Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
61.95 MB
2010-02-26 20:15:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1452
7855
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1927. 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


67. évfolyam, 74. szám
Nagykanizsa, 1927 április I, péntek
Ara 14 HUér
• •
POLITIKAI NAPILAP
SiotaariMc í< Uadótttatal P5ut 5. n. Kctóbdyt SAUxUUnU: Kiataludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. nára. ElStlielési ára egy hóra 2 pengi 40 filltf.
Egységes frontot
Amint a jelekből most már télre-érthetetlenül kitűnik, a kormány ténykedőinek tengelye külpolitikai térre helyeződött. Ez az a terület, amelyen egységes fronton kell működnie minden plrtnák.
Sajnos, aksd hazánkban egy politikai csoport, amelyik nem tudja, vagy nem akarja megérteni, hogy amikor Hendersonhoz, vagy L\'jon Blumhoz és más knlM\'di elvbsrá taikboz fordulnak támogatásért, n legsúlyosabb merényletet követik el nem kormányunk, hanem nemzetünk kOzös akarása ellen. A miniszterelnök nagyon nyíltan beszéli szociáldemokratáink eme magatartásiról. Helyénvaló volt minden mcgállapi tása s érzésvilágunkból vette ki a szót, amikor tiltakozott az ellen, bogy bármelyik párt is belpolitikai előnyökhöz kösse külpolitikai téren tanúsítandó msgafartását. Ilyen junk-limol felállítani nem lehel. Ez ellen élesen tiltakozik a legelemibb morális politikai érzés is.
Ha a síoc(áldemokraták valóban a nemzet érdekeit kívánják szolgálni, akkor meg kell fontolnlok, hogy he-lyese az a magatartásuk, amit eddig külpolitikai tekintetben vallottak. Az a pírt, amelyik örülni ludoll a Irank ügynek és Leon B!um minden lelszóaiásál arra használta fel, hogy hazánk ellen kirohanásokat tegyen, az a párt, amelyik Henderson táviratával kapcsolatban a hazánk ügyeibe illetéktelenül beavatkozó küllöldi pi-lilikus iránt rokonszenvét fejezte ki, nem viseli homlokán a hazája sor sáérl aggódó lélek bélyegét.
Csodálatos, hogv ezek a szociál demokraták nem jönnek rá arra, hogy külföldi protektoraiknak — ugy látszik — egzisztenciális kérdísük ez a szerep, ami nyilván bő>égc; anyagi haszonnal is |ár részükre, amit bizonyít az a tény ír, hogv Uon Blum szélső szociáldemokrata hitMllása ellenire Is ludoll akkora vagyoni szerezni, hogy a Riviérán kelmm francia frankirt kastilyt vá súroljon. Nem keressük, hogy ennek a kastélynak a falait milyen pinzek alapozták meg, de nyilván a dolgozó munkások tábora ellentétet lát a va-gyonszer?és l\'yen kirívó példája és az elvek harca közöli.
O\'óf Bethlen Is\'ván egységes külpolitikai frontot kíván a magyar pir toktól, amit megkövetel a nagy munka sikeres elvégzése.
Kiisé furcsán btngiik Peidl Oyula míllallankodása amiatt, hogy valaki Bggódhat az ő szereplésük miatt az ország érdekli szempontjából, meil állítása szerint a külföldi ► Olcsön megszeriése idejében is tudták, hogy £11 kiván tőlük az ország érdeke. u arra céloz, hogy ezt az akciót Jámorenák. A valóság azonban az, ""íy IMdl Gyuláék kérdőre vonták
MacDonaldol a magyar szanálási akció támogatásáért. lehel-e bizalmunk az ö őszinte nemzeti eszméket támogató magatartásuk Iránt, amikor külpoli lkai megindulásunk alkalmát Is felhasználják arra, hogy
Peyeit szerepeltessék egy olyan Internacionális szervezetben, amelyik ha zánkat fegyverkerésset vádolta, zml-kor külpolitikánk legfőbb ptob:é,r.íja az volt, hogy a katonai ellenőrzés a\'ól magunkai felszabadítsuk ?

A miniszterelnök hétfőn Inkére, onnét Olaszországba utazik
Budapest, mirdiu 3t leljejcn eló van készítve. A minisz-
Bethlen István gróf miniszterelnök olaszországi utja, amelyeié nem csak Magyarország, hanem ez európai államok is várakozással néznek, már
tcrelnök — a M. T. I. |elentése szerint április 4 én Inkére fog utazni és onnét indul el másnap Olaszország felé.
A miniszterelnök nyilatkozott a szövetkezeti • tisztvise...