Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.94 MB
2010-02-26 20:17:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
696
5293
Rövid leírás | Teljes leírás (1.62 MB)

Zalai Közlöny 1927. 098-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

87. évfolyam, 98. sziro
Nagykanizsa, 1927 méjus 1, vasárnap m*
Ara 16
fillér
POLITIKAI NAPILAP

tt kU&bjTxti] Fík.1 5. u. .....: Kbblndy-o. 1$.
Felelős szerkesztő: Barbarlfs Lajos
Interurtun-tetefoar NigykuLut 7*. utm, Elóliictbi lr» egy húrt 2 puijí +0 Hllir.
A lefegyverzés csődje
Irta: OVEROYÓI-vAkAR P. ARTÚR v. miniszteri b!zto», kormányfőUnicíoa
A hágai békepalota oszlopsorai recsegnek-ropognak s a paiola belsejében meghúzódó békeangyalok riadva röppennek szél, meri az emberiséi békéje csak az angyalok és álmodozók lelkében él, - egyébként a háború quadrigijin őrölt vágta-tással járja be a világot, keresvén egy talpaiattnyi helyet, ahol pillanatra bár, — megpihenhessen. Az emberiség békéjét — bármilyen pa-radr xonoak látszik is — megölte az emberiséget gyülölö béke. A vérszomjas fenevadakká vedlett győző hatalmak békéje!
A vallástörténetem megemlékszik az Isten békéjéről, de annak a békének alanya az istenség fogalma volt s tárgya, az isteni elgondoláson és akaráson nyugvó valóságos béke. Hol van ez a béke az Isten békéjétől s bol van ez az emberiség a valóságos béke gondolatától?
Tudj* a jó Itten, de a magyar nemzet sohasem hitt a minden nemzetek lefegyverzésében. Végigélte saját lefegyvereztelését, de ugyanakkor érezte, hogy sa|át fegyvertelensége ellenszernek felfegyverzését jelenti. A magyar nemzet minden tényét tisztult becsületességgel hajtotta végre. Harcolt, ha nem Is tudta kiért, utolsó vére hullásáig: a becsületért. Aztán lerakta a fegyvert, odaadta: becsü-letiel I Akárcsak a világosi csatasikon lelte 48-ban, amikor a huszár sirva búcsúzott el lovától s utolsó golyóját paiipáj* homlokába röpítette s a vörös csákós bonvéd lérdén törte el kardjál a törte ketté puskáját, hogy még a lefegyverzésben Is megfeleljen a magyar b:csalctnek.
Tudja a jó hten, bogy a magyar nemzet cselekedctt-e rosszul, vagy Európa mai urai üzenlek e hadat az emberiességnek s a becsaielnek ?... Biihojytn Is van, az már Európa szégyenére Igazság lett, hogy nem minden kimondott szó szent Eutópi mai urai előtt. így volt igaz ügy a békekonferencia, mint ahogy igy igaz a Genfbe összehívott leszerelési konferencia. A békekonferencia gondoskodott a leszerelés végrehsjtásáról s ime, a leszeieléil konferencia nem tudja végrebajtani a minden nemzetek lefegyverzését. Mi, magyarok nem Ami juk magunkat, de miért ámilják önmagukat Európa mai urai, amikor nem kell egyebet tenniük, mint azt, hogy belenézzenek saját arcukba. Európa arcáról a „furorbelli", — a háború ördöge vigyorog reánk. És ha igy van, már pedig igy van, akkor miért hirdetjük álnokul az emberiség békéjének megváltó gondolatát? ...
Hajóóriások szelik ál az Óceánokat s vasbordájuk közölt fegyverbe öltözött embereket szállítanak idegen világrészekbe, hogy a kilenc eszten-
dős bazug béke bekatombáin újra fellángoljon a háború. Európa különböző részein még alig süppedlek le a kstonasirok, már lővészárokásók csákánya éhesen akarja felszaggatni az alig pihent anyaföldet ... Ne kérdezzük, hogy mindez hol van, merre van. csak becsületes szemünkkel nézzünk bele az álnok Európa arcába s akkor látni fog|uk a lefegyverzésről tárgyaló Európa igazi arcát. Az emberiség békéje nem jön el másként, csak a vallás ünnepein s akkor Is csak azok számára, akik az embe-tieég békéjét becsületes uton, az Isten
békéje árán akar|ák elérni.
A hazugságnak nem lehet templomot emelni, már pedig az emberiség mai békr je a hazugság temploma. A leszerelés, amely az emberiség békéjéhez vezet, ciak akkor lehet igazán végrehajtani, ha a népek vezetőinek lelkéből kiüldözzük a hazugságot. A genfi leszerelési konferencia csődje a békeszerződések csődjét is ]elentl. Európa népei akkor cselekszenek helyesen, ha a sirok fölé nemcsak a születés dátumát vésik fii, tunem odairjSk az elkerülhetetlen halál napját is I.. .
A törvényhatóságok egymásután üdvözlik Bethlen gróf miniszterelnököt
A magyar közvélemény bizalmának Budapest, április 3Ú_ Nip-nap után az ország legkülönbözőbb részeiből érkeznek jelentések a községek, városok és törvényhatóságok ragaszkodásának és bizalmának kifejezéséről gróf Bethlen István miniszterelnök és a kormány egyes tagjai iránt. Ma Ismét három törvényhatósági joggal felruhizolt város: S:p\'on, Kecskemét és Győr
megnyilvánulása a kormány iránt
.törvényhatósági bizottságai hoztak olyan érlelmü határozatot, hogy a miniszterelnököt az olasz-magyar barátsági szerződés létrehozatalában elért államférfiúi sikerei alkalmából felirattal üdvözlik. Kecskemét város bizalmáról és szeretetéről bizto jitotta egyúttal Klebetsberg Kunó gióf kultuszminisztert is római u\'ja alkal-mábil.
Károly román trónörökös végleg lemondott és nem tér vissza többé Romániába
Bukircst. április 30 A román király súlyos betegsége napjaiban, mikor halálát percről-percre várták s azóta is, a trónöröklés kérdése volt az a probléma, amely minden pillanatban felbomlással fenyegette a dinasztiái és kiszámíthatatlan következményekkel Járó válság elé állította egész Romániát.
Most — a 8 Órai Újság tudósi lójának jelentése szerint — ez a probléma végleg megoldódott azzal, hogy l-\'crdlnánd király egészsíge
ideig-óráig helyre állvén. Károly trónörökös hozzájárult abhoz, bogy nem tér vissza Komániába és végleg lemondott arról, hogy Irónörök-lési jogát visszaállítsák. Ebhez Manlu, a trónörökös visszahívásának legerősebb pártharcosa is hozzájárult, ugy hogy a király halála ecetén Mihály trónörökös mellett egy régensi fanács vegye át az uralkodás jogait.
Ezzel a szenzációs fordulattal a román politikából végleg kikapcsolódik a király-kérdés, Károly külföldön marad-és lemondása befejezett dolog.
Elrendelték a bizonyítást a váci petíció 24 pontjára
A közigazgatási bíróság 39 pontot elvetett kihallgatását
Elrendelték 251 tanú
Budapest, április 30 Többlzten megtartott tárgyalás után ma hirdette ki a közigazgatási bíróság Lampel Hugó elnöklete alatt működő p:ticiós-lanács a határozatot a váci mandátum ellen beadott pelicló tárgyában. A blrósJg a petíció hatvanhárom pontja kfatll annak huszonnégy
pontjára rendelte cl a bizonyítást. Hz a huszonnégy szakasz részben az ajánlási ivekkel kapcsolatban, részbiu a szavazás elölt, másrészt pedig a választás napján a petíció szerint elkövetelt állítólagos visszaélésehői szól.
A bíróság .1 piliciós panasz huszonnégy pontjára vonatkozóiig
összesen 254 tanú kihallgatását rendelte el, akik nagyobbára váci, vácrátóli, kisnémedl, vácharlyányi és sződi lakósok.
A közigazgatási bíróság megkereste a budapesti kir. irélőtébla elnökét, hogy a bizonyítás felvétele céljából ítélőbíró! küldjön ki, aki a tanúkihallgatásokat megejti.
Darányi Ignác temetése
Budapest, április 30. Ma délután három órakor kisérték utolsó útjára a Kálvin-téri református templomból Darányi Ignác volt lóIdművelésOgyi miniszteri. A temetésen a főváros előkelőségei ma|dnem teljes szám-b.n részlvellek. Ravasz László református püspök megkapó imát mondott. A koporsót ezután Tassra szállították, ahol a családi sírboltban helyezik örök nyugalomra.
A szovjet a világgazdasági konferencián
Genf, április 30. (Éjszakai rádió-jelentés) A Nemzetek Szövetségének főtitkára Csicserin/ól táviratot kapott, bogy a Szovjetunió és Svájc között felmerült vita rendezése lehetővé tesz! Oroszországnak a nemzetgazdasági konferencián való részvételét.
Beethoven szobrának leleplezése
Budapest, íprilis 30. (Éjszakai rádiójelentés) Az 0 szágos Bethoven-Bizottság május 22-én ünnepélyes keretek között leplezi le a marton-vásári kaslély psrkjtban Beethoven szobrát. A Délivasut az ünnepélyre külön vonatot állil be.
„A kisantant egységes..
Prága, április 30. (Éjszakai ri-dlójeleniés) A Novo S:ovensko fog • Uikozik a kisantant legközelebbi konferenciájával és hangsúlyozva, hogy a kisantant nemcsak meg akrja tartani a kontaktust a vele barátságban le .ó államokkal, de ki is akarja építeni. Magyarországgal foglalkozva azt írja, bogy a magyar irredenta nem egyéb, mint hiábavaló lárma. A magyar politikai világ tovább álmodozik a kisantant széteséséről. A kisantant egységes és eiös — mint eddig volt.
Megindult a légi postaforgalom Ausztriával, Németországgal és Svájccal
Budapest, április 30. A postai vezérigazgatóság értesítése szerint május hö 2-ától kezdve Ausztriával, Némeloiszággal és Svájccal a légi posui csomagforgalom megindul. E nap\'ól kezdve a nevezeti országokba szóló 10 kg-os és 50X50X100 iv terjedelmet meg nem haladó és ér-téknyitvánitással el nem látható légi postacsomag bármely postahivatalnál feladható. A dijak és feladási feltétel.k a postahivatalban tudhatók meg.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május l6.
Hetvenkilenc panaszos jelent meg lakásügyével *J
a Keszthelyre kiküldött miniszteri megbízott előtt Sok panaszos csupán a magas bér-kSwetelés miatt nem tud lakáshoz jutni
Keszthely, április 30
(Sajói tuMMnktil) Az Idd máiul elseje feledlili Keszthelyen a május elsejei gondolatokat. A Iikoí-ság legszeméiyercbb Pgyeivel van elfoglalva : a kótlBjkfdés és lakásügy kérdésével.
Keszthelyen ugyanis a háztulajdonosok vlssaak>pl/k azl a várva-várt jogukat, hogy lakaikkal májú? l-lól tzabidon terdelkezzenek; ennek következtében tehát a lakáj-utánjárás, a lakbérek mekkoraság* most a szóbeszéd sora. , Terméslelet lehel csak az, hogy (nem mint békében, amikor a lakók és báziurak évenként négyszer, a lalbfrnegyedkor, |óviszonyhan voltak egymással) sok háztulajdonosban Is mosl lobbant (el egy klsté a méltatlankodás fulánkja, hisz sok esetten a kapoll bérhez saját megélhetésihez szükséges keresetéből kelleti hozzápjlrlilok, hogy adóját befizethesse és a háború* idők óla csak kihjsznill és nem lilarozolt házát jliitlalbassa: l.\'yen és baicn\'ó személyes okokból és azért, mert a családoknak nö.ekedíse folytán a háztulajdonosnak cscHeg magának is szüksége van tulajdon lakására, bizony szép számmal történtek H mondások és februártól állandóan hullámzott a lakosság lómege a hlz-lulajdocosok felé.
Május I ig a helyzet annyira Mutálódott, hogy legtöbben. akik utánajártak ügyeiknek, lakást biztosíthatlak maguknak. A lakosságnak egy tésie azot.bin még mindig nem tudóit beleilleszkedni a megválloioll hílyzelbe- és azzal a számitással, hogy a hatóságoknak gondoskodniuk kell airól, hogy az utcára ki ne kerüljenek, nem vélték komolyan ezt a kérdést.
A lakásépítő munka Keszlhe\'yen inár akkor iadull meg, amikor elsó izben 1926, november I re szabadult fel a lakásforgalom. Akkor 45 kislakás épült fel. 1926. év folyami" pedig cca 100 kislakás.
A kOIOU forgalom a novembeii negyedre víssraálloll és mint a ten-liekból kíiitni<, májusia felszabadult.
Azok, kik lakásigén) ükei a haló-ság utján óhsjtoliák kíelégiler.l, kérvén^ küldtek lel a népjóléti minin-tériumba, ahonnan a körülmények megvizsgálására a helyszínre kiszállt d>. agyaHilvl Hegyi | tvón klOlyi ügyész és Keszthelyen meghallgatta a háztulajdonost k szövetségéi. A
•> A kózlrdek Siolttiljlituo kötelet ob-lekliviliMJl Uu.iV belvet lapunkban kei>thel,i IjUiMrdé-liei IxkOMott eme sor.vkajk, riietveV a s..kat tárgyalt problémára m.»t a hje\'iilajdonoiúk lacmaiflKÍ. Ml Isvcke/nek rávilágítani. |lW(tuK„,. zuk .ifimt\'jn, tiojjy nyugvópontra ez a kír-dí» iietii luthnt, mii bármilyen kcveicn is lennel, ku akti ljka>liiiny, «k»r ni»c« bí«k miatt esjeiktdni nem tudnak és. IWTV add.* 1JJ.LMV is mindi;: s^onipótva itl íf íVdnbajukc*! kívül Ukn r.élkúl nia-radctlak érdekében. (.1 ,
szövelség véleménye szerint a klrdó lakások a lakássiüksíglelel f.deilk, általában 100%-os bér melleit, léhát békeparitáson ad\'ák ki a lakásokat, vannak természetesen olyan házfu ■ líjdonosok le, akik eil a 100% ol j\'vil felülhaladják kövelelé\'elkkei.
A miniszteri biztos előtt a folyamodó 124 l.káslalan közül csak 50 jeleni meg panaazával. A nem f >lya-modók kózül 29 en jöllek panaszra, akikuek lakáeszüksé^e is megoldható bemondásuk seerint akkor, hi a ház* lu\'a|donos csupán lOOVo os bért kér.
Most már csak a minisztérium erre vomlkozó rendeletét várja a keszthelyi lakáskérdés niielSbbi megnyugtató megoldást.
Keszthely nagyk^zrég képviselőtestülete fo\'yó hó 29 én rrnJkivüli közgyül\'sr tartott, melynek fótárgva volt a lakáskérdés s nnHyen a mi-nisz\'cri kiküldőit jelenlétében az a\'áhbi szabályrendeletei hozta:
Lakbérlcll pót szabályrendelet
I Azok a likások, melyek edjig
is bérbeadás ulján hisznosillaltak további lét évig, vigvii 1927. M október :il-lg birbeadandók.
Kivételnek csak akkor van helye, ha a ház\'tilíjdonos kélséget kizáróan igatolja, h\'gv a lakásra magának mint tulajdonosnak vagy kózeli, helybenlakó hozzátartozójának avagy állardó alkalmazottjának van nélkü-lözhelpllcn szüksége.
2. §. A lsk\'s>k bére 1928. április 30-ig az 1917 Ik (vi aranykoronabír IOO siótoléktU nem haladhatja meg. Az 1917. év u án bérbeadóit lakások haszonbére Összehasonlítás, illetőiig arányosítás u\'ján fllapitandó mef.
3. §. Azokra a lakásokra, melyek a lakók őnkénles ttlvozása következtében felmondás elölt ürüllek meg, továbbá mit duókra az újonnan építettekre, mclyekte a szabid rendelkezési jog már korábban biztosíttatott, e szabályrendelet- 2. ij-ának hatálya nem terjed ki
4 §. Ezen szabályrendelet kihirdetése napján (íprilis 29.) lép élítb", a község c öljárósága vígrebaj ja, 1928 évi április 30 án azot.ban hatályát veszti.
Ujabb gyermektragédia egy községben
Kujláiuieg kóuégken egy W™" «\'« 8Ter»k kelefitlldl «p|a meizejgWrébe — A csendórseg lefolylalU a njowuáil
Nagykanizsa, iprttis i0 Egyik mlntipl számunkba meg-írtuk, hogy a Nagyrécsébez lartozó Vtrághfgyen Glavók L4izl6 két éves fiúcska egy óvadin pillanatban bele-ful\'adl ef y, a kacák részére gyűjtött kis tókábi és mire ráakadlak meghal\'. ,
Moalha: Olló gyermektragédia híréi jelenlik nekünk Kuslánszrg köz-sígbíl.
Gyenese Ferenc odavaló lakos észtevelfe, hogy szomszédjának Kus-tin Ferenc ek kertjében a mesíra-
gcdóiben, mely esővízzel lelt meg, egy f.kele tömeg van. Közelebb meni és ekkor megriadva vette észre, hogy az egy gyermeknek a holl\'esle. Segilségért kiabált, közbe kihúzta kis hullát, akiben Kuslán Ferenc 3 évea fiára Ismert rá. A csendőrök a nyomozás során megállapították, hogy a gyermek játszadozás közben zuhant a meszesgö-dölbe, ahol segítség hljláu íregfulladl.
Az etelrAI jelentést küldtek a Józ. ügyészségnek Is, mdy az eltemetésére megadta az engedély\'.
Országos nevü irók és művészek érkeznek május 7- én Nagykanizsára
N.syUntzM, ipritu 30 I j,0n: Tofmúy Cédle, a .Napkelet\'
Umeietes az a nagyarányú készülődés, aminek céljt egy Ktlolíkus Irodalmi Evtély keretében komoly művészetet és kullurálls érlékekcl hozni és adni a nagykanizsai pub likumnak.
Az eslély idCpontját véglegesen május 7h:u állapitolták meg a rendező kanizsai katolikus egyesületek és a közreműködő Itók és művészek. A fényes sikerűnek Ígérkező eslély a Városi Siínhlzban lesz. Fellépnek
szerkesztője, az elsfl magyar Írónő, M. Némethy Ella, az Operaház tagja, aki a Beelboven cenlenaárium alkalmából a .Fidelio" egyik nagy árilját fogja elénekelni és több magyar dall mulat be. továbbá Cavalller József, az .Uj Nemzedék\' felelős szerkesztője. Surdnyi Miklós író, a .Nemzeti UjsAg" főmunkatársa, Gds-pdr J nő iró, az „U| Nemzedék-főmunkatársi és Mlhcllcs Vtd dr„ az „U|Nemzedék" belső munkatársa.
Lelkiismeretlen izgatók a végrehajtó-és a csendőrök ellen lázították a tömeget egy faluban
Eljár** Indul
Ixgatók ellon - A rásseruh*U*xl4»l kapnsfv, hogy adót tlxcthaiionck
NiffyluolEia, iprilis 30 Foíyó hó 27-én a zalatgerszegi adóhivatal keretébe lartozó Nemes-sánderházán a 187 százalékos tavalyi és idei adóhátralék miatt 52 adóró ellen a pénzügyigazgalóság elren-delle a végrebajlást. \'lőbb ctendflr-rel ki is tzálloll a végrehajtó a községbe, i falusiak azonban mikor meglátták a végrebajtól é; a cvend-őröket, élesen tiltakoztak a végrehajtás ellen. Néhány lelkiismeretlen ember szotmal [elhasználta a ked vezC alkalmul és izgatott a esendőtök elleo. Még a h irangot is meghúzták és így történt, hogy a valósággal
Első Magyar Gazdasági Gépgyár r.t.
BiidaiJust, VI., Váci-ut 19. és Vilmos császár-ut 65. szánt.
Újdonság
kaltójsoru önbeálló sted golyós csapágyakkal.
Mérsékelt erélotcyaazUs, tökéletes, szem-v-csitchét; iietküti tt«ta kicséptéa. Konnyü iirjvirii! togva binnety traktcirtirvz atkatuus.
Ketüle í képviselet: Szántó Vilmos és Társai, Nagykanizsa.
extázisba jóit a község lakossága Erre a cserdórök, akiket kövekkel dobállak meg, erő»llé»t kér\'ek és Igy a karhilalom [elszaporodott barmínc lőre, mely aztán a rendel a községben hamarosan helyreállította, A pÍKflgyigazgalóság miután jelentei kapoll a kőzt\'gbtn lejáUzodi ese-minyekról, azonnal IcKaggeulelle a végrehajtásokat és jelenléti küldve a pénzügyminisztériumnak, utasítást kérve a további teendőkre.
Egyidejűleg megkezd idöll Nemes-sándorliázán azoknak az összeírása, akik az adólizetésre halasztási kérnek.
Ha méltányos és indokolt a kérelmük, a pénzügyigazgalóság beleegyezik a halasztásba.
A csendőrség azok ellen pedig, akik izgatárukkat ho.-zájárultak aho/, hogy a köztég lakna.i a croodőrO-ket megdobálják és fenyegető mfga-larlást tanusilsanak, eljárási indít.
Keresztényszocialista Szakegyesöletek országos kongresszusa
Budapest, április 30 A magyrr-országi Kirei z ényszocialisla Szak-CRy.-sliletek má|us 8 ikáu Bud«pts-len országos kongretsiusl tartanak. A ki ngresszuion a tivztu itás is meg-lötténik.
1927 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
lösa
LÉGYPéié
KITŰNŐEN RAGAD . NEM SZARAO •
BÁDIÓ 1ÖS0B
Május / (vasárnap) Budapest 9.15 Újsághírek, kozmetika. 10 Rífbmiitus istentisztelet. 12 Szimfóni-kus hangverseny. Közreműködik : Laurisin La fos « m. klr. Operaház tagja. 13.II> Idó-járás jelentés. 15 30 Előadás. A termények utia a termeidtől a fogyasztóig. IC Oszkár b&ai mesél. 1630 Idóíárásjelentís. U«ána könnyű zene, zenekari hangverseny. 18 Magyar Halhatatlanok XXIX. estje Zrínyi Miklós emlékünnepély. 1830 Elfadis a Stu-dtóÖóTGyurkovic< leányok. 21 30 Cigányzene.
Berlin 9 Egyháii lianevtrseny. 11 Májusi hangverseny. 1630 Szórakoztató zene. 21.20 Szerelmes levelek. 22.30 Tánczene.
Berh 13 ■ Hangverseny. 15.30 Défatáni liaitgrerseny. 20.30 Trubadúr.
Frankfurt, Cassel 8 Reggeli ünnepély.
11 30 SzflWk órája. 15 Ifjúsági óra. 16.30 Hanrverseny. 2030 Zongoraliangverseny. 21 30 Csellóhangverseny.
Langenberg, Dortmund 9 Reggeli Un-neóély* 13 Mandolinhinüverseny. 18 A zsidó taoztfka szelleme rs esztétikája.
Milánó 1030 Egyházi zene. 16.15 Szórakoztató zene 20.43 Hangverseny.
München, Nürnberg II Harangjátékok.
12 Kamarazene. 1530 Operafantáziák. 19 Aliit- opeta.
Prága 11 Matiné.\' 17 Délutáni hangverseny. 19 A prágai dalegylet hangversenye.
Róma 10.30 Egyházi zene. 17 Jarzband. 21 Plen zeneestje.
Wien 11 Sximfónikus hangverseny. 16 Hangverseny. 20 Hangverseny.
Májas 2 (hétfő)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hírek, közgazdaság. 4 A nagyvilág törvényei a parányi emberben. 5.15 Elóadás: Porcelánok. 6
Német nyelvoktatás. 6.46 Cigányzene és magyar nótákat énekel Chilkó lolanda. 8 Dávid né, Gáspár Margit: Régi magyar menyegrök. 830 China jelenlegi helyzete.
Bertfn, Stettln 17 Hangverseny. 20 Mattit Battistlni ária éa dalestje.
Brűnn 10.15 Gramafonhangverseny. 19 Hangverseny. 20 30 Vig szavalatok és dalok.
Frankfurt, Cassel 16.30 Hangverseny. 20 Mattiá Batlistlni hangversenye.
Milánó 16.15 Jazzband 17.20 Gyermek-óra. 21 Hangverseny.
Prága \\7 Gramafonhangverseny. 20.40 Hangverseny. 2130 Színielőadás.
Róma 13:30 jazzband. 17.15 Átvitel a .Fflliartnonica AcademiA\'-ról.
Wfert 11 Zene. 16.15 Hangverseny. 17 10 Ifjúság órája.
FAGYLALT JEGESKÁVÉ
kapható
MAKOV1CZKY
cukrászdában.
IÜ-1W
^ ha lesz és gyóznl akar, huroztasson tigó Endr* illatszertárában Főút 14., •hol Kertésx Tódor sportáruház tennlszütó lerakata van nagy választékban. ma
nm hírek
A\'&PIKEKlB
Május I, vasárnap
Római katolikus: Miseric. Proteitár.s: Fülöp. Izraelita: Nisan hó 29.
Nap kel reggel 4 óra 45 percko:. ( nyugszik délután 19 óra 10 perckor. f
A reálgimnázium műsoros előadása | délután 6 órakor a tornateremben. |
Városi Szinház: Országos Opera] Staggione este 8 órakor Pillangó kis- : asszony, drámai opera.
Ipariskolai Énekkar szinielóadása ] és mulatsága a Rozgonyi-utcai torna- j teremben esle 8 órakor.
Uránia mozi elóídásai 3, 5,7 és 9 óra-kor: A reklámkirály, amerikai vígjáték. ■
Világ mozi előadásai 3, 5, 7 és óra- | kor: A bajadér, izgalmas kaland a leg- j sötétebb Indiából.
Május 2, hétfő
Római katolikus: Atanáz pk. Protes- j táns: Zsigmond. Izraelita: Nisan hó 30. j
Nap kei reggel 4 óra 4-1 perckor nyugszik délután 19 óra II perckor, j
Városi Szinház: Országos Opera Staggione Denevér, vig operett.
Elárusítóhelyek i Epplngcr I. és Fia fa-, cement és egyéb építési anyag kereskedése. Nagykanizsa. — Lázár Jó/.sef fakereskedés. épitéti anyagok raktára, Keszthely. — Szatucsek János fakereskedés. cement és mökógyár, Komárváros. — Sommer Sándor gabona- ds icrménykíreskedés, Zalaegerszeg. — Mosonyl Artúr gőzmalom, fűrész- és villanytelep. Zalaapáti. — Mosonyl Henrik fakereskedő. Zalaszentgrót.
Május.
... Rügyfakasztó, biltncstörő, feltámadást hirdető, mosolygó arcú május — a hónapok királynője — köszön tölt reánk.
Balzsamos levegője] áthatja a nagy mindenséget, zöld selyempalástjával beborítja a mezők erdők végtelenséget, a fák legszebb ünnepi köntösüket öltik magukra, az égbolt zavar talan kékséggel tekint a földgolyó lakólra, mlg a madárkák ujjongó danája betölti a természet nagy templomának csendjét, piros betűssé avatva a szürke köznapot.
Mintha az emberi lélek depresz-szlója felszabadulna, az emberi érzések ezernyi változatú skálája angyalszárnyakon a zenitig feltörne. Az emberiség szabadságünnepét, a diadalmas tavasz Viktóriáját,\'a lelek-felszabadulás misztikus áhilatöráU jelenti — május elseje.
Valami megnevezhetetlen érzés lesz úrrá, amely a föld lakóját nem lürl meg csendes vlsszavonultsdgdban — kiűzi, kihajtja a fenséges természet szent oltárához, hogy megteljék gyönyörrel, gazdasággal, kincsekkel, hogy megittasuljon a természet szerelmé
ben, hogy megfürödjék a természet anyj pazarsúgában, hogy egy ült ujjongjon, énekeljen a diadalmas tavasz koronás királynőjével és a végtelenség e szent templomában térdre késztesse a kicsi ogyagot, az embert — a remekművek Alkotója előtt.
Május elseje — a felszabadulás, a világosság, az örök tavasz, a hervadhatatlanság ünnepe A porlakóknak a szellemi béklyóiktól való meg szabadulásuknak, a világo sság győ zelmének a sötétség és erőszak fe lelt, a helyesen értelmezeti szabadság és blllnc>törés napja, amely szabadság sugárkévéjével kérésziül ha tol mindenütt, ahol megér lik fényességél és befogadják, amit szimbolizál.
Ha ünnepnap május elseje — akkor csak a magasan szárnyaló esz mények, a hatalmasan feltörő ideálok, a tisztult világnézet, a helyes értelemben veit és felfogott szabadság, az emberiség szolgálatába hajtott természet, a porhüvelybe zári agyagember bllincstörő, feltámadás himnuszát zengő, diadalmasan ujjongó ünnepnapja lehel, melynek nagyszerűségét az izzó nap sugaraiból köréje lövell glóriája még jobban kiemeli...
Tavaszifju menyasszonya, hónapok bájos királynője — május — légy üdvöz!... __(B. R.)
= Iszik ön egy ragályos beteg után? — és még sem vett Spjrklett Syphon üvegei, hogy a saját üvegjéből készlllt szódavizet, pezsgői ihassa ! Egyedárusiló: Szabó Antal sporlüzlele.
— Metz festő legszebb szobát festi legolcsóbban.
Húsvéti nagy motorkerékpár megbízhatósági verseny
közel 100 induló közt
a legkisebb motorkerékpár a legnagyobb teljesítménnyel
a verseny abszolút győztese
első a sebességben első a hegymászásban első a fékpróbákon
nyeri a húsvéti nagydijat!
Gyári eladási központ: Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 9.
Helyi képviselőt keresOnk. i
— A megyéspüspök megérkezett Klskomárombn. Mint leleztük, d\'. Roll Níndor megyéspüspök májul elsején Zalába jön és megkezdi bér-makSruljál. Tegnap érkezett meg a pesti gyorssal déli egy órakor a megyéspüspök Komárvárosra. Klsó-
, relében voltak dr. Simon Oyörgy ; kanonok és dr. Wiber Pál püspöki | irodsigargaló. A járás nevében dr. : Laubtiolmer Alán szolgabíró fogadta | az egyházi fejedelmet, aki Kisko-mátombin szállt meg, ahol a buda-pe.ll papnOveldei uradalom vendége. Ugyancsak Kiskomáromba utazott ez alk. lommal CySmörey litván országgyűlési képviseló, aki hosszasabban tárgyalt a püspökkel különféle egyházi kérdésekről, melyek választókerületét érintik. A püspök és kísérete még a tegnapi nap folyamán autón Oalambokra ment, ahol lovasbandérium várta. Innen Mihildra készült. A derék mihátdiak szeretet püspökük elé egész ZilaBzcntjakabfg elébe jöttek és ott várták nagy óváció közepette a népszerű megyés-püspököt, aki Mhlldon vasárnap reggel kezdi meg a bérmálás! és ugyancsak vasárnap nsgy ünnepségek között felszenteli a templom uj harangját.
— Miniszteri elismerés. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet a következő levelet kapta a kultuszminisztériumból : .Zalavármegye klr. tanfelügyelőjének jelentéséből örömmel szereztem tudomást arról, hogy a Keresztény Jótékony Nőegylet az 1926. évi karácsonyi időszakban 1816 pengő értékű ruhát és cipőt osztott szét a nagykanizsai áll. elemi népiskola szegénysorsu tanulói közt. Az Elnökség vezetése alatt álló egyesületnek ezen nemeslelkü adományáért elismerésemet és köszönetemet nyilvánítom. A miniszter helyett: Pelrl államtitkár.* Szirmai Miksa tanfelügyelő ugyancsak köszönő levél kíséretében juttatta el a miniszteri elismerési a jótékonyság terén fáradhatatlan buzgósággal dolgozó egyesületnek.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Halálozás. Székely Emil, Zila-vármegye ny. föszolgabirája, a II. osztályú polgári érdemkereszt tulajdonosa, 74. életévében Zslaszent-gróton meghalt. Á:!alánosan becsült nagy szaktudású főtisztviselője volt a megyének. Temetésén, mely Szent-gróton volt, a megye nevében is koszorút helyeztek sírjára.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május l6.
— Személy) lilr. GyOmUrey Islván a kiskomároml választókerület kíp v.sc.\'óje héllón Budapea\'rc u<aiik, hogy az összeülő Ház ülésein részi vegyen. III említjük meg, hogy Oyö-mOrey képviselő, mlulán bclcfiíége miatt ezullat c ak négy kőzsCgéi India meglátogatni keiulriímk, cl-határozta, hogy a lO\'. bi községek felkeresését egy ujabb alkalomra higyja, mikor is míndentlit részletes lxszámolókat fog adni eddigi run-kásságAfúl és p.rlamenli ■ működé-séró\'.
— Szobrot emelnek Prolitokénak Budapesten. A bclügymi-niszler most kúdoll rendeletével meg-engedte, hogy a katolikus világ elhunyt nagynevű püspökének, dr. Rrohdszka O\'.lokárnak Bud\'pesten lel\'llilandó szoborcmlékművirc országos gyü|lésl rendezzenek hal hónapon ál. A gyü|tésból épili meg S fkeslthéivár közönsége a nagy egyházi fírliu mauzóleumát.
— Kedden lesz az első „hónapos" országos vásár. Mint is-raercles, a kereskedelmi miniszter dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselőnk Intervenciójára megengedte, hogy Nagykanizsán Január és juliut hónapok kivételével, minden hónapban országos vásárt tartsanak. Ezek az úgynevezett havi országos vásárok minden hó első kedden lesznek. Most kedden, má.\'ui 3-án lesz tehát Nagykanizsán az első ilyen országos vásár, melyre mini értesülünk sok olasz állatfcereskedö |0n a városba. Eleve lelbivjuk lebál a gazdáknak figyelmét erre, hogy a keddi országos váslrra minél 101 b szarvasmarhát, loval ha|tsanak lel eladás céljából, mivel a leiekből Ítélve Jó keresletük lesz azoknak.
— A Szociális Missziótársulat Leányklubja május hó 2-án délu\'án báromnegyed 6 órai kezdettel a Katolikus Legényegylet termében nyilvános gyűlést lart rövid programmal, melyre a tisz\'eli közönség;! stere-tettel meghlv|a. Külön meghívó nincs. A szíves megjeleni sf egi szál virággal honoráljuk. Vezetőig.
\\
rencsén eplic
zlovenszko) gyógymódja három betegségi csoportra
szorítkozik: ]. reuma, 2. kfisxwény, 3.iachiao. Legerősebb hőforrások 6a iaxapfQrdök.
Panaio-lakda 40 Ki-tól. Információt nvujt: Sípos Andor Nagykanizsa, Bohm Antal Nagykanizsa, valamint a fQrdSigazgatósAg.
URÁNIA
Még ma, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Reklámkirály
Vérbeli amerikai vígjáték hét felvonásban. Főszereplő: Johnny Hiues.
— Gimnazisták műsoros elő-adása. Uj színfalakkal és a píesi síinbáz korhű jelmcieivel adják elJ a gimofliisiftk ma d l-Jlán 6 óraVor lornalírműkb;n a .Bizánc\' és „,tlu«l/ M/i" cirrO drámák egy egy részleté". Az eiöcdásia külonósen felhiv-juk a Piarista Dláksrtvels/g tagjainak ügyeiméi, meri a liszla jövedelem a S:Ovelség bud pesti Piarista Egyetemi D.ákollhonáink felépítésére szolgál, amely otthon fogód majd be a vidéktói budapesii egyetemekre !elkerfl:ó piarista diákságot.
— Kezdődő érelmeszesedésnél a természetes „l\'erenc J izs-jl" keseiU-viz uj y az atbasi pangást, mint a renyhe emésztést gyorsan és enyhe módon mcgeiünleli. A gyakorlati orvostudomány vezérei a Ferenc József vizet azért b.csalik olyan nagyra, meri ez a szivbr-jjsoknál is srabályozza a gyomor- éB t^ülmtlkö-désl, aminek következlébcn az ellen-állóképesség fokozódik. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzlelekben.
— Perújrafelvételt kér Brlnner Ferenc elitéit körjegyző. Ismeretes, hogy sorozatos visszaéléi eV har-mir.cegynéhíny rendb.\'li hivatali sikkasztás, csalás és egyebek mt .11 Btinner Ferenc surdl körj:gyzőt a kaposvári kir. torvényszék büntető tanácsa hat évi f-gyházra itél.e. Btinner sokáig nem kezdte meg bűntelése litoltését, meri orvosi bizonyítvány alapján kórbözbau voli. Mosl Jelentkezeti büntetésének megkezdése végett a kaposvári kir.
ügyészségen. Egyb :n beadvány! In-lézeit a kaposvári kir. lOrvénysréi-hez, hogy jogerís-n minden fórumon bef-jezell ügyében rendeljenek cl perújrafelvételt. A biad.ányt a lörvéiiyezék átteszi a kir. ügyészséghez indítványtétel végett és az iratuknak onnan való visszaérkezése ulán döntenek a pcrujrafel/élel ügyében.
— Tíz óra alatt meg lehet tanulni énekelni (?) Az uló! bi időiben az ország e*yes helyeiről érdekes híreket kapunk arról, hogy Koppá Pjl énektanár oly metódust talált fel az énektanításra voiaUozólag, ;ami korszakalkotó ezen a téren és — mini íz énektanár ni3ga állilja — forridilnat jelent az énektanítás terén, amennyiben liz ón alatt ugy meglapít bárkit, kinek hangja van, énekelni, mintha másképen négy évig tanulna. Mi l« rírészelcsen ezl a fantasztikusnak latszó hírt csak a legnagyobb fenntartással közöljük, ab ból az alkalomból, hogy K^ppa Is-nár most Z-laegerszcgre és Nagykanizsára késalll. Kappi Pál a zalai városokban is a népművelési előadások keretében szándékozik Ismerteim az általa feltalált metódust.
idüjáris
A nflíylíf.nlTMt raotcorolrgtal megfigyelő jelentése: Szombaton a hómfrstt:-lat Reggel 7 érakor -t-139, dílulin 2 önkor +24-9, este 9 órakoi +167.
Frlhteel Reggel is délben kevésbbé borult, cslc tiszta égboltom.
SilUlny: Egisi nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet jetcntéaí szerint meleg, zivatarra, ctóre hajló idő, később hásüllyedés valószínt).
Ma vasárnap kerimegnyitás
A POLGÁRI EGY-ETBEN
katonazenével.
A városnak egyedüli legszebb árnyas kerthelyisége. — Kitűnő olcsó, magyar konyha.
Elsőrendű badacsonyi borok. A Király-Sörfőzde különleges sörei állandóan csapon.
Figyelmes kiszolgálás. Becses pártfogást kér
Csukovits Bstván vendéglős.
Csáky Károly gróf — lovassági tábornok Uudapesl, április 30. A kormán) zí Csáky Károly gróf honvédelmi mi niszleit a szolgálaton kivűll viszony-ban való meghagyása mellett, lovassági tábornokká kinevezte.
Hevesvármegye uj főispánja
Budapest, április 30. A kormányzó a belügyminiszter előlirjeszlésére dr. Iledry Lőrinc országgyűlési képviselői kinevez-e llevesvármegye fő-
Ispánjává.
Haller István lemond pestkörnyéki mandátumáról
Badapesl, áprllii 30. Haller István a képviselőház osszeűlése ulán bejelenti lemordtsát a p-síkornyikí mandátumáról. Haller litván biztosra veszi, hogy a közigazgatási biróíág az egri mandátuma ellen beadóit petíciót visszautasítja. Uiődja Tóbter János volt prágai magyar képviselő lesz.
Meglalálták egy 50 éve eltűnt ügyvéd csontvázát
tger, április 30. (Éjszakai rádli-ielenl(s) bger városának határában a kirándulók rgy vízmosásban egy férfi csontvázat találtak. Megállapl-lollák, hogy a csontváz Gál József ezelőtt 50 évvel liiokzalos körülmények kOzőlt eltűnt egri ügyvéd teteme.
Szigorú készenlét a fővárosban Budapest, t p ilis 30. A főkapitányság május 1 ére szigorú készenlé\'et rendelt el a főváros egész területére és annak egész kórn)ékérc. Az éjszaka folyamán 15 emberi őrizetbe helyezlek, mert május elsején tüntetést akarlak előkészíteni.
— Értékes felvilágosítás Bupa-
pesne utazó olvfsóinkuak I A gyapju-árak e nelkedó tendenciái mutatnak a világpiacon. A nyersanyag drágulása visrzibalátsal van a termelésre, meri mag;u\'áu vonja a gyap|ugyárt-tnányok árainak emelkedísél. Ezen világgazdasági helyzet okozta drágulás a késrgyártmányoknál egy-ál alán nem vebe;ő ész\'c Budapes-; len a világsrerle hírnévnek örvendő Semler cég (Bécsi-u\'ca 7. szám) le akatában, mert olt a legkitűnőbb eredeti angol féifi és nol tavaszi ■ srö.ctkolfn\'egesíégek minóségűkhőz vis.-onyl\'o t n alaciony áron állanak ?. vásárlóközönség rer delkezésére. A cég maradCkosztalya rendkívüli alkal-t mai nyújt —• különösen most a budipesti remzelkozl vásárt megte-: klntő vidéki inte.igencí. n .k a Semler i minőáégtl izlvetek alkalmi áron való megismerésére. A vidékről felutazó vásárlóközönségnek a cég soron-\' kívül, a legfigyelmesebb szolid kiszolgálását biitosiljs.
FORD
Mezőgazdasági traktor. Személy- és teherautomobilok. Alkatrészraktár. Mintaterem, autorizált képviselete. 5 Motoriizemli szerelőtelep. f Telefon 77. SZOMBATHELY Telefon 77.
Kedvező fizetési és szállítási feltételek! Üzembehelyezés és betanítás díjmentesen!
Képviseleteink: Sopron, Csorna, Keszthely, Zalaegerszeg, Tapolca, Nagykanizsa, Zalaszenlgról, Veszprém, Pápa.
Képviseli i Kaufmann Jenő Nagykanizsa, Csengery-ui 46. Itu
1927 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
VILÁG
Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor, csak egy nap
A bajadér
Izgalmas kaland a legsötétebb Indiából 8 felv.-ban
Rendező: Bolváry Géza. Főszereplők: Kürthy Elli és Mészáros Gyula.
— Járási Ipartestület képvlse-letl alapon. Nehezen indul meg az ipartcsldleli élet a pacsai jirási ipartestületben. Az összeköttetés szorosabbá tétele végett az iparosok minden községben, ahol tíznél több iparos van, maguk közUI egy képviselet választanak, aki összekötő a |i-rásl-lparteslttlet és a községek iparossága közölt. Ezzel a képviseleti rendszerrel sikerüli máris intenzivebbé tenni az ipartestületi életet.
— Kereteztessen és Dvegez-tessen legolcsóbban PUM nál Király-utca 10.
= Legújabb külföldi mintáivá! csak Metz festő fest legszebben.
Valódi angol szövetből
uii ruha csakis •árlat Zsigmond ízabómesteiníl Nagykanizsa, Főút 5. azim.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet műsoros tánctea-estje. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet a délutáni teák hosszú és kellemes cmléka sora után tegnap ette egy nagyobb arányú és nagyobb nyilvánosságú, kabaré műsorral ösz-szekötött táncteát rendezett a Polgári Egylet földszinti termében. Városunk keresztény társadalmának legjelesebb-jel, a jótékonyság szavára mindig felfigyelők nagy serege jött össze erre a nagyszerűen sikerüli kedélyes estélyre. A példás, gondos rendezés, a zavartalanul vidám hangulat mindenki számára lehetővé lelte a leg-kedéiyescbb jólérzésL A táncoló párok tarka sürgés-forgását kabarészámok tették változatossá. Pléh Manci dallal kisért kedves cbarleston-táncszólóját sok temperamentummal adta elő. Az .Őnagysága telefonál" cimü humoros jelenetben Ujpczlg Edllh, Farkas István, Wallgurszky Béla és Janda Károly kacagtatták végig a közönségei. Vitéz Nádasdyné Kanz Manci sa|álzongorakiséretével Murgács és egyéb dalokat adott elő kellemes csengésű hangján, |ól Iskolázott technikával. Pléh Manci és Malter Tibor orosz lánc duettje viharos tetszést aratott. A kedélyes lánctea-est záróráig tartott.
— Májusi kirándulás autóbuszon a sáncl Szép Ilonához. A nagykanizsai aulóbusz május 1-én — többek kívánságának eleget teendő — reggel 6 órai, majd reggel 8 órai indulással külön menetet Indit a Szép Ilonához. Kiinduló pont a Cent-rál kávéháztól Teleki ulon ál. Tanárok, lanilók és tanulók viteldija 24 fillér. Egyéb menetrend-változás május l én és 2-án (csak e 2 napon) 14.16 és 19.20 órakor külön-menet Erzsébet-tér—Bsrakkhoz. A kiskanlzsai 19.10 órás menetet 19 órára helyezték át. Ezenkívül május 2-án reggel 7 órakor különmenet indul a Barakktelepre. Ugyanekkor a 7 órai vasúti menet elmarad.
— Jaj, de rosszul teszi, ha a gyönyörű májusi beköszOn\'ót ki nem használj í és fel nem keresi az ,Amerika" vendéglőt, ahol a gyönyörű kerthelyiségben jó ételek, kitűnő borok mel\'elt, cigányzenével köszöniheti a természet újra ébredé-sí\'. Fedett tekepálya.
— A mai gyermekdélután, amelyre már felhívtuk a közönség különös llgyelmél pont délután 4 órakor kezdődik a Rozgonyi-utcai tornateremben.
Kegköiyilell íiietéii iÜSÜ
készít uri ruhít S0rtot Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Főút K«on« iiilkhl. m.ílcll
— Ingyen ringlsp\'el a Birányb.n.
A világhírű PFAFF varrógépeken
készüli modern csipke és patnulniunkik, valamint azsur. virig, madeira, richelicu, ittörl hímzések éí cntlllzés minlil megtekinthetik liranctl Sindor és Fia ctynél, Dcák-Iír 2. Vevőinket díjmentesen tanítjuk hlinztsre I
— Kifosztotta a barátja villáját. Balalonszemesen még a mull ősszel Bíró Béla 27 éves budapesti magántisztviselő barátjának villáját a szó szoros értelmében kifosztotta és minden elmozdítható tárgyat elvitt. Betörte az ablakot és ugy batolt a villába, melyből aztán mintha az övé lenne minden, emberekkel minden bu\'.ort elhordatott. Annyira ment vakmerőségében, hogy az állomáson gyorsáruként adia fel a lopott holmit. A hűtlen barát tolvajlása most derült ki és Biró Béla a törvény kezére került. A kaposvári klr. ügyészség fogházába várja, hogy feleljen bűnéért.
— Jávor a híres kém-nek izgalmas és rendkívül érdekfeszítő szerepe van az Ipariskolai Énekkar állal ma este 8 órakor a Rozgonyi-ulcsi tornateremben előadott történelmi szinielőadásban, mely a legjobb műkedvelők állal kerül elösdásra. Előadás után családias jellegű mulatság.
— Megnyílt az „Arany Szarvas" éttermi kerthelyisége. Kitűnő hűsítő italok, naponta Tiissei csapolt sör, zóni reggeli, — elsőrendű menD étlap szerint P. 1.20. — Pon\'os kiszolgálás I Kiváló tisztelettel Rizsa Ferenc tulajdonos.
— Fegyvergyári Steyr slrapa kerékpárnál a váza belső és külső multai vas ellátva. 5 évi jótállás! ffeinor flépáruhiz, Csengery-nl 2.
= Zsák, ponyva és zslncgáru valamint szabó és kárpitos kellékek legolcsóbb gyári áilun kaphatók Arlner és Kelemen cégnél.
W\\M divat szerinti mi tubit I
kizárólag angol szövetből készit Sörlol Zsigmond szabómester I Nagykanizsa, Fóut 5. szám.
— Somogyniegye uj fürdőügyi szabályrendeletet készit. Bilaton-földváron lürdőügyi értekezlet volt, melycu a somogyi Balaton part fürdő-egyesületei, több főszolgabírók és balatonvidéki körjegyzőségek vettek részt — Az értekezlet legfontosabb lárgypontja vo\'t, hogy memorandumban fognik Samogyniegye törvényhatóságához fordulni, hogy alkosson még ebben az évben uj fürdőügyi szabályrendeletet, a közbiztonsági, egészségügyi és erdészeti okok figyelembe vételével.
SALVATOR FORRÁS
KELLEMES IZÜ ÜDITÓ-, GYÓÜY- tiS ASZTALI VIZ VESE, HÓLYAG, RHEUMA
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÓ3ÜKNEK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
KAPHATÓ aUNDBNÖTT.
= Ingyen ringlsplel a Bárányban.
— Anyakönyvi klrek. Nagykanizsán az elmúlt héten 12 gyermek szülelell, 8 flu és 4 leány. Kaczian-ner József dv. segédtisztnek leány* Plinder Boldizsár dv. fűtőnek fia, Perkó József dv. raklármunkásnak lia, Liszék János dv. kalauznak leánya. Paics János földművesnek leánya, Qrűnwild László kereskedő segédnek fia, Deutsch József utazónak fia,. Banicz Islván földművesnek fia, Németh Anlal kefekötö segédnek leánya, Takács István szabósegéd-ntk fia, Lepsényi Magdolna nap-számosnónek fia, Vitéz Mohácsy Emil vasu\'l főtisztnek fia. — Házasságot kőim 4 pár: Dolmányos Károly vasúti pályamunkás Plánder Katalinnal, Jámbor József kocsit Brinner Annával, Varga József földműves Bunczom Katalinnal, Ball Ferenc kőműves segéd Molnár Máriával — A halálozások száma 5 volt: István Pál földműves 39 éves, füg-gőérelme8zesedés: Miltényi Sándor cipészmester 75 éves, orbánc; Ko-íinczky Dízsőné, Kulcsár Rozália 32 éves, méhrák; Pinlér István fegyvermester 39 éves, todőgamökór: Bodzái János 3 hónapos, kelevénykór.
= Beretvás Pasztilla a legmakacsabb fejfájást Is elmulasztja.
HÜÜÜ itói FIM DlOÜlf
SSrlel Z • I o m a n U
szabómesternél Nagykanizsa, Főút Keroi »uiMj atO«M I
= Magyar orvosok Trencsén-tcplic fürdőn. A budapesti orvosok 40 tagu társasága a pünkösdi ünnepeket arra használja fel, hogy Tren-csénteplic fürdő rádium-kénes forrásait és vulkanikus iszapját és a fürdő berendezéseit a helyszinén tegye tanulmányozás tárgyává. A gyönyörű tavaszi időjárás, mely már nagyszámú közönséget csalt e kies lűrdőbe köszönti e kedves társaságot, az itt időző magyarországi vendégekkel egyetemben.
= Ingyen rioglspiel a Bárányban.
= A Fegyvergyári Sterr kerékpár az egész világon Texet! Welmr Bépároház, Cseagery-nt 2.
= A Roykó-Iélc világhírű Tisza-újlaki bajuszpedrő mindenült kapható.
= Hölgyek részére leg|obb szabású mell- és harisnya-tartók kaphatók Vágó Endre illatszertárábin.
szánt, vontat, csépel,
kedvező fizetési feltételek, olcsó kamat melleit szSllilja:
IUTOMOBIL ÉS TRAKTOR KERESKEDELMI R.T.
utorizált FORD képviselet
BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-UT 19. SZÁM. Fióktelep: Székesfehérvár, Nagy Sándor-utca 9. szám.
Nagy alkatréaz raktár I ,«„
Kerületi képviselet: SZÁNTÓ VILMOS ÉS TÁBSA cég Nagykanizsa.
IS Ml
legnagyobb gond fordítandó a gyomor és belek rendes működésére. Emésztési zavaroknál fél pohár Sc h m idt h a ue r-f éle
biztosan és gyorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, ferlőllenili a gy.omort és beleket és ezáltal
jelentékenyen fokozza a szervezet ellenálló képességét. 1W4
Kaphatá kis áa nagy Qvsobsn, SsátfcOldést haly t Igmóndi kosorüvix foi-ráavállalat Komárom. Arjsgyxák Ismátoludóknak kívánatra bármentvs.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május l6.
VÁROSIJZINHÁZ
A Trubadur
Az Országos Opera Staggione első előadása
Igen helyesen választotta meg az Oper;r Steggione, mikor nagykanizssi szereplése első estjére Verdinek, a nagy olasz komponistának ezt remekművét választotta. Az eddig hallottak is, mind gyöngyszemei az operairodalomnak, azonban kétségtelen, hogy a szorosan veit opera-értelmét Puccini eddig előadott müvei melleit Verdi klasszikus érlékü alkotásai adják.
A Trubadur mindenképen alkalmas arra, hogy a vidéki közönségnek is műélvezetet szerezzenek ügyes betanulással, jó énekesekkel, stílusos, temperamentumos olaszos dirigálással előadva. Tele lírai szépségekkel, fülbemászó áriákkal, néhol markáns motivációkkal. Remek kórusokkal, amikel, sajnoi, ez estén kénytelenek voltunk nélkülözni és színes, lovagi korban jálazédó cselekménnyel. Természetesen, mint Ve\'di-mfl, ez is főleg külső hatásokra van felépítve és százszorosan fokozódik a listása a dallamos szólóknak, együttesek-n:k, ha megfelelő korhű kosztümökkel, dekorációkkal állítják elénk.
Azonban a Staggione által elérhető es\'.kö;ök is feltárhatják a Tru badur minden szépségé\', ha méltó inlerpretátorokkal szólaltatják a termékeny olasz mestert.
A szépért rajongó, zeneértő közönségnek, de még laikusok számára is kellemes estét jelent a verizmusba hajló, melodiadús Trubadur, ha a zenekar rendelkezik a tempók lendületes bírásával, az éneketek az opera stílusos előadási modorához elengedhetetlenül szükséget belkantó énektudással.
Az operatársulat a tegnapi előadás után ítélve, beváUotta a hozzá füzöll reményeket.
Az előadás, leszámítva a technikai hiányokat és ez operában nagy szereppel domináló kórusok hiányát, sikerült volt.
Első helyen kell említenénk az énekesek közül Vukmlch Lászlót, (Manrico) akinek nagylerjedelmü, meleg tónusu, érces tenorja nem tévesztette d a hatást. Ha crescendól és decrescendói biztosabbak lesznek, kitűnő hőslenor lesz belőle. Az est sikerének oroszlánrésze az övé. — Unczy Margit stílusos Leonóra volt. Kellemes játékkészséggel, űde, friss hangszlnével könnyen oldotta meg főleg a koloratur részek nehézségeit. Feltűnést keltelt Ecker Szldi (Azu-ceua) pompás hanganyagával, bár némi intonációbei! fogyatékosságát hamarosan konstatáltuk. Ettől eltekintve mind előadásban, mind énekben elsőrangút nyújtott. Sikerűit volt Pdl Jenő Luna grófja is. A búgjának nem fekvő hősbariton szerepet hajlékony lírai bariionján is dicséretre méltó módon énekelte. Fer-nandó szerepében ; megjelenésben,
Városi Színház
május hó 3-án, 4-én, 5-én és 6-án 5, 7 és 9 órakor bemutatja a világ filmgyártásának eddigi legnagyobb büszkeségét és legcso-dásabb alkotását.
A felejthetetlenül szép film cime
A film főszereplői!
Ben-Hur, Inda hercege . Ramon Novarro lessala, római hadvezér Francis X. Bnshman
Eszter......May Mc. Avoy
Madonna.....Betty Bronson
Rendezte: Fred Niblo Magyar dramatnrg: Fodor Sándor
Jegyek 3-ára és 4-ére a Városi Színház pénztáránál, 5-ére és 6-ára a Krátky-tőzsdében kaphatók.
énekben egyaránt ügyes volt Mdly József, mig attöbbi kisebb szerepekben Kertész Ödön, Maczek Erzsi igyekeztek szívvel-lélekkel osztozni a szép előadás hihozásán.
A kis zentkar Neuwelt Klári irányítása mellett, melynek minden tagja értékes muzsikus hangszerén, teljes komolysággal, precizitással adta vissza az örökszép Verdi-operá\'.
Kertész Ödön a darab beállításáért is elismerési érdemel.
Egészben véve a Trubadur sikert aratolt a Stsggione előadásában, aminek legékesebb bizonysága, hogy a nyíltszíni tapsokkal sem fukarkodott a közönség, mely ismétlést is követeli. U. Cy.
A vasárnap délutánra hirdetett Parasztbecsület elmarad. Helyette hétfőn délután 4 őrskor színre kerül a Bajazzók. Megváltóit jegyek érvényesek. Az esli előadások pontban S órakor kezdődnek.
SPORTÉLET
Kaposvár— Nagykánizsa városközi válogatott
Két érdekes mérkőzés kerül ma lebonyolítóra a Zrínyi spottel\'.pen, 2 órai kezdetei a szombathelyi ke reikedelmi iskola válogatott futballcsapata a nagykanizsai kereskedelmi válogato íjával méri össze erejét, a diákok méikőzése után pedig fél 4 órai kezdettel Kaposvár és Nagykanizsa városok vUcgalolt csapatai fognak szembeálln\'.
Mindkél meccs a legnagyobb érdeklődésre tarthat számol. A diákok J\'iiéka örvendetes tanúságtétele a Kisosz-ban uralkodó egészségessport-szrllemnek, amely miidcn téren mó-dolt nyújt a diáktáj egészséges testi fejlődésére.
A városközi válogatottak össze csapása az e^étz kerület figyelmét Nagykanizsa felé fordítja; érdeklődéssel várja egész Dunántul az eredményi, amely az első ízben szemben álló két város eróviszonyál fogja tiS7LAilti.
Kiposvár több egyesületből válogathatta ki legjobbjait, mini Kanizsa, Kanizsa csapala viszont saját otthonában, megszokott környezetben játszik. Igy az erőviszonyok kiegyeri-lilődotlnek látszanak s valószínűvé teszik az eldönletlen eredményi. A meccs vezetésére Gárdonyt bajai bírót küldte ki a kerület.
(A KGAAC Magyaróvárott). Május 8-án kerületi atlétikai versenye Ksz Magyaróváron a dunánluli kerületnek. A versenyen a Keszthelyi Gazdasági Akadémia AlhlellkalClubja is résztveiz.
(Iskolaközi válogatott mérkőzés.) Visírnap délután 2-kor mérkőzik a Nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola válogatott futbal!-c«a-pata a szombathelyi kereskedelmi iskola válogatott csapatával.
1927 máiufi ).
ZALAI KÖZLÖNY
r
KÖZGAZDASÁG
Zala megyében volt az ország első tehenészete
A tatai gazdák megmozdulása a te/termelés ellenőrzése érdekében Irta Mtay Andor gazd okod. r. lundr (Kesilhely)
0 sz\'-gszerle Síetvtzik aj állatié nyísítést. Különösen sikeresen bilid
cfőreszarvasmarhalenyészlésünktz r
vezése. Alaku\'nak is sorra a szarvasmarha tenyésztő és lejelést ellenőrző
egyesületek.
A t( henészetek tejtermelésének emelése, a kiválóan értékesítő egyedek elszaporitása, ezzel a köztermelés emelése a fő cél.
Ilyen szervezésre hívta lel a föld-miveléstlgyl miniszler a Zalavármegyei OazdaBágt Egyesületet is a mull évben. Az elnökség elhatárolta, hogy propaganda útra megy azokra a helyekre, abol a megalakulás előreláthatóan sikerülni fog. E vándor munkát vállalta az egyesület agyvezető alelnöke, Nyáry Kálmán, az egyesület felkérésére e sorok irója s VIda János gazd. egyesületi titkár. Hathatós támogatást nyertünk a m. kir. gazd. felügyelőségünkben s köi-igazgatásunk részéről is. Minden tényező összefogása biztosította a sikert. Csak Zala vármegye gazda-köiönségére várt a fiiadat, hogy a munka koronázva is legyen. Ez sem maradt el.
Első kiszállásunk Gelsére vezetett, hol megalakult a háború után az első telelést ellenőrző körzet is A tagok állal bejegyzett tehénlétszám 354 drb. Elnöke lett em: körzetnek Ujnépi Elek Qiza, pénztárosa vitéz Bosnyák Andor. Első ellenőre lett Oál Márton.
A második kiszállásunk Novára vezetett. A siker lit s m maradt el. E körzetnek (neve Novai tejtermelést ellenőrző körzet) tehénlétszáma 326 drb. Elnöke eme körzelnek Batthyány Zsigmond gróf, pénzlá-rosa Birczay Béla. Első ellenőre Kiss Lajos.
A harmadik hely, melyet I Ike-restünk, Zalaszentgróf volt. A látogatottság s a siker itt is teljes volt. Ellenőrzésre bejelentetlek 405 drb tehenet. Elnök lett Nóvák Béla dr. premontrei kanonok, jószágigazgató, pénztárnok Éltető József szakiskolai igazgató s első ellenőr Ko/ács József.
Negyedik kiszállásunk Zalaegerszegre vitt. III azonban csaknem üres /alak vdrlak. A hivatalos személyeken kivül teljes volt a részvétlenség. Csupán a kisgazdák mutatlak hajlandóságot a haladás uija felé! Most van alakulóban illa kisgazda ellenőrző szövetkezet.
Sorrend szerint Kanizsa köve: kezelt. E körzet megalakilásán Vass Ziltán dr. buzgólkodott. Bir az alakulógyülésre nem érkezett meg minden érdekelt gazda, mégis sikerült a körzet megalakítása. A beje-
I lenien ti-hénlétszám ilt 347 r r!>. E\'nökké válaszot.ák Kovács Sebes-Ivén Miklósi, pénztárnok lett Vjlkó Árpád, első o\'Ienőr Ács Uszló.
Uohó ulunk Keszthelyre vezetett, a meghívott gazdák ilt Is mind meg-|elenlek A mega\'akulás itt is kimondatott. A bejelentett lebéntél-szám 375 drb. E körzet elnöke leti Sziankovlcs Jínos gazd. akad. igazgató, pénztáros Vérlessy Károly, első ellenőre Prikkel Sándor.
Megyénkben eddig 59 tehenészei van megszervezve Ha tudjuk, hogy vármegyénkben 118 tehenészet van s ebben 4567 drb fejőstehén, akkor fáth ttjuk, hogy eddig a lehenésielek 50 százaléka állományunknak 39 százalékával lépclt be a nagy munkába.
A körzetek beállítása ulán, már május első napjaiban megkezdődik az ellenőrzés s egy év mu|va fel lesznek ku\'alva azok az egyedek, melyek tartása jövedelmező, melyeknek teje sok és jó. Ezt a munkát két hatalmas
munka követi. Egyik a ki-
_ szágo
könyvbe való felvétele s a
váló egyedek országos törzs-
másik a tej értékesítésének szervezése Ha lesz mit törzskönyvezni, megalakul a Zilavármegyei Bzarvas-marha\'enyéaziö és lejelést ellenőrző egyesület h. Ha tudjuk, hogy mennyi tejünk van, gondolhatunk a rentábilis érltjk- s tés tervszerű megalapozására is. A köz ebtő\' kettőt rémé h :t: az olcsó, jó, egészséges tejjel való ellátást, s a biztosan muta\'ó átöröki\'.ö egyedek köztenyésztésbe való állíthatóságát.
Ilyen egyesületi mlitődésnek tudható be a világhíres Auguszta tehén felkutatása is a mailonvásári uradalomban, hol 365 napon át, 1923. V. hó 3-ilól 1924. V. hó 1-éig bezárólag 12707 kg. (13138 liter) tejel s ebben 767.54 kg. tejzsirt termeli. A legmagasabb napi tejhozima 41.5 kg. (42 7 li\'ei) volt.
Nem cél iljen rekord tehenek termelése, de cél eme le|elő h.jlam felkutatása s ezzel üzleti érzék át-vitele a tejgazdiságbi, hogy csak olyan teheneket tartsunk, melyek a teslsu\'y fenntartására fordított takarmányon kívül, a termelölakarmányl jól ludják értékesíteni. Zala megyében volt az ország első tehenészete 1797-ben
Keszthelyen. Háború elő l e megyében volt csaknem második helyen a legtöbb, jól működő s szövetségekbe
Ha felmegy a Budapesti Áruminta-vásárra
mindenféle selyemárut
legolcsóbban és legjobban vásárolhat
Fischer Jenő és Társa
Budapest, IV. ker., Petőfi Sándor-utca 6. szám
(volt Koronaherceg-ulca) a Belvárosi Szinház épületében.
A PALM A kaucsuksarok olcsóbb leti!
iömörült, Jól vezetett tejszövetkezet is, melyekel a megye gazdasági egyesülete irányilott. E megyének két birtokosa tagji volt az első hazai lejelést ellenőrző (Károlyhazal) egyesületnek. Ugyancsak a háború előtt már két önálló tejellenörzó körzet működött ilt, az egyik a nagykanizsai, a másik a keszthelyi volt. Háború ulán indult meg a népies szervezés s B ilatoogyörökön hirom éve működik is.
Tegnap nyílt meg a Budapesti Nemzetközi Vásár
Tegnap larlotlák meg a Budapesti Nemzetközi Vásár diszt s megoyiiójál. Nigisiámu külföldi és belföldi elő-leiőtégek kíséretében a kormányzó nyitotta meg a magyar ipari termelés minden ágazatát temutató ezidei Budapesli Nemzetközi Vásárt rövid b:szédével. A vásárra napok óla özönlik a bellöld és kü-f.Udröl érkező vendégek tömege, eridén p:dig különösen nagy srámmal a magyar I vidéki kereskedőkön és a gazda-közönsígen kivül Jugoszlávia, Románia, Bulgária, Görögország és Olaszország kereskedői. A vásár, melyre a belföldi érdeklődök is féláru jeggyel utazhatnak, május 9-ig tan.
(-) Zöldelőleg. Az Alsódunán-luli Körzeli Mezőgazdasági Hí elszö-vetkezet Kaposvár, 100 holdon felüli birtokosoknak előnyös fellélelek melleit folyósít 2öldelöleget. Az érdeklődő gaidlknak levélben nyújt tájékoztatást és kívánatra megbízottját a helyszínére kiküldi.
(—) A szovjet részérc Somogyban lovakat vásárolnak. A so-mogymegyei gazdasági bizotlság értesítette a somogyi gazdálkodókat, akiknek eladó lovuk van, hogy a szovjet részére lóvásárt rendemek Kaposváron és Lengyeltótiban, ahová az allatokat fel kell hsj-ani. Az oroszok melegvérű lovakat visznek.
Ttllll
Kissé gyengébb nyílás után, a bécsi tőiSde szilárd irányzatára nálunk is megjavul! a hmgulat és az irányzat közeps forgalom mellett mindvégig barátságos maradt. Csupán a tul-favorízáll papírokban mutatkozott kisebb vissziesés. Szilárdan tendáltak a vaspiac vezető értékei, a vegyespiac néhány kisebb értéke, gyengültek a bányapiac vezető papírja, a cukorpapirok és Trusi. A berlini gyengébb jelenlés nem befolyásolta a piacot.
Párti 20 3611*1, London 25-2SVi, Newrork SI9-\'/». BrUud 72-28*/*, Milano 27-70, Amiterdim 208 01V. Butin 123 III. Wien 73-16V* Solti 3-76 Ptágs 15-40. Virló 5812. Budapest 90 65, Belgrád 913\'/|. Bukuest 3 29.
VALUTÁK Angol L 27-82-27-98 Belga Ir. 79Í2-79-92 Cseo k. 16ÍH-1702 Dán k. 152 75-153 40 Dinár 1003-1009 Dollár 572.00-574 40 Frindilr 22-60-22-90 Holt. 22S-I5-23Ó15 Lengyel 63-35-64-85 Let 3 S-3 67
Levi —•--■—
Ltri 3020-3075 Márki 135-77-136-27 SchUl. 80-52-80-87 Norvég l47«>-148-45 Svájci I.IIG-IO-IIOJO Svtdk. 153 10-15375
DEVIZÁK Amit. 229 30-230-00 Btlzrád 1005-1009 Berlin 135-87-136 27 Bnkircit 3-34-340 BrOwiel 79-S5-7Í94 Kopenh.152\'85-153-30 Oulo 147-90-146-35 London 27-82-27-90 Mllnno 30-35-30-75 Newrork 572-75-4 45 Párti 2240-22-55 Píági 16-96-1701 Siotll 4-12-416 Stockh. 153 20-153-65 Vanó 6350-64-70 Wien 80 62-80-67 Zürich ltO-17-UOSO
Terménytőzsde Buzi tluav. 73 kg-o» 33-55 -33-65,
76 kg-o> 34-05-34-35. 77 kg-oi 34 25-
1-75! 78 ----
\'T75 —33-05. 76 kű-O.____
78 kg-oi
34-05—34-35, rozs 28 80-28-90. UVinni ny-
kg-oi 34-75 -35 05, egytb Vg-oj 32-75—33-05. 76 kf£-o» 33-15-33S£ 77 kg-os 33-75 - 33 8
árai 23-00—23-30. tórárpi 25-00—260 ub 22.80—23-C0, lengert 2055 -20-75, buzlkorpi 19-00—19\'20, kölei —■— —•—.
BRItiEfOMiimH
>ÉJRETT NVUGATINDIAI BANAN
LEGJOBBTAPlAlfK
2,\\LM KÖZLÖNY
1927 májút
■OZaÓSZISHÁZAI
Uránia mozgó előadásai vasárnap 3, 5, 7 Os 9 órakor: Reklám kirdly, vérbeli aircrikai vigjMík 7 (elvonásban. Főszereplő: jonntiy Hin<s.
Világ mozgó előadási! 3, 5, 7 Is 9 órakor: A bajadér, izgalmit ka-laod a legsOlé\'ebb Indiából 8 (elvonásban. Rendezó: Bolváry O.\'za. Főszereplők: KOr.li/ Elli és Mérri-ros Gyúl?.
Keszthelyi Uránia vasárnapi
mflsbra: május \\-kn élődlaic" (IV. Henrik) Pirandello drároá|a 7 (elvonásban, a lószerepló Coured Veidcnale és Eszlerhlty Ágnes.
Kiadja: Zriajl *yt)»4iliw M Ihji braMia BE. laokaalua
Nyllttér.
E rovat alatt közéltekért a szerkesztőig n«m vállal felelősséget.
Dr. Kétly Károly egyetemi tanár, Budapest, írja:
„T. Mohai Ágnes kerlkezelósóge,
Moha.
A Mohai Ágnes-forrás vizét hosszú évek során át rendelem s jó szolgálatot tesz a gyomorhurut, a vékonybetek hurutos állapota, hólyaghurut és torokhurut cseleiben."
A Mohai Ágnes viz mindenail kapható!
APRÓHIRDETÉSEI
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 1lllér. Címszó s minden vastagabb betQból álló szó két szónak számíttatik. Minden tovibbl tzó dija 5 filf. Vasár- és ünnepnap SO>/o felár, szerdán-pénteken 29Vo felár. Állást keresőknek SOű.o engedmény. A hirdetési dlj elöre Mi«Und«.
Vízvezeték berendezése-
bnf és boknposolást a várotl l\\Ol wizvexctékbo legolosóbbsn és legjobban kászit WEISER gépgyár, Sugár-ut 18.
Pénzkftlosönt bekebelezésre minden Ciazegbcn n legelőnyösebben és leggror-i\'.bbsn fotyóalttat Aozél Ignáo pénz-kölcsönközvetttő Irodája Nagykanizsán, Fö-ut 3. IZ. a lati. Kénysxerkalos6n kötvényeket vejiek. 117
Vízvezeték szerelést
legjobban ás legolcsóbban készl-tok. Hibásan mxcrclt vezetékeket átalakítok. VARGA ISTvAll bádogos éa szerető Ooák-tér 4. uám.
Győződjön meg és forduljon JelJee bizalommal házasság ügyben .HEURÉKA* Budapest, Dohány-utca 22-24., inert ha még eddig nem találU meg élete páriái, ugy ezen az uton lógja megtalálni. Utólagos díjazás. 128
Balatonmária fürdőn
villatelkek, villák eladását, lakáaok kiadását megbízhatóan elintézi: Kramor Ferenc, poiu Balatonkeresztur Válaszbélyeg. iho
Ku.o>r.be járatú bútorozott szoba két ■ir részére azonnal kiadó liuayadi-utca 16. «á«n- 1663
Fajtóján, többszörösen díjazott fajtiszta keresztezett kendermigos Fiimialh, mely bőséges tojó és nagy húsban nyilvánul, legelentál.\'bb baromlibetegségeknek, darabja 40 fillér Artnop ós Kelcmon ÍUszei-kereskedésében Nagykanizsa, Csengery-u. 5. szám. 954
Petőfi-utra 31. számú ház, ftlszerkeres-kcdéwel együtt eladó. H26
Három, esetleg négy szobás lakást, vagy magánházat bérbe vennék. Konkoly ny. alezredes, Somogy-Csurgó. 1642
Jégszekrény nagvobblijta eladó. FQrdftkádak, fotelkidak, ülókádak, legjobb mlnóségbco, olcsóti. Készt n kapható Baksa bádogosnál. Klnlzsy utca 21.
Kontóm, Fóut 10. kulönbejáratu udvari szoba bútorozva azonnal kiadó. 1680
Tanono fizetéssel felvétetik — Papp Oszkár cipésznél, Magyar utca 6. ltöü
Belvárosban 2 uccai szoba minden mellékhelyiséggel kiadó. ClmJ a kledówn
1726
Egy két szoba, előszobából illó lakás a varos belterületén azonnalra kiadó. Bővebbet Acxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Fó-ut 3. 1702
Oanl-ulca 27. számú hált iiabadkézból etadó. 1681
2 >,1 mázsás hízott sertée eladó, Mayer fatfaél. -1704
Ó-német ebédlő eladó Rozgonyl-utca 5. Jobbra. -1714
A Hajó vendéglő udvarban 1 szoba-konyhaa, l miihelynelyliég azonnal kiadó és elfoglalható. 1716
Kiadó mQholyholylség azonnalra, asztal, ruhikaunl elaéó. Király-u. 16. -1711
Bósendorfer zongora Mayer festőnél.
olcsón eladó, -1703
Gyenesdláson, közel a balatoni far-dóhoz it csónakdához egy szépen fenyő» fák közt lekvó, szárai, kényelmes villa azonnali átvétellel, teljesen bútorozva eladó. A vlUa egy W0 □-öles nemes gyBmöfesö* és konyhakerttel házhely értékesítéssel, egy verandából, előszobából, 3 kényelme* szobából, konyha, spelz, mosókonyha. faház, kúttal <s értékes boron-dezéeeel IS8 millió. Ugyanott egy 8 lóerős Magyar Állami gyártmányú góz-gépgarnltura szalmakazafoz\',val, gőzerőre berendezett daráróval és tengeri morzsoló-val, kútfődre költözés miatt Jutányos áron azonnal eladók. Bövobfcet Eng.l Pálnál Keszthely.
Ozlstáthelyezés I Értesítem az Igen tisztelt rendelőimet, hogy Üzletemet Királya. 49. szám alá (Zwelg báz) helyez-lem ál. Tisztelettel Oarzó István dpésa.
•1725
Csinosan bútorozott szoba a
Hunyady-utca 16. szám alatt azonnal kiadó.
1727
MOautalos tanoncokat felvesz- Jó flzstésaat Teleky-ut 69. 1729
Háztartásban, főzésben, gyermeknevelésben jártas Intelligens, szerény nó ajánlkozik ori házban vidékra Is. Jó bizonyítványokkal. Clm a kiadóban. 1724
JómlnőségQ öltönyöket készítek 70 pengőtől, valódi angolszövelböl url öltönyöket 100 pendótót. Múlsz József szabó-■netter Eötvös-tér 10. -1734
Mielőtt vízvezetékét Iskásiba bevezettetné, kérjen ajánlatot Frlesz Jen* vízvezeték felszerelési, füro5- éi egészség* Dgyl berendezési vállal,lUtúl Erzsébettér 2. 1723
Varrodának vagy más műhelynek alkalmas helyiség kiadó. Clm a kiadóban •1717
Kis ház, kerttel azonnali_______
telre vagy bérletre kerestetik. Gyors, személyes ajánlatokat\' kér Központ szálloda 3S-as szoba. .1718
Házeladás. Vörösmarty-utca 6?. szimu ház, valamint ecy pár lószerszám elidó. Bővebbel Csordás Józsefnél ugyanott. -1736
Csinosan bútorozott, koiőnbejáralu utcai szoba május másodikára kiadó. Kórház utca 5. .1741
Szemere u. 10 szám alatt egy csinosan bútorozott szoba klad4.
Egy 1500 holdas bérlet azonnalra átadó, több kisebb-nagyobb hlz. közöttük emeletes bérház eladó. Bővebbet: Aozél Ignáo pénzkölcsön é« Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Fó-ut 3. szám. 1
_______1740
400 holdas pHma fehérmegyei bírtuk. esetleg 100 holdas részletekben is kitűnő épületekkel-és vetésekkel együtt sür-KÓsen eladó. Bővebbet: Aozél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi irodája, Nagytaaloán, Fó-Pt 3 sz Telefon 285. |
Xoeslsnak kerestetik egy magányos férff. Nagy Ferenc Bagolasánd őrház. -1742 ,
Köszönetnyilvánítás.
Mindaioknak, akik megbo!-dogull jó alylnk
Miltényi Sándor
e hunyta fólölt érzett mélységes f^jd3lmuiik.\'it bármi mód <11 enyhíteni szivetek voltak, hálás ko»?önelet mondunk. Nagyksnizsa, 1927. május 1
A gyászoló család.
Ajánlunk
rézgálicot 99%
250 kilós hord\'kban és 100 kilós zsákokban siáliiiva a helybeli raktárunkból.
Sohwarz és Tauber Nagikanina
gyarmatáru nagykereskedők »6 Alapítva 1856.
Olcsó kalapvásár!
Férfi és női kafápok, sapkák
minden elfogadható árban
kláruslttatnak HÓUtalapíormáJik Bécsből ttjtrtulii Javiiásokal elfogadunk Gyenea és Vida.
Fotóamatöröknek
Agfa és Kranz lemezek, Seltona angol őnszlnezó. Satrap, Agfa, Rembrandt
napfon, Satrap, Agfa, Mimoaa és Kodura gai fénypapi o\'s, mindennemű fotóvegj-szenk és lelszFrelési cikkck nagy raktára. Iimutet6 kaiiyvcokékltcl él utbilgul-liml dljultnal uotgilunk.
FischalFülöpFiailíX*"\'
Nagykanizsán. TO1
Ú Zab. í
Kiscsibék ctctéaére: kőler.kása, tengendara, egísi kisszemü tengeri Modáreleség: Kevert madárélel, himozott-zab, fénymag, kendermag, édes-reper, stlata-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magkereskedéiében Erzsébet-tér 10. (Biróság mcllcllj
Spanyol és nátha ellen
a legbiztosabb eredmény a
BnincsicsJózsef.fék. sárihegyi bikavér.
Egy liler 9000 és 12.000 korona. Sngár-ol 53. * Telelőn 2-10.
2 TtlttemMtaíil it tidn sillM.
### 000001 OLCSÓ
DESZKA
a4" és *,\'*" vasi agsá gban; I 30-3 W méter hosszuíégbán a normál deszkánál
20°|0 kai olcsóbb
JV\'-os keskeny deszka, 4 n»éteres, ládakészitéshez és alsó ményezet deszkázáshoz alkalmas.
Állandóan raktáron nagy választék- , ban deszka, lé< és faragott fa minden mérétben. Oltott és oltatlan mész, cement, szeg, drót, szigetelő lemez, kátrány, és bör-fedéllemez, kátrány, carholineum, me^ riyozetnád, belöngömbvas,\' beton*-\' kavics, drávai hoinok.
városépítő
É8 IPARI ÉPÍTÉSI B-T.
MAOYKÁNIZS*
V.r-ut S. T.l. 3-54.
a Transdanubia malom mellett. ,
mi
Varroda megnyitás.
Tisztelettel értesítem a n. é. hölgy* közönséget, hogy Budapetten szertert hosszú gynkorlutom után tn*Ja> 1-én
nöi divatszalonomat
Erzsébet-tér 4. szám, II; 0i*;a
(Böske szalon név *mt) nte^nyltoffl. Kérve szíves pártfogásukat
Kaufer BSske.
Élűim
6o»Tr<rot|
Éiletltem Nsgylranizsi és vkléke mélyen tlsitdt holgykőzőnsteét, hojy a legújabb pllssé-modetlok n egérírtfzttk. — PllsséroUít, gouvrérozist olcsón vállalok.
Tisztelettel >\'■ VARGA NA»DOR
Nagykanlxu, Hunjradl-utcia 19.
Oyüjlötclep: Kazlnciy-utc. 8.
Festés
Gózmosaj Tijititál
Értesítési
Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönségnek tudomására adni, hogy megérkezett hoziárn a le« (■nomabb kolfoldi svédgraHH márvány síremlékek és sírkeresztek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb tivllélben.
Továbbá temetői fissares munkálatokat elvállalom ugy betobevés^st és ara, nyozást szólM\' és pontos ki •zolgálás mellett.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szíves pártfogását, maradok
teljes llsxlétellel
kouAcs József
kóltragó Zrínyi Mtktó.-utoa 4.
(Dr. Hóéh 0íjv«4ii, Píttta HcntaHil $tt»titli }-
1927 ffálus I
ZALAI KÖZLÖNY
Meghivó.
• Mcavkanizaal Torna EoylVt 7. évi május 8-án dél elölt fél II órakor a po\'gári iskolai
tornaterein ben larlja
el. évi rendes tisztújító
közgyűlését,
melyre az wtvleli tagokat tisztelettel meghívjuk. Tárgysorozat, az alap-szsbályokban megállsp\'tolt. Indítványok a gyOlfs kezdetéig Írásban a titkárnál jelentendík be. Hr ezen közgyűlés határozatképtelenség miatt nem vo\'na megiaithiló, f évi május 15-én délelőtt fél 11 órára a pol •ári iskolai tonMúerembc ezennel ujabb kőrgyolésl hirdetőnk, amely az alapszabályok értelmében a megjelent tsgok számira való (ekiMet nélköl határozatképes lesz. Nag/kenirsa, 1927 ,ápr. 30.
Ii. MM JtoK i-1 Br bük) Imii i. i
titkár. Qv. elnök.
KÉNYSZER KÖLCSÖN
irtívényeket legelőnyösebben váltunk be
PANNÓNIA"
kötvény-osztálya Budapest, VIIL, Klsfaludy-u. 10 Teleion: J6z«t 35Í-3I.
99
MEGHÍVÓ.
A Zákányi Cementárugyér és Építés! Vállalat R. T. I. c. részvényesei 1927. má|us hó 8 án délelőtt 11 órakor a társaság iák Nagykanizsán, Fő-ut 8. az. alatt levő Irodájában tartandó
tisitelettel meghivattuk.
NAPIREND:
I. Az igazgatóság és feldgve\'ö-bizottság jelentése a társaság 1926. üzleti évéről, az igazga\'óság számadása u 1926. üzle<i"éH{l.
2 A fjlmentvény mfgadísa az igazgatóság és felügyelöbizottBág ré--szére.
3. Javaslat a részvénytársaság f:I-számolása, jllejve a D-ávakavics Kitermelő VáHiUtba való beolvasztása tárgyában.
Az Igazgatóság.
MÉRLEG.
Vagyon: I. Pénzkészlc\': 3,098.280 kor. 2/Á\'u: 165959.300 K 3. Ingatlan 50000000 K. 4. Adósok: 133 443.460 K. 5. Üzemb-rendezés : 68,859 383 K Teher: I. Részvénytőke: 60.000.000 K. 2 Tőketartalék: 24.500 000 korom. 3 Hitelező : 346,002 013 K. 4 Fel nem vett osztalék: 6.060 k.
ereqménykimutatAs.
Veszteség: I. Üzemi költség: 37,661.080 K 2.Munkabér:61,084.900 K. 3. Személyzet: 5,200.000 K. 4 Leirás a l erendezésből: 3.624 129 K. 1925. évi veszteség 1,468 011 K Nyereség. Aruszámlán: 99,890 520 K.
Az Igazgatóság.
Szivógáz lokomobilok,
benzinlokomobilok, cséplök, ekék, boronák,
vetögépek, széna-gyüjtök, „Planet" kézi-és lókapák, mindennemű töltöge\'ő eke
minden nagyságban. Autógummik.
Weiser Gépgyár
Nagykanizsa, Sugár-ut 16.
irodáknak is alkalmas, a belváros egyik legforga\'masabb pontján, lelépés nélkül átadó. Bővebbet a kiadóban.
SZl IÁCS (Szlovenszko)
teiinííielei melegO, vltighlfB

i siyomoftiíjolí. vtr-icc«<(l illtpotok. (étlap szerlat vA-
Értesítés.
Tisz eletlcl é.lcsitem b. m?g-rerdelőimet, hogv
cipész műhelyemet
K-rály utca 14. a ó! Csengery-u< 78. szám alá helyeztem át.
Kéiem továbbrj is 8 ives p rl-fogásukat. Ti:2lcleflel
BAGÓ SÁNDOR
cipészmester.
Bfistol-TiVtra mzállók Bnimsx*. tősége Sxllácn.
MJIui ll-lg Df. Bltacnitixk. Budtpttl. Virult* lí. I. Tflelon J. 332-4?. minden kedd. ciQtóftök. uotn-bit 2-.1U kfáíifcctt! ti l<lvltk:««Hiit U pro^ck-tust. Egycbktat: M*)r- F«rd& Projxg Irodi Budi-p««t, Ottiham p4lot« 1657
Textil-szövet szakmabeli
Nagykanizsa városban és
környékén dolgozó és lakó
részletügynököt
m*gas jutalékkal, eredményes munka ulán fixfizctésscl is, alkalmaz előkelő budapesti cég. iok
Rövid ajánlatok referenciával .Jobb vevőkör 56" jeligére Blockner hirdető ébe, Budapest, IV., >emmcl\\veis-utca 4. küldendők.
tekőiüiiÉslítD a Magyar Mmiti « muM Bankkal.
Magyarországi igazgatóság: a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank palotájában. - Alapíttatott 1720-ban. -
Kartellen kívül! Olcsó dijak!
E I f o g a di
jég-, tliz-, betöréses lopás-, szavatossági-, autó össz-biztositást, özemszBnetelési-, üveg-, szállitmányozási-baleset-, óvadéksikkasztás-, hűtlen kezelés-, állatbiztosítást slb.
Nagykanizsai Főügynökség: Főút
(Bogenrieder-palola) Interurbán telefon: 2-99.
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
állandó kiállítása
FORDSON traktorok, FORD alkatrészek, gummtk rakura
BAZSÓ JÓZSEF kocsigy árosnál Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, autókarosszériák készítését, javítását, átalakítását és bélelését, autogénbegesztést és nlckelezést. Kitűnő munkai Telefon 260. Jutányos ArakI
Olcsó fa.
Bükk és gyertyán
(gömbölyű) ölenként
28-80 pengő.
Felvilágosítást ad: Horváth Bjldi-zsár Nrgykanizsa, Eölvös-lír 29 A fa ugyano\'t megrendelhető.
NEM TELJES
a könyvtára,
ha onnan hiányzik ez a hat könyv!
Sheehsnn P»trik:
ürsy Doktor vaksága, írországi regény. Dr. Szabó László:
Az igazi Amerika Megfigyelések az amerikai életből
Ujj Gyula:
A rádiumkirály. U ópisztikus regény. Jörgensen János:
Dinia Nagyasszonya. Daudet Alfons: Jück. Regény. Zahn Ernő : Indergand Albin. A hat kö\'et kedvezményes ára erfls vászonkötésben, aranyozás-sül, tokban csak 21 Pengő 3 Pengős havi részletre!! ,K, Átvételkor 3 Pengő fizetendő!
Tewétc ezt kitöltve lent\' címre küldeni
Palladis r.-t.-nah
BUDAPEST
V. Akadimia-itka 10.
Név:
Foglalkozás : Lakis: .. .
SÍI ES
HIRDETŐ IRODA R. T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Teréz ÍM-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készit.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 má|u« I.
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, lölgy, hárs slb. rOnk-fákat állandóan vásárol : Fornérgyár és Keményfatermelő R. T., Budapest,
IX. ker., Csont\'utca 1. szám.
Keszthelyi járásban Balatongyörökön
egy jó forgalmú
VÍZIMALOM
lakóházzal, melléképületekkel és földdel cfyllll bérbeadó és
azonnal elfoglalható. Érdeklődni lehe\': Leklts Lajosnál Keszthelyen, Sopronl-ut 7.
Szabó Bydiő nagykanizsai klr. járás-bírósági alelnök, mini as 0. F. B. kiküldött blrájitöl.
937/1922. szám.
NagyVanlzsa r. t. város foldblrlok-rendez\'ési (megvál\'ás\') agyében.
Hirdetmény.
Miután a 13298/1923. 0. F. B sz. Ítélettel ju\'lslotl loldrészlctek újbóli kataszteri osztályozása megtörténi, s a vonatkozó Iratok rendelkezésre állanak,
miután értesülésem szerint egyesek a parcellákat fe\'cserélve birtokolják,
miután a kiosztás óta egyes parcellák ismételten gazdát cseréltek, sőt vannak olyan parcellák is, melyeke! 1—2 éven ál senki sem használt,
az úgynevezett Kanizsa majorhoz tartozott ingatlanokon helyszint eljárási fogok tartani, melynek tárgya lesz:
1. minden rgyes parcella legújabb! kataszteri tiszta jövedelmének az érdekeltekkel való közlése,
2. megállapítása annak, hogy az egyesek az Ítélettel réizükrc juttatott parcellák;.! bir|ák-e,
3. hogy a lemondásuk folyián meg-üresedel! p?rce!lákal kik, mióta és milyen elmen birtokolj\'.k,
4. hngv vannak-e olyan parcellák, melyek esellcg pólkérclmezöknek juttathatók volnának,
5 hogy azok, akik a mull év ősze óla mondollak le, eme lemondásukat továbbra is fennlariják-e, vagy sem.
Tolongások és zavarok elk< rülése vfgel! a helvszlni bejárási 1927. évi május hó 5., 6. és 7. napjain d. u. fél 3 órai kezdettel dUtőnklnt lógom eszko őlnl az alábbi sorrendben :
május 5 én a Bajcsal, Illetve Eszteregnyel Irtáson és a Szigeti réteken,
május 13-án a Leányvári, Pivárl malomi Illetve Kők-réteken, május 7-én a Kétérok közötti területen.
Ennek lolylán felhivom mindazokat, akik a Jelzett dűlőkben kiosztásra került valamely paiccllát kaplak, bírlak vagy jelenleg bírnak, tehát míg azok is, akik a részükre Juttatóit parcellákról lemondottak, a fenli halárnapon lehetőleg személyesen tartózkodjanak az illető parcellán, mellyel bármilyen vonatkozásban vannak, hogy a fenli kérdések minél simábban és közmegnyugvásra megoldhatók legyenek. Nagykanizsa, 1927. április 29-én Szabó Oyőző _klr. Ilrisblrósáíi alelnök.
DARUVÁR lEER-S
Radioaktív 38—50 °C. fokos ifelegforiások. Bendklvíll gyögyhalás: Hői bajoknál, reumánál, Iscblásnál, vérszegénységnél Kellemes nyaralóhely! Egész éven ét nyitva! Kedvező vasúti összeköttetések I Mérsékelt árakl Főszezonon kívül nagy árengedmény. Vizűm kapható akadálytalanul az
SHS. konzulátusnál, a viium ára mindössze D n. 10 — Prospektust kívánatra im FÜRDŐIQAZGATÓSÁG.
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos eladási helye :
WEINER GÉPÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
FóUitel: Csengery-ut 2. szám. Fióküzlet: Király-utca 34. sz.
A legkedvezőbb részletfizetésre is kapható. MT 5 évi jótállás I -M
A viíghirü „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli raklára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb varrógípraklár, a felsőlemplomnál. 20 havi részletfizetési
5315/1927.
Árverési hirdetmény.
A Gyár-u. 48 sz. telek a helyszínén f. évi május hó 2-án d. u. 4 órakor nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek 6 gazdasági évre bérbe fog adatni.
Nagykanizsa, 1927. évi április hó 24-én.
Polgármester.
7125/1927.
árverési hirdetmény.
A városi ácslelepen 1 drb. tölgy szerszdmfát 0.750 tm" köb-tarlalommal f. évi május 5-én déli 12 órakor a legtöbbet ígérőnek árverésen eladunk.
Nagykanizsa, 1927. évi április hó 25-én.
Polgármester.
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlss Jenőné, Nagykanizsa Bazár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egy- ■ \' szerű ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
w Legszebb alkalmi ajándéktárgyak! -sa
Süarvas szálló épület
A Harisnyaházban
Szarvas szálló épület
NAGY ALKALMI VASAR
a legújabb divatú
gyermek, női és férfi
harisnyákban, soknikban
glace-mosó bőr és divatkeztyükben kötött árukban.
Nagy nyakkendő vásár.
Mielőtt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
6888/1927.
árverési hirdetmény.
Az alsónyiresben f. évi má- " jushó2-án nyilvános árverésen
1. Az u. n. „Igrl Káté" 1200 négyszögöl,
2. a „Régi Faiskola" 1600 négyszögöl,
3. Gördövényben 200 négyszögöl szántót 1 gazdasági évre a legtöbbet ígérőnek bérbeadunk a helyszínén.
Találkozás az „Igri Káté" szánjónál.
Nagykanizsa, 1927. évi április hó 26-án.
Polgármester.
„SAROLEA\' és „F. N."
motorkerékpárok
és
oldalkocsik
magyarországi vezérképvisele te és gyári alkatrészraktára, a Dunántúl legnagyobb motorkerékpár és autó felszerelési cikkek szaküzlete. Sp:ciális saját |aví!ómühely I Firetési kedvezmények. Hosszú garantla! Gjári árak. Csereüzletek.
Ifj. GÖTZL JÓZSEF
gépipari vállalat SZOBBATHOT, Széli Kilmán-u. 8. Kérje magyar nyrlvü ábrás árjegyzékünkéi. Körzeti képviselet átadó.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán! (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly.) \'
fí. évfolyam, 99. Mim
Nagykanizsa, 1927 május 3, kedd
Ara 14 Hlléf
POLITIKAI NAPILAP
KaxOdjl
h UadóUnbl Főút 5. a.
: Wfítltjdy-D. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intenirbao-tekfoa: NagyVirrlrti 71 Kém.
ElStiuttei Ki ik< Un l pengi « Wh.
A vasárnap megnyílt nemzetközi vásár Magyarország szempontjából nemcsak nagyarányú gazdaság) seregszemlét jeleni, ahol összehal-mozva látbaljuk Ipari Sietünk legjelentősebb alkotásait, hanem nektlnk, trianoni magyaroknak, nemzeti szempontból i» Igen fontos, hogy évenként legalább egyszer Budapesten láthassuk a tolunk elszakított részek magyarságát, magukkal hozva a kiállító terembe azokat az alkotásokat, amelyek ugyanazokról a tövekről nőitek ki, mint a megmaradt ország ipara bs gazdasági alkotásai.
Évről-évre fokozódik ugy Jelentőségben, mint produktumának minősége szempooljából ez a nagy Tavaszi Vásár. A drótosvények állal körülzárt, szinte áthatolbatallannak látszó vámhatár az áruk kicserélődése szempontjából rendkívül káros szerepet visel, amil megérez nemcsak egy gazdasági cxisztendá-Jában megbénított állam, mint Magyarország, de mindazok a nemzetek, amelyek a báboru utáni békék keserű plluláit kénytelenek fogyasztani. — A budapesti áruininlavásáron olyan tömegét látjuk kiállítva világversenyt kiálló ipari alkotásainknak, amelyeket látva dagad a keblünk a Jogos önérzettől, meri ez a nagy-iramú haladás azokban az években jutott ebbe a stádiumba, amikor szinte a világtól elzárva, hitel, állami támogatás s megfelelő kereslet a fogyasztás nélkül indult meg dladalutján.
Ei a vásár minden előzőt felülmúlva ugy mérelében, mint a kiállítóit lárgyak mennyiségél ós minőségét tekintve, kimagasló. Az elmull esztendőben a vásár csupán öt pa-villonl tudott megtölteni kiállítóit árukkal, ezzel szemben az idén ötvenre szaporodott a pavillonok száma, amelyek között hullámzik 8z örömtől repeső larka tömeg, ainely valóban nemzetközi szineze\'ct és jelleget visel magán, mert Európa minden Iájáról Ideözönlötl emberek zsivaját hallja.
A magyar Ipar eme nagy vizsgája egyben gazdasági Jogigényünknek bejelenlését is jelenti a Kelet leié. Szeretnénk, ha ez a jogigény újra gazdasági kapcsolattá sűrűsödhetnek. Ez a jól bevált s a jövóbeo, ugy látszik, jelentőségében fokozódó áru-mintavásár pótolni ludja, legalább is a legnehezebb időkben átsegit bennünket a lerombolt gazdasági egységek szélzűllesztése által előállolt kinos gazdasági káoszon, — mert a mintavásár csarnokai egyelőre azok a területek, ahol a kereskedő szabadon érinlkezhelik a termelővel, szemé lyescn győződhetik meg a kiállított tárgyak értékéről s üzleteik, amik a jelen kiállítás alkalmával nyilván nagy számban koilcltack meg, ugyancsak a termelő és a kereskedő közvetlen ériulkezése állal Jöhetnek létie.
Az olasz-magyar szerződés ma kerül a képviselőház elé
A husvcli szünet elmultával a Ház folytai
Budapest, május 2 Holnap május 3 án a húsvéti szünet ulán a képviselőház folytatja a költségvetési vitát, ami május közepére befejeződik. Ezulán az approp-riáció, majd a munkásbizlosilásl javaslat következik. Walkó \'Lajos külügyminiszter a holnapi ülésen öt törvényjavaslatot terjeszt elő, melyek külföldi államokkal kötött egyezmények ratifikálásáról, közlük az olasz-magyar barátsági békéitelő és döntőbírósági szerződés becikkelyezéséről szólnak. Mindezek ulán kerül sor a beruházások tárgyalására. Beruházások a vidék közegészségügyének szolgálatában Dr. Vass József népjóléti miniszter ma délelőtt megjelent a pénzügyminisztériumban és beható tanácskozást folytatotl Bud János pénzügyminiszterrel a népjóiéli tárca uj beruházási programjáról. A népjóléti tárca tízmillió pengővel fog rendelkezni és közegészségügyi valamint szociális beruházásokra. Ezek során tekintetébe veszi a vidék szükségleteit és olt igyekezni fog elsősorban oly intézményeket létesíteni, amelyek közegészségügyi szempont-
megkezdi a költségvetés vitájának tálát
bői kedvezőbb eredményi fognak biztosítani a Jövőben, ötmillió pengő a többtermelés céljaira
Budapest, május 2. A minisztertanács pénteken ötmillió pengői szavazott meg a löbblermelés megindítására. A földmüvelésügyi minisztérium már meg is kezdte a munkálatok előkészítésit. Megoldás előtt az ipari kölcsön ügye
Budapest, május 2. Az ipari kölcsön ügyében Budspeatre érkezett mr. Holdén londoni bankár, a londoni Hambros Bank főnöke. A mai napon már megkezdte Bud pénzügyminiszterrel a tanácskozásokat. Nem lehet elutasítani a kecskeméti petíciót
Budapest, május 2. A közigazgatási biróság a kecskeméti választás ellen benyújtott petíció ügyében ma tárgyalást tartott, amelyen a petíció-nálók és védők közt a Jogi vita folytatódon. A biróság megállapította, hogy a peliciós panaszt elutasítani nem lehet. A tárgyalási a visszautasított aláírások megvizsgálásával május 9-én folytatják.
Lelkesen üdvözölte az Egységespárt esti értekezletén a miniszterelnököt
Budapest, mijiis 2
(Éjszakai rádió jelentés) A Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Párt ma este értekezletet tartott, melyen sok felsőházi tag és Bethlen István miniszterelnökkel az élén a teljes kormány résztvell.
A miniszterelnök lelkcshsngu üdvözlése ulán gróf Bethlen István szólalt fel. Kijelenti, hogy most nem kíván részletesen kitérni olaszországi tartózkodásának és az eléri külpolitikai sikereknek méltatására, mert erre később nyilik alkalom. Mosl csupán őszinte köszöuelet mond azért az ünneplésért és főleg azért a táviratért, amit Olaszországba küldött ulána Az Egységetpárt, mely annál is inkább értékesebb, mert abban az ország nagy többségének közvéleménye reprezentáltatok.
Zugó éljenzés fogadta a miniszterelnök szavait, akit ismét percekig tapsolnak.
Marschal! Ferenc az ügyvédi kamara legutóbbi közgyűlésén elhangzott szokatlanul agresszív támadásokra hívja fel a kormány figyelmét.
Pesthy Pál igazságügyminiszter kijelenti, hogy az igazságügyi tárca költségvetésének vitája alkalmával még ezzel a kérdéssel behatóbban fog foglalkozni. Az agyvédi kamara állásfoglalásában hatásköri túllépést lát. Figyelmezteti azonban az ügyvédi kamarákat, hogy a jövőben De kövessék czekel az utakat, mert módja van rá felügyeleti jogánál fogva, hogy az ilyen esetek megismétlődését egyszersmir.dcnkorra lehetetlenné legye. (Általáuos helyeslés.)
Lakatos Qyula képviselő; mint
ügyvéd kéri, hogy a kamara közgyűlésén elhangzott súlyos kijelentésekéi ne az ügyvédség rovására írják, meri azokkal szemben áll az ügyvédi társadalom óriási tömege.
Kálnoky Btdő Sándor a kamarai közgyűlésen elhangzott kijelentések miatt a kamara elnökét okolja.
Ezulán megválasszák a párt össze-lérhetetlenségi bizottságának négy megüresedett helyére Csák Károly, Darányi Kálmán, Görgey Islván is Palacsl Dénes kipviselőket.
A párlértekezletet pírlvacsora Követte.
A pártvacsorán
Kenéz Bíla felköszöntőt mondott gróf Bethlen Islván miniszterelnökre. Méltatta a külpolitikai sikert, amit az olasz—magyar szerződis létrehozásával eléri. A magyar külpolitika hajnalhasadását jelenti ez a siker és régi magyar vágyak valósulnak meg benne. Ez a szerződés szélpatlanlotta azt » gyürüt Magyarország körül, amit a rosszindulat font, hogy éleiében megfojtsa. Bethlen Islván volt az, aki a földről fel-emelle a porbasujlott nemzetet. A Oondviselis adta őt, hogy a magyar nemzet sorsát irányítsa. Az olasz-magyar szerződéssel eddigi müveire fellelte a koronát. A hízelgés látszata nélkül ünnepelheti a nemzet a miniszterelnököt, akit még elleneink is elismernek és nagyrahivalotlnak tartanak. Isten áldását kéri gróf Bethlen Istvánra és családjára. (Nagy taps és éljenzés.)
Bethlen István gróf: s Bármilyen szép Kenéz barátom beszéde, hiányos azért, mert a külpolitikai sikerből kihagyta a külügy és kulluszminiszterekel, akik nagy előkészítéssel működtek közre, hogy az olasz—magyar, szerződés létrejöjjön. A szerződés három főbb pont körül mozog. Első, hogy a fiumei szabadkikötöt elérhessük. Hogy az évszázados barátságot a két nemzet között újra kimilyitsOk. És vigal, hogy mindezeket szerződés formájába öntve termékennyé tegyük. — Részletesen méltatta azután a miniszterelnök a fiumei szabadkikötő jelentőségét, különös tekintettel a keleti kivitelünkre. Utalt azokra a történelmi tradíciókra, melyek a két országol már a múltban is összehozták a szabadságharcaikban. Lelkes szavakban áldozott Garibaldi és harcos társai emlékének. Párhuzamot vout u magyar és olasz szabad-
ZALAI KÖZLONV
A világhírű római énekkar ma este hét órakor a ferenciek plébániatemplomában fog énekelni
Dr. Vargha plébánosnak a: lekötni ar énekkart —
Nagykanizsa, május 2 Nagy esemény zajlik le ma esle 7 órakor a szenlferencrendl plébánia templomban, amely nemcsak minden zenebarátot, de minden kullurembert örvendeztetni log. Dr. Vargha Teo-dorich plébínoznak az ulolsó pillanatban, közvetlen Olaszországba való visszatérésük előtt sikerüli lekötni a világ legeredetibb énekkarát, a
Societa Polifonica Romana-\\ Nagykanizsa közönsége száoiára.
Nemcsak a név, amelyei az egész világ ismer és csodál, hanem az elért magyarországi sikerek, amelyek egyenesen lüneményesek, szinle kötelességévé tették a plébánosnak, hogy még a legnagyobb áldozatok árán is lehetővé legye a nagykanizsai közönség számára azl a példátlan ét ritka műélvezetet, melyhez talán évtizedeken ál nem lehet a vidéken jutni. A hangverseny ma este hét
: utolsó pillanatban sikerűit Kanizsa nagy eseménye
órakor lesz a szentfcrenc-rendi plébánia-templomban.
Háromnegyed 7 óráig mindenkinek el kell foglalnia helyéi, mert uiána már senki sem nyer bebocsájlásl.
A templom felekatii kMnbség nélkül mindenki számára nyílva lesz. Körülbelül 500 ülőhelyről gondoskodás történt.
A közönség siessen sürgősen helyét biztosítani, mert a jegyek pár óra alall elfogynak. Az 57 laga \'ének-kar a szentélyben felállítva fog énekelni. Az énekkar ünnepélyes fogadása ma este 6 órakor történik a pályaudvaron.
jegyek előre válthatók a Králky-tózsdében, Scblcss Testvéreknél, Teulsch drogériában és Stampf Zsigmond lüszerkereskedésében.
Jegyek árai: Személyi ülő S, hajó ülő 7, padi ülő 6, kórus elólti ülő 5, otdalfülke ülő 4, kórus alatti álló 2, korusl álló 1.50 pengő.
Az angol szakszervezeti törvényjavaslat nem tűri a politikai pártok kasszájába való kötelező befizetéseket
» _
ságharcok közölt, mnjd ismertette a világháborúban előállott magyar-olasz helyzetei, Olaszország — mondotta — már a háború után, mikor Nyugatmagyarország sorsáról volt szó, kimutatta velünk szemben érzett szimpátiáját. Nekik köszönhetjük, hogy Sopron a mienk maradt. Végezetül a leszögezte a miniszterelnök, hogy az olasz—magyar szerződést nem azért kötöttök meg, hogy kalandokba menjünk. Hogy másokkal szembeszálljunk, hanem mert közös érdekeink vannak és közös boldogulás fűződik a két országnak ehez a szerződéséhez. A miniszterelnök beszédéi lelkesen ünnepelte a katlgalóság.
Feloszlatják a szkupstinát
Belgrád, május 2. (Éjszakai rádió-Jelentés) Ma a király elnöklele alalt minisztertanács volt. Hírek szerint a minisztertanácsban foglalkoztak azokkal < nyugtalanító hírekkel, melyek Albániából jönnek, és amelyek után Olaszország közvetlen intervencióját sem tartják kizártnak. A tanácskozások során, mint beavatott helyen mondják, szóba került a szkupslina feloszlatásának és a választások kiírásának kérdése. E lekinteiben mint mondják, a minisztertanács ugy határozott, hogy május 15-ig a szkupstinát feloszlatják, augusztusban pedig kiírják az országos választásokat.
A keresztény gazdasági párt értekezlete
Budapest, május 2. (Éjszakai rá-dió/tiaiUs) A keresztény gazdasági párt ma este értekezletet tartott, melyen Haszár Károly elnök meleg szavakkal parentálta el Daranyl Ignácot, majd áttértek a kultusztárca költségvetésének tárgyalására, melyhez többek között Gyömirey Sindor (Zalasientgrót) is hozzászólott és a polgári iskolák kérdésével foglalkozott. Kocsdn Károly a tanítók és tanárok anyagi ügyeit ismertette és bejelenlelte, hogy ebben az ügyben a Házban is fel fog szólalni legközelebb.
A kultuszminiszter Szegeden
Szeged, május 2. (Éjszakai rádió-jelentés) KUbelsbtrg Kunó gróf kultuszminiszter ma délután kíséretével Szegedre érkezett, hogy résztvegyen az egyetemi épitkezétl bizottság ülésén. A minisztert az állomáson a polgármester üdvözölte. Klebelsberg Kunó gróf válaszában Olaszország példájára hivatkozott, ahol a főváros kultusza igen nagy, de a kuliura ápolására irányuló minden törekvés kiterjed a vidéki gócpontokra is. A miniszter Olall/elder Oyula csanádl püspökhöz hajtatott, a bizottsági ülés után pedig ebédre a polgármester vendége lesz és holnap éjfélkor utazik vissza Budapestre.
London, május 2 (Éjszakai rádlöjelentés) A korona-ügyész az alsóházban megnyitotta a szakszervetek törvényjavaslat második olvasásá\'. A javaslat alapelvei a következők:
I., az általános sz\'rájk törvénytelen és senkit sem érhet bántalom, ha megtagadja a munka abbahagyást.
Nagykanizsa, május 2
Jellegzetes és nevezeles kél szentszobra van Keszthelynek. A Főutca két oldalán, szemközt egymással, (a Oeorgikon, másik felől a Vaszary János-ulca beszögetésénél) éli ez a két öreg, másfél évszázad patinájával büszkélkedő szobor, a keszthelyiek kegyeletének mindenkori tárgya. Mikor egyszer 1922-ben egy berúgott gazdász éjszaka felmászott az egyik szoborra és addig csókolgatta, majd űtölle azt, mig letörölt a feje, heteken keresztül szinle ostromállapot volt esténként az utcákon és
2., senkii sem lehet fenyegetni, hogy a munkától visszatartsák.
3., senkit sem lehel kényszeríteni, hogy kivánsága ellenére bármely politikai párt pénztárába befizetésekel teljesítsen.
4., aki az átlanf szolgálatába lép, annak teljes hűséget kell fogadnia az állammal szemben.
gazdisznak nem igen voll tanácsos frgyver nélkül, egyedül bolyongania, mert a kegyeletsértésért véres bosszút esküdötl főként a keszthelyi ip3ros ifjúság és bizony jó darabig alig mull cl esle egynéhány parázs verekedés nélkül. A teljes joggal fetdű-hödt bennszülött fiatalság antagoniz-musa a vidám életű gazdástság Iránt ekkor szabadon tombolta ki magát.
A szobrokat ugyanis 1779-ben állították az utca-szögeléshez, ami egyébként az országúinak is kanyarodója. A szobrok arra a borzalmas tűzvész-e emlékeztetnek, amely. Készt-
__1927. május 3.
helyi (másfél évszázadnál Is több ideje annak) majdnem teljesen cl-hamvasztolla. Ezért .az egyik szobor Szent Flóriánt ábrázolja és ezért a nagy megbecsülés, amibei az egész község népe ezl a két kőszobrol minden időkben részesili s bár a forgalmai, épen a legforgalmasabb utcák és utvonalak keresztezésénél nagyon akadályozzák, soha a szobroknak komolyabb bajuk nem történt, (kivéve az emlitetl gazdász-atrocilásl, ami azonban közmeg-nyugvásra kél gazdásznak az összes akadémiákról való kitiltásával és a szobor restaurálásával végződöli).
Most aztán — keszthelyi hidó-sitónk jelentése szerint — a szobrok egyike (és épen a Flórián szobor) teljesen összetörött. Egy hatalmas lenditő-kerekel vontattak 35 mázsás vaskocsin, 8 lóval a villanytelepre. A roppant sulyu keréknek a kocsiról kinyúló része az utfordulónál neki ülközöil a szobornak és az magas alapzatáról darabokra zúzva hullolt a porba.
Hogy a szobrot ezután valami-képen restaurálni tudják-e — nem tudjuk. Keszthely közönségét minden esetre igen nagy veszteség érné, ha ezt a kedves, sói kegyelettel ápolt szobrát el kellene teljesen veszi\'enie.
Mini értesülünk, kimerült az a terv, hogy a szobrokat a város valamelyik kevésbbé forgalmas, de szép helyén fogják elhelyezi. A községi képviselőtestület pénteki ülésén foglalkozott is ezzel a kérdéssel, de egyelőre csak azl a határozatot hozta, hogy e célra megfelelő helyet fognak kijelölni.
A Misslsipi négy helyen áttörte a gátat
New Orleans, május 2. A Misaieipi Lusane államban négy helyen átszakította a gátat. Több ezer ember életét veszedelem fenyegeti Az Ar-kansas folyó gátja máslél kilométernyi lerű\'elen átszakadt. Rengeteg termőfölde! és ezáltal sok ezer embert tett tönkre.
London, május 2. A hihetetlen méretű természeti katasztrófa eddig már 200 millió dollárnál több kárt okozott s már 200.000 embert tönkre-letL A világtól elzárt emberekkel a Vörös Kereszt repülőgépei tartanak fenn összeköttetést.
A spanyol király harmad-szDlött fiára ruházza a trónöröklés jogát
Madrid, má|us 2. Alfonz spanyol király megegyezett Primo De Rivera tábornokkal, hogy a trónöröklés Jogát átszármaztatja harmadszülötl fiára fuans infansra, minthogy kél bátyja beteges tehál a trónra nem alkalmasak. A megállapodási még szigorúan lilkol|ák> Jüan még csak 14 éves és az alkotmány szerint bárom esztendő múlva lesz nagykorú.
Egy kocsi kidöntötte és összetörte a keszthelyiek féltve őrzött Flórián-szobrát
A két 150 éves szobor, régi tűzvész cmléka — Néhány éve ej réázeg gazdász a fejét verte le a szobornak és az egész *öz» népe keresett elégtételt a durva kegyeletsértésért
Az „élő orgona": MA ESTE
= énekel a plébánia-templomban. z=
1927 mliusS.
ZALAI KÖZLÖNY
Ital amelyet a lelkiismeretes szülő gyermekének nyugodtan adhat, az a
„Kathreiner-Kneipp
malátakávé"
Orvosok ezrei ajánlják különösen zsenge korban levő gyermekeknek és serdülő ifjúságnak.
A legjobb családi ital.
_ I0S<
Nem lehet tovább Ígéretekkel kielégíteni Nagykanizsa tűzbiztonsági igényeit
;u pénzt
£16 kell mindenáron teremteni a probléma megoldásához síi Prack Istrin a régi Uparancsnok nyomdokain klráa toiább h;
„Tűzvész esetén a tűzoltóság ma semmiért nem vállal felelősséget!"
Elhalasztották az ipartestületi székház és menház felépítését
A menház a J6vfi évben körül felépítésre — A sxókhAz építésének idője még bizonytalan — A menházban olhslyszettsk eltiltásának bixtositáou
Nagykanizsa, intjus 2 A nagykanizsai ipsrostársedalom két fontos problémája az iparosok Menháza és az ipartestületi székház felépítésének ügye. Az iparteslaietí elöljáróság mindent elkövet, hogy a két kérdés minél ctöbb végleges megoldást nyerjen. A vezetőség a Menház felépítésének hozzávetőleges időpontját ebben az évben fixirozta, sőt szó volt arról is, hogy a székházépítési is még ebbéli az évben, de feltétlenül a Jövő év tavaszán megkezdik.
Batsi József ipartestületi elnök most az építkezésekre vonatkozólag a következőket mondotta: Ami a székház és Menház építését illeti, az ő álláspontja az voll, hogy azt a jövő tavasszal feltétlenül meg kell kezdeni. A mutatkozó pénzügyi nehézségek miatt azonban ezt el kell halasztani, mig a viszonyok érezhetően megjavulnak és igy a nagyközönség részétől is nagyobb áldozatkészség nyilvánulhat, mint mosl. Mindenesetre — mielőtt ethegyja helyéi — ezt a kél égető problémát meg akarja oldani. A tégtoakció bár örvendetesen, de lassan folyik.
Az a helyzet, hogy az iparosok Menházát a jövő évben felépítik, de a székház megépítésére anyagiak hiányában 1929 előtt nem kerül sor.
Az iparosok menházát ugy gondolja megalkotni, hogy abban nemcsak magános iparosok, hanem iparospárok is nyerjenek elhelyezést. A magánosok részére több társasszoba lenne felállítandó, mig egy-egy iparospárnak egy-egy külön szoba. Közös étlffem, társalgó, könyvtár.
Ami az ellátás kérdéséi illeti, a polgirmester már régebben igéretel telt arra nézve, hogy a segélyre szorul! szegény iparosok ellátási pénzét, (akiket a város is segélyre szorultnak miuősil) a menháznak fizeti be.
A főforrás azonban mégis az lenne, amit a menház lakója magának (ba még munkaképes) saját munkájából meg tud keresni. Ezért munkatermeket is állítanak fel, ahol a munkaképes inenhelyi lakó iparát űzheti és keresményéből fenntarthatja magát.
A menházhoz tartozik egy holdnyi kert, ami a lakóinak a szükséges kerti véleményeket megtermeli. Az udvart befásitják, hogy lakóinak az ott tartózkodást ezzel kellemesebbé legyél^__
József Ferenc főherceg leányának keresztelője
Budapest, május 2. József Ferenf főherceg ojszülölt leányát hclnap fogják megkeresztelni. A keresztségben az Ilona nevet kapja. Heléna olasz királynőt Durinl dl Monza gróf olasz követ felesége fogja helyettesíteni.
Nagykanizsa, niilus 2 A tüiottófőparancsnok lemondásával és uj főparancsnok választásával még koránt sem nyert megoldást a város polgárságát örök bizonytalanságban és folylonos nyugtalanságban tartó tűzoltósági probléma.
Nagykanizsa 32.000 lakosa súlyos adózásai felében annyit követelhet, hogy legalább félelem és rettegés nélkül baj.hassa le fejét pihenőre. Már pedig a tűzoltóság mai állása mellett ezt nem teheti.
Mosl, hogy csütörtökön összeül a városi képviselőtestület, amely a folyó évi költségvetést le fogja tárgyalni, — ezt a kérdést végieg rendezni kell. /géletekkel ésbulaldsokkal Nagykanizsa közönsége többé meg nem elégedhetik.
A legveszedelmesebb hónanapok előtt állunk.
Junius és julius bjvában különösen grasszál a vörös kakas. A képviselőtestületnek óriási lelelőssége tudilában ezt a kérdést mosl gyökeresen meg kell oldania. Erre a célra pénznek kell lennie, még akkor is, ba kölcsön utján teremtik elő.
Hogy dr. Prack htván a műit vasárnapi választással átvelte a nagykanizsai tűzoltóság főparancsnokságát, megkérdeztük, mi lesz a programja. Dr. Prack István városi közigazgatási tanácsos nem a szavak embere. Mondanivalóját néhány mondatba tömöríti össze.
— Uj programra egyáltalán nincs szükség — mondja. Azokon a vágányokon kívánok tovabaladní, melyeket elődöm annyi firsdsággal és nagy munkával lerakott.
— Program? — ismétli kérdésünket.
— Minél modernebb felszerelésű és minél tökéletesebben kiképzett, kiválóan alkalmas, hivatásos
tűzoltóságot! — folytatja. —
tbben az egy mondatban minden benn foglaltatik.
— önkéntes tűzoltóság? — kérdezzük.
— Kényes kérdés. Önkéntes tűzoltóságnak mindenesetre megvan az ó szerepköre a tűzoltásban. Azonban az uj módszerű, modern tűzoltás sokkalta hosszabb elsajátítást, tanulást és gyakorlatot igényel, semhogy azt más hivatása állal lekötött és más irányban elfoglalt embertől kívánói lehessen.
Hivatásos tűzoltóságot I — hangsúlyozza.
— A laktanya teljesen alkalmatlan. Rendszeres kiképzésre nélkülözhetetlen tözoltótorony (mászóház) nincsen. Nem lehet kivánni, hogy minden gyakorlat hl/fán magas tüzeseteknél a tűzoltók a magasban dolgozzanak. Könnyen elveszíthetik biztonságukat. De a tömlői is csak mászóhizban tehet szárítani. Aztán itt van még a motorfecskendő hiánya is.
— Mindeneseire cl logok követni mindeut, hogy a lüzollóprobléma a megoldás stádiumába sodródjék, azonban a jelenlegi viszonyok mellett a nagykanizsai tűzoltóság tűzvész esetére nem vállalhat semmiféle felelósségel — mondja.
Knortzer György után az uj főparancsnok, parancsnokságának első napján hangsu yozza azt a döbbenetes kijelentést:
.tűzvész esetén a tűzoltóság
nem vállal semmiért felelősséget"
A csütörtöki közgyűlésnek be kell állitania azt a tételi, amire a nagykanizsai tűzoltóságnak szüksége van, nehogy évek erélytelensége és határozatlansága Irtózatosan megbo-szulja magát.
NAPI HÍREK
■APIREHD
Május 3, kedd
i Római katolikus: Sr. ker. lett. Prolei- : f Unt: Flórián, izraelita: Ijar hó I. * 1 Nap kel reggel 4 óra 42 perckor, : I nyugszik délután 10 óra 13 perckor. :
! VároaI Színház mozi elóadáaal 4. 7 ! 1 és 9 órakor: Ben-ttur, történelmi litm.:
— A főispán hazaérkezett.
Gyímörey Oyörgy főispán Budapest • ről székhelyére hazaérkezett. A IC-ispánnak sikerüli a pénzügyminiszternél 200.000 pengő kamatmentes kölcsönt kieszközölnie, amit felerészben lovak, felerészben szarvasmarhák beszerzésére fognak forditani.
— A polgármester Budapestre utazott Dr. Sabján Gyula polgármester több napi tartózkodásra vasárnap Budapestre utazolL
— Zalaegerszegi küldöttség Indul a miniszterelnökhöz. Az a zalaegerszegi küldöttség, amely gróf Bethlen miniszterelnököt arra kéri, hogy díszpolgári oklevelét Zalaegerszegen vegye át, május 5 én indul Budapestre.
— Pacsa nemzetgyűlési képviselője nem mond le. Illetékes helyen közlik velünk, hogy nem felelnek meg a valóságnak azok az utóbbi időben portált hírek, mintha Barthos János pacsai országgyűlési képviselő lemondana mandátumáról. Szó sincsen Bsríbos János lemondásáról. E híreket politikai ellenfelei terjesztik.
— Bottka Andor főszolgabíró elbúcsúzott a novai járástól. A nagykanizsai Járás megválasztott uj főszolgabírá|a, Bottka Andor megható ünnepélyességgel búcsúzott járásának közönségétől. A távozó főbírót a novai járás tisztikara nevében Hertelendy Ferenc szolgabíró, a Jegyzői kar nevében CsUmcala Oyörgy körjegyző, Nova község n:-vében Radics Mihály plébános búcsúztatta. Utána ünnepi ebéd voll a távozó főbíró tiszteletére.
— A megyéspüspök a balatonfüredi templomért Dr. Roll Nándor megyéspüspök az uj balatonfüredi templom építésére 48 millió koronát adományozott.
— Öngyilkosság. Május első napját szomorú esemény zavarta meg Kískanlzsán. Zleger Ferenc volt korcsmáros felakasztotta magát. M-re észrevették, már halott volt. A rend* őri bizottság kiszállt a helyszínre, azonban csak a beállolt halált konstatálhatta. Azelhunyl ember hosszabb idő óta búskomor volt. Feleségét elszakította a halál, két gyermek maradt anyátlanul s más bajai is támadtak, amelyek lelki egyensúlyát annyira megzavarták, hogy egy önfeledt pillanatban végzett magával. Eltemetésére a kir. űf-yészség megadta az engedélyt.
— Doktorrá avatás. Vlaslls Lászlói, Vlasits József helybeli ny. állami tanító fiát a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen iz orvostudományok doktorává avalltk.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 máliis 3.
— Jégeső május elsején. Keszt-hely feleli, — mini tudósítónk le-lenti — vasárnap délután 5 óra tájban félóráig tartó vlbar és jígesó vonult kérésztől. — Pécseit ugyanekkor olyan jégeső volt, hogy sok helyütt 10 cm. vastagon állott a jég.
— Kényszeregyezség. Polliik Oyula nagykanizsai lakos kérelmére a nagykanizsai kir. torvényszék elrendelte a csődonkivüli kényszer-egyézségi el|áráit. Vagyonfelügyelőül Eislnger J. lett kirendelve.
— A piarista gimnázium Ifjúságának műsoros előadása. A nagykanizsai piarista reálgimnázium ifjúsága az intézet tornatermében vasárnap délután igtn sikerüli műsoros előadást rendezeti a budapesti Piarista Egyetemi Diákotthon javára, mely alkalomból díszes közönség jelent meg az intézeti tornateremben. Az előadás Weber: FrelschHiz nyitányával kezdődött, melyet az intézet zenekara dr. Kerkay József tanár vezénylete mellett adott .elő. Majd Eberhardl Béla főigazgató mrg-nytló beszédében rámutatott a szer-zetesiskolák munkájára. Minden szerzetes csatádnak megvan a maga szerzetesi szelleme, melyei mintegy magába szív, magára olt a szerzetes-iskolák növendéke — mondotta. Ez a szellem tartja és hozza össze a növendékekel még akkor is, amikor már régen künn vannak a küzdó életben. Ezt szolgálja a budapesti „Olthon" is: tovább ápolni az egyetemi évek alatt is a piarista szellemet. A nsgy tetszéssel fogadott beszéd után Osskó Endre .Ágnes asz-szony" melodrámáját adta elő Koch J. zongoraljisérele melleit. Herczeg: .Blzánc- ának egy részletében Do-nászy F. (Konstantin császár) és Imrey 0. (Zsoldoskapilány) jól kidolgozott figurát rajzoltak meg. Vörösmarty : .Marót bán" dráma rész-leiében Skodnlk J. (Marói bán) és Tóth K. (Bod) jeleskedtek. Az intézeti énekkar Pindaros: .A dál hatalma", majd olasz és orosz népdalok előadásában nagy előbaladás-ról lelt tanuságol. Sa|nos, sokan — akikel ott szerettünk volna látni az intim hangulalu előadáson — nem votlak ott. Talán adományaikkal pótolják és lehetővé teszik a Diákotthon mielőbbi felállitásál.
—: A somogymegyei telefonhálózat kiépítésére a kereskedelmi miniszter 270 ezer pengőt adolt a megyének. A telefonhálózat kiépité-- sének fele költségét az érdekelt községek viselik. A nagyösszega beruházásból 90 ezer pengőt ki is utalt a miniszter.
- TenniszOtő dupla hurozás6al .Oloria" 21 pengő, cbromulpu teu-nlsz cipők r.ői 14, férfi 15 pengő. Labdák, Slessenger, Dllntop, Handi-cap. Olcsó árak, mert közvetlen behozatal. Szabi Antal sportűzletében.
— A vadászati kiállítás utazási kedvezménye. A Máv. igazgatósága 50% utazási díjkedvezményt engedélyezett a Nemzeti Vadászati Védegylet Budapesten, a mezőgazdasági muzeumban május hó 14-:ől 22 lg tarló vadiszlrofea-kiállitásának vidéki látogatói számára. Aki ezt igénybe venni óhajlja, küldjön Nadler Herbert ügyvezető alelnök ciméic: Budapest, IV., Egyetem-utca 4. sz., két pengői, mely összeg ellenében postán egy belépőjegyet a kiállításra és féláru vasu\'.i jegy váltátára szolgáló igazolvány! kap por-tómentesen. Aki vadászlrofeit Óhajt Idállüani, annak levélbeli megkeresésé\' c az ügyvezető alelnök bejelentési ürhpot is küld. Csík 1926-ban elejtett vad trófeája állitható ki. A trófeák bejelenlésének és beküldésének határideje május B ika.
— Az egyházi énekkar mai próbála elmarad, helyette folyó hó 5 én (csütörtökön) a szokott Időben és helyen lesz. Rdcz.
— Kereteztesscn és Szegeztessen legolcsóbban PUM-nál Király-utca 10.
— A Leányklub előadása. Tegnap este tartotta szokásos heti összejövetelét a Leányklub, amely alkalombúi u leányok Ünnepi diezbe öltöztették a Katii. Legénycg/lel nagytermét. Bogyay Piroska megnyitójában hangsúlyozta, hogy a LeJnyklub dolgozni akar és dolgozni fog. Noviczky Oizus hazafias költeményt szavalt meleg érzéssel és gondos linomsjggal. Krizsata Ferenc piarista tanftr hosszabb és alaposan felkészült előadását tartotta meg a leányklnb leányideáljairól. SzekuUa Emília kedves, meleg hangjával, énekével gyönyörködtette a közönséget Hold finom hegedűkisérete melleit. Mázol Lulu dr. Marion három költeményét szavalta el a tőle megszokott szavaló erővel és kitűnő technikával. A rendkívül hangulatos és meleg tór.usu est Bogyay Piroska lelkesen buzdító zárószevaival éil véget.
— A pacsal járási Ipartestület mestervizsgáié bizottságai. A sop-" ronl kereskedelmi és iparkamara az ipartOrvény értelmében a pacsai járási ipartestületben megalakította az asztalos, bognár, cipész, csizmadia, kovács, lakatos, mészáros és férfiszabó iparágakban a mestervizsgáló bizottságokat. Az Összes bizottságok elnöke : KUronya László ipartestületi elnOk. Erekben az iparágakban 2 évi szakbsvágó munka végzése után, ha az iparos kéri, mestervizsgát tehet, mely után a .mesteri címet" jogosan használhatja.
Szórakozottság
Toncsika berohan az örömhírrel az izgatotton várakozó férjhez :
— Tanár ur kérem, megvan a kisbaba I
— Szólt már a feleségemnek ?
— Az Ipariskolai Énekkar meghitt, családias mü<oru mulatságot és színielőadást rendezeti vasárnap este a Rozg\'-nyl\'Utcai tornateremben Lej-cslk P. Pongrácz ferenceslelkész vezetése és rendezése alalt. Az estet Junker Kató szavalata nyitotta meg. M;Jd az énekkar Rákóczi-indulója, Schweitzer Béla szavalata, Szabi Erzsi, Slagl Msriska és Palló Gizi énekszáma után A kurucvllógbil c. történelmi színmű előadása következett, ami nagy hálást vátto\'t ki, A siker részesei vollík: Kelemen József, Szabó István, Árkos János, Sehwellzer Fereuc, Nagy József, Slagl László, Tóth Islván, ilorválh Józs:f, Vtnczek Sándor, Stróbl József és Voss György. A magyar láncol Mátyás Mariska, Junker Mariska és Iván Böske lejtenék. — Junker Msnd és Szabi István szavalatai fejez ték be a szép műsort, ami után családias mulatság következett 12 óráig.
— Gyermekdélután a Rozgo-nyi-utcai tornateremben. A nagykanizsai Eucharisztikus Oyermek-szövelség — mely már két év óta örvendetes nevelőmunkát végez a kanizsai elemi iskolás gyermekek körében — vasárnap délután lépett a legnépesebb nyilvánosság elé. Először a felsőtemplomban, ünnepi keretben, számos uj tagot vett lel a Oyermek Szövetségbe Kreulzer Ferenc esperes, majd utána diszgyü-lés vagy még helyesebben gyermekdélután volt a Rozgonyi-utcai tornateremben, honnét sokén kiszorullak az udvarba. Mcdgyest József hitoktató melegszavu megnyílója után a kis apró műkedvelők megkezdenék a Botdogság kutcsa cimű 4 felvonásos és rendkívül bájos gyermekszin-darabb előadását. Főszereplők voltak : Farkas Irmus, Schall Lipót és Buza Margit. Manók: Döme Karcsi, Lukács M., Wagner, Bittera. Kisebb szerep Ok : Bóna L., Anhauz Anna, Jelenek Lívia, Szabó Migda, Al-mássy I., Merkly, Bodrossy L. Kis tttnd\'rek; D:dovácz 0., Varga Ida, Jelenek Slanci, Csákányi M., Kállay Erzsike. Tündérkirálynő: Gabsovics Annus, Gyöngyi tündér: Oaál Ilonka. Nagy tündérek: B:uedck Ilus, Szabó Mac), Iván Ilonka, Oaál Baba, Szít-tár Oréti, Vida I. Édesanya: Magyar. Angyalok: Horváth Vali, Kesz-ler Klári, Mészáros t„ Lőtincz V., Králics, Kuzsncr, Szabady Ilonka, Sporny M„ Varga Ilonka, Tólh Malvin, Kern Zsuzsi. Farkas Irmus szép j\'.téka és otthonos mozgása feltűnést kellett. Szép virágcsokrot és ajándékot is kapott ezérl jutalmul. A hegedű és harmónium zeneszámokat Ungyel kántor és Gráf János adták elő. A bcl.inilást Wilderné Bereczky Mária végezte, míg a rendezés érdeme Medgyesy József és Rud-nyávzky Miklós hitoktatóké.
— Székelési zavarók, bélgOrcs, puffadtság, gyomorszédűlés, izgalmi állapotok, sriv-idegesség, félelemérzés, bódultság és általános rosszul-léi esetén a természetes .Ferenc József keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kiüiiti, a vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbülést okoz. Az évszázid legkiválóbb orvosai a Ferenc József vizet ugy férfiaknál, mint nólinél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazták. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és foszerüzletekben.
— A .Dalos cserkészek" cimű daljátékot harmadszor adták elő a keszthelyi gimnázlsta cserkészek a Hungária dísztermében, amely ezal-kalommal is zsúfolásig megtelt közönséggel. A nem szűnő érdeklődés, a minden talpalatnyi helyért folyt tolongás bizonyltja legjobban, hogy a keszthelyi gimnSzis\'ák és velük karöltve a helyi [műkedvelők olyant produkállak, ami szokatlanul magas nivóju eredmény a diák-mükedvelői életben. A darabot még az Iskolaév befejezte elölt negyedszer is valószínűleg megismétlik.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
A város közgyűlése
Nagykanizsa, május 2
Nagykanizsa város képvlsclőtcslü-lelc f. évi május hó 5-én, csütörtök délután 3 órai kezdetlel, a városháza közgyűlési termében rendes közgyűlési tarl, melynek főbb tárgypontjai a következők:
A város 1927. évi költségvetése. A városi szerv. szab. rendelet V. rész VI. fejezete 17. §. 7 és 8 pontjainak módosítása. — A vízvezetéki szabályrendelet módosítása. Epilke-zisek könnyítéséről szóló szabályok ér vényének meghosszabbítása. — Az I. külföldi kölcsönből megtakarított Ősz-szegeknek beruházásokra felhasználása. — Városi tulajdont kípező házakban levő üzlethelyiségek bére. — Az uj városi bérház haszuálatbavé-telével kapcsolatban szükséges intézkedések. A PrincipálisvOlgyi Lecsapoló Társulat kérelme 40 0*1 pengő fűggókolcsön irán\'. — Szent Ferenc rcnöi templom renoválási költségeihez ujabb hozzájárulás. — Az la. hitközség részére templomrenoválási segély. — A v. központi szeszfőzde i intéző bizottságának és ellenőrző bizottságának újból való megalakítása. — Jóxsel kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai liókjának segélyezése. A III. ker. Levente Egyesület kérelme zászló beszerzési segély iráni. - Hidegkúti dűlőben tevő mocsarak leceapolást költségeinek az érdekeltség terhére leendő előlegezése. A v. Háztartási alap A) csoport I. dm 2. rov. 2/b. alrovalra pótbitet — A v. központi szeszfőzde 1925-26. üzletévi mérlege. — A Bsjcsal-u. külső szakaszának kiszélesítéséhez szükséges kisajátítási egyességek. — A katonai akadálypálya céljára szükséges ingatlanok egy részének kisajátításához kártalanítási eljárás megindítása.
A 38. pontot tárgyaló közgyűlés elé a város képviselőtestülete nagy érdeklődéssel tekint.
VAROS! SZÍNHÁZ
május 3., 4., 5., 6.
BEN HUR
Előadások 5, 7 és 9 órakor*.
1927 május 3.
2ALAI KÖZLÖNY
VÁROSIJZINHÁZ
Pillangó kisasszony
Második ctl|ért az Opera Stag-gione nchejebb feladatra vállalko-,o!t. Sulyoaabb zenei értéket repre-zenláló Puccini-operát r a P.llangó kisasszonyt vette repertoárjába, nem kisebb, sőt nagyobb sikerrel, mint szombat este a Trubadurt.
Butteilly: • kisasszony: könnyekig.\' meglátó tragikus szerelme, végzete e remek drámai muzsikában a melodikus i/épségek melleit, a hangszerelésnek olyan kincsesházát tárják a Puccini-rajongó elé, minőt keveset adott cr operairodalom a zene-történetemnek.. Épen(ezért, mert a Pillangó kisasszonynak egyik legtöbb sajátossága újszerű hangszerelése, — bár az előadás kilogástalan volt — az opera zeneileg nem tudta azt a legmagasabb élvezelet nyújtani, mintha komplett orchesler tolmácsolta volna a müvet.
Az előadás maga azonban egészben és részeiben is kimagasló voll. A sikerült est középpontjában Telch-mann Irén (Pillangó kisasszony) állott, aki ugy énekben, mint játékban, elsőrangúi produkált. Pompás iskolázott hangján,, preciz szövcgklejlés-sel, biztos muzslkalitással ad\'a visz-sza Pillangó kisasszony\' minden kis örömét,\'minden nagy-fájdalmát. — Stílusos voll, elbájoló. Igazolásul a zugó nyíltszíni tapsok.
Pinkerton hadnagy szerepét Szabi László szárnyaló tenorján énekelte. Maccek Erxsi Suzukija gondos, csiszolt alakitái, ez este is kitűnő diszpozícióban énekelt. Pdt Jenő Sarples, CxrUn László Bonzó .bátya", Kertész Ölön a Jaraadori herceg szerepében osztoztak a sikerben.
A zenekar minden igyekezettel szolgálta a néhai nagy komponistát.
U. Oy.
RiDIÓJIŰSOt
Május 3 (kedd)
Budapett 930 Hírek, lítsde. t! Cra-!«Ia.tangverseny és tinetene. Uö3 Hírek. Kint. - 5 kamarattne. Í..N RW>»lriut6rpt»u. 7 A M. Kir. Operahíz Hunytál LUzW elíidi;j. 10.15 Cigány-reoe.
Bécs, Oráe II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. ti Asszonyoknak. IÍ30 Higiéniai elóadlj. 7.10 Eszperantó. 7J0 Angol kdte. 8.0S SilmlónUrai zene. Berlin, stettln 12 Mttógjidjtij 4 a íj mi)istnii. 4.30 NépsrerO zene. J» A tudományos grafológia. e.10 Anne-
ííuW^" \' * 3 ,clv ">pí"
o,?"*1- Bern S30 NépuerU rene. 9 ewnlMtkk- ér hegedű zene. 9.20 llar.g-,0«CT/( 10.05 Népsieri] unt
Braun 12.15 Népszerű zene. 5 15 llang->»«ny. ; Kamarazeoe. DJ0 Daléit. 9 "epttettl ti UiKzece. 10 Prlgal műsor. , Cwel 3J0 llhztígl elóadJs.
"•"burg, Bréma, Hannover. Ktcl
<14 V.i"1"11 \'-éne. 205 Hangverseny. Ili . V\'! \' I^ral/ízisok. 4.15 Népszerű ;rac. i, Vldim ,,„e. i;.50 A lesl kutlurjla. hl . ."ff \'"tiMi, zenei itluszlrldók-* »"«Btkm szimfónia tormái.
\'-tta. aéptzeni u u^^e.
Dortnund, Műn.let II ^Kfleu lezJÜ. 1X6 Hangverseny. 2.05
SPORTELET
Nagykanizsa—Kaposvár 2:2 (1:0)
Ntg7kan!zm, május 2
A kél város válogatott csapata igen szép, érdekes és villozalos küzdelmet vívott egymással; amely mindvégig\' lekötötte a nagyszámú közönsíg figyelmét.
Az eredmény, miként tippsilük, eldöntetlen lett, de a mutatott játék -alapján a kanizsai csapat két gólos gyózelnit\'i* reális le\'t volni.
Kanizsa kezdett szél ellen s rövid lélegzetű kaposvári támadások után már a második percben nehezen ludja csak védeni Kudleh lövéséi a kaposvári kapus, aki kirohao, kirúgása rövid, a labda Farkashoz kerül, aki lálva, bogy a kaposvári kapus nincs a helyén, élelmesen 20 méter-rőr a gólba vágja. Az. egész félidőn ál a kanizsai csipat vau frontban, a kaposváriak csak elvélve támad nak, de ezek a támadások sem veszélyesek,-a kaniisai kapusnak\'alig akad dolga; a kanizsai támadások sokszor paráza helyzetet teremtenek a kaposvári kapus elölt, de a lövéseket, bármily szépek is, nem kiséri szerencsé.
A második .Istidókm - megfordul is erősödik a szél s igy a kaniziai csapat ismét szél ellen játszik. A kanizsai tialfsac, .különösen jobtw oldrlj, kí-klhsgy * e 12. percben-Jarabrusics kiegyenlít.- 5 perc mul /a a vezetést is megszerzi kaposvári LOw/ lövéséből; két kaposvári csaiár is offsidon alH, a kanizsai védelem megállt,,de a bíró nem fülyölt s az eközben kialakul! helyre\'.el már nem lehetett pnrirozm. Ezután a kanizsai csapit belefekszlk a játékba, fölénybe
Jut- A 27. peicbefl Dezső- levésé a gólban ül. Változatos játék alakul ki ezután, de a kanizsai támadások sokkal veszélyesebbek s csak a szerencse menti meg a további góloktól a kaposvári kaput. Az utolsó .percekben a szél viharrá fajul, a kanizsai csapit leszórni, de még Igy á megszerethetné a győzelmet az utolsó pillanat lerohanásával, Dezső lövése azonban kapu mellé jut.
Odrdonyl biré sokszor tévedett s tévedései következetesen a lunlzial csapalol sújtották. -
A két válogatott a következő összeállításban szerepelt t-
Nagykanizsa: Pápay NSE, loós NTE, Babos NSE—Kohn NTE, Bierer, Horváth NSE-Kudtch,\' Pér-hezly Farkas, Dezső, Hirschler NTE.
Kaposvár: Adorján KTSE, Riszavy . KRSC, Krampach KAC—Kapotka -KAC, Ferks KTSE, Bohár KRSC-Ki», Jambrusics KTSE. Rosenberg, ■Löwy KAC, Scholcz KRSC.
A kanizsai csapatban Joós és Kudicb, a kiposváriban Krumpich és Rosenberg játéka emelkedett ki.
(Szombathelyi Kereskedelmi-Nagykanizsai Kereskedelmi 4:3 (1:1.) A vendégcsapat megérdemelten szerezlc meg a győzelmet. Mindkét fél szép játékot produkált, a szombathelyi diákok KNó todománya azonban magasabb fokon állott, mint a kanizsaiaké.
(Közép Délnyugat >1:0 (1:0.) Vác. Közép ijj-Détnyugat ijj. 2:1 (1:1) (0:0). Közép csapatna meghosszabbított időben győz.
Asszonyoknak. 5 Dzlok és szótislz zene. 8.30 Modem zeneszerzők, szlmlónikul zene. —
Lipcse, Drezda 12 Grimatonzene. 4.30 Hangverseny. 8L15 SzJmtónlkus zene. 10.15 )azz-b«nd.
l-ondon, Davcntry 1 Nípszertl zene. 5 Hzngverseny. 7 Énekkari zene. tO.-tO .Tke Impoitznee oí being, Wltde bohózata.
Milánó 4.15 Rldiókabaré. 5.» Oyer-nekdalok. 8.*5 Operettelózdls kózvetitoe.
München, Nürnberg 2.45 Asízonyok-4 NípszerO zene. 6J0Tuvói kinunzene. 8X6 .Ármlny és srereiem\', Schiller 5 lelv. szomorúJitélu. 10.25 Cilen zene.
Prága 12.05 Népszerű zene. 4.30 lUnc-verseny. 5 Népszerű zene. 8.-10 Szlmtó-nikus zene.
Róma 1,30 Népszerű zene- 5.15 Jizz-bznd. 84S Népszerű zene.
Stuttgart, Frelburg 1.10 Qramaloazene. 4.15 Népsierű zene. 5 Fílturmoaikiis zene. 9J0 llirli és dalest.
IdöJArás
A n»(OlBinlOBt.-ai«taorologt«l njov-
tígYOlö ldentéw^ iiélí-Jtr a MnérM-Itíi Rqtgek l ónkor. +106. délutln 2 ór»ko«+l6-2. e«le 9 óéikor +12-4.
FtUAfé: Keggd és délben borult, este tiszta égboltouL
Sxéhiány: Egész rup Északi szél. •
A Moteorológlil Intézet Jelentóie nte-rlnt változékony, hűves Idö. ésukkeleti légiranitissnl, további hösüllyedéssel, itt-ott kevés BBÓvel.
— ha lesz és gyúznl akar. hurozlasson Vágó Endro IIJtiicrlArAb.ui l-\'óut 14., ahol K«rté»x Tódor sportórnhéz leAntszűtó terakala van nagy választékban. im
lozeószinim
Városi Színház mozi előadásai 3 án, -4 én, 5 én és 6-án 5, 7 és 9 órakor: Ben Hur. Főszereplők: ka-mon Novarro, Francís X. Bushman, May Mc. Avoy és Betty Bronson. Rendezte: Fred Niblo. Magyar dramaturg: Fodor Sándor.
Keszthelyi Uránia keddi műsora: A vörös egér, 7 felvonásban. Egy lapicsleiny életpályája a nagyvárosi élet forgatagában, Előjáték a Meny- > asszony urft, bohózat 5 felvonásban.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
K A Napkelet, Tomuy Cecil eWk elö irodalmi (olvóiiallnak inljusi száma rend-kivül gazdag tartalommal jeknt meg. Közli Surlnyf Miklós .Csodavárók" dmü \'rcKÍnyénck befejezó részit. FellUnéat keltő novcllit íitak Bibó Lajos,Kacsó Sándor, Somlay Margit és Somsslch Andor. Szeozldóa cikket irt Szíkiü G>nla Ro»-worm rr<H gyára magyar^lfól és Simay Caesar ChambaUuaúí. Reoéa>ik Sindo;, Mécs LiuJó. .VUrtUtyné Stemerc Katinka U vitnyédi Németh Utván külteméoyci s ezcokivOl rendkivOl eazdag irodalmi. wJn-liizJ, zenei é» képzőművészeti szemle teszi változatossá ét értékeisé a folyóirat u| szárnál. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, L DÖbrentcl-utca 12.
)( Az Uj Idók-otk IS. számában veaxi kezdetét Caatbó KáJmáo .MindhaliJig* című aj icgényéaek kUése. Uj angol ifő--nót mutat-be »*\'míoi a közönségnek: Bcatrioa Oiimshaw személyében, akinek .Sempsi* cimu világhíres ausztráliai regénye leu az Uj Idők legközelebbi regény* újdonsága. A képekben és közleményekben igen gazdag szám aok elbeszélést. vt/Kt és dWcet tartalmaz. MuUtránysxámOt dij-mentesen kO!d a kiadóhivatal Budapest,
VI. Andtássy-ut 10.
)( A Nyugat málus l-l számát Ignotus cikke vezeti be. Va da Jánosról, a költő születésének szár. éves fordulója alkalmából. A szám másik rendkívüli érdekességü cikkét K. K. Nicolatttit, a kiváló 4Ari esx-tétikus a Nyugat számára irta Martin Andersen Ncjiő röJ. a világhírű dán regényíróról. Elek Artúr cikke Egy ratvészeltör-tér.etúó tralékczései. Adolfo Venturi nak \' most mejgeJerH önéletrajzával fojrtalkoiík. A tanulmányok soriból kl kell méc emelni Hevtty Cvin méltatását Ellsabclh Ikrcncr-ról a Hlotaü^uMcgkaiacftb nőalakjáról. A gazdag szépirodalmi rész után a Fig>\'elő rovatokban irodalmi aktualitásokról, *zin> házi eseményekről, a Kut kiállításáról, a római kóru.t budapesti szerepléséről találunk kritikai mói tatásokat. A szám ára 1 pengó GO fillér. KUdóhí\\-aUl BudipcsJ,
VII. Uka-u. 31.
KözemisÁft
Tisaai — a
Szilárd nyitás ntin a realizídói eladásokra kissé gyengébb árfolyamok kerüllek lel színre a mai tőzsdén. A bécsi és berlini jelentéaekie-és a kínálatnak visszavonulására ujabb szilárdság kezdődött, mely a papírok legnagyobb részében egészen zárlatig eltartott. Néhány papír, amelyeket a spekuláció tultavoriiált, vagy amelyek iránt gyengébb kerestet mutatkozott,-gyengültek. Különösen gyenge voll a bányapiac, ahol Bsuxit és Magnesít lanyhultak el. Gyengébben tendált a Magyar Nemzeti Sínk és Naslcl is, a cukorértékek közül Magyar Cukor és Mezőhegyest A szilárdságban a vaspiac legnagyobb papírjai vezetlek. Különósen eróa jsvulást ért el Villamos, Lámpa, Láng és Schlick. Szilárdak voltak még a kulisrpiac papírjai Is. A forgalom eleinte élénk voll, később csendesebb. Zárlatkor nyugodt üzletmenet mellett az irányzat szilárd volt.
Pérts 20-37. Leodoo IS-2WV. Ne»r*k 519-\'/, BrasKl Milano 27-I2W.
Amaerdan 2ÓSOO. Berlin-123 2Ui, Wle» 73-171Í. SoBa 875. Prtja 15-40. Vu^ 5812, Budapest »0-80, Belgrád 9-|3, Bakzretl 3-32.
i MáfMtt fMi trHha jfjlitfr
valittAk
gdt 27 81-2T-97 Eli. 79fi0-7»«l Sk. 16^3-17-01 Dink. 152 70-153-35 DInír 10-03-1009 Dollár 571.60-574 00 f randa tr 22-55-22*85 Hon. m-M-irrso Lengyel 63-35-64 85 Lel 3-57-3 72
Un -■--
Ura 29 15-29-70 Mirta 13WO-13»IO SehOl. »52«r87 Ncevég 148-10-14875 SvájclLllól 5-11045 Svéd k. 153-10-153 75
devizák AmsL 2290S-22975 BetgrSd 1005-1009 Berlin 135-87-136-27 Bnkereat 334-3-40 Blűsald 7»«-7»»4 Kopenh.162-85-158\'30 Osalo 147-90-14*35 London 27-82-27-90 Milano 30-35-3075 Newy«k 572-75-145 PMs 22-40-2255 Prlga 16-96-1701 Szórta 4-12-416 StocUL 153-20453 65 Varsó 6350-^4*70 Wien 80-62-80-87 Zorlcb 110-17-110-50
Tcrménytőzade Brua Uszrv. 75 kg-os 3395-34-25, 76 Imi 14-45-3455 77 kg-ot 3( 25--347S. 78 kg-ot 3475—3505. egyéb 75 kg-oa 33 15-33-45. 76 kg-ot 33Í5-537-í 77 kg<« 33 75 - 33 85, 78 kg-ot 3405-44-35. reza 2>90-2»s0. talumlny. 34-00-24-30, •órirpt 25-50-28-50, 22.10-23-30, lengeti 21-10-21-40
árpa zab :
PeIha|Ut löJO. melyból eladallsnnt viasza, aaradl 2000 dtrab. E^renda 182—1-S6, izeden 1-76— 1W. szedett kótép 1Ő4-1-68, könnyű 1-4Ö-I-52. eltóeends óreg I-6S—1-68. nisodreodű 1-52— I M. angol sűldi 100—1-80, ttalonru nagyban l-í»-1-84, aslr 2 04—208, lehúzott hat 1-92— 2*20, tzalonnát lélserlés 2-00-212. Az Irányzat közepes.
Kiadja t
iJat írtrrl Vrosiifyír Iwwiifai tt, Bfpfc
ét Xtayt-
ZALAI KÖZLÖNY
1927 má|u« I.
APBÓffllÖPfÉSTI
Ax apróhirdetéiek dija 10 szólj 30 fillér. Cimszó i minden vastagabb betüból Illó síró két siónak sxiailttallk. Minden további szó dija 5 fill. Vasár- és ünnepnap 50% felár, izerdán—pénteken 25% felár. Állást kereióknek SWo engedmény. A hirdetési dlj •Ifire ?lx«Und6.
Mkiótt vlxvaxatékét lakásába beve zettet/sé. kéilen ajánlatot Frltti Jonö vlavezeték fe:»xereléíi, füroó- é» egéazség-ögyl berendezni vállalatától Erxaébat-tér 2. 17^5
Belvárosban 2 uccai szoba minden mellékhelységed kiadó. Cim) a kl«dób«n.
1726
Tanono fizetéssel felvétetik — Papp Oszkár cipésznél. .Magyar utca 6. 1650
Qycnondiáton, Vizel a balatoni fűr-dótoi ti ciónakdáboz egy szépen fsnyó-fák kőxt fekvó, száraz, kényelmes villa azonnali átvétellel, toljesen butoroxva Aludó. A villa ejjy 800 □•öles nimti O»0mölo«ö» éa konyhakerttel hazhr.lv értékesitésscl, egy verandából, eiószobából. 3 kényelmes szobából, konyha, spelz. mosókonyha. faház. kúttal és értékos boron-dsxéssol 136 millió. Ugyanott egy 8 Jóe/ós Magyír Állani gyártr-inyu góz-gépgamilura ualrnakazalozóval. gózeróre berendezett daráróval és tengeri morzsoló-vai, kulfódre költözés miatt Jutányos áron azonnal eladók. Bfivebbot Cngoi Pálnál Kosxthoty. 1732
Háxtartésban, főzésben, gyermeknevelésben Jártas intelligens, szerény nó ajánlkozik uri házban vidékre l». Jó bizonyítványokkal Cim a kiadóban. 1724
Roxgonyi-utca 15. alatt eladók: e*v takaréktűzhely, vaskályhák és bútorok. 1751
Haxvox*t0n6nck ajánlkozik magányos uihoa vagy gyermektelen házaspárhoz. Középkorú nó. Cim a kiadóban. -1752
Sxobaloány Jó bizonyítvánnyal, azon-nali belépésre felvétetik Magyar-utca 19. _1763
Drótkerítés eladó Só-utca 7. szám alall 1764
Oxlotholylség szobával, ntely raktárnak is használható, azonnal. kiadó. Bóveb-bet a háztulajdonosnál. Ugyanott asztalok és Ci.ua eladó. Bővebbet Király-utca 14. ___1755
Eladó Petófl-utca 31. számú háx fű-mr kereskedéssel egjötL -1756
Endllxést méterszámra vállalok. Ügyes tanulóleányt felveszek. WeUz Vlktorné nói-szabó. Kinizsi-utca 21. 1764
Stolléxsl, pult és két klrakatálivány eladó Hunyadi-utca 13. -1761
Rádió 3 lámpisos, teljes leiszereléssel eladó Tekki-ut 15. szám alatt. -1765
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönsígnek tudomására adni, hogy megérkezett hozzám a leg finomabb külföldi svédgranlt márwiiny síremlékek és sirkercsartek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelben.
Továbbá temetői összes munkálatokat elvállalom ugy botObcvésést és aranyozást szolid és ponlos kiszolgálás mellett.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szive; pártfogasát, maradok
teljes tisztelettel KOVÁCS JlSZBEF
kőfaragó Zrínyi Miklós-utca 4.
(Dr. Hocb ügyvéd-bit, Ptlrks ^csaával szemben)
Mlkó György ugy a maga. valamint az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört sziwel tudatja, hogy szeretett jó hltve.«e, édesanya, illetve rokon
MIKÓ GYÖRGYNÉ
sx. MAGYAR ILONKA
életének 26-ik, Ixtldog házasságának 4-ik évében f. hó 1-én rövid szenvedés ésahalolli szentségek ájutos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Az Istenben boldogult hüJt tetemét f. hó 3-án d. u. 4 órakor fogjuk a temetó halottasházából a róm. kath. egyház szertartása szerint megáldatni és örök nyugalomra helyeztetni.
Az elhalt lelklUdvóért tartandó engesztelő azentmlscáldozat f. hó 6-án, pénteken d. e. 9 órakor lesz a szent-lerencrendl plébánia-templomban a Mindenhatónak bemutalva.
Nagykanizsa, 1927. május 2-án.
Nyugodjék békében I
SUnarl
livfri: M
Köszönetnyilvánítás.
Mind szoknak, kik felejthetetlen jó férjem elhunyta alkalmával részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk bálás koszonelet.
özv. Pintér Istvánná és gyermekei.
Kerti magvak
Növényvédelmiszerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
(szuperfoszlál, ebnei salétrom,
mésznitrogén, Icálisí) (Külön műtrágya keverék virág és cserépnövények részére) kaphatók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgy, hárs slb. rönk-fákat állandőan vásárolt Fornérgyár ós Keményfatermelő R. T., Budapest, IX. ker., Csont-u\'ca I. szám.
itstaHHmHaHtma
OLCSÓ
DESZKA
;v\\ *«" és *!<" vastagságban, 1-50-350 méter hosszúságban a normál deszkánál
iV\'-os keskeny deszka, 4 méteres, j
S ládakész i léshez és alsó menyezet J dcsikázishoz alkalmas. ]
Í. Állandóan raktáron nagy választék- J ban deszka, léc és faragott fa í minden méretben. Oitott és oliatlan mész, cement, szeg, < drót, szlgctcló lemez, kátrány- és bór- i fcdéllcmez, kátrány, carboltneum, me- | nyezetnád, betongömbvas, beton- 2 • kavics, drávai homok. f
1 VÁROSÉPÍTŐ i
| ÉS IPARI építési r-t. S NAGYKANIZSA
£ Vár-ut 6. Tel. 3-84. |
2 a Transdanubia malom mellett. »». ...... »»... .. ... .
Varroda megnyitás.
Tisztelettel éVtcsitem a o. é. Itttgy-kozönséset, hogy Budapesten szerzett hosszú gyakorlatom után május t-éa
női divatszalonomat
Erx.4b.t-t4.- 4. alim, II. «m.
(BOske szalon nív alall) nrcgnyltotUm. Kérve silvcs pártlojáíukat
"» Kaufer Böske.
doororoz
Pllsséroi
Értesítem Nagykanizsa és vidéke mélyen tiszteli hölgyközönsígét, hogy a legújabb plissé-modellok rregérkeztek. — Pllssérozást, gouvrérozásl olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
rohafciló, cfiimotó-rállilata Nagykaníxwi, Runyadi-utoa 19.
Gyüjtótclep: Kazinczy-utca 8.
Festés Wzmosás Tiuütái
Szanas szálló épület
A Harisnyaházban
Szarvas szálló épnlet
NAGY ALKALMI VASAR
a legújabb divatú
gyermek, női és férfi
harisnyákban, soknikban
glace-mosóbór és divatkeztyükben kötött árukban.
Mag* nyakkendő vásár.
Mielőtt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
Hol az az anya?
aki nem á\'doz gyermekére
hetenfeintlOfilLrt?
A eyermek leghűségesebb barát)*, minden gyermek fcröme, szórakoztatója és játszótársa a
Ez az egyetlen gyermekújság, mely hetenként jelenik meg és előfizetísi ára negyedévre mégis csak I Pengő 20 fillér.
A „TONDÉRVASAR" minden hiten tele van mesékkel, versekkel, mulattató mókákkal, szórakoztató játékokkal, rejtvényekkel és pompás színes képekkel.
Kérjen levelezfi-lapon ingyenes mutatószámot
még ma a „TONDÉRVAsAR" kiadóhivatalától Budapest, V/E., Akadémia-utca 10. sz.
A vrU|SU4 .rta.tl 1.(04
The Champion kerékpárokat
S.vi MM ptmeAt r4.il.li*. Kttrtpinl k.ll.K.ktl Mryb.nl 1*1,1 ,fS,n. A\'j-VT\' lik SOO ktr^lTnrr.o. Xoirf pjmiBÍ tila. S.U4 ílínu ui>ss. uu *\'
FU knruif. h ir.l rna \\ u,i„. ^IHI ÍÍÍ.: <| iij.\'i
Fotóamatöröbnek
Agfa éa Kranz lemezek, Seltona angol önszínezö, Satrap, Agfa, Rembrandt • napfenj-, Satrap, Agfa,
Wimosa és Kodura gaífény-papirok. mindennemű fotóvegyszerek és felszerelési ciklck nagy raktára. Ismertető könyvecskékkel éa útbaigazítással díjtalanul szolgálunk.
Fischel Fülöp Fiai KÍSS.
Nagykanizsán. i «w
Alkalmi vétel!
Eladó 6 darab teljesen uj, erős paplrtemezböl készült, \'15 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas doboz kihúzható fiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdájában.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán! (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly.) \'
n. évfolyam, 100. szám
Nagykanizsa, 1827 május 4, szerda
Ara 14 HUéf mmeiRR
POLITIKAI NAPILAP
nterurban-ltlcíon: Nlgytauina 71. tdm.
-Iflllictésl ár» egy hón 2 pengi 40 flUfa.
Sm uU U kUWnU Pórt 5. c fedteUlddattliinUl: Klalaludy-u. 1]
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
kőzik Wplff Károly véleményéhez, hegy
a jogászok legnagyobb része egyáltalán nem favorizálja az esküdtblróságot, mert az Igazságnak minden bíróságnál meg kell lenni és ez a valóságban meg Is van.
Ez a kérdés tendertől a mollban is politikai kérdés volt., Az esküdtbíróság egyetlen szempontból jó, hogy
menttstti a bíróságot a politikától.
Meggyőződése egyébként, hogy a biróság a jövőben Is meg fog felelni annak a szerepnek, hogy tel|esen objektíven foglalkozzék az ügyekkel.
A legutóbbi forradalmi esztendők egyáltalán nem voltak alkalmasak az esktldtbiróság működésére. Még ma sem merné állítani, hogy elérkezett ezeknek az Ideje, azonban
az a szándéka, hogy a sajtóüggyel, a sajtójogról szóló tőrvényjavaslattal kapcsolatban próbaképpen visszaállítja az cskddtblróságot bizonyos időre annak megállapítására, bogy vájjon meg van-e már a nemzetnek annyira a nyugalma, hogy megfelel az esküdtbíróság.
Sokan felhozták a tiltott közlés kérdését is. Tiltott közlés már a régi békevilágban is volt ezérl van arra kettős lörvényinlézkcdés i>. Elszaporodásának oka a lapok versenyében rejlik. A nemzetgyalázás! perek a legutóbbi esztendőben csökkenést mulatnak. Ugyanez,áll a kpr-mányz<5sé(tési per éjinél A kegyelmi kérvényeket ipipfiig ajegliberálisab-ban kezelik. Statilztíkai adatokkal bizonyltja, hogy
a btrólkqr\'62-6»yo-cif munl/a-többletet végez megaikkent létszámánál fogva, a békebeli viszonyokhoz képest. Az elszakított részek telekkönyveit már megrendeztük. Romániával most tárgyalunk. Csehországgal szóbeli megegyeiésünk van.
Majd megemlékezik a miniszter a magyar bj\'ót, kar qfgy murájáról. Az ügyvébj testületét zári\' testületté kell tenni — mondja. Beszél az ügyvédi kamaráról. Kéri a Költségvetés elfogadását.
A Ház lllalánosiágban elfogadja az igazságBgyr-\'tífés költségvetését. Részletes tárgyafcsJ holnap délelőtt 10 órakor. Áz ülés 6 órakor éri végei.
Angol-japán szövetkezés
Párir\'jól érkezik a híre, hogy a brit és japán nagybalalom kezet fogott egymással a szovjet ellen indítani . katonai együttműködésre. A bols/jzmus elfojása ezzel megpe-ciélr. itlell s Magyarországnak, amely súlyos árát fizette s kommunizmus abszurd rendszerét kipróbáló csőcsc-lékforradslomnak, nem érdektelen felfigyelni a világ bolsevÍ8taellencs frontjának erre a dönló kialakulására.
Anglia és Japán hajórajt küld a kínai tűzfészek ellen, ahová a bolsevizmus agilációja bevette magát s ezzel a szov|et befolyása egész Kelet-Ázsiára megsemmisül. De nemcsak Kínában, hanem Oroszországban is véget fog vetni a szovjeturalomnak Anglia és Japán háborúja, amelynek nem anwxiós törekvései, hanem tisztító tüze ad sorsdöntő jelentőséget a világ folyásának. Európában is kél Iftl&lmas Irányzat mered egymással szemben és mi e hatalmi csoportok közül Ql;tpan foglalunk helyei az Oteszorúággal kötött barátsági szerződés szelleme által, amely a véna orosz diktatúrának világot lángba borító propagandája ellen száll síkra.
Téves volna elfogadni a szélső radikális és szocialista-kommunista Irányzatoknak ama beállítását és vádját, mintha a reakció szövetkezéé itl agy fel, nem tartóztatható szellemi éa materiális átalakulásával szemben a világrendnek, ámde az is bizonyos, hogy szükséges éi a végső pillanat időszerűsége parancsolja, bogy végre összefogjon minden alkotóerő és akaratrombolás intézményesítése és állami szervezése ellen. A nacionalizmusnak feléledése és az emberiség nyugalmának érdeke fogják el-söpörnls szovjeturalomnak fenyegető terjeszkedéséi és minden konstruktív elem, államok, nemzetek és népek lulajdootvédö berendezkedése siet ennek a bolsevista-ellenes világítómnak kibővítésére.
Mi üdvözöljük az angol-Ispán katonai szövetkezésnek birét és bízunk benne, hogy az amerikai Egyesült Allgmok színién hozzájirul az ázsiai akció keresztülviteléhez és ha ez megtörténik, rövid időn belül tapasztalni fogja a világ, hogy a szovjet nem megdönthetetlen uralom és nem meg->elkt)bezhftétlen társa dalompuszlitó államszervezet. Az ázsiai sikereknek meg le«t > maguk nagy kihalása az európu kontinens államaira Is, ámeneknek külpolitikai orientációja.épen->éggel nem mondható egységesnek a szovjettel szemben tanúsítandó
magQiarláa tekintetében.
Magyarország a közelmúlt éveinek szörnyű tanulságai után nem is tartozhat ni j(s táborba, mint abba, amelynek politikai céljai és az európji ■end kialakulása tekintetében vallolt iránya az orosz szovjelura|om megdöntésével Játja a jövőben biztosítva f-. béke, emberi erkölcs és nemzeti tejlödéj megerősödését.
Próbaképpen bizonyos időre — visszaállítják az eskiidtbiróságot
Az Igazaágügyminlszter az esküdtszékről, a sajtókérdésről, a tiltott közlésről — A magyar bírói kar 68°/0-os munkatöbbletet végez a békevlszonyokhoz képest A Ház általánosságban elfogadta az Igazságügyi tárca költségvetését
Walkó Lajos külügyminiszter beterjesztette a magyar-olasz szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot
Budapest, május 3
A képviselőház mai ülésén Zsltvay Tibor elnök elparentálta Darányi Ignác volt földmivelésügyi miniszteri. Az elnök beszédét a képviselők állva hallgatták meg.
Walko Lajos külügyminiszter benyújtotta az Olaszországgal kötött barátsági és döntőbírósági egyezmény becikkelyezéséről, a Törökországgal kötött kereskedelmi egyezmény becikkelyezéséről, sz SHS királysággal kötött kereskedelmi egyezmény becikkelyezéséről és a közlekedési kérdések becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot.
Az igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalásánál Öif/y Imre előadó ismertette az egyes téleleket.
Baracs Marcell helyteleníti az igazságügy körében kereszlulvitt létszámcsökkentést és a numeius ciau* sus behozatalát.
Neubauer Ferenc foglalkozott a jogszolgáltatási eljárás uj reformjának életbeléptetésével. Mindent el kell kövein!, hogy a bíróságoknál a torlódásokat megszüntessük. Sajná-lallal állapítja meg, hogy a répi tc-iekkönyvelök kipusztulóban vannak és nincs a megfelelő utánpótlás. — Foglalkozik az igazságügyminlsztcr beruházási programjával és elismeréssel állapítja meg ezen a téren végzel! munkáját.
Bridi Emő a magyar ügyvédek kérdésévet foglalkozik.
Fábián Béla az esküdtbíróság visz-szaállilásával és a bíróságnak a politikától , való mentességével foglalkozik.
önálló bűnügyi rendőrséget
Gaál Jenő követeli az előzetes őrizelbevétel Intézmények megszüntetését, melyet nem tart törvényes intézménynek. Sürgeti az önálló bünUgyi reudőrség lclállitását angol
és francia miniára Siói ezután az ügyvédek helyzetéről. Követeli, hogy a községi jegyzőket tiltsák el minden olyan működéstől, ami jogképzett-séget kiván meg.
Wolfj Kiroly a nyomozati eljárás kiépítését szükségesnek tartja. Aggodalommal nézi a rendőrség túlságos előtérbe való helyezését. Helyesnek tartaná, ha bünügyl rendőrséget állítanának fel. Megoldandónak tartja
az ügyvédek anyagi helyze lének
javítását és az ügyvédi nyugdíjintézet kérdését. Nem híve sz esküdt-btriságnak, mert /óbban megbízik a független magyar bitóban, mint a hangulatok által vezetett esküdtszékben. Sürgeti a bírói kar rendezéséi és a fegyelmi szabályzat reformját. Az Igazságügyminlszter válasza Pesthy Pál igazságügyminiszter válástól az elhangzóit felszólalásokra. A költségvetés számszerű tételeivel-\' nem kiván foglalkozni. A keditiká-dós munkálatokról szólva kijelenti, hogy szerencsétlennek tartaná, ha valaki ma a politikai törvénytervezetet törvényerőre akarná emelni. Szerencsétlennek tartaná, ha itt a csonkaország területén az elszakított területekről elüli jogot
kodifikálna. Az incidenlálls jogalkotás tekintetében kijelenti, hogy itt törvényt hozni feltétlen szükség volt. Ez azonban nem stabil, hanem csak kisegítő jogalkotás.
A sajtójog kérdésével foglalkozva megjegyzi, hogy ez egy Igen súlyos kérdés is sok meggondolást követel.
Ezután áttér az esküdtszék visszaállításának ügyére. Az esküdtblróságok kérdéséről lehel jogi és pöjüikri vonatkozóban beszélni. Jogi vpifclkoiísbau csalls-
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május l6.
Az olasz-magyar szerződés a külügyi bizottság előtt
Budapest, május 3. (Éjszakai rádió-jelentés. A képviselőház külügyi bizottsága május 4 in illést tart, melyen az április 5 én Rómában aláirt olasz-magyar barátsági, békéltető, eljárási és választolt birósági szerződés becikkelyezéséről szóló törvény-jtvaslalot tárgyalja. Május 5-én psdlg az egyes külállamokkal folyamatban levő kereskedelmi és gazdasági iár-gyalázok kerülnek a már kólóit megállapodásokkal együtt megvitatásra.
Közigazgatási értekezlet a belügyminiszternél
Budapest, május 3. (Éjszakai rádió• jelentés) Ma a képviselőház delegációs termében Scltovszky Béla dr. belügyminiszter elnöklete alatt nagyobb-szabású értekezlet volt, melyen a lanyavilágot érintő közigazgatási kérdések kerültek megvitatás alá.
Vihar és jégverés volt Zalamegyében
Zalaegerszeg, május 3. (Tele/on-jelentis) Zalamegye nagy részében vasárnap éjjel nagy vihar vonult végig. Egyes községekben erős jégverés lett sok kárt a gyümölcsösökben. Hasonló viharok voltak jégesővel Sopronmegyében is.
A kultuszminiszter a szegedi piarista diákoknál
Szeged, május 3. (Éjszakai rádió-jelentés) Gróf Kiebetsberg Kunó kultuszminiszter szegcdi látogatása során ma felkereste a kegyes-rendi gimnáziumot, ahol az egyes oaztályokban hosszabb ideig időzött. Élénken érdeklődött az előmenetel iránt és maga is több kérdést intézett a diákokhoz, hogy személyesen szerezzen meggyőződest az elvégzett tananyagról és a tanulók előmeneteléről, szorgalmáról. A miniszter a hallottak felett a legnagyobb megelégedését fejezte ki. A gimnázium látogatása után az egyetemi építkezéseket tekintette meg a kultuszminiszter. Délben Somogyi Szilveszter polgármester vendége volt. A délután folyamán a tanyákon járt, ahol az elemi iskolai épitkezések felöl érdeklődött. Este Olalt/elder Oyula Csanádi püspök látta vendégül a kultuszminisztert, aki az éjféli vonattal viszszaulazott a fővárosba.
Olasz—jugoszláv határ-Incidens?
Belgrád, május 3. (Éjszakai rá-dlójelentés) — A Novosly belgrádi lap laibachi értesülése szerint Raklcs mellett a szlovén—olasz határon a jugoszláv határőrök és a fascista milícia tagjai közöli incidens keletkezett, melynek során fegyverhasználat történt mindkét részről. Három sebesültje van a határinci-densnek a lap szerint. Ezzel szemben a laibachi főzsupán kijelentene, hogy a határincidensrőt szóló hir nem igaz.
Véres családi dráma
Sopron, május 3. (Éjszakai rádió-jelentés) Höveny községben Szarka János iszákos, házsártos természetű földmivcs, ma reggel (eleségét veszekedés után vadászfegyveréből kél lövéssel megölte. Ezután bezárkózott a lakásába, levelet irt, melyben azt állítja, mindennek a felesége oka, majd önmagát is agyonlőtte.
Zalamegye Üdvözli és bizalmáról biztosítja
a kormányelnököt és a kultuszminisztert a külpolitikai sikerekért
A megyei Állandó választmány ülése — A belügyminiszternek elismerését fejezi ki a megye az erkSIosvédelmi rendelet kiadásáért
Zalaegerszeg, május 3
A megyegyűlési előkészítő állandó választmány most tartolt ülést Győ-mörey György főispán elnöklete alatt.
Az ülés megnyitása után elsőnek Csóthy Géza murakereszluri apátplébános Indítványát terjesztette elő Brand Sindor megyei főjegyző, melyben az indítványozó Javasolja, bogy írjanak fel a kormányhoz és ebben fejezze ki a megye örömét a miniszterelnöknek és a kultuszminiszternek az Olaizországban elért nagy fontosságú külpolitikai likerek alkalmából és egyultalbizlosilsjgróffletfríen István miniszterelnököt és Klebels berg Kunó gról kultuszminisztert bizalmáról.
Csóthy Géza apát hosszabb beszéden Indokolta meg indítványát Históriai szempontból foglalkozott az olasz-magyar szerződéssel. Illusztris példákkal mutatott rá a külpolitikai siker fontosságára, akkor mikor a külföld még mindig télre ismeri nemzetünket. Ezekután helyénvaló — mondotta — ha a megye üdvözli és bizalmáról biztosítja a kormány-férfiakat.
Farkas Tibor, aki minden alkalmat megragad arra, hogy ellenzéki állásfoglalását dokumentálja, ezúttal sem maradi létlen és nem járult ahhoz, bogy az üdvözlő feliratban egyúttal bizalmáról biztosítsa a megye a kormányt. Bizalomnélküli üdvözlést javasol.
Malatlnszky Ferenc hozzájárult Csóthy Géza indítványához. Úgyszintén Hajdú Gyula dr. (Nagykanizsa) is, aki azt hangoztatta, hogy lehetetlen elválasztani az üdvözlést a bizalom nyilvánítástól.
Nagy helyeslés közöli Krolier Miksa kijelentette, hogy nem tartja illőnek az indítvány felelt vélemény nyilvánításokat, mert az indítvány uetn személyi kultuszt csinál, hanem a külföldi sikereket ismeri el.
Farkas Tibor erre meggondolja magát és közvetítő formát ajánl, hasonlóan Relschl Richárd is, mire GyimOrey György főispán kijelenti, hogy a módosító javaslat az jelentené, hogy a vármegye bizalmaüan ugyan a kormánnyal szemben, de a római ut jelentőségét elismeri. Ennek pedig rossz halása lenne a külföldön. Kérte a főispán Farkas Tibori, hogy járuljon hozzá a javaslathor, mire nemleges válasza után kimondotta a főispán, hogy szótöbbséggel elfogadottnak jelenti ki az indítványt.
Krolier Miksa azt indítványozza, bogy a megye Scltovszky Béla belügyminiszternek az erkölcsvédelmi rendelet kiadásáért fejezze ki elismerését. Furkas Tibor itt is ellen-
zéki álláspontját domborította ki. Bódy Zoltán alispán a rendeletről kijelentette, hogy az elérte célját. Szalay Gyula dr. Ilsztifőügyész kijelentette, hogy annak idején épen Zalamegye kérte a rendelet kiadását.
Végül is több hozzászólás után a választmány elfogadta az indítványt.
Foglalkozott ezután az állandó választmány a törvényhatósági reformmal és ezzel kapcsolatban szükségesnek larlja a virílis és az autonómia rendszert. Kéri a megye, hogy a törvényhatóságok újjáalakításáról szóló törvényt a közigazgatási reformtól függetlenül és előbb hozzák meg.
Javasolja a válaszlmány a közgyűlésnek, hogy Írjon fel a kormányhoz a rédicsí halárforgalom megnyitása, a zalai vizszabátyozás és a külön kullurmérnöki hivatal felállítása érdekében.
Pártoló felirattal kívánja támogatni a válaszmány Veszprém megye feliratát a karlellkérdés rendezése ügyében. A községek tüzoltószcrcinek beszerzésére az államtól kér támogatási a vármegye.
Fontos tárgya volt még az ülésnek a telefonhálózat megépítésének ügye. A postakincslár tudvalevőleg a költségek 50 százalékát viseli, a másik fele részt azonban a megyének kellene fedéznie. Most azonban a főispán további államsegélyt eszközölt ki, így a megyére csak 166 ezer pengő költség esik. A választmány elhatározta, bogy ennek fedezésére a megye a fonlkölcsön II. sorozatából 166.000 pengőt vesz fel. Somogymegye üdvözölte a miniszterelnököt külpolitikai sikere alkalmából Somogyvármegye törvényhalósági bizottsága most lartoll rendes évnegyedes közgyűlése keretében elfogadta nagy lelkesedés közölt Fischer Ferenc dr. főispánnak azt az indítványát, mely szerint gróf Bethlen István kormányclnököt, abból az alkalomból, hogy olaszországi utja gazdag külpolitikai sikert eredményezett a nemzetnek a törvényhatóság bizalmáról biztosítsa és üdvözölje, értékes államférfiul szolgálataiért.
A római bazilikák válogatott kórusának hangversenye Nagykanizsán
A közömén tüntető lelkesedéssel ünnepelte a világhírű énekeseket és Raffaelle Caslmirl karnagyot — Nagy tömeg kisérte ki az állomásra az énekeseket
Nagykanizsa, május 3
Az a szerencsés öllel, hogy a romai bazilikák válogatott kórusát, hivatalos uevíu Sccieia Polifonica Romana, mely Szombathelyi utolsó magyarországi vendégszereplése után Nagykanizsán keresztül uiban volt hazafelé, megnyerjék cjy hangversenyre, héttőn este válóra vált és ezzel a város zenei kultúrtörténete aranyfejízeltel lelt gazdagabb. Amit nem is mertünk volna remélji, hogy minden reklám nélkül, cg)szeri lap-közlésre a közönség megérzi, hogy ilt nemcsak egy különleges zeuei-élvezelról van szó, hanem egy maradandó, mély nyomokat hagyó zeneművészeti eseményről, ugyancsak beteljesedett, amennyiben a fercnc-rendiek templomát teljesen megtöltötte a közönség, melynek sorában ott látiuk a társadalmi élet vezetőinek színe-javát.
A Societa Polifonica Romana hétfőn a fővárosi szakadatlan ünneplések és a magyar sajló fennlartás-nélküli elismerése után ugy tervezte, hogy még egy utolsó hangversenyt ad Szombathelyen, azután Nagykanizsán keresztül, visszatér hazájába. HéHőn meg is lartollák a szombathelyi székesegyházban ezt a nagyszabású hangversenyt, melyet több mint ezerkétszáz ember szo rongva nézett végig és még egy ennyi ember nem kapott egyáltalán semmi helyei. Vasmegye székhelyének régin volt ilyen zenei ünnepe, mint a bazilikák válogaiott kórusának vendégszereplése. Volt is részük olyan szimpátia tüntetésben, amilyent csak a inogyar tud rendezni, ha művészi Igényéi kielégítik,
Ezt a remek együttest sikerült az utolsó pillanatban lekötni dr. Varga P. Teodorich plébánosnak, akinek külön hála jár, mielőtt elhagyták volni a most már szövetséges barát országát.
Kedden meg is érkeztek a délután öt órai szombathelyi gyorssal. Fogadásukon a pályaudvaron több zenerajongó kíséretében megjelent a plébános, dr. Krátky István a város képviseletében és több ferences atya. Este Jiét órai kezdettel pedig megtartották hangversenyüket a ferenc-rendiek templomában, ahová ez alkalommal vallásra való különbség nélkül jött el a müveit közönség, hogy gyönyörködhessen évek hosszú során egyszer adó ilyen műélvezetben.
A hangverseny
Az énekkar a sekrestyében bészü-lódölt fel, hogy bemutassa művészi készségét. Fehér kariogesen vonult ki a templom főoltára elé, ahol szólamonként állottak fel. Még a kon-bert előtt dr. Varga P. Teodorich tolmácsolta a közönségnek, hogy tekintettel arra, hogy nálunk nem szokás a templomban tartott hangversenyek alkalmával tapsolni, ez egyszer legyünk kivételesek és tetszésünknek adjunk kifejezést ugy, amint azt Olaszországban ezek s kiváló énekesek megszokták. De talán ezen bejelentés nélkül is tapsra verődött volna össze minden tenyér azok után, amiket hallott.
A kar vezetője: Monslgnore Kaf-la-.-lle Casimlri, a laleránl templom karnagya mellett félkörben állolt fel a kar. Lelkes taps köszöntötte őket. Mint az orgonaslpok állottak egy-
1927 málua 4.
ZALAI KÖZLÖNY

más mellett, krcsthy gyermekek és komoly szemüveges felnőlek, A legkisebbik fiu nyolc éves. Hal szólamra vannak bcoszlva. A szopránt és altot a kicsinyek éneklik.
ElEÓnek a magyar nemzet Iránt érzett tiszteletből olaszul énekelt „Éljen Magyarországgal köszöntötték a közönségei, mely néhíny taktus is sejtetni engedle, hogy ilt nem mindennapi élvezetben lesz része a közönségnek, mely a templomi áhítat atmoszférájában is feszüli érdeklődéssel várta az egyes számokat.
Mikor pedig Monsignore Riffaele Casamiri karnagy alig láthatóan (pálca nélkül dirigált) felemelte kezét és Palestrlna müve felcsendül\', az emberekel valami földöntúli boldogság szállla meg. Oyönyör volt elmerülni az egyházi énekek Ilyen előadásában. A XV—XV. százsd egyházi zene költőinek müvei, elsősorban természetesen a palifonikus zene nagy mesterének, Paleslriná-nak szelleme, mintha megújhodott volna müveik előadásában. Négy szólamu férfikarokat, öt és hatszó-lamu vegyeskarokat adlak elő.
Fölösleges volna most nagyobb részletezéssel is méltatni a hangversenyt, mely a maga nemében páratlan volt. Ezt megtette már a fővárosi sajló, mely ugyancsak kritikán felülinek deklarálta és a diciérő, elismerő |elzőknek egész garmadával honorálta az adolt zenei ünuepet. Mert bátran lehet nevezni ünnepnek. Olyan Interpretálást hallottunk tegnap este a kartól, aminőt talán soha nem fogunk. Az összetanulás gon-gosságától, a lehellclfinom kicsiszo-lásig, a stílus kidomboritásálól, az eszmei magasságokba való emelkedésig minden akkordja fenséges voll. Tíz számot adlak elő és egy ráadást, de reggelig is el lehetett volna hallgatni. A legtalálóbban egy pjsll lap nevezte el a kart, mikor azt irta .Eleven orgona a színpadon." Csakugyan egy emberi hangokból össze-konslruált eleven orgona, nyolcul-hangnyi intonáció precizitással, mely néha, mintha távoli tenger morajlásl, máskor jeruzsálemi allellujázók énekét hozná felénk. Egyszer, mint erry elpattant zongora hur elhaló zenéje, máskor sziklát repesztő villámcsalta-nás, mindenkor a kristály forrás ál-látszó tisztaságával.
Nincs u| szavunk kifejező mélla-lására. Talán, ez sem elég: fenséges élmény.
A közönség pedig ez alkalommal átérezte, hogy amit hallott, azt talán mégegyszer nem lesz alkalma hallani olyan szívből Jövően ünnepelte a kart és lekinlélyes vez:tőjét, amire példa kevés van. A szünetben a plébános különben néhány szóval elmondta a karnagy pályafutását, mely érdemellen ujabb ünneplés! eredményezeit.
A műsor végén mégegyszer felhangzót! Eviva Hungárikájuk és ezzel elhagyva a trianoni vég ulolső városát kivonullak az állomásra, hogy « esti gyorssal tovább utazzanak Triesztbe, ahol holnap hangverseny! adnak.
Az állomáson, ahová nagy lömeg kísérte ki ő&el, sok virágot és kedves ajándékot kaplak, de enn.\'l többet hagylak III, ami-hosszú időkön át felejthetetlenné teízl szereplésükéi...
0 U. Cy.
Kötél általi balálra Ítélték a férjgyilkos asszonyt
Budapest, niíjus £ A pestvidéki kit. tőrvényszék bűn-tetö\'anácsa ma tárgyalta Szitcs Isf-vánné.aak, a kispesti férjgyilkos asz-szonynak bünügyét, aki a mulf év májusában Kispesten arzénnal megmérgezte férjét.
A mai főtárgyaláson az asszony ártatlanságát hangoztatta, azonban Marcsa József bádogosmester, akivel az asszony bűnös szerelmi viszonyt folytatott, vallomásában el-
mor.dolta, hogy az asszony a gyilkosság elkövetése előtt foglalkozott férje megölésével és az 6 ludla és beleegyezése nélkül a forrasztási munkálatokhoz szükséges arzént ellopta és azt egy óvatlan pillanatban férje ételébe keverle.
A törvényszék Szűcs Islvánnét a Blk. 278. §-ába ütköző gyilkosság bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért kötél általi halálra itélle. Az asszony megfellebbezte az ítéletet.
Balatonbogláron 3-3 betes turnusokban nyaralnak ezidén a kanizsai gyermekek
lulitis elsején Indul az első csoport — Hatszázötvenezer koronába kerül egy gyermek nyaraltatása — A szociális mlssziósnövérek vállalták i gyermekek felügyeletét és élelmezését
A Keresztény Jótékony Nőegylet akciója
Nagykanizsa, májm 3
Nincs olyan szaka az évnek, amikor a Keresztény Jó ékony Nőegylet buzgó hölgy gá\'dájd ne találná meg, hol van a legnagyobb szükség segítségre, a szociális bajok orvoslására. A karitatív működés soha egy pillanatra sem szünelel s alig van vége az egyik akciónak, máris uj kezdődik, — egyszer ez, másszor amaz a társadalmi réteg és csoport részesül a szeretet és gondoskodás jótéteményeiben.
Most — miután a mezítlábas gyerekek felruházása, majd az elemi iskolások irgyen ebédeltctési akciója olyan szép eredményt ért cl, — most a gimnázium és polgári Iskolák növendékei számira készíti a Nőegylet a következő akcióját: a balatoni nyaraltatásl.
Az iskolák zárása ulán, julius elsején kezdődik a nyaraltalás két, egyenként háromhetes turnusban Balatonbogláron. Az egyik turnusban 22 fiu, a másikban 22 leány nyer elhelyezést, nem ugyan Ingyen, de olyan minimális költségek melleit, melyek lehelövé teszik a legszerényebb anyagi köiüiménye\'s közt élő szülőknek is, hogy a párhetes üdülésre szoruló gyermekeiket a Balatonra küldhessék.
A Nőegylet elnöksége ugyanis összeköttetésbe lépeit a Szociális Misszió Társulat balalonboglári misz-sziós házának főnöknöjével, Mócsy Oabriellával, aki áz akció utjának Balalonbogláron való egyengetését és felügyeletét elvállalta. Eszerint a Nőegylet Balalonbogláron 6 —8 millió koroniérl egy villában bérel 6 hétre megfelelő, pormentes, nagy udvaros, vizhez közel lekvó helyiséget a gyermekek és egy külön szobát a felügyelők részére,. valamint fürdők-:-
bánt A gyermekek felügyeletét a missziós nővérek vállalták el, úgyszintén az élelmezést is, ami a következő lesz: reggeli (lej, kenyér), tlz órai (vajsskenyér), ebéd (1. leves, 2. főzelék fellétfel, helenként háromszor bus, 3. tészta vagy gyümölcs), uzsonna (lej, kenyér), vacsora (egy tál étit.) Az ötszöri étkezés naponként és fejenként 2 10 pengőbe fog kertllnt. Olyan kedvező ajánlal ez a gyermekek egészséges és bőséges étkezésére, aminőt csak a Jótékonyság legtisztább légkörében munkálkodó missziós nővérek ludlak biztosítani a kanizsai gyermekeknek.
A nyaraltatásban csupán 10—14 éves gimnáziumi és polgári iskolai tanulók vehelnek részt. Az összes költség egy gyermek 3 hell nyarai-tatására 650 ezer korona. Mondani sem kell, hogy a Keresztény Jótékony Nőegyletnek ehhez még ennyit kell hozzátennie, mert hiszen az étkezésen kívül lakás, kéi-két felügyelő étkezése, útiköltsége, világilás, orvos, orvosság, takarítás stb. mind Jelentékeny összegekre rug.
A gyermekeknek magukkal kell vinniük 3 hélre fehérneműt, ruhát, lavorl, szappanl, törülközői, cipőkrémei, kefél, fésűt, párnát, takarót, két lepedőt, szalmazsákot, tányért, nagy és kiskanalat, kést, villát, Ivó-poharal, fürdőnadrágot és blúzt (trikó kizárva), szalvétái, levélpapírt, bélyegei és egyéb apróságot, ami a személyes szükséglelhez tartozik.
A Keresztény Jótékony Nőegylet és a missziósnővérek közt a megállapodás megtörténi s a Nőegylet most, már hozzálát az akció kivitelezéséhez, hogy julius 1-én az első transzportot elkísérhesse Balalonbog-lárra és ott átadhassa a missziós-nővérek gondoskodásába.
Soltész Elemér
protestáns tábori püspök hivatalos egyház látogatást tett Nagykanizsán
Nagykanizsa, májul 3
Előkelő vendége volt hétfőn Nagykanizsa város protestáns társadalmának. Soltész Elemér protestáns tábori püspök, a neves irodalmár érkezeit Kanizsára vasárnap este Va 10 órakor a pesli gyorsvonattal. Kíséretében voltak Tuba tábori fólelkész, titkára és Vlkár Ödön, a szombathelyi katonai körlet tábori protestáns lelkó-sze. A tábori püspök ezúttal hivatalos katonai egyházlátogatás céljából érkezett Nagykanizsára. Ünnepélyes fogadtatásán megjelentek: vitéz Horváth Gyula ezredes, a helyőrség parancsnoka, a református egyházközség Kádár Lajoa lelkész, az evangélikus egyházközség Horváth Olivér lelkész vezetésével. ■ ■ ci protestáns Nőegylet több vezető lagja slb.
Mikor kccsljából a tábori püspök leszállott, meleg Ováció köszöntötte. Kádár Irénke virágcsokoiral és néhány kedves szóval üdvözölte a magas vendégel, aki ezulán az állomásról a Centrálba hajtatott.
Hétfőn délelőtt vlléz Horváth Gyula állomáspsrancsnok társaságában a tábori püspök és kísérete megjelent a laktanyában, ahol megtette hivatalos egyházlátogatását, mely alkalommal behatóan érdeklődőit a katonaság prolestáus vallású tisztjeinek és legénységének lelki élete iránt. Több fontos egyházi |ellegü kérdés megbeszélése után délben a tisztikar ebéden lálta vendégül a püspököt és kiséreíét a tiszti kasziuóoan. A délután folyamin több piotesiáns vezető férfiúnál látogatást lelt a püspök, akit estére dr. Sípos Zsigmond rend-őrtanácsos lálolt vendégül estebédre házánál szűkebb kőrtl társasággal egyetemben.
Soltész elemér lábori püspök nagykanizsai látogatásával — mini értesülünk — a protestáns egyházat illető kérdéseknek a katonaságnál tapasztalt helyzetével teljesen meg volt elégedve.
Kedden reggel kisérelévcl tovább utazott Keszthelyre, ahol hasonló katonai egyház látogatást végez hivatalosan.
kdüjtréu
A nagykanizsai moteorotoglal megfigyelő jelentése: Kedden a hiímtisik-Utt Reggel 7 órakor +10-2, délután 2 órakor 4-20-8, este 9 órakor +152.
FitMzel: Reggel kevéabbé borult, délben borult este tiszta égboltozat.
Szélirány: Reggel Észak, délben Délkelet, eale Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint túlnyomóan száraz, enyhe jellegű idő várható.
fi iú, á
Kiscsibék etetésére: köleskása, tengeridara, egész kisszeinü tengeri Madáreleség: Kevert madárélej, hámozotl-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, stláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magkereskedé ében Erzsébet-tér 10. (B tósíg mellett;
VÁROSI SZÍNHÁZ
május hó 4., 5., 6.
BEN HUR
Előadások 5, 7 és 3 órakor.
ZALAI KÖZLÖNY
_*__
NAPIHÍREK
UPIREKD
Mójua 4, uarda
Rómsl Icatotlkui: józsel olt. Proles-<ln«: Flórián. Izr»elit«: Ijar hó 2.
Nip kel reggel 4 óra 40 perckor, nyugszik délután 19 óra 14 perckor.
Városi Színház mozi elóidiui 5. 7 és 9 órakor: Hen-Hur, történelmi lUm.
— A megyéspüspök bérmautja. Mint megírtuk, dr. Roll Nándor veszprémi megyéspüspök dr. Simon Oyörgy prelálus-ksnonok és Wéber Pál dr. püspöki irodalgazgaló társaságában szombaton Kiskomáromba érkezett, majd több környékbeli köz-, ségel látogatott meg. Vasárnap reggel a megyéspüspök ugyancsak a kél egyházférfiuval Miháldra ment, ahol ünnepélyes külsőségek közöli felszentelte a község u| haranglát és megejtene a szokásos májusi bérmá-lásokat. Innen a megyéspüspök a Csurgó vidéki községekel keresi fel,
Valódi angol szövetből I
uri ruha csakis »«Hol Zsigmond wabómestcnul] I _Nagykanizsa, főút 5. izám. |
ahol bérmálásokat folytat. A lakosság, mindenütt merre utja viszi, rendkívül meleg óváciéban résiesili a népszerű főpíszlort. A megyéspüspök legnap több mini 400 hívőnek adta lel Ihárosberényben a bérmálás szentségéi. Az egyházi szertartáson olt volt Zichy Rubidó gróf Magyarország angliai kövele, Gazdog Ferenc püspöki biztos és többen Nagykanizsáról. A megyéspüspök ezután folytatta bérmauiját Csurgóra, ahol ma Izaz a bérmálás. Az egyházfőt diszes bandérium kísérte Ihá-rosból Csurgóra, melyei Inkey István, Lajos és Péter bárók szerveztek és vezettek.
— Klttintítés. A kormányzó Bjury Nándor keszthelyi hercegi uradalmi intézőnek 50 éves derék szolgálata Jutalmául az V. osztályú polgári érdemkeresztet adományozta.
— Legújabb külföldi mintáival csak Metz festő fest legszebben.
— A nagykanizsai leventék egy osztaga József főherceg előtt. Megírtuk, hogy a kiskanizsai Levenle Egyesület 100 főnyi kiválogatott osztaga a május 15-iki zalaegerszegi vitézi-ünnepségeken részi fog venni és tisztelegni József főherceg előtt. Most arról értesülünk, hogy a nagykanizsai Levente Egyesület 50 fóoyi osztaga is részt vesz Lengyel István főoktató vezetésével.
— Kereskedők és iparosok fi gyeimébe. A Zalai Évkönyv szerkesztősége (Zalaegerszeg, Erzsébet királyné-ulca 8) tisztelettel felkéri azokat az iparosokat és kereskedőkel, akiknek valamilyen kitüntetésük, esetleg találmányuk van, szíveskedjenek ponlos címüket haladéktalanul beküldeni. Pótközlcmények a székesfehérvári kiállilás ulán még beküld-hetök.
— Csecsemők és anyák napja Klskanlzsán. Kiskanjzsa lakossága május 15-én tartja meg a csecsertők és anyák napját megfelelő ünnepélyes keretben.
— Darnay Kálmán — Sümeg díszpolgára. A sümegi Rákóczikor kezdeményezésére mozgalom in-dull a jubiláló Darnay Kálmán díszpolgárrá választása érdekében. A tervel Sümeg egész társadalma magáévá lelle. Elhatározták, hogy május 22-én Sümeg képviselőtestülete díszközgyűlést fari, melynek egyetlen tárgya Darnay Kálmán díszpolgárrá való megválasztása lesz. A díszközgyűlés után Sümeg társadalmi egyesületi együttesen ünnepséget rendeznek a Jubiláns tiszteletére s az ünnepély kerelében ál fog|ik adni a disz polgárságról szóló oklevelei, melyei Fischer Ferenc reáliskolai rajztanár fog elkészileni.
liEiTMliEii
készít uri ruhát
Sörtől Zsigmond szabómester I Nngy kinizsi, Fóut Kmom „iltod, amit I
= Fegyvergyári Sterr strapa kerékpárnál a váza belső és kalló mulal van ellátva. 5 éri Jótállás! Welner Oépárihiz, Csengery-nl 2.
— Az első hónapos vásár sikerült. Tegnap, kedden tartották meg ama hónapos vásárok egyikéi, melyei a kereskedelemügyi miniszter engedélyezett Nagykanizsa városának az idegen forgalom lellcndilése céljából. A vásár, eiullal szép időre escll. A kirakodó vásár népes volt. Vétel-kedv is mulatkozoll. Különösen a vásár tulajdonképen! főrésze, az állatvásár bővelkedett forgalomba. Különösen sok olasz állatkercskedő kereste lel az állatpiacol, ahol temérdek sok állal cserélt gajdát. Sok lovat vittek ismét ki Olaszországba, mely egyike az olasz kereskedők állal leginkább keresett állatoknak. Az első hónapos vásár, mely a kereskedelmi miniszter rendelete értelmében minden hó első keddjére kell, hogy essen (Január és Julius hó kivételével) tehát ezultal sikerült és utólagosan igazolja azokat, akik annak kivívásáért harcoltak.
— Uj állatorvosi kőr. A megje a sümegi járásban Ukk székhellyel uj állatorvosi kört lilesit.
— Baleset templom renoválás közben. A zalaegerszegi katolikus lemplom javítási munkálatai közben legnap reggel egy lehulló cserép Velekei István munkás arcára escll. Sebét bekötözték és a korházba szállilollák a megsérüli munkásl. Állapota nem súlyos.
— A városi köztisztasági ügyek nem a rendőrség hatáskörébe tartoznak. A rendörs/g részéről a következők közlését kérik: A közönség köréből igen gyakran fordulnak a rendőrséghez többfajta köztisztasági ügyben, akár mint panaszosok akár mint jóakaratú érdeklődő felek. Ugyanis a közönség azzal kapcsolatban, hogy a rendórsíg több tisztasági razziát szándékozik a közel jövőben rendezni azt hiszi, hogy a köztisztasági klhágási ügyek, mini a piacok tisztán tartása is, a rendőrség hatáskörébe tartozik. Ezzel szemben a rendőrség leszögezi, hogy a piacok és hasonló köztisztasági ügyek kérdése, rem a rendőrség hatáskörébe, hanem a városhoz tartozik és annak úgynevezett köz-rendészeti polgári ruhás rendőrei végzik annak ellenőrzését. A rendőrség, hogy mégis foglalkozik a maga részéről köztisztaság! ügyek ellenőrzésével, ezért tesz\', mert ezeknek megoldása, illetve ellenőrzése közérdek és halasztási nem tür.
= Hölgyek részérc legjobb szabású mell- és harisnya-larlók kaphatók Vágó Endre illalszerlárában.
Maii] dlrat szerinti orl rabát
kizárólag lagol siövetbót készít Sörlel Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut 5l szám.
Köszönetnyilvánítás. A szom-balesli kabaré-tea szereplőinek közreműködésükért, özv. Szavdryné zon-goratanitónónck a díjtalan zongora-kíséretért és Szabó Istvánnak a láncok díjtalan betanilásáért ezúton mond köszönelet a Keresztény Jótékony Nőegylet elnöksége.
— Drága lesz a luxus kutyák tartása. A vármegje a JOvő hétfői közgyűlése elé Javaslat kerül a vármegyei ebtarlájl szabályrendelet módosításáról. A javaslat értelmében a foglalkozás céljait szolgáló pásztor és juhászkutyák, valamint a különálló tanyákon a házőrző kutyák adója 4, egyéb házőrző kutyák adója 6 pengő (ez a kedvezmény csak egy kutyára érvényes.) A luxus-kulyák adója 25 pengő. A rendezett tanácsú városok belterületén levő kutyák nem minősíthetők házőrző kutyáknak.
1927. május l6.
— Gépjárművezetői ;<9olför) tanfolyam nyílig meg a m: klr. technológiai és vizsgáló intézel keretében május hő 16-án esle fél 7 órakor. Beiratás május hó 10 én délelőtt 11—I és délután 5—7 óráig az igazgatósági irodában, VIII. József-körut 6. 1. 8., hol részletes Tájékoztató is kapható.
— Kereteztcasen és flvegez-tessen legolcsóbban PUM-nál Király-utca 10.
— A MANSz nagykanizsai fiókja a közeli napokban megalakul. A szervező bizottság kéri, hogy akik a belépési iveket aláírták és az 50.000 korona tagdijat még nem lizetlék be, szolgáltassák azt be haladék nélkül bobai Győrjfy Jánosnéhoz, akinél jelentkezhetnek azok is, akik még be akarnak lépni a szervezetbe.
— Metz festő legszebb szobát festi legolcsóbban.
— Nagykanizsai iparmüvésznő sikere a szegedi MANSz kiállításán. Most zárult a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének szegedi iparművészeti kiállítása, melyen nemcsak az Alföldnek.majdnem min. den városa veit részt, hanem nagyon sokan a Dunántulról is. A kiállításon általános feltűnési kellett Tóthné Jámbor Anna nagykanizsai füzö-kol-lekciója, melyet a zsűri első díjjal tüntetett ki s melyről nemcsak a szegedi, hanem a tóvárosi lapok is a legnagyobb elismerés hangján Írtak.
= A Fegyrergjárl Sterr kerékpár az egész világon rezei! Weltur Bépimhái, Csengery-nt 2.
— Az Ifjúsági Labdarugó Szövetség ma este 8 órakor tartja alakuló üléséi a polgári Iskola tornatermében.
= Zsák, ponyva és zsinegáru valamint\' szabó és kárpitos kellékek legolcsóbb gyári árban kaphatók Artner és Kelemen cégnél.
Moii mM fflriiwi miia!
• irtai Zsigmond
szabómesternél Nagykanlzss, FörU Kw nssofa sriim
— Tizenegy milliárdba kerüli a miskolczl uj zeneiskola. Most készüli cl a miskolczi uj városi zeneiskola, amelynek építési költségéi négy és fél milliárd koronában állapították meg és csak később derüli ki, hogy két milliárd korona sem lesz elégséges a zenepalota felépítésére. A végső leszámoláskor kiderült, hogy a zeneiskola 11 milliárd koronába került.
= Az ujabb Időben csodálatosan fejlődölt a mübímzés technikája varrógépeken. Brandl Sándor és Fia cég állandó bimzőlanfolyajnán szebbnél szebb himzések készülnek a világhírű PFAF? varrógépeken.
Mezőgazdasági traktor. Személy- és teherautomobilok. Alkatrészraktár. Mintaterem, autorizélt képviselete. f Motorüzemü szerelötelcp.
I Melis és Pintér
| Telefon 77. SZOMBATHELY Tel»fos77.
Kedvező fizetési és-azállitási feltételek! Üzembehelyezés és betanítás díjmentesen!
Képviseleteink: Sopron, Csorna, Keszthely. Zalaegerszeg. Tapolca, Nagykanizsa, Zalaszenigrót, Veszprém, Pápa. __Képviseli! Kauftnann Jenő Nagykanizsa, Csengery-ui 46.
1927 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
— Egy kanizsai ember erő-szakkal megakadályozta » végrehajtást. Kalcsia Ferenc nagykanizsai lakosra a városi hatóság 140.000 korona levente-bírságot rótt ki munkások miatt. Miután Kalcsics nem lett eleget kötelességének. Fülöp Józsel városi kózeg két kocsikereket foglalt le, Csányi Elek városi végre -hajló pedig IGOOOO korona erejéig felolloglalla azt. Fülöp József a lefoglalt két kocsikeréknek — mint zálogtárgyaknak — elszállítása ügyében el|árt, amit Slelner Lipót foganatosított. Kalcsics a nála megjelent Fülóp József és Csányi Elek városi végrehajtókat dühösen fogadta, káromkodó és becsmérlő kifejezésekkel élt velük szemben, megfogta a két lefoglalt kerekei és megfenyegette a hivatalos közegeket — hivatásuk jogszerű gyakorlásában megakadályozta őket. Fülöp és Csányi Kalcsics Józsefet feljelentették a klr. Ügyészségen, amely hatósági közeg elleni erőszak cimén indítja meg ellenük az eljárást.
=» Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Vigyázat I Tenniszülők tarozását szakszerűen elkészítve legolcsóbban vállalom. Tenniszülők már 21 pengőért, cipőkben, labdákban, nagy választék Szabó Antal sport-Üzletében.
Uj vicc az esernyőről
— Hogy-hogy, tanár ur, az eső ellenére, magával hozta az esernyőjét ? Hogy lehel, hogy nem felejtette el?
— Megnyugtatom, tévedés az egész. Ugyanis elfelejtettem olthonfelejtenl.
BÁDIÓ műsor
Május 4 (szerda)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hírek, tőzsde. 4 Gyermekmesék. 5.14 Szimtdnikus hangverseny. ti 15 MII üien a ládta ? 8 A Hadtörténelmi Muzeum előadássorozata : A XVII—XIX. század magyar katonazenéle éa katonai tancai. Zenetörténeti előadás zene alánokkal. 10.15 Cigányzene. 11.15 While Band.
Bécs, Oric 11 Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 5.10 Gyermekeknek. 7 Francia lecke. 7 30 Angol lecke. 8.05 Tarka eal. rádiókabaré.
Berlin, Stettln 1.30 Harangjáték. 4.30 Ujermekeknek. 5 Hangverseny. 8 30 Szimfonikus lene. 10.30 Népazeríl zene.
Baael, Bern 4 Hangverseny. 0 Zongora *a dalest. 9.20 Népszerű sene. 10.5 llsiig-veraeny.
Boroszló 12 Népszerű tene. 4.30 Hangverseny. 8.15 Gordonka lene. 9 Vidám-esl.
tirOnn 12.15 Uramafon zene. 8 Rádiózz kecca. 8.35 Zongora éa dalok. II l-uvő-zenekar hangverseny.
Frankfurt, Casel 4.30 Népszerű zene. 6.15 Asszonyoknak. 8.15 líóth vonósnégyes hangversenye.
Hamburg, Hannover 2.05 Népszerű lene. 4.15 Bréma: Régi olasz licgedűaio-náUk. 4.13 Klet: Résxlctek üllberl |ohan-nljnachl c. operclt|éból. 4.3(1 Tánc zene. 6 Májusi hangverseny. 8 Ha megöregszünk. 0. Blumcnthil cgytelv. drámai költeménye. 9 Rnekkari zene. 8 Hannover: Wagner-est. 8.15 Hsiaki zeneszerzők cstic. 9.15 Humo-roa ládió.
Ungcnticrg. Műnat\'er 1.05 l-uvolj zongora és gordonka hangverseny. 2.Ú3 Asz-aaonyoknak. 4.30 Gyermekeknek. 5 Hangverseny. 8.30 Bécsi est.
Milánó 4.15 Kabaré. 5.20 Uyennek dalok. 8.45 Dontzelli: A szerelem irla című Zlperáta.
Prág. 12.05 Hangverseny. 4.30 Népszerű "\'U; 5 Szlintőnikus zene. 8.40 Tarka esi. 10.20 Rádlóazkeccs.
Róma UO Népszerű zene. 5.15 lazz-band. 8.45 Ének és zenekaii zene.
Városi Színház mozi előadáséi 4 én, 5 én és fi-án 5, 7 és !l órakor: Ben Hur. Főszereplők: Ramon No-varro, Francis X. Bislitnan, Mty Mc. Avoy és B;lly Bronson. Rendezte: Fred Niblo. Magyar dramaturg: Fodor Sándor.
TÖBVÉjNYSZÉK \'
(§) Kitűzték a főtárgyalást a garaboncl asszonygyllkos bűn-Qgyében. Annak Idején ntegirluk &)s (Piroska) István garaboncl lakos bünttgyét, aki feleségéi bestiális módon agyonszúrta, mert az Budapesten levő postatiszt fiát élelmlszer-csomsgokksl segítette. A minden embeti érzésből kivetkőzöl! ember letartóztatása óta a nagykanizsai kir. törvényscék lőtárgyalási elnöke a nagyszabású bűnügy főtárgyalás!! május 23-ra tűzte ki.
KÖZGÁZ3ASÍ8
Megkezdődik az idei selyemtenyésztés
Nagykanizsa, május 3 Illetékes helyről értesülünk, hogy a folyó évi sclyemlenyésztési idény a napokban már kerdetét veszi, vagyis az állam minden városban és községben a selyemtenyésztés helyi niegblzott|s, a selyemlenyészlésl kikeltő állal kiosztatja a tenyésztés céljaira szolgáló selyemhernyókat.
Mosl amikor éppen egy miniszteriális biiotts3g vizsgálja külkereskedelmi mérlegünket annak a megállapítása végett, hogy a mérleg ezidőszeilnti passzivitását mi idézte elő, helyén valónak találjuk fcnnlcbbl értesülésünkhöz pár megjegyzést fűzni.
Ké\'ségtelcn lény, hogy csonka országunk létkérdése függ a minden-irányú gazdasági terjeszkedésünktől és ez parsncsolólag megköveteli, hogy gazdasagunknak még legkisebb ágazataiban is teljes intenzitásra törekedjünk. A sclycmtenyésztés jól megalapozott és immár számottevő gazdasigl ága az országnak, hiszen a legutóbbi évekoeu sclyemgubóter-melésünk ismét fokozatos emelkedést mutat. Véleményünk szírlnl azonban ez még korántsem Jelenti azt, hogy az epertaállománylioz képest produktivitását egészen kimerítette. — Selyemtermelésünk emelése épp:n külkereskedelmi m\'rlcgünk Javításának egyik lényeges fccyéke lévén, időszerűnek tartjuk rámutatni arra, hogy hazafias szolgálatot teljesít mindenki, aki buzditássd és telke-
sítéssel közrehatni Igyekszik abban az irányban, hogy a mosl folyó selyemhernyókiosztás ulkalmávul minél többen jelentkezzenek a selyemtenyésztés könnvii és hasznos munkájának az elvállalására.
E tekintetben a helyhatóságok is sokat lehetnek és pedig azzal a meg-nyuglató érzéssel, hogy ösztökélésükkel a közjót, az ország érdekét viszik előbbre._
ré»ii
A mai tőzsdén az irányzat lanyha volt, a forgalom mindvégig csendes. A kedvetlen hangulatot fokozták a Bicsböl jövő gyengébb hirek és igy a favorizált papírok realizációja is hozzájárult az árnlvó visszaeséséhez. Bár ar. árveszteségek nem nagy méretűek, a Berlinből érkező szilárd Jelentés még sem tudta a tőzsdén megjavítani. Néhány bank és vegyes papír ellen tudott állni a lanyhaság-nak, ezek árnyeresége azonban Jelentéktelen. Barátságosan tendált a Magyar Hitel. Zárlatkor az irányzat kissé javult, a forgalom azonban csendes. Az árveszteségek csak ritkán hatodik meg a 6—7%-ot.
Párta 20-37\'íi, London 25-26, NevvOfk 519-Uií. Brtlssel 72-30, MUano 26-65, Amsterdam 20805, Berlin 123-20. Wien 73-17\'/!, Solla 375. Prága 15-40, Vutí 58 Vs, Budapest 90-60, Belgrád 9 13, Bakai eal 332.
i tsánjwfl Waifc fcffctHtosto
VALUTáK Angolt. 27-81-27-97 Belga lr. 7957-79-89 Cseh k. 16-92-17 00 Dáuk. 152 65-15330 Dinár 1002-1008 Dollái 571.20-573-60 Pranda (122-55-22-85 Holl. 228 90-22930 Lengyel 63-35-64-85 Lel 3-52-3 67
Léva —■-■—
Ura 29 35-29-90 Márka 135-55-136-05 SchlU. 80-52-80-87 Norvég I47-80-H8U Svájdl. 11005-110-45 Svéd k. 153 00-153 65
DBVIZAK Amst. 229-02-229 Í2 Belgrád 10M-10 08 Berlin 13566-13606 Bukarest 3\'35-3\'45 BtUsasel 79-60-79-85 Kopenh. 152-77-153-22 Oszló I4/D0-I48-35 London 27-80-27-88 Milano 29-17-29-87 Newyork 572\'35-4 05 Piils 22-37-22-52 Prága 16-95-17-00 SzoTia 4 12-4-16 Stockb. 15310-153-55 Varsó 63-50-64-70 Wien 80-62-80-87 Zürich 110*0/-l 10*40
Terménytőzsde
Buia Itszav. 73 kg-os 34-25 -34-55, 76 kg-os 34-75—34 95. 77 kg-os 34-95 -35-25, 78 kg-os 35 25 -35-55. egyéb 75 kg-os 33-45 -33-75, 76 kg oa 33 85 -34-05, 77 kg-os 34-05 34-45, 78 kg-ot 34-55-34-95, lozs 29 80 - 30-00. takarmány-átpa 24-00-24-30. sórárpa 25-50—26-50, zab 23.10—23 60, tengeri 21-30 -21-60, burakoips 1950-1970,köles -■— —•—,
Felhajtás 2309. melyből eladatlannt visszamarad! 1434 darab. Eliórendll 1-76—1S8. szedeti 1-70—1-74, szedeti közép l-SO— 1-64, könnyű 1-40—1-18. elsőrendű öreg 1-60—1-64, másodrendű 1-48—1-52, angol aüldó 1-68—1-84, szalonna nagyban 1-80—
1-84. nlr 2 04 -2-08, lehúzott but 1-92-
2-16. szalonnás lélaertés 200-2-10. Az Irányút lanyha.
Kkdja: arfayl treatolftr él Etayi-kamkedái H. hgykulua
A világhírű „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli raktára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb varrógéprakiár, a felsőtemplomnál. 20 havi részletfizetés I
Lmmimtsm
Az apróhirdetések d(].i 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb betllból álló szó két szónak számíttatik. Minden további sró dija B flll. Vasár- és ünnepnap 5Wo felér, szerdán—pénteken 25"/o felár. Állást keresőknek 500,\'o engedmény. A hlrde-téal díj olörc flxotocidő.
Vízvezeték szerelést
legjobban éa lagoloaóbban kéasi-tak. Hibáaan axerelt voxotékekat átalakítok. VARGA ISTVÁN bádo-goa éa bhimIS Oaék-tér 4. azém.
Fajtojéa, többszörösen díjazott fajtiszta keresztezett kendennagos Pllmuth, mely bőséges tojó és nagy húsban nyilvánul, legelentálóbb baromfibetegségeknek, darabja \' 40 fillér Artner éa Kalaman lüszer-kereskedésében Nagykanizsa, Csengery-u. 5. Rám. 95-1
Vláioh J^z«cf fóhcrceg-utca 40. naitOh., as. hé* kerttel. Rákócziutca 65. az. hésc Istálló és kerttel Jutányos árban eladók. Megbízottunk Dukáax Miksa Nagykonlsaa, Rákóczi-utca 29. szám. 1773
Mielőtt vixvazetékét lakásába bevezettetné, kérjen ajánlatot Frlaac Jenő vízvezeték felszerelési, lürdő- és egészség-Ügyi berendezési vállalatától Erxaébet-tép 2. 1723
Butoroxoti szoba két liatalembernek kiadó. Esetleg ellátással. Qrn a kiadóban.
1767
l>énxk6los4n« bekebelezésre minden óuxegben a legelőnyösebben és leggyorsabban (olyőslttat Aoxéf Ignéo penx-kftlcsönközveUtő Irodája Nagykanizsán. P6-ut 3. az. autt. Kényaxarktf loaOn kfll-wényeket veazek. U7
Tanono fizetéssel felvétetik — Papp Oszkár cipésznél, Magyar utca 6. 1650
JéQBxakrény nagyobblajta eladó. Fürdőkádak, fotelkádak, Ulőkádak. legjobb minőségben, olcsón. Készen kapható Baksa bádogosnál. Kfnlay-utca 21.
Bgy 1500 holdaa bérlet azorinalra átadó, tobb kisebb-nagyobb h*z. kőzOttflk emeletes bérház eladó. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Pó-ut 3. szám.
Egy bútorozott szoba, konyha kiadó. Honvéd-utca 2. az. 1768
Gyenúadláeon, közel a balatoni (tudóhoz és csónakdához egy szépen fenyőfák köxt fekvó, száraz, kényelmes villa azonnali átvétellel, teljeeen bútorozva eladó. A villa egy tSOO LJ-öles nemea gyOmflloada és konvhaKcrttel házhely értékesítéssel, egy verandából, előszobából, 3 kényelmes szobából, koiiyhs, spelz, mosókonyha, faház, kultal esértékoa boron-dexéaaol 136 millió. Ugyanott egy 8 lóerős Magyar Állami gyártmányú gőz-gépgarnltura szalmakazalozóval. gőzerőre berendezett daráróval és tengeri morzsoló-val, küllődre költözés miatt Jutányos áron azonnal eladók. Bfivobbet Enaet Pálnál Koaxthely. 1732
Endlixéat méterszámra vállalok. Ügyes tanulóleányt lelveszek. Welsz Vlktorné nól-szabó, Kinizsi-utca 21. 1754
400 holdaa príma fehérmegyei birtok, esetleg 100 holdas részletekben Is kitűnő épületekkel és vetésekkel együtt sürgősen eladó. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Fó-ut 3. sz. Telefon 285.
Három—négyaxobáa lakást keresek. Ajánlatokat .Modern* Jeligén a kladóhlva-Ul továbbit. 1771
Kiadó három szobás urllakás, azonnal elfoglalható. Józsi főherceg-nt 78. 1772
Két fiatal ur részére egy bútorozott szoba kiadó Hunyadi-utca 16. 1774
FBtéren kétszobás urllakás, teljesen uj bútorral azonnal eladó. Clm a kladó-bsn. 1770
Hirdetések
felvétetnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 má|u« I.
— — — A^ft AJ ua a*M
•Ww WwV Www Ww www ww www w*ww
fOLCSO RÖVID DESZKA
XV, a»" és V«" vastagságban,] 1-50-35Ű méter howzuságban a J normál deszkánál <
20°|o-kal olcsóbb |
[ zV\'-os keskeny deszka, 4 méteres, J ládakészitéshez és alsó menyezet deszkázáshoz alkalmas.
} Állandóan raktáron nagy választék- \\ ban deszka, léc és faragott fa
minden méretben. %
» Oltott és oltatlan mész, cement, szeg, < r dról, szigetelő lemez, kátrány- és bór- J l ledéllemez, kátrány, carbolirwum, rne-
nyezetnád, betongörobvas, beton-- kavics, drávai homok. .
[városépítői
, és ipari építési r-t. NAGYKANIZSA
I Vir-ut 6. Tel. 3-84. 1
a Transdanubia malom mellett. HIIWHIMMM
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevőkOzOnségnektudomására adni, hogy mcgérkczclt hozzám a leg-linomabh külföldi svádgranit márvány síremlékek és sírkeresztek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelben
Továbbá temetői összes munkálatokat elvállalom ugy betübevésést ás aranyozást szolid és pontos kiszolgálás mellett.
Kérem a nagyérdemű vivókö-zónség szives pártfogását, maradok
teljes tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrinyl Miklós-utca 4.
(Dr. Hoch ügyvéd-háx, Petrícs korcsmával szemben)
Olcsó kalapvásár!
Férfi és női kalapok, sapkák
minden elfogadható árban kláruslttatnak ijm Kóikalaplormáink Bécsből itfirkultk. Javításokat elfogadunk Gyenes és Vida.
Érlesiljük a nagyérdemű közönséget, hogy a
jégszállitást
e hó 5-én megkezdjük
és felkérjük mindazokat, akik a jeget nálunk óhajtják beszerezni, hogy bennünket a mai nap folyamén a
kivánt mennyiség megjelölé sével, esetleg telefonon értesíteni szíveskedjenek, meri csak azok részére fuvarozunk be jeget, akik ebbeli megrendelésüket bejelentették.
Király-Sörfőzde R.T.
7050/1927.
Árverési hirdetmény.
A Honvéd-utcai pásztorháznál levő kutgémet a hozzávaló felszereléssel együtt a legtöbbet Ígérőnek folyó hó 5-én d. e. 10 órakor nyilvános árverésen el fogjuk adni.
Nagykanizsa, 1927. évi április hó 28-án.
,,„ Polgármester.
Fotóamatöröknek
Jlgfa és Kranz lemezek, Scliona angot önszinezö, Satrap, Agfa, Rembrandt
iiEpfcni-, Satrap, Agfa, Mimosa is Kodura gáifény-papi.os, mindennemű fotóvegy-Sierek és felszerelési cikkek nagy raktára.
IsmertctA kanyvccíkíkkcl íl utbalgazl-ü&íil dljlaUnul jiotRilunk.
Fischel Fülöp Fiai Kt
Nagykanizsán. i<s\\
Árverési hirdetmény.
A nemesdídi közbirtokosság tulajdonát képeiö nagy vendéglő
a folyó évi julius hó 3-án délután 3 órakor három évre haszonbérbe árverés utján ki fog adatni.
86vebb;t ifj. Nagy Sándor közbirtokossági elnöknél lehet megtudni. ma
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlsz Jenőné, Nagykanizsa Bazár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszerű ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
Legszebb alkalmi ajándéktárgyak! -ea
á világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos elad isi helye :
WEINER GÉPÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
FOűztet: Csengery-ut 2. szám. Fióküzlet: Király-utca 34. sz.
A legkedvezőbb részletfizetésre is kapható. M~ 5 évi jótállás! TH
Szarvas szálló épülőt
A Harisnyaházban
Szarvas szálló épület
NAGY ALKALMI VflSflR
a legújabb divatú
gyermek, női és férfi
harisnyákban, soknikban
glace-mosób&r és divatkeztyiikben kötött árukban.
Nagy nyakkendő vásár.
Mielőtt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
Fejtsétek meg ezl a rejtvényt J
a a a . I
-—— rsl szo I
v Ge
A megfejtést küldjétek be a
TÜNDÉRVÁSÁR"
kiadóhivatalába Budapest, V/B., Akadémia-utca 10.
A megfejtők közölt sorsolást rendezünk. Minden megfejtő
nevét leközöljük a TONDÉRVASAR" legközelebbi számában, éppen ezért kísérjétek figyelemmel a /TÜNDÉRVÁSÁR"
következő számalt. Ha nem Ismernéd még a „TÜNDÉRVÁSÁR" képes hell gyermeklapot, még ma okvetlen kérj a kiadóhivataltól
ingyenes mutatószámot
Előfizetési ár negyedévre csak 1 Pengő 20 fillér. Egyes szám ára 10 fillér és mindenütt kapható.
6734/1927.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a 6. honvéd gyalogezred folyó évi május hó 4-én, 6-&n, 6-áról 7-ére virradó éjjel és 7-én, továbbá 9-én, U-én, 11-éröl 12-ére virradó éjjel és 12-én a Tölgyesben harcszerű lőgyakorlatot tart. Ezen napokon reggel C órától délután 6 óráig a lőtéren és közelében tartózkodni tilos és életveszélyes.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1927. évi április hó 30-án.
1IH Polgármester.
M. kir. államépilészcti hivatal Zalaegerszeg.
1469/á. 1927. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A zalaegerszegi m. kir. állam-épitészeli hivatal folyó évi május hó 20-ára versenytárgyalást hirdet a pécs-varasdi állami kOzut 137.847 km. szakaszán — Nagykanizsa yáros átkelési szakaszán leví 3. sM™\' Dencsár csatorna bid uljiépUésére.
Bővebb felvilágosítások a xals-egtrszegl m. kir. állatnipitéwall hivataltól nyerhetők. Zalaegerszeg, 1927. április hó 30.
„« r. kit. jUUmíí&hK kimtal.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán! (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly.) \'
87. évfolyam, 101. Máro
Nagykanizsa, 1927 május 5, csütörtök 99
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SoMbk 6. kbdótfntal l\'Out 5. n. Ktadbdji fiöiddjdóhinUJ: KUblody-o- IS.
Feleifis szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intcrurtua-tckfoo: NiorluaJlM 78. t KlítlKtfat ár« egy bóra 2 pengi 40 1
A gazdasági szelep
Az Egységcspárl legutóbbi értekezletén a miniszterelnök végre elmondta várva-várt beszámolóját a magyar-olasz szerződésről. B_s;éde három pontot ölelt (el: a fiumei kikötő, sz olasz baráti kapcsolatok s a magyar nemzet visszaadott becsületének kérdéseit.
A miniszterelnök első helyen foglalkozóit F.ume várható siercpével s meggyőző érvekkel Igyekezett eloszlatni azokat az esetleges kételyeket, arcelyek Fiúméhoz (Oződbelcek. Rámutatott arra, hogy Fiúméra nagy szerep vár a Kelet (elé irányuló magyar kivitel szempontjából s a mult történelméből veit pildával bizonyította, hogy Fiume mindenkor (ontos gazdasági szelep volt, amelyen át a magyar termelés utat talált. — Uaz ugyan, hogy az utóbbi időben kivitelünk főleg a nyugati államok (elé irányult, de ez rés2ben kényszerhelyzet következménye volt. Ha Magyarországnak sikerül Jugoszláviával megegyezni a transitólorgalomra, Fiúménak ma meglehetősen csekély forgalma a magyar kivitel által jelentékenyen fel fog lendülni.
Sokan arra mutatnak rá, hogy Fiume elvesztette régi jelentőségét, hiszen félig-meddig halott város. Ez igaz mindaddig, amig Fiume mint kizárólagosan olasz kikötő szerepel, mert Olaszország, amelynek kitűnő kikötői és hosszú tengerpartja van, természetesen Tart pour l\'art nem fogja Fiumét erőszakosan favorizálni, ha természetes utón magától nem lendDl fel a kikötő forgalma. Rögtön meg fog változni azonban a helyzet, amint Magyarország Fiúméban helyet kap. Magyarország nem válogathat előnyös fekvésű kikötőkben, mini Olaszország s valahogy Magyarország — dacára a közbenső Jugoszláviának — termévetesebhen fekszik Fiúméhoz, mint Olaszország területének túlnyomó része.
Igazat kell tehát adnunk a miniszterelnöknek, amikor (okozottabb hang súllyal utalt azokra az előnyökre és lehetőségekre, amelyek Magyarország számára egy szabad kikötő tényében megnyilatkoznak. A múltban élénk kereskedelmi viszonyt tartottunk fenn > Lcvanteva), Egyiptommal, Kis-szsiávai, Konstanlinápollyal és Görög országgal. Ma természetszerűleg az izírányu kivitel lecsökkent, de minden okunk megvan reményleni, bogy Fiume birtokbavétele után rövid idín belül nagyarányú fellendülésről számolhatunk be. Helyesen utalt a miniszterelnök a statisztika bizonyitó erejű számadataira, amelyek a mullra vonatkozólag világosan kimutatják a keleti (xport reánk néivc nagy jelentőségét. iparunk a béke évcihiz viszonyítva tovább haladt smaolyin cikkeket Is exportálhatunk ez előbb említett kereskedelmi lefülclekre, amelyekre a mullban nem IcUünk
volna képesek. A kereskedelmi vi-terlandja azonban épen Magyaror-szony felvételében Olaszország és Magyarország érdekei azonosak s ez nem lebecsülendő előny. Olaszország-
aa^iudnliillk kívánatos Fiume fellendítés?, amelynek természetes hin-szág, inint ezt már előbb is említettük.
A kérdés elméletileg tehát el volna intézve. Mirden csakazOlaszorsiág-
gal való további részletes tárgyalásoktól lügg, amelyek nem valószínű, hogy nehézségeket okozhatnának
reméljük, hogy a Jugoszláviával való megyezés Is líhei......
tietóvé válik.
UJLTJVJVA1VJV - \' " Vi......*.................*.................
„Az olasz-jugoszláv bonyodalom Magyarországot nem kötelezheti semmilyen akcióra"
A miniszterelnök részletesen tájékoztatta a külügyi bizottságot az olasz szerződésről, a fiumei kérdésről és az olasz-jugoszláv konfliktusról
A külügyi bizottság elfogadta az olasz-magyar szerződésről szóló javaslatot
Budipest, inijus 4 (Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház külügyi bizottsága ma Pékár G/ula elnöklete alatt ülést tartott, melyen a kormány részéről Bethlen István gróf miniszterelnök és Walko
Beck Lajosj Az olasz szerződést az egész nemzet kellően értékeli, mert megcsonkításunk óta ez jelenti az első külpolitikai sikerünket. Kérdés csak sz, hO)>y a szomszédainkkal való viszonyunkat mennyire fogja
Lajos külügyminiszter vett részt. Az | b:folyásolni.
Olés\'n
az olasz- magyar szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása szerepel!.
A törvényjavaslatot I\'ogány Fiigyes dr. előadó Ismertette, aki beszédében kiemelte, hogy minden igaz magyart örömmel lölt cl az Olaszországgal kötött barátsági szerződés. Elsőnek
gróf Apponyl Albert beszélt a javaslathoz. Ojztozik abban a véleményben, hogy minden jó ma-gyatl őrömmel lölt cl a szerződés megkötése. Döntő niomenlum az, hogy az állam érdeke mit kíván. A megegyezés egyik fontos pontja a fiumei szabadkikölőrc való megállapodás. Ebben a kérdésbeu még nem egyeztünk meg Jugoszláviávcl, bár a szerződés előtt mutattak bizonyo\' közeit désl Jugoszlávia felé. De ezt csak akkor szabad tovább vinni, ha nem /Jár érdeminkről való lemondással. Hmgozlatja, hogy az olasz-jugoszláv ellentét megnehezíti a meg egyezést. A Javaslathoz készségesen, hozzájárul.
Cralz Gusztáv teljes elismeréséi nyilvánilj.: a szerződés megkötisé-nek előkészítéséén. — Az a fontos, hegy nincs közvetlen érdekellentét és nem is kell tartani attól, hogy bánni megronfená későbbi surlódásoli által ezt a jó\'iszoiivt, amii a szerződés teremteti O tszország és Ma-gyerort-^g között. A szerződést elfogulja.
Wol// Károly: A javaslathoz a legnagyobb őrömmel hozzájárul. — Örömmel konstatálja, hogy a külügyi bizottság is megmutalj.\', hogy a nugyar miniszterelnök aktiv külpolitikája melleit egységesen áll.
Gömbös Gyula: Abban a pillanatban, amiéor a magyar kormány olyan lépéseket lesz, melyek az általános helye slésscl találkoznak, \' akkor a továbbiakat is bízzuk a kormányra. Helyesli és örömmel üdvözli a szerződést. Most kezdődik az a nagy sakkjátszma, amclybrn mi is játszani fogunk.
Gróf Bethlen István miniszterelnök válaszolt a felszólalásokra. Kiindul egy bizonyos érdekközösségből, mélyek a kél államot közösen érdeklik és kapcsolják össze. Ha a szerződést kutatjuk, látjuk, hogy abban a két állam éidekei közösek. Semmi ujat nem mond arzal, h\'-cry ezzel a rzetződessel megtörtük í zt a gvllriit. amit a bekeszer-20(1*3 /ont körénk. Lcgfon\'ofabb talán ebben a szerződésben az, hogy ezzet
aktiv külpolitikát kczdtUnk és el tudunk helyezkedni Középeurópában ugy, amint azt a nemzet súlya megérdemli.
Ha Oiíszország uyugodt pontot sk«r Európa ezui a részén, akkor érdeke, hogy mi erőt kapjunk és trkir.iélyűnk I legyen. Ha ez a szciződés nem is ! mei-sze rr.enö, cs k baráti, mégis 1 megfelelő. Csak i.agy vonásokban
indokolta meg a szerződés szükségességét. A tovtbbi (ontos részletekre is sor kerül. Szó volt a szomszédi viszony alakulásáról. Ml nem fogunk e szerződésűnk révén nehézségekbe kcrOlni Jugoszlávia és Romániával szemben. Természetesen a fiumei kérdés csak akkor lesz végleges, ha sikerül Jugoszláviával a tranztto ügyét rendezni. Olaszországnak pedig, ha érdeke, hogy a fiumei szabadkikötő hinleriandja lelett rendelkezzék, akkor érdeke az is, hogy ml Jugoszláviával megegyezőire jussunk. A tárgyalások folyamin ki is alakult az a kívánsága Olaszországnak, hogy megegyezésre jussunk.
Ezután a miniszterelnök hangoztatta
a Jugoszláviával való feltétlen megegyezés
szükségességét. Kijelentene, hogy az olasz—Jugoszláv komplikációkat nem látja olyan
veszélyeseknek. Jóslásokba nem akar, nem lehet és nem szabad bocsátkozni. Nem szabad egy körülményt figyelmen kívül hagyni: hogy mi
nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bármiféle komplikációban olyformán részt-vegyünk, mely bennOnket akcióra kötelezne. Mielőtt Rómába ment volna a miniszterelnök, mondja, érdeklődött Jugoszláviában, ahol a fiumei kérdésben elvileg kielégítő választ ka-í poll. Reméli, hogy sz uj |ugoszláv \' kormánnyal is Kikerülni fog a megegyezés. A részletes tárgyalások, amiket megindítunk, lehet hogy hosz-szibb időt is igénybe vesznek, mindenesetre a megegyezés hozzá fog j\'itulni, hogy jóviszony kimélyül-
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május l6.
jön Jugoszlávia és Magyarország közölt. Az olasz—magyar szerződés háttere a két állsm körös érdekei ben keresendő. Kéri a javaslat el fogadását. (Nagy éljenzés)
A külügyi bizottság ezután a ja vaslatot általánosságban és részié leiben hozzászólás nélkül egyhin gulsg elfogadta. Pékár Oyula végezetül megköszönte a bizottság tagjainak a magasszinvonalu vitát és az ülést ezzel bezárta.
Nagyszabású orgona hangverseny lesz jövő csütörtökön a felsö-templomban
Nagyfantzsa, inijut 4 A felsóteroplombsn ujonan felüli-tott orgona javára a zentiskola tenári kara nagyszabású és felette Urtalmas hangversenyt rendez folyó hó 12 én este a felsótemplomban igen népszerű helyárakkal (50 fillértől I pen-
A hangverseny keretében fellépnek: 4 hatalmas orgonaopussal Daum Ferenc kiváló fővárosi orgonaművész, több nagykoncepcióju énekszámmai Nadelkovlts Anna nagyszerű liang-versenyénekesnö, zeneiskolánk énektanára, kinek ritka koloralur szopránja kivételes helyet biztosit tulajdonosinak az énekes gárdában, továbbá a zeneiskola hegedű tanára, az immár széles rétegekben előnyösen ismert Lemberkavits Alajosré, azonfelül a zeneiskola igazgatója, Vonnay János is.
Részletes program és egyéb szükséges tudnivalók lapunk egyik közelebbi számában
Kecskemét üdvözölte a kultuszminisztert
Kecskemét, május 4. (Éjszakai rádiójelentés) Kecskemét törvényhalósági joggal felruházott város közgyűlése ma egyhangú lelkesedéssel táviratilag üdvözölte gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisztert Olaszországban végzett rendkívül sikeres munkájáért.
Életbelépett az uj biztosítási törvény
Budapest, május 4. Az uj biztosítási törvény a mai nappal életbelépett Mától 30 napon belül a biztosítási szerződések felmondhatók, ha a fél nem akarja magát hosszabb időre lekötni Fontos uj rendelkezés, hogy ha valaki az első időszak kár-biztosllási diját nem fizeti meg, a biztosító fizetési követelhet vagy elállhat a szerződéstől. Ha a társaság további 60 nap alatt nem hajija be a biztosítási dijat, a szerződés megszűnik. Hat évnél hossz >bb időre kötött biztosítási szerződén csak ti év után lehet felmondani, ha csak ellenkező külön kikötve nincs.
A „Stunde" szerkesztőjét Budapesten vonják felelősségre Budapest, május 4. A budapesti kir. ügyészség határozata szerint Békési Gábort a .Stunde• szerkesztőjét Magyarországon fogják feleiősségre vonni.
„Jöjjenek haza az emigránsok, de álljanak a biróság elé!"
A képviselőház részleteiben is elfogadta az Igazságügyi tárca költségvetését — Megkezdték a miniszterelnöki tárca tárgyalását
Mentelmi elé utasítások és rendreutasitások a Ház ülésén
Bu<tape%t, május 4 A képviselőház mai ülését 10 órakor nyitotta meg \'/sitvay Tibor elnök, majd — minthogy egy jegyző sem veit jelen — röglön öt percre felfüggesztette. Síünet után az eloök kijelentette, hogy a Házban nem tartózkodó képviselőknek nem Jár illetmény.
Az ülésektől távol maradó jegyzőknek, ha távolmarad Inukat igazolni nem tudják, számolniuk kell a konzekvenciákkal.
Az Igazságügyi tárca részletes tárgyalásánál Wu///Károly, l.akatos Gyula, Östlr József, Erődy-Harrach Tíhsmér, Váry Albert és Simon András képviselők szólallak fel. Pesthy Pál igazságügyminiszter minden szakasznál válaszolt. Kijelentene, hogy
a gyülekezési, egyesülési jog a mor nyomás alatt álló és szép temberben már kapható polgári törvénykönyvben nyer szabályozást.
A vita hevében, amely az esküdtszék körül keletkezett, Podmankzky Endre bárő és Relsinger Ferenc Osz-szeszólalkozlak. Relsinger elnöki figyelmeztetésre is goromba megjegyzéseket használ, mire- a Ház mentelmi elé utasítja. Relsinger erre felkel és kimegy sz ülésteremből, de az ajtóból még vistzakiáltja előbbi megjegyzéséi — ízléstelen butaság az egész I A Ház erre Reisingert újra mentelmi elé utasította. Ostör József csak ezután a viharos Intermezzo után tudta folytatni beszédéi.
Az emigráció likvidálása Szünet után Oát Jenő. Kéri az igazságügymlnísztert utasítsa az ügyészeket arra, hogy a letartóztatásoknál a letartóztatott személyi viszonyait is vegyék tekintetbe.
A büntetések végrehajtásánál Váry Albert szólal, fel. Kéri az igazság-ügyminisztert, hogy icndeije el a kommunista elitéltek ügyében a kegyelmi eljárási. Szől ezután a külföldön tartózkodó kommunisták ügyéről is és ktiíömbséget kiván lenni a kommunizmus áldozatai és a megrögzött bűnösök közölt. Az előbbiek számára biztosítani kívánja a szabad hazatérést.
Malaslch Géza általánosságban csatlakozik Váry felszólalásához. Til lakozik a halálos bünlelések ellen.
Kontra Aladár tiltakozik az ellen, hogy a bolsevista merénylőket emíg-ránsoknik nevezzék. Ezzel kapcsolatban közte és Malaslch közölt szóvillás lámád, melynek során elnök
mindkettőjüket rendreutasítja. Ugyancsak rendre utasltja Esztergályos János és Szabó Lajost is.
Pesthy Pál igazságé yminiszter válaszol az egyes felszólalásokra. Ami a kommunisla elitéltek kérdését illett kijelenti, hogy olt, ahol kegyelemre méltó jelenségek mutatkoztak, sohasem mulasztotta cl a kcgyelem-sdíst. A még börtönben levő 35 elitéit közönséges bűncselekmények miatt ül. Ennek ellenére ezeknek az ügye évenként revirióra kerül és akkor dcn\'enck arról, hogy ki kerül arabadlábra.
Az úgynevezett emigrációt nem tudja likvidálni.
N.-m mondhatja, bogy Jöjjenek haza és szabidon sétálhatnak. Igen,
jöjjenek haza, de álljanak a bíróság elé.
Az o:oi2 fogoly-kicserélési akcióval kapcsolatban kijelentette, hogy abban az időben több régi becsületes katonatiszt megmentéséről volt szó, ezért adták át Oroszországnak az elítéli kommunistákat. Most azonban már nincs semmi ok arrs, bogy
a kommunista bűnösöket kiszolgál
lássák Oroszországnak.
Érzel a Ház az igazságügyi tárca költségvetését részieleiben is letárgyalta. Az elnök öt perces szünetet rendelt cl. Szünet után
a miniszterelnöki tárca tárgyalására tért át a Ház. Or/fy Imre előadó Ismertette a tárca egyes tételeit
Ungauer Albin az Idő előrehaladott voltára vsló tekintettel kérte a Házat, hogy beszédét holnapra ht-iaszlhassa. A Ház hozzájárulása után elnök a vitái megszakította és javaslatára a Híz holnap folytalja a tárca tárgyalását.
Ezután felolvasták Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszternek írásbeli válaszát arra az interpellációra, amelyet Hegymegl Kiss Pál az államvasút! nyugdijasok ügyében intézett hozrá.Aminiszfer hangsúlyozza, bogy a nyugdíjasok anyagi helyzetének kérdését a kormány állandóan felszínen tartja litzlán pénzügyi okok aiot, a melyek miatt a nyugdíjasok helyzetén nem lehel olyan mértékben segíteni, mint ahogy azt a kormány is óhajtotta volna.
Hegymegi Kiss Pál a miniszter válaszát nem vette tudomásul, a Ház többsége azonban igen. Végűi Relsinger Ferenc bocsánatot kért a Háztól azért, meri nem fogadta házszabály-szerű nyugalommal azt az elnöki rendreutasitást, amelyben egy közbeszólásra válaszolva, a délelőtt folya-mán részesült. Az ülés 6 órakor végződött.
Budapesten sikkasztott Kanizsára lejött mulatni és egy teherkocsiban rejtőzve át akart szökni a batáron
ta kere»kedóS6géd a bizományba kapott árul elzálogosította és a kapott P\'azen Nagykanizsán arulsaii napokat rendezett — A nagykanizsai clsad-örseg a batáron elfogta él a kanizsai ügyészségnek átadta Nagykanizsa, má|u» 4 j mánybs
Tudvalevő, hogy a nsgykanitsal csendőrség Murakereszturon is állandó biztonsági szolgálatot teljesít. A csendőrségnek a közeli trianoni határ folytán itt különösen fontos és fokozott felelősségteljes szolgálata van, amit derék csendőreink a legnagyobb éberséggel Iáinak el.
Tegnapelőtt történt, hogy a pályaudvaron szolgálatot teljesítő csendőrök figyelmesek leltek egy jól öltözött fiatalemberre, aki idegesen viselkedett és a Jugoszláviába induló vonatszerelvény előtt sétált, majd egyszerre, mintha a föld elnyelte volna — ellűnl.
A csendórök kutatni kezdtek, végigvizsgálták a vonatszerelvényt, mlg az egyik marhakocsiban rátaláltak. Nyilvánvalóvá lelt, hogy a fiatalember azért rejtőzött el, hogy zavartalanul átléphesse a jugoszlávoktól megszállolt magyar területre.
A csendőrök láttán a titokzatos fiatalember nagyon megijedi, hosz-szabb faggatás lilán azután elmondta, bogy K. /..-nak hívják, fiatalkorú^ budapesti kere<kedősegéd, aki a fővárosi Welsz Viktor-lile cégtől bizo-
kapott árukat elzálogosl-lotta, majd Nagykanizsára leutazott és a kapott pénzt bor és hölgyek között elmulatta. Mikor az aranjuezi napok véget érlek — hogy. a büntetéstől megmeneküljön, átakart szökni a haláron, de a nagykanizsai csendőrség ébersége miatt terve hajótörést szenvedeti.
A csendőrség azonnal táviratilag értesítette fogásáról a budapeati főkapitányságot, amely Welsz Viktornál nyomban érdeklődött. Igy tudta meg a megkárosított budapesti kereskedő, hogy megcsalták.
K. L. 18 éves budapesti kereskedősegédet a csendőrség átadta a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
Elitélték a minlwterelnök rágalmazóját
Budapest, május 4. A bünlelőlör-vényszék Slrém László hhlsplrót 8 hónapi fogházra és 1600 pengő pénzbüntetésre ítélte jogerősen, mert annak idején a Népszavában gróf Bethlen István miniszterelnöktől feltűnő durva hsngu támsdó cikket jelentetett meg.
1927 mi|us g.
ZALAI KÖZLÖNY
A város összeállítja az 1928. évi költségvetést
HoaaAvatOlogeaen 850 ttxar pengővel több taax a kladáa * folyó <í. kOlteágalalrányxatnál — A JOvO «vl budget még Jullua havában a kSpvteelStoetOUt alá karol
Nagykjuilua, inájua 4
Nigykaniisa város 1927. évi költségvetése még jóformán alig kerOlt ki a sajtó alól, blionyára még sok képviselőtestületi tagnak nem Is volt módjában azt figyelemmel áttanulmányozni, amikor rna arról értesülünk, hogy a város mára jövő, 1928. évi költségvetést állíttatja Össze. A városi főszámvevő a mai napon felhívta a város összes ügyoszlályall, hogy kezdjék meg haladéktalanul a Jővő év szükségleteinek tételeit ösz-szeirni, majd kijelölte és meghatározta azokat az irányelveket, melyeket az ügyosztályoknak szem előtt kell tartani a költségvetés Összeállításánál.
Ugyanis az 1927. évi V. t.-c. 43. §-a szerint a városok a Jővő évi költségvetési legkésőbb szeplcmber 15-ig kell, hogy bárom példáuyban
az alispánhoz beterjesszék, aki azt köíeles a belügy- ós pénzügyminiszterhez felterjeszteni.
Ezért az egyes városi ügyosztályok már a mii nappal megkezdték a kijelöli mederben az 1928. évi költségvetés összeírását, ami oly nagy munka isméi, hogy annak pántos elvégzése a teljes tisztviselői apparátusnak több hetes mcgfeszitelt munkát Jelent.
Az 1928 iki költségvetés nagyjában ugyanaz, mint a folyó évi, amelyet ma délulán tárgyal a város képviselőtestülete, csupán néhány ujabb tétel beállításáról lesz szó és mintegy 250.000 pengő többletkiadásról.
A Jövő évi költségvetés összeállítása julius első feléig befejezést nyer és még Julluiban a városi kép/iselő-teslülel elé keiül.
Megcáfolták a temesvári konferencia bírét
Politikai szenzáció egy ármeatuitö társulat leiszámolásából
Budapeit, ralim a t lásokil fog folytatni. Illetékes helyen
Félhivatalosan megcálolták a Pesti Napli-Mik azt a hírét, mintha Magyarország, Románia és Jugoszlávia Temesvárolt nagyfontosságú tárgya-
megállapilják, hogy a három állam szakmegblzollai a lorontálmegyeí Haranka folyó ármenlesilő lártulat felszámolása ügyében jönnek össze.
Mérsékelt érdeklődés mellett nyilt meg a viliággazdasági konferencia
Oenl, mijua 4 A világgazdasági értekezletet ma délelőtt nyitotta meg Theunls, a népszövetségi lanács részéről kinevezett elnök mintegy kétszáz delegátus és nagyszámú közönség jelenlétében.
Theunls hosszabb beszédet mondott, amelyben üdvözölte a képviselt 43 állam delegátusait.
— Az értekezlet — folytatta a volt belga miniszterelnök — tutin nem annyüa pozitív eredményei révén, mint Inkább az illata elérendő utó-
hatások következtében tesz dönti fontosságú a nemzetek gazdasági szolidaritásának előbbrevilele leién.
Beszéde második részében az elnök az értekezlet munkaprogramm-lával és formális lermészelü kérdésekkel foglalkozott.
A megnyitó ülés nem nyújtotta a népszövetségi úgynevezett .nagy ülések" képét. Az ülés Iránt nem nyilvánult meg olyan nagy érdeklődés, amilyenre számítottak. A delegátusok padsoraiból az oroszok hiányoztak.
Zala-, Vas-, Somogy-, Tolna-és Baranyamegye fogorvosainak kongresszusa Pécsett
Három nagykanizsai fogorvos vett riszt a kongresszuson Elhatározták, hogy a legközelebbi összejövetelt Kaposvárott az ősszel tartják meg
Nagykanizsa. mijus 4 Annak Idején részletesen beszámoltunk arról, hogy Nagykanizsln a Magyar Fogorvosok Országos Egycsülelének alsódunánluli lióüja ötmegye: Zala — Vas — Somogy — Tolna- és Baranyamegyék fogorvosainak részvételével megalakult. Erdekeik és a fogorvosi ludomány előbbrcvíiel\'t lüzto ki célul az egyesület, mely megalikulása ulán azonnal intenzív munkálkodásba kezdeti.
Elnökévé az Egyealllelnek dr. Kánig József fogorvost választották meg, aki melleit a tisztikarban helyei foglaltak a rrfegyék logorvosai majd minden városból.
Most az egyesüld elérkezettnek látta az időt, hogy önállóan, mint testület összejöve-.elt tarlsoa. Pécsett gyűllek össze most vasárnap a fogorvosok, akik között Nagykanizsáról dr. Kinig Józsel, dr. Kahán Imre és dr. Ilaiser János logorvosok vet-
lek részt az értekezleten, melyen tudományos előadásokkal szerepelt két egvetcml tanár.
Az értekezletet, mely Igen népes voll, a pécsi egyeleml klinika kórbonctani előadó termében tartották meg. Dr. Sebestyén Károly a pécsi sebészeli klinika veielőfóorvosa, egyetemi magán\'anár, a foghúzás utáni komplikációkról és a sebészel és fogásra! együttműködésétől dr. Ora-vetz Pál az Országos Egyesület főtitkári (Budapestről kiküldött) a drezdai szociál-bigénia! kongresszusról
lartottak érdekes előadásokat.
Ezután az Alsódunánluli Fiók gazdasági és belsőügyclt tárgyalta az értekezlet, mely elhatározta, hogy a következő gyűlést a késő ősz folyamán Kaposvárott tartja meg és annak előkészítését dr. Kőnlg József elnökre blzla, ki a legjobb időpontban hívja össze a kongresszust.
A kongresszus lefolyása után az egybegyűllek meglekintclték Pécsen a polgári fiúiskola fogorvosi rendelőjét, mely felett elragadtatással nyilatkoztak.
Szerencsétlenség érte a Nagykanizsa—Marcali között járó antóbnszt
Tizenhat vásáros utas megsebesült — Az autóból! összetörött
Nagykanizsa, május 4 dombhoz ért él a lejtős uton lefelé
Ugy látszik a Nagykanizsáról Somogyba járó autóbuszokat állandó balszerencse üldözi, mert majdnem minden hélen történik valamelyik vonalon valamilyen szerencsétlenség.
Igy most legutóbb, tegnap 16 utasul indult elaztulóbusz N\'emcs-vld községből. A kormánykeréknél a tulajdonos: Szatmári József sofför ült. Amikor az aulóbusz a Marcali határában levő ugynevezelt Kanizsai-
haladt, eddig még m«; nem állapi-lolt okból az autóbusz felborult. Az utasok közölt nagy pánik tört ki. Mind a 16 utas megsebesüli, akiket aztán a vásárra Igyekvők szekereken szállítottak el Marcaliba.Weta Ignác nemesvidi lakos és Ágoston Ferencné súlyosabb sérüléseket szenvedtek.
Az aulóbusz égétzen összetört. A halóságok eljárást indítottak az autóbusz tulajdonosa ellen.

c alispán a városok szigorú ellenőrzését rendelte el
Bx4Uak8rn ayomozéa Indult moq a Jogoaulatlanul tartott fagyvarak fatkutaUaéra
Az alispán jelentése a vármegye helyzetéről
Nagykanizsa, mijus 4 Mdy Zoltán alispán most készült el szokásos Időszaki jelenlésével, amely a vármegye állapotával és helyzetével foglalkozik. Bidy alispán a jelentésében utal arra, hogy a legszigorúbb takarékossággal
sikerült a vármegye háztartásit egyensúlyban tartani, azonban a községek helyzete az ötven százalékos pótadó folytán rendkívül nehéz.
Noba a községi kiadásokai az egész vonalon erősen leszámították, sőt sok esetben tontos szükségleteket Is kihagytak, számos községnél még az ötven százalékos pitadó sem elegendő.
Bódy alispán ezért a belügyminisztertől a községek állami segélyezését és pólköllségvclések engedélyezéséi kérte.
Az alispán jelentése részletesen kitér Zalavármegye közbiztonsági viszonyaira.
Mindenekelőtt leszögezi, hogy az alsólendvai látásban a múltban eló-loidult vagyoncllenes bűncselekmények miall Szentgyö/gyvöigyön csendőrkülönítmény! Állíttatott fel. A csendőrség hatványozottabb közbiztonsági szolgálata már is érezteti hatását. A bűncselekmények majdnem teljesen megszűntek.
Szól és megemlékezik a közelmúltban az országos vásárok alkalmával törlént vakmerő országul! rablógyll-kosságokról, amelyeknek három zalai ember élete esett áldozatul.
Az alispin ennek folytán szigorúan kötelességükké lette az elsőfokú rendőrhatóságoknak, hogy a vásári rendészetre, a vásárokon megjOiUulú és a közbiztonságra veszedelmes és gyanús egyének megfigyelésire, ellenőrzésére és gonosztetteik megakadályozására különös gondot fordítsanak. A kóbor cigányok garázdálkodásainak meggállása céljából újból
elrendelte a kőborcigányokra vonatkozó rendeletek legszigorúbb végrehajtását.
Különösen korlátozni kívánja óz alispán a vásárokra való folytonos kóborlásaikat és ezért a cigányok vásárokon csak megokolt cselben és bizonyos korlátozással a szükséges csendőri felügyelet melleit vehetnek részt.
Az alispán egyúttal a jogosulatlanul tartott és elrejtett fegyverek felkutatása Iránt széleskörű és szigorú nyvmozást rendelt el
A Jelentés szerint a folyó évben január 1-től március 31-ig Zalavármegye lerfllc\'én 2692 ember születeti, 2168 meghall vagyis a természetes szaporodás 614 lélek. Sajnos
a halálozás magasabb a születések számánál.
Nagykanizsán 50 lélek apadást mutat ki.
Az állategészségügy a megyében igen válságos a mételykór mlatl, melyet — a jelentés szerint — csak vizszabjlyozással lehet radikálisan orvosolni.
ZALAI KÖZLÖNY
1827 málus 5.
A koma esete a komával vagy a részeg emberek kOzStt is vannak Önzetlen barátok
Nagykanizsa, niá|us 4
Április egyik vasárnapján kii kanizsai földmlves, Poszavecz József is Bagonyl Ferenc; mivelhogy kedvük kerekedett egy kis mulatozásra, elmentek egy Kazinczy ulcai korcs-mábi, abol alaposan felöntöttek a garatra. Már dél felé Járt az Idő és a két busuló magyar efött hol megtellek, hol kiürültek a boroskancsók.
Végül Is, mert hogy delet haran. górtak és ax asszonytól (mf tűrés, tagadási) féltek: ha késón mennek ebédhez, kikapnak, elhatározták, hogy hazamennek. Hösl elhatározásukat, mivel ezt az ö részükről, akkori állapotukban hősi elhatározásnak lehet nevezni, tett követte. Ahogyan lettnek lehet nevelni azt, hogy kikászálódtak a korcsmából és Isten segíts meg, ,Te is támogas komám I" megindultak a Kazinczy utcán be a város fdé. A komák lassan-lassan elbotorkáltak a plébánia templomhoz futó fasorig, de ott Poszoveczet annyira elhagyta az égvilágon, minden ereje, hogy lefeküdt a Ilibe és nem volt hajlandó, vagy nem tudott egy lépést sem tovább tenni.
A templomból ez idöláj özönlött ki a sok uép, akik közül természetesen hamar több kíváncsiskodó körülvette a földön heverő embert, aki mellett őrangyalként állott komája Bagonyl Ferenc.
Rendőr Is előkerült a csődületre és felszólította a földönbeverö embert, hogy szedje össze magát és álljon odébb. Am de ezt könnytl volt kimondani; Poszovecznek pedig nehéz volt megtenni. De meg a komája, aki látta, hogy a komája, (mert kölcsönösen koma-viszonyba voltak) már az igazak álmát alussza és teatét lelkét átadta az édespihenésnek, a rendőr nógatására, csak nagyokat horkol, közbelépett és kijelentette a rendőrnek, hogy az .kedves Jó komá|át, ezt a csendesen pihenő embert" megzavarja álmában.
Erre a rendőr igazoltatta az őrangyalt, aki ezt is megtagadta. Sok alkudozáa ulán ugylátszik az alvó koma mámora is elszállt fejéből, mert csodálkozva ébredezni kezdeti:
— Hol vagyok, koma? — kérdezte, de a rendőr láttára már gyorsabb tempóban következett be az Ulumlnált állapotból a józanságba való visszajutása.
Végül is óriási csődülettel kisérve megindult a menet, melyben a rendőr a két komál kisérle a rendőrségre.
Az utózöngemény ma zajlott le a kihágási biró előli, aki a rendőrrel szemben szálló Bagonyl komál 40 pengőre, a Poszovecz komát pedig botrányos részegségért hat pengő pénzbüntetésre Ítélte.
napi hírek
BAPIKEHD Május S, csütörtök
Rónwl katolikus: V. Piul p. Protestáns: Gottharrl. Izraelita: lUr hó 3.
Nap kel revgel 4 óra 33 perckor, nyucszlk délután 19 óra 16 perckor.
Városi Szfnháx mosl elóedisil 5, 7 ás 9 órakor: tlen-Hur, történelmi lilra.
— A miniszterelnök Budapesten veszi át Zalaegerszeg díszpolgári oklevelét. Gróf Bethlen István értesítette Zalaegerszeg városát, hogy a díszpolgári oklevelet nagy elfoglaltsága mlalt nem Zalaegerszegen veszi át, hanem Budapesten. E célból azl egy nagyobb küldöttség fogja felvinni a nyáron a miniszterelnöknek Budapestre
— Bobest Mátyás tábornok. A kormányzó wylhaval vitéz Bobest Mátyás vámőrezredest, a kaposvári vámőrkerülel parancsnokát, aki Nagykanizsa urf társadalmának általános közkedvell6égét szerezte meg magának itteni állomásparancsnoki működésének ideje alatt, május 1-1 ranggal tábornokká léptette elő.
— Kedves kanizsai meglepetés a Societa Polifonica Romana karnagyának. A földöntúli gyönyörűség szinte lázas exlázisa (ez-egyszer — ugy érezzük — nagyon ószlnle a .földöntúli" jelző) annyira úrrá lelt a Societa Polifonica Romana 60 tagu kórusának kedd esti templomi hangversenye ulán a résztvevő közönségen, hogy még 24 órával utóbb Is lépten-nyomon erről hallunk beszélni, kivétel nélkül a legnagyobb elragadtatás és csodálat hangján. Igy ma tudluk meg, hogy maestro Raffaele Casimlri, a néhány éves énekkar világhírű karmestere egy kedves ajándékkal távozott cl Nagykanizsáról. A hangversenyt követő kedélyes vacsorán dr. Krátky István főjegyző és Eberhardt Béla főigazgató is résztvetlek. Utána megjelent a plébánián Sterneck Zsigmond, a kanizsai zenei élei kiváló szaktekintélye. Slemeck a hangverseny hatása alatti spontán lelkesedésből, olasznyelvü hazafias beszéd kíséretében átnyújtotta Caslmirinek emlékül azt az ébenfa, rokokó ezüsldiszi-léses karmester-pálcát, ami! 30 év elölt ünneplés középponljában kapott Nagykanizsa közönségélöl s ami az idős kanizsai muzsikus legszebb emlékeinek őrizője voll. Castmiri meghatottan mondolt köszönetet a kedves figyelemért, ami szerinte is alkalmat nyújt arra, hogy az olasz-magyar dalkullurának Nagykanizsa legyen egyik összekapcsoló állomása.
= Olcsó cipő, tennis, sport és utcai használatra, gumml talppal, női szám 4-60, férfi 5-05 pem>ö, kitűnő viselet, tartós, kapható: Szabó Anlal sportüzletébcn.
— A megyei háziipar megszervezése ügyében, melyet Győmörey György főispán indított el, most értekezlet voll a zalaegerszegi megyeházán, melyen elhatározták, hogy megalakilják a háziipari szövetkezetet. A szövetkezel elnöke Bidy Zoltán alispán lesz. A célja az lesz a szövetkezetnek, hogy a háziipar a megyében Intenzivebbé legye és a termelt munkáknak értékesítését előmozdítsa.
— Az Ipartestület május havi elöljárósági ülése. A nagykanizsai Ipartestület mosl tartotta meg má|us havi előljárősági üléséi Bazsó József elnöklete alatt. A napirend első pontjaként az elnök 14 felszabadítóit tanoncnak hazafias beszéd kíséretében álnyu|lotla a segédi levelel. Majd meleg szavakkal elparentálta a teslalel kél halottját, Pintér Islván fegyvermestert és Mlltényl Sándor cipész-mester, kanizsai tagokat. Mindkét temetésen az elöljáróság is részt vett. A Mlllényi-család 50 pengői adott a .Menház" céljaira, inig az Ipartestület koszorumegváltás elmén 50 pengői a jótékonyság oltárára Juttatott. Vékdssy Károly beszámol! a légla-akdő állásáról, a befolyt ősszegről. Neusiedlcr Jenő jegyző az Ipartestület roult havi számadásait és pénzügyi jelentését terjesztette be. Pinlarlcs Márton szakosztályi elnök szóvá teszi, hogy a városi tanács a kirakó (vásári) iparosokat az uj vásártérre akarja kihelyezni. Ez ellen az Ipartestületnek óvást kell emelnie. Bazsó elnök az érdekelt Iparosság megnyugtatására kijelenti, hogy a csütörtöki közgyűlésen napirend előli ebben az ügyben meginterpcllálja a polgármestert. Eiután több belső űgy került lelárgyalásra.
— Kereteztessen és üvegez-tessen legolcsóbban PUM-nál Király-utca 10.
Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A balatoni Baross hajó kivénült A magyar tenger egyik legrégibb gőzhajóját, a Barosst, utolérte a kiöregedés végzele. Eladlák, szétbontották. Nyolcvanmillió koronáért, azaz 6400 pengőért vásárolla meg egy fővárosi ócskavaskereske-delml cég. A szélbontást mosl fejezték be a siófoki kikötőnél, ahol roncsai az egész parlmentét belepik. A hatalmas, kélkazános, hajókerekes, közismert öreg hajó 45 éven ál küzdött a Balaton hullámaival. Aman-csies Anlal Oreg parti kapitány ezen a hajón élte le úgyszólván egész hajóspályáját.
— Vízvezeték és csatornázás Tapolcán. A tapolcai képviselőtestület legutóbb tartott ülésén foglalkozott a csatornázás és vizvezeték kérdésével és elhalározta, hogy a tervek kidolgozására egy bizottságot alakit, mely a csatornázást és vízvezeték bevezetését előkészítené.
— Asztma és szívbetegség, mell és tüdöoal, görvély- és angolkór, pajzsmlrlgynagyobbodás és golyvaképtód és eseteinél a természetes .Ferenc József* keserűvtia gyomor és belek emésztőképességél kedvezően növeli. Európai és amerikai klinikusok sorvadásos egyéneknél lapasztalfák, hogy s betegség kezdetén jelentkező székrekedések a Ferenc József viz használata folytán lényegesen enyhültek. Kspható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlclekben.
— Rendbehozták a szakadó Drávapartot. Ismeretes, hogy a Dráva a mult évben és iz Idd tél folyamán erősen megrongálta a partot. Vizvár határában nagy földdarabokat szakilott le a somogyi oldalból és sodort át a lulsó partra. A veszély elhárítására a kormány Is akcióba lépett s utasította a nagykanizsai folyamm/rníkl hivatalt, hogy a szakadó partot hozassa rendbe. A folyammérnöki hivatal elegei leti a rendeletnek s teljesen rendbe is hozatta a Dráva-partot Vízvár határában.
— A zalamegyei kéményseprési kerületek ügye. Zalavármegye törvényhatósága tudvalevően határozatot hozott, amely az eddigi 13 kéményseprői kerületet 15-re szaporította. A határozatot egyes járások kéményseprői, igy Nagykanizsáról Is megfelebbezték. A kereskedelmi miniszter erre felhívta a soproni Kamarát véleményezésre. A Kamara a lelebbezések eiulssilását és a vármegye határozatának Jóváhagyását Jsvasolla a kereskedelmi miniszternek.
— Vincellériskolát akar Ta-polcza. A Balaton egyik legjobb bortermő vidékének, Tapolczának, már régi óhaja, hogy vincellériskolát állítsanak fel. Ebben az ügyben most ismét megindult a mozgalom. Tervezik a tapolcaiak, hogy a megyegyűlésen aTapolczán felállítandó vincellériskola ügyében egyik bizottsági tag fel is szólal.
— Gyorsíró verseny. A kaposvári gyorsírók felkérésére a Gyakorló Gyorsírók Társasága elhatározta, hogy május 14-én Kaposvárott nagyszabású gyoreiró-versenyt rendez. A verseny két napon át tart és annak keretében a Gyakorló Gyorsírók Társasága a városháza dísztermében díszközgyűlést tart.
= Figyelmeztetés a vendéglősök és ásványvízzel kereskedők részére I A napokban egy ismeretlen egyén több vendéglőben olyan hireket terjeszteti, hogy a regedei viz árusításáról lemondottam. Minthogy ez szemenszedett valótlanság, kérem az igttt tisztelt vevőimet, hogy az illetőt ismétlődés esetén személyazonosság megállapítása végett a legközelebbi rendőrnek átadni szíveskedjenek. FlehcAadcer Ignác.
Bizonyít ék hiánya
Biró: Felmentem magát, mert nincs élig bizonyíték, hogy látták a bankban.
Tolvaj: Köszönöm biró ur. És a , pénzt megtarthatom ?
VÁROSI SZIIiHAZ
május hó 5. és 6,
BEN HUR
Előadások
5, 7 és 9 órakor.
1927 május 5.
ZALAI KÖZLÖNY
FILM SZEMLE
Ben Hur
fclég tokáig várt Nagykanizsa közönsége erre a filmre, ami most négy napon keresztül az első hatalmas a kanizsai tömegeket is megmozgató film-sikert Jelenti a Városi Szinház uj mozgóiában, ahol eddig minden előadása tömeges látogatottság mellett pergelt.
A Ben Hur monumentalitásában, megrendezésében tipikusan amerikai. Teljes egészében sokkal inkább a technika és rendezés bravúrja, mint film-szinmovészet. Lewls Wallace regénye, a loll korlátlanabb lehetőségeivel, mélyebben szánt története embereinek megrajzolásakor, mig a film inkább (ebben is stílszerűen) a hatalmas nép-egységek karakterét tolja előlérbe, ezt Is azonban lenyűgöző erővel gyűri maga alá a Krisztus születésétől haláláig terjedő esztendők korképének külső ábrázolása. Ebben aztán olyan tökéletes, korhű, minuciózusán pontos és kápráztatóan nagyszerű képet kap a néző, aminőt hasonló lárgyu nagy filmeken még nem láttunk.
a film kritikai méllatása a Ben War-ral kapcsolatban másról, mint rendezésről nem is beszélhet. Ra-mon Novarro helyeit játszhatta volna akárki a címszerepet, lehetett volna valamivel jobb is, valamivel rosszabb Is, de a fűm hatásában (amely — — különösen a verseny izgalmas képeiben — sokszor taps és lábdo-bogásig hozta exlázisba a közönséget) semmit nem változlalolt volna.
A regény-téma hol megdöbbmtő realizmussal, hol már a raflináltsá-gig baáttitott .szép" jelenetekkel kelült vászonra. Ei azonban szükséges Is némileg, meri a torlódó tömegjelenetek, a gálya-harc és a kocsiverseny monstruózus, idegfeszítő, talán kissé (a jó téma és horribilis költséggel járó építkezések kihasználása kedvéért) hosszura Is nyúló jelenetei, az óriási statisztéria nyüzsgő totál- és second-planjai, a keresztény és pogány párhuzam közé ékett zsidó heroizmus hármas irányvonala, a nagy történések szakadailan-sága elfárasztanák a nézőt a film technikai változatossága nélkül. Különösen megkapó a Megváltó szerepeltetése. Minden hozzá kapcsolódó jelenet, Bethlehemtől a Oolgotháig már azzal kiemelkedik, (a film-esztéta tetszésével ugyan aligha találkozva), hogy a film többi részeitől elűlöen: színezve van ; maga a Megváltó pedig, gyönyörűen eltalált rendezői megoldással, soha a filmen nem látható, csupán a keze mozdulása, egy-egy szilhuelt vagy a tömeg mozgása Jelzik Jelenlétét. Általában véve a rendezői ízlés az egész film-óriáson domináló. A legdurvább reálizmussal aláfestett jeleneteket is ugy tudja teljes hűséggel megrögzíteni, hogy ami azokbol az idegeket »gy jóizlést sértené, azokat sem hagyja ki, de elmaszkirozza, megrázó erővel sejteti azokat (pl. az agyonvert gályarab hullájának el-vonsrolása.)
Fred Nlblo gigászi és alapos munkái dobott ki a világ film-piacára, rendezői zsenialitásának ragyogtatá-sára bőven nyilt tere s ebből minden talpalatnyit ki is használt, az utóbbi évek legnagyobb tömeg- sikerének babérjait szerezve meg az egécz világ tnozi-közönségélől. (bl)
3 Zsák, ponyva és zslnegáru valamint szabó es kárpitos kellékek legolcsóbb gyári áibm kaphatók Artner és Kelemen cégnél.
RÁDÍÖ IŰSÖB I SPORTÉLET
Május !í (csütörtök)
Budapest 9 30 Hirek, tőzsde. II Gra- i malonzcne. 12 és 3 Hírek, tőzsde. 4 Sze- ( derkényi Anna felolvasása. 5.10 Kamara-zene. 6.20 Magyar Halhatatlanok XXX. estje. Jókai Mór emlékünnepély. 050 Rádiő hírek. 7.30 Elóadáf a Stúdióból: , .Válás után". Bnhózat 3 felv. Irta Uisson. Utána hirck. 10 Cigányzene.
Bécs, Orác 11 Népszerű zene. 115 Hangverseny. 7 Higiéniai előadás. 7.30 Angol lecke. 8.05 Kamarazene. 9.15 Ta- j vaizi dalok és énekek.
Berlin, Stettin 12 30 Mezőgazdaság ■ 4.30 Népszerű zene. G.30 Zenei előadás. | 8.30 Bécsi dalok és operettrészletek. — J Utána Jazz-band.
Barcelona 7.45 Tánczene. 10.20 Hangverseny. 10.45 Részletek Alvarez vígjátékából. 11.05 Népszerű zene. 11.25 Szimfó-nikus zene.
Brünn 12.15 Hangverseny. 7 Szólista zene. 8 Rádiószkeccs. 8.30 Olasz opera- l áriák. 9 Katonezene.
Frankfurt. Cassel 1.30 Gramafonzene. 4.30 Szimfónlkus zene. 7 30 Dante .Divina Commedia\'-jából. 8 Operaelőadás. Strauss: .Elektra*. Utána tánczene.
Hamburg, Bréma, Hannover. Klel > 12.30 Népszer zene. 4.15 Rajnai dalok, j 4.15 Kiél: Népszerű zene. 5 Tánczene. 6 Vidám hangverseny, ti 50 A nő a tudományban és művészetben. 7.10 A nők | sportja. 8 Rádiókabaré. Utána lazz-band.
Langenberg, Dortmund, Műnster 11 Kísérleti leadás. 1.05 Hangverseny. 20* | Asszonyoknak 6 Népszerű zene. 8 30 Vesztfáliai o.f, zene. 10 30 Népszerű és tánczene
Lipcse, Drezda 12 Gramafonzene. 4 30 Népszerű zene. 7.30 Mozart .Figa\'ó házassága* c. 4 felv. operi|a.
London. Daventry 1 Gramafonzene. 3 Istentisztelet a westminsteri apátságból. 4 Kamarazene és vegyeskar. 6 Jazz-bai.d. 6.20 láuczenc. 8 és 935 Szimfónikus zene. 10.30 Jazz-band.
Milánó 4.15 Jazr-band. 5.20 Gyermekdalok. 8.45 Hangverseny. 10.45 |azz band.
München, Nürnberg 12 30 és 4.30 Hangverseny. 7.30 Silmfónikus zene. 8 30 Müncheni képeskönyv, kötemények, dalok és zene. 10.40 Siimfónlkus zene.
Prága 5 Hangverseny. 8.40 Szimfónlkus hangverseny. 9.40 Rádiószkeccs. 10.20 Tánczene.
Róma 1.30 Népszerű zene. 5.15 Jazzband. 8.45 Olasz est, szimfónikut zene, utána részletek Pergolési U Serva Pad-rona c. operájából.
Vd&jtArAa
A n-igykanizsai raeteorologlal megfigyelő jelentése: Szerdán ű Mmérsék-ití Reggel 7 órakor 4-15-4, délután 2 órakor+21-8, este 9 órakor +162.
FtlhAut: Reggel és délben kissé borult, este borult, eső.
S&l\'tilny. Reggel Délkelet, délben és esle Délnyugati szél.

A Meteorológiai Intézet jelentése szerint bizonytalan, de inkább száraz idő, hócmclkcaésscl.
Jó asszony
— Hallom, hogy megházasodtál és hogy a feleséged wgy szerű asszony.
— Ugy van. Mindenben otthon van: a társaságban, a színházban, a zenében. Csak odahaza nincs sohasem olthon.
A kanizsai leventék folyó évi mezei futóversenye
Száz leventeifju futó vesz részt a vasárnapi versenyen a Zrlnyi-sportpélyán
Nagykanizsa, május 4
A két nagykanizsai L«:ventc-Egyesület és a Szent-László cserkészcsapat levente-osz\'álya lázas előké-ízdleieket tesz a közelgő vasárnapra. A város testnevelési bizottsága ugyanis május 8 án délelőtt 11 órakor rendezi a Zn\'nyi sportpályán a folyó évi mezei levente futóversenyt, amelyen közel száz levente-futó fog részt venni.
Dijak: öregeknek 55 kilométer, ifjaknak 3 kilométer.
Indítás és célbtfulás a Zrinyi spotpályáról.
A verseny előtt a honvédzenekar és több szavalat fogja a közönséget szórakoztatni. Belépődíj nincsen.
Miután a versenyre külön meghívók nem lesznek kibocsájtva, a város testnevelési bizottsága ezúton hivja meg Nagykanizsa város közönségét, az összes hivatalokat, egyesületeket és sportalakulatokat a vasárnap délelőtti levente mezei futóversenyre.
(Kocsi és Lóverseny lesz Kaposvárott) A Somogy—Zalai Lótenyésztő és Lovassport egyesület clhitározta, hogy junius 26-an Kaposváron nagyszabású kocsi és lóversenyt rendez. A nevezési zárlat junius 16.
I0Z6ÓSZIIHÁZAX
Városi Színház mozi előadásai 5-én és 6-án 5, 7 és 9 órakor: Ben Hur. Főszereplők: Ramon Novarro, Prancis X. Bushman, Miy Mc. Avoy és Belty Bronson. Rendezte: Fred Niblo. Magyar dramaturg: Fodor Sándor. _
Keszthelyi Uránia csütörtökön: Kán leányai, (Kaukázusi boszorkány) 7 felvonásban a vad kaukázusi ní-pek között.
Majláth pGspök jubileuma Erdélyben.
Kolozsvár, május 4. (Éjszakai rádlőjelentés) Erdély egész katolikus társadalma meleg ünneplésben részesítette Majlilh Károly Gusztáv Oyula gyulafehérvári püspököt 30 éves püspöki és 40 éves áldozópapi jubileuma alkalmából.
DAEUVÁR iszapfürdő
Radioaktív 38—50 °C. lokos rrelegforrások. Beudkivili gyógyhatás: Hői bajoknál, reumánál, Ischiásnál, vérszegénységnél Kellemes nyaralóhely! Egész éven át nyitvaI Kedvező vasúti összeköttetések! Mérsékelt árak! Főszezonon- kívül nagy árengedmény. Vízum kapható akadálytalanul az
SHS. konzulátusnál, a vizűm ára mindössze D.n. 10 — Prospektust kívánatra usd fürdöigazgatóság.
FUIAMIN
poloska
a közkedvelt
és molylrtószer!
Potóotöl irt I Kellemes szagul Biztos hatásul
Nem piszkít I Olcsói
Számos hatósági elismerés 1 »»» Háztartási üveg ára : P 1-20 Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és szaküzletben 1__
KŐZGAZD1SÁ8
TflSlI
Túlnyomóan Itnyha volt az irányzat a külföldi tőzsdék irányzatának megfelelően. Bécsből ugyan kezdetben szilárdságot jelenletettek, de a piac később ott Is csendessé vált. A leglanyhább értékek a bányapiac papírjai és a vaspiac értékei voltak. A lanyhább irányzat alól való kivételképpen jobban tendált a vaspiac néhány papírja egy-két nyomdsérték, Fiumei rizs és Felteo. A forgalom az egész tőzsdeidő alatt szűk keretek között mozgott.
Pirta 20*37, Union 25-26U, Newyork SI9-V. BrUael 72 29W. MU.no 27*47t/l, Amitcídira 20Í-0O. Bettin 123 19. Wien 73-2IW, SotU 375. Prigl 15*40. V«n4 58 12\',\'.. Budipeit SÓ-SÓ, Belgrád 9 13Vl. BukarEat 3-30.

valutAk
toll. 27-82-27-98
Iga fr. 79-57-79-89 _ 5k. 1692-17*00 Din k. 152 70-153-35 Dinár 1002-1008 Dollii 571.00-573*40 Francia ti 22*55-22-85 Holt. 228-90-229-30 Lengyel 63*35-64*85 U! 3*53-3 68
Léva -•--•—
Líra 29 80-30Í5 Márka 135*55-136*05 SchtlL 80 50-80-85 Nocvtg 147*70-148*35 Svájci I.U005-II045 Svéd k. 153 00-153*65
DEVIZÁK Amit. 229-02-229*72 Belgrád 1004-1008 Berlin 135*66-136*06 Bukarest 3*41-3*51 BrtUuet 79*60-79*85 Kopenli.152-89 153*25 Oulo 147-80-14825 London 27-81-27-89 Milano 29-95-3035 Newyork 572*35-4 05 Párta 22-37-22-52 Prága 16-95-17-00 Swfli 412-4-16 Stockh. 153*10-153-55 Varió 63*50-64*70 Wien 80*60-8085 ZQitch 11007-11040
Terménytőzsde
Buu ttanv. 75 kg-oi 34*35 -34 63, 76 kf-os 34 85—35 10 77 kg-oi 35*10-35 55. 78 kfoa 35 55 -35-67, egyéb 75 kt-oj 33*65—33^5, 76 kg-oa 34-00 -31*40, 77 kg«» 34-40 - 34 70, 78 kg-Oi 34*80-3*510, rozs 30*20- 30*50. UUnalaj-ima 24 00—24*30. aOrirp. 25*50-26*50, ub 24.00-24 20, tengert 2150 -21*80, buukorpá 19*50-19*70,ktjlea -*— -■—.
Feltoltál 2309, melybOl eUdatllnul vtnsa-oiradt 1434 darab. KWrendti t\'76-t\'SS, uedett 1*70—1*74. aeedett kilép I SO— 1*64, könnyű 1*40—1*48, eladrendu 0r« 1*60—1*64, miiodítndu 1-48—1-52. angol atttdó 1*65—1*84, (Mloniu nagyban 1*80— 1*84, tsü 204—2^)8, lehúzott huj 1*92— 2*16. lUtonn&s Kísértés 200-210. Ai irányzat lanyha.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Egy aggódó polgár. A fiumti kérdés és a kanizsai gazdasági kapcsolatok relációját nem lehet abból a szempontból bírálni, hogy Kanizia utcái kUnkerrel vagy má»sal vannak-e burkolva. Még ha váro-sdnk egyéb elmaradottságait is felsorakoztatta volna hozzászólásában, akkor is fenntartjuk azt az álláspontunkat, hogy a fiumei kapcsolat csak üdvös lehet városunk gazdasági életére. Az az olasz kereskedő, aki itt megfordul, nem a klinker vagy aszfalt, kanem az üzlet kedvéért jön. S ha jönnek és minél többen jönnek, akkor rövidesen uj vérkeringés indul meg a kanizsai életben s épen ennek az uj vérkeringésnek ereiével majd a klinkert is előbb lehet aszfalttal felcserélni. Épen itt rejlik az őn aggodalmainak logikai tévedése.
R. P. (Keszthely) A Heliconia cserkészeinek avatásáról irt cikket olyan későn küldték be, hogy nem közölhetjük.
F. m. Nem közölhető.
Sz. J. Sorra kertll.
Kfedla: Zrtsyi Jtomtítfa k KSayi-
ZALA! KÖZLÖNY
1927 mátus 5.
áPBÓaiíSETteS
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb belüból álló szó két szónak szimitlallk. Minden további *zó dija 5 flll. Vasár- és ünnepnap 5©Vo felár, szerdán—pénteken 25% lelár. Állást kereióknek 5<Wo engedmény. A hirdetési dij el«rs tlxétend*.
Mlelótt vlzwezotékét lakásába bevezettetné. kérjen ajánlatot Frisoz Jon« vízvezeték felszerelési, iűrdó- és cgéazséR-ügyi berendezési vállalatától Erzsébet-tér 2. ___ J723
„Szorgalma*" Jeligének levele van
a kiadóban.___
~Tanono fizetéssel felvétetik - Papn Oszkár cipésznél, Magyar utca 6. 1650
Bútorozott szoba két fiatalembernek kiadó. Esetleg ellátással. Cim a kiadóban.
1767
Kiadó három srobás urilakás. azonnal
elfoglalható. Józsi fóherceg-ut 78.__1772
Endllxést méterszámra vállalok. Ügyes tanulóleányt felveszek. Welsz Viktoiné nói-szabó. Kinizsi-utca 21. 1754
Fóuton egy üzlethelyiség kiadó. —
Cím a kiadóban.____1741
Raktárnak, va*y műhelynek alkalmas helyiség, valamint pince íltdó Deák-tér 2. 1782
Máriatelspan, közel az állomáshoz, vlzptrton. két s:oba, elószoba. veranda, konyhthasználatfal, lürdószezonra kiadó. Ugyanott \' emeleti egy szoba, nyitott ve-randi, konyhahasználattal augusztus 1-lg kiadó. Megtudható a kiadóban. 1783
Május 15-ére egy mindenes Kattanó és egy takarítónő a délelőtti órákra felvétetik. Cim a kiadóban. 1785
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerőseimnek és jóbaiátaimnak, kik felejthetetlen drága j<5 feleségem elhunytával mely fájdalmamban velem részvéiükkcl osztozkodtak, ezúton mondok hálás köstflnetet.
Nagykanizsa, 1927.. május 4
Mlkó család.
— ha lesz és győzni akar, huroztasson Vágó Endre illatszerlárában Fóut 14., ahol Kertész Tódor sportáruház tenniszütó lerakata van nagy választékban. jr<%
Értesités!
Van szerencsém a nagyérdemű vevőkőzőnségnek tudomására adni, hogy megérkezett hozzám a lee f\'nomabb kQKOIdi avédgranit márvány síremlékek éa sírkeresztek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelben
Továbbá temetői összes munkálatokat elvállalom ugy betübevéséat és aranyozást szolid és pontos kiszolgálás melleit.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szives parifogását, maradok
teljes tisztelettel KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrínyi Miklós-utca 4.
(Dr. Hoch ügyvéd-biz, Petrics korcsmával szemben)
Ajánlunk
rézgálicot 99°
250 kilós hordókban és 100 kilés zsákokban s/álti.va a helybeli raktárunkból.
Schwarz és Tauber Nagykanizsa
gyarmatáru nagykereskedők 996 Alapítva 1856.
Fotóamatöröknek
Agfa és Kranz lemezek, Seltona angol 0ns?ini*z6. Satrap, Agfa, Rembrandt
napfém-, Satrap, Agfa, Mimosa és Kodura gáifény-papiiok, mindennemű fotóvegyszerek és felszerelési cikkek nagy raktára. Ismertető könyvecskékkel és útbaigazítással díjtalanul szolgálunk.
Fischel Fülöp Fiai
Nagykanizsán. ,«r
Nagy budapesti gépgyár
Zalavármegye területére üilcthelylséggel rendelkező és műszaki képze trérgel bíró
képviselőt keres.
Ajánlatokat referenciák megadásával .Oépgyár 64" jeligére
Blockner I. hirdető irodába Budapest, IV., Semmelweis* u. 4.
kérjük. im
Alkalmi vétel!
Eladó 6 darab leljesen uj. erős papiclemezből készült, 45 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas dobo kihúzható iiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdájában.
Szarvas szálló épület
aillllllllllimilH,\'»"»
i OLCSÓ j RÖVID DESZKA
Z V<". s,v* és iV vastagságban,
• 1-50-350 méter howzuftáfiban a
normál deszkánál
t 200|o-kal olcsóbb ]
• JV\'-os keakeny deszka, A méteres, J J ládakészitéshcz ós alsó incnyezet * m deszkázáshoz alkalmas. f
2 Állandóan raktáron nagy választék- 2 S ban deszka, léc és faragott fa * minden méretben, j
• Oltott és.oliatl.in mész, cement, szeg, • § drol, szigetelő lemez, kátrány- és bőr- t Z fcdéllcmez, kátrány, carbolineum, me- $ X nyezelnád, betongömbvas, beton- *
kavics, drávai homok. 9
{ VÁROSÉPÍTŐ X
1 ÉS IPARI ÉPÍTÉSI R-T. X
2 NAGYKANIZSA S
• Vir-ut E. T.l. 3-84. S a a Transdanubia malom melleit X a >";» •HHIUISHMHHSttMal
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a I. közönség szíves ludomisára hozni, hogy Nagykanizsán, Főnt 6. szám alatt
SÍI
létesítettem Elvállalom ugy a napi szemét kihordását, mint a gödörboli elszállítást a legolcsóbb árban.
Szives megbízást kér 1771 KOCH GÉZA. Főnt 6.
Pártoljuk a helyi ipart!
Van szerencsém a nagyérdemű közön-séc becses tudomására hozni, hogy a fonottbutor műnkét műhelyembe bevezettem. Jótállással készítek
előszobai és kerti = bútorokat. =
Székeket már 10 Pcnyótöl.
F.gy éven belüli hibákat ingben megjavítok, úgyszintén nádsrókek be-fonását vállalom. Tisztelettel
ILI ÉS JÓZSEF
k9,ár!oa>(i t.aoltbalor ktuttS 1») Zrínyi /Clkló.-u. 22
Szarvas szálló épület
NAGY ALKALMI VflSflR
a legújabb dmatu
gyermek, nöi és férfi
harisnyákban, soknikban
glace-mosóbör és divatkeztyükben kötött árukban.
Nagy nyakkendő vásár.
Mielőtt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
Kerti magvak
Nüvényvédulmiazerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
(szupitfoszlál, cbilei salétrom,
mésznilrogén, kálisí) (KOlön műtrágya keverék virág és C£erépnövények részére) kaphatók:
Ország és Widder
aa Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
• •
Fejtsétek meg ezt a rejtvényt!
a a a
szó
■A
v Ge
\\ megfejtést küldjétek be a
„TÜNDÉRVÁSÁR"
kladóhivatalábt Budapest, V/B„ Akadémia-utca 10.
A megfejtők között sorsolást rendezünk. Minden megfejtő nevét leközöljük a
TÜNDÉRVÁSÁR"
legközelebbi számában, éppen ezért kisérjétek figyelemmel a „TÜNDÉRVÁSÁR"
következő számalt. Ha nem ismernéd még .TÜNDÉRVÁSÁR" képes heti gyermeklapot, még ma okvetlen kérj a kiadóhivataltól
ingyenes mutatószámot
Előfizetési ár negyedévre csak 1 Pengő 20 fillér. Egyes szám ára 10 fillér és mindenült kapható.
A REKLÁMl
Állandó, éezszerQ és OQyss
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, ipari-vállaiatnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme. \\
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalaténál
BUDAPEST, vn., Erzsébet-köret 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odesdó lelkiismeretességgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is külföldi lapokban és naptárakban.
SbSlÜ
Költségvetések és - Telefoni tervezetek Ingyent J. I2I-»1
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykauúsán. (Nyomdavexslö: Ofcnbeck Károly.)
87. évttlyam, 102. Mám
Nagykanizsa, 1927 május 6, péntek
Ara 14 fllíér
POLITIKAI NAPILAP
j..ih.i>W« b ktaHlihala] Páol í, t Kctríbdyi BfaáadáMvaM: Klataludy-u. 1
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
laleruiban-tcleloa: Nagykaniaaa 71. aim. Elétizelésl ára agy hóra 2 pengi 40 flIMr.
Holtan kerítette kézre egy zászlóalj katonaság a hírhedt oláh haramia vezért
Bukarest, május 5 (Éjszakai rádiójelentés) Egész Romániának nagy bűnügyi szenzációja van. Nlkuilcát, a hírhedi is évek óla garázdálkodó haramia-vezért sikeiutl kézrekeriteni Igaz, hogy csak halva. Az esel részletei eléggé izgalmasak.
Targul Neamt városkában egvik külvárosi korcsmábin négy cstndőr lelent meg tegnap este és nagy muta-tozísba kezdték. Szórták a pinzl és vadul énekeltek. Egy Slnger Mindet nevü (uvaroa arra ment és kíváncsiságból benézett a korcsmába, ahol az egyik csendőrben ijedten ismerte lel Nlkullcát, a hírhedt rablóvezért. Észrevétlenül ktsompolygott Slnger a korcsmából, elsietett a rendőrtégre, ahonnan viszont a csendórségre küldtek segítségért és Igy egy nagyobb számú sarnalalom körülvette a korcsmát. Eev rendőr e\'öre bíhjtolt a korcsmába, de Nikullca, mikor látta, hogy veszélyes számára a belyzet, habozás nélkül a rendőri egy lövéssel megöltp.
Ádáz tűzharc keletkezett a korcsmába szorult rablók és a karhatalom között. mely tObb mint két órán át tartott. Több rendőr és csendőr megsebesült. Végnl is két banditát sikeralt vasraverni, de Nikulica elmenekült a közeli erdőbe, ahová azonban az ekkor már egy zászlóalj katonasággal megerősített karhatalom tovább üldözte. Lassan körülfogták az egész erdői és több járőr elörehuzolt fegyverekkel behatolt a síimbe, ahol csakugyan rábukkanlak NiVulicára és társára. A járőr véze-tője, egy káplár, felszólította bsnda-vezér Nikullcál, hogy adja meg magát. Ez azonban azzsl felelt, hogy a káplárnak halálos golyói küldött. — Erre a játőr a menekülő bandliák után Sortüzet adott le, amelyből halálos golyó érle Nikulicát, aki pár percnyi szenvedés után meghall. A társa még sebesülten több lóvéit adott le a járőrre, de végül megadta magát. Ilt Is megsebesült egy katona.
370 tervpályázat a Népszövetség genfi palotájára
Genf. május 5. (Éjszakai rádiójelentés) A gentl építendő Népszövetségi palotára 370 tervpályázat érkezett be a Népszövetség titkárságához. A zsűri ma bontotta fel a pályázatokat, de azok közül kivitelre egyet sem ajánlott.
Letartóztattak 11 fiatal Vágl-pártl munkást
Hudopest, május 5. (Éjszakai rá-diójetenth) A lőkapilányság míg május 1 én több napi nyomozás után letartóztatott 11 Vágl-pirll lialal mun-kíst, akik kommunista síjlszcivez kedfsl kezdték.
A külügyi bizottság elfogadta a kereskedelmi szerződésekről és egyezményekről szőlő javaslatot
Budapest, május 5
(Éjszakai rádlijelenlés) A kép-vi-előhíz külügyi és közgazdasági bizottsága ma délután Pekir Oyula elnöklete alatt együttes ülést tartott, melyen a kormány részéről Walkó Lajos és Hermann Miksa miniszterek vettek részt.
Az ülésen tárgyalták fz egyes kü\'államokkal való kereskedelmi szer zódésekról és egyezmények becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatokat. Igy a Franciaországgal 1925 ben kötött keieskedeltni egyezmény 1926 szeptemberében történt pótegyez-ménnyel való kiegészítését, a Nagy-brittániával kötött hajózási és kereskedelmi egyezmény!, a Törökorszáj-
gal kötölöl kereskedelmi egyezmény! és az 1926 ban kötött letelepedési egyezményt. Az egyes kütállamokkal való kcieskedclmi sztrződések és egyezmények becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat lelhatalmazzs a kormányt, hogy 1928 d;cemb:r 31 ig legfeljebb hlrotn évre megegyezést létesiisen kereskedelmi és forgalmi szempontokból, valamint az ország érdekeiből. A törvén/javaslat előadja Görgey lslván voll. Az ülés folyamán lött):n hoz ászólollak a tárgy pintoklioz, melyekre Walkó és Hermann miniszterek adlak választ. A bizottságok ezulán a törvényja vasiatokul általánosságban és részleteiben elfogadta.
A miniszterelnök a határszéli községek, helyzetéről, a nemzetiségi iskolákról, a szakszerveti „kultur-müködésről"
A képviselőház elfogadta a miniszterelnöki tárca költségvetését és megkezdte a földművelésügyi tárca vitáját
Budapest, május 5 Zsltvay Tibor elnök fél 11 órakor nyitotta meg a Híz m:i ülését.
A miniszterelnökségi tárca köllsígvelésének folytatólagos vitájában Lingauer Albin az osz-rák halárszéli visszicsitolt községei lehetetlen állapotairól, Izg .tásokról, a csempészek klméletlrn agyonlódözéséról szóló rengeteg panasznak adott hangot beszédében.
Malasits Qéza a Magyarországon élő kisebbségekkel való bánásméd tekintetében fennálló aggályait sorolja fel. Hozzá csatlakozik Piniér László. Uselhy Béla és Kruger Aladár az OFB eljárások btfe|tzésél sűrge-gcllk. Eiulán
Bethlen István gróf miniszterelnök válaszolt a felszólalásokra. A halármenli rossz közlekedési viszonyokra felhlv|a a kereskedelemügyi miniszter ügyeimét. A csempészetet szigorúan kezelni közgazdasági érdek, de megakadályozni, niln hogy a trianoni határok nem természetesek, nem lehel. Minden konkrét panaszt tüzelésén ki log vizsgáltatni, mert a rendeleteket humánusan kell végrehajtani. A nemzetiségi vidékek iskoláira vonatkozólag számadalokkal blzouyitj-a, hogy — bár a javulás lassú — a helyzet nem olyan elriaszlő, mintlcfeslclték. 6500 elemi iskola közül csupán 1100 állami van, léhát közvdlenü! csuk ezekben rendelkezhetik a kotmány. A nemzetiségű nyelvel bitó tanítók kiképzésére külön kurzusokat ílnt.tl lel a kotmány. A tankönyv kéitfís pályázat utján megoldás alalt van.
A rzülók választhatják meg, a három lipusszerfntl nemzetiségi iskolákban milyen nyílven taníttassák gyermekeiket. Egy kényFzer van cssk : az összes Iskoiákbati magyarul is kell tanulni. — A sznkszcivezcli kultur-munka akadályoztatására tett pana szókra oz a vátosza, hogy Magyarországon kultúrpolitikát cssk a hatóság : a kultuszminisztérium c.-inAI-h it. A szakszervezetek Maix tanaival mételyerik a fiatalságot. A közmunkatanács fenntartására és tárgykörének vidéki városokra voló kiterjesztésére törvényjavaslat kétzül.
Pesthy Pál igazságügymtnisztcr az OFB működési statisztikáját ismertetve ki|elentd(c, higy az még ez év végén belejczi működését.
Szabó Imre a további tételek mindegyikét (kormányzói tiszteletdíj, ka-bineiiroda, koronaőrség, viiézi szék, főudvarnagyi bíróság, miniszlerelnökl rendelkezési alap) sokalja, sőt törléséi kéri, mire a mlniszlcreluök egyenként válaszol és kifejti, hogy épen ezeknél a tételeknél érvényesült legjobban a takarékosság.
Rassay Káro\'y a rendelkezési alap hovalordl\'ásáiól kér icformációt s törlési indítványt terjeszt l-e
Belklen lslván gról: Ett a tételi minden évben oslromo\'lik, pedig ez a világon mindenütt megvan és szükséges. A tétel ugyanakkora, mint tavaly voll. Vannak rovatoVbi nem osztható, a nemzet érdekében szükséges, sokszor előre nem látott | kiadások. Pártpolitikai célokra nem \' szolgál ez az alap, elszámolni ped<g ! ne-n köteles róla a nyilvánosság előtt.
A Ház a szakaszt elfogadja, nnjd ■ 10 pere szüiiel uUn megkezdték
a földmlvelésOgyl tárca költségvetésének tárgyalását, amit Erdélyi Aladár előadó ismertetett.
Várnai Dániel az Országos Föld-blrtokrcndezö Bíróság működését kritizálja. Hosszasan foglalkozik a tanyavilág kérdéseivel. Kéri, hogy a mezőgazd isági munkásokat vegyék lel a kölclezó belcgség és baleset elleni blztosllásb). Erről határozati javaslatot nyújt be. A költségvetést nem fogad|a cl.
Gö gey József a többlermelés szükségességét hangsúlyozza és a szikes földek feljavításának módozatalt ismerteti. A költségvetést elfogadja. E\'ulán félbeszakították a vitát és Nánássy Andotla mentelmi bizottság határozatát terjeszll a Híz elé Rel-slnger ügyében, akit a tegnapi botrányért a Ház megkövetésére ítélt a mentelmi bizottság. Mivel azonban Reisinger még tegnap megkövette a Házat, az ügy lelett napirendre tértek. Ezzet az ülés 6 órakor véget ért.
Balatoni képviselők a — Balatonért
Budapest, május 5. (Éjszakai rá\' diójelenlés) Vass Józsel néplóléli miniszter vezetése alalt ma a balatoni képviselők értekttlefet tartott a képviselőházban, melyen Hermann Miksa és Pesthy Pál miniszterek és több államtitkár, valamint az összes bslaluni képviselők részt vetlek. — Megjelentek azoikivül azon társadalmi egyesületek vezetői Is, melyik valami vonatkozásban állanak a Balatonnal, — úgyszintén Bődy Zoltán Ztlavármegye alispánja is. Elsőnek Vass József miniszter szólalt fel, aki a balatoni kultusz fellendítésének módozatait lejlegette. Ezek közölt első helyen a csatornázás, vízvezeték, a közlekedés revi-zló|a, a lürdötörvényjavaslat gyors letárgyalása, az iskolai stünldő meghosszabbítása stb. Ezután Schmidt F.-rcnc egyetemi tanár, ma|d Cséplő Ernő tartottak értékes előadásokat.
Járőr-harc az orosz-román határon
Bukarest, május 5. (Éjszakai rá-dlóletentés) Az orosz-román határon az oroszok áiló.lck az oláh járőrre, mely viszonozta a lüzeléat. Egy csónakon a határon folyó Dnyeszteren álakarl jönni egy titokzatos alak, de az oláh halátőrök lövései elriasztották Az esetről jelentést tellek Besz-szarábia katonai lőkormányzójának, Rascanu tábornoknak.
Fegyenclázadás Varsóban Bécs, miju-j 5. Varsóból táviratozzák : Az itteni fegyházban a rabkoszt miatt elégedetlenkedő f -gyencek megtámadták őreiket. Valóságos harc lejlődöll ki közöttük, amely llégy.órán át tartott és amelynek során kél kom-mnnista bűncselekmények miatt elítéli rabol és kél logházőrl filégflfték.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május 6.
A képviselőtestület elfogadta a folyó évi háztartási költségvetést
A tüzoUtkMM a város Mkszt&M[fokozatosan Ml mcgotJa
íforszá\'Xn. Jg^S^gg-- SS&T&B A városi közgyűlés első napja
Nagykanizsa, mijus 5 Nagykanizsa város parlamentje tegnap Olt össze közgyűlésre, hogy a város életében leglontosabh költségvetés tárgyalását megkezdje. A délután 3 órára hirdetett közgyűlést Sabjdn Gyula polgármester negyed-négy után nyitotta meg. Megállapítható, hogy a képviselőtestületi tagok jórésze nem jött cl eme fontos közgyűlésre, a jelenlevők azonban annál tobb figyelemmel szólottak hozzá és eltekintve a szokásos gáncsvelések-töl, a vita nivója a nagy ügyhöz méltó és tárgyilagos volt. Indítvány a költségvetés tárgya, lásának elhalasztására A polgármester üdvözölte a meg-jelenleket, majd napirend elölt Fülöp György dr. ügyvéd beszélt a klska-nlzsal Berek-utcával kapcsolatos rendezésről, mely azonban egyáltalán nem volt helyénvaló, hogy ezzel az általános érdeklődési, ami a költségvetés felé nyilvánult meg, eltérítse. Dr. Fülöp a napirendhez szólva kéri, hogy mivel csak tegnapelőtt kapták kézhez a kinyomtatott költségvetési, a költségvetés vitáját halasszák cl, mig alaposan áttanulmányozzák a képviselőtestületi tagok az egyes tételeket Is, nemcsak általánosságban.
Sabján Qyula dr. polgármester: Ez normál-költségvetés. Nincs benne semmi különös. Megindokolja és kijelenti, hogy az elhalasztáshoz nem járulhat hozzá.
Ujvdry Oéza szintén kevésnek tartja az időt a költségvetés átlanul mányozására.
Sabjdn dr. válaszában kijelenti, hogy a költségvetés olyan nagy terjedelmű, olyan \'áttekinthető és idejében ki lett kézbesítve (ellentmondó-sok), hogy azt egész nyugodtan lehel tárgyalni.
Az ellentmondások ulán a polgármester szavazást rendet el. Felállással szavaznak a költségvetés tárgyalása mellett 35-en, ellene 22-en. Miután a polgármesler válaszol dr. Fülöpnek a napirend elólli felszólalására, dr. Krátky István főjegyző leiolvassa azokat a póllárgyponlokat, amelyeket nem lehetett felvenni a közgyűlés tárgysorozatára. Mijd a közgyűlés ugy dönt, hogy mivel a költségvetés mindenütt precízen ismerteti az egyes tételeket, eltekintenek attól, hogy azokat felolvassák. Igy a költségvetés általános vitája megkezdődik és elsőnek
dr. Vargha P. Theodorich plébános beszél. Örömmel köszönti ebben a költségvetésben elsősorban a ptn gót, melv a pénzügyi stabilitásunkat jelenti. Ugyancsak örömmel állapítja meg, bogy a költségvetés megszerkesztése elsőrangú munka. Utal a város háztartásának nehéz egyensúlyban tartására.
Köszönettel tartozunk azoknak, akik a kritikus időkben is meg tudták menteni a város egyensúlyát. Szól ez a város vezetőségének és az elődöknek, akik ebben munkálkodtak. Foglalkozva a költségvcléssel megállapítja, hogy tiszta munkával állunk szem-
ben és ennek a tiszta munkának látja R garanciáját Is a költségvetésben. Megemlékezik arról, hogy a kiadóit költségvetés ugy technikailag, mint áttekinthetőség szempontjából dicséretes. Kifogásolja azonban, hogy oly rövid időt adóit a városi tanács a költségvetés meglsmcrétére. Késett a költségvetés kérdése amúgy is, mert a fecskék elmemével kellett volna a tanácsnak elkészíteni és a fecskék újra jöttével készültek csak el. De a tanács ezt megindokolta. Ezután megállapítja, hogy a költségvetést az általános tárgyalás alapjául el lehel fogadni, mert legfontosabb az a kérdés, hogy reális-e, avagy nem.
Ez a költségvetés reális. Felkiáltások : Nem reális! Dr. Vargha: A költségvetés három alappilléren uyugsiik. Az adózókon, a gazdálkodáson és a bevételeken. Olyan várospolitikái kell tehát folytatnunk, mely az adózókat erősíti, dc méá ennél is tovább, hogy a költségvetés a városi gazdálkodásra támaszkodjék elsősorban és nc az adózókra, mint ebben a költségvetésben történik. Mert kérdés, hogy az adózók birják-e a terheket. Reálisabb, ha a gazdálkodásra, a bevételekre alapozzák. Hosszasan fejtegeti ezután, hogy ha a város költségvetése a jövő évre többel irányoz elő kulluráli3 célokra, aKkor ugyanígy kell lenni a nyomor és a szegénység leküzdésére.
Ha emeljük a kutturkladáso-kat, akkor emeljük azokat a kladásokut is, melyek a szegénységet enyhítik. Ezt, mini a kuliurkiadásoknál is érdekelt mondja. Az a véleménye, hogy általánosságban cl Icliet fogadni a tárgyalás alapjául és elfogadásra ajánlja.
Székely Nándor mérnök örömmel csatlakozik ehhez és elfogadj) a kollségvcléit általános tárgyalás alapjául. Elismeri, hogy könnyen áttekinthető, szépen van szerkesztve, de kifogásolja, hogy a város törzsvagyonáról és arról, amit a mult évben a beruházások kapcsán létesítettek, csak nagyon hiányos adatok vannak. Igy például csak az van, hogy hány házat, bo), dc hogy ezeketa házakat mennyiért vásárolták és mennyi a hozadéka, arról nincs említés a költségvetésben. Pedig tudomása van, hogy más városban ezt is bele veszik a költségvetésbe. Olvasta a .Zalai Közlönyében, hogy a tanács hozzákezd az 1928. évi költségvetés ösz-szeáliilásához. Kéri, hogy ezt az észrevételét akkor vegyék be a költség-vetésbe
Dr. Rolsehlld Jakab kifogásolja, hogy három nap atalt kell a költségvetést áttanulmányozni, ami szerinte lehetetlenség. Megvádolja a városi tanácjot, hogy szándékosan kézbesítette ilyen későn ki a költségvetés összeállítását, hogy nc tudják a\'spo-san áttanulmányozni.
Nagv zaj: Ugy van! Ugy von/
Dr. Rolsehlld a kiállitásiva! felelte
meg van elégedve, de tartalmilag sok kifogása van a költségvetés ellen. Nem kielégítő egy olynn költségvetés, mely mindig csak deficitet mulat kl, dc egyetlen fillér plusszt nem mer felmutatni. Súlyos szavakkal kritizálja a továbbiak során is állalánosságbin a költségvetést. Azt olvasta, hogy a jövő évi költségvetésre is már körülbelül 260 ezer pengővel löbb teher kerül. Erre azl kérdezi: Honnan veszik ezt ?
Sabján dr.: Kérem a képviselőtestületi tag ural, hogy ne az 1928 évi köliségvetésiel foglalkozzék, hanem a mostanival.
Dr. Rolsehlld polemizál és kijelenti, hogy ide tartozik ennek megállapítása. A legsötétebbnek és a legsivárabbnak látja a helyzetet. Kifogásolj", hogy sok évek mulasztását olyan hamar akarja a város behozni. Rtériünk volna liz év alitt is.
Többen közbekiáltják: Száz év múlva! Nem ?
Dr. Rolsehlld: A képviselőtestületet is felelőssé teszi, hogy a város ilyen helyzetben van. A költségvetést általános tárgyalás alapjául sem fogadja cl és határozati javaslatot terjeszt elő, hogy a közgyűlés utasitsa a városi tanácsot, hogy a költségvetést adja vissza a pénzügyi bizottságnak, mely azon lényeges spórolásokat és megtakarításokat eszközöljön.
Ujvdry Géza erős hangon támadja a költségvetést és hogy ilyen rövid idő alatt kellett azt áttanulmányozni. Foglalkozik a költségvetéssel általánosságban és kijelenti, hogy nem járul hozzá. A város politikáját bírálva a Kercszt-ulca jtrdájtról beszél nagy derültség között.
Hojdu Ojula dr. általánosságban elfogadja a költségvetést. Nem osztja az előtte felszólalók véleményéi. Az a nézete, ha visszaadnák a pénzügyi bizottságnak akkor is csak ezekkel a létetekkel kapnák vissza. Csak azt nehézméroczl, hogy évtizedeknek mulasztásit ilyen gyors-lemoóban akarják helyrehozni. örley György dr.: Kell is I Hajdú dr.: Amig az iskola építések késnek, addig nagyobb másféle beruházásoktól nem lehel beszélni. Legalább két hetet szeretett volna aira, hogy a költségvetést áttanulmányozza, de igy is sokkal hamarabb adla ki most a város, mint máskor. Aki akaria annak maradt egy kis ideje a vele való foglalkozásra. A kol ségvetést elfogadásra ajánlja.
Sabjdn polgármester: Sokkal kellemesebb lett volna, ha egy nagy bevételi fölösleggel zárulna a költségvetésünk. Én is azt szerelném, de egyelőre elégedjünk meg ezzel. A költségvetésnek az a hibája, hogy benne nem tudtunk nagyobb tételeket venni
iskolaépítésre. Ujvdry: D: mozi kellett I Sabjdn dr.: Potemizll Rolschild-dal. Egy dolga volni, ami lendítene a városon: A vasul kérdést. Ebben az ügyben már téliünk megfelelő lépéseket és remélhető, hogy sikerrel fog járni. Szükséges lenne a Nagykanizsa— Lctcnyc-i és Somogy felé a vicinális vonalak ki-
épitésc. Úgyszintén vicinálissal közelebb hozni Kisko-márom felső vidékét, Zalakarost stb. Hogy a számvcvöiég nem tud kimutatni többlett, hanem a költségvetési kell egyensúlyban tartani. Ez pedig megvan. Visszautasítja Ujváry Géza vádjait, hogy a város pazarlásokat folytatna. Kéri, általánosságban fogadják el. Maid bejelenti, hogy áttérnek a részletes tárgyalásra, miután a közgyűlés a költségvetést elfogadta általánosságban.
A tűzoltó-probléma Itt az első felszólaló Ujvdry Géza majd Fülöp György dr., aki a tűzrendészetet krilizál|a és felhívja a figyelmet, hogy az utolsó idő, amikor a bajokon sürgősen segíteni kell. Kéri, hogy a tűzoltóság ruhabeszerzésére a 2000 pengő helyett négy ezeret vegyenek fel a költségvetésbe. Szükségesnek tartja az önkéntes tűzoltóság megszervezését. Ruhával kell ellátni őket.
Dr. Fülöp ulán u|ra Ujváry szólal fel, aki a régi tűzoltóság jó helyzetét ecseteli.
Dióssy Béla, Hoffmann Henrik szintén a lüzollóság helyzetével foglalkoznak és a költségvetésben tételűk felemelését kérik -1000 pengőre.
Általános figyelem közepetlc Knart-zer Oyörgy volt tüzoliófőparancsnok szólal fel. Már a .Zalai Közlöny" több esetben felvilágosította a közönségei, hogy a tűzoltóság milyen tanyám helyzetben van. Beszél arról, hogy Nagykanizsán 6ok a magas-építkezés és tűz esetén itt a tűzoltók teljesen tehetetlenek. Emberéletekről és nagy veszedelemről van szó — mondja. Nem tartja helyesnek az önkéntes lüzollóság torszirozását, hanem ehelyett Inkább
ahtvatásostűzoltóság számát kell szukcesszlve felemelni legalább 24 főre.
Ki kell bővíteni a régi avull lel-szcrelé.-l. Megdöbbentő példákkal illusztrálja a magas tüzeseteket, ahol a tűzoltóság képtelen mai állapotában valamit is tenni. Meg kell szervezni a gyárakban a tűzoltóságokat, hogy ezek is tűz eselén a városi tűzoltóság segítségére síelhessenek. Még régebben az irányban is eljárt, hogy a katonaságnál rendszeresen képezzék ki az embereket tűzoltásra és azokal a városi lüzeknél kérjék kl. Ha ki vannak tanulva, ha leszerelnek és hazamennek falujukba nagy hasznukat veszik. Javasolja végffl, hogy határozalílag mondják kl, hogy a lakosság számarányához megfele-öen a hivatásos tűzoltók léi számlál 24-rc emeljék fel fokozatosan. (Általános helyeslés.)
Hajdú Oyula dr. felszólalásában utal arra, hogy a hibát a tűzoltóság kérdésénél a társadalom Indolenciájában is kell keresni. Mert — úgymond — előfordult az az eset nemrégiben, hogy amikor a tűzoltóság közgyűlést tartóit, a város társadalmából alig-alig mutatványszámnak jelent meg néhány ember. A város társadalmának tekintélyes része sem törődik ezzel a nagy fontosságú kérdéssel.
Gttrtner Antal dr. a költségvetés háztartási tételének közigazgatást pontjához szól hozzá és bírálja a személyi Járandóságokmegállapitását.
Dr. Sabján Oyula kijelenti, hogy a képviselőtestület által megszavazott és a törvényben lefektetett pótlások között semmi különbség nincsen.
Hemmerl Károly főszámvevő: A személyi Illetményeket a képviselőtestület már megállapította. Most
1927 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
csak arról van szó — hogy ezekre a fedeiet megadassék. Hogy mi ezt a költségvetést elfogadjuk — nem jelenti azt, hogy ezek a fizetések meg fognak maradni Ez csak hitelkeret — hogy a szükséglel ennyi. H i a képvistlő estulel le fogja szállítani a fizetéseket — megtakarítás fog maradni. Egész nyugodtan el lehet fogadni a bcállitotl tételeket.
Hermann József: A mull alkalommal már szó voll arról, hogy az utazási költségekről negyedévenként terjesztessék be a jelentés a képvl selőteslüleluek.
Dr. Sabján polgármesler kijelenli, hogy a jeltnlésl a legközelebbi közgyűlésen be fogják mutatni.
A tűzrendészet lételénél dr. Sabjdn Gyula azt mondh, hogy a főparancsnok kérelmére 3000 pengőt állítottak be a tűzoltóság szükségletére. Egyszerre nem lehet az egész tüzoltókérdésl megoldani — mondja, — csak fokozatosan, a város fejlődésével kapcsolatban. A költségvetés nem bírja cl a nagyobb kiadási. Amíg az maink olyanok, hogy még a lüzollókocsit is össze-ruzza — nem kedvező a motoros fecskendőnek a beszerzése. A mentőszolgálatra 11.000 pengőt állítottak be. ígéri, hogy a jövő évben már megfelelő módon fejlesztik a tűzoltóságot.
A közgyűlés elfogadja a közigazgatási csoportnak ezt a léteiéi is. A tisztifőorvosi állás A közegészségügyi csoportnál Dr. Villányi Henrik a liszliföorvosi állás betöltése tárgyiban interpellálja meg a polgármesteri, aki kijelenti, hogy ezt az alispin fogja elintézni.
Ujváry Oíza a kiskanízssi lemelő-höz vivő ural feszi szóvá.
Dr. Sabján megjígyzl, hogy erre a célra 4000 pengőt állították be.
Golenszky Jinos a tóm. katolikus temetőről beszél és kerlészfcgblko-zásu gondnok slkalmazását javaso\'ja.
Hermann József készséggel elismeri mindazr, arail a városi tanács a temetőért leli. Szóvá leszi az uralkodó rendszertelenségeket és gon-dozatlaoságot.
A képviselőtestület ugy a közegészségügyi, mini a közművelődési csoporl léteiéit elfogadja. Közvágóhíd és sertésszurótefep A közintézményeknél Dr. Villányt Henrik a sertésvágóhíd felállítását teszi szóvá. A serléseknek olthon való leölése megfertőzi és elviselhetetlenné teszi a levegői. A legkisebb városban is kö teles a hentes a vágóhídon leölni a sertést.
Székely Nándor a vágóhidba befektetett töke aktívvá léidéről beszll.
Hemmerl főszámvevő válaszában elmondja, hogy a tanács épen ezért Javasolta a vágóhídi díjak magasabb megállapítását, de a képviselő\'eslü-•lel leszállította.
Dr. Sabján polgármesler ezulán nlal arra, hogy
a mostani vágóhidat maguk a husiparosok sem tartják alkalmasnak arra, hogy olt a sertés-szuról felállítsák. Néhány évig türelemmel kel\'ene lenni, fogy egy megfelelő helyen egy megtelelő modern köz vágóhidat és serlés-szuróltlepet Ith.-ssen építtetni.
Ha a képviselőtestület nem irtózik allol, hogy egy vágóhídi tervre pllyá-"tol Írjanak ki, ugy
pályázatot fog hirdetni egy
modern, jövedelmező, sertés-szuróval és hűtővel ellátott közvágóhldra. A városi lanícs foglalkozik a közvágóhíd kérdésével, de azt máról-holnapra nem lehet megoldani. El kell először késiiení a tervet és csak azután lehet erről komolyan tárgyalni.
Dr. Matek László szóvá leszi, hogy kocsiszámra csempeszik ki az állatokat a falvakba, hogy a Nagykanizsának szánt állalokai a falvakban vágják le. Az Iparostanonciskola Ugye liazsó József ipartestületi elnök a lanondskola ügyét teszi szóvá. At iparosság a város összlakosságának 25 százalékát képszi. Ereknek művelődése a város fejlődését vonja maga mán. Nevelésük pedig a tanoncoknál kezdődik. Beadványt fognak nyuj\'ani a városhoz, hogy egy külön Iparostanonciskolát állilson fel.
A polgármester kijelenti, hogy ha a város más iskolát épit, ezzel fog az iparostanonciskola kérdése megoldódni. A minisztériumban el fog járni ebben az ügyben.
A közmüvek csoportjánál löbb felszólaláson a polgármester megígéri, hogy a leijesilóképesség halárain belül intézkedni fog és kiadja a megfelelő utasításokat. Ktskanizsa érdekében évtizedek óta nem tőrtént annyi, mint a
folyó évben mondja. Dr. Bartha István a sétakerlben megtelelő illemhely íclállitásá\', az u\'Ciöntőzés mizériáinak megszüntetését és öntöző-au\'ók beszerzését sürgeti.
Király Sándor fanác6os elismeri a felszólalások és kérdések jogosságál. Hogy a külső perifériákon ön-löznl lehessen — nem áll elég fogat rendelkezésre. Székely Nándor a közmüvek kiépítését kéri. Dr. Hajdú a közönség vandaliz-
musáról beszél a sétakertben. Kéri a rendőrség figyelmének felhívását. A po\'gármes\'.cr válaszol ezulán. Nincsen még egy olyan községe az országnak, amelynek olyan botrányos utal és járdái lennének — mlntNagy-kanlzsának. Hi meglesz a csatornázás, a vízvezeték, a tanács javaslatot log tenni egy amortizációs kölcsön felvételére az utak és járdák javítására. Amig csatolna nincsen — addig az illemhelyek felállilása háromszorosba kerül. Mindeneseire intézkedések fognak történni fokozottabb öntözésre és tisztántartásra. A 7 milliós kocsis díszruha A .Oizdaság" csoportjánál Ujváry Géza szólal fel. Igaz-e az — kérdezi a polgármesteri, hogy a polgírmes-ter kocsisának 7 milliósdiszruhájavan.
Dr. Sabján: Pazarlás az, ha az ember olcsón rosszat vesz! A képviselő ur ugyláiszik nem ludja, hoty a kocsis ruhája zsinórozva van. Ez egy oly czüstözöll zsinórozás, amely egy emhcröliöig ellarl. A város szempontjából nem pazarlás!
Egy felszólalásra a polgármesler kijelenti, hogy a legeltetési dijakat lefogják szállítani. Bejelenti, hogy dr. Fülöp O/öigylól Kiskaniisi polgársága nevében indítvány érkezeit a klskanlzsal volt úrbéres erdők és legelők ügyében, hogy azok adissanak vissza a voll úrbéresek Jogutódainak. Érdemleges választ nem lud erre adni, amig a kérdést beiutóan nem tanulmányozta.
D-. Vargha Theodorich a szegényház ügyét teszi szóvá.
Ujváry Gíza a városi vízdijak ügyében szólal fel.
Többek hozzászólása ulán a közgyűlés elfogadja az összes tételekel.
A polgármester ezzel esle »/<9 órakor a háztartás köllségvelését letárgyaltnak és elfogadottnak jelenll ki.
A közgyűlés holnap délulán 3 órakor folytatódik.
Apósgyilkosság történt Barcson
Egy feldühödött v6 aoyonwerto apósát — őrixotbo vetto N\'agykar.lzta, május 5
Morva Antal barcsi lakos, apfsit Hubcr György vasu\'ast ingerült állapotában agyonverte. Az após és a vő knzött már régebb idö óta súlyos nize\'cltérísek merültek fel, melyek gyakran vezettek éles veszekedésekre. Tegnap ismét összeszólalkoztak, aminek az lett a vég, hogy Morva egy fadorongol kapott fel és azzal apósát
A tettest a csendőrség
ugy megU\'ötle a fején, bogy szörnyethalt. A esendői s\'g azonnal megindította a nyomozást és még az éjszaka folyamán őrizetbe vette a gyilkos vöt.
Az értesitett kaposvári kir. ügyészség utasította a szigetvári járásbíróságot, hogy a boncolást ejtess! meg\' a törvényszéki orvossal, ami ma történik meg. A gyilkosság hire környék-szerte nagy izgalmat keltett.
Holnap lesz a Katolikus Irodalmi Est Nagykanizsán
Nagykanizsa, május 5
Alig ccsudoll fel Nagykanizsa közönsége az egyik ritka művészi élvezel magasztos perceinek, a Socleta Pollfoniea Rontana templomi hang-versenyének lntmalól, má\'is m.\'sik, a megszokott keretekből kimagasló kullur-.-semény napja közeleg.
Msjus 7-én este V»9 órakor a nagykani sai katolikus egyesületek által rendezcll Katolikus Irodalmi Est keretében a mai magyar irodslom nagynevű reprezentánsai, — kiket városunk közönsége a nyomla\'ott betűk légióin keresztül már régen megtanult szerelni és értékelni, — a saját maguk élő szava erejével fog-
nak ulat kérni ennek a közönségnek szivéhez és felemelni azl az írásművészei által nyújtható műélvezet Ifgszebb régiólba.
Tormay Cecil írónő, Némethy Ella, az Operaház tagja. Surány Miklós regényíró, Gáspár jcnő költő és író, Cavalller József szerkesztő, dr. Mt-hetles Vid író — ezeket a neveket találjuk az est programján. Csupa
ismert név a legjobbak közül. »
Az est a Várc-st Színházban Ie6z 3—150 pengős helvárakkal. Jegyek Kzálky tőzsdében, Schless Testvérek és Szabó Anlal üzletében, valamint a plébániáit kaphatók.
A kanizsai tUzoltó adó
Nagykanizsa, mljus 5 A nagykanizsai lüzoltólesiület vasárnapi közgyűlése alkalmával röviden hirt adtunk már dr. Síbján Gyufa polgármester azon kijelentését, hogy a tűzoltói kérdési szabályrendelet alakjában kivánja véglegesen rendezni. Kijelentette továbbá, hogy a tűzoltósági szükségletek fedezésére közadók médjára — adót óhajt bevezetni.
Erre vonatkozólag kérdést intéztünk a polgármesterhez, aki kijelentene, hogy dr. Prack István közigazgatási tanácsos a lüzrendészeti és tűzoltósági kérdés alapos ismerője, aki maga is vizsgázott lüzoltótiszt és azért mint ilyent Knortzer Oyörgy főparancsnok utódjává választollak — most fogja elkés\'ll--|, lllelve megszerkeszteni a szób.nforgó tűzrendészen szabályrendeletet.
A tervezet szerint elsősorban azok, akik nem tagjai az önkénles lüzolló-testülelnek — miként a katonaságnál nem szolgált egyének hadmen-lességi adói fizettek — egy bizonyos minimális tűzoltói járulékot fognak fizetni, vagyoni viszonyaiknak megfelelően. — Azután természetesen a háztulajdonosok. Ez a tűzoltói .adó" szonban oly csekély lesr, hogv voltaképpen nem is mondható adónak, inkább hozzájárulásnak.
Az uj szabályrendelet rövidesen elkészül és akkor a képviselőtestületi ülés elé ketül.
A rendőrség szigorú intézkedései a szabálytalanul kerékpározók ellen
Nagykanizsa, május 7 A tavaszi Idők jobbra fordulásával, az utóbbi években Nagykanizsán is erősen fellendüli kerékpár használat lel|es erővel megindult és sok száz azoknak száma, akik kerékpáron futkossák be a városi. De ezenfelül is rengeteg fialalfiu biciklizik, ami annál is inkább örvendetesebb, mert a kerékpározás egyike a legegészségesebb sportoknak. Csakhogy napnap után a haladó járó-keló, akinek nem adatott meg, lrogy kél karikán guruljon, ijedten lapasz\'alja, lrogy a vigan futkározó biciklisták erősen utaznak az ő testi épségére és nagyritkán múlik csak a gyalogjáró emberen, hogy elgázolják, vagy legalább is jót löknek rajta egy-egy utca keresztezésnél.
Mosl a rendőrség vezetője, miután az őrszemélyzeli osztálytól beérkezeit jelentések alapján megállapítható, hogy a városban kerékpározók túlnyomó része szabálytalanul haji és esténként még a kötelező világítással sem látja cl gépit, ismételten szükségesnek tartja, hogy a szabálytalanul kerékpározókat figyelmeztesse arra, hogy szigorú büntetésekkel sujt minden szabálytalanságot. Különös-képen áll ez arra, hogy a kerékpárosok gyakran a legforgalmasabb utvonalakon előzni akarják a lassabban haladó szekereket, ami által forgalmi karambolok származnak. Csak jobbra lehel előzni. Kanyatulatos fordulóknál karnyujtással kell jelezni az irányt, melyre térni akar. Forgalmasabb utcákon, tereken a kerékpáros nem haladhal gyorsabban, mint egy siető gyalog|áró tempója. Divat az is, hogy a kerékpáros gyermeket üilct fel a kormányrj, miáltal löbb figyelmei cl kell vonjon a vezetéstől, de magát
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május l6.
a gyermeket Is életveszedelemnek teszi ki. Ezt a rendőrség szigorúan tiltja és a vétők ellen cz eljárást lefolytatja. A sötétség beáltával a kerékpáros világító lámpát köteles felszerelni. Nem elfogadható kifogás a lámpa használat ellen, hogy a város
egyes utcáin nem égnek a villanylámpák.
Mindezekre a rendőrség nagy súlyt helyez és a fokozott kerékpár forgalom mellett fokozott éberséggel vigyáz az őrsiemélyzet a szabályok betartására.
A nagykanizsai vásáron elcsípték a keszthelyi vásár szarkáit
Kézrekerült a galsei malom titokzatos látogatója is
Nagykanizsa, május 5
Április 21-én, a keszthelyi országos vásáron, mint azt annak idején megírtuk, Farkas József kesz helyi gazdálkodónak két cigányos kinézésű vásári árus zsebkendőt kínált eladásra. Ez azonban csak ürügy volt, mert amig a gazdálkodó a pénztárcájából aprópénzt akart elővenni, a zsebkendővel operáló tolvajok egy észrevétlen pillanatban ellopták nagyobb összegű pénzéi, smil egy tehén ára gyanánt kapott az állat-vásáron.
A csendőrség akkor a feljelentés alapján azonnal megindította a nyomozást a vásáros tolvajok után, de az nem vezetett eredményre. A föld-mives által leadott személyleírás alapján aztán a csendőrség a vásári tolvsjok ellen körözést bocsátott ki, mely körözés megérkezett a kanizsai rendőrséghez is, ahol azonnal bevezették a nyomozást a tolvajok után. Az alkalom hamar adódott, hogy hurokra kerüljenek azsebktn-dősök. A keddi orsz/gos vásáron az egyik detekliv két zsebkendőket áruló fiatalemberre lelt figyelmes, akikre a keszihelyi csendőröktől kapott személyleírás teljesen ráillelt. A detektív igazoltatta, majd a rend-őrségre kisérle őket, ahol hevalotlák, hogy az április 21-lki keszihelyí vásáron csakugyan árullak zsebkendőket, azonban a lopást tagadták. Miután a rendőrségnek semmi két-
sége nem maradt fenn aziránt, hogy az elfogott zsebkendő árusok azonosak a Keszthelyről körözöttekki I, őrizeibe vették őket és átkísértél Keszthelyre a csendőrségre a további eljárás végeit.
E héten kellemetlen látogatója akadt a Grünbaum Zsigmond-féle gelsei gőzmalomnak, aki a lulajdo-nasnsk érzékeny kárt okozott. A munkaidő ulán, amikor már nem volt senki a malomban és a kapu zárva volt, ismeretien tettes kifeszítette a malom ablakának vasrácsát és az ablakon át behatolt a malomba. A titokzatos látogató ugylátszik ismerős lehetett a helyszínnel és a viszonyokkal is. Sikerüli neki az őrizetlen malomból mintegy másfél métermázsa gabonát eltulajdonítani.
Grünbaum Zsigmond a titokzatos látogatót feljelentette a csendőrségnél, mely azonnal akcióba lépett és megkezdte a nyomozást. Sikerült is a lettest Szabó István 21 éves gelsei lakos személyében elfogni, aki a lopott gabonát Kovács Lajos gelsei kereskedőnek adta el.
Szabó Istvánt — a gelsei csendőrség — miután semmiféle foglalkozása nincsen és szökésétől tartani lehel, letartóztatta és a mai napon a nagykanizsai kir. ügyészségnek átadta. Fogvatartása fc\'ctt a vizsgálóbíró a holnapi kihalgatás alkalmával fog dönteni.
napi hírek
A 231 számn jugoszláv vegyesvonat állandó késése miatt az ntasok lekésnek a pécsi vonatról Kanizsán
A Déli vasul Igazgatóságának Intervenciója segíthet csak az anomálián
A TegytSTonal olykor három órái is késik — Az ntasok nagy anyagi is iMTeszteségeket szenvedlek a késés mtalt
Nagykanizsa, május S
A jugoszláv államvasutak kifogástalansága nem uj keletű. Most azonban szóvá kell lenni a 231. számú jugoszláv vegyesvonatnak állandó nagy késéséi, amit az utasok nap^ nap után panaszolnak a kanizsai állomáson, mivel a késés mialt lekésik a Pécs leié ulazók a csatlakozást, ami nem ritka esetben súlyos anyagi és idövesztcsséggel jár rájuk nézve.
A 231. számú jugoszláv vegyesvonat Prágcrhofból indul és érkezési ideje Nagykanizsára menelrendsze-rint 9 őra 40 pírc. Ehelyett azonban a vegyesvouat, mely igen sok magyar utast szállít, főleg kereskedőket, állandóan 10 órakor, 10 óra 30 perckor fut be Nagykanizsára, sőt volt rá eset, hogy déli 12 óra 30 perckor érkezeit bt.
Az utasok, akik érdekeltek ebben
az ügyben azt a kérelmüket terjesztették elő a nagykanizsai állomás rendőri kirendeltségénél, hogy az útlevél beléptetéseket időnyerés szempontjából már Murakereszturon eszközöljék a hatóságok, ami azonban nincs módjában a helybeli állam-rendőrségnek. így In az utasok indokolt panaszainak orvoslást akarnak, nincs más mid, mint az, hogy a Délivasut igazgatósága, amely amúgy is állandó konlakiusban van a jugoszláv államvasutakkal, mivel fővonala ott fut keresztül, interveniálna a vasutanomá\'ia ügyében Belgrádban és a prágerholt vegyeBvonat késését szóválenné.
Mi a magunk részéről ezt az eljárást tartanánk célraveze őnek. Különben a pályaudvari rendőri kirendeltség vezetője az utasok panaszászáról és kérelméről az államrendőrség vezetőjének írásbeli jelentést telt.
■APIREHD
Május 6, péntek
Római katolikus: János ap. Protestáns: Fiida. Izraelita: tjar hO -4.
Nap kel rejcgel 4 Ora 37 perckor, j nyugszik délután 10 óra 17 perckor.
Városi Színház inozt cWsdisal 5, 7 j és 9 Órakor: Ben-Hur, történelmi film.
— Anyák napja. A Szociális Missziótársulat nagykanizsai szervezete május 8 án, vasárnap rendezi az „ Anyák napjd\'-mV. ünnepét. Dil-előtt 9 órakor szentmise lesz az anyákért a felsőlemplomban. Dílelőtt 10 órakor a városháza dísztermében ünnepély lesz a köielkező műsorral: I. Dohnányi: .Hiszekegy". Énekli a nagykanizsai Kisdalárda. 2. ,Ü:er,et anyámnak". Szaval|a Pólal Margit el. isk. VI. o. t. 3. Eötvös József báró: „A megfagyott gyermek". Szavalja Kardos József polg. iskolai IV. o. t. 4. Tábori Piroska: „*z őrangyal". Szavalla Puso/szky Gib-riella polg. isk. IV. o. t. 5. Z-.ykvári E. Ernő: .Meghalt az anyám". Szavalja Horváth Jórsef el Isk. IV. o. t.
6. Oyulai Pál: .Éji látogatás". Szavalt* Maurer Katalin cl. isk. VI. o. t.
7. Ünnepi beszédet mond Krizsala Ferenc dr. kegyesrendi tanár. 8. Gról Zchy Géza: .Anyánk". Sza-vat|a Mészáros Anna el. isk. IV. o. t. 9. Reviczky Gyula: .Imakönyvem". Szavalja Goienszky János reálgimn. IV. o. t. Belépődíj nincs. Az ünnepélyre a közönséget ezúton hivja meg az Elnökség.
— Áthelyezés. Lengyel Antal Máv. főtisztet Celldömölkről Kejzt-helyre helyezték át.
— A kormány nem akarja az IpartestQlctekct államosítani. Több napilapban közlemény jeleni meg arról, bogy a kormány az ipartestületeket államosítani akarja. Mint illetékes helyről a Magyar Távirati Irodával közlik, az ipartestületek államosításáról sohasem volt és nem is lehet szó. Az ipartestületek államosításának gondolata és mindaz, amit a hírlapi közlemények ehhez fűznek, minden alapot nélkülöző kitalálás.
= Szegedi halászlé turóscsu-szával ma este az „Arany Szarvas" éttermében P I 20.
— Az OFB megerősítette a visszaadott házhelyek uj birtokosait. Még a mult évben történt, hogy a polgármester Nagykanizsa város házhelyrendezési ügyében az Országos Fóldblrtokrendczö Bírósághoz felterjesztene többeknek a házhelyekről való lemondását és sz így meg-üresed itt házhelyekre beérkezett folyamodványokat. Az OFB 1926. október hó 27-én megtartott ülésén a lemondásokat tudomásul vctle és az igy üresedésbe került házhelyeket kiosztotta. Az OFB ezzel a lemondott és az uj házhelylulajdonosok közölt kötött adásvételi szerződéseket jóváhagyta azzal, hogy az eddigi házhelyhez jaitatottak eddig felmerült kötelezettségek teljesítésén a lemondás, illetve a házhelynek más részére történt Juttatása mit sem változtat. A végzési a város a mull napokban kézbesilletle ki az érdekelteknek.
— Az Országos Gyermekvédő Liga központja kérelmet Intézett a város polgármesteréhez, amelyben utalással nagy nemzeli missziójára arra kéri, hogy Nagykanizsa városa, mint ilyen, lipjen be az alapító tagjai sorába. A Liga kérelme már pártolás szempontból is kell, hogy kedvező elintézést nyerjen a városnál.
— Kercteztessen és üvegez-tessen legolcsóbban PUM-nál Király-utca 10.
— Nyomozzák egy titokzatos hulla kilétét. A szolnoki rendőrség az alábbi értesítést küldölte a nagykanizsai államrendőrségnek: Május 1-én a Tiszából Szolnoknál egy Ismeretlen női hullát fogtak kl. A hulla közepesen táplált, 150—156 cm. hosszú, 30—35 év körüli nő. Ruházata : fekete fejkendő, barna gyapjú kendő mellén keresztbe kötve, kék alapon fehér mintás karton ruha, alatta fehér cilkos alsószokny8, alja piros fekete csikós kartonnal szegve, fehér ing, fekete patent harisnya, térden alul kenderzsinórral kötve, fekete fűzős bőrcipő. Jobbkéz gyürüs ujján ezüst gyűrű 1914. felírással (hadiemlék gyűrű). A rendőrség ezután Is felhívja azokat, akik esetleg tudnak róla, vagy valamelyes hozzátartozólkat sejlik benne, bogy jelentkezzenek a nyomozás érdekében a bűnügyi osztályon.
— Felfüggesztették a szódavíz-gyártás vasárnapi munkaszünetét. A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy május l-től szeptember 11-ig terjedő időközben, vasárnapokon és Szent István napján a szódavíz gyártása és házhoz szállítása egész nap végezhető legyen.
= Hölgyek részére leglobb szabású mell- és harlsnya-tanók kaphatók Végi Endre lllatszeriárában.
— Udvarok tisztántartása. A közegészségügyi közegek Jelentése szerint a henteseknél az udvaron különféle hulladékokat eldobálva talállak. Ezért a polgármester elrendelte, hogy ezekel a hulladékókat ezentúl össze kell gyűjteni, mészlejjel leönteni és igy a gyepmesteri telepre kiszállítani. A városi közegek ezt szigorúin fogják ellenőrizni.
— Metz festő legszebb szobát festi legolcsóbban.
— Hány állat kelt el a keddi országos vásáron ? Tegnap állították össze a keddi országosvásár kimutatását, mely jelenlés szerint felhajtás volt: 560 ló és 640 darab szarvasmarha. Elkelt 300 ló, amit részint Bécsbe, nagyobbrészt pedig Olaszországba szállítottak, szarvasmarhából 350 cserélt gazdát. Ezeket is túlnyomórészt Olaszországba exportáltak. Az olaszok 5-8 millió koronát adlak egy egy lóért. — Szarvasmarha, növendék állat 3—5 millióért kell el, vágóállatok kilogrammja, élő súlyban, 9—12 ezer koronáéit.
— Vásárok Zalában. Május folyamán Zalamegye területén a következő vásárok lesznek: 9-én Söj-lörOn, 10 én Karmacson és Kapol-cson, 11-én Gslsén és Becsehelyen, 16 án Cteiztregen, 18-án Zalaszin-lón, 19-én Zánkán és Zaliszentívá-non, 24-én Sümegen, 25 én Zala-gyömörőn és Nemesheléscn, 27-én Köveskálon.
Ne mulassza el _megnézni a
Ma az utolsó nap!
BEN HUR-t!
Előadások 5, 7 és 9 órakor.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 május 6._
= Szegedi halászlé turóscaii-szával ma esle az „Arany Szarvas" é.termiben P 1-20.
— Egy álvölegétiyt másfél évre ítéllek cl. Szekeres l.nrc rákipuszlai napszámos gondolt egyet és otllion hagyta családját, beállított Bllssíl kOzségbe, ahol egy uradalmi cseléd leányát hamis névvel és hazug adatokkal menyasszonyául eljegyezte. Mikor az eljegyzést mcglartották, a vendégek észrevették, hogy a „vőlegény- egy általa észrevétlennek vélt pillanalban a menyasszony szekrényébe pénzt emel el. Az eljegyzés csúfos bolrányba fult. A csendőrök az álvőlcgényt lefülelték, akit most a kaposvári kir. torvényszék másfél éri börtönre itéll |ogerősen.
= Legújabb külföldi mintáival csak Metz festő fest legszebben.
— Az OFB tárgyalásai. Az Országos Foldblrlokrendezö Bíróság május 10-én tárgyalja Felsőszcmcnyc kOzség házhely- és főldblrtotonde ■ zésl agyéi.
~ Talált tárgy. A hétfő esti operaelőadáson a színházban egy értékes női sálai találtak. Igazult tulajdonosa a rendőrségen átveheti.
— Az uj lakóházak adómentessége. A kormány, hogy kedvet csináljon, 15, Illetve 30 évre adómentességet biztosított az 1927. január elseje után épülő, de legkésőbb ez év december végéig lakható állapotba kerülő uj lakóházaknak. Most az építőmesterek ezen adómentesség meghosszabbítását kérik. Azt szeretnék, hogy legalább is az 1928. junius végéig beköltözhető u| házak Is élveizék az adómentességei. Kérelmükről még nem történt döntés.
= Fcjmergjárl Slevr strapa kerékpárnál a váza belső ás kfllső maflal van ellátva. 5 évi Jótállás! Weluor Mpirniáz. Csengery-ut 2.
— UJ szivarok és cigaretták kerülnek forgalomba. A dohány-jövedék rövidesen kllltnő minőségűnek jelzett uj szivart és cigarettát hoz forgalomba. A Royales szivarok nagy dobozokban kerülnek forgalomba és a minőségük a békebeli Idők Uppmann szivarjára emlékeztet. Ugyancsak különlegességi gyártmányok a Palatínus, Cablnel- és Turul-szivarok. Olcsóbb árúak a Jovlales nevű szivarok. Az uj, Haja-dér nevü cigaretta különböző szines hüvelyben kerül forgalomba. — A Triuniph clgaretlakülönlegességek ró zsaszlnü szopókával készilik. A régi cigareltalajlák újszerű, ízléses cso magolásban kerülnek forgalomba. Az u| szivarfajlák csak hal hónap múlva kerülnek forgalomba a cigaretták azonban rövid Időn belül.
= A Fegyvergyári Stevr kerék-tfr íi égési világon vezet! Welner wpáruház, Csengery-ot 2.
— Másodszor vette nőül elvált feleségét. Drávagárdony községben ritka érdekességü esemény történt. Egy gazdaember elvált fele-feflflöl s felesége máshoz ment ér|hez. Nemrégiben az asszony oll-"sgyta máaodik térjél, aki ől törvényesen el is választották. A kétszeresen elvált menyecskénél kérőül |e-lenlkezett első térje, akinek az asz-szony szívesen nyújtotta kezét, és a napokban már meg is tartották má-xxltli egybekelésüket.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
. — Cserkész ingek, kalapoV, télies felszerelések, luiballabdák, dres-«k cipők. spoi, /., atlétikai felszerelések. Torna trikók, tornacipők «oW Antal sportttzlelében.
di iliíi mmn.il
alapítva I»i7.
ZALAMUGYE1 FÓDGYNÖKSEG
Kaz^nexy-u. 15. \'felelőn: 3-H3. •
Elváll rl legversenyképesebb díjszabás mellett: tüz, élei, szállilmány, szavatossági, üveg, jég, baleset, géptörés, aulólörési és bctlréses lopás elleni biztosításokat.
Ugyanott ügynSkök fixre éa jutalékra felvétetnek
— Még pár napig lehet Jelentkezni a Római-Assisi zarándok-lásra. Május 27 én zarándoklás indul Budapestről, hogy felkeresték az örökvárosl. Az első O-szágos Nemzeli Zarándoklás meglátogatja Olaszország főbb k<g) helyeit és hosszabb ideig tartózkodik Rómában, ahol XI. Pius pápánál kihallgatáson letenik meg. A zarándoklás érinti: Velencéi, Firenzét, Assisii A zarándokok kirándulnak Nápolyba, meg lekinlik Pompeil, Sorcnlol, ma|d az öiokvárosból vlsszaléröben kiszáll-nak Páduába, ahol a Srent Anlal kegyelmi lemplomában ünnepi misét hallgatnak, majd megtekintik a várost is. A zarándokok junius 9-én délben éruek vissza Budap:stre. Az Országos Kalolikui Szövetség (Budapesl, IV. Ferenciek-tere 7., Hl. lépcső I. emelet 8.) hogy anyagi megterhelés nélkül mindenkinek lehelövé legye, hogy e zarándoklásban résztvehes-sen és a pipánál 70 éves szüleié-sénck évfordulóján tisztelegjen. A lll/b. osztályon való részvételi 160 pengőben állapilolla meg, amelyben benne vau a gyorsvonal Budapesttől—Budapestig, az elszállásolás, a városok nevezetességeinek megmagyarázása sih. A Ill a. osztály, amelyben a leijei ellátás is benne van, csak 280 pengő, míg a II. osztály részvételi dija 450 pengő. Jelentkezni erre a zarándoklásra május 10 lg lehel. Útlevél nem kell.
FOLYÓIRAT-SZEMLE
)( Megjelent a .Mindnyájunk Lapjn".
Az ország legolcsóbb hetilapja a .Mindnyájunk Lapja* ehó száma megjelent Se-genly László szerkesztésében. Gazdag tartalmiból kiemeljük Rákosi Itnó cikkét, Schöpflln Aladár novelláját. Karinthy Frigyes krokiját, Kosztolányi Dezső, Miklós Jenő és Segesdy Láazló verseit, Lázár Ist-vAn elbeszélését. Két folytatásos regényt i» közöl a lap: egyik Bónyi Adorján uj szerelmi regénye a .Szeveiin szerelme", a másik Pálinkás Béla fantasztikus regénye a .Belzebub*. Az állandó Bohémül rovatban művészvilág pletykáit és híreit találj; az olvasó s mindezek mellett még állandó llcll levél, gazdag kritikai rovat és keresztrejtvény egészíti kl a 70 filléres lap nagyszerű tartalmát. A Mindnyájunk Lapja minden szerdán jelenik meg és minden utcai árusnál, trafikban és pályaudvaron kapható. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, V. Sziget-u. 2G.
)( Százezer gyermeknek hoz hetcnké.it sok vidátn óráUa leghűségesebb barát, a .Tűndérvásár" képes heti gyermekújság. U* a lap a legjobb Játszótársa a gyermekeknek, hetenként sok mesét, versel, mulattató mókákat, szórakoztató Játékokat, rejtvényeket és pompás színes képeket közöl. Az elólizetésí ára olyan csekély, hogy a legszegényebb szdló is könnyen hozhatja meg ezt az áldozatot gyermekének. Ingyenes mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal Budapest, V. Akadémia-utca 10.
lOZaÓSZIVHÁZiK
Városi Színház mozi előadásai 6-án 5, 7 és 9 órakor: Ben Hur. Főszereplők : Ramon Novarro, Francis X. Baehman, May Mc. Avoy és Betty Btonson. Rendezte: Fred Niblo. Magyar dramaturg: Fodor Sándor.
. S1 .
HÁDIÓ IGÜSOB
Május fi (péntek)
Budapest 030, 12 éa 3 Hírek, lózade. 5.15 Előadás: A eseesemó láplálkoUsa. 5.45 Cigányzene. 7 Wilhetm Buseti und sein Humor. Mini üöltlinger dr. németnyelvű elóadása. 7.45 Mit is kit idézek ? Utána hírek. 10.30 Jazz-band.
Bécs, Gráe II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 550 Anyákluk. 7 Franela, 7.30 Angol teeke. 8.05 Verdi: .Álarcosbál-c. 5 tetv. operája.
Berlin, Stettln 3.30 Asszonyoknak. 4 Szulöknek 4.30 Irodalmi eladás. 5 Kamarazene. 7.30 .FreisehDtz\', Weber 3 tetv. operája.
Basel, Bern I Cramafon tánczene. 4 Népszerű zene. 4.45 Asszonyoknak. 5 Hangverseny. 8 Kamarazene. 8.30 Zene-kart zene. 9 Kamarazene. 9 Basel: Olasz ária-, dal- éa szonáuest. 9.25 Hangverseny. 10 (tó Népszerű zene.
Brünn 1215 Gramafonzene. 7.15 .A sellő\', Dvorák 3 felv. operája.
Frankfurt, Cassel 1 Gramafonzene. 4.30 Asszonyoknak. G.15 Filozófiai előadás. 7.-15 Küzdelem ember és gép között előadás. 8.15 Szimfónikus zene. Utána Jazz-band.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 205 Hangverseny. 4.15 Hannover: Goethe balladák és szimfónikus zene. 4.15 Klel: Népszerű zene. 5 Népszerű én tánczene. 6 Vidám zene. 7.25 .A holt város\', Korn-gold operája, utána népszerű és tánczene.
Langenberg. Dortmund, MQnster II Kísérleti leadás. 1.05 Hangverseny. 2.0S Asszonyoknak. 4.15 Háziasszonyoknak. 5 Kamarazene és dalest. 7.40 Mussolini előadás. 8.30 Rádiókabaré. 10.45 Népszerű és tánczene.
London. Daventry 1 Népszerű zene. 3.46 Népdalok és táncok. 4.45 Árit- és dalest, ü Hangverseny. 7.15 Zongora zene. 7.45 Rádiókabaré. 8.45 .A pap álma", rádlószkeccs. 935 ,A kedves szász" 2 felv. énekes bohózat.
Milánó 4.15 Jazz-band. 3.20 Gyermekdalok. 5.15 Mezőgazdaság. 9 Ének- és zenekari zene, 10.45 Jazz-band.
München, Nürnberg 2.15 Asszonyoknak. 3.05 .Máriadalok eitárkisérettel. 5.60 Népszerű zene. 7.45 .Schwarawaldmádel*, Jcwel 3 felv. operettje.
Prága M Gramafonzene. 12.15 Nép-sreaifcvzene. 5 Hegedű és zongora zene. 10.45 Jazz-band.
Róma 4.30 Gvermekeknek. 5.15 Jazz-band. 8.45 .A gésák", Sídney Jones operettje, utána Jazz-band.
Stuttgart, Frciburg 3.50 Asazonyoknak. 4.15 Hangverseny. 7.30 Weber: .Bűvös vadász*, romantikus opera 3 felv.
A 104 receptet tartalmazó könyvet kivánatra
ingyen és bérmentve küldi: Dr. A. OETKER, BUDAPEST, VIII., Conti-utoa 25.
__
SPORJTÉLET
Nagysikerűnek Ígérkezik a vasárnapi intézetek közStti atlétikai verseny
Nsgyluotua, május 5 Nagy buzgalommal készülnek a piarista gimnáziumunknak pompás kondícióban levő diák-allétai a vasárnapi intézetek közötti atlétikai versenyre, melyen négy város középiskolája méri össze atlétikai erejét. Különösen mióta a főutcái kirakatokban megjelenlek a szebbnél-szebb, értékes dijak, mélyeiét a győztesek kapnak, még nagyobb az ambíció. A városi sportegyesületek körében is érthető érdetlöd is nyilvánul meg a juniorok eme versenye iránt, mely kétségtelenül több figyelmei érdemlő eredményi fog produkálni.
A keszthelyi, zalaegerszegi, sümegi gimnáziumok válogatott atlétáit a kanizsai vasárnapi versenyre az in-tézetek leslnevelési tanára és két-két tanár kiséri el, de bejelentette rész-vételét a versenyen a zalaegerszegi gimnázium direktora is.
A város közönségében is remél-helöleg örömmel tekintenek közép-Iskolánk Ifjúsági versenyécek lebonyolítása elé, mely bizonyosan több első nagy dijat fog gimnáziumunk derék ifjustgának hozni. Naponta szorgalmasan folynak a tréningek kint a sportpályán és az intézet modernül felszereli tornatermében Deák János testnevelési tanár szakszerű vezetésével és már az előjelekből Is kibontakozik a szép teljesítmények biztossága.
Mindezek után remélhető, hogy intézetek közötti allétlkai verseny a legszebb erkölcsi sikerrel a város közönségének nagy részvétele mellett fog lezajlani.
A vasárnap sportja
S,gyk.nl(.án i AtUtikat ¥.r.,ny
A vasárnapi fordulón csupán bárom lulballmérközés kerül lebonyolításra, Nagykanizsán nem lesz mérkőzés, hanem a gimnázium rendezi allélikai verseny! a zalaegerszegi, keszthelyi és sümegi Intézetek részvételével.
Kaposvárott az NTE a Turullal fog megküzdeni. A meccs a momentán jobb kondícióban levő egylet győzelmét fogja hozni, bár teljesen egyenrangú a két cgyültcs.
Pécsett PSC előreláthatólag legyőzi a DVAC-ot, a PTE pedig Mohács ellen szerezhet pon\'okal.
Időjárás
A nagykanizsai moteorotogtal ,ney-"Ryeló jctentéee: Csütörtökön a MmS-séktt: Reggel 7 órakor +I5-2, délulán 2 órakor +24-1, este 9 órakor +162.
felMuti Reggel UsjU délben és esle kerésbbé borult égboltozat.
Sz/ltdnr: Egész nap Délnyugati szél.
Reggel harmat volt.
A Meteorológiai Intézet lelentétt szerint zivatarra, esóre hailó idö, a meleg csökkenésével.
Agyvérzést kapott a nagyváradi püspök Nagyvárad, május 5. (Éjszakai rádiójelenlés) Rjetik Imre nagyváradi római katolikus püspököt tegnap éjjel súlyos agyvérzés érte. Az orvosok eret váglak rajta. Egész délelőtt eszméletlenül feküdt a nagybeteg püspök, kinek állapota iránt nagy részvél nyilvánul meg Etdélyszerte. Az orvosok, ha komplikáció nemül közbe, bíznak éleiben maradisában.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 má|u« I.
Valódi vízhatlan ciszigelelö
BIBER
egyedárusitása
Hatscbek ETERNIT pala
lerakata és képviselete
Eppinger I. és Fia
deazka, ópületta, atukatur és minden építkezési anyag kereskedésében.
TfZfill
A mai lózsde Irányzata Ingadozó voll. Lanyha nyílás ulán véleményes vásárlások Indullak meg, amelyek hatáss alatt barátságosabb hangulat kerekedet! felül. A javulás néhány, a spekuláció álla! favorizált nagyobb papírban kezdődő!!. A lőzsdeidó további folyamán, amidőn Berlinből és Bécsből kedverótlen birek érkeztek, a p\'ac újból ellanyhuli, ugy, hogy csak néhány papírban volt jelentéktelen árnyereség. Igy Oszlrák Hitel, Fegyver és még néhány kisebb vaspapirban mutatkozik javulás. — lobbi éiték árveszteséggel zári, melynek mérttke nem haladja meg az 1—2°U-o\'. A forgalom az egísz töisdridö alatt szűk keretek kőzött mozgott. A lixkamalozásu papírok piacán teljes üzlettelenség uralkodott. A valuta és deviza piacon Milano, Dollár éB Bukarest szintén elgyengültek. A többi fizetőeszköz nagy-része változatlan.
Párt, 20-37, London 1V26-Nevvork M9»/ll. BrüjacI 7229W. Mllino 27-37K1, Anirterdam J0S10. Berlin 123-21>.i, Wien 73-17\'d, Sotla 375, Pllgl 15-40, V.rU M l. Budapest 90-80, Belgrid 9131/1 Bnkireit 3\'3I.
i t»iip4eü TU MMT^HK
valuták
Angol I. 27 82-77-98 Belffi Ir. 79-SS-79-85 Catít k. 1692-17 00 Dink. 1S270-I5335 Dinár 1003-1069 Dollár 570.50-572 90 Fnnds Ir 22 60-2280 Holl. 223-90-229-30 Leng j el G3-3S-64 SS Lel 3-51-3 66
Léva —•--■—
Líra 29 75-30-20 Mírli 13555-136 05 Síhlll. 8047-80-82 N méz 147-70-14835 Svájci L11000-110-40 SvM k. 153 C0-I53 tíi
DEVIZÁK Amit. 22902-22972 Belgrád 1005-10 69 Berlin 135 6&-13606 Bukarest 3-11-351 Brtlaaeel 79-57-79-82 Kopenh.152\'80-153-25 Osxto 14780-14(125 London 27-81-27-89 Milano 2987-3017 Nevjork 57235-4 05 Páita 22-12-2252 Prágs 16Í5-I7C0 Siofta 4-12-4I6 Sloelh. I53 IO-153-55 Varsó 6350-6470 Wien 8057-80\'82 Zürich IIOÍ7-II040
Terménytőzsde Uiua ttusv, 75 kg-í»» 34-35-24 65 76 kg-os 34 85—3510 77 kg-oi 3510-35 73 -K-ü) 35-55 -35 60. egyéb 75 kg-os 33 65 -33 95, 76 kg-os 34 00 -31-40. 77 kg-os 34-40 - 34 70, 78 kg-oi 34-80-3-510, 10XS 30 20- 30-50. Iskumsuy. ái p.1 24 00—24-30, Urirps 25-50-26-50 »o 24.20—2440. tengeri 21-50-21-89, buza\'iwpa 19 8)—20 00, kölei —•— —■—
felhaltál 3172, melyből eladatlanul vltszs-marsdt 345 darab Elsőrendű 1-76—1-88 uedelt 1-70—1-71, íredelt kózíp 1 50— 1-64, könnyű 1-40-1-48, eliórendu öreg
1-60-1-64. másodrendű 1-48-1-52. angol süldő 1-68-1-81, stalonn* napybun 1-80— I 84, islr 2 04-208, lehuzotrbui 1-92—
2-16, szalonnás tílsertés 200-2 10. Aj iránytat ílénk.
KUdJai ZrUyi Ijeaúlpar h Itajv-kenaktiéa K, Sagykaalua
áPRÓHIBDST É$ra
Az apróhirdetések dija 10 ixőlg 30 fillér. Címszó s minden vastagabb betűből illó szó két szónak szimiltallk. Minden tovibbl szó dija 5 fIII. Vasár- és ünnepnap S00/o felír, szerdin-pénteken 25®/o felár. Állást keresőknek 50°, o engedmény. A hlrda-téai dlj olfira <lx«lrndő.
Vízvezeték szerelést
legjobban 4a legolosóbban készítek. Hlbáaan sorolt vnxotékekot átalakítok. VARGA ISTVÁN bádogos és szerelő Deák-tér 4. szám.
PénskflfosAnt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban (olyóslttat Aozél Ignáo pénz-köJcsőnközvetltő Irodája Nagykanizsán. Pő-ot 3. sz. alatt KényszerkflfosSn kötvényeket veszek. 117
Tanonc fizetéssel felvétetik — Papn Oszkár cipésznél, Magyar utca 6. 1650
Jó házikoszt kapható Magyar-utca 24. szám alatt
Mielőtt vízvezetékét lakásába bevezettetné, kérjen ujánlalot Frlesz JonÖ vízvezeték felszerelési, fürdő- és egészség-Ogyl berendezési vállalatától Erzsébot-tép 2. 1723
Máriatelepen, közel az állo-máehozp vízparton, emeleti egy
szoba, nyitott veranda, konyhahisz-nálattal augusztus 1-lg kiadó. Megtudható a kiadóban. 1783
Ffitéren kétszobás urllakás, teljesen uj bútorral azonnal eladó. Cini a kiadóban. 1770
Májue 15 ére egy mindenes szakácsnő <s egy takarítónő a délelőtti órákra felvétetik. Clm a kiadóban. 1785
FQezerQzlet házzal Mezőlakon (Vesz-prémmegye) eladó. .Komoly vevőnek" jeligére kiadóba. 1701
Ogyca, tiszta bejárónő ajánlkozik házakhoz. Clm a kiadóban. 1786
Nagyon olcsóm elsdó hálószoba bútor darabonkint is Vorősmarty-utca 50. -1787
Zongoratanitványokat vállalok natúrból clginymódra muzsikálni. Kállai Sándor zongoramester, Erzsébet-tér 10. 17ÍK)
Agytoll, pehely, hálószobalámpa eladó Csengery-ut 16. -17?3
Értealtam a t. közönséget, hogy a piactéren levó Holcer-Wle péksitoiban szombat reggel 6 érától mindennap tiszta, paszlOrizált teljes tej kapható Htercnkint 24 (liléiért. .J70t
eonrréroz
Plisséroz
Értesítem Nagykanizsa és vidéke mélyen Hadéit bölgyközönségit, hogy a legújabb plissé-modellok megérkeztek. — Pllssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
rnhafcStO, Kóxmosö-vállatata Nagykanizsa, Hunyadi-utca 19.
Gyfljtőtelcp: Kazlnczy-utca 8.
Festés Gózmosás Tisztítás
Fotóamatöröknek
Agfa és Kranz lemezek, Seltona angol önszlntző, Satrap, Agfa, Rembrandt
napfény-, Satrap, Agfa, Mlmosa és Kodura gazfény-papirok, mindennemű fotóvegy-szertk és felszerelési cikkek nagy raktára. Ismertető könyvecskékkel és utbalgail-tással díjtalanul szolgálunk.
Fischel Fülöp Fiai SS;
_Nagykanizsán.
Tengeri, zab. árpa
Kiscsibék etetésére: kölc\'-kása, lengrridara, egís; kisszemü lengeri Madárcleség: Kevert madárélel, hámozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, salála-mae, lökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magkereskedérében Erzsébet-tér 10. (Biróság melleit;
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgy, hárs stb. rönk-fákat állandóan vásárol: Fornérgyár és Keményfatermelő R. T., Budapest, IX. ker., Csont-ulca 1. szám.
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönségnek tudomására adni, hogy megérkezcil hozzám a leg-fnomabh külföldi svédgranlt márvány síremlékek és sírkeresztek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelben.
Továbbá temetői összes munkálatokat elvállalom ugy betübevésést és ara. nyozást szolid és ponlos kiszolgálás melleit.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szíves pártfogasát, maradok
télies liszleletfel
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrínyi Mlklós-utoa 4.
(Dr. Hocb ügyvéd-ház, Pet/fcs korcsmával szemben.)
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos eladási helye:
WEINER GÉPÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
Ffiütlel : Csengery-ut 2. s/ám. Fiőküzlil: Király-utca 34. sz.
A legkedvezőbb részletfizetésre is kapható. MT 5 évi jótállási ÍM
Szarvas szálló épület
A Harisnyaházban
Szarvas szálló épület
NAGY ALKALMI VASAR
a legújabb divatú
gyermek, női és férfi
harisnyákban, soknikban
tjlace-moaóbör és divatkeztyükben kötött árukban.
Nagy nyakkendő vásár.
Mielőtt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
Uj, modern
NflP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlsz Jenöné, Nagykanizsa Bazár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszerű ernyőkben. - Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
les- Legszebb alkalmi ajándéktárgyak! -®a
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán! (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly.) \'
■W. frMym, 103. ttta
NígyUntew, 1627 május 7, szombat
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
hMM| fa HadóUntal FMin. SWWMÍSSl; K1»í»I»1;ml 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
laterarbao-tdcfoe: Kigybijiu 7S. kJ^ EIWKltM »ra tgy bóra 2 peogé <0 «0éc
Héjjas István és Tassy József az uj kecskeméti képviselők Bodopest, má|us 6. (Éjszakai ri-dlójelenlés) A kecskeméti kerületben Zsltvay Tibor és Pekdr Oyula lemondáséval megüresedett mandátumra a Ház elnöke Héjjas Islván földbirtokos és dr. Tassy József ügyvéd pótképviselókel bivta be.
Képviselők az Arumlntavásáron Budapest (Éjszakai rádiójelenlés) Ma az országgyűlés (öbb tagja kereste fel az Áruminta Vásárt. Az egységespárti képviselők Almássy László pirteloók vezetésével tekintették meg a vásári.
Agyonlőtték az oláh haramiavezér két cinkosát Bukarest, má|us 6. (Éjszakai rádió-jelentés) Nlkullca agyonlőtt rablóvezér két társa a korcsmai tűzharcnál, mint ismeretes, fogságba cselt. A két banditát etós csendőri fedezet gyalogosan kísérte Targnt Neamtból > Bukarest melletti országos fegyházba. Mikor egy erdó mellett ha-ladtak el, i két megbilincselt rabló izókéat kísérelt meg, mire a csend-órOk agyonlőtték őket. Ezzel a haramia bánd* négy tagját lőtték agyon, ligyikük, aki megmaradt, súlyos ló-sebeit kapoll. A csendőrök kőzQI egy súlyosan sebesüli, ma meghalt. A csendőrök ezzel két halottat veszítettek. Nikullca Haralamba, a bandavezér fejét levágták és Bukarestbe küldték a törvényszéki orvostani ínfűéinek tanulmányozás végett.
Oroszország nem lép be a Népszövetségbe •Skn/, május 6. A rtemzélközi \'gaídákágt WHgkönfereociára \'Id«t-kezelt orotft aélegíció főtitkára a sajtószámára kijelentene, hogyOrosz-ország nem adta fel a Népszövetséggel szemben eddig tanúsított magatartását és szó sem lehet arról, hogy a szovjet betép|en a Népszövetségbe.
Banda-harc a görög-bolgár határon
Athén, május 6. Bolgár koroitácslk bandája görög területre lépeti és meg akarta rongálni a vasutvonalat. A "határőrök és a komitácslk lüz harciban az utóbbiak közül többen elestek. A görög kormány erősilésc-kel küldőit a határra.
A Ház elé terjesztették az olasz-magyar szerződést
Zsitvay Tibor és Pékár Gyula lemondtak a kecskeméti mandátumukról A képviselőház részleteiben is letárgyalta a földművelésügyi tárca költségvetését — Keddig elnapolták a Ház üléseit
Gyömörey István Zalamegye mezőgazdaságának felsegitése érdekében mondott beszédet
Budapest, mi{us 6 A képviselőház mai ülésén folytatták a földművelésügyi tárca vitá-|ának folytatását.
Farkass Géza kevésnek tait|a a tárca dotálását. A földművelés fejlesztésére elsősorban azt tartja szükségesnek, hogy a gazda nem annyira sokat, mint inkább jól termeljen, mert csak igy lehelünk versenyképesek. A költségvetést elfogadja.
Mdy Béla a föidWrtotacndezás ügyével foglalkozik. A költségvetést elfogadja.
Gömbös Gyula sajnálattal állapítja meg, hogy amikor az ország legfontosabb kérdésével, á földmüvelésügyi tárcát tárgyalják, a képviselők csekély számban vannak |elen a tárgyaláson.
A magyar közéletnek legfontosabb problémája a magyar Mid termelése, a magyar agrdrérdek.
Általános az a vélemény, hogy a földművelésügyi tárca el van hanyagolva és más látcíkkal szemben helyet kell engednie. A termés értékesítése nélkül nincs többtermelés. Örömmel látja, hogy a földművelésügyi miniszter súlyt helyez az állatvásárra. Sürgeti a tömegek mezőgazdasági kultúrájának fejlesztését. Kevesli i mezőgazdasági szakoktatás előirányzóit összegei.
Mayer János földművelésügyi miniszter : Nyolcvan milUdrd áll ebben a költségvetésben rendelkezésre. Ez elég szép összeg!
Gömbös Oyula: A mezőgazdasági szakiskolák alapilását, vezetéséi kizárólag a földművelésügyi miniszter hatáskörébe kell utalni. Felfogása izerinl
minden Járásban kellene magyar gazdasági Iskolának lenni.
Marschall Ferenc vázolja a mezőgazdisági termelés folytán fokozódó költségeket, az üzemi anyagok állandó drágulását. Mérsékelni kell a vasúti tarifát is. Typus-borokat kell előállítani, meri máskép nem tudjuk
meghódilani a külföldi piacol és nem leszünk erősek. Hangoztatta, hogy
a gazdatársadatom bizalommal kíséri a miniszter működését. A költségvetést elfogadj],
Klein Antal a vagyonváltságnak a kereskedelemmel és iparral szemben való végrehajtásáról szól. Kormányintézkedéseket sürget a kaftellekkel szemben. A földreformot likvidálni kell. A költségvetést elfogadja.
Gyömörey István a Zalavármegye gazdatági életére különös súllyal nehezedő métely-járvány elleni küzdelemről beszélt.
A \'/.alibon már-már gazdasági katasztrófa Jellegit epidémia orvoslásának két módja van: vlz-leesapolós (s vizmenlesltés. A lecsapotásokat aulor.om társulatok vagy a hatóságok végzik. A kisebb lecsapoló társulatok saját érdekelt tagjaik kebelébN tudnak csak vezető lisztvistióket választani; magyar ember pedig természeténél fogva nem szerel sok idői és fáradságot sien-telni a közügyeknek, fizetni még ke-vésbbé szeret s miután itt maga van hivatva megállapítani a hozzájárulás kivetését, a lecsapolás olyan lassú tempíban halad előre, hogy mire a végére érnek, három-négyszer any-nyiba kerül, mint kellene. 1912—
13-ban alakult társulat egy 16-20 kilométeres meder és circa 20 kilométeres mcllékárok rendszer lecsapolásával talán még csak az idén,
14-15 év alatt készül el. Vannak tehát patli birtokosok, kik 10—15 évig fizették a hozzájárulási 8 még csak az idén jutnak cl odáig, hogy az ó földjük is élvezze a lecsapolás előnyeit, söl eddig az ideig földjük csak rosszabbodott. Ezenkívül a lecsapoló lársula! egy érdekeltség lag-jail foglalja magában s igy nem is lehel rossz néven venni, hu nincs tekintettel másoi érdekei vagy a közérdek iránt. Igy például egy meder alsószakaszáu akkuit lársit&g lassú
munkáját tétlenül kényleien nézni a felsősiak:sz blrtokossági, meri mig amazok cl nem készülnek, a felső szakaszon semmihez sem lehet kezdeni.
Ezért a lársulali rendszerrel siemben a tecsaoolások hatósági rendezésének híve. A hatóság mindig a közérdeket tartja szem elöli, hogy más függő érdekeltségek sérelmet is orvosolhatók legyenek. Ezenkívül nagyobb erélyt tud latba vetni, amivel a gyorsabb eredményt biztosítja.
lamerfctf ezulán Gyömörey a le-csapolásl munkálatok megindításának adminisztrációs útvesztőjét voll járásában szerzett ilyenirány munkásságának tapasztalatai alapján él arra a konklúzióra jut, hogy ha a földmlvcIésDgyl kormány nem siet etéren segítségre, még 10 év múlva Is csak sást fog használni nagyon sok község, mert amig egy ilyen eljárás engedélye megjön, abba is bele lelik 2—3 esztendő, a munka megkezdését pedig lehelellen eredményesen sürgetni, mig a kultúrmérnöki biva-la! 3 megye ügyei! összesen 2—3 mérnökkel és 3 vizmestcrrel tudja csak végeztetni.
Lecsapolás után a medredet jó karban is kell tartani, különben néhány év alatt minden újra a régi állapotba kerül vissza. Ennek meg-gátlásira elsősorban is állandó csa-tornaörökel kell latlabi, vizmesteri lelülvizsgálalnak és a hiányok pótlásának legalább évenként egyszer kellene megtörténni. A földművelésügyi minisztériumban készült Is erre vonatkozólag egy rendelet-tervezet, ez azonban máig sem látott napvilágot.
A lecsapolás és vizmenlesités kérdésének elhanyagoltsága hözta az or£zíg(.i a mételykór veszedelmét, ugyanez teli használhatatlanná ezer és ezer hold jó földet s a földek Ilyetén uj osztályozása folytán a kataszteri jövedelem csökkenésével a
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május 1.
kincstári is jelentékeny károsodás érte.
Kéri a földművelésügyi kormányzatot, tegye lehelövé, hogy a lecsa-polások gyors keresztülviteléhez megfelelő szdmu szakember álljon rendelkezésre, — előlegezze az előmunkálatokhoz szükséges anyagi eszközöket és könnyítsen az előkészítés formaságain. Kéri, hogy biztosítson magának beavatkozási jogot a lecsapoló társulatok munkálataiba és azt gyakorolja is, hogy az érdekeltségen kívül esők érdekei is kielégítést nyerjenek. Kéri továbbá, hogy mindazt a támogatást, amit a földművelésügyi miniszter adni tud és szándékozik, koncentrálja az alsó szakaszokon, mert mig ezek el nem készülnek, addig a felsó szakaszokon érdemleges munkát végezni nem lehel, másrészt épen az alsó szakaszok rendbehozatala olyan áldozatokat kOveteL amekkorát az érdikcltck nem bírnak el.
A költségvetést általánosságban cllogadja.
Czetlier Jenő az agrármozgalom-ról szól. Sürgeti a kamaltörvényl. Az Intenzív gazdasági szakoktatást elsőrendű kérdésnek tartja.
Elismeréssel látja, hogy a földművelésügyi miniszter a magyar fajbotok értékesítésével meglelte külföldön a lépéseket, de gondoskodni kell a sok százezer hektoliter homoki bornak elhelyezéséről. E cél elérésére a belföldi fogyasztás felemeléséi ajánlja. Beszéde végén telhivja a kormány figyelmét az útépítés fontosságára. A költségvetést cllogadja.
Sokoripátkal Szabi István utal a tömegoktatás szükségességére. Szól ezután az alsófoku szakoktatás problémájáról. Ezzel kapcsolatban kéri a földműves iskolák megreformálását is.
Szabi kérte a földművelésügyi minisztert, hogy a falusi népházak építkezéséi segitse elö.
Gyömörcy Sándor n zalaszcnt-
gróti kerület képviselője: A gazdasági szaklelügyelőségek kiépítését sürgeti. Kevesli a földművelésügyi tárc költségvetésének dotációját. A többtermelési elsősorban a gazda felügyelőségek fokozottabb kiépítésével lehet elérni. Szükséges, hogy a tej és termékéinek értékesítése megkönnyitéssék. Atcnyészálla tok beszerzésénél tonlos, hogy a gazdatársadalom segítséget kapjon. Beszél a Iccsapolások szükségességéről. Az a nézete, hogy a kisebb vizek szabályozását az államnak kellene elvégezni. A költségvetést elfogadja.
Csontos János: Szterényl Józsel báró egyik nemrégiben vivőit hírlapi cikkével polémizál, melyben Szterényl az Országos Földbirtok reformot elhibázottnak tartja. Kéri a földművelésügyi kormányt, hogy azokat, akik az OFB állal kiosztott földeket nem akarják megművelni, erre kényszerítsék. Támadja erős hangon a szocialistákat. Kijelenti, hogy addig boldog a tanyai magyar lakosság, amig nem megy be a
szakszervezetekbe. A költségvetést
elfogadja. . .,..,,
Barla-Szabó József a falusi kisla-kisépitéssel foglalkozik. A köllség-vetésl cllogadja.
Cál/y Dénes: Elismeréssel adózik a kormánynak, hogy 3z ország organizációját rendbehozla. D: a ma-gáuszauálás nagy feladatát Is meg kell oldani. A köllségvetéstelfogadja.
Ezzel a Ház a földművelésügyi tárca költségvetését elfogadja és a határozati javaslatokat Farkass üfza a viz|og szabályozása és a tenyészállatok beszerzéséről szóló módosító javaslatainak kivételével, elveti.
Ezulán Pogány Frigyes előadó beterjesztette a külügyi bizottság jelentését a magyar-olasz szerződés
törvényjavaslatának becikkelyezéséről.
Elnök bejelenti végül, hogy
Zsilvay Tlborés Pckár Oyula
lemondottak a kecskeméti mandátumukról.
Kéri a Házal, hogy intézkedhessél hogy a megüresedett képviselői helyekre az ulánuk következőkel behívhassa.
A Ház a legközelebbi ülését kedden tartja. Az ülés 6 óra után végződött.
javaslatainak kivételével, elveti. zcuou. _
uuijuuarii-iriririri-i-iVi.............................i..«ih»<«»»
TIZ NAP MÚLVA ALAIRJAK A MAGYAR-CSEH KERESKEDELMI SZERZŐDEST
Budapest, májul 6 (Éjszakai rádiójelenlés) A magyar és cseh kereskedelmi delegáció ma Budapesten befejezte a magyar— cseh kereskedelmi egyezmény meg szövegezését és azt Nlckl Alfréd dr. követségi tanácsos, mint a msgyar kormány megbízottja parafálta. Az egyezményt 10 nap múlva Genfben aláírják, ahová Nickl Alfréd a világgazdasági konfe enciára odaérkezik. A 31 szakaszbál álló kereskedelmi
ejwinruwirB\'s-rivv\'ri\'i\'m\'ri................................
egyezmény a kölcsönös leglöbb kedvezmény elvén alapul. Magában foghíja az állategészségügyi, határforgalmi egyezményt, a vámkartelli megállapodást. Részletesen ismerteti az egyezmény azokat a magyar áruknak, illetve terményekel, melyek a legtöbb kedvezménybe esnek. Az egyezmény 6 hónapra mondható fel. — Éleibe akkor lép, ha a magyarországgyülés azt ratifikálni fogja.
A miniszterelnök a jövő héten veszi át 210 város és község díszpolgári oklevelét
Budspcst, május 6
A képviselőházban gróf Bethlen István miniszterelnök ma hosszabb tanácskozást folytatolt Almássy Lászlóval, az Egységcspárl ügyvezető elnökével. Almássy László kijelentette, hogy a legközelebbi pártértekezlet
jövő csütörtökön lesz, ekkor fogja Bethlen István gróf miniszterelnök ünnepies keretek közt átvenni az a több, mint 210 díszpolgári oklevelet, amelyet az ország minden részéből óhajtanak a városok és a községek átnyújtani.
Nisykanizsa, mijus 6
Nagy napra virradt ma Zrínyi Miklós ősi városának közönsége. A magyar irodalom és hírlapirodalom márkát jelentő reprezentánsai lejönnek Kanizsára, hogy egy felejthetetlen napot szerezzenek nekünk és gazdag szellemi kincseik dus tárházából megörvendezzenek, gyönyörködtessenek. Nagykanizsa mojioton életében friss vérkeringés, ujabb hatóerő, lendületadás, crömerilés. Megismerése a mi nagyjainkuak, akik a magyarság iránti szeretettől áthatva terjesztik a magyar nemzeti gondolatol, áldozzanak a nagy magyar ideálnak.
Nagy eseménye ez ősi Kanizsa városának, amely mindenkit arra késztet, hogy részt vegyen a ritka, székeefó.árosi mtisoru kultureslélyen.
A magyar irodalmi élet kitűnőségei a déli 1 óra 20 perckor befutó budapcili gyorsvonattal érkeznek ma Kanizsára. A pályaudvaron nagysza-
4. Gáspár Jenő legu|abb költeményeit adja elő.
4. Némelhy Ella opcraművésznő Beethoven „Fidélió"-jiból részleteket énekel.
6 Dr. Mihalics Vld előadása : Katolicizmus és irodalom.
7. Surányl Miklós nagyszabású előadása.
8. Némelhy Ella a nagy áriát a „Toscá"-ból és magyar dalokat énekel.
9. Befejező beszédet Barbarlts Lajos felelős szerkesztő mondja.
10. Himnusz. Énekli a r. k. egyházi énekkar.
Sajtóértekezlet vasárnap délelőtt
Vasárnap délelőtt 11 órakor nagyszabású sajtóértekezlet lesz a Roz-genyi-utcai iskola termében, amelyen Cavallier József, az ,U| Nemzedék-felelős szerkesztője, a nemzeti sajló nagymultu harcosa rendkívül fontos és érdekes előadást fog tartani. Itt a belépés dijtalan. Azonban a terem szűk befogadásira való tekintettel, a belépés korlátolt. Belépésre Jogosít a Férfi liga jelvénye vagy a névre szóló meghívó felmutatása.
Vasárnap délután 4 órakor értekezlet lesz Klskanizsán a Polgári Olvasó Körben.
Katolikus Irodalmi Est a Városi Színházban
Kanizsa nagy knltnreseménje — A magyar Irodalom él ttjsigirás kiválóságai a mai déli gyorsvonattal érkeznek Nagykanizsára — Tonna; Cecil Zrinyl Miklós isi városában — ünnepélyes fogadtatás a: állomáson — Vasárnap délelőtt sajtóértekezlet a Hozgonyi-nlcal tornaieremben
bisu fogadtatás lesz, amelyen az összes katolikus egyesületek, a város kitűnőségei, slb. megjelennek.
Megérkezik Tormay Cecilc, a hírneves írónő, Némelhy Ella, a m. kir. Operaház tagja, Baranyay Lajos, a Központi SajlóvAllalat vezérigazgatója, Cavallier József, az „Uj Nemzedék felelős szerkesztője, Gáspár Jenő, a kiváló költő, Surányl Miklós, az országos nevű iró, dr. Mihalics Vid iró és újságíró, Lendvai István újságíró, Viesmeyer Károly, a KSV főtitkára.
A Katolikus Irodalmi Est a Városi Szinhizban ma este pont fél 9 órakor kezdődik. Részletes műsora a következő:
1. Hiszekegy. Énekli a róm. kalh. egyházi énekkar Rácz N. János lő-kántor vezénylete mellett.\'
2) Bevezető beszédet mond dr. Vargha Teodorich plébános.
3. Tormay Cecilé előadása : Irodalom és világnézet.
Elfogadták ai angol szakszervezeti törvényt London, május 6. Az alsóház ma késő este 386 szavazattal 171 ellenében elvetette a munkáspárt indítványát és második olvasásban elfogadta az uj szakszervezeti törvényjavaslatot, melyhez nagyon sok módosító indítványt nyújtottak be. A munkáspárt maga kÁszáznál több módosításhoz akar névszerinti szavazást kérni. A részletes tárgyalás az éjszaka lesz.
Félnek Erdélyben a magyarországi sportegyesületektől Bukarest, május 6. A május 10-re összehivott rendkivüli parlamenti ülésszak az Ifjúság testneveléséről szóló törvényt Is tiigyal|a. A Javaslat szerint Erdélyt sport szempontból fokozottabban kell ellenőrizni, mert spjrtfejlesztésí cimen Erdélyt gyakran keresik fel magyar sportegyesületek, melyek ott propagandát folytatnak.
Tífusz ellen oltják a Missi-sipi árja elől menekülő tömegeket Newyork, május 6. A Missisipí árterületéről ma újból 12.000 menekült érkezett Newyorkba. A vasúton és hajón elszállított menekültek száma már meghalad|a az 500.000-et. A hatalmas tömegben összezsúfolt menekülőket tífusz ellen beoltják. — A 2-t óra óta zuhogó cső fokozza a sátrakban táborozó hajléktalan tömegek szenvedéseit. Közel félmillió hektár áll víz alatt a leggazdagabb gyapot és cukortermő vidéken. — Csupán Lonletana államban 3 millió hektár van viz alatt. Rsyvllle város gátszakadis folytán 4 méteres vii alatt áll.
1987 május 7.
ZALAI KOZLONT
Továbbépitik a vízvezetéket és csatornázást a Nagykanizsa első külföldi kölcsönéből meg-takarított összeggel
« városi b«rhí« 4.1 13.000 penool ho« lafcbcrbon a .iro.uk Szlni.i.knak, mQva.ioknok nom kell tObbct vigalmiadét tiaolnlűk ■•gooyaxdoaot árt vágat WagykanUua Koaitholy ooitcntlSk óta huxódo „diaiad.pOra"
A városi közgyűlés második napja
Nagykanizsa, májul 6 A váios képvísclölcslűlclénclt rendes közgyűlése ma délulán 3 Órakor folytatódon. Miután a kWségvelíst tegnap délután letárgyalták és elfogadták. ma a tárgysorozat lobbi pontjaira kerüli ror, melyek a fcljes érdektelenség jegyiben folytak ic, úgyannyira, hozy mikor dr. Sabján Oyula polgáimctier ircgnyitona a folytatólagos közgyü\'ésl, a teremben alig 7 bizottsági tag volt. Kés\'b1) ugyan még Jöttek néhányan, d-. a tárgyalás szürke monoton menetén, ez semmit nem változtatott. Külön ben maguk a lárgypontok sem fog lallak magukban semmi különösebb érdeklődésre számot tartó dogot.
A közgyűlés tárgy sorozatának a tegnap letárgyal! költségvetés ulán elsó pontja a városi szabályrendelet V. részében bizonyos paragrafusok módosilása volt, melyet dr. Krdlky István fojegyzó terjesztett e!ö és azt a közgyűlés elfogadta. Ugyancsak a főjegyző terjesztene elő a vízvezetéki szabályrende\'el módosilásál. mely azt foglalja magában lényegesebben, hogy ezentúl azokban az utcákban ahová a város a vízvezetékek csatornáit lefekteti, a háztulajdonosok a vízvezetéket házaikba két hónap, Illetve, ahol már a vízvezeték régebben Is megvolt, egy hónap
alatt kötelesek bevezetni. Eddig ugyanis ugv volt a szabíly-rendelet szerint, hogy a háztulajdonosnak egy év állolt rendelkezésre, illetve fél év. A közgyűlés az előterjesztés éneimében doniéit ugyanígy afelett Is, hogy ezentúl a vízdíjakat az eddigi aranykorona he-liett ugyanily értikli pengőbe fogják kiróni.
Király Sándor műszaki tanácsos az építkezések könnyitéséröl szóló szabá\'yok érvényének meghosszabbítását terjesztette elő, melyet a közgyűlés elfogadott. Ezután hmerfclle azokat a
beruházásokat, melyeket az első külföldi kölcsönből megtakarítót! összegtől akarnak végezni. Ezek között első helyen azoknak az utcáknak vlzvezeléítkel és csatornázással való ellátását tervezik. melyek az eddigi épiikezések torán nein kerültek sorra. Ismertette a víztorony épilési munkálatai!, melyek már a befejezéshez kői elednek.
Prack István dr. közigazgatási ta-wsos ismertette, hogy a városi házakban és a piaci barakokban
SMSSft*. "^l,1: i eszközölje \'a városT Á
me«.veíí S T " k""síc \' közuvülé, ezl elfogkdla, egyben a ra<8 P=dl« u«y. ^ t polgármester indítványára kimondta
——-----hogy
ezután a szervezett színtársulatok és művészi hangver-; senyék után a vigalmiadét
ezzel a megállapodással a méltányosság tekinelében példái mulat a többi háztulajdonosoknak. A városi üzletbéreket annyira emelik, hogy azok a Jövő év februárig elérik az 1917 évi üzletbér 100 százalékát.
A kO:g,ülés a tanácsi előterjesztést elfogadja.
Krdlky Uiván: Az uj városi bérház-ól beszél.
A bérház teljesen készen áll a beköltözésre.
150 ezer pengőbe került. Az évi birösszeg, ami befolyik 13 ezer penfő. Ismerteti, hogy a bérház lakói azt azt a kérelmüket lerjesziik a képviselőtestület elé, hgy a bérösszeget ne csak negyedévenkéul, hanem havonta is .\'ellehessen fizetni. A tanács javaslatát e lekintetben is elfogadj i a közgyűlés.
Mecszavsz a közgyűlés a Principális Lecsapoló Társulat kérésének megfeiőten erre az évre 40.000 pengő kölcsönt, mely után a városnak a Társulat a Nenueli Bank mindenkori kamatlábánál 2 százalékkal magasabb kamatot tizet.
A szentferencrendiek templomának restaurálására <t kOzgyülésa pénzügyi bizottság Javaslata al ipjín 10 ezer, az izr. templom restaurálásra erre az évre 5 ezer a jövő évre 10 ezer pengői szíiv.íz meg,
A bskunizsai levente zászlóra a körgyűlés 5 millió -100 ezer koronái szavaz meg, majd elfogadja a városi irodafelszerelésekre javasolt póthilell Is. A városi központ! szeszfőzde mérlegének elfogadass ulán, melv szerint az 1925/26. évi mérleg 786 millió nyerésé* és 482 millió korona veszteség, Hajdú Gyula dr. azt veti fel, érdemet-e a városnak ezl az üzemel egyáltalán fenntartani, noha ez sohn nem hoz semmit, csakhogy épen van.
Dr. Sabján polgármesterválaszolva kijelenti, hogy a szeszlizde intézőbizottsága, ha jónak látja lesz erre vonatkozólag javaslatot. Krdlky főjegyző szerint ez a kérdés már a városi Isnácsban is felvetődött, hogy a szeszfőzdét eladják vagy rem.
/I Bajcsal-utl külső szakaszának kiszélesítéséhez szükséges ingatlanrészek megvAsáiIása tárgyában kOtOK kisalátiiári rpvezségekel a közgyűlés jóv\'ihagyla. Úgyszintén II kaoiztii lakossal kötőn ingatlan csereszerződést is.
Asszonyi lászló v. s.-inigazgaló kérte volt, hogy a vigjlmiadót engedjék el, illetve segélykénl való elszámolását eszközölje a város. A
Itlójirá*
.. * n*Ofkanizsai mctoorologta! meg- i le\'onté*o: Pinteken d Maií-R«Mel 7 órakor +15-7, délulán 1
ÍÍÍ.+22\'7- M,e 9 «■*<" -H68- \'
KIMzetl Reggel és délben kevisbbé j b0™1\'; \'»" «"ti égboltozat. i
«£8S&"a? * ^^ j
A Hoieoroldgiai ]„ií„, |eleotiK ««- ! lárgyallnlotl és áttértek a póltárgy-™ heivenkéni Itvjtiros esók. Im.it hi- •oroza\'r.i, niclynck egyetlen érdek--•wiyetó vaiíaunu. • lődést keltő pontja
mindenkor segélyként elszámolja
addig is mig az idevonatkozó sza-bálvrer.dclelclmzgfctelően módosítják.
Ezzel a rendes tárgysorozat le is lárgyallr.loll és áttértek o póltárgy
Nagykanizsa városának .dlsznópcrc"
volt, miul azt bejelentésében Krdlky löjegyíö mondotta. U,;yanis még a kommün alatt Nagykanizsa városától liz darab bizolt sertést vett meg Keszthely városa, mely üzletel azon-t\'-ait visszamondták, de akkor már a kövérdisznók Keszthelyen voltak. Erre a keszthelyiek visszaküldték 10 darab sovány disznót, ami az eladoti és elszállítod kövér disznókhoz viszonyítva a vár.* kárára 720 kiló dilerenciál Jelenteit.
Ezt a 720 kilót a város perre vitte, mely per ózonban mindmáig húzó-
dott és annak kimenetele nem is biztos. Ezért a főjegyző azt az előterjesztést telte, hogy cgyezenek kl Kesz\'hely városával, mely a 720 kilo helyett hajlandó annak felét mcglizetni. Természetesen az összes per és egyéb költségek Nagykanizsát terhelik. A közgyűlés lagjsi ezzel a kiáltással: — ElfogadniI Talált pénz! Éljen a dlsznóper! — elfogadták az előterjesztést, mely után több lárgy nem lévén a közgyűlést a polgármester 5 órakor berekesztette, megköszönve annak a néhány bizottsági laguak megjelenéséi, aki lésztvelt az ülésen.
Súlyos kimenetelű szerencsétlenség a barcsi állomáson
Egy munkás a vagon alá esett, mely levágta egyik lábát A nagykanizsai kórházba szállították
Nagykanizsa, május 6 Súlyos kimenetelű és könnyen halálossá válható vasul! szerencsétlenség történt tegnap délulán a barcsi vasulállomáson.
Schlichler István 32 éves barcsi napszámos, az ottani fűrésztelepen volt alkalmazva. A tegnap délutáni órákban löbb társával deszkákat va-goniioztak be, majd a vagonokat belollák az ugynevezelt rakodóba.
Egy Ilyen tolatás közben Schlichler valamiképtn véletlenül megcsúszott és oly szerencsétlenül esett a mozgásban tevő vagon alá, hogy annak hátsó kcieke jobblábát irtózatosan összeroncsolta. Jajktállására többen odarohantak munkástársalés
kiszedték a vagon alól a súlyosan sérüli társukat, aki a nagy fájdalomtól egészen elalélt.
Az előhívott orvos első segélyben részesítette, majd az éjszaka folyamán tanácsára beszállították a nagykanizsai városi közkórházban, ahol még az éjjel megoperálták a szerencsétlenül járt munkást.
Állapota nagyon súlyos, de nem életveszélyes. A rendőrség részéről ma hallgatták kl Schlichtert, aki maga is ugy adla elő a szerencsétlenséget, hogy az vélcllenül történi és senkit nem terhel féléiősség.
A felvett jegyzőkönyvet a rendőrség továbbította a barcsi csendőrségnek.
.....---- ■ ■ .....- ■
A pécsi szinház megkapta az engedélyt a kanizsai szezonra
Egyelőre 8-10 hetes pribaivadot rendez Májas 12-én kezdődik meg a nagykanizsai sziniidény
Nagykanizsa, május 6
Megittuk, hogy Fodor Oszkár színigazgató május I2-IŐI kezdődő játszási engedélyi kéri a városi tanácstól, amely erre felhívta az igazgatót repertoirjának és a lársulali tagok névsorának bemutatására. — Fodor Oszkár az elmull napokban beterjesztette lel|es reportoírját és társulata tagjjintk pontos névsorát, mely alkalomból hangsúlyozta, hogy
egyelőre 8—10 hetes próba-évadról van szó.
A városi közművelődési bizottság Dr. Krdlky István polgármester-helyettes elnöklete alalt megtartóit ülésén az engedély megadását hozta javaslatba.
Az előadások nívójának biztosi-lása miatt azonban szükségesnek tartja a bizottság, hogy a névsorban feltűntetett vendégművészek minél gyakrabban szerepeltessenek. Kéri a bizottság a városi tanácsot, hogy ha a szlniévad az előadások esetleges nívóll.insága vagy bármi más okból ráfizetéssel végződnék, ne adjon segélyt a társulatnak és etTe már eleve figyelmeztesse.
A városi tanács teljesen magáévá
lelte a közművelődési bizottság ja-vaslalát és a fentiek hangsúlyozása melleit május 12-től megadta l-\'odor Oszkárnak a játszási engedélyt.
Képtelegráf Bécs—Berlin között
Bécs, május 6. A jövó héten üzembe helyezik Berlin és Bécs közölt a képlelegrafáló állomásokat. Berlinben a távolbalátásnak ezt a korszakalkotó lelfedezését (efy lipcsei lanár konstrukciója) már a gyárak hasznosítják és lel|es üzemmel megindult a készülékek gyártása, amiket a Jövő hónapban az egész világ piacára dobnak. A rádió apparátusokat is ellátták pól-készülékek-kei, melyek segítségévei ezután a színházi előadásokat látni is lehet a rádió mellen.
Időközi választás Felső-gagyon
Budapest, május 6 (Éjszakai rádiójelenlés) Hedry Lőri-.c képviselőnek főispánná való mcgváliszlásával megütcsedcll felsőgagyi választókerületben az oltani egységespárt egyhangú lelkesedéssel VUéz Oyörgyöt jelölte képviselővé, ,amil láviratban jelentettek be Ateidssy pártelnöknek.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május l6.
napi hírek
MPIREBD
_ Május 7, szombat
Római katolikus: Oizella. Protestáns: Nípolcon. Izraelita: Ijar hó 5.
Nap kel reggel 4 óra 35 perckor, nyugszik délután 19 óra 19 perckor.
Katolikus Irodalmi Est a Városi Színházban este Vi9 órakor.
Uránia mozi elóadásai 7 és 9 órakor: Mindent egy asszonyért (Harc az ősvadonban.
Feleséget, vagy pályát ^TTT^m^Z
ma, szombaton este. I\'20 fillér.
— Autófelborulás súlyos sérüléssel. Csak kit nappal ezelőtt a
— Személyi hírek. Dr. Kálnay Gyula rendőifőlanácsos, az államrendőrség vezelő|e pénteken délulán hivatalos ügyekben a fóvárcsbs utazott, ahonnan vasárnap tér vissza.
Dr. Poltyondl Imre székesfehérvári püspöki Irodalgazgató a mai napon városunkba érkezik és vasárnap fél 11 órakor a felsőtemplomban beszédet mond.
— Az Országos Stefánia Szövetség helyi liókla az intézel helyiségében méjus 10 én délután 6 órakor közgyűlés előkészítő igazgatósági ülést tart.
— A zalaegerszegi petíció ügye- A közigazgatósági bíróságot ma fogja foglalkoztatni a zalaegerszegi pclició ügye. Ugyanis a választást védők alaki kifogást emellek a peliiíó ellen, viszont a peti-ciónálók kifogásolták a vádiratot. A biróság ma a kél alaki kifogás ügyében fog ítélkezni.
— Járási jegyzőgyűlés. A pacsai járás jagyzői folyó hó 17 én tartják meg rendes évi kazgyülésüket Zala-szenlmlhályon.
= Disznótoros vacsora turós-csuszával a „Szarvas--éttermében ma, szombaton este. 1-20 fillér.
— A Leányklub lagjait kérem, hogy ma délulán 6 órakor a Legényegyletben leienjenek meg. Elnökség.
— Ipartestületek országos nagygyűlése. Folyó hó 8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a budapesti kereskedelmi csarnokban Magyarország összes ipartestületei országos gyűlést tartanak, amelyen fonlos iparos-problémák kerülnek megvitatás alá.
— Kihágás! ítéletek. Az államrendőrség kihágásl bírósága Krausz Oyörgy Klnizai-ulcai kereskedőt, meri padlásán meg nem engedett gyúlékony anyagot halmozott fel, lüzren-déazeti kihágás címén 40 pengő pénzbüntetésre ítélte. Krausz fellebbezett. — Krausz Nándor kereskedőt, mert a hazai borpárlatot francia konyaknak jelezte, a kihágási biróság 80 pengőre ilélle. — Ugyanezért több más kereskedő kisebb pénzbüntetést kapott. — Több vendéglős ellen azért hozott Ítéletet a rendötbiróság, mert a bortörvény! helyiségükben nem függesztették ki. A rendőrség ezúton is nyomatékosan felhívja az érdekelteket, hogy helyiségeikben a .bortörvényt" lál-ha\'ó helyen lügcsszék ki.
= Kerékpár .London" gyártmányú teljesen felszerelve, 175 pengő. Kerékpár gummik, alkatrészek, carbld legolcsóbban kapható Szabó Antal sportüzletében.
válasszon-c előbb a fiatalember ? — ezt a kérdést vetették fel az amerikai társadalmi éleinek a megfigyelőt. Ezt a kérdést egy tekintélyes new-yorkl magyar újság ma ideérkezett száma a következőképen kommen tátja:
... Manapság az\'a helyzet, hogy a fiatalemberek előbbre tartják n házasodási, mint a pdtyavátas:lást. Fészket raknak bizonytalan alapokra. Első fellobbanásukban minden ko molyabb lelki tartalom nélkül rohannak az anyakönyvi hivatulba Anélkül. hogy a házasélet kötelességeiről fogalmuk lenne, anélkül, hogy valódi otthont alapitanának, lekötik magukat llynien rózsaláncaival a bizonytalan jövőnek. A házasságok szánta növekszik, de majdnem olyan arány ban a válópereké is. Nem lehel kizárólag a mai megváltozott .modern" leányokat okolni ezért. Hibásak bizony a dologban a férfiak Is. Hibás az a rendszer, mely a házaséletet lassanként megfosztja régi Ideális tartalmától. Hibás az a felületes társadalmi szemlélet, mely a házasság szentségjellegét kikezdte és abban csak egy olyan társulást tát mely két embernek az együttéléséi ktllső formákban szabályozza. Manapság fiatal diákok nem álláskeresésre és nem pályájukon való előmenetelre, hanem mlndjá-l házasságra gondolnak Nem élettársat keresnek, hanem partnert, akit fakép nél lehet hagyni. Anélkül, hogy számol vetnének azzal, hogy el tudnak-e tartani egy második személyt, sót egy eljövendő harmadikat is — berendezkednek a családfenntartói állapotra. hololt magukat sem tudják eltartani.
Arra, hogy a fiatalemberek milyen korban házasodjanak és hogy a leányok milyen korban menjenek férjhez, bajos lenne törvényt hozni, mert nincs két szerelmi regény, mely hasonlítana egymáshoz. De mindeneseire fontos kellék lenne, hogy a manapság divatozó gyors házasságkötések előli a fiatalemberek is kipróbálják állásuk stabilitásai és hogy számot vessenek azzal, hogy el tud ják e tartani azt, akiért a csillagot Is lehoznak, de nem ludnak neki biztos otthont nyújtani.
— A társadalom szivéhez. Tóth Józscl 57 éves beleg munkaképtelen napszámos és nélkülöző családja érdekében fordulunk a társadalom könyörOIetességéhcz. A szerencséden ember felesége már hosszú idő óta hüd&esen fekszik. Három gyermekük van, akikre csak a jő Isten gondol, de kenyérkereső nincs a húznál. Magyar-utca 152. szám alatt laknak. A ncmesszivü adakozók juttassák cl adományaikai a szerencsétlen családhoz.
— Keszthelyi gazdászok hangversenye Kaposvárott. A keszl. helyi gazdászok folyó hó 25-én délután Kaposvárolt a városi színházban hangversenyt rendeznek, amit tánceslély kövei a Nemzeti Kaszinóban. A hangversenyző gazdász-gárda több mint 60 főből áll.
niarcalii autóbusz borult fel, tegnap isméi egy ujsbb autófelborulás történt. A Jikó-Nagvb.rjom állomás és Csokaly közolt közk-kedó autóbusz tegnap reggel az országúton eddig ismeretlen okból felborult. A benne levő utasok közül Pálfl Károly váll-pcreclörésl, egy másik u\'as súlyos belső sérülést szenvedett, míg a többiek üvegvágások és apró zúzódások árán szabadultak. A nagy-bajomi csendőrség nyomban a helyszínére sietett.
— Szolgálati fegyverével halántékon lőtte magát. Vida Károly 27 éves berzcncei vámőralliszt szolgálatból hazaérkezvén, fegyverét tisztogatta, a fegyverből azonban elfelejtette a töltényt kiszedni, amely hit-telenül elsüli. A szakaszparancsnok ezért Vidát megdorgálta és mivel a kelleténél több töltényt talált nála, tudtára adta, hogy ezérl lel fogja jelenteni. Vida — ugy láiszik — any-nyira szivére veltc a feuycgetést, hogy a büntetéstől való félelmében egy óvatlan pillanatban fegyverét halántékától illesztelte és agyonlőtte magát.
— Előléptetett tanítók. A közoktatásügyi miniszter Hajnal Jtnos és Szekulja J tíab nagykanizsai állami elemi népiskolai tanítókat a VII, fizetési osztály harmadik fokozatába léptette elő.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Belőttek a személyvonat ablakán. A hétfőn délután 6 óra 28 perckor Picsről Barcs felé induló személyvonat egyik III. osztályú kocsijának ablakán belőttek. A lövés, amely szerencsére emberben nem okozott kárt, nagy pánikot okozott az utasok közölt. A rendőrség erélyesen nyomoz a lettes kézreVcritése végett.
— öngyilkos földműves. Az öngyilkosság ördöge már a józan és egészséges idegzetű falusiak körébe is befurakodott. Egyre több és több az öngyilkos faluslak száma. Igy tegnapelölt Söcskel György 47 éves söjtörí gazdd-.:mber az éjjeli órákban a sxőllóhegyen levő pincéjében felakasztotta magát. Teltének oka isme-rellen. Egy levelet hagyott hátra, amelyben elbúcsúzik családjától.
— Ember vagy állat A Marosvidék ltja Makóról: Nagyjdrás községben, Ceglédiéi 10 kilomélerre él egy öreg gazda, Ácsa! Jinoi, akinek Sándor nevü fia, mint az orvosok most megállapították, átmenet az ember és állat között. (?) Keze a földig ér, térdei le vannak hajolva, ha|a be van nőve alacsony homlo-káb?, homlokdudora teljesen hiányzik, beesett szemel értelmetlenül mo-
FUIAMIN
a közkedvalt
poloska- és molyirtószer!
Kellemes sxagu t Biztos hatásul
Pctóatfil Irt I
Nem piszkít 1 Olcsó 1
Számos hatósági elismerést l.\'W Háztartás! üveg lira : P Knplrntó minden gyógyszertárban, drogériában és szaküzletben I
zognak, az egész lestél pedig szőr borilji. Ácsai Sándor 35 éves. Nyáron egy cpetfához láncolva él. A lácca megleheiőscn hosszú, ugjr, bogy szabadon járhat fel éa le az cpüifára, az cső ellen egy kutyaólban húzza meg magát. Télire egy földből vert Istállóba csukják, abo! teljesen állall éleiét él. Apja, Ácsai János sorra járta vele a főváros összes kórházait és menedékházait, de sehol sem fogadiák el, mert a betegek félnek tőle. Az ujjal teljesen össze vannak nőve, de azért a fára ugy mászik, mint a majom, a hangja artikulátlan mako-gás. Ácsaitól egy ízben már kérte egy nagy cirkusz, de az öreg gazda nem adta oda, szenvedni akar a csapás alatt, amelyet az Isten mért rá — mondja — és viseli kérészijét.
— Kcreteztessen és űvegez-tessen legolcsóbban PUM-nál Király-utca 10.
— Ismét veszedelmes üstököst várnak. Minden évnek megvan az üstökös-legendája. Az idén is esedékes egy üstökös, amelyet természetesen csak a csillagászok fognak látni, de azért ezzel kapcsolatban is feltámad a fenyegető mese, hogy a föld össze fog ütközni az üstökössel. Erről az összeötközési problémáról nyilatkozik most Aragó csillagász a következőkben: .Haaföld-ntk és az üstökösnek csekély léi fogalát összehasonlítjuk a végtelen világűrrel, az a valószinűségi számítás állapítható meg, hogy az összeütközés lehetősége ugy áll a megvalósuláshoz, mint 281 millió az egyhez. Ha azonban mégis megtörténnék ez a találkozás, előre nem látbaló világ-felfordulás lenne az eredménye. De ilt Is két feltevésre nyílik lehetőség, aszerint, hogy szilárd e az üstökös magj), vagy pedig lángnemü az egész égitest. Tegyük fel, hogy az össze-ülközés megállítja keringésében a földet. Abban a pillanatban minden, ami nincs szilárd összefüggésben a talajjal, (emberek, állatok, víz itb.) másodpercenként 8 mérföld sebességgel repül cl a föld szüléről. Ez ugyanis a földnek keringési sebessége, amely benne marad a földön levő minden tárgyban azután is, mikor a földet az összeütközés megállította. Ha az összeütközés csak meglassítaná a föld keringését, a tengerek kicsapnának medrükből és a sarkok meg az egyenlítő fekvése megváltoznék. Ez volna az esel akkor, ha az üstökös anyaga szilárd. Ha ellenben az üstökös anyaga csak gáz vagy élher, akkor az összeütközés nem játna semmi veszedelemmel." Ugyanez a véleménye több csillagásznak, köztük Bablnet-nek Is, aki .látható semmik" nek nevezi az üstökösökéi. Amig különböző vallások szokták egy-egy üstökösnek látható távolságba való kerülése alkalmából a világ végét jósolgatni, nem kevéssé találó az a megjegyzés: .vájjon mekkora összegei kellene a biztosító Intézeteknek elemi és baleset biztosítás cimén kifizetniük, hk egyszer egy ilyen rosszindulatú üstökös csakugyan nekilódulna a fölnek ?"
május 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Országos kiállítás Székesfehérváron
Székesfehérvár, május 5 A leleményességben, egyéni tudásban, gyakorlati tökéletesedésben és intelligenciában fötfejtődölt magyar ipar tartja parádés bevonulását augusztus derekan Szent István őskoronázó városába Székesfehérvárra, ahonnan mikor még Alba Reginának hivták, világbires ötvösnicslerek, fegyverkovácsok és paszományosok messze nyugat előkelő udvarait látták el a mindenOlt megbámult magyar kézműves remekekkel. Álló egy hónapig tartó Ipart és mezőgazdasdgt kiállítás lesz az első királyok székhelyén, ahol most Is ezernégyszáz ipsrl mester szorgoskodik a sok szép gondolat hasznos formába öntésén, ahol ezernégyszáz nemes verető ipari mester vivja néma, de annál elkeseredettebb küzdelmét a magyar iparra zudull fojtó veszedelmekkel.
Az ipari közélet kiválóságaiból és a többi társadalmi ételek szine-javá-ból összeállított, a kormányzó fővédnöksége, a kereskedelmi miniszter védnöksége
az iparosság nagynevű pátrónusá-nak, Hadik János grófnak országos, dr. Zavaros Aladár polgármesternek helyi elnöksége alalt derekas munkát végzett rendezőség testvéri szeretettel hivja meg az ország iparosságát és mindazokat, akiknek eme klállitás komplexumába illeszteni valójuk van, eme dicső toraára, amelyből a korral mindig lépési tartó kis-és kézművesipar versenyképessége és életrevalósága fényesen fog kiragyogni.
A kiállítás sikere már ls biztosítva van ugy az eddigi jelentkezeti kiállítók számában, mint a kilátásba helyezett látogatók tömegében, lebál nyugodfau állilhat ki bárki, lesz versenytársa is, szemlélője is elég. mint az Igazhivők Mekkájába, ugy lógnak zarándokolni az őskoronázó városba a kiállítás hónapjában, annyi lesz az országol kongresszus és egyéb érdekességek felvonulása.
Jelentkezzék minden magyar iparos testvér, aki esze tudásában, keze ügyességében megbízik. A legnagyobb távolságokat is elfelezi a miniszter, aki ugy az áru, mint a személyszállításra annyiszor ád 50 százalékos kedvezményt, ahányszor
Igénybe veszik. A térdljak olcsók, de meg is oszthatók, mert többen is foglalhatnak el egy kis helyet Olcsó szállásról és ellátásról gondoskodás történik, de meg nem is kell őriznie senkinek kiállított áruját, mert lesznek a kiállításnak arra szervei, hogy megbízásából az adott árakon értékesítik a cikkeit.
Prospektust, jelentkezési ivet, felvilágosítási kérésre bárkinek küld a kiállítási iroda (Székesfehérvár, Bank-
i vétel!
Eladó 6 darab teljesen uj, erös paplrlemezből készült, 45 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas doboz kihúzható fiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdájában.
URANIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5,7, 9 órakor
Barthelmess-film!
II
(Harc az ősvadonban)
Richárd Barthelmess a főszerepben.
Majomvilág Sumatrában.
ulca 4.) de megtalálja azt kiki a saját ipartestületében is, meri az ország összes ipartestületei el vannak vele látva.
Hozza el kiki legkedvesebb alko- j tását, vagy keressen meccnást valami szép tárgyra, mert még mindig van arra is idő és hozza cl a fehérvár! országos liiállitásra, hadd gyönyörködjenek a karlársak egymás remekeiben, hadd gyönyörködjék a látogatók óiiási tábora a magyar ipar alkotó géniuszában, hadd állapitia meg a zsűri, hogy korán húzták meg a lélekharangot, akik a gyáripar kertjében akarták jeltelen sir-ban elföldelni a magyar kis- és kézműipart, hadd épüljön a fialal iparos generáció a mestermüveken, amelyek a régi iparos dicsőség ragyogó sugárkévélél vetítik az iparos-jövőnek már-már alkonyatba borult rögös útjára.
Szöllissy Ferenc
az Ipartestületek Országos Szövetsége tb. Igazgatója.
RÁDIÓIŰSOH
Május 7 (szombat)
Budapest 9 30 Hírek, tőzsde. II Zon-BornhangverHcny. 12 és 3 Hírek, tőzsde. -1 Szociális fejlődés a társadalomban, előadás. 5 Kamarazene. 8.45 Hangverseny. 10.15 Cigányzene. 11.30 és 1 B. C. White Band.
Bécs. Orác II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 0 15 Az anya a költészetben, zene. 7.45 Urillparzer: fcJn Braderswist in Habsburg c. 5 felv. szomorujátéka, utána tánczene.
Berlin, Stcttln 13.30 Mezőgazdaság. 4.30 Hangverseny. 0.30 Higéiiiai előadás. 8.30 Vidám kabaré. 1(330 Jazz-band.
Barcelona 7.15 Tánczene. 1(XI5 Orosz kőrus hangversenye.
Basel, Öern 4 .Népszerű zene. 4 30 Gyermekeknek. 5 Hangverseny. 3 Vidám est. Jodel-dalok. 9.20 Népszerű zene. 10.05 Hangverseny. 10.30 Jazz-band.
Brünn 12.15 Népszerű zene. 4.45 Gra-matonzene. 7 Srimfónikus zene.
Frankfurt, Cai.-el 3.30 Hjusigl hangverseny. 4.30 Szimfonikus zene. 825 Rádió-kabaré. Utána Jazz-band.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 1230 Népszerű zene 1.05 Hangverseny. 4.15 Hannover: Vidám dalok 4.15 Bréma: Brahms hangverseny. 4.15 Hamburg és Kiel : Részletek 11 Nessler: A sákkingenl trombitás c. operájából, ti Vidám zene. 8 Ünnepi indulók, fúvószenekar hangversenye, utána népszerű és tánczene.
Langenbtrg, Dortmund, Münster 1 Gramalonzene. 2.05 Asszonyoknak. 5.30 Népszerű zene. a 15 Vidám est. zene. 9 Szimfónlkus hangverseny. — Utána Jazz-band.
Lipcse, Drezda 1.15 és 4.30 Hangverseny. 7 Elet, halál, öregedés, előadás. 8.15 Kii egyfelvonásosok. 10.15 Tánczene.
Milánó 4.15 Kabaré. 5.20 Gyermekdalok. 8.45 Részletek Thoinas Mignon c. operájából. 1030 Jazz-band.
Prága 5 Kamarazene. 8.40 Operaelőadás. 9.C0 Vígjáték. 10.20 Oramafonzene.
Róma 5.15 Jazz-band. ti.15 Hangverseny. 9 Színházi előadás.
SPORTÉLET
Az ifjúsági labdarugó bajnokság
NafOrkatílzM, május G
A Nagykanizsai Ifjúság\' Labdarugó Szövetség kiitta a 1927 évi bajnokságot az iljuságl csapatok részére. A bajnokság nyertese 11 nagyezüst, a második helyezeti II kisezüst, a harmadik helyezett 11 bronz érmet nyer.
Benevezhetnek az összes ifjúsági csapatok, de a „bajnokságért* csak olyan csapatok mérkőzhetnek kiknek játékosai 1927 január l-ig huszonegyedik életévüket be nem töltötték. Benevezni lehet Kollarlcs Oéza (Bazár udvar). Nevezési határidő 1927 május 10.
A Szövetség az ifjúsági bajnoki mérkőzések vezetésére jogositó képesítés megszerzése céljából biró-tanfolyamot tar. Az erre való jelentkezések színién a fenti cimre est-közlendők.
(Ifjúsági labdarugó mérkőzés.) A Törekvés és Egyházi Énekkar csapata vasárnap délután 3 órakor a levente sportpályán revans-mérkőzést játszanak. Bíró Wolf.
■ozöósznriím
Uránia szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5,7 és 9 órakor: Barthelmess-film I Minden! egy asszonyért (Harc az ősvadonban) Richírd Barthelmess a lőszerepben. Majomvilág Suuiat-rában.
Ma, szombaton és holnap, vasárnap
disznótoros vacsora
a flarkó vendéglőben.
— ha lesz és győzöl akar, huroztasson Vágó Endra iUatszcrtárában Főút 14, ahol Kérték* Tódor sportáruház tennlszütő lerakata van nagy választékban. ins
KÖNYVISMERTETÉS
Gina és Rozamunda
Megjaleiit Pásztor Árpád uf, nagy regénye
Korrajz, élettörténet, irodalom, izgalmas, forró szerelmi regény: együttvéve mindez Pásztor Árpád ujT hatalmas terjedelmű könyve, amely most hsgyta el a sajtót.
Két asszony: Oina és Rozamunda áll a regény előterében és a férfi, akinek sorsa e kél nőhöz kapcsolódik, Vajda János, a nogy magányos köllő, akinek ma, május 7-én ünnepli az ország száz éves antennáriumát. Erre az évfordulóra szebb emléket nem lehetett emelni Vajda Jánosnak, mint Pásztor Árpád regénye.
Regény ez a könyv és mégis életrajz, mert Vajda János élele regény voll. Eddig nem ismeri, fel nem kutatott, Izgalmas regény. Hőse az „Üstökös■ hatalmas költője, hősnője Glno, a budai borbélymester leánya, akibe a 27 éves küllő elmúlhatatlan szerelemmel belészeret, de aki tudni sem akar a szegény skriblerrő\', hanem egy Esterhdzi herceg szerelője lesz, Bécsbe költözik, mérhetetlen vagyoni örököl, cirkuszt alapi\', bejárja cirkuszával egész Európái, Pétervárott hercegi szerető, III. Napoleon Párisában a polgár-császár barátnője, — és szegényen, elhagyotlan, rettenetes nyomorban hal meg a bécsi Allgemeine Kran-kenhausban.
De mig Olna tragédiája beteljesedik, Vajda a leglázasabb, legszebb verseket írja az el nem ért Ideálhoz, egy másik asszonynál: Roza-mundánát keres feledést, de feledés nincs és a másik asszony, a feleség, hozza újra össze Olnával, az elérhetetlennel.
1854. és 1910. a regény történésének két időpólusa. Kezdődik a mécs korszakával, végződik az iv-lámpával, kezdődik a kis falusi Pesttel, amikor a Nemzeti Színházat még petróleummal világították ét végződik a világváros Budapest forgatagával.
Ebhez fogható kortörténeti regény évtizedek óta nem jelent meg. És izgalmasabb szerelmi regény seml Egy káprázatosan szép, kegyetlen nő meteorszerfl ragyogása, diadala és pusztulása. És a harcos, tetterős, bátorlelkü Vajda Jánosból hogyan lesz magába zárkózott, világkerülö, meghasonlott vándor.
Mily érdekes az adatoknak és az uj dokumentumoknak az a sokasága és meglepő volta, melyet Pásztor Árpád uj regénye az olvasó elé önt! Nagy irodalomtörténeti kutatások eredménye és uj fejezet az irodalomtörténetben. Megtaláljuk benne a harc gyökereit, amelyből a .kettészakadt Irodalom- ma akluális kérdése kisarjadt. Mély emberismeret, pszihología és a legnagyobb irói készség Jellemzik az uj regényt. Az oroszországi fejezel felejthetetlen. Oina kegyetlen, hideg, fatalista szépsége. Rozamunda hisztériás asszonyisága és Vajda exaftáH, Önmagával sem bíró volta az emberábrázolás három rembrandU portréja. És körülöttük az akkori Magyarország és Európa társadalma és politikája. Mindaz a múlt, amelyből a jelen fakadt, cs azok a levelek és vers-töredékek, amelyeket Vajda halálos ágyán Irt és ebben a regényben jelennek mej először, a legtragikusabb emberi dokumentumok a legtragikusabb erővel feldolgozva. •
(A 388 oldalas diszes könyv Dlck Manó kiadásában Jelent meg, ára 8 Pengő és minden konyvüzletfcen kapható.)
ZALAI KÖZLÖNY
1927 má|u« I.
IÖZ8AZD1SÁ8
(—) Védekezés a peronospóra ellen. Kétharmadát puszlitotta el a peronospőra a tavalyi szőlő termésnek és a gazdák még ma is tanácstalanul állanak a védekezés kérdésében. A peronospJra elleni védekezés, — mint általában a szőlő minden kártevője elleni védekezés, — csak akkor vezet sikerre, ha azt kellő időben hajtják végre. Ezért minden szőlősgazda, ki nincsen tisztában a védekezés kezdetének időpontjával, vagy a védekezési eljárásokkal, — forc íuljon válaszbélyeggel ellátott levélben a M. Kir. Földmlvelésügyi Mlnisterium Növényvédelmi és Nö-vényforgalml Irodájához (Budapest, V. Országház-tér II.), ahonnan díjtalanul megkapja a szükséges felvilágosításokat.
(-) Legelő és rét felsőtanfolyam Keszthelyen. Folyó hó 15 én kezdődik Keszthelyen a földművelésügyi miniszter által létesilelt legelő és rét felsőtanfolyam, amelyen Fdber Sándor a növénytermésről, Kukul-/evlcs Jőzsef dr. az állattenyészlésrő1, Tfiaísz Lajos dr. a legelők növényzetéről, Bíró János a legelők ma-szaki munkálatairól, Lénk Jenő a legelőkre vonatkozó törvényekről fognak előadást tartani. A tanfolyamon részt fognak venni gazdasági felügyelők, gazdasági szaktanárok és lanátnők, az egyes törvényhatóságok kiküldöttei és az önként jelentkező oki. gazdák.
(—) A kutgip, amely esól varázsol a — tőidből. Egy nagyszerű magyar találmány ez a léeKoniprciszoros mélykul, amit cról Keglettch Oábor szerkesztett i az alföldi sziktalajok birtokosai közt (a karcagi lölilniüvesiikólában törtínl bemutaló után, melyen a kormányzó is a föld.
művelésngyi miniszter is leien volt) Igen nagy, izgalmas érdeklődési váltott ki. Erről Is kimentő Indósilást kozői sok inerójaz
duiip ti agrárkcicsknlclmi aktualitás gazdag soriban a .Gftvgíkjw" sslmi A modern magyar gazda termelési és értékesítési segítőtársa és tanácsadója ez a kitűnő ben folyóirat, mely íólévi 13 pengőért megrendelhető (Budapest, V. Mérleg-utca 12.)
fiuil
Mindvégig lanyha volt az irányzat a mai tőzsdén. A külföldi tőzsdék lanyhasága, a rendezési nap és a kontremin akció mind hozzájárullak a kedvezőtlen irányzat kimélyilésüiez ugy, hogy már nyíláskor tetemes árveszteségek mutatkoztak az össres értékeknél. Később a gyengülés kissé megállolt, azonban a Berlinből érkező gyengébb hírekre újból folytatódott és zárlatkor az összes értékek a legalacsonyabb napi árfolyamon áliottak. Az áresés nagyon sok papírban eléri a 10%-ot és több esetben a 15%-ot is meghaladja. A legnagyobb veszteségek a vezető bánya-és vaspiacon voltak. A forgalom az egész törsdeidő alatt közepes volt.
1 Mamit Wnti Mm |H)»hi
VALUTÁK Angol L J7-81-J7-97 Belga tl. 79-54-79-85 Cseh k. I&02-I700 Din k. 152 70-153-35 Dinár 1003-10-09 Dollit 570 50-57230 Franela It 22 60-22-80 Holl. 22S-Ü5-22M5 Lengyel S3SS-64-85 lel 3-49-3-64
Léva —•---—
Urs 2980-30-25 Mlrka 135-55-13605 Schlll. 8047-S082 Norvég 147-80-14845 Svá[d f.tlöOD-IIO-40 Svéd k. 153 00-153 65
DEVIZÁK Amat. 229 07-22977 Belgrád 1005-1009 Berlin l35\'66-t360« Bukarest 33W49 Brűssxel 7957-7r\'"
Osato 147-95-14S35 London 27HI-2M6 Milano 29-95-302S Newyork 572-35-105 Párta 22-12-23*52 Prága 16-95-17-00 Szollá 4-12-416 Sloekh. 153-10-153-55 Varai 63-50-64-7U Wien 8057-8082 ZQrích 11007-110 40
Pária 20-37. London 25-261/*. Newrork 51993, Brllasel 7229. Milano 27-35, Amstezdam 20810, Bulin 123 22. Wien 73-t7\'/z, Solla 3\'75. Prága 11-40. Va/só 5S tt. Budapest 80-60, Belgrád 913. BukaMt 3-31.
Terménytőzsde Busa Hszav. 75 kg-os 3-1-35-34 65,
76 kg-os 34-85-3510. 77 kg-o> S510 35 55. 78 kg-o. 35-55-SS\'60. e| 75 kg-tu 33 8S-339S, 76 ki-oa 34
3f40. 77 \'kg-os 34\'40 - 34 70, 78 kg-oa 34-80-3-510, rozs 3030- 30-50. lakstrminy-árpa 24-00-24-30. aőrájp. 25-50^-2650, zab 2-1-40—24-60, lengeti 2l\'50-2|-80, buzakorpa 2000—20-20. köles —•— —■—.
Felhajtás 959, melyből etadartaíiul vlsszs-maradi 280 darab. Elsőrendű 1-76-1-88, szedett 1-70-174, szedett közép l\'SO-1-64, könnyű 1-40—1-48, elsőrendű öreg 1-60-1-64. másodrendű 1-48-1-52, angol sUldő 1-68—1-84, szalonna nagyban l"€0 —
1-84, s»lr 204 -2-08, lehúzott hus 1-92—
2-16, szalonnás lélsertés 200-210. Az irányzat lanyha.
tOaifjai M)1 Ryaeiajyar él Mnyt-kmMiiH. bgjkaiiaaa
APBÓHIBDE tÉSES
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó * minden vastagabb betüból illó szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija 5 fiII. Vasár- és ünnepnap SOO.\'o (eJir, szerdán—pénteken 25% felár. Állist keresóknek SOo-.\'o engedmény. A hirdetési dij előro flxetcndö.
Mielőtt vizvsxetékét lakásába bevezettetné, kérjen ajánlatot Frieax Jenő vízvezeték felszerelési, ÍUrdó- és egészségügyi berendezési vállalatától Erxaébst-tér 2._\'_1723
Jé háxikoaxt kapható Magyar utca 24. szám alatt.
Tanono fizetéssel felvétetik — Papp Oszkár cipésznél. Magyar utca 6. 1650
Május 15-ére egy mindenes szakácsnő és egy takaritónó a délelólll órákra felvétetik. Cim a kiadóban. 1785
Egy jó állapotban levó zongora, tanulók résztre olcsón eladó. Szollár György Kis-kanlzsa. Varazsdl-ut 5. 1804
Psléfl-ut 73. számú ház eladó. Bővebbet Alsóra] kon Varga Lajosnál. 1806
Egy középiskolát végzett jó házból való (la tanulónak felvétetik Kaszab János vegyeskereskedésében, Zákány. 1807
Kerti magvak
Növényvédelmiszerek gyümölcsfák ápolására
MUtrágyák
(szuperfoszfát, chilei salélrom,
mésznitrogén, káliső) (Külön műtrágya keverék virág és cserépnövények részére) kaphatók:
Ország és Widder
ss Cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
KÉNYSZER. KÖLCSÖN
kötvényeket legelőnyösebben váltunk be
„PANNÓNIA"
kötvény-osztálya Budapest, VIII., Kisfaludy-u. 10
Telefon: József 356-31.
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevöközönségnek tudomására adni,-hogy megérkezel! hozzám a leg-; finomabb külföldi svédgranit márvány síremlékek éa sírkeresztek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb ktvilelbeo.
Továbbá temetni öaszea munkálatokat elvillalom ugy betűbe vésést éa aranyozást szolid és pontos kiszolgálás mellett.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szíves pártfogasát, maradok
teljes tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrínyi Miklós-utca 4.
(Dr. Hoch ugyvéd-báz, Pelrtcs korcsmávs! szemben.)
floavreroz
Plisséroz
Érlesilem Nagykanizsa és vidéke mélyen tisztelt hölgyközönségét, bogy a legújabb phssé-modellok megérkeztek. — Pllssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
nibaltitó, eóiotokVvAIl*lat» Nagykanizsa, Hunyadi-utca 19.
Gyüjtótelep: Kazinczy-utca 8.
Festés Gőzmosás Tisztítás
B
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Teleton : Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámtcrvekct készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Foióamaföröknek
Agfa és Kranz lemezek, Seltona angol önszinezö, Satrap, Agfa, Rembrandt
napfém-, Satrap, T \'* Mimosa és Kódtára _ papitok, mindennemű foHSvégy-szerrk és felszerelési dkWk nagy raktára.
Ismertető könyvecskékkel és útbaigazítással díjtalanul szolgálunk.
Fischel Fülöp Fiai ffi^;
Nagykanizsán. hm
Fejtsétek meg ezt a rejtvényt!
a a a .
-7-is
szo
A
v Ge
A megfejtést küldjétek be a
„TÜNDÉRVÁ5ÁR"
kiadóhivatalába Budapest, V/B., Akadémia-utca 10.
A megfejtők körött sorsolást rendezünk. Minden megfejtő
nevét leközöljük a „TÖNDÉRVÁSÁR" legközelebbi számában, éppen ezért kisérjétek figyelemmel a
„tündérvAsAr"
kővetkező számalt. Ha nem ismernéd még a
„tűndérvásAR"
képes heti gyermeklapot, még ma okvetlen kérj a kiadóhivataltól
ingyenes mutatószámot
Előfizetési ár negyedévre csak 1 Pengő 20 fillér. Egyes szám ára 10 fillér és mindenütt kapható.
Szarvas szálló épület
A Harisnyaházban
NAGY ALKALMI
Sumt jzüló épSlet
a legújabb divatú
gyermek, női és férfi
harisnyákban, soknikban
glace-mosóbftr és divatkeztyilfcben kötött árukban.
Nagy nyakkendő vásár.
Mielőtt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán! (Nyomdavezető: Ofenbeck Károly.) \'
17. évfolyam, 104. síim
Nagykanizsa, 1927 május 8, vasárnap
Ara 16 ÍIHir

POLITIKAI NAPILAP
therturiM. U tdidóhlnUI FOut 4. u. Koolbrtyi B&iUdihiriU): Klsl
: Kbliludy-u. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telelő.: Nagytant™ 7S. mtm. Eljtlaeléil ára egy Mit 2 pengő 4t flÖS
Rabolni nem szabad
Lényegéhen ez a rövid foglalata annak a nyilatkozatnak, amelyet az Egyesült Államok elnöke a mexikói birtokkisajálitásokkal kapcsolatban lelt s amelyben az a princípium Jut érvényesülésre, hogy a magántulajdont megfelelő kárpótlás nélkül elvenni nem szabad.
Nem Igen hisszük, hogy volna a világnak országa, amelyre frappánsabbal lehelne a Coolldgc féle elvet alkalmazol, mint Románia. Száz és száz magyar birtokost tettek tőnkre a románok azzal, hogy a békeszerződésben biztosított jogaikra hivatkozva nevetséges kárpótlás fejében óriási értékeket juttattak az általuk támogatod „sutgeainnl" román birtokosiig kezére. A békeszerződésekre való hivatkozás nyilván hazugság volt, hiszen éppen a békeszerződések kőtik ki, hogy a kisebbségek jógi védelemben részesülnek. > A legyőzött országok és a győztes illimok jogara alá került kisebbségek Igazin cielély oltalomban részesültlek a békeszerződésekben, de megtzl.a minimális jogelviét sem teszik figyelembe egyes .győztes" államok, többek közölt Románia. Ellenben Magyarorszlglól megkövetelik, hogy a trianoni békeszerződés minden súlyos és igazságtalan rendelkezését betartsa s Migyarország ezeket be ii tartja, hiszen a magyar kormány delegátusa aláírásával lett fogadalmat a békeszerződés Intézkedéseinek végrehajtására.
A román békedelegálus is oda-biggyesztelle aláirását a békeokmányra, de ez az aláirás, illetőleg az aláírás tényében foglalt erkölcsi kényszer mintha nem is léteznék. A román .kormány lábbal tiporj) az erdélyi kisebbségek jogait, nemcsak a felháborító blrlokrablisokkal, de ón |ogon fennálló magyar iskolák és intézmények igazságtalan meg-szüntetésével s a magyar kisebbség kíméletlen üldözésével is.
Nem ludjuk, hogy a Népszövetség tehetetlenségének, vagy rosszskara-láoak számlájára ujuk-e azt a sajnálatos körülményt, hogy a magyar kormány és a magyar kiicbbségek akárhányszor is lordultak orvoslásért az Allilótag arra hivatott fórumhoz, sohasem tudlak igazuknak érvényl szerezni. Ez az eljárás természetesen jem járull hozza ahhoz, hogy a Népszövetség Ígéreteiben és ténykedésében való bizalmat megerősítse " \'alán ezek az cjclek Is okozták egyes nagyhatalmaknak a Népszövetség intézményével szemben való eluiasiló roagalarlisái. •
Váljon meghallja-e Genf Coolidgc ">ló szavát s a párisi ügyvédek ra-»«", de alaptalan filikájival sKnt-»en érvényt Szercz-c az erdélyi ma-Ryar birtokosiig i»vira az angol-szász egyszerűség, becsületesség és puritánság által megfogalmazott igaz-*ágo» elvnek ?
Hadik gróf nagy beszéde Genfben
a világgazdaság súlyos helyzetének enyhítéséről
üonl, május 7
A gazdisági viiágértekezlel tárgyalásait bevezető általános vita a mai nappal befejeződött.
A magyar delegáció részéről Hatlik János gróf vett részt a vitában, akinek beszédéi nagy figyelemmel hallgatták meg. Hidik János gróf azzal a megállapítással vezette be felszólalását, hogy a háború elölt Európában nagy gazdasági egységek állottak fenn; ezeket a gazdasági egységekel a békeszerződés megbontotta, ami nag/ban hozzájárult Európi gazdasági válságának kimélyiléiéher. Az adatok egész sorával igazolta, liogy amig Magyarország megszüntette a kiviteli és
behozatali tilalmakat, addig az utódállamok ma Is igen sok tilalmat tartanak éivényben.
Szembeszállt azzal a váddal Is — hogy Magyarország lu\'sigos mérvben protekcionista lenne és részletes adatokkal mulatta ki, hogy ipari és mezőgazdasági vámtételeinknél milyen Jelentékeny mértékű leszállításokat cngedé\'yezlünk.
Befejezésül Hadik János gróf rávilágított azokra a módokra, amelyek szerinte alkalmasak lennének a világgazdaság súlyos helyzetének enyhítésére.
A delegátusok körében gról Hallik János felszólalása rendkívüli tetszést aratott.
, .....■■.. ............-......-r *i-i-rrri-i-rriri-rr_tl\'jvj-ijjij j
Ujabb városokat öntött el a Bississipi áradata
Siáz méternyi körteiben lóldreogés Is roll erezbelöre
New-York, mi|u> 7 aion fáredozik, bogy biztonságba
A 24 órán át torló esőzés még növelte a Mississippi áradatát. Az elárasztott terület limél több ezer hektárral nagyobbodón. Rayvllle városánál ujabb gátakat tölt át az árvíz, ugy, hogy cslére az egész város víz alá került. Több ulászezred
helyezze a város lakósail.
Memphis, május 7. (Éjszakai rádiójelemé*) Ma reggel 3 órakor 100 mértföldnyi körze\'.ben hat váiosban könyebb földlökéseket érezlek, ami az árvíz okozta nagy ijedelmet még jobban növelte az emberekben.
""""•".....-..........i-i-rrrrrrririririririr -i-r.-j-ij-.njjuvijij
A közigazgatási bíróság elrendelte a zalaegerszegi petició érdemi tárgyalását
Budapest, május 7
A közigazgatási bíróság ma folytatta a zalaegerszegi választások ellen benyu|tolt pelició tárgyalását. A közigazgatási bíróság ugy a petíció el-
leni kifogásokai, valamint a panaszosoknak a védlrat ellen benyujiolt kifogásait elutasította.
A közigazgatási bitóság ezután elrendelte a petíció érdeini tárgyalását.
Az acélsisakosok gyűlésének rendjére 15.000 rendőr ügyelt
Berlin, május 7 A német ccéhlsakos szervezetek holnapi berlini felvonulása az előjelekből következtetve sokkal kisebb arányúnak ígérkezik, mint amilyennek a horogkeresztesek körében híresztelték. A megrendelt külUn.\'ooatok közül többet lercndeltek, mert több-százán az utolsó percben lemondottak a berlini [elvonulásban való részvételről.
Hindenburg birodalmi elnök már ma elutazott Oldenburgba és az ö
példáját követte a kormány többi tagja, akik ugyancsak elutazással tér.ek ki az acélsisakosok ünnepén való részvétel elöl.
Ma délelölt gyűlést lariollak az acélsisikos szervezetek kiküldöttei. A gyűlésen, melyre löbbezer ember |elent meg 5:11c, a szervezetek fővezére, hosszabb beszédei mondolt. A rend fentarlásáról valóságos rend-örhadsereg, 15 ezer gyalogos, lovas és páncélaulomobitos rendőr ügyelt lel.
Héjjas István nem hajlandó mandátumot; vállalni
Uj választásokai Írnak ki Kecskemét két kerületében
. tri
„ Budxpeit. májúi 7
Értesülésünk szerint Kecskemét város két pótképyiielője, Thassy József és Héjjas István nem hajlandó mandátumot vállalni, hanem az el-
nöki bebivás után bejeJentik a mandátumról való \' lemondási. A Ház elnöksége felhatalmazást fog kérni, hogy $ kél kcrülelbcn az uj választások kiírása iránt a szükségei In-
tézkedéseket megtehesse. Politikai körökben megelégedéssel vették tudomásul az elintézés módját. A lemondással a képviselők nem akarlak elébevágni a közigazgatási bíróság határozatának, hinem figyelemmel arra, hogy mindkél képviselőnek mandátuma Is van, a lemondással lehetővé lelték, hogy Kecikemét város közönsége ujbólmegnyilatkozzék.
Álhir a gyulafehérvári püspöki palota égéséről
Arad, május 7. (Éjszakai rádió-jelentés) Egyik aradi lap ma azt a szenzációs hírt közölte tudósítójának távirati jelentése alapfán, hogy a gyulafehérvári püspöki palota leégett, ki enc ember életét vesztette, sói maga gról Majlélh Gusztáv püspök is megsebesüli. Az .Erdélyi Hírlap\' c. aradi lap ulánna járt a dolognak és mcgállapilotta, hogy a szenzációs hír — kacsa. Gyulafehérváron son-miléle tflz nem volt. Legkevésbé a püspök\' palotában. Igy sutpot valaki alaposan felüllclte.
Katolikus Nőegyesületek Országos Kongresszusa
Budapest, május 7. (Éjszakai rá-diójelenlés) A Katolikus Nőegyesületek kebelébe tömörült mintegy 166 szervezete két napos kongresszus* szombaton a budai Vigadóban megkezdődön. Többek közöli részlvettek Mészáros Lijos érseki helynök és Sehandl Károly államtitkár. A megnyitó beszédei Mészáros érseki helynök mondotta.
Kivégezték a iodzi polgármester gyilkosát
Varsó, málus 7. A lodzl rögtön-itélőbíróság Waleszczik Ádám 24 éves munkást, aki a Iodzi főpolgármestert agyonlőne, tegnap golyó általi halálra ítélte. Waleszczik letlesliisa, Rydzewszkl rendes bíróság elé kerüli. A halálra ítélt Waleszczik védője kegyelmi kérvényt intézett a köztársasági elnökhöz, amelyei azonban elutasítónak. A gyilkost ma kivégezték.
Egy délafrlkal farmer vérfürdőt rendezett
Fokváros, május 7. Charlestown-Ixiu, Nalal halárán, a rendőrök le akarlak tartóztatni vérfertőzés és \'gyilkosság kísérlete piielt egy farmert. A larmer lövéssel mégsebesllelte az JtlÜözésére indult rendőrt, msjd egy psjiába menekült, ahonnan lövöldözött a pajtát körülzáró rendőrökre. . Siketüli is a rendőrök gyűrűjéből Elszabadulnia és visszatért Cbartcs-iownba, ahol nagy"1 vérengzést rcn--de/ell. Nyolc embert jáfonlStt — köztük ieleségét és menyit — tizenhárom embert pedig megsebesíteti. Végűt maga ellen lordKotía a fegyvert és agyonlőne magát.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május 8.
Halálra zúzott a leomló homok-part egy öreg ffildmivest
>i ••6161 ásott kl • homo • lóid a g«a.dilk«4jSt
Jlrtai -8x.k»rí».l o0yUll tomotto innou alá -t\'A cscndöradg maglndltotU »* • Ijárfat
Pa cm, pillaa 7
(Sajói tudósítónktól) Halálos sic rencsétlenség tarija Izgalomban a közeli fiahót. faiéig lakoíságái. Egy szerencsétlen föld.nives halálát lelic egy eső állal klázoll bomokpul alall.
Péter János 62 éves habóti gazdálkodó háza Javításához homokért a kPíség szilén huiódó partra ment. A Kétlovas kocsit közvetlen a part mellé iHIIotta és Igy hozzáfogott a hornpk-ásáslioz. Alig vágott néhányszor 0<Ja a laplttal, a part fala a tok esőzéstől álázotlan, nagy robal-|al leomlott és a gazdálkodót lovai-
val együtt maga alá temelle. Mész fzebbröl többen éstreve lék a szerencsétlenséget és; srgilségére siettek, de mire a helysiinére étkezlek, az öreg embert mar halálra zu-ta a nagy tömeg homok. A lovak is meg sérültek. A szekér Qsszelöröt.
A halálos szerencsétlenségei a Cíendőrség szabályszerűen jelentette a kir. ügyésiségník, njety a l«mc lési engedélyt megadta.
A csendőrség egyébként megindította a nyomozást annak fc\'dcrité-sére, hogy a halálos földomlásért . kit terhel a lí\'elősség.
A földmüvelésügyi miniszter jóváhagyta a nagykanizsai sertésszarótelep terveit
A kósvágóbldon bárom milliárd korosa költséggel építik fel
Nagykanizsa, mijus 7 rcrlésszuróletep (»erlésvágéhid) ler-veze\'et készületi. A tervezel a jelen legi közvágóhídon oldja meg a sertésszuró kérdési, az épületnek azon a részén, ahol a régi bőrfeldolgozó helyiségek vannak. I\'.t megfelelő épületet építenének hozzá a törzsépülethez, mely mindazokal helyiségeket és felszereléseket tartalmazná, melyek nélkül ma egy modern sertésszurótelepet elképzelni nem lehel. Az építési és felszerelési költség 3 milliárd koronában van előirányozva.
A helek ót.a a löldmivelésügvi minisztériumban levő tervezet a lö\'d-mivelésügyi miniseter teljes telazé-sével lalálko/olt, aki azt jóvá is hagyla. Tegnap érkezett míg a jóváhagyás a vármegyéhez, amely azt hojriap megküldi a város polgármesteri hivatalinak.
Az eredeti terv szerint a sertésszuró költségét a város kölcsön utján gondolja elöterem\'enl.
Isnppfte\', hpgy . annak idején a törvényhatóság főállatorvosa, Kertész Lipót dr., mint az egészségügyi lő-lelügyclö, rész\'etes jelenléit téllek a löldniivelésOgyl minisztérium illetékes ügyosztályának a nagykanizsai köz-vágóhidi 4llapolokiói, főleg a sertés-szurótelep hiányáról, mely leienlésben fel vollak sorolva mindazok ai apomáliák és tűrhetetlen körülmények, melyek a scrtésszurólelep és hűlő hiányának tudhatók be. A jelentés a serlésszuiólelep sürgős felállítását javasolta.
A főldmivelésügyi minisiter a leienlés alapján hivatalosan utasító\'u a város vezetőségét, hogyserlésszurő-lelep (epraetetl készítőn és jóváhagyd YCge.lt lerJwie lel hqzzá.
Nagykanizsa városa a minjsz\'cr ismételt felhívására a műszaki hivatal által egr a mai igényeknek teljesen megfelelő, hüllővel ellátott
Elgázolt a motorbicikli egy kis gyermeket, aztán tovább száguldott
A evermek súlyos sérüléseket szeinvedett -;A gázoló motor-kerékpáros kilétét eddig még nem sikerült kinyomozni
Nagykanizsa, inJjus \' A lavasíi idők beálltával isméi megkezdődnek az elgázolást btlete-lek, melyek különOekepen faluhelyen fordulnak c\'ó nagy srámmal nyári idfben a mo orkerékpírok és aulók által. A tavalyi Siczonban nem mull el hé>, hogy nc ad\'unk volna h:rt elgázoláaokról, melyek Zilamegyi-ben ig-n lábrak^plak és amelyeknek nem egy csclbc.i halálos kimene telük-voll. , \'
Most pacsal ludósliónk jelentése alapján közöljük az el tő raatorkerék páros elgázolást, mely a napoktan Zolaapáll község főutcáján történt.
Németh Jínos odavali gazd ilkodó János nevű II évea In több társá
val az u\'eán Jálazadozott, mikor atra jölt meg nem engedett\'tempóban tgy motorkerékpár és mielőtt a gyermek kitérhetett volna, vagy az kerülni is próbália volna a gyermeket, elgázolta az utca közepén. Ez-ulán a nto\'orkerékpáros, mlnlha ml aem történt volna, egyszertlen tovább robogo\'.l,«gyhogyaz elősiető emberek nek már ctak a szitkozódása érte utol.
A szerencsétlenül járt gyermeket azonnal orvosi, keteiés alá vették és bár állapota súlyos, felépülésébe az orvosok bíznak.
A csendőrség nagy eréllyel indi-. tolla meg a nyomozást, hogy kiderítsék a gázoló motorkerékpáros személyazonosságát.
A hétfőn kezdődő szociális tanfolyam programja
Nagykanizsa, mijiis 7
A Szociális Missziótársulat nagykanizsai szervezete május 9-\'ŐIH ig délulán 5 órai kezdettel\' az U ánia mozgó helyiségében szociális tanfolyamot rendez a következő tárgy-sorozatul:
Hélfőn, 9 én reggel 9 órakor Venl Sancle a Felsőlemplomban.
Hélfőn, 9-éo d. u. 5 órai kezdene!:
1. Megnyitó előadás. Tartja: Eber-hardt B\'la lankerüleli ftigazg.
2. .Lalkm opostolkodás• Elek Amália S M nőv.\'r.
3. Női morálpedagógia. Elaő előadás : A szülő, IdtSflda\'orp és iskola kötelességet a leánynevelés leién. Tartja: Krizsala Iterenc kegyet rendi tanár.
Kedden, 10 én:
1. .Háztartás és háztartási ulkal-matotlqk.\' Tartja: D;. Barólhyné Stegmttller Mária Budapestről.
2. ,A,z otthon és test hygiénéje." Előadó.\' Dr. Fodor Aladár orvos.
3. .l/juságl mozgalmak.\'\' Előadó: Beró Cecília S M. nftvér.
Szerdát), 11-én:
1. Níi motálpcdigógia. Második előadáa. Kizárólag asstonyoknak. ,M/tly p,zihot/)glai és erkölcsi okokból erednek á válások vagy szeren-csétftn házasságok." Krizsala Ferenc kegyesrendi tanár.
2. Szegényügy. Erii Chri3ta S.M. nővér.
3. N\'védelem. Első elóadá?. „ Városi nővédelem különös lekinleliel a liiztviselönőkre." Kurlcs Alberla S. M nővér.
Csütörtökön, 12 én:
1. .Laikusapostolok."Elek Amália S. M. nővér.
2. ,/t szociális munkáról általában.\' D JovánovlchlxiS. M. nővér.
3. Növídclcn. Második előadás. .Általános nővédelem megfeleld szociális intézményekkel." Kurics Alberla S. M. nővér.
Pénlcken, 13-án:
1. Nővédelem. Befejező előadás. .A falusi nő védelme kuliura utján." Kurlcs Alberla S. M. nővér.
2. .Ml kell a szociális munkához ?" O. Jovánovlch Lei S. M. nővér.
3. Női morálpedagógia, beleierő előadás. „A nő szerepe a nemzet életében." Krizsala Ferenc kegyes-rendi lanár.
4 Zárszó. Dr. Sabján Qyuia polgármester.
Siombalon. 14-én reggel ? órakor Te Ddum a Felsőlemplomban.
A szociális tanfolyam befejezése a KercsztényszocialUlao\'tbonban szombaton délután 6 órakor kezdődő családias tea lesa. Az egész tanfolyamra és a teára szóló belépőjegy ára I 50 pengő. Egy előadásra vagy a teára érvényes jegy ára 40 lillér.
A Katolikus Irodalmi Estély
Nagykanizsa, május 7
Dili I óra 20 perckor futott be a budapesti gyorsvonat a nagykanizsai állomásra, ahol a különböző egyesületek vezelői és a nagykanizsai katolikus társadalom vezető lagjti megjelentek, hogy logadjtk a nc nzeli irodalom és újságírás országos nevü reprezentánsai!. Első n;k Tonnqy Cecil Írónő, raa|d Ni-m?lhy Ella oprramüvésznö szálllak ki az I. osztályú kcctihó\'. Sotban egymásután Baranyay Lsj03, a KSV vezérjgazgatőjj, Cavalller Jízsel le-lelőa szeikeszlő, Lendval István (a beteg Surányi Miklós helye\'-) Gáspár Jenő kölló, Wiesmayer Károly főtitkár és Mlhallcs Vid dr. író.
Dr. Vargha Teodotich, mint a Katolikus irodalmi Estet rendező nagykanizsai katolikus egyesületek bizottságának elnöke melegen odvö-zöllc a magyar nemzeti Irodalom kitűnőségen, akik szivélyeacn megköszönték a szereettclfes fogadtatást és a fogadásukra megjelentekkel behajlalfak a városba.
Tormay Cecil írónő dr. Piihál Viktor felsőházi tag lakására, Né-methy Ella művésznő a Cenlrál-szállóba, az urak pedig a ferences-rendházba, ahol el vollak szállá-so\'va. A dilu\'án lálogaláiokkal és n
város megtekintésével lolyt le. •
C^upa ünneplőre bangt-ll várakozás teregette ritka ünnep esték díszét tegnap cs e a Városi Színház lilái közöli. A Katolikus Irodalmi Esi n íiso-án szereplő nsgynevü fővárosi írók és művészek Jöttéié megmozdult Kanizsa kalolikuBságénik az a tésze, amelyik a katolicizmust a tcmp\'omon tulisélet elvének vallja és keresi. Valami lelki Achilles-fdrdö voll ez az este : bizonyságlé\'el és acélozó erők Lr/ása, valami friss, üde, uj tavaszi nekifeszülés, magvetés, aminek aratásán majdan a magyar sors acélos búzáját gyűjtik u| évezred csűrébe egy elmúlt évezred építkezői.
A rrúsort az Egyháii Énekkar nyitotta meg Rácz N. János vezetése mellett a Hiszekegy-gyei.
Vargha P. Teodorich bevezető-bestédében a Societa Pollfonic> Ro-maua minapi hangversenyét horta párhuzamba a mai esiével. Az előbbi megmu\'alta Kanizsa közönségének a katolikus zenében rejtő hatalmas, szinle lelulmulbatatlan művészeiéi,
t — ez az este pedig az irodalomból
hozta cl nekünk legjavát a katolikus müvétzet és nemzcli gondolat termésének. Az irodalom neveli vagy lönkreletzi a lelket. A mai este -bizonysága annak,-hogy a katolikus irodalom a nevelő munkát irta zászlajára.
Zajos tapsviharban lépett a színpadra Tormay Cecil, a .Napkelet-szerkesztője, a mai magyar irodalom kimagatló egyénisége. .Irodalom és világnézet" címen larton előadási lebilincselő erővel, a nyilt-íisakos igazságok kristályos logikájával. Az irodalom sor6-forgató cemzeli é» egyéni karaktert laragő, világnézetekel döntó és építő hatalmáról szólt a legnagyobb magyar írónő és minden szava az apostol szavaként hullott -közönségére, nem mint vészkiállás, hiszen — ime I — vannak és dolgoznak .a holnap h:rold|ai", — hanem mint a magyar katolikus öntudat, nagy nenuetfenttrló erők harsány előbbre dobbanáaa.
Gáspár Jen?, a mai magyar poéta-generáció egyik legizmosabb reprezentánsa gazdagon ötvözött vers-mflvétzelének java lerm\'séból olvasol! lel néhányai. Tarka, sokfelé csapongó, duigazdag világ m 6 költésicte, amit nem e szerény be-számolcból itmer meg a magyar közönség.
Némethy E\'la, az Operaház tagja lelkes ünneplés középponljában al-totl. Régi mesterhegednkre emlékeztető, nemes zöngé|e van a hangjának, ann k a tiszta, hajlékony, meleg és le\'Jes hangnak, amit a nagy miivisz tökéletes biztonságával kezel minden regisleren.
A megmelegedett Surányl Miklós helyell Lendval István Jött le az es-télyre. Egyszerű felépítésükben ar-tisziikus ere|ü versel nyomán szinte dübörög a lold. A ballada-slilua kitűnő mesterének mu\'alkozotl első versével, a másikban már mlnlha gigászok kalapálták volna ritmusaiból.
MUiellcs Vid dr. .Katolichmus és Irodalom" cimen olvasta fel a teljes tudományos felkészültség tzinvona-lin vezeteti előadását. Komoly, értékes tanulmánya a tökéletes fegyverzett! irodalom-buvár, moralistát, esztétát, pedagógusi és patriótát mutatta be.
Barbarils Lajos, lapunk felelős szerkesztőjének rövid befejező beszéde ulán az Egyházi finekkar a Himnusszal fejezte be az eetélyt, ami után a vendégek és a helyi keresztény társadalom notabllltáaai a Polgári Egyletben jöttek össze a fehér asz táluknál kedélyes vacsorára.
Nagykanizsa kultúréletének neve-
1927 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
zctes mozzanata volt a Kalo\'ikus Irodalmi Est. Nem csak azért, mert siemtől-szemben is megismerkedhettünk a mai magyar kullur-élel vezérlő nagylaival, — hiszen betűin keresztül mindegyik régi jó ismerős, — hanem főként azért, mert ülnünk sdalotl,hogy mily aagyvonilu, le <yür-hetellen expaniüátii termelő munka tolyik a katolikus kultura, embernevelés és nemzet-építés kohódban, látnunk adaloU, hogy a magyars\'g olyan értékeket-őrtz, amelyek magukban hordják a jővö sorsunkat determináló . legbiztosabb igére*!.
Helybeli iparosoknak kell kiadni a városi munkákat
Tegnap bontották fel a városi vízvezeték kibővítést munkálataira beérkezett pályázatokat
N.gyk.ntzu, május 7 Tegnap délben bontotta ■ fel dr. Sabjiln Qyuia polgármester a mérnöki hivatalban a városi vízvezeték kétféle megoldás szetinli kibővítési munkálataira beadott ajánlatokat. A kiirt versenytárgyalásra Összesen hél cég ajánlata érkezett be a város polgármesteri hivatalához.
1. Kálmán éa Fazekas bpesti cég a) 64.814
b> 10 283
1. Száva Sándor burUpeati cíg »l 65.651
b) 17.892
3. Gvóri Vince budapesti cíg 81221
\' b) 24.033
4. Schwartz Józsel kispesti cíg a) 48 883
b) t I.2H)
5. Kenedi Imre nagykanizsai cég a) 67.218
bl 18.059
6. Városépítő r. I. kanizsai oég aj 63.521
b) 15.945
7. Szepcuti Imre é» társal\'1 a) B&836
b) 16.681
(•Az Ooszea nagykanizsai vízvezetéki azí-relömealertlr,)
Az ajánlatok felett valószínűleg a jövő héten történik döntés.\'
összehasonlítva a nagykanizsai pályázók ajánlatait a budapesti cégek ajánlataival, a nagykanizsai Iparosok és vállalkozók a|ánlatal mindenképen, versenyképesek az idegen cégek ajánlataival szemben, ugy hogy semmi kétség aziránt, hogy a nagykanizsai pályázók valamelyike fogja megkapni ezt a kétféle munkál.
De még akkor ts, ha a nagykanizsai pályázók kevésbé előnyős ajánlatot tudlak volna beadni, lévén a budapesti nagycégek mindig kedvezőbb viszonyok közOII, erkölcsi kötelessége a hivatalos városnak, hogy azokat juttassa munkához, akik a város terheiből és adózásaiból is jelentékenyen veszik ki részükéi.
Zalaegerszeg, Kaposvár, Siombat-hely és a löbW testvérváros az ottani Ipartestület megmozdulására kimondotta, hogy minden ilyen városi közmunkát csakis.odavaló, helybeli ípi-rosoknak juttat. Ez nem lokálp\'.trio-lizmus, ez egyedül helyes és o\'iszerü iparpolitika. Még akkor is, ha valamivel drágábbak lennenek a helybeli iparosok ajánlatai az idegen: pilyá-lók ajánlatainál. -
Ezért.-avlzvwetékt ázerdőmesterek ma küldöttségileg felkeresték Buzsé Józsel-ipaüe«lül«i elnököt, bogy ebben az Ogjb»n \'sürgősen interveniáljon ai polgánnesletnél. Értesülésünk szerint a* Ipartesttel vezelösége a közeli napokban küldOllség uijin keresi lel ezügyben a polgármesteri, liogy a pályázatok felcitviló donlésnél csak a nagykanizsai iparosokat vtgye figyelembe.
A kanizsai iparosok jogos kérelme a város közvéleményének teljes he-lyeHéjéveiktttttííárotvczetOségeelé.
NAPI HÍREK
BAPSREND Május 8, vasárnap
W-nut katoMktfs: Jubilale. Protestáns: (jiiella. Izraelita: Ijar hó f>.
Nap kel reggel 4 óra 34 perckor, nyugszik délután 19 óra 20 perckor.
Szociális Missziótársulat .Anyák napjf ünnepélye délelótt 10 órakor a városháza dísztermében.
Sajtóértekezlet délelótt II órakor a Rozgonyi-uicai tornateremben.
Cavallicr Józeef elóadása a Keresztény Otthonban este 8 órakor.
Vároal Színház mozgó előadásai 3. S, 7 és 9 órakor: Mindent egy asszonyéit
Uránia mozgó előadásai 3,5,7,9 órakor: Az arizonai lovas, a legszebb bőrtön.
Május 9, hétfő
Római katolikus: N. Oergely. Protestáns: Gergely. Izraelita: Ijar hó 7.
Nap kei reggel 4 óra 33 perckor nyugszik délután 19 óra 21 perckor.
A szociális tanfulyarn I. előadása az Urániában délután 5 órakor.
Városi Színház morgó elóadásai 7 és 9 órakor: Más asszony térje ,Fgy rossz férj éa egy okos asszony története)
— Szet.élyl hlr. Gyimfrey OyCrgy főispin és fíódy Zoltán alispán tegnap délétől Keszthelyre utaztak.
— Házasság. Székudvari Horváth Ilonka (Orv. dr. Kiss Istvánné) és Unger- Uttmann Elek hétfőn, 9-én fél egy órakor tartják esküvőjüket a zalaegerszegi plébánia lemplombjn.
- — Cavalller József előadása a Keresztény Otthonban. A városunkba érkezett Cavalller józsel, az .UJ Nemzedék" felelős szerkesztője ma, vasárnap este pontosan 8 órai kezdettel a Keresztény Oilhonban megás színvonalú előadást tart. Megnyitó beszédet mond dr. Vargha Tűeodorlcli plébános, a keresztény munkásifjak énekkara énekel s Ifibben szavalnak. Az előadáson a keresztény társadalom minden iaj|it sil.esen látják. Belépődíj nincs.
— A pécsi távlró-vcrscnyen, melyet most rendeztek az elmúlt napokban, az el -.ó dijat Ismét Zsovár József zalaegerszegi postatiszt nyerte el, aki 50 pengőt kapott, mint első-díjas. Az ügyes postallszl a tavalyi versenyen li elnyerte minden versenyző elől az első dijat. A versenyen első dijat nyert még Hughcs-léle belOnyomós készüléken Csele józsef nagykanizsai postai segéd-ellenőr.
■— Metz festő legszebb szobát festi legolcsóbban.
— A Szanatórium Egyesület városi segélye. A város közgyűlése pénteken délután egyhangúlag hoizijirult a pénzügyi bizottságnak ahoz a javaslatához, hogy a helybeli József HOherceg StaDatórium Egyesületet ez évre "1500 pengővel támogatja nemes emberbarát! cél|-l-nak minél hathatósabb elérésében.
— A világhírű PFAFP varrógépeken készült modern csipke és pamutmunkák, valamint aiMir. virág, inadéira, riclielicu, áltörr htmrésele-és endllzés nihitál megtekinthetők BraniH\' Sándor és Fia eígníl, IJeák-tír 2 Vívóinkét díjmentesen tanítjuk " hjmzósre I
I — Scbwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Elárusítóhelyek í Epplnger 1. és FI. ta-. cement él egyéb ípltíai anyag fcerö-kedíae. Nagykanizsa. — Lázár József lakereakedía, ípiréii anyagok raktára. Keszthely. — Sutucack János takcresVedés. cement és múkőgyár, Koinárvároa. — Sofúner Sándor gabona- és rermínykereskedás, Zalaegerszeg. — Mosonyl Artúr gőzmalom, laríaz- é. villanytelep, Znl.apáti. — Mosonyl Henrik lakereakedő, Zilaazántgrót.
» Beretvás Pasztilla a legnta kacsabb fejfájást Is elmulasztja.
— Készülnek az illusztrációk Kanizsa monográfiájához. M^gir-luk már, hogy a Magyar Varosok Or-srágos Kongrc iszusának iníenciSi sierint, egy többtagú helyi izerkesz lőblzollsig közreműködésével, a hi-valalos varoá teljes erkölcsi támogatásával fíarbarlts Lijos, lapunk szer keszlöje tofji elkészíteni Njgykanizsa díszes kiauitááu, nagy terjedelmű monograti4|át. Az adatgyűjtés mun-\' kálaiaf már lolyamatban vannak s már a fénykép anyag OsszegyO|!ése is megkezdődött a hatalmas mü részére. A nevezetességek, kőiépületek, emlékek, érdekességek, személyek, csoportok, gyárak slb. (elvételeit Vértes Antal fényképész eszközli a monografia részire. — Itt cmilt|0k j meg, hogy szerkesztőnk a szerkesztő- , bizottságba ujabban felkérte Weiser Jánosi, a OyOSz elnökét, dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelőt és Csillag Jenőt, a Városi Szinház titkárát. A szerkeszö-bizoltság kiegészítés; a munka elöxhaladasának arányában tovább is történik.
= A Wollák- vendéglő kerthelyisége megnyílót!.
— Anyakönyvi hírek Nigyka-nlisán az elmúl! hélen 6 gyermek szlllelell. Ezek közül I Ilu, 5 pedig leánygyermek volt. Oerencsér Jmos napszámosnak leánya, Neuvirlh Oyörgy tanítónak leánya. Hári Oyörgy vasull lülónek leánya, Egyed Oyula botbélymeslemek leánya, Szmodics Oyörgy géplakatosnak fia, Rrtter János vasúti iakatrsiak leánya. — Házasságot kilőtt 4pár:Tóth Ignác erdöör Oroza Jozefával, Kálovlcs József főldmuve6 Szívós Annával, Turck Oéza magánzó Nagy Má\'iá-val, Kovács J\'nos kocsis Erős Lujzával — Elhallak 13 an: Ozv. Nagy Istvánné Fülöp Rozália napszámosíö 73 éves, szervi szívbaj; Zieger Ferenc kocsmáros 39 évei, lu lidás, önakasziás; Koausz Liszlóné Varga Julianna 53 éves, méjrák; Mikó Oyörgyné Magvar Ilona 26 éves, lüdőgümókór; Orsós János teknős cigány 22 eves MurakeriStlurrói, todfcgütr.őliór; Poczek Anni 13éves Csörnyefoldröl, lüdSgümfikór; I\'enlbl Anna 69 éves, srervi szívbaj; Latin András vasúti kalauz 42 éves, szívbillentyű baj; Lepsényi Ferenc 10 napos, lüdöivutteiMs r Binder Jlnos naps rámos 70 éves, szívbillentyű bi|; Koma Jlnos 13 éves Somogyliazóról, lüdőgümókór; Erdélyi Ll|os 16 hónapos, hasbsrtyalob; Ozv. Sárközi jínosné Horváih Katalin 64 éves, lábaszOlr. \'
FULAMIN
a közkedvelt
poloska- \'és molyirtószer!
Petó.iailrtl Kcllume. uaQUl\\ Bizto. hatá.ut
Nom pl.xklt! Olo.ó I
Számos h.tóságl .tUmeréí! \' " Hlztaftáit Ove^ira < P t-2®
Kapható minden gyógyszertárban,-drogériában éf szaküzletben t
— A Nagykahlzsán mufatá sikkasztó kereskedősegédet Budapestre kisérték. Megírtuk K. 4-, fiatalkorú budajicsll keríekcÜOsegéd\' dolgát, aki az egyik budapesti cégtől bi.ományi eladásra kapót! árfll\' eizálogositolta és a kapott pénz! Nagykanhsán éjlett\' pil\'anglk társaságában elmulatta, majd a határon ál akart szökot Jugoszláviába. Itt azonban a mutaketcszluri vámőrség elcsiple és a letarlózlaloll K. L-l a bud p:sli fókaplányság megkeresésére a nagykanizsai kir. ügyészsége felkísérte te Budipeilre, ;liil a bűnözőt áti.d ák a főkapitányságnak.
— Kinevezés. Slmontslcs Péter\' nagykanltsai |árisl hivatalszolgát \'a belügyminiszter I. osztályú alttsztté nevezte ki.
— Átalakítási munkálatok \'« nagykanizsai pályaudvaron. Mu-rakeresztur és Nagykanizsa között a pályaudvari közlekedés eddig a, baloldali síneken történt. Célszerűségi izímpontokból szükségessé vált. a szakasznak a jobboldalon valő egymiisali érinlkeiéíe. A sinek it-lekletése éi egyéb munkálalok a napokbsn vélték kezdetüket a DSzA helybeli főmérnökének vezetése mellett
— Kitüntetésre felterjesztett cseléd. Orosz Albert nagylahizsai msrhakcreskedőné! 45 év óla szolgál\' ritka becsületességei Pávlts Júlia\' nevű cseléd, aki ezen Idő alatt még egy hétig sem hagyla egyedül gaz-dajit. A csel ég aki ma közel 70 éves, még ma is azzal a szorgalortimal és hűséggel szolgálja gazdáját, mint 45 évvel ezelőtt. Jutalmazás miatt fel-lerjeszlelték a minlizterhez.
— A Wollák-vendéglő kerthelyisége átalakítva a legkellemesebb üdülő
— Pusztamagyaród tejelten-őrzése. Dr. iW Zoltán járást gaz^ 1 dasági felügyelő legtup alakította meg Pusztamagyaród községben a tejellenörzést 21 tehénnel.
«= Három Igaz szó: Bruncsfcs bora Jól;\' .....
— Baleset a ülrjel állotótl. A Ittrlet yasutátldmástfit. súlyos\' cser történt. Nagy Sándor celldömölki vonalfékező a mozdonyt a szerelvénnyel akarta összeklpcíolBT,\' miközben a kapocs elszaladt és Őt súlyosan megsértette. B:Isö vérzést J szenvedelt, mellyel a sümegi kór- 1 házba szállítottákr\'
• = Hölgye* részére Itgjobb isat-\' básu mell■ és hatlsnya-tarfók kap- \', hatók Vágó Endre lllalszertárában.
— Gyermekjátékból — fflz. Ku-\'< cogl Kiro y nagykapornakl lakosnak ] leégett a lakóháza az összes gazda- \' ságt épületekkel: A csendőrt\'nyomozás megállapította, hogy a tűzet a károsult 6 éves \'fia okozta, ákf-a\' lakás szekrényéből ellopott gyufával! jitékbór felgyüjfolla a ház Aiel?ettt1 szalmakazlat, melyből kifolyólag kelelkezelt a nagy tüz. A kár 5000" pengő.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május l6.
A katonatemetőert
Ntgykanlzaa, május 7
A napokban felállilotlák a kanizsai hősi temetőben azt a \'10 darab uj sirkövet, amit néhány hete rendelt meg szerkesztős£gQak. Akciónk ezzel immár a befejezéshez közeledik, mert a városunk fildjébcn pihenő i:tOO halott katona közül mir aak ÍM alussza álmái Jeltelenül maradt hantok alatt. Hogy halottak napjára akciónkat teljesen befejezhessük, leírjuk városunk nemefen érző közön ségét, Jöjlenek még segi\'sigűnkrc nagy munkánk ulclíó szakasz\'ban és adjanak egy-egy 10 pengős sírkővel akciónkhoz.
Ujabban beérkezett Dealseh Róbcrl (Tclety-u. 65) adománya: lOprngö egy sirkőre.
Valódi angol szövetből
uil ruha csakis fttrUI Zsigmond szabómesteréét Nagykanizsa, Fóut 5. szSm.
a lesz és győzni akar, hurozlasson ó Endre illatszcrlárdbaii Főút 14., Kerté.x Tódor sportáruház lennlszOtó lerakata van nagy választékban. ins
— Balatonalmádi rohamos fejlődése. A .Hatat Közlöny tudón-lója Jelenti: A Balaton egyik, az utóbbi időkben igen felkap alt, fejlődő fürdője ez idén is sok meglepetést hoz a nyaralóknak. Ezen a ravaszon nem kevesebb, mint tizenöt villa épüli, melyek között több nagyszabású építkezés Is van. Már az előévadban szokatlanul élénk a fürdőtelep. Sok üzletet nyitotlak ki, nyaraló is van már bőven. Az építkezések közül legnagyobb a Szcnl Vince apácák nagy nyara\'ója a Zsófia gyermekszanalórlum szomszédságában. A református lanitók a Mikkai-féle leiekhez vásároltak és a benne levő 15 szobát 35-re bővileiték ki. Különösebb újságja Almádinak, hogy a képviselőtestületi választásokat szabálytalanságok miatt megsemmisítették és hogy a Balatonban rébány vállalkozó szellemű fürdőző fürdött a 18 fokos vlzbsn.
— Megharapta egy veszett kutya. A Szepetnek községhez lartozó Gyótapiiszlán történt, hogy Welsz litván nevű uradalmi béres kutyája megharapta Vörös Jinos 25 éves napszámost. A kutyáról kiderült, hogy veszett kutya volt, a puszlabellek a kutyái agyonverlék. A megmar! Vörös sérülése súlyosabb természclü, ugy, hogy nyomban fel kellett szállítani a budapesti Pasteur- intézetbe. A nagykanizsai jtrás főszolgabiráji 90 napos szigorú ebzárlatot és az összes kutyák kiirtását rendelte el. Dr. Wolf/ Sándor m. kir. lőállalor-vos az esetet azonnal |elentette a népjóléti miniszternek.
— Molnárok kongresszusa. A Magyar Vámőrlő.iialmok Országos Egyesülete Budapesten közgyüiést tartolt, amelyen balározali jtvaslalol fogadtak el, hogy felkérik a pénzügyminisztert a |elenleg érvényben levő forgalmi rendelet visszásságainak kiküszöbölésére és c cé\'ból az érdekeltség előzetes meghallga\'ására. Felkérik továbbá a miniszlcrl arra, mondja ki, hogy az olyan őrlés, melyek őrleményeit a kiskereskedelemben használjlk fel, vagy pedig munkások és alkalmazónak ellátására szolgálnak és 10 métermázsa meny-uyiségel nem haladnak meg, vám-őrlésnek tekintessék. A közgyűlés sürgette a malomellenóri intézmény megszüntetését, a nyersolaj kincstári haszonrészesedésének cllör\'éíét, a szénfuvarok lulmagas dijainak leszállítását, az iparjog és lanonctarlás rendezéséi.
= Három Igaz szó : Bruncstcs bora jó I
— Fegyvergyári Sleyr slrapa kerékpárnál a váza belső és külső muflat van ellátva. 5 évi Jótállás! ffeiner Gépártihiz. Csengery-ut 2.
Megkönnyíteti iiztlGii feltételekkel
készít urt ruhát SSrlai Zsigmond szabómester Nagykanizsa, l óul Kcoaj iillsoi. n.lklt
— Kcrcteztesscii és övegez-tessen legolcsóbban PUM-nál Király-utca 10.
— A jövő héten megkezdik a gazdasági iskola építését Eger-szegen. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének zalaegerszegi cto-porija elhatározta, hogy Z ilaegerszc-gen gazdasági iskolái épi\'. A he-adott ajánlatok felelt már n jövő héten megkezdik.
= A Wollák-vcndéglő kerthelyisége a legjobb szórakozó hely. — A\'lindóan cigányzene.
— Felemelték a csekkek összeghatárát. A postatakarékpénztár a csekk- és klearingforgalomban kibocsátott bemutatóra szóló készpínz-csekkek össreghatárál május 16 tói kezdve -1000 pengőről 10.000 pengőre emelte fel. Indokolt esetben a számlatulajdonos kérelmére a postatakarékpénztár ennél nagyobb, vagy korlátlan összegű csekk kibocsátását is engedélyezi.
— A Roykó-félc vllághirü Tiaza-ujtaki bajuszpedrő mirdenüll kapható.
= Legújabb kültő\'dl mintáival csak Metz festő fest legszebben.
S/VLVATOR FORRÁS
KELLEMES 17.0 GDITÓ-, OVÓOV- ÉS ASZTALI VIZ VESE, IIÓLVAG, RHEUMA
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÓNÖK-NEK NÉLKÜLÖZHETETLEN SAVOI.DÖ VASMENTES
KAPHATÓ MIMII,Sin I.
— Gyomor-, bél- és anyag-cserebetegeknét a természetes
Ferenc József" keserűvíz az cmész-lószervck működését Ir.thaiósan előmozdítja 8 Igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vértre kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Fcrcn József viz különösen tllö életmódnál igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és lüszetüzle\'.ekben.
= Zsák, ponyva és zslnegáru valamim sratió es káipilos keilátek legolcsóbb gyári áilnn kaplutók Artner és Kelemen cégnél.
Autóbuszon, kerékpáron és gyalog: mindenhogyan kellemes kimenni az ,.Amerika" gyönyörű kcrlhelyiségébe. Ozsonára hideg és frissen készüli élelck kaphatók. — Állandóan friss csrpjlásu sörök és zamatos borok. Zene. Tekepálya. Olcsó árak. Rossz idő cselén óriási terem.
— Znlnszabályozásl munkálatok. A Zala folyó Kehida—lüske-szcnlpéteri szakaszán a szabályozási munkálatok serényen folynak. — A munkálatokkal a zalaszcnlgróti Zilahidig már felértek, ahol körülbelül 2C0 kubikoi végzi a munkál. A sza-bályorás fo\'ylán az elmúlt évek alatt úgyszólván állandóan viz alall levő retek teljesen meg lesznek védve az árvíztől, mert a Zala medre kiszéle-sitletett és a part mindenült magas töltéssel van feltö\'lvc.
LenijaM divat szerinti ttri rotál
kizárólag angol szóvetból kiszit Sörlci Zola mond szabómester Nagykanizsa, Fóut 5. szám.
— Vasull Útmutató. A magyar közönség legismertebb közlekedési szakkönyve, a Vasúti Útmutató, a magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos menetrendkönyve ez évi első nyári kiadása megjeleni; tartalmazza a m. kir. Államvasutak mcneirendjcil, a Duna-Száva-Adria Vasuí és a többi m8gánvasu\'ak, az összes helyiérdekű vasutak, gőzhajózási vállalatok, továbbá — egyedül hivatalosan — a postajíratok, a nagyszabású légiforgalom, végül az ujabban országos közlekedési eszközzé vált autóbuszjáratok 1927. évi május hó 15 tói érvénye, hivatalból felülvizsgált menetrendjeit. Részletesen tájékoztat a díjszabásokról, közvetlen csitlakozásokról és az u!a-zással összefüggő összes kérdésekről. A propigandarészben meglcpi-tést hoz; a magyar idegenforgalom és belső váodorforgalom előmozdítása céljából az orszig városainak, fürdőhelyeinek, a Balatonnak, történeti és néprajzi vonatkozásainak ismertetését közli (élén Budapesttel), egyelőre 47 oldalon. Az ország forgalmának fejlesztése érdekében hozott negy áldozatok ellenére régi ára nem változott: 160 P. Tartalmassága és kiállításával ritkaság a menetárusitóknál, dobányiőzsdékbeo, könyvesboltokban és menetjegy irodában kapható.
ONYORÜEN TISZTIT
— Hogyan lehet olcsón öltözködni. A legutóbbi budapesti Nemzetközi Vásárt megtekintő nagyszámú vidéki közönség nagyszámban kereste lel a kiltlnó szöveteiről 1850. óla világszerte elismert Semler cég fő. üzletét (Budapest, IV. Bécsi ulca 7.) A közönség körében külön meglepetést kellel! a közmeghecstl\'ésben álló világhírű cég maradék osztálya, mely a nagy forgalom folytán felhalmozódott minden méretű maradékok elárusilásával vásárlóinak takarékosság utján is alalmat nyújt a Semler minőségit elismerten legkiválóbb angol gys p|uszövclck jutányos áron való beszerzésére. Közöljük, hogy a vidéki vásárló közönség soronkivű! a legfigyelmesebb kiszolgálásban részesül.
— Asztalosipari kongresszus. Az Asztalosmesterek Országos Szövetsége ma, vasárnap, bud; p;sli székházában országos asztalosipari kongresszust lati, amelyen az asztalosipart érintő összes gazdasági kérdéseket tárgyalják.
— Országosvásár. A szőllős-györöki országos kirakodó- és állatvásár! május 16 án tartják meg, melyre vészni ntes helyekről liasilott körmű állatok is felhajthatók.
Fővárosi izatós! Fővárosi maoka 1
Sörtől Zsigmond
szabómesternél Nagykanizsa, Fóut Koioa. t(Jlloa< min.lt
Révkapitányságot állitanak fel Siófokon
íladapesl, május 7. (Éjszakai ti-diójelentés) A belügyminiszter elrendelte, hogy julius 15-iki működés megkezdéssel Siófokon halósági rév-kapilányságot állítsanak fel, melyek hatásköre az egész Balatonra és partvidékére kiterjed.
Ha Budapestre megy!
Ozvetlenül nézze meg a
PAPAGÁJ
KABARET-VAR1ET VII., Erzsébet-körűt 33. szám Szene\'ciós világvárosi müscrál.
Hangulat, zene, tánc. Polgári éttermi árak, olcsón és
— jól szórakozhat. — Műsor kezdete este 10 órakor,
— vége 1 órakor. — Oláh Gyárfás Mihály igazgaló.
FORD
Mezőgazdasági traktor. Személy- és teherautoniobilok. Alkatrészraktár. Mintaterem, autorizált képviselete. J Motoriizemii szerelötelep.
Kedvező fizetési és szállítási feltételek! Üzembehetyez4s és betanítás díjmentesen!
Képviseleteink: Sopron, Csorna, Keszthely, Zalaegerszeg, Tapolca, Nagykanizsa, Znlaszentgrút, Veszprém, Pápa.
Melis«Pintér
Telefon77. SZOMBATHELY Telelőn77.
Képviseli i Kaufmann Jenő Nagykanizsa, Csengery-ut 46.
1927 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Tragédia a trezorban
(Személyek: a Korona, mint ulolsó Mi-Inkán, és a Pengi, mint a vini, vilii, vici cézár. Színhely: egy bank trezorja.)
A Korona: (Zöld mezben, kopottas, sok tánccal, kalandos pilytlnak, minden zslrfollját maján viseli Mi nösitése: 10.000. Igen szelid, csendes beszédű, a Irczor balsarkilban kuksol. Egy nap óla kerüli ide. Körülnéz, Igen félénken megszólal:) Szabad eny szol?
/I Pengő: (ezüstszínű, fényes, I hangja csengi, kevély, lapaszlolatlan. Többedmaedval, akiknek mind I es u rangjuk, Jekszik halomban egy kis jiókban. A hangra, mely szokat Ion neki, csodálkozva felkapja fejéi.) Ki az ?
Korona: (alázatosan) üociánat én volnék. Nevem Korona, loglalko-zásra nézve törvényes állami lizelő eszköz. Rangos-lály llzeze\' Jelenleg izámQzötk"
Pengi: (a többiekkel egy ült) AI AI Az elődünk I
Korona: (bátrabban) Harmincnégy éven ál.
Pengi: Szép idő.
Korona: Gyönyörű mult. — De bocsánat, lu nem vennék rossz néven, érdeklődni szerelnék: mi hir van kint a nagyvilágban ? Az tilolsó kél hónapban, egyik gazdám tárcájában lapultam mind a tegnapig, nig ide be nem dobtak. Azt hiszem holnap továbbilanak Pest felé. Nem tudom, még milyen megaláztatások várnak rám. Tehát, In szabadna kérnem: ml újság van klnl az életben? Tekintélyünk nőtt, vagy csökkeni?
Pengő: Na ami ezt illeti I Mi nagyobb respeklust kapunk, mini Onók annak Idején. De nem tudom el-hallgatni, hogy íz emberek szid fsából, idegeskedéseiből, durvaságaiból nekünk épen ugy kijul részünk, mint Önöknek. Jajl Mos épen az oldilomba nyllalolt. A tegnap egy tészeg Iráternek a kezébe keiüllcm. Egyedül vollam, a társaimat elsza-kitotla tőlem, s mikor bevitt valami ötödrangu korcsmába, ugy odi vágóit a pulira, azt hittem, mindjárt leszaksd a.derekam. El is ordllol-lam magamat, mire a vadállat azt mondta: .Penghetsz, álljon beléd a görcs, ugy sem sokra megyek veled. Még kél spriccer, azlán sluszl.
Dllllttillill
alapítva 18Ű7. ZALABESYC1 FÖÜBYNÖKSEO
Kazinczy-u. 15. Telelőn: 3-tO.
El váll ,1 legversenyképesebb díjszabás mellett: tüz, élei, szállítmány, szavatossági, üveg, Jég, baleset, géptöiís, aulótörésl és betöréses lopís elleni blztosltásokal.
Ugyanott ügynökök fixre éa jutalékra felvétetnek
VÁROSI SZÍNHÁZ
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
(Harc az ősvadonban)
Richárd Barthelmcss a főszerepben.
Majomvilág Sumatrában.
Hétfőn 7 és 9 órakor, csak egy nap
Más asszony férje
(Egy rossz férj és egy okos asszony története) 7 felv. Főszereplők: Marié Prevosi, Monté Blue.
Nincs mif irigyelnie, kollégám.:
Korona: Bocsánat, de látszik, hogy az urak még fiatalok és ta-paszlala\'lanok. Nem hiszem, hogy eltudnák képzelni, mii szenvedtünk mi az emberektől. Tragédia a pénz sorsa kedves kolléga ur. De azért udja a jó l-.g, én szereltem a sorsomat, meri ha sienvcdlűnk Is, de következtek utána jó napok. Becses engedelmével néhány szóval elmesélem élel.örténetemel.
Pengő: Hál fiam, ha nem lesz hosszú, elmondhatja.
Korona: Nemünk uralmában 19.\'3 ban szüleltem. Szines, változatos évek uián csak azt láttam, hogy az emberek megbecsülése irányomban, hova-lovábo mind kisebb lett. S üleléscmkor, gonddsl, figyelemmel veitek kőiül. Három év múlva engem, aki érlékel reprezentáltam, csak ugy dobállak ide-oda borravaló gyanánt. Előfordult, hogy any-nyira nem vigyáztak rám, hogy lehullottam a földre, ahol támlapos-tak, megrugdostak. Szóval a szenvedésekből kijuloll nekem bőven, de azért mégis volt epizódja életemnek, amit soha nem felellek el.
Pengő: (kezdi unni.)
Korona: Egyszer egy rendkívül elegáns, dúsgazdag liölgv reliküljébe kerültem. Aulón mentünk és mikor a hölgy kifizetle a taxit, véletlenül leejtett a járdára. 01 maradtam. Járlak arra tőiben. Nem vetlek észre, jött felém egy ur. Elegáns voll. Bal-karján höggyel. Ésuevelt. RJmsan-ditoll, de szégyell a hogy miall le-
csörgés a trezor minden rekeszében) Én azt mondom: ki velel
Pengő: (többiekkel együtt) Ki vele I Ki innen I (Már már ugylátszlk let-legességre kerül sor, mikor a zárban megfordul a kulcs és egyik betörő keze benyúl a rekeszekbe. Durván belemarkol a Pengők közé és kiveszi valamennyit. A Pengők félelmükben csak ugy csörögnek )
Suttogó hangok: Szeggyél ki mindent az ulolsó vasig. Csak azt a szegény lizezrest hagyd ott emléküL (Néhány izgatott perc múlva a Korona egyedül marad, fájdalmasan felsőhajt): Igazuk is van. Már lejárt az én időm. Még ezeknek a csirkefogó belörőknek sem kellellem.
U. Gy.
hajolni, hogy felvegyen. Közben megeredt az eső és én bőrig áztam. Már a viz az árok felé kezdett sodorni, amikor arra jölt egy szegény asszony. Kisirt szemű, beesett arcú munkásasszony. Tétován nézegetett a földre. Talán az éhség, talán a fáradság miatt néha-néha ugy megtántorodott, bogy meg kellet fogózkodjon egy fába. Mikor elém ért — észrevett Jói megfigyeltem: a köny-nyein keresztül valami nagy öröm érte. A szeme repdesett, a keze reszketett, majdnem hangosan felsírt, mikor lehajolt és utánam nyúlt. Sovány kezébe szorított. Félre húzódott velem egy kapu aljba. Kendőjével megtöröli. Megsimogatott. Beszéli hozzám. Azt mondta:. Az Isten küldött. Az angyalok küldtek, hogy vegyek veled a beteg gyermekemnek orvosságot. Soha nem simogattam meg pénzt, de léged, még ha táros Is vagy megcsókollak I. És megcsókolt. Olyan Jóságosan beszéli hosszám. Aztán szépen Osz-szehajtogatolt és a keblébe rejteti.
Pengő: Igen, igen, elég kedves mese.
Korona: Nem mese, megtörténi valóság.
Pengő: Nahát azért azt épen nem hiszem.
Korona: Akkor lalán, pardon egy szót sem szóltam.
Pengő: (elképedve) Micsoda hang ez? Hogy beszél m!gaill?l Gyerekek hallottátok ezl a hangol? Ez a senki, ez a semmi. Ez a mullján élősködő, lejárt idejű mihaszna, (nagy
IOZflÓSZIIlÁZiK
Városi Színház vasimap 3, 5, 7 és 9 órakor: Mindent egy asszonyért (Harc az ősvadonban) Ridnrd Ba\'-Ihelmcss a Ifs erepben. Majomvllág Suiualrában.
Uránia vasárnap 3, S, 7 és 9 órakor: Az arizonai lovas. A legszebb börtön. Főszereplő Ari Accord.
Városi Színház hélfön 7 és 9 órakor: Más asszony férje (Egy rossz férj is egy okos atszony története) 7 felvonásban. Fősvereplö: Marié Prevosi, Monle Blue.
Keszthelyi Uránia vasárnap: a Vérebek vagy a Falkamester bosszúja című rendkívül izgalmas Rin-TIn Tin film nagy kitűnő kísérő műsorral.
IdftJAréa
A nagyfcanltial taatoorologlal racv-tlgyetö lalantéaa: Szombaton a hőmfx-séket: Reggel 7 órakor +H\'S, déluUn 2
Ásvány- és
iszapfürdő
DARUVÁR
Radioaktív 38-50 °C. lokos mclegforrások. Beudkmili gyógybatás: Nöi bajoknál, reumánál, Iscklásnil, vérszegénjtépél
Kellemes nyaralóhely! Egész éven át nyitva 1 Kedvező vasúti összeköttetések! Mérsékelt árak!
Főszezonon kivül nagy árengedmény. Vízum kapható akadálytalanul az
SHS. konzulátusnál, a vizűm ára mindössze Din. 10 — Prospektust kívánatra fürdőig azgatóság.
órakor +256, este 9 órakor +17 I.
Ftlhórt: Reggel tlizU délben kevésbbé borult, este tiszta égboltozat.
Sxiliiány: Egész nap Északkeleti szél. •
A Meteorológiai Intézet Jelentbe szerint egyelőre mée kevés csapadék várhaló lesüllyedéssel, kél szinU.
később száraz idő való.
("Caiíz, köszvény, Isohias,^ náthaláz, ideg- és fejfájás, valamint meghűléstől származó betegségek
aiAftlűvftl Ut-h fiO-
Utl Hidalnak, ln-riutma mUn, «i»o txtegiíj-Hit.N m««4v I. nurit ■ kltOn^o boiUTojil Í1UL A Toftl-UWrtUk fchrj-Uaitjik a búfrurtl ft tiüta! f cyeorun i t.«t«tWf Críkerét lít-lik kl. Torait Euröp* U|klvit6febo<*««4l éi
iidnntk i ilmklUntág •Mtéali kMtóin hálnak. Kipható mlcJ«o , crAfjutitiibta. -
Ali l ÍOlUUr J
= Iszik ön egy ragályos beteg után? — ós még sem veit Sparklclt Syphon üveget, hogy a táját üvegjéből készült szódavizet, pezsgőt ihassa! Egyedárusitó: Szabó Antal 8portüzletc.
= Három Igaz szó: Bruncslcs bora jó!
is mmw ii
legnagyobb gond forditandó a gyomor és belek rendes működésére. Emésztési
zavaroknál (él pohár S c h m i d t h a u e r-f él e
biztosan és gyorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, íertötleniti a gyomorl és beleket és ízállal
jelentékenyen fokozza a szervezet ellenálló képességél. i«h
Kaphat* kl. ugy Qvagban. SxAtkOld Aal holy i tgmándl koairOvi* forráavAttatat Kom Arom. ArJagykAk lamAtatadókaak kUAawtra Mrawatva,
ZALAI KÖZLÖNY
192? május 8.
KÖNYVISMERTETÉS
)( Három hazafias egyfelvonásos. A gyorsan kedveltté vált Hazafias Színpad kiadványok lll-lk sorozataként bárom u] hazafias szellemű egyfelvonásos szindarab Jeleni meg, amelyek ifjúsági (iskolai) és műkedvelői előadásra kiválóan alkalmasak. Lampírth Oéza : Mind hazajönnek cimu darabja a mai magyar életből ragad ki megható és fölemelő képel, mely egy hfsi emlék köríti játszódik le s különösen ilyen emlék avatáskor, vagy felállítandó emlék céljaira rendezett ünnepélyeken való előadásra alkalmas. Pásztor József A tölgyfa cimmel irt mrgragadó irredenta színjátékot, mely hazafias ünnepélyeken felnőtt, inkább városi műkedvelőknek lesz bizonyára kedvelt darabja. Kozma Imre: Lesz katona fiam cimü darabja pedig elsősorban a vidéki műkedvelők számára alkalmas. A három szinmüvet tartalmazó füzet ára I pengő. Megrendelések a Magyar Nemzeti Szí-, velség könyvterjesztő osztálya elmére küldendők: Budapest, V., Oíza-utca 4. sz„ félemelet.
)( Beethoven intim élete. He-vesy Andor, a Parisban élő kilünó mngyar iró egy évvel ezelőtt nagyon érdekes és étlékes uj Beethoven-könyvei irt, az 1910 ben ugyaccsak Párisban megjelent Beethoven kis\' barátai cimü könyvének szellemében. UJ könyvének elme: Beethoven intim Hete s a Icpisgyobb zeneköltő baráti, szerelmi viszonyaival, családi körülményeivel, szokásaival, külsejével, szórakozásaival, intimitásaival foglalkozik. A nagyon érdekes tárgyat Hesety vonzóan, eleven tollal irta meg, olyan kép:t adva Beethovenről, az emberről, amelynek Isme-rele nélkül nem hatolhatunk be a zseni lényegébe. Ez a könyv Párisban oly feltűnést keltett és oly kérésedé váll, hogy egy iv alatt \' tiz kiadást ért el. A mü a Stádium Sajlóvállalat r. t. (VI., RSisi-u\'ca III) kiadásában, nagyon szép kiállításban most jelent meg magyar fordításban. Ö- eredeti fénykép Illusztrálja az érdekfeszítő szövekft-\'A kél és félszáz oldalas kötél Dolli ára: 5 pengő. Minden könyvkereskedésben kapható.
HANGSZEREK!
Icttutuiktt P iíS-lil Nritt . Síi. lírátok Jill. tutink . 14 75 . ciiittiiDü „mi. hutlfgipd .21* „
•US. ,1b. . Közvetlen szállítás a7
gyártási forrástál I -T
14.000 elismerő levélt Külön magyar osztály I Kérje levelezőlapon (melyrefe). betyegrígssztaiidí!) IKjtea tőárjegyzé-künket, jndyet díjmentesen küldünk.
3KI8Ű, ÉS HÜEOLDHaagszergyár,
KLINQEÍmiAL 1483. azám s.toadjl
Nyilttér.
^J BÁNI A
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, caak agy nap • •
5
A legszebb börtön
Főszereplő: A B-T ACCORD.
spotTtor
Ma
atlétikai verseny

a Zrinyi-sportpályán_
Nagykanizsa, mijus.V A mai intéz elek közöE ailétiluj verteny Iránt mini az előjelekből kitűnik szép. érdeklődés wJlv4r))4 meg a közönség részéről. A póuton Vékássy ékszerész kirakalábih e helyezett gyönyörű versenydijak (egyéni és csapatversenyekben) naponta sok bámulója ftkad. És mél|án is, mert a sicbbnél-szebb klvItélO érmek melleit remek mbvek a Nagykanizsa és Zalaegerszeg által ajándékozott 1—1 bronzszobor, mely egy győző és egy diszkoszvető atlétát ábrázol. Nemkülönben pompás munka az a két serleg, ámít Keszthely és Sümeg ajánlott fel\' a versenyre. A helységek nevej vannak a gyönyörű ezüst serleg oldalába vésve^ verseny dátumával. Ezek az. ériékes dijak már magúkban is elegendők ahoz. hogy a versenyzőket szebbnél-siebb eredményekre serkentsék.
Bizonyos, hogy ,\'az egyes atlétikai számokban, nehéz küzdelmet. fog tapasztalni a közönség. Az erőviszonyokat illet" \' \' " \' " J hatunk, lo
nyokat illelőjpg ml csX anoyíl,mondhatunk, hogy n piarista gimnázium felső osztáfyaipik atléta gárdáját
Dr. C. B tódig cs. tanácsos, egyetemi tanár, Or*czt\'irjá:
,T. Mohai Ágnes forrás kutkeze-lösege, Moha.
Kellemes kötelességemnek tartoip bizonyítani, bogy az Ágnes-forrás a húgyhólyag, a légzési és emésztési szervek liurutos bántalmai-nál a lcg|obb eredménnyel \' alkaf-maztatotl,".\' "
A Mohai Ágnes viz jnindjeqOlt kaphatói \' *\'
tsmerjqk és reményünk van, hogy tok első dijat visznek el. Ezzel szemben ugy Kehely és Egerszeg. mint Sümeg, csapall meglepepést tartogatnak számunkra és a tényleges eróviszoiyokat csak a versenyen lesz módunkba megállapítani. Addig is csak bizalommal Ith^ünk.-a verseny kimenetelét illetőleg erkölcsi és nívó szempontjából. Nem egyszerű gimnázlsla versenynek ígérkezik ez az intézetek, közötti allélikai tórns, hanem komoly erőpróbára teszi a négy középiskola ifjuságánik legjobbjai!. .
— i Fegyrernirl Stevr pár ax egész világon rezet I \'
Wjáríhő,. íseagén-í! 2,
RÁDfÓjiÜSOR
Miijifs 8 (yasflrnap)
Budapest 9 Hirek. kozmetika. 10 Zenésmise az Egyetem-téri templomtól, J2 Alél-, les .magyar ^vonósnégyes. hangversenye. 15.30 Gyermekmesék és dalok., 10.15 Idó-iárAsjeTciités ,.1^45 Magyar Hallialntjanok XxtfT estje. Í0.£lÓ3dM«a SMÍőb\'.I. .In-gyenélok* nfpsztnmü 3 felvonásban.
Barcelona JO30 Ka^na^cne. 2 Haran-játék. \'20áO Házikvintett ^hangversenye.
Berlin, Stcttln 0 Egylíázi hipgverseny. 11,30 Maridolin hangverseny. 15 30 Mesék. 16 30 Hangverseny. 20.30 Népica hangverseny.
Brflnn II és 17 Hangverseny. 18 Nemet énekhaogverseny.. 19 .Das hciteln is Iiler verboteo* szinmQ.
Frankfurt, Casscl 12 Egyházi zene. IS Gyermekmesék. 17.30 Hangverseny.
Hrimburg. "Brcmcn 9.1J> Reggeíi ünnepély. 10.55 Istentisztelet. 13 JÓ .Mesék. 1005 Tark* délután. 17.30 Hangverseny.
20 Kabaré.
Langenberg. Dortmund 9 Katolikus ünnepély. 12 45 Kamaiázche. 19 Énckliang-verseny. 19 Dortmund: Az anya a dalban és költészetben.
Milánó 10.30 Egyházi hangverseny. 16.15 Hilda Erdői énekesnő hangversenye. 17.15 Gyermekóra! 20.45 Hangverseny.
Prága II Matiné. 17 Tánczene. 20 Hangverseny.
Róma 10 30 Egyházi zene. 17 Jazzbjmd.
21 Norma opera.
Wien 10 nűéne^kar hangversenye. II Sirafónikus hangverseny. 16 Hlngverseny. 18 05 Kamarazene.
M<tjus..9 (hétjő)
Budapest 9.30, 12 és 3 Hirek, körgazdaság, 4 Az erőátvitel törvénye. 5 Idójárás. 5 Német nyelvoktatás. 7 Mit üzen a Rádió. 8 Norvég-est. Közreműködnek : Baiilldea Mária, Péchy Blanka, lovag Klein Alfrédné és a kamarazenekar. 10 Cigfnyzcne.
Róma 1330 jazzband. 21 Nagyzenekari hangverseny,
Wlen\'ll é» 1615 Hangverieny. 19.50 Der Sternenhi/nmel in der Kupcl. 21.05 Népdalok (énekkar, szólóének, zongora és gilárhangverseny.)
a dr. fláliui-uie
leánynevelő intézet
r,r\'^BalatoníöIdváron
l»M. - Hljr)«nIKui uobik, gocdoi
száívt, vontad -csépel,
kedvelő J.izctési feltéfclek, olcsó kamat mellett szillitja:
IUTOMOBIL ÉS TRAKTOR KERESKEDELMIR. T.
ntorizált ford képviselet _
Budapest,. vui., rákóczi-ut 19. szám.
Fióktelep: Székesfehérvár, Nagy Sándor-utca 9. szám.
Nagy^lkatréu raktár,) Ketajati, képvUelst; SZlSTÓ TOKOS fe TASSA cág Bagykaaizsa.
mmmkt
Tfasti
A tegnapi rngyfoku lanyhaság ulán ina újból jobb hangulat kerekedett felül és a tőzsde az egész üzlelidö alalt barátságosan tendált. A tőzsde-idő közepe táján kisebb reallztciók előfordultak ugyan, ezek lebonyolítása ulán a piac újból mr*g|avull. Az ulóbbi időben favorizál! papírok, amelyek a tegnapi lanyh>ságot legjobban megsínylették, a msl íremel-kedésben Is vezető helyen állottak. Meg|at u t csaknem kivétel nélkül az összes papír. Az általános árnyereség 5—10 °/o között mozog. Qyen-gébb volt az Első Magyar Biztosító, mely 5% os áresésével vonla magára a figyelmet, továbbá Olaszbank is. A piac legszilárdabb értékei a Bauxit, Kőszén, Magnesit, Fegyver, Villamos, Waggon, Danubius, Magyar Cukor <s Izzó vollak. A to-gilom nyugodt nyitás ulán a vásárlások fokozódást következtében megélénkült.
Párta 20*37 t/z, Looitoa JS W/a, tf\'wyork £20. Brtlasel 72 30, Milano J7-ÍS"-\'i, AmitcJdara 308 10, Bettin 12310. -Wlea 73-17\'ra. Sotta 375. PráRá 15-tO, Vaní 5SIJ1. Budapest »0-S0, Balgláí Bakaiéit 3 2?\'.i

VALUTÁK tgolL 27-8I-27-S7 I9-5S-J9-85
ja Ir. 79-5S-! Caetik. 1&92-17-00 Dánk. 1S2 70.153-3Í Dinár 1003-10-09 Dollár 570.20-572 60 Praneia Ir 22-80-22 80 HoU. 2BW-22M0 Lcngytl 63-35-64 85 Lel 3-50-3 65
Léva -•--■-
Ura 3010-30-55 Márka 135-55-136-05 Sehtll. 80«-80-80 Noívés 147-95-148 60 Sváldl.llOOS-llO-45 Sv.dk. 153 00-163 65
DEVIZÁK Amat. 2Í902-22912 Belgrád 1005-100" Berlin 135-66-136 06
Bukareat . •--•-
Brüsaael 79-57^8-82 KopenbJ52-80-t53\'2S Oaalo 1.8 05.146-60 London. 27-00-27-88 Milano 30-25-00-55 Nevyoik 572 35-405 PUa 22-4HMÜ Prága 16 95-17-00 Saotia .. 412-4-16 Stockh. 153-10453-55 Varió 6350-64-Wl Wien 80-56-8081 ZUileb 110*10-11040
Terménytőzsde . Buza Uaaav. 75 kg-oa 34-3S-J.65, 76 kg-oj 34-8 J-r35*10 ,. 77 kg-os 351»-35*55. 78 kg-oa 35 55 -35*60, evvü) 75 kg-oa 33*65 -33 95. 76 k«-oa 34 34-40, 77 kg-oa 34-40 - 34*70, 78 * 34-80-3-510, roza 30 30-30-50. * \'
árpa 24-00-24*30, KMárpa 25*5Q-2tj-AC zab 24-60-24 80, tengert 2140-21-70, buzakotpa 2000-20-20, költa —•— —■-.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK!
Tresb^lí. Uv^64rt. nem kell mentegetőznie, szívesen, elolvasunk mindéi) hoz- • zánk küldött frást és mindenre válaszolunk . Is, különösen az olyan-kedves levelekre, • mint az Öné. Szigorú kritikát kér -- no. ennél meg aztán mi sem könnyebb! A .Tavasz" van cimü versében némi vers-technikai készaég távoli Jelei csillannak meg és jó a poénje. A .Veled megyek* Végvári-utánérzés, de nagyon Bzétesó,-erőtlen. A .Válaszúton" jól meglogott. gondolat- párhuzam, szép *zó-klnc»et «ged sej- • tetm. A .Pereg az e$ó* elaó két sora, a .Tépett szirmok*-nak a bclejczó gondo-Jata meglepó. Közölni a/onban még egyi- ( ket sem lehel, mert tídpigozásuk Tcezdet- • leges, a felsorolt jó tulajdonságok csak i iszórványof.-*\' "— \'— \' \' ból a gont verseket, .azt <i
F. F. A •
izörvinyosak, ftogy. hogyan, írhatna ezek-
)ól a gondolatokból egésze ......
\' ,vtzt ehcjyíl
A fogadást ______
H. Oy. (Kaposvár) Levél megy.
egészen elfogadható • ihclyült\' nem tudjuk kifejteni. « idáat Ön nyerte meg.,-,
V. J. (Balatonalmádig-Az ftnnepély még > ezuián lesz. Akkor iv.ajd felhasználjuk. A többi jnég.xlintéxés, alaU van, -

1927~m«lu« 8
ZALAI KÖZLÖNY
APRÖBIOEfÉSn
Ai apcóhlr,!elé«lc dlf 10 .z«8MItlHíjjj Ctalii > minden vsstttgabb beldbdl álla Bd k«ltói»k íUmltlatlk- Minden tovftbl KÓ d!la 5 «IM. Virfl- í> ünnepnap KWo (elír uettlin—pinteken »»/• le&r. Allfet keieiíknek S0>» en£edmíny. » hl«-d«-tli»í«n<lS.
KSxpontl fűtések is vlxvezetíkek tlidnndll ut«IMtVllltl|lWislaar J. C, NagykMiíU. IT8£
"jé hA*Ifco»*t kipTtató Migyar-utcá 24. izlm alatt.
■ Eoy 16 állapotban levő zongora, lanuldk risztre okién eladé. SzolHr OyOígy Kts-kanliu. Vaiandl ul S. 1804
Vízvezeték szerelést
■ •oiaMaan éa lagoloaébban kiút-tek. Hlbéaan akaraH vojotikokot Átalakítok. VAROA ISTVAU bédo-goa és Bjrorcló DoáU.tér 4. axém.
SySa&dJan anag í« fotdullon jellel bizalommal Miauig Oíyben .HEURÉKA* Bodapíit, Dohlny-ut« 22-2-1.. mert ha mig eddig Mm lalíRa mii Wele plrjlt, ogy ezen az ulon logía meglalálnl. Utólagos dtjaais. (28
PéukAIoaént bekebtlexííie minden öweabtn -« IcgtWayoaebben éa Kffyof Mbbia tolyöüllel Aoaél Ignéo pinz-kMttŰfl közvetítő tiodi|l Nagykanlliin. Pint J. M. alatt Kényajr«Hi5loa0n k»t-véayaitat veiaek. 117
POulon egy ililalhelylaég klidé. — Ctm a kiadóban. I7S1
Balatonmária fürdőn
villatelkek, viliik eMdlsil, likisok kiadásit megbiriatóin ellnlizi: Krnmer Ferenc, po*. Bnlatonkorcizlur Váliszbilyeg. tuo
Ma, vasárnap
disznótoros vacsora
a Markó vendéglőben.
P
Bútorozott ofcal sióba kiadó. Szemere-olca 10. _1817
Kgy jóházból való ffut taouldnak fel-veízek. Bazíó Lajos fttmrke/eskedó. -1Í23
Bútorozott izobál keres kluhiM néhány napra. Clm .uonnalra\' a kiadó-;
ban. ______JSÍ0
Eladó egy darab (aj la/kaskutya. Idomított. Cím Kiss Istvár.né ÓtUlot. 1819
Eladó szőlőbirtok na^ybagolal heeven betegség nflált, Bcdő Mfkfos. -1818
Egy complett far^ótt\' keméntfa háló-borendozéa eladó. Bővebbet Kfxtncay o\'ca 43 c. az udvarban. -1824
Egy középiskolát végzett jó háabój való flu tanulónak felvétetik Kwxab Unos vegyeskereskedésében, Zákány. 1Ö07
Műhelynek száraz, szép, világos helyi •ég kiadó Magyar-utca 10\'aMlL
1827
Butellás üvegeket három e/er K-ért mtr.den m«miytl#A«n Ote^esz Zerfcöwflz Albert Kaiflnfv nt-35. fcigyobb
rtélérte kOIdOnlí.
j mennyig
Potöfi-ut 73. számú ház elao\'ö. Bővebbel Aliórajkon Varga UJosnáL 1806
Jégsarekrény nagyobbfajta eladó. 1 Fürdőkádak, fotolkádah, Utókádak, I >bb minőségben, olcsói). Készen kap Baka* bádogMnál, Klnlzsyutca 21
Máriatolepen, ktfzel az állo-máshoz, vízparton, emoletl agy
szoba, nyitott warandw. konyhiliasz-rtálaltal augusztus 1-lg kiadó. Mígludlutó
a kiadóban.__1797
Kifutóleányt cipóm lelünk ben lelve-stUnk. MittChj I Sindor és Fta. -1829
Zongo ruta Hitványokat vállalok natúrból dgánymódra muzsikálni. Kállai Sándor zongoramcster, Erzsébet-tér 10. 1790
Egy WO\' kotdaa • b é rtet aWflhalA átadó, több kisebb-nagyobb luz. közöttük emetetes bérház eladó. Bóvebbet: Aozál Ignác pénzkölcsön és Ingallantorgalml Irodájában Ns«ykanlx«án, Fó-ut 3. uiat.
1740
Taaono Uxcléasel lelvéletlk — Papp Oszkár cipésznél, Magyar utca 6. 1650
Mtelótt vizvezetókót lakásába bevezettetné. kérjen ajánlatot FHaaz JonÓ vízvezeték IcUzercUd, lurdó- ós cgéaaség-Dgyl berendezési vállalatitól Erzaóbat-tér 2. 1723
400 holdaa príma fehérmegyei birtok. esetleg 100 holdas részletekben is kl-tanó épílfelekkel és vetésekkel eayütt sör-gósen cUdó. Bóvebbet: Aczét Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán. Fó-ul 3. sa Telefon 285.
Május 15-ére egy mindenes szakácsnó és egy ufcaritónó a délelőtti órlkra felvétetik. Clm a kiadóban. 1785
Uradalomban kovácstanonc azonnali belépésre felvétetik. Clm a kiadóban.-1808
Kaschmltter Mária oki. ápolínVaiinlkozik házakhoz maazirozni, Hunyadi-utca 16 •I77S
Lazanakl földekből még van eladó, aki venni akar. kedvező fizetési feltételek mellett jelentkezzék Aozál Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodijában Nagykanizsán, Fóul 3. sz. 1846
Ozlethalyiaóg forgahnaa utcában azonnal kiadó. Cim a kladdbw. ^JMO
Kgy Keveset haszAátt klttfnő kkrbln levő Pordaon traktor Otlvér "ékével olctón eladó. Qm a kiadóban. 1831
Jókarban levő használt jégszekrény dadő. Qm a kiadóban. -1833
Dlntnlf Hi/JliyibJH Ml hold piloil niriOM, rtrt^v, arfraMsaal. ihfM«KW 4p0l«t*Vktl vaiatállomAt m«tW1i. Zafában ló hóid bt/Wk U\'P arltAkistal,
nii (»>t> épsutftt*! raiotállOBit* »«!:«:(. Kanlita biUiiban 10 hold birtok, tikóhii. Iittll4v(l |uUo>oi irbta\'tladök. BívcbVtl:
DUKASZ MIKSA Nagykanizsán,
Rikfcstatc* 29. ttkta alatt. 1)03
Sikátor-utoa 18. szimu ház tatát kékből etádó. 1832
Gyermek sportkocsi, alig használt. eladó. Klnlzsy-u. 31. 1834
Mladénióle német. góplfá-
sos munkát lakásomóh VilUTok. Heltal Uenia, Deák-tér 10 1836
Fúrógép és lakatosszerszám eladó. Clm a kiadóban. -1799
ben, több nagyobb és kisebb Jövedelmező bárházak, emeletes, magán- és Üzlet házak Jutányos árban eladók. Bővebbet: Dukáoz Mlkaa ing. kőzvetitó Nagykanizsán, Rákóczi-utca 29. sz.
FQrdóIgényra, esetleg egész évre Balatonbeoliron Piactéren két különálló, minden célra megfelelő üzlethelyiség, esetleg lakásokkal jutányosán kiadó. Leveleim Braun László BalatonbogiAr. 1805
Jól 16x6 mindenes szakácsnét keresek «>»jas 15 re Jelentkezés Arany János utca
l alatt. 1809
Egy kis szota házaspárnak házmester! teendőkért azonnal kiadó Árpád atca 7. a háztulajdonosnál.__1837
Egy 2 nxobáo tt. egy 1 szobás lakás bútorral, esetleg bútor nélkül Is. azon-nalra kiadó. Bővebbet: Aozél Ignáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája. Nagykanizsán, Pó-ut 3. sz. 13tó
Két egészaégea, száraz szobából, előszobából és konyhából álló lakást keresek Ügyfelem részére. Dr. Krautz A\'adár ügyvéd. -1839
Egy bútorozott szoba, konyha kiadó Hon víd-utca 2. SZ. -1838
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a Saly-féle pékséget megnyitottam Fóut 23. sz. Naponta 8 tói \'TlWg pilvátkenyér vetés. Modrák Ferenc. -1840
Kocsisnak felvételt egy OTlgtnyw férfi. Nagy Ferenc Sánc. berényl oasáóut
mentén _
Kiadó egy udvari egy szobás lakás május 15 re SÍ«o»ere-ulc* 6. sa. -1H47
SS
(Minden kfllta irfeattia helycH)
Malr József, Tlnka, Hérmln féij. Zerttowltz Oszkárné, Jréte tt Kata férj. Surányj Gyulánt mini (tvcimeVei, Malr JOzsétné szül. Flálovics Antónia menyr,, ZerfcowLtz Oszkár te^ ■lírányi Oyula vtlci a maguk, vatolnl az ellialtnak uoökíi í«i
özv.
számos rokonai mélységes fajdalommal jelentik, hogy szeietelt és ffdolf emlékű jó édesanyjuk, anyós, nagyanya és lokon
MAIR JÓZSEFNÉ
szül. Thurátxfcy Hermin
1927. roáhis hó 7-\'én délelóll 9 ihtor tBVld szenvedés és a halolli szentségek ájtatos felvöele ulán életének 75-Ik\'évébtn az Úrban c«n3íf«aje>hunjt.
Meg boldogult drága halottunk loldi maradványait lolyó hó 8-áu déíu\'án-5 óirakor kísérjük a Ballhyápyuica .15. számú gyfcz-\' házból a róm.\'kalb., szentegyház megáldása ulán a lóm. kalh. temetóben OrOií\'Hyijgvó helyire. .
Az engesztelő szent-miseáldozat lolyó hó 9-én délelólt 9 ólakor fog a szem/erencrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bémufattatal.
Nagykanizsa, 1927. május hó 7-én.
áldott legyen emlékei — Nyugodj békében!
Ajánlunk
99\'/.
2É0 kilós HdÁton és itáíikij zsákokban szállítva a helybeli raktárunkból.
Schwarz és Tauber Nagykanizsa
gyarmatáiu nagykeieskedök 9f6 Alapítva 1856.
SZLlAcS (Szíovenszko)
Sitoiivdui, vaut, (*rlaíixcíf• citUjO. vllljhirfl íjóOlOftlí N« Síi-ok, tttktUa^f itfícUMUmtH. rfi«v«M. u«rrf niv- h (ipinroK tírrtS
nnbírtttdíOk) Trümtitttt^li. íjoacxUfri. rít-
ii»£/o)-»íg. plQé<on«a9 nr<Bk-«<(i á!Upt>tok. EJtScstfa «C«»*aapl ellátái (állap azertot vá-laaxfotl penílo udp axobával c/ríli) el5-, olO-
Idinyícn 44, Mldénybcn 50 CX-írt. Bristol-Tátra szállók Ozsmvsz*-tőségs Szlláos.
mAu| it ij Of Rl»CK8«{oék. BuÍMfU, Vaa-nUa. 10. I. J. 833 47 mlflden kedd. <.Dl5tl«. uorn-
a Wollák vendéglőben.
Állandóan balatonmeiléki borok. Friss sörök.
Elsőrendű ételek meglepő
jufthyőts áron. A kerlhéíyiség állandóan nyitva.
Szives pártfogási kir
Wollák jenő
vendéglős.
Meghívó.
Vóéhai Hild István emlékére ala-pilott Temetkezési Egylet
folyó hó 15 én délután 3 órakor a Zrínyi Miklós-utcai polgári Iskola tornatermében
rendkívüli közgyűlést
Ikrl. melyre tag|ail lisztelettel meg-filíja a Vczelóség.
Csak
Vasúti Útmutatót
tir|en, ha oegblzhaló is olcsó menelreodel akar!
Fotóamatöröknek
M|lfa és itranz lemezek, . Seltons angol Onszlnezó, Satrap, Agf», Rembrandt
, , napfény-, Satrap, Agfa, Mimosa és Kodura gai fény-papírok, mindennemű fotóvegyszerek és felszerelési cikkek — nagy raktára. Ismerteid könyvecakikkel ÍJ utbalgazl-limt utjtalanul izolgilunk.
FíschelFUlöpFiaiSSf;
..... Nagykanizsán. .m
Hólgyek figyelmébe
ajánlom most érkezett bécsi flltz, georgett
modell kalapjaimat
minden divatszinben. Raktáron lószór, tagál és selvem-kalapokat mélyen leszállított áron kiárusitom. KLEIN ELZA nóikalap szalonja Erzsébet-tér 4. szám. tusi
A vilígbi ü „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyédali raktára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér- 2. Telefon 12.
a legrégibb varrógépraktár, a felsótemplomoál. 20 hivi részletfizetés 1
ZALAI KÖZLÖNY
1927 tnAlui 8
Valódi vízhatlan elszigetelő
BIBER
egyedárusjlása
Hatsebek ETERNIT pala
lerakat a és képviselete
Eppinger I. és Fia
deszka, épülclta, stulcatur és minden építkezési anyag kereskedésében.
244/1927. szám.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 9 én délután 2 órakor Kiskanizsán, Flórián-tér 5. szám alatt néhai Ziegler Ferenc hagyatéka, korcsmai berendezés, billiárd-asztal, boroshordók és egyéb bútorok nyilvános árverésen a legtöbbel Ígérőnek eladatnak. Nagykanizsán, 1927. má|us 7-én.
Brunner
1834 v. leltározó.
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgy, hárs slb. rönk-Iákat állandóan vásárol: Fornérgyár és Keményfater-melő R. T„ Budapest,
IX. ker., Csont-ulca I. szám.
Olcsó kalapvásár! Férfi és női kalapok, sapkák
minden elfogadható árban
kláruslttatnak. IfóUtalapformáiak Bécsből mfrirctik. Javitásokat elfogadunk Gyenes és Vida.
IL
Kiscsibék etetésére: köles kása, tengeridara, egész klsszcmü tengeri Madáreleség: Kevert madárétcl, hámozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, salála-mag, tökmag, napraforgó mag slb. kapható:
Ország és Widder
magkereskedésében Erzsébet-tér 10. (Biróság mellett;
Árverési hirdetmény.
A nemesdédi közbirtokosság tulajdonát képező nagyvendéglö
a folyó évi julius hó 3-án délután 3 órakor három évre haszonbérbe árverés ulján ki fog adatni.
Bővebbet lf]. Nagy Sándor közbirtokossági elnöknél lehet meg-ludni. „„
I Flisnéroz
Értesítem Nagykanizsa és vidéke mélyen tisztelt hölgyközönségéi, hogy a legújabb plissé-modellok megérkeztek. — Plíssérozást, gouvrérozást olcsón vállatok.
Tisztelettel VARGA NÁNDOR
ruhalcitS, iSitaoiS.fAnaUla Naoykunix.u, Hunyadl.utoa 19.
OyUjtótelep: Kazlnczy-nlca 8.
fMtés Oözmosái Tisztítás
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
állandó kiállítása
FORDSON traktorok, FORD alkatrészek, gummik rakmra
BAZSÓ JÓZSEF kocsigyárosnál Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, autókarosszeriák készítését, javilását, átalakítását és bélelését, autogénhegesztést és nlckelezést. Kitűnő munkai Telefon 250. Jutányos árak!
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos eladási helye:
WEINER GÉPÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
FOtlzlel: Csengery-ut 2. szám. Fióktlzh\'l: Király-utca 34. sz.
A legkedvezőbb részletfizetésre ia kapható. W 5 évi jótállási -M
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlaz Jenőné, Nagykanizsa
Bazár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszeri! ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
bw Legszebb alkalmi ajándéktárgyak!
Szarvas szálló épülőt
A Harisnyaházban
Szarvas szálló épület
NAGY ALKALMI VÁSÁR
a legújabb divatú
gyermek, női és férfi
harisnyákban, soknikban
glace-mosóbőr és divatkeztyUkben kötött árukban.
Nagy nyakkendő vásár.
Mielőtt vásárol, tekintse meg kirakatainkat és azoknak árait!
Értesités!
Van szerencsém a nagyérdemu vevőközönségnek tudomására adni, hogy megélkezc-t hozzám a Jeg fnomibb külföldi svédgranit márvány síremlékek és sírkeresztek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitclbeo.
Továbbá temetői összes munkálatokat elvállalom ugy betübevésést és aranyozást 6zoüd és pontos kiszolgálás mellett.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szíves pártfogását, maradok
teljes tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrínyi Mlkló.-utcn 4.
(Dr. Hoeh tlgyvéd-ház, Pelrles korcsmával szemben)
6568/1927.
írverési hirdetmény.
A városi köztemető bástyáján kivül levő füvet, továbbá a temetőnek vásárolt, de még fel nem használt területet a helyszínén folyó hó 10-én délelőtt 10 órakor megtartandó árverésen a legtöbbet Ígérőnek fogjuk eladni, illetve egy\'évre bérbeadni.
Nagykanizsán, 1927. évi május hó 2-án.
mi Polgármester.
Nyomatot! a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R-T.-nál, Nagykar,,zsán. (Nyomdává: Olcnbeck Károly.)
1030/1927. szám.
árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt Ingóságoknak az 1923. évi VII. t-e. 56—58. §-al értelmében eszköz-iendó nyilvános elárvereléséról.
A végrehajtást szenvedő neve: Giál László.
Az első árverés helye: Nagyka-rlzsi, Eötvös-tér 5 sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1927. május 1 l-én d. c. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Eölvös-tér 5. sz.
A második árverés ideje (nap és óra): 1927. május 19-én d. c. 9 óra.
A lefoglalt ingóságok megnevezése, sommásan, nemenként:
Különféle boros és vizes üvegek, poharak, csészék, tányérok, lámpák, korsók, képkeretek. különböző képek és kercilécck 557 l» 60 lillér becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő állal lízetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1927. évi április hó 23. napján.
Lehoczky Lajos
városi vécrelialtó.
87. évfolyam, 105. Mám
Nagykanizsa, 1927 május 10, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SnWUf é» tdadóblvatal Pőut 5. b. Xmtkdjl HoUdadAlMTaUl: Klabludy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
InterurtMn-telcfoa: Nagykanizsa 7S. aatss Elítiietéíl ára egy bóra J puigó 40 ffllít
Zalavármegye törvényhatósága elismerést és bizalmat szavazott a miniszterelnöknek, kultuszminiszternek és a belügyminiszternek
Jóváhagyták Nagykanizsa telekvásárlásait és a Piok-fóle .rdö-vételt - Zalavár. megye törvényhatóságának nyári rendes kfizgyűlése
Zalaegerszeg, május 9 (Sajtit tudósítónk telefonjelcntése.) Nsgy érdeklfdés melleit tartotta meg ma délelőtt Zslsvármegyc törvényhatósága rendes közgyűlését.
Oyimörey György főispán 10 órakor nyitotta meg a közgyűlés\'. — A Hiszekegy climádkozása után a főispán rendkívül meleg hangon pa-rentálta el Ptohászka Ottokár püspököt, a magyar katolicizmus büszkeségét, akinek halála óriási vesztesége Zalavármegyének is. Kegyelettel emlékezik meg Halbtg Ciprián az elhunyt tihanyi apátról, akinek érdemelt jegyzőkönyvileg örökítik meg. Majd a magyar gazdák édts-apjáról — Darányi Ignácról, akit Zalavármrgye a maga halottjának tekint, mert nagyon sokat lett Zala-vármegye gazdaközönségeérl.
Brandt Sándor dr. főjegyző bejelenti, hogy a számvevőszék jelentése alapján szükség voll a létszámemelésre.
Bódy Zoltán slispán ezután beterjeszti a szokísos alispáni jelentését a vármegye állapotáról. Az alispáni jelentéshez elsőnek Kósa Ferenc a métetykór pusztításait teszi szóvá a vármegye állatállományában. A gazdák már alig tudják mezei munkájukat elvégezni állataikkal.
BJdy alispán megtelelő inlézke-d.\'sl igér.
Brandt Sándor dr. főjegyző beterjeszt! Csóthy Géza murakereszlutl apátplébános javzslatál, hogy
Zaiavármegyc törvényhatósága Bethlen miniszterelnök sikeres és credményteljes római utja alkalmával és gróf Klcbelsberg Kunó közokta-- tásügyi miniszter eredmény-dus római missziójáért, fejezze ki teljes elismerését és nyilvánítsa bizalmát a magyar korntányelnöknek és a \' kultuszminiszternek.
Csóthy apát ezután személyesen indokolja javaslatát. Mindenekelőtt Hivatkozik arra, hogy Zilavármegye objektív voll. Mindig tárgyilagosan bírálta az eseményekéi. És ennek a
gerincességnek tudható be — hogy felülről mindenkor kiváló ligyelem-ben részesítették. Kimutat Bethlen István gróf nagy államiéi fiusságára, kvalitásaira, érdemeire és hangsúlyozza, hogy Bethlen István diplomata tehetsége épen abban nyilvánul meg, hogy nagyszerűen tud hallgatni. A nagyon jél tudja, hogy locsogássaleredménycket elérni nem leheL Bethlen minden szavánsk, minden arcmozdulatának megvau a maga jelentősége.
Farkas Tibor dr. akar ezután felszólalni a javaslat ellen. Nagy zaj támadt. A törvényhatóság tagjai slentori hangon kiáltanak feléje: — Ünneprontó! A főispán csengd. Farkas Tibor a blzalomnyilvánilás ellen beszél. Azt mondja, hogy az olasz nemzet iránt kell elismerésünket nyilvánítanunk.
Farkas felszólalása nagy vihart szült.
A törvényhatóság tagjai 3—4 ember kitételével a legnagyobb lelkesedéssel fogadtik el Csóthy apái in-dltványái, amit a főispán határozattá emeli.
Kiollcr Miksa zalavári apát indítványozza, hogy a vármegye törvényhatósága üdvözölje Scltovszky belügyminisztert az crkölcsvédciml rendelet kibocsátásáért.
A közgyűlés egyhangúlag a legnagyobb lelkesedéssel hozzájárul Krolier apát javaslatihoz.
Ezután áttérnek a tárgyi otozat többi pontjaira.
A közgyűlés clfogadla Négykanizsa képviselőtestületének határozatát az Erzsébet-téri és Kazinczy utcai lelkek és a Bick-fíle birtok vétele tárgyában.
Ajövö héten végetér a költségvetés vitája
A mezőgazdasági szakoktatásról és a munkásbízlositó-javaslalról folytak tanácskozások a minisztériumokban
Budapest, májút 9
A képviselőház holnap, kedden fe lytatja a költségvetés vitáját a főld-mivelésügyi lárca részletes tárgyalásával. Hátra van még a belügyi, honvédelmi, kultusz és pénzügyi lárca. A Jövő hét végén teljesen bc-fejezik a költségvetés tárgyalását, mely ulán az appropriációs javasai kerül tárgyalásra, ami Bud János pénzügyminiszter szerint magába foglalja a beruházási programmot is.
Dr. Vass Jőzsel népjóléti minta-leinél ma délelőtt Dréhr Imre népjóléti államtitkár és Vargha Imre pénzügyi államtitkár bevonásával, Térffy Andor elnökletével értekezlet voll. Értesülésünk szerint az értekezleten a munkásbizlositás refotm-jiról szóló javaslattal kapcsolatban egy két kisebb módosításról tanácskoztak.
A mezőgazdasági szakoktatás ügyében ma délelőtt Mayer János földmivclésügyi miniszternél értekezlet volt. Az értekezleten részt veti
gytlta, a bizottság, melynek ülésén a kormány részéről, Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter vett részt.
A javaslat általános vitája során Bcrzevlczy Albert örömmel üdvözölte Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisztert. A vitában felszólallak: Glatt-felder Gyula, Hannauer István, Józan Miklós és mások, majd a kultuszminiszter válaszolt az elhangzott beszédekre. Ezzel a bizottság általánosságban elfogadta a polgári iskolákról szóló törvényjavaslatot, mely után a külföldi msgyar intézetek törvényjavaslatát terjesztette elő Mit-ray Rudolf, melyet a közszolgálali alkalmazottak gyermekeinek ösztöndíjáról szóló törvényjavaslattal általánosságban és részleteiben is ello-gadlik.
Az ülés végén Berzevlay Albert meleg köszönetéi tolmácsolta a bizottságnak, Klebelsberg gróf kultuszminiszternek, aki hatalmas kultur-munkát végzett a törvényjavaslatok elkészítésével.
Schandl Károly államtitkár és a szakoktatási osztály löbb előadója. Az értekezleten, mely hosszú ideig tartott, a mezőgazdasági szakoktatás terveiről és uj (éli gazdasági Iskolák felállításáról, úgyszintén az Is-kolánkivOli szakoktatás kérdéséről volt szó.
Díszpolgár-avatás
0, ula városa május 18-ikán nyujija át a díszpolgári oklevelet gról Klebelsberg Kunó kultusza jniszternek. A kulturális javaslat a felsőház közoktatásügyi bizottsága előtt
Budapest, május 9 (Éjszakai ri-diójelentés) A felsőház közoktatásügyi bizot\'sága Berzeviczy Albert elnöklete alatt ma ütést tartót\', melyen foglalkozott a polgári iskolákról, a külföldi magyar tanintézetekről, a m3yy.tr közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek ösztöndíjáról és a magasabb műveltségről szóló törvényjavaslatokkal., Esőnek Mátray Rudolf ismertetése b:n a polgári iskolákról szóló törvényjavaslatot tár-
Bünügyl zárlat alatt marad dr. Nagy összes vagyona Budapest, május 9. A vádtanács ma elutasította Nagy István dr. vagyonára bejelentett felfolyamodás!, ngy, hogy a letartóztatott törvényszéki bíró minden Ingó és Ingatlan vagyona bünügvl zárlat alatt marad. Bezárult a Budapesti Nemzetközi Vásár Budapest, május 9. (Éjszakai rd-diójelentés) A budapesti Nemzetközi Vásárt 10 nap ulán, mely nsgy látogatást és lendületes üzleti forgalmat hozott, ma este bezárta kapuit. A vásár vezetősége az elért nagy üzleti eredményekről külön jelentést fog kiadni.
Halálos motorkerékpár szerencsétlenség
Innsbruck, május 9. (Éjszakai ridiójelentés) A lapok jelentése szerint szombaton halálos kimenetelű mjlorkcrékpárkaiamból történt Han közelében az országúton. Egy me>-torkerékpár, melyen kelten ültek, ki akart kerülni egy szembejövő teher-sutót és közben összeütközött egy szemberohanó másik motorkerékpárral, melyen hirman üllek. A két motorbicikli utasai az országul kövezetére repültek, ahol eszméletlenül terüllek el. Kél ember meghalt, hárman súlyos sebekkel kórházba kerültek.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május l6.
Hatvan milliárd a magyar gyógyszerészek adóssága Budapest, május 9. A Magyarországi Gyógyszerészek Egyesülete vasárnap lartotla közgyűléséi, melyen a gyógyszerészi kamara felállítását sürgettek. Mázsányi Sándor dr. osztálytanácsos, a népjóléti miniszter képviselője kifejtette, hogy a gyógy-szerkülonlegesáégek terén tarthatatlan a mai állapot és a kormány a
külföldi behozatal korlátozásával sián-dékozik a helyzeten segileni. Meg-állapilolták, hogy a magyar gyógyszerészek tartozása 60 milliárdnál többre rug, amelytói csak ugy tudnak szabadulni, ba a kormány részükre jelzálog-kölcsönt folyósil. — Végül elhatározták, hogy a jövő évi közgyűlést Pécsett fogják megtartani.
Ausztrália újonnan épitett fővárosában megnyitották
a parlamentet Canbetri, május 9. A yorki herceg ma az > angol király nevében, nagy ünnepség között nyitotta meg Ausztrália uj fővárosában a parla-mentet. Canberra várost tudvalevőleg egy eredetileg teljesen lakatlan területen most építették fel Ausztrália uj fővárosává. A pompás nagyváros minden háza, utcája mérnöki lervek alapján, egész modern stílusban épült.
Incidens nélkül zajlott le az acélsisakosok berlini tüntetése
Berlin, március 9. A berlini rendőrfőnök hivatalosan kiadott jelentése szerint a vasárnapi napon az acélsisakosok felvonulása minden komolyabb incidens nélkül zajlott le. Csak kisebb súrlódások voltak egyes kerülelekben, melyekből kifolyólag néhány embert őrizetbe vettek. Később azonban a legtöbbjüket szabadlábra helyezték.
Chamberlain a kinal helyzetről London május 9. (Éjszakai ridlő-jelenlis) Chamberlain külügyminiszter ma az alsóház ülésén hosszabb beszédet mondott a kinai helyzetről. Többek között ezeket jelentelle ki: A hankaui kormány elvesztette a helyzet feletti uralmát. Az angol kormánynak ezekután teljes joga lenne, hogy a hankaui angol koncessziós területet megszállja és a hankaui kormánnyal kötött szerződését fel-bontottnak tekintse. Az angol kormány azonban ezt nem teszi és reméli, hogy későbben sem kerül erre sor.
Gróf Sommslch Lászlót választották a világgazdasági konferencia III. bizottságának alelnökéül
Genf, május 9. A világgazdasági értekezlet munkálatainak ma délelőtti ülésén Cotiin holland bankár, Hodaó cseh nemzelgazdász, egyetemi tanár és Frange némel dele-galus elnöklete alatt három főbizottság alakult: a kereskedelmi-, ipar-ügyi- és a mezőgazdasági főbizottságok. Utóbbinak egyik alelnökéül gról Somsich Lászlót az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnökéi választották. "í
Megszüntették az eljárást a kecskeméti petíció ügyében
A Donaail6kal u btróség 21.500 pangó k&ltocu m<pgll«eté»ír« kötotojele
kozás eredinényeképen kihirdette végzését, mellyel a panasz ügyében az eljárási megszünteti és kötelezi a pinaszlókal, hogy Zsilvay számára 9000, Pékár számára 8500, Héjjas és Tassy számára 3 -3000, a védők számára 4000, ösBzesen 27.500 pengő költséget 15 napon belül megfizessenek. Az indokolás kimondja, hogy a panaszt meg kellett szüntetni, mert a panaszloltak képviselősége megszűnt.
Budapest, mijus 9 A kecskeméti pelldó tárgyalása során az elnök ismertette a Zsilvay Tibor és Pékár Gyula lemondásáról és az utánuk behivoll Héjjas István és Tassy József lemondásáról szóló képviselőházi Átiratot. A panasztevők képviselője kérle ennek ellenére is a válaszlás érvénytelenségének kimondását és ujibb 10.000 pengő költség megállapítását. A panaszloltak védőinek beszéd :i ulán a közigazgatási bíróság másfél órás tanács-

Holnapután kezdődik Fodor Oszkár színigazgató első szezonja Kanizsán
Kiegészített társulattal, betanultan, aj felszereléssel jön a társatat Nagykanizsára — Az előjelekből Ítélve sikeres lesz a sziniidény
Nagykanizsa, mijus 9
Mini megírtuk, a város hozzájárulását adla ahhoz, hogy Fodor Oszkár a Nagykanizsa—pécsi szini-kerülel igazgatója, május 12-én megkezdhesse sziniszezonját Nagykanizsán.
A színtársulat bemutatkozása elé érthetően nagy érdeklődéssel tekint a közönség annál is inkább mivel a mult tapasztalatai után Ígéretet kapott, hogy a közönség művészi igényei fokozottabban nyernek kielégítési. Fodor Oszkár színigazgató neve a hazai színjátszásban jó márkát és komoly művészi ludást jelént. Most hogy megkapta a kerületet, mint a pécsi sajtóból megállapíthatjuk, részben u||á szervezte társulatát, melyet a szükségesnek mutatkozó erőkkel kiegészített, ezenkívül tóvárosi művészek vendégjátékát rendszeresítette, ami az együttes művész nívóját mindenkor jótékonyan emeli. Tőbb újdonságot és a régi reperloár maradandóbb értékű darabjait repriz gyanánt tüzle ki és nem fukarkodott a külső kiállítás szépségének eme-
lésére azzal sem, hogy uj díszletekkel és ruhákkal gazdagítsa felszerelését.
Ezekután örömmel várjuk a szln-társutatot és azt a közönség jóindulatába ajánljuk.
Ma, tehát két nappal a színházi szezon megnyitása előtt, köszöntjük a társulatot, előlegezzük blzalmun-kar és felhívjuk közönség figyelmét arra, hogy minden lehető módon támogassa a színházat, mert annak tagjai az egyetemes magyar színi-kullura munkásai és csak ezzel a támogatással tudnak megfelelni a követeléseknek, melyet városunk közönsége támaszt velük szemben művészi szempontból.
Egyébként a színtársulat csütörtökön és pénteken, mint. szezonyitó újdonságot Szenes Béla nagysikerű .Nem nősülök\'\' c. darabját mulatja be, mlg szombaton Sardou pompás vígjátéka a „Szőkimondi asszonyság" szerepel műsoron. A Madam Sans Gene husz év óla nem volt színen Nagykanizsán. Vasárnap détu>án Földes Imre bájos vígjátéka a „Terike" kerül színre.
Jogerős Szász Elek rendőrkapitány letartóztatása
Budapest, május 9. A főkapitányság házi élkezöjének kezelése közben elkövetett nagyarányú szabálytalanságok és visszaélések miatt őrizetbe vett Szász Elek dr. rendőrkapitány letartóztatását, a felfolyamodás elutasításával, a Tábla a mai tárgyalásán jogerősen jóváhagyta.
A kontárkérdést szabályozó rendelet készen van már
Budapest, május 9. A Kereskedelmi és Iparkamarában tegnap 172 vidéki és 3-1 fővárosi ipartestület küldöttei tanácskoztak Bittner János kamarai alelnök elnöklésével. Az értekezlet egyetlen tárgya a kézműipart exisztenciájában fenyegető kontárkodás leküzdésének kérdése voll. A kérdési Moőr Jenő kamarai titkár ismertette és fejtegette, hogy
elsősorban rendeleti ulon kell rendet teremteni az iparűzés terén. Ezulán Venczet Tibor miniszteri tanácsos, a kereskedelemügyi minisztérium kiküldötte közölte az értekezlettel, hogy a kérdés orvoslását célzó rendelet már készen van. Megyei vlllanycentrálé
épül Szolnokon Szotnok, május 9. Szolnok város nagyszabású viilanycenlrálét épít, mely a megye összes községeit olcsó villanyárammal fogja ellátni.
Meghalt a felsőház elnökének édesanyja
Budapest, május 9. (Éjszakai rá-dlijelentés) Báró Wlasils Gyula a közigazgatási bíróság és a felsőház elnökének, édesanyja a gömörmegyei Bején ma 92 éves korában meghall. Temetése szeidln lesz, melyre a budapesti W.asils család Bejére utazik.
Nagy látogatottság mellett kezdődött meg az ötnapos szociális tanfolyam
Leánynevelés, háztartás, házasság és válás, városi nővédelem, szegényűgy és hasontó kérdések az előadások sorrendjén
Nagykanizsa, május 9
Csupa fehér virággal, tavaszi hajtások zöldjével feldíszítve várta a gimnázium tornaterme az ötnapos szociális tanfolyamot. Délután 5 órára várakozáson felüli számban jött össze a tanfolyam megnyitására városunk inletUgeaa hölgykazönsége és sokan férfiak is.
Eberhardt Bé\'a tank. főigazgató megnyitó beszéde közvetlenül minden létekhez szólt ét t lőkészitelte azokat a következő tanulságok befogadására.
Elek Amália missziós-nővér a laikus apostolkodásról tarlóit előadást. Legrégebben is vollak laikus aposlolkodók: a diakonisszák, de ma, amikor a vallás és erkölcs a .medern világszemlélet" annyi gátjába ütközik, százszorosan van szükség a laikusok segítő munkájára. Történhelík ez élőszóval, még inkább irott szóval, a sajtó utján, azután tellel és példával, végül Imádsággal. Ebben a munkában — bár a mai gazdasági helyzelben a férfitől nem sokat lehet várni — a tértinek kell aktivitásánál fogva él:n járni, a nő pedig a maga szennbítlsebb .lelki kompozíciója révin a szeretet és segiteni akarás fegyvertárának minden erejével a kittport ulon, teljes önzetlenség vérijébe öltözötten építse kl a karitatív, egyben nevelő hatású munka teljes rendszeréi.
Krlzsala Ferenc kegyesrendi tanár ,A szülő, a társadalom és iskola kötelességei a leánynevelés lerén" cimen tartott szülők számára rendkívül értékes és érdekes előadási. A család a nemzetnek, a gyermek a családnak alapja, a nevelés a jellem forrása, tehát mérhetetlen fontosságú kérdése az emberiségnek. Mindig jobb jövőre kell irányulnia ennek a muokának, melyben része van szülői háznak, iskolának és társadalomnak. A jövőnek egész emberekel adni: ez a nevelés célja. A jellem alapjait a szülőház rakja le a vallás segítségével. Az édesanya kötelessége eléren a gyermek értelmének első megnyilatkozásainál kezdődik. Nem a cselédszobában, nem az utcán, hanem az anyja mellett kell a gyermeknek első benyomásait gyűjtenie. Itt kell megtanulnia az akaratán való uralkodási, lemondást, szociális megérzést, háziasságot. Az iskola ezeket fejleszteni, értelmét növelni és a közös együttmunkálkodás értékét kiemelni van hivatva. A társadalom ne legyen léha felfogások terjesztésével, felületességgel, és merő külsőségekkel a szépen fejlő leánylélek ronlója.
*
A holnapi, keddi előadás is d.u. 5 órakor a gimnázium tornatermében lesz. Dr. Baróthyné SiegmQller Mária .Háztartás és háztartási alkalmazottak", dr. Fodor Aladár orvos .Az otthon és test higienéje" és Btlő Cecília S. M. nővér .I/jusági mozgalmak• cimen tartanak előadásokat.
Meghalt a nagyváradi püspök
Nagyvárad, május 9. Bjellk Imre megyéspüspök, akit két nappal ezelőtt agyszélhűdes ért, ma éjszaka meghalt. Temetése szerdán délután lesz.
1927 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Anyát napja Kanizsán
Nagykanizsa, máji:* 9
A Szociális Missziótársulat nagykanizsai szervezcle mind jobban és jobban belekapcsolódik a város társadalmi ás szociális életébe. A kék keresztesek lelkes tábora egyre erő-sebb gyökeret vert és ahol jár, meglátszik tevékenységének eredménye.
A mostani vasárnapot országosan az anyák napjává avatták. L»gyen egy nap az esztendőben, amely az Édesanya dicséretél ztngi és minden emberi szívben Ünnepi oltárt állit a — magyar Édesanyának. Ezt a gyönyörű gondolatot Nagykanizsán gyűlés keretében valósitoták meg, mely alkalombál a városháza nagy közgyűlési terme teljesen megtelt mindkét nembeli iljusággal, szülőkkel, tanítókkal és — édessnyákkal.
A gyűlésen floíya/Lsjosné, a Szociális Misszió Társulat nagykanizsai szervezetének elnöknője elnökölt. Amália nővér lendületes megnyitójában ismeri el le az Anyák-napja jelentőségét Isten után az édesanya volt megnyitójának vezérgondolata.
A nagykanizsai Kisdalárda BBchler Mór vezénylete melleit elénekelte a Magyar Hiszekegyei.
Polal Margit „Üzenet anyámnak" cimü költeményt szavalta cl érzéssel, Kardos József Eötvös: Megfagyott gyermek-él, Pusofszky Ellus Tábori költeményét, az .Ö.-ingyal" I adti elő oly intelligens előadásban, hogy mindenkiben hálást váltott ki; Horváth József .Meghall az anyám" c. mély érzésű költeményt szavalta, mig Maurcr Katalin Oyulai .Éjjeli lálogatás\'-ának előadásával kelteti figyelmet.
Ezután Krlzsala Ferenc piarista reálgimnáziumi tanár mondotta el ünnepi beszédéi, amely megérdemelné, hogy külön kinyomaltassék.
— Ma a világba kiáltunk: Megállj világ! Megállj életi Egy pillanatra I — hogy az Édesanyát ünnepeljük. Mert ez a mai nap az —Ö.é. Az Édesanyáé.
— Mi az Anya? Islen kertjének gyönyörködtető napsugara. Napsugár, amdyben olykor az élet zivatarából is van valami. Mi az Édesanya? Márfir. A szeretet, a küzdés, az önfeláldozás mártírja. Oondoljunk vissza gyermekkorunkra, amikor az édesanya hfisilC, melegítő, simogató keze simult homlokunkra. Mennyit ludna az elhagyói! üres szülői ház anyai szobája beszélni. Könnyekről, aggodalomról, imádságról.
— Az Anya a társadalom oszlopa. Az lesz belőlünk, amit Édesanyánk akar. ö az, aki lelkének egész tartalmát belénk önti, öntözi, p\'ántálja. Hs elértük pályánkat, célunkat, tekintsünk vissza és emlékezzünk gyermekkorunkra, amikor Édesanyánk meglanilolt bennünket imádkozni, szerelni és küzdeni.
Szól a kegyetlen társadalomról, amely elszakítja a gyermekei az Édes anya meleg kebléről. És nem számi! az, — folytatja — hogy fejkendős
vigy előkelő dáma az Anyád. Akár alacsony, akár magas sorban van — Édesanya. A szerelő, véitanuszivű Élesanya.
Mindenkit magával ragadó beszédét azzal fejezi tc:
— J6 Islen, áldd meg, áldd meg a ml édesanyánkat I \' *
Mészáros Annus Zichy költetné nyél .Anyánk", Oolenszky Jtnos Reviczky Oyu\'a .Imakönyvem" c. költeményét adták elő Igaz átérzéssel.
Végül a Kisdalárda éneke következett, amely ulán Amália nővér zárószavaival az emelkedett hangu-latu ünnepség véget ért.
Sajtóértekezletek Nagy- és Kiskanizsán
Cavalller József és Lcndvai István előadásai
Nagykanizsa, május 0
Szombat es\'e a Városi S.inhizban megtartott Katolikui Irodalmi Est szép sikere ulán a nagykanizsai Katolikus Férfiliga megrendezésében a Központi Sajtóvállalat vezérei ssjló-értekezlctcket tartottak, amelyek a nagyközönségnek felvilágosítását célozták az időszerű sajtókérdésekben. " Vasárnap délelőll a Rozgonyi utcai tornateremben zártkörű értekezlet volt a nagykanizsai katolikus egyesületek tagjainak részvétele melleit O t volt a budapesti vendégekkel Baranyai Lajos a KSV vezérigazgatója is. Dr. Vargha Tcodorich plébános bevezető beszéde ulán Cavalller József az .Uj Nemzedék" felelős szerkesztője beszélt a mai modern saj\'óról és annak teladairól.
Undval István nagy szónoki lendülettel rámutatott a világnézetek harcára, amelyek ma a saj\'ó hasábjain métik össze erejüket.
Az értekezlet dr. Vargha plébános zárószavaival véget ért.
Délután 4 órakor a Polgári Olvasókör udvarán volt nyilvános ssj\'ó-értekezlet, amely ez alkalomból zsúfolásig megtelt a kiskanizsai polgárokkal. Dr. Vargha plébános megnyitója ulán Cavalller József és Lendval István népies modorban bestéitek a sajtó mai időszerű kérdéseiről. A záróbeszédet Bakos Ágoston mondotta. Plander elnök meleg szavakban megköszönte az előadásokat.
Este 8 óiakor a Keresztény Otthonban szorongásig megtelt a nagyterem, ahol a keresztényszocialistáknak \'ártották ériékes előadásokat. Az Ipariskolai Énekkar Le/csik Pongrác ferences lelkész vezénylelc mellett szebbnél-szebb énekszámokai adott elő. A plébános megnyitója után Covallier Józsel a keresztényszocializmusról tartott tartalmas előadást mig Undval István a muokáskérdést fejtegette. Azu\'án több ének és szavalj! következed, amit Igen ügyesen adlak elő az egyesüld tagjai. An-sorge Antal a fővárosi sajtó képviselőinek meleg köszönetet mondoll nagyhatású beszédeikért.
napi hírek
HAPIREHD
Május 10, kedd
Róm*l katolikus: Antonin pk. Protei-tins: Ármin. Izraelita: Jjar hó 8.
Nap kel reggel 4 óra 31 perckor nyugszik délután 19 óra 22 perckor.
A szociális tanfolyam II. előadása a ginin. tornatermében délután 5 órakor.
Városi Színház mozgó elóadásai 7 és 9 órakor: Amiról az egész város be$zél (F.gy ártatlan nócWbász vidám kalandjai.
Don Kihót
Irta: Gáspár Jenő
Tavasz volt, mikor elindultál, jó Don Kihót és láng a nap. Eiüst véried csilláma csillant, mikor először láttalak. Virágeső jelezte utad, omerre lépett lovad lába S aranysisakod forgójában lángolt az álmok rózsaszála.
Hú csatlósod, az öreg Bánat szeme is tűzben, lángban égett s a tavasz muzsikaszója csengett sarkantyújában, ahogy lépett, s valahol, egy pompás völgy mélyén, oranycirádás má/vány várba\' halovány estén rátok gondolt az álmok szép Duklneája.
Vívni ő érte, ó ml édesl I-ovagok jönnek, szól a kürt, robog a mén, pajzsok dobognak, aalozaj tölti meg az Ott. Jó Don Kihót csak egyre csapkod, a harci pálmát vinni akarja... s reá mered az éjszakában a szélmalom tépett fakarja.
Jó Don Kihót, rozsdás a vérted, kardodnak tokja van csupán, s vén csatlósod, a ráncos Bánat sántikál rossz lovad után. Rajtod nevet már minden ember, s fent a cirádás márvány várba\' nem hallod? —mily gúnnyal kacag rád az álmok szép Dulcir.eája ? I
Jó Don Kihót, álmok bolondja, dobd el a vérled s menj haza, s engedd, hogy lassan beszitátja stlved az évek zord hava S emlékeid könyvébe Ird fel: Hazug az étet, hazug az ábránd, hazug az álmok Dulclnedja... S jó Don Kihót. ne sirj hiába I...
— A polgármester a megyegyűlésen. Dr. Sabján Oyula polgármester a vármegye törvényhatóságinak tegnapi közgyűlésére Nagykanizsa kép visel el ében Zalaegerszegre utazott, ahonnét még tegnap este visszaérkezett.
— A megyéspüspök pásztoric-l vele Prohászkáról Dr. Roll Nándor veszprémi megyéspüspök leg-
\' ujabb körlevelében, melyet most bo-i csátotl ki a hívekhez, kegyeletesen > foglalkozik a katolikus egyházat ért ! nagy veszteséggel, mely Prohászka I O.tokár halálával következett be. I Cyönyöiü szavakkal méltatja a körlevél sz elhunyt nagy püspök apos-I toll munkáját, hilbuzgtlmi erejét Követendő példaképül állUja oda a magyar papság számára.
— Tenniszütő dtnla hurozással .Qloria" 21 pengő, chromtalpu ten-nisz-cipők r.öi 14, férfi !5 pengő. Labdák, Slessenger, Dünlop, Handi-cap. Olcsó árak, meri közvetlen behozatal. Szabó Antal tpűrlüzlelében.
— Kinevezések. A pénzügyminiszter a vámszaki tisztviselői karban történt kinevezések kapcsán Zalából több.-k közölt Susilz Zoltán vámszaki főtisztet felügyelóvé, Zalaváry Oyula és /les Béla vámszaki liszteket a XI lizetési osztályból a X. fizetési osztályba, llj. Zalaváiy József és Babics József vámgyakornokokat ideiglenes minőségű vámszaki lisztekké kinevezte.
— Prohászka dr. temetésének filmje Nagykanizsán. A Szociális Missziótársulat rendezésében szerdán egész nap minimális belépódij melleit megy a nagykanizsai Uránia mozgó-szinházban a Prohászka Oltokár székesfehérvári püspök temetéséről kiszólt film-felvétel. A megrázó országos gyászesel képei melleit a .Teli Vilmos" cimü film megy két részben. Egész délelőtt folyamán ifjúsági előadások, délután és este, ugyancsak olcsó helyárakkal a felnőttek részére lesznek előadások.
— Hölgyeim! Külföldi függönygyár eredeti különleges kézimunka mode\'darabjsit gyári áron árusítom 8 napig. Walter kézimunkaszalon.
— Eddig 12 pályázat érkezett be a hirdetett városi állásokra. A városnál üresedésben levő irodai állásokra a mai napig 12 pályázat érkezeit be. Ezek közül 10 helybeli, 2 vidéki pályázó. A városi szülésznői állásra eddig hárman nyújtották be pályázatukat.
— Vitézek értekezlete. Vasárnap délelölt a nagykanizsai vitézek értekezletet tartottak a városháza kis tanácstermében viléz RadnóczyLisM százados, a Vitézi Szék hadnagya vezetése mdlett, amelyen a vasárnapi birtokbaiklatási ünnepélyen való részvételűket és annak programmját megbeszélték. Majd megtekintették a bemutatott uj vitézi ruhákat.
— A Stefánia Szövetség igazgatósági ülését ma délután 6 órakor tartja a Szövetség ssját házában. Az elnökség kéri az igazgatósági tagokat, hogy a még biliokukban levő taggyüjlő iveket leadás végeit hozzák magukkal.
— Adomány. A Keresztény Jótékony Nőegylet 4 pengőt juttatott a három gyermekével a legnagyobb nyomorban küzködö, munkaképtelen Tóth József (Magyar-ulca 152. sz.) napszámosnak, kinek felesége is szélűtötten fekszik s kinek érdekében lapunk továbbra is kéri a táisadaiom ncmeslelkű tagjainak valamelyes pártfogását és segitségét.
— Halálozás. Czinar Celestin József laliándörögdi plébános életének 65. évében május 2-án meghalt Az elhunyt plébánost áldozópappá ezelölt negyvenkét évvel szentelték. Temetése Tsliándörögdön nagy részvét mellett ment végbe.
^ Nagyságos asszonyom 1 8 napra slkertlll megszereznem egy külföldi gyár kézimunka filét függöny eredeti minUd3rabjail, amit gyári áron árusiihalok. Walter kézimunkaszalon.
= Orvosi hlr. Arányi Zsigmond dr., Trencsénteplicz fürdő igazgatósága orvosi tanácsosa ttlrdőorvos rendeléséi mát megkezdte.
ZALAI KÖZLÖNY
Megszüntették az eljárást a kecskeméti petíció ügyében
* pana.xlókal u Uiró.ág 27.500 kötclr
Budapest, május 9 A kecskeméti petíció tárgyalása során az elnök ismertette a Zsitvay Tibor és Pékár Oyula lemondásáról és az utánuk behivolt Héjjas István és Tassy József lemondásáról szóló képviselőházi átiratot. A panasztevők képviselője kérle ennek ellenére is a választás éivénylelenségének kimondását és ujibb 10.000 pengő költség megállapítását. A panaszlot-tak védőinek beszéd :i után a közigazgatási bíróság másfél órás tanács-
pengfi költBCU megflzctásaro ízte
kozás eredményeképen kihirdette végzéséi, mellyel a panasz ügyében 8Z eljárást megszünteti és koletezi a puiaszlókat, hogy Zsitvay számára 9000, Pékár számára 8500, Héjjas és Tassy számára 3 -3000, a védők számára 4000, összesen 27.500 pengő költséget 15 napon belül megfizessenek. Az indokolás kimondja, hogy a pinaszt meg kellett szüntetni, mert a panaszloltak képviselősége megszűnt.
Holnapután kezdődik Fodor Oszkár színigazgató első szezonja Kanizsán
Kiegészített társulattal, betanultan, uj felszereléssel jön a társulat Nagykanizsára — Az előjelekből Ítélve sikeres lesz a szín/idény
Nagykanizsa, május 9
Mint megirtuk, a város hozzájárulását adla ahhoz, hogy Fodor Oszkár a Nagykanizsa—pécsi színi-kerület igazgatója, május 12-én megkezdhesse szlolszezonját Nagykanizsán.
A színtársulat bemutatkozása elé érthetően nagy érdeklődéssel tekint a közönség annál is inkább mivel a mult tapasztalatai után ígéretet kapott, hogy a közönség művészi igényei fokozottabban nyernek kielégítést. Fodor Oszkár színigazgató neve a hazai színjátszásban jó márkát és komoly művészi tudást jelént. Most hogy megkapta a kerületet, mint a pécsi sajtóból megállapíthatjuk, részben ujjá szervezte társulatát, melyet a szükségesnek mutatkozó erőkkel kiegészített, ezenkívül fővárosi művészek vendégjátékát rendszeresítette, ami az együttes művész nívóját mindenkor jótékonyan emeli. Több újdonságot és a régi repertoár maradandóbb értékű darabjait repríz gyanánt tűzte ki és nem fukarkodott a külső kiállítás szépségének eme-
lésére azzal sem, hogy uj díszletekkel és ruhákkal gazdagítsa felszerelését.
Ezekután örömmel várjuk a színtársulatot és azt a közönség jóindulatába ajánljuk.
Ma, tehát két nappal a színházi szezon megnyílása előtt, köszöntjük a társulatot, előlegezzük blzalmun-kar <s felhívjuk közönség figyelmét arra, hogy minden lehető módon támogassa a színházat, meri annak tagjai az egyetemes magyar szinl-kuliura munkásai és csak ezzel a támogatással tudnak megfelelni a követeléseknek, melyet városunk közönsége támaszt velük szemben művészi szempontból.
Ejyébként a szinlársulat csütörtökön és pénteken, mint. szezonyitő újdonságot Szenes Béla nagysikerű „Nem nősülök" c. darabját mutalja be, mig szombaton Sardou pompás vígjátéka a BSzókimondó asszonyság" szerepel műsoron. A Madam Sans Oene husi év óla nem volt szinen Nagykanizsán. Vasárnap déiu\'án Földes Imre bájos vígjátéka a „Terike" kerül színre.
_»__
Hatvan milliárd a magyar gyógyszerészek adóssága Budapest, május 9. A Magyarországi Oyógyizerészek Egyesülete vasárnap tartotta közgyűléséi, melyen a gyógyszerészi kamara felállítását sürgetlek. Mozsonyl Sándor dr. osztálytanácsos, a népjóléti miniszter képviselője kifejtette, hogy a gyógy-szerkülönlegesKigek terén tarthatatlan a mai állapot és a kormány a külföldi behozatalkorlálozásávalsián-dékozik a helyzeten segíteni. Megállapították, hogy a magyar gyógyszerészek tartozása 60 milliárdnál többre rug, amelytől csak ugy tudnak szabadulni, ha a kormány részükre jelzálog-kölcsönt lolyósil. — Végül elhatározták, hogy a jövö évi közgyűlési Pécseit fogják megtartani.
Ausztrália újonnan épített fővárosában megnyitották a parlamentet
Canberrá, május 9. A yorki herceg ma az angol király nevében, nagy ünnepség között nyitotta meg Ausztrália uj fővárosában a parlamentet. Canberra várost tudvalevőleg egy eredetileg teljesen lakatlan területen most építették fel Ausztrália uj fővárosává. A pompás nagyváros minden háza, utcája mérnöki tervek alapján, egész modern stílusban épült.
Incidens nélkül zajlott le az acélsisakosok berlini tüntetése Berlin, március 9. A berlini rendőrfőnök hivatalosan kiadott jelenlése szerlot a vasárnapi napon az acél-sisakosok felvonulása minden komolyabb incidens nélkül zajlott le. Csak kisebb súrlódások voltak egyes kerületekben, melyekből kifolyólag néhány embert őrizetbe vettek. Később azonban a legtöbbjüket szabadlábra helyezték.
Chamberlain a kínai helyzetről London május 9. (Éjszakai rádiójelenlés) Chamberlain külügyminiszter ma az alsóház ülésén hosszabb beszédet mondott a kínai helyzetről. Többek között ezeket jelentette ki: A hankaui kormány elvesztette a helyzet feletti uralmát. Az angol kormánynak ezekulán teljes joga lenne, hogy a hankaui angol koncessziós területet megszállja és a hankaui kormánnyal kötött szerződését felbontottnak tekintse. Az angol kormány azonban ezt nem teszi és reméli, hogy későbben sem kerül erre sor.
Gróf Sommsich Lászlót választották a világgazdasági konferencia III. bizottságának alelnökéül
Genf, május 9. A világgazdasági értekezlet munkálatainak ma délelőtti ülésén Collín holland bankár, llodaó cseh nemzetgazdász, egyetemi tanár és Frange német delegátus elnöklete alatt három főbizottság alakult: a kereskedelmi-, iparügyi- és a mezőgazdasági főbizottságok. Utóbbinak egyik alelnökéül gróf Somslch Lászlót az Országos Magyar OazdaságI Egyesület elnökét választották, j
Jogerős Szász Elek rendőrkapitány letartóztatása
Budapest, május 9. A főkapitányság házi étkezőjének kezelése közben elkövetett nag/arányu szabálytalanságok és visszaélések miatt őrizetbe vett Szász Elek dr. rendőrkapitány letartóztatását, a felfolyamodás elutasításával, a Tábla a mai tárgyalásán jogerősen jóváhagyta.
A kontárkérdést szabályozó rendelet készen van már Budapest, május 9. A Kereskedelmi és Iparkamarában tegnap 172 vidéki és 34 fővárosi iparteslülel küldöttei tanácskoztak Blllner János kamarai alelnök elnöklésével. Az értekezlet egyetlen tárgya a kézműipart exisztenciájában tenyegetö kontárkodás leküzdésének kérdése voll. A kérdést Moór Jenő kamarai titkár ismertelte és fejtegette, hogy
elsősorban rendeled uton kell rendet teremleni az iparűzés terén. Ezután Venczel Tibor miniszteri tanácsos, a kereskedelemügyi minisztérium kiküldötte közölte az értekezlettel, hogy a kérdés orvoslását célzó rendelet már készen van. Megyei villanycentrálé
épül Szolnokon Szolnok, május 9. Srolnok város nagyszabású villanycentrálét épil, mely a megye összc6 községeit olcsó villanyárammal fogja ellátni.
Meghalt a felsőház elnökének édesanyja
Budapest, május 9. (Éjszakai rádiójelentés) Báró Wlasils Oyula a közigazgatási bíróság és a felsőház elnökének, édesanyja a gömörmegyei Bején ma 92 éves korában meghall. Temetése szerdln lesz, melyre a budapesti W.ssils család Bejére utazik.
X,
1927. május lO.
Nagy látogatottság mellett kezdődött meg az ötnapos szociális tanfolyam
Leánynevelés, háztartás, házasság és válás, városi nővédelem, szegényűgy és hasonló kérdések az előadások sorrendjén
Nagykanizsa, május 9
Csupa fehér virággal, tavaszi hajtások zöldjével feldíszítve várta a gimnázium tornaterme az ötnapos szociális lanfolyamol. Délután 5 órára várakozáson felüli számban jölt össze a tanfolyam megnyitására városunk intelligens hölgyk\'ozönsége és sokan fétfiak is.
Eberhardl Bé\'a tank. főigazgató megnyitó beszéde közvetlenül minden lélekhez szólt és i iófcéazHettc azokat a következő tanulságok befogadására.
Elek Amália missziós-nővér a laikus apostolkod isról tarlóit előadást. Legrégebben is vollak laikus apostoljtodók: a diakonisszák, de ma, amikor a vallás és erkölcs a .medern világszemlélet" annyi gátjába ütközik, százszorosan van szükség a laikusok segilő munkájára. Történhetik ez (löszóval, még inkább Írott szóval, a sajtó utján, azután tettel és példával, végül Imádsággal. Ebben a munkában — bár a mai gazdasági helyzetben a férfitől nem sokat hhet várni — a férfinek kell aktivitásánál fogva él :n járni, a nő pedig a maga szemibilisebb lelki kompozíciója révin a szerelet ás segíteni akarás fegyvertárának minden erejével a kiíport uton, teljes önzetlenség vérijébe öltözötten építse ki a karitatív, egyben nevető hatású munka teljes rendszeréi.
Krizsaia Ferenc kegyesrendi tanár .A szülő, a társadalom és iskola kötelességei a leánynevelés terén" címen tartott szülők számára rend-kivül ériékes és érdekes előadást. A család a nemzetnek, a gyermek a családnak alapja, a nevelés a jellem forrása, tehát mérhetetlen fontosságú kérdése az emberiségnek. Mindig jobb lövőre kell Irányulnia ennek a munkának, melybeu része van szülői háznak, iskolának és társadalomnak. A jövőnek egész embereket adni: ez a nevelés célja. A jellem alapjait a szülőház rakja le a vallás segítségével. Az édesanya kötelessége eléreti a gyermek értelmének első megnyilatkozásainál kezdődik. Nem a cselédszobában, nem az utcán, hanem az anyja mellett kell a gyermeknek első benyomásait gyűjtenie. III kell megtanulnia az akaratán való uralkodást, lemondási, szociális megérzést, háziasságot. Az iskola ezeket fejleszteni, értelmét növelni és a közös együllmunkálkodás értékéi kiemelni van hívalva. A társadalom ne legyen léha felfogások terjettté-sével, felületességgel és merő külsőségekkel a szépen fejiö leányiélek ronloja.

A holnapi, keddi előadás is <Lu. 5 órakor a gimnázium tornatermében lesz. Dr. Barólbyné Slegmüller Mária ,Háztartás és háztartási alkalmazónak\', dr. Fodor Aladár orvos „Az otthon és test hlgienéje" és Beró Cecília S. M. nővér .Ifjúsági mozgalmak\' cimen tartanak előadásokat.
Meghalt a nagyváradi püspök
Nagyvárad, má|us 9. Bjellk Imre megyéspüspök, akit kél nappil ezelőtt agyszélhüdes ért, ma éjszaka meghalt. Temetése szerdán délután lesz,
1927 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
VÁROSI JZINHÁZ
A Pécsi Nemzeti Színház tavaszi szezonja
Csütörtökön megnyitó előadás
(A színházi Iroda közleménye) Csü-lOHOkOn, május 12 én esle 8 érakor nyílja meg lavaszi szezonjai Fodor Oizkir igazgató a Városi Színházban. Szenes Btla nagysikerű vígjátéka .Nem nlsittök" kerül szinre megnyitó előadásul.
A tóvárosi színházak legnagyobb íjketű újdonságai szerepelnek a tavaszi szezon műsorán, ugy, hogy az eddigieket merne felülmúló változató* szlniévadban lesz része a nagykanizsai közönségnek.
Muzsikus Ferkó, Akácvirág, Chopin, Aranyballyu, Hajlóvsdászat, Repülj fecském, Btborrnhás asszony, CsóVról-csókra stb. operett újdonságok, Nem nósíllok, Te csak pipálj Ladányi, Fehér egér, Szeretek egy színésznőt, Ügyvéd és férje, Líraim csak egymásután, Ezüst szelence stb. prózai újdonságok, valamint Corne-vilici harangok, Hoifoiann mesél klasszikus operett reprizek és Mandarin, Bíboros, Olbelló prózai reprizek alkotják a lavaszi szezon műsor löreséi.
Állandó vendégei a lársulalnak KSszeghy Teréz, a Városi Színház opera primadonnája és Halmay Tibor, a Király Színház ünnepelt tánc-komikusa. A társulat uj lagjaí: Vértes Lajos, szerelmes színész és hós, Banky RóSert jellem, Pogány Irén, vígjáték tzubtell és a két tár.cos: Sophla Saltanova és Alex Nlkilin a v. cári udvari bailet művészei.
Vadnay Andor titkár tegnap megkezdte a bérletek gyűjtéséi. A bérlik a helyárakból 20 százalék kedvezményi kapnak. Tekintve az Idö rövidságét, akik bérletet óha|tanak jegyezni, a Krátky-tözsde (Erzsébet-tér) és a HirsMer-tózsde (Fó ut) jelentsék be igényeiket.
KÖNYVISMEETETÉS
Murgács Kálmán harmadik nótáakfinyve
A dal Isteni adomány s a nótázó ember Istennek különös kedveltje. A nótázó, zenét szerető ember előli eltűnnek a földi hitárok, melyek az emberi élelet korlátok közé szorítják, kicsínyesaé teszik, gondokkal beárnyékolják s a dal szárnyain lelke oly magasiá&okba emelkedik, hová másképpen sohsem juthatna.
A magyar nótában, amely magyar lélekből fakadt és faji tulajdonunk, a legdrágább nemzell értékünk van s ezt nem lehet eléggé méllányol-nunk és megbecsülnünk.
Murgács Kálmán nólái gazdagodását Jelentik ennek a pazar kincsesháznak s amint már eddig megjeleni nótáskönyveiben sok nóta van olyan, mely a nép szájára kerül és ■népdallá" avatódolt, nem kell különös prófécia hozzá; ez lesz a sorsa a most közkézre adott a nótákból is nem egynek. Ez pedig a legnagyobb elismerés és dicséret, ami csak magyar dátköltői érhet. Egyértelmű a halhatatlansággal.
Az uj Murgács nótákat — ugy hozta a véletlen — épen husvélra kaptam kézhez. Ennek köszönhetem, hogy ez az ünnepem elütött a nagyvárosi Ünnepek rendesen hideg és hangulattalan formájától. Mert ezek a nóták tele vannak a magyar lélek "Épségeivel, színnel, melegséggel s
VÁROSI SZÍNHÁZ
Kedden és szerdán 7 és 9 órakor rri r t
(Egy ártatlan nöcsábász vidám kalandjai) 8 felv.
Főszereplök : E. EvereH Hoston, Otis Harlan, Virginia Lee Coriain
mini valami kedves, Illatos virágcsokor a távoli rélek és erdők, a magyar fold flde belzsBmál és napsütötte egét hozták magukkal.
Hálás vagyok értük. A Murgács nótái nem művirágok. Murgács Kálmán azonb.n nemcsak zenei tehetség, aki kiváló költői ihlettel írja meg nólái dallamát, hanem abban is mester, hogy szerencsés kézzel tudja szövegeit is megválasz ani. N6-láskönyvének zeneileg is azok a legsikerültebb darabjai, amelyek a teljesen magyar hangulalu szép versekhez készüllek. Kevés ember van, aki ki ludná vonni magái pildául Petőfi, Szabolcska, Baja Mihály, Oyökjlssy Endre, Bagdy István,agvag-lalvi Hegyi István és Csontos Kálmán költeményeiket egy-egy remekbe készüli nótája alól. De ugyanaz lesz a helyzet az Ady Endre költeményéhez írott nótájával ls s ezt azért emelem ki külön, mert őszintén örvendenek raj a, hogy ezt a nem is annyira félreismert, mint inkább nem ismert, de annál lobbei gáncsolt nagy magyar poétát közelebb hozza a magyar közönség szivéhez.
A magyar dalkullusz elmél/itése lerén eddig is nagy érdemei vollak Murgács Kálmánnak s ez ujabb kötelével csak letéitc érdemeli. Szép nólái, melyek nemcsak családi körben, hanem hatásosságuknál lojva a műkedvelői előadásokon is sokszor lógnak elhangzani, lul|ulnak a trianoni határokon is és közkincseivé lesznek a magyarságnak.
Dr. Ferenczy Ferenc
EÁD1Ó IÜS0H
Május 10 (kedd)
Budapest 930 Hírek, közgazdaság. 11 Gramafon-hangverseny. 330 Meseóra. 5 IdőjárAs-jcIcntés. Utána kamarazene. 630 Rádió-posta. 7 A ni. kir. Operaház lakmé előadása. Utána: Hirek.
Bécs, Orác 11 Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 5.45 Zenei előadás, (5.10 A iryermek testi nevelése. 7.10 Eszperantó. 8.05 Kabaré.
Berlin, Stettin 13.30 Mezőgazdaság 430 Hangverseny. 630 A kercsk. alkalmazottak helyzete. 830 DJe Medaille, L. Thoma 1 felv. bohózata.
Barcelona 625 és 9.20 Tánczene. 10 Az orosz balett előadásának közvetítése.
Brünn 1215 Népwerö zene. 8 Rádió-szkeccH. 8.40 Cseh operaáriák. 9 Katonazene.
Frankfurt, Cassc". 3.30 ifjúsági elóad. 4.30 Uj amerikai tánczene. 8.15 Operettől, zene. 9.15 Kabaré.
Hamburg, Brémn, Hannover, Kfel 2 05 Hangverseny. 4.15 Északi népdalok. 4.15 Kicl: Népszerű zene. 6 Vidám zene. 7.35 Az arabok zenéje. 8 Goethe korának zenéjében, utána népszert) és tánczene.
Langenbarg, Dortmund, Münstcr 1.05 Kamarazene. /.05 Asszonyoknak. 5 Dalok. 7.40 A lakók védelme, előadás. >8.15 .Wib-bels Aufstehlung", II. Mülkr-Schlösser 3 felv. bohózata.
London. Davcntry 1 Kamarazene és dalok. 4.15 Népszerű zene. 6 Hangverseny 7.15 Beethoven zongoraszonáták. 8.15 Hegcdühangveraeny. 8.15 Az árkádiaiak, fantasztikus rádió-opera. 10.35 jazx-band.
Milánó 4,15 Kabaré. 5.20 Üyermck-dtlok. 8.45 OperettéfWdás közvetítése.
München, Nflrnberg 2.45 Asszonyoknak. 3.35 Áriák a .Trubadur\'-ból. 4 Nép-szerű zene. 7.30 Cííefazene. 8 Der ledige Hol, Anzeugruber 5 felv. népszínműve. 10.45 Hangverseny.
Prága 12.15 Hangverseny. 5 Kamarazene. 8.40 Fúvószenekar hangversenye. 9.10 Rádiószkeccs. 9.35 Népszerű zene. 10.20 Gramafónzene.
Róma 1.30 Népszerű zene. 5,15 Ének-és zenékari zene 9 Színházi elöáHás közvetítése.
Stuttgart, Frelbure I üramafonxene, 4.15 Népízerti zene. 8 .Sapho\', Lainar-tlne elégiája. I.. Lacombe zenéjével, utána kabaré.
KÖZGAZDASil
Timi
Barátságos nyitás után részben a külföldi ösztönzés hiánya, részben a konlremin működése tolytán az irányzat elgyengüli és az árnyereségek teljesen veszendőbe men\'ek, sőt sok papírban gyengülés mutatkozik. Zlr-lat felé az Irányzat kissé megjavult, néhány papírban újból árnyereségek kerüllek felszínre. Az áikilértgések ritkán haladják meg az 1—2°\'o-ol. A forgalom kezdetben élénk voll, később elcsendesedett. A fixkama-tozásu papirok piacán kissé élénkebb volt a kereslet. A valuta éra deviza piacon az árfolyamok nagyrészt újból vállozatlánok voltak. Rendkívül szilárdan lendáll azonban Ml\'ano, mely több mint 100 pontos áremelkedést ért el. A dollár 25 pontos árveszteséget s-.envtdell.
Fáiti 2038, London »MVi. Newolk Sl»93Va. Brossét ItWHS. MUsno 2S45, Amsterdam 308 09V,. Berlin 12320, Wkn 73-17\'.i, Sotla 3-75. Prága 15-tO. Varaó 5812, Budapmt 90110, Belgrád 913, Bukarest »28. _
1 taáftpMÜ ytuil áerrrii \' ríj < \' ^
VALUTÁK Angol L 27-81-27-97 Betci tr. 7955-79-85 CaeSik. 1692-17-00 Dánk. 152 70-153-35 Dinár 1003-10-05 Dollár 570.20-572-60 Fianetalr 22-60-2280 Hotl. 2I8W-22990 Lengyrt 633S.64H5 Lel 3 50^65
Le vi —•--
Uia 3010-30-55 Márka 13515-13605 SehOl. 80-45-8080 Norvég 147-91-148 63 Svájct 1.11005-11045 Svédk. 153 00-153 65
zab 24 60-2-IS0, tengert 21-40 - 21-70, bi/zakotpa 20 Ö0—2020, Kölei —•— —•—.
Felhaltál 3)93, melyből eladatlanul vtatu-auradt 591 darab. Elsőrendű I-76-188, izedet! 1-70-1-71. szedett kózép 150— |-(>l. kdnnya 1-40—1-48, eliózends 8reg 1-60-1 -64, másodrendű I-48-I-52, angol áuldó 1 68—1-84, sialonm nagyban 1-80-
1-84. islr 2 04 -2-08. khuzoll hus 1-92 -
2-16, szalonnái Kísértés 200-210. Az rányízt vontatott.
tOadjai Zrtsri ijtaltifi *s Hayr-Wwkaifc R. Saokúiua

lPfiúHIBDEÍÉSBI
Az apróhirdetések dl|a 10 aaótl SO fillér. Clirnzó i minden vastagabb belliből álló síd két szónak számíttatik. Mindén további szó dija B fltl. Vaiár- íi (Inneprup 50% lelár. iz ez din—pénteken 25W> lelát. Állási kertinek : ^t^ti\'.r.t- j^ A^hlrd.-
Qóplráaoa munkát német, magyar ayelven lakásomon vállalok. Mellal Ueata. Deák-tér 10 1836
Jó háxlkout kapható Magyar-utca 24 azám alatt
Kiadó butoroxott axobAk • uln-tápsulat taoial ráaxéra belelenllie-ték: A .7alal Közlöny kbdihlvaUlában, Vágd drogéria (Fiút). Szabó lodráizQzle! tDeák-tér). 1863
Jégaxakriny nagyobblajta eladó. FürJíkid.k, fol.lkádak, Olókádak. leglohb mlndségben, olcsón. Készen káp-ható Baku bádogosnál, Klrtlzsy-utea 21.
Cgjr keveset haiznilt kttUnd karban levó Fordaon Iriktor Olivér ekével oleión eladó. Cin a klidéban. 1831
Mletéll vlzvoxotékét lakásába bevezettetné. kérjen ajánlatot Frluax Jon6 vlivezeték telszeretéal, Iürd5- ts cgéiMév-ügyi berendezési válllIaUtól Crxaábai.
tár 2.___1723
Jól 16x6 mindenes zzakácinél keresek málui 15-re. Jelentkezés Arany János utea I alatt. 1809
Eladó égjr dzrsb faj lirUskiilya. !do-mttotL Clrn Ktss laiWnné Órlllos. 1819
Butoroxott uleal szoba kiadd, Szemeie-nlca 10. 1817
Falhtvom a hoágytk lapban megjelent függöny lil kézimunka ízi Ion.
Imét a mai . Waller 1868
Egy keveset használt, IIizU, kimondott izép kaménjrfahátó, ugyanott egv ellő. rangú gyárnisnyu haritnrakfltogáp,
több mái egyéb, elköltözés miatt eladó.
/-:_ . „i.ijjí.j v ....
Cim: Klnizsl-utcn 2S,
1SS,"
Elvoaxott a sétatér és temető közOtlI uton egy fényképes Igazolvány. Megtaláló szíveskedjék IJberál Pál kezéhez Juttstnt Caíngery-ut 52. -18S8
DEVtZÁK Amit. 229 02-229 72 Belgrád 1005-10 09 Berlin 135-66-13606
Bukarest •--•— I
Brllasael 79-57-7982 Kojenh 152-80-15325 Oszló 14805.14S50 i Undon 27-80-27 Í8 Mltai. 30-25-00-55 NewyoekS7íi5-4dS Párts 22 47-2252 Prága 16-95-17-00 Ssofla 412-416 Stockh. 153 10-153 55 Varsó 63*50-64-70 Wien 8056-80 81 ZOrteh HO-10-110-40
Egy Ititelllgana Jobb leány tlzen-Olödlkére mlndenesnak vagy szobalánynak elmenne. Címet a kiadóba kéri leadni. -1860
HatOléaea Lauring-Klemcnt ktlUnó luraatd eladó. Megtekinthető Terebezden. Terebezd! gazdaság, u. p. líohönye. 1862
K6t6lányokat nugas órabérért (elvesz Kaszrl A. Jelentkezni lehet a Ha.-lsnya-háZbcti, Starvas-szálló épDIet. 1664
Konyhabútor és \'Jégszekrény olcsón eladók. Rozgonyl-utcn 5. Jobbra. -1865
Eo» jó állapotban levő lérll öltöny lutá-nyosan eladó. Cin a kiadóban. -1869
Terménytőzsde
Bnza tlszav. 75 kg-os 3420-W-50, 76 kg-os 34-70 -3495 77 kg-os 34-95-35-20. 78 kg-os 3525-3$tó, egyéb 75 kg-os 33-50 33-80, 76 kj-os 3\'t öű -34-40, 77 kg-os 34 » 34 70, 78 kg-os 34-80—3-510, roza 30 30- 30-50. Uüurmínj. árpa 24-00-24 30, lórárpa 25-50-2&50,
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak, ismerőseinknek, kik lelejthetellen jó édesanyánk
Szv. MAIR JÓZSEFNÉ elhunyta és temetése alkalmával mély gyászunkban velünk érezlek és végh«iességtéfeléh megjelenni szívesek voltak, ezúton Is hálás ktaibnetet mondunk.
A gyászoló család.
ZALAI KÖZLÖNY
1927 május 10,
— ha lesz ós győzni akar, hurozlasson Vágó Endre illalsícrtárában I ónt 14., ahol Kortóax Tódor sportáruház tcnntszQló lerakata van najiy választókban.
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönségnek tudomására adni, hogy megérkezett hozzám a leg finomabb külföldi svédgranit márvány síremlékek és sírkeresztek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelben.
Továbbá temetői összes munkálatokat elvállalom ugy betObevésést és aranyozást szolid és pontos kiszolgálás melleit.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szíves pártfogását, maradok
teljes tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrínyi Mlklós-utoa 4.
(Dr. Hoch ügyvéd-bái, Petrlca korcsmával szemben)
A vtlighirfl «t4«U lagoJ
The Champion kerékpárokat
I>«*1 JO » p«0£v» liulrtii. Kmkpird-ktU\'tKktl naivban! cyitl iitxn. Ailrtr-lék Ml Mj>p«l forytn. K6li« guinmi 6%. b«li6 210-tól l«i]<bt>. Unc Jakab ii fi* k«tkpi:- xuiDralaígyUff.lM^k. 10TJ viü.k.f, W«m!-íJ<.1 II Ilid
Hol az az anya?
aki nem áldoz gyermekére
hetenkint 10 fillért?
A gyermek leghűségesebb bírálj\', minden gyermek Orőme, szórakoztatója és játszótársa a
Ez üz egyetlen gyermekújság, mely helenként jelenik meg és előfizetési ára negyedévre mégis csak I Pengő 20 fillér.
A „TÜNDÉRVASAR" minden heten lele van mesékkel, versekkel, mutattató mókákkal, szórakoztató játékokkal, rejtvényekkel és pompás szines képekkel.
Kérjen levelezS-lapon ingyenes nutatóazámot
még ma a „TÜNDÉRvAsAR" kiadóhivatalától Budapest, V/E., Akadémia utca 10. sz.
értesites!
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási-, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete
TEXTIL-OSZTÁLYA
f. hó 12,13,14-én (csütörtök, péntek, szombaton)
6 havi részletfizetési kedvezménnyel
Tisztelettel
Rendelések felvétele fenti napokon Erzsébet-téri fiökárudánkban történnek.
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete
69. az. fiákja NAGYKANIZSA.
Fotóainatöröknek
Agfa és Kranz lemezek, Seltona angol önszinezö, Satrap, Agfa, Rembrandt
napfén)-, Satrap, Agfa, Mimosa és Kodura gá>fén>-papi.ok, mindennemű fotóveg,-szenk és felszerelési cikkck nagy raktára Ismertető könyvecskékkel és útbaigazítással díjtalanul szolgálunk.
Fischel Fülöp Fia\'Oi&t
Nagykanizsán. Iul
Kerti magvak
Növény védelmiazerek gyümölcsfák ápoláséra
Miitrágyák
(szupnfoszlál, chilei salétrom,
mésznilrogén, kálisí) (Külön műtrágya keverék viiág és cseiépnövények részére) kaphatók:
Ország és Widder
» cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
menetrendje
Ensébíl-lér—Vasútállomásra _ és vissza
? c i Mely
B I vonalok-
£ hoz
Indul érk.
350 355 iMin t»
610 615 6-20
635 640 630. Cü. í(0
7 00 7 OS 7-12
843 8.50 9 10. 910
16 00 1005 10-30
1310 1315 !3\'20. 13 45
13.50 13-55 1355, 11 10
14 01 14-09
I4\'3S ll\'l.l 1500
16 05 1610 1615
IS 45 16.50
1750 17\'.SS
18 45 19 50 1955
21 40 21-45 21-50. 22 20
23 00 2305 23-10
23-15 23.50 23-55. 0 15
Indul
4-03 673 653
715
852 10 06
13 22
13 57 14-11
14 IS tB 17 1702 1602 tí.58 21 52 23 13 23)7
érk.
I&S 628 r,ss 7*20 857 10-11
13-27 1102
14-16 14-50 16-22 1707 IW7 2003 21-57 2318
i.i 03
A betlfggyek egy ft<|pagig étvfenycsgk.
Erzsébet-tér- Klskanltsa is vissza
Indul
720 1015 1205 16 22 18-10
trk.
7-28 10-25 1215 1632 19 20
Indul
723 10-25 1215 163? 16 22
trk.
7-36 10Í5 1225 16 12 19 32
Erzsébet-tér—Baraklelep
és vissza
1 S. •n
I £ ■3 I •S I
Indul <Srk. indul
7 36 7 47 7 47
9-00 912 9 14
10.15 10 47 I05<1
12 25 12-37 1238
13:111 13 1(1 13 III
I7m 17 20 17 22
20 0* 2020 20 20
úr k.
7-58 32*5 1102 1260 13 50 17 31 20-32
Menetdijak
Erzsébet tér—Vasútállomás 40 lillér Erzsébet-tér— Kiskanizsa 40 lillér Erzsébel-lér—Biiaklclep 40 lillér Vasútállomás—Kiskanizsa 50 fillér Baraklelep-KIskanizsa 50 fillér
Munkáa retúrjegy végállomástól végállomásig 32 - 32=64 f Csak munkásigazolvánnyal.
Diákjegy végállomástól végállomásig 24 fillér.
Heti jegyek i Vonal álszálló, érvényes 14 ulra, végállnmávól végállomásig nspoma 5-60 nengő. Hoti szakaazjegy: Éivényes Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig l-l utia 4-80 pengő. Hoti munkásjegyi Étvényís 12 uira, végállomástól végállomásig 3-50 pengö, ugyanaz 14 ulra szóló
érvénnyel 4-— pengő. Afazakaazjegy 24 fillér.
jkmrrérozj
I Pllsséroz
Éiletilem N gyka.nizsa és vidéke mélyen tisztelt hö\'gykőzőrségéi, hogy a legu|abb pl\'ssé-modeltok megérkeztek. — Pllssérozásl, gouvrérozást olcsón vállalok. Tisztelettel
VARGA NÁNDOR
rnhatestd, töiraotö-vilUlita Naoykanlzan, Hunyndl-utou 19.
OyQjtőtelep: Kazlnczy-utca 8.
Festés Gózmosás Tisztítás
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T-nál, Nagykanizsán. (Nyomdává
NEM TELJES
a könyvtára, ha onnan hiányzikeza hat könyvi
Sheehann Patrik:
Gray Doktor vaksága, írországi regény. Dr. Szabó László:
Az igazi Amerika. Megfigyelések az amerikai életből Ujj Gyula:
A rádiumkirály. U ópisztikus regény. Jörgensen János:
Dinia Nagyé-sszonya. Daudct Alfons: Jzck. Regény. Zahn Ernő: Indergand A»bin. A hat köet kedvezményes ára erős vászonkötétben, aranyozással, tokban osak 21 Pengő 3 Pengős havi részletre!! „
Átvételkor 3 Pengő fizetendő!
Tessék C7t kitöltve lent-cimrc küldeni
Palladis r.-t.-nak BUDAPEST
V. Akadtmia-ulca ÍO. Ezennel megrendelem-^^- a
Név:
Foglalkozás: Lakás: ......
Elsőrangú internálások és nevelőintézetek fink és leányok részére
FKANCIAORSZAC:SAINT.KArA£L.afiincU
Kividén aj Uriif outijának innenii"
JttlTÍP. »6/<cl\\<n * l./iK«íPWtoo (Nííh melleit).
•NVAjC i LAUSANNE tS MONTKEUX. j vi I tghiru n<v«Mvifoiokbjn. a 0«o(l Iá putjin. 9CÖ -i injjiivi^bin tl.iuunec tilijhlnJ ffj«-Etrst1 Id.aiiv iMtftélrt. Klimtiktit
AUSZTRIA. WIEN. u c.tUk rf.J.o. "V61O vnuif1rp<«. < k«i/ppon1<"M IS p««<
MAOVARORS^AO: HUDAPEST (.$ HŰVÖS-V0L(iV. íl»irio<u in(#«i«k, riu !* Itinjr-
tf1Noa»l(
MiMKift In\'.ÍMl liliru tgytltn* \\totp «» Mii i«VoUi, tpaii.-iúWiuti. KctUkoUI. Uinr-koll<£i«inl. Ifinyíycfuuil. to»ábi)Mj>i&. VAlfni-unuM tt|< brnnlak^kil. Ont ti sportok. U»nl mínyl k>fin>3uli«ok KrnnUkú orvc.«t>Ak Sltioru fíIOvyelíl Ntpl S-míiI kit unó itktWs N»jíí •portlel.^k. ElUliil <11] <l*nnro*UIUtlk a t.ndlj l»l va ieidJn 1» P. U>d«p«itca 100 P
hktOflU Hll kílío íij .nrxi Kt\'IWv1r» tsH>i-
Ví!1 liMltitfíti.. A Ut.vató nOJtk Uuélt i>syi>tt» di-ák melktt *i inU/fltk <Hptn<J«nc»\'i ban kliün\'t (Hml6k. KOill.»lvlM!flkn«V. «if|{<nT-■ \'tiuaknak, enyrleml lutljOAknak lit<lví»inín)f*k. A liulntfrnjtiiick dl|J |t> i/J/a\'ÍHrtl
Nyaraltalási csoportok
Kivi Jlj IWP H«lvlll^tlU«. ptosptklm |vllaiib<\'.V*Kl\' f"\' ImíoxjI Intcrnálu* IroO*. Hu.lip»si, VII. Akl<!»
ulf» tj. V ÍJ. (U1L) ^
Ofenbcck Károly.)
87. évfolyam, 106 síim
Nagykanizsa, 1927 május II, szerda
Ara 14 HHér
ZALAI KÖZLÖNY
«—t, kUdúhlvaUl Flgt It Kcextbetyt tióUdadóblralil: KUalady-u. I!
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Inlenirbao-tekfoa: Nagyiaaixsa Tt. mim. EWIztltsl i/i efy tón 2 penjó 40 ffifa.
Mayer miniszter beszámolt a földmUvelésügyi tárca munkájáról
Beruházásokra hatvannégy millió áll rendelkezésre — Minden megyében lesz föld-mivesiskola — Az összes járásokban téli gazdasági tanfolyam — Átveszik a mezőgazdasági intézeteket — Országos Szakoktatási Tanácsot alakítottak
A Ház elfogadta a földmivelésügyi tárca költségvetését
Budapest, niijus 10 A képviselőház mai ülésén az elnök a közigazgatási bitóság átirata értelmében Vachtler Jánosi végleg Igazolt képviselőnek jelentette ki, majd bemutatta Tassy Jizsef és Héjjas István kecskeméti képviselik lemondó-tevelét.
Jelenlelle, hogy az ügyészség megkeresését Tankovics János, Szabó Imre és Qál Mihály ügyében áttették a mentelmi bizottsághor. A földmivelésügyi miniszter
beszámolója Mayer János földmivelésügyi miniszter beszámolt a földmivelésügyi tárca eddigi működéséről s azokról az Intézkedésekről, amelyeket a tárca keretében sürgősen végrchajlandó-nik tart. A tárca bevétele 35 millió pengőt tesz ki. — A beruházásokra 0-1 mtllli áll rendelkezésre. A jelenlegi szakoktatás fejlesztésére alaki otték meg az Országos Szakoktatási Tanácsol. Három földmlves Iskolát állítottak fel s tzon lesz, hogy minden megyében legyen földmives Iskola. Téli gazdasági tanfolyamokat ki-ván felállítani az összes járásokban.
Legközelebb a Ház elé terjeszti a téli gazdasági szakoktatásról szóló törvényjavaslatot. A jövő évben átszervezi a meteorologiai intézetet.
Meglelte az intézkedéseket a szikes talajok megjavítására Is. A karcagi foldmlves iskolában sziktalaj lavitó tanfolyamot állit tel. Minden képen támogatja a vizitársulatokat is.
Az elévQlt vlzltörvényt javi-^ tani fogja.
tlagyobb programmol dolgozott ki i legelők javítása érdekében is. Revízió alá veszi a tagosítást tőrvényt.
A fásítás ügyét erőteljesen foly folytatja \'a kormány. Hamaiosau benyújtja az állategészségügyi javaslatot
A kormány a lótenyésztés előmozdítása céljából 200 fedezteti állomást állit fel. Kidolgozta a kormány a gyümölcstermelés kérdésének szakszerű megoldását.
A magyar bor propagálása szempontjából külföldön borházakat állítanak tel. A magánúton való mezőgazdasági munkástoborzást teljesen beszüntette. A falusi klslakásépiti akció a legrövidebb Időn belül megindul. A birtokjogi ügyek elhárítása végett törvényjavaslatot terjeszt a Ház elé a költségvetés letárgyalása után.
A földmüvelésügyi kormányzat meglelte az intézkedéseket a burgonyatermelés és az ipari növények termesztésének fejlesztése érdekében.
Ezután felsorolta azokat a tételekéi, amelyeket a hasznos beruházásoknál az egyes fontos mezőgazdasági célok megvalósítására fordit a kormány. Munkájában kérte az országgyűlés minden pártjának támogatását.
Frütwirth Mátyás, Szabó Sándor,
Berky Ovula, Farkas Qéza, Kécsán Károly, Ölvös Károly, Melcer László, Éry Márton, OiSlII Jenő, Péntek Pál és Perlaky György szólaltak fel a tárcával kspesolatos egyes tételekhez. Mayer János földmivelésügyi miniszter megnyugtató kijelentései ulán a szakaszokat eredeti szövegezésben fogadta el a Ház. A többi szakaszoknál való felszólalás ulán, mivel a tárgyalásra szánt idő letelt, elnök a vitát lezárta, ugy bogy u hátralévő szakaszokat a Ház hozzászólás nélkül fogadta el. A Ház ezzel befejezte a földművelésügyi tárca költségvetésének tárgyalását. Herceg Bils, az állandó igazolási bizottság előadója ezután jelentette, hogy a bizottság Sipkéz megbízólevéléi alaki szempontból kifogástalannak találta.
Az ülés bal órakor ért véget a földművelésügyi miniszter ünneplése közepette, akit a kormánylámogaló pártok a tárca költségvetésének el-logadása alkalmával lelkesen megéljeneztek.
Megindult a kecskeméti választási közdelem
A kormányelnök hozzájárult, hogy a kecskeméti nagygyűlés jelölt jel legyenek a kormánypárt hivatalos jelöltjei — Az egységespárt csütörtökön pártértekezletet tart — Jövő héten adják át az egyes községek a miniszterelnöknek a díszpolgári oklevelet
Budapest, máim 10 i párt hivatalos jelöltjei népszerűek, a
Gról Bethlen István miniszterelnök ma délb.\'n hosszabban tanácskozott Almássy Lászlóval, a kormánypárt elnökével. A megbeszélés után Almássy kijelentette, hogy ugy a miniszterelnök, mint a párlvezető-ség hozzájárult ahhoz, hogy az uj kecskeméti választáson azok legyenek a párt hivatalos jelöltjei, akiket a kecskeméti nagygyűlés jelölt.
A párt hivatalos jelöltjei
Szabó Iván dr. és Balázs-falvy Aladár dr.
A kecskcméli választási küzdelem
tdjes erővel megindult, s mivel a
párl biztosra veszi azok győzelmét.
Az érlekezlclcn elhatározták azt is, hogy az Egységcspirt csütörtökön párlértektztelct és ulána párlvacso-rát tart.
A képviselőház szombaton hétfőn is tart ülést.
A jövő csütörtöki páriérlekezletcn fogják átadni gról Bethlen István miniszterelnöknek egyes községek diszjwlgári oklevelét
A délután folyamán Almássy László táviratot intézeti a kecskeméti Egységcspárt elnökhöz, akivel közölic a hivatalos jelölésekről szóló döntést.
Kúriai biró és mérnök tragédiája a Dunán
Budapest, május 10
A dömiődl partról tegnap este 8 óra tájban egy motorcsónak Indult a soroksári Duna-ágra. A csónakban Nagy Iván dr. kúriai bíró, Erkulenz Béla mérnök és Hlnek Anna Jegyzőkönyvvezető és a sellőt ültek. Mindnyájan egy kisajátítási tárgyalásra indullak Dömsód községbe.
Az erős szürkülésben a motorcsónak propellerje a soroksári Duna-ágen a hinárba akadt. A softőr igyekezett megszabadítani a propeller lapá-Jait, azonban nem sikerüli. Erkulenz mérnök a solfőr segilségére sietett, azonban közben megcsúszott és a Dunába esett. Esés közben bele-kapaszkedott a csónak szélébe, ugy, hogy
n könnyű motorainak felbillent és mind a négyen a vízbe estek.
Nagy Iván dr. kúriai biró és Erkulenz mérnök gyors uszótempóban közeledtek a csónak felé, mig Hlnek Anna tisztviselőnő kétségbeesetten csapkodott maga körül. Ezt látta a motoros soffőrje. oda aszott a leányhoz, átkarolta derekát és
a felborult csónakhoz vitte. Ám amikor körülnézett — sem a kúriai bírót, sem a mérnököt nem látta. Azt hitte, hogy a két férfi a part leié uszolt. Ugyanezt tette erre ő is. Karjával átölelte a leányt, a csónakot maga elé tolva elindult a part felé — de a két férfit nem találta sehol. Segítségért kiáltott, mire néhány munkás odasietett, akikkel keresni kezdték az eltűnt Nagy bi-rót és Erkulenz mérnököt. Azonban minden hiábavaló volt.
A két férfi holttestét a hajnali órákban találták meg hínárral teljesen befonva a Duna vizében.
Tovább tart a pécsi vasmunkások sztrájkja Pécs, május 10. (Éjszakai rádti-jelenlés) A pécsi vasmunkások sztrájkjában, nincs remény a megegyezésre. A munkaadók kijelentették, ha a sztrájkolók csütörtökig nem veszik fel a munkát, akkor a munkában levő többi vasmunkásokat is kizárják. — Ugyancsak bérmozgalmak hirét jelentik a barcsi építőmunkások köréből. Itt azonban folynak a tárgyalások és remény van a békés megegyezésre.
ZALAI K0ZLONY
1927. május lt
Üzleti levélben elkövetett bitelrontás miatt a Hangya beperelt egy kanizsai kereskedőt
A bíróság bűnösnek mondotta ki a kereskedőt és elítélte
Nagykanizsa, május 20
Érdekes kereskedelmi per kerüli tegnap a nagykanizsai törvényszék büntetőtanácia elé.
Schlesinger Zoliin kanizsai nagykereskedő egyik utazója régebben leikereste az istvándi .Hangya\' szövetkezeti fiókot, amely külónbOzó árul rendelt az utazónál, többek között cérnát is. Amikor a cég leszál-lilolta a Hangya-fióknak a megrendelt árut, a szövetkezet üzletvezetője a cérnát visszaküldte azzal, hogy ezt a Hangya központjában olcsóbban tudja beszerezni.
Schlesinger Zollán erre saját Jegyzésével ellátott levelet küldött az istvándl Hangyá-nak, amelyben azl Irta, hogy a cérnát nem áll módjában olcsóbban számitan!, mert az a legolcsóbban van kalkulálva. Ugy van Informálva — irta továbbá, hogy a Hangya-központ cirna-orsit kevesebb cérnát tartalmaznak, illetve a méterszámban eltérés vau : a Hangya nagy tömegben rendel és előírja a cérna raéterszámát, hogy olcsóbban lehessen azt piacra dobni. Azonban bár a cérna alakilag ugyanaz mint az övé, nem hiszi, hogy bárhol is olcsóbban lehessen beszerezni.
Az Istvándl szövetkezet egyszerű üzletvezetője elolvasta a levelet és mint a többi levelezést, amely felelt napirendre tért, az elintézeti levelek közé lelte.
Történt azonban, hogy nemsokára
a központ ellenőre lejölt Islvándra, hogy a szokásos fiókellenörzést és felülvizsgálatot megejtse. A levelezés áttekintésénél kezeibe kerüli Schlesinger Zollán levele is, amelyei elolvasás után nyomban felküldött a Hangya közponl jogi osztályához, amely hitelrontás miatt följelentést adott be a cég ellen, egyben 2000 pengő kárösszeg megítélését kérte.
Tegnap volt ebben az ügyben a főtárgyalás, amelyre a Hangya közponl Budapestről leküldte ügyvédjét dr. Póscht és egyik osztályvezetőjét Boldog Istvánt. A vádlott kereskedőt dr. Mező Ignác védle.
Schlesinger Zalláu hangoztatta, hogy nem érzi magát bűnösnek, meri elsősorban privát levélben mintegy ekszkuzálfa magát üzletfele eiőtl, hogy mlérl nem ludja olcsóbban szállítani, másodszor nem többek előli jelentene ki, hanem üzlelfele előtt, harmadszor pedig bizonyítani klvánla és szakériók véleményének meghallgalásál kérte, hogy ké féle cérna van abból a márkából, kétféle mennyiséggel.
Dr. Mező Ignác védő bűncselekmény hiányában védence felmentését kérte. De a biróság rövid tanácskozás után Schlesinger Zoltánl hitelrontás miatt bűnösnek mondotta ki és őt ezért 60 pengő tő és 40 pengő mellék pénzbüntetésre Ítélte.
Schlesinger és védője megfellebbezte a marasztaló ítéletet.
Május 19-ig jelentkezzenek, akik nyaraltatni akarják gyermekeiket
Nagykanizsa, mijus 10
Részletesen beszámoltunk arról a nemes akcióról, amit a Keresztény Jótékony Nőegylet kezdeti meg a nagykanizsai gyermekek nyarallalása érdekében.
A Szociális Missziónővérek bala-lonboglári házának főnöknője ma távirali értesítést küldölt, hogy a nagykanizsai gyermeknyarattatás céljára kiszemelt villát sikerült kibérelni, ugy hogy azt most már a Nőegylel-nek le kell foglalóznia.
Egy-egy gyermek nyaralása lakással és teljes, elsőrendű ellátással, napi ötszöri kitűnő étkezéssel, a missziós-
ház felügyeletével, 3 hétre 650.000 koronába kerül. A nyaralás julius 1-én kezdődik, de a költségeket már addig is, könnyebbség kedvééri kisebb rés delekben is lőre be lehet fizetni.
Akik gyermekeiket az akció kerc-lében nayaraltalni óhajtják, legkésőbb május 19 ig jelen\'kezzenek délelölt 9—11 óra közi Farkas Vilma nő-egyleli lilkámll a Bazár-udvarban. Ha eddig a haláridőig kellő jelentkezés nem történik (minimálisan 22 gyermek egy turnusra) ug; az idei elmarad.
Elkészült a vádirat a gyermekrontó borbélysegéd és társai ügyében
Egy törők cukorkaárus és egy 64 éves öregember a vádlottak között Zárt tárgyaláson tárgyalják ügyüket a törvényszéken — Hubenal védője orvosi megfigyelést kér védence számára
A letartóztatott borbélysegéd kivételével a három ember szabadlábon maradi, míg most a kir. ügyészség elkészítette mind a négyük ellen a vádiratot. A közeli hetekben megtartják az Ilyen eseteknél szokásos zárt tárgyalást. Érdekes, hogy egyik vádlott felesége még mind a mai napig nem tud semmit arról, hogy férjét milyen súlyos deliklummal vádolják.
A legsúlyosabb helyzete kétségtelenül Hubenalnak van, akinek védője — mint értesülünk — orvosi megfigyelést fog indítványozni a tárgyaláson, hogy terheltségét Hzonyilsa védencének, ami tekintve a vádlóit abnormls fejlődését korához viszonyítva, nem is lesz nehéz feladat. 1\' *....."""\'..................*ri\'ri"ri*i*i*rrriririri.ri.r.n.rji/ j
Nagykanizsa, május 10 Húsvét előli néhány nappal a nagy-hélen erős felháborodást\' kelleti Kanizsán az a hlr, hogy egy borbélysegéd, Hubenal József egy egészen zsenge gyermeklányka ellen erkölcsiden merényletet kísérelt meg. Akkoriban a rendőrség nagy apparátussal fogott hozzá az ügy kinyomo-zásához, mely azt eredményezte, hogy Hubenain kívül, akii letartóztattak és a kir. ügyészség fogházába kisértek, még három más ember ellen is Indul! bűnügyi eljárás. Ezek közölt van egy török cukorka-árus Is, aki nős ember és egy 64 éves magánzó.
Két fiatalember Salgótarjánból Brazíliába akart szökni, de csak Kanizsáig jutottak el
A rendőrség őrizetbe vette őket — keitek volna — Pár napi elsárisra
Nagykanizsa, május 10
A nyomasztó munkanélküliség már sok munkásembernek adla keztb.-a vándorbotol, hogy az ország határain lul próbáljanak szerencsét. Sajnos azonban, hogy azok, akik kimennek küllőidre vagy tengerenlull országokba, később a sa|át bőrükön tapasztalják, hogy oll sem fenékig tejfel az élei és ott ls épen ugy kell küzdeni a falat kenyérért, mint tlt-hon. Még szomorúbb és szánandóbb azoknak a helyzete, akik útlevél és pénz hij|án gyalog vágnak neki a világnak és nélkülözéses hányodtatás ulán végül is egy rendőriégi lolonc-levéllel kezükben létnek vissza oda, ahonnan kiindullak.
Körülbelül ez lesz a sorsa Marcinek József és Szmelán Qyula 19 éves salgótarjáni gép akalos segédeknek is, akik a salgólatjini müveknél voltak foglalkoztatva, de a létszámcsökkentés folylán kenyér nélkül maradiak és május 3-án elindullak Salgótarjánból munkál keresni Uijuk a fővárosba vezetett, de mlulán ott sem kaplak munkál, tovább folytatták utjukat Pécs felé, majd Nagykanizsára vetődlek. Mivel már a nélkülözést nagyon megsínylették elhatározták, hogy ill jelentkeznek a rendőrségnek és loloncoltalást kérnek haza, mert elfogyott a pénzük.
Jelentkeztek is a rendőrség közigazgatási osztályán, ahol jegyzőkönyvet vellek fel bemondásaikról egyben, hogy ellenőrizzék állilásalk valódiságál, táviratoztak a salgótar-
Tagadják, hogy a tengerei!lolra Imitálták, azntán haza toloncolják őket
Ijánl rendőreégnek, melynek válasza megérkezett. Ebben az állott, hogy a két fiatalember csakugyan salgótarjáni, de nem Magyarországon akarlak elhelyezkedni munkakeresés céljából, hanem Brazíliába akarnak kiszökni és ezzel a célzattal távoztak el Salgótarjánból, mini azl ők maguk is hozzátartozóiknak bemondották. Ezen az alapon azonban nem akarták elismerni vándorlásuk történetéi, de a rendőrség őrizetbe vette őket és a klhágási bíróság dé álli-tolták, mely a tegnap tartott tárgyaláson őket egyenként 3 napi elzárásra és 25 —25 pengő pénzbüntetése ítélte útlevél nélküli határátlépés kísérletért, valamint a kivándorlási törvény megsértéséért.
A büntetésük kitöltése után haza-toloncolják őket Salgótarjánba.
Kray István báró nem mond le mandátumáról
Budapest, május 10. (Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház folyosóján ma délután az a hír terjedt el, hogy Kray Islván báró lemond zalaegerszegi mandátumáról, az ellene beadóit petíció miatt. Budapesti munkatársunknak alkalma voll délulán beszélni Kray István báróval, aki kategorikusan megcáfolla a lemondásáról terjesztett hirckel. Kijelentette, hogy a legnyugodtabban várja be a közigazgatási biróság döntését a petíció ügyében és semmi oka nincs a lemondásra.
FORD
autorizált képviselete.
Mezőgazdasági traktor. Személy- és teherautomobilok. Alkatrészraktár. Mintaterem. - . Motorüzemü szerelőtelep. J Telefon??. SZOMBaw\'lyttm
Kedvező fize és. és szállítási feltételek! Üzembehelyezés és betanítás díjmentesen 1
Képviseleteink : p^^aéi;^,30^j ^^ ő a^has^iacisa, CBefnqerv\'-sa3\'Ae!"1^1^01\' ^ ^
1927 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
napi hírek
mapiheh d
Május II, szerda
Róni*! katolikus: Mamezt pk. Pk>1 estina: Mimertus. Izraelita: Ijar hó 9.
Nap kel reggel 4 óra 30 perek\' í nyugszik délután 19 óra 24 perckor.
A szociális tanfolyam III. előadása a gimn. tornatermében délután 5 órakor.
Városi Színház mozgó előadásai 7 éa 9 órakor: Amiről oz egész város bestéi (Egy ártatlan nócsábász vidám kalandjai-.
- Rendkívüli képviselőtestü let! Ölés. Értesülésünk szerint több fontos tárgy szükségessé fogja (enni a vármegyei (örvényhalóságnak rendkívüli közgyűlésre való Összehívását e hónapban. De köígyülést tart még ebben a hónapban Nagykanizsa város képviselőtestülete íp.
Valódi angol Szövetből
o/l rutia csakis SSrloi Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa. Főút 5. szám.
— Esküvő. Héifón délben tartotta a zalaegerszegi plébánia templomban díszes külsőségek közöli esküvőjét Unger-Ultmann Elek nyug. százados, kanizsai kereskedő, özv. dr. Kiss Istvánné szül. székudvari Hotvdlh Ilonával, Horváth Sándor, a zalaegerszegi kir. törvényszék nyug. elnökének leányával. Tacuk voltak Czukelter-Szecsödy József dr. (Sopron) és Hudy József (Nagykanizsa). A templomi esküvőn megjelent a zela-egerszegi és kanizsai urilársaság több lagja, akik szerenctekivánataikkal halmoztak el a boldog házaspárt, akik a délután folyamán visszautazlak Zalaegerszegről Nagykanizsára, majd innét külföldre folytatták útjukat.
— A keszthelyi karmelita templom alapkövét május 22-én teszik le nagy ünnepség kérelétxn.
— Prohászka temetésének filmjét ma mutalja be a Szociális Misz-sziótársulat az Urániában. Ugyanekkor megy a Teli Vilmos cimü nagy film is. Előadások délulán 5, 7 és 9 órakor. Belépődijak: páholy I pengő, zsöllye 80, körszék 60 és zárlszék 40 fillér.
— A csütörtöki orgonahangverseny, amit a nagykanizsai zeneiskola tanári kara a felsötemplomban, annak orgona-alapja javára rendez, napról-napra szélesebb körű érdeklő-dést vált ki városunk társadalma körében. Érthetővé leszi ezt a szokatlan érdeklődési Dausz Ferenc orgonaművész és Nedelkovlts Anna koloratur hangverscnyénekesnő, a kitűnő nevű fővárosi művészek fellépése. A helyárak olyan alacEonyan vannak megszabva (50 fillér és 1 pengő), hogy mindenkinek módjában lesz ezt a ritka műélvezetet magának megszerezni.
— Halálozás. Török Béla ügyvéd, m. kir. kormányfőtanácsos 79 éves kortbln Szekszárdon elhunyt. Kiterjedi rokonsága körében Njgykani-zsáról is többen gyászolják.
= Fegyvergyári Stevr strapa kerékpárnál a váza belső és külső monal van ellátva. 5 évi jótállási Welner Gépároház, Csengery-nt 2.
— A telefonhálózat kiépítése és a megyeszékház építésének ügye a megyegyüés előtt. A tegnapi megyegyűlésen több:k között két fontos megyei kérdés szerepeli. A telefonhálózat kiépítésének ügye, melyről az előadó azt jelenlétté, hogy az kedvező stádiumba jutott. A közgyűlés ugy határozott e kérdésben, hogy az állandó választmány javaslatát elfogadja és erre a célra font kölcsönből vesz el megfelelő összegei, ami belügyminiszteri hozzájárulás után 166 ezer pengő. A megyeszékház építésének ügyében a közgyűlés ugy döntölt, hogy a bizottság javasltának megfelelően megbízza az alispánt és Csólhy Oézát, hogy tárgyaljanak az építés ügyében Kotsls Iván dr. műegyetemi tanárral, hogy megfelelő tervet készítsen el.
~ Zsák, ponyva és zsinegáru valamint szabó és kárpitos kellékek legolcróbb gyári árban kaphatók Artner és Kelemen cégnél.
készít uri ruliál Sörloi Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut Kwom .itlioa, mill.tt
— Öngyilkos lett, mert elvesztette a pőrét. Sas István béviz-szentandrási polgár, nőtlen embernek nagyabb polgári pere volt a járásbíróságnál Keszthelyen. Sas a mull napokban pervesztes lelt, ami-bői kifolyólag vsgy 30 milliót kellett volna lizclnie. A szerencsétlen ember ezen annyira elkeseredett, hogy lakásán egy zsineggel felkötötte magát. A kir. ügyészség megad\'a.. az engedélyt a holttest eltemetésére.
— Ösztöndíjakat létesített a megye. A megyének a millenáris öszlöndij alapítványa, amelyből a zalaegerszegi, keszthelyi és nagykanizsai gimnázium jóelömencteltt tanulóit jutalmazták, a hábotu alatt elértéktelenedett. A megye most elhatározta, hogy az 1927—28-ik tanévtől kezdve ismét kiadja az ösztöndíjakat a három intézetnek és pedig évente mindegyiknek 400-400 pengőt. Ezenkívül a megye évi 1220 pengős ösztöndijat létesített egy sze-génysorsu és jóelömenetelü ludovikai vagy lőreálískolai, zalai származású hallgatónak.
— Metz festő legszebb szobát festi legolcsóbban.
= Elveszett egy jobbkézre való szürke térti szarvasbőr kezlyü vasárnap a felsölemplomtól a sétatérig, vagy a sétatéren. A becsületes megtaláló szíveskedjék lapunk kiadóhivatalában leadni.
— Himlőoltás. Vasárnap délulán 2 órakor a Rozgonyi-ulcai tornateremben a városi tisztiorvos gyermekek himlőoltását végzi. Nemcsak azokal a gyermekekel kell beoltatni, akik Nagykanizsán születtek, hanem azokat is, akiket ideköltözködés folytán eddig még himlő ellen be nem oltottak. A himlőoltás díjtalan.
— Halálos szekérelgázolás. Sármellék községben Tamás Gábor kocsija halálra gázolla Iván Vilma 5 éves leánykái, aki felügyelet nélkül játszadozol! az utcán. A szekér elé fogott lovak egy autótól megijedtek és eltagadták a kocsit, mely keresztül ment a szerencsétlen gyermeken. A csendőrség megindította a nyomozást.
= 1 Fegyvergyári Stevr kerékpár az ogést világon vezet 1 Welner Gépáraház, Csengery-nt 2.
— Életmentő motorcsónako-sok. Balatonfürednél három kiskorú gyermek egy könnyű csónakon a Balatonra ment. Hirtelen vihar kerekedett, mely a csónakot felborította. Az élelveszedelembe került bárom gyermeket egy épen arra jövő motorcsónakról Gyimithy Sándor és Scherer Pál rnotorkezelök mentették meg a biztos haláltól. A derék életmentőket Balatonfüreden a parton sokan meggratulállák.
— Csendőrség Murakeresztu-ron. A murakereszluron felállítandó külön csendőrőrs ügyében már nagyban folynak az előkészítő munkálatok, ugy, hogy a legrövidebb időn belül Murakeresztur közbiztonságára saját csendörőrse fog vigyázni.
MM) dlfaf szerinti iri raúáí
kizárólag angol szövetből készít 1 SArlei Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Főút 5. szám.
Meghívó. Ipartestületünk húsipari szakosztálya folyó hó 11-én este S órakor a testület hivatalos helyiségében tartja évi rendes közgyűlését, melyre az érdekelt tag urakat ezennel tisztelettel meghivja az elnökség. Tárgysorozat: 1. A mult évi számadás bemutatása és pénztárnoknak a szokásos [elmentvény megadása. 2. Tiszlujilás. 3. Netán! indítványok.
— Egy garázdálkodó cigány banda kézrekerült. A balatonkö-vcsdi és csopaki borospincéket már régebbi idő óla állandóan fosztogatta egy vakmerő cigánybanda, melyet most a csendőrségnek sikerült ártalmatlanná lenni. A hat szekeret megtöltő cigánybandái a csendőrök három régóla körözöt cigánynyal fgyüll előbb Balatonfüredre, majd onnan Veszprémbe, a kir. ügyészség fogházába kisérték.
— Növelik a megyei vámbevételeket. A megyei törvényhalóság a közüli vámok emelése céljából megszüntette az eddigi fennálló vámmentességeket és a vámszedési jogot kiterjesztette a balatoni hajózásnál az áruforgalomra.
Id&Járés
A nagykanizsai nseteorologtai meg-ligyelő jelentése: Kedden a Mm/tsék-Idi Reggel 7 órakor +17-6, délután 2 Irakor ^í-18-5, esle 9 órakor +15 2.
Felhőzet: Reggel kevésbbé tiszta, délben és este teljesen borult égboltozat.
SzéUidny: Reggel Délnyugat, délben Észak, este tjsaaknyugaU szél.
A Meteorológiai Intézet jelentése szerint zivataros esők várhatók, majd változékony idő erős északi szelekkel és hő-stlllyedésscl.
— Elitéltek egy gázoló biciklistát Mini annak idején megírtuk, április 26-én. a Király-utcában a régi posta előtt Ddvldovics János gyári munkás biciklijével elgázolta Gerencsér Máriát, akinek karján egy hathónapos csecsemő volt. Szerencsére Oerencsér Mária ugy esett, hogy a gyermeknek nem tőrtént baja é3 ő is csak jelentékteleicbb sírüléseket szenvedett. A gázoló biciklista szabálytalan hajtás miatt a icndőrség kihágási bírósága elé kerüli, mely most tartolt tárgyalásán 25 pengő pénzbüntetésre ítélte.
— Legújabb külföldi mintáival csak Metz festő fest legszebben.
— Harapós kutyát láncon kell tartani. Horváth Márton Király-utca 28. sz. alatti lakos harapós kutyája megharapta Pollák Miksái, aki lei-jelentést tett a harapós kutya gazdája ellen. Ebben az ügyben a kihágási bíróság mosl tartott tárgyalást és Horváih Márton! tíz pengő pénzbüntetésre Ítélte.
— A gazdász vlvóbajnokságot most tartották meg Keszthelyen. A csapatversenyt és az egyéui tőrversenyt a keszthelyi, az egyéni kard-versenyt a debreczeni gazdászok nyerték.
= Az ujabb Időben csodálatosan fejlődött a mtthimzés technikája varrógépeken. Brandl Sándor és Fia cég állandó himzőtanfolyamán szebbnél szebb hímzések készülnek a világ-hirtl PFAPP varrógépeken.
Mii raMsI Fővárosi manka 1 j
Sárlal Zsigmond 1
szabómesternél Nagykanizsa, Főút K.ro». uiiuu miutt |
= Scbwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Vigyázat 1 Tenniszülók huro-zását szakszerűen elkészítve legolcsóbban vállalom. Tenniszülók már 21 pengőért, cipőkben, labdákban, nagy válaszlék Szabó Antal sport-üzletében.
Alkalmi vétel!
Eladó 6 darab teljesen uj, erős paplrlemezből készült, 45 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas doboz kihúzható fiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdájában.
Prohászka temetése filmen az Urániában
(Helyárak 40 fillértől 1 pengőig)
ma d. u. 5, 7 és 9 órakor
4
ZALAI KÖZLÖNY
1927 május ii.
Zsidó hősök temetője az izraelita sírkertben
A nagykanizsai Izraelita Szent-egylet a Nagykanizsán elhunyt zsidóhősöknek külön temetőt állit A zsldö hősök temetőjét ünnepélyesen avatják fel
Nagykanizsa, május 10
A nagykanizsai izraelita sírkertben számos zsidő höskatona pihen, akik részint a fronton, részint a háborúban szerzett betegség folytán hunytak el. A nagykanizsii Izraelita Szent-egylet már régen foglalkozott azzal a tervvel, hogy a katonahősök emiékél kellő módon megörökítse. Elhatározta, hogy a külön eltemetett zsidókatonabösök mezőnyét bekc-ritteti, a sirokat rendezi és ápoltalja és emlékoszlopot állit fel. Az elhatározási lett követte.
A Szentegylet intézkedése folytán a bősök mezőnyét alacsonyabb, dc igen ízléses kivitelű kerítéssel látják el, minden oldalon csinos cement-oszloppal, a közepén pedig egy csinos emlékoszloppá, amelyen az ott pihenő zsidó katonahősök nevel lesznek megörökilvc.
Az igy a hősök emlékéhez méltóan átalakítod, díszíted és rendszeresen ápolt mezőnyt, mini a zsidóhősök temetőjét ünnepi keretben fogják felavatni a város társadalmának részvételével.
A zsidóhősök (emelőjének alakítása, Illetve rendbehozatala még c hónapban befejeződik, ugy, hogy az ünnepélyes (elhalása is még ebben a hónapban bg megtörténni.
Gróf Somsich László nagy beszéde Genfben Magyarország szomorú gazdasági helyzetéről
Genf, május 10. (Éjszakai rádió-jelentés) Gróf Somsich L4s.-\'i az OMOE elnöke, akit megválasztottak a világgazdasági konferencia mezőgazdasági főbizottsága alelnökéül, ma nagy beszédei mondod Magyarország szomorú gazdasági helyzetéről. Kiemelte, hogy ennek oka a trianoni békeszerződés, mely szétdarabolta ezt az egységes gazdasági egységei. A magyar agrár tábor örömmel üdvözli a világgazdasági konferenciát, b< az a súlyos helyzet javítását keresztül tudja vinni.
Agyonlőtték a „mocsarak királyát"
Bukarest, május 10. (Éjszakai rá-diójelentés) Brallai jelentés szerint Terentét. a mocsarak királyát, a hírhedt haramia vezért agyonlőtték. Hivatalos értesítés erről még ezideig nem érkezrlt.
Küszöbön a szkupstlna feloszlatása
Belgrád, május 10. (É/szakai rá-dlójctentés) Parlamenti körökben erősen tarija a beavatottaktól származó hír, hogy a szkupitina fe\'oszlalása küszöbön áll. Hne jár, hogy a választásokat ezekután auousztusban írják kí.
Földrengés Békésmegyében
Békéscsaba, május 10. A Békéscsabához tartozó Erzsébethelyen ma délelőtt 10 óra tájban erős földrengés volt észlelhető. A Utórengés délről észikra irányull és erős föld-ala\'ii morajlás követie. A földlökést kis\'bb mértékben Békéscsabán is észlelték.
A szociális tanfolyam második napja
A háztartásról, a meleg, boldog otthonrél — A cselédkérdés — A test bygíénlája — Ifjúsági mozgalmak Nagykanizsa, május 10
A kedvezőtlen idő ellenére a szociális tanfolyam másedik napján is nagyon szép számú hallgatóság gytlli egybe a piarista gimnázium torna-lermébco. Elek Amália nővér bive-zetése után dr. Baróthyné StegmQI-ler Mária (Budapesi) lartolla meg Igen értékes előadását a háztartásról, otthonról és a cselédkérdésióL
— A háztartás munkája is ma már tudományos ulra terelődöd — mondotta. — A mai nőlársadalmat hassa át az a ludat, bogy a családdal és háztartással járó munka nem robot. A háztartási munka nemcsak lesli, hanem szellemi munka ií. Szervezetten, szabályozottan kell dolgozni. Majd a ruházkodásról beszél. Pejle-geti az otthon fogalmát. Az oltfaon nemcsak a teret, a lakást jelenti, hanem meleg, puha fészket, amelynek a nő a lelke és amely nemcsak az idők viszontagságai, hauem a kísértések ellen is véd.
— Beszél a féktelen fényűzésről. A cselédkérdésről. .Cselédmunka" nincsen. — mondja — A cselédért való munka: nem cselédmunka. Asz-szonyaink is dolgozzanak ugy, mint az amerikai asszonyok. A cselédkérdést ugy kell felfogni, hogy minden becsületes kenyérkereseti munka — becsületes foglalkozás. Mint minden kenyérkereseti ágat és üzlet, a háztartási munka is bizonyos tanonc-időhöz kell, hogy kötve legyen. Kölnben a háztartási alkalmazottak előbb három évig háztartási tanonciskolába járnak.
Dr. Fodor Aladár városi tiszli orvos előadásában rámutat arra, hogy Magyarország halálozási statisztikája Oroszország és Románia után következik. Beszél az egészséges lakásról, szellőztetésről, fűtésről, a szellemi és lesli munkáról, a lest helyes fejlődéséről, hogy az minél jobban munkabíró legyen.
Bero Cecília missziós nővér a leány ifjúsági mozgalmak szükségességét fejtegette előadásában. Beszél a Szociális Missziótársulat nagyszerűen kiépített leányegycsoleleiröf. Szóvá leszi, milyen fontos ,a mai leánynak egy ilyen mozgalomba, illetve egyesületbe való bekapcsolódása. •
Ma délután pont 5 órakor a tanfolyam 3-ik előadása kezd\'dik. Krlzsala Ferenc piarista tanár kizárólag asszonyoknak szóló női irorálpcda-gógia előadást larl: .Mely psziholó-giai és erkölcsi okokból erednek a válások és szerencséilen házasságok" címen. Ulána Erii Cbrisla nő\\ér a
szegényügyről beszél.

Ma délután 5, 7 és 9 órakor a Szociális Missziótársulat rendezésében adják elő az Urániában a Prohászka temetéséről készült filmet a Teli Vilmos cimtl nagyszerű filmmel együll. Belépődíj 50 fillértől 1 P,.|g.
SPORTELET
Gyönyörű eredményeket mutattak a piarista diákok a vasárnapi ifjúsági atlétikai versenyen
A három vendégcsapatot meleg fogadtatásban részesítették és vendégül látták - Hét első dijat nyertek a nagykanizsai diákok
Nagykanizsa, május 10
Sz\'p májusi vasárnap ünnepi hangulatban zljlo\'.t le a nagykanizsai piarista gimnázium rendezésében az intézetek közöli atlétikai verseny a Zrinyi sportpályán, ihol bizony a lelkes és szép eredményekkel .dolgozó" diákailéiák több érdeklődési is megérdemeltek volna.
A versenyen induló sümegi főreáliskola 17 növendéke Szűcs Miklós leslnevelési és még kél tanár kíséretében szombaton este érkeze\'t meg. Az állomáson fogadásukra megjeleni Eberhardl Béla lanker. főigazgató az inlézet. Boksa Oéza Vili. o. I. pedig a verseny! rendező Hunyadi Sportkör képviseletében. Kölcsönös üdvözlés után a vidám hin-gulalban érkezett sümegi diákok nagy érdeklődéssel vonultak be a városba, ahol a gimnázium gondolkodott elhelyezUHkiöl. Vasárnsp reggel meg|ött a zjlacgrrszegi állami reálgimnázium 25 növendéke vitéz Blcskey Szilveszter testnevelési és még kél tanár kíséretében és a keszthelyi gimnázium 22 növendéke Czlg-lln Károly testnevelési és még három tanár kiséreiében. A két középiskola atlétáinak érkezésénél megjeleni a piarista gimnázium több növendéke Deák János lestnevelési tanár vezetésével. II! ez alkalommal Saxtnik Józsua VIII. o. I. sportköri itj. alelnök köszöntötte beszéddel a vendégeket.
Nagy közös reggelire vasárnap ugyancsak a helybeli gimnfzium láda vendégül a három iskola ideérkezett diákjait a Polgári Egyletben, majd utána valamennyien misét hallgatlak a gimnázium házikápjlnájá-ban, melyet Eberhaidt főigazgató mulatod be.
Ezután az egész diáksereg tanánáraik vezetésével kivonult a Zrínyi sportpályájára, hol kezdetét vette a verseny. Fél 10 órától 12 ig ötös csapatversenyeket bonyolítottak le magasugrásból, sulydobdsból, távol-ugrásbói-és diszkoszvctésből.
A résztvevő diákok nagy buzgalommal indullak az egyes számokban.
A magasugrás vándordíját
Keszthely nyerte 143 cm átlaggal,
súlylökést Sümeg 939 cm. átlaggal,
a távolugrást Keszthely 512 cm. átlaggal,
a dlszkoszvetést Nagykanizsa 2805 cm. átlaggal.
A mi gimnáziumunk ilyenformán vándordíj gyanánt Nagykanizsa város ajándékát, a bronzszobrot nyerte, melyet a kimutatott eicdménnyel megőrzött ilt bc\'yben.
Ezr n versenyszámok ulán a diákokai ismét a piarista gimnázium láda vendégül ebédre a Polgári Egyletben, majd virágos hangulatban az ifjúság a délután folyamán ismét kivonul a Zrinyi sportpályára, hogy folytassák az egyéni versenyekéi, melyeknek kezdete délután fél négv órakor vol.
Ez alkalommal már szépszámú közönség gyütt egybe a sportpályára. Többek közölt olt láltuk az intézetek vendégként itt levő tanárain kívül dr. Sabján Oyula polgármesteri, vitéz Horváth Oyula ezredesi, állo-
másparancsnokoi, Inkey József, Inkey PJ1 bárókat, dr. Krátky István főjegyző\', Gabsovils Kornél és Csorba Isiván tesinevelési tanácsosokat, dr. Kálnuy Oyula rendóitőtanácsost sz államrendőrség vezetőjét, dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnököt és ínég másokat a sport lelkes barátai közül.
A tartalmas atlétikai programm előli a négy Iskola atlétái leslnevelési tanáraik vezetése mellel! disz-lelvonulásl rendeztek a katonazenekar által pattogó ritmusban játszolt Hunyzdy-indulóra, mely szemet-lel-ket gyönyörködtető látvány vélt. -Ezután pedig a tribün előtt oszlopokba álllak és katonazenekar a Himnuszt játszotta.
Ezzel kezdetét vette a sportverseny számok lebonyolítása. Elsőnek a 100 m. síkfutást tartották meg, melyben
1. Molvarccz Jenő (Nagykanizsa) 15 mp. 2. Barla Zolián (Sümeg) 12-1 mp. 3. Vörös Dezső (Zalaegerszeg) 12 2 rop.
Sulydobás: I. Erdős István (Keszthely) 10-89 m. 2. Molvarccz Jenó (Nagykanizsa) 10 00 m. 3. Kaszab Mihály (Nagykanizsa) 9 83 m.
Magasugrás: 1. Molvarccz jenó (Nagykanizsa) 17! cm. 2. Fehér József (Keszthely) 17! cm. (holtverseny.) 3 Horváth László (Zala-egerszeg) 161 cm.
400 m. síkfutás: 1. Koch Béla (Nagykanizsa) 57 mp. 2. Msresch Tibor (Nagykanizsa) 57-2 mp. 3. Jándli József (Keszthely) 58 8 mp.
Diszkoszvetés: 1 Kunstits Józsel (Keszthely) 30 25 m. 2. Marcsch Tibor (Nagykanizsa) 28 64 m. 3. KaazabMihály(Nagykanizsa) 28 44 in Távolugrás: 1. Molvarccz Jenő (Nagykanizsa) 6l5cm. 2. Fehér József (Keszthely) 579 cm. 3. Reiscbl Razoel (Keszthely) 551 cm.
800 m. síkfutás: I. Nolhnagel József (Nagykanizsa) 2\'2! mp. 2 Karancs! László (Zalaegerszeg) 2 23 mp. 3. Somogyi József (Sümeg) 2 25 mp.
Rudugrás: I. Molvarecz Jenő (Nagykanizsa) 280 mp. 2. Sztanko-vits Aladár (Keszthely) 250 cm. 3. Veress Oibor (Nagykanizsa) 240 cm.
Gerelyvetés: 1. Btznica Pál (Keszthely) 37-30 m. 2. Molvarecz Jenő (Nagykanizsa) 3371 m. 3. Taiabér Zoltán (Sümeg) 3117 m.
4x100 m. staféta: 1. Nagykanizsa 49 mp. (Molvarecz Jenő, Táncos Dezső. Barlos Oyula és Baksa Oéza.)
2. Keszthely. (Sztankovics Aladár, Treffler László, Biagusz Elek és Szekeres János.)
A fentiek alapján a piarista gimnázium 13 versenyzővel 7 első, 4 második és 3 harmadik dijat nyert. Zalaegerszeg csapata, mivel vonaljuk korán indult csak 100 m. és 800 m. sikfulában veit részt. A verseny befejezése ulán Eberhardl Büa főigazgató lelkes beszédet intézed az ifjúsághoz, kiemelve a négy intézel derék if|usági gárdájának spor! találkozásának jelentőségét, a lesli nevelés fontossigál, végül felkérte dr. Sabján Oyula polgármestert a dijak és érmék kiosztására. A polgármester a közönség tüntelő lette-sedése közben osztotta ki a dijakat a boldogságtól sugárzó diákoknak,
1927 május 10.
ZALAI KÖZLÖNY
tkik büszkén hord\'ák derék teljesítményük dekorációját.
A minden tekintetben kitűnően »i-kciült sportverseny! a Hiszekegy elénél lése lejezle bf, mely u\'án az esle bét óra ulán a diákok elvonulásával végei ért.
A sümegi és keszibclyi diákok még este a Polgári Fgyletben lör-lénl kózós vacsora ulán liszsulazlak tanáraikkal, elvive magukkal egy kedves, szép ünnepély maradandó emlékéi és a kanizsai diákok vendégszerető kedvességél.
A versenyen, az eredmények után ítélve, a kanizsalak produkálták a legszebb eredményeket, ami a rendezés fáradságos munká|ával egyetemben Dták János testnevelési tanár érdeme, aki már hónapok óla nagy buzgalommal és az ügyhöz méltó kitartással tanitolta, trenirozta diákjait, hogy ezeket a komo\'y sí-sereket el ludják érni. A piarista gimnázium nyeres\'ge Deák János, aki a szokott vidéki nivón mtsize (elül látja el a nagyfontosságú testnevelés feladatát általános megelégedésre és elismerésre.
RÁDIÓ MŰSOR
Május 11 (szerda)
Budapest 930, 12 és 3 Hirek. közgazdaság.Mesedélután. 5 Időjárás jelentés. Utána Szimfonikus hangverseny. 025 Előadás a bélyeggyiijtésről. 650 Rádióhírek. 7.30 Magyar nou-esl 9.20 Híres művészek lemezei és tánczene.
Bécs, Orác II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 5 Gramafonzene. 6 Mezőgazdaság. 630 Ujabb felfogások az atom-életben. 7 Francia. 7.30 Angol lecke. 8 05 Kamarazene. Beethoven est. 9 05 Schumann Ballada-est Utána Népszerű zene.
Barlln, Stettin 1.30 Harangjáték. 3.30 Asszoovoknak. 4 A madarak szerelmi élete. 4.30 Gyermekeknek. 5 Hangverseny. 8 Sokrates, a gondolkodj előadás. 9 Zenekari hangverseny. 10.30 Vidám zene.
Barcelona 6.25 és 9.30 Tánczene. 10 Az oroaz balett vendégjátékának közvetítése, zene.
Brflnn 12.15 Gramafonzene. 7 Hangverseny. 8 Rádiójáték, előadják a brünni nemzett szfnház művészei. 8 30 Operaáriák. 9 Fúvószenekari hangverseny.
Frankfurt, Casscl 3.30 Gyermekeknek. 4.30 Szlmfónlkus zene. Szláv hangverseny. 6.15 Vallás éa tudomány, elóadás 826 Agnaraine és Setysette, .Maeterlinck »zo-morojátéka.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 2.05 Hangverseny. 4.15 Hegedű zene. 4.30 Tánczene. 8 Filharmonikus lungverseny. Weingaitaer-est. Utána népszerű és tánczene.
Könlgsberg, Daniig 11.30 és 4.30 Hangverseny, b.30 Szabad-e a gyermekeknek újságot olvasni? elóadás 8.10 Shakespeare : !L Richárd, Romeo és lulla, A makrancos hölgy: három szerelmi jelenet. 9.30 Vidám eit, ének- és varietésximok.
Langenberg, Dortmund, Müniter 1.05 Kamarazene. 2.05 Asszonyoknak. 4.30 Gyermekeknek. 5 Népszerű zene. & 15 Kabaré. 9 A tavasz, ének- és zenekari zene.
Lipcse, Drezda 1.30 Rejtvények és iljusigt hangverseny. 8 15 Svendsen-eat, a zeneszerző fiának közreműködésével. 10.15 Kabaré.
gondon. Daventry I Népszerű zene. 4 Énekkari hangverseny. 4.30 Kamarazene ts dalok. 6 Orgona zene. 7.15 Beethoven-znngoratuconáták. 7.4S Háboruelötli emlékek. Tánczene, dalok és operettrészletck. 935 Tengeri képek, ének- és zenekari zene.
Milánó 4.15 Kabaré. 5.20 Gyermekdalok. a46 Részletek Thomns .Mignon* c. operájából 1030 Jm-baml.
München, Nürnberg 12 30 Gramafon-*«ne 4 Kamarazene. 5 Ifjúsági eőadás, dalok éa költemények. 8 Szimfonikus iiangvertcny. Osztrák-est. 9 20 Egyfelvonásosok. 10.10 Néps/ertl és ünczene.
Prága 12.15 Népszerű zene. 5 Viola d amour hangverseny. 8 45 Tarka-est.
Róma 1.30 Népszerű zene. 4.30 Gyermekeknek. 5.15 Jazz-band. 8.45 Ének- és zenekari zene.
Stuttgurt, Frclburg 1.10 Gramafon-"ne. 230 Die KarUnchUler, II. Laube színműve. 4 15 Népszerű zene. 8 Altemann-c»t. énekkari zene és költemények, utána lieibargi zeneszerzők estje. 10 Kabaré.
városi jzinház
Holnap estei megnyitó előadás
A ho\'nipi megnyitó előadáson a Vígszínház idei legnagyobb sikertl Szenes Béla vígjáték újdonsága, a .Nem nősülök" kerül bemutatóra, ami a prózai együttes legszebb művészi teljesítménye. A vidéki kereteket messze felülmuló előadás a leggondostbb rendezésben. A főváros összes újdonságait már tavaszi műsorába iktatta Fodor igazgató. Egy-két klasszikus rcprizzel bővilve ugy, hogy a közönségnek egy változatos és gazdag művészi programban lesz része. A bérlök a helyárak-lial 20 százalék kedvezményi kapnak. A bemulató és többi előadás jegyeit a színházi pénztár szerdától árusítja délelölt 9-1, délutáv 3-5 ig. E\'ő-adás napján esti pénztár nyitás 7 órakor.
Heti műsor
Cslilőrtök: A\'cm mitfílflk. ItemutalA
Péntek: AV-n nfoülök, másodszor.
Szombat: Szókimondó asszonyság.
Vasárnap dítulán \',í4: Terike. Mirsékelt helyirak.
Vasárnap este: Nem nOtűlok. Béilel-azClnet.
Dílulánl előadások kezdete Vz4 diakor. Eall előadások kezdete 8 órakor.
könyvismertetés
Egy régi magyar tudós tragédiája
Még laikus körökben is Jól ismerik a ludós Jeszenszky János orvos éa kirurgus históriáját, akit a maga idejében, az 1600-as években, a legkitűnőbb tudósnak ismertek
és királyi udvarok versengtek érte. Régi orvosi könyvek és történeti leirások elsárgult follánsai között igen gyakran találkozunk a nevével és martirlumos tragédiájával, amelyről csak annyit tudtak eddig is, hogy lázítás vádjával illették. A vád hamis volt, ez nem kétséges, ezt tudta az akkori közvélemény a szigorú Ítélet valódi okát azonban senki. A .Litcratura* nto.»l megjelent számában a Jeszenszky-tragédia ig»zi okainak leleplezésével kapcsolatban lényt dérit az 1600-as évek császáii udvarának politikai machinációira. EzenkivUl rengeteg Irodalmi riport, ismertetés, Krúdy Oyula, Szabó Tivadar. Benedek Marcell cikke, Pernesz! S. Kálmán spór (történeti ismertetése, Lajta Andor lilmlileraturája, Téiey Sándor Muzsika melléklete, a magyar. Irancia, angol és német szépirodalmi és tudományos könyvek áprilisi kiadásainak árral vató pontos fölsorolása teszi nélkülözhetetlenné, színessé és páratlanul érdekessé a Literaturát. Minden könyvkereskedésben és utcai árusítónál kapható egyes szám ára 48 fillér.
)( A Divat Szalon májusi száma valóságos szenzáció. Elókeló, remek kiállítása, a száznál több ízléses divatlap, mely nem divathóbortra, hanem szép öltözködésre Unitja híveit, a magyar úriasszonyok leghivatottabb tanácsadója minden toilette-kérdésben. Háztartási részében sok értékes piaktikus közlemény nélkülözhetetlen tanácsokkal szolgál, ugy a divaihölgynek. mint a háztaitásit szeretó nőknek. Irodalmi része bő, gondosan megválasztott. A régi,
tihirű lap hasábjai a közel jövőben érté-
es kézimunka melléklettel fognak bővülni. Szabásive minden kezdő szabónőnek és amatőrnek is biztos utmuiatással szotgál. Mutatványszámot ingyen küld. Előfizetési ára negyedévre 3 P 20 I. Megrendelhető és kaphatö minden könyvkereskedésben vagy a Divat Szalon kiadóhivatalában Budapest. IV. Eskü-ut 5.
)( Uj Idők. Herczeg Fcjenc kép?* irodalmi hetilapjának 19. száma Csathó Kál mán, Kosztolányi l)<zsö. Erdős René, Juhász Gyula, Miuric Lcbtanc. Beatrice
Giimsaw és mások írásain kivül közli a lap népszeiti rovatait a r.zcikesztői, kertészeti, gasztronómiai és szépségápolási üzeneteket. Elöllzetési ára negyedévre 6.40 pengő. Mutatványszámot kívánatra díjmentesen küld a kiadóhivatal Budapest, VI, Andrássyut 16.
iözgamsie
Tanulmányi kirándulás a prágai mezőgazdasági kiállításra
A Csehszlovák Mezőgazdasági Egyesület Prágában, mtjus 14-22. között mezőgazdasági kiállítást rendez. Erre a Felsödunántull Mezőgazdasági Kamaránik 40 darab utazási igazolványt küldött, amelyek 33 százalékos vasuli díjkedvezményre és a kiállításon díjtalan belépésre, továbbá a helyi vasutak használatára jogosítanak. Elszállásolásról mérsékelt árakon gondoskodnak. A vasuli útiköltség igy Prágába és vissza II. osztályon gyorsvonattal, mintegy 50 pengő, III osztályon gyorsvonattal, mintegy 30 pengő.
Amennyiben május hó 14-én estig legalább is 20 jelentkező akad, ugy a találkozás május hó Ili án délután 6 órakor Komáromban a vasútállomásnál lesz, honnan külön kccsl áll rendelkezésre a 22 óra 50 perckor induló közvetlen gyorsvonalhoz. Különben a kedvezményes utazási igazolványokkal egyesek is utazhatnak bármely vonalon, de ha legalább 20 jelentkező akad, akkor ezek csoportos utazását a kamara útlevél nélkül és vízum nélkül tudja lebonyolítani, ezenkívül a társaság külön kocsiban utazbatik.
Akik külön kívánnak Prágába ulazni, azo\'tnak igazolványuk kívánságukra 2 pengő bélyegérték előze-b:k0ldése ellenében postán küldetik meg,
A prágai gazdasági tanulmányi kiránduláson résztvenni szándékozók fclkéretnek, hogy ebbe\'l szándékukat má|us 14 én estig jelentsék be a Fclsődunántull Mezőgazdisági Kamaránál (Oyőr, Bisinger-sélány 32.) Csoportban való utazás esetén az az igazolványokat Komárombin a kamara kiküldöttjénél veszik ál 16 án délután. Amennyiben kellő számú jelentkező nem volna, az utazási Igazolványokat a jc\'cntkeziknek a kamara május 15 én reggel lógja megküldeni elmükre, hogy kiki maga utazhassák azzal.
A kiállítás és a város megtekin-tíse után tervbe van véve egyes minisgazdaságok tanulmánzozása la.
A kirándulás 2—3 napol vesz igénybe. Az ollani megélhelés köz-istneiten olcsóbb és utazással együtt az Igényeknek megfelclöleg 100 — 150 pengő is elegendő lehet.
Amennyiben a kamara 40 igazolványa a csoportos utazások által nem lesz igénybe véve, ugy má|us 10 lg is fordulhalnak egyesek Igazolványért a kamarához, ameddig azok el nem fogynak.
(-) Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara értékesítési ankétja. Kaposvárolt május 8 án az Alsédunánlull Mezőgazdasági Kamaia nagyszabású értékesítési ankétot reu-dezell, Hoyos Miksa gróf elnöklete alatt, melyen a Kamara hatáskörébe tartozó megyékből számos kiküldött vett részi. Az ankéten a gabona, vc\'ómag, hüvelyesek, állatok és állati termékek érléaesitéslnek módozatait tárgyalták meg. Felszólallak többek között Rojki István és Biankenberg Imre a Sopioni Keresk d;lmi és Iparkamara képviseletében.
(—) A magyar bab elsórendll világmárka lett. A magyar bab export lehctős\'geiról, ugrásszerű kar-licrjéról a világ-piacokon közöl a zalai gazdákat is közelről érdeklő cikket a .Oeoigikon" mezőgazdasígi és agrárkereskedelmi hell szaklap.
Cikkel közül kiemeljük még a következőket: Oibonaértéke8ltésl kérdések Kansas-CItylől Oyőrig, Siláta-ktach Nagykörösön, az Országos Gazdikamara a lej-monopolium ellen Nagy ár-katasztrófa a mák-piacon, A nemzetközi borhwalal, Ujabb vám-és tarifa-emelést akar a műtrágya-kartell. Rendezni kell az agrár-munkások kivándorlásit, Orosc termény-eladási központ Velencében slb. — Elteli számában kezdte meg a Oeor-
fikon az .agrár-tanácsadó- rovatol.
lólizelésl ár félévre 13 p:ngő. Kiadóhivatal Budapest, V. Mérleg-utca 12.
Táaiai
Az irányzat mindvégig lanyha voll a mai érléklőzsdén. A teljesen elgyengüli vélelkedvel a külföldi tőzs-d!k lanybasága, s a kontremin működése idézték eló a nsgyloku lany-haságot, mely egyes értékekben 10 %-ot is meghalad|a. Főleg a bánya és vaspiac vezető paplr|alban fordultak elő lelemes veszteségek. Jobban tendállak a bankpiac néhány piplijai, valamint kisebb spekulatív papírok is néhányan. A forgalom az (gisz tőzsdeidő alatl szűk keretek közöli mozgott.
Párta JO-37\'* London 15-26. Nearrort 519\'Via, BrOsaal 72*27 Kl. Milano 28 20, Ainileidaro 208-10, BeiUn 123 20, Wien 73171.1. Solla 8 75 Prága 15-M, Vazaó 58l/s. Budapest 90-53\' i, Belgrád 9-13VS Bakaiest 3 30.
A UáájuM Ttatáa torkin \'raifnán
VALUTÁK go) I. 27 82-27-98 6a tr. 7955-79-85 Sk. 1&03-I7-0I Dánk. 15275-153 40 Dinár 1003*1009 Dollár 570.10-572 50 francia It 22-60-2280 Hűlt. 22900-230*01 Lengyel 63*35-64*85 U1 3-50-3 85
Léva —•--—
Líra 30 60-31-00 Mitka 135-62-136*12 SeiiUl. 80*50-30*85 Norvég 147-90-14855 Sváletl.llO-lO-llOSO Svéd k. 153 10-153-75
DEVIZáK AmsL 229 15-229 85 Belgrád 1005-1009 Bérűn 135*72-136*12
Bakaiul —•--•—
Brüsszel 7957-7982 Kopenh.152-85-153-30 Oaalo 148 00-148*45 London 27*82-27-90 Milano 30-72-31-02 N»yo<k 572 65-t 35 Pária 2H2-22Í2 Prága 16-96-1701 SaoTta 4 12-416 Stockb. 153*22-153*67 Varsó 6350-64-7U Wien 8060-80-85 Zürich 11015-11047
Terménytőzsde
Biua Uazav. 75 kg-os 34 30 -34-60,
76 kg-oa 34 80-35 05 77 kg-os 35 05-35-30, 78 kg-os 35 35-35-55. egvíb 75 kg-os 33 6-J—33*90. 76 ki-os 33 W-
31-35; 77 kg-oa 34-35 - 34 65, 78 kg-oa 34-75 -35-05. roza 3040-30j0Jukamány-ároa 24*70—25*00, síeárpa 2Í50-26-50, zab 24*80-25-00. tengert 21-30 -21-60, buzakorpa 20-20-20-40, kolea -•-
Felbaltáa 1200, melyből eladatlanul vlaaia-maradl 452 darab. Elsőrendű 1*76—1*88, szedeti 1*70—f7*l, szedeti kőzíp 1*50-t-frt, könnyű 1-40-1-48, elsdcenda íreg
1-60-1-61. másodrend! 1-48—1 52. sngol soldő 1-08—1-84, szalonna nagyban I W-IM, aalr 200-2-04, lehúzott has 1-84—
2-24, szalonnás lílaertés 1*92 -2-0S Az Irányzat vontatott.
KMEaósziiiim
Városi Színház mozi előadásai szerdán 7 és 9 órakor: Amiről az egász város beszél (Egy áitatlan nő-csibász vidám katandlil) 8 felvonásban. Főszereplők: E. Everett Hoston, Olis Harlan és Virginia Lee Corbin.
idtai Xrlnl IrteblHi M n*f kanakaut Et, lagktuilu^
ZALAI KÖZLÖNY
1927 május II.
APBÓffH&fifÉftt
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó s minden vastagabb betüból illó szó két szónak számíttatik. Minden további szó dija S fIII. Vasir- és ünnepnap 50*\'o felár, szexdán-pénteken 25% lelár. Állást keresóknek 5Wo engedmény. A hirdetési díj «l6r« íix«lendő.
Központi fülesek és vízvezetékek elsórendll szerelését vállalja Woiser J. C. Nagykanizsa._1798
Jó házikosxt kapható Magyar-utca 24. szánt alatt.
Intslliaens magyar-német kisasszony a délutáni órákra gyermek mellé ajánlkozik. Cím a kiadóban. 1882
Vízvezeték szerelést
Isgjobban és legolcsóbban készítek. Hibásan szsrslt vezetékeket átalakítok. VARGA ISTVÁN bádogos és szereifi Deák-tér 4. szám.
Kiadó bútorozott szobák a színtársulat taajai részére bejeltnihe-tók: A .\'\'alti Közlöny* kiadóhivatalában. Vágó drogéria iFóut), Szabó fodrászüzlet (Deák-tér). 1863
Pénzkfiloefinl bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyor-Babban lolyósittat Aozél lanáo pénz-kölcsönközvetítő Irodája Nagykanizsán. Főnt 3. sz. alatt. Kényszerkfil vényeket veszek.
losfin kfit-
117
Mielőtt vízvezetékét lakásába bevezettetné. kérjen ajánlatot Friesz Jenő vízvezeték felszerelési, iUrdő- és egészség-Qgyl berendezési vállalatától Erzsébet, tér 2. 1723
Egy keveset használt kitűnő karban levő Fordeon traktor Olivér ekével olcsón eladó. Cím a kiadóban. 1831
Jégszekrény nagyobbfajta eladó. Fürdőkádak, fotelkádak, lilókádak, legjobb minőségben, olcsón. Készen kaj>-ható Baksa bádogosnál. Ktnlzsy-utca 21.
Butellás üvegeket három ezer K-éít minden mennyiségben megvesz Zerkowltz Albert Kazlncy ut 35. Nagyobb mennyiség nél érlc küldünk. 1826
Sikátor-utca 18. számú ház saját kézből eladó. 1832
Eladó egy darab faj larkaskutya, idomított. Cim Kiss Istvánné Órtlloi. 1819
Istálló, pajta; azonnal kiadó Honvéd-utca 40. -1873
Munkásleányok és egy munkás liu (elvétetik Magyar utca 20. -1877
Eladó olcsóért korcsmai asztalok, padok Ktskanizsán, Varazsdl-ut 3/c. -1878
Tanono felvétetik, esetleg kosztra Is, Tímár cipésznél, Király utca 8. -1883
Olcsó kalapvásár!
Férfi és női kalapok, sapkák
minden elfogadható árban klóruslttatnak. IW8 Nöikalapíormálnk Bécsből Bqirkizttk. Javításokat elfogadunk Gyenes és Vida.
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönségnek tudomására adni, hogy megérkezel hozzám a leg finomabb külföldi svédgranlt márvány síremlékek és sírkeresztek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelbea
Továbbá temetői összes munkálatokat elvállalom ugy tietűbevésést és aranyozást szolid és pontos kiszolgálás melleit.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szives pártfogását, maradok
teljes tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrinyl Miklós-utca 4.
(Dr. Hoch ügyvéd-ház, Petrtcs korcsmával szemben)
Black Bottom,
Charleston, Tangó és Fox-Trott
hangjegyujdonságok, a Royal Orfeum legújabb slágerei kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Elsőrangú internátnsok és nevelőintézetek fink és leányok részére
FRANCIAORSZÁG; SAINT-RAPAfcL,atfancla Rhitiáoai Cíwk taván OltiigJnak tnruwíp
. cliiranju IntÍJtUk, "liu- leíny-oithonok.
MlnJcmlk InUjct letveit egyetemi. VOxfp-no:*. ltko!«l. Iparmilvfuttl. jeneltkoUI, lílov-kotlciíiuinl, teinylyceuml, tovibt>k<pjó. varrni-Unulo Mb. bennlakókat. Oiuei sportok, tanul-mlnjri klrJodulitok. IKnnUkó otvotcifik. Sil«iru htDio\'dct. Napi .VailWI kllünö <tk«J<>. Saját iportWIepek. Ellátást dl] (benntOKtallailk a tandíj ti) VO\'.Mldön 1201\\ Budapesten 100P havonta. Mit k0li.it dij nlnci. Küllőidre m«\\í-k«:t tanul6l»(y<k. A Utoeatö iiOl.\'.k tiuiit ujtyaoa diiak mellett az latmtek d<pendan«al-Mn kitűnő pfiuiúk Költi ialvl««W,kit<V ntPÍny-x>nuaknak, egyetemi hallgatóknak kedve/iit/nyek-A liiilnltmáliuok dija 10 uáiaKkktl olctóbb.
Nyaraltatási csoportok
LAUSANNF.BAN (SVAjC\'. BALATONSZE-MtSEN í» HOVOSVÖLÜVBEN. Havidíj 1 í*.
FcIvilJgoiIUt, pcotpektut (válasibíivcg): Pci-talotxl Internátus iroda, Budapest. VII., ,Ui<f.-utca U. V. (Utl.) ISJH
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlsz Jenöné, Nagykanizsa Bazár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszerű ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
w Legszebb alkalmi ajándéktárgyak

Valódi vízhatlan elszigelcló
BIBER
rgyedárusitása
Hatschek ETERNIT pala

lerakala és képviselete
Eppinger I. és Fia
deszka, épülctfa, stukaíur és minden
Árverési hirdetmény.
A nemesdédi kozblrlokosság lulaj-donát kíp^ö nagy vendég lő
a folyó évi jullus hó 3-án délután 3 órakor három évre haszonbérbe árverés utján ki fog adatni.
Bpvebbat ifj. Nagy Sándor közbirtokossági elnöknél lehet meg-ludni. ,,,,
Nagyon fontos,
hogy ruhánk szövetéből szép sapkánk vagy kalapunk legyen. — Ezt ugy érbetjük el, ha egy darab szövetet elviszűnk
IHUIIer Károly
sapkakGlönlegességek készítőjéhez Főút 19., ahol autó és egyéb célszerű sapkák is készülnek.
Tengeri, zik. m
Kiscsibék etetésére: köles-kása, lengeridara, egész klsszemu tengeri Madárcleség: Kevert madárélel, himozotl-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magkereskedés ében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
értesítés!
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási-, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete
TEXTIL-OSZTÁLYA
f. hó 12,13,14-én (csütörtök, péntek, szombaton)
6 havi részletfizetési kedvezménnyel
Rendelések felvétele fenti napokon Erzsébet-téri tiőkárndánkban történnek.
Tisztelettel a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete
"" 69. sz. fiókja NAGYKANIZSA.
a viifginru „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli rak\'ára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb varrógépraktár, a felsólemplomnál. 20 havi részletfizetési
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos eladísi helye ■
WEINER GÉPÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
Póüilcf: Csengcry-ut 2. szám. FióklIzM: Király-utca 34. sz. A legkedvezőbb részletfizetésre is kapható.
»«" 5 évi jótállás! -M
Nyomatott . Zrinyl Nyomdaipar és Könyvkereskedés R-T.nál, NagykauizsáMR^^u); Otenbeck Károly.)\'
$SE58iStítiSI$rM54LS: Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos ffiw 5E
Ara 14 fillér
S7. évfelyam, 107. szám ■\' . i. i .......
Nagykanizsa, 1927 május 12, csütörtök
POLITIKAI NAPILAP
„A kormány, igenis, keresztény nemzeti alapon és a konstruktív politika alapján áll"
A miniszterelnök pohárköszöntője a Keresztény Gazdasági Pártnak Vass miniszter 50 éves születésnapjára rendezett vacsoráján
Budapest, május 11 | gzédct, melyben meleg szavakkal
(Éjszakai rádiőjcientés) A Keresztény Gazdasági Párl ma esle ünnepi vacsorál rendezcll Voss József miniszter tiszteletére 50 éves tzflle\'ési évfordulója alkalmából. A vacsorán a keresztény gazdasági és az egységespárt vezető politikusai nagyszámban jelenlek meg. Olt volt Almássy László, Zsilvay Tibor, Huszár Károly stb.
Elsőnek Huszár Károly mondott üdvözlő beszédei, majd gról Bethlen István miniszterelnök mondoll be-
méllalta Vass József miniszter hat éves miniszteri munkásságát. Leszögezte Bethlen Islván gróf kormány-elnök, hogy a kormány Igenis keresztény nemzeti alapon ós a konstruktív politika alapján áll. Ez a politika pedig abból áll, hogy a kérészién,, felekezetek harmonikus együttműködésben élnek. Ezt a harmonikus cgyütlmüködísl eddig is megóvtuk és ezulán is megőrizzük.
El kell mindent távolítani a keresztény politika érvényesülésének útjából. Ez Jílenli a poziliv keresztény puliiiki\'. Örömmel látja, hogy a keresztény gazdasági párt meg tudta magát különböztetni attól a keresztény politikától, mely - sajnos — csuk kompromittálta ezt a
keresztény politikát. Végezetül Vass Józsefre Urilelle poharát.
Vass József meghalva válaszolt az elhangzott üdvözlésekre.
■ -i-i-ii-i-ii-LrL-LnAn.iri.-.-j-L\'Lr.x-.-i.TjxflAnjajm.
A választási panaszokról, a kivándorlásról, hazárdjátékról, gyülekezési és gyűlési jogról és a közigazgatás reformjáról mondott hatalmas expozét Scitovszky Béla belügyminiszter
Megcáfolta a ,,választási terrop"-ra vonatkozó ellenzéki kifogásokat — Még nem jött el az ideje a gyülekezési és egyesülési jog teljesen liberália kezelésének A községi törvényhatóságok megújítása a tradíciók elvén nyer megoldást
A belügyi tárca költségvetése a képviselőház ülésén
Nagykanizsa, május II
A Híz mai ülésén a belügyi tárca költségvetését tárgyalták. Platthy Oyörgy előadó ismertette a lárca költségvetéséi, inkább pénzügyi és gazdasági szempontból. Megtakarítás mutatkozik a csendőrség és rendőrség ellátásánál. Ismertette az ország közigazgatási szervezetéi.
Kevésnek tartja a leánykereskedelem elleni küzdelemre előirányzott 7000 pengőt. Szabó Imre szociáldemokrata képviselő foglalkozik a választójogi törvénnyel. A költségvetést nem fogadja el.
I\\ Szabó Géza meleg szavakkal emlékezik meg a csendőrök érdemeiről. Sterinle
az ellenzéki jelöltek azért nem kapták meg a szokásos előírásokat, mert a nemzet Bethlen miniszterelnök zászlaja mellé állt. Ezután a vármegyek autonómiájával Icglalkoroll. Határozni javaslatot nyújtott be a tisztviselőt létszám rendezésről kiadott rendeld 3. fejezetének revízió alá vételéről. Felhívta a belügyminiszter figyelmét a járási
számvevőségekre, melyeket eltörölni kíván és a községek háztartásának ellenőrzésére. A költségvetést elfogadja.
Bródi Ernő a választójogot bírálja, követeli a titkosságot. (Több közbeszólás közben elnök Esztergályost reendreutasilja.) Kéri a belügyminisztert, hogy
teljesítse azoknak u városoknak kérelmét, melyek törvényhatósági városokká akar nak átalakulni.
Kálmán Jenő a falusi jegyzők helyzetével loglilkozik. Kéri, hogy a Jegyzők fizetési és siálusrendczés kívánságait honorálja a belügyminiszter. A költségvetést elfogadja. Mala-stcs Géza a Jegyzők anyagi helyzetéről, Viczián István a közigazgatás reformjáról beszél.
Ruthensletn Mór foglalkozik a belügyi kormányzat általános politikájával. Határozati javaslatot nyújt be, hogy a gyülekezés kérdését rendezzék tőrvényesen.
Varga Gábor az országos tűzrendészen kérdéssel foglalkozik. Sajnálattal állapítja meg, hogy erre a célra nincs külön lélel a költségvetésben.
Kéri a tűzoltó szövetség tegélyénck felemeléséi. Kéri a belügyminiszteri, hogy vegye fontolóra
a tűzrendészet államosítása kérdését és ha iz nem volna lehetséges, az állami <Uiretidé>zet megszervezéséi.
Scitovszky Béla beltlgy.-r.lnlszter válaszolt ezulán az elhangzott felszólalásokra. MindcncVelöit megcáfolja K issaynak azt az álli\'ásál, hosy Csoukumagyarorszíg belügyi lárcája csekély eltéréssel annyiba kerül, mint Nagymagyírországi. Ili némi összchjson ilásl teszünk az 1914/15. évi ós a mostani költségvetés között, ugy igen nagy eltéréseket találunk és rájövünk arra, hogy
ma 40 százalékkal kevesebbe kerül az adminisztráció. Hasonló tetszetős beállítás volt egy másik ellenzéki politikus részéről az, hogy ma a belügyi lárcának 8000-rei löbb alkalmazottja van, mini volt a békeidőben. De az illelő megfeledkezett arról, hogy v- rz létszám emelkedést a városi rendőrség állumositúsu és az újjászervezel! folyamőrség okozta.
Részielcsen foglalkozol! a választásokkal kapcsolatban elhangzott panaszokkal,
milyek korántsem olyan indokollak, mini ahogy az! az ellenzéki oldalon beállították. A kormányt támogató pártok együttesen 4600 ülésre kérlek engedélyt a választások sarán, melyből a hatóságok 4000 et engedélyeitek. Az ellenzéki pártok pedig 2800 gyűlésre kérlek engedélyt, melyből kélezeret en-
gedél)eztek. Nem lehet lehá! az! mondani, hogy a hatóságok belefojtották az ellenzékbe a szót. Rassay felhozta Kiss Menyhért ereiéi. II! az az igazság, hogy Kiss viselkedésével mintegy kihívta maga ellen a balóságokat, hogy mint martirt állítsa be önnönmagát. Hivatkozott a lalabányai és sslgólaijáni választásra. Hangsúlyozta, hogy u kormány ezekben a kcrüle:ekben nem is számítolt győzelemre, mégis több, mini 3000 szótöbbséggel győzőit, tehál valami másnak kellett közrejátszani, nem pedig erőszaknak. Ellenzéki oldalon hivatkoztak arra, hogy a pestkörnyéki kerületekben a kormánypárt kevesebb szavazatot kapott, mint ahány ajánlása voll. Hasonló eset volt Debrecenben, ahol a demok-ratapárl 7400, a szociáldemokraták 5000 ajánlási, ezzel szemben csak 5IOO, illetve csak 4600 szavazatot kaptak. Nem felel meg a lényeknek az, hogy Pikler Emilt kiutasították Békéscsabáról. Pikler m3ga jeten-lelle ki, hogy a választópolgárok közt tapasztalt hangulat alapján céltalannak talált minden küzdelmet. Sajószenlpélercn tényleg letartóztatlak i zociáldemokrata agitátorokat. Ezek között volt azonban notórius zsebtolvaj, kommunista és\'egyéb bűncselekményekén különböző ügyészségekről körözött egyén. (A szociáldemokraták, akik eddig is viharos közbeszólásokkal kisérték a miniszter beszédét, e kijelentésre nagy zajban törlek ki és azt hangoztatták, hogy nem /eleinek meg a valóságnak az adatok, a minisztert megtévesztenék.) A belügyminiszter ezután a vlsszahonositás ügyével foglalkozik. Mintegy 40.000 ilyen kérvény van a minisztérium-ben és a meglelt sUrgós intézkedésektől reméli, hogy 10 hónap alatt a minisztérium elintézi ezeket a kérvényeke!.
ZALAI KOZLONV
1927. május l!i.
Lakhatási engedély
íránli kérvény, ralnlegy 15.000 fekszik á minisztériumba. Ezeknek kidolgozása is etós lempiban folyik. Ilt azonban szem elOtl kell tartani az állam biztonságának szempontját.
A névmagyarosítás ügyét valóban korlátozottabb formában kezeli a kormány, mint a múltban, mert a magyarosítást csak olyan escibeo engedi meg, ha azt a kérelmező különösen megérdemli hazalias magatartásával.
A közrendészet helyreállítására irányuló igyekezelél
a hazárdjátékokkal szemben is érvényesíteni kiviinja. Innen szil azokhoz, akik hazárdjátékot játszanak, térjenek meg, :ni-elótt még súlyos konzekvenciákat volnának kénytelenek elviselni. (Helyeslés, taps.) Ezután
a kivándorlás kérdését ismertette. Franciaországban 30.000 magyar munkanélküli volt. Ezek közül mintegy ezeret hazaszállítotok. A többinek oltani képviseleteink nyujtotlak támogatást, mert remény van arra, hogy a tavaszi munkálatoknál a munkalehetőségek javulnak. Az északamerlkal kivándorlás kvótája crós korlátok között van és csak a hozzátartozóknak engedi* meg a kivándorlást. Kanadába 3CC0 ember vándorolt ki, kiknek 70 -80 százaléka eddig már kapóit munkál. A többinek is van reménye az elhelyezkedésre. Brazíliába 100 000 ember, akiknek kisebb része a Csonkaországból, nagyobb része a megszállott területekről való. A kormány mindent megtesz a kivándoroltak segítésére. A külloldi magyar egye-stíletekkel állandó összekOltetésben van és azokat anyagilag is támogatja.
Párisban a kormány magyar Otthoni létesít, melyben beteg munkások is otthoni találnak. (Helyeslés)
A gyülekezési és egyesOlésI jog
kéidését törvénnyel kívánja szabályozni.
Az erre vonatkozó tirvényjavas ■ lal elókészilés alatt van.
Szerelné ezt a kérdést liberálísab-ban kezelni, de erre még nincs meg a megleleló atmoszféra. Az országban még mindig folytainak aknamunkál a kommunisták és ez óvatosságot ajánl.
Nagy elismeréssel emlékezik elődjéről: Rakovszky Ivánról, akiről kijelentette, hogy a belső konszolidációnak az alapját ó rakla le. (A kormánypártiak nagy éljcnzéssel Un lelnek Rakovszky Iván mellett.)
Elismerőleg nyilatkozik az
50 éves csendőrségről és a rendőrségről, melynek illetménye azonbanalacsony. Tárgyal a pénzügyi kormányzallal, hogy emeljék a lizelésl és reméli, hogy rendezni sikerül ezt a kérdési Budapesten a beruházások kapcsán 150 lakásos rendőrotthont építenek.
Ezután áttér a miniszter
a közigazgatás
ügyéte.
Nem volna helyes mélyiehiló Wr-vfnyjavaslailal jönni ebben -a kérdésben, meri ősrégi liadicióiól van szó. Épen azéit csak kisebb javaslat készül a közigazgatás rendezésére, melyet o\'csóvá és jóvá kell lenni. Ma községi életünkben tagadhatatlanul ix-lsx van. A községi törvényhatóságok megújítását a traditió elvén akarja megcsinálni. Tradíció marad a virilís ils választási rendszer. Azonban egy újítást kíván hozni, hogy az érdekképviseletek is nyerjenek helyet a törvényhatóságokban. Az örökös tagságok fenntartásával értékes megyei munkálkodáiokat akar jutalmazni.
A víiilizmusi nem a legiobb adót fizető elve alapján akarja fenntartani, hanem
3 kategóriába kívánja sorolni
a virlllseket. 1. A legtöbb adót fizetők. 2. A középmagas adót lízelő\'r és 3. Az alacsony adólizelők csoportjára.
A községek és járások kuriális rendszer szerint válasszík képviselőiül-e\'. I l-l .el kipiak ezenkívül a/, ipartestületek, kamarák, tanilök slb. a törvényhatóságokban.
Ugyancsak a közigazgatás reformjában szsbilyozni kívánja a hatáskor kérdéséi. A főszempont a közigazgatásnak egyszerűbbé és gyor-sabbá télele Azonban a törvényjavaslatokkal nem kivánji az aulóno-miál csorbítani, hanem inkább bő vileni.
Ezután a főváros autonómiájának ujjlszeivezésél fej\'cgeli Végül azzal fejezi te:
— A konszolidációnak és rendnek a belügyi lárca a lentarlója és megőrizője. Elmondhatjuk, hogy ma kevés olyan ország van z>hol olyio nagy az élet és vagyon biztonság, mint ép:n nllunk. (Taps.)
A belügyminisztert beszéde utón meleg ovációban és tapsban részc-sileltek.
Borbély-Maczky Emil interpellációjának, a Ház elhalaszlásához hozzájárult, ezzel az ülés 7 óra előli kevéssel végetért.
LUI-i.iV-ri-MV.V"~\'\'\'~i*i*i".....................................
Megsemmisítették Kray István báró zalaegerszegi mandátumát
Alaki szabálytalanságok, záróra helytelen kltSzése miatt tartént az érvény-teleiütés - Rövidesen kiírják az oj választást - Másodszor Is Kray Isttán báró az Egységespárl hivatalos jelöltje
ben a választási törvényt
Budapest, mi|us 11 A közigazgatási bíróság mai Ítéletével a zalaegerszegi választásokat megsemmisítene, de annak a kérelemnek, hogy Farkas Tibori mondja ki a bíróság megválasztoll képvíselőuek, helyt nem adott.
A költs ígekben elmarasztalja a bíróság báró Krayt és a választásvédőket. Kötelezi ókét, hogy 14 napi záros batáridőn belül a pa-naszllevöknek perköltséget, összesen 21 ezer pengői, fizessenek. A bíróság megállapította, hogy 17 község lj I.jvjvj"\'--. v~rri\'i~i\'i~i\'i-i-ri-i*i*i-r - -- -- --....................
Bzava-
zási időre vonatkozólag, nem tartolták be, a záróia-kilüzés körül is szabálytanságok történlek. Ezéit majdnem ezer szavazó nem szavazhatott s ezzel szemben báró Kiay csak 128 szótöbbséggel győzött.
Az így megüresedett kerületben a választást rövidesen kiírják és az Egységespárt hivatalosan ismét Kray Islvánt jelöli, akit kerületében a választás óta még jobban megszerettek s így megválasztása biztosra vehető.
Halálra zúzott a leomló homokfal egy tizennégyéves leányt
Gelain történi a halálos axorenosétlon&ig — A oaenddraig jelentette az esetei a klr. Qgyéazaégnek, moly a tomotóai engodilyl megadta
Nagykanizsa, inijuf 11
Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk arról a halálos kimenetellel végződölt partomlásról, mely Hahóton történi. Ma ujabb, ehhez hasonló halálos szerencsétlenség liirét kapjuk.
A gelsei csendőrség irásbelileg jelentette a kanizsai járás föszolgabiió-ságának és a kir. ügyészségnek, hogy a tegnap, kedden dé\'után ü.-lse községben Kocza Zsólia 14 éves leányt halálos szerencsélienfég érte. A fiatal leány délután 3 órakor kiment a községben levő homokbányába homokért. Egy már mélyen beásott barlanpszi-rü mélyedéibe kapjrta a homokot, mikor cgyszeire a homokfal, mely az utóbbi idők esőzéseitől erősen álázott, nagy robajjal lesza-kadl és a kis leányi maga alá Icmetle.
Egy arra |0vó kocsi6 vette észre a szerencsétlenséget, aki kiásta a szerencsétlenül járt Kocza Zsófiát, de a leányban már nem volt élet.
A csendőrség azonnal megejtette a vizsgálatot és a lenti lényállási konslalálla. Az esetről éilesiletl kir. ügyészség, mivel tragikus véletlenről van szó, o hulla törvényszéki boncolását mellőzte és az ellemetésre megadta a kétségbcesell szülőknek az engedélyt.
Az esel nagy izgalmat kellett Ódáén és környékén. Jó volna, ha a most már mind gyakoriabbakká váll efájta halálos szerencsétlenségek megakadályozásán a községek vezetőségei fokozottabb szigorial ellenőriznék a közcélra ásott homokbányák élelveszélyességél.
A Szociális tanfolyam harmadik napja
Szerencsétlen házasságok, válások és szegény-Ogy
Nagykanizsa, május 11 A Szociális tanfolyam harmadik napján még folozollabb érdeklődés nyilvánul! meg. Díszes és előkelő hölgyközönség veit ismét részt és ezullal is kifejezésre juttatta, mily szükséges volt, a leglontosabb női és családi problémákkal foglalkozó szociális tanfolyamot megrendezni.
Első előadó Ertt Kriszta nővér voll, a kanizsalak régi kedves ismerőse, aki már tobb izben lartoll az Urániában előadást és annak tudományos szintjével hallgatóságát lebilincselte. A szegényügyról beszélt és a linoimn érző női lélek tapin-latával megrázó képét festette az etéien uralkodó állapotokról. Sorban felvonultatta a fiatal bűnözőkéi, akiket anyjuk lopásra küld. Az éjjeli menedékhelyei, ahová ma sok liszt-viselőember protekcióval sem tud bejutni. A gyermek-munkái, a betegségei, tüdővészt.
Krlzsala Ferenc piarisla tanár a tőle megszokott alapossággal fejtegette az asszonyvllágol érdeklő problémákat. Előadásának vezéimoltója: Mely okokból erednek a szerencsétlen házasságok és vállások. Az orvos ügyes és higgadt kezével boncolja a kényes témákat, hogy gyógyítson, megnyugtasson, segítsen. Beszél a szerencsétlen házasságok okairól, melyek lársadalmiak és egyénlek. Az anyának rendkívül fontos szerepéről, a leányról, mini leendő anyának helyes neveléséről. Hogyan tudja magának az asszony a férjét lekötni. A női lélek linóm és gyöngéd a férjre. A nő ludjon áldozatos, lemondó is lenni. Majd lejlegeli az anyós szerepét a családban.
Krizsala tanár előadása a lelkek mélyén szántott. Előadásának bele-jzzlével a díszes hölgykOzönség meleg Ovációban részesítette.

Ma csülörlök délután 5 órakor Elek Amália nővér fog előadási tartani a laikus apostolságról, Jová-novich Lea nővér a szociális munkáról és Kurics Alberta nővér a nő-védelemről.

A Szociális Misszió lendezte ugyancsak ma délután az Uránia mozielőadásait, mely alkalommal olcsó helyárak mellett nagy tömegek (iskolások külön előadásokon) nézlék végig a Prohászka püspök temetéséről készüli, a megrázó gyász hangulatát újra felrázó filmfelvételeket. A filméi P. Pongrác bevezető beszéde előzte meg. Ezenkívül a Teli Vilmos cimű halalmas, teljes művészettel megjálszoll, megrendezett és kiállított 10 felvonásos lilm pengell. Az összes előadásokat zsúfolt házak nézlék végig.
Olcsó cipő, tennis, sport tt utcai használatra, gummi talppal, "ó> szám 4 60, léifi 5-05 pengő, kilünő viselet, tarlós, kapható: Szabi Antal spoitüzletében. f
1927 május 12.
ZALAI KOZLONT
zatohka! kitérnem. Különben a hen-les-Iparosok maguk is kívánatosnak taitják és alig várják a sertésvágóhíd létesítését; csupán egy-két kivétel van közülük, akik saját érdekükben szeretnék azt késleltetni.
Hogy az egész vágóhidat más helyre tegyük Jt, arra belátható időn belül nem gondolhatunk, jelenleg a felsőbb hatóságok sem járulnának hozzá ehhez, hiszen az határozottan pénzpocsékolás volna Elég jó helyen van a mostam vágőbid. Lehel olt olyan sertésvágóbidal és hűtőt építeni, amilyen csak tetszik. Nem is sokon múlik az épilkezés: — csak akarni kell. Teljes hangsúllyal Isméilem, hogy csak akaratra van szük-
ség ennek a régi és cmioenter köz-
éidekü kérdésnek megoldásához,mert pénzt ilyen befektetésre mindig kap a város. Ez nem olyan létesítmény, mint a színház, bogy lehet belőle haszon is, de épen ugy lebet ráfizetni is. I.t a vágóhidi dijakból a tőketörlesztést fedezni kell és lehet is.
Hogy talán ez a. liust megdrágítaná? Szó sem lehet erről. Ha a hizsiparosok pontos kalknláció alapján állapítanák meg a bus árát, akkor legfeljebb 2—3 fillérrel emelnék azt; csakhogy a mi buslparosaink nem kalkulálnak fillérekre, ők lo^-os költségtöbblet miatt nem drágítanak.
Wolff Sándor dr., városi m. kir. állatorvos
.......*......... ■. yrivn-Ti-rrri-rryLrirjVJWuirin.1
Kamatmentes kölcsönt kér Zalavármegye 1800 kilométer nt-hálózatának rendbehozatalára
A közigazgatási bizottság Ünnepelte Bódr Zoltán allroiiságiiak ólétes évfordulóját
Sertésvágóhíd létesítése
Nagykanizsa, május II
A legutóbbi városi közgyűlésen dr. Villányi Henrik nagyon helyesen amellett érveit, hogy mennyire szükséges volna a sertésvágóhíd felépítése Nagykanizsán. Megemlítette, hogy a városban mintegy 35-40 magán-seriésölóhely van, clszónan az utcák házsorai közöli, melyek megfertőzik egész környékük, végelemzésben az egész város levegőiét. Különösen tavasszal és nyáron érzik a kanizsaiak ennek az állapotnak tarthatatlanságát, amikor a napos, meleg idő kioulogal|a őket a szobákból s a Huta, friss levegő helyeit egy-egy Ilyen sertésölőhely kőiül messze kőrzeiben terjengő büz miatt kénytelenek sokszor visszamenckülnl a zárt falak közé.
Mint ennek az ügynek szak-relc-rense, szükségesnek tartom hozzászólásomat s minthogy a városi képvl-selótexlüleinek nem vagyok tagja, a .Zala Közlöny* basáb|ait bátorkodom erre felhasználni.
Dr Villányi Henriknek teljesen igazat adok. Egy vágóhidat vagy vágóhelyet bármilyen tisztán tartanak is, annak — különösen nyáron — mindig kellemetlen szaga van. Mint egyik főnököm mondta: .A vágóbid nem bazsalikom!" — az mindig bűzös, tpen ezért is építik a vágóhidakat mindig a városon kívül és ezért kötelezi az 1908. évi 54.300 sz. F. M. rendelet a rendezett tanácsú városokat, hogy sertés-vágóhidst építsenek és Igy az összes levágásra kerülő állatokat a várostól távol eső közvágóhídon öllék le.
Mindenki ismeri a tüdővész, lufcer-kulózls veszedelmet. Tudjuk, hogy ezt a betegségei leginkább azok kapják meg, kiknek nincs módjukban tiszta, büzmentes levegőn élniük, hanem dobos, penész-szagú, bűzös szobákban laknak, vagy zárt, esetleg szulolt gyári munkatermekben kénytelenek dolgozni. Mindenki magán tapasztalhatja leginkább, milyen nagyol, mélyet lélegzik a friss, növények, virágok illaiától tele levegőn a szabad természetben, mig visszatartjuk a lélegzetűnket, zsebkendőt tartunk orrunk, szájunk elé, ha bűzös levegőjű helyen kell járnunk. Nem mondok ujat azzal sem, hogy a Ifl-dövészes embereket épen a tiszta, lenyóillatos levegőjű helyekre, szanatóriumokba viszik gyógyítani Most Kanizsán is beszélik, hogy a nemrégen vásárolt Plck-féle birtokon |ó volna tüdőbeteg- szanatóriumot épi tenL Nagyon helyes, ha betegeink gyógyulására megteszünk mindent, ami lehetséges, de nem raclonáli-sabb-e magát a betegséget megelőzni azzal, hogy városunk lakóinak por és büzmentes levegői biztosítsunk ?
Csakhogy társadalmunk etéren meg lehetősen közömbös. Meg vagyok győződve arrói, hogy előbb találnék híveket az említett szanatórium, min! a sertésvágóhíd megépítéséhez.
Meg kell még említenem, — és azt hiszem: mindenki könnyen belátja _ hogy a husvizsgálslra Is felette hátiányos a sertésvágóhíd hiánya. A bentea-lparos a háznál való ölés alkalmával sokkal könnyebben *i|il«zWja az ellenőrzési, miulha ez a vágóiii!.m történnék. Ez a kijátszás tapobbszOr nem is ezért történik, hogy a hentes készakarva beteg állat húsát mérje ki, hanem nincsen türelme bevárni, mig az állatotvos megérkezik és a husi megvizsgálja és feldolgosza, áruba bocsátja azt vizsgálatiénUl. Hogy ez megiut menynyire karos és veszedelmes egészégi szempontokból, arra ehelyüll most felesleges hosszabb magyará-
Nagykanizsa, május 11 Zalavármegye közigazgatási bizottsága tegnap tartott ülésének egyik fontosabb tárgypontja volt az ulkér-dés rendezése és az adókivetések ügye.
Az ülés elején Malatlnszky Fetenc felsőházi lag meleg szavakkal üdvözölte a főispán helyeit elnöklő Bődy Zoltánt allspánsága ötödik esztendeje alkalmából. Az ovációhoz a többi bizottsági tagok is hozzájárullak és ünnepelték az alispánt, aki megköszönve az ovációt, előterjesztene havi jelentéséi.
Ezután elhatározta a bizollság, hogy a Balalont Szövetség átiratára a kereskedelmi minisztertől a Tapolcza—Keszthely—balatonszentgyörgyi vasútvonal clsörnngiiyitását kéri. Ugyancsak ebben a feliratban foglalják azokat a sérelmeket, melyeket a legújabban kiadott déllvasutl menelrenddel szemben támasztanak.
Nagy vita kerekedett az áilamépl-tészeti hivatal lelentése alapján az ul-Ogyekbcn. Szenlmlhályl Dezső, Sándor Zsigmond, Farkas Tibor az utsérclmeket és az utépitkezésekei teszik szóvá.
I Bődy Zoltán alispán válaszában | kijelenti, hogy a megyének 1800 kilométer utat kell fenntartania. Rég kéri a megye a kereskedelmi minisztert, hogy vegye ál az állam a községi utakat, mert csak ez az egyetlen módja annak, hogy azoknak lehetetlen állapotán segíteni lehessen. Ez a kérés azonban eredménytelen maradi.
A Keszthely—hévízi autó ut létesítéséről már tárgyalt szakemberekkel Az ilyen ut kilométerenként bárom milliárd koronába kerülne.
Malatinszky Ferenc hozzászólása után a bizollság ugy döntött, hogy az utak rendbehozatalára a kereskedelmi minisztertől kamatmentes kölcsönt kér.
Britzsa Oyula pénzügyigazgató jelentésével kapcsolatban Farkas Tibor szólalt fel és kérte, hogy az adópanaszok könnyebb elintézését legyék lehelövé. Az adókönyvek cgy-szerűillését kéri.
Az alispán válaszolt Farkas Tibor hozzászólására, majd ezzel a bizottság ülése, miután a többi lárgyponl-hoz nem lörlént hozzászólás, véget éri.
szivére vette a szülői dorgálást, mert vacsora után szó nélkül elhagyta a szülői házal és a már sötét estében Zaiaszentmiháiy felé vette útját. Több Ismerősével találkozott a község utcáin, de ilyenkor meggyorsított léptekkel igyekezett kitűzött célja felé és senkinek sem szólt semmit.
Esle 10 óra tájban beéri a zala-szenlmlhályl vasulállomásra, ahol a vasúti vendéglőbe (ért be és egy pohár bort rendelL Igy ült tel|esen szótlanul egy helyben, majd a vendéglőstől a legközelebbi vonal beérkezése felől érdeklődött és papírt kéri. Néhány sort vetett papírra, majd ezután kifizette cech|ét és mikor a vonat jelzett, felugróit és gyorsan lávozotl a resliböl. Az egy lámpáiéi világítót! álloménak a vendéglővel szemben! old.Iára sietett...
Ennyi! állapítottak meg a nyomozás során a tanuk kihallgatásából. Ettől kezdve a vizsgálat szerint a legborzalmasabb pillanatok játszódhatlak le a szerencsétlen lelki egyensúlyát vesztett fiatal gyereknél.
Min! a helyszíni szemle után megállapították, UJláb Ferenc megvárta, mig a vona! megállt az állomáson, majd a sötétben észrevétlenül az utolsó személykocsihoz lopódzott. Nagy elszántsággal lefeküdi a sínekre oly módon, hogy a kocsi egyik utolsó kereke épen a nyakának irányul!.
Néhány másodperc ulán a kalauzsípok jelére a vonat megindult s amint kirobogott az állomásról, Uj-láb Ferenc 17 év«s aszlaloainas olt maradi két darabban a sin kél oldalán. Valóságos guillotin-munkát végzel! a kocsi kereke.
Már a vonat jól elhaladt Zala-szentmihályról, mikor a szolgálatban levő vasúti liszt az állomás lámpájának gyér világánál valami határozatlan lekete tömeget vett észre. Közelebb menve döbbenten látta, hogy öngyilkosság történi. A szörnyű leltcdezés ulán jelenlelle az eselet a csendőrségnek, mely intézkedett, hogy a fiu holttestét a községi hullaházba szállítsák.
A hullaszállító kocsis azonnal felismerte a hullaházban Ujtáb Ferencet, akinek zsebében néhány kusza sorTal megirt papírt talállak, melyen ez állott:
Kedves Szüleim! Elérkezett az utolsó órám. Nekem már végem van. Az inasok lettek tönkre. Isten fizesse meg jóságukat. Islen velük: Ferenc.
Fiuk tragikus haláláról nyomban értesítették a szülőket. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy Uj-lább Ferenc halálát ö maga idézte elő, épen ezért a kir. ügyészség a temetési engedélyt megadta. Megállapítást nyert az is, hogy a fiu már több Ízben, ha valamiért megdorgálták, — hangoztatta hogy a vonat alá lekszik.
Temetése kedden délután ment végbe Pacsán.
A szánandó sorsú fiút levente társai is kikísérték a sirhoz.
A nagykanizsai vonat elé feküdt egy tizenhétéves asztalasinas
Főjét a kocái kapoko elé tolta a slnro, mely lorejaxto — SaSlei taeg-dot-QÉIUk éa azt vatta ealvéré — A uerenoeétlen fiu jé laaenle watt
Paesa, május tl (Saját ludósilónktól) Szomorú öngyilkosság tartja izgalomban Pacsa nagyközség lakosságát. A már vidéken is szokatlanul nagy öngyilkossági epidémiának cselt áldozatul egy 17 éves asztalos-tanonc, aki a halálnemek legborzalmasabb fajtáját választotta az életből való kimenekülésre. A vonat elé ugrott.
UJláb Ferenc 17 éves pacsai asz-talos-tanonc, aki próbaidőre Horváth Imre pscsai asztalosmesternél volt szegődve, május 8-án délután rendesen résztvett a levente-gyakorlaton. Derék, kötelességtudó fiúnak ismerték, aki levcale-kötelességét Is mindenkor feljebbvalói megelégedésére végezte cl. A levente gyakorlat, után Ujláb Ferenc még egy da-
rabig elbeszélgetett társaival, majd a szomszédos Pacsallitlős községbe meni ál, ahol estig maradt. Néhány ismerőséi látogatta meg, dc sehol egyetlen szóval sem cmlilette vég-zeles szándékát.
Esle 8 órakor visszament Pacsára szű\'eibez, ahol rendesen vacsorához tilt. Vacsora közben szülei telemli-tették, hogy valami ellünt Browning, ró! hallottak, melyben állítólag része lelt volna Ferenc fiuknak Is. Ezzel kapcsolatban kérdőre vonták. A fiu azt felelte: a Browning-esetről ó is tud, de hogy ki és mily körülmények közt lopta cl, arról sejtelme sincs.
Ezzel, még szülői megintették szóval és az egész esel abbamaradt Azonban ugylátszik a fiu nagyon
ZALAI KÖZLÖNY
19gT máim 12
mm hírek
flAPIRERD
Május 12, csütörtök
Róm.l katoUknl: Pongrác vt. Prolej-Ilns: Pongrác. Izraelita: Ijar hó 10.
Nap kel reggel ■! óra 28 perckor nyugatik délulán 111 óra 25 perckor.
A szociális tanfolyam IV. elóadása a gimn. tornatermében délután .\'> órakor.
Orgonnlmngvcrseny a lelsótcmp-lornban este 7 órakor.
Városi Színház este ponl 8 órakor: Nem nóiölök. Szenes-vígjáték.
Uránia 7 is 0 órakor: Darudnak a í lángok, dráma.
— A miniszterelnök Zalaegerszegre jön? Hivatalosan meg nem erősített hírek szerint Gyömörey György főispánnak sikerült rávennie Bethlen István miniszterelnököt arra, hogy Z.laegerszcg váios diszpolgár-ságál ne a többi 200 közöli Budapesten vegye ál az egységespárlban, hanem a helyszínén személyesen. Állitólíg május 26-án, áldozócsű-törlökön |önne a miniszterelnök Zalaegerszegre.
— A klskanlzsal elemi iskola megnyitása. Az uj kiskanizsai áll. elemi iskola épitése rohamosan befejezése felé közeledik, ugy hogy még ebben az esztendőben megnyílásra kerül. Az uj iskola felszentelése nagy kullurünnepségek közöli, a kultuszminiszter képviselőjének jelenléiében fog megtörténni.
— A Szociális Misszió tea-délutánja. A Szociális Misszió Társulat szombat délután 6 ólakor a Keresztény Otthonban rendezi első teadélutánját, amelyre a város keresztény társadalmát rang és osztály-különbség nélkül ezúton is szeretetlel meghívja. A családias teádéi-után a legnemesebb demokratizmus legyében fog lefolyni. Célja minél közelebb hozni egymáshoz az egy-azongondolkodókal, bármily foglalkozású lagjai is legyenek a nagy keresztény családnak, amely egy eszméért küzd és egy eszméért dolgozik mindenkivel, vállvetve. Igazi bensőséges családi hangulat, szeretet és melegség, az összetartozás érzete halja ál a Szociális Misszió Társulat összejöveteleit, főleg családias tea-délutánjait, ahol mindenki testvérnek tekintetik és mindenki jól érzi magái.
— Világkonferencia Szigligeten A keresztény iljusági egyesületek világszövetsége az idén két világkonferenciát lart. Az egyiket Angliában, a második helyéül pedig Magyarországot szemelték ki. A konferencia hcljéül Slrang világszövetségi titkár Töttéssy Zoltán rcf. lelkész ajánlatára Szigligetet választotta ki. A konferencián minlegy 150 ilju vesz részt és pedig húszan Amerikából.
— Tüzek a megyében. Április hó folyamán a vármegye területén 4 izben fordull elő tüzeset. A lüz keletkezésének oka 1 cselben gyújtogatás, I cselben gondatlanság, 2 cselben kideríthető nem volt. A lüz állal okozott kár összege 17574 pengő, amelyből biztosítás révén 6212 pengő térül meg.
URANIA
Csütörtökön és pénteken 7 és 9 órakor
Hazudnak a lángok
Dráma 8 felvonásban. Főszereplő:
Henny Portén.
— A víztorony kupolájának rézfedésérc beérkezett ajánlatok lelett a tanáct tegnap hozta meg donlésél. Bréikezell összesen három ajánlat: Ábrányi cég (Budspcst) 11.402 pengő 80 fillér, Szepesi lure és társai (Nagykanizsa) 12.816 pengő és Város.\'pilö r. t. (Nagykanizsa) | 13.296 pengő. A lauács a munkákat Szepesi Imre és társainak Ítélte oda. Örülünk, hogy ezeket a kisebb Osz-szegü munkákat helybeli kisiparost k nyerték cl és hisszük, hogy a vll-vezeték kibővítési munkálatoknál is a kanizsai iparcsok ajánlaiai fognak tekintetbe vétetni, különösen ma, amikor a legtöbb kanizsai műhely pang és az adóvégrehajtó házról-házra jár.
Ma este 7 órakor van a nagyszabású orgona-hangverseny
a Felsőtemplomban Dausz Ferenc orgona-miivész és Nedelkovits Anna hang-versenyénekesnő felléptével
Belépődíj: 50 fillér és 1 pengő
— Az NTE pünkösdje. A Nagykanizsai Torna Egylet a pünkösdi ünnepekre nagyon változatos pro-grammot készit elő. Junius 6-án, hélfőn ncmzelközi toolball-mérközés lesz a Zrinyi-pályán. Az ezt megelőző vasárnap nem annyira a sport, mint inkább a szórakozás -szempontjából bit jelentőséggel. Az agilis rendezőség ugyanis egy minden tekintetben fényes juniálisI készít elő, amelyik egész délulán és este változatos, élénk szórakozást log nyújtani a közönségnek. Az eddig hallottak alapján ítélve, ez a juniális az ulóbbi évek legsikerültebbje lesz. A pro-gramm egyes részleteiről a következő napok egyikén fognak beszámolni.
— Vasúti menetdij-kedvez-mény. A Duna Száva Adria Vasúi-társaság Igazgatósága az Országos Orvos Szövetség részére az 1927 évi május hó 15-ikén Budapestéit tartandó rendkívüli Kongresszus alkalmával a vasúttársaság valamennyi állomásáról ugy az 1. mint a II. és és lll-ik kocsiosztályban való utazáshoz 50 ..-os menetdijkedvezménvl engedélyez. Az odauzáshoz a legkorábbi idő május 13, a legkésőbbi
má|us hó 15: a visszautazásnál a legkorábbi idő má|us hó 15, a legkésőbb május hő 17. A menelkedvcz-mény az ezen célra kiállított rózsa szinű .Igazolási jegy" alapján vthelö igénybe. Az utazás félbeszakítása megengedve nincs. Podgyász sza-badsuly nem engedélyeztetik.
— Zalamegye közbiztonsága. A vármegyei csendőr-oszlályparanci-nokság jelenlése szerint a mejye területén működő csendőrség 317 cselben teljesíteti április folyamán nyomozó szolgálatot, amelyből 312 cselei kiderítettek. Ezek tetteseikül följelentettek 351 egyéni, 20-at pedig elővezettek. A kir. járásbíróság hatásköréhe tartozó kihágás 46 esetben fordull dó, mind kideritletelt s lettesekként 59 egyéni följelenleltek. A közigazgatósági hatóságok körébe lartozó kihágás 628 cselben fordull elő, melyeket kiderítettek s lenesekként 760 egvént följelentettek, 83 al elővezetlek. Nagykanizsa város területén az államrendőrség 71, Zalaegerszeg területén 28 bűnügyben járt el.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Bélyeggyűjtők figyelmébe. Mosl jeleni meg a Filatéliai Kurir egyetlen magyar bélyegujság legújabb száma oly pompás kiállításban és nagyszerű tarlatommal, hogy a küllőid legnagyobb bélyeglapjai sem vetekedhetnek ezzel a kitűnő magyar szakfolyóirattal. A legclörehaladol-tabb bélyeggyűjtő ép ugy megtalálja az öl érdeklő cikkeket, ipint ahogy a közepes, kezelő és ifjúsági tilaté-listák részére is külön Írásokkal, illetve rovattal szolgál a Filatéliai Kurir. Az élvezetes rovalokon, szép illusz\'rációkon kívül rengeteg cscrc-ajánlal és különböző hirdetések egészítik ki a díszes fűi elet. A Filatéliai Kurir kiadóhivatala (Budapest 62. Postafiók 152.) 80 fillér használatlan bélyeg beküldése ellenében küld mutatványszámol.
— A megye közegészségügye. Vármegyénk közegészségügye a mull hó folyamán kedvező volt. Fertőző betegségek közül előfordult: roncsoló loroklob 19, vörheny 21, füllő-miíigylob 14, kanyaró 14, hörghurut 5, agyhártyalob I, hasihagy-máz 3, malária 3 esetben. E beleg-ségckbrn halálozás nem lörténl. — Súlyos lesiisérlést bejelentenek 4 esetben, öngyilkosság egy esetben fordult elő. Veszettségre gyanús ebmniás miatt 9 egyént szállítottak a budapesti Pas\'cur-intézelbe: egyet Keszthelyről, egyel Alsópáhokról, hármai Tapolcáról, keltől Zalaszcnt-grólról éa keltőt Nagykapornakról.
— Gyomor- és hasbántalmak,
izgékonyság, migrén, kimerültség, szédülés, szivszorulás, rémes álmok ijedtség, általános rosszullét, csökkent munkaképesség már nagyon is kétségbeejtő esetekben megszűntek azáltal, hogy a beteg naponkint reggel éhgyomorra megivotl egy pohár Icrmész\'ics .Ferenc Józief-keserüvizel. Orvoslanárok dicsérik azon értékes szolgálatokat, melyeket a Ferenc József viz járványok Idején is mint biztos és enyhe hashajló teljesil. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban es fűszer-űzletekben.
BÁDIÓJIŰSOB
Május 12 (csütörtök)
Budapest 930 Hírek, tőzsde. 11 Ultra, fon hangveraeny. 12 Hirek. 4 Ifjúsági előadás : Magyar költök remekel. 5 Időjárás jelentés. Utána a Királv Színház zenekará-nak hangversenye. 6 20 Ádám Eva novelláiból olvas fel 7 A m. kir. Operaház .Falstaff* bemutatóelóadása. Utána Jazi-bánd.
Bécs, Orác II Népszerű zene. 4.15 Hangverseny. 5.50 Színházi hirek. 7.10 Higiéniai előadás. 8.15 Schumann: Dcx Rose Pilgcrfahrt zenei mese. 9.30 Kamarazene és zongora.
Berlin, Stettin 12.30 Mezőgazdaság. 4 30 Hangverseny. 7 30 Operaelőadás: Hoffmann meséi. 10.30 Tánczene.
Barcelona 6 25 Gyermekeknek. UUna Tánczene. 9.30 Tánczene. 10 Az orosz balett vendégjátékának közvetítése.
Basel, Bern 1 Oramafonzene. 5 Harw. verseny. 8 A világ teremtési mltboszot előadás. 8.30 A genfi aximfónikut zenekar hangversenye.
Boroszló, Gleiwitz 4.30 Népszerű zene. 8 20 Avarcsenko 3 groteszkje. 9.1S Zenei humoreszkek, utánérzések, plágiumok, Handeltől Gilbeitig. II Népszerű éj tánczene.
Brflnn 1215 Hangverseny. 7.15 A nemzeti szinház előadása: Liebelei, opera.
Frankfurt, Cassc! 1.30 Hangverseay. 4M Operettzene. 8 Operaest. 9.15 Vidárc est.
Hamburg, Bréma, Hannover, Kfel 12 30 Népszerű zene. 2.03 Hangverseny. 4.15 Gyermekeknek. 4.15 Kiél: Népszerű zene. 5 Hangverseny. txSO Asszonyoknak.
8 Tavaszi hangverseny. 10 Fogorvosi előadás.
Könlgsberg, Danzlg 11.30 Gramafon-zene. 4 Harangjáték. Utána hangverseny. 7-30 A bolygórendszer, előadás. 8 Ottó Besck zeneszerzői estje.
Langenberg, Dortmund, Münster 1.05 Modern daloK. 2.05 Asszonyoknak. 5 Népszerű zene. &10 A |óvő rádiója, előad. 8.15 Vidám zene. 9 .Wcr weint um Jucke-nak\\ H. Rehfisch 3 felv. tragikomédiája. Utána népszerű és tánczene.
London, Daventry 1 Gramafonzene. 3 Istentisztelet a westminsteri apátság tem-tornából. 3.45 Dalok és kamarazene. 6.20 Tánczene. 7.15 Beethoven zongoraszonáták. 935 Katonazene. 9.50 A Ptck-wkk klub centennáriumi ünnepélye. 10.15 Szíri* fónikus zene. 1030 Jazz-band.
Milánó 4.15 Jazz-band. 5.20 Gyermekdalok. 845 Hangverseny. 10.45 |axz-band.
München, Nürnberg 1230 Népszert zene. 4.30 Német táncdalok és románcok-7.05 Harmónium zene. 8 Szlmfőnikua zeae.
9 Tarka-est.
Prága 11 Granufonzene. 12.15 Népszerű zene. 5 Hangverseny. 8.40 SmeUU-est, hangverseny. 10.20 Hangver»eny.
Róma 1.30 Népszerű zene. 515 J«U-band. 8.45 Szimfónikus hangverseny.
Stuttgart, Frelburg 1.10 Granufonzene. aiO Asszonyoknak. 4.15 MasseneK Smelenahtngverseny. 8 Hangverseny. 930 Tájszólás-est. .Dodgejchossc", A. Stoltie humoreszkje.
Ajánlunk
rézgálicot 99°/°
250 kilós hordókban és 100 kilós zsákokban szállítva a helybeli
raktárunkból. Schwarz és Tauber Nagykanizsa gyarmatáru nagykereskedők
m Alapítva 1856.
1927 május 12.
ZALAI KÖZLÖNY
városi jzinház
Szezonnyitó előadás: »Nem nősülök"
(A színházi iroda kteltménye.) A ma esti megnyitó előadást a legnagyobb érdeklődés kiséri a városban. Fodor Oszkár prózai egytlllcsc ma határozottan jóval felül áll a vidéki nivón. Szenes Béla vigjáléka, mely csaknem egy szezonon át uralla a Vígszínház műsorát, a legjobb keretet a prózai ensemble művészi teljesítményének bebizonyítására. A frappáns mindvégig érdekes mese, a mai nő tűkre, Sienes Béla lullá ból mulatságos, amellett morális cselekménnyé növi ki magái a Nem nősülök vígjátékában. Főszereplők : Rázta Bözsi, Vass Itma, Pogány Irén, Egry Berta, Vértéi Lajos, Lázár Tihamér, Bánky Róbert, Erdélyi, Útő éa Jáká.
A Kaszinó és Ipartestület lagjsi részére helyeket lart fenn, melynek kedvezményes szelvényei a Kaszinó illetve Ipartestületben kaphatók.
Jegyeket csak a színházi pénzlár árusítja. Pénztári órák: Dílelőlt 9— I, délután 3—5 ig, esle 7 órától.
Heti műsor
CsOtOrtOk : Nem niialók. Bemutató. Péntek : Nem nósMók. másodszor. Szombat: Szókimondó asszonyság. Vasárnap dílulin Vz4: Terike. Mérsékelt helyirak.
Vasárnap eale: Nem nisaltk. Béllel-aztlnet.
Délutáni előadások kezdete W órakor. Esti előadások kezdete 8 órakor.
könyvismertetés
Budapest két pengőért
Newton lord mondolta legutóbb : Budapest a világ legszebb városa ; felejthetetlen és örök benyomást tesz mindenkire, aki valaha is megállott a Mátyás-templom karcsú tornya alatt és a Halász-bástya ormáról tekintett körül a hegyeken és a lakásokon, a hömpölygő folyamon a virágos szigeten és nézte a parlament gótikus épülete mögött elterülő város fiatalos formáit. Budapest szépségeit és színeit, gazdagságéi és érdekességét mégis akkor látja mindenki legjobban, ha a legkülömb látcsövet teszi a szeme elé. Az ilyen látcső az utas ember számára a |ó könyv a városról, ez a legkülömb emlékeztető is s ez adja la leggazdagabb képet akkor is, ha távolból akarjuk megismerni.
Vájjon ki látta meg leginkább a fővárost s ki ismeri legjobban szépségeit? Nyilván íiárczy István Budapest volt polgármestere, egyike az alkotóknak. Könyve: .Budapest", amely mosl jelent meg, ezért mutatja meg a város minden érdekességél, eleven életét, múltját és jövőjét, jelenének pompáját és örömeit a legváltozatosabb gazdagságban. Báruy István száz képet válogaloll össze Budapestről s miként a moziban: ugy vonulnak cl előliünk a város épületei, tornyai és utcái, emberei és ételének formái. A Világ Képekben egy uj magyar gyűjteményes sorozat minden kötele két pengő száz képpel.
ÍMmbrecht Kálmán dr. egyetemi tanár könyve: .Emberek, Népek, Nemzetek*, t Sapka Oéza dr. történetíró életrajza ; „Napoleon", a másik két kötet, amely most kerül az olvasó elé. Az olcsó, szép és alapos magyar könyvek sorozata indul meg akénl, hogy a legérdekesebb és leg-
jelentősebb problémákat, a tudomány és az érdeklődés egész tcrOlc\'ét fcl-öle\'jc és kiclégilse.
Az Általános Magyar Könyvjegyzék
Az élö magyar irodalom teljes leltára
Moit megjelent teljesen uj kiadása vas* tag kötet ÍSl oldal is kb. 20 000 könyv-elmet tartalmaz, -195 szakba osztva, pontos név és tárgymutatóval. Fölöttc érdekes a .szakbeosztzse. A legnagyobb helyet természetesen a regényirodalom foglalja cl. őlz-wesen SS lusibot, amiből 45 hasáb jut a magyar, 43 a fordított regényekre. Versekre már csak 21 hasáb jut. Ami a tudományos irodalmat illeti, itt a történelem vezet 56 hasábbal Utána következnek sorrendben : 12 hasáb vallástudomány, -II jog, 36 irodalomtörténet, 27 művészet, 25 orvostudomány, 22 mezőgazdaság és állattenyésztés, 21 természettudomány, 18 nyelvészet, 15 filozófia, 14 lóldrajz, 13 pedagógia, 10 technika, 8 ipar, 4 kereskedelem, 22 mü szól a Rádióról, az elsó 1917-ben jelent meg, a többi ellenben mind 1921 óla. E jegyzék segítségével az olvasó nem kény-telei rendeléskor zsákban macskát venni, mert megtalálja nemcsak a mü pen-góáiál, hanem a lap és évszámát ls.
sportélet
A balatoni Yacht-Klub vitorlás-versenyei
A balalooi-Yach\'.-Klub spolbizott-sága az idei balatoni versenyek prog-rammjába bevette a hölgyek vitorlás versenyét is, amelynél nemcsak a h >ió vezetése, hanem a segédszemélyzet is esik hölgyekből fog állni A verseny ideje előreláthatólag a julius 31 és augusztus 6 a közötti héten lesz Balatonfüreden, Tihanyban, Földváron és Siófokon.
(Céllövőverseny leventék és felnőttek számára.) A MAEC május 15-én Magyaróvárolt Frigyes kir. herceg és Albrecht kir. herceg fővédnöksége alatt céllövő versenyt rendez, A leventék vándordíjért kürde-nck. Az oktatók külön csoportban versenyeznek. Albrecht kir. herceg a lelnóllek részére értékes tiszteletdíjat adományozott. A felnőttek csoportjában minden sportegyesület tagjai nevezhetnek. A levernek egyéni versenyében 10 ik csapatversenyében háromszor 5, oktatók versenyében 5, leinőitek vers ínyében -10 dij van. Lövés Fég, Oeco és Poter Longo levente-lcgyverekkel. Nevezési dll lövészenként 1 -20, felnőtteknél 1.60 pengő. Töltényeket a rendező egyesület ad. A Dunánlul számos levente-egyesülete nevezell be már a versenyre, amely vasárnap reggel 9 órakor kezdődik. A védnöks\'gben helyet foglal dr. Németh Károly főispán, dr. Kühne Lóránt felsőházi tag, Panajott Sándor nv. altábornagy, Prinay O/ula ny. tábornok és a megye többi előkelőségei.
Idöjáráat
A nagykanizsai mctcorologl.il megfigyelő Jelentése: Szerdán iz Adaiérséí-ler Reggel 7 ónkor 463, délután 2 órakor -4-11-2. este 9 órakor +65.
Ftlhóiet: Reggel derült, délben kissé felhős, este tiszta égboltozat.
Szehióny: Egész nap lijszakkcletl szét.
A Meteorológiai Intézet leienlése sze-
rinl változékony, inkább sziraz és Igen hűvös idő, éjjeli faggyal és a szelek gyen-gtllésével.
lozaósznriÁZAK
Uránia csülört&kön és pén\'ckc.i 7 és 9 ólakor: Hazudnak a lángok, dráma 8 felvonásban. Főszereplő: Hcnny Portén. _
Keszthelyi Uránia csütörtökön: A borzalmak éjszakája, izgalmas dráma 11 fcivonasban. Fósiereplő : Conrad Veidl.
KÖZGAZDASÁ8
idiii
Oyeuge nyitás ulán kissé megjavult a tőzsdeidő későbbi folaamán, bár Bécsből kedvezőtlen jelentés érkezett. Az árveszteségek nagyrészt eltűntek, sőt egyes papírokban árnyereség is mutatkozott. Midőn Berlinből jobb irányzatot jelentellek, a javulás általánossá váll és zárlatkor az értékek legnagyobb része tegnapi zárlali nivó|a felett állt. A kánya és a vaspiac favorit értékei vezettek a javulásban, árnyereségük azonban csekélyek. Oyengébbek vollak a bank ériékek és sok kis papir. A forgalom az egész tőzsdeidő alatt csendes volt, zárlat elölt élénkült meg kissé.
Párta 20-371,1. loodoo 25-26>\'i. Nevrrock 51993",a, BrOuel 72-25, Milano 28-25, Amaterdam 20810, Berlin 12305, Wien 73-IY\'íl. Solla 3-75. Prága 15-39, Varsó 58 Ll Budapest 40-80, Belgrád 9-13, Bukarest 332.
1 MmmK ftati MM-iacpiM
VALUTÁK Angol L 27-83-27-99 Belga tr. 79-55-79® Csen k. 1693-17-01 Dánk. 152 75-153 40 Dinár 1003-1009 Dollár 570.10-57250 francia Ir 2260-22 80 Moll. 229-00-23000 Lengyel 63-35-64-85 Ld 3-50-365
Léva —•--■—
Ura 3060-3105 Máztu 135 62-13612 SchtIJ. 80 50.80 85 Norvég 147-90-148 55 Svájci I.IIOIÓ-II050 Svédk. 11310-153 75
DEVIZÁK Arnst 22915-22985 Belgrád 10-05-1009 Berlin I35Í2-I36-12
Bukarest —■---
BrtUsael 7957-7982 Kopenh. 152-85-153 30 Oszló 148 CO-148 45 London 27-82-27-90 Milano 3072-3102 Nevyoík 572 65-4 35 Párti 22"42-22-52 Prága 1696-17-01 SaolU 412-416 Stockh. 153-22-153 67 Virsó 6350-64-7U Wien 8060-8085 Zürich 11015-11047
Terménytőzsde
Bsza Uszav. 75 kg-os 34 30-34 60, 76 kg-os 34-80—3505 77 kg-oi 35-05-35 30. 78 kg-os 35 35-S-55. egyéb 75 kg-os 33-65-33 90, 76 kg-os 33Í5 -34-35, 77 kg-os 34 35 - 3465, 78 kg-os 34-75 -3505, roza 3050 - 30150. takizminy-ázpa 25-00-25-30. sörárpa 25-50-26-50. zab 2500-25-20. tengeri 21-30 -21-60, buzakorpa 2020-20-40, köles -•- -■-.
Felhajtás 2403, melyből eladatlanul vissza-maradi 582 darab. Bsóiendll 1-76-1-88, szedeti 1-70-1-7-1, izedett kózép 1\'50-1-61. könnyű 1-40-1-48, elsőrendű öreg 1-60—1-64, miiodrendll I-48-152. angol suldó 1-68—1-84, szalonna nsgyban 1-80-
1-84, zsír 2 00 - 2-04, lehúzol! bus t 84 —
2-24. szalonnái lélsertés 1-92 - 2-08. Az Irányzat közepes.
Uadfc! btuilyarftlps k Uvn kmbtti KE. Eiokulsu
FULAMIN
a közkedvelt
poloska- és molyirtószer!
Petéstől irt! Kellamos oz.igul Bixto* hatásul
Nom pisxkitl Olcsó!
Számos hatósági elismerés! Háztartási üveg ára : P 1-20
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és azuküzlctbcn!
APRÓHIRDETÉSEI
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Címszó a minden vastagabb betűből álló szó két szónak számillatik. Minden további szó dija S 1111. Vasár- és ünnepnap 50% telár, szerdán—pénteken 25% tclár. Állást keresőknek 5OS.0 engedmény. A hlrda-téal dlj • I6r« flzaUsadg.
Jó hézlkoazt kapható Magyar-utca 24. szám alatt.
Intalllgana magyal—német kisasszony a délutáni órákra gyermek mellé ajánlkozik. Clm a kiadóban. 1882
Mástél hold luoornakaozélé eladó egész évre. Sátrán, Magyar-ulca 74. 1875
Kiadó bútorozott szobák a sjclra-
Uranlat tagjai részéra, bejelenthe-tók : A .Zalai Közlöny" kiadóhivatalában, Vágó drogéria (Fótit), Szabó lodrászüzlet (Deák-tér). 1863
Mielőtt artzarazatékét lakásába bevezettetné, kéljen ajánlatot Frlaaz Janó vízvezeték felszerelési, ftlrdó- és egészség, ügyi berendezési vállalatától Erzsébat-tar 2. _1723
Jobb mlndanast, lőzéallez értől, keresek. Clm a kiadóban._-1874
Oki. cimbalom tanítónő órákat ad ;iiki-
sán Király-utca 53. _-1879
HntOlésea Lauiing-Klcment ktlünó turaató eladó. Megtekinthető Tercbezden. Terebezdl gazdaiág. u. p. Bohöoye. 1852
Kólótéseiokat magas órabérért lel-veaz KaszU Á. Jelentkezni lehel a Haitsnya-házban. Szarvas-szálló épület. 1864
2 axoba, konyha, előszobás lakásomat elcserélném 1 szobs-konyhás lakással, lehetőleg a város belterületén. Clm a kiadóban. -1885
öt azobáa modarti bctvároal
takAaoraat elcserélném hasonló 3 szobás lakással, dm a kiadóban. .1837
Egy ügyes flu péktanononak letétetik Stelnauer János sütödéjében, Csen-1891
véteUk gezy-ut 58.
Egy Iznulóliainj (elvétetik Pollik tstváaaénil, Hunyadi-utca 2. -Ifiérj
Raklérnak, vagy műhelynek atkalmaa helyiség, valamint pince kiadó Deik-tér 2. Ugyanott ajtók, ablakok és egyebek el-adók. -1888
Jókarban levő fedeles gyermekkocsit keresek megvételre. Clm a kiadóban. .-1890
ha lesz éa győzni akar, hurozUsson V4gó Endro lllatszcrtirában Fóut 14.. ahol Kertéaz Yódor sporliruhiz tennlszüló lenkata van nagy választékban. ina
ÉHfcesátés!
Van szerencsém a nagyérdem!) vevőközönségnek tudomására adni, hogy megérkezett hozzám a leg-hnomabb külföldi avédgrarilt márvány síremlékek és airkoresztek a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelben.
Továbbá temetői öaazea munkálatokat elvállalom ugy betübevéaéat éa ara* nyozáat szolid és pontos kiszolgálás mellett.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szíves párlfogásál, maradok
teljes liszlelettel KOVÁCS JÓZSEF
kófaragó Zrínyi Hlklós-atoa 4.
(Dr. Hoch ügyvéd-ház, Petrlcs korcsmával szemben,)
ZALAI KÖZLÖNY
1927 május 12.
Hol az az anya?
aki nem áldoz gyermekére
betenkint 10 fillért?
A gyermek leghűségesebb ba-ráli), minden gyermek Öröme, szórakoztatója és játszótársa a
Ez az egyetlen gyermekújság mely helenkénl jelenik meg és előfizetési ára negyedévre mégis csak I Pengő 20 fillér.
A „TONDÉRVASAR" minden heien lelc van mesékkel, versekkel, mulattató mókákkal, szórakoztató játékokkal, rejtvényekkel és pompás szines képekkel.
Kérjen levelező-lapon ingyenes mutatószámot
még ma a „TŰNDÉRVAsAR" kiadóhivatalától Budapest, V\'E„ Akadémia utca 10. sz.
Kain Oyula^ naglunluil bírósági
28Í)I927. vhL Kim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott birófigl v(i,.,th,)tó „ l8SK <vf U. L e. 102. 5-. t,teteiben „<„„t| kw.
kjojzul IlkMok (ívlii 360 P i llr .„. Wg 1927. évi áp:llii hi 6-in tcfaiialoil-;»«klel«IW vhrehalli, „,,|? lelQlfool.il «> íoo Petire bee,mi tovtl-
míiiló nyllvinw iiveiéun ebd.nk. 1™,í"f • cusyluwml ki,
blló^s I927.IK ívl p». 7577, „ima «" lolylín 360 P - lillér lólekovclílís évi jinutr hó 23-lk „.pl j»lot Jiíó 1800 karo.nl, Wo vlllódll és edtllj Mjzeitn 102 P 03 lilKibet blrélUo mii mcgillapllui kóUrfgelc citlilj. Fuí Wrlísb-n 12. ,«. alall lec.dó mci;. HilWr. 1927. évi május hó M-ik WJánjk déli-lőttl II óráj. luiWdóul küuzel k fe.Mioi . venni «ín<KkoVól( ezennel oly meKjegyietiel hlv.ln.k mc hjí)\' ai éünlell IngódjoV „ t&Sl cVÍ
Ü \'?,7\' <\' l0S- S" ínelmíben
késrpímllzelír mellen, a legtöbbet foéiő. nek. jzükiég eletén bccsíion tlut ll el lobnak aódlnl.
Amennyiben u elincruenóő tniióiiío. kai mlvok Is le- é. fellllloglali.iuk é, azoku kleKtiliil tojpl nyertek volna, ezen " tt»l. evi I.X.L-C. 102. éllel-meben ezek javán la elicndellellk.
!l íilíplJn8 \'K7\' \'\'\'""\' M
Hain Gyula s. k.,
klr. blr. végrehajtó.
Black Bottom,
Charleston, Tangó és Fox-Trott
bangjegyujdonságok, a Royal Orfeum legu|abb slágerei kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Kerti magvak
Növény védelmiszerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
(szuprrfoszfát, chiui salétrom,
mésznitrogén, kálisó) (Külön műtrágya keverék virág és csciépnövényck részérc) kaphalók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
ÉRTESÍTÉS!
A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási-, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete
TEXTIL-OSZTÁLYA
f. hó 12,13,14-én (csütörtök, péntek,szombaton)
6 liavi részletfizetési kedvezménnyel
Rendelések felvétele fenti napokon Erzsébet-téri íiókárndánkban történnek.
Tisztelettel a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete
69. sz. fiókja NAGYKANIZSA.
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Erzsébet-tér - Vajatállomásra és vissza
Indul
3-50 6 10
635 70Ű
ars 1000
13 10 1350 1401
14 38 16 05 16 15 1750
15 45 21 » 2300
3-45
érk.
3.55 615 610 705 850 1006 1315 1355 1109 K-t) 1610 1650 17-55 1950 2145 2305 23.50
Mely vonalokhoz
t n 6-20 630. fr» ZCu
712 9 10. 9-10
10-30 13-20. 1345 13 55. I I 10
HOT. HÍJ, |l Íj
15-00 1615
irro.nw.iras iscu la lu. i»»
1955 21-50. 22-20
23-10 23 55. l) 15
Indul
4-03
6-23 653
7-15 852
1006 1322 1357 14 II 1445 16 17 1702\' >602 1855 Í1-S2 "" 13 23 57
órk.
408 6-2S 6-58 720 857 1011 13-27 1102 I4\'I6 1450 1622-17-07 1807 2003 2157 2318 1)03
Erzsébet-tér - Kiskanizsa és vissza
Indul «rk.
7-2II 728
10 15 1025
12 05 12 15
1622 1032
IS lú 1920
Indul
728 1025 1215 1632 1922
érk.
736 1035 12 25 16 12 1932
Erzsébet-tér -Baraklelep _és vissza
d
indul
TST s«j
1035 12 25 1330 1708 20 OS
I
érk.
717 »I2 10 17
12-37
13-40 17 20 20 20
Erzsébet-tér—Vasu\'állomás 40 fillér
Erzsébet-tér—Kiskanizsa 40 fillér
Erzsébet-tér—Biraklclep 40 fillér
Vasulállomás—Kiskanizsa 50 fillér
Baraklelep—Kiskanizsa 50 fillér
ít4,V„re*urjca» "teMo-
máslól végállomásig 32 - 32=64 f
Csak munkásigazolvánnyal. Diákjegy véíállomáutól végállomásig 24 fillér.
Menetdijak i
£
i> &
indul
TTT
9 14 105O 123k 13
1722 20 20
érk.
7-Ó8 92l> 11-02 1250 1350 17 34 20-32
,,, ,:;::■ i "oti jegyek i Vonal Átszálló, ér-40 l ér vényes 14 ulra, végállomástól vég-40 lillér állomásig naponta 5-60 oengö ?Ctí •zakasijogyi ftrvénycs trzsébet-léng vagy mnen bármclv vé^.\'illomásig 14 ulra 4-80 pepgó. Hoti munkásjegy i Érvényes 12 uira, végállomástól végállomásig J-50 pengő, ugyanaz 14 ulra szóló
érvénnyel 4-— pengő. Alazakaszjcgy 24 fillér.
Nyomatott a Zrinyl Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál. NagykanizsZTö^^
Pártoljuk a helyi ipart!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a fonottbutor munkát műhelyembe bevezettem. Jótállással kósxitok
előszobai és kerti = bútorokat. =
Sxókokot már 10 Pengfltöl.
Egy éven belüli hibákat ingyen meg-javítok, úgyszintén nádszékek be-fonésát vállalom. Tlaztclettel
ILLÉS JÓZSEF
koiárfooó ti roaottbalor kétili^ 174* Zrínyi ■iklós.u. 82
Elsőrann interaátoiok és nevelőintézetek link és leányok részére
FRANCIAORSZÁG: SAIKT-RAFAÉL.ifr«ix<J
Rlvleiln ax öfí.k liviu oruljinak tr.esmip tstl»< i, kOtvdlcti ■ Knjf/aarloa (Nlin lacUcttk SVÁJC: LAUSANNE ES MONTREUX, . rí UíbifÚ Dtselivártnoktun. t 0«nfl tó cuitji*. Sw n ni{iui^in iliuuiuvt kiUftlbO tg)t-Uoí Intenzív iPMtCH/KUmitlkui ryfeybcStk AUSZTRIA: WIEN. «x owliík lWc» työ-
nv.\'.in ^ ill.lr.\'e-nJr> ■ kMninMlfJ IC
nv^inin. "IMI, íz UMIIH IVHIOl ryiy
nvöfO vlllilclepío. > köxípponuW IS p«tr« vllíimiHsal
MAOYARORSÍÁO: BUDAPEST É» HOVÖS-VOlOV. cUiJf<il(U inUicKk t»<- \'-«—•
i leínjr.
Mli.!»c>i"k inUut IrlvfU ífjTftffril kCi^p. ét
a. itkcilil. iptrnúvílictl. xcMltkoUJ, leint-\'Klunil. leinytyauml, továbhkípxíi, vuml linuló Hb. Nnnlakökíl. Ot»x«t ipoftok. Unni mányi klrlsduUtok. IWnnUk^ oeiotott Sxlroru felflirv*l«l NípJ kitCn.j 4(kriH. i\'lt
ni.lepik. Kilátási dlj (b«aa(oaUltatlk • tar.jlj Is) ki I5ld«n 1X1P. Budapesten 100 P havonta. Mis kOlön dlj nln<«. KOIIWdie nihil kell Isnulójefyek. A Uloesló uUWlk ríuíte ugyané dfisk mtlleli »» inlí/elek dípendsneeji t>sn kUilin\' peiuiók K^xlisitvlülőknek, szegta? v-1 íusknak. e/y«\'.tml h»i:{Jt4kru\'« kedvexm^yek A fiutaleroitavik dijs 10 sxlxsHkXsl olcs^M.
Nyaraltatási csoportok
I.AUNANNEBAN (SVAjC\'. BAI.ATONSZF-MESfN <s HOVÖSVÖLOYBEN. lUvidl) HOP l\'elvlUnüitit. prospektus (vjlauMIvei;) Pe« laioiil InleroitBs Iroda, B:4jp«H. S?U. Akiets ulti 4X V. 31 (lili) 1824
NEM TEUES
i könyvtára, ha onnan hiányzik ez a hat könyv!
Shechann Patrik:
Or«y Doktor vaksága, írországi regény. Dr. Szabó László:
Az igazi Amerika. Megfigyelések az amerikai éleiből Ujj Gyula:
A rádiumkitály. U óplszükus tegéjiy. Jőrgensen János:
Dinia Nagyasszonya. Daudet Alfons: Jack. Regény. Zalin Ernő: Indergand Albin. A hat kőié: kedvezményes ára erős vászonköléfben, aranyozás-síl, tokban csak 21 Pengő 3 Pengős havi részletre!! (KI
Átvételkor 3 Pengő fizetendő!
Tessék c»l kitöltve lent\'ctmne Widcnl
Palladis r.-t.-nak
BUDAPEST
V. Akadimla-uUa 10. Ezennel megttmldcm i
Név:
FoglilkoJj: Lakás:
Ofenbeca Károly.)
17. évfdlyara, 108. szára
Nagykanizsa; 1927 május 13, péntek
Ara 14
fillér
ZALAI fOZlM
»«l>.aiHa<« t> kladöbtvaUJ P4ut 5. u. Keaztbdyl HAktaUihalal: Kldalody-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Interurbán-telefon: Nagyfcaoisa 7S. Klóflzelíst ira egy Mm 2 pcag« 40 flllfa.
Bomlik a kisantant
Hadik JJnoi gróf a világgazdasági konferencia egyik ülésén megdönl-betetten élvekkel mutatott rá arra, hogy a gazdasági bajok töokozól tulajdonképen a békeszetződések.
A cseh delegálus — nem ludjuk miért, miéit sem — szükségesnek találta, hegy Hsdik beszédére vála-szotjon és bizonyítani igyekezell, hogy a gazdasági fejlődés fólellélelc a békeszerződéseken nyugvó polliikai stabilitás. Slodola ur ra\'gaztlshoz-zálette, hogy Hadik gróf beszédében foglalt egyéb állítólagos tévedéseket\' legközelebb megcátolnl szándékozik.
A magyar közvélemény kíváncsisággal várja azt a „cáfolatot", de ha az Is olyan helyt nem álló feltevésből indul kl, mint amilyent Stodola ur a békeszerződések éiinlhelellen-ségéról mondott, akkor nem sok reményünk van arra, hogy meggyőzi az elfogulatlanul gondolkozókat.
Különben a csehek irániunk való érzelmeit Ismerve bátran állithaljuk, hogy Stodola ur szándéka nem Is a meggyőzés, hanem csak az alkalom megragadása, amikor Magyarország ellen a már megszokott és Igazságtalan cseh támadások egyikét elmondhatja. Csehország az utóbbi időben valahogy elhallgatott, csak néha-néha rándít egyet magán mint a szárazra került hal, amelynek elfogyott a vize. Ez a viz, az az éltető élelelixlr pedig Benes levilézletl külügyminiszter .nagy müve" voll annak lde|én: a kisantant megteremtése s a cseh politikának a fraedi
Klinika sorsához való kapcsolása.
e változnak az Idők és változnak a körülmények. Franciaország maga Is megismerte, hogy mit Jelent egy fenyegető valutaromlással szembenézni s a sa|át bőrén tzpisztalhatla, hogy a győzelem kizsákmányolása nem mindig sikerül ugy, amint ezt mohó tábornokok és Imperialista po lltikusok szép ábrándok ködében elképzelik. Benes ur Is bizonyára szomorodott szívvel vallja be magának őszintébb pillanataiban, hogy bizony a nagy cseh álom se ülölt ki olyan szépen, amint azt ő valamikor a cseh nemzeti ideálok bajnalhasadásának Idején elképzelte. A kisantant, ez a rablás védelmére tömörült érdekszö-velség, ma már sokkal inkább üres í\'igalom, mint ható erő. A töiléndml események ellenállhatatlan sodra felszínre kelleti, hogy vesse azokat az érdekellentétekd, amelyek a kisantant egyes államai közölt Jól elkendőzve ugyan, de csirában mégis csak megvoltak s megkezdje a lazításnak azl a munkálál, amely előbb vagy utóbb a teljes széthulláshoz fog vezetni.
Ki merné tagadni, hogy például Jugoszlávia érdekel és politikája ma már bizony nagyon lávol |árnak attól a közös eíképzeléslöl, amely hivatva lenne a kisantant hatalmát é» ereiéi
biztosítani. Ma, ha az előjelek nem csalnak, ott tartunk, hogy az egykori ellenségek: Magyarország és Jugoszlávia előbb- ulóbb egy baiát-ságos megértés p\'altformjln fognak találkozni s ezzel Európa kelelén kialakul majd egy olyan halalmi csoport, amely teljesen llluzóriussá leszi
még azt a csekély jelenlőségel is, amelyei |óakaratu kisantant barátok szeretnének ennek az alakula\'nik biztosítani. UJ viszonyok uj szükségleteket leremlenek s a történelem keze kérlelhetetlenül lerombolja az avult Intézményeknek még az omladékait Is.
Bethlen gróf miniszterelnök és Tass népjóléti miniszter Zalaegerszegre jönnek
Dréhr államtitkár, báró Kray ii Gyömörey Sándor tegnap Egerszegre érkeztek A város közönsége nagy lelkesedéssel fogadta óket
Zalaegerszeg, május 12
(Éjszakai rádiójelentés) Ma délután Dréhr Imre népjóléti államtitkár, báró Kray Islván és Gyömörey Sándor Zalaszen\'gról országgyűlési képviselője Zslaegersiegre érkeztek. Az állomáson Gyömörey Oyörgy főispán üdvözölte a város és megye hivatalvezetőinek élén éa a nagyszámú közönség ovációja közepcíte a budapesti vendégekel. Az üdvözlésre Dréhr Imre államlllkár válaszolt, aki kljelciilelte, hogy grót Bethlen István üzenetét tolmácsolni jött, aki kéri, hogy újra Kray Islván bárót Jelöljék.\'
A közigazgatási biróság bár megsemmisítette a mandátumát, azért
mégis ö lesz Zalaegerszeg képviselője. Bejelentette egyúttal azl is, hogy a miniszterelnök és Vass József népjóléti miniszter május 26-án díszpolgári oklevelük álvélele végeit Zalaegerszegre jönnek. Ezulán bátó Kray Islván fogtd\'a válaszlóinak üdvözléséi, akik Bethlen Islván grófot és Vass Józsefet nevük említésekor lelkesen megé|enczték. Az állomásról a vendégek a városházára vonullak, ahol előbb Dréhr Imre, majd Kray István mondottak beszédeket. Dréhr Imre ismét Kray István bárói ajánlotta a zalacgcrsicgi választóknak. A gyűlés után Gyömörey Qyőrgy főispán látta vendégül a politikusokai .
A katonai ellenőrzöbizottság visz-szahivása nem jelenti az ellenőrzés végérvényes megszüntetését
A háború oafidja után Mambón Állunk m béke oaOdjával la — A la-ajcaralAat kAvotalft államok nom vaaxlk komolyan a magyar problémái A honvádalml mlnlaatat* ax általánoa lofagyvarxáaről
Budapest, niájus 12 A Ház mai ülésén a belügyi tárca költségvetésének részletes tárgyalását kezdték még. A szakaszokat hozzászólások és a belügyminiszter válaszai ulán változatlanul togsdla el a Ház. Majd rövid szünet ulán áttértek a honvédelmi tárca köllségvelé-sének tárgyalására.
Hegedűs Kálmán előadó ismertette a tárca költségvetését. Nem háborús célzat mondalja vele, hogy szeretné minél erősebbnek, harcképesebbnek ludni a nemzetet, hanem az a tradíció, amelyet a magyarság évezredek óla érez a katonaság iránt. Nekünk kötelességünk Európa kelelén a béke biztosítása. A katonai ellenőrzés ugyan megszűnt, de fennmaradt a katonai megfigyelés. A leszereléssel még a\' védelemre Is
képtelenné tettek bennünket. Háborús szándékaink nincsenek, de vannak hagyatékaink, melyeket ápolnunk kell. A lltzli fizetések emelése kötelességünk, de gondoskodnunk kell az al-tisztek és közlegéuység helyzelénck rendezéséről és az éremdijak kifizetéséről is. A tárca első szónoka:
Farkas Eleméi: Szetinle a lárca költségvetését szükniatkuan, mostohán állapították meg. Nincsenek a tálcának beruházási összegei és Igy
nagy nehézségekbe ütközik a békeszerződések által is megkövetelt felszerelések beszerzése.
Nem engedi meg a költségvetés azt, hogy hadseregünket modern eszközökkel felszereljük, lisztjeinket jól lizessük és nyugdíjasainkat ellássuk. Foglalkozik a hadirokkantak helyzetével és azok javilásál sürgeti. A le-
fegyverzést követeli államok nem veszik komolyan a magyar problémát. A háború csődje után szembe állunk a béke csődjével Is. Kimerítően tárgyalja ezután a leszerelési problémát.
Malasles Oéza szerint Európában két háborús veszedelem van. Az egyik a fatcista Olaszország, a másik Szovjeloroszország. Ez az ulóbbi komolyan készül a háborúra. Bizlk azonban abban, hogy a demokrácia megakadályozza Európa lángbabo-titását.
Mózer Jenő: Az európai lázas fegyverkezésről beszél.
Amig körülöltünk mindenki fegyverkezik, addig nem lehet lefegyverzésrőt beszélni.
A honvédelmi miniszter válasza Oríf Csáky Káioly honvédelmi miniszter válaszolva a felszólalásokra, kijelenti, hogy a szociáldemokratáknak az általános lefegyverzésre és a hadsereg megszüntetésre vonatkozó teóriájuk nagyon gyönyörű, de chez elsősorban az szükséges, hogy az összes nemzetek kezdjék
meg a leszerelést. Ezután a katonai ellenérzésről beszél.
A nagykövelek tanácsa kénytelen volt elismerni, hogy leljes ege-síében eleget tettünk a békeszerződés katonai rendelkezésének Is és erre megszüntették a katonai ellenőrzést, lllető\'cg az ellenőrző bizottságot visszahívták, ez Qzonban nem jelenti azt, hogy az ellenőrzés végérvényesen megszűnt. Amit a szociáldemokrata képviselők Olaszország háború készülődéséről mondanak, erről semmi tudomása nincs. A Népizövelségnek kölelet-sége, hogy az állalános leszerelési forszírozza, mert ha ezt nem tudja keresztül vinni, akkor ez a Népszövetség csődjét jelenti. Végül köszönetet mondott, hogy tárcáját szeretettel fogadiák. A Ház ezzel állalánosságban, majd részleteiben, hozzászólás nélkül elfogadta a honvédelmi tárca költségvetéséi. A zalaegerszegi mandátum Bzulán beterjesztettek a Háznak a közigazgatási biróság döntéséi, melyben Kray István báiót zalaegerszegi mandátumától megfosztotta. Egyben felhatalmazási adotl a Ház az uj választás előkészítésének és kiírásának niegkezdésétc. Az ülés 6 órakor éri végei.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május 15.
A szociális tanfolyam negyedik napja
A laikus apostolkodásril, a tár sadalml problémákról
A szociális tanfolyam negyedik napján a folyton nagyobb számúvá növekedett hallgatóság közölt otl láttuk Inkey József bárót és Sab/án polgármesteri nejével.
Elek Amália nóvér a gyakorlati laikusapostolkodásról tartott tartalmas megszivlelendó előadást. Az élet minden fázisában hogyan működik mini az emberszeretet angyala — a missziós-hölgy. Beszél a napközi olthonról. A házasságot kivül szü-le\'ett gyermekekről. Oda kell hatni, hogy az apa ismerje el gyermekét és vegye el a gyermek anyját, aki legtöbbször túlságos bizalmának és embernemismerésének áldozata. Ezzel kapcsolatban hatályosabb nöibecsű-lelvédelemre van szQkség.
D. Jovánovlch nővér egyetemi tanszékre való mély felkészültséggel előadást tartott koruuk különböző problémáiról, főleg a szociális kérdési vette bonckés alá. A szociális kérdési nem lehel csak társadalmi kérdésnek tekinteni — úgymond — mert a szociális bajoknak kérdése sokkal mélyebben rejlik, semhogy azt egyszerű gyomorkérdésnek lehelne tekinteni. A szociális kérdési teljes egészében megoldani nem lehel, csak javítani. A kereszténységben rejlő szeretetben nyugszik a szociális kérdés megoldása.
Kurlcs Alberla nővér a nővédelem technikájáról beszél. Hogyan lehel a falu pszichológiáját megközelíteni. Mi teremtette meg a mai falusi nőtípust. Megbecsülhetetlen útmutatásokat ad a falu asszonyai közötti missziós munkára.
Ma a tanfolyam utolsó napján az előadások ugyancsak pont 0 ólakor kezdődnek.
A munkaadók kizárták az összes pécsi munkásokat Pécs, május 12. (Éjszakai rádió-jelentés) A pécsi szlrájko\'ó vasmunkásoknak a munkaadók májul 12. délig adtak Időt, hogy felvegyék a munkát, különbeni kizárás terhe mellett A határidő ma délben lejárt, de a munkások nem vették fel a munkát. Délután 4 órakor a munkaadók gyűlést tartottak, melyen elhatározták, hogy holnap, péntek reggeltől kizárják nemcsak a sztrájkoló munkásokat, hanem akik eddig munkában voltak.
Az Egységespárt uj képviselői a kormányzónál Budapest, május 12. Az Egységes-párt uj képviselő lagjait ma délelőtt logadla a kormányzó. A képviselők Almássy László vezelésével vonullak fel a várba, aki a képviselők nevében üdvözölte a kormányzót.
Az osztrák nemzetgyűlés összehívása
Bécs, május 12. (Éjszakai rádiójelentés) Az osztrák nemzetgyűlési májúi 18-lkára hivlák Ősszé.
Az egységes kormányzópárt meghívta Olaszország előkelőségeit Magyarországra
A kormányzópárt elfogadta a: ppproprácios lortényjauslatol
Budapest, mljus 12 (Éjszakai rádiójelentés) A Keresztény Kisgazda, Fóldmives és Polgári Párt ma este Almássy László elnöklete alatt megtartotta szokásos csütörtöki pirlértekezlelél, melyen Bud Jlnos belerjesztette az approp-rláclós törvényjavaslatot.
Az approprláclós javaslat felhatalmazási ad a kormánynak, hogy a népszövetségi kölcsön-maradványt, mely mintegy SD millió aranykorona, hasznos beruházásokra felhasználja.
Azonban, ha ebből az összegből marad pénz, azl nem lehel álvinni a kövelkezö költségvetési évre.
Szlly Tamás és mások hozzászólása után a párl ugy általánosságban, mini részleteiben a b terjesztett appropriációs törvényjavaslatot elfogadta.
Ezulán Jánossy Gibor kérte, hogy Vajda János, a nagy kollö emlékét születésének százéves évfordulója al-
kalmából ünnepeljék.
Óról Klebelsberg Kunó kultusz miniszter válaszolva Jlnossy Otbor-nak, kijelentette, hogy Vajda János verseinek kiadása a legszebb megemlékezés és ez lolyamatban van.
A párt helyesléssel velte ezl tudomásul. Ezulán Almássy László felolvasta azt a levelel, melyei gróf Bethlen István kormányelnOk tudtával és örömmel adoll beleegyezésével küld el Turattinak, az olasz las-cis\'a párt főtilkárának. Ebben a levélben az egységes magyar kormánypárt nevében a fasclsta képviselőket, az olasz kózélett előkelőségeket és családjait meghívja Magyarországra, hogy tiszteljék meg hazánkat meg a nyáron látogatásukkal. A párl nagy lelkesedéssel velte tudomásul Almássy Ltsxiő pártelnök bejelentéséi.
Ezzel az értekezlet véget ért, majd pártvacsora következelt, de azon felszólalás nem hangzoll el.
Menetrend-változások a Délivasuton
Javítottak a balatoni közlekedésen
Nagykanizsa, mijui 12 A Duna—Száva—Adria Vasút május 15-én életbelépő menetrendje a kövelkezö lontosabb újításokat és változásokat tartalmazza :
Az Olaszoiszággal való összeköttetés egy nappali gyorsvonatpárral bővül. Indulás Budapzstról 7 óra 30 petekor, érkezik Triesztbe 21 óra 30 perckor, az visszaindul Triesztből 7 óra 30 perc, érkezik Budapest—Dili-vasútra 22 órakor.
A jugoszláv Iransit vizűm liz papír-dinár elleniben a vonatban meg-sierezhető.
Az éjjeli trieszti gyoiszonat másfél órával később, 19 órakor indul Budapestről.
Uj külföldi összek&ltctés lílesül Budapest és Zágráb—Spalato közotl is I, II. III. oszt. közvetlen kocsikkal, a Budapest dv.-ról 7 óra 45 perckor induló es Ide 20 óia 55 perckor érkező személyvonatokkal, Nagykanizsa és Spalato között gyois/onati csatlakozással. A Sopron - Nagykanizsa — Barcs
közt közlekedő 301/902. és 901/302. számú gyoisvonatok Isméi közvetlenül Bécsig, Illetve Bécstől közlekednek. Indulás Bécsbél 9 óra, érkezés BScsbe 19 óra 34 perc.
A külföldi összeköttetések felvétele miatt és a balatoni közlekedés lénye ges javllásakép az egy nipra kiu\'azó közons\'g részére hosszabb klnnlétet biztosítandó, a jelenleg 9 órakor induló, Balaton gyorsvonat már 7 óra 30 perckor fog indulni és az ellenvonat 19 óra 10 perc helyeit csak 22 órakor érkezni.
Budapest és Zalaegerszeg között a nappali közvetlen kocsik az uj menetrendben a 7 óra 45 perckor induló és a 20 óra 55 perckor érkező személyvonalokkal fúlnak.
Budapest—Nagykanizsa és Barcs kőzött a helyi vonalok mennyisége egy vonalpárral szaporodik.
Részletes felvilágosítást nyújt a lapunk mai számának utolsó oldalán és Időnként többször Is ugyanazon a helyen megjeleni vasull menetrend-táblázat.
.............................|.|.|.|.|.|.|.|.|-rj-Lr/JJ.JJ
Felmentettek egy fiatalasszonyt a gyermekgyilkosság vádja alól
Nagykanizsa, mijus 12 Az elmull év március 15 én nagy Izgalomba hozta Csáfoid községei egy állítólagos gyermekgyilkosság, melyet Grebnár Cyuláné odavaló fiatal asszony köveletl el. A vád szeriül, mint azt a királyi ügyészség mondja, Qrebnárné ruhaszárító kötélre gyilkossági szándékból felakasztotta nyolc hónapos gyermekét, akit azonban idejében levágtak.
Ez ügyben most tartóit tárgyalási a királyi törvényszék Zalaegerszegen. Tobb lanu kihallgatása után a biró
ság nem tátla bebizonyitoltnak, hogy az asszony meg akarta volna ölni gyermekét és őt felmentette. Több tanú vallomása alapján hozla meg Ítéletét a bitóság, akik azt vallották, hogy az asszony férjivel való öiökös rossz viszonya miatt önmagával akait végezni a kéidíses napon és a gyermekét csak az ölében tartotta, de annak semmi baja nem történhetett volna. A tárgyaláson tanuként voll megidézve az asszony kfllön-vállan élő férje Is, aki azonban nem tett tanúvallomást.
Orgonahangverseny a Felsőtemplomban
Mióta a Felsőlcmplomnak orgonája van a közönségnek olt már néhány sikerült hangversenyben volt része. A templom jól verődő akusztikája, fóteg pedig a hallgalóságnsk a szent helyhez való áhítata, minden-kor,ahangversenyektarlására Igénybe vett termeknél kellemesebb, az érvényesüléshez biztosabb keretet adnak.
Ilyen áhítatos elmélyülésben hallgatta és élvezte végig tegnap este a templomot megtöltő zeneértő ét zenerajongó közönség a Városi Zeneiskola tanári kara által rendezel! hangversenyt, mely az utóbbi időkben Kanizsán rendezett esléiyek között egyik legnagyobb slkertl. BSr az isten háza összekötötte a tapsra kétz tenyerekel, az arcok elárulták a művészek előadásának hatását.
A vallásos tendenciájú müvek nagy mesterektől, linóm érzékkel lettek összevAlatzIva a műsorban. Nagy vonalú súlyos Beethoven, melódia-dus Bach mellett, Ha idei lágyan hömpölygő Lírgója váltakoztak Bon-net és Bossi könyed, Reger elbájoló művel mellett, mikhez méltó finisként zárult Karg—Ebért—Zilánfly nem hosszú, de az orgonán hatásosan felbúgó Nagy kórusa A művészek legjobb dlpoziclójukkal sioIgáHák múzsájukat LemberkovUs Alajosoé eddigi szereplései közül tegnap nyújtotta művészi tudásának legtöbbjét. Talán mert egyéniségének jobban passzolnak az előadott darabok, melyek mindenül! széles vonókezelést, fokozott invenciót kövelelnek, Ulán, mert hegedűjének csellóra emlékeztető sötét hullámzása a kisérő orgona akkordjaival megértőn összesimulva szabadon szárnyaltak a templom hajójában. Fel, a legparányibb diszonáncia nélkül.
Handel: Largoja és Oiál: Andi-teja legjobban tetszett. Mély elgondolás volt mindkét mü.
Nedelkovlts Anna első bemutatkozása meghódította a közönséget. Színtiszta egyenlelesen csiszolt szopránjának lényét elragadtatásul élveztük. Iskolája magasfoku, muzikalitása biztos, tempóbiiása és az éneklés generális alaplétele: a légzés, nála gondot nem okoz. Beethoven és Reger szólói remek tolmácsolásban Jutottak kilelezésére.
Méltón vehetjük a művésznők mellé a sikeres est harmadik szereplőiét: Dausz Ferencet, aki képzett, intelligens muzsikus és az általa Játszott orgonamüvekből Ítélve a fejlődét legszebb utján halad nagyobb slke-ick felé is.
A hegedű és énektzólók kíséretét Vannay János diszkréten, elismert felkészültségével látta cl orgonán.
(-bán)
Avarescu tárgyalásai Károly ex-trónörökössel Bukarest, május 12. Avarescu el-hatátozla, hogy Páiitba ulazik és személyes tárgyalást folytat Károly ex-trónörökössel az ujabb trónöiök-lési bonyodalmak elsimításáról.
1927 málus 13.
ZALAI KOZLPNT
Három ur
— Jónapot ! Jónapot I
— Van szerencsém! De Igazán nem tudom... kikhez legyen szeren-csim... I?
— Nem ismer bennünket! ? Igaz, egy éve nem látott. — De mindenek eláll kereskedjék hazaszaladni és
átmenet! kabátot venni.
— ??
— Saját érdekében kérjük.
— Szabadjon kijelentenem: nincs átmeneti kabátom.
— A téli Is Ji lesz.
— Akkor kétpercnyi türelmet esedezett. Rögtön Itt vagyok. Eh, csakugyan jól fog Jönni a télikabát. Brrr. Igazuk van eteknek az urak nak. Nini, hogy megvá tozott a má just Idi. A hideg szél vígan bujócs kázik a kabát ujján
— Hát kérem, ilt vagyok. Taná csukat, Ime, megfogadtam.
— Nogyon helyesen...
— De kéren
:érem szépen, én még most sem tudom Igazán, hogy kikel le gyen szabad tisztelnem az urakban
— Nem tud rájönni ?
— Nem. — Brrr. Ez az idő! Nem találják az urak, hogy ez a szél be iUlk a Raxra, a Karszton is elkel, de Itt a dombvidéken. Ilyen májust Is keveset kóstoltunk.
— Na végre.. Nogyon érzi a hideget ?
— A télikabátban nem annyira, de a szél kellemetlen.\' Mindenhová befurakodik.
— Lesz az éjjel még kellemetlenebb Is
— Csak nem ?l Brrr. Jó volna ez elöl a síéi elöl bemenekülni a kávéházba.
— Nem bánjuk, menjünk.
— Egész Jó! esik a szobalevegó.
— Pincér! pincér I Hozzon kérem, — mit méltóztatik parancsolni ?
— Feketét, forrón és tégy nélkül.
—■Látszik, hogy fázós ember. Nekünk pedig három fagylaltot.
— Hogyan, önök ebben a téli időben fagylaltra szomjaznak ? Nem lesz egy kicsit hideg ?
—- A családban marad. Mesterségünk.
— Ismét csak nem ériem.
— És azt sem találja el, kik vagyunk ?
— Nem. igazán nem.
— Gondolkozzék. Tavaly... Ilyen Időtájt...
— Tavaly?... Ezldőtójl ?... Hányadlka is van ? Május tizenkettő
— Erőltesse meg a koponyáját.
— Azt teszem. De hamarabb eszembe jut a szibériai mammut-csontváz kiásásának pontos dátuma, mint tavaly, ezidőtájt ml történt.
— Ml volt május 12- én, ezelőtt egy évvel ?
— Épen olyan tavasz, mini most.
— Ná, jó, ez igaz. Hanem valami fontosabb, emlékezetesebb esemény. Igen közel álló önhöz. Esemény Önnel.
— Hozzám? Velem?...
— Yes!
— Hozzám, velem, ml lehetett az ?
— Nehezen megy. Pedig a memóriám csak akkor szokott cserbenhagyni. ha én akartam.
— Persze adóssáefizeléskor. Szóval. nem megy ?
— Tavaly, május elején nagyobb esemény velem nem történt. Nem számithatom nagyobb eseménynek, hogy a decemberben el\'égetett fáért a számlával még akkor is öltek a
fások. Azt sem, hogy a szabómnál, arra való hivatkozással, hogy szent ta\\asz, sikerült kizongoráznom ujabb
A fagyosszentek nagyobb károkat okoztak Nagykanizsa környékén
Nagykanizsa, május 12 Pongrác, Szervác, Bonifác, a relte-getl májusi fagyosszentek jövetele elé ez idén is szorogva tekiolett a gazdakOzOnség és a birtokosok. Az eddigi évek tapasztalatai ugyanis erre az aggodalomra méltán szolgáltatlak okol.
Az első lagyosszenl, a csütörtöki Pongrác, mint kapjuk a kornyékből az értesítéseket, elég nsgy károkai okozott. Így súlyosabb természetű fagykárokról adnak bírt Oelse, Pogányvár és kornyékéről, abol a fagy
nagy kárt tett elsősorban a szellőben és a rozsban, de nem klmélle a kerti növényeket sem, valamint a gyümolcsf ikal slnylellette meg. Nagy-récsc községből azl a blrl vettük, hogy ott Is volt az elmúlt éjjel fagy, azonban nagy méreltt nem voll. A szellőkben a Valkó uradalom tüzeket gyújtatott és Igy védekezett a fagy ellen. Itt a veteményeknek és a rozsnak áriolt legelőbb. Hogy ezek a fagykárok milyen természetűek, azt még ponlosan nem lehetett megállapítani.
egy havi fizetési haladékot. Vagy tatán nő ügy lenne a ncgy esemény? Hogy az a hűtlen kígyó épen abban a gyönyörű májusban, akkor szakított vetem, mikor megígértem neki, lehozom a csillagot az égről. Még azt Is. amelyikei szabad szemmel nem lehel látni. De ha elhagy, akkor. ■■ akkor végzek magammal.
— Szávai, ön Is, mint a többi közönséges halandók: május-sze-relem.
— Emberek vagyunk... Igen... Az ételemet ajánlottam fel neki. Erre ő, — oh! borzalom róla beszélni Fájó sebek, minek újra felszaggatni ? Minek ?
— Szánandó sorsú Rómeó!
— Nem Rómeó, de rútul kijátszott Bajazzó, vérig sértett Bánk.
— Érdekes, még nem tudom kik és honnan önök, de látom, űz ét lelkem fájdalma mélyen meghatolan önöket. Annyi bizalommal vagyok önökhöz. — Mondom, — Ígértem neki mindent. ,4 csillagokat, az éle-lemet tettem a lábal elé és erre ő, — nem bírom, nincs erőm kimondani — azt mondta :.Az életed?!az kevés. Azért nem adnak semmit. Valami mást, valami értékesebbet adj r és a faképnél hagyott. Tőrdöfés volt ez a szivemnek. Ráadásul jól meghűltem. Ha jó! emlékszem, pont egy éve történt ez. Május 12 én. A nagy lelki megpróbáltatás után záróráig maradiam a kávéházban. Mikor hajnaltájban a takarító asszony kisepert a márványasztal mellől, a ragyogó május ellenére, rendkívül hűvösnek éreztem az idői. Az abszint töt zúgott a fejem és forró volt, mint a trópusi nap. Mikor a nagy csapó ajtón kiiámoltogtam, megvágott a hideg, éles levegő. Tisztába voltam vele, hogy ebből jó kis nátha lesz, ha nem tűdőgyuta.
— És nem csalódott ?
— Fájdalom, nem. Hiszen a pin cér Is megmondta: „Nem lehet, kérem alássan. Ilyen hideg éjszakákon kabát nélkül járni.\' Hál hiszen, mikor elkerültem hazulról, még melegen sütött a nap. .Igen, — mondotta a pincér — de most vannak a fagyosszenlek: Szervác. Pongrác, Bonifác. Ilyenkor nagyon kell vigyázni. Nem jó velük tréfálni.
— Saját érdekében!! Egyébként, hogy ránk Ismert, bucsut mondunk önnek, egy évre. A viszontlátásra!
— Hogyan I Önök ? Csak nem Szervác, Pong.
— De igen.
— Még sem. Ez lehetetlen. Önök olyan kedves, melegteklntelU urak.
— Várjon l Majd az éjjel beszél-jen igy!
— Mindenáron rosszabbnak akarnak látszani, mint amilyenek. De én
úgysem hiszem, hogy önök - <«-pardon, — e-e — hápcl-lll
— Na még egyel!
— De Igazán, pardon,e-e háp-cl 11
— Még egyet, három a magyar Igaza I
— Juj, hogy csavarja az orromat.
Megvan. Bocsánat urak, bo--
e-háp-cl! — Hát tényleg, csakugyan... Most Ismerem meg az urakat Igazán. De, kérném szépen, ha lehel, többet ne legyen szerencsénk.
— Jövőre nem kíván élni ?
— De persze! Csakhogy, ha lehel, engem kerüljenek el. /tz orvos azt mondta tavaly: nagyon hajlamos vogyok a tüdőgyulladásra.
U. Gy.
A huspanama megdöbbentő adatai Budapest, május 12. A klinikai busszállilási panama ügyébiu a nyomozás ma rendkívül érdekes és súlyosan terhelő adatokat produkált Relchcnfeld-Román József Igazgató szerepéről. — Kiderült, hogy egyei gyáraktól régi csontokat vásárolt Össze, ezeket a csontokat ecettel lemosatta, bogy a szagát elvegye és ilyen csontokat küldött a klinikáknak — egészséges, friss csontok helyett. Földes Béla, a gazdasági hivatal lisztviselője bevallotta, hogy Reichenfeld- Románnal történt megállapodása szerint 3—5, sőt 8 százalékos részesedést kapott a szállított húsok után. Ebből a 8 százalékból azonban alig maradt meg neki valami, mert minden pénzét a klinikai alkalmazónak megvesztegetésére fordi\'otta. A borravalók és ajándékok Összege sok ttz és tízmilliókra rogoll. Földes havi „jöve-delmt" meghaladta a 30 millió koronát, mig Reicbenfeld-Románnak tobb százmilliói javadalmazott.
Városi Színház heti műsora:
Péntek: Nem nóstlltk. másodszor. Szsmbat: Szókimondó asszonysáp. Vasárnap délután VH : Terike. Mérsékdt helyink
vasárnap este: Nem nóitllik. Bírlet-azQnet.
Délutáni előadások kezdete >M ólakor. Esti előadások kezdete 8 órakor.
Párti 2037\'.), London 2S-26J/«, Newyort 519-u/m. Bruucl 72 Vi, Milano 281711, Amsterdam 20810, Berlin 12315. Wien 73-15, Solla 375. Prám IMOVl. Varió
SS 0711, Budapest 90-80, Belgrád 9131 z Bukareit 3-29.
napi hírek
■APIRESD
Május 13, péntsk {
Római latottkuj: Szervác pk. Prolea- f tini: Szervác Izraelita: Ijar hó II. f
Nap kel reggel -1 óra 26 perckor, | nyugszik délután 19 óra 27 perckor. |
A szociális tanfolyam V. előadása j a sima. tornatermében délután 5 órakor. í
Városi Színház este pont 8 órakor: i Nem nőiQlők, Szenes-vigjáték.
Uránia 7 és 9 órakor: Hazudnak a I lángok, dráma. j
Kintorna
Irta: Barbarlts Lajos
Gyerek-módra, ember-módra hancúrozni de jó volnál Hemperegni fűbe, porba, vért és könnyet eg, isokorba összefűzni... szerteszórni, nótás kedvet, nyűgös hajszál egy kis dalban eldalolnl... Hld karfáján összebújni, cigány mellett törni-zúzni, eiszakitnl ócska láncot. Úthajlatnál lesni, várni telUüdös kürtszavával egy baktató delizsánszot; várni: mit hoz, nézni: kit visz, keresztutig elkísérni, ördögszekérnek kitérni, mindig emelt fővel járni, lenni: — kél bolond, akárki-Nagy, virágos kerl közepén építeni csendből várat, lenni olt kél űzött vadból királynőnek és király nak.. ■
...De jó lenne, hogyha estig ócska kalapomba egy-két rongy garast hullajtanának I
— Herceg Festetics Tasslló születésnapja. Festetics Tassiló herceg 77-ik születése napjára gralu-lálók közöli volt a megyéspüspök Is. A herceg 300 pengői osztott kí Bcrzcncén a szegények között és egyéb |ótékony célra.
— Nóegyletl tea. A Kere»zlény Jótékony I Műegylet szokásos leadél-ulánja 15 én, vasárnap délután 5 órai kezdettel dr. Szabó Zslgmond-nénál (Erzsébet tér 2. sz. alatt) lesz, melyre a tagokat és azok vendégeit szive&en látják.
— Németországi tanulmányut tanítónők és tanárnők részére. Folyó évi augusztus l-lől 14-ig Budapest, Hegyeshalom, Bécs, Salzburg, München, Passau, Bécs, Budapest útiránnyal tanulmányutat icndez a Katolikus Tanítónők és Tanárnők Országos Egyesülete. A Jelzeit ut keretében Berchtesgaden, Königs-See, Füssen, Alpsee, Neuichwarutein, Schlier&cc, Tegernsee, Oindlarra, Qarmisch-Panenkirchen, Kreuzeck-csucs, Partnachklamm-ot is megtekintik a résztvevők. Részvételi dij: 280 pengő, rendezési költség 12 pengő. Utazás gyorsvonaton a Hl. osztály, hajón az I. osztályon történik. A jelzeit ősszegben az u\'azási költség, szállás, étkezés és muzeumi belépti dijak foglaltainak. Részletes telvilágosilással készséggel szolgál az egyesületi iroda: Budapest, IV. ker., Ferenciek-tere 7., III. lépcső, II. em. 9.
= Schwarcz Dezső harisnyái a i legjobbak.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május 15.
| Gazdag Antalné f |
Megrendítő csapás érte Gazdag Ferenc, Nagykanizsa város köztiszteletben átló püspöki biztosát. Édesanyja, Gazdag Antalné 59-ik életévében tegnap délután Balatoncseht-ben hirtelen elhunyt. Oazdag Ferenc édesanyja vasárnap még Nagykanizsán voll, meglátogatta liát a ptlspóki biztosságon és a legjobb egészségnek örvendett. Tegnap, csütörtök reggel sem voll még semmi különösebb baja, a dé\'elöll folyamán roiz-szullétról panaszkodott, majd ágyba feküdt. Késóbb hozzátartozói tudatták Oazdsg püspöki biztossá\', bofy édesanyja állapota rosszabra fordult. Oazdsg azonnal a legközelebbi vonallal Balatoncsehibe utazott, ahol éppen annyi ideje volt még, hogy édesanyjának feladta az egyház utolsó vigaszát, az utolsó kenetet, azután karjai közöli visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A megboldogult temetése szombaton délelőtt 10 órakor log vég bemenni Balatoncsehi községben, ahová többen Nagykanizsáról is kimennek. — Oazdsg püspöki biztos mélységes gyászában Nagykanizsa város közönsége szivből osztozik.
— Szegedi halászlé turófcsuszával ma este az „Arany Szarvas" étlermében P 1-20.
— Elfogtak egy hat éve körö zött jugoszláv gyilkost. Nemrégi. ben a magyar halátörség elfogta Simongál községben Grbas Albin jugoszláv állampolgárt, akit a jugoszláv halóságok még 1921-ben elkövetett gyilkosság miatt köröznek. Orbss sógorát fzurla agyon Bclc-váron. A magyar csendőrség a kaposvári királyi ügyészség fogházábi kisérte a gyilkost. Mosl a jugoszláv igazságügyi hatóságok megkeresésére Gtbas kiadatását rendelte el a magyar igazságügyminisztérium. A hal éve körözötl gyilkos! mosl adták át Oyékényesnél a jugoszláv hatóságoknak.
= k Fegyvergyári Stevr kerékpár az egész világon lesel! Weiner Öépárnliáz, Csengery-ot 2.
— Husiparosok gyűlése. A nagykanizsai husiparosok évi rendes tisztújító közgyűléséi tegnap este 8 órára az Ipartestület termébe bivlák össze. Azonban oly kevesen Jöttek össze az érdekeli husipari szakosztályból, ami nem volt elegendő egy tisztújító közgyűlés rendes lefolytatására. — Práger Ferenc szakosztályi elnök ezért erősen kifakadt a megjelent kevésszámú lagok elölt, majd, hogy ne kelljen isméi külön gyűlési összehívni, megkérte a megjelenteket, hogy legalább a számadások felülvizsgálatát végezzék cl és tárgyalják le a legfontosabb lárgypontokal. Neusledter Jenó szakosztályi jegyző ezulán előterjesztette a zárszámadásokat, a bevétel és kiadás kimutatását, amil a megjclenlek elfogadtak és Neusiedler részére a felmentvényl megadták. Kimondották a megjelentek, hugy a tisztújítást nem ejtik meg, hanem erről a legközelebbi ülésen lógnak határol ni, amikor is a vágóhídi |árulékok tárgyában is végleges döntés történik.
— Ellopták a vízlevezető csatornát egy házról. Böhm Lijos nagykanizsai háztulajdonos feljelentést lelt a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, hogy az Arany Jtnos-ulca sarkán levő házáról az eresz-levezető csatornái ellopták a napokban. A rendőrség azt hiszi, hogy vagy éretlen gycrmekcsinyről, vagy részeg emberek éjszakai „szórakozásáról" van szó. A nyomozás megindult.
— Ma pénteken Ízletes halászlé és turóscsusza töpOrtyűvel a Wollák-nál meglepő olcsó árért.
— Füszcrárulás ürügye alatt kéregetett. Szinti Anlal kalccsai szü\'elésü hadironkkanl Nagyksnl sin házról-házra járva különféle fűszere kel árult engedély nélkül, ami azonban csak ürügy voll, mert Szántó kéregeleit, mint azt a rendőrség megállapította. Eren az alapon őrirelbe vélték és lel-ilylslják ellene az eljárási.
— Vasúti menetdíj kedvezmény. A Duna Szíva Adria Vasúttársaság Igazgatósága a Magyar Országos Állatorvosi Egyesület dunántúli ositályának az 1927 évi május hó 15-ikén Srékrsfebérváron lartandó szakülésére a vasu\'lársaság valamennyi állomásáról Székesfehérvárra 50\',\'o-os menetdíj kedvezményt engedélyezel\'. Az odautazás legkorábbi napja: május 12, a legkésőbbi napja : május 15. A visszautazás legkorábbi napja: május hó 15, a legkésőbbi napja: májás 18. A menelkedvez-mények a kibocsájlott .Igazolási jegy" alapján vehetők igénybe.
— A tanítók tűrjél vándorgyűlése A keszthelyi és zalaszent-gróti espercsi kerület katolikus tanítósága most tartotta vándorgyűlését Türjén, Horváth János igizgalótanlló elnöklete alalt. A vándorgyűlés ünnepi külsőségek közöli zajlott le. Megkezdése előtt Lrdilyi lién premontrei paptanár szentmiséi celebrált, mely alkalommal a mosl alakult Iflrjci vegycskar is bemutatkozott, előadva igen jó Interpretálásban Schubert egyik legszebb egyházi darabját. Mise után a tanítóság az elemi iskolába vonult, zhol Hotválh János tartott megnyitóbeszédet. — Ezulán Szabó Pál alsópálnki tanító é:dekes tornatanliási módszerét mulatta be, majd Schnellcr Jenő zala-siculgróti esperes nigy beszédben ecsctele az ifjúsági mozgalmak jelentőségét. Ilangozlatla, hogy a la-nitóknak oda kell halniuk, hogy hiláskörük alatt megalakuljanak már a jövő évben az ifjúsági egyesületek, rrctyeknek az iskola lenne székhelye. Nagy Teréz zalaszentlászlói lacilónö a falusi nlp neveléséről tartott érdekes felolvasási Császár Gyula tanító a hévízi házvásárlással szemben lejtette ki aggodalmait. Különben az egész gyűlés a házvásárlás ellen foglalt állási. Ezzel a gyüléa véget Is ért. Este kedélyes lársasvscsorán maradtak sokáig egyült a tanilók, melynek keretében szavalatok és énekszámok szórakoztatták a közönségét.
= Szegedi halászlé luróicsu-szával ma este az „Arany Szarvas" éttermében P l\'20.
— Elítélték az utcai verekedőket. Két nagykanizsai gépkocsi tulajdonos Ossícverckedelt az Erzsé-beltércn április 21-én délután. Nagy csődület lámsd: a botrányos vlstlke-désen, melynek a rc.időr vetett véget, aki felírta a verekedőket. Ügyükben ma tartott tárgyalást a kibágásl bíróság, mely az egyikei öl napi elzárásra és 25 pengő pénzbüntetésre, társát pedig n\'gy napi elzárásra és 25 pengő pénzbüntetésre Kélte.
= Fegyvereyárl Sterr strapa kerékpárnál a váza belső és kílsó mollal van ellátva. 5 évi jótállás! fféiner öépárnhiz, CsMgery-sl 2.
— Felülfizetések a reálgimnázium műsoros előadásán. Báiciay Ferencné 15, Scodnik R zső, dr. Fodor Aladár, Hsba József 10-10, dr. Malek Ltsiló, Ntumann Aladár, dr. Ország, N. N, 5-5, dr. Schlch-tanz István, Szilvay Oyula, Huffmann Bernát 4-4, Ncu és Klein 3, Ádám Róbert, Wache Ernő, N. N. 2-2, Baita Miksa, N. N. 1-60, Reznlcser József 1-20, Noll Viktória, Dobó Emil, Mihálka 1-—1 pengő. A nemes-szivü adakozóknak az ifjúság nevében hálás köszönelct mond az Igazgatósig.
— Cserkész Ingek, kalapok, tel jes felszerelések, luibillabdák, dres-sek, cipők, sport és atlétikai felszerelések. Torna trikók, tornacipók Szabi Antal sportüzlelében.
folyóirat-szemle
Uj Élet
Az U) Élet nemielpoliiikai szemle uj számában a gazdag és nagy felkészültségre valló politikai anyag a domináló. A .Termelés vagy nemzet" — .Magyarország Euiópában" .Az uj nemzedék problémája" — .A fiumei kikötő" — .A födersllsla Jugoszlávia" cimü tanulmányok mindegyike nagy értékű, nagy politikai perspektívákat nyitogató munka. Ez a szám emlékezik meg Prohászka Ottokárról, a lélekbuiár avatott kezével boncolva annak magasrendű emberi tulajdonságait. A szépirodalmi részt Barbarlts Lajos és Boross Sin-dor versei képviselik. Kritikai rovata tekintélyt reprezentáló és mindenre kiterjed. A dr. Antal István és dr. vitéz Nagy Iván kitűnő szerkesztésében megjelenő, rövid idő alall vezető helyei elfoglalt havi szemle clólizclési ára negyedévre 3 pengő. Kiadóhivatal Budapest, IX. Köz\'clek-utca 1.
)( .Kőzségfejlesztés* dr. Ráth Sándor szerkesztésében megjelenő Itavi lolyóirat legújabb szánkban Schindl Károly államtitkár tollából hoz cg)- igen aktuális tahi-teileazlísí cikket. Vctebély László 6i vertes Vilmos István országgyűlési képviseld a villamosítás és a centrálé kérdésével foglalkoznak behatóan, valamint ss autóbuszok népszerűségét és a városok éa vármegyék menlóegycaOletének kérdéséi ismertetik. Megrendelhető ívi 10 pengő ditéri. Kiadóhivatal Budapest. VIII Eiziet-házy-utca 30.
)( Zukor Adoll odaadta minden pén-zét Magyarinak egy magyar nóláírt. Szenzációs cikk a Szmhlzi Éleiben, Incze Sándor; népszerű hetilapjában az amerikai ftlns-kitályról. Uj regény Claude Anetl világsikert aratón életrajza Susanne Lenglenről Inc/c Sándor londoni levele. Nagy Alakú kotla, lláionttclvonásns ilarabmclléklet l tgyes szám ára 80 fillér. Negyedévi eló.\'
fizetési dij 8 pengó. Kiadóhivatal Budapest VII. Erzsébet kórut 29.
){ Az Én Újságom a tcgcltes\'iedtebb magyar képes gyermeklap, melyet 38 esztendővel azelőtt Pósa Lajos alapított. Bló-túelési ára negyedévre 2 pengó. Előfizetők 1.20 pengó kedvezményez iron űzethetnek elő Az Én Újságom könyvel clnsű regény-sorozatra, megjelenik minden hónap 20-án silnes kartonkölésben. MuUtványszámot kívánatra Ingven kfllrt a kiadóhivatal Bu-pest, VI. Andrássy ul 16.
rádió műsoi
Május 13 (péntek)
Budapest 9.30 te 12 Hirek. t&odc. 4 Onkcl H»ns mesél. 5 Szórakoztató zeoc 6.1* Elóadás: .Hogyan éljen a leendő unva" 6.45 .MII te kit Idézek?* 7.25 KlÓadás: .Praktikus tanácsok olaszországi utazásokhoz*. 830 Hangverseny. 1CL30 Cigányzene.
Bécs, Orác II Népszerű zene. 4 Hangverseny. 7 Francia, 7.30 Angol lecke, 8.05 .Tatárjárás*. Kálmán Inse operettje.
Berlin, Stcttln X3D Asstonyoknak. 5 Bulgár zene. 6.20 Filozófiai elóadás. 830 Szimfonikus hangverseny. 10.30 Hangverseny.
Barcelona 645 Tánczene 9.20 Hangverseny. 10.20 Szlmfónlkus xene.
Basel, Bern 1 Oramalonzcoe. 4 Hangverseny. 4 15 Asszonyoknak. 5 Hangverseny. 8 Arla te dalest. 920 Zenekari hangverseny. 1005 Népsxerü rene.
Brünn 7 Kamarazene. 7.20 Rádiójáték, előadják a brOnnl nemzeti színház ImBvé-szel. 8 Morva zeneszerzők estje. 9 Jjzz-band.
Frankfurt, Casscl 1 üramaforuene. 430 Asszonyoknak. 8.15 Madrigtt-kórus hangversenye. 9.15 SzImfónHcus hangverseny. 10.15 Jazz-band.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 12 20 Zene. 2.05 Hangverseny. 4.15 Gitárdalok. 4.15 Klel: Opercttrtezíelck. 5 Hangverseny. 6 Vidám zene. 8 Költemények. Utána népszerű és tánczene.
Langenberg, Dortmund, MQnster 1005 Népszerű zene. 2X15 Asszonyoknak. 5 Operartezlctek. 830 Vidám költemények te zene. 10.40 Népszerű te tánczene.
Lipcse, Drezda 12 Gramafonzene. 4.30 Kamarazene. 7.30 Orvosi elóadás. 8.15 .Edelwild*, E. Gótt 5 felv. drámai költe ményc 10.15 Tánczene.
London, Daventry 1 Hangverseny. 330 Utazás a világ körül, előadás. 3.45 Ifjúsági hangverseny. 4.45 Baritondaíok. 5.15 Gra-maionzene. 6 Hangverseny. 7.15 Beethoven szonáták, zene. 8.30 Dalok. 935 Angol inadtigálok te népdalok. 9.50 Ballet est.
Milánó 4.15 Jazz-band. 5.20 Oyezznek-dalok. 9 Hangverseny. 10.45 Jazz-band.
München. Nürnberg 2^5 Asszonyoknak. 3 20 Dalok. 4 N?pszerü zene. 5.30 Higiéniai elóadás. 7.30 Kabaré te operett-részletek.
Prága 11 Gramafonzene. 12.15, 5, 8.40 te 1020 Hangverseny.
Róma 4 Gyermekeknek. 5 15 Jazz band. 8.45 Operettrészletek.
Stuttgart, Freiburg 1.10 Gnmsafon-zenc 3.^0 Asszonyoknak. 4.15 Népazerü zene. 8 Der Abschied, L. Tleck 2 felv. szomorúJátéka
Varsó 4.30 Cserkész előadás. 5.40 Kamarazene. 8.15 Filharmónlkus hangverseny.
Zágráb 730 Operaelőadás közvetítése.
lozaósznraim
Uránia pénleken 7 és 9 ócakor:
Hazudnak o lángok, dráma 8 felvonásban. Főszereplő: Henny Portén.
Időjárás
A nagykanlznl meteorológiát aaai-tlgyoló Jelenté an: Caalórlókóo a Maifi-Ukltl: Reggel 7 órakor 48-10, délután 2 órakor +14-8, este 9 órakor +10*.
FtIMlei: Reggel tiszta, dérben telhós, cate liszta égboltozat.
SMrdn,: Reggel EJszatdrekl, délben éa este Délnyugati szél.
.
A Meteorológiai Intézni Jelenítse ate
rlnl változékony itló caapadékhajlaiumal, cnjltuléaael. A fagyveszély egyelőre meg
1927 májún 13.
ZALAI KÖZLÖNY
városi jzinház
Nem nősülök
Szenes Béla „Nem nösilíők" cimü vígjátékával nyitotta meg az első szezont a nagykanizsai Városi Színházban az uj direkció alatt részben ii||ászervezett pécsi színtársulat prózai együttese. Amire a legnagyobb optimizmus mellett sem mertünk gondolni a múltbeli kanizsai tapasztalatok után: — a színház nézőtere zsulolásig meglelt a megnyitó pre ralerre. Darab és előadás a zsufoll házat egyaránt megérdemelték.
A darab meglepően pregnáns erkölcsi tartalma a ma nagyon aktuális problémája: a Ilus nő körül bonyolítja a legmulalságosaob cse-ményszövés tarka szálait. Egy tükör — nem la nagyon torzító tükör ez a vígjáték, amelyik a muga gro-leszkségében, lulhajlottságában, erkölcsi delekluiaiuak a humorista kezével bogozott hinarában mulatja meg a mai kor modern anyáinak, Ilus leányainak — önmsgukal; majd egy ünoman megrajzolt, az erkölcsi célért szívesen megbocsátott lut-tdeailzállságbin parallel igazságot szolgáltat az igazi leánynak, az erkölcseiben fehérnek, „maradtságá-ban" diadalmas, .ósdiságával" kincset érő és a boldogság kincsét megtaláló leánynak. Hqgy a .llua mamái" a három felvonás erősen aláhúzott morális tendenciája sem ludla megtéríteni, ez mitsem változtat a char-leston, bárok, éjszakai randevúk, teljes szabadság, monokli, pizsamás séta-ldrindulások világának megírt csődjén ét a belőle bátran kiáltó tanulságon. A férfi, a mii modern nők minden erkölcsi szabadosságát mohó kézzel saját gyöngyélete szolgálatába állító lérlí megtérése az előzők után szttkségszerüleg adódik. A darab poénje ugyan kisiklik a lefektetett tanulságok vágányáról, mégis megnyugtató és — főként — mulatságos.
Kitűnően gördülj alig észrevehető zökkenőktől meg sem zavart, jól összetanult előadásban hozták színre színészeink a szellemes, kacagást bőven keltő vígjátékot. Rizsa Bözsi, akit fellődése stádiumán alkalmunk volt figyelni, ma már a blzlos kézzel megfogott művészet ígéretét hozta el Kanizsára. A romlott iius leányban temperamentuma, fölényes nonsatansia, a leányos lányban szende, bájos üdesége egy plllanalra sem esett ki jól felfogolt stílusából. Amit ő egy szerepben, azt Vrrss Irma és Egry Bírta külön-külön kontrasztirozták. Vass Irma ériékes művészi egyéniségének átgondollság, linomság a karaklerisztikuma. Esry Berla nagyszerű komlkal készültségi pompásan analizálta a reá bizotl típust. Rokonszenves, határozol!, egészen az életből mintázott alakítási nyújtott Pogány Irén, aki mát ma bizonyságát adta, hogy n3gy nyere-<ége, mint uj tag, a társulatnak. Vértes Lajos az u| szerelmes színész, végre egy súlyt, erőt és biztos rutint jelentő tagja ebben a szerepkörben az együttesnek. Ugyanezt kell megállapítanunk az uj jellem-színészről, Bánky Róbeilról is mai kitűnő figurája után. Határozol! meglepetés volt a kanizsaiaknak Lázár Tihamér groteszk gyáros 1, gondos, (óhumoiu alakítás voll, a mullban látottaknál sokkal magasabb vonalán a művészetnek. Jól kidolgozott volt minden epizód-alak is,- igy különösen Üli Endre ruhatárosa.
A mai előadás jó igérele az uj
szezonnak. (hl)
KÖZGAZDASÁG
Hogyan segit a gazda a megdőlt vetéseken ?
Irta: Kovácsy Béla ny. gazd. akad. igazgató
Buja gabonavetések. G rbonavclé-selnkre az idei időjárás eléggé kedvező volt, s01 sok gazda panaszkodik, hogy őszi vetései a kívántnál bujíbbak s ezért inegdölésllkfől tart. Szeszélyes éghajlatunk alall ez nem tartozik a ritKasagok közé, ezzel mindig számolnia kell a gazdának.
A buji vetés meggyengítésére több módot ismerünk. Az ilyen vetéseket ősszel, esetleg még tavasszal is gven-gilheljuk azáltal, hogy legelő jószágot hajlunk rá. A buja velések legeltetése azonban\'nagyou kényes s kétséges slkertl javító eljárás. A legeltető pásztornak (juhász, gulyás) állandóan és egyenletesen terelnie kell a jószágot és ügyelnie kell arra, hogy az a bujt foltokat ne kerülje ki, emellett egy-egy lódon nc rágja ki túlságosan a vetést. Amennyiben a vetésnek csak egy része bujt és esetleg ciak egyes toltok gyengítése kívánatos, helyesebben cselekszünk, hogyha nem legeltetjük, hanem az éppen szárbainduló vetést kaszával, esetleg sarló/al mcgkuililjuk.
A buja velések szárbaindulásuk c\'őtl hengerezéssel is gyengilhetók. A henger megtöri az éppen ágaskodó szártövekel, miállal részben visszavett némileg a fejlődést, részben pedig megerősili a szár alsó részét. A hengerezéssel azonban nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a rövid szár a munka végeztekor még nc legyen üreges, mert az üreges
(—) Fajbaromfi-törzseket kapnak a gazdák. A földmiveiésűgyl minisztérium a magyar baromfiállomány fejlesztése érdekében ez évben bizonyos fellételek melleit Ingyen baromfi törzseket oszt szét a gazdák között. A kiosztás! feltételek szerint minden tenyészti egy kakast és kél lyukol kaphat, melynek első évi szaporulatából köteles a minisztériumnak két lyukol visszaszállítani. A kiosztás a gödöllői állami baromfitelepről történik, ahol a kérelmezőnek a kívánsága szerinti lenyésztörzset kiutalják.
(—) Békcnlvóra emelkedett a magyar dohánytermelés. Nsgyon érdekes n slallszlikai hivatal elmúlt évről szóló sdalaiban az, hogy a dohánytermelés az előzi évhez viszonyítva 33or"\'■kul emelkedett és ezzel az emelkedéssel majdnem teljesen elérte békebeli termelésünk színvonalát. Ezzel szemben az elmúlt évben a búzaterület alig 5%-kal növekedett. Feltűnő a repcetermelés lényeges csökkenése, amely 200/o-kal kevesebb voll, mint az előző évben. Ez a nö-vényolajgyárak manipulációjának az eredménye, amelyek évenként megismétlik a gazdákkal szemben árrom-bolő spekulációjukat, mivel vám- és tsrilális helyzetünk kitűnő mir.őiégű repcctcrmésünkel külföldi relációban versenyképtelenné leszi. — Érdekes, hogy a termelés állag l9°/o kal csökken! — az előző évhez viszonyává — a bevelet! területet tekintve, ezzel szemben az aránylagos terméseredmény ugyanannyi, mint az előző évben, vagyis a termelés állaga 20 százalékos javulást mutatott.
(—) Falufejlcsztésl kiállítás Amerlában. Junius hó folyamán Washingtonban államközi világkongresszust rendeznek a falufejlcsztésl kérdések megvitatásra. A kondresz-szusra meghívást kapod a mágyar kormányon kivtll a Faluszövetség is. A kormányt Schandl Károly dr. föld-
száru megliengcrezell vetés nem fog talpra állani. Benne a henger több kárt tesz, min! amennyi hasznot haji.
A megdőlés veszélyére gondolva, nem egy gazda a késő! vetés hive. Ha azonban a későre hagyoli vetéskor munkatorlódás és esős idő köszönt be, nem lehet idejében végezni a munkával és sok told vetetlenül marad. A hibái azután a gyenge vetésben a kifagyás nagyobb veszélye tetézheti, ha azután még ráadásul késik a tavasz, majd pedig száraz és meleg lesz, a vcléa gyenge és ritka marad.
A gabona megdőlése ellen elsorolt védekezési eljárások tökéletlenek. A gyakori hiba orvosláséi egészen másutt kell keresnünk. Arra kell törekednünk, hogy gabonánk ne kerül-|ön lutságosan buja földbe, vetésé! bár nc siessük el, de nc is késsünk vele sokáig. Vetésre válasszuuk szilárd szalmáju nemesített fajtákat, amelyek a megdőlésnek ellcntállanak. Ne mulasszuk el foszf jrsavban szegény lalajon a szuperfoszfát használatát, mert a fosztorsavval ellátott gabona szalmája szilárdabb, mini az olyané, amely foszforsavban hiányt szenved. Qyakorlali tapasztalat az Is, liogy a szuperfoszfálozolt buza ha meg is dől, mégis rendesen beérik, mert mag|a mindig jobban fejlődik kl, nem ad ocsút és igy többel is terem, min! az, amelyet nem láttunk el elég foszforsavval.
mlvelésügyi államtitkár fogja képviselni a kongresizuson. A tanácskozás >k befejezése után a kongresz-szusi résztvevőknek be fogjak mutatni az Egyesült Államok agrár, tézményeit.
tims
Ma ismét gyengébb volt a tőzsde. Az áresések azonban nem voltak nagymérvűek, bár a berlini tőzsde erős árcsökkiníBci és az angol, kamatláb leszállításának elmaradást ez! igazolták volna. Minthogy azonban az tlzlcltelenség nagyfokú volt, crösebb áresések nem tudlak kifejlődni és a lanyhulás az i—2%-ot ritkán lépi tul. A hangulat zárlatkor kedvetlen.
A iw4»»»«a «•*> tofcfrfepén
VALUTÁK Angol I. 27-83-27 "99 Belga Ír. 79-SS-79-85 Cicn k. 16-93-17-01 Dánk. IS2 7Í-IS3 40 Dinár 1003-1009 OolUr 570.50-572-90 fisndstl 22 60-22 80 Holl. 22SI-IÖ-23Ó10 Lengyel 6335-64-85 Ul 3\'43-3 64
l.cv.i —•--•—
Llrs 30 75-31-20 Mátka 135-57-136 07 SehllL 80-50-80-83 Norvég I47-80-M8+5 Svájci I.IIÓIO-IIO-SO Svéd k. 153-10-153-75
DEVIZÁK Amit. 229 22-22992 Belgrád 10-05-1009 Berlin 135-67-136 07
Bukarest —•--
Brüsszel 7057-\'/982 Kopenh.152-85-153-30 Oszló 147-90-I43-36 London 27-83-27-91 Milano 30-90-31-20 Newyork 572-75-4-45 Pállj 22-43-2253 Prága 16-96-17-01 Szála 412-4-16 Stoekh. I5320-I53 65 Varsó 6350-64-70 Wien 8060-8085 zarteb IIOI7-1IOSO
Terménytőzsde
Buza tlszav. 75 kg-os 34 30-"-3*60. 76 kg-oi 34SO-35 05 77 kg-oi 35Ó5-35-30, 78 kg-os 3635-3S-55, egyéb 75 kg-os 33-60 -3390, 76 Icg os 33Ü5-34-35; 77 kg-os 34-3S-34-65, 78 kg-os 34 75—35-05, rozs 30 70- 3080. takarmány-ítpa 25-00-25-30. sótárpa 25-50-26-50, zab 25Ó0—25*20, tengeri 21-30 -21-60, buza korpa 20-20-2040, kOla —•— —■—.
J 5*1 íi?59\' ""\'í1141 eladatlanul vissza-K\'sórcndu 1-72-1-70, zcdetl 170-I-72. szeded közép 158-
\'ff: másodrendű 1-48—1-52 snrtol
ff \'"W"" 188, zsír 2 04 -2-08, IchuzolT bus 1-92-
Wtnyza*"özep«. ^ ^03.
áPBÓHIBDITÉOT
Az apróhirdetések dija 10 szílg 50 flIUr. Címszó s minden vastagabb belübói állt) szó kél szófllk számíttatik. Minden további szó dija 8 tUl. Vssár- és Ünnepnap SOS/e lelár. szerdán—pinteken ÍJ>/» lelát. Alüsl ketesóknek 50>.o engedmény. A hlrde-tóol dlj olöre (üz.tondS.
Vízvezeték szerelést
laoiobbnn ón logoloaóbban kóaxl-tak. Hibásan axarolt voxotókokot átalakítok. VARGA ISTVA* bádo-0DB Co axcrolO Doák-trtr 4. axám.
Mlndenaanok Jobb leányt vagy asz-szonyt keresek kisebb bdzlstliiba cltejcl belépéssel. Clm a kladóbsn.
Jó hóxlkoaxt kapltsló Magyar-Utca 24. szám alatt.
Ptnxköloaflnt bckebelezéste minden összegben a legelőnyösebben éa kggjor-ssbban lolyóslllat Aoxól IgnAo petta-kölcatlnkóxveUtó Irodája Nagykanizsán Pó-al 3. sz. alalL KOtiyajto.-köloaön kat-vónyokot vessek. 117
Mlclólt vlxvoxetókót lakásába bevezettetni, kérjen sjánlatot Frleaa JanS vízvezeték felszerelési, (Urdó- és egészség-0£>\'l berendezési vállalsUlól Erxaóbot-t*n a.__________1723
Kö Uildnyokat msgju órabérért felvesz Kaszll A. Jelentkezni tebet a Hatlsnya-házban. Szarvas-szálló épület. 186-1
Butalléa üvegeket három ezer K-ért minden mennyiségben megvesz Zerkowlu Albert Kazlney ul 35. ,Nagj-obb mennyiseinél érte küldünk. TB6
Egy ügyes llu péktanononak lel-vétetik Stclnauer János sutűdéjében, Csen-gezy-ut 58. IB91
Eladó egy Itold lábon álló lucerna bago^ lal ulmcntén. — Bóvebbct Csónyl László-utca 27. szám. |894
Eladó 8 drb. belsnlloll i éves\' bivaly tinó. Érdeklődni lettet: Uradalmi tiszt-tstlosignál, Szecslszlget. 1898
Mlalgtt vl«vaiat\'ókót baakaral-totnó, kérjen njánbtlot — Szóohanyi latvan vízvezeték, lurdó és cgesuegugyl vállalatról Koaauth-tór IS. Kad>aa« IlKotóal foltótolok. 1900
Barbólyaasód azonnali belépésre lei-vételik Péti Kálmán lodrásznál. U99
özv. Pollik Ignácné ugy a saját, valamim sz egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy lósigos férje
Pollák Ignác
folyó hó 12-én éjjel 2 órakor 76 évc6 korában, boldog házasságának 37. évében váratlanul elhunyt.
A boldogult földi maradványai folyó hó 13-án délután 4 órakor fognak az Izr. temető halottasházából örök nyugalomra tétetni.
Nagykanizsa, 1927. május 12.
Áldás és béke poraira I
ZALAI KÖZLÖNY
1927 május 13.
A kdxtioxtviaolfik figyelmét felhívjuk azon köiülményre, hogy egy cég sem ad oly kedvezményt a vásárlásnál, mint a „Tribon* ruházati r. t, amennyiben eliórendü áruit versenyképes áron, nyolc havi részletfizetésre adja. Megrendelések ilyen feltételek mellett, kizárólag Prarigcr Józsefnél, Teleki ül 10. szám alatt eszközölhetők.
Black Bottom, Charleston,
Tangó éS Fox-Trott
hangjegy újdonságok, a Royal Orfeum legújabb slágerei kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkeresked fcében.
Valódi vízhatlan elszigetelő
BIBER
egyedárusilása
Hatsohek ETERNIT pala
lerakata és képviselete
Eppinger I. és Fia
deszka, épületfa, stukatur és minden építkezési anyag kereskedésében.
Ehóranni internálusok és nevelő-intézetek fiak és leányok részére
rRANClAORSZAO:SAINT-RAFAÉ.l.»f»tidi
Riiwtla »i ifik Uvíii <HiiJ{Jntk cnnifj ktlfío. kimtka • UaMfufM (Slut atlUtli
SVÁJC: LAUSANNK ÉS MONTREUX. ■ W-
Urhlíű nottóílrcnokban. a Orotl ló p»iljÍB. 9ai in mi(uii{big (Uuuni* vllJglitrh egye (emr I InKnuv spo<UUt. Kllmallki i ef&eylxlyck.
AUSZTRIA i WIEN, u wilfák llvi/ot ^ ay0<3 vUUtrlrp4a. a képponttól 15 pernt tilUnotuL
MAOYARORSZÁG:BUDAPEST ÉS HOVÖS-VOLOT. riii««ntu Ittfirttk. fiu- i* ItJny. o«bon»v
.Mindiítyik Inlíícl Iflvcx egyetemi. közép- (i polu likolal. Ipaniiüv4««!i. «ncltkoUi, leány-koll»iritimi. I«inyly<«uml. lovitt-Mpiö. titral. UauW »tt> IxnnUkflkil önit* sportok. tiiwf-talr.,1 líráívjulitok Ikanükó MV««*8k. Sllr-Xa MOnckL N>pl Jiitn kiiüni ilktlíi. Sílil i[»..ii(v!c(k«. Ellklitl dll (tx-aotoglallatlk a landll l» kOlWIdOn 110 P. Badapctfen 100 P baronla. Mii kOt&n dl) nlnci. Külföldre mírtí-kelt |jnul4|<fytk. A lltogiíó uűlik thiit* uk)jn* dilik in«íl«tl n inténtek dtp«adiec«]i bao kUBaS ptojtók NiiUwt.iwUWkivek. titgétiT.
«Zy«l<ral h»"t«t4kaak kcdwjc-.faytk.
Nyaraltatásl csoportok
LAUSANNEBAN (SVÁJC*. BALAIONSZE-MESEN <. XOvOSVÖLúYBEN. IWvidJj l»P r<hilito»K4i, protptklui (%lUuMtm): P«»-laloul Internátus iroda, Bud»p«il. VII. .Wítía utca U V. XI. <I.IIO I82ft
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság ..dón (Déli Vasúi)
MENETRENDJE
1927. évi május hó IS-<SI
Budapest—Nagykanizsai viszonylatban
A vonat Budapestről neme Indul
Qyv. Szem. v. Szem. v. Oyv. Szem. v.
7-30\') 7-JS3) 1410 19C01) 21-35\')
Nagykanizsára érkezik
11-40 IIOO 2045 2310 3-50
A vonat | Nagykanizsa- I Budapestre neme I -íót indul 1 érkezik
Szem. v.l Oyv. Szem. v.j Szem. v.J Oyv.
050 710 !K» 1430 1755
. 1
7\'34\'l 11-105) 16\'CO 2055»l 2200\') —II—HL oazl.
i) Étkező kocsi Budapesttől Nagykanizsáig közlekedik. Közvetlen I-kocsi Budapest D. V.-Trieszl (hezitróiag szept. 29-lg.) Közvetlen l-ll-lll. oszl. kocsi Budapest t). V.— Kogaska-Slatina (Rohitsch fllrdó) (bezárólag szept. 30-ig.) Közvetlen I 11—111. oszt. kocsi Budapest—Mari bor—Klagenfurt—Villach-Lienz (|unius 26-tól bezárólag szept. 5-ig.)
») Közvetlen l-ll-lll. oszl. kocsi Budapcsl-Nagykanizsa-Oyékényes—Zágráb-Ogulin—Spalató. Közvetlen III. oszt. kocsi Budapest—Zigrab. Közvetlen II—III. oszt. kocsi Budapest—Zalaegerazeg. Közvetlen I—II—III. oszt. kocsi Budapcjt—Veszprém a vciz* prémi kocsi a 900 óriását lordul vissza Bpeslre).
■) Étkezi kocsi Budapest-Nagykanizsa, lulókocai Budapest—\'Trieszt -Venczia. Hálókocsi Budapest--Ah»zJs-Malugtic-Fiume (bezárólag szent. 15 lg kedd, csütörtök, szombaton, vissza a 7-10 órissal szerda, péntek, vasárnap) Közvetlen III. oszl. kocái Budapeat-Trieszt. Kózvetlen I—II. kocsi Budapcst-Trlcszt-Róma. Közvetlen I—II. kocsi Budapest—Milánó (bezárólag szept. 29-ig.
\') Közvetlen II—III. oszt. kocsi Budapest—Zalaegerszeg. Közvetlen I—Il-lll oszt. kocsi Budapest—Barcs.
Nagykanizsa—Balatonbogldri viszonylatban
Balaton-
Balaton-: Nagykanl- I I tégláiról ind. zsira érkezik | |
~ ^ "T& T|Veg)es
Nagykani-r silói ii
Nagykanizsa—Szombathely—Bécs S. B. viszonylatban__
^PSfTBecabe
zalról helyre 1 írkc;ik

indul
Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. V.
900-") 10-10\') 1635\')
Indul
Tí6\'("
1215 14-47 21-37
érkezik
"5iO
U09 17-30 0-20
indul 4-m\'
7 05") I4 20») 1800\') 21 tOl)
érkezik
Hí ll-SO 005 I — K-m imj
1005 IIVI9 2»55 23 40
Szem.v Szem. s\'.\'l Oyv. Szem. v Szem. v.
i) Közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról. •) Közvetlen vonal BícsWl- Barcsié. KOzvellen ll-ltl. oszl. kocsi Bics S. B.-ZiKtSb. Közvetlen I—II. oszt. kocsi r6> III. oazl.) Itócs S. B.-Pócs-Eazik. Közvetlen II—III. oszt. kocsi Zalaegerszeg—Budapest.
\'I Közvetlen vonalok Barcsra, illetve Barcsról.
\') Közvetlen vonatok Bócsból, illetve Hícsbe. Közvetlen ll-lll. oszt. kocsi IIÍCJ S. B.- Nagykanizsa is Zalaegerszeg—Budapest közöli.
1 Csak VII. 6a VIII. hó vaair- és tinucpnapjain közlekedik \') jetz. vonal helyett
Nagykanizsa—Zalaszentivdn
Zalaszenlivlnról \'»<"" értlík j1
Vegyes 500 71IU 1
Pécsről indul
Nagykanizsa—Barcs -Pécsi viszonylatban
Barcsról ^\'\'í&f\' Indul lslr*
Sreni v. —
Oyv. 9-yj")
Szem v. 13-20
Steril, v. 18-W)
1200 15 33\') 21-20
•35TÍ 61 100 l-t-í .3S\')| I7-.
érkezik
14-05 •40 23\'30
Szem. v : Szem. va Oyv. I "egy. v.
FSSFl Sarcara Pécsre ÍSdul \' 6rkciik íriI«ik
4 Í<«-ti »----frtt "
945\'|, 11-50 _ 14 28=); I6-2U 1830 17-57\') | 2110 -
\'1 Közvetlen vonatok Szombathelyről. , . ;J> Közvetlen l-ll-lll. oazl. kocsival Barcs-Bvdapesl. Közvetlen l-ll-lll. oszl. kocsi Pécs—Nagykanizsa közöli.
>1 Közvetlen vonal Bécsból, illetve Bécsbe Közvetlen l-ll-lll. oszt. kocsi Spa-Í.T,?\'1!,^^\'n-ZáK\'ib-üyíkényes-Nagskanizaa-lludapesl. Közvetlen III. oszt kocsi Zágráb-Budapest. Koz.ellen II III. oszt. kocsi Zágráb-BíesS. B. Közvellcn l-ll -lll. oszt kocái Eszék—i\'écs—Bécs kozolt.
Nagykanizsa-Csdktornyai viszonylatban Nagykanl-zséra érkezik
ísst
1300 17-25
20-10
Szem. v.. &1A ^-14
Oyv. 1155 1317
fzem. v. 13-44 15-22
Oyv. 2340 1 18
Közv. kocsikat lásd Budapest-Nagykanizsai viszonylatban az \') és ") jelz. vonatoknál.
INagykanizsáról Csáktornyára indul érkezik
Iwi !i|. ÍIII
Kiscsibék etetésére: koles-kása, lengeridara, egész kisszcmtl tengeri Madárelcség: Kevert madárétel, hámozott-zah, fénymag, kender-mar, édes-repce, soláta-mag, tökmag, napraforgó-mag slb. kapható:
Ország és Widder
magkereskedétében Erzsébet-tér 10. (Bíróság melleti;
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevóközönségnek tudomására adni, hogy megéikeze\'l hozzám a lee fnomabb külföldi avédgranH márvány asiremlékek ái sírkeresztek a legcgysze-rübbiöl a legdíszesebb kivitelben.
Továbbá temetői összes munkálatokat elvállalom ugy betObevéaést és aranyozást szolid te pontos kiszolgálás melleit.
Kérem a nagyéidc ptl vevőközönség szives pártfogását, maradok
teljes tisz\'elcllel KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrínyi Mlklóc-utcn 4.
(Dr. lloch ügyvéd.biz, Pclrlcs kotcsmival szemben.)
Bootréroz
Plisséroi
Értesítem N gykanizsa és vidéke mélyen lisztéit hölgyközönségéi, hojy a legújabb phssé-modellok rregérkrztek. — Pllssérozást, gouvrérozást olcsón vállalok.
Tisztelettel VARGA aÁNDOR
rnbafcitó, g6xno»6-vá1UUta Nagykanlita, Hunyndl-utoa 19.
Oyüjtőtclcp: Kazinczy-utca 8.
Festés
6ozmosás Tisztítás
Alkalmi vétel!
Eladó 6 darab teljesen uj, erös paplrlemezböl készüli, 45 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas doboz kihúzható fiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdájában.
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos eladási helye :
weiner gépáruház nagykanizsa
Fóütlel: Csengcry-ut 2. szám. Fióküzlet: Király-utca 34. sz. » legkedvezőbb részletfizetésre is kapható.
MF S évi jótállás! -m
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlsz Jenőné, Nagykanizsa Bazár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszerű ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
var Legszebb alkalmi ajándéktárgyak!
Nyomatot! a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykauizsán. (Nyomilavczctó: Ofcnbeck Károly.)
§7. évfolyam, 109. Mám
Nagykanizsa, 1927 május 14, szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SaslfaastM. fa UxJÓUnU FM le. faritelyl g&UaiMM.alal: KUalady-o. IS.
POLITIKAI NAPILAP
Pelelőj szerkesztő: Barbarlts Lajos
lolcnutwa-tclcJoa: Naavfcaahaa 7*. aatlb ElünuIM ir. egy tóm 2 patt 40 SC
Az utódállamok és a béke-revizió
írta: Dr. LUKACS OYÖROY
V. I). 1.1, orsz. Kyül. képviselő
Az a szellem, amelynek irányítása mellett a Nemzetek Szövetségét meg- \' szervezték, a Nemzetek Szövetségé- t nek alapokmányában, az u. n. pak- \' tumban, a letttonlosabbnak, a hírhedtté vált 10. cikket tekinti. Ez pedig aképpen rendelkezik, hogy a Nemzetek Szövet lége taglalnak kö-Idességük a Nemzetek Szövetsége minden tagjának lerfllelí épségét és mostani politikai függetlenségéi tiszteidben tartani és minden külső veszedelem ellen megolta!mazni.;Mlnt valami telist, ugy tiszteli az ortodox felfogás ezt a rendelkezési és ebből azt a téves következtetési vonja le, lton az államoknak a párlzskör-nyéíl békeszerződésekben megállapított határai és blrtokállomlnyai változhatatlanok. Már szávai;" ezoa ortodox felfogás szerint, a mi trianoni bilincseink örökké tartők volnának.
Köztudomása, hogy ezt a felfogást magának a paktumnak szövege cáfolja meg. Mert a paktumnak vannak egyéb cikkd Is. Olt van \'nevezetesen 19. cikke, amely világosan kimondja, hogy a Nemzetek Szövetségének közgyűlése, időnkint I Ihlvhalji a Nemzetek Szövetségének tagjait, a; alkalmaztialattanokká vált szerziieseknek, valamint az olyan nemzetközi állapotoknak ujabb megvizsgálására, amelyek fennmaradása a világbékét veszélyezlethdné. Ugyan mit jelent ez, ha nem a re-vfeA) gondolatának nyill kifejezését ?
Akkor tehát, amidőn ml, magyarok a békeszerződés revíziójának szükségességét hangoztatjuk, egyáltalában nem követünk d semminemű olyan blaszlémiál, amilyennek az utódállamok, már magát a revízió megemlítéséi Is tekintik, hanem egyenesen a paktum értdmében cselekszünk. Meri nem az alkalmazza helyesen a paktumot, akt annak csak egyes kiragadott rendelkezéseit veszi figyelembe, más rendelkezései dőlt azonban egészen szemel huny, ha nem az, aki harmónikusan alkalmazza annak minden .egyes intézkedéséi. Ml Igenis dtogadluk a 10. cikk rendelkezéseit is, lieseifl kényszerűségből elfogadtuk, de mert elfogadtuk, meg is tartjuk: lürjük egyelőre megrjbollalásunknak és megcsonkiltalásunknak szörnyűséges állapotát, azonban életet akaiunk . önteoi t 19. dkk rendelkezéseibe is és minthogy legszenlebb meggyőződésünk szerint a trianoni békeszerződés a békét veszélyeztdi, ezért követeljük a paktum alapján a tftt-nonl békeszerződés revízióját.
Lehet-e elítélni bennünket ezekért • revizlonálls törekvésekéi! ? Bősz-IzankOdni mistluk igenis lehetséges azoknak, akik a ml rovásunkra gazdákat azért, mert Elzász vlsszaszer-
dsgodlak, de megítélni bennünket és szerződísazegési tendenciákkal vádolni, emialt a természetszerű felfogások miatt, ezek miatt a paklum állal támogatott törekvéseink miatt lehelet len, legalább Is igazságtalan. Hit elíléltc-e valaha valaki a tran-
zésének gondolatát soha egy percre fel nem adlák? Pedig az 6 revizio-nális törekvéseiket nem fedezte ám az akkori nemzetközi jogi
Egyébként a páriskörnyékl békéknek tarthatatlanságéi, alkalmazbalat-lan voltál leginkább maguk az utód-
államok bizonyítják nap-nap után azzal, hogy ók szegik meg ezeknek a rájuk különben csupa hsszonszer-zódéseknek egyes rendelkezéseit é» ezáltal szinte ujjal mulatnak ezeknek a szerződéseknek alkalmazhalatlan voltára.
A kultuszminiszter nem barátja a numerus claususnak, de ma nem tud azon változtatni
Egy esztendő is beletelik, mlg változtatásokra lehet gondolni — Rassay Károly éa a numerus olausus — Az egész világ előtt példás a magyar kormány kisebbségi kultúrpolitikája - A képviselőház Ölése
A kultusztárca költségvetésének általános vitája
Budapest, május 13
A Ház mai ülésén a kultusztárca költségvetéséi Oberhammcr Anlal előadó ismertette. Megállapítja, hogy a tárca összes kiadásai 73\'T százalékban személyi kiadások, c dologi kiadások 203 százalék és 7 százalékot lordithal a kulluszkormány kul-turprogrammjának megvalósítására. Ismerteti az iskolák programmját. Sürgős az orvosok helyesebb dosz-tása. Az összes orvosok 2/5 része Budapesten működik. Foglalkozik a középiskolákkal, a középiskolai tanárok hdyze\'évd. Baszél a polgári Iskolai lanárképzés megrr formálásáról és az egységes magyar gyors irási rendszert étetbeíépte\'ő kultuszminiszter! rendeletről. A tárca költségvetését dlogadásra ajánlja.
Bee* Lajos a szépművészet és zend művészet felkarolását javasolta. Karaffláth Jenő megállapítja, hogy a ku tuszkérdés Magyarország fennállásának kérdésevé vátt. Szükséges, hogy külügyi képviseleteink tegyenek meg minden lehetőt a magyar képzőművészeti alkotások dhelyezésének érdekében. A Kultura tekintetében nem lehetnek pártkülönbségek. Ebben a kérdésben össze kell tartani az egész nemzetnek. A népnevelés jól felfogott érdekében kéri a kultusz- és pénz-ügyminliz\'ert, hogy * tanárok javadalmazásának kérdését mielőbb In-téize el. Elismeréssel szól a kulluszkormány-nak a tudimányok és művészetek térén elért eredményeiről. Kéri a kultuszminisztert, hogy állítsa vissza a régi aranyérem adományozását. A költségvetést ellogadja. (Éljenzés és taps)
Fábián Béla hosszasan foglalkozik a kultuszminiszter progtamm|á-val. Követeli
a numerus clattsus dlörlésél. Titkos szavazással kell megkérdezni a nemzetei, hogy akarja-e ezt a törvényi. Nem jó ajánlólevél az, hogy a magyar állam retorzióval él állampolgárainak egy [észével. Az Ádám üggyd foglalkozva sürgeti a bajtársi egyesűlelck átszervezéséi. Végül azl a határozati lavaslalot terjesztette be, mondji ki a képviselőház, hogy
a numerus claasusról szóló tőrvény, mely fajról szól és nem felekezetről, az Izraelita vallásfelekezetre nem vonatkozik.
A tárca költségvetését nem fogadja d.
Vasadl-Balogh György hosszasan f jtegelte-a vidéki egyetemek szükségességét. Majd a középiskolák helyzetére lért ál. Sok középiskola egészségtelen épületben van. A lelekezeli iskolák anyagi helyzetét meg kdl vizsgálni és ahhoz mérten kell támo-galni őket. Végül az oktatószemélyzet anyagi helyzetének javítását kéri. A költségvetést elfogadja.
Kéthly Anna a tanmüvelés kérdésével, a tanítás ügyével és szellemével foglalkozik. A reform kérdése máskép meg ■ nem oldható, mint a telje; államosítással. A tankönyvek problémájával kapcsolatban legjobbnak találná, ha\'-egy Isnkönyvbiráló bizottságot állilanának fel. Tankönyveink igen sovének. (Zaj a Jobboldalon.) A történelmi iskolakönyvek nem ^gy.\'bek, mini sorozatos háború-Idrások. A lanilás szellemét és módszerét kifogásolja s Itt is rtljimok.it sürget. A tárca köllségvclését nem fogadja cl. Farkas Elemér kívánja a művé-
szeit kultura kiépítéséi. Művészeti kulluránk nemzdi vagyon, melyet veszni hagyni nem szabad. A nehézségekkel küzdő művészek számára támogatást kér. Áll ér az állami színházak ügyére. Szomorúan állapítja meg, hogy ezek az inlézetek letértek a régi tradíciók útjáról s dotációjuk Igen csekély. Végűi kijelenti, hogy a kormány iráni bizalommal van, a költségvetést elfogadj!.
Várnai Dánlel: A tanárok anyagi helyzetének javitását sürgeti é« a művészetek haUulósabb támogatását kéri. A költségvetést nem fogad|a el.
Bleyer Jakab: Elismerésül na a kultuszminiszter nsgy munkássága hánt. Foglalkozik a kisebbségi Iskolák lanlfásl rendszerével. A középiskolai tanárok helyzetének Javítását kéri. Állást fogtál a pedsgógiumnak Szegedre való helyezése ellen. Bizalommal van a kormány kisebbségi kultúrpolitikája Iránt, melyet nyugodtan megmutathatunk az egéaz világnak.
Beszél a hazai németség iskoláiról és a tanítási rendszerről. A költségvetést dlogadja.
Ezzel a Ház általánosságban elfogad!* 1 költségvetési.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszmniszter válaszol Fábián Béla azon határozati javaslatára, melyben
a numerus clausus megszüntetését kéri. Kijelenti, hogy ebben a kérdésben álláspontját soha nem váttoz-" tattá meg. -Annak kle|én, mikor a numerus claosus törvénybeiWatásáról volt szó, ö volt az, aki nem helyetMle azt és Inkább kiment a szavazás elöl. — Ellenben Rassay Károly, aki ma a
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május 15.
numerus clautut ellen ugy harcol, aláirts azt az ivei, melyben a képviselők egy nagyobb csoportja a numerus dausus behozatalát követelte
A numerus claususnak elvileg nem barátja, de ma nincs abban a helyzetben, hogy annak megváltoztatására Indítványt tegyen.
A Bdhlen-kormány már régebben kilátásba helyezte, hogy annak idején bizonyos változtatásokat visz keresztül a torvényen. Fábián Béla felszólalásakor olyan hangot ütött meg, mely a középosztályban nyugtalanságot kellhet. Igy most
egy esztendő is eltelik, amíg bizonyos változtatásokra lehet gondolni.
Baracs Marcell: Miniszteri székből uszítják a diákokat.
Ezután a Ház elvetette Fábián határozati javaslatéi.
Rassay Károly személyes kérdésben kér szót és tisztázni akarja magát Azt mondja, hogy annak idején a két Iv közül, mely mind a keltő rossz volt, a kisebbik rosszat Irta alá. De aztán ellenzékbe meni a löi-vénnyel szemben. A kultuszminiszter most a hatalom birtokában van és még sem tesz semmit. Az elv-leiadás a kultuszminiszter kenyere, aki egyszer arra akarta rárennl, hogy ő (Rassay) lépjen be a harcos legitimisták közé.
Kkbelsberg gróf kultuszminiszter ezt megcáfolja. Kijelenti, hogy noha-sem volt harcos legitimista.
Rassay Károly újbóli felszólalása ulán az Ölés léi 7 órakor véget ért. A kultuszminisztert abból az alkalomból, hogy a tárcája költségvetését általánosságban megszavazták, a kormánypáltok lelkesen megéljenezték.
Tovább nyomoznak a hus-panama ügyében Budapest, május 13. A fővárosi klinikák Ismeretes husszállitásl pa-nama-bolránya Ogyében a nyomozás tovább folyik. Tegnap este előállították László Gyulát, Bálint-klinika éldmezési gondnok-helyettesét, aki teljes beismerésben elmondta, hogyan vesztegette meg őt öt millióval Földes Béla, hogy a husszállilást Román Rekhenfeldék kapják meg és hogyan javította ki magasabb ösz-szegre a számlákat Kiss kormánytanácsos, a letartóztatott klinikai helyettes igazgató utasítására. A szállított hus szerződésileg kikölölt árának Indokolatlan emdésc Ogyében Is történtek megvesztegetési kisérlelek, de ezek a manőverek nem sikerültek. A letartóztatott vádlottakat holnap átkiiérlk a Markó-ulcai fogházba. A nyomozás esetleges más, kapcsolatos visszaélésekre és más személyekre és a vágóhídra is kiterjed. Az őrizetbe vettek száma 9. Három vágóhidi állatorvost is előállítottak, kikd Románék ugyancsak megvesztegetlek, hogy sn.bálytalan-ságokal kövessenek d.
A londoni orosz ügyvivő tiltakozó jegyzéket nyojtott át Chamberlein külügyminiszternek
London, mijus 13
A londoni szovjet-missiíó Árkos dmű bevásárló szövetkezeténél tegnap a belügyminiszter engedélyével rajtaütésszerű házkutatási tartottak, ami a politikai életben és az egész közvéleményben nsgy meglepetést szüli. A meglepő intézkedés okát nem hozták nyilvánosságra. Állilólag lonlos ellopott diplomáciai okmányokat kerestek. Megmotozlák az összes (több mini 400) liszlviselókei és ál-kutalták az orosz delegáció irodáját is. A rendőrség az épületet megszállva larlja.
London, május 13. (Éjszakai rádió-Jelenlés) Ma délután a szovjet ügyvivő meglelenla külügymlniszlérium-bsn, ahol Chamberlainnel fél óráig
tárgyalt. Hir szerinl az Árkos álku-tatása ellen nyújtotta át tiltakozó Jegyzéket. Az orosz kereskedelmi szövetség házában a házkutatás tovább larl, éjjelre az épületet rend őrök őrizték. A házkutatás ügyében a szociáldemokrala képvisdók kérdést intéztek a belügyminiszterhez, aki felvilágosító magyarázatot adott.
Genf, május 13. (Éjszakai rádió-jelentés) A londoni házkutatás az orosz kereskedelmi szövetség házában, a genli világgazdasági konle rencia klkoldöllei között nagy hatást kellett. Mindenki megegyezik abban, hogy az orosz szovjettel nem lehet kereskedelmi egyezményt kötni, Mert azt a helyzetet csak a szovjelpro-pagandára használják fd az oroszok.

Az Ipartestület memorandumban nj iparostanonciskola épitését kérte a városi tanácstól
A polgármester a beadványt felterjesztette a kereskedelmi minUslerhes
Nagykanizsa, május 13 Ugy a nagykanizsai össziparosság, mint az Ipartestület elöljárósága és az Ipaiostanonciskola felügyelő bizottsága már évek óta loglalkoznak azokkal a lehetetlen állapotokkal, amelyek a nagykanizsai Iparosla-nondskola növendékdnek alapos oktalásál mcgbénilják. Lapunk Is már számlalsn esetben tette szóvá az Iparostanonciskola ügyét és^sürgette annak valamilyen formában való megoldásál.
Hogy az eddigi eredménytelen küzdelem ulán a teljesen ellankadt ügynek ujabb lökést ét nekilendülés! adjon, az Ipartestület elöljárósága hosszabb beadványban fordull a városi tanácshoz, amelyben rámutatott arra, hogy az iskola igazi leiadatának tel|esitésére mily bénilólag hat az a körülmény, hogy
a ma már 23 közismereti és 25 rajzosztályból álló és eddig 900 tanuló oktatásával foglalkozó — tehát Nagykanizsa város egyik legszélesebb és nemzetgazdasági szempontból Is egyik legfontosabb tanintézete — 41 évi fennállás ulán is még mindig más lanlntézetek .vendégszeretetét" kénytelen élvezni, ahová csak az Illető tanintézet növendékeinek távozásával léphetnek be.
A tanoncoktatát céljaira rendelkezésére álló tantermek szellőztetés nélküli, tomlolt levegőjű tantermek. Amint délulán 4 órakor az előző iskola-növendékek kivonulnak — nyomban bevonul a tanonciskola ifjúsága és megkezdődik az előadás.
Ha figyelembe vesszük, hogy a tanonciskolában egyhuzamosnak kell lennie a tanításnak, tehát óraközben 10 perc szünet nem tarthaló — el-képzclhelö, hogy az ilyen lomlolt levegőben hátom órán ál való tar-
tózkodás milyen romboló hatással van a serdülő tanoncok testi egészségére.
Elegendő önálló rajzterem hiányában a törvény határozott rendelkezése ellenére délulán 1—7 óráig folyik a tanUás.
Azzal a különbséggel, hogy itt 3 órai tanítás után az igazgató saját leldősségére 15 percnyi szünetel engedélyezeit.
Azért — szól a memorandum szövege — a nagy feladatok megoldására hivatott Ifjú magyar Iparos-generáció jövője érdekében térik a városi tanácsot — hogy a legrövidebb időn belül Intézkedjék, hogy az Iparoslu-noncoklalás céljaira egy teljesen különálló épület emettasék, melyben a 900-rzt meghaladó számú tanonc elhelyezésére megfelelő tantermek álljanak rendelkezésére,
mely intézkedés folytán viszont a jelenleg .kölcsön" élvezett elemi iskolai helyiségek rendelkezésűk céljaira vissza boesátalhitnak.
A memorandumot Bazsó józtel ipartestületi dnök Irta alá.
Legilletékesebb helyen kérdést intéztünk az iránt, hogy ml lesz a sorsa az Ipartestület memorindu-mának, Illetve, hogy fogja a kérdést a városi tanács dintéznl. Azt a választ kaptuk — hogy a város az Ipartealűld memorandumát felterjeszti a kereskedelmi miniszterhez azzal a kéreiemmd, hogy mlulán a város anyagi hdyzete nem engedi meg egy uj iparostanonc-iskola felépítését, oldja meg a kereskcddml miniszter a közoktatásügyi miniszterrel egydérlóleg ezt a kérdési, amely emlnenter fontos ugy a -város közönaége, mini nemzetgazdasági szempontból.
A szociális tanfolyam befejező előadása
Nagykanizsa, május 13
Oiodik és utolsó napja voll ma a missziós nővérek által rendezett szociális tanfolyamnak. Eialkalommal Is a megszokott nagyszámban gyűltek össze a gimnázium virág is zöldgaly-dltzts tornatermiben a keresztény intelligencia érdeklődő hölgyei.
Kurlcs Alberla nővér nővédelmi előadás-ciklusának befejezéséül nagv tudományos felkészüllséggel és szeles társad ilom-léleklani ismeretekkel, közvetlen flgydmel parancsoló modorban, a szociális szeretet fiflys tialás-teiü\'eteiről vell gyakorlati példákkal a falusi és általában a dolgozó nő védelméről s ezzel kapcsolatban a Szociális Missziótársulat segitö eszközeiről és lehetőségdröl beszélt.
D. Jovánovlch Lea nővér Af/ kell a szociális munkához ? elmen laitoll a sok kitűnő előadás közt is általános meglepetést kellő, magas izin-vonalu értekezési, sorra felidézve a szociális munka kedvét és eredményeit meghozó összes komponensekei, azok eredőjéül hangsúlyozva az elindító szeretetet, a női leieknek a testi, lelki segítésre Irányuló adottságait.
Krizsala Ferenc kegyesrtndi tanár a .Női morál pedagógia" cimű előadás-ciklusát zárta le .A nő szerepe a nemzet életében* cimű hatalmas fdépitétü, szónoki szépségű előadásával. A jobb magyar jövő előkészítése és kiépítése végtő célja a Szociális Missziótársulat tevékenységének, legyen annak silahdyc fala vagy város, ifjúsági van leinőtt mozgalmak porondja. A társadalom életében a nő gondos, meleg, szerelő keze simíthatja el a különbnek táloagó ürességeit és ahova a fétfi Ideje és gondossága nem ér el, a nő olt a nemzet Igen fonlos munkása kell legyes. Ismertette még a nő, mini nevelő rendkívül fonlos, nemzeti jövőt alapozó munkáját a család keretében.;
A záróbeszédet az eredeti prog-rammlól eltérően nem Sabján Gyula dr. polgármester, hanem Muttétm-bacher Edvln dr. kir. törvónyaiékl tanácselnök mondotta. Mint a HaW-koiuak biráji, azzal kezdi siépen kidolgozott beszédé\', hogy ez a fiatalkorúak bírósága s patronált intenzív támogatása hiányában a tévedt ifjúság nevetéte körül mtit hozta meg a kivánhitó eredményt. Ezért a pilronázs eszméjének ét működésének szükségességét hangsúlyozza, kifejtve annak társadalmi és nemzeti fontosságát.
Bogyay Lsjosné dnöknő röviden megköszönte az öl nap előadóinak csupa értéket, a lelkekben komoly muLkát végzett dősdásokai s eixel a nagykanizsai szociális tanfolyam befejeződött.
Holnap, szombaton délulán pedig az Szociális Missziótársulat első tea-délutánja letz 6 órai kezdettel a Keresztény Otthonban.

A fehér virágokkal díszített gimnáziumi színpadról dhangzott 16 dőadás sok-sok virágos kertet vetett el Kanizsa asszonyainak lelkében. Gyönyörű tavasz lesz, ha kinyitnak ezek a virágoskertek ét a dus termésen az élet nyomorultjai és meg-hatonlottjal mellett boldogan osztoz-hatlk majd annak minden magvetője és istápolója Is...
1927 mílusH.
ZAUU KÖZLÖNY
Elitélték Dukász Manó cipészt had-sereggyalázás miatt
ízléstelen, sértő kijelentést tett egy nagykanizsai tizedes előtt A tárgyaláson részegségével védekezett és bocsánatot kért
Nagykanlzla, mi;ul 13 Hosszú Idő ulán ma lárgyall a nagykanizsai bünleló Járásbíróságon dr. Horváth Tivadar kir. |árá»biró hadsereggyaláiásl pert, nielyntk vád-lotlfa egy kanizsai cipészmeslcr, aki elég vakmerő és Illetlen voll a nemzeti hadsereg altisztjének súlyosan sértő kijelentéseket lenni a hadseregre nézve
Az eiet ez év március 23 án történt a Magyar-utcán, ahol Szabó Pál 6. gyalogezredben tizedes, azon napon ünnepi egyenruhába öltözve, sapkáján a Bocskay tollal igyekezett a Fő-ulca leié. Egyszerre elébe állott, mint azt kéiObb megtudta, Dukász Manó Magyar- ulcal lakos, 65 éves cipész, aki i tizedest ul|ában megállította és annak legnagyobb meglepetésérc a következőket mor.dilla: — Mlléle nagy marba van Itt, bogy ugy kl van maga őllőzve?
A tizedes ellő meglepetéséből felocsúdva erélyesen leintette a cipészt, akinek sértő kijelentéséről sz állomásparancsnokságon jelentést tett, mely viszont Dukász Manót bidse-reggyalázát elmén leljelentelte a klr. járásbíróságon.
A mai tárgyaláson, melyen sz állomásparancsnokság képviseletében Hammert Géza őrnagy jeleni meg. Szabó Pál tizedes eskü alatt vallotta, bogy Dukász Manó megtelte a sértő kijelentéseket, mely épen azon napon voll, mikor a dandárparancsnok ezredlátogaláira Nagykanizsára étkezett. Dukász elébb tagadta, majd részegségével védekezett a súlyos vád elkn és hajlandónak mutatkozott, hogy Hiramerl Qlza őrnagytól, mini a hadsereg képviselőiétől az inkriminált sértésekért bocsánatot kérjen. Ez meg Is történ\', miután a bíróság magas korál és ittasságát enyhítő körülménynek tudva be, ót minimálisan 20 pengő pénzbüntetésre iiélte.
Agyonlőttek egy szökött
oláh fegyencet Bukarest, május 13 (Éjszakai rá-(Hójelentés) Pudolini község mellett egy erdőben ma agyonlőttek egy 20 évi kényszermunkára ítéli, szökött legyencet. aki nipok óla lopott és rabolt a vidéken. Mikor megadásra szólították lel, a csendőrök közé tölt, erre több golyóval megölték.
A kiskanizsai Horváth (Juda) Lászlót a kir. Kúria is felmentette beszámithatatlanság címén
A tábla lUl.tSt or.o.l magiig,„14. alapién halyk.a hagytu a logt.I.fibb bli-Aaág - JogorS. a. Itdl.t a hlrh.dt ki.kani..al tyuktolvaj OgySb.n
Nagykanlza.. májul 13
Horváth (Juda) László kiskanizsal |ómódu 50 éves gazdálkodót sorozatosan elkövetett bűncselekmények miatt a lebérvári törvényszék legutóbb (egyházra ítélte. Ezt az ítéletei azonban védője megfellebbezte azon a címen a klr. táblához, hogy Horváih (juda) Ltszló nem beszámi hitó. Ennek igazolásául azt hozta lel a védő, Horváth (Juda) Lászlónak tekintélyes vagyona van és semmi oki, hogy ép. ésszel bürcselekményeket kövessen el. Kérte, hogy védencéi helyezzék törvényszéki orvosi megfigyelés alá.
Ennek a kérésnek a lellebbezési tárgyalás során a tábla helyi is adoll és Igy kerüli Horváth az országos Igazságügyi mrgligyelóben, ahol több
hónapon ál orvosi megfigyelés alatt állóit. Ez eredménnyel Is járt ránézve, amennyiben megállapították, hogy Horváth nem felelős azért, amit tesz büntetőjogilag épen ezért a tábla a törvényszék ítéletét megváltoztatva öl a vád és következményei alól felmentette.
A kir. Kúria Rilh-tanácsa most foglalkozott ezzel az üggyel, ahol Flnkcy Ferenc dr. koronaügyészhe-lyettes a vádlott megbüntetését kérte. A védő ezzel szemben előterjesztene az orvosi megfigyelés eredményét, . melyet a Kúria tanácsa akcep-látt is és ezen az alapon Horváth (Juda) László felmentéséi helyben hagyta, mely Így a legmagasabb lelebbezési fórum döntése után jogerőssé váll.
Szomorú és nem várt eredménnyel járt tegnap a rendőrség első köztisztasági razziája
A readórfdfelügjelö és a városi tisztlMonos ejtették mes a razziát SqItoi kifogások a reodéglók, élelmiszer és borbély üzletek ellen Eljárás indul i kihágást elkőretó tulajdonosok ellen
N.gyk.nltu, iniju. 13
Közöltük egyik nemrégi számunV-bsn, bogy az államrcndrrség vezetője dr. Kálnay Gyűli rendőtfőla nácsos elhatározta, hogy a város területén időszakonként rendszeresiti a közegéizségügyi és közlísitaság-Ogyi razziákat, melyeknek végrehajtásával az őrszemélyzet! osztályt bízta meg.
Az első ilyen közegészségügyi és köztiszlatágügyi rendőrségi razzia tegnap volt meg, melyet Sluller László rendőifőfelügyelő ésdr.Ooda Lipót városi tisztitóorvos ejtenék meg megtelelő számú őrszemély z:t asszliz -teiicíája mellett.
Ez az első razzia a legelt zomori-tóbb eredménnyel járt, amennyiben súlyosan beigazolódott, a feltevés, bogy Nagykanizsán sz élelmiszer üzletekben, pékségekben, vendéglőkben, korcsmákban fedrász és más közszüksígleleket szolgáló üzletekben a tisztaságban a tulajdonosok sok helyűit n:m Járnak cl kellőleg, sót egyes helyeken egyenesen megbotránkoztató állapotok vannak. Ép n legtöbb ideje volt, hogy a halóságok egy ilyen meglepetésszerű razziával erős tisztilómunkát végezzenek.
Elég felemlíteni (egyelőre nevek nélkül), bogy a razzia során miket észlellek, melyeknek természetesen nem marad el a kihágásl bíróság elólt lefolyó konzekvenciája sem. Igy azt tapasztalta a razzia, hogy egyes füizerflzlc\'ekben az ugorkás-kanából az ugorkát kézzel szedik ki, a mérlegek talán már egy év óta sem Iának puccotásl, rajluk vasla gon a piszok, úgyannyira, bogy a pontos mérést Is befolyásolja. Mindenkor természetesen az eladó Javára. A vendéglők és korcsmák kooyhál-ban a legszennyesebb edényeket találta a razzia. Péküzletekben a zsemlepolcok Ictakarilallanul, a zsemle alja sáros, piszkos. Több ilyen zsemléi a hatóságok elvillek magukkal. A vendéglőkben és korcsmákban több csomag piszkol játszó-kártyát Olt a helyszínen széjel tépeti. Élelmiszereket lödellenül a legyek és más rovarok kénye-kedvéle szabadon talállak. F.lelmiszer üzletek fiiban használt pipákat, bajusz-tMttá.. Több borbélyüzletben Is hawtÍBrübpólókat észlellek; a fertőtlenítő folyadék régi és piszkos, a hajkefék, fésűk rég láttak szódás mosóvize\'. A hajnyitógépek tele sok-
féle színű bajjal. És még hosstu sorát a köztisztaságot és közegészségügyei veszélyeztető hanyagságoknak találták a halósági közegek. Az egész napon át tartó razzia tehát telelte nem várt eredményt mutatott.
Most azok ellen, akiknél a fcnll kihágás számban menő hanyagságokat, gondatlanságokat és tűrhetetlen állapotokat észlelték, meglndliják az eljárást
Ezzel a rendőrség első köztisztasági razziája befejeződöli, egyelőre.
Ahercegprlmáshazaérkezett Budapest, május 14. Csernodt Já-noi dr. biboros hercegprímás ina délelölt Budapestre érkezeit és délután 4 órakor közvetlen kíséretével autón Esztergomba u\'Jtolt.
Herczeg Ferenc székfoglalója a Képzőművészeti
Tanácsban Budapest, má|u« 13. (Éjszakai rádiójetenlés) Az Országos Képzőművészeti Tanács elnöki székébe ma este ünnepi közgyűlés keretében iktatták be a kormányzó állal kinevezett Herczeg Ferencet, aki lendületes beszédben lejtegeltc a művészetek jelentőségéi és az egyes műfajok ősszelarlozandóságál. Herczeg Ferencet ez alkalommal melegen ünnepelték.
Nem akadtak nyomára az Oceán-repDIŐknek Párls, május 13. Coll és Nunges-ser felkutatására Irányuló minden erőfeszítés sikertelen maradt. — Az egész országban lulfülőlt Izgalommal lesik a híreket és a kormányt vádolják, hogy a szerencsétlen repülőket — immár francia nemzeti hősöket — belehajszolta a vakmerő vállalkozásba. Még az a remény tarlja magái, hogy a repülök a hóviharok és köd miatt valahol a sarkvidéken szálltak le.
Newyork, május 13. A kél amerikai repülő Óceán-feletti utjának startját holnap éjfél ulán egy órára halasztotta. Verekedés a birodalmi
gyQlés folyosóján Berlin, május 13. (Éjszakai rádió-Jelentés) A birodalm gyűlés folyosóján ma délután élénk összetűzés támadt a kommunista képviselők között. Egy kommunista képviselő, Stel/ert a veszekedés hevében megütötte Schlagevert baloldali kommunista képviselőt. A vetekedóket csak nagy nehezen tudták szétválasztani a képviselők és a tisztviselők.
Az előrehaladt idény miatt, a raktáron lövő nyári férfiszövetek leszállított árakon lesznek eladva
Kirschner Mór divatáruházában, Főút 3.
3 méter férfi gyapjúszövet.........eddig 50 pengő, most 40 P
3 „ tiszta gyapjúszövet igen szép divatos mintákban, azelőtt 70 pengő, most 56 P 3 „ angol freskó-szövet.........előbb 80 pengő, most 60 P
ZALAI KOZLONV
1927 májue 14.
Egy suhanc „egy leány miatt" ugy megszúrta pajtását, hogy annak balkarját amputálni kellett
Korcsma, bor, bán;. bsszestAlaikozás s a régé tragédia — Pofonok ulán végletes bicskájás - A lür. tgyéss súlyosbította Tádját - A palronage hölgyeinek első szereplése
Nagykanizsa, niijus Iá Nem is olyan régen történi, hogy több fiatal suhanc CsömyefBId községben betért Bán Imre korcsmájába, ahol Noé apánk Italát szürcsölték.
A fiataloknak valahogy szak voll a saját bőrük a maguk 17 éves tavaszában, amihez az alkohol hatása is kétségkívül hozzájárult és kezdtek összeszólalkozni egymással.
A 16—17 éves suhancok össze-ktHOnbázésének tárgya a .leány*, a .ni\' — .egy leány" volt.
H igyan esett meg a dolog, pontosan nem tudói, de lény, hogy Ma-karó Imre egy pár jól irányzott pofont utalványozol! díjtalanul ellenfelének, F. Ferencnek. A megszégyenített és csúffá felt lovag nem hagyta annyiban a dolgot. Kirántotta zsebkisit is azt teljes ereiével pajtása, Makaró Imre balkarjába mártolta. A szúrás oly súlyos volt, hogy a Jtul azonnal kórházba kellel! számtani, ahol még a mai napig Is gyógykezelik.
A késelő suhanc legnap a nagykanizsai törvényazék fiatalkorúak bírósága elé kerüli. A biró erre az alkalomra meghívta a tárgyalásra a Szociális Missziótársulat palronage-hölgyeil, akik közül ozv. Oyenes L-jysné és Boksa Jánosné Jelenlek meg a törvényszéken. Ez volt a Pal-
tárgyaláson Kanizsán.
F. Ferenc a biró elölt Is a lalu nak fegyelmezetlen, rakoncátlan, vásott siheder típusát mutatja, amely még akkor is, amikor a biró elébe tárja bűnének súlyosságát, bányz-veli vállvonogatással, mlnlha nem is Igen érdekelné az egész csel — válaszol.
Dr. Pelrlcs József, a sérteti liu képviselője bejelentette, hogy a szúrás annyira súlyos volt és oly nemes testrészeket sebesített meg, hogy Makaró balkarját amputálni kellett. Á\'talános megdöbbenés a trrem-ben. A bicskázó siheder arcizma egy árnyalattal elrándul, de csufaán egy pillanatra. ,
Cstllaghy György kir. ügyész erre vádját sulyosbltólag módosítja, majd arra kéri a biróságol, hogy mindaddig napolja el a tárgyalási, mig a sértett fiu teljesen kikerül a kórhátból, mert hiszen meg lehet az is, hogy még súlyosabb kimenclele Is lesz a dolognak.
A biró ezután megállapítja, hogy az ügyet súlyossága mialt valószínűleg ál teszi a kir. törvényszék vád-lanácsához. Msjd a vádlóit suhancot (aki most még szabadlábon van) átadta a Szociális Misszió patronage-hölgyeinek, hogy azok környezettanulmányt végezzenek és a főlárgya-lást az ügyészi indítvány értelmében
tonage első szereplése egy nyilvános I elnapolta.
A jövő hétre elkészül és kihirdetik a rendőrség ebiartási szabályrendeletét
Kálnay Gyula dr. főtanácsos készítette cl a szabályzatot A város hozzájárulását adta annak kibocsátásához — Végre végét (zvtih a kutya „anomáliáknak"
rendelelet szerkesszen és azl rendeletben hozta a város közönségének tudomására. Ezen a munkáján már helek óta dolgozik éa mint érlesO-lünk, az a belejezéshez közeledik. A renddel lel fogja ölelni mindato-kal a kétdéseket, melyeket eddig a városi ebiartási szabátaÉj^d hiánya folytán a közönaHB. rán érzett meg és gondcSBWnriás városokhoz hasonlóan, hogy az eb-larlás egyszer már mindaddig, mig a város gondoskodik jogerős szabályrendeletről, srabályozlassék, hogy a mészáros- és egyéb kutyák garázdálkodásoknak rlí|ét vegyék és a város területén már nagy számban kóborló, gazdátlan kutyák kiirtassanak. A rendelet a |övő héten teljesen elkészül és az a kerületi rendőrfőkapitány jóváhagyása után azonnal, körülbelül a jövő hél végén ételbe is lép. Annak teljes szövegét a sajtóban közölni fogiák hirdetmény alakjában.
Nagykanizsa, május 13 |
A hetekkel ezelőlt történt mészá-roskulya-garázdálkodások arra indították a rendőrség vezetőjét, hogy mivel a városnak mind a mai napig sincs ebiartási szabályrendelete, ami szinte el sem képzelhető, ezen a tűrhetetlen anomálián segítsen és rendeleti uton szabályozza a városnak ezt a régóta égetően fontos kérdését, melynek elintézésére a város vezetőségének a mai napig nem jutott Ideje.
Dr. Kálnay Gyula rendőtlólanácsos, mikor a sorozatos és a város lakosságát megbotránkoztató kulyahisló-riák lehetetlenségeiről értesüli, elhatárolta, hogy maga lát hozzá és saját hatáskörében a várossal karöltve, illetve annak hozzájárulásával szabályozza az ebtartáit rendeleti uton. Evégből hoiszas tanácskozásokat folytatott a város vezetőségével, mely most hozzájárulását adla ahhoz, hogy a főtanácsos eblarlási szabály-
Május 14, szombat
Római katolikus: Bonifác vt. Protei-tárta: Bonilác. Izraelita: Ijar hó 12.
Nap kel reggel -I óra perckor ayugazik (léluUn It) óra 28 perckor.
Szociális Misszió tca-esije 0 órakor a Keresztény Otthonban.
Városi Színház esle pont 8 órakor: Szókimondó asszonyság, szinmtl.
Uránia 7 és 9 órakor: jégáradat, egy-szert] emberek nem mindennapi története
— Halálozás. Keresztury József nyugalmazott óriszentpéleri plébános 53 éves korábin Órlszentpéleren meghall.
— A fagyosszentek által okozott fagykárokról ujabban Ismét étkezlek jelentések a járás több községéből. Igy Bxsks, Palin, UJnép-puszta községekben elsősorban a szöllől támadta meg a fagy, de ártott a rozsnak és a kerti gyümölcsösöknek Is. A pontos fagykárok össze írása most van folyematben. Ennél azonban sokkal súlyosabbak a Somogyban törlénl fagykárok. A szomszédmegyében a gyümölcstermés és a szöllőnek, a fiatalabb palántáknak ártott erősen a fagy, úgyannyira, hogy helyenként majdnem az egész termés kárbavcszelt.
— Felmentették a IQzvészoko-zás vádja alól. Koller János zala-szabari földművesnek ez év március 27-én a Zslaszabar községhez tartozó Öreghrgjen kigyulladt pincéje és bár rögtön hozzáláttak az oltáshoz a pince egészen re igeit. A csendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a tűz b:lültől keletkezeti, épen ezért Kollert gondatlanságból okozott tűzvész miall Icljelentette a kir. bünlelöjárásbiróságon, mely most tartott ebben az ügyben tárgyalást. Kihallgatott a bíróság több tanul ii, akiknek vallomása alapján nem lálla bebizonyitollnak a gondatlanság vádját és ezért Kollert a vád éa következményei alól felmentette. Az ilélel jogerős.
— Kiküldetés. Bődy Zoltán alispán, mint a Vármegyei Iskolánkívüli Népművelési Bizotlság elnöke a iegéoyegyesuielek június 4—8. napjain Bécsben tartandó vüágkongresz-szusára Oravszky Rezső vármegyei népművelési liikárt küldte ki.
----- Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Folyamőrök a Balaton vizén.
Pár nap előtt le\'ent meg a Hivatalos Lapban a siófoki révkapilányság felállításáról hirladó közlemény s már meg is érkezeit a Balatonhoz az első folyamörszakasz, amelyet egyelőre a Balalonfelügyelóség épűlelé : ben szállásollak el. A lalyamőrök I egy szár adósuk parancsnoksága alall tengetészgyakotlalokal végeznek a Balaton vizén, motoros éa vitorlás csónakokkal szántják a nagy tó \' löktél. Nemsokára elkéstül már a laktanyájuk is a Sió parton, Siólok felől, még pedig egyemeletes épület formájiban, amely közel van ahhor, hogy rendeltetésének átadtssék.
= Disznótoros vacsora turós-csuszával a ,Szaivaa"-étiermében ma, szombaton este. 1\'20 fillér.
— ,UJ Életpálya\' cimen Jelent meg a „B\'-listás Közszolgálati Alkalmazottak O.szágos Egyosoletének hivatalos lapja, milyre felhívjuk a B llstls közalkalmazottak figyelőiéi. A lapoí cgyesülcli tagok Ingyen kapják. Njm egyesületi tagok egész évre 4 pengőért szerezhetik be. Mutatványszámot levelezőlapon kérjen a kiadóhivataltól Budapest, VI., Ber-lini-lér 2. 87. II. 12.
— Polgár Ilonka női dlvatlermét Kosruih tér 14. szám alá, az uj városi bérpalotába helyezte át.
— Kereskedő házat építenek a kaposvári kereskedők jövőre. Az erre a célra szolgáló lelket már megvették és most tervezik, hogy az építkezések megindítását Is elkezdik a jövő tavasszal.
— Rudolf trónörökös állítólagos fiát Sopronban a rendőrség vette pártfogásába. Szerdán délelőtt a Eoptonl délivasutl állomáson az ügyeletes rendőrök egy útlevél nélkül ulaznl akaró lialalemberrc leltek figyelmesek, akit Igazolásra rzó-litottak fel, amire előadta, hogy ő a tragikus módon elhunyt Rudolf trónörökösnek a fia. Azl mondta, hogy Budapestről jött, ahol a trónöröklési jogának érvényesítése ügyében járl. A rendőrség megállapította, hogy a fiatalember útlevél nélkül szökött át Ausztriából Magyarországba s ezért még szerdán délután a rendőrség átadta az osztrák hatóságnak. A rendőrorvos véleménye szerint a fialalemb:r csendes őrtlll, aki egy szerelmi regénybe őrüli bele.
= Disznótoros vacsora turós-csuszávat a .Szarvas\'-Wermében ma, szombaton este. I\'20 fillér.
— ötvenezer gárdista. Nem kevesebb, mini ötvenezer gárdistából áll az a tábor, amelyet Margit néni, a legpompásabb gyermekújság, a ,Tündérvisár• szerkeszlő|e tlakllotl előfizetőiből. A gárda minden lag|a egy aranylejü Jelvényt visel, amely büszkén ragyog mindenfelé az utcákon a tavaszi napbau a gyermekek keblén. Margit néni táborába minden jó gyermek beléphel, aki negyedévi előfizetéséi beküldi a „Tündérvásár" kiadóhivatalába (Budapest, V. Akadémia-u. 10. S7.)
— Ingyen képes hetilapot ad a .Magyar.ág\' clratl napilap minden előfizetőjének. A moat meginduló képes hetilap il lkjára és kiállítására ugyanolyan mint az előfizelök álul megkedvelt elsöforma voll. A szer-kcsztőség azon fáradozik, hogy tartalmilag felülmúlja az eddigit. A képes hetilapot a Magyarság minden előfizetője csütörtöki lappéldánnyal cgyült kapja. A megrendelések a Magyarság kiadóhivatalához, (Budipest Vili., József körút 5) inlézendők.
— Felvétel a csurgói tanítóképzőbe. A csurgói m. kir. állami tanítóképzőinkbe való fölvétel fellételel megtalálhatók a Budapesti Közlöny 93., a Hivatalos Közlöny 9. és a Níptanllók Lapja 17. számában. A Hivatalos Közlöny és a Néplanllók Lapja minden iskolának jár, tehát ott megteklnlhelő. A folyamodványok beadásának határideje lejár május 31. napján.
1927 május H.
ZALAI KÖZLÖNY
bádió iűs0b
Május 14 (szombat)
Budapest II Zongorahangverjeny. 3 Hirei, tőzsde. 4 Epizódok Széchenyi Ist-vin életéből. 5 Kamarazene Klasszikus hangverseny. 6.15 Sportelőadás: A birkó-2is. 6.45 Tudományos é» technikai szemle. 7 30 A közlekedni eszk. fe|lődése. 8 30 A birodalmi németek budapesti dalárdájának hangversenye. 10 Cigányzene. .11—1 Jazz-band vagy grafonola tánczene.
Bécs, OrAe II Népszerű zene. 4.10 Gitár kamaratetie. 5.15 Arab és palesztinai költészet. 7 Operaelőadás: .Sába királynője*. Utána J»zz-band.
Berlin, Stettin 11 A magdeburgi színházi kiállítás megnyitása 3.30 NépszerU zene. 8.30 Kabaré. 10.30 Tánczene.
Barcelona 6.15 és 9.25 Tánczene. 10 Az orosz balett vendégjátékának kőzvetl-lése.
Basel, Bem 1 Gramafonzene. 4 Hangverseny. 430 Gyermekdalok. 5 Hangverseny. 8 Gyermekeknek. 8.30 Hangverseny. 0 Dal-éa ária-est. 920 Hangverseny. 10.05 Tánczene.
Brfinn 12.15 Hangverseny. 4.45 Bábszínház. 9 Hangverseny.
Frankfurt, Casse! 330 Gyermekeknek. 4 30 Réstletek francia operákbői. 8.15 Hangverseny. Utána tánczene.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 12.30 Népszerű rene. 205 Hangverseny. 4.15 Tánczene. 4.15 Bréma: Brahms-d»-lok. 4.15 Klel: Hangverseny. 8 Szlmfőnikui hangverseny. Utána népszerű és tánczene.
Krakó 640 Kabaré. 8.30 Magyar-est, Szlmfónlkus hangverseny.
Langenberg, Dortmund, Milnster 1 05 GranuJoartne. 2.05 Asszonyoknak. 3.30 Gyermekeknek. 5.30 Dalest. 7 Kamarazene. 8 A mülheimi férfidalegylet jubileumi hangversenye. 1030 Kabaré, utána Jau-band.
Lipcse, Drezda 430 Népszerű zene, magdeburgi átvitel 8.15 Szlmfónlkus zene. 10.45 Jazz-band.
London, Da ventry 2.10 Az Essax UJ-zéland kricketmórkózés közvetítése, utána jaaz*bud. 6 Kamarazene. 7.15 Beethoven-MMátik. 935 Hangverseny. 1030 Jazz-band.
Milánó 4.15 Kabart. 5.20 Oyermekda-k* 8.45 Részietek A. Sappilli ,A vörös haló* c. operájából. 1035 Jazz-band.
München, Nürnberg 10 A kézműipari kiállítás megnyitása. 2 Oramalonze.*. 4.30 Népszerű zene. 5.30 Pfalzi gyermekdalok éa költemények. 7.05 Takátsy Vilma dalestje. 8 Kabaré. 9.25 Fortunio dala, Olfen-bach I felv. vigoperája. 10.45 Jazz-band.
Prága 11 Gramafonzene. 12.05 és 5 Hangverseny. 8.40 Szórakoztató zene. 10.20 Gramafonzene.
Róma 130 Népszerű zene. 515 Ének-és zeneJcari hangverseny. 9 Szlnhizl előadás közvetítése.
Stuttgart, Freiburg 1.10 Gramafonzene. 4Népszerű operadélután. 6.45 Vallásos előadás. 730 Ünnepi hangverseny az CMÜngi dakgylet ccntennáriuma alkalmából. 9.15 Kabaré. 1035 Tánczene.
sportélet
A vasárnap sportja
■•eykx.Li.dni PTE-HTE
A vasárnapi teljes fordulón 10 csapat méri Össze ereiéi.
Nagykanizsán az NTE a Pécsi TE együttesét látja vendégül. A meccs favoritja a kanizsii csapat.
PkstU a DVAC a Szigetvári AK ellen, a PAC pedig az erósen visrza-esett Moliácsi ESC ellen minden bizonnyal győzni fog.
Kaposváron is kettős mérkőzés lesz. A KRSC a PSC ellen csak megfeszített küzdelemmel szerczhel pontot, a második helyezed KAC pedig az NSE ellen mindkél pontot megszerezheti.
A nagykanizsai metoorologini raea-Ugyeló Jelootáae: Pénteken a hőmtiM-l<fi Reggel 7 érakor + 0 5. délután 1 árakor +8-2. ott 9 Órakor +65. FeiMzel: Egéaz nap lx>rull égboltozat. SUUidny: Reggel Délkelet, délben és
este EjazakkeleU síét.

A Meteorológiai Intézel jelenléie aze-tini északi azelckke] igen hltvös Idó, a lecaap&Uaok caCkkenésével és helyenként tjjéll faggyal.
URÁNIA
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5,7, 9 órakor
JÉGÁRADAT
Egyszerű emberek nem mindennapi története 6 felv. Főszereplők: Viola Dana és Kenneth Harlan.
törvényszék
(§) A balatongyőrőkl emberölés. Sümegi István balatongyörökl lakosi, községi csordást a nagykanizsai ügyészség szándékos emberölés büntette miatt helyezte vád alá, mert Horváth Sándor kondást 1926 augusztus 25 én a fejére méri ülésekkel megölte A törvényszék felmentette Sümegi Istvánt a vádbeli cselekmény alól, megállapítván javára a |ogos önvédelmet, amit Melz ügyész megfellebbezelf. A tábla most foglalkozott az üggyel és az első bíróság ítéletét jóváhagyta, amiben a klr. főügyész is megnyugodott.
(§) .Maga hallgasson I Maga keresett a bikán I" Vass Farkas Imre pacsslüilósi lakost a nagykanizsai kir. törvényszék bűnösnek mondotta ki felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségében, mert egy P.csalütlósön megtartott értekezleten nyilvánosan, a község részéről bl-kabeszerzéssel megbízóit ifj. Tollár János községi elöljárónak azl mondotta; ,msga hallgasson, msga keleseit a bikán I" és ezért 300.000 korona pénzbüntetésre Ítélte. A kir. ügyész súlyosbításért fellebbezel!. A pécsi tábla a törvényszék minősítését megvállozlalla oly formán, hogy a vádlollal csak közönséges rágalmazásban mondotla kl bűnösnek és ezért 61 16 pengő tő és 8 pengő mellékbüntetésre Itélle.
(§) Mehmed Keddln effendl pártfogója A törvényszék már régebben Tóth Lajos nagykanizsai lakost felhatalmazásra hivatalból üldözendő rágalmazás vétségében mon-do ti ki bűnösnek, mert egy alka-lammal, amikor Csaknyay {ózset tendőrőrmeslcr a Polgári bgylet kertje elölt árusító Mehmed Keddin tffendi cukrászt az engedély nélkül elfoglalt árusilóhely elhagyására felhívta. Az olt levő Tóth Lajos azt a megjegyzést lette a körolállókhoz: „Ha a cukrász adna a rendőrnek ÍOOOOO koronát, akkor engedni árusítani !• Tóthot 3 heti fogházra és 500.000 K pénzbüntetésre itélle. A kir. ügyész súlyosbításért fellebbezett. Igy kerüli az ügy a kir. táblához, amely az ilélelhcz hozzájárult. A vádlott semmiségi panasza folytán az ügy a Kúriához ment fel, amely mosl hozla meg döntését: elutasítván a semmiségi panaszokat. Az ítélet igy jogerőssé váll.
(§) Fejszével kopogtatott egy asszony lakásán. Fülöp Slndor zalaapátil lakos földműves Lázár Kálniánné ugyancsak oltani lakos
likásába erőszskkal, fejszével ét levágással való fenyegetéssel behatolt, amiéit a törvényszék magánlaksértésért 2 hónapi fogházra ítélte. Akkor ugy az ügyész, mint a vádlott fellebbezett. A tábla mosl tárgyalta ezt az ügyet és helybenhagyta a kanirsii törvényszék ilélelél.
városi jzinház
(•) Szókimondó asszonyság Sardou hatalmas koncepciójú müve, a világirodalom egyik leglelesebb alkotása szombaton kerül felújításra elsőrendű szereposztásban. A cor-slcal sas, Napoleon alakját Hldvéghy viszi színpadra, mig Hübscber Katói a Madame Sin Oenel Pogány Irén alakítja, Lefébre őrmestert Virtes Lajos, Fouchél Jákó Pál továbbá Lázár és Danis látszák míg a Sirdou darab lőszerepeit. A kis szerepek is vezető színészek kezeiben vannak.
(•) A Kaszinó, Polgári Egylet és Ipartestület tagjai részére helyeket tart fenn a Városi Színház szi-nielőadásalra, mely helyekhez a kedvezményes szelvények az illető testületekben kiphatók.
(•) Bérlők figyelmébe I A bérlők helyei délelőtt 11 óráig larlaltnak fenn. Addig kéri a színház igazgatósága jegyelkel napi jegyre álvál-lani. A közönség állal előjegyzett jegyekel a színházi pénzlár egy órával az\'elöadás előli eladja,
(•) Vasárnap délután 3V. órakor mérsékelt hely.rakkal Földes Imre nagysikert! vígjátéka .Terike" keiül szilire, Rózsa Bözsivel a címszerepben, löbbi sxerepek is a legclsőrcudü vezeiő művészek kezeiben vannak. Ilubay, Egry, Vass Irma, Vértes, liidvéghy, Lázár személyében.
Városi Színház heti műsora:
Szombat: SídklmonM auionysdg.
Vasárnap délután W : Terike Mérsékeli helyárak.
Vasárnap este: Sem nisilttk. Béllet-jzllnet
Hétté: Jáltk a kasUlyban.
Kedd: IJI/k a kastilylwn.
Szerda: Mandarin Podor Oszkár igazgató felléptével.
Délutáni elóailások kezdete Vjt órakor. Esti előadások kezdete 8 órakor.
= Kerékpár .London- gyártmányú lel|esen felszerelve, 175 pengó. Kerékpár gummik, í.:kalrészek, carbid lego\'csóbban kapha\'ő Szabó Antal sporlűzletébcn.
FULAMIN
a közkedvelt
poloska- és molyirtószer!
Potéatől Irt l Kollamoa szagul B\'xtoo hatásul
Nem piaxkit! 0lu*4 I
Számos hatósági elismerés I Háztartási üveg ára : P 1*20
Kapható mindvn gyógyszertárban, drogériában és szaküzletben 1
lözoimsia
Tenyésztehenek és üszök
vásárlása Ma, szombaton délután a 3 órakor induló vonat\'al dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő Balatonszentgyörgyön keresztül Patálybögyésrc (Tolna megye) utazik azokkal akls-
Í;azdákkal, akik állami kölcsönnel jó c|ósteheneket akarnak beszerezni. A balatonszentgyörgyi állomáson csatlakozik hozzájuk Sváby Ernő gazdasági felügyelő az ő gazdáival együtt. A högyészl állatdijazáson, amely vasárnap lesz, valószínűleg sikerülni fog a kivánt kitűnő állatokat beszerezni. Ha ez nem sikerülne, akkor a szomszéd község kisgazdáitól lógják megvenni azokat. Akik készpénzért akarnak bonyhádvidéki teheneket beszerezni, csatlakozzanak délután 3 órakor az állomáson a gazdacsoporthoz.
téssia
A mai értéktőzsde a lanyhulás jc-g,ében folyt, amelyei elősegített a Külföldi tőzsdék kedvetlen hireí, a rendezési nap és a nagy üzlettelen-s\'g. A tőzsdén kevés voll az ára. Lanyhák voltak a bánya és kullsz papírjai, az Első Magyar Biztosító, mely 50 pengő veszteséget szenvedeti. Az általános lanyhulás 2—3 nái nem volt nagyobb. Barátságosan tendált az Ingatlan bank és még néhány kisebb papir. Zárlatkor a hangulat kedvetlen.
Páti, 20-37\'A, London 2S-Í6VJ, Newyotk 5IW61.1, SrBaacl 7225Va, Milano 28-071/1. Amsterdam 20810, Berlin 123 171.-1, Wkn 73-19. Solta 3-75, Prága 15-10, Var»J 58-10, Budapcal 90-S0, Belgrád 9"U Bakareat 329.
VALUTÁK Angolt. 27-83-27-99 Belga tr. 79-57-79-87 CaSk. 1&93-17-01 Dánk. 152 75-153 40 Dinár 10-03-1009 Dollit 570.50-572 90 francia 1122-60-22 80 HolL Í2Í10-230-10 Lengyel 63 35-64 S5 Lel 3-49-3 64
Léva —■--■—
Ura 30 70-3115 Márka 135-65-13615 SchUl. 80-50-8085 Norvég 147-80-148-45 Svájci I.110-I5-11Ö55 Svéd k. 15310-153 75
DEVIZÁK Amat. 279 25-229 95 Belgrád 1005-10 09 Berlin 135-74-136 14
Bttkarcal —•--
Blüiiael 79-60-7985 Kopenh. 152-87-153 32 Oaalo 147 90-148-35 London 27-83-27-91 Milano 30-82-31-12 Newyoik 572-75-4 45 Párta 22-43-22-53 Piága 16-96-17-01 Saofla 412-416 Stockb. 15320-15365 Varaó 63-50-64-70 Wien 8060-80-85 ZOrtcb 110-17-11050
_ Terménytőzsde
Buza ttizav. .75 kg-oi 34 30-34-60, 76 kg-oa 34 80 -35 05. 77 kg-o. !H5-35-30. 78 kg-oa 35-35-35-55.
34-75-35-05, toza 30 70- 30-80. takarmányárpa 25-20-25 50, aöeárpa 25SO-2frSO, zab 25-10-25-30, lengeti 21-30 -21 60, buzakotpa 20-20-20-40, kuka -•- -■-.
Pelhajtái 8£5, melyből eladatlanul viasza-maradt 182 datab. QaórendO 1-72—1-76, azedetl 1-70-1-72, szedett közép 1\'58— j 1-64. kónnyO 1-44—1-52, elaóeenda öreg I 1-60—1-64. miaodtendll 14S—1-52. angol aBIdó 1-60—1-76, szalonna nagyban t-84— 1-88, ulr 2 04 -2 08. lehuaotrhua 1-92— fr20. azabnnáa félsertés 21)0—208. Az ^ Irányzat közepes.
■O^^.yü.Hr
ét Káftyv-
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május 15.
■ozeósznriÁZAK
Uránia szombaton 7 és 9 vasá: nap 3, 5, 7 t$ 9 órakor: légáradat (Egyizcrü emberek nem mindennapi törtene\'e 6 felvonásban. Fósrercplők Viola Dana és Kennelb Haris n.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Egy opera rajongó. A legutóbb Híjáit Lányi-féle opera-stagglone utolsó előadásának kritikáját reklamálja ön lobbek érdeklődése alapján. Több oka is van annak, hogy a .Deno\'ir\' előadásáról nem irtunk kritikát. Az egyik oka az, hogy lapzárta felé közeledtünk n-ir. mikor vége lelt az előadásnak, ami minden hozzáértő megállapítása szerint olyan botrányosan rossz, annyira nívótlan volt, hogy sokkal inkább illett volna egy falusi korcsma kocsiszín-lében Összetákol* színpadra, mintsem Vá rosi Színházunk deszkáira. Igy természetesen nem tartottuk érdemesnek a lapzártát kitolva lapunk megjelenését késleltetni egv kritika miatt, amelyikben — egyik-másik részegen a színpadra lépett színész otromba tréfái miatt — csak gorombák lehettünk volna. A legfőbb ok pedig ez volt: — az előadás minden kétségen felül a legrosz-szabb volt, amit egyhamar Nagykanizsán láttunk. Ezen az előadáson egy ízléstelen vicc a Zalai Közlönyt választolta céltáblául Azt a Zalai Közlönyt, amelyik az ooera-stagíone sikeres vendégszerepléséi minden rendelkezésre illó eszközzel, sőt anyagi előnyökről való lemondással is támogatta. H« már most ezek utáo nvomban megjelent vo\'na a .Denevér" kemény kritikája, sokan kétségbe vonták volna a kritika objektivitását. Inkább hallgattunk lehit és jz illető társulattal szemben a jövőre levontuk a konzekvenciákat.
AFHÓffftDETÉ&S
Ai apróhirdetések dija 10 szóig 50 IIlUr. Címszó s minden vastagabb betoból álló szó két szónak számitlatlk. Minden további »zó dija 5 fill. Vasár- és ünnepnap 5O0\'o leli/, szerdin—pénteken 25°/o leiár. Állást keresőknek 50».o engedmény. A hh-dc-Uai dlj előre /ixetendó.
Jó háxlkoaxt kapható Magyar-utca 24. szám alj li.
Mindenesnek Jobb leányt vagy asz-szonyt keresek kisebb háztartásba elsejei belépéssel. Clm a kiadóban.
Misfél hold lucerna kassá ló "eladó egész évre. Sifrin, Magyar-utca 74. I87S
Kőtölónyokat magas órabérért fel-vesz Kaszll A. Jelentkezni lehet a Ha.lsnya-házban, Szarvas-szálló épület. Iflől
Mielőtt vlxv«jc«ték4t lakásába beve-xettetné, kérjen ajánlatot Frlaas Jenő vízvezeték felszerelési, furdó- és egészségügyi berendezést vállalatitól Erxaébet-tór 2. 1723
A kfiartisxtviselAk figyelmét felhívjuk azon körülményre, hogy egy cég sem ad oly kedvezményt a vásárlásnál, mint a .Tribon* ruházati r. t., amennyiben elsőrendű áruit versenykep<s áron, nyolc havi részlettizetésre adja. Mtg-icndclések ilyen feltételek mellett, ki zárólag Pmngcr Józsefnél. Teleki-ut 19. szám alatt eszközölhetők.
Eladó egy hold lábon illó lucerna bago-Isl utmentén. - Bővebbet Csányl László-
utca 27. szám.__1894
Eladó 8 drb. betanított 4 évesliYvaly tinó. Érdeklődni lehet: Uradalmi tiszl-tartóságnil, Szécslszigel. 1898
Jókaiban Jevó használt jégaxokróny eladó. Cím a kiadóban. 1833
Egy jóhÍzből való flu póktanononak
ajánlkozik. — Cint: Fodor, Kl.ikomárom. Leveles.__1907
Azonnal™ kiadó a város belterületén egy szobás lakás minden mellékhelyiséggel kis csalidnak vagy magányos urinönek. — Ijgyanolt egy gyermekiey matraccal teljes Jókaiban é« egy gyermek sportkocsi eladó. Clm a kiadóban. 2011
Kinissi-utca 33. számú ház szabadkéz-
ból aladó. __2005
w Eb» Qgyea suleményárus felvétetik Holczer sütödéjében. Msgyar-utca 1Ü. 2006
Egy komplett, laragott keményía hiíó-beren1ezé» jutinyos árért eladó. Bóvebbet Kazlnczy-utca 43 c. az udvaiban, 2012
özv. Gansl Mónié szül. Rózsás Ilka fájdilomtól megtörve, az egész család nevében luda\'jj, bo^y 32 éven át hűséges féije
Gansl Mór
D. Sz. A. Tunti aj. fókalanz
éleiének 63-ik évében folyó hó 13-án csendesen clhunyl.
Temelísc lolyó hó 15-én dil-előlt 11 óraker lesz az izr. temető halottasházából. Nagykanizsa, 1927. május 13.
úansl Adolf fivére. Rózsás Ferenc és Rózsás István
sógorai.
Kerti magvak
Növény védelmiszerek gyümölcsfák ápolására
Műtrágyák
(szupeifoszfát, chilei salétrom,
mésznilrogén, kálisó) (Ktllón műtrágya keverék viiág és cseiépnövények részére) kaphatók:
Ország és Widder
ss cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Hol az az anya?
aki nem áldoz gyermekére
hetenkint 10 fillért?
A gyermek leghűségesebb bírálj •, minden gyermek Öröme szórakoztatója és játszótársa a
Ez zz egyetlen gyermekújság, mely helenkénl jelenik meg rs előfizetési ára negyedévre mégis csak I Pengő 20 fillér.
A „TÜNDÉRVÁSÁR" minden héten tele van meséskel, ver sekkel, mulattató mókíkkal, szóiakoztaló játékokkal, tejt-vényekkel és pompás szines képekkel.
Kérjen levelezö-lapon i n g y o n e s mutatószámot
még ma a „TÜNDÉRVAsAR" kiadóhivatalától Budapest, V E., Akadémia utca 10. sz.
Hölgyek figyelmébe
ajánlom most érkezeit bócal
fitcxgeorgutte
modell kalapjaimat
minden divatszinbcn. Raktáron lóízór. tagál és selyem-kalapokat mélyen loaxálli< tott áron kiárusítom.
KLEIN ELZA nóikslap szalonja Er/sébct-tér 4, szóm. is s
— ha lesz és győzni akar, huroztásson Vágó Endra illatszertárában Fóut 14., ahol Kortóox Tódor sportáruház tennlszűlő lerakala van nagy választékban. 1739
Black Bottom,
Charleston, Tangó és Fox-Trott
hangjegyujdonságok, a Royal Orfeum legújabb ildgercl kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Elsőrangú internálások és nevelőintézetek fink és leányok részére
FRANCI AORSZAO: SAINT.RAFAÉL,»fí«x<i
Wilttla ii Wk tjyjii M.iljlnik mtirtifp
KM niísaMijjbán (IJiUjnr.c WU|£lir»h cő\'v-
(cmr ) Intenzív ijx»Ul«t. Klimatikus v\'V^<y»iely»k. AUSZTRIA; WIEN. „ lutrik líviro. í»i>-
v\'[an»oAj!*1<líf*\'0\' * 15 {Ktcre
MAOVARORS/AOt BUDAPEST ÉS JtÖVÖS-VOlGV, rWfiCiu lutfitUk. Ilu- <i Ifiar-
Mtboook.
.Mindegyik InUlcl frlvt»* cj)«l«rnl. kóiíp- it poltf. iskolai, Ipjfmi\'ívJízctl. xcitfíikoUi. I<lny *oll«irlufnl. I<lnj!j>»iiml. to<átiki.-jí. \\»»rel-
t.tuW. stt>. lMnnlik6Vtl Osuo ipc-itok. tanul-mányi klriodulisok. lUimlakú őrvonat;. Silirofu r«l3)Q-sl<l. Nápí .Viliül kll0o5 étkeiéi S,U| »J->:lU.\'íf-fk. Elláttál dlj <bínnloKlaltatlk a t»n<JIJ U) ki (öldön 120 P, Kudupotcn 100 P liavonla. Mia kúlón dij nltKa. KllltOltlrc m4t*t-
k*ll Isíi\' t\'íjegyek. A Utiwjtó stOI4h tUUtt
"O\'"" J\'l\'k trenrtt ai lattieltk díptoilín<»»l-tun kliotii penziók. Kö/llsilvlicl/Anrk, »i<){<n*.
Nyaraltatási csoportok
LAUSANNEOAN íSVAjC-. 8A1.ATONS/K-MESI.N í. ItOVÖSVÖLOYHRN. Havi di) l«t>P.
FcKilá|{OiilSt, pzoipfktui <»ila»iM!>í,{l: P«»-laloul Intcmáim Iroda. H^cxn. VII. Akltri-
ui<» v, jj. (un.» iftzs
B
HIRDETŐ IRODA R.T. Budapest, V. Dorottya-utca II
Tcteíon: Teréz 31-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Rektámtervekct készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezcló legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevökOzOnségnek tudomására adni, hogy megéi kezelt hozzám a leg-\' fmomabb kűlfo\'di svédgranlt márvány síremlékek és sírkeresztek a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelben.
Továbbá temetői Ssszes munkálatokat elvállalom ugy bettibevésést és aranyozást szolid és ponlos kiszolgálás mellett.
Kéretn a nagyérdemű vevőközönség szíves pártfogását, maradok
teljes tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrínyi Miklós-utca 4.
(Dr. Hoeh llgyvéd-hái, Pclílcí kotcunivtl Kiemtxn.)
flonvréröt)
I Piliséroz
Értei item N gykanizsa és vidéke mél>en llstletr bolgykőzonségét, ho?y a legújabb püssé-modellok n.egérkeztek. — Pllssérozáit, gouvrérozást olcsón vállalok. Tisztelettel
VARGA NÁNDOR
tuh.ft HÍ. (óina.^-Ti::.:. u
NagykanlxBa, Hunyadl.uloa II.
OyQJIAtelcp : Kazinczy.utca 8.
Festés
Gózmcisás TlsiUtii
Nyomatott a Zrinyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdaveze"tó
NEM TELJES
a könyvtára, ha onnan hiányzik ez a hat könyv!
Sheehann Patrik:
Oray Doktor vaksága, írországi regény. Dr. Szabó László:
Az Igazi Amerika. Megfigyelések az amerikai éleiből. Ujj Gyula:
A rádiumkiiály. U ópl6ztlkus regény. Jörgensen János:
Dinia Nagyasszonya. Daudet Alfons: Jack. Regény. Zahn Ernő: Indergand Albin. A hal ko:et kedvezményes ára erős viszonkotésben, aranyozás srl, tokban csak 21 PengS\' 3 Pengős havi részletre 11 lt.
Átvételkor 3 Pengi fizetendő!
Tessék cil klt&llve lenti címre kCIdenl
Palladis r.-t.-nak
BUDAPEST
V. AiaUmla-uUa 10.
Ezennel rnegrendelem-^^-^™ i
Név:
Foglilkozis: Lakás:
Ofenbeck Károly.)
17. évfolyam, t IC. szám
Nagykanizsa, 1927 május 15, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
g—.-4, kiadóhivatal Fóut a. sa.
KcbOCM nAuaMIdntll:......
: Ktítitudy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
[iitenirbau-líldoa: Niotaok** TV. c EJÓIiretési ir« egy hóm J pcngó 4* <
Vendégvárás
Almássy László, sz Egységespárl elnöke a párt neveben levelet Intézett »i olasz fascista párt elnökéhez, Augusto Turnttlboz, amelyben meleg szavakkal meginvitálja ez év nyarára a fascista páit képviselőit.
A meghívás helyesléssel találkozott gróf Bethlen István részéről Is és egyöntetű örömet fog kiváltani a magyar társadalom legszélesebb köréből Is, nemcsak azért, mert viszonozza országunk azt a szívélyes vendéglátást, amelyben tlália földjén része volt nemrég Klebflsberg kul-luszmlnlszlemek, ma|d Bethlen miniszterelnöknek, hanem azért is, mert a háború utáni időkben különös haszonnal jár számunkra, ha külföldről minél számosabban látogatnak el körűnkbe.
Egyébkénl a magyar parlament képviselői kél évvel ezelőlt már vendégel voltak az olasz fascista pártnak, amikor olyan szívélyes fogadtatásban volt részük, amiből már joggal lehetett következtetni arra, hogy a két nemzet között fennálló baráti lóvtszonyt csak szentesíteni kell.
Outnte örömmel csatlakozik nemzeti társadalmunk az Egységespárt elnökének leveléhez, mert a lelkek mélyén él az olasz nemzet iránti szimpátia, ami már annál ls inkább alkalmas arra, hogy szoros barátsággá fejletszllk, mert a két nemzet között ma már állandó békéről és ötök barátságról szóló szerzf dés jut léire. Ml ugy nyitjuk meg a hozzánk érkező olasz képviselők előtt országunk ksoull, mint legjobb barátaink elöli s felférjük előttük minden nemzeti értékünket, hogy személyes la-paszlalatuk állal győződjenek meg arról, hogy részükre a magyar barátság többet Jelent, mini puszta szimpátiát, mert gazdasági és kulturális értékeink predesztinálnak bennünkel arra, hogy Itália kulturnemzetc Is büszke legyen a magyar nemzet barátságára. Természetes, hogy a reá-lllások kérdéséi e tekintetben sem lehel lel|esen mellőzni s ezek az olaszok számára is eredményekkel járhatnak, ha nyílt szemmel lekinlenek végig fejlett mezőgazdaságunkon, fiatal, de kiváló alkotásokat felmu-lalnl tudó Iparunkon s érintkezést keresnek kereskedelmi világunkkal.
Ennek a látogatásnak lesz azonkívül egy Igen maradandó halása is, az olasr vendégek számára, meri azt hisszük, felejthetetlen emlékekkel lógnak távozni körünkből, ha feltárjuk elöltük országunk lermészeli szépségeit, amelyek között első helyen fővárosunkat Ismerik meg az olasz lascisla párt képviselői, azonkívül meggyőződhetnek arról, hogy nemzetünket bármennyire is leigázta annak idején a pár hónapig rémuralmat ülő bolsevizmus, országunkban a nemzeti érzés visszahódíthatta mind azokat a pozícióit, amelyek ezer esztendős életünk tradícióin épüllek ki.
Olaszország és Albánia ünnepélyesen megerősítették a tiranai szerződést
Jegyzékváltás Mussolini és oz albán kövei közüli
Kóma, málus II (Éjszakai ridlijelenlés) Mussolini és Dzseméi Dinó, Albánia lómai követe között Jegyzékvátlás voll, melyben Olaszország és Albánia ünnepi lyesen megerősítik a tiranai szerződési. Elhatározták továbbá, hogy a
két állam deklarációt ad ki, melyben kötelezik magukat, hogy egyetlen halalom felhívására sein kezdenek tárgyalásokat, melyekben a kötött paktumról leunc szó. Ilyen tárgyalás előtt előzetes megbeszélésen megegyeznek és csak azulán tárgyalnak.
A pénzügyminiszter adómérséklési rendelete
Budapest, május 14 (Éjszaka! rádlőjelentés) A bivala-los lap vasárnapi száma közli a pénzügyminiszter több rendeletét az adómérséklésről. Igy az első rendelel elrendeli május 16-tól kezdve az Illetékek mérséklését. Az örökségi és llélell illetékek visszamenőleg január l-iöl esnek mérséklés alá. Igy lehál ha az illetékeket levonlák, augusztus 15 lg lehel kérni az illetékek vissza-
térítéséi, azaz a különbözetel. A rendelet részletesen közli az egyes ille-tékfajok leszállítását. A második rendeld kimondja, hogy a késedelmi kamat is mérséklés aló esik. Ha a késedelem nem löbb 3 hónapnál, akkor 6% a késedelmi kamal, ha pedig több 3 hónapnál, akkor marad az eddigi 12°/o. A harmadik rendelet az okiratok százalékos Illetékeinek részletezését tartalmazza.
Németország az uj aratásig gabonakiviteli tilalmat léptetett életbe
Berlin, május 14
(Éjszakai rádiójelentés) Schlele, közélelmezési miniszter a mai birodalmi gyűlésen bejelentette, hogy az
uj aratásig, léhát julius hó 31-ig a »zs, huza és lOnkölyrc kiviteli tilalmat léptetett éleibe. A birodalmi gyűlés a bejelentést tudomásul vetle.
Felbecsülhetetlen károkat okozott az országos fagy
Szabolcsban tizetikétezer hold szólló pásztóit el — Somogyban Is óriási a kár A kormány segítségére siet a károsult gazdáknak
Budapest, mi|us 14
Az Ampelológiai Inlézeihez jelen-lések érkeztek be, melyek külOuöaen Jászberény környékéről Jelenlétiek az elmúlt éjjel erős fagyokat. Az intézet felhívja figyelmét a szőlősgazdáknak, hogy az eddiginél fokozottabb mértékben permetezzék szólőlükel, meri csak igy lehet megvédeni a fiatal hajtásokat a peronoszpóra ellen. Az országos fagy Somogymcgyében is eddig még fel nem becsülhető károkat okozott.
250 milliárd fagykár
Budapest, május 14. Nyíregyházai jelenléa szerint a közeli Sóstó község lakossága hatszáz holdon az elmúlt éjszakai fagy alkalmával tűzrakással és füsttel akarta a fagy ellen megvédeni ízőllőtetmését. Este 11 órától reggel ti óráig szakadallanul élesztették a tüzel, azonban eredmény nélkül, mert ennek ellenére lefagyott a szólló. Leírhatatlan kétségbeesés veti erőt az embereken. Péitiak, asszonyok, lányok, munkások sirlak, mikor látták elfagyott szőllöjükel. Eeycdül Kállay Miklós főispánnak 300 hold szöllöje pusztult cl. Kassal Tibor m. kir. gazdasági főfelügyelő szerint Szabolcsban
12 ezer hold szóllő pusztull el. A kár 250 milliárd korona.
Az országos fagykár — a minisztertanácson Budapest, május 14. A tegnapi minisztertanács foglalkozott az országos fagykárral. A kormány azokon a vidékeken, ahol a lakosság anyagi kán szenvedett, vetömaghltellel és adókönnyítéssel fog segíteni a károsult gazdákon.
Az OMGE Jelentése Budapest, május 14. (Éjszakai rádiójelenlés) Az Országos Magyar Oa2gaságl Egylet a vidéki Mezőgazdasági Kamaráktól beérkező fagykár jelentísek (.lapján az alábbiakat jelenti a fagykárokról:
A fagykárok általában erfsebbcn pusztítottak a sik, mint a dombos vidékeken. A Tiszántúl a szőltőben lelt nagy kárl. A mélyebben fekvő vidékeken majdnem mind elfagyott a szóllő. Szabolcsban a burgonya és a rozsban pu6ztro!t cl sokai. Nagyobb károk vollak Szalmárme-gyében az ecsrdi láp környékén, ahol mindenben erős károkat okozoll. A Duna - Tisza közölt a zöldségekben és gyümölcsösökben lelt sok
kárt. A kecskeméti és nagykörös! fagykárok nem lelenlösek, merf a gyümölcs fejlődése már annyira van, hogy ellen tud állni a fagynak. A Hegyalja Miskolc és Gyöngyös szőlővidékei sokai szenvedtek a fagytól. A Dunántul változatosabb képet mulat. Itl azonban még általánosságban sem lehel liszta képet alkotni a károkról. Főleg azonban a dió é> bab, ami a legjobban tönkrement. Teljes képel a károkról csak néhány nap múlva lehet alkotni. Az OMGE jelenlése kiiért a szakszerű gazdasági tanácsokra is, hogy a fagy áltat elpusztult termények helyébe miket lehet vélni, ami még idejében termést hoz. Végül leszögezi, hogy a fagykárok annyira Jelentősek voltak allatában, hogy a termés eredményeknél feltétlenül éreződnl fog a hatása.
A kisantant konferenciája
Joachimstaal, május 14. (Éjszakai rádiójelenlés) A kisantant mai konferenciájáról hivatalos jelentést adtak ki. Eszerint a tárgyalások a mind három államot érdeklő kérdésekbrn a legszívélyesebb és baráti mederben folytak. Hangsúlyozottan leszögezi a hivatalos Jelentés, hogy minden olyan hír alapnélkol van, mely arról sról, hogy a kisantant állami közölt akármi létezne, mdy 4 kisantant egységét felboríthatná. Sőt azt mond|a a leienlés, hogy a kisantant erősen áll és továbbra is be-lölll nemzetközi hivatását. Vigyáz a békeszerződések betartására és apolja a lóviszonyt a szomszédokkal.
A husszállltás panamistáit átadták az Ügyészségnek
Budapest, május 14. A budapesti főkapitányság a klinikai husszállitá-sokkal kapcsolatos bűnügy nyomozása során László Gyula 34 esztendős, nős, klinikai segédgondnokot megvesztegetés és hivatali sikkasztás büntette miatt előzetes letartóztatásba helyezte. A klinikai husszállltás ügyében László letartóztatásával most már hét személyt vetlek őrizetbe, akiket László Gyula kivételével a délutáni órákban átszállították a kir. ügyészség fogházába. László vasárnap délig a főkapitányságon marad, ahol folytalják kihallgatását, amelytől azl várják, hogy ez ujabb támpontokat fog adni azokia a feltevésekre vonatkozólag, amelyek a rendőri nyomozás során az eddig teljes mértékben ki nem derített bűnös mant-pulációkia vonatkozólag felvetődtek.
Egyezmény Fiume és a magyar állam között
Róma, május 14. Szterényl József báró Fiume városa és a magyar kincstár közöli kölcsönös adósságok és hitelek ügyében megállapodást létesltell. Aláírása ulán táviratilag üdvözölték Mussolinii és Bethlen miniszterelnököt.
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május 15.
Az életbe indulók uj hada, az érettségiző diákok elmondják terveiket vágyaikat a „Zalai KözSöny"-nek
Eberhardt főigazgató, dr. Villányi Henrik igazgató ir dr. Korkay JóxboI tanár ax ifjúság jövőjéről, clhclyoxkedé»i lohotősógolről
A magyar társadalom fcgégctőbb problémája: mi lesz a fiatal kenyérkeresőkkel?
S]
Nagykanizsa, május 14 j hétholló ritkaságával jövö S.\'Creo A magyar társadalomnak alig van I csíje váHoifat kenyeret.
■Y.\' . -...... " r ti„ni.„.. n____ -
ma az ifjúság jövőjénél fekeirbbcn, \\ nyomasztóbban, tétovábban ráfekvő i problémája. Mi lesz ebben a kicsire ! szabott orszíghan arokkal, akiit év végén az iskola p-djeiból, min; .érell" emberek kikerülnek és beállnak a kenyérkeresők sorába, vágy reménykedve, felsőbb iskolai tanulmányokra indulnak ? Mi írsz a kereskedelmi iskolák sok e/.er érettségizett diákjával, akik kfnyv főié görnyedten, szorgalmasan tanulnak, hogy *z évfolyamok elvégzése után fel-kínálják ffjU munkabiráiukal, tudásukat a társadalomnak ?
Minden baj és nyomorúság mel ________r_________ _____ ,
lelt, ami iánk szakadt a diktált bé- fióktól és maguktól a diákoktól kékkel, tatán a magyar iljuság bi- . megludnl. hogy melyen kilttáíokkal zoojtalan jövője a legaggasztóbb. | indul útjára ez é.bcn is a fiatal- 1 Az államnak egy éviizeden belül is i ságnik ezen széri-Sja.
Utcákon lézengő, parkok padjíii tétovázón hetes újságok aprchwde lésen böngésző fiatalemberek ezrei szaporodnak évről-évre és várják a jószeiencsii, mely valahol messze
késik az Idők távoliban... •
Néhány nep, néhány hit éj a kanizsai kieskedelmi iskola és a piarista gimnázium is kiengedik fileik kö:dl az érettségizőn tanulókat, hogy induljanak az élet bl.ony tögös és lámpmélküli sötét utjln.
Munkatársunk ez alkalommal időszerűnek tanulta látogatást leini a két kö-iépiskoiában es olt az- igaz
hatalmas utánpótlás kelt, f ,-nniatló pillérekben, szellemi és fizikai mun-sások százezreiben, millióiban, hogy a munka és annik sdójávAl az állami adminisztráció gépeidét fenntarthassuk. Fi.ital, alkotni kész, telire-vágyó munkaerő van. A magyar faj hatalmas, lélfcnnl&rtf eicie a világháború után is, a forradalmak sa-lakjtl lerázva magárúi, uj éleire p e-deszllnállaloH. megtalálta onmsgtt, minden áron azon van, hogy belevesse magát az uijáépilés nagyszerű [eladdtaiba Éa veiseoyképessé legyen újra a nemzetek végnélkül! veisen géséber. De eie|én felül van a gaz-daiági leiongyolódásnak olyan mérvtl \'empója, mely nemcsaka kész munkaerőket, de a jövendő igéreicil is fog-lalkozlslni tudná. Ha a bankok, üzemek, üzletek, mezőgazdasági vállalatok ma már szerencsés helyzetben annyira vorgíd\'ek, hogy az ezer számra elbocsátott b-lislásokból néhányat visszavehetnek, ez még nem jeleni! azl, hogy az u| generáció, melv a könyv mellől évtől-évre feláll és munkát kér — kap is.
A magyar szülő, ha keservesen leiskoláztatta gyermekét, nem löröl-heti le a verejtéket azzal n biztos érzéssel homlokáról, hogy ; .[ín megteltem, ami a kötelességem, most
Villányi Mentik dr. a fdsőkeret-! kedelmi iskola népszerű igazgatója
a következőket mondatta: ! — Hogy a diákjaink, akik most érnek meg, miként tudnak elhelyezkedni, amilyen neli íz a kérdés, olyan szomorú etre a feleld. Tavaly 29 ; diak érett inlézeltlnkbjn. Ebből, mert nem tudóit sehol elhelyezkedni, elment katonán :k 12, je^yzősrgédnek t>, mird.-n foglalkozás hijján mai napig van öt hit, ment néhány ezenkívül a pénzügy- és vámőrökhöz ; szükségből, megélhetési kényszertől. A vasul és a posta nem igen vesz fel alkalmazottakat. Az idén érettségizik a kereske■ ttelmiben .\'tti fiu és 3-t leány, yt leányok Jobban el Jognak tnilnl helyezkedni, mert a bankok és üzletek, mint olcsóbb munkaerői, sztvesebben akceptálják. Amig a kereskedelmi szerződéseset nem kölik meg, addig külföldön n-m igen ,udnak elhelyezkedni. Az országban van -17 kereske delml kkoto. ebből női 16. /tz iskolák áltagoson kiengednek év végén az egész országban kő-tlllbelü II\'IOO- 1500érett diákat, akiknek őiiásl hányada állás nélkül van
rajiad a sor, fiam, hogy megállj a I Szerencsés az, akir.ck síülői házá-
magad láoán, eselleg még rám íl gondolj, ha öreg korba kerülök".
A mai világban, mely az akliv dolgozók százezreinek is csak szűkös, vagy egyáltalán semmi falalot nem nyújt, mintegy rltévedt, irányát veszteit fs segítséget seh.mnan nem váló haló az OceJn végtelenségében, ugy imbolyog az iskolák padiai mellől szétáradó magyar fiatalság, lartolyában az érellségi bizo-iyítvány-nyal, eielleg néhány jó ajánló te-véltei, amelyből aronban csak a le
nál otthona van és ott tudj? bevárni I a helyzet | ibbr.fordulásál. Eklatáns , példa, hogy környékbeli kisg zda . fia az érettségi után, nem birva cl-■ helyezkedni, visszament az apjához \' és a matúrával zsebében, megfogta | az ckeszarvát.
i Kéiésünkre dr. Villányi igazgató I megengedi, hogy néhány most éretl-j i égiző diák maja mondja el, miféle
kiiáiásokkal, tervekkel indul ki az életbe.
A f le\'clek nagyréste, támaszkodva
a szü\'ői anyrgi bizisra, tele van op-imizmussal, de aVad közlük néhány igen ko uoly, reális gondolko zásu is. Az eg,ik ezt moad|t:
— Álisbba szeie\'nék menni. Bankba Eddig még nincs semmi pozitív kilátás. Talln ha megind-al a bankszezon.
— Éi ha nem lu.t bankba clhc lyezkedni? — vetem közbe.
— Akkor, akkor elmefiyek akárhová, meri ouhon soksn vágtunk és nem támaszkodhatom a szülői házra.
Egész;é^cs válasz az is, amit a más k ,d:
— Ké: hónapi pihenés után (?) az apám szabó műhelyébe szegődöm inasnak. Fél évig tanulok, azlán Bécsbe megyek a szibászati főiskolára, aztán hl végzek dolgozom tovább az apámmal.
— A bátyám X. is jelesen érell és most szabadult fel mint szabósegéd, de azért a jogra is beiratkozott.
A hal köveikező mind abban a üzcrencsSs helyedben van, mint mas.uk mondja <, hogy mé.* lovAbb képzik maglikai apjuk mesterség* b:n és azlán tolylatjak azl maguk is. Egy sem adja alább, hogy kűifö dre ne menne tanulmányútra. Segítse óket az lscn, de aztán ne ijedjenek meg az e\'ső kudarcn1!...
Az egyiknek szép hangit van, ő azt mondja, hogy migántiszlviseló szereire lenni, aztán bt nem sikerül, énekesnek szerelné tovább képezieini magát. Egy másik már tanulja a villanyszerelő mzslerségel, déccmb.-r-ben felszabadul, azlán még lo.ább tanul.
Van aztán, aki — mini mondják — mir áll\'shoz ju oll a városnál. Napidíj is lesz. K»p majd, amennyit kap, de ebből nem igen tog sokrá telni neki. Magyar városi, vagy állami tisztviselőnek lenni ma nem nagy szctenc-c, de kilanásssl, sok -yukas könyökkel, böj\'ölésscl lehet valamire vinni. Egyetlen meguyuglaló érzés: a nyu-dif. Az u clsó elmordja. hogy
újságíró szerelne lenni. Mint magántisztviselő fogja megpróbálni fz elhelyezkedési, azlán iro galni fog. Itt mír igazán nem leh:t vilasztani a kél rossz közül. Ujságiió akar lenni, lélra amelyen mindenki (elkapaszkodik, mint ezt egy újságíró egyszer mondotta, amelyet azlán szép-n félreállilnak az ulból...
A körinlervju után az igazgató még megmondolia, hogy az inflációs Időben ilyenkor ív végén egész sereg ajánlatot kértek tőle a vállalatok és nem maradi érettségizelI diák állás nélkül.
de 1924 óla mcgváltozoll elég rosz-szul minden Ez nagyon, nagyon igaz. .
Eberhardt Béla tank. ISIgazgaló, a gimnáz\'uii igazgatója kijelentene inunkatátbunk kéid\'.sére, hogy a gimnázium tovább nem tanuló érett-siglíclt diákjainak is a kilálásai I Cészen sivárak. A szellemi pályákon .-aló elhelyezi c-lés bizonylalan. egy pálya, a tsnáii pálya tudna elhelyez-
kedést biztosítani, de a rossz dotálás miatt nem Igen mennek tanárnak.
Beszélgettünk Kerkay Józsel dr. tanárról, aki a gimnázium most érettségiző diákjainak osztályfőnöke é» akt igen érdekesen fejtette ki a mai if|uslg helyzetét a láraadalonban a pályaválasztást és elhelyezkedést illetőleg Mindenekelőtt eimondotla, hogy
a gimnáziumban ez idén 28Jiu teszi le az érettségit. Ezekből eddig bejelenlelle keltő, hogy szerzclespapnak készül, 2 a böicsészeli szakra, 4 az orvosi szakra, 3 a kö/gszdasági szakra, állatorvosi szakra 1, műegyetemre 3, gazdasági a*adémiori (Keszih tlyre) 1 készül beiratkozni. Érdekes, hogy a |ogi-hkul ásnak egyellen Jelollje sincs. Ellenben kereskedő pályára l!p (eya-korlaiilig)2, katonának megy 5. Négy diák eddig még nem ludotl választ adni, bogy mi akar, ml ludna lenni.
Arra a kérdésünkre, hogy mint pedagógus, mit tart arról, hogy mbtf lehetne a mai f ata\'ság elhelyezkedési lehetőségét javítani, kijelentene, hogy nekünk mint agrár államnak azon kellene lennünk, hogy Finnország. Hollandia és Dinia példájára jobban ráfeküdjünk az ifjusig kiképzésénél az agrár jelleg kidombortlá-sára. A magyar föld az, amely még mindig sok kincset rejt magában, amelyet ki lehel aknázni a mezőgazdaság intenzivebb, lodomloyo-sabb művelése állal.
Inkább kellene a fiatalságnak a fold felé húzódni Legalább is azoknak, akiknek erre módjuk kínálkozik. A szellemi munkások elhelyezkedése a viszonyok jobbrafordulasától függ és itt cssk az adott helyzetről tudunk beszélni,
amely bizony nem sok Jól mutat. «
Imc: a magyar ifjusig jővójéról beszélt a tanár, beszéli a diák. A nézelek majdnem egyformák. Természetesen a diák Jóadagopllmizmusa kicsendül szatukoól, de már köztük is érződik a trianoni átok minden súlya, konzekvenciák. Hl ez nem siketül, majd azl csináltuk, amit le-\' hel, — igy beszélnekés bizalmat lek-leinek a jővóbe, mely egyszer mégis csak mtg kell hozza a munka a kitartás gyümölcséi. Lehet, hogy ez az idő nlr.es olyan messze. De amig eljön, még sok-sok diák fog szomorú, csalődolt szívvel visszakívánkozni a padokba a msgolás mellé, ahol mégis csak egy kicsll gondtalanabb voll az életük, mini most mikor érellen kirepültek a tanárok oktató szárnya alól.
Akik reálisan, tisztában a helyzet-zettcl indulnak nagy életcélok és tervek megvalósítására, sikerrel fognak beéikczni, de jaj lesz azoknak, akik az élei nyomorúságában nem tudják elfelejteni a szülők állal adott, ki-nyomorgolt otthoni jólétet. Es sokszor lógnak vágyakozni ismét szólók, tanárok számonkéió, szigorú keze alá, ha majd az éld kegyetlen keze suhogtass felettük szöges ostorát. Minél kevesebben érezzék ezt meg 1
U. Gy.
motorkerékpárok
és
oldalkocsik
l/ezefő világmárka
■ S1ROLEA ís F. H.
vezérképviselete és gyárt alkatrész raktára
ifj. Götzl József Szombathely, Széli Kálmán-u. 8.
a Dunántúl legnagyobb motorkerékpár felsaeereléei szaküzlete
A motorkerékpárváz minden része kovácsolt acélb I késiül. Öntvény az egész vázban nincsen s ezéit a legmegbízhatóbb.
Nem tömeggyártmány ! Kedvező fizetési feltételek 1 Hosszú gyári garantia 1
Minden alkatrész raktáron van. .„., Kérje képes magyar árjegyatékeinket.
1&7 május 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Vasárnap délutáu volt; tikkasztó meleg fülölle a szük is elég pisz- \' kos ulcákat s csak a tapasztalni vágyás tudóit lábon tartani; hogy reggel óta kószáljak s keressem azokat az értékekel és szépségekel, melyek Nápolyi a tengerek királynéjává teszik s a nagy világjninden szerelmesét és buTelejtőjét idecsalják.
Már ugy éreztem, hogy kutatásom eredménytelen. A város kihaltnak látszott: a molo üres és élettelen, kornyékéről irgalmatlan halszag riasztja el a sonkával és szalonnával élő szittyákat; az uicákon élelhulla-dék, lalpbőr és szövet reszlik: a kövezetre telepilelt suszterájok és snáj-derájok maradványai. A Partenope kornyéke, a világ egyik legelőkelőbb és legszebb hotelsora sziesztában szendereg; nem csoda, Íriszen a nap olvadóra perzselie előtte a tükörsima aszfaltot s majdoem a szállók lábáig felcsobbanó hullámok sem ludnak egy kis enyhületet adni a hőségnek. S hogy nehogy egy pillanatra is elfeledjük, hogy Olaszországban járunk, — még itl a legeurópaibb negyedben is ablakpárkányra akasztott fehérnemű dartb-kák lengedeznek a meg-meg lebbenő szélben.
Az aquariumi Nápolyiink világ-híressége, ahol a háború kitöréséig szobát lartoitak fenn a magyar kutatók részére, népteleu, pedig látványossága napokra leköthetné az embert. A Palazzo Kralé környéke évszázadok lehelletét, a nápolyi királyság történelmi emléken, iit is, ott is előbukkanó osztrák vonatko zásokat őriz; a Museo Nazionalc épenséggel kétezerév csodált, a Pompejinek kővé dermedi éleiét mutogatja; azt az iriózalos éjszakát, amelyen a halál borult erre az életre, — mindenre ugy, ahogy az Ítélet érte, egyiket tivornya közben a másikat álmában szenderegve; megkövesedett arcukon az utolsó Ítélet rémülete, a kin togvicsorllása ; egy kutya tehetetlen kínjában lába közé dugta fejét a forró hamu-eső elöl; valamelyik pékműhely kézimaimat amint épen pannóniai búzát zúzott, az utolsó éjjel; egy pi; ci űrmérték, amely fügét vagy osztrigát mért a közeli ostériábó! kiforduló kései vendégeknek.
Ez Ts napokra sőt hetekre szóló sludium lehetne azok részére, akiket érdekel. De hát minden nem érdekli az emberek átlagát, s különösen nem azokat, aklkel az élet szeretete hajt ide s akik kitalálták az enthuziazmusl : post Neapolem móri, Nápolyt meglátni s azután meghalni I Ezt a szépségei viszont én nem találom s már már megállapítom, hogy távolról minden szebb, mint közelről s a részieleket ansll-zálva megölöm az egészet.
Lehangollságomban valaki az tanácsolja, hogy menjek a Posilippora.
Jó félóra ul villamoson. Ahogyan kiértlnk a házak szük alaguijaiból, nyüzsögni kezd a városból eltűnt
A tenger királynéja Nagykanizsán is elitélték a Keszthelyen elfogott,\'
országszerte kóborló vásári zsebtolvajt
Molnár József már többször, rablás miatt is üli négy évi fegyházat
Nagykanizsa, május H
Forgalmas országos vásár voll Keszthelyen. Messze vidékről teli erszénnyel Jöttek arra a zalai gazdák. A vásárló közönség soraiban ott volt Kiss Qergely sármelléki gazda is, aki ké: millió koronával pénztárcájában jött Keszthelyre, hogy „ínyjuk" részére többfélét bevásároljon. Amint Kiss Gergely gazd\'uram a nagy sokaságban elöretörletett, egyszerre csak azt vetle észre, hogy idegen kéz motoszkál a lájbi/a felelt. Kiss gazda lármát csapott, mire a zsebtolvaj tovább ugrott és eHünt az embercokaságban, azonban a zajra figyelmessé lett egyik csendőr utána iramodott é* néhány perc alatt elfogta.
A csendőr előtt a zülött alak Molnár József nemesvitai lakosnak mondotta magát és váltig tagadta, hogy ő meg akarta volna topni a gazdát, ez azonban határozottan reá vallott.
A cítndőr ».rre bekisérle Molnárt az őrsre. Molnár azonban a bekl• sértetése alatt oly renitensül vlseke-dett és oly magatartást tanúsított, hogy erősen meg kellett bilincselni, Igy is csak nehezen lehetett ót az őrsre vinni.
Időközben gyorsan Ilire fu.ott az esemínynek az egész vásárban. A leiartóziatásról érfesflit Besze Lukács 56 éves lesenceislvándl földműves ember is, aki nyomban a csendőr ségre sietett és elmondotta, ho^y egy ismeretlen ember az ő zsebébe is belenyulkált, ahol 400000 koronát tartalmazó pénztárcája volt. Teréz nevil leánya azonban észrevette a
miivelelet, zajt csapott é< igy a zseb-tolvuj elkotródott.
A csendőrök szembesítenék Molnárt lányával, aki Molna:ban felismerte az apja kabiija zsebében kotorászó zsebtolvajra.
Molnár Józsefet d csemlurs-\'g Ic-taitóztaila és behor\'a a nagykjnizsii ügyészség fogházába.
A nyomozás ?or n kiderül, hogy Mo\'nár Jóisef az ugvRcvczett „nehéz gyerekek" kategónáj ba tartozik, bu • aapesli születésit, lef,u obb Nemes-vitán lariózkodts, minden fogíalkozas hijján levő csavargó, aki évek óta kóborol az országban és saját bevallása szerint részint kártyajátékból, részint mint marh ihajcsár az országom vásárodon — tar\'jj fenn magát és már sokszor volt büntetve.
Igy többek közt a székesfehérvári törvényszék csalásért 6 hónapi fogházra, a l>udapcsti törvényszék lopásírt 6 h6n«-pi börtönre, a vcs.-prémi törvényszék rablás miatt 4 évi fi-gy-há>ra ítélte,
Tegnap volt ebben az ügyben a törvényszéki főtárgyalás, melym Mol nár vá\'tig ragadott, dc véfje az cl nök keie;z«kérdései alatt elárulja magát, azt inondo\'t3, hogy részeg volt és igy nem tudóit elég ügyest;\\ és észrevétlenül dolgozr.i, ugy, hi\'gy teitenirték.
A törvényszék bűnösnek mondolt! ki Molnár Józsefet egyrrndbeli lopás bűntettének kisérl.rtében és ezért a nyomatékos enyhiő körülményeket figyelembevével, összbüntetésül 4 hónapi fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős.
Fáradságot nem ismerek, mert
falma
sarkot viselek.
élet. Villamoson, au\'ón kocsin gyalog mindenki a Posilippora özönlik. Posilippo.a Nápolyt körülölelő domb-sornak nyugati csúcsa. Amit analizálva hiába kerestem a városban, azt itt megtalálom egy elragadó képben. A domb csúcsát megkerülve szembe találom magamat Nápollyal, a .tengerek királynéjával." A földnek egyetlen pontjáról sem nyilik fejedelmibb panoráma. Meredeken a tenger felett állunk; alattunk a hullámverésnek milliárd fodra szalad a part felé; aháuy rezzenés annyi szín és rcfiex; a nap már kiégette tüzét, a Tirreni lenger tul&ó partja felé jár s bibor özönt hullat az egyre jobban kékülő tengerre. Fehér szárnyú jahioknak, motorcsónakoknak, halászbárkáknak raja iramlik a kékségbe vesző nyilt vizekre s a horizonton mintha az ég színében usznámk. Szemben velünk öt kilométeres fél-
körben a város, mint egy végtelen villasor. A ni az imént talián rendetlenség és hétköznapi részlet volt, — innen ünnepi szépségbe burkolózik A háttérben a szabin hegyeknek buja pompája, mint függőkért ereszkedik le a város hátáig. Jobbra r mélységben egy hámor ontja olvadt ércét s a pirosló folyó a szűr-küle.ben versenyre kel a Tirreni tengerbe nyugvó nap biborával. Bilra egy darab Riviéra az alkonyatba vesző Capri szigetéig: Tőrre del Greco, Tőrre Annunziata, Css-tellamare, Sorrento, előttük a mélységben élő algáktól csodálatosan kékre festett sorrentói öböllel.
Ebben a képben megtalálom a görögöknek d^iüt és szépséget kereső lelkét, akik a jóni szigetektől idehajókázva Nápolyt alapították. — Vergilius, a „priuceps poetarum" nem vál?szthatott fejedelmibb helyet,
FULAMIN
a közkedvelt
poloska- és molyirtószer
léstől IrtI Kcllumea .zagul Biztos hatásul
Rom piaakit 1 Olcsó I
Számos hálósául elismerés! >\'" Háztartási üveg ira t P 1-20
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és szaküzletben!
ahol — procul uegotiis — a világunk igazán minden bajától megválva örft.rj elpihenjen. A természelnek enmi hája mintha valamilyen elmélyedésbe vonná az emberi. Csakúgy- n, amig felső Olaszország, Lom-bardta, Poscana a reneszánsz utolér iptten művészetéi adták: a lelki elm.\'lyedés óriásai Szent Tamás, Be \'.ertek, Peslslozri innen, az isten nd .i szépvégek harmóniájából Indultak i világot ma is uraló utjukra.
A Posiiippo erkélyein körülöltem rajtó embereken is hiába keresném n viláftlürdők mondén jókedvét. — Férfiak, öregek, (inalok, vahmeny-nwcn (ekelék, hölgyek: liatalok és liatalabbsk valamennyien bajuszssok, foglyai valami elfogodásnak, milyet a dómo"< ünnepi csendjében, az eget kereső ünnepek orgonabugástban érez az einber.
A bűntudatnak micsoda hekatom-bája kellelt ahhoz, hogy valaki épen ezt a szép éleitől csorduló panorámát válassza öngyilkossága helyéül, mini a családirtó Tiberius, aki Caprinak már cslllagfénybe vesző szirtjéről dobla magát a tengerbe.
A gyönyörű panorámába merült emberek tekintete elsikllk Vergilius sírja, Tifcerius szirtje, s a szabin hegyek szikláihoz tapadó ősrégi városkák teleli. Két évezred világtörténelmi emlékei feleli, amelyek sz emberi sors örök körforgásáról beszélnének. Csak a ma gyönyörűségeinek élil-k; a hold felverte már ezllst bidját az éjszakába burkolózó lenger fölé. A parlon sorban felgyulladnak az apró csillogó lám-psk s Sorrento messzeségében bele vesznek az égről lehajló csillagokba.
A szürkületből kibontakozik Nápoly, az álmok, ábrándok városa. Ki gondolna ilt a lényben uszó élei alá temetett tragédiákra, a miénket retslive meghaladó kulturák pusztulására? PediE Nápoly hálterében egy vén zsörtölődő sírásó időnkint vörös jeleket rajzol az égre, kilóduló tüzével megfesti a felelte uszó felhőket s mcgvilági\'jt a nyugovóra térő ablakok.il, nehogy elfeledjük, hogy az élet a bajok szekerén döcög s akármelyik pillanatban kátyúba rekedhet. Kerezsy Géza
Az előrehaladt idény miatt, a raktároy levő nyári férfiszövetek leszállított árakon lesznek oladva
Kirschner Mór divatáruházában, Főút 3.
3 méter férfi gyapjúszövet.........eddig 50 pengő, most 40 P
3 „ tiszta gyapjúszövet igen szép divatos mintákban, azelőtt 70 pengő, most 56 P 3 „ angol freskó-szövet.........esőbb 80 pengő, most 60 P
ZALAI KÖZLÖNY
1327 május I.\',.
mpi műm
kapire^o
Május 15, vasárnap
Római katolikus: Cantate. Protestáns: Zsótia. Izraelita: Ijar hó 13.
Nap kel reggel t óra 21 perekor, nyugszik délután 19 óra 29 perekor.
Keresztény lótékony Nóegylet teája d. u. 6 órakor dr. Szabó Zsi^mondní nál.
Városi Színház délután órakor: Terike, vidéki trtrténet. este 8 órakor: Nem nósülók. Szenes-vigjáték.
Uránia 3.5.7 és 9 órakor: Jégáradat, egyirterű emberek nem mindennapi töfl.
Májue 16, hétfő
Római katolikus: Nep. János. F>roteí-tána: Mózes. Izraelita: Ijar hó 14.
Nap kel reggel 4 óra 23 perckor nyugazlk délután 19 óra 30 perckor.
Városi Színház este pont 8 órakor: Játék a kastélyban, Molnár-vigjáték.
KÉSÓN ES\'/MELTEM ..*)
Irta: BIRÓ LAJOS
Wgtelen harca Járadt Idők Tőrt lelkű utódja vagyok. Az élet furcsa dttibdb utján már. Halódó, lassú kedvvel járok-.
bizadd erővel, feszült akarással Indultam in is, hogy érfem a célt, Otthagytam csókot, pazarló vágyat, S most sírok mindtzekirt.
Kts&n eszméltem, mert vájtam a: utat Karom nem lendül, szent fiieltsrc már. Kopott a vágyam, a csók tüze kihalt. Et lelkemben, a Ul fagya muzsikál.
•) Crr lalibét Tö«frko«uJxb». Arcába khin^o-rolt. tek binyaltatli etán ott tX> ii uojáti bMH-Ununk kfiMU c>t a rrnrt a Zalai K&ittnynck.
Valódi angol szövetből I
nri ruha csakis ftfirlal Zsigmond szabómesternél I Nagykanizsa. Póut 5. azám.
— Uj autóbusz menetrend. A
Nagykanizsai Aulóbtis*. Vá l.ifll mt-ius 15 iki érvénnyel uj menetrendet bocsálolt ki, hogy a közönség idényeinek ineglcleiően alkalmazkodjék az ugyanezen a nipon éleibelépő megváltozott vauul menetrend vonat-indulásaihoz és érkezíscioez. A ta-laban minden érkező es induló urnáihoz kst egy-egy autóbusz-járat. Az első kiskanizsai (árat reggel 6 éra 10 perckor és 7 óra 42 perckor, az első barakki Járat reggeli óra 07 perckor és 8 óra 50 petekor in-du\'. A menetrend időnként lapunkban is megtalálható.
— A keszthelyi gazdászok Bethlen Gábor Köre ma este 8 óiai kezdettel nagyszzbásu műsoros estét rendez a keszttiel>i evangélikus lemp\'o n-alap |avÉra, a Bocskay-szinházlcrmébcn. Az estélyen l.-llép Balázs Árpád, a hírneves migvar nótaköliö, akinek számíit szotyori Nagy John zongoramüvésztö kiséri. Színre kerül ezalkalommal llerczeg Ferenc egyik Irgsikeiüllebb egyfelvonásos szinjáiéka.
= Orvosi hlr. Dr. Ország L*|os Nzgykanizsa—vidéki körorvos Roz-gonyi utca 6 szám alóli lakásából Erzsébet-tér 21. sz. alá köl\'özött.
— A kórházi kápolnára Koilcr István földbirtokos 1(3, G i»l jozufné, OetóCi letlő 10-10, özv. Bii-rl F.rencní, Brres N. S-8 pengőt adományoztak, amiéri halán köszönetet mond: Mária irg. nővér.
— Iszik Ön egy ragályos be- I teg után ? —- és még sem veti Spjrklett Syption üvegei, hogy a sa- . ját üvegjéből készüli szódavizel, p-zs . gól ihassa I Egyedárusiló: Szabó Antal sportüzlete.
= Sctiwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Farkas Tibor nem lép fel Zalaegerszegen? Amig az újra elrendelt zalaegerszegi választass*! kapcsolatban báró Kray István és válsszlói nagy lelkesedéssel mtgin-ditoiták a választási mozgalmasai, addig semmi jele sincs annak, bogy Farkas Tibor, a pelicionsló képvireló Is lel akarna lépni a kerületben. Farkai Tibor vidéken tartózkodik es mint hírlik nem dontöll, hogy tel log-c lépni, vagy sem. Biszélnck arról is, hogy Andrásy Gyula gról lesz Kray István baró ellenfele. Ennek a bírnék alapja azonban nagyon kétséges. Ma az a helyzet, hogy Kiay István mellett a kerület oly impozáns módon nyilatkozotl meg, hogy győzelme pillanatig sem hagyhat fenn kétségei.
— Kapuk zárási ideje a nyári idényben. A kapuk zárási idí[e március elsejétől, mint azt velünk a rendőrség közli, október elsejíig esle 10 órától reggel 5-ig lerjeJ. A zárási idői be nem tartók ellen a kihtgási bíróság jár el.
— Anyák ünnepe Klskanlzsán. A kiskanizsai állami elemi iskola a: ovoda közreműködésével ma délu\'án fél 4 órai kezdettel anya, csecsemő és nemzetvédelmi ünnepélyt rendez, melyre ezúton meghívja a szülőket és lanügybarátokal. Belépődíj nincs. A 15 pontból álló műsoron szavalatok, énekszámok, felvonulás, párbeszéd, egyfelvonásos színdarab szerepelnek. Alkalmi beszédet mond Berlin Gizd\'a tanítónő.
= Fegyvergyári Steyr strapa kerékpárnál a váza belső és kiilsó mnfial Tán ellátva. 5 éri jótállás! Weiwr Bépárnház, Ciengery-nt 2.
Megkönayílett Mii lelléleMM
készil un ruhát Sörtől Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fóut Kocooa utudi m«»*u
Elárusító bolyok i Epplnger I. éi Fia ta-. cement éi egyéb építési anyag keres-keiiése. Nagykanizsa. — Uzár József fakereskedés. épitésl anyagok raktára, Keazt-holy. — Szatucsek Jáioa fakcrcskedéa. cement ti miikógyir, Koniárvároa. — Somroer Sándor gabona- ti lermínykezeakedé*. Ztllcgerize,.\'. — Mojonyl Artúr gőzmalom . ■ ..... "ilaaoátl. u —..... u.n.ik __<K t.i.._____ . \'
lurcaz- fj villanytelep, Zala
Motonyl Henrik lakereikedő, ZalaazantgrOt!
— Holttestet találtak n balatonfüredi állomás mellett. A balatonfüredi állomás közelében a vasút melleit egy ^meretlen, 30—40 körüli fétfi összeroncsolt hollleslél találták meg. Meilclle voltak bőröndjei is, amelyekből látszólag nem hiányzik semmi sem. Ebből arra következtetnek, hogy nem forog fenn bünieny, inkább öngyilkosságról le-hit szó, oly formán, hogy uz ismeretlen léili valamelyik vonatból ugrott ki. Kilétének megállapítására a nyomozás megindul! és valószínű, hogy a halon Andráska György sző-lö.-györóíifüizclkcr^skedővel azonos. Nincs kizárva az sem, hogy a téifi kiesen a robogó vonalból.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt heten II gyermek születeti, közülük 6 hu és 5 leány: Farkas Islván kocsisnak fia, Czim-mermaun J:<zs-.f államrendöKKk fia, Krisztián Józsel földművesnek leánya, Bors János bognár-regédnek leánya, Scharl Sándor vendéglősnek leánya, llíberl Konrád kőművesnek leánya, Sípos Jórsel benies-ineslernek fia, Mayetholler Alfréd borbélynak fia. Tiszai l.lván földművesnek leánya, Magyar József földművesnek fia, Horváth István kőműves-srgédnek fia. - Házasságai kötött 2 pár: Toma-sics István loldmüvrs Stróbl Kala-linnal, Sz;rdalielyi György kőműves F.irkas Viktóriával. — A halálozások száma 12 voll: Maray János nyug. DV. kalauz 60 éves, hörghurut: Minkovies Józsit lodrásr 43 éves, vcselob; l.ipin Imre 2 liónapo", ttldóiob; Fóliák Ignfc kereskedő 76 éves, ugyszéllndés; Márkus litván napszámos 44 éves, gc ir.cvcló-lU-dés ; Kafka Jt zsef 5 éves, letanus ; Grünfeld Mór boiUgynök 59 éves, liidőiígulis; Lobi Sándome Bredó Katalin 60 éves, agyvérzés; Ginsl Mór nyug. DV. fősalauz 62 éves,
Legajabb divat szerinti uii rubátj
kizárólag angol szOvelMI késni i| Sörlel Zaigmond sulx\'i:ne>:erM Nagykanizsa, Föut 5. szám. |j
szivbilleniyűbaj; Csillag János n^p számos 46 éves, lüdő- e» gígegü,nőkor; Gyenese Ferenc napizsmos 21 éves, tüdögűmőkór; Szslai Miklós napszámos 68 éves, gyomotrák.
— Slngcr gépsclyem míndcnléle színben nsphaio. Si\'iget varrógép fióküzlet Fő-ut I.
= A Roykó-féle világhitü Tiaxa-ujlaki bajuszpedrő mindenütt
kopható.
= Zsák, ponyva és zsinegáru
valamint szánó és kárpitos kclléKek legolcsóbb gyári á\'bin kaphatók Arlner és Kelemen cégnél.
Központi Bank és Pénzváltóüzlet
KÁLMÁN LEÓ NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UTCA 34. SZÁM.
Legmagasabb tőzsdei áron vásárol kényaxerkölcafín-köt-vényeket.
Legjobban vesz ezfistkoronákat és aranyakat, valamint idegen csekkeket és b.ink,cgyckel (dollár, dinár stb.)
Megtakarított pénzeket biztosan és magss kamattal gyümölcsöztet. — Visszafizetéseket betétekből, bármrly összegig, felmondás nélkül leljcsil.
Előnyös kölcsönt nyújt tőzsdei ériíkpapirokra, helybeli intézetek részvényeire, valamint ingatlanokra.
— Fej-, váll- és égyékfájdal-maknál, idegfájásoknál, csipószag-galásnál é) zsíbánál a lermészelcs .Ferenc Józsel" keserűvíz rendkívül Insznos hiziszer, melyből kora reggel egy pohárral bevéve, az emészló-csalóinál jól kiöb\'iljok. Egyelem! klinikákon szerzell tapasztalatok ta-piszlalalok tanusilják, hogy a valódi Ferenc Jízsef viz kitűnő gyo-mor- és bélliiztiló szer, melynek hatása gyors és biztos. Kaphaló gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekbcn.
= Beretvás Pasztilla a legma kacsabb fejfájást Is elmulasztja.
- A Szociális Missziótársulat teája. A Szociális Missziótársulat nagykanizsai szervezete illeni működési idejét messze meghazudtoló aglliiással immár jel ti ékeny tényezőjévé váll városunk társadalmi éleiének, felkeltve a szociális érdeklődést, munkakedvel és alkalmakat nyújtva ezek érvényesülésére. Az ötnapos szociális tanfolyamot tegnap reggel ünnepílyes Tedeutn fejezte be a Felsőtemplomban, majd délután 6 órakor nagyon széprn sikerült kedélyes és gazdag leadélu\'án voll a Keresztény Otthonban, ahol ezalkalommal városunk keresztény társadsimának vezelő tagjai jöttek Csszc.
Fővárosi tzaöáj 1 Múl intli
S O r I a I Zsigmond
szabómeaternél
Nnjtyknnlzsa, Főút Koron, „in»i« cii.il
— A szombathelyi püspök vezeti a májusi római zarándoklást. Az Országos Katolikus Stő-vciség rendezésében május 27 én indul ulnak Mikes János gróf szombathelyi megyéspüspök vezetésével az első országos római és assiil zarándoklás. A rendezőség véglege-gesen megállapította a Budapestről kiieduló zarándoklás programját és azokat az ünnepségeket, amelyeken a zarándokok résztvesznek. A zarándoklás tagjai megtekintik Velence— Pádua—Firenze— Assisi — Róma — Nípoly—Pompei—Sorrentó és Capti sziget nevezetességeit. A zitándokok mindenhol esztétikai vezetésben részesülnek Útlevélről a Szövetség gondoskodik. A szombathelyi egyházmegye hívei közül mind többen jelentették be részvételükéi erre a zs-rándoklásra és mivel a Szövetség mindenkinek lehetővé akarja lenni, hogy részi vegyen ezen a zarándok-láson, a jelentkezési baláridő: május 15-ben állapította meg. Ríszvéjell dijak lll/o oszlalvon 160 pengi, IIl/a osztályon 280 ptngö. II. osztályon 450 pengő. A zarándoklásra lelcnlkezni az Országos Katolikus Szövetségnél (B idapest. IV. Ferenciek-terc 7. III. lépcsői.em.8)lehej.
— Polgár Ilonka női divaltermét Kossulb tér 14. szánt alá, az aj városi bérpalotába helyezle át.
1»2? má|us 1.1.
ZALAI KÖZLÖNY
AMERIKA-NÓTA
A Caeaxcl) uliuk majdnem legaíKe-a Van a/ „Akii,," . — oóa megyek e.v. A >nKt»> kedvei, «»"<= "II \'ÍJ. £tclt-lt*n okvio, ScJ.fd i/ÍÍÍBl id. Kunini terkó kicsiny ember és tóvtl. Mígia másik háromnál is tóbhel er. Csak t>jíl uAlu s máris (if.l. ini/.l a ui. Ne ííl). ni\'1 c,<> Rtm maiad a Itat. H»tytia kedwd szottyanna tzórakornl. Oda menjél. oal logsa iui (ót mutálni, (iyóoydfű keit, mennyben érted magadat, A boroktól cem lájditod gyomrodat. Ehetiz-ihatiz, ameddig csak Szótakoz hatsz nizJélekép napestig: Cigányzene, tekepálya, jótjorok.. Sem kell sok pí«r, hanem kell a fó lmok.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink u\'jin Is — az egész világon legjobbnak elismeri Singcr vatró-géprlnkel. Singéi varrógép réizv-társaság Nagykanizsán Fó ut I.
— A Magyar Köztisztviselők Takarékpénztára R.-T., rnely a Köztisztviselők Fogyasztási SzOvcl-kezele érdekkörébe tartozik, a na- , pókban larlűlla meg XX évi rendes közgyűlését, mely dhalátozia. hogy , ai elmúlt Oiletévre részvényenként 10\', e osztalékot fútt, > az intézet nagyarányú fejlődésére való lekirv- | leltet az alaptőkéi 160.009 pengóról ; 84 000 darab 10 ptngő n é. u| ! részvény kibocsátásával I.OÚOÚtX) pengőre emeli /el és módot nyu|i a i tiutvlseló-tárudalom tagjai részére, ; hogy régi óhajuknak megfelelten i jegyezhessenek a takarékpénztár u) léuvtnytiból. Az inlézel eredménye | szakszerű és szolid Ozlelvitele. jövő fejlődési lehetóségei, valamint a részvények bcltó ériéke és magas hozadéka ail a reményt nyujtjtv, hogy a Magyar Tisztviselők Takarékpénztári: r. t uj kibocsátású rész-vényeinek jegyzése jő, biztos és gyü-möksd.-ó tőke elhelyezést Jelent. Részvények (egyezheti* darabonként II pengó klbocrátáil árfolyamon, kcdiező részletfizetési leliételek mellet it a Magyar Tisztviselők Takarékpénztára r. I. központjában, Budapest, IX Mester utca 1517.
— DlchU csipkét és az összes modern kéilmunkákat dijnicntcscn tanulhatja a világhírű Piait vanógé-peken Drar.dl Sándot és Fia állandó hlrarölanlolyamán D:ák tér 2.
= A Fegyrernárl Slerr kerék-[ár u égén világon tezel! ffelaer QépArahiz, Csengerf-al 2.
— előadás a fagykárok elleni teendőkről. A löldmivetésűgyi mi-nilztérium növényvédelmi és növény forgalmi Irodála vasárnap délután |/|2 órakor rádió előadásban fog|a ismertetni azokat a tennivalókat, amelyek az országos>n jelzett f.gykárok csWrkentístre stűkségrsié vállak A növényvédelmi Itoda (Hud.tpes\'. FOldmlve\'ésOgyl minisztérium) levélben Is késtaéggel zd díjtalan felv.-Ugositás\', vátatzbélyeg bekOdist ellenében.
Bútorüzlet áthelyezés.
Van szerencsém érlc-icti, li>gy üzlclcmd Főül 8. Üizár-udvathól. voll
Scherz Lnjza utóda helyiségébe, Kazinczy-u. 4.
h\'ly«cm M, h<»l lovArvbn i< * legogy*x«i<übbtö! a legfinomabb kivitelű bútorokat, unját kósxit-ményü kárpitos munkáimat \\ leg|utdnyo>at>b áron bccsáj om .1 n. t közön sír rcnOcikc itsitc.
SZÉKELY VILMOS butortclepo
Nagykanizsa, Kazinczy utca 4.
városi jszinház
Szókimondó asz-szonyság
Napolcon udvarában játszódik le Sardou ölleles történelmi siiojátékt-nak, az előjátékban ugyan kissé nehézkesen exponált, de a következőkben annál mesteribb kézzel szövött, epizódok nélkül is tarka cselekménye. A .Madame Sani-Uene" demokratikus alap.-jzméjét mulatságot keretekbe OllOtlcli; hatalmasságok Igoz emberi gyengéit, srinie komoiyságiu csorbítása ttc.koi, a trüvész bllioi keiével kankiioazr. A legegyszeruoo torból az udvar kényes légkörébe, hetc.\'gi rangba került asstonynak kedves, bárdolatlan, de csupa nemes női tulajdonságai nehéz, szinle drámai összeütközéseken át párhuzamba kerülnek a mesterséges, álnokság szövevényében törtető minden lérli és női udvati hatalmassággal, ma* gának a l.-ghalalmasabb császárnak, Nspoleonnik emberi ytyóngéivel és — a S.ckiroondó Asszo-ytlg nem királyok, b.-nem lermészeiadta nemessége a darab erkölcsi méregében gyönyöiű diadalt arai. Az a bizonyos kö tői ig.tzslgszolglllatái bizony nagyon kOitöi, de nagyon jóleső és nsgyon szép.
A darab legnap esti kanizsai be-mutató;.! meglehetős ház előtt lolyt le. Jő. gyorsan pergő, alakjaiban gondján kidolgozott elótdás volt. IKigány Irénnek pir.Sdís szerep: volt a Mtdamc Sins-Qcte, po-npt-
IM
l
rencsén |eplic
ilovensxko) ttrmétz«Us h«c*rivii H iuapJűiJói
uuil. kóiiíÉnyl. iubiü!
csodis hatisaal gyógyítanak.
Pcaito 40 KMÓI. lal<xnUdót ay-ujt: Sípos Andor Nagykanizsa. Hóhm Antal NagykaniZM. vaUnnat • lOrdatgáKamtómáQ.
SflLWflTQRFORRÁS
Ktit-LtíMLS t/0 Currú-. ÜVÓOY- ÍS ASZTALI VIZ VCSC, HOLVAC, HHCUMA
UtTfcCtKHtK TERHES ES SZOPTATÓMÖK-NIK NELKOLOZHETETLEI)
SAVOl.tM) VASMENTES
kas-iiató atisoLNOrr.
san .feküdt ntki- a szerep. Altkl-tását Jóízű természetesség, önludi-los mérséklés, línom pointirozás, pzmpás megjcltnés jellemzik. Sterepéből pillanattá sem esik ki, hanem biztos tudásul lóhi ki annak legapróbb hézagait is. Hídvégi Ernő markáns. Jól megjcleoilclt Napóleon voll.de Napolcon alárs^dalmi érintkezésben zurnokiság: mellett is csendesebb, megfontoltabb leheteti. — Vértes Lijos, lázár Tihamér, Jákő Pál, Vass Irma. Hubay Oabí a 16-szerepekben Jól illeszkedtek az együttesbe.
Némi bc)z<d.scbeiségi modoros vlriuórkodátlól, egy- két szereptudás-tan előfordult zökkenőtől eltekintve a színészek alapos munkát égettek és kellemes estét szeiczlek a közönségnek.
A rendező nevét nem találtuk a sitr.lapon. Ezcsc\'bcn Jobb igy a rendezőnek, mert a szegényes kiállítás és a rútotok atiiusialansága (mai divatú mokeit sialon-garnituia és egy ülöil-kopott, dísztelen kis íróasztal Nipolcon termének minden butorzita) mellett egyéb rendctéabeli lűgyalékuMlgok It készlcllék elnéző moso\'yrs a nézó\'czcf. (bt)
Színházi iroda hirei:
A nagy sikerrel bumulatott Nem nősülök ma megy ez évadban u\'ol-jára a ragyogó elsőrendű szereposztásban.
Méltón és kedden mindkét napon bériéiben ketűl színre Molnár Ferenc világhírei uj Anekdotája a Jálék a kastélyban.
Különös gonddal és kedvelt sti-nésztinkkcl a lószerepbcn — majdnem ünnepi könlösocn — hozta szi.ire Fodor Oszkár igazgató a világsikert aratott Molnár darabol.
Szerdán Mandarin ez az Izgató énekes kioai dráma iog alkalmul szolgáin! Fodor Oszkárnak, Pogány Irénnek, Róza Bszsinek és Vértesnek, hogy a drámai együltes élén emlékezetessé tegyék a Mandarin előadását.
szftnt, vontat, csépel,
kedvező fizetési feltét!lek, olcsó kamat melleit szlllil|a:
IUTOMOBIL ÉS TRAKTOR KERESKEDELMI R.T.
utorizál! FORD képviselet
BUDAPEST, VIII., RÁKÓCZI-UT 19. SZÁM. Fióktelep: Székesfehérvár. Nagy Sándor-utca 9. szám.
Nagy zalksatréax raktári Kerületi keptUelel: SZÁNTÓ VILHOS SS TÁBSA cég Itagykaalm.
lozeósziiiÁM
Uránia vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: jégáradat (EgyazerO emberek ntm mindennapi tőrtérele 6 Iclvo-n\'-sban. FCstereplók Viola Dana és Kcnneth Hatlatt.
Keszthelyi Uránia vasárnapi műsora : Nehéz a levegőből élni, 7 felvonásos világattrakció. Főszerepben Reginalcf Dénny. Ezenkívül: A shtil/f gyilkosa, nyugati IiIti 6 (elvonásban.
sportélet
PTE- *TE
A kerület két tornái zcgyesOWénck mai mérkőzése a pécsi csapatra a kleiés, a kanimi csapatra pedig a helyezés szempontjából blr |elenló-a éggel.
A pécsi csapal ugyanis az utóbbi hetekben erősen feljtvult és egymás után eléri győzelmeivel annyira megjavította pozícióját, hogy csupán
további sikereitől függ, vájjon hint marad-e az dső osztályban. Az NTE csapatát nem fenyegeti a kiesét veszélyé, de épen gyengébb ellenfeleivel stemben kell megragadni az alkalmat arra, hogy lovából pontokat szerezzen s ezzel múltjához méltó helyezését biztosítsa.
A pécsi csapat most szerepd először Nagykanizsán u Így bemutatkozójukat nemetak a meccs fontossága, de ez a körülmény Is érdc-kcué teszi. A mérkőzés tél 4 órakor kczdSdik a Z\'inrl sporttelepen.
(Az NTE közgyűlése.) A Naay-kanitsai Torna Egylet ma dMelott léi 11 órakor a po\'gárl Iskolai lornt-lercmbrn tartja 61. évi rendes közlését. A mull vasárnapra összevon közgyűlést határozalképlc\'en-ség mlatl nem lehddt tnrgUrlanl, a mai közgyűlés tehll az alapszabályok értelmében a meglelenö lagok számára való tekintet néltül határozatképes lesz. Költségvetés, zárszámadás. tisztújítás és alapsziMly módosítás srerepd a tárgysorozaton.
(IIJusági mérkőzések) Mi va sáinip dHután fél 2-kor IIFC-lpy-iikolal énekkar. Biró: F.tchntr Árpád. Határbirák: Mindler, Baum-garteo.
Fél 6 kor 13 FC-Honvéd-utca. Bró: Wolll Mihály. Hitáibirák: Biró Bsrla.
(Az cgerszcgl rendőrség végét veti n durva sportnak.) A zalaegerszegi rendőrség vezetője rende-Iciet adott ki, mely a futballjáték terén elfajult durvaságokkal kapeto-lalban szigora Intézkedéseket tartalmaz ugy a kötönség, mint a játékosok részére. A rendeld üdvösen szihályozta a sportpályákon uralkodó allapy.okal é» arolc érvényesek az atlétikai versenyekre is.

ZALAI KÖZLÖNY
183T május 16.
iözgasbasá8
Vass dr. gazdasági felügyelő a fagykárokról és a tennivalókról
Nagykftnlua, május 14
A fagyosszentel!, mint azt már több ízben jelentettük, Zalában la tekjntélycs karokat okozlak. Sok helyen azonban . z a helyzet, hogy a [agy okozta anyagi károkat némileg be lehet hozni, más termények elvetésével. Erről az aktuális gazdasági kérdésről Vass Zollán dr. gazdasági felügyelő a következőket voll szives mondani munkatársunknak:
— A fagy Zalamegye alacsonyab* ban fekvő és a sík területeit érte súlyosabban. Ijy a kanizsai járásban a Principális és Muravölgyében, ezenkívül a Zala-, Kerka-, CserlaésVá-licaa folyók völgyében voll erős fagy. A legjobban ezt a szőllő sínylette meg. Ebből azonban a fentj helyeken még közepes termés lehel. Azonban a bab és tök 90%-a elpusztult és ennek az ujravetése szükséges, meil Igy a kárt be lehet még hozni, mert csak a munka éa a velőmag veszel! el, de az idö még nern késő ahhoz, hogy u| termést kapjunk. Ahol a szőllő elfagyott, a kukorica ls elpusztult; ez azonban még oly fiafal hajtás, hogy kihajthat újra. Ha annyira étte a fagy, hogy nincs remény aiinak kihajlására, akkor célszerű újra közép érő tengerit vetni. A burgonya hajtása teljesen lefagyott, de ez gazdasági hátránnyal nem jár, meri újra kihajt. A rozs azokon a vidékeken, hol már elvlrl-toti, olt a legokosabb takarmányozás céljaira való lekaszálása és ezen helyeken más terményekkel való pótlása. Alkalmas erre kukoricái (közép-érőt) vagy zabosbükköny! vetni. A lagy állal a gyümölcsösökben okozott kárt még nem lehet felbecsülni, de az igen nagy. Természeten a gyümölcsösök is a mélyebben t ,-kvő vidékeken. A fagykárokról lulzol! hirek is kerüllek forgalomba, ezek alkalmasak arra, hegy a gazdaközönségben ijedelmei okozzanak. Károk országszerte keletkeztek, de remélhetőleg az idö jobbralordulásával egy jó termés kiegyenlíti a veszteségei.
(—) Kölcsönt kapnak a mételykór által sújtott gazdák. A löld-mivelísügyl miniszter leirata szerint 100.000 pengős kölcsön! kapnak a mételykór állal kán szenvedett gazdák tehénvásárlásra. A kiadandó kölcsönökért a köz\'égi elöljáróságoknak kell jólállani. Érdeklődő gazdák a kölcsön egyéb módozatairól a zalaegerszegi gazdasági felügyelőségnél nyerhetnek bóvebb (elvllágosilást.
á dr. Oálnai-fále
leánynevelő intézet r;"""M"Balatoníöldváron
Hu. — HigUnlkui iiob.V«, gondol IflOCTflct. oíra«t, Iraiicn ritmikus ---------
líiza-uka 20,
TélSBE
Lanyha nyitás után [okozatos és folyamatos javulás állott be a mai tőzsdén. A nyitási nagy árveszteségek az üzlelidó végéig csaknem tel-|es:n megtérültek, a zárlatkor már csak kisebb árveszteségek vollsk. A javulásnak oka a berlini nyugodtabb és a bécsi kedvezőbb tózsde-jeleniések voltak, melyek alapj n véleményes vásárlások is történlek. Egyes papírokban árnyalali n>e e ségek is előfordullak. Igy Salgó, Nova, Államvasút javullak. Gyengébb árveszteséget szenvedeti a Fegyver, Bauxil, Ingatlan Bank és Első Magyar Biztosító. A forgalom a tőzsde elején voll, később nyugodtabb lett.
mám rirfat
Párta 30-35, London 2S-26Vi. N.«*xl 51»>s,i«, Brosséi 7222\'A, MUano J807V1, Amsterdam 2ö«0?>,> Berlin 123 171, Wien 73-171.1, Solla 3-7511. Prága 1540, Varsó 58-10, Budapest SO\'S Belgrád SIS, Bukarest 330.
VALUTA* Angol L 27-S3-J7\'99 Belga Ir. 79-57-79W Cseh k. 1633-17-01 Dánk, 152 75-15340 Dinár 1003-1009 Dollár 570.50-572 90 Pranda Ir 22-60-22-00 Holl. 229-10-2301(1 Lengyel 63-35-6485 Lel 3-49-3 64
Léva —-•—
Líra 30 70-31-15 Márka 135-65-136I5 SchllL 8050-8085 Norvég 147-80-148 45 Svíjd 1.11015-110-SS Svéd k. 15310-153 75
DEVIZÁK Amrt. 229 35-229 95 Belgrád 1005.1009 Berlin I35J4-I3614
Uukaresl —■---■—
BrUsuel 7Í60-79 85 Kopenh.l52-8M33\'32 Oulo 147 90-148-35 London 27-83-27-91 Milano 30823I-12 Newjork 572 75-4 45 Párti 22-43-22-53 Prága I6-96-I7-0I Ssotta 412-4-16 Sloekh. 153-20.153 65 Vanó 63 50-64-70 Wien 80S0-8085 ZOrtch 11017-110 50
Terménytőzsde
Bmi Uaaav. 75 kg-os 34 30-34 60, 76 kg-os 34-80 -3505 77 kg-o< 3505-35-30, 78 kg-os 3S-35-35-55. egyéb 75 kg-os 33-6J-.3 9Ű, 76 kg-oi 33\'95 34-3S; 77 kg-o, 34-35- 34 Ö5, 78 kg-os 34-75-35-05, roza 30 70- 30-80. takarmányárpa 2520-2550. sorárpa 25-50-26-50, rab 2530—2550, tengeri 11-50—21-80, buzalcotpa 2Ó30-2Ö49. köles —•-. —■—.
■üadla: firtat h SSlJT-
karaluáás ö. hokaaázu
apbúhibbetései
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 flllár. Címszó s minden vastagabb betűből illó «ó két izónak szimiUatlk. Minden további »zó dija 5 flll. Vasár- és ünnepnap SOVo felár, szerdin—pénteken 25% felár. Állást kereióknek 5Wo engedmény. A hlrde-
téol dlj clAra rhxetendfi.
Vízvezeték szerelést
legjobban 4a legolcsóbban kékítek. Hibásan »xorolt voxetókckct átalakítok. VARGA ISTVÁN bádo-goajia axereló D«ák>Mp 4. aaim.
Pánxkóloaónt bekcbelezéare mindea Összegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban lolyóalttat Aoxél Ignáopinz-
^AlManl.N.„.iiia i..an. ki. i i . ...
kölcsön közvetítő Irodája Nagykanizsán. Fó • — ..... Kényajrarköloaön kót-
nt S. az. alatt.___
ványeket vessek,
117
Butoliáe üvegeket íiárom ezer K-ért minden mennyiségben megvesz Zerkowiix Albert Kazlncy ut 35. sNagyobb mennyiség
nél érte küldünk.__1826
Jó háxikoaxt kapható Magyar-utca 24. azáin alatt
Garalutra 27. számú háx szabadkézből eladó. 1681
Mindoneanok Jobb leányt vagy asz-szonyt keresek kisebb háztartásba eliejel belépéssel. Cim a kiadóban.
Gyóxódjón meg és forduljon teljes bizalommal házasság Ügyben „HEURÉKA* Budapeat, Dohlny utc* 22-2-1.. mert ha még eddig nem találta meg élete párját, ugy ezen az uton iogia megtalálni. Utólagos díjazás. 128
öt axobás modern belvároei
lakásomat elcserélném hasonló 3 szobás lakással. Cim a kiadóban. 1887
Egy komplett, faragott keményfa háló-berendezés jutányos áréit eladó. Bóvebbet Kazlnczy-utca 43\'c. az udvarban. 2012
Egy ügyes (Qteményárui felvétetik Holczer sütödéjében, Msgyar utca 10. 2006
Kinixel-ulca 33. számú ház szabadkéz-ból eladó._2005
Jókarban levó használt jégaxekróny eladó, Cim a kiadóban. 1833
Egy jóhizból való flu póktanoncnak
ajánlkozik. — Cim: Fodor. KUkomárom. Leveles. 1907
Eladó 8 drb. betanított 4~éves bivaly tinó. Érdeklődni lehet: Uradalmi tiszt-tartóságnál, Szécslszlget 1898
Balatonmária fürdőn
villatelkek, villák eladását, lakások kiadását megbízhatóan elintézi: Kramer Ferenc, poiu Balatonkercsztur Válaszbélyeg. isvo
KAtfilányokat magas órabérért felvesz Kasztl A. Jelentkezni lehet a Ha Isnya-h 4a ban, Szarvas-szálló épület Iíi64
Mielőtt vlxvexetókát lakásába bevezettetné, kérjen ajánlatot Frioa* Janó vízvezeték felszerelési, fürdő- é» egészség-U-i berendezési vállalatától Erxaábet-tár 2. 1723
Gyeneadiáaon, közel a balatoni lür-dóhöz és csónakdáboz egy szépen fenyó-fák kőxt fekvő, száraz, kényelmea villa azonnali átvétellel, toljoaan bútorozva eladó. A villa egy 800 D-Öles nemes gyOmóIoaóa és konyhakerttel házliely értékealtésael, eg>- verandából, előszobából, 3 kényelmes szobából, konyha, speli, mosókonyha, faház, kúttal és ártókea beren-doxóaael 136 millió. Ugyanott egy 8 lóerős Magyar Állami gyártmányú góz-gépgarnltura szalmakazalozóval. gőzerőre berendezett darálóval és tengeri morzsoló-val. kUlföldre költözés miatt Jutányoa áron azonnal eladók. Bóvebbet Engel Pálnál Keaxthely. 2016
Sxontgyörgyvári hegyen 3 magyar hold kassaló, folyó évi termese eladó. Bó-vebbet Beius gyogymrtár, Fóut 10 -1908
2 egybenyíló ut«l szoba, külön bejárattal, Irodánik kiválóan alkalmas, azonnal átadó. Cim a kiadóban. -2010
Kádárforgáoa kapható Kauíman kádárnál, Petőfl-ut 8. sa. -2018
Bixtoa mególhetéat nyújtó llziet berendezéssel együtt, más vállalkozás miatt sürgősen átadó. Cim a kiadóban. 2029
Elvállalom ugy a napi szeméi kihordását, mint a gödőrbőll elszállítást. Koch Oéza, Főút 6. 2023
Sxabadhegyen 2 hold birtok Jó épülettel eladó. Andrl József. 2024
ButoroxoH utcai szoba kiadó Szemerc-utca 10. 2025
Egy modern ágy eladó Vőrösmady"-utca 15. .2026
Egy hármas Caaaa és íróasztalok székekkel. Jutányos áron eladók Király-ufca [*\' n______-2029
2 bútorozott szoba kiadó Szemere-utca 4/b. 2040
Jóxaaf fóhiroeg-ut 43. szám aíatt egv szobás, konyha, előszobás lakás azonnal kiadó. 2030
Ajánlunk legolcsóbb napi át ban : táblaüvcget, szent-képeket, festéket, lakkot, kenőét.
Épületüvegezést
ugy helyben, mint vidéken legolcsóbban vállalunk.
olosén éa Ízlésesen készítünk.
KÖHLER TESTVÉREK
cégtulajdonos:
kdtassy kálmán
vaskereskedés, a Szentháromsággal szemben.
Akik xongorát vagy planlnót bérelni óhaJUnak, vagy zenenövendékek, akik különféle módszer szerint egyllttea gyakorlás céljából abonnálnl akarják magukat, ad-ják le elmüket a kiadóhivatalban. 2047
Nógy tonnás Fross Büsslng generál javított teherautó eUdó. Cim a kiadóban 20J4
I axoba, konyha kiadó bútorral, bútor nélkül Szemere-utc« 4 b.

Sattler Mórnál, Eötvös-tér 2. szám tetócsaioraa és lefolyó, többféle épitkeiési tárgyak szabad kézből eladók. -2038
Sfltótanono, vagy Hatalabb háziszolga azonnali belépésre felvétetik - Oárdonyl. Kiskanizaa. -2043
■ agy axáraz, szép világos helyiség kUdó. Qm a kUdóban. .2044
Ogyee bejáró takarltónó (elvétetik. Cim : Csengery-ut 27. földszint. -2048
Egy kQlónbeJáratu bútorozott szoba azonnal kiadó KlnlzaJ-utca 30. -20&I
Kiadó egy szoba, előszobás lakás azon-
il. Ugyanott eladó C .......
tésól. József fóherceg-u
nal. UgyanoU eladó üvegajtó tokkal, ser-..... \' "" ut 78. 2050
Rirtnk Hwsojrlbin «6J hold pdma M,, ,u*> birtok, urllakáitai, m«ftl«tó
SUletekkel vaiutáiloreáa BtUtli. Zalában hold klIOnó btitok axep nrllakáaaaj, tni) tCbb épületekkel rmsotiliOmSl neUHt, Kanizsa határiban 10 hold birtok, Uk6bii, litilUJv.l lutiayoi áibto eladók. B4v«bb«t: OUKASZ MIKSA Nagykanlxaán, Rák6cil-nrc« 29. Ilin alatt 1«23
Hátról, gyümölcsös alól, kaszálás eladó. Kaszáló 13 magyar hold. Bóvebbet Sugár ut 2. I. emelet A helyazlnen Kts-bagota, első pincénél május 15. és 22-én délután 2-6. 2052
Ha elakarja adni zongoráját, jelentse
be elmét a kiadóhivatalban. -2049
Katonatometól dűlőben egy bold zöld lucerna eladó. — Bóvebbet Klnlzsl-utca 46. -2054
Tavaax-ufca (Kalonarét) 19. számú ház eladó. Bóvebbet Mudrák Ferenc péküzleté-ben, Fóut 23. -2056
Tanulóleányokat (elveszek. Wagnerné nói divatszalon, Sugár-ut 27. -2057
Haaxnált kaplárak olcsón eladók. — Hunyadi-utca 18., első ajtó. -2058
Tanulónak felvétetik, esetleg kosztra is. Tímár cipésznél. Király-utca 8.
Oloaó fa. Bükk, gyertyán (gömbölyű) beszállítva 44 P 80. Bükk vagy gyertyán hasáb príma 1. oszt erdei ölenként,beszállítva W P 50 HIL Megtekinthető és megrendelhető — Horváth Boldizsár, Eötvös-__2032
Egy jókarban levő kerékpár eladó Rákóczi-utca 7. -2033

legnagyobb gond fordítandó a gyomor és belek rendes működésére. Emésztési zavaroknál fél pohár Schm idth a ue r-féle
biztosan és gyorsan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, íerlőllenili a gyomort és beleket és ezáltal
jelentékenyen fokozza a szervezet ellenálló képességél.
fcl. é. nagy B..qb«n, ».4tküld*.l h.1,, Ignstndl t...rQ.i. (orri...ll.l.»l(o„.fom. Arj.g,.*!. l.nséULdökn.k kl.án.tr. Mn.^.,
1927 rnálut 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Özv. GrUnfeld Mórné szü\'. Illrsolil Frlda lájdalomtól megtört saiwel, az egész család nevében tudatja, hogy 34 éven át hűséges lé\'je
Grfinfeld Mór
életének 59-ik évében lolyó hő I2én hosszú és nagy szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hó 15 én délelőtt fél 11 órakor tesz az izr. temető halottasházából. Nagykanizsa. 1927. évi május hó 12-én.
PPCH-kerékpárok
békebeli erós kivimben kedvció részletfizetési melleit kaphatók
Brandl Sándor és Fia
cégnél, Deák-tér 2. sz.
a felsótemplomnál.
Alkatra«jc éa gummlrakUrl Kor4kp4rjavltó műhely i
Olcsó kalapvásár!
Férfi és női kalapok, sapkák
minden elfogadható árban
kláruslttatnak Bölkalapíormaiok Bécsből attútcttL Javításokat elfogadunk Gyeiacs és Vida.
Black Bottom,
Charleston, Tangó és Fox-Trott
hangjegyujdonságok, a Royal Orfeum legújabb slágerei kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
könyvketeskedésében.
JANKOVICH VILLA
Héyix-Szenlandrás, Petofi-utca 3.
Tisztelettel értesítem ini, közön-
pensiomat,
incly teljesen újonnan, modernül a legnagyobb komforttal van berendezve,
május bú 15-én mognyifortaiD.
Minden igyekezetem oda irányul, hogy ugy mint eddig, az igen tisztelt vendégeimet a legnagyobb megelégedésükre elégítsem ki. — Az áraimat Is a viszonyokhoz képest a lehető legolcsóbban állapítottam meg.
Eló- és utó-penslo napi 6 pengő, a főszezonban megállapodás szerint.
A n. é. közönség szíves pirifogását kérve, maradok
kiváló tisztelettel kii Császár Péter.
Hölgyek figyelmébe
ajánlom most érkezett bécsi tllcxgoorgatte
modell kalapjaimat
minden divatszinben. Raktáron lószór. tagál és selyem-kalapokat mélyen Icoxálli-♦olt érőn kiárusítom. KLEIN ELZA nóikalsp szalonja Erzsébet-tér 4. szám. ts-s
A kSxllsilvl.oiak linyelmét fclhtv-juk azon körülményre, hojty egy cég sem ad oty kedvezményt a vásárlásnál, mini a .Triton* niházali r. t., amennyiben eMreadO áruit vcrseoykcpea áron, nyolc havi részleltiztléire adja. Meí-rendelések ilyen fellélelek mellill, kizárólag Pranger Józselnél, Tclcki-ut 19. szam alall eszkózolhetók.
árverési hirdetmény.
A nemesdídi közbirtokosság tulajdonát képerő nagyvendégifi
a folyó évi julius hó 3-án délután 3 órakor három évre haszonbérbe árverés utján ki fog adsfni.
Bóvebbet IfJ. Nagy Sándor közbirtokossági elnöknél lehel meg-ludni. „„
Hirdetmény.
A leányvári ís kétáiokközll réten lemondás folylán mcgaresedell kisbérleli parcellákat a hercegi erdó-hivatal a helyszínen bérfcc adja és pedig:
A kétárokközti réten f. hó 19-én azaz csütörtökön délután fél 3 órai kezdettel,
A Icányvári rélen I. hó 20 án azaz pénteken délután 3 órai kezdettel.
A Jelzett napokon mindkét helyen az illető kisbérlök a helyszínen jelenjenek metr. hogy a kisbérleli parcellák a kis vrtókkel egyeztethetők legyenek. Aion kisbérló, ki a je\'zelt napon a helyszinen nem je\'enik meg és a f. évre az évi béri nem fizette meg, parcellája másnak adatik bérbe.
Minden kisbérló a parcellájának északi határán a hompolást ujitsa fel, a haiárhomp közepébe lehelyezendő cöveket hozzon magával, amire a parcella siáma a helyszinen ráiratik.
Nagykanizsa, 1927. május 15-én.
Hercegi Erdőhlvatal.
8034/1927.
Bérbeadási hirdetmény.
Az aisónyiresi halárban léaó
1. az 1200 □-ölnyi „Igri Kán",
2. az 1600 . .Régi faiskola",
3. a 2000 . gö:dövéryi szántókat 1 gazdasági évre reszes-itiDvelósrc a le^clfnyösehb rjánlat-letóknek kiadjuk a gazdasági hivatalban f. hó 19 én reggel 8 órakor megtartandó árverésen.
Nagykanizsán, 1927. május 14 én.
Polgármester.
Árajánlat.
I\'ogányszenlpéler küzség tűzoltói egye-iruhára 20—24 lüz-oliója részére mintával felszerelt árajánlatot kér. A ruha mérték szerint készítendő sötétkék szövetből.
Pogányszenlpéler, 1927. évi május hó
Miszel János
bíró
Ajánlunk
rézgálkot 99%
250 kilós hordókban és 100 kilós zsákokban szállítva a helybeli raktárunkból.
Schwarz és Tauber Nagykanizsa
gyarmatáru nagykereskedők <m Alapítva 1856.
I Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgy, hárs slb. rönkfákat állandóan vásárol: Fornérgyár és Keményfatermelő R. T„ Budapest,
IX kcr., Csent utca 1. szám.
Valódi vízhatlan elszigetelő
B1BER
egyedárusitása
Hatschek ETERNIT pala
lerakató és képviselete
Eppinger I. és Fia
deszka, épületfa, stukatur és minden építkezési anyag kereskedésében.
______i»M
Spanyol és nátha ellen
a legbiztosabb eredmény a
Bmncsicslózsef-iáie sárihegyi bikavér.
Egy liter 9000 és 12.000 korona. 8ugár-nt 53. * Telefon 2-10.
— TlMll-mMtaM ii ki2k: ulUlik.
iri, zafe. á
Kiscsibék etetésére: köles-kása, tengerldara, egész klsszemü tengeri Madáreteség: Kevert madáretel, hátnozoli-zab, ténymag. kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magkiicskedésében Erzsébet-tér 10. (Biróság melleit;
7468/1927.
Bérbeadási hirdetmény.
A Gyár-utca és Vécsey-utca sarkán levő lelket 3 parcellában, továbbá a Gyár ulca végén levő u. n. Babocsay-telket 4 parcellában 1 évre folyó hó I6-án délután 4 órakor a helyszínén megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek bérbeadjuk.
Nagykanizsán, 1927. évi május hó 5-én.
isn Városi Tanács.
Nyilttér.
Dr. Moravcsik Ernő Emil egyet, tanár, Budapest, itja:
,T. Mohai Agnis forrás kulkeze-lősfge, Moha.
Készséggel hozom tudomására, hogy az Agnes-forrás savanyúvizet gyógyszcmpontból többizben teljes sikerrel alkalmaztam.*
A Mohai Ágnes viz niindenUlt kaphatói 11M
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevöközönségnek tudomására adni, hogy megérkezett hozzám a lee f-nomabb külföldi avédgranit márvány síremlékek és sírkeresztek a levegyaze-rabbtől a legdisie<eh\'\' i: uclben.
Továbbá temetői fisszes munkálatokat elvállalom ugy betObevésést és aranyozást szolid és pontos kiszolgálás melleit.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szives pártfogasát, maradok
teljes tisztelettel KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrínyi Miklóa-utoa 4.
(Dr. Hocb ügyvéd-ház. Petrlcs korcsmával szemben.)
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet folyó évi málus hó 22 én (vasernap) délulán 1/25 órakor a Rozgonyl-ulcal elemi iskola tornatermében
líll. évi mt Éplésél
tartja, amelyre az egylet tagjait tisztelettel meghívja a „ .
Vezetőség.
TAROYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó.
2. 1926. évi zárszámadás előterjesztése.
3. Tisztújítás.
4. Esetleges indítványok.
Amennyiben a fenti napra hirdetett közgyűlés nem volni határozatképes, ugy az ujabbi közgyűlés ugyanott 1927. évi május hó 29 én d. u. 1/25 órakor tartalik meg, amelyen a jelen levó tagok számira való tekintet nélkül, érvényes határozatok hozatnak
Elsórangn íntemátusok és nevelőintésetek fink és leányok részére
PRANCIAORSZAO: SAINT-RAPA£l,*Uaii<U
Riviérán II Ö4ik MVIII eruijlnik nuwaWp kclyfa. köiv«(l«rt i l»iijjífpjr!nn (Nl//i mrllilll. SVÁJC: IAUSAN.Nt ES MONTRKIX. i vl
lishittt p.«v«liíviff>*okbiT > Oiolt tó rstijin VM m. rntjiH{b4i (t-iuuaiv >UighfU t^yt
tl<«ílv IPOíf- - ■ - —
TRlAi Wl
ojr^fi vaii{«Uf^o. villa raoml
MAOVARORS/XO: BUDAPEST tS ItOVÖS-VÖLOV. íHú/lttgu InlélfUV, fit. - i, Uiny otthonuk.
Mindegyik ititíjet fclvttl tgyclfttil, ki/ép ét polif. ItkOltl. I?ititiúvéi»«ll, KoelvAoIil, leJtiy. kollégiumi, Icáiiyly<«uml. lov.tblikíj>iv. vinni-Unulrt itb b«nntik6Val. Oiuct tgórtuk, i.jnul. minyl kifladulJtok. (Wnttlikó c-rvo«n.\',k S»t(ooj itltltoxid. Nipl Vnfi.ll kitütsA étkeiét. S»|J« »fKXt(«l«pv>i. KlUliil díj (b<nnto«Ullaftk a tandíj li) kOitdUlda I3SP. Bn<li9«tt«n 100 v hnonli. XJi kSUn díj siaci. Kúi^ir >->«><-k«:t (issl^kcy<k. A Ulo^iti uCllk riuJtt »0«lt -lilik mcS«H It UitrzelrV Ofp«nJin<«JÍ. Sin kitúró p«Dti6k K&iUsjtvUe!£knrk. toftuikaik.éinvlrrnlhilltilöknik Vedxc/tr.ényA. A (lulaUinllutok Oiji 10 uitiUkkil o3(«M>K
Nyaraltatási csoportok
LAUSAN.St\'UAN (SVÁJO. BA ÍESKN <t UOVÓSVÓLOVHKN.I
ZALAI KÖZLÖNY
1927 máim 15.
7597/1927.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a 6. honvéd gyalogezred folyó évi május hó 16., 17., 19., 20., 23. és 25-én a Tölgyesben harcszerű lőgyakorlatot tart.
Ezen napokon reggel 6 órátúi délulán (5 óráig a lőtéren és közelében tartózkodni tilos és életveszélyes.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1927. évi május hó 8-án.
mk, Polgármester.
6230/1927.
Felhívás.
Felhívjuk az Összes birtokosokai, hogy birtokaik*! azok északi és ke-leli oldalának sarkán, a vármegyei, illetve községi határt képező, továbbá az utak mellett tekvő birtokokai pedig azok déli és nyugati oldalának sarkain jelen felhívás közzélételéiől számított 15 nap alatt határjelekkel annál inkább lássák el, mer! a hiányzó vagv megrongált határjeleket az 1894. Xlt. t. c. 35. §-a értelmében az érdekellek köll-ségéie és leibére a v. tanács fogja felállítani.
Nagykanizsa, 1927. máj. 6-áo.
Polgármester.
7939/1927.
árverési hirdetmény.
A Cserfői-uton a téglagyártól az erdóóri lakhoz vcieió ut 2 oldalán levő füvet f. hó I6-án d. e. 10 órakor az erdóóri laknál levó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek elad|uk.
Nagykanizsán, 1927. máj. 12-én.
Polgármester.
5693/1927.
Eladási hirdetmény.
A város gazdasági hivatalának fekete hintóját f. hó 16-áu d. e. 10 órakor a tűzoltólaktanyában nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet Ígérőnek fogja eladni.
Bővebb fetvilégosltást nyu|t a város gazdssági hivatala.
Nagykanizsa, 1927. május 9 én.
Polgármester.
4199.\'1927.
árverési hirdetmény.
A Dencsár csatorna jobb partján levő 527 és a bal partján levő 2 kat. holdnyi létet 6 gazdasági évre f. évi május hó 17-én reggel 9 órakor kezdődő nyilvános szóbeli árverésen a leg\'Obbet ígérőnek bérbeadók.
Njgykanizsa, 1927. április 2ő-én.
Polgármester
8025/1927.
Árverési hirdetmény.
A lorasrendór istállóban össze-nyalt trágyát f. hó 19én d. c. 10 órakor a helyszínen megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a legiöbbet Ígérőnek eladjuk.
Nagykanizsa, 1927. május 12 élv __Polgármester
ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel {rlcsitem a t. közönséget, ttOKy Nagykanizsán, liaj/a ulea 16. szám alatt\'
teMóM vállalatot
létMitdtciu.
Kérem a t. kortniég becses páitfo* Ki*il- Tisztelettel
Czippán Ferenc.
- ha I«»z és györnl akar. hutoitaisoo Vágó t\'nür* illatszertJnlban Fóut 14.. ahol Kortósx Tódor sporUmhiz tennlszütó Jcrakata van nagy választékban. ím
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos eladási helye:
WEINER GÉPÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
Föüzlct: Csengery-ut 2. szám. Fióküzlet: Király-utca 34. sz.
* legkedvezőbb részletfizetésre is kapható. •V 5 évi jótállás I
Kocsik, négy és hatszemélyes autók
állandó kiállítása FORDSON traktorok, FORD alkatrészek, gummlk raktára
BAZSÓ JÓZSEF kocsigy árosnál Nagykanizsán.
Elvállal: kocsik, autókarosszeriák készítését, javítását, átalakítását és bélelését, autogénhegcszlést és nlckclczést. Kitűnő munkai Telefon 250. Jutányos árak!
A viághira „PFAFF" VARROGEPEK
egyedüli raktára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb vatrógépraklár, a felsölcmplomnál. 20 havi részletfizetési
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Pcrlsz Jenöné, Nagykanizsa
Bazár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszerű ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
pá- Legszebb alkalmi ajándéktárgyak! -®a
áSk
varrógép
HÍG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Ke </VCJO fitefési/c//e/e/eA
S INGER VARRÓGÉP
R i S Z V é NVrÁRSASÁft
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Soutreroz |"
I Pllwéroi
Értesítem N gykanizsa és vidéke mélyen tiszteli hölgyközöntégéi, bogy a legújabb plissé-modeflok megérkeztek. — Pllssérozást, gouvrérozást olcsón villátok. Tisztelettel
VARGA NÁNDOR
nifcj>fctt4, jtfsaxtt^-vilialaU Nagykanizsa, Hunyadl-utoa 19.
Gyüjtőtctcp: Kazlnczy-utc* 8.
Festés Gómosas Tisztítás
Hol az az anya?
aki nem áldoz gyermekére
hetenkint 10 fillért?
A gyermek leghűségesebb ba-iáij., minden gyermek öröme, szórakoztatója és jálszótársa a r
Ez az egyetlen gyermekújság, mely hetenként jelenik meg és előfizetési ára negyedévre mégis csak ! Pengő 20 fillér.
A „TÜNDÉRVÁSÁFC minden héten tele van mesékkel, versekkel, mulattató mókákkal, szórakoztató játékokkal, rejtvényekkel és pompás színes képekkel.
Kérjen levelező-latpon ingyenes mutatószámot
még ma a „TÜNDÉRVÁSÁR" kiadóhivatalától Budapest, V/E., Akadémia utca 10. sz.
Nyomatott a Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés R.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavezető: Ofcnbcek Károly.)
87. évfolyam, 111. siám
Nagykanizsa, 1927 május 17, kedd
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Sustasdteg ét kiadóhivatal Hat 6. n. Kotdfcdyi BókUoddlalvilil: KUtatuety-o. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Inlerurbjit-leleloa: Nagykoalxaa 71. Tifiw Elóllzetésl ári egy hón 2 pengi 40 fllMr.
Hol van a tavalyi hó ?
Tagadhatatlan, hogy a miniszterelnök szívós munkája támogatva a nemzet akaratától ós kitartásától, lassanként olyan külpolitikai légköri leremletl, amely még nyomaiban sem hasonlít ahhoz a nyomasztó állapothoz, amelynek ledöntésére az ulolsó lépés a magyar- olasz barátsági szerződés megkötése voll.
A miniszterelnök nemrégiben ugy nyilatkozol! a .Neues Wiener Journalénak, bogy Ausztrláuak Németországhoz való csailakozását liszlára Auiztila belügyének tekinti, amely legfeljebb annyiban esik a békeszerződések, Illetőleg a Népszövetség Jogköre alá, hogy függővé vin téve a Népszövetség jóváhagyásától. Nem csodálatos dolog, hogy az egyik legelőkelőbb és félhivatalos francia lap a .Le Temps" válaszol, még pedi? vezércikkben miniszterelnökünk eme nyilatkozatára s természetesen a csatlakozás jogszetüaége ellen foglal állási. Amit ennek kapcsán a miniszterelnök nyilatkozatáról és személyéről mond, az Igen hízelgő Bethlen Istvánra nézve, mert a kéidés kommentálásában óvatosságot f-jlnl, már csak azérl Is, mert Bitblenl sokkal ügyesebb diplomatának Ismeri, semhogy az olasz-magyar szerződés megkötése után pár héttel oly nagyon támogatná a csatlakozás eszméjét, amely nyilvánvalóan nem találkozna Olaszország helyeslétével.
Ennek a cikknek visszhangji kell a .N.\'ue Freie l\'/esse\'-bcn, amely csodálkozik a franciák idegességén, hiszen a kérdés megoldása nem ktl szöbönálló. Nyomatékosan utal arra, hogy a békeszerződések nem líllják el feltétlenül Ausztria és Németország egyesülését. B:lblen állásponllál védi, rámutatva arra, h>gy a csatlakozás a Népszövetség Jóváhacvásától s nem előzetes engedelméiől függ.
Mindebből a polémiából Magyarországra néivc az a legérdekesebb h igy hazánkai kétségtelenül nyomós tényezőnek kezdi venni az a kü föld, amely pár esztendővel ezelőtt fölényes kézlegyintéssel inlézie el mindazokat a kérdéseket, amelyek Mayyar-országra vonatkoziak. Nem akarunk Itt dicshimnuszokat zengeni, meri végeredményben ma még erre semmi okunk sincs, hiszen miniszterelnökünk politikája csak az első lépéseket leszi meg azon az ulon, amely előbb vagy ulóbb minden magyar leghőbb™ óhajtott álmához, a béke-sicrződések revíziójához fog vezetni. A kezdel szép, d: a f >lylatás végtelen óvaíesságol, türelmei és kllar-lást Igényel. A magyar népnek nem szabad letérni a szívós, lassú munka fáradságos, de biztos u\'járól, nem szabad egy pillanaft.i sem áladni magát az éizelmi politika csalékony örvényének, hanem jól bevált vezetőiben bizva, lürelcmniel kell megvárnia azl az idői, amikor a jövő hajnala kezd f.-lüerü\'ni.
A francia köztársasági elnök Londonba érkezeit
Fogadására a király 6a aaaládja la mogjalcnt
London, mijus 16 I érkezeti. Fogadásukon meglclcnl a király és családja, Baldwlií kor-mányelnök, valamint Chamberlain külügyminiszter.
(Éjszakai rádiójelentés) Doumer-geau francia köztársasági elnök és Brtand külügyminiszter ma Londonba
Kray István báró lett ismét egyhangúlag a zalaegerszegi kerület egységespárti jelöltje
Az egységespárt örömmel Zalaegerszeg, mijus 16 (Éjszaka! rádiójelenlés) A zalaegerszegi váiaszlékeiülcl egységes pártja ma tartott jelölő gyűlésén egyhangú lelkesedéssel ismét Kray István bárót jelölte és erről Almássy Lászlót az (gységespárt ügyvezető elnökét táviratilag értesítette, egyben kérlc a pán támogatását. Almássy ugyancsak táviratilag válaszolt és -
vette Kray báró ielölésél közölte, hogy a párt örömmel vesii tudomásul a jelölési és a választást minden löivényes eszközzel támogatja.
Zalaegerszeg, mijus 16. (Éjszakai rádiójelenlés) A központi választmány az orsrággyüiési választást május 31-ikére lüzte ki. A választási elnök Hagyat Elemér kormány-főtanácsos.
A Ház elfogadta a kultusztárca költségvetését
Lényegesen emelték a vallásügy! kiadásokat — Két millió pengő népoktatási célokra — Békcnlvó az elemi Iskolákban — Az uj Iskolai tanterv (óelvcl: az ifjúságot önálló gondolkodásra nevelni
Hatalmas kulturális előrehaladásunk
Nagykanizsa, nüjus 16 A IIÍz msl ülésén a kultuszláici költségvetéséi tárgyalták. A központi iskolák léteiénél Pintér László és Szlnnyei Metse Jenő szólaltak lel. Frühwirlh Mátyás a miniszter figyelmét az iskolánklvült népokliiás fontosságára hívta fel. A köllségvciésl e fogódj i. Itallér István az egyházi jiv^dalmszások cikkénél szó\'a\'l fel. Gál Jenő az egyházak hivatásáról szól.
Klebelsberg Kuné gróf kultuszminiszter válaszolt a felszólalásokra. Kijelenti, hogy válaszában csak a mai felszólalásokra kíván szorítkozni. — Megindokolja, hogy miért kellel! lényegesen emelni a vallásügyi kiadásokat. ö.őmniel állapítja meg, hogy amikor pár hónsppil ezelőtt összehívta tanácskozásra a felekezetek vezetőit, annyi megnyugvást talált, hogy teljesen mez van győződve arról, hugy a felelős vezetők mindenütt
a vallás hívei. A testnevelési alspol visszaállítottuk. Nagyobb összegek folynak be
a spoilszövelkez-ttekböt, mely örsze-gel a leventék céljaira fotdhja. A cserkészmozgalom céljaira hetvenezer pengőt veti f I. Gondoskodik arról, hogy a lőiskoíai ifjúság sportpályákhoz jusson. /I sportoló munkásságot is haj tandó támogatni akkor, ha a sport nem köpönyege valami politikai szervezkedésnek. A munkások Különben is részlvcsznek a levcnlcokiatáib.n.
A népoktatás terén hatalmas lépéssel mehetünk előre, mcit c célra a jövőb;n kétmillió pengő fog rendelkezísre állni. Az eddigi népoklalási progtamm kétségtelenül Jelentős eredménnyel |árt. A tanllók száma a múlttal szemben 1591-1 ról 17.119 re emelkedett és e mellett 2067 uj tüntetem létesült.
Ö.vendeles. hogy az elemi Iskolai beiratasok létszáma Isinél a békebeli létszámot érte cl.
C upáll Ujpes\'e\'n liz\'-uj első oszláltl
kellel! nyitni. E létszám további emelésére a kultuszminisztérium nagy organikus piogrammot dolgozott kl, mégpedig egy nsgypiogrammot él egy sürgősprograinmot. A sürgős objektumok közül letárgyalt a minisztérium 7571-et, elkészült 889-el, épülőben 343 objektum, de ez a szám azóta Is cmelkedelt. Rövidesen törvényjavaslatot nyújt • be ennek a programmnak a keresztülvitelére. Visszaulasilolla azl a megállapítási, mintha a népoktatásra nem fordítana kellő gondol. Kijelenti, hogy alig von olyan Iskola, amelyei ne Igyt-, kezelt volna a pedagógiai haladás-j sal összhangba hozni. \' A régi népiskolai tantervet
teljesen átdolgozta, j Részletesen ismeitetle a tanterv egyes pontjait. Ez a tanterv a gyakorlati ismeretekből indul ki, a szükséges j uj ismeretek megszerzése céljából, i A ló elve az, hogy a tanuló ! Ifjúságot az önálló gondolkozásra neveljük. A tanítóképzés reformjai ugyancsak keresztülvitte. A tanulási évet négyről ölre emelte.
Ugyancsak teljesen átszervezte az óvónői intézményt is.
A népkönyvtárak [elállítására ugyaucsak gondol. Rövidesen 1500 uj népkönyvtárai létesít. A polgári Iskolák A pu\'gáil iskolákkal kapcsolatban elhangzói! felszólalásra, mintha azok népszerűtlenek lennének, kijelenti, bogy a s\'aiiszlika ennek ellenkezőjét bizonyítja. A polgár! iskolai beiratkozásoknál az elmúlt években tényleg csökkenés tapasztalható, Inneni tekin\'clbe kell vennünk, hogy.-,
még csak most kerülnek polgári Iskolába a háborús esztendők szülöttel
és tudva\'-vő, hogy a háború alalt erősen megcsökkent a születések
száma.
A középiskolák számának növelése nagy hiba lenne.g
Annál inkább kell foglalkoznunk a tanárok helyzetének Javi\'árával. Segíteni kíván a gyakorló középiskolai tanárok helyzetén is. A jávő évi költségvetésnél mindenl meglesz a kultuszminisztérium e lé-dfs rendezésére. A középiskolákban Icljeren uj tantervet bocsátottak ki.
ZALAI K0ZLONY
1927. május 17.
Az egyetemek kérdéséről szólva incgcinllli a kultuszminiszter, hogy Szegeden nagyarányú klinikai építkezése* folynak. Pécseit tüdőbeteg szanatóriumot létesített. Ezek a középosztály és a legszegényebb néposztály érdekeire is ntgyjelentő-ségttek. Megemlékezett Szeged és Debrecen nagy áulozatkészségiröl. Szeged 5,200 000, Debrecen 5,700.000 aranykoronával járullak az egyetemek építkezéséhez. Nagy sutyt helyez a diákjóléti
Intézményekre Is.. Pécsett az állam feláltlt|i a Nagy La|os-kolléglumoi, Debrecenben pedig a református egyház a régi kollégium keretében létesített internátust.
A tudományos kutató intézetek fejlesztésére mindent meglesz. Nagy hiba volna, ha ezen a téren Magyarország nem tartana lépést a külfölddel. A művészet ápolásáról kijelenti a miniszter, hogy az állami színházak valóban nehézségekkel küzdenek, de a helyzet löbb tekintetben javulási mulat. Ugy a Nemzeti Színház, mini az Opera javadalmazását felemelle. Az egyes állami épületekben a magyar szobrászok és festők müveit helyezik eL Képek vásárlására 100 ezer pengó áll rendelkezésére. Örömmel állapítja meg, hogr a maradék Magyarországon a kullurkér-dések irlnt olyan érdeklődés mutatkozik, mint azelőtt sohasem. (Éljenzés és taps )
Temesváry Imre a gazdasági ismétlőiskolák fejlesztésére bivfi fel a miniszter figyelmét. Rothensteln Mór az előirányzott összeg felemelését, valamint a különböző ipar számára külön Iskolák létesítését kérte. A tan-lelügyelöl kérdés rendezésére Pogány Frigyes kérte a minisztert. A tanítói fizetésekről szóló lé\'clnél Kicsin Károly és Malasich Géza szólaltak fel. Moser Ernó az óradíjas tanítói intézmény eltörléséi kérte. A Hlz a szakaszokat változatlanul fogadta el.
Az Idő előrehaladott voltára való tekintettel az elnök a löbbi tételek feletti vitát bezárta és a Ház ezeket hozzászólás nélkül, változatlanul fo-gadta el. A Ház holup délelőtt tlz arakor tart ülísl s azon megkezdi a pénzügyi tárca köllségvetésének tárgyalását. Az ülés hal órakor ért végei.
Övás!
Értesülésünk ;zerint egy versenycég sxinlén kanalas pótkivét ajánl, noha a lorgalombahozásnak ezt a módját ml kezdeményeztük és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál annak idején lajstromoztattuk.
Figyelmeztetünk mindenkit, hogy más kanalas pótkávéi, mínt az
Orient gyártmányt
ne vásároljon, mert kiteszi magit a meg-vásárolt áru hatósági lefoglalásával járó kellemetleneé-geknek.
Egyébként a vcrsenycég kis értékű vaskanalat tartalmazó pótkávét hoz toi-galomba, mig az Orient pótkávé dobozok értékes valódi alpaoca kanalat tartalmaznak.
A versenycég ellen a tisztességtelen versenyről szóló törvény alapjin a bitói eljárást megindítottuk.
Orient pótkáTégyár Ht.,
»;s B*<S«P«|1. VII, K&kfeil-at TS.
Fényes Ünnepségek közt iktatták telkébe Zalavármegye harminc vitézét
József főherceg édesanyja betegsége miatt nem vehetett részt az 0nneP«*Be" A zalai vitézek uj egyenruhájukban vonultak fel - "tf
iktatta telkükbe a vitézeket - * nagykanizsai járásból két vitéz kapott telket
A magyar haza hálája harminc zalai hőse iránt
Zalaegerszeg, május 16
(Kiküldött munkatársunktól) Az uj déllvasuli menelrendszerint vasárnap reggel 7 óta öl perckor Indultunk a kanizsai állomásról a szombathelyi személyvonallal.
Nagykanizsáról, abonnél a vasárnapi zalaegerszegi vitézitelekbeikta-tási ünnepségre mentek vitéz Horváth Gyula ezredes, állomás parancsnok, dr. Pllhdl Viklor kormánylölanácsos, felsőházi tag, dr. örley Oyörgy kormánylölanácsos, kir. köz|egyző, Oab-sovits Kornél és Csorba Islván testnevelést tanácsnokok, a kanlzssl és jirásitviléztk Radnóczy László százados vezetésével, mintegy 29 vitéz, akik közül hatnak a felesége is részlvctt a lelekbeiklatásl ünnepélyen, tehát hal nemzetesasszony A vitézek között |ött vitéz Takáls Ferenc tart. löhadnagy, viléz Nádassy Józsel tart. főhadnagy és vitéz Csikós Jtnó százados.
Tlz óta felé megérkeztünk. Ekkorra már a ragyogón köszöntő májusi vasárnap itlatosan borult a városra és a naptányér dus sugarai bőségesen hulltak alá az ünneplő megyeszékhelyre. Kicsiny és nagy házakból egyaránt lelkciöll emberek gyermekeket igyekeztek a Szentháromság-tér felé, ahol zöld gályákból szép sálort vertek a tábori misének, mely gyönyörű vitézi telekbelklatásí programm a legfelemelöbb száma voll. A megyeház elölt és a tábori oltár körül hatalmas tömeg hullámzott. Nemzeti szinü lobogókkal a házak ormán, próbált pijkoskod.il a szél, amelyet azoobin percről-percre en/hébbé tett a felfelé ivelőnapkorong, mely a fagyostzentek után kivételes protekcióval melegítette a földet, hogy a megyeszékhely ünnepe minél teljesebb legyen.
A zsufoll program a legutolsó percekben változásokat szenvedett, amennyiben
József főherceg, a .magyar bakák apja" kabioelirodijt utján értesítette a megyét, hogy legnagyobb sajnálatára
nem Jöhet el az ünnepségre, mini azt beigérte, mert édesanyja betegsége miatt a fcjérmegyel Alcsulra, kastélyába utazik. Ez tagadhatatlanul kissé deprimálta a kedélyeket, főleg a vidékről nagyszámban bcrándullakai, de
oltár köré a helyi lüzollósággal kordont vonlak és a megyeházán gyü-Ickezell előkelőségek feltűntek az ünneplők sorlala közölt, ez a kevés lehangoltság Is örömre változol! át.
A megyeházán a díszteremben gyülekeztek a megye minden részéből öisiestreglelt vitézek, akik felelt viléz lllésházy százados rövid kis szemlét tartott. Valóban pompás látványt nyújtott
a zalai vitézek uj egyenruhája,
mely nemes egyszerűséggel minden tekintetben méltó kifejezője a magyarság hősi nimbuszának, de kifejezője a bilincsbe vert magyar virtusnak is fekete színével. A vitézek ruhája emlékeztei a hajdani aprodók egyszerűen zsinorozolt öltözékére. Fekete siövctból készüli a ralit, csizma-nadrággal, díszei alkalmakkor báránybír (f .-kele) süveg tollal, fekete övvel, fekelekardtokban fényes penge. Egyszerű fehér ing, melyet aranyrojtos magyar nyakkendő ö\'el át. Általános feltűnést kellett a viselet, mely a régi jó időkre emlékez lelően plasztikus keictet adott a díszmagyar előkelőségeknek, akiknek élén a főispán már többször megcsodált kék bársony aranyozott zsinoros disz magyarjával, a megyeházáról tlz óra tájban vezette át a vendégsereget a tábori oltár elé fenntartott ülőhelyekre. Olt voltak Gyö-mirey Oyörgy főispán és Bódy Zoltán alispán, Czobor Mátyás zalaegerszegi polgármester vezetésével a megyei és városi notabilitások, hivatalvezetők, a kanizsai vendégek. —• Meglepetést keltett, hogy a megyei ünnepen
Nagykanizsa város hivatalos
képviseletében senki nem volt Jelen, holott a múltban Egerszeg vezelő kötél és a megye többször alkalmai kereslek arra, hogy ünnepélyekkor Kanizsára áljöj|enek. Megjelentek ezenkívül Zalaegerszegről a csendőrség és cscndőriskola tisztikara va-dászűlési Móricz László csendőr-őrnagy parancsnok vezetésével. Budapestről au\'ón érkezett a kormányzó képviselője, aki egyullal a vllézl rendel is képviselte viléz Bánó Kálmán ezredes. Továbbá ott voltak Tabajdy Ká\'mán ny. bonvédelmi államlllkár, gyalogsági tábornok teljes díszben
mikor a virágos cserkészek a tábori 1 msgas kitüntetéseivel, közlük a Li-
FULAMIN
a közkedvelt
poloska- és molyirtószer!
Potéatöl Irt! Kallemea azagul Biztos hatásul
Nem plsxkltl Olcsói
Számos hatósági elismerés! l\'tv Háztartási üveg Ara -. P 1-20
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában éa szaküzletben I
pót rend nagy keresztjével, viléz Szentkirályi Gyula a megyei vitézi székkapílány, Kray Isván báró népj. miniszteri tanácsos, Gyömörey Sándor országyűlési képviselő, dr. Barcza László földbirtokos, vitéz Hunyaáy László megyei aljegyző dlszmagyar-ban mindanyian, dr. Csák Károly országgyűlési képviselő, Bosnyák Géza felsőházi tag. a főispánná, az előkelőségek feleségei többen, Popo-vics zalaegerszegi rendőrtanácsos a rendörtlsztikar élén, ezenkívül az összes halóságok, hivatalok, intézmények és társadalmi egyesületek vezetőségei.
Tábori mise A fenntartotl helyeken való elhelyezkedés ulán Pehm Józsel apátplébános nagy papi asszisztenciával tábori miséi celebrált (amely alatt a nagykanizsai katonazenekar egyházi zenével emelle a hangulat ünnepélyes részét.) majd a vitézekhez Is buzdító szentbeszédet mondolt az emelvénytől, mely elölt jelképet vitézi tetekkioszlás gyanánt
nemzeti szallaggal átkötött kis zsákocskákban a megyei föld maréknyi rögje volt, egy kis névkártyán az illető telkes vitéz nevével. A mise él beszéd után
vitéz Bánó Kálmán ezredes állolt fel szólásra:
— Magyarország kormányzóit, őfőméltósága vitéz Horthy Miklós, a vitézi rend főkapitánya, legmagasabb urunk képviseletében meleg köszö. netet mondok legelőször Is Cjyömörey Oyörgy főispán umak, a megye és a vendégszerető város vezetőségének, hazafias közönségének, azért a lelkesedéséit, melyet a vitézi renddel szemben tanúsítanak és azért a meleg rokonszenvért, mellyel a magyar vitézek iránt viseltetnek. Eljöttem, hogy őfőméltósága a kormányzó urunk legmagasabb nevében átadjam a haza hálájának megemlékezéséi a vitézi telkekel. Tekinlsélek ezt ugy magyar vitézek, mint amit kaptatok a hűségért, a vérért, amit kiontottatok a magyar haza védelmében hősi szívvel. Fogadjátok ezt a földel szeretettel, gondosan kezeljétek és adjatok dicsőséges példát az utókornak, melynek kezébe ez a löld kerül, hogy nekik is, ha kell, harcolni kell és a magyar vilézl büszkeséget megtartani minden időkben. Ezl kívánja tőletek a kormányzó ur ólóméllósága és a vitézi rend. Magyar vilézek te-hát azt mondom teljesítsétek köle-lességlckct és segítsen meg benneteket a magyarok Istene!
A kiváló katona szavait zugó éljenzés fogadia, mely ulán megkezdődölt a vitézi telkek jelképes klosz-
ZALAI KOZLONV
1927 május 17._
lása. Vitéz Szentkirályi Oyula éj vitéz Báni Kálmán ezredesek egyenként szólították elő a-telkei kapoll vitézeket, akiinek a földjüket jelképező kis zacskó magyar rögöt néhány lelkes szó kíséretében átnyújtották.
A megyéből mintegy 30 vitéz kapott ez alkalommal telket kőztük a Kanizsáról és kanizsai Járásból 7 vitéz.
A kanizsai Járás vitézei kózOl a kővetkezők kaplak vité.i lelkei: Kiss György pénzügyi fővlgyizó, Hollisl József tiszthelyettes, Kovács János csizmadia, Kovács András városi altiszt, Kormos János törzsőrmester, Mátray Lajos cipész és Betli Józsel földműves.
A közönség ezu\'án a diszes vendégsereggel .és a katonazenekarral az élén a Horlhy-téren levő hősi halottak.emlékművéhez vonult, ahol Fekete Károly református és Kutassy Kálmán evangélikus lelkészek tartottak buzdító beszédeket, melyekel a közönség lelkes éljenzéssel fogadolt. Itt vitéz Báni ezredes a vitézirend hatalmas kéksárga szallagos koszorúját megható szavak kíséretében helyezte az emlékműre. Az ünnepély előtt és alalt a zenekar Isméi a Hiszekegyet és a Himnuszt látszotta, ma|d méltó befejezésképen a katonai és civil előkelőségek elölt a zalaegerszegi leventék, tűzollók, cserkészek és középiskolások dlszlelvonu-lást rendeztek a zenekar Illemeire.
Áldomás A nagyközönség ezzel szétisosz-lotl, a vendégek és a vitézek pedig az Arany bárány emeleli nagytermébe
Nagykanizsa, mijus 16 A kiskaníztal gazdatársadalom vasárnap délután nagy értekezlelel tartott, amelyen a figy okozta súlyos károk ketüllek tárgyalás alá. B.haló vita és tömeges hozzászólás lilán végre Is elhatározták, hogy a fagy okozta nagy károkat utóOltetéssel Igyekeznek — már amennyire lehet — pótolni és helyrehozni.
Alkalmi vétel!
Eladó 6 darab teljesen uj, erős papirlemezböl készült, 45 cm. hosszú 33 cm. széles és 27 cm. magas doboz kihúzható fiókkal.
Megtekinthetők
lapunk nyomdájában\'.
vonullak, ahol következett a magya-ios áldomás. III elsőnek Gyömörey O/örgy főispán áttolt lel és emelle poharát Magyarország kormányzójára. Lelkes köszöntőjében felhívta a megye fö\'dbirlokosságát, hogy vitézi telkek céljaira adományozzanak a vitézi rendnek földel. A fóispjn po-bárköszöntöje jó alkalom gyanám kínálkozott, hogy öt a megye egész közönsége percekig tartó lelkes ünneplésben részesítse. Tabojdy Kálmán gyalogsági tábornok a zalai vitézekre, vitéz Szentkirályi Oyula a főispánra és a vármegye közönségére, Czobor Mátyás polgármester zamatos irredenta köszöntőjében a magyar Jövendőre ürítette poharát. Bidy Zol-lán alispán indítványára
az ünneplő közönség hódoló
táviratot küldött a kormányzó és József főhercegnek: A magyar menü alalt a régisük, akik este szépen íikerült hangversenyt rendezlek, irredenta da\'okat adtak elő. Az áldomás ulán délután bárom órakor estig tartó élvezetes sportversenyt lendezett a zalaegerszegi ifjúság a MOVE sportpályán, melyet ez alkalomra szépen feldíszítenek. Az esli regős hangversenyen dr, Csák Károly országgyűlési képviselő nagyhatású beszédet tarloll a vitézi rendről és a regősökről.
«
A hazafias szellemben felépilétt és sikeiüll ünnepség etsősoiban a megye és Zilaegcrszeg városának érdeme. Külön kl kell azonban emelnünk vitéz Hunyadi László megyei aljegyző nevél, aki mint a szép nap közvetlen rendezője lelkes munkál végzel!. U. Gy.
Ezérl küldöttségben bgjik kérni a város polgármesterét, hogy a Tölgyesben inosl folyó lőgyakorlatokat szüntessék br, h így a lakosság a földmunkákat azonnal megkezdhesse.
Dr. Fülöp György ügyvéd vezetése alail ebben az ügyben népes küldöttség kereste f.l tegnap délelőtt dr. Sabján Gyula polgármestert, kinek bélésüket előadlák. A polgármester azonnal érintkezésbe lépelt vitéz Horváth Gyula ezicdparancsnolikil, aki a legnagyobb előzékenységgel a polgármesteri intervenciónak eleget lelt és nyomban intézkedett, hogy a lövészetet rögtön í-lggesszék 1:1, míg a polgárok azon a lájon hídmunkáikat be nem végzik.
A kiskauizsai gazdák már ma, ked-d.n reggel megkezdték utóültetési munkálataikat, hogy helyrehozzák, vagy legalább is megjavllsák a káli, atnil a természel szeszélye a termésekben okozott. ■
mm hírek
NAPIREND
Május 16, kedd
Római katolikus: Paskál hv. Protes- j tiits: Paskál. Izraelita: Ijar hó 15. j
Nap kel reggel 4 óra 22 perckor, t nyugszik délután 19 óra 31 perckor. |
A vasúti munkás-tanya felavatása j délután 5 órakor a pályaudvaron. i
Városi Színház este pont 8 órakor: J JAték a kastélyban, Molnár-vigjáték. |
Uránia 7 és 9 órakor: A két szoknya- j vadász, Zoro-Huru.
Pán
Irta: Péczely Piroska
Pán jajong — és harsog a szélvész. ,Syrlnx, a kedves merre ment?l" Tölgyfaerdő tudja a titkol, de tőle nem jő felelet.
Csak hajladoz, sir lombkoronája... vad vész süvít a völgy felett, a nyáj riadtan akolba rebben, pásztort lenyűgöz rémület.
Pán szivében gyilkol a vágy — és \\é!sret lobogó tllreket gyújt a réved\', hörgő kiáltás .Syrlnx, a kedves merre ment?!\'
S hogy alkonyaiig hiába kérdte, hasztalan ontott könnyeket, fáradt szivében haldokló vággyal a iádon partján megpihent.
Folyi fölöli sóhajt a nádas... — a hold halványan Integet — és szegény Pán tán nem Is sejti, hogy Itt a kedves oly közel.
Lengő nádról zengő sipot vág s a hasztalan sírt könnyeket szomorú dalban elzokogja a fénylő, holdas vlz feleli.
— Hősök emléknapja Nagykanizsán. Miként a mull esztendőben, ugy az idén Is május 29-én a hősök emléknap|át különös fénnyel kívánja megünnepelni és az eleseit magyar hősök emlékének áldozni Nagykanizsa városa. A részletes pro-grammot most dolgozzák ki a városházán.
— Uj tanfelügyelőt neveztek kl Zalamegyébc. Szirmai Miksa Zalamegyc tanfelügyelője hosszú és érdemdús munkálkodása után nyugalomba megy. A kultuszminiszter kinevezte utódját dr. Barnabás István pécsi kir. tanfelügyelő személyében, aki lulius e\'s;Jén foglalja el hivatalát Zalaegerszegen.
— Miniszteri megbízatás. A közoktatásügyi miniszter Ketezsy Gíza nagykanizsai lakos, tanárjelöllet a nagykanizsai polgári leányiskolához ideiglenes minőségben megbízta mint tanált.
— Érettségi vizsgálati biztos. A közoktatásügyi miniszter a nagykanizsai négyévfolyamu felső kereskedelmi iskolában junius és szeptember hóban megtartandó érettségi vizsgálatokon való elnöki leendőkkel dr. Gáspár Elek Ipariskolai Igazgatót bizta meg.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
_ »
— Nőegylet! tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet vasárnsp dr. Szabi Zsigmondné vendéglátó házában tartotta teadélulánját. A vendégek nagy száma teljesen megtöltölte a szép urilakás három nagy s :obájál, melyekben néhány órára a háziak kedvességének és figyelmességének eredményeként a legkellemesebb hangulat és jólérzés leli úrrá a vendégek díszes csoportjai közölt. A legmelegebb sikeiü leedélutánok eme egyikét meglepetés számba menő alkalmi műsor tette még élvezetesebbé. — Vértes LajOf, az itt időző pécsi színtársulat kiváló kvalilásu tagja egy irredenla költemény elszavalásávnl belemarkolt minden szivbe. Sok tapsol kapoll a kelleti sok kacagásért Máglcs Elus, Wallgwszky Béla, Vrbancslcs Gyula és Szabó Oyuri tagokból álló kis műkedvelő társaság, amely egy pompás egyfelvonásos bohózatot adott elő. A leázó társaság a legjobb hangulatban késő estig együtt maradt.
— Jegyzőválasztás. Nagybakónak és Zalau|lak községek képviselőtestületei a tegnapi\'napon Bottka Andor járási tószolgabiró elnöklete alatt megtartóit együttes gyűlésükön nagybakínaki körjegyzővé egyhangúlag Kisa Sándor murakereszturi segédjegyzőt, nagybakónaki segéd-jegyzőnek pedig Bodnár Dezső oki. jegyző gelsei lakost választották meg.
— Kinevezés. Waginger István Máv. ellenőrt a kereskedelmi minl6z-ler Polgárdl Ipartelepekre állomásfőnökké kinevezte.
— Községnév változás. Balatonmária somogymegyei község nevét a belügyminiszter Balatonmáríafür-dő-re változtatta meg.
— Munkás-tanya avató a pályaudvaron. A nagykanizsai pályafen-lartásí összmunkásság május 17-én délután 5 órai kezdettel ünnepélyes keretek között avatja fel az újonnan épüli pályafenlarlási munkás-lanyát. Műsor: 1. Megnyitó. 2. Hiszekegy. Énekli a Vasutas Dalkör. 3. A munkás-tanya felszentelése. Végzi dr. Vargha P. Theodoilch plébános. 4. Pelrlk Dezső DV. oszlálymérnök az u|onnan épüli munkás-lanyál átadja rendeltetésének. 5. Poszavecz Vendet állandó pilyamunkás az össrmun-kásság nevében álveszi a munkástanyát. 6. Ansorge Anlal DV. pálya-mester beszédet intéz a munkásokhoz. 7. Énekszámok. Énekli a Vasutas Dalkör.
Megérkezett a világhírű
iiilitie,
a legdivatosabb kézimunka. Ne mulassza cl megtekinteni. Mindenkit díjtalanul megtanít a helyi cgyedárusió:
özv. Dr. Orosz Miklósné
Rátz Ilona Kazinczy-utca 2. szám alatt.
A fagykárok által sújtott gazdák küldöttsége a polgármesternél
A kiskauizsai polgárság utóültetéssel kívánja pótolni a fagy okozta károkat
Kedden és szerdán: ZORO-HURU!
ZALAI KÖZLÖNY
183T május 17.
— SzDIŐI értekezlet a polgári Iskolában. Vasárnjp délután látogatott szülői értekezlet voll a polgári leány- és fiúiskolában. A fiúiskolában Németh Mihály igazgató megnyitó bestédé ulán Kiss Oga tanárnő tartott szép és értékes pedagógiai tartalmú előadást a legáltalánosabb gyermekbünökről és azok nevelésben ellenszereiről. A leányiskolában ugyancsak N/mith Mihály mondo\'.l megnyitó beszédet, melyben szóvá tette a mai ruházkodást, mint amely az erkölcsi nevelés szempont-Iából felette káros a serdülő leány-generációra. K-Jtlenlellc, hogy a tantestület határozata értelmében kizárással Is fogiák bünlelnl azokat a növendékeket, kiknek szOlel nem respektálták az erkölcsi korlátokat és eléren lennálló rendelkezésekel. Montuano Mária lanáraő .MII olvassanak leányaink?" elmen tartott gyakorlati értéka előadási.
— A kanizsai Iparos és mes-tervlzsgáló bizottságok elnökei. A soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a nagykanizsai ipatos és mestervizsgáló bizollságok elnökévé és alelnökévé a következőket nevezte ki: 1. Aranyműves ésórás-ipiri vizsgáló bizottságba: elnök : Berény Árpád, alelnök: Vekássy Károly. 2. Az asztalos-ipari bizottságba : elnök: Muzlkár Vince, alelnök : Martlncsevlcs Imre. 3. A borbély és lodrászipari bizottságba : elnök : Vtncze Oyula, alelnök: Brid Ignác. >t. A cipész- és csizmadiaipari bizottságba: elnök: Ptntorlcs Márton, alelnök: Farkas Józsel. 5. A sniőipatbin: elnök: Klein Vilmos, alelnök: Cseh Lajos, fi A férfiszabó Ipari bizottságba: elnök: M-gícs János, alelnök: Péczety Józsel. 7. A nöiszsbó ipari bizottságba: elnök: Varga Lajos. 8. A kovács és lakatosipari bizottságba: elnök : Bojler Józsel, alelnökök : Bazsá Sándor és Újlaki Béla. 9. Mészáros és bus-vizsgáló bizottságba: elnök : Práger Ferenc, alelnök : Bablh Lajos. 10. Vendéglős, kávés és szállodás ipari bizottságba: elnök: Wollák Jenő, alelnök: Kein Oyula.
— Ledőlt ■ templomtorony. Zalalgrlce községben a lemplomlo-tony bedőli. Az omlás pillanatában ember uem tariózodott a közelben, mindössze két arrafelé poroszkáló lehenet sújtottak agyon a lezuhanó hatalmas kőomlások.
Tennlszütő dupla hurozással .Oloria\' 21 pengő, cbroroulpu len-nisz-cipőV női 14, férfi 15 pengő. Labdák, Slessengcr, Dünlop, Handi-cap. Olcsó árak, mert közvetlen behozatal. Szabó Antal (portüzlelében.
Szenzációs találmány a
„TYROLIT" molyirtó rud!
10 rudat tartalmazó zacskó ira P 0.30 mi 100 . . doboz . P 8.S0
Főraktár: TÖRÖK JÓZSEF RT., Budapest. VI., Király utca 12.
— Jővő héten megkezdik az Izraelita templom átalakítási mun-kálatalL Baumhorn l.ípót ismert nevű budapesti tcmplomépitész Járt a mull napokban Nagykanizsán és megtekintette az Izraelita lemplomot. amelyen átalakítások vállak szükségessé. Baumhorn az izraelita hitközség clóljáróságl ülésén azután részletesen beszámolt tapasztalatairól. Kijelentene — hogy nagyobb átalakítások, amiket eredetileg tttveztek, részint a templom kicsi volla, részint annak elhelyezése miatt nem eszközölhetők. Elhatározta az elöljáróság, hogy a tatarozáson kivül az Ülőhelyeket is cwportotilanl fogja. Az I. emeleten levő női karzatot álalakil-latjs, a templomot kifesteti, az orgonál áthelyezteti és vlllanyerőrc átszerelteli. Az erre vonatkozó költségvetést most álliija össze Baumhorn épilész, aki azl még e héten be fogja ler|eszleoi. Hozzávetőleges számilisok szerinl a templom áiala-kitási munkálatok /él milliárd papír -koronába kerülnek. A munkálatokat már a jóvő héten megkezdik, hogy — mire a nagy őszi izraelita-Qnne-pek kezdetűket veszik — az átalakítás teljesen be legyen fejezve.
— Eltűnés. Farkas István nagykanizsai Vorösmarly-ulcai lakos bejelentette a rendőrségen, hogy nevelt lla tegnap óta eltűnt a lakásukról. A rendőrség megindilotla a nyomozási az eltűnt f-u [eltalálására.
— Pályázat segéd jegyzői állásra. A novai járás tőszolgabirája palyázalot hirdet a pákai körjegyzőségbe újonnan rendszeresíteti sc-gédjegyzői állásra. A kérvényeket kell benyújtani, a választási |unius 9-én délelőtt 10 órakor Pákán tartják meg.
— Eltemetett az agyagpart egy kisfiút. A sorozatosan előforduló psttbeomlásoknak egy ujabo, szerencsére nem halálos, áldozata van. Tapolczán az agyag-gödörben Jilék közben Három! Oibor cipész fiára zuhant a parifal, mely egészen eltemette. — Derék kis JáUzólártai azonban azonnal nekiláttak és megszabadították életveszélyes helyzetéből. A liucska Igy Is súlyos sérülésekéi szenvedett, amikkel kórházba szállították.
= Orvosi hlr. Dr. Ország Lajos Nagykanizsa—vidéki kororvos Roz-gonyi utca 6. szám alóli lakásából Erzsébel-lér 21. sz. alá köllözöll.
— Himlőoltások Nagy- és Kls-kanizsán. Vasárnap, folyó bó 22-én délulán 2 órakor a nagykanizsai Roz-gonyi-ulcai iskola tornatermében lesznek a pót himlőoltások. Mindazok, akik addig nem leltek eleget annak, bofy gyermekeiket blmlö ellen beoltassák, vasárnap délután okvetlenül vigyék el gyermekeikel himlő ellen beollsni.
— Szerdán nyitják meg az uj egei-szeg! á lomást. Kements vasúti felügyelő a szombathelyi Ozlet-vezetőségtöl Oyömörey György lőis-pánnal és a város vezetőségével abban álltpod\'ak meg, bogy a zalaegerszegi uj állomási május 18-án délelőtt II órakor adják át ünnepélyesen a forgalomnak és onnan 12 őrskor indul kl a« illő vonat.
— Kutyák és bicikli karambolja. /ancsl Ferenc metenyei kls-bitót, midőn kerékpárjával az utcán haladt, kél kutya megtámadta és kidöntötte, Jancsi oly szerencsétlenül csel! a földre, hogy lábát törte.
— Országosvásárok. Sopron-, Vas-, Zila- és Veszprémmegyében legközelebb a következő helyeken lesz országosvásár. 18-án Zalaszent-láizlón (Zala) ló-, mirha-, sertés-, juh- és kirakóvásár. Öriszenlpélercn (Vas) marha- és kirakóvásár. 19-én Zinkán (Zsil.) ló-, marba-, sütés-, [uh- és kirakóvásár, Zilaszenllvánon (Zala) IÓ-, marha- és kirakóvásár. 23-án Sárváron (Vas) és Csapodon (Sopron) ló-, marha-, sertés-, juh-és kirakóvásár, Lepsényben (Veszprém) és Vasvörösváron (Vas megszállt) ló-, marin- és kirakóvásár.
24 én Sümegen (Zila) és Mezőko-máromban (Veezprém) ló-, marba-, sertés-, juh- és kirakóvásár. (A rr.e-zókomároml kirakóvásár 25-én lesz.)
25 én Vépen és Alsóságon (Vas), Nemeshelésen és Zalagyömión (Z ila) ló-, marhs- és kirakóvásár, Ntgy-rákoson (Var) marba- és kirakóvásár. 27 én Köveskálon (Zvla) ló-, maiht-, sertés-, juh- és kirakóvásár, Cs-pregen (Sopron) ló-, marba- és kirakóvásár.
— Akinek a gyomra fáj, bél-müködésc megrekedi, étvágya nincs, emésztése elgyengül, nyelve ftbéres-sírga, keze reszket, emlékezőképessége csökken, anuál naponla egy pohár természetes .Fetenc Józsel" keserűvíz rendbehozza az emésztést és jó közérzetei lereml. A forró égöv országaiban észleli orvosi tspnzla-lalok dicsérik a Ferenc József viz hatását különösen vérbasnal és olyan gyomorb.\'legségek esetén, melyek a váltólázzal együtt lépnek fel. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és faszerllzlelekben.
I0Z8ÓSZIVIÁZ1I
Uránia keddtn és szerdán 7 és 9 órakor: A két szoknyavadász, Zoto és Huru.
Keszthelyi Uránia keddi müiota:
A vérmedve /lo. 7 Mvonlsos dráma I előjátékkal, oiosz fi m.
WiU 2033. LooOoo JS-2SV1. Ntvsvort tlWa, Brosséi 72-20. Milano 5815. Amsteidam 207 95. Bellin 12320. Wien rsuox. SoBa 3-751.1. Pi4*i 15-39, Vend 58 12\',1 Budapest »0-S0, itlgrid 9"U. Bakaiul 32811.
4 kalapsfV Téaaás
VALUTÁK Angol I. 27-83-27-99 Belga Ir. 7&57-79W Caehk. 1&93-I7-0I Otak. 152 75-153 40 i Dtssár 1003-1009 DolUi 570,50-57290 rranetatr 22-60-22-80 Holl. 229-10-230*10 Lengyel 6335-64 S5 Ld 3(9-364
Léva —•—•— Ura 30 70-31-15 Márka 135-65-136 15 Schtll. 8050-3085 Ne«v<g 147*80-148 45 Svá)cl I.IIÓI5-IIOJ5 SM k. 159 10-83 75
DEVIZÁK Amal. 229-25-22995 Belgríd 10-05-1009 Berlin I35-74-136H
Bakareat —•--—
Brfixaad »«r-7»8S Kopenb. 15287-153-32 Oaalo I47ÍW-14S-35 London 27-83-27-91 Milano 3082-31*12 Norxk 57275-4 45 Piris 22(3-2253 Prága 16-96-17-01 SaoIU 4-12-4-16 Stoekb. 1532045360 Varaó 635044-TU Wien 8060-8085 Zfirfcb IIO-I7-HO-5Ó
A lábápolás uj módszere
len Itbápolft. weijr atlagai— —------
■tonnái és tOk«let*Ma mcnzBatfC. Csodái hátiUt tűt kCruOeiUvil liájoljt. «u<t a Ica aa t UMljls. Ucr*n •> I v«cy
\' i. pWIeJtUr. US*k 4afa4iu. *-HJ " *Tf I UUAU* cUa Ml a« itbjM. MaUáiaai
____a. tmttái «*UáJ t"------------——
ni sír Ml torra hálást ál
.......,VT______________
ntjciiQnt. liba vUiiáattrl rta.J«i pahjtJgl\'.
S4e. t»V*s lm. jirtit. Wcoihít.
a«« fali. t>J vta a Ubi». tj.Vauakl?-
tf.U>rU ,k>it vtul otpi-II a M|!
U a Cs|»ilit«. S» UMrífULien kCllaMIt
./Mikkel, a Potfol m(»4«r Jábtrintalmat
ll^oatili\'^ St4U«Ui a naoaroocicl k*al«t: Marfailt drojaíila Bads^cst. Kl4»r-a.
Az előrehaladt idény miatt, a raktáron levő nyári férfid/övetek leszállított árakon lesznek eladva
Kirschner Mór divatáru házában, Főuf 3.
3 méter férfi gyapjúszövet .........eddig 50 pengő, most 40 P
3 „ tiszta gyapjúszövet igen szép divatos mintákban, azelőtt 70 pengő, most 56 P 3 „ angol freskó-szövet.........előbb 80 pengő, most 60 P
1927 május 17,
2ALAI KÖZLÖNY
VÁROSI JfZINHÁZ
Játék a kastélyban
Molnár-darab. És lipikusan az. ■ Vagyis nem a karricrt-slapozók, hanem az arrivé átlagából ós azok nívóján. Kit [elvonásnyi Itlrclmetlcn várakozás, cselekményielcnséjt, hosz-sru pálbeszédek, ezekben „szelle-mcsségek", amik szavak helyzeti energiáján alapulnak. Konkrét gondolati tartalom sehol. Csupa gerinctelen, siró, hazudozó hós; variáció bennük annyi, hogy az egyik falhoz állit, a másik falhoz állithsló, közben meg szerepetere. A hezugság tarka kaleidoszkópja ez a darab. De tarkává is csak az utolsó [elvonás leszi, mert addig szürke, még csak a várakozási sem nagyon igyekszik felcsigázni. Azlán a szinszerílség sem a megszokott. Tagadhatatlanul eredeti, de nem mulatságos. Az credeties-kedés azonban néha kedves illúziók rovására esik (Igy a felvonás végét kereső jelenet, amit csak |ó poén|e ment meg). A komikum nagyrésze nem az emberekből, hanem a helyzetekből fakad s igazi molnári öllel a komikumnak ezt az egyébként Is kevés művészi értékű fijtáját előttünk eszeli kl és ácsolja össze. — A harmadik (elvonás aztán kárpótol mlndenf. JóizO és Jóleső, de — meg is szolgált kacagás kiséri azt végesvégig. Molnár Ferenc szellemes rakétái röpködnek a darabban, ölle-tekben nincs hiány, mindez azonban csak a lapos első két felvonás ulán válik basznosilhatóvá, de akkor aztán elementáris lapsvibar rángatja szét u|ra meg újra a függönyökéi. Általában véve a könnyű humor a mai izlés vidám darabja a?„Játék a kastélyban" és innét datálódik párisi nagy sikere is. Aki csak kacagni akar (elvégre néha ennyi is elég, sőt szükséges, hogy néha csak ennyi legyen \\) — annak az elejéhez szükséges türelem nagyon megéri a továbbiak kedvéért
Színészeink Jó előadási produkáltak. Jó szereposztásuk po-npás összjátékot teremtett, simán, kilogtsla-fanul gördült minden. Danis Jenő mesterkéletlen, gondos alakitása vezette a darab iramát; társalgó modorban is az együttes legrulinosabb, legkvalitásosabb tagjaként mutalko-zolt be. Virles Lajos különösen tz utolsó felvonásban cxcllílt, egyetlen volt, aki nyíltszíni lapsot kapott és — megérdemelte. Pogány Irén kedves, eleven, megnyerő voll, de nem ment némi komikai tulzáslól, amire ptdlg az ő tudása és megjelenése mellett nincs szüksége és a szerepnek sem váll hasznára. Olt Bandi minden kis szerepében egy-egy igazi élményt ad (a szinbázi ruhatáros, a Madame Sans-Ocne szabóji) és ma is, lakáj szerepében függöny elé kívánta a közönség, (oár 0 nem tett eleget a kívánságnak) mert amit ad, az mindig súlyos és komoly művészet. Hídvégi zamatos, jóizü voll. Lázár szimpailkusan, jól oldotta meg szerepét.
Rendezés kifogástalan volt, kiállítás gondos, az ismét névtelenül mart dl rendező már ügyelt a szin sliluso-sabb beállítására. (bl)
időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-llgyeló Jelentése: lléltőn a MmHslk-Uti Remet 7 Órakor +13. délután 2 arakor 4-2P2, este 9 órakor +I5G. Felhőzet: Egész, nap liszla égboltozat. Szélirány: Egész nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet Jelenlese szerint túlnyomóan száraz Idó, hőcmclke-déssel.
URÁNIA
Kedden és szerdán 7 és 9 órakor
1 tél szoknyavadász
Zoro-Huru.
Színházi iroda hírei:
Kedden Molnár Ferenc világsrin-padokat bejári u|donsága itt utbijira ez évadban: Játék a kastélyban.
Szerdán Fodor Oizkár első fellépésével a kinti tárgyú Mandarin \'"gjt joggal felkelteni az érdeklődést. Ez az exolikus miliőben lejátszódó dráma foglalkoztatja a teljes művészszemélyzetet. R\'gyogó köntösbe erc-d :ti kinai ruhákban mozognak Nagykanizsán is művészeink s teljes százszázalékos értékben hozza Pogány Irén, Rózsa Bözsi és Vérles slb. a dráma szépségeit.
Csütörtökön o Fehér egér francia vlgjtiek bemutatója les-.. A címszerepben Pogány Irén mini vigjitéki
szubrelt mutatkozik be.
»
(♦) Diákállóhelyeket engedélyezett a hatáság a nagykanizsai Városi Színházban.
Salamon Béla Kanizsán
(Beküldetett.) Salamon Béla má jus 21 és 22 én tartja meg első előadásit Nagykanizsán, a budapesti Tcrezköruti Színpad nag)stcrü társulatával. Salamon Bélát nem kell bemulatni a nagykanizsai közönségnek. A háborá utáni évek kaotikus talajából nőtt ki ez a művész, amikor a kétségek és a közéleti keserűségek közöli egyetlen viilim bajt feledtető pont volt a magyar fővárosban az ó különös, egíszen uj komikusi művészete. És ez a mü-vés\'.et azóta cssk nőtt, terebélyesedéit és talán ebben a szezonban érte el csúcspontját, amiben nagy része van egy moat felfedezett nagytehetségű fiatal i tónak, Nóli Károlynak, akt brlliiáns bohózatokat szabóit Salamon különös egyéniségére.
öt szenziciós Nóti-bohózattal, egy Korfnoi-tohózallal, Nagy Endrének t.rstágos liirű politikai tréfájával a Hatóságilag engedélyezett ellenzék-Vet, kisebb tréfákkal és érdekes számokkal Jön Nagykanizsára Salamon Béla nagyszerű társulala, amelynek tagjai: Orsolya Erzsi, Horválh Éva, Gajári Alexa, Komlós Vilmos, Berky József és Fenyő Árpád. Mondanunk sem kell, hogy a hatalmas műsor minden egyes száma fehér és igy a legideálisabb értelemben vett cs tládi műsornak mondható.
BÁDIÓJI0SOB
Május 17 (kedd)
Budapest 9 30 Hírek, tőzsde. II Qra-ntalonzcnc. 12 és 3 Időjelzés. 5 Zongoranégyes ti.20 Rádióposta. 7 Operaház Mignon előadása. 10 Cigányzene.
Bécs II Népszerű zene. 4 15 Hangverseny. Í> A szőnyegek megóvása, előadás. 7.30 Hamupipőke. |. Strauss 3 lelv. ballelje. 9.30 Dán-est a bécsi dánltlub zenekarinak közreműködésével.
Berlin. Stettln 1.30 Hangverseny. 7.05 Az emlékezés művészeié. 9 Indululó-cst.
Barcelona 625 Tánczene 920 Hangverseny. 10.20 Az orosz baléit vendégjátékának közvetítése.
„-S^SP .,215 Hangverseny. 7 Dalesl. 7.25 Rádtószkeccz. 8 Morva zeneszerzők estie. 9 Népszerű és lánczene.
Frankfurt, Cassel -1.30 UJ Unesligerek 8 15 I-.nckVsrl hangverseny.
Orác 8.05 Mária Magdaléni F. Hebbel 3 fclv. szotnorujáléka.
Langenberg, MOnster 1.05 Népszezll zene. 205 Asszonyoknak. 5.30 Kamarazene. 8.25 Gitár dalesl. 9 A gordonka ós ének régi mesterei.
Lipcse, Drezda -I.30 Hsngverseny. 5.30 Hangverseny. 8.15 Slrauss*st 10.15 Rádió-\' kabaré.
London, Daventrr 1 Kamarazene. 4.15 Hangverseny, s Szimlónikus zene. 7.15 Brahms balladáit zene. 7.45 Szimlónikus hangverseny.
Milánó 4 15 Rádiókabaré.5 20Gyermekdalok. 8.45 Opercllelőtitlis közvetítése.
Prága 12.15 Népszerű zene. 5 Hangver, cny. 8 Ftnn-est. 9.20 Népszerű zene.
Róma 1.30 Népszerű zene. 5 15 lazz-bsnd. 9.10 OIjiz est.
Stuttgart 4.15 Népszerű zene. 8 Ballada est.
SPOBTÉLET
Vasárnapi eredmények
NTE PTE4:0(0:0.) Az NTE állandó fölényben játszón, de a pécsi csapat ellen állását csak a második félidő 30 percében ludla megtörni.
KAC- NSt 4:0(1:0) Kaposvár.
KTSE NSE 4:3 (2:0) Kaposvár. A KAC el\'eni mérkőzés ulán a Turul ellrn állolt kl a kanizsai csapat az őszi meccs elmaradt 10 percének lejátszására. Az utánjátlzás nem hozott eredményt.
PAC-MBTSC 5:1 (2:1.) Péc<.
PSC—KRSC 1:1(1:1.) Kaposvár.
(Ifjúsági bajnokság.) Ipiriskolai Énekkar MFC 3 :0. Szép mérkőzés voll. Biró: Eichner Á\'pád.
Haladás 13 FC 1:1. Erős küzdelem voll. Biró: Wollf Mihily.
Bútorüzlet áthelyezés.
Van szerencsém értesíteni, hogy üzletemet Fóut 8. Bazár-udvarból, voll
Scherz Lujza utóda helyiségébe, Kazinczy-u. 4.
a\'á helyezem ál, hit továbbra is a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelű bútorokat, saját készítményéi kárpitos munkáimat a Icgjutányosabb áron bocsáj om a n. é. közönség rendelkezésére.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Kazinczy-utca 4.
EdZGAmsÁa
Egy pár jó tanács az elfagyott szőlők további kezelésére
Kedvezőtlen évek u\'án jölt a folyó évi május 12-ikl 80-100 százalékos, meglepő, nagy fagy-kár a szőlőkben. Ilyenre az öreg emberek sem emlékeznek, igy nem csoda, ha egyesek a puszla kár első látásától származó meglepődésük hatása alat még mindig tanácstalanok. Pedig a megtörténtet már megváltoztatni nem lehet, hanem sietnünk kell, hogy menlsükj a még menteni valót.
Látva naponta azt a nagy kárt, mit a fagy oko toll, látva, hogy egyes szőlőtulajdonosok mily tanácstalanul állnak meglepetésükben, arra a gondolatra jöttem, hogy megpróbálkozom egy plr, a gyakorlatban eredménnyel alkalmazott teendőkre felhívni a szőlősgazdák figyelmét.
1. A kedvező fekvésben megmarad! — még most ís zöld hajtások-nik, ha csak hegye fagyott meg, azokat érintetlenül hagyjuk, mert az épen maradi felső hónalj-szemek kihajtanak, tovább nőnek és a rendes termés megmarad. Terméstelesen a hideg által sokst szenvedett levélzelel, ha még meg nem történi volna, mielőtt megpermetezzűk, földjét felporhanyiljuk.
2. Ha rövid lermőre metszett szőlő zöld hajtásának csak a töve maradt meg, akkor azt egy felső, ép szem lölott vlsszamctszük, még ebben az esetben is lehet némi termést kapni.
3. Ht a rövid termő csap minden szemje kihajtott és minden hajtása tövig lefagyott, ugy azokat teljesen lemelszük, de ha a termő vessző alsó részén ki nem hajtolt ép szemeket találunk, ugy a fölött következő Ízben levágjuk, — az abból jövő hajtások még az idén termés hoznak.
4. A tőke egy-kél szemes ugar-csapjai a teljes lefagyás u\'án Is a tőke raktárából póthajtásokat hoznak s s tőke erőssége, lápláltsága mérve szerint termést is hoznak. Éppen ezen ugarhajtások, mint a jövő évi termést adó etős?bb hajtások nevelése vécéit kell a lefagyott termöhaj\'ásokat, a mellettük álló mcllékszemekkel együtt eltávolítani, nehogy a megmaradt száraz csonkok számos gyönge, fölösleges hajtást neveljenek, a jövő évi termést adó hajtások és a töke terhére.
5. Végül Igen kedvező helyzelben van még a nagy kár mellett Is az a szőlősgazda, aki valami okból hosszú termő csapra, vagy szálvesszőre metszette szőlőjét, mert ez esetben a magas vesszők egy pár felső szeme hajtott ki s fagyott el; ez esetben a lefagyott hajtásokat a mellékszemeikkel együtt tőben kitörjük, hogy az alatta épen maradt, látható, termést hozó szemek kiha|-tását ez állal biztosítsuk, ami állal akaratlanul is biztosítottuk Idei termésünk egy részét.
A magas termő és stál-vcsszős művelés mellc:t ezen mentési mun-kálalokal mielőbb gondosan cl kell végezni, a késői, gyöngébb lombozat és termésre tekintettel, a védekező eljárásokat pontosan, rendes időben végrehajtani, löbbszöri talajmunkálatokkal a termés bcérését előmozdítani ; igy nem kell oly nagyon megijedni, meri a rendes termésünk egy igen nagy része biztosítva lesz.
Derzsy Káin án
ny. áll. gaut. isk. ig,
ZALAI KÖZLÖNY
1927 májul 17.
TllllI
A ízomhalin.11 Jóval magasabb átlolyatnoo nyl\'olt a mai tőzsde. Később álmaim gyengülés állott be. midón azonban kallóidról jobb hírek érkeztek, az Irányzat III is újból megszilárdult és 10n-ig terjedő ámye rtségek lőttek léire. A vas él bánya-piac vezető ériékei vollak kulónoseu szilárdak, de erólel|e» javulás állott be a kulisrpiacon is. Az egyes taxik által favorizál! papírok, mint dőld bergcr, Natici, Részvénysör szintén Javultak. Oyengébben vollak Nova és üummi. A lorgalom zárlatkor élénk.
Terménytőzsde Basa Haza. 75 kj-oa 34 30 -34 40. 7Í kij-oa J470-J49S 77 kj-os 34 9S --
35 IS. 78 kj-ca 35 25-3J45, ziyfb 75 «jí-oa 33 50 -33-HO. 71 k,-oa 3315 34*25, 77 k(-oa 34 25 34 55. 7« k,-oa
34 tjö—34-95, rozs 30 70- 3080. takarmányárpa 25 20-2550. afeirp. 25-50-26-50, sah 25 30-2550, t«MOl 2150-2110, buzakorpa 2020-20 tó. költs —— --—.
fdba|l4a J®, melyMI cladallangl viasz, oaaradt »8 dsnb tlsJrzndu 1-71—1-78. aaed«n 1-70-1-72. axcdctl itutp I SS— 1-64. kílnnyO 1-44—1-52. tlsdrtndo rtrtv 1-60 164. másodteoda 1-41-152, anjrol aaldd 1-60—176. szalonna nagyban I ÍM— ÍM. aslr 204-201. khuzoll hus 1-97— MO szslonnaa Klszrtta 200-2 08 Az Iráarsal vontatót.
tOadJa: Xrtrri fysmázfMr él Itayv-kmkaiaa R laokaaiz^
APRÓHI8DETÉST3
Ai apróhirdetések dl|a 10 szóig 50 fillér. Címszó i minden vaatagabb betuból álló uó kél uónak számíttatik Minden további uó dija 5 <111. Vasir- és Ünnepnap ÓO> ű lelár, sxerdán—pénteken 25°/o lelii. Állást keiesóknek M£e engedmény. A Mrtfa-táal dlj -I6r« Hi«t««dA.
Clvaaaatt egy gyéminlköves lolbevaló. Megtaláló Illó Jutalomban részesül Welsx Mórné, Kisfaludy útra I7.C 2070
■ Intlanaanak lobb leányt vagy lu-ttonyl keretek kisebb hixtaiUsba elsejei bclépéMel. Cin a kiadóban
Mtelótt vlavaxatékát lakisiba beve-xetteln.4. kétjen a|ánlilot Friaaa Jenft vlivexeték felsiejelési, lürdó- ét cgésxség-üRyl berendezési vállalatitól Eraaébat-Ur 2. 1733
Raktárnak, műhelynek alkalmul helyiség kiadó Ablakok, ajtók eladók Deák-
léi 2. 20«)
Oyónyottt. l\'-i m. magas és 2 m. sxílea »«•»• eladó. Megtekinthető Hindi és Sxegónél. -2077
t bútorozott szoba kiadó Sxcmere-u\'ca 4 b. 2040
ián—t fOharcag-:! 43. uim alatt tay wobás. konyha, előa/obás lakás Honnal kiadó. 3030
ElváilaUm ugy a napi szemét kihordását, mini a gödórbóll elixillllist Koch OéxJ, Fóut 6. 2023
Képkarataxéat ovál kör éa szegletei alakb.m minden uln- és szélességben la-• aÁllított áron ixaksxefUen végez —
Stein üvegei, Vasull-utea 17/lft, ax atsA-lemplommal szemben, 20.V.I
Attila-rí i huuonkettó számú hixban keltő Huba mellékhelyiségekkel aioonal
kUdó. * 1909
Kél t a no no, vagv 18 tv köjult 2 hlxl-wolga Khily-Sörlóide sUlódé|ébcn leivé-itilk, -2071
2 dib (okaiban levő ágybatét vassod iony olcaóo eladó Kistaludyut. a I .* c -2072
Tolókoeal beteg téliére megvételre keicstetik Dm a kiadóban. -2073
Klnlxay-utta huszonöt sximu háxb.in egy «xoUs lakis azonnal kiadó. -2053
Qyanaadiáaon, köxel a balatoni íúf-dóhöx é« csónakdáhoj egy sxépen fany6« Iák kOit fekvó. szintx. kénveimei vllia azoanall álvétrllel, laljaaea butoroava • ladó. A villa egy 800 ,-Oles namoa pyümflloafla és konvhaketllel hiihely értékesítésbe), ec>- veraniliból. elAssobábol, 3 kényelmes sxnbából. konyha, spelx, mosókonyha. fahix, kulial ii értAkaa brr«n-üc.é...l ISO millió. Uxyanoll egy 8 lócrói Magyar Állami gyáitmányu góx-gépgarnltura s/«lniakaxaioxóval gAxctóre bercndexetl darálóval éa tengeti inorxioló val, ktlilóldic kóltOxés miatt (glinyos áron azonnal eladók Bővebbet Enflol PAI-nAI Kaaxthaly. 2016
Kiarfó Junlus elsejére két sxoba, konyha és mellékhelylséKckból álló lakás Petóli-ulca 41, Éidcklódnl lehel Stigii ni 19 -Ugyanott egy kolonbcjáratu ciinosan hulo* loxott ixobaTlunius I.Vére ellogUllialó. 2()78
I aaoba, kooyha kiadó bútorral, vagv bulor nélkül Stemere-ulca 4 b. 2 41
Kaaxinó háxmestril állás inegüretcd:ll. pályázni kívánók liásbell ajánlataikat bixo-nyllványalkkai leluerelvc c hó 20 lg adják át Dr. Rapoch Aladár Ügyvédi Itodájáhan délután 3-5-lg. 20H2
Eoy Jókarban levó diplomata iióaulal
eladó OyAr-ula 34. tt. _ -2083
Kiadá egy uoba, elószobis lakát aion naL üvegajtó, seitésól eladó Jóxtei lúher-ceg-ul 7A -20?4
Takarítónő, rendes ItsxU. háxtaitisl nem vexeló kis esalidliox aionnal leivé Utik. Clm a kiadóban. -7C43
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak az iimeiösok-nek és jóbaráioknak, akik ize rétéit öcsink
Mankovitt Józaef borbélymester lemclésc alkalmával mqjjelcné-f ükkel részvétüket nyilvánították, fogadják ej uton hálás kOázOne-lOnkct.
Hankovits Jakab, flarosí Bor
testvérei
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbaráttimnsk és ismerCscimnek, de kQlCnr>sen a vasutas kartáts^knak, kik boldogult fér|«m
Ganal Mór elhunyta alkalmival a temetésen való megjelenésükkel fá)-dalmamat enyhítették, ezúton mondok hálás köszönetet.
özv üsnsl Mórné.
A »uá|him ««4aU »d(<*
The Chsmplon kerékpárokat
kant 30 Ji ilaiiatrt K«itkp4r«t
lálll.a.k.l Min^AKI 0»H SrtWD AtJ.fr Uh .Vju képpal mo\'U Ktl*« flitnmi U U. ImUA 3 ItvtAI liljaMt Lánc Jakab . i l\'ta Mftkttii- <• |uttimin»jfT»rtnk»<aA», lkai Dndá(••>■, Vitt, kai. Jiii mi Cíiiul 41 n*ni
Elsőrangú internálások és nevelő-Intuzetek link és leányok részérő
FRANCIAORSZÁG: HAINT-NAFAEUittaiufa
ltt«Mil« <1 «tOk lavasi umiftnak orasUr|
betyáa, kOiTdlcii a I«nn/p4iti:« (Síim mttdti SVÁJC. LAUSANNl" ÉS MOHTWEUX. a -t
tlftlUO iM%«í4vlrt>»oliKin. a Qtnll lú Mtllla. WJO M m»|iui|k4n it áiiitttm ntá»li.rll i^t tinta i tnlaniiv imnlilct Kllliutlkii* ftócilliKik
AUSZTRIAI WttN. u tttltrák tí,várra njfiro «* k0i4f>^uiiltúl II ptiui «illainotul
WAQYARORSZAOi UUOAi\'tVr ts llílvös-
VÖLOV, itiAoniu rnU((Uk Hu ia írj.., WliMk
Mlitilnyli inllial laltiK tril**inl, kftiáp n p«l|i ■iknlgl IpatOtAvluXI l>H«Uk(iUI. UH*. knllffluint. Uiaytiiimni. tu< Ibbiii-I ■ \\arrn taoul-.i tilt tinoUVCAil Oaana a|s.irli.k. Unul
incnntoclatiaitk
iy«U1 Ntpi Viiirrl kitilt t(KHtiti*B«s. enatstl dit (Otnnlocl • lamtll l» kAllAidAn IBP. liss.laprtU____
kavunla, Inla ktUki >li| ntmt. KUll&lilit mrt»«
Kait Lsaul<Sw(Y«k lilt>ui1a\\ utMi\'k Mtmt KKfána altja It nttlUll ál .n;«j.i«a Jq>«avtani>a! M" kliens\'. pvntIM KCxt\'siIvUtMknrk. ii««<n* . liuáVuak, .Irtttl tuI>(*taNk>i>k kr.lv,z "tr-i. k
A lllllMlátliaiUKzk allj* 10 u.lél!«kkll r-J/.Ol-\'\'
Nyaraltatasi csoportok
LAUSANNtBAN (JVAjCt ttALAtONÜ/t-«tl íir.N HOVÖSVoInVHKN llaMj.l l a. f
t-«hllitatlUi, pfO*js*kliii tvJUubs!,... I»f». latold lolrrnltni Iri>r1a H.i li;»il, Mf \\i.. t. asua U V. U y üt i
ÉRTESÍTÉS.
Ér-Sitrrm a lisrlrl\' kl7rsnsi>eci.
hngy cipiaamüholyemot
Magyar-ntca 2. sz.alá
(a H.|ó vendégó uJvar) he lye/lvm \'.I. Kérem a I. kozőn-s g lovábbl szives párifogásái.
Tisztelettel
/ Donainaa Ferenc
clpéaz.
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevökőzőnségnek tudomására adni, hogy megérkezett hozzám a lee finomabb külföldi aarédjjranlt márvány síremlékek éa sírkeresztek a legegyszerűbbtől a legdisreiebS kivitelben
Továbbá tamettl fisszes munkélatokai elwéllalom ugy betíibevésést és ara-nyoaást szolid és pontos kiszolgálás meilelt.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szives pártfogását, maradok
teljes tisztelettel
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrínyi Mlkló.-utca 4.
(Dr. Itoch ugy^ed-hlz, Petrl.a korcnmSvsl szemben.)
Boovréror
Pilsséroi
É\'tetilem Nagykanizsa és vidéke mélyen liizleit hölgyközónségéi, ho,;y a legújabb phssé- modeüok n-cga\'rkrztek — Ptissérozásl, gouvrérozást olcsuti vállalok. Tisztr\'ettel
VARGA NAlDOR
rukaraata, za.niuaí-.ailal.ta lagikanlasa, Huny.dl-iatc. 18.
GydJtAtctep: Kazlnczy-ulca 8.
Fosles
Bózmoiás Tisztítás
Fénymásoló intézet
Mindenféle másoló papír ét vászon Fénymásoló Készülékek Fénymásoló papírok
UHU límísiil«í»l» PIKIDYil — Oaar Jakab — Hudnpcst, VI., Ó-Utca 49.
Tdtlon: T. 238-W).
FénymúsiLtok aznap postára
a, i ad\'.lnak
Ziiirár mgykóuég eloljáróságálél.
425/1927 sz.
Hirdetmény.
Körhirré leszem, hogy Zilavár kó-ség
vadászati jogát
1927. évi juniu; hó 19-én d. u. 3 órakor a |cgyzöi itodál,an szóbeli nyilvlno.; árverésen 1927 évi augusz JS hó l-lől kezdődő 10 évre hj\'zutfbírhc adjuk.
Árverési leliélelek itt, nálam lu-ly ben, megtudhatók. Zalavár, 1927. mtjus hó 14 én.
Bokor Jó/sel
k. irtíyzi
— lu lesz éa győzni akar. IlurozUaaon Vagd Lndr• tilalazcrtarában Hóul 14., ahol Xeria.a Tódor sportáruház
tennlszdtó lerakau van naity választékban. tm
Kerti magvak
HSsényvédelmiatzsrek gyümölcsfék époláMkra
Műtrágyák
(szupetloszlál, chilei talélrom,
mésznilrogén, kállaő) (Külön mOlrágya keverék virág és cserépnövények részére) kaphatók:
Ország és Widder
a cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Black Bottom,
Charleston, Tangó és Fox-Trott
b.ing[egyujdonságok, a Royal Orfeum legu{abb slágerei kaphatók
Fischel Fülöp Fial
könyvkereskedésében.
Nyomatott a Znnyl Nyomdaipar és Könyvkereskedés K.-T.-nál, Nagykanizsán. (Nyomdavczitfi
a •
Fejtsétek meg ezt a rejtvényt!
a a a
szó
rsfl
v Ge
A megfejtést küldjétek be a
„TÜNDÉRVAsAR"
kiadóhivatalába Budapest, V/B. Akadémia-utca 10.
A megfejtők közölt sorsolási rendwiink. Minden megfejtő
nevél lekör öljük a „TÜNDÉRVASAR" legközelebbi számában, éppen izér! kiséijétek figyelemmel 9 „TÜNDÉRVAsAR"
következő számait. Ha nem ismernéd még a „TÜNDÉRVASÁR" képes Ite\'i gyermeklapot, még mii okvetlen kérj a kiadóhivataltól
ingyenes mutatószámot
KliMizeiési ílr negyedévre tsak I Pengő 20 fillér.
F.gycs szilm Ara 10 fillér és mindenütt kapható.
Oltnbcca Károly.)
17. évfélywn, 112. uám
Nagykanizsa, 1927 május 18, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
r. .......a, é. kudóti»»t»i eto a. a.
j^MSudUTilil:\'......
sl: Klaíiludy-u. 15.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
InlerartMo-Uldoa: Naxytaaixaa 71. a Elótizetéal in egy bór* 2 [xofS « I
A szakszervezetek kérdéséről
Irta: DRÉHR IMRE államlllkár
A szakszervezetek problémája a neoiitil kózvélemíny érdeklidésének előterébe nyomult. Olaszország és Anglia parlamenll éleiének lüzpont-|ába julolt a kérdés. Nagy szenve-déáyek lángja lobog, a munkásság harci itadol fuj, a konzervatív tábor sorakozik, mihelyt a modern társa-dilootMk o nagy kérdése felmerül.
Miéit e széleskörű nyugtalanság, ugyaa ml borzolja fel a szenvedé-Iveket, minek e töméntelen izgalom ? A leletet magában a kérdésben nem tatái haló, mert a probléma nem a szakszervezetek könyvelésének hatósági ellenőrzése, pollliális eljárások szabályozása, a határozathozatal mikéntjének jogi szabályozása. Nem I Ktzáiólag a részletkérdésekkel bibe-lódsek, munkajogi szakiamereteiknek Iáitól nem lál|ák az erdót, a problémái. A probléma pedig: az állam-rtndszer átalakulásának kérdése. A modem állam kormányzalának Iránya, • kapitalizmus kifejlődése, halálozott, kollektív érdekek keletkezése, hivatásbeli blokkok Inlóereji-uek tullejiődése következtében, az alkotmányos kormány politikájára haló, hivatásbeli érdekképviseletek hatóerejének, mint komponenseknek, eredőjévé válik. Ha ebből a szempontból vizsgálom a azakszervezelek kérdéséi, csak üdvözölnöm kellene a munkásság gaidiságl érdekképviseleteinek fejlődését, mert a nemzet egyetemes érdeke, hogy a munkaadói érdekképviseleteknek az államkormányzatra haló nyomását ellen-aulyozza a munkavállalók gazdasági szervezeteinek txfifyáte.
Dirr.okratlkus államban a kormányzat csak akkor tudja érvényre hittatul a-nemrei; egyetemességének éedekét\' szolgálói pvUikálát, ha a partikuláris érdekeket képviselő munka-adói éi munkavállalói gazdasági egyesületeknek egymással ellenlét-btn ható ereje egymás! kölcsönösen megsemmisíti.
A kormányzatnak szakszeivezeti politikája nem lehet dogmalikur, nem lehtUtan kedvező, sem-kedvezőtlen atszakszervezetekre. Ha a nemzeli éadek megköveleli, hogy lulmohó munkaadói előlöiéssel szemben erősítsük a munkavállalói szervezelekel, természetesen az államhalalom örömmel kiséri figyelemmel a munkások ga-dasági szervezkedéséi. Ha azonban- a kormányzat azt tapasztalja, hogy a munkások gazdasági egye-sllete egy politikai pártnak, vagy lorudalml szellemi! lársadalml alakulatnak támaszává szegődik, a szak-Bscrvezctcket nem fogja többé gazdasága egyesületeknek tekinteni, ha-nera mint oszlá\'yszervezetlcl szem-htn lógja érvényesíted az állam 10-lénye*\'halaknál.
A- kormányzata szakszervezeti po-
illikál tehát maguk a szakszervezetek állapil|ák meg, mert e szervezetek magatartásától, szellemétől, harc-modorálól és vezetőinek eljárásától függ, hogy a kormányzat adott esetben
miként szabályozza a munkavállalók gazdasági egyesületeinek Jogállásál. ügyi kormányzat minden előítélettől Miniszterem, dr. Vass J Szsi f frá-i nyitása alalt a népjó\'étl és munka -
és elf igullságtól menten kíséri figyelemmel a szakszervezeti ügy alakulását és ha aktivitásba lépne, eljárása cssk relirxe lenne a szakszervezetek politikájának.
Bud János pénzügyminiszter expozéja az adéosKkkentésről, tisztviselő és nyugdíjas kérdésekről és a beruházásokrél
Aae aadóosttkkentés hatásétól függ a tisztviselői illetmények rendezése A legidősebb nyugdíjasok helyzetének javitása rövidesen a Ház elé kerül A pénazügyminiszter bejelentette az appropriéoios javaslatot
Budapest, mijua 17 (Éjszakai rádiójelentés) A Ház mai ülésen megkezdték a pénzügyi tárca költségvetésének tárgyalását. Ternes-viry l.nre előadó is nerlelle a lárca költségvetéséi. A mull évi költségvetéssel szembtn a tárca tételeinél :y a bevéudfcnél, mint a kiadások-I emelkedés mutatkozik. A bevételek többlete vámjovedelmekből szár-maznak. A lárca e hgadását kéri.
Kabik Lajos hibáztatja, hogy még mindig nem cmellék fel a kereseti és jövedelmi idik lélminlmumál. i Szerinte a MÁV rekonstrukciója cssk külföldi kölciönnel lehet elérni. A költségvetést nem f >gad|a cl. Homonnay Tivadar a
közalkalmazottak helyzetével foglalkozik. A közalkalmazottak fizetésemelése és a stá\'us-rendezés hibáinak kiküszöbölésére, a nyugdijasok fizi-tésének rendezésére, a köztisztviselők családi pótlékának, valamint a lakbérek rendezése érdekében határozati javaslatot nyuji be. A költségvetést elfogadj1.
Bródi Ernő szintén a nyugdíjas sérelmek orvoslását kéri. Mijd az adócsökkentésről szól és a fogyasz láal adó eltörlését kiván|a. A hadi-kö\'csönvalorlzációl sürgeti. Kívánja az általános valóiiiációiól szóló Javaslat beteriesztését is.
Pcrlaky György kéri a minisztert, hogy a tisztviselőknek a házépilési akció keretében nagyobb kölciönl bocsásson rendelkezésre, mert máskülönben azok eladóaodnak. Kéthly Anna a lakások felszabadítása kapcsán a lakbérek felemeléséi él a lakások felszabadítását nem tartja időszerűnek Ez nagy drágulási és lakásínséget f >g előmozdítani. Határozati Javatlatban kéri sz épi öanya-gok torgalmladójánik eltörléséi. A költségvetést nem figsd|a el.
Kiss István szintén a tisztviselők helyzetével f iglalkozik. A köllségve-téti elfogsdjs.
Esztergályos Jínos azial kezdi beszédét, hogy a pénzügyminiszter állal képviseli politika katasztrófapolitika. Szóválesz) a pénzügyi tisztviselők magatartását, akik az adó behajlásá-
A képviselőház ülése
nál könyörtelenül gyötrik az adózókat. A\'lilásaí Igazolására lobb konkrét esetet soiol fel. A köllségvetésl nem fogadja el.
Bud János pénzügyminiszter beterjesztette az approprliMs javaslatot, majt nltcktált a vita során elhangzón felszólalásokra. Először
a forgalmladó kérdésével toglalkozotl. — Elismeri, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok következtében kénytelenek vol-lunk és vagyunk u\'yan adózási nemnek a bevezetésével, amelyekre azelőtt talán nem is goodollunk. Ezért szerepel a forgalmiadó olyan n\'gy létellet a költségvetésben. Ugyancak a kényszerítő viszonyoknak tudható be, hogy egyelőre nem tud tovább menni az adócsökkentésben. Egyébként is lehetetlen azon az alapon reális politikát követni, amely alapon
az ellenzék egyletéi kfl ön-böző kérdések megoldását követeli, másfelől ugyanakkor adóleszállltást sürget. A mai pénzügyi politikának
első sorban u gazdasági élet megkönnyítésével, a terhek enyhítésével kell foglalkozni és csak másodsorban Jöhet egyéb kérdés, Igy a tisztviselői tlzetésrendezés további munkája Is. Külkereskedelmi mérlegünk figyelembevétele után a megáll\' pilást nem lehel támadni. Ugy látja, hogy az adócsökkentés még 40 millió pengi-nél Is nagyobb lesz. Pontos adatai értől még nincsenek.
Mlhelyest tisztán látja az adócsökkentés hatását, akkor lehet csak szó arról, hogy az Illetményeket ren-dezzQk.
Metl csak egy 15Vo os iltelmény javítás Is 40—60 nil\'lió pengőt jccn-tcuc. Az index-számot nem lehet alopul venni e kérdés elbírálásánál,
meri o>»k viszonylagos bázist nyújtanak. Ö maga a tisztviselő! Kzetéa első rendezése alkalmával a békebeli f.zelésl arányt vette alapul és a továbbiakban is az a célja, hogy a békebeli alapokat minél előbb megközelíthesse. Reméli különben, hogy az adócsökkentéssel erre is meg lesz a lehelő-sége a lisztviselői fizetések emelésének. Viszont a nyugdijatok kérdésében elhatározott (erve, hogy a legmagasabb nyugdíjas korosztályoknál bizonyos javításokat visz keresztül és rövidesen a Ház elé hozza ezl a kéidést. (Helyedét.) A keretet! adó lerovásának egyszerosiiétévet ugyancsak faglalkoznt kíván.
Az approprációs javaslatról szólva kijelentette, hogy ezzel Ismét visszatértünk egy ponton a régi rendszerhez, mert évek óla ez az első ilyen javaslat, amely nem foglal magában mást, mint pénzügyi természetű kérdésekéi. örvendetes, hogy a beruházásokat Is siketUt törvényhozás utján rendezni.
A beruházás összege összesen 165 millió pengőre rug. O. akran a szemére vetették, hogy feleslegek vannak, tnlott ezen ötölni kell, mert ha ezek nem lellek volna, nem ludluk volna a vasul, a posta és egyéb ügyeket tendezni. A beruházás a Duna kikölóépltéste 4 3 millió pengői, a töídmüvelésogyi tárca beruházására pedig 42.5 millió pengői fordít. A falusi kislakás építésekre 92 millió pengőt fordítunk. A hátralevő összeg
a mezőgazdasági termelés értékesítésének előmozdítására
szolgál, mert ez egyik legfontosabb problémája Magyarország gazdasági éleiének.
ifik honvédelmi lárca Ötmillióját a hadianyagok teljes beszerzésére és a gázmaszkok beszerzésére fordiljuk. I A pénzügyminiszter ezután tekintettel aua, hogy a tanácskozási idő
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május 24.
lejtrl, beszédéi megsz-kitotla. A Ház a tárca költségvetését általánosságban eljogadta. A benyújtott Italára zali javaslatokat a miniszter felszólalása után elutasította. Emián
Görgey István terjesztette be a bi-zoliság jelentését a szerb szlovén-horvát királysággal kotótt kereskedelmi szerzódésről, ma|d Moser Ernő a Jugoszláviával a közlekedés szabályozásiról kötött szerződés becikkelyezéséről szóló jelentést.
Az Illés 1/27 órakor ért véget.
Az este ujabb földrengést éreztek Belgrádban
Belgrád, május 17 (Éjszakai rádlóJeUnlés) Ma este fél hét óra tájban Belgrádbin és környékén u|abb földrengésl érezlek, amely azonban már sokkal gyengébb voll a tegnapi földlökéseknél.
Belgrád, május 17. Hivatalos jelentés szerint a földrengés halottainak száma 7. A megrongált házakat most az erós esőzés veszélyezteti. Sok községben egyetlen ép ház sem maradt. Az elpusztított vidéken nagy az élelmiszer-hiány. Belgrádban is több hiz megrepedezett.
Szeged, május 17. A délszerbiai balalmas földrengést itl ls érezték.
Az elzüllött nri fin cigányleány felesége felhajtására meggyilkolt egy kofaasszonyt
Hódmezővásárhely, májút 17 (Éjszakai rádlijelentés) Ma reggel nagy vértócsában meggyilkolva találták Béla cigány utcallakásán özv. Kiss Imréué 63 éves piaci kofát, aki kisebb kölcsön Ügyietekkel is foglalkozott. A rendőrség löbb gyanúsítottat vett őrizetbe a nyomozás során, akik közül Kádár Elemér 17 éves elztllöll uriflu ma bevallotta, hogy ö gyilkolta meg az öregasz szonyl. Felesége, Nővé Oizi 25 éves cigánylány tanicsára követte el a gyilkosságot, — mint vallol\'a, — hogr annak 104 pengős adósságál ne kelljen Klssnének megfizetői. A gyilkosság városszerte nagy izgalmat keltelt.
Vasvármegye és Zemplén Üdvözlik a miniszterelnököt Szombathely, május 17. (Éjszakai rádlóielenlés) Vasvármegye lörvény-halósága egyhangú lelkesedéssel elismerését és köszönetét fejezte ki Bethlen István gróf miniszterelnöknek az olasz szerződés létrejötte alkalmával nagyvonalú és eredményes külpolitikai és gazdasági munkásságáért és őt bizalmáról biztosította.— Ugyancsak egyhangú lelkesedéssel üdvözölte a miniszterelnököt Zemplén mai reudkivüli törvényhatósági közgyűlése is.
A miniszterelnök válasza Andrássynak a királykérdés kapcsán tett támadására
Budapest, május IV A „Magyarság" vasárnapi számában Andrássy Qyula egy cikkben Bethlen miniszterelnöknek a „Neues Wiener Journal"-ban és több magyar lapban megjeleni nyilatkozatával foglalkozat. A cikk ugy állit jt be, mintha a miniszterelnök azt mondta volna, hogy nem fogja megengedni a királykérdés napirendre tűzésé\'. „Ez diktalU\'a és a cezarizmus bejelentése, — mondja a cikk — mert a nemzetnek jogi van a királykérdést előkészíteni és megoldani".
A miniszterelnök Andrássy támadásával kapcsolatban a következőket mondotta munkatársunknak :
— A „Neues Wientr Journaléban a következőket mondottam: „Nem fogom megengedni, hogy a legközelebbi időkben vagy belátható időn belül a királykérdést a gyakorlati megoldás vágányára helyezzék át"-— Azt hiszem, ez a kijelentés nem a diktaiura bejelentése, hanem egyedül lehetséges álláspont minden magyar kormány számára, amely a jogrend és mat törvények alapján áll.
— A miniszterelnöknek joga és kötelessége megakadályozni minden olyan kísérletet, amely a hirálykér-dést az elvi megvitatások mezejéről a meggondolatlan gyakorlati megvalósítás útjára akarja terelni, annál is inkább, mert erre vonatkozólag a törvény\' a következőket tartalmazza: „A nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenlarija, de a Irón betöltését későbbi időre halasztja és ula&ilja a miniszterelnököt, hogy erre alkalmas időben javaslatot tegyen."
— Ez impírativ rendelkezése a törvénynek, melynek a kormány engedelmeskedni tartozik, mint minden magyar állampolgár, tekinet nélkül arra, hogy ezügyben milyen elvi álláspontot foglal el.
— A gyakorlati megoldásra irányuló kísérletekhez már volt szerencsénk. A végzetes könnyelműség mezejére tévedi, a nemjet vitális érdekeivel játszó kormány volna az, amelyik nemtörődömségével is akár elősegitenné annak lehelőségé\', hogy a lörvényt megelőző események íregismétlőd jenek.
Az autótól megvadult ló halálpa-gázolt egy ötéves leánykát
Egy aármalláki kooala gondatlansága okoata a aaaranoaáttanaágat
és az oll áldogáló Iván Vilma nevd 5 évei kis leánykát elgázolta, ugy, hogy az a szenvedett sérüléseibe röviden belehall. A kccslnűlőknek nem történt bajuk.
A rendőri hullaszemle megállapította, hogy a kis leány többszörös koponyacsonttörési szenvedett.
Tamás Jánosi, a gondatlan kocsist, aki a jármüvét felügyelet nélkül hagyta, gonditlanságból okozoitem berölés mint feljelentették a kir. ügyészségen.
Nagykanizsa, május 17
Tamás János (Judl) sármelléki lakos egylovas kocsiján a merőre Igyekezett. A kocdbanültKb/taíJózsefné földművetassiony, ölében két éves kis gyermekével. A fiatal kocsis, egy háznál dolga lévén, megállolt és mig bement az udvarba, a különben ls Ijedős; természetű ló egy arra futó autó zörgésétől annyira megijedi, hogy a kocsit magával ragadva örült futásnak eredt. Iramában beszaladt Kovács Barna gazda nyitott udvarába
Nem Bogláron, hanem Kereszturon nyaralnak a nagykanizsai gyermekek
Lényegesen olcsóbb az élet a keresztúri fürdőn — Vasárnap délig lehet jelentkezni
Nagykantzaa, május 17 Bilatonboglár sohasem tartozott a magyar tengerpart olcsó fürdőhelyei közé. Igy — bár az áldott lelkű missziós nővérek ottani háza az ottani viszonyokhoz képest felette olcsó ajánlattal: napi 2 40 pengős teljes ellátási dijjal vállalta volna a kanizsai gyermekek nyarallatását, mégis a Jelentkezési határidő eredmény nélkül mulolt el. A Keresztény Jótékony Nőegylet azonban nem veszi le gondoskodását a kanizsai gyermekekről s habár a boglári drága viszonyok az egyik tervet keresztül Is húzták, a Nőegylet más megoldás után nézett, olyan helyen, ahol olcsóbb az élet s ezt meg Is találta:
Balatonkereszturon.
Kereszturon van ugyanis Molnár László pápai pielálusnak (akinek Budin gyermekotthona is van) gyermek- üdűlötelcpp. A napi ellátási dl| egy-egy gyermek után I 76 p;ngő (22.000 korona). Ebben az összegben a teljes ellátás, míg a mosás is bennfoglaltatik. Nipl ölszöri étkezés. Reggeli: lej, kenyér vagy kaláccsal; tízórai: kenyér Ízzel, túróval, vajjal eselleg gyümölccsel. U/sonna: ugyanez. Ebéd: leves, főzelék, hus, tészta vagy gyümölcs. Vacsoia: mindig főll élei. A testi megerősödést szolgálja még á mindennapi lorna, séla, lürdis, ebéd-ulán a hálóteremben egy órai alvás,
kirándulások a közeli erdőbe. Az Itteni gycrmek-nyaraltatások átlagos suly-gyarapodása 4—5 kg. szokott lenni.
Az állandó lanilól felügyelet a vallás-erkölcsi nevelést Is biztosítja. Pontossághoz, rendhez, egyöntetű munkához és szórakozásokhoz szoktatják itt a gyermekei, úgyhogy lelkileg is üdülést jelent szlmára az itt-tartózkodás.
Az orvosi felügyeletet dr. Szigethy Károly főorvos vállalta. A nyaralás 3 hetes, külön fiuk és leányok csoportja. A két csoport egyszerre li nyaraltatható.
A telepről lejönnek a gyermek-Irsnszporlérl, elkísérik őket, baza ls hozzák, de a vonal-költség az egyet gyermekekel terheli. Itt, mint tavaly is, kedvezmény lesz kieszközölhető.
Akik gyermekeiket nyaraltain! óhajtják, sürgősen kell jelentkezniük, mert a keresztúri telep igénybevétele igen erős s az ajánlat csak záros halár-napig érvényes. Jelenlkeznl lehet vasárnap délig a Keresztény Jótékony Nőegylet titkáránál. Farkas Vilmánál délelőttönként 9-11 óra közt a Bazár-udvarban.
Szerencsétlenség a tihanyi kőbányában
Tihany, május 17 A homok és kavicsbányák beszakadása folytán előállolt szerencsétlenségek sorozatának mára is megvan a szenzációja, — ezalkalommal a tihanyi kőbányában
Kántor Oéza tihanyi lakos követ lejtett a kőbányában. Amint egy nagyobb sziklát kiemelt, a szikla feleit levő föld lezuhant és eltemette Kántort, akit társai segítettek kl. Sulyot sérülésekkel szállították kórházba.
Tihanyban ugyanebben az időtájban egy halálos szerencsétlenség It történi. Ortsi Antal munkát a korcsmából lllasan Igyekezett hazafelé. A sötétben eltévedi és egy szikláról oly szerencsétlenül eseti le, hogy halálra zúzta magáf.
A birodalmi gyűlés elfogadta a köztársa ságvédelml törvényt
Berlin, május 17. A birodalmi gylt-léa 323 szavazattal 41 ellenében elfogadta hirntadlk olvasásban a köz-társaság védelméről szóló lörvényt. A javaslat ellen a kommunisták, nemzeti szocialisták, fajvédők ét hannoveriek szavaztak.
Megérkezett a világhírű a
a legdivatosabb kézimunka. Ne mulassza el megtekinteni. Mindenkit díjtalanul megtanít a helyi egyedárusíió:
özv.Dr. Orosz liklósné
Rátz Ilona m Kazinczy utca 2. szám alatt
Vezető
= SA
motorkerékpárok
vezérképviselete és pvári slkalrá..
és
------------oldalkocsik
vezérképviselete és gyári alkatrész raktára
ifj. Götzl József Szombathely, Széli Kálmán-u. 8.
a Dunántúl legnagyobb motorkerékpár felszerelési szaküzlete
A motorkerékpirváz minden része kovácsolt acélbál késtül. önt.ény az egész vázban nincsen s ezért . legmegbizhatóbb.
Horn tömeggyártjnányl Kedvező fizetési feltételek I Hossza, gyári garantia I
Minden alkatrész raktáron van._ _Kérje képes magyar árjegyzékeink.*.
1927 május 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Oda lett a János bácsi szőlleje
Nagykanizsa, május 17 Minden csupa zöld, csupa kik. A halár és a kék ég élénk színei mesz-sze a somogyszenlmiklósl dombokon lul szerelmelesen összecsókolóznak puha szürkébe olvadva. Fejem Je.ctt merőlegesen egy darab felhőfoszlány. Feléje merész pacsirta lör. Énekéhez kicsinek bizonyul ez a n>gy koncert terem, melyei májust madárhangverseny-szezonra pazar gonddal clco mázott fel a természet bőkezűsége. Valami elképzelhetetlen tökéletes harmóniába olvadt Itt minden. Az embermagasságú rozstáblák szélén kél karóra akasztott rongyok lennének hivatva a madárijesztő szerep!! betölteni. Csakhogy a lármás verébsereg kutyába se ve>zt. Sőt még Inkább rászáll, nem Is egy és vígan csődlll maga köré egész pereputtyá!, beleértve az újdonsült veréb ur flakal is.
Egy távotI lóhere szélén egy piros kalop (azl hiszem női) világlik ki a zöldből, o földbeszurl sétabot tetején. Mellelte borzas szőke fej Mióta bubi. meg elo.i járja, nem lehel kitalálni jlu e, lány e Nem is akarom kitalálni. Slelős a dolgom
A Jó öregei akarom megkeresni, ki az őszi szántáskor láttam utoljára a fagyos barázdák között, izzadtságos homlokával. Igaz, egyszer Karácsony táján találkoztam vele bent Kanizsán. Azl hiszem, épen a Nagy Ünnepekre vásárolt be, ahogy mon dotla. ^
Az öreg János bácsi, aki tulaj-donképen mezőgazdasági felhívatnia som, azl a szerepet tölti be, hogy a régi Ismeretség Jussán időszakonként Informál a mezőgazdasági helyzetről. Értesüléslm. miket tőle kapok, feltétlen megbízhatók. — Kis darab földje van Öreg párja otthon rostokol a búbos kemence körül. A fiái 3 évig várta haza. Előbb I.emberg mellől, azlán Szibériából. Azl is hitte, hogy oz olaszoknál fogták el. De a fiatalabb János gyerek csak nem jölt. Ott alussza valahol csen des, őrök álmát sok más zalai Jiu val. valami Idegen nemzet lankáinak oldalán.
A jó öreg János bácsi, aki pedig hetven Is vagyon, rozzan! derekával szerelmese annak a főidnek, amit még az apja testált rá, hogy vagy ■M) esztendővel ezelőtt behunyta a szeméi.
A föld embere az öreg. Régi, kipróbált földluri. 6 mondja. mé% orvosnál sem volt Hanem mostaná ban Igen sokszor meg kell állni munka közben. A dereka már nem olyan acélosan hajlik, min! ezelőtt 5 évvel Is.
Előbb a házánál kerestem, ott azl mondták:
— Kiment az öreg a földhöz, mer\' hagy fagyott. Oszt Igen odt van A kis szőlőjét elvitte Pongrác. Most azon kesereg. Hajnalban kiment, de még ebédre se voll haza.
Ebédre se. Most talán négy órára hajlik az\'Jdő. Ejnye, ejnye nagy baj lehet, ha az öreg igy tesz...
■•• Olt találtam, csakugyan a szőllőben. A kis pincéje elé üll egy facsonkra. Fehér fejét, fekete kérges tenyerébe fektette. Mikor ráköszön lőttem egy darabig Idegenül bámult rám. Nem Ismert rám. Nem ismeri meg. vogy nagyon meg volt rendülve ? Nem tudom, de Ilyen zimankós ked veben még nem láttam az öreget.
— Szomorú ez az „Agyon Isten!" fános bácst, — mondottam.
— Sok ok van rá fiatal ur, — sóhajtolta vissza.
— A fagy.
— Az.
— Nagy kár?
— Minden.
— Gabona Is?
— A nem, de ez itt — aztán körül bökte a kis bekerített szillőjét.
— Mind elfagyó!! ?
— Oda mind De dió se lesz.
— Alma. meg a többi lesz.
— A Igen.
— De legalább ne kapáltam volna meg.
— Nem lehel előre tudni.
— Husz éve nem volt Ilyen fagy. Otthon a tyúkólban a vlz béfagyott a lábosba. Még a kacsaúsztató Is bebőrözött.
— Erős fagy volt.
— Mikor reggel felkeltem, mondtam az asszonynak: „Mi oda minden".
— Hál a szőllő... De...
— Hát minden a szőllő Ha nincs e kis vinkó nem ér semmit az egész.
— Kisüst nincs, azlán ha szőllő sincs...
— Tavaly sem voll drága a bor.
— Hál én nekem nem jut eladásra, de tolhunra voll. Most nem lesz. Én meg nem veszek. Ha nekem nincs, nem kell semmi.
— Lehet venni, János bácsi, olcsón fó kis karcosl.
— Mondom, hogy nem kell senki pancsolása. Ha nincs, nincs... Majd lesz jövőre. Ha megérem...
— Na, persze megéri.
— Nem olyan blzlos. Hetven év nagy Idő és elég.
— Azérl beszél igy, mert elfagyott — a vinkó.
— Azért Is.
— És otl fenn, aki van. A jó Islert, majd megsegít.
— Ver is néha. A fagy. Meg más. De van Igazsága. Az emtzer se mtn-dig egyforma fő. Azért van a fagy. Van, akinek nem Is fagyolt el.
— Az magasabban fekszik.
— Nem a. Az Jobb ember.
— Maga Is Jó ember, János bácsi.
— Ha jobb volnék, nem zárnának be érte. No nézze — és a lefagyott szőllőhajtdsokat marékszám tépi le a sorokról. E mind bor lett volna. Moslilt van, szilmorzsolja és a szél szárnyára engedi.
— Jövőre annál több szőllő lesz.
— Lehel, hogy lesz. — Tudja
miért olyan fekete a dlófateleji ? ??
— Mer\' lefogyott. Dió se lesz. Karácsonykor dtóskalácsot nem eszünk. Bort sem Iszunk. Pedig egy korty olyan jól esik. Savanyu, kicsit hlg is, de azérl jó volt. jő, mert én kapáltam, mert én kötöm el, mer az apám is ebből a kertből ivoll egy kis bort, ha ünnep voll. — Most oda van. Oda van... Oda... oda...
Tovább erről a tárgyról nem jó beszélni, mert a föld emberének foltos lájbija alatt rendkívül érzékeny szív dobog. Ha fájdalom üli meg lelkét, egy bizonyos ponton lul nem szabad érinteni a fájdatom okát. Vagy elsírja, vagy elkáromkodja magái.
János bácsi nagynehezen megnyugodott. A végén azl mondta: ef— Hogy nincs nekem akkora tüdőm. hogy mikor a fagyosok jönnek, bé tudnám a meleg lehelletemmel fogni ezt a kicsi szőttől a hideg ellen.
— Még van egy .fagyos".
— Van. Orbán. A már nem nagyon erős szokott lenni.
— Nem.
— De nem is mozdulok egész éjszaka a helyről, itt fogok a pince előtt letérdelni és ugy imádkozni. Aztán, ha nem lesz, adok egy ezüst pengőt Szent Antalnak.
— És ha baj lesz?
— Ugyan hogy is lehel baj Hát mi faggyon el, mikor már minden oda van. Hacsak a karónak nem árt, amihez a tőke van kötve, — tör kl a keserőség belőle. Na aggyon Isten.
— Adjon Isten. U, Gy.
Felavatták a kanizsai pályaudvaron épített munkás-tanyát
Nagykanizsa, mijus 17
Munkás-tanyát avalott ma délután a pályalennlartásl munkássáela nagykanizsai pllyaudvaron. 60 —80 ember ünnepe volt, öles reklámok nem előzték meg, de jelentőségében mégis messze túlszárnyal sok hangos ünnepségei, sok lárssdalmi eseméDyl. Meil az a munka, ami ebbenaszük kis körben évek Ala folyik : lélek-menlés, magyarságunk mentése, egy mozaik a nagy építőmunkában, egy légla ahhoz, ami sziklaerös alapja lesz a szebb magyar hazának.
Petrlk Dezső felügyelő kezdeményezése és hathatós közbenjárása folytán a DV Üzletigazgatóság a kanizsai pilyafennlarló munkásságnak az állomás területén otlhonl épitte-lelt. Nagy terem, mosdó-helyiség, fürdőszoba, konyha, iroda. A munkásság fit egészséges, szép pihenőhelyei, szórakozásaira, előadásaira lermet, dalárdájának helyiségei, az időjárás ellen védelmei talál. A szociális megérlés és gondoskodás gyönyörű példájaként épüli fel ez aba-rálságos kis bsjlék. Dicséri ennek a kanizsai munkásságnak vezetőit, kik atyai gondosságukkal, törődésükkel átformálták ennek a munkássignak szellemét, melyben elóbb csak a széthúzás, egymás közli gyűlölködés, fellebbvaló gyülölele veri gyökeret. Öröm körülnézni ma a derék munkások közi. öntudatos, liszleleladó, önmagái művelő, családjának és hazájának élő, a munkafegyelmei tisztelő, összetarló valamennyi, kiknek büszkén nyújt kezet a társadalom minden rétege.
Képviselve is voll a társadalom ezen a kis ünnepen Olt volt vitéz Horváth Qyula ezredes, állomásparancsnok, Angyal őrnagy, Vargha Theodorich plébános, Zalaváry Oyula állampénzlári főtanácsos, az állomás vezetőségének, osztályainak sok tagja. A Vasuias Dalkör Lehrmann Ferenc vezetésével a Hiszekeggyel nyitotta meg az avalő ünnepélyl. A plébános a lelkekhez férkőző szép beszéd ki-sérelében felszentelte az otlhonl, a kereszlény erények: egészség, Jóság, szerénység, összelarlás szükségességére buzdilva az otthon lakóil, kifejtve a vssutasság társadalmi fonlosságát nemzeti szempontból. Petrlk D.-zső oszlálymérnök keresetlen szavakkal, lelkes óvácló közben adia át az otlhonl rendeltetésének. Poszovecz Vendel megköszönlc a munkásság nevében az igazgatóság és lellebb-valók jóindulatát és nagylelkűségéi. Ansorge Aniat, akinek fáradhatatlan agilitása és meggyőző erejű szavai, a munkássággal való állandó együttélése, folytonos Ievékenykedé6e u|já formálla, nemzeti alapokra fektette ezt a munkás csoportot, nagyhatású 7árób:széilet mondotl. A Vasutas Dilkőr kedves énekszámaival meglepő fejlődésről lelt tanuságoL
Műsor Illán vidám, szerény áldomás következeti, amelyen a munkásság vendégei is örömmel koccintották össze poharaikat annak, a nemes gondoláinak diadalára, aminek egyik gyönyöiü ctappe-ja volt a mai tanyaavatás.
SPORTÉLET
Az NTE kSzgyűlése
Nagykanizsa, mijus 17
A Nagykanizsai Tornaegylet 61. évi rendes közgyűlése a tagok élénk érdeklődése mellett folyt le. Az alapszabály módosítása és a költségvetés elfogadása után megejtett tisztújítás egyhangúlag a hivatalos lislát emelte érvényre.
A választás a kővelkczőket eredményezte : Elnök BogenríederFiigycs. Társelnök Bazsó József. Ügyvezető elnök dr. Krátky István. Alelnökök: Práger Ferenc, Kelemen Ferenc, Po-lónyl Géza. Főtitkár dr. Poltyondy József. Titkár Kaufer Árpád.
Szakosztály igazgatók: tennisz dr. Kálnay Gyula, vívó dr. Valkó Béla, lorna Wirlschafler Rezső, súlyemelő Babics Lajos, allélikai Sl-asser József, korcsolya dr. Hoch Ojiltár, birkózó Kollariis Géza. Szakosztály intézők: lennisz Hlrscliler Andor, vivó Kalmár Zoltán, lorna dr. Fülöp Gyönsy, súlyemelő Némclh József, atlétikai dr. Pollyondy József, korcsolya Hlld József, birkózó Lehoczky Ferenc, pénztáros Hirschler Imre.
Főpíiuláros Vékásy Károly, pénztáros Hirschler Islváo. Főellenőr dr. Aczél István, ellenőrök Gábor Ernő, Vasváry Árpád. Jegyzők. Ofenbeck Ferenc. Báder Imre. Ügyész dr. Gyulai Béla. Orvos dr. Halász Pál.
A 20 ragu választmány: Artner Sándor. Berény Árpád, Eichner Árpád, Oo\'cnszky János, Kisfaludi Aladár, Melczer Jenő, Marvalits István, Marvalits József, Sárdy Géza, Slngcr Sándor, Varga Nándor, dr. Berlin József, Biró Simon, dr. Gílrtner Antal, Grűnhül elemér, Kálmán Leó, Krátky György, dr. Sailér István, dr. Strém Sándor, Spiegl Viktor.
HÁDIÓ-IŰSOH
Május 18 (szerda)
Budapest 9.30, 12 ós 3 Hirck, tőzsde. 4 Kalotaszegi népmesék. Előadás: Finnországon át. 5.40 Chansonok, kuplék és versek. 6.30 A margitszigeti szinifónikus zenekar hangversenye. 9.40 Cigányzene.
Bécs 11 Népszerű zent 7.15 Hangverseny. 5.10 Gyermekeknek. 7.10 Francia lecke. 7.40 Angol lecke. 8.15 A Schram-melzene törlénete.
Berlin, Stcttln 1.30 Harangjáték. 3.30 Asszonyoknak. 5 Hangverseny. 0.15 Kamarazene. 10.30 Kabaré.
Barcelona 6. >5 Tánczene. 8.45 Rádió-illusztrációk. 9.20 Népszerű Zene. 9.45 Hangverseny. 10.20 Az orosz balett vendégjátékának közvetítése.
Basel, Bern 4 Gyermekeknek. 5 Hangverseny. 8.35 Figaro házassága, Mozart operája, átvitel a genfi zenekiállitásról.
Brflnn 12.15 Népszerű zene. 7 Szimfó-nikus zene. 8 Ének, hegedd és zongora.
9 Fúvós zenekar hangversenye.
Frankfurt, Kasel 430 Hangverseny.
6.15 Kertészet. 8 Zoológiai előadás. 8.15 Haisinyl Tibor zongoramüvei. 9.15 Ncu-romantikus "kamarazene.
Hamburg, Bréma 12.30 és 2.03 Népszerű zene. 4 15 Részletek Suppé operettjeiből. 4.15 Kiél: Részletek Ihomas Mignon c. operájából. 4.30 Tánczene. 6 Vidám zene. 7.30 Az ifjúság táplálkozása előadás.
6 Kultúrtörténeti kabaré S Hannover kamarazene és redtáclóest. 8.15 Kiel; Orgona zene. 10.15 Jogi előadás.
Langensbcrfü. Műnster 1.05 Operett-részletek. 2.05 Asszonyoknak. 130 Gyermekeknek. 530 Lnek és zenekari zene. 8.30 Vidám est. 11.15 Tánczene.
London, Daventry l Hangverseny. 2.15 A francia köztársasági elnök beszéde. I Kamarazene. 6 Orgonazene. 6.45 Hangverseny. 8.30 Zene és költészet 9.35 Egy angol rózsa. W. Norton 2 felv. operettje.
Milánó 4.15 Kabaré. 5 20 Gyermekdalok. 8.45 Részletek A. Seppilli: A vörös hajó c. operájából. 10.45 jazzband.
München, Nürnberg 12.30 Gyermekeknek. 4 Grumafonhangverseny. 5 Ifjúsági előadás. 5.15 Vidám történetek 5.25 Mesék.
7 Hangverseny. 8.30 Énekkari hangverseny,
10 Tánczene.
ZALAI KÖZLÖNY
183T május 18.
narhirek
aunnEno
Május 18, szerda
Római katotlku*: Venane ul. Prolel-Uns: Erik. Izraelita: Ijar hó 16.
Nip kel rcf-fiet 4 óra 20 perckor, nyugszik détuUii 19 óra 33 perckor.
Vírosl Színház este pont s órakor: Mandarin, augol-kinai vígjáték.
Uránia 7 tt Odrakor: A kit szoknyavadász, Zoro-lluni.
— Pápai kitüntetés. A római pápa dr. Vétek GyOrgy kaposvári polgármesternek az oltani lemplom-épilés és a katolikus intézmények támogatása lerén kifejieli érdemeinek jutalmazására a nagy szenl Gergely rend keresztiét adományozta s ól a rend lovag|ává nevezte ki. A kitüntetéssel méltóságos cim jár.
— A törvényszéki elnök szabadságon. Dr. Eőry-Szabó Jenő kúriai tiró, a nagykanizsai törvényszék elnöke megkezdette nyári szabadságéi. amelyei részben Hévizén, részint Balatongyörökön fog tölieni
Valódi angol szövetből I
uri ruha csakis Sarlói Zalgmond uabómestcriló I Nagykanizsa, Fóul 5. aídm. I
— Dr. Prack István Párlsba
utazott Dr. Prack István városi tanácsos, ttlzoltó főparancsnok meg. kezdelle nyári szabadságát, amelyet Párisban log tölteni, ahova már el is utazott.
— A református püspök Csurgón. Antal Géza dr., a dunánlul! relormátus egyhízkcrtllel püspöke Csurgóra étkezel! Huszár Aladár felsőházi tag, törvényszéki elnök kíséretében. A ptlspoklálogalás magán- természetű.
— Ezüst menyegző. Parbáth Anur, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai liőklnlézelínek v. igazgatója és ne|it Letlofsky MIc: e hó 18-án űnntplik Builapcslen legmeghlitebb családi körben Házasságuk huszonötödik évfordulóját.
— Vízvezetéki szemle, Hoffmann Káioly miniszteri tanácsos, műszaki osztályfőnök, Krleger Sándor és Schiller miniszteri lan/ciosok lignap Nagykanizsára étkeztek a városi vízvezetéki munkálatok megszemlélésére. Hoffmann Károly volt az aki annak idején a városi vízvezetéki terveket készítette.
— ZORO HURU még ma szerdán az Urániában.
— Lejárt a pályázat a városi tisztviselői állásokra. Az általunk már közöli városi tisztviselői állá sokra kiln pjlyázalok^liatáridejc a mai napp\'-l lejárt. A váro.i tanács a pályázatok eredményéi közli a vármegye alispánjával, aki n választás határnapját lövidesen ki fogja lűzni.
— Adóhátralékosok figyelmébe
p városi adóhivatal ezulon is figyelmezteti a város közönségét, hogy akik mult évi adóhátralékukat nem egyenlítik ki sürgősen, végrehajtani A városi végrehajtók már meg-kap ák az eire vonatkozó utasításokat.
.í=a F«gT*erKTárl Slevr slrapa kerékpárnál a ,áüa boísó és külső muJal van ellálva. 5 évi jótállás! Weiner Goparohaz, Csengery-nt 2.
— Halálozás. Udvaidy Endre 42
Íí."/ tCS:l,c.l>i órás ís ékszerész, kozvégl képviselőtestületi tag hosszas be gség ulátt hétfőn elhunyt. Szerdán délulán lemcilk \'
- Dolmányos Józsefet letartóztatták. Ismeretes Dolmányos József kisksnizsai gazda esete, aki nemrégen fiát, Györgyöt fejszével ugy fejen sújtotta, hogy az beteken ál súlyos sérüléicivel a kóiházban feküdt és csak egy hajszálon mullotl, hogy kapott sérüléseibe bele nem pusztult. A brutális apa ellen az eljárási természetesen folyamaiba lelték. Most ismét hallalolt magáról az üreg Dolmányos, aki ugyláte\'ik családjá val örökös hadilábon áll. Életveszélye sen megfenyegette hozzátartozóit, uey hogy azok kénytelenek voltak az cselei a kir. ügyészségen feljelenteni. A kir. ügyészség azonnal utasítást adott a klakanizsai csendörőrsnek a brutális ember letartóztatására. Dolmányos Józsefet a csendőrség áladla a kir. ügyészségnek.
— Mennyi az ebadó Nagykanizsán ? Mlulán a városban különböző téves hírek vannak elterjedve a magas cbadókról, illetékes helyről arról érlesiteuck bennünket, hogv Nagykanizsán csak kélííle ebadó van kivetve és pedig a vadászkutyák után 4 pengő, a luxuskulyák ulán 8 pengő ebtdó jár. Véd|egy 20 fillér. Semmiféle más vagy magasabb ebadó nincsen Nagykanizsán. Az erre vonatkozó vármegyei határozatnak ügyszáma 8084/nl. 1927.
— Megnyilt a hévízi posta. A hévizfurdöiclrpi posla és távírda hivatal május 15 én megkezdte szeptember végéig tartó működését.
HlíSköiyitól Ml lelMM
készít uri ruhát Sörlci Zalgmond subómester Nagykanizsa, Fdut Kutotu ulitoai mttktt
— A keszthelyi leányklub műsoros mulatsága. A Keszthelyi Szociális Misszió társulat kebelében alakult Leínyklub a llocskay színház termében nagy sikerű műsoros lánceslélyl rendezel!. Révész Magda tehetségei jeienlő zoneoraszáma nyi-lotla meg a műsort. Deésy Ilonka és Erdély Jolán pompás rutinnal adlák elő a .Krloohu és elon" c. dialogol. Oiay Frigyes dr. sajál verseiből adott eló igen nagy tetszés) aratva. Baum Károly és Tomanovils György gazdasági akadémiai hallgatok virtuóz zengora-száma után Molnár Biby nagy drámai erővel szavalt. Csorba Vali, Melzler Ilonka. Palolay Edil, Sujánszky Piri, Szekeres Margit, Topier Annus éa Duci és Vajda Bözsi elragadóan kedves, 1 cipős hollandi láncol lejtettek. Vajda Bözsi és Palolay Edit duóját tomboló lap-sok újrázták meg. Barálh Imre káplán, a Szoc. Misszio-láisulii szerve zclének vezelójc .Házasodni akarok" c. ö\'hles vigjálékál adnlla elő saját rendezésében. Boda Kato, Dinnyés La|os, Szolárszky Baba, Trejfler Ilonka, Vutskits Edil, Lőrlnczy Irén vollak sok derül keltő tagjai a kiváló műkedvelö-együllesnek. A darab s állatában az estély kiállítása slllu-fos és gazdag volt. Műsor ulán hajnalig tánc következeti.
— Szívbetegek és érelmesszc-sedésben szenvedők a leimészeles .Ferenc József" keserűvíz használata allal könnyű és pontos bélmüködésl étnek el. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Ferenc József víz különösen agyvérzésre és gulaülésre hajlamos idősebb embereknél kilünö szolgálatot tesz Kaphaló cyógyszer-tárakban, dtogéiiákban és füszer-üzlc\'ekben.
= Orvosi hir. Dr. Ország Lajos Nagykanizsa—vidéki körorvos Roz-eonyi utca 6. szám alóli lakásából Erzsébel-tér 21. "sz. alá köllözöll.
— A kórház kápolnájára dr. Vtda Ferec 15. özv. Gombos Islvánné 25, Z\'eger Ferenc anyakönyvi ve-ze\'ő 10, PjI Jánosné 4 pengői adományoztak. Az adományokért hálás köszönetet mond Mária Irg nővér.
— Fehér- és ajourhlmzésre a varrógépen teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer-varrógép részvénytársaság Nigykanlzss, Fö-ut I.
— Elitélték a lábodl testvér-gyilkost. Ezév márciusában tudó sltollunk Brról a háiborzongató esettől, melynek egy fiatal lábodi föld mives cselt áldozatul. Tüske Sándor ugyanis testvérbátyját, Jánost, Gvü mölcsolló délutánján a szőllóben kapával ugy verte agyba-főbe, hogy az négy napi haláltusa után agybé-nulás következtében kiszenvedett. A kél lestvér a jusson veszett össze s már évek óla haragos viszony volt közlük. A törvényszék ma a testvér gyilkost 12 évi lepyházra ítélte.
— Dlchtl-csipkét és az összes modern kézimunkákat díjmentesen tanulhatja a világhírű Plaff varrógé peken Brandl Sándor és Fia állandó himzölanfolyamán Deák-tér 2
leni® divat szerinti uri niüáll
kizárólag angol szövetből kószil Sörlel Zsigmond szabómester! Nagykanizsa, t-íut 5. szám.
= Zsák, ponyva és zslncgáru
valsmint szabó és kárpitos kellékek legolcsóbb gyári árban kaphatók Artner és Kelemen cégnél.
— Honfoglaláskori temető. Cakódon házépítés alkalmával csontváz-sírra bukkantak. Darnay Kálmán, a sümegi muzeum igazgalója a na pókban kirándult Pakodta és a sir ban a koponya melleit talált ezüsi halánték gyűrűről megállapította, hogy a sir a honfoglaláskorból, a X. századból ered. A lellárt sir szomszédságában egy lovas sir és még 4 másik sir nyomára akadlak. Az ásatást egyelőie abbanhag>ták Darnay Dálmán intézkedésére, ki junius hóban a leiolclct felásalja, meri na gyobb kiterjedésű honfoglaláskori temetőre van kilátás. Ez Zslában a második honfoglaláskor! lemérő. Az elsői ugyancsak Darnay Kálmán 1896-ban a milleniumi ásatások alkalmával tárta lel Kisszentgróton ahol 150 slrl laláll.
= ZORO HURU még ma szerdán az Urániában.
Bútorüzlet áthelyezés.
udvarból" JTCnCS\'m í"ciüeni\' hoK* üzletemet Föut 8. Bizár-
Scherz Lujza ntóda helyiségébe, Kazinczy-u. 4.
»tá helyeztem át, hol továbbra is i, legegyszerűbbtől a legfinomabb kívtfetű bútorokat? saját ké.zit! ményü kárpitos munkáimat , leg|utanyosabb áron bocsajom a n. é. közönség rendelkezésére.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Kazlnczy-utco 4.
A rövid haj
divatja sok bilnt követelt el az Ipar és kereskedelem ellen. Először Is tönkre tette a rövid haj divatjának Jellépésekor virágzó hajfátyol Üzletel. mert a levágott hajú nőknek többé nem volt szüksége hajfátyolra és ma már Igen kevés nő van, aki még mindig hosszú hajai visel. De a rövidre vágott haj divatja ölt meg a strucctoll üzletel Is. Egy jelentés szerint a délafrikai strucc-farmokan ezerszámra ölik meg az értékes állatokat, meri a struccok tenyésztése kezd nagyon rossz üzletnek bizonyulni és a farmerek attól tartanak, hogy rövidesen egyáltalán értéktelenné válik a struccok tenyésztése, mert a strucctollakra nem lesz szükség. Már most Is alig használják. Kl Is használná ugyan ? Rövidre vágott hajba nem lehel struutollat tűzni s a modern hajviselethez hordott női kalapokra sem illik a strucctoll. Nem ts hordják.
A legékesebb kalapálsz, a strucc-toll, amelyet III. Edward angol király udvarában kezdtek hordani először, rövidesen csak a mult emléke lesz. Mikor az angol királyi udvar tagfal kezdték megkedvelni a strucctoll viseletet, Afrikában megindult a vadásza! az értékes madarak után. Később nagy slrucclelepekel létesítenek és a legnagyobb gonddal kezelték a madarakat. Közel kétmillió strucc vall a különböző telepeken Afrikában és Callfornlában és ezeknek a telepeknek az Ideje lejárt. A rövid haj divatja megölte a strucc toll divatját és evvel halálos ítéletet mondott kl a struccmadárra Is, legalább Is azokra, amelyeket már ösz-aefogdostak és a struccfarmokon tenyésztettek. Ezeket egymásután ölik le most A struccokra való vadászat kezd nagyon rossz üzlet tenni. Dc lalán igazuk Is van a nőknek! Sokkal könnyebb strucc helyett egy férfiI megkopaszlanl, pláne: — meg-kofaszitanl.
Fővárosi iiatóii Fívlmi inka!
S ö r I c 1 Zsigmond
szabómesternél Nagykanizsa, Főút Ktxoiu tiUluOa attMi
= ZORO HURU még ma szerdán az Urániában.
— Hild József épilJetfa, deszka, mész, cement, slukalurnád és egyéb építkezési anyag kereskedése Nagykanizsa. Király-utca 4. Telefon 120.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
- NSE majális. Az NSE lelkes vigalmi gárdája rövid időn belül egy szépnek ígérkező majálist rendez igen gazdag műsorral, melyen négy helybeli dalárda szerepel ét más mindenfele kerti attrakcióval lesz kapcsolatos. Ulána táncmulatság következik.
= á Fegyvergyári 8teyr kerék-
6ár az egiti világon vezet! Welner
epáruház, Cseogery-ul 2.
= Vigyázat I Tenniszü.ők huio-zását szakszerűen elkészítve legolcsóbban vállalom. Tenniszülók már 21 pengőért, cipőkben, labdákban, nagy válaszlék Szabó Antal sport-üzletében.
láBJárá*
A nngykanlxanl n.oteorologlal mei-llgy.ló Jelentése: Kedden o himtistk-<tri Rcgvel 7 órakor +152, délután 2 örakor +218. este 9 diakor +I6Í).
PtlMirt: Kgía* nap tiszta égboltozat.
Széltrdny: Hgísi nap Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézel |cten«ae ,ze-
rml egyelőre meleg utó, helyi zivatarokkal.
1927 május IS.
ZALAI KÖZLÖNY
VÁROSI SZÍNHÁZ
A Terézkőrutl Színpad vendégjátéka Nagykanizsán
Saltunon Béla népszerűségének fokmérője az a páratlan érdeklőd ís, amely öl és társulatát országsztric kísérte. Ez évi nyári turnéján eddig a humornak ezek a művésici zsufoll htzak előli jálszollak és vendégművészeket még nem vett körül az elismerésnek olyan melege, mint a Terézkőrutl Szinpld társulatát. Ez érthető i«, mert az ember számára nagyobb adomány nem képzelhető el, mini az a bárom óra, ámely aratt a Jókedv és a gond\'alan nevelés vidám atmoszféráját teremti meg Salamon Bíla nagy művészete.
A színházi iroda Itirei:
Fodor Oszkár a Kanlzsi—pécsi színházak igazgatója a multévi Tnálla társulatával már bemutatkozott a kanizsii közönségnek. Akkor .Ördög" és .Oringoi e* cimsrerepeioen bizonyította be, bogy ígazgtlói munkakörén kívül a kőzőr-síg szeretelét Igényelheti, mint komolyértékú színművész il. Ezúttal szerdán egy klnsi lárgyu dráraánsk a .Mandarin"-aak főszertpét fogja kitűnő együttesével eljátszani. Pogány Irén, Rózsa Bözsi, Vértes stb. erősségei még az előadásnak. A korbű kosdűmők, a Magyar Színház eredeti kreációi.
Csütörtökön Fehér egér. Pogány Irén, Hubay Oaby, Vértes, Lázár, Oló, Jákó stb. francia vígjáték bemutató.
Pénteken is a francia szellemes légnek bódol a s Inbáz, amikor :neg-előzvo minden vidéki színpadot, bemutatja a mai Budapest színházi szenzációját ,Áz agyvéd és a férje" dma vigjátéko\'. Az ügyvédet Pogány Irén, a férjei Vértes Ujos Játszi, de nem kevésbbé bálás szert p Jutott Rózsa Bözai, Oaby, Jákó, Bánky és Ütőnek Is.
Szombat és vasárnap Salamon és társulata.
Dlákállóhelyekct engedélyezett a \'unlzsii batóság.
HOZ0ÓSZIMHÁZAE
Uránia szerdán 7 és 9 órakor: /4 kél szoknyavadász, Zoro és Huru.
KflZQAZDASÁa
térni
A berlini lózsde idegestége a kedvezőtlen bécsi hírek is a budapesti tőzsdén előforduló fizetésképtelenség hatására Ismét lanyhán alakult a mai irányzat. Az a néhány papír, amely nyíláskor míg ellenállo\'l a gvengü-lésnek, később színién ellanyhult és az összes piacin 5 6%-ig leijedő árveszteségek Jöttek léire, sőt egyes esetekben a lanyhulások a lO\'-.Vot is elérték. A bánya és vatpiac spekuláció papírjai és a kullsz értékek szenvedtek a legnagyobb áresést. Az általános tendencia alól csupán néhány kisebb malom és vegyipau érték voll kivétel, továbbá az Általános Fa, mely árnyereséggel zári. A forgalom az egész tőzsdetdő alall szűk keretek közöli mozgott.
Pirit 20 3 jl i. London 25-2S\'.\'í, NfwvofV S» . ItrtUKl 72\'/«. Hllaiui :•« 15, Amsterdam 20S02I/V. Btilln IM?r\'i Wien 73-l7t\'z. Solti 3-75. Piálta 15-30\'1. Vals.) 58 10. Budapest 90-60, Uctgild 914. 3nka:cat 3-25
i k\'.ivuü Tteh totaa>sy»*tt
VALUTAK Angol I. 27-83 -27 99 ÍJetffa Ir. 7957-79-87 Cseh k. 1693-17-01 Dink. 152 75-153 40 Dinár 10*03-1009 DoUli 570,50-572 90 Francia lr?2 60-22 80 Hotl. 22910-23010 Lengyel 63 35-64-85 Lel 3-49-3 64
Léva - ■---
Líra 30 70-31-15 Márka 135-65-13615 Sehlll. 8050-8085 Nooríí 147-80-14845 Svájci I.II0I5-I105Ö Svtd k. 153 10-153 75
UBVIZztK Amst. 229 25-229 95 Belgrád 1005-1009 Berlin 135-74-136 14 Bukarest —-——-— Biosaael 7960-7985 Kopenh.15287-153-32 Osato I47ÍXJ-148-35 London 27-83-27-01 Milano 30-82-31 12 Newyork 572-75-4-45 Piri, 2243-2253 Prága 1696-1701 SioTla 4-12-416 Stoekh. 153-20-153 65 Varsó 6350-64-70 Wien 80M-8085 ZQrkb 11017-110 50
Terménytőzsde Buia nszav. 75 kg-oi 34 20,-34 50, 76 kg-ot 34-70 -34-95, 77 kg-os 3495-55*15, 78 kg-os 35-25-35-45, egyib 75 kg-os 335J—338), 76 kg-oa 33-85-34-25, 77 kg-04 34 2Í-34 55, 78 kg-os 34 65 -34-95. rozs 30 7ó-3ó8ó.takarmlny. árpa 25 20-25 50, sttlrpa 2550-2650, sab 25 30-25 50. lengezl 21 50 - 2180, buzakorpa 20-20-2040, köles —■- -•-.
Felhaltál 1210, melyból eladatlanul visszamaradt 426 darab. Osórendtt 1-72—1-76, axedetl I-70-I Í2. aeedelt lOzép 158-I 64. könnyű 1-44-1-52. elsirenda oreg 1-60-1-64, másodrendű 1-48-1-52, angíü aOldO 1-60—1-76, szalonna nagyban 1-84-
1-88. aalr 204-208, IchuiolThui 1-92—
2-20, szalonnás Itlaertéa 203-2 08, Az Irányzat lanyha.
Ha<
idtat írfarl íyoss«slyfir ét fTtiyv-karaiiuMt ít. hcfkaaiua
APEÓHIBDE7ÉSE1
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 fillér. Cfmsió i minden vastagabb betüból álló szó kit szónak számíttatik. Minden tovibbl szó dl Ja 9 f III. Vasár- éa ünnepnap 50Vo felár, szerdán—pénteken 2SVo felár. Állást kereJóknck SO».\'o engedmény. A hlrdo-téal dij olöro ftuotendő.
Vizvezeték szerelést
legjobban éa legolcsóbban kéaxl-tak. Hlbéaan axerclt voxetékeket átalakítok. VARGA ISTVÁN bádo-goa éa »or«l6 Deák-tér 4. exám.
Etvcaxett egy gyémántkövet fülbevaló. Megtaláló Illó jutalomban részesOl. Welsz Mórái. Klslaludy-utca 17 c. 2070
Mlndoneanek jobb leányi vagy IU-szonyt keretek kisebb háztartásba elsejei belépéssel. Clm a kiadóban,
PénxkAIoa&nt bekebelexéuc mlndeo összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóaitUt Aoxél Ignáo pénz-kóJcsOnkózvctitó hódija Nagykanizsán. Pő-■I 3. az. alatt KónyavarkOIoaÖn köt-
eéayeket veszek. _U7
Tolókooal beteg részére megvételre kerestetik. Clm a kiadóban. 2073
Buteliáa üvegeket háiom ezer K-óft minden mennyiségben megvesz Xtrkowliz Albert Kazlncy ut 35. Nagyobb mennyisig nil irte küldünk. \' 1#26
Mielőtt vixvcxctókót lakásába bevezettetni. kiijen ajánlatot Frleax JonÖ vízvezeték felszerelési, fürdő- ii egészség* ügyi berendezési vállalatától Erxaébet-tér 2. I723
Kaaxlnó házmestert állás megüresedett; pályázni kívánók írásbeli ajánlataikat biio-nyltványalkkal (elszeretve e Itó 20 lg adják át Dr. Ra pocit Aladár ügyvédi Irodájában, délután 3 lg. 2082
Mélyen leszállított árakon fürdőkádak, fotelkádak, lilókádak készen kaphatók Baksa
bldogosn.1l, Klnizsy-ulot 21. 2I0I
Harmoniumot keresek bérbe. Cím a kiadóban. 2I0Ö
Keresek egy pékinast, vagy egy fiatal háziszolgát l\'íomtner. Klskanlzsa. 20S6
Pónxtárosnö két évf gyakorlattal TT->lst keres. Clm a kiadóban.. -2090
Szobaleány Jó bizonyítványokkal, vidékre kerestetik. Bemutatkozás dr. Walkó, Csengery ut 8. -2IOO
2 magyar hold lucerna egész évi termése Szabadhegyen eladó. Bóvebbet (irosz és Társa bankcégnél. Fóut 15. 2090
Egy alig használt, jókaiban levó diplomata íróasztal azonnal eladó Oyár-u. 51.
Jégaxokrény, kétajtós, nag>-obb Ozlet, nagyobb háztarUtra alkalmas, eladó Baksa bádogosnál. 2102
Elvállalom ugy a napi szemét kihordását. mint a gödórtíóli elszállítást. Koch Géza, Főút 6. 2023
Takarítónő, rendel, tiszta, háztartást nem vezető kis családhoz azonnal Is felvételik. Clm a kiadóban. 208S
József fAharceg-.it <3. szám alatt egy szobás, konyha, előszobás lakás azonnal kiadó. 2030
Black Bottom, Charleston,
Tangó és Fox-Trott
hang jegy újdonságok, a Royal Orfeum legújabb slágerei kaphalók
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Tesgeri. zab. árpa
Kiscsibék etetésére: kölcj.Vása, lengeridara, egész kisszemü lengeri Madáreleség: Kevert madárélel, htmozott-zab, lénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország és Widder
magkereskedés ében Erzsébet-tér 10. (BirósAg mellett;
Olcsó fa.
I. oszt. bükk és gyertyán
hsSáb házhoz szállítva, erdei ölenként 65 I\', gömb 35 pengő. Megtekinthető és megrendelhető: Horváth Boldizsárnál, Eötvös-tér 29. szám alall.
varrógép
RÍO BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Ár r/tej a fis r/cíifr//r/c/cÁ.
Í INGER VARRÓGÉP ás ZV é NVTÁBSASÁS
FIÓKÜZLETE:
NAGYKANIZSA, FŐÚT I.
Valódi vízhatlan elszigetelő
BIBER
cgycdárusitAsa
Hatschek ETERNIT pala
ierakata és képviselete
Eppinger I. és Fia
desaka, épülctta, stukatur és minden építkezési anyag kereskedésében.
Elsóraavn ioteraitosok él neTelő-intézetek fink és leányok részére
FRANC IAORSZ ÁO: SAIHT-RAFAÉL, a InmU Ki vitrin ai Örök latrati orsiiRinsk mniitlti Siflrítj. kO*v«U«n a Ui\'i;c/pat(on (Nlna mtSUUji SVAlCi LAÜSANNt ás .MOíJTRKtIX. a vf
Uiftiirí nfv«l{vlrow»kbau. a Oeall 14 pattján. "" m t:ii|(JnJ^báii (Lauáaooc vUigMrÜ «*y«-
MAOrAROtU>/AO: BUDAPEST ÉS ItOvöS-VÖLOV. ct»í<»n£u intíKtik. n«- <i IrSay-ettkMsk.
Mlnderylk ln1«M« Iclien »Qr«t«cni. Kftiíp-polc. likolál, l|>jrtniH-ési<U. itoriskotil, Irány, kotlcriuml, trinylvreuml, tovibMtípxA. vauul-tam.li\' »lt> tieniilákókát. öiuti ipotk\'k. Unul-mányl kitánOuliiok. BennUkó orvixi\'^k. MiK\'-tit felOiíjckt Napi .%-»iörl kitflo6 étk*i<» Salát iportt«!«pek. Kilátási dll (b^nnfostaltatlk a tandíj U) hOlldl^On 130 P. Bitd>p«>tcn 10) P haronla. Mit k«Un JiJ nlnrt. KClíClJrt métakelt UoakAkfjrtk. A Uü-íttó uOlik Ut/ifi ü»y».i« dijak m«a<tt n InUrettk d^p«vláit<«ál-bia kit9rv> petuttk. K6ttiutriá<-M4«k. ntgiat-
unuúut.t(|t(tBl htlltáiUaiV ktJuiovttiyA. A SlnlsUtnitutok Jijt 10 MJuattUul ok»«bt>.
Nyaraltatási csoportok
LAUSANNEBAN (SVAjC*. 8 MESEN t* HOVOSVÖLQYBEN.
8ALATONSZE-
llavldíj 140 P, FtlvlUjCOtlIát. protptktui (váUubélytc): Pca-
trsvtl Intr-r-nitis. tríwta RiiJi<w»t VII AV á. Ii
Uj, modern
NAP- ÉS ESŐERNYŐ ÜZEM
Özv. Perlsz Jenöné, Nagykanizsa Bazeár II. udvar.
Ajánlom dúsan felszerelt raktáramat divat és egyszer ü ernyőkben. — Javítást, átalakítást azonnal, a legolcsóbb árban végzek.
tar Legszebb alkalmi ajándéktárgyak!
ZALAI KÖZLÖNY
1927 május 18.
Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönsí gnek tudomására adni, hogy megérkezel hozzám a lea f.nomabb külfö\'di avédgranit márvány síremlékek és sírkeresztek a legegysze-rűbblöl a legdíszesebb kivifelbea.
Továbbá temetői összes munkálatokat elvállalom ugy betflbevéséat és aranyozást szolid és pontos kiszolgálás me lelt.
Kérem a nagyérdemű vevőközönség szíves pártfogását, maradok
teljes tiszteletiéi
KOVÁCS JÓZSEF
kőfaragó Zrínyi Miklós-utca 4.
(Dr. Hocb OgyvM-bix, Petrici koícsmávíl utmben)
Adófizetés iránti hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel (elszólítja mindazokat az adózókat, akik az adófőkönyvben előirt és az 1P24. IV. t. c. alapján kiadott 1925. évi 600/P. M. számú rendelet
47. § 2. pontja értelmében ese- j dékes adótartozásukat e hú 15 ig be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt a jelen hirdetmény közhírré tételétől számított \' 8 (nyolc) napon belül, vagyis e hó 23-ig annál Is inkább fizessék bc, mert ellenkező eseiben ellenük a zálogo-iási eljárás azonnal ineg fog indíttatni.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsán, 1927. évi május hó 16 án.
Horváth s. k.,
2OTJ adóügyi számvevő.
Kain Oyula nagykanizsai blrősigl végrehajtótól.
334/1977. vhl. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végteliajtó az 1881. évi I.X. t.-e. 102. §-s értelmében ezennel közhitté teszi, hogy a nagykanizsai kit. járás-hitt,tágnak 1927. évi Pk. 7819. ,zámu végzése következtében Dt. Málék 11,,ló ügyvéd illat képviselt Dr. Oall Jtnos sárvári lakó, i\'.víta 12Ö0 p s Ját. e,ejélg 1927. évi áptilis hú 27.tn loganatoíltoll kielégítési végrehajtás utján le- és lelulloglall és 2848 Pengőre becsült következő Ingóságok, u. tn.t Szobabútorok, 2 darab zongora. szőnyegek nyilvános átverésen eladatnak.
Mely árvetésnek s nagykanizsai kir. járás-bíróság 1927-lk évi Pk. 78I\'J számú víg. zése lolytán ItOO P tőkekövetelés. Mtválté-dljéseudtgouzesen H2 P67ftll. bltóllag mát megállapított költségek erejéig. Nagykanl-i>án, Rákóczi.u. 17 . és 19. alitUeendű meg. lattá,áia 1927. évi június hó 3-lk napjának délelőtti 10 órája határidőm kltllzclik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok sz 1881. évi IX L-e. 107. é> 108. s-ll éneimében Készpénzfizetés melleit, a legtöbbel ígérő-nek. izukség esetén beesáton alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat miíov i, ic- éa lelulloglaltalták és szokta kielégítési jogol nyerlek volna, ezen - árverés izlítll, évi l.X. l.-c. 102. §. élteimében ezek javára Is clíeudellcllk.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi május hó IS. napián.
ttaán Oyula s. k.,
_ kir. blr. végrehalló.

TURUL-CIPO
itt — ott — mindenütt!
Bámulatba ejtenek mindenkit olcsó egységáraink ■
1 7-25 19 .50 22 r 24.50
2 !7r 29 .50 32 r 34r
pengő
Turul cipőgyár rt. fiókjai: BUDAPEST
Rákóczi.ut 14 • Király-utca 30 • Török-utca 2
NAGYKANIZSA
r,j f Debrecen Eger í~\\l± t
llt l Hódmezővásárhely Győr KJlt!
Kecskemét Pécs Szeged
Miskolc
Békéscsaba _ Sopron
Szombathely Minríoniiii I Szolnok Kaposvár minaenuii. szentos

a vinghuu „PFAFF" VARRÓGÉPEK
egyedüli rak\'ára
Brandl Sándor és Fia
cégnél
Deák-tér 2. Telefon 12.
a legrégibb vjrrógéprakiár, a lelsötcmplomnál. 20 havi részletfizetési
árverési hirdetmény.
A nemcsdédi közbirtokosság \'u\'.tj donát képe 6 nagy vendéglő
a folyó évi jullus hó 3-án délután 3 órakor három évre haszon-béibc árverés ulján ki fog adatni.
BCyebbet ifj. Nagy Sándor V"z-butokossági elnóknél lehet megtudni. , i,j
Olcsó katapvásár!
Férfi és női kalapok, sapkák
minden ellogndható árban klárusittatnak ,;M NóUsalapformáiak Bécsből itsMetltk. Javiiasokat elfogadunk Gyenes és Vida.
A világ leghíresebb kerékpárja
Fegyvergyári STEYR kerékpárok
Kizárólagos cíadihi lidyc:
WEINE8 GÉPÁRUHÁZ NAGYKANIZSA
RUrlel: Csengerv-ut 2. szánt. -- Fiéküzl \'i: Király-utca 34. sz.
* legkedvezőbb részletfizetés re is kapható. *mr 5 évi jótállás! -»«
Nagykanizsa r. I. várói taíáoaátil.
8130/1927.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa r. I város tanácsa a városi csatornamű szennyvíz átemelő telepének építésével kapcsolatos szál-li átokra és munkákra nyilvános tráibeli versenytárgyalást hirdet. A kiírás tárgya:
I. Szivattyútelep épilése.
2 Gépészeti berendezés.
3. 450 lm. 400 "í. önlflllvas nyomó vezeték szálliiá.a és fektetése.
At ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1927. junius hó 4-ének déli 12 órájáig a városi mérnöki hivatal iktatójába kell benyuj\'anl,\' vagy postán beküldeni. Ugyano\'t a kiírási műveletet hétköznapokon d. & 10 ét 12 óráig meg\'ekinteni és az I. alattit IU pengő, a 2. 5 pengő, végül a 3. 4 pengő áriérilés, vagy pos ti utánvét ellenében beszerezni lehet.
Érvénytelen az olyan kikelés, mely szerinl az ajánlat csak az fisszes munkacsoportokra együttesen érvényes. Elkésve, távirati ulon érkezeti, valamim az olyan ajánlatok, melyek jelen versenytárgyalási hirdetésnek, vagy a kiírási müvelel bármely pontjának nem felelnek meg, figyelembe r.em vétetnek.
Nagykanizsán, 1927. évi május hó 14-én.
itoi A városi I
Nyomatott a Znnyi Nyomdaipar és .Könyvkereskedés R.-T.-nit, Nagykauitsin." (Nyomdavezető; Olcntxxi Károly.)
MIS tti hilMljf.
Néh.i Perlsz Jenó voll nagykanizsai kereskedő hagyatékának csőd-Ugyében a\'ó.neghez leltározott, 2946 P 60 ti\'lérre becsült, árukészlet és üzleti berendezés zárt Írásbeli, szükség cselén ezl nyomban köve\'ő szóbeli ver-envlá\'gyalás utján érlékesittettk, 1927. évi május hó 31. napjának d. u. 3 órájakor, dr. Roihscbild Béli csódv. jegyző Irodájában.
Az Írásbeli ajánlatok, az emiitett napon, déli 12 órájáig adandók be alulírott lömcggondnoknál.
Ajánlattevő köteles az ajánlat be-nvuj ásával egyidejű eg a lei-Ari érték 10\', e-át bánatpénz gyanánt letétbe helyezni.
A csédválaszlmány a legkedvezőbb
.-■jJnlai clfogtdásához sincs kőlve, hanem a beérkezel! ajánlatok közül szabadon válasz hal.
Ajánlattevő, akinek ajinlalát a csőd-választmány elfogadja, tsrtozlk a vétel árát és az ez ulán Járó forgalmiadó! njombtn készplnzben lefizetni, «z arukat és a berendezéái tárgyakat 3 napon belül az Üzlethelyiségből elszállítani.
A c ődválasztó ány sem sz áruk minőségéírl, sem azok meontiségéérl nem szavatol, az ajánlat elfogadásával a kárveszély a vevőre hárul.
Amennyiben vevő a feliéieleknek elegei nem lesz, bánatpénzét elvesrtl, ezenfelül a csődválasztminynak jogában áll az áiukészletel és berendezési az illető veszélyére és költségére újból árverés alá bocsájlani és a netán okoiott tár megtérítéséi követelni.
Ajínlala benyújtása előtt, bárkinek jogában áll az eladásra kerülő árukészletei ét ü.leti berendezést a tő-ineggondnok közbenjöttével megtekinteni.
Nagykanizsa, 1927. évi május hó 17-én.
Dr. Hoch Oszkár s. k,
-\'&9R loineggontlnok.
67. évfolyam, 113. síim
Nagykanizsa, 1927 május 19, csütörtök
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
SastndW| t. U>d6Ur>U Ftet n. K»«AdyÍBaM«lóí.h»Ul: K......
: KUbludy-n. 15.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Intenirbsn-tckfM: Nagykanizsa 71. sxím. EJÓttKtéal ára <£y bófi 2 pengó « OMr.
A kormány kölcsönnel segiti ki a megyéket
A felhatalmazási Javaslat a pénzügyi bizottság előtt
Budapest, mijus 18 (Éjszakai rádiójelenlés) A képviselőház pénzügyi bizottsága Kenéz Béla dr. elnöklete alatt ülést tartolt, melyen a felhatalmazási jivaslatol tárgyalták.
Temesváry Imre előadó rámutalolt arra, hogy a kormány betartotta azt a keretet, melynek alap/án a pénzügyi helyreállítás programját megvalósította. Bejelentette továbbá, hogy a kormány kisegíti a vármegyéket arra az Időre, mlg a külföldi kölcsön második felét Is \'"\'8 fogják kapni. Ezt a kölcsönt azonban az 1927/28. költségvetési évben vissza kell fizetni.
— A törvényjavaslat — mondotta — felhatalmazást ad a kormánynak, hogy az állami tisztviselők lakbérét, amennyire lehet, felemelje.
Ezután ismertette az egyes beruházásokat.
Beck Lajos a magasabb tisztviselők anyagi helyzetének javítását is kéri. Foglalkozik a külkereskedelmi mérleg feltavitásának módozataival.
Szabó litváo elismerésiét van a kormány ujjlépilésl programmjával. Kéne a pénzügyminiszteri, hogy támogassa a földművelésügyi minisztert a mezőgazdasági beruházások végrehajtásában.
Ivády Béla felhivla a kormány figyelmét arra, hogy a loidreform pénzügyi kérdéseit is rendezni kell. Foglalkozik az OFB által kiosztott migmüveletlen földekről és intézkedéseket kér. Az elhangzott felszólalásokra Bud János pénzügyminiszter válaszolt,
aki kijelentette, hogy elismeri, hogy a tatarozás! munkllalok nem tartoznak a beruházások közé. A hadi-kölcsönök ügyéről szólva hangsúlyozta, hogy álláspontja a régi. A tisztviselői illetmények rendezése ügyében ulasitanl lógja az clőadó-kal, hogy legyenek jelentésekel arról, hogy az ország pinzügyi helyzetéhez mérten miképen lehet az illetményeket rendezni. Erős szavakkal ostorozta a luxust. Az a luxus, — mondotta — ainl nálunk van, már egyenesen nemzetellenes! Kívánatosnak larlja, hogy az OFB pénzügyi részéi is rendezzék. A kért generális lakbéroszlályozáal nem ludja ós nem is akarja keresztülvinni, mert ez felborítaná az állam büdziéjét.
A bizottság elfogadta általánosságban és részleteiben is a javaslatot. Egyben kimondták rá a sürgősséget.
Az uj osztrák nemzetgyűlés megnyitása
A Ház elnökéül ojból a keresztényszocialista Blklast választották meg Az nj elnök az osztrákoknak a nagy németséghez való tartozását hangsulyozta — A parlamenti főbizottság javaslata a lemondott kormánynak újból való kinevezésére
Bécs, május 18 (Éjszakai rddlójelentés) Ma nyilt meg az uj nemzetgyűlés zsúfolt kar-zalok mellett. A teljes diplomáciai teslülct közölt helyet foglal Ambrizy Lajos gróf bécsi magyar követ. Az egyes pártok képviselői gomblyukukban viráglelvényeikkel jelenlek meg. Igy a keresztényszocialisták fehér, a szocialisták vörös szcglüvcl, a nsgynémetek búzavirággal, a gazda-ságpátliak és a löldmüvespániak szürke és zöld zubbonyban vollak.
Az uj nemzetgyűlés 165 tagja közül 35 uj tag. Nóképviselő S van, akik valamennyien szociáldemokraták.
Az előző parlamentnek 9 nöképvi-selóje volt. A képviselők logadalom-télclc után megválaszlollák a Ház elnökségéi, mely összetételében ugyanaz, mint volt. A Ház elnökévé egyhangúlag a volt elnököl, a keresz-
tényszocialista Miklóst választották meg, aki megnyíló beszédében a Ház vala-mennyi tagjának együttműködését kérte, mert csak igy lehel termékeny munkát végezni. Hangoztatta, hogy minden osztrák büszkén érzi magái a nagy-
németséghez tartozónak. B:szédc után a köztársasági elnök levelét olvasta fel, mely
a kormány lemondását közli. Ezután javaslatot teli, hogy a főbizottságot, melynek feladata az uj kormány listájára javaslatot lenni, hiv|ák össze. Ennek a főbizottságnak Seipet kancellár az elnöke, aki bejelentette, hogy a főbizottság holnap ülést tart ét azon javasolni fogja, hogy újra a lemondott kormányt nevezzék kl. Annyi változás lenne csupán, hogy a helyettes kancellári széket Dmg-hoffer áladná másnak, ő pedig lárca-nélküll miniszter letne.
A huspanama Ugye a Ház előtt
A miniszterelnök nyilatkozata a klinikai szállítási botrányok űgyóbon — A pénzügyi tárca általános vitája befejeződött
Gyömörey István felszólalása az adófizetésekről és Drózdi Győző destruálásáról
Budapest, tnJJus 18
A Ház mai ülésén az elnök bemutatta az ügyészség megkereséséi Kálmán István, Farkas Islván, Buday Dezső, Szabó Imre és Vancák János menlclmi ügyében.
A pénzügyi tárca adókezclési rovatánál
Gyömörey István szólalt fel, aki célszerűnek vélné, ha az adókezelésben a főszolgabírók sokkalta aktívabb szerepet töltenének be. Majd relleklál Esztergályos tegnapi közbe-szólására a sándorházi adózendülés-röl. Hibát kövelett el — mondolla — amikor megengedte mint akkori főszolgabíró, hogy annak a járásnak a megmételyezije, Drózdy Győző oda belegye a lábát, ahelycll, hogy csendőrökkel verette volna ki a járásból.
Annak a Járásnak az volt n szerencsétlensége. — hogy Drózdy állandóan dcstruátl. Könnyű azt mondani az embereknek, hogy ne fizessenek adói, de nehéz azután helyreállítani a rendel. A munka nem sikerüli. Inuen van az, hogy Drózdy Győzőt ma már nem tisztelhetjük a képviselőhárbin. Kijelenti, hogy nem igaz, hogy erőszak éi pénz szerepelt volna a választáson. Én nem kerestem a képviselői stallumot. Kénytelen voltam hazámnak azt az áldozatot meghozni, hogy mej válnsz-szanak.
Majd rátért arra, hogy mint főszolgabíró tapasztalhatta, hogy
éppen a jómódúak nem fizet-\' nek adót.
Nem áll az, hogy nem Ilidnek fizetni.
Nem akarnak. Ecseteli a főszolgabíró loalos szerepét az adóvégrehajtásoknál.
A földadó rovatánál Szabóky Jenő, a házadó rovalánál Esztergályos János, Usetlt Bíla, az italmérési engedélyről szóló rovatnál Csonlos István, a dohányjövedékről szóló cikknél Esztergályos János szólallak fel.
A fdizólalásokra Bud János pénzügyminiszter minden alkalommal reflektált és a szakaszokai a Ház változatlanul fogadta el. Ezzel a pénzügyi lárca részletes és általános vitája befejeződött. Majd a Ház tudomásul vette az 1926/27. évi költségvetésen ki vüli beruházásról szóló pénrügymlniizteri jelentési.
Hutárrendezésl egyezményünk Jugoszláviával Görgey István előadó ezulán beterjesztene az SHS királysággal egyes ha térrendezést kérdésekben kötött egyezményt, valamint a Spanyolországgal közlekedési ügyekben kötőit egyezmény becikkelyezéséről szóló bizottsági Jelentési. Az Olaszországgal kötött szerződés becikkelyezése A Ház legközelebbi ülését holoap délelőtt 10 órakor tartja, melynek napirendje a Franciaországgal és Görögországgal kötöll barálsági szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatok letárgyalása. A napirendhez Pakots József szóll. A huspanama ügyét teszi sióvá. Szerinte ebben az ügyben |óindulalu eltussolási folyamat indult meg. Szeretné, ha a kormány minden téren megindítaná a megtisztító hadjáratot. Felhivja a miniszterelnököt, hogy nyilatkozzék az ügyről.
A miniszterelnök válasza Gról Bethlen István miniszterelnök azonnal válaszol1. Az említett Ogy ma a rendőri vizsgálat stádiumában van és azulán a bíróság elé kerül. Nem tartaná helyesnek, ha a Ház akár a rendőri vizsgálatot, akár a biróság munkáját prejudikálná. Ha Pakotsnak kifogása van az Ogy ellen, azt módjában van a Házban szóválenni.
Ezek n bllnök a rossz gazdasági helyzetben telcdze-nek, nbban a helyzetben, amibe a középosztály jutott. A kormányt nem érheti ebben az ügyben panasz, vagy szemrehányás, meri hiszen a kormány indllolla meg az cljáiásl az ügy telderitése
ZALAI KÖZLÖNY
1927. május 24.
érdekében és semmiléle ellusolásról | lal a liianoni békeszerződések rendelkezései folylán Budapest főváros tartozásainak végleges renilezése tárgyában kötött szerződésről és a trianoni békeszerződéssel Magyarországtól elszakított területekről beköltözött magyar közalkalmazottak nyugdíjasok, özvegyek, árvák ellátásáról szóló törvényjavaslatot terjesztette be.
Több interpelláció után az ülés Vi3 órakor ért végei.
szó tehát nem lehel.
A kormány cl varr szánva arra, hogy a vizsgálatot, bárhová visz, bárhová vezet,
lefolytassa. Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter beter|esztclle jelentését a szegedi vasul vezsenyi vonalának rendezéséről. Bud János pénzügy miniszter pedig a magyar állam ál-
uV-ri/uvj-rrri-a\'1\'ri■ rr -r......................
Tiltott vadászás közben lövéssel megsebesítettek egy íöldmives legényt az erdőben
Vasárnapi vadászkaland a felsorajk! donosa lóit rá a legényre — A
Nagykinlzaa, május IS Hétfőn délelőtt beszállították a nagykanizsai városi közkórbázba lón sebekkel Pacsatültós községből Závár András 20 éves löldmüvesl, akli a lelsórajki erdőben vadászfegyverből serétes golyóval meglőttek.
A kiszállón rendőri bizottság ki-hallgatta a sérült fiatalt legényt, aki elmondotta, hogy llóbert puskájával vasárnap déluláu kiment a lelsórajki uradalmi erdőbe vadászgatni. Tudta, hogy azt nem szabad, épen azért mikor az uradalom egyik tulajdonosa meglátta ót, lulásnak eredi. Az (elszólította, bogy álljon meg, majd mikor tátla, hogy nem hallgat a fi-
A nagykanizsai vágóhidat befolyó jövedelméből fel lehetne építeni
Jelenleg a város belterületén 28 különbőzé helyen történik a sertésvágás - Nyári Időben tnegferlőzik az egész város levegőjét — A vágóhídnak félmilliárd évi bevétele lehetne — Kertész állatorvos, a vágóhíd vezetőjének nyilatkozata
— Ami már most a sertésvágóhíd
erdőben — Az uradalom egyik tulaj-csendőrség nyomozást vetetett be
gyelmczlelésre, vadászpuskájából egy jól Irányzoll lövéssel mcgsebesiletle. A serétes golyó a legény! lábától a válláig megsebesítette. Első segély után a községből behozták a kOzkór-Itlzba.
A rendőrségi jegyzőkönyvet megküldték a pacsai csendőrségnek, mely hivatva lesz a nyomozás során meg-állapitani, hogy miérl lőttek rá Závár Andrásra és ez a lövés jogos volt-e, vagy pedig balásköri túllépés esete forog fenn és további bűnügyi eljárás lesz-e a dologból.
A kórházban ápolás alá veit legény állapota nem életveszélyes, de több napig gyógykezelés alall marad.
A nagykanizsai Katolikus Legényegylet fennállásának huszonötéves évfordulóját Uli
Csonkamagyarország összes testvéregyletei résztvesznek az ünnepségen
Nagykanizsa, mljus IS Nagy és lénycs Ünnepségekre készül a nagykanizsai Katolikus Legény Egyesület. Pünkösdkor lesz 25 esztende|e, hogy néhány lelkes ember, köztük az akkori piarista ház-tönök és főgimnáziumi igazgató megalakították a Katolikus Legényegylete! és kitűzték Zrínyi Miklós városában Kolplng Adoll zászlaját.
Huszonöt esztendő alatt számtalan derék iparost nevelt és adott a magyar hazának és Nagykanizsa városának az intenzív egyleti életei élő egyesülés, amely egyébkén! is minden nemzeti és vallási mozgalmakban levékenyen részt vett.
A jubiláris ünnepségekéi egy bizottság készili elő, amelynek tag jal Gazdag Fcteac püspöki biztos, Eberhardl Béla piarista főigazgató, Alrnássy Qyula törvényszéki biró. Mulschenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök, Tőke Jenő városi tisztviselő, slb.
A bizottság most készttette cl programját, az ünnepségnek, amelyen a megyéspütpököt dr. Simon üyörgy prclátuskanonok lógja képviselni.\'
A program a következő: Június 5-én, vasárnap déluláu a vendégek érkezése. A bizottság ugyanis Ma-
gyarország összes lestvércgycsUteteit meghívta a |ubileumra, úgyszintén az összes még élő, voll egykori tagokat. A pályaudvaron permanens bizottság fogadja és kalauzolja az érkezókeL Este Ismerkedési estély.
Héttőn, Pünkösd másodnapján: délelőtt ünnepélyes istentisztelet a lelsőlcmplomban, melyet Simon kanonok celebrál fényes papi segédlettel. II órakor ünjiepl díszközgyűlés a városháza dísztermében, amelyen az ünnepi beszédet a megszállóit területen levő Kalcsok Leó piarista lanár, egykori elnök lógja mondani. Ulána Nagykanizsa legszebb leányai megkoszorúzzák a Icstvércgyesülelek zászlait. Az egyesületnek 25 év óta tagjait ezüst jubileumi éremmel lün-tclék ki, az érmei dr. Mulschenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök, az Egyesület világi elnöke fog|a a kitüntetetteknek leltüzni. Este nagyszabású díszelőadás lesz a Polgári Egylet nagytermében, amelyben színre kerül a Vlrdgfakadás és a Csókvásár cimü egyfelvonásos.
TOz Kiskanlzsán
Nagykanizsa, május 18. Lapunk zárla elölt éjiéikor felharsant a lüz-oltóság szirénája a csendes éjszakában. A tüzérsége! arról értesítenék, hogy Kiskanizsán Országul 81 sz. alall kigyullad! Szerdahelyi Sándor pajlája. A lüzollóság azonnal kivo-null és sikerült is neki a lüzel rövid időn belül lokalizálni. A lüzhöz kivonult a rendőrség is a rend fenlar-lására. A pajta, amelyben a gazda szénája is benn voll, teljesen leégett,
Nagykanizsa, inijua Iá A legutóbbi képviselőtestületi ülésen dr. Villányi Henrik igargató rá-mutaloll azokra az okokra, amelyek indokolná teszik a sertésvágóhíd és hűlő minél előbb való lelállltását. Dr. Woljf Sándor m. kir. lóállalor-vos lapunk legutóbbi számában nagy vonásokban tárgyalta a kérdést. Most felkeretlük dr. Kertész 1-ipól városi állalorvosi, a vágóhíd vezelőjél, hogy nyilatkozzék ó is, mely egészségügyi és gazdasági szempontok teszik szükségessé a sertésvágóhíd és bütó sürgői felállítását.
— Mindenekelőtt annak a megállapítására akarok kitérni, hogy a sertésvágóhíd hűtővel való megépítése ű város legfontosabb feladata.
— Indokolná leszi elsősorban az, hogy ma már oll tartunk, hogy a sertésvágások elérték a békenlvil és ezek
a vágások még mindig 28 sertésszurótetepen történnek, amelyek a város b:lleratetéo különböző lávolságokba esnek egymástól és az ölések Is különbözó Időkben toriénnek, amel; Idő! a hentesek választják meg és ami rendszerint a kora reggeltől késő estig tart.
— Már moit el lehet képzelni, hogy ha Ilyen 28 különböző helyen és különbözó időben történik a vágás, hogy
ott a husvlzsgálat követelményeinek megfelelő szabályszerű hus-vizsgálatot nem lehel eszközölni.
— Fontos közegésztégi érdekek szólanak léhát amellett, hogy
a sertésvágásokat egy helyre
koncentrálják. Közegészségügyi szempontok A közegészségügyi követelményekkel szintén ellenkezik a hentcslpa-rosok sertésszurólelepeiknek fenntartása, mert azokat a mai viszonyok melleit, amikor a városnak csatornázása még nincsen, llszlogalni teljesen lehetlenség.
— Ebben a lekinlelben csak arra utalok, hogy az ölések ulán összegyűlt véri és szenyvlzel csatornázás hiánya miatt tulajdonképen nincsen hova levezetni és igy különösen nyári időbena Meny víz megfertőzi a levegői.
Állatorvosi laboratórium
— Modern husvizsgálall szempontból szükséges volna egy kellően felszerelt állatorvosi laboratórium is a vágóhídon. A sertéshúsnak megvizsgálása például a Irlchinák szempontjából csakis igy volna cszközOlhetó.
— A háznál (hentesnél) eszközöli vizsgálat ulán az clkobzoll részek árlalniallanná télele (clásása) is nagyon nehézkes, meri izekcl most mind külön-külön kí kell szállilani. A vágóhídon azonban ez semmiléle nehézségekbe nem ülkozik.
felépítésének anyagi kérdéséi Illeti, szabadjon akövetkezókrerámulalnom: A sertés és marhavágások után évente egy fél milliárd korona bruttóbevételt tehet várni,
amelyből 250 millió koronát kell számilani a vágóhíd fenlartására és üzemi költségeire, a másik 250 millió koronányi összeggel pedig, ha egy amortizációs kölcsönt veszünk fel a vágóhíd építésére, amely három milliárd koronába kerülne, nézetem szerint ezrei husz év alalt teljesen amortizálni lehetne a vágóhldba fektetett tőkét és annak kamatait.
Ez annál inkább it remélhető, mert a marha és borfuvágások Is évről-évre emelkednek.
— A városnak léhát a scrlésköz-vágóhidnak hűtővel való felépítése semmi anyagi gondot nem okozhat, mert ezt a befolyó vágóhídi dijakból könnyen lehelne törleszteni.
— Nézelem szerint legjobb volna erre a célra valamely hazat pénzintézettől kölcsönt felvenni, a melye! a befolyó dijakból törleszteni lehel.
A háziasszonyok 90 százaléka maga Is szeretné, ha a vágóhídon történne a vágás, f.ltéve, ba a sertésvágóhíd ugy lenne mcgépilvc, hogy ol! a sertésvágás kényelmesen, gyorsan és a tisztaság követelményeinek megfelelően történhessék. A hűtőberendezés mellcti az iparosnak nem kellene naponta vágni, hanem hosszabb Időre való liusszükséglclél egyszerre levághatná és azt hűtőben elrakláunhatni. A husiparosoknak Igy meg lenne a mód arra, hogy az üzemköltség tetemesen redukáltassék.
— Mindenesetre ehhez még fontos az, hogy
a vág rbklhoz vezeti ut minden klóben kOnnyen megközelítheti és használható legyen.
U olsó kérdésünk: »;jj»l a ser-lésváíóhid építése u tojjve te-mese.1 megdrágilani a hus árát ?
— Az én nézelem szerint —
A húsárak nem fugánk lényegesen emclk-diil, meri ha a sertésvágóhíd hülövct van ellátva (cnélkül el sem lehet képzelni), akkor a vágások Idejét olyan célszerűen lehet beosztani, bogy ugy a városnak, mint az iparosoknak az üzemi költségei nem hogy meghaladnák a mail — de ellenkezőleg csökkenni fognak.
Eddig larí dr. Kertész Lipót állatorvos nyila\' \'rozala. Csak a városi tanácson múlik, hogy a most Osize-állilás alall álló 1S28. év! költség-vntésben fedezetet nyerjen az a három i.\'.IUrd korona építkezési költség, amibe a sertésvágóhíd és hülőlelep (elállítása kerül és minél előbb megkezdődjék a sertésvágóhíd épití*.
1 va máluB 19.
ZALAI KOZLDNT
Egy „hősi halott" húszas honvéd tizenegy év ntán útban van Nagykanizsára
Nagykanizsa, május 18
Nem mindennapi esetről van alkalmunk ma beszámolni Regény — melyet az Étet Ir. Amely mini tragikum kezdődik, mini tragédia folytatódik és ma — mint egy gyönyö-rüen megkonstruált prózai darab — egy gyászrubás kis zalai családot tesz határtalanul boldoggá.
Az esel a kóvelkezó:
Gasparlk István nagykanizsai városi adóhivatali nyilvántartó 1884-ben született egjr zalamegyei községben. Mikor Iskoláit elvégezte — Nsgy-kapomok község segédjegyzője lelt. Nagykapomokon meg is nősült, elvette egyik tekintélyes család leányát. Késóbb Oasparik Nagykanizsára került, abol a városnál adóhivatali tisztviselővé választották. Harminc éves voll, amikor a véres kardot végig hordozták az országban és Oasparik Is\'vánnak is mennie kellett a többiek után a haza védelmére. A harcok poklába. Mint a Nyilrán állomásozó 15. honvéd gyalogezred vitéze vonult be, kiment a harctérre, ahol számos ü