Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
61.95 MB
2010-02-26 20:15:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1542
8031
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1927. 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


67. évfolyam, 74. szám
Nagykanizsa, 1927 április I, péntek
Ara 14 HUér
• •
POLITIKAI NAPILAP
SiotaariMc í< Uadótttatal P5ut 5. n. Kctóbdyt SAUxUUnU: Kiataludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. nára. ElStlielési ára egy hóra 2 pengi 40 filltf.
Egységes frontot
Amint a jelekből most már télre-érthetetlenül kitűnik, a kormány ténykedőinek tengelye külpolitikai térre helyeződött. Ez az a terület, amelyen egységes fronton kell működnie minden plrtnák.
Sajnos, aksd hazánkban egy politikai csoport, amelyik nem tudja, vagy nem akarja megérteni, hogy amikor Hendersonhoz, vagy L\'jon Blumhoz és más knlM\'di elvbsrá taikboz fordulnak támogatásért, n legsúlyosabb merényletet követik el nem kormányunk, hanem nemzetünk kOzös akarása ellen. A miniszterelnök nagyon nyíltan beszéli szociáldemokratáink eme magatartásiról. Helyénvaló volt minden mcgállapi tása s érzésvilágunkból vette ki a szót, amikor tiltakozott az ellen, bogy bármelyik párt is belpolitikai előnyökhöz kösse külpolitikai téren tanúsítandó msgafartását. Ilyen junk-limol felállítani nem lehel. Ez ellen élesen tiltakozik a legelemibb morális politikai érzés is.
Ha a síoc(áldemokraták valóban a nemzet érdekeit kívánják szolgálni, akkor meg kell fontolnlok, hogy he-lyese az a magatartásuk, amit eddig külpolitikai tekintetben vallottak. Az a pírt, amelyik örülni ludoll a Irank ügynek és Leon B!um minden lelszóaiásál arra használta fel, hogy hazánk ellen kirohanásokat tegyen, az a párt, amelyik Henderson táviratával kapcsolatban a hazánk ügyeibe illetéktelenül beavatkozó küllöldi pi-lilikus iránt rokonszenvét fejezte ki, nem viseli homlokán a hazája sor sáérl aggódó lélek bélyegét.
Csodálatos, hogv ezek a szociál demokraták nem jönnek rá arra, hogy külföldi protektoraiknak — ugy látszik — egzisztenciális kérdísük ez a szerep, ami nyilván bő>égc; anyagi haszonnal is |ár részükre, amit bizonyít az a tény ír, hogv Uon Blum szélső szociáldemokrata hitMllása ellenire Is ludoll akkora vagyoni szerezni, hogy a Riviérán kelmm francia frankirt kastilyt vá súroljon. Nem keressük, hogy ennek a kastélynak a falait milyen pinzek alapozták meg, de nyilván a dolgozó munkások tábora ellentétet lát a va-gyonszer?és l\'yen kirívó példája és az elvek harca közöli.
O\'óf Bethlen Is\'ván egységes külpolitikai frontot kíván a magyar pir toktól, amit megkövetel a nagy munka sikeres elvégzése.
Kiisé furcsán btngiik Peidl Oyula míllallankodása amiatt, hogy valaki Bggódhat az ő szereplésük miatt az ország érdekli szempontjából, meil állítása szerint a külföldi ► Olcsön megszeriése idejében is tudták, hogy £11 kiván tőlük az ország érdeke. u arra céloz, hogy ezt az akciót Jámorenák. A valóság azonban az, ""íy IMdl Gyuláék kérdőre vonták
MacDonaldol a magyar szanálási akció támogatásáért. lehel-e bizalmunk az ö őszinte nemzeti eszméket támogató magatartásuk Iránt, amikor külpoli lkai megindulásunk alkalmát Is felhasználják arra, hogy
Peyeit szerepeltessék egy olyan Internacionális szervezetben, amelyik ha zánkat fegyverkerésset vádolta, zml-kor külpolitikánk legfőbb ptob:é,r.íja az volt, hogy a katonai ellenőrzés a\'ól magunkai felszabadítsuk ?

A miniszterelnök hétfőn Inkére, onnét Olaszországba utazik
Budapest, mirdiu 3t leljejcn eló van készítve. A minisz-
Bethlen István gróf miniszterelnök olaszországi utja, amelyeié nem csak Magyarország, hanem ez európai államok is várakozással néznek, már
tcrelnök — a M. T. I. |elentése szerint április 4 én Inkére fog utazni és onnét indul el másnap Olaszország felé.
A miniszterelnök nyilatkozott a szövetkezeti • tisztviselők összeférhetetlenségéről
Elítéli a visszaélésekéi, ie érdek-sagalmazta savarkellél lil az ellenzéki feliióUlitoUiaa
leli azokra a támadásokra, melyek ma délelőtt hangzott.-k cl a képviselőházban.
Sorra megedjolja Guál Gasz Ionnak a KOGSz Igazgatóságáról lelt kijelentéseit.
Valamint a jutalékok kili<*.tése tekintetében telt felszólalását.
Budapest, március 31 (Éjszakai rádlójelenlis.) Az Egységespárt ma este pártérte kczlelet tartott.
Almássy László bejelentette, hogy Oslör József belépett a pirtba. Orffy Imre
■ tisztviselői lakásépítési
akció
ügyében intézett kérdést a népjólét! miniszterhez.
Vass miniszter válaszban kijelentene, hegy a kormány összeírta azokat a vidéki városokat is községeket, ahol köztisztviselői lakások fog nak épülni. A tisztviselői lakbérekkel fedezni kell az építési akció kamatait. Majd beszél a balesetbiztosítási törvényjavaslatról. A kormánynak az a törekvése, hogy eltávolítsa azt a mérgezett anyagot, amely a múltban minden veszély forrása volt. A munkás-biztosltó tisztviselőket az állam nevezi ki. Tisz.viseiói tehát államtiazt-vlselők lesznek és nem lesz többi a baleset és munkásblztosltó pénztár helyisé,,e agitátorképző ískoln Görgey ezután a Henderson-file táviratot teszi szóvá Javaslatot tesz a szociáldemokrata pártnak megbélyegzésére ebben az ügyben tanuritolt magatartása miatl. A plrlérlc\'iezlet egyhangúlag "magáévá leszi Görgey inditvány.\'il.
Báró Perényl Zsigmond, a KOOS: vezé-igazgiilt ja beszéli ezután és fc-
Gróf Bethlen István mlnszterelnők állolt fel szólásra. Kijelentette a szövetkezetek reformjával Is a szövetkezetek alkalmazottainak összeférhetetlenségi ügyével kapcsolatban, hogy történtek visszaélések és ezeken se-gileni is kell. De hangsúlyozza, bogy
a visszaélésekre vonatkozólag lelt bejelentésekre a párt ügyeljen, mert azok mögött a kereskedőt érdekek lapulnak meg, melyeknek érdekel, hogy a siOvet-kezetek konkurenciáját letörjék. Megvédi a szövetkezetek létjogosultságát. Akár állami tisitviselő, akár képviselő került a Következetek ügymenetébe, mint alkalmazott, a kormány mindig megvizsgálta, hogy nem áll-e fent Összeférhetetlenség. Nagy óva tosaágot ajánl az ellenzéki felszólalásokra vonatkozólag, mert ezeknek inkább
az a céljuk, hogy zavart keltsenek, könnyelmű vádakkal megmérgezik kOzéletUnk levegő jél és közéleti tekintélyes férfiakat rontanak a porba. (Nagy helyeslés)
Végül Bethlen István gróf minise-terelnök bcjcleitcttc, hogy a közeli napokban Romába utazik.
Ellenzéki szénokok napja a költségvetési vitában
A képviselőház ülése
Budapest, niirciua 31 | 3Zóvá. A nyugdíjasok kOzö.t fennálló
A képviselőház mai ülésén a költségvetési vita első szónoka, Esztergályos János tiltakozik az ellen, mintha a szociáldemokraták a gyűlöletet hirdetnék. A szociáldemokrácia célja, bogy az emberből embert csináljon. Követeti a szabadsajló meg valósítását, az esküitbiróaág visszaállítását, az általános titkos választójogot, a gyülekezési jogot, az agg kori biztosítási, az anya- és csecsemővédelmi. A költségvetést nem logadja el.
Gaál Oasztcn szól a Balaton kérdéstől és kifejti, hogv a Balatont az Rz eti szellem teljesen tönkreteszi. Kéri a kormár.yt, hogy ennek mihamar vessen véget. Szói ezután a református egyházak anyagi helyzeté rőt és szerinte az egész kérdési egymillió aranykoronával meg lehetne oldtni. Sürgős intézkedést kér. Ez-ulán a lanttól kar sérelmeit tesii
megkülönböztetés megszüntetését kívánja. Tiltakozik a szolgálati idő leszállítása ellen. Sürgeti a bürokrácia egyszerűsítését és főleg annak kimondását kéti, hogy a bürokrácia nem mindenható. Áttér az össztfér hitetlenség kérdésére. Kárhoztatja, hogy a parlamentnek aktív tisztviselők lehetnek tagjai. A tisztviselő■ kérdés végleges rendelését sürgeti. Elismeri, hogy a tisztviselők nehéz helyzetben vannak, de szembeállítja vele a gazdatársadalom helyzetét.
Ma már ott tartunk, hogy ezer holdból nem lehet megélni.
Ezután az adópolitikái bírálja. Végül a vámpolitikát ostorozza. A költségvetést elfogadja.
Malaslls Oéza polemizált Gaál Gaszton kijelentésével, hogy ezer holdból nem lehel megilnl. Kérdi: hogyan lehessen egymilliós fizetésből egy hallagu munkáscsaládnak meg-
ZALAI KOZLONy
Három ujholdkor, kókuszdióval megfőzött ruhadarabok visszasegítik az elvesztett szerelmet
Honvan csapott be két kiskomáromi asszony efly 8* budapesti leányt
_»___
élni? M)Jd a kioai helyzetei leszi sióvá. Ó/a inll a kormányt, hogy résztvegyen abban a hadiáraiban, amelyei Anglia hirdet a tzovjellel szemben. Az olasz orientációt nem helyesli. Arca Inti a miniszterelnököt, hogy római utjál ne ugy állítsa be, mintha az Mussoiininek szólna, hanem ugy, mint aki az olasz népet keresi lel. Ezulán az angol orien-lició ellen foglalt állási és a Jugoszláv orientációra Intette a kormínyl. A költségvetést nem fogadja cl.
Ezulán a vitái megszakították. A Ház bolnip délelölt tíz órakor folytatta a köllségvelés tirgyallsát.
Az ülés délután "hat örakor végződött.
Székács Pál temetése
Nagykanizsa, március 31
Kedvezőtlen, esős, sáros, lucskos Idö - azonban ez az időjárás sem tudta visszatartani azt a hatalmas, néma, komor tömeget, amely a Batt-liyány és a szomszédos utcákat betöltötte, hogy lerója kegyeletének adóját a törvényszék nagy halottja és ne mutassa kl együttérzését a fájdalomtól megtört gyászoló család Iráni és kikísérje utolsó útjára Széköcs Pál törvényszéki tanácselnököl. Nem voll osztály és felekezeti válaszfal, mindenki eljölt, hogy még egyszer Istenhozzádo! mondjon a felejthetetlen emlékű |ó Pali bácsinak, mielőtt átadják annak a magyar anyaföldnek, amellyel éleléten is oly szent fanatizmussal összeforrt.
A temetésen olt láttuk a klr. törvényszék és járásbíróság teljes bírói és Igazságagyi tisztviselői karát a törvényszéki elnök vezetésével, a kir. ügyészséget, a teljes vá-Oii tanácsot a polgármeiter vezetésével, a képviselőtestület tagjait, az evangélikus egyház presbitercit, a honvéd- és csendőrség! tisztikar legnagyobb részét, dr. Plihál Viktor felsőházi tagot, a ferences-rendház papságát, a ptlspökl biztosság papságát, a nagykanizsai agyvédi kart teljes számában, a piarista reálgimnázium tanári karát, az I. és 2. számú postahivatal tisztikarának képviseletét, a rendőrség tisztikarát, az iskolaigazgatókat, a különböző közhivatalok és testületek vezetőit, az egyesületek küldöttségeit
Négy óra után a halottas szobából kiemelték a ravatalról a díszes koszorúk halmaza közepette a nagy barna koporsót és az udvarban megkezdődött a gyászszertartás, amit Sengély Dezső stepelnekl evangélikus lelkész végzett, aki a lelkek mélyén szántó beszédben fejtegette az örök élet vigasztaló gondolatát, majd a Bajza-utcán keresztül megindult a menet a róm. kath. sirkert felé, ahol a frissen hantolt simái dr. Szabady Lőrinc kir. törvényszéki tanácselnök búcsúztatta birótársal nevében az elhunytat.
Nagykanizsa, mirdus 31
Pár sorban megírtuk, hogy két zalai asszony batonás hókusz-pó kússzál megkárosított egy budapesti leányt. Mosl, hogy a kiskomáromi csendőrség a vizsgálalol befijezte és az egész ügyet átadta az ügyészségnek, módunkban van a részleteket is — okolássul a gyengibb-k részére — leközölni.
Ugyanis Wol/f Mária budapesti, Rákóczy-ul 60 sz. alatt lakó, 26 éves leány lejött Klskomiromba, ahol Takács Islvánnénak elpanaszolta, hogy ideáljával Osszezördüll, ami nagyon bánija ót. Takácsné kitűnő ízlmaltal megérezte, hogy a Miriska szívbajából üzletet lehel csinálni és pedig nem megvetendő, linóm kii üzletel. Kapott az alkalmon és mind járt ajánlkozol! ís a bánatos leánynak, hogy ó ludja a módját, hogyan lehessen a békét Ide Uja és ó közte helyreállítani.
Martlnkovlcs Jánosáéval együtt az\'án tudtára adták a budapesti leánynak, hogyha k-.dvese ruhatárából szerez nekik egy-egy darabot, azt ók ma|d kókuszdióval három ujholdkor meg! kik ét az eredmény biztos, a haragvó kedves megbékül és szerelméi Isméi feléje sugározza.
Wolff Máriát a kél kiskomáromi asszony anylra belonta, hogy hajlott a sióra és elhozott három finom
StrandlördS, nizoda, 1
Nagykanizsa, március 31 Nagykanizsa városát már évek óta foglalkoztatja egy a közönség legszélesebb rétegeinek Igényeit kielégítő strandfürdő megépítésének a kérdése, ami itt, a Jóformán fürdő nélküli városban elsőrendű szükségletet képez. Nem kevesebbről van szó, minthogy azoknak az ezreknek, akik egész éven át kemény fizikai vagy szellemi munkájukat végzik, mód adassék a nyáii hónapokon testük lelfrissülésére, ápolására, edzésére, rxunkabiróbbá való lételére. Hogy az a széles réteg, amely a kellő anyagiak hiányában nem tudja felkeresni
dima8zt lörfliközőt haragvó kedvesétől, amit a két furfangos asszony mindjárt munkába veit és 3 ujholdkor kókuszdióval megfőzött.
Azonban a zalai Syblllákaak gondjuk voll arra, hogy a szerelmes szívű leánytól kávét, cukrot, szalámit, egy selyem malyókendól Is kicsikarj inak.
A nagy titokzatos főzés, érthetetlen, misztikus mormolások közepelle megtörténi, azonban Wol/f Mária kedvesének szerelme csak továbbra is hűvös és léll járású marad\'. Sem a kókuszdió főzet, sem a báromszoros újhold ereje nem vált be.
Amikor a bánatos Mariska tud-tíra jlll annak, hogy Takácsné és Martinkovicsné ravasz fondorlattal becsapta őf, feljelentést tett a csendőrségen.
A csendőrök a három damaszttörülközői a kókuszdiófózetlel megtalálták Takácsné lakásán. Amikor a kél bájitalgyáros látta, hogy baj lesz a dologból, meglcnyegellék a leányt, hogy ugy megfogják babonázni, hogy örökre szerencsétlen lesz.
A kél kiskomáromi asszony a csendőröknek beismert mindent. Elmondották, bogy a csalást közösen követték el.
A kókuszdiófózelű damaszt törülközők mint büntárgyak kerüllek a nagykanizsai kir. ügyészséghez, ahová a két furfangos zalai polgárasszony ügyé! áttették.
stadion éa japán kéri * \'
a Balatoni, találjon íalamii, ami pótolja mindazt lakóhelyének közvetlen közelében.
A .Zalai Közlöny" minden évben felvetette a kérdési, a közönség is hozzászólott, sót a kaposvári strandfürdő igazgatósága is osztogatta tanácsait, .azonban a fürdő kellő anyagiak hiányában nem tudott megvalósulni.
Legutóbb Ismét szóvá tettük a strandfürdő kérdését, amely — ugy látszik — most nem maradi a pusztába kiállónak szava, hanem cikkünk nyomán az egyik nagykanizsai vállalkozó felkereste a minap a vá-
_ 1927 április S.
ros vezetőségé! és komoly formában ajánlatot lett arra, hogy a Principális hídján lul levő gát melleit, ahol a víz kellő mélységű, modern strandfürdőt épít, amely a közönség min-d:n Igényét klelégilené.
A bemutatott tervezet szerint szélet és nagy homokttrand terülne el a szabályozott medrü P.indpális elöli, amely strandon felállításra kerülnének egyik oldalon az I. osztályú férfi és női kabinok, a másik oldalon a III. osztályú férfi ét női kabinok. Háttérben egy nagy stadion lenne. A Principális Innenső partján japán kerttől körülövezve fekvőcsarnokok. A vállalkozó kötelező ígéretet telt arra nézve Is, hogy a modern-llpusu strandfürdőt a nyári idény elérkez-léig teljesen felépiti. A közlekedési a város és a strandfürdő közölt az autóbusz-vállalat külön e célra be-I állifoll gépkocsija látná el oly minimális viteldíjakkal, bogy mindenki számára leh:lővé tenné a Prlndpállt-1 strandfürdő Igénybevételét. A kabin-használati és fürdődljak ugyancsak a legmlnimállsabbak lennének.
A nagykanizsai vállalkozó ajánlatával szemben a hivatalos város állásfoglalása ebben a kérdésben az, hogy ragaszkodik a mérnöki hivatal állal már régebb idő óta elkészített strandlordőtervezethcz ét miután a kellő anyagi-k ntm állanak rendelkezésére annak kivi déhez — a legközelebbi Időben nyilvános árlejtést hirdet a vállalkozás ulján való felépítéséhez.
Inlormádónk szerint máris több helybeli vállalat, illetve érdekeltség hajlandó ajánlatát benyújtani abban a meggyőződésben, bogy a Principális- strandfürdő üzleti szempontból Is életrevalónak ét renlabillsnak Ígérkezik.
Akár az egyik, akár a másik tervezet tzerlnl készül a strandfürdő, a közönség szempontjából nem fontos, csak az, hogy mire a nyári idíny beköszön, a tok ezer üdülésre és felfrissülésre szoruló kanizsai dolgozók számára megnyíljék az évek óla óhajtott strandfürdő, amely a városfejlesztési programmnak egy ujabb lépcsőfokát fogja jelenteni.
Az újvidéki bombavető vlsz-szavonta vallomását
Újvidék, március 31. (Éjszakai ri-diijtlcnlis) Raffalcs Boguljob — aki bevallotta, hogy a Magyar Kaszinó elleni merényletet ő követte el — rra visszavonta vallomását azzal, hogy csak azért tett beismerő vallomást, hogy a rendőrségről megszabaduljon.
A vádtanács jóváhagyta Nagy István letartóztatását
Hudapest, márc 31. A vádlanáct zári ülésen ma tárgyalta Nagy Islván dr. és társai felfolyamodását letartóztatásuk ellen. A vádtanács Nagy István, Se/tó Islván és Oazda Oyörgy letartóztatását Jóváhagyta, Bodó ügyvédet ét Hidy joggyakomokol tza-badlábra helyezik.
ÓRIÁSI MENNYISÉGŰ
legfinomabb valódi karlsbadi porcellán,
KÁVÉS ÉS TEÁS CSÉSZÉK
gyönyörű mintákkal érkeztek. Mig a kén/let tért:
6 darab aljával együtt 12 darab aljával együtt
Unom Vt eró*
IcgHnonubb vékony
11-50
Pengő 4-20 Pengő 8\'—
WEISS JAKAB üvegkereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 2.
Strandfürdő épfil a Principális mentén
1927 április I.
ZALAI KÖZLÖNY
Ma este: a Zrínyi Torna Egylet emlékünnepe
Nagykanizsa, mircius 31
Onnepe van ma n Zrínyi Torna Egyletnek. Megalakulásának halódik évfordulóját ünnepli egy fényes és migas színvonalú estély keretében.
A ZTE, amely pára\'lan lelkesedéssel és hazafiul Öntudattal szolgil|a a magyar nemzeti gondolatol, valahányszor eddig a nyilvánosság elé lépeti, értékes, szép !c!l»itiüíiiyci<ei oly sikert aratolt, hogy fogalomként vésődől I neve a kanizsaiak lelkébe.\' Fennállásának hatodik évfordulóján, ma esle az Urániában rendezendő ünnepélyének mtlsorát Is ugy állllotla Ossie a rendezóség, hogy az szereplók kiválóságát tekintve, már eleve biz\'osílja a magas színvonalúnak igérkezó est sikerét.
A műsort VUMovtts Ernő ,Pro-lóggal" nyi\'ia meg, ma|d Laurlsln Lsjos, a m. klr. Operaház tag|inak énekszámai következnek. L-uilsln l-ajos nem elsO alkalommal sierepel Nagykanlisáa. Ércesen és melegen zengő hangjával, férfias erőt sugárzó magyaros temperamentumával már régen meghódította Nagykanizsa közönségét. Ma esti szereplése elé is nagy várakozással tekintünk. A műsort Kovács Zsuzsika és Erzsike magyar tánca, valamint Szépudvary László már sok sikert aratott kis tornászainak par terrc tornája, puska is szabadgyakorlatai egészítik ki. Befejezésül az egyesület Zdnyl Miklós grófról emlékezik meg, aklrOl i Zrínyi Torna Egylet nevét felvette. A meg-cmlíkíiést Barbarlls La|os Irta.
Az estély pontosan 9 órakor kezdődik az Urániában.
A Kamaraszínház vendégjátékai
Nagykanizsa, .nárdus 31 A megnyílást ünnepségek után ismét lelcnlós irodalmi estélyeket készit elő a Városi Színház Igazgatósága.
A holnap, szombaton kezdődő háromnapos vígjáték-ciklus azt fogja bebizonyítani, hogy Nagykanizsa közönsége nem kötelezte el magát OrOk időkre az operetteknek, hanem lelkesedni tud a prózai darabodért is. Bcrnhard Show, Molnár Ferenc, Schöpflln Aladár és Blsson nevel és darabjaik világ-sikerei, ugy lálszik, Nagykanizsa közönség* előtt sem ismeretlenek, mert, amint a közhangulat mulatja, a vígjáték-ciklus mlndtn e«té|érc zsufoll nézőtérben gyönyörködhetnek a Kamaraszínház művészei.
Mindeneseire nagy elégtétel nekünk, hogy a kanizsai közönség a Kamaraszínház előadásait ekkora érdeklődéssel vár|a, meri hiszen ml hangoztattuk állandóan, hogy a város müveit ts kulturált közönségében az Igazi Irodalom és Igazi művészet a legodaadóbb párifegóját találja. Megegyünk győződve, hogy az Országos Kamaraszínház Nagykanizsán csak gyarapítani fogja azokat a komoly, nagy sikereket, amelyek eddigi működésük állandó kUéról voilnk. A Városi SzlnhAx közleményei: A Kamaraszínház szombat délutáni
előadására a helyárak egységesen / pengőben vannak megállapítva.
Előadásra terül Ki.faludy Károly klasszikus vígjátéka, a „Csalódások."
Szombaton este Bernhard Shaw „Az orvos dilemmája", vasárnap délu\'án Molnár Ferenc „Doktor ur", vasárnap esle Schöpflln „A piros-ruhás hölgy" és hétfőn esle B.sson „Az államlllkár ur" című darabjai vannak műsoron. — Jegyek az esti
előadásokhoz nemcsak a színház pénztáránál, hanem a Krátky-tőzs dében is kaphalók.
A vígjáték-ciklusra előjegyzett Jegyek az előadás megkezdése elölt egy órával kiváltandó, mert különben azok eladatnak.
A Városi Silnház közli, hogy ar előadások pontosan 8 órakor kezdődnek s kéri a közönségei, hogy helyéi idejében foglalja el.
A felsőház változatlanul fogadta el a biztosítási és a többi elébe került javaslatokat
Budapest, mjzcíus 31 A leltőház mii ülésén vita nélkül fogadia el a gazdasági bizoltaágnak a felsőház 1927-28. évi költségvetéséről szóló javaslatot, majd áttérlek a biztosítási |avaslat tárgyaláséra.
Peslhy Pdl igazságügymlniizter kllrjletle a törvényjavaslat intencióit, ami nem egyéb, mini szanálja a biztosítási ügyletek körűi kialakult abuzusokat. A /avastat közérdeket szolgál, meri egyaránt védi a biztosítottaknak és a biztosítóknak érdekelt. Tobb felszólalás ulán Bud János pénzügyminiszter válaszolt az elhangzottakra. A biztosítótársaságok szinte automatikusan veszítették el vagyonukat és jóformán teljesen tönkrementek. A kormány tehát közérdekből cselekszik, amikor segíteni igyekszik ra|luk. A kartellek túltengését kétségtelenül korlátozni kell, azonban tagadhatatlan, hogy a mai gazdasági helyzetben a karlellekre bizonyos fokig szükség van Bizo-
nyos az is, hogy a kormány befő lyása alatt levő kartellek működését megfelelően szabályozni lehet, az ország érdekelnek megfelelően ho norilnl kívánja azt a kívánságot, hogy a felügyeleti hatóságokban a biztosítottak Is helyei foglaljanak.
Peslhy Pál igazságügymlnlszier uj ból felszó\'alva, Ismételten hangsúlyozta, hogy a végrehajtási utasításokban kötelezni fogja a társaságokat, hogy mondják kl, hogy 8 napon belül minden félnek jogában áll a szerződést felmondani.
A felsőház többsége a javaslatot részleteiben is változatlanul elfogadta. Etulán változatlanul elf igadiák a belvízi hajók lajstromozásáról szóló javaslatot.
Végűi hozzászólás nélkül általánosságban és részleteiben elfogadták az O..K. H. kötvényeinek biztosítására vonatkozó egyes rendelkezések \' módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ezzel az ülés napirendje kimerült és egynegyed 4 órakor ért véget.
Vissza akarják telepíteni az országos vásárokat Keszthely főutcájára
Keszthely négy aj vásárját csupán állatvásárrá akarják minősíteni
Keszthely, március 31
(Saját tudósilónktőt) A keszthelyi kereskedők körében mozgalom indult meg, hogy a város főutcájából a várostól lávoleső vásártérre kltele-pllelt országosvásári forgalmat vala-miképen újra behozzák a városba s ezzel a fóu\'cal kereskedőknek is módol nyújtanak egy-egy nagy Idegenforgalmú vásári nap üzleti előnyeinek élvezetére.
Ez ügyben a Keszthelyi Kereskedők Tarsutala Práger Ferenc elnöklésével gyűlési tartott az Amazon kislcrmé-beu. Több felszólalás u\'án elhatározták, hogy háromtagú bizottságra bizzák a községi elöljárósággal a kérdés lehetőségeinek megvitatását és egyelértölcg valamely kielégítő megoldás létrehozását.
Az országosvásárok Keszthelyen mindig a lóu\'.cán voltak. Forgalmi és biztonsági szempontból az utca szűk ugyan erre a célra és ideális vásári elhelyezkedésnek épen nem volt mondható a nagyközség volta mellett is város lellegű Keszlhcly kellős közepében. Ezért Is telepítették
ki nemrégen a nagyvásárokat a vásártérre. Ennek meg viszont az a há\'rlnya, hogy a keszthelyi főutcái kereskedelem, amely nagyon is reá van utalva egy-egy országosvásári nap erösebb forgalmára, teljesen elesett éltől, ugy, hogy nemcsak n vidékiek nem látogalták Ilyen napokon az üzleteket, hanem még a helybeliek Is a vásáriéri forgalmat gyarapítják. A leglöbb adót fizető, legnagyobb kereskedések, a föu\'cal üzletek érihetőleg nem szívesen mondanak le « vásározó kereskedők javára a saját vásári bssznukról
A gyűlés egyben azt a kérdést is szőnyegre vetette, hogy a négy u| vásárt, amit Keszthely kapott, nem lehetne-c ugy korlátozni, hogy azokra csak élőállatokat hallhassanak fel, de kirakodó vásárt ne engedélyezzenek, mert azoknak a ko \'szaka már ugyls Ic\'ünl és úgyis minden héten van egy-kettő a környékbeli községekben.
A kereskedők bizottsága a városi elöljárósággal megkezdte tanácskozásait.
napi hírek
MPIREID
Április I, péntek
Római katolikus: Hugó. ProlcaULns: Hueó. Izraelita: Veadar hó 28,
Nap kel reggel 5 óra 41 perckor I nyugszik délután 18 óra 28 perckor.
A Zrir.yl Tornaegylet emlékünnepe 1 ejte 9 órakor az Uránia mozgóban. |
Vároci Színház mozi clóadAsíi 6 ói ] 9 órakor: A Ma.h«radm gyöngye, nap- j keleti szerelmi dráma. » ;
MINDEN GYERMEK AKAR-
A 104 receptet tartalmazó könyvel kívánatra Ingyen és bérmentve küldi: Dr. A. Oetker, Budapest, VIII., Conti-utoa 25.
Április elseje
Egy... kettő... három... tíz... ötven... száz...
Hopplá I Most megállj csak egy pillanatra! A tréfás egánykerekek tarka pergésébőleUg már... Uj tréfa, uj kacagás kell... Ü\'j Ide mellém, az útszéli kőrakásra! Nézd: Itt Is a tavasz a legnagyobb ur. Nézd: Itt Is opró sárga, fehér, kék vlrágocs-kák dugják kl jejecskéikel a kövek köz/11 Nézd: egymással birkóznak, egy kis melegért; minden Idetévedi napsugárért szinte ölre mennek. — Zsenge száraikai ugy csavargatja a belé/űk rejtett élei ereje a nagy fényesség felé, mint ahogyan a te derekad fordul sokszor a korzó karcsú bokája, ragyogószemil asszonya után... Életet, örömei, meleg simogatást keres mind. Valamit, ami Igaz, szép, Jő valóság.
Bolondok napja van ma. De le ne szégyeld hancúrozó kedved tarka köntösét I Hiszen olyan jó bolondnak lenni, vidáman cigánykerekezve átszaladni egy napon, ami olyan Is lehetne, mint a többi, de nem olyan, mert tradíciók színezték, kacagások ötvözték, bohó tréfák ezre ütötte rá a pecsétjét.■■ Olyan Jó a bolondok nevenapját, ha csak egyetlenegy szívből fakad! kacagással Is, ünneppé avatni, a magad ünnepévé Is elfogadni.
Hidd el, nem Is olyan nagy ár ez — hiszen egy napra ember lehelsz, csupa napsugár olvadt aranyában, tréfás kedved derűjében úszkálhatsz és nem adsz érte egyebet, csak bolondok napjál a magadénak fogadod. Nagy dolog ám ez Is. Talán bizony királysággal Is fölér...
Nem akarom zavarni a kacagások sokszínű orcheslerét. Bün volna az, mikor még a holnap zűrzavaros kakofonlája is meghúzza magái és nem veti előre máig érő árnyékát. A tavasz terülj terülj asztalkáján hadd gyöngyözzék a kacagás. A szived meleg mélyéről fakadjon, hömpölygő folyam legyen, aminek nincs korlátja, gátja, ami elsöpör utadról minden boszorkánykörbe Irt Igézetet...
Nézd: veled kacagok én h! Nézd: csapzott homlokomra csörgő sipkái húzok és bukfencet kalimpllak ell-béd a sárgavlrágu rét aranyhímes zöldje feleli. Nézd : én Is tudok cigánykereket, nálad Is cifrábban. — Nézd: kacskaringós jókedvem versenyt sudaraza napsugarakkal... ajkamon szélesen ömlik a nevelés és fojtott kuncogás bugyborékol a szögletéből még addig Is, amíg lélekze-tet venni megállok... Tréfa, móka, ezer bohóság, tarka öllel...
A jókedvem — látod-e\'? — már egyetlen nagy, egetverő hahota... a a szemem ragyog belé, ahogyan kacagok, neklplrulva, csillagot rúgva: én vagyok a kacagás maga.
...És most figyelj ide: cigánykerekes utadon mehelsc tovlob. A
ZALAI KOZLONy
le napod a mai A tiéd, aki hittél a kacagásban... Aki felejted, hogy áprilisi tréfa az fitted s ha kacagsz, okkor hozudoda legnagyobbat... (bt)
— Gyászistentisztelet IV. Károly királyért TV. Károly király halálának • évfordulóján ma délelóll 10 órakor hivatalos gyászistentisztelet lesz a ferences plébánia templomban az elhunyt király Idkiodvéérl, am«!y*i *x Összes polgárt és katonai halóságok, közhivatalok és testületek részt vesznek.
— Bírói megbízatás. Székács Pál torvényszéki tanácselnök "elhalálozása folytán a válóperek, gondnokság alá helyezések és gyámságok ügykörével a törvényszék elnöke Makdry Vilmos kir. lOrvénytzéki bírót, tárgyalás vezetőt bizta meg, aki a megboldogult Székács ügykörét a tegnapi nappal már átvette.
— A Szociális Misszió Társaság ma, pénteken este 6 órakor a Keresztény Otthonban megbeszélést tart, melyre mindenkit, aki az ügy iránt érdeklődik és a társaságba belépni óha|f, szeretettel meghívja. Tárgy: Munkabeosztás, a választmány kibővítése, tagdíj befizetés. Rendes tag lehet minden katb. nó, pártoló fagok lehetnek férfiak és másvallásuak is. Tagsági dij 4 pengő, ennek fejében minden lag megkapja a társaság havi közlönyét.
— Adomány a Levente Egyesületnek. A Nagykanizsai Takarék-pénztár, úgyszintén a Bankegyesület 40—40 pengőt adományozott a nagykanizsai Levente Egyesület céljaira.
= Kereteztessen Melaanit Ka-zlnczy ulca 1. Árban, minőségben és kiszolgálásban igen meg lesz elégedve. OyőzOdJön meg.
— Dolmányos állapota Javuló-ban van. Megírtuk Dolmányos József esetéi, aki fiát ugy fejbeülötte, hogy életveszélyesen szállították be a kórházba, értesülésünk szerint, — dacára a fiatal Dolmányos súlyos állapotának — az orvosok megmentik az éleinek. Állapota Javulóban van.
— Halálozás. Rothschild Zsigmond mély megilletődéssel tudatja hogy régi alkalmazottja, Törik Teréz lolyó hó 30-án a városi kOzkórház-ban elhunyt. A megboldogultat ki 28 éven át párallan haséggel és odaadó szeretettel viseltetett családunk Iránt ugy, hogy leánya kérésére — ki löbblzben magához akarta venni, — sem tudta a megszokott környezetét elhagyni, őszintén gyászoljuk. Temetése ma délután 4 órakor lesz a római katolikus temető halottasházából.
— Apa és fia támadása egy béres ellen. Orossner Ferenc ma gyarszerda helyi lakos és annak 26 éves hasonnevű fia, Sándor József 19 éves ottani bérest fejszével és egy nagy késsel megtámadták, ugy hogy csak menekülésének köszönhette, hogy nem maradt a porondon, A támadókat a csendőrök feljelentették.
- Húsvét táján lesz a balatoni képviselők értekezlete. A Balaton-környék országgyűlési képviselői, mint megírtuk, a Balatoni Szövetség kezdeményezésére értekezletre jönnek össze a Balatoni érdeklő problémák megvitatására. Dr. Héjj Imre, Balatonfüred képviselője már meg Is tette a lépéseket s mint most értesülünk, az értekezlet már a legközelebbi Jövőben, husvél Iáján meglesz és meghívják arra a kormány, a balatoni megyék ós érdekeltségek képviseletét Is.
= A Fegyvergyári Slerr kerékpár as egész világon vezet! Weiner Sépárahái, Cseagery-ul 2.
— Tízezer kilométer gyaloglás után jelentkezett az ügyészségen. Bodó Lajos kaposvári puska-müves a rábizoit fegyvereket elsikkasztotta és egy évvel ezelőtt az Igazságszolgáltatás elől megszökött. A köröző levél már Svájcban találta a puskaművest, aki gyalog vágotl neki a világnak. Tegnap, 10.000 kilométeres gyaloglás után hazaérkezett Kaposvárra és Jelentkezett az ügyészségen, ahol vizsgálati fogságba helyezték.
Schwarcz Dozeí harisnyái a legjobbak.
— A tihanyi blologial Intézet felavatása augusztus közepe táján fog megtörténni a honi és külföldi tudományos világ reprezentánsainak jelenlétében- Az építkezés rohamosan halad előre. Megkezdték az intézettel kapcsolatos szálloda építését Is. Ebben azok a külföldi tudósok nyernek elsősorban elhelyezést, kik tanulmányi célzattal látogatják a tihanyi blologial Intézetet.
— A nyári vakáció meghosz-szabbitása. Az Iskolai gyermekek nagy lábora érdekében, amelyre a jö\\ő nagy feladatai várnak, a Balatoni Szövetség az idén Is mozgalmat indit olyan értelemben, hogy a kormány hosszabbítsa meg a nyári szünidőt és ezt a meghosszabbítást rendszeresítse, hogy llymódon a tanuló-ifjúság részére Is minél szélesebb keretek közt lehetővé legye a nyári üdülést.
1927 április S.
— Az IskoIánklvDIi népművelés mérlege Türjén. Türjén az az 1926—27. tanévben végzett isko. lánklvllli kulturmunka most fejeződött be. A megalakult helyi bizottság munkássága ezidén egyrészt a novembertől március közepéig tartott vasárnap esti ísmerelterjesztő e\'őadásokr8, másrészt a 60 órás elemi ismeretierjesztő tanfolyamra Irányult. A bizottság tagjai és előadói voltak: Erdélyi J. Irén pre-:ncntr?< tanár. Halmos József körjegyző, Kulka Hugó dr. orvos, Császár Lajos tanító. Horvát Miksa fnáv. intéző, Hebenstrell Ernő prépost, urad. gazd. ellenőr és Horvát János igazgató tanító. Az elemi ismeretterjesztő tanfolyamok óráit Horvát János és Császár Lajos látták el. A leventékből alakult műkedvelő csoport kél színdarabot tanult meg. — Szép és dicséretes működést fejteltek ki a betanítás munkájában a tantestület női tsgjil.- Császár Lajosné, Krausz Józsefné és Schrantz Anna tanilónók. Az Ismeretterjesztő előadások és a tar.folyam besrámolő-és záróünnepélyc március 13-án tartott ünnepségével fejeződöli be.
™ Schvarcz Dezső cégnél e héten kalap-klárusltás.
— Öngyilkosság a vonaton. A Budapestről Pécs félé haladó reggeli személyvonaton, Sárosd állomáson agyonlőne magát Fekete Emil, szekszárdi ny. pénzügyi tanácsos fia.
= Hölgyek részérc legjobb szabású mell- és harisnya-tartók kaphatók Vágó Endre Illatnertárában.
— Belefulladt a meszesgő-dOrbe. Leánycsók községben Hoff-mann Ferenc 6 éves kisliu szüleinek udvarán egy födetlen hagyott meszesgödörbe esett és megfulladt. A szülők ellen gondatlanságuk miatt eljárás indult.
— A felszabadult Iparostanoncok Megtartása. A kereskedelmi miniszter körrendeletben arra kérte a magyar iparosságot, hogy a felszabadult tanoncokat legalább néhány hón>plg tartsák meg továbbra is alkalmazásukban, mert a felszabadult tanoncok, mint fiatal segédek azonnal elhelyezkedni nem tudnak éí így sok megélhetésnélküli, ke nyérkeresetnélküli ember lesz a fiatal segédekből. Ezzel kapcsolatban a vidéki iparoslársadaloro részéről mozgalom indult meg ezirányban, hogy a fiatal segédeket ne vegyék adózás alapjául és legalább az elsőéves iparossegédeket adózás szempontjából tekintsék tanoncnak.
A nagykanizsai metcproloKlal mcp figyelő jelentés©: CsOMriSMa^imtóf. let: Rcjrgel 7 órakor +31S, délutAn 2 érakor -f-9 c. este 9 érakor-fö 8.
FtlhiWI Eeiít nap borult égbolton!
A Meteorológiai Intézet jelentós aie
rint változóan hűvös Idő, nyugati izetekkel 3 az rsú csökkenésével.
— Jóváhagyott kényszeregyezség. A nagykanizsai törvényszék B\'.amtn&brJn lalub. BlumenscheLi Jakabné és Blumenscheln Józsefné kanizsai malomtulajdonogok ügyében történt csődönkivüll kényszeregyez-ségl egyezséget Jóváhagyta.
— Tőrökkorabell emlékeket találtak. A győirévfalul Duoa-hid építésének ásatásai során a mederben különböző bard eszközökre, kardokra, sisakokra, puskacsövekre bukkantak. Valószínű, hogy a fegyverek még a törökök korából valók. Az értékes leletet a város tanácsa a bencések muzt urnának ajándékozta.
= Fegyvergyári Slevr strapa kerékpárnál a váza belli is külső muial van ellátva. 6 évi jótállás! Weiner Bépároház, Csengerj-nt 2.
—Apákl Anyák I Ki ne szeretne gyermekének nagy Örömet szerezni 8 a nagy öröm mi lehet más, mint a .Tündérvásár". Ez a képea heti gyermekújság száz meg száz kedves mulatságot nyújt az apróságoknak. Minden száma legjobb íróink pompás rajzokkal illusztrált meséit edja, azonkívül kivágni való játékot, kivarrni és kifesteni való képeket, rajz-iskolát, gyermekfoglalkoztatói, tanulságos kis cikket, tréfát és még sok mást. A különböző rejtvények nemcsak szórakoztatják, hanem tanítják Is a gyermeket és a szerkesztői posla tanáccsal, lanllással áll támogalására. Egyszóval a .Tündérvásár" képes hetilap nélkülözhetetlen nevelő és szórakoztató orgánum, a gyermekvilág igazi öröme. Emellett az egyetlen magyar gyermeklap, amely négyszer Jelenik meg bavon\'a és előfizetési ára mégis negyedévenként csak I pengő 20 fillér. Az előfizetések a Tündérvásár kiadóhivatalába, Budapest, V., Akadémia-utca 10. sz. küldendők.
= Fotballabdik, cipők, dressek, futódpík, tennis ütők, torna és atlétikai szerek legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal sportüzletében.
= Villannyal varr ön ? A Sin-ger molor megkíméli Önt a fáradságtól, hogy varrógépéi lábbal hajtsa! Szíveskedjék valamelyik Siuger fióküzletben a Singer motor bemutatását kérni. Vételkénjszer nincsen.
Húsvéti cipövásár a Miltényi cipöáruházban
Alapítva 1877. Föuton, a Városházban. 5Q éye. cég.
Fekete férfi fél és egész l9.so P. feljebb. Drapp, rózsafa és barna divatcipők 20 P. feljebb raktáron.
Legfinomabb bécsi és belföldi luxus-cipők, valamint 9»ermekciPö különlegességek nagy vátas^ékbán.
Mérték után készítünk mindenfajta fekete vagy színes, fél vaev e^ Hnrtt __nőit, mint férfit 28 Pengő (350.000 kor.\')-t61 feSb. g P ®
1927 iprllis I.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
A vasárnap sportja
Nagykanizsán NSE-NTE
A vasárnap: b3jnoki forduló két igen érdekei mérkőzési hoz. A kanizsai közönség figyelme a honi csapalok derbyjs felé irányul annak ellenére Is, hogy a másik mérkőzésen esetleg a bajnokság végső sorsa is eldűlhet.
Az NSE és NTE vasárnapra hozta előie május végére kisorsolt bajnoki mérkőzését. Küzdelmük nemcsak az értékes bajnoki pontokért fog folyni, banem a helyi hegemóniáért is. — Minthogy a két csapat jelen helyzetében rnindketlócek nagy szüksége van a bajnoki pontokra, hisz az NSE-nek a kiesés ellen kell védekeznie, NTE-nek pedig az őszi gyengébb szereplés után minél Jobb helyezésre Illik törekednie, összecsapásuk kétségkívül érdekes és szép sportot fog eredményez li.
PécseiI a két bajnokaspiráns, a PVSK és a KAC mérkőzik. Hl a kaposvári csapat győz, továbbra Is-nyilt lesz a bajnokság, ellenkező esetben a pécsi vasutas csapit olv előnyre tesz szert, amelyei a KAC saját erejéből nem hozhat be, legfeljebb más csapatoknak a PVSK fölött esetleg elérendő győzelme révén. A másik pécsi mérkőzésen a PSC könnyen fog győzni a PTE ellen.
Szigetváron a Sz\\K és a Mohácsi PSC találkozása a boni csapat pontjait fogja szaporítani, bár az ellenkező eredmény sem lenni meglepetés.
BÁDIÓJH0SOR
AprIUs 1 (pintek)
Budapest 9J0, 12 és 3 Hírek, tőzsde.
4 Onkel Hanna mesél ■ gyermekeknek. 5.15 Qőadás: Eljegyzés ésházasság Kínában. 6 Cigányzene Kiss Ferenc, a Nemzeti Színház művésze magyar nótákat énekel. 720 Mit ea kit Idézek? ltod. rejlv. ver-■eny. 8.15 .Szeszély-, vigíáték egytetv. Irtt Musset. Utána Hírek. " 9.35 Külföldi átvitel.
Bécs, Orác M Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 6 Az átöröklés törvényei áltatnál ís növénynél, előadás. 7 Francia, \'JO angol leeke. 805 Népszerű esi, ének ei zenekari zene.
Berlin, Stetttn 3.30 Asszonyoknak. 4 A zene Jelentősége a kuliurában és poli-Iikábazi, elóadái. -IJ0 Kínai köllészet. 5 Hangverseny. 6.50 Az uj zongora előadás.
5 Wsanlassena. színmű 3 (elv., hindu eredeti ulán. 1030 Tánczene.
Basol, Bern 1 Oramatonzene. 4 Szórakoztató zene. 5 Hangverseny. 8.02 Népszerű zene. 9.20 Hangverseny.
Brünn 12.15 Oramalonzene. 7 Dvorák : Uer Jakobiner c. operája.
Ungenbcrg. Dortmund, Münster 11 Kísérleti leadás. 1.30 Kamarazene. 7.30 és *•\'» Asazonyoknak. 5.10 Népszerű zene. ».« Énekkari zene. 10 30 Jazz-band.
London, Davcnlry 2 Népszerű zene. 4-45 Oyermek hangverseny. 7 Szimfonikus 8.15 Mozart zongoraszonáták 8.45 Kádiékabaré. 11.60 Verdi: Trubadur. I telv., »«rpooii álvttel. 11.30 Jazz-band,
Milánó 4.15 Jazz-band. 5.20 Oyermek-miok. 9 Hangverseny. 10.45 Jazz-band.
München, Nürnberg 2.45 Asszon)ok-,3.20 Jelenetek Puccini: Bohémélet c. operájából, zene. 4 Tánczene. 5.30 A ta-Wtékosság, elóadis. 8 Vidám cs\\ zene.
p\'ág« II Oramatonzene. 12 Népszerű kataté Hangverseny. 10.15 Áprilisi esi,
Róma 4.30 Oycrmekeknek. 5 15 |a.z-8.45 hnek és zenekari zene. ÜlSna népszerű zene.
Stuttgart, Frelbnrg 1.10 Oramatonzene „\'/"aydn-hangverseny. 8 Sváb bohózatot, Utána vidám sváb dalok.
FOLYÓIRAT-SZEMLE IOZGÓSZINHÁZAK
)( A Napkelet áprilisi szánta rcniUivüli gazdag és szenzációs tartalommal jelent 1 meg. Közli gróf Klebelsberg Kuno vallás-és közoktatásügyi miniszternek a római egyetem aulájában .A népek szellemi együtlmükOdésérfll\' elmondoti nagyszabású beszédét. Maria,• Üd$n Bcelhoveii-ról i.t : rendkívül meleg és\' hangulatos novellát József kir. herceg legújabb kflnyvét üaál Sándor ismerteti tanulmány számba menó I cikkben. Reményik Sándor, Sirnay Caesár. Környcv Pjula, Tcrcscsényi GyOrgy versei, Surányi Miklós .Csodavárók\' c\'imü regény-folytatása, Kasztner Jenó .Magyar larsang Nápolyban\' dmU cikke és a szokásos gazdag színházi, zenei és képzőművészeti rovat teszik tartalmassá és változatossá a folyóirat uj számát. Szerkesztőség és kia-adóhlvalal: Budapest, L Döbrenteiutca 12. Mutatványszám ingyen.
)( Megjelent a Pandora m&sodlk száma. A Pandora-nak, a háború ulánl magyar irógeneráció reprezentáns folyó-jialának máaodik száma megjelent. A folyóirat Kodolányi János .Kékhegy- cimQ most meginduló regénye mellett Molnár Ákos novelláját, Sárközi Oyörgy, Bálint György is S/atxS Lórinc uj verseit, Farkas-liá/.i Miklós fametszetét, továbbá Jemnitz Sándor és Hevesi András tanulmányalt kö/li Beethoven európai missziójáról, illetőleg Jászai Mari önvallomásairól. A rendkívül gazdag kritikai rovat 10 cikkben számol be a magyar és európai irodalom, a színház, mozi és zene legújabb eseményeiről. Az elsőragu kiállításban megjelenő folyóiratnak melynek címlapját Kozka Lajos tervezte, ára 2 pengő. Előfizetés negyedévre 5 pengő. Szerkesztőség é* kiadóhivatal : Budapest, VII. Rózsa-utca 23.
)( A „Filatéliai Kurír" a magyar bé-lyegtjvQjtóvilágnak külföldi szaklapok között is tekintélyes helyen álló reprezentánsa, most rncglelent számában a magyar és külföldi filatéliai élet minden számottevő mozzanatáról beszámol. Az Örvös János szerkesztésében incglelenó kitűnő szakfolyóirat okmány, alkalmi ésjifjuságl bélyeg-rovatai mellett bőséges csere címanyagot tartalmaz. Megrendelhető szerkesztőségünk utján is.
Bécsi és párisi
NŐIKALAP-
ÚJDONSÁGOK BRÓNYAI L.
kalapüzletében
már 10 pengőtől
kaphatók. 1U7
Városi Színház mozi elöjd.\'s.i péntek d. u. 6, este 9 órakor: A maharadzsa gyöngye, na p\'r eleti szerelmi dráma 10 felvonásban. Főszereplő Ouimsr Tolnacs és Karina Bell. — Kedvezményes Jeg)íilze-kék a pénztárnál már kaphatók.
lömzDisia
TiZtlE
Lanyha nyitás ut!n a külföldi gyengébb tőzsdejelentések kimélyítették, a gyenge irányzatot. A tőzsdeidó második felében, amidőn Berlinből szilárd irányzatot jelentettek, az árveszteségek sok írlékocn részben megtérültek é» zárlatkor tObb papírban már Javulások is mutatkoztak. A hangulat azonban mindvégig kedvetlen maradt. A kullszplacan tartolt volt a helyzet, csak Nova és Oeor-gia tendállak gyengébben. Gyengébbek voltak ezenkívül a bányjpiac és a vasphc vezető értékei, továbbá Izzó, Réizvéoysör és Oli is lanyhák voliak. Az értékek egyrészében, különösen a kisebb bánya és vaspa-píroknál, valamin\' a nyomdapiacon javulások ál!o tak be. B trátságosan tendált még a Kereskedelmi Bank, Trast, Beocsinl, Levante. Égisz és Magyar Német Merő. Zárlatkor az irányzat nyugodt, ^forgalom csendes.
i MÍM*H IMI MHWfrtM
VALUTÁK Angol L 27-77-27-92 Belga lr. 7942-79-72 Csen k. 1691-1699 Dia k. 152 35-153-00 Din ír 1003-1008 Dollii 570.00-372-40 PiancUir 2250-22 80 Hotl. 22855-229-55 Lengyel 63-20-64-70 U1 3-55-36/ Léva 3-70-4-10 Líra 26 40-25-90 Mátka 135-50-I36-00 Schlll. 80 30 8065 Norvég 148-90-14990 Svájci I.IIO-00-I10-40 Svéd k. 153 00-153 65
DEVIZÁK Amit. 228-70-22940 Belgrád 1004-1008 Berlin 135 60-136-00 Bukarest 354-3 61 Brussiel 7945-7970 Kopenh. 15247-152-92 Osalo 14900-14945 London 27-77-27-85 Milano 26-15-2645 Newrotk 571-75-3 45 Pilis 2237-2252 Prlgi 1693-16-98 Szófia 411-4-15 Stockh. 15310-I535S Varsó 63 35-6455 Wien 80-41-8066 ZQilch llOOi-HÓ-35
Nagy húsvéti edényvásár!!
Meglepő olcsó árak í
Vizes pohár csiszolt ... P —\'20
Boros , „ ... P --16
Vizes korsó girlanddal P 1-25
6 pír teáscsésze . P 5-— Tésztás készlet 6 tányérral,
gyOnyőrü mintákban... P 5—
Porcellán tányér P —\'70
Tésztás tányér .........P -"56
Teás készlet 6 személyre
divatos mintákban ... P 12\'— Blgre nagyobb. utp mlntiban P --36 , kisebb, . . P --24
HELCZER üveg- és porcellánkereskedésben 1
Eiuti raklámáraimat oaakio április 16-íg tartom érvénybon.
Ji^V |>» OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Feltűnő nagy nyeremények.
Már egy sorsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 6\'4 milliárd K.
összesen 6,012.500 Pengő, körülbelül 75 milliárd korom készpénz
nyeremény.kerül kisorsolásra. Az újonnan kezdődő sorsjátékra czerenoietzámokat ajánl
Milhoffer Kálmán íöelárusitó ^ífT&X
Sorsjegyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P. K" Minden második sorsjegy nyer.
Pirii 20-36, Undoo 25-251/!. Nevjoik Slí-\'.t, Brassel 72 Vi Milano 23821,1. Amsterdam 20800, Beilln 123 \'.a Wien J310. Solla 3-75. Piiea 15-39VZ, V.iiá 57-95, Budapest 80-80, Belgrád 9 131.1. Sukaiett 3-40.
Terménytózíde
Haza Uizav. 75 kg-oi 3350 -3390, 76 kg-os 34 00-34-10 77 kg-oi 34-40 -34 80. 78 kg-os 34 8) -3520. eíytb 75 ksos 3250 -32 93, 76 kg-os 3290-33-30. 77 kg os 33-30 33 70, 78 kg-os 33*1—34-30, roza 26-50- 26Í0. takarminy árpa 22-50-22 80, swirpi 25 00-26-00, zab 22.00—22 20, tengert 2010-2030, kOlea 21-00—21-50, biizaVorpa 17 60-17-80.
Felbaltis 2359. melyból eUdatUnul vlsssa-mandl — darab. Elsőtendü 1-82—1-86, szedett 1-80—1-84. szedett kozip 1-68-1-72. könnyfl 1-40-1-52. elsőrenda öreg
1-68—1-72, másodrendű 1-48-1-52, angol süliM 1-52—1-68, szalonna nagyban I MIM, sslr 1-88-1-92, lehúzott hui 216-
2-32. szalonnia Itlsertts 192-208. Az Irányzat élénk.
Kiadja: Zrtnt StmUi^u él SSan-hiiikiitl IT, bokulin
iPSÓHIRDETÉSM
Az apróhitdelétek dija 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb betüból álló szó két szónak szimlttntlk. Minden további szó dila B fill. Vasár- is ünnepnap SOO.\'o felár, szerdán-pénteken 25°/o íelár. Állást keresőknek 50^\'o engedmény. A hirdetési díj olöro fixetondS.
Megbízható leányt vaíy magányos asszonyt kaesek kis:bb háztartásba. Chn a kiadóban.
Vízvezeték szerelést
Ugjobban tm lagoloaókkais kí •»!-lak. Hlkáaan aioralt vei.tik.kot átalakítok. VARGA ISTvAü bido-goa ia .x.r.16 Deák-tér 4. azáM.
PAaskflloaSnt bekebetezésre minden öiíxegbcn a leseldnyósebben éa teggyor-sabbaii MyMtUt Aosél Ignéo p&s-ktHobukbzvetltó Irodája Nagykanizsán. Fönt 3. sz. alatt. KinyaaarkSIoala kSt-vényakat veaick. 117
Jáaasekrán* rugyobblijta eladó kádak, fotalUdak, ülikádak,
FOrdÖl
legjobb minőségben, olcsón. Készen kap-haló Baku bádogosnil, Klntzsy.utca 21.
Kiadd egy öltzobás, nagy udvaros uti la kis, esetleg Istállóval. - Cini kiadóhivatalban. 1292
Szemere-Utca 10. szám alatt egy buto. rozett szoba egy vagy két ur részére kiadó. -1305
Egy szoba, konyha, mellékhelyiségekből álló lakáa bútorral, vagy Üresen rögtön
itadő. Clm a kiadóban.
Kovács Ferencné szol. Török Vilma a maga és férje Kovács Fercnc nyűg. őrnagy, valamint gyermekéi névében szomorodott szívvel jelenti, hogy szeretelt édesanyja, illetve nagyanyjuk
Török Teréz
hosszas szenvedés után Nagykanizsán 1927. évi március hó 30 án jobblétre szenderdlt.
A drága halott halt teteméi folyó évi április hó 1-én délután 4 órakor helyezik OrOk nyugalomra a nagykanizsai róm. kath. temetőben.
Nyugodj szendén I
ZALAI KOZLVNO
1927 áprllli I
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruhifcatí, göimo»6-, vcxytlnlltó-vilUUU Nagykanizsa, HunyadUutoa 19.
Gyüjlötelep: Kazlnczy-utca 8.
LeROlCíóbb árban
(est, tisztit, gonvréroz és plissíroz. Ingek, gallérok, njinder.n mü háztartás! fehérnemQek olcsón
és Síépcn lisztiiiatnak. Gyászruhák 12 óra alatt festetnek. Minta utáni festés. w
MEGHÍVÓ.
A ni agy. kir. állami rendőrség
nagykar izsai kapitánysága.
2904/1927. köz. szám.
Árverési hirdetmény.
A m. kir. rendőrség nagykanizsai kapitányságánál az őrízemélyzet részére használhatatlanná vált kincstári se!ei(cs luházati cikkek folyó évi április hó 5-én d. u. 3 órakor a rendírkppitányság udvarán megtartandó nyilvános árverésen ér-tékesitleinek.
Eladásra kerül nagyobb mennyiségű zubbony, pantalló, vászonnadrág, csizmanadrág, köper.y, sapka, bakancs, csizma, ing, alsónadrág, kezlyü, nyakszegély és kardbojt.
A luházati cikkek minőség szeriül külön külön, de abból az egész mennyiség egynek lefz eladva.
Az árvciésen részt venni szándékozók a becsérték 5%-át bánatpénzül az érverés megkezdése előtt le enni tartoznak.
Az összes illetékek fizetése a vevőt terhelik.
Az árverésre kerülő ruháza i cikkek esetleg a becs\'rtlkcn &lul is elíditnak.
Vételár a helyszínen azonnal fizetendő.
Nagykar iisa, 1927. évi máicius
hó 23 án
Dr. Kálnay s. k.
rendörfóUnácsos, 1771 a kapitányság vezetője.
A Nagykanizsai Uránia Mozgóképszínház R.T.
Nagykanizsán 1927. évi április hó 9 én d. u. 3 órakor a Város Színházban levő irod?he!yiségében tartja az 1926. üzletévről
V. évi rendes közgyűlését,
amelyre a t. Részvényeseket a következő
tárgy sorozati
1. közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére kél részvényes megválasztása ;
2. igazgatósági és filtlgyelöbizotlíigi jelenlések tárgyalása;
3 mérleg és nyereség vefzteséc számlák lárgyalása és erek megállapításé;
4 az igazgatóság és felogyelöbizollság részére felmeotvény megadása ; 5. az igazgatóság és íeWgyelóbiiOtlság Javaslatának lárgyalása a
nyereség feloszlásáról;
6 a teltlgyclöblzoltság tiszteletdíjának megállapítása; 7. a közgyűlés megtartása elölt legalább 3 nappal az igazgatósághoz írásban beadandó netáni ind.tványok fölolt határozathozatal, elinlézése céljából tisztelettel me?hi»ja
Nagykanizsa, 1927. évi március hó 31. n»p|ld.
az Igazgatóság.
valamint nyereség- és vcsitcség-szAmt* a ...... 19/7. április 1 tíl kezdve a
Az 1926. üzletével kíjzull mirleu, UrMfiKnak a Városi Színházban levő Irodaliclylstsébcn hivatalos órák atalt a t. Részvényesek Altat megtekintheti.
Értesítés I Keszthelyen, az Amazon étterem is szállodát átvettem és április hó 3 án, vasárnap ünnepélyesen megnyitom. - Kitűnő magyar kom ha, badacsonyi és fajborov, ntpm\'a Budapest—köbány- i frissen csapolt sör. Szolid árak és figyelmes kiszolgálás. Állandó étkezők részére kedvezményes arak. Az utazó urak ré zére mérsékelt szoba árak. — Mulatságok, vagy társasvacsorák megtartására mird^nkor riiszWem és é ter neim állanak rendelkezésre. Az esti zenét Árvay Jenő ismert kiltlnó zene-"\' kara szolgáltatja. — A n. é. kö Cnség szives pártfogását kért
tisztelettel VARGA MÁRTON Amazon szállodás és vendéglős.
mm
varrógép
RÉ6 BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Kedvező fjxefésife//éfp/eA
A nLgykanlzsal ktr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
7747/1926. fkv. szánt.
Árverési hirdetmény-kivonat
Fischcr (■» Leilner nagykanizsai cég vógrchajldlónak <Mózsi József nagy kanimi végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajt" sí ügyében a telekkönyvi tutósig a végrehajtási árvetést 2.337.000 K tőkekövetelés és jirulékai belialtása vésett a nagykaniiwi kir. járásbíróság területén levő, Nagykanizsa r. t. városban fekvő, s a nagykanizsai 0^16. sztjkvbcn 7682\'a. hr z. a, fogHt udvar és kertből álló hám belsA\'égnck végrehajtást izenvedó nevén álló fete részérc 45 miliő K kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1927. évi április hó 20. napján délelőtt 10 órakor a telek-- könyvi hatóság hivatalos helyiségében (lgazságilgyi palota földszint 12. ajtó) fog-- ják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felinél alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelni szándékozok kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár KXVo-át kés/pénzben, vagy az 1881 : LX. t -c. 42. $-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképi s értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési lel tételeket aláirni (1881: LX.,t.-c 147.. 150. 170. §§.; 1908: XL t c. 21
A/, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltói ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XU. 25. «?.)
Nagykanizsa, t?26. évi december )ió 28-ik napján.
A kiadmány hiteléül Horváth s. k., ■ Mlkó s. k,
kir. JMró. 1307 lfo4i(«Uut.
5151/1927.
Felhívás.
Felhívom a Nagykanizsa városban lakó állami, megyei és vasúti nyugdijasokat, hogy az életbenléti bizonyítványok kiállítása végett jelentkezzenek f. évi április hó 4-től április hó 9-lg a Városházán, Kazinczy utcai 1. emeleten 4. ajtónál.
Hozzák magukkal az április.\' havi csekkszelvényt és arcképesigazolványukat.
Nagykanizsa, 1927. évi március hó 29-én.
Polgármester.
KERTI MAGVAK
Növényvédelmiszerek gyümölcsfák ápolására
IWUtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
m cignél
N.igykanizsa, Erzsébet té* 10.
(Bíróság mellett.)
MAKULATUR
papír*
kaphatS a kiadóhivatalban
Fényképészeli cikkek
nagy raktára. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papírok, vegyszerek Is egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
céfcnCI
NAGYKANIZSÁN.
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos tlad si helye:
WEINGR GÉPÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
Ffitwiet : Csengery-ut 2. szám. Fiók0;| i: Király-utca 34. sz.
* legkedvezőbb részletfizetésre is kapható. M- 5 éoi jótállási -mt
SINGER VARRÓGÉP
BÍSZvéNVTÁRSA«ÁO,
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Alkalmi vétel!
Eladó 6 darab teljesen uj, erős papirlemezböl készült, 45 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas doboz kihúzható fiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdájában.
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgy, hárs slb. rönk-fákat állandóan vásárol: Fornérgyir és Keményfater-mcló R. T., Budapest,
IX. ker., Csont u\'ci 1. szám.
Nyomatott a Zrinyl Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető Ofenbeck Károly.)
Meghívás.
A MuravBIgyl Szállítási és Ipar-üzeml Szövetkezet 1927. április hó 10 én délután 4 írakor, hilárc-zalkíp clcnsíg cselén április hó 18-án délután 4 őrekor a vállalat iroda-hely Uégétyin
rendes közgyűlést
tart, melyre a tagok az alapszabályok 14. § értelmében meghív. Inak.
Napirend:
1. Az 1926. év üzleleredmínyéröl jelenlés lárgyalása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és felmcnlvény megadása.
3. Mérleg megállapítása.
4. I lazgatósájgi-válaszlisa.
5. FelUgyefóbizottsig válwzlása.
6 Határozat a vállalat további
tkemb;iartísáról.
A teiügvelöbizoltság állil megvizsgált .1926. évi zárómérleg a szO-veikeiet helyiségében kifujgeszlt-tett és meglekinthelö.
Kelt letenyén, 1927. évi március hó 22-én.
Az Igazgatóság.
87. évfolyam, 75. szám
Nagykanizsa, 1927 április 2, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLŐNT
SxUUl J Hadótihatal FOut 5. a. tíaxBxtyi fiókldidóhmUl: Kitólodyii. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Nagyksaíxu 78. tiio. Elótúeltal ára egy héra 2 pengS 40 ftitír.
Európai vám-antant
Az interparlamentáris unió magyar csoportja a minap ülést tartott, amelyen résztvett Bolsster Leopold, az unió genfi közpon\'jának helyelles főtitkára ii, aki tolmácsolta azt az óhaj-Iáit. hogy a magyar csoport Intenzivebben vegyen részt az unió munkájában, meri szerelnék, ba az a szeltem érvényesülne, amelyikei Apponyi Albert gról képviael.
Az unió közgazdasági és pénzügyi bizottsága legutóbbi ülésén arra kérte l.-l a magyar csoport vezetőségét, hígy informálj* öl véleményétől az európai vám-antanl kérdésében. Erről a kérdésről báró Szlerényi József javaslatot dolgozott ki, amelyet az interparlamentáris konferencia munkásságának alapjául vel>.
Ezt a nemzetkőzi szervezetei nagymértékben foglalkoztatja az uj európai helyzet, amelynek legnagyobb problémái i a vámkérdés. A mai rossz gazdasági helyzetnek ugyanis legfőbb oka az, hogy a békeszerződések batárokat változtattak meg, erőszakosan megbontották ezáltal a gazdasági szálakat is s legfőbb bajt az a körülmény támasztotta, hogy a régi monarchia helyén önálló apró gazdasági területeket létesítettek, amelyek a vámkérdést annyira saját érdekeik szempontjából kezelik, ho?y ebből az általános európai gazdasági helyzetre is nagy veszély háramlik.
Bitó Szterényi József erről a kér-disről olyan Javaslatot nyújtott be az intet pirlamentáris uniónak, amelyik főgerincét fog|a szolgáltaim a kebelében lefolyó legközelebbi vitának. — Az unió oly nagy mértékben érdeklődik a magyar szakvélemények iránt, ami arra enged következtetni, hogy tudnak arról, miszerint saját kárán, saját lapisztalalai alapjln étről vélemény! mondini legilletékesebb Magyarország.
Nagy örömmel vesszük az interparlamentáris unió résziről ezt a ki-tüntelésszámba menő bizalmat, d nem mulaszihatjuk cl annak hangsúlyozását, hogy az a nemzetközi szövetség, amelyik Ilyen nagyfontos ságit kérdések megvitatására illcté késnek latija magát, könnyen eogrdi el füle melleit azokat a pinaszokat, amelyek kisebbségi kérdésekben hang unak el ülésein. Szomorú tapasztalatunk, hogy bármilyen fórumhoz is folyamodunk a kisebbségi panaszok otvoslása tekintetében, azokat olyan nemtörődömséggel kezelik, amely \'ény nem ízolgálhaljs azt az Igazi békét, ámennek a lelkekben kell megszületnie. — Reméljük azonban, hogy e tekintetben is muló jelenséggel állunk szemben, amelyik fokozatosan a biztos megoldás útjára lép, minél nagyobb hangsúllyal szerepil betnek delegátusaink a konferencia fejein s minél nagyobb elismerést vívnak ki maguknak Eurípi minden "<pét egyaránt érdeklő kérdésekben.
A nagykövetek tanácsa az újoncozás kérdésében felhívta a magyar kormány figyelmét
A katonai ellenőrzés megszüntetésérfil levélben értesítették a párisi magyar kSveteéget — A cseh sajtó kirohanása Magyarország ellen
Párti, április I
(Éjszakai rádiójelenlés) A nagykövetek tanácsa a szövetségközi katonai ellenőrző bizottság jelentére alapján a magyarországi, katonai ellenőrzés megszüntetéséről március 28 iki keltezéssel ma levélben értesítette a párisi magyar követséget. A levél ismerteti a nagykövetek la-náciának megszüntető határozatát, egyben közli, hogy a nagykövetek tanácsa bizonyos aggodalmakkal látja hogy az újoncozás kérdésiben a magyar kormány figyelmét erre kénytelen /elhívni.
A hivatalos értesítés szerint az ellenőrzés március 31-én szűnik meg, de a budapesti katonai ellenőrzési bizottság munkájának befejezéséig, 1927 míjus 15 ikéig Magyarországon marad és végzi az állami hadianyaggyár most történő építésének felügyeletét, valamint likvidálja működését.
Párls, április 1. (Éjszakai rádiójelentés) A francia sajtó is élénk kommeitárral kiséri a magyarországi
katonai cllclörzés megszüntetéséről szóló hivatalos hírt A Pelil Párisién azt irja, hogy mo>t már az ellenőrzés a Népszövetség kezébe megy át május 15-től kezdve.
Prága, áprii I. (Éjszakai rádió-jelentés) A cseh sajtó is sokat foglalkozik Magyarország katonai ellenőrzésének megszüntetésével és konstatálják. hogy az a Bethlen kormány külpolitikájának sikere. Egyik prágti lap azonban ez alkalommal
éles kirohanást Intéz Magyarország ellen és többek közt ezt irja: a magyar levenle intézménnyel kapcsolatban a magyar szocialista képviselőknek a képviiclöházban tett nyilatkozataiból megállapítható, hogy a levente intéz, méry nem önkénteseket foglal intézménye keretében, hanem azt okirojt:-Ják a fiatalságra és annak vezetői katonatisztek, akik nyugdíj is, vagy tartalékos címeken szerepeltek.
Gaál Gaszton adós maradt a milliárdos tisztviselőkről mondott állításának bizonyításával
Az ellenzék lecsökkent létszámát a parlamentben a: ellenzék politikájának kell beindni — Kállay Tibornak semmiféle összeférhetetlenségi esete nincsen
Budapest, április 1 A képviselőház mai Ülésén Meskó Zoltán f.\'lszólalásábin kéri a házszabályok rendezését. Felemeli szavát a mai női divat ellen. A tisztviselők nek jobb lövedelmet biztosítson az állam, mert csak ugy várhat tőlük rendes munkál.
Bud János pénzügyminiszter felszólította Qaál Gaszlonl, hogy névezze meg azt az állami fő-tisztviselőt, akinek jövedelme megközelíti az egymilliárdot, mint ahogy azt beszédében állította. Gaál Gaszton kijelenti, hogy nem államtitkárról szóllott, ellenben igenis tudomása van, hogy egyes állásokat
bizonyos személyek iiie(i im uton magukra vállalnak és ilyenmódon fizetésük havi ötszázmillióra Is felmegy. Neveketnem titjlandó mondani. Bud János pénzügyminisztert a válasz nem elégíti ki, újból kéri Gaál Gaszlonl, nevezze meg azt a tisztviselőt, akire állítása vonatkozik, azonban Gaál adós maradt a válasszal.
Rassay Károly felszólalásiban kijelenti, hogy
nem ellenzi a frankügy elítéltjeinek am esztláját. Áttért a kormány politikájának bírálatára.
Mcsdn Károly rellektál Rassay Károly felszólalásira. Megállapítja,
hogy
az ellenzék lecsökkent parlamenti képviseletének okát abban a politikában Is keli keresni, amelyet maga az ellenzék folytatott és nem lehet mindent a túlsó oldai rovására Írni. Elismeréssel adózik a kormánynak és kijelenti, hogy
a kormányt munkájában pártja is támogatja
Követeli a gyülekezési és sajtószabidságot. Követeli továbbá a közigazgatási riformol, az egyenlő és arányos közteherviselést, az adórendszer megielormálását, a fogyasztási adó eltörlését, a földadó leszállítását és a közpénzek kezelése terén a szigorú takarékosságot. Hivc a szövetkezeteknek és ezek az állam támogatását valóban megérdemlik, meri nagyfontosságú hivatást teljesítenek. A tisztviselőknek jobb anyagi bctyzelhez való juttatását már csak azért is kivánja, hogy az Ipar és kereskedelemnek legyenek vásárlói. Pakots Jízsef rámutatott atra, hogy vannak liberálisok, melyek nem Igazi liberálisok, hanem csak jelszóként használják ezt a nevet. Etu\'án a sajtó ügyével foglalkozott. Határozati javaslatban követelte a belügyminisztertől, hogy a tiltott közlés kritériumának meghatározása tárgyában bocsásson ki rendeletet. — Majd követelte
a numerus clausus eltörlését, a hsdikölcsön valorizációját és a tanítók n) ugdtjesztendejének a békebeli alapon való megállapítását.
Kdllay Tibor dr. személyes kérdés keretében válaszol Oaál Oasz-ton tegnapi beszédének reávonatkozó részére. Kijelenti, hogy
semmiféle összeférhetetlenségi esete nincs és köigazdaságl tevékenysége nem azért van, mert képviselő, hanem mert ez a foglalkozása. Neubauer Ferenc és Orffy Imre személyes kérdésben történt felszólalása után az ülés este fél 7 órakor véget élt.
Harmincötezer főnyi külföldi csapatok vannak Kínában
Párls, április 1. Londoni jelenlések szerint a Kinábin állomásozó külföldi csapatok számát \'35 ezer lóte emelték. Az ango\'lcsapatok tét-I száma eddig 14 ezer ember.
ZALAI KOZLONy
1927
Ügybeosztás a kanizsai kapitányságnál
A nagykanizsai m. kir. rendőrkapitányság dr. Kálnay Gyula rendőr-fölanácsos a kapitányság ügybeosz-tását folyó évi április Hó 2 napjától kezdődőleg az alábbiakban állapította meg:
Elnöki osztály: Vezetője Kálnay Oyula dr. rendőifőtaoáceos.
Közigazgatási ügyek: Vezetője Berthity Lőrinc rendírlanác=o«. — Ügyköre személyi és fegyelmi ügyek. Utlevélkérelmek. Színielőadások, mutatványok, táncvigalmak, hangversenyek, mozgőképelőadások engedélyezése. Zene, záróraengedély kérelmek. Italmérési engedélyek, kávéházak, szállodák, vendéglók ellenőrzése. Tánciskolák, fürdők ellenőrzése. Mérték-agy, méreg-engedélyek ; házalás, könyöradomány gyűjtés; ószeresek, utcai árusok ellenőrzése. Tolonc Ogyek. Dr. Petrlcs László rendőrfogalmazó ügyköre: Külföldiek tartózkodási ügyei; internálásl, kiutasítás! ügyek. Egyesületek, gyü\'é-sek és felvonulások iránti kérelmek. Talált tárgyak kezelése és megőrzése. Közerkölcs és közszemérem érdekelnek védelme. Erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmek. Dr. Kádár Béla rendőrsegédfogalmazó (pályaudvari azolgálatra kirendelt) ügyköre: Útlevél-ellenőrzés Is. Leánykereskedelem, kivándorlás, csempészés ellenőrzése és meggátlási.
Bűnügyi osztály: Vezetője: Dr. Kálnay Oyula rendórfőtanácsos. Helyetles vezetője: dr. Mátyás Samu rendőrkapitány. Ügyköre: Bűnügyek ezzel kapcsolatos nyomoza i ügyek, valamint sajtóügyek. Lázár Kornél rendőrfogalmazó. Ügyköre: A részére kiosztott bűnügyek és kapcsolatos nyomozati ügyeken kivtll cselédügyek; fegyver és lószerlar-tási és vásárlási engedély ügyek. Panasz felvétel.
Kihágást osztály: Vezetője: Dr. Sípos Zsigmond rendórlanácsos. — Ügyköre: Kihágás! ügyek (lásd Bortörvényt is.) Vidéki hatóságok megkeresései kihágás! ügyekben.
Zavargások a Bismarck-ünnepély után
Hamburg, április 1. (Éjszakai rádiójelentés) A Bismarck-Ünnepély rendzavarás nélkül folyt le, azonban az ünnepség után zavargások voltak és több Ízben kellett a rendőrségnek közbelépni. Egy rendőrt és egy résztvevőt késszurással megsebesítettek. Negyven embert letartóztattak.
Összeégett gyári munkások Budapest, április I. Ma reggel hat órakor Oanz-gyár telepén az ócskavasat olvasztó kemencéből láng csapott kl, mely az ott fűglalato8kodó négy munkás ruháját meggyújtotta. A munkásokat égési sebeikkel a Rókus-kórházba szállították és ott megállapították, hogy a négy munkás közül három sebesülése életveszélyes.
Egész Kőrösmező lángokban áll
Mármarosazlget, április i I egyelőre fel sem becsűilieló.
Ideérkezett jelentések szerint Kőrösmező lángokban áll. Egész Már-marosban óriási vihar dühöngött és épen a vihar idején gyulladt ki a község egyik háza. A nagy szélvészben .minden oltási kisérlet hiábavalónak bizonyult és délelóitőt estig százbusz ház esett a lüz martalékául. Az oltást a tartós vihar csaknem teljesen lehetetlenné teszi. Hirek vannak arról, hogy a lűznek több emberélel is áldozatul eseti. A kár
Kőrösmező ezelőtt körülbelül 15 eszlendővcl egyszer már teljesen le-égéit és állami segítséggel építették fel újból. Akkor egy láncmulatság alkalmával kelekczetl a tűzvész és csaknem az egész falu elpusztult. Az ollás közben a község lakosai közül sokan elpusztultak.
Közelebbi részleteket a mostani tűzről nem igen lehet szerezni, mert a lelefon és távíróvonalak megrongálódtak.
A román király állapota válságos
A kormány rondkivQII blatonságl Intóakerféseket lett
Berlin, Április 1
B;rlin és Románia között a távíró-és telefonösszeköttetés teljesen megszakadt. Kerülő uton Romániából érkezel! hírek szerint Ferdinánd király haldoklik és a román kormány már rendkívüli biztonsági intézkedéseket let\', hojy megőrizze az ország nyugalmát és elejéi vegye esetleges zavargásoknak ana az esetre, ha Ferdinánd király halálának katasztrófája bekövetkezik.
Belgrád, április ]. {Éjszakai rádió jelentés) Mária szerb királyné, mivel apjának állapota válságosra fordult
és tegnap este táviratot kapott, még tegnap este elutazott Bukarestbe.
A szkupslinában ma ellenőrizhetetlen fairek terjedtek el ar.ól, hogy Ferdinánd román király utolsó óráit él! és hogy valószínűleg Sándor szerb király is Bukarestbe fog utazni.
Bukarest, április 1. (Éjszakai rádiójetenlés) Ma este a király állapotáról az alábbi orvosi Jelentési adták ki: hőmérséklet 37.4, érverés 100, a légzés száma 26. A hivatalos orvosi Jelentés szerint a király állapota javuló.
Újból kezdetét vette a tél alatt szünetelő plébánia templom-restaurációs munka
Éber Sándor festőművész Bajáról Kanizsára érkezeit Értekezlet a polgármesternél — A renoválás két hónap alatt teljes befejezést nyer
Nagykanizsa, április 1
A téli hónapok szünetelése után ma Ismét megkezdődött a művészi munka a restaurálás alatt levő ferences plébánia templomi) in. Éber Sándor festőművész, a plébánia templom restaurációs munkálatainak művészeii vezetője legnap Bajáról Nagykanizsára érkezett, hogy folytassa a téli időjárás miatt abbamaradt munkáját.
A hátralevő művészeti munkák elkészítésének végleges terminusa ügyében még a délelőtt folyamán szűk körű értekezlet volt dr. Habján Oyula polgármesternél, amelyen Éber tanár, festőművészen kivüí a temp-iomépitő bizottság elnöke dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök, ár.Krátky
I István főjegyző és dr. Vargha Theo-dorich plébános veitek részt.
| Éber Sándor festőművész a téli hónapok alatt sem maradt tétlenül. Bajai otthonában elkészítette azokat a hatalmas koncepciójú freskó-vázla-tokal, melyeknek falrafestése még hátra van. A vázlatokat megszemlélték a bizottság tagjai is.
Módunkban volt a vázlatokat megtekinteni, amelyek persze csak halványan adják vissza azt a Fioretlibe belemélyedő, a Rendalapitó biográfiáját alaposan áttanulmányozó és csak művészi lelkek sajátosságát képező elgondolást, amellyel magasan Ívelő témáit papírra vetette a saját, egyéni utjain haladó jeles egy-házmüvész.
Nagy húsvéti edényvásár II
Meglepő olcsó árak!
Vizes pohár csiszolt ... P —-20 Boros , „ ... P —-16 Vizes korsó girlanddal P 1-25 Tész\'ás készlet 6 tányérral, gyönyörű mintákban... P 5 —
Porcellán lányér nii,,.^ P —-70
Tésztás tányér .........P__55
Teás készlet 6 személyre
divatos mintákban ... P 12-— Bögre nagyobb..taUi„ p _-36 kisebb, p —-24
6 pir teás csésze gyönyörű mintákban 4-— pengőtől kezdve.
MELCZER üveg- és porcellánkereskedésben 1
április S.
A most kivitelre kerülő és húsvétig elkészülő falfestmény vázlatokból ki kell emelnünk 1) a teremtmények dicsérete ciműl, ahol Szent Ferenc üdvözli a Nap bátyját, a Csillag nővért, a VIz húgát, a Tűz öccsét, a Hold nénjét, a Madir testvérkéket oly csoportosításban és elgondolásban, amely a szemlélő bensejét egészen átjárják. 2.) Vanltatum va-nltas feliratú vázlatán Szent Ferenc egyik leslvér koponyájával beszélget, de oly kifejezésteljesen, hogy a jelenei egyenesen lélekbe markoló. Persze, hogy a művészt kellőleg megértsük és gondolataival találkozni tudjunk, szükséges, hogy a Poverello szelleme ne legyen Idegen előttünk, mert Éber festőművész alkotásait csak ezen a szemüvegen át lehel é> subád megbírálnunk éi akkor eljutunk abba a tisztult légkörbe, ahon-nin nemcsak az egyházi, de a profán művészetei is kell szemlélnünk, ha tárgyilagosak akarunk maradni elbírálásunkba. 3) A három fogadalom falfestménye. A Virglnitást jelképező dus liliomos mezőben fogad|a Szent Ferenc a Szegénység úrnőjét, míg elófle zarándok csuháb n az Engedelmesség térdel. A lelki élet emberét valahogyan még jobban elmélyíti a hármas fogadalom szlmbo-lizilásábio. Oondo\'ala, mint vázlata s-jletni engedi a falfestmény hatását.
Majd a többiek — Szent Ferenc balála, Sient Antal kenyere, .A madarak pttdlkációjt, Szent Klára és Sienl Ferenc harmad rendje.
A freskóvázlatok egy napig meg-siemlélhelők voltak a városháza úgynevezett határmegállapitó bizottsági termében.
Éber Sándor festőművész piheni idegekkel, nagy ambícióval és tilalmas alkotnivágyással tebát ismét fel-velte munkáját, amelynek egy részét (a fentebb Ismertelett freskókat) feltéllenül a húsvéti ünnepekig befejezi, mig a még hátralévő részéi április végével teljesen be fogja fejezni, ugy, hogy a restaurált templom május elsejével már hivatalosan Is átadható lesz a Templomépitő Bizottságnak és a plébánia hivatalnak.
Éber S iudor nagy művét egy .egyházi kiállítással- tervezi befejezni, ahol az összes tervrajzok, festmény-vázlatok, szobrok és saját képkollekciója kerülne kiállításra.
Addig Is, mig a plébánia templom restaurálása teljesen elkészül, a katolikusság nyugodt lehel. Arr.ü\'észl munkák a legjobb kezekben vannak letéve. A mester ambíciója, hogy olyal alkosson, amire méltán büszke lehet Nagykanizsa város közönsége.
(B. RJ
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentése: Pénteken a MmtxstK-tar Reggel 7 órakor +4-5, délután 2 őrakor -FI2-S, este 9 órakor +7-7.
Ftlhözet: Reggel kevésbé, délben derült, este borult égboltozat.
SUbilny: Reggel Nyugat, délben ö elte Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézel lelentéae aie;
rím egyelőre változékony, ké«óbb Ismét borús, esős idő várhaló.
1927 április 2
ZALAI KÖZLÖNY
a
Amikor a koronatanúról kiderül, hogy a rendőrséget becsapta
T8bh mint h.t..n Unu •«» porojrafotuótelt Undiui - * Urósia
„ .l.pttM.t.t fenntartotta t. a vádlott.k.t ^Slbln Irt.rtóIÍStS
Nagykanizsa, Jpiílis I
Egy bonyolult bünpOrt tárgyalt a a nagykanizsai törvényszék Fisdter József dr. táblabíró elnöklete alatt.:. Abkorovlcs An\'al és társai zalsuj-laki lakotok perújrafelvételét, amelyre innyl lanul Idéztek be, hogy teljesen meglelt velük a főlárgyaláti létem, noha a lanuk nagyrésze hiányzott. A tárgyalás anyaghalmazát mi sem bizonyltja, minthogy a főtár-gyalásl elnök
3 napos tárgyalást tü.ött ki ebben az ügyben.
Abkorovlcs Antal és neje zalauj-laki lakotokat a nagykanizsai törvényszék 1922 szeptember 18-án elkövetett lopás miatt 1924 ben bűnösöknek mondotta kl. Elítélték özv. Rozsa Jánosnét It orgazdatág, hamistar,uzásra való rábírás és meg-vetzlegelét vétsége mlalt. Abkoro-v cs Antal és felesége KBnczöl József oltani gazdától két zsák diót tulajdonítottak el. özv. Rúzsa Jánosné, noha tudta, hogy a dió lopott, azt megvette a maga számára. Ruzsáné több lanul Is rá akart bírni arra, hogy a bíróság előtt ugy valljanak, hogy KOnczöl gazda dióját nem is lopták el, hanem
KOnczOl azt a szeretőjéhez vitte.
Azonkívül kísérletet lelt arra, bogy
az orosztonyl éa kiskomáromi csendőrséget megvesztegesse.
A törvényszék ezért Abkorovlcs Antall 3 havi fogházra, felesigét 1 havi fogházra, özv. Rúzsa jánosnét 8 hónapi börtönre, 200.000 korona pénzbüntetésre és 3 évi hivatalvesztésre itéHt, amit ugy a Tábla, mint a Kurta Jóváhagyott.
Az ítélet Jogerőre emelkedése után a három vádlott az ítélet végrehajtásának felfüggesztését kérte, egyben
perújrafelvétel! kérelmet adtak be
a törvényszékhez, amelyben ártatlanságukat hangoztatva, bizonyítani Igyekeznek, hogy vagyonuk lévén — temmi szükségük nem voll arra, hogy ezt a csekély értékű diói el-lulajdonllsák ét csak
a körülmények szerencsétlen
összejátszásának az áldozatai.
Az uj háromnapos tárgyaláson kél nap a tömeges tanúkihallgatásokkal telt el. Ezalatt érdekes jelenei voll
Steinitz Márton klskanlzsai kereskedő
min! korona tanúnak felvor ullalása » vádlottak ártatlansága mellett. — StelnUz Márton ugyanis azt állította, hogy Könczöl József házában egy dőtle Ismeretlen asszonytól négy zsák diót veti. A koronatanúról azonban hamar kiderüli, hogy mir.den, csak nem szavabibelö. Benkes János Rizsái detektív szerint Steinitz
Márton 1920-bin rablás miatt feljelentést lelt a kapitányságon, hogy Sormás alatt Ismeretlen tettesek megtámadták, kezelt összekötözték
és kirabolták. Amikor a rendőrség azulán nagy aparálussal megindította a vizsgálatot, Steinitz beismerte, bogy az egész rablásl- esetet ő csak kieszelte és pedig azért, bogy az általa elkö-velelt sikkasztás következményeitől szabadulton.
Se/tfesde\'ektivlelepleiése frappáns hatást keltett a tárgyaláson.
A petbetzédek elhangzása után a kir. törvényszék
az alapltélet hatályát fenntartotta
és kötelezte a vádlottakat az összes fdmrrűlt költségek megfizetésére.
Csillaghy Oyörgy kir. ügyész indítványára a törvényszék mind a három vádlottat nyomban letartóztatta ét átadta a kir. ügyészségnek.
A cseh-román határon rablók agyonvertek egy kereskedőt Bukarest, április 1. (Éjszakai rd-dlójelenlés) Máramarosl jelentés szerint a cseh-román balár közeléten rablógyilkosság történt. Slmonovlcs Izrael srlalinal kereskedőt, aki kocsin Igyekezett, négy rabló megtámadta és dorongokkal agyonverte a kocsin. Még előbb ugyanígy végeztek a kocsissal. A kereikedó kifosztására azonban nem maradt idejük, mert a lovak megbokrosodva elra-ragadták a kocsit, melyen a kereskedő holtteste voll, hazavitték. Útközben a rablók leugráltak a kocsiról. Szlatlnán a rémes felfedezés után a csendőrség azonnal megindította a nyomozást.
Egy egyetemi tanár rálőtt a zavargó diákokra Bukarest, április 1. (Éjszakai rá-dldjelenlés) A jassy-i egyelemen az orvosi fakultáson beszüntették az előadásokat a folytonosan megismétlődő zavargások miall. Egy Rascanu nevű egye\'emi tanár, aki nem ludla nézni a diákok zavargásait és akinek laboratóriumába törtek a diákok, revolver! fogott és rálő! a diákokra. ElUne eljárás indult.
Darabokra tépett a kanizsai gyorsvonat egy öngyilkos fiatalembert
Simon János htiszévea cipészsegéd megrendítő öngyilkossága Munkanélkülisége miatt dobta el az életet — Leveleket hagyott hátra
Nagyltanizaa, április 1
Megrendítő öngyilkosság végre-hajlójává váll a kanizsai gyorsvonal tegnap, csütörtökön délelőtt Székesfehérvár előtt néhány száz méternyire, az áldozat végtő elbalározá-tából kifolyólag.
Mikor a gyorsvonat, mely Nagykanizsáról reggel hét órakor indult el, Székesfehérvárra érkezett volna, az állomás előtt közvetlenül, körülbelül ötszázmétemytre egy fiatalember öngyilkossági szándékkal a teljes sebességgel robogó mozdony elé vetette magát. A borzalmas öngyilkosság szemtanú előtt történi, aki
messziről lálla a végbemenő eseményeket. Megakadályozni már nem volt Idő. A gyorsan lefékezett vonat megállásakor a szerencsétlen öngyilkos kél darabra metszett boltteste és lestrészel véresen heverlek a sinek mellett. Harminc lépésre egymástól feküdt a kettészelt törzs, melyről nem ls lehetett felismerni, hogy az emberi alak lett volna.
A rendőri bizottság megállapította, hogy az áldozat Simon János 20 éves cipészsegéd, aki hátrahagyott leveleiben munkátlanságát hozza fel végzetei tettének okául.
Budapesti biztositási ügynökök garázdálkodása Nagykanizsán
Eddig ttianhárom károsult ielsntksMtt
Nagykanizsa, április 1
Még csak nem is olyan régen hírt adtunk egy szombathelyi biztositási ügynök manipulációiról Nagykanizsán. Ma ismét hasonló üzelmekröl kell beszámolnunk, amit viszont az egyik budapesti biztosítótársaság két ügynöke követett el a gyanútlan kanizsai emberekkel szemben és ami lnlő például szolgál a nagyközönségnek, hogy ne üljön fel minden Budapestről leruccanó ügynöknek, hanem biztosítási ügyletell végeztesse a mindenki által Ismert és a kellő biztosítékot nyújtó nagykanizsai biztosító képviseletekkel.
Az történt ugyanis, hogy az egyik budapesti ismert biztosítótársaság két ügynöke lejött Kanizsára akvizíciós munkára. Számos embert kereslek fel otthonukban és sikerült ls rábeszélésükkel több életbiztosítási ügyletet kötni. Amikor azonban a szokásos Iveket kitöltötték, mindjárt az első dijlételt vagy pedig előlegeket bekasszáltak, azzal, hogy a kötvényt .majd" a központ Budapeatről meg fogjt küldeni.
Az emberek várlak, c6ak vártak, de bizony a kölvény nem Jött meg. Amikor a dolog kezdett gyanús lenni, levelei Írtak a központnak, bogy mi van a kötvényükkel. Az igazgatóság ulánna nézett a többszörös reklamációknak és akkor derült kl, hogy
M. kir. állami
OSZTÁLYSOBSJÁTÉK
Feltiinő nagy nyeremények.
Már egy torsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 6\'4 milliárd K.
összesen 6,012.500 Pengő, körülbelül 75 milliárd korom készpénx
nyeremény kerül kisorsolásra. Az újonnan kezdődő sorsjátékra szerencse számokat ajánl
Milhoffer Kálmán fíielárusitó gapHÜS
Sorfjfgyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P. IC Minden má*«4lk l»fij»(n nyr. K
a központban semmiféle pénz, sem Iv nem érkezett be. Az ügynökök egyszerűen zsebrevágták a pénzt és elkölloilék, de a biz\'ositotlat sem Jelentették be.
Az Ilyetén módon becsapolt kanizsaiak, (vannak eddig vagy tizenhármán, akik |eleutkeziek) feljelentési adtak be a rendőrkapitányságon, amely azonnal széles apparátussal megindította a nyomozást. Ugylátszik az egyik ügynök neszét vette a dolognak, mert Ausztriába szokott, a másik ügynök holléte után a nyomozás megindult.
Kigyulladt francia csapatszállító gőzös
Pdtls, április 1. Gibraltárból Jelenük, hogy a .Tordei" francia csapatszállító gőzös a nylllten^ercn kigyulladt. Egy német hajó segítségére sietett.
Nagy sztrájk fenyegeti Ausztriát
Bécs, április 1. Az állami üzemek és egyéb intézmények, a posta, távíró és telefon, az állami nyomda, a dohányjövedék, a sóbányák és a többi alkalmazottainak és munkásainak szociáldemokrata szervezete, a Technikai Unió sztrájkkal fenyeget, ha a kormány nem vonja visstaazt a rendelkezését, amellyel az állami intézmények és üzemek alkalmazottait az aggkori és rokkantsági biztosítás szempontjából egy-sorbi helyezi a mígánü remek munkásaival, tehát régi jogoktól és előnyöktől fosztja meg az állami munkásokat.
Felmentés
Egy képviselő a fiáról beszél, aki most jár a gimnázium első osztályába. A flu nagyon pajkos és állandó megrovásokban részesül tanárat részétől.
A napokban megtudta a flu, hogy néhány osztálytársa fölmentel/e magái a torna alól.
Még aznap a kővetkező elmés ötlettel lepte meg az apját:
— Kérlek, papa, meniess fel engem magaviselet alól...
ZALAI KÖZLÖNY
U RÁHIA
Szombaton 6 és 8, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A VÉRES ORKÁN
Regény a francia-porosz háború idejéből 6 felvonásban. Főszereplök: Charles de Roche és Madgc Bellcmy
_4__
A Zrínyi Torna Egylet évfordulója
Nagykanizsa, április 1
Ennek a csonka, rrbláncba tört nemzetnek III, a Zrínyiek városában, a szomorú magyar végeken uj Zdnyi-unokákat nevelni: — ezzel a céllal alakult meg ma hat esztendeje a nagykanizsai Zrlr.yi Torna Egylet.
Az évforduló napját minden esztendőben megonnepll a ZTE. Az Idei évforduló-ünnepség ma este volt a nemzeti díszt oltott Urániában. A széksorokat zsúfolásig löllölte meg a diszes közönség.
Vidákovlts Ernő szépen elszavalt prólogja nyitotta meg az ünnepély műsorát. Szépudvary László kiska-nlzsai tanitó, az uj generáció lelkes, sok országos viszonylatban is ritka eredményt felmutató nevelője, tanítványaival par terre torna, majd később fapuska gyakorlatokat mutatott be. Minden egyes gyakorlatot dörgő tapsvibar követett. Minden ember lelkében megmozdult valami erős bizakodás, egy szebb jövő hite, ami ezeknek az apróságoknak fegyelmezett mozdulatain, feszülő Izmain fog felépülni.
Laarlsln Lajos, az Operaház fiatal tagjának, a ragyogó karriert befutott regősnek énekszámai képezték a műsor művészi magvát. Tiszta, nivellált, érces csengésű, magas tenorja, könnyed technikája egyre felfelé töiö művészi pályájának legszebb Ívelése közben másodszor gyönyörködtette a ZTE évfordulót ünneplő közönségét, mely lelkes tapsvibaralval egyre ujabb és ujabb ráadásokat kért. A zongorakiséretet a művészetiről Kanizsán már széles körökben ismert Vanruzy János, a zeneiskola igazgatója látta el.
Kovács Zsuzsika és Erzsike bájos magyar tánc-keltőíc csupa finom temperamentum, csupa nemes Ízlés volt minden mozdulatban. A közönség ünneplése még az ujrázás után sem akart szűnni.
Petiik Dezső, a ZTE ügyvezető elnöke néhány közvetlen szóval az egyesület célját megjelölve üdvözölte a megjelent közönségei, majd szerkesztőnk, Borbarits Lajosnak .Zrínyi Miklós visszajön még" című, élőképekkel tarkított alkalmi Írásának felolvasása fejezte be a műsort.
Magántisztviselők küldöttsége a kereskedelmi miniszternél
Budapest, április 1. A Keresztény Szocialista Magánlisztviselők Országos Szövetsége küldöttségét vezelle ma Kacsán Károly képviselő Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter elé. A küldöttség szónoka kérte a minisztert, hogy a magántisztviselők helyzetén törvényes intézkedésekkel segítsen. Kérték továbbá a magántisztviselők jogviszonyának szabályozását, valamint nyugdíjalapjuk biztosítását. A kereskedelemügyi miniszter válaszában jóindulatáról\' biztosította a küldöttséget és megígérte legmeszebbmenő támogatásit.
napi hírek
■APÍREND.....
Április 2, szombat
Római katolikus: Paulai Fer. Protestáns: Áron, Izraelita: Veadar hó 29. Nap kel reggel 5 óra 39 perckot
nyugszik délután 18 óra 30 perckor. •
Vároal Színház: Országos Kamaraszínház elóadáiai délután 4 órakor: Csalódások, vígjáték; este 8 órakor: Az orvos dilemmája, komédia
Uránia mozi előadásai 6 és 9 órakor: A véres orkán (Regény a francia-porosz háború idejébót). Világ 6 és 9 órakor: Honfoglalás, lánglapok Amerika törté-
Reggeltől — estig
Ma: Péczely Piroska
/.
Gyermek szalad a hajnali rétbe... kacag — dalol, halkan gügyögve s meztelen fehér kicsinyke lába harmatos fűben, táncot járva tipeg úttalan utak elibe. Haja lebben a gyenge szélbe\' s Dujók arcán oly piros az őröm, mint angyal szemében fényözön, mint égből szálló szent, nagy hozsánna, melynek minden tavasz kitárja éleire csókolt virága kelyhét. S füvek, madarak, Jellegek lelkit, — hogy hála imáját lenghesse el — egy gyermek mosolya röpíti Jet a végtelen Idók zsámolyához, hol minden öröm-mag kivirágoz s Virágért, mosolyért hálát dalol, mert szürke, fagyos rögök alól megint kizöldüli ü dús igirtt, ezer sziromból porlik az elet s gyümölcsöt hirdet szip, izmos Já/a... S a gyermek vidám kacajjal járja 0 rétet... dalol... látszik, virágot tip — s kicsi karján tart egy világot mtt Jótmirnl esz, — hajh I — mind,
/mind kevés. S ha van egy dalod, ha szenvedés dália megtépett szived útjait, migls: némán, csak leborulhatsz itt s nem lesz szavad arra, amit érzel, és ha mily sebekből sirva véreid itt rádhajol a mindenek Ura is meggyógyít egy gyermek mosolyú.
II.
Melók.. Eillstós ködben álmodók. Fölötte domb. A dombon vén kereszt, mögötte a nap lejeié evez -s glóriát htnl rá vérző sugara.
ügy ut — széles, poros. Csendbe Jutt léplek.
Egy ember görnyedve tépked, mint klré bánat lerhe hullt
Sieme borús, arca oly fakó, mint dohos szobában hatható kísértet...
Mint nagybeteg: erőtlen lépked.
Á dombnál megáll, kit karját kitárja s mellébe szívja a tavasz izét. Homloka fénylik — mint a hó feher s a kereszt hosszú árnyat vet reája.
— Harangszenteléa. A to.nogyi Miháld községben dr. Rotl Nándor veszprémi megyéspüspök május elsején fug bérmálni, ugyanez alkalommal ünnepélyes keretek közölt felszenteli a megyéspüspök a miháldi katolikus templon uj harangjilt is.
— Pályázat körjegyzőt állásra. A nagykanizsai főszolgabíró pályázatot hirdet a nsgybskónakl körjegyzői állásra. Palyáza i határidő április 24.
— Az orgona ünnepélyes avatása és esti hangverseny a Felsőtemplomban. A Felsőlemplom uj orgonáját vasárnap délelőtt fél II órakor ünnepélyes szentmise keretében színlelik fel. Este 7 órakor hangverseny lesz, melyen közreműködnek Vadas Oábor orgonaművész, az Egyházi Vegycskar Ráa Jínos főkántor vezetése, a felsőtemplomi férfikar Lengyel Gyula s. kántor vezetése mellett. Az esti hangverseny iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg a váios keresztény társadalmában.
— Negyedévi anyakönyvi statisztika. A városi anyakönyvi hivatal vezetö|e, Zleger Ferenc most állította össze negyedévi népmozgalmi összehasonlítását a múlt év hasonló időszakai szemben. Az összehasonlítás kedvezőtlenebb képet mutat a folyó év első negyedében a mult esztendő hasonló idejével szemben. Az összehasonlító kimutatás szerint a folyó év ehő negyedében a halálozások száma erősen túlhaladja a mull év hasonló időszakának haláiozási statisztikáját. A házasságkötéseknél csekély számú csökkentés rouialkozlk a mult év hasonló negyedével szemben. A szüleléseknél ugyancsak kevesbtdés tűnik ki. Mig a mult esztendő első három hónapjában 162 gyermek született, az idén hasonló időben csupán 145 lélek, vagyis 17-lel kevesebb a mull évinél.
_1927 április 2.
— Gyermekek I Oszkár bácsi május S-án mesél a Polgári Egyletben
— Változás a megyeszékhelyi rendőrségnél A belügyminiszter a zalaegerszegi rendőrkapitányság ve-zetójét, Roth Andor dr. rendőrtaná-Cioit a szombathelyi rendőrzéghez, illetve a főkapitánysághoz helyezte át. U ódja az egirszegi kapitányságnál Popovlcs Lajos pápai rendőrta-nácsos lett.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— UJ Zala-hld épül. Szepetk és Zalaistvánd közölt a tavasz folyamán megkezdik egy uj Zala-hid építését. A hidra vonatkozó közigazgatási bejárást most meg is tartották, melyen a megye részétől Brand főjegyző vett részt.
-- Schvarcz Dezső cégnél e héten kalap-klárusltás.
— Kereteztessen Melczernél Kazinczy utca 1 Árban, minőségben és kiszolgálásban igen mrg lesz elégedve. Oyőződ|ön meg.
— Egy Inasgyerek rálőtt egy kocsisra. Söjlörön izgalmas eset történt, melynek során egy ember élete került veszedelembe. Az eset hőse egy fiatalkorú Inasgyerek, aki alkalmazlalási helyén Igen nagy szerelmi agresszivitással lépett fel az ott szo\'gáló leányokkal szemben. Erre azok az ollbon levő kocsist behívták, hogy tanítsa illemre a fiut. A kocsis rendre is utasította az inasi, mire az oly dühbe jött, hogy berohant egyik szobába, olt magához vette gazdája revolverét és azzal a mit sem sejtő kocsisra lőtt, akinek szerencsére csak a nyakán ejtett könnyebb sérülést. A vakmerő inas-gyereket a csendőrség elfogta és bekísérte a kir. ügyészség fogházába.
S . Na.. ■», I* I S .
FILM-SZEMLE
A maharadzsa gyöngye
A giccs-filmek tipikus példája ez a 10 felvonásos .napkeleti szerelmi dráma." Amilyen hamis kongásu hangzat a elme és a species-megjelölése, olyan férc-munka az egész film, kezdve a szüzsétöl a rendezésig és a feliratokig.
A történet linnráJé-mese: minden racionális tartalom és lélektani alátámasztás nélkül egymásra zsúfolt jelenetek. Kio\'ikusan torlódnak a cselekmény részek, de összefüggést csak egy halvány, naiv mese-vezetés ad nékik, közben goromba valószínűségi hibákkal és bőven kínálkozó stilszerüfleDségekkel.
A rendezés kapkodó, rendszertelen, szegény és abszolút stllustelan. Egykét hárem-jelenete valami sz\'gényes pompával hangula\'ot próbál kelteni, de csak pillanatokig, aztín újra jönnek a szürke hátterek, kidolgozatlan detoratlv miliő, a lehetetlen szceni-rozás minden példáját szinte iskolásai ielvonultatva.
Gunnar Tolnres, a női mozilátogató tábor néhai kedvence mindent, csak nem maharadzsái alakított. Az idő elmúlt s a név varázsa már kevés i x ázisba ejteni egy, a modem Filmhez szokott publikumot. Partnere, Karina Bell vérszegény, ügyetlenségekkel tarkított alakja volt a gyermekded mesének és az ócska szce-
ÓRIÁSI MENNYISÉGjÜ
legfinomabb valódi karisbadi porcellán
KÁVÉS ÉS TEÁS CSÉSZÉK
gyönyörű mintákkal érkeztek. Mig a késztet tsrl: fino„w, i,gft,\'om,bb.<tOTy
6 darab aljával együtt . . Pengő 4\'20 6\'—
12 darab aljával együtt . . Pengő 8— . 11-50
WEISS JAKAB üvegkereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 2.
1927 ápríUa 2.
ZALAI KÖZLÖNY
„ikai hatások semmit sem segilcllek rijia.
Az operatőr hanyag nitinkál végjeit, ami a reflektor kezeléstől az élettelen totál-plánokig és minden érlelem nélkül favorizált blendc-al-kalmazásig klfliközőtl.
A kanizsai közönség semmit sem veszteit azzal, hogy jóformát) üresen higyta erre a két napra a Városi Színház padsorait. (bl)
VÁROSI JZINHÁZ
Ma este: Shaw „Az orvos dilemmája"
D. a.: Kisfaludy „Csalódások" M« esle, pontosan 8 órakor kezdődik az Országos Kamaraszínház háromnapos vendégjátéka a nagykanizsai Városi SilnhSzban.
Az orvos dilemmája Az Országos Kamaraszínház művészei ma este Bernhard Shaw eme világhírei vígjátékával fognak bemutatkozni. Azok a sikerek, amelyek e törekvő müfészmapal uljál jelzik, biztosítékai, hogy a kanizsai közönségnek valóságos művészetet fognak nyújtani. Az ország legjelesebb kul-lurfirflal is szellemi kiválóságai egyöntetűen a legragyogóbb kritikát mondják a Kamaraszínház együlte sirál i arról, hogy a magyar színházi Irodalom e lelkes pionírjai egyénenként is ít vannak hatva attól a nemes missziótól, amit ők a vidék kulturális fejlesztésében leljesilenek. Nekünk is volt már részünk ■ Kamaraszínház kifogástalan művészetében, még ma is sziv.sen emlékszünk vissza az 0 ked.e), művészi előadásaikra, ma azonbin, amikor az akkori „Körfűggöny* helyeit nagyvárosi színpadot és minden színpadtechnikai lehetőséget nyujljuk nekik, a ml Igényeink, amikel velük szemben támasztunk, nagyon felfokozódtak. Ma este már többet luduak.
Egyébként a közönség érdeklődése az előadások Iráni óráról-órára fokozódik s ugy lálszlk, hogy már az első előadási is zsúfolt nézőlér fegja végig nézni.
.Csalódások" Kisfaludy Károly klasszikus viglátéka ma szombaton délután 4 órakor Ujuságl előadásban kerül szinte. A színház igazgatósága az egységes \'gypengós belépődíjjal mindenkinek lehetővé akarja tenni, hogy megismerje e klasszikus Írónknak maradandó becsüalkotásái.
Kell e setltsée ?
Takács János- tanúnak van be Idézve a bírósághoz egy gyilkossági ügyben A birá vallatja:
— Hát maga csakugyan látta, mikor a vádlott agyonütötte az \'nyósdl ?
■ — Láttam biz én I — mondja a •anu önérzetesen.
— És hogy lehet az, hogy nem meni segítségére ?
— Hát Instálom. — felelt a tanú szégyenkezve — én akartam neki iüí \' de m,k°r u,,am\' hogy egye-
VILÁG
Szombaton 6 és 9, vasárnap 3, 5,7 és 9 órakor
HONFOGLALÁS
Lánglapok Amerika történetéből 9 fejezetben. Főszereplő: HOOT GIBSOH. ,
KÖZGAZDASÁG
Melyik takarmányrépa féleséget termeljük?
Irta: Fáber Sándor, a keszthelyi gazdasági akadémia tanára
A gyakorlati gazdák igen sok esetben fordulnak hozzám azzal a kérdéssel, hogy melyik takarmányrépa féleséget termeljék ?
A felvetett kérdésre csak az lehe1 a felelet, hogy Zilamegyében bevált féleségekkel végezzen a gazda Össze hasonlitó lisérletei, amelyből klkl megtudja, hogy az ő viszonyai melle I, mely féleségek adják a legbőségesebb termést.
Leghelyesebb, ha a kipróbál! féleségekből legalább a két leg|obban bevál, féleség melleit marad. TObb féleséget azért |obb termelni, mert az idő viszontagságaival szemben az egyes féleségek eltérően viselkednek. Az egyik féleség szárazabb időjárás mellett is érdemes lermést ad, a másik viszont csapadékban gazdagabb nyáron Onll lobban a termést Ha már most tObb féleséget termelünk, a szeszélyes idÖ|árás ellen védve vagyunk, biztosabb lesz az össztermésünk.
Zalam gyében az ulóbbi években meglehető ;en elterjedtek Jaensch Ouszláv gr. móringen! nemesilelt takarmányrépa féleségei, amelyeket Relchenjeld Oyula nagykanizsai mag-kereskedő hoz forgalomba, „Morin-gla", .T<ulonía", .O/ana" elnevezés alatt Ugyancsak elterjedt a .Klrsche* és „Substantla" takarmányrépa.
A szent Benedek rend zalaapálil uradalmában végzeit összehasonlító kisérletekbM oly tanulságos megfigyeléseket vonhatunk le, melyekből vidékünk gazdái sok okulást merit-hetnek és a répa féleségek megvá-
Vörősmezel kötött agyagon
Szárazanyag % . .
Cukor „ . .
Kh-kint répa . . . . szárazanyag cukor . . . keményi\'őir
Ebből az összeállításból kitűnik, hogy az Ovana takarmányrépa nemcsak a legnagyobb termést adta, de cukorban és keményítő ériékben is a legnagyobb mennyiségeket Máso-
laszlásához támpontot szerezhetitek. Ez a körülmény Indítóit arra, hogy szerzett tapasztalatainkat e helyen leszegezzem.
A vörösmezői gazdaságban kötött agyagtalajon a gazdasági „Eckendorfi" répát a Subslamia, a Kirsche és az Ovana, a bárándl gazdaságban váiyogos talajon ugyancsak a gazdasági Eckendorfi répát a zali-apátil, a Klrsche és a Teutonla takarmányrépa féleségekkel hasonlították össze. Az eredmény a következő:
Kotölt agyag talajon kat holdan-kint adott: a Substantla 208 q, a gazdasági Eckendorfi 252 q. a Kirsche 318 q, az Ovana 360 q.
A vályogtalajon a zalaapálil 280 q, a Teutonla 304 q, az Eckendorfi 320 q, a Klrsche 930 q (érmést adott
A takarmányrépa elbírálásánál azonban nem elégsegtt a lermés nagyságából bírálatot mondani, hanem Igen fontos, hogy a répa takarmányéilékét is figyelembe vegyük annak a féleségnek adva előnyt, amely nekünk több takarmányériéket szolgáltai.
A takarmányrépa legértékesebb
alkotórésze a cukor, minél több cukrot ad tehát kat. holdanklnt, annál magasabb a takarmány értéke.
Ha a fent leirt féleségek minőségét vizsgáljuk, akkor a m. kir. állatélettani és takarmányozási kísérleti állomás vizsgálatai szerint a követ kező eredményekhez julunk.
Eckendorfi Substanlia Kirsche Ovana
1009 1221 11.62 10.78
4.4 5.65 600 5.10
252 208 313 360
25.45 25.75 36 91 38.81
11 09 11.75 1808 18.036
14.79 14 76 21.47 22.55
dik helyre a Kirsche került, mig a Substanlia és az Eckendorli minden tekintetben gyengébbeknek bizonyultak.
Bárándi váiyogos talajon Szárazanyag % . Cukor . .
Kh-kint répa .
Eckendorli . II 63 . 585 <| 320
agyon tudja ütni, nem tartottam szükségesnek a beavatkozási.
szárazanyag . q 37 22 ; cu\\or . . . q 18 72 keményilőérték q 2162
E kisérlel világosan rámulat, hogy milyen nagyol tévedhetünk akkor, ha a répa féleségek kiválaszlásánál kizárólag csak a lermések nagyságából indulunk ki. Ha csupán a termések nagysága volna a döntő tényező, akkor a zalaapátli a legutolsó helyet foglalná el, amint azonban a
Zalaapátii Kirsche Teutonla
15.34 11.49 1026
895 5.55 4.55
280 330 304
42 95 27.92 31.19
25.07 18 32 • 13 83
24 95 22 03 18 12
I répa valódi takarmány értékét vizsgáljuk és azt keressük, hogy melyik ad|a a legnagyobb és legértékesebb takarmánytömegeket, ugy azt találjuk, hogy a zalaapátli takarmányrépa az elsó helyet foglalja el kh-kinti 25.07 q cukorterméssel.
A gazdára nézve még fontos az
Is, hogy a répa hogyan állja a ka-zalozást, hogyan bírja a lelet. — A Klrsche kivételével az összes féleségek igen Jól áttelellek. A Kirsche rosszul telelt, mert december végén már sok voll a rothadt répa, február hóra pedig már fele elromlott.
A kiszedés tekintetében a Substanlia kiemelése nehezebb voll, mini a lobbi féleségeké. A földben oly erősen állt, hogy ásóval kellett szedni, mig a többi féleségek ugyanakkór a levélzelűknél fogva könnyen ki vollak emelhetők.
Ha a kísérlet eredményeit összegezzük, ugy a szóbanlevő takarmányrépák közül az Ovana szolgálja leginkább a gazda érdekeit. Igen értékes bötermő, cukor és keményítőben > legnagyobb termést adja. A Klrsche szintén nagyobb figyelmet érdemel, de mivel rosszul telel, csak olyan kiterjedésben termeljük, hogy az őszi takarmányozást vele kezdve, december elejére elfogyjon. A Teutoila és a Substanlia a két előbbi féleséggel szemben nem érvényesült.
A zalaapátii takarmányrépa a takarmánycukorrépa és Mammuth répa véletlen keresztezésének eredménye. Termése gyenge, de kiváló minősége ezt a hátrányát kipótolja annyira, hogy ebben a tekintetben az összes emiilelt féleségek kOzOtl az első helyen áll. E répa magja a kereakede-delemnek nem képezt tárgyát, ameny-nyiben az uradalom jelenleg fog!-!-, kőzik a répaféleség kilényésztésevel.
Mindeneseire Igen kívánatos volna, hogy a gazdák minél szélesebb körben -végeznének takarmányrépalajtákkal összehasonlító kísérleteket, mert ezt a kérdési azzal a szokott mondással, hogy „a répával meg vagyok elégedve" nem lehel előbbre vinni.
léllll
A rendezési nap következtében a mai napon a tőzsdén kedvetlen és tartózkodó volt a hangulat. A tőzsde egyenetlenül Indult, később azonban a spekuláció és a Berlinből veit szilárd Jelentések hatása alatt megszilárdult Szilárdak voltak a vaspaplrok Danubius, Bauxit Schlick, melyek 5—6 pengővel javították mrg Aifolyamukat. Barátságosan tendált még a Hitelbank, Kereskedelmi Bank. — Jóltartott volt a bányapiac Is. Zárlatkor a hangulat oizakodó volt
Pária 20-36\',i, London 25-25, Neivvotk 519-\',%, ürtiml 72-25. Mllanj 21-35, Amsterdam 20S00, Berlin 123-27\',i, Wien 73-10, SotU 3-75. Prága 15-39, Vu»ó 57-90. Budapest 90-80, Belgrád 913, Snkaieat 325.
i llllllli Tfttfc fc^li bll^i
A IWSSfff* ifW
VALUTÁK Angol L 27-77-27-92 Belga tr. 79-42-79-72 Caeh k. 1691-16-99 Dánk. 152 35-15300 Dinár 1003-1008 Dollár 570.00-572-40 ["randa Ir 22 50-22 80 Holl. 228-55-229-55 Lengyel 63-20-6470 Lel 3-55-367 Léva 3-70-4-10 Ura 26 40-23-90 Márka 135-50-136-00 SehllL 80-30-80-65 Nocvég 148-90-149-90 Svájdl.llOOO-llO-40 Svéd k. I53-00-153M
DEVIZÁK Amit. 228-70-229-40 Belgrád 1004-1008 Beim 135 60-13600 Bukarest 3-54-3-64 BrUsssel 79-45-79-70 Kopenlr. 152-47-152-92 Oaalo 14900-149-45 Loidon 27-77-27-85 Milano 26-15-26-45 Newyork 571-75-3 45 Pária 2237-22-52 Prága 16-93-16-98 Ssofta 4-11-415 Slockh. 15310-153-55 Varsó 63-35-64-55 Wien 80-41-8066 ZQItefa 11002-11035
Terménytőzsde
Btna Uasav. 75 kg-os 33-50 -33-90. 76 kg-os 34 00-34 10 77 kg-os 34 40 -34-80. 78 kg-os 34 80 -35 20, <-e>-6b 75 kg-os 32-50 -32-90, 76 kg-os 32 M -33-30, 77 kg-os 3330 3370, 78 kg-o«
ZALAI KOZLONy
1927 április S.
33í0-3<-30, rozs W50-TC 60. UlurmJny. árpi 2240—12-80. Kulrps 2500-26-00, 141. 2200—22 20, lengeti 2010 - 20-30, költi 21-00 — 21-50, buutcoep. 17 00—17 80.
PeHuJUs 350, melyből eUeUIUnal vluzs-mir.dt — diftb. Bsírendo IÍ4-ISS, szedett 1-80— I Si nedett kmíp 163-t-72, könnyű HO-152, elsStendu öreg 1-68-1-72. tnásodrendtl 148-152, sngol süldő 1-62—1-68, suton na nagyban 1-60-
1-68. istr 1 S6-2-00, ."lebuiott bus 2-16-
2-32. szalonnls Kbertía 1-92-208. ÁJ irányút tünk.
■OZflÓSZIITHlZAI
Uránia mozi előadásai szombaton 6 és 9. vasárnap: 3, 5, 7és 9 órakor: A véres orkán, rrgény a francia-porosz báboru idejéből 6 felvonásban. Főszereplők: Charles de Roche és Madge Beilamy.
Világ mozi előadásai szombaton 6 és 9, vasárnap 3, 5.7 é« 9 őrakor: Honfoglalás, lánglapok Amerika történetéből 9 fejezetben. Főszereplő: Hool Olbson.
A „Ben Hur" Keszthelyen
A keszthelyi Uránia szomba\'on és vasárnap Ben Hur cimO világhírt! filmet mutatja b: 12 felvontsb*n A filmen a világ leggyönyörűbb története elevenedik fel. A keszthelyi Uránia minden áldozatot meghozott, bogy a történetben bővelkedő filmet Keszthely és vidéke n. é. kOiönaége láthassa. A főszerepet legn-.vesebb filmstzrok játszák — Ramon Novaro, May M C.. Avoy és Belty Btonson. A filmen kilenc világhira festmény elevenedik meg elöltünk, köröttük Krisz\'us élete, Leonardo de Vinci »U olsó vacsorája-. Tekintve a film hosszúságát az előadások a rendes idő előtt fél órával kezdődnek.
KÖNYVISMERTETÉS
)( A kettészakadt Irodalom. Klen a címen valaazot Babits Mihály a .Nyugat" tneut megjelent áprilla t-t várnában Berlevieay Atbcrt-nek, a Kisfaludy Társaságban tarlóit ctnlékeietesbeszédíre, melyben Ady Endre jelentőségével foglal, koaolt. A szám további tartalma: Ifam-mersebtag János cikke Beethoventől, Oel-lírt Osikár verse. Mohácsi Jenő novellája (t-\'isi-dur sionáta), Kassák t.ajos önéletrajzának uj tejezetel, Szlráky Judith novel-tájs tZűtd sramár), Krúdy Oytila novellája (Akit minden koesmtbőt kidobtak), ver eít. színházi ea zenei kritikák. kípzőmOvíszeli beszámotők. film cikkek. A szám ára l pengő 60 íillír. negyedévi előfizetést dli 8 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VII., Ilka-utct 31.
Magyar népballadák cimmel rendkívül értékes könyv je írni meg a magyar könyvpiacon. Oragger Ríbrrt, a berlini egyelem korán eihun)t fiatal magyar tanára válogatta össze a magyar népköltészet legősibb balladáit, a magyar népiéi k legbájosabb költői megnyilatkozásait. A balladákról alapvető tanulmányt irt, melyben népköltészetünk eme ősi termékeinek világirodalmi leientőségét is méltalja. A balladákat a kiváló irodalmi tanulmánnyal együ\'t a Magyar Irodalmi Társaság ad\'a\'kt a Népkelel könyvtárában A mü ára 1 P 80 fillér, postán való- szállítással 2 pengő. Kapható mind: n könyvkereskedésben és a Napkelet kiadónlvatalában, Budapest I.. Dobrentei-ulca 12
RÁDIÓ - IHŰSOB
Április 2 (szombat)
Budapest 930 Hírek, tőzsde. 11 Gra-mafonzer.c. 12 6s 3 Hirck, tőzsde. 4 D. Jovanovlch Lta nővér: Nő a társadalom-mentés munkában. előadás. 5.15 Kamarazene. 6.20 Apróságok régi nagy intlvé-tzekről. 7 Az Operaház litván király és Fidelio előadása. U\'ána cigányzene, ló-vábbá Jazz-bnd.
Bécs II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 6 Beethoven és Mozart előadás. 6.30 Japáni költészet, előadás. 7.45 .A cigányprímás", Kálmán Imre operettje. Utána Rádióbál. Jazz-band.
Berlin. Stcftln 1230 Mezőgazdaság 130 .Népszerű zene. 730 A munkaidő nemzetközi szabályozása, előadás. 830. Bajor est, népdalok, ének és citera zene. 1030 Jazz-band.
Basel, Bern |l Oratnafonzcne. 4 Szórakoztató zene. 4 30 Gyermekeknek 5 HanZ-verseny. 8 Áriák és daíok. fi 30 Zene. 10.30 Tánczene.
Brünn 12.15 Gramafonzcne. 7 Hangverseny. 8 Rádlówkeccs. &30 Hangverseny. 9.10 Balalajlu zenekar hangversenye.
Frankfurt, Cawel 330 Ifjúsági előadás. 430 Hanjcvcrseny Haydn müveiből.
7 30 .Rózsalovag\', R. Slrauss operája. Ulána tánczene.
Hamburg, Bréma, Hannover, Kfel 10.30 Asszonyoknak. 1230 és 206 Hangverseny. 4.15 Operettréizletek. 5 Tánczene
8 A kiéli városi zenekar 20 éves fennállá-sintk ünnepi hangversenye, utána népszerű és tánczene.
Langenberg, Dortmund, Münster II Kísérleti leadas. I 30 Népszerű zene. 230 Asszonyoknak. 5 Mandolin zene. 8.30 .Orvvadász\', Loitzing 3 felv. ugoperája. 11.15 Jazz-band.
London. Davcntry 4 Népveiu zene. 8.15 Mozart zongoraszonáták. 8.45 és 4030 Népweiü zene. lt.30 Jazz-band.
Milánó 4.15 Rádiókabaté. 5.20 Gyermekdalok. 8.45 Operaelőadás közv.
München, Nflmberg 12.30 Granufon-zene. 7 Vidám zene. 8 Szórakoztató zene. 8.45 Schubert: Kvartett, fuvola, gliá/, brácsa és cselló. 9.10 Schrammelzene.
Prága II Üramafonzene. 12.15 ts 4.30 Hangverseny. 9 .Cirkuszhercegnő*, Kálmán Imre operettje.
Róma 4 30 Népszerű zene. 5.15 Hang-verseny. 9 Színházi előadás közvetítése
lOédj.: M«yi VreiáiJMr U ltop UrukUU ÜT. kcjkuiiu
APBÓH1BDETÉSEE
Ax apróhitdetések dija 10 szóig 50 tllUr. Címszó s minden vastagabb betűtől álló szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 5 fIII. Vasár- és Ünnepnap SO>\'o felár, szerdán-pénteken 25°/o felár. Állási keresőknek iOo.o engedmény. A hlrdo-Ual dlj olflro uxotondő.
Pénxintéxot gép- és gyorsírásban Jártai kaxdó tUxtvIselöt keras azonnali belépésre. Ajánlatok .Törekvő" jeilgéie e lap kiidohlvatalába adindók tc.
Mogblxhntó leányi vagy magányos asszonyt keresek k"s:bb háztartásba. Óm a kiadóban.
Jóasxokróny nagyobbltjla eladó Fürdőkádak, foUlkidak, ulókádak, legjobb minőségben, oksón. Készen kapható Baksa bádogosnál, Klnlzay utca 21.
Mlrdenes axakécanO Jő blzonyllvá-mrokkal április 15-re kerestetik vidéue. -Clm a klidóban. 1260
Eladók Hoilhcrr 4 és 3Vj HP. hibátlan gőzgarnllurák 6-4 évesek, kazánok Vulon Is. csak személyesen tárgyalok. — Slnon Zalaszentmlhály. .]3)|
Egy !»zép kivitelű abódlfi krodeno eladó Király utca 33. sz. alatt.
1323
Eladó több kihúzó tölgyfa aulai lényeiéit, <gy fehér konyhakcedenc Telekl-ut 24 sz. aj ló II. -1312
ElvaaxeH egy barna cipő felsőrész az Kőtvös-tér és Károly laktanya útvonalon. Becsületes megtaláló kéretik lapunknál leadni.
Értesiiés! Keszthelyen, az Amazon étterem és szállodát Átvettem es április hó 3 án, vasárnap \'ünnepélyesen megnyitom. — Kitűnő magyar konyha, badacsonvi és fajborok, napon\'a Budapest—köbánysi frissen csapolt sör. Szolid árak és figyelmes kiszolgálás. Állandó étkezők részére kedvezményes arak. Az utazó urak >é zére mérsékelt szoba árok. — Mulatságok, vagy lársasvacsorák megtartásári mlnd-nkrr disz\'-rem és é\'termeim állanak rendelkezésié. Az esti zenét Arvay Jenő ismert kitűnő zene-kara szolgáltatja — A n é. kö.Onség szíves pártfogását kéri
tisztelettel VARGA MÁRTON Amazon szállodás és vendéglős.
Szemes tengeri
árpa zab
kapható:
Ország és Widder
magkercskedétében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Telefon 130.
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
ruh.ltita, Tczytl.ittt4-vttl.ina
NagykantxM, Hunyadi-utca 19.
Oyűjtőtclep: Kazlnczy-utea 8.
Lrgolesóbb árban fwl, Híztit, gouvréroz is pllsslroz. Ingek, gallérok, nindenn-mQ háztaitási fehérnemüek olcsón
és srépen lisztit\'atnak. Gjászrnhák 12 óra alatt lesietnek. Minin utáni festés. .„
Hsán Gyula nagvkan<zsal blröságl végrehajtótól.
6191926. vhL itám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott btróUgl végrclt.jtá »z ISSI.évt LX. t.-c. I0J. v-1 értelmiben ezennel koz-hitre teszt, hogy . nlgykjnlzul klr. ji/ál blróiágnjk 1936. évi Pi. 9233. uimu víjtzísí következtében Dr, Ftled Ödön Usyvrd Utal képviselt Wetu Mór n«y k.ruut j.vira 3? P 5 Jár. ttejílg IKfe. ívl oktíbee hó 26in (oj.rutoiitott ktelégt-14.1 vígtelujtJi utján le- <» (ciultoglall <j ^400 Pengőre becsült követkeió Ingóíígok. u. m.: uobsbutotók. gépek, zongor. itb. nyit.ino* árverésen cl.d.lnsk.
Mely árverésnek a nsgyk.nlzs.1 klr. JJrái;. bltóUg 1926-lk é»l Pk. 9233. uimu vígiíie tolnán 32 Pengó tókekovítelés, ennek lt.22. évi április hó 9-lk n.p|álól járó I t\'ino klm.itit, W) váttódtj é. eddtg foitcsrn 19 P CO Itttírben btróll.g oár megáltcpllott kóttiégek ere|ttg Nigy-kinizsin, Zards-utca S. szám alatt leentfa megtarU»ira 1927. évi április hó i-lk napjának délelőtti 10 órája hatirldónl klluzetik él atiboi a venni izándiko-zók ezennel oly megiegyzissel hl.il-nak meg. hogy az érintett IngóltgoV az
IS81 ivl 1.x l e. 107. íi 108 5 at értet-miben készpipztlzctés mellett a legtöbbet Igi\'ínek tzdksig esetin beeiiron alul li el lobnak ad tnt.
Amennyiben az elátvererendó Ingóiigokai miiok 11 lt- éi telűlloolallauik él azokra kldeglKsi jogot nyeltek voln«, ezen itvetéi az 1&8I. ívl LX. t. e 102. §. értelmiben ezek Javára ti elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi mlraiis hó
20. nipjln.
Haán Oyula s. k., klr, bit. végrehajtó.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon je barátainknak, isme-röseinknek, kik felejthetetlen |ó hilvete.n, iüe\'vc édesanyánk BALÁZSJÓZSEFNÉ elhunyta és temetése alkalmával mély gyászunkban velünk éreztek és végtisztességtélelén megjelenni szívesek voltak, ezúton Is hálás kosioneiel mondunk.
Balázs József és családja.
rényképéS7.eti cikkek
nagy rakt ra. — Állandóan friss
lemezek, filmek, jpapirok, vegyszerek éa egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
Cégnél
NAGYKANIZSÁN.
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkcreskcdé. R.-T.-nál, Naíykauizsán. (Nyomdavezető: Ofcnbcac Károly.)
7338.1926. tkvi szám. Árverési hirdetmény.
Dr. Hoch Oszkir Ogj-vW vterehíjtató\' nak HorvAih Ujos tnös Pap Veronával) végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajt si ügyében a telekkönyvi hatósig a végrchajlAsi áverést 8,402 800 K tőkclfö-vetcléi ín járulékai behajtisa végett a nagykanizsai kir. iárásbirósig terflleJén levő. Hahót községben fekvő s a hahóli 1119. szAmu tclekjegyzókönyvben A+ 435. tirszám .itatt foglalt ingatlannak, rét a Bodonkuti léteken,\' véxrehaitá&t nzenvedő nevén álk> 1 <-ed részére 4.000.000 korona kttiiJtlsl árban; a liahóii 2233. azimu tclekje^yzAkOnyvbcn A I 431 b. hrsxini nlalt foglalt ingatlannak, rét a Bodonkuii dűlőben és háznak i-Kvanannak nevén 1 tó \'í-ed részire 6.000 U00 korona kikiáltás: á\'ban; a hahOti 2101 stámu leiekjegyzőkönyvben 612/ICa hrszim alrtt foglalt és ugyanann.i^ nevén Allő ingatUnia, sxánló és lét a Kcisőlí kos-pusztán 6.000.000 korona kikUllási Arbin; a hahotl Í337. sz. telekjegWí\'iVőnyvben ugyanannak nevén illő 634\'a. 2. h »zim alatt fogUlt. szőlő a Páncsik henyen. ingatlanra 5.500,C00 korona; a Mla. 2. hrszini alatt foglalt rét a Pincsik-heg ven ingatlanra 500.00) ko-ronn kikiinási árban cliendelfc.
Az árverést 1927. évi április hó 6. napján délelőtt 10 őrakor Habot kőz-sé^hizánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél, il\'ctóleg kétharmadánál akcsonyabb áron nem adhatók el.
Az iive-clni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t -c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképp éilékpapirosbun a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birői letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni Í188I: l-X. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XI. t c 21. §)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási irnil inagatabb Ígéretet telt, ha többet ieérnl senVei Km akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az által a Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1903 XLI. tc 2S. §.)
Nagykanizsa. IV26. é>l december hó 2y-ik napján A nagykanizsai kir. Járái-biróság, mint telekkönyvi hatósig.
j7. évfolyam, 79. szám
Nagykanizsa, 1927 április 3, vasárnap
Ara 16 fillér
ZiliI KÖZLÖNY
Sartmtote b Uadóhhatal Ffe| 5. KorihdjH MddadOlilvalal: KWaludy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos

Interurbán-telefon: Nagytrinlrn 71. axim, tüőIUctiil iri egy Mn 2 pengó 40 flllfr.
Prohászka Ottokár
1858 okt. 10 — 1927 ápr. 2
A rádió hullámai világgá vitték a gyászhírt: Dr. Prohászka Ollokár Srikesf:héivár püspöke meghalt. Mire e sorok napvilágot látnak, már koporsóbin pihen a magyar katolikus egyház legkiválóbb fópap|a. KI tudni megmond mi, hánv és hány szemben csillognak a mély fájdalom könnyel ? Elmúlása váratlanul történt. Tavaszi vággyal, leszóló kedvvel, flradtiágol nem ismerve, Krisztusért lángoló szeretettől hevllve dolgozott ez Ur szántóföldién, hogy tavaszt teremt-ssn a megfagyott lelkekbe és a megszentelt leikok érett, tiszta buziját gytlj\'se az Ur csűreibe. A gyásznak mély látyola borult Nagy-Magyarország minden városára, falvára, mert Ö nertciak Székesfehérvárnak, hanem «z egész országnak pipja volt. Az ö nagyságái felfogni sem tudjuk, innál kevésboé értékelni, csak cso-dUnl lehet Öt. Vannak emberek, kikel a ravatalon Ismernek csak nagynak s a sajtó ilyenekként siratja el, de akikről később senki se beszél, mert nem hagylak maguk után oly alkotásokat, oly szellemet, melyek tovább élnek az utókorban és az utódokban. Prohászka nagy volt életében, lájdalom, hogy csak volt s ez a volt zavarja meg lelkünket, ez homályosítja el értelmünket s ez bénítja meg keiOnket, hogy nem ludunk róla nagyságához csak kicsit Is méltóan Imi. A Gondviselés állította korunk, hazai katolicizmusunk központjába, melynek oly sokat használt és éltető szelleme volt. Prohászka még nagyobb lesz halála után, mert szelleme müveiben és a lelkekben tovább él, valakinek az Igazi nagyságát csak akkor tudjuk valóban értékelni, ha ezt már nélkülözzük.
Niitrán 1858 október 10 én szülelelt, Iskoláit Rózsahegyen, Losoncon, Nyilrán, Kalocsán maid Esztergomban végezte, ahol 1875 ben kl-lünleléssel tette le az érettségit és Rómába küldték a Oermanico-Ilun-garlcumba. 1882 október 30-án szen-Wék pjppi a még ebben az évben, «nt a bölcselet és hittudomány dok-l«i tért haza Rómából. Esztergomi "Welkész, majd szemináriumi lelki ""elő lesz és ettől kezd nagysza-irodalmi munkásságot fejt ki. 1JM ben pmll egyetemi hllludomá-»\' tanár, I905december 21-én sren-el1 püspökké maga a pápa és 11106 Nuár 21-én foglalja el a püspöki •wM.
, Kevés a szó, kevés a toll meg-dicsőíteni Prohászka Oltokár J5*gyéflpUipök érdemeit. A legna-
m* \'•özttl való volt.
« "Kgyar, -de az egész «eresztény társadalmát érte pótolhatatlan veszteség halálával.
A t\'lanoni Magyarországba pedig
hatalmas ürt vágott Prohászka Oltokár \' egyik sziklából faragott oszlopul 111 halálával a kérlelhetetlen sors. | ki az élők sorából. Nagy volt életé-
A keresztény nemzeti Magyarország ben,még nagyobbmaradsze\'.lcmébenl "*............................--------------
Prohászka Ottokár dr. székesfehérvári pUspök halála
Ezren zarándokolnak halálos Agyához — A Kenpeii-temetö haloHaa-házában felravatalozzák — K pápai követ gyászistentisztelete az elhunytárt- — A holttestet Székesfehérvárra szállítják
Székesfehérvárra szállítják, ahol a Székesegyházban ravatalozzák tel, hogy legközelebbi hívei li zarándokolhassanak ravatalához. A temetést az elhunyt egyházmegyéjének leiké-részére Sznirecsányl Lajos egri érsek lógja végezni szerdán délelötl II órakor.
A miniszterelnök és a kormány részvéttávlrata
Budapest, április 2. (Éjszaka! rá-dtóJetenUs) Gróf Bethlen István miniszterelnök Prohászka Oltokár dr. elhalálozása hlkalmából a maga és vezetése alatt álló magyar királyi kormány nevében részvélláviratot Intézett a székesfehérvári káptalanhoz, melyben mélységes fájdalmának ad kifejezést és Prohászka Ottokárt a nemzet nagy fiának mondja. A székesfőváros főpolgármesterének részvéte Budapest, április 2. (Éjszakai rádió-Jelenlés.) Rlpka Ferenc dr., Budapest székesfőváros főpolgármestere Prohászka Ollokár székesfehérvári megyéspüspök halála alkalmából az elhunyt cgybázlejedelem káplalansá-gához mélységes hangú részvélláviratot intézett c\'főváros törvényhatósága nevében.
Budapest, április 2
Ma délben Vt 2 órakor a köipontl papnevelő Intézetben meghalt Prohászka Ollokár dr., székesfehérvári megyéspüspök, akii legnap az egyetemi templom szószékén prédikáció közben szélhűdés ért. Prohászka Ollokár dr. székesfehérvári megyéspüspök tragikus hilálának híre mir a kora délutáni órákban elterjedt a fővárosban. Valóságos búcsújárás Indult meg az egyetem szemináriumban levő halottas ágyához. A tanít-ványok, hivők, papok ezrei síellek egyszer lálnl a Nagy Mestert, a magyar katolikus egyház büszkeségét. Szombaton este halotti ruhába öltöztették dr. Prohíszka Ottokárt és koporsóba helyezték holttestét. Vasárnap reggel átviszik a Kerepesi temelő halollasháztba, ahol két napig marad felravatalozva, hogy a hivek holttestéhez zarándokoljanak. Kedden reggel <J órakor a koporsót átviszik az egyetemi templomba, ahol Mravalalozzák.
Délelőtt 11 órakor Orsenlgó Cesarc pápai nuncius lobb főpap segédletével rekviemet mond az elhunyt egyházlejedelemért. Ezután a nagy halott koporsóját hallotlszálllló autón
Nagyhatalmak közös ultimátuma a kantoni kormányhoz
Követeli a bűncselekmények elkövetőinek letartóztatását és megbOntetését
London, április 2 Az a közös jegyzék, melyei Njgy-brilannia, Amerika és Japán haladéktalanul el fog küldeni a kantoni kormánynak, a következő követeléseket lartalmazza:
A három nagyhatalom követeli a kantoni kormánytól, hogy tartóztassa le és büntesse meg mindazokat, akik a Nankingban elkövetett bűncselekményekben részesek voltak, követeli
továbbá, hogy a kantoni kormány űzessen pénzbeli kárpótlást a megöltek életéért és az okozott sebesülésekéit, kOvetell végül a jegyzék, hogy a kantoni halóságok, beleértve azokat a tiszteket, akik a nanklngi csapatokai vezényelték, kérjenek bocsánatot és a kantoni csapilok tisztelegjenek az Idegen hatalmak zászlói előtt.
Drózdi Győző ma Amerikába Indul
Budapest, április 2. Drózdi Oyőző, a klskomároml kerület kibukott képviselőié, aki mindjárt két kerületet akart Zalában pártfogolni, a kudarcok hosszú láncolatai után végre arra határozta el magái, hogy uj hazát megy ketcsni lul a nagy vízen, ahol még talán számára is lér nyílik az érvényesülésre.
Drózdt Győző ma délelőtt Budapestről Brémába és onnét a Washington nevü hajón Amerikába utaslk. Kíséretében van családja is. Ezzel remélhetőleg Drózdi végleg letűnik a magyar politikai horizontról.
A kommunisták térhódítása Sanghaiban
Hécs, április 2. S ingbalból lávlra-tozzák: Az utolsó órákban Sulgtul-ban mindinkább léd liódiloltak a kommunisták. Igaz ugyan, hogy a kanlonl csapatok vezénylő tábornoka, Csang-Kil-Szek mindent megtelt arra nézve, hogy a nacionalista elemeket segitse győzelemre a meghódított területen, de ehhez nem volt elegendő katonai ereje, ugy hogy a kommunisták uralják a helyivel. Háromtagú direktórium alkotja az uj kormányt, amelynek taglal valamennyien az orosz szovjet szo\'gálalá-ban állanak és hírek vannak arról is, hogy a kanlonl földmlvelésUgyl minisztérium vezetését egy Kum nevü szovjet-népbiztos vclie át. Albánia forradalom előtt
London, április 2 Athénből Jelentik: Egy görög lap különludósi-tója jelenti Tiranából, hogy Albániában a forradalom a kitörés küszöbén áll. A mozgalmai Csenő bég, Ahmed Zogunak, Albánia mai kormányzójának sógora vezell. Csenő bég azzal a Jelszóval dolgozik, hogy Albánlát meg kell tzsbadllanl Olaszország gyámsága alól. Hívei között tobb albán előkelőség Is van. Heves földrengés Japánban
Párts, április 2. Tokiéból jelentik: Tegnap reggel 8 óra tájban heves földrengést éreztek Nyugal-Japáonak egész területén, mégpedig ugyanazokon a vidékeken, ahol március elején nagy földrengés (pus^itott, A lakosság rémüllen menekül. Az eddigi hirek szerlnl emberéle\'ben nem eseti kár.
ZALAI KOZlONY
Bethlen gróf miniszterelnök tegnap este Nagykanizsán keresztül Rómába ntazott
á niiliitereliök léi Ml Idóiitt i tugykailmi állomásos
volt kapcsolva a miniszterelnök és kísérete részére. A miniszterelnök egyenes kívánságára semmiféle hivatalos logsdtatás nem történt a pllya-udvaron, még az Ügyeletes rendőr liszlviselő sem jelentkezett le nála. A vonatot Kau±z délivasuti lólelűgyeló kitérte. A szalonkocsi ablakai tOrün le voltak ItlggönyOzve és a koc-il renki — míg a vonal az állomáson tartózkodott — cl nem hagyta. A miniszterelnök a kanizsai állomálon érkeietl Nagykanizsára. A gyorsvonat 30 percig idözöll, mat 10 éra 20 szerelvényéhez egy MÁV rzalookocsl \' petekor a gyorsvonal lovább futott.
Budapest, április 2 (Éjszakai rádlájelenlts) Bethlen István gróf mlnisrerelr.Ok Khueii-H/drrváry gról megharalmazott miniszter és rendkívüli kővel, valairlnt BakachBessenyey báró követségi titkár társaságában ma ette Rimába utazott.
Nagykanizsa, áprilii 2. (A Zalai Közlöny tajtt tudósítása.) Belhlen lilván grót tzak kltérelévela Iriesztl gyortvonallal esle 9 óra 50 perckor
Ferdinánd román király haldoklik
A katasztrófa bekövetkezte minden percben várható
Belgrád, április J Bukares\'l Jelentés szerint Ferdinánd román király haláUn van.
Belgrád, április 2 Bukarestből lelenlik: A minsztertanics elha\'á-rozta a hadsereg, a csendőrség és rendőrség készenlétbe helyezését
Bécs, április 2 Bukarestből le-lentik: A királyi palotában tcrlénó eseményekről és arról, hogy Ferdinánd király állapota lényleg teljesen reménytelen, semmi sem szivárog ki, mert még a kormány tagjai sem léphetik át a királyi palota kapuját. Bukarest utcáin gyalogezre-
dek és lovat zászlóaljak vonultuk végig. A város egy megszálló t katonai váthoz haion\'ll. A mlr.lstler-ttn\'.cs permanerciában van.Avaretcu miniszterelnök közölte a kabinet tagjaival, hogy Ferdinánd király tu-táia esetén diktatórikus telhatalma-zasl kell kapnia az ország nn tjének biztosítása vécéit.
Belgrád, április 2. A legutolsó bukaresti jelentés szerint a krály állapo\'ábin némi jwulás állott ugyan be, ez aionban nem zárji ki azt, hogy minden percben számolni kell a katasztrófa bekövetkeztével.
Kállay Tibor dr. távirati uton kért elégtételt Gaál Gasztontól
A k<IU«gvaU> a..i.t«i-h.uil.n..gl »IUiá»ak uMhaagj.l
» _
A Szociális Missziótársulat programm e\'ökészitö megbeszélése
Nagykanizsa, Iprílis 2
A Szociális Missziótársulat péntek e»te a Keresztény Oltbonban a hölgyek élénk érdeklőd he mellen megbeszélést tiitotl.
Bogyay Lajosné elnöknó részielcsen Isroerlette a Szociális Missziótársulat célját, munkakóréi, a nagykanizsai szervezet programmjár, majd leikérte > megjelenlekel, hogy kitti az egyéniségének megtelelő munkakört válassza ki magának és ahhoz a szakosztályhoz csatlakozzék.
Kövesd! Beér Ousztávné l szociális munka ton\'osságál bangó :latla. Dr. Tamás Jánosné a fogbázmisszió kérdéséhez sróll hozzá.
Ktyser E\'e\'tné a Leányklubról beszéli. A Leánykltib Ugjal minden héttőn délután 6 órától 8-lg össze jövetelt tartanak. A szellemi művelődésen kivQI a klub sulyl helyez a testnevelésre, és minderre amit a mai kor az Intelligens leánytól megkövetel. A svédtorna lani!á<ára Le-hóczky Máriái sikerült megnyerni. A Leányklub tagjaiból megalaku\'ó ének-kart dr. Kerkay Józael piarista tanár lógja vezetni. A Leányklub úgynevezett munkadélu ánokal vezet be, amelyen a lagok apróbb kézimunkák tikészilétével foglalkoznak.
Szabó lltvánné a Leányklub It-goknak a háztartási teendőkben való kioktatását is sztltiégesnek tartja, de Kayxr Elekné megfelelő leányotthon hiánya miatt ezt egyelőre megvalósíthatatlannak lálji.
Majd számos máskétdés került megvitatás alá.
A Szociális Miuziófársulat nagy-kanizsai Hókszerveiete tehát megkezdte működéséi, amely jótékony hatását minden téren értékelni fogja. Nagy, szerfelett komoly lelidtlok, amiket meg akar és meg is tog valósítani, azonban feladatainak meg oldásánál szűkség van minél hatékonyabb és megértő támogatására. Mindazok, akik ál vsnnik halva a mai idők nagy szociális problémáitól és a .kék kereszt\' eszméil helyeslik, sorakozzanak a Sicdálls Missziótársulat zászlaja alá, támogassák, tépjenek be rendes vagy pártoló tagnak és legyenek a szociális gondoláinak tevékeny cselek.5 katonái.
Hirdetések
felvétetnek.
Nagykanizsa, ipillls 2
A képvIselChlz tegmpl ülésén Gaál Oisz-\'on háromírás beszédben kapcsolódolt bele a költségvetés vitájába. Vádat vádra halmozott a képviselők összefé hetellemége tekintetében s mikor a péntügymlniszler több ízben fclsiólilolta ól a vádak konkretizálására ét nevek megjelölésére, akkor azt Qiál Oiszion ha tároiottan megiagadta. Erulán, mint aki legjobban végezte dolgát leutazott Balalonboglárra.
□aál Oaszton lelszólalásának egy részében Kállay Tibor személyivel is loglilkozoll a következőkben: I .Kálay Tibor képviselőtársam
— mint kijelentette — az összeférhetetlenség megállapítása esetén nem az igazgatóság! tagságáról, hanem a manda urnáról hallandó lemondiní Acinlz-nuunsk is van hitára. Ez a kijelentéi Igarol engem, hogy lovább folytai* in a harcol a közélei tisztaságáén."
Kállay Tibor, aki feddhete.len jellemével olyan msgatán áll, hogy képviselői működéséhez soha, Ilyen visjonylalban sem, a gyanúsítás legcsekélyebb árnyéka rem fér, Oaal Oasilon felszólítására a képviselőház délutáni ülésén, mint lapunk tegnapi srámibsn megittuk, válaszolt Kijelentette, hogy
imr áprtiis 3.
2
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VftAR
1927. április 30-tól május 9 lg
50\'/i utazási MnziHj
az összes bcll-Vdi vasulakon és hajókon. Vásáitcaiotványok kaphatók én fclvrUgotilált nyújtanak a:
TiSÍaiBODá: tiüKSI. I tliKuj t |
vall mint
blltiiitui: briaüui IiUrtt»éaitáf 1.1.
A vásárig szol ványotc ára P 320.
semmiféle összeférhetetlenségi esete nincs is közgazdasági tevékenysége nem azért van, meri képviselő, hanem mert ez a fog alkozása.
Kij .-lenti azt is, hojy Osál Oiszton felrzólalá-ának srcmé.yi részéi más uton fogja elintézni.
Minthogy a puritán b:csű!elessége mist\' is, még ellenzéki körökben is nagyrabecsüll Kállay, Oaál Oiszloa bestédének reá vonatkoió részéi magára sértőnek találta, megbiz>i gról Almásy Páll, az Egységespáil ügyvezető elnökét és gróf Ráday Ordeonl, hogy Oaál Giszlonlól, aki időközben e\'ulazotl, magytrázalol kéljenek. A provokálás távirati ulon azonnal meg is történt.
Oaál Qiszlon beszéde egyébként több lovagias ügyet Is vont msgs után, mert az alaptalan gyanúsítások és burkolt vádak több képviselői megsértetlek. A KANSi elnöke, Sért; Antal államtitkár is elégtétel! kétl Oaál Gasztontól.

Elszomorító jelensége a közéletünknek, hogy a legtisztább politikai mull és jelen sem ludjs megvédeni ai exponált politikusokat hasonló támadásoktól. A közélet tisztaság\'nat sokkal Inkább lenne hasznára, hs o\'yan komoly, tekintélyes és nagy-tudásu politikusok, mint Gail Oaszton. a puiihMclól saját (elfogásuk nyilvánításának módjában kezdenék meg és nem dobnának bele a köztudatba olyan vádakat, melyekel, mikor igazolásra kerül a sor, ók maguk sem hajlandók oyilt sisak rosiéllyal konkrét formába önteni.
MEGÉRKEZTEK
a legújabb modell tavaszi kabátnjdonságok! — Nói és férfl szövetek a legjobb minőségben a legolcsóbb árak mellett!
Német-perzsa szőnyegek nagy választékban.
és.
DivatáruhAz a „GÓLYÁHOZ", Erzsébet kirilyné-tér I.

1971 április 3
ZALAI KÖZLÖNY
A jobb és a balkéz
Van a bibliának rgy mondása, amely szerint a balkéz ne tudja, Ixigy mit tesz a jobb kéz. ö.ikeny-lelenttl is ez a mondás jul az eszünkbe, amikor a nagikövei la-uácsnak Magyarországgal s. embtn timssztott hallatlan követeléséről olvasunk, hogy ez a szegény megcsonkított, tönkretett és kirabolt őréig ujabb 9600 vagont szolgáltas-ton kl az utódállamotn.k. Tegnap Hintették meg a katonai ellenőrzést, de mintha csak Magyarország minden jogos kövelelésénék teljesítéséért a nagykövetek tanács i kárpótolni akarná az utódállamokat, rögtön a nyakunkba csapja ennek az 5600 vagonnak minden jog és törvény ellenére követelt leszállítását. Ez a jobb és balkéz politikája, amikor az egyik kéz visszaveszi azt, sót annál többet, mint, amit a másik kéz ad.
Már önmagában ez a méltánytalan rablásazerO követelés is a leg mélyebben lel k\'.H, hogy háborítsa mlngen magyar embtr érzésvilágát, hát még ha azt olvassa, hogy a március 31-ike után kl nem szolgáltatott vagonokért a Máv nak büntetést kell fizetni. Ebben az irányban most tárgyalások indultak meg, hogy a nagykövetek tanácsa legalább etlól a követelésétől Álljon cl, de pozitív eredményről ezideig nem számol hstunk be.
A Magyarországgal szemben kő vetett politika a legkevésbé sem viseli magán az őszinte jótkarat bélyegét Ha Magyarország ezideig a trianoni békeszerződésben jogszerű leg biztosított alapokon valami ered ményt elért, amelyet el kellelt érnie, hiszen aláírásokkal ígérték meg a számára, rOgtőn valami olyan következett, amely ezeket a csekély eitdményeket nemcsak hogy lerontotta, de a túlzott mértékű követelések tolytin a helyzet még rosszabbá lette, mint a biztosított csekély engedmények előtt volt. Azt hiszik talán a nip;k sorsit Intéző urak, hogy Magyarország nem veszi észre ezt 3 kétgyikénycs politikát? Azt hiszik, hogy nem látjuk a mindenáron való rekompenzációs törekvé-seket, amikor a nagyköveti tanács csekély kis haszontalanságokért Magyarországra súlyos terheket r6? Hogy bízzunk az annyiszor hangoztatott béke és Igazság szellemében, ha ei a legyalázott, megtlprott, igazságtalanul kirabolt ország lépten-nyomon azt tapasztalja, hogy tulajdonképen még ha kap Is valamit, akkor sincs hasznára, mert ulánna olyanokat követelnek, amelyek teljesítése gazdaságilag, vagy más téren komolyan megrendítik.
Ml egyebet elesettségünkben és megalázotlságunkban nem tehetünk, mint azt, hogy visszautasítjuk az igazságtalan bánásmódmk ezt a kegyetlen szellemét s apellálunk az Igazság Istenasszonyához, kinek előbb így ulóbb győzni kell a hszugsá-és gyalázatosságuk rendszerén.
tdtjárti
,, —meteorologlal meg-\'íjsló lelentéae: Szombaton a hintrstf-Reggel 7 Örskor +(j, dilutln 1 ónkor +I1H, de 9 ónkor +61
FiiMzrrr Reggel teljesen borult, délben WVÉSbé tiszta, esle teljesen Huta igbol-
t fUuknyiwnf
Szél.
, * Meteorológiai Intézet Jelenítse sze
nnt valtciiékony idí. némi hósullyedíssel « Kisebb eaólücel, kósóbb uirií
Az alsóbagodi országúti rablógyilkosság gyanúsítottját átadták az ügyészségnek
A gyanúsított Berke Károly kávai lőldmlrei. aki eddig tagadja a borzalmas bűncselekményi - A csendőrségnek tárgyi kizonyilekok Tarnak kezel kdiótt
Nagykanizsa, április 2
Kéthe\'i ízgslmss ét szinte siűiet-néikűli nyomozás után, mely alatt a csendőrség szinte emberfölötti munkál végzett az alsóbagodi országúti rablógyilkosság bűnügye határozott fordulóponthoz érkezeti.
A kettős rablógyllkosság bűntettével gyanúsított Berki JózStI kávási földművest, maihialkust! Alsóbogod községből, shová kivitték a helyszínre, a csendőrség behozta Zalaegerszegre és átadta a kir. ügyész ségnek.
Értesülésünk szerinl Berke Károly gyanúsított kihallgatása alkalmival tagadta, hogy ő követte volna el a kellős rablást és gyilkosságot és igyekezett alibit bizonyítani.
Ezzel szemben a nyomozó ctend-őrség kezeiben oly tárgyi bizonyíté-
kok vannak, amelyek döntőek Berke tagadásával szemben.
Főleg megdönti ártatlanságának bar goztatását, hogy éleiben maradi áldozata, Kramarícs Ferenc gazda felismerte benne — amikor betegágyánál a kórhJzban szembesítették 61 vele — az országul gyilkos banditáját.
B:rke Károly igyrkezell ugyan bizonyítani, hogy több fslujabellvel töltötte az ominózus éjszakát, de a csendőrség allbljél teljesen meg döntötte.
A zalaegerszegi csendőrség az utolsó órákban oly több és szinte megdönthetetlen tárgyi bizonyítékok birtokába jutod, hogy ezek alap|án Berke Károlyt lagidúa ellenére rögtön áladlák az kir. ügyészségnek.
Ma délelőtt ünnepélyes keretek között szólal meg először a Felsötemplom uj orgonája
Este hét órakor orgona hangverseny
Nagykanizsa. április 2
Ma, vasárnap délelőtt fél 11 órakor ünnepélyes nagymise keretében szentelik meg a Felsőtemplom u| orgonáját. A nagymisén FUhrer: O-dur nagymiséjét adja elő az Egyházi Vegyeskar Ric N. János főkántor vezényletével.
Este hét órakor Vadas Gábor orgonaművész, a pécií székesegyház kiváló karnagyának közreműködésével művészi hingverseny lesz, melyen városunk több zenekedvelője is szerepel, jól Oaszcválogalo I műsor keretében, melyben a zeneirodalom gyöngyei, több klasszikus értékű műdal és egyházi mű váltogatja egymást.
Az Egyházi Vegyeskar és a Feliő-templomi Férfikar Rdcz N. János főkántor, illetve Lengyel Oyula s. kántor vezénylete mellett klasszikus karosai adnak elő, míg Hojrichter Emma zenelanánió Lengyel Oyulá-val hegedű kettőst játszik, U\'bdn Oyula p:dig kél bari onsz^tó éne kel Ric N. János fősánlor kísérete mellett.
A sikeresnek Ígérkező hangversenyen a város keresztény társadalma minden bizonnyal nagyszámban fog részi venni, annál is inkább, mivel ez alkalommal az uj orgona megcsodálása melleit alkalom nyílik Vadas Oibor nem mindennapi művészetében gyönyörködni.
Pékműhely razziát tartott a rendőrség
A kereskedelmi miniszter rendelete ellen vétőket megbüntetik Több sütőmester ellen eljárás Indul
Nagykanizsa, április 2
Egyik minapi számunkban bejelentettük, illetve a rendőrség kérése folytán figyelmeztetést közOlllnk, mely szerint a rendőrkapitányság tudomására jutott, hogy egyes sütő-mesterek nem respektálva az idevágó törvényes rendelkezéseket, meg nem engedeti időben kezdetnek el hajnalban dolgoztatni alkalmazottaikkal. A rendőrség figyelmeztetésében nyomatékosan felhívta a sülömeste-rek figyelmét, hogy ezt a rendelkezést pontosan tartsák be a szigorú eljárás terhe mellett.
Szónokok, éneketek, színészek, elóadók,
egyáltalán mindazt*.
akik hangjuk gyakrabb haaználalára vannak utalva a falóm
Valta pflJiÉl
hatznál|ák
agíiMbuiiiuiaiHri
gyakorolt nagyszerd hatások alatt
Kaphatók az Ssszfs gyógyszertárakban ás drogériákban.
A figyelmeztétéa után ia olyan adatok birtokába |ulott a rendőrség, hogy egyes kanizsai pékműbelyek-ben már éjjel három, sőt két órakor elkezdik a munkát, amit pedig a törvény csak ba|oali négy órás kezdettel enged meg.
Ennek az állapotnak meggátlására, mivel a rendelkezés a munkások és inasok szociális védelmit célozzák, a rendörsig razdit rendezett tegnapelőtt éjjel, amelynek meglepő eredménye lett. A razziázist végző őrszemélyzet megállapította, hogy több pékműhely súlyosan vét a törvény ellen és már éjjel két órakor munkába áillt|ák az alkalmazottakat.
A kihágást elkövetők ellen eljárás indul, mely után a rendörbiróság szigorú ililelet fog kiszabni, hogy pildát statuáljon.
A Rapid győzelme a magyarok felett
Bécs, április 2. (Éjszakot rádió-jelentis) A Hungária kombinált Újpest csapat ma mérkőzött a bécsi Rspiddsl. Eredmény: 4:3 (0:1) • Rapid Javára.
Van szerencsém hozni, hogy az
ÉRTESÍTÉSI
a m. t. közönség szíves tudomására
M
ARANY SZARVAS"
kávéházat, éttermet «• szállodát
Antal Jenő úrtól átvettem. Az összes helyiségeket a ami kor igényeinek megfelelően átalakíttatom, tataroztatom s lehetőség szerint folyó hó U-én megnyitom.
Tisztelettel lelhivom a n. é. közönség szíves figyelmét — mint Szombathelyen közismert régi szakember — minden igyekezetemmel oda fogok hatni, hogy üzletemben ugy a pontos, figyelmes kiszolgálás, valamint az ételek és italok tekintetében a legkényesebb igényeket is kielégítsem.
Szives párlíogásl kérve vagyok teljes tisztelettel
RÓZSA FERENC tulajdonos.

ZALAI KOZLONy
1927 április S.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Az orvos dilemmája
Az (lel mázsás problémái közül egy egész markoláanyit Ossrelogot egy kicsike mesébe Bernhjrd Shaw. aztán iz egészei odaállította maró szatírája dombom lOkic elé, ami kilárjaaXX.századnik elveire büszke emberéi, levelkósleti pőrére és meg-mulatja: .Bízd, enrtyl »agy, ez vagy, az Igaiságdd évezredes Kolo\'stusil eniiyil érnek..."
Komédiának nevez le el Shaw, pedig az élet ütközött ossie benne a balállal; az erkölcsi normák u\'jait taposó ember phalanx vivta meg harcát a mérésien szárnyaló, emberi* egy emberrel; az absztrakt tudomány és rideg psragralusok mérték Össze ereinket a művészet, szerelem és a lélek erejével. A harcból diadalmasan került ki a halai, az egy ember és a lélek.
A harc legyverei: korbáca-suhog-lató, vér-serkcntö azallra, gyilkos nevetségesség, nagy morál igazságok és társadalmi törvényeknek gyilkos karikatúrája. A bohózat álarc talán épen azést kellett, hogy a nézóre bim marad)on: a porond melyik hatottja felett sajnálkozik.
Alapi Nándor Országos Kamaraszínházának egyflitese ezt a szin-szerüségé.el épen nem, pusztán az esprit erejével és színeivel, de ezzel aztán annal pompásabban ható darabol minden művészeit igényt kl-dígitő előadásban hozta színre. — Alapi a kifogástalan rendezés mellett az egyik főszerepet Is alakitolta. Az Ude bohémséget, a ferde, de (s mű-vétz mentsége ez) nem ludatos erkölcsi abberrádókkal tele világát, a halálban felmagasztosuló szerelne!, a tételes törvények szerint való gazembert és a szív, lélek megbocsátó melegével nézve: jó, Igaz embert, tökéletes szoborként faragta élő húsba, vénre.
Mtskey József, Shaw minden bar-cában az egyik: konzervatív tábornak fó alakja, a művész lélek tévelygései felett Ítélkező, de az önmaga vágyaiéri Btnl is tudó orvost mesierkéliség nélküli, nyugodt vonalú alakításban játszotta.
Fekete Vilma, a művész felesége tiszta, okos, rajongó, probléma nél kűli asszony szerepében kitűnő kvalitásairól lett tanúságot. Kissé dek-ttmáló stiluss is magyar áulot nyer k\'mindig az extázis szélén mozgó Uszony alakjában. \'■/MiJ László, SuntMni Béla, Peti Endre, Marconkal József, Bíró Lásrló Mi4*sn karikírozott orros-tipuso-ks adtuk. Shaw dnikns - stemQve-
S;i ál itt mindegyik figura. Shaw
st forradalmának ók voltak a céi-
itái. Minden ólSőklő poén rajtuk
liláll célba, mikor a tudósról, a törvények óiétól, az erkölcs ptédik.-lorairól lehámtolt a máz és ott maradt a törpe, szánalmas gúzsban vergődő ember.
A Városi Színház igazgatóságínak őszinte hálájával kell adózzon Kanizsa közönsége, amely a mai leli hazzal megmu\'atta, hogy sok szép, de könnyű dsrsb ulán az uj színházban oltbonl teremteti a komoly Iro dalom l/lekboncoló problémáinak, a magasabbrendo, Igazi szinl műélvezetnek, a kulturember számára első
sorban lelkis\'ükségletel jelentő szellemi termékeknek is. (bt)
Vasárnap délután 4 órakor: Molnár Ferenc .A doktor ut- 3 felvonásos bohózai.
Vasárnap este 8 órakor: SchöpJ-lln Aladár: .A pirosruhás hölgy" 3 felvonásos vig|álék.
Hétfőn este 8 órakor: A. Blsson: .Az államtitkár ui" 3 íelvonlaos vígjáték.
Az előadások minden alkalommal pontosan kezdődnek.
Keszthely város tisztviselői lemondtak a karácsonyi segélyükről a karmelita-templom javára
Keszthely, április 2
(Saját tudisltónktól.) A kesiihelyl régi Icmeiö helyén fog felépülni a városkát) in leielepedő karmelilarend
hely város szolgálatában lévő összes lisztviselők nemes elhatározással lemondtak a karácsonyi segélyükről a templom alap javára, amely így mint
temploma, a Keszthelyen olyannyira i egy ötven millió koronával gyara-
szükséges és régóta áhilotl második templom. Hogy az építkezési költségek kőiül felmerült gondokon erőikhez mérten enyhítsenek, a Keszt-
podott.
A dicséretreméltó pílda bizonyára követésre fog találni Keszth-ly minden társadalmi rétegében.
ClUiftUU IIICIICIIUIJSIIlObaavB, sa ssv»s »•».»• ...............—
Megindulnak a keszthelyi ipartestületi uj székház építésének előmunkálatai
Juliimban megrendezik az iparostanoncuk kiállítását -testület köz- is alakali-gyűlise
Az Ipar-
Keazthely, április 2 (Saját tudósítónktól) A keazlh:lyi Ipartestület vasárnap este 6 órakor tartotta évi közgyűlését a városháza nagytermében Meizler Károly elnöklésével. A népes közgyűlés az elnököt újból egyhaogulag megválasztotta. A meglévő Ipartestületi székház eladására és uj székház építésére vonatkozó Indítványt a közgyű-l\'.s magáévá telte. Az elómunkálato-legrövidebb időn belül folyamatba teszik.
A tanoncvizsgáztató bizottság elnökéül Druzsa Sándort választották meg. A bizottság tsgjail Is megválasztották három évre.
Csütörtökön este 6 órakor az Ipartestületi székházban alakuló gyűlés volt, amelyen alelnökké Lang Józsefet, pénztárossá Oadácsi Lajost, |egrz4vé Slfkovics Isváit választották meg.
Elhatárolták, hogy jalíus hónapban megrendezik az iparostanoncok kiállítását.
Nagy húsvéti edényvásár!!
M" Meglepő olcsó iraki K
Vizes pohlr csiszolt ... P --20
Botos , „ ... P —-16 Vizes korsó girlanddal P 1-25 Tésztás készlet 6 tányérral, gyönyörű nsintákban... P 5\'—
Porcellán tányér >«,> upo. P —-70
Tészlás tányér .........P --56
Teás készlet 6 személyre
divatos níntákbin ... P 12 —
B^gre nfgyobb. uíp mintában P --36
. kisebo, . . P —-24
6 pár. teás csésze gyönyörű mintákban 4\'— pengőtől kezdve.
1ELCZEB üveg-és porcellánkereskedésben L
RHEUMA
legkílleme Jekk hatásos gyógyszere
Salvator forrás.
Kormányzói elismerés Radics cigányprímásnak Budapest, áp aIIs 2 A kormányzó a vallás és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Radics Béla budapesti cigányprímásnak a magyar népzene fejlesaléie terén négy évtizedet meghaladó időn ál szerzett érdemeiért elismerését tudtul adják.
A spanyol zendölö tisztek a biróság előtt Madrid, április 2 Az 1925 év juiius 25 Iki zendülés miatt Indított perben az államügyész indítványozta, hogy Agullera és Batet tábornokokat. kél ezredest és századost egy hadnaggyal együtt ítéljék oyolc évi fogházra és állásvesztésre, Weyler lörzskapitányt egy őrnaggyal és hadnaggyal együtt hat év! fogházra és állásvesztésre, a zendülésben résztvevő polgári személveket pedig állásvesztésre ítéljék.
A Hegedűs Kálmán mandátuma elleni petíciót visszavonták Budapest, áp lii 2 (Éjszakai rd-dló/elentés) A közigazgatási biróság ma kezdte tárgyalni Hegedűs Kálin! n megválasztott jászapáti! képviselőnek mandátuma ellen beadott petíciói. A tárgyaláson azonban a pelicionálók bejelentették a petíció visszavonását, mire a közigazgatási biróság megszüntette t tvábbi e jtrást.
Cambridge legyőzte Oxfordot
Ijrndon, április 2 Az egyetemi csócakvirsenyen a Cambridge! egyetem csapata legyőzte az oxfordi egyetem csapatát.
HANGSZEREKl
M7S-W
,S1S.
.un.
. II7S.
„ím.
1 A2™"
, Közvetlen szállítás a

gyártási forrástól! 14.000 elismerd levélt Külón magyar osztályt Kérje levelezőlapon (mctyreWt. I bélyeg rsgtszlindól) képes (ftárjegyrí- I künket, melyet díjmentesen küldünk- ■
KEDVEL ES HEHOID Hangszergrár. I
KLINOENTHAL 1483. szára
BARTA MIKSA divatáruháza
Nagykanizsa, Főút 14. szám.
Éitesllem a t. közönséget, hogy rakláramra megérkeztek és kirakataimban állandóan meglekinthelók a legújabb divatú
tavaszi nöi-kabáftok és szövetuidonságok.
Nagy raktár mindennemD
\'lifti és férfi szövetekben, selymekben, vászon és sifffonokban.
Szolid árak I H Figyelmes kiszolgálás I
1927 április 3.
ZALAI KÖZLÖNY
napi hírek
üMPIREMn
Április 3, waaúrníip
Rómái katolikus: juüica. Protestáns: Keresztély. Izraelita: Nisan hó I.
Nap kct reggel 5 óra 37 perckai nyugszik délután 18 óra 31 perckor.
Móriulcányok sslnlelóadása délután f> órakor a Rozgonyi-u. tornateremben.
Orgona-avato hangverseny a felsó-tomplomban aste 7 órakor.
Kath. Legényegylet szórakoztató-estle 8 órakor saját helyiségében.
Kcr. Szocialisták szórakoztató eitJc ö órakor a Keresztény Otthonban.
Városi Színház: Kamaraszinház délután 4 órakor: A doktor ur, bohózat; este 8 órakor: A pirosruhis hölgy, vígjáték.
Uránia mozi elóadésal 3, 5, 7 és 9 órakor: A véres orkán (Regény a francia-porosz háború ldejéból). Világ 3, 5, 7 és 9 órakor: Honloglalás, ÍInglapok Amerika történetéből.
Április 4, hé«ö
Római katolikus: Izidor pk. Protestáns: Izidor. Izraelita: Nisan hó 2.
Nap kel reggel 5 óra 35 perckor, nyugszik délután 18 óra 32 perckor.
v&rosl Színház: Országos Kamara-sünház este 8 órakor: Az államUtkár ur.
Uránia mozi előadásai G és 9 órakor: Nagy ára van a boldogságnak, luinmü.
— Gyászistentisztelet Prohószka püspökért. Holnap, hétfőn déielötl 10 órakor nagy gyászislentiszlelct lesz a plébánia templomban, amelyre a plébánia ezúton is meghívja a katolikus társadalmai és a magyar katolikus egyház büszkeségének tisztelőit.
— Címadományozás. A kormányzó a pénzügyminiszter előterjesztésére Nagy Béla balatonfüredi állampénztárt főtisztnek az állampénztári tanácsosi cimel és jellegel adományozta.
— A vasárnapi leventeoktatás. Megírtuk, hogy az OMKE nagykanizsai szervezete kérvényt adott be a városhoz, amelyben utalással a fokozottabb vasárnap délelőtti munkára, a leventeoklalásnak fél 11 órakor való megkezdését kérik. A város lestnevelési blzoltsága mosl foglalkozott a kereskedők kérelmével és azt teljesen honorálta. Elrendelte, hogy a leventeoktatás ezentúl vasárus p délelőtt fél 11 órakor kezdődjék és tartson fél I óráig.
— A nyugdíjasok élelbenlétl bizonylatait az érdekellek sürgősen vegyék 41 Brunner jegyzőnél a városházán.
— Adomány. A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár a szokásos évi 40 pengőn felül még 50 pengői adományozott a Keresztény Jótékony Nóegjletziek, szegényei közt való azonnali szétosztásra.
j ALBUS Harangszappan ALBUS Háziszappan ALBUS Kézmcsószappan
a vezető szappanmárkák,
garantáltan tiszta nyersanyagokból.
Kérje mindenütt,
mert jobbat, gazdaságosabbat messze löldön nem talál.
— Nöegyletl tea. A Keres tlény Jótékony Nőegylet sokoldalú prog-rammjának lársadalmi munkássága a nagybó|lben is megtalálja módját a folytonosság megőrzésének a mind kedveltebbé váló délulánl lekáon keresztül. Tegnap délután Rubint Károlyné vendéglátó hára nyújtott ollhonl a Nőegylet választmányából néhány kedélyes órára összelőtt nagy-, számú vendégseregnek. A háziak utolérhetetlen kedvessége, gondossága megteremtette mindenki számára az egyazon zászló körül tömörültek bensőségteljes, őszintén meleg haogulatát. A teadélu\'án előadója Krlzsala Ferenc kegyesrendi lanár voll, aki az ő közvetlen modorában a karitatív munkásságban érvényesítendő igazságosságról, az úgynevezett .szemérmes szegények" segélyezéséről beszélt.
.— Nagyböjti szentbeszéd. Dr. Krlzsala Ferer.c hlllantanár a nagyböjti szentbeszédet a Felsőiemplom-ban nta az orgona-hangverseny miau nem a szokott időben, hanem délután 4 órakor tartja. A három órai lilánla elmarad.
— Adományok a Felsőtemplom uj orgonájára. Kiss Jáncs, Pintér Anna 10—10, Bazsó SSndor 5, N. N. 4, Kuior Jánosáé, Vresnyák József 2-2, N. N 1 pengő, N. N 80 fillér. Fogadják a nemesszivü ada-korók hálás köszönetét a Felső-lemplom Igazgatódnak.
= Az ujabb Időben csodálatosan fejlődött a mühimzés technikája varrógépeken. Brandl. Sándor és Fia c-\'g állandó hlmzötanfolyamán szebbnél szebb himzések készülnek a világhírű PrAFF varrógépeken.
= Keretcztessen Afelczemél Ka zincry u\'cj I Árban, minőségben és kiszolgálásban igen meg lesz elégedve. Oyőiödjön nteg.
= Ültessünk gyümölcsfát 1 Unghváry Józsel faiskolája Cegléd, Budapesti irodája VI. Andrásiy-ut 56. (Telefon: Lipót 962-72). Oktató nagy árjegyzék ingyen.
— Anyakönyvi hirek. Nagykanizsán az elmúlt héten S gyermek született, ezek közül 2 leány, 6 pe dig fiúgyermek. Molnár Oyörgy ke-reskedösegédnek lla, Gerócs László napszámosnak fia, Fülöp Lajos városi közrendészeli felügyelőnek lia, Sípos islván cipisznek lia, Kovács Károly méntelep! patkolómeslernek leánya, Czlráki István cipésznek leánya, Venczel Vilmos napszámosnak lia, Gisler György marhakereskedőnek fia. Házasságot kötött I pár: Dancs Ferenc m. kir. vámör-órmesler Kaposvárról Major Teréziával. Halálozások száma 8: Flinger József 50 éves napszámos, tüdölob; özv. Bogdán IstvánnészülTKurucz Rozália 72 éves, aggkori végelgyengülés, Székács Pál 62 éves kir. törvényszéki tanácselnök, tüdölob; Török Terézia 55 éves, szakácsnő sü lyedéses lüdögyulladás; Anekjózse! 51 éves földműves, mellhártyalob; Kiss Imre 83 éves napszámos, aggkor! végelgyengülés, Balázs Józsefné sz. Németh Apollónia 60 éves, gyomorrák ; Skálák János 1 hónapos, bélhurut.
— Nagykanizsa monográfiájának anyagfeyüjtó munkája megkezdődön. A TOgyar Városok Országos Kongresszusa Indította meg az akciót, hogy minden magyar város mull és |e!enbéli korlörlénelml adalai, érlékel diszes, irodalmilag ls kellő színvonalon álló mor^ografia keretében megörökíttessenek. Más nagyvárosok után most Nagykanizsán Is megindult a munka. Nagyksnlzsa
monográfiájának összeállítására Bar-barlts Lajost, lapunk felelős szer-kesziőjét kérték fel. A szerkesztő bizottság tagjainak egy részét már most módunkban áll közölni, ezek: Bazsó József ipartestületi elnök, Blan-kenberg Imre, az OMKE elnöke, Eberhardt Béla tank. főigazgató, Oazdag Ferenc püapökl biztos, Hajdú Gyula dr. tb. vm. főügyész, Hlrsch-ler Sándor, a Kasiinó elnöke, Horváth Olivér ev. lelkész, Kádár La|os rel. lelkész, dr. KáInay Oyula ren-dőrlötanácsos, Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató, Knortzer j György kormányfótanácsos, Neusled-ler Jenő ipartestületi |egyző, Révész Lijos ny. munkásblztoslló-pénztárl igazgaló, Sótonyl István kegyesrendi tanár, muzeum-őr, Szabó Zsigmond dr. Járási tiszti főorvos, dr. Vargha P. Theodorich plébános, dr. Villányi Hemik felsőkereskedelmi iskolai Igazgató, dr. Wlnkler Emö főrabbi. A szerkesztő bizottság többi tagjainak felkérése még lolyamalban van.
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott Ogynö-kelnk utján Is — az egész világon legjobbnak elismeri Singer varrógépeinkel. Singer varrógép részv.-lársaság Nagykanizsa, Fó-ut I,
Olcsó kalapvásár!
A cégtársak szétválása
folytán a raktáron levő összes
férfi-, női- és gyermek-kalapok és sapkák
minden elfogadható árban kiárusíttatnak
Gyenes ésVlda cégnél.
ÉB
legnagyobb gond fordítandó a gyomor és belek rendes működésére. Emésztési
zavaroknál fél pohár Sohmidthauer-féle
biztosan és avorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, fertőtleníti es gyu jelentékenyen fokozza a szervezel ellenálló- képességét.
b,hat* kl. t. nauy av.gb.r.. í.ítkUtdi.l h.ly. I»mándlk...ra„l« forr*.«ill.l.Kon.4ron.. Arlogyxik lámát.
i gyomort és teleket éa ezáltal
1KM
adóknak kívánatra bárrnaats*
ZALAI KÖZLÖNY
19a jga^
— Az úszásoktatás kőtelezővé-títeléért Tolnavármegye felírt a minisztériumba, hogy középisto Iákban, bMí a leverik ás katonai kiképzésnél lagye kBtelttMé as.atzá<s oktatást. Tolnavármegye lelirallt most álka\'die Zalaváttuegyc lötvény hatóságához, barontó állátf\'.\'glaHs véget). Zalamegye — ércsűlésüofojaaioi — pártolólag foglalkozik az ORijyel.
— Három órát késett a szombat regéli trieszti gyors. Szombaton rrgget a hat óra hutipeickor csedékcsslrwasti gjorsvonaá nem futott be a kanizsai állomásra. Kilenc óra harminc perckor iont fel a vonat • szemafornál. A három órás késési — mint értesülünk — az okozta, hogy QJaazorazágbao egy tehervonat azon a vonalon, melyen a trieszti gyors fut, kisiklott és a pálya rendbe-hozási munkálatai miatt volt a nagy Wté*.
JJ RÁ Hl A
Április hó 4-én, hétfőn 6 és 9 órakor
Valódi angol szövetből
tul ruha cuki) Mrfal Zsigmond izabótneslemél Nagykanizsa, Fáut 5. iiám.
— üazdaaági előadás Klskani-zaán. Ma, vasárnap déaitán négy órakor Kiskanizsán a Polgári O.vasó Körben dr. Voss Z iltán megyei gazdag felügyelő gazdisági előadást fog tartani a „Talajjavítás" címmel. A mult gazdasági előadások hasznos értékét tekintve, biztos, hogy a kla-kaaázsai polgárok ez alkalommal is nagy szánnia! togjik hallgatni az érdekes elötdisr.
— Kereteztessen és üvegez-tessen legolcsóbban PUM nál Király-utca 10.
— Elitélt osztrák csavargó. A rendőrség kibágási ügyosztálya elítélte 35 napi elzárásra Hlllebranl József 31 éves bécsi születésű orz-Irák állampolgári, aki már évek óa tarlózkcdásl eogedély nélkül Kanizsán tartózkodik, most pedig közveszélyes munkakeiűléséi csavargás miatt a rendőrségre került.
— Egy fiatalkorú leány a bűn utján. A rendőrségen egy kanizsai csatád feljelentést lett egy fiatalkorú cstlédleáay ellen, aki miután alkaV maztmási helyéről elbocsátották, gazdája nevében ételmlszcrt vásárolt egyik nztetben. Miután a rendőtségre előállítót Iák, kiderült, hogy mióta nincs helyben, egészen a züllés útjára keeüil. Lakát nélkül csavaron a városban. Kihallgatása után áiadiák a fiatalkorúak bíróságának.
= A Péwewárl Storr koréit \' ■ liiagoD vezaí! Wtlner
\' Ojengerjr-irt 2.
Szinmtí 6 felvonásban. Főszereplő: GRETE HEIMWAUD.
— Tizenkét évi fegyházat kapott két gyilkos. Annak idején ml is megírtuk, hogy gróf Andrdssy Sándor teklafalusi uradalmának erdő-őrét, Frllz Józsefet két régi haragosa korcsmai verekedés közben, miután előzőleg már belekötöttek, megölték. Az cidóörl puskával verték agyon. A gyilkosok a csendőrség kezére kerüllek, mely őket a klr. ügyészség fogházéba szállította Ügyükben mos: tartott tárgyalást a kaposvári kir. törvényszék büntető lanicta, mely Hhlh Jojsifet és Svelz Mihályi, akik az trdöőit lcűVMlék, egyenkint 12 évi fegyházra ilélle.
Megköaoyífett íúettii fetíételekkel
készit uri ruhái S5d«i ZaigmOMd szabómester Nagykanizsa, Fótit Koron, Mllfeli «wtl«i
— Hölgyek részére Itgjt.bb szabású mell es harisnya- tartók kap hat.k Vügó Endre illat.zerláráiKn.
— Falusi csendélet Bogalln nos 33 éves eszteregnyeí löldműves régi haragosával, Dani Istvánnal az utcán összetalálkozott, aminek az lett a vége, bo(ty szóváltásba keveredlek, majd egymásoak mentek. Az erösebblknek Bogalin bizonyul\', aki Danit alaposan helybenhagyta. A rigyád örs Bogallnt feljelentette a kir. járásbíróságon. — OtW József csapimajori lakost Somogyi Lajos odtvató földműves verte meg, miért Somogyit ugyancssk a járásbíróságon feljelentették. Mindkél verekedésben a sérülések nyolc napon bslűl gyógyullak.
— A nagykanizsai Ptarlsta Diákszövetség választmányi ülését április 4-én, héllőn délután 6 órakor tartja a főgimnázium igazgatói irodájában.
— Schvarcz Dezső cégnél e héten kalap-klirusltás.
— Aranyeres bajoknál, béldu-guiáí, repedés, kelés, végbélvérzéa, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülés! roham esett inéi a természetes .Ferenc Józsel" kesetüviz használata mindig kellemes megkönnyebbülést, sőt gyakran teljes győgyu\'ást eted-ményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe Ferenc József vizel sokszor mindennapi használatra reggel és esle egy-egy félpohárnyl mennyi-ségbtn rendelik. Ktpható gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzleleVben.
— Beretvás Pasztilla a legma kacsabb fejfájást is elmulasztja.
Unjál! dint tzerloti ml ruhát
kizárólag angol uövctbél késiit Sfirlal Zalgmond subtotrttr Nagykanizsa, Pánt 5. szám.
== 10 magastörzsQ rózsa a legszebb thea és egyéb fajtákban pos tán, utánvéttel összesen 25 pengő. Ungváry József faiskolájs Cegléd. Budapesti irodája VI. Andrássy-ul 56. (Telefon Lipót 962—72.) Oktató nagy árjegyzék ingyen.
= Felhívjuk i,b. olvasóink figyelmét lapunk mai számában megjeleni Mercedes Beaz Automobil R.-t. hirdetésére.
= Fegyvergyári Sievr strapa kerékpárnál a váza belső és kiUsJ mánál vaa ellátva. 5 évi Játállási Welner Oépáraház, Csengery-al 2.
" ÓRIÁSI MENNYISÉGŰ
legfinomabb valódi katlsbadi porccllán
KÁVÉS ÉS TEÁS CSÉSZÉK
gyönyörű mintákkal érkezek. Mig a késztet lart: Utótagért, : i.,ii...,b(,vaM,
6 darab aljával együit . . Pengő 4-20 6\'—
12 darab aljával egyillt . . Pengő 8\'— | 11-50
WEISS JAKAB üvegkereskectésében
_ Nagykanizsa, Erzsébet-tér 2.
Ezt. olvasd ell
Csodás korcsma .Amerika", Nyomakodjunk hamar oda. Szemed és szád marad látva, Az uj Kánaánt meglátva.
Van olt muri, dlnom-dánom, Sohse mondod szánom bánom. USA. borát kl Issza, Vágyik annak torka vissza.
Sonka, tojás, kolbász virsli. Friss pecsenye, malac, kvargtl, Ringli, ruszH, cigányzene, Majd meg esz a fészkes fem.
Autóbuszon mulatsz jót. Elakad ott a nagy sártól; Láttál-e már ilyen csudát? Attepülf .Amerikát". —
-- óriási hibát követett el az, aki nem volt óvatos és ctuzoa, köszvényes bántalmak siurás, szaggatás, haaogalás, nyilaid*, derék és hát-fájls, rheuma elten Krltgittr repata-lor helyett holmi utánzatot használt. Sürgősen ajánljuk mtndea< rheumás b.tegn-k és mindenkinek, aki lenti fájdalmakban szenved, hogy azonnal használjon Krlegner reparalorl. Egy üveg ára 20 000 kor. minden gyógy-szeitárban. Portán 2 üvegét bérmentve 40 000 korossáéttktlid: Kritg-ner gyógyszertár, Budapest Vlll/w Kalvtn-tér.
- Scbwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Felhívjuk olvasóink, figyelmét Kraszner József Cementám&yar R.-l. (Budapest, X. Kerepesi ut 67.) mai számunkban megjeleni hirdetésére. A-ajtnlatot szívesen küld.
-- Fényképező lemezek, filmek, papitok, vegyszerek, állandóan friss p minőségben. Fényképező gép:if jósági lanu\'ó gép 8.80 pengő, Szabó Antal sportüzletében.
Mii iiatöl fíiáml uikit
SSrlit Zsigmond
suMmejternél Nagykanizsa. Pétit Kw« uütota mmi
— Készpénznyereniények. Már
I. hó 9-én kezdedk a 18. m. kir. osztátysorsjlték, melynek tervén a közönség javára előnyös változtatások törtenlek. Az összes soafagyek-nek a felét kisorsolják, tehát minden második sorsjegy nyer 1 A nyeremények összege prdg több mint hal millió pengő lesz, melyei azonnal készpénzben fizetnek ki. Mér egy sorsjeggyel szerencsés rselben egy fél millió pengő nyerhető, jutalom 300000 pengő, főnyeremény 200.000 p:ngö, ezenkívül 100 000, 50.000, 40.000. 30.000, 20000 pengő stb. Nyerési esélyek tekintetében az öaz-szes sorsjátékok éWn álL Ezen körülményben leli magyarázatát ezen népszerű intézmény naprőNnspra fokozódó közkedveltsége. Sorsjegyek az eddigi áron: egész 20 pengő, fél 10 pengő, negyed 5 pengő és nyolcad 2 50 pengő, az összes elárusítóknál kaphatók.
Húsvéti cipöváiár a Miltényi cipőáruházban
Alatpitvn 1877. - „ . ......
Főúton, a Városházban.
W ésrgg cég.
Fekete férti föl és egész 19.50 P. följebb. Drapp, rózsafa és barna divatcipölt 20 P. féljél* raktára*.
Legfinomabb bécsi és belföldi luxus-cipők, valamint tavaszi gyermekcipő különlegességek nagy választékban.
Mérték után készítünk mindenfajta fekete vagy szines, fél vagy egész cipőt uev _nőit, mint férfit 28 Pengő (350.000 kor.)-tól feljebb P &
ZALAI KÖZLÖNY
A PALM A kaucsuksarok olcsóbb lettl
1927 3._
A jazz-dóbos fia
Budapc6t, április
A férfi huszonhatéves volt. Étele hajóját szirtről szirtre ücb\'a a sors vihara, mig most olt találjuk egyik dunaparti grand hotel tánctermében, mint jazz-dobost. Keseril kenyerek, \' kenyér nélküli napok sodoriák ide, a hajdan jómódban nevelkedett, érett ségizett fiút, aki életében először szerelemre lobbant egy körmyüvérü kis táncosnő Iránt
A lokálok pénztszóró miliőjében egymásra találtak, mini két hajó törött és hamar örök húséget esküd lek egymásnak a józsefvárosi plébánia templomban egy vasárnap délelőtt.
Ettől az időtől kezdve a táncosnőből a legszelídebb, odaadóbb feleség lett és mire összekelésük óla a farsangi szezon álhojloll ismét az ősz vége felé, a férfi három embernek keresett kenyeret...
Három év leli el. Ugy éltek, mint fecskemadár klcsinyjével, egy sárból gyúrt, de tiszta szent szerelemmel fűlött fészekben.
Az asszony arcáról lekerült a pirosító, nem Is puderezte magái többé, dolgos kis pesti asszonyka lett belőle. Naponta ötször is megmászta a Ferencváros egyik utcájában egy bérkaszárnya negyedik emeletén levő piciny szoba-konyhás lakásukat. Két embernek élt A gyermekének és az urának. Mlndakeltőhöz a szerelmén kívül nagyvéglelen hála kötötte. Az ura és a gyermeke megtanították is-merni az igazi életei, melyet nem pezsgő fűszerez, de amelynek rozskenyere Ízletesebb minden kaviár nál
Eltek, a napok egyformán multak. Nem panaszkodtak az étet elten, ha olykor szűken mérte a megélhetésre valói.
Életükben a megrázkódtatás akkor köszöntött be, mikor a spanyoljárványban megbetegedeti fiuk. A fiatal apa tépett szivvei játszta fíajaccó nehéz szerepét. A Végzet szellőjét érezték a kis otthon felett lebegni és néha esténként a gazdagok mámoros mulatozásai közben a jazz dobos keze megremegett, ha csarlesztonok tivornyás muzsikájához taktust kellett verjen. A gyermeke voll eszébe, akt otthon harminckilenc fokos lázzal jekszlk. Az asszonykája, aki egy hét óla csak árnyéka lett önmagának a sok virrasztás miatt. Mindén minden, ami bearanyozta sivár éleiéi, veszélyben volt. Érezte, hogy itt nem babra megy a játék és boldogsága krlzhe dönti romba éleiének minden reményéi.
...Az orvos azl mondta:
— Ma esle elválik. A gyermek szenved, de talán sikerül megmenteni...
A jazz-dobosnak ezt az estéjét nem lehel leírni. Szédülten támolygott be a lokálba és mint egy alvajáró, csak a. teste volt ott, a lelke egy foszladozott szélű paplannal letakart ágy szélén alt és teste a fia minden mozdulatát...
Éjfél tájt a gyermek nagyon rosz szul leli. Az anya megkérte a vlcinél hogy maradjon a kicsinél, ő elmegy az uráért Hiszen nem lehet tudni, ha idejében jön, mégegyszer életben tátja...
A pincérrel hivatta ki a jazzdo bost, aki megígérte, hogy menjen csak haza, 6 is megy. Szolt is bent a többleknek. Már készült is. Vette kabátját. De mikor menni akart, a táncolók közül egy léha nyurga fiatalember, aki champanyos hangulatban volt, kötekedő kedvében a dobos felé kiállolt:
— Hé mi az.\' Maga csak nem akar elmenni I ?
A jazz-dobos megijedi, Féli, hogy a durva ember jelenlétét észreviszi a főnök és akkor valamennyiók kenyere veszélyben van. Elhelyezkedni pedig nem olyan könnyű.
A részeg vendég folytatta :
— Miért akar maga elmenni? Dobos nélkül nem ér az egész jazz kél krajcárt. Ha a dobos elmegy, akkor az egész társaság más muta lóba megy.
És csakugyan, mert a társaság palija ő volt, a hölgyek bundájukul kérték a pincértől. Ha pedig ez a mutáló társaság elmegy, akkor vége az aznapi keresetnek. Ez az egy társaság mulat és a többi jazz-muzsl kus is rettegve gondolt arra, hogy ma egy krajcár nélkül mennek el és holnap talán már nem lesz mit enniök...
Most igy kiállóit a hangos vendég:
— Ne menjen maga dobos el I Maradjon és kérünk egy pompás csar-lesztont. Egy-kettő!
És a dobos visszaült helyére és lovább játszott. Apatikusan. Hajnali háromkor csak a Jrlss levegőn kapóit észbe. Még vissza szaladt a mulatóba és jetkopta a klsdobot, aztán rohant, mint egy eszeveszett. Mint a sivatag vadja, ha kölyke veszélyben van. Kocsit akart venni, nem talált, Félárai. szaladás után alig bírta felemelni karját, hogy becsengessen...
A vicéné jött kaput nyitni. Mikor meglátta a dobost, magára kapott kabátjának ujjával megtörölte szemét és megfogta a dobos kezét:
— Gábor ur, legyen erős és nyugodjon meg az Islen akaratában.
Gábor ur pedig, a jazz dobos révedező szemmel felbámult a szűk udvaron a negyedik emelel felé, ahol a sarokban egyik szobából gyertya-lobogós világossága szűrődött ki
A Jazz dobos megtántorodott Leült a cselédlépcső szélére, maga elé tette a dobot amit azért hozott, ha fia meggyógyul, tudja vele mulattatni, mint másszor annyiszor... Kezében még olt szorongatta az ötpengős bankót, amit a hajnali mulató társaság duhaj tagji ragasztott cigányosan a fejére és ezt mondta:
— Ez a magáé fiaml Amiért itt maradt és játszott nekünk!
Ez jutott eszébe a szomorú jazz-dobosnak és a pénzt fogcsikorgatva összegyűrte és sirt a lépcső szélén.
U. Gy.
SPORTÉLET
NSE-NTE
A mai bajnoki lorduló a kél helyi riválist állíja szembe egymással. A derby mérkőzések mindig érdekes, izgalmas és szép (pártol szoktak hozni; bizonyára Igy lesz ez most is, hisz a leien cselben eneli a meccs fon osságát az a körülmény hogy annak ponljaira mindkét csapatnak nagy szüksége van és nem lehel eltekinteni atlól sem, hogy a lavaszi h.\'gemónla kérdése is ezen a mérkőzésen dal el.
A papirforma az NTE-t teszi a meccs favoritjává. Az NTE tavaszi mérkőzésein allandóan |avuló formál mutatóit; a bajnokaspiráns KAC ellen csak balszerencsével veszten, mert egyik játékosának sérülése miall 80 percei át 10 emberrel kellett játszania, de már a PSC és a félév őta veretlen SzüV ellen komple ien gyönyörű játékkal aralott biztos győzelmet. Ezic\' szemben az NSE súlyos vereségei szenvedeti, a PSC-töl s egy kora i\'avaszi Wálságos mérkőzésen az NTE-lől is kikapott.
A derby meccsen sajálsága azonban épei az, hogy a papírformát rendszerint — fel szokla borítani. Beköveikezik-e ez most is, nem lehet tudni. D; ha f.gyelerr.b: vesszük, hogy az NTE fjrmajavuiásál épen régi, ruttnozott csatárainak frontba állítása eredményezte, akkor azt kell mondanunk, hogy kevés esély van \'— favoritverésre.
A meccs fél 4 órakor kezdődik a Zrínyi sporttelepen
(A 77. .Szent László" cserkészek) fotloal csapata ós az ipar iskola énekkarának csapata ma délután mérkőznek a Te\'eky-utcsi pályán léi 2-kor. Biró Herei.
= Fehér- és ajourhlmzésre
a varrógépen teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer-varrógép részvénytársaság Nagykanizsa, Főút 1.
lOZQÓSZINRlm
Uránia mozi előadásai vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: A véres orkán, regény a francia-porosz háború idejéből 6 felvonásban. — Főszereplők: Charles de Roche és Madge Bellamy.
Világ mozi előadásai vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Honfoglalás, lánglapok Amerika történetéből 9 fejezetben. Főszereplő: Hoot Gibson.
Uránia mozi előadásai hé főn 6 és 9 órakor: Nagy ára van a boldogságnak, szinmü 6 felvonásban. Főszereplő Orete Reinwild.
u\'í«_» -\'II- ■ I i \' - II \'i * i ■ *■
SZERKESZTŐI SZEDETEK
L. I. A háborús remlniscenciákból minden embernek jutóit bóven, igy azok irodaim! feldolgozása csak a legritkább esetben tarthat számot általános érdeklődésre. A beküldött irái egyébként nem háborús, de nem is érdekes. Hogy egy szolg«biró az uj kútját betöméssé és ujat építtessen csak azért, mert valamikor a fiának megígérte, hogy jelen lehet a kutmunkáknil, ez nem .becsület", hanem bornirtság.
B. B. R. Legközelebbi ceyik számunkban sorát ejtjük. Az elbeszélőét tessék beküldeni.
P. M. .Fohász*, .A fenséges nép\' tűrhetők, a többire vonatkozólag egyik saját versének (.A XX. század költőihez\') .Ne fogjon senki könnyelműen a hurok penge-téiéhezJ" mottóját ajánlom.
Bécsi és párisi
NŐIKALAP-
ÚJDONSÁGOK
BRÓNYAI L.
kalapüzlelében
már 10 pengőtől
kaphatók. izw
M IV A Hl 15 versemben
III I U 15 \'Isó dijat nyeri
|1 Í PUCH motorkerékpár
■ III II
| H || Gyári
Budapest, VI., Liszl Ferenc-lér 9- szám.
S89 Halyi képviselőket keresünk I
ZALAI KÖZLÖNY
li>27. április 3.
A Budapesti Nemzetközi Vésár
Budapest, Április 2 Évek hosszú sora óla minden esztendősen megtar.Ják a magyar ipar és kereskedelem bemutatóját, a Budapesti Nemzetközi Vasári.
A vásár rendezöbizollsága különös gonddal hivja fel ezutlal a vidék figyelmét az április 30 án megnyitandó vásárra. Szükségtelennek tartjuk hangsúlyozni azt, hogy ezek a vásárok gazdasági életünknek egyik legfonlosabbmegnyilvánulásai, hiszen ezzel tisztában van mindenki úgyis, akintk valamilyen szerepe van a magyar ipari és kereskedelmi éleiben. Nem mulaszthatjuk cl azonban rámutatni arra, hogy a mai szorongatott és nehéz gazdasági helyzetünkön egyenesen létérdeke minden iparosnak és kereskedőnek, hogy árulnak piacot utáljon. A Budapesti Nemzetközi Vásáron a mull évben több mint 25.000 külföldi fordult meg és statisztikai kimutatások szerint, igen sok hasznos és közgazdasági szempontból is értékes üzletet bonyolítottak le. Számos Iparos és kereskedő hosszú időre mcglslálla árui-nzk biztos elhelyezési lehetőségél. A budapesti vásáron a vidék minél szélesebb rétegének részvétele, tehát nemcsak általános közgazdaság! okok miatt szükseges, hanem az iparos és kereskedő látószögébői nézve is jövedelmező, hasznos és érdemes.
A vásár vezelósége körültekintő figyelmességgel éB gondossággal megleli mind:n intézkedési, hogy a lövaroiba érkezők kellemesen és jól érezzék magukat a vásár alatt. A vásárigazolvany alapján a kiillilók-nak es a vátár lálogatónak ugy vasúton, mint h jón 50 százalikos utazást és szállítási kedvezményt biztosit és biztos alapot nyuji ahhoz, hogy az iparos- és kereskedővilág ne csupán tapasztalatokkal és kellemes emlékekkel távozzék a fővárosból, hanem konkrét üzleti eredménynyel isi
Ttllll
Mi szilárdan indult a papitok legnagyobb része. A lőzsdeido későboi folyamán külföldi szilárd jelentkezésekre a Joob hangulat általánossá vált és az endigl gyenge pipirok Is emelkedni kezeltek. Zárlatkor már csak kivételképp maradt árvcsztesé-
Set feltüntető árfolyam. Igy Bauxit, rikányl, Égisz, Kinoin estek kissé vissza. Az árnyereségek Általában nem vollak nagyméretűek, de egyes esetekben a 10% ol is meghaladták. Feltűnő szilárd volt a Beocsini és Danubius 10—a:"c-os árjivutással. Szilárdan tendáltak még a Cukor, Izzó, Részvénysör, Lámpa, Schhck, Trust és Magneslt. A kuliszplac pa-
pírjai is erős árnyereséggel zártak. Zárlatkor szilárd irányzat melle t a forgalom csendes.
Párls 20-3V,*, London 25-25V., Newyolk 5t»\'N, Brosséi 7225. Mtl.no 24\'GO. Amsterdam 20800. Berlin 12327\'jJ. Wien 731 IV>. Sotia 375, Priga 15\'39Vi, Vsrsó 57-95, Budapest SO-75, Belgrád 9131,1 Bukarest 330. _
A >tái*«U Ifefa
valutAk
Angol L 2777-27 93 Bejga Ir. 79"<5-7975 Csehk. 1690-16-99 Dink. 152 <0*153 05 Dinár 1001-10*07 Dollár 571.30-573 70 Prsnclalr 22-50-22-80 Holl. 228-55-22955 Lengjél 63 20-M70 Lel 3-29-3 43
Léva 370-110 LUa 27 20-27-70 Márka 135 47-135-97 Sehtll. 80-32-8067 Norvég 14855-149 20 Svájcit. 10995-11035 Svéd k. 153 15-153 80
devizák Amst. 228 70-229-40 Belgrád IOC3-IOCO Berlin 1351)0-13607 Bukarest 3"27-3\'37 Brtlssiel 79-4Í-7972 Kopenh 15 2"50-152 95 Ossto 148-37-149 12 Loidon 2776-27-84 Milano 26-92-27 2! Newjork 571 65-335 Páris 2235-2250 Prtgs 1693-16-98 Siolla 411-415 Stoekh. 153-25-153 70 Varsó 63 35-64 55 Wien 8042-8067 ZQrlcb 11O00-II032
Terménytőzsde Buea tlsxav. 75 kg-oi 33 30 —3370, 76 kg-os 35-80-34 20, 77 kg-os 34 23-34-60, 78 ka-os 34 60 - 3500, egytb 75 kg-os 32-30 -32-70, 76 kg-os 32 70-33 10, 77 kg-os 33-10-3310, 78 k£-oa 3370-34-10. roza 26-50- 26 60. takarmányárpa 22-50-22-80, sOrárps 25 00-26-00, zab 22.00-22 20, tengeri 20 20-20-40, kOles 21-00—21-50, buzakorpa 17-63—17-80.
Kiadja: Xrizyl lyrolalpír és Tínyv-kmlkláél KI, Inykrulaia
Műhely áthelyezés.
Tisztelettel értesítem a n. é. körön-séfet, hogy Nagykanizsán, Erzsé-bet-tér 2. szám alatt levő
ernyőkészitő és javító műhelyemet
Lehr Oszkír-féle házba, Erzsébet-tér 13. uám alá helyeztem.
Kérem a nsgyérdemtt közönség szíves pártfogását
teljes tiszteletlet özv. Hernfeld Dániáé.
Ajánlunk
rézgálicot 99°/°
250 kilós hordókban és 100 kilós zsákokban szál i\'.vj a helybeli raktárunkból.
Schwarz és Tauber
Nagykanizsa
gyarmatáru nagykereskedők 9?6 Alapítva 1856.
M. kir. Állami
OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Feltűnő nafly nyeremények.
Már egy sorsjeggyel ls nytrhelő szerencsés esetben
500.000 Pengő = 6V4 milliárd K.
Ctsszessn 6,012.500 P.-ngő, körüibdül 75 milliárd korom késjpínz
nyeremény kertll kisorsolásra. Az újonnan kezdődő sorsjátékra szerencseszAmokat ajánl
Wilhoffer Kálmán föelárusitó SJffHWffi
Sorsjegyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P. WT Minden második sorsjegy nyer. "Sf
APBÖHIRBE7ÉSEI
Az apróhildetések dija 10 szóig BO «»*«;. Címszó $ minden vastagabb bellitől álló sió két szónak számíttatik. Minden további szó dija Bfill. Vasár- és ünnepnap 5000 felár, szerdán—pénteken 25°/o felár. Állást keresőknek SOO.\'o engedmény. A hirdetési clIj előre llMttntfé.
Vízvezeték berendezése-
éa bckaposoláat a vároal vízvezetékbe legolcsóbban éa legjobban kéazit WEISER gépgyár, Sugór-ut 16.
ket
Nagykanizsán, Migyar-utca 124. sí. n. sarokház, amelybea Jelenleg Jó forgalmú koroama és henteaQzlet (olvUttatlk, 1 hold kerttel s-abad kézoól eladó. Felvilágosítás dr. Hoch Oszkár ügyvéd Irodájában nyerhető. 1280
Vízvezeték szerelést
legjobban éa legolcsóbban kéezi-tek. Hibáaan ezerolt vezetékeket átalakítok. VARGA ISTVÁN bádo-goa és szerelő Deák-tár 4. szám.
Győződjön meg és forduljon teljes bizalommal házasság ügyben .HEURÉKA" B-Jdapest, Dohány-utea 22-24., mert ha még eddig nem találta meg élete párját, ugy ezen az uton fogja megtalálni, utólagos díjazás. 128
Penzkölosönt bekebelezése mlndea összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lotyóalttat Aozál Ignáo ptnz-kölcaönközveUtő üodája Nagykanizsán, Főnt 3. sz. alatt. Kányezarköloaön kötvényeket veszek. 117
Kiadó egy ötszobás, nagy udvaros uri lakás, esetleg istállóval — Űm a kiadóhivatalban. 1292
Cseréppel kirakott tázhely és cserép-fedelü disznóól jutányosán eladó. Kisla-
ludl-ulca 28/a. -895
Jégszekrény nagyobbfajta eladó Fürdőkádak, totelkádak, ülőkádak, legjobb minőségben, olcsón. Készen kapható Baksa bádogosnál, Klnlzsy-utca 21.
Egy Jómunkás kovácaaagádet és
egy Jó családból való flut keresek ta-nonoul azonnali belépésre. Hancz Pál kovácsmester Újudvar. 1286
Egy ktllönbejáratu bútorozott szoba azonnalra kiadó.Clm a kiadóban. -1328
400 holdaa elsőrendű birtok, melynek egynegyedrésze kitűnő rét, a többi mind szántóföld, elegendő es jókarban levő épületekkel, Idd terméssel együtt, akár egyben, akar pedig IOO-2CO holdas részletekben Is, aranylag nagyon olcsón és kedvező fizetési feltétetekkel sürgősen eladó- Bővebbet: Aozél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irouaja, Nagykanizsán, Főút 3. íz. 1341
Tágaa halyiaég műhelynek vagy raklirnsk alkalmas, azonoal elfoglalható. Bővebbet Hungária kefegyár Klráty-utca 28
Huavátra kiárusítom visszamaradt Já-tékáiukat rendkívül olcsón. Szerb, Erzsébettér 2U. 1346
Eladó egy gyermek sportkocsi, két fekete női tavaszi Kabát, egy férfi felöltő. — Kossuih-ter S. * -1347
Betonoszlopokat kerítés részére 50 fillérért készítek, mindennemű betonmunkát vállalok. Szuravy Imre Balatonkeresztur
__1329
Zárda-utca ti. szám alatt több botor eladó. -1330
Egy emeletes, modernül épült ház a bel-városoan elfoglalható lakással, Rákóczi-utoa 61. sz. ház. Csongery-utoa 52.
és 75. sz. ház, Lazanakból még 20 hold eladó. — Bővebbet: Aozel Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi frodiiában Nagykanizsán, Főút 3. sz. 1342
Műhely helyiség kiadó május l-re. Király-u. lő. szám alatt. -1326
» Azoiinatl belépésre keresek egy 72 éven , felüli fiatalembert hentostanononak. Csakis jó bizonyítvánnyal bitrók Jelentkezzenek. Simon István hentes és mészáros Klskanlzsa, Varazsdl-utca 3. -1331
Kát klrakatszekrény, stellázsi és pult eladó Hunyadl-u. 13 -13ti
Kifutó fiukat keresünk azonnalra. — Famegmunkáló műhelybe segédmunkásokat felveszünk. Hungária Xeíegyár, Királyutca 28. -1348
KOZPOHT1 BAHK. KtLUll LEÚ
NAOYKANIZSA.
Legjobban váeárol ezQst koronákat. Idegen pénznemeket, kényei ser kölcsön-kötvényeket.
Megtakarított pénzeket biztosan és magas kamattal gyümölcsöztet.
Megbízható fiatalember bolti asolgal állást keres, jó bizonyítványokkal rendelkezik. Címeket kér a kiadóba. 1318
Eladó Jutányosán egy világos keményfa háló. űlókád, kerti bútor, Vörösmarty u. 39.
_-1322
Egy modern pácolt ágy és szekrény eladó. Vörflsmartiiy-u. 15. -1327
Jó blzouyilványokkal rendelkező urasági inaa állást keres, elmenne csaposnak vagy bármilyen bizalmi állásba. Címeket a kiadóba kér. 1319
Zalaszabarban egy 2 szobás jobb lakóház az összes melléképületekkel, kerttel, gyümölcsössel április 24-re bérbeadó. Értekezni lehet Keglovlch Jánosnál. Orosztony.
Vadonat uj amerikai sOlyestős varrógép olcsón eladó Király-utca 37. -1276
Fajtojáa, többszörösen dijaxotl fajtiszta keresztezett kendermagos Pllmuth, mely bőséges tojó és nagy húsban nyilvánul, legeletilálóbb baromlibetegaégeknek, darabja 40 fillér Artner éa Kelemen iűszer-kereskedésében Nagykanizsa, Csengery-u. 5. szám. 954
Kifutóleányt felvesz Szöllőssy Erzsi nóiszabó. Magyar-utca 31._-1342
Prestó autó kifogástalan generál Javitva. eladó Kaufmann. Nádor-u. 6. Telefon 167.
Egy ügyes^\' finom fehérnemű vaaalónő kerestetik vidékre, állandó foglalkozásra, leijei ellátással. Clm a kiadóban. 1352
A Szarvas szállodában egy nagyobb rak-tárhelylaágl 1927. május l-re kiadó. -Felvilágosítást ad Dr. Halphen Jenő ügyvéd, Rozgonyi-utca I. 1338
Imakönyvek
egyszerű és finom kötésekben a legnagyobb választékban olcsó árakon
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében kaphatók.
Felhívás.
Székely Vilmos nagykanizsai bútorkereskedő cég ügyfelem megvette a Schertz Lujza ulóda nagykanizsai buoikereskedő cég egész butor-kénletét.
Felhívom nevezeti cég hllelezőlt, hogy követeléseiket nálam 8 napon belDl a törvényes következmények terhe mellett Jelentsék be.
Dr. Rapoch Aladár
ügyvéd Nigykantzsa.
349/926.
Hirdetmény.
Alulírott ezennel körbirré teszem, hogy néhai Holczer Lászlóné bagya-lékat képező ingóságokat (felső, alsó és fehérnemüeket) folyó évi április 11-én délután 3 órakor helyben, Főút 20. szám alatt készpénz lefizetése mellett nyilvános árvetésen a legtöbbet Ígérőnek eladom.
Nagykanizsán, 1927. április 3-án.
Hardy Oyala nyug. virosl kozgyím, 1319 mint kiküldött.
1927. /prilis a
ZALAI KÖZLÖNY
Érlesl\'Jtlk » naeyérdemo közönségei _ fekiii\'cttcl a liszt drágulására — f. hó 4-ótól a sot-mény- és kenyérárakat a következőkép állapítjuk mrg:
Zsenije, kifli KWrtHitJl\'nihi ... 5 f
viszonteladóknak ......... 4-51
Félbarna kenyér kg.-|a...... 48 f
víszon\'eladóknak ......... 44 |
Fehérkenyér kg -(a......... M I
viszonteladóknak ......... 50 I
Szalon (zsemlye) kenyér ... 64 f
viszonteladóknak ......... 60 f
,„, SOtSszskosztály.
Mltlt mfiszaki [égéinél
bizományba adunk
autogén hegesztő-készD-lékeket, hegesztőanyagokat, carbldot.
öydrpxyfléa R. I. Budapest.
I., Budaioki ut 72.Minden háztartásban nítkOtözheletlco is leHíllenOl elhelyezhetó tömegcikk
beiíztlfsírc az ország minden városában vezérképviseleteket állítunk tel. Uniói megélhetés, nagy hjuon Ajánlatokat .Nagy Jóvedolem- lrliEérc Rudolf Mosse lilrdotóírodába. Budapest, IV. Vád-utca IS. kémnV
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
HO\'1927. tkvl szám.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Horváth lózsef puszlaoatakürtöil lakos végrehajtónak Zsoltár György (nős Dávid Rozáliával) puszta patakürtösi lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrtíuj-Üti ügyében a telek«önwi hatóság a végrehajtási árverést l.OGOOOO K tókekövete-léi és Járulékai behaltása védett a nagykanizsai kir. Járásbíróság területin leró, Pusztapitaküitos közegben fekvő s a puiitapatakflrtösi tf szljkvben 170 hrsz. a. foglalt erdő a Ili. dűlőben. ingatlannak végrehaltá»t szenvedő nevén álló u-ad rétiére 800000 K kikiáHási árban. 115 hríz. a foglalt Ingatlannak. erdő az I., II é» III dűlőben, u. anruk nevén álló i»-ad részére 3.217.000 K Itt). hrsz. a foglalt Ingatlan-nak, erdő a III. dülóben u. annak nevén álló U-ad részére 398.000 K. 181. hrjz a. foglalt ingatlannak erdő a III. dűlőben u. annak nevén álló U-ad részéie 800000 K kikiáltási árban elrendelte
Az árverést 1927. évi április hó\'21. napján délelőtt 10-órakor Pusztapata-kurtós közaégházánál fogják megtartani
Az árverés alá kerQIŐ Ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kótelcsek bánatpénzül a kikiáltási ár lOVát készpénzben, vacy az 1881 : LX. t.-c 42. íjában meghatározott árfolyammal számítolt óvadék-képes értékpapírodban a kiküldöttnél le-Itnnl. vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 ; LX. t.-c. U7.. ISO, 170. §§ ; 1908: XI. t c. 2I.§.)
Az. akt az ingatlanért a kikiáltás! árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki wm akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1903X1.1. tc. 25. §.)
Nagykanizsa, l?27. évi január hó 29-ik napján.
A kiadmány hiteléül Horváth s. Ic., Mlkó % k„
|Mi«. IXI irölattUuL
Ha feljön Pestre
végre már lá\'hatja és kipróbálhatja az uj typusu
MERCEDES-BENZ autókat
a Mercedes Benz Automobil R. T. Budapest, V., VBrSamarty-tér I.
a németországi törzsgyára^ itleni fiókja, vezérképviselete és eladási központja. Viszonteladási BÁRDI JÓZSEF cégnél.
Clórualtóhelyok i fc\'pplnger I. ís Fia Is-, cement íi ejytb éptléil snysg Veres-kedíse. Nagykanizsa. — Lázár József Iskereskcd*., épllé.l anyssok rsklára, Keszthely. — Szafucsek János Iskercskedti. cement és múkógyár. Komárváros. — Somnier Sándor Rsbona- is telménykettskcdés. Zalaegerszeg. — Mosonyl Arlur gózmslom, tuiííZ* fs vllUnylelep. Zalaspáli. — Mosonyl Henrik likcicskcdó. Zilaszentgról.
A világhírű „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedali rak\'ára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb varrógépraktár, a felsótemplomcá1. 20 havi részletfizetés I
Éitesitem az igen tisztelt kocsi- és autótulajdonosokat, hogy
kés\'zltek\'Vsautórugókat,
melyekén jótállást vállalok. — Elvállalok továbbá koosik készítését, |avilásál, lóvssssslást és e szak mába vágó összes munkákat jutányos árakon.
Tisztelettel
BAZSO SÁNDOR
oki. lópatkoló és kocsikovács - Telekl-ut és Mtrói-lér sarok.
Tengeri és árp■ darálóm állandóan Özemben van.
5-101/1927.
Árverési hirdetmény.
A város alsóerdei vágásterú-Ictin kitermelt 30 80 cm. kő zépvastagságu 0.820 tmJ éger,
0 210 tm\'bükk, 1.610 lm5 szil,
1 750 Int3 hárs. 2.110 Un5 gyertyán és 112 870 lm\' lölgyrónk, továbbá 8 ürtn.5 tölgymühasáb a helyszínen f. hó 7-én d. e. 9 órai kezdettel megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a U\'göbbet ígérőnek tog eladatni.
Találkozási hely az alsóerdei vágás.
Nagykanizsa, 1927. április hó l-én
Polgármester.
5151/192^1
Felhivás.
Felhívom a Nagykanizsa városban lakó állami, megyei és vasull nyugdijasókat, hogy az élelbenléti bizonyítványok kiállítása végeit jelentkezzenek f. évi április Itó 4-től április hó 9-ig a Városházán, Kazinczy utcai I emeleten 4. ajtónál.
Hozzák magukkal az április havi csekkszelvényt és arcképesigazolványukat.
Nagykanizsa, 1927. évi március hó 29-én.
m Polgármester
Cement- és márványmozaiklapok, keramit-mettlachi és fayence lapok
gyári árban
tol g
Részvénytársaságnál
Budapest, X. Kerepesi ut 67
Telefon: J. 352-7Z
Vállal burkolómunkát, mtikómunkát, Terrazzo- és Durba/allbelon-burkolotokat.
Kérjen árajánlatot,
mlelólt szükségletét ledezl.
Hölgyek figyelmébe
ajánlom most érkezett bécsi modell-kalapjaimai,
selyem, lószőr és lagálból, melyekel gyá\'i árban árusítok ki.
A tisztelt hnigykOzőns?g szives pártfogását továbbra is kérve
tisztelettel gjejn £lza. 1011 Erzsébet-tér 4.
KERTI MAGVAK
NSvényvédelmiszerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Bíróság mellett.)
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA NÁNDOR
nSatctS. fSimoiS-, i«sz«tiitiS-váU.t.u Ragykanlxsa, Hunyadl-uton 19.
Oyajtólelep: Kazlnczy-utca 8.
Legolcsóbb árban
leit, tisztit, gourréroz és plissiroz. Ingek, gallérok, n>ind(nnemu háztartási IchérncmDek u\'csón
és szépen tlutlnainak. Gyaszruhák 12 óra alatt [estetnek. Minta utáni leslés. ,„
Szivógáz lokomobilok,
benzinlokomobilok, cséplök, ekék, boronák,
vetögépek. széna-gyiijtök, „Planet" kézi-és lókapák, mindennemű töltögető eke
minden nagyságban. Autógummik.
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16. j
10
ZALAI KÖZLÖNY
1927 áprlllt 3
varr
RÍO BEVÁLT JÓ M INÓSÉ6BE.N
Ke fJvcj ö/úe/ésife//c/r/cX
S I N G E R VARRÓGÉP
R ÍS Z V í NVIÁHSA4 A&
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
PDCH-kerékparok
békebeli mlnósójben kaphatók kedveli részletfizetési kitétetek melleit
Brandl Sándor és Fia
öégnél, Dták-lér 2. sz.
s telsMemplomniL
Karékpárgummlk tl alkatl-4-axak a lagolemábban. Kcrók-pár javító mQhcty I
Próbálja meg Ön is!
Budiőrsi „■ A R I A" tcsaá gyógyvíz
kitCcó hashajtó é» gyomortisztitó. Kapható gyógtszertárakban, fűszer- és
csemcgc-üzletckben. Különösen ajánlatos: elhízásnál, vérkeringési zavaroknál, érelmeszesedésnél, köszvény, epekő bántalmaknát, nói bajoknál. Forgalomba hozza:
Budaörsi Keserű fix Forrás B. T.
Központi iroda: Budapest, V. Bálvány-u. 20. Képvi««t6kot kerosOnk. 1734
Spanyol és nátha ellen
a legbiztosabb eredmény .a
Bruncsics József féie sárihegyi bikavér.
Egy liter 9000 és 12.000 korona. Sugár-nt 63. * Telefon 2-10.
IilifumáiiiuUl ii ma uiililik.
Fényképészeti cikkek
nagy raktára. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papírok, vegyszei-elz és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
több németországi és az összes hazai szántógépbeimitatón ugy fogyasztás, mint
szántás, cséplés és vontatás
tekintetében a legjobb eredményeket érte cl. — A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület meghívására gróf Teleki Tlborné pölöskel uradalmának Zalaszentmihály-Pacsa vasútállomástól 2 kilométene fekvő birtokán
1927. április hó 13-án délelőtt 9 órai kezdettel
szántógép bemutatót rendezünk, melyre a t. gazdaközönséget ezennel tisztelet\'el meghívjuk.
SCHLICK-NICHOLSON
Gép-, Waggon- és Hajógyár R. T.
Budapest, VI., Váci-ut 45-47.
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos eted *i helye :
WEINER GÉPÁRÜHÁZ NAGYKANIZSA
FflOrle\' : Csengery-ut 2- szám. Fi">0)l \': Király-utca 34. sz.
A legkedvezőbb részletfizetésre is kapható. MT 5 évi jótállási ~M
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
állandó kiállrása
FORDSON traktorok, FORD alkatrészek, gummlk rak.ara
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyárosnai Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, autókarosszcrlák készítését, javítását, átalakítását és bélelését, autogénhegcsztést és nlckclczést. Kitűnő munkai Telefon 250. Jutányos árak 1
3
pompás
könyv
Dsiggi-Dsiggi
a legszenzációsabb könyv, ami az utóbbi években megjelent, Parcus Leo, volt német tényleges tiszt utazását, kalandjait lrj« le. Küzdelmeit a bolíviai őserdő növény- és állatvilágával érdekesebben, izgatóbban — és mégis egyszerű termo zetességgel — nálánál nehéz volna elmondani. A vasat még nem Ismerő, tehér embert még nem látott, embertvadászó és emberevő indián törzs kötelékében eltöltött hónapok leírása páratlanul izgató. A törzs belső élete a házasság és szerelem egyszerű elintézése. a vnágra fövés és eímalás (életfahalálfa) problémáinak szokatlan megoldása stb. hosszú időn át elmélkedésre készteti az olvasót. Mindez nem mese, hanem szomorú valóság és ebből a valóságból .feleséget\' Ls hozott magának Parcus Leo, ejnberévő feleséget. aki ájuldozik a naptól és világosságtól, egyetlen ruhadarabja egy ócska zíeb óra egy zslnoron, aki irtózik a fehér embertől /Parcus Leo le volt barnulva), fél a háztól, de már egy hét multa kacéran viseli a selyemruhát.
Ezen könyv ára bordószínű ^;ész vászonkStésben
•fpen .
átvételkor utánvéttel 3 pengő és portó fizetendő, havonta pedig 250 pengő.
Roald Amundseni
Az északi sark meg hÁditása
A hatalmas, albumalaku, egész vászon ba kötött, dus aranyozású diszmu finom papiroson, izámos gyönyörű fényképfelvétellel, tartalmazza a .Norge* útját Amur.dscn és útitársai leírásában. E mű a jetenkt* egyik legnagyobb problémáját, az .Éjféli Nap* birodalmának csodavilágát teszi szemléletessé. Tizenkét kulturnyelven jelenik meg egyidejűleg.
Ára 20 pengő, amel\' 5 havi egyenlő részletben fizethető. Átvételkor utánvéttel pengő és a portó fizetendő.
Quo vadis?...
Több. mint három évtizede sxillótae már két szó, amellyel Slenkíevicz
egész vás Képekkel 8 pengÖ.
cndelhetó részletre is és pedig
Henrik szinte egy csapásra meghódi-világ olvasóközönségét. .Mintha ércbe öntött és márványból ki-
tolta a inüvelt t
faragott »lakok elevenedné ek meg: uuy állnak szemközt ebben a hires regényben az ethanyatló pogány Róma éi a kezdet kezdetén vajúdó keresztény társadalom legendás képviselői. Közel 200 eredeti rajz illusztrálja a két vastag kötetet, amelynek ára, modern egészvászon dlszkötésben, kOlÖn tokban 16 pengő 4 havi részletre. Átvételkor fizetendő 4 P és a portó. Készpénzrendelés-nél portói nem számítunk fel.
Tessék ezt kitöltve Icnt\'clmrc kflldenl
Palladius r.-t.-nak
BUDAPEST
V. Akadimta-uica 10. Ezennel ".egrendelem-,^^- a
Név:
Foglalkozás: Lakás:
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T,nál. Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofenbeoc Károly.)
87. évfolyam, 77. szám
Nagykanizsa, 1927 április 5, kedd
Ara 14
fillér
ZALAI HOZLOHT
SxbdM éa ttattbhi XobOCM H&ll«16UnUl
Not 5. az... : Kislalody-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts U)os ffi&Sti\'
Parasztlázadás
Románia több falujában
Bukarest, április 4
(Éjszakai rádiójelentés) Pilestl kö-xÜbcn ftvcwü! dc Su községben, nert t 75 bektár kloszto\'.l fáidból 60 heklán vissza akartak adni a fad-birtokosoknak, a kftnég népe fellázadt és rárohan! a községházán levi halóéi közegekre. Cuk nagynehe-zeo tudtak elmenekülni a csendőrökkel egyQtt. Ezután a feldühödött tömeg öwzerombolta a községháza egész berendezését. A lázadókhoz csatlakozott több szomszédos falu is, ugy, hogy a zendülés leverésére Piiestiból nagyobb fegyveres alakulatot kellelt au\'ói oda vinni.
A hittérítőknek menekülniük kell KI na belsejéből
Washington, április 4. Londoni éa sangbaii Jelenlések szerint a Kína belsejében élő misszionáriusok ulra-kellek a tengerpart felé. Nyolcvan norvég lelkész hazájába ulazoU. A kulik behatollak H.nkau japán negyedébe és fosztogatni kezdtek. — Japán matrózok szálllak parUa és géppuskát hssznállak a betörök ellen. A japán alattvalók e hadihajókra meneküllek. A japán kormány ujabb négy badibajót küdott Hankauba. Hir szerint Csaug-Kai-Sek tábornokot megfosztják a csapatok fővezértégétől.
Félszázados irodalmi kör Sopron, április 4. (Éjszakai rádió-leien lés) A soproni Fraiíkenburgi Uodalmi Kör most ünnepelte fer.n-íllásának félszázados jubileumát. A iubileuTi ünnepség fényét err.clie, hogy a Pitöfi Társaság ugyanakkor Sopronban tartotta meg vandorgyü-léséi.
Kosztka Istvánt a tábla felmentette
Budapest, április 4. A kir. l;bla ma tárgyalta Koszlka István ügyét, aki állítólag megrágalmazta — elvált felesége feljelentése szerint — « bbntetölöiVénysaék elnökéi. A tábla a törvényszék ítéletéi megsemmisi-Wte és Koszlkát a vád alól felmentene. Az ítélet ellen az ügyész sem-miségi panaszt jelentett be a kúriához.
Az osztrák kereskedelmi miniszter Budapestre jön
"ÓS, áprilisai. Az osztrák kereskedelmi miniszter április 14 én Buda-Pestre érkezik.
Ma aláirják Rómában az olasz-magyar barátsági szerződési
Bathlan minlsztaralnfik klttntotóat kapott az olasz királyul
niiwln, így fókénl Triesztben és Velencében ünnepélyes fogadlatálban részesítették a magyar miniszterelnököt a tömegek lelkes óvációja mellett.
Róma, április 4 Bethlen István gróf miniszterelnök reggel fél 10 órakor; Rómába érkezeit. Ugy IH, mini utjának Kbbállo-
Róma, április 4 (Éjszaka1 rádiójelenles.) Mussolini ina délben a Cnlgl-palolátvan fogadta gróf Bethlen Islván magyar miniszter tlnökö\'. A megbeszélés. mely fél 2 óráig tartott és amelynek során különböző a kél állam viszonyát érdeklő kérdések kerüllek sióba, a legbarátságosabb és Migyar-orezágol és Olaszországot egyesítő rokonszenv (egyében folyt le. Holnap a megbeszélések eredményeként aláírják az olasz—magyar barátsági és békélteti szerződési.
A király Bethlen Islván g\'ólot a Stcnl Moritz rend nagyazalag|áva! l-3n-lelle kl. A magas kitüntetést Mussolini nyújtotta ál ma délben.
Holnap Mussolini visszaadja a Grand Holelb:n Bethlei István gról lá\'o*atását.
Válságos a román király állapota
Romániával szünetel minden összeköttetés
Budapest, április t (Éjszakai rddtijelentés) A király állapotáról a következő orvosi jelentési tdák ki: A belcg a köhögés következtében az éjszakát nyugtalanul töltötte. A helyi lünetek erősbödtek. Ette a láz 39 1, érverés 110, lélegzés 32
Bukarest, április 4. (ÉjszakaI rá-dlójelenlés) A kormány kommünikét idolt ki, melyben megcáfolni igyekszik a király esetleges h ilálával kapcsolatban külföldi ujs\'gokazoa híreit,
hogy Bukarestben csapatösszevonások történlek volna és bogy az országban nagy nyuglalanslg lenne a trónörökös visszahívásának puccsszerű terveivel kapcsolatban.
Belgrád, április 4. Romániával a telefon és távíró összeköttetés síü netel. Kerülő ulon érketett hitek szerint a király menthetetlen. Ávarescu és Brallanu minden Intézkedést meglellek, hogy a trónörökös vissrahl-vására irányuló minden mozgalomnak elejét vegyik.
Holnap délelőtt temetik Székesfehérvárott Prohászka püspököt
Székesfehérvár, április < (Éjszakal rddiójelenlés) Prohászka Olokár temetési piogrammjában változás állott be. Budapestről holnap azon a különvoualon szállítják Sié-kesfehétvárra a holdestet, melyen a fehérvári közönség Budapestre megy. A halottal vivő gyorsvonat Budafokon, Télényben és Mjrtonvásáron áll meg Székesfehérváron a Síékes-egyháiban ravalalozzák fel, ahol az ötszpapság megkezdi az imádkozást. A lemp\'om este 7 tői reggel 7 ig nyitva marjd a közönség szántára. Reggel 7-kor bezárják és csak belépőjeggyel 1 het bejulni. Kilenc órakor kezdődik a gyászmise, melyei Szmrccsányl Lajos egri érsek ponti-likál gról Zichy Gyula kalocsai érsek, Mikes János és VUágh Ferenc püspökök, valamint Werner Adolf zirci epát segédletével. 11 órakor a
koporsót a Városháza elölt ravatalozzák fel és szentelik be. Innen vl-srik a temetőbe. A leme.őben Zavaros Aladár dr. polgármester a város nevéten mond bucsuzlalót.
Budapest, április 4. (Éjszakai rádiójelenlés) Az Égységcspárt elhatározta, hogy Prohászka 0 tokit ravatalára kostorul helyez. Búcsúztató beszéd a rádióban.
Budapest, íp ilis 4. (Éjszakai rddiójelenlés) Holnip (keddi n) délelőtt II órakor Prohászka O.tokar holt-icslél az egyetemi templomban be-szenlellk. Ez alkalommal Olallfelder Gyula püsptk mond besiédel, mii a rádió közvelit.
Tízezrek zarándokolnak a ravatalhoz Budapehtcn.
Budapest, április 4 Prohászka püspök koporsóját az egyelc " i tetnp lombin Ernszl prelátus beizcntellc. A vastrnapi ttioealók száma tr.bh, min 25.000 Hétfőn a zarándoklás míg nagyebb méretű *oH.
A Balaton Club Kállay Tibort választotta elnökévé
f Budapest, április 4
(Saját tiMUtónklü) XXUi. évi rendes közgyűlését tartotta a balatonföldvári Balaton C<ub Egyesület az Országos Cssinóban dr. Oroszy Oéza igazgató elnöklésével, a tagok élénk fészvélele mellett. Az Egyesületei Balalonlöldvár létesítésével egyidejűleg az 1904. évben állapították meg az Országot Cttlnó ural, amely azóta a balatoni társadalmi és sporléletben elfoglalt vezelő szerepével felvirágoztatta a gyönyörű fürdőtelepet.
Az egyesület közgyűlése foglalkozott azokkal a nemet Intenciókkal, hmelyek • lúrdóWep nj tulajdonosát, gróf Etiódy Sándort Balalonlöldvár fejlesztésében vezetik s elhatározta, hogy a C\'ub jövőben még fokozni lógja balaioii társadalmi tevékenységéi.
Az elnöklő igazgaló javaslalára a nyári idényre igen értékes prognui-mol — concows bippiques, lennit-, autó-, vízi- és szárazföldi motorverseny slb. — fogadott el a közgyűlés s örömmel vette tudomásul, hogy uj luxushajó fog Balatonlöldváron at FgycsOlet rendelkezésére állani.
A közgyűlés az Egyesület elnökéül egyhsnguan, nagy lelkeaedéuel Kállay Tibori, régi alapító tagját választotta meg, Igazgatók leltek 3 év tartamára : dr. Bitdió LászJó ny. tábornok-orvot (u|), dr. Lázúr Liailó mlv. elnökhelyettes- Igazgató (uj) és dr. Oroszy Géza volt balatoni kormánybiztos. A kilépő társigazgatót, Szabi Nándor földmivelésOgyi miniszteri tao\'.csost pedig tiszteletbeli igazgatójává választót a.
A választmány tagjai lellek : Ili-dossy Ordeon, Koós Jenő, Krenaty Géza, báró Pap Géza, íW/jszty Sándor, Perczel Tibor, Szabi Nándor, póttagok pedig: Pedig Zollán és Leiden/rost Pál.
A közgyűlési a C sinóban társu-vacsota lövette, amelyen dr. Bór dió László igargató mondott ünnepi be -széJel és üdvözölte Kállay Tibor elnököl, aki megköszönve az Egyesület részéről ól ért megtiszteltetés\', reámutatott asokra a további közérdekű feladatokra, amelyek erre a legrégibb társadalmi egyesülelre várnak a Balaloavídék fejlesztése érdeben folytatolt nemzeti alkotó munkában.
ZALAI KOZLONy
1927 április S.
Zalamegyei képviselők és felsőházi tagok tömörülése a megyei érdekek védelmében
Nagykanizsa, április 4 Megírtuk annak idejár), bogy Zalamegye országgyűlési képviselői és felsőházi taglal a megye érdekében való bensőségesebb és eredményesebb munka miatt tömörülésre határozták cl magukat.
A mull héten volt meg Budapa-len ez Irányban az első összejövetel, melyen megjelentek az Összes megyei képviselőházi és Malattnszky Ferenc és Bosnyák Qéza felsőhizl tagok, valamint az alispán és Zalaegerszeg város polgármestere.
Az összejövetelen beható eszmecserét folytattak a meg|elcntek és FSrster Elek képviselő korelnök Ismertette a tömörülés célját. Kifejtette, hogy a megyei érdekek hit-lialósabb védelme és eredmények kivívása érdekében szükséges az intenzivebben való együtimükö-dés.
Elhatározták végűi, bogy hetenként tartanak összejöveteleket és minden alkalommal megvitatják az aktuális megyei kérdéseket és az azokban elfoglalandó álláspontokat.
Véres családi dráma a Sáncban
Egy vasúti »tt falasig* baltával leOtStte a (árját - Az aldoi.t a Kantiul köxkórhAxban két nap óta toljc.on o.imilctlcnUl fekaalk A aovnogyezantmlklóet oaondfiraég u asuanrt letartóztatta
Nagykanizsa, április 4 Az eseménytelen egyhangúságba némi élénkséget hozott a nagykanizsai klr. ügyészségre az a véres dráma, ami vasárnep a reggel történt a Nagykanizsa tőszomszédságában levő somogyvármegyeí Sáncban. Ugyanis vasárnap a reggeli órákban falusi szekéren behozták Sáncból a kanizsai közkórházba Sa-rogll Nándor nyugdíjas délívasuti fűtőt. Az orvosok a teljesen eszméletlen embert nyomban megvizsgálták és éles tárgytól eredő életveszélyesen súlyos fejsérülést állapitoltak meg rajta. Az orvosok azonnal ápolás és kezdés alá vélték és minden! elkövettek, hogy eszméletre térítsék, azonban minden oivosi beavatkozás meddőnek bizonyult. Sarogll Nándor vasárnap reggeltől hétfő éjszakáig egy pillanatra sem tért magához, ugy, hogy megkísérel! kihallgatása sem Járt eredménnyel.
Sarogll Nándor nyugdíjas DV fűtő egy családi drámának lelt véres áldozata.
Sarogli Nándor vasárnap reggel feleségével összetűzöl!. Valószínűleg boros állapotban Is leheteti, mert
heves civódás voll a férj és feleség közölt. Ez az összekűlönoözés azután odáig fajult, hogy snnak hevében
Sarogll felesége baltát ragu dott és azzal teljes erejével a már idős férfi fejére suj-tott, ugy, hogy az egy szó nélkül, véresen összeesel!
Amikor az asszony látta, hogy mit tett, megjuhászodott és élesztgetni próbálgatta urát, ez azonban semiféle élesztési kísérletekre nem reagált. A segitségre síelő szomszédok tanácsára Sarogll hozzátartozói hamar szekérre tették a haldokló ember benyomását keltő szerencséi-Ián férjél és behozták a kanizsai közkórházba, ahol az orvosok kijelentették, hogy
állapota rendkívül súlyos és
életveszélyes. A somogyszentmiklósi csendőrök az asszonyt kihallgalták, azonban a kihallgatás anyagát a nyomozás érdekében nem áll módunkban közölni. Tény, bogy a somogyszentmiklósi csendőr-járőr az asszonyt ma reggel 5 órakor beszállította Kaposvárra és átadta a klr. ügyészségnek.
Megkezdődik a Dencsár-hid építése
A vasút felé 15 méternyire kihelyezik a Dencsár csatornát
Nagykanizsa, április 4 Ismeretes, hogy a Király-utca végén, a Bárány vendéglő melletti Dencsár-csalorna felett épült hid helyett más állami híd épül, amelynek építési költségeihez a városi képviselőtestület 180 millió korona hozzájárulást szavazott meg. A többit az állam fedezi.
A jelenlegi Dencsár csatorna ugy közegészségi, mint forgalmi okokból
eenlegi állapotában már larlhalat-l. Első sorban rendkívül közel van a városhoz, a lakot! házakhoz, másrész! a város mérnöki hivatala olt
utcanyitási tervekkel foglalkozik, ugy hogy a város elhatárolt?, hogy a D.-ncsár csatornát 15 méternyire a délivasut felé kihelyezteti. Az uj csatorna sokkalta szélesebb és mélyebb medrO lesr, mint a jelenlegi. Ennek megtdelten nagyobb az épülő állami hid is.
Az építési munkálatokat a zalaegerszegi államépitészeti hivatal fogja végeztetni, amely értesülésünk szerint már a legközelebbi napokban kiirja az árlejtést a hidépílési munkákra, amiket — hisszük — nagykanizsai vállalkozó fog megkapni.
Száz katasztrális hold területet a hidegkúti diilőben használhatatlanná tett a sok esőzés
Klskanlzsai polgárok küldöttsége a jiolgármeslei\'acl
Nagykanizsa, április 4 Az úgynevezett alsómezet Hld:g-kuti dülóbin az 1925 és 26. évi najy esőzés mintegy 100 katasztrális lio\'dnyi loiületel teljesen hasznavehetetlenné lelt, ami érzékenyen érintette a kiskanizsii polgárokat, akik a területnek tulajdonosai.
A kárl szenvedeti polgárok Karlo-vlcs József vezetésével a város! tanácshoz fordullak ez ügyben. Dr. Sabján Oyula polgármester tegnap a tanács egyik tagjával künn volt a helyszínen és megszemlélte a kérdéses földelel. Megállapi otta, hogy a Urlokol Ismét használhatják a
gazdák, ha vízlevezető árok létesül a szóban forduló földterület mentén.
A polgármester jegyzőkönyvet vet! f.-l ez ügyben és kikflldle az egyik mérnöiöt a szükséges mérések eszközlése vége!!.
Miulin az Ugy a gazdiknak rendkívül sürgő a mezei munkák mialt ma Karlovlcs József vezetésével küldöttségileg keresék fel a polgármestert, aki a klskanlzsal polgároknak határozott ígéretet téti, hogy máris In\'.ézkcdlk a kérdéses földek hasznavehetővé létele dolgában és a vízlevezető árkokat a jövő héten megásatjs.
.. —. -.—...... -|-|-|-|-|-|-iYi-|-|-r|-l-(-,Yrn\'rrri\'ni\'riiYr^irumjij
A Felsólemplomi Férfikar Lengyel üjula s. kántor vezetése mdlett vokálban Várady—Szabados Ünnepi dal át mutatta be. Mind a vezetőnek, mind a férfikarnak elismerés jár az ambiciózus utánjárással kihozott műélvezetért.
Ünnepélyes orgonaavatás és hangverseny a Felsőtemplomban
Nagykanizsa, április 4 Magasztos ünnepély keretében szentelték és adták át szent hivatásának a Fdsólemplom uj orgonáját vasárnap délelőtt, esle pedig díszes és sikerrel lezajlóit hangverseny kergében rrutalták be a közönynek az uj orgona nem mindennapi zend értékél.
Délelőtt fél tizenegy órára annyira megtelt a Felsőtemplom, hogy so-ksn már a térre szorultak kl. Gazdag Ferenc püspöki biztos ünnepélyes nagymisét cdebrált, melynek folyamán az orgonát is megáldotta.
Esle hét órakor kezdődött a hangverseny, melyre a város közönsége nagy számban ment cl. Az érdeklődés középpontjában Vadas Gábornak, a kiváló orgonamüvésznek szereplése állott, aki Bich, Oullmanl, Martini—Bossi és Dubois klasszikus remekeiből válogatott össze egy él-vezdes csokorra valót, minden számmal fenséges érzésb: ringatva az orgona milyen búgó, majd játszi köny-nycdséggel sípoló hangjaitól. Nemes művészettel interpretálta a zene nagy mestereit és nagy rutinra valló készséggel uralkodott a regiszterek felelt. Különösképen Bach orgona-koncertjével ragadta magával a közönséget és Ouiimanl Seraphi ének-e csodáltam meg magát. Az. előbbiben a hatalmas hangszeren való minden zenei forma kíhozása, utóbbi műben pedig a virtuóz predzilása, fölényessége.
Az Egyházi Vegyeskar alapos ösz-szclanulással, a mos! világszerte ünnepelt mesternek : B:ethovennek és Bctíchaynak egy-egy szerzeményét adta elO, kellemesen alkalmazkodva a müvek egyházi Jellegéhez. A be-lanitás és dirigálás, illetve orgonán való kísértés munkáját Ráu János fókántor végezte minden dicséretre méltóan.
Felemelő hatást váltott kl a Hof-rtchter Emma zenetanárnő és Lengyel Oyula állal művészileg előadóit Schubert örökszép Preghlerája, me-lyd szépen festell alá Rácz János orgona-kísérete.
Urbán Oyula hírlapíró kollégánk Schubert: Ave Máriáját éa Oounod Faustjából Valentin Imáját énekelte érces baritonián melegen.
Egészben véve a hangverseny nívós és sikerüli volt, amiért elsősorban a felsőtempíom püspöki biztosságának jár köszönet, mely a közönséget ebben részesítette, de köszönet jár a szereplőknek Is, akik szívvel-lélekkel adták lehdségük, tudásuk legjavát.
Ha nem templomban lett volna a hangverseny, minden bizonnyal sűrűn hangzott volna fel a taps az egyes számok után és — megérdemelten.
Apponyl Albert előadásokat tart Hollandiában
Hága, április 4. Óról Apponyl Albert ma délelölt 11 órakor Hágába érkezett A pályaudvaron ünnepélyes fogadtatásban volt része. Délután Henrik herceghez, a királynő férjéhez Icára volt hivatalos. Apponyí Hollandiában három előadást tart a magyar alkotmány fejlődésétől. Az elsó előadás kedden délután Leiden-ben letz.
Cseh kereskedelmi flotta angol pénzen
Párls, április 4. Egy angol pénzcsoport kétmillió font hitelt bocsát a cseh kormány renddkezésére, hogy azon kereskedelmi flottái állítson fel.
BEN HUR jön a Városi Színházban!
\\m ápHiii 5.
ZALAI KÖZLÖNY
Dr. Prohászka Ottokár f
Irta: Dr. VARGHA P. THEODORICH
szelét felülmul|ák. Elméje a nagy bölcselőé, érzelme a nagy poéláé. Nem ia csak a kife|ezellen bölcselkedő írókai szerelle. A poézis mé lyén ii megtalálta i bölcselő gondolatait. Kedvelte is a mély gondolatok irólt. A régi keleti meséktől a modern drámaíróig, Homérosztól éa D mtelól Ibsenig és Bernhard Stuw-ig mindenki! fölkeresett.
De semmi bölcselethez nem kc-lölle magái, még csak nem is a pbilosophiáért önmagáért lelkesed I\'. Az értelme a világnézetet keres\'r. Neki utmulalóul, iránytű gyanánt voll szükség a bölcseletre Felséges világnézete a katbollkum voll. melybe nála beleolvad minden. S ha bölcselőnek neveztem, ezzel nem zárt világol akartam jelezni. A fllozífust felülmúlta benne a tluologus. „Sub sptcle aelernllalls* az örökkévalóság legyében nézte a világol. Még régleknél sem domborodott kl annyira, mint nála a középkori jelige a bői-cseleiről : phllosophla ancllla Iheoto-glae, a bölcselel a thelogia siolgáló leánya. Azért jelenik meg nála a katholicizmus könyvben éa szóban egészen uj kíséretben. A katolicizmusban látta a világnézet diadalát s ezt oly lenyűgözően irta és hirdette, mintha csak most fedezték volna föl ezen Igazságot. A kettős felkészültség : a tudományosan meg-a\'apozolt hit és legtágabb értelemben vett bölcselet avatták vezérré nemcsak a hierarchiában, hanem a tudós világ arisztokráciájában is. A tudós társaságok épugy vallották ma. gukénak, mini amilyen rendületlenül es csodálatos alázatossággal vallotta önmagát az egyházénak. A természettudományos és történelmi materializmus és cvo\'ucionlzmus fd\'Jén szinte kü\'detésszerüleg vágoll elé ezek vad-hallásainak és fennmaridó szlnlgaz-ságaikat éleslátással fedezte fel a kalholicizmus ősi tanításában.
A rekrológus kezében megremeg , toll, mikor e nagy név elé odateszi a mull |elél: a fekele kereszle1. Eremegésben oll lappang a vésziéig óriási subának érzése s még inkább a félelem, hogy e név meredek pllyájának iveléi-ét ál tudja-e tekinteni. A ragyogó üstököa vágtató pályáján végig száguidhat-e a földi
szemlélő ?
Prohászka püspök lelkivilágának, szellemi nagyságának és jellemfölé nyének összetevői oly so\'ao\'daluak és nagyszabásúak, hogy alig lehet közülük a karaklerlszllkum egy-egy feltűnő vonását kiemelni. A tudót, a köllő, a próféta, a bölcselő, a nagy szónok, a szociológus, a nyelvulitó i blzonyoa fokig az agi\'átor és reformátor zsenlilliása egymagasságon utálkozik benne. S ha mindezek a tulajdonságok rétegszerüen kiemelhetők volnának raozalklelkéből, meg könnyllenék a lélekbúvár feladatát. D: ugy fonják ál egymást e lelki selyemszálak, hogy nem sikerülhet egyikei a másik nélkül érlnlenl.
Alapjában bölcselkedő lélek voll teljes fogékonysággal a nagy és kis világ összes problémái Iránt. Szabad óráiban szakavalottsággal foglalkozott s írásai lelve^ vannak ó és modern bölcselők eszméivel. Irodalmát nemcsak Ismeri, hanem önállóan értékeli. A polihlstorok felületes ismeretein lul minden régi vagy ujabb bölcseleli rendszerről egyéni ítélete van. Elméje mint az oldó-vlz szedi szél a különböző rendszerek tanítását i a phllosophla perennls-ha a modem bölcselet egy-egy drágakövét művésziesen tapasztja oda. Nála a filozófia bizonyos értelemben a lélek élele, mint ahogy az ókor bölcsei Is életformát kereslek a filozófiában. Életmódjában és megjelenésében is volt némely nemes vonás az antik bölcselők éleiéből. Maga Is érezte, tudta, hogy sudár alakja mel-lell is egyszerű, igénytelenségre lö-rekvö megjelenése a filozófus életformáit varázsolják vissza. Kél évvel ezelőtt, mikor ilt jtrt városunkban, az állomáson fogadtam. Amint kocsira 011, a kézitáskája után tudakozód II. Mikor megnyugtattam, hogy |ó helyen van, elmés megjegyzéssel indokolta nyugtalanságát:
— Sum enlm pbllosophus, omnia mea mecum porto (Bölcselő vagyok, aki mindenem?) magammal hordom).
Nem hagyhallam válasz nélkül a kéziláska keresésnek ily szellemes megokolásál.
— Kegyelmes uram bölcseiele nem lét el holmi kis kézitátkában — válaszoltam vissza. Föiértelle a célzást és Jólzül nevelett á kis öllelen.
A régi utakat azonban nem azért uuelte, minlfaa az ujaklól irtózott volna. A jól és értékesel kereslo mindenben s szért bölcselete nem maradi száraz elmélet. Empirikus em-ter, aki a létező világlól nem tud, nem la akar elvonalkoznl. Azért hallott a modern terméazettudomá-jyok felé. A világ törvényszerűségében és szépségeiben a léi töt vényeit kutatta és szépségeiben lélek világá-J»k szépségei! találta meg mint ana-"giiban. Természeliudományos mü ™ a nagy világ rejtélyeinek csodájával vannajt lele, egyéb müvei a természet ölén megfigyeli « egészen uj hasonlatokkal bővel-\'Mnek. A természel szerény és gi-Wniikus |elenségei e században anyura nem rezonállak, mint benne, bírásai a fesiők ecsetjének a művé-
Azt hinné az ember, hogy e mélyen spekulatív fő, megmarad telje-xen az ő elméleti tudás asztalánál. De ő nem maradt meg, nem Is maradhatott meg. Minden nagy bölcselő megkísérelte Irányítási adni a társadalomnak. Az ő világnézeli bölcselete még Inkább sarkalta öt erre. Igy tűnik fel előliünk lökép az utolsó évtizedek Írásaiban a mély-teklnletü szociológus. A társadalmi problémák mindegyike érdekeltei A munka és lőke viszonya, a munkásság bclyzelr, a marxzuus és szo-cla\'izmua állandóan szerepelnek Írásaiban. Voll valami az ő lelkében, ami különösen ösztönözte öt ezen irányzatok állandó figye\'ésére. Ha valaki, ugy ez a lángelme lelkeseded a kuliuráért, régiért és modernért egyaránl. Az ember szinijél is a kuliura fokával mérle. S a marxizmusban a ku\'lura halálos el lenségél lálla. De meg ennek előfeltételét, az egyéni szabadságol is veszélyezleli a mtrxizmus. Azért mért 6 súlyos vágásokat a történelmi mai; ralizmusra és azért szólalt (cl a terror ellen a szabadság érdekében.
A világ azonban nem annyira a ludósl, mint a szó elragadó és varázsos mesterét csorfálla benne. Bizonyos Is, hogy Prohászka hatása az élő szó révén terjedt a legmesz-szebbmer.ő halárig. Témaköre egészen és meglepően uj volt. Miniha csak kiszakadt volna a mull azá-zad talajából. A legközismertebb tárgy is annyira u| megjelenítésben
Fenséges élvezet mellett az egészségre leghasznosabb
a
„Kafhreiner-Kneipp
malátakávé"
Naponta nagy megtakarítást jelont a háztartásban.
itala
ruházkodik lel ajakán, hogy alig | ismerni rá.
Az Igazság sulyoscsendülésfl harangul a legbájosabb viráglüzérek kel vonla körül s feledtette súlyos voltukat. Képzelő erej-, hihetetlenül nagy tudása s egészen egyéni sH-lusa oly ragyogásba vonta néha a hirdetett igazságot, hogy már nem Is világított, hanem vakított. Ezért voll több csodálója mini megértője. De az Is bizonyos, hogy nem voll kisebb a hatás a csodálólban, mini a megértőiben. Szónoki célkitűzései köil legtöbbel szerepel a világnézet kialakítása az emberekben. Azérl forgott legtöbbel a fundamentális igazságok közölt. De meg azérl Is, mert nagylvelésű értelme s nagy-dimenziójú igazságokai kivánla. Ezekhez kell állogó elme, bőséges kifejezési kérzség és a korfelfogások teljes Ismerete. Erek birtokában predesztinálva voll arra, hogy a lét és nemiéi, az emberiség célja, a kaloll-kum a maga egészében, a hll és ész egymáshoz való viszonya, Isten és ember egymáshoz való közelítése megoldást nyer|en nála. S a lelkek mélyén, ha nem is a ludat mezeiében, de a le\'kek öntudatlan rétegeiben az evolucionista túlzások ideién ezek a problémák kisérlellek ijesztő fcliornyosu\'ással, A kísérletekei lángoló szava dOntöleg ijesztette vissza.
S ez a kolosszus most kidőli A halál kaszájának nem minden században sikerül ilyen rendet vágnia. De ez a halál megdicsőülés még gyorsan Iramló perceiben a nagy halendónak/ A szószéken kezdle. Az cgyeltwti szószék márvány peremén letkSk a magasba Ívelést és óriási sugárral nekilendülve a pro-lesszor, a ludós, a püspök, az orá-lor visszatéri az egyetemi templom mSrványperemére megmérkőzni a halállal. Férfiak hallgatták, akiket már ö nevelt hivőkké és férfiakká. Lelke megnyugodhatott, mert nemcsak maga lekinlell be az Ígéret földjére, banem másokat is beveze-letl. Ez a halál csak ilyen éleire következhetett. Szelleme nem engedte nyugodni, végre is a küzdőtéren kellett találkoznia a minden emberi nagyság ellenhatalmával. Testét eltemetik. Ezrek és ezrek megsiratják. De szelleme a mai generációból ki nem ölhető. S mikor ma|d a katolikus nagygyűlések pódiumain megjelennek a nagyok, mikor az egyetemi templomban uira elérkeznek a bó|tl napok, az emberek sóhajtozni lógják a nevét, keresni lógják legyei-mezeit alakját és nehezen fogiák kiejteni e szavakai: 0 nincs többé t
Nagyarányú balatoni gyermek-nyaraltatási akció készül Kanizsán
Nagykanizsa, iprilit 4
Mióta a magyar földel végigllporta a nagy vérveszteség és annak minden szomorú következménye, azóta egyre fokozottabb gondoskodással Igyekszik a jövő kiépítését a gyermeken megkezdeni, a testi és lelki energiák nagy készletét halmozni fel az uj magyar generációban.
Ennek a célnak szolgálaiában állnak a gyermeknyaraltatási akciók is, melyek sorában ezidén a nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet is egy nagyszabású akció előkészítését kezdle meg.
A Nőegylet jótékony gondoskodása az esztendő folyamán minden arra szoruló társadalmi rétegre kiterjed. Az egész tanévben folyó Ingyen ebéd akció, a karácsonyi felruházás és segélyezés a legszegényebb néposztályok széles rélegeit öleli fel. Az évközi |ó!ékonyságl munka a legkülönfélébb társadalmi osztálynak szociális bajain Igyekszik segíteni. Most, a nyaraltalásl akcióval a tisztviselő osztály gyermekeire is julott a Nőegylet gondoskodásából. Közismerten súlyos anyagi gondokkal küzködő líszlviselö-családok-nak egész nap Iskolapadhoz, szoba-levegőhöz kOIOtl gyermekeit küldi el plr hétre a Balaton mellé, hogy a sok vézna, gyenge fejlődése, vérszegény gyermek leslileg megerősödve minél munkabíróbb lagja legyen valamikor társad almunknak.
Az akció előkészítő munkálatai megindultak. A lelkes hölgy-gárda tanácskozásaiból annyi máris konkretizálódott, hogy az egy-egy gyermek után fizetendő dl) a legminimálisabb lesz, hegv azt minden tisztviselő család meg lud|a lizelni. Helyesen tennék a szű\'.ók, ha már most minden else|én valami kis összegei erre a célra félretennének, Így a nyaralás Idejéig az egész összegei apránként tudnák összegyűjteni.
Bővebb felvilágosításokat a Nőegylet titkára, Farkas Vilma ad (Bazár udvar) e hó 10 ig és huszadikától kerdve újra. Ugyanőnékí át lehet adni a felvételi kérvényeket is, valamint a nyaralás céljaira már mosl részletenként meglaVariloll pénzt nyugla ellenében, am;l azlán a Nőegylet a felhasználásig bankban he-1 lyez el.
ZALAI KOZLONy
1927 április S.
napi hírek
■APIREND
Április S, kedd
Római katolikus: Per. Vince. I\'rotea-tána: Vince. IziaetiU: Niain bó 3.
Nap kel renget 3 6n xi perckot ■yugaaik áilülla 18 óra perckor.
Várolt Szjnbiz mozi elóaiUu ti H 9 órakor: Vlg özvety, oper. filmváltozat.
Rekviem
Nem voll hivatalos gyászistentisztelet, mégis mindenki, aki ludoll szakítani egy félórát, eljött, hogy a t,g nap délelőtt 10 órára hirdetett rekviemen Oltokár püspök tetklűdvéért egy Imát mondjon. Még sosem láttuk oly egységesen a kanizsai kato-llkussdgot. mint most, amikor gyászolni kellelt. Amikor a részvét és kegyelel adóját /öllek leróni a katafalk elölt, a legnagyobb mogyar egyházfő Iránt, amilyent a nagy Páz mány Péter óla a mogyar katolikus egyház nem tud felmutatni, akinek méltatására kicsiny és törpe a magyar katolikus újságíró tolla. Pro-ndszka Ottokár székesfehérváripüspök nemcsak a magyar katolikus egyház világító oszlopa, égó szövétnéke, ko rának legkimagaslóbb, szinte elérhetetlen magasságú ludisu és ragyogóan tiszta papi élelű főpapja, de a nagy katolikus világ, a katolikus összeség — hatalmas lángnychx. amely világi\', vezet, gyuft, vonz, minden lelket mozgásba hoz és ma- I gával ragad. Ugy vagyunk Ottokár püspökkel, mint amikor az Újszövetséget olvassak, amely a Megváltóról feljegyzi, hogy ahová csak ment: jó! lelt Prohászka Ollokár lába nyomán Is áldás fakadt. Prohásrka püspök a magyar katolikus újság iró klasszikus mestere volt, aki ragyogó tollával, megalkuvást nem ismerő újságírói kalolicilásávjl mindenkor példaképül szolgált.
Az Atya meghall. Ez a három szó hozta össze a templomba az em béreket. És zsúfolva, tömve volt a templom. Ember, ember hálán tolongott: Ottokár püspök, az Atya meghalt. A nagy katolikus vllágcsalód elárvult. De különösen bennünket, magyarokat ért súlyosan és helyrehozhatatlanul űz 6 elvesztése. És könnyek gördüllek az emberek arcán : A könnyek ezrei és oz Imafo-hászok milliói összefonódtak a gyászistentiszteletei végző p.p imájával és feltört a felhőkön oz Ur trónja elé — az Atyáért, aki mrghalt, a Ve zérérl, aki Itthagyott — de akinek lelke ezer szállal, millió kopocssal összeforrni a katolikus magyar lélekkel... __(B. n.)
—\'Tiszt viseíőváíasztás Zalaegerszegen. Szombaton tartotta tisztviielővílmtó közgyűlését Zlla-egerszeg váron. A képviselőtestületi tagok korében a várható izgalom el maradt, Inkább a (elolt, Illetve pá-lyázó egyének diukkoltak a válatz-tás alatt. A közgyotést az alispán vezette é» azon titkos szavazással főjegyzővé Mikula Szigfrid dr. sümegi szolgabírót választották meg. Közigazgatási lanácsos lelt Fülöp László dr. banktisztviselő. Városi közgyámnak Nagy Bélát, alszámve-vőnek Puer Gyulát, városi adótisrt-nek Tivoli Pereccel választották meg. A megválasztottak nyomban letelték a hivatali esküt.
TENNISZEZOK FIGYELMESE!
Kertész Tódor sportáruház vezérképviseletét megkaptam, raktáron tartok Slazenger, Darsonval Moss, Sail stb.-féle világhírű gyárak ütőit budapesti árjegyzék szerint.
Tennisz raketek szakszerű hurozósát
* legjobban és leggyorsabban készítjük
VÁGÓ ENDRE Illatszertára, Föut 14.
t= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A Katolikus Férfiliga Ölése. A nagykanizsai Katolikus Férfiligi szombat ette Ölést laitott, amelyen dr. Vargha Thecdorich plébános gyönyörű beszédben méltatta d\'. Prohászka Ottokár hervadhatatlan érdemeit, tüneményes nagyságát, pjpi erényeit, sziklaszilárd katolicitásál. Azután elhatározták, hogy lávitalban fejezik ki részvétüket a székesfehérvári köipon i pipiágnak a nagy poipok elhunyta let:tt.
— A Szociális Missziótársulat és Leány Klub taglal sztrdán reggel 8 órakor a Feliőlemplomban megjelenni szíveskedjenek. Áldolt emlékezetű Prohászka püspök lelki-üdvéért, aki egyik alapitója a Missziótársulatnak, gyászmisét mond dr. Krlzsala Ferenc kegyesrendi tanár. Elnökség.
— Kcrcteztcsscn Melczernél Kazinczy utca 1. Atban, minőségben és kiszolgálásban igen meg lesz elégedve. OyöiOdjön meg.
— Hirtelen halál. Keszthelyről jelenti a .Zalai Közlöny• tudósítója: Lázár Izsó ny. állategészségügyi felügyelő szombaton este vacsora közben lefordult székéről és meghilt. A vizsgálat szivszélhütlétl állapitól! meg. Az elhunyt 61 éves voll. Tegnap délután temették el nagy részvét mellett.
— Kérdeztessen és üvegez-tcssen legolcsóbban PUM nái Király-utca 10.
— Liceálls előadás. A szokásos vasámip délutáni liceális cóidáiok egyik legértékesebbje volt Welvarlh Dezső dr. nagykanizsii gyermekorvos előadása a fertóiő betegségektől és az a:ok elleni védekezéstől. A tapasztalt orvos gyakorlatával rámutatott nagyszámú hallgatósága előtt a különféle fcrtőiö betegségekre, megismertette azok kisétö jelenn\'geil, veszedelmeit az egyesekre mint a tömegekre és felsorolta mindazokat az eszközöket, melyekkel az orvoil tudomány ellenük küld és sikerrel veszi lel a gyógyitást. Az ily irányú előadások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a közönség legszélesebb rétegei is ado\'.t esetben, mig az orvos megérkezik, a kellő óvintézkedést megtehessék. Az előadás előtt és ulána a Fülőhátl Kézművesek Vcgyeekara adott elő egy-egy s-ípen összetanult énekszámot Rácz Jlnos karnagy vezetésévé\'.
— Schvarcz Dezső cégnél c héten kalap-kiárusltás.
— A fuvótanszakon esti tanfolyamot állit fel a zeneiskola Március I én nyílt meg az Összes fuvóhsngszerekel lelölelő luiólan-szak a zentiiko\'ában, hogy városunk zenei életében nagy akadályt jelentőfuvóshiányon stgilsen. Ugyanaz a meleg érdeklődés kisérle c tanszak felálll ását is, mint a többi, már korábbtn megszervezett tanszakéi oly annyira, hogy a fuvótan-szakra fprilis I. óla esti lar.folyam Is nyitott, hogy arra felnőttek is részt vehessenek. £ tanfolyamokra a tandíj ugyanannyi, mint a nnjes tanszakra, minthogy az oktatás is ugyanúgy történik és a tananyag is ugyanaz. A havi landljal 5 pengőben állapították meg. Pár napon belül megérkezik az iskola teljes lueóbangszer felszerelése is és igy ml sem áll majd útjában az intenziv és széles rétegeket felölelő oklatásnik. A több oldalról megnyilatkozó érdeklődéire ezúton közti az iskoli igazgitósági, hogy ezidószerlnt is elfogad még jelentkezést valamennyi lőlanszakra, melyek jelenleg már a következők: Zongora, hegedű, magánének, az összes fa és réziuvókat felölelő fuvó-lanszsk.
— Az eldobott diszkosz életveszélyesen megsebesített egy diákot. Sulyoi szerencsétlenség torién: szombaton délután ot órakor Zalaegerszegen a gimnáiiunban. Az intézet udvarán tornaórát tarlo\'.lak és eközben törlént, hogy egy eldobolt diszkoiz véletlenül Kovács Gyula barmsdikas diákot találta fején, aki életveszélyes seteiülést sicnvedetl. A szerencsétlenül |átl diák fején huszcentiméteres sete ejtett. A korházba szálliUsi után megoperálták, de még mirdig nem tért cfzméletrc. Felépüléséhez levél a remény. A súlyosan sérült fiu, Kovács Qyuli lüioltólóparancsnok fia.
— Befejeződött a haszonállat összeírás A városi közegek által végzett tavaszi haszon Illat osseeirás a tegnapi nappal befejezési nyeri. Sok gazda, vatószinülrg a tavaszi merel munkák miatl nem vezet e eló álhlái, ugy, hogy teljesen tiszta képet nem lehetett kipni a város állat-állományáról. A város most egy ojabb halárnapot lüz ki, amenn,iben pedig ez ii etedményte\'cn lenne, ugy a mulasztók 1 Oltségére és külön megbirságolásuk melleit a házuknál történik majd az állat összeírás. Az eddigi összeirái szerint Nagykanizsán van 1738 szirvasmarha, 1444 ló, 2077 serlés, 7 kecske és 2 szamár.
— Leendő anyáknak kellő figyelmet ki II fordilanfok arra, hogy bél-mükodésük renob:n legyen, ez pedig a természetei .Ferenc József" keserűvíz hasinálata által érhető cl. Nőor-voii klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Ferenc József vizet, meri könnyen bevehető és rendkívül enyhe halála gyorsan éi minden kellemetlenség nélkül |elent-kez k. Kapható gyógyszertáraébln, drogétiákban és lüizerOzletekben.
— A S/oclálls Missziótársulat Leányklubja tegnap délután 6 órakor a Legényegylet nagytermében népes összejöveteli tartott, amelyen dr. Kerkay Józstl kegyesrerdi tanár előadást tartolt Beelbovenről. M-galakult ai Énekkar Is, amely csü törtökön délután próbál lart. Tőbb aktuális kérdés megbeszélésével az érieketlel végétért.
— A „Mária Magdolna" előadása* Rozgonyl-utcallakoliban. A Mária gyermekek Társulata csupa egytzerü leányokból tekrulálódik, a népnek a gyermekeiből, akikel Tóth Móric fc c.-.cesatyal prézes vezetése alatt a jó apácák tanitanak és vezetnek az erkolci, a becsület és litz\'etség utján. Éppen azért kétszeres érdem, amit c:ek a jóielkek végeinek, amikor kevéske szabad idejüket önművelődésre, öntökéletesítésre fordítják. Vasárnap délután pedig előadták az egyik Irgalmas nővér betanit.\'siés rendezése mellett a mai böjti időbe illő vallásos izic-müvet Mária Migdolnál, amely a római világba, erkölcsi éleiébe él telfogáslba enged beltkinlés és Prokulus barátnője, magdalai Mária kőiül forog. A négy felvonás elég élénk és változatos cselekményeiben, sz clöadái gyorsan gördülő, a szellemet kidomborító, az egyazongondolkodók sok gyönyörűséget találnak benne. A fószeiep\'ök kOzOl szépen látszottak Bili Erzsébet, Hir-mesz Julikká, Bilázs Mária, Wolf Mariik), Kl-s Anna, Chwenk Mariska, Neubauer Ilona, Bellehem Rozália, de s leg|i,bb izereplö mégii a címszerepet játszó Betlehem Erzsébet voll. Jók voltak még kívülük Horváth Mariska, Táncos Erzsébet. Mal\'ce Magda, Horváth Mária, Boros Róz.l, Hitangotó Roiá\'la, Horváth Anna. A tosbiek is legjobb igyekezetükkel olvadtak bele az összjátékba. A izépen sikerüli eiózdtsl vasárnap d lulán 6 órakor mé^egy-szer megismélik.
a : mart itpi
The Champion kerékpárokat
a.vi»» pa-ae. re.it.ir,. x«i*»pt«t-k.U\'uckti ■ • II. artrl IrSa. V,t(> itk KO ktpp.iWy.ri K6I»4 fuminl í.w. Mit 310161 Itltíbb. l ánc Jakab ei
na k»rnpji. a, te«J vnl.k.a.Jtaa«.P<»l " "la
Köszönetnyilvánítás.
D.ága halottunk temetésén megjelent hivataloknak, leslü\'e-teknek és mindazoknak, kik mélységes bánatunkban részvé lüke\' kifejezték, ezúton mondunk htlás koirör.elel.
Székács család.
1927 április S.
ZALAI KÖZLÖNY
BÁD!ÓJ!ÜSOB
Április 5 (kedd)
Budapest 930 Hirek. tőzsde. 11 Hircs énekesek lemezei és tánczene. 12 Hirek, tőzsde. 4 Ifjúsági előadás: Magyar költők remekei. 5.15 Kamarazene. 6 2ü Előadás : Oyerinekvédelem és nyaralás. 7 Rádió-amatőrposta. 7.45 Hangverseny. (Kerpely lenő gordonkaművész, es Nagy Margit, az Operaház tagja). 9.20 Cigányzene. 10.15
lazz-band.
Bécs II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 6 Asszonyoknak. 6.0 A cserebo-eárirlás, előadás. 7.10 Eszperantó. 7.30 Angol lecke. 8.05 Szonátaeat. 9.05 Népdalest. A tánc és táncdal a népnél, énekkari és gitár zene.
Berlin, Stettfn 12.30 Mezőgazdaság. 4,30 Hangverseny. 7.30 Nietzsche: Zara-thustra előadás és recitáció. 8.30 Vidám est. 9.30 Külföldi átvitel.
Barcelona 7.15 Tánczene. 10.20 Népszerű zene. 11.15 Madridi átvitel. *
Brünn 7 Népszerű zene. 8 Zenés rádió-fcvQ. 9 Népszerű és tánczene.!
Frankfurt, Cassel 3.30 Gyermekeknek. 4 30 Népszerű zene. 6.15 Hangverseny. 9 joan Manen hegcdücstje. 9.30 Énekkari zene, utána Jaiz-band.
Langenberg, Dortmund, Műnster lt Kísérleti íeadás. 1.30 Népszerű zene. 2.30 Asszonyoknak. 5 Operaárlák. 8.15 Egyházi zene. Énekkari hangverseny. 8.80 Magyar est.
Lipcse, Drezda 12 Szimfónikus hangverseny. 4.30 Népszerű zene. 7 Szociális előadás. 8.15 Vidám est. 9.30 Operaelőadás.
London, Daventry 4 Népszerű zene és dalok 4.45 Hangverseny. 5 Népszerű zene. 7 és 7.45 Jazz-band. 8 15 Zene 8.45 A prosceniumpáholyban, revüoperett. 10.40 Zene. 11.30 Jazz band.
Milánó 4.15 Rádiókabaré. 5.20 Gyermekdalok. 9 Operettelöadás közvetítése.
Prága 11 Oramafonzene. 12.15 és 4 30 Népszerű zene, R08 Vidám est. 9.45 Nép-rzeiű zene. 10.15 Népszerű és tánczene.
Róma 1.30 Népszerű zene. 5.15 Hangverseny. 9 Színházi előadás közvetitése.
Varsó 5.15 Népszerű zene. 8.30 Kamarazene.
SPORTÉLET
(A Nagykanizsai Torna Egylet) labdarugó szakosztálya holnap fél 7 órakor a Polgári iskola tornatermében megbeszélést lari, melyen az első csapat összes játékosai jelenjenek meg és fényképeiket hozzák magukkal.
(ANTEtenntszpályái) - jó idői teliéve — szerdán, e hó 6 án meg-nyilnak. Játékidő minden nap dél-elélt II óráig és délulán 2 órától.
■OZflÓSZINHÁZAl
Városi Színház mozi előadásai kedden és szetdan 6 és 9 órakor: Víg ízvegy, Lehár Feienc vllághirtl operettjének filmváltozata 10 felvonásban. Főszerepben Mae Marray és John Qiiberl.
Keszthelyi Uránia kedden: A szerelmes kandúr, vígjáték 9 felvo-násbsn. Főszereplő Sld Chaplii.
1 MátwH !M
valuták
-1L 27-77-27-93 [■ ti. 7945-79\'75 —hk. 16-90-1699 Dánk. 152 40-153 05 Dlnlr 10-01-10-07 DolUr 571.30-573*70 Francia tr 2250-22-80 Holl. 228 S5-229-S5 Lengjél 63-20-64*70 Ul 3-29-3 43 Le»a 3-70-4-10 l-lis TI 20-27-70 Mirks 135-47-135-97 Schlll. 80 32-80 67 Norvég 148*55-14920 SviJcI 1.10995-110-35 5vMk. 1531H5380
UEVIZÁK Arait. 228-70-22940 BelorSd IOÍ3 1000 Bériül 13560-136-07 Buksreal 3-27-3-37 Brüsszel 79 47-7972 Kooenb 152-50 15295 Osilo 148-57-14912 Lóidon 27-76-27-81 Milano 26-92-27 22 Nevvork 57165-3 35 Pirii 22-35-22-50 Prága 1693-16-98 SioTta 4 11-4-15 Slockh. 153-25-153 70 Vsrsé 63 35-64 55 Wien 80-42-80 67 Zürich 110*00-1 tO 32
VÁROSI SZSWHflZ
Kedden és Bzerdán 6 és 9 urakor
VIG ÖZVEGY
Lehár Ferenc világhírű operettjének filmváltozata 10 felv. Főszerepben: Mae Murray és John Gilbert
VÁBOSI SZÍNHÁZ
A doktor ur
Ahogyan csak a bohózat iró fantáziája egy iiá\'ás mag körül a cselekmény szálait C6ürnt c-avarni tudja, azl Molnár Fermc mind belesűri-Itlle „A doktor ut" három Kivonásába. Az első mondalálól az utolsóig csupln bohózat: a kaciglatá-son kivul egyéb céji nincs A könnyű helyzeti és figurális komikum tárházi ez a darab, pompásan érvényesülő burleszk-ötletekkel. Mo-liere-n emlékeztetve kumulálja az össze vissza csereberélt helyzeteket, személyeket, dc már a XX. század irodalmi köntösébe öltözteti a gyorsan pergő cselekmény-anyagot. Az egészen végigvonul a Molnár-pri-mőrök könnyed szellemessége, egészséges humora, clcgíns, fordulatos meseszövíse, a rutinos szlDpadi iió bizloskezü szcenirozáss.
Alapi Nándor Országos Kamaraszínháza vasárnap délután mulatta be ,A doklor ur"-al a nagykanizsai Városi Színházban szépszámú közönség elölt. A kitűnően összetanult együttes precíz, a Molnár humor szárnyán szinte repü\'ő előadást és kétórás kacagást nyújtott a publikumnak. Jólesett látni végre kanizsai színpadon is egyszer egy bohózatot, amit nem zavart meg semmiféle ripacskodó hatásvadászat. Alapi társulala olyan erőkből verbuválódott, kiknek az iró és a siínész becsületes művészi törekvésein ki-vQl egyébre nincs sitlkségük a sikerhez.
„A doklor ur" szereposzlása elsőrangú voll. Szenllvdnyi József már az előző este Is kitűnt debut-je után igazolta az első impressiiőt: művészeiével élen|éró a kiitlnő társulatban. Mihályi Mátia, Bíró László, Salgó Ilona, WiH Böske, Pető Endre, Miskey József, Fekete László ludá suk\' |avát teljes sikerrel kamatoztatták. (hl) *
A pirosruhás hölgy
Ha a kritikus rózsaszínű szemüveggel cseréli fel mindem ezerfelé boncoló fekete prlzmájá>, akkor szinte gyermekesen bölcs optimizmus ül a tolla hegyére, odavell a gyeplőt a fanláziája szárnyai köré
és a sok maliciózus lekele végtelen skálája ulán 6 rajzolja meg a szivárvány legvalószintlllenebb színpompáját.
így született meg a nagy boncolónak, Schöp/lin Aladárnak „A piros ruhás hölgy"-e. A rettegett kritikus, mikor maga állt ki a drsz-kik a az önmaga-ábrázolta élet egy bájos és mély értelmű epizódjával, belenézel! az apró sors-lrjgédlák sö:ét világába, kiragadta onnét egy kii vlros, egy kis család, egy művészember mikrokozmoszát és mindazt, ami ebben egy müvész-léleknek fekete gyötrelem, nyűg és keserves gátlás, mlndazl megbékéllelö derű-Vv-I szőtte át. A zord kritikus felelt csak a valóság mondj i ki a verdiklel: „bár igy lenne, de így nem lehet."
Kisvárosi miliő, benne egy uj ember, egy művész, mint kagylóhíjban a porszem, amely a megrekkeni levegőjű kisvárosi csendet feltúrja és klkrislályosil maga körűi egy nagy bonyodalmat és a kicsinyes nyárspolgári és ezerszemű kisvárosi élet potdábsn szerzeit sebekre színesen, dettlsen odarakja a szin\'e hihetetlen jóságnak, a zseni lázának, a valóságban fel sem lelhető mindenen felülemelkedésnek Igazgyöngyeit.
Sok eleven kisvárosi lipus melleit löbb, kissé erősen aláhúzol! zsánert i, felvonultat Schöpflin, de alakjai egytől egyig III járnak közöltünk is, olt üllek a nézőtéren is és — önmagukon is jól mulatlak.
Alapi Nándor Országos Kamara-szinhlza vasárnap este mulalta be Kaoizsa közönségének ezt a ragyogó vígjátékot, aminek pesti premierjétől még csak egy-két hónap válaszl el bennünket. A szerepek kipróbált kezekben vollak. Maconkay József szim-pj-.ikus, közvetlenül haló festője mellett Salgó Ilona az egyszerű kis feleség szerepében találtuk a legtöbb meleg szinl és őszinteségei. Fekete Vil-na a címszerepet az Íróénál kissé reálisabb felfogással ugyan, mégis egész sikerrel alakitolta. Mihályt Mária és Szentlványi József Igaz művészettel rajzolták meg a vígjáték kél legsikerültebb mellék figuráját. Kedves voll a szeleburdi WIH Böske és Peti Endre újságírója. Bíró László a kellelénéi groleszkcbbül, Miskey József a joviális városi urat kissé tulszéles hagyskálával játszotta, bár
ezt a hibát a közönség szívesen bo-crá\'olla meg a kacagásnak nyújtott
t t-őséges alkalmakért. (bl)
I *
Az államtitkár ur
Vigjálék-estnek hirdette a színlap. Mi ennek aláhúzása melleit parádés-előadásnak is kell, hogy nevezzük. Csupa finom francia szellemesség. Bissor.-t ötletesség. V gjálék, de szatírának is lehel nevezni. S/allra, amely mosolygó arccal ostorozza a francia államgépezet kinövéseit, kor-rupt rendszerét, hogy hivatalnoka csak felesége önáldozala révén számiihat előmenetelre. Hogy a francia államtisztviselö számára legsikeresebb protekció a saját felesége. Három felvonáson kérésziül tárja Bissou est a témát a hallgatósága elé annyi f\'ancia esprevcl, ötletességgel, hogy a közönség ki nem fogy a nevetésből.
A vidám és rendkívül szellemes, egyes jeleneteknél egyenesen frap-piroző szövegű darabot Alapi társulatának művészei minden finomságával érvényre juttatlák. Minden hangsulyhordozásl kellő helyen alkalmazták. Szinte egybeolvadtak az i ó intencióival és oly előadást produkállak, hogy a közönség teljesen ennek a pompásan megjátszott, gördülékeny előadásnak a hatása alatt állolt. Minden egyes művész nagy-
M. kir. Állami
OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Feltűnő nagy nyeremények.
Már egy sorsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 61/* milliárd K.
Összesen 6,012.500 Pengő, Körülbelül 75 milliárd korom készpénz
nyeremény kerül kisorsolásra. Az újonnan kezdődő sorsjátékra szerenossszámokit ajánl
Milhoffer Kálmán föelárusitó KSPrfcSffi
Sorrj.-gyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P. Ugr Minden második sorsjegy nyer. H
szerűen rajzolta meg figuráját. Afa-conkay József mint államtitkár, Szentlványi Béla mini Lambcrlln, Miskey József mini Bouquet. A hölgyek közül Mihályi Mária az anyós, Salgó Ilona a fiatal feleség, Fekete Vilma Susanne alakilásában nyújtott oly tökéletes művésii játékot, ami teljesen méltó volt ehhez a szép kerethez, amit ez uj Városi Színház adolt. Pdő, Fekete, Ihász, Wltt Böske, kisebb szerepükben méltó lársaik vollak a főszereplőknek. A rendezés minden elismerésre méltó voll. A díszletek stílszerűek. Alaplék vendégjátékának eien utolsó előadása alkalmával nem bucsut, de mielőbbi viszontlátást mondunk a kedves mü-vészlársaságnak. (8. R.)
Gummikeszíyüs falbontó betörök a zálogházban Budapest, ápiills 4. Az Aradi-utca 53. sz. alatt levő 32. sz. postatakarékpénztári zálogházi fiókot a betörök még szombat este kifosztották. Elvitték az ékszereket, arany- ésezüst-nemüeket, ruhákat és fehémemüeket. A betörők a pincéből kerülte* fel padlóbontás utján és az üzlellalat felbontva kerüllek a zálogház helyiségébe. Kétségtelen, hogy a betörők egész vasárnapon át dolgozlak, mert mint megállapítható, az összes tárgyakat nsgy kényelemmel válogatták össze és vitték el. A betörök gum-mlkesztyükkel dolgoztak és semmi bűnjelet nem hagytak hátra.
IdöJárAs
A nagykanizsai raeteorotogtal meg-ligyilö Jelentése: Hétlón a hlmtostk-leti Reggel 7 ónkor +5-7, délutin 2 órakor +128, este 9 órakor +62.
FeihSzei: Reggel teljesen borult, délben kevésbbé bonill, esle teljesen tiszta égboltozat.
| StíUclny: Reggel Nyugat, délben Eizak,
\' este Délkeleti szél.
I A Meteorológiai Intézet jelenléte sie-
! rlnt továbbra is változékony kW várható.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 áprtlia 5
KÖZflAZDASÁI
TélUS
Sziláid nyitás ulán egyenetlenné vált az irányul s mai értéktőzsdén. A forgalom az egész tftzsdeidfl alatt élénk volt, külonoren a favorizál, papírokban fejödött kl nagy flzld. Nyitáskor a lungulat az egész vonalon barátságos volt és a tózsdcidö további folyamán az áremelkedés folytatódott. A lózsdeidó második felében realizációs eladások kcv.t-keztében néh ng pipir gyengült, de a papírok nagyifozc ennek ellenére is tovább javult. A legnagyotq árnyereséget az Első M gyar Biztosító érte el, mely 36 pzngóvel emelke-dstt. Ezenkívül Magyar Cukor 15, Magyar Nemzeti B;nk és Pesti Hazai 10 pengővel Javították meg árfolyamaikat. Szilárd volt még Kereskedelmi Bank, mely 6 pengővel drágult. A vezető bányaárttkek kisebb ária gadozások ellenére Is ímyereséggel zártak. A vaspiac szilárd nyi\'ás ulán elgyengüli. Barátságosan kndálak még a hajózási, közlekedési, sőr és cukoréitékek) A kuliszpiac meglehetősen elhanyagolt volt, csupán Magyar Hitel tendált ba\'átságosan. Zárlatkor az irányzat egyenc ei.
Pírtl 20-36VI, t.ondon 25-23\'.\': Newvrxl 5l»\',\'a. Brajact 7225, Milano 2<-82\'.l. Araau/tl4= 20806. Beilla 12324. Wkt. 7312W. Sötta 3-75. Piági IÍ39, Vtni S7-S0. Budapest 80 80, Balgtit! 9-13 Bakaiéit 310
Terménytőzsde
Búza Uazav. 75 kg-oa 3300-33W, 76 kt-oa 33-50-3390. 77 ke-oa 33-90-3Í30. 78 W-oi 34 30-3Í-70, tgyíb 75 vg-oa 32CO+- 32 10. 76 kg-oa 3240-32-80, 77 kg-oa 3280 - 3320, 78 kg-oa 33 4O-33-80, tc.it 2610- 26-50. lakaioloy Sím 22-50-22 80. tíxárpa 2Í-00-26-00,
zab 2200—22 20, tuigtil 2020-20-W,
kOlca 20 80—21 30, buzakotpa 17"6C— 11HO.
Pclhallit -Seüír. melybél eladatlanul viasza maradt 1300 darab. IMttndu 184-1-88, azedetl 180-1-84. izeden Ultf t\'63-t-72, Wimyí 140-1-52. eladccnds Orcg t-68-1-72, máMdrendo 1-4S-152. angol aBlttt 1-52—1-68, aaaloona nagyban 1 60— 1 68. zalr 1 96-2-00, üehuzoirhua 2 16-2-32. azalonnla lílsertfa 1-92- 2 08. la Irinyul kdzepo.
Kiadja: Irtaji ^o.íalyr bt K«ap-kareíXMlái ÜT. latjkaaliu
APRÓHIRDETÉSEI
Az apróhitdetések dija 10 szóig 50 flllár. Címszó s minden vastagabb bítuail illó szó kél szónak számíttatik. Minden tovibW szó dija 5 fill. Vasár- és Ünnepnap 50Vo felár, sxerdin—pénteken 25% felár. Allist kereteknek iO>o engedmény. A hirdetői dlj olö.-o lUatMdC.
A Szarvas szállodában egy nagyobb rak-tárholyiaéol 1927- m*|us I rt kiadó. -
PelvIU^oiltist ad Dr. Hilphen Jeoó ügyvéd. Rozgonyi-utca 1. 13&
Jépnxokróny nagyobbfajta eladó. Fürdőkádak, fotelkádak, Ulókádak. legjobb minőségben, olcsón. Készen kapható BaV.»i bádogosnál. Klnluy-utca 21.
Egy Bgyes^ finom fehérnemű vaaalénf kerestetik vidékre, állandó foglalkozásra, teljes ellátással. Clm a kiadóban. 1352
Egy jó munkás varróleány felvétetik Jaáí stalooban. -134>9
Sxakáosnö azonnali belépésre kerea-teiik. Clm a kiadóban. -1361
l-vy {szép kivitelű ebédlő kredeno eladó Király utca 33. iz. alatt. 1323
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeicett édesanyánk, illetve nagyanyánk
özv. Rosenberger Bernátné
folyó hó 3 án csendesen elhunyt. Temelése folyó hó 5 én,\' kedden d. e. 10 órakor lesz Hahóion.
Nagykanizsa, 1927. április 4. Gyászo|ó c8a|ád.
Fényképészeti cikkek
nagy rakttra. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papírok, vegyszerek Is egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Mit műszaki iwM
bizományba adunk
autogén hegesztő-készülékeket, hegesztőanyagokat, carbldot.
IjJimyillB 11. Budapest,
I., Budaioki ut 72.
Imakönyvek
egyszerű és finom kötésekben a Ifgnagyobb választékban olcsó árakon
Fischel Fülöp Fiai
köny vl ereskedésében kaphatók.
Az egészség titka:
a japán gomba!
Keiden és nyugaton évtizedek óta
Uvált háziszer. Soványító elhájasodásnál, fájdalomcsillapító és oszlató hatású reumánál, köszvénynél, vértódu-láanál, érelmeszesedésnél, vérsze-
f;énységnél. Tenyészti is s/állítja .50 lill. utánvét mellen. 3 doboz vételnél bérmentve használati utasítással Radó Sándor okleveles gyógyszeréi, gi rt gyeiuk íreske. ö Bud trést, VII. Eosíbe körút 37
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
MAYER KLOTILD UTÓDA
VARGA MÁNDOR
rchifcttó, tői mosó-, T«Kytl*2tlt&-rátUl»U Nugykenixaa, HunyadUutoa 18.
Gyfljtötelep: Knxinczy-utca 8.
Legolcsóbb árban
fest, tisztit, gouvréroz és plisslroz. Ingek, gallérok, nind\'-nn.mü háztaitásl fehérnemüek olcsón
és s?épca (isitiliotnak. Gyászrnhák 12 óra alatt festetnek. Minta utáni festés. <b?
Szemes tengeri
árpa zab
kapható:
Ország és Widder
magkereskedé ében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. Telefon 130.
i vétel!
Elídó 6 darab teljesen uj, crós paplriemezból készült, -!5 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas doboz kihúzható fiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdájában.
Anyák ingyen kapják!
a most megjelenti
I \' i
32 oldalas tüzet, mai; tartalmazza:
1. A csecsemő gondoz isa és táp
lálása.
2. A cszcscmö táplálása az cl válasz\'ás utón
3. Az elválasztott 9 hónap: s gyermek napi étrendje.
4. A gyermek táplálása I évt.s kora ulán.
Kdrja levetexftlapon i
„EMBERBARÁT"
Budapest, X.. Haglédl-ut 17. szám.
3
pompás
könyv
DsiggiDsiggi
a legszenzációsabb könyv, ami az utóbbi években megjeleni Parais Leo, volt német tényleges tiszt utazásit, kalandjai! irja le. KD/delmeit a bolíviai óserdó növény- és állatvilágával érdekesebben, izgatóbban — és mégis egyszerű ter-mérzetcsséggel — nálánál nehéz volna elmondani. A vasat még nem ismeró, fehér emberi még nem látott, embertvadászó és "emberevő Indián törzs kötelékében eltöltölt hónapok leírása páratlanul izgató. A törzs belsó élete a házasság é* szerelem egyszerű ellaté-zéie, a vHágrajövés és eímuUs (életla-halálfa) problémáinak szokatlan megoldása 6tb. hosszú idón át elntélkedésre készteti az olvasót. Mindez nem mese, hanem szomorú valóság és ebból a valóságból .feleséget\' is hozott magának Parcus l.eo, emberevő feleséget, ald ájuldozik n naptól és világosságtól, egyetlen ruhadarabja egy ócska zseb óra egy zsinóron, aki Irtózik a fehér embertől fParcus Leo le volt barnulva), fél a háztól, de már egy hét múlva kacéran viseli a selyemruhát. Ezen könyv ára bordószínű egész vás\'onkötésben képekkel 8 pengő.
Megrendelhető részletre is és pedig átvételkor utánvéttel 3 peng* és n portó fizetendő, havonta pedig 250 pengő.
Roald Amundseni
Az északi sark meghódítása
A hatalmas, albumalaku, egész vászon ba kötött, dus aranyozású diszmQ finom papiroson, számos gyönyörű fényképfelvétellel, tartalmazza a „Norgc" útját Amundsea és útitársai leírásában. E mű a jelenkor egyik legnagyobb problémáit, az .Éjféli Nap- birodalmának csodaviligát teszi szemlélctcasé. Tizenkét kulturnyelvcn jelenik nirg egyidejűleg.
Ára 20 pengő,
amel 5 havi egycoló részletben fizethető. Átvételkor utánvéttel 4 pengő és a portó fizetendő.
Quo vadis?...
Több, mini három évliaede szállóige már ez a két szó, amellyel SleakJeviOK Henrik szinte egy csapásra meghódította a müveit világ olvasóközönségét .Mintha ércbe öntött és márványból kifaragott alakok elevenedné ek meg: ugy állnak szemközt ebben a híres regényben az elhan>atló pogány Róma é» a kezdet kezdetén va|udó keresztény társadalom legendás képviselői. Közel 200 eredeti rajz illusztrálja a két vastag kötetet, amelynek ára, modern egészvászon diszkötésben, külön tokban l€ pengd 4 havi részletre. Atréteífcorfizetendó ■1 P és a portó. Készpénzrendelésnél portól nem számltunk fel.
Trssék ezt kitöltve lent\' címre küldeni
Palladius r.-t.-nak BUDAPEST
V. Akodimla-utca 10. Ezennel ncürendcIemY^^^-, a
Név:
Foglalkozás: Lakás:
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezcló; Ofcnbeck Károly.)
Í7, évfolyam, 78. szám
Nagykanizsa, 1927 április 6, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SiatatWe U kfedtttnhl FM 5. n. Ktuttdyl fiokktedóhlrsUl: Klxlaludy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interur&an-telefon: Nagykanizsa 78. txin. Blflliitlésl in <jy Un 2 pengi 40 HM/.
Harc a magyar földért
Irta: Radnóti látván
Volt idó, amikor az volt a sokat hangoztatott jelszó: többet termelni! A világégés viharos esitendólben, mikor az rxpjrlátás lehetőségeit mind a régy vllágtájon a lövészárkok és drótsövények embervért szomjazó balálsorompója vágta el, a többtermelés szönlelen való hangoztatásával akartuk gazdáinkat minden vonalon a nagyobb termések elérésére rábi n.
Tol al, szóval és példivel, hihetetlen propaganda etOvel állottak neki, hogy a tóbbtermelés gondolatát belegyö-kerezlessék a kis és nagy gazdák gondolat és munkakörébe. Oszdtsági tudósaink ujabb és u|abb termelési módokon és eszközökön törték a fejűk-*\', a nemesitö telepekről pedig a többet termő fajták gyors egymásutánban kerüllek ki a szántóföldekre.
M i teljesen megváltozóit a gazdasági front arculata. Ma nincsenek választalak, drótakadályok és lövészárkok az országok szántóföldjei kö zöt1, ma az egész földkerekség egy kiismerhetetlen é< kiszámíthatatlan n így világharctér, hol a mezőgazdaság verejtékkel és munkával előteremtett árui harcolnak kétségbeeset-lena legesekélyebb árkülönbözetért is. A háborúból kimentett vagy újonnan teremtett emberi és nemzeti értékek egymás ellen törő ni gr khaosrában ma a löhbte-melés helyébe a Jobban való értékesítés propagandája tépett.
A lerményédékesltés gyors és si-keres megszervezésének a gondolata ál kell hassa ma nemcsak a gazda-embereket, hanem az egész nemzeti közvéleményt N:m osztályérdek, hanem egy letiport, d: fölemelkedő és fejlődni akaró ország lét vajfv nem lét kérdése ez. Mert Amerika. Canada a kivándorlási megszorítok ellenére Is irtózatos erővel csábit. És ha az elhagyóit falusi, tanyai kis házak valamikor boldog otthont adó falai szétporladnak, hiába lesz itt hangos jelstó: nemzett összefogás, föbbter-melés, kuliulfölény, slb metl biá nyoznl log az a hitalmas nemzeti energiatömeg, mely a jelszavakai hú megvalósításuk állal reális készpénz-e tudná váltani
Ezért kell Örülni annak, nogy az ál\'am, a minisztérium és az érd k-képvisele\'.ek is minden lehelő módon hozzáfoglak a fö!d termése: e leg nagyobb hőségben megmaradt nemiéit erfforráaunk értékesítésének megszervezéséhez. Csak ne lanyhuljon el a< irányi ás, a lámogalás, hanem a gyakorlati élet állal Itövelell villámgyors cselekvés ui|1n vessük rá ma-
Sunkát régi piacainkra s terményeink « és kü.loldt eladásának kereskedelmi szellemű megszervezésével |ut-lassuk hozzá minél hamarabb a magyar gazdát a maga jól megérdemelt, é^ 4" li"lcs,é8cs |OVfdel-
Aláírták Rómában az olasz-magyar szerződést
Megállapodások jöttek létre a fiumei kikötő kérdésében Bethlen miniszterelnök és felesége ma a király vendégel, holnap a pápa fogadja őket
Róma, április S Mussolini hétfőn d.\'lulán viszonozta Bethlen István gróf látogatását, majd tisztelgett a miniszterelnök Meségénél. Kedden délben Mussolini Bethlen tiszteletére dezsönét adott, holn-p a miniszterelnök és
felesége a király vendégei lesznek dezsöcóre, Holnap este Bethlen István gróf tiszteletére navy ünntpiég lesz a Cspitoliumon. Csütörtökön Grandi államtitkár ad ebédet, pánti ken pedig a pápa fogadja a miniszterelnököt és feleségé.
Róma, április 5. (Éjszakai rádiójelentés) Mussolini és gróf Bethlen István magyar miniszterelnök ma aláirták az olasz—magyar barát sági-, békéltető- és döntőbírósági szerződést. Aláirtak ezenkívül a két nemzet kormányának tejel több fontos okmányt, melyben a két kormány megerősítő megállapodásra jutott a fiumei szabad tengeri kikötő ügyében, melyben a szakértők már megállapították a kedvezményeket, melyek Magyarországnak járnak.
Megegyezés Jön létre az olasz -Jugoszláv vitás kérdé ekben
Róma, április 5 (Éjszakai rádió-jelentés) Mussolini ma a délelőtti minisztertanácson az olasz—magyar szerződés mellett, behatóan foglalkozott a jugoszláv helyzettel es annak a reményének adott ki!e|ezést, h)gy a vitás kérdesekb n megegyezés Jön létre.
Külföldi vélemények Párls, április 5 (Éjszakai rádtó-jelentés.) Valamennyi Irancia lap élénk figyelemmel kiséri a római eseményeket Bethlen l.lván gról magyar miniszterelnök útja alkalmából Is pártállások szettül vélekednek a magyar-olasz közetedésrö\'.
u.... ------------ . ...
London, április 5 (Éjszakai rádió-jelentés.) Az angol cajló egyöntetűen igen melegen kommentálja Bethlen István gróf római útját és annak minden fázisáról beszámolnak. A londool sajtó az olasz magyar szerződésben az angol palilika befolyását tálja erősödni Közép Európában.
Belgrád, április 5. (Éjszakai rádió-jelentés) Illeni lapok jelentése szerint a római jugoszláv köret jelentési lelt BJurádnak az olasz magyar szerző-déstő\'. Mint a l.pik értesülnek, a követ jelentése azt tartalmazza, hogy a szerződésnek semmiféle támadó éle nincs Jugoszlávia elten és az tisztán a baráti viszonyon ala pul, ametleil, hogy a kél ország gaz-dasáei\'Mszonyát szabályozta.
párdy Elemér felhívja a kormány ügyeimét az adólizetók helyzetének megerősítésére, a többtermelés előmozdítására. Ezután áttér a középosztály problémájának lejtegetésére. Azt kívánja, hogy kisebb létszámú, de egyénileg lüggellen szolgálali pragmatikával ellátott liszlviselótár-sadatom Intézze az ország ügyeit. A költségvetést elfogadja.
Peyer Károly nem tát az egységes-pátion s:mml munkakedvet A költségvetés vili Ja érdeklődés né.kul folyik, amire szerinte alig volt példa r parlamentarizmus történetében. Eiu\'án a választási névjegyzékek ügyéi birálji és sióváteszi a választási viszásságokat. Mijd
felolvasta a párisi komunlsta újságot,
amelyből megállapítható, hogy ö egyáltalán nem szimpatizál a kommunistákkal. Kérte a kormányt, bogy az ország jóhirrerc érdekében nc alalárlálls, hanem rendes bíróság előtt tárgyalja a legutóbbi puccs résztvevőinek ügyét. A költségvetést nem fogadta el.
Bud János pénzügyminiszter beterjesztette az olasz királysággal kötött egyenes adóügyi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot, valamint az államnak a Nemzeti Bankkal szemben fennálló adósságai i törlesztéséről szóló pénzűgyminlsz-| teri jelentést.
I Az ülés hat óra után néhány perccel végződött.
. ii i . i \'i i/ -. * " —n/— * w
A román király utolsó óráit éli
Párts, április 5 A .Malin bukaresti jelent !se sze rint Ferdinánd király utolsó óráit é i. Betegsége nem influenza, hanem LV-V ■•■*■• \' ........................
rák, ami á.t<r|cdl a tüdőié. Táplálékai egyáltalán nem iul már magéhoz senni. A ka\'aszlrila órák kérdése.
Csendes mederben folyik a költségvetés vitája
M képvisetöháx ülése
Budapest, április &
A képviselőház mai ülésén Zsitvay Tibor elnök kegyeletes szavakkal parcnlálla et az elhunyt
dr. Prohászko Ottokár székesfehérvári tnegyéspüspokoi Beszédéi a képviselőház tagjai állva hallgatták végig. A Ház jegyz-S könyben Orökiictle nteg az elhunyt
püspök em\'ékét és ravalalára a Htz nevéten koszorúi helyeznek, a temetésen az elnök részvételével küldöttségileg vesz részt.
Két és fél órát szün:t után >/.3 órakor nyitotta meg az Ulé\'.l Puky Endre alelnök.
A költségvetés folytatólagos tá\'gyalása során O\'tfs-
Prónay báró lemondott a felsőházi tagságáról
Budapest, április 5. Prónay Dmí bitó felsőházi tag, P.slvátmegye követe, a mai megyegyűlésen is be-jdentettc lemondását a f.-lsóházi tagságától.
Albánia folytatja a hadikészülődéseket Páris, április 5 A reggeli lapok jelentése szerint a belgrádi Politika megint szenzációs jelentéseket közöl Albániában lolyó állitólrgos fegyveres készülődésektől. S\'.utarlban állítólag 4000 embeit vonlak össze. M.rii és Dabra lakosait felfegyverezték A hitáron eröditéseket emelnek. Az ország északi részéb n egy Sku tari közvcilen-köze\'.ében levő helyen három hatalmas municiósraklárt álli-oltak föl. Valonában 120 ágyúval felszerelt au\'omobilok állanak ké-tszenlélben.
ZALAI KÖZLÖNY _;____1927 április 6
Halálra Ítélte a honvédtörvényszók a sánci vincellér két gyilkosát
A harmadik katona három é.i aulyoabitott börtönt kapott - A szombathelyi honvédtftrwéiiyazék egáaz napon át tárgyalta a kát gyilkos katona Ogyát
*
Sirató asszonyok...
első nagy feljajdulást. mely végig hangzott az egész országon csendes zokogás követi, a sirató asszonyoké. ■ ■ kik a maguk lelkében is temetik a Mestert, krisztusi hitük kidőli világító oszlopát. Az as>zo nyok, kik közel juthattak holttesté hez, csókkal borították el jóságos kezeit, könnyektől harmatos fehér nárciszokkal, Illa jácintokkal — száz és százezer asszony nevében — hintették be halottas ágyát.
Koporsójához két nagy város és környékeinek gyászos fekete serege zarándokol megilletődve térdre ros kadva a katolicizmus kihűlt láng-lelki1 apostola előtt.
És mégis — mennyien vagyunk még szélszórva sirató asszonyok..■ kiknek csak zokogó lelke szállhal oda... s csak lélekben kíséri sírjába lelke nagy Mesteré!. Ki törődött velük annyit, mini Ö ? Ki gyújtott nékik fáklyával , világosságot a sötétben ?"
KI tárta szelíden karját feléjük Jézus Igéjével száján : JlJJelek Ide mindnyájan, kik fáradlak is terhelve vagytok s én meggyógyítalak li leket"-
És sereglett hozzá fáradt is megterhelt asszonyok ezrei, kiket meg tudott vigasztalni, le tudta terheikel vnnnl is megkönnyíteni gyenge vállaikat az ilel ezernyi súlyos terhitől, felemelte az elesetlet s kiszabadította a bün rabszolgaságából.
Ó volt a női lilék ezer. arcának hatalmas búvára Ismerte gyarlóságukat, de Ismerte irliktlket Is. Ha nem szüni Is meg ostorozni divat-hóbort/alkat esendő voltukat is mégis ipen 0 volt az, aki felemelte, kiemelte őket s ezzel egy Intellektuálisabb piedesztálra helyezte a nőt
Irt számukra könyveket, nagy szellemi szókészségével kibogozta legnagyobb problémáikat, a tapogatódzót biztossá tette, a göröngyös utakon csellő-botlót sima útra vezette.
A kezükbe Imádságos könyvel adoll, melynek betűsoraiban apró hidakon — a mélységen át — vezette a nőt, megmutatva azt az utat, mely egyedüli lehet a gondolkozni tudó katolikus nő számára.
Vezetőjük megértő édes Atyjuk volll S most nincs többi I A szószikról, honnét szelleminek gyújtó tüz szikráit lélegzet fojtva figyelték, váratlanul, mini egy fényes meteor sisteregve elsuhant... fölszállt Atyjához, miután földi küldelésil annyifényes dicsőséggel koronázta be.
Igen... elsuhant, mint egy ragyogó JÍnyes meteor... de nem hagyott sö-tilben bennünket! A ránk hagyott tanításaiban világit továbbra Is nekünk, az Ót sirató asszonyoknak.
De az utolsó szavaira kell gondolnunk : Favete Hnguis... ... csendesen zokogjatok... ...is ebben a csendes zokogásukban mélységes hittel, megvigasztaló várakozással, nagy magunkbaszállással emeljük síró szemünket a minden halált legyőző is Feltámadási hlrdelő Húsvét felé.
B. BAKÚTI RYA.
K vllljhlra .fad.ll aegol
The Champion kerékpárokat
bavl SO N P*<1(6| ríliktff. K.ríkplr.l. kaUfuek.t oitfi\'.itnl vrlil iiban. A\'|tkv itk MO *!;.[*[ Inyyftl VűU! aumml MO. baW ílo.[fii uij.bb. I.ÍH1 Jakab ti Ma k.t.kpli- <i .„ m-.lM.-.\'i trtiit í. i !»J Budipti:. VIII .kar. JiiwTkílul Hl. Ilim
Szombathely, április 5
(Saját tudósítónktól) Híjnali 4 óra 40 p:rc — piiymallk még — amikor a kanizsai pályaudvarról elindulunk a szombathelyi vonattal. Nem vagyunk egyedül. Velünk jött a hu kötelességteljesítés áldozatának fiatal Özvegye Tánczos Józsefné. Kezében a 6 éves Lacika, karján a négy hónapos Ilonka, akinek két hónapra azután adoll életet, mint a családfő oly tragikus körülmények között esett el a kötelesség harcmezeién. Azonkívül a párjaveszfett asszonyka jogi képviselője dr. Bartha István, a nyomozó detektívek, a bünügyl osztály vezelöje dr. Mátyás Simu rendőrkapitány, akiknek érdeme, hogy úgyszólván fél órák alatt sikerüli a hegyőr gyilkosait kinyomozni és az igazságszolgáltatásuk átadni. A 6 os honvédezred kél fegyverszakérlő szá zadosa, néhány közvlléz és más tanuk. Deprimált a hangulat, mindenki a kihűlt kis családi lüthelyre gondol, honnan gyilkos kezek kilopták a szivet. A négy hónapos kis apróság pufók arcocskája mosollyal néz könnyes szemű édesanyjára, aki most a honvédtörvényszék felé Indul, ahol szemtöl-szembe fogja látni csendes kis boldogtalanságának sírásóit, a gyilkos katonákat.
Szombathelyen kiszállva a lovassági laktanyáig kisérjük az apátlan családot. Korán még. 9/i8 mig odaérünk. A kaszárnya folyosója, ahol a bonvédlörvényszék székel, még néma. Most készitik elő a nagy tárgyalásra a szűk fötárgyalási termel, melynek falán a kormányzó képe. A zöld posztóval bevont elnöki asztalon a feszület.
Ötös-tanács ítélkezik
9 órára mindenki elhelyezkedik. Bevonul a biróság. Elnök Ádám Dezső alezredes, tárgyalásvezelő Horváth László alezredes, ügyész Rasz-tovlcs Pál alezredes, kél százados, egy főtndnagy szavazó biró, fegy-verszakértők Eperjessy Oéza százados és Czlke Lajos százados Nagykanizsáról, védők dr. Takács József és Fejér József ügyvédek.
Néhány perces zárt tárgyalás után megkezdődik a főtárgyalás. Denk Mihály, Láposi Ferenc és Tamás József a nagykanizsai honvéd gyalogezred közvitézeit szuronyos katonák kísérik be a (erembe.
A honvédügyész vádirata
A tanuk és jelenlevők személy, azonosságának felvétele után Horváth alezredes tárgyalásvezelő felolvassa a honvédügyész terjedelmes vádiratát, amely a három vádlottat azzal vádolj i, hogy első izben szeplember
26-án a bagolai szőlőhegyen együtt mentek szőlői lopni fegyveresen, október 25-én pedig a sánci szőlőbe, amikor Tánczos József, Orosz Ferenc hegyőre letten érle őket, Dtnk és Láposi fegyverükből két lövést adtak le reá. amely halálos volt. Azzal a szándékfel telték, hogy megöl|ék 61.
A honvédügyész ezért indítványozza, hogy a két elsőrendő vádlott, D;nk Mihály és Lápos! Ferenc gyilkosság bűntettében mondassék ki bűnösnek és mindkettőt kőtél általi halállal kéri sújtani, mig Tamás Józsefei lopás bünlelle miatt hat hónapi börtönre.
Majd közel egy órán át .Ismerteti a vizsgálat tanúvallomásait. Az orvosszakértők szerint a káló-
éiért el kellett ót tűntetni. A vádlottak egyébként erkölcsileg züllölt és romlott egyének. Büntetőjogi felelősségük gyilkosság miatt azért fennáll, ha nem is sikerüli megállapítani, hogy ki a tettes és igy büntetésül kötél általi balál kiszabását kéri.
Aki csak paplrtö Kénnyel lött
A vádlottak kihallgatásánál Horváth alezredes elsőr.ek Dtnk Mihályi hallgatja ki, aki beismert bűnösségét, de azzal védekezik, hogy ő csak papír (vak) tölténnyel lött. Elmondja a tragikus éjszaka történetét. Amikor a Szepesi-féle ház mellett szőllőt szedtek és lovább akartak menni, valamilyen közeledő zaji hallott, majd egy dörrenést, amely valószínűleg a hegyőrtől eredi. Láposi akkor rákiál-
nai lőfegyver teljesen szétroncsolta Tánczos tüdejét, aki elvérzés következtében meghall.
Kezdetben Denk vádlott tagadott, Láposi azonban beismerte, hogy lőttek. Azzal védekezett, hogy kapásból levelle a fegyvert és minden gondolkodás nélkül lóit. Azonban megállapítást nyert, hogy Láposi már az Istálóban négy éles tölténnyel töltötte meg karabélyát. Előbb Láposi, majd Denk lőlt. Táncos a lövés után legurult a kukorica földjéig. Erre a két gyilkos megszökött. TamáBi szerint Denk figyelmeztette őket arra, hogy mind a hárman löllsék meg fegyvereiket. A halálos lövés leadását Illetőleg eltérőek a vélemények. De a bárom vádlott vallomása alapján
csak Láposi okozhatta a halálos lövést, aki célozva lött. A nyomozás kidcrilette azt Is, bogy ugy Dtnk, mini Láposi lóápolók lévén, az islálóban tartózkodtak és egy himis jelentéssel kimenőt kértek, fegyvereiket az islálóba vilték és éles töltényt szereztek. Azuláu kicsempészték a lakianya udvarából a lőfegyvereket. Csak D.-nknél és Lápo-sinál volt fegyver, Tamásinál nem. Mind a három vádlott zabostarisz-nyál akasztott a nyakába. Azt, bogy ki lőtte le a hegyőrt, melyiké volt a kettő közül a halálos lövés, arra még az orvosszakértők véleménye sem szolgáltatott poziUvumoL
Denk és Láposi tagadiák az ölési szándékot. Azonban az adalok komoly figyelembevételénél arra a következtetésre kell jutni, hogy mindkettőnek a szándéka arra Irányul!, hogy Tánczos József
ételét kioltsák. A vádirat további indokolásában ulal a honvédügyész arra, hogy azért lőlték meg Tánczost, mert 6 volt cselekményük egyedüli tanuja és
és lóit. Erre ő is lekapta fegyveréi és szintén lőtt. Ciak riisztó lövéseket akart leadni — mondja.
Ügyész: Miért vittek magukkal akkor lőfegyvert?
Denk: Azért, meri Lipoai azt mondotta, bogy ha valaki megtámadja őket, lőhessenek.
Ezután Denk védője, dr. Fejér Intéz tObb kérdési védencéhez. Szembesítik a két gyilkost Láposi Ferenc, a másik vádlott is beismeri bűnösségét Azt mondja, hogy Denké volt a gondolat, hogy vigyenek magukkal fegyvert. Amikor a O\'osz féle szőlőből kijöttek, Denk őt előre küldte. Ekkor látta meg a feléje közeledő őrt, akire, hogy megijessze, fegyverével rálőtt. Nem volt szándéka a hegyőrt megOInl. Tagadja azon kijelentését, bogy aki őket megtámadja, azt IcIOvik. Erre szembesilik öt Denkkel, aki szemébe mondja, hogy a kijelentést megtette.
Ügyész: Látla, hogy Denk papir-töltényt csinál? Láposi: Nem láttam. Horváth alezredes: Denk vallomása szerint Tánczos maguk felé lött. Mondja, igaz ez?
Láposi: Nem Igaz. A hegyőr nem lőtt reánk 1
Tamás József a harmadik vádlott, beismeri a szOlőlopást. Azt mondja, Denk és Láposi beszélték addig reá, amíg hajion szavukra.
A férj utolsó jajszava Tánczos Józsefné Horválh Teréz 28 éves iharosberényl születésű, kanizsai lakos, az áldozat fiatal Özvegye ezután elmondja, hogy a tragédia estéjén kis családjával a vacsoránál üli. Férje őrszolgálatát végezte. Egyszerre csak puskadörrenést hall, közvetlen a másikat. Kiszaladt a házból, amikor férje hangjára ismert a sötét-
BEN HUR jön a Városi Színházba!
\\va ipiiiii 6
ZALAI KÖZLÖNY
ségben — JaJJa), jaj 1 Mi|d hallotta még ait, hogy férje elmondta Szepesinek, hogy két katona reá lött. Mig odaért férjéhez, az mér eszméielél vesztette. Nem tudott többé ebben az éleiben vele beszélni. Majd elmondja a további részleteket.
A legnagyobb nyomorban
maradtam llt két apró gyermekemmel —
mondja zokogva. A kemény arcú katonatisztek szemében is minlha egy könayizem cslllana meg.
A per koronatanújának vallomása
Az özvegyasszonyt hosszabb vallomására megesketik. U\'ána a bünper lulajdonképeni koronatanúját, Szepesi Imre 32 éves nagykanizsai vállalkozót hallgatják ki, akinek a szegény áldozat utolsó szavait mondotla. Szepesi vallomásában részlett sen előadja, hegy a bűntény éjszakáján, amikor szőlőjébe ment, találkozott a sótélben egy alakkal, akiben Tánczos József hegyőrre Ismeri. Puskája a vállán volt. Néhány szót váltott vele, mire Tánczos elmondoila neki, hogy tegnap két alakot látott a szőóben selltnkedni, de ő elugraszlotta őket.
Amikor később családjával vacsorázott, két egymásután kövelkező koppanást ballolt, tompa puskalövésekhez hasonlóan. Azt hitte, hogy a prése megrepedt. De eszébe jutóit hátha Tánczos hegyőr lőll. Kiugróit és elkiáltotta magát a sara sötétségben :
Van Itt valaki ? I Étre hallotta Tánczos József hangját, aki fájdalmasan jaj, jaj-t kiütött. Ő hamar lefutott a hegyről a baog irányában ét akkor a kukoricásban a földön heverve, könyökére tápászkodva megtalálla Táncrost.
— Mi lelle magát ? — kérdezte lőle.
— Két kalona mellbe lőtt — válaszolta bágyadt hangon.
— Elvették a fegyvérét ? — kérdezte tovább.
— Nem, voll náluk fegyver.
— Honnan lőttek ?
Tánczos erre fejével a csapás felé inlve azt felelte:
— innét a szőlő sarkából.
Erre elbo-ultak a szemel. Eszmé-letét elvesztette. Ö kereilc fegyverét, a közelben megtalálta és abból egy lövést adott le, hogy hátba jönnek majd Eegitségal emberek. Nem |ölt •enki — feleségén és Tánczosnén
Gyenge földrengés volt tegnap délután liagykanizsán
Nagykanizsa, Április 5 I
Alig két hete, hogy Délzala községeit gyenge földrengés ijesztette | meg, melynek rezgése Nagykanizsán Is, este fél 10 óra tájban, érezhető voll. A nyughatatlan föld ma délután újra megrázkódo\'.t a lábunk alalt. Délu\'án fél 4 órakor egy jól
hallható földalatti, nyögésszeru mo-rajlás kíséretében gyengén megrendült a föld. Káit a földlökés nem okozott, ijedelmet sem nagyot, épen csak a bútorok reccsenlek meg, virágvázák, poharak, edínyek koccanlak össze és az óra-ingák lódultak meg a gyenge földmozgás erejétől.
kivDI. Eklo- Schtesinger nevű segdd-jél Kanizsára kaldle be a rendőrséghez, mig ő a vasúti őrházból te\'ifjnált. Majd átmtnl Orosz Fe renchez, akilől kocsit kért. Ezen szállították be a kórházba Táncosl, aki azonban útközben meghalt. A tanul vallomására megesketik.
Hl a Qoudviselés keze foly\'án Szepesi Imre nincs ottan, ugy sosem kerüllek volna az igazságszolgáltatás kezeire a gyilkosok.
Dr. Mátyás Samu rendőrkapitány
aki a nyomozást szinte példátlanul álló bravurrsl \\ezetle, hogy
a bűncselekmény elkövetése után egy órával már mind a három tettes a kezei között volt,
hallgatja kl fzután a honvédtör-vényszék, aki a teljes apparátussal lefolytatott nyomozás minden részletét ismerteti. Resch József delektlv-felagyelö fzerint Líposi ő nála tett beismerő vallomást. Majd Benkes János és Bugydcs Vilmos nyomozókat haltga\'ják kl.
Súlyosan terhelő vallomást tesz Bilovecz kanizsai lovász, aki a tragikus eset előtti éjjelen látta, hogy Denk a zsebéből kivett egy éles lölténytárl és azt neki is megmutatta arra, hogy
,oz oz öt elég lesz!"
Ez a vallomás teljesen megdöntötte Denk tagadását, hogy 6 nem éles, de pspirtöltényel lötl. Ami pedig a legérdekest bb a dologban, azaz, hogy Denk Blloveczet, mini menti tanul kérte kihallgatni.
Horváth alezredes ezután a boncjegyzőkönyvet, majd a fegyverszaki-értők Jelentéseit olvasla fel.
Dili 2 ólakor szünetet rendel el a lárgyalásvezető.
Dé után a perbeszédekre került a sor
Rosztovics Pál alezredes-ügyész gondosan felépített nagy vádbeszédben a Kblk 415 §-ában kéri a két elsőrendű vádlottat bűnösnek kimondani és őkel kötél általi halállal büntetni, mig a harmadik vádlottra szigorított fogság alkalmazását.
Dr. Fejér József (Denk Mihály védője) és dr. Takács József (Lápos! és Tamás védője) enyhe büntetést kérnek.
Végül is a honvédtörvénytzék kimondja Ítéletet, mely szerint
Denkel és Láposit kőtél általi halálra, Tamásit pedig
3 évi súlyosbított börtönre Ítélték.
Kimondja az Ítéletet, hogy az akasztást először Láposin hajtják végre. Az ügy kegyelmi eljárás végett a legfelsőbb honvédtörvénytzék elé kerül.
Nagy húsvéti edényvásár!!
•V Meglepő olcsó iraki
Vizes pohár csiszolt ... P --20
Boros.....P —"16
Vizes korsó girlanddal P 1-25 Tészlás készlet 6 tányérral, gyönyörű mintákban... P 5*—
Porcellán lányér mii, v. ii|»f P —\'70
Tészlás tányér .........P —\'56
Teás készlet 6 személyre
divatos mintákban ... P 12-— Bögre nfgyobb. «íp minusm H —-36 , kisebb, . „ P —-24
G pár teás csésze gyönyörű mintákban 4-— pengőtől kezdve.
MELCZER üveg- és porcellánkereskedésben 1
Uj iparostanonciskolát fog építtetni Nagykanizsa város
Nagykanizsa, ápiilisS
Az ipaitestülel elöljárósági ülésén legutóbb behatóan foglalkozott az iparostanonciskola kérdéssel, amelyen megállapítást nyetl, hogy eredményes oktatást nem igen Iclzct clvirzsi, amig a hiányzó rajz- és tantermekről nem történik gondoskodás. Elhatározták, hogy küldöttséget menesztenek még egyszer dr. Sabján Oyula polgármesterhez és oyomatékosan sürgetik a kérdés megoldását.
Bazsi József Ipartestületi elnök vezetésével a napokban küldöttség ment a polgármesterhez és irásbé.n nyuj\'otlák át az ipartestületi elnöség sürgető emlékiratát.
A potgármester a lecnsgyobb jóindulatáról és megéri-e,ól biztosította a küldöttséget és kijelentette, hogy az c nlitett emelet-épitéssel nem lehet az ügyel most megoldani, mert a jelenlegi iparostanonciskola épületeit későbben át kell engedni a fémipari szakiskolának. — A város azonban foglalkozik a kérdéssel, amelyet csak egyféleképen dondol megoldhatónak: U£y mini a többi váiosok, me\'yek Iparostanondskoldl építettek. Nagykanizsa város is egy minden igényi kielégítő iparostanonc-iskola megépítésével fog|a a kérdési véglegesen és gyökeresen rendezni.
A küldöttség a polgármester válaszát tudomásul vetle.
Prohászka Ottokár koporsóját különvonat vitte Székesfehérvárra
A budapesti gyászistentisztelet
Budapest, április S Az Egyetem téri templomban ma délelőtt beszentelfék dr. Prohászka Ottokár holttestét és megtartották az engesztelő gyászistentiszteletet. Megjelentek a templomban Horthy Miklós kormányzó és neje, József és József Ferenc főhercegek, Izabella, Auguszta és Gabriella föhercegasz-szonyok, báró Wlaslcs Oyula a felsőház és Zsllvay Tibor a képviselőház elnöke, a kormány lag|ai, valamint a köz és társadalmi élet sok kitűnősége. Az egyesületek és intézmények küldöttségileg Jelentek meg.
Az ünnepi rekviemet Orsenlgo pipál nuncius pontifikálta, majd Glattfelder Oyula Csanádi püspök mondott nagyhatású gyászbeszédei s ezután a püspökök megadták az absoluciol. Fzután megindult a hatalmas gyászmenet a Dilivasul pályaudvara felé, hogy a délután 3 órakor induló különvonat Székesfehérvárra vigye az elhunyt püspököt. A pályaudvaron Sipóa polgármester mondott bucsu-beszédcI.
Női kabátok
Nagy választék tavaszi újdonságokban
legolcsóbbtól legflnomabbig
Női fehérnemUek
BARTA MIKSA
divatkOlBntegességeAc áruházában
Angol férfiszövetek
L=
NAGYKANIZSA,
FŐ-UT ÉS CSENGERV-UT SAROK.
Figyelmes kiszolgálás. Olcsó árak.
Női ruhák m
ZALAI KOZLONy
«__
nap! hírek
MAPIREHD
Április 6, szerda 1
Rónia[ katolikus: Cölesztin p. Protestáns: Cölesztin. Izraelita: Nisan hó t.
Nap kel reggel 5 óra 31 perckor nyugszik délután IS óra 35 perekor.
Városi Színház mozi elóadisa l> h íl órakor: Vig özvegy, oper. filmváltozat.
— UJ kormányfőtanócsosok. A kormányzó Hlesz Károly dr. és Molnár József Dur.a—Száva—Adriai vasullársasági igazgatóknak a bazai vasulügy terén szerzett érdemeik elismerésed] a magyar kir. kormány-fólsnácsosl cimet adományozta.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter Falét Endre pénzügyi tanácsosi pénzűgyigazgatóbelyeltesé nevezte ki. Fatér tanácsos a negyedik helyettes a pénzügyigazgalóságnál.
Valódi angol szövetből
uri ruha csakis SOrlDl Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Főút 5. szám.
— Megérkezett Kanizsa dollár kölcsönének második fele. ismeretes, hogy Nagykanizsa városa 140 ezer dollár külföldi kolcsónl kapott hasznos beruházásokra. Ennek a kölcsönnek egyik fele, mintegy fiz milliárd korona még az ősz folyamán megérkezelt Budapestről. Mcsl a városi a Pesli Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai illiálé|a értesítette, hogy a dollár kölcsön második felél is átutalta Nagykanizsára. Ez az összeg pengőben 800 ezer pengőnek felel meg. A város a pénzt a helybeli bankokban helyezi el kamatozás végett.
— Bangha páter konferencia-beszédei. Bangha P. Béla Jézus-lársasági atya nagykanizsai konferencia- beszédei! a következő sorrendben tartja meg: nőknek II én és 12-én délután 4 órakor és-13-án reggel 8 órakor, férfiaknak II én, 12-én és 13-án este 7 órakor; közös szenláldozás nőknek 13 án reggel a befejező beszéd után, lérfiaknak 14 én reggel fél 8 órakor.
— A népjóléti miniszter adománya a megye szegény gyermekeinek. A népjóléti miniszter a vármegye szegénysorai! gyermekei részére 10 gyermekruhát, 20 pár bakancsot, 30 fiunadrágot, 50 gyer-mekbluzl, 100 szoknyát, 20 mellényt és 30 leánykaruhát adományozott teljesen ingyen.
— A nagykanizsai Piarista Diákszövetség báró Inkey József elnökielével április hó 4 én választmányi ülést tarlóit. A választmány, dr. Babján Oyula p algármester in-dilványára, Prohászka Ottokár elhunytával, aki szintén piarista tanítvány voll, a székesfíhlrvári káptalannak részlvélsílrgönyl kllldöli Ezenkívül elhatározta, hogy báró Wlasslls Gyulát, a Szövetség disztagját üdvözli születésének 75 ik évfordulója éB felsőházi elnökké való választása alkalmával.
— Második plébánia lesz Kaposvárott. Vélek György polgármester — mint Kaposvárról írják — Veszprémban tárgyalt a püspJkkel a „Pécsi-u\'cai" templom ügyébsn. Minthogy a kegyuraság kérdésében még megegyezés nincs, egyenlőre egy káplán log az uj templomnál* külszolgtlalot teljesíteni, Illetve plé-bánosi funkciókat végezni, csupán anyakönyvet nem vezethet. Tegnap délelölt nép;s küldöttség kereste fel a polgármestert az önálló Pécsi-u\'cai plébánia ügyében. A küldöttség ez ügyben a püspöknél is fog tisztelegni a polgármester vezetésével.
íííehíítíéít
készít uri ruhát
SSrlvI Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Főút Korost uiikxlt mtll.n
= Kereteztessen Melczernél Kazinczy utca 1. Árban, minőségben és kiszolgálásban igen meg lesz elégedve. Oyőzödjön meg.
— Az égő tűzhelyre eselt egy gyermek. Fehér Ferenc jutái lakos felesége, mikor elment hazulról a kisgyermekét a tűzhely mellett levő magas pidra lelte, melyről a gyermek egyedül lévén, rámászott a forró kc\'nencére. Súlyos égési sebekkel kórházba szállították. A vizsgálat megindult a gondatlan szülők ellen.
— ismét egy hónapi elzárásra ítéllek egy kanizsai korcsmárost akinél annak idején mcg\'llapitolták, hogy a forgalomba hozott borál vízzel hamisítja. Ilyen szigorú Ítéletek u\'án valószínűleg mindenkinek elmegy a kedve, hogy a bort keresztelje és vízen adjon el drága pénzért.
— Schvarcz Dezső cégnél e héten kalap-kiárusitás.
— Országos vásárok Zalában. A hónap folyamán Zalamcgyében a következő országos vásárok lesznek: 7 én Pacsán, 11-én Sümegen, Lentiben, Nagykanizsán, 12-én Sármelléken, Szenlgyörgyvölgyön, 13-án Balatonfüreden. Zalaszenlgróton, 14 én Pákán, 25 én Kiskomáromban.
— Megveszett kutyája megmarta. Tapolcán cjy gazdálkodó kutyája megveszett és miulán meg-hirsp\'a gazdáját, snnak felecégére ugroll és azt is lulyosan összemarta. A házaspár! a budapesti Pastcur-intézetbe szállították.
— Autószerencsétlenség A Kaposvár— Igal—Somogyszil közöli közlekedő autóbuszt súlyos lermészclü szerencséliciség érle Magyaratád határában. Egy szekerei akart kikerülni az autóbusz és eközben lör-lénl, hogy a nagy alkotmány neki szaladt a meredek partnak, minek következtében a kocsi eleje összetöri és a benlülők közül egy asszony súlyos sérülésekel szenvedclt a fején.
— Kereteztessen és llvcgez-tessen legolcsóbban PUM nál Király-utca 10.
— Belefulladt egy 20 hónapos gyermek a pocsolyába. Megren dl ő szerencsétlenség történt vasárnap Bőde községben Zöld Imre 20 hónapos fiúcska szüleinek udvarán, mászkálés közben beleeseti a kacsák részére lartolt uszfalóba. Mire észrevetlék a szerencsétlen gyerrrek megfulladt. A csendőrség megúdi\'oita a nyomozási annak felderítésére, hogy a halálos gyermcklragédiáérl kit terhel a felelősség.
= Fegyvergyári Stevr strapa kerékpárnál a váza belső és külső munal van ellátva. 5 évi Jótállás! ffelner Sépároház, Csengery-ut 2.
LepaM divat szerinti uri ruhátI
kizárólag angol szövetből készít Sörlei Zsigmond szabómester!
Nagykanizsa, Föut 5. szám.
— Hölgyek részére legjobb szabású mell■ és harisnya-tarlók kaphatók Vágó Endre illatazcrlárában.
— Borzalmas családi tragédia egy községben. Regenye Józsi f tólvázsonyi lakós felnőtt leányát bestiálisszindékka! állandóan üldözte. Most egy ilyen alkalommal vadállati módon rontott leányának, akit miulán az ellenkezett ve!e, meggyilkolt. — Konyhakéssel felvágla a szerencsétlen teremtés torkát. Borzalmas telte után elmenekül\', de a csendörök /.szófó és Tthany közölt elfogták.
= Ad a tisztaságra? Akkor csakis saját Syphon üvegjében készült szódavizei, üditó italt iszik, 1 liter előállítása 16 fillér. Egyedárusitó Szabó Antal sportüzlete.
— A világhírű PFAFF varrógépeken készült modern csipke ét pamutmunkák, valamint aisur, virág, madeira, richelieu, áttört hímzések és endlizés mintái megtekinthetők Brandl Sándor és Fia cégnél, Deák-tér 1 Vevőinket díjmentesen tanítjuk
\' hímzésre 1
1927 április S.
ldftj*ráa
A n&gyk&uIzMl meteorologlal meg. ügy 16 jelentése: Kedden a himérsik-lel Reggel 7 órakor +5-8, rlélutln 2 >rakor +9-6, este 9 úrikor +7 9. FeUtfizei. Egész nap borult. StílilAny Reggel Délnyugat, délben és este Északnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet jelenléte Sir
rint változékony, lelhteebb idft, sokhelyütt csapadékkal és hőemelkedéssel.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= i Fegyvergyári 8teyr kerékpár az egész világon vezet! Welaer Bépáruház, Cseagery-nt 2.
= Helyesen cselekszik, ha vartő-gép-, tű-, olaj- és fonál-szükségtelét nálunk fedezi. Singer-varrógép alkatrészek ellsmerlm a legjobbak I Singer-varrógép fióküzlet: Nagykanizsa, Fó-ut 1.
RÁDIÓMŰSOR
Április 6 (szerda)
Budapest 9.30, 12 ép 3 Hirek, tőzsde. 4 Gyermekdalok. 5.15 Szimfonikus hangverseny. 6.45 Magyar Halhatatlanok XXV. estje. Ybl .Miklós emlékünnepély. 7 20 Hogyan kell az évzáró mérleget olvasni? 8 Prózai est.
Bécs, Orác II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 5.10 Húsvéti mesek. 7.10 Francia. 7.40 Angol lecke. 8.15 Ballada-est. 9.U5 Grillparzer: Esther. d ámai töredék két (elvonásban. Utána: Vidám zene.
Berlin, Stettln 1.30 Harangjáték. 330 Asszonyoknak. 4 A szent Ni\'us, előadás. 4 30 Zene. 5 Népszerű zene. ü.35 Pedagógiai előadás. 8.30 Porosz-est, dalok.
Harcalona 7.15 Tánc 10.^5 Népszerű zene. 11.15 Kamara zene. 12.15 Énekkari zene.
Frankfurt, Kassel 330 Zene. 130 Népszerű zene. 8 15 Operett-est részletek.
Lipcse 12 Zenei újdonságok. 4.30 Gyermekeknek\'8.15 Ballada-est. 10 15 Jazzband.
Fővárosi szabásI Mii minkül
Sörlel Zsigmond
szabómesternél Nagykanizsa, Főút Kotom ujiio4« m«iwn
Langenb-rg, Dortmund II Kisérleti leadás. 1.05 Népszerű zene. 2.05 Asszonyoknak. 230 Gyermekeknek. 5 Népszerű, zene. 7.15 Filozófiai előadás. 8 30 Jugend-írcunde L Fuldc 4 (elv. vígjátéka.
London, Daventry 2 Népszerű zene. 4 Katona zene. 7 Orgona zene. 8.15 Zene. 8.45 Énekkari zene. 10.35 Katona zene. Milánó 4.15 Kabaré. 10.45 Jazzband. München, Nürnberg 12.80 Kamara zene.
4 Nép.zerü zene. 5Részletek Humperdlnck Jancsi és Juliska c. incscoperájából zene.
5 30 Gyermekszinház, zene. 7.25 Operaelőadás .Szöktttés a szerályból\', Mozart
3 felv. vigoperája.
Prága 11 Gramafon/* 12.15 Népszerű zene. 1.30 Hangverseny. 7 30 A bécsi filharmonikusok hangversenye.
Róma 1.30 Népszerű zene.5.15 Jazzband 8.45 Népszerű zene.
Stuttgart, Freiburg 1.10 Gramaton. 2 A borsohcrcegnö H. Menninger mesejátéka.
4 15 Hangverseny. 8 Fiuénekkar hangversenye, uláns Klaszikus és romantikus est, szimfonikus zene 9.30 Ginon, F. Marolgny ólotharingiai bohózata 4 felv.
HÚSVÉTRA
leghasznosabb és legkedvesebb ajándék
03T MILTÉNYI CIPŐ!
Legjobb minőség! Jutányos ár!
Mindenfajta Inxuscipők, sportcipők, tennisz és utcai cipók nagy választékban.
1927 áprlIiB 6
ZALAI KÖZLÖNY
Mi történt egy hónap alatt a kanizsai járásban
NagytalllZM, Április 5
A lunizsai járás fószolgabirósági hivatala most készült el a szokásos havi esemény jelentésével, mely beszámol a járás mull hónapi éleiéről.
A jelenlés szerint a járás közegészségügye a lehető legjobb volt, ameny-nyiben semmiféle fertőző betegséget nem konstatállak a halósági orvosok. Hirtelen haláleset egy ttlilénl. Cslzlk Józsefné szülelett Markok Erzsébet rózsahegyi lakos, Murakereszlur községben hirtelen elhall epilepsziás betegségben. Öngyilkosság egy történi, az a tragikus gyermek-öngyll-kosság, melyről annak idején beszámoltunk olvasóinknak.
Az állalegészségügy tekintetében Magyarsterdahely, (Xljnéppuszta) és Szepetnek (Oyálapuszla) sertés, Kacorlak és Magyarszerdahely községekben pedig rühkor fertőző állal-megbetegedés állapítottak meg.
Személy- és vagyonbiztonságot I esetben elkövetett gondailanságból okozott testisértés, 2 eselbeb jogtalan eltulajdonítás, 5 esetben könnyű lestisérlés, 2 esetben súlyos lesli-sérlés, 2 esetben becsületsértés, I esetben csalás, életveszélyes fenyegetés, 1 esetben magánlaksértés, 6 lopás és egy lopási kísérlet zavarta meg.
Tüz: Murakereszlur, Homokkomárom és Zalamerenye községekben fordult elő. A kár 4385 pengő voll, ebből biztosítás utján megtérül 2052 pengő. A tüzek okái nem sikerűit felderíteni.
Megemlékezik még a jelenlés arról arról a kulturmunkáról, amll a tanítók végeznek a népmüvelés és színielőadások rendezésével, ami ujabban Is örvendetesen lendületei vett laluhelyeken.
A kormányzó autója összeütközött egy postaautóval Budapest, április 5. Ma délben a kormányzó autója összeütközöl! egy postaaulóvaL A kormányzó Prohászka püspök temetéséről visszatérőben a Kossuth Lajos utcán ba-ladl keresztül és a Rákóczi ulra rendőrik megállították a kocsilorgalmal. Egy postaautó azonban a megöntözött kocsiúton megcsúszott és farolva nekiütközött a kormányzó autója hátsó részének és annak sárhányó-jál összetörte. Sebesülés nem toriént és a kormányzó lovább foly-lalta útját a várba. A postaautó ve-zelőiét a rendőrség előállította a főkapitányságra.
ALBUS Harangszappan ALBÜ$ Háziszappan ALBUS Kézmosószappan
garantáltan tiszta nyersanyagokból.
Kérje mindenütt,
mert jobbat, gazdaságosabbal messze földön nem talál.
SPORTÉLET
(NTE-NSE 1 :1). Bíró: Spllzer. Varárnap találkozott a kél kanizsai csapat, mely találkozás elé a futball-pályák közöns\'ge nagy érdeklődéssel tekintett. A játék váltakozó szerencsével folyt. Az NTE le|letlebb technikáját az egyre szebben előre törő NSE lázas ambícióval ellensúlyozta. Az első tavaszi találkozás mindeneseire nagy csalódást okozott azoknak, akik szélsőséges reményeket táplállak akár egyik, akár másik cuqmI Iránt. Az 1:1 ered nény reális. Legalább is a vasárnap kijátszott formák után Ítélve. Iit most ez alkalommal, sajnos, Ismét a tribünök lármás és fegyelmezetlen közönségéről (ifjoncairól) kell szólnunk, akik feleslegesen állandóan lehelellen megjegyzésekkel, sőt játékost, bírót sértő durva kiszólásokkal zavarják a játékot. lieje volna, ha ez a helyzet megváltozna és nem ismétlődne meg a vasárnapi incidens.
(A Szent László csapat és az Ipariskolai Énekkar futball mérkőzése.) A 77. azámu László cserkész csapat és az Ipariskolai Énekkar I sz. futball csapila vasárnap délután barátságos mérkőzést tartoltak. Az eredmény 5:0 az cnekkar javára. Bíró Herzl.
(Kerületi mezei futóbajnokság.) Vasárnap délelőtt * legszebb időben rendezte a MASz délnyugati kerülete a mezei futóbajnokságokai Pécsett, melyek szép és élvezetes küzdelmet hoitak. A nagyszámú közönség nagy érdeklődéssel viseltetett a verseny iránt, amely bővelkedelt meglepetésekben. A senlor csapatverseny eredményei: Balnok a KTSE. 2. Zrínyi TE. 3. PAC 4. PSC.
Az ifjúsági csapatversenyben: Balnok a PAC a) 2. KTSE. 3. PAC b)
(Középmagyarország— Délnyugat szövetségi serlegmérkőzés) lesz május l én Vácott. Kerületűnk erősen lel akar készülni a közép elleni mérkőzésre, ezért felkérte Flnla Józsefet a Zrinyl TE Ulkárát, hogy figyelje meg a kanizsai játékosokat oly Irányban, hogy kik volnának azok a játékosok, lük válogatás szerc-ponljából figyelembe veendők.
M. kir. állami
$É| OSZTÁLYSORSJÁTÉK
FcHiiné nagy s.yereméwyeh-
Már egy sorsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 8*4 milliárd E.
összesen 6,012.500 Pengő, körülbelül 75 milliárd korona készpénz
nyeremény kerül kisorsolásra. Az újonnan kezdődő sorsjátékra sxerenoaeazAmokat ajánl
Milhoffer Kálmán föelárnsitó ^ífTtó
Sorsjegyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P. w Minden második sorsjegy nysr. H
FOLYÓIBAT-SZEMLE
)( A magyar mezőgazdaság éa ag-rár-kareskedelem mindennapi kérdését öleli lel *z egész világ területéről A Tóth B. László kltUnó szerkesztésében hetenként megjelenő „Oeorgikon". Az eheti izlm gazdag tartalmából kiemeljük a kővetkezőket: Belföldi fogyasztás és agrár export, Mire Unit a holland gazda jóléte ?. Vasulaink fejlesztése ax agrárérdekek szempontjából, Meg kell alakítani s gazdák petróleum*finomítóját, Megindult a nsgyszabás kertészei! programm végrehajtása, A szervezett ipaii államok as Agrárországok ellen, Az általános tcrinésbiztositás, stb. A „Oeorgikon" előfizetési ára félévre 13 pengő.
X Magyar Lányok, fiatal leányok képes irodalmi lapja, szerkeszti: Tutstk Anna. Előfizetői 1.60 pengő kedvezményes áron kapják meg a Százszorszép Könyvek Cimü regénysorozatot. A Magyar Lányok előflzstcsl ára negyedévre: 240 pengő.
)( Az Én Újságom a legelterjedtebb magyar képes gyermeklap. Szebbnél-szebb regények, elbeszélések, veísek, mesék, apró történetek, játékok, stb... gondoskodnak a gyermekek szórakoztatásáról, tanításáról, neveléséről. Elóllzetési ára negyedévre : 2 pengő.
lozodszinizit
Városi Színház mozi előadásai szeidáo 6 és 9 órakor: Víg özvegy, Lehár Ferenc világhírű operettjének filmváltozata 10 felvonásban. Főszerepben Mae Marray és Jobn Qltbert.
Keszthelyi Uránia csütörtökön: Blasko Ibanez regénye után Párbaj a pusztán, 10 felvonásos dráma. — Főszereplői Orela Olrlov és Anlonlo Moreno.
Péris 20-37, London 55-25",a, Newyofk 52000. Bltlaad 71\',\'l. Milano lSVI\'fl, Amateidam 208^5, Btriln 123-\'/., Wtea 73-Va. Sötla >75. Piln 15-W/i, Varsd 48-CO. Badapest SO-SO, Btlg.ád 9-13, «>kiieat 3 071.1
MEGERKEZTEK
a legnjabb modell tavaszi fcabátnidonsftgok! — Női és férfi szövetek a legjobb minőségben a legolcsóbb árak mellett!
ar Német-perzsa szőnyegek nagy választékban.
és
Divaté ruház a „GÓLYÁHOZ", Erzsébet királyaié-tér
ZALAI KOZLONy
1927 április S.
IÖZGA2DASÁ6
Tillll
Az előzó napok szilárdsága után az értéktőzsde ma eilanyhult. A bécsi tőzsde Ianybasága, amit egy ottani bank fizetésképtelenségével hoznak kapcsolatba, kedvezőtlen befolyási gyakorolt az illeni kuliszplacra. — A berlini Iflisde Ianybasága mai helyzet e szintén tsnyhitólag haton, ugy hogy a tözsdeldó későt bi folyamán a nyitáskor még egyenetlen Irányzatot általános . lanyharág váltotta fel. A vezető értékekben az általános átveszleség 2—4 pengő volt, kivételesen 5—7 pengő. Ennél is nagyobb árveszteséget szenvedelt Fegyver és Brocsini. A piac szenzációja az Eiső Magyar Altalános Biztositó emelkedése, mely az általános gyengafés ellenére tovább folytatta tegnapi áremelkedéséi és 100 pengővel javította meg árfolyamát. Rajtaki\'Ol csak néhány bank és takarék részvény, továbbá Kőszén és Bauxit jwiloiták meg árfolyamaikat, de nem tudták megváltoztatni az általános lanyhaságot. Zárlatkor a hangulat továbbra is kedvellen voll.
1 taiaHatI ttsáé. éitto
VALUTÁK Angolt. 27-78-27-54 Be%a tr. 70-47-79*77 Caehk 16-91-16-99 Dánk. 1S2SH53-20 Dinár 1002-1008 Dollit 571.30-573-70 Franelatr 2255-22-85 HoU. 228-65-22965 Lengyel 63M-63-8S Ul 3-24-3Í8
Léva —---•—
Líra 27 75-2S-2S Márka I35SO-136-00 Schlll. 80-37-80-72 Ncbeg 1481)0-149-25 Svájd 1.11000-110-40 Svéd V. 10310-153-85
DEVIZÁK Amit. 228 80-22950 Belgrád 10C4-1008 Berlin 135 60-136-00 Bukareal 318-3-28 Brüsszel 79-50-7975 Kopenh 15265153 10 Oaalo 148-72-14917 London 27-78-27-83 Milano 27-57-27 87 Newyork 571-85-3 55 Pitla 22-37-22-52 Prága 16-93-1698 SaoTta 411-415 Stoekh. 153-30453-75 Varaó 6350-64 70 Wien 80-47-80-72 ZOrfch 110-02-110 35
Terménytőzsde
Buza tlazav. 75 kg-e* 32 80—33 20 76 kg-oa 33-30—3370 77 kg-oa 33 70-34-10. 78 kg-oa 34 10- 34-50, egyíb 75 kg-oa 3180 - 32-20. 76 kg-oa 3220 -
32-60, 77 kgm 32 60 33 00, 78 kg-oa
33-20-33-60, roza 2640— 26-50. ukainOnj. irat 22-50-2280, atvárpa 25-00-26-00, zab 22.00-2220. tengeri 2020 - 20-40, kotei 2080 — 21-30, buzakorpa 17-60—17 80.
Pelhattis 1757. melyből eladatlanul vtaaza-tratadt &00 darab, asórendll 1-84—1-88, szedett I 76—180. szedett kózép 168-1-71. Mnn,ü 1-44-1-5Í, elsórendu öreg
1-71 — 1-76, máaodrenda 1-52-160 angol etildő 1-52—1-72, aajűonna nagyban 1-76-I so. islr 208 - 2-32, lebuiol? hu. 216—
2-32. azalonnáa Kísértés 192-216. Az Irányzat lanyha.
KU.fja:
i(»: Zrtaji lymUfa karttluMi tt, bak
fa Utft-
1PBÓHIB SÜTÉSEI
Az apeóhitdetéaek dija 10 szóig SO lllUr. ÜBiud a minden vaalagabb baltiból illó szó kit szónak számíttatik. Minden tovibbl ttó dija 5 flll. Vaair- és ünnepnap ,500/0 ielir. szerdán—pénteken 25»/l lelir. Állást keresőknek 5000 engedmény. A hlrd.-t.al dlj «I0C liaataaiH.
Vízvezeték berendezése-
Itnf éa bokapoeolást ■ városi HOL vizvezetékbo legolcsóbban éa legjobban kéazlt VEI SER gépgyár, 8ugár-ut 18.
Nagykanizsán, M\'gyar-utca 124. sz. a. Mrokniz, amelyben Jelenleg Jó forgalmú korotma és HontoaQxIct folytatUHk, 1 hold kerttel s-abad kézból el«dó. Felvilágosítás dr. Hoch Oszkár Ugyvld Irodájában nyerhető. 1280
Jégszekrény nagyobbfajta eladó. Fürdőkádak, fotolkádak, illókádak, legjobb minőségben, olcsón. Készen kapható Baksa bádogosnál, Klnizsy-utca 21.
Vízvezeték szerelést
lagjobban éa lagoloaóbban készl-tak. Hibáaan azerolt vezetékeket átalakítok. VARGA ISTVÁN bádo-ia éa szerelő Deák»tér 4. szám.
A Szarvas szállodában egy nagyobb raktárhelyiség 1927. májas l-re kiadó. — Felvilágosítást ad Dr. Halphen Jenő tlev-véd, Rozfonyl-utca I. 1338
Uradalmi hlzoltsertést. >ovány suldót és választott malacokat vásárolok nagyobb tételekben. Ajánlatokat kérem Kótal, Nagykanizsa, Csengery-ul 36. 1367
Házvezetőnőnek ajánlkozik szerény, magányos középkorú nó m»gányo» úrhoz, éves bizonyítványokkal vidékre, esetleg pusztára. Clm a kiadóban. 1372
Hárm»s szekrény, ágytól), csillárok eladók Csengery-ut 16. bal. 1369
Eladó 18 hektó ó- és 30 hektó ujbor á 50 HU. literenként. Sós György (Orosz-lony) Örömhegy. -1370
Fiatal, Ügyes, lehetőleg kerékpározni tudó háziszolga azonnal felvételik. — Lenk sütöde. -1371
Megbíz In ló portás kerestetik. Rokkant katona előnyben részeiül. Jelentkezni lehet Erzsébet-tér 12. 1373
Eladó egy teljesen Jókaiban levő com-picit ebédlő. Clm a kiadóban. -1374
PDCH-kerékpárok
békebeli minőségben kaphatók kedvező részletfizetést feltételek mellett
Brandl Sándor és Fia
oégnél, Deák-tér 2. sz.
a fcl&ótemplotnnál.
Karékpárgummlk é. nlkatré. •«.lt a I.QOtc.óbban, Kerék, párjavltó műhelyt
Ujj, modem
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlsz Jenőné, Nagykanizsa Bazár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszerű ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
Legszebb alkalmi és húsvéti ajándéktárgyak!
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos eladisi h-.lye:
WEINER GÉPÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
Főflelel: Csengery ut 2. szám. FWtjzIt: Király-utca 34. sz.
A legkedvezőbb részletfizetésre is kapható. M- B évi jótállási -M
Olcsó kalapvásár!
Férfi és női kalapok, sapkák
minden elfogadható árban
kiáruslttatnak Javításokat elfogadunk Gyenes éa Vida.
Műhely áthelyezés.
Tisztelettel értesítem a n i. közönséget. hogy Nagykanizaán, Erzsébet-tér 2. száin alalt levő
ernyőkészitő és javító műhelyemet
Lehr Oszkár.félc házba, Ei-xsébot-lír 13. .reám alá hetyaatam.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves pártfogását
teljes tisztelettel
Sít. Hernlcld Dávidné.
varrógép
RÍO BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Át/ a/ye rő/iieféjife//c/e/ck
SINQER VARRÓGÉP n iszvé NvrÁKSAsAa
FIÓKÜZLETE: „ NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
KERTI MAGVAK
Nöwényvédelmiflzerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
SS cígnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Bíróság mellett.)
Fényképészeti cikkek
nagy raklíra. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papírok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISÜHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
A viughirü „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli rak\'ára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb v„rrógípraklár, a felsótemplomnál 20 havi részletfizetési
Értesítem íz igen lltzlell kocsi- és autólul»idono«okat, hoey raktáron tartok, _ ..i \' _ a.
késznek és lavitok autorugokat.
melyekért jótállást vállalok. - Elvállalok továbbá koosik készítését, javiiását, lóvasaláat és e szak mába vágó összes munkákat jutányos árakon.
Tisztelettel
BAZSQ SÁNDOR
oki. lópatkoló és kocsikorács - Telekl-nt is EStrös-tér sarok.
Tengeri és árpi darálóm állandóan üzemben van.
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagyíj. (Nyomdavezető: Olenbeck Károly.)
87. évfolyam, 79. szám
Nagykanizsa, 1927 április 7, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI MIM
POLITIKÁI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára egy bór* 2 pengi 40 ffiMr.
Az olasz-magyar szerződés
Barátsági szerződés és békéltető és dfintöblréségi egyezmény — Olaszország és Magyarország 6r5k időkre barát! viszonyba lépett
Budapest, áprflis 6. (Éjszakai rddlójelenlés) A Palazzo Chigíben április ötedikén aláirt olasz magyar szerztdés lulaidonképen két részből áll. A barátsági szerződésből éa a békéilelő és döntőbírósági egyezményt magában foglaló szerződésből. A szerződés szellemén végig vonul azaz áitalínos vágy, bogy a két ország között a Jóviszonyt a leghathalósabban kimélyilse és igazi békevágyát érvényre jutassa.
A szerződés első része a barátsági szerződés öl cikkelyre van osztva. 1. magában foglalja azt a részéi, hogy a két állam közölt a béke és az örökös barátság fennálljon; 2. a kél állam békéltető eljárás alá bocsátja azokat a vitás kérdéseit, melyeket diplomáciai uton a megszokott idő alatt nem lehet-elintéz ni; 3. ha a békéltető biróság sem vezetne eredményre, ugy válaaztott bírósági eljárás alá bocsátják a vilás kérdéseket; 4. a végre-haj\'ásl módozatokról szól é6 végül 5. a szerződések megerősítésére és a megerősítések kicserélésére wmlkozólag intézkedik. A szerződés öl év tarfarrára szól és amennyiben azt a lejária előtt egy évvel nem mondják fel, ugy az további öt évre érvényben marad. A szerződés másik része, bárom részből áll. A.békélteti,\'a választolt bíróságok és az általános rendelkezése fejezeteiből.
A kormány legfontosabb programmpontja a kisegzisztenciák felsegitése
A pénzügyminiszter nagy beszédben reflektált a költségvetés éltalános vitáján elhangzottakra — Caak egy átfogó gondolatnak kell lenni s Ez a nemzeti
A költségvetés általános vitája befejeződön
Budapest, április 0
A képviselőház mai ülésén elnök bemutatta a Keresztény Szocialista párt kérvényét a nyugdijak rendezésétől.
Vértes Vilmos István a költségve tés els5 szónoka. A vidéken létesített villamos berendezések törvényes rendezését tartja célszerűnek. Halá-rozati javaslatot terjeszt elő, melyben kéri, hogy utasítsa az országgyűlés a kereskedelemügyi minisz-lert az egész ország eleklrifikálására vonatkozó törvény sürgős beterjesztésére.
A következő felszólaló Relsthl Richárd volna, aki azonban eláll a szótól. Minthogy többjelszólaló nem jelentkezett, elnök a költségvetés általános vitáját bezárja.
A pénzügyminiszter beszéde
Bud JSnos pénzügyminiszter reflektál az elhangzott felszólalásokra. Örömmel állapítja meg, hogy a költségvetés vitája nemcsak terjedelmei, hanem tnagasszinvonalti is voll. Elmaradtak a múltban annyira ismeretes személyeskedések, vitatkozások & izgalmak. Az ország érdeke is
azt kivánja, hogy tárgyilagosan éa megfoutoltan tárgyalják meg a kérdéseke!.
Nálunk csak egy átfogó gondolatnakszabad érvényesülni és ez: a Nemzet I (helyeslés és taps). Reflektál a felszólalások torán a választásokkal kapcsolatban tett megjegyzésekre. Az ellenzék veszleségé! annak tudja be, hogy nem voit egységes, nem tudott progrzmmot nyújtani.
Nem lehel annyi/éle pártra szét-tagozódni akkor, amikor az ország nehéz helyzetben van és meg kell menteni.. Megérti az ellenzék keserűségéi, azonban annak maga volt az oka.
Nem lehet a kormányt tá- . madnl akkor, amikor a legfontosabb programmpontja a kisegzisztenciák felsegitése. Nem roll még nehéz helyzetben soha más annyira, miut a mostani többség, amikor a legnehezebb feladatot vállalták magukra a nemzet talpra-állitása érdekében. A titkos kerületekben az ellenzék sem mondhatja, hogy bármiiéle befolyás érvényesül-
hetett volna és a kormány mégis több, mint 200%-al több szavazató! kapóit, mint a múltban. Nem érti a szociáldemokrata képviselőket, akik akkor, amikor a kormány szociálpolitikai javaslatokkal jön, mint a betegség és balesetbiztosításról szóló javaslat,
a negáció álláspontját foglalják el ahelyett, hogy ezt a törekvést honorálnák I Apponyl gróf felszólalására reflektálva hangsúlyozza, hogy a takarékosság gondolatát a jövőben is a leg-rigorozusabban követi. Rassay felhozta, hogy sokkal többet költünk személyi kiadásokra, mint a békeévekben. Elfelejtik, hogy mekkora különbség van az akkori és a mostani viszonyaink közötl. Nyugdijak cimén hatszoros nyugdljterheket kell viselnünk-* múlttal szemben.
Nem szívesen foglalkozik más államok köl\'ségveléeé* el, meg kell azonban állapitanunk, hogy A uszlrla létszáma kisebb mint Magyarországé és mégia a mi költségvetésünk alacsonyabb. Mindaddig, amig a lisz\'-viselólársadalom állásához mért megélhetése biztosítva nincs, foglalkozni kell a kérdéssel. A tisztviselő kérdés megoldását a hatalmas nyugdij-terhek leszik nehizzé A kormány állandéan azon fáradozik, hogy a ránknehcicdő nyugdíj c hekel álbá-ritsa az utódállamokra. H i ez sikerül, akkor olyan költségvetéssel jöhcl a kormány, amelyei minden o\'dilon örömmel fogadnak.
Iils5 feladat a mai helyzetűnkben a magángazdasági életnek az államháztartással való harmóniába hozatala. Utal arra, hogy a legcsekélyebb kb. ISVa-os segítés, amit nyújthatna az állam a tisztvlse\'öknek, 35—40 millió pengő lenne ki. Ez azonban akkora összeg, amelyre addig gondolni sem lehel, srplg az adócsökkentés hatását egész terjedelmében nem látjuk. Ha azonban ez a hatás már látható lesz és módot nyújt a lisztviselőkérdés megoldására, a kormány haladéktalanul megteszi az intézkedéseket.
A nyugdíjasok kérdése Sokan foglalkoznak a nyugdijasok kérdésével. A kormány lassan és fokozatosan arra törekszik, hogy ebben a kérdésben is megoldást létesilsen. Rövidesen javaslatot terjeszt a Ház
elé, amelyben megkezdi a munkát a régi nyugdijasok helyzetében való megjavításra.
Földreform, hitelkérdés A földreform során elhangzót tfel-szólalásokra reflektálva, a reformnak legnagyobb hátránya a financirozás. Pénzügyi viszonyaink Javulásával azonban a kormány hozzáfoghat ennek a kérdésnek a rendezéséhez Is. A hitelkérdés terén vannak még bajok. De a helyzet egyre javul és a kormány állandóan napirenden tartja ezt a kérdési. Hangsúlyozza a koncentráció szükségét. A külföldi tőke kedvezően hat majd a kamatviszonyokra, de vigyázni kell vele, hogy a községek el ne adóeodjanak. Rendelkezésre áll 58 millió köl-csönmaradvány és 50-80 millió költségvetési felesleg, amellyel folytathatjuk a gazdasági és ipari beruházásokat. A következő esztendő* ismét biztosítottnak látja a nagyobb beruházások kérdését. A szabadkereskedelem helyreállítása
Külkereskedelmi helyzetünkkel foglalkozva megállapllolla, bogy egyetlen állam sem áliilolta helyre any-nylra a szabadkereskedtlmet, mint mi. Mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy gátat vetünk az egészséges külkereskedelmi politikának. Az utolsó hónapban passzivitás mutatkozik, amelynek oka az, hogy a könnyű akadályként ernelk<dett autonóm vámtarifánk ellenére is rohamosan növekedett behozatalunk.
Az államnál a forgalmiadó ellenőrök nem rétzesülnek óriási jutalékban. Ltbel, hogy ilyen összegek az auto-nóm-testületeknél előfordulnak, de ezt .nem hajlandó lúrni. Felszólította a törvényhatóságokat, bogy tájékoztassák it és mind :n intézkedést megtesz az anomáliák megszüntetésére.
Végűi ismétellen megköszönte azt a nyugodt és objektív kritikát, amely egyformán nyilvánult meg minden oldaltól a költségvetéssel szemben és a köllségvetés elfogadását kérte. (Nagy éljenzés és taps.)
A Hát a költségvetést a részletes tárgyalás alapjául elfogulta. Ezután áttérlek a benyújtott határozati Javas-latok tárgyalására.
Dr. Vass József népjóléti miniszter, miniszlcrelnökbelycttes javasolta ezután, hogy az egyes tárcákat a következő sorrendben tárgyalják:
ZALAI KOZLONy
1927 április S.
külügyi, népjóléti, kereskedelmi, igazságügyi, miniszterelnöki, főldmivclés-ügyi, belügyi, honvédelcmügyi, kultusz- és pénzügyi tárcát, amit aHiz elfogadott.
Az interpol ációknál
Bodó János a munkásbiztositó pénztárnál egyszerűbb admínisztéáció bevezetését kérte.
Frtlhwlrt Máiyás kérdi a minisztert, bajlandó-e rendes mederbe szorítani a kartelek működését.
Hcrmann Miksa kereskedelemügyi miniszter kéri az interpelláló képvi-selót, hogyha megbízható adatai vannak, azokat hozza tudomására. A kormány nem fog visszariadni a szükséges intézkedésektől, ha a fo-gyasztoközönség rovására visszaélést tapasztal.
Ax ülés Vs7 órakor véget ért.
Az ipartestületi elöljáróság ülése
Nagykanizsa, április 6
Az Ipartestület dr. Kaufman Lajos iparbiztos Jelenlétében tartotta meg elöljáróság! ülését Bazsó József elnöklete alatt. Ntusledler Jenő Jegyző pénztári beterjesztése szerint az elmúlt hónapban 1394 pengő bevétellel szemben 983 pengő kiadás volt. A gazdasági bizottságba Buday János elöljáróság! tagot választolták be. A menház kerti földjét 3 évre bérbeidlák. Örömmel vette tudomásul az elöljáróság a menházi tégla-akció sikeres előrehaladását, anyagi eredményéi. Berény Árpád indítványozta, hogy keressék meg a város vezetőségéi, bogy a tanonciskola! évzáró vizsgüon képviseltesse magát. Majd mint a tanügyi bizottság elnöke hosszabb jelentésben beszámolt a téli-tanfolyam vizsgáján tapasztaltakról és a legnagyobb elismerésre! adózóit a dicséretes eredménynek. Dr. Kaufman Lajos iparblzto) Ígéretet tett arra, hogy a vizsgákon a város képviseltetni fogja magát. Több munkaképtelen agg iparosnak segélyt szavazlak meg. Práger Ferenc panasz tárgyává telte, hogy a budapesti Munkásbiztositó baleselb\'ztositási osztálya minden cél megjelölése nélküli telhivásokat bo-csájtott ki, bizonyos összegeknek véglehajlás terhe melletti megfizetését követelve. Az elöljáróság ebben az ügyben egyenesen a népjóléti miniszterhez lr lel. Végül Samu Lajos az uj ejöljárósági tagok nevében igéretett telt, hogy minden erejűkkel az iparosság érdekeiért fognak munkálkodni.
Az ülés Bazsi Józsel elnök záró-szavaival véget ért.
MSJárAa
tat meteorologlal meg.
jelentése: Szerdin a hónttsék-Resgel 7 órakor +6S, délulin i >r +18, este 9 órakor +10-3.
figyelő tó: Rt órakor
Ftltiizrl: Remei borult, délben felhőzet, este kissé felhős égboltozat.
SUUilny: Reggel Délnyugat, délben LKI. este Dilnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet letentíse sze
rint változékony, többnyire csapadékos idó. hócnielkedéssel és kísíbb megélénkülő nyugati szelekkel.
Dr. Prohászka Ottokár utolsó utja
Tízezrek részvételével temették cl az ország nagy halottját
Székesfehérvár, április 6 : minisztérium, az egyetemek küldolt-
Prohászka Ottokár dr. Iiolltcslét tegnap hozták Székesfehérvárra, hol a székesegyházban ravatalozták fel. Kedd estéiól szerda reggel 7-ig a székesegyház kapui nyitva voltak, a lemp\'om teljes kivilágításban pont-pázoll és a kopotsó mellett cserkészek álltak tiszlelelórségel. A különböző kongregációk tagj\'i felváltva virrasztottak a ravatalnál. 7 órakor a templom kapuit bezáttik és megtették az elókészüjeteket a temetéshez.
Kilenc órakor megérkezett Albrecht főherceg, fíaics altábornagy a kormányzó képviselőj\', Kjss miniszter-elnökhelyettes, a felsóház küldöttsége Wlasslcs Oyula vezetésével, a képviselőház küldöttsége Huszár Károly elnökkel, Budapest küldöttsége Slpőcz polgármesterrel, a kullusz-
ségcí, az érsekek, püspökök, apá\'ok, főpapok, a papság, a legkülönbözőbb egyesületek.
Fél tiz órakor Szmrecsdnyl Lajos érsek gyászmiséi mondott az elhunyt lelkiudvcért, majd Schaiz Antal dr. egyetemi tanár magasszárnyalásu búcsúbeszédet mondott.
A gyászbeszéd elhangzása után négylovas diszes gyászkocsíra emelték a nehéz lölgyfakoporsót.a menel elindult a város lőterére, ahol gyönyörű katafalkou újból beszentelték, majd a temető kápolnájához vonult, ahol ujabb beszentelés és gyászénekek után átadták a kápolna kriptájában az anyaföldnek 0 tokár püspök földi maradványai!. Az ország nagy halottját tízezren és tízezren kisérték el utolsó útjára.
Hamis feljelentéssel akart egy asszony kibújni az adósság megfizetése alól
Érdeke* nyomozáe agy ügyben, melynek nlttús ■•mini komoly alapja Egy falusi aaexony éaajArAsAnak következményei
Nagykanizsa, április 6 | nek 96 pengővel, aminek megfize-
Rendkívül érdekes és szokatlan ügyben folytatott nyomozást a napokban az orosztonyi csendőrörs, melynek alapját egy garaboncl földműves feleségének a csendőrséghcz lelt feljelentése telte. Az asszony megjeleni egy napon a csendórőrsön és feljelentést lett egy garabonci 26 éves férfi ellen, aki állítása szerint e;y napon, mikor az ura nem volt otthon, tiltakozása ellenére bement lakásába és ott női becsületében mcglámadia.
A lefolytatott nyomozás során a csendőrség megállapította, hogy a feljelentésben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, hanem az csupán egy asszonyi ész ravasz furfangjának szü\'eménye. Ugyanis az asszony tartozott a megvádolt férfi-
lését az tőbb ízben sürgette, de mindannyiszor eredmény nélkül. Erre az asszony gondolt egyet és kieszelte az ellene elkövetett erkölcstelen mesét, amit aztán mint meg-töitént valóságot talált fel a csendőrök elölt. Több azon az udvaron lakó lanut is kihallgattak ebben az ügyben, akik megerősítenék a nyomozók abbeli véleményéi, hogy III alaptalan vádról van szó. Az asszony a feljelentéssel azt akarta elérni, hogy a 96 pengő tartozását ne kelljen megfizelnle.
Terve azonban nem sikerült, sőt lehet, hogy reánézve súlyos következményei lesznek, amennyiben a megvádolt ember nem fogja anuyiSa hagyni a dolgot és hatóságé ölti rá-
Í;almazás címén az asszony ellen eljelentésl tesz.
Száz pengő pénzbirsággal sújtották a nemesszegi községbirót egy „üMm"-ért
Amikor az „ütmT-Wl felhatalmazásra nidöiendó kétrendbeli rágalmazás lest - Ha a községi heljetlesblró „kicseréli gondolatait"
Nagykanizsa, április 6 |
Érdekes rágalmazás! pert tárgyalt a nagykanizsai törvényszék büntető-tanácsa, amely a biróság tagjainak ncvetöizmall is erősen megcsiklandozta. Nem kevesebbről volt szó, mint arról, hogy eldöntsék — „űho-mOzOtl"-c a vádiolt, Tuboly Uszló Nemesszeg község helyeltesbirája, vagy pedig köhögöll. Mert ha üho-mőzott, akkor a b:csületvédelmi törvénybe ütköző és felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségéi követte el, ellenben ha igaz az, amivel ő védekezik, hogy csak akaratlanul köhögte cl magát, akkor lel kell őt a vád alól menteni.
A büntetőper előzményei a következők : Még a mult év elején történi, hogy Nemesszeg község néhány elő jltósági tagja előtt — így löbbek közölt a község bírája és Jegyzője elölt — Tuboly László községi he-lyeltesbiró a magas fogyasz\'ási adót lelte szóvá a msga egyszerű, pi-raszli észjárásával és gyalogjáró gondolkodásával. Nehezményezése közben elmondotta, hogy ók K) millió fogyasztási adót vetetlek ki, a j gyzó mégis 30 milliót hajtőit be,
hol lehet a 20 millió többlet 1 Msjd mintegy ké dörevonóan a jegyzőhöz fotdulf.
A községi jegyző felháborodva a lélremagyarázhatatlan célzástól, cda fordult Tuboly uramhoz:
— Talán csak nem gondolja azt, hogy ml a községi bíróval elköltöttük ?
Tuboly László helyellesbiró erre válaszul felhúzta a szemöldökét, egy pillanatig habozott, de miután nem tudott többé a válasz elől kitérni, azt felelte a jegyzőnek, torkát koszörülve:
— „Ühüm I"
Se többet, se kevesebbel. Ebben az egy szóban benne volt az, amit nem lehetett félreérteni, amit nem lebefett elcsűrni, mert csak ugy lebetelt értelmezni, ahogy Tuboly László uram értéllé.
A község bírája és jegyzője a gondolatait hangosau elmondó Tuboly Lászlói kétrendbeli, a becsülctvédelmi törvénybe ütköző rágalmazásért Jelentette fel.
A tegnapi főtárgyaláson a vádolt helyetlesbiró tagadta az ellene emeli vádat. Azzal védekezett, hogy
ó nem DhQmözött, hanem köhögött, mert egy köhögési robam |ötl rá.
Tuboly csavarintos védekezésén azután már a biróság és az ügyész ls kénytelen voll mosolyogni. És mosolygott mindenki a teremben.
A biróság Tuboly Lászlót felhatalmazásra aldizendi kétrendbeli rágalmazás miatt összesen száz pengő pénzbüntetésre ítélte. Indokolásában Is leszögezi a bíróság, hogy Tuboly László „Ohütn\'-Ozölt.
Az Ítélet jogerős.
Május elsejével megnyílik a nagykanizsai közkórház sztilészeti osztálya
Gyors tempóban folynak az átalakítási munkálatok
Nagykanizsa, április 6
A nagykanizsai közkórház főépületének balszárnyában, ahol eddig a Jóságos lelkű ápoló nővérek laktak szigorú klauzura alatt, mosl nsgy sürgés-forgás, kopácsolás észlelhető. A teljesen kiürllcll épületszárnyban festők, asztalosok és bádogosok dolgoznak, hogy a nőgyógyászati é< szülészeti osztály felállításához szükséges álalakilásokal, a szobák és termek teljes átfestéséi végezzék. Ha munkájukkal elkészülnek, sor kerül a modern berendezésre, amely a szülónöknek mindazt fogja nyújtani, amiért eddig Budapestre kelleti felmenniük.
A szülészeti oszlály egyenlőre 40 ággyal kerül megnyitásra. Az egyes termek, kűlönszobs, műtő, szülőszoba slb. beosztását az uj osztályfőorvos fogj> végezni, akinek kinevezése most már csak néhány hé! kérdése. A szülészet és nőgyógyásza megnyitása május l én fog megtörténni.
Egyébként megérkezell a városhoz az alispán értesilése, hogy a nagykanizsai közkótházhoz alorvosokká dr. Affaű Dezső és dr. riadó Jenő budapesti orvosokai nevezte kl, akik már a közeli napokban elfoglalják állásukat.
1927 -áprlHi 7
ZALAI KÖZLÖNY

Bűnhődés
Szemet szemért. fogat-fogéit Tón-aos József vincellér szívtelen halótá-Irt két köUl -\'lgy szólt a verdikt és a tárgyalás két cinikus fóvádloltja, akik egy gerezd szöttőérl, mint, akik-ifi kínait minden emberi érzés, lelőttek egy embert a köletességle-\'jc-si\'és posztján, most bűnhődnek.
Hét hónap multán a maga bor-zalmasságában elevenedett meg a honvtdlőrvényszék előtt a sánci tra g/dia. tanuk, az özvegy silvettépő állomásából rekonstruátódott Tánczos József utol.ó éjszakája és ennek nyomában elhangzott az iiélel. mely a vádlottak clnizmusbj feliile t plrh-arcát, ojkblggyesztését bizonyára meg törle Is a tegnapi nappal elkezdődön számukra a lulojdonképenl bűn hidis. A rettegés, a félelem, álmát lan éjszakák soha előre menni nem akaró órái Minden napjuk egy st ralomház kínját tartja számukra. — Cellájuk ablakán kitekintve, vacogó lógókkal látni vélik a két akasztófa helyit, hallani vélik a bitó ácsolásál is megdermednek a homlokukon kiütő halálverltiktőt... Bűnhődii... Lelkiismeret- ébredés... S:ámiL dás, mely nem a kivégzés néhány perces szenvedését, honem az élet halál kérdésének vérfagyasztó bizonytalanságát foglalja mQgában A blzonyta lansógit, melynek távoli ködében olt bonlakozik előttük kit akasztófa ár-nyika, mellette pedig a várt kegyelmi lény, amely életfogytig turtó fogságra változtatná az ítéletet...
Denk is Láposi a rnanllcheres embertelenekei a tegnapi nappal siralomházba küldte a verdikt. A végleges döntésig való várakozóminden lléleln\'l súlyosabb számukra. A haszárnyu udvarán a most születő tavaszban vezényszavak pattognak, kemény léptek dobbantak és a fogda ki! cellájában két katona bezárva morzsolja lantaluszi kínnal napjait, míg jő a végleges határozat..
A hadbíróság ítélek példás vall. Az Irgalom, ml szivünkben van, mig mindig Inkább egy szerencsét lenné telt özvegy és két ária feli jordul, mint a halába iléll gyilko sok irányában. Nem mullk el nap, hogy emberélet ne aludna kl erőszakos emberkezek állal Ez az ítélet példás is elrettentő.
Egy iletel adott Tánczos József a munka, a kötelességteljesítés vártá-ctín. Két golyó ts szaladt felé. Egyik eltalálta. Ezért oz egy golyóért, umí gyászba borított egy csatádat, kit halált követel az Igazságszolgáltatás Doszto/evszky mondja a Raszkol-nyikovban: bün nincs bűnhődés nil kűi. Aki öli, az fizessen. Fizesse azt, amit elveti. (-bán)
A szenycsatornák rendezése ügyében megkezdődnek a kisajátítási eljárások
A tulajdonosokhal való magtgyaiét után kiírják a munkálatok áHaJMaát — M4g ■ forrd nyár alatt olkéaaOlnok a oa»tornéz4»sal
Végire rendeződik az Ördög árok Ugye is
Nagykanizsa, Április 6
Örvendetes hírt közölhetünk a közönséggel. KülönOsképen a szenycsatornák mellett lakóknak log ez iólesö megelégedést okozni. Arról van szó ugyanis, hogy a város a legkomolyabban hozzáfogott a város belterületén levó azenycsilomák rendezéséhez, lllelve azoknak szabályozásához, ami régi panasza voll Nagy kanizsa közönségének.
Mint értesülünk a csatornázásokhoz a tervezetek szerint szükséges nek mutatkozik több kisajátítási eljárás lefolytatása. Így pé\'dául az Ördögárok mentén is a gyökeres és eredményes munka érdekében a város jónak látja, hogy maglnlelkekel és egy házal kisajátítson. Ugyanígy a Király u\'cában Is. Eriknek a kérdéseknek megbeszélésére az érdekelt ház és telektulajdonosokkal a tárgyalások két három napon belül
megkezdődnek és minden remény meg van, hSgV azok a köz evidens érdekében Is himarosan eredménynyel fognak végződni.
Amint a város és a tulajdonosok közölt a telkek, Illetve házzk kisajátítására vonatkozóiig a megegyezés* megtörténik, azonnal meglesz a munkálatok kiírása Isésakkormártemmi. sem fog uljába állani annak, bogy a város kOzegétzségügyél su\'yosan veszélyeztető büzcsalornák végkép eltűnjenek, Illetve kanállzálás állal ellünlesstnek a külvilágtól.
Ilyenlormán a legtöbbel emlegetett Immár „romantikus* hírnévre szett tetl Ö dögárok is csak egy kellemetlen emlék lesz az azon a környéken lakók, számára.
A csatornázási munkálatokkal minden valószínűség szerint még a nyár, illetőleg a forróságok beállta elölt elkészülnek.

Apa és fia tragédiája Óbudán
Az anya nemrégen meghalt, az apát szívszélhűdés érte, a flu megmérgezte magát
Budapest, április 6
(Éjszakai rádtőjelentés) A posztoló rendid értesítenék, bogy a Vihar utca 15. számú hlzban lakó Szidler L-jos nyugalmazott állami pénzügyi főtanácsos már nipuk óla nem id éleljell msgAról. Rendőrt bizottság hatolt be a lakásba, amely Szidler Lijos ny. pénzügyi lólaná-csost a ház félreeső helyén, gugoló helyzetben, hollan találta, lia, a huszonhat éves Jenő, aki egyetemi hallgató volt, az ágyban feküdt holtan.
Az ágy mellett morfiumos és lu minálos fiolákat fedeztek fel. Búcsúlevelet is találtak a szobában, melyben a fiatalember megírja, hogy egyik éjjel tizenkét órakor |Olt haza ét az apját hollan találta otthon. Szívszélhűdés ölle meg valószínűleg — Írja. Ezen és az, bogy anyja is nemrégiben meghall, annyira elkeseredett, bogy megmérgezte magát. A két holttestei a törvényszéki orvostani intézetbe szállították. A rendőrség folytalja a megkezdett nyomozási.
A zalaegerszegi petíció
Budapest, április 6. A közigazgatási bíróság Lampel-tanácsa ma kezdte tárgyalni azt a petíciói, amelyei báró Kray István zalaegerszegi képviselő mandátuma ellen Farkas Tibor választól nyu|tottak be. Lánji Márton dr., a választáslvédők képviselője emelt elöször alaki kifogá \'okat a panaszlevél ellen, amelynek sok aláirását érvénytelennek jel.nlelle u, majd dr. Udvardy Jenő, a peti-cionáló képviselője válaszolt a kifogásokra, egyúttal a vádirat ellen emelve alaki kifogásokat. A biróság hosszas tanácskozás után ugy döntött. hogy a tárgyalást május 7-én lolylalja s ugyanakkor hirdc\'i ki határozatát.
Vasárnap óta eszméletlenül fekszik a sánci családi dráma áldozata
ki asszony, vallomása szerint, la vé Egy másik verzió izerlnl le akarta Nagykanizsa, április 6
Sorogll Nándor, a Sáncban lakó délivasuli nyugdíjas lüló, akit felesége baltacsapásokkal Icatolt, vasárnap óta még mindig eszméletlenül lekszlk a nagykanizsai közkórházban, anélkül, hogy csak egy pillanatra is magához tért volna. Dr. Aimássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró tegnap délben Ismét kiszállt a kórházba, hogy megkísérelje Sorogll kihallga-lását, azonban ez a harmadszori kiszállása Is hiába való volL
Az orvosok szeriül a szerencsélicn ember menlhetetlen.
A gyilkos merénylet elkövetője — Sorogli felesége — a kaposvári klr. ügyészség fogházában ül. A kaposvári kir. törvényszék vizsgálóbirája
kezdtek, melynek hevében az asz-szony végső menekvésében felkapott egy ballát és azzal többször fejbevágta az urát. Ezután ö maga lármázta fel a falul.
Módunkban voll a kis község több lakosával beszélni, akik a Sjrogli-bázaspárt közelebbről ismerik és akiknek adatai alap|án a gyilkos merényletet a következőleg lehet rekonstruálni :
Sorogllné szombaton személyesen bement az egyik lánd boltba és ott egy liter pálinkát veti. A bollos, aki Ismeri Sorogllékat, szokatlannak találta azt, bogy az asszony egy egész liter pálinkát vesz, azért megjegyzést is lelt, hogy minek vesz olyan mennyiséget. Az asszony erre, mintegy magához szólva, a 1 fdlelle vitz-sza a boltosnak :
— Ez úgyis az utolsó Ivás lesz.
Majd amikor hazavitte a lller pálinkát, leányát még öt lller borért küldte el. A leány cl Is hozta a bort, persze nem ludla, hogy mit akar vele az anyja. Amikor azlán a férj hazajött, az asszony alaposan leitatta és ezt a borközl állapotot használta kl arra, hogy férjével végezzen.
Amennyiben ez a feltevés igaznak bizonyul, Sorogll Nándor lelesége előre megfontolt szándékú hitves-gyilkosság mialt fog a büntetőbíróság elé kerülni.
időimében követte el borzalma* tettét líbiai férjét, hogy végezhessen vele
oz asszonyt ma délelöll maga elé vczeltelle és több mini egy órán át kihallgatta.
Az asszony kihallgatása alkalmával ugy adia eló a dolgot, hogy szombaton este egyik kiifiukat az ura megverte valami csiny mialt. Sorog-Jiné közbelépett és nem akarta engedni, mire az ember nekiment és egy felkapott székkel frjbe akarta vágni. Erre azonban nem martdl ideje, mert az asszony kiszaladt a konyhába, ahová a férje Is követte. Olt a cse\'édjük, Budkovics Katalin szembeálloll az asszonya védelmében az emberrel, mire az —mintáz asszony vallomásában mondja — a cselédei földre loktc. Sorogllné akkorra már a műhelybe menekült, de az ura ide Is kövelte és dulakodni
Ebéd a magyar miniszterelnök tiszteletére a Palazzo Senatorioban Róma, április 6. Benlto Mussolini a magyar miniszterelnök tiszteletére a Palazzo Senatorioban fényes ebédet adott, amelyen a magyar követség tag|ain kívül az olasz kormány tagjai és a politikai éle! lelesel veitek részt. Mussolini miniszterelnök pohárköszönlőjében hangsúlyozta, hogy Olaszország közelállónak érzi magái ama nemzethez, amely megőrizte régi erényeit. Magyarország |obb jövő felé halad, amelyre kiválóan méltó. Amikor majd Fiume kapuján keresztül a magyar forgatom újból rálip a tenger szabad útjaira, ezzel a közgazdasági éleinek amaz áramlatai is táplálékhoz ju\'nak, amelyek a fennálló kapcsok megerősítéséhez sokban hozzájárulnak — mondotta. Majd pohsrát a kormány, zóra, a magyar nemzel felvirágozá-sára ürítette. Bethlen István gróf válaszában kiemelte, hogy az olasz nemzel izzó hazafisága például szolgálhal valamennyi nemzetnek. A mai nap történelmi dátum marad a magyarság számára. Az olasz király és királyné tiszteletére és az olasz nemzel virágzására emelle poharát.
A román király állapota
Bukarest, április 6. fÉjszakai rádló-Jelenlis) A király a ma kiadott hivatalos orvosi jelen\'.és szerint az éjszakát |ól töltolte. A betegség tünetei határozottan Javulnak. Ma az összes felekezetek templomaiban az ural-
Íkodó felgyógyulásáért könyOrgő islec-tiszteletet tartottak. A kaltdrállsban a királyi család több lag|a Is megjelent.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 áprlls 7
A leszármazás kérdéséhez
Igen tisztelt Szerkesztő Url Engedje mi£, hogy becses lapjában válaszolhassak Kerezsy Qéea lanár ur nagykanizsai előadásomat bíráló cikkére, hogy ugy kereszlény szempontból is, tisztázhassuk az embe riség eredetének világnézeti problémáját. Kerezsy tanár urnák kétségkívül nagy tudásra valld cikke élénk bizonyítéka annak, hogy az emberiség származásának kérdése mennyire érdekli a gondolkodó elmét.
Az ember eredetének kérdése, tisztán természettudományi szempontból is, felette bo.iyolull kérdés, melyet többféle tudomány, nevezetesen az élettan, az összehasonlító alaktan és elsősorban az őslénytan, a paleontologla, van hivatva megvilágítani Ha valaki az ember ere deléről, tisztán természettudományi alapon, előadást kíván tartani, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül az alaktani és élettani érvekel, és ba csakis az őslénytani érveket vonultatja fel, Joggal éri a vád hogy az emberiség származásának kérdését nem világította meg minden oldaltól.
Én azonban, Nagykanizsa inteti\'* gens közönsége előtt, nem az emberiség származásának problémáját fejtegettem, hanem az emberiség ős történetét, a prehisztóríát a kariam a prehisztoria jelenlegi ismerelei alapján, megvilágítani. Az ósörlénelmel pedig kizárólag a prohisztória em lékei alapján kell megrajzolni. Az őstörténetem emlékei a megkövesüli emberi csontmaradványok, továbbá a kőeszközök és általában mindaz, amit az emberiség e távoli múltjából megőriztek számunkra a földrétegek mauzóleumai. Az őstörténelem legrégibb emlékei a jégkorszakból és az ezt megelőző u. n. .chelléen\'-korból valók. Az östörténelem ezen emlékei alapján rekonstruált jégkorszaki ember, az u. n. .neandervölgyi-ember, anatómia szempontból a mostani európainál primitívebb felépiiési volt ugyan, de azért Igazi ember volt. Igaiiemberi voltát bizonyltja anatómiai felépítése, mely a mai emberfajták Ingadozásai körébe esik, továbbá az eszközök feltalálása, a lüz ismerete, végül a erkölcsvilága és vallása, melynek bi-zonyitékai .Az őskor embere, kultu-rija és vallás\' dmü könyvemben olvashatók. A jégkorszakol mege\'őző .chelléen" időből a kezdelleges kőeszközökön kívül csak a heldelbergl állkapcsot emiili a prehisztoria s minthogy egy állkapocsból nem lehet rekonstruálni az egész emberi, azért joggal mondhatom, hogy a .chelléen-ember" képe elvész mull idők sötét homályában. A paleontologla ezid ig nem n.ulilotl fel át-menelí alakokat az ember és a majom közöli; de hogyha idővel a földrétegek mélyéből előkerülnének is a mai majmoknál fejlettebb koponyák, még nem következik ebből, hogy azok az emberek közvetlen ősei voltak, hanem ebből csak az-következik, hogy valamikor a mostani majmoknál fejtettebb majmok éttek. Mindaz, amit a prehisztoria és az emberi őslénytanra vonalko-zőlag felhoztam, az nagyjából fedi Marallln Boule, a párizsi nemzetköri Jnstltut de Paleontologle Ha-maine" nagynevű Igazgatójának felfogását. Ha már most a prehisz-toriai idők perémén állva a prehisz-toriának feladom az emberiség ere-delének szfinx kérdéséi, a prehisztoria néma marad és nem ad lelket
Ujabb családi tragédia egy kis faluban
Egy brutális férj 12 késszurássai megölte (eleségét
Nagykanizsa, ipillls 6 Még mindig életveszélyes állapotban a helybeli kórházban fekszik a bagolasánci családi dráma áldozata, de már ujabb borzalmas családi tragédiáról kell hirl adnunk.
A somogymegyei nyolcszáz lakósu Bőszénfa községben tegnapelölt este nagy riadalmai kellelt a bír, hogy Sommer B ililt odavaló gazdálkodó több késszurássai megölle feleségéi Froseh E-zsébelel.
A gyilkosság előzményei még hushagyókeddre nyúlnak vissza, mikor Sommer vadállati kegyellenség-
gel ugy elverte áldolt állapolban levő feleségél, hogy az nagy beteg lett. Ezért a trulátis emberi négy napielzárásra iiéliék. Az Ítéletet tegn p előli hirdette ki elölte a kör|egyző.
Hogy ezulán ml töriént a lérj és feleség közöli, azt nem ludja senVi, mett az egyik szomszéd már csak a női sikoltozásra rohant át hozzájuk, ahol Szommer a feleségén térdeli és 12 késsiu\'ással m-gölle az asszonyt. Megakadályozni a végze les cselekményt késő voll.
A gyilkos férjet, aki Kaposvárra szökött elfogták.

megnyugla\'ó választ e világnézeti kérdésre. S azérl az, ami lelkünkben fényt ragyogtat fel, amikor a .nagy k.\'rdések" uiján előreaka\'unk haladni, s ami igy végelemzésben értelmei és értéket ad az emberi életnek, az nem az a kis prehisztoria! ludis, hanem a hit. Hl pedig valaki az őstörténetemre hivatkozva . a nagyközönségnek azt hirdeti, hogy 1 az ember teste és lelke szerint az állalvilágból származol!, az ellen joggal óvást emel minden keresztény, sőt minden pozitív vallás, mert az evoludo tanának e szélsőséges alakja teljesen ledönti és ösz-szezuzza a hit oltárát a lelkek szentélyében.
Ez voll Nagykanizsán tartott előadásom gondolatmenete. Az emberiség származásának problémáját előadásomon szándékosan elkerül-lem, mert akkor az élettani és az alaktani érveket is bővebben kellelt volna ismertetni, ami pedig nem voll előadásom célja. S e tekintetben igaza is van a cikkíró urnák, hogy azek száma, akik az emberiség származásának kérdésében a kalho-llkus álláspont leszögezésél várták, előadásom némi kívánni valót hi-gyotl hálra. Ssjnálom Is, de e kérdést röviden nem érintettem és ete-kinletben nem utaltam könyvem u\'o\'só fejezelére, mely az öslörté-nelmet és állaláben a fejlődéslant a kereszténység fényében vllágilja meg. Kérem a cikkíró ural olvassa el ezt a fejezetet és ott választ la-Iái mindarra, amit becses cikkében felvet. Helyesen írja olt, hogy a helyesen értelmezett fejlődés és a hit közt nincs áthidalhatatlan Ur; régi hit az uj eszmék köntösében még szebben ésragyogóbban bontakozik ki.
Ami nevezetesen az emberek te remtését illeti, különbségei kell tenni a lest és a lélek teremtése közt. A lelkei, mini azt előbb említet ük, kétségkívül az Isten közvetlenül leremtetle; azért az evolúciónak szélsőséges lana, mely még a let -kel is az állatvilágból származtatja.
nem egyez\'elhelő össze a katolikus és egyáltalán a kereszléry hit el.
Az emberi lest terem\'érének kérdését már nem lehet Ilyen egyszerűen és kategorikusan elimézni. Lehetetlen volna e kérdési sz. Ágostonra valj hivatkozással megoldani, mini azt a cikkíró ur megkísérli, meri sz. Ágoston kifejezetten csakis a világegye\'em .6 napos" teremtését tárgyalja; az ember leslének az állalvilágból való származásit nem is érlnli és nem is érinthette, mért cz a probléma sz. Ágoston Id jében teljesen ismeretlen vol>.
Az emberi test teremtésére vonatkozólag kétféle felfogás van: a szigorúbb és az enyh.\'bb. Mindkettő-nck bő ismertetéséi megtalálhatja a cikkíró ur könyvem jelzett fejezetében. Igaza van a lanár urnák, hogy az emberi lest szárm jzásának problémája az Egyház még nem dön--tölte el végérvényesen. Mindazonáltal az Egyház természetszerűleg konzervatív álláspontot véd és helyesen is t. szi, mikor százados hagyományokon alapuló felfogását nem ad|a fel addig, amíg az ellenkező véleményt döntő érvekkel nem Igazolják. És az Egyház kívánja is, hogy szellemi harcosai előadásaikban és Írásaikban a konzervaliv álláspontot védjék természetesen kiemelve, hogy ez jelenleg még nem olyan tan, melynek Igazságáról az Egyház lani-tásának örök Időkre kiadott pecsétje kezeskedik.
Fogadja kérem. Szerkesztő Ur, legmélyebb lisztele\'em jelzését.
Pécs, 1927. ápr. 5.
Zborovszky Ferenc S. J.
PAPAfeAl
M. kir. állami
OSZTALYSORSJÁTÉK
Feltűnő nagy nyeremények.
Már egy sorsjeggyel Is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 6\'/4 milliárd K.
összesen 6,012.500 P.ngö, Körülbelül 75 milliárd korom késrpínz
nyeremény kerül kisorsolásra. Az újonnan kezd Idő sorsjitékia szerencseszámokat a|ánl
Milhoffer Kálmán íöelárnsitó STH™
Sorij-gyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P. Minden második sors jegy nyer. H
napi hirek
ftAPIREHD
Április 7, csütörtök
Római katolikus: Herm., lózseí. Pro- { : testáns: Hermán, izraelita: Nisan hó |
Nap kel reggel 5 óra 29 perckor | nyugszik délután 18 óra 36 perckor.
Városi Színház mozi előadása 6 és 9 . . órakor: Habkisasszony, Hans Kahlen- j | berg regínye után.
Vidéki előfizetőinkhez !
Felkérjük mindazon igen lisztéit előfizetőinket, akik a .Zalai Közlöny előfizetési dijával hónapok óta hátralékban vannak, hagy a cimtlkre megküldött csekklap felhasználásával az előfizetési dijat mielőbb befizetni szíveskedjenek. Az újság előállítása horribilis összegekbe kerül, ez teszi indokolttá kérelmünket: a pontos előfizetéssel nagyban elősegítik t. előfizetőink a kiadóhivatal terhes munkáját.
Tisztelettel A ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatala
— A héten elkészül a város 1927. évi költségvetése. X városi főszámvevőségnél nagyban folyik a folyó évi költségvetés összeállítása, amely ezen a héten teljes befejezési nyer. Utána a főszámvevőség ki-nyomaltalja és minden képviselőtes-lüleli tag közöli betekintés céljából kiossza. A pénzügyi bizottság legalább egy hélen kérésziül tárgyalja a városi budgelet, majd utána a képviselőtestület elé kerül. A polgármester e hó végére fogja a képvi-selőlcs ülclet rendes közgyűlésre összehívni.
— Uj telekkfiny wezető. A nagykanizsai kir. járásbírósághoz kinevezett Horváth László kir. telekkönyv-vezető ma elfoglalta hivatalát.
— A tanoncvizsgáló bizottság eskütétele. A nagykanizsai ipartestületi lanoncvirsgáló bizottság taglal dr. Kaufman Lajos iparbiztbs kezébe letelték az esküt.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációja ezúton értesíti lag|ait, hogy Prohászka Ol\'okár püspök lelki üdvéért a gyászmise 8-án, pinteken 8 órakor lesz a plébánia templomban. A szentmisén a tagok a szent-áldozáshoz járulnak.
— Gyermekek I Oszkár bácsi május 8-án mesél a Polgári Egyletben
— Minden iskolának lesz rádiója. Budapestről jelenük: A kultuszminiszter rendeletben fog intézkedni azon irányban, hogy M«gy»\'" országon minden, iskolának legyen rádiója. Ilyen módon körülbelül 12 ezer rádióállomást fognak felszerelni.
— Vagyonzárlat. A nagykanizsai kir. törvényszék Koszednár Oyörgy nagykanizsai lakos ingatlan vagyonára a zárlatot elrendelte.
1927 április 7.
ZALAI KÖZLÖNY
— Aki friss és egészséges akar lenni és nem akar|a, hogy kemény legyen a széke, folylon fájjon a leje js bére lele legyen mindentéle palla-nással, az igyek lielenkénl egyszer-kélszer reggelizés elölt I pohár természetes .Ferenc Józsel" keserü-vizel. A hadikórházakban végzell orvosi megfigyelések szerinl a Ferenc József vizet a súlyos betegek is szívesen használták, meri ez minden kellemetlenség okozása nélkül biztosan hat. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és lűsz« rOzletekben.
— SzOlók figyelmébe. A pfesi Jézuslársasági Pius Inlernálus igsz-ga:ósága (Pécs, Pius intézel) ezúton is felhívja az érdeklódó szülök figyelmét, hogy akik a Jövő lanévre gyermekük számára helyei óhajtanak biztosítani az intézetben, minél elóbb érdeklődjenek az Inlézel igazgatóságánál, hogy a késói Jelenlkezéssel járó kellemetlenségek kölcsönösen elkerülhetők legyenek. Megkeresésre nyomtatot! tájékoztatóval készséggel szolgál az igazgatóság. Növendékeket lehetőleg csak a klasszikus glm názium első és második osztályára veszünk fel. Felsőbb osztályra Jelentkező növendék csak nagyon előnyös minősítés esetén tarthat számo\' felvételre. Az évi taitásdl) (ellátás, mosás, fűtés, világítás) 1000 p:ngő.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Az állami iskolák Igazgatói köszönetet mondanak a Zilamegyel Oazdasági Takarékpénztár R. T-- nak és a Nagykanizsai Binkegyesülel és Dél zalai Takarékpénztár R T.-nak a szegény gyermekek felruházására adott adományokért.
— Jegyeket adnak kl a molnári! rablógyllkosság főtárgya-lására. A nagykanizsai törvényszék folyó hó 25 ére fűzte ki a kél mol-nárii kellős rablógyilkos, Németh Mátyás és Kukuruzsnyák János mol-nárlegények nagyszabású bűnügyének lötárgyalásál. A közönség köréből máris oly nagy az érdeklődés, hogy a törvényszék legyzói irodáját valóságos ostrom alá fogják, hogy előjegyezzék magukat a főtárgyalásra kiadandó belépőjegyekre. A lőlárgya-lás elnöke, minthogy több községből nagyon sok lanu van beidézve, legfeljebb 150-180 belépti Jegyet log kibocsátani.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregáció céljaira a Zilamegyei Otzdasági Takarékpénztár 20, a Nagykanizsai Takarékpénztár 24 pengőt adományozoll. Az adományokéri ezu\'on mond hálás köszönetei az ElnOkség.
— Utazási kedvezmény. A D. Sz. A. Vasultársaság (azelőtt Déli-Vaspálya-Társaság) Igazgatósága a .Belliánj-Egylet, mint keresztyén szövetkezel magyarországi csoportja, Budapesten" 1927. évi augusztus hó 8—14 ig tartandó konferenciádra 50 százalékos utazási kedrezir.ényt »d a társaság valamennyi ál omásai-ról Budapestre és vissza. Legkorábbi indulás 1927. augusztus 5-étől, legkésőbbi uíazás 1927. auguizlut 17. A kedvezményes utazás a szokásos rózsaszínű .Igazoló Jegy" alapján vehető igénybe. — Podgyász sza-badsulyt nem engedélyeztek.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Csütörtökön és pénteken 6 és 9 órakor
HABKISASSZONY
Hans Kahlenberg regénye 7 fejezetben
Harry Liedtke
és Xénia Desny a főszerepekben.
SPORTELET
Szombathelyen alakul meg Nyugatdunántuli Automobil és Motorkerékpár Klub
Az előkészítő bizottság keszthelyi kirándulása
Keszthely, április 6 I
(Saját tudósítónktól) Az alakuló- \' ban lévő Nyugaldunántull Automobil és Motorkerékpár klub előkészítő bizottságának 22 tagja propaganda-kirándulási rendezed Sümegen és Tapolcán keresztül Keszlhelyre. A szátu\'dó .•xpídició* Balalonederics-161 Keszthelyig lassú tempóban lelte meg az utal, hogy minél inkább gyönyörködhessék a B ilaton tavaszi panorámájában.
Keszthelyen a csapat és az érdeklődők értekezlelre Jöllek össze a Központi-étteremben. 111 Polgár Sándor dr. a szombathelyi előkészítő bizottság tagja ismertette a klub-alakilás mozgalmát, célját.
Az alakuló közgyűlés április 10-én délelőtt 11 órakor lesz a szombat-
helyi városháza közgyűlési termében. Előző este ismerkedő lesz a Sabariá-ban, melyen a KMáC (Királyi Magyar Automobil Club) budipesti kiküldöttje Is résztvesz.
A keszthelyi értekezlet után a motorkerékpárosok együttesen kirándullak Hévízre és este tértek vissza Szombathelyre.
Az előkészítő blzoltság meghívókat küldöli szél az alakuló gyűlésre, de minthogy minden érdeklődő elme nem éltolt rendelkezésre, ezúton kéri, hogy aki nem kapott volna meghívói, fordulion ezért dr. Esső Sándor szombathelyi ügyvédhez. A motorkerékpár éa autó-sport hódolóit különben Is, meghívó nélkül Is, kivélel nélkül, ezúton Is meghívják az alakuló gyűlésre.
-- Magyarország hivatalos motorkerékpár statisztikája. Nemcsak a spor kedvelők, hanem az ügyes-bajos dolgait intéző kereskedő, orvos, ügyvéd, hi laplró társadalom is erősen felkarolta a motorkerékpárt. Beszerzési ára egy motorkerékpárnak aránytalanul olcsóbb, mint egy autónak, üzemben lartása úgyszólván csak néhány fillérbe kerül, az idő kihasználhatósága pedig egy motorkeiékpárosnak bőségesen megéri II azl a pínzt, amit a motorkerékpárjáért kifizetett. Igen szép szaporulatról tesz tanúságot az a legutóbbi statisztika, mely az .Aulo" legu\'Abbi számában megjeleni, mely majdnem 3000 forgalomban levő gépel tüntet fel. L-goagyobb siám-ban a következő gyártmányok vannak képviselve sorrendben : /. Puch 414 darab, 2. Méray 190 daiab, 3. Machless 116 darab. 4. Deutsche Werkc 115 darab, 5. Triumph 112 darab. síb. Ezenkívül természetesen még igen sok gyárlmSny szalad, de sokkal kisebb számban. Amint látjuk a legnagyobb számban a .Puch" gépek vannak ellerjedve. Ezek a gépek vol\'ak ullörői a magyar mo-lorkerékpir sportnak, Jóságuk és megt izhitóságuk pedig rövidesen igen népszerűvé lelte őket. Feltűnő nagyszámuk Magyarországon, bizonyítja legjobban, hogy minden lekin-tetben megfelelnek a m\'gyar útviszonyoknak. Verseny eredményei szinte szenzáció számba mennek, meri a lavalyi versenyszezonban 15 versenyben indult a Puch és mind 15 versenyben elsőnek érkezeit be. Ami a Puch motorok igen nagy elterjedését lehetővé lelte, az ktlünő
qualitáson felül előnyös vételára, mert a Puch motorkerékpár minőségéi, nagyságái, felszereléséi és teljesítményéi figyelembe véve, az összes többi gyártmányok közöli legolcsóbbnak mondhaló. Hotzájárul még természetesen ezen kitűnő kis molor el\'erjcdlségébez az a körülmény Is, hogy a Puch gyár, melynek évtizedek óla saját fióktelepe van Budapesten Igen kedvező fizetési feltételekkel ad|a el motorkerékpárján és ezáltal a társadalom legszélesebb rétegei számára lehetővé teszi a már majdnem mindenkinek nélkülözhetetlen közlekedési eszköz beszerzéséi. Remé\'Jük, hogy ezen kimutatás adatai, — melyek örvendetesen mutálják a nálunk eddig nem nagyon ellerjedl sport és közlekedési eszköz nagyarányú fellendüléséi — jövőre megkétszereződnek és így nem sokára elérjük motorjármüvek-ben azt az arányszámot, ahol a nagy nyugali államok már régen tartanak.
— Schvarcz Dezső cégnél e héten kalap-klárusltás.
Alkalmi vétel!
Eladó 6 darab teljesen uj, erős paplrlemezből készült, 45 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas doboz kihúzható fiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdéjéban.
— A Zalavármegyei Oazdasági Egyesület április hó 11 én délclő\'.l fii 11 órakor Zalaegerszegen, az egyesületi székházban tartja rendes köigyülését. Tárgysorozat: 1. Elnöki Jelenlés. 2. Számvizsgálóbizoltság Jelenlése. 3. Beszámoló a lejelést ellenőrző körzetek alakításáról. 4. A má|-mételykór orvoslása tárgyában kiadott rendelet bemutatása. 5. A kutyáknak veszettség el\'en kötelező védőoltása érdekében felterjesztés. 6. Állásfoglalás a szőlészeti és borászali felügyelőségek munkakörének kibővítése és Zala-, Somogymegyéknek a pécsi felügyelőségből való kivonása tárgyában. 7. Korcsmárosok és család-lagjaiknak terménykereskedéssel való foglalkozása. 8. OMOE-nek Zslavár-megye törvényhatóságához az egyesület anyagi támogatására vonatkozó átiratának bemutatása. 9. Tagsági ügyek. 10. Az április hó 13-án a Pölöskel uradalomban tartandó szán-lógépbemutaló. 11. Szemlélldö előadás Selector egyetemes vetőmag-tisztiló és osztályozó géppel. 12. Folyó ügyek, Indllváuyok. A közgyűlési megelőzőleg 10 órakor Igazgató választmányi ülés lesz.
— Kereteztessen és Ovegez-tessen legolcsóbban PUM-nál Király-utca 10.
— Sm/Aowi/i birtoka. A Beethoven-évforduló kapcsán elevenítik fel a német lapokban a következő kedves anekdotát: 1823 január elsején Beethoven az unokaöcsével és Schindlerrel épen ebédnél ült, amikor egy szolga újévi üdvözletei hozott a komponista testvérétől, aki a szomszéd házban lakolt. Az üdvözlőkártya aláírása a következő volt:
Johan von Beethoven — földbirtokos. A komponista ugyanazon a lapon azonnal viszonozta a lestvéri üdvözletei, még pedig a következő aláírással:
Ludwig von Beethoven — agybirtokos.
— A keszthelyi anyakönyvből. A keszthelyi anyakönyvbe a március 15-161 április 5 lg a következő be-Jegyzések történlek: Házasságkötések: Dézsl Ferenc és Kellermann Rozália r. k., Nagy Elemér és Aranyos Margit r. k., Tólh La|os és Rédei Mária r. k„ Nóvák Ferenc és Pál Julianna r. k. - Halálozások: Kauzler Oyörgy 88 éves r. k. Hamburger Alajocné 87 éves, izr. Pipe Lajos 49 éves r. k., Lilrinyuk Mar-gp 4 éves, r. k. Születések: Pál Mária 21 éves cseléd fia, r. k.; Vágner Károly és Barát Katalin fia, r. k.; Vastag Lajos és Szabó Mária leánya, r. k.; Kálmán Jenó és Brandl Katalin fia, Izr.; Uranyica József és Virág Anna leánya (halvaszületett,! ; Mojzer Oyula és Lancsák Ilona fia, r. k,; Horváth Erzsébet napszámos fia, r. k.; Kandikó János és Kozma Erzsébet napszámos fia, r. k.; Bogdán Mária dgány leánya, r. k.; Sallai Jenő és Nagy Kalalin fia, r. k.
— UJ benzinkút Keszthelyen. Egy vállalkozó Keszthely föutcá|án, a Festelich-szoborral szemben, engedélyt kapott a harmadik benzinkút felállítására.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 áprtli, 7
FOLYÓIRATSZEMLE
)( Operett lóháton. Valamirevaló operettben a primadonna, bonvtván, szubrett és táncos komikus quartettjében ujabban egy paripa Is fellép, de olyan ujitásra valóban nem gondoltak sztnhásaink, hogy egy egész színdarabot lóháton játszanak végig. Az első magyarországi lovas operettről a .Színházi Éki" közöl érdekes cikket. Incze Sándor hetilapjának uj száma közli az ezer pengős Nem nősölök pályázat eredményét, a farsang legjobb táncosnőinek névsorát. Kottamelléklet a .Csókról csókra\' egyik slágere, darabmelléklete Faztkas Imre, Bus Fekete László és Up-tay Imre egy egy színdarabja.
)( Az Uj Idők uj száma változatos és gazdag tartalommal jelent mee, amelyből kiemeljük Hetei cg Ferenc regénvét. Rákosi Jertó tanulmányát, Farkas Imre és Csomot-kányi Pál verteit, Bónyl Adorján és André Blrabeau elbeszéléseit, Thurfou példátlan sikerű költői regényét Az Almok Városát, a szerkesztői üzenetek, kertészeti, gasztronómiai és szépségápolási rovatokat
K A Képes Krónika uj száma bő tar-(alommal és szenzációs képanyaggal jelent meg. Az irodalmi részben novellát, verset Írtak Kfsáryné Réz Lola, Rexa Dezső, Fodor Árpád, Pásztor József, P. Ábrahám Ernő, Molllnáry Oizella, Mihály László. Kortsmárossy Tibor és Szekuta Jenő tudományos cikket Baadat Horst dr. twt-tenl taniisegéd és exotikus jávai leírást ott élő hazánkfia Zbóray Eroó. Pompás cikke jelent meg Radnay Oszkárnak .Mű-
vészek\'gyermekkorunkban" dmen. Vége-zetűl cikk szól a legújabb görög ásatások nyomán feltárt Polvcrales-palotiról és egy
grafológiai tanulmány fejezi be a lap eheti nevezetességeit.
RÁDIÓMŰSOR
Április 7 (csütörtök)
Budapest 930 Hirek, tőzsde, II Zon-gorahangverseny. 12 és 3 Hírek, tőzsde, 4 feleslegessé teszik-e a gépere|ll jármüvek a ló tenyésztését és annak használatát. 5.15 Kamarazene. 6 20 Felolvasás: Zilahy Lajosról. 7 A Zeneművészeti Főiskola előadási. Mozart: Cesl fan tutte. (Ilyenek a nők), vigopera kétfelv. 10 Jazz-band. ,
Bécs, Orác II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny, fi 30 Jobb- és balkezesség, előadás. 7 Higiéniai előadás. 8.05 Grinzingi est.
Berlin, Stettfn 12-30 Mezőgazdaság. 4 30 Népszerű és táncienc. 8 Operettelőadás a .Cirkuszhercegnő". Kálmán Imre operettje. Utána lazz-band.
Barcelona 7.15 és 10.20 Tánczene. 10.55 Népszerű zene. 11.15 Orgonazene.
Basel, Bern 4 Népszerű zene. 5 Hang verseny. 8 Gordonkazene. 8.30 Operacsst. 9 Gordonkazene. 920 Operaest. 1005 Hangverseny.
Boroszló, Gleiwitz 4 30 Vidám egyvelegek, zene 8.2ö Henri Marteau szerzői estje. 10.15 Jazz-band.
Frankfurt, Cassel 1.30 Népszerű zene. 3.30 Asszonyoknak. 130 Hangverseny. 6 15 Asszonyoknak. 7 30" Operaelőadás: Pillangókisasszony. Utána Jazz-band.
Langenberg, Dotímund, Münster 11 Kísérleti leadás. 1.30 Népszerű zene. 230 Asszonyoknak. 4.15 -Hiúsági előadás. 5 Verdi hangverseny. 8 30 Rajnai est Gitár dalok, éne-kari zene. Ufána kabaré. 11.15 Jazz-band.
i Dr«zd» 12 Szimfónikus zene.
4.30 Népszerű zene. 8.15 Operaelőadás Hyerontmus kétfelv. vigoperája. Utána Brüderlein fein, Leo Fali egyfelv. régi bécsi daljátéka.
London. Oaventry 2 Graraáfonzene. 4 Istentisztelet a westminsteri apátságból. 5 NépweiŰ zene. 7 Jazz-band. 8.43 Tánczene 9 Wagner-est, «almf. zent. 11.30 Jazz-band.
Milánó 4.16 Jazz-band. 5 20 Gyermekdalok, zene. 9 Opeiettelóadáa köiTetitéíc.
München, Nürnberg 12,30 Harmónium zene. 4.30 Haydn hangverseny. 7 Népszeiu zene. 8.3S Wo die Schwalben nisten 4 lelv. népszínmű.
Prága II Graroafonzene. 12.15 Nép-fc«aü zerve. 4 30 Haagrarsoev. 8.08 Fúvói zenekar ha ngve/senye. 8.45 Ária és dalest. 9 Kamarazene.
Róma S.16 Jaz*-band. 8.45 Enck- és zenekari zene. Utána népszerű és tánczene.
— Kereteztetsen Mekzernéi Kazinczy utca 1. Árban, minöcégben és kiszolgálásban igen meg len elé-
gedvc. üyflzOdjOn meg.
■OZflÓSZTlíHlZAK
Városi Színház mozi előadásai csütörtök és péntek 6 és & ólakor: Habkisasszony, Hans Kablenberg regín,e 7 fijezeiben. Főszerepben Hatry Ltedlke <í X^tiU Dei ny.
EÖZflAZDASi«
TŐZSDE
Az elűző napok lanybasiga után az irányzal ma megszilárdult. A szilárdság a külföldi jobb jelentésekre következett be, túlnyomóan gyengébb nyitás után. A külföldi tőzsdék ja vuiása azonban a konlremint fedezó vásárlásokra késztették, aminek kö vetkeztében ktlIOnösea a bánya és vaspiac értékei emelkedtek. A spe kuláció élénken favorizál a még a biztosítási részvényeket, melyekben izin>én igen nagyarányú árjavulás került felszínre. Az általános áremel-kedís az elóző értékeknél 2 5 pengő,
E értékeiben azonban 10 p:n nagyobb árugrások Is előfor-. Legszilárdabban tendált az Et«ő Magyar Bizositó és Kőszén A szilárd irányzat egész zá.ialig eltartott, élénk forgalom mellett. A fix kamatozású papitok piaca Ozlellelen. A valuta- és deviiapiacon Bukarest és Milano lanyhín tendáltak, ezzel szemben javulást értek el Ncw-Yotk, Amsterdam. Árnyalati javulás volt még Zürichben, Brüsszelben és Berlinben. A .Bukarest" devira jígy zését az árjegyzőbizottság beszüntette, mert az uj román rendelet csak olyan devizakötelezettségeket ismer el, amelyeknek az eredetisége kétségkívül árutlzletból származik.
Pirii 20-361,-a, London 25-25t,\'t, NevyorV 52000, Brtlml 711.\'«, Milano 25«, AmelfrtUtn 20805. Ballt. 123 V. Wkn 73-I2I.Í. Solla 3-75, Prága 15-39Vz. Varié 5S-05 Budapest 00*80, Bdgrtd 913\',-. Bukarcsl 3 05
k Ma»M« Hu* Mtt-jwite
VALUTÁK Angol I. 27-78-27-94 Belga It. 79-47-79-77 Csák 1691-16-99 Dán k. 152 55-153 20 Okit 1002-1008 DoHlt 571.30-573 70 Prantta 1132-55-22-65 Holl. 228-65-229 65 Lengyel Ü31Í-63 85 Lel 3-24-3Í8 Léva —■——•— Ltn 27 75-28-25 Márka 135-50-13600 SchUL 6O-37-Í072 Norvég I48-60-M925
s»ájcn.nooo.iió«)
Svtdk. 153-20 153-85
DEVIZÁK Amit 228 80-22950 Belgrád 10-04-1008 Berlin II560-I36-C0 Bulureal 318-3 28 Brüsszel 79-50-7975 Kopenh 152-65 153 10 Oaalo 148-72-14917 London 27-78-27-83 Milano 27-57-27 87 Newjork 571-85-3 55 Firia 22-37-22-52 Priga 1693-16-98 Szólta 411-4-15 Stockh. 15530-153 75 Varié 6350-64 70 Wien 8047-M-72 Zürich II0U2-HO35
Terménytőzsde Btala tlaaav. 75 kg-oa 3293-3330,
76 kg-os 33-40—3380. 77 kg-os 3380-34-20. 78 kg-oa 34 20 - 34 60, ejvéb 75 kg-oa 3195 - 32 30, 76 kg-ot 3235 3210, 77 kg-oa 32-70 -33 10, 78 kg-os
-- — ----1 Ift , n ...____1
3339—33-70, toia 26 40- 2650. iskarminy-irpa 22 50—2280, sórirpe 25-00—26-ÓÓ uh 2200—2220, uagert 2020- 2040 kflka 20 80- 21-30. buzakorpa 17 t>J— 17 í*0
Pelhajtáa 2656. melyből eladatlanul vliaaa maradt 1290 darab. Hadrendit 1-84—1-88 aaedett 1-76—1-80, aiedett közép 164-I 68, könnyű 1-40-1-50, elaócenda Oree 1-70—1-76. másodrendű 1-52—160, angol Züldó 1-52—1-76, axalonna nagyban 176-
1-80, istr 200—2^)4, lebuzotThus 208—
2-24. Izálottoia lílacrlés 1-92-216. Ai Irányút lanylta.
Madjat Zriiri Rytaial)tr ál Itayr-karakMás IT, Sagkaalaa
apróhirdetései
Az apróhitdetések dljfl 10 "ólg SO fHUjs Címszó s minden vastagabb betűből álló szó két siónak számíttatik. Minden további szó dija 5 flll. Vasár- és ünnepnap 5W0 felár, szerdán-pénUken 25<>/o felár. Állást ke/esőkr.ek ÍWc engedoiény. A felrde-tóoi dlj «Mr« <!z«twMl«.
Jó bizonyítványokkal rendelkező urasági Inas állási keres, elmenne csaposnak vagy bármilyen bizalmi állásba. Címeket a k! adóba kér. _ \'319
FajtoJAe, többszörösen di|azott fajtiszta keresztezett kendermagos Pllmuth, mely bóségea tojó és nagy hosb»n nyilvánul, legelenlálóbb baromfibetegségeknek, darabja 40 fillér Arlner Kelemen fUszer-kereskedésében Nagykanizsa, Csengen"-u. 5. szám. 954
P^MtklIosflnt bekebelezésre minden összegben a lege lón vösebben és leggyorsabban folyóalttat Aoacél Ignáo pénz-kölcsönköxvetltő Irodája Nagv^anlzsán. Fő nt 3. sz. alatt KénysarerkAlosAa kötvényeket vessek. 117
Kiadó egy ötszobás, nagy udvaros uri lakás, esetleg Istállóval. — Clm a kiadóhivatalban. 1292
Megbízható fiatalember bolti scolaal állást keres. Jó bizonyítványokkal rcndel-\\ét a kiadóba
kezik. Címeket kér i
1318
HlrmM szekrény, ágytoll. csillárok eladók C$engery-ut 16. bal. 1369
Egy ügyes, finom fehérnemű vasalónő kerestetik vidékre, állandó foglalkozásra, teljes ellátással. Clm a kiadóban. 1352
A Szarvas szállodában egy nagyobb raktárhelyiség 1927. május l-re kiadó. — Felvilágosítást ad Dr. Halphen Jenő U?v-véd, Rozgonyl utca I. 1334
Tanono fizetéssel felvétetik — Papp Oszkár cipésznél. Magyar-utca 6 1379
Ma"ró- és tanulóleányok felvétetnek Kotő-szövőgyárnál, Só ulca 3. 13*0
Egy ügyes, fiatal bojárónö felvétetik. Ozv. Sáfár Ödönné, Szíchcnyl-tér 9. 1381
Imakönyvek
egyszerű és finom kötésekben a legnagyobb választékban oloaó árakon
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében kaphatók.
Fényképészeti cikkek
nagy raktára. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papirok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégbél
NAGYKANIZSÁN.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
12/1927. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. l. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1927. évi Pk. 6261. száma végzése következtében Dr. Malek Uszló ügyvéd által képviselt Deultch Ede és társai iavára 262 P 50 UH. s jár. ereiéig 1927. évi január hó 11-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és telül-foglslt és 1160 Pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: ebédlőberendezés, zoo-gora, könyvszekrény könyvekkel stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1927-lk évi Pk. 6261. szioo végzése folytán 262 P 50 fillér tőkekövetelés, ennek 1926. évi szeptember hó 14-fk napjától járó kamatai, Wo váltódij
és eddig összesen 62 P 60 fillérben blróllig már megállapított költségek erejéig a netin fiz\'tett összeg levonása mellett Nagykanizsán, Cscngery ut 46. sz. alatt leendő megtartására 1927. évi április hó 23-ik napjának délelőtti 10 órája határidős.\' kittlzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett IngősigoV az 1881 évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al értet mében készpénzlizetés mellett a legtöbbel ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak ad tnf.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felűlloglallailák és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezea árverés az 1881. évi LX. l. c. 102. §. öleimében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, I9J7. évi április W 4. napján.
Haán Gyula s. V,
1376 kir.- bír. végrehajtó.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető
Haán Uyuln nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
I8CVI927. vht. arám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó u 1881. é>! LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel k5l-hírré tejzl. hogy a nagykantesat kit. jtrfa-bíróságnak 1927. évi Pk. 7043. azámu vég-léje Következtében Dr. Ktihdr Ottó ügyvéd által képvtielt Benezettnos galamboU lakós tavira 1174 P 80 tilt. • |ir. erejéig 1927. cvl inátciua hó 4-én loganatosltolt kielégítési végrehajt), ötjén le- és leli!-foglalt és 1320 Pengőre beesillt kwetloi Ingóaégok, u. m.: benzinmotor c*éplósKk-ténnyel, épületta és sxéns nyilvános árve-téaen eladatnak.
Mely átverésnek a nagykantesal kir. Járásbíróság 1927-lk évi Pk. 7013 srámir vég-rése folytán 1174 P 80 llllér tókekavetelés, ennek 1927. évi március hó I só nip-jálót járó IWi kantatai, Wo váltódíj és eddig óaszeaen 343 P 34 tlllérben blrótlal már megállapított költségei; erejéig Ua-lambok községben 2 sz. alall leendó mee-tartására 1927. évi április hó 8-lk napjának délutáni 3 órája hatáiidóül kllllzellk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az J8SI. éti LX. L-t. 107. éa 108. §-al értelmebe" készpénzfizetés melleit, a legtöbbel ígérőnek, szükség esetén bccsáron alul la lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások la le- is lellUfoglallalták a azokra kielégítési jogot nyerlek volna, e«" árverés a: 1881. évi LX. t.-c. 102. §. éltei-mében ezek javára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanlzaán, 1927. évi márcim hó 23. napján.
Haán Oyula s. k.,
ura kir. Wr. vépth"ltó
Ofenbeck Károly.)
37. évfolyam, 80. szám
Nagykanizsa, 1927 április 8, péntek
Ara 14
fillér
ZALAI KÖZLÖNY
hitiiilMi é. UadóhJvai Kmtbetyl B&HaddhhraUI:
kiadóhivatal i\'Sul 5. i
: KMüudy-u. 15,
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78. uÁn. l(Ulirtléjl ára egy bóra 1 pengi 40 fillér.
A lázbeteg Románia
Amikor a nagyhatalmak az osztrák-magyar mouarchia egyenes kívánságára s a monarchia támogatása mellett megalakították a román fejedelemségei s a harmónia zálogául egy Hohenzolíernl (Illetlek Románia Irónjára, akkor még nem gondolták, hogy a régi Moldova és Hivas felfold egyesítéséből született Románia annyi fájdalomra és Önvádra szolgállal okot régi protektorainak.
Olven esztendeig élvezle a hármas szövetség minden támogatását Románia s bár Olven esztendő nem voll elégséges arra, hogy a modem fejlődés útjait kiépítse s a jogállam szervezettségének allrlbuiunait meg teremtse, azérl a nagyhatalmi protektorátusok sok előnye és hsszua halmozídoll fel Romániában. Ezalatt ugy éli Románia, mini egy, — a szegénységből, elhagyatottságból kiemeli tivoli rokon, akinek bár mindene meg van Jóltevől udvarában, azért mindig gyülölellel és irigységgel szemléli jóltevől veleszületett Jólétét s kárörömmel fogadj?, sói várja, ha Jólelkű rokonait ba|, szenvedés, fájdalom éri. Először a Balkán háború alall eszmélt fel a vén Európa, hogy kii is melengetett keblfti akkor, amikor a szttb-bol-gár-török háborúban megvárta a harcoló felek lassú elvérzéséi s amikor elérkezel! a pillánál, lelkilsme-rellurdalás és gondolkodás nélktll állolt be az oszlozkodók közé.
Németország, Ausztria és Magytr-ország akkor követték el a legnagyobb mulasztást, amikor a Bulgária is Törökország kárára lörtént hatalmi il tolódást nem akadályozták meg s tűrték azt, hogy Románia Jogtalan vagyoni és területi elő-nyökhöz jusson. Azóta egyre több ször kell foglalkoznia Európának Romániával s ahogy proleklorai! cserben hagyla és elárulta, ugy hagyja el uj protektorait is, mini az a démon, aki éveinek múlásával érzi, hogy gyorsan kell kihasználnia barátait. Azóta, hogy vlsazaéll a bár-masszövetség bizalmával, már Franciaország iránt lápiáit önzö vágyódása Is lelohadt s miután láljs az u| halalmi csoportosulás Irányát, a francia rokonaág helyeit az angololasz orientéció ielé Irányítja élete hajóját.
A botrányba fulladl amerikaidul nem pirította lovább Romániát bárom napnál, mint ahogy a tónOrökösbol-\'áoy sem zavarja kisded játékában. A haldokló király halála sem lörtén-bel meg Incidens nélkül, mert a haldokló apa ágyához nem engedik kö-«l az Idegenben élő IrónörökOsl. számban és sorban Románia második királya haldoklik a a királynak »gy kell lehunynia szeméi, hogy nem ludia, kl fog utána következni?
Románia a világháború ulán be-kövelkczetl megnagyobbodása óla
lázbelegen Jár. Egy évlliedek óla lázbeleg ország egy haldokló kliály-lyal, aki nem hagyhatja koronájít egy erós utód számára, uj gondot
okoz annak az Európának, amely maga is gondokkal terhelten néz a lövendőbe. Nagy kérdőjel állRimá nia feleli! — mit hoz a jövendó?
--------kuiiuui uid icieii: — mii noz a jövendő ?
.....................................iTi-i-iTi - 1-i.r i-i.-.ru ■ I. .1..
A miniszterelnök április vége felé tér vissza Olaszországból
A külügyminiszter május elején több politikussal Oenfbe utazik a világgazdasági konferenciára
Róma, április 7
Bethlen Islván miniszterelnök bl-valalos olaszországi tartózkodása ma csle végei ér. Holnap megjelenik a pápa elöli s további tartózkodása már magánjellegű.
A kél ország technikai szakértői a a legrövidebb Időn belül összeülnek, hogy a részletek tekintetében megegyezzenek.
Budapest, április 7. Oróf Bethlen Islván miniszterelnök április vége felé lér vissza külföldi útjáról és a költségvetés letárgyalása ulán ugy a
képviselőházai, mint a pirlament külügyi bizotlságál tájékoztatni fog|a a külpolitikai helyzetről.
A Ház a húsvéti szünet előli még letárgyalj! a kereskedelemügyi él az igazságügyi tárcát. A húsvéti szünet május 4 vagy 8-ig tart.
Walko Lajos külügyminiszter löbb pénzügyi és gazdasági politikus és szakértő kíséretében május elején űenfbe u\'azik, az oll tartandó világgazdasági konferenciára, ahol a külügyminiszter Magyarországol fogja képviselni.
Detektívek őrzik a román trónörökös párisi villáját
Koronatanács a román Bukarest, Április 7 j A király állapota pillanatnyilag Javult, ugy, hogy ma délutánra elnöklésével betegágyánál koronata-nácíot larlanak. A tanácskozás anyagát titkolják, de bizonyos, hogy annak legfőbb tárgya a trónöröklés.
király betegágya körül
Belgrád, április 7. Avarescu felkérte a Irancla kormányi, legyen lépéseket, hogy Károly román tx IrónörOkös ne távozhasson el Franciaországból. Ennek eredményeként Károly trónörökös párisi villáját detektívek őrzik.
A külügyi és népjóléti tárca a költségvetés vitájában
A képviselőház Qléne
Budapest, április 7
A képviselőház mai ülésén az elnök bejelentette, hogy Dréhr Imre lemondott enyingi mandátumáról és a válaszlásokri e kerületben az intézkedéseke! megtelték. Áttérlek
a külügyi tárca általános vitájára. Görgey István előadó megemlékezett az ismertetés előli grót Bethlen miniszterelnök római utjának Jelentőségéről, mely fordulópontot jelent Magyarország külpolitikájában.
Malasics Géza, Wol/f Károly, Beck Lajos, Lakatos O/ula, Lukács Uyula felszólalása után minthogy senki szólni nem kiván, elnök a vi-
tát bezárja. Ezután
Walko Lajcs külügyminiszter szólalt tel. A vl\'a serán — mon-dotta — fílvelődött az a kérdés, vajon idöszerü-e a külügyi lárca költségvetését most tárgyalni, amikor a miniszterelnök kolloidon tárgyalásokat folytai. Erre vonatkozólag megjegyzi, hogy a külföldi tárgyalások nyilvános tágra kerüli előzményei tcljisen tiszta képét adták a helyzetnek. Ennek ellenére ugy ő, mint a miniszterelnök keresni lógják az alkalmai arra, hogy ezekel a kérdéseket részletesen megvitassák. Malasics Oéza ugy áliitotla be a helyzetei, mintha Magyarország háborúra készülődnék.
Magyarország két dologra törekedett. Az egyik az volt, hogy minden erőnkkel megteremtsük a gazdasági megerősödésünket, a másik, hogy igyekezzünk jó-viszonyba kerülni a külföldi hatalmakkal anélkül, hogy cselekvési körünk korlátozva legyen. A fiumei kérdésben március folyamán Indultak meg a tárgyalások. Abban az időben megállapodlak azokban az alapelvekben, amelyeknek alapján a részletes tárgyalás megindulhat. Nincs semmi kétsége aziránt, hogy ezek a tárgyalások ne sikerüljenek. A külügyminisztérium központi létszáma ellen emelt kifogásokra vonatkozóan megjegyezte, hogy külképviseleteink kiépítés alatt állnak és ez megköveteli, bogy olyan emberek kerüljenek küllőidre, akik már miniszteriális gyakorlattal rendelkeznek. Mihelyt nem lesz szűkség a nagyszámú llszlviselőkre, csökkenteni fogják it létszámot. Azzal az ellenvetéssel kapciolatban, hogy külügyi szolgálatunk nem áll hivatásának magaslalán, közölte a külügyminiszter, hogy éppen ellenzéki ol-daliól Is elismerték, hogy az utolsó években haladás mutálható fel.
A külügyminiszter felszólalása ulán a Hiz áltérl a részletes tárgyalásra, melynek során a Ház credeli szövegezésükben fogadta el a szakaszokat. Ezután áttérlek
a népjóléti lárca költségvetésének tárgyalására.
Temesváry Imre előadó részletesen Ismertette a tárcát és a népjóléti miniszter lörv-hiyjavaslatait.
Brldi Ernő csak 10 percnyi szünet után kezdte meg beszédéi, meri a Ház lanácskozáképlelen volt. A népjóléti lárca bővebb dotálását követeti, mert a lárca keretébe tartozó kérdéseket tartja a legsürgősebbeknek. Statisztikai adatok alapján hangsúlyozta, bogy a lakások szabadforgalmára mindaddig nem lehet áttérni, amíg a lakásínség meg nincs oldva.
Tóth Pál kérte a kormányi, hogy az eddiginél is magasabb támogatásban részesítse az Országos Mentő-Egyesületet. Felhívta a kormány figyelmét a tuberkulózis elleni hathatósabb védelemre. A költségvetést elfogadja.
Propper Sándor erőteljesebb szociálpolitikát sürget. Hosszasan fejtegeti a Muakásbizlositópénztár ügyét és a munkanélküliség elleni biztosi-lás kérdéséi.
ZALAI KÖZLÖNY
Az Egységespárt Ünnepelte a Rámából hazatért kultuszminisztert
lludnpcst, Április 7
(Éjszakai ráolijelcnlés) Az Egy-ségesplrt ma este pirtvacsorát rendezett az Olaszországból most haza-érkezelt Hlebelsberg Kunó gríf tiszteletire.
Maday Oyula köszöntötte iei a minisztert.
— A világháború fináléjában minden nemzet elfordult tőlünk, csak egy nép volt, mely barátságot tanúsított velünk szemben: az olasz. A kommün alatt Romanelll ezredes jótéteményei, Sopron visszaszerzésénél a velenczei egyezmény, most a fiumei kikötő és a Corvinák ékes bizonyságai az olasz nép barátságának.
Majd így folytatta: Köszöntjük a lettek miniszterét, a római doklorl
és kérjük az Isteni, hogy sokáig tartsa meg a nemzetnek.
Percekig tarló ünneplésben voll része ezután Madaynak és grófKle-beUbergnek, aki válaszában kijelentene, hogy a népek egyOltmüW)-désének előmozdítására legalkalmasabb a közművelődés megismerére. Most vezérünk, gróf Bethlen Islván feladata, bogy Magyarország nevében ezt a buátságot az olasz nemzettel megpecsételje.
Ezután ismertette azokat az okokat, — a kormány stabilitása, a szanálás sikere — melyek a nemzetek figyelmét felkeltették irányunkban.
Beszédét igy fejezte be: Ürítsétek poharatokat a magyar—olasz együttműködésre! — A vaísoián több felszólalás hangzott el.
Nagyarányú katolikus irodalmi estély előkészületei Nagykanizsán
Nagykanizsa, Iprilis 7 Előkészületeiből Ítélve, a közelmúlt egyik legnagyobb kulturális eseménye lesz Nigykanizsin az a nagyszabású katolikus irodalmi estély, amit a Kathollkus Férfiliga rendez május hónap folyamán az összes helybeli katolikus egyesületek bevonásával. A magyar irodalom leg. előkelőbb nevű reprezentánsai lito-galnak le erre az estelyre városunkba,
hogy művészetük kincsesházának leg-Irisebb terméseivel Ut, a végen Is bemutatkozzanak.
CavaUler József, az „Uj Nemzedék- felelős szerkesztője és Wies-meyer Károly, a .Nemzeti Újság" és ,Uj Nemzedék" munkatársa ma a szentlerencrendl plébánia vendégei vollak, ahol az estély előkészítő munkálatait megbeszélték.
Látogatás
Táncos József elárvult családjánál
Órámat ráaxleteket mondottak el a axombatholyl tárgyalásról keháx klaaleliaat .1. ax itattat a fcanyártwraaS aátkat maradt "avagy — A meggyilkolt ka^vas Ar«á]a, felelSaeágra vonta ax atvatamQlt katonákat — Ax öwegyot nem árdaktt a halálos Itálat, Inkább agy kla aagályt axeratao
Még egyszer a társadalom jószivét keressük
»
Vass József dr. népjóléti miniszter a munkanélküliség elleni bizlosi\'ás kérdésére vonatkozólag kijelenti, hogy annakidején az ankétozások során, valóban történtek olyan kijelentések, hogy a |avasUt a Ház elé kívánják terjeszteni, de csak abban az esetben, hogyha megfelelő intézmények biztosítékot szereznek arra, hogy a törvény életbelépése nem jár munka-n tikaliséggel. Ebben a kérdésben ugy az akkori, mint a mostani nézetei teljesen megegyeznek. Nem a .zsidó kapitalizmus parancsolt rá" ebben a kérdésben, mint ahogyan Propper mondotta, hanem lelkiismerete diktálja, hogy meg nem oldotl kérdésekkel a Hiz elé ne jöjjön I
Gaál Mihály kizárólag közegészségügyi kérdésekkel foglalkozoll. -Sürgeti a népjóléti Utca bővebb dotálását. A költségvetést elfogadja.
Malaslls Oéza csatlakozik Oaál Mihály megállapításaihoz. A kormánynak gondoskodnia kell vidéki orvosi lakások építéséről. A költségvetést nem fogadja el.
Kdlmin Jenő (erjesztene be ezután a mentelmi bizollslg jelenlését. Elnöki napirendi Indítvány után az ölés 6 órakor ért véget.
A baleset és betegségi biztosítási javaslat bizottsági tárgyalása
Budapest, április 7 (Éjszakai rádlójelenlis) A képviselőház munkásügyl, igazság- és pénzügyi bizottsága fl/rtf Pál elnöklétével tárgyalta a kötelező baleset és betegségi biztosítási javaslatot. Peyer Károly felszólalása után Drehr Imre kifejtette, bogy a minisztérium mindkét részről az érdekeltségek bevonásával teljesen pártatlanul szövegezte meg a Javaslatot. AljÓldy Béla és Ehn Kálmán felszólalásaira Vuss József népjóléti miniszter kijelentelte, nogy a tisztviselő-orvosok és nem alkalmazotti viszonyban lévő orvosok a munkáabíztosltó pénztárból való elbocsátása csak szórványos lesz, mert a kormány nem exisztenciákat akar veszélyeztetni, hanem csak azokat akarja eltávolítani, akik e szociális fontosságú tisztség betöltésére nem alkalmasak. Ezután a bizottság a javaslatot a részletes vila alapjául elfogadta.
Györki Imre a színházak művész-személyzetének kötelező biztosítása ügyében a helyzet lisztázását kéri.
Vass József népjóléti miniszter válaszában kijelentene, hogy a népjóléti tárca ezt a kérdést szándékosan hagyta mind máig is tisztázatlanul, mert tervbe vette, hogy nagyobb állami segéllyel siet a színészek nyugdij intezetének segélyezésére. Ha ez nem sikerülne a remények szerint, ugy akkor természetesen a színészeket is belevonja a kötelező biztosításba.
Farkas Oyula azt kéri, hogy az önálló kisiparosokat is vonják be a kötelező biztosításba.
Vass miniszter: Egyik sarkalatos pontja a szociális problémáknak és munkálkodunk a megoldásán.
Ezzel a vilát félbeszakították és annak folytatását holnap délután 5 órára tűzték ki.
Nagykanizsa, április 7 Mikor a szombathelyi honvédbiró-ság szerdán délulán kihirdette két halálos ítéletét a sánci vincellér gyilkosai felett, a tanuképen b:idé-zetl özvegy már visszautazott Kanizsára. Azt mondták, ha akar, elmehet. Az asszony eljött, mert két gyermekkel nem várhatta ott meg az estél. Így aztán csak a ma reggeli Zalai KSztSny-M tudta meg a honvédtörvényszék súlyos ítéletét.
A Kazinczy utca 53. szám alatti házban kereste fel munkatársunk özvegy Tánczos Józsefnél, aki a tragédia óta itt lakik öreg szüleinél két árvájával.
Szegényes, de tiszta kis szoba-konyhás lakás, melyben elborult arccal, gyászban él egy tönkre lelt kis család és amelybe csak egy pólyás baba csöpp kis szája hoz valami életei. Tánczosné nincs otthon. Az anyja: Horváth Jánosné szelidarcu öreg néni. Dijkálja a gyermekei, mig a lánya odajár.
— Mint élnek, hogy élnek, nehéz a sorsuk? — mind keserves kérdések, melyeknél csak a rájuk adolt válasz keservesebb.
— Nehezen élünk tekintetes uram, igen nehezen. Az uram hatvannyolc éves, beteges, öreg. A városnál dolgozik. De többel belcg. Kél pengőt kerosne naponta, de volt olyan hét, hogy egészen csak két pengőt hozott haza. öreg. A lányom, Tánczosné, szegény egészen odavan, mióla a vömet megölték, a Jár szegény délelőtt egy irodába takarítani, délután egy uriházhoz. Nem mehet egész napra, mert a Idcsi még szopik.
Csakugyan Itt gügyög a kis Tánczos Ilonka, aki még csak most négy hónapos és aki majd csak ha felnő, fogja megtudni édesapja szomorú történetéi.
Körülnézünk. 0:csó szentképek a falon. Az ágy felett egy pörge baj-szu legény hetykélktdik fehér menyasszonyával.
— Igen: a Tánczos Józsi. Áldott jó embert volt szegény. Még a légynek se vételt soha. Itt van a legutolsó fényképe. — Kisrámában fényképet lesz elénk. Komoly férfi, szép kacskaringós fekele-bajusszal. Csukaszürkében. Tizedes, mellén három kitüntetés. Az öreg asszony szipog:
— Olyan derék jó ember volt.
_1927 április 8
Végig olt volt a háborúban és Itthon kelleti, igy...
Elcsuklik. A kisszobát el!o|loll keserűség fekszi meg.
Itt kisért emléke egy megölt embernek. Itt panaszkodik egy öreg asszony, aki valamikor azt remélte, hogy leányának tűzhelyénél öreg napjaira megelégedettségben log eljátszogatni unokáival. És most, még ö kellett hajlékot adjon a szegény özvegynek... Szomorú... Nagyon szomorú...
— Mit mondott a leánya, mikor pirghaiintia_ hogy a gyilkos kaloná-kil halálra llélle a bíróság?
— Ó nem maradt olt délután. Mikor kihallgatták, azt mondták neki: ,Ha akar elmehet, Tánczosné." Igy aztán a leányom estére már vissza Is Jölt. Ma reggel aztán a Zalai Közlönyből tudtuk meg, hogy mi lett a katonákkal. Szegény leányom ó csak airt. Még a munkájára Is sírva ment el. Azt mondta:
— Ml hasznom belőle, ha lel Is akasztják őket, az uramat az már nem lámasztja fel. Inkább adlak volna egy kis segélyt.
— Nem próbálták, hogy valami kártérítési pert lehetne indítani a katonák eUen ?
— Az ügyvéd ur Járt ebben a tekintetben. Aztán m.gtudta, hogy mind a kettő szegény. Egyiknek sincs semmije.
— Szóval nehezen élnek?
— EJh, jó uram, nagy csapás ez, nagyon nagy csapás.
Aztán Ismétli: .Pedig olyan vaj-szivfl ember volt"
— És a gyerekek? A nagyobbik mennyi idős?
— Hat éves szegényke. Most az óvodában van. Az Lad, e meg (felveszi a pólyás babát) Ilonka. Tánczos Ilonka. Az anyja el kelleti vigye őket a menhelybe Szombalhelyre, mert be vannak adva, hogy legalább egy kis ruhácskát kapjon szegényeknek. A fiúcska még mondotta az anyjának itthon, hogy vigye el őtet Is, meit akarja látni azt a csúnya katona bácsit, aki megölte az apját.
— Látta ?
— Igen. Az elmondta, bogy hazajött, hogy a Lacika olt a tárgyaláson kérte, hogy mutassa meg neld a katonákat. Az anyja megmulatta a sok közül azt a kettőt
Akkor a gyermek odament hozzájuk, csúnyán rájuk nézett, kicsi kezét ökölbe szorította és nekik agyar-kodotl:
— Ti vagytok!? — kiáltotta feléjük — Ti öltétek meg az apámat! TilTil... aztán szegény sírásba fulladt és megijedt, hogy a két gyilkos olyan csúnyán rájuk nézett.
Megrázó jelenet lehetett. A gyermek, az árva, aki nekik köszönhetett mindent, mint vádló elébük áll. Ha nem hall volna kl belőlük minden emberi érzés utolsó szikra, megtörteo összekellelt volna roskadjanak a hat éves llu vádló szavaira.
— Azért Jöttünk, hogy ismét «e-
1927 április 3
gitséget nyujtsunk maguknak. Most Jön a lavasr, a kicsiknek valami kis ruha kell. Maguknak kenyérre való is bizonytalanul, szűken |ön. Majd megírjuk az újságba, hogy aki te-heti segítsen magukon. Vannak Itt jólelkű úriasszonyok juttatnak majd valamit maguknak.
— Menne a leányom egész nap is dolgozni, de nem mehet, mert a kicsi még szopik. így mikor hetenként súrolás van, ahol jár, akkor én viszem oda a gyermeket, hogy enni adjon neki, mert olyankor csak késő este jőn haza.
Nehéz küzdelmes kenyér. Valami igaza van T.\'nczoinénak, mikor azt mondja: inkább valami segélyt kap nék. A társadalom törvényei szerint elitéilék a gyilkosokat, de ki pótolja a két kenyérkereső kart, hogy lel-nevelje ezl a kél kis porontyot Hi szén, amely családnak van feje, az is nehezen vergődik ma, hát még ahol llatalon kldöntik az apát a köz-dClériől... u. Gy.
A nagykanizsai Leányklub
Nagykanizsa, április 7 Crak néhány napja, hogy ez az intézmény lltonotla zászlaját és máris egyre szaporodik az a lelkes fiatal csapit, amely Kanizsa virágait csokorba egyesíti, hogy annál üdébben, szebben és eredményesebben virágozzék a magyar haza kertjében.
Nagyon sokan még nincsenek tisztában a Leányklub mibenlétével. Szerelnének zászlaja alá sorakozni, de nem tudják, mit céloz, mik a tagok kötelességei, kik lehetnek tagjai. — Kayser Elekné törvényszéki tanácselnök neje, a K\'ub-rrjaraa a következőkben adla meg erre vonatkozó felvilágosításait:
A nagykanizsai Leányklubra szűkség van. Enyhíteni kívánja azt a merevségei, ami az egyes társadalmi osztályok leányai közölt fennáll és egészséges élelel akar ezen a (éren teremteni. Tagja lehet minden Intelligens keresztény leány. Elsősorban melegebb lárszdilml érintkezést ki-ván megvalósítani. A leányok további szellemi fejlődését, műveltségét kiépíteni, fejleszteni. Kézimunka délutánok rendszeresítése, egybekötve angol, francia és német konverzá-cióval, társalgással, Berlitz-módszerü tanítással. A felsőbb leányiskola illetőleg líceum egyes tananyagának óratdása. Kizárólagos leány-lémá|u előadások rendezése, tanfolyamok lartása. Tcma és helyes női testnevelés, szépségápolás, énekkar-alakilás. A klub célja tagjai művelődését hal-ványozottabb mértékben fejleszteni, egészséges, lelket űdilö szórakozást nyújtani, bogy minden tag otthon és « klubcsalád tagjának érezze magát. Egy évi tagdi| 2, Illetve 4 pengő. Bóvebb felvilágosítást készséggel ad Kaystr Elekné lakásán, vagy mindennap d.Mulán 6 órától a Katolikus Legényegylet helyiségében.
Hétfőn délután — az első nagyszabású délután — a klub fáradhatatlan elnöknője egy szerfölötte alkalmas témáról fog előadási tartani: te étet Iskolájáról. A klub elnöksége tegnap dr. Sabfán Oyula polgármesternél tisztelgett, aki a legmesszebbmenő jóindulatáról biztosította Kaystr Elekné elnöknól és Hohoss Mariska jegyzői.
ZALAI KÖZLÖNY
Csendőrök agyonlőttek egy lövöldőző ismeretlen férfit
Elmobatag .agy .ilketl togy.no garázdálkodás, a xolasasntlftrlnol határban
Nagykanizsa, április 7
Az utóbbi időben alig múlik el nap, hogy erőszakosan kioltott emberéletekről ne kellene beszámolnunk olvasóinknak. Mintha megbomlott volna valami az embersorsok kohójában: eldotott és elrabolt életek vonulnak le egymásulán a nagy küzdőtérről.
Egy kis zalai község határában megint vér folyt tegnap déltájban. Az áldozat maga kereste maginak a halált, anélkül, hogy kilétére vonatkozólag nyomot hagyott volna maga után.
Egy torzonborz, 30 év körüli, vö-röshaju ember bandukolt a kora reggeli órákban a Zalaszenliván-egerváii községi utón. Mezítláb, fogházőri nadrJg és zöld kabát volt az öltözete, a váltán ka onafegyver. Az u\'on kél gye meklől a szepetki utirinyt tudakolta és ho zltetle, hojy hl nem fázna, visszamenne és lelőné a sre keresdi hegyőrt. Később Zilaszent-iván körül a zalaegerszegi hegyőrt Itlövéssel fenyegette, amiért az figyel-
meztette, hogy ne.n 6zabad fegyvtr rel j\'rnia. D:l felé mára zalaszent-lőrinci határban a munkásokat rémítgette a titokzatos ismeretien, sót élesre töltött fegyveréből a munkások közé is lóit. A lövés szerencsére nem talált.
Az Időközben értesített kemendol-lán és zalaegerszegi csendőrjirőrök a lövöldöző ember elfogására sietlek. Alig látta meg az ismeretlen a csendőröket, lövésre krpla fegyverét és kél éles golyót küldött a csendőrök közé. A lövések nem talállak. A csendőrök önvédelemből kénytelenek voltak I gyverűket hasmálni, de már több eredménnyel: a garázdálkodó ismeretlen holtan maradt a szenllőrincí halárban.
Zsebében csak egy R. betűs zsebkendőt talsllak, ezen kivül több éles és vak töltényt. Az Ing, amit viseli, kincstári volt. Arra következtetnek, hogy vagy elmebeleg, vagy szökött fegyenc.
Kilétének felderítésére a nyomozás folyik.
Meghalt a bagola-sánci családi dráma áldozata
A m.rano.étl.n 1015 holttestét tagnap délután talbonoolták
Nagykanizsa, április 7 Sorogtl Nándor a 48 éves, Bi-golasánczon lakó nyugdíjas DVfű\'ö, akit felesége: Bencsik Rozália baltával leütött, közel négynapos haláltusa után, ma reggel háromnegyed 5 órakor, anélkül, hogy a gyilkos merénylet pltl-inalától egyetlen percre Is eszmíle re tért volna, súlyos\' sé-rütésetb: b;lebalt.
A kórház igazgatósága Sorogli halálát azonnal jetenlelte a rendőrségnek és a kir. ügyészségnek. Az ügyészség indítványára a hullaházban azonnal megejtenék a törvényszéki boncolást, melynek jegyzőkönyvéi beküldik a kaposvári klr. ügyészségnek.
A gyilkos hitves szerencsétlen áldozatát holnap délben temetik.
Rálőttek egy bakónaki legényre, aki Gelséről akart asszonyt hazavinni
Revolveres merénylet szerelemféltés és Irigység miatt A gelsel erdő rejtélyes támadója — A csendőrség nyomozza a bűncselekményt — Egy gyanúsított alibit Igazolt
A kikosarazott udvarló bosszúja
Nagykanizsa, április 7
A falusi szerelemféltésnek vagy Irigységnek klasszikus példáji az alábbi eset, mely Nagybakónak községben történt meg és amelyben a kanizsai csendőrség folytatja a nyomozást kél hét óla.
A dolog ott kezdődik, — mini azt feljelentésében a csendőrségen a panaszos LukácsI Károly 22 éves bakó-nakl legény előadia — hogy ő már régebben udvarolt komoly házassági szándékkal Szűcs Lőrinc, Gelse község legmódosabb gazdájt leányának. Március 23 án, miután otthon szüleivel előzetesen megbeszél\'e, elment Oelsére és megkérte imádót íjának kezét. Az öreg Szűcs készséggel vette a szorgalmas hírű gazdalegény óha-jit és lányára és rá kilátásba helyezte apai á\'dáaál.
I Minden rendben vo\'t tehát és már esle liz óra felé járt az Idő, mikor a boldog vólegéoy és fétj [elöli hazafelé készülődő!\'. Csendesen ballagott ki G.\'lse községből és bizonyára a családalapítás gondjai járhattak eszében, mikor Gelsélől vagy 6—800 lépésnyire az ulszélén egy jegenyefa mellől egy ismeretlen etr bjr revolvert emelt rá és kétszer rálölt. A lövések — mini a feljelentésében tovább mondja — nem ölési szándékkal, hanem ijesztés céljából történtek, annál is inkább, mivel a lövöldöző gyanús alak az éj homályában a lövések u!án elszaladt az erdő sűrűjébe. Lukácsi utána iramodott, de nyomát vesztve, lemondott arról, hagy kézrekeritse merénylőjét.
A csendőrség a revolveres merénylet ügyében nagy apparátussal kezdte
meg a nyomo.ást és bár a panaszos nem Is tudóit semmi támpontot adni a merénylő kliéiél illetőleg, többféle körülményből kifolyólag gyanúba vetlek egy gelsel legényt, aki már régebben udvarolt Szűcs Máriának, (akit most Lukácsi Jegyzett él) de a leány nem akart tudni róla. Házku-tatáat is tartottak, de sem revolver-, nek, sem tölténynek nem bírtak nyomára akadni. Maga a gyanúsított, kihallgatása alkalmával annyit beismert, hogy már négy éve udvar.>lt a leánynak, de bogy a panaszcu ra rálőtt volna, azt határozottan tagadta. Úgyszintén azt is, hogy mást birelt volna fel erre.
Tagadásával szemben azonban a csendőrség megállapította, hogy csak neki állott érdekében a \'eány jlven-dőbelljét Odséról elijeszteni. Mivel azonban a kérdéses Időpontra nézve Úszta alibi! igazolt szüleivel egyetemben, a csendőrség tovább folytai) 1 a nyomozást, hogy fényt derítsen a titokzatos ügyre ét a veszedelmes .IJeszfől" ártalmatlanná tegye még mielóll az másl lesz szerencsi llenné.
Nyugtalanító hírek Csernoch hercegprímás állapotáról
Budapest, április 7. (Éjszakai rá-dlójelentés) Ma délután a fővárosban nyugtalanító hitek terjedtek el a Ssn Remoban odolö Csernoch János biboros-hercegp-imás egészségi állapota felöl. Ernszl Sándor pápai prelátus, országgyűlési képviselő és Tury Bíla esztergomi kanonok, országgyűlési képviselő elulazlak ma esle San Remoba. Ernszl, aki a népjóléti tárca költségvetésének előadója, a költségvelés előadói tisztségét Temesvdry Imrének adta át.
Az oláh konzervatívok kiléptek a parasztpártból
Bukarest, április 7. (Éjszakai ráülő jelentés) A konzervatív csoport értekezletén kimondta, bogy a pa-raszlpártból kilépnek és az Avarescu vezetése alatt álló nemzeti néppárthoz csatlakoznak. Zenetörténeti kongresszus
Bécsben Bécs, április 7. (Éjszakai rádiójelentés) Az oszlrák kultuszminisztérium a Bíethoven-ceitennárlum keretében jenetőrténeli kongresszust rendezett Adler Guido elnöklésével. A kongresszuson Gombosi Olló dr. magyar zenetörténész is tartott előadási
Magyar rádlö-statisztika
Budapest, április 7. (Éjszakai rá-dlójetentés) A statisztikai társoság most közétett adatai szerint decemberben mull egy éve, bo^y a cseprti magyar leadó állomás rendszeresen közvetíti a S udió lesdlsait. Egy év alatt a magya; országi rádióvevő berendezések száma 16.927 röl 59.529 re szaporodott és azóta is lohamosan nő ez a szám. A fenti számok szerint minden 10 ezer lélekre 55 rádió felvevő állomás jut.
BEN HUR jön a Városi Színházba!
«
ZALAI KÖZLÖNY
1BZI ápr.lu 8
napi hirek
MPIREHD
Április 8, péntek
Római katolikus: Pájdala. Sl. Protestáns: Lídia. Izraelita: Nisan hó 6
Nap kel .eggel 5 óra 27 perekoi nyugszik délután 18 óra 38 perckor.
Városi Szintiiz mozi elóadása 6 és 9 ónkor: tUbkinaszony, Hans Kihlen-bcrg regínye után.
Fecske
repült nyílsebesen az egyik magas keményrőt egy ház eresze alá. Fehér nyakkendője kivillant szép fekete nyaka alól és szárnyát kéjjel für dette a meleg napfényben. Cskser-gésével hódolt a mindjobban zöldelő Illatos tavasznak és szemeivel szűr csOtte a nap aranyát, amely dlhQloll finom kis madárkatestén. Kicsi cső rében hosszú fű-zltat tartott erősen, mintha áltól tartana, hogy kiesik és ő elveszíti építőanyagát. A fűszál azonban nem mozdult és a kis fecskemadár diadalmas érzéssel beclpelte az eresz alá, ahol az emberi szemnek eltűnt, de ahol megkezdte nagy alkotómunkáját — a fészekrakást. És letette a fűszálai a kis épUómes ter, majd tova szállott és néhány másodperc alatt egy hosszú szalmaszállal jelent meg Ismét, amit a tű szál mellé rakott. És így ment ez sokszor, hol egy fü, hol tgy szalmaszálat hozott és vitte fel az eresz alá, hogy megépítse klcl fészkét, ahol maddrpárjaval majd boldogságukat élik. Mert a madáipárnak is megvan a maga kicsi, meghűl bil-dogsága, nemcsak az embernek És csicseregve röpködte körül a mindjobban kibontakozó kicsi fészket — mintha őröm-táncot lejtene és hangos énekével felhívni akarná az em-berek figyelmét arra, hogy a boldogság kicsi fészkét rakja.
Örönutanöfátót vlsizhongzott az utca és az emberek mosolygós te klntettel néztek a jubiláló madárkát, aki a nász-láncát járja. És tett-veit, kt be ment a kicsi fecske, mint egy okos és gondos háziasszony, aki lakásberendezésekor űgvel a külső csirue, a kényelemre. És ohogy szorgoskodik a kis fecskenő, csicsergő csőrli fecske repül az eresz másik vége felé. Egy másik tollas jíreiény kezdte meg épiUmunkóját, nyersanyag hozatalát az eresz alá. Az első pillanatban összenézlek a kis madár szemek, meg-megvlzsgálták, megnézegették egymást — de a következő percben már mindegyik finom zöld selyemfűszállal a csőrében folytatta kedves munkáját — a fé-szeképltést. Mindegyik szépen, külön végezte a mat;a dolgát, nem zavarta a másikat, csak épített és dolgozott és csicsergett, mlg a két fészek el nem készült. Amikor már annyira vollak másnap — hogy éj leli pihe nőnek felhasználhatták — kicsiny madárszivük nem Ismert határt a boldogságtól. Csicsergő csattogásuk himnusszá tőn — amely ujjongva örvendett a mü előrehaladásán. Amikor pedig a besugárzó nap sötét bi-borkévéit lövette a városra az ereiz alól, a fecskefészekben — már két-két szempár villogott kl. a kis cső röcskék egymást keresték és a fecske hölgy odahojtolta fejét a fecskeféri fejpth\'lre és kksl szívük összedob bant egy szerelmes, boldog egymásra-találásban.
A tavasz pedig kacagott, ujjongott és delejező melegséget szórt pazar jókedvében a levegőben, miköz-
ben a nop ragyogott és égette, per-zselte a felsratudult emberiséget...
_ (B. R)
— Gyászakadémia Prohászka emlékezetére. Szép gondolatot kl ván megvalósítani Gazdag Ferenc püspöki biztos, amely bizonyára az egész országban visszhangol talál, minden városban, községben. Arról van szó, hogy a magyar katolikusság nagy félfia, dr. Prohászka O.to-kár emiékezeiére legközelebb gyászakadémiát rendez, amelyre a város közönségét vallásra való tekintet nélkül meg fogja hívni. A gyászaka-déml\'n a nagykanizsai közönség összessége fogja leróni a kegyelet adóját a nagy férfiúval szemben.
— Mlkula Szigfrid még e hónapban elfoglalja uj állását. A zalaegerszegi főjegyzői állásra megválaszolt sümegi szolgabiró, dr. Mlkula Szigfrid felmrnlése a szolgabírói állás alól bnsvél ulánra várhaló, ugy hogy még ebben a hónapban elfoglalja -uj állását Zalaegerszegen.
— Nagykar tzsa Beethoven-űnnepé\'yc. A nagykanizsai Zrinyl Miklós Irodalmi és Művészeti Kör nagyszabású Beethoven-ünnepélyt készít elő, amit a jövő hónapban kiván megtartani.
. = Kereteztessen Melczernél Kazinczy utca I. Áiban, minőségben és kiszolgálásban igen meg lesz elégedve. Oyőröd|ön meg.
— Magyar orvosok vándorgyűlése, A magyar orvosok és természetvizsgálók augusztus folyamán Pécseit tartják ezévi vándorgyűlésükéi. A gyűlésre 600 résztvevőre számítanak.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet közgyűlése. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet rendes évi közgyűlését április bó 24-én fogja megtartani.
= Fegyvergyári Stejr strapa kerékpárnál a váza belső és kdlső malíal vaa ellátva. 5 éri jótállás! Weiaer Bépárnház, Cseagerj-nt 2.
— A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskarának összes tagjait felkérem, bogy fontos megbeszélésre ma, pénteken esle fél 7 órakor jelenjenek meg a postapalota kistermében. D,-. Tholway Zsigmond elnök.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Adományok. A N\'p\'akaiék pénztár 30 pengői adományozott a Keresztény Jótékony Nőegylclnck és 10 pengői a 75. Árpád cserkészcsapatnak.
— A pécsi színtársulat nem kapta meg Mohácsot. Mint ismeretes, a kulluszmlniszlérium beosztása szerint Nagykanizsával együtt Mohács is a pícsl szinlársulat nyárt állomása. A Mohácsi Silnpártolő Egyesület azonban alapszabályai szerint pályázatot irt ki a mohácsi idényre. Fodor Oszkár pécsi Igaz-
1 galó jogaira hivatkozva tiltakozott ez ellen, de a Szinész-szövetség is a pályázat kiírása mellett foglalt állást és igy a mohácsiak nyári idényéi Faragó Sándor székesfehérvári társulata nyerte el.
= Hölgyek részére leglobb szabású mell- és harisnya-tartók kap halók Vágó Endre illatszertárában.
— Járlatlevélkezelés Klskant-zsán. A kiskanizsai polgárság kűl-dötlségileg ma kérte Sabjin Qyula dr. polgármestert, bogy a polgárok könnyebbségére állítson fel Klska-nizsán külön járla\'kezelő hivatali. Miulán a kérelem a gyakorlatban kivihetetlen, a polgármester mégis akként intézkedett, hogy a klskani-zsalak könnyebbitésére minden hetivásár előtti napon délután 3 órától 5 óráig a járlatkczelő Kiskanizsán fogja a (áriatokat kiállítani.
= Csodaszép selyem, flór harisnyák garantált minőségben (hiba esetén kicserélve) özv. dr. Oroszné kézimunka ét női kalap üzletében.
— Jávornak, a hlrea kémnek nagy és rezdkivűl izgalmas szerep Jutott atbin a hazafias színdarabban, amelyet az Ipariskolai Énekkar most próbál és legközelebb elő fog adni. A színnü a kuruc-labanc időkből meriti tárgyát és telve van a legszebb és legmegkapóbb jelenelekkel. A magyar mull küzdelmét látjuk magunk elölt felvonulni. Azok, akiknek alkalmuk volt eddig is az Ipariskolai Énekkar teljesítményeiben gyönyörködni, sok élvezetei és szórakozást fognak találni a színdarab előadásán. A bárom felvonásos színmüvei Lefcslk Pongrác ferencesalya rendezi és tanítja be.
= Orvosi hir. D-. Kahán Imre logorvos szabadságra ulazolt és rendeléseit április 25 én u|ből megkezdi. 5
— Nagykanizsa közegészség-Pgyc. A városi liszliorvos jelentése szerint Nagykanizsa közegészségügye ugy felnőtteknél, mint a gyermekeknél rendkívül kedvezőnek mondható. A nálhaláz teljesen megszünl és a szórványos fertőző bitegségek Is elmúllak.
— Schvarcz Dezső cégnél e héten kalap-klárusltás.
M. kir. állami
f§» OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Peltüno nagy nyeremények.
m\' c«y sorsjeggyel is nyerhető szerencsés eselben
500.000 Pengó = 6\'4 milliárd E
összesen 6,012.500 P.ngő, lörfl\'belül 75 milliárd korom kéwnénz
nyeremény kerül kisorsolásra. ^
Az újonnan kezdldő sorsjüékia szerencseszámokat ajánl
Milhoffer Kálmán föelárnsitó jEgffHÜE
Sor-j-gyek ára: egész 20 P, lel 10 P. negytd 5 P. Minden második sor s j e g y nyer. ^
Vidéki előfizetőinkhez!
Felkérjük mindazon igen tisztelt előfizetőinket, akik a .Zalai Közlöny" előfizetési dijával hónapok óta hátralékban vannak, hogy a cimükre megküldött csekklap felhasználásával az előfizetési dijat mielőbb befizetni szíveskedjenek. Az újság előállítása horribilis összegekbe kerül, ez teszi indokolttá kérelmünket: a pontos előfizetéssel nagyban elősegítik t. előfizetőink a kiadóhivatal terhes munkáját.
Tisztelettel A ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatal
— A Fegyvergyári Sten kerék-pár sz egész világon vezet! Weiaer flépáruház, Csengery-it 2.
— Hamis bizonylatot állított kl. Varga József bilatonmagyaródl lakos három embernek névaláírását hamisította egy bizonylatra, melyet a telekkönyvhöz adott b:, hogy a tényeknek meg nem lelelő adatok vezellessenek be a telekkönyvbe. A törvényszék oklratbamlsitásért 8 napi fogházra Ítélte.
— Kereteztessen és Dvegcz-tessen legolcsóbban PUM-nál Király-utca 10.
— A leventemunka a kanizsai járásban ismét halalmas erővel megindult. Az egyes községek le-venléi oktatójuk vezetése alatt nagyban készülődnek a Járási versenyre, amely az idén messze felül fogja múlni a mull évi szép teljesítményt is.
— Szenzációs tavaszi szalma, flle, georgette kalapujdonságok meglepő olcsón Bzv. dr. Oroszné nál (Kazinczy-u. 2.)
— Levente zászlószentelés. Ko-márváros derék leventéi egy gyö-nyöiü kivitelű nemzeti szinű zászlói szerezlek be, amelynek egyik oldalán a nagy magyar elmer .Isten, király, haza" körirattal, a másik oldalán a levenle-dmer van művészien kivarrva. A zászlót Koosch Béla testnevelési vezető részvételével dr. Sárközy Lijos esperes fogji május 15-én felszentelni.
— Szántógépbemutató. A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület április hő 13-án gróf Teleki Tlborné pölöskei uradalmában ^vasútállomás Zalaszenlmlbály—Pacsa) a vasulállomástól 2 kilométerre fekvő egyik táblán d. e. 10 órától szántógépbemulatót rendez. A szániógépbe-mulalóra az egyesület az összes traktorképviseletekel meghívta s máris számosan bejelentették részvéteiükei és igy Zila- és szomszédos vármegyék gazdaközönségének módjában áll a bemulatón résztveendő traktorok teljesítőképességéi és üzemanyag fogyasztását megismerhetni.
a- Autóvezetői tanfolyamat kezd Molnár József softőr Iskolája folyó ho 19 iki kezdettel. Kiképzés a legszakszerűbben mod:rn autókon. Halóság elölt sikeresen levizsgáztatjuk Jelentkezni lehet állandóan Rerger auló és gépműhelyben Te-lefcy-ut 45. Mikelygyakorlalok!
1927 április 8.
ZALAI KÖZLÖNY
— A Corporatlo Hcliconia ünnepsége. A kefzlhelyi gazdá-zok Ejteiicani egyesülete folyó hő I in műsoros estélyi rendezett a karmelita templom építésének javára. Dr. Schtlr-per János akad. lanár, a Hcliconia Mórja OdvOzOlie a megjeleni közönséget, majd beszámol arról a nagy , vesileségről, amelyei dr. Prohászka \' O.lokár székesfehérvári püspök halála okozoll a katolikus világnak. Kosionelet mond Varga Daniján amerikai felvételelért, amikel az Egyesületnek rendelkezésére bocsáj-loll, dr. Kukutjevlc Józsel akad. lanírnak az ünnepély rendezésééri s leiolvasásáért, Haáz Brókárd karmelita házfőnöknek prédikációért, Horn János akad. tanárnak és Gárdonyi Lajos a .Keszthelyi Hírek" izerkeszlőjénck kOnyvtáralapItásérl. Felhívta az érdeklődési a május 7 és 8-diki pesti Emericána zászlószentelés ünnepre s kérte a közönséget, hogy propagálják a karmelita templom épllését. Klenzl: A Blbllás tmixr-U. Elötdta az Akadémia Urchestere. ,Az öröklés problémái s annak gyakorlati Jelentősége\' elmen. Velitelt képek kíséretében előadási tartott dr. Kakaljevlc József. Vallásos alapon végigvezetc\'l az öröklés egyes lázisain s konklúziójában rámutatolt arra, hogy csak tiszta erkölcsök szerezhetik vissza az Integer Magyarországot minékünk. Dr. Szerecz Imre a Hcliconia lelkésze az Eucharisztikus kongresszusról számolt be i kimutatta azt, hogy az amerikai ember nemcsak jó ttzlelember, hanem amellett vallásos is. A Pápai hlm• ntrsí. Előadta az Akadémia O.ches-lerc. A chikágól-ut vetített felvételeit mutatták be ezu\'án, melyek szebbnél-szebb panorámákat tárlak a nézők elé, majd az orchester száma után. A chikágói 1926 évi Eucharisztikus kongresszus fdm felvételének bemutalása zenekiséreltcl zárta be a műsort. Az egyes zeneszámokat Echardt Antal székesegyházi karnagy vezette.
(K. I)
= Fotballobdák, cipők, dressek, lulódpők, tennis-Dlők, lorna és atlé-likai szerek legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal sportüzletében.
* « receptet tirtalnuzó könyvel kívánatra injjen ét bérmentve küldi:
Dr. A. OETKER, BUDAPEST, Vtll., Contl-utoa 25. ixs
IIR Alii A
Szombaton 6 és 9, vasárnap 3, 5,7, 9 órakor
s,ete filmszketts
15 színpadi \'és 3 filmrészben
táncos
Szereplők:
Dán Norbert, a magyar Valentino, Mlhó László, Székely Klári, Szerdahelyi Lajos.
W Rendes mozihelyárak I "H
Idfijáráa
A nagykanizsai meteorologla\' meg-tlgyelö jelentése: Csütörtökönn Mnirték-ter Reggel 7 ónkor +100, délután 2 ónkor 4-m, ts\'.c 9 őrskor+12 2.
felMirl Heggel és délben lethó>, este borult égbollotar.
Srrtrwr Regeel Délnyugat, délben <s este Délkelen szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint csendes és átmenetileg jiirai Idó, é||ell lehűléssel, kísöbb Isméi csapadékra halló idi várható
— Oyermekgondozőnői tanfolyam. A pécsi magyar kir. Erzsébet ludomány egyelem két évig tartó ingyenes gyermckgondozónöl tanfolyamot kezd. A tanfolyam célja, hogy egészséges és beleg gyermekek ápolásában szakképzelt gondozónőket neveljen, akik a tanfolyam végeztével mint okleveles főgondo-lónök családoknál, esetleg gyermek-kótházakban, klinikákon nyerjenek elhelyezést. A tanfolyam tartama alatt a növendékek teljes ellátást (lakás, élelmezés, mosás) kapnak és a 3. hónaptól kezdve évnegyedenként fokozódó zsebpénz! (4-28 P.) A tanfolyamba való végleges fjlváelt egy hónapi próbiidö előzi meg. Az utazási költségeket mindenkor a növendékek viselik. Jelentkezők írjanak a következő dmre: Zichy era grófnő főnökasszony, Pécs, Gyermekklinika, s csatolják rövid éíelleirásu-kat. Válaszképen pontos tájékoztatói kapnak, részletes fellételekkel és szabályokkal. Egyelőre csak 6 növendékei vesznek lel. Csak 20-30 év közölt lévő 4 polgárit végzett urilányok pályázhatnak. A tanfolyam befejeiése után a gyermekklinika igazgatósága gondoskodik a növendékek elhelyezéséről ami, ha nem klinikán, ugy valamely uri családnál történik 1,200.000 korona bavi fizetéssel és teljes ellátással. A középosztály leányainak léhát feltétlenül előnyös megélhetési biztosit.
= Villannyal varr ön 7 A Sin-ger molor megkíméli Önt a fáradságtól, hogy varrógépét lábbal hajlsa 1
I Szíveskedjék valamelyik Singer fióküzletben a Singer rrtWor bemutatását kérni. Vélelkényszer nincsen.
— Motorkezelő-tan folyam nyílik meg a M. Klr. Technológiai ét Anyagvizsgáló Intézetben (Budapest, VIII., József-körul 6) A tanfolyam tárgykörei: I. rész. A kisipari és mezőgazdasági benzin-, nyersola|-, világilógáz- ét generátorgáz-molorok úgyszintén a közép- és nagyipari generátorgáz-, Diesel- és egyéb rendszerű nyersola|motorok. II. rész. A személy, és teherautomobilok, autóbuszok, motorai ekék, traktorok, moloros csónakok, vasúti motoros kocsik slb. gépi szerkezeti, különösen töübhengeres gyorsjáratú benzin-, nyersolaj, ét generátorgáz- motorai. A tanfolyam 6 héllg tart. Ebből az I. részre 4, a II. részre 2 hél esik. Az elméleti előadások minden hétköznapon ette fél 7—8 lg tartatnak. A gyakorlati oktatás az intézet gépcsarnokában összesen 5 félnapon ál d. u. 2-6 ig tart. Tandíj 20 pengő. Beiratkozni lehel az Intézet irodájában április 19-től 21-ig. Vidékiek a tandíj előzetes beküldésével is lelvétetnek. A tanfolyam kezdete 1927 április hó 21-én este fél 7 órakor az I. em. tanteremben.
1.1 *l , S\'.\'V\'i\' *l il^M\'**. 1 **
RÁDIÓJlfiSOR
Április S (péntek)
Budapest 930, >2 és 3 Hifik, tőzsde. 4 Onkel Hant mesél. 5.15 SxocUlhigfeiikat pcob?é&\'4k. előadás. 5.40 Magyar Halhatatlanok XYVI. ettje. Gróf Széchenyi István emlékünnepély. 6.30 Komlóssy Emma, a régi Népszínház volt tag[a magyar nótákat énekel cigányzene kísérettel. 7.45 Mit és kit idézek ? 8.30 Előadás: A magyar nóta a XIX. század eleiétől a mai napig, (hangszeies illusztrálásban). 1030 Cigányzene.
Bécs, Orác II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 6.10 Zeneelméleti előadás. 7 Piancia, 7.30 Angol lecke. 8 05 .Ha király volnék", Adám 3 felv. vigoperála.
Berlin, Stottln 3.30 Asszonyoknak. 430 Népszerű zene. 8.30 Zongorazene. 9.15 Filharmonikus zene. 10.30 Jazz-band.
Barcelona 7.35 Tánczene. 10.40 Jazx-band. II. 15 Madridi átvitel. Egyházi zeoe. 12.15 Dalest, zene.
Baael, Bern » Népszerű zene. 4.45 Asszonyoknak. 5 Hangverseny. 8.15 Énekkari zene. Egyházi énekek. 1005 Hang-
liangverseny.
Frankfurt, Cassel 1 UJ gramaíonle«c-zek. 330 Gyermekeknek. 4.i0 Asszonyoknak . 8.15 .Tavasz\'. Lehár I felv. operettje. 915 Kabaré. ^ \'
Langenberg, Dortmund, Mflnster II Kísérleti leadas. I.05 Népszerű zene. 2.05 és 1.15 /Uszonyoknak. 5 Kamarazene. 830 .Eljegyzés a lámpa alatt*, Olíenbach egy-felv. operettje, utána az .Ellzondói Isány*, Olíenbach egyfelv. operettje. 12 Népszerű és tánczene.
Lipcse, Drezda 12 Onmafonzéne. 430 Hangverseny. 10.15 Rádiókabaré.
London. Daventry 2 Népszerű zene. 4.45 Ifjúsági hangverseny. 5.45 Katonazene. 10.35 Kamarazene é* szoprán dalok. 11.02 Részletek Lehár .A kék mazur* c. operettjéből. 11.30 A daventrykvartett hangversenye.
Milánó 4.15 jau-band. 9 Hangverseny. 10.45 Jazt-band.
Prága 11 Qranufonzene. 12.15 Népszerű zene. 430 Hangverseny. 8.08 Szim-főfllkus zene. 930 Népszerű és Urxnene.
Róma 5.15 Kamarazene. 9 Színházi eJŐ-adás közvetítése.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
Bethlen Margit grófnő az Irodalomról és a mai világról
beszél egy megkapó érdekességű intervju keretében a .Literatura* legújabb áprilisi számában. Ez a rendkívül finom, ragyogó intellektusu és sokszor kőitől elmélyedésü itónó a maga legközvetlenebb és legóazin-tébb asszonyi nézeteit mondja itt el. amint ó hangsúlyozza, amatőr-véleményét írókról Glasworthyról. Wellsről, Wilderól és Kiplingről, akiket rendkívül szeret, Fraooeról és Farrérról, akiket szívesen olvas, Géral-dyról, íkit nem szívesen olvas és az oroszokról, akiket határozottán nem kedvel. Szellemes és okos megjegyzései vannak a modern táncokról éa az egész mai életről. Ez az intervju különben uj sorozatot vezet he a l.ltcraturá-ban. A rovat elme Négyszemközt és az a célja, hogy az írókat Intim megnyilatkozásra birja a közönség Mi mára. Karinthy Prigyea és tfűssd* Lajos szólalnak meg ebben a számban, amely Hatvány Latosról és a nemrég elhunyt
Krnevű német kottáról, Ralner Mária érői ad érdekes és szirtes portrékat. A fegszórakozlatóbb és az egész mai francia iróflaUlságot bemutató olvasmány: A második bohémvilág Párlaban, a leggazdagabb és legpittoreszkebb írás a Mont -martre éa Montparnaase elátkozott hercegeiről. A régi magyar irodalómból Nagy Ignác alakját eleveníti meg. Bemutatja a nagy magyar tragikát, jászai Margit mint memoár-írót és Henry Barbusset, az uj evangélium hirdetőjét. A .Literatura* többi állandó rovata pedig csak ínég gazdagabbá teszi ezt a számot, amelyben túlzás nélkül egész Európa szellemi élete tükröződik.
SPORTÉLET
A vasárnap sportja
■ •flyk.RiM.4M BüMk—HT£
Teljes lordulóban fognak küzdeni vasárnap i csapatok. A PVSK kivételével egyik élcsapat sem lesz különösebb feladat elé állítva.
Nagykanizsán a Szigetvári AK együttese lesz a vendég; az NTE csapata, ha erélyesen játszik, biztos győztes lehet, egyébként könnyen leadhat ismét egy pontot.
Pécsett a PVSK a Turult kapja elleniéiül. Nehéz küzdelem ulán előreláthatólag a pécsi csapat fog győzni. A KRSC viszonl helyre állíthatja a mérleget a kaposváriak Javára, mert a PTE ellet bizonyára győz.
Kaposvárott a KAC a PAC-cal méri össte erejét; a honi ctapat győzelme bizonyosra vehető.
Mohácson a PSC nagy üvortt az MBSC-vei szemben.
(KIskomárom és Komárváros levente futballcsapatai) barátságos mérkőzést folytattak le, amely alatt a jobban lelkészolt és jobb formában levő Kotnárvárosiak 2:0 eted méonyel legyőzték a szép játékos, forge KUkomáromlakat
ZALAI KOZLONy
1927 április S.
lOZeÓSZIHHÁZAI
Városi Színház mozi tlíadáui Diniek 6 és 9 érakor: Habkisasszony, Hsns Kahlenberg reiínye 7 fe|ezei-ben. Főszerepben Hstry Liedikc és Xenis Desny.
■. \'1 ,i * »_i n. i* ii *i i*i\'> ii n *i ii \'i n i \' ■\'\' *
IÖZÖAZDASÁ8
TéSSIl
Ingadozó é> egyenetlen voll a mai tózsdén az irinyzal. Szilárd nyitás után, amikor is főleg a biztositáti és bányaéri ékek emelkedtek, a rendezési napra való tekintettel lemorzsolódott az árnivó és ettől kezdve az árlolyamok többszörös ingadozásnak voltak alávetve. Végeredményben a biztosítási, a Uksrtk, bank és bánya részvények jelentős ámyere séggel zárlak. A többi papir nyitási árnyereségének egyrészél később elveszítette, sőt egyes értékekben tegnapi zárlata alá Is sülyedl. Zárlalkor a hangulat továbbra Is bizakodó, a forgalom élénk._
PÉrli »36. Uodon »25l\'«. Kiskort 518 r/l, Brültíl 71\'.\'<. Milano 24-82VS, Amileidtm 20Í05. UtiHn l»\'ía. Wltn 73-i\'i Solli 3 75. Prím 15-39\'/!, Varsí 5795, Budapest S0-S0, Bllfrld 9-13\'rl Bakfis! 3-tíUi. _
1 kti*wti Tk*
VALUTáK Anzolt J7-79-27-95 Bcbi tr. 7952-79-82 CÍSk. lfrOT-17-00 Dlnk. 15260-153 25 Diait 10-02-1008 Dollit 572.00-574 40 ftr 22-55-2285 KoU. 228-80-229 80 Unod 63 40-63 90 U1 3 45-360
Léva —\'--\'—
Uri 27 50-28-CŰ Márka 13560-136 10 Sehtll. 80 37-80-72 Nocvís H8-30-M8-95 Svá|cl 1.11005-11015 Svéd k 153 15-15380
DEVIZÁK Arrul 228-05-22965 Utlgráí 1004-10 08 Bírfln 135-70-13610 Bulureat —■——•— BrtlMssl 79-55-7980 K«*«MSi-70-l53-l5 Oulo 148 40-148 85 Loadoa 27-79-27-87 MIUM 27-30-27-00 Niaryerk 57215-3 85 Pi/ts 2237-2252 Prága 16-94-16-99 Ssorta 412-416 Stockti. 153-25-153 70 Varsó 6355-64-75 Wkn 8047-80 72 ZMds 11007-11040
Terménytőzsde Baza to. 75 k|-os 3310 -33-50. 76 kí-ot 3360-3400. 77 kj-o« 34 00-34-40, 78 ks-os 34 40-M80, qrytb 75 le-os 3! 10-3250. 76 kt-ot 32 JO 3MO, 77 kc-o. 3290 - 33 30, 78 k»-oa
kotea 20 80-21-30, txua!
Unverl \' uzatorpa I
Felhajtás 2656. tndrból tudatlanul vtsua sutám 1290 darab. BsbtaM 1(4-1-88, axcdetl 1-76-1-80. sztdtlt kMíp 1-64 — 1-68, körtnyO 1-40-1-50, cladccndo öreg 1-70—1-76, másodrendű 1-52—160, angol sllldd 1-52—1-76. auloniu nagyban 1-76—
1-80, isit 200 - 204, lehúzott hns 208-
2-24. szalonnás lílxrtfa t-92-216. Az Irányzat tanyha.
Kiadja: Xrtarl VyeaUlM\' li*V-karuksáM II, lagjluiiiu
(kwréroz
Pllsséroz
Értesítem Nigykanlzsa és vidéke mélyeit tiszteli hölflykOzönségél, hojy a legújabb plTssé-modellok megérkeztek. — Pllssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
ruh*(ctt£. kői mosó-vállalata Naoykanizu, Hunyudl-utoa 19.
Oyüjtötelep: Kazlnczy-utca 8.
Festés Wmosái TUíütás
APBÓHIHDETÉSEI
Az aprdbitdelések dija 10 siMg 50 fillér. Cteszi s minden vaUizabb btubil 11» síd kél szónak számilUUk. Miadca tovibbt szd dija 5 IMI. Vasár- és linntpnsp 50> o Itlíi, szetdln—pénteken 25fl.\'o lelár. Állást keresóknek 5CB.0 engedmény. A hlrda-Ual *lj alára rU.t.ndí.
Vizvezeték szerelést
laajobban 4a t.goloadbban kiszílak. Hibásan aaor.lt v.aatik.k.t Átalakítok. VARGA láTVáN bádogos 4s azor.16 Dsák-t4r 4. sxáns.
Tanonc llzeléssel lelvélellk — Papp Oszkár cipésznél, Magyar-utca 6. 1379
PSaikgloadnt bekebeleztue minden Saucgben a kgeMaydubben is kggyoe-rabban lolyMtUt Aozát IgsAo peni-UlesdaUzveUtd lrodá)a Nsgy\'unlzsán, Piát 3. u. alatt. K4nyaz*rkoloafin kflt-.inj.k.t ,eszek. 117
Ktrmas szekrény, ágytoll, csillárok eladók Caengery-nl 16. bal. 1369
HAzvazatSnOssak ajánlkozik szerény, magányos Sőífpkoiu nd magányos urltoz. Íves bizonyllvSnj-okkal vidékre, esetleg poiiUra. Cin a ktaddlwn. 1373
Uradalmi hlzotli.\'ttést. sovány s-jldü éa választott malacokat viarolok nagyobb Ideiekben. AjlnUtokat kérem KOUI. Nagykanizsa. Csengery nl 36. 1367
Varró- és tanulóleányok (elvétetnek Kot6-szovögyárnál, Só-ulca 3. 1380
Xsrsoak egy srobás-konvllis takist tstiltdval. Qmem PetiMt-atca 72. -1317
Fényképészeti cikkek
nagy raktára. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papirak, vegyezeerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
KERTI MAGVAK
Növényvédelmiaxorek gyümölcsfák Ápolására
MUtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
» cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Biróság mellett )
Önkéntes árverési hirdetmény.
Eiulon hozom közludomásrj. hogy a tulajdonomat képező
2 darab négy éves igásló, 1 pár lószerszám, igáskocsi teljes felszereléssel folyó hó 12-én, hétfőn délelőtt fél 12 órakor
3 nagyvásáriéren a leg\'.öbbet igérónek azonnali készpénzíize-lés melleit önkénles árverésen eladom.
Németh István
IMt Vőrösmarly-utca 13.
i vétel!
Eladó 6 darab teljesen uj, erős papirlemezból készüli, <15 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas doboz kihúzható fiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdájában.
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlsz Jenőné, Nagykanizsa Baxár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszerű ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
Legszebb alkalmi és húsvéti ajándéktárgyak!
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári 5TEYR kerékpárok
Kizárólagos eladlsi.helye:
WEINER 6ÉPÁRÜHÁZ NAGYKANIZSA
Fóűrlel: Csengery-ul 2. szám. Fióküzlet: Király-utca 3-t. sz.
A legkedvezőbb részletfizetésre ia kapható. tm- 5 évi jótállási -M
varrógép
RÍO BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Kc dvciö/ite/ésife/tc/v/cA
SINGER VARRÓGÉP
fl Í3 IVÍNVTÁRSAJÁa
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Hirdetmény.
A Pick-féle palini gazdaság holllelszcrelése, szekerek, lószerszámok, ekék, vetógép. szőlődaráló, prés, kádak és egyéb kisebb gazdasági eszközök f. hó IO-én délelőtt 10 órakor ezen birtokon levő Vajda majorban önkéntes árverésen eladás alá kerülnek.
Pick örökösök.
A nagykanizsai kir. járá»blró»ÍK, mint telekkönyvi hatóság.
7710 tkvijtzim.
árverési hirdetmény-kivonat
AnUI Anna ttfj. Csóri Imrto4 otOu-toayi Uko» v^tríhjjmónjk Takic» .SWiu OTOsMonyi \'akós végrehajtást sx«m*d6 cikn indított ví^rehajt si flgyébtn a lelek-k6n>%\'i hal^káR a vógichajtási árvetést 3,423.000 K tókckftvctclé* (s iiiulókai he-iia|U&a \\ckcK a nacykaolual kir. IXiüs birósie KrUletín levö, Oros/lony közséj:-fcen fekvő, s az orosztonyi 1133. íztjkvben 8»2/b. hrsi. a. foglalt ingatlannak, szlnt-S a PuszUlemetó <J0!ótxn végrehajtási szer. ve<íó ne\\-én ÍM (ele részére 7 millió K kikiáltási iiban és pedig az erre az •49 1924 tkv. sz. véRZ^SKl Csóri Imre él neje Antal Anna Orosztony ja vár.i bekcbc-Irzetl holllKiartó haszonéfveteti szolgalmi jognak (entaitisával elrendelte.
Az árveréit 1927. évi április hó 14. napján délclótt 10 órakor OfOsztony kózséghi/Jnil togják megtartani.
Az árverés alá keiüló ingatlanok a kikiáltási ár k<tharmadánál aUcsooyabö áron nem adhatók el.
Az árve/elni szándékozók kötelesek bánit-pén/ül a kikiáltási ár 10\'* it késrpénztxn, vagy az 1881 :LX. t-c 42. S-ában niec-halározotl árfolyammal számított óvadék-képen értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges biröi letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervén) t a kiküldöttnek átadni és az ár-\\erési feltételeket aláírói (ItSI . IX t.-c-147.. 150. 170. §§.; 1908: Xt. L C. 21. §)
Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnü magaubb igézetet tett, ha többet igé".\' senki sem akar, köteles nyomban a kiktil-tAsi ár a/ázaléka szerint megállapított bánatpénzt az. által* Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (I90Ü Xll. tc. 25. §■)
Nagykanizsa, \\926. évi december hó 29 ik napján.
A kiadmány InteWtJ\' Horváth ». k., Mikó n k,
kir. J li\'/Z tfMá&uil
Nyomatott « Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nAl, Na^ykauiisán. (Nyomdavezető; Ofcnbccá Károly.)
87. évfolyam, 81. szám
Nagykanizsa, 1927 április 9, szombat
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
SierteKltoós t> kUdóhlnttl l\'óut & m. Keszthelyi SÓUbdóUraUI: Kiítatody-u. IS.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intenirban-teldoa: Nagykanizsa 78. Irlm. EJófizetgsl ára egy hóra 2 pangó 40 fillér.
Tábornokok kardpárbaja oláh-módra
Bukarest, április 8. (Éjszakai rá-diójelentés) Az olasz fegyverrende-lések Ugye felelt Czntacuzlnó herceg tábornok ás Florescu tábornok között éles hírlapi polémia keletkezett, mely kardpárjra vezetett. A fegyveres kiállás következtében mindkét tábornok megsebesült. Egyik lap azt irja, hogy Florescu tábornok sebesülten is az .állj* után egyik kezével elkapta Cantacuzinó kardját és saját kardjával súlyosan megsebesítene Caniacuzinót a hasa alsó részén.
Meghalt a kolozsvári opera Igazgatója
Kolozsvár, április 8. (Éjszakai rádiójelenlés) Popoviciu-Beyrutb a kolozsvári opera igazgatója 68 éves korában ételmérgezésben meghalt. A magyar-román tárgyalások húsvéti szBnete
Bukarest, április 8. (Éjszakai rádiójelentés) A magyar-román kormányok között március 12 ike óta tárgyalások folytak Budapesten pénzügyi kérdésekről és a békeszerző-désból felmerült kérdések felöl. Most ezeket a tárgyalásokat félbeszakították, mert a román delegáció a román húsvéti ünnepekre hazautazik. A tárgyalásokat előreláthatólag április 23-án fo\'ylatják.
Pesten ma folytatják a cseh-magyar szerződés szövegezését
Budapest, április 8. (Éjszakai rá-dló/elentés) Dr. Frledmann cseh miniszteri tanácsos, a cseh \'delegáció vezetője szombaton reggel a fővárosba érkézig a cseh-magyar kereskedelmi szerződés megszövegetésé-nek folytatására.
Rendőrség zárta körül Sanghalban az orosz kon-zutátust
Sanghal, április 8. A rendőrség körülzárta a szovjet-orosz konzulátusi, ahova senkinek bemenni vagy önnél kijönni nem szabad. A rendőrségnek helyi, önkéntesek és orosz fehérgárdisták vannak segítségére.
Peking, április 8. Pls-UCsen tábornokot Sanghal elvesztése miatt kivégezték.
Sanghai, április 8. 24 orosz és 76 kínai és más kommunistát letartóztattak. Az orosz szovjet és a pekingi kormány közt a viszony szerfelett feszültté váll.
lövő május l ére felszabadulnak a lakások
Lakásban nem less hiány, a lakbéreket pedig a versen; fogja szabályozni Budapest, április s | tosan betartják. A felszabadítás nem
A lakásrendelet tudvalevőleg 1928 május l-re lüzte ki a lakásforgalom teljes felszabadítását, amely esetben 1927 november 1-én már fel lehel mondani.
Vass József népjóléti miniszter ma kijelenlette, hogy a terminust pon-
fog nehéííégekkel Járni, mert sz erősen megindult építkezés folytán keltő számú tartaléklakás rendelkezésre fog állni addigra, a lakbéreket viszont a szabad verseny fogja ugy szabályozni, hogy azok a bérlők fizetőké-pessíglhez fogmk alkalmazkodni.
Végétért Bethlen miniszterelnök hivatalos rémai utja
Tegnap a pipa fogadta a magyar miniszterelnököt
Róma, április 8 Tegnap véget ért Bethlen miniszterelnök római utjának hivatalos része. Délután meglátogatta az angol nagykóvetet, majd bucsulátogatást tett Mussollnhrél, aki a magyar vendégek tiszteletére a Capiloiiumon díszebédet adotl. Ma délelölt a miniszterelnök a pápánál és Oasparl bíboros államtitkárnál tett látogatást. Bethlen-album Mussollnlnek Budapest, április 8. Az 1848— 48 iki szabadságharcban résztvett 21 Bethlen grófnak arcképét egy albumban foglalták össze, mely együttes képet a magyar nemzet ajándékul n-cgküldölte Mussolini olasz miniszterelnök. A grófok közölt van Bethlen Gibor is, mint a huszárság megszervezője és Garibaldi lovasságának megalspozója.
Románia érdeklődik Bukarest, április 8. A román kormány római követe utasításra felvilágosítást kér az olasz kormánytól a magyar-olasz szerződés céljárói.
Kitüntetések
Budapest, április 4. (Éjszakai rádiójelenlés) A kormányzó Din ó Grandi olasz külügyi államtitkárnak, Durinl Di Monza gróf budapesti olasz követnek és Dinó Contlseant herceg, Róma kormányzójának az 1. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta. Ezenkívül több olasz meghatalmazott minisztert, követfégi titkárt kitüntetett a II. oszlálju magyar érdemkereszttel, a csillagokkal, illetőleg a Ili. osztályú érdemkeresztet. A kisantant nyilvánosságra hozza a magyar kato ai ellenőrzés megszüntetésére vonatkozó előterjesztését London, április 8. (Éjszakai rádió jelentés) A Times belgrádi tudósítója szerint a kisantant államai elhatározták, hogy azokat az elöter-jesztéiekel, melyeket a nagykövetek tanácsához intéznek a magyar katonai ellenőrzés megszüntetése ügyében — a nyilvánosságra hozzák. A lap tudósítója. meg|egyzi, hogy ezzel épen most az olasz-magyar Ezetzö-dés idején jönnek a nyilvánosságra.
A képviselőház befejezte a népjóléti költségvetés vitáját — Csérben törvény lesz az aggkori biztosítási Javaslatból — megkezdik a kereskedelemügyi tárca költségvetését — A képviselőház ülése
Budapest, április 8 | igazságos progresszív adózási, nép-
A képviselőház mai ü\'ésén elnflk bemulatla Mándy Samu levelét, melyben bejelenti, hogy a felsőházi tagságáról lemondott.
A népjóléti tárca tárgyalásánál Grieger Miklós felhívja a kormány figyelmét nagy szociális problémák megoldására. Sürgeti az
jóléli intézmények létesítését. A javaslatot elfogadja.
Kéthly Anna szociálpolitikai alkotásokat sürget. Részletesen foglalkozott a munkanélküliséggel. Kevésnek faríja azt az összeget, amit a népbetegségek és a luberkolózis elleni védekezésre irányitotlak. Sür-
gette a hadirokkanlak helyzetinek megjavilását. A köllségvelésl nem fogzdta el.
Rothensteln Mór az állami munkaközvetítés problémájával foglalkozik. Sürgeti a Munkásblztositópénz-tár autonómiáját. Majd határozati Javaslatban kéri, hogy a népjóléti miniszter ter|csszen törvényjavaslatot a Ház elé az országos lakásépítést akcióról. A köllségvelésl\' nem fogadia el.
hunyady Ferenc gróf a falvaknak jó ivóvízzel és kutakkal való ellátását teszi szóvá.
Kontra Aladár a lakásnyomorról szól. Felhívta a kormány ügyeimét a lömeglakásokra, amelyek természetesen maguk után vonják a kiskorúak bűnözéséi. Kéri a minisztert, hogy az aggkori biztosításról szóló törvényjavaslatot minél előbb (erjessze a Ház elé.
Beck Lajos statisztikai adatok alapján ismertette a tuberkulózis pusztításait és a nagymérvű gyerraekha-lltldóságoL Sürgette a kórházak építését és a házasságkötés elötfl kötelező orvosi vizsgálatot. A költségvetést elfogadja.
Gömbös Oyula az ivóviz kérdés rendezését sürgette. Több mint 300 olyan község van, ahol ti a kérdés megoldásra vár. Fonlos kérdés a kórházak kérdése is. Nem lehet addig anya és csecsemővédelemröl és népbetegségek elleni küzdelemről beszélni addig, amig a falvaknak orvosai, a járásoknak kórházai és a városoknak klinikái nincsenek. Az egyke elleni küzdelem kérdésébe az államhatalomnak kell beleavatkoznia törvénykezési uton.
Peyer Károly a munkaszabadság kérdésével foglalkozik, majd a bányamunkások nyugbérügyének rendezéséről be6zél.
Gaál Oaszlon ugyancsak a munkaszabadság kérdésével foglalkozott. Ezzel végeiért a népjóléti tárca költségvetésének általános vitája és
Vass József dr. népjóléti miniszter szólalt fel ezulán.
— A népjóléti tárca munkaprogramja két főtengely körül forog. Az egyik a szociálpolitika, a másik az egészségügyi politika tengelye. Az egészségügyi politika terén rendkívül nagy nehézségekkel kell a kormánynak megküzdeni. Az egészségügyi törekvések nem kapják meg a nemzet
ZALAI KOZLONy
részéről azl a támogatási, mini a lobbi kulturális kérdések.
soronklvDI kell elintézni a szakszervezetek és a munkaszabadság kérdéséi.
Ami a tisztviselői házépítés akcióját illeti, ezt a kérdést még ebben az évben szerelné lebonyolítani, ugy, hogy a házak december folyamán bekőllözbelök légyenek. Azt biszi, hogy a lakásínség problémája ezzel nagy lépést halad előre és igy
az 1928. évi május l-l felmondási Idő lejárta nem fog nehezebb következményekkel Járni.
A hosszú mulasztásokat nem tudja mind hetek alatt pótolni, de a kor-mányzalban megvan a szándék arra, hogy a nemzel jólétének érdekében
mlndenl meglegyen. (Hosszantartó éljenzés és taps.
Ezután a népjóléti lárca költségvetéséi általánosságban elfogadták. A részletes tárgyalát ulán állértek
a kereskedelmi tárca költségvetésének megvitalására.
Görgey István előadó részletesen ismertette a tárcának és a hozzátartozó állami üzemeknek költségvetéséi.
Szabó I nre a kollségvetésl csak azért nem szavazza meg, meri a mlnlszler olyan kormánynak a tagja, amely Iráni bizalmatlan.
A Ház holnap délelölt 10 órakor folytatja a költségvetés tárgyalását.
Ülés i/«7 órakor végződöll.
.................................................
Kalandos szökési kísérlet Olaszországba egy vagon szénában
Egy jugoojliiv caendSr szuronnyal bosxurt ■ axánába ás kidcrOlt m turplaág -- Átadták a nagykanlxaal rendörségnok a fiatatombort Tiltott határátlápáa olmén korOt m rondSrbtrósAg alá
Nagykanizsa, április 8
A Jugoszláv határrendőrség tegnap átadott a magyar balóságoknak egy Schmidt György nevű pfesi szüle-tésü 18 éves napszámos fiút, aki mini magyar állampolgár különös módon szököll át Jugoszláviába, ahonnan ugyanlly módon szándékában voll átjutni O.atzországba.
Schmidt György a kanizsai rendőrségre kerüli, aool érdekesen mondotta el történetét, mely, most néhány napi elzárással és Pécsre való loloncolással fog végződni
— Néhány nappal ezelőtt — vallotta — összeismerkedett Pécsett egy olasz lókereskedővel, aki löbb loval vitt Olaszországba. Az olasz ajánlatot telt neki, hogy kiviszi Olaszországba, ha van kedve és jól Jövedelmező munkát szerez neki. Az állástalan liatalember ellogadla a csábító ajánlatot és késznek nyilatkozol\', hogy kimegy az olasszal. Nagy baj volt azonban, hogy Scbmidlnek nem
voll ullevele, az olasz azonban ezl a kérdési is Igen leleményesen ol-dotla meg.
Rávette a fiatalember!, hogy bújjon abba a vagonba, amelyben a széna van, amit a lovaknak vett az ulra és igy kikerülheti a halárvizsgálatot és áljulhal Itáliába, igy is teltek. Schmidt a széna közé rejtőzködve be is julott Jugoszláviába, azonban mielőtt tovább meni volna a tehervonat Olaszország felé, az olasz-ju-goszláv batáron az egyik csendőr szuronyával beledöfött a széna közé és könnyebben megszúrta az ott rejtőző fiafalembert, aki erre megijedi és elordította magát. Klderfllt a ravasz turpisság és ól az olasszal egyült néhány napi elzárásra lléllék. Büntetésük kitöltése ulán az olasz folytathatta útját hazája felé, Schmidl Györgyöt pedig miulán magyar állampolgár, éltették a batáron.
Most pedig útlevél nélküli határátlépés elmén fog|a felelősségre vonni a kibágási rendórbiró.
Az egészségügyi kulturlntéz-kedések megalapozása terén eléri eredménnyel 6 maga sincs megelégedve.
A kormány azt tervezi, bogy egyc-lemi központtal bíró egészségügyi szervezeteket teremtsen. Statisztikai adatokat sorol fel a kórházak fejlesztéséről ét fejlődéséről. A magyar faj egészségügyi helyzetének feljavítását két Intézkedéssel lehet elérni. Az első a betegség és balesetről szóló biztostlásnak az agrár rétegekbe való kiterjesztésével. Enélkol a magyar nép egészségügyi kultúráját megteremteni nem lehel. Épen ezért kéri a földmivelésügyi minisztert, bogy az errevonatkoző törvényjavaslatot mielőbb terjessze a Ház elé. A másik eszköz a falusi orvos-kérdés megoldása. Tudja, hogy a falvakat kórházzal és orvossal sohasem ludja teljesen ellátni. Az volna megoldás, ha fclállilhalnók
a falusi ápolónővérek szervezelél. — Körülbelül négyezer ápolónőnek kinevezéséről lesz szó. Az ápolónők fizetésének felerészéi a népjóléti miniszteri lárca keretén belül ledeznék. Fokozoll figyelmei kell lordltani a szociálpolitikai törvényalkotásra és intézmények létesítésére. Ebbe a kérdésbe nem szeretne politikát belevinni, Itt csak a nemzet egyetemes érdekét lebel szem előli tartani. Az osztályharc helyett szolidaritátra van szükség. Most van tárgyalás alatt a bizottságban a betegség és baletet esetére szóló törvényjavaslat, mely a költségvetés után kerül a Ház elé. Az ősz folyamán benyújtja az öregség cselére szóló javaslatol, amelyei, ha Idejében letárgyalnak, már ebben az esztendőben törvényerőre emelkedik. Ezenkívül
Gyuriga tanár ur
Irta: HALÁSZ BÉLA
A Gondviselés ugyancsak mostohán báni el Gyuriga Diniéi gimnáziumi tanárral. A születésekor követte el vele szemben azt a nagy tréfát, bogy a tanár ur földi pályafutásának megindulását épen április elsejére telte. A véletlennek ez a furcsasága aztán egész életén át üldözte Gyuriga tanár urat. Már kis elemisla korában nagy mulatságot szerzeit társaioak, midőn tanítója kérdésére meg kelleti mondania születése napját. Később is, ha hivatalokban, vagy bíróság előtt kényszerült születésnapjáról nyilatkozni, ugy érezte, feleielére mosolyra szélesednek az arcok és minden szemből szánakozás! vélt kiolvasni; .Nini mily furcsa ember! Április 1-én szüleien.\'
Féltékenyen örizlc ezért születésnapja titkát. Soha nem ünnepelte meg, ha egy-egy évvel öregebb lett, diákjai nagy szomorúságára akik, mivel névnapja is szünetbe cselt — így elestek atlól az előnytől, hogy a felköszöntés ünnepi hangulatában jóindulatot és elnézést biztosítsanak maguk számára.
Gyuriga tanár ur a latin nyelvet
és a magyar irodalomtörténetet la nilotta a VII. b)-ben. Magas vézna emberke volt, érdekes t3tárkoponyá-val. Első rápillanlásra ötvenévesnek látszott, bár valójában alig volt tul a negyveoen. Homlokárt usgy szenvedések barázdái láiszo\'tak. Gyermekesen kék szemeinek álmod >zását nagy szemüvege szigorú tekintetté változtatta át. ,0landóan magas ke-ménygallért viseli s a szárnyai mö gül előugró álla ludós komolyságot kölcsönzött arcának.
Gyuriga tanár ur nem azérl lépett a tanári pályára, mintha a IX. és alábbi liielési osztályok illetményei csábították volna; nem is azérl mintha a lalin nép kullurájával ki-vánl volna behatóbban foglalkozni, nem 1 Gyuriga tanár ur álmait irodalmi babírok édesítették! Össze-Izzadl rengeteg sok drámái, vigjilé-ko! s néhai |ó Kézai Simon mester, löl Beniczkyné Bajza Lenkéig, majd minden írónkról irl tanulmányt. Ezeket aztán gondosan elrejtette íróasztalába s várta a maga Kis Jánosát, ki majd egy csodálkozó felkiáltással felledczze tehetségét a magyar irodalomnak. Ám múllak az évek, de a felfedező csak nem jelentkezeti, ellenben tnind sűrűbben lünlek fel Gyuriga lanár ur hajában az ősz szálak, amelyek átvirrasztott, álro-
bololt éjszakák vádjál mondták a vi- I lágnak...
Gyu\'iga lanár ur oklevelét a kolozsvári egyclemen szerezre meg.\' Magoló szorgalmával bclanulla Oyu-lai Pal és Beöthy Z olt majd minden kritikai véleményéi, ezeket az\'án nagy önérzetlel és különféleképen variálva másolta rá diákjai dolgozatára..
Mikor szombaton kilenckorOyuiiga Dinlel, a latin és magyar irodalom lanára bemeni a VII. b)-be, csodálkozó arcok fogadták. Az osztály megdöbbenéséi az a kis ibolya csokor okozta, amelyei Qyuiiga tanár ur, a VII. b) szigorú osztályfőnöke tett le a katedra asztalára. A diákarcokra már kiült a huncut mosoly s fanliziíjuk már kercsle az összefüggést Gyuriga lanár ur és az ibolya csokor közt...
Annak pedig nafyon egyszerű, meghaló története voll. Mikor ma reggel Gyuriga laoár ur az iskola leié tartóit, gondolataiban a már százszor sikertelen feladattal küz-ködve, hogy Bila király névtelen legyzőjének incognilójál leleplezze, elmélyüléséből üde gyermekhang riasztotta fel: .Ibolyái tessék, ibolyái I Kis virágárus leányka voll. Oyuriga lanár ur megveti egy csokor virágot, azlán elindult lovább az iskola leié. De mikor magába szlvla az ibolya-
_ 1927 április S.
Előkészületek az országos dalosversenyre
Nagykanizsa, április 8 Mini ismeretes, a zalai daloslii-bo\'ru nem elszigetelt Jelenség voll hazánk dalosélclében. Az utolsó években tapasztalt nekilendülésnek velejárója voll a széthúzás, ami országos viszonyla bin, az Országos Magyar Dalosszövetség keretében is hosszú, szinle késbegyig menő harcol eredményezett\'.
Ar. Országos Dalossxöveltég kebelében dull válságot a február 20-iki közgyűlés vezette le, amikor elnökké megválasztották dr. Slpőcz Jenőt, Budapest székesfőváros polgármesteréi, ügyvezető elnökké pedig Ger-lőczy Béla kormányfőlanácsosl.
A március 12-iki választmányi és QnneprendezS brzollsigi Ölés végleg ellialározla, hogy az idén megünneplik a Szövetség fennállásinak 60 esztendős jubileumát. Az ünnepségek kapcsán megrendezik a XXI. országos dalosversenyl suguszius 13., 14. és 15 én SzegedeD. A verseny és űnneprendezö bizollságba beválasz-lollák dr. Tolway Zsigmond posla-főnököl, a Zalavármegyei Dalosszövetség elnökét, aki a versenyre vonatkozólag bármikor és bárkinek rendelkezésre áll.
Mini értesülünk, a kanizsai dalárdák Is méltóképen lesznek képviselve az országos dalosversenyen.
Halálraltélték a dunaadonyi gyilkost
Székesfehérvár, április 8. (Éjszakai rádiójeUntés) A székesfehérvári kir. törvényszék löbb napos tárgyalás után ma ette hirdette ki Ítéletéi a dunaadonyi rablógyilkosság ügyében. Stelrer Jánost, aki Malter Vilmos molnári és feleségél megöíle és kirabolta és cselédjüket súlyosan megsebesítene, kötéláltali halálra Itéllé a törvényszék.
A rablógyilkos 560 pengőért ölte meg a házaspiri. A tárgyaláson mindvégig igen cinikusan viselkedett.
\' illatot, ennek az illatnak a melegsége visszahozta szomorú valóságába tovalünl ifjúságát, a régi Oyuriga Dánidl. Ibolyás tavaszok ssépségei jöl\'.ek beléje s lelkére omlottak a messzelünl álmok varázsai. De az emlékezéssel visszajött múltjának szomorú története is.
.. .Huszonöléves lehetett akkoriban. Mini fiatal segédlanár gondolt arra, bogy meghlzasodlk. De a Iragiko-mlkut véletlen, mely már a születésénél ugy megtréfálta minden boldogságát, minden álmái megsemmisítene. Mert mikor menyasszonjával, a kissé hiu Réti Sárikával, azanya-konyvvezelőböz menlek és az megkérdezte születése idejét, Oyuriga segédlanár ur szédűl\'en tántorodott meg. Körhinta leli elölte a hivatal s szemei előtt pörögni kezdett a kopasz anyakönyvvezető. Valami nagy nagy rémületlel eszméli rá arra, hogy képtelen feleletei adni. Hogyan is mondhatná ki menyasszonya s la-nui — a méltóságosan komoly Bu-gajka igazgató és Róka ügyvéd — előtt, hogy ő, Oyuriga Dinlel gimnáziumi segédlanár április elsején leli magyar állampolgárrá. Ügy érezle, hogy felelete retten ő komikusan halna s látta képzeletében az arcokai, aminl gúnyosan mosolyognak leiéi .Gyuriga Dániel április 11*
1927 április 9.
ZALAI KÖZLÖNY
Tudnivalók a házadó-montesség tárgyában
Nagykanizsa, ápiilis S
Az Ideiglenes hizadómenlessig tárgyában kiadóit 37.845. Vll/a 1927. szimu körrendelet alapján az adóhivatal figyelmezteti a bázlula|donc-sokal, bogy amennyiben az ideiglenes bázadómenlesség engedélyezi sére Irányuló kérelmeiket eddig még nem adták be, ugy azt haladék nélkül adják be, hogy az ideiglenes adómén lessége! 1927. évi április hó első napjától kezdődő hatállyal megkaphassák.
Ha az adózó a saját hasznára éptllt házának egy kisebb részébe lakáshiány mlatl az épitkezés befejezése elótl beköltözik és hitelt ér demlően igazolja azt, hogy az épitkezés teljes befejezéséi anyagi vagy technikai okok késleltették, ugy a pénzügyminiszter indokolt cselben megengedned, hogy az Ideiglenes házadómentesség engedélyezésérc irányuló kérvény beadásának batárideje nem az épület egy részének idöelóltl kényszerű használatba vételétől, hanem az épület építésének befejezésétől számítódik.
Mindazok, akik a fenthlvatkozotl pénzügyminiszteri rendelet érielmében Ideiglenes bázadó mentessége! kaphatnak, de ideiglenes bázadómenlesség iránt már előbb elkésetten beadott kérvényeikkel jogerősen visz-szautasltlatlak, legkésőbb folyó évi április hó végéig kérjék ez ügy tárgyalásának újrafelvételét.
A romén király állapota kielégítő
Bukarest, április 8. (Éjszakai rddiójelentés) A király állapotáról kiadóit orvosi Jelentés szerint a király állapota kielégi 6. Az éjszakái |ól töllötle. A láz emelkedő affek-dója ciökken.
És amikor Qyurlga slanárurerre a szömyü eshetőségre ráeszmélt, búcsúzás nélkül elrohant a hivatalból, oltthagyva menyasszonyát, anyakönyvvezető! ét a méltóságosan komoly Bugajka Igazgatói...
Menyasszonya az ese! után visszaküldte a jegygyűrűjét, neki meg á helyeztetését kellett kérijie. A múltból csak egy hervsdó, sárgult ibolya-csokor porladt íróasztalában, mely mámoros tavaszok Igézetét őrizte . .. Gyuriga tanár ur sohalöbbé nem kísérelte meg, hogy középiskolai tanárságához szenvedő társai válasszon ... Beletemetkezett a könyvek, \'exiconok világába és lassankint a világ kezdte elf.-lefen! Gyuriga Dániel gimnáziumi tanár urat.
Mindez most tudatossá lett Qju-riga tanár ur előtt. 0;t I küdt az asztalon az Ibolyacsokor. Illata be-töllöltc a termel, átitatta a lelkeket. Az ablakon át beözönlőit a tavasz hangulata. Ujjongó nevelő dal, az élet, a szépségek zengő himnusa volt a világ ...
Az osztály egyszerre mcgdöbtenl arccal figyelt fel a katedrára.
Gyuiiga tanár ur a VII. b osztály fellegeit főnöke, fejét az asztal lapjára hajtva, foriíó, nehéz könnyeket könnyezett...
Három alaptalan feljelentésben a legsúlyosabb rágalmakkal illetett egy asszony egy leányt, hogy fiától elidegenítse
» r.n4Wblró»áa hurmidKOr !• rehabilitálta ax Ártatlan leányt ,« rágolmaiú aee.oayt tls.Sel.lton mugavleolet.árt 20 pangó bírsággal sújtatták — lag.lmaa tárgyaláe a teljstsatás agyában
\' Nagykanizsa, április 8
A mai viszonyokra élesen jellemző ügyben tartott tárgyalást a kanizsai rendőrség kíbágási ügyosz\'álya. Az ügy annál érdekesebb, mivel abban egy ártatlanul megvádolt lányról van szó, akit a legsúlyosabb feljelentéssel illettek és amiről kiderüli, hogy teljesen alaptalan rágalom.
Már régebben történt, hogy megjelent a rendőrségen Orltnwald Sl-muné kanizsai Teleky-ul 108 szíin alatti háztartásbeli asszony és feljelentést telt H. E. kanizsai varrónő ellen, azzal vádolva meg öl, hogy titkos kéjelgést folytat éi közveszélyes munkakciü\'ó. A rendőrség annak rendje és módja szeriül lefolytatta a nyomozást, melynek során megállapítást nyert, hogy a feljelentés minden alapol nélkülöz és Így a súlyosan megvidill leányt a rendőr bíró fel is mentette a vád alól. Nem sokkal ezt kOvetőleg ujabb feljelentést lelt Gűnwjldné a leány ellen, de ennek Is ugyanilyen befejezése lett. Most aztán, hogy Orünwildné a harmtdik feljelentést is megtelte H. E. ellen és tárgyalásra került az ügy, a maga megdöbbentő valóságában napfényre került az az indító ok, amiért QrOnwaldné vafoságos btdjáralszerüen jelentgette folyton lel a leányt.
A tárgyaláson a megrágalmazott leány sírva panaszolta et, hogy Orün-
wild.n/-,azérl, mert a fia cl akarja vcnul ól feleségül és meleg érdeklődést lanusit Irány/ ban, az anyja semmi eszköztől nem riadt vissza, hogy öt becstelen színben lüntesse fel a fiu elótl. R.gatmazta mások előli. Nem ludoll a gondolatba beletörődni, fco;jy a lia szegény ttresz-ténvlányt vegyen el feleségül.
Ha a leány valahol dolgozott, sietett munkaadója elótl megszégyenítő rágalmakkal illetni. Nem maradt nyugta tőle. — Több munkahelyét Orünwaldni miatt elvesztette, de nem telte ellene semmi hatósági lépést a fiára való tekintettel. Mindezeket a tárgyaláson QrOnwaldné lia is megerősítette
Jellemző a rágalmazó asszonyra, hogy a tárgyalás közben belebeszéll a tanú vallomásába, majd mikor ezért figyelmeztette a rendőrbiró azzal is szembehelyezkedett, Illetlenül kiabált, míg végre megsokallollák rabiálus viselkedését és tűrhetetlen magaviseletéért és tiszteletten magatartásáért a rendőrbiró 20 pengő rendbirsággal sújtotta.
A leányt pedig a harmadik alap talan vád alól is felmentette a kihá gAsi bíró. Most már kétségtelen, hogy ilyeu elóznlények után a leány nem lessz tekintettel semmire és büntető feljelentést lesz rágalmazás és becsületsértés cimén Orünwaldni ellen a járásbíróságon.
Békésen ért véget a Kállay-Gaál affér
Gaál Gaszton megbízottai kieUgitó magyarázatot adtak
Nagykanizsa, április 8 Megírtuk, hogy Kőtlay Tibor ny. pénzügyminiszter, a nagykanizsai kerület országgyűlési kipvlselóje Gadl Oiszlonl provokállatta költségvetési beszédének az osazelérheteitenség kapcsán reá vonatkozó kijelentései miatt. Gaál Oiszlon Balatonboglárra utazva, késve kapta a távirati ma-gyarázat-kiríst, Igy arra nem is táviratilag válaszolt, hanem egjáíkint is a Ház űlisire visszatérve a ló
városba, személyesen keresett érintkezést Almdssy László gróffal, Kállay Tibor egyik megbízottjával.
G tál Oaszton Hidossy G edeon és Forster Elek kípviselöket kérte fel megbizottalul. A segédek még aznap délután összeültek a képviselőház jegyzői irodájában és Otál Oiszlon megbízottai teljesen kielégilő értelmű magyarázatot adlak Kállay Tibor megbizoltainak, ugy, hogy a lovagias affér békésen elintéződött.

Borvizsgálatot tartottak egész Nagykanizsán, de egyetlen borhamisítást sem észleltek
A bor „kereszlelísek" saigoni íünlelóse megszüntette a borrlzeiíjeksl
Nagykanizsa, április 8
Tegnap, csü.Oriökön d&ulán egy budapesti borszakértő, mint a fold mivetésügyi minisztérium kikűldoiije és a rendórbiróság vezetője egész Nagykanizsán korcsma és vendéglő vizsgálatot laitotlak. — Mintegy 40 koicsmát és vendéglőt keres\'ck fel is a vizsgálat legfőbb cilla a borok tisztán vató kezelésinek ellenőrzése volt. A vizsgálat nem |árl sok eredménnyel, azl illetőleg, hogy borhamisításokat ledezlek volna fel. Csupán öl helyen konstatált a bizottság kisebbfajta szabálytalanságokat, melyekre felhívták a tulajdonosok figyelmi!. — Emlékezetes, hogy a nyáron legutoljára tartóit hasonló vizsgálat több borkereszlclésl derített ki. A borhamisítások ügye aztán a rccdórbl-róiág elé kerüli, hol sttlyos, egy hónapi elzárással bonlelték meg a ke-
resztelő koresmárosokal. Ugy látazik, ennek a példaadó büntetésnek meg volt az eredménye, mert most aztán |ól meggordVják a dolgot a kanizsai korcsmárosok és vendéglősök, mielőtt vizeznék a borukat.
Békésen végetért politikai affér
Budapest, április 8 Gadl Oiszton a képviselőház minapi ülétén Drihr Imrére vonatkozólag a pezsgős va-csotával kapcsolatban megjegyzést telt, amiéri D.éhr Imra megbizotijai uiján magyarázatot kért. Karaffldth Janó és Kray litván báró ma ültek össze Qtál G iszlon megbízottéival, Reisehl Richárd éj Forster Elek képviselőkkel. Miután kidatüll, hogy Qaál 0 sztunmk nem volt sértő szándéka, az sftir békésen befejo-ződött.
napi hírek
aAPiRF.RD
Április 9, szombat
Római katolikus: B. Konrád. Protestáns: Erhardt. Izraelita: N\'isan hó 7.
Nap kel reggei 5 óra 25 perckor nyugszik délután 18 óra 39 perckor.
Városi Színház mozi előadása 6 és 9 órakor: Szer«ss és enyém a világ, egy romantikus bécsi szerelem története a réci boldog békeidőkből.
Uránia mozi előadásai 6 és 9 órakor: A kutyamosó, énekes táncos filmszkecs.
A megkésett tavasz
Ugy beborult az ég felettünk, mintha sohie akaródznék derültre fordulni A meleorologlol intézet vagy kétszer ravaszul bre pjtt és azt Irta, hogy túlnyomóan száraz Idő, helyenként csapadékkal. Ekkor ugy látszik épen miránk értelte kizárólagosan a mhelyenkénr et, mert a túlnyomó száraz időnek valahol olaszhonban örülnek a boldog magyarok, kiknek bukszájuk megengedte, hogy megfürdessék tekintetüket az adriai egek azúrjában. De mi, kik csak az újságokból olvassuk, hogy milyen ragyogóan kápráztató élet folyik a Riviérán, lehangoltan kezdjük el április hónap minden ujabb napját, mely az eső, sár, kedvtelenség jegyében köszönt ránk.
Már jó pár éve, hogy nincs szép, Ideális lavaszl időjárás. Van ízelítőül a természet szeszélyéből nihánv derüli, kedves nap, de a kalendárluml hivatalos három tavaszi hónapból kettőt egész nyugodtan elcserélhetnénk borongós ősszutókkal. Máskor március tizenötödike ugy köszöntött ránk, hogy nem tudtuk hamarjában a szabadság ünnepének, vagy a mosolygó tavasznak örüljünk-e ? Húsvétot a kertek virágos köntösébe öltöztetve, a gruppok pázsit-szőnyeggel leiakarva, kop\'uk. A húsvéti piros tojások héjjá a napsütötte utcákon gyönyörű szimbólumként hevert szana-szórva, mint a tradíciók hü megőrzése,i
Ma, ha az égre nézünk, félünk, hogy a Feltámadás nogy ünnepére Is mostoha lesz hozzánk az Idő és csak a meleorologla jelentésében ka -punk derült, száraz időt. Legalább a mai helyzet után ezt véljük.
Miért nem akar ez az Idő megváltozni ? Miért nem lesz szép, aranysárga húsvét várásunk, hogy a hétköznapok egyforma robotjából kiemelni tudjirk, a lelkünket és testünket ünnepi köntösbe bujtassuk és ugy álljunk be a fellámadáukörmenetbe? Úgyis eléggé nyomja a ma emberének egész lényét a gondterhes Idők mázsás súlya. Szinte Inogva járunk a ránk kényszerült terhek alatt, jó volna, megérdemelnénk egy kis kedvhozó, vidító szép idői. Nem szürke tavaszt akarunk, hanem napsugaras, enyhefuvallalu ópriiist. Örökös me-lankoliába megszomorodott lelkünk fázósan didereg azzul az egy két fecskével, amely könnyelműen elévá-golt a nagy vándor csapatnak és most ereszünk alatt várja az Idő jobbra fordulását.
Mindenesetre rajtunk nem múlik, hogy mindent meg ne tegyünk az idő megváltoztatására. Most például ez a púr sor azért Íródott, meri tapasztalatból tudjuk, hogy ha a. szép napos Időt megénekeltük, mire a cikk napvilágot látott az újság hasábjain, rOgtön megváltozott az idő. Esőre. : Hátha most fordilva lesz. U. Gy.
ZALAI KOZLONy
1927 április S.
— Kinevezés. A kormányzó a kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére sz Országos Közlekedési Bizottság tagjává többek kozólt kinevezte gróf Andrássy Sándor lele-nyei földbirtokost.
— Adományok. A Bankegyesüld 50, a Nagykanizsai Takarék 48, a Oazdasági Takarék 30, a Nép\'akarék 20 pengót adományozott a József kir. herceg Szanatórium Egyesület céljaira.
= Kereteztessen Melczernél Kazinczy utca I. Árban, minőségben és kiszolgálásban igen meg lesz elégedve. Oyőzödjön meg.
— Evangélikus egyházi hir. A pécsi m. kir. Erzsébet tudományegyetem Sopronba kihelyezett evang. hittudományi karának 14 hallgatója D. dr. Prőhle Károly egyetemi lanár, bllludománykari dékán és dr. Deák János egyetemi tanár vezetésével ma a helybeli evangélikus gyülekezet körébe érkeznek s ma este fél 7 órakor az evang. templomban vallásos estélyi, holnap délelőtt 10 órakor pedig ünnepi Istentiszteletet tartanak. A vallásos eslélyen D. dr. Prőhle Károly tart előadási, a holnapi Istentiszteleten pedig dr. Deák János fog szentbeszédet mondani. — Vasárnap délután ezután evangélizáló köruljuk folytatására tovább mennek a somogyi evang. espercsség löbbi gyülekezeteibe.
— Szenzációs lavaszi szalma, file, georgette kalapujdonságok meglepj olcsón özv. dr. Oroszné náf (Kazinczy-u. 2 )
— Külföldön eltemetett hőseink hazaszállítása. Németországgal, Olaszországgal, Lengyelországgal, Ausztriával, Jugoszláviával és Romániával a külföldön eltemetett hőseink kedvezményes hazaszállitása ügyében megállapodás Jöll léire. A hazahozatalra vonatkozó bélyegmentes kérvényeket, melyeknek lartal-mazniok kell a meghalt összes személyi adatait, halálának időpontját, jelenlegi sírhelyét, lltboni eltemetésének helyéi és a költségek viselésére vonatkozó nyllalkozatol, áp ilis hó 30-ig kell benyújtani a belügyminisztérium hadiveszleségekel és hadlsirokat nyilvántartó csoportjához.
— Tflz. Zslaszántón szerdán este kigyulladt Nagy Dezső birtokos szérűjében egy nagy kazal széna és porrá égett. A kár 800 pengő. Valószínűleg gyújtogatás tönént. A nyomozás folyik.
— Kihágás az erkölcsrendelet ellen. Lukács Imié nagykanizsai péksegéd boros állapotban Igen szabadjára engedte a nyelvét, amiért a kihágási bíróság elé kerüli, ahol 5 pengő pénzbüntetésre iléllék.
— Elitéit sofíőr. Szentgyörgyl István kanizsai soffőrt, meri ál nem irt gépkocsit vezetett és kisebb szabálytalanságokat kövelelt el, 30 pengő pénzbüntetésre ítélte a rendörbiróság.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Szombaton 6 és 9, vasárnap 3, 5,7, 9 órakor f f •■ f
Egy romantikus bécsi szerelem története a régi boldog békeidőkből 8 felvonásban.
Főszereplők: Mary Philbin és Normann Kerry
— Földsüllyedés egy község határában. Bjifa közíég halárában mintegy két holdnyi terület koraiakban két hét óta állandóan süllyed, ugy hogy már eddi? nyolc méter a süllyedés szintje. Tobb kiseb1) fa már csak a hegyével látszik ki. A süllyedő földterület közepén a fold \' kupszerücn emelkedik. A termésteli ! ritkaságnak sok bámulója akadt és valószínűleg tudományos alapon is kutatni fogják a süllyedés okát.
— Schwarcz Dezső harisnyái a <legjobb.\'k.
— Harisnyaszinil láb. A láb-szinti illetve lesfstlnü harisnyákul az utóbbi esztendőkben bősége en látjuk, sőt táljuk a harisnyákban élő testszinnek az elefántcsont-sd pad tői a rézbőrűig való minden változatát, aszerint, amint őnogy ságának a nyaka és a karja a nap szerelmétől lesült Van azonban egy or-zág. ahol ezzel el\'en• télben nt.ni a harisnyával Imitálják a bőr/, hanem a bő rel a ha risnyát. Spanyolországban rendkívül drágák a haiisnyák, mire most a hölgyek elhatározták, hogy lábszárukat harisnyaszinüre fogják befesteni. É\'dekes volna megtudni, hogy vájjon lesznek-e hölgyek, okik az uj divat szerint fekete harisnyát viselnek?...
= Fényképező lemezek, filmek, papírok, vegyszerek, állandóan fri?s jó minőségben. Fényképező gép::f jusági lanu\'ó gép 8.80 psngő, Szabó Antal sportüzletében.
Ma, szombaton és holnap, vasárnap
disznótoros vacsora
a „Rózsa" vendéglőben
— Földrengés Zalában. A keddi földlökésekéi Z illamegye több községében is érezték. Igy Kissziget községben délulán félnégy órakor két-bárom másodpercig tarló erösebb földlökéseket észlellek. Dilnjugali irányból erős f Vdalaili morajlás vol hallható és maga a lökés a szobák berendezési tárgyait elmozdította a helyűktől. Igy a falakon álló óra elbillent. Egyébkén! azonban különösebb baj nem lörlénl az ijedlsé-gen kívül. — Páka községben ugyanez időlájt érezték a földlökéseket, mely itt már hosszabb Ideig, mintegy hat másodpercig tarlóit. Ilt a földlökéseknek oly erejük voll, hogy néhány kémény ledőli és több ház falameg-repedezcil, — A földrengést Lelenyén, Borsfán és Szentadorfán községekben is érezlék.
— Csodaszép selyem, flór harisnyák garantált minőségben (hiba cselen kicserélve) özv. dr. Oroszné kézimunka és nöi kalap üzletében.
— A „véletlen!!." megkeresztelt bor. Még egy régebben larioll borvizsgálatkor Nelsner Ignác kanizsai korcsmájában hamisítóit bort talállak. Az ügy a rccdiibiróság elé most kerüli, ahol vádlottként állott Neisner cselédje, Horváth Károlyné is. A tárgyaláson kiderült Horvá\'hné vallomása alapján, bogy ö .véletlenül" borított egy sa|tár vizel a boros edénybe. Azonban ezt a tulajdonos titokban taitotta, miért a kihágási biióság Hotváthnél öl napi elzárásra és tíz pengő pénzbüntetésre, Neisnert pedig ct napi elzárást\'helyellcsllő 25 pmgő pénzbüntetésre és külön 10 pergőre büntette meg. Külön kötelezték Neisoert az eljárási költségnek, mlnlrgy 900 000 koionának a megfizetésére.
Nagy húsvéti edényvásár!!
•«" Meglepő olcsó árak!
Vizes pohár csiszolt ... P —-20 Boros , „ ... P —16 Vizes korsó girlanddal P 1-25 Tészlás készlet 6 lányénál, gyönyörű mintákban... P 5\'—
Porcellán tányér m«,v.up« P —-70
Tészlás tányér .........p —-56
Teás készlet 6 személyre
divatos mintákban ... P 12-— Bögre nsgyobb. .,<,, P —-36 kisebb, . , p —24
6 pár teás csésze gyönyörű mintákban 4-— pengőtől kezdve.
1ELCZER üveg- és porcellánkereskedésben
időjárás
A nagykanizsai mctoorolcRlal meg. Ugy IS jelentése: Pinteken a AdmérséA-I I Reggel 7 órakor +9 8, tléluUn 1 SlaKOr +16-8, rste 9 érstor +7 6.
helMul Reggel kevésbbé tiszta, délben és esle borult égboltozat.
Sz/\'rlftV Reggel és délben Délnyugat este Északi szél.
A Meteorológiai Intézet jelentéle aze rínt változékony, többnyire csapadékos id6 hősttllyedéssel és megélénkülő szelekkel.
. " ) \'V \' . . ..........«!■_ 1
=. Schvarcz Dezső cégnél e héten kalap-klárusltáa.
— A sáncl családi dráma ügyében a csendőrség lovíbb folytatja a nyomozási. A szomorú ügyben annyi változás állott be, hogy a kaposvári kir. ügyészség Budkovlcs Katalint a tragikus sorsú házaspár cselédjét a tegnapi nappal szabadlábra helyezte. Budkovics Kitalin, mint Ismeretes a drámában részt veit olyformán, hogy mikor Sorogll Nándor feleségére támadt és üldözte a szobákon keresztül, fel akaifa őt far\'ózlatni. Azonban a részeg ember durván fellökte ót. Most ugylátszik a vádhatóság nem találta blnötnek szerepléséi a tragédiában és ezért szabadlábra helyezte.
— Kereteztessen és Ovegez-tessen legolcsóbban PUM nál Király-utca 10.
— Legújabb szoknya-divat. A háború Idejéből még méltóztatnak emlékezni a periszkópra, arra a vékony kis csőre, amely a len gerolaüjárók mélységéből nyull fel a tenger színe fölé. A periszkóp-nak egyik legfontosabb tulajdonsága voll, hogy a hosszát változtatni lehetett. Ha szabad voll a lewgő, okkor a periszkóp bü-zkén nyújtózott kl, mig veszély esetén rövid pár arasznyira húzódott ö\'.z-sze. A periszkóp eme tulajdonságának köszöni nevét az a ruho. amely a jlolal olasz hölgyek kő■ zötl most rendkívül divatba jöll. A római templomokba ugyanis tilos térdig érő ruhákban belépni. A periszkóp ruha veszély esetén néhány kopxs segítségével könnyen meghosszabbítható Ha azonban a levegő tlsila lesz, a ruha összehúzódik és a kapcsok segítségével átalakul a legmodernebb, térden felül é\'rő toaletté.
— Somogyban Is sok jugoszláv katonaszökevény van. Somogy-megye déli részén Igen gyakran fog nak a hatóságok jugoszláv ka\'ona-szökevényeket. Igy most ismét egy fogságba kerüli, aki lopásból tartotta fenn magát. Somogyban a gyakori katonaszökevény felbukkanásokat azzal magyarázzák, hogy a jugoszlávok a magyar határ mentén nagyobb csapatösszevonásokat eszközölnek. Szerintünk azonban ezek a hirek inkátb kitalálások, mini valóság alapjlt képeznék. Mindeneseire nem h Ijes dolog, hogy mosl, amikor a magyar kormány Olaszországgal tárgyal fontos külpolitikai kérdésekben, ugyanekkor egyes lapok jugoszláv csapatösszevonások hírével félreverjék a harangokat és alaptalan riadalmat okozzanak a batármenti magyarságnak.
BEN HUR jön a Városi Színházba!
192? április 9.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
(Turul-NTF.) bajnoki mérkőzési, amelyei közös mcgcgyciéssel az eredeti sorsolástól cllérölcg húsvét első Ünnepén játszóit volna le a kél csapat Kaposváron, visszahelyezték eredeti lermlnu iára, május 8 ikáta. A kaposváriaknak ugyanis idókösb.\'n sikerűit lekötni a zágrábi Croátla csapalát a húsvéti ünnepekre\' s a horvátok vendégszereplése tölti kl a húsvéti programmot.
(A PSC óvása.) A Pécsi Sport Club megóvla az NTE ellen 2 :1 arányban elvesztett mérkőzését azon a dmen, bogy a játék idejében tagdíj hátralék miatt az NTE játékjoga fol voll függesztve. Az NTE igazolta, hogy még a mérkőzés elölt eleget leli fizetési kölelezellségének s ezért a kerület az óvási elutasította.
(Kaposvár—Kanizsa) vároiközi válogatott mérkőzését terveznek május 1-én Nagykanizsán a kél város cgyesülelei. A tárgyalások már előrehaladott stádiumban vannak sa meccs megvalósulása bizonyosra vehető.
(Változás a sorsoláson.) Az NSE—SzAK mérkőzés a helycsbilell sorsolás szerint Szigetváron és nem Nagykanizsán kerül lejátszásra.
(Nyilatkozat.) A folyó hó 3-án tartolt NTE—NSE labdarugó mérkőzés befejezésekor a m. kir. állam-rendőrségre vonatkoztatva izgatottságomban a valóságot nem fedő kijelentést tettem. A megtörtént esel mtalt sajnálkozásomat fejezem kl s m. kir. államrendőrséglől ezúton Is bocsánatot kérek. Űr. Poltyondy Józscl városi tisztviselő.
(Kerékpárverseny.) A Nagykanizsai Kerékpár Egylet húsvét mis-napján délutin léi 3 órai kezdettel házi országúti kerékpárversenyt rendez. Start a lőtéren. Haladók részére 26 kilométeres pálya (Qalamboklg és vissza), négy dij. Lassuságí verseny 100 méleren, 2 dij. Gyermekverseny 12 éves korig Főtér-Sugárul Rozgonyl-otca, Eizsébet-\'.ér és vissza, háromszor, 2 dif. Nevezési dij minden versenyre külön 1.60 pengő. Nevezési határidő április 15. Nevezni lehel Donálh műszerésznél, Erzsébettér.
FILM-SZEMLE Habkisasszony
Amennyi tiszta, derűs, minden nagy emóciók nélküli naivság elfér egy pár kék germán szemben, azl mind sugározta, szórta, ontotta ránk ez a film. Kahlenberg eme fiimre-irt regénvének témája filmen sem uj: az élv-vágyó asszony és a veicjlékes munkájával is, épen az asszony miall teljes csődbe jutott térj, aztán mikor már minden kölél elszakad, akkor öngyilkosság, hogy a család a biztosítási összegből szanálhassa magát; sok bonyodalom ulán persze itt Is beül a deus ex mschina: Izgalmas bajsza (ebben cgy- két pompás Irükk: domborított lencsével, ingó géppel folográfáit delírium, majd a szédülésben az egy arcra koncenlráll fel-ocsudás) - a halálnak szánt meg van mentve és minden, ami összeomlott, azon mód, a szerelem szárnyán visszatér.
A film felépítése (nagyon stiluso-wn) ugyanilyen egyszerű. Némcl munka, jó munka, alapos, precíz rendezés részlelciben is, minden nagyzolás nélkül, kevés plen-air, semmi nagyvonalúság, annál bá|o-saM> egyszerűség, csupa kedves alclier-aarok.
URÁNIA
Szombaton 6 és 9, vasárnap 3, 5,7,9 órakor
Énekes- {i|mc7borrC színpadi cs táncos IIIIH3£l\\Cllj :} filmrészben
Szereplök:
Dán Norbert, a magyar Valentino, Mihó László, Székely Klári, Szerdahelyi Lajos.
W Rendes mozihelyárakI "M
A charl s\'ontól a romanllkáig. a vonla\'oil cselekmény szövéslöl a sriv dobogtató Izgalomig, bontól a megtérésig, a primitív embertől a mo noklis asszonyig, kacagástól a döbbenetes szomorúságig van minden ebten a filmben és mindezzel semmi cg) ebei nem akar, csak néhány ke\'lemes félórát adni. Ezl pedig lö-kélelesen eléri. Többet akarni ettől a filmtől: hiba lenne.
Harry Llcdlke szerepe ugyan csak reklám-szerep, nem Is nagy ambícióval fogolt hozzá, de Xénia Desny annál ragyogóbb, bájosabb voll megjelenésében és elragadóan kedves já\'ékában. Az epizód-alakok kllOn1) típusokat adtak. (— is)
.»i ■ ■. i"1.,* i* i
lOZGÓSZINHÁZil
Városi Színház mozi előadásai szombat 6 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Szeress is enyém a világ, egy romantikus bécsi szerelem lör-lénete a régi boldog békeidőkből 8 felvonásban. Főszereplők: Mary Pnll-bin és Normann Kerry.
Uránia mozi előadásai szombat 6 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 ómkor: A kutyamosó, énekes láncos film-szkeccs 3 színpadi és 3 lilmrészben.
Keszthelyi Uránia szombati műsora : A legrosszabb asszony, társadalmi dráma 7 felvonásban. Főszerepben: Anna Nilson, Mary Aslor és Ltwis Stone.
Párt, 20*30, London 25-251.1. Newyork 519-/8, Brllssíl 72 MIUno 25-13\'/*, Amsterdam 20805, Bellin 123 Vi. Wien 73V«, Solté 3 75. Pri«« 15-33\'/!, Viinó 57 95, Budapest 80-80, Belgrád 9-13\',\'i. Bnlureit 3 15.
BÁDIÓJBffSOB
Április 9 (szombat)
Budapest 930 Hirek. tőzsde. II Gra-mafoozcne. 12 és 3 Hírek, tőzsde. 4 Ifjúsági előadás. Mondák Mária Terézia korából. 5 Előadás: A közlekedési eszközök fejlődésének története. 639 .Gyerekasz-szony", parasztvigjáték dalokkal 3 felv. 9 Rádió előadás. 9.30 Hirek. Utána cigányzene. 10 lazz-band.
Béca II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 6 15 Amerikai költészet. 7 30 .A német éjjeli őr\', dalok é» óraklállitások. 8.30 . Brúderlein fein", Leo Pali régi bécsi daljátéka. utini rádlóbál, Jazz-band.
Berlin, Stettfn 12.30 Mezőgazdaság. 4 Irodalmi előadás. 5 Népizeni zene. 6.40 Higiéniai előadás. 7.30 Csillagászati előadás. 8.30 Vidám hétvégi kabaré. 1030 Jazz-band.
Barcelona 7.15 Tánczene. 10.20 Jazz-band. 11.15 Madridi átvitel.
Basel, Bern 4 Népszerű zene. 4.30 Gyermekeknek. 5 Hangverseny. 8 Kabaré. 9.20 Hangverseny. 10.05 Népszerű zene. I0i30 Jazz-band.
Brünn 12.15 Hangverseny. 5 Bábszínház. 7.15 Operaelőadás. Oounod: .Faust*.
Frankfurt, Cassel 3.30 Gyermekeknek. •I30 Modem operák, zene. 6.45 A kolostori kultura, előadás. 8.15 Brahms emlékünnepély, szimfónikus zene. Utána Jazz-band.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 12-30 Népszerű zene. ZOS Hangverseny. 4.15 Citera és jodel zene. 4.15 Bréma: Sibélius hangverseny. 5 Népszerű és tánczene. 6^0 Szinházi zene. 8 .Annemarie", Oilbert 3 felv. operettje. Utána népszerű és tánczene.
Langcnbcrg, Dortmund, Münster II Kísérleti leadás. 130 Hárfa-trió hangverseny. 2.30 Asszonyoknak. 3.30 Gyermekeknek. 430 Gyermeluim és gyermekhumor, előadás, ó Népszerű zene. 6 Zenei előadta. 8.10 Dalest, zene. 9 Vidám est, rádió kabaré és Jazz-band.
Milánó 4.15 Kataré- 5 20 Gyermekdaloki 9 Opetet (előadás kózvetitéae.
Prága 11 Gramafonzene. 12.15 és 430 Hangverseny. 7 Operaelőadás. Gounod: .Faust*.
Róma 5.15 Kamarazene. 9 Színházi előadás közvetítést.
r.i.1? |§» OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Feltűnő naigy nyeremények.
Már egy sorsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = M milliárd K.
összesen 6,012.500 Pengő, körülbelül 75 milliárd korona készpénz
nyeremény kerül kisorsolásra. Az újonnan kezdődő sorsjátékra sxeranosesxémokat ajánl
Milhoffer Kálmán föelárusitó S&TH®
Sorsjegyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P. Minden második sorsjegy nyr.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
UJ ÉLET
Nagy erővel indult meg és a slart lendületét nem veszítette el, sói csak izmosodolt azóta a liatal magyar generációnak .Uj Élet\' cimen második évfolyamába lépeti, „ncm-zelpili\'ikai szemle* megjelölést a homlokán viselő folyóirata. Nem szépirodalmi revü, nem is szociálpolitikai pamtletlsták lerakodó-helye, nem rcclprodlás alapján beállított kri íkai szemle, hanem az uj magyar horizonton tágutó szemmel, kihuzoll derékkal járó fiatal magyar erők eredője. Ennek az eredőnek minden összetevője nemzeti érték, iránya pedig kategorikus egyenesben mulat előre, oda, ahol a mának egyensúlyából kieseit liaialsága, a nagy kataklizma feldúlt talajából sarjadzó csirák nyomán, gazdag markot szedhet majd az aratáson.
Az uj magyar generáció alól az utolsó éviized kirántotta a talajt és ezt legkeservesebben az intellektuális ambíciókkal elindult lialalok érezték meg. Nemcsak gazdasági alapok rendüllek meg a lábuk alall, hanem a politikai láthatárt is elementáris erővel össiecsapó áramlatok tohuvabohu ja zárta el előlük. A szilárd erkölcsi alapok is jtmbor fikdókban élnek csak, amikel sziztelől szAztélc eltévelyedés, öncélúság, erőszak és bomlasztás dönget. Irodalom és művészei, ludás és gondolat, Ízlés ét leifogás — minden belekerüli a nagy forgatagba s mire valami egyik vagy másik irányban kljegecesedell belőle, addigra a megtépázva li sok erőtől duzzadó, sok potenciális ériéket hordozó, kemény gerincű magyar fiatalság ugy maradt itt az Idók zajlásá-ban, mint ahogyan Mohamed koporsója lebeg ég és föld közölt.
Ezen a kelyzelen segitenl jött az .UJ Élet*. Merész indulása volt, mert szerényen, rakélázás nélkül, csak meggyőződéses hitétől segítve indult d/Elindull, bogy politikában, a mai szociális és kulturális kérdésekben, a lialalok magyar irodalmában, művészeiében megteremtse a szilárd talajt, amin majd ez a generáció mcgvelhesse lábát a jövő Magyarország erkölcsi és kulturális súlyáért vivőit harcban. Hogy éttékekkel indult, azt már dsó számainál láttuk. Hogy pedig azon a nagy, többrétű lerülelen, amelyen épitö munkásságának céljai! kilüzlc, átfogó ereje Is van, azt ma már skru-pulus nélkül megállapíthatjuk.
Az .UJ Élet" lapjairól nem a mull hagyományain való erőtlen rágódás szelleme csap felénk. Egyetemes nemzeti céljai szolgálalába báltan állítja be a haladó idók minden Készséges uj hajlását, mlg biztos kézzel rak gátakat a termékeny iszap helyeit mérges miazmákat hömpölygetö eszmék, ízlések és felfogások bőven ömlö áradata elé. Ha a gátnak egykét téglálát sikerül megrögzíteni, akkor az .Uj Élel"-nek nyert ügye van, a többi téglát már lesz hova megkötnie.
A gáida, amely az .UJ Élet" köré tömörüli, nehéz feladatra vállalkozott: a magyar nemzeti erők érvényesítése a politika, közművelődés, irodalom, művészet minden vonalán. Nem fo-kosos, nyegle legénykedés, hanem komoly készültség a legyvcr: éles Judidum, az ujlól vissza nem riadó bátorság, a ma koravénné komolyodott liatalságának biztos cél kitűzése, bonlakozó, le nem gyűrhető tehetségek kitárulkozása. (N)
ZALAI KOZLONy
1927 április S.
KÜZGAZDASia
1(1111
A külföldi ösztönzés hiánya mioll a mai értéktőzsdén a szilárd alaphangulat nem ludott érvényre julni. Lanyhitólag hatotlak a rendezési nap eladásai is és igy az irányzat egyenetlenül alakult, A szilárdan tendáló papírok közül elsősorban Első Magyar Biztositót kell megemlíteni, mely több, mint 10\'Vc-kal ugrott ki. Jól tendáltak még Kőszén, Danubius, Izzó, Naslci és a kuliszpiac bank-értékei is. Lanyhák voltak Magnesil és Fegyver. Gyengüllek a cukotpa-pirok, lovábbá néhány sör és szeszipari érték, a kulisz közlekedési papírjai és Salgó. A forgalom nyíláskor élénk voll, kfsöbb a külföldi csendesebb hirek hatása alatt elcsende-sedelt. Zárlatkor az irányzat bizakodó. A fixfeamatozásu papírok piaca üzletiden voll. A valuta és devizapiacon szilárd volt Lira, igen lanyhin tendált a Norvég korona.
i Ma»Mtl IM Mn-feritn
VALUTÁK Angolt. 27-79-J7-95 Belga tr. 79-52-79-82 Caeik. 1692-17-00 Dánk. 15200-153 25 Dinit 1002-l00s Dollit 572.00-574 40 Francia tr 22 55-22-85 HolL 228-70-22970 Lengyel 63 J0-63-90 U1 3-45-360
Léva —■--■—
Llta 27 75-28-25 Mltka 13557-136-07 SehUl. 80 35-8070 Noevig I47-60-H8-2S Svilett.11005-110-15 SvMk. 15315-153-80
DEVIZÁK Amat. 228 35-22955 Belgrád 1004-1008 BeSji 13567-13607
Buka-eal —•--\'—
Brüsszel 7955-7980 Kopenh.152-70.153-15 Oaalo 147-72-148 17 London 27-79-27-87 Milano 27-52-2782 Newyotk 572 15-3 85 Párts 22-37-22-52 Prága 16-94-16-99 Szólta 412-4-16 Stoekh. 153-25-153-70 Varsó 6355-64-75 Wien 8946-80-71 Zürich II007-U040
Terménytőzsde
Biua Uazav. 75 kg-oa 3310 -3350, 76 kg-os 3360-3400. 77 kg-oa 3400-34-40 78 kg-oí 34 40 - 34 60, egytb 75 kg-os 3MO-32-50. 76 kg-os 32Í0-32-90, 77 kg-os 3290- 33 30, 78 kg-os 33 50—33-70. rozs 2640- 26-50. takarmány, árpa 22-50—22 80, aoiirps 25 00-26-00, zab 2200—2220. tengert 2020 - 20--1Í, köles 20 80—21-30, buzakotpa 17 60—17 80.
h\'elhajtia 1131, melyból eladatlanul vissza maradt 704 darab. Elsórenda 1-84—1-88, azedett 1-76—1-80, azedett kózíp 1-64-1-68, könnyű 1-40-1-50, elaórendtl öreg 1-70—176, másodrendű 1-52—160, angol stlldö 1-52—1-76, szalonna nagyban 1-76—
1-80, zsír 200-2-04, lehúzott hus 208—
2-24, azalonnia lílsertés 192—216. Az Irányul lanyha.
Kiadja t Zrtiyt fTeaéalfU és Ktayi-braktMt BT, Sagyiaalisa
APBÓHIBDETÉSE!
Az apróhildelések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb betUbói illó szó két szónak szimitlatlk. Minden további izó dija 5 #111. Vasár- és ünnepnap 5O0\'n felár, szerdin—pénteken 25% Idár. Allist keresóknek SWo engedmény. A hirdetési dlj elÖre fizetendő.
Tanono ílzctéssel felvétetik — Papp Oszkár cipésznél. Magyar-utca 6. 1379
Betonoszlopokat kerítés részére 50 llüérért készítek, mindennemű betonmun-kit vállalok. Szuravy Imre Balatonkercsztur.
___1329
Varró- és tanulóleányok (elvétetnek Kötó-szövógyárnál. Só-utca 3. 1380
Egy jókarban levó német gyártmányú íélhöMzu zongora eladó. — Kiskanizsa. Varazsdi-ulíA 5. H96
Hirdetmény.
A Pick-féle palini gazdaság holtfclszerelése, szekerek, lószerszámok, ekék, vetűgép, sző!ődari!.ó,_ prés, kádak és egyéb kisebb gazdasági eszközük f. hó IO-én délelőtt 10 órakor ezen birtokon levő Vajdamajorban önkéntes árverésen eladás alá kerülnek.
Pick örökösök.
A yllíghLrO eredeti lagol
The Champion kerékpárokat
havi 10 30 pengőt rJnletre. Kerékpár*!-k*lf/t«ck<t nj^ybini jjyiií irbao, Af jegy-lik S00 képpé: Ingyen. KQHv jfutnml tíÓ, bel»3 2!t> 161 feljebb. Láng Jnknb ts
Önkéntes árverési hirdetmény.
Ezu\'.on hozom köztudomásra, hogy a tulajdonomat képező 2 darab négy éves igásló, 1 pár lószerszám, igáskocsi teljes felszereléssel folyó hó li-én, hétfőn délelőtt fél 12 órakor a nagyvásártéren a leg\'öbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett önkéntes árverésen eladom.
Németh István
itta Vörösmarty- utca 13.
KERTI MAGVAK
Növényvpdelmiszerek gyümölcsfák ápolására
MUtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
» cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (Biróság melleit.)
Oonvréroz|| Pllsséros
Értesítem N-gykanizsa és vidéke mélyen tisztelt hölgyközönségél, ho^y a legújabb plissé-modellok megérkeztek. — Plissérozóst, gouvrérozóst olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
roh»íestö. K6imo»6-v4ll»l»l« Nagykanizsa, Hunyadi-utca 19.
GyGjtőtelep: Kazinczy-utca 8.
Festés
Gőzmosás Tisztítás
Fényképészeti cikkek
nagy raktira. —• Állandóan friss
lemezek, filmek, papírok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
A legújabb szerkezetű
..Hscr nyersolaj üzemű traktorokat
az elpusztíthatatlan erőgép jelző illeti meg. Olcsó Dzenie és egyszerű szerkezete felülmúlhatatlan I
Április 13-án reggel 9 órától kezdve
gróf Teleki Tiborné őméltósága pölöskel gazdaságában (Zalaszenlmlhály—Pacsal állomástól 2 km.-re) A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület
szántógép bemutatót rendez.
A bemutatón a „HSCS" traktor is résztvesz.
Győződjön meg személyesen traktoraink kiválóságáról!
Hofherr-Schrantz Clayton Schuttlewortti
Fióktelepek: Győr, Gróf Tisza István-tér 5. Kaposvár, Fő-utca 8.
Zalamegyei képviseletek: Heimler József Nagykanizsa, Mayer Testvérek Keszthely, Steiner Zsigmond Tapolca, Csizmazia István Sümeg, Riegler Mihály Zalaegerszeg.
Nyomatott , Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-níl, Nagyíj, (Nyomdavezető; Olenbeck Károly.)
67. évfolyam, 82. szím
Nagykanizsa, 1927 április 10, vasárnap
Ara 16 fillér
Z1LAI KÖZLÖNY
SrotearfSaíl t* H«WiÍT.t»l Pdert i. az.
KétSSjl ubtauuratal: Klstalttly-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Inlenrrbaa-telctoa: Nagykanizsa 78. sxiaa. EJétizeiési ára egy bóra 2 pengő 40 «IMr.
Rossz lelkiismeret
A prágai szenátus haderő vitájában több felszólalás hangzott el, amelyek étink fényt veinek arra a felfogásra, amivel Csehország Magyarországról gondolkodik. Az egyik felszólaló, | Richter magyar szenátor, vlsszauta- | siloila az egyik lót képviselő vádját, amely szerint a cseh.köztársaságnak azérl van nagy hadseregre szüksége, mert a magyarok állandóan hangoztatták politikai hitvallásukat: .Hiszek Magyarország feltámadásiban!\' Nagyon helyesen jegyezle meg Richter, bogy nevetséges ez ellen az ártatlan politikai hitvallás ellen százötvenezer Kinyi bajonettel és a modern harcászai! technika minden vívmányával felszereli hadsereget szembeállítani.
Hllnka, aki a legkétkulacsosabb és legkiismerhelellenebb politikus, magyargyOtöletében odáig ment, hogy a magyarok fájdalmát a tótok örömének s a magyarok öröméi a lólok fájdalmának nevezte. Richter liliomán megjegyezte, hogy mikor annakidején Hllnka a szegedi csillagbörtönben sínylődött, akkor ő vele érzett s mindent meglett, még pedig sikerrel, hogy a fogságból megszabaduljon. A magyar és tói nemzet évszázadok óla élt barátságosan egy-máa mellett s örömük, fájdalmuk közös volt.
Magyarország mai határvonalait tekintve, teljesen nevetséges még a puszta elképzelése is annak, hogy Magyarország lámcdásra gondolhat, na. Elvégre egy ennyire megcsonkított és igazságtalanul letiport nemzetnek nem lehet megtiltani, hogy igazát hangoztassa s csak hibbant agyvelők magyaráthatják a magyarság étnlakarásál limrdó szándékra. Um, Ktofac, Csehország első honvédelmi mlniszlere, bár szintén kru-dílis álláspontot foglalt cl Magyar-országgal szemben, mégis belátóbb-nak mutatkozott, mint a .magyarbarát\' Hinka. E isme; te, hogy Magyarországgal szemben lehetséges apróbb határkligaiitárokat végezni. A külföld is fogalmat alkothat országunk megcsonkiiáiának mértékéről, ha már legádázabb ellenségeink közt is akadnak, akik apróbb halár-kiigazilásokal szükségesnek tartanak. Magyarország természetesen nincs elragadtatva az Ilyen sovány jóaka-\'allól, mert nagyon-nagyon soknak kell löilénnl, hogy a magyarság testén ütőit rettenetes sebek gyógyulni kezdjenek.
A kisantant államai a legörüllebb fegyverkezést viszik véghez, egész nemzeti nevelésüket katonai alapra helyezik, de már azt gyanúsnak tartják, ha egy inagyar ember hinni mer az ország feltámadásában. Azt szelelnék, ha ennek a szerenctéllen országnak a földje fölé a slrl hallgatás csendje borulna. Ők, akik a legnyilvánvalóbb erőszak fegyveiei-vei ásták meg egy országnak a sír-
ját, ők beszélnek magyar f.-nyegclé-sekről, amikor ugy lógnak rajtunk örökös rágalmaikkal, mini valami vérszopó vampir, amely nem hagyja cl áldozatát mindaddig, amig ki nem szivla utolsó csepp éltető véréi.
Lehet, bogy fáj a cseheknek az a
lassú emelkedé*, amely Magyaror\'i szág külpolitikájában kétségtelenül konstatálható, de adja a magyarok Istene, hogy a közeljövőben olyan dolgok történjenek, amelyek még százszor jobban megfájdilják ellenségeink fejét.
Az udvari orvosok bíznak a román király felépülésében
A hivatalos orvoal bullollnak allonéra ia minden Intáakedéa magtdrtőnt a király halála oaotdro, ami mlndan pillanatban bokövotkozhatlk
Bukarest, április t) (Éjszakai rádiójelenlés) Az udvaii orvosok izcriol az uralkodó állapotában a helyi lünelek javulása és a láz csökkenése folytán remélhető, hogy a király a lábbadozás szakába fog tépni.
Bukarest, áptills 9. A mindig javulást jelentő orvosi bulletinek ellenére, a király állapota percről percre rosszabbodik. A király 47 kilóra fo-
gyod Ir, halála már hajízálon függ.
A kormány mir.den intézkedést . megtelt a király halála esetéie. /Ivj-resiu felhatalmazást kapott, hogy a király halála pillanatában kihirdesse az ostromállapotot és összebivji a nemzetgyűlést, amely felálli ji a régens lanácso1. Ennek tagjai tcsinek Miklós heiceg, Miroh palriarka és Buzdugan, a legfőbb semmitószék elnöke.
A képviselőház május 3-ig elnapolta magát
Este kilenc Aráig tárgyalta m képviselőház m kereskedelemügyi tároa költségvetését
Budapest, április 9
A Ház mai ülésén folylatták a kereskedelmi tárca költségvetéséiig tárgyalását, l-áng Jlnos az Állam vasutak és vasutasok helyzetével foglalkozik. A költségvetést elfogad|a. Malaslls Oéza a költségvetést nem fogadja cl.
Usetly Béla rámutatott arra, menynyire sürgős az Ipart és kereskedelmi szakiskolák szaporilása, valamint a tanoncoktalás megszervezése. Sürgeti a szakszervezetek ügyének törvényes rendezését. A költségvetési elfogadja.
Hegymegi-Kiss Pál az ipari és kereskedelmi tcs:ületck és kamarák helyzetének rendezését sürgeti, majd az államvafuli nyugdíjasok helyzetének javítását kéri.
Frülmlrt Mátyása magyar kézmű Iparosság helyréiére hívta fel a kormány figyelmét. Sürgette a kézműves iparkamara felállítását. A költségvetést elfogadja.
Kabók Lajos határozati jívcslat-bsn kérte a teljes vasárnapi munkaszünet bevezetését és az iparlörvény módositásál. A költségvetési nem fogadja el.
Kóctán Károly külkereskedelmi mérlegünk pisszivitásának okát abban látja, hogy a luxuscikkekben igen nagy a behozatal. A kormánynak, ha kell, erőszakos beavatkozásig, változtatnia kell a mai helyzeten. A költségvetést elfogadja.
Meskó Zoltán a költségvetési elfogadja.
Kéthty Anna foglilkozik a gyermek éa ifjú munkájság helyzetével. Hosszasan fejtegeti a tanonckérdést. A költségvetést nem fogadja el.
Homonnay Tivtdar javasolja, hogy az Á\'lamvasutak vezető lége térjen át a szabad százalékolási rendszerre. A kisipar támogatásán hitelnyújtási kér. Mindkét kérdésben halározali javaslatot nyújt be. A költségvetést elfogadja.
Kontra Aladár a költségvetési el-
, Esztergályos János a politikai htokból eltocsltolt Máv. alkalmsának visszavételét sürgette. Hilá-rozati javaslatban olcsó kamu kiterjesztését kélte a kisiparosság lámo-
Szabó Lajos a tanonciskolák ügyében beszéli, mire Hermann Miksa kereskedelmi miniszter válaszolt és hangozlatia, hogy a felszabadult tanoncok elhelyezkedésére minden lehetőt megtesznek.
Ezzel a Hlz befejezte a kereskedelmi táica költségvetésének vilá|át, Hermann Miksa kereskedelmi
miniszter szólalt lel ezután. Hangsúlyozta, hogy a klsipni hitelkérdésben a kormány meglelte a megfelelő lépéseket, de nem szabad arra számítani, hogy egyedül a kormány lássa el a kisipart hitellel.
A kereskedelmi mérleg feljavítása is elsőrangú érdeke a kormánynak és már folynak a munkálatok, hogy ez irányban is eredményi érjünk el. Minden lehelőt elkövetünk, hogy a mérleg lovábbi romlását megakadályozzuk. A külkereskedelmi mérleg feljavításánál a termelés fokozására is kell gondolni, mivel ez szorosan összefügg ezzel a kérdéssel. A minket környező államokban, elsősorban pedig
Ausztriában határozottan felismerhető az a tendencia, hogy
egyik legnagyobb Iparunkat, a malomipart tönkretegyék. A kormány azonban itt is résen van. A Talbol-üggyel kapcsolatban kijelentette a kereskedelmi miniszter, bogy itt semmi sérelem nem érte a magyar ipart, mert csak olyan iparcikkek behozataláró! van szó, melyet itthon nem állítana elő és olyan anyagokai hoznak be, melyeknek gyártásával Itthon nem foglalkoznak.
A Talbot ajánlat az országnak rendkívül előnyös.
és azért fogadtuk el. Végül megcáfolta egyik felszólalónak azon álll-lását, hogy a Máv. rövid időn belül deficittel fog dolgozol.
A Ház a miniszter válaszát nagy megnyugvással vette tudomásul.
Ezután elnök napirendi Indítványt lesz, mely szerint
a Ház legközelebbi ülését május 3 án tartja.
és azon folytatja a költségvetés tárgyalását.
Ezután állértek az Interpellációkra. Scllovszky Béla belügyminiszter Gaál Oasztonnak az enyingi választásokkal kapcsolatban a tegnapi ülésen lett kijelentésével foglalkozva, hogy az ajánlási ivek kiadásánál törvény-teleuség lett volna, kijelenti bogy a törvény szerint |árlak cl. Qiál Ouz-toii személyes kérdésben szólal lel megállapítja, hogy a törvényt magyarázását áthidalbalalltn ellentétek választják el a belügyminiszter öl. Scllovszky válaszát a Ház tudomásul vetlc.
Hegymegi Kis Pál a debreceni választásokkal kapcsolatban terjeszt elő interpellációi, Györky Imre a moilccnzura megszüntetése lárgyá ban interpellálja meg a belügyminiszteri. Scllovszky belügyminiszter kijelentette, hogy
mozlcenzurára szükség vfn és az más európai államokban, igy Franciaországban, amelyre épen hivatkozott az interpelláló képviselő, sokkal súlyosabb. A Ház a belügy-miniszler válaszál tudomásul vette. Az inleipelláló képviselő nem. Ezzel a Hlz ülése este » 18 órakor véget ért.
ZALAI KÖZLÖNY
1921
április 10
Havazás, árvíz
Innsbruck, április 9. (Éjszakai rá diójelenlés) Innsbruckban ma éjizaka erős havazás kezdődött, mely egész délelőtt tartott.
München, április 9. Az esőrések következtében tz Isar, a Lech és a Werlacb kiöntötték és nagy károkai okoztak. Az árvíz több bázat rom badönlölt és hidakat ragadott el.
Kihirdették az Ítéletet a
Marek-pörben Bécs, április 9. (Éjszakai rádió-Jelentés) TObb napos tárgyalás u\'án ma birdetell I\'életel a birósáe a Marek-pOrben. Tudvalevő, hogy Mard; mérnököt és lelerégél biztosítási csalásfal, rágalmazással és hamis lanuzásra való felbujtással vádolták. Az\'ilélet szerint Marék 4 havi súlyos börtönnel, (elesége 3 havi börtönnel lett sújtva és csak rágalmazátban mondták ki őket bűnösöknek. A többi vádak alól le\'mentellék őket.
Vízum nélküli határátlépés
Budapest, április 9. A hivatalos lap mai szima közli a belügyminiszter rendeletét, amelyben a miniszter utasítja a kerületi fókaplányokal és révlókapilányokat, hogy idegen állampolgárok igazon esetekben (halál, betegség, életbevágó teendókV valamint ha a vlzumváltást önhibáját} kívül mulasztotta el, vagy ha igazolja, hogy sürgős elu\'azás miatt nem volt Ideje vízumot váltani, vizűin nélkül is átlépheti az ország határit. A rendelet lovábbl része a vizumdijakról intézkedik és szigorúan szabályozza az álu\'azási állandó vizumok ügyé\'.
A csehek nem tudnak belenyugodni a magyar katonai ellenőrzés megszüntetésébe Prága, április 9 (Éjszakai rádió-Jelentés) Azzal kapcsolatban, hogy a nagykövetek tanácsa a magyarországi katonai ellenőrzési megszüntette, a „Vccser* dmü lap ezl irja: .Nem lehet elhallgatni azt, hogy a nagykövelek tanácsa nem respektálta eléggé a kisantant államainak észrevételeit a magyarországi katonai ellenőrzés megszűnldésének kérdésében és deleráll a magyarbarát államok nyomásának."
Aktalopás a washingtoni külügyminisztériumban Pá/Is, április 9. A New/ork Times jelenti: Hivatalos vizsgálat alip-jin megállapították, hogysz Egyesűll-Allamok kü\'Ogymlnisztériumából eltulajdonították a Mexikóra vonatkozó titkos levelezési. Az Iratokat Mexikóba küldték, ahol áladták vagy eladták Callez elnöknek. Callez elnök az Iratokat átvizsgálta és vlsszaküldle Washingtonba. Az a gyanú, hogy a külügyminisztérium egyik hivatalnoka 250.000 dolláréri eladla az iralokaf.
Magyar követség Rio de
Janciroban Budapest, április 9. A hivatalos lap mai száma közli, hogy a kormányzó a külügyminiszter előler-\' jesztésére Rio de Jsnelróba m. kir. követség (elállítását engedélyezte és a követség vezetésével állandó ügyvivői minőségben Wtnter Károly dr. c. főkonzuli bizta meg, akinek egyidejűen az I. oszláiyu követségi tanácsosi cimel adományozta.
A Szociális Misszió Társulat szervezete Kiskanizsán fs intenzív működésbe kezd
Vazeiőségi értekezletet tartottak, melyen löbb fontos tárgyit
Kibővítik a választmányi - Gondolkodnak a raboknak husiét! édességről
Kibővítik a választmányi
Nagykanizsa, április 9
A mull hónnp végén megalakult nagykanizsai Srociális Missz\'os Társulat szervezete nagy inlenzizilással keidte meg munkálkodását nemes céljain k e!éré:e é dciében. Ennek első kleme\'kédő mozzanata voll az .\' p i\'is 7 én tartott vezetőségi Illés, melyen megjelentek Bogyai Lvjosné alezredesné, a szervoze: elnöknője, Scodnlk Anlalné, Vegele Károivné, Kengyel Istvánné, özv. Gyenes Sri-do-né, Szlgethy Kirolyné. PálJJy Alajosné, Bonte Endréné, Mutschen-bacher Edvinné dr. és Kálnay Oyula dr. rendfrlőlanácsos, a szervezel egyik leglellciebb krzdeményezöje.
A vezetőség a lőlenácsosbivataloB he\'yis\'gében Joli öisze és az ért. -kezle\'en több fon os kérdést ezek közt a kiskanlzsaí szervezel, illetve a kirendel-ség rrcgilakilását vitatták meg.
Bogyai Lajosné elnöknő elsőnek a lagokléls\'ámlra vonatkozó adatokat terjesztene elő. Megtudtuk, bogy a missziós társulatnak Nagykanizsán eddig 132 bői áll a Izgiéiszáma. Ehhez számilódik 73 leányklubbc\'i tag. A szervezel fo\'ylonos nép-zerü-sodésével a tagiéiszám szaporításán is folyik.
Ugyancsak az elnöknő \'erjesztette elő azi a határozatot, hogy a sc-vezet megalakulása óla rendszere-silc t szegények segélyezéséi egy rövid időre, a sic-vezel anvagi megerősödéséig beszüntetik. E; a határozat addig szó1, míg a szervezet olyan anyagi erőforrások bir\'okábl
ju> hogy továbbra Is segélyezheti az arra rászoruló szegényeket.
Megbeszélés lárgyál képezlc az értekezleten az is, hogy a husvélt ünnepek alatt a fogházban levő rabok közöli a sreitl ünnep szellemé nek ápolásira lészlét és narancsot osszanak ki, míillal egyik legnems sebb missziójil I0HI be a szeivezet, mikor a társadalom elbuko\'i|<i szí-mára is em\'ékbe idézi a husvéli üniep magasztossigát.
Ismertette Bogyainé elnökné az értekezlet legfon\'osabb ponljál, mely szerint a kiskanizsai működés eredményesebbé való lételére kint Kis-kanizsín egy kirendeltség félét állítanak fel. Egy Budapestről a központból li hozott mlssriósnővér, mint kültag fogja a kjskanizsai missziós ügyeket ellátni. A kültag számára az elnöknő bejelentése szerint már sikerüli lakást szerezni és így annik megérkezése u\'án semmi sem áll u |ába, bogy áldásos müiodését megkezdje. B-ielentés történi arról Is, hogy Amália nővér, aki a szervezet megalakítása, illetve életre kellése ügyében legelőször jölt le a fóvároshói, a husvéli ünnepek ulán újra Kanizsára érkezik és ekkor a további munkaprogram összeállítása ügyében választmányi Ölés! tartanak.
Végül az értekezlet halározolt alc!6!, hogy a választmányi kibövlll. Eru\'án még a szervezeti ügyek felől élénk eszmecsere fejlődött ki a vezetőség tagjai közöli, majd ezzel az értekezld véget éri.
Májusban kezdik meg a szennyárkok csatornázását
Az érdekeltekkel a megegyezések szépen hal\'.dnak előre — A jövő héten kii ják a munkálatokat — A tervezet szerint a csatornák felelt ulvonatakat fognak Idővel kiépíteni
Nagykanizsa, április 9 Városszerte nagy megelégedést keltett minapi azon hírünk, hogy a város a szennycsalomák komoly rendezéséi véglegcren elhatározta és erre vonalkczilag már meg is kezdődtek a nunkátatok.
Közöltük, hogy a kisajátítások ügyében a város az érdekeli lelek és házlulajdonoi okk-.l megkazdetíc a tárgyalást, hogy semmi ne álljon u jiban a város eme réijóta égetően megoldásra váró kérdésével szemben. Mint most értesülünk a város
az összes érdekeltekkel tárgyalt és , tárgyal. Eddig is már jírészükkei az érd kelteknek rrcEcjyezttk, csupán egy tulajdonos van, aki nem volt hajlandó megegyezési kölni a várossal a kissjililás ü^yébeo. D;remél-helő, mini illetéke\' helyen mondották, hogy ill is sikerülni fog a békés megegyezés annál Is Inkább, mivel itt közügyről van szó és a szenny-csatornák ütemén lakóknak egészségügyi problémáját képezi a csatornázási munkálatok c\'odázhatallan-ség*.
tszánt, vontat, csépel, kedvező fizetési feliét, lek, olcsó kimat me\' e t sztltlija:
Automobil és traktor kereskedelmi r.t.
utorizált FORD képviselet ===== BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-UT 19. SZÁM. Fióktelep: Székesfehérvár, Nagy Sándor-utca 9. szám.
Nagy alkati-csz raktári ,,„
Igy most a tárgyaiéról a jövl hé\'en feltétlenül icljcscn befejeződ nek és azonnal kiírják az árajánlatokat. A munkálatok (eleit való dön lés e\'őrc áthatólíg három bélen belü megtörténik és akkor, május h< (Oly.\'mán megkezdődik a szeny csatornák kanáiizálása.
A tervek ugy vanoak megkonstru-ílva a kanállzálással kapcsolatban bogy a kisa] ilitolt területeken mind ugy fuinik s csatornák, hogy azol feleli u\'casorok fognak kiépülni. Ei kellős célt szolgál. Egyrészt, hogy i csatornázások a város közponli csatornázásába megfelelőbben kapcsolódjanak be, másrészt, hogy az oll kiépülő utvonalak már késs Csornákat kapjanak.
A Keresztényjótékony
Nőegylet ingyen-ebéd akciója
a tavaly b-vált rend-zet szerint az idén is löbb száz szegény csalid iskolába járó gyermekei! látja el az egész iskolaéven keresztül ingyenebéddel. jószivtl emberek hizainál. A mai nappal m\'glezdjflk azok névsorának közlését, ilk hetenként egy vagy löbb napon egy-egy fyermek-nek ebédel adnak. Egyben kérjük, bogy a nemes akciót mind szélesebb körb:n karolják lel és akinek ado\'.t az Isten, adjon egy-egy meleg ebédel hetenkínl azoknak, kiknek a földi javakból még ennji sem Jutott. (Ujibb ebédfelajánláso-kat jelenteni lehel szerkesztőségünkben.) I ígyen ebédeket adnak a kővetkező családok : Adlcr Miksa, Aigncr Gézáné, dr. Almássy Oyuláné, Almássy Jánosné, Angsten J viselné, Antal Kálmánné, Armuth Sándomé, Art-ner Sándorné, Ács F.-né, Ács J.-né l-l, vitéz Baranyai Jánosné 6, dr. Bi-kos Gézáné, Birbarlls L<|osné, Bablcs Imre, Bírta Mlksáné, Birtai Béláné l-l, Birthos Oyuláné 2 Belső Ji-nosné, Bay Győrgyné 1 — 1, Berlin Ajostonné 2, B.ntzik L-josné 3, B.-lerl testvérek 2, Bencze Sándorné, Blltcra Bí\'ácé 1 — 1, Bindinger Anlalné 2, B.\'gyay Lajosné I.Bors-lay Józselné 2, Brauner Lajosné, Brcmser Qusztávné, dr. Bród Tlvá-darné 1 — 1, Brónyal Lajos 2, Csá-kányné, Csele Ferencoé, Czeiner P.ilné l-l, dr. Diráss Uszlóné 3, Dínes Biláné, D.even Lajosné, Du-riní Pálné, Egry Oyuláné t-t. Elek Emőné 7, E-délyi Jlnosné. Eőry-S:abó Jenőné, Engellelter Rezsőní, Fabick Tivadarné I —I, Falét Mi-hilyné 3, dr. Fábián Zslgmondoé 2, Fehér Istvánné, özv Ferlincz Ovörj-yné dr. Fodor Aladárné, Füredi J -nOJné I —I, Freisllnger Gusztávné 2 ebédel adnak hetenként. (Folyt, kOv.)
Nyári időszámítás Angliában
London, április 9. (Éjszakai rádió-Jelentés) Londonban ma é||d 2 órakor életbe lép a nyári időszámítás.
Nyári hadjáratra készülnek a kantoni seregek
London, április 7. Pekingi és Sangbai i (elemérek szerinl a kantoni seregek fjly.aljik a szervezkedési és nyári hadjáratot készítenek elő Peking ellen. Japán u|abb 800 matrózt küldött Kínába. Amerika R dig 300 tengerészi küld Kínába. Értesítés szerint a kantoni csapatok Tohokulól északra vereségei szenved ek, húszezer balott és sebesolt
1327 április 10.
ZALAI KÖZLÖNY
A hadikölcsön
Irta: dr. Denez Ákos min. tan., országgyűlési képviselő.
A valorizálás az államiak bccsü-lelbíll tartozása, amelyei előbb vagy utóbb, de valamilyen formában n» kell oldani.
A háborús adósságok tisztázása a győztes államoknak is sok gondot ad, annál nagyobb óvatossággal kell tehát eljárnunk nekünk legyőzottok-ntk, akiket a háborús terhek még inkább nyomnak. Tudjuk, hogy Anglia az egyellen európai állam, amely Összes háborús adósságait vállalja. Angliának háború eló\'.li adóssága 700 millió font voll, amely a háború folyamán 7000 millió fonira emelkedeit; Ennek az adósságnak nemcsak \'kamatját f\'zeil Anglia, de évenként még 50 millió fontot tőketörlesztésre Is fordít. Hogy Anglia ezt elbírja, az a font aranypjritásá-nak visszaállításában és ezzel kap. csolalosan a budget egyensúlyának helyreállításában leli magya-ázatál. Aminek alapját azonban a szigetország is csak súlyos idóterhekkel tudja biztosítani.
Már nem ilyen rózsás a helyzet Franciaországban. O t a frank békebeli ériékének körülbelül egyötödére süllyedi, a francia járadékbirlokos pedig vagyoninak 90 százalékát veszítene el, mert a békében 100 arany frankért veit renle-ért, ma csak 50 papirfrankot, vagyis 10 arany-Irankoi kap. Franciaország gyözles állam és emellett elég \'gazdag ország, mégsem tud polgáraLrak valorizált kamatokat fizetni, hogyan lizet-helnénk tehát ml, legyőzőit állam valorizált kamatokai!
Nem Julunk más eredményre, ha akár Jogi, akár elhíkai szempontokat veszünk figyelembe. Nevezetesen jogi tekintetben kimondhatjuk, hogy az állam kOleles fizetni, ha azonban nincs fedezet, akkor végeredményben a legerősebb jogalap sem segil. Ethikai tekintetben színién lehel kívánni a valorizációt, talán még Inkább, mini jogilag, de ennek Is ulját állja a fedezel hiánya.
Maga a karitatív valorizáció nem más, mint ethikai valorizáció, mert a lólékony alapítványok, árvapénzek, amelyeket — mondjuk — felső parancsra el kellett helyezni hadiköl-csönben, az Inflációs Időben, épugy devalválódlak volna, mint akár a takarék és folyószámlabetétek.
A valorizáció fedezetére bárom eszköz kínálkozik és pedig vagy az adólerhek felemelése, vagy a bevételi feleslegek felhasználása, vagy pedig külföldi kölcsön felvétele.
Az adóterhek felemelésének ellentmond maga az adócsOkkenlésI j-.yas lat. A beviteli feleslegek pedig olyan szerény összeggel szerepelnek, bogy azok a valorizációs kiadások fedezésére nem elegendők. És küllöldi kölcsönt felvenni, akkor, amikor sz
állam olyan helyzetbe Jutott, hogy a szanálás utján már helyreállította a pénzügyi konszolidációt és a magángazdaság konszolidálása van uton, nem voina szerencsés és iiluzórius is lenne, hogy külföldi kölcsönnel más gdósságol fizessünk.
Nem lehel figyelmen kívül hagyni azl sem, hogy külfö\'dön, különösen a semleges országokban, Svájcban és Hollandiában nagyon sokan vannak érdekel ek, akiknek ügyét szintén rendezni keil, mrrt hallunk olyan kritikát Magyarországgal szemben, amelyek esetleg az oltani hitelforrások it is apasztják.
Amikor az államháztartás rendjét nagynehezen sikerült helyreállítani, azonkívül a magángardaságok megsegítése is uton van, továbbá igen sok fontos szociális reform van napi renden, akkor a valorizáció kérdésével nagyon óvatosan kell bánnia a kormánynak. Meri bár az a felfogás is érlhető, amely méltányos valori-zácőt kiván, mégis egyelőre, meg-oldollnak kell leklnlenünk a kérdést, a valorizáció karitatív ulon való elintézésével.
Mikor a háborúnak legfontosabb munícióját, a pénzt, összegyűjtöttük, éppen a kisemberekiöl, a katonSk\'ól vettük azt cl, a háború után pedig tapasztaltuk, hogy a gyenge kezek-tői az erűi kezek ezeket a paketteket ahcsony árfolyamon cgybegytlj-10 lék, sít azl a ku\'zusnak feltor-nászása rérén több Ízben meg is forgatták. — Ha tehát ez a helyzet, akkor nagy óvatossággal kell a kor mánynak eljárnia, amikor ezl a kérdést napirendre hozza és csakis azoknak az igénylőknek fizessen karitatív uton valorizációt, akik erre mindenképen rászolgálnak.
Prohászka az ember
A Nagy Püspökről, Prohászka Olíokdrröl, aki egy hit óta már a legvakilóbb mennyel fényességben lakik, temérdeket írlak össze. Méltatták, mint a katolikus egyház világ htrü püspökét, mint az egyetemes kereszténység lángletkü opostotát, mini az olthatatlan szomjú tudóst, a szószékek utolérhetetlen szónokát és a legjósdgosabb embert.
Mert mindenekelőtt Prohászka, mint ember volt a legnagyobb. Ha képletesen ugy akarnánk érzékeltetni a széke-fehérvári nagy hatottat, hogy jóságál egy nagy szívbe rajzoljuk meg, akkor embernagyságu szivet kellene rajzolnunk. Húsból és vér bót való, a legkisebb, leghalkabb szavú kérésre felfigyelő, reagáló, segítő szivet. Mert Prohászka Ottokárhoz nem mehetett szegény ember szegénység bajával, hogy valakit Is elutasított volna. Mindenkin segilelt és talán akkor érezhette magát minden kiválósága mellel! a legnagyobbnak, ha ember tudott tenni a hozzáforduló emberekhez.
De jósága, nemcsak szavakban, prolezsálásokban, hanem anyagi áldozatokban is megnyilvánult. Súlyos összegekel juttatóit a nyomorgóknak, a reászorultaknak. Minden nemes intenctóju ügyet felkarolt és már ak kor Is boldog voll, ha a székesfehérvári katolikus legényegylet egyszerű tagjai közölt néhány órát elüldögéli és aranyszavaival taníthatta őket.
Most mindez azért jutott eszünkbe, mert e sorok ..írója halála előtt kél nappal akaratlanul Is tanúja lehetett Prohászka egyik, ialán legulolsó jó-cselekedelének.
— Március 3!-én történi. Zuhogó esőben fulott be vonatunk pontban tizenegykor a budai pályaudvarra. Ki-ki dolga szerint, még inkább módjához mérten villamosra, autóra, kocsira alt és eloszlott a dunaparti metropolis ezernyi u\'cájónak tömkelegében.
— Utam a pályaudvartól a Kiisz-tina-lér mellett levő Mészáros- utcába vezetett, honnan a Krisztina-kórul sarkán levő villamos megállóhoz mentem. Az eső változatlanul csorgott. A megállónál sok ember óz tat/a magát. Legnagyobb meglepetésemre a várakozók közöli ott voll Prohászka püspök is. Az elég hűvös Időben könnyű kis fekete tavaszi felöltőben. Esernyővel próbálta a szél által vlharzón csapkodott esőt felfogni. Azonban akár volt esóernyője, akár nem, mindenki atoposan elázol!, mig villamos jóit. Mert Pes ten mindig jön villamos, ha az ember nem vár rá, de ha zuhogó esőben álldogál, kocsira várva, akkor néha negyedóráig Is el kell türelmetlenkedni.
— A Nagy Pii\'pök türelmesen várt. Ázott és várt, mig körötte zúgolódtak, türelmetlenkedtek, és ő csak vári. Mikor megláttam, köszön lőttem és-én ts beálltam a várakozók közé. Barátságosan viszonozta a köszöntésemet és jólesel1 nekem, hogy megismert. (Fehérvárról Ismertem és közel egy éve nem látlam.)
— Már vártunk vagy llz percig, mikor egyszerre akaratlanul is fül-tanuja lehettem annak, hogy menynyire érző ember tudott lenni Pro hászka azokhoz, akik hozzá menekültek panaszaikkal, segltségvárá-sükkal.
— Amin! álldogáltunk, észrevettem a tömegben, hogy a püspök mellett egyszerű fekete fejkendős öregasszony áll, akivel a püspök állandóan beszélget. Prohászka zengzetes hang/a a legközvetlenebb beszélgetésnél Is nemcsak annak volt szánva, akinek mondta, hanem mindenkinek, aki hallotta. Mert minden szava méltó arra. hogy könyvben meg legyen örökítve az utókor számára.
■ —. Beaé\'geletl az öregqgzonnyal és eközben megállapilhaló vofl, hogy ezúttal Ismét valamelyik pártfogolt-lának érdekében jár, áztatja magát, kiteszi a meghűlés veszedelmének.
BUDAPESTI NEMZETKÖZ! Vfo
1927. április 30-tól május
51% utazási Mmtótf
az összes belföldi vasutakqíj bajókon. VisArlgazotvinyok kaphatók és felvilágosítást nynjlanak a:
VÁSÁBIHODA: SuJagiH f.,lllnHJi(-
valamint
Jiürtuiisu: Haulmiisai Tatarttpiitó
A vlsirigazolványok ára P 3-20
fk
nost ■Unná
Jf-
\'[ tóan
— Mondotta is neki a stfAtny-asszony. Talán, kegyelmes pl ;pök ur, máskor Eljönnék máskor. At wn ázik a kegyelmes ur. "
— De a püspök megnyújt, tta : Ne féljen lelkem, jöjjön csak. \' épen oll találjuk az lllelól éi< tézzük a maga dolgát. Ejnyt álljon inkább az ernyő alá és a. rább húzta az öregasszonyt, mer! h szen egészen vizes lesz.
— /t várakozók közül löbi Ismerték a püspököt és tisztelt félre átlak előle. Jó negyedónrmulva beszaladt az első kocsi és a hetven éves Prohászka előbb felsegítette- az öregasszonyt annak minden tiltakozása ellen/re a kocsi perronjára. Aztán maga Is korál meghazudtoló fürgeséggel utánna ugrott. Vagy két megállót mentek. Majd lestálltak. Valami hivatalos épületbe mentek be.
— A villamoson tevő ,fmberek csodálattal jegyezték meg : .Bámulatos 1 Ez a Prohászka püspök ml mindenre nem képes, ha arról van szó. hogy valakin segíteni kellf
Csakugyan. Kl merte volna hinni március harmincegyedikén déli fit tizenkét órukor azt, hogy Prohászka Ollokár püspök, ez a gyönyörű szál ember, aki kicsattant a plrósságlót, két nappal később, április másodikán délután háromnegyed két órakor hatolt lesz az egyetemi szeminárium
egyik cellájában... ,\\U. Oy. ...............
Lemondott a görög belügyminiszter
Athén, április 9. (ÉjszaiáÚádló-jetentés) A kormányban táptMt nézeteltérések mialt a belügyig beadta lemondását. Azt hi$d a részleges kormányválság^ zeli egység pártjának bon: vezetni.
Nagy választék tavaszi újdonságokban
legolcsóbbtól legflnomabbig
BARTA MIKSA
divatkUlönlegességek áruházában NAGYKANIZSA,
FŐ-UT ÉS CSENGERY-UT SAROK.
Figyelmes kiszolgálás. Olcsó árak.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 április 10
„IVIÁVÁG" traktor
Az íideklődökel kérjük n bemutatón megjelenni, ahol «, IWAVÁG traktor üzemben \'á^lö vagy ker^ék fel hel,hel. mintaraktárunkat, sltpl ugy a Magy. Kir. Államvasutak Gépgyárának különféle n.olorj.i, lokotnobiljal és cséplíszekiénycl, ininMi „MÁVÁC" Iraklor megtekinthetők. A Magy. Kir. Államvasutak Gépgyára Vezérilgynükségének kerületi képviseletei
Ország és Widder Ösmoé°9 Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
■APIREHO
Április 10, vasárnap
Római katolikus: Palinarum. Prolis-tint: Zsolt Izraelita: Nlsaa hú 6.
Nap kel reggel 5 Ora 23 percko ayugszik délután IS óra 41 perckor.
Mária leányok szlnl-elóadüia délután öórakor a Rozgonyi-utcal tornateremben.
Városi Színház mozi tlóadása 3, 5.7. éa Dórakor: Szeress és enyém a világ, egy romantikus bécsi szerelem története a régi boldog béktidókból.
Uránia elóadlsal 3, 5. 7 és 9 órakor: A kutyamosó, énekes táncos liltnszkees.
Április II, hétfő
Római katolikus: Leó pipa. Protestáns: l.eó. Izraelita: Nli.in hó 9.
Nap kel reggel 5 óra 21 perckor, ayugszlk délután IS óra 45 perckor.
Versek
Ma: BRASSÁNYI OYULA *
MEA CULPA...
fíu-i, robotot utam mentén Egy temp\'omho tértem: Krisztus véres, lörl le.ténét Megroggyant a térdem...
Szárny/a kelt telkemben a hit S a templomban minden C.M IdtíZOII s ugy éreztem: Jelen volt az Islen...
imádkoztam vagy akartam?... Ki tud/a ?... A vélek O zlopal néha egész Az egekig érnek...
mMea culpa... csak a mellem
Veilem és a kőre
Lován hullott szememből a
Bűnbánatom könnye... *
LÁBB ADÓZÓBAN...
Útszélre dobldk... Drdga lesle törve... Hitték: pusztul a csonka rom... Nehéz sebeknek véres, nyiloll szója Mit mondna mást a tört tagon?... Hitték... Estevolt.. BUnökéjszakája.. Viharfelleg az égmezőn... S az összetöri les\' rtgső vonaglását Hollók leslék bús fatetőn...
Hitlék... És /öli a krlzlsóia... Utána — csöndes fuvalom... Ar égmezőnek kékbársonya Mosolygott aranyhojnalon... A vért könnyező lecsukott szem Már Isméi újra jelleklnl: — Szélröppenlek a leiemvárók... Kacagni készi\' az ég megint...
Megmozdultak a csonka tagok: Az arcra újra pír szökött... A feltörő nap aranyfényén minden sugárba öllölötl... S apadt szemekbe könny szökött... ... Uiszéhe dobiák... Ilollík prédójá:a Büszke I,st:ből csonk maradt... De szemeben már lobogva égeti Az erős lurán akarat...
— Banglta P. Béla Nagykanizsán. KtzOIIQk, lto?y Gazdag Ferenc, a Felsőteniploin püspöki biztosinak siierQlt megnyerni Bangha P. Bilál, a kiváló jezsuita szónokot, boxy Nagykanizsán rendezzen lelki-gyakorlatokat külön a létliiknsk és
, ktilon a nőknek. Bingha páter, mint éilcsolttnk, bélfan délután a télketiöa i pesti gyorssal érkezik Nagykanizsára, hol a püspöki biztos vendége lesz. Az állomáson fogadtatásán többen mtgfognak jelenni. A lelkigyakorlatok \' részletes sorrendjét közölni fegjuk.
— Egyházi ének a templomokban. Ma, Pálma vasárnap dél-clCt fii II óraki r a pléblnlii l.-mp-lomban az Egyházi Vc<tesk»r Rócz János f.lkánlor vezetése melleit előadj t Fültter: O-dur nagyiniaélil és a passiói Racz J. lurbáival. A Felső-templomban pátmaszenleés körme-ne tel, a passió turbáit a Fc\'sí-templomi Férlik-.r Lengyel G/u\'a s. kéntor vezetésével zd;a ető. Olfer-toriuinra Boglslch - Lengyel: E szent Ünnepnapon c. létft vegyest adja elő a Férlikar.
— EskOvő.-v Berger Erzsike és Glinsberger Ernő ma delelőn\' 11 órakor tartják esküvőjüket Vörösmtry-
\' ti ca 71. szátr.u lakásukon. (Mind.-n külön értesítés helyett.)
— Előléptetett tanítók. A kultuszminiszter r.z 1926 év d cembtr hó légéig lettllött 30 ik szolgáiéit évük al.-pj.tn Zilamegyébcn a következő nem állami tanítókat a VII fizetési osztályba léptette elő: Be ke Mihály kcbidal, Gálné Srataváry Ka-rolin káptalanfa!, Pelnller Qíza ker-kaszentmiklósi, Simrák Kátoly zalavári, Tóth Albert szepelneki, Török Btrlalin pákai, Ulvirl Imre cslcsói róm. kalolllus, Németh J-.nő rala szentmlhátyl községi és Krdmer Lajos nagykanizsai izr. elemi iskolai tanítókat.
— A Prirclpállsvőlgyl Lecsapoló Társulat legnip d\'lelöll közgyűlést tsrlotl a városhlza tanácstermében Sabján OjUla dr. polgármester elnökletével, melyen afelett történt döntés, hogy az ármentesitö munkálatokat nem adják ki magán-
Acs Mihály, gyermekei valamint az összes rokonság nevéb:n fájdalomtól meglört sziwel ludat]i, tngy szeretett jó hitvese, illetve édesanya, anyós, nagyanya és rokon
ÁCS MIHÁLYNÉ
szül. Széli Mária
éleiének 49-ik évében a halotti szen\'ségek áj\'alos felvétele után az Úrban csendesen e\'hunyt.
Az Istenben boldogult holt leiemét lolyó hó 10 én délután 3 órakor lógjuk G:lsén a róm. kalh. cgylilz szertartása szerint beszcnleltelni és örök nyugalomra helyeztetni. Qelse, 1927 április 9-éu.
: Nyugodjék békében 1
HÚSVÉTI VASAR
mélyen leszállított árakkal!
N<gy választékban érkeztek női kö\'.ölt selyem és gyapjú mellények és kabátok.
Nói-, férfi-, gyermekharisnyák és kezlyük, selyem és kölöll nyakkendők, férli és női ingek, combioék. Női és férfi ernyők és bolok. — Relikülök, pcngő\'árcfik. — Férli, női és gyrrmek santlilok, gyermekcipők. Baby-kelengyék és minden e szakmába vágó cikkek. Nagy válaszlék viaszos abroszokban. Kérem az igen tisztel! vevőközönség szives pártfogását
Perlsz Dezső
divat- és rövidáru kereskedése a „Hattyúhoz" a régi postával szemben.
RHEUMA
legkellemesebb hatásos gyógyszere
Salvator forrás.
vállalkozóknak, hanem azt a raun-klsok, kik eddig Is ott dolgoztak, végzik el konzorcionálls alafon Ugyanis a munkások együttesen el-határozták, hogy kérni fogiák a Lecsapoló Társulatot, bogy más vállalkozó mellőzésével nekik adják ki a munkálatokai és akkor ők maguk közül válaszlanak egy teljhatalmú munkavezetőt és saját maguknak do\'gozva végzik el a szükséges munkálatokat. A L\'.csapoló Társulat szociális okokból kifolyólag késznek nyilatkozol! erre és igy dönlölt. Határoztak ezenkívül a közgyűlésen afelett is, hogy a vizmesterl állásra pályázatot írnak kl, de megváltoztatott feltételek mellett. Az eddig hal hónapos felmondási Időt egy évben állspitolták meg, ami az állás ériékét nagyban emeli Több különösebb tárgy nem szerepelt a közgyűlésen.
— Az agyonlőtt Ismeretlen egy szökött fegyenc. Megírtuk, hogy a zalaszenllötinci halárban a csendőrök agyő,lőttek egy ismeretlen embert, akinél Iöfrgyvcr voll és aki löbb lövési aJo.t le a mezőn békésen dolgozó emberekre. A csendőrök megállásra, szólították fel, mlulán pedig nem Állott meg, használták legyverüket. Az agyonlőtt ember kilétéi sikerült megállapítani. Eszerint az ígyonlólt egyéni Kolompár Ba-garának bl<jik és rablásért kiszabon k lene évi fegyház büntetésit töltötte a Sopron kőhidai fegyházban, ahon-n.-n minden valószínűség szerint megszokott és fegyverre szert téve Igy garázdálkodott a megyékben.
= Oszkár bácsi mesedélutánja április 26-án d. u. 3 Crakor lesz a kanizsai gyerekeknek a Polgári-Egyletben. Belépő dij 40 fillértől 1 pengőig.
Idftjárás
A nagykanizsai moteorologlal megfigyelő Jelentése: Szombaton aMmititk-leli Reggel 7 órskor 466, délulán 1 ónkor +12, esle 9 .órakor 481. \'
Felhőül: Reggel botull, délben és este kevésbbé borult égboltozat.
SMllny: Reggel Északkelet, délben Kszaknyug.it, eilc Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet |e\'.cnléae szériát változékony, Inkább csapadékos Idő lényegtelen lióvállozással.
1927 április 10.
— AnyaMnyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 9 evermek szüléiéit, közülük 5 llu és 4 leány ■ Kék György földművesnek leánya Ciiráki István cipésznek leánya\' Hokmann Ferenc földművesnek fia\' Hoffer Oyula szabömeslcrnek fia\' Bedő József napszámosnak fia és halva született leánya (ikrek), Horváth Ferenc kovácsritcsttrnek lia, László János vasúti munkásnak leánya, Allmann Mihály vasull pályaősnek fia. — Házasságot kötöll I pár: Virág György kőműves Komár-városból Szalai RMtHával. — A halálozások száma 7: Horváih János 42 éves napszámos Misefáról tüdő-gímőkór és lágulás; Marton Ferenc 12 napos, ránggörcs; Horváth Mikó Ferencné Németh Anna 74 éves aggkori végklmerülés; Kusanlcs Mí-liályné Noyák Alojzla 70 éves, gyo-mordaganal; Hoch Józsefné ayöri Aiojzia 79 éves, aggkori végkim :rü-lés; Sarugli Nándor Bagolasáncról nyug. Máv. fűtő 48 éves, agyvérzés ; Szabó Sándor 2 hónapos, ránggörcs.
— Kereteztessen és üvegez-tessen legolcsóbban PUM nál Király-utca 10.
— Adományok a Felsőtemplom orgonájára. Surgoth Miksa 80, Keresztény Nőegylet 40, Bazsó József 10, Benedek Józsefné, Szrbi Győző, Szállinger Antal, özv. Tassy Abelné 8-8, Szabó Antal 7, N. N. 6, özv. dr. Schwarcz Károlyné, Tripammer Jenő, Berlin Ágoslonné, Pintér István, Parragi Islván, Szentes Jlnosné, Poszavecz Is ván 5-5, Villgurszky Antal, Oyenes Lalos, N. N. 4-4, Kollér Sándor 3, Bmczik László 2\'50, Klingcr Károly, N. N, 1 Kállovils liriosné, N. N. 2-2, Szabó Vincéné, N. N, ifj Bazsó József, N. N, Nagy Béla, N. N., Nyerki Uszló, N. N, özv. Herki Jánosné, N. N., Ródenfeld József l-l p ingót. 1
— Schvarcz Dezső cégnél e héten kalap-klárualtás. I
— 20 havi réazletflzetéare szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világou legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsa, Fö-ut I.
— A klskomároml szentgyörgy napi országos vásár, amely húsvét hélfőre esett volna, áihelyezés folytán a következő hélfőn, április 25 én fog megtartatni teljes állailelbajtás-sal és kirakődással.
= Kereteztessen Melczernél Kazinczy utca 1. Árban, minőségben és kiszolgálásban igen meg lesz elégedve. Győzödjön meg.
Olcsó kalapvásár! Férfi és női kalapok, sapkák
minden elfogadható árban kiártulttataak. ia» ifóUtalapIormáluk Bécsből ctfárkcrlik. Javításokat elfogadunk Gyenes éa Vida.
ZALAI KÖZLÖNY
ALBUS
A*-BUS ALBUS
Harangszappan
Háziszappan
Kézmosószappan
a vezető szappanmárkáb,
garantáltan liszta nyersanyagokból.
Kérje mindenfitt,
mert jobbat, gazdaságosabbat messze földön nem talál.
— „A fekete lovas" Nagyka nlzsán. A 77. Szent László cserkész-csapit műkedvelő gárdá|a április 18 an éa 24 én esle léi 9 órai kezdettel, a Rozgonyl-uicai tornateremben előadja He rezeg Ferenc ,A fekete lovas" c. 3 felvonásos színművét. A 48 as időkben egy kis bánáti sváb városban játszik ez a dirab s az .Apátlan székelyek"-kel tavai 10 előadást elért műkedvelő gárda a legnagyobb ambícióval készül, hogy ezalkalommsl is beváltsa a kanizsai közönség minden várakozását. Jegyekről tjinlatos előre gondoskodni Schless Testvéreknél.
— Oszkár bácsi mesedélutánja Kanizsán. Az I raelita Jótékony L»ányegylet rendezésében Oszkár bácsi az eredeli tervektől eltérően április 26-án délulán fél 7 órakor tartja mesedélufáoját a kanizsai gyermekeknek a Polgári Egylet nagytermében.
= Kerékpár .London" gyártmányú teljesen leiszerelve, 175 pengő. Kerékpár gummik, alkatrészek, carbld legolcsóbban kaphaló Szabi Antal sportüzletében.
= Hasznos felvilágosítás Budapestre utazó olvasóinknak. Vásárlás régi megbízható cégnél, amely nem él vissza a szakismeret hiányával és amely elsőkézből adja a vásárlandó árut, mi által a közvetítés költsége megtakarítható. Példáoak hozhatjuk fel a világhírű Semler céget (Bu lapest, IV. Bícsl-u\'ca 7. szám), amely 1850. óla a legmegbízhatóbban elégül ki óriási választaku ere-deli angol férfi és női divatkelmékkel a hozzáfordu ó vásárlók ezreit. Külön figyelmet érdemel, különösen most a husvéli ünnepek elölt a cég maradék-osztálya, melybm való vásárlás páratlanul álló ritka alkalmai r.yujt mindenkinek a már fogalommá vállt Semler-mlnöség megismerése. A cég külön súlyt helyez arra, hogy vidiki vásárló közönsége soronkivül a legfigyelmesebb kiszolgálásban részesüljön.
= Az ujabb Időben csodálatosan fejlődött a mübimzés technikája varrógépeken. Brandl Sándor és Fia c\'g állandó himzötanfolyamán szebbnél szebb hímzések készülnek a világhírű PFAFF varrógépeken.
Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.T.
Budapest, VI., Váci-ut 19. és Vilmos császár-ut 65. szám.
Újdonság
kettöiorru önbeálló svéd golyós csapágyakkal.
Mérsékelt erótogyssztás, tökéletes, szem-veszteség nélküli tiszta kicséplés. Könnyil járásánál fogva bármely traktorhoz alkalmas.
Kerüle i képviselet: Szánt* Vilmos és Társai, Nagykanizsa.
— Halálra forrázta egy anya kisgyermekét. Gomba községben (Soaiogymegye) Meleg István napszámos felesége főzés közben véletlenül elejtett egy forró vízzel telt lözö fazekai, me\'y az ott mászkáló egy éves Jánoska nevü fiára zuhant. A szerencsétlen kisgyermek a szenvedett égési sebek következtében még azon éjjel meghalt. Az eljárást megindították.
= 20 bokorrózsa 16 — pengő, 10 magaslötzsü rózsa 25 — pengó, a legszebb fajtákban postán, utánvéttel Összesen. Unghváry József faiskolája Cegléd. Budapesti Irodája: VI. Andrássy-ut 56. Telefon: Lipót 962—72. - Oktató nagy árjegyzék ingyen.
— Már eszkimó cserkészek Is vannak. A Nemzetközi Cserkésziroda érdekes hirkéni közli, hogy Alaaká-ban megalakult az első eszkimó cser-kész-csapal. Amerikai misszionáriusok alapították ezt a cserkész-caa-palot egy nagy északi prémtelep eszkimó gyermekeiből s a mozgalom nagy nevelő erejével próbálnak kuliurát teremteni a nagyrészben még nomád életet élő eszkimók között. Az Alaskában megjelenő eszkimó nyelvű ujsig — mely szintén misz-szlonátíusok munkája — ismertelte a mozgalmat és a többi lelepek fiatal eszkimóit Is cserkész-csapatok alakítására serkentette. Nem lehetetlen, hogy a legközelebbi nemzetközi C6erkész0sszejövete!en nemcsak néger, de eszkimó cserkészek Is jelen lesznek.
— Három Igaz szó: Bruncalca bora jól
= Helyesen cselekszik, ha varrógép-, tó-, olaj- és fonál-szükségletét nálunk fedezi. Stnger-varrógép alkatrészek elismerten a legjobbak I Slngcr-varrógép fióküzlet: Nagykanizsa, Fó-ut 1.
MEGERKEZTEK
a legújabb modell tavaszi kabátnjdonságok! — Női és lérfl szövetek a legjobb minőségben a legolcsóbb árak mellett!
Német-perzsa szőnyegek nagy választékbans
es
Divatáruhoz a ,, GÓLYÁHOZ", Erzsébet királyné-tér I.
ZALAI KOZLONy
1927 április S.
Folyó évi április 13-án délelőtt a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület ), Méltóságos gróf Teleki Tiborné pölöskei uradalmában rendezi
szántógépversenyét,
amelyre az érdeklődő gazdaközönséget tisztelettel meghívja a Ford Motor Comp.
autorizált képviselete
IVXelis és Pintér, Szombathely.
Részletes felvilágosítás a helyszínen.
— Egy zsák régi huszflllérest találtak. A murakereszluri állomás pálvamestere most költözött ki lakásából, bogy azt átadja utódjának. Hurcolkodás közben a padló alatt
3;y zsák régi huszliilérest találtak, ogy az utóbbi idóben Murakeresz-lurra kinevezett pályamestetek közül melyik re|lelte oda a pénzt és melyik felejtette olt, azt egyelőre nem sikerült megállapítani. A sok, ma már értéktelen pénz most a murakereszturi gyermekek kincsét képen\'.
—: Beretvás Pasztilla a legtna kacsabb fejfájást Is elmulasztja.
Valódi angol szövetből
mi ruha csakis Sörl.l Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Főút 5. szám.
= Hölgyek részére legjobb szabású mell- és harisnya-tartók kaphatók Vágó Endre illalszerlárábtn.
— KézrekerQltek három falu fyuktolvajai. Muraitercsziur, K\'jliál-szeg és B:Iezna községek baromli állományát egész télen keresztül titokzatos kezek fosztogatták. Alig voit éjszaka, hogy egyik vagy másik házban ne inni volna el néhány darab vagy pár apró jószág. Hiába őrirték éjszakákon át az ólakat, bisbt leslék mindenféle furfanggal a tolvajokat, nem sikerüli elcsípni azokat. Most aztán egy beleznai asszony lábnyomokat talált a kifosztott lyukóla körül s ezen a nyomon a zákányi csendörök egy kollálszegi házig jutottak, ahol a két, kukoricalopásért már büntetett tolvajt megtalálták. A csendörök mindhárom falun végig-kisérlék a fosztogatókat a lakosság szitkai közepette. Ha a murakereszturi . uj csendörörs felállítása nem késne olyan soká, akkor nem keltelt volna faónapaklg tűrni a lyuktolvajok garázdálkodását.
= Fegyvergyári Slevr strapa kerékpárnál a váza belső és külső Dunai van ellátva. 5 évi jótállási Welner Bépántház, Cseogery-ot 2.
— Harminc zalai vitézt iktatnak bc telkébe májusban. Május 15-én tudvalevőleg nagyszabású vitézi ünnepség színhelye lesz Zalaegerszeg. Értesülésünk szerint ekkor József főherceg jelenlétében 30 zalai vitézt iktatnak be telkükbe és p;dlg képletesen, egy- egy kosárka föld átadásával. A vitézek nagy része az ünnepségen már a zalai vitézek ul, nagyon Ízléses díszruhájában tog megjelenni.
=x Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Cljön az autóbuszra és nem lesz felüllelve — ha ez „Amerika" vendéglőbe robog. Egy liter bor utánjvisseakdpja a viteldíjai. Jo éie-leketíés italokat kaphat olcsón. Zene.
— Doktorrá-avatás. Fodor Erzsébetet, dr. Fodor Aladár nagykanizsai városi tisztiorvos leányát, a pécsi egyetemi klinika kinevezet! gyakorló orvosát, a pécsi egyetemen teguap avatták az orvostudományok doktorává.
— Oátat építettek a Dráván, hogy féken tartsák. A sumogy-megyei Vízvár községet a Dráva, mely a falu szélén hömpölyög cl, már valósággal azzal fenyegette, tiosy elsöpri a fóld színéről. A község vezetősége a veszedelem elhárítására éa hogy a Dráva országcsonkitó fold-rablásának elejét vegye, elba!ár02l:i, hogy a legsúlyosabb áldozatoktól sem riadva vissza, hatalmas védmü-vcl épit c romboló folyó clien. Ezt i védtr.üíei, amely egy hatalmas gát, még januárban kérdtek el épiter.i és ma már teljesen készen áll. Hossza 759 méter és szélessége hároin és fél, magassága pedig egy mé:cr.
lejMiuijM Mii teltételekkel
készit uri ruhát SOrlei Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut Korost mi;io<j» mtUtH
— Nemzetközi ebkiál itás Budapesten. A Magyar Eolenyésztők Országos Egyesülete az idén is a Tattersall fedeít csarnokában rendeii az általános és Összes ebfcijtákra kiterjídő cbampion-ebkiálliiásAi, de az eddigi évtizedes szokástól eltérően az id^n nem pünkösdkor, hanem két héttel előbb május 22 én lesz az cbkiálliiás, még pedig a külfö\'di érdeklődések folytán nemzetközi jel leggel. Ezt az időbeli változást az tette szükségessé, hogy a MEOT-t, mint a külföld által is elismert legnagyobb és az összes ebfa]iákr,t felölelő egyesületet a Kynologon Ver-band felvette kötelékébe, aa-i hazai telivér eblenyé&zlésü\'ik küifőldi megbecsülése szempontjából igen nagy jclen;Ő;égü. Ezen kapcsolat kívánja, hogy a kiáliitás napjának kiiüiéfé-ben figyelemmel legyünk a Kyno-logen Verband által Bécsben tartandó nemzetközi ebkiálliids időpontjára, mely az idén pünkösdkor lesz.
Tekintettel arra, hogy a magyar tenyésztők is részt akarnak venni a Verband kiállításán és a külföldiek pedig szintén részt akarnak venni a budapesti kiállításon, igy ezért kellett kiállításunkat két héttel előbbre tervezni. A másik nagy jelentőiége ennek a külföldi kapcsolatnak az, bogy a jövőben az egyesület állal rendezendő kiállításokon csakis a Kynologen Verband által elismert bírók bírálhatnak. A budapesti májusi nemzetközi ebkiáliilásra már is tÖDb külföldi egyesület jelentkezelt és az egyesület a birói tisztségre lőbb neve3 külföldi szakértőt nyert meg, még pedig a vadászvizs\'ák bírálatéra Wurmbrand Vilmos birodalmi grófot, fc-x errierek, tacskók és egyéb terrierekre Pawclek Róbertet, a rendőrkutyákra és luxus ebekre Kammerer Károlyt. A kiállítás látogatására felulazók részére kedvezményes utazás biztosítása iránt a lé péseket a vezetőség megtette. A kiállításra nevelhetők az összes eb-fajtákhoz tartozó fajta tivzla ebek, melyek legalább 8 hónaposak. Ennél fiatalabb ebek csak mini eladó ebek nevezhetők. A kiállással kapcsolat bari rendőrku\'.yaverseny, foxteriierek és tacskók részére kotorékmaeny,
lepjaM divat szerinti mi nM
kizárólag angol siövetMI készit Sörlei Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut 5. szint.
agarak részére agárverseny is lesz. Részletes felvilágosítást llosval Lajos Károly m. kir. gard. tanácsos, egyesületi igazgaló ad, VIII. Conli ulca 21. sz.
— A nagykanizsai Ipartestület lábbeli készítők szakosztálya ma d. e. 10 órakor értekezletei tart az Iparter-tület helyiségében. A t. tagok síives megje\'enését kéri a vezetőség.
— Ültessünk Gyümölcsfákat I Unghváry Jozrel faiskolája C-gléd, Budapesti irodája VI. Andráss -ul 56. (Telefon : I.ipót 962—72). Oktató nagy árjegyzék ingyen.
= Három Igaz sző : Bruncsics bora jó [
M. kir. állami
OSZTÁLY SORSJÁTÉK
Feltűnő nagy nyeremények.
Már egy sorsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 6\'/4 milliárd K.
összesen 6,012.500 P^ngő, Lörü.belül 75 ntiiliárd korona ké.jpinz
nyeremény kerül kisorsolásra. Az újonnan kezdódó sorsjátékra szerencseszámokat t jini
Milhoffer Kálmán föelárusitó
Sorsjegyek ára: egész 20 P, iel 10 1\', negyrd 5 P. CMS3~ Minden második sorsjegy nyer.
T^T i i i i7íf-l
... _...fBA NA N OBB TAPláI t. K
kerék-Welitr
— Áldott állapotban lévő nők éa Ifjú anyák a természetes .Ferenc József keserűvíz használata állal rendes gyomor- és bélmüködést ér-uek el. Az ujabbkor! nőgyógyltás főképviselői a Ferenc József vizet igen sok cselben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbizhalóan és fljdalomnelkül hatónak találták. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és foszerüitetekben.
«= Három Igaz szó: Bruncsics bora jól
folyöÍSÍSZEEE
)( Vége vaa a Valcntlno legendának t A Színházi Elet uj száma -izgalmas cikkben számol be Mlndszethy Tibor amerikai karrierjéről. Incxt Sándor hetilapjába a vigszinhári társalgóról. Nádas Sándor irt cikket. Hadijelentés a pesti kínai frontról Erdős Rence színdarabja a Színházi Elet húsvéti számának melléklete. Harsányt Zsolt cikke a legnagyobb amerikai sikerről. Csókról csókra kotta. Darabmelléklet Nagy Samu .Zörög a haraszt...\' Egyes szám ára 80 fillér.
)( A Képes Krónika legújabb száma ismét hoz pompás képanyagot Kínáról és a forrongó Albániáról. Szövegrészében pedig novellát, verset találunk Csermely Gyula, Szekula Jenő, Kosáryné Réz Lola, Tersánszky János, Medveczky Bella, Szent-imrev Jenó, Mihály László, Munzáth Ousz-táv, Teöreökné Arányi Mária és Horváth Béla tollából, Cikket Írtak Bandat Horst dr. egyetemi tanársegéd és mezőgazdasági tanulmányt Kukuljevlcs József keszthelyi akadémiai tanár.
Fövaroíí rnm Fflvími minkaí
Sflrlai Zsigmond
szabómesternél Nagykanizsa, Főút Kororu miiod. nnutt
■0Z8ÓSZIHHÁXAI
Városi Színház mozi előadásai vasárnap 3,5, 7 és 9 órakor: Szeress és enyém a világ, egy romantikus bécsi szerelem története a régi boldog békeidőkből 8 felvonásban. Főszereplók: Mary Philbin és Normann Kerry.
Uránia mozi előadásai vasárnap 3, 5, 7 és 9 órnkor: A kutyamosó, énekes láncos ftlmszkeccs 3 színpadi és 3 filmré8zben. Személyesen sze-reptlnek: Din Norbert (a magyar Vil-mino), Mihó László, Székely Klári, Szerdahelyi Lajos.
Keszthelyi Uránia vasárnapi mü-sora: „Pompeji pusztulása• világhírű film. A történeti eieményekben gazdag film szereplői a legnevesebb fitmstarok. Az előadások vasárnap is fél órával előbb kezdődnek tekintve, hogy a film 12 felvonásos. Jegyekről ajánlatoselöre gondoskodni.
982-85.
1927 április 10.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
SzAK—NTE
A Szigetvári Atlétikai Clubo\' látja ma vendégül az NTE. A SzAK, mini első osz\'á:yu csapat, még nem szerepelt Nigykaniisán, hemulalko-zójukat tehát annál is inkább érdeklődéssel várhaljuk, meri az ős;i fordulóban saját otthonukban a leg-meilepöbb eredményekel szoktak predukálni. A moslanl tavaszi fordulón meccseik legnagyobb részét idegen pályán kell játszaniuk s igy tudásuk igazi próbáját moslaii szereplésük fogja adni. — A mérkőzés 3 órakor kezdődik a Ztinyi sport lelepen. * _
(Az NTE Csáktornyán.) A húsvéti ünnepeket Csáktornyán fogja eltölteni az NTE csapata. E fo^dla ugyanis a Cakó ecki Sporlski Klub meghívását, amellyel két mérkőzésen fogja összemérni ereiét. Mlr a mull evekben is mindig felmerült e mérkőzés terve, de a megvalósulás stádium íba csak a mull hetekben kö-tölt magyar-jugoszláv sportbéke juttatta el. A csapatol számos sporl-barát Is el fogja kísérni ugy, hogy mintegy harmincan fognak álráu-dulní Csáktornyára.
(Háziezredünk mezei futóversenye.) Tegnap délc ö:t 8 órakor rendezte a m. kir. 6. honvéd gyalogezred nagyszabású mezei futóversenyét. A vcrser.yen minden század egy-egy ötös csapattal szerep;!!. Indulás és beérkezés a Károly laktanyánál volt. U.vonal: Sánc—Brgola-hegy—B\'au villa—Oyaioghld a városi légiagyár mellel!. Az 5 km -es erősen hullámos és igy igen nehéz pályát 22 p. 52 mp. alalt tette meg Atarkó András szakaszvezető, ami feltűnően szép teljesítmény, de nyomon kövelték öt Mimmel, Sípos é6 Benkő bonvédek is. A csapalver-senyben első lelt a III. géppuskás szizad, mlg az I. század mull évi bajnok csapat|a csak második helyezést ért el.
(TennlszgyDIés.) A Zrínyi Torna Egylet lennisz osziálya ma délelőtt tél 12 órakor taggyűlési tart a Roz-gonyi utcai elemi iskola tornatermében.
HANGSZEREK1
icttuiitiihk p i7s-h1 k*tt _ S IS .
Ditialil ,. IB\'EH). Sitink . m75. tilirattrik .1311. ItsiilKW „2111..
•ts. nb. Közvetlen szállítás a gyártási forrástól I 14.000 elismerő levél I Küldn magyar osztályt Kérje levelezőlapon CmetyrelGf. Mlyeg ragasztandó I) képes föárjegyzé-künkel, melyet díjmentesen küldünk. BEINÉL ÉS HEHOIiD Hangszergyár, KLINOENTMAl. 14s3. szim sízuaui,)
IŐ26A2DASÁÖ
A szamócatermesztés titka
, Csaknem minden házikertben van egy egy szamócaágy. Rendesen azonban ez a keri le geibanyagoltabb része. Így a; utón írlhcir, tvgy a legnemesebb f .j ák is csak opió, keveset érő gyümölcsöt Ütemnek. Az ágyon egyik fzamócanövény a másik hátán szorong, a talajt ez a sürtl szőnyeg kiéli, mely jórészt csak leveleket nevel, virágzik, de éid-mleges termést nem hoz. A hibát már a talaj előkészítésénél kell kerülői. Igyekezni kell a földet minél előbb és minél alaposabban megmunkálni, islállótrágyá-val, vagy komposzttal alaposan meg trágyázni. De ez még nem elegendő. Foszforsavtrágyázást és p:dig négy-zclrr.élerenkinl 3—4, sőt 5 dkb. szuperfoszfát elszórását is megsio\'tta a szamóca halélni. Nyárvégi, őszi, esetleg tsvaszi ültetés esetén egy-egy késhegynyi szupcrfoszülot az ültető-gödöroe is célszerű üitetés elölt -beleszórni. Fölös indáitól n eg kell szabadi\'ant, s különben is gondosan ápolni 8 f jiödését csilisalétrommal is elősegíteni s abból száraz időben harmat felszáradás ulán négyzetméterenként 1 —2 dkg ot rászórni, s e műtrágyázást évente megismételni. E müirágya azután részben a csapadékkal, részben a tavaszi kapálás sil, esetleg öntözéssel jut a tblajba, bőségesen táplálja a növénykékei, szép, nagyfzemü termést fog biztosítani. Alig van kertünknek növénye, amely egy kis figyelemmel és szakértelemmel kezelve, olyan hálás volna mint a szamóca.
=. A gnzdakőzönség figyelmébe! A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület folyó hó 13-án reggel 9 órakor a Zalajzentmihályf-Pacsa déllvasuti állomástól 2 km.-nyire fekvő, gróf Teleky Tiborné őméltósága tulajdonát képező szántóföldeken különböző talajincgmtlvclő gépekkel bemutatót rendez, mely bemutatóra ugy a hazai, mint a külföldi gyárak közül többen jelentették be részvételüket, miért is igen nagyszabásúnak ígérkezik. Ezúton is felkérjük a Gazdaközönséget. hogy azon minél nagyobb számban megjelenni szive* legyen. Bemutatásra kerülnek: különböző traktorok, sortrágyázó és egyéb talajmegmunkálógépck munkában. Ezen bemutatásra kerülő gépek között szerepelnek az Első Magyar Gazdasági Gépgyár r.-t.-nek különböző talajmegmunkáló gépjei, továbbá az ngyanezen érdeVcItségbe tartozó Automobil és Traktor-kereskedelmi r.-t. Fordson traktorai is.
A PALMA kaucsuksarok olcsóbb lett!
tfmi
Az elöző napok élénkebb lorgal-mát ma nyugodtabb Üzletmenet vál-tolla tel. Az irányzat az egész tőzsdéid!) alalt egyenlőtlenül alakult. A kilengések azonban csak kivételes esetekben haladlák meg az 1— 2%-ot A piac legszilárdabb ériéke isméi a biztosítók piacáról került ki, I. i. Fon cier, mely ujibb 30\'Yo-kal javult. — Ugyancsak szilárd volt az Első Magyar Biztosító, mely tulléple az ezer pangős áifolyamol. Barátságosan len-dáli Naslci, Magnesit, Magyar cukor, Fegyver, a kullsiban Magyar Hitel és Nova, továbbá néhány bankérték színién barátságos voll. Ezzel szemben gyengüllek a bányapiacon Bauxit és Kőszén, ezenkívül RészvénysOr, Oummi, Danubius. Trust. a kullsz-ból Oslrák Hitel, Rimt, A\'lamvasut.
Párti 3037, London 25-2S\'.\'i, Newjotk 519-r/i, Brosséi 7225\'.i. Mllino 2507\'.1, Amsterdam JOS-, Berlin 123 22\'.!. Wien 73-1J1.1. Solti 3-75. Prága 15-39\'/!, Vsnó 57 95, Budapest 90-80, Belgrád 9 13\'.!. Bakuén 325.
i bdsywtt ttuáa Jtpiáw
Felhivom a mélyen tisztelt közönség figyelmét a most megérkezett világhírű
herendi porcellántárgyakra,
melyek tetszetős formájuknál és olcsóságuknál lógva nagyon alkalmasak húsvéti ajándékoknak.
Dusán felszerelt raktárt tartok ezenkívül női selyem és flór harisnyákban, valamint férfi sport- és divatharisnyákban, azonkívül Ita, Borsallno, Pichler és Gyukits kalapkülőnlegességekben.
BARTA ALFRÉD, Főnt 8.
valuták
Angol I. 27-79-77-95 Belga Ir. 7952-79-82 Csák. 1692-17-00 Dánk. 15260-153-25 Dinár 10-02-1908 Dollár 572.00-57440 PrineUli 22-55-22-85 Holl. 22880-229-80 Lengyel 63-10-63-90 Lel 3-46-361 L*v» —.— Líra 7175-28-25 Márki 135-57-136-07 Sehtll. 80-37-80-72 Norvíg U7-70-M8-35 Svájci I.I10-05-IIÖ-IS SvM k. 15315-153-80
DEVIZÁK Amst. 228 95-22965 Belgrád I004-100S Berlin I35Í7-13607 Bakirest —\'——•— BrUsuel 7955-7980 Kopenb. 152-70-153-15 Oulo 147-80-148-25 London 27-79-27-87 Mllino 27-50-27-80 Newvork 57215-3 85 Párta 22-37-22-52 Prági 16-94-16-99 SJOIU 412-416 Stoekh. 153-2 S-153" 70 Vinó 6355-64-75 Wkn 8047-80-72 ZQrteb 11M7-1IO-40
Terménytőzsde
Bon Usziv. 75 kg-os 3310—33-50, 76 kg-os 33 60—34-00. 77 kg-os 34 00-34 40, 78 kg-os 34 40-34-60. egjíb 75 kg-os 3MÖ-32-50, 76 kg-os 32-50-3190, 77 kg-o. 32 90 - 33 30, 78 kg-os 33-50—33-70, rozs 26 40-2650. likirmány árpi 22-50-22 80, sorárpi 25-00-26-C0, sib 22.00-2220. lengett 20 20- 20-40, kólei 20 80-21-30. boziíorpi 17-60-17-80.
idlái Unt lyMrfalHr *»»V-kmkMto IX, laokaalua
HÚSVÉTRA leghasznosabb és legkedvesebb ajándék »r MILTÉNYI CIPŐ!
Legjobb minőség! Jutányos ári
Mindenfajta luxnscipök, sportcipők, tennisz és utcai cipők nagy választékban.
ZALAI KÖZLÖNY
1827. áprilU )0.
« mmm i
legnagyobb gond fordítandó a gyomor ós belek rendes működésére. Emésztési
zavaroknál fél pohár Sohmidthauer-f él
biztosan és gyorsan ellávolllja a szervezetben felhalmozódon kóros baktériumok* feriöllenlli a gyomort és beleket és ezl.tal
jelentékenyen fokozza a szervezet ellenálló képességél. isw
«.,„h.löll.i.n.a> 0«.gb.n, S.itkOldi.l I.aly, („mindi k...rO.I» forráavállalatKomáron.. ár).g,«á> lansáf l.al«kit.k kl.án.tr. bárm.nt...
APBoHIBDZTÉSEI
Ai apróhirdetések dija 10 izólg 50 flltfis Ciinszó a minden vastagabb belllból álló szó két szónak száoiitlaUk. Minden további szó dija 5 fül. Vasár- és Ünnepnap SOO/o felit, szerdán—pénteken 25%. felár. AlUst keresőknek SO*o engedmény, A hlrd«-tési díj «IAr« íUotondfl.
Vízvezeték berendezése-
Kot bokopcBoláat a városi
KOI wixwoxoiókbo Ugoloaóbban és lopjobbnn készít WEISER gépgyár, Sugér-ut 16.
Fajtojás, többszörösen diiaiott fajtiszta keiesztezclt kendermagos Pilmuth. mely bóséges tojó éi nagy busbin nyilvánul, legclentálóbb barixnfibctcgségekiiek, darabja 40 fillér Arlner éa Kalamon fUszer-kereskedésében Nagykanizsa, Csengery-u.
5. szám.__95t
" Tanonc fizetéssel felvétetik — Papp Oszkár cipésznél, Magyar-utca 6. 1379
GyöxfidjOn meg és forduljon teljes bizalommal házasság ügyben .HEURÉKA\' Budapest, Dohány-utca 22-24., mert ha még eddig nem találta meg élete páriát, ugy ezen az uton fogja megtalálni. Utólagos díjazás. 128
Vízvezeték szerelési
legjobban éa legolcsóbban kéaxl-tck. Hibásan sxsrslt vsxstékskst átalakítok. VARGA ISTVÁN bádogos és sxorclö Dsák-tér 4* SJtám.
PénxkAlosAnt bekebelezésre minden öauegben a legelónyöaebben és leggyor-aabban lolyóalttat Aoxél Ignéo pénz-kMcaönközveUtó Irodája Nagykanizsán, fönt 3. sz. alatt. Kénysjrsrkalosfln k5t-vényskst veszek. 117
Kiadó egy Olszobás, nagy udvaros uri lakás, esetleg istállóval. — Clm a kiadóhivatalban, 1292
Megbízható llatalember bolti ascolgal állást keres, Jó bizonyítványokkal rendelkezik. Címeket kér a kiadóba. 1318
400 holdaa elsórenda birtok, melynek egynegyediétze kitűnő rét, a löbbl mind szSntoiold. elegendő és jókarban levő fcpn-lete\'ákcl, idei teimésscl együtt, akár egyben, akár pedig 100-2C0 holdas (észtetekben Is, aránylag nagyon olcsón és kedvező, fizetési feltétetekkel sürgősen eladó Bővebbet: Aoxél Ignác pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Főút 3. sz. 1341
Jó bizonyítványokkal rendelkező uraaágl Inaa állást keret, elmenne csaposnak vagy bálmilyen bizalmi állásba. Címeket a kl-
adóba kér._1319
Háxvoxetönönek ajánlkozik szerény, magányos középkoiu nő msgányos úrhoz, éves bizonyítványokkal vidékre, esetleg pusziára. Clm a kiadóban. 1373
Egy jókarban levő német gyártmányú lélhosszu xongora eladó. — Klskanlzaa. Varazsdi-utca 5. 1396
Varró- és tanulóleányok felvétetnek Küló-JtíWőgyárnál, Só-utca 3. 1380
Egy szoba-konyha május h<S l-ére kiadó, bővebbet Vörösmarlhy-ntca 12. -1415
Egy emeletes, moderúül épült ház a belvárosban elfoglalható lajcásstl, Rákóoxt-utoa 61. sz. hál. Cfa#ngsry-utoa 52.
és 75. sz. ház. Laxsnakból még 20 hold eladó. — Bővebbet: Abxél Ignéo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagy-kanlzsán. Póut 3«.SX> .__1Í42
Cilnosan butoroxott sxoba kUlön bejárattal, esetleg konyha használatul azonnal kiadó. Clm a kiadóban. -1417
Itt a húsvét!
Minden gyermek öröme a piros tojás és a nyuszika, ha jó csokoládéból készü.t. — Ajánlom a
legjobb é* legszebb kivi»elü nyul tojás és dessertjei-met szavatolás és jutányos
árak mellett. Olcsó naranosvásár a
Cukorka Királynál
rfeffcr Oyula. mii
Hé* áa főid bérb..dá.. Sincbin a Swugli filc Ilii is Idldek mi délulán 4 ólakot a helyszínen biíbeadstnak. -1414
Finoman lő*ő nd uradalmi hiilioz bái-mlkori belépésié afánlkozlk.ahol hizvezelónő nlnci. Levelei Homor Tini nívre a kiadóba.
Kél klr.k.t.x.krdny, atellázs. puli olcsón eladd Hyonyady u. 13. -1409
Husvélii kláiutlloro nagyon olcsdn ds-atei megmaiadt játékárumat. Sierb, Eílsé-bellér 20. -1110
Jágazakrány nagyobbfi|la eladd.
\' "ládák, tlldkidak, ■ ••- kap-
FOrddkádiik, fotalk----- —
legfőbb mla&ígben, olcsdn. Készen -r híd Baksi\'^Jogosnál. Klnlzsy-utca 21
Somogysze\'nlmlkldil házamat, imely ui-lelnek kiválóan alkalmas, kertlel, gyümölcsössel nagy méhészettel kedvezd feltételek melleit .l.dom. Érdeklődni cssk húsvét elsd é> másodnapon leliel yltéz Szdca Ferencnél Kossuth-tél 6.__j^j
A szenlgyötgyváil liegycn egy azAlfi-blrtok Mrbeadd. bdvebbel EíltvOiléi 24.
Szenlbeináthegjl laj-k»lj«kkiatyák
eladók Klnlzsl-uTca 7. az. alall.
B- . _ L. Kanizsa halárában iriOK 10 hold a tinid tf rétbíl állá killlnö birtok, tígla-I.tállá és lakóházzal jutányos árban eladd. - Bdvebbel Duká.z Mik.. Nagykanlzaán, Rákéctl-ulca 29. Ilim.
Egy |d kaiban levd 2 is líl tonnás gyors t.hdr.utó aladá. vagy befekletiasel egy tára kerestetik. Clm a Hadiban. -1419
Eladd egy leljesen jdkathan levd com-plell ebidld. Clm > kladiban. -1371
Pr.ató szemilyautd, ti saemílyes, kl-logislalan Uzemktpea, olcsdn eladd. Katif-marin, Nádol u. í. Telelőn 167. 1422
Bdscndoiler xongora olcsdn eladd — Mayer lesldnil. 1424
Pctdli-ulca 31. ftiimu ház, fllsietkeres-kedfssel egydtl eladd. N26
Nagy húsvéti edényvásár!!
IT Meglepő olcsó érakl "WS
Vizes pohár csiszolt ... P —\'20 Boros . . ... P —-16 Vizes korsó girlanddal P 1-25 Tészlás készlet 6 tányérral, gyOnyOrU minlákb?n... P 5\'—
Porcellán tányér —70
Tészlás tányér .........P —-56
Teás készlel 6 személyre
divatos mintákban ... P I2-— B\'igrc n\'gyobh,
nép mlnllbáii P --36
, kisebb, , . P —24
6 pár teás csésze gyOnyOrd mintákban 4-— pengőtől kezdve.
HELCZERttveg-ésporcellánkereskedésben^te
u. i.
Á világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos e^cillsi bdye:
WEINER GÉPÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
Ffltitlel: Csengery-ut 2. szám. Fi<ikOzl-i: Király-utca 34. «z.
H legkedvezőbb részletfizetésre 5 4vi jótállási ~m
is kapható.
S.abndhegyan egy hold Idld gya. milcsdssel eladd. Bővebbet Telekl-ut 31.
Borbályaagád felvételik áronnál — Píll lodráunál. .1427
Egy hármas oaaaa is lidautalok eladók Király-utca 14. |<2S
fwri, ül, m
Kiscsibék etetésére: kö e -Vása, lénger<dara, eglsi klssitmll lengeti Madárelcség: Kevert madirétel, hlmozott-zab, lény.nag kendermag, édes-repce, Siláta-mag, tokmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Wldder
magkereskedéiében Enaébet-tér 10. (Bíróság melleit;
Értesítem > t. toigy-
kozflnségel, bogy nálam dusválasz-tékbin a legszebb minták vannak
feliérnemüek és minden e szakba vágó
előnyomtatáshoz. Felveszek urileányokat fehérvir-rás tanítására. Fehérneműt jutányosán, legszebben készilek.
BLAUHORN SZID1 Eötvös-tér 28. i,n
a
oda-vissza
megtakarítja utlkOlUigit, ha Budapesten csak az udvarban Clm: OLCSÓ E4BUÉEVÁSÁB BUDAPEST
32 SIHát-T^JTC* 32
alatt riairol, ahol 1 miler schlTfönt, vágy vístnat 65 III-lirirt, leitít rtgy őelínf 7* 111 lilén, kanavitzt, vaoy angfnt métercrikéiit SS
....... "lárinrlAI darabonként SS
lérért.
Iliiéiért, plié tomikdzdt zsebkendői lillétárt, Ví-rr-
ndi szövetet! pengi SS Hllértit, dupla-Milcs létlInCvetel S pengd 50 llllétéil. 1 nttler houtu Ichiritetl kWt tepeddl t pengd 50 fillérért, virágos villa-paplant IC pengd 72 fillérért, u. m ágygarnilurik, roönycgek, férfi éandi kész Ichciiicinílelí, gyapjuszdvel éa aalyein-maiadikok tninden elfogadható irban.
Pulii mltltiürt Idtihamliui Idjoitl\'t
K4r|á áVlagytzááasskat.
TENNiSZEZOK FIGYELMEBE!
Kertész Tódor sportáruház vezérképvis\'eleiét megkaptam, raktáron tartok Slazenger, Darsonval Mass, Sall slb.-féle világhírű gyárak UtCtt büdh\'pesH árjegyzék szerint.
._ \'a -r.- USA iká* f.
Tennisz raketek szakszerű hurozósát
legjobban és leggyorsabban készítjük *
VÁGÓ ENDRE illatszertára, M 14.
X
Citesltem az Igen lisztéit kocsi- és autólul-jjdonosokal,
^K^autówígólti
mlOyrkérl Jótállást vállalok. ^ BUllálok\' továbfca kocsik készítését, >vilá»át, lóvisálKIst és e szak mába vágó Saazea munkákat jutányos árakon.
•Raz\'elellel
BAZSÓ 8AND0R
oki. lópatkoló él kocslkorács — Telekl-ól \'ái tSfv5«-ttr sarok.
" Tengeri és árpa darálóm állandóén tizemben van.
imT. /pfiii» fa
ZALA! KÖZLÖNY
Cement- ^s márvány-mozaiklapok, keramit-mettlachi és fayence lapok
gyár! árban
bír Ital SS
Részvénytársaságnál Budapest, X. Kerepesi- ut 67
•Telefon: J. 352-72.
Válla! burkolómunkát, mükőmunkát. Terrazzo- és DnrbaMltbeton-burkolatokat.
Kérjen árajánlatot,
mielőtt szükségletét tedozl.
Szívógáz IbkamQbilok,
benzinlokomobilok, cséplök, ekék, boronák,
vetőgépek, széna-gyUjtűk, „Planet" kézi-éslókapák, mindennemű töltögető eke
minden nagyságban. Autógummik.
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
POCH-kerékpárok
békebeli minőségben kaphatók kedvező részletfizetési fellételek mellell
Brandl Sándor és Fia
cégnél, Deák-tér 2. u,
a Iclsótemplorunál.
Kerókpárgummlk és alkatré-az«k a legnlnaóbban. Kerék-pápjawttó műhely t
5198 1927
Árverési hirdetmény.
Az alsóerdőn kilermeil cca 110 urm». II. oszt. lüzifa Tétételben f. évi április hó 12-én d. e. 9 órai kezdettel nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek fog eladatni. Találkozás a vágás területén.
Nagykanizsa, 1927. márc. hó 30-án. Polgármester.
Rákóczi ut és Kenyérmezó-u. sarok a Keleti p. u. kózvetlen közelében és a Városi Színház szomszédságában Újonnan álatíkilva. Kényelmes, tiszU szobák. Olcsó polgári árak. Oóztülés.
Vidékiek találkozó helye.
Ktrenreich Aladár és IU!er lakab
» MirJn Minr, 10 í„a St a Jái«t löbarc,. ,unS
Fényképészeti cikkek
nagy raktára. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papírok, vegyszerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlsz Jenőnó, Nagykanizsa Bazár II. udvar. .
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és .egyszerű ernyőkben. — Javitást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
Legszebb alkalmi é\'s húsvéti ajándéktárgyak!
több németországi és az összes hazai szántógépbemuiatón ugy fogyasztás, mint
szántás, cséplés és vontatás
tekintetében a legjobb eredményeket érié ei. — A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület meghívására gróf Teleki Tiborné pölösker uradalmának Zalaszentmlhály-Pacsa vasútállomástól 2 kilométerre fekvő birtokán
1927. április hé 13-án délelőtt 9 órai kezdettel
szántógép bemutatót rendezünk, melyre a t. gazdaközönséget ezennel tisztelettel meghívjuk.
SCHLICK-NICHOLSON
Gép-, Waggon- és Hajógyár R. T.
Budapest, Vf.\', Váci-ut 45-47.
Elárusitóhalyak i Eppioger I. és Fia fa-, cement és egyéb épitésl anyag kereskedése. Nagykanizsa. — Lázár József fakereskedés, épitéíl anyagok raktára. Keszthely. — Szatucaek János fakereskedés. cement- és mükógyáf, Komárváros. — Sommer Sándor gabona- és terménvkereskedés. Zalaegerszeg. — Mosoiiyi Artúr gózmalom, lüréu- és villanytelep. Zafaapáti, - Mosonyl Henrik (akerc»M<5, Zajaazantgrót.
U — a város minden részé-■»«<*«* K. ben. több nagyobb és Tdsebb Jövcdelinezó bérházak, emeletes, magán- is üzlet házak Jtftányos áiban eladók. Bővebbet: Dnkász Miksa ing. közveütó Nagykanizsán, Rákóczi-utca 29. sz.
I
Howréroz |
Tj^
faséroz
É.les.lem N-gykamr^, és vidékc mélyen tlsiten l-.o:fiyközOnség.!i, hogy a leguj?.üD plissé-modellok megérkeztet. — p||ssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok. Tisztelettel
VARGA NÁNDOR
rnkalestS, cenn.aó-vtllal.E. ^tagykanlzeoa, Hunyadi-utca 19.
Oyfljlótelep: Kaztnezy-utca S.
Festés V Gözmosás Tisztítás
Tárgy: Mezőgazdasági termények taztöl való megóvása, 3496-1927.
rdetmény.
A 44.200—1924. B M. körrendelet értelmében közhírré leszeni, hogy a mezőgazdasági ♦élményeket külön engedély nélkül csak oly belsőségekbe szabad behordani, azokat ott tartani és kicsépelni, amelyek a legközelebbi lakóháztól, gazdasági épülettől (magtár, kocsiszín, istálló) legalább 100 méter, illetőleg 2000 keresztnél kisebb mennyiségű termény behordása esetén legalább 50 m. távolságra vannak és a szomszéd aszlagától, kazlától, boglyályától legalább 15 m. távolságra íeküsznek. A távolságokat mindenkor a kérdéses belső területnek (szérűnek) az emiitett épületek, illetőleg a szomszéd asztaga felé legközelebb eső szélétől kell számítani.
Oly belső területekre való behordáshoz, melyek a fent előadottaknak nem felel meg, a városi tanács engedélye szükséges.
Az engedélyezés iránti kérvények f. évi április hó 24-lg nyújtandók be s közölni kell benne a belsőségekre bes^ál.itanl szándékolt gabonamennyiségei, a cséplés helyének a legközelebbi épüleltöl való távolságát, a pontos lakcímet, továbbá azt, hogy géppel vagy kézicsépiővel törlénik-e majd a cséplés. \\ A város 1. és II. kerületében lakó gazdák egyénenként külön-külön tartoznak kérvényüket beadni, a III. kerületben (Kiskanl-zsán) lakó gazdák pedig együttes kérvénytadnakbe,amely l\'iander György ny. v. küllanácsosnál fektettetett le.
Akik fenti rendelkezéseket és tilalmakat megszegik, vagy kijátszik, amennyiben cselekményük- súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követnek el és 15 napig terjedhető elzárással és 120.000 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntethetők. <■
Nagykanizsán, 1927. évi március hó 30-án.
Városi Tanács.
ZALAI KÖZLÖNY
349/926.
Hirdetmény.
Alulírott ezennel közhírré teszem, hogy néhai Holczer Lásilóné hagyatékit képező ingóságokat (felső, alsó és fehérnemUekel) folyó évi április 11-én délután 3 órakor helyben, Föut 20. szám alatt készpénz lefizetése mellett nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek eladom.
Nagykanizsán, 1927. április 3 án.
Hardy Gyula
nyug. városi kozgyám, 1349 mint kiküldeti
PAPAOAI
fe.se, apha,
Péttui ftéta^Mhésetábo
Önkéntes árverési hirdetmény.
Ezúton hozom köztudomásra, hogy a tulajdonomat képező 2 darab négy éves igásló, 1 pár lószerszám, igás-kocsi teljes felszereléssel folyó hó ll-én, hétfőn délelőtt fél 12 órakor a nagyvásártéren a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés mellett önkéntes árverésen eladom.
Németh István
,m Vörösmarty-utca 13.
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
állandó kiálliiása FORDSON traktorok, FORD alkatrészek, gummlk rakura
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyárosnál Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, autókarosszeriák készítését, javllását, átalakítását és bélelését, autogénhegcsztést és nlckclezést. Kitűnő munkai Telefon 250. Jutányos árak!
1627 április 10
varrógép
rég bevAlt jó minőségben
Ke drezö/iiefési/c//á/e/cí
A világhírt! ff
PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli rak\'ára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb varrógépraklár, a felsölemplomnái. 20 havi részletfizetés I
SINGER VARRÓGÉP
B ÍS Z V É NYTÁRSASÁa
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FÖUT I.
Mindennemű parkettázást, öreg elhanyagolt parketta fel-gyalulás.l, bccreszlését dső-tendu kivitelben készl i
S0ŰS IMRE parkettázó mester
Pécs, Apáca-utca 9. szám. Jelcneleg ilt Ksnlzsán, az uj városi bérház pnrkettázását készítem, ott lehet érdeklődni.
A legújabb szerkezetű
„HSCS" nyersolaj üzemü traktorokat
az elpusztíthatatlan erőgép jelző Illeti meg. Olcsó üzeme és egyszerű szerkezete felülmúlhatatlan!
Április 13-án reggel 9 órától kezdve
gróf Teleki Tiborné Őméltósága pölöskei gazdaságában (Zalaszentmihály—Pscsai állomástól 2 km.-re)
A Zalavármegyci Gazdasági Egyesület szántógép bemutatói rendez.
A bemutatón a „HSCS" traktor is résztvesz.
Győződjőn meg személyesen traktoraink kiválóságáról!
Hofherr-Schrantz-ClaytonSchuttleworth
Fióktelepek: Győr, Gróf Tisza István-tér 5. Kaposvár, Fő-utca 8.
Zalamegyei képviseletek: Heimler József Nagykanizsa, Mayer Testvérek Keszthely, Steiner Zsigmond Tapolca, Csizmazia István Sümeg, Riegler Mihály Zalaegerszeg.
Nyomatotl a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavczelő: Ofcnbecri Károly.)
87. évfolyam, 83. szám
Nagykanizsa, 1627 április 12, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SmfcraVWg és Uadóhhnrfil F6ut 5. sz. Kexztbdyi flókkUdóhiratal: Ktefzludy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intenirban-telefoa: Nagykanizsa 78. Előfizetési ára egy hór» 1 pengi 40 fillér.
Barátság s ami mögötte van
A közeli magyar nemzeti |övö Irányít határozza meg és kötelezi et az a barátsági okmány, amelyet Olaszország és Magyarország miniszterelnökei Rómában aláírlak. A\'landó béke és OrOk barátság szerződéses záloga ez az okirat.
Az olasz kormánnyal kötött megállapodás Magyarország külpolitikai helyzetét, hatalmi állását, bármily szerény is ez ma még, rendkívül megszílárdilja annál az eredménynél lógva, amely az olasz nagyhatalom nyílt magyarbarálságát fekteti le.
Most Rómából olyan ujabb nyilatkozatnak elhangzásáról kapunk értesülést, melyet Bethlen István gróf nyilvánvalóan hazája közvéleményének tájékoztatására s bátran mondhatjuk, reményeinek jogos felfokozására kívánt tenni. Azt mondja a magyar nemzetre nézve a római ul jelentősége abban rejlik, hogy végre egy nagyhatalom kormánya a háborút követő hosszú évek után, amelyben Magyarországol mesterségesen izolálták, nyuj\'ja felénk barátságának jeleit és erős kezét, ezldőszerinl egyetlen nagyhalalom, mely nyíltan mögöttünk áll, aminek súlyával szemben természetes kötelessége leszen Magyarország kormányainak a két országol közösen érintő kérdésekben olyan orientációi folytatni, mely az olasz kormány felfogásával harmóniában áll. A magyar külpolitika irány vezetése tehát az olasz nagyhataloméhoz kell, bogy igazodjék és ez a .kell" nekünk annál könnyebb és célravezetőbb, annál gyümölcsözőbb és őszintébb, mivel ép ennek a nagyhatalomnak földrajii helyzete és nemzeti konszolidációja, hatalmi épsége éa ereje nem rejt sehol, semtninémü vonatkozásban a magyar érdekekre és nemzeti gondolat érvényesülésére hátrányi, ellenkezőleg nemcsak a történelmi kapcsolatok, hanem jövöbzli nemzeti fejlődésünk éidckel szerint is egyedül való biztatás függetlenségünkhöz és állami törekvéseinkhez méltó feladataink betölthetésére nézve. — Bethlen István gróf a fiumei kikötőn keresztül megvalósuló szabad utszerzés mellett tehát a döntőbírósági szerződéssel kimélyített ba-rilságol s e barátság értelmébe foglalt külpolitikai irányt jelöli meg az Itáliával köiölt sorsdöntő fontosságú kötelék legértékesebb elemének. Hálásan ismerjük el a nemzet vezérének JovCí-e látását és diplomata! "\'lét, melyekkel a biztos ulon Magyarországot a nagyhatalmak hátvédjével egy igazságos nemzetközi megítélés és megbecsülés révébe juttatja. Az ő utal és lényei nem a kalandok léllegláró álmain keresztül, hanem a realitás és megfontolás módjaival vezetnek a biztosabb siker és nemzeti aspirációk megvalósulásához.
- \' — - jir------------1., —- i a, IJTJ^II\'
A miniszterelnök tájékoztató beszédben beszámol római utjának eredményéről
Bethlen István gróf ma Milanóban tartózkodik — Csütörtökön érkezik haza A politikai életben megkezdődött a hasvéti szünidő
Budapest, április 11
Bethlen István gróf miniszterelnök a keddi és szerdai napokat Milánóban fogja tölteni, ahol Durlni di Monza gróf budapesti olasz követ vendége. A kormányelnök csülöriökön már Budapesten lesz, mivel a húsvéti ünnepeket itthon óhajl|a tölteni családja körében.
Bethlen István gról római útjáról és annak eredményeiről egyelőre nem óhajt nagyobb nyilatkozatot tenni. A képviselőház külügyi bizottságának elnöke május 4-re fogja összehívni a bizottságot, amelynek
ülésén a képviselőház tagjait részletesen tájékoztatni fogja római utjának eredményéről.
A külügyi bizottság üléséi megelőzően az Egységespárt pártérte-kezlelet tart, mely alkalmai a miniszterelnök arra fog felhasználni, hogy az ország közvéleményéi a magyar külpolitika uj irányelveiről és római útjáról tájékoztassa. Ezt a pártértekezletet május 2-án fogják megtartani.
A képviselőház szünetével az egész politikai életben megkezdődött a szünidő. A képviselők legnagyobb része már vidékre utazott.
Megverték a königsbergi szovjet követet
Berlin, április 11 (Éjszakai rddlójelentés) A königsbergi kövei inzuliálási ügyébsn a rendőrségi nyomozás a következőket állapította meg: A merénylő, aki megverte az orosz szovjetkövelet, egy Lechei nevü lett ember, aki ívekig élt Oroszországban és perfektül beszéli sz orosz nyelvet. Ö maga kihallgatásakor ugy adta elő a dolgot, hogy az utcán ment, mikor a szovjet-
követ társaságában szidta az orosz keresztényeket. Ezen annyira felháborodott, bogy odament és elkezdlc ütni a követel. Azt vallja, hogy nem ludta, hogy akit ül, az a szovjet követ. Tanuk szerint a követ nem illette becsmérlő szavakkal a szovjetoroszországi keresztényeket. A verekedőt letartóztatták. Mintegy 20 embert kihallgatás után elengedlek a kapitányságról.
A nagyhatalmak együttes jegyzéke a kinai nacionalista kormányhoz
Szigorú ultimátum a nankingi események ügyében
Sangttal, április 11 (Éjszakai rádiójelenlés) Ma délelőtt átadtak sz öl nagyhatalom együttes jegyzékeit a nacionalista kormánynak és Csangha Seeik tábornoknak a nankingi események ügyében. A jegyzékben három pontban van összefoglalva a nagyhatalmak, nevezetesen Anglia, Olaszország, Japán, Franciaország és az Egyesült Államok kormányéinak követelése. 1. A felelős csapalparancsnokok és a véres eseményeket előidéző katonák szigorú megbüntetése. 2. A na-cionallsla hadsereg főparancsnoka
Írásbeli bocsánatot kér az események miatt, egyben Írásbeli igéretel tesz trról, hű£y a nacionalista csapatok az idegen állampolgárok érdekeit nem sértik meg és ellenük nem támadnak. 3. Teljes kárpótlás az idegen államok állampolgárainak a szenvedett testi és anyagi károk miatt. A jegyzék hangsu\'yozza, hogy ameunyiben a nacionalista kormány nem teljeiilené a követeléseket, u;>y a nagyhatalmak megfogják tenni a szükséges intézkedéseket, melyeket jónak vélnek a nankingi vérengzések miatt.

Statáriális tárgyalás Szántó Zoltánék felett
Budapest, április II Szántó Zoltánnak nagy kommunista bünptrében a kir. ügyészség 51 vádlotl közül 31 ellen lázadás büntette címén indilványozla a statáriális eljárást. A tárgyalás holnap.
kedden reggel 9 órakor veszi kezdetét. A tárgyalásra már minden intézkedést megkezdlek. Nagy rendőri készültség fogja fenntartani a tendet és csak szigorú igazoltatás után engedik be a hallgatóságot a terembe.
Fiumeiek tüntetése a római egyezmény mellett Fiume, április 11. Tegnap a fiumei magyarok és olaszok nagysza-báau gyűlés keretében testvéri barátsággal tüntetlek a római egyezmény mellett. A gyűlésről táviratilag üdvözölték gról Bethlen István él Mussolini miniszterelnököket. Melegen él-1 ették mindkét ország kormányfőjét és a két országot. A gyűlésen a hatórás vezetői is résztvetlek.
Lezuhant utasszállító repülőgép
Párls, április II. (Éjszakai rádió-Jelentés) Arras köjelében egy utasszállító repülőgép lezuhant. Két ember meghall.
Bosszúból gyilkolt egy
oláh rendőr Bukarest, április II. (Éjszakai rádiójelentés) Luslea Marin rendőr alaposan be volt rúgva. Ilyen álla-poban nagy bolrányl rendezeti egy korcsmában, ahonnan a korcsmáros végül is kidobta. Tegnapelőtt józanul beállított abba a korcsmába, ételt kétl, majd mikor a korcsmáros az ételt hozta, előrántotta revolverét és agyonlőtte a ko csmárost.
Nemzetlek és szocialisták verekedése Münchenben Köln, április II. (Éjszakai rádiójelentés) Münchenben a nemzeti szocialisták egy népgyűlés ulán a szocialisták összeverekedtek a Hlltler-pártiakkal. A közbelépő rendőrök közül keltőt megvertek, mire azok revolverüket voltak kénytelenek használni. Több súlyos sebesült maradi a helyszínen.
Elítélték Stresemann rágalmazóját
Berlin, április 11 (Éjszakai rádió-jelentés) Stresemann dr. külügyminiszter rágalmazásí perében Müller dr. ügyvédet a biróság 100 napot helyettesítő 10 000 márka pénzbűn-tetésre és a perköltségekre ítélte. Az ítélet felhatalmazást ad Streseman-nak, hogy fellebbazésre való tekintette! az ítélet rendelkező részét több lapban közzététesse.
A magyar válogatott csapat veresege Bécs, április II. A magyar válogatott csapat 6:0 aráuyu súlyos vereséget szenvedett a Hohe Warlen.
fALAI KÖZLÖNY
]3P 4prlll« 12.
Dr. Bangha konferencia beszédei
Nagykanizsa, ípiitis 11
Teljesen zsuloll templom közönsége elölt tartotta első konferencia beszédét legnap délulán dr. Bangha Bíla. Délután 4 órakor hölgyek, este 7 órakor urak számára. A hölgyko-zönségnek Jobbára az ökel leginkább érintő biligazságokról és időszerű kérdésekről. A férfi-konferenciáknál ama modern férfiához beszéli.
— Egy vallásos rönesszánszol élUnk — mondolla többek kOzOlt, amelynek Jelenségeivel mindenütt találkozunk. 35 év előtt indito la meg Prohászka püspök azl a tolya matot, amely a liberállzmus állal el-hódllolt magyar ugart a kalolikus-ságnak felszántotta. Ezt a szántást kivánja ó is ezen három nap alalt III végezni. Rámulalott arra, hogy a .modern világ" miatl ignorálta, szám-Uzle az intelligens világ a katolikus hitigazságokal. Majd visszapillantást vet: a történelmi fejlődés folyamán, miért pártollak el annyian a kato\'i-dzmustöl. A modern kor szellemi Irányzatában leli magyarázatát A mindenkori forradalmiknak a vallást, mint társadalmi tényezői, le akarta taszitani. Amikor azt akarták, hogy ne az egyház, de az állam képviselje az Isteni. A művészei! forradalom az antik művészetei, a pogányságot akarla a kereszténység helyébe állllani. A vallási forradalom kiadta a Jelszót: mindenki maga msgyarázza magának a Szentírást — ahogyan neki tetszik. És akkor megdőlt a keresztény egység — és szenvedtek a kereszlénység pillérei. A politikai forradalom — az első nagy francia forradalom, amely után ezer más forradalom Jött és mai napig is fennforog.
A forradalom a vallás legnagyobb ellensége, amely ezer ágyú torkából lövell lövedékét. Azután jött a filozófiai forradalom, a pogányság filozófiája. A modern filozófia nem épített semmit, ellenkezőleg — rombolt. A lilozólia forradalmát követte a társadalmi forradalom, amely megteremtene a- liberalizmust, amely a munkásnyomorl szülte. A munkásnyomor apja a Marxizmusnak. Hogy ez hová vezetett, láttuk magunkon. Minden ujabb és ujabb lorradalom egy csapásra készül a katolicizmus ellen. Szól a josefinizmustól eredő felvilágosítási rendszerről: minél tebb apró ludós parányokkal teletömni az iljuság agyát, hogy ne maradjon hely a vallásosság számára. Hogy az elme logikusan ki ne képeztessek. Beszél a katollkusellenes propagandáról, ami borzasztó arányban folyik. Az egyetemek voltak a szabadkőművesség fellegvárai — mondja. Ismerteti az egyetemek katollkusellenességeit. Az egyetemek tudatos népmérgezfsé-ről szól. Majd rátér az Irodalomra s a sajtóra. Az Intelligens közönség ismeri a tudománytalan „történetíró" Welist, ismeri Anatole Frarcel, Shaw-I, irodalmi .nagyságoknak\' beveszi, de Paul Burget-tól, a nagy szellemóriásról nem beszél senki. Beszél a sajtóról azzal az objektivitással és hozzáértéssel, ahogyan csak dr. Bangha tud beszélni. Kijelenti, hogy a történelem tizedrésze meg van hamisítva és pedig a katolikusság kárára.
Végül utat arra, hogy a bit és erkölcs útjáról leiért országok mind elpusztultak. A magyarság, ha visszaakarja szerezni azt, amit elvesztett, a hit és erkölcs útjára kell vlsszstérnle.
Ma délután ugy a hölgy, mint a lérti-konlerenciák a pontos időben folytatódnak.
Gazdasági háborút provokál Ausztria a szomszédos államokkal
i 13-én boáll a 0ajrda»Aui hadiállapot
Bécs, április II (A Zalai Közlöny bécsi tudósító-jától) A cseli-szlovák—osztrák kereskedelmi tárgyalások meghiúsulásának következményeként a két ország közötti áruforgalomban április 15 én szerződés hiányában az autp-, nőm vámtarifa tételei lépnek forgalomba, amennyiben egyes tételek más országokkal kölOII ét fennálló egyezmények alapján nem esnek a legtöbb kedvezményszerinti elbánás alá, melyben ezen szerződések szerint Csehszlovákia, illetőleg Ausztria is részesednek.
Az oszirák—cseh-szlovák larifális tárgyalásokat az osztrák kormány már az elmull év. őszén akarla lefolytatni és ezek során néhány osztrák vámtétel (tex\'íl és gépek) emeléséi, valamint egyes cseh-szlovák vámok csökkentéséi akarta elémi az osztrák Ipar javára. A prágai kormány lermészelesen hallani sem akarl a fennálló kereskedelmi egyezmény ilyen egyoldalú megváltoztatásáról, mire
a bécsi kormány a szerződést 1927 március l-re felmondotta,
ami nem tekinthető vajmi barátságos aktusnak, de beleilleszkedik az osztrák K«mány uj kereskedelempolitikai jtjsgramjába, amelyről már löbb izben megemlékeztünk és amely abban áll, hogy Bécs sorjában fel akarja mondani a szomszédos államokkal kOtfitt gazdasági szerződéseket és ujakat akar kötni a szerződő partnerek érdekeinek rovására. Természetes, hogy a szomszédos államok az odadobolt kesztyűt fel fogják venni és ilyen módon Ausztria Cseh-Szlovákla után csakhamar Magyarországgal, Jugoszláviával és Romániával Is gazdasági háborúba fog keveredni, aminek kárát kétségkívül Auszlria fogja látni.
A cseh-szlovák kormányt — hogy visszatérjünk a cseh-szlovák—osztrák gazdasági hadiállapot előzményeinek ismertetéséhez — a fennállóit szerződésnek március l-re való felmondása nem ijesztene meg, mire az osztrák kormány a felmondási ier-minusl április 15 re tolta ki, bogy a prágai kormány kiküldje delegációját az uj szerződési tárgyalások lefolytatására. A prágai kormány ezt meglelte, azonban a tárgyalások során az osztrák kofmány nem volt hajlandó lulzott követeléseiből engedni, a tervbe veit oszlrák vámtételeket a cseh gyáripar viszont elfo-gadhatallanoknak mlnősilell. Igy azután a napokban
a tárgyalások végleg meghiúsultak és április 15-én a két ország között érvényét veszti az eddig prolongált egyezmény, ami egyuilal burkolt gazdasági hadiállapolol jelent.
A bécsi kereskedők közölt a tárgyalások megszakilásának híre valóságos pánikot kelteti. Az Importőrök síeltek csehországi rendeléseiket stornírozni, mivel nagy veszteség fenyegeti azokaf, akik a szerződés nélküli idő alatt vásárolnak és megfizetik az autonóm vámtarifa magas vámlételeit. Így tehát április 15-én a két ország közötti áruforgalom a mini. mumra fog redukálódni, ami kétségtelenül súlyosan fogja érinteni a cseh gyáripart, de még katasztrófálisabb következményekkel Járhat az osztrák gazdasági életre, mivel egy csomó árucikkben az utánpótlás biánya következtében drágulás várható.
Érdekes, hogy a cseh szlovák— oszlrák szerződés felbontása közvetve a* osztrák—német egyezményre is kihalással van a legtöbb kedvezményekről rendelkező szerződési klau zula miatt, igy a némel—oszlrák viszonylalban is tzámoB vámtétel fog aulomatikusan emelkedni, amely kö-rülménynek kárál elsősorban színién az oszlrák fogyasztóközönség fogja látni.
Meglopó eredménnyel zárult a keszthelyi negyedéves tejellenőrző tanfolyam
Keszthely, április 11 1 (Saját tudósítónktól) Szombalon folyt le a keszthelyi kir. gazd. akadémián tartott 3 hónapos tejellenőrző tanfolyam záróvizsgája. A löld-mivelésügyi miniszter képviseletében megjelent Tolnay Pál a tejgazdasági ügyosztály vezetője, Pesthy Bíla a szakoktatási ügyosztály ki-küldöttje Szentandróssy Oyörgy gazd. szaktanár, Batta\'Pii, az OMOE s. titkára, Nyáry Kálmán a zalamegyei gazd. egyesület alelnöke, Preiszberger Károly a somogymegyei gazd, egyesület, Rajt Pál a sopronmegyei gazd. egyesület kiküldötte, Mesterovtts Iván gazd. főfelügyelő a győri tcjellen-
őrzö szövetség igazgatója, Pavllcsek Adorján az alsó dunántuli szövetség Igazgatója, Schwaby Ernő gazd. felügyelő.
A vizsgán Sztankovits János gazd. akad. igazgaló, a tanfolyam vezetője elnökölt, azonkívül részlvcllek a tanfolyam előadó tanárai Kukuljevlc józstf dr., Náray Andor, Cslky László gazd. akad. lanáiok, Berke Pélet gazd. akad. tanársegéd.
A tanfolyam hallgatói icjelicnőrzés-tan, szarvasmarhalenyésztés, állattenyésztés, tejgazdaság, takarmányozás és állategészségtanból lellek vizsgát. Meglepő szép felelclekel adlak. Ennek tulajdonítható a sok jeles bizonyítvány.
I A vizsga végeztével Sztankovits \' János Igazgató a hallgatókhoz buzdító beszéde! intézett, tisztességes, lelkiismeretes munkát és szorgalmai ajánloll a figyelmükbe.
Tolnay Pál a minisztérium, a vendégek és a maga nevében mondott köszönetet Sztankovits igazgatónak, a tanfolyam vezetőjének, a lanároknak külön-külön klfejezvenagy Öröméi a vizsga fényes sikere fölött, végül a tanfolyamot buzdító szavakkal bezárva, a most már képesíteti ellenőröket mint leendő főnökük átvette.
Ezután a megjelent képviseletek bejelentenék ellenőri igényeiket s ezek szerint Zalamegyében nyernek elhelyezési Kovács József, /(cs László, Gál Márton, Kis Lajos, Prlckel Sándor. Zalaegerszegen Kis Imre. A győri szövetség keretében Volgt Pál, Thury Oyörgy, Tót János, Bacsó Jáno3, Hornyák István. Somogy-megyében Barcsik László, Horvát Is\'án, Nagy Márlon. Fejérmegyébuji Fekete Tamás.
A gazdasági utak kihasználása
A keszthelyi m. ktr. gozJusigt akadémia Oeorglkon körének VII. szakdlése
(Saját tudósítónktól) A űeorgikon kOr a Bocskay-folc vendéglő színháztermében larlolla VII. szakülését a lagok élénk részvélele mellett. Jelen voll a .tanári kar és a város Intelligenciája.
Elsőnek Köves Ferenc a kör elnöke Igen tartalmas éa magvas, nagy szakképzettségre valló beszámolói tartolt sz ezévi budapeall tenyész-állalvásárról. Uiána l.tplák Béla I. é. hallgató alaposan kidolgozott felolvasásban ismertette a mezőhegyes! ménesbirtok mangalicatenyészetét, láblázalos kimutatások kapcsán. Az előadáshoz Kukuljevics József dr. szaktanár füzöh hosszabb kiegészítő ismertetést. Utána a praxi banda igen szép magyar nótákat Játszott. Ezt követte Török Oyula II. é. h. vitakérdése „A gazdasági utak és düló-utak kihasználása"\' elmén. A felvetett kérdés Igen élénk és méiyrehaló vitára adott alkalmat, hozzászóllak Kohl Antal, Dinnyés Lajos, Mocsáry László III. é. hallgatók, Kozák Oéza, Pfcifer Dániel, Kajcsos Islván, Bary hiván, Imre Miklós, Dőry Lalos II. é. hallgatók, Ugrón Imre, Elekes Árpád, Cscrba László 1. é. h., akik mind igen talpraesetten szóltak a a tárgyhoz. A vilát Fáber Sándor védnök tanár zárla le. Szerinte a gazdasági utak legeltetése vagy ha-szálása nem gazdaságos, egyedüli helyes kihasználása a fásítás, de csak a szélesebb utakon. Soha se az ut közepére Ültessük a fát, hanem a szélére, keskeny utakon eselleg csak az ut egyik — a déli oldalára. Te-klntclbe kell venni a helyi viszonyokat a fanem megválasztásánál, ra-szegény vidéken szerszám- és tűzifát kell ültetni, erre legalkalmasabb az akác. Erdős vidéken gyűmölcsla ültetése a helyes és pedig szilva, dió, alma, körte, cseresznye. Nyárfa nem |ó, mert sok árnyékot vet, felfogja az esői, fája nem értékes; a barack kényes, sok árnyékot ad és elloplák. Az említetteken kívül jó még az eperfa.
19CT április 12
ZALAI KÖZLÖNY
Beszélgetés Bangha páterrel
a sajtó-viszonyokról, Ottokár püspökről, a katolikusság mai világhelyzetéről és önmagáról
Nagykanizsa, Április II Tegnap délben érkezel! Zrínyi Miklós óal városiba a magyar sajló röneJszinszának nagy ull0rö|e, az országos nevű egyházsrónok, a Je-ztuila Prohászka, dr. Bangha Béla, hogy három napon kérésziül böjti konferencia beszédeket larlson Nagykanizsa intelligens nói és lérli közönsége számára. A magyar jezsuita rend nagy féiliál a pályaudvaron dr. Sabjón G.vula polgármes\'er és Gazdag Ferenc püspöki blrlos lo gadták, majd a pályaudvarról a város dlszhlntóján a püspöki biztoshoz hajtatlak, ahol dr. Bingha Béla nagykanizsai lartózkodásaalatl megszálló!!.
A megérkezése uláni Idót nyomban arra használjuk lel, hogy egyes aktuális kérdésekről meginterjúvoljuk a tudós jezsuita atyát. A pűspski biztosság vendégszobájában, breviáriummal a kezében fogad. Amint feláll és alakj-k kiegyenesedik, kol sejéteo is sok a prohászkai vonás. Migas tnm\'okzal, rendkívüli önfe-gyelmezellséget eláruló arc. katonás tartás, tekintete, a ku\'ató lélekbúvár mélyreható, mindent átfogó tekintete. Itlénk szemei visszatükrözik ragyogó lelkének pizar gazdaságú kincseit, amelyekkel megajándékozza hallgatóit.
Mint régi ismerősét, a legnagyobb szeretettel fogad. Kéljük, hogy nyilatkozzék néhány kérdésünkre. Igy elsősorban
a mai sajtóviszonyokról. Egy pillanatig minlha gondola\'ait rendezné, de uak egy pillanatra, a következőben mir mondja:
— Általában Örvendetes, hogy a magyar sajtó hangja más, mini volt tiz évvel azelőtt. Vannak ugyan erős baloldali lapok, de hangjuk még sem olyan forradalmi, mint azelőtt. Él főleg
a nemzeti Irány térhódltisa
Örvendetes. Ez különben az egész világol megállapítható, kivéve Ausztriái, bogy a sajtó mérsékeltebb és kevésbé támadó. A nem katolikus sajtónál is sokkalta nagyobb türelem tapasztalható, mint csak 8—10 évvel szelőt!. éi itt főleg az amerikai sajtó vez:t. Igy a mul! évi eucharisztikus világkongresszuson az amerikai lapok, főleg pedig a chicagói sajtó, vetélkedtek egymással, ki tud jobbat él többel nyújtani a kongresszus sikere érdekében.
— A ujló hingváltozlaláfának okát a műveltség terjedéséten lalálja.
Mindjobban hódit és teret loglal u szolidabb is crkfll-csösebb világnézet, amelynek egyik jele a hitélet órlA-l Icllendlllése az egyes országokban. ~ \'gy Franciaországban az aka-
démikusok és természettudósok egy országos közkérdés alkalmával a vallásosság mellett foglaltak állást, illetve törtek pálcát.
Er! a sajtónak is észre kellelt vennie, ugy, hogy a vallásellenes tendencia minden vonalon kezd alább hajíynl és maholnap már alig lesz vallásellenes sajtó, mini caupln a müveiellen tömegek sajtója.
Dr. Bangha Béla - Ottokár püspökről
— Ml! siói O.tokár püspök halálához — kérdezzük lovább.
— Prohászka püspököt már eléggé méllalla a sajtó. Magam is vezér-cikkcitem az elhunytról. Prohászka püspök óriási érden:ép:a az volt — mondja — hogy nagy tudáfál, roppant értékelt össze ludia hozni a kor szükségleteinek mcgér.-ésé/el, amelyet a mai kor emberének össze kell hozni.
— Az ő érdeme épp:n abban áll, hogy 30 évvel azelőtt mindenütt csupa bilközöny vol! ebben az or-siághan, 30 évvel azelőtt alig Járt intelligens ember a templomba. Prohászka püspök ezt teljesen megváltoztatta és ma az a helyzet, hogy
épp n most 15 katolikus tem-
fifomot épftenekésa katolikus ntclllgencla beláttr, hogy a legfőbb intelligencia mégis csak — a vallás. Hogy a vallás nem elavult, de Örökérvényű. A katolikusság mai helyzete világviszonylatban ? — kérdezzük lovább.
— Egy határozott nagy ébredés van ezen a téren — mondjt. Kivéve Oroszországol és Mexikói. A dél amerikai államok egymásután kötik a konkordátumokat a római Szent székkel. Északamerikában a kalollkus-ság a legnagyobb suty és tekintély felelt rendelkezik Angliában most törölték el a legutolsó kalolikutelle-nes törvényi Norvégia és Dlnia mindjobban haj ik a katolicizmus feté. Németország ugyancsak. Franciaországon Castellnau tábornok vezetése alatt egy katolikus szervezet két milliónál löbb kaloüíus féilit.\'got szlm\'áL Olaszországban mind szabadabb a katolikusság (az ismeri szabadkőműves éra ulán;
Csak Ausztria szenved annak uz Izgalmas állapotnak a hatása alntt, amelybe őt a Salnt-Oermainl „béke" és u bécsi szociáldemokrata rezsim döntötte. Ennek a nagy általános szellemi ébredésnek ((bizonyítéka illetve eredménye, hogy egyre másra térnek ál az egyes országok nagy emberei a katolikus vallásra. Igy csak az angol Chesterlon és a francia Huys-manns n utalok. Mát a többi kon-vertita!
Milliók itala
Csakis eredeti csomagokban, Knelpp plébános arcképével valódi a
„Kcifhraner-Kneipp
malátakávé"
és sohasem szabadon kimérve. Ezért saját érdekükben kérjük a lisztéit háziasszonyokat, hogy az utánzatokat, amelyek csaknem mindig silány minőségűek, valamint az úgynevezett „szabad árut"
Kathrelner-Kneipp malátakávékénl ne fogadják el.
Dr. Bangha Béla - magáról
— Mondjon valamit személyéről is, Fő\'lsílelendö Atya — kérjük tovább.
Nihéz kérdés. Hiszen a világhírnévre szeit lett nagyludásu egyházi fírfju — szerzeles is. Egyszerű, alázatos szerzetes. Annyi! mégis sikerűi megludnunk, hogy dr. Bangha be-fejezle véglegesen római misszióját és mos! már nem megy többé vissza Olaszországba. Itthon marad. Ezentúl kizárólag a hitéleti szervezkedésnek, egyházközségek, férfiligák megszervezésének szenteli életéi. A sajtó frontjáról teljesen visszavonul. A .Magyar Kullurá\'-I fogja szerkeszteni, (amely ugyancsak az ó nevéhez fúródik;
De kopognak. Gazdag Ferenc püspöki biztos belépa szobába, bogy elkísérje P. Banghát első konferen. cia beszédének megtartására.
Egy kézszoritás, egy üdvözlés és a Jezsuita-Prohászka elindul a felső-templomba, hogy gazdag szellemi kincseit szétossza a vigasita szorult, bSJti bangulalu emberiség közölt.
Benedek Rezsi
A közönség kötelességei az utcai forgalom sima lebonyolításáért
Nagykanizsa, ipnlis II
Az automobillpar napról-napra való térhódításával, ugyanilyen arányban nő a városok forgalma és ma már a legkisebb vidéki város, vjgy község főu\'clit, ahol azelölt csak szekerek poroszkáltak, ma kék benzinfüstös autók zija tölti be. Nagykanizsán pedig rohamosan megnölt a fogalom és hovatovább a város egyes utcái szűkeknek bizonyulnak a nagy sürgés-forgás zavartalan lebonyolítására.
Ezzel kapcsolatban természetesen a rendőrlegénység feladata is kiszé-lesboll, meri a közbiztonság felügyelete mclictl, elsőrangú fontosságú a közlekedés sima lebonyolításának ellenőrzése és biztosítása.
Azonban ebben a lekintetben nemcsak a rendőrségre hárulnak megnagyobbodott feladatok, hanem a
közönségre is. Hiába követnek cl mindenl a hatóságok a forgalom lebonyolítása érdekéten, ha elsősorban a közönség nem siet segédkezel nyújtani a nagy munkához. Sőt, az! látjuk, begy a foigalom crősö-déséból kifolyólag előállott balesetek, vagy zavarok sokszor épen a közönség fegyelmezetlenségének következményei.
Most ehelyütt épen a rendőrhatóságoktól kapott sugallat utján egy jellemző tünetre akírjuk felhívni a figyelmet.
Arról van szó ugyanis, hogy a Járókelők közül nagyon tokán nem veszik tekintetbe a rendőrök által az ulcai lend fenntartására irányuló törekvéseket és itt Ksoiztán lépten-nyomon tapasztalható, hogy forgalmas utvonalakon az emberek a kocsi-úttesten Jtrnsk és ezzel önmagukat teszik ki az elgázolás veszélyének, továbbá pedig a forgalom gyors és akadllytalan lebonyolítását nehezítik meg.
A másik dolog, hogy egyes, a városból kilelé vezető utvonalakon, min! a Teleky-, Magyar- és Király-utcákon, a gyermekek egész hadserege (4—10 éves korig) felügyelet nélkül, az utca közepén Já\'szadozik. Ebből származnak aztán a súlyos elgázolások. Szükséges, hogy a város közönsége maga is legyen segítségére a rendőrségnek és a feot-emiitett bajokon belátása szerint segítsen. A gyermekeknél pedig Igazán óriási Jótétemény, hl őket nem az utca neveli.
Egy autó beleszaladt a menetelő katonaságba
Dessau, április 11. (Éjszakai rádió-Jelentés) Az Albrecht-u\'on egy autó beleszalsdi egy menetelő katona-oízlopbj. Tizenkilenc katona megsebesült. A körülmények tisztázására szigorú nyomozási indítottak.
Javul az oláh király állapota
Bukarest, április 11. (Éjszakai rddlójelenlés) Minthogy a király állapota ma is Javult az oivosok elhatározták, hogy löbb Jelentést nem adnak ki.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 április 27.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 18, kedd
Római katolikus: Gyula p. Proteslir úyula. Izraelita: Nisan hO 10.
Nap kel reggel 5 6n 20 perek nyugszik délután 18 óra « perekor.
Váróit Színház rttozi előadása l> ís 0 órakor: Párbaj a pirulán (A szerelem kovácsa) dráma.
— A bérmálás őszre elhalasz tódott. Tudvalevően a nagykanizsai bérmálás mJJus I-te voll tervezve. Miután azonban a plébánia templom restaurálása arjdlgra nem lejetődlk be teljesen, a megyéspüspök elhalasztotta Nagykanizsára lejoveteléi őszre, amikor a bérmálás! a lereoces plébánián lógja eszközölni.
— Nagyheti szertartások rendje a Felsőtemplomban. Dr. Bangha P. Béla S. J. hilszónok ma kedden délu\'án 4 órakor tartja beltjező konferencia előadását nők számára. Szerdán reggel 8 órakor közös szenl áldozás fejezi be a lelklgyikorfatol. Fér/laknak a mai előadáson kivöl még holnap, szerdán este tart előadást a Jeles hitszónok 7 órai kezdettel. Nagycsütörtökön reggel léi 8 órakor lesz a lérliaknak közös szenl áldozása. R-ggcl 9 órakor convtn\'uilis mise. Nagypénteken reggel 9 órakor csonka mise <s a szenl sir megnyílása. Ulána szentbeszéd. Délután 5 órakor Jeremiás próféta siralmai, 6 órakor Szenlség-eltélel. Nagyszombaton reggel 6 órakor Szentségkitélel a szenl sírhoz, 7 órakor Tözszenlelés. Díklőll 9 órakor Onnepélyrs nagymise orgonával. Dilután 5 órakor Fel\'ámadási körmenet. Húsvét vasárnap reggel 7 órakor csendes mise, ételek megáldása, 8, léi 9, háromnegyed 10-kor csendes misék, fél 11 órakor szenl-beszíd, II órakor ünnepi nagymise és délulán 3 órakor litánia. Húsvét hétfőn a sorrend ugyanaz.
— Gyermekek! Oszkár bácsi április 26-án mesél a Polgári Egyletben.
— Szerenádok. Igeo kedves meg-lepeléiben részesilelle a Vasutas Dalárda tegnap, héllőn esle városunk népszerű rendőrfőlanácsosái, Kálnay Oyula dr.-t, a kapilányság vezetőjét és vitéz Horváth Oyula ezredes, állomásparancsnokol nevenap.uk alkalmából. A Vasulas Dalárda\' Lehr-mann Ferenc karnagy vezetésével a kél Oyula napos lakásán kedves, bsngulalos szerenádot adoll, mely Jóleső figyelmesség kellemesen érintene kOzélelünk éa a hadsereg kiváló vezeló egjéniségeil.
— öngyilkosság. Nagy Lajos 26 évts szepczdl lakos, lakásán egy 9 mm-es Sleyr-pisilollyal fcjbelöHc magal. Mire a badacsonytomaji orvos mrgérkeieM, Nagy már meghall. Teliének oka ismerellcn.
= Kereteztessen Melczernét Ka-
ÍS\'iKV ^".minőségben és kiszolgálásban rgen m?g ler-z elégedve. Oyözödjön meg.
Pénteken megindul Jugoszláviával Nagykanizsán keresztül a posta tranzité forgalom
Nagykanizsa, április II Annak idején egyedül a .Zalai Közlöny\' számolt be arról, hogy a mtgyar kormány elegei téve a köz-óhajnak elhatározta, h gy Jugoszlávia felé a po itatranzitó forgalmat megindítja Kanizsa felé is. Eddig az volt a helyzet; hogy a Nigykanlisín vagy általában Dunánlul feladóit levelek a budipesti postán kérésziül csak Szabadka felé Juthatlak be déli szom szádunkhoz és igy a kereskedelmi
távirati érintkezést Igénybe venni.
A kereskedelmi miniszter ennek a tarthatatlanságát belátva megen ged e, hojy a jugr s-.\'áviai mozgó postakocsii íprillS tizenötödikétől kezdve bejárhassunk a nagykanizsai állomásra, mi állal minden a Dunáu-luloo feladott postaküldemény közvetlenül Kani. sáii át egyenesen megy Jugoszlfviába. A postalorgalom e szerint tehá\' pénteken megkeztfdik és annak üdvöz hálását a dunin-
szeounknoz cs icy a kereskedelmi cs annak üd«oj natástl a duntn-élelet gyakran érte hálramaradö\'lsá^, 1 luli kereskedelem mihamar érezni ba nem akarták a nagyon drágt 1 fogja.
Sikerüli volt a tegnapi országos vásár. A tegnapi busvél előtti országos vásár Jó közepesnek voll mondható. Különösen sok olasz és burgenlandi marbakereskedó kérésié fel a vásárt. Sok voll a lóke-resö kereskedő, akik jobb minőségű (nem egészen nehéz) igás és kocsi lovakai kereslek, amelyekre különösen az olaszoknak volt szüksége (állítólag tüzérségi lovaknak) Meg lelelő lovakéri mlnd:n árat megadlak. Igy egy közepes lóért 7 millió koronái adrak, de |ó ló elkelt 12-13 millióéti is. A IOIíiha|iás jó közepes volt. Majdnem egészen tele volt velük az egész vásártér. A marbavásártéren igen sok marha cseréli gizdál. Kü önösen jó minőségű vágó ökröt kerestek expón célokra és főleg növendék marhákat. Nagykanizsa város tenyészbikáját 12,100.000 koronáért vették meg. Egy közepes 7 mázsás ökör kb. 7-8 millió, tejelő lehén |obb minőségű borjúval 6 5— 8 millió, növendik állal 3-4 millió korona. Az állalorvosok megállapi-láta szerint a (elhajtott siarvasmar-mik jól táplált, egészséges, |ó lor-máju állatok voltak, Jobbak, mint a legutóbbi állatvásáron, ihol sok beteg, mélelykóroa állat is voll. Most alig lehelen bclrg állatot látni. A mostani országos vásár kereskedelmi szempontból is általiban sikerüllnek mondható.
— Kereteztessen és Qvegez-tessen legolcsóbban PUM nál Király-utca 10.
— Egy év múlva megkerült topott holmi. Tavaly a nagykanizsai vízvezeték leleklelési munkálatok alkalmával nígy darab lalicska ellűnt. A kiskanizssi csendőrség most a lallcskákat megtalálta. Pro-szonyák Lajos, Marlcs Sándor és Nagy Ferenc lulajdonábao találták meg az eltűnt taiieskákat. Most a csendőrség meglette feljelentéséi annak tisztázására, hogy a lopoll lalics-kák hogyau kerültek a nevezettek birtokába.
Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak. \'
Műkedvelők Zaiaszentbalá-zion. A zalaszenlbalázsi levente ifjúság húsvét mindkel napján délulán 3 órai kezdettel előadja üéczt István .Amit az erdő mesél" cimű 4 felvonásos színmüvét. Az előadást Mutzer Bjldizsár és Balogh Ferenc oktatók rendezik.
= Esküvő. Stnger Bözsike és Kluger Oyula ma délelölt léi 12 órakor tartják esküvőjüket Kinirsi-ulcr 7 ss. alatti \'akásukon. (Minden külön értesítés helyett.)
— Vasúti menetdíj kedvezmény. A Budapesten április 30 lói május 9-ig tartandó .Nemzetközi vásár" kiállítói és látogatói részére a Dana-Száva—Adria Vasúttársaság vonalaira 50%\'Os meneldijmérséklést en-gedilyez a következő fellélelek melleit : A m<-neldi|mérséktés ugy Budapestre való oda, mini az onnan való visszautazásnál a vásárvezelőség pecsétjével ellátott, saját kezűleg aláirt névre szóló „Vásárljgazolvány"-nyal kell blrnlok. Ezen igazolványok érvényességi időlarlama 1927. évi április hó 20 161 május bő 16 lg. A meneldijkedvezmény a kiállítók állal a Budap stre való odautazás alkalmával legkorábban folyó évi április hó 20-án 0 órálól legkésőbben má|us bó 9 én 12 éráig, i visszautazásnál pedig legkorábban lolyó évi április hó 30 án 12 órá\'ól május bó 16-án 24 óráig, mig a látogatók állal az odautazásnál legkorábban folyó évi április bó 29 én 0 órától legkésőbben május 9 én 12 óráig, a visszautazás alkalmával pedig legkorábban lolyó évi április hó 30 án 12 órálól, legkésőbben má|us hó 12-én 24 óráig vehető Igénybe. Podgyászsza-badsuly igénybe nem vehető.
— Iszik ön egy ragályos beteg után ? - és még sem veit Spjrklett Syphon üvegei, hogy a sa-jál üvegjéből készült szódavizet, pezsgőt rhassa I Egyedirusiló : Szabó Antal sportüzlctc.
— Tiszti értekezlet. A vármegye főszolgabirái és a rend. lan. városok polgármeslerel Hódy Zollán alispán clnoklésével llszli értekezletet tartatlak, amelyen Oyömörey György főispán is résilvett. Az értekezleten löbb községi ügyel beszéllek meg.
.. = Práger Jolán (Király-u. 29) tiszteletei értesíti a nagyérdemű kö-zönséget hogy eső- és napernyőké® zi tő- és javító műhelyét megnyl-lo.la, melyben a legutolsó dlval sze-??\'■. e«i°bt> anyagból, jutányos áron késrit férfi- és női ernyőket. Javitá-sokal gyorsan és jutányosán eszközöl.
= Olcsó fürdőzés a .Zalai Közlöny előfizetőinek. A csíz! |ód-bróm fürdő lapunk előlirelői-25 w C ö",.-Ís " ulóidényekben 40 »/o os a főtdényben pedig 20 o/o os | 1 KW!\' "jlKoaltotl. Érdeklődni
i !sx%sttrságánái H
— A has tettsége, szivláji fát. dalmak és az emésztési nehézségek a természetes .Ferenc Józí.\'t" keserűvíz használata állal megszünlet-helők és az agy, a szem, tüdő vagv sziv felé Irányuló vértolulások ellensúlyozhatok. Oyomor- és bélspeda-llslák igazolják, hogy a Ferencjjó-zsel vízzel, különösen az ülő élei-mód következtében lelenlkező bijok-nál, nagyon kedvező eredményeket
■■ - fc \'..... --— \' —- ■■•w>H«,YcaC(
érnek el. Kaphaló gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerűzletekben.
— Schvarcz Dezső cégnél e héten kalap-klárusitás.
— Oyorsvonatok a húsvéti ünnepek alait a Balatonra. Magyar Királyi Államvasutak igazgatóságának értesítése sz\'rlnt busvél vasárnapján és busvél hélfójén, Budapest— Bilalonlüred—Tapolcza közöli a mull év nyarán vasárnap és ünnepnapokon közlekedő 1102—1101/A. számú gyorsvonatokat forgalomba helyezik. E vonalok személyvona\'i Jegyekkel vehelők igénybe. A kedvezményes jegyek érvényesek. Az 1102. számú vonat Budapest Keleti pályaudvarról 6 óra 40 perekor indul, ellenirányban az 1101/A. számit vonal Tapolcáról 18 óra 47. perckor.
= A Vendőglől Szakosztály laglai kéretnek ma délutáni 3 órakor az Ipartestület emeleli helyiségébe pontosan meg|elenni: Elnökség.
— Opera előadás Tapolczán. Ae Opera-staggione, dr. Lázár Viktor kiváló társulata, április végén, vagy május elején Tapalcián a Parasztbecsületet adja elő.
— Elitéit zsebtolvajnő. Megírtuk a mull hónapban, hogy a kanizsai piacon egy hetivásár alkalmával egy asszony lelten ért egy mellette levő kopottas asszonyt, aki egy vásárló zsebéből kiemelte annik pénztárcáját A zsebtolvajlás leleplezése után nagy csődület támad! a helyszínen és mind|!rt rendőr jolt, aki a lettenért asszonyt bekísérte a rendőrségre. Kihallgatása alkalmával kiderült, hogy Barabás Ágostonná szüleied Madrla Mária dévai származású, zalamerenyei cipész felesége, aki ugy látszik azért rándult be Me-renyéröl Nagykanizsára, bogy Itt a h Izlasszonyok amugyls szűkös kony-bapénzét elemelje. Tettenérésekor 250.000 koronát lopott, amit meg is talállak nála. Ügye most kerüli a kir. bűnle.őjárásbiróság elé tárgyalásra, hol izgalmas |elenetek közöli tOrlént meg a szembesítés a koront-tanúval, aki szemébe mondotta, hogy látta mikor kilopla az asszony zsebéből annak pénztárcáját. Izgalmas tárgyalás után a bíró Barabásnál, a j kanizsai piacok szarkáját minimálisan, az enybilő körülmények tigye- I lembevélelével 250.000 korona pénzbüntetésre ítélte, mely bihíjlbatal-lanság eselén négynapi elzárásra lesz átváltoztatható.
Párti 20 37, London 25-25. Ne«J«k Stfrí/i, BrSuet 7215. Mlta.ro Hf\' Amiterdam 306 -, Berlin IZ3 20Vt. WU« 7312V,. Solta 375. Piá«z I539, Vzrlá 57 95, Budapest »0-«0, Belgrád 9-H\'-»-Bikareat 3 20.
r ■
1927 április 12.
ZALAI KÖZLÖNY
2d&járáa
A nagykanizsai meteorológiai incg-ficv IÖ Jelentése: Hétfőn a Mmtxsik-feí Reggé\' 7 órakor délután 2
érakor +16 7, este 9 órakor 4-103.
felhőzet: Egész nap kevésbbé borult ígbolloat
Szélitdny: Reggel és délben Délnyugat, esle Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intózet jelentése sze rint változékony idó, nyugati szelekkél, hótUllycdéssel és helyenként esővel.
SPORTÉLET
(Klskomárotni levente-ko-márvárost levente) 2:1 (2:0) A mírkfizés elején 10, majd később 9 emberrel tartalékkal Játszó „lUrgc" kiskomáromi csapit, revansolt veit a megerősített Komárvároslakon. Bírd: Hudol/f. A mérkőzés ulán hazatérő Kiskomáromiakat a lanalikus Komár-virosiak kövekkel dobálták meg.
KÖNYVISMERTETÉS
Kozmetika
(Tűrök Lajos rk. egyelemi lanár könyve.)
Csodálatos, de igaz, hogy amikor a tudomány haladásával a bírhlgléne valódi tudománnyá mélyüli, a közönség széles rétegeiben a régi eszlclen kozmetika csökevényei még mindig fenmaradtak. Míg mindig elhiszi, hogy a nagydobbal hirdetett csodaszer fagydaganalát meggyógyítja, kopasz tejére dus fartöket varázsol és a női szakállt ilL pelyheket eltünteti. Ugyanakkor természetesen gyomor és bélmüködését Is elönyö-sen befolyásolja, Uditő álmol hoz és éleiéi meghosszabbítja. Pedig már némi gondolkodás ulán is világos, hog/ ugyanaz az arcviz, krém, vagy kenőcs nem szolgálhat különböző és egymással ellenkező természetű bajok orvoslására.
Nagy nyeresége az Ismerettei-jeszlő irodalomnak, hogy olyan kiváló ludós, mint az európai hirtl Török Lajos professzor vállalkozott a felvilágosító munkára. Könyve: „ Kozmetika" elmen most jeleut meg és a szó igazi érlelmében hézagpótló munka. Mtgmulalja azokat a módokat, melyekkel a bór egészsége megóvhaló. A viz, szappan, levegő, napfény, masszázs a böihlgléne legfőbb tényezői, melyek helyesen alkalmazva, rengeteg bajnak elejét vehetik, sót kisebb szépséghibákat segítségükkel le is küzdhetünk. E tényezők mellett, csak alárendelt szerepel jálszanak a bór szépségének megóvásában az olajak, zsirok, kenócsök, krémek, hintőporok stb. Ezekről szerző elmondja, hogy milyen éSeltani hatást gyakorolnak az egészséges és beteg bőrre, ugy hogy ezek •lapján mindenki maga ki ludja válogatni azokat a sztreket, melyekre bőrének szüksége van.
Másrészről szerző sorra veszi a különböző szépséghibákat és elmagyarázza azok okát, fejlődéséi és gyógyítási lehetőségét. De azt is megmutatja, bogy melyek azok a kozmetikai hibák, melyekcl ezidó-szerint biztosan meggyógyilanl nem tudunk.
A 46 ábrával Illusztrált könyv ára ® Pengő, megrendelhető minden könyvkereskedésben a kiadó Dick-cíglől.
VÁROSI SZIHHAZ
Kedden és szerdán 6 és 9 órakor
Párbaj a pusztán
(A szerelem korbácsa)
Blasco Ibanez 10 felvonásos drámája. Főszereplők: Greta Garbó, A. Moreno, L. Barrymore.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
A Sétatér padjai
(Panaszos levél) Kellemetlen meglepetés érle mostanában a Sétateret látogató közönségei. Mióta a Sítalér fennáll, olt kényelmes vaslábu, testeit és kellemes ülést! támlás padok vollak elhelyezve. Ereket a padokat részben a Szépítő Egyesület szerczle, részben a kanizsai kereskedők adakozásából kerültek oda. Akípaton-\' ban megváltozol!. Ma piszkos, bárdolatlan, kényelmetlen, csúnya, országúira való pídokat találunk olt, amelyekre jó ruhában senki le sem ülhet. Nem tudjuk, kinek parancsára történt a régi padok eltávolilása, de megállapihaljuk, hogy nem voll termékenyítő eszme, a vas és támlás padokat a Sétatérről elvitetni és oda olyan padokat helyezni, amelyek Rátólnak is szégyenére válnának. Ebből az intézkedésből azt a következtetést lehelne levonni, hogy a Sétatérre felügyelő gazdasági hivatal, azt a közönségei, amely a Sétateret látogatja, másodrendűnek tartja, mert annak ez a piszkos, kényelmetlen alkotmány, amely pad akar lenni, is elég |o. Ezen Intézkedés ellen a Szépítő Egyesü\'etnek kellene első sorban óvási emelni.
Hová lettek azok a padok, amelyek nem is tulajdonai a városnak?
Ha az eltávolított padokra másutt voll szükség, akkor oda kelleti volna ujakat készíttetni, ahol ezekre szükség van. De hogy tavasz ébredése alkalmával ócska padokkal ajándékozzák meg a Sétatér publikumát, ez nem minden humor nélkül való cselekedel. Le akarják szoktatni a közönséget a Sétatér látogatásától ?
Egy sétatéri törzsvendég
I0Z8ÓSZINHÁZAI
Városi Színház mozi előidásai kedden és szerdán 6 és 9 órakor: Párbaj a pusztán (A szerelem korbácsa) Blasco Ibanez 10 felvonásos drámája. Főszereplők: Orela Oarbo, Anlonio Moreno és L. Barrymore.
RiDIÓJBŰSOR
Április 12 (kedd)
Budapest 930 Hirek. tőzsde. II Gra-fonola hangverseny. 12 és 3 Hírek, tőzsde. 3 30 Mese óra. 5.15 Kamarazene. Operett délután. 620 Rádióposta. 7 Jogtudományi előagás: .Istenitéletek". 8 Olasz-est. Közreműködnek : Bodó Erzsi operaénekesnő, Vinkovich László operaénekes és Karczag Böske zongoraművésznő. 10 Jazz-band.
Bécs II Népszerű zene. 4.15 Hingver-seny. 6 Asszonyoknak. 6^0 Virágok éa állatok mint szimbólumok, előadás. 7.10 Eszperantó. 7.30 Angol lecke. 8.05 Brahms-est. 9.05 Hollandi mü- és népdalok zene.
Berlin, Stettln 12.30 Mezőgazdaság. 4.30 Népszerű zene. 6.55 Higiéniai előadás. 7.20 Húsvéti népszokások, előadás. 9 Szimfónikus zene.
Barcelona 7.25 Tánczene. 10.25 Egyházi zene. 11.15 Madridi átvitel.
Basel, Bern -I Hangverseny. •t 45 Asz-szonyoknak. 5 Népszerű zene. 9.20 Szimfónikus zene.
Boroszló, Olelwitz 11.30 Hangverseny. 3.45 Gyermekeknek. 4.30 Régi és modern táncok, zene. 8.20 Die drei Marién, Passió -Játék. 9 Részletek Qoethe Faustjából. 9 Glciwitx: Egyházi zene.
BrQnn 7 Régi francia zene. 8 30 Kamarazene. 9 Ének- és zenekari zene.
Prankfurt, Cassel 4.30 Hangverseny. 6.15 Asszonyoknak. 8 Szimfónikus zene. 9.30 Hangverseny és dalest.
Orác 8.05 \'s Hergotsbűhl, J. Pohl 3 felv. népszínműve. 9.30 Részletek Suppé operettjeiből.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 10.30 Asszonyoknak. 12.30 Népszerű zene. 2.05 Hangverseny. 7.30 .A sors hatalma\', Verdi 4 (elv. operája. Utána külföldi átvitel.
Langenbcrg, Dortmund, Mflnster 11.40 Kísérleti leadás. 1.00 Hangverseny. 2.05 Asszonyoknak. 5 Kamarazene. 8.30 Népszerű zene.
Lipcse, Drezda 4.30 Népszerű, zene. 8.15 Szimfónikus hangverseny. 10.15 Rádiókabaré.
London. Daventry 2 Ének és zenekari zene. 4 Hangverseny. 5 Népszerű zene. 7 Jazz-band. 8.15 Mozart szonáták. 8.45 Polly, Mr. Oay operája. 10.35 Népszerű zene. 11.30 Jazz-band.
Madrid 3.15 Hangverseny. 11.15 Chapil: La Bruja cimü vigoperá|án;k átvitele.
Milánó 4.15 Szlmfőnfkus zene. 5 20 Gyermekdalok. 9 Opcreltelóadás közvetítése.
Prága-15 Hangverseny. 4.30 Népszerű zene. 8.08 Rádiószkcccs 9 Fr. Ondrlcek emlékünnepély, előadás és zene.
Róma 1.30 Népszerű zene. 845 Énekéi zenekari zene.
Suttgnrt, Frelburg 1.10 Gramafonzene. 4.15 Népszerű zene. 8 Szimfónikus hangverseny. 9 Rádiókabaré.
M. kir. Altami
OSZTÁLYSORSJÁTÉK
Feltűnő nagy nyeremények.
Már egy sorsjeggyel is nyerhető szerencsés esetben
500.000 Pengő = 6>/4 milliárd K.
Összesen 6,012.500 Pengő, körülbelül 75 milliárd korom készpénz
nyeremény kerül kisorsolásra. Az újonnan kezdődő sorsjálékra szarenoseszámokat ajánl
Milhoffer Kálmán föelárusitó ^M&tSSS
Sorsjegyek ára: egész 20 P, fél 10 P, negyed 5 P. |C Minden második sorsjegy nyer. *H
IÖZGAZDASÁG
Timi
A mai értéktőzsde élénk forgalom mellett szilárd irányzattal nyitóit, azonban a spekuláció realizációs el-zdiBai, valamint a külföldi tőzsdékről ér.keiő gyengébb hirek hatása alatt az Irányút ellanyhult és csupán zártat előtt állott be több favorit ériékben ujabb javulás. Általában barátságosan tendáltak a bank és cukor értékek, valamint a Fegyver és Pannónia biztosító. A többi biz-toslló papír azonban, az Első Magyar Bizlositó és Foncier, a mult hell nagy árugrások után ma érzékeny árveszteséget szenvedett. Lanyhábban tendállak a Oinz értékek is. Zárlatkor a forgalom csendes, az irányzat nagyon kedvetlen voll.
A baáiywti YátMái éH^ft-JscyvéSB
VALUTÁK Angolt. 27-79-27-M Betel tr. 79-52-79-82 Cseri k. 1692-17-00 Din k. 152130-15325 Dinit 10-02-1008 Dotlir 572.00-574-40 Prlneia It 2255-22-85 Hotl. 228-80-22980 Lengyel 63-40-53 90 Ui 346-361
Lev* —•--•—
Un 2/ 75-28-25 Mit ka 135 57-135-07 Sehttl. 8037-80-72 Notvíg 147-70-148-35 Sváfd (.110*05-110*45 Svéd k. 15315-153 80
DEVIZÁK Amit. 22895-229-65 BelgrSd IÖ04-I008 Berlin I35-67-136-07
Bukarest —■--■—
Brüsssel 79-55-7980 KopEnb. 152*70-153\'15 Oulo 147-80-148-25 London 27-79-27-87 Milano 27-50-27-80 Newyork 572*15-3 85 Pitli 22-37-22-52 Prágs 16^4*16*99 Siorti 4-12-4-16 Stoekh. 153 25-153 70 Vanó 6355-64-75 Wien 8047-80-72 Zürich I1007-1IÖ40
Terménytőzsde
Buzi Uszav. 75 kg-os 3290-33-30, 76 kg-os 33-40-3380. TI kg-oi 33 80-H*20, 78 kg-os 34 20—3*40, crytb 75 kg-os 31*90 -32*30. 76 kg-os 32-30-32*70; 77 kg-os 32-70 -33*10, 78 kg-oi 33*30—33-50, rozs 26*40-26*50. Ukirainy-árpa 2250-2280, sOrárpí 25-00-26-Ó0, zab 22.00-2220, tengert 20 20 -20*40, kdles 20 80—21*30, buíakorp. 18-00-18 20.
PelbalUs 3575. metvbjl eladatlanul vissza-nursdt 1600 darsb, Bsdrendtl 1*84-1*88, szedett 1*76—1*80. szedett koiíp 161— 1*68, könnyű 1*40-1*50, elsircnda 6reg 1*70-1*76. tnásodrenda i*52—I 60. sngol sllldO 1*52—1*76, sulonni nagyban 1*76— 1*80, isit 2-00-204, lehúzott hus 2 08— Í24, sutonnis ttlsertó 1*92-216. Az irányút Unylut.
KUdJa: Zrtiyl tynaátlftr *« K8«n-
bt«ik*Ml n, bdfcaiUu
APRÓHIRDETÉSEI
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden "vastagabb betüból álló szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 5 flll. Vasár- és ünnepnap SCXVo felár, szerdán-pénteken 25% felár. Állást keresőknek 50<Vo engedmény. A hirdetési dij •Ur* fizetendő.
Egy, vagy két sK^ás-konvhás lakást keresek esetleg azonnali*. Horváth László tclekkOnyvvezetó. Járásbíróság. -1443
Finoman főző nő uradalmi házhoz bármikori belépésre ajánlkozik, ahol házvezetőnő nincs. Levelet Homor Tini névre a kiadóba.
Csinosan bútorozott szoba külön bejárattal, esetleg konyha használattat azonnal kiadó. Clm a kiadóban._1444
Galambokon kováosmQhsly lakóházul azonoal kiadó. Szabó János 10. sz.
Két különbejáratu bútorozott szoba azonnal kiadó. Cim a kiadóban. -1434
Egy elegánsan bútorozott szoba 15-ére kiadó a Főtéren. Clm a kiadóhivatalban. l«2
v ZALAI KÖZLÖNY
1927 április 12
A vtlifhlrfl trtd«(l i»pl
The Champion kerékpárokat
bivl TOK p*as&$ iHtittn. Kttttpim-kátifii«k«l tugybial flrW <rb*n. ÁrJíRT-tik XX) kípixlTojvíO K0I»6 iuoibI 6 ÍO, twlsó 2-10-161 (*I:*bí> t.Aag Jakab t* Fia Stríkpí/- ét gumrjliúiyku.«k«dak. IUBJ Budipnl. Vitt. k«f., J6n<(-lc0fut 41 nini
Alelenytl kfrjárfrtjrtrtg klktlMttSl
Pk. 610/927. szám.
inald iiiM-tittMl.
Alulírott bírói kiküldőit kir. jbiró sági tisztviselő kOzhirré teszem, hogy a íetenyei kir. járásbitójágnik fcnli számú kiküldő végzése és a nagy-kanizsai kir. törvényszéknek 1926. október hó 30. napján P. 1531/925/11. sz. alatt kell Ítélete következtében Dr. Csempesz Dénes lelenyei ügyvéddel képviseli Stricz György tól-szerdah -lyi lakos felperesnek Ingatlantulajdon közösségének megszüntetése és jár. iránt indllotl ügyében a lólszerdahelyi 587. szt|kvben (elvett 107/b. brsz. ingatlanon épült 13 m. hosszú, 4 80 m. széles, 3 50 m. magas téglából épüli, cseréppel fedett lakóháznak, továbbá 10 m. bosszú, 4 m. széles, 2 50 írét r magas téglából készüli, cseréppel le deli islállónsk, valamint az ehhez hozzáépített 4 m. hosszú, 4 méter széles, falábakon álló, cseréppel fedett pajtának, végül az említett is tállóhoz épített sertésól, baromfiól, légla, fa és cserépanyagál nyilvános árveréseo 2400 P. becsériékben a legtöbbel Ígérő készpénzfizetőnek, szükség eselén a becsázon alul is, Tólszerdahelyer, 1927. április hó 14. napján délután 2 órakor elfogok adni, amely árveréshez a venni szándékozókat ezennel meghívom.
Lelenye, 1927. évi március hó 26 napján. Balassa Sándor 1138 bitói kiküldőn.
Fényképészeti cikkek
nagy raktára. — Állandóan friss
lenifezek, filmek, papírok, vogyszerek és egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN

7crvrín szálas,- és
tlulllUQ, C3IPKEBYABAK Vorateher C. A. és Pál
Kőzp. Iroda éa raktár: Budapest, VI., Ankerkóz 1-3. Telefon: Teréz 143-44.
Állandóan raktárom
az összes női kalan-szalagok minden színben éa szélességben, vert csipkék több, mint 500 mintában, valamint a szab. celluloid végit dpóltlzók. Kflavatlcn eladáa kla-koreakedöknok ia. IJSS Kérjen megmintázott ajánlatot.
doarrérozj
Fllssiroz
É lesitem N gykanizsa és vidéke méljen lisileli bö\'gyközöns-\'git, hogy a legújabb pl\'ssé-model\'ok mcgírkízlek. — Pllssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok. Tisztelettel
VARGA MAIOOR
ruhafestő, íóituoíó-váll»l»tm
Na0ykanix*a, Hunyadl-utoa 19.
Qyfijtötclcp: Kozlnczy-ütca 8.
Festés Gőzmosás Tisztítás
KERTI MAGVAK
Növény védeimiazerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
SS Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Bíróság mellett.)
CSIZI JOD-BROM FÜRDŐ.
Érelmeszesedésnél, golyvánál, mirigy-, osont-, bör bajoknál, hlidéseknél s\'b. kiváló gyógyhatású,
metl vérkép.ő, Idegerósilö. Vérszegény, angolkóros gyermekeknél specifikum! A „Zalai Közlöny" előfizetőinek nagy kedvezmény nyújt
a FÜRDÖIGAZGATÓSÁG CsizfQrd&n, Slovensko.
10 10
kitOnö pompás magyar iró könyvét
BVRTA LAJOS: Elsülyedi világ
Elbeszélések FARK4S IMRE: Melódia. Ujverstk FARKAS IMRE: Szenl lavasz. Elbeszélések H \\JÓ SÁNDOR: Az ötvenéves 16,1, HARSÁNYI ZSOLT.- A féltékeny köllö. Kuplék, dalok, sanzonok KAFFKA MARGIT: Csendes vál-ságoV.
KARINTHY FRIGYES: Ne bántsuk egymást
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: A rossz
orvos. Regé\'.y LIPTAI IMRE: K.gyeltnes Uram.
Szinpadl komédia és más jelenetek SZÉP ERNŐ: Régi kedvünk Versek
2MM8
pengi ■ pengöérl
pengő
rendelheli meg április 30-ig a
PALLADIS
kSnyvoaktilyánál
BUDAPEST. V., AKÁDÉBIA-Ü. 10.
Bérmantaa küldés- éa oaoma> dőlésért I pnnyöt sxémitunk.
A legújabb szerkezetű
nyersolaj üzemii traktorokat
az elpusztíthatatlan erőgép jelző Illeti meg. Olcsó ilzeme és egyszerű szerkezete felülmulhatatlan!
Április 13-án reggel 9 érától kezdve
gróf Teleki Tiborné Őméltósága pOlöskel gazdaságában (Zalaszenlinihály—Pacsai állomástól 2 km.-re)
A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület szántógép bemutatót rendez.
A bemutatón a „HSCS" traktor is résztvesz.
Győződjön meg személyesen traktoraink kiválóságáról 1
Hofherr-Schrantz-Clayton-Schuttleworth
Fióktelepek: Győr, Gróf Tisza István-tér 5. Kaposvár, Fő-utca 8.
Zalamegyei képviseletek: Heimler József Nagykanizsa, Mayer Testvérek Keszthely, Steiner Zsigmond Tapolca, Csizmazia István Sümeg, Riegler Mihály Zalaegerszeg.
1401
Nyomatott a Zrtftyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-^HlagykaS
57. évfolyam, 84. szám
Nagykanizsa, 1B27 április 13, szerda
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SmfasrU^c 6t UadóhjnUl K&it 5. i Kctítxlyi BSddMKUntiJ: KMilody-o. I
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: NagyksnixM 78. ixin. Elótuetési in tíi Wr» 2 1*11í4 M tltttr.
A római ut sikere
Magyarország eltó szerződése, amelyet Trianon óta kötött, állandó barátság és örök béke legyében szü-letelt meg Rómában. A szerződés olyan Őszinteséget árul el, amelyik egyetlen államot sem veszélyeztet semmiféle vonatkozásban. A mi részünkre mégis rendkívül nagyjelentőségű ennek a szerződésnek a megszületése, mert uj érát, uj idők ébredélét jelenti, mert kiinduló pontja snnak a külpolitikai megmozdulásnak, amelyik Magyarországnak mint független államnak ugyanazokat a jogokat akarja biztosítani a nemzetek életében, amely öt jog szerint megilleti.
Óról Bethlen litván, aki ennek a külpolitikai megindulásnak az élén áll, egész olaszországi tartózkodása alatt olyan sorozatos, szinle fejedelmekel megillető fogadtatásban részesült, aminek bálterében joggal sejthetünk hazánk sorfára nézve igen nagvfonlosságu tanácskozásokat.
Kormányelnökünkttek, aki hivatalosai reprezentálta liállaföldjén Magyarországot, íródja nyill a legelőkelőbb olasz politikai személyekkel és körökkel beható eszmecserét folytatni. Eltekintve attól a szerződéitől, amit Mussolinivei aláirl, jelenlegi külföldi szereplése mindvégig olyan tervszerű programszerüség jegyében iolyl le, amiből csak arra következtethetünk, hogy a római utat fontos, előzetes tanácskozások előzték meg. Tóbb alkalommal tárgyalt Bethlen Mussolinivei s szinle a lapok ludó-silásait lekintve az az érzésünk, hogy Grandi államtitkár állandó összekötő kapocs volt Bethlen éa Mussolini közölt. Tudnunk kell, hogy Olaszországban az államtitkári pozició, amll Orandl betolt, egyik legfontosabb s külpolitikai ügyek lekintcté-ben legszakavatottabb és illetékesebb hivatás.
Nem kevésbbé értékes a miniszterelnöknek Gaspari bíborossal folytatolt tanácskozása sem. A Valikánban szíves vendég volt a miniszterelnök * magával a pápával is hosszabb ideig tanácskozol\'. Ugyanakkor módja nyílt arra is, bogy előkelő olasz politikusokkal érintkezhessen, amely tanácskozások mind arra vonatkoztak, hogy Magyarország és Olaszország között szerződésileg megállapított barátságot és békét társadalmilag éa politikailag minél jobban kimélyítsék.
Oróf Bítblen István minden maga elé lüzött feladatát elvégezte s teljes megelégedéssel (érhet vissza elért eredményeivel Magyarországba, ahol megállapíthatjuk, hogy osztatlan öröm mel és elismeréssel vár|a nemcsak a társadalom legszélesebb rélege, de ugyanilyen értelemben a polrikai világ is, amelyből még ellenzik! oldal■ ">l sem hangzott el egyetlen gáncsoskodó hang sem.
Második alkalommal várja már ez az ország ilyen örömmel haza gróf Bethlen litvánt. Először a külföldi kölcsön megszerzése szolgáltatott alkalmat erre az örömre, amelynek jegyében mcgirdutbatoll pénzügyi és gazdasági belyzelüok szanálása. A
római ut ulán az ország öröme még fokozódik, mett ez a kü\'polilikai siker reményt támaszt arra, hogv az ország lakosságát legáltalánosabban érdeklő problémák lekin\'etébtn is utal nyíl olyan lehetőségeknek, amelyekről eddig elizolálisátunkban tel-
jes magunkramaradoltságunkban komolyan nem Is beszélhettünk. Annak a nemzetnek, amelyiknek szerződése van arról, hogy bsrál|ának tudhatja Európa egyik legnagyobb nemzetét, reményei joggal növekedhetnek s bizalommal várhalja azok teljesedését.
A statáriális bíróság Szántó Zoltán és a többi kommunisták bllnügyét a rendes biróság elé utalta
Az összes vádlottak visszavonták a rendörségen tett vallomásaikat — Kun Béla keze Moszkvából dirigálta a kommunista szervezkedést — A statáriális biróság nem lát lázadást, csak lázadásra való felbujtást fennforogni
Az összes vádlottak előzetes letartóztatását fenntartották
Budapest, április I?
A Szántó Zoltán féle kommunista bünpirtdr. TOreky elnökléséve] megalakult statáriális biróság ma kezdie tárgyalni. Mlskolczy Ágost ügyész foglalkozott a magyarországi kommunista szervezkedéssel, mely Moszkvából indult ki, sejirendsier alapján történt. Magyarországon megalakult titkosan a kommunista párt, melynek vezetői mindig Bícsben tanácskoztak. Megállapította, hogy a szervezkedés célja nem a politikai párt megalakítása voll, ezért volt szükséges, bogy a vádlottakat a röglönitélö biróság alap|án vonják felelősségre. A vidiollak ellen
lázadás
elmén emel vádat. Hivatkozott a kommunista kiáltványra, mely erőszakot hirdel.
Vámbiry Rusztem vídő szót emeli a statáriális biróság és haláskörc ellen.
Szántó Zollán nyugodt Mlényessíg látszatával felel az elnök kérdéseire. Meggyőződései kommunista. A bolsevizmus ideje alatt
mint vőröshadscrcgbcll ezredes működött.
Saját elhatározásából jöll Budipestre. Az ügyészségen és rendőrségen telt vallomásait visszavonja, mert azt csak azért telle, nehogy lársainak bántódása legyen. Tagadja, hogy Kun Bélától kapott volna utasításokat.
Vági István ugyancsak visszavonja rendőrségen tett vallomását. Tagedja, hogy illegális helyről pínzl kapott volna.
Löwl Sándor klluligatásának során a rendőrség elölt leli vallomását visszavonja, miután kikényszciilctlék
belőle. Meggyőződéses kommunista. A Vági pátt 15 lk szervezetének tagja voll, később utcai bizalmi lett. Az ő feladata volt,hogy a párt tagjait munkára serkentse, ké6öbb iflumunltások körében dolgozott. Tsgzdja, hogy Szántót is-merle volna. A központi blzollságra és a pécsi bizottságra vonatkozó, valamint arra, hogy ő lett volna a pécsi bizottság ülésén a magyar kommunista iljuiág képviselője, meg. tagadta a választ.
Szlerényl Sándor kijei :nlelte, hogy megg>őiődéses kommunista. A rendőrség elölt telt vallomását \\issia vonja, mert azt kikénysieríletlék belőle. Tagadja, hogy Bícsből utasítást kapott volna.
A Vágl-féle pártban Marxista propagandát fejtett kl. Előadási csak egyszer tartott az ifjú-mu-.káfok szemináriumában. Szántót nem ismeri.
Poll Sándor tagja voll a Vági-pártnak, ahol agitációs munkál végzett. A Vági-pátl nem kommunista párt, a magyarországi kommunista-pátt egészen más. A rendőrség előtt tett vallomását visszavonja. A kon-munista munkában Sztntóval együtt veit részt.
Zeniül Jínoi kommunistának vallja magát, de nem tud arról, bogy a kommunisták sejtrendszetben szervezkedtek volna. A rendőrség elölt telt vallomását visszavonja, mert kl-kén) siet i\'elték belőle.
flunya István tagja voll a kommunista pártnak. Rendőrségi vallomását visszavonja.
Glanz Imre elmond|a, hogy a munkásszervezelnck tagja voll Orosz-
országban, de Kunnal sohasem találkozott. A rendőrségen lelt vallomását visszavonja.
Elnök a tárgyalást egynegyed 3 órakor félbeszakította és folytatását egynegyed 5 órára lüzle kl.
Az esti tárgyalás (Éjszakai rddlójclentls) Fél öl órakor a Töreky-tanács folytatta a vádlottak kihallgatását. Elsőnek Piplc Jázsefel hallgatták kl, aki a szoc. párt szegedi pénztárosa volt. 1925 ben belépett a Vági-pártba. Tagadja a vádal.
Ehtenrelch László 22 éves vádlott visszavonja a rendőrségen telt vallo-mátát, állítólagos megveretése miatti félelmében lett beismerést.
Vámos Ilona a szabók szakszervezetének volt lagji. 1925-ben a Vági-párlba lépeti. Jlrt Berlinben, de tagadja, bogy agitációs tanfolyamot hallgatott volna. Eet a rendőrségen félelmében vallotta.
Normál Ernő már 9 hónapra kommunista üzelmek mlalt el volt Ítélve. Kommunistának vallja magát. Beismerő vallomását, mint a fentiek, visszavonta.
Ktiszl János 24 éves munkás beismeri, bogy ifjúmunkásokat szervezeit. Tagadja, hogy a levenlék közé is befurakodott volna. Nagy Béla kommunistának vallja magát és tudott a leventék megméte-lyezéséről. Bleyer Jfcsif 21 éves, Mala Mária elvált asszony, Szuchányl Béla ci-péaz-segéd, Rubin Lajos kommunistának vallja magát. Landauer Árpád elismeri, hogy Moszkvában végezte az agitátorképző Iskolát és direkt onnan Jött.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 április
Beismerd vallomását visszavonja. Lakatos Vince, Tóth Oyörgy, Kiss Hugó, Kotozsl László, valamennyien visszavonják beismerő vallomásukat. Pap Oyula beismeri, hogy Moszkvából jött Kun Bóla utasítására a kommunista mozgalmat megszervezni. Boér Ferenc nem Injlandó vallomást lenni. Fundecker Ferenc a bécsi agitálorképzóből jött Pestre, Tltjer Miklós, Tisza Antal és utolsónak Kis Fercnc lettek kihallgatva, akik valamennyien visszavonják a rendőrségen lett beismerő vallomásukat.
Ezzel befejeződött a vádlottak kihallgatása és a lanács elnöke, Töreky Oéza dr. félórás szünetet rendelt el és a birák visszavonultak tanácskozásra.
Félóra múlva hirdette ki Töreky elnök a rögtönilélőtanács határozatát, mely szerint S rántó Zoltán és társainak bűnügyét a rendes bíróság hatáskörébe utalja a tanács. Elrendeli a vádlottak további előzetes letartóztatását.
Indokolásiban a tanács kimondotta, hogy azért tették az ügyet a rendes bírósághoz, mert a röglön-itélő bíráskodásról szóló igaziágűgy-miniszteri rendelet értelmében az Ugy odatartozik,Imivel a jelen eselbrn nem lázadásról van szó, hanem csak lázadásra való fel-
bujtásrót. Ez pedig nincs a rendelkezés között között, hogy a rögtönitélö bíráskodás alá faitozna, mint a lázadás, vagy politikai gyilkosság, annak kísérlete, vagy arra való lelbujtás.
— Szigorúan büntetik az Iskola-mulasztókat. Szönyi Sándor városi rendőri bünleiobiró az utóbbi napokban több mint száz Iskolamulasztó iparostanoncot büntetett meg és pedig 24 pengőtől 56 pengőig terjedően. Egyik-másik mesternél a rendőrbiró a tanonctartás jogának megvonását fogja lavasolni.
— A nemcsbükkl férjgyilkos asszonyok bünügyének főtárgya-lása. Ismeretes az a gyilkosság, amit özv. Vasas Sándomé és leánya, a férjétől különvált Vasas Mária elkövetettek, akik Nemesblikk községben Vasas Mária férjét: Hart Jánosi fejszecsapásokkal megölték. A -törvényszék a nagyarányú bünperben április 22 és 23-ra tűzte ki a főlárgya-lást Keszthelyre, ahová a nagykanizsai kir. törvényszék bűntetőlanácsa és a kir. ügyész is ki fognak szállani. A főiárgyalásra — mely két napig fog tartani — több mint 50 lanut idézeti meg a törvényszék.
— Öt évi fegyházat kapott egy apagyilkos flu. Emlékezetes az a családi dráma, mely januárban történt a somogyi Srenyér községbm, ahol Horváth János agyonlőtte apját, idősebb Horváth J mos földmű vcst. A fiu anyja védelmében U-madl apjára, ki késsel ment neki, ekkor a fiu felkapott egy revolvert és négyszer rálőtt az apjára, aki holtan rogjo t össze. Most tárgyalta ezl az ügyet a kaposvári törvényszék, mely a liut hirtelen felindulásban elkövetett emberölésben mondom ki bűnösnek és öt évi fegyháza Ítélte. Az elitélt fellebbezett. A tárgyaláson folyton ártatlanságát hangoztatta.
A miniszterelnök Inkén tölti a húsvétot
Május 5-én számol be a külügyi bizottságnak és a pártiak az olaszországi ntról
Budapest, április 12 j zik és olt tölti az ünnepeket. Olasz-Btlhlen Isván miniszterelnök meg-érkrzésének pínlos dátuma még ismeretlen, de ha programjába valami változás nem áll be, ugy pénteken már itthon lesz. Milánóból hazatér\' tében Nagykanizsán ál Inkére uta-
•örsiági tárgyalásai eredményét május 5 én fogja Ismertetni a külügyi bizottság ülésén és ugyanaznap es\'c a pártértekezleten.
Róma, ápr. 12 Hélfőn este Bethlen nejével Milanóba utazóit.
Egy szélhámos álbirtokos eladott ezer liter bort, ami a holdban termett
Előleget vett fel a borra és azóta nyomaveszett — Nagyszakácsinak mondotta magát — Egy odavaló ember nevével élt vissza a szélhámos
Nagykanizsa, április 12 N:mrégib;n Neufeld Henrik nagykanizsai borkereskedő céghez beálli-loll egy magát Nagyazakícsi-i birtokosnak mondó Ismeretlen egyén és előadta, hogy volna mintegy 1000 liter j5tr.inöség0 bora, amit olcsón eladna. A kereskedőnek megtetszett az ajánlat és hogy az üzlet még biztosabb legyen, az Idegen borkináló-nak kérésére, még nagyobb összegű előleget is adolt. Megállapodtak, bogy aztán a nagyszakácsit ember bizonyos időn belül szállítani lógja a bor\'.
A kereskedő várt is a borra, azonban az nem akart jönni. Erre érdeklődni kezdeti a dolog felől és ekkor legnagyobb meglepetésére megtudta, hogy szélhámos rászedésének cselt áldozatul. Elment a kereskedő a nagyszakácsii csendórségre és ott
feljelentést tetl az odavaló ember ellen. A csendőrség annak rendje és módjt szerint le is folytatta a nyomozást, azonban ekkor meg az derült ki, hogy Nagyszakácsi községben van ujyan olyan nevű ember, akinek neve megegyezik a bori felkínálóéval, de az nem járf benn Kanizsán a kereskedőnél és semmit sem tud a dologról. Ugy látszik, valami vakmerő szélhámos manipulált az ö nevében.
Ezután Neufeld a kanizsai rendőrkapitányságon telt feljelentést ismeretlen lettes ellen, aki álnévvel ezer liter borra előlegei veit fel, da ezt a bort minden bizonnyal a holdban beültetett szőlőkön fog|ák leszüretelni, ha eljön az Ideje . ..
A rendőrség most keresi a szélhámost, aki nem tudni, azóta merre vette ulját.
1
Általános mozgósításra készül lapán
Az orosz követség
Sanghal, április 12. Minden jel arra vall, hogy Japán általános mozgósítást rendel el. Nem tudni Oroszországnak szóló hadüzenet van-e küsrObön, vagy pedig lokális műveletek teszik-e szükségessé.
London, április 12. Chamberlain bejelentene az alsóházban, hogy a pekingi orosz követségen házkutatáskor 4000 pekingi bolsevi.ta ügynök névjegyzékét találták. 23 oroszt és 40 kinait letartóztattak.
Sanghal, április 12 A szakszer-szervezetek vezetője a haditörvény-
olutazolt Pekingből szék előtt bevallotta, hogy a jobb-párti vezérek meggyilkolására pénzt kapott. 0:ezer fehér heves harc után a kél pályaudvart az éjjel elfoglalta.
Moszkva, április 12. Síkezer munkás tüntető (elvonulást rendezett és követelték, hogy a szovjet üzenjen hadat Észak Kinának.
Tokio, április 12. A szibériai haláron nagy orosz és klnal csapatösszevonások történnek.
London, április 12. Csernl orosz követ a kövelsíg személyzetével együtt elutazott Pekingből.
..................................i-ri-rrii-|-|-|i i 111 J.-.V.-Jjj
is csak azért álllak meg, meri a kis gárda kifáradt, hisz szloi babéralk mellett naponta nehéz munkával késtülnek, hogy hasznos tagjti legyenek a felnőttek társad rimának.
Ez a lelkes gárda, Horváth József parancsnok cserkészel, most megint ragy faba vágták a fejszéjüket — Herczeg Fetenc külOn és díjtalan engedélyével előadják az illusz ris szerző „Fekete lovas" cimü 3 felvonásos színmüvét. Elö-dják pedig húsvét hélfőn és április 24 én, mind két es\'e fél 9 órai kezkcltel a Roz-gonyt u\'cai tornaterem ezalkalomra újraépített szinpadán. A műked.elő előadást tánc követi. Helyárak 1 és 1.60 pengő, állóhely 60 fillér. Jegyekről ajínlatos már most gondoskodni Schlcss-testvércknél.
Műkedvelők, akik nem állnak meg tiz előadáson alul
Herczeg Ferenc: „A fekete lovas" Nagykanizsán
Nagykanizsa, április 12 Mindenki emlékszik még arra a kanizsai mükedve\'ö-életben rekord-teljesitményie, amit a 77-es Szent László cserkészek, a derék és szorgalmas iparos és kereskedő ifjak kitűnő csapata produkált tavaly az .Apátlan székelyek" előadásával. Minden Kanizsára érkezeit színigazgatót lepipálva: tíz estén Játszoilák el a darabol s még a tizedik után
Bangha páter második konferencia estje
Nagykanizsa, ápriij, ,2
A magyar jezsuilarend ProhSsz-
kája második konferencia estjén más-
félórás beszédben rámutatott a ka. tolidzmusra mini kullurtényezőre. Játszi könyedséggel és a komoly tul domány fölényével boncolla szét azt az állítását, hogy a mai modern természettudomány .végzet! a hitlel*.
A francia tudományos akadémia 68 tagjához körkérdést Intéztek az Iránt, hogy a bit összefér-e a modern természettudománnyal ? Mind a 68 akadémikus határozottan kijelentette, bogy a természettudomány semmiféle alapot nem ad a vallás megtámadására. Volta Sándor, Pasteur és mások a tudományos világ oszlopai mind hivő katolikusok voltak. A kultúrtörténetben legnagyobb kulturlé-nyezö & katolicizmus. A legnagyobb kullurtény volt megszüntetni a rabszolgaságot, visszaadni az emberi jogokai, piedeszlává emelni a nőt, a gyermeket. A katolicizmus tani-tolta meg a nomád életet élő magyar népit a fo dmüvelésre. Megteremtette Európában a közoktatást, amit az ókor nem is ismert.
A kórház, árvaház, aggok háza, menház, a szegény gondozás, beteg gondozás a katolikus Carites létesítményei, az állam csak később vette át ezeket.
A középkorban nem volt más tudomány, mint a katolikus tudomány. A művészeteket és a különféle stílusokat mind a katolikus gondolat Ihlette. Talán csak nem véletlen -folytalja, hogy a zenei ág legnagyobb csillagai, Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert, Liszt és örökéletű alkotásait mind katolikusok és katolikus gondolatok. A nemzetnek ezt a tiszta fogalmát is, amiben élünk: a katolicizmus teremtette meg és tartja fenn.
Majd beszélt a bil csodás erejéről, varázsáról és hatalmáról. A konferenciák ma este 7 órakor folytatódnak.
i.i \' J^*i »\' i, in, ^
Jóváhagyták Nagy Istvánék letartóztatását
Budapest, áptilis 12. Nagy István dr., Gazda 0 örgy ét Sellő V. István előzeei letartóztalási e\'leu beadott fe folyamodást a tábla elutasi\'otta.
A Vadász-szövetség elnöke: Bethlen István gróf
Budapest, íprills 12. Az ország legnagyobb és legrégibb vadásztes-tülele, a Magyar Vadászok O.szágos Szövetsége megtartotta tisztújító közgyűlését Somsslch Tihamér gróf elnöklésével, amelyen a szövetség elnökének egyhangú lelkesedéssel Bethlen István gróf miniszterelnököt választolta meg. Az elnökségen kívül 40 igazgatósági és 7 Mügyelőblzott-ságl tagot is válasz\'oll a szövetség, amely e határozta, hogy a Jövőben kétszeres erővel munkálkodik a va-dászkultura terjesztésén és sürgetni fogja az uj vadásztörvény alkotását.
1837 áprilia 13.
ZALAI KÖZLÖNY
Pofonok csattanása és szerenád az éjszakában
Egy leány aefta — egy nős férfi kapta a pofonokat — Ha a férfi „em találja otthon a kedvesét ligslraas szócsata gyanús csattanások kísérő zenéje mellett Nagykanizsa, április 12
Filmre kívánkozó burleszk látszódott le t-gnap este az egyik kanizsai mellékulciban. A burleszk azon-ban — nem mint az amerikai bur-leszi éknél — az anyakönyvvezető előtt fejeződött be, hanem — a rendőrkapitányságon.
Egy nagykanizsai iparosmester ugyanis meglálogatni meni egyik nagykanizsai leányismerőséi, aklhtz ugytátszik gyengéd szálak fUzlék, mert nagyon indignálódott, amikor nem találta szokott lakásán. Nyomban keresésére indult olbellói lépésekkel és a sors is, minlha segítségére lett volna „boldogságkeresés sében".
A gyéren világi\'ott ulciban ugyanis rátalált szive-bálványára, épen akkor, amikor a dalárda hangulatos szerc-nádot adoll a társadalom egyik rokonszenves tagjának névnapja alkalmával. A tömeg, mely a telkes dalosokat körQlvelle, áhítatosan figyelt az estben a szép dtllamokra, amikor „Olthello-mester" megpillantotta szökevény szerelmét és a hevüld első p.-rceiben valószínűleg keményebb hangsúly hordozással felelősségre vonta hölgyét, aki erre hirtelen kézmozdulattal gyanús Ivei irt le a levegőben az egyébként nős, bósszerelmes atca tája felé. Hingos csattanások hallatszottak...
A félreismerhetetlen zaj elvonta egy pillanalra a szerenádra hallgatók ügyeimét annál is inkább, mivel a gyanús csattanások nyomán erős és hangos szóváltás fejlődölt ki a két szereplő, a cselekvő és a szenvedő között, a közönség nagy gaudlumára, amely a sötétség dacára felismerte a hőst, aki a pofonokat kapta. Mert hamisítatlan barátnői pofonok voltak, amikel egy hirtelen női kéz minden, csak nem lókedvében az est homályában ki-otzlogatott.
Csakhamar előkerüli az amerika burleszk filmekről Is elmaradhatatlan rendőr, aki nem sokat teketóriázott, hanem a burlesk két főszereplőjét nyomban előállította a rendőrkapitányságra, honnan azonban a szerelem hőseit a kellő igazoltatás uián elbocsájtollák. A rossz nyelvek azon-
bin ludnl vélik, hogy az erd szenvedő hőse számára a burleszk még olhon is folylaltfdolt és pedig olyan farmiban, hogy az ulcai gyanús csattanás csak preludíuma volt annak az épületes házi-koncertnek, illetve Kerpely-nélküli vonósnégyesnek, ami
egy másik utcában lévő családi otl-honban lejátszódott.
Tanulság: Fé.fi sote keresse kedveséi egy esti szerenád melleit.
Ugy jár miol fenli barátunk, akinek kétszerte is kijutott az éjjeli ,sie enid"-ból... (B. R.)
....^w., iw.un tuiiusiicgyciiiica, arm „sic enja -OOI . . . [ti. h.J
A zalamegyei képviselők bevonásával mozgalom indul a rédicsi határforgalom ügyében
A Zalavármegyei Gazdasági Egyesillet évnegyedes közgyűlése
Zalaegerszeg, április 12 Most larlotla negyedévi közgyűlését a Zalavármegyei Gazdasági Egyesüld dr. Tarányl Ferenc voll zalai főispán elnöklete alatl, melyen több fontos mezőgazdasági és megyei kérdési vitattak meg és kél éleire való indllvá nyt terjesztettek elő.
Tarányl Ferenc dr. a mélelykir elleni hathatós küzdelem céljából a megyei egységes vízszabályozási sürgette, erről indítványt terjeszt be. A másik indítvány az volt, bogy a rédicsi ha\'árforgalom megnyitása ügyében larla\'msz fontos adatokat és a
súlyos és a zalai mezőgazdaságot érdeklő kérdésben azt ajioljl, hogy indítsanak mozgalmat és ebbe vonják bele a megyei képviielőkcl és felsőházi tagokat. A közgyűlés ilyen értelemben határozott. Az elnöki be Jelentésben többek közölt ismertették a megyeszerle megalakult Irjellcnőrző körzeteket.
- Végülelhitározla a közgyűlés, hogy megkeresi a megyét az egyeiület anyagi támogatása tekintetében, mert minden más megye támogatja anyagilag a gazdásági egyesületeket, csak Zslamegye nem.
Csendélet Galambokon, melyben szerep jut az öregeknek, de az ásónak is
Egy örca imbtr húrom ■aaxony aagltaégéval alvert agy méatk • mbart — u fajéra kapott agy jókora Otéat ax áaéval - Ax sgéaxbfil padig járAatairöaágt térgyaláa laaa
Nagykanizsa, április 12 Gyakori falusi csendéletről számolunk be olvasóinknak, mely a közeli Galambok község néhány polgára közölt borította fel a békességet.
Már régóla haragos viszonyban éltek Gilambokon egymással a Kovács és Várás famíliák. Elégszer szóváltásba keveredlek egymással és ilyenkor bizony nem igen gondoltak az erkölcsrendészeii törvénynek a káromkodást és tiágárságokat büntető rendelkezésére. Legutóbb isméi összeveszekedtek és ennek heve any-nyira elragadta őket, hogy valóságos közelharcba bocsátkozlak egymással, melynek természetesen sebesültje Is maradt a csatatéren.
Igy Kovács József 62 éves, felesége született Marton Júlia 52 éves, Csuka Boldizsárné születelt Kovács Rozália 26 éves és Nagy Jánosné születeti Tóth Júlia 40 éves galambokiak megverték vlribus unilis VőrSs József odavaló gazdálkodót,
| aki viszont a túlerővel szemben tanácsosnak vélte egy ásót felragadni és azzal mért jókora ülést Kovács József kopaszodó fejére.
A mérkőzés eredménye: Vörös József szenvedett sérülése 4—5 napig gyógyuló, az öreg Kovácsé pedig 8—10 napig gyógyuló; léién az ásó keményebb eszköz a puszta kéznél, amivel Vöröst elverték.
Az ügynek ezzel vége is lett ve/na, azonban a hivatalos hatjiom, a csendőrség beleszólt a dologba és a fenlirtakat valamennyit feljelenle a kir. Járásbíróságon.
Prónayt elitélték sajtórágalmazásért Budapest, április 12. A bünlelő-lörvéeyszék Schaaill tanácsa Prónay Pál nyugalmazott ezredest kétrendbeli sajtórágalmazás vétsége miatt, az enyhitő szakasz alkalmazásával, 2400 pengő pén; büntetésre ítélte. Ugy az ügyész, mint a vádlott feleb-b.-zlek.
NAPI HÍREK
■AP1REBB
Április 13, szeriia
Római katolikus: Hermenegild. Pro-j lestáns: Ida. Izraelita: Nisan hó 11. | Nap kel reggel 5 óra 18 perckor j nyugszik délután 18 óra tó perckor.
Városi Színház mozi elóadáaa 6 és 9 órakor: Pálba] a pusztán (A szerelem korbácsa) dráma.
— A nagyheti szertartások rendje a plébánia-templomban.
Nagyszetdán délulán 4 órakor ünnepélyes zsolozsma-mondás Jeremiás próféta siralmainak énekével. Nogy-aütörtökön reggel 8 órakor ünnepi, egyetlen szentmise, mely alatt a papság és a hívek elvégzik húsvéti szenláldozásukat. A szentmise torán az Egyházi Énekkar énekel Rácz János karnagy dirigálása melleit. Utána szenlségellétel és az ollár-foszlás szertartása. Délután 4 kor rgybázi zsolozsma és Jeremiás siralmai. Nagypénteken reggel 7 órakor kercszlull ájlatosság, 8 órakor kezdődjek a szertartások csonkamisével. Végén szentségkitétel Krisztus koporsójához, majd ezt követően utolsó b5Jti szentbeszéd. Egész nap szentségimádás a szentsimái, délulán 4 órakor pedig nagypénteki zsolozsma Jeremiás siralmaival. — Nagyszombaton reggel 7 órakor tüz-ozenlelés, utána a húsvéti gyertya és kere8zteiőviz szentelése, a szertartások végeztével ünnepélyes szentmise. Utána szentségkilélel a szentsírnál és szentségimádás a föltámadásig, amely délulán 6 órakor lesz ünnepélyes körmenettel. Ezulon kívánjuk közzétenni azt is, hogy a böjt nagyszombat délben megszűnik. Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn szokásos ünnepi sorrend.
— Házasság. Kért Lu|zi is Nagy Miklós házasságot kölötlek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Dr. Novai Imre elfoglalta hivatalát. Dr. Novai Imre városi aljegyzői dr. Sabjan polgármester szolgálattételre berendelte. Dr. Novai Imre el is foglalta hivatalát. Működési köréi Illetőleg egyelőre nem nyert még beosztást.
= Halálozás. Lőwy József ko-márvárosl kereskedő életének 76-ik évében folyó hó 11-én Tapolcán elhunyt. Temetése folyó hó 13-án délután 3 órakor lesz Tapolcán.
-- Fehér- éa ajourhlmzésre a varrógépen teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer-varrógép részvénytársaság Nagykanizsa, Főút I.
NEGERKEZTEK
a legújabb modell tavaszi kabátnjdonságok! — Női és férfi szövetek a legjobb minőségben a legolcsóbb árak mellett!
MT Német-perzsa szőnyegek nagy választékban.
és
Divatáruház a „GÓLYÁHOZ", Erzsébet királyné-tér
4
ZALAI* KÖZLÖNY
1927 április H
FORD
Mezőgazdasági Iraktor. Személy- és telierautomobllok. Alkatrészraktár. Mintaterem, autorizált képviselete. 0 MotorOzemD szerelötelep.
Kedvező fizetési és szállítási feltételek! Üzembehelyezés és betanítás díjmentesen!
Képviseleteink: Sopron, Csorna, Keszthely. Zalaegerszeg, Tapolca, Nagykanizsa, Zalaszenlgrót, Veszprém, Pápa.
íMelis éi Pintér
I Telelou 77. SZOMBATHELY Telefon 77.
Képviseli i Kaufmann Jenő Nagykanizsa, Csengery-ut 46

— Perújrafelvétel egy elítéli rendőrkapitány Dgyében. Mint ismeretei, Horváth J\'zsel volt za\'a-egerszegi lendőrkapl\'ányl hi/alalos h italommal való visszaélés mlall |og.ró«en elítélte a kúria Is. Mnl löbb évvel a cselekmény után Hor-válb, aki árlallanságál hingoztaijn, perújrafelvétel! kérelmei lerjtszlell elő az egerszegi törvényszéken. Ebben az agyben most tartottak tárgyalást és a pefujr.f.\'lvélelnek hely adiaV. Így legk&zelcbb a tárgyalási a vád beli agyben előírói kezdik.
Valódi angol szövetből 1
uti ruha cukit Sürlcl Zsigmond szabómesternél I Nagykanizsa, Fóut 5. szám. |
— Vihar Nagykanizsán és Zalaegerszegen. Hétfőn dílu\'ái nagy vtbar vonult el Zalaegerszrg feleli. A zuhogó záporban erős menn,döi-gések reszkelleilék meg a levegőt. A vilám több helyen le \\< sujiott és igy a kaszaházai halárban kéi loval, melyek egy szekér elé vol a>, fogva agyonütött. A k csist csak a villám szele érié és igy csak könnyebb sérülést szenvedeti, mellyel beállították a váróiba ápolás végeit. — Nagykanizsán ktdJcn délután fél bárom és fél négy között kerek deli nagy forgó szél, mely egészen porfelhőbe boritolta a városi. A határ nyugati részén sötét felhők tornyosultak, de az erős nyugati szél cl hajlolla őket, úgyhogy csak kisebb eső áztatta meg az amugyis agyon ázott földe\'. A veszedelmes forgó szél egy jó negyedóráig tarfo\'.i.
— A VILÁG CIRKUSZ szerdán délelőtt érkezik meg különvonatával Kanizsára és még aznap este tartja megnyitó előadását a régi vásártéren a Király-utca végén. Nagy állatsereglet, szenzációs műsor. Bővebbet a falragaszokon.
— Keszthely készül a fürdő-szezonra. Keszthely város főutcáján megkezdték »z uthengerezést, amit folytatnak 7 kilométer hosszúságban egészen Hévizig. A Keszthely-p^hoki uton is működik már a gözhmge\\
— A kanizsai színházról tar. tottak előadást Budapesten. A Magyar Mírnök és Építész Egyletben Bud.\'pes\'en Mcdgyasszay Ulván kormány főtanácsos, a kanizsai szin-h<z nagynevű tervezője hétfőn es c kimeri ő előadási tartott a kaüizsai szinbáz-épilésről, az épület konstrukciójáról, sliluiáról és beosztásáró\'. Az e\'óidésnak igen nagy számú hallgatósága közölt sok vidéki város rrprezontánsa is olt volt. A szemlélte ó előídis nyomán általában az a nézet alakult ki, hogy a kanizsai sziihiz a mai ha<on\'ó uj létesítmények közt és a rrai viszonyok figye , lembevétclével a legfikerü tebb és legművészibb megold is.
= C odajzép selyem, flór ha Hsnyák garantált rvinOíéghen (niba eseten kicserélve) özv. dr. Oroszné kézimunka é<t n< i kilap üzletben
Mliii fliei feltételekkel
készít uri luhát
Sörlai Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut Koton« iuiiooi m»ll«u
— A kanizsai Beethoven-Ünnepély. Ai Országos Beethoven ünnepségek kapcsán az Országos Bizottság Nagykanizsán is sz< rotctl volna egy B.ethoven ünn píéget rendezni április 25 én a városi szinhárban egy Kamara-zeneest formájában. A városi tanács ebben az tlgyben most tárgyal a bizottsággal, pzonban nem valóíiinü, hogy meg tudjon egyezni. Miu\'.án a Zrinyi Miklós I\'odalmi és Művészeti Kör ugyls egy Beethoven-ünnrpily megrendezésén fáradozik, teljesen fölöslegesnek tartjuk egy másik B:ethoveu ünnép-íly rendezését, amely csak megosztaná a közönséget.
— Schwnrcz Dezső harisnyái a legjobbak. .
— Traktor-bemutató. A. ji la-vlrmegyd gazdasági l^yuüfdk, mu reggel 9 órálól kezdve gróf teleki Tidorné pölöskei gazdjságábfn, a Zalaszen\'mihály—pacsai állomástól 2 kiloméíetre, ízAotógép-bcmutátét rendez. — A bemutatón a Hofhcrr Schranlz- Ciaylon-Schuttkworth (H. S. C. S) traktor is résztvesz.
— Pályázat j gyzőf állásokra.
A nagykanizsai ftfszolgabiróság á kanizsai járáíban levő Nagybakónak községi körjegyzői, és segédjegyzői állásokra pályázatot birdeh Pályázó-lók a föbirói hivatalba adódók be.
— Cirkusz Kanizsán. A „Viiág-cirkust", melynek igazgatója Könyöt Sftndor, állalscregletével együtt 5 napra Kanizsára érkezik és a Király-u!ca végén, a régi vásártéren üti fel sátorfáját. A kiiünő és gazdag cirkusz ms este 8 órakor taitja nrgnyitó előadását.
— Tovább folytatják Nagykanizsán a toborzást. Miután a honvédség számára való toborzás nem járt a kivár.t eredménnyel, a honvédelmi miniszter meghosszabblto\'ta a zscIJos ka:onák toborzását.
= Kereteztessen Melczernél Kazinczy ufea I Á»ban, minőségben és ki>zolgAhsbdn igen mrg lc*z elégi dve. O/őzödJön meg. — Tanulmányi kirándulás Keszthelyre. A dorabováti gimnázium 40 tanulója két tanáruk vozctésével kirándultak Keszthelyre és megtekintenék í nnak nevezetességeit.
W0 divat szerinti mi ruhái
kizárólag angol siOvctból készít SArlal Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut 5. szám.
— Tizennégy felic\'c tést tettek „bor-S. abAlytblanság" miatt. Mint megirluV, egy hivatalos borszakértő bizottság cgísz Nagykanizsa leitlle-tén valamennyi borárusitó helyen (vendéglők, korcsmo) vizsgálatot tarlóit a napokban. Himi&ltotl bort nem talállak silul sem, de annál lotb kisebb-nagyobb szabálytalanságot fedszlck fel. Most ebben az agyben a rendőrség kiliigáal ügyosztályához mintegy tizennégy korcsmáros és vendéglős ellen tellek feljelentési a szabálytalanságok miatt, melyek a legközelebb tárgyalás alá 1 kerülnek.
| = A Fegyvergyári Sleyr kerék-
Sar az egész világon vezet! Weluer , épániliáz, Csengery-nl 2.
I , = Hölgyek részére legjubb sza-báfu mell o* harisnya-tartók kap . hátik Vági Endre illal.zerlárában.
— Újfajta vásári lopás. Az egyik rendőrtiszt az országos vásáron hosszabb ideig figyelt egyfiaiil szobaleányt, aki lóbb sátorban megfordult. A leány, miközben egyes cikkekre alkudolt és azokat kifizette, a kezében levő zsebkendőt rálerilelt egyes más árukra és azokat ügyesen a zsebkendőbe göngyölítette. A rendőrliszt hagyta a leányt hazamenni, majd onnét előállították a kapitányságra. Lakásán megtalálták mindazokat az apróbb tárgyakat, amiket zsebkendőjébe ily módon elaanzsé-rozolt.
— Keretezlessen és üvegez-tessen legolcsóbban PUM nál Király-utca 10.
Fegyvergyári Slejr strapa kerékpárnál a váza belső is kiírj maflái vau ellátva. 5 évi Jótállás! Welncr Gépáruház. Csengery-nl 2.
— Elrendelték két kutya kiirtását. A polgamk.-ier Szűcs Fért nc és Németh János nagykaniisii lakosok kutyáinak kiirtását rendelte el, mivei a kutyák gyanútlanul menő embereket megtámadlak és megharap ak.
— Autóvezetői tanfolyamot kezd Molnár József sollőr iskoláji folyó ho 19 Iki kezdettel. Kiképzés a legszakszerűbben modern autókon. Httóság előli sikeresen levizsgáztatjuk Jelentkezni lehet állandóan lierger .-.uló és gépműhelyben Te-leky-ut 45 Műhelygyakorlatok!
fővárosi szabás l fővárosi munka!
S liptai Zsigmond
szjMmcilcmél Nagykanizsa, Fóut Korou uiltoia ■ttku
— A tejvegyvlzsgálat eredménye. A legutolsó tejrazzla\' aita\'má-val tobb mintát felküldtek a magyaróvári vegyvizsgálali állomásnak. A vrgykisérlcll állomás mosl küldte le jelentéséi a városi rendőri büntetőbírósághoz, mely szerint hatol le-főjőzőtlnek, kettőt pedig vizezeitnek minősíteti. A tejárusok ellen nemcsak a kibágási eljárás Indul meg, de meg kell llzelniók fejenként .a 18 pengő vegyvizsgálali dl|al ls.
— Szenzációs tavaszi szalma, flle, georgelle kalapujdonságok ircglepő olcsón Ozv. dr. Oroszné-nál (Kazinczy-u. 2.)
HÚSVÉTRA leghasznosabb és legkedvesebb ajándék esr MILTÉNYI CIPŐ!
Legjobb minőség! Jutányos ár!
_ Mindenfajta lnxuscipúk, sportcipók, tennisz és utcai cipők nagy választékban.
1927 április 21
Idöjífá.
A nagykanizsai ineloorologlal meg-lij»y ló Jelentőse: Kedden a liómCrs<\'k-,€i Reggel 7 órakor -f7G. délután 2 ónkor +16 5, este 9 ónkor 4 6 7.
htlhóztt Reggel derült, délben és este felhős égboltozat.
SzHitJny: Reggel és délben Délnyugat, este Északnyugati szél.
Délután 4*15-tői cső. 6\'15 szivárvány.
A Meteorológiai Intézet Jelentése sze rint a hőmérséklet süllyedésével változékony, szeles, hitvős idő, kevesebb esővel.
.= Schvarcz Dezső cégnél c héten kalap-kiárusitás.
— Vasúti menetdíj kedvezmény. Az Olasz Magyar Kereskedelmi Kamara április 12-én kezdődőit milanói nemzetközi áruminlavátára április 27-ig tart. — A Dun£-Száva-Adiia Vasultársaság ezalkalomra valameny-nyi állomásáról Murakeresz\'uriR, illetve Oyékényesig 33 százalékos meneldijkedvezményt cd. Az odautazás utolsó napja április 27, a t visszautazás legkésőbbi nspja április 30. A kedvezmény az összes koc.i-osztályokra, a megfelelő „*gazolfs< jegy" mellett érvényes. Az utazási megszakítani nem lehel. Podgyász-szabadsuly nincs.
== írógépekben a Reming/on ;i legjobb. Kedvező tészlelfizoicsl feltételek, használt Írógépek becserélése. Remington irógép képviselete Szabó Antal sporlü/lefében.
- Hídépítés * Zalán. A ZaU-apálinál készülő vasbeton Zilahidnak, amely az eddigi fahid helyére kerül, épiiési munkálatai annyira előrehaladtak, hogy ezt egy-két héten belül áladjík a forgalomnak.
= A világhírű PFAFF varrógépeken
készült modern csipke és pamutmunkák, valamint azsur, virág, madeira, richelieu, állört hímzések és cudlizés mintái megtekinthetők Brandl Sándor és Fia cégnél, Dcák-lér Z Vevőinket dijmentesen tanítjuk hímzésre I
= Elveszett egy kese árlány KiskanizsAn a Jskabkuli u\'ci 78 sz. udvarból. Nyomravezető illő jutalomban részesül.
ZALAI KÖZLÖNY 3
Bécsi és pinsi
NŐIKALAP-
ÚJDONSÁGOK BRÓNYAI L.
^ kalapűzlclébtn
már 10 pengőtől
kaphatók. 12)7
KI LM-SZEM LIí Párbaj a pusztán
Filmbemutató a Városi Színház mozijában
A filmművészein* a legu\'íbbi évtizedlen törtín: hihetetlen e\'öte-lörésébcn hoziá vagyunk szokva, hogy minden u) név, l^ycn rende-zóé, színészé, ml kikerül a vászonra meglepetést hoz. Vagy |ót vagy rosszat.
Legújabban egy ilyen uj név: Fred Nlbló rendezői fcerUlt forgalomba, aki a Ben Hur pazar attrakcióval megalkotta ez év legnagyo\' b sikerű slágerét. Moit itt Kaniz-ái először Blascó Wünez világhírű emigran; spmyol Irinák síinc\', elejétől végig izgalmas regényének filmváltozatában csudáltuk meg képes éget, melyek tok u| meglátást, felépilést hoznak. Blarcó lbaneznak ezl a regényét svatot kéz sccnirozla. A mese, mely ugyan níhol meg-magyarárás nélkül lugyja a hősnő énjén\'k valódi mivoltát, rendkívül érdekes. Nem e\'csépclt témát ölel f.\'l. de bevezeti a nézőt a legszilajabb argentinjai IJgkörbe. A véiti-r raló .arginliniai tangó" hazíjába, ahol a nőért kőnyen repül n tör hüvelyéből és o\'c<óra taksálják a térfié\'ctet, ha a vetélytársak métyeb ben rézlek a bódi\'ó, ésr-veszejló Bssronyi tekintetekbe ...
A „Párbrj a pusztán" kilüiiö piodu\'r uma a sab\'óntontó hotlyvosdy altiiiereknck, kiáliilás tekinteib.\'n speciális szépségű a maga lűlfutött atmoszférájával. Szerep ói Qreta Garbó, Antonió Murenó remek duó. Előbbi a szók.-, lörékery asS\'Oay utóbbi a markín; spanyol féríi srerepíben. Különben Antonió Morenó ezen uj alakijával is igazolta azokat a rendezőket, akik a filir drámák hőseit sliliisosin. kom ily típusokból é; nem bubi* szépségű, füzőtviseló, vérszegény francia, úgynevezett sikkes szép fiukból keresik ki.
Külön kell szólni a darab intriku; hőséről, kinek nevét sajnos nem lu l\'.uk mc, legyezni, de aki a Vig Chvegy trónörökösét jilszta. U| tehetség. Zsánerében olyan, ho^y kívánni ie lehetne lobbi\'. Alakoskc d \\
vakmerő, ördögi.
A többi figurák is mind gondos tanulmányokra vallanak, n6 meg Amerika soha ki nem fogyó óri)si film művész any igára.
Egészben véve a kép elsörangr1, aminsk van egy argentiniai „ostor-p3r>aj" jelenete, ami valami u] ne-könk, de annál mesteribb kézre! van vászonra vive. Ez\'rt az egy jelenetért is érdemes mcgnéini. Fred Nibió filmje Ízelítő a Beu Húrból.
A kiséiő műsor külön dicsérendő meg, ebben egy hingutalos tengeri táj és egy blbajos keleti lárgyu burleszk versenyezik a lapsokért.
(-bán)
HiDIÓ MŰSOR
Április 13 (szerda)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hirek, tőzsde. 4 Kalotaszegi népmesék. 5.15 Szimfonikus hangverseny. 5.1 S A Nemzeti Szinház eló-adása a Stúdióból. Kisfaludy: .A kérők", . vígjáték 3 (elv. Utána külföldi átvitel, . Kedvezőtlen légköri viszonyok esetén gra-1 (onola.
I Bécs, Grác II Népszerű zene. 4.15 Ifjúsági szinpad, A békakirály. 3 felv. me-I stjáték. 6.20 Mezőgazdaság. 7 Francia, 7.30 j Angol lecke. 8.5 Szimíónikus zene, utána
nípszerü zene, | Berlin, Stettin 1.30 Harangjáték. 330 Asszonyoknak. 5 Népszerű zene. 7.05 Néphigiéniai előadás 7 55 Pedagógiai előadás. 930 Német népdalok, zene.
Barcelona 7.20 Népszerű zene. 10.20 Kamarazene. 11.06 Egyházi zene. 11.45 Bach: Kantate, zene. 12 15 Kamarazene.
Basel, Bern 1 Hangverseny. -1 30 Gyermekeknek. 5 Hangverseny. 7.30 A talmud, elóadás. 8 Népdalest, zene. 8.25 Kamarazene. 8 40 Hangverseny. 9 Kamarazene és dalok. 930 Kamarazene.
Boroszló, Olciwitz 430 Hangverseny. 6 Az ótestamentum, előadás. 8.15 Régi német húsvéti színjáték.
Brünn 7 A brünui zeneeakidémía növ. hangversenye. 8 Rádiószkcccs. 9 Katonazene.
Frankfurt, Cassel 4.30 Hangverseny. 8 .A fecskék". Puccini 3 felv. operája, slii tgarti átvitel.
Hamburg. Bréma, Hnnnovcr, Kiél 10.30 Asszonyoknak. 1230 Népszerű zene. 205 Hangverseny. 4.15 Népszerű zene. 4 15 Bréma: Mána-daíok 4.30 Jazz-band. 6 Népszerű zene 7.35 A passiózcnc 8 Egyházi dalok, zen?. 9 Mclod ámák, zene. 8.15 Kiél: Szimíónikus zene és dalok, utána népszerű és tánczene.
Langenberg, Dortmund, Münster 1130 Kiséreti lead is. 1.05 Hangverseny. 4.30 Gyermekeknek. 5 Hangverseny. 7.40 Az
Nagy húsvéti edényvásár!!
tftT Meglepő olcsó árak! ~M
Vizes pohír csiszolt ... P —\'20 Boros . . ... P —\'16 Vizes korsó girlanddal P 1-25 Tésztás készlel 6 lányéira!, gyönyörű mintákban... P 5\'—
Porcellán tányér míi,v.i»r*., P —\'70
Tésztás tányér .........P --56
Teás készlet 6 személyre
divatos\'ir.intákbm ... P 12-— Bögre nrgyobb, uíp niniibin P —*36 „ kisebb, . . P -"24
6 pár tcis csésze gjönyörü mintákban 4-— pengőtől kezdve.
BIELCZER üveg- és porcellánkereskedésbenK&.°-L
alkoholizmus mint népbetegség. 10.45 Népszerű és tánczene.
London. Davcntry 2 Népszerű zene. 4 Hangverseny. 5 Vidám zene. 7 Oígona-zene. 8.15 Mozart zongoraszonáták 8.45 Rádiókabaré. 10 Orgona improvizációk. 11 Dalok és kamarazene.
Milánó 4.15 Hangverseny. 5.30 Gyermek dalok 10.45 Jazzb;nd
Moszkva 4 Rádió hírek. 5 20 Rádió hirek. 9 Népszerű zene. II Eszperantó. 11.55 Harangjáték.
München 12.30 Zongora zene. 4 Népszerű zene. 5 Gyermek mesejáték. 7.30 Operaelőadás: Parasztbecsület II Népszerű és tánczene.
Prága 11.15 Hangverseny. 5 Népszerű zene. 8.08 Fúvózenekar hangversenye. 8.40 Ária és dalest. 9 Vigjátékolőadás. 9.30 Népszerű zene.
Róma 1.30 Hangverseny. 5.15 Szimíónikus zene. 9 Színházi előadás közvetítése.
Stuttgart, Frelburg 230 fcnekes mesejáték. 4.15 Népszerű és tánczene. 8 Pucini: Fecskék cimü három felvonásos operája, utána rádiókabaré.
FOLYÓIRAT SZEMLE
)( A vidéki uzsora várak, — Szélsőségek a földbirtok ellen, — gróf Atmássy Imre nyilatkozata a magyar cseh szerződéshez füződó agrár érdekekről, - A mezőgazdasági Kamara döntést sürget a kartellek ellen, — Teljes megváltást kapnak a régi földtulajdonosok, Emelkedik a magyar belföldi fogyasztás. — A zöldhitel nem kell a gazdáknak, — Mi akadályozza az agrárkivitelt Jugoszláviába ? — Finom lisztlének utja Olaszországba stb. cikkek teszik a .Georgikon* eheti szimáhak gazdag tartalmát Ezeken kivQ apró hirek az egész világ mezőgazdasági és agrárkereskedelmi piacairól. A kitűnően szerkesztett friss, bátor szaklap előíizetési ára félévre 13 pengő.
)( Az UJ Idők uj száma közli Hcrczeg Ferenc regényének folytatását, Nóra Ferenc, Lyka Károly. Falu Tamás, Orbók Attila, Telekes Béla Írásain kivül a lap népszerű rovatait: a szerkesztői, kertészeti, gasztronómiai és a szépségápolási üzeneteket, valamint a művészi és időszerű képek gazdag sorát. Mutatványszámot díjmentesen kUld a kiadóhivatal Budapest VI. Andrássy-ul 16.
)( Magyar Unyok fiatal lányok képes irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. Szebbnél szebb novellák, versek, társadalmi és Ismeretterjesztő cikkeken kívül képek és a sze-kesztői üzenetek tarkítják a lapot. A Magyar Lányok elófizétől 1.60 pengő kedvezményes áron szerezhetik meg a Százszorszép Könyvek cimü regénysorozatot. A Magyar Lányok elő\'izetésl ára ne-gyedévré 2.40 pengő.
lozaúsziNiim
Városi Színház mozi elöidásai szerdán 6 és 9 órakor: Párbaj a pusziin (A szerelem koibácsr) Blasco Ibanez 10 felvonásos drámája. Főszereplők: Qreta Garbó, Anlonio Moreno és L. Barrymore.
Keszthelyi Uránia szerdai műsora : A császdrnS, regényes történeti film 7 felvonásban. Főszereplő Pola
Neg.i.
.. nagyhélen alllörldk és szombaton nem lesz előadás.
Női kabátok
Nagy választék tavaszi újdonságokban
legolcsóbbtól legfinomabbig
Női fehérnemüek
Angoi férfiszövetek
BARTA MIKSA
divatkülönlegességek áruházában
NAGYKANIZSA,
FÖ-UT ÉS CSENGERY-UT SAROK.
Figyelmes kiszolgálás. Olcsó árak.
sNői ruhák
ZALAI KÖZLÖNY
192? április 13
KÖZGAZDASÁG
A zöld internacionálé a világgazdasági kongresszuson
Mit kövelet a nemzetközi agrár-bizottság? - A világgazdasági hongresszus után nemzetközi mezőgazdasági konferencia tesz Rómában
Rica, április 12
(A Zalai Közlöny bécsi tudósítójától.) A nemzetközi agrár-bizoltság, amely az összes nemzeti mezőgazdasági szervezeteket egyesili magában, a napokban értekezletet tartott Parisban, amelynek tárgya a májusi genfi világgazdasági kongresszus volt A tanácskozások eredményeként a különböző állambeli mezőgazdasági szerveielek egységes álláspontot fognak képviselni a világgazdasági kongresszuson és a következő Követelésekel fogják felállítani.
A népek gazdasági jőiéle — állapítja meg a zöld internacionálé re-zoluciőja bevezetésében — elsősorban a meiőgtzdaság helyzetétől függ amelynek virágzása viszont a munka és a magán\'ulajdon biztosításával van szerves kapcsolatban. A jelenlegi gazdasági válság főoka a mezőgazdaság kedvezőtlen helyzete. A mezé-gazdasági lermények árai gyakran a termelési költségeket sem fedetik. Ehez járulnak a kamatok, adők ís illetékek, amelyek ugyancsak Je-lenlékcny mcglerheltelésl jelentenek. A inezögazdssíg ezért kénytelen a produktív beruházásoktól sokszorosan lemondani. A mezőgazdaság virágzása felvevőképesebb piacot jelent az ipar sjámáta, amely igy saját munkásait ts jobban flzeiheti.
A helyes éscgészségts gazdasági politika az, amely a mezőgazdasági termények számára olyan árakat biztosit, amelyek a racionális termelés poszlulálumainak tekinlelbevélelével legalább a termelési költségeket fedezik. Ami a nemzetközi gazdaságpolitikát illeti, egyenetlen állam jo gát sem lehet elvitatni arra, hogy saját mezőgazdaságát a külföldi konkurenciával szemben akar védvá-mokkal is megvédje.
Ezeknek előrebocsátásával a zöld internacionálé a következő pontokban foglalja össze követeléseit a világgazdasági kongresszussal szemben:
1. Elsősorban megvizsgálandó, hogv a merőgazdasági termékek árai megfelelnek-e a termelési költségeknek? A különböző adókon, kamatokon, illetéken és beruházási költségeken kivül a gazda családtagjainak készpénzben meg nem lizetelt munkája is beszámítandó.
2. Elősegítendők a termelés míg javi ását és olcsóbbá tételét célzó intézkedések.
3. Híre olyan törekvések ellen, amelyek a mezőgazdasági lermények árainak a termelési költségek alá
való szorítását célorztk, mini a ki viteti illetékek és kivi ell vámok.
4. A tipikus mezőgazdasági üzemekben a kötelező könyvelés elrendelése.
5. Egészségügyi védő intézkedések az állattenyésztés és a mezőgazdasági termelés számára.
6 A magántulajdon elvének elismerése a zavartalan mezőgazdasági gazdálkodás előfeltétele.
6. Egyenlő jogú képviseiel a mezőgazdaság számára az ipar és kereskedelem mellett a Népszövetség gazdasági szerveiben.
A világgazdasági kongresszust kő-vetőleg a zöld internacionálé ujabb konferenciát larl Rómában május 26 tói junius 1 lg.
TéXSBC
A mai értéklőrsdén csendes üzletmenet mellett az Irányzat barátságos volt. A csonka üzleti hétre való tekintetlel a spekuláció ugyan kezdetben rezervállan viseikeüel\', később azonban, részben szilárdtbb külföldi jelentésekre, részben véleményes vásárlások következtében a forgalom erősen megélénkült. Az árjavu\'ások szük keretek között mozoglak és főleg a bank és takarék piacon, a közlekedési, fa, cukor, vegyipari és vas értékek kerültek felszinre. A bányapiac egyenlőtlenül alakult. A mull héleo favorizált biztosilók ma is lanyhán tendáltak.
Plrtt 20-331/1, Union 2S-24V1. Newyork 5197/., Britnél 72 25. MlUno 2530, Amitadam 208-, Berlin 123 20. Wien 73-t,\'«, Sotla 3 76. Prága 15-39, V.rtó 57 95, Budapest 80-73, Belgrád 9i3Vl, Bakartat 320.
1 bWtfwti Hofa
VALUTáK Angol I. 27-79-27-95 Belga Ir. 7952-7982 Caehk. 1692-17-00 Din k. 152 60-153 SS Dinár 1002-1ÓCS Dollii 572.00-574 40 Prinelalr 22-55-22 85 HotL 22880-229-80 Uogytl 63 40-63 90 Lel 3-46-3 61
Lev. -•--■-
Líra 27 75-28-25 Mirk. 135-57-13607 Selilll. 80-37-8072 Norvég Í47-70-I4S-3S Svájeit. 11005-110*45 Svéd k. 15315-153-80
OfiVIZAK Amit. 218 95 22964 Btlgrtd 1004-10 08 Berlin 135 67-136 07 Bukareal —•—. \' -BrSsaael 7055-7983 Koptnh 152-70 153-15 Oailo 147-80-148-75 London 27-79-27-87 Milano 27-50-27-80 Newyork 572-15-3 85 Pirt. 22-37-22-52 Prlva 16-9416-99 SaoTla 412-4-16 Stockh. 153 25-153 70 Varsó 63 55-64 75 Wltn 80-47-8072 ZOrteh II007-IU-40
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Ozu. Perlsz Jenöné, Nagykanizsa
Bazár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszerű ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
Legszebb alkalmi és húsvéti ajándéktárgyak!
Terménytőzsde
Boza U.aav, 75 kg-oa 32 70 - 3300. 76 kg-oí 33 20—3352, 77 kg-oa 33 80 34-20. 78 ka-Oi 34 20 - 3Í 40, egyéb 75 kg-Oí 31-95-32-30. 76 kg-oa 32 30 -31-70, 77 kg-os 32 70 33 10. 78 kg-oa 3330—33 50. tott 26-40 - 26-50. takarmányárpa 22 50—22 80. aOrárpa 2500—2600, zab 22 00—22 20, tengeri 2020 -20*40, kolcs 2080-21 30. buza-íorpa 1800—18 20.
1t i 11. i il i i i
wnwrcsir
felhajtás 2125. melyból eladatlanul vlaaza-maradi 1137 datab. Etadrendü 1-84—1-88, aiedett 1-76—1-80. nedetl koaép 164-1-68. könnyű 1*40 -I\'SO, eliőrenílu öreg 1-70-1-76. máaodrcndű 1-52-160, angol anldó 1-52—1-76, iaalonna nagyban 1-76-
1-80. aalt 200 -204, leluzolí bua 208—
2-24 aialonná. lélaertés 1-92—2 16. Az Irányiat tanylia.
SPORTÉLET
A vasárnapi eredmények
NTE-SzAK 4:2 (2:1). Szép és fair mérkőzés kerettban megérdemelt győzelmet aratott az NTE a szigetváriak lölötl. Változatos játék után lassankint az NTE került fölénybe, sorozatos támadásai ezonban eredménytelenek marid ak és csupán tiienegytsböl érte el a vezető gólt Farkas révén. A gól a SzAK-ol nem tör:e meg, sőt ellentámadásba ment ál ís szabadrúgásból ki is egyenlített. Az ujabb NTE támadások Kudlch révén hozlak eredményt. A második félidő éltjén a SzAK van fölényben és másod zor íb sikerül kiegjenii enle; az NTE ujibb iramát azonban már nem bírja és Kudlch ujibb szép két gólja teál-i-j* a végeredményt.
PVSK—KTSE 1:1 (0:0). Pécs. Meglepetés
PTE-KRSC 3:2 (2:1). Pécs. Meglepetés
KAC-PAC2:0 (1:0) Kaposvár.
PSC—MBSC5:0(S:p) Mohács.
Wattja: Zrlsyl gymadalpar él Klajv-kareakaiti R. Iacjkaaiua
égsxokrány nagyobbfajta eladó dOkódak, fot.lkááaik, UKkádak;
áPRóBIBPETÉSEK
Az Apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb belütól illó szó két szónak számitlallk. Minden további »zó dija 6 flll. Vasár- és ünnepnap SO>.\'o felár, szerdán—pénteken 25% felár. Állást keresőknek £OQo engedmény. A bírd*, téai dlj olöro ttxetondf.
Vízvezeték berendezéseid Ot éB *»**»po»oláat • várovi l\\Cl wizvMotákbs Uöoloaóbb«n éa Sonjcbban kéaxit WEI8ER gépgyár, bugár-ut 16.
Két úriember Unom háxi koaxtot kaphat jutányosán. Clm a kiadóban. 1442
FQrd l
legjobb minőségben. olcsón. Készen kap! ható Baksa bádogosnál, Klnlzsy utca 21.
Pénxköloaönt bekebelezésre mlndea Ctaxegben a legelőnyösebben és lerevot. rabban lolyóalttat Aoxél Ignáo pétu-kölcsönközvetítő Irodája Nagykanizsán Pó-ut 3. sz. alatt KányaverfcAIoaSn köt-■ Anyákat veuek.
Vízvezeték szerelést
Isgjobban áa legoloaóbban kéaxU lek. Hibáaan exorolt vexetékeket átalakítok. VARGA ISTVAh bádo-goa éa axorcitf Deák-tér 4. axám.
Fajtojáa, többszörösen díjazott fajtbzta keresztezett kendermagoi Pllmuth. mely bóséges tojó éa nagy húsban nyilvánul Irgelentílóbb baromlibetegséceknek, darabli 40 Kitér Arlner éa Kelemen lUszer-kereskedésében Nagykanizsa. Caengery-u. 5. szám. 954
Petőli-ulca 31. számú háx, füszerkereí kedéssel együtt eladó. H26
Csinosan butoroxott axoba kllíön
bejárattal, esetleg konyha használattat azonnal kiadó. Clm a kiadóban. U44
Uradalmi hizoUserlést, »o*ány süldót és választott malacokat vásárolok nagyobb tételekben. Ajánlatokat kérem Kólal, Nagykanizsa, Csengery-ut 36. 1367
Szaion garnitúra, Kanapé, 2 Fouiel, 2 Etrüsk és asztal eladó Zrínyi Miklósutca 56. Varroda. |<6I
Rgy jókarban levó medern ágy eladó Vörösmarlhy-u. 15. -1448
Konyhaszekrény, ágyloll, villanyresó. csillárok, 2 lámpás rádió aladó. uenKerv-ut 16. bal. 4 H57
Város belterületén 1 vagy 2 szobás balorozott vagy bútorozatlan axobát keresek Címeket a kiadóba. \' -I«2
Felhívom a mélyen tisztelt közönség figyelmét a most megérkezett világhírű
herendi porcellántárgyakra,
melyek lelszelős formájuknál és olcsóságuknál íogva nagyon alkalmasak húsvéti ajándékoknak.
Dusán felszereli raktári tartok ezenkívül női selyem és flór harisnyákban, valamint férfi sport- és divat-harisnyákban, azonkívül Ita, Borsalino, Pichler és Gyuklts kalapkülönlegességekben.
BARTA ALFRÉD, Főnt 8.
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos elad isi b:]ye:
WEITÍER GÉPÁRFHÁZ NAGYKANIZSA
FAürlet: Csengery-ut 2. szám. Fióküzl -t : Király-utca 34. sz. A legkedvezőbb réazletfizeiésve is kapható. W S évi jótállás! ~M
■ J1B»
1927 Április 13.
ZALAI KÖZLÖNY
Itt a húsvét!
Minden gyermek OrOmc a piros tojás is a nyuszika, ha jA csokoládéból készM. — Ajánlom a
IrfHobb és legszebb kivi dll nyul tojás és dessertjei-met szavatolás és jutányos
árak mellett Olcsó svaira nos vásár a
Cukorka Királynál
Hefter Oyula. „„
Tenoeri. iái, m
Kiscsibék etetésére: kö\'c-.Vása, tengeridara, egésr kisszcmtt tengeri Madáreleség: Kevert madárélel, himozolt-zab, fénymag, kendermag, édes-repcí, sallta-mag, tokmag, napraforgó-mag sib. kapható:
Ország és Widder
magkereskcdéi ében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mell :lt.)
7<?INrtR SZALAG- is
íiöinun, CSIPKESTAHAK
Vorsteher C. A. éa Pál
Közp, Iroda és raktár: Budapest, VI., Ankerköz 1-3. Telelőn: Terez 143-44.
Állandóan raktiron ■
az osazei nói kjlap-szalagok minden szinber. éa jrélcssíghcn, veri csipkék Iftbt). mini 5cO mintában, vilamint a snb. ctlIuloldvégQ típótűrák. Kficvetlen elad** kiskereskedőknek le. ius Kérjen megmintázott ajintetot.
PPCH-kerékpárok
békebeli minőségben kaphatók kedvező réjxletfitetésl feltételeié mellett
Brandl Sándor és Fia
cégnél, Deák-tér 2. sz.
a felsótemptoninál. •
Ker4kp4rgummlk áa alkatré-uok a lepolceóbban. Kerék-ItárjaeHÓ mOhely I
6064/1927.
Hirdetmény.
Figyelmeztetjük mindazon munkásokat és favágókai, kiknek még az alsóerdei vágásban lavágórészük ott fekszik, hogy amennyiben azl f. hó 15-ig el nem szállítják, a fára vonatkozó minden igényüket elvesztük és azt a város áron alul is eladatja.
Nagykanizsán, 1927. évi áp-ri\'Mó 9-én.
\'« Polgármester.
MAKULATUR
pap£r>
kapható a kiadóhivatalban
özvegy Lőwy Józsefné szül. Kohn Róza, valamint (jyermekei és az Összes rokonság nevében fájdalomtól megtöri szivvel tudatja, hogy szerelelt jó férje, illetve édesapa, após, nagyapa és rokon
LŐWY JÓZSEF
éleiének 76-ik évében hosszas szenvedés után f. hó 11 -én d. c. 11 órakor Tapolcán elhunyt.
A megboldogult hfllt tetemét f. hó 13 án d. u. 3 órakor fogjuk Tapolcán az izr. lemtlőben örök nyugalomra helyezni.
Lówy ltermln térj. Welss Bétáné, Dr. Lukáes Mihály é. Utkác. Imre
gyerme\'-cl.
Lukács Imréné szili. Skopál Erzsi. Dr. L-kUca Mlhályné sitii. Frank Ella menyei. Wcisz Béla veje Wclss Lejos, Magda, Imre. Ilus, Lukács Usz ó. Klári éa Évi unokái.
(Minden kolon ír estés h:lyelt.)
Olcsó kalapvásár!
Férfi és női kalapok, sapkák
minden ellogadható álban
kláruslttalnr.k Kóikalaplormáink Bécsből ntfértutrk. Javításokat elfogadunk Gyenes éa Vida.
Keszthelyi Járásban
Balatongyörökön
egy Jó forgalmú
VÍZIMALOM
földekkel, lakóhízzal é* mellék-éptilcle1 k I bérbe kiadó és
azonnal elfoglalható, tihilito: Lekits Lajosnál, KeszUwly.
TJ4"6 a Harisnyaházban
Szarvas szállá épolet
NAGY HÚSVÉTI VASAR
a legújabb divatú
gyermek, női és férfi
harisnyákban, soknikban
glace-moaóbSr éa divatkeztyOkben kötött árukban.
Nagy nyakkendő vásár.
Mielfitt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
HÚSVÉTI VASAR
mélyen leszállított árakkal!
Nagy választékban érkeztek nói kötőit selyem és gyapjú mellények és kabátok.
Nói-, féifi-, gyermekharisnyák és keztyak, selyem és kototl nyakkendók, férfi és nói ingek, combinék. Női és férfi ernyők és bo\'ok. — Rclikütok, pengőlárcák. — Férfi, női és gyermek sandálok, gyermekcipők. Baby-kelcngyék és minden e szakmába vágó cikkek. Nagy választék viaszos abroszokban. Kéiem az igen lisztéit vevőközönség szives pártfogását
Perlsz Dezső
divat- és rövidáru kereskedése a „Hattyúhoz" a régi postával szemben.
meghívó, a Merkúr VasmHvek Részvénytársaság N\'agykan<z<»h 1927. április hó 27-én d. u 4 órakor laulja IX. évi rendes kö:gyüUsél a vil\'alat irodahelyiségében, amel; ,r< s t. részvényesedet tiritetct-tcl meghívja a.- /gazpuWíd,?. — Tdrgyia-rőtül: 1. Egy JegyiókO&ywereló és kit hi\'etesiió részvényes klMUdése. 2. Az igazgatóság és fdOgyctó birottság jclen\'étcl, ar 1926. évi zárszámadás és mérleg clö-tetjesrtése, sz Icacgatóság ér liltlgyctt-liliollsig felmentése. 3 A tiszta nyereség (elosztása Iránti haUroiathozalal \' 1 Egy Igargatésági tag vllauláu. 5. Kit tcl-ügyelóbizollsági tag választása. t> Az alaptókének ICO.OOO pengiiíl 120 000 pengére való felemelése IC00 di\'aö 20 pengó n. é. részvény kibocsátáta utján. 7. Aj alapszabályok III. 4. &-ának mi Jontáu Mtrltg-szdmla a: I9X. (btmi tvrM. — Vagyon: Ingatlanok : Gyárépület és telek 8»037 P 15 f. Oyáibtrenderte 114 240 P. 44 t. U| berendezés 3175? P. 49 !. Modellek 12.000 P. Kiirpínz 406 P. 13 I. Adások 37.871 P. •» I Anyag-és ántkélz-letek 41.312 P. 00 t A\'nmell lilelek 1383 P. 2) t. Oisresen 3\'JilO 0 P. 15 I. Tthtr: Részvénytőke ICOWO P. Tartalékalap SjOOO P. EitékcsOkkenéfi tartalékalap 32X1 P. Hitel,. ,\'.V -.2 _> " i\'. 81 I. Etlogadványok 53.280 P A.....eti tételeit 2632 P. 64 1. Nyrresét m. é. áthoul 1369P. 49 I fí>!yo 6. tlmita nyereség 289 P. 17 I, KC8P.G6I. Összesen 339019 P. 15 1. Az Igazgaliitlg. F, lOlvirsgálln és rendben utálta. A frlllgytu-blallxtg.
1869/1927. sz.
Hirdetmény
az 1927. évi házlatarozások bejelentése tárgyában.
A m. klr. pénzügyminisztériumnak 1927. évi 42.900. sz. körrendelete íolylán adómérséklés illeti meg azl a házbirlokost, aki akár bérbeadóit, akár bérbe nem adott házát a folyó évi november hó 30-lg kizárólag saját költségén tataroztatja és a tatarozást községek az 1927. évre kivételi házadó alapjának 20Vlt eléri vagy meghaladja.
A házbirlokos köleles legalább 15 nappal a tatarozás megkezdése előli a városi tanácsnál irásbelileg bejelenteni a következő adatokat:
aj a tatarozandó épülel fekvésének helyét (utcái és házszámot) ;
b) a tervezeti talarozási munkálatokat pl. igy „cseréplető javitás, falak vakolásának javítása és feslése, az ajlók és ablakkeretek mázolása" slb.;
c) a talarozási munkálatokat végző vállalkozó nevét.
A tatarozási munkálatok befejezéséi 15 napon belül irásbelileg szintén be kell jelenteni Ebben a bejelenlésben fel kell tüntetni a talarozási költségek végösszegéi is, továbbá a bejelentéshez csatolandók a tatarozást igazoló számlák is.
Minden egyes házlatarozás-ról külön-külön bejelentési kell beadni.
A bejelentés elmulasztása az adómérséklésre irányuló igényjogosultság elvesztését vonja maga után.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsán, 1927. évi április hó 11-én.
Horváth s. k„
1450 adóhivatali fönok.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. április 13.
Fényképészeti cikkek
nagy raktára. — Állandóan friss
lemezek, filmek, papirok, vegyszerek ós egyéb kellékek
FISCHEL FÜLÖP FIAI
cégnél
NAGYKANIZSÁN.
Hotel SIMPLQN Szálló. 8ÉPKI
Rákóczi ut és Kenyérmező n. sarok a Keleti p. u. közvetlen közelében és a Városi Színház szomszédságában Újonnan átalakítva. Kényelmei, tiszta szobák. .Olcsó polgári árak. Oőzfüiéa.
Vidékiek találkozó helye. Ehrenreich Aladár és Büller Jakab
« MfrinuilM IO^vmII
Alkalmi vétel!
Eladó 6 darab teljesen uj, erös papir lemezből készült, 45 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas doboz kihúzható fiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdájában.
10 10
kitanfi
magyar iró
pompás könyvét
BVRTA LAJOS: Elsülyedl világ.
Elbeszélések FARKAS IMRE: Melódia. Uj versek FARKAS IMRE: Sienl tavasz. Elbeszélések HAJÓ SÁNDOR: Az ötvenéves lérfl HARSÁNY! ZSOLT: A féltékeny költö. Kuplék, dalok, sanzonok KAFFKA MARÓIT: Csendes válságok.
KARINTHY FRIOYES: Nebántsuk egymást
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: A rossz
orvos. Regény LIPTAI IMRE: Kegyelmes Uram, Szinpadi komédia és más jelenetek SZÉP ERNŐ: Régi kedvünk Versek
20ijjg8 pengő ——J^—pengőért
rendelheti meg április 30-ig a
PALLADIS
könyvosxtályánál
BUDAPEST. V., AKADÉMIA-Ü. 10.
Bírmonte* küldés- éa caoma-Ooléaórt I pengőt számítunk
TENNISZEZŐK FIGYELMÉBE!
Kertész Tódor sportáruház vezérképviseletét megkaptam, raktáron tartok Slazenger, Darsonval Mass, Sail stb.-féle világhírű gyárak ütőit budapesti árjegyzék szerint.
Tennisz raketo\'i szakszeri! hurozását
legjobban és leggyorsabban készítjük
VÁGÓ ENDRE Illatszertára, Föut 14.
A világhírű ff
PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli rak\'árd
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb vjtrógépraklár, a felsőtcmplomnál. 20 havi részletfizetési
Értesítem az igen lisztéit kocsi- és autólulíjdonosokat, hoey
kéSkzitek°é" jSk autórugókat,
melyekért játállást vállalok. - Elvállalok további koosik készítését, javítását, lóvasalást és e szakmába vágó összes munkákat jutányos árakon.
Tisztelettel
BAZSÖ SÁNDOR
oki. lópatkoló és kocsikovács — Telekl-ut és Eötvös-tér sarok. Tengeri és árpi darálóm állandóan Üzemben van.
Nagykanizsai Autébusz Vállalat
MENETRENDJE
Erzsébet-tér Vasútállomásra és vissza_
indul
3-50 810 635 700 845 1000
13-10 1350 1401
14-38 1605 1645 1750 18 45 21 10 23 00 2315
«S i-k.
355 615 640 705 K.W 1005 13 15 13-55 ; 109 14:43 16-10 1650 I7\'S5 1950 21-45 2305 23.50
Mely vonalokhoz
I
Indul
4U0. r« 620 sár. ess. no
7-12 9 10. wto
H><» I3-J0U3-45 !355(>4 10 nos. los. m: 14-00 16-15 IZfSX 1TCO. Z7-« IS«X IS\'kl\'ISIO
I95S 2150. 22 20
23-10 23-55. 0 15
403 8 23 653 7 15 852 I0O6 1322
13 57 1411
14 45 18-17 1702 1802 18 53 21 >.\' 23-13 23 57
érk.
108 628 6.58
1M
857 iii 11 13-27 14 02 11 II.
14 50 1.. 22 1707
15 07 2003 2157 2318
003
Erzsébet-tér - Klskaolzsa és vissza
indul
720 1015 1205 1822 18-10
érk.
728 10-25 12 15 1632 1920
Indul
7 28 10 23 12 15 18 32 18 22
érk.
736 1035 12 25 16\' 12 1932
Erzsébet-tér Baraktelep és vlsgga
inilul
R tietijegyek egy tiúnaiig Mnysisn
"736"
oco
1035
12 25
13 30 17(13 20 08
érk.
7-17
9-12
10-17 12-37 1340 17 20 20 20
1 X
747 8 14 10 50
12 31
13 40 17 22 20 20
érk.
TST
9\'20 1102 1250 1350 17 31 20-32
Menetdíjak ■
Erzsébet lér—Vasu\'álloroás -10 fillér I Hoti jegyek i Vonal átszálló, ér-
.>.. t/:. i,.„:.-.. <i.im. I ..x_____ ..,__ ..,.,n___,.... ,
Erzsébet- tér—Kit kanizsa Erzsébet- lér-B.iaklelep Vasu\'állomás—Ki .kanitta Baraktelep—Kiskanizsa
40 fillér 40 fittér 50 fillér 50 fillér
Munkás retisrjegy végállomástól végállomásig 32 \\ 32=64 f
Csak munkásigazolvánnyal. Diákjegy végállomástól végállomásig 24 fillér.
vényes 14 útra, végállomásiéi végállomásig naponta 5-60 rieiigö. Heti szakaszjegy i Érvényes Erzsébet-térig vagy innen birmely végállomásig 14 ulra 4-80 pengő. Heti munkásjegy s Érvényes
12 ulra, végállomástól végállomásig 3-50 pengő, ugyanaz 14 u\'ra szóló
érvémycl 4*— pengő. Alszakasxjegy 24 fillér.
3
pompás
könyv
Dsiggi-Dsiggi
a legszenzációsabb könyv, ami az utóbbi években megjelent. Parcus Leo, volt német ténvleges liszt utazását, kalandjait iria le. Küzdelmeit a bolíviai őserdő növény- és állatvilágával érdekesebben, izgatóbban — és mégis egyszerű természetességgel — nálánál nehéz, volna elmondani. A vasat még nem Ismeró, fehér embert még nem látott, embertvadászó és \'eniberevó indián törzs kötelékében eltöltött hónapok leírása páratlanul izgató. A törzs belső élete a házasság és szerelem egyszeiü elintézése, a vllágruj-ivés és elmúlás (éfctfa-halálfa) problémáinak szokatlan Megoldása st»>. hosszú idón át elmélkedésre készteti az olvasót. Mindez nem mese, hanem szomorú valóság és ebból a valóságból .(eleséget* Is hozott magának Parcus Leo, emberevő feleséget, aki ájuldozik a naplói és világosságtól, egyetlen ruhadaiabja egy ócska zsebóra egy zsinoron, aki irtózik a (fhír emberiül (Parcus Leo le volt barnulva), fél a háztól, de már egy hét múlva kacéran viseli a selyemruhát.
Ezen könyv ára bordószínű egész vás/onkötéjben kopekkel 8 pengő. Megrendelhető részletre is és pedl/ átvételkor utánvéttel 3 pengó és a portó fizetendő, havonta pedig 250 pengő.
Roald Amundseni
Az északi sark meg hód itása
A hatalmas, albumalaku, egés* vászonba kötött, dus aranyozású diszmü finom papiroson, számos gyönyörű fényképfelvétellel, tartalmazza a .Norge" ulját Amundsen és útitársai leírásában. E mü a jelenkor egyik legnagyobb, problémáját, az .Éjféli Nap* biiodalmának csodavilágát teszi szemléletessé. Tizenkét kulturnyelvcn Jelenik meg egyidejűleg.
Ára 20 pengő, Hinclz 5 havi egyenlő részletben fizethető. Átvételkor utánvéttel 4 pengő is r. portó fizetendő.
Quo vadis?...
Több, mini három évtizede szillóige inár ez a két szó, amellyel Sienkievicz Henrik szinte egy csapásra meghódította a müveit világ olvasóközönségét-Mintha ércbe öntött éa márványból kifaragott nlaWok elevenedné ek meg: ugy állnak szcmkftzt ebben a hirrs regényben az clhanyalló pogány Róma é» a kezdet kezdetén vajúdó keresztény társadalom legendás képviselői. Közel 200 eredeti rajz illusztrálja a két vastag kötelet, amelynek Ara, modern "egészvászon diszkötésben, külön tokban 16 pengS
4 havi részletre. Átvételkor fizetendő 4 P és n portó. Készpénzrendelés-nél portót nem számítunk fel.
Tessék ezt kitöltve lent\'clmrc fcflldcní
Palladius r.-t-nah
BUDAPEST
V. Akadémia-utca 10.
Név:
Foglalkozás: Lakás:
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Oíenbcek Károly.)
87. .évfolyam, 85. txim
Nagykanizsa, 1927 április 14, csütörtök
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
- P&rt e.
iiKUWodyo. IS.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intenirbio-teWoo: Kagytaatzsa 78. uia. EJ4fücl6si ára c£y hóra 2 pengi «1UUr.
Mult és jelen
Irti: Dr. Temesváry Imre, országgyűlési képviselő
Ha a közel hét esztendeig ülésezed két nemzetgyűlés munkásságát összehasonlítjuk a mostani országgyűlés elindulásával ét programjával, akkor örömmel állapíthatjuk meg, bogy az uj,országgyűlés, az ország gazdisági és pénzügyi éleiére kiha-tóan tokkal kedvezőbb auspiciumok mellett kezdte meg munká|át, mint a nigy összeomlás ulán az első nemzetgyűlés.
Ez a ifcbelcg nemzet 1920-ban valöiágoi élei halál harcol vivőit, a gazdasági éleiéi telj:* összeroppanással fenyegető pusztulás rémével és azok a törvényes alkolások, amelyek abban az Időben lélcsüllek, legfeljebb csak a pusztulás tempójának lassítására voltak alkalmasak, de semmi esetre sem annak gyökeres megváltoztatására, ebben a kétségbeejtő küzdelemben szinte lázas sietséggel egyik törvényt a másik után hoztuk, amely . törvényekben ujabb ét ujabb (tájikkal kíséreltük meg pénzűnk értékromlásának megakadá-
Írozátát, hogy »zt az ürt, amely llarnbáztartasunkban jelentkezett, va-lamlképtn betömhettük és egész gafdasági életünket uj papokra helyezhessük. Sajnos, minden |6 elgondolást kere&ziülhuzolt a trianoni békeszerződés azáltal, bogy ezt az ezeréves gazdasági egységet darabokra lépte. A gazdasági bizonytalanság, a kcnjunkluráknak élelmes klhaszná-áta nemcsak egyeaeket és egész társadalmi rétegeket lett tönkre, hanem a pénzünk értékére való spekulációval annak romlását is gyorsl-tolfa ét ezáltal megmaradt csrkély nemzeti vagyonunkat Is teljes egé szében lönkrelelle.
Ilyen körülmények között a kormányoknak és a nemzetgyűlésnek gndaságt működése csak meddő sziszifuszi munka volt mindaddig, amig az 1924. év! nemzetgyűlés az 1924. évi IV. és V. l.-c. megalkotásával meg nem kísérelte egész gazdasági életűnknek uj alapokra való helyezését és AüllOIdi kölcsönnel az országnak ebből ,a gazdasági káoszból való kivezetését.
Az eddig elért gazdasági eredmények és az egész közgazdasági élet átalakulása, valamint a külföldnek Mtgyarotfíággal szemben megváltozott véleménye kétséglelen bizonyítéka atinak, hogy az akkori nemzetgyűlés helyes utat -jelölt meg.
HJla a magyar nemzet akaralere-jének és áldozatkész*égének, az eredményt nem várt rövid idö alalt el is értük. Ét Ime, mig a kél nemzetgyűlés csak kényszerű terheket rakott állandóan a polgárság vállaira, az uj országgyűlés ezekel a toronymagas-tigra.felemelkedelt közterheket mindjárt megnyitása első napjaiban bizonyos mértékben redukálhatta.
A háború óta a mult évben történt meg először, hogy az állami költségvetés olyan időben kerülhetett a törvényhozás elé, amikor még az előző évi költségvetés nem járt le. Közludomásu, hogy a háborút megelőző években is ritkán fordult elő, hogy a költségvetés rendes időben letárgyalható lelt volna és legtöbbször indemnitásokka! volt kénytelen operálni, söl megtörtén! az Is, hogy
hosszabb-rövidebb tx-ltx következeit be.
Már maga ez a lelenség Is a konszolidáció bizonyítéka.
A pénzügyminiszter havijelenléseiből pedig megállapíthatjuk, hogy nemcsak államháztartásunk nyugszik biztos alapokon, hanem a magángazdasági élet Is erős tempóban f.-jlö-dik. A mult tehát szomorú voll, de ! a jelen vigasztaló é« nagyon biztató.
Jugoszlávia mozgósítási parancsot adott ki ?
Egy olasz lap szenzációs leleplezése
Cosovo—Mitrovlca zónában, mely Albánia északkeleti határán esik, kellett vo\'na legyen, mig végül bizonyos alakulatoknak, melynek számát nem tudja a lap, a monasztiri zónában kellett volna elhelyezkednek. A lapnak tudomása von arról is, hogy április 8-án egy jugoszláv gőzhajó Spaiatóban 60 gépfegyvert lett partra és hogy Dalmácia egyik városába harmincezer embrr számára van teljes felszerelés és fegyverrel.
Róma, április 13 (Éjszakai rádiójelentés) A .Journal dl Italia" cimü lap belgrádi tudósítója nyomán feltűnési kellő cikket közöl, hogy Jugoszlávia mozgósítási parancsol adott volt ki. A dkk szerint április elején egy nagyobb hadosztálynak Caltaróban kellett volna lennie. Április 12-ére 12—15 ezer embernek a montenegrói Podgori-cánál, Albánia északi haláránál kellett volna elhelyezkednie. Ugyancsak április elején 10—15 ezer embernek a
Az adóvisszatéritésekről tárgyaltak a pénzügyminisztériumban
A ríziberuházásokról szóló lörréayteneiet legközelebb a Ház elé kerül
Budapest, április 13 | adóvisszaléritéseket és az ármenlesl-
(Éjszakai rádiójelentés) Ma délelőtt a pénzügyminisztériumban hosszas lirgyjlások voltak, melyen Szubóky Lajos pénzügyi államtitkár és löbb államtitkár és miniszteri tanácsos vett részt. Az értekezleten a vízi beruházásokról és az ármtntesltók ügyéről volt tanácskozás. Utárgyallák az
lét max mális megterhelésének rcn dezésél. A tanácskozásokat holnap délulán folytatják. A vizi beruházásokról szóló törvénytervezet 15 évre előre megállapítja a beruházásokat és ezt a törvényjavaslatot Mayer János löldmívelésügyi minisz\'cr a közeljövőben a Hiz elé akarja vinni.
A tábla felemelte a gyilkos Pap Piroska büntetését
Budapest, április 13 Mull év májusában történt, hogy vérébe lagyva, hollan találta flemát Aladárt, az óbudai Lajos-ulcai fővárosi iskola szolgáját lakásán fivére, Bernát Lajos. Az iskolaszolgál, mint a nyomozás kiderítette, Papp Pi-ros\'ía ölte meg, aki tizenöt fejsze-csapdsl mért áldozata fejire, majd kifosztotta annak lakását és elrabolta az iskolaszolga hétszázötvenezer korona készpénzét. A büntetőtörvény-szék szándékos emberölés büntelté-vcl párosul! rablás és orgazdaság
fcünlelte cimén 12 évi fegyházra ítélte az elvelemüll leányt, akinek űgyél fellebbezés folylán ma tárgyalta a budapesti tábla Kállay tanácsa.
A kir. Iiélő\'ábla az elsőfokú Mrő-ság llélelét megiemmi-ilelte é» Pap Piroskát 15 év! fegyházra ítélte.
Enyhítő körülménynek vette a tábla azl, hogy az a környezet, amelyben a nő élt, az erkölcsi fertőt jelentette és etikai ellenállóerejét a minimumra csökkentette. Súlyosbító körülménynek ludla be a tábla a bűncselekmény emberiden módját.
A klnal ügyvivő elhagyja
Moszkvát Moszkva, április 13. (Éjszakai rá-dlőjelenlés) Hir tierint a kinal ügyvivő elhagyja Moszkvát és visszautazik Kin\'bi.
Romániában „tökéletes
rend van", Bukarest, április 13. (Éjszakai rádiójelenlés) Hivatalos körök határozottan megcáfolják a prágai „Mor-gen" izon1 hirét, hogy MUtUlneu külügyminiszter belpolitikai zavarok miatt nem tudna részt venni a kisantant konferenciáján. Ezzel tzenben azt mondják, hogy Romániában tokéle\'es rend van és bogy a külügyminiszter rendet időben meg fog jelenni a kisantant konferenciáján. Gyilkos béres Hódmezővásárhely, áprltis 13. (Éjszakai ridtójetenUsy A- Hódmezővásárhelyhez tartozó Mirtély községben Oá 1 Sándor\'43 évet béres összeverekedett Kis Sándor 56 évet gazdálkodóval, akii löbb bicska-szúrással meggyilkolt. A\' gyllkot bérest letartóztatták és bekísérték a hódmezővásárhelyi kir. ügyészségre. Leégett egy 38 emeletes szálloda
New-York, április 13. A Fifl Ave-nut-i .Niederland" szállodában tegnap este tüz ütött ki, amely a tzál-loda nagyriszét elpusztította. A tűzoltóság csővezetéke rövidnek bizonyult, mert a lüz fészke a 30. és 38. emelet közOlt volt. A szélvihar még csak élesztette a tüzet, amely mérföldekre ellátszott. A szállodában még nem laktak, emberéletben nem eseti kár. A szálló égése Igen nagy izgalma! kelleti Newyork egész lakossága körében, mert eierméter magas, az ífeéM Váiüiban látható lánggal égett az\' épület, ■ amelyet a tűzoltók Is kénytelenek voltak a tűz martalékául átengedni, mert a vízsugarak nem érték el a huszadik emelettől a Harmincnyolcadik emeletig érő felhőkarcolói. Az anyagi kár óriási. Az átreformált forgalmid-adózás Budapest, április 13. A forgalmi-adó lerovásának uj rendelettervezete a közeli napokban nyilvánosságra jut. A rendelet, mely uj alapokra fekteti a forgalmiad\'zást és orvosolja az Összes sérelmeket, előreláthatólag Jnllus elsején lép életbe.
.....^iiji a ixl rm isss H
ZALAI KÖZLÖNY
A kinai front véres fordulata
Önaxeomllk a naoionalleta kantoni hadeareg
London, április 13 Sanghaiból Londonba érkezcil táviratok hirül adják, hogy a nacionalista kantoni hadsereg összeomlása most már bizonyosra vehelö. A pekingi kormány csapalai sorozatos véres győzelmek ulán már Purkaunál állanak és onnan előkészületeket lesznek Nanking megtámadására. Az északi hadsereg repülői legnap bombázták Nankingol.
Sanghai elölt is nagyon válságos a helyzet, ugy, hogy a várost a dél-kinaiak kénytelenek lesznek rövidesen kiürileni. A nacionalisla és a mérsékelt elemek közötti viszályok erősen megbontották a hadserege:. A Jang csi-lolyam menlén lévő állásaikat sorra adják fel a délkinaiak. Magában Sanghaiban, a benszülöll kínaiak negyedében állandőan folynak harcok a nemzeti és a bolsevista érzelmű kínaiak közölt.
A városi tanács felszólította Fodor Oszkár színigazgatót a repertoir bemutatására és a társulati tagok névsorának beterjesztésére
» __
Dr. Bangha befejező konferencia beszéde
Utolsó konferencia-beszédét tar lotta legnap esle dr. Bangha Béla a férfiak részére a Fetsőtemplomban, miután reggel befejezte a nök számára tartott konferenciát közös szentáldozással, amelyen közel 300 in telligens nő vett részt. Dr. Bangha befejező beszédében mintegy előző előadásainak konklúziójaként, a katolikus hitéletről beszéli a müveit férfiközönségnek. Az örökkévalóságról — amely kalolikus férfi előli sosem kérdőjel, de egy hatalmas felkiállójel. Majd rámutatott a katolikus férfi kötelességeire: mindenüvé belevinni az élő, lüktető, pezsgő, öntudatos katolicizmust. A nyilvános életbe, a társadalomba, a a családba. Hitvalló, kotelessígeii híven teljesitö katolikus éleire hivta fel nagyszámú hallgatóságát.
Ma reggel fél 8 órakor közös szentáldozás volt, amelyen a város kalolikus férfiközönségének szine-java részt veit. Majd dr. Bangha páter buzdító záróbeszédével > lelkigyakorlatok véget értek.
A világhírű jezsuita egyházszónok lelkekbe hatoló gyönyörű gondolatokkal telített előadásainak szavai azonban még nagyon sokáig fognak megrezdülni hallgatóságának felszántott talajú bensejében — ahol Bangha páter 3 napos pirosbelüs ünnepel teremtett
Kllry Klára nyomtalanul eltűnt
Budapest, április 13. A főkapitányságon ma szenzációs bejelentést tellek. Pásztor Béla, az UFA vezérigazgatója bejelentette, hogy KOry Klára, a neves primadonna ellünl. A rendőrség a legnagyobb apparátussal indította meg a nyomozást a Jeles művésznő felkutatására.
Köztisztviselők építkezési hitele
Budapest, április 13. A köztisztviselők családi házépítő akciója ügyében a tárgyalások tovább lolynak Dréhr Imre népjóléti államtitkár és a pénzintézetek vezetői közOll. Máris sok ezer köztisztviselő jelenlelte be igényét. Előreláthatóan májusban kerül a sor az építkezési hitelösszegek felosztására
Fagy és hóviharok Madrid, április 13. Spanyolország déli részén és Észsk-Alrikában a bő-mérséklet abnormlsan eseti. Ma Gra-nadában a hőmérő 1 lokot mulatott a fagypont alatt. Granadában, Sego-viában, Manillában, valamint Afrika északi partjain hóviharok dúlnak, amelyek súlyos károkai okozlak. Mennyi angol katonaság van Sanghaiban London, április 13. (Éjszakai rá-dUjelentés) Az alsóház mai ülésén Chamberlain külügyminiszter Ismertette, hogy mennyi az angol csapatok száma Sanghaiban. Eszeriot 16 gyalogos zászlóalj és szükséges segédcsapatok, 4 zászlóalj külön és 14 ezer ember a tengeri haderőn van.
Május 12-én kezdődik a
Nagykanizsa, április 13
Fodor Oizkár, a PJcs—nagykanizsai színtársulat uj igazgatója beadvány! intézett a varost tanácshoz, amelyben a szokásos fonnák között bejrlenli, hogy május 12-én szándékozik a nagykanizsai szinildínyt megnyitni és kéri a Játszási engedély megadását.
A városi tanács dr. Sabján Oyula polgármesler elnöklete alall foglal-kozoll Fodor igazgató beadványával és felszólilolta, hogy mulassa be repertolr|á! és lcr|essze be lársulata tagjainak névsorát.
A városi lanács eljárását a legnagyobb mértékben helyeselnünk kell, hiszen ép mi vollunk azok, akik korábbi szinibirálalainkban rámutattunk annak szükségességére. A város közönségének joga van megludni, milyen müvekkel jön Nagykanizsára
Nagykanizsa, április 13 Tegnap dílben tizenkét óra tájban egy elhanyagolt külsejű, beesett arcú egyén, akinek nyakában koldustarisznya lógóit, belért a Klsfaludy-utca 12 számú házba és olt benyitott egyik lakásba koldulás céljából.
Az előszobában senki sem tartózkodott és a belső szobákból sem hallották, liogy valaki járna az előszobában. A koldus egy darabig várt, aztán mormogás közölt kifelé indult Ekkor észrevette, hogy az előszoba fogasán egy téli kabál lóg. Gondolt egyel és a kabátot leakasztva a legnagyobb nyugalommal megiodutt kifelé. A tolvajlás sikerüllnek látszott, mert a házból senki sem jöll ulína a kabát aj alt.
Mikor a tolva] koldus néhány házzal odább haladt arra jött hsza-felé Szikely Sándor felsőkereskedelmi iskola tanuló, aki a Kisfaludy-
nagykanizsai szlni-ldény
megtartani szinlévadját Fodor igazgató és nem szükséges-e a társulat tagjainak kiegészítése, felfrissítése, eselleg kicserélése.
A szinpártoló nagykanizsai közönségnek tudomásunk szerint vannak e léren határozott kívánságai és nem szerelné, ha ismét erős csalódások érnék. A társulat lag|ai névsorának átrevideálásánál és a repertoir áttekintésénél helyesen lenné a városi tanács, ha ezt a hozzáértő emberek bevonásával, véleményük meghallgatásával tenné, mert vannak magasabb és eszményibb szempontok is, mini csupán a színház anyagi prosperitása és a mult tapasztalatai kettőzött ügyeimet kívánnak annak eldöntésénél, hogy egy kullurájára büszke város hónapokon keresztül milyen szellemi táplálékot kapjon színtársulatától.
utca 12 szám alatt lakik szüleinél. Meglepetve ismerte tel a koldusnál saját téli kabátját. Oyorsan hazaszaladt és ollbon megkérdezte, hogy valaki odaadla-e a kabátot! annak a rongyos embernek. Majd amikor megtudla, hogy lolvaj\'ás tortént a koldus után szalad! és kérdőre vonla.
Erre az ember minden ellenkezés nélkül a télikabátot átadta diáknak, aki azonban nem elégedett meg ennyivel, hanem egy arra haladó rendőrnek szólt, aki a tolvaj koldust bekísérte a rendőrkapitányságra. Ili a bflnügyí osztályon rOglön felismerték az clőállilolt egyénben a rendőrség régi ismerőséi, aki! Ftiák Lászlónak hívnak, 58 éves elzülott bádogoisegéd. Filák, mint kihallgatása során elmondotta, ezelőtt egy hónappal szabadul! ki a Sopronkőhidai fegyházból, ahol lopás bün-lelle miatti büntetését töltötte ki.
_ü#1 április 14
ívekkel ezelőtt sok munkát adott a rendőrségeknek. Különösen a kani-zsii kapitányságot foglalkoztatta. — Jellemző ránézve, hogy éleiének több mint egyharmadát fegyházakban töltötte el.
Ez alkalommal töredelmesen beismert mindent Kihallgatása után az iratokkal egyült áladlák a kir. ügyészségnek.
Kanizsán szeptemberben megnyíló mesterképzö .-tanfolyam tanrendje
Nagykanizsa, április 13 Megírtuk már, hogy a nagykanizsai fémipari szakiskolában szeptember elsején mesterképzö tanfolyam nyílik meg. Az iparoktatási főigazgatóság most érkezett utasllása szerint a lanfolyam tandíja 115 pengő lesz az cselben, ha a résztvevők létszáma eléri « 25-01, ezen a léi-számon alul vagy felül a tandij emelkedik vagy csökken. A tanfolyam tárgyai: üzleti levelezés heti I, könyvvitel, kötségszámltás 2, iparjogi Ismeretek 1, szakrajz 6, technológia 2, icchnológiai gyakorlatok bell 3 óra. Az összes előadások az esti órákban lesznek, bogy a tanfolyam résztvevői a nappali munkaidőben szakmájukban foglalkozhassanak.
Kislakások épülnek a rendőrök részére
A város fogja felépíteni és 20 évi törlesztésre eladja az igénylőknek
Nagykanizsa, április 13
A nagykanizsai államrendőrség őrszemélyzete annak Idején mozgalmat inditotl aziránt, hogy a kislakásépi-lési akcióval kapcsolatosan ók is hozzájussanak egy kis családi házhoz, ahol majd, ha szolgálati idejük lejárt, hálralevó idejükéi családjuk körében elioltbdlk. A rendőrlegénység ezirányu mozgalmát a kapitányság vezetője: dr. kálnay Gyula államrendőrség! főtanácsos a legrr.esz-szebbmenőleg támogatta. A rendőr-örszemélyzel ezirányu igényei! már régebben be is nyujtotla a város vezetőségéhez, amely kijelentette, hogy hajlandó a rendőrök kérelmének elegei tenni, az úgynevezett Katona-réten igénylőkként 80—80 négyszögöles kis lelkeken a kis családi házakai felépíttetni és azokat busz évi törlesztésre az Igénylőknek örökáron eladni A kapitányságon most Írják össze az igénylő rendőrökéi. Elsősorban azokat, akik vsiamely összeggel rendelkeznek. Azok dolgában, akik lakbérük lekötésével kívánnak kislakáshoz Jutni, még tárgyalások folynak.
Verekedő egyetemi tanárok
Bukarest, április 13. Jassyból Jelenük, hogy oll kél egyelem! lanár: Serbún és Bascu protesszorok, a nyíl! utca során éles szóváltásba keveredlek, majd összeverekedtek, ugy, hogy a közönségnek kel leli fzétválasz-tani őket.
Egy 57 éves elzülött bádogos segéd, aki most szabadult ki a fegyházból, újra lopást követett el
Koldulta Or-Ogye alatt egy olöexobából télikabátot lopott — A kúro-autt az utoán fellamarta ellopott kabátját A* Ogyáerzaágnek adták át a javíthatatlan embert
Életének egy harmadát fegyházban töltötte
1927 április 21
ZALAI KÖZLÖNY 3
Knortzer György visszavonhatatlanul elhatározta a tflzoltóíőparancsnoki tisztségről való lemondását
A legnláhbl választmányi ülésen közölte ezt a szándékát — Bentö antó beszerzésé lógja Javasolni a választmány a 24-én tartandó közgyűlésnek
Nagykanizsa, április 13
A nagykanizsai Önkénles TtLoltó Egyesület a napokban közgyűlési elökészilő választmányi Ulésl tarlót), melyen két fonlos tárgypont kerüli megvitatás alá. A lUzollófóparancs-noki állásról való lemondás és a mentőautó beszerzése.
A választmányi ülésen Knortzer György kormánytanácsos, lüzollóiő-parancsnok elnököli, aki beterjesztette a mull évi zárszámadásokat, amit a választmány tudomásul veit. Ezután Ismerletle az ez évi költségvetést, mely erre az évre 579 pengő bevételt irányoz elő, miulána kiadásokai is ennyiben állaptloltik meg.
Határozott a választmány a lekin -tetben is, hogy javasolni log|a a közgyűlésnek egy mentőautó beszerzését, ami most már múlhatatlanul szükséges, ha a város mentőinek hivalása nem akar a Nagykanizsánál kisebb városok nivója alalt maradni.
Bejelentette Knortzer főparancs-nok, hogy koréra és gyengélkedő állapotára való tekintettel lemond a tüzollótőparancsnoki tisztségéről. A
válaszlmány erősen kapacitálta a löparancsnoVot elhatározásának meg-másiiására, de Knortzer György ragaszkodott lemondásához, mire a választmány azt sajnálattal tudomásul vette. Ebben a kérdésben különben a közgyűlés fog véglegesen dönleni.
Elhatározta a válaszlmány, hogy az ez évi rendes közgyűlést e hó hutzonnegyedikén délután három órakor a városháza tanácstermében Ifrija, melyre az alapító, pártoló és működő tagokat meghívja.
A közgyűlés az alábbi tárgysorozatot tárgyalja:
1. Elnöki és főparancsnok! jelentés. 2. Zárszámadások és vagyonkimutatások beterjesztése és a felment vény megadása. 3. Az 1927. évi költségvetés és ezzel a pártoló tagdíj megállapiiása. 4. A lemondás folytán megüresedett főparancsr.oki állás betöltése. 5. Nelánl Indilvínyok.
indítványok Írásban foglalva a közgyűlési 24 órával megelőzőleg az elnökkel közlendők.
Egy leány szerelmes lett egy temetői síremlék fényképébe
Leszakította a síremlékről egy fiatalember {ínyképéi
Nagykanizsa, április 13 Nem mindennapi eset történt nemrégen Nagykanizsán. B. M. háztartásbeli leánytszolgálatadónője valami kisebb deliktum miatt teljelenlelte a rendőrségen. A rendőrség a leányi azután átadla a kir. ügyészségnek. Amikor a fogházba ulaláskor a leányt szokásszerüen megmotozták, egy fiatalember gyöngykeretbe foglalt fényképéi találták nála, olyan fényképet, amilyent a lemelöi síremlékekbe szoktak beilleszteni. A lurcsa leletről aztán jelentést telt a fogház őrszemélyzete, majd kihallgatták a

Ötvenkét százalék Zalavármegye adóhátraléka
Eddlo 175 község közül Dtak 7-ben volt végrehajtás "mpu.^iU.én.k p6.l*.4r. k8los«n< kér . vármegye « károsult gezdák részére
A közigazgatási
Nagykanizsa, ápiitis t3 A vármegye közigazgalási bizottsága Gyömörey Oyörgy főispán elnökiele alalt most tarlóit rendes ülést, melyen a megye márciusi állapota keiült tárgyalás alá.
Hosszasan foglalkozol! a bizollság azzal az előerjesztéssel, amelyei a gazdasági egyesület hétfői üléséből kifolyólag kütdölt át a megyéhez. Bödy Zoltán alispán hozzászólva a tárgyhoz megjegyzi, hogy a vizsza-bályozás költségeire az erre a célra az állami költségvetésbe felveti ösz-
Szomorúan állapítja meg, hogy ujab-b-n annyira terjedt a járvány, bogy már lovakon, serléseken, szopósborjukon is észlelték ezt, a veszedelmes állatbetegségei A földmive-lásügyi miniszter állal rendelkezésre bocsálotl három kedvezményes áru Disztol adag kevésnek bizonyul a baj leküzdésére.
Farkas Tibor javasolja, hogy intézzenek kérést a földmivelésűgyl mi-nlszterhe\', hogy legye olcsóbbá Diszlol beszerzéséi.
Gyömörey György főispán szerint helyénvaló lenne az elhullóit Igásmarhákat lovakkal pótolni, amint az állalorvosi jelentés is ajánlja, dé szükséges, hogy ehez a gazdák alacsony kamatozású kölcsönt kapjanak.
leányi, aki elmondotta, hogy egyik nap, amikor a lemelöben sétált, az egyik sirkovön meglátta egy srép fiatalembernek a fínyképét. A kép annyira halotl reá, hogy szerelmes lett a képel ábrázoló ifjúba (aki persze régóta az örök béke álmái alussza) és maga sem tudta hogyan, le8zakilotta a síremlékről a fényképet és keblébe rejtette. Azóla is ott tartotta a szive felelt.
A hatóság persze másként gondolkodott és a fényképet visszaadta az elhunyl ifjú hozzátartozóinak, hogy visszahelyeznék a síremlékre.
bizottság ülése
szegből kellene kérni Zalamegye ré szére.
Malattnszky Ferenc a a Zala szabályozását sürget\'c, melynek rendezéséhez a parti birtokosok is hozzájárulnának bizonyos résszel. Farkas Tibor hasonló érlelemb: szólalt fel.
A válaszlmány felhatalmazást adott a főispánnak arra, hogy a kérdéssel kapcsolatosan fellerjeszlést inlézhes-sen a földmivelésügyi miniszterhez.
Kertész Lsjos megyei állategészségügyi főfelügyelő a mélelykór elleni küzdelemtől leli jelentési —
föl a miniszterhez.
Ezulán a pínzügyigazgaló tette meg jelenlését. Adóhálralék a vármegyében 52 százalék. 36 községben nincs hátralék. 175 község közül ■ mindössze 7 községben volt árvetés. A novai, lendv.ai és zalaegerszegi járásokban a főispán közbelépésével ideiglenesen fölfüggesztenék a végrehajtásokat.
Az ülésen az alispáni jelenléssel kapcsolatosan szóba került a kanadai kivándorlás, melynek megakadályozását kérik a kormánytól. Fölhatalmazást adott továbbá a bizottság az alispánnak arra, hogy a megyegyü-lés utólagos jóváhagyásának reményében a május I5 iki vitézaviUsi ünnepélyre 10 milliót utalványoz-
A bizollság Ilyen értelemben ir hasson ki a Vitézi SzéVn-k.
Leányszöktetési kaland leány nélkül, Ügyészségi feljelentéssel
Kudsrooal végződött éjszakai kaland — Önfalátdozé szerelme*, akit nem akar követni Imádottja — Éjazakai csondélct éjjel egy egyébként csendes vendéglőben
Április hetedikén az éjj li órákban a szerelmes fiatalember megjeleot a leány szüleinek Házánál bátyjával és egy barátjával és hebocsáilalási kélt, amit a leány szülei természetesen megtagad ak. Erre aztán a három ember agresszíven lépett fel és a leány szüleinek llllakozása ellenére behatoltak a lakásba és erőszakoskodni kezdtek. T. j. fcíszóülolla a leányt, aki a végreh j oit tervről mit sem tudott, hogy jöjjön vele. Azonban a leány igen helyeseti, elutasítóba magától a szöktetési kalandnak ezt a formáját, mite T. J. és társai szílkozódások közöli eltavozlak a lakásból.
Ezzel azonban nem fejezídöll be a dolog részükre, mert a leány apja nevében annak egyik vője megjelent a csendőrségen és a bárom ember ellen lelj :lenlésl tett. A nyomozási a csendőrség megejlelle és annak Iratait a feljelentéssel cgyüll áttette a kir. ügyészséghez.
Nagykanizsa, április 13 [
Érdekes ügyben leli feljelentést a kir. ügyészségen a helybeli csendőrség bárom nagykanizsai ember ellen. Az eset bálterében egy Iragikbmi-kumba fulladt leányszöktelés áll.
Már régebbről T. J. húszéves kanizsai mészáros szerelemre gyulladt V. I. vendéglős ügyes leánya iránt, aki viszonozta az ifjú szerelmét, ami meleg, bensőséges barátságra vezetett. Az apa nem nézle jó szemmel a fiatalok találkozásait és egy Ízben annyira feldübcdöil ezen, hogy a leányál és a fiút Is megverte. Egyben megparancsolta a leányának, hogy vagy szakit a fiúval, vagy elmehet hazulról. Ezt megtudta a tiu is, akinek különben bátyja, vője az öregnek. El is halározla erre, hogy a leányi elszökteti hazulról és gondoskodni kíván róla. Terveit azonban igen nyers eszközökkel óhajtotta keresztül vinni.
Bécsbe költözött az enrópai nemzeti kisebbségek állandó kongresszusának titkársága
Bfes, április 12
(A Zalai Közlöny bécsi tudósítójától) Az tuiópai nemzeti kisebbségek legközelebbi kongressiusa — amint a Zalai Közlöny már leientelte — a nyár végén lesz Gentnen. Az állandó ti:káisíg azonban a napokban (gy régebbi határozat lolylán végleg Bécsbe köllözöll, mivel az osztrák főváros közelebb van a különböző közép- és keleleurópai államokhoz, amelyekben a kisebbségi sérelmek irég reparálásra szorulnak, mini Genf.
Igy a nyárvégi genfi kongresszus előkészületeit, a szervező münkát Amende Ewald dr., a kongresszus állandó lólllkára már Bécsből intézi, sőt 1928 tói kérdve maguk a kongresszusok i6 Bécsben lógnak lezajlani.
A legközelebbi genfi konferencián Amende dr. közlése szerint újra kép-viseltetik magukat Európa összes nemzeli kisebbségei és a magyar kisebbségek részéről előreláthatólag a következő delegátusok fognak a tanácskozásokon részi venni: SzMtő Géza dr. és Flachbart Ernó dr. (Cseh-Szlovákii). Balogh Arlur dr. és Ja-kabffy Gyula dr. (Románia), vala-
mint Deák Leó dr. és Strcliszky Dénes dr. (Jugoszlávia), akik már az előző kongresszusokon is részi veitek és tisztában vannak a napirenden szereplő anyaggal.
Egyelőre bizonytalan, hogy a konferencián ki fog elnökölni, mivel az eddigi elnöknek, Wllf/an Jó/sei dr. olaszországi szlovén Képviselőnek az olasz kormány nem aksr ullcvelel adni és igy Wilflan dr. nem bsgy-haija el Olasrorszíg területi, Valószínű, hogy W llfjti helyeit a kongresszuson valamelyik balti állambeli kisebbségi deligálusl (og|a a kongresszus elnökévé megválasztani.
Vasúti szerencsétlenség
Brassó, április 13 A brassó— kolozsvári vonalon Alsórákos és Ágostonfalwi közöli kisiklott a 328. számú személyvonat. A kisiklás következtében a vonal öl első kocsija lecsúszott a pályáról, nz ulánuk következő három kocsi pedig felborult és pozdorjává töri. Két utas súlyosan, kilenc könnyebben megsebesült. A balesetet sintöiés okozta.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. április 14.
Notabene
isiik ugy mellékesen Jegyiem meg, kedves .Színházi Élei", hogy a kanizsai publikumnak uj színháza felett érzett Öröme semmivel sem teli több azáltal, hogy annak felépítés-rói és megnyílásáról tudomást venni méltóztatott.
SÓI mondhalnám. hogy Örömeink fáklya-tuzel fölöli épen a .Színházi Élet" kétoldalas riportját érezzük u keserű, csipás fllitnek, ami rászállt a torkunkra éi azóta nem a szivünk örömteljes, büszke dobogását érezzük ott. hanem valami fojtogató pl ronkodósl.
Meri abb)t a nagy, áldozatos len dületból, amit a magyar kuliura in legrilásának ercrejível leli meg ez a város, — az építkezés láz iból, a ka punyilás diadalmas napjainak forró hangulatából, — az elsó kapavágástól az utolsó cserépig ezer nem-akarással, gánccsal, nincs-csel ugy-ahogy megküzdött harcból: mindezekből semmll sem találunk ebben a riportban. Pedig ez a riport uz egész országnak íródott, mindenüvé elviszi a kanizsai kuliura, u magyar kuliura uj hajlékának, uj templom-avatásának hlrel. Szél ls kell, hogy vigye, meri hiszen — sajnos! — más színházi orgánuma nincs a ma gyar szinl-élelnek. amely a nopl eseményekre kílerjedó.eg, széles ré.\'c geknek szántan vinné szél a színpadi világ híreit. Ennek az egy orgánumnak pedig, umelylk van, csuk annyi Írni vallja volt erről a mi ünnepünkről, hogy kik voltak olt a vasalón a fogadlatásn-ll. kik érkeztek és a néhány név az építkezés körül, elek ls iul bőségesen és tul hiányosan is. Minden további, amit o kuliura életéről is, cégek hangzatos reklámja, amit írójuk még csak burkolni sem igiekezeti. Megtudjuk, hogy ez vagy az a cég hol lanulla a mesterségét, mekkora üzeme a Dunántúlnak, kinek a rokona. — a szálloda „nagyszerű ebédje", a .v.7 déglő .nagyszerű hangulalu" ban kellje — mind mind c-upa sablonos üzleti reklám.
Hát aki reklámoz/álla magái, jól telte! Nem Is lenne ló üzletember, ha a kínálkozó alkalmat elszalasztottá volna. De az egyetlen színházi lapnak egy vidéki nagyváros szln-házavató ünnepi hetéből jóformán csak üzleti hirdetéseket adni, egy komoly, országos jelentőségű kullu ráils eseményI csak ezeken kérésziül meglátni és megmutatni, — ez talán mégsem nevezhető a magyar kuliura érdekében kifejteit zsurnalisztikái munkásságnak — Különösen nem akkor, mikor a Magyar Mérnök és Épilésl Egylet tegnapelőtt Budapesten külön elő adás lémájául válaszlollu a kanizsai színházat s az előadáson vidéki wí-rosok reprezcn\'ánsal is megjelentek, bizonyítva, hogy n magyar vidék Igenis másra ls kíváncsi, mint arra, hogy melyik .a legszakszerűbben wzelell üzem", melyik a legjobb ho tel. melyik a legelizékenyebb élterem slb. s hogy — ha már a megnyílás és avatás sorozatos ünnepségeiről, a Nemzeti Színház wndégfátékáról, liubay Jenőről cg* ellen említés sem esik a Színházi Élei soraiban, legalább annyit megtudjanak erről az uj magyar kullur-végállomásról, hogy hogyan verekedte ki a keserves máv bői a színművészetnek ezt az olího nál és hogyan emelte fel azt.
Ne haragudjék a Színházi Élet, a terebélyes, büszke, vllágoljáró budapesti uj*lg, hogy a vidéki sajtó kritikája ezegyszer szól kér magának vele szemben is.
Az a sokai c-.epüll vidéki sajti,
amelyiknek pedig a szini-kullurán kívül ezer egyéb gondja van, bizony emelkedettebb szempontból su téit a nagy ünnep elé és uz ünnepre is és ugy érzi, hogy az ország mir.den tájába eljutott sérelem, leautzós érte azt a s\'.-k lázas Igyekezetet, azt a lelkes odaadást, azt a sok áldozatol, amit egy város közórrége hozoll a magyar kuliura érdekében i\'. amit tatán mégsem illenék csu/rán „business" szempontjából felfogni.
Két oldal helyell lehetett volna egy oldal is az a riport, csak irt volna valamit a színházról, lélesűléséről és avatásáról, az egész nagyjelentőségű esemény meritumáról is.
Notabene: nem történt semmi, kedves Színházi Étet, csupán szcrelliink volna ezegyszer kellemesen csalódni, de hál — nem sikerüli. (,bl)
Drózdi Győző barátja nincs megelégedve a csendőrökkel
A korcsmai kritikának a törvény előtt lesz folytatása
Nagykanizsa, iprilu 13
Míg a mull cv december 19 éa lörléni, hr.gy Ktskomárom község néhány polgára Arany Niván korcs-\'flájiban csendesen borozgatott. Lassan folyt a beszélgetés. A nehezen dolgozó földművesek lassú szavajá-rásu„\' földszagú emberek. És ahogy az már vasárnap délután szokás — csöndes pipaszó és egy pohár bot melleit tárgyaink a hét eseményeit. A le folyt választásra Is rá került a sor. A beszédbe elegyedd! Kiss Biröcz Péler 29 éves oltani lóldmivcs is, aki Dtozdi G,ózó vérbeli hive lévén nrgyon fúrta az oldalát, hogy Diói di Gyózót laképnél hagyla a kerülete. Megjegyzései olyjnok leheltek, mint ahogy Drózdi baráliához illik — hogy a |«lenlevó Németh cser.dór leintene a Drózdi-iskola növendékéi. Kiss BOrócz Péternek Km kellet! több. A csendőr csendre-Intése még Jobban felhangolla ét — amint a csendőri feljelentésben fog-lallalik — nagyhaugon kijelentette, hogy
a csendőrök az okai annak, hogy a legul\'.bbi országgyűlési képviselőválasztáson Drózdi Győző megbukott Majd Németh esendőire éa a csend-őraégre becsmérlő kllejezésl használt.
Mlulán Kiss BOrócz Péter kijelentései olyanok voltak, melyek alkalmasaik arra, hogy a csendőrségei és a csendőrség működését olyjn színben tüntessék fel, ami valódiság cselén la\'áo fegyelmit is vouhshia maga ulán — Drózdi Oyóző bátyját lellelentetlék a kir. ügyészségen- és még c hónap folyamán fog lelelni a bíróság előli, ahol újból hllvállásl leltei majd az időkőzben a nagy vizén elsóoszlályu szalongózösön álvilor-lázott mestere, Drózdi melleit.
A tornádó Ismét elpusztított egy várost
Ncwyork, április 13. Tornádó zúgott végig Tex is főlőll és leljesen elpusztította Rockspiings városál. A város cl van vágva a külvilágtól, minden lávirő éí telefonösszeköttetés megszakadt. Az elsó híreket egy vuui lávirdabivalalnok adla le, aki a pusztulás színhelyéről elmenekült és u közben belekapcsolta magát a telelőn l.-lsSvczetékébc, mihelyt olyan helyre ért, ahol a vezetékek még nem szakadlak cl. Van egy olyan jelenté* is, hogy Rockspringsben 800 lakos közül alig maradi valaki éleiben.
NAPI HÍREK
dftPIREMD Április 14, ooütörtök
NOmal katolikus: Nin-csOt Protestáns: Tibor. Izraeli!*: Nisan lió 12.
Nap kel reggel •"> ■<■ perekor nyjgazik délután 18 óra 40 perckor.
Városi S/lnház mozi előadása <> és 9 tpVf r: Vzilon hJse (Az észak ordogc.)
— Személyi hlr. Dr. Kálnay Gyula rendóifőlaoácsos, a kanizsai államrendőrség vezelője szerdán reg-, gel egy napra hivatalos ügyek elintézése céljából Siombalhelyít uiazolt
— Hevesi Simon főrabbi előadása. A nagykanizsai úraclila hitközség a léi lol/amán tudvalevően vallásos délutánokat rendezeti a templomban, melyek a Jótékonyság melleit a hitélet mélyítését la szolgáink. A magyar zsidóság legkiválóbbjai szelepeitek előadókul ezeken a délutánokon. Az Izraelita hitközség az elér! sikereken felbuzdulva ellnlározia, hogy a vallátos délutánokat rendszeresül. Igy a húsvéti Onr epek ulán megrendezendő vallásos délutánon dr. Hevesi Simon vezető főrabbi, a szónoklat nagy mestere fog előadást tartani valamely időszerű témáról. A vallásos délután részletes prograramjá! antuk idején részletesen közölni fogluk.
— A kórházi alorvos eskütétele. Dr. Radó Jenő közkórházi alorvos ma szolgálállélelrc jelentkezett éa nyomban letette a szolgálati esküt dr. Sabján Gyula polgármester kezeibe.
— Zalában 15 hatottja volt márciusban az influenzának. Vármegyénk egészségi állapota március hó folyamán kielégiló voll. A nátha-láz leljesen megszűnt, az ennek folytán előállóit komplikációk Is normális lefolyásúik vollak. A ferlózó betegségek közül nagyobb mérvben jelentkezeti a roncsoló loroklob 17 eseiben, meghall I, vőiheny 40, füllómlrlgylob 21 cselben. Az Influenza voll még a legerősebb; 86 esetből halálozás 15.
= Kerctcztessen Metczernél Kazinczy-utca I. Arbin, minőségben és kiszolgálásban igen meg lesz elégedve. Győződjön meg.
— E.ltélték a szénába vagonl-rozoll fiatalember!. Mini megirluk, a jugoszláv halóaágok átadták a kanizsai rendőrségnek Schmidt OyOrgy 19 éves pécsi származású kocsis!, aki egy szénás vjgonbw elbújva akar! útlevél nélkül kiszökni O asz-országba B irányából Jugoszlávián kérésziül. A kocsis mosl a klbágási bíróság elé kerüli útlevél nélküli határátlépés miatl, ahol Ötnapi elzárásra és 25 pengő pénzbűnldésie llélték. A pinzbünletésl ujabb 5 napi elzá-lásra változtatták ál.
-- Schvarcz Dezső cégnél e hélen kalap-klárusltás.
— Uj benzinkút. Az épllőblzotl-»íg egy u| tipusu benzinkút felállításéi engedélyezte az Erzsébet-téren a Slandard Oil Compagnie helyi képviselőjének.
— A vármegye közbiztonsága.
A csendőrosztályparaucsnokság je-le.ilésc szerint a cifnttSrtég a moll h5 folyamán 284 esetben teljesilell nyomozószofgáfjtot és kiderített 274 esetei. Ezeknek leneseiként följelentett 311, előállítón 7 egyéni. A kir. járásbíróság hatáskörébe tartozó kihágás történt 6 cselben; mind kíde-rlllelell és 9 egyén fel|elentetett. A közigazgatási hatóságokhoz tartozó kihágási esetek száma voll 428; ezeket Is mind kiderítették s lettesekként följelentettek 582, előállítottak 12 egyéni. A nagykanizsai államrendőrség 47, a zalaegerszegi 20 bünügyben leljeslletl nyomozás!.
= Kerékpár ,London- gyáil-mlnyulel|esen felszerelve, 175 pengő. Kerékpár gummlk, alkatrészek, earbid legolcsóbban kapha\'d Szabi Anlal sportüzlelében.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet Ingyenebéd akciója (Folytatás) Grál Jtnosné, Oróslnger József I, Oyenes Lijoané 2. Qy0ra4rey Istvánná I, dr. Hajdú Gyula 3, dr. Haiser Jtnosné 2, Hajós Józsefné, Harsay Oyőrgyoé, Ha|nal Jtnos, Halász Lajos, Hirtmann Béla, Herczeg Fercncné, Hemmerl Károlyné, Her-mann Józsefné, Herzfeld Llpótné, Heffcr József, llergovics Teréz,. Iliid Józsefné, Hild Ferencné, Hochbollzer Ferencné, Hoieálh Káiotyoé, Horválh Ollvérné, Horváih Ulvánné I—I, Honáltr istvánnt-3, Horválb Jenóné, Horváth Jánosáé, Horváth Peeencné, özv. Hodícs Islvánné 1 — 1, Hóvány Jánosoé 2, Hultez Oízáné, Iván Já-nosné, Iványi Józsefné, Izsák Islvánné 1—1, Illés Józsefné 2, dr. Józta Fáblántté, Józsa Jenő, dr. Kábán Imréné 1—1, Kalamár Mályásné 2, dr. Kálnay Gyuláné 2, dr. Kaufman Lajosné, Kárpáti József, Káml An-lalné l-l, dr. Kayser Elekné 3, Kádár l.ijosné 2, Kelemen Fezencné, Kenedi Aura, Kein Gyula, Kiss Er-nőné. Kis Ödönné, Kis Kelemenné, Kisfaludy Józse fné, dr. Knsusz László-né, KnoHzer Györgyné, Klapper Miklós, Kovács Oézáné, Kovács Ferencné, Koháry Bokllzsárné, özv. Kovács Mlklóiné, Kovács Rezsöné, Koslein Ferencné, Köhler Nlna, Kő-mives Fercncné 1—I ebédel sdlak. (Folytatása következik.)
— A Világ-cirkusz Nagykanizsán. Tegnap, szerdán este tartotta megnyitó előadását, nagyszámú közönség előtt a jónevQ- Világ- cirkusz, mely az rgyes attrakcióin kívül különös érdeklődésre tarthat számol ritka-szép egzotikus állatsereglelével, mely magában is sikeit biztosit számukra. De a szóló számok Is, minta lovar-nők, Kébor Jincsl bohóc Is kitűnő szórakozási jelentenek. Bravunszáma az előadásnak Holczmülltr kisaaoiony jeles állalszetidilóoő miialványai oroszlánjaival, melyek erőien próbára teszik * nézik idegeit Égésiben véve a Világ-cirkusz igen jól összeválogatott együttessel és állalanysggal mutatkozott be és bizton leli házakat csinál. Itt emiitjük meg, hogy a cirkusz nem vasátnap, hanem hétfőn tartja bucsaelóadásál. (—)
1927 április 21
ZALAI KÖZLÖNY 3
IdBJáráa
A n .gykanlraal rncteorolcginl rncg-líiív ló icl«ntéae: Szerdán n húnu\'rsék-.<" K<gScl 7 órakor -II-\'- délután 2 ir,;or +10. enle 9 órakor , 54.
1-clMzet. HcsíjcI borult, délben kevésbé borult este liszla égboltozat.
Szililány: Kcjígel Északnyugat, délben es este Északkeleti szél.
Reggel harmat volt.
A Meteorológiai Intézet jelenítse ere rint változékony, állatában szárazabb és hűvös idó, erói éjjeli lehűléssel.
_ A serdülő Ifjúságnak reggel felkeléskor egy-egy kis pohárnyi természetes .Ferenc József" keserű vizet kell adni, mert gyomor, bél és vérlisztitó hatásának fiuknál és leányoknál igenfonlos eredményekel köszönhetünk neki. A gyermekklinikákon a Ferenc József vizel már a kicsinyek makacs szorulásakor kitűnő sikerrel alkalmazzák. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és lúszerűzletekben.
- Szél és a rendőr. A Kóő-léle korcsmában mulatott Szil Ferenc nagykanizsai lakos hat társával. Az voll a megállapodás, hogy mindegyik fizet egy liter bort. Amikor már a nyolcadik liter bornál tartottak, kü lűnós ibletség szállta meg Szél Ferencet, amely alatt összeveszett barátaival és annyira hangos voll, hogy nem birt már magával és a korcsmáros rendőrért küldött. A bor azonban annyira dolgozott Síét ereiben, hogy a tapintatos rendőr jó szóval sem ludott semmll elérni nála, sói székel fogott a rendőrre, aki azonban ügyesebb voll és a háborgó Szel et ártalmallanná lette A törvényszék Szél Ferencet legnap halósági közeg elleni erőszak miatt 3 napi fogházra és 8 pengő pénzbünlelésre ilélle. Az ítélet jogerős.
— Kereteztessen és Ovegez-tessen legolcsóbban PUM nál Király-utca 10.
— TDzek a vármegyében. Március hónapban a vármegye területén II tüzeset volt. Ezek közül 4 gyuj-logatásnak, I gyermekjátéknak voll szomorú eredménye; 5 nek okát még nem derítették ki. A lüz által okozott kár Összege 18218 pengő, amelyből biztosítás révén 9212 pengő térül meg, fedezetlen kár tehát 9006 pengő.
= Scbwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Tenyészállat vizsgálat a kanizsai járásban. Dr. Loubhaimer Alár: nagykanizsai szolgabiró kiszállt Qalambok, Komárváros, Kiskomárom, Balalonmagyarod, Zalakaros és Oa-rabonc községekbe, ahol a körillatorvossal együttesen megtarlot\'ák a tcnyészáilatvizsgálalot.
— PlncetOz gondatlanságból. A nagykanizsai csendőrség feljelentést lelt Schmidt István füzvolgyi földműves ellen annak gyanúja alatt, bogy gondatlanságból felgyújtotta saját bórpincéjét a Homokkomáromhoz tartozó Nagyhegyen, miáltal az leégett. Az ügy a járásbíróság elé kerül.
PAP7VGAI
fnita^l* It.
aenóct kapható.Gjdrt
VÁROSI SZÍNHÁZ
Csütörtökön, csak egy nap 6 és 9 órakor
VADON HŐSE
(Az észak ördöge)
Great Peter a csodakutya
a főszerepben.
BÁDIÓJ3ÖS0R
Április 15 (csütörtök)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hírek. Wzsde. 4 Az agrárszövetkezetek és a városi fogyasztók, előadás. 5.15 Kamarazene. 6.10 LoiJs beszél Ncwyorkrol. 7 A m. kir. Operaház .Aida" előadása. 10.45 Cigányzene.
Bécs, Grác M Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 8.0S Beethoven: Krisztin az olajfákhegyén, oratórium. 9.05 Krisztus a keresztfán, F. Spce, Passiojátéka
Berlin, Stettfn 12 30 Mezőgazdaság. 4 Kertészt t. 4 30 Passió. 5 Hangverseny. 6.30 M. Schillingi zenei előadása. 830 .Húsvét\', Strindberg színműve.
Basel, Bern t Hangverseny. 4 30 Gyermekeknek. 5 Népszerű zene. 8 Zongora, ének és zenekari zene.
Boroszló, Glolwitz 12 Hangverseny. 4.30 Kamarazene. 6 Asszonyoknak. 8.15 Bach: János passió, lipcsei átvitel.
Frankfurt, Cassel 1.30 Népszerű zene. 4 30 Hangverseny 7 Beethoven emlékünnepély, Atissa Solemnis.
Hamburg, Bréma, Hannover, Kicl 1030 Asszonyoknak, 12.30 Népszerű zene. 2.05 Hangverseny. 4.15 Népszerű zene. 4.15 Kicl: Hárfazene. 5 Népszerű és tánczene. 6 Vidám zene. 7.15 Bevezetés Goethe Faustjához, zene 8.15 Hangverseny. Egyházi zene. Utána népszerű és tánczene.
I.angcnbcrg, Dortmund, Münster 11.30 Kísérleti leadás, 1.05 Hangverseny. 4.15 Asszonyoknak. 5 Tánczene. 8.15 Kamarazene.
London. Davcntry 2 Gramafonzene.
4 Istentisztelet a Westminstert apátságból.
5 Szimfónikus zene. 7.20 Jazz-band. 8.15 A\\ozart szonáták, zene. 8.45 Népszerű spanyol zene. 10.35 Rádiókabaré. 11.30 Jazzband.
Madrid 3.15 Hangverseny. 7.45 Gyer-mckelóadás, utána népszetO zene. 10 Egy-házi zene.
Milánó 4.15 Jazzband. 5.20 Gyermekdalok. fi Opcrcttclőadás közvetítése.
München, Nürnberg 3.15 Egyházi dalok. 4.30 Harmónium zene. 8 A .Megváltó hét szava a keresztfán, Haydn oratóriuma zene.
Prága II Népszerű zene. 12.15 Hangverseny. 5 Hangverseny. 3 OK Egyházi zene.
Róma 1.30 Hangverseny. 5.15 Jazzband. 8 45 Egyházi zene. 10.55 Hangverseny.
iözgazdasáö
Timi
Mindvégig barátságos volt a mai i irányzal és a jó nap hangulatát a
SPORTÉLET
(NSE-vIgalmi—Kerékpárosok). Húsvét első napján érdek s fuiball-mérközés lesz Nagykanizsán. Az NSE vigalmi gárdája méri össze erejét a Nagykanizsai Kerékpir Egylet futballozni ludó tagjaiból alakult alkalmi csapattal.
lOzeósmsiZAi
Városi Színház mozi előrdásai csüiortokön 6 és 9 órakor: Vadon hőse (Az észak Ördöge) O eat Peter a csodskulya a főszerepben.
= Elveszett a Fő-ulon egy te-kelc lakk-relikül. A megtaláló jutalom ellenében adja bc a kiadóhivatalba.
kellemes külföldi birek csak meg-erősiíellék. A tőzsdéidé elején fordullak elő ugyan nagyobb realizációs eladások, ezek azonban az ámivót csak igen kis Időre tudták leszorítani, ugy hogy a piacnak csaknem az ösz-szes értéke javuló tendencia melleit árnyereséggel zárt. A mai nap legszilárdabb papírja a Fegyver, Magyar Cukor, Oschwíndt, Szegedi Kender és Hungária Műtrágya volt, de a legtöbb érték kisebb árnyereséggel zárt, csupán néhány bankpapír voll gyengébb. A forgalom közepes volt
Pária 20-33, London VrWU. Newroek 519Brosséi 7225. MUino 25-55, Amsterdam 20795. Berlin 123 20. Wkn 73-1211. Solla 3-75. Prága I5-391,!, Varsó 57 95. Budapest >0-75, Belgrád 9i3\'.l Bokuesl 320.
á ta&fMU Ttaét Ma-ittJ*áw
VALUTÁK Angol L 27-79-27-95 Belga Ir. TO2-7»82 Cs:n k. 1692-17-00 Dánk. 152 60-15325 Dinár 1002-1008 Dollár 572.00-574-40 franelatr 2Í55-22-85 HiU. 22880-229S0 Leigyel 63 40-63 90 Lel 3-46-361
Léva —\'--•—
Lln 27 75-28-25 Má.-ka 135-57-13607 Schtll. 80-37-8072 Norvég H7-70-M8-3S Svájd t.110-05-11045 Svtd k. 153 15-153 80
DEVIZÁK Amst. 22895-229-65 Belgrád 1004-1008 Berlin 13567-13607
Bukarest —•--■—
Brüsszel 7955-7»80 Kopenh 152-70-153 15 Osslo 147-80-148-25 London 27-79.27-87 Milano 2750-27-80 Nevyork 572 15-3 85 Pirts 2237-22-52 Prága 16^4-16-99 Szólta 4 12-416 Stoekh. 153-25-153 70 Varsó 6355-64-75 Wien 8047-80-72 Zorteb I10Ű7-II0-40
Terménytőzsde
Brrza liazav. 75 kg-os 32-70-3300, 76 kg-oa 33-20-33 59. 77 kg-os 33 80 -34 20. 78 kg-os 34 20 34 40, egyéb 75 kg-os 31-90 -32-30. 76 kg-os 3230 -32-70, 77 kg km 32-70 -3310, 78 kg-os 33 3fJ—33-50, rozs 26 40- 26-50. takarmányárpa 2250-22 80. sóeirpa 25-00—26-00, zab 22 00—22 20, lengeti 2020 -20-40, kOles 2080 -21-30, buzakoepa 15-00-I8-20.
felha|Us 2171. melybfil eladatlanul vtssza-maríJI 258 darab. Elnótendí 1-84—1 SS, szedett 1-76—1-80. szedett kózép l"64 — 1-6& könnyű 1-40-1-50, etsórenda Oreg 1-70—1-76, másodrendű 152-160, angol sllldó 1-52—1-76. szalonna nagyban 1-76—
1-80. zsír 2 00 - 2-04, lehúzott hus 2 08—
2-24. szalonnás Kísértés 1-92—216. Az irányzal élénk.
APBÓHIHDET2SEI
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Cltnszó s minden vastagabb betüból álló szó két szónak számillalik. Minden további «zó dija 5 fiit. Vasár- és ünnepnap 50Wo felár, szerdán-pénteken 25% felár. Állást keresőknek 50>/o engedmény. A hirdetési dlj otOr* íic«t*nJ6.
Kiadó egy ötszobás, nagy udvaros uri lakás, esetleg Istállóval. — Qm a kiadó-hivatalban. 1292
Konyhaszekrény, igytoll, villanyresó, csillárok, 2 lámpás rádió «ladó. Csengery-ut 16. bal. 1457
Fiatal, ügyes molnérsagéd azonnalra felvételik. CJm a kiadóban. 1467
ICUdJi: Zriiyi lywOiijir él U&fi-ímtúUk tt, UakuUu
Ismét kapható
a hosszú idei); nélkülözött
BIKSZBDI VÍZ
mely szerencsés vegyi összetételénél fogva futásiban felülmúlja a gleichenbergi, emsi, scllersi vizeket. Ideálja a lugos-sós ásványvizeknek s igazi gyógykincs a szenvedő emberiség számára. Idült gyomor bántalmak,vesekő,angol- és göivély-kór pompásan orvosolhatók vele. Kitnnó asztalviz.
Beszerezhető Sipos Andor fűszer-nagykereskedésében és Teutsch Gusztáv drogériájában Nagykani zsán és a szombathelyi főraklát-nál: Malom-ulca 1. szám alatt.
ZALAI KÖZLÖNY
1927
10 10
kitOnö pompás
magyar irá könyvét
BAkTA LMOS: Elsülycdt világ.
Elbeszélések FARKAS IMRE: Melódia. UJversek FARKAS IMRE: Szenl tavasz. El-
bezzé.\'ések HáJÓ SÁNDOR: Az ötvenével férfi HARSANYI ZSOLT: A féltékeny kolló Ktiplrk. dalok, sanionok KAFFKA MARÓIT: Csendes válságok.
KARINTHY FRIOYES: Nebánlsuk egymást
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: A rossz
orvos. Regé :.y LiPTAI IMRE: Kegyelmes Uram.
Színpadi komédia éa más jelenetek SZÉP ERNŐ: Régi kedvünk Versek
•pengőért
rendelheti meg április 30-ig a
PALLADIS
kSnyvotztályiknil
BUDAPEST, V., AKADÉHA-U. 10.
Bórmantea küldés- éa csórna-goláaért I pengőt sxámltuhk.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
-Tb
rt
— Árverési hirdetménykivonat
19 Pit6 Andris (n&t Qa! Katalinnal) sor-máki lakos végrehajtatőnak Qil Erzsébet (érj Varga litván né homokkoináromi-lakos Iá végrehajtást szenvedő ellen indított végre-.„hajt si ügyében a telekkönyvi hatósig a ••\'\'végrehajtás! árverést »3 P 28 I. tókéköve-telét és járulékai behajtása végett a nagykanizsai kir. járásbíróság területén levó. , Sormis községben fekvő, s a sormási 96. *\'?\'\'kztjkvben Gál P.rzsébet féri. Varga Ist-^Sránné végrehajtást szenvedő nevéfl Ilii 6 \'íOIAx hrs/. Ingatlannak szlntő a Spáhiban tele részére 200 P: 3&2b. hrsz. inatlannak szái\'.tó és rét a Nagyvő\'gybcá fele (ju- részére 100 P; L\'-Sö j. hr w. szántó az avari negyedben fele részére 100 P: 21»l lirsz. •\'o\'ttgutlannak rét a sovány réteken fele ré-:éte 100 P: \'2804 a hrsz. ingatlannak rét borzllkl keletiben fele részíte .V) P kl-iltásl árban és pedig a C. 1. sor sz. a. 18*3 tk.f. végz黫l őzv.üil Jőxselné sz. Miháczi Éva javára bekebelezett 1 s-ad fisz Özvegyi haszonelvéül srolgalmi jognak fenntartásával tlrendelte. f I V\\z árverést 1927. óv! május hó 27. \\ lápján délelőtt 10 órakor Sormás közti léfcliá/inál togják megtartani.
Az áiverés alá kerülő ingatlanok a kl-•Jl\'JklUtási ár kétharmadánál alacsonyabb fijláncn nem adhatók cl. j>vAz árvetelr.i szándékozók kötelesek bánat-pcn/til a kikiáltási ár lOVát készpénzben, fWy az 1881 : LX. t.-c. 42. jvában t meg-h&roznlt árfolyammal számított ófadék-kéjfrs értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és bz árverésit feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c 147.. 150. 170. §§.; 1908: XL. L-c. 21. §,) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet \'.Ígérni senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint; megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyaáannvi „Ajkáig kiegészíteni (1908 XU. tc Có. §.) lf0^jM-\'kln,m\' ,927- 6x1 niáicias\'lfS 3-ik
••\'Bílyar l a kiadmány hiteléül
•\'^bWXth >. k.\' MIKÓ S. k..
"l-\'r- _UH lX»it»l*.
MEGHÍVÓ.
A HERKULES TÉGLAGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSÁN
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT
TÁRGYSOROZAT,
I. Igargatóság és felügyelő biujltság Jelentése a/ I926. \'^Íí1.
Kelt Nagykanizsán, 1927. április hó 12-én.
pt.itlilwi tZJiMS«t ih it ) ktwmt tutoift. ^tri\' <-->•■\'* " r1\', \' "
u , . \' 1 innc _I_______...... I,ni> t i_.... l
^.iUiími (tíníMt ír, it) kindi unotta. .rriM" . " •• - \'.....- ■
V.ov.n Wérlcu—»án»l» 1926. december 31-én.
6 Pénztár sráinla
2 Gyártelep .
3 Autó
7 Adósok _8_Tégla
Nagykanizsa, I926..deeember ha 31 én. v..«t.«*» Veszteség- és nyf reség-sarámla.
T.hor
1 Részvénytőke srimla .......
5 Tartaléktők........
7 Hitelezők . ■ ■■■
Nvereségáth. 1925. évről 57-75 1W6- evi nyereség
2>t»
ttegi I
i 10 000, Z 872 • 38.406152
87|« IMÍ65UÍ
Hyi-o.éq
11 Kéltség szánttá ............
13 Kamat .............
imévrólálb. nyereség 5775 1926, évi nycreaéj ... 29<ö
Nyerésig Athozat az 1925 évtől Teela saintla ......... •■• ...
51 8.182
Az IgKzaatőaAg.
Nagykanizsa, 192Ő. december hó 31-én. A lenit mértre-síimUI. vesitesig- és nyeresés-szimUt a bemnlatott tő- és mellfk-kőnj-vekkel me«e«yeiőnek találtuk. A f.tOovoia-blaott.iu.
Ssarras szálló épület
A Harisnyaházban
NAGY HÚSVÉTI VÁSÁR
a legújabb divatú
gyermek, nöl és férfi
harisnyákban, soknikban
glace-mosóbör és divatkeztyiikben kötött árukban.
Nagy nyakkendő vásár.
Mielőtt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
április 29.
KERTI MAGVAK
Növényvédelmi szerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
kaphatók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (Biróság mellett)
bizományba adunk
autogén hegesztö-készli-lékeket, hegesztőanyagokat, carbidot.
Hydroxygén R. I. Budapest.
I., Budatoki ut 72.
KagyrabetsDIt Hölgyeim és Urál oda-vissza
megtakarítja útiköltségéi, ha Budapesten csak as udvarban Cim: OLCSÓ 3ABADÉKVASÁ8
BUDflPtST 32 KIRÁLY-UTCA 32
alatt vásárol, ahol
1 niíler schitfont, vagy vásínat 83 ll|. lérírl, lestől vagy delínl 78 fillérért, kanavárzl vaj:,\' angint méterenként 98 fillérért, pnhartortől darabonk\'nt 88 flllírirt. pilé tortlltózít 85 lilKrétl. zsebkendőt 27 lillérérl. duplasséles női arftvetet I pengő 98 fillérért, dnpla-széles Eérflszővetct S pengő 50 fillérért,
2 méter hosstu íclteriielt késr. lepedőt
3 pengő 50 filterért, virágos vatta-paplant 12 pengő 72 fillérért, u. m ágyptniturák, szőnyegek,férfi és női kész íehérncmück, gyapjúszövet és Sílyeni-maradékok minden elfogadható árban.
Ptslii itidtlíntit Itlliintitlttti itlitsiKilt.
Kc.-jo árjcoyxékonket.
Hirdetések
felvétetnek.
pompás kön
Dsiggi-Dsiggi
a legszenzációsabb könyv, amiazotótb években megjelent Parcus Leo. volt u-met tényleges tiszt utazását, kalandiji írja le. Küzdelmeit a bolíviai őserdő vény- és illatvilágával érdekeubt^ Izgatóbban — és mégis egyszerű to. mészetességgel — nálánál nehéz vda elmondani A vasat még nem btatrj fehér embert még nem látott, ember, vadászó és emberevő iadián tőrzi telékében eltöltött hónapok leírása p*. ratlanul izgató. A törzs belső éleit i házasság és szerelem egyszerű eliaié-zése, á világraICi%-és ét elmúlás (éltd». halálfa) problémáinak szokatlan m(£. Oldása stb. hosszú időn át elmélkedéin készteti az olvasót. Mindez nem me«, hanem szomorú válóság és ebből m lóságból .feleséget\' is hozott magiaü Parcus Leo, emberevő feleségei, ife ájuldozik a naptól és világossági egyetlen ruhadaiabja egy ócska mb óra egy zsinoron, aki irtózik a !ei4 cmberiöl íParcus Leo le volt barnulni fél a háztól, de már egy hét múlva b-céran viseli a selyemruhát. Ezen könyv ára bordószínű egész vds?onkötésbcn kopekkel 8 pengő. Megrendelhető részletre is és pedlj átvételkor utánvéttel 3 peng\' és i portó fizetendő, havontm pedig 250 pengÓ.
Roald Amundseni
Az északi sark meg hódítása
A hatalmas, albumalaku, egész vászoa ba kötött, dus aranyozású diszmű lioor papiroson, számos gyönyört fényképfelvétellel, tartalmazza a „Norge* utji! Amundsen és útitársai leírásában. E zi a |elenkor egyik legnagyobb probléirá-j»t, az .Éjféli Nap\' birodalminak csodavilágát teszi szemléletessé. TizeüW kulturnyclvcn jelenik meg egyidejűleg.
Ára 20 pengő, amel/ 5 havi egyenlő részletbea fizethető. Átvételkor utánvéttel pengő és a portó fizetendő.
Quo vadis?..
TObb, mint három óvliaede szállőige nír ez a két szó, amellyel Sjenklevki Henrik szinle egy csapiira mcRhé6-totla a inüvelt világ olvasóközflnségK Mintha ércbe öntött és márványból t faragolt alakok clevcncdnérek meg: uyi állnak szemközt ebben a hires regédben az elhanyatló pogány Róma éi i kezdet kezdetén vajúdó keresztény táj-sadalooi legendás képviselői. Közel 3» eredeti raj? illusztrálja a két wsU* kötetet, amelynek ára, modern egészvászon dlszkötésben, külön fokban 16 pengő 4 havi részletre. Átvételkor flzetendft 4 P és a portó. Kétzpánzrendeies-nél portól nem számítunk fel.
Tessék ezt kitöltve lent\'cim/ekaidenj
Palladius r.-t-nak
.BUDAPEST
V. Akatlimia-utw 10
Ezennel mcgrendelem-~£^vi a
Név:
Foglalkozás: Lakás: .......
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nil, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olcnbccí Károly.)
67. évfolyam, 86. szám
Nagykanizsa, 1927 április 15, péntek
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sartaztóeéi éa Hedóhlnttl F«nt S. u. Knutbelyi fióUdadóhiriUl: Klilaludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intenirban-teWoo: Nagykanizsa 78. tzlia. Elóllzctéai ára cgy bóra 1 pengó 40 tlUér.
A Ref. Tanítóegyesület átvette az almádii Ddülőházat Balatonalmádi, április 14. (Éjszaka érkezett jelentés) Az Országot Ref. Tanítóegyesület népes ülés kcrelében ma átvette a már megvett balatonalmádii üdülőházát. A gyűlésről üdvözlő táviratot küldtek gről Bethlen István miniszterelnöknek és Baltazár debreceni ref. püspöknek.
Leégett egy moldvai község Bukarest, április 14. (Éjszaka! rádiójelenlés) A moldvai Butusi városban nagy tűzvész támad\', melynek 200 ház esett áldozalul.;A tüz viharos gyorsasággal terjedt éa az oltással képtelenek menteni. A kárt 40 millió leire becsOlik.
Ferencváros—Újpest 4:3, Hungária—Spárta 3:3
Budapest, április 14. (Éjszakai rádiójelenlés) A húsvéti futballpro-gramm első napja ma zajlott le. Két érdekes mérkőzés volt. A Ferencváros Játszott U,pesttel, melyet 4: 3, félidő 3:1 IcgyózOll A Hungária a rettegd prágai Spárlával mérte össze erejét és eldöntetlen eredmínyt csikart ki 3:3 (2:2). Hí a magyar csapatnak kis szerencséje van, kóny-nyeu győzőit volna. A Hungária golyóit, Kitti egyet és Molnár keltőt rúgták.
Prágába helyezik a kör-möczi pénzverdét
Prága, április 14. (Éjszaka! rá-dlójelentés) A .V.cscr" ugy értcsal, hogy a kormány a lőrmCcbányai pénzverdét áthelyezi Prágába és mo-dernzálja.
Diplomáciai aktákat loptak a Páris-trleszti expresszen
Róma, április 14. (Éjszakai rá diójelentés) A Párizs—trieszti express Desen^anóba érkezésekor egy japán diplomata feljelentést tett, hogy a vonaton kézi táskáját, melyben rend kivül nagy érléku ékszerek voltak, ellopták.
Katonai kémeket fogtak el egy francia községben Párls, április 14 (Éjszakai rádió-jelentés) A kémelháritó osztály 16-nóke a kommunista otthonban tarlóit házkutatás eredményeként St. Cyr község helyettes polglrmesterét és Sergant képviselőtestületi tagot letartóztatta, mert belekeveredtek egy súlyos katoaai kémkedésbe.
Meggyilkolták Lodz város polgármesterét
Varsó, április 14 (A Lengyel Távirati Iroda é/sza-kai rádiójelentése) Cynarszky!, Lodz város polgármesterét ma, amidőn la-
Cynarszky délelőtt 11 órakor távozott iakásáról, mely első emeleten van. Mikor a földszintre ért, egyik, a házból szintén kilépő lakó „Segít-
kásából kilépeti, késszurásokkal meg- I ség, tolvaj!- kiáltást hallót\'. L-ro-gyilkolták. A nyomozás azonnal megindult.
Lodz, április 14 (Éjszakai rádió-jelentés) Cynarszky polgármester meg gyilkolása ügyében a nyomozás eddig a következőket állapította meg:

bánt az emelelröl, de ekkor már szúrástól találva a lépcső legalsó fokán i.-kOdt a pr\'gármester holtan. A lakó ekkor egy embert látott tovarohanó!. A nyomozás eddig még nem ludta kézrckerl\'eni a gyilkost.
Őrizetbe vették Szász Elek rendőrkapitányt
Visszaélések a budapesti főkapitányság hiziétkezöjeken
Budapest, április 14 A budapesti főkapitányság házl-étkezójének ügyében ma esle hivatalos jelentést adtak ki, mely szerint a visszaélések sorozatát megállapították. A háziélkezó likvidálása után — emialt dr. Szász Elek rendőr kapitányt, a háziélkezó vezetőjét fel-
Az ügyészség vizsgálati indítványa Nagy István dr. és társai ügyében
Budapest, április 14 Nagy István dr. torvényszéki biró és társai bünügyémk vizsgálati indítványa elkészült és Auer György dr. kir. ügyész ma e\'referálla szí Sztrache Guszlávdr. kir. főügyésznek.
A vizsgálati indítvány Nsgy István ellen többrendbeli egyelőre meg nem _ állapítható számú megvesztegetés büntette, hivatali visszaélés vétsége, okirat hamisítás büntette és hamis ta nuzásra való rábírás cimén indítványozza a vizsgálat elrendeléséi.
Dr. Hódy Árpád ellen ugyancsak megvesztegetés banlette és hamis-tanuzásra való rábírás büntette, dr. Gazda Oyórgy, dr. Bogyó ügyvéd és dr. Sellő (Spitzer) htván cll.\'n pedig szintén megvesztegetés bűntettére irányuló vizsgálati indítvány.
A vizsgálati indítvány nemcsak gyanuokokra, hanem sok esetben okiratokra és kétségtelenül kivilágosodó lényekre is támaszkodik.
Az ügyészség vizsgálati indítványa megállapi ja, hogy Nagy István fe leségévcl annak idején szerény anyagi helyzetben élt, tehát
megcá/oldst nyert Nagy l-tván-nak az a .magyarázata, amelyet felelősíégrev.inása alkalmáva. adott.
Beigazol íst n/ert az, hogy mindazok az állítások, különösen pedig elismervény, folyószámlakivonatok, melyek Nagy István állítólagos vagyonának származását igazolták, hamisak és azok nagyrészéi Nigy litván a fegyelmi eljárás megindulása ul.n készítette.
A vizsgálati indítvány három csoportra oszija a Nigy litván dr. terhére tóit cselckményckc\'. Az elsőbe tartoznak azok, amelyek folytán Nagy István az általa rr.egálli pilolt horribilis szakéttói és vagyonfelügyelői dijakban részeitdelt.
E visszaélések elhallgatásával törvénytelen dijakat megfizetni vonako-dók presszionálásával áll kapcsolatban a második boncselekménycsoport.
A harmadik csopor ba tartoznak azok a bűncselekmények, amelyekkel Nagy István barátai számára meg nem engedett vagyonfelügyelői és szakértői dijakat állapított meg.
függesztették állásától, fegyelmi alá vonták és alapos gyanuokok alapján őtireibe vei.ék, valamint feljelentést teltek ellene a kir. ügyészségnél.
Dr. Szász E\'ek 120 ezer pengőről nem lud elszámolni A visszaélésben bát mi szerepet játszók ellen megindul a fegyelmi eljárás.
Romániában eladják az országutakat
Irta: Dr. Erdélyi-Magyar Péter
A román közlekedési miniszter megtiltotta, hogy a vasulvonalakkal párhuzamos uttesteken autobuszok járhassanak. U|ból egy to"Dániai Intézkedés, amely hivatva van arra, hogy szomorú nevezetességre tegyen szert. A román közlekedési miniszter megtiltja po\'gáralnak a szabad közlekedést. megtiltja a vállalkozást ét a szabad versenyt.
Eurőpiilag Ismert lény ugyanis az, hogy\'a legtöbb vasúti szerencsétlenség a román átlamvasutakon történik s bár a vasúti szerencsétlenségek esélye igen nagy, azért a román ba-láivonatokon a legdrágább az utazás. Edélyben, legtóbbnylre magyar vállalkozók, ugy igyekeztek védekezni e kellős veszedelemmel szemben, bogy autóbuszjáratokat létesítettek t ez olcsóbb és biztosabb szállítási eszközzel igyekeztek lebonyolítani a közlekedési. Most a miniszteri rendelet megszűntei! az aranzsuezi vig-nipokat s az utasokat reákényszerlli arra, hogy halálos aggodalmak közöli drága utazási legyet váltsanak a C. F. R. vonalain. így nevezik ugyanis rövidítve a román állami vasutakat.
Végzetes tévedés áldozata volna azonban az, aki elhinné, bogy a román miniszteri rendelet árért rendelet, hogy azt be ia tartsák. Vagy bogy az azért rendelet, hogv azzal vissza ne éljenek. A kózlekedisl miniszter rendeletének megjelenése óta egy uj üzletág fejlődött kl Romániában. Az egyes vidéki román hatalmasságok összelátszva a román cscrdórséggel, egymás kőzött felosztják és elídjtk az országutakat. A közlekedési miniszter nem mehet ki mird-n párhuzamos országútra, hogy rendeletének betartását \'llen-óiizze. Erre való a ctendór. Ámde a jól megszervezett üzleti vállalkozás felosztja az országulakai s azokon csak azok az autók ét aulobusz-lulzjdonosok fuvarozhatnak, sót közlekedhetnek, akik az útrész tulajdonosának, bérlőjének lefizetik a közlekedési adót.
A rendeletnek és a rendelet kijátszásának megvan a maga speciális oka. Erdélyben, főkénl állásuktól vagy egyéb megélhetési lorrásuktól elütött magyarok foglalkoztak autó és autóbusz fuvarozással t az, aki az utolsó esztendók viszonyait tanulmányozta, az megállapíthatta azt a tényt, hogy az erdélyi magyarok a megélhetés biztosításának ezen mód-j il választották s régi |ó magyar nevek viselői máról-holnapra leltek auló vacv aulobuszfuvarozó vállalkozók.
Európi urainak s a Népszövetségbe tömörült hatalmasságoknak alig fut idejük arra, hogy az emberi lógók védelme érdekében sorompóba lépjenek. Őket egyelóre még nem
ZALAI KÖZLÖNY
1927. április 15.
érdekli az, ha kulturkisebbségek kul túráik után életrxiszlenciájuklól is megfosztatnak. De ba a mai világ-állapotokat szemléljük, azl kell megállapítanunk, hogy a legmagasabb Iák sem nőnek az égig. Nagy, halaimat világbirodalmaknak megálljt parancsol a vállozó élei.
Romániát a maga zOllOlt belálla potával s külföldi hllelvesztetliégé-vei nem sorozhaljuk azon államok kOzé, amelyek belső ét külső tekintélyükben tiszteletet parancsolhatnának. Románia nem akar hozzá Igazodni az európai kullurszokátokhoz a erkölcsi felfogásában saját balkáni erkölcseit tarrji Iránymutatónak.
A magyar nemzet és a jízan, puritán magyar közvélemény bizonyára nem ludji, kacagjon-e, avagy bo-szankodjek annak hallalára, hogy Romániában még az országulakal Is eladják. Egyről meg lehelünk gyö zödve s ez az, hogy Ilyen módon, Ilyen országutakon csak a romlásba és a végpusztulásba lehet julni. L \'- JU i^v^w^yvww^v
A béke létrejötte mellett uj
verseny-rendszabályokat is hozott a Zalavármegyei Dalosszövetség
A jOv&ben alHItják • »araan»alrt«l • dalárdát, »m.l» \'"\'j*
tálaiban • laürl Hátaiét - K.a.tholjcn taaa aa idal daloa.oraany
A salai dausháboru epilógusa
Megnyílik a hus-vizsgáló tanfolyam
Nagykanizsa, április 14 Múltkori cikkünk hatása alatt, amely a hosszabb idő óla szünelelö hutvlzsgáló tanlolyamok újbóli megindítását szorgalmazta — egyre-másra jelentkeznek az orszig leglá-vollbb vidékéről Is a hutvlzsgáló tanfolyamon való résivélelre.
Dr. Kertész Lipót városi állatorvos, a hutvlzsgáló tanlolyamok vezetője — azonnal érintkezésbe ls lépett a törvényhatósági állatorvosul, amely pártolólag terjesztette fel az ügyel a fóldmlvelésOgyi minisztériumba.
A hallgatókat 99 százalékban a községek küldik ki és azok viselik költségeket, \'a tandíj pedig most tel-jesen cl van engedve. Az ellátás és elszállásolás kérdését ugy gondolják megoldani — hogy valamelyik lak-tanya-parancsnokságot kérik fel megfelelő helyiségek, ágyak, slb. áten gedésére és laktanyában való élelmezésre.
A nagykanizsai husvizsgáló tanfolyam június eltején nyílik meg.
Nagykanizsa, április l-t Áldatlan háborúság voll a zalai dalos-háború, amely majdnem egy esztendeig ékelte be az egyenetlen-kedés, torzsalkodás szellemét a zalai dalosok szép lendülettel elindult éle-lébe. A keddi nappal — reméljük legalább — utolsó felvonása jltizó-dolt le ennek a hosszú perpatvarnak.
A Zalavarmegyei Dalosszövelség ugyanis kedden etle a zalaegerszegi városházán rendkívüli közgyűlési tartolt. Jelcnvolitk tofcbek közölt: az alispán képviseletében Fára József megyei főlevéltáros, Czobor Mátyás polgármester, Méri Oéza b. pénzügyigazgató, dr. Pesthy Pál, a .Zila-megyei U|ság\', dr. Gárdonyi Lsjos, a .Keszthelyi Hirek" felelős szerkesztője, Maithlnyi Károly, a Szövetség főtitkára, Nagykanizsáról Horváth József poslafelügyeló, Pencz József DV lisztviselő és Ansorge Antal, a Vasutas Dalkor elnöke.
A közgyűlést a Szövetség elnöke, dr. Tholway Zsigmond a Hiszekeggyel, msjd a tavaly junlusi dalos-verseny, mint casus belli ismerteté-sével nyitotta meg és a következő határozati Javaslatol terjesztette elő: ,A mai közgyűlés nem érinti sem zsűri ítéletéi, sem a keszthelyi és nagykanizsai rendkívüli közgyűlések határozatait, hanem a béke szellemétől vezérelletve áttér az elszámolásra és a versenydijak átvételére
A Javaslatot élénk vita követte s már-már ugy látszott, megint felborul a békességes szándék megvalósításának lehetősége. A közgyűlés felfüggesztése közben történt megállapodás ellenére, a javaslatot
nem sikerüli egyhangúlag elfogadtatni, igy azl szavazás alá bocsátották. Ellene szavazlak Bűchler Mór, Rácz János kanizsai és Bognár Imre keszthelyi dal\'irdáik iépiselelében. TObb felszólalás ulán végül Is a közgyűlés
7 szavazattal 5 ellenében elfogadta a békés megoldást,
ugy, hogy mind|árl rátérhettek az elszámolásra. Czobor Mátyás polgármester az elnökségnek átadta a felülvizsgált számadásokkal együll a 12,406.294 koronáról szóló takarék könyvet, valamint az összes versenydíjakat. Ebből az összegből a Szövetség azokat a dalárdákat JogJa segélyezni, melyek részt vesznek az Idei szegedi országos dalosversenyen.
H)gy a jövőben a megyei dalos-versenyek sikeréi és a Szövetség erkölcsi súlyát az elmúlthoz hasonló incidensek ne veszélyeztelhessék, dr. Tholway Zsigmond elnök Indítványozta, hogy a verseny-szabályokat ezután minden verseny elöli jóelóre állapítsák meg, loglaljlk Írásba s azt minden benevező dalárda magára kötelezőnek ismerje el aláirtáéval. Amelyik dalárda pedig az igy elfogadott szabályokat be nem tartja és a zsűri ítéletében meg nem nyugszik, azt erkölcsi büntetéssel, pl. a versenyekről néhány évre való kitillát-sal sújtsák. Ezt a javaslatot a kőz-gyűlés egyhangúlag elfogadta. A közgyűlés elhatározta, hogy az Idén Jullus végén vagy augusztus elején Keszthelyen rendezi meg a IV. megyei dalosversenyt.
Bognár Imre, Keszthely városkép-viteleiében bejelenlelte, hogy Készt-hely városa örOmmcl vállalja a ver-seny megrendezéséi. Részletes meg. állapudis végctl a Szövetség a ni. pókban Keszthelyen választmányi ülésl tart.
A közgyűlés köszönetei szavazott a rendező-bizottságnak, a sajtónak a dalosverseny kOrül kifejtett mun-kásságukért és az elnöknek, aki pá. rallan ügyszeretettel és minden egyéb szempont félrelételével Igyekezet! békél teremteni a zalai dal-kullura
feldűli egységében.

Azzal a jóleső érzéssel leszünk mi is pontot ezután az áldatlan, országosan perlraktált háborúság után, hogy ezután most már remélbeljok a zalai dalos-élei újból való nekilendülését, minden ambíció összefogását, uj vetési, uj versenypályái, az elmull egy esztendőnél babérokban termékenyebb aratást. Voll, ahogy voll, — legyen mindegy most már és a neheztelő dalárdák is áldozzák fel egyéni sérelmeikel a nagy, kőzOs cél: a magyar kulluránik egy-egy lépéssel előbbre vitele érdekében. Enélkül ciak papiron kötőit béke, amit most kötöttek s t nyílt háborúság helyét az ennél ls rombolóbb passzív htboruság vállji fel, ami végül ls a zalai dalkuüuri latsu visszafejlődését, az egyetemet magyar kuliura kárál Jelenlené.
Illatszer és virágárus üzletek húsvéti nyltvatartása
Budapest, április 14. (Éjszakai rádiójelentés) A kereskedelmi miniszter kivételesen megengedte, bogy t húsvéti ünnepekre, illetve az illil-szeráruk és virágok fokozollabb eladására való tekintettel április 17-én. vasárnap a drogériák, iilatszerflzletek és azok, amelyek egyszersmind háztartási cikkek eladásával ls foglalkoznak reggel 7 tői délulán 2-ig nyitva tarthassanak. Az élővirág-űzlclek p\'.dig vasárnap reggel 8 W délulán 3 ig nyílva lehelnek.
A BŰNÖS ASSZONY
Irta: B. Barótl Rya
A koratavaszi égbolt derűs kék atlaszán mámorban reszket a keleti ég csodás ctillagmlriádja. Friss, üde szél lengedez a gelsemani ég felől, magával hozva a most rügyező olajbokrok álható füszerszagát, hogy megillatosítsa vele a halk éjszakát.
A hold egy kósza felhő sötétes fátyolfoszlányába gubancolódott, azzal küzkodik s mire sikerül kiszakítania magái, széles, nevető arca felragyog. .. s ekkor a titokzatos homályból lassan kirajzolódik egy néma, alvó város sziluettje. Késő éjszakára hajlik az idő. Ebben a kihaltnak látszó külvá-roskában egy teremteti lélek sem jár künn; álomba merüli Itt minden fáradt lest; a gyér holdvilág kísérteties merevséggel vonja be, mint Pompeji holt, néma utcáit.
Csak Jeruzsálem felől ballalszik valami ideget zaj... Az ünnepek előtti lázas zsibongás, zajos idegen-lorgalom, mely a késői órákban sajátságos halk dübörgésbe tompul el.
Jeruzsálemből erre vezető pjlma-allén egy tOlét, nyúlánk, karcsú ár-
nyék közeleg az alvó külváros felé. A ki-kibukkanó hold egy-egy pillanatra megvilágilfa\'iulavány arcát s míg sápadtabbra festi azl; még félelmetesebb kerelcfad lázas lényben égő szemeinek.
Oly merev titokzatossággal közeledik, akárcsak a holdkórotok misztikus éjjeli utaikon —: ismeretlen hatalomnak engedelmeskedve, btivös erőtől vezetve, csalogatva. ..
A karcsú árnyék is inkább kúszni, mint lépdelni látszik s most már egyre beljebb az alvó város félelmetesen kirajzolódó, barátságtalan kőházai közé.
Néha fájdalmasan [elszisszen. Ilyenkor az utca kOvei között sürün burjánzó keleti lOvis szúr belé lábának rózsaszínű húsába. S lmjának finom szalaglát egy durva ág lelszakilolla: feloldozva olt maradi az ut porában. A lelkében izzó nagy Eszme nem engedte, hogy lehajoljon érte.., Csak előre.... előre... ide... Ó hozzá...
Egyik komor arcú kőházból gyenge világosság szűrődik ki. Annyira hal* vány csak, mini szivében a remény, hogy talán nem hiába |ötl...
Közelebb kúszva a házhoz, egy élesebb sugár szúr szemébe, mintha
csak vissza akarná taszítani a külső félelmetes sötétségbe.
Egyik karjtval gyáva ijedelemmel fedi el szemét, a másikkal zakatoló szivéhez szorítja az utolsó megmaradt kincsét bűnös életéből, egy félédéiről ajándékot, egy náKftisszal telt alabastrom-vázát.
Bensejénck kusza izgalmától megmegrogynak lábal; a ház élcskOvü falának tántorodik, mely, ha durván Is, de megtámasztja összeroskadó, gyenge eltalál
Belülről különös zümmögő beszéd hallalszik ki, melyet az élszaka szele-foszlányokká rongyol. De most.. . Egy mily rezgésü férfihang... Tisztán hallani minden szavát, mely a kívülállónak oly nagyon itmerős.
Hitzen ezt a hangot s a hangokból öiszekapcsolótló csodálatos igéket hallgatja, követi titkon hetek óla ; szomjúhozza, mint forró lázas beteg a forrás bűi vizét. Ez a hang altilja el büuludailó! gyötrődő éjszakáiban ; ez ébrcszli borús reggeleiben. .A Rabbóni hang|a. .." susogj i lázasan maga elé. \'Hipnoti-kustn tapad most már a bentlevő csoponn, a Tizenkettőre, kiknek szemei az érlelem minién feszültsé-
gével csüngnek a Mester a|kán, aki egy nyugvóhelyről beszél hozzájuk.
Most Simon, a házigazda, egy pillanatra elhagyja a szobát. Mindezt a kívülálló lélegzetfojtva figyefi. Most... most.. a legjobb alkalom — susogja fogvacogva — s elhagyó erejét összeszedve, nárdutsztl belép az ajtón.
A néma döbbend ül mindegyiknek az arcán s a megbolrlnkoia< Öntudatlan reflexe rántja meg testűket ; egy kérdés fagy meg — Egynek kivételével — mindegyiküknek az ajakán.
De a belépő ezt már nem csak egy pillanatra emeli lel mél, hogy Urának nyugvóhelyén^ találjon s olt hirtelen lábai elé vei magét.
Szinte szélhullni látszik a földOOi n;m több és nem Is kevesebb, mi» egy cifra rongybalmaz... HiiW* letöri az alabástrom-váza tetejét : t Ime, csodálatos, lejedeimi illat terjeng a levegőben, sajátságos bódulatba ej ve mindenkil. , t
Kincseket érő tartalmát Urán" fejére önti; a drága kezet a IáW» leomló selyem fürtökön, mint mes annyi csillogó apró gyöngyszem, i"\'\' gén pereg alá ruháján, kezein.. ■
1927 április 21
Uj, három emeletes városi bérház épUI a nyáron Nagykanizsán
iATíolüíí\' "m.^-T?"\'!: V°Ig4rm"1""k f»"orJ.n(l bud..
£2? utám il , <pltt.ll fel .. „i bérhi«.t
Ííi\'JátíS - » é»01"\'. "-k.il,.1 6. fQrdfi-
* \'•\'■"\'■Un ü.l„lhol,i.40rk, mod.rn „5«- kódlOi-dO
Ujabb lépés a lakásínség megoldása falé
ZALAI KÖZLÖNY 3
N.gjkanlíM, ipriliv 14
Mikor snnak idején részletesen kOzöittlk Nagykanizsa város vezetőségének hatalmas városrendezési, be-tyesebben városfejlesztési tervéi, sokan bizonyoa kétkedéssel fogadták, utaláisal a város nehéz pénzügyi helyzetére. Hogy nem volt igazuk, mulatja a legutolsó alkotás: a városi színház, amelyet a Közművelődési Egyesület épített ugyan fel, de amely egykor mégis a város tulajdonába megy á\'. , A város vezetősége rendklvOl komolyan veszi a városren dezésl terv fokozatos végre-< hajtását. Nagy programmjának legközelebbi pontjai az uj városi bérpalota a Fu-tura, Frank éa Práger léié lelkeken a Kazinczy- és Z-inyl Miklós- u\'cák sarkán, azután a vásárcsarnok. Itt sem szükséges, hogy a város legyen az épiitetö, ami pénzügyileg leheletlen is. Pénzintézetek és konzoiciu-mok a legnagyobb kéizséggel ajánt-jik fel szolgálataikat a legelőnyösebb feltételek mellett. A váios vezetőségének az a határozott szándéka, hogy még a nyár folyamán megkezdi a nagy bérpalota építéséi, amely egy ujibb nagy lépés lesz a nagykanizsai lakásínség megoldásához.
Az egyik budapesli pénzintézet igen kedvező ajánlatot lett a városnak a bérpalota felépítésére vonatkozólag, mely szerint « palota 35 év múlva teljesen a város tulajdonába menne át. A város elvileg kedvezően fogadta az ajánlatot, azonban behatóbb tárgyalásokat még nem folytatott a pénzintézettel.
Fodor jrnő jeles székesfővárosi építész, dr. Fodor Aladár városi tisztiorvos fia el is készítette az uj városi bérpalota tervrajzát, amit be is mutatott dr. Sabjdn G,ula polgármesternek és a városi tanács tagjainak.
Fodor Jenő tervei szerint a nagy modem bérpalota három emeletes, a postapalota felé és a Kizincry-utcára néző fronttal, egyszerű, modern stílusban.
Összesen 33 lakással, 3 kétszobás irodahelyiséggel. 9 két zobás lakás, 12 három szobás lakás és 12 négyszobás lakással. A kétszobás lakások kivételével minden lakáshoz legalább egy erkély van és fürdőszoba.
A földszinten számos portálos üzlethelyiség, ami feltétlenül áiszabá-lyozólag fog hatni az Oilelbérek kialakulására. És amit elsősorban kellett volna emli\'enl, a legmodernebb bercndezésD gőz éa kádfürdő (etclleg egy gyógyfüidő osztállyal) leljiscn fővárosi mintára.
Korponli fűtés, melegvlzszolgálta-lás, vízvezeték stb. a lalók kényelmét fog|ák szolgálni.
A bérpalota épilési költségeit hozzávetőleg
tizenöt milliárd koronára s.ámiiják.
A tanácsban az a felfogás kapóit szárnyra, nem-e lenne célszerűbb a bérpalota földszintjén egy modern fürdő helyeit inkább n (helyeket építeni az iparosság számára, hogy a város központjában alkalmas és megfelelő, egészséges műhelyekhez jussanak.
Fodor Jenő építész terveit a városi mérnöki hivalal most behatóan, szak-szeiűen áttekinti és megteszi észrevételeit a polgármesternek, hogy további tárgyalások felvételére alkalmasak-e, mely eselben külön biráló
szakbizottság f>g dönteni a tervek felet!. — Mindenesetre azODban a városi bérpalota építéséi még a nyár folyamán megkérdik, hogy a jövő év.e, mire a lakások felszabadulnak, teljesen befejezést nyerjen.
A halálraítélt katonák védői semmiségi panaszt és fellebbezést adtak be
N.iCylunlzM, ipiilis I I
Megiiluk, hogy a szombathely! honvéd-törvényszék Dtnk Mihály és Ldposl Ferenc nagykanizsai honvédeket, a sánci vincellér gyilkosai!, kötélál\'ali halálra ítélte.
A katonai bűn etö perrendtartás szerint a fellebbezéseket 8 n-p alatt
kell teadni. A vádlottak védői Ta-k.\'cs József dr. és Fehér Mihály dr. stombatbelyi ügyvédek tegnap nyui-tolták be a legfelsőbb kalonri törvényszékhez címzett semmiségi pa-naszukal és fellebbezésüket.
A legfelsőbb kalonal törvényszék ítélete pír hónap atatt várható.
Anyja védelmében fejszével leütötte apját, aki gyilkosság miatt öt évig fegyházban ült
A Tábláim emlnrl a bSrlöa sem lillűítatU mag — Kínozta családját Fejszorel ment a feleségére — Tizennyolc hónapi börtönt kapott a gyilkos fin
N.Cylunlzsa, iprilÜB 14
Február 25 én lörtéol, hogy a.io-mogji Sinlos községei véres szenzáció hozla lázba. Apigyilkosság híre dulla (el az egyszerű kis falu nyugalmát és heteken át egyébről sem beszéllek miul a MUller család tragédiájáról.
A szomorú esetnek, melyek a fenti mpon kirobbantak még sromorubb előzményei vannak. MUller János sániosl földműves évekkel ezelőtt veszekedés közben agyonlőtte apósát, amiért a törvényszék öt évi fegyházra! sulylol\'a. Müller ki is töltötte büntetéséi a szegedi Csillag-bő rlön-fcen és az ősszel hazajött falujába. Azt hitte mindenki, hogy hosszú nehéz fogság megtörte a házrártos embert, de ebben csalódolt elsősorban Müller családja, melynek pokollá változtatta életét a rablálus ember. Feleségét, két nagy fiát ütötte verte. Febrtrár 25-én az öreg ismét vadul viselkedett otttnn. Ezúttal egy szerencsétlen kutyát, ami a kezéíe
akad\', űtött-vert annyira, bogy felesége azt már tovább nem nézhette. Körbe is szóll, de vcszlére telte, mert az ura erre nckidühösödölt és a Meségére támadt. Fejszével rohan! feleségére, aki végső kél.égbeesésé-ben a lisi ulán kiáltozott segítségért. Be Is rohint Müller két nagy legény fia, akik neki estek az öregnek, kicsavarták kezétől a lejizét, amivel agyon akarta ülni feleségéi és a kisebbik fiu, Oyula három ülésl mért az öregre, aki holtan terült cl a szoba pzd\'óján.
A szörnyű dráma ulán megjelentek a csendőrök és a két fiút letartóztatva bevitték a kir. ügyészségre. Ügyükben most tarlóit tárgyalást a kir. törvényszék. Temérdek enyhítő körülmény figyelembe vitelével a kisebbik fiút a törvényszék tizennyolc hónapi börtönre Ítélte, míg a nagyobbik fiút a kir. törvényszék fel* mentelte.
A vád és védelem lellebbezést jelentett be.
A bűnös asszony hitének extázisában, reszkető ujjaival szédírzsíli az illatos olajat először haján, ke zein s végűi a fáradt lábakon, me-lyeket ugy érint, mint fiatal anya újszülött gye.mekét. • S mig ezt cselekszi, szó nem hagyhat|a el ajkát. Kétségbeesetten keres szavakai — óh — egye! sem lalál, mely méltó lenne e pillanathoz, méltó Urához...
A szégyen és bánal könnyűi ior-rón omlanak le arcán. v. E ek a könnyek beszélnek helyette, bűnös élele megbánásáról, a bűn iszapjától való rregundorodásról; ezek a könnyek egy meglért és megüaz-tulni vágyó asszony hálakönnyei...
Siratja sz elmúlt éleiéi, szomorú magára ébredésé!; a bűnös élet leg-gyásiosabb és legsiralmasabb szolgaságát.
.Soha szépséges nyári éjszakán, midőn a nagy keleti ég C6upa fé nyek villogása, nem vonla ót magához vőlegény, aki öl választolta volna, a tisztái a tiszták közűi*.
O crak az élet örömpohara vo\'l.
De mosl... Ezek a keserű kony-nyek leiszabadult lelkének retoria-lán csodalatos átszűrödésb;n, édes-ízű örömkönnyekké válnak. Azokat
hullatja megváltóit tisztaságáért, életének megtalált világos uljléri, ne-merebb céljaiért
U ának 1 bail immár nárdusz és örömkönnyek illatosi ják.
Érzi. hogy rubá[a, melyet visel, még a mu\'t cifra, léha rongya ; nem méltó arra, hogy éiinlse vele Uá-nak lábait. S\'.ilal mozdulattal ragadja ki az aranyos abroncsol bajából, bálványozott hajlömege, mint arany zuhatag om\'ik le s vele hivő, szent alázattal törli meg Urának lábait. ..
A |elenlevök dermedt bámullsá-gukból végre felocsudiak. Ez a vakmerőség és mégis tiszteletei parancsoló jelenet szinte magánkívül hozla őket
Kerek, kérdő szemekkel kutatják a Mester arcát, bogy vajlon mivel magyarázza meg ez a bűnös nő hozzávezető uljál?
... Két tiszta, Jóságos szem valami szelíd örömben sugtrzik feléjük, amidőn igy szó!:
— Megbocsáttatnak sok bűnei, mei! nagyon szeretett...
Elméjük nem ludja befogadni ezeknek a szavaknak mélységét, ahogy nem követhetjük" a tengcifenékre ereszkedő búvárt, ki a lenger ször-
nyei, falánk halai, vrgy a feneketlen itztp s a ku\'zó hinár rejtekén fedi fel az ollrel\'őző igargyöngyöl.
Eme azétkuszáll élelü asszony lelke mélyén is olt rejtőzöl! az igazgyöngy, a mélységes, tiszta hll... azért is tzelid szavakkal igy szólt hozzá:
.A te hited meggyógyítói! téged"...
Aranyhalának sűrű palástjába burkolja be magát, bogy amikor távozik, ne lássák égő arcát s aniként tölt szótlanul, azonkép;n lávozzék. Két kezét sajgó szivéhez szorítja, mely leülve van földömül! boldogsággal, melyhez fogható! soha nem érzett.
Nem sötét imir az éjszaka Jeruzsálem lelett egy uj cillag kél, az ó uj életének csillaga az... A pálma allé a balk éjiéibe kísértetiesen russog...de nem fél többé...! Valaki kíséri láthatatlanul... Még érzi homlokán a szelid ujjak érintését, még agyában muzsikálnak az előbb hallott szavak : .Megbocsátlat-nak vétkeid..Elberikus könnyedséggel libeg, inkább mint lépdel vissza a város felé.
Be egyszerre visszatántorodik, szemeivel eszelősen mered az ulra, ahol frissen szedett almavlrágok
hullnak elébe.
Megrémül. Hajit szemére rántja, bogy jaj! ne lássa azokat az egyre sűrűbben hulló virágokai.
i:t... ig\'n... — emlékezik — ezen a pálma-allén pillantotta meg először a Náztrelit, aki: akkor romlott nő kíváncsiságával s ravaszko-dásával — mint hiúz a srel.d galambot — várta közeled íjét s megpillantva Ó>, almavirágot szórt kacéran az étkező lábai elé.
D: a Názáreti reá sem emelte szemeit, csak a lába elí prdűlö virágokat nézte figyelmesen és poros sarujával valamennyire reá\'.iport...
Mosl léhát érti... most érzi... s az! Is, hogy a srég.ei bíbora, hogv festi át arcit. Mohó sislséggel bájol le, hogy felkapkodja, h >gy elrejtse azokat, de amikor jobban megnézi, nem almavirág piroslik olt, hanem véres lábnyomok rajzolóJuak káprázó szemei elé.
R.juk ismer... ,A R.bbjui lábnyomai," — leheli maga ilí; nézi... néri... borzasztó sejtelem bonto galja szárnyát kuszált aggban, a lábnyomok u\'án kúszik, híja előre omlik, ajka a piros földet érinti s hangos zokogással omlik a pálmaallé piszkos porába...
ZALAI KÖZLÖNY
1927 április 15
Nagypénteki hangulat
...Mea culpa... A templomhajó tanos oszlopaI alatt apró bűnökkel terhes emberek verték szikkadt mellüket... Kívülről bőséges sugarakban omlott be a gótikus ablakokon Phö-bus oranyjolyoma. A fényes köntösű szentek csipkés kar legén puha foltok bon reszketett a sárga fényözön A barna padok zugaiban itt olt egy egy Madonna-arcú kivifélénk pillantása kuszált fel a nagyoltár fehérkeresztes függönyére, amelyen lassan vajúdott a szenvedő bánat...
És e komor órán, az Isten, ember szenvedéseinek nagypéntekjén eszembe jutottak a magam kicsinyes szenvedései. s míg telkem fenekén lázongva töri fel az Indulat, az ajkam ima szavat átokká sürűMlek:
,.-.Ugy lengjen szivükön könyle-kn fájdalom, mint kandelláberek füslfályla ravatal peremén... S gyászosra csöndesüli rablott templomaik mélyén sikoltva búgjon fel a lopott orgona a gyász nagypéntekjén... Fékéit lelkiknek örvénylő fenekin a sebzeit szájú kin hongos jajok nélkül örökké vajúdjon... S észbontó gyötrelmek végtelen óráin enyhei adni se fótd, se az ég ne tudjon... S mint az étvdus fa. ha titkon ássa féreg, romoljon testükben semmivé a lélek, s mikor hoJMukra fürtökben hallatja virágát a tavasz, akkor fakadjon jel rut lelkükben a pmasz. Szenvedések ágyán pihenő óráik jojj szavakba fúljanak s fekvő vánkosaik örökké a kínok vizétől nylrkutjanak. Ne legyen estelük és hajnal se tűzzön sugarat fejükre, hanem bősz kráterek méhéből omoljon fejűkre a bosszú olthatatlan üszke..."
De fejem lassan a mellemre hanyatlót!... Mea culpa... Dacos akaratom hirtelen szelíd megadássá enyhült és ugy éreztem, megtelik a lelkem sóvárgó vággyal, szomjúság-gol és az áhttat Jelentkező pillanatai mea culpJs Imára késztették ajkaimat:
...-Ú4, bocsáss meg nekik, én Uram, mert nem tudják mit cselekedtek. .. Lásd... templomod oszlopos csarnokán zsokrzsmák Imák szárnyain száll fel hozzád lelkemből mélységes nagy hitem, Uram... Jelenlétednél elhal ajkomnak zokszava és e komor nagypénteki napon híveid tömegében szinte nem létező paránynak érzem magam, amikor Te hozzád Imádkozni akarok... MagambaszáHásom e némi percein, amíg kibontja szárnyalt lelkemben benned bizakodó aagy hitem, amtg szenvedő kereszlfás jutd kinha-láIának emlékében szorongva arra gondolok: kedves lesz e ma előtted az én mélységesen szomorú, alázatos tmaszavom, addig a Te jelenléted s a gótikus ablakokon beszűrődő tavaszt napfény glóriás aranya megenyhítette az én dacoson szenvedő lelkemet és teleszórta sugaraival meghajtott fejemet... E szomorú emléknapon hangtalon ujjongás forrása buggyan fel szivemben: a benned bizakodók reménye... És miként az ullan vadonok mélyéből Is előtörő kis patak kristályos vize, árad kl bensőmből mélységes nogy hitemnek trónodat ostromló gyarló emberi hálaszava... hallgasd meg könyörgésemel, én Uraml... Öntudatlan gyermekkorom verőfényes napjaitól férfikarom komor órájáig sorsomtól szenvedett ostoros csapásokat mind elfe-lejtem. Hontalanságom, bujdosásom sok keserű könnyét, melyek ujabb és ujabb barázdát szántanak sáppadt arcom ösztövér ugarára, mind el opusztom... Elfeledem, én Uram a boizalmak vérzivataros napjait, rémületes éjszakáit: az útszéli nyomo-
VÁROSI SZIMHAZ
Szombaton este 9, vasárnap 3,5,7,9 órakor
Schillbrigád hősei
Történelmi dráma a napóleoni időkből 8 felv.-ban
Főszereplők:
Imogene Robertson, Rudolf Nleinert.
rultak csonkásánál, azt a sok életei, melyet viharod eköpört s amelyei nyomorod meg nem szüli. ...Hogy hallanom, látnom, éreznem kell, mint lesz én fajom önmagával meghosonló Behunyt szemekkel haladok el a dőzsölik, áiiwrnyázók, az orgiázők éjszakáinál... Unyügözöll lelkemnek lánc tépdeső klklvánkozásoil lebírni Igyekszem és a Te Irgalmasságod Iróniához helyerem bizonytalan, tőled függő létezésem parányiságát, bün-bocsájtó nagy Isten, hogy vedd cserébe azért, amit Irgalmasságod e szent órájában a Te Fiad utján könyörgök Tőled... Legyen az én életem a megaláztatások végtelen sorozata, a fekélyesek undok kivetett sége. a bélpoíio ok mételye, ha az a Te akaratod sierint történik és az én bűnök1 öl súlyos, hllvány és dacos fejem meghajlik Te előtted, porba omlik, én Uram, csak még egyszer vezesd vissza azokat oda. ahonnan nyomorultul kiűzetlek... És, én Istenem, ki az erőtleneket haladni segélted állítsd meg azl az örló malmot, amely a magyar hazafiságot, a magyar energiát, a szilaj turáni akaratot, u benned, az egy Igaz, ma-
Íyar Istenben való mélységes és izakodó hitet van hivatva megőrleni. És büntesd meg őket a Te akaratod szerint és kik nem közénkvalók, akik heréi a bízva hivők, a robotoson dolgozóknak, szabadíts meg azoktól bennünket most és mindörökre.. Arnen...\'
...Sötét jellegek mögé bujt kün a nap és a komorra sőtélűl/tcmplom-hajó mélyén búgva slrtfel az orgona. Fásult közönnyel téptem ki az Immár virágbaszökött tavaszba, de lelkem mélyén ugy éreztem, hogy könyörgésem nem volt hiábavaló...
Brassányt Gyula
A nagykanizsai meteorológiai meg-ügyelőjelootéae: Csütörtökön o htmtistl-Ul: Reggel 7 ónkor +3 3, dílután 2 órakor +11-7, eale 9 órakor 491.
fetttel: Reggel kevésbbí leihói, dílben tiszta, este borult ígbottozal.
Széthány: Egísz nap Délnyugati izél.
A Meteorológiai Intézet lelentése sze (int egyelőre cuyhdbb és Ismét csapidíkra Hajló Idó várható.
NAP! HIREK
HAPIRESD
Április 15, péntek
Római katolikus: Nagypéntek, Protestáns : Nagypíntek. Izraelita: Nisan hó 13.
Nap lel reggel 5 óra 14 pereko nyugszik dtlülán 18 óra 48 perckor.
Április 16, szombat
Római katolikus: Nagyszomb. Protei-láns: Lambert. Izraelita: Nlran hó H.
Nap kel reggel 5 óra 12 perckoi nyugszik dílulln 18 óra 49 perckor.
Városi Színház mozi elóadása íl órakor : Setiilibrigid liósei, történelmi dráma a napóleoni (dókból.
Uránia mozi elóadása este 9 órakor: Lángtergeteg. dráma a canadzi óserdók világából.
— Holnap reggel nem lesz újság. A nagypéntek délután és nagyszombaton reggel megjelenő lapok az elrendelt nagypénteki teljes munkaszílnetre való tekintettel nem jelenhetnek meg. Holnap, szombaton reggel tehát a „Zalai Közlöny" sem jelenik meg.
— Református legátus Nagykanizsán A nagykanizsai református egyház a húsvéti ünnepekre bevezette a legaiio ősi intézményéi, a melynek célja a református pipnö-vendékeknek alkalomnyujlás a templomi szőnoklás gyakorlására s a legátust, azaz Onnepkövelet fogadni rcf. gyülekezet hivei részéről a hozzájuk küldőit papnövendék anyagi lámogatára. A pápai (el. Iheologial akadémia Palaky László Iheologust küldötte most Nagykanizsára, aki a rel. imaházban (Balihyány-ulca 16) nagypénteken és húsvét első napján délután 3 órakor és húsvét másnapján délelőtt 10 és délulán 3 órakor végzi az istentiszteletei. Az egyház vezetősége ajánlja ől a hívek pártfogó szeretetébe.
— Schvarcz Dezső cégnél c héten kalap-kiárusítás.
Húsvét vasárnap és hétfőn
m Hangverseny
a Polgári Egylet kerthelyiségében
= Oszkár bácsi tr esél 26-án d.l-zlán 1/25 órakor a Poigárl Egyletben. Jegyek Fischel könyvkereskedésében kaphatók. Az ,Én Újságom" előfizetői 50% kedvezményben részesülnek.
— Allomásfőnökl kinevezés. A kereskedelemügyi miniszter Somogyi József volt lonyódl állomáslőnököt hegyeshalomi állomásfőnökké nevezte kl.
— Stenzációs tavaszi szalma, flle, georgette kalapujdonságok meglepő olcsón ttzv. dr. Oroszénál (Kazinczy-u. 2 )
— Halálozás. Keszthelyen tegnap meghalt Czlgány Ferenc galamboki adfügyl jegyző fiatal felesége, síülelctlSz/ar-zs/nszjtyErzsébel.Szlar-zsinszky 0..örgy galamboki körjegyző leánya. Az állalános közliszteleiben álló ga\'amboki urlcsaládot éri gyász mély részvétet váltott ki megyeszeite. Az elhunyt urissszony holtlestét Keszthelyről Galambokra szillllollák, ahol a temetése ts lesz.
— Kereteztessen és üvegez-tessen legolcsóbban PUM nát Király-utca 10.
— A Magyarországi Munkások Rokkant és NyugdIJegylete nagykanizsai fiókjánál a bt fizetések napja a húsvéti ünnepekre való tekintettel április 24 én lesz.
= Hölgyek részére leglobb szabású mell- és harisnya-tartók kap hatók Vágó Endre iliatszerfárábsn.
— Vétkes bukás.- Gyönge Sin-dor lenlll kereskedő ez év lebruár-jában csödöl kért maga ellen, smil a törvényszék annak rendje és módja szerint el is rendeli. Az eljárás során azonban az derült ki, hegy a csőd a kereskedő hibájából keletkezett. Gyenge ugyanis még akkor is erősen rendeli átu>, mikor mtr ludla, hogy fizetésképtelen, amiatt vélkes bukás ciméu a törvényszék elé kerüli, mely most tartott lirgyalásán Gyenge Sándort 14 napi fogházra ítélte. F.lek felit bbezésl jelentetlek be.
= Kereteztessen Melczernél Kazinczy utca 1. Árban, minőségben és kiszolgálásban Igen meg lesz elégedve. Győrödjön meg.
— Gazdát cserélt a Szarvas. A sok viszontagságon átesett Szarvas kávéhát végre ugylátszlk megtalálta a gazdáját Rózsa Fereoc, a szombathelyi Etil eddigi tulajdonosában, aki átvette a Szarvas teljes bérletéi, azl teljesen átalakíttatta, Ízlésesen, modernül rendbehozatta. A kávéhár, étlerem, szálloda holnsp, szombaton este nyílik meg. Az uj bérlő szombathelyi cigányt, a jónevü Kányósi Jenő jenekarái hozta el magával Kanizsára.
= 1 Fegyvergyári Sterr kerékpár az egész világon vezet! Weiaer BépárnMz, Csengery-ul 2.
— Súlyos szerencsétlenség « barcsi állomáson Szauer Oyörgy, az egyik barcsi gabonás-cég alkalmazóija szerdán reggel a sinek közöli vigyázatlanságból kél lolató vonat kocsijának ülközői közé kerüli. Balkarját eltörte és bal mellkasán szenvedett súlyos sérülési. A szerencsétlenül járl munkásl Pécsre szállították a sebészeli klinikára.
= C\'Odaszép selyem, flór harisnyák garantált minőséében (mha cselen kieseiéivé) özv. dr. Oroszné kézimunka és női kalap üzletében,
1927 ápri\'ía 15.
ZALAI KÖZLÖNY
= Gyermekek I Oszkár bácsi április 26-án mesél a Polgári Egyletben.
— Súlyos szerencsétlenség ért egy keszthelyi úriembert. Budapesten a Kcrlész-ulca egyik házáról leesell tégladarab súlyosabb sérülést ejtelt Berzsenyi Jenő dr. nyug. keszthelyi járásbirón.
-- Schwarcz Dezsfi harisnyái a legjobbak.
— A KOnyBt-cIrkusz elóadásai a legszélesebb körű érdeklődési váltották kl Nagykanizsán s azt valóban meg is érdemlik, meri produkcióik bámulatos termékei az artista-ügyességnek. A gazdag műsor hol csodálkozásra késztet, hol megkacagtat, hol meg a hátunkat borzongatja, minden száma érdeker, uj és nivós. A kitűnő cirkusz vasárnap és hétfőn is teljes müsoru előadásokat tart.
= Fegyvergyári Sleyr strapa kerékpárnál a váza belső és külső ni inal van ellátva. 5 évi jótállási Weiner Gépáruház, Csengery-nt 2.
— Iszik ön egy ragályos beteg uUn? — és rnég sem veit Spsrkleit Syphon üveget, hogy a saját üvegjéből készüli szódavizet, p>zs gót ihassa I Egyedárusitó: Szabó Antal sportüzlete.
1 liter asztali fehér P 1-20 1 lt. balatoni rizling P 1-40
Azonkívül nindenlajta tokaji, móri, badacsonyi, csopaki és uradalmi borok kaphatók
Zerkowitz Albertnél
3 litertől kezdódőleg. Az árban a forgalmi és fogyasztási adó is bennfoglaltatta Nyílva icggel 8-12-lg,d u.2-5 ig Telefon: 7.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Erőszakos éjjeli látogató.
Lukács Rémusz tótszcrdahelyi lakós két alkalommal is éjjel be akart hatolni Bedaszln Mária lakásába. Egyszer a zárt ajtó nyitásán benyúlt és a reteszt eltolta, egy másik alkalommal meg a bezáit ajtót benyomta és a lakásba behatolt. Lukács Rémusz az erőszakos éjjeli látogatót a törvényszék magánlaksértés kísérlete miatt 8 napi fogházra ítélte jogerősen.
(§) Oklrathamlsltás. P/eiffer Ignácz nagykanizsai lakósl a törvényszék okiralhamisitás miatt 2 hónapi fogházra és 240 peagő pénzbüntetésre ítélte, amihez a tábla is hozzájárult Miután a kúria a sím-miségi panaszokat elutasította — az ítélet jogerőssé váll.
(§) A gazda felel a harapós kutyáért. Horváth József barakk-telepi mészáros kél kutyáját szájkosár nélkül tartotta. A kuyák Rlhl Qyörgyné barakki lakóst megtámadták és megmarták, ugy, hogy az 14 napig gyógyuló sérülést szenvedett. Horváth Józsefet gondatlanságból okozott teslisértés miatt 60 pengő fő és 20 pengő mellékbüntetésre ítélte a törvényszék.
U R A Hl A
Szombaton este 9, vasárnap 3,5,7,9 órakor
LÁNGFERGETEG
Dráma 8 felvonásban a canadai őserdők világából. Főszereplők: House Peter és Wanda Hawley.
(§) Brutális erdőőr. Az Eszter góly községhez tartozó erdőben szi-raz gatyakal akart sredni egy csomó egeraracsi fiatalember, amikor oda-érkeie\'t Horváth István erdóőr. A lialalok sz?pen kérlelték a mogo-va emberi, hogy engedje őket fagalyakal szedni, Horváth litván azonban lej-szél fogott és utánnuk dobta. Azonban ez sem voll elég. A rablálus ember e ővetíe szolgálati forgópisztolyát és a szaladó fiatalság után lón és Csönge Oyula 18 éves fia ballábát eltalálta, ugv, hogy annak négy hélig gyógyuló sérülést okozott. A törvényszék figyelemmel az enyhítő, körülményekre a brutális embert 30 pengő pénzbütletésre és az összes leim rült költségek megfizetésére Ítélte.
BÁDIÓJÖSOB
Április 15 (péntek)
Budapest 9.15 Újsághírek. 10 Reforntá-lu< Istcniisztolet dr. Ravasz László püspök prédikál. G Húsvéti pasvió. RádióbemuUtó, eredeti olasz szccnárium nyomán két részben, tiz képben, elő és utójátékkal. Kísérőzenéje don Lorenzo Perosi, a Valikán karnagya és más liturgikus mesterek nyomán. Az előzdás előtt dr. Ortvay Rezsó mond bevezetőt.
Berlin, Stcttin 9 Egyházi zene. 4 Par-sifal Wagner operája. ^
Barcelona 10.20 Egyházi zene.
Basel, Bern II Zenei matiné. 4 Népszerű zene. 8 Egyházi zene és dalok.
Frankfurt, Cassel 11.30 Hangverseny. •1.30 Passió. 815 Egyházi zene, utána Húsvét Srindberg ünnepi játéka.
Hamburg, Bréma 9.15 Egyházi zene. 10 55 Kiel: Istcnlisztelet. 5 Hangverseny. 7 Bevezetés Goethe Faust-jához. 8 Hangverseny.
Königsberg, Danzig 9 Egyházi zene. II Szimíónikus zene. 430 Hegedű, viola és zongora zene. G Nagypénteki legendák. 7.15 Vallásos előadás. 8 Wagner hangverseny.
Langenberg, Müster 9 Egyházi zene. 11 .Nagypénteki rádió. 5 Jeruzsálem utcáin, előadás. 7.15 Handel: Jephta -clmü oratórium i.
Lipcse, Drezda 8.30 Orgonazene. 9 Egyházi zene. 11.30 Vallásos elóadés. 12 Hangverseny. 4 A .Megváltó hél szava a keresztfán. Haydn oratóriuma. 8.15 Pasjió-játék
London, Daventry 5.30 Istentisztelet. 6.05 Déluláni Istentisztelet. 7 Kamara zene. 8.15 Istentisztelet. 9.15 Ridiószkeccs.
Milánó 4 15 Egyházi zene 5.20 Gyermekdalok 9.15 Részletik Pergolési: Stabat Mater c. oratóriumból. Róma 5.15 Jazzband. 9 Egyházi zene. Stuttgart 11.30 Passíózene 3 Nagypénteki hangverseny. 7 Bach: Máté\'passió. 9 Egyházi zene.
Április 16 (szombJt)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hirck, tózsde. 5.15 Magyar Hallhatatlanok XXVII. estje. Katona Józset emlékünnepély. 7 Egyházi ének és zene. Uiána hirck és közlemények. 10.20 Cigányzene.
Bécs 530 Parsifal, Richárd Wagner operája.
Berlin, Stetten 4 Harangjáték és orgona zene. 4 30 Hangvertcny. 8.30 Fúvós zenekar hangversenye. 1030 Külföldi átvitel. 11.30 Jelenetek Goethe Faust jából.
lozeószntHizix
Városi Színház mozi elóidásai szombaton 9, vasárnap 3, 5, 7 és fi órakor: Schltlbrlgádhőset, történelmi dráma a napoleoni időkből 8 felvonásban. Főszereplők: Imogene Ro bertson, Rudolf Melnert.
Uránia mozi előadásai szqmbaton 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Lángfergeleg, dráma 8 felvonásban, a cinadai őserdők világából. Főszereplők : House Peter, Wanda Hawley.
Nagy húsvéti edényvásár!!
fm~ Meglepő olcsó árakl ~M
P --20
Vizes pohár csiszolt
Boros.....P —\'16
Vizes korsó girlanddal P l\'25 Tésztás készlet 6 tányérral, gyönyörű mintákban... P 5\'—
Porcellán tányér mit,*.u?o. P —\'70
Tésztás tányér .........P --56
Teás készlet 6 személyre
divatos mintákban ... P 12— Bógre nagyobb, iitpnieiibin P —\'36 ! kisebb, . . P -\'24
6 pár teás csésze gyönyörű mintákban 4\'— pengőtől kezdve.
MELCZER üveg- és porcellánkereskedésben \'ffisa:
w
MINDEN GYERfiEkAKAR.
KÖZGAZDASÁG
Téiitt
A mai értéktő:- dc barátságosan indult es ezt az irányzatot a rendezési nap eladásai sem tudták eigyen-gileni. Midőn az eladások megszűntek és a külföldről is kedvezőbb hírek érkeztek, a piacon erőteljes azilár-dulás következett be, ugy, hogy az összes értékek árnyereséggel zártak. A forgalom a küszöoön álló ünnepek miatt rendkívül élénk volt, amennyiben a disposiciók erősen összetorlódtak. Leg szilárdabbak a Magyar Hitel, Salgó, Georgia, a bányapiacon Bfo-csini és Kőszén, a vasértékek közül a Ganzpapirok, továbbá a Budapesti Gőz, Magyar Cukor és Juta voltak. Csak néhány pepir tendált gyengébben, ezek közül a Szikrát és Olát említhetjük. A forgalom mindvégig élénk. Az általános emelkedés 2-4% közöli volt, egyes értékekben azonban a 10%-ot is meghaladta.
Pirii London 25-24"/., Ncwyork
Í19-1/1, Brlluel 72-30, Milano J6-I2r>, Amsterdam 208\'-. Berlin 123-25, Wkn 73-15, Solti 3-75. Priiji 15-39\',*, Virsó 57-95, Budaposl tO-73, Belpáll 9-13\'Zi, Buksid 320.
A 104 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen és bérmentve küldi: Dr. A. Oetker, Budapest, VIII., Conti-utca 25.
Itt a húsvéti
Minden gyermek öröme a píros tojás és a nyuszika, ha jó csokoládéból készült. — Ajánlom a
leg|obb és legszebb kivitelű nyul tojás és dessertjsi-mst szavatolás és jutányos
árak mellett Olcsó naranosvásár ■
Cukorka Királynál
Hclfer Gyula. itt:
A Ma^MÜ Maafc tovtsa-jajjiésí
VALUTÁK Angol L 27-81-27-97 Belga Ir. 79-62-7*92 ciehk. 1693-17-01 Dtnk. 152-70-153-JS Dinit 10-03-1009 Dollii 572.20-574 60 Prandilr 2260-22 90 Holl. 228 90-22M0 Lengyel 6350Í500 Lel 3-4J-358
L«va —\'-•—
Ura 38 95-29-15 Mirka 135-65-13615 SchllL 8045-80-80 Norvég 147-75-H8-40 SviJcft.llóOMlOÍO Svéd k. 15340-154 "05
DEVIZÁK AtnsL 229 05-229-75 Belgrid 1005-1009 Berlin 135-75-13615
Bukarest —---\'—
Brüsszel 79-65-79-90 Kopenh. 152-80-153-25 Oszló 147-85-148-30 London 27*81-27-89 Mll.no 28*67-28 97 Newyotk 572 65-4 35 Pirt. 22 40-2255 Ptiga 16-96-17-01 Siofii 412-416 Stockh. 153-50-153 95 Vanó 6365-44-85 Wien 8055^080 ZQrtcb 1I0-15-UÓ47
Terménytőzsde
Buzi üizav. 75 kg-os 32 70 -33 00, 76 kg-os 33-20-33 50. 77 kg-oi 33 SO-34-20. 78 kg-o. 34 20-34-40. cayfb 75 kg-os 31 90 -32-30. 76 ií-M 3230 -
32-70, 77 kg-oi 3270 - 33-10, 78 kí-o,
33-30-33 50. tozs 26 40- 26 50. tikirniny-ima 22-50-22-80. lOtirp. 2S00-26-Ó0, Zib 22.00—22 20. tengert ♦20 20 -20-40, köles 20 80-21-30, buialtorp. I8C0—1820.
Pcthajtii 774, melyból ctadalUnul vlnra maradi - dinb. Elsótendll 1-84—1-88, szedett 1-80—184, izcdctt közép 1<2-1-68, könnye 1-40-1-50, eltörendő öreg 1-68—1-74, miwnttcnda 1-52—1130, angol sllldö 1-52—1-72, sulonna nigyban 1-76—
1-80, zsír 2 00-2-04, lehuzolFbui 208—
2-32, szalonnás Klscrtés 1-96-216. Az Irinyiit élénk.
Kiadja: Xriayi fyoaialnr <• Hsy-tamWi KE, üaokasiua
ZALAI KÖZLÖNY
k?mmm$n
Ax apfMtriScl^Kk dija 10 tiUg SO fillér. Címszó s minden vastagabb belOból álló szó kit izónak számíttatik Minden tovibbl azó dija 5 fIII. Vaiir- ünnepnap SO&\'o felár, szerdán—pinteken felár. Allisl keresóknek 50>.\'o enflcdmíny. A Mrd«-tósl dij olöro (lx*Und<.
Vízvezeték szerelést
legjobban ós legolcsóbban készítek. Hibásan sxaralt voxoUkokot átalakítok. VARGA IS TV A* bádogos éa saaralő Daák-tór 4. sxám.
Pénxkölosflnt bekebelezésre mlndca Btwegben a \'egeJónyósebben íj lejönre*-ubban lolyósJtlat Aoxól Ignáo p?oz-kOkaCakOavelltó Ixodija Najrykanizsln. Pó-Bt Z. u. alatt KénjraxsrkSlosfln köt- I irányokat vessek. 117
1927 április 29.
Uradalmi hlzottsert&t, ic.íny lUldót ót vilasatott malacokat vásárolok nagyobb tételekben. Ajánlatokat kdiem KóUl. Nagykanizsa, Cieageryul 36. I&7
Szalon garnitúra, Kanapé. 2 Foutcl, 2 RtxUik ti autal eladó Zrínyi Miklót-utca 56. Varroda. 1461
Tfinoerl zab. árpa
Kiscsibék etetésére: kOlet-iása, lengeridara, egész klsszemü tengeri Madáreleség: Kevert madárélel, htmozott-zab, lénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magkereskedés ében Erzsébet-tér 10. (BitósJg mellen;
TENNISZ
LABDÁK
valódi angol
TENNISZ
ÜTŐK
kaphatók
Fischel Fülöp Fiainál
Nagykanizsán.
6onrrértiz|~
Pllsséroi
í\'lciilcm N gyianizsa és vidéke mélyen tistteu hölgykozonségit, hogy .1 lcgu|abb plissé-model\'ok tt cg.\'rk\' zlck — Plissérozást, gouvrérozést olcsón vállatok. Tiszteletiéi
VARGA NÁNDOR
,«.»[,,tó, iainoM-vtll.1.1. K.grkanliu, Hunyndl-utoa 19.
OyúJIAIctcp: K.zlnczy-utca 8.
Teitú
Gózmosás Tisitilát
áruval és berendezéssel együtt betegség miatt
mm\\ eli ftÉteá
Bóvebbct Király utca 47. sz.
ZSINÓR, CSIPKE6YÁBAK
Vorsteher C. A. és Pár
Kőzp. Iroda éa raktár: Budapest. VI., Ankerköz 1-3. Telefon: Teréz 143-44
Állandóan raktáron i
az ósazes\' nói ka la o-szalagok minden színben és izíleMfRben, vert csipkék több. mint 600 mlntiban. valamint a szab. celluIoldvégQ cipófüzók.
KOivstlen eladáe kis-karoskedöknek la. iju
Kérjen megmintázott ajánlatot.
10 10
kitűnő magyar iró
pompás könyvét
B4RTA LAJOS: ElsOlyed\' világ
Elbeszélések FARKAS IMRE: Melódia. U| versek FARKAS IMRE: Szent tavasz. Elbeszélések tUJÓ SÁNDOR: Az Ötvenéves téri HARSÁNYI ZSOLT: A liléken) koltó. Kuplék, dalok, sautor.ok KAFFKA MARÓIT: Csendes válságok.
KARINTHY FRIQYES: Ne bántsuk egymáM
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: A rofs
orvos. Regény LIPTAI IMRE: K-gielrres Uram Stinpadi komédia és más Jelenete\'\' SZÉP ERNÓ: Régi kedvünk Vers-k
20 helyett 8
pengó pengócrl
rendelheti mci> ,április 30-ig a
PALLADIS
kflnyvoaatáljánál
BUDAPEST. V., AKADÉÜUA-U. 10.
Bérmentes kQldés- éa csontú-golásórt I pengőt sxAmltunk.
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos eladni helye :
WEINER GÉPÁRÜHÁZ NAGYKANIZSA
Ffltl\'lri: Csengery-ut 2. szám. FiOktlzH: Király-utca 34. sz.
A legkedvezőbb részletfizetésre is kapható. •V 5 évi jótállás 1 ~m»
TURUL-cipő ismét vezet!
Az egész országban árban és minőségben feltűnést keltenek
uj olcsó csoport-áraink
NAGYKANIZSA
Tizennyolc fiók 26 éves fennájlás
Pengó árak
1725 IS )\'50 22-
Szabott árak 24 j/50 Ti r- Figyelmes kiaxolgálá
2950 32- 34
TURUL-fiók minden nagyobb városban!
Ujj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Pcrlsz Jenöné, Nagykanizsa Bazár 11. udvar.
Ajánlom ilusan felszerelt raktáramat divat és egyszerű ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
Legszebb alkalmi és húsvéti ajándéktárgyak!
Szarva-; szálló épülel
Szarvas szálló épület
A Harisnyaházban
NAGY HÚSVÉTI VÁSÁR
a legújabb divatú
gyermek, nöi és férfi
harisnyákban, soknikban
glace-mosóbör és divatkeztyQkben kötött árukban.
ftiagy nyakkendő vásár.
Mielőtt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nil, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Olcnbccí Károly.)
87. évfolyam, 87. szám
Nagykanizsa, 1927 április 17, vasárnap
Ara 30 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Snrtasttate ti kUdóWnti] Fíot 5. u. Koolbclyi liókldidélúrjUl: Kiiülady-tL IS.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurhaa-kkJoa: N«fvtuhu 78. tiim. Elíllittíll lr> <g) Mr« 2 pcn£« 40 fllMf.
ÜNNEPEK ÜNNEPÉRE
Irta: Dr. VARGHA P. THEODORICH
Mikor megkondul az örömünnepet köszöntő harangszó, mikor a lelkek mélyébe száll a legmagasztosabb tudat, a feltámadás és ujlét nagy valósága, olyankor az emberek is fogékonyabbak az igazság meglátására. A kereszténység időről-időre nekitámaszkodik örökigazságaival az emberi értelem és sziv nehéz kapujának és csikorogva is szabad bejáratot kér a maga számára azokba a rejtekekbe, ahol többnyire parányi gondocskák, féltve őrzött titkok és gondosan rejtegetett földi önzések húzódnak meg dohos elzártságban. S ha szükség van levegőre, ugy még inkább az életetadó igazság ünnepi megjelenésére. S ha nem vonhatjuk ki magunkat ez éltető elem szükségessége alól s nem élhetünk meg légmentes burák ürességében, még inkább elsorvadunk az igazságtól megfosztott lélek-tlrességben. A húsvét éleiről, győzelemről, dicsőségfői szóló igazsága nem könnyen kikerülhető igazság. Megjön, mint a tavaszi napsugár, kihajt, mint a barackfa korai virága s megérinti a lelkeket még keresetlenül is, mint az orgonák lila fürtjének illata. j>
Ilyenkor a parányi élet, a kis pontocska szemben találja magát a felhőkön tulmeredező óriással, az égből lenyúló felkiáltójellel, melynek neve: Örökkévalóság. Megállítja, ulját szegi a képzelődő és ábrándozó törpének, kii ugy hivnak: Ember! Ember, aki törpe és óriás, akinek nniltja van és ismeri múltját, jövője van és elmélázva szövögeti annak fonalát. Ember, aki világot alakit és világot rombol. De a húsvéti fényben, ebben a vakító tüneményes fényben látjuk csak az emberi tervezgetések pásztortüzsze-rüleg fellobbanó kicsinységeit. Ugyan mi öröme, boldogsága, nagy ábrándjai és világmegváltó tervei lehetnek a ma emberének? A S|>englerek az európai kultura bukását jövendölgetik. A Keyser-lingek már csak soffőr-tipusokat látnak. Mi örülni való van ezen ? Sok nincs. De okulni való van bőven.
S nemcsak az hibás, aki nem okul, hanem talán inkább az, aki hallgat a nagy pusztulás előestéjén. A kultura körül bajok vannak? Vannak, igen nagyok.
A kultura már kezdi megölni a kulturalanyt és kulturlitánt, az embert. S ennek végső oka, eredeti bűne az, hogy az éleinek, ennek a határolt és mesgyékbe osztott életnek túlzott jelentőséget adtunk. Valahogy a .materialismus erassus\' jegyében szemléljük és éljük a világot. A könyvek és hiputézisek materializmusa csak füvettaposó erecske a sziklát vájó vizesés mellett. Darwin könyvei jámbor olvasmányok a pornográf és hyperero-tikus fércek mellett, amik ma kirakatokból és polcokról üvöltenek a bámész szemlélő felé\'. Kevés a lelkiség, elsekélyesedett az erkölcsösség, nem érlelődnek az igazság hajtásai gyümölcsbe és lulon-lul sok a luxus. Ez a XX. század vizözöne, mely elnterü-Kssel fenyegeti a világot. Talán akik benne élnek, jobban érzik ezt, mint a kívülről szemlélő. Akiket a luxus Moloch-karja fojtogat, inkább érzik a szabadulás szükségességét, mint az igénytelenséget megszokott lelkület.\' De nent is elég ma fényűzésről beszélni, inkább azt kell mondanunk, hogy luxus-kényszer és fényűzési terror vonult be a társadalomba. Hogyne volna terro-risztikus hatalma! Kik azok a bálrak, akik szembe mernének szállni vele a puritánság és egyszerűség nevében? Eszembe jut Shakespeare „János királyá"-ból Eleonóra bölcs utasítása, mikor "lep azt mondja néki: „Követlek a halálba, asszonyom!" Eleonóra némi gúnnyal veti oda: „De már előttem menj inkább oda!"
nemcsak a halálban, de lemondásban, önmérsékletben, szerénységben sem akar senki első lenni.
De kár is volna sokat bölcselkedni efölött. Ma már azon a ponton vagyunk, hogy kategorikusan ki kell jelenteni az embereknek: ami lehetetlen, az egyszerűen lehetetlen. A fényűzési őrület, a materiális szépség kultiválása, a kényelem értékelése elérte a felsőfokot. S ebben elpusztul minden, ami érték, lelki szépség, anyagon felülemelkedő nemesség, sőt elpusztul maga az ember is, elpusztul a nemzet is. Amelyik kor kiéli önmagát, az koldusán hagyja az utódját. Ez a koldusság mutatkozik a nativitási szegénységben, a születések csökkenésében, az egyéni és szellemi erők megcsappanásában. Valamikor a családi boldogságot igy fejezték ki: „l-\'iaid, mint az olajfa sarjadékai asztalod körül." Hol vagyunk ma ettől a nemes és őspatináju erkölcsi felfogástól? Tud-e ezen segíteni az a kultura, mely a fényűzés erkölcstelen versenyével apadásra, kihalásra kárhoztatta a családokat és nemzetet. Nincs más hátra, mint magyarán megmondani, hogy egy piros-pozsgás gyermek többet ér, mint akárhány lántpásos rádió és a gyermekszoba hangos csacsogása nem adható oda akár Caruso, akár Jeritza hangjáért.
A kultura pusztulása fölöli farizeus-könnyekel ontóknak pedig tudomására kell adni: ha elpusztulunk, nem a koldusságban pusztulunk el, hanem a fényűzés szertelen mániájában. Párizs még karddal nent győzött, mikor erkölcsben és nemzeti erőben rég súlyos csapásokat mért Európa összes országaira. A magyarra talán leginkább. Azért kevés a luxusra az adó és az állani igen kíméletesen bánik ezzel a kecses, de vérszopó tigrissel. A halált kell rá kimondani. Mihelyt kiszenved ez a Titkos Látomások könyvéből ismeri szörny, mely — „bársonyba és bíborba van öltöztetve és fölékesítve arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében aranypohár lévén, tele utálatossággal és az őparáznaságának tisztátalanságával és homlokán a név: A Föld Utálatosságainak Anyja (17 f. 4—5)," — mondom, ha letiporjuk e rémet, akkor felvirrad megint a kultura ege, melynek legszebb és legragyogóbb göncölszekere és lejutja az ember!
Ezért az emberért, annak igazi boldogságáért Krisztus nagyhetei szenvedett keserves kinok közt és húsvéti örömet szerzett hajnali ragyogásban. Minden elpárlolás Krisztustól megboszulla már magát az cml>criségen. A XX. század aposztaziájának bűnhődése és kíméletlen következetességgel mutatkozik. Talán nem késő, sőt egész bizonyos, hogy igen jókor eszmélnénk rá arra, hogy világotmcgváltó materializmus nincs. Az anyagelvllségben és annak korcs-szülötteiben, a fényűzésben, luxusban, henyeségben, meddőségben, mámorban és dáridókban pusztulás és kegyetlen halál van, feltámadás nélkül.
Aki pedig komoly család és nemzetmentő munkát akar végezni, az térjen teljes szívvel fentartás és huzódozás nélkül a krisztusi életfelfogáshoz. Ennek alapja a feltámadás, nézőszöge az örökkévalóság, lenditőkercke a lelkiismeret szava, -hitvallása a teremtő, megváltó és megszentelő Isten, értéke a lélek és erény, normája a két kőtábla. Ezekre mutat a feltámadt Krisztus és ezek révén ígéri saját dicsőséges feltámadásunkat is. Nem siránkozunk a kultura pusztulásán, nem jajgatjuk tele a világot sippal-dobbal Nyugat értékei miatt. Pusztuljon, ha pusztulni akar! De a húsvéti belátásra annál energikusabban mutatunk rá: Örökkévalóság nélkül nincs jövő, nincs emberi méltóság, nincs érték, csak hitvány percnyi illúzió. Ez önmaga fölött mondja ki a pusztulást, amaz mindenkinek angyalajkon hirdeti a feltámadást! A húsvét választásra hív bennünket a kettő között. Válasszunk emberhez méltóan!
ZALAI KÖZLÖNY
1927 áprlIU 17
Bethlen politikája — Kossuth politikája
Irta: Vákár P. Artúr dr., kormúnyfötanácsos
Napjainkban sokszor halljuk emlegetni a Kossuth-politika győzelmét, miíii ahogy azt is gyakorta halljuk, hogy ebben, vagy abban az eseményben, sikerben Kossuth Lajos próféciája teljesedett be. Politikai közéletünkben valahogyan ugy vigyünk, hogy ha emlegetik is Kossuth Lajos nagyságát, történelmünk e nagy alakjának méltó glorífikálásától a politikai szereplök távol tartják magukat. Azt lehet mondani, hogy évek óta, Kossuth Lajos születésének és halálának évfordulóját csak egyes hazafias egyesületek, községek vagy pártok ünneplik meg s nem egy*zer bántó volt az a részvétlenség, a mellyel világi, vagy egyházi ünnepségek Kossuth Lajos nevével kapcsolatban lefolytak. Kossuth nevének és géniuszának tisztelői tudják azt, hogy a jelenség nem a Kossuth kultusz aláhaoyatlásában keresendő, hanem abban a tényben, hogy a háborút követő politikai hullámverés közepette olyan egyedek és politikai frakciók sajátították ki Kossuth nevét és hagyományait, amelyek mindenre inkább voltak alkalmasak, csak arra nem, hogy azt az eszmét vagy politikát népszerűsítsék, aminek szolgálatába állottak.
Az óceánokat járó hajók oldalára reátapadnak különböző állatok, csigák, ázalagok és egyéb élősdiek s araikor ezek az állatok az óceánjáróval együtt egyik világrészből átmennek a másikba, hogy ott egy uj világban kikössenek, azt hiszik, hogy ők is szolgálták a zászló becsületét, mutatták az utat, amikor a páncélos hajó oldalán megúszták a tengereket; pedig semmi egyéb nem történt, minthogy belekapaszkodtak a világ járó óriásba s ugy vitették magukat át a tengereken. \'A kossuthi gondolat nagy, világotjáró és világotátfogó gondolat s nem azok az ő kultuszának hirdetői, akik élősdi ázalagok módjára ajkukon hordják a Kossuthi szólamokat, hanem azok, akik a Kossuthi gondolat tradícióiban élnek, éreznek és cselekszenek.
Két ország és egy világrész volt az, amely Kossuth emlékét é§. a Kossuthi gondolatot hiven megőrizte.
Magyarországnak csak egy törekvése lehetett, ha Kossuth próféciái szerint akart igazodni és élni: ezekhez az országokhoz s ahhoz a világrészhez igazodni, amelyet Kossuth Lajoson keresztül egykor és most újra megértették a magyar nemzetet.
Ez a két ország Anglia és Olaszország s cz a világrész Amerika.
Kossuth Lajos az emigrációban Angliában érte el legnagyobb sikereit s amikor hajója átszelte az Atlanti óceánt, a szabadságszerető amerikai nép Kossuth Lajos csodás varázsának hatalmában lángra gyúlt és égett, hogy e lángban és tűzben összeforrjon a szabadságszerető magyar nemzettel. Olaszország vendégszerető otthont adott Kossuth Lajosnak s ha az Unita Itáliát megért olasz nemzet azzal háláját is ki akarta fejezni a magyar nemzet\'el szemben, hogy nagy fiának otthont nyújtott, az csak mcgpecsétclésc volt annak a történelmi múltnak, amely Mátyás udvarában testvériesül! s évszázadokon keresztül terebélyesedett.
Nem ez alkalom s nem e toll hivatott arra, hogy Anglia és Olaszország magyar-barátságát dicsőítse, mint ahogy Amerika barátságát sem tudnók egy húsvéti pálm3lengetéssel méltóképen megköszönni. E hármas sziinpáthia gyökerét, a függet ensé-gét és szabadságát szerető magyar nemzet értékében s a Kossuth Lajos-i politikában incarnálódó megértésben keressük és találjuk meg. íme, Kossuthi gondolat, amely évszázadokra vissza és előre ve i fényéi s az őt és tanítását megértő lelkekben világosságot gyújt, hogy hol, merre, kinél és m:kor keressék a magyar nemzet igazát?...
Nem lehet ma már egyetlen egy politikai ellenfele sem Bethlen Istvánnak, aki be ne látná azt, hogy Bethlen István akkor, amikor a magvar nemzet boldogulásáért két ország és egy világrész felé irányította az ország hajóját, akkor a Kossuthi gondolat szerint és Kossuth Lajos lelke szerint járt cl. Kossuth Lajos egykoron Angliába és Olaszországba azért vitte át a magyar nemzet igazának egy-egy zsarátnokát, hogyha majd uj
megpróbáltatások újból angol, vagy olasz fö!dre vezetnék a nemzet igaz ügyének harcosait, ott megtalálva a zsarátnokot, lángra lobbanthassák azt.
Bethlen István politikája tehát a legigazibb Kossuth Lajos-i politika és boldog és büszke lehet a magyar nemzet, hogy a nagy Anglia és a nemes Olaszország újra magukhoz emelték a keresztbe feszitett magyar nemzetet, hogy tövissel koszoruzottan is várhassa és megérje — az Alleluját 1
Védekezzünk a hitelparaziták ellen!
Irta: Dr. HAJDÚ MIKLÓS.
i Migyar Tudakozó Egylet vezérigazgatója
A vendéglátó magyar vidék soksok panaszából halljuk, hogy agyafúrtan diszes címzésű .hiteltudósitó irodák" vezérkari főnökei látogatják a városokat: kereskedőket, gyárosokat, bankot, takarékot, gazdálkodókat és ilyen meg amolyan cimcn sarcolják őket. Azzal állilar.ak be, hogy lejöttek Pestről, saját maguk magas személyükben, mivel hojiy ök, a nagy, a világszerte ismert .Köz-ponl" tájékozódni akarnak. Atn menten előveszik a táskájukból a tuda-kozó-jegyfüzeteket, hogy néhány milliócskával megvágják a tájékozatlan kereskedőt. A falhozállilás vakmerősége immáron olyan nrérclll. hogy az üzelmeket nem nézheti túl lenül sent a hivatásszerű hitcltudó-silás, sem a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, amely szigorúan lép fel a hiteiinformáció lisztes menetét fenyegető veszedelmekkel szemben.
A vidéki kereskedőnek, gyárosnak, takaréknak és banknak meg van azonban a módja arra, hogy a zugtudakozó irodák „tőlőigazgatói" ellen védekezzék. Tőrvény intézkedik arról, hogy az iparüző a maga nevét és a maga cégét használja és a joggyakorlat ugyancsak gyakran megbélyegzi az álludakozó irodák nagyhangú, megtévesztő címeinek használatát Meg kell hát nézni: ki az a .Köz-port!\' és ki az a .Magyar Országos", meg egyéb cifranevü .intézetM, a melynek nevében tudakozó füzetek elhelyezésével kopogtál a pesti .igazgató ur".
Budapest is nyögi a zugtudakozó irodák üzelmeit. A hiszékenységre
épilő, vakmerő sarcolás azonban könnyebben arat a vidéken. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara előli fekvő aklák szerint a hitelinformáció tisztis szerveinek tisztes nevéhez megtévesztőén hasonló cégmegjelöléssel jelentkeznek vidéken a látogatók és súlyos milliókkal káró-sitják meg a kereskedőket és iparosokat. A Kamara tisztességtelen versen ügyében Ítélkező bírósága legutóbb egy .Magyar Országos" nevezetű zugirodával szemben állapi-totta meg a cégbitorlás vélségél Az ilyen .Magyar Országos", meg eheS hasonló hiteltudósitó .Központokkövelik el azokat a közgazdasági bűncselekményeket, amelyeknek a tájékozatlan vidék az áldozata.
Mi a teendő? A gondos keres^ kedő fokozott gondossággal nézze meg, hogy kire bizza legféltettebb javánnk, nevének és hitelének védelmét. És nc üljön fel a legócskibb fogásnak, hogy a vizitelő információs .igazgató ur" tájékozódni akar a cégről, de mindenelőtt ráerőszakolja az áldozatra a maga mitsem éró kérdőlapfüzetél. Tisztes hitelludakoió szervezet a maga jólmcgválogatott, becsületes levelezőkarával dolgozik és információs adalbeszerzés ürügyén senkinek sem kinál ludakozótüze-teket.
Éppen elég lerhe van a hitcinek: senki se tűrje, hogy a magyar vidék hitelé/elének biztonságát, ezzel együtt a hivatásszerű hilelludósitás lisztes szerveinek becsületes munkáját zavarosban halászó szélhámosok károsíthassák A gazdasági közérdeknek lesz mindenki szolgalatot, aki a zugtudakozó irodák házalásának uj meg uj hadállásairól érlesil hennánkét vagy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát. A törvény szigorát ál kell vinni a közigazgatás és jogszolgáltatás gyakorlatába: a magyar hiteléletei meg kell mielőbb tisztítani a paraziták sarcoiá6aitól.
A kifogás
István bácsi, akit beidézlek a tárgyalásra, igy szól a bíróhoz:
- - Bocsánatot kérek, biró nr, itt átidom az orvost bizonyítványt, hogy a mai tárgyaláson nem jelenhetek meg.
— Mlesoda dolog ez? Személyesen hozza el az orvosi bizonyítvány!?
— Mutzáj volt kérem - teleti István bi-esi, — nem Jött erre senki a lalubóL
Amikor még pipás nemzet voltunk
Irta: N. SZABÓ GYULA
Jóravaló magyar embert cl sem lehet képzelni a pipa nélkül, szokta mondogatni néhai jó való öregapám, a kemenesaljai nemzetes ur. Sok volt valamikor a pipás, de sok volt ám a jó ember is, emlegette édesapám. Igazuk voll. Minden nemesi házban ott volt valahol a pipatórium. Itt pipa, ott pipa, Magyarországon mindenütt pipa, olvastam egy régi kalendáriumból. Talán valamelyik angol gentleman irta azt hazánkról Az angolnak is igaza volt. Füstölt a tajték a/, ámbituson, a gádorban, a tornácon, a tágas ebédlőben, vadászatokon, munka előtt, munka után. A legboldogabban a kedélyes preferánsz és taroKpartiknál a nagy szederfa alatt. A legédeseb-ben a méhesben délutáni szunditás előtt.
Pipáltak múlt századbeli klasszikus költőink. Petőfi tréfásan irja, megvakulna ha nem láthatna pipafüstöt. Nagy pipás volt Gárdonyi Géza. Pipázták negyvennyolcas honvédcink is. Még a pipánk se alszik el, irta
akkor Petőfi. Már mint a harcban, mig a honvéd kiporolja az osztrák irháját.
Pipált az ur, pöfékelt a cselédje. Milyen szép. festői látvány is volt az. A kaszások fölüstökömözlck a levágott rendeken. Nemzetes nagyuram tőlük tisztes távolban pihent. Jóizüen szipákolt. Elfogyott a turó, a szalonna s a hatalmas kenyér. Kézről kézre járt a csörgős korsó. Jóizüet húztak belőle. Ha az első ivott, elővette a kecskemétit, vagy a selmecit. Kiszurkálta. Megtömte. Gondosan. Kellő szakértelemmel. Hej, mert netn oly könnyű tudomány ám az a pipatömés. Nagy tapasztalat, nagy kézügyesség kell ahoz. A tömés a pipálás titka. Aki azt meg nem tanulja, sohase lesz becsületes pipás. Annak csak kin, vesződség a pipa. Utoljára is ráfanyalodik a kultára, a . jenigére. A kocapipás keményen, j vagy puhán tömi meg pipáját. Első ; esetben nem szelel, második esetben kihűl belőle a szikra. Szépen, egyformán, egyenletesen kell a dohányt . a pipába tömni. Hézag ne maradjon, mert akkor hamar elalszik. Az pedig árt a pipának és méreg a pipásnak, különösen ha kaszál, vagy kocsin ül. Máskor talán nem sokat törődik
vele, mert a pipát akkurátusan, ki piszkálni, mcgszelelni, megtömni nem kis élvezet. Hát még a rágyújtás! Az ám csak a valami. Azérl ne kínáld a pipás embert gyújtóval sohase. Elfogadja, de nem szívesen, mert a rágyújtás a legigazibb élvezet.
Ma pedig a régi veretű urakat, a csiholó mohikánokat — ilyenek is akadnak még néhol — kínálod az Irinyi által feltalált magyar gyújtóval, szelíden rád is mordulnak: Én már csak taplóról gyújtok rá öcsém uram.
Nézd meg a pipás arcát, hogy kiderül az első szippantásnál. A másodiknál mint simulnak el a ráncok. A harmadiknál a hüvelykujj, nélu a mutatóujj mint téved a tűzre, hogy azt leszorítsa. Nem égeti meg. A pipás ember keze edzett. Piszkos sem lesz, csak kis liamu marad rajta:
Van aki ezt sohase tanulja meg. Nem is lesz jó pipás soha. Ha a szikrát nem szorítjuk le a dohányra, nem ég az, akárcsak a rosszul sodort cigaretta, vagy a cserebi sí ivar.
Mikor már minden pipa füstölt, felállt az első kaszás. Szájában lógott a pipa a dűlő végéig. A többinek is. Nem aludt az ki. A jól meg-
tömött pipa olyan mint a jóhuzalu kályha. Nem kell azt erősen szívni, nem kell sietni a füst eregeléssel, nem alszik az cl. Épen azért fontos a jó, a szakértclmes tömés. Amig a kaszások a dűlő végről ismét visszaballaglak a másikra, újból megtö-mődött a pipa. Csak a rágyújtásnál állottak meg. A töméssel nem álldogálták el az időt.
Aki még nem látott tizenkét kaszást pipára gyújtani, füstölve füvet vágni — netn látott semmit. Nem tudja mi a legfestőibb a mezei életben. Egyszerre vágnak. Egyszerre fekszik le az üde, jószagu fú. ho# még illatosabb széna, sariu száradjon belőle. Egyszerre lépnek, egyszerre hajolnak, aki ettől eltér, tossz kaszás. Nemis szeretnek veledolgozn\'-A Marcal-menti falukban azt tartják, hogy a rossz pipás — rossx kaszás és ebfarkát ér minden dolga-Ma már a kaszások között is akaj cigarettás. Rossz látni. Meg kell csa* nézni: nagyobb a tarlója, kisebb a rendje. Az első kaszás azért míg ma is jó pipás. Nem venné a cigarettát a szájába. De nem is illik a* a magyar parasztéba. Kiábrándító látvány a cigarettázó szántóbéres, kapásember.
1927 április 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Strindberg, akinek három felesége volt. gyűlölte a hangos, sportoló asszonyokat4)
Beszélgetés StrlndberK leleségével. Bossí Henrlellel
A-modcrn drámaírás, nagy mestere Strindberg Akos. O a naturalista drámái emelte művészi fokig. Ibsen halk sejtelmes mondataiba eleven, lüktető életet vitt is párbeszédeiben kegyetlen, szomorú emberi tragédiák izzanak. Két kor lelke élt tenne: 19. század pozitív széles alapú, nyugodt világ szemlélete és a 20. század nyugtalan idegessége. Kétféle énjét igy jellemzi a .Cseléi/ /Jj\'-ban: .Uj (nem a régi ellen harcol. Ugy élnek mint civakodó /érj is feleség\'.
Strindberg Önmagát kutatta, fürkészte állandóan. Meg akarta fejteni a nagy rejtélyt, saját egyéniségét és átkot szórt minderre, ami ebben megakadályozta. ÉS azért kertllt összeütközésbe a növel is, mert azt hitte, hogy az szines érzéki mámorral a földhöz köti.
Slrindbergnek hil\'om felesége vo.7, de mindegyiktől elvált De legjobban az utolsóhoz Bosse Henrlet-hez a-gaszkodolt, mert az színészi lelkével Strindberg életét színessé lette. Két darabot is irt a szánára: .77.7 Damaskuv- (Damaskus felé) és „Krlstiná■ t. Stockholmban Kamaraszínházat is alapitolt. hol felesége látszotta egyfelvonásosait.
Bossie Henriet mosl Svédország ünnepelt színésznője és a stockholmi Konccrthusei-ben Játszik. Karcsii, középtermetű asszony. Nagy fekele ragyogó szeméből tüz árad. Fekete haja és sötét szempillái még jobban kiemelik arcának báját, kedvességét. Mozdulatai néha energikusak, paran-csolóak, azlán gyengédek, odaadók. Megfontolt büszke szemében van vzlimi a fiatal lány Qdeségéből naivitásából. Ez az ellentétes tulajdonságok valami különös szerencsés Osszetatálkozása oly érdekessé teszik Bossiel. hogy az ember sohasem
\') Cikkünk írója, zalai logliiltgaló. utoltó rrWocnigt utja emlékeiből rögzítette meg Snadtxig likingével totylatolt txizélíe-téiél i ail nxal, mikor Ívnél svédomigi tói készül, lapunk rendelkezésére bocsi-Mtt. Matchls György tollat különben mir Unlyi utazása idejéből Ismerik a .Zalai KUSny- ctmü. (A szerte.)
tudja feledni ól. Ki egyszer beszéli vele rögtön megérti Strindberg miért szerette öl oly nagyon. Hangja szép zengésű, fialatos és stílusos svéd nyelven beszél.
— Ha Strindbergró] kell szólnom, — mondja — mindig áhítat száll meg. róla csak szépei és nemeset mondtiatok. mert érzem: egész életemet betöltő boldogságot köszönhetek neki. Férfi-ideáiként áll elöltem, inert hatalmas eszével a nók legnagyobb kincséért, nőiességükért harcolt. Ö ismerte fel tegelösiir az el férfiasod,Is veszélyét és tiszla női eszményképei szomjúhozó lelke meg-irtózott ettől. A nagy liitü, naiv, tudatlan, mosolygós lányokat szerelte és azért gyűlöl e a hangossznvu sportoló asszonyokat Mélységcsen slriitdbergi tragédia voll, hogy felbecsülte a nőt. Fényes oltárra helyezte és álmainak legragyogóbb színeivel díszítette fel őket. Angyaloknak képzelte és nem tudta elhinni, hogy ók is gyenge földi lények. De néha-néha mégis csak felriadt a kegyelten igazságra és ekkor elkcse-redell sóhaj hagy\'a cl ajkál. Nagv káromkodásai ilyen hangulataiból származnak. Strindberg nem voll érzéki ember, mint Stocker. a némel kritikus és sok más állítja, kik Nietsché vet hasoplilják össze. 0 épp ellentéte. A lángoló hit apostola, akit forrongó eszméi a föld fölé emelnek, de közben mindig érzi, hogy gyarló ember. Önmagát előttem sokszor igy jellemezte: „Ugy érzem mintha a világűrben járnék. Nincs szilárd támaszték a lábam alatt. A lest és lélek bolygója közi lebegek és nem ludom hová tartozom. Nagy ismeretlenség vesz körül és miközben száz megfejthetetlen rejtélyt ügyelek. Önmagamról fogalmam sincs. Magános emlicr vagyok mint a gyermekek, délibábot kerge-lek és mikor ezeket a színes, testetlen ideákat űzöm, nem veszem észre a reális élet akadályait és és azért olykor mélységbe zuhanok, hol azlán az élet szennye a maga rettenclességében tárul fel előttem".
— A szerelem a nemek harca, — mondogatta mindig és e haittan Slrindbeig mindig önmagát emésztette fel. De neki harc kelleti. meri lérfi volt, ki minden problémával meg akart küzdeni még akkor is. ha reménytelen voll a küzdelem és ha veszített. Ilyenkor igy szólt: .Nem győzelmet akartam, hanem harcra vágytam "
— Szent meggyőződésem, hogy Strindberg drámai művészeténél nincs tökéletesebb. Shakespeare emberei nagy, díszes, cicomás mondatokat szavalnak, kicsinyes emberi méltóságukra, erényeikre büszkék, ha azt elvesztik, lelkileg összerop-panak, mrgtörilck. Strindberg embereket rajzolt és hilnikban. büneikh.-u is azok. Szerkezetileg is kifogástalanok a drámái Párbeszédeiben nincs hézag, szigorú logikával fonódnak egymásba. Például sokszor játék közben önkéntelenül, tudatlanul adom a válaszokat, mert megérzem, hogy
. csak ezt, vagy azt mondhatom. Nehéz elmondani mii érzek. In Strind-berg-darabot játszom. De körülbelül igv jellemezném. Lelkemre valami súlyos bánat száll. Kétségbeesés mardos. Idegeim a végsőkig feszülnek. Megrémülök önmagamtól és mégis valami ellcntállhalallan kényszer arra ösztönöz, hogy minden nehézséggel megbirkózzam. És kezdetéi veszi a harc, amelyben ugy érzem néha cl kell vesznem, de a másik percben hatalmas akaraterő lobban ki belőlem. És ez az erőludat mámorba ejt, királynak érzem magain. Azlán egy gyengéit mozdulat, kedves szó következik. melyből Strindberg ember-szeretete árad simogatón, kibékilön. És a nagy kétségbeesett küzdelem ulán jót esik a megpihenés, megnyugvás. És ép ez a hatalmas, utolérhetetlen benne, hogy az emberi szenvedélyeket és a finom gyengéd érzelmeket a magnk tökéletességében tudja visszaadni. A nagy ellentéteket összehozza drámáiban, de nem olvasztja fel óket harmóniában, hanem éles logikával szerencsés kézzel ugy sorakoztatja fel őket, hogy megszűnik közlük a hatalmas ür.
— Én Strindberglól tanultam meg \'színművész*! hitvallásomat is. A színjátszás az a művészet, metyben nem lehet pimadonáskodni. Az író egy nagy eszmél, célt lüz ki és a mű-
Hát még a kaszás... Meg-meg ül. sodor, nyálaz, rágyújt. Alig hogy uippanl belőle Olöt-hatot — eldobja. S kezdi elólrOL Olyan a magyar aezei munkás a cigarettával, mint • tüzes magyar ió — az igával, a szamár a csíkóval. De időt \'vi jó, — mondogatják a régi ve-ttá hétszilvafás nemzetes urak. A cigaretta csak elegáns úrhoz és cin-!« szabólegényhez ilik. A cigarctta-Wrlssal veszkődő kaszás kellcmct-®*bb látvány, a szivarzó asszony-j*. a cigarettázó leánygyermeknél, rompás pipázók voltak negyven-•ytas lionvédeink is. Mindig maflái hordozta pipáját az öles ler-zalai származású Barcza Bol-T*" ömagy, a negyvenhetedik "öMli rettentő bátorságú parancs-Nagy pipás voll Bircza Bol-S"". de rajla is tullell Thassy Jf1 kapitány, Barcza egyik száza-y< parancsnoka. M *lKyerek honvédek is rászoklak \' Wára. Még a tizennégyéves Gyö-Jjéy Jancsi őrmester is megta* . 011 a Komárom-monoslori sán-J«»n, akárcsak később kisbércsei JjJgj istállókban, vagy a vendég-
Tálán nyugalmazott őrnagy korá-
"»sokszor szomorúan emlékezett
vissza, milyen jólzü voll is a pipa a sáncokban, ha volt A szegény embernek csak egy j pipája van. Addig szívja mig el nem \' torik, cl nent veszti, vagy ki nem ég. A gazdagnak pipája is löbb van. De a sokai sem adná egyért — a legkedvesebbért. Igy van a lovaival, a puskáival is.
Thassy Béla kavitánynak is meg voll a legkedvesebb, a legjobb pipája. Gyönyörű hatalmas tajték. — Ezcmyo cszázncgyvenkilcnc május huszadikán Barcza Boldizsár őrnagy zászlóalja erősen támadta az oroszt. Uzdin és Tomasovics közölt. Uzdint Barcza szuronyrohammal akarta elfoglalni. Nehezen meni a dolog, mert a faluszéli malomnál az orosz üteg erősen kartácson és egy oszlrák vadászzászlóalj bátran tartotia a malom előtti terepet. Thassy Béla rohamra vezette századát. De a vitéz század .1 kartács és sortüzben megingott. Harcra Boldizsár megparancsolta Busbach Péter nevű lisztjének: — Peti. előre a századdal, a malmöi cl kell foglalnunk, mert különben elvesztjük az ütközetet.
A dobos rohamot ver, a Irombila harsog és hatalmas rajtázással megindul Bushach százada. Szuronyt ragad maga Barcza és Thassy is.
Az oszlrák vadászok mcgfjtamod-nak. Barcza, Thassy, Gusbach lóra kapnak és pár lassú osztrákot kiporolnak.
Éljen a magyar I — kiáltották a honvédek. Elfoglalták a fontos terepet. Nagy voll az öröm, csak Th3ssy Béla üli szomorúan az árokparton.
— Mi baj, Béla?kérdezték Barcza és Busbach.
Thassy nem szólt Szomorúan nézett maga elé. Percek múlva mérgelődve belenyúlt zsebébe, kivette taj-tékját
— Látjátok, az a nyavaiás némel agyonlőne pompás lajtékomat.
A honvédek már pipáltak.
— Hej, de rágyujlanék én is . .. Ilyen az én szerencsém .. Már a harmadik pipám pusztul el.
Nézegette a pipál s a tisztek csak akkor látták, hogy a keze erősen vérzik.
— Eregyj a felcserhez, — kérle az öles Barcza.\'
— Bánnám is én a kezemet csak ez a finom tajlék volna ép. A honvédek pipáltak, örültek, de Thassy Béla kedve nem voll igazi kedv, mig uj pipát nem szerzett.
.. .És ki tudja Ízlett e már abból a szüzdohány?
Ma is keserű a dohány a selmeci
vésznek azt kell szem elótl tartani. És azért cl kell tűnni az egyéni póznak, inert össze kell játszani és igy a színész csillagnak létjogosultságuk nincs. Strindberg összes darabjaiban szerepeltem és művészi pályafutásomat 16 éves koromban kezdtem. Göteborgban a Lorensbergi színházban léptem fel először. A kedves Göteborgi lialalság sok laps-sal jutalmazta művészetemet, mig egy őszi estén egy előadáson Strindberg szemével találkoztam. Nagy ragyogó szeme sorsomba villant és az övé lellem. Azlán sok-sok boldogságot éltünk ál együtt és mikor elvált lőlcm bocsánatot kért, hogy elhagy, de sorsa az ismeretlen nagy keresés liivja öt. Éu nem haragudtam rá. mert megértetlem az ó művészeiét
Erre Bosse bájos mozdulattal kezét csókra nyújtotta és a búcsúzkodás-nál igy szólt:
— Szeretnék egyszer Strindberg darabban vendégszerepelni Buda-jiesten. Márcftls Oyörgy
Csonka szárnyalton
Irta: PÉCZELY PIROSKA Büszke ólmaink napsugár-Ma rohanva vittek szilaj vágy-csikók, ajkunkon llngott ezer Ifiu csók.
/öltünk harcosan vívni végtelent, deriini fényt. hogy lásson uj csodái e bus világ, mely szürkerulra váll.
Hittünk megváltó pe.jeta-igét. meleg szívből Jakoát leiheri szól, szépet, nemeset, mélységesen fót.
Akartuk verni gáncsotok hintái. Lángolni égi Ideálokéit. Jonnyaát izli-ekre harmatozni vert í mindent áldozva — magunk\' áldozón ha jó a drága szentelt Végezet, magasztosulni tiszta láng Jeleit.
De rontott álmunk rr\\áikép végezett. Királyi sorsunk Immár ócska mull. . koronánk gyöngye törve porba hullt
s ábránd vitézek dallits hada tépett, megciujott, vétrel-vert üreg. mit bal vezér: a holt Remény vezet.
Görnyedt váltunkon királyi palást mint múltba nézó örök gúny kacag szivettépón és rengetve Jutái,
mig homlokunkra üszkös sebet mart sok éjbe telteit faló gondolat szünetlen vádja, — ami Itt maradt.
S ha egyszer majd beteltu rongy pohár... egy fagyos-szürke ószl détután lebukunk mi is álmaink után.
pipából. És a többiből se Ízlik ugy, mini valaha. Talán azért is szokott rá sok béres a cigarettára ?... Talán azért is oly szomorú sok pipatórium, s ezért porosodik árván szivet saj-dilóan, gondozatlan kriptaként 7...
A RAB
Hozsánna néked, napsugár, mely csillansz Áltál ormán ! Hozsánna néked tiszta fény, óh, jöjj. óh, szállj, ragyog! rám! A tíajkál tükrén száz virág, nekem csak egy világod. Óh, lengd be keskeny börtönöm, ezt a megunt 7ilógOt! Csókold meg rozsdás láncaim, csókold meg égő ajkamat, én égő, szent szerelmem! Se nézd, hogy fáradt rab vagyok, kinek joga nincs hozzád l Oh, gyujtul fel szivem Is. midőn felgyújtod AltáJ ormát I . Forró könnyel megáztatom a port, hová hull fényed, óh, napsugár, óh, napsugár, te szabódva, te élet I Az éther-Aeánon át hozzád röpül a lelkem, világosságban fürdöm és rab-voltomat felejt- m. S reád köszöntöm szivemet — csordultig telt pohár — ; Hozsánna néked, tiszta fény, hozsánna, napsugárl
STRfiM ISTVÁN
ZALAI KÖZLÖNY
Háborog a Vezúv
Közel kétezer éy óla pipálgat csendesen a világ legszebb panorámájának, a nápolyi öbölnek hátterében.
Mikor felgyujtolla négyzetkilométernyi kráteréi, a Jeruzsálemet porlia-dontó Tilus üli az augusztusok Irón-ján. Az agavéval, kaktusszal. lügé-vel buján borilotl Vezúv tövében gondtalan OrOmOkben üszőit a faunok és Nimfák városa : Pompeji.
Az óriás kerekű lalyigák irgalmat-\' lan zörejjel döcöglek éjjeleken ál az utcák hatalmas kockakövein. Azérl éjjel, meri nappal az ulcának és a Forumnak éléi nép-áradata lehetetlenné lelt a méternyi szélességű utcákon minden jármú közlekedést. A civis romanust pedig lehetetlen voll a nyilvánosság enyhe verőfériyétöl ellillani. Ez egy lelt volna a forradalommal. Az irgalmas császárok léhát cllillolták nappalra a jármüvek közlekedéséi, kivévén a sedes gcsta-loriát, melyei amúgy is az igavonó állatok legnyomorultabbja: a rabszolga cipeli. Napszállalkor indult meg a méternyi bazallkockák felett elképzelhetetlen zajjal a városok taliga-forgalma, a (cherárunak, építkezési anyagoknak — s ami ló — az árucsarnokok gourmand raktárainak szállítása.
Mit csináljon hát a szegény városi nép mást, minthogy nappallá teszj az éjszakát s amíg nappal a Forum éleiét éli: éjjel a legkeservesebb karnális életet él. Az osteriák hangosak s most a Vezúv hamujával telt hatalmas kókorsók aszu-bo-rokkal lelvék s hogy a magánlakások étkezölcrmei is a legképtelenebb dorbézoláslól voltak hangosak, annak beszédes bizonyságai a mellettük elhelyezel! falkék, hová csak a család férfitagjai s azok éjjeli látogatói léphettek — diszkrét kijárat-tat az utcára, — no és vomitoriumok, a lakásoknak épen olyan szükséges részei, mint a háziollárok. Káromló párhuzam, de aki végig böngészte Pompejit s látta Nápolyban a pom-pejii muzeum rezervált részeit, megérti a, történelmi mondást, hogy az Isten fajtalanságuk mialt büntette ezeket a városokat tüzes esővel.
Ki gondolt volna erre azon a gyönyörű virágos réten, minekelőtte a fold méhe először megdördüli? S kétszer huszonnégy óra nem lel! belé s a gyönyörök városkája haloll város leli.
Azóla több-kevesebb nyugatommal eregeti a vén Vezúv bodros füstfeliegeit. A nápolyi öbölből bizony nem hinné az ember, hogy a kup körill rajzó bárányfelhők egy izzó králer mérgének felhői. Köröskörül az élet, a napfény köhög mindenfelé. Az angol vicinális mosolygó narancsok, szólófüzérek, kerítések kövei közé kapaszkodó kakluszok, agavek közölt lohol a Vezúv töve leié. Bug-iianólól hegyi pálya vág a szédítően meredek útnak, köröskörül buján pompázik az élei minden színe, a törpe Iák ontják kicsalianó termésüket és senki sem gondol arra, hogy infernalis erők pokla felel! járunk.
A társaság természetesen internacionális. Nem hiányozhat belőle a globetrotterség self-made manja: az angol. Övék a legjobb hely s illatos szivart szívnak; a környék igéző panorámája nem érdekli őket, unottan rágják a szivart s a hotel komisz kosztjáról beszélnek. A dollár öntudata ül a lelkükön, amit |tcdig itt Iáinak, az nem dollárral méthelo reális érték.
A német világviszonylatban is az angol sarkában van; ill is nyomában van angolainknak egy szőke
Vissza a természethez!
A nagy Természet felséges templomába játok. A \'BgtM^sM\'\'" W" kábító Illata klcsalogalotl a virágzó jókkal borilotl, bo-
Körülöltem millió millió fástól, melyekben apró, uj éleire ébredt eaes oo gárkák ezret küzdenek a — lélérl. „im,ral
A nap épen mos1 hajlik le a lombos fűzes mögé s arany sugarai, mini valami selyem szlután, ugy midnek ói tajla
Csendesen üldögélek a jó öreg fűzfa árnyas lombfaialal s haligtatom azt az isteni zenét, mellyel a jókedvű dalos madárkák belöllrk fölöttem a kristálytiszta léget
Itt a szabad Természel puha ötén ünnep van mu 1 Ma és mindig I
Ünnep és szeretet I , .
III minden egyes levélkéről, mlndtn fűszálacskáról az egységes, harmonikus élet lehellele árad szél. ,
Oh. mily p irányi kis része ez a hely a hatalmae, nagy univerzumnak s nékem mégis kedvesebb, mini az egész nagy mindenség.
lia elfáradok a mindennapi munka terhes robotjában, ha elkeseredem ennek a mi Mű-életünknek számtalan igazságtalansága fölött s elkedvetlenedem az emberek kenyér irigységszülte hareailól -\\tkkor iát/övök pihenni, idejövök megvigasztalódni.
Az élet iránti szeretel acélja itt visszanyeri rugékonyságál s az elboruló kedélyvilág ege ill visszakapja ragyogó derűjét:
III minden szívesen lát, minden barátságosan fogad. A jó öreg füzes rámborul hajlott derekával s belém kapaszkodnak vastag ágai. A kicsi bogárkák vígan ugrándoznak körülöltem. Elgondolkozom...
Mennyi fenséget, mennyi szépei rejteget magában a Természet. S mégis mily kevesen vannak, akik felismerik és megszeretik csodás szépségeit.
Én is csak egy idő óla szeretem Amióta a nogy német természettudós meglanilotl rá.
Az ó mélyenszántó gondolatai, az emberi élei és a nagy mindenség legparányibb rejtekébe behatoló filozófiája s páráll,in lermészelimádala hozlak kl engem elsi alkalommal Ide a szent Természel ünnepi csarnokába s kellették fel bennem azt a rajongás!, mellyel e nagy templom minden részecskéjével szemben viseltetem.
Mos! Is Itl van vetem híres munkája.
Olvasgatok, gondolkodom I S aminI lekinlelem a hall belük tengerén tovaslkllk, ugy érzem, hogy lelki szemeim elölt egy uj, egy szebb, egy boldogabb élet per^rklivája nyílik meg. A nap épen mos! merült el a távoli horizont mögöll. én előliem pedig most ébred! fel a termeszei ismerelén és önzetlen szereiden alapuló, minden clőlléleltöl mentes kullurélet felkelő napja.
Vissza a természethez! Ez most az én jelszavam.
Az embert élei mai társadalmi berendezésének alapvelő hibája a természettől való köveikezeles eltávolodás. A civilizáció, a kuliura vonala őrül! sebességgel rohan napjainkban előre, de sajnos mennél tovább halad, annál inkább el elmaradnak a zöld mezők, a bársonyos rétek, a lombos fák s a csicsergő madarak.
A kuUuremberlség palotákban, nagy termekben, a szellemi munka sötét műhelyeiben morzsolja le napjait s maholnap már csak hirből fogja ismerni a mindent boldogító természetet.
Pedig a négy fal kőzött, a nagy városok rettentő zajában nem terméken) ül meg a lélek, sőt lassankint el elfonnyadnak lllalos virágai...
Kihalnak az emberből a nemesebb érzelmek s a természet emlőin táplálkozó egészséges emberiségből Idegesen kapkodó, öntudatos gépek válnak. Oépek szív és lélek nélkül.
Az ember lelke elborul, ha a közel jövő e sölél képeire gondol s szomorúságában csak egy vigasz/ talál:
Vissza a természethez l Kelemen Ferenc
Siegfrid. Nem sziv bőrszivart; hátán hátizsák, cipőjén az Appcninek pora: gyalog ereszkedett le az Appenineken keresztül a Campanára. Öl is az öntudat hordozza, de valami egészen más\' öntudal, mint a jólét pökhcndi$égc. A repülve emelkedő kocsi lép&őjén áll s fejcsóválva nézegeti a természet vadon kincsei!: mit lehelne ill csinálni egy jó adag tervszerűséggel és vasszorgalommal ?
A hegy derekán pihenői larl a funicolare. Az olasz mosolygó köz-vellenséggel kínálja lacrima chrisli-jét; néhány század óla csinálja ez! és mindig csak ezt csinálja. Az angol tízóraizni megy ; a német a vasút motorját tanulmányozza. Hamarosan megállapítja, hogy a kupék váza is, a motor is az esseni Krupp-nitlvek munkája. Felemelő öntudat 1 A természet két kézzel szórhatja gyönyörűségének világait minden náció földjére: a munka azonban s a munka győzelme mindenütt a német erőé.
Kilométer szélességű, kihull láva-mező felett -emelkedünk túra felfelé, az 1926-i kitörés omladéka felelt. Szomoru temetője minden éleinek.
És lám — non moriamur in aeter-num 1 A fekete láva közül itt is, ott is kiütötte magát az élet egy-egy kis sárga bugás virág alakjában, melynek erős illat) elfojtotta az ameri-kántisok jómódti szivarlüsljét is s az élei illatát terilelle a fekete láva-mezőre.
Egy utolsó zökkenés a funikula-ren, egy hevenyészett szeipenlin ut a hegycsúcs peremén s a legfelső pont csupasz sziklái mögül/előbukkan a tűzhányó félelmetesén fenséges látványa. Isten kezét a dómokon, műremekeken, napfényben fürdő virányokon megsejdítjük : a Vezuvon megrendülve érzékeljük. Amikor a löld megrezdül lábunk alatt, a kráter mélye hörögni, dübörögni kezd s a következő jiillanalban pirosló füslgomoly borilja el az egei s ti-láni erők verik száz méter magasba az izzó zsarátnokkal keveri lángol; ugy érzi az ember, hogy ilt lefelé nincs remény, csak fellelé. Egy önkéntelen mozdulattal mindenki megtorpan és futni készül, de valami ellenállhatatlan igézet odaszögzi a sziklák pereméhez, hogy láthassa a legfelségesebb látványt.
A lényképező masinák egymás-
1927 április 27.
ulán kattognak, lázas izgalommal cscrélgclik a lemezeket, hogy lelie-tölcg a kilörés minden momentuma meg legyen örökítve. Az amerikaiak ezzel be is fejezik Vezuv-látogató utjukal. Még egy-két pillantás a kráterre s azután fordulnak vissza a hegy derekára a szállókhoz lacrima chrislil inni.
Nem ugy a némel I A régi králer meredek szikláin, a szédítő mélységben egy kúszó alak bukdácsol lefelé ; a mi németünk. Elindult a pokol melegéi felkeresni. Öntudat dolgában nem igen^ veheliuk fel vele a versenyt, de kurázsi dolgában bizony nem engedtünk mögüle egy tappodtal sem. Neki vágtunk hál kelten, magyarok, a vakiló fehír sziklafalnak, amely az Inferno halálos puszlaságát keretezi. Száz méle-res mélységben, a régi kráter néhány napos megmerevedett láváján utolértük Germániái. Az ut bizonytalansága döbbenthette meg, mert stációt tartott. Hármasban bátrabban törlünk előre. Járdánk tegnap-tegnap, előli ömölheted, meri irgalmai lanul lorró; a mellék-kráterekből a kohók tüze piroslik fel, izzó levegő és lojló kénszag lör elő. A mfiködő kráter meredek kúpját megkerüljük* szája a fejünk feleli dohog, szelrepolé zsarátnokai a szó szoros érlelmében lábunk elé hullanak s szivünk az utolsó óra bizonytalanságával ver, de valami vadász-szenveefély lovább huz, a králer túlsó oldalához, ahol izzón folyó lávapalak piroslik s a délibáb igérelével reszket felelte a sárgás, átfűlött levegő. Lábunk alall köröskörül mindenütt, mintha szél-verte ló hullámfodrai kövesediek volna meg: a közelmúlt lávaömlés tarajos fedrai. Mintha Dante infer-nojában járnánk s az elátkozott lelkek sejtelmes alakjai izzanának a mélység tüze feleli; óriások milliónyi réssel áltört csipkéi, telehintve a kén sárgás porával, pirosba Itajlé koraitok éle húzódik a messzeségbe; egy egy mezőre mintha inohpárna terülne üde zölden; óriási fák megkövüli karjai kígyóznak szerte egy-egy forrásból: mind-mird kihűlt láva, a vajúdó föld megmerevedett gondolatai telehintve az enipcióciie-uszai kísérőivel: kénnel, realgárral, haemalittel s a Irachilnak a napfényben csillogó kristályaival.
Minden lépés óriási óvalosságot igényel; a repedésekben, mini egy óriási kohó, lénylik az izzó magma s fölöttük bizarr hidakat iveit a kihull láva. Kihűlt ? Ezt csak relallve mondhatom, hiszen olyan forró at ul, hogy összefogózva s lábainkat szaporán emcigelvc mehetünk lovább. Egy eltévesztett lépés és benne vagyunk Plulo kemencéjében. S már 011 állunk a lassan folydogáló lávapalak melleit. A levegőben reszket a lüznek s a sokféle színnek reflexe \\ s fojt a kénszag; előliünk lüz kígyózik lova, hogy a távolabbi rétegeken megtorlódva felvegye fantasz-likiK alakjaíl, kiosapja benne íz\'" színeit s rideg burokba burkolózzék. Csendes és ártatlan patakocska, melyből egy doronggal apró darabokat horgászunk ki, hogy örök emlékképen ezüsl lírái burkoljunk bele-
A kráterról szinte megfeledkező™1, annnyira megigéz a lüz-folyó. Fejünk feleli morog, pöfékel, szén1 szikrázó rakétáit s mi már közelebbi ismerősként fogadjuk zsörtölődő mérgét.
Vén emberekkel azonban nem lehet sokáig barátságban élni; al»-ilunk ezernyi társzekér dübörgése (OJ felfelé s mi \' megelégelve a meleg barátságot, a legrövidebb és leggj™\' sabb ulat vesszük a kráter széle fele-Csak amikor lőlávolán kívül érOnk,
ZALAI KÖZLÖNY 3
Húsvét vasárnap és hétfon
a Polgári Egylet kerthelyiségében
Erkölcstelen merénylet miatt letartóztattak egy borbély segédet
Serdületlen leányka ellen kísérelt meg bestiális merényletet — lég három más ember ellen folyik az eljárás hasonló ügyből kifolyólag
Tegnapclöll megjeleni a rendőrkapitányság btlnUgyi osilályén egy asszony és izgatott állapotban feljelentést letl ismeretlen tettes ellen. A súlyos lermészelü feljelentés ügyében a rendőrség azonnal nagy apparátussal indította meg a nyomozást.
Megállapítást nyert, hogy Hubenai József 28 éves nagykanizsai boibíly-segéd a feljelentést tevő asszony csöpp kis leánykáját elcsalta egy el-hagyatolt helyre mézes-mázos szavakkal és olt a védlelen gyermek ellen merénylett kíséreli meg ellene, ami azonban nem sikerült.
Másnap, csülőitőkőn reggel Hu-benait a rendőrség letartóztatta. Kihallgatása alkalmával mindent beismert. Többszőr azonban olyan zavaros leleteteket adott, hogy abnormitása nincs kizárva. Kihallgatása után átkísérték a kir. ügyészségre.
Dr. Almássy Gyula még a tegnap délelőtt folyamán magához vezetette és kihallgatta, mely több mint három órahosszal tartolt, mely ulán kihirdette előtte az előzetes letartóztatásról szóló végzési. Min> értesülünk
a letartóztatott borbélysegéd ügyvédje ulján a letartóztatása ellen felfolyamod ássál élt. Ezzel az esettel kapcsolatban a rendörségnek tudomására jutott, hogy más helybeli emberek is részesek hasonló bestiális üzelmekben. Igy három ember ellen súlyos gyanuokok merüllek fel, amelyeknek alapján a legszigorúbb vizsgálat folyik ellenük.
Mind a három ember ellen fjlyik az eljárás, addig is azonban, míg az a törvényszék elé kerül az ügy lárgyilásra, szabadlábon vannak, mivel szökésüktől nem kell tartani.
A megdöbbentő esetek ulán a rendőrség ép ugy mint eddig a leg-legszigorúbban fogja az ilyen erkölcstelen és bestiális merényleteknek még a kísérletét is megtorolni és az ügyészségnek áladni a tetteseket.
Különben a letartóztatott borbély-ségéd külsőleg Is egy egészen gnóm-szerű emberke, erősen vissza van fejlődve fizikailag. Nincs kizárva, ha orvosi vizsgálatnak fogják aláve\'ni, börtön helyeit elmegyógyintézetbe log kerülni.
1927 április 21
vesszük észre egymás arcán a félelem verejlék-cseppjeit.
Turistákat megszégyenítő kapaszkodás után kiérünk a kráter vakító fehér sziklafalai közül s újra a csendes szcrpentin-ul zúzott lávája ropog lábaink alatt. Innen már csak a dübörgést halljuk s a gomolygó füstfelhőket láljuk. Alailunk gondtalan paradicsom, a Nápolyi-öböl kanyarodik. A Vezúv tövében Pompeiben a ciccronek unottan magyarázzák kétezer év szörnyű tragédiáját, egy lélek nélküli kuliura pusztulását. A végtelen villasorban, Nápoly, Cas-lella-marc, Tore del Greco, Sorrcnto, Capriban kacag az élet s nem hallja a dübörgést s nem nézi a haragos lostöt.
Vájjon okult-e az ember kélezer év alatt s több lélek van-e ebben a kultúrában ? Kerezsy Géza
..... i ■■
Hetvenéves a kanizsai kereskedelmi iskola és hetvenéves az igazgatója
Kettős emléknapja lesz a folyó iskolai évben a felsőkereskedelmi iskolának : elérte fennállásának 70-ik évfordulóját, Igazgatója pedig, VIHányt Henrik dr. 70-ik életévét és ezzel bekövetkezett nyugalomba helyezésének Id\'Je is.
Az iskola 70 éves múltjáról, amint halljuk, az idei Érlesitő log beszámolni. Ei alkalommal csak dr. Villányiról kívánunk megemlékezni. A .Zalai Közlöny" valamikor nagyon közel állt hozzá és ma is lapunk lelkes barátja. Örömmel ragad|uk meg az alkalmat, hogy egyszer őróla is írhassunk, aki mindenkor csak a szerénység anyanyelvén szólalt meg és gondosan kerülte, bogy a jövő felé törtető emberáradat öt észrevegye és a vállaira emelje.
Dr. Villányi Henrik 18\'Jl óta tanára a felsőkereskedelmi iskolának
„A magyar irodalom problémái"
(Zulawski Andor könyve) Irta: BARBARITS LAJOS
Pórul jár, aki Zulawski könyvében problémákat keres, még inkább az, aki a magyar irodaimat keresné benne.
A hangzatos cim mögOII egy felszínesen összekapkodott, erkölcsi prédikációkkal felereszlett önképzőköti lilánkodás húzódik meg. Erkölcsi lételei, ha irójuk helyükön alkalmazná azokat, lisztelelreméllóak lennének, mert hiszen isten és Haza mindnyájunk emberi norma-rendszerének szilárd váza. Azl a törvényi azonban, hogy az Írás-művészetnek tárgya és ihlető ereje kizárólagosan csak e kél magasztos emberi ideál legyen, még a konzervatív müvészeli tradíciók legfanatikusabb hilvallója sem fogadná el. Zu\'awski pedig ezt a törvényi megfogalmazta és felállította.
Kritikai szemlélet helyeit improvizált apologetikus eszmefuttatásokat, étvek helyeit léplcn-nyomon felcsattanó irredenta tanításokat vonultat fel Zulawski. — Cimétöl eltérően, könyve nem az uj magyar irodalomtól, hanem az uj, szerinte csupán .magyar nyelvű" irodalomról szól. Ez az agyoncsépelt, linoman feltálalt megkülönböztetés az egész könyv
és 1916 ban leli annak igazgaléja. Nagykanizsa az ö szülővárosa. Közép ■ fokú tanulmányait a helybeli főgimnáziumban, egyetemi tanulmányait Wienben, Budapesten és Erlangen-ben, Németországban végezte. A tanügyi pályán 46 év óla működik és ha mosl már nyugalomba vonul, ez nem Jeleni! azl, hogy pihenni akar, csak lelkiismerele ébresztőórájának jelzésére hallgatva, ildomosnak tartja, bogy fialalalabb, nagyobb lendülelű erőknek adjon helyet. D; tapasztalataival, széleskörű tudásával és megfontolt ítélőképességével a társadalmi és közügyeket ezentúl Is fogja szolgálni. E téren sok üdvös munkát várunk még löle.
Lapunknak 12 évig volt szerkesztője és városfejlesztést célzó cikkei mindig figyelmet kelleltek. D.\' irt kultúrtörténeti essay-ket is Nagykanizsa város múltjából.
Azzal a tudattal lávozhallk dr. Villányi Henrik blvalalos állásából, hogy a termékenyítő eszmék, amiket a katedráról, a hírlapokban és folyóiratokban terjeszteti, a tanilványokban és számos barátaiban visszhangra talállak.
De nemcsak a tanterem és az igazgatói iroda voll az ö tevékenységének színhelye, hanem ott láttuk őt mindenüti, ahol a város ipari, gazdasági, kereskedelmi, városszépltési, közegészségügyi és kullurális ügyeit tárgyalták: a város közgyűlési ter-méten és bizottságokban. Jellemző sokoldalúságára, hogy az orvos! ismeretekben is otlhonos és a közkórház ügyei iránt mindig meleg érdeklődést lanusitott.
Hisszük és reméljük, hogy széleskörű tudását és adminisztratív ügyességét ezenlul is a közügyeknek fogja szentelni.
értékjelzöjc. Az liodalomnak arról a részéről pedig, amit Zulawski is elismerne magyar irodalomnak, arról nem történik említés a könyvben. V.\'gelemzésben, aki elolvassa ezt a muvészet-morál-poliiikal hibridéi, teljes képet nyer irója politikai karakteréről és dicséretreméltó haza-fiságáról, de az uj magyar irodalomról csak egy ijeszlő torz-kép:t kap.
Metl Zulíwski problémát nem talált a mai irodalomban. Egy lixa idea győtri csupán: az crotiku n. I:zt aztán kímélet nélkül és a későb biekhől kivilagló legkülönöscbo eszközökkel belemagyarázza a ma élő magyar irók mindegyikébe, hogy felállíthassa a léteit: „ ... a modern magyarnyelvű irodalomnak nincsenek művészi cíljai." Ktudy Gyuláról, a legfinomabb színek és hangulatok nagymesteréről például csak annyi a véleménye, hogy irói munkássága teljes egészében .érzékiségre spekuláló üzleti vállalkozás". Ugyanakkor Erdős René az egyetlen, akiről meg-állapi\'ja, hogy ... .művészi képességei tagadhatatlanok*. A továbbiakban azlán persze — bár a többieknél sokkal enyhébben — őt is ledorongolja. Ekkora engedékenységei senki iránt nein lanusit. Minden nagy és ismert nevel viselő magyar irót .csupán erotikus" jeleggel és a .legfeljebb féllehetség" jelzővel ruház föl, mig Erdős René, épen a legizzóbb erolikáju magyar iró, az első és az
utolsó ebben a könyvben, akilői a magvar irodalom mezején feliünl Don Quichote sem lud\'a a tehetségei megtagadni.
Zu\'awski szélmalomharcának cele-rum censeo Ja ez a döbbenetes lex Zulawskiana: .. . a költészet a poli likai áramlatok heroldja". Ugyancsak később természetesnek jelenti ki, hogy a saj\'óban a szépirodalomnak és kritikának is alkalmazkodnia kell a politikához.
1 yen elvek elfog\'dtatásához a demagógia arzenálja is kevés lenn\';. Zulawskinak pedig még meggyőző ereje is hiányzik. Nehézkes, logikátlan, minden lélektani, müvészei-ethi-kai, értékelméleü és esztétikai elvet feliugó magyarázatokkal, érvek helyeit „legsz-otebb meggyőződéseset harcol, majd \'náskor primitív igazságokat állapit meg olyan nagy hangon, mintha Archimedes hires pontját találta vo\'na meg. Az irodalom világából kardinális léteiként kiküszöböli az anyagól, az élei minden realitását s csak a magasabbrendü lelkiséget fogadja cl irói témák forrásának. Ugy képzeli ö az irodalmat, ntinl valami légies, iranszcendennlális világot, aminek kapuit mégis a nspi p.litika labilis lélekvejztőjén kell es lehel a nem csak nyelvében magyar Írónak megközelítenie.
Alapvető hibája lévén a lulhajlolt-ság, általánosítás és hihetetlen egyoldalúság: hiába érezzük erkölcsi
követelései vesszőparipájának helyes intencióit, mosolygásra készlet inkább rosszindulatú komolytalanságával, semminthogy port verne fel az irodalom berkeiben.
Logikai bakugrásai egyenesen szédületesek. Egyik helyen kijelenti hogy a mai irodalomban megbukott a \' ,1\'art pour l\'art" elve, mig néhány oldallal odább a mai irodalomban azt találja dominálónak. Eötvös regényeiben dicséretreméltónak, jogosnak, sót nemzeti kötelességnek ismeri el, hogy ,az akkori magyar élet hibáit megnagyította", igy kor bácsolva és javítva a hibákat, — a mai irókal pedig a sárga földig ie-rántja, amiért túlozzák a magyar nép éa társadalom ferdeségeit.
Pintér Jenő, Péterffy Jenő és Császár Elemér aligha örülnek, hogy Zulawski velük kötött szellemi szövetségei és auctoritásukat könyvében lép\'en-nyomon hangsúlyozza is.
A nagy, de teljesen téves, söt káros irányba nőit nemzeti érzés fanatikusának s\'ilusa emellett tele van a magyar szó és magyar nyelv ellen elkövetett ormóllan hibákkal, érthetetlen bombasztokkal.
Ezek Zulawski könyvének kisebb hibái. A legfőbb hibája pedig az, hogy ami az eddig méltatoltakon kivül van könyvében (1. i. a mai irók felsorolása és mindegyik rövid jellemzése), az a legközönségesebb I plágium.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 ápHMt 17
A feltámadás utja
Irta : báró Szterényl József
Külügyi politikánk aktivebb leit. Ezt örömmel kell megállapítani. Az országgyűlés két házának külügyi bizottságaiban a miniszterelnök és a külügyminiszter ezt már jelezték. A római ut akkor már régen cl volt határozva. Hogy miért nem állott be már előbb nagyobb aktivitásunk, annak megvannak a maga természetes okai. A helyzet nem volt tnég arra érett. Egy ország, melynek örökkön örökké csak kérni valói vannak, nem je\'cnthct nemzetközi vonatkozásban értéket. Ha azt akarjuk, hogy barátságunkat megfelelően értékeljék, be kellett várnunk türelemmel azt az időpontot, amikor egyenrangú fél gyanánt léphetünk fel. Nem hatalmi vonatkozásban, mitől — sajnos — még nagyon messze vagyunk, hanem erkölcsi tekintetben. Ez az időpont végre bekövetkezett, ezzel megérett a helyzet a külpolitikai aktivitásra is. Annak a bizonyos konszolidációnak egy ujabb állomása az. Es tegyük hozzá, hogy jelentős állomása, mely megszerzi nekünk Nagvbritannia jóakaratához Olaszország barátságát is.
Albionnak köszönjük teljes elszigeteltségünkből való kivezettetésün-ket, nagyrészben pénzügyi konszolidálódásunkat is. Hálánknak iránta annyival nagyobbnak kell lennie, mert semmiféle érdek ebben nem vezethette, kizárólag igazságérzete és az a törekvée, hogy a mi viszonyaink konszolidálásával helyreállítani segitse a nyugalmat. Olaszországnál érdekek is forognak fenn. Mi számára nem kicsinyelhető értéket képviselünk. Nemcsak politikailag, hanem — és ez talán elsősorban — gazdaságilag is. Nemcsak
Súlyos vád,de a bizonyíték, a Szent István könyvek sorozatának 20. tagjaként megjelent Zoltvány Irén dr.: mErotlka és irodalom" cimü könyv itt fekszik előttem. A felfedezés egész véletlen: Zulawvkinak Erdős Renére vonatkozó engedékenysége szöget ütött a fejembe és a miértet kutatva lapoztam fel Zoltvány Irén bencés-apátnak, a keresztény szemléletű, kitűnő irodalom-búvárnak könyvét. Nem telt bele félóra, a párhuzam készen állolt, a plágium pem vád, hanem tény! Zulawiki a legtöbb íróról adott megállapításait (Könyvének legalább harmadrészét) csaknem szórói-szóra kimásolta Zoltvány könyvéből, anélkül, hogy a fonást megjelölte volna, sőt még a macskakörmöket is kifclcj\'ctte, hogy minél inkább higyjük mindazt az ő eredeti megállapításainak.
Ezek után még cs3k annyit: aki az irodalomhoz nem ért, sőt az olvasottsága ifi hihetetlenül minimális, az ne csapjon fel Ítélkezni elevenek és hollak felelt; — aki nem átall idegen tollakkal ékeskedni, az ne prédikáljon erkölcsöt és irodalmi liszlaságol; — aki pedig nemzeti eszmék harcosának indul, az ne diszkreditáljon minden értékel, amit ez a nemzet kitermelt magából, legalább is ne leRye ezl válogatás nélkül, meri ezzel nem hogy használna, hanem csak árt a nemzeti gondolatnak, még akkor is, ha diszkreditálni — csak Önmagát sikerült.
Fiume révén, melynek számunkra való megnyitásívsl és hozzáférhetővé tételével nem nekünk lesz első sorban szolgálatot, hanem önmagának. Mert Fiume valóságos temetó város lelt, mióta tóltlnk elszakadt. Azon a kis, önmagábi(i véve is jelentéktelen helyi forgalmon kivlil, amelyei az abbáziai magyar nyaraló közönség képvisel, megszűnt forgalma. Gazdasági lelentósége meg épenséggel leljesen elveszeit.
Közvetlenül a háború után, még a békekötés elótl Olaszország akkori budapesti képviselői kérésére, egy expozéi készilellcm az olasz kormány számára a magyar-olasz gazdssági kapcsolatokról és ebben Fiuméről. Abban megmordtam, hogy ha Fiume nemifog Magyarországra támaszkodni, menthetetlenül veszve van. — Ugy is következeit. Nem mondom, hogy nekünk nem érdekünk Fiúménak legalább ilyen formában és mértékben magunkhoz való kapcsolása. Ilyen állítás abszurd volna. Nekünk igenis szükségűnk van Fiúméra, az egyedüli komoly lehetőségünk a tengerhez jutásra, minden egyéb kombináció komolytalan. Elvégre, ha a fiumei reláció nem volna lehetséges, akkor más megoldáshoz is kellene folyamcdiunk, épen ugy, mint ahogyan az éhes ember száraz kenyérrel is lecsilizpilja éhségét, ha egyébre nem jut neki.
Am Fiúmén kivül sokkal nagyobb érdekek fűződnek az olasz—magyar barátsághoz, ugyancsak mindkét részről. Olaszország a maga hatalmasan előretörő iparával van Magyarorszá-
gon érdekelve és mi, vi\'zont, mind-. inkább báltérbe szorított mezőgazda■ tágunkkal lehetünk Olaszországban. Mindkét irár.ybsn rendkívül fontos szerepe jut Fiúménak. Azo\'aszipar, különösen a lombardiai textilipar nagy piaci reiézségekVel küzd. A Balkánon nagy versennyel áll szemben. Otl eiősen kell küzdenie az újból hatalmasan előretörő német és angol iparral, nemkülönben az ugyancsak elhelyezésre utalt csehszlovákkal. A magyar metógazdaság viszont téri veszít a legújabb agrá.polilika következtében Csebsz\'ovákiában és Ausztriában, ezrn régi leíjobb piacain. Olaszország kárpótlást nyújthat érte nekünk. Güdasági érdeke ink tehát közösek. Politikai ellentéteink nemcsak, bogy nincsenek, hanem ellenkezőleg azok pirhuza-mosan haladnak egymással. A hely-zcl tehát tdva voll. Csak épen meg kelleti érnie annak. En nem abb m lálom Bilhlen litván és a magyar külpolitika nagy sikerét, hogy ezt a helyzetet l.-í- és kihasználták, hanem abban, hogy ezt megérlelni tudták. Nem egy pillanatnyi kedvező helyzet ügyes kihasználása ez — ami színién nagyon elismerésre méltó lenne, hanen egy szükséges helyzetnek, tervszerű, következetes előkészítése. Ez sokkal nehezebb és sokkal több. Én nagy célkitűzést látok ebben. Annak az ulnak kitűzését és megépítésének e\'ső szakaszál, mely eljuttat bennünket ha továbbra is okos mérséklettel és bölcs előle látással fogunk előre hatni, a — feltámadáshoz.
A nagykanizsai kerületben feltűnően csökken a bűnözők száma
A bíróság tagjai ax erkölcsök asllárduláaában látják a kod-■ GiS fordulatot - Általános konsiolldácíó — Február óta nem volt viksgátatl fogoly a nagykanizsai kir. törvényazáken
Nagykanizsa, Iptilis 16
A .Zalai Közlöny" olvasóközönségének sem keiülte kl bizonyára figyelmét, hogy mig ezelőtt úgyszólván nap-nap melleit hasábos cikkekben voltunk kénytelenek beszámolni az emberek eltévelyedésétől bűnösségéről, az erkölcsi dcmarkáció ál-lépéséről, borzalmas tragédiákról és úgyszólván mlcden hélnek megvolt a maga kanizsai, vagy legalább is zalai bűnügyi nagy szenzációja — addig az utóbbi hónapokban minlba erős szélcsend állolt volna be ezen a téren. A törvényszéki rovat is ótiási mód megcsappant és ami olykor megjelenik, az is inkább a ren-dőrbirósági rovatba — mint a törvényszékhez kívánkozik. — Kisebb megtévedések, az ötök ember letérése a részére kijelölt erkölcsi útvonalon, elcsuszamláeok, talán olykor gorombább és durvább kilengések — de azok a nagy feltörések az emberi bestiából, melyek emberéletet legázolnak, vagyonszerzés miall hitvesüket megölik, mérgeznek, gyilkolnak, rabolnak és fegyveresen be-lörnck — mintha elhalkulnának, mintha csökkenének. Mintha egy bi-
zonyos rövid idő óla, Jőleg a nagy~ kanizsai törvényszék területén slagnáció állana b;. ö.vendetcs vissza-lejlCdés. Örvendetes, — mondjuk — mert hiszen ez az egyedüli .visszafejlődés", amelynek valóiéban Örvendeni tudunk. Visszafejlődés: amely azonban elóbaladást jelent. FJÓhala-dásl erkölcsi és szellemi téren, a hábotus ember bestiájának levet-kőzését.
Ha van is sok feljelenlés, a vizsgálat során össrelörpül és arányiig kevés jul a lőtárgyalásig. Hogy fogalmat alkothassunk magunknak a bűnügyi viszonyok Javulásáról, elég Islem\'iilcnünk, hogy mig a mull év hasonló időszakában hclenként legalább néhány vizsgáiali fogoly ví.gy letartóztatott Jutott, addig folyó év januárjiiól a nagykanizsai kir. törvénysziken, illetve kir. ügyészségen alig volt néhány letartóztatás, illetve vizsgálati fogoly.
Nemcsak crkölc-i, de nemzeti szempontból is tendkivUl örvecdcles é3 figyelemre mélló jelenség ez, amikor azl látjuk, hogy azok az ál-lamok, amelyek jogrendükre, kullur-1 hivalollságukra hivatkoznak", nem
1 dicsekedhetnek ezzel az erkölcsi konszolidációval. Amikor azt táljuk hogy a körtlloilünk levő, főleg az ugyl nevezett utódállamokban —- a bün-\\ esetek halmozódnak. Amikor a nagy. hilalmak városaiban lényes nappal gyilko\'ják és rabolják ki az embereket.
Felkerestük ebben az ügyben a kir. törvényszék vizsgálóblráját dr. Almássy Gyulát, a kiváló bünlelS-jogászt, hogy megkérdezzük, miben látji ő — a gyakoriali bflnlelőbiró és fárgyalásvezetó — a bűnügyek csökkenését, a már szinte i|jesztően megnövekedeti kriminális cselek fel-,, tűnő megfogyatkozását.
Dr. Almássy vizsgálóbíró mindenek, előtt kijelenti, hogy odáife javullak a viszonyok a bűnözés terén, hogy a nagykanizsai kir. törvényszéken folyó év februárjául egyáltalán vizsgálati fogoly nincsen. Feltűnő jelenségnek mondja ezt. Ilyen az ő prakszisában nem fordult még elő.
Ezektől azt iálja, hogy az emberek meggondoltabbak. Talán az U hozzájárul — mondja, hogy nincsenek egyesek kezében olyan nagy vagyonok, amelyek a másikban (elkeltik az irigységet. Örömmel tapasztalja ő is, hogy erősen javult az álla\'ános erkölcsi felfogás. Az ország erősen konszolidálódik. Noha bizonyos törvényszerűséggel, egész bizonyossággal nem lehel még kimondani, de hiszi, hogy ez az állapot tartós Is lesz.
— Elvégre valahára fel kell ocsúdnia az embereknek a háborús atmoszférából Minél jobban és jobban távolodunk a háborús esztendőktől, annál jobban higgadnak le az emberek. Mint vizsgálóbíró ezl elsősorban érzi.
Azelőtt 3—4—5 foglyos Ugye is volt egyszerre elintézésre, volt hetenként olykor 5—6 vfzsgálali fogoly, többszöri kiszállás, most lebrulr 1 tői mai napig egyetlen egy vizsgálati fogoly nincsen a törvényszéken. Mindössze két vizsgálati Ugye van.
Mindezt az erkölcsök megszilárdulásának tulajdonítja. De a büntetéstől való félelem is egy óriási nsgy fiklor — mondjs, amely elrettenti a bűnöst.
Melz Jótsel a kir. ügyészség alelnöke is hasonlóan állapítja meg a bűnözések erős csökkenéseit, amit ugyancsak az általános erkölcsi konszolidációnak tud be.
Hol vann3k még ettől szomszédaink, hol a .győzők" országainak városai, akik jogrendükkel mindig kétkedni szoktak és magukat a .balkán" Magyarországgal szembeállítani ?
Ez az erkölcsi rönesszánsz bizalommal tölt el bennünket az elkövetkezendő magyar husvél tal szemben.
(B. R.)
Majdnem ...
— Szomszéd asszony, majdnem láttam Pesten az urát.
— Hogy hogy ?
— Hát láttam a 49 es számú rendőrt, a maga ura pedig az 50 es.
1927. április 17.
ZALAI KÖZLÖNY
n
Összetört pirostojások
Mise végén az orgona télies Jor-tlssztmóvaijelbug. Akkordjai, mint hömpölygő dr, elöntik a templom hajóját, de még ezentúl ls kizsong az ünnepi ruhába bujt, Főtérre. A nép ajkán felcseng a .Szent vagy ■ Uram, szent vagy !• és megindul ezzel a tarkatömeg kl a széles tölgyfa ojlón. Végeláthatatlanul ömlik a lö meg is a szenteltvíz tartóból, majd hegy ki nem fogy a szenteivlz.
Túláradó ünnepi hangulat. Sze-k/rzörgis csak elvétve töri meg a fenséges csendet, a feltámadás szem ünnepének jegyében születelt vasárnapon.
f/agy ünnep van ma. A meg/eszi-tett Igazság, le görgette sírjáról fe-dólopját és vakító fényben felszállt a mennyekbe. Itthogyva az emberiségnek egy hitet, lelki örökséget...
Ma ünnepeI az égisz világ Embermilliók glóriáznak bódiló tömjén-füstben .hozsánna néked! Krisztus feltámadott I"
Ünnepel e csonkaország is. A feltámadás ünnepén biztató ujjmutatást lát. Az Igazságot meg lehet verni, meg lehet kínozni, keresztre feszilent, sírba Is tehet tenni, de haj! nincs oly mily sir a világon, honnan fel ne lud/on támadni is mig jobban szerte ragyogni a világban
Ma százszorosabbun hangozzék jel Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában! Hiszek egy Isteni ötök igazságban!
Mindenki ünnepelni próbál, szeretne, tud, csak egy csapat szomorú ember használja fel az Isteni hozsan-nás ünnepet, szomorú emberi emlékezésre.
Tizenhárom vármegye minden városában, falujában szétszórva Kelet, Nyugat, Észak, Dél földönfulollfai, hazájukból kiüldözött magyarjai emlékeznek ezen a szent ünnepen ls.
Ilyenkor Jönnekazemlikek... Fájó, visszajáró mult... Szép mull... Meneküllek mullja mindenről, születésről, megaláztatásokról, menekülésről, Idegen kenyérről. ■■ Behunyjuk a szemünket és otthon vagyunk... Visszaszáll lelkünk az elhagyóit fészekbe... Magyar ünneplőkkel népesül be újra Temesvár, Kassa, Szabadka, Kismarton főtere is újra együtt vagyunk azokkal, kiket otthagytunk, kiket ott eltemettünk...
Szemrebbenés újra: is III vagyunk. Messze idegenben. Négy világlőj szétszórt szomorú vándorai. Szíves testvér kenyeret eszünk, de a lelkünk kU keserűséggel, háborgó Óceán vagyunk mindegyik is nagy, önuralom hogy vesztünkbe ne rohanjunk...
Karácsonykor emlékeztünk. Most Is akarunk. Ez az emlékezés jeleni nekünk ünnepet, gyászt, őrömet, szenvedést.
— Hogy volt az...} Emlékszel olllwn Húsvétkor...?
Es a sok botdog magyar húsvét Wzíff, mint sötét fanlom, kibontakozik az Idegenekkel megszenlsigle-Imltett legfájóbb husvitl emlék...
m
1922 ben volt. A negyedik húsvét, mikor besúgók, kémek leslik a -ma-
gyar pop húsvét! szentbeszédét a feltámadásról. Ha a beszédben csak árnyékát fedezték, vagy vélték felfedezni u magyar irredentizmusnak, ünnep másnapján arra virradt a pap, hogy ajtaján zörögnek. Slguranca. Meghurcolás. És mire pünkösd kő szöntöll ránk, a katolikus pap már nem prédikált magyar irredentát. Hadbíróság előtt állott. /I hónapokkal aztán nem fukarkodtak.
...Ezena húsvéton történi 1922-ben. Nogy társaság voltunk együtt. Bu-suló magyarok. Egyik Ismerősünk öl eves fia husvit hétfőn délelőtt feldúlt arccal sírva álliloll haza.
Körülvettük a gyermekei.
— Miért sírsz ? Ki bántott ? Nő beszilj!
— Ejnye na, Pisla, mond meg szépen mi lötlinl ? Na ne sírj, szépen ! — Az édesanyja ölébe velle. Letörölte omló könnyeit, ami hogy mindannyian babusgattuk, még job ban megeredt.
— Gyere Ide lelkem, gyönyörűm! Beszilj szépen ml történi veled ? Voltál keresztmamáiknál öntözni? Nahát beszélj szivem!
— Faggattuk ahányan voltunk. Nagy nehezen megnyugodott. Nagyokat nyelt. Relékezdett:
— Voltam öntözni keresztmamáék-nál... Aztán a plrostojások...
— Ahá — vágtunk közbe — nem kaptál pirostojást. És ezért sir Iái ? I
— Nem. hanem a pirostojások, a három plráslojás... olyan szépek voltak...
— És — is? tovább 1
— ...Mikor jöttem a kaszárnya előtt, Jött két részeg katona..
— Megütöttek ? — kiáltottuk ijedten.
— Nem illőitek meg. De a három szép plrostojásl kiütötték a kezemből.
— Hál miért ütötték kl ?
— Mert az egyik zöld voll a másik piros is egyik fehér voll, nyuszik voltak rárajzolva. Azt mondták: .Kell nektek Horthy Magyarország? Na nesze, ott van!" És a tojásokat kiütötték a kezemből is ráugrollak és mind összetiporták. Mikor elkezdtem sírni, azt kiáltották utánam: .Menj haza, ne bőgj, te büdös magyar. Ertgy, mert le ls kapui\'
Reszkettünk az Indulattól. Kinéztünk az ablakon a kaszárnya feli. Összeharaptuk a szánk széléi. Hallgattunk.
Aznap az ünnepi asztal ott maradi érintetlenül. Senki nem nyull ételhez.
Urbán Gyula
Halló Amerika . .. !
Feledni akarod Összes bánatodat? Husvér nagy napjára siedd össze magadat: Ülj föl ai óbuszra, menj „Amerikába". Ifjúnak és aggnak láncol ott bakája. Kuminnál a tyúkok piros tojást tolnak, Asztalodra abból kis nyuszik ugornak A izélés udvaron locsolhatsz kedvedre. Nem hányják a lányok soha a szemedre. Minden asztal futott rózsás sonkák lógnak, Oindljik az utarjó sörnek, vagy bornak. Igyál, egyel, mutass, ez a világ sora. Erre a leglobb hely csak az „Amerlkt". ttitló délutánján, ba jól látszót tekét. Nyerhetsz otl egy vidám, kövér anyakecskét. Nem bánod meg soha e szép nyereséget, Szereztet legalább egy lifl háziállatot.
A PALMA kaucsuksarok olcsóbb lett!
Nagypénteken egy cipészsegéd nyomora miatt meg akart válni az élettől
Lugkóoldattal akart i elemészteni magát — Még Idejében észrevették tettét és Így sikerült megmenteni az életnek — A katolikus lelkészeknek megígérte, hogy letesz végzetes szándékáról
Nagykanizsa, április 16 közbelépésére kiköpte a száját erősen OsszeegetO lugkOoldalol. Igy szerencsére életveszélyes sérülést nem szenvedett. Állapota nem súlyos.
A kórházba szállításakor épen olt tartózkodtak Rudnyánszky Miklós és Medgyesy József hitoktatók, akik felkeresték betegágyánál a szerencsétlen embert és lelklvlgasztalást nyújtottak neki. Kemeey elmondta, hogy bár igen jó munkás, már hosszabb Idő óla nem kapott munkát és családjával egylllt nagy nyomorban voll. Az utolsó napokban a nélkülözést nem bírta és kétségbeesésében elhatározta, hogy megválik az élettől. A hitoktatók szavai után azonban megnyugodott és miután azok megígérték, hogy segitenek rajta és ameny-nyiben tehetik, munkához juttatják, megigérte, hogy véglegesen letesz szándékáról. Elóbb, mikor bevitték, ugyanis erósen hangoztatta, hogy újra el fogja követni az Öngyilkossági kísértetet, ha most nem sikerOl meghalnia. Az öngyilkosjelöltet a rendőrség is kihallgatta és ügyében a vizsgálat folyik.
Nagypénteken délelőtt 11 órakor Bazsó Sándor kovácsmeslertól tele-Ionon kihívták a mentőket az Eotvos-tér 21 szám alá, ahol egy ember lugkőoldallal Öngyilkossági szándékkal megmérgezte magát.
A kivonult mentők az öngyilkosságot megkisérelt embert azonnal beszállították a kórházba.
Kemsey József 43 éves cipészsegéd, kétgyermekes családapa a szerencsétlen ember, aki a Feltámadás ünnepe előtt meg akart válni élelélől. Már hosszú idő óta nem bírt munkához jutni és nyomora miatt érlelődött meg benne a halál ulán való vágyakozása. Pénteken délelőtt bezárkózott lakásába és amig távol volt a felesége, az elókészilcll lugkőoldallal megmérgezte magát. Azonban ebben az időtájban kereste őt épen egyik barátja, aki, mivel gyanúsnak találta, hogy az ajtó belülről be van zárva, betörte az ajtót és épen a legutolsó pillanatban ért be. Akkor bajtolta fel az első kortyot a veszedelmes méregből Kemsey, aki barátja erélyes
akaÉpémlii Részvénytársaság
Alaptőke 500.000 pengő, tőketartalék 214.000 pengő.
Elfogad betéteket könyvecskékre és folyószámlára. Leszámítol váltókat, utalványokat, raktárjegyeket a legkttlánsabb feltételekkel Vesz és elad valutákat és devizákat legjutányosabban, lebonyolít külföldi piacokra szóló átutalásokat és tőzsdei megbízásokat
ZALAI KÖZLÖNY___mi 1?
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
Telefonszám : 20.
nagykanizsai fiókja =
BETÉTEKET a legelőnyösebben kamatoztat
Csengery-ut 4. sz.
KÖLCSÖNÖKET folyósít váltó-, folyószámla- és amortizáclós-kölcsön formájában. KÜLFÖLDI ÁTUTALÁSOKAT a legelőnyösebben eszközöl.
Az Országos Opera Staggione második kanizsai vendégjátéka
Az a balalmas érdeklődéi, amely az Országos Opera Staggione négy-kanizsai bemutatkozását kísérte, arra indilolla dr. Lányi Vtklor igazgatót, hogy az uj nagykanizsai színház opera salsonját megnyissa. A Sieg-gione első szereplése után felmerüli a terv, bogy az uj szinház felavatását az Opera Staggione tartsa meg. Most újra ellátogatnak hozzánk, hogy művészetüket bjmutas?ák.
Április 30 án, május I és 2-án a Troubadour, a Pillangókisasszony és a Denevér kerül sziore, a vezetösze-repekben Lánczy Margit, Kármán Oizi, Teichmann Irén, Radnal Erzsi, Gábor József, dr. Dalnoki Viktor, Vinkovich L4szU. Kertész ÖJőn slb.
A Denevér előadásán n m. kir. üp:rabáz balettkarának tagjai is fel lépnek. Az előadásokat a stnggione saját zenekara kiséri Ntuwell K-ára, a brünni zeneakadémia tanárnőjének vezetése alatt.
Hisszük, bogy ismét telt ház fogja jutalmazni a zene és énekn.ti/ésrek vidéki uttörö csapifát és Nagykanizsa ismét egynéhány felejthetetlen est élményeivel lesz gazdagabb.
Jegyelöjegyzések a Szerb fé!c köl-CiOnkönyvtárSan <srkÖz01h?tők.
Húsvéthétfőn adják elő először a 77. cserkészek „A fekete lovast"-t
A múttdvelő előadásaik nagy si-keiéiöt ii Jóiiimerl 77. Szem Lászó cserkészek holnap, busvét héllóii este 1/1!) órai kezdellel adják elő először Herczeg Ferenc mA fekete lovas" című 3 felvonásos színműiét a Rozgonyi* utcai lornalerem színpadán. Az előadást a csapat mfiscd-vetft.gárdájának múltbeli sikerei nyomán nagy érdeklődés előzi meg s azt minden bizonnyal meg li logjlk érdemelni. .A lekctc lovas" I8J8 és 49 ben egy bánáti sváb városban j tlszódik le s igy nemcsak hazafias I irtalma és szépsége, Irodalmi értéke, tianem látványos volla is hozzá log járulni a teljes si terhez.
r
Május 7 én lesz a Katolikus Irodalmi Est Kanizsán
A magyar irodalom és művészet leg/elesebb nevüTeprezentásal érkeznek városunkba
Nagykanizsa, április 16 Megemlékeztünk inár arról a nagyszabású Katolikus Irodilmi Eslrő\', amit a Katolikus í-cr fi liga rcnlez Nagykanizsán az Összes katolikus egyesületekkel karöltve. Mint most írcsaiűok, az estély dtlumát május 7-ben állapították meg. A fényes sikerűnek Ígérkező irodalmi ünnep színhelye a Városi Szinhlz lesz, kezdete este 8 órakor
A műsoron a magyar irodalom és művészet leg|e\'e,ebb nevtl fővárosi repre:entánrai lógják bemutatni tz:l-lemi termésük kincse e- érő javát a
kanizsai puh\'ikumnak. Tormay Cecill, N/methy Ella, Surányi Miklós, Gáspár Jeuő, Cavalller Jíz el: — ezek a su y is és értékes nevek szerepeinek az est programmján, amely a magysr és európai irodalom legjava termésétől fog ízelítőt nyújtani.
Az ünnepély előkér zlll :tei már folynak, de teljes erővel a buwéfot követő napokban fogn.k megindulni, hogy a Katolikus Irodalmi Est az u\'oltó vonalig beváltsa azt a hatalmas érdeklődést, amivel városunk hivatalos és társadalmi kzirci máris várakozóan teVinlenek elébí.
Villamos telepekei, léghajót és repülőgépet építettek Indiában már 15.000 évvel ezelőtt
Sunker A. Bisey híres hindu lujós szerint Indiában régi kéziratokat le-deztek fel, amelyekből az tűrik ki, hogy a kémiai, orvosi, mérnöki tudomány Indiában nélilny ezerév előtt már virágkorát élte s hogy a hinduk már a rjptl.és terén is kísérleteket tellek a régi korszakban.
Bitey szerint 5000 év előtt nem voll ismeretlen Indiában az elektromosság s lobbet tudlak már abban az időben arról, hogy a villamosság energiájában van a jövő, mint Da-libard francia tudós 1752-ben, vagy mint Franklin Benjámin, aki világhírre tetl szert Philadelphiában 1752 ben silágilási kisérlcleivel.A hinduk 5 000 év elölt már villamos telep:-ket is (pitéitek. A régi birfduk nem-ctak azt tudlák, hogy\'^ell előállítani a villamos áramot, rilc akumu-látorokat is alkalmazlak.
Tudták a hinduk, hogy kell a vizet két alkotó etemére: hidrogénre é8 oxigénre feloldani s az igy nyer hidrogént léggömbök lelröpllésére használták fel s kísérletekei tettek a levegő meghódítására. A régi kéz iratok alapján Bisey azl állilja.hogy a hindu léghajósok 50 vagy 100 század elölt a léggömbök száméra
Kínából Imponál selyemből hllót készítettek. A léggömbök külsejét gummiból csinálták. A léggömbön utazásokat tettek a levegőben. Hogy ml vitte a léggömböt? Arra is feleletei ad Bisey. Valóságosan romantikus az erre vonatkozó felvilágosítás. A hinduk nagy madarakai, leginkább sast lógtak be a ballon elé s a nagy madarakai direkt e célra trenírozták. A hinduk már ugy nevelték ezekel a szárnyasokat, hogy később léghajózás szolgálatába állítsák őket.
Tizenötezer évvel ezelőlt Bisey szerint voltak repülőgépek is Indiá-bao. Hogy ml hajlottá őke1, azt nem tudták megállapítani. A repülőgépnek nem voll propellere, hanem egy központi hengeralaku nyílása, mely hat kü\'önböző energiára voll berendezve s felemelte a repülőgépet. B sey szerint a nap energiáját alkalmazták a hinduk valószínűleg a re/ pulőgépeknél. \'
Bisey Jelenleg New/orkban tartóz kodik, ahol a 60 éves születésnapja a tiszteletére rendezett bankellen részletes lelvilágositásokat fog adni c legendákról, melyeknek közléae ámulatba fogja ejteni a modern világol.
J
GONDOLATOK
egy verseskönyv olvasása közben
S)k vers olyan, mini a szappanbuborék: csillog, majd elpattan és semmivé lesz s csak egy érdeme van, hogy szép volt. Van olyan könyv, amely csupa ilyen versekből áll.
»
Van költő, aki azért gyalogol a régi hagyományokon, mert érzi, bogy nem ludna magának uj mesgyéf
vágni a költészet berkeiben. *
Boldog az a költő, aki naponl? három verset is meg tud Írni éa megrendelésre tudja szállítani azokat. De boldogabb az, aki a világ mosoyr dacára is hinni meri magáról, hogy ő jó költő.
A hazafias dalokat Írónak minden gy.-ngéjél meg kell bocsátani az ügy érdekében. Istenem, n-iért nem csap fel akkor minden ambiciózus ember költőnek?
.
Talán azért, mert n költőnek is, miit\' a tudósnak, kevés a vágotl dohánya. Dohiny nélkül pedig a költészet setn ér sokat.
.
Megértem az embereket, hogy miért húzódoznak ugy a versolvasás-tói. Talán azért, ntert minden ember éleéb:n legalább egyszer megpróbálkozol! a versfaragással és rálőtt arra, hogy verset nem is nehéz írni annak, akinek — tehetsége van hozzá.
*
A barátla\'an ember nézzen önms-gába. Mielőlt másokat okolni, legye mérlegre önmagát, A hiba nem a
társadalomban lesz.

A pesszimista költőnek Is van optimizmusa. Ha másban nem is, legalább verseinet sikerében bízik. •
A gotidolalrilmus a versnek a csoilvazt. Vége van annak a versnek, melyben a szép karok és .lábak" kedvéért megfeledkeznek a
csontvázról.
„Aki a virágot szereti, az rossz eniDer nem lehet*. A vírs is virág. Csakhogy minden virág szép és nem minden vers Jó.
*
Vannak költők, akik sohasem Írtak le egy vers:! sem. Talán ezek a legőszintébbck és legigazabbak. Azt niszeni, ezeknek érdemes költőknek is lenni. Orosz Iván
IJYepfakarékpénzüár ^Részvénytársaság iNagykanizsán
a D>esti magyar d(eresHedehni SftanK lednvintézete o Pso„no....... * ..,„-,„
Telefonszám: 126.
SfianR le dny int őze te o Csengery-ut 4. .........
B^TÉTfKET a \' ® 6 i o b b a n gyümölcsöztet. KÖLCSÖNÖKET a I e g j u t á n y o s a b b a n folyósít Telefonszám:
A BANKÜZLET minden ágával foglalkozik UX
J
1927 április 21
ZALAI KÖZLÖNY 3
NAP8 HIREK
— A feltámadási körmenet sorrendje. A iellámadási szertartás ti órakor kezdődik és kiindul a plébánia-templomból a következő sorrendben: I. Feszület és 2 lobogó. 2. Elemi és polgári Í6kolák.3. Kalh. főgimnázium és egyelemi ifjak. 4. Mldmüvesck és gazdák. 5. Ipartes-lűlel, Kávésok és vendéglősök egyesülete. 6. Katolikus Legényegylet. 7, Keresztényszocialisták és munkásifjak. 8. Kereskedelmi és magánalkalmazottak. 9. Vámhivatal, adóhivatal, sóhivatal. 10. Pénzügyőri személyzet. 11. Folyammérnökség, erdő-gondnokság. 12. M. kir. posta személyzet és tiszlikar. 13. Vasulas Dalkör. 14. DV. fülőházi személyzet és tiszlikar. 15. DV. forgalmi sze-mélyzel és tisztikar. 16. Pénzintézetek tisztikara. 17. Városház személyzete. 18. Államrendőrség. 19 Ügy-
Valódi angol szövetből
úri ruha csakis sértet Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Föut 5. szám.
védi kar, ügyészség, bíróságok. 20. Városi képviselőtestület. 21. Kercsz-lény lisztviselőnők. 22. Mátia Társulati Leányok. 23. Urleányok Kongregációja. 24 Úrasszonyok Mária Kongregációja. 25. Kath. Férliliga. 2t>. Kánlor. 27. OltáregyesOlet. 28. Szenl Ferenc III. Rendje. 29. Cserkészcsapatok és tűzoltóság. 30. Katonai díszszázad első felr. 31. Szt. Vincéről nevezeit Irgalmas Nővérek. 32. Papság az Oltáriszenlséggel. 33. Polgári és kalonai hatóságok, hivatalok képviselői. 34. Díszszázad második tele. 35. Félti és női hívek. — Felkérem a Nádor-u., Csengeri-ul, Fő-tér és Kazinczy-utca lakóit, hogy a körmenet idején ablakaikat szíveskedjenek kivilágítani. Plébános.
— Eljegyzés. Oyömörei és leölcs-vári Gyömörey Katalin és mesterházi dr. Mesterházy Ferenc, zalavármegyei Ib. szolgabíró husvélhélfőn tartják eljegyzésüket lntapusztán.
— Venetianer Rózsi hangversenye. Nagykanizsa zenekedvelő közönsége élénk várakozással és érdeklődéssel néz a fiatal és a művészi hivatás minden kellékével rendelkező Venetianer Rózsi zongorahangversenye elé A hangverseny április 23-án, szombaton este tesz a Casino dísztermében, tél 9 órai kezdettel, 1—3 pengős helvárakkal. Jegyek Vágó-illalszertárbari előjegyezhetők.
— Slketnémák felvétele. A si-kelnémák váci kir. orsz. intézetében
1927 -28. iskolai évre 25-30 ujabb 5—10 éves korban levő olyan "ikelnéma gyermek nyerhet felvételt, akinek a sikelségen és az ennek következményéül tekinlheló némaságon kívül más tesli, avagy lelki fogyatkozása nincs. Fclvéielnek topábbá még oly részleges hálással bíró és 10 éves koron lul megsike-Htlt beszédmaradvánnyal biró gyerkek Is, akik fogyatkozásuk miau a rendes népiskolai oktatásban nem részesíthetők. Bővebb lelvilágositás-«l készséggel szolgál az intézet igazgatósága. (Válaszbélyeg mellék-
— Eljegyzések. Marvalits lertnc
\' Négyezre Godina Lujzika urleányi. \' (Minden külön érlesilés helyeit.)
Berke Mfncikr Nagykanizsa és harsung József D. Sz. A. V. tiszt Barcsról jegyesek. (Minden klllön értesítés hclyetl.)
— Az Izraelita ünnep. Izraelita vallású polgártársaink is húsvéti üil-nepeiket ülik. Ezalkalommal az ünnepi istentiszteletek sorrendje a következő : szoinbal é< vasárnap esle fél 7 órakor, vasárnap és hélfőn délelőtt 10 órakor. — III említjük meg, hogy a nagykanizsai izraelita hitközség fökántora, Ábrámovies Márk, s mostani ünnepen liz esztendeje, hogy elfoglalta illeni állásál. A főkántor immár egy évtizedes munkássága nagyban hozzájárult a kanizsai zsidóhitélet fellendítéséhez ; az ö agilitásának eredménye az istentiszteletek tömeges látogatottsága és szerlartás-bell nívója, ami az egész hilközség elismeréséi és háláját biztosítja a jubiláns részére.
— Halálozás. Városunk közismert és liszlelciben álló iparosa, Darvas János henles és mészáros, voll képviselőtestületi lag folyó hó 16-án reggel elhunyt. Temetése folyó hő 18-án délulán 4 órakor lesz a lemelő haloltasháiából.
Megkönnyített liistéli ísltélMel
készít uri ruhát Sfirloi Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Főút Koron* utiioda imiint
— A Katolikus Legényegylet húsvéthétfőn este (él 9 órakor tarja a szokásos családias szórakoztató összejövetelét.
— A Zalai Évkönyv 320 -360 oldalon jelenik meg novemberben. Sümeghy József dr. budapesti osz-tály-preológus Zala őskori leleteiről, Olázer Aladár dr. nagybirtokos, gyáros a KörmendtÓl Lenti, Alsólendva felé húzódó agyagrétegről, dr. Siposs Zsigmond nagykanizsai rendőrtanácsos a várközgyUrükről, Nagy Lajos dr. piarista tanár Délzala népköltészetéről, Hohn Béla lenti főjegyző az alsólendvai ellenforradalomról, Lutter Ferenc dr. balatonfüredi plébános Tihanyról, Botár Árpád lapszerkesztő Csobáncról, Sándor Zsigmond dr.t az államépitésieli hivatal főnöke Zala útjairól, Darnay Kálmán régész a sümegi muzeum kincseiről, Pehm József apát a régi zalaegerszegi templomról, Kemenes Antal dr. sümegi főreáliskolai tanár a sümegi várról, Hodorovits László dr. zalai néprajzi megfigyelésekről, Landy Ferenc Kányavárról, Barabás György balatonfüredi polg. isk. igazgató a
HANGSZEREKl
Minmikit P 675 ütmük .. 5 B5
Ilirisitit .. lO\'OO.. Cilarak . 1171. Cilittiltfik . 13 20. tailijijtli ..!«.■
llt>. ttb. Közvetlen szállítás a gyártási forrástól! 14.000 elismerő levél! Külön magyar osztály! Kérje levelezőlapon (melyrelGf. bélyeg ragasztandó!) képes főArjcgyzé-künket, melyet díjmentesen küldünk.
HEINEL ÉS HEB0LD Hangsiergyár,
KLINOENTHAL 1*83. s»ám S*.«or»íg)
Balatonról, Demeter üyörgy dr. fő-szolgabiró a Balatonról és N. Szabó Gyula Zila hircs betyárairól, kanászairól és ihászairól irt érdekfeszítő tanulmányt. Ezeken kivül Pesthy Pál dr., Barbarits Lajos felelős szerkesztők, Urbán Gyula, Benedek Rezeő, Lőrir.cz László újságírók, Orosz fván, Kutas Kálmán, Péczely Piroska, Mára János poéták, Kósa József és Rud-nyászky Miklós r. k. lelkészek, Siski y Imre ref. lelkész, Szylveszter János iró, Szenes Béla iró (Balatonfüredről ir), Pörneczy József oki. gazda, Tólh Piroska tanárnő, Psstaky Andor szobrász, Kássa Gábor festőművész, a Balatoni Szövetség, a Balatoni Társaság, a Keszthelyi Gazdasági Akadémia stb. Zalai tárgyú cikkéi, teszik az Évkönyvet változatossá, érdekessé. Alapitolta: Czobor Mátyás zalaegerszegi polgármester. Szerkeszti N. Szabó Gjula. (Bővebb felvilágo sitést hirdetésekre és közölni valókra szívesen ad a szerkesztőség Zalaegerszeg, Villasor 8.)
= Práger Jolán (Király-u. 29.) tisztelettel ertesili a nagyérdemű közönséget, hogy cső- és napernyő-készítő- és javító műhelyét megnyitotta, melyben a legutolsó divat szerint, legjobb anyagból, jutányos áron készít férfi- és női ernyőket. Javításokat gyorsan és jutányosán eszközöl.
= Oszkár bácsi mesedélutánja április 26 án d u. Va5 órakor lesz a kanizsai gyerekeknek a Polgári-Egyletben. Belépő dij 40 fillértől I pengőig
W\\M divat úti uri indát
kizárólag angol szövetből készít Sörlei Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Főút 5. szám.
=* Beretvás Pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
— Épül a DV balatoni gőz-, hajója. Tudvalevőleg a balatoni gőzhajózási a Máv. és Déli vasutak vették át a balatoni forgalom fejlesztése érdekében és az eddigi hajókon kivül több uj hajót be is állitottsk már az üzembe. A Délivasul (Duna-Száva—Adria) most építteti saját szép termes balatoni gőzhajóját a Dunagőzhaj "írási Társulat óbudai hajógyárában, melyből a Dunán járó legújabb tipusu gyorshajók is kikerültek, melyek forradalmat jelentettek a dunai személyhajózás terén. A gőzhajó hamarosan elkészül és mire megindul a balatoni fürdőidény, már fürgén fogja szelni a régi hajóparkkal együtt a Balaton hullámait.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
= Tenniszütő dupla hurozással „Oloria* 21 pengő, chromtalpu ten-nisz-cipők női 14, férfi 15 pengő. Labdák, Slessenger, Dünlop, Handi-cap. Olcsó árak, mert közvetlen behozatal. Szabó Antal fporiüzletében.
= Fegyvergyári Steyr strapa kerékpárnál a váza belső és k&lsö maflái van ellátva. 5 évi jótállás! Weiner Gépárnháx, Csengery-ut 2.
— Testvérek egymás között. Tuboly János bftJei földművel valami semmiségen összeveszett bátyjával, Mihállyal. A szóváltásból verekedés lett, melynek során Tuboly Mihály öccsét hálbaszuría. Súlyos sérülésével az egerszegi kórházba szállították.
RHEUMA
legkellemesebb hatásos gyógyszere
Salvator forrás.
= Kereteztessen Melczernél Ka-zinczy-ulca 1. Árban, minőségben és kiszolgálásban igen meg lesz elégedve. Oyőzödjön meg.
— A Keresztény Nőegylet Ingyen-ebéd akciója keretében a köveikezö családok adnak hetenként egy-két ebédet a szegénység gyermekeinek : (folytatás) Kozák Oézáné 2, Kozinszky Józsefné, Krausz Jó-2se(né, Krátky Oyörgyné 1—1, dr, Kritky Isivánné 1, dr. Kuhár Otlóné, Kugler Antalné, Kugler Sándomé, Kulor Jánosné I —I, Kutassy Kálmánná 2, Lodner Ferencné, dr. Laub-haimer Alánné, Lieb Oszkámé 1—1, Lilsár isivánné 2, Lenz István, Lábay józsefné, Lázár Sománé, Lukács Je-nőné 1 — 1, Mráz Kálmán 2, Magyar Józstfné, Mágics Jánosné, Mathea Károlyné, Mázol Gyuláné, Marlincse-vics Imréné 1—1, Mikeller Béláné 2, Markó Andrásné, Melz Józsefné, Martinék Fanny 1—1, Mayer Károlyné 2, Makoviczky Gyuláné 2, dr. Malek Lászlóné 2, Mágics Ferencné 2, Merkly-Belui Józsefné, Mischon Jánosné, Marton Jánosné, Molnár Sándor, Nagy Jcnöné, Némelh Sán-dorné, Nagy Antalné, Neusiedler Jenő, Nagy isivánné, özv. Noll Ferencné, Novolny Mihályné, Németh Ernőné, Nagy Ferencné, Nóvák Jó-
i szabás 1 Fővárosi múili
SSrtet Zaigmond
s/abóiiiejlernei Nagykanizsa, t-\'óut Keton, uiiioa. a.ihu |
zselné, Németh Qyula, Oláh Pálné, Orbán Józsefné, özv. Ossko Péteraé, Ofenbeck Vilmosné I—I, dr. Orley Oyörgyné 2, Oivös Emiiné I, Presz-ler Oézáné 3, Prusek Ferencné, Preyer Lászlóné. Pőrzse Oyörgyné, Pasqualclti Oyuláné, Pichler József, Perényi Jánosné I—1, özv. Pállfy Alajosné 2, Pollik Isivánné, dr. Pogány Béláné, Plander János, Práger Ferencné, Pusofszky Lajosné, Pap Bálint 1 — 1 ebédel adnak hetenként. További felajánlásokai elfogad lapunk szerkeszlöeége. (Folyt, köv.)
Schvarcz Dezső cégnél e héten kalap-kláruslUs.
— Gyermekek I Oszkár bácsi április 26-án mesél a Polgári Egyletben.
= Az ujabb Időben csodálatosan fejlődölt a mühimzés technikája varrógépeken. Brandl Sándor és Fia cég állandó himzőlantotyamán szebbnél szebb hímzések készülnek a világhírű PFAFP varrógépeken.
— Kereteztessen és üvegsz-tcssen legolcsóbban PUM-nál Király-utca 10.
— A botfal tötdstlllyedáft, miről mi is iriunk, — mint megálla-piiotlák — az okozta, hogy a sok esőzés tolylán a hegy belsejében a víz nagyobb darab területet alámosolt.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 ánrtlia 17

A Magyarországon üzemben levő 3500 darab Fordson-traktor
hirdeti az igazságot! Rflelis és Pintér Szombathely, „Ford" autorizált képviselete.
Telefon 77. Alkatrész-raktár, mintaterem, motorüzemü szerelőtelep.
Telefon 77.
MPIREHO
Április 17, vasárnap
: Római katolikus: Húsvét. Protestáns: : Húsvét. Izraelita: Nisan hó 15. (Pasz.) : Nap kel reggel 5 óra 10 perckor j nyugszik délután IS óra 50 perckor.
• Városi Szinház jnozi előadásai 3.5. 7 : és 9 árakor: Schillbrigid hősei. törté-: nclmi dráma a napoleoni időkből.
• Uránia mozi előadásai 3, 5. 7 és 9 : 9 Órakor: Ungtergelcg, dráma a canadai : Őserdők világából.
• Világ mozgó előadásai 3, 5, 7 és 9
• órakor: Rc|lclmek éjszakája, dráma.
Április 18, hétfő
: fcőmM katoUkuj: Húsvét. Protestáns: : Húsvét. Izraelita: Nisan hó IÜ. (Pasi.)
• Nin kel retjei 5 óra 08 perckor,
: \'ívTigsa-: dclután 18 óra 52. perckor
S/t. László cserkészek szinelőadása Vi9 órakor a Rozgonyi-u. tornateremben.
Városi Szinház moii előadásai 3, 5, 7 és 9 órakor: Vórös és fekete, történet a rulett rabjaitól.
Uránia mozi előadásai 3, 5, 7 és 9 órakor: Nehéz a levegóbó! élni.
Világ mozi előadásai 3, 5, 7 és 9 órakor: Lidércnyomás, deteklivtörténet.
Április 19, kedd
Római katolikus: Emma. Protestáns: Koc-«á.d. Izraelita: Nisan hó 17.
Nap kel reggel 5 óra 06 perckor, nyugszik délután 18 óra 53 perckor.
Városi Szinház mozi előadásai 7 és <> őrikor: Vörös és fekete, történet a ruletl rabjairól.
Uránia mo*i előadásai 7 é» 9 órakor: Nehéz a levegőből élni.
H öl nyék részére L\'gjobb szabású mell és b3risny;:-tanok k;.p hatók Viigó Endre illat.-zertáránsn.
— Kovács Gyuszika II. elemista leve/et irt a szerkesztőnek. Kedves S\'.erkesziő bácsi! Nagy örömöm volt ma, mert levelet kaptam a drága Margit Nénitől, a „Tün-dérvásái" gyermekújság szerkesztőnőjétől. Azt irji, hogy nagyon mu-hiságos a húsvéti „Tündérvdsdr*. Meséi a nyusziiskoláről, ahol a tapst-füles nebulói a nyuszi ABC-t tanulják. Gyönyörű mesél mond Ilonka tortájáról, Laci husvéli tojásáról. Atnne lesz a busvéti számban Margit Néni gyönyörű regénye, a Kis-anyám folytatása. Leaz benne rajz iskola, kivágni, kivarrni és festeni való képek, rejtvények, szóval egész vakációra való szörakozis. Arra kérem Szerkesztő Bácsit, irja ki az újságjában, hogy a gyermekek ne cu\'«ro\', nyalánkságot vegyenek, meit a Tündérvásár s kkal édesebb a legfinomabb cukornil is. Az uzsonnx-pJnzből minden gyermek spórolhat 1 p-\'tk\'.ó 20 fillér: egy negyedév alatt. £n is igy teUem. Aztán ezt a spórolt pénzt büküldiem a Tündirvásár kiadóhivatalának (Budapest, V/c., Aka-démirt-uca 10. és azóta én v3gyok a legboldogabb gyerek a világon, mert minden héten megkapom a Tündérvásári. Aki tehát boldog akar lenni, csinálj* utanam. A Szerkesztő Bicsi fce/eit csolkolja Kovács Gyusszi II. elernisin.
A Fegyvergyári Stevr kerékpár az egész világon vezet! Weiner 6cpáraház, Csengery*nl 2.
= Egy rádió tudósítás. A hirek gyors és megbízható közzétételéért rádiót állítanak fel helyiségeikben a lapok szerkesztőségei. Munkatáraunk rádió utján Budapestről küldte el hozzánk a hírt, bogy hangos reklámok helyett elhatározta az üzleti szolidságáról, valamint páratlan férfi és női szöveteiről világhírűén elismert Semler cég, (Budapest, IV., Bécsi-utca 7. szám) hogy felhalmozódon maradékait icnükivül occassiós árban áruaitja, melyekből való vétel Kiváló alkalmat nyújt a világhírű Semler cég közismerten legjobb eredeti angol szövet különlegességeinek alkalmi áron való beszerzésére. — Figyelmébe ajánljuk városunk é? környéke laki inak ezen több min: háromnegyed évszázad óta fennálló c^gci, mely nagy súlyt be\'ysz aru, hogy vidéki vásárló közöii3ége soron kívül a legfigyelmesebb kiszolgálásban részesüljön.
fiozeósmE&m
Városi Színház mozi előadásai szombaton 9, vasárnap 3, 5. 7 és 9 órakor: Schillbrigdd hősei, történelmi dráma a nnpoleoni időkből 8 felv.
Hétfőn 3, 5, 7 és 9 órakor, ked-\' deu 7 és 9 órakor Vörös és fekete történet a rulett rabjairól 8 felvonásban. Főszereplők Lois Moran, Ben Lyon és James Kirkwood.
Uránia mozi előadásai szombaton 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Lángfergeteg, dráma 8 felvonásban.
Hétfőn 3, 5, 7 és 9 órakor, ked-den 7 és 9 órakor Nehéz a levegő bői élni. Bemutatja Reginald Denny.
Világ mozi előadásai húsvét vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Rejtelmek éjszakája. Dráma egy leány éle téből. Főszereplő Anita Slevvjrt.
Húsvét hétfőn 3, 5, 7 és 9 órakor Lidércnyomás vagy „A hamis bűnjel", deteklivtörténet. Főszereplők: Anna Q. Nilsson és D. W, Warner.
Keszthelyi Uránia. Vasárnapon nTitl a csibészkirály 12 felvonásban. Egy kis heicegnő és egy árva fiu kalandjai.
Hétfőn „Cirkuszbestiák" 10 felvonásos hatalmas drámai film Harry Piel főszereplésével, partnere Hanny NVeisse magyar származású filmstar. Kedden nincs előadás.
Borzalmas tűzijáték-szerencsétlenség
Pécs, április 16. Vadnay Gyula tűzijáték-üzemében ismét borzalmas szerencsétlenség történt A kísérletező Vadnay kezében a tűzijáték felrobbant és mindkét kézfejét valamint arcát teljesen szétroncsolta! A melle\'.tc dolgozó Makker nevű munkás it súlyos sérüléseket szenvedeti. Vadnay felgyógyulásához kevés a remény.
Bányaszerencsétlenség
Newyork, április 16. A p.nnsylvá-niai Altoona bányában a lal&jviz váratlanul eiőntött egy tárnát él 26 munkást megölt.
Párisi kommunisták tiltakoznak a Szántó-ítélet ellen
Páris, április 16. A párisi loir-uiuniMapáa pér/eken délután küldöttségileg tiltakozott a budapesti kommunisták elitélése ellen. A kül-dótlség vezdőj: olyan szemtelen r.vd-jrbsn adta elő memorandumát, hogy a magyar követ kiu\'asitoila a követség épületéből.
Magyar—cseh kártalanítási tárgyalások
Prága, áprüis 15. Az egyik prágai hírszolgálati iroda jekntése szerint legközelebb lárgyalásokal fognak folytatni a magyar kormánnyal bizonyos kérdésekben, amciyck a felvidéki megyék és kerületek vagyooá nak elvesztésére vouaikoinak. Tekintettel a felvidéki hiielintézjtck közpénzekkel történő szanálásának előrehaladott voltára, a szanálás most már a befejezéshez közeledik. Időszerűvé vált az is, hogy rendezzék a hitelintézetek és a budapesti központok között az egykori hitelek visszaadásának kérdéséi. Ezek az összegek kb. 30—40 millió régi magyar koronát tesznek ki.
Kina japáni követe visszatért Kínába
Páris, április 16. A külügyminiszterhez. ma érkezett a jegyzek, amelyet Csen kantoni külügyminiszter nyújtott át a hankaui francia konzulátusnak. — A SanghaibM érkező egyéb jelentésekből kitűnik, hogy megerősítik az északi csapatok ál talános előnyomul.-sát. Noha S.ng Iniba i izgatások folynak a munká-
Nagykanizsa szenzációja ^
a Központ kávéházban
1927. április lió 16—17-én, szombat-vasárnap V»10 órai kezdettel
amaoTsr lrprinan és a "W" kiséré
UldgycU ftttllllgu külföldi legnjabb táucmüsor fővárosi művészekkel
SzUnelekben Kas. Ferenc „Kóta király" a legújabb fővárosi nótákkal, kuplékkal szánkózhatja a n. é. közönsíget zárórái.e.
A magyar keringőt a helyszínen megtanulhatja.
Hendezö: Déri Sándor. Asztalok előre lefoglalhatok.
sok körében, a városban mégis nyugalom van.
London, április 16. A Reuter-iroda tokiói jelenése szerinl Kina japáni követe visszatért Kínába, valószínű, leg azért, mert küldetését nem kapta meg.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( A Nyugat húsvéti száma
rendkívüli terjedelemben megjelent. A keltészakadt magyar irodalom problémájáról Schöpflin Aladár fejti ki véleményét 8 cikkében főként azt a rendszere* üldözést leszi szóvá, ■■mely a Nyugat íróit a hivatalos irodalom réseiről érte. A húsvéti szám másik nagyérdekcsségü közleménye : Szemelvények Baumgarlen Ferenc kritikai munkáiból. Abból az alkalomból, hogy Baumgarten Ferenc tiz milliárdos alapítványt tett, a Nyugat szükségesnek látta, hogy a végrendelkező intencióit kritikai nézetein és állásfoglalásán keresztül a magyar irói világ elé tárja. Ignotus a műfordításról ir tanulmányt. M. Pogány Béla pedig Révész Béláról ad ki irói portrét. Az uj számban három nagy novellát találunk Barta Lsjos, Moly Tamás és Színi Gyula tollából. A kritikai rovatokba Kosztolányi Dejső, Kürti Pál, Schöpflin Aladár, H^vesy Iván, Línyi Vikor, Rabinovszky Márius, Igno us PM és Péterfi István irtak. A szám ára 2 psngő. Negyedévi előfize ési dij 8 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VII. Lka-utca 31. szám.
)( Az „Uj Idők" húsvéti száma a rendesnél is gazdagabb tarlalom-iml, diszes illusztrációk egész sorá-v.il jelent meg. Hetceg Ferenc és Thurston érdekes és nsKysiJcerfl regényeinek folytatásain kívül közli Rákosi Jenő cikkét, Herccg Ferenc, Lázár István, Róbert Franchville elbeszéléseit. Tolsztoj Alexej nagy versét Telekes Bíla művészi fordításában, részletes bessámolól az ui tavaszi divatról, a lap rendkívül népszerű rovatait, valaminl számos időszerű képet és cikket. Az „Uj Idők" előfizetési ára negyedévre 6.40 pengő. Mutatványszámot kívánatra díjmentesen küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
)( A „Magyar Cserkész" most megjelent pompás húsvéti száma nagy külföldi ifjúsági lapok vaskos pé\'danyaira emlékeztet bennünket. Nagy alakban, harminckét oldalon színes címlappal, tömör és gazdag tartalommal hagyta el a sajtót ez a szám, melyben ismert ifjúsági irók elbeszélései és novellái praktikus ismeretekre, tanító leírásokkal váltakoznak. A lap megemlékezik az elhunyt Prohászka püspökről, a Cserkész Nagytanács volt tagjáról, kinek legutolsó fotográfiáját is hozza. — Illusztrált cserkész elbeszélések és fényképfelvételek, rádió, hirek, angol lecke, pályázatok teszik a lapot még változatosabbá. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, V. Hajnal-utca 6.
\' i<327 április 17.
ZALAI KÖZLÖNY
1 1
SPORTELET Humoros esetek a sportban
Irta: Dr. Mező Ferenc
A minap az Országos Testnevelési Tanács Kikérésére lenti címert előadást tartottam a rádióban. Szűkebb hazámról, Zalaorscágból is elmeséltem egy-egy jólzü esetet. Abban a hiszembenn, hogy e néhány szerény igényű lokális följegyzés a Zalai Közlöny olvasói egy részéi is érdekelni fog|a, előadásom e részéi készséggel bxsálom a sz.\'rkesztö-ség rendelkezésére.
Csonka-Magyarország ma is mO-ködö sportegyletei között — mint Ismeretes — legrégibb\' a Nagykanizsai Torna Egylet, amelyet 1866 ban alapítottak. Derék egyletünk már 17 éren át szolgálta a testi kultúra ügyéi, amikor, miért-miértse, kon-kurrensl kapott: a városbeli fiatal ság egyrésze elhatározta, hogy Nagykanizsai l/lak Torna Egyesülete névvel uj egyletet alapit. A minap Jobb-létre szenderült Halls Pista bátyánk telt az elnökük 1883. augusztu-30-án hívta egybe az alakuló közgyűlést, mégpedig az Ugy fontosságára való tekintettel, egy listával, amelyen a tagok aláírásukkal erősítették meg, hogy tudomásul Veiték a meghívást. A gyűjteményemben levő tv ttnusága szeriül Buzády Boldizsáréi egész Wagner Űyörgylg, mindenki aláirta a nevét, csak az egyik M-belüs taggal volt baj: a kézbesítő ugyanis ezt irta az Ívre:
.Mir tegnaptól fogva be van rúgva\'. » •
Mint a Zalaszentgróti Sport Egy tel elnöke, 1914. tavaszán tevéiben megállapodtam a szomszéd Tapolcai Sport Club intézőjével, hogy március 29-én átrándulnak hozzánk barátságos fulball-mérkőzésre.
A kiiűzött napon alig hangzik el a délharangszó, máris megindul a kicsinyes népvándorlás a pilya felé ét két órára már teljesen mrgmlii a közönség a székeket, padokat. Ám egyszerre csak hírnök jó a sürgönybordó képiben és pihegve szól: .Sürgöny jött, nem jönnek a tapolcalak\'. Egyszerre lett nagy ribilló, szidták a szomszédokat s bizony csőstül hullt rájuk a zalai radai áldás.
Másnap a helyi lapban nem a legbarátságosabb hangon kommentál tuk a lemondási.
i
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VfrfiR
1927. április 30-tól május 9 lg
50% Mii kedvezmény
u összes belföldi vasutakon és hajókon.
Visártgazolvinyok kaphatók és felvilágosítást nyujlanak a:
TÁ8AHXE0DA: iiij>til, UHitwiJ-1.1.
valamint
•fltuiuii: bntuÍBil Tiliüjtotii 1.1.
á vásárigazolványok ára P 3-20.
Néhlny napig még dohognak a zalavölgyi városkában az indokolás nélkül cikíseit lemondta mi if, majj napirendre is térnek már loiöiie, amikor egyszerre csak levelet hoz ;t posta a lapo\'caiak intézőjétől. Szól pedig az irás cképsn:
.A Zalavölgyt Hírlap ban közlésünkre válaszolva, értesítem: arra nem reagálok, a levelezésük előttem, az utolsóra sürgö-nyileg és levélileg válaszoltam. Tisztelettel...- — s következik az aláírás.
Azóla eltelt már 14 nehéz esztendő, de én ma is töröm a fejem, hogy leveleim nem jutottakéi akici Tapolcára, de azért az utolsóra mégis tudott válaszolni a fifikus inlézó.
Hat évvel ezelőtt, mikor még .fiatal" nak számitolt, tészlvetl a Nagykanizsai Torna kgytet orszá gos atlétikai versenyén az elpusztíthatatlan humoráért is közkedveltségnek örvendó Somfay Elemér is. — Ugyanezen a versenyen startolt a fővárosi rivális klub, az MTK egy osztaga is, közlü\'c egy jóképességü négyszázas lu\'ó is: Kainrtth (akkoriban még titkos bajnok|elöitkénl emlegették, azóla visszavonult a versenyzéstől.)
Kinek a hibájából, kiéből se: elfeledlek célszatsgról gondoskodni. Az egylet egyik vezetőembere, Singer Sándor segíti ki nagy zavarából a rendezőséget: egy kerékpárost szalajt a lakására és — jobb hiányában — elhozat onnan egy gombolyag vékony ker.detfonalat. Alighogy kifeszítik a célszalagbelyeltes fonalat,\'fitymálva Jegyzi meg a hórihorgas négyszázas:
— E: nem Jó, ezt nem lehet elszakítani.
— Mindenkinek nem — forrázta le öl Somfay.
• •
Ugyanerről a versenyről így számolt bí a helyi spor.lap, az azóta jobblétrc szenderült Dunántull Sporthírek tudósítója:
„A rekkenő hőségben minden arc lesült. Egyik-másik pesti atléta felsült, akadt olyan funkcionárius, aki egyszer-másszor belesült szerepébe, ellenben az indítónak mindig elsült a pisztolya. S végül egy szónoki kérdés : nem sült ki a szemük azoknak az atlétáknak, akik levélben is, táviratilag is Jelezték indulásukat s mégis otthon maradtak ? Persze leégni senki sem szerel, a vidéki atléták Icgke-vésbbé..."
A „KATHREINER-KNEIPP MALÁTAKÁVÉ" jóizü, egészséges és amellett rendkívül olcsó is.
E tulajdonságoknak köszöni össze nem hasonlítható elferjedellségét és sok millió családban való közkedveltségét.
Nem indokolt-e tehát, hogy minden háziasszony, aki a valódi Kathrelnerl még nem próbálta ki, kísérletet tegyen vele ?
E versenyről még a következőket olvastuk az imént említett lapban: A középtávfulók, Krómer Z illán és l.aufer, keltő távolságra maradlak Orosz Pityutól és Gáltól (MAC), a rossz nye.vek szerint azért, hogy azok stílusát zavartalanul tanulmányozhassák. Az 1500 méteres futás elmaradt, még pedig, mint megbíz-htló helyről értesültünk, azért, mivel a jelentkezők nem mertek starthoz állni, ahogy megtudták, hogy a versenyen Kollarits Oíza, a Törekvés egykoron bires birkózója is elindul — furkósbottal a kezében. Marvatlls Kálmánról, immár Európa-szerte ismeri diszkoszdobónktól így itt a tudósítás : Sportszerű életmód I Ez az alfája és ómegája minden tanácsnak az aktív sportoló számára. Ugy mondjak, Itt a nyitja annak a rejtélynek, hogy miért nem váltotta ba még mindig a hozzáfűzött reményeket nagyrrhlvatott su\'yatlélánk, a szőke Marvalits. A sulydobásban nem erőlködött, szárazon tartogatta puskaporát, a diszkoszban 36 37 méterével meg se közelitette tavaszi hatalmas formáját, gerelyvetés köz-b:n pedig egyre ec motoszkált fülében : .Ha rövid a karod, toldd meg egy lépéssel !• Négyszer is kilépett, de azért tisztességes eredménnyel nyerte meg versenyét. Kilépést Ivei alighanem Somfayntk akart imponálni, aki tudvalevőleg állandón .kiugrik, belép, kilép". H :uréka I Megvan a magyarázata, míérl nem \'él a ml szimpatikus barátunk spjrt szerű életet: ebben is Somfavt u\'á-nozza, csakhogyelf;lejti, hogy S jtnfay nős és két gyermek atyja.
De ha már Kanizsán vagyunk, hadd em\'ékezzünk meg Zoliról, aki néhány évvel ezelőtt közkedvelt és közismert atléta volt az egész Dunántúlon, de még a fővárosban is azzá
szánt, vontat, csépel, kedvező fizetési felléfelek, olcsó kamat melleit szállítja:
Automobil és traktor kereskedelmi r.t.
utorizáft FORD képviselet .
BUDAPEST, VII!., RÁKÓCZ1-UT 19. SZÁM. Fióktelep: Székesfehérvár, Nagy Sándor-utca 9. szám.
Nagy alkatrész raktári j«i
lett egy mulatságos tévedés? révén. 1920 ban, Szent István napján fölindult a fővárosba és elindult az Óbudai Torna Egylet margitszigeti versenyén az 1000 méteres síkfutásban. Négyen indultak, köztük ez akkor már (vagy még) jóiépcsségű Fonyó (MTK) is. Az első 300 méteren Fonyó vezet, de az egyenesben mell-je vág Zolink, egy-kettőre elhagyja és abban a hiszemben, hogy az utolsó 300 métert futja, irtózatos finisbe csap. A tribün népe egy ideig álmélkodva nézi az ismeretten futót, majd amikor látja, hogy 600 méternél megáll és zavartan keresi a célszalagot, viharzó hahotába tör ki. Kózbcn elszáguld mellelte Fonyó, ekkor már észbe kap a Zoli és az utolsó kört lehorgasztott fővel bum-llzza végig, ugy, hogy ideje közel 4 petc\'aez Jár. De nem is kapott se azelőtt, se azután oly tapsot, mint amikor betámolygott a célba.
tta.lja: ZrM lTMtltl>tr fc ítap-kareakaiás IX, lacjkaaiasa
II magyar büslpar remeke az
ESTERHÁZY
KONSERV
VIRSLI
Tartósságát a pléhdobozban hónapodig garantáljuk. Abból kivéve
rádig iriii radkii Ízletes.
Fürdők, szállodák, éttermek, kávéházak, csemege-üzletek számára
nélkQlOzhetetlen I
Gyártja:
u ESTERHÁZY PÍl
Rábaközi Husárugyára
KAPUVÁR.
Tájékoztató ár|egy2ékel ingyen é6 bérmentve küldünk egyéb finom szalámi- és hentesáruinkról, valamint konserv sonka- és más különféle huskonserveiaktöl.
Levélcím: HUSÁBD6YÁB KAPUVÁR. Telefon: KAPUVÁR 25.
BP-TEUfOttf 982-85~H
1*
ZALAI KÖZLÖNY

Sikerem titka
Itta\'. Ctiarltc Chaplin
Ncwyork, április liö.
(A .Zalai Közlöny* alkalmi leve-lezöjétól.) A vilisi botrány hullámai már eltllöbcn vannak, Charllc Chap-lin béketárgyalásokat kezdet Hatelas feleségével, aki ette bewonielte a hulapi támadásokat. Vatószinü.\'hogy a hizasürsak között a béke végleg tlclyreátt és a film koronázatlan le jcilrlmc visszaköltözik llollywoű<lt>a és folytatni lógja művészi tevékenységét. Ezzel az örvendetes hírrel egyidejűleg módomban van közölnie Clurlle Chaplin legújabb cikkét, amelyben sikereinek titkáról rántja le a leplet.
Mindig rosszul érzem magamat és igyekezem megszokni, ha valaki azt kérdi tőlem, hogy áruljam el tiikál annak, hogy miként sikertllt mindig megnevettetnem közönségemet. Pedig az én komikumom egyáltalán nem titokzatos. Véletlenül ismerem az ember jellemének néhány sajátosságát és szakmámban ezl kihasználom. Mindent összevéve ugyan is minden siker titka az emberi természet ismerete akár kereskedő, vagy szállodás, akár kido, vagy színész az ember.
Mindig olyan valakit viszek a közönség elé, aki furcsa kellemetlen helyzetben van. Humoros filmjeimnek azért van olyan közvetlen sikerük, mert java részükben rendőrök szerepelnek, ekik a kanálisba esnek, megbotlanak egy meszes vödörben és mindenféle kalamiláson mennek keresztül. Tehál olyan emberek válnak nevetségesekké, akik egyébként méltóságukkal reprezentálnak és annak fontosságától sokszorosan maguk is át vannak hatva. Ilyen em-beteknek kalandjai sokkal Inkább ingerelnek nevetésre, mintha ugyanezek a dolgok egyszerű polgárokkal történnének.
Még kómikusabb a kifigurázott személy, ha nem akarja belátni, hogy valami rendkívüli történi vele és minden áron fejébe veszi, hogy megtartja mélióságát. A legjobb példa erre a részeg ember, aki már beszédjével és járásával elárulja magái, bennünket azonban méltóságteljes magatartásával meg akar győzni ártól, hogy Józan. Az ilyen sokkal kómikusabb, mint a danoló ember, aki nyíltan mulatja részegségéi és nem. törődik vele bárki Is látta.
Ezért minden filmem alapötlete az, bogy groteszk helyzeteket, kala-mitásokat okozzak és ezek alkalmat nyu|tanak nekem, hogy Misigbeesett komolysággal normális gentlemanként viselkedjem. Ezétt Iparkodom, bármilyen rossz helyzetben Is vagyok, nyombin pálcámat kézbe venni, kalapomat megigazilani és nyakkendőmet meglapogatni és rendbe hozni, még akkor is, ha éppen lejemre estem.
Egyben mindig az eszközök öko-nomizálására törekedem. Véleményem szerinl ugyanis többel ér, ha egy epizód kétszer nevetteti meg a közönséget, tnint kél különböző\' ok. .Chaplin mini fegyenc" cimü filmemben sikerült ez legjobban. Egy fiatal leánnyal egy erkélyen ülök és lagylaltot eszem. Egy emelettel mélyebben egy kövér, tiszleletre-méltő, jól Ollözölt hölgy ai. Miközben fagylaltozom, a kanálról lecsurog a ;é, átszivárog nadrágomon, majd az erkély rácsán és a termetes hölgy nyakába csurog. Az első ne vetést saját télazegségcm okozza, jt másodikat, amely még erősebb, a fagylalt-lé megérkezése a hölgy nyakara, aki ordítozva felugrik helyéről. Egy mot.vum két személynél Idézett
VÁROSI SZÍNHÁZ
Húsvét vasárnap 3, 3, 7, 9 órakor
Történelmi dráma a napgeonl időkből 8 felv.-ban
Főszereplők :
Imogene Bobertson, Rudolf Wleinert. Hétfőn 3, 5, 7 és 9, kedden 7 és 9 Arakor
Vörös és fekete
Történet a rulett rabjairól 8 felvonásban. Főszereplök: Louia Moran, Ben Lyon és James Kirkwood.
^JRANIA
Húsvét vasárnap 3, 5, 7, 9 érakor
LflNGFERGETEG
Dráma 8 felvonásban a canadal őserdők világából. Főszereplők: House Peter és Wanda Hawley. aMMWMMMMWMMWMWMWWWWWWWWms
Hétfőn 3, 5, 7 és 9, kedden 7 és 9 órakor \' 1 rr ■ fri r i
Bemutatja Reginald Denny.
yVILAG > ———
Húsvét vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor \' • K t •
--
Dráma egy leány életéből. Főszereplő: Anita Stewart.
Húsvét hétfőn 3, 5, 7, és 9 órakor
Lidércnyomás
vagy „A hamis bilnjel" delektivlörténet.
Főszereplök: Anna Q. Nilsson és D. W. Warner.
elő bonyodalmai és kélszer nevetette meg a közönséget.
Amilyen egyszctUnek látszik ez, mégis az emberi természet két eleméi csiklandozza: az egyik a közönség öröme gazdagságot és luxust bajban látni, a másik a publikumnak az a vágya, hogy ő is ugyanott érezze, mint a szereplő a vásznon A nép általában megelégedett, ha a vásznon látja, hogy hatalmas,\' vagy gazdag emberek bajba kerülnek. Ennek az az oka, hogy az emberek kilenctized részt szegény és belsejében irigyli a másik egytized gazdagságát. Ha a fagylaltot egy szegény mosánő nyakába po-tyogiattam volna, ugy nevelés helyed a közönség a szegény asszony iránt VjIó részvétét éttem volna el. Sokin kérdezték tőlem azt is, hogy honnan vettem szerepkörömhöz az ideál?
Nos erre azt feleltem, hogy ez az összes angoloknak akiket londoni tartózkodásom alatt mrglsmerlem, synlhézise. Hosszas töprengés után határoztam cl, hogy modellemai veszem ezeket az angolokot rövidre vágott bijutzaikkal, bambusz-pálcá-a, jukkái és teájuk ragadó ruháikkal. A bot ideája talán legszerencsésebb eszmém, mivel pálcám lett először Ismertté. Másrészt alkalmazását odáig fellesztctlem, hogy már msgában véve kémikus jelleget kapóit
Eleinte magamnak sem tudtam számot sdnl arról, hogy a sétapá\'ca az emberek millióinak meuuyiie a .dandy" bélyegét kölcsönzi. Mi azonban már tisztában vagyok avval, hogy ha pálcámmal és komoly le-kin\'etemmel a szinen megjelenek, — méltóságteljes benyomást keltek és ez az, amil akarok.
A Budapesti Nemzetközi
Vásár kedvezményei
Április 30-án nyílják meg az Iparcsarnok összes helyiségeiben és külön erre az alkalomra épített parii-Ionokban a Budapesti Nemzetközi Vásárt. A vásár rendező bizottsága azok számára, akik a magyar áru-kiállitást meglátogatják, különböző kedvezményeket biztosított. Ezeketa kedvezményeket elsősorban természetesen vidéki és külföldi látogalök vebelik igénybe.
A magyar halóságok, valamint közlekedési vállalatok által a Budapesti Nemzetközi Vásár ide|ére engedélyezett kedvezményeket kizárólag csak az élvezheti, aki a vásár vezetősége állal kiadott vásátigazol-ványt megszerzi magának. Belföldiek számára kétféle vásárigazolvány készült: külön a látogatóknak és külön a kiállítóknak. A látogatóknak április 29-től május 12 lg nyújtanak meneldijkedvezményeket. Az Igazolványok a vásár tb. képviaelőlnél szerezhetők be.
Ebben az évben a Bodsputi Nemzetközi Vásárra kedvezményesen ulazó kiállítóknak és látogatóknak a kiindulási állomáson te!|esáru Jegyet kell vállaniok, mellyel Ingyen utazhatnak vissza. Éppen ezért a menetjegyek az utazás végéig gondoaan megőrzendők.
A látogatók elszállásolásáról Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi HK-alata és pályaudvari kirendeltségei gondoskodnak. Lakásokat bárki előre is megrendelhet, ha a vásár-igazolványrő! leszakított levtlezőla-pot beküldi az idegeiforgalmi hivatalnak. Természetesen mindenki olyan áru lakást kérhet, amely társadalmi és vagyoni viszonyainak leginkább
mt£ vás\'ír május 9-én log bezárulni-
927. 1 április 17,
ZALAI KÖZLÖNY
(Az NTE Csáktornyán.) Az N. T. E. bajnokcsapata Keimen Ferenc bankigazgató az NTE (ár;, elnökének vezetése alatt a husvé:i Ünnepekre Csáktornyára rándul ki, hogy összemérje erejét az oltani csapatokkal. Az együttfj;cl naey-számu lelkes sporiglrda uiazik Tekintve, hogy az ottani egyesületek leljesilményelt nem ismerjük az eredményekre vonatkozóan jóslásokba nem bocsálkozhaluuk. Roméljük, hogy az N. T. E crkölc„i sikerekkel megrakodva tér visfza elsó nemzetközi mérkőzésének színhelyéről. A csapal vasárnap hajnalban indul Kanizsáról.
(Az NSE Szigetváron és Barcson.) A Nagykanizsai Sporl Egye-sü\'el szívós lizeneggye husvél első napján bajaoki mérkőzési játszik Szigetváron a Sz. A. K.-al. Eiős küzdelem ulán a kanizsai csapal győzőiméi várjuk. Husvél héllőri ellogadlák a Barcsi Sporl Cub meghívását barálságos mérkőzésre.
(Futbullblróvlzsga Nagykanizsán.) Nehéz és hosszadalmas u án-járás.nlán végre sikerüli a nagyka-níisalbirólantolyam hallgatóinak elérőtök," bogyvizsgálatuk terminusát rövidesen ktlüzlk. A vizsgálat időpontja előreláthatólag az ünnepek ulán köveik\'ző helek egvik\'n I az. (Bokszszakosztály az NTE-ben.) Néhány lelkes, sporlegyén elhatározta, hogy az N. T. E. kebelében bokszszakosztályl létesít.
(Vasárnap nyílik meg a Zrínyi tenniszpályája.) A Zrínyi Torna Egylet lennis8zakoszlálya ezúton közli tag|aival és az e sporl iránt érdeklődőkkel, hogv pályáit I. hó 17-én, vasárnap délután 15 órakor megnyilja. Katón izene.
(Kerékpárverseny.) A Nagykanizsai Kerékpár Egylel husvél másnapién délután (él 3 órai kezdettel házi országuli kerékpárversenyt rendez. Start a főtéren. Haladók részére 26 kilométerei pálya (Galambokig és vissza), négy dij. Lassusági verseny 100 méteren, 2 dij. Gyermekverseny 12 éves korig Főtér, Sugár ut Rozgouyi.ulcj, Erzsébet-lér és vissza, háromszor, 2 dij. Nevezési dij minden versenyre külön 160 pengő. Nevezési haláridő április 15. Nevezni lehel Donálh műszerésznél. Erzsé-bellér.
(NSE vigalmi kerékpárosok.) Az NSE vigalmi gárdája húsvét első \'iap|án mérkőzik a kerékpáregylel futballistáival.
Felrobbant titkos lőporraktár
Bukarest, április 16 Gilac egyik külvárosi utcájában robbanás történi, mely kél házat rombadönlötl, öl emberi megöli és sokai megsebesített. Andre Mihály gyári munkás lilkos lőporraklára robbant fel. Andre felesége is meghall.
Földrengés
Mendoza, április 16. Csütörtökön délelőtt itt husz percig tarló löld-tengée voll, meiynek következtében számos ház megsérüli, 16 ember ""Shall és ötven megsebesült. — Mendoza tartomány belsejében ez tddigi jelentések szerint minlegy •záz emb:r hall meg.
13
KÖZGAZDASÁG
Nem kell a gazdáknak zöld-hitel
A magyar gabonakereskedők egészen uj és meglepő panasszal jelentkeznek. Más evekben — mondják — már március végén, április elején nagy forgalmai csinállak a zöldbirel üzletben, de az idén a gazdákkal még egyáltalán nem ludtak a ga ■ bonakereskedők és bizományosok zöldbitcl üzletel kö ni.
A gabonások immár teljesen tisztában vannik az uj termés kilátásaival. A vidékről beszerzel! értesüléseink alapján a legnagyobb bizalommal vannak az u] magyar ler més iránt és készek a legszélesebb terjedelemben is zöld hiteleket nyújtani, sót ezek kínálatával valósággal versenyezrek egymással. Migamull évben a zö\'d hilel ulán a kereskedők 14—18 százalékos kamatot is elkérlek, amellell felszámították az úgynevezett bizományosi dijakat is, adig az Idén már !)—10 százalékos kamattal is megelégszenek és a bizományosi dijaknál Is engedményekel tennének.
A gabonakereskedők azt állilják, hogy a zöldhilel igénybevétele „a legelőnyösebb pénzszerzési forrás a gazdák számára." A gazda — mond ják — előre eladja a kereskedőnek lermése egy részéi, de nem fix áron, hanem a szállítás idején kialakuló középárfolyamok alapján való elszámolás leltételével. Ezzel szemben azonbau a jól számitó gazda tudja, hogy a kamat és a költségek levonásával sokat vészit és ezzel ezután nem áll arányban az, hogy előre
kap valami pénzt.
Ugy látszik, hogy ugy az uradalmak, mint az egyéb nagygazdaságok nincsenek is rászorulva az idén a zöldbitelie, mini kényszerű tőkeszerzésre. Valószínű, hogy a leglöbb gazdaságnak még van pénze abból a nagyobb és hosszabb lejáratú köl-ct önből, amit a tavaly, főként a Föld-bilelinlézet nyújtóit. Tudják ezt a kereskedők is, de mégis bíznak a zöldhilel üzletnek valamivel. később Jelentkező megindulásában. Aira számítanak, hogy alapjában véve a gazdaságoknak zossz esztendejük voll, a forgótőkék mégis csak elfogynak és .csak rászorulnak a zöld-hitelre."
A gabonakereskedők panaszai ny> mán más, agrárforrásból is szereztünk tájékozást és eszerint a gazdák ugyan távolról sem örvendenek pénzbőségnek, hanem alapos kalkulációk után tartózkodnak a zöldhileleklől, még akkor tis, ha valóban stlrgős pénzszükségletelk Is volnának. Inkább lakarékoskodnak, sőt nélkülöznek, de a Jákób lencséjéért nem adják el aratási reménységeik legjavát Sok .gazdát a múltban lapaszlall elszá-\' mo\'ási visszásságok tartanak vissza a zöldhilel igénybevételétől, mások a t\'ulu-ánál Ju\'nak előnyös lekötésekhez vagy a szövetkezetek utján szerzik meg rövid lejáraira a pillanatnyi pénzbeli rcgilséget. Minden jel tehát: a zöldhiteltől a gazdák óvakodni kezdenek, a zöldhltelüzlet halódik. (Qeorglkon)
Első Magyar Gazdasági Gépgyár r.t.
Budapest, VI., Váci-ut 19. és Vilmos császár-ut 65. szám.
Újdonság
m
kettősöm önbeálló stéd golyós csapágyakkal.
Mérsékelt eröloevzsztás, tökéletes, szem-veizteség nélküli tiszta kicséplés. Könnyű (Írásánál lógva bánnely traktorhoz alkalmas.
Kerüle i képviseld: Szántó Vilmos és Társai, Nagykanizsa.
ÁPRÖHIRBET2SEE
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb betiltó! illó szó két szónak számíttatik. .Minden további szó dija 5 flll. Vasár- és ünnepnap 50>.o felár, szerdán—pénteken 25»/o felár. Állást keresőknek 50",o engedmény. A hirdetési dij e»6.-e iixctendS.
Vízvezeték b«rendezése-
i.p4> és bokaposolást a városi KUl vixvcxctókbc legolcsóbban és legjobban kószit WEISER gépgyár, Sugár-ut IG,
Kiadó egy ötszobás, nagy udvaros uri lakás, esetleg Istállóval. — Clm a kiadóhivatalban. 1292
Város belterületén ulcai-udvari két szoba-konyhás lakást tartozékaival augusztus elsejére Iwszonbérhe keresek évi \'560-640 pengőért. Cím a kiadóban. 1-158
Pénzkölcsönt bekebelezésre minüec ömegben a legelőnyösebben és leggyor-rabban folyóslttat Aozél Ignéo pénz-kölcaönközvctltó Irodája Nagykanizsán. Pó-ot 3. it. Klatl. Kénysxerkőlosön kötvényeket veszek. 117
Két különbej^ralu bútorozott szoba azonnal kiadó. Clm a kiadóban. -1434
Vízvezeték szerelést
legjobban éa legolcsóbban készítek. Hibásan szerelt vezetékeket átalakítok. VARGA ISTVÁN bádogos és szerolfi Deák-tér 4. szám.
Szcntgyórgyvári hegyen 9. 7, 5 és 3 hold szőlőbirtok épülettel s felszereléssel, Bagolán 2 hold birtok épülettel jutányos árban eladók. Kanizsa hatérában 10 hold szántó és rétből álló birtok eladó. Bővebbet Dukász Miksa Rákóczi-utca 29. szám. 1506
Német gyártmányú félhosszu zongora eladó. Kiskanizsa, Varazsdl-utca 5. 1513
A lábápolás uj módszere
líMyill liraatl
len lábápoló, mely mlndcnféU _________
azonnal t$ tSkélttoen megáiGntct. Cm><1íi hifílJl dtl Vdiiún&evál Igazolj*. m«t nleta «i « llbfljls. Itgytn ax l;«\'Játul )J<Ú va*y tgtló 4rz{i. f-Mleiíliíir. libák dagadja, hogy ti «k-v kurá betartása utin meg n« uGnjfia. Hat*»Anak tUka, ogvuttsl (diii ((íny* 7»lros tartalma, mtlynél fogva listán állandó, nem Igényel tels-deonapot kezeiéit. Ktnje b* ciak ttfftitt libll Ctanda-reic Podollal < UMiii.lJn azonnal mtjuflal. lába vftutnvoi teodei puhasigál. odc. <rln Imi. Jirbát. dolgozhat, ipotlolh.it víIí. nem érzi. Iiojy c\'pfl vart i libán, tyukizemkép-sídéinek «!cJ4l vcuL totfivídi a tnecfzryisUM lt t dacádiitóL Ne kUírlclcrzcit kűtönfilc • zcrckkcl. • Podol minden Ubbintalmal
gyógyizeitirban lt dzoguetl SzítkQldl a mágyarorjrisl rakat; Marjullt drogaerla Hudnprif. NAdor-H. U.
Győződjön meg és lordul|on jeljes bizalommal házasság ügyben „HEURfiKA" Budapest, Dohány-utca 22-24., mert ha még eddig. nem találta meg élete párját, ugy ezen az uton fogja megtalálni. Utólagos díjazás. 128
Egy emeletes, modernül épült ház a belvárosban elfoglalható lakásul, Rákéczl-utos 61. sz. ház, Csangery-utca 52.
éa 75. sz. ház. Lazenakból még 20 hold eladó. — Bővebbet: Aozél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán. Főút 3. sz. 1342
Fajtojás, többszörösen dijazott fajtiszta keresztezett kendermagos Pllmulh. melv bőséges tojó és nagy húsban nyilvánul, legelentilóbb baromlibetegségeVnek, darabja 40 fillér Artner és Kelemen fűszer-kereskedésében Nagykanizsa, Csengerv-u. 5. szám. 954
400 holdas elsőrendű birtok, melynek tgyntMt<iti$zc kitűnő rét. a többi mind szántóföld, elegendő és jókarban levő épületekkel. fdel terméssel együtt, akár egyben. akár pedfg 100 -200 holdas regietekben fs, aránylag nagyon olcsón és kedvező fizetési fellételekkel sürgősen eladó. Ró-vebbet: Aozél Ignéo pénzkölcsön és ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Főút 3. sz._1341
Somogyszentmlklósl házamat, amely üzletnek kiválóan alkalmas, kerttel, gyümöl- • esőssel, nagy méhésrettel kedvező feltételek mellett eladom. Érdeklődni csak húsvét elsó és másodnapján lehet vitéz Szőcs Perencnél Kossuth-tér 6. 1381
Petőli-utca 31. számú ház, füszerkeres-kedéssel együtt eladó. 1426
Attila-utca 59. szám alatt nagy Istálló, szénás pajta, külön udvar, szérűskert és 5 hold beliőség lóherrel bevetve, sürgősen bérbeadó, Illetve elköltörködés mlntt átadó. Bővebbet húsvét elsó és másodnapján Kossuth tér 6. ajtó 2. -1475
Birtokeladás. Klscserfón 258. szAmu ház hozzátartozó 2 hold szőlővel szabadkézből eladó. Ezenkívül Látóhegyen egy uj
f;uzsos prés és egv keveset használt vá-asztó rosta, eladó. Bővebbet Vellák Józse! ny. váltóktzelónél Bagolasánc—Látóhcgv.
1490
Íózsef főherceg-utca 40. sz. ház szép érttel, — Kanizsa szomszédságában koicama, mészárszékkel, l hold szőlővel s beköltözhető lakással, jutányos ár mellett eladók. — Bővebbet
Dukász Miksa, Rákóczi-utca 29. 1507
Egy keveset használt pékberendezés eladó Pőul 23. -1199
Telekl-ut 24. szám alatt egy 2 szobás
skás május l-re kiadó. -1502
Eladó Klnlzsy-utca 48. számú ház.
Bővebbet ugyanott. 1505
legnagyobb gond fordítandó a gyomor és belek rendes működésére. Emésztési zavaroknál fé! pohár Schmidihauer-féle
biztosan és gyorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, fertőtleníti a gyomort és beleket és ezáltal
jelentékenyen fokozza a szervezet ellenálló képességét. I9(M
KoPható kis éa nagy üvegben. SxétkQldéai helyi Igmándi keserUviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmontve.
II
ZALAI KÖZLÖNY
1927. március 27
Jókarban levő kisvasúti sinek
jó minőségben, jutányos áron kaphatók.
Kálrányletnez Bűrfedéllemez Szigetelőlemez Schamotte tégla Schamolte habarcs
Cementlap Betoncső Kulgyürü Porlland cement i-\'íyence lap
Asphalt maslix
Bitumen
Kátrány
Karbolineum
Kavics
Sartory Oszkár Utóda cégnél
építési vállalkozás cementárugyár, épitési anyagok raktára
Király-utca 39.
szerezze be engross-árn szükségletét
ir Testvérek nél
NAGYKANIZSA = Városház-palota
Jól választott beszerzési forrás a legelső lépés a jó üzletmenet felé
Meghívó.
Az Országos Magyar Ke-reakedalmi Egyesülés nagykanizsai kcrlTete április hó 24 ón délután >/i5 órakor tartja
évi rendes taggyűlését
a Városháza közgyűlési termében, melyre a tagokat tisztelettel meghívom.
Nagykanizsa, 1927. évi április hó 15-én.
Blankcnberg Imre s. k.,
elnök.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Tükári jelentés.
3. Az OWKE központi kiküldöttének előadása aktuális gazdasági kérdésekről.
4. Netáni indítványok. (Indítványok 3 nappal a gyűlés előtt írásban nyújtandók b: az elnökségnél.
II
„SAROLEA" és „F. K."
motorkerékpárok
és
oldalkocsik
magyarországi vezérképviselete és gyári alkatrészraktára, a Dunántul legnagyobb motorkerékpár és autó felszerelési cikkek szaküzlete. Spfciális saját javítóműhely! Fi.etési kedvezmények. Hosszú garantia! Gyári árak. Csereüzletek.
Ifj. GÖTZL JÓZSEF
gépipari vállalat SZ0SB1THELY, Széli Kilmán-u. 8. Kérje magyar nyelvű ábrás árjegyzékünket. Körzeti képviselet átadó.
Babka Józsefné szül. Forlr tos Mariska mint neveli leánya a saját, ugy férje Babka József, valamint az elhaltnak testvérei Darvas Ferenc, Laskl Jánosné szül. Darvas Rozália és az összes rokonság nevében megtölt szivvel ludatják, hogy fclejlhc letlen, szeretett |ó nevelőatyja, testvér, sógor és rokon
Darvas János
hentes és mészáros, volt városi képriselóteitdlell tag
folyó hó 16-án reggel 4 óraki r a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után életének 59-ik évében csendesen az Uiban elhunyt.
A megboldogult drága haloliunk földi maradványait folyó hó 18 án, hétfőn délulán 4 órakor kisérjük a róm. katfa. temető halottasházából a róm. kalh szentegyház megáldása ulán ugyanazon temelőbm, ölök nyugvó helyére.
Az engesztelő szentmiseáldozat a boldogult lelkiüdvéért folyó hó 19-en d. e. 9 órakor fog a szenllerencrendiek plébániatemplomában az Egek Urának bemulattatni.
Nagykanizsa, 1927. évi április hó 16 án.
Áldott legyen emlékei Nyugodj békében I
Egy 18 collos vagy hasonló méretű, gyorsjáratú, jó állapotban levő
iitlti-iiitat
megvételre keresek.
Cim a kiadóhivatalban,
Ismét kapható
a tnssiu ideig nélkülözött
BIKSZÁDI VIZ
mely szerencsés vegyi össze éle lénél fogva h itásában felülmúlji a glcichenbcrgi, emsi, seliersi vizekei. Ideálja a lugos-sós ásványvizeknek s igazi gyógykincs a szenvedő emberiség ezámára. Idült gyomor bántalmak,vesekő,angol- és görvély-kór pompásan orvosolhatók vele. Kitűnő asztal tíz.
Beszerezhető Sipos Andor fűszer nagykereskedésében és Teutsch Gusztáv drogériájában Nagykani zsáti és a fzombathelyi főraktárnál: Ma\'om-ufca 1. szám alatt.
Magyar-német gyorsirónő, önálló levelezőnő
állást keres.
O csón tanilok magyar-német gyorsírást és német nyelvet.
Cim a kiadóban.
4 vuithut íffj.n »o(ot
The Champion kerékpárokat
fc.vl »» pí.EÍ. ifc,Mt,. KnApJnl-l.trlu.ktt «Ljnrb.ol z>lrl á(s,n.
iíf i",LW?"»«»«•. TMM jummisS,
S-M nőm l.ljíbb. u»x J.i.b „ n« k.rlkpir- .\'< cunin a.gyk(ic>k*d&k
Ml fad,p.,I.V!ll,»o,Mi„iEJi"5l Mim
FIGYELMEZTETÉS!
Ezidén is, mint minden évben, hangzatos feldicséiéssel a|lnljik egyesek
gyenge minósígü légyfogóikat Mindenki sajilt érdekében cselekszik, ha obskúrus máfkAk helyett a 30 év óta
ffiiyiíí? js JEMÍOITÍSSX\'
mivel cs3k jó áruval tudja vevőjét
kielégíteni és megtartani. Viszonteladók szíveskedjenek szükség, leteik beszerzése védett hozzim fordulni. Az .Acroxon* mézes légyfogó magyarországi kiziróligos eladási telepe és raktára:
TOLNAI JÁNOS JENŐ
Budapest, VI.. Szondy-utca 73. i«3 Telelőn : Lipót 970-30.
Ajánlunk
rézgálicot 99°
250 kilós hordókban és 100 kilós zsákokban szállítva a helybeli raktárunkból.
Schwarz és Tauber Nagykanizsa
gyarmatáru nagykeicskedők 9<6 Alapítva 1856.
A nagykanizsai Itlr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
4661V27. Ik. szám.
Árverési hlrdetmény-kivonaL
Dr Krelsler Jfaset és l)r. Schleilfer l«i Ügyvédek véeretiajtalóknak Ziegler Mrr ö iicic Lustlig Gizella pucaai lakosok fégie-hajtást szenvedők ellen l:i(]llott vígrelui t\'si (leyébcn a telekkönyvi halósás a vét-íchajlitsi árverési 752 l» 621. tékekwttrft és ilrulékai behajlása vésett • zsai kii járásbíróság leiulctén tevé. Pa» községen l-kvő, s a pacsai 1427. Mtjh-ben A I 107. hnz. a loglilt ingatllüii, Iiár. udvarral <500 l> kikiáltási álban íi 10n. hnz. a. toplalt ingatlanra. kell a bel-telekben 3000 1> kikiáltási álban elrendelte.
A, árvetést 1927. évi május hó i napján délelőtt 10 Órakor Paesa bS:-ségh\'/inál fogjak mrgtailani.
Az árverés alá kerüli ingatlanok a t> kiállási ár leiénél alacsonyabb áron ne= adhalók el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánal-pénzül a kikiáltási ár ItfVo át készpénz vagy az 1881 : LX. I -c. 42. íj-ában m«-határozott árfolyammal számított ívadti-képes értékpapirosban a kiküldöttnél lenni, vagy a bánalpénznck előleges birfc leiétbe helyezéséről küllilotl leién «f niervénvl a kiHlIdöltneV áladni fa « n->eiési \'feltételeket aláimi (ISSI: LX. t* 14\'., ISO, 170. §§.; 1908: XI.. t-t 21-5\'
Az. aki az ingallanérl a kikiálusi irf nngaiabb igéretel telt, ha többel V" senki sem aíar, köteles nyomban a kilow lási ár sdzálékn szeiint menillapitoll natpénzt az állal. ÍHérl ir ugy31^, százjlékáiü kiesészilcnf (11103 XLI. tc. 2i SJ
Kagylíanizia, IÍ27. évi janutl hó 31-it
A kiadmány hil\'*4 Horváth s. k., Irodatélisrt
\'.Ir iblró. tlJ I
Olcsó kalapvásár!
Férfi és női kalapok, sapkák
minden elfogadható áiba" klárvsittatnak.
Nöikalapformálsk Bécsből nttirt^
Javításokat elfogadunk
Gyenes és Vida.
ZALAI KÖZLÖNY 3
1927 április 21
ALAPÍTTATOTT 1845-BEN.
A Nagykanizsai Takarékpénztár felhívja részvényeseit, hogy az uj pengő névértékű részvényeket a hivatalos pénztári órák alatt a \' korábban kiadott elismervények . ellenében vegyék át. ==
leikor Vasművek Részvénytársasáo
= Nagykanizsán :: (Csengery-nt) =
elvállal mindennemű
gépjavítást
felhívja a n. é. közönség figyelmét szürke, lágyvas és fémöntődéjére.
(Kovácsolt és öntöttvashulladékot a legmagasabb napi áron vásárol).
Termények és más tömegáruk
beraktározása és szakszerű kezelése
= Mechanikai , árpatisztitó. = Tengeri morzsoló és száritó. Előlegek mérsékelt kamat mellett.
HOFFMANN ÉS FRANK
- NAGYKERESKEDÉS -
Elsőrangú bevásárlási forrás viszonteladók részére rövid-, :: szövött- és textilárukban ::
= NAGYKANIZSÁN =
Rövidáru osztály Textiláru osztály
Csengery-ut 3. Fóul 12.
Központi Bank és Pénzváltóüzlet
- KÁLMÁN LEÓ -
Telefon 310. — Nagykanizsa, Király utca 34. — Telefon 310.
Legmagasabb tőzsdei áron vásárol kényszerkölcaön-köt-
wényoket. ,
Legjobban vesz idegen csekkeket és valutákat (dollár, dinár stb.) Magam áron vásárol aranyakat és eztlslkoronákal. Megtakarított pénzeket biztosan és jól kamatoztat. Betétekből visszafizetéseket felmondás nélkül teljesít. Kifizetéseket, átutalásokat ugy a bel- mini a külföld bármely pontján legjutányosabban eszkOzOI.
Stella Kötő-szövőgyár
= Nagykanizsa =====
Gyárt:
™■■ pullovert, kötött mellényeket tiszta gyapjufonálból.
KIRÁLY SÖRFŐZDE R.-T.
NAGYKANIZSA :: Telefon 36. és 556. AJÁNLJA:
kiváló minőségű, nagy közkedveltségnek örvendő söreit.
„KIRÁLY SÖR", — „IMPERÁTOR" világos és „REKORD" barna, magas — foktartalmu sörkülönlegességek. —
Gőzsütődéjének kitűnő kenyér termékeit és apró sütemény- különlegességeit.
Naponkint a viszonteladóknak házhoz szállítva, a fogyasztó közönséget friss kenyér és apró süteményeinkkel
Erzsébet-téri „Király"-kioszkunk,
Bedenek István Eötvös-tér és az összes ftiszerkereskedök kiszolgálják
ZALAI KÖZLÖNY
1927. április 104.
Cement-és márvány mozaiklapok, keramit-mettlachi és fayence lapok
gyiri Árban
tan M is
Részvénytársaságnál
Budapest, X. Kerepesi ut 67
Tcleton: J. 352-72.
Villái burkolómunkát, múkömunkát. Terfazzo* és Durbazattbeton-burkolutokut.
Kérjen árajánlatot,
mielőtt szükségletét tedezl.
Kerti magvak
Növényvédetmiazorok gyümölcsfák ipoli«iru
MUtrágyák
(szuperloszlal, chilei salélrom,
mésznilrogén, kálisó) (KalOn műtrágya keverék virág és cseré pnOvények részére) kapbalrik:
Ország és Wldder
u cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Spanyol és nátha ellen
a IcRbiilosabb eredmény a
Brnncsics lózseficic sárihegyi bikavér.
Egy liter 9000 is 12.000 korona. Su#ár-üt 53. * Telefon 2-10.
Ttfu-rtiMbürt u tírtu iám.
Próbálja meg ön is!
Budaörsi „MÁRIA" keseiQ g)ógyvlz
kitüoó huhajtó él gyocnoetiszbtó. Kapható gyög. szertárakban, íú»z«r- ét
ctcmcgc-flzlctekbcn. KfllönMtn ajánlatos: elhízásnál. vérkerln-zavaroknál, érelmctzesedésnél, köszvény. epekő bántalmaknál, ott babnál, f orgalomba hozza:
Budaörsi Keserűvíz Forrás B. T.
Központi iroda: Budapest, V. BiNány u.20. Kép«li(ISktt k«r««Qnk.
Szivógáz lokomobilok,
benzinlokomobilok, cscplők, ekék, boronák,
vetögépek, széna-gyüjtök, „Planet" kézi-óslókapák, mindennemű töltögetö eke
minden nagyságban. Autógummilc,
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
állanod kiáll) ása FORDSON traktorok, FORD alkatrészek, gummlk raktára
BAZSÓ JÓZSEF kocsigy árosnál Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, autókarosszerlák készítését, javításul, átalakításit és bélelését, autogénhcgeszlést és nlckelczést. Kitűnő munkai Telefon 250. Jutányos árak l
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság ««uii (Déli Vasút)
MENETRENDJE
fíudopcsi—Nagykanizsai viszonylatban
tt
oetne
Budapestről Nagyítani- | A vonal Nagykanizsá- Budapestre
Indul rsira érkezik % neme ról Indul érkezik
6-30 I3» 1 Szem. v. OI51) 6-45
W) 13 20 2 Oyv. 7 00-) 11 CO
I3S) 1956 a Szem. v. 910 lri\'40
I7 3OT 2150 4 Oyv. 1445\') t»10
21-35\') 4-00 5 Szem v. 1500 21-56
1 1 Szem. v.
2 Oyv.
3 Szem. v.
4 Oyv.
51 Szem. *.
>) Gyorsvonattal egy 1—II. oszt. é* egy IIL oszt. közvetlen kocsi Budapesttől Sopronig, egy II—Ul. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Zalaegerszeg között
*) Gyorsvooattal egy étkező, egy I—II. oszt. es egy III. oszt. kocsi Budapest— Nagykanizsa köző<t. egy háttkocsi Budapest-Veoezia között. egy I—II. out. közvetlen kocsi Bodapol-Róma között és egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest—Trieszt között.
*) Személyvonatokkal egy II—III. oszt. közvetlen kocsi Budapest- -Zalaegerszeg közölt és egy I—11 -III. oszt. közvetlen kocsi Budapest-Pécs között Egyébkén! az egész érkező szerelvény az utolsó IIL oszl. kocsi kivételével átmegy egész Bircslg. A közvetlen Budapest-pécsi utasok részére egy I—II -1IL oszt. kocsivaL
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgyi viszonylatban Balatonként- Nagykanl- I györgvröl ind. zsára érkezik |
i 525 r iT^egyts! Tf 10
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B viszonylatban
I Vcgyt
Nagvkaql- J B»l»tonsrent-zsáröl indul (györgyre érk.
■|\' Sze.
Wlenböl : SíZail"N,Sf,V\'\' Indul W
Szem. v.; Oyv. 3. Sun. v. 4I Szem. v.
8-20\') IGI»)>
indul
-rar
12-15 15-10 21-26
érkezik
~S3T
I4-0Í 1800 2315
Saem.V Szem. Y., Oyv. Szem. v.J
n viszonvtatoan__
.Nagytant-\' Szombat-I Wi.oh,
.iáról ; helyre ! indul 1 érkezik
érkezik
~cvF)—rsr
&J5 949 | -U\'ltf) 1609 1 2005 17-35 20-30
\') Gyomonalokkal e«y I—II. oszt. éi egy III. oszt. közvetlen kocsi Budapest— Sopron között, egy tl-tiL körrellen kocil Osijek-Wien S 8. e«y l-ll-IIL OízL köiveUen koot Zagzeb-Wien. ery tl-llt. oszt. közvetlen kocsi Budtpesl-Zalacgcrwg között. A 820 kor Ind. Wlenböl Sopronig személy-, onn»n gyoesTOnat. A 2005 kor érk. Soprontól mint személyvonat költ. WlenTg,
>1 Személyvonatokkal egy II—III. oszt közv. kocsi Budapest—Zalaegerszeg közöli.
Itesf
t l Szón. r.
210vv. 930")
3 Sfcautó 1235
4| Szem. v. 18-26=)
11*45
1520 21 00
I Stem. v. 2) Siriutó 3! Oyv. 4, Vegy.v.
•) Gyorsvonatokkal egy tl-llt. oszl. közvetlen koesl Oslek-Wien. egy 1—II és itt. onzl. közvetlen koesi Zapeb—W.en S. B. közöli.
n Szemét)vonatokkal ejy t-lt. ti tlt. oul. köivetteo koni Nagvkanir«a-Pée>, lletve Pé«-Budape»l között.
TS
Nagykanizsa-fíatcs—Ptosí viszonylatban Barettől N,».k,ni-
értSk
~7"tT 1340 1700 2310
l\'écsre érkezik
KTf Barcr. indul
~m
1030 I Itll I4J0 ! 4-35*) tíj? 18-25 1820 2rt0
Nagykanizsa-Gytkényesi viszonylatban
Nagykmiriáról indul
Önkényesre érkezik
I Oyik.«)euJl
r"" M^O I I _
I fcWi " ISÜ8 | jfrtS \'OranaüiJ 1200 1215 "
Csatlakozik a MÁV-boz Kaposvárra, illetve Kaposvárröl az 1011. és 1012. sz. vonatokhoz. Nagykanizsa - Cakowl (Csáktornya) viszonylatban
[Csáki
1 í
, tffr."
dfi.
2 Vei).
3 Szem.. i} Szan. v.
Csáktornyáról indul
7-20 11-10 1S-M
Nag)kani\' rÁára érkezik
650" 940 I3CU »IS
Napkanirsiröl C-eáklí.rnyára
ISrem,
2 Szem. v.:
3 Ve,[y. v. Oyv.
Indul
JOS») "
1345 I7<0 2220
érke/ik
~"7TT"
I5Í3 2026 OtO
•) Gyorsvonatokkal egy hálökoenl Ili«l3pe>t-Venezij. egy I II. e»zt. közvellen kocsi Budapest-Róma é» ejy III. oszt. közv. taxái Budapcát-lricut közölt közlekedik.
É-tetiiem N gykanizsa és vidéke rnéljen tlsrlen boigykozonségét, bogy a legújabb plissé-modellok n-egérlKZlek — Pllssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
rakafrtlS, c4ia«*«-válUltU
Nipfkanlzsa, Hunyadi-utca 19.
Oyfijtötclep: Kazlnczy-atca 8.
Festés
Gózmosás TlszUlás
TENNISZ
LABDÁK
valódi í» n r 9 I
TENNISZ
ÜTŐK
kaphatók
Fischel Fülöp. Fiainál
Nagykanizsán.
átttval és berendezéssel egyült betegség miatt
BJvebbet Király-utca 47. sz.
10 10
kitűnő pompát
magyar iró könyvét
BtRTA LMOS: ElsDIyed világ.
Elbeszélések FARKAS I «RE: Melédis. U| versek FARKAS I WRE: Sient tavasz. Elbeszélések H »JÓ SÁNDOR: Az Ötvenéves létli HARSANYI ZSOLT: A féltékeny költő. Kuplék, dalok, sanzonok KAFFKA MARÓIT: Csendes vál ságok.
KARINTHY FRIOYES: Nebánlsuk egymáit
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: A rossz
orvos. Regé-iy LIPTAI IMRE: Kegyelmes Uram. S:inpioi komédia és más jelene lek
SZÉP ERNÓ: Régi kedvünk. Versek
20H8
peagó r peagóért
rlendelhall meg április 30-lg a
PALLADIS
könyvoaxt Atyánál
BÜDiPEST. V., AKATÉXIA-U. 10.
B6rm*nteM kQld4s- ém omomm-golásórt I pongöt uámltunk.
1927. április 17.
ZALAI KÖZLÖNY
17
Ha feljön Pestre
végre már lá\'hatja és kipróbálhatja ai uj lypusu
MERCEDES-BENZ aul6kal
a Mercedes Ben?. Automobil R. T. Budapest, V., Vörösmarty-tér I.
a németországi törzsgyárak Itteni fiókja, vezérképviselete és eladási központja. Viszonteladás: BÁRDI JÓZSEF cégnél.
a viiághiiu „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli rak\'ára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deék-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb v. rrógípraktár, a lelsöleinplomriá . 20 havi részletfizetés 1
Értesítem az igen tisztelt kccsi- és aulóiul^donosnkat, hogy
kés\'zitek^si\'víS autórugókat,
melyekért jótállást vállalok. — Elvállalok továbbá kocsik készítését, javiiásai, lóvasalást és c szak mába vágó dsszes munkákat jutányos árakon.
Tiszteleltel
BAZSÓ SÁNDOR
oki. lópatkoló és kocsikovács - Telekl-ttl és Eötvös-tér sarok. Tengeri és árpr darálóm állandóan üzemben van.
Kertiszékek » asztalok, nx*u i- x-íi
if^i^r^ii^^t^i^j KOtn jenonei
éshasználtállapotban legolcsóbban
hcszcrezh\'jt^k
Badapest, Vü., Yaleró-otca 1.
(Dob u. sarok.) Tel.: József 11-59.
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos elad "sí helye:
WEINER GÉPÁRÜHÁZ NAGYKANIZSA
F<\'ü-\'e : Cscngery-ut 2. srám. FiHűrt I : Király-utca 34. sz.
A legkedvezőbb részletfizetésre is kapható. M~ 5 évi jótállás! -m»
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlsz Jenöné, Nagykanizsa Bazár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszerű ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
Legszebb alkalmi és húsvéti ajándéktárgyak!
TURUL-cipő ismét vezet!
Az egész országban árban és minőségben feltUnést keltenek
uj olcsó csoport-áraink
NAGYKANIZSA
Tizennyolc fiók 26 éves fennállás
PangA árak
1 725 1950 22
Saabott árak
24\'50 27
Figyelmes kiszolgálás
2950 32- 34
TURUL-fiók minden nagyobb városban!
Szarvas szálló épület
A Harisnyaházban
Szarvas szálló épület
NAGY HÚSVÉTI VASAR
a legújabb divatú
gyermek, női és férfi
harisnyákban, soknikban
glace-mosóbír éa divatkeztyükben kötött árukban.
Hagy nyakkendő vásár.
Nliel6tt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
Eáruaitóhelyek i Epptngcr 1. és Fia la-, ccmenl is cgyíh fpjléil anyag kereskedése, Nagykanizsa. — Lázár József lakercskedéi, épiléjl anyagok rakiSra. Keszthely. • - Szntucsek János (flkereskedéj, c<mcnr éa múkágyír. KomárvAros. — Sommer Sándur gabona- íi lermínykereskedéj, Zalaegerszeg,\'. — Mosonyl Arlur gózittftlom, lurész- és villanytelep, Zalaapáti, — Mosonyl Henrik takeríSkídiS. Zalaszchlgrót.
18
V
ZALAI KÖZLÖNY
I9V.7 április 17
VÁROSI SZÍNHÁZ
Május hó 3, 4, 5 és 6-án mutatjuk be a világ filmgyártásának eddigi legnagyobb büszkeségét és legcsodálatosabb alkotását, a
BEN HUR-t
\'replők: Ramon Hovarro, May Mc. Avoy, fii Rendező: Freú ilo = Magyar Mi: fodor Sándor
legyek előre válthatók a Krátky-tözsdében és a Városi Színház pénztáránál
A Ben Hur adatai számokban:
150.000 ember dolgozott a BEN HUR felvételeinél,
100.000 szereplője van egyedül a kocsiversenynek,
4,000 000 dollárba került a film elkészítése,
500 000 dollárt költöttek egyedül a kocsiversenyekre és további
500 000 dollárt a tengeri ütközetre,
650.000 m. negativ filmet használtak fel a felvételeknél,
300.000 m. pozitív filmet hivtak elő és ebből mindössze
4.000 m.-t tartottak meg.
l6o m. felhasználatlan film jut minden méterre.
I60.000 m. szövetet használtak fel a
8.000 kosztüm előállítására,
22.000 kg. réz kellett
6.000 római fegyverhez stb. stb. stb.
A grandiózus kiállítású film nagy anyagi áldozatokat is követelt és ezért voltunk kénytelenek a helyárakat a BEN HUR előadásaira 40%-al felemelni
87. évfolyam, 88. szám
Nagykanizsa, 1927 április 20, szerda
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SxrtnMmt* és kiadóhivatal Hóart &. sz. KesJbdyl 6oudadóh}ratal: Kistaludy-u. IS.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
InKnirhaíi-letcfoo: Nagykanizaa 78. trin ElAliictósi ira tgy hóra 2 pengő 40 fiUér.
Termelés és értékesítés
Irta: Perlaki Oyflrgy
országgyűlési képviselő
Többet termelni az értékesítés biztosítása nélkül nem lehet, mert hiába lermel a gazdi vagy iparos, ha lor-melvényeit értékesíteni nem tudja. Az értékesítés kérdésével minden tényezőnek, ugy a külügyi dlplomá-dának, mint kormányunknak, a leg-behatóbban kell foglalkoznia. Minden eszközi lel kell használni arra, hogy a külföldi piacokat hazai termékeink részére megszerezzük és biztosítsuk. Ennél a kérdésnél nem várhalunk, mert attól kell tartanunk, hogy késedelmeskedés C6etén Oroszország és Amerika megelőznek és kiszorítanak bennünket a kltllöldl piacokról. Természetesen itthon Is mindent el kell követnünk, hogy szervezetlen v-vyílk fel a harcot Amerikával és Oroszországgal.
A legutóbbi időben a szövetkezelek ellen esős támadások történtek, azzal vádolva a szövetkezeteket, hogy a kereskedelemnek konkurenciát csinálnak és ezáltal a legális kereskedelem megélhetéséi lehetetlenné teszik.
A kereskedelemnek az agrár szövetkezetektől tartania nem kell. Az agrár szövetkezetek olyan eur/pal államokban, amelyekben a szövetkezetek közgazdasági tényezőkké vállak, sohasem okozlak baji a kereskedelemnek, sít mindig együtt tudlak dolgozni 8 kereskedelemmel. Az agrárszövetkezetek terrénuma égiszen más, mini a kereskedőké. Az agrárszövetkezeteknek el kell men-niök a legkisebb faluba Is, olt kell felszedniOk az agrártermékeket s onnan kell azután a piacra vinnlök és txporlálniok. Különösen a gyorsan romlandó agrártermékek Összegyűjtése Igen fontos felsdtta ezeknek a szövetkezeteknek és minthogy nagy nemzetgazdasági célt szolgálnak s nemzetgazdaságilag óriási vagyoni mentenek meg, teljes erővel támogatni kell őket.
Nézzük csak a lejszövelkezetcket. Mig a vidéken az agrárszövetkezetek tejgyüjtőlelepeket nem állítottak lel, rengeteg mennyiségű tejtermék ment veszendőbe, pocsékolódott el, de amióla — azt lehel mondani — már majdnem minden legkisebb faluban létesül ilyen le|gyfljtő-telep, nemzeti kinccsé vált a tejtermék s a külkereskedelmi mérlegben a tejtermékek exportja hatalmas tétel. — Ugyanilyen lelepek felállításával lehelne a tojás, gyümölcs slb. értékesítését is megszervezni és ezeknek a legtöbb helyen elpusztult agrárler-ményeknek értékesítésével külkereskedelmi mérlegünket erősen meg tudnók javítani.
Az agrárszövetkezeteknek mindig
" voll a feladatuk, bogy az ínak
szabályozására legyenek elsősorban
hatással. Ez a feladatuk a gabona-értékesítő szövetkezeteknek is, mert ssj-ios, a gabonaértékesítésnél a perifériákon egészségtelen állapotok vannak Nagyon sok helyen a gabonakereskedelmei egy-két egyén tarlji a kezében. Ezek természetesen összebeszélve, összeegyezkedve, az árakat, amikor a gazda meg van szorulva, tetszésük szerint leszoríthatják, tetszésük szerint állapithatjik meg. Ilyen helyeken feltétlenül fel kell lépni a termelőket védő agrárszövet-
kezetnek és árszabályozó hatással kell működnie.
A termelés fokozásának másik fontos kérdése a hitelélet rendezése. Termelni hilel és p\'dig olcsó hitel nélkül nem lehel. A hitelélet terén a pénzügyi kormány határozottan eredményt ért el. Különösen a szanálás után, amikor ra szanálás sikere következtében a kűtlöldi tőke bizalma az ország gazdasági ereje iránt vísz-szalé-t és az az ország gazdasági életébe tijból bekapcsolódót\'.
Több ajánlat érkezett a magyar kormányhoz a fiumei hajózás lebonyolítására
Tárgyalások indultak meg egy magyar és angol vállalattal Budapeat, április 19
Beavatott helyen nyert érlesulés szetint több oldalról nyu|iotlak be ajánlatot a magyar kormányhoz a I fiumei iiajózás lebonyolítására. Egy olasz lobogó alatt működő részvénytársaság évi egymillió pengő szubvenciót kér a magyar kormánytól az állandó hajójárat fenntartása ellenében. Az ajánlatot a magyar
kormány tulmagasnak tartja. Időközben uj tárgyalások indultak meg egy
magyar és angol villalal küldöttsége .
között, mely magyar zászló alatl, j
angol töke bevonásával tartana fenn j
híjájáratof, mely tizenkét nájíjnlííut j
indiiana hajókat a L-vantc felé. Ez ,
a társaság kisebb szubvencióval is ■
megelégedne és 250000 font saját I tökével dolgozna.
^■i^-i.n.n.\'i .*■ rí .-■ " "i".- - — - — - —- -- -- ------------\'--\'
A cseh szocialisták tiltakoztak a Habsburgoknak a magyar trónra való visszajutása ellen
frága, április 19 (Éjszakai rddlójelénlés) A cseh szociáldemokrata párt prágai kongresszusának több határozati javaslat melleit elfogadlak azt a tiltakozó
határozati javastatot, melv a Habsburgoknak a magyar trónra való visszajutása ellen szól. Továbbá csatlakozásukat mondottak ki Henderson tiltakozó sürgönyéhez.
Az uj jugoszláv kormány külügyminisztere a királyhoz utazik az olasz-jugoszláv kérdésben
A szkupstina illésén felolvasták a királyi kéziratot az uj kormány hinevezéséröl
a Ház elnökének iitlctvenciójára történt a királyi kéziratok felolvasása, amiéit annyira megneheztellek a kormánypártok, hogy nem is jöltek el képviselőik a mai ülésre. — Marin-kovics, az uj kormány külügyminiszteri! holnap Topolára, a királyhoz utazik. Hir szerinl utazása az olasz —jugoszláv kérdéssel áll összefüggésben.
Belgrád, április 19 (Éjszakai\'.ridlójelenlés ,IJA szkupstina ma délelőtt formális ülést tartott, melyen felolvasták a régi kot-mány lemondásáról, az uj kormány kinevezéséről és a szkupsiina elnapolásáról szóló királyi kéziratokat. Az ülésen mindössze 60 —70 képviselő vell részi. Hir szerinl a szkup-slina mai formális ülésén Trijkovlcs
Kinai parasztok felkoncoltak egy hadosztályt
Csang-Cso-Lia csapatai visszafoglalták a vérengzők városát
Sanglial, április 19 (Éjszakai ridlójelentés) Csang-Cso-Lin X. hadosztályának 10 ezer emberét egyik tartományi városban a felfegyverkezel! parasztok leölték.
Ezt a várost Csang Csj Lin csapatai most visszafoglalták és tartanai; attól, bogy a tábornok csapatai kegyellen bosszul fognak állni a felkoncolt hadosztályért.
Fél milliárd érték pusztult el egy leégett Király-utcai üzletben
Húsvét hétfőjén leégett Hoffmann
Izsó szabó és ruhaüzlete
Nagykanizsa, áprllll 19 Húsvét héttőién déli fél 12 órakor a Fő ulon hullámzó, sétáló tömeg iji\'dlen figyelt fel a lűzoilók trombita jelzésére és a korzózók közül csakhamar löbben siettek a piros tűzoltó kocsik után, melyek a Király ulcába fordullak be, ahol Hoffmann Izsó srabá és ruhakereskedő 49 szám alatl Itvő üzletéből hatalmas fehér fa« fetlegek szálltak az én leié.
A \'tizoltókkal cgi időben kivonult a rendőrség is Slulter LSsjló rendőr-főlelugyelő vezetésével
A lűzoltók ulán néhány perccel a tuz helyére érsezett Knorlzer Oyörgy lüzoltótóparancsnok is, akinek vezetése mellett hozzáláttuk a veszedel-I mea Itlz eloltásához. Ez azonban ne-ieasn At tlslet, rwlvben a
tűz lámád!, ,c volt zárva. Tulajdonosa, Hoffmann Izsó a Httnyadi-ulcitan lakik és mit sem tudott ekkor még arról, hogy a pusztító t\'tm egész vagyonkajál megsemmisíti.
Nagynrfcezen betörték az üzlet ajtaját és kirakat Dveejett, de az aj\'ón levő e\'ős vaspántot, csak |ó félóra múlva lud á\'< leszakítani, oly erősít volt a fiiba dudva. Igy a n-hezzeti szabadd! teli üzlelajlón és abl lkon keresztül fecskendőkkel tc-mírdek vizet engedlek a helyiségbe, melyből fo|tó füstszag és csípős füst áradt ki. Negyven perc alatt sikerült lokalizálni a tüzel annyira, hogy az üzlclbc tudtak butulni, hol ekkorra már minden étlék megsemmisült, vagy az oltás közben hasznavehetetlenné vált.
Míg a lüz kitörésének elején a szabótlzleltel szomszédos tralikos üzle\'él a rendőrség fclszólilására kiürítették és abból minden árul a szomszédos ház udvarára horták. A másik oldalon szomszédos ékszerüzletbe nem tudtak bemenni, mert annak tulajdonosa nem jelentkezett. Szereecsé\'e a két szomszédos üz-lelre nem lerjedl át a lüz. Amint a lüz lokalizálása megtörténi, megkezdték a bolt kiürítéséi. Siralmas látvány tárult ekkor a nagyszámú kíváncsi elé. Ruhák, finomabbak, egyszerűbbek, készen, léiig készen, kiszabottan ; szövelek, ruhához való anyagok garmadával kerültek elő a tűzfészekből.
Az üzlet elölt az egész uttestet a porrá é^eit és hasznavehetetlenné váll százmilliókat érő tubák és ruhakelmék, próbababák terítették be. Kél kocsira való elpusztult érték hevert az utca közepén.
Még javában fo\'yt az ollás, mikor megtudta a szórnom hirt Hoffmann Izsó a tulajdonos és fia, akik
»
ZALAI KÖZLÖNY
1927. április 20.
megrázó Jeleneid szenvedlek végig. Vagyonuk pusztulási feletti fájdalmukban valósásággal idcggörcaökbe estek és esik nagy nehezen léitek magukhoz Welner kcrékpái-ü\'leié-ben, ahová bevitték őket. Kétségbeesetten szemlélték munkájuk szénné égelt gyümölcsét..
!:él egy óra volt, mikor a tűzoltók elvégezték munkájukat és hazamentek. A kiváncsl tOmeg még ekkor Is alig oszladozott. A rendőrség őrszemeket állított a lUz színhelyére és
cgy óra felé lassan elszéledt a tömeg, mely izgatottan tárgyalta a húsvét hétfői szenzációi.
Délután két ór.ikor nicgc|ld:éi a hivatalos tüzszcnléi, tnciy azonban még nem tudta egyelőre megáilapi-Isnt a lüz keletkezésének okit. A . nyomozás még lolylk. A pon\'os fcárl távolról sem lehelet! megállapítani. A károsult hemondtsa szerint kO-rülbelül 5-600 milliói reprerenl.il a kár. Az Ozlet biztosítva voll 500 millióra.
A megcsonkított Magyarország fájdalma hördült fel a baseli nemzetközi oktató film konferencián
Dr. Körösi Henrik, a magyar delegátus köszöntötte Basel kanton közönségéi „tgi nemzet képviselője, melynek országa kétharmadát elveltek" — A magyar Szózat a basell banketten — Az európai nemzetek delegáltjai lelkesen töltetlek a magyar nemzet melleit
A magyar kormány képviselője nyilatkozik a Zalai Közlönynek a baseli konferenciáról
Nagykanizsa, április l\'J A napilapok rOvid távirati jelenté sek alapján hírt adlak a mull napákban Biselben megtartóit európai ok-tilófilm-konferenciáról. A külföldi távirati irodák azonban vajmi keveset érintették a magyar kormány kép-viselőjéuek szerepléséi. D;. Körös! Henrin ptűlcsszot ugyanis a magyar kormány képviseletében felhívta az európai tudományos világ figyelmét a bilincsbe vert, megcsonkított Magyarország fusájára. Euiópi nemzeteinek fial előtt feltárta a trianoni sebtől vérző Magyarország minden néma fá|dalmát, ugy, hogy az .utódállamok" képviselőinek nagyon is érthető kivételével
az összes nemzetek képviselői tüntettek Magyarország mellett
és a magyar kuliura, a magyar szellemi fejlettség mintegy elismerésekép a magyar kormány képviselőjét is beválasztották az elnökségbe íz angol, német, francia, olaszok mellé, sót abban a megtiszteltetésben is részesítették, bogy az európai nemzetek delegáltjai a magyar delegáltat kérték fel atra, hogy az európil kon-lerencia nevében ő üdvözölje és köszöntse a vendéglátó Klnton Bisel elnökét.
Ezen a magyarságot elsősorban érintő fontos momentumokról és egyéb epizódokról a magyar sajtó nem Is számolhatott be olvasóközönségének.
Dr. Körösi Henrik kultuszminisztert tanácsos, akit gról Ktebetsberg Kunó közoktatásügyi miniszter (tornai missziója folytán akadályozva lévén, hogy Baselben megjelenjen) kért fel a magyar kormánynak a konferencián való képviseletére, Bjscl-böl Nagykanizsára jölt nejével, hogy mint minden évbeo, az idén is a húsvéti ünnepeket itteni rokonánál, Szabó Antal kereskedő nejénél töltse.
Igy módunkban voll Körösi professzorral, a magyar kormány képviselőjével személyesen beszélgetni és tőle mindezt megtudni, ami a magyar sajtóban eddig még nem látott napvilágot a konferenciáról