adtak e\':ő Németh Jenő lanitó vezetésével, aki az összes énekszámokat betanította és dirigálta. Kovdts Miklós tanl\'ó pedig srép lendületes beszédben méltatta a nap leientőségét, mely ulán sok szép veis következett. Az ünnepség a ,Himnusz",majda „Hunyadi\'-induló énekszámával végződött.
— Berctvás Pasztilla a legmakacsabb fejfájási is elmulasztja.
Fővárosi ralis I Fővárosi niibl
Sfirlal Z * Ig m o n d
szabómesternél Nagykanizsa, Főút Keton. nZitoa. m.tutt
Stresseman j\'elentése a minisztertanácson
Berlin, március 15. (Éjszakai rádiójelenlés) A birodalmi elnök elnöklete alatt tartott minisztertanácson Stressemann külügyminiszter jelentést tett a külügyi helyzetről és genli tanácskozások eredményeiről, minisztertanács beható vita után elfogadta egyhangúlag Slresetnann jelenlését a genli eredményekről.
MEGÉRKEZTEK
a legújabb modell tavaszi kabátnjdonságok! — Női és férfi szövetek a legjobb minőségben a legolcsóbb árak mellett!
Német-perzsa szőnyegek nagy választékban.
es i
Divatáruház a „GÓLYÁHOZ", Erzsébet királyné-tér
ZALAI KÖZLÖNY
Valódi angol szövetből I
uri ruha csakis Sfirloi Zsigmond szabómesternél I
Nagykanizsa, Fóut 5. szám.
Egy embert felmentettek, egyet megbüntettek ezüst koronával való csalás miatt
á bognármesler és korcsmáros esele a járásbíróság elölt
Nagykanizsa, március IS
A mull hónap 22-lki számunkban megírtuk, hogy a kiskomátomi csendőrség eljárást indi\'olt Horváth József bognármeíler somogysítnonyi és Kiss János ko:csmáros komárvárosi lakosok ellen, mert régi ezüst koronásokkal akarlak fizetni pengő helyett. A peugőMszáttiilással kapcsodban ugyanis a halóságok számítottak arra, hogy különösen faluhelyen a régebben eldugott ezüst koronásokat e\'ő fogják szedni és meg fogiák próbálni pengő helyett odébb adni, tekintettel, hogy az ezüst koronák reális fémériékét sokkal kevesebbre szablák meg, mint a mennyit a pengő ér.
A kél ember ügye a csendőrségi nyomozás után a nagykanizsai büntető járásbírósághoz kerül\', hol
mos\'an tárgyalták azt. A kihallgatott tanuk vallomásából a biróság megállapítana, hogy :iz ezüsl koronások Kiss János tulajdonát képezték és ő adia ál azokat Horváth Józsefnek, de szóval sem mondta, hogy azokat próbál|a meg értékesíteni, illetve pengő helyett valakinek odacsempészni, sőt figyelmeztette, hogy ezt a törvény bünteti. Ezeknek fipyclcmbe vételével a járáshiréstg Kiss János komárvárosi korcsmárost az ellene emelt vád alól felmeitlelle, de Horváth Józsefei bűnösnek mondotla ki csalás vétségében és ezért 10 pengő fő- és 5 pengő mellékbünteiésre ítélte és kölelezte a perköltségek megfizetésére. Horváth büntetését a biróság 3 évi próbaidőre (elfüggesztette.
Mind a kél i\'élei jogerős.
Él Rudolf Valentino!;
A Fekete Sas bemutatója j az Urániában
Akinek iragikus halálat öt világrész müveit, szépéri, nemeséri lelke sülő közönsége siratia el: Rudolf Valenlino, egyik utóbb készüli képiben, a Fekete Sasban feltámadt leg nap az Uránia fehér vásznán, hogy megcsudállassa azl a lelsőtb.-cndü lilmmttvészetet, minek hiányát halálával máig sem tudták pő\'olni. A legendás Vatenlini éleire kelt és a néző nehezeo tud szabadulni egy titokzatos lidércnyomástól, mit érez mikor e megholl, ember elölte jár-kcl. Él szeret, szenved, hós és boldog.
Aki Yjlentinót nem látta halála óla játszanii, ugy tekintett rá, mini egy sirjából visszatért halottra. Vtn valami kiváltságos lenyűgöző ereje a hímnek minden művészetek lelett, hogy alakilóját annak halála ulán, mikor már teste rég az enyészete, életre kehi...
Valenlino a Fekelc Sa6 cim sze repébjn daliás lényének minden előnyét kilána. Alakja, muidulalai, híg-gadl, meggondolt mély férfiasságra vallanak. Nézésében olt pirázslik szilaj olasz vére, de tekintete mini a bársony sima és meleg árad belőle. A fordulatokben gazdag orosz meséjü romanlikus film hősének ábrázolása Valenlino egyik legpompásabb alakilása. Partnere liánky Vilma magyar büszkeségünk, — a törékeny nőiesség, fehérség ideális mintaképe. Olyan a jitéka mint egy muzsikáló bidermayer óra. Nemesen egyszerű, csiszolt, — igaz. A cárnő figurája ügyes beállítás. Sikerüllek a többi mellék alakok is.
A rendezést a szláv motívumok dominálják és alapos tanulmány ériékes eredményéi jelentik.
A Fekele Sas elölt amerikai bur-lesz fut. U. Gy.
Március Idusa Genfben
Genf, március 15. (Éjszaka! rá-IHójelentés.) A genfi Hungiria magyar diákegyesület is hazalias ünnepség keretében áldozott a Március Idusának. A reformáció emlékmű Bocsky szobránál hazafias ünnepséget rendezlek, melyen szavalatok és énekszámok szerepellek. Ugyanilyen ünnepség voll a genli Klipka tábornok emléktáblánál is.
varrógép
RÍ6 BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Ke dveiö/ue/ési/t//c/o/cA ilNGER VARRÓGÉP
« á S z V é NVTÁR5ASAO,
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚTI.
^LBUs ^LBUS
ALBÜ$
Harangszappa Háziszappan Kézmosószappan
a vezető szappanmárkák,
garantáltan tiszta nyersanyagokból.
Kérje mindenütt,
mert jobbít, gazdaságosabbal messze földön nem talál.
TÖSVÉNYSZÉS
Szigorított börtönre ítélte a
lionvédtörvényszék a Tclekyutcában garázdálkodó katonákat
Nagykanizsa, március 14
A mull év november 11-én este 9 órakor torién\', hogy a Széchenyi-téren három katona, névszerint Szia-bicsek, Huddn és Bazsó honvéd-közvitézek, rózsaszínű világításban látván a világol, alaposan összeverekedlek és zajos utcai botrányt rendezlek. A szolgálatol teljesítő rendőrőrszem odasietett hozzájuk és kötelességszerűen csendre intette őket. A rendőr közbelépíse annyira felingerelte a három fialal katonát, hogy a rendőrnek támadtak. Kirántották oldal-fegyverüket és reprodukálhatatlan módon szidták és gyalázták a rendőrt és a rendóilestülclel. A három katona garázdálkodása ejyre féktelenebb lett és oly nagy zajt id.\'zelt elő, hogy messzebbről egy másik roudör is figyelmes lelt reá és az is oda futott. Most már bárom katona és két rendőr álll szemben egymással. A katonák a szolgálaiban levő lendCrőrszemekkel dulakodni kezdtek és ez folytatódott egészen a Te-leky utcában levő Ujváry- házig, ahol egy rendfirfelogyelöhelyeites is uiját állta a duhaj, katonáknak, aki* most már három rendőrt meggátollak liiva-lásának jogszerű gyakorlásában. — Végül is sikerüli telefonálni a rendőrkapitányságra, honnan felbiviák a honvédlaktanyál, hogy egy katona-járőrt küldjenek ki azonnal, a katonák lelegyverezéséie és előállilására.
A szombathelyi honvídlörvényszék ötös tanácsa tegnap tárgyal!:: ezt az ügyel és Szlubecsck és Hadán hon-ved közvitézeke! hatósági közeg elleni erőszak, társadalmi és állami rend ellen irányuló felbujíág, súlyos testisértés stb. vétségében mondotta ki bűnösöknek és őkel ezért egyen-
ként 1 — 1 évi börtön büntetésre Ítélte, betudván nekik a 3—3 havi vizsgálati fogságot. A hátralevő 9 hónapi bnrlönt a törvényszék ezutín leszállította nekik egyenkint és f-\'jen-kinl 7—7 hónapi szigorlton börtönre, kemény fekhellyel és böjttel. Bazsó honvédet felmentenék.
w * .ii\' i.i *.......*.
SPORTÉLET
KAC-NTE 3:1 (1:0)
Megérdemeli győzelmei aia\'Oll a kaposváriak lelkes csaptta az NTE fölött, bár oly körülmények is közrejátszottak az eredmény kialakulásában, amelyek lényeges hendikepéi jelenlellek az NTE kárára. Igy a 15. percben Radics oly sérülési szenvedeti, bogy le kellett vinni a pályáról s ettől kezdve sz NTE 10 emberrel játszott, a II. félidő uloisó negyedórájában pedig csak 9-el, meri Mobrovicsol a biró kiállította. Az NTE igy is egyenrangú ellenfél voll, d: a kevesebb lé.szám mialt egy-két kihagyás! ejtettek s ezek gólt eredményeztek. Amig komplet-len játszo.t az NTE, állandó fölényben voll és ezulán sem eseti vissza ugy, hogy kimondoll kaposvári fölényről lehelen volna beszélni. Pajor bitó gyakori helytelen Ítélkezésével sokszor hivla ki maga ellen a közönség kritikáját.
DSC—NSF.5.1 (;<:0). Pécs.
PVSK-PAC 1:! (0:1). Pécs.
Turul—SzAK4:0 (I: U Kaposvár.
(A Magyar Országos Lawn— Tennlsz Szövetség dunántull kerülete) szomlulon lunotia tisztújító közgyűlését Kaposvárolt a Nemzeti Kaszinóban. A közgyűlésen az alábbi tisztikart választották: Elnök Slep-hails Pál KTSE. Alelnökök: Tripam-mer Jenő nagykanizsai Zrinyi, Lilike Kálmán KTSE, dr. Papp Andoi SzAK. Horváth Jenő szombathelyi Máv. Előadó: Bakay Árpád.
KÖZGAZDASÁG
Kedvezmények a BalMonmelléki Gyümölcsészctl és Méhészeti
Egyesület tagjai részére Az egyesület igazolt tagjai három faisko\'ából gyümölc.f-ioltványokat. két kereskedelmi kertészeiből disz, és cserepes növényeket, két méhészeti felszerelési keies\'iedésDől mindenféle méhészeti cikkeket az árjegy-zéki árnál 20 Vc-kal olcsóbban vásárolhattuk. A „Növényvédelem" és a .Kertésze." évi 8 pengö helye t 6 pengőért, a „Kertészeti Upok\' évi 16 p?ngö helyett 12 pengőért, egy országos és egy boconádi rendszerű méhészeti lap 2(P/o-kal olcsóbban járatható. Jobb szakkönyveket ki \'dói aron szállíthatunk. A faiskolák és kertészetek lerakata Takács L. kc-resk. kertésznél van Kiskeszthelyen. Mindenféle szakügyüen díjtalan tanácsot ád az egyesület még posta utján is (válaszbélyeg) Kedvezményes rendeles, előfizetés a tag^g igazolása miatt az egyesület utján történik (Horn, akadémiai kertészel Keszthely) Az egyesüld hireii tagjaival a Zalai Közlöny utján is tudatja.
Páifi 2033. Undi.n 25-22\' i N»-wvoik 519 • - Brittel J2:<0. MÍI\'p. V.J-70, Anutttdain 2C3Q5, HetUu 123 30. Wlta 7315, Solti 3 75. P<*c;a I5-S0, Vmsó 5S0S. Budapest 90-33, Hc\'.&iatl »13»t. Bukarest 3 16. __
SwKwfclár
PeííullM 901. n;e1ybü! eladatlanul vlwrt-mawdt 114 danV EiKÓ;tndu 172— szedett liO—1 "fi. uedett kaiíp I W--1 t>í. kftniiyU J\'36 e!s4rcndn orcg
1-60—li>4 máíodrcndü -18—l 52. onpol süldő 1-U -V76, nalonau nsgyban 160 164. zsli 184-V.S8, lehúzott h«s 208-
2-32. szalonnás félsertés f82 2 00. Az irányzat vittox.Mlan.
BOZGÓSZINHÁZAE
Uránia szerdán 5, 7 és 9 órakor: Valenlino halála óla Nagykanizsán először I A fekete sas, Puskin világhírű regénye. A főszerepben Rudolf Valenlino és Binky Vilma.
lűadja: írlayl BywWjsr és karalwáéi W, Hajjte:—
6
ZALAI KÖZLÖNY
1927 márciut 16
mtmmttm
(Hirdaléaek dija o)6re fizetendő)
•prAhlrdeidf dija 10 uc50 fillér. \\ clmiiő i mlr.áci vsitsvíbb betutvíi illó ixó két izőnafc számíttatik. Minden tovabM fzó \'í}b 5 fill. n hírdaiéal d«]
fiirU-n\'tA ,r»<,;iilnthdóhozzá*xáfnltisAvy.
Vízvezeték szerelést
legjobban és lonolomobbaii készítők. HibÚ6an moreit vezetékeket átalakítok. VARGA ISTVÁN bádogos és szer. 16 Üeák-tér 4. szám.
Tavaszi tíili o női lelöltő»ző«tek é* mlmlcnnenin rrás divatáruk l.-Rolcsóbbik : Krnmrr Zoltánnál Tulipán Araház
Fajtojás, It>bbsz6íösen díjazott lojtlszta kendccii\'cox. Pllmulh. rntly boséRcs tojó éí i:auy bu.sb.Mi nyilvánul, legclcittatőbb barouifibftegjéRcknek, darabja 40 Iliiéi Oruz.m ci Widder magkcreíltcdé»é-ben Nagykanizsa, Erzsébet-tér. í«54
Eladó rét. A régt sáncl vásártérrel szembe.i evő, országútra dűlő 3200 -al príma rét eladó. Bővebbet Köó JőM.d, Főút 17. .
Keresek megvételre nagyobb cca 100- txu cm. magas kirak/ttiveget. esetleg rámával. Ajmlatot kér Plch:cr Guiztáv Vízvár.__1961
Házeladás. P.dli .bari, 2"-ik JZÍmu ház 2\': hold telekkel cítdő, vagy hírba kiadó. Bővebbet ugyanott. 101-t
Hti.Uűioaint oex-ebeie2t»rc citr.d-a ftíMceucr. a lege!Ja>Ciebben és leggyw-sabsan lul)ó}:\'<£\'. Aczél Ignác pér.i-ltWctCr*exvetltf Irodája N*gyk«nlzsái). Fönt 3 .. alatt R^nyszerkölcsön hót-vénycUot veszek. 117
BŐ-
Elad4 Ktntzsy-u. 13. számú
905
Modern hanoversony zongora eladó Keszthely. Kossuth Lijos-uln 87. főid-szint. 1047
Attlla istca 3K. számú ház eladó. Bővebbet ugyanolt
Konvencióé kőműves felvétetik a szeszgyári gazdaság Anna ma Jóiban. Jelentkezni lehet személyeién Annamajorban, vagy levéllleg. Pó-tn Becsehely. 10IS
Kiadó Istálló pajtával 1C1. sx
Magyar-utca
• •ftf/i
Furnérok é> enyv«»ctt lemezek
minden méretben kaphatok Dukáuz Pcrcttc asztalostál Magyar-utca 108.__ 10(37
Érettségizett UizlvWelúr.ő 2>2 évi Irodai gyakorlattal illáit keres Szive* megkeresés Dómján Jolán Erzsibet lét 13. sz.
Házmesternek felvétetik tisztességes gyermektelen házaspár. - Deák-tér 2. emelet.
Kiadó lakás. Kossuth t.ajos tér 10 sz. alatt két udvari szoba, előszoba és mellékhelyiségekből átlő lakás április 1-étc kiadó. IC6Í)
IZ-
78.
vebbc: i
Kindó három szobád modern lakis vjz-vezetékkel májusra József (óhetceg-ut 78. délelőtt í» -12-ig. 1021 j
Házeladás. Teleki ut 10. számn ház kerttel eladó. Bővebbet ugyanott. 10G9
Értesítés.
Ti57telette! értesítem a nagyrabe CsUlt hö^yVOzönst-gel. bojjy lakájomat Magyar utca 4 czám alól
Magyar-u. 5 sz. alá
helyettem á», ahol varrodámat
kibővítettem. Kés?Gln> k kabátok, kosztümök és puhák lrgi7lé$ese\'»h kivitelben .1 lehelő legszolidabb faton-áwk mellett. — A i;ajiyrf»btfcsi:b hö\'gykOzönsi>g szivei pár fogását kérve maradtam mely tisztelettel
HITTER GYÖRGYNÉ
angol és francia nöi divatterme
Ugyanott t*nulők felvétetnek.
Értesítem az igen tisztelt kocsi- és £,ulólul.«jdoROsokat, bogy
í&íí«autórugókat,
melyekért jótállást vállalok. — Elvállalok iováhb.t kocsik készítését, jivitá-át, lóvasafást és e szak inaba vágó összes munkákat jutányos árakon.
Tisztelettel
BÜZSÓ SÁNDOR
oki. lópatkoló és kocsikovács - Teleki-nt és Eötvös-tér sarok.
Tengeri és áipi darálóm állandóan ö?emken van.
nAthaiáz
ellen
és mindennemű ur.doritó b(:z eltüntetése. valamint s baktériumok megélésére egyedül a\'kt-ma? i
BRIXOL Ü;b,Bmb
Egyedárusitó :
VÁGÓ ENDRE ILLATSZERTÁRA.
Kézmosás, szájmosás és mindennemű fertőtlenítés vViN legideálisabb szagtalanító szere.
fssar illatosít és fertőtlenít. t*a
PFAFF" VA81ROGEPEK
egyedüli raktár.*
BrandB Sámdor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb vairógéprakiár, a foisótemplomrál 20 havi részletfizetés I
cipőgyár fiókja
NAGYKANIZSA
Rendkívül olcsó egységár mellett rendezünk
idény-árusitást
12,15,18,19.50,22 és feljebb.
* * \' IM.1
MEGHÍVÓ, a Nagykanizsai Segélyegylet SzOvetkezet 1927. évi
mtrciui hó 27-en dél\'l\'MI 141 11 érakor la.lia a Nagykanizsai Forgalmi B.r.k I!. T. Sugfe-ul 2 helyiségében 65-ik éwi rendes közgyűlését, rnclvr-1 \'a sznvetkt-\'Cli lagdk liszleíeltel meshivjinak Tárgysorozat: I. Az 1926. tvi járs/ámadM, az igazgatósig és feiUgyelöbizoitíági ifcmi\'eli elöieri\'íztésc. a mérleg inegAüspiiása a n.eresig frlosziására von Ik.-zó h«Uio;alho»lal, a l.jiriS 1921. és 1923. évlártulatok vékK\'l-s ,i no!..sa ós a felnicnivéoy mogsd.isa. 2. A srövreiltcje! hivaialos kílzls-menek Hjelölése. 3 Igazgatósáéi és WUgytlSbizoiIsági tagok válasziása a, aiatizabílyok 48. il\'e\'vc 62 S^-al éilelmúbcn. Nagykanizsa, 1927 március 12 Az igazgatóság. — Mérleg-eacámle. Vagyon: Kéözlel: l\'osla-lak\'.rikp\'nrtír K 781 287. lí>lékp»pirok: K 152.000 u. é. hadikOlcön K 70 50-\') 1 dth tArgvni Nomzdi Bank K 1.330.000. 219 drb I- rgalrr. B Ii\'i r*v»v K 53996.000 K 55.396 505, K0h*wénv kolctanOk: K-.-.es-sée m-llHI K 290 216000, lel/á\'i Jfdcz:l(el K 12)586900. Bítéielütg K 61 8-15690 K.>zi7."t0- K 28500000 K 510 US 190. Váltók: Jelzálog Icd -ztllel K 35 100.000.\' Nyilihiiela váltók K 144,230.000 K 179,330000, Adósok toVszámlára K 14785000. Halralékos kamal 15,122934 Össze-ten K 775,563 916. Teher: Torzsl^iéiek: ai 1921-1927 év\', heilb.liz.ii-s. i K 523 181 896. ha i (lUelriSzík beflzclésc-i K 4.550 000 K 527,731 89Ó, Tfiíelnrlalék K 1 304 224 l.e n~.ii já\'l évi limjoneredmény K 4,544 457 N>-ui«lii ii<7lvisc-lík a\'a^j■ K I2 000.000, Hitelezik lolyósrámiAn K 08 229 500, Üzlctr-sz illrlév K IS 574 821, Elíre f.zet\'" kamal K I 842.374, Vl"Zlrs>d.nÍ!olt váltók K 97,300.000, Nyereség K 14.030 644. összesen K 775 563.916 Nagyk\'.nizsa, 1926. december hó 31 én. tIz igazgatóság. Veszteség, és nyereség-számla. Veizíes^\'. Fizelések « kez<-;é<i knllsígek K 54 101.640, Adó K 2.125.569 Tiszlele\'diiak K 4,020 000, N i-:e=ég K 14 036 644. Összesen K 74 373 853. Sveresig: Kamitok és kcs-delmi -liiak K 68 415 179. Ju alékok K 4,278554. Dijak és értfk-pj. r Jövedeu-rn. K 1.680 120 Összesén K 74.373853. Nagykanizsa, 1927. évi március hí 11-én. A JeWgyelőbltvilság.
Fényképészeti cikkek
nagy raktn.i..^- Állandóan friss
lemezek, filmek, papírok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISCHEI. FÜI..ÖP FIAi
cígoél x NAGYKANIZSÁN.
BMW
IRühely áthelyezés.
TíAitelctlcl értesítem .i n. é- kftzon-*.éi.ot, hogy NagyVanizsán, Erzsé-bet-tér 2. szám alatt tevő
eruyókészitő és javító műhelyemet
Lclir OszWr féle házba, Er^sébet-ter 13. «zám alá helyettem.
Kérem i nagyérdemű lüzönség szíves
teljes tisztelettel
özv. Hernfeld Dávidné.
PÜCH-kerékpárok
békebrti minőségben kaphatók kedvező részletfizetési feltétetek mellett
Brandl Sándor és Fia
cégnél, Deák-tér 2. sz.
a tctsótcmplomnál.
Kerékpáryummik alkatrészek n lepoloaóbban. Kerék-párjawítő műhely I
Szemes tengeri
árpa zab
k a p h a I ó:
Ország és Widder
niagk\'ic^cdé-ébcn Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Oienbeck Károly.)
K^^^SJ^uh^SSdVtís. Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos affiluK^SmSVp^aq\'ímS"
87. évfolyam, 62. szám
Ara 14 fillér
Nagykanizsa, 1927 március 17, csütörtök
POLITIKAI NAPILAP
A főváros az ügyészségre teszi
a Széchenyi-fürdő ügyét
BudapeM, március Ili
(Éjszakai rádió jelenlét.) A székesfőváros mai közgyűlésén dr. Ripka ff polgármsster a következő bejelentést tet\'e a Széchenyi-fürdőre vo natkozólag:
Oiyan hirck látlak fcapvilágol, melyek az egész törvényhatóság koz-é!e i tisztaságát elhomályosítják, ezért indítványozza, hopy mondj t ki a közgyűlés, hogy az egész Széchenyi fürdő ügyét ál-feszi a budapesll ügyészséghez. A közgyűlés egyhangúlag rlfogadla RipVa fóoolgármcster indítványát.
Nagy István kívánt ezu\'án felszólalni, akinek nevét a fürdő üggyel kcpcsolalban igen erősen emlegették, azonban óriási zaj és kíabálas fogadia Nagy szavait és ilyen hangok is hallatszottak: Nagy Istvánnak il! ninc6 joga felszólalni, inig az ellene emelt vád alól tisztázva nincsen.
A KANSz memoranduma a kormányhoz
Budapest, március 16 (Éjszakai rádiójelentés) A Kö?alkalmazónak Nemzeti Szövetsége terjedelmes "memorandumban fordult a m. kir. kormányhoz, a képviselőházhoz és a felsőházhoz — statisztikai adatokkal kimutatva azt a veszteséget, amit 19M. óta szenvedelt az által, hogy a békebeli díjazásoknak csak egyharmad részét kapják. Foglalkozik a memorandum a nyugdíj-kérdéssel, sz elölépteléf, a családi pótlék, a betegsegélyezés, a házépi-léti kötcsrn és a többi égető közalkalmazotti problémákkal.
Álarcos rablök kifosztottak egy bankot
Bukarest, március lt> (Éjszakai rötliójelenlés ) Orescj (?) városában hárem álarcos rabló lenyes nappal behatolt egy bankba revolverekkel is kézigránátokkal felfegyverkezve. A bank igazgatójít és tisztviselőit arra kényszeriletlék, tiogy \'gy mellékszobába vonuljanak, ott megmotozták őket. mindent elvetlek tólük, majd egymáshoz kölOzvc síi-jukat beiomlék és a szobát lezárták. Ezután a pénztár fc feszítéséhez és kirablásához Ingtak. Tíbb mint félmilliárd leit vittek el készpínzbtn. Stjnn, a vakmerő rablóknak nyjma veszeti. A rendfrség kénekerilésllk itánt minden intézkedés\', megleli.
katonai ellenőrző bizottság visszahívásáról tárgyal a nagykövetek hétfői értekezlete
Pám, mirelit* Ifi (Éjszakai telefonjelenté!) A nttpy-kövclek értekezlete folyó hó 21-én héifón délelfiit II órakor tárgyalja a
Magyarországén mttkCdó k.t\'on\'i eüer.örzó bizottság ussrahivasának illetve feloszlatásának régóta vijudó kérdésit.
Gróf Klebelsbcrg Kuno — Mussolini Benito miniszterelnöknél
Róma, március ttí (Éjszakai rádiójelentésf Gróf Kle-belsbccg Kunt) magytr kózoktatás-űgyi ministter ma me°litog:tla a középiskolák főigazgatóját, akinek
kal.iiuolása nvJleit a^giekintett tl)bl> kflzípislu it. Gróf Ktb Isbtrg rni-n szter azu^átl ntt gj-. lent Benito Mussolini mihtszlfreitt.\'krtél, alinél hosszabb ideig -Józr-ii.-
Orosz kommunista támadás Magyarország ellen
rint Néinctorszóg M gy-uotsz^gjl megszakít minden szellem* összc-kvMíctést és a berlini egyelőin magyar szemifúiiunál luiddékialanuí bsszllnlelik. Az indítványt férgyalás a\'á bocsá o.Lík. de M.n>i ne.n szólt
Berlin, márciut Ki (Éjszakai rádiőjeknfh) A pjrosz országgyűlés napirendje elölt A\'<ch kommunista képviselő a m:£yar magyar kormány részérő! történt elnyomatása ellen támadt és köveiclíe,
hogy még ma tárgyaljanak c^y kom- • hoz*á és ezután áttették a jogügyi munista törvényjavaslatot, mely íze- bi\'Oituághoz.
Kényszeradókkal biztosítják a román kereskedők és iparosok aggkori ellátását
Bukitrcit. március 10
(Éjszakai rddicjelenU\'s.) A szenátus mrgszavazt* a kereskedők ér. iparosok aggkoii ellátását biztosító törvényjavaslatot. A javaslat ellen a magyar pártiak folytatták a ieginten-
íivefco küzdelmei, Mert az az erdélyi kereskedőkre ís ipaXj^bkra ujnbb 100 millió lei L\'ihel j.\':eot. A kormány ugyanis az aggkori eilátá* biztosítására szükséges őseget kényszere déztatás utján teremit elő.
A képviselőház mai Ülésén a külföldi magyar intézclekről és a köz-tiszlvise ők gyermekeinek ösztöndíjáról szóló javaslatot tárgyalta le a Ház haimsdszori o!v3sásb?n. Majd a mentelmi Ügyek tárgyalására tértek át. Vancök János mentelmi jogU két ügyboa felfüggesztették, míg egy SBjlóvéiségc ügyérea nem adta ki a Ház. Ezután állértek
a biztosítási javaslat tárgyalására. Az előadó Kálnoky Benő ismertette a javasla\'ot. #
Bródt Ernő nen fogadja cl 3 jt-vaslatoi.\' mert védeimci nyújt a biztosítóknak.
Kisemberek érdekeit sxoügáSja a biztosítási törvényjavaslat
A képVíaelöház mai ülcuc
Budupcst, március lo | Szabó Imre felolvasla a biztűíitó
tárcsások igazgatósági tagjainak névsorát ás kiemelte, hogy abbin aktív politikusok is vannak s ez aggodalommal tölti el. A javaslatot nem fogadja el.
Gadl Gaszlun a javaslatul nem fogadjn cl, ntc-l abban nem érvényesül az egyformát elbánás elve. A kis cir.b ^r* ket formali\'ásokhoz kötik és megvonják tőlük az önrendelkezés jopát. E\'.zel szemben a biz-to^üó társaságokat nen: kötik formához Tűrhetetlen a/, hogy a biztosító társaságok igezgotóságahan ma^as tisztséget betöltő c-ll.tmi funkciónái.u-öok. képviselek aktív miniszletek
I iat fogl.ljtnak el (Nagy zaj. ami-ben a fd-zó!alő a nüni^lerelnök felhív Ix iru sem ::ll hajlandó neveket említeni.)
Pesthy Pál igazságügyi miniszter kiemeli, hegy
a javaslat épen a kisemberek érdekeit szolgálja.
Tcmészé\'cse i leklniettel vau a biztosító társasigokra is, mert hit»zen a kö>ga7ti3íá^ érdeke, hogy erős biz-Iom\'Ó inl^.\'.niényeink legyenek. A Viilprizdciőjdnak nem lehet szabad terel engedni, mert különben a biz-tositók 90 százaléka egyetlen fillért sem kfpna ép^n a biz:osiió társaságok any-ígi helyz?ie»miatt.
A kormány foglulkozik*a kereskedelmi törvény átdolgozásával.
A kormány arta tr;eVszik, hogy a felek egyenjogosullságáv. mindenben hi.\'iosiiaa é? megmentse a falu népét az ügynökön hadúlól. Minden jl pos kiíogisl e fog.sd. mert arra lürekszik, hogy a törvény az egyen-jo^oíulsságot biz\'osilsa.
A tót néppárt izgalmas gyűlése
Prága, március 16 (Éjszakai rá-dicjelcnfés) A tói népp.rt parlamenti fakcioj^nak iegu\'óhhi gyűlése igen izgalmas volt. HHnka János índitvá-ny< z!a Juriga Nándor és más ktp-vit?lőkn;k a pártból való kiíratását Az indítván/ oly izgalmat váltott ki, hogy a gyűlést be kellett rekeszteni.
A felsőház pénzügyi bizottsága elfogadta az adómérséklési javaslatot
Budapest, március 16 (Éjszakai rádiójelemé*) A felsőház pénzügyi bízott; ág i mi délután tartott ülésén sok felszóhlás inán, melyekre Bud és Szcitovszky miniszterek válaszoltak, elfogadta általánosságban és részleteiben is az adómérsékléstől és az autonómiák ellenőrzéséről szóló javzslatol.
A kereszténypártot meghívták az egységespárti vacsorákra
Budapest, március 16. Alniássy László ma levélben közölte a Keresz-í tény Gazdasági IMrital, ho?y a párt J v:z-^s-?gét es tacj-ii mindenkorra \' mi í.hivja a politikai és társadalmi \' rrin\'kezés előmozdítása végei! az Uj-yoC.upátt vacsotáir.\'.
4
ZALAI K07.L0NY
1927 március 2
Hubay Jenő díszhangversenye a Városi Színházban
Nagykanizsa, március 16 Nagykanizsa valódi szépért és igazi jóért mindig lelkes.dő városában is igen kivételes és hatalmasra fokozott érdeklődéssel várt ünnepi esemény színhelye volt a szerdán este felavatott Városi Színház: Hubay Jenő, a magyar zenevilág első és a magyar zenei élet messze kimagasló vezére Iheatre páré kerelébcn a zeneművészet számára is felszentelte legfrissebb hangverseny-termünket. — Ritka és kivételes művészetének csodálatára nemcsak varosunk, hanem a messze kornyék elókelői toitoiték meg zsúfolásig a Városi Színház intim nézőierét, mely lenyűgözve, rnajd meg ujjongva, Irenetikus taps-viharral és lelkes ovációval hódolt az istenadta géniusz pompás játékának és a sokoldalú, mindig megkapó és elragadó komponistának.
Hubay, mint hegedűművész különálló és páratlan jelenség, kiben a virtuozitás supcrialivusán mélyen járó, a legelrejtettebb értékel is felszínié hozó, erős egyéniségű művész lakozik. Eszményien tokéleies stílusa menles az üres csillogásoktól; lelkének csapongó fantáziája, szenvedélyének korlátlan ereje, elegánsan könnyed és közvetlen előadómódja, színdús frazirozása nemcsak a világ legnagyobb hegedűművészei élére állitjáa, hanem magyar temperamentumának széles skálája: édes-búi kesergése, epedő (s vágyakozó el-lágyulása, majd meg öntudattal dacos szilajsága időrendben is az e/só nagy magyar hegedűművészt jelentik Hubayban.
Hódító művészeiét és emberi nagyságát biven tükrözik vissza most első Ízben hallóit kompozíciói Is (Preghicra, Vcnezianna, Mazurka, majd meg a 14. csárdajeleti-.t), melyek ragyogó egyéniségében rejlő niarkáns vonásait, teljesen megtisztult lelkének gyönyörű tulajdonságai! -pompás csokorban nyujtolták át lelkes hallgatóságának. Az ideálisan tökéletes előadásban
hilíoll B:efboven Ktcuizcr szonátában melló p.\'rlnere volt az ilju zon-gnrislj gárdt Irgkjválóbbja: Kása György, ki nemcsak páratlan sitnu-lélionysággal kísérte a többi számokat is, hanem aki Mozart C moll fantáziájának stílusos és keresetlen előadásában, mint szólista is maradéktalanul beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
A koncert-programmot Farkas Imre, a magyar közönség közkedvelt irója vezette be közvetlen hangú megnyíló szavaival.
Lélekemelő epizódja voll a feledhetetlen estének, mikor Kelemen Fcrcnc, « Z\'inyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör társelnöke a szinpidra lépeti és mint a nemzeli feltámadás szent ügyének apostolát, a mapyar zer.ekulltua világol győző dicsősé gét üdvözölte Hubay Jenői és (elkérte őt az Irodalmi és Művészeti Kor diszelnökségénck vállalására. A Kanizsán szokatlan tombolás, falakat és lelkeket remegtelő lapi, ami az egész eslé! j:llemezte, ekkor elementáris erővel tört ki s az ö.«z mester keresetlen szavakkal, megindulva kö szőnie nteg a Kor ügyeimét.
Az ünneplés (apso-k\'njd különö sen a műsor második lészében tört ki fékezhetetlen erővel. A mester saját szerzeményeit bőven kellett ráadásokkal póiolnia. A műsor végén a díszes közönség sokáig állva ünnepelte a nagy művészt.
A város vezetőségének nagy körültekintéssel irányított gördülékeny redezése nemcsak a diszes külsőt biztosította, hanem méltó kerelel is adoll e nagyszabást! és jelentőségteljes ünnepi eseménynek, mely nemcsak feledhetetlen emléket adóit a megjelenteknek, hinem amely Hubay nemes és ideális gondolkozása folyláu példát mulatott arra is, hogy kultúrintézményeink pirlolása és támogatasa, a művészi élet elöbbre-vitele és Icijeszlése, dicsősége és nagysága zcnilhjén álló egyénnek is csak nemes tulajdonsága lehel, melyet nemcsak jelen forró hálája, hanem az utókor tiszta kegyelete is örök útiránynak mutál.
Vannay János
Görgey István, Usetty Béla, Besse-nyey Zénó, Kállayról és politikájáról
Kör interjú a szinháznyitásra érkezett neves politikasokkal a fehér asztal melleit
Nagykanizsa, március 16 A Centrál éttermi helyisége a szinháznyilás napjának delén néhány órára szokatlan szinl oltott magára. Csupa politikus személyiségek, de | a legelsők közül, ülték körül a fehér \' asztalokat. Kállay Tibor dr. országgyűlési képviselővel az élén az Egy-ségcspárl neves vezérei, valamint a székesfővárosi községi párt kimagasló alakjai. Már a feketénél tartanak, mikor a „Zalai Közlöny munkatársa atlakol intéz a szinháznyitásra Njgy-kanizsára érkezeti vendégek ellen és mindenáron interjúi kér a po\'iliku-soklól.
Igy elsőnek munkatársunk Görgey István országgyűlési képviselőre veti ki hálójit, kii kényes diilema elé állit. Ugyanis
a mindig jókedvű Görgey István .
épen a deszertnél larl, mikor leikapja az első tiszteletteljes kérdési:
— Méltóztassék nyilatkozni 1
— Igen, igen — leleli — de előbb hadd nyeljem le a lalatomat.
Hamarosan megegyezzünk. Budapesttől Kanjzsáíg hosszú az ut és négy órai vonatrázás ulán bizony nem kellemes senkit feltartóztatni ebédjében. D; ennek is vége kerül és Görgey István igen kellemes társalgónak bizonyul. Leghálásabb országgyűlési képviselő, aki talán valaha újságíró penna alá került.
— Igen, hál természetesen nyilai-korunk arról, — mondja — hogy
Kállay Tibor őexeienclája budapesti politikájával milyen sikereket ért el?
Ennek eklatáns bizonyítéka, hogy az ö politikája ellenállhatatlanul hódiI és éppen ezt láttam, mikor mint közkatona megcsodáltam magas politikai koncepcióját és mellé álltam. Kállay Tibor a fővárosi községi politikában is megmutatta, hogy mint lehel valakinek, aki azelőtt ezen a téren teljesen ismeretlen voll, egyre szélesebb teret nyerni a polgárság körében.
— A hadikölcsönök ügyiben — folytatja — mi örömmel üdvözöljük Kállay kegyelmes ur fellogásál és ebhez hozzálenni valónk, vagy elvenni valónk nincs.
De Görgey Islván ulán nem marad ki a fehér asztal körüli interjúból
Bessenyey Zénő képviselő sem, aki szinlén Kállay Tibor legbizalmasabb politikai barát-jii közé tartozik.
A hadikölcsönök ügyében városunk országgyűlési képviselőjének telt áiláspjntjáról beszél és megállapítja, hogy az államlelesligekböl három legfontosabb tekintetbe jöhető probléma vár megoldásra: • tisztviselők fizetésének rendezése, a régi nyugdíjasok ügyének megoldása és a hadikölcsönök valorizációja. Ezt a három céll egyformán fontosnak kell minősítenünk és itl hang-sulyoznunk kell, hogy ezeknek a megoldása az állami feleslegekből megint csak azok kezében nyerhet megoldási tökéletesen, akik a szükséges ismeretekkel és adatokkal rendelkeznek. Végül
OPERÁCIÓ
Irta: TeSreAkné Arányt Múriii
Az asszony egyedül maradt a fehér kórház-szobában. A két nagy ablakon a liget sárga aranyra hervadt fái integetlek be hozzá. Korán délután voll, de az alkony lila kod-ben már otl feküdt a fak aljlban és a lemenő nap aranytavacskakat festett a lialavány kék égre.
Az asztalnál ült és irt. Időnként felemelte a fejét és könnyes szemmel bámult kí az ablakon.
— Mosl, amikor búcsúzom az élettől, köszönöm Géza, hogy kitartottál mellettem. Köszönöm, hogy most, mikor az élet, szeretem, egészség elhagyott, cl nem liagylál.
— Köszönöm és csodálkozom, hogy van ennyi jóság a világon. Köszönöm és meggyónom, hogy én nem érdemlem meg a jóságodat. Rossz és bűnös asszony vagyok. Soha nem hittem hűségben, sohasem hiltem jóságban. Önző voltam, csak játszottam az érzésekkel, sohasem szereltem senkit.
— Téged sem szerettelek, Géza. Meg akartalak tarlani, mert cllátial mindennel, meg azért, mert a lérli-vágyak mindig vágyakat ébresztettek bennem. Csak ezért voltam a liéd. Most ugy érzem, a hálái kü-
szöbén állok. Undorral nézek vissza, rcitegvc és szomorkodva gondolom végig az életemet.
Az ajtó kinyin, nesztelenül jött be az mspekcios apáca.
— Éhesek vagyunk? — kérdezte és a hangja lágyan csenged. Ez már igy van az operáció előli.
Az asszony leialll, elragadtatva nézett az apáca szemebc.
Sohasem érlelte, hogyan lehetnek emberek, akik igy élnek, mindig ugyanazi teszik, jók, résztvevők, önzetlenek, szegények.
— Fél? — kéidcztc az apáca.
— Ah, nem.
— Kár is volna, — nem súlyos operáció. Aztán olyan szivesen lek-szik majd. Észre sem veszi, egy hé! muiva mar el is feledte.
— Igazán ?
Az apáca a kezével legyinlelt.
— Semmi az egész 1
— Sokan haltak bele már ilyen operációba ?
— Egy esetre sem emlékszem, — mosolygoll az apáca. Megsimitotla az asszony arcát és kiment. Az asz-szony visszaüli a szekre. A könnyek hlszáradtdk a szentében és a nagy ir.agasirató szorongó szomorusúga megenyhüli.
Végigfutott) levelit és lázisan tovább irt.
Megírta, hogy mennyit szenvedett,
mert sohasem hitt az ura szerelmében, mert közönségesnek és szegényesnek tartotta a saját életéi. Nagy sikerek, mámor, művészei után sóvárgott és szétszórta tisztaságát apró kalandok közölt.
Megiria, hogy vágyódik az élei ulán. Újra szerenc élni máskép. Most mar nem unná az otthonát a várást Gézára. Még ha elhagyná vagy elhanyagolná az ura, akkor is kitartana mellette, most már érzi, meg lenne benne az erő, a szerelem! a lemondó tisztaság, hogy visszaszerezze Gézát.
— Hűségem léged is megianitana az igazéletre - irta —, kár, hogy későn jut az eszembe...
A levelet beleik- az éjjeli szekrénye fiókjába.
A műtőasztalon vígigfeklclték. A testét előkészítenék a műtétre. Csukott szeme elé képzelte a világ szün-i lelett Örök szenvedései!. A középkor
I kinzókamráiban nyomorékká lett emberekei, a háború véizö sebesültjeit a gyilkosságok ijedt áldozatait, a nyomoiékosai, a beiegségükbtn ha-sihorgőKcl — és elmosolyodott. Van más is, mim szenvedés és vCg \' Ez az emberi sors. Miért félnék tőle ? Jöjjön léhát.
Valaha örömre is . vágylam, cifra rongyok, üres hazugságok ulán só-
| várogiam, miiven ostoba, milyen , ostoba voltam 1
Aztán elaludt.
Fehér párnák közöli ébredi fel. Künn eső verte az ablakot, a leje fájt, a gyomra émelygett, valahol a testében tompa, határozottan fájdalmat érzeti. Géza állt az ágya melleit. Ez megnyugtatta.
Napok multak. Elmúlt, mögéje kerüli a szenvedés.
Kokonok látogatták. Büszkén mesélték, milyen hősiesen viselkedett a minél élőit. Untatták. Mosolyogva hallgatta őket s türelmetlenül nézle az ajtói.
Az urát várta. Pillanatra egyedül maradt, kikapta levelét a fiókból. Izgatott kézzel szaggatta ezer apró darabra. S mire Géza megérkezett, kacéran igazította aranyhaját sápadt homlokára.
— Csak az uram szeressen, nem vágyom semmi, semmi másra, — gondolta.
De amikor a kocsi hazavilte s lába annyi idö uián elöször érintette isméi a pesti ulca kövezetéi, az asz-szony önkéntelenül is körülnézett. Lehajtotta uj bundájának gallérját, amivel az ura még a kórházban leple meg s aggédva, ma«aleledlen figyelte: észreveszik e még a járókelők s megbámulják-e szépségét ugy, mint azelőtt?
1927 márciu6 17.
ZALAI KÖZLÖNY S
Usetty Béla,
I K41lay-file budapesti községi piil „yik vezére, országgyűlési képviselő beszéli és lejlelle ki érdekesen Ká.lay Tibor dr. szerepéi a székesfőváros politikájának és községi politikájának érdekében.
_ Kállay Tibor, — mondolla többek közöli — mint régi országos politikus
helyes érzékkel kereste a főváros politikai és gazdasági életében a szerves kapcsolódást a vidékkel és meg is találta és abogy célul kitűzte, ugy valóra is váltotta politikai koncepciói!-
Ismertette Usetty Béla azt a hatalmas számbeli eredményt is, amit eléri a Kállay-léle községi párt a budipesti központi városházán is, akol eleinte 24 bizottsági tagból illőit a párt, most prdig 72 tagja van és igy döntő belolyassal van a székesfőváros ügyeitek Intézésében és ennek elérésében Kállay Tibornak igen nagy része van.
A képviselőkkel folytatott interjúk inkább egy kedélyes beszélgetés jel -legét viselték magukon, amelyből azonban élesen rajzolódott ki, hogy Nagykanizsa város országgyűlési képviselője városanak érdekein és ügyein kívül milyeu sulylyal jnn latba az országos s a székesfőváros községi politikájába, ami pedig végered ményben nem lehel közömbös e városra sem, ha vesszük, hogv mind -n-kor nagy panasztargyát képezte, bogy főváros a vidék rovás\'ira megerő-sodöll és felemelkedett és elnézte, hogy a vidék elsorvadjon", — mini az Uselty Béla a beszélgetés folyamán mondofa volt. (—)
A nemzetközi bányászszövetség gyűlése
Berlin, március 16. (Élszakal rá-Hójelentés.) A bányásszövetseg székhazában ma tartotta meg a nemzetközi bányaszszövetség nagygyűlését, amelyen számos állam banyászszö-vetsége képviseltette magát.
Nagy tífusz-járvány Boroszlóban Boroszló, március 16. (Éjszaka! lidiójelentés.) A lifuszmegbeigedé-sek száma 116-ra növekedett. Érdig bárom halálos eset fordult elő. Az orvosok véleménye szerint a megbetegedések emelkedni lógnak.
Háromszáz nincstelen földműves uj községe
Budapest, március 16. (Éjszakai rádiójelentés) Az országos foldbiriok-relorm kapcsán Nugyszentmiklós határában háromszáz nincstelen föld mives házhelyet kapott. Egy tanitó vezetésével most elhatározlak, hogy külön községet fognak alkotni Pjsua-kengyel név alalt. A mozgalom vezetői a Faluszöveiaég tamogaiását kérték tervükhöz, amely konialyan támogatni kivánja az akciót.
A Vajdaság községi választásai Belgrád, március 16. (Éjszakai rádlójelenlés) A Vajda-ágban a községi választásokat a magyar közaégi \'örvények alapján fogják végrehajtani.
Kanizsai detektívek elfogtak a vonatellen-örzésnél egy régóta körözött bűntettest
Budapesti fogházörök veszik át a nagykanizsai ügyészségtől
Nagykanizsa, március 16 A nagykanizsai államrendőrség detektivjeinek egy ujabb sikeres fogásáról kell mi beszámolnunk.
A pestvidéki kir. lör.ényszék mír rég bb idő óta körözőlcvilel bocsá-to:t ki Kolaszdr László gazdász, budapesti lakos clien, aki négyrendbeli csalás büntette mialt volt gyanúsítva. Kolaszá> nak az elfogyás elől sikerült külföldre menekülnie, ahol hosszabb idón át tartózkodott.
Tegnap reggel a szokásos vona*.* ellenőrzés alkalmával az egyik de tektivnek feltűnt KoUszár László fényképe az ullcvéien. Mintha már valahol látta volna. Vallatóra fogú
Kolaszárl, aki csupán annyit jelentett ki, hogy 0 aszországból Jön vissza, haza Budapestre. A deick\'ivnek ekkor eszébe jutott, hogy Kolaszár fényképét a körözöttek között látlc, azért nyomban ieuzállilotta és előállította a kapitányságra, ahol csakhamar kidejült a detektív jó fogása. Koia-szar Lástló a pesivid-tki törvényszék tói rég óia keresett gyanúsított voll. A rendőrség a jegyzőkönyv felvétele után Kolaszárt azonnal átkísértette a kir. ügyészségre, egyben táviratilag édesítette Koiaszár elfo-gatásáról a pestvidéki törvényszéket. Koiaszár Lászlót pesli f> gházőrök fogják a pestvidéki ügyészségnek átadni.
A zalamegyei GyOSZ akciója az építkezések megindításáért
A Oéllva.utat kérik, hooy kezdjen munkás- A. tlaztvIaelOl házakat \' építtetni - Killav Tioornál kOlilOtta4oll«ll tiaatalaa"" abban az i ügybon - A kópviaaló meglo.rta közbanjáráaét
Nagykanizsa, március 16 Nagykanizsa ipara és kereskedelme a szokottnál jobban sínyli az általános rossz gazdasági helyzetet. Alig van va\'af i épnkezés, a mi foglalkozást nyújtana a mur.kasok százainak és Igy mivel a gazdi-.agi é\'elnrk a vérkeringé.z nirc- b/"6i\'V,\', rnin drnki csak panaszkodik
Ezt a stiiyia h Ivzerrl tcltr mér lege\'és lárgyaví a Oraripan.io^ 0 -szágos Szövetségének zal- meevei csoportja, mely foglalkozván ezzrla kérdéssel, mődol laláit, bogy a gazdasági pangáson valami enyhülés álljon be. I?y Welser János gyárigazgató felvetette a tervet egy a közelmulibsn tartott GOSz választmányi ü\'ésm, bogy lehetne a keres-
kedelmi kormány állal a Délivasul-nál odahalni, hogy a MÁV példájára a DV is kezdjen Nagykanizsán személyzete részére személyzeti házakat épillelnl, miáltal lényegesen javulna a helyzet. Ebben az ügyben W laer János szerkesztett egy memurai\'du-mut, melyei á-rd ** « vams polgármesterének pá-bj\'ás véaett és egy másik pélaanyai ".a dé\'ulln kű\'dólt-ségiicg tisztelegve a G OSz Kdltay Tibor dr.-nál neki adta át és terjesztette elő szóval kérését.
Kallay Tibor megígérte a küldöttségnek, hogy az életrevaló indítványt tanulmányozni fogja éB meg fogja tenni a szükséges lépéseket, hogy az Illetékes helyen meghallgatásra találjon.
mi. jv-rmvii n i-i-i-.................................
A lovak közé bukott, amelyek magukkal vonszolták
A PálfT-oraság kocsisának súlyos balesete - illkapocítörést és itüyos zniOdásokal szenvedett - Állapota eletveszeljes
Nagykanizsa, niireius 16 Táncos Lajos, a Páily-uraság Pö-löskeló inellttli fehérbuckói major-|1nak 52 éves kocsisa legnep délután a Fó utcán az egyik Oztcl elölt megállott megrakott kocsijával. Táncos bement az üzletbe, hogy megbízatásának eleget legyen. Amint azonban kijslt, abban a pillanatban ijedten vette észie, hogy a loval valamitől megijedlek, megbokrosodtak és szaladni készülnek. Egy szempillantás alalt odaugrott a lovaihoz és fel akart szállani a szekérre, azonban a megvadult állatok erős iram-han futni kezdtek, agy, hogy
Táncos Lajos lovai kö.-é bukóit, amelyek összerugdosták és egészen az Erzsébet térig magukkal vonszolták, ahol sikerüli eket ■ meglltlluni és megfékezni. A szerencséden ember feje a kö-
vezeten súlyosan összezuzódott, állkapocs és egyéb csonttörést szenve dett. A vér teljesen elbotitolta, hogy jclezie a lovak száguldásának nvo-mál. A közelben tartózkodó Stuller László államrendőrségi főfelügyelő és a segiitégre sietett rendőrök nyújtották az első segélyt a szerencsétlen Táncosnak, mig a mentőkocsi megérkezett és beszállították a kórházba, ahol azonnal kezelés alá vették. Táncos állapota életveszélyes.
A rendőrség megindilolta a nyomozást.
Jorga képviselőt kizárják a kormánypártból
Bukarest, március 16 (Éjszakai rádiójelentés.) A kormánypárt végrehajtó bizottsága Avarescu elnöklete al itt tartott ülésén elhatározta, hogy Jorga képviselőnek a pinból való kizárását fogja indítványozni.
1
BUDAPESTI NEMZETKÖZI UASAR
1927. április 30—május 9.
Rendezi a
Budaiiesti Kereskedelmi és Iparkamara
Vámszabadraktár. Bel- és külföldi szállítási és utazási kedvezmények. — Vizumkedvezmény. —
Kiállítóknak és látogatóknak lelviligo-aitásl nyuitanak:
liilltslu: iVÁSÁBIBODA UIMui-l Kljflultiíi: lUntniiui TihtWiHii » I.
VÁROSIJZINHÁZ
A szinház-avató hét műsora
A pécsi Nemzeti S\'inház társula-lának előadásai iránt óriási az érdeklődés. A jegyek csaknem kivétel nélkül elővételben kelnek el. Ez a páratlan érdeklődés, nemcsak a pompás uj színháznak szói. hanem annak a n gvs\'erü müs imak la, amit Fodor 0 ;zlár, az uj igazgató műértő i\'iévs- álli o\'l ő\'-sre. A zenei ir dalon min len la|a 1 p iselv- van • z Inn pi előadások rep-rio\'rja. — K\'a-s ikus operett, opera, op M-bal-len és modern operett. Kószeghy Teréz és Hatmos Jmo< fővá-o I művészek, valamint Sophia SMtanova és Alex Nlkilln, a v. orosz clrl udvari ballet táncművészei főeősségei az előadásoknak a társulat kiváló kedvenceivel együll.
Műsor
Csütörtök: ,.Cigánybáró" Kószeghy Téréi, Halmos Jínt.., Sophia Saüanova és Alex Nikilln felléptével. Kezdele » Arakor.
Péntek: „Bajazzó", opera : „Rína lelke", oper-batlett es Itancver.env Kószeghy Teréz Halmos finoi, Soplna Satlanova és Alex Nikltin felléptével. Kezdele 6 órakor.
S/omtwl dé\'uUn 3 éa tél órakor: „U-liomszál", gyermek-előadás mérsékelt hely-árakkat.
Szombat este „Cirknazherccgnö". SopMa Saltanova é> Alex Niki in felléptével. Kezdele 8 órakor.
Vasárnap délután 3 órakor -.Ci\'kusi-hercegnö". Sophia Saltanova és Alex Nikiim felléptével.
Vasárnap este: „Cirkuszhercegnó". Sophia Salunova és A-ex Nikiim felléptével.
leevek a színházi pénziarnSt délelótt 10—1-ic. délulln 3 5 Ifi és "te 7 órától kaphaloló. Ma. esülörtok déli 12 óráig még a Krátky-tózsde is Árusítja a jegyeket.
Id&járá*
A nagykanizsai metoorol^gial meg-Ugy,ló jelentése : Szerdán a himtsik-
let. Reggel 7 órakor +4-1, délután 2 órakor +8.3. eate 9 órakor +3.
PelltOzci: Reggel borult, délben kevésbbé derült, este tiszta égboltozat
Szél\'tiíny; Reggel és délben Északkelet, ette Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet jetentéie szerint tartósan derült, száraz idó, erós éjlell lehűtéssel, késóbb felmelegedés várható.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 március 17.
*__
NAPI HIREK
■ APIREHD
Március 17, osQtfirtök
Római kalolikus: Patrik pk. i\'rolri-táns: Gertrúd. Izraelita: Veadar hó 13.
Nap kei regccl 6 óra 11 perckor nyugszik dílulin Ift óra 07 perckor.
Városi Színház este S órakor: Cigánybíró, operett 3 (elvonásban.
Mozi. Uránia: Halálmeagyéíén. izgalmas történet a mexikói határról. — CJÓadások: í (j9 órakor.
— A főispán látogatásai. Cryö-mörey Oyörgy főispán legnsp délelőtt folytatta látogatásai! városunk életének kitűnőségeinél, majd délután autőlán visszautazott székhelyére, Zalaegerszegre.
— A kerületi főkapitány hlva-talvlzsgálata a rendőrségen. Dr. Ferenczy Tibor kerületi főkapitány több főtiszt és számvizsgáló kisére-táben a nagykanizsai rendőrkapitányságon több napig tartó hivatal ügymenet és számvizsgálatát megkezdle.
— Március 19: Nagykanizsa város védőszentjének ünnepe. Március 19 én, szombaton Nagykanizsa város védőszentjének, Szent Józsefnek ünnepéi ol|ok, mely alkalomból a fcrcncick plébánia lemplo-mában bucsu lesz, a szokásos ünnepi sorrendi istentisztelet megtartásával.
— A pénzügyi bizottság hozzájárult a város ingatlanvételéhez. A város pénzagyi bizottsága tegnapelőtt tartolt ülésén hozzájárult a város által veendő négy ingatlan megvételéhez, amelynek perfekluálása végett a polgármester szombat délután rendkívüli közgyűlésre hívta össze a városi képvisclóleslűletel. A megveendő ingatlanok egyike a Ka-zlnczy-utcai Fulura-tclck, kél ház a Kölcsey- ulcában slb.
— Megérkeztek a pécsi színészek. A nagykanizsai—pécsi szin-társulal művészei tegnap délután érkeztek Kanizsára és már ma délelőtt megkezdték próbájukat az esti előadásra.
— Ipartestületek zalamegyel szövetsége. Pacsai tudósítónk Je-lentl: A pacsai járási Ipartestület kezdeményezésére Zalavármegyelpar-tcstuletci szükségesnek tartják a megyei ipartestületek szövetségének megalakitá6ái. Az Ogy most a zalaegerszegi ipartestületnél van. Az alakuló közgyűlés a közeljövőben megtörténik.
— A Keresztény Tlsztvi: előnők szabászatl tanfolyama nem mint az eredetileg tervezve volt, hanem április 1-tól kezdidőleg nyílik meg. Aki a szabászati tanlolyamon részt akar venni, jelentkezzék a fémipari szakiskola földszinti tantermében.
— A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola ifjúsága március 15 én délután 4 órakor szépen si-ketüll hazalias ünnepet rendezett. A fényesen feldiszileil nagyteremben az ifjúságon és tanári karán kivlll nagy számban jelenlek meg városunk tanűgybarátai. Lendületes ünnepi beszéd;! mondott Jakubecz István IV. éves növendék, Szalller Margil, Bory Ferenc és Wortmann Ferenc ügyes szavalataikkal, az iskola énekkar Surányi Oyulr, vezénylése a\'att hazalias énekszámokkal jáiult hozzá az ünnepi hangulat emeléséhez.
— A Katolikus Legényegylet folyó hó 20 án, vasárnap este pontosan fél kilenc órai kezdettel Szent Józsefnek, az egyesület és általában az Iparosság védőszentjének tiszteielére ünnepélyt rendez saját u! helyiségében. Az ünnepi beszédet Krizsata Ferenc kegyesrendi tanár mondja, Pákai Mancika szaval, az Egyházi énekkar pedig énekszámaival lOs-e-rezi a műsort. Az egyesület tagjait és pártolóit eruton is tisztelettel hivja meg a: elnökség.
= Az Izr. Jótékony Nőegylet elhalasztja teaestélyét. Az Izraelita Jótékony Nőegylet folyó hó 19 ére tervezett teaestélyét a sriniársula\' vendégszereplése miatt folyó hó 2li-ára halasztja cl. Az egyesület elnöksége ezu\'on kéli -az adakozó hölgyeket, hogy adományaikat 26-án délután a Kaszinó nagytermébe küldeni szíveskedjenek.
— Levente temetés Klskanl-zsán. Alig pár hét alall már második hslotija van a Kiskaoizsai Levente Egyesületnek. Bunczom Oyörgy 16 éves leventéi kísérte ki utolsó útjára Szépudvary László lőoktató vezetésével 180 leventéből álló diszcsapal, mikhez csatlakozod Kiskanizsának sok százra menő polgársága. A sírnál P. Bakoss Ágoston egyesületi elnök mondoll megható beszédet, majd társai nevében Törő Oyörgy mondott Islen hozzádot. A levente dalárda Lencz Oyula karnagy vezetésével elénekelte .Miéit oly borús" kezdelü gyászdalt, mely minden kísérő szeméből könnyel fakasztó1!.
— Llceálls előadás: „A növénytermesztésről - A nagt kanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap, 20-án es\'e 6 órakor liceális előadást rendez a városháza dísztermében. Ezalkalommal Kiss Máiton dr. kegyesrendi tanár lati előadást .A növénytermesztésről" címen. A keretező énekszámokat a Vas- és Fémmunkás Dalárda adja Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével. Belépődíj nincs.
— A Keszthelyi Kereskedő Ifjak Egyesülete liéifőn este a nemzeti ünnep emlékére lársasvacsorát rendezeti a Royal éttermében. A vacsorán, melyet Frank latié egyesületi elnök rendezett, a város társadalmának tagjai igen nagy számban veitek rész\'.
— Szent József-Ünnepély a keresztényszocialistáknál. A nagykanizsai keret z\'ény szocialisták vasárnap esle 8 órakor a Keresztény O t honban Szent József ünnepélyt rendez, amelyen az ünnepi beszédei Tóth P. Móric szenUerencrccdi hit-lanár lopja mor,dini. Belépődíj nincs. Mindenki! szívesen Iát a vezetőség
— Vasutasok hazafias ünnepe. A nagykanizsai Vasuias Dalkör március 15 éa délután 4 órakor a pályaudvaron nép:a és lelkeshangulatu hazafias ünnepséget rendezett. A Hiszekegy eléneklése után Ansorge Antal méltatta a ntp Jelentőségéi ünnepi beszéd keretében. Herboly Imre szavalata és a Dalkör énekszámai egészítették ki a mOiorl. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy a reodelkezésre álló terem szűknek bizonyult a deiék, hazdias érzelmeiről sokszor tanúságot lett vasutasság befogadására.
— Üstökös közeledik hihetetlen iramoun a földgolyóbis felé. A Pans-WInecke nevű égi csavargó a mostani jövevény, amit hal esztmdővel ezelőtt már mész sziről volt szerencsénk Bdeözöl-helni. A találkozás mos! három nap alatt esedékes. Remélhetőleg épen olyan barátságos találkozás lesz, mint a hat esztendő előltl volt. — A borzalmas, ha/meresztő szántok, amiket vén tudósok re torták és objektívek tömkelegében sülnek ki, ne Ijes-zenek meg senkit. Mert igiz, hogy ó ilstökösséee 2000000 kilométeres lépéssel jón naponta rozoga, öreg planétánk felé de ugyanezzel a mérföld-lépő csizmával jött felénk hat éve is. — Aztán bizony az a napi 2.000.000 kilométer az univerzum végtelenségében csuk néhány tipegés. ami ártatlan mesék uszályában hurcolja csak magával öldöklő háborúk, pusztító járványok és világokat döntő kataklizmák szelét.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Március 15. Paesán. l.andl Ferenc kántortanító rendezésében gazdag programmu hazafias ünnepség volt Pacsán. A nemzeti ünnepély ünnepélyes misével kezdődött, amit Juk Béla plébános mondoll. Utána az iskolában gyűlt össze a hazífias közönség, az egyesületek és testületek zászlók alatt vonullak fel. A Himnusz után ünnepi megnyitót mondott kölesei Kende Pélcr főszolgabíró. A nemzeti dalt szavalt Horváth La|os népmUv. tani. hallgató. Karének után szavalt SzakonylOyula VI. oszt. tan., énekelt a gyermekkar, szavalt Nagy Irma III. oszl. tanuló Ünnepi beszédet mondoll Szabó Lajos kiregilő lelkész. A gyermekkar énekeivel felváltva szavallak: Horváth Slndor ipl. hallgató. Szabó Annus VI. oszt. tanuló. Peresztegi Aranka V. oszl. lanutó. Végül az ünnepélyt Tötök Oyula körjegyző zárta be és a Hitzekegy után a lö meg szétoszlott.
Selymes haj
az eredménye a felülmúlhatatlan ,,Fe. kete fojQ ahampoonnil" vi.V, rendszeres fcJmo$i»nak. Próbilia On is, bcvátárUsnil ellenben kir4r6.*a| „Fok ote fojQ ahampoont" követeljen I
V *
Ez az igazi védjegy!
th.«,pom
MINDENÜTT KAPHATÓ!
■a
— Uj dalárda van alakulóban Zalában. A zalamegyei dalosélet egy uj dalárdával log gazdagodni rövidesen. Az u| dalos-egységei a zalaegerszegi földművesek készülnek létesíteni.
= Dr. Dlskay Imre otvos rendelését újból megkezdte.
— A zalaapátii és vidéki Ipartestület URie a má|usi megycgyflléi elé kerül. A megalakítás előkészít munkálatai befejeződtek.
— Szántógépi-bemutató. Folyó hó 22 én a keszthelyi gaidtsáíi akadémia gazdaságában 4 ttaklot részvételével szániógép-bemulalő lesz, melyre az érdeklődőké! meghívja a akadémia Igazgatósága.
— Közvetlen kocsi és háló-kocslBudapest—Fiume—Abbazls kőzött. A Duna—Száva—Adtla Vas-utlgazgatóság közli: Március 31-lW Budapest Délivasut és Abbazia-Fiume közöli Poslumián ál háló és I., II, III. osztályú közvetlen személykocsi fog közlekedni, amely Budapestről 17 óra 30 perckor indul, Abbáziába másnap 9 óra 30 prrckor érkezik, onnan vissza 19 óra 48-kor indul és Budapestre másnap 11 órakor érkezik. A személykocsi naponként, a hálókocsi pedig belenként háromszor és pedig Budipesttől kedden, csütörtökön, szombaton, Abbi-zlából, illetőleg Fiúméból szetdán, péftlekcn és vasárnap indul. A jugoszláv álulazási vízumot 10 dinár ellenében a halárállomáson a vonatban adják kl.
Erköles védelem
Erkölcsös lelt most az ország. Uj belügyi rendelet: Nem szabad a nőkre nézni, Mert ez kihágást jelent. Ö.\'ül is a sok csúnya lány fíiz az uj rendeletnek: Ha nem szabad rájuk nézni, Ők is férjhez mehetnek.
Vddnay Andor
ZSSSZ\'SEÍFZ STRÖGOFF MIHÁLY
IQ27 március 17.
— Meghalt a zalai betyárok ríme. Zilaszentmárlonban 84 íves korában meghall Tollár József jómódú gazda, aki atról voll nevezetes, hogy a faires Patkó Bandi ha-tiraíavezér bandájának egyik fővezérét, Kóves Ferkót 0 Juttatta a törvény kezére, ugy hogy a betyárt három évre eliléllék. Szabadulása után a zsivány és legényei boszut akarlak állni Tollár gazdán, de az az egész bandái lefegyverezte ós bíróság elé juttatta.
— A világhírű PPAPP varrógépeken készült modem csipke éa pamulmunkák, valamint azaur. virág, madeira, richelieu, ittőrt hímzések és cndlizés mintát megtekinthetők Brandl Sándor és ha cégnél, bíák-lér 1 Vevőinket díjmentesen Unitjuk hímzésre I
— Még van Influenza-Járvány Vasmegyében. Mig Zilábán az influenza-járvány már teljesen meginni s csak az ártatlan tavaszi náiha emlékeztet a .divatos betegségre\', addig Vjsmegyéból még csak most ideülik a járvány jelentékenyebb csökkenését. A mull hélen Vasbán még mindig nyolc szOvódmétiyes eset fotdult elo, bár halálos áldozatot a méregfogát kiadoll epidémia ™ir nem követelt.
■0Z6ÓSZINHÁM
Uránia csütörtökön és (rémeken 7 és 9 órakor: Halál mcsgyéjén, irgalmas loriénel a mexikói hitárról. A \'"szerepben Rutli Miller és Ken-«lh Hahnei.
Keszthelyt Uránia csülOrtöión: á legszebb éjszaka, egy csinos Iruska "idám kalandjai 8 felvonáshan. Kettős főszerepben Laura La Piante.
— Urológia . vese , hólyag- és végbélbetegeknél a terriKsrcIrs Fcicnc József" keserűvíz g/wsan I csökkenti a székelési zavarokat. — \' KólbázI bizonyítványok elismerik, i jrogy a I-\'ercnc József viz biz os I ts kellemes halasa kOvelkczIébeii j állandó használatra rendkívül alkalmas. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és lüszcrUzleleVben
_ Március 15 Ike Keszthelyen Zájzlédiszbe öltözötten, féuycs kezelek közi űnnepelle Keszthely haza-|„s közönsége március idusál A város ünnepélye délután 6 órakor lestói lampionos felvonulással kezdődött, melyben részi vetlek az ösz-izes egyesületek. A menet a Ondi-sági Akadémiáról indult. Vitéz Kenesse)1 Sándor szép beszéd kerelében megkoszorúzta a Csány-emlékláblái. Ugyanitt az Iparosdalkor kél énekszámol adoll elö, majd az egész lömcg a főtérre vonult, ahol az ünnepség műsorának további része folytatódon. A felvonulás alalt a gaz-dísz zenckar játszott. Magas szárnyalású beszédet rcondoll Nagy Ádám, a Gazdasági Akadémia hallgatója és iljusági elnöke. Dér Ferenc, a Kun. I.egényegylel tagja és Neumark Sándor levente hatásos szavalatai és az Iparosdalkor lélekemelő énekszámai alkották a műsor többi részéi.
ZALAI KÖZLÖNY
URÁNIA
Csütörtökön és pénteken 7 és 9 órakor
Halál mesgyéjén
Izgalmas történet a mexikói határról. A főszerepben Ruth Miller és Kenneth Hahnei
TÖRVÉNYSZÉK ! EÁDIÓ-3ÖS0B
A tiirvényszék felmentette, a tábla rtiásféiévi börtönre Ítélte, a kúria pedig 3 havi fogházra szállította le egy gyilkos büntetését
Sajtéi U/"rgy gelseszigeü tikos Gcises\'igetcn 1923 oklóber 3 án sógorát And\'ostcz Slndort egy kapával többször ugy tcjbcMOltc, hogy az a kz-pot súlyos sérülésekbe rövidesen bqlelnll. Síjber ugyanakkor Androsccz Sándomü is megvctle.
A nagykanizsai törvényszék a bűnügyi főtárgyaláson |ogos védelmet állapi\'olt meg és Sajbetl lelmenlcttc ar emberölés vádja alól, ellenben bűnösnek mondatta ki ót az asszony sérelmére elkövetett te ilisértés vétségében, amiért 14 napi fogházra és 200.000 korona pénzbüntetésre ítélte.
Fellebbezés folytán az ügy a pécsi lábiához került, amely az Ugy felmentő részéi mcgvállozlatla és Síjhcr GyOrgyöl hil3ll okozó súlyos tcsli-sértés bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért 61 Ossz\'jünletésül egy évi és hal havi börtönre és 200.0CO Ijorona pénzbüntetésre ítélte.
Az ítélet ellen az elitéit semmiségi panaszt jelenteit be a kir. kúriához, amely kivételesen ítéletet hozott ez ügyben és a tábla ítéletének a cselekmény mlnősi\'ésére és a büntetés kiszabására vonatkozó részét meg-scmmisilelte és a vádlottal erős leiindulásban clkövelet halált okozó súlyos testisérlés vétségében mondotta ki bűnösnek és Os!zoünlclésül az enyhítő szakasz alkalmazása melleit ót 3 havi f.-gházraxilélte, az alsólnróságok ítéleteinek egyéb részét azonban változatlanul helyben hagyta.
- Találtatott egy jobb kéztc való barna szővölt keztyü a ielső-temploin kőiül, igazult tu\'ajdonosa álvtheii lapunk kiadóhivatalában.
Március 17 (csütSrlök)
Budapest 030 Ilitek, lózsde. II Zon-goialmigverscny. ti és 3 Hitek, lózsde. 4 Illtessünk gyümölcsfákat, előadás. 5.15 Kamrazenekar hangv. 6.20 Kemechey l-ászló .Muwlini c. müvéből részleteket olva. lel. 7 Beadás : Emlékezés Puskás Tivadarra, a telefonhírmondó lellalitóiára 7jOI(Mtő előadás. 8 15 A Kcrntler-trló hanvcrsenyc. Utána friss hirek. ló Cigányzene.
Bécs. Grác II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 630 Higiéniai előadás. 7 A kercsk. jog ncinzelkózliége, előadás. 905 Aloilerri zene, Irancla és orosz est
llerJIn. Slcltln 4 Ar egyiptomiak ha-loll-kultusza. előadás. 5 Népszerű zene. 6.10 Reklám etóadls. 8 Ipari tlőadái. 9.30 Shumann- és Brahms-dalok, zene. 10-30 Jazz-band.
Barcelona 7.43 (jyermek hangverseny. tO-45 Salmtónikus zene
Basel. Bern l Népszerű zene. 4.30 Gyermekeknek. 730 Nők munká|s a kö zepkoiban, előadás 8.15 Beethoven: Missa Solemnls, genfi átvilvl.
Prankturt, Cassel 445 Közg. elóadáj. 7.15 Moszkvái levél, előadás 9.15 Szerzői est. dalok, zongora és gordonka zene. 12.30 Jazz barid.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
I23ÍI Zene. ló Népazcru zene. 4.15 Hangverseny, ti Keringő est, zene. t,5ű Asszonyoknak. 7.10 Az itju>ág védelme, elöadáa. 7.45 A babona, előadás 8 Naky ládiókabaré. zene. 8 Radlószkeccs. 8.15 Ronunllkua kamarazene, utána Népszerű zene.
Inngcnberg, Oortmund, Münsler II
Kísérleti leadás. 1.30 Kamarazene. 2.30 Asszonyoknak. 3.45 O^rtwekeknck. 5 hnekkan és gordonka zené 8 15 Szimtó-mkua zene.
t.ondon. Davciury 2 Gramaionzene. I Istenliaatclet a westminsteri apátságből. 7 Kamarazene. 8 Mozart szonáták, zene, 8.45 Ja/z-band. 9 Filharmónikus hangverseny
Milánó 4.16 Jazz-band. 5.:X) Gyermc-kéknek 9 Sziiníónlkui zene.
München, Nürnberg 4 30 Népszerű zene. ÜJS Hígtdü H zenekari zene. 815 Wallenstein, bchillcr drámai kűlt. I. tin. üie Piccolomini.
Rádió Párizs 1.30 Szimlónikus zene. M5 Hangverseny. 9.15 Díszhangverseny.
Pctl(-Parí»lca 10 Szimlónlkas zene.
Prága 17.15 Népszcni zene. 4.30 Tánc zene. 8 Szólista est, zene.
Róma 5.15 Jazz-band. 8.15 Szimlónikus zene.
Varsó ö Jazz band. 8 Szimlónikus zene.
M. kir. állatni
OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Feltűnő nagy nyeremények.
Már egy sorsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 334 milliárd K.
Őszesen ti,012.500 Kngö, körülbelül 75 milliárd korona készpénz
nyeremény kerül kisorsolásra. Az újonnan kezdAdő sorsjátékra azenencseszámokat ajánl
Milhoffer Kálmán íöelárusitó
Sorsjegyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P. (MT Minden második sorsjegy nyer.
IÖ2QA2DASÁa
Nem sikerült az idei bécsi vásár sem
Bécs, március 16 (A .Halai Kbzlíny bécsi ludósi-lójálól) A vasárnap megnyílt XII. nemzetközi bécsi mintavásár újból csalódást hozott a kiállító kereskedőknek. A mintavásári rendező részvénytársaság természetesen ebből a vásárból is tekintélyes haszonhoz jul a magas helybérek következtében, de a kereskedők, akik kiállítanak, újból azt tapasztalják, hogy mig azt sem keresik meg, amit a helybér lejében a vásár-réizvénytársaeígnak tizeinek. Az utolsó két-három esztendőben a bécsi vásár már nem tudja felvenni a versenyt a mindig a megelőző hélen megtartóit lipcsei vásárral, söl a prágai mintavásár is erős konkurrenciát jeleni Bécsnck. A kudarc löoka kétségkívül Auszltia rossz gazdasági helyzete, amelynek kovelkeztében az osztrák kereskedelem exportképessége egyre csökken. Ettől eltekintve azonbrn a kiállítók a vásár rendezőségét is okolják a kudarcért és azt h ingozlatjáli, hogy a részvénytársaság külföldi propagandája nem kielégítő.
A mostani vásáron Ausztrián kivűi még 13 állam kereskedői és iparosai vesznek részt. A lengyel kormány külön pavillonban csoportosította anyagát.
A vásár keretében ezultal rendezték meg először a reklám kiállítási, amelyen egy csomó bécsi hirdető-iroda vesz részt.
Igen érdekes az iroda-tu\'hnlkaí kiállítás, amely a technika vivm.nyai alapján szemléltetően mutatja be a takarékos és gyors Irodai ügyvezetési.
A kiállítás többi anyaga a megszokott. Mindössze az tűnik fel, hogy Szovjclország, amely néhiuy év előtt a Retunde mellett külön pavillonl épített, ez alkalommal már nem szerepel á kiállítók közölt és a voll szovjet-pavillonban az osztrák bányavállalatok klál itási anyaga nyert elhelyezést.
A mételykóros állatok birtokosainak fgyelmébe
Mdy Zollán alispán tegnap táviratilag arról éricsitelte Nagykanizsa polgármesteri hivatalát, hogy a foict-mivelésügyi miniszter a mételykóros állatok gyógykezelésére kedvezményes áron „DistotM bocsájl az 1—2 vagy
Ajánlunk
rézgáliíot 99%
250 kilós hordákban és 100 kilós zsákokban szállítva a helybeli raktárunkból.
Schwarz éa Tauber Nagykanizsa
gyarmatáru nagykereskedők 996 Alapítva 1856.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 március 17
legfeljebb 3 szarvasmarhával rendelkező gazdák részére. A „Distol" kedvezményes ára egy szarvasmarha részére, állatorvosi kezeléssel egytllt 5 pengő. Ez a mételyes községekben azonnal kihirdetendő. Olyan állatbirtokosokat, akiit állataikat gyógy-kezelteini akarják, állataik számát, azoknak hozzávetőleges súlyával, össze kell irni. A községi elöljáróságok állatonként 5 pengő .Distoi" árát szedessenek be. A gyógykezelendő marhákról külön érlesilést kell küldeni.
TéXSBS
A mai értéktőzsdén nyitáskor kedvetlen volt ez irányzat. A tőzsdeidő későbbi folyamán külföldi hatás alatt gyengülés állolt be, zárlat felé aíon-ban midőn egyf s részvény iráot ujabb vételfcedvet mutatott a sptkuláció, javulAs állott be, sőt nagyobb árnyereségek is kerültek KUzinre. — A pióc legs?ilárdabb értékei a Kőszén és Szikra voltak és az előbbi 4, az utóbbi 7°/o»al ugrott ki. Ugyancsak sziWrdan lendált a Kistörcsai, további Bauxit és U ikányi. Árjavu-lás történt még Fegyverben, Mag-nesiiban. Nasiciban Feltcnben. — A ku<is:ban is egyenlőt.\'enüi ;árt és Magyar Hitel, Oizlrák Hitel, Rima és Georgia gyengébbek voltak, mig a kulisz közlekedési értékei és Salgó javultak. Gvengébben záriak még M?gyar Nemzett Bank, Izzó, Ofa és a Gans papirok. Lanyha volt Gshwndt Uijyancíak gyengén tendált a kisebb helyi papiroíc jó része. A forgalom mindvégig S2ük keretek közt mozgott.
Párti 20-34 Vr. London 2S-2J11, NewyorV 519-*i Brüwel 72 32. Milano 23S5. Ami erdam 20800, Bettin J2832>j. Wien 73-15. Softa 3 75, Prá*a 15-40\'.». V«nt 58 05. Budapest 90-80, Belgrád 9 13\' : Bukarest 3 12?i.
A Thi&i áttfU\'J«>r/W.«c
VALUTÁK Angolt. 27 7S-27-P4 Belga tr. 79-55-79-85 Cseh k. 16V2-17C0 Dink. 152 40-153 05 Dinár 10 04-I009 Dollii 570.20-57 2 .W Fíínctí It 2260-22 80 Holt. 228-80-22(^80 Len/yel G3 25-W 75 Lel 3-32-347 Léva 4-10-4-16 Lira 26 00-2<v-4!> Márk* 135-75-13625 SchlU. 80 45 H080 Norvég 14920-14985 Sváirl t.nO-OO-HO\'SO Svéd k 153 10-153-75
DEVIZÁK Amst. 22897-22967 Belgrád 1005-1009 Ber.ln 135-80-136-20 Bukarest 3 3 \'-339 Brü&siel 79-57-7982 Kopenh 152-5015295 Oszío 14930-149-75 Undon 27-78-27-86 Milano 15-85-26 15 Newyork 572 15-3 85 Pájls 22 35-22 55 Prága 16*94-16-99 Szollá 412-4-16 i Stoekh 153 20-15365 Varsó 6340-64 60 ; Wien 80-52-S077 ZOrich 110-12-110 45
Terménytőzsde
Buza ttiZAV. 75 kg-os 24 10-34 50, 76 kg-os 34 60—34 70 77 kg-os 3.SOO-35-40. 78 sg-w! 35 40 35 80. .<gyéJ> 75 kg-os 3-3 20 3360. 76 kg-o> 3380 31-20, 77 xgos 34-20 3440, 78 kg-os 34-60-35-00. tozs 27-30-27-50. takarmány, árpa 22-76—2296. sörárp* 2260-23*51. zab 21.60—2180. tengert 20*40 - 20-60,
repcc ------•- . köles 1850-1900.
buzaVorp* 17.50—17-80.
Sertémm
Felhajtás 14<>í. melyből eladatlanul vissza-rraradl 100 darab Elíórcodtl 1 80-1 82. sztdnt 1-6—182. szedett Wzép 168-t-72. krtnn>(l 1-44-1-52. elsőrendű öreg 1-60- -I 64. másodrendű 1\'52—156. angol süldő 1 60--V76, szalonna nagyban 160-
1-64. zsír 1 84-1-88. íehuiolt hus 208
2-32 sratonnés félsertés 1-82- 2 00. Az irányzat kellemes. *
KL: l|.v ZrhM ]ftom4tIji?j é«t Kfajv-toatadM KT, Haüjta-iúia
APSÓH!RSS?S^
(Hlrdotéaek dija elfirofixotondö)
K» apróhirdetés dija 10 szóte 50 flltér. * dmszó s mindéi, vastagabb betűből 41* irtó kft színak íxáciitta\'.ffc. Minden további ció dija 5 ffJII. A hírdotóat tJJj ol5r«
IlMtendö r. l.--jíí«I.TiladAhozzÍMln\'[Á\'ávai
Tnvnszi féifi és női telrtltöj/övetek és mlndennemö más divatáruk Irgolc.tóbhVK : Krámer Zoltánnál Tulipán Áruház
P4nxk6lc»6nt bekebelezésre minden összegben a lejjelónvfaebbcn és icRg7cr lábban folyósítót Acxól Ignác r*nz-kMfsöjiközvetítő irodája NapyVsnlzsán. Pő-ut 3. tz. alatt KAnyarerkölcaAn kötvényeket veszek. 117
Eladó KInlzsy-u. 48. számú liiz. Bővebbet ugyanott. 905
Furnérok és eny»e*elt lemezek
minden méretben kaphalők Dukátx Krrcnc asztalosnál Magyar-utca 108. " 1067
Attila-utca 38. számú ház eladó. Bővebbel ugyanott. 1051
Ugy ügyes aeuód és ilzctő tanulók felvétetnek Pollák Istvinné női stabóncslíi-nél Hunyadi n. 2. 10?3
Kiadó 2 SMí-a, konyha és mriléüiclyi-ségekből álló l«káí. április 15 re elfotfM-ható. Bővebbel Sugár-ul 19. -1074
Női, 27 éves fűszer keroakedöoarjéd, büntetlen rlőélelU, bármiféle bizalmi állást keres 400 pengő óvadékkal Szíves megkeresést a kiadóba kéick. -1076
Egy jobb házból való Hu és leány tanulónak felvétetik Kaulmann Károlyiul.
?s illáim!
Jubileumi árak
■ ». éve. (rnciili.a .Ikilolval a ci.li.n liitt.it r.K.iikodiijciV jutil.
miül ii/ r\'*(yi tIn [utUfuml Jni.ilii.t Icut.l
csak az udvarban
Clm: ŰLCSÓ JIABADÉKVÁSAB BUDAPEST
32 KIBAUY-UTCA 32
]
(SU25I .
rp 2.85
iiMtft \'llv i\'ci Irrll AII(.ny»«oV(l ... .. houlVtSúYll e«n t vAvy A int- U 11 Ik i«t (ri&it-Stzovct tr?s«oi.. r LL.L\'t
II. ni. 2 méter hosszú fehérítőit lepedő PcngŐ 3.50. Selyemfényű cioih Pengő 1.32. Dcién, kartnn 79 fillér, piké l«>-r. Iközó. vagy pohanorlö darabja 63 fillér. Virágos\'vattapaplan Pengő 12.72. liim/.ett női ing vagy n;nlr,"tg Pengő 1.08. Schottisch vagy Schcviot női szövet Pengő\' 1.55.
Postai iscilsléuíit UlimmERtesen liljesilüii.
KESZTHELYEN,
közvetlen a Városház közeiében, egy tcljsíen újonnan aiépiie t
májusban beköltözhető 4 szobi összes mellÉkhelyiségekket, ücleí-hclyiségnek is alkalmas, eladó
kedvező fizetési fcitéttlckKc!. Cim a keszthelyi fiókkiadóban.
Rákóczi ut és Kenvérmező-u. sarok
a Keleti p. u. közvetlen kftzelében és a Városi Szinhá/. szomszédságában Ujunnaii átalakítva. Kényelmes, tiszta szobák. Olcsó polgári árak. Gózfiités.
Vidékiek talAlkózö helye.
Ehrenreich Aladár es Müller Jakab
» Mfflnwill<-> l\'l even i: i JO».llihti..^ ».-IH6 voll l<i«fg«l.l V«t<tó-c (ffn H n V In <|i!
kerti mm
WöwcnyvédcJmisrerek gyümölcsfák Ápolására
jfflüts«ágyák
kaphatók:
Ország és Widder
Sí c,*p,nél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Biróság mellett.)
Az egészség titka:
a japán gomba!
Keleten és nyugaton évlizedckXííta
bevált háziszer. Soványító clhájasodásnál, fájdalomcsillapító és oszlató hatású reumánál, köszvénynél. vértődu-lásnál. érelmeszesedésnél, vérsze-oúnységnél. Tenyészlí és szállítja 1.50 fill. utánvél mellett. 3 doboz vételnél bérmentve használati utasítással Radó Sándor okleveles gyógyszerész, gvógyárukereske^ó Budapest, VII. Er;sébc\'-körnl 37
Meghívás.
Garabonc és Vidéke Tej szövetkezei 1927. március hó | 25-én délután 2 órakor az iskola \' helyiségében 1926. évi
renfes közgyűlést j
tart, melyre a tagok az alapszabályok *z?rint ezu\'on meghivatnak azzal, ha a bgok kellő szimban rreg nem jelennének, a legközelebbi közgyűlés 1927. áp ilis 3 án fog megláttatni, a tagok számára való tekintet nélkfll.
Nap«rend :
1 A mu t évi üzlilercdniényről S7i"«ló jelent: sek.
2. A zárszámadás megvizsgálása és a mérk\'K megállapítása.
3. A lisztj jövedelemről vnló ren deke^és.
4. to alapszabályok két pontjá-mó.J > iiása
r>. Inditványok.
G\'rak con, 1927. mircius 14.
Igazgatóság.
B
HIRDETŐ IRODA R.T. Budapest, V. Dorotlya-utca II.
Telt-Ion: Teri/ 3145.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja rísiérc.
R\'kiánilervekcl készít.
A gazdasági propaganda célhoz vetelö legalkalmasabb legolcsóbb módiit kidolgozza.
Társházak Európa minden jclen-lősebb városában.
IZRAELITA HITKÖZSÉG
Nadyknnizaa.
77/1927. szám.
Meghívó.
Van szerencsém a hitközség igen lifzlell Tagj\'it a I. hó 27 én, vasárnap d. c. VjII órakor a hil-UV:Vg lanácslermében tartandó
tisztelettel megbivr.i. Nagykanizsa, 1927. március hó 16. Dr. Bród Tivadar s. K,
tiltk. elnök.
Tárgysorozat i
1. Évi lelrntés.
2. 1926. évi zárszámadások.
3. Három nappal a közgyűlés eltli Írásban benyújtóit esetleges inditványok.
Fényképészeti cikkek
nagy raktára. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papírok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Sajál érdekében kérjen ajánlatot ai 1927. évi uj lypusu
PEUGEOT
autókról
Vu lóerejil 4 üléses, ,0/» lóerejü 4-5 üléses, " Hl\', hatszemélyes csukott, nyitott (alwet-ter) carosszériával. Homokos és hegyes vidékre a legjobban bevált, orvosok, utazók béraulóluvarozóknak ideális, minimális kevés fogyasztás, nagy teljesítmény.
autóbuszok 12-16-32 személyre
teherautók 1200 kg -tói 4öC0 kg,ig.
Kizárólagos vezérképviselet Magyarország részére
LANDY ISTVÁN
BUDAPEST, V., Országház-tér 9.
Teli fon: L. 973-13.
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
Nyomatott a Znnyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykauizsán. (NyomdavczclS: Oíenbecn Károly.)
02170843
Ara 14 fillér


POLITIKAI NAPILAP
Sicrtesrtteéx <• UsdóhinU) Főút 5. i Kcutl.dyi KókUadóhivital: Kislaludy-u. 1:
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telelőn: NagyVanixM 78. tOm. Iiláli7.etési Írd egy hóra 2 pengő 40 fillér.
Haladunk!
(bl) Ha Kanizsán ma körűinéz az ember, örül a lelke a fe jlődés láttán, ami egyik-másik tekintetben évtizedes elmaradottságokat és azokkal egyidős közönyt legyőzve, a folytonos alkotás szellemét (elte úrrá a város életében.
Jól tudjuk, hogy a nagyobbik harcot nem annyira az anyagi helyzet szűkös adottságaival, mint sokkal inkább a patópáloskodás gátfutó-mezején kellett eldöntenie a város vezetőségének. Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy minden uj létesítményhez kritikátlan .elfogadjuk !"• kai járuljon hozzá a képviselőtestület, hiszen épen ezt a szellemet egy némely esetben magunk is rosszaló lag kommentáltuk. Azt sem akaijuk mondani, hogy ami újonnan nőtt ki a kanizsai hosszú semmittevés talajából, az mind hozzáférhetetlen a kritika számára. D; viszont a fart pour i\'arl ellenzékieskedés létjogosultságát a várospolitikában sem ismerjük el s a határozott és jelentős eredményeket nem vitaijuk el csak azért, mert vannak olyan területek, ahova minden sürgetés ellenére *em jutott még a gondoskodásból. Eie-lyctt örülünk annak, ami megvan, (mert hiszen hiábavaló, felesleges, csupán luxus-célokat szolgáló léte-8i«raény nem történ*) és fokozottabb erővel sürgetjük, hogy a gombokhoz most már a kabát egyéb részeit is hozzuk rendbe valahogyan. Hogy a gombou vagy a kabáton kellett volna-e kezdeni, ez egyrészt ma már úgyis meddő vita, másrészt jámbor vigasztalásul szolgálhat az a tapasztalai, hogy bizony sokszor a gomb is determinálja későbbi ambícióinkat és elhatározásainkat. Ugy van ez valahogy, mint a hivatalról és a7 észről szóló példázat. Nagyon sántn példázat és az egyikhez néha bizony mégis csak megjön a mátik is valamiféle reciprocitás alapjin.
Hát igen: a szinház ava\'.ó ünnepek napjainak hangul >ta juttatta eszünkbe mindez*. M.rt ez a kis difizes épület egyszeriben határozottabb öntudatot adott városunk kai-Iur éleiének s ha vannak is hibái s vannak is körülölte csapdosó egyéb megoldatlan városileli problé-— mégis: ez van, mert ez is kellett és egyéb követelések kezébe is fegyvírt adotl, hogy mondhassák : Jta színházra futotta, akkor legyen we is, meg amarra Is!"
Eboen a harcban, ami a uagyvá tosi igényeket kielégíthető létesítményeink köré egy ugyanolyan nivóju egész városért indul a városi élet minden egyéb relációiban, — ebben a harcban mi is mindenkor az élen járunk. Tesszük ezt nem városbarái, nem is városellcnzéki szempontok utmutatásu nyomán, hanem cíu-P*n a magasabb szemszögek hoii-lomján setn szédülő objektivitással,
amit a közérdek joggal követel meg tőlünk; értve a kö;érdek alatt nen egy p3rt vagy idó töredékét, hantin egy nagymuitu városi, amelyikre nagy jövő is vár, ha nem rúgja el magá tói annak előfeltételeit. A hivatottig természetadta komponensei egymagukban vaktöltések csupán ebben a küzdelemben. Áldozat és munka adtat csak azokhoz vivő és haló erőke\'.
Az áldozatot mérni és a munkát lelkiismeretesen végezni kötelesség, elébe kicsinyes szempontokból gáncsot vetni bün.
Nagykanizsa erős irammal a haladás, a fejlődés útjára lépett Götfn gyös, neliéz ut. Minden stációja egy másikat kiván maga után. Nein kis biiü, hamar fáradó embereknek való ut ez, akik a ma kerítésén nem látnak á< a ho1n?p cúkulusal filé. De
anúg az áldozat és a munka btcs\'J-letes szelleme nekiveti vállát a város sorsa szckeréncV. áruig a nyoirról nyomra víló előrehaladás a lehetőségek mellé az észszerüséget tüii iránymutatónak, aodig egy előre tett lépés! sem veszélyeztet meg nem értés.
Nagy feladatok előtt áll ntosl is ez a várof. Sok mego:dást váró kérdés tornyosodik magasra és sok terv és szándék vajúdik a lehetőségek Prokruatcs-ágyán. Nagykanizsa közönsége követeli kérdőjelként áll sorsának kormányosai elölt és erős hiltel hiszi, hogy a megkezdett uton nem lesz megállás, hanem azok után, t amik valóra vállak, ugyanolyan ener-\' giával és áldozatkészséggel hosszú sora jön még ;«z alkoló munka eredményes stációinak.
„Elég volt már az akciókból — melyek a hadikölcsön-kérdésből élősködni akarnak..."
A miniszterelnök nyilatkozata a hadikölcsönről
Budapest, március 17 :
(Éjszakai rádiójelentés) A kere?z- j tény Kisga?da és Földműves Párl • ma este értekezletet tartott, amelyen Almássy László bejelentette, hogy a párt Kossuth L-jos halálának évfordulója alkalmával ie fogja róni a kegyelel , adóját Kossuth iránt és ; küldöttség koszorút helyez mauzóleumára.
Ezután szóvá került • a hadiköl-csön valorizáció ügye, mint amivel ma sokan politikailag operálnak.
Bethlen István gróf mini&zlerclnök ! kijelentette, hogy a hadikölcsön-va-! loriráció ügyében már minden kétségei kizárólag nyilatkozott. Csodálkozik, hogy ismételten elhangzott kormánynyilatkozatok dacára akad-
nak még mindig, akik ezt 3 kérdési felvciik.
Teljes határozottsággal többek kö zött kijelenti, hogy olyan kötelezettségekkel szemben állunk, melyeknek most nem lehet eleget tenni. Felhívja a közönsége\', hogy vegye ezt tudomásul és szüníenev. meg végre azok az akciók, melyek e kérdésből élősködni akarnak. Kijelentette, hogy j mai szociális problémákkal kell foglalkozni. Hogy a.-.okon, akik pén züket elveszítették éi más vagyonuk nincsen, segittessék. Ennil az akciónál bizonyos kategóriák fognak felállíttatni.
A párt ludomásu! vette a miniszterelnök válaszát.
Maid pártvacsora következett.
Két lovagias ügy a képviselőház mai ülésének vitája nyomán
Gaál Gaszton elégtételt kért a belügyminisztertől es az igazsagugyminiszterlöl
Budapest, tíiíiriiis 17 ;
A képviselőház mai Illésén Kátnoky [ Bedő Stodor a közlekedési igazság-Ugy i és pénzügyi bizottságok javaslatát terjesztene be a belvízi hajók lajstromozásáról szóló törvényjavaslatról, melyre a H5z a sürgősséget kimondolla. .
Ternple Kezső a közigazgaláíi bizottság elő: dója azaggkori rokkantság részere vonatkozó adatgyűjtésről adla be jelentését.
Scilovszky Béla belügyminiszter személyes mcgtámadlatás címén szólalt fel. Kijelentette, Itojy szemenszedeti valóllansig Oadí üaszlon ama kijelentése, hogy a biztosiló társaságok igazgatóságában, mint miniszter, helyet foglal. Kinevezésekor tt biztosító társa tágban viselt tisztjéről azonnal lemondott.
Gaál Gaszton kijelentene, hogy mir.dtn személyeskedés nélkül mondotta el beszédéi, Gaál Gaszton
beszéde közben heves támadás keletkezeti Fábián Bíla és Nánásy Andor képviselők között. Elnök Fá-biánl két Ízben, Náoásyt egy Ízben rendre utasította. Oaál Gaszton kijelentette, hogy a miniszternek vele szemben a hasonló sértő kifejezés miatt magánúton szerei elégtételt.
A Hiz általánosságban elfogadta a javaslatot, majd áttértek a részletes tárgyalásra. Az egyes szakaszoknál Rassay Kíroly, Brődy Emő, Gaál Gaszton szólaltak fel, akiknek a választ az előadó Kálnoky Bedő SSn-dor é3 Pesthy Pál igazságügzminisz-ter ad\'ák meg.
Elnök a vitát megszakított és a holnapi ülés napirendjének hatodik pontjaként a költségvetés tárgyalását vették 1:1. Az ülés 2 órakor véget ért.
Scitovszky Béla belügyminiszter személyes megtámadlatása ügyében elhangzott beszéde kapcsán Gaál Gaszton, Zsilinszky Endre, Tamásy László és Forsler Elek utján elégtételt kért a belügyminisztertől, aki Ráday Gedeon grófot és Almássy Lászlót bízta meg lovagias ügyének vitelével.
Ezzel kapcsölalban ínég egy lovagias Ugy keletkezett. Pesthy Pál igazságüeyminiszter a vita további sarán írtál Gaszton egyik közbe-srólásara azt kiáltotta vissza:
— Erre a Képviselő ur már reggel megkapta a választ\'
Gaál Gtszlon nem hallotta ezt a körbeszólást, majd később Friedrieh István figyelmeztetésére megkérdezte az igarrágUeymini&ztert, aki azonban ,a vila haladásával erre választ nem : tudott adni. — Gaál Gaszton erre Relschl Richárd és Forster Elek kép-\' aieclőkkcl provokáltatla az igazság-ügyminisztert. aki o maga részétől j ttgvancsck Ráday Gedeon grófol és ; Almássy Lászlót nevezte meg meg-, bizolljakéttl.
Nagy István dr.-t átkísérték az Ügyészségre
Budapest, március 17. Pesthy Pál igazsagttgyminiszter ma a képviselőit-ahan hosszabb tanácskozási folyttaton Strtche Gusztávval, az ügyétz-síg elnökével, a Nagv István-féle bünper ügyében. N \'gí Islván dr. a leghalárorotlalíbao tagadja az ellene eltelt sulvos vádakai és semmiről sem akar tudni. Nagy István dr. elmondotta, hogy fülébe julolt az emberek sugdotődása és ezért 1925. március. I tői nem ő, hanem a törvényszék elnöke nevezte ki a vagyonfelügyelőket A főkapitányság a kir. ügyészség utasítására Nagy Istvánt ma dé után au\'óta.xin átkísérte az ügyészség fogházába.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 március 18.
A magyar-román vegyes döntőbizottság a békeszerződés függő kérdéseit tárgyalja
A lenli csel mindeneseire fokozol* lab íbcrsfp.ee kell hogy késztesse a
nagykanizsai áiiuinrcndörüégcl 15,
főleg a pllvaudvari rendőrségei, amelylől mi — kaiflllve a Sto:iális Mlssziólársulallal — igenrukat várunk.
Budapest, mirciu* 17 Ma délben 12 órakor a belügyminisztériumban összeült a magyarromán vegyes dontőbizollság, hogy letárgyalja a békeszerződésnek azon kérdéseit, amelyek még függőben vannak Magyarország és Románia közöli. A román bizottság tagjai Slitcea Tra|án román rendkívüli kövei és meghatalmazol! miniszler, Guranesco követségi tanácsos, a bi-zotlság vezelő|e, Gluon Horacius és
Jonescu pénzügyminiszteri igazgatók é> Mobil levéltári ig izgató. Magyar részről a tárgyalásokat Wodianer Rudolf rendkívüli követ és meghatalmazol! miniszler vezeli. A mai olisen a kölcsönős üdvözlések ulán megállapodtak azokra a kérdésekre nézve, amelyeket clsősotbin kívánnak napirendre lüzni Az egyes kér-déscklárgyslásáraalbizollságokatáll.-.-pitollak meg, amelyek munkálukaltnár a holnapi nap folyamin megkezdik.
Kanizsára indult egy leány és Barcson leánykereskedők hálójába került
A nyájas idegen és a prémbundás naccsága
Nagy kani/.ni, inárcm IV
E. R. 18 éves némelbólyi sztíletésU sváb leány legutóbb mint háziadási alkalmazott Pécseit tartózkodolt. Mivel nem talált megfelelő elhelyezkedést, elindult Nagykanizsára munkát keresni.
Amint B3rcson kiszáll! hogy megvárja a Kanizsa felé induló vonatot, egy fiatalember csatlakozott házzá, aki kikérdezte utazásának célja felől. A tapasztalatlan leány őszintén elmondta, hogy elhelyezkedést keres és ezért most Kanizsára utazik.
A nyájas szavú idegen erre a legnagyobb készséggel felajánlotta a német leánynak lovagi szolgálatait. Vállalkozott arra, hogy szerez neki olyan állást, amilyennek örülni fog.
A leány megörült annak, hogy nem kell tovább utaznia, hanem már Barcson fog állást kapni. Majd megkérdezte mentorától, hol fogja őt elhelyezni.
„A finom url mulató" Egy finom uri .nyilvános" mulatóban, volt a válasz. A tapasztalatlan leány nem tudta biztosan, hogy mit jeleni ez, de valahogy ösztöne megsúgta neki, hogy nem neki való hely, ezért azt mondta védőjének, hogy nem hajlandó elmenni. Nem kell többé sepergetni!...
Az illető erre a mesés ígéretek és aranyos szavak valóságos bőségszaruját öntötte ki a leány élőit, közölve vele, bogy milyen jó dolga lesz, nagy jövedelme és nem kell többé sepergetnie és mosogatni.
De a leány állhatatos maradi elhatározásához.
Ekkor a fiatalember olt hagyla a leányt a perronon és elment, dc tíz perc múlva egy elegáns bundájú, nyájas kinézésű hölggyel tért vissza, aki mosolyoga állt meg előtte és megkérdezte : „Hát maga az a kisleány, aki nem akar nagyszerű jövedelemre szert tenni?" Az elegáns hölgy „finom fellépése\' és jóakaró-rábeszélése folytán a leáoy végre megpuhult. Azt mondotta, hogy ő elmenne, de hát nem tudja, inil kell neki olt csinálni, ha seperni és mosogatni nem kell neki.
| Az idegen jóakaró és a ficom J „naccsága" erre mesélni kezdtek a | gyanútlan teremtésnek az ezeregy-éj I meséiből, bivi tiz millió koroni jövedelemről, csillogó drjga ruhákról, ! selyemharisnyákról és a kis német leány elfogadta az ajánlatot.
A „mulatóban"
A fiatalember a prémbundás nagyságával erre elvitték áldozatukat Stockcr Katalin finom uri nyilvános mulatójába, azonban a mulató tulajdonosnője kijelentette, hogy nem tudja ,alkalmazni" a leányt, mert ( nem érte még cl azt a kort, amit az erkölcsrcndészeti rendelkezések egy mulató alkalmazottjától szigorúan megkívánnak.
Más könyvével jelentették be
Stocker Katalin azonban nem hiába mulató tulajdonos, egy pillanat alatt 1 feltalálta magát. Egy másik 21 éves leány munkakönyvével jelentette be E. R.-t a főszolgabiiónál. A turpisság nem került napfényre, E. R. alkalmazottja lett Slocker Katalinnak.
A jobb sorsra érdemes leány pái napig volt céak ott alkalmazásban, amikor tudtára ébredt annak, hogy tulajdonképen mit is csinált ő.
Egy óvatlan pillanatban megszökött,
majdacsendőrőrsre sietett, ahol min dent elmondott.
A csendőri nyomozás azután hamar kiderítette, hogy a részvétteljes szavú fiatal mentor Fád Ferenc borbélysegéd, a prémbundás dáma pedig Pataki Júlia, a Slccker-mulatő alkalmazottja, aki be is vallotta, hogy főnöknője egyenesen felszólította őt arra, hogy E. R.-t a mulatójába való belépésre rábírja.
" Ma telefonon hívtuk fel a barcsi csendőrörsöt, ahol azt az értesitést kaptuk, hogy a csendőrség már megtette feljelentését a kir. ügyészségnek.
Miután az utóbbi hónapokban egy társaság magyar leányokat csempész, ki a Bjitánra é< Batcs közvetlen a határ mén én van, az a gyanú, nc.Ti ennek a társaságnak tagjai kerü tek-e mosl hurokra. A csendőri nyomozás fogja kideríteni.
Nagykanizsa város ujabb telekvásárlásai
A ráres vezetősége az nj vétellel a fokozatos városfejlesztést Uránja szolgálói íz ingatlanok megvételéhez kél milliárd kölcsönre van szükség
Nagykanizsa, március 17
Jeleltük, hogy a város píniüuyi bizottsága Knorlzer Oyörgy kir. kor-, tnánylanácsos elnöklete alall tárgyalás alá vcllc a város ujabb ingatlan-vételéi és a sróbin forgó lelkek megszerzéséi javasolta. Hasonló határozatot hozotl legnap délulán a jogügyi bizottság is.
Miután a városi képviselőtestület holnap délutáni rcrdkivüii közgyűlésén foglalkozik a megszerzendő ingatlanok ügyével, nem lesz érdek- 1 leien ugy a képviselőtestület tagjainak, min! a város közönségének szempon jáből, a kérdéses ingatlanokat megismertetni.
Középület a Fntura telkén
Mini Krátky Islván dr. főjegyző a pénzügyi bizollságban előadta — elsősorban arról van szó, hogy a város megszerezze az úgynevezett .Fulura\'-telket (czclóll Koscnberg örökösöké voll;, eselleg a közelben levő részt is, ha sikerül megszereznie, amellyel az a célja, hogy oll a városrendezési programm fokozatos végrehajtása kapcsán középületei emeljen.
A Zárda-utcában vásárcsarnok
A másedik, megvételre tervezett ingatlan — a régi posta-épüleltel szemben levő (ugyancsak a Rosen-bergtOrökősök tulajdonát képező) voll Oroszlán-szálloda épülete és lelke. Eric a leiekre azért van szükség, mert oda kerül felépítésre rövid időn belül a vásárcsarnok. Ezzel kipcsolalban rendezés alá "keral a Zárda-ufea.
Kiszélesítik a Zárda-utcát
A vásárcsarnokot az Erzsébet-tértől végig a Zárda ulcán — egészen a Zrínyi Miklós-utca sarkáig tervezik. Zárda utcai Ironttal és bejárattal. A Zirda-utcál kiszélesítik, mihez a megszerzendő területből is egy megtelelő szélie&ségü sávot vonnak el.
Egészen uj városrész nyillk
A város a jövő céljaira már mosl farija célszerűnek a szükséges ingatlanok megszerzéséi, amikor előnyös árban hozzá tud julni. Ezen a területen egy egész u| városrész log nyílni a vasul felé.
Kél telek a Kölcsey-ulcában
Szó van azután a Kölcsey-ulcában levő Klein-IHe valamint a Simonlik leiek megvásárlásáról, ugyancsak városrendezési tervvel kapcsolatban.
Két milliárd korona kölcsön
A négy ingatlan megszerzéséhez a városnak körülb.\'lül kél milliárd korona kölcsönre van szüksége, ami
módjában áll a legkedvezőbb félté-telekkel fc\'venni. A kél épületnek jövedelme bőven fedezi a kölcsön kamatait.
A városi képviselőtestület holnapi közgyűlésén a tanács javasolni lógja a kölcsön megszavazását és felhatalmazást log kérni az ingatlan-véteti ügyletek pcifektuálására illetve az erre vonatkozó szerződések megkötésére.
Ha a város vezetősége a városrendezés kapcsán nem venné igénybe a megszerzett ingatlanok blrmelyikél, akkor is előnyös a városra nézve a vitel, mer! módjában van megfelelő ériékben rajla birmikorluladni. (B R.)
Albert Thomas — Magyarországról
Póris, március 17. (Éjszakai rádiójelentés.) Az egyik francia lap munkatársa előtt AlOjrl Thomas, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgatója magyarországi benyomásairól nyilatkozva, kijelentette, hogy Bethlen István gról kormányzata erős arisztokrata kormányzat, amely lassan, céltudatosan előkészíti a monarchlsta restaurálási. Magyarországon igen várják O.tó 18 ik életévének betol-lését. A magyarok minden egyes alkalommal tiltakoznak a trianoni szerződés országcsonkitása ellen. Ami a mi Elzászunk és Lolbarin-giánk. Az egyetlen szomszédállam, mellyel Magyarország barátságos viszonyt akar folytatni — Jugoszlávia. És ez adta meg az impulzus! Jugoszláviának is arra, hogy kikölöt ajánljon lel Magyarországnak.
Sanghait megszállják a nacionalisták
London, március 17. Singhal városának a nacionalisták állal való békés megszállása küszöbön áll. — Sanghaiban a kommunista terroris. Iák lakásán revolverlövésekkel meggyilkolták a villamos vasutak kínai felügyelőjének feleségéi.
Diagnózis
— Hogy van a nagybácsid a kórházban ?
— Nagyon jól, de nem hiszem, hogy egyhamar kikerül.
— Miért, beszéltél az orvossal ?
— Nem. Dc láttam az ápolónőt---
f A korzón
— Tegnap találkoztam az uraddal, de nem vett észre.
— Igen. Emiitette, mikor hazajött.
M.
roircluslS
ZALAI KÖZLÖNY
Csak egy téglát az Iparosok Menháza javára!
A kanizsai Ipartestület „tégla akciója" — Egyetlen embernek scm szabad magát kivonni a tégla-mozgalomból
Nagykanizsa, márciui 17 ... Iparosok Menháza ? I ... Tudod-e, kedves olvasóközönség, mi rejlik e két szürke szó mögött? • • ■
.. Iparosok Menháza — Jelenti a migyar tragikumot. Jelenti azt, hogy míg más, gazdaságilag konszolidált országban, mint például a kicsi Belgiumban maga az állam tud gondoskodni munkaképtelenné váll dolgos polgárairól, midőn külön törvény utján aggkori nyugdijat biztosit számukra, addig a szárnyaszegett kicsi Magyarországon teljesen magára marad, aki nem tud többé áol goznl. Jelenii azt, hogy a magyar iparosra egy nehéz és szorgos munkával ellöltölt hosszú élet után, ahe lyett, hogy kipitienhelné fárzdatmail, ,n élit legsúlyosabb golgotája vár. Jele ui azt, hogy ha a küzdő, szünet nélkül fáradozó magyar iparosnak egy kemény munkában eltöltött be-csOletes élet után reszkelö kezeiből kihullik a szerszám: jutalma — az ulca. Jövője — az országul Támasza
— a koldusbot. Jelenti azt, hogy nincs megrázóbb, fájdalmasabb valami ennél a sorsnál. Iparosgenerációi nevel, utódokat képez ki, soha másl, mint a kemény munkál nem ismeri, családtagjai elhullanak mellette és egy napon az utcára kerül.
Igen, vannak, akikhez az Élet, a Sors kegyes volt. De hányan van-nsk, akik miulán felnevelték családjukat, miután legszentebb polgári é6 hazafiúi kötelességeinek eleget tettek,
— egyedül maradtak. Igazságos és emberi lenne-e az, ezeket a derék, dolgos, becsületes Iparospolgárain-kal sorsukra hagyni ? Ez nem jelentene mást, mint egy emberöltőn ál végzett lelkiismeretes munka és hi-vatáateljesités jutalmaként őket az íhség, elzüllés és teljes pusztulás karjaiba dobni?!
És ez lenne a magyar iparos éle-lének utolsó állomása?
A nagykanizsai Iparteslülel minden dicséretre méltó lelkes elnöksége mindezeket szem előtt tartva kiadta a jelszól: Mentsük meg Ipa-\'ostársalnkat ettől a borzalmas sors-Iái! Ellái a gondolatnak Is reltene-les végtől! Mindazokat, akiknek kezéből kihullik a szerszám éi nincsen senkijük, aki róluk .gondoskodna, "együk lel egy Iparos Menházba, építsük tel az Iparosok Menházát.
Megvették a hozzá szükséges házal, amelyet a Menház céljaira ál kell alakítani, berendezni, a szükségesekkel ellátni és — lenntarlásáról
gondoskodni. Sok, sok pénz kell ehhez, a magyar társadalom prdig úgyis annyira igénybe van véve .. .
A nagykanizsai Iparlestülel érdemes elnöksége erre megszervezte az úgynevezett .tégla-akciót." Hogy minden, még a legszerényebb anyagi viszonyok közöli élő ember is kivé-besse részé! ebből az áldoll emberbaráti akcióból, 10, 20. 50 Itlléies és I pengős tégla jegyeket bocsátott ki. f-illéreket kér csak az Ipartestület, meri tudja, hogy sok fillér hozza össze a pengőket, amelyek viszont ezresekké dagadnak.
Hat akadna-e csak egyetlen ember Kanizsán, aki kivonná magát, hogy még a legszerényebb viszonyai közepette is ne vásárolja meg a maga kis 10 20. 50 filléres vagy 1 pengős
légláját ? Hát akadna e kereskedő, iparos, aki ne szegődnék szívesen a teatvéisegitő akció szolgálalába és ne terjesztené vevői és vendégel között az .Iparosok Menháza\' tégláit ? Hát elképzelhelnök azt, hogy legyen nálunk társadalmi, kullurális, karitatív, szak- vagy sport egyesület, amely eslélyeiből, előadásaiból ne engedne át bizonyos százalékot az iparosok Menháza alapja javára ?
Nem tudjuk és nem akar[uk hinni. A nagykanizsai társadalom vallás, osztály és rangkülönbség nélkül ma-gáéva kell hogy tegye az Ipartestület .tégla" akcióját, hogy rövid időn belül itt a legszélesebb nyilvánosság előtt beszámolhassunk ismét a nagykanizsai közönség aranyszivéről...
(B /?;
A vizsgálóbíró kihallgatta az életveszélyesen sérült Dolmányost
Apját aaAndikoa amboröléa miatt Nagykanizsa, mirclus.17 i
Hírt adtunk arról a véje\'s családi \' drámáról, ami nemrégen a Csetlő- I hegyen zajlót le Dolmányos Józsii kiskanizaal lakos és annak 26 éves Oyörgy nevtl fia között. Ugyanis az api összeszólalkozott liával, akit ö azzal vádolt, hogy viszonya van édesanyjával. Az összetűzés o\'y heves volt apa és lia között, hogy az apa felhevült állapotában te|szét ragadott és annak fokával oly hatalmas ütést mért Oyörgy fia koponyájára, hogy az nyomban véresen összeesett. Ez-után még egy ütést akart mérni a fejsze élével a földön fetrengő áldozatra, de ebb :n a pillanatban nyi lott az ajtó és Dolmányosnak másik fia jöit be, ugy, hogy a halálos csapás elmaradt.
Dotmányos Oyörgy koponyalőrésl szenvedett és válságos állapotban szállították be a kanizsai közkőrházba.
jotantatták tat a kir. Qav*aa«áflan
ahol napokon keresztül a legnagyoob önfeláldozással ápolták és sikeres műtétet végeztek rajta.
Miután Dtlmányos Oyörgy állapota változatlanul súlyos — a kir. ügyészség indítványára dr. Almássy Oyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró legnap délben dr. Lukács 8:1a törvényszéki jegyzővel kiszállt a kórházba az életveszélyes sérülésű ember kihallgatssara. Dolmányos GyOrgy súlyosan terhelóen vallott édesapja ellen.
A nagykanizsai államrendőrség Dolmányos Józselet szándékos emberölés büntette miatt jelentette fel a kir. ügyészségen. Dolmányos József most meg szabadlábon van. Abban az esetben azonban, ha katasztrófa-lis kimenetelűvé válna Ha súlyos sérülése — a királyi ügyészség előzetes letartóztatása Iránt megteszi az intézkedést.
lyiAn.wuwuWiririiViVsvrrrr\'\'\'"...................."
Jövö hónapban kezdi meg működését a nagykanizsai bejelentöhivatal
A város ás a rendőrség között
Nagykanizsa, március 17 A nagykanizsai államrendőrség kapitányságának fáradhatatlan agili-lásu vezetője, dr. Kálnay Oyula államrendőrség! íótanácsos már hó napok óla lolytatotl tárgyalásokat részint a belügyminisztérium illetékes osztályával, részint Nagykanizsa város vezetőségével egy bejelentő-hivatal felállítása ügyében.
A kevés vidéki magyar város közöli, ahol még nincs kölelező beje-lenlö-hivatal, Nagykanizsa városa is szerepel. Van ugyan egy olyan mi-niallli-téie bejelentője, de ebbe csak a küllöldiek és átutalók bejelentése kötelező. Rendes, mindenkire nézve kötelező, általános bejelentésről szó sincsen Nagykanizsán. Már pedig itt
létrejött a teljes megegyezés a határszélen, ugy állam, mint közbiztonsági, mint bűnügyi és sok egyéb szempontból elengedhetetlen szüksé-gességu a kötelező bejelenlés.
Kálnay főtanácsos ezeket tartotta szem előtt, amikor hosszú évek mulasztását pótlandó, megioditolta tárgyalásait az Illetékes lenyezökket, egy felállítandó bejelentő-hivatal tár gyaban.
A várossal tel|csen sikerült a meg egyezés. Ugy helyiség, min! az apparátus f. ntaitisahor szükséges hozzá-jirulás ügyében A tisz viselőket a rendőrség szolgálata, aminthogy az egész szerv, lulajdonképen a rendőr ség szerve lesz. A rendőrkapitányság vezetője most még a belügyminisztériumi részt bonyolítja le, ugy, hogy a nagykanizsai nejelentö a jövő hónapban megkezdheti működését.
NAPI HIREK
■APIREHD
MArciua 18, péntok
Római kalolikus: Sándor pk. I\'rolea-tán,: Sánd.,Ede. Izraelita:Vendar hó 13,
Nap kel reggel ó óra 09 perckor nyugszik délután IS óra 08 perckor.
Városi Színház eale 8 órakor: Balazzó opera, lltána hangverseny, opera áriák, gánybáró, operett 3 felvonásban.
Mozi. Uránia: Halálmcsgyéjén, izgalmas történet a mexikói halárról. — Elóadások: 7 éa 9 órakor.
— Balatoni kulturzóna. A kul-luszminiszier, hír szerint, éleirevaló tervet vetett lel a Balaion fejlődésének elősegítése érdekében. A balatoni vármegyék beosztásának meg-bolygalása nélkül azt tervezi, hogy a némileg is a Balaion érdekkörébe tartozó községek egy balatoni kuliur-zónál alkossanak. A kullur.ónába eső községek a mai adólerhek eüy részét k^irólag a balatoni kultura kiépítésére lordilanák a ez állal lehetővé válnék a Balaton n-gyobb-aranyu fejlődése. A tervvel, értesülésünk szerint, már miniszlerközi bizottság foglalkozik.
— A kórházi ápolási dijak Zalában. A népióléti minisztérium pontos jegyzéket adoll ki arról, hogy az ország lerUtelén levő különböző kór-házakban mennyit kell iizetnl az ápolásért. Zalában a napi ápolási di| a következő: Zalaegerszegen 3 42, Nagykanizsán 3 52, Kesztbely-n 3 24, Sümegen 3 20, T polcán 3.52 pengő.
— Hymen-hlrek Argentínából. Keszlht lyi laptársunk szerkesztőjének, dr. Gárdonyi Lajosnak sógornőjél, Vejlzy Lenke Magdái Argentína széavárosaban, Buenos Ayresbm el|egyezle egy magyar mérnök, Bojár Alfonz, aki a magyar hadseregből mint annak főhadnagya leszerelve,
7 éve kivándorolt, hogy az itthoni mostoha körülmények helyen künn keressen valamilyen elhelyezkedést. Igy lett az argentínai allami petro-Icumtelep mérnöke. A menyasszony mint vöröskeresztes nővér küzdötte végig a harctereket, a missziókkal belárlaOroszországol,Szibéria logoly-táborait és 1925. őszén nekiindult a bizonytalanságnak, aminek az lelt az eredménye, hogy kél, már-már mindenről lemondott magyar a világ má.tk végén Hymen bűbi|os fonalával egymásra laláli. — Ugyanekkor vesnzűk a hírt, hog, u/vancsak Buenos Ayresben a szomszéd So-monyt-ót, Nagyatádról legyezte el Kovács Margit liszlvisel\'női unokabátyja, egy hatalmas pénzuöszt főtisztviselője. A menyasszony már kivallotta ut\'evelét, hogy kiutazzék vőlegényéhez, akit még soha nem látott, mert csak levelezésből ismerték egymást.
A VÁROSI SZÍNHÁZBAN
március hó 21-24. =
STROGOFF MIHÁLY
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 március 12
C* Külföldi
szőnyegjavitó
valódi anyaggal magánházakhoz ajánlkozik. Megkeresések Erzsébet-tér 14. szám
földszint intézendök.
= Dr. Diskay Imre orvos rendelését u|Dól megkezdte.
— Nőegylet! tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet sorozatos leái egyre nagyobb közkedveltségnek örvendenek. Tegnap délután dr. Fodor Aladárné vendéglátó házában gyűllek össze igen nagy számban a helybeli keresztény Intelligencia hölgyei és férfiai. Valóban kedélyes, intim hangulatu, családiasan kedves böjti tea-délután volt. A háziak figyelmessége mellett Sörlel Ilus kedves énekszámai vidámították a hangulatot, mig a zongoránál Fodor Ilus aratott tetszést szép játékával. Az előadó Krizsala Ferenc kegyesrendi lanár voll, aki egy bájos olasz legendával bevezetett beszédében a társas összelartás erejét, a szeretet kötelességeit ismertette a mások segi-tése terén. A vendégek sokáig maradtak együtt a legkellemesebb hangulatban.
= A Kaposvár—Nagykanlzsa-I Autóbusz Nagykanizsáról reggel 5 óra és délután 3 órai indulatokkal ismét rendszeresen közlekedik.
— Holnap hozzák Kanizsára a molnárii rablógyilkost. Tegnap érkezeti le a nagykanizsai törvényszékre az országos megfigyelő igazgatóságának értesítése az elmebeteget szimuláló kettős molnárii rablógyilkos Kukuruzsnyák József elmebeli állapotáról. Az orvosszakértők hosszabb megfigyelés ulán megállapították, hogy a bestiális gyilkos teljesen épelméjű és teliének elkövetésekor is teljesen beszámítható volt. Kukuruzsnyák Józsefnek tehát nem használt a szimulálás. Holnap hozzák le szuronyos fegyőrök, társával egyűtl vissza a kanizsai ügyészség fogházába, honnan most már rövid időn belül birái elé kerülnek Némelh Mátyás és Kukuruzsnyák József, hogy elvegyék méltó büntetésüket a kél kioltott emberélelérl, amely bosszúért kiállt.
— Alacsony törzsű rózsák 80 fillér és Hortensia kaphatók Eötvös-tér 6 szám alatL
- Eladta a lefoglalt árut. Glas-ner Miksa hahóli bádogosmester a nagykanizsai Bellibeim és Gulh cégnek tartozása lejében lefoglalt árukat részbeu elrejtette, rézzben eladta és igy kivonta a törvényes eljárás alól. Dr. Almdssy Oyula törvényszéki bíró sikkasztás vétsége miatt tegnap Olas-ner Miksái 15 nspl foghtzra és I évi hivalalvesztésre Ítélte. Csillaghy kir. ügyész a bünielés súlyosbítása miatt fellebbezett.
- 3500 milliárd magyar koronában az a kár, amil a leg utóbbi földrengés okozott a föl keló nap országában. Amit millió \' meg millió ember, élete erejének, éjszakái álmának, minden Jöldl jónak és rossznak, tülekedő ökölnek, igába hajlott aranynak, vasnak, vérnek, vágynak, szerelemnek, szentségnek és gyalázatnak latba-vetésével kierőszakolt a teremtett nyers anyagból, az most mind — mind füstölgő rom, hltsány cserép
—- semmi. A nyüzsgő hangyabolyba belerúgott valami csintalan Gótiáth erő és a kacskaringós szirmú krizantémok, aranypikkelyes sárkányok, pillangó-tetejű templomok és virágok virágok virágok hazája sok száz esztendő, sok ezer okosszemü, sárga ember temetője lelt. A nup süt tovább és a tavasz nászán holnapra uj pompáját csókolja éleire ezer meg ezer vlrágbabarutó cseresznyefának. Az ember pedig küzd tovább és bízva bízik és csodálatos kártyavárak felelt buszkén ragyogt :lja fején a teremtéstől kapott embersorsa tövises koronáját...
— A Kanizsán elfogott oki. gazdászt Budapestre szállították. A nagykanizsai deteklivek állal elfogott Kolaszár László budapesti állítólagos oki. gazdászt az éjjel fedezet meflell felszállították a pestvidéki kir. ügyészségre.
— Kereskedelmlstáknak tilos a korzó. Kaposvári felsőkereskedelmi iskolájának igazgatója megtiltotta, hogy az iskola növendékei az esti és az ünnepnap déli korzón sétáljanak.
— Elitélt gyújtogató. Megittuk annak idején, hogy Szakács Sindor söjtori földműves ezév januárjában felgyújtotta a községi bitó pajtáját, miulán előzőleg egész nap ivott. — Teltél afeletti elkeseredésében követte el, mert nagycsaládos ember léiére el kcilell hagynia a kisbírói állás\', a kár 150 millió voll. A zalaegerszegi törvényszék a gyujtogatót tegnap az enyhítő szakasz alkalmazásával 2 és léi évi fegyházra itéile.
— A kanizsai hirdetőoszlopok ügye másfélévi vajúdás ulán odáig jutott, hogy a város nagyjában kijelölte a helyeket, ahova a koncesszió birtokában a Magyar Hirdető Iroda helyi expozllurájának azokat szerződéses kötelezettsége értelmében lel kell állítania. A várossal kötölt szerződés szerint március hó végéig a MH1 12 oszlopot állit fel. Ezek közül 9 már meg is jelent az utcákon, de a város sokai sürgetett kijelölése 3 oszlop tekintetében még mindig késik. Az oszlopokat ugyanis a Főutcára szánták, de a városnak aggályai vannak, hogy azok rontani fogják a kilátást (?) Szépészeti szempontokra hivatkozva talán mégsem kellene a hiidetőoszlopokat a perifériákra, avagy talán a kilátás zavartalansága érdekében a récsei országúira száműzni? A hirdetöosz lopokra a város szivében is szükség van, minden forgalmas sarkon, ahol gazdasági, kullurális és társadalmi fontosságú közlendők a leglöbb ember szeme elé kerülnek. A kilátás tekintetében a hirdetőoszlop úgyis ártatlan dolog, de meg különben sincs eléren sok féltenivalója a kanizsai utcáknak.
■= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Megszökött a büntetés elől. Dülcs Mária 19 éves somogymiháldi leányt csavargásért 8 napi elzárásra ítélték. Az Ítélet végrehajtása elől azonban a leány ismeretlen helyre távozott. Elrendellék országos körözését.
állami\' M OSZTALYSORSJÁTÉK
Feltűnő nagy nyeremények.
Már egy sor»|eggyel is nyerhető szerencsés eselben
500.000 Pengő = 33/< milliárd K.
összesen 6,012.500 Pengő, körülbelül 75 milliárd korom készpénz
nyereméoy kerül kisorsolásra. Az u|onnan kezdődő sorsjátékra szerenoaeszámokit ajánl
Milhoffer Kálmán íöelárusitó
Sorsjegyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P. K" Minden m A sodik sorsjegy nyer.
— Ellopták a takarékkönyvét, A nagykanizsai rendőrkapitánysághoz feljelenlés érkezeit, hogy özvegy Nemeczer lstvánné nagykanizsai la-kos lakásába ismeretlen tettes ál-ku\'cs segítségével betört és onnan egy 429 pengőről szóló takarékkönyvet ellopolt. Az ismeretlen tettes körözését.
— Egy eltűnt soffőrt keresnek. Derezsán Lajos 27 éves, nős soflör háiom héttel ezelőtt eltűnt kaposvári lakásáról. Minthogy azóta magáról semmi éleljelt nem adott, elrendelték körözését.
— A kaposvári postalopás ügyét többször és részletesen ismerteltük annak idején lapunk hasábjain. Takács Lajos postaaltiszlet a löivényszék 3 évi legyházra, feleségét 8 havi börtönre ítélte. A tábla most Takács büntetését 4 évi fegyházra emelte fel. A Kúria ezt az Ítéletei jóváhagyta.
BÁDIÓ HŰSOK
Március 18 (péntek)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hirek, tőzsde. 4 Onkel Hans mesél a gzermekeknek. 5.15 A diétás konyha a magánháztartásban. clóadá». 5.25 Cigányzene. 630 Mit és kit idézek ? 7 A M. Kir. Operaház Mignon-előadása. Első feiv. után hirck. Operaelőadás után — kedvező légköri viszonyok cselén — külföldi átvitel.
Bécs, Orác II Népszerű zene. 4.IS Hangverseny. 6. A reklám fejlődése és nemzetgazdasági értéke, előadás. 7 Síim-fónikui hangverseny.
Berlin, Stettln 3.30 Asszonyoknak. < Véletlen, vagv törvény, előadás. < Zon-gorazene. 5 Népszerű zene. 6.30 Kertészet, előadás. 7.06 Közgazdasági előadáa. 530 ,Vtann ist Mann, B. Brecht vígjátéka lft30 Jazz-barid.
Barcelona 7.35 Népszerű xene. 10.20 Zene. 11.15 Egyházi zene. 12 25 Szimfonikus zene.
Brünn 7 Szimfónikus zene. 8 Vidám recltáclók. 8.20 Énekkari zene. 9 Jazz-band.
Frankfurt, Cassel 615 Gyermekeknek. 630 Rádlő előadás 7.30 Csajkovszky-eat Szimfőnikus zene. Hubennann Broniszláv közreműködésével.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 12.30 és 2.Ö5 Népszerű zene. 4.15 Hang verseny 6 Vidám est és zene. 7.70 Opeia-elöadás, a Bibliái ember. 9 Ária- és dalest, utána Népszerű zene.
Kőnlgsberg, Danzlg 1130 és 430 Népszerű zene. 8 Az évszakok, Haydn oratóriuma.
l.Ipcse, Drezda 12 Gramalonzene, Ope-remészletck. 4 30 Népszerű zene. 8.IS Szimfónikus zene 10.15 Jazt-band.
London, Daventry 2 Népszerű zene. 4 45 Hiúsági zene. 7 ts 7 45 Hangverseny. 8 15 Mozart-szonáták. 9 Rádiőkabaré. II Asszonyoknak. G-bs inUvei, zene.
Milánó 4 15 lazz-band. 5.15 Gyermekeknek. 9 Szimfonikus zene.
München, Nürnberg 3.20 Részletek a Három a kislánv operettből 4 Népszerű zene. 630 Hangverseny. 7.45 Népszerű zene. 8.15 Wallenstein: Schiller drámai költeménye, második rész. Wallenstein halála, öiíciv.
Prága 12.15 Népszerű zene 4.30 Hangverseny 8.08 Az orosz szinház 170 éves jubileumának ünnepélye, orosz áriák és cigány kardalok. 9.30 Rádiószkeccs.
Róm* 5.15 J«zband. 8.45 Népszerű és tánczene.
Húsvéti cipövásár a Miltényí cipöáruházban
Alapítva 1877
Főúton, a Városházban.
50 éves cég.
Fekete férfi fél és egész 19.50 P. félj. Drapp, szürke, rózsafa és barna divatcipők 23 I\'. felj. raktáron.
Legfinomabb bécsi és belföldi luxus-cipők, valamint tavaszt gyermekcipő különlegességek nagy választékban.
Mérték után készítünk mindenfajta fekete vagy szines, fél vagy egész cipőt ugy ____nőit, mint férfit 28 Pengő (350.000 kor.)-tól feljebb.
1Q27 március 25
ZALAI KÖZLÖNY S
VÁROSISZINHÁZ
Cigánybáró
A Pécsi Nemzeti Színház vendégjátéka A Jókai-ir.ese és a Straiiss-muzsika stílusos találkozása ez a régi. kedves operett. Nem ugta-bugrával, olcsó izeilemtelenségekkel teletűzdelt, mag-vatlan vásári holmi, hanem komoly művészi élvezetnek szám előadásokra inidoll. A régi, komoly operell irodalom egyik legtöbb ériéket rej:ö alkotása. Van benn sok romantika, amihez vigyázva kell nyúlni, nehogy 2 tarka himport lingii-tanglihoz szo-koll kezek letöröljék róla. Van benn linóm humor, amit agyonüthet a legkisebb ripacskodás. Van benn mozgás, változatosság. Van tartalmi gerinc, ami az elemer sikerek világaba is, evlizedeken is átmentette ezt a kedves opereltet.
A Pécsi Nemzeti Szinliáz jói választolt, mikor ezzel a darabbal kopogtatott be az uj színháza megnyílását ünneplő kanizsai publikumhoz. Mégis az első előadás sok tekintetben nem illett bele a külső dekoru-mok: a szép uj színház, a gyönyörű diszletezés, pompás lény-elleklusok és a város és kornyék legjobbjaival utolsó székig zsulolt nézőtér miliőlébe. Annyit mindenesetre megérdemelt volna Nagykanizsa, hogy a pécsi társulat olyan darabbal lépjen először a most avatott deszkákra, amit tud. Mert ezt nem nagyon tudták, úgyannyira, hogy az egyik főszerepet a súgónak kellett vállalnia.
Az előadás zökkenőit és bizonytalanságát nagyrészt az okozta, hogy Halmos János, a Városi Színház hír-deleit vendég-művésze lemondta a fellépést és helyette Takács Mihály operaénekes ugrott be, aki azonban maga is erősen érezte a beugrás nehézségeit és erős rektdséggel is küzdött.
Őszinte, meleg sikere voll a másik vendég-művésznek, Kószeghy Tetéznek, akinek mégis sikerüli megmentenie az első színházi este hangulatát. Nagylerjedeltr.il, egyenlelcs, liszta, erősen csengő hangja, hibátlan ének-technikája és teljes felkészültsége minden jeleneiénél viharos, percekig tartó tapsözönre hangoila az egyébként meglehetősen hűvös nézőteret.
A társulat uj attrakciója Sophia Saltanom és Alex Nikilin, a voll cári baliet táncművészeinek duója. Különálló, felvonásközi prpdukciójuk ugyan inkább egy szép akrobatikus parkett- mutatvány volt, de a második felvonás toborzójiban tomboló siker újrázta meg táncukat.
A társulat lagjai közül Kormos Ferenc volt a legjobb formában. Bek Ica hálátlan szerepében nem tudutt érvényesülni. Jó volt Sólyom Oyöző epizód-alakja, T. Radványi Böskc-gouvernanlja, Pozsonyi Lenke cigány-asszonya.
A kar és a (ömeg-szerep\'.ók fegyelmezetlensége a komoly színpadról nagyon kirívó volt, kezdve a
te 3 13
a v.
S. a
o
.s
Nagy családias jellegit, szigorúan zártkörű
PURIMEST
beiéptidij nélkül, — tánccal egybekötve a
WolSák vendéglőben
szombaton este 8 órai kezdettel reggelig.
Kittinö ételekről, italokról a vendéglős gondolkodik. Cigányzene. — Maszkák felvonulása.
Meg h ivó nem bocsájtatott k.l.
M
2,3 — E.
.9
kulisszák mögüli kukucsálástól az össze nem tanult össztáncig. Kü önben egyik-másik színész sem tudta egyébbel elütni jelenéseinek meglehetősen hosszú néma-részei*, mint hogy közvetlen kontaktust keresett a nézőténei, vagy ugy viselkedett a színpadon, mintha próbán lenne.
Végeredményben meg kell á.lapítanunk, hogy az első előadás im pressziói nem a legkedvezőbbek vo\' lak. Mu betudjuk ezt a Halmos-féle vls majornak és fotózott várakozással nézünk a hátralevő bárom n*:p előadásai elé. Mjg vagyunk győződve, hogy a színtársulat tisztában van a légi, rozoga színpad és az uj szinhiz közti különbséggel és azzal is, bo^y Nagykanizsának ma mar jogos igényel vannak és hisszük, hogy ezek a továbbiakban kielégíthetők ís lesznek. (bt)
(*) Leoncavailó világhírű operája „Bajazzóu mai sztnházi előadásával Fodor Oszkár, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója, a komoly dalműnek akart hódolni az uj szinbáz válío^a-tos köznapi műsorán. A tegnap esli siker a mai előadáson még fokozottabb mértékben fog megnyilvánulni. Leoncavallo népszerű operaji teljes zenekarral és kórussal, minden kihagyás nélkül fogja a mélyebb muzsika híveit gyönyörködtetni, a két vendég-művész Kószeghy Teréz és Halmos Jánossal a főszerepekben, kik hangverseny számokat is adnak elő. A szemnek pedig impozáns látványt fog-nyujtani Wrber opera bal-leijében a Rózsa lelkében, a volt cári udvari művészek Sophia Saltanova és Alex Nikilin p;as etikus tánc-kreác\'.ói. _
Műsor:
Péntek: „Bajazzó", opera ; „Rózsa lelke", epen-ballctt és Hangverseny. Kószeghy Teréz, Halmos János. Sophia Saltanova és Alex Nikilin felléptivel, kezdete 8 órakor.
SiomlMl délután 3 és tél órakor: „Liliomszál", gyermek-előadás mérsékelt hely-árakkal.
Szombat este „Cirkitszhcrcegno", Soplna Saltanova ós Alex Nikiin teileptével. Kezdete 8 órakor.
Vasárnap délután 3 órakor „Cirkusz-hercegnő". Sophia Saltanova és Alex Nikitin felléptével.
Vasárnap este: „CirkuszherccgmV, Sophia Saltnnnva és Alex Nikilin felléptével.
Jcyyek a színházi pénztárnál délelőtt 10—l-ig, délután 3 5-lg és este 7 órától kapliatoló. Ma. csütörtök déli 12 óráig míg 3 Krátky-tözídc is árusiija « jegyeket.
SPORTÉLET
A vasárnap sportja Nagykanizsán PSC-NTE
A vasárnapi forduló legfontosabb mérkőzése ismét Nagykanizsán kerül lebonyolításra. A két régi rivális, a PSC és NTE csap ösize; a mullban a kát csapat küzdelme eredményezte mlrdenkor a leg.zebb játékot s majdnem az volt a helyzet a kerületben, hogy e kettőn kivül igazi futballt nem is tud nyújtani más csapat. Azóta, mint mind nűit általában, a pécsi kerületben is leromlott az amatőr futball, s azok a csapatok, r-meiyek az élre kerüllek, inkább a nivó süllyedésének, mint tudásuknak köszönik első helyükéi. Kérdés tehát, hogy mai formájukban c két rivális tudja-e majd azt a szép játékot nyújtani, ami a mullban szokla vonzóvá tenni találkozásukat; az azonban bizonyos, hogy vasárnapi találkozójuk is egy ujsbb etappja lesz rivalizálásuknak s igy mindeneseire érdekes és izgalmas játékol fog hozni.
PécseiI a DVAC-PAC és PVSK-SzAK mérkőzések vannak soron. Az előláiló csapatok a favoritok.
Kaposváron a KAC fogja szaporítani pontjainak számát a Mohácsi BSC-vel szemben.
(Erzsébetváros—NTE.) Az NTE ve.elősége március 25-mere lekötötte a 11 profiliga egyik középcsapatának, Erzsébetvárosnak az együttesét. Március 27-én ugyanis az Erzsébetváros Kaposvárott játszik bajnoki mérkőzést Somogy c\'.ien, s a megelőző ünnepen, pénteken Nagykanizsán fog szerepilni.
= Fotbatlabdák, cipOk, dressek, fuiócipök, tennis-ütök, torna és atlétikai szerek legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal sportüzletében.
= Helyesen cselekszik, ha varrógép-, tű-, olaj- és fonál-szükségletét nálunk ledezi. Singer-varrógép alkatrészek elismerten a leglobbak I Singer-varrógép fióküzlet: Nagykanizsa, Fó-ut 1.
MIN HFM íbVFK.M EK AKAR
Időjárás
A nagykanizsai meteorologial meg-Hgy.\'tőJeUntésc : Csütörtökön a hőmésik-tti. Reggel 7 órakor 45, délután 2 \'-rakor +97. este 9 órakor +■«.
Ftlhóitt. Reggel tiszta, délben kevésbbé borult, este tiszta égboltozat.
Szélit dny: Reggel Nyugat, délben és este Délnyugati szél. .
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint túlnyomóan derüli, száraz Idó, erős éjjeli lehűléssel, nappal felmelegedés.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A Képes Krónika e heti száma ismét az Irodalom jegyében jelent meg. A száznál több időszerű fényképek sorozata és a mélynyomást! pompás melléklet csak keretet adnak a tartalomnak. Novellát és verset Írtak e számba Csermely Gyula, Ko-sáryné Réz Lola, Pásztor József, Gáspár Jenő, Kallói Oszkár. Huray István, Nyáry Andoi és Kortsmíroísy Tibor, remek II-luszt ált művészeti cikket az olasz Florio Banti, kacagtató krokit Szántó Dénes, véaül értékes szociológiai tanulmányt Angyal Pál dr. egyetemi Unár.
)( Indiszkréció az irodalomban cimen 8 „Nyugat" legújabb száma ankétot rendez a/, iról lelkiismeretnek erről az örök kérdéséről, amely az olvasót it annyira foglalkoztatja. A probléma megvitatását „Ignotus" cikke tette újból aktuálissá, melynek tételéhez — hogy marandót az irodalomban csak az indiszkréció teremthet — ezúttal tiz magyar iró szól hozzá, rétxben saját műveikkel is példázva a regényíró kénytelen indiszkrécióját- Az uj szám szépirodalmi részében is igen értékes iratokat ad. Móricz Zsigmondtól három Urai novellát olvashatunk. Gellért Oszkártól három uj verset, Sxomoiy Dezsótól pedig a ..Levetek egy barátnőmhöz" c. vallomás sorozat utolso befejezó részletét. Negyedévi előfizetési dij 8 pengő. A Nyugat uj száma tájékoztat azokról a rendkívüli kedvezményekről, amelyeket az előfizetők élvezhetnek. E kedvezmények közül ki kell emelni, hogy minden régi előfizetőnek, ha egy uj előfizetőt szerez, bármely magyar szépirodalmi könyvet 8 pengő árban ingyen küld meg a kiadóhivatal: Budapest VII., Ilka-u. 31 szám.
A 104 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen és bérmentve küldi: Dr. A. Oelker, Budapest, VIII., Contí-utca 25.
lOZQÓSZIMIÁZiK
Uránia pénteken 7 és 9 órakor: Halál mesgyéjén, izgalmas löriénet a mexikói halártól. A tószerepben Rulh Miller és Kenneth Hahnel.
KÖZGAZDASÁG
A szőlő metszését, a lugasszóló kezelését és a peronospora elleni
védekezés alapját ismerteti a .Növényvédelem és Kertészet\'• legújabb száma. Részletezi a
gyümölcsfák terméketlenségének okait az arzénpermetezőszereknek a mé-hekre való hatását, a tündérrózsa lenyésztését, a szabadföldi palánta-nevelést, az uj ültetési gyümölcsfák pusztulását, az ollóviasz készítését, a fák csucsszáradásáttak okait, a gyümölcsfák öntözését, a szőlő ki-fedését, a katók tartóssálételét, a cserepes növények átültetéséi, a rózsa ojtását stb. Kilanit a poloskaszagu levéldarázs, az amerikai köszmételisztharmat, a komlószövőplllc elleni védekezésre és közli, hogy milyen vegyületekkel védekezzünk a gyümölcsöt bántó különböző gomba-betegségek ellen. A Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, Földmive-lésügyl minisztérium) a Zalai Közlönyre való hivatkozással egy alkalommal díjtalanul küld mutatványszámot. _
listás
A mai tőzsde üzieltelen és eseménytelen volt, csak nébánv favorizált papírban mutatkozott kisebb ár-mozgalom. Legszilárdabban tendált
ZALAI KÖZLÖNY
1927 március is
a Szikra, mely tegnapi ársmellredése ulán ma u|abb lO\'/n-al javull. Kisebb nagyobb árnyereséget érlek el Nasici, Kőszén, Urikányi, KisUrcsai, Lámpi é6 Felten. A forgalom az egész tőzfdeidö alatt csekély voll.
Pirii 20-35, London 2521. Newvoti 519-t. BlUixel 7225. Milánt 23 85, Amjlerdim 208ÍL5. Bttlln 1223? Wl-r 73-15. Solla 3-75, Príw 1539, Vsrs-.\' 62-85. Budapest 90-80, Ueljrad 915, Bulurcat 3 !2\' i
1 ácttu-|t,yste
VALUTÁK Angol L 27-78-27-94
DEVIZÁK Amit. 228-97-22967 Belgrád 1CHJ&-1009 Berlin 13580-136-20 Bakareal 3 3 \'-3 39 Brllssiel 79"57-7»82 Kopenh. 152-50-152-95 Oialo 149-30-14975
----- —.....— London 2778-27-86
Lengyel 6325-64-75 Milano 25-85-2615 Lel 3-32-342 Newyoik572IW«
Belga Ir. 7ír54-7S>-8S Ciehk. 1692-17-00 Diák. 15240-153 05 Dinár 10-04-1009 Dollár 570.20-572-30 Frinda 1122-50-22-80 Holt. 22880-22980
Léva 4-10-4 Líra 26 OJ-26-45 Márki 135-75-136-25 Sehlll. 8045 8080 Notvíg 149-20-149-85 Svájci I.II009-I10-50 Svédk. Ii3 10-15375
22-35-2255 Prága 1694-16-99 Siofla 412-4-16 Stockh. 153 20-153 65 Varsó 63 40-64 60 Wien 80-52-80 77 ZQrtcb 11012-11045
Terménytőzsde Biu. limv. 75 kg-oa 3440-34-50 76 kg-oa 54 60—35 00 77 kg-oi 35-00 -\' 35-40. 78 kg-<» 35 40 -35 80, egyfb 75 kg-os 3310 -33-50. 76 kg-os 33 50 33Í0. 77 kg-os 33-90- 34-30, 78 kp-«s 34-40-34-90, roas 27 10-27-30.1.karmsny. árpa 22-76-2296. sorárpa 22-6(^23-51 «t> 21.60-21 80. tengert 20-30 - 20-50,
[cpee -\'----V-. köles 18-50-1900
buaakorpa 17-40—17 60.
Pelhajtás 2817. melybél eladatlanul vtsaia. maradi 300 darab. Elsőrenda 1-78—1-80 aaedell 1-74-1-80. siedelt koaip 168-t-72. kdnnyu 1-44-1-52. elsírendq Sreg I-60-IÍ4, másodrendű 1-52-156. angol sllldó 1-60-1-76, szalonna nagyban 160-
1-64. islr 1 84-1-88, lehuzotrhus 208-
2-32 szalonnás lílsertéj 1-92—208 Ar irányzat közepes.
B»<)|«: öiiyi JjMialfif ét KS«p-kímidUs B, laoka&Uu
1PBÓHIBDETÉSEI
(Hirdetések dija előre fl*ot«ndö)
Ai apróhirdetés dija 10 szóig 50 fillér. A címszó t minden vastagabb betűből illó •tó kit szónak számíttatik. Minden további «xó dija 5 fül. A hirdetési dij sfécs tlzstsndfl aforpalraUdó bozxáttárnttáW.vaJ
Vízvezeték szerelést
logjobban éa leaolcaóbban kéazi-tek. Hibásan szerelt vezetékeket átalakítok. VARGA ISTVÁN bádogos és szerelft Deák-tér 4. szám.
Fajtojás, többszörösen díjazott fajtlszti kendernngos Pllmalli. mely bőséges tojó és naiv húsban nyilvánul, legclenűilóbb baroinlibetegsígeknrk. darabja 40 Iliiét Ország és Widder magkereskedé<é-ben Nagykanizsa, Erzsébet-tét. 954
Tavasz] lé:fi és női felöltósMvetekés mindennemű mis divatáruk ligolcsóbbik • Krámer Zoltánnál Tulipán Áruház
PénzkölosOnt itckcbelczésze mlndec öiuegben i, legelőnyösebben és leggyot-•abban foly^lttat Aczéi Ignác fSfnz-
kötcsönközvetltő IrodáJa~Nágykaníz»án! Pő-ut 3. xz. alatt. KényszerkBIosOn kötvényeket veszek. J17
Attila titca 38. szántu ház vebbet ugyanott.
eladó. Bó-10SI
Konvenoiós kömQves felvétetik a szeszgyár) gazdaság Annamajorban. Jelentkezőt lehet személyesen Annamajorban. vagy levélileg. I\'OsU Becsehely. 104S
Furnérok és enyvexett íemezek
minden méretben kaphatók Dukász I\'etem-■nztaloinii .Magyar-utca 108, lüfij
TI IBI II
I UltUL cipőgyár fiókja
NAGYKANIZSA
Rendkívül olcsó egységár mellett rendezünk
idény-árusitást
12,15,18,19.50,22
és mindennemű undoiitó bttz eltüntetése, valamin! a baktériumok megölésére egyedül aikalroas a tabletta é> tömb
NÁTHALÁZ ELLEN büixöl
EgyedArusiló:
VÁGÓ ENDRE ILLATSZERTÁRA.
Kézmosás, szájmosás és mindennemű fertőtlenítés sós legideálisabb szngtuíanitó szere.
«r illatosít és-?ertötlehit. tmj
PHÖNIX
Biztosító Társaságnál
biztosi\'ási szakmában jártas, szervezéssel is foglalkozó
könyvelő
azonnali belépésre
kerestetik. Jelentkezés fulyő hő 18-\'n délelőtt Cscngcry ut 1. szám alalt (tidvarbm I. emelet) a főagynokség irodájában. Ug.anott külső tisztviselők is felvétetnek.
4284/1927.
Hirdetmény.
\\ földmivelésiigyi miniszter _ mételykóros szarvasmarhák gyógykezelésére kedvezményes áru gyógyszert (Dlstoli) bocsájt rendelkezésre a legfeljebb három szarvasmarhával biró szegény gazdák részére.
A gyógyszerek ára 1 szarvasmarhára állalorvosi kezeléssel együtt 5 pengő. Aki ezen ked vezményes gyógyszert igénybe venni óhajtja, szándékát a városházán I emelel 10. számú ajtó alalt — mielőbb jelentse be.
Nagykanizsa. 1927. évi máicius hó 14-én.
Polgármester.
Hirdetések
felvétetnek.
Haón Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1821927. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blrósígl végrehajtó az 1881 évi I.X. t,-c. 1W. ér;timé!K-n ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járás-bíróságnak 1926. évi Pk. IVJ37. számú végzése következtében Dr. Hajdú Gvula ügyvéd álla! képviselt Rolter testvérek\' és v/ilnmennyl foghllaló javára 1892 P C8 flll. s Jár. erejéig 1927. évi január hó 10-tn Jo£a:iatoslto(t kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoghlt és 1100 Pengőre bcesüll következő Ingóságok, v. m.: szobabútorok. W11theitn-szek rény, zongora stb nyilvános árverésen eladntnak.
.Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1927-lk évi Pk. 6237. uámu végzése folytán 1X92 P 08 fillér tókctT-Svctcléj. ennek 192<">. évi december hó 2: ik napjától járó 8>o kamatai, \' j"o vállódij és eddig íKvesen 13\'J P 12 fillérben blrAIJa? már me^i npiiott költségek erejéig Nagy-kflt::zt»n, Sugár-ut 34. $z. alMt leendő megtartására lf.27. évi március hó 24-ik napjának délelőtti 10 órája hatíridíül kitlizctik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. évi IX l-e. 107. és :C8. §al értelmében készpénzfizetés mellett, a leglöbbct ígérőnek, szükség esetén fcecsáron Alul Ij el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat másofc Is le- és lelulfoglaiutlák és azokra kielégítési jo^ot nyellek volna, ezen árverés az 18X3. évi I.X. t e. i02. íf. értelmében ezek javára elrendeltetik. "
Kelt .N\'apyksnlzs.in, 1926. év. március hó 9. napján
Haán Gyula s. k.,
klr. bír- végrebi«|té.
Göavvöyü
l)IJGHA(iVMA
HAGYMAMAG
80\'*,» csiraképességgel mindenkor azonnal kapbatő
Reitzer Lipót és Társánál Szeged.
Sürgönyeim: l.ereo Szeged.
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MlrJÓSÉGBEN
c/yes ö/lífifcsift://t:/e/ck
SINGED VARRÓGÉP
aÉSIVÉNVTÁRSASÁC,
FIÓKÜZLETE: nagykanizsa, főúti.
Fényképészeti cikkek
nagy mMtj. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papirok, vegyszerek és egyéb kellékok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Szemes tengeri
árpa zab
kapható:
Oiszág és Widder
magk.reskedé ében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Telefon 130.
MAVER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruhafci.tó. veit)llsitltó-vilUliU
Hitgyk^nizsa, Hunyndi-utoa 19.
űyüjtőtctcp: Kn/inczy-utca 8.
t.egolcsóbb árban
fest, tisztit, }{on?róroz és plissiros. Ingek, gallérok, niindennemíl házlaitást fehérnemüek olcsón
ós srépen lisílitfalnak. Gyászruhák 12 óra alatt (estetnek. .Minta utáni festés.
>
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: OfenbecK Károly.)
Hoiel SIHPLDi Szálló, Budapest
R ikt*c/i u: és Kcnyérmező-u. sarok a Keleti p. u. közvetlen közelében és a Városi Szinlúz szoniszédíágában Újonnan átalakitva. Kényelmes, tiszta szobák. Olcsó polgári Arak. Gözliiléí.
Vidékiek találkozó helye.
Ehrenreich Aladár és Moller Jakab
» Mfrín aiíll,; 10 a Jt a J^jsrt WSrrríi nUM
■ oll Vfxcl jjf S"V i-VCO il \\ |>H ltU»j>!;.

87. évfolyam, 04. szám
Nagykanizsa, 1927 március 19, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sxcsfasxtóaéc é» UidóhlwUl Fóut 5. 1 Kesrfbdyt Kókjtlvütínm: KlstiJiidy-u. i.
Indokolatlan drágítás
A gazdasági éleinek megvannak a maga törvényei, amelyeket időnkén! a tpikuláció próbál ugyan kilátszani, s ezáltal átmenetileg a kSzre hára-molballk nehézség, de már magából > közgazdasági törvényszerűségek kialakulásából következik, hogy vég eredményében maga a rendbontó spekulatív migalarlás Issza meg legjobban machinációjának levét. Nem akarunk most a beteges Idegieta úgynevezett íőisdei korszakra emlékeztetni, amikor máról-holnapra lellek szegény emberekké olyan tőzsdei kiskirályok, akik elóző nap még dúskállak a (öld minden gyönyörűségében
Amint a Statisztikai Hivatal feb ruár havi beszámolóla mutatja, sajnos. ismét lábra kaphatott — hangsúlyozzuk: Ideig-óráig — ez a spekuláció, amelyik az árak emelésével sok ezer embernek napi gondját fokozza. Ez a muló drágatági tünet éppen azon a terolelen érezhető les-fedünőbbeo, amelyik legáltalánosabb köröket érdekel, az élelmiszerek piacin. Eltörendő szükségleti cikkek, amelyekről mlnf létfenntartási eszközökről kell megemlékeznünk, ugrottak árban minden alapos ok nélkül lellelé s ezek közölt szerepel a liszt, a burgonya, a huslermének, de a feldolgozatlan gabona ára is. A S\'a-tisitikei Hivatal kimutatása szerint ez a drágulás 1.6 százalékos indr x-tabblelel mulat, amll ha párhuzamba hatunk s\'abll pengőnkkel, államház tariásunk egyensúlyával és lermelé-tünkkel, semmiképen sem talá\'jak jogotu\'tiiak.
Gonosz sáfárkedás folyt az élelmiszer piacon, ami ellen olyan hangosan emelhetjük fel tiltakozó szavunkat, ahogyan talán még akkor sem lehettük ilyen joggal, amikor a nem-rég mult Időben az elsején felveit köztisztviselői fizetésen pár nap elmultával már felényi árut sem lehelen vásárolni, mint akkor, amikor az illető pénzéhez jutóit. Akkoriban meg-™ az oka annak, hogy a kereskedelmi világ a romló kororta hinárjá\' hói próbálta megmenteni reális érté-Kit. de ma, amikor Európa egyik legstabilabb valutájának, a pengőnek k\'kerekitése játszik közre, hogy az árak stabil kialakulását konlrakarri-\'«\'ák, teljesen érthetetlen az élmu:t Mnap drágitási tünete, ami ellen "elékes kötőknek a legszigorúbb el cnrcndszabályokal kell életbelép-telnie. Ezt megköveteli a gazdasági íi\'l moralitása is, mert nem tartjuk semmiképen sem összeegyeztethető-»« jó irányban haladó gazdasági konszolidációnkkal art a jelenségei, ™«y Hl a gonoszság még a legkeservesebbé* legsiorgalmasabbmunk.n «M elért betevő falatul is olyan gondokkal szaturáljuk, amelyektől nen-csak meg lehel, de meg is kell \'"itflnt lársadalmunka\'.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
A kormányzó nem fogadta el a belügyminiszter lemondását,
■n.it ■ nem engedélyezett fegyveres elégtételadás miatt nyújtott be
Budapest, mircius 18 (Éjszakai rádlójelentés) Scilovszky belügyminiszter é) üaál Gaszton megbír ottái közt a tárgyalások nc.n vezettek békés ellnlézésre. A belügyminiszter a finn illó szabályok szerint a kormányzótól kéri c.tgedélyl
1...........11 .....1 ~ II\' I\' i "I ....-.-.-J.L.
a fegyveres elégtételadásra. A kor-mínyzó az engedélyt nem adta meg és nem fogadta cl a belügyminiszternek emiatt tcnyujlotl !c-moudásál sem. Erután a lovagias ügyet jegyzőkönyv felvételével intézték cl.
LÉTREJÖTT A MAGYAR-CSEH TARIFALIS MEGEGYEZÉS
Prága, mircius |g
(Éjszakai rádiójetentés) A tavaly augusztus óta folyt magyar-c6eh kereskedelmi tárgyalások folyamán ma a tarifális kérdésekben létrejön a megegyezés. A sretződés általános
részében nyílva maradt kérdéseket a lövő héten elintézik.
A szerződés melléklelél képeiö állategészségügyi lárgyalísok március hó 18-án Prágában megkezdődlek.
..............-............. .............,■,-,-,-, , ,, | i, L ,i i|JL|
Kálfay nem alakit „harmadik demokratapártot"
Budapest, március ls
A demokialák gyüléién tegnap esle Pakols .József azt a íclhivást intézte Kállay Tibor v. pinzügymi niszte/, országgyűlési képviselőhöz, hogy miu>án a hadikolcsönvalori-záció ügyében a miniszterelnök teg nap elhangzott álláspontja ellenkezik Kállay Tibor álláspontjával, vonja le a következtetést és biveivel együtt lépjen ki az Egységes Pártbó\'. Érzel kapcsolatban Kállay Tibor a következőket mondotta a Zalai Közlöny tudósítójának:
— Nincs szándékomban kilépni az Egységetpártból és nincs szán-
dékomban megalapítani a harmadik demokrata pártol. Kábítom a meglevő kél demokrata pártra, Irogy a híveik kebeléből alakítsák meg a lurmadikal. Arra kérem Pako\'s képviselő urat, bízza rátg.a hadiról esőn kérdésében fogait álláspontom nak kialakulását. Azon az állásponton vagyok ma is és azon maradok, amelyei a hadikötcsönlulajdonosok gyűlésén mondottam. Ez az állásmont az, hogy a kiindulási pontok kolönbözőiégét ne állítsuk egymással szembe, hanem várj tk meg a kormánynak azt a tervét, amely szerint a hadikölcsOn segélyeiéit lebonyolítja.
Vannak bizonyítékok Nagy István és társai bűnössége mellett
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. szám. Előfizetést ára euy hóra 2 pen^ó 40 tlllér.
Sanghai elesett
Párls, március 18. Sanghctbót táviratozzák: A kantoni csapatok harc nélkül bevonullak Singhalba. A gyenge északi hadsereg rendetlenül vonult vissza északi irányba és csak Kan\'.onlól 80 kl\'omélerre szándékozik megállani.
Sanghai, március 18 (Éjszakai rádiójelenlés) A munkátszövelség kimondta az általános sztrájkot, ami holnap kezdődik és tart, mig a nemzeti csapatok bevonulnak Sangbalba. A sztrájk politikai természetű.
Orvosszakértők vizsgálják meg a kommunista vádlottakat
lludapest, március 18. Mielőtt a kommunista bünper vádlotlai a stat\'itiális bíróság elé kerülnek, az üüyéízség a vádlottakat orvosszak-ériőkkcl togja megvizsgáltatni, mert csak beszámítható vádlottakat lehel slaláriális bíróság elé állítani.
Wlassics Gyula 75 éves
Badapest, március 18 (Éjszakai rádlójelentés) A közigazgatási birö-ság bírói kara nevében Benedek Slndor másodelnök ma üdvözlő Iratot nyújtóit át báró IV/ossfcs Oyutá-ntk, a közigazgatási hlróság elnökének, 75 éves szülclésnapla alkalmából.
Német-cselt kereskedelmi tárgyalások
Berlin, március 18 (Éjszakairádó-jelenlés.) A német-cseh kereskedelmi látgyelásokal Berlinben mcgkeid:ék. A tárgyalásokat tudvalevőleg február-bin Prágában félbesiakitották. A tanácskozásokra hat hét áll rendelkezésre,
Budapest, március IS | Szlrache Gusztáv ügyészségi elnök i ina hosszabb megbeszélést folytatott az igazságűgyminiszlerrel a telar:óz-iatásban lévő dr. Nagy István volt bíró és társai bűnügyében. Az ügyész a tanácskozások ulán kijelentette, hogy sl.plalan az a híresztelés, mintha Njgy István és társai bűnössége melleit nem lennének bizonyítékok. Ilyeneket a leiariózlaláshcz már a legyelmi vizsgálat kellő szám ban produkált. A nyomozásra még rendkívül lonlos leladalok várnsk
Az adós cégck és hileieiók, kiknek kényszeregyerségi ügyeit Nagy István tárgyalta, a gyanúsítottak vagyonára kártérítési pereket szándékoznak indítani, melyek azonban csak a bűnvádi eljárás jogerős befejezése ulán indulhaln-.k meg.
Több leteriózunás az ügyben rem válható. Dr. l/ódy Á-p.tdol, dr. Márk Istvánt, dr. Bogyó Istvánt és Gazda GyOrgyöt ma átszállították az ügyészségi fogházba. l)r, Sellő V. Islvír l és dr. Hnczik E iliél lfol.it pgízál-litjik ál.
Olaszország cáfolja a háborús magatartásáról szóló híreket
Kóma. máicítis 18 (Éjszakai rádlójelentés) A Stephani-iroda egyes külföldi újságokban leimet ült hírekkel kapcsolatban közi: Olaszországról olyan birek látnak napvilágot, hogy háborús készületeket lesz egyes balkáni orsrágok ellen. Azonban ezek az anlifatcísla körökből származó tendenciózus hitek alaptalanok. Az igsz\'ág az, hogy Olaszország mindenkor bizonyságát adta a béke és egyetértés leié való törekvésének. Olaszország Európa békéjét visté-lycztclö akciót kezdeményezni, ilyent támogatni nem hajlandó.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 rpárdus S|.
Kállay Tibor válaszolt Rassaynak az igazgatósági tagságok ügyében
Keiden kezdi mg a kepriselöház a költségretés láríjalásit
Budapest, március la
A képviselőház mai Ulísín a biztosítási Összegek késedelmes fizetéséről szóló javaslal részletes tárgyalását folytatiák. Miután a javaslatot részleteiben is letárgyalták, a Ház a mentelmi ügyek tárgyalására lérl él, majd a gazdasági bizollság Jelentéséi tárgyalták az országgyűlés kOllségveléséről.
Szünet ulán
Kállay Tibor szólalt fel személyes kérdésben.
Rassay ugyanis beszéde során célzott rá, mint aki a pénzügyi kompasz adatai szerint igaigalóságl tagja az egyik biztosítótársaságnak. Nem igazgatósági tagja, hanem elnöke a Kisbirtokosok Biztosító Illéseiének, melyet még Nagyatádi-Szabó István inicialivájára létesítettek és tagságáról nem Is fog lemondani, mert eleget kíván tenni annak az óhajnak, hogy ezt az intézetet Izlvitágozlassa és előbbre vigye a kisbirtokosok ügyeit. Egyébkén! más blztositóvállalalnak is elnöke és e tagságáról sem hs|tandó lemondani. Az előbbihez öt semmiféle anyagi érdek nem fűzi, az utóbbinál igenis anyagi érdekek szerepalnek. Ezekhez a vállalatokhoz való viszonya függetlenül őt ugy a pártokkal, mint a kormánnyal szemben. A legkisebb összeférhetetlenségi esel megállapításakor készséggel lemond mandátumáról, azonban addig a kérdés ilyen beállítása demagógia. Joggal
kivánja, hogy Önzetlennek larlsák közéleti szereplésében!
Rassay Káro\'y válaszlban rámu tátott arra, hogy Kállay Tibor nemcsak a Kisbirtokosok Biztosítójának az elnöke, hanem igazgatósági tagja a Hizai A\'talános Biztostlón ik is. Ö egyébként nem támadta Kállayl.
Kállay Tibor viszontválasz Iban megállapította, hogy a Hazai Á\'lalá nos Biztosítótársaságba éppen a Kisbirtokosok Biztosilója delegálta ö\', hogy oll képviselje érdekeit. Senkinek sincs joga ahhoz, hogy amig az ellenkezőjét nem bizonyítja, kételkedjék közéle i szercplésébeo !
Ezután áttéri a Ház az 0. K. H javaslat tárgyalására. Bud Jmos pénzügyminiszter rámutatott arra, hogy az 0. K. H. e törvény alapján sokkal érdemlegesebben a hóna alá nyúlhat a hitelt igénylő kisembereknek és enyh ti a hitelviszonyokat. A Ház a javaslatol általánosságban és részleteiben vila nélkül lo-gadta el.
A belvízi hajók lajstromozásáról szóló javaslat tárgyalására téri át a Ház. A részletes tárgyalás során az előadó terjesztett be néhány stiláris módosítást.
A Ház legközelebbi ülését kedden tartja, amelynek napirendién a ma lelárgyall javaslatok harmadszori olvasása és a költségvetés van.
Az ülés kél órakor éri végei.
Keddtől a képviselőház és felsőház párhuzamosan ülésezik.
Cselédotthon lesz az Eötvös-téri rendőrőrszobából
Hatalmas lépés a cselédkérdés megoldásához
Nagykanizsa, március 18
A „Zalai Közlöny1\' az évek folyamán számtalanszor rámutatott a cselédkérdé&re, amit meg kell oldani és ami a sok szociális probléma között egyike a legégetőbbeknek. Ezzel kapcsolatban kifejtettük abbeli álláspontunkat it, hogy ezt gyökeresen csakis cselédotthonok f.-lállitásával lehet orvosolni, ahogy ezt már több magyar város sikeresen megoldotta.
Ö.ömmel állapítjuk meg, ho,;y ez a Nagykanizsán évek óla vajúdó ügy rövidesen megoldást fog találni. Dr. Kdlnay Gyula államrendórségi főtanácsos a Szociális Missziólársulat Nagykanizsán való megalakulása és nővérek letelepítése akciójával egyidejűleg elbatároz\'a, hogy a cselédkérdést is véglegesen rendezi A Nagykanizsán letelepülő szociálisnővérek nemcsak a pályaudvari misz-sziót, fogház mhsziót, patronaget fogják vezetni és ellátni, hanem a Szociális MissziótársulatSáltdl felállítandó cselédotthont is vezetni. Kálnay Oyula dr. a cselekvés emb:re. Hogy a szociális missziós akciókat m:g le hessen minél előbb indítani, a cseléd-otthon céljaira át fogja engedni a feleslegessé váll Eötvös-téri rendőrszoba helyiségeit, amely két szobá ból és konyhiból áll és mint kezdet, a célnak teljesen megfelel, mig majd esetleg a többi intézménnyel együtt egy közös épületbe lehet áttelepíteni.
A cselédolthonban a vidékről jöll, csakis f;lié:lenül tisztességes, erkölcsös, elhelyezésre váró háztartási alkalmazott fog felvételt, illetve lakást és ellátást nyerni. Miután a cseléd-otthon természetszerűen elhelyezéssel íj fog foglalkozni, a közvetítő iroda r ivid időn belül el tudja helyezni az összes hozzája fordulókat. M:g fognak szűnni átok az állapotok, hogy a vidékről jött tisztességes leány szüleinek rettegni kell attúl, mi lesz leányával a „városba." A szociáis misszió-nővérek gondos felügyelete akkor is kiterjed védenceire, amikor azok állásban vannak. Örömmel értesülünk arról, hogy a Szociális Missziótársulatnak Nagykanizsán való megalakulása most már csak igen rövid idő kérdése. Az alakuló nagygyűlésre a magyar püspöki kar egyik büszkesége, dr. Prohászka Ottokár személyesen le fog jönni Nagy-kanizsara, hogy az itteni társadalommal, felekezetre való különb iég nélkül, meg ismertesse a S:ociális Missziótársulat nemzet éa telket menlő nagy müvét. A gyűlésen a tervbe vett Összes akciók és intézmények, úgyszintén a kékfáiyolos szociális misszió-nővérek letelepülés: nyernek perfcktuilási,
Harminc millió korona heti táppénzt fizet ki a nagykanizsai kerületi Muskásbiztositópénztár
6300 pénztári tag hat kezelőorvossal — A kerPlet működése három Járásra téried ki - A pénztár nagyobbszerü építkezéseket tervez
kifejlesztése vált szükségessé, hogy a népjóléti minisztérium anyagi hozzájárulásával az épületei a Balthyány-utcai fronl felé kiépíti. Meg kélj uj
Nagykanizsa, mirclus IS
A BatlhyJny és Kisfaludy ulca sarkán húzódik meg egy igénylelci külsejű épület, amely csak annyioan különbözik ez ulca többi szerény, családi hlzától, hogy naponta valóságos búcsújárás indul feléje. Nincs perc, hogy ne nyíljon az ajtaja és ne lépne be rajta valamilyen szenvedő embertársunk. El a nagykanizsai KcrületíMűnkásbiztositóPénztár háza.
Kívülről nem sejtené senki, milyen lázas munka folyik ilt nap-nap u\'án. Hat. orvos és egy főorvos ügyelnek 6300 pénztári tag egészségére. A tagok nemcsak Nagykanizsán, hanem a nagykanizsai, letenyei és alsólend-vai járás területén laknak. Meri a nagykanizsai kerület működése három járásra terjed ki.
Végig mcgyüokazépülclben. Éppen 1 rendelő óra van. A két rendelő elő- ! szobáiban vagy 60 -70 beteg várja mig sorra kerül. Munkás leányok, iparos segédek, vidéki polgárok, kubikusok, egymás melleit testvérek ] a szenvedésben.
rendelői, hivatali helyiségeket, négy szobás Igazgatói lakást és löbb tiszt-viselőlakást. Az erre vonatkozó tervezetet a nyár folyamén fogják elkészíteni. (B. R.)
Szerzői-est Pacsán
A hol megbecsülik az Irodalmat és szeretik az írókat
Paera, március ta
A helybeli és környékbeli számottevő inlell\'genci) jelenlétében folyt le Pacsán N. Szabó Oyulának és Orosz I vánnak szerzői esléje. Zalai kőrútjukon a zalai irodatom ismer-letiséval, a zalai romanlika szemléltetésével a magyar lullurának egy kisszámú, de annál hívőbb seregei szereztek.
A szerzői eslel kölesei Kende
Péter f Iszolgabiró renderle és ve-Reggel strálól 10-ig. majd 12 I "«« be. Az ő megsz ikoll keresellen
... I Sr.tnl. ....... K,l*l l«lf-lr ■ manuál
órától 2-ig tarl az orvosi rendelés.
Vasárnap szünetel a rendelés. Ilyenkor sürgős esetekben az orvosok a lakásukon logadják a beteg pénztári tagot.
Az illuenza-járvány alall 300\'/e-:al. növekedett meg a betegek száma. A 9 főből álló tisztviselői kar, az orvosok nem győzték a munkád az adminisztrációt. Felerész szintén beteg lett. A mostani héten 153 a tagok beleglétszáma. Hetenként állag 30—32 millió korona táppénzt tizeinek ki betegeiknek. Csak a kanizsai közkórházi (ápolásig ejámla havonta 50 - 60 millió korona. Á pénztár a tagjait speciális tüdókezelésrc részint a zalaegerszegi .Vass Józsel tüdőbeteg 6zanatórium--ba, vagy a gyulai szanatóriumba küldi. Nagykanizsáról állandóan vannak valamely tüdőbeteg szanatóriumban. Jelenleg tizen vannak a zalaegerszegi .Vass Józsel-olthonban".
A kanizsai kerületi pénztárnak szerződése van a Stefánia Szövetség Csecsemő Otthonával. A 3 éven aluli beleg gyerekekel úgyszintén a terhes anyákat a Stefánia rendelőjébe küldi kiváló gyermek és nöspecialista kezelésre. Úgyszintén szerződése van a Józsel Szanatórium Egyesület nagykanizsai tüdőbeteg intézetoél, ahová tüdőbetegeit kü\'di orvosspecialis\'a kez .\'lésére.
A pénztár vezetősége most aztal a tervvel f.glalkozik — miután helyiségeinek (rendelőjének) befogadóképessége szűknek bizonyult és egyébként is a pénztár kiépítése és
őszinte szavai hitet lellek a magyar irodalom pártolásáról. Az a meleg érzés, amellyel az írókat fogadta, ig\'zl magyar vendégszeretetre, magyar érzésre vall.
N. Szabó Oyula Zilál, csonka hazánk Zalaországál, annak titkol kincseit fedte lel. Azokal a titkos kincsekel, amelyet mélyén az igazi hazafias étzis sztnnyad. Láttuk elvonulni előadása nyomán a régi ős Z ilát nagyjaival, magyarjaival, megelevenedem, éli, beszélt minden.
Sok-sok lelkes lap ,, a szemekből kisugárzó meleg szeretet voll a jutalom.
Törők Oyula helybeli főjegyző üli a leiolvasó asztalhoz és az ő kedvei közvcilen modorú előadásában Pacsa mcnog\'ifáját adta elő.
Orosz lián mély érzésű költeményeit, kerek, egész novellájit laps-viharral viszanozta a lelkes hallgatóság.
Azután Landl Ferenc taniló, lapunk ludósltója lépett a pódiumra. Pogány váróit sok rege, és szájhagyomány él a nép ajkán. Egy Ilyen bájos regél menteti meg az elveszés-lől Landl Ferenc. A regél oly elevenen és történél! érzékkel olvasta fel, hogy a közönség hatalmas lapsviharrai jutalmazta öt is.
Felejthetetlen, ke lemes Írói estet szerzett Zala kél Írója a migyar irodalmat megértő, a magyart szerető pticsai intelligenciának.
1)1. l-andi Ferenc
március 19
ZALAI KÖZLÖNY
A Békástó melletti földterületből 32 hold kelt el az árverés első napján
Holdanként 22-24 milliós árat sikerült elérni
Nigykin\'.zu, március 18 | dult, vontaloitan, alacsony kikiáltási " ár melleit, azonban mikor mind többen és többen lellek a löldigénylők, oly lendületet nyert, egyik a másikra erősen túllicitált, hogy 22—24 milliót ajánlottak egy-egy holdért. Volt egy olyan polgárember, aki egy Jófekvésű parcella árát 1700 pengőre verte lel. Voltak akik 2, de vollak akik 3 és 4 parcellát veitek meg az árverésen.
Az első napon 32 hold terület kell el, a megmaradl 10 hold elárverezéséi kedden - délelőtt 9 órakor lógják lolytatol.
Hogy minél sikeresebb legyen a város löldhözjuttatási akciója, a vezetőség megengedte, hogy a megszerzett földek ára Igen kedvező fizetési módozatok mellett legyen lOrleszthető. A tel|es vételár 25 százaléka most fizetendő le készpénzben, mig a másik 25 százalékos résziét november l-én. A harmadik részlet 1928 nov. I én, az utolsó pedig 1929-ben lörleszihelő.
Mint jeleztük, a város gazdasági hivatala egy városi tanácsos és a városi erdómérnök közbenjötlével dr. Sabján Qyula polgármester ellenőrzése mellet\', tegnap délelölt bo csátolta nyilvános árverés alá a técsei országút mentén a Bíkás-tó mellett elterülő városi földekből kisajátítandó 42 kai. holdnyi prima földterülete