Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.19 MB
2010-02-26 20:56:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
776
8433
Rövid leírás | Teljes leírás (1.54 MB)

Zalai Közlöny 1928. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

08. évfolyam, I. u&m 3
Nagykanizsa, 1028. január 1, vasárnap Ára 1(5 *""-
ZALAI KOZLONT
_ IM k. ML
MköczMér 18.
POLITIKÁI NAPILAP
FHcW« szerkesztő: Bartmrtts Lajos
SMbOUln: wUa l
\\
Nemzeti tömörülés
Irta: dr. Rakovuky Iván, ny. belügyminiszter
Valamikor az állam minden-itó volt 3 társadalmi életmeg-\'ezése terén. Az egyénnek magánéletben való érvényeiülését az állam szabályozta. \'A kultúrát az állam irányította és az egyházi élet is szoros kapcsolatban állott az állami élettel. A gazdasági élet irányítása is az állam kezében «{\'Volt
\\ ■ A mult század folyamán vi-, lágszerte elterjedt és erőre kapott szabadságeszmék befolyása y platt a társadalom tehát felszabadult az állam vezetése V alói. Az angol parlamentariz-v mus elveinek elterjedése foly-• tán azután a társadalom, a messzemenő közjogokkal felruházott egyénen keresztül, súlyos befolyást nyer az állami életre. Ezzel a változással azonban a társadalmi élet nem tartott kellő lépést. Az európai kontinens embere hozzá volt szokva, hogy minden nagy nemzeti cél és eszme letéteményese és megvalósítója az állam. Az egyénnek és társadalomnak nem kell áldoznia semmit a nemzeti célok szolgálatára, mert az állam elvégzi ezt helyette.
Ha azonban a társadalom döntő befolyást nyert az állami élet irányítására, akkor megeshetik, hogy a társadalom egy szép napon elfordul a nemzeti eszmétől, vagy szembefordul vele és a nemzeti gondolat hatalom és erő nélkül marad. Ez a lehetőség valóra is vált Oroszországban, átmenetileg nálunk is.
Most, amikor nálunk a normális viszonyok helyreálltak, kezd a polgári társadalom ismét erre a kényelmes álláspontra helyezkedni. Hazafiak vagyunk és nem engednénk egy jottányit nemzeti ideáljainkból, azt kivánjuk, hogy a nemzeti célokért az állam küzdjön helyettünk.
Mai társadalmi életünkben távolról, a legerősebb társadalmi szervezet. A szociáldemokrata szakszervezeti hálózat, mely már megalakulásában al-
kalmazkodott az újkori viszonyokhoz, amelyekben a nagy társadalmi szervezetek egyszersmind politikai erőt és hatalmat is jelentenek. Ezzel szemben azok a politikai irányzatok, amelyek a nemzetköziséggel szemben állanak, még mindig abban a felfogásban élnek, hogy a nemzeti célok hordozója egyedül az állam és csak itt-ott ébrednek arra, hogy nekik is meg kellene alkotniok ugyanazzal az áldozatkészséggel, ugyanazzal a fegyelemmel és ugyanazzal a kitartással a maguk törhetetlen együttesét, az állami berendezésektől teljesen függetlenül, mint ahogy azt a nemzetközi pártok tették.
A modern radikális gondolkodás, természetesen, nevetségessé igyekszik tenni minden ilyen nemzeti lapon álló tömörülést. Azt mondja ez az iskola, hogy a nemzeti együttérzés, gondolata elvesztette létjogo-
sultságát. Hogy a jövendő meg fogja szülni a nemzeti egységeket. Theoria ez, amely soha megvalósulni nem fog. Maradék nélkül együttműködés, száz százalékos közösség, ezek között a különböző államokban élő érdekcsoportok között, soha ki nem fejlődhetik. A nemzeti élet, az országoknak önálló létért való örökös küzdelem nem mesterséges emberi alkotás, amelyet emberi theoriákkal megdönteni lehetne, hanem az emberi nem fejlődésnek olyan természetes velejárója, amelyet kombinációs uton megalkotott keresztszövődményekkel szétszakítani nem lehet és csupán veszedelmeit lesz tehetséges valamikor a nemzetközi jogélet kiépítésével csökkenteni.
De ha mindenki természeti és társadalmi erők következményeképen, tagja egy-egy ilyen nemzeti egységnek, hogy ez irányban való kötelességeinek eleget tegyen, nemzetért áldozatot is tudjon hozni.
Nem elég azonban, hogy

Február 3-án revíziós konferenciára gyűlnek össze Hágába a világ államai
Hága, dtcamber 31 A hígat Rurof aiiche Union mellett működő nemzetközi nagyblzottság (amelyben London, Párls, Hága, Btr-lin, Bécs, Ncwyork súlyos politikai képviselői mellett dr. Hantos Elemér magyar egyetemi tanár i« helyet foglal) februir 3 ra a világ nemzeteinek nagy konferenciáját hívták ösaze a hágai békepalota márványtermébe. A konferencia egyetlen tárgya a béke-
revliiók kérdése. A meghívókat a revíziói mozgalom minden résztvevőjéhez megküldték. Mária bementették részvételüket Uoyd Oeorge, lord Rothermere, Oaiwtn és Anglia több kiváló politikusa, közgazdásza és nem zetközi jogtudósa. Amerika, Japán, Franciaország, Svájc, Spanyolország, Kína, Argentína képviselői ls részt vesznek a konferencián. A felhívást eikü\'dlék a legyőzőit államoknak is.

Januárban megindul az állami beruházások uj periódusa
HatvanSt millió pangt kerül magángazdaság! forgalomba
Budapest, december 31
A pénzügyminisztériumban most folynak a munkálatok, melyekkel összeállítják az 1927/28. költségvetés keretében beruházásokra rendelkezésre álló ös\'zeget. A mult év 60 millió pengős bevételi többletét is nagy részben beruházások céljaira fogják forditani.
Az összeállítás eddigi adatai sze-
rint 50 millió pengő kerül a folyó költségvetési évben beruházások utján a magángazdaság pénzforgalmához. A költségvetési év második felére vonatkozó összes beruházási munkálatokat, a pénzügyminiszter rendeletére, január 15-ig ki kell osztani. A Máv. január első napjaiban 25 millió pengő értékű megrendeléseket oszt szét.
ezeket az igazságokat elismerjük és aláírjuk, kell, hogy a nemzeti eszme megvédéiére, a nemzeti eszme szolgálatára tömörüljenek azok, akik azért küzdeni akarnak.
Voltak ilyen szervezetek Magyarországon a közelmúltban, Nézetem szerint azonban ezek a szervezetek helytelen alapból indultak ki. Mindenekelőtt is, többet beszéltek a gyűlölet, mint a szeretet hangján, pedig a nemzeti összetartás megteremtésének első eszköze a szeretet. Azután nem a közhangulat megerősítésével, az oktatás és a példaadás erejével, de titokban, néha majdnem okkult formák között akartak gondolataiknak érvényt szerezni. Módszereikben vétkes túlzásba mentek, ha nem is maguk a szervezetek, de olyan egyének, akik ezekre a szervezetekre hivatkoztak. És végül, valljuk meg őszintén, tul sokan akairtak ve-zeíni bennük és nagyon kevesen voltak, akik a közös ügyet az önfegyelem akaraterős szerénységével szerették volna szolgálni.
Ennek ellenében én, a társadalom önmagából folyó és önmagából táplálkozó belső szervezkedésére gondolok. Nem országos egyesületre, amelynek élén politikusok állanak, nem helyi pártkötelékekre, amelyekben egyes nagyságok kívánják karrierjüket megalapozni, nem ülésező társaságokra, amelyeken gyönyörű beszédek hangzanak el, azonban annál kevesebb komoly cselekmény történik. A lelkek megszerveződé-sét szeretném én látni. Azt a hangulatot, amelybe mindenki aki valóban magyarnak érzi magát, frázisok nélkül és gyakran hiúságot is félretéve, odaáll jon tudatosan és bátran, a nagy közös, nemzeti érdekek mellé.
Szervezzük meg egyenkint és kölcsönösen hitünket és meggyőződésünket egy nagy egységbe. Elsősorban azonban szervezzük meg magunkat és a társadalmat a nemzeti fegyelem erős organizmusában, mert fegyelem és áldozatkészség nélkül nemzeti élet nincs.
HALAI KÖZLÖNY
1028 Január 1,
A gazdasági viszonyok és javulásuknak elősegítése Zalamegyében
Irta: Welser János,
Egyesülésben van az erö, szé.húzásban a pusztulás.
Tán soha nem volt ennek a mondásnak mélyebb értelme, rrint n»p-Isinkban. Mikor azt látjuk, hogy a világ két legnagyobb gazdasági egysége, az Amerikai Egyesűit Á\'lamok és Angolország minden követ megmozgat, hogy lakosaágának gazdasági boldogulását előmozdítsa, — mikor látjuk, hogy külföldi szállításoknál ez a két állam minden nagy-körete, követe és koniul|a tel|es erővel, ugy saját, mint az általa képviselt államnak minden tekintélyét latba veti, hogy saját államának kereskedelmét és iparát elítérbe helyezze és résiéie munkát szerezzen és ezáltal az országuk lakosságának ezreit megélhetéshez segilse, — minálunk, sajnos, sz ilyen Irányú Igyekezetnek még csak halvány feleit sem látjuk.
Már pedig .minden állam talpköve a tiszta erkölcs", amely klasz-szikus kljeim és ugy is értelmezendő, hogy az erkölcsös munkát, a tisztességes igyekezetet magasabb szem-pon\'ból ls támogatni, sőt az Ilyen munkát fejleszteni, a munka iránt való szeretetet éleszteni kell.
Hazánkban az államháztartás egyensúlya meg van alapozva, de eme nagy munka befejeztével az államnak kötelessége oly Intézkedéseket éleibe léptetni, melyek a lakosság minden rétegének boldogulását elö-moxditsák.
A vezető hatóságoknak a kormány kfllön rendeletei nélkül is erkölcsi kötelességük, hogy a vezetés üS re
a nagykanizsai QyOSt elnöke
bízott szűkebb területen minden köz-szállitást csakis olyan Iparosoknak és kereskedőknek juttassanak, kis az Illető törvényhatóság területén élnek és annak közterheihez hozzájárulnak. Mint ahogy elvben elrendeltetett, hogy csakis magyar gyártmányú Iparcikkeket szabad közcélokra szállítani, ugy a zalai halóaágoknak is csakis zalai Iparcikkeket volna szabad rendelniök, ha azok a me gyében gyárlatna. Sajnos, Igen nagy a panasz e téren. Az Iparosokat és gyárakat meg sem kérdezik, ajánlat tételre ökrt fel sr-n szólítják.
Az ó esztendő végén szomorúan kell ezt megállapítanunk. Mi, zalai lp>rosok azonban nem csüggedünk. Nem engedjük Igaznak ét uen\'nek tartolt jogainkat. Az egész világ egy nagy láthatatlan (esi gazdasági tekintetben, melynek egészséges vérkeringését nem szabad senkinek és semminek sem megakadályoznia. Nem engedjük, hogy a ml, keserves muakával megsro\'gálf, közterhekre adott filléreinket idegenbe küldjék olyan munkák ellenértékéfll, mely munkák zalai földön is elvégezhetők lettek volna, zalai munkások százainak adtak volna kenyerei.
Az uj esztendőben megindítjuk a mozgalmat és szilárd a hit szlvdnk-ben, hogy szialaszllárd szándékunkat, jegos kívánságainké valóra Is váltjuk.
Kinevezték Zalamegyébe a Mnnkásbiztositó Pénztári orvosokat
Nagykanizsa, december 31
D;. Vass József népjóléti és munki-flgyi miniszter hosszas tanácskozások ulán tegnap kinevezte az Országos Munkásbiztosiió orvosait az egéiz ország, Igy Zilamegye területére is.
Ezek szerint a népjóléti miniszter
a zalaegerszegi kerületi pénz tárhoz:
Németh Jáncst, H lás: Miksát, Für. t Bélát, Bajtn Qyörgyöt, S b.\'slyén Lászlót és Roienthal JjlőI (Zala egerszeg), Svastlcs Jlnost (SOJtör), László Henriket (Zalalövő), Mangliár Károlyt (Zalaszentgról), Kulka Hugót (Tűrje), B.ró Jizsifet és Atzél Elemért (Sümeg), Kirácsony O/ulát (Csabrendek), Hindlery O/ulát, Varjas 0 bori, K <ln Gyulát és Sieiner Lsjost (Tapolca), R chler Albini (Ba dacsonytomaj), Duró I ti rét (Köves-kdl), Lucsik litvánt (Kapolcs), Hdláiz
Istvánt (Balatonfüred), L*,w/ Mórt, Meslerits E\'eket, Molzer O/örgyöt és Simon Síndort (Keszthely), Nagy Lásjlól (Zalaapáti), Tvarlsek Lászlót (Pacsa), Kiss OízAt (Páka), Hodo rovlts Ferencet (Unt!), N^gy Bélát (Nova), Matlersdorfer Oézát (Nagylengyel) kezelőorvosoknak, Sándor Miklóst uro\'ógus szakorvosnak;
a nagykanizsai kirendeltséghez:
Schiller Vilmost szemész szakorvos-nik, W^warth Dezsőt gyermekgyó-gyátz-szakorvosnak, B illa Jlnost nőgyógyász-szakot vosnsk, Diakai Imrét, Halász Páll, N.-y Hugói, Szabó Zsigmondot, Szabó litvánt és Orsrág L\'josl kezelőorvosoknak (Nagykanizsa), Haunner Lászlói (Klskomdrom), Kajtár Istvánt (Oelse), Marion Imrét (Letenye), Venezel Istvánt (Csesztreg), 0 ünbiuiu Jínől (Rédlcs), Hildecker
Nándort (Bánokszentgyörgy) kezelőorvosoknak nevezte ki.
A kinevezés valóban egytől-egyig a kanizsai orvostársadalom becsalt Ufjiit érte, akik mAr régebbi működésűkkel rászolgállak a miniszteri kinevezésre.
Hungária és Nippon
Kél esztendővel ezelőtt Nigykiniziári la el|0tt Imioki Dsulcsiro. a mejsze Japán "Magyarországot Járó tudósa éa írója, aki nóta Is lom keresi fel csonka hazánk vidékeit, írtékeit A mosolygós arcú Japán professzor kinizsii előadásira ma Is sokan emlékeznek. De ő sem leiedkezelt el ■ kanizsaiakról, tme, a dokumentum: a szerkesztőségünkhöz küldőit alábbi sorai.
Nlpponban őst szokás, hogy az újév kezdetén beszámolunk barátainknak az Ó esztendő tapasztalatairól, Öröméről, bánatáról. Immár hatodik esztende/e Irom magyarul ezeket oz újévi leveleket. Nem tehetek róla, Ilyenkor mindig eszembe Jut az a két magyar tengerész, akiket gyerekkoromban Japánban láttam Karácsony volt s egy vízesés pattján álló fenyőfa alalt ez a két vllágvdndor — karácsonyt dalokat énekeli. Magyarul.
Egy japáni fenyőfa és a .Mennybői az cngyal" kapcsolta össze lelküket távoli hazájukkal.
Én ls Ilyenformán vagyok a levélírással Ösl szokás. Magyar nyelven, jopánl módon. Egy japáni költő azt mondja: .Újév ünnepének örökzöld fája a mennyekbe vezeti ut szélén áll. Az Ifjút örömre, a férfit magábaszállásra serkenti."
Erről a Mennybe vezető útról sez-gény barátom, Szaszakl egyetemi tanár emléke Int felém, aki Itt, hazájától távol, úgyszólván a kezeim kö ■ zölt halt meg. KI gondolt volna erre ? S kl gondolt volna arra a szeretetre és testvéri odaadásra, ahogy a magyarok a távol Kelet haldokló fiát ápolták; majd később könnyes szemmel koporsóját körülvették? Senki. Nagyon fájt elmúlása, de boldog vagyok, hogy Igy halt meg. Ml Japd-nlak azt sohse fogjuk elfilejtenll
Az újévi köszöntő
Irta: Váth János
— Reza, Rez» I — kiáltották a konyha ról. — Hol van már ?
A kiáltozó türelmetlenül indult ki a konyhából. Tömpa orra, mintha visazaökiözték volna, uborkásra dagadt. Sárga arcán a ráncok kitelettek az indulattól.
A cseléd ma|d beleütközött asz-szonyába az ajtóban s csak akkor mondotta:
— Tessék ?
— Nem szólnál — mérgelődölt az. De aztán a sürgetésre tért: Siessen a szomszédba s mondja, hogy ismeretlen is boceánatot kérek; kér a nsccságos asszony! Adja ide a ténsasszony, nem Is: tanltónéasszony a fürészt...
A cseléd Jött ment s léadla az üzenetet.
— Nagyon szívesen — mondották |ó lélekkel ég hallatlanba vették a megszólítást Huivéthék.
Ezer apróság adolt alkalmat a\' kölcsönzésre és mindig szíves szóval, jó lélekkel adták Husvé\'hék, amire szüksége volt az öivegynek
— Hurcolkodás u\'án — tudjuk édes magunkról — (élesztendő kell, mire vaktában is rátalál az ember a sok holmi köiött a kellő dologra.
A sok szívesség ulán átlátoga\'oít Husvélhékhoz a kölcsönkérő.
Ezer jaj volt a szá|a: A szerbek miatt kellelt eladni a szép házát. Paradicsomi volt ott minden: a kert,
a szőlő, a levegő s az emberek is. Itt megnyuziák a napszámosok, üt nincs |ó szív az emberekben. Kö van a szivük helyén.
Husvéthék összenéztek a jogtalanságra. A naccsága nem vette észre, folytatta:
— A piac méreg drága. A vendek közölt mir ugy déltá|on ma|d-n:m Ingyen lehetett kapni mindent. Azok nem olytn lajhár népség, hogy nyolckor állna napszámba. Már reggel a pl con várnak; hajnalban Indulnak. Az a ntpl Aztán mennyi a|ándékot hozlak a kamalon fe tll.
Hjsvéthék esik h • Ugattak. Emberségesen kezelve, jó nép lakta a nagy tó mellékét, csak nem engedte magát kiuzsorázni. Drágán élt, |obb bért várt. Ugy érezték, hogy az evengélium szellemét praktizálják, mikor becsülik az emberben az embert. Magyaros szivóstággal ragaszkodtak a hitükhöz, de serami kilengésre se voltak hajlamosak. Sierelet, becsület. Szeretet, becsülés és meg-becsültetés — a vonat kerekének Skatlogásával váltakozott lelkükben. Értették korukat. Beleszülettek, benae
éltek. Hali dó korukkal haladtak. •
Akaratlan lanul vollak, ahogy visjza\'álogatták az özvegyet, miért van annyi panasszal a lóvidéKiekre:
— Hit majd ád magának a százados vőm — fenyegette meg a szom>zédasszony a kapását.
A munkás fölállt, ö.iértel beszélt arcáról:
— Nem vagyek a százados alá rendelve. Ctbll vónik, vagy ml I — nézett magín végig — fizessenek kl, kérem. Aztán tessék próbálkozni mással.
Odafordult Huavéthoi az asszony:
— Kérem, szóljon rá. Feddje meg.
— Bocs\'na\', nem avatkoihrtom Ilyen dologbi — szabódott Husvélh. Talán terhén vagyunk, ntccságos asszonyom? Éi máskor tesszük tisz-telelünke\', ugye drágám? — kérdezte feleségél. Szíves, előzékeny és testvéries hangon.
— Örülök a szerencséink; dehogy engedem el I — mon lolta és a bosz-szuvágytól megduzzadt arca (etetett nyájas tágba árnyalódott át az Oz-vepynek.
Ám a Jelenet s az okvetetlenkedése való felhívás nem bírta kiegyenlíteni a hangulatot. Olyan maradt sz, mint borulatos téH égen a nap. Etöikn, ftrdesugaru.
Az özvegy megint az elvesztett otthonát dlc érte. A kivételes Jó módját hánytorga ta s a mostoha, uj körülményeket szidta. Annyiért adolt el mindent, hogy azt vélte, ha ka-nálhl eszi a pénzt, akkor sem fogy el. D; itt mindenki rabol|a. Ó a százados vejei Sok pénzébe kerül.
— Aztán — panaszkodla, hl egyedül volt az asszonnyal — tiránnus a lányomhoz. Hogy élnek maguk! Mint a galambok. Nincs egy borús szavuk egymáshoz. Nem engedne a vőm a lányomnak egy percet se. Ha a délelőtti vonattal nem érkezik,
mint a bakált, leszid|a. Ha egy félnappal megioldja a látogatását, sio-baárislortlot kap.
Sárgult, röldQtt; ugy ellrigyelle Husvéthék életét.
— Nékem a házas élelem li .\'tok volt. Az uram é|szakákat töltött a házon klvO\'. Kártyázott. A mesterségét elhanyagolta. Szőlőben, mezőn minden rám maradi. Magamnak köl-intt a munkásokkal acsarkodnom. O.i, a maguk életei
Husvéth elnézően moto\'ygott azon, hogy csak lanitóné asszony maradt a felesége * megnagyságoltatta magát a mesteiemberné.

Ám asszony az asizonnyal tartson, hitte Hutvélh és a leletégél engedte, küldte is a szomszédba. Pedig olyan nagy korkülömbség volt közöttük, hogy felesége nénizhette bátran az özvegyet.
— Menjen, édea, űzze az unalmát s aranyozza be kicsit az alkonyát a szomszédnak. Ugy is olyan egyedüli. Talán azért olyan naplalan másokhoz is, mert nem volt derűs a házas emlékében egy nap se.
A szelíd arcú, szenvedélvtelen asszonyka délutánokon, In férjél lefogta a lanilás, ál-átrándult a szomszédba. Otl elkérdezte mludjárl:
— Ml volt az ebéd?
— Barátfüle |ó diósán. Ugy szereti az uraml Éonekem Igen nehéz. Megnyomja a gyomromat. De az uram szereti, hát miért ne főzzek a kedvére ?
1928 január 1.
KM LA) KÖZUWf
Magamról két szóval számolhatok be: kevés erómet most Is Hungária és Ntppon érdekelnek szenteltem. Nemcsak a Szilveszter estélén, hanem az év egyik éjszakáján sem voltam megelégedve végzett munkámmal. A hazaért sohasem lehet eleget dolgozni. S nekem két hazám van! Mindegyiknek hasznos és szerető fia Igyekszem lenni.
Tavaly az a gondolat foglalkoztatott, ml módon teremthetném meg a magyar japáni gazdasági összeköttetést, miután a szellemi kapcsolatok terén a kezdő lépések már megtörténtek. E cél elérésére sikerült a bécsi árumlntaklállltás japánt anyagát Magyarország részére ajándékul megszereznem A jövő problémája viszont az, miként volnának állandóslthatók a gazdasági kapcsolatok ? Kulturált j kapcsolatunkat és testvéri érzéillnket ugyanis csak ugy mélyíthetjük, ha a gyakorlati életben Is érvényesítjük azokat. Nagy feladat s még a kezdet kezdeténél vagyunk. Tehát tovább dolgozom.
fiz újév közeledtével szivem mélyl-bői minden Jót kívánok, ugy önnek, mint Szeretteinek. Én most elutazom. Valahol — még magam sem tudom hol — a csonka határ mentén akarom tölteni a Szilvesztert. Ezen az éjszakán arról szeretnék elmélkedni, mit kell és mit nem szabad tenni — a hazáért. Azt mondják, a határról látni lehet a felkelő Napot — s az elveszelt Kárpátokat.
Nekem mind a kettő egyaránt ked ves őröm és bánat fog el, ha csak gondolok Is rájuk.
Isten legyen velünk, hogy jó munkát végezhessünk I
Uralkodóházunk alopitása 2588 Ik éve első havának első napján.
IMAOKA DSUICS1RO Budapest, VIII, OUii-ul 32. tz.
= 20 havi részletfizetésre szállit-
tuk — igazolvánnyal ellátott ügynö-idnk utján is — az egész vilfgon legjobbnak elismert Slnger vágógépeinket. Slnger varrógép részv.-tárgjság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
Állami hivatal lett a letenyei forgalmiadóhivatal
A külön letenyei forgalmladóhlvatai január I -vei kezdi meg működését
Nagykanizsa, december 31 Foglalkoztunk mát több községnek a nagykanizsai forgalmiadóhi-vatallól való „elcsatolása" kérdésével és rámutattunk arra, hogy a nehéz közlekedés, valamint a költséges adminisztráció indokolttá teszi Letenyén külön forgalmladóhlvatai felállítását.
Értesülésünk szerint Lefenyével a megegyezés létre is jött. Az állam, Illetve a pénzügyigazgatóság — saját kezelésébe vette a letenyei for -galmladóhivalalt, amely január 1 vei
épületében nyer elhelyezést A hivatali munkák végzésére a nagykani-ziai lorgalmiadóhlvatallól Pllchta Jó-zm f és Volkmaler Jenő adóellenőröket helyezték át Letenyére, akik állásukat január 3 tói el is foglalják. A letenyei forgalmiadóhivatal köz-vel\'en a zal vgerizegi pégzügylgsz-ga\'éságnak van alárendelve, vezetője Futó pén, ügyi titkár, » letenyei állami id hiv. \'al vezetője. Január 1-101 tehát Nagykanizsa mrgfzünl kezelni Leleryét és elesik Vb. 7- 8000 pengő évi forgalml-
megnyilik és iz állami adóhivatal adó- b< véle teá eiö hányadától.
Vadászszerencsétlenség egy körvadászaton
Nagykanizsa, december 31 Bogyay (óerdömérnok merklpuiz tal uradalmában péateken meghívó!! társatág körvadászalot tartót\'. Ennél a vadászatnál dolgozott mint hajtó Borsfal Jinos 38 éves merkipusz\'ai földműves, aki a puskákat is töltögette.
Dílelölt háromnegyed II órakor Borifai saját puskájával babrálgatotl,
mlköxb, n egyik vadásznak egy fa mellé t masztott puskája eldőlt és véletlenül elsült A golyó Bori tel b sltérdét roociolta ösize, akit elsősegélyben részesítettek, majd isom-baton dé/e ótt beszállítottak Nagykanizsa ra kCzxkóiháiba. Allajota su lyos, de nem é!e veszélyes. A csendőrség megindította a nyomozást, hogy nem e teilel vlaaklt felelősség.
összes helyi bankok és iparvállalatok részvényeit, valamint megyei rés/vénytársaságok részvényeit legmagasabb napi áron vásároljuk
Grosz és Társa bankháza
Nagykanizsa, Fő-ut 15. m Telefon 321.
a Nemzeti Bankkal szemben mii
— Nem köll mindenben a férfiak kedvét keresni I Fene a belükbe I Elrontja az embrrlánya ükét. Nagyon jól élnek, fiam I Nem látják, ml van az ember gyomrában I
— Istenem, amit az ember mértékletesen megeszik, a szervezetnek szüksége van rá.
Ax özvgy összeráncolta homlokát a rosazalást fejezett kl kapzsi arca. Irigyen lsmé<ete: Cwk keresse az embere kedvéi I Ugy vallja kárál I
Mindig éket próbált verni közéjük.
Ha a férfival találkozott össre, tudakozta:
— Már ebéd után.
Husvéibban, arcáról ltéive elnyújtózkodott a megelégedettségi
— Az én Drágám pon\'osan elkészíti az ebédet, akár a kronométer I
— Jól főz. Szereti a kis pájsllját I
TQt szúrt ezrei Husvéth szivébe. Irigyen s kárörömesen ment tovább. Kúszott, mint a kigyó. A bibliai kígyó szerepében boldogan terült szét az arca. Husvélhot kellemetlen érin\'ette a felesége meg-bántása s őszinte, nyitott rendű •zivéce bizalmatlanságot lopott:
— Hová megy ez a vén sárkánykígyó? figyelt utána. Ellő látogatása óta nem Járt náluk, de min-. denért hozzájuk küldött át. Ha a felesége hetenként egy délulán el mulaszto\'ta a hársfáját, készen volt a szemrehányás:
— Tegnap a színét se mutatta.
— Már egészen elpártolt tőlem I Hát a férje? Persze ilyen öreg-
asszonyhoz átall járni
— Oh kedves néni — szabadkozott Husvéthné. — Ne tesiék ugy gondolni 1 Hová tetszik magyarázni. Nem igen megyünk ml máshová, ue más kötelezettségeink is vannak. Nem lehetünk a magunké. Hiszen hivatalnok az u am.
Duzztdl orcát a világ minden kincséért se nyájuilo\'ta volna kl. Vénasszonyos patvarkodással ógott-mógott a kis asszonyra. S az nslv jó lé\'ekkel nem bírta kivédeni a marásokat, hanem tehetetlenül pi-
naszkodla el fé\'j\'nek.

— Látták, hogy másokhoz kapóit át a szomszédasszonyuk. Magasabbra kapaszkodott s ott majd hanyatt vágódolt a háziak elölt. Szomorkás, téli verébbecsüleltei slpolytak miatta ; de azért csak küldö?ge te Husvéth a fc\'e<égél néha napján:
— Nem kell észre venni I ö.cg. Sok rigolóla van az ilyen öreg banyának. Istenem, aztán olyan egy-dül van avval a féleszes cseléddel.
Husvélhné csak türle a szemrehányásokat ;
— Persze, ilyen vénástzony. A férje feléin se néz. Igen, hát Igy van, ha megvénül az ember lánya.
— Oh, ne tesrék ugy venni. Nem mindig énl az ember fia jól magát. Dolga is akad az uramnak. Készül-get az előadárokra. Darabot tanít be újévre Szilveszter este...
— Kell is az i\'yen népséggel gondolni — embertelenkedett benne a
le<ketlenség. — Azért nem lehet itt ezekkel mezétláb beszélni. Azért I
Annyit bántotta, harapta őket, hogy igan-igen fájt nekik s amellett nap-nap ulán elúszott divatja veszett hosszú szoknyáiban a bázuk előtt. De mindenért hozzájuk kü\'dözött. A piros piprlkától mindenféle fűszerért. Soba-meg nem bozomra.
Szilveszter előtt személyesen is meghívta azért csak a tanító az előadásra.
— Nincs rá pénzem I — tetézte a rovásokat Husvétb ugy szédült ki tőle.
De az előadás kitűnően sikerűit és a kis menyecskét hajnalig nem adta ki a fiatalság a kezéből. Hát későn Indultak haza.
Szétáradó és megbocsátó lélekkel, fázó összehúzott testtel mentek el a szomszédasszony ablakja alatt.
— Meg kéne köszönteni I Indítványozta Husvéth.
— Nc zavarjuk; szegény hadd pihenjen s tovább indullak — még hozzátette ártatlan babonássággal. — Azlán ha csak muga volna, férfi, egyedül. Az asszony köszöntése újév hajnslán szerencsétlenséget hoz a háira.
E^y pillanatra meglebbent az ablak függönye. Sárgán nézett u<ánuk az özvegy.
Eltelt, jólakolt lélekkel fogtak a vetkőiéshez.
Alig bújnak tollas párnáik közé, hát kopogtatnak, majd türelmetlenül dörömbölnek ax ajtajukon.
A háziorvos
Serravallo liiMl
a legmelegebben ajánlja.
Kitflnfl líd trAtltOwer gyengélkedőnek, vérszegényeknek é* lábadozóknak.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
Egy literes üveg: P !§.- Fii literes ttvtg: P •.BO Negyed literes üveg: P
Főraktára:
TÖRÖK JÓZSEF R-T.
BUDAPEST, VI., KIRÁLY UTCA 12.\'
SS?
HANGSZEREKI
} lí 21 . ÍN
„ ISI . II H
. 2175 . UH
. ím
- 175
Közvetlen izlllitáa a gyártási forrástól.
TrwMti MM
20.000 ellstneró levéli KBMSn magyar osztályI Kérje levelezfilapon (meiyWf. bélyegei bémentesltendó t) képe* fft-
ár jegyzékünket, melyet dlJmnteMn küldünk.
■JOIEL É8 mOU Haagosrgyár,
KLINQENTHAL 1483. Szá« SUuonrtO
A kis menyecske ujingeacn, papucsot rántva ugrik ki.
— Talán elkésett férfi, aki megfeledkezett a mulatságon a jó és boldog uj esztendőről? — mondja az urának. De az már horkolt
Az üvegablakon át nem iáiia jól, hát ajtót nyitott.
Reza, a vén, féleszű cselédleány állt a kilincsnél:
— A naccsága fölvert, bon siessek utánuk éa a nevében kivtfnjak boldog, szerencsés uj-esztendöt.
— Vén sárkány, vén gonosz I dűlt bt nyatt Husvéihnéban minden jóság. - Ez bála^annyl jóságért I
Az ura, mlkoc megébred\', panaszát
leintette.
— Ne gondoljon mindjárt roaaiai 1 Egészen véletlenül történi I Babonáját ne varrja másra I — Türelmetlenkedett Husvétb; ahogy évek óta nem tette.
Délfelé átkűldötta a cselédlányt Husvéthné.
A vénuszony az abiakmögfll kukucskált kl s egyik aolaktól a másikig bújva lesett ki. Mikor látta, bogy nem férfi, hanem a Husvéthék cselédje, visszahúzódott.
Eredménytelenül, üres kézzel kellelt távoznia Husvélhné szolgálójának,
A kapuban találkozott Rezával. Es avval fogadta: — még ma nsm volt féifl a házunkban. Azért nem eresztette be a naccságaI
— De mihozzánk reggelre virradóra odaküldte magát 1
ZALAI KÖZLÖNY
1026 január 1.
Nagykanizsai úriasszony mint iparművész
Nagykanizsa, december 31
(_) A nagykanizsai ipuoaság válságos helyzetében ■ nagjbku Iparbeszüntetéstk mellett nagy a száma azoknak It, akik Iparengedélyt kémek. Ax uj Iparengedélyt kérők nevet között kelleme* meglepetést szolgál Ooldberger Károíyné Schaptlnger Ilona helybeli volt nagy-kereskedőné neve, akit nemcsak Nagykanizsa, Zalavármegye, de Mész Dunántul nagyközönsége eléggé ismer onnét, amikor édesatyja órás és vésnök üzletében végette a szebb-nél-szebb, müvétzi tökélyű vésnökmunkákat, amelynek mindig annyi lelkes szemiéiö)e volt. Goldbergerné nek kitűnő mestere volt — síját édesatyja személyében, aki Róma, Velence és Firenze hírneves művész-vésnökeitői sajátította el Ipumüvé szetét. Az öreg Schaprlngtr látva leánya kOlönös rajzolö-tehetségét, lassan beavatta a finom vésőmüvé-szet minden titkába, amelyben a fiatal leány csakhamar oly tökéletességre tett szert, hogy munkáit a helybeli, sfit a fővárost szakértők véleményei — a székesfőváros első Ily-néma mülntézetek munkálnak sorába emelték. A szakemberek ugy, mint a nagyközönség, a hivatalok, a magyar mágnások és legelőkelőbb főurak egyre-másra keresték fel megrendelteikkel. Valóságos fogalom volt a Ooldberger Károlyié finom női keze alól kikerüli arany- és ezüst vésések, elmerek, pecsétgyűrűk, etb, melyek hatalmasan kiemelkedtek az áttagmunkátől, nemet művészet bélyegét magukon viselve.
Scbapringer Ilona iakolál végeztével Mgédl képesítést Is nyert a vésnöki szakban és későbben teljesen átvette édesayja munkáit. A nagykanizsaiak bizonyira visszaemlékeznek még arra, mit jelentett a Scbapringer név.
A fiatal leány — most Ooldberger Károlyn* — a mai nappal Fő-ut 10. szára alatti (Dobrovits bá>) lakásában Ismét felvette szünetelő Iparművészeiét, őrömére azoknak, akik az iparban is a finom művészetet kedvelik. Mert Ooldberger Károlyné ritka tökéletességű művelője szakmájának, minden kese alól kikerülő darabban ott látjuk a kifinomult női Ízlésnek a disztingvált intelligenciának, a komoly tudásnak, a női kéz csodálatos finomságának gyönyörű vonásalt. Qoldbergemé saját énjét, lelkét, egész egyéniségét vitzl bele vésnöki szakmunkájába és ez az. ami munkáját nem iparrá — de igazi mflvénetóímeW.Qoldbergerné egyébként nemcsak a Dunántul, ae az ország egyetlen női müvészvéanöke.
Nagy választék! Kitűnő minőség! Olcsó árak!
az Összes kézimunka anyagokban (i kellékekben.
Megtakarít 60 fillér portót, mert azonnal megkapta 10 pangSa alándék-
•brvut, ha nálim tizet elő a „Tün-dérujsk\'-rs u«
REINITZ BÉLANÉ
kézimunkakereskedése, Deák-tér I.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január. I, vasárnap
Római katolikus : U|év. Proteit. Újév. Izraelita: Teb. hó 8. Nap kel reggel 7 óra 48 perckor,
nyugszik délután 16 óra 18 perckor. •
Iparoatanonclskolal Énekkar színielőadást és mulatsága este 8 órakor a Rozgonyt-utcal tornateremben.
Városi Színház. .A lekete kalóz\' hatalmas szerelmi regény. .Pötyike balt calnál*, burleszk 2 (elvonásban. Előadások 8,5, 7 éi 9 órakor.
Január. 2, hátfft
Római katolikus: Jézus sz. n. ProtesL A bel. Izraelita: Tsb. hó 9. Nap kel reggel 7 óra 49 perckor,
nyugszik délután 10 óra 19 perekor. •
Városi Színház. „Vőrőshajusk előnyben\', vígjáték 7 felvonásban. .Ilyenek vagytok I* társadalmi dráma 7 fejezetben Patria Híradó.
MÁGLYA
Irta: BARHARITS LAJOS
A máglya kési. Minden halomba rakva, ami pusztulni éreti. Kusza rendben rajta sok csenevész, nagyúri, drága hóbort, sok régesrég elvérzett, sok cézárnak behódolt, egy uton százszor tévedi tegnapi szép és mai vétek. Van rajta régi jó szerencse, Csorda-vének Örökhagyóit nagyszavu, bölcs ítélkezése. Van rajt sok céda, cl/ra kincs, részeg remény, rontott kaland, nagy ostromok, bósz rohanás és lángolás sok Is talán, el sem ért és újra más és soha nem igaz, (mint tarka üveg-golyóbis belsejében a szivárvány: ahogy látod — az élei és ahogy van — a halál.) Rajt van mind a máglyán. És ember Ul a tetején, csapzott süveggel — részegen. A kin kanóca pislog gúnyosan, mint szikra örök-mécsesen, mint elvetéli örök Ítélet.
...A máglya kész. A sors: várni, várni... várni, amig mindent llszkösre éget.
— Lapunk olvasóinak és minden barátjának az elmúltnál boldogabb, szebb esztendőt kivin a Zalai Közlöny szerkesztősége és kiadóhivatala.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
ElAfizelóinkhez!
1928. évi Január hó l-jével uj elő-flzetést nyitunk lapunkra.
Kérjük tisztelt előfizetőinket az előfizetés sürgős megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ARAK: Helyben és vidékre: I hónapra ......... 2.40 pengő
1/4 évre............... 7.20 .
Vi évre............... 14.40 .
Külföldre:
I hónapra ......... 3.60 pengő
1/4 évre............... 10.80 .
\'/i évre............... 21.60 .
- Halálozás. Kisfalud! Kisfaludy Zoltánné született Veszprémy Anni, Kisfaludy Zoltán államrendórségi felügyelő neje, tegnap délután fél 2 órakor, 23 éves korában rövid betegség után elhunyt. Férjén és kis-leánykáján kívül kiterjedi rokonság gyászolja. Temetése hétfőn délu\'ái 3 órakor lesz a temető halottasházából a r. kaih. egyház széttartása szerint. Utolsó útjára a város társadalmának széleskörű részvéte kíséri kl az elhunytat, kinek korai halálhíre mélységes megdöbbenést kellett az egész városban.
- Az Ipartestület január 7-ikl táncestélyére a meghívók már mindenki számára szétküldetlek. Ha azonban mégia akadna, aki nem kapott volna, szíveskedjék az Ipartestület báli irodájához fordulni, amely mindennap délután 5 órától az Ipatleslület helyiségében a közönség rendelkezésére áiL Miután január 7-ig csak néhány nap van még bátra, a rendezőség fokozott buzgalommal végzi leendőit, hogy felejthetetlenné tegye a január 7 lki táncestélyt, amely látványosság számba fog menni.
- OAZDASÁOI LÓTAKARÓK, elegáns hlntótakarók gyári lenikata. Legolcsóbb árak Hlrsch és Szegő cégníL
- Az NTE január 15-iki estélyél rendező hölgyek és urak, valamint a már felkért szereplők kéretnek vasárnap délután fél 3-kor a Cwtrál-szálló szuterén helyiségében pontosan megjelenni.
- Legalkalmasabb újévi ajándékok Szabados Kata bőrönd- és b)rdiszn.ü áruházában, Kazinczy-u. 1. (Városházpalota.)
= Hócipők, eredeti orosz, női 16 pengőtől, gyermek hócipők, férfi és női sárcipók legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
-a Schwarcz Dezső harisnyái a tagjobbak.
OVAS!
Több oldalról azt a hírt terjesztik, hogy sz az elörajzoit dus magyar mintájú abrosz, melyet ingyen kap 10 matiing „FLOSS1N" himiőfonalial mindenki, aki lapunk P 14 40 összegű egéizéves előfizetéséi folyó évi Január 31 ig kiadóhivatalunkba (Budapest, IV. keiület, Szer-vita-tér 8.) beküldi, nem tiszta lenvásionból való. Az álhírek terjesztői e len a törvényes lépéseket meglettük, itt csak utalunk a legelőkelőbb magyar vá< zonárukeres-kedés, a Mössmer József cég nyila k >zatárs, mely szerint az abrosz igenis tiszta lenvászonból készült. Erről külömben meggyőződhetik mindenki, aki az előfizetési hozzánk beküdi. A Mössmer-féle nyilatkozat fotografikus mása látható lapunk multévi novemben-decemberi számaiban.
TUndérujjak Magyar Kézimunka Újság
kiadóhivatala Budapest, IV. kerület Szervlta-tér 8.
Egész Kanizsa készfll
a farsangra, hogy sok tánctalan, szürke hónap után végre mindenki kedve szerint félre hajíthassa • gondok mázsás kothurnuiái éi frtvegye a vidámság tarka köntösét, amiben olyan ji ficánkolni néha...
Mint mindig, az idén is az Evangélikus-tea nyílja meg a farsangot. Hagyományos napján, január 5-én, hagyományos fényes külsőségei közt és — hagyományos siker auspiciLimával.
Az idén azonban a rendező Evangélikus Nőegylet nem ctak uját szegényeinek istápolására gyfljti a bálterembe a város ét — mint az ejyre nagyobb érdeklődésből látható — a vidék előkelőségeit te, hanem bevonva a Református Nőegyletét is, megosztja azzal az estély jövedelmét a leendő kanizsai református templom alapjára. A kanizsai református egyház templom-építési akciója a város egész társadalma körében olyan meleg és megérdemelt támogatást vívott ki magának, hogy ez a kapcsolat a báli este sikerét csak fokozhatja.
A Polgári Egylet termel kellemesen fűtve lesznek. Belépíjegy (teával) 3 pengő. Táncosjejnr 2 pengő. Asztalok előjegyzéséről ajánlatos gondoskodni a Krátky-t\'zidében.
= Dr. Könlg fogorvos tanulmányi szabad tágra utazott. Rendelését január 16 án kezdi meg újból.
Beszámoló az elmúlt esztendőről. Páratlan minőségű. nemkülönben disztingvált iciésa szöveteiről világhírűén elismert Semler cég elmúlt üzleti éve a siker teljes jegyében folyt le. A közönség az elmúlt é\\ben is, mint három emberöltő alatt, előszeretettel kereste M, e több mint háioainegyed évszázados üzleti múltra visszatekintő cég helyiségeit, mert vásárlásai mindenkor a legteljesebb megelégedéssel töltötték el. A cég módot akar nyújtani a vásárlóközönsége azon részének Is, akik az elmúlt karácsony elölt Budapesten nem tartózkodtak, hogy occastiós ároo lássák el magukat a legkitűnőbb szövetekkel ét ezért az éwégi leltározás alkalmával a már foga lom má-^*áll angol szövetáruit bocsájtja oJttsiós ároo eladásra. A Semler cég Budapest B Icai utca 7. síim alatti helyiségeiben folyó alkalmi árusítás nagy előnyei a felhalmozódott kitűnő minőségű és nagy választékú férfi ét női szövetmaradékokban még inkább kifejezésre julnak. Ezen maradék vásáron való vétel mindenkinek alkalmat nyújt a Semler minőaég megismerésére
A legerősebb és legegészsé-
fjeaebb szervezeten is könnyen úrrá esz a betegség, ha kl van fáradva vagy át van fázva. Páradság, szél, nedvesség, vagy meghűlés után a baj köiéledését itt-ott fellépő más hasogatáiok, szúró fájdalmak, nyilaiások áiulják al. Mi sem alkalmas-sabb arra, hogy a festet csúzos, reumás betegség támadásától megóvja, mint idejében alkalmazott be-dörzsölés Krlegner-féle Reparátorral. A Kiiegner féle Reparator ára 1 P 60 fillér, minden patikában kapható, de csak eredeti c tornagolásban az ismer) védjeggyel. Főraktár: Krie
ner gyógyszertár, Budapest, VIII., 65. Calvintér (Baross-utca tarok).
1928 jmuár 1.
^ALAI KOZLONV
Sienvedő Böknél a természetes „Fertnc József" keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bélklü.ülést idéz elő ég ezáltal sok cselben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. A nfli betegségekre vonatkozó tudományos Irodalom több alapvető megalkotója irje, hogy a Ferenc Jóiief víz kitűnő hálásáról a saját kísérletei alapján is alka\'ma volt meggyőződést szerezni. KephMó gyógyszertárakban, dtogériákban és fíiszerüzlelekbtn.
— Január 14-én lesz Dános Lili hangversenye s bar alig néhány napja, hogy a plakátok az ulcán megjelentek, a jogyek Itgna-gyobb rékzc maris elkelt. Et a városszerte megnyilvánuló síintc példátlan érdeklődés természetes folya-mánya annak a benső szeretetnek és komoly megbecsülésnek, amellyel ezt a rendkivűli tehetséget már legfiatalabb gyermekkorában körülvet-ték. Most, első kanizsai Ónálló hangversenye előtt érdekes dokumentumokként olvassuk azokat a kritikákat, amelyek a 7—8 esztendős kis zseni ellő nyilvános szerepléséről emlékeznek meg »Ddnos Lili játékánál — irja a Zalai Közlöny 1920 december 21-éu — kévé\'. dolga akad u kritikusn.k. Csupin egyszerűen regisztrálr i kel\', hogv ez a kis I csodagyerek már négy éves korában ; bámulatra ragadta a Z\'.neakadimia : nagynevtt professzorait is. Keiei ; szinte villámgyorsan száguldanak a j billentyűkön, bámulatos pr.cid ássál i és benső á\'énéssíl játsiik, Önkéntelenül felidézve a hillgató/égbon a kérdétt, vájjon ho^y fo^ szólni a zongora, ba mijd e csöpp^g ujjai az oktAvot is elérik, lábii pedig a még szinte megközelíthetetlen mesz-szeségben fekvő pedált". — Eg/ évvel később tzt Írja a Zalai Közlöny: .Ddnos Lilinek, ennek a 8 esztendős csodagyereknek a zongorajátéka minden várakozást felülmúlt. Rendkívüli zsenialitása, mely korát messze túlhaladó tudással párosul, szinte elképzelhetetlen jövőt jósolnak neki". — Et a jóslat máris — alig 6 év multán — beteljesedett. Dinos Lili 14 éves korára itmert és elismeri nevet vivőit ki magának Budapest exkluzívabb zenei köréiben is. Könnyen megérthető tehát az a nagy várakozás, amely a január 14 iki hangversenyt megelőzi.
Érdekei ét uJazerQ könyv háxlasz-szonjrok izámira. ,A ml süteményea-kOnyvUnk", mert egészen újszerűen, 162 képpel és 150 kitűnő recepttel magyarázva Ismerteti íz Összes cukrisuütemények, torták és mignonok otthont elkészítését é« díszítését. Ez az igazin nagyszerű könyv beszerezhető 20 fillérért minden tUszertlz-letban, vagy 30 fillér postabélyeg beküldése ellenében bérmentve megküldik a kiadók. Váncza él Tsa, Budapest, Tavaszmező ucca 2.
p° Bruncsics bora literje 1 pengő
Valódi angol szövetből
uri ruha csakis Sftrial Zslgmaad szabómesternél
Nagykanizsa, Pó-ut 5. szím
Idbuyitttl flíífcl fUltttoMl
kélilt revertadát, dmádát tl p»plöltőnjröktt
MrUI XtllMM< szabómester
Nagykanizsa, Fo-ut Koron titlkxU m<IIXI 1
— Meghalt egy missziós nővér. \' Szomorú feketekereszles gyászjelentés érkezeit a Szociális Missziótársulat budapesti központjából: D.
Jovanovlch Lca S. M. nővért bosszú, buzgó és áldásteljes munkájának közepette rövid szenvedés után Isten magához szólította folyó hó 29 én éjjel 3 órakor, a Szent János sza-nalórlumbin. Nagykanizsán az engesztelő szentmiseáldozat január hó 3-án, kedden reggel 8 órakor a Sznc. Missziótársulat kápolnájában (Rozgonyiutca 7.) lesz bemutalva. Hideg téli éjszakán vitte magával a hóvihar. Senklssm vette észre, hogy a felfelé kavargó pelyhck között egy hófehér lélek is uráli az ég felé. S nem maradt utána semmi, könnyű lábanyomát befújta a széf. S nincs utána semmi — ccak té!, havas, zúzmarás, vakitó tél. Társai, lesvérei * mindenki, aki ismerte érzi, hogy elszállt közülük valaki, ki örökké vidám, napsugaras, szeretetteljes lényével megtestesítője volt az igazi missziós szellemnek. Költő volt, ki mindenkinél |obban megérlelte Pro-bászka püspök tanítását, mi összes müveiben meg is nyilyánu\'. A Szoc. Missziótársulat hivatalos lapja, a „Keresztény Nft" nzinlén az ö szerkesztésiben jelent ineg.
= A karácsonyi ajándékok versenyében bz első dijat egy du» magyar mintájú abrosz nyerte el. Meg kell állapítanunk, hogy méltán, mert az ajándék rendkívül szép és meglepően élteken, a lenvászonra előrajzolt abroszt, 10 mairing „Flossi i" megkipia mindenki,
Buék!
Bort, búzát, békességet, Fát, füvet, feleséget, Tányérodba tyúkot, kappant, Nagymosáshoz ALBUS-szappant!
Női kabátok leszállított ár-
SwSa\'fi.JTR\'-Sm,*™ ! Magyar Divatcsarnok, Fő ut ............- - - — 1 13 szám alatt
előfizetés fejében 14 40 P-t a Tandérujak kiadóhivatalába btküld
Bruncsics bora literje I pengő
Telefon 500.
városi színház mozgója
Teleion 500.
December 31-én szombaton 5, 7 és 9 órakor Január I -én, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Az év leggigászibb filmattrakciója t
A wilág első tökéletes »zinekben készült felvétele I
Hatalmas szerelmi regény. Főszereplök:
Douglas Falrbanks, Blllie Dove, kalózhajók és kincses vitorlások.
Pötylke bait isinél
Burleszk 2 felvonásban.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 8 gytrmek született: 5 flu és 3 leány. Freys-linger Ágosto.i magántisztviselőnek f.», Kunict László földművesnek leánya, Ko\'ongva István napszámosnak leánya, Wiadimirow Iván kárpitos-segédnek leánya, Neufeld Simon kereskedelmi iskolai tanárnak fia, Wéber István m. kir. honvédszáza-dofnak fia, Vékási János napszámosnak fia, Varga József boltiszolgának fia. — Házasságot kötött 6 pár. Balogh Józsel vasúti géplakatos Schnabl Gizellával, Hrometsck Jenő vámőrtörzsőrmester Bojtor Teréziával, Szabó Lajos igáskoctis Horváth Annával, Berger Jenő gabonabizományos Herczfeld Oizellával, Weid-mann Leó fűrészgyárl igazgató Eich-ner Líviával, Rolly litván tejcsarnoki vajmester Bárány Karolinával. — Halálozások száma 5: Friedrich József napszámos 90 éves, Szectödi József m. kir. honvédlizedes 26 évet, Fújsz Ferenc napszámos 70 évet, özv. Poczek Péterné Nagy Julianna 83 éves, Tuboly Qyula 26 napos.
= Slnger gépselyem mindenféle szinben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
fteverenda-Cimáda
papISItfinyBk Mrlal Zsigmond szabómesternél
Nagykanizsa, Föut Koron, uiUo4i ra.u.ti
űkiatt fenn uvtiíi it m\\
fővárosi szabás szerint készit | UiHil Zsigmond szabómester . Nagykanizsa Fft-ut 5. szám
rALAI KÖZLÖNY
1928 lanuár I.
Néma tüntetés
napja a mai újesztendő. A hazafias
egyesületek : országos propagandája arra kéri minden magyar embert, hogy ezen a napon mindenki küldjön egy csendes imádságot ahhoz, aki orazágok sorsát, a történelem útját intézi. Az Imádiág szóljon a magyar hazáért és Rothermcre lordírt, aki értünk az egész világ nyilvánossága elött felemelte a szavát. Ez alkalomra irta Csillag Jenő, a nagykanizsai Városi Színház igazgatóis az alábbi „UJévI Imádság\'-ot:
Bilincsekben vigyünk, ktiUnk Osiicláncolt, Hét íve Trianon min«et agyongázolt. Véreink kerüllek hatbár iga alá, Megalázta flkel a bocskoros otili.
Magyarok Istene, leints már le miránk, StglU minket már, hogy visszavegyUWiazánk Altatót imánkban ínég arra is kérünk, Kl e törekvésben nékünk segítségünk. Aidáit küld rá, Isten, illünk ránloti kardot, TarUd meg egészségben Rolhermere lordul I
az üret cipőkrém dobozokat, mert
I tele doboz
eredeti angol recept alapján készült ezidöszirint Ugjobb
M\'ti
6 üres „Vesla" dobozért ott, ahol ezeket vásárolta.
Kaphatói
Fttixer- «i csemege-oiletekben:
Bazsó Lajos Bumengchtiu Krnöné Bruncsics József Dedovátz BMa Macher és Leitner Fischl Adolf Fleischhncker Albert Földes D;zsö Gold Ignác Lackenbacker József Lehoczky Ferenc Maschanzker Márlon Neu és Klein Pörzse Q/örgy Reich Mátyás Sáfrán Ferenc Sátrán József Stampf Zsigmond Slrém és Klein vitéz Tóth Béla ,28j
Pollák József bőrkereskedö.
— Három Igaz szó: Bruncsics bora olcsó I

Reuma, köszvény.csuz
llchUi éi minden ine(hOléibAt eredfi UQIell fájdalom ---tx- \'-"-vl .
eleién legjobb •
Minden patikában de Cíak j leni litható eredeti ctomafoliiban kaptató. A r * I p< nf ő 00 flIKr.
A REPARATORT 40 ív óta úgy ismerik, mint a legjobb bedörzsölőszert, amely sok ezer emberen segített. Olyanok, kik hosszú ideig szenvedtek kínzó hasoga-tásban, szaggatásban, meghűlésből származó fájdalmakban és egyszer próbát tettek a Reparatorral, nem győzik eléggé dicsérni jótékony hatását. A Reparator ritka növények alkatrészeiből készül, amelyek a meleg földrészeken teremnek.
A Reparator a legrövidebb úton, a bőrön keresztül juttat komoly és kipróbált gyógyanyagot a beteg testrészbe. Nem rontja a gyomrot, nincs káros mellékhatással a szívre.
A Reparator bedörzsölés után jóleső meleg érzés keletkezik, a fájdalmak hamarosan enyhülnek, majd egészen elmúlnak,
faraktár; KrW|oer Py.. ir6mi<rl«r / Budapcat VIII, w
VIII/65. Calvin-tér, Baross-utca sarok. ^
= Kézlmunkázók figyelmébe I
A hOlgykö/.Onség tönboldaii fdstó-litásának engedve |\'nuár 4 ill tiuz-detlel Iparmüvészell kézimunka tanfolyamot i.yitok, amelynek folyamán a kézimunka minden ágál felölelő oktatási nyu|tom tanítványaimnak. Tíkintettel a helyszűkére. ajánlaton minél előbb jelentkezni Csengeryut 2. vagy Kazinczy utca 2. sz. alatti üzleteimben. özv. dr. Orosz Mlklósné Rátz Ilona.
— A „Községfejlesztés" dr. Rdth Sándor szerkcszlé lében megjelenő Myóirat kitácsonyi száma igen gaz dag tartalommal jelent meg. Oazdag tartalmából kü\'ön Is kiemelkedik Sdqxy Sindor miniszteri tanácsos .A községi utakról" szóló Cikke, mely behatóin foglalkozik ezen igen aktuális kérdéssel. Urbanlcs Kálmin országgyűlési képviselő részletesen tárgyalja ez embervédelem kérdéséi, melynek fokozottabb fontosságára hivja lel a figyelmet. Zlpernovszky Ferenc a helyes és gazdaságos közvilágítás rendszerét ismerteti. Dr. Zavaros Aladár Srékesfeliérvár vátos polgármestere a váro^ múltjára is kiler|edő szép cikkben Ismerteti Sré-kesfehérvár város történetét napjainkig. A lap, mely újévkor teljesen ingyen sd minden előfizetőjének egy valódi vászonbi kötött s ugyancsak gazdag tartalmú naptári, előfizetési ára egész évre 10 pengő. Megrendelhet a „K0z8égte|lesztéí" kiadóhivatalánál Bndípjst, VIII., Főherceg Sándor utca 4. A kiadóhivatal kívánságra készséggel küld mutatványszámot.
= Újfajta állatbiztosítás. Rigóid érez;ük hiányát az állatbiztosítás olysn fajlá|ának, amely az állattanó gazdát mindín kárlehstőség ellen megvédi. A Mercur ÁHilánoi Bizto-siló Réstvényláisisá*, \'mely 1920. óta áll fenn. az áilamt felügyjle i halóság engedelmével működését ujtbb\'n az állaibitlositásra is kiterjesztette. A l/.riaság, az ország vitális érdekei-, felismerve, mi.idei egyéb biztosítási fíj >n kivül elaőnek •veze.i b; sütéseknek minden kir-leheiötég clien való biztosításit, beleértve a serlésorb.\\nc, sertésvénz és sertéspestis eseteit is. Ezenkívül a MERCUR működési körébe még értékes tenyéuállatok biztosítását ls felvette (100% oí kártérítéssel), nem különben vemhes anyaállatodét Is és pedig olyanformán, hogy nemcsak az anyaállat blitoslihitó, huné n a magzatok: csikók él bjrjak U. Olvasóink érdekébe vág, hogy a Magyarországon különös jelentőséggel biró uj biitoailáai fajt kellő figyelemben részesítsék. A lapunk mai számában közölt hirdetésre felhívjuk olvasóink figyelmét.
Zadravetz érsek lesz
Róma, december 31. Hirek srerint a pipa ZadraveU István volt tábori püspököt a V ilikánba rendeli és érstkké nevezi ki.
Vaddisznók a Riviérán
.i
Nizza, dcc. 31. Az olasz Riviéra hfgy<Mböl tömegesen |önuek le a vaddisznók és a larkasok. Narna közelében rengetrg firkast és vaddisznót lőttek le
Vízvezetéket éi Merntatselet
aiakszcrfen készít ■•ndlavlte Jó«»e1 *» Márton
Ktrály-u. <9. Mí» Teleion Z7I.
= Korcsolyák, rodlik, vivófel szerelések, torna- és sporteszközök nagy választékban Szabó Antal sport-Ötletében.
NEUMANN
ÉS
SCHWARZ
Budapest, IV. Bécsl-u. 1.
Speciális újdonságok női ruhadlszekben.
Mindennemű hímzés, dlsz-
zsinór, rojt, gomb, csat*, cslpkevolant, ruha- és fehér-nemücsipke, gyöngy és flitter-diszek, függönytüllök, ruha-és butorpaszományok.
Rendeléseket postafordultával IntézQnk el.
Eredeti németországi kerti magvak, mindennemű gazdasági magvak. Gazdasági és kerti műtrágyák. Növényvédelmi és csávázó-szerek. „Sirius" növénytápsó, szobanövények, pálmák stb. téli öntözéséhez. Vegyes madáreleség, fénymag, hámozott zab, kendermag, édes repce stb. stb. „Futor" szénsavas t&karmánymész állandóan kaphatók:
Ország József magkereskedésében Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
I928. évi tavaszi kertimag árjegyzékem megjelent, érdeklUdtiknek ingyen megküldöm.
1928. január 1.
ZALAI KÖZLÖNY
IOZOÖSZINHÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma
3, 5, 7 és 9 órakor at év Irggigászibb fllmaltraliciója ! A világ elsó tökéletes sxinekben készüli felvételei .A fekete kalóz", hatalmas szerelmi regény. Főszereplők: Douglas Pairbanks, Blllie Dove, kalózha|ók és kincses vitorlások. — „Pötylke bajt csinál", burleszk 2 felvonásban.
Héifőn este 7 és 9 órakor, csak rgy nap I Két sláger egy műsorban I Csak 16 éven felülieknek I .Vörös hajúak előnyben", vie|áték 7 felvo nAnban. Főszereplő: Theo vou Tltz. .Ilyenek vapylok!", társadalmi dráma
7 fejezetben. Főszereplő: Jane Novak Patria Híradó.
Keszthelyi Uránia. Janu\'.r I.: .TenRerre, Abeleszl" vlgjálék sláger
8 felvonásban. Ezenkívül két 2 felvonásos burleszk.
Közvetlen telefon Londonnal
Budapest, drc. 31. Ma teggel meg-nyili a közvetlen telefonforgalom Aniilia <*s Megyarorsjág között.\'
SALVftTORFORRÁS
KELLEMES IZÜ ÜDITÖ-, OYÓGY- ÉS ASZTALI VIZ
VESE, HÓLVAQ, RHEUMA
BETEGEKNEK TERHES ÉS SZOPTATÓNflK-■ EK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
kapható mindenütt.
Irfftjáráa
a r oiyknniiaai. meteorológiai megfigyelő jelentétek s Pénteken a Mméi-siklti Kepgel 7 órakor
yelö jelentés* k i Pénteken a Mmi ■ - • ■ 4 4, délután 1 órakor 4-6," tate 9 (kikor -5 8.
ttlhAui: Kgész nap borult égboltozat. SiHitány i Keggt\' Északkelet, délben Észak, eite ÉjszaWteletl szél.
A Moteorológtal intézet leientése sze-rtnt szeles, hideg idő, főleg délen havazás-sal, hófúvással.
NSU
KISAUTÓ éa MOTORKERÉKPÁR
a
megbízhatóság jelképe


Budapest, Andrássy-ut 27.
>Telefon : Teréz 134-78, Teréz 134-79. Ml_

f v •
.w«.w A
I • » •
lOZOAZDASil
TlXIBI
A mai értéktőzsdén az irányzat az év utolsó tőzsdenapján barátságot volt. A forgalom a megrövidített tőzedeidó következtében élénken indult az áralakulások azonban nyitáskor még egyenlőtlenek voltak. Később barátságos irányzat kerekedett felül, mivel a piic elhanyagolt értékelben is vásárlások következtek be, melyek aionban leginkább n mérlegké8iiiésl tech alkat okokkal magyarázhatók. Az átlagos árnyereség 1— 2% volt, a mellék papirok azonban 5 —10"/0 al is emelkedtek. A f irgalom mind>égig élénk volt.
Párta J0 361/I, London Jfr2S»M, Newyork 617-20, Brfluel 72 40. Milano J7 31, Annteidam 209 25 Beitln 123 57>/i, Wteo 78\'10, SotU 3 74 Prága 19-32, Varai MOS Budapest 10-30, Belgrád 9 14, Raksraat 3 18
A Maptfl TiaU ávrtu-jefriéM
1 La pénzét J<M és biztosan aktrja elhelyezni, ha pénzt Akar előnyös feltételek mellett felvenni, ha helyi papírt, vagy a budapesti, bécsi mb. löisdéken jegyzett papírt ak»r venni, vagy eladni, ha devlsát, vagy valutát (dollár, dinár stb.) akar venni, vagy eladni,
hí arany, ezüst pénteket, vagy kényszerkölcsOn-kfitvényeket jól akar eladni, ugy fordul|on bizalommal
Grosz és Társa
bankházhoz
Nagykanizsa, Főút 15.
Te\'efon: 321.
VALUTAK Angol L 27 Í5-2800 Halga Ir. 79 80-S010 Cwbk. lb-88-16 96 Dánk. L53 CO-153 (30 Dinár 10 04-10 10 Uollár S68 50-870 50 Frandatr 22"55-22 75 Moll. 53070-231-70 Leugjel 63 90-64 20 Ut 3 49-3 54
L«vt —•--•—
Ura 30 15-30 35 Márka 136 25-136 75 Schlll. 80 45-8080 h orrig 151-85-152-45 S»á)dL 110-30 110-70 IMI0-IM70 Pesela 94-70-95 10
L>ü V1ZAK Amjt. 230-85-231 55 BeJgrád 10 CH 10 11 UcrTla 136-33-136 73 Bulureal 3Í0-3 54 Bitlaasel 79 85-80 16 Kopenb.153 1015310 Otílo 15195-15230 London 27-86-27i>6 Mllino 3012-3020 Newyork 57060-2 24 Pilis 22 46-22 52 riegí Ib 90-16-95 Siorla 412-415 Stoekb. 154 22-154 62 Varsó 64 00-64 20 Wltn 8C 61-80-86 Mrt<* 11032 110 62 Madrid 9500-95-30
TwárftAzsé*
bea. luriv. 77 kg-oi 30 30 30-46, >8 k([-oi 30 65-3080 79 kg-o« 30 95-31 10 80 kg-o« 31 05 -31-25. egjéb 7.\' kg-o« 30 15 30 35, 78 kg os 30 45 30 6b. 79 Igo. 30*75 30 90, 80 kg-os 30f5-31 10. rou 29 05 -29 25. takarm. árpa 24 95 -25 45, sOfirpa J9 50 -30-00, ub 25 25-25 50. tengeti 25 75 2680 Buxakoro\' 19 75 2003. tepce 48<V)-50-00.
Kiadja: Délialal Nyomda és Lapklaáé Vállalat Részvénytársaság
Felelős kiadó: Zalai Károly.
IntemftMUi uiaáoai ÜHTkula* X, M,
Városi Szinház Mozgója
Hétfőn 7 és 9 órakor, csak egy nap!
Két sláger egy mfiaorban\'I Csak 16 éven felülieknek I
Vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő: Theo von Tltz.
Ilyenek vagytok!
Társadalmi dráma 7 fejezetben. Főszereplő: Jane Novak.
Pátria Híradó.
Ml köszvény, lullii, nMn lifl fc íejlíjí:, valamint itg lilíitll származú beteos6gek.
azonkívül tag- és izületi fájdalmak, In tiuenza esetén ezen betegségektől megóvja magát a kltUnóen bevált Togal által. A Togal tabletták kiválasit|ák a hugysavat és ezáltal egyenesen a betegség gyökerét Irtják kl. TObb mint 33Ö0 elismerés csupiu az orvosi kötök-;ból, kfizlUk nevei tanároké, elsőrangú klinikáké és kórházaké, bizonyítják a Togal kiváló fatálát. Semmiféle káioi mellékhatást nem gyakorol. A lájdalmak azonnal enyhülnek és meguUn-,nek és álmatlanság estjén is kiválóan hatnak. jKéidczze meg orvosát. Kapható minden gyógy-szertárban.
t
5sr1éfrúsár
r-einapai 5439. melyből eladatlanul \\ inaradt 16C0 darab Clsúicndl) 1 52—1 56, szedeti 150-1-52. azedelt kósép 142— 1-46. kOnnyU 132-1 3«i, elaóiendü OrM 1-50-152, másodrendű 1-44—146. angol auldó l-SO—1 76. saalonna nagyban ÜOO— 160. asll 1-84 -1-É4, lebuxott hna 208-2 24 azalonnáa félserléa 192- 201 Aa Irányaal közepes.
Fájót, érzékeny, fáradt éa fagyáaos lábait
éa iij lába leaz I
ló meleg lábfürdót, ha megerőltetések és strapák folytán a lábak fáradtak; ha a tyúkszemek és daganatok kegyetlentll kinoznak ; ha a cipő szorításai és fel-dOrzsOlései égnek; ha a bokák a járás következtében megduzzadnak; ha rugalmas és könnyll járást akarunk éa általános kellemes kózérzést kívánunk A Szent Rókus l.ábló minden gyógyszertárban kapható. V.gj nagy csomag Ara 1 pengő 28 fillér.
l-\'óraktár: Szent Rókus gyógyszertár
Budapest, VII, Kákóczl-ut 70. «uo
Budapestre utazik?!
90«o engedményt kap
mint «i«u lap tldlliclöj* olcsó dobi-áfslnkból,
10" o engedményt kap •kló Itlaiml árainkból. (Kilőni hlal konyha.) 5 peng At megtakarít
sutólail k&Usifftl. mrrl Ky\'og átJAhct agy [>«ÍC alatt a pályaudvarról.
Otthon érzi magátlll
|ót latért atobllnkban, ElsórrnJÜ klaaolgália, aalgorusn csslidl jellag, aaját érdeke,
aicn elónyók lolytin. hogy okvellen nálunk 40SI aiálllon mag
GRAND HOTEL
Park Nagyazálloda
Budapest, VIII., Baross tér 10. sz.
I a Keleti pályaudvar áikeaáal oldalával laamben.
£K£TT NYUCATIMDIAI RANAN A LEftJOCIB TAPHUEK
r—imrmmw m
BH«QW|982-85. |
SCHMIDTHAUER
Igmándi
keserűvíz ES:
előtt fél lárral langyo-ználva
^^ggaaHBMHM —-------
megtisztítja a szervezetet fi belekben képződő egészségtelen anyagoktól, élénkíti a mirigyek működését, felfrissíti a vérkeringést, megelőzi az érelmeszesedés és az öregségi elváltozások kifejlődését.
mérőm. Árjegyzék ienséteLadóknak kívánatra bérmeatve.
ZALAI KÖZLÖNY
1928. (tnuár 1.
85
1

I
s8§
J&
ü m

mm


IPÜ^ 8 liter benzint
fogyaszt 100 kilométerenként
i -V M «|i ÉÍÚ
az UJ FORD
4 kerékfék, tökéletes rugózás, ujrendszerü hűtés, gravitációs olajozás, bolygós-rendszerü sebesség-váltó, száraz lamellás kapcsoló, drótküllös, bőven méretezett kerekek, I00 kilométeres óránkénti sebesség jellemzi a tökéletes motorszerkezettel forgalomba kerülő
8 UJ FORD-autókat
A Lincoln autók vonalvezetése és kényelmes, pompás berendezése található meg az uj FORD auíók karosszériájánál
cca 5600 pengő lesz az uj FORD-személyautó ára.
Egy időben keriil forgalomba a gyors-áttételű
UJ
FORD-teherautó
1 és fél, 2, 2 és fél tonna teherbírással, 4 kerékfékkel, sebesség-váltóval, (3 sebesség előre, 1 hátra) Lincoln hűtővel, Lincoln hütésrendszerrel, Canti-lever rugózással, 4 darab 32X<> os óriás pneuval, 4 méler rakfelületű
karosszériával.
9 liter benzin-fogyasztás 100 km.-kéntl Alig valamivel drágább, mint a régi
teherautó.
Ha tökéletes személy- vagy teherautót akar szenzációsan olcsó áron vásárolni, ugy várja meg az uj typusu FORD-kocsijainkat 2—3 hét múlva forgatómba hozza:
MELIS ÉS PINTÉR
SZOMBATHELY. Auftorízált képviselet.
89
m
m
m
H k
SS 1
m

1M6 lanuár 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Boldog uj évet kíván igen tisztelt vendégelnek
Rózsa Ferenc
az „Arany Szarvas" bérlője.
Boldog uj évet kívánok minden vevőmnek és jóakarómnak
Ooldstein szűcs
Boldog uj évet kiván üzletfeleinek és
jóbarátalnak
i
Stern j. Kálmán
üvegei Erzsébet-tér 14. szám
Boldog ul évet kívánnak t. rendelőiknek és jóbarátaiknak
Májon Testvérek
mükösxörüsök
Boldog uj évet kiván az igen tisztelt vendégeknek, ismerőseinek és jóbarátalnak
Oláh János
„Szarvaa" kávéház főpincére
Boldog uj évet kívánok t. megrendelőimnek
Papp Oszkár
dpéazmestcr Magyar-utca 6. 6 iám
Boldog uj évet kívánnak t. üzletfeleiknek és jóbarátaiknak
Schless Testvérek
könyv- ét paptrkereskedök
Boldog uj évet kiván t. vendégelnek
Szabó István
urt éa nőt fodrán
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és összes ismerőseinek
Kállovlts János
fodrász
Kedves vendégeimnek és szaktársaimnak boldog ujesztendót kívánok
Kiss Ernő
.Korona\' szállodás
Boldog uj évet kiván t. .\' vendégeinek és ; ismerőseinek
Csukovics István
a Polgári Egylet vendéglőse
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és jóbarátalnak
Kein Gyula
Ipartestületi vendéglői
Boldog uj évet kiván kedves vendégeinek és jóbarátainak
Deáky Sándor
.Vaskapu" vendéglős
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek, kartársainak és jóbarátalnak
Wollák Jenő
vendéglős
Boldogabb uj évet kiván a rendelőinek és jóbarátainak *
Relsz festő
Kazinczy-utca 5.
Boldog uj évet kiván t. vevőinek és jóbarátainak
Práger Ferenc
hentes és mészáros
Boldog uj évet kiván t. vevőinek, jóbarátalnak és iparostársainak
Adler Miksa
hentes és mészáros
Boldog uj évet kívánnak mélyen tisztelt vevőiknek és ismerőseiknek *
Petrics György és fiai
mészárosok és hentesek
B. u.
m
e.
Z A L A I
K Ö Z
L
••
O N Y
Boldog uj évet kiván igen tisztelt vendégelnek
Kollarits Géza
borbély és fodrász — Bazár-udvar
Boldog uj évet kiván t. vendégelnek és összes ismerőseinek
Kozma Mária
,Tálos\'-féle_vendédlő
Az évforduló alkalmával sok szerencsét kiván az Igen lisztéit vendégeknek és ismerősöknek
Waldhauser Vilmos
a .Központ\' kávéház főpincére
Boldog uj évet kiván a vlrágkedvelő vevőinek és ismerőseinek
Llndauer Károlyné
Fő-nt 10.
Boldog uj évet kiván t. vendégeknek
Szever József
a .Arany-korona\'\' kávéház lőplncére
Boldog uj évet kiván t. vendégeknek
Pojocsnyek Ferenc
az „Arany korona" élterem főpincére
Boldog uj évet kiván az igen tisztelt vendégeknek
a Centrál kávéház
^kiszolgáló személyzete
Boldog uj évet kiván a t. vendégeknek és összes ismerősöknek
Antauer József
Kassinó vendéglős
Boldog újévet kiván t. rendelőinek és ismerőseinek
Kovács Antal
angol nóluabó
Boldog uj évet kíván
nagyrabecsült vevőinek és jóbarátainak
KOhler Testvérek vaskereskedése
cégtulajdonos Kutassy Kálmán
Ezúton kivánok boldog újévet mindazoknak, kik nálam dolgoztatnak és összes tsmeröselmnek
Strebelovszky1 Ferenc
kovácsmester, Magyar-utca 2.
Boldog uj évet kiván t. rendelőinek
Gróf Gyula
cipészmester
Boldog uj évet kiván üzletfeleinek, jóbarátalnak és Ismerőseinek
Bazsó Sándor
Boldog uj évet kíván a nagyrabecsült rendelőinek és ismerőseinek
Várossy Sándor
divat cipész
Boldog uj évet kiván tisztelt rendelőinek és jóbarátainak
Metz János
feitőmcster
Boldog uj évet kíván kedve? husfogyasztó közönségének, szaktársainak és ismerőseinek
Kárlovlts György
hentes és mészáros
Boldog uj évet kiván ugy az üzletfeleinek, mint jó Ismerőseinek
Klein Dezső
szabómester
Szerencsés boldog uj évet kiván minden jóbarátjá-nak és üzletfelének
Babits Lajos
hentes és mészáros
Boldog uj évet kiván t. vevőinek és iparostársainak
Zubály Mihály
szűcsmester
10
ZALA! KÖZLÖNY
IÖ2Ő fanuár 1.
APBÓ HIRDETÉSEI
Aj ipröhlrdctéMk dija 10 szóig 10 fillér, minden további szó dl|a 5 lift. Vasár- éa Ünnepnap 10 szóig SO fillér, minden további sió dija 8 flll. Szerdán ét pénteken 10 szóig BO fillér, minden további szó dija 8 flll. Címszó • minden vastagabb bettlDÓI álló sió két uónak számit-tátik. Állást keietúknek 50°rO engedmény. A hlrdatéal dlj alíra /iaatassdö.
Kiváló linóm, uradalmi taavaj I k 4*60 P. Btampf Zsigmond fUizer
ciemegeüzlelében.
íi 5617
Lsgjskb mlnSaégO porosa síén, kOifOidl gézkokaz éa kovéoaazén Walaar gépgyér. 5003
PéukBIoaönt bekebelezésre mlndtn Besaegben s legelőnyösebben és leggyot-sabban loljóslltat Aozél Ignéo peus-kMcsönkMveUtí Irodája Nagykanizsán, P0-
■t ». ss. alatt. _1483
Ford éa Fardaon alkatrészek, autó felszerelési cikkek, Pneumatik — Szántó Vilmos és Társa cégnél. Deák-tér 2. 23H
Lótóhagya" 1 hold szőlőbirtok, gyümölcsössel, Tü]t.i Igen Jó, lakható ípUleltel eladó. Bóvebbet Aoaél Ignéo Ingatlanforgalmi irodája Nagykanizsán, Fóut 3. sz.
Sépéazkovéoa, jelenleg hét év óla nagyobb gazditágban mint önáló gépész vagyok alkalmazva, segéd fiáimnál állást keretek Szen\'gyöigynapra. Clm a kiadóban. 55? 3
Cipót, hócipőt, sárcipőt Mlltényl Sándor éa Fia rlpóüz elében vegyen. 558(1
Magyar-utca 14. sz., Ráki\'czi-ut 43. iz., Szemere ulca 7. sz , Sikátor-utca i/b. számú héaak, valamint (óbb kisebb-nagyobb magán- éi btiliiz a város belterületén eladó. Bóvebbet Aczel Ignác pénzkölcsön és ingatlanforgalmi trouája Nagykanizsán, Fó-ul
Elsőrendű uj
aranyhegyi boraimat
I psngó 20 fillérért érualtom.
Ha jó bort akar olcsón Inni, ugy Ízlelje meg boraimat.
sAfrán józsef
■agyar-u. 74. Talafon 33S.
F8 ut mentén egy korcsmának alkalmas 6 rzobas ház, igen nagy lásilott udvarral, még nagyobb kelttel eladó. Bóvebbet Aczél Ignác pénzkölcsön és Ingatlen-
lorgalml irodája Nagykanizsán, Fó ut 3. sz.
Villanyéra keveset József főherceg-ut 58/a.
használt, eladó
Egy kis teherhordó, megvasalt szán jutányosán aladó Flelschh:cker Ignác Kiraly-utca 2. 55-1
ala
Egy teljesen uj, nagy „Piafi" varrógép iádé. Attllla utci i«. sz. 5tjl«
Zalamegyei nagykózaég belterületén lévó 3 járatú vízimalom egyéb vállalkozás mUtt surgóien is kedvezó fizetési feltételek mellett eladó. Bóvebbet: Aozal Ignéo Ingatlanforgalmi éa pénzkolcsón-köavetltó Irodája Nagykanizsán, Fóut 3. szám.
Egy jókarban levó pedalos cimbalom olcsón eladó. Cint a kiadóban 5362
Uradalmi gépész kerestetik, kl traktor és ciéplógépjavitásban Jártas. Cim a kiadóban. 5ÍÍ3
Hévízen a Postás Otthon palota mellett egy cca 40j négyszögöles vtllalelek sür-
Íősen eladó. Bóvebbet Aczél Ignác pénz-Olcsön és Ingatlanforgalmi irodsja Nagy kanizsán, Fó-ul 3 sz.
Eladó jutányos áron a város belterületén 3 siobái családi ház beköltözhető, nagy lelek, szép gyümölcsössel. Clm á kiadóban. 5563
konvenció* yépéazkovéoa inassal és konvsnoioa bognár felvétetnek szentgyörgynapi belépésre a homokkomá-roinl garUa*4gh.i. Je entkezés Nagykanizsa, Klsfaludi-u. 27. v 55bü
•8 holdaa zalamegyei birtok, igen jó gazdasági épületekkel ts lakóházzal, egytb vállalkozai miatt sürgősen, Igen kedvezó fizetési feltételek meilell eladó Bóvebbet Aozél Ignéo pénzkölcsonközvetiiő és Ingatlanforgalmi irbdája Nagykanizsán, Fóut 3, száin, 5071
Elegáns, uj szánkók! Homokfutó és fedeles kocsik!
Gyárilag javított
személy- és teherautók!
Azonnali átvételre kaphatók:
BAZSÓ JÓZSEF
■utikaroaazéria éakocáigyároináI
NAGYKANIZSA. Telefon 250
Telefon 250
„Ford" és „Fordson" alkatrészek I Goodrich autógummik! Hóláncok!
<671
400 holdaa fehérmegyei kilünö szántó él rétból álló birtok, igen jó épületekkel, közvetlen vasútállomás mellett, esetleg ICO 200 holdas részletekben is, sürgősen eladó. — Bóvebbet Aozél iroda Nagykanizsa, Fóut 3. s/ám. 5 b9
KUlönbejáralu, egy s/obából iió, szép, tágas, újonnan tapétázott irodahslyloég, a város közponllábin, jutinyos áron Jnnutr e\'sejére kiadó Cim a Usdóban. 5557
Bérsagazda, gépéazkovéoa és
kartéai felvétetik -- UJnéppuezta, u. p Magyarszerdalieiy. 5545
Lazanakon, a nagy kastélyban, egy 3 szobás lakéa fürdőszoba és cselédszobával, esetleg azonnalra Is kiadó. Bóvebbet : Aozél Ignéo Ingatlan- és pénzkolciön-közvetítő Irodája Nagykanizsán, Fóut 3. szám.
Kövér sertés eladó Eötvös-tér 21. 55.8
Szorgalmasan éneklő harzl) nemes sá\'ga kanérik jutányosán eladók Eötvös-tér 33
Két dtb. príma zslrserlés aladó. Árpád ulca 12. -5596
■ ladé teljesen különálló, tnitororott szoba azonnalra. Uitlhyány-u 19. -5612
SzantgyArgyvérl hegyen egy 2 ,
egy 18, egy 10 egy 5 holdas, szabadhegyen egy 3 holdat és egy 2 holdasszőllóblüok mindegyiken lakóház és teljes berendezésekkel eladó. Bóvebbet: Aozél Ignéo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán. Fóut 3. szám, 5vt>7
Fgy tzoba-konjhás lakás kiadó Maycr
festőnél. 5593
Teljesen elkülönített, kspualatil bútorozott, utcai szoba, azonnalra kiadó. Roz-gonyl-u. 15. -5613
F.gy jó házbál való flu, lakatos tanoncnak felvitetik, Bitlll lakatosnál. Csengeri-utca 13. -5574
Egy 800 holdaa elsőrendű bérlet családi okoktól azonnalra áladó, élő és holt felszerelés átveendő. Mlndennemtl felvilágosítással szolgál: Aozél Ignéo Ingatlan- és pénzkölcsönkozveflló Irodája Nagykanizsán, Fó-ut 3. szám.
Kétazobéa udvari alatt azonnal kiadó.
lakás
Fő-ut 15 •5528
Raktér, gaiázs, műhelynek alkalmas helyiség kiadó, Mayer festőnél. 5 33
1 szoba, konyíts, azonnal kiadó. Zrinyl Miklós utca 18. -563-1
, iZOLOOLTVANVOK TA » ilMA-Ci \\0lJ
CVÖKE.\'PCiVESSZÓK.
LLCUtCÍril lll.izi.uzi,>\' MLIVL *
TELEKI*
SZÖLOTtLLPLK
Irtcl \\

Boldog uj évet kíván a kedves vendégeinek és jó ismerőseinek
özv. Guttmann Manóné
„Magyar király" vendéglő]
la, tasárnap disznítorosvacsora
Boldog uj évet kiván és olcsón jó árut ajánl kedves vevőinek
, Elefánt" divatáruház
Perlnz Vilmos éí neje
Férfi kalapok
Htlckel velour, Oyukils nyulsiőr, I. gyapja én kemény kalcpok m-gy váljsziékban. Fétfi és rőt sapkák, téli bőráruk, szalajr, spurié, Kyászfályol raktáron
Alakításokat vállalunk. mi Szabott árak I
Gyenes és Vida
Alsó\'emp\'onmal szemben.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönklnl tisztíttassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Oyüjtőtelep: Kocsisjózsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
állatbiztosítás!
Blztosithalók elhullás vagy kényszervágás ellen
ra
vemties anyaállatok magzaíiittal egyotf
rnmmm, ffilffifi
inhnii tth értetes tenyétzállatok JUlllH 1IU. (iNU\'n-n kWétitbul)
A biztosítás kiterjed a Járványos betegségekre Is beleértve a sertásorbánc, sertéspestis és serlésvész, lépfene, száj- és köiömfájás slb. eseteit is; lovaknál ezenkívül a használatra tartósan alkalmatlanná váiái esetére Is.
ÁllatszállítmánytIztosltás, blztositás vásárra, vág< hidra hajtás, hizlalás és kiállítás taitamára.
Itatni íllfllánoi fiizíosiló l-l.
Budapest, V. Tükör-o. 2.
Telelőn: T. 113-06. mm
Értesítés.
A Hagykanizul SeQéJyeoyleí Siüvelkot
(Alapíttatott 1862.) IB28. január l-én nyitja meg
67-Ik 4 évre szóló
ávtársulatot.
ligy tőrzsbetót után hetenklnt 1 pengő fizetendő.
Kölcsönöket adunk kezességre; Jelzálogra és ér\'ékp: pírra.
Uj könyvccsM* ■ szövetkezet hely iségébenCíengeryut 7.dr Rapcch-fde há< már most kaphatók.
Befizetések mindenkor hétfőn, kedden vagy szerdán d. e. 9 —11 óra köxött teljesíthetők.
413, Az igazgatóság.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é kózöntéget, hogy Vasuti-ut 17-19. szám alalt volt Öveges Üzletemet
Erzaébet-tér 14. alá
(• törvényszékkel nemben, Sieldtmaa-bii)
helyeztem át, ahol továbbra is a legjobb minőségit árut hozom forgalomba.
Mindennemű láblaUveget, képet, tükröt, üveg, porceüán, lámpaárut is az e szakmához tartozó összes cikkeket bocsáj-lom az igen tisztelt vevőt n rendelkezésére a legolcsóbb árak mellett. Kérve továbbra is nagybecsű bizalmat és rendelést, vagyok kitUnő tisztelettel
Stern i. Kálmán
SllS Hve(M.
Svoboda- féle
„Autómat" ós „Tantal"
folytonégö kályha
egyedárusitása tárgyában
azon cégek, kik ezen gyártmányok forgalomba hozatalával akár fix-támlára vagy bizományosi alapon fogUlkozni kívánnak, referenciákkal ellátott ajánlatukat kérem.
SZIRCH IMRE, Budapest,
VI. Andrássy-ut 14. mh
1928. l\'nuár 1.
ZALAI KÖZLÖNY
11
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlsztltó, ruhafestő vállalata.
Hl"
Festi Ilntit. mm. Phtfr
Oyő ödjön meg bárki munkám kiválóságáról ég áraim olcsóságáról.
Hófehér, tükörfényes gaUérUszütás.
Mie\'ött gépet javíttatna,
keresse (el okvetlen a legolcsóbb bevásárlási forrást.
Szerszámok minden Iparig részire. Oolyósciapigyak, csspágylémek. Ilszllló rongy, autóolajok, cliromiilckelek.
Flreitone a n tó gumin I lerakat. Ford antéalkalrén gyári lerakat a.
HAVAS MIKLÓS
NAOYKANIZSA, DEÁK TÉR 15
Ilaiici Taniogyar GűzIOrészRT.
bizományi lerakata.
Mindennemű tölgy, kőris, ég\'rr, cseresznye, valamint letfmomabb tlavon tölgyfaparketta, ugyancsak deszka, líc és mindennemű épitkezési anyag minden méret és mennyiségben kapható
Eppinger I. és Fia
építési anyag és .Eternit" pala
kereskedésében. vsn
Hölgyfodrászat!
Értesítem a n. é. kft/.ünstgct, hogy Keszthelyen, Kossuth Lajos-u. és Széchenyl-u. sarkán a Hungáriával szemben
bOIgyfoitrász él manlkOr termet
nyitottam, melyben elsőrendű hölgy-fodrászt al ka máztam. Mérsékelt árak. Belárat: az urt fodrászathoz Kossuth Lajos-utcában, a hölg) fodrászaihoz: Széchenyi-utcában. Szíves pártfogást kér
Laakay István
url é« nol rodrAsi ltuthat|.
21.636/1927.
Hrlejtési hirdetmény.
1928. január hó 2-án d. e. 9 órakor a gazd. hivatalban, a f. évben kitermelt műfa és tűzifa befuvarozását árlejtés utján kiadjuk.
Bővebb felvilágosítást nyújt a gazd. hivatal.
Nagykanizsán, 1927. december hó 28-án.
mm Polgármester.
20710/1927.
Hirdetmény.
A néhai Bayer Lászlóné tulajdonát képező bagülasánci cca. 800 négyszögölnyi rétet 1928. január 12-én reggel 9 órakor a helyszínen eladjuk,
Nagykanizsa, 1927. december hó 29 én.
M25 Polgármester.
Ganz és Társa Danubius
Gép-, Waooon- ét hajúgyár R.-I. Scblick-Hicholson Telepi!
Budapest VI., Váci-ut 45-47. Mhtarak\'ár: Budapest VI., Vilmos csAazár-ut 63.
F i ó k o ki
Szeged, Kö!csey-u!ca 11., Szombathev, Zlnatl ut, Nyíregyháza, SzCcheiyi tér 7., Eger, Káptalan-u. 8.
Raktára ki
Pécs, Kaposvár, Oyőr, Baja, Székesfehérvár, Szolnok, Nagykanizsa, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba
C s é p I ö k é s z I e t e ki
Vontatós és magánjáró lokomobllok, gfiz, benzin és szivógáz-Ozemre. — Acílkerete9 és fakeretes golyóscsapágyws cséplőgépek minden nagyságban. — „Schllck Hanomag" traktorok, „Ásványl"-féle tengeri szártépfigépek — Vetőgépek és az összes mezőgazdasági gépek.
Hengerszékek.
Zsoldos magántanfolyam
Budapest, VII Dohány-u 81. Tel. J. 124 17 «St AlaplUel ly IOO\\
Klókészil polgári- és középiskolai magiuvlzsgákra, i re»t • 6 u I re. Középiskolai összevont tankönyvek, segédkönyvek, Jegyzetek mfgrendelhelók. Díjtalan telvlligoalUa. prospektus.
ötvennégy éves malombérlő
I feleségül venne
hozzáillő jólelkű nőt. Leveleket „A jólelkű 24923" jeligére a kiadóhivatalba kér.
EIsö Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T.
Budapest VI., Váoi-ut IB. ujszerkezetU cséplőgépei legjobbak,
mert acélkerctesek, ineil eredeti svéd ketlőssoru, önbe (Illő, golyós csapágyakkal bírnak, mert llsztllófelüleleik rendkívül
nagyra méreteztek, meri legtökéletesebb cséplést ered
ményt szolgáltalják, mert könn)ü súlyúknál fogva bármely traktorhoz alkalmazhatók
rORDSON TRAKTOR
a gazda univerzális erőgépe
csépel szánt vontat
olosó
könnyen kezelhet8 keveset fogyaszt
Előnyős feltételek mellett szállili.i:
Au\'oiizált FOBD képviselet
Antomobil és Traktor Kereskedelmi R. T.
Budapest VIII., Rákóczi ut 19. Ketülelt képviselet:
Szántó Vilmos és Társa, Nagykanizsa
Hangjegyujdonságok i
Creola (Cigaretta djt) Tangó\' Gyűlölöm magát ...
Magára vágyom ... . Eljön ugy-e maga még ■ . • •
Maga sem más, mint én . . . .
Pünkösdi rózsaszál ... . Várj rám . . .
Kinek ■ szőke, kinek a barna . . .
Charlealon
Legyen az én aranyos kicsi babám...
BltltB
Szóljon, kellek-e még ... Cliarleston Tudom, hogy eszedbejutok babám... é* minden egyéb aenemUuJdonUgok. valamint gramofonlemez újdonságok
I4S1 kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIMI
Nagykanizsa, Városházpalota.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, tengeridara, egész kisszemtl tengeri Madáreleség: Kevert madárétel, hámozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország József
ss magkereskedés ében Erzsébet-tér 10. (Bíróig mellett;
Üzletátvétel
és megnyitás.
V n szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozrl, hngy özv. Frk Jánosné Csen-gery-ut 64. szám alatti mészáros- és hentes-Üzletét ál vett"\' m é- azt f. évi deoam-ber hó 31 én megnyitom.
A n. é. körön*\' g nagybecsű pá lfogását kérve, vég ok jjjs te\'lfs tisztelettel
PETRICS LAJOS
mésráros és hentes.
Aralmi
la disznóhús ..............................P 8.—
l a disznózsír ............P 2.SQ
t-a disznóhá| .............P 2.40
l a szalonna ...........P 2.30
l a marhahús eleje ......... P 1.80
l a . hátulja *..............P 2.—
l a borjúhús eleje ..................P 2.—
l a . hátulja................P 2.40
ITiponta friss felvágottak kaphatók I
varrógép
3 ÉG BEVÁLT JÓ M IN ÓS ÉG B F. N
Ke tlvejöfi\'jc/csi/c//üfe/ck
SINGER VARRÓGÉP
aiszvéNVTÁRSAaÁa
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
ZALAI KÖZLÖNY
1928linuár 1.
BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesitjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkívül kedveső fizetési feltételeket nyultunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u. 5im»i SOPRON, Várkerület 62.
Nyomatot) a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Qiklvcietó: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 2. szám
Nagykanizsa, 1928. január 3, kedd
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
SaNffctftBttoéx ét kintlófakMtal 5. tt.
KmÜKlyl flönlMlóhh\'itil!
Rákóarf-tér l&
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EMxbisí in : ^ hórm • pa*Í 4* Étk
Behengerelt arany-milliók
Két év óta folyik az a beruházási akdó, amelyre a kormány a szanálási akció sikere ulán gondolhatott. Nagy mulasztásokat kellett e tekintetben pótolnunk, mert a háború kitörése óla gondolni sem lebetelt arra, hogy anyagi Jivalniat produktív célokra fordilbastuk.
Ma még nem lehet tiszta képel nyernünk arról, hogy azok a befek-tetérek, amelyeket a kormány a legutóbbi két ciz\'endóben eszközölt, statisztikailag milyen eredménnyel jártak, gondolni sem lehet arra, hogy résziele* elszámolást kívánjunk azokról az aranymilliókról, amelyeket az ortiág elhanyagolt kulturális és gazdasági területei emésztettek lel, mint feneketlen zsákok, de az egyik leghatalmasabb állami beruházás, az útépítés már képet adhat arról, hogy a kormány akciója milyen eredményeket tudott elérni. Erre a célra negyven millió aranykoronát használtak fel eddig, de még most sem láttunk ott, hogy Csonka Magyarország úthálózatát a modern követelményeknek megfelelónek tarthassuk.
Sajaos, e tekintetben roppint nagy ai igény, ami eMáll nemcsak amiatt, hogy a háború és az azt követő néhány esztendőben utvonalaink teljesen tönkrementek, de azérl is, mert a gépkocslközlektdés, az automobil-kuliura már nem elégszik meg a régi rendszerű utakkal, hanem egészen speciális hálózatokat igényel. Az Ilyen utak kiépítése hazánkban különösen az Alföld területein roppint költséges, mert mély aládolgozásokat kívánnak, amit drágít legfökép az a körülmény, hogy igen távolfekvő vidékekről kell a hely színére szállítani az építés anyagait.
Hazánk otszágutal, bár nem vollak a háború alatt hadműveleti felvonulás eszköze), mert Erdélyt leszámítva katonáink állandóan idegen országok utvonalain mozogtak, de a teljes msgárahagyottság, a legcsekélyebb fenntarUUrés rekonstruálási munkálatok hiányában annyira tönkrementek, hogy kormányunknak első feladata a beruházások terén ezek rekonstruálása lelt Ez azonban még nem bizonyult elegendőnek, mert sürgető szükség lelt ujabb utvonalak létesítésére is s etekintetben is eredményt tudunk már felmutatni, mert évenként átlag 150 kilométernyi utat vagyunk képesek épileni. Egyedül pénzkérdésen raulik az, hogy az or-szág egyetemes lakosságát legközelebbről érintő ulépitéil beruházási akció teljes Iramot vehessen s ennek minőségi megoldását nagymértékben fogja szolgálni az az ujabb adónem, amelyet az autók megadóztatása fog szolgálni. Egy évben ez kl fog lenni bárom millió pengőt, ami sz autók számának szaporodásával évről-évre emelkedői fog.
Remélni lehet, hogy a leghatalmasabb beruházási akció, az útépítés pár éven belül teljesen modern álla-po\'ba fogja helyezni úthálózatunkat, ami nemcsak kereskedelmi, de gazdasági és kulturális szempontból is
óriási előnyöket fog jelenleni, amely beruházás busásan meghozza azoknak az aranymllllóknak a becsületes kamatát, amelyeket Ilyen célból Csonka-Magyarország országutjalba behengerelünk.
A népszövetség összetétele most nem szerencsés Magyarország számára — mondja Rothermere
Pénzügyi világbojkott elrendelését sürgeti Románia elten
Newyork, január 2
Rothermere lord a román helyzetről szólva kijelentette, hogy mind|obban érik az U«y a nemzetközi beavatkozás számira. Románia a trianoni szerződéssel átadott területeket képtelen kormányozni, ezt a legutóbbi erdélyi események leleplezték a világ előtt. U<y látszik, hogy Brattanu halála uláu Románia a felfordulás u jára kerü l. Románia ellen azonnal pénzügyi viMg bojkot\'ját kell elrendelni, amelyben részt kell venni minden hlteltatezetnrk. A népszövetség összetétele most nem szerencsés Magyarország számára, de az idő ezen a téren is meg fogja hozni a változást.
A magyar határon feltartóztattak öt vagon hadianyagot
Az osztrák határ&rség a vagonok visszaszállítását kSvetsIta, de a magyar vasutasok ezt megtagadták — A hadianyagot egy olasz cég Varsó részére küldte
Budapest, januir 2 (Éjszakai rddtójelentés) A Magyar Távirati Iroda jeleni!: Január l én 14 óra 12 perckor az osztrák szövetségi vasul vonala által a szentgotthárdi magyar vasulállomásra 5 vagon olyan kocsirakomány érkezeit Olaszországból, melyről bár gépárunak volt deklarálva és Varsóba volt cl mezve, a magyar vámszaki vizsgálat megállapította, hegy
a vagonokban géppuska felszerelések vannak.
Miulán az osztrák határőrség ezt észrevette
követelte, hogy Indítsák vissza osztrák területre a vagonokat,
melyekben hadianyagot szállítottak és
amelynek feladója egy külföldi magáncég. A magyar állomáson természetesen ezt az osztrák követelést nem teljesilették, mire az osztrák vámvizsgálók e\'hjgyták Szentgotthárdot és egyik vonattal visszautaztak osztrák területre. .Később azonban újra visszajöttek. A magyar vasutasok kijelentették, hogy meg kell várják felettes hatóságuknak döntését. Miután a szállítmány hadianyag volt és erre nem volt meg a szükséges kormány engedély az átszállásra intézkedés történik a küldemény feltartóztatásáról.
Kállay Tibor njévi beszédében az összes választókerületekre kiterjedő titkosságot hangsnlyozta
Az alkotmányosságot, a közhatalom korlátozottságát csak a nyilvánosság biztosíthatja
Budapest, januir 2 Az uj esztendő alkalmával a Polgári Egység Klubjában Tolnay Kor-nay üdvözölte a kör elnökét: dr. Kállay Tibor v. pénzügyminisztert, aki az üdvözlésre többek közölt a következőket mondotta:
— A demokratikus haladás bejelenlett programját nem tévesztettük el szem elöl. Az alkotmányosságot, a közhatalom korlátozottságát csak a nyilvánosság biztosíthatja, a saj-
tónak és a gyülekezéseken való beszédnek a szabadsága adja meg a nyilvánosságot, a képviselőtestületek jelentőségének a fokozását pedig elsősorban a választók és a képviselők közölt az intenzivebb viszonyt biztosíthatja. Aki a mandátumhoz kinevez ésszetüen jut, nem reprezentálhatta a közvélemény szavát és alig felelhet meg legfontosabb hivatásának. Az a reform, amely visszaállította a kétkamaiás országgyűlést, nem
tekinthető befejezettnek addig, amíg éppen a szerzett tapasztalatok alapján az összes választókerületekre nem ter|esztik ki a titkosságot. Alkotmányjogi téren sem befejezeti előrehaladásunk a szabadságjogok helyreállítása tekintetében, bár kétségtelen, hogy a rendet csak az állandósíthatja, ha töivényclkkben és szabályokban ii újra a békére rendezkedünk be, szükség van a ktllikári, mert erős polgári ellenzék hlán/ában a közvélemény figyelmének ébrentartása jó részt a kormánypárt feladatává válik. A politikai tevékenység alfájáról van szó: sürgessük a választátok alkalmával bejelentett kormányprogram végrehajtását. Az 1928 lk év sokat hoz hu, ha meghozza azt, hogy növeljük a hatalom és kisebbítjük a szabadság korlátait.


Titaleacn Románia békés törekvéseit hangoztatta
Bukarest, Január 2
(Éjszakai rddléJelentés) Tttuleseu pénzügyminiszter ma S*. Morltiba utazott. Ei alkalommal ny^L \'-utott sz újságíróknak és többek közOtt ezeket mondotta:
— Azért utazom el, hogy egészségemet helyreállítsam. Ha teljesen felgyógyultam, látogatási teszek Rómában, Párlsban és Berlinben. A mostani nemzetközi helyzetben fontosnak tartom, hogy a román álláspontot közvetlen eszmecserében megvitassam az egyes államok külügyminisztereivel.
Ezután Ti\'ulescu hangoztatta Románia békés törekvéseit.
— Románia — mondotta — sohasem tért le a béke útjáról és igyekszik az erre szolgáló eszkOtOkel keresni. Ismerve az államok vezetőpolitikusait hiszem, hogy sikerülni fog utam célja.
!,■*> Ij-IJM-M\\ TlW\' J --r |-\' I ^
Levegőbe repült belga lőporgyár
Brllsszel, január 2. Lanaekenben (Tongres mellett) egy lőporgyár felrobbant. A robbanás szörnyű pusztítást vitt véghez a gyárban, amelyben épen munka folyt é* az igazgatók is bennrekedtek. Eddig tiz munkás holttestét húzták kl a romok alól, de valószínűleg az áldozatok számi jelentékenyen nagyobb, mert még Igen sokan hiányoznak.
EALAI KÖZLÖNY
1&28 január 1
Egyelőre még igen hideg idő várható
Nagy hófúvások, egy gőzös katasztrófája a tengeren
Budapest, január 2 A Meteorologlai Intézet jelenti : A légnyomás megtartotta uralmát és magva Lengyelország felett a 780 mllimétert meghaladja. A barométer erös sQlyedése azonban Étzak- és Nyugateurópában az északatlanli depresszió további előrenyomulását jelzi. Ei a Skóciáig elju\'ott depresz-szió egyelőre még csak Norvégiában és a brit szigeteken érezteti hitáiát. A kontinensen a bideg a kisugárzás folytán áltatábin még nOvekedett. így hazánkban a Dunántul nyugati részeit kivéve a hőmérséklet mindenütt mínusz 10 fok Celsius alá süllyedt. Leghidegebb volt Turkevéo, minusz 16 fok Celsius.
Egyelőre még Inkább derült és Igen hideg Idő, később a fagy gyengülése valószínű.
Budapeit, január 2. Az államvasutak forgalmi osztályától kapott értesülésünk szerint tegnap már megindították a forgalmat a Balatonszentgyörgy—zalaapátU vonalon. — A munkások százai a Turgony és a Tarnaszentmlklós állomásokat is megtisztították a hótorlaszoktól, ugy, hogy a forgalom tegnap mér ezm a két vonalon is normális volt A bideg tegnap és ma sebolsem okozoll nagyobb késéseket. A Délivasuton alig van késés.
Bukarest, jan. 2. (Éjszakai rádió-Jelentés) Hatalmas hófúvás dühöng a fővárosban. Különösen a külvárosokban nagy károkat okoz. Két napig havazott, ugy, hogy már az egy métert is elérte a hó. ötszáz telefon nem működik. Részben a hó súlyossága miatt szakadtak le a huzalok, részben a vihír tépte szét a drótokat.
Bukarest, |an. 2. (Éjszakai rádló-Jelentés) Konitanzából jelentik: A Fekete tengeren dühöngő vihirban Clttun olasz petróleum szállító gőxös Sabla közelében megfeneklett. Harmincöt főnyi személyzetét megmentették. A hajó valósággal kettétört a szirten.
Mária román királyné Belgrádban
Bukarest, jan. 2 (Éjszakai rádió-Jelentés) Mária királyné lleana főhercegnővel együtt ma B:lgrádba érkezett.
A francia választások
Páils, január 2. A Maiin és a Petit Párisién szerint a parlamenti választások április 22-én mennek végbe. A második menet ápillls 29 én lesz.
őrült a Szent Márk templomban
Milánó, január 2. (Éjszakai rádió-jelentés) A Szent Márk templomban az újévi ünnepi istentisztelet alkalmával egy ifjú felrohant az oltárhoz és elkezdett kiabálni. Isten küldött, — kiáltotta. Mikor lefogták megáilapi tolták, hogy elmezavarodott & val Iád őrjöngésben szenved.
Az OHIKE és Ipartestület együttesen foglalnak állást a régi vásártartási rend mellett
Nagykanizsa, Január 2 Jeleztük, hogy a nagykan\'zaii kereskedők erös mozgalmat indítottak a régi vásártartási rend visszaél I-tása érdekében. Mióta ugyanis Nagykanizsának évi liz országos és kirakódó vásárt engedélyezett a kereskedelmi miniszter, a legkülönbözőbb plsd átuiok és vásáiosok látogatják a városi és pjdlg oly tömegesen, hogy a helybeli súlyos közterheket viselő kereskedőinek és iparosainak igen érzékeny vesztességet szenvednek. A vidéki és a helybeli közönség is, amely rendesen vásárkor nem disztingvál áru és áru közölt, a nigy pUci hanggal és silányabb áruval dolgozó kirakodó árusokat és sátrakat keresi fel, amelyek látszólag o\'csóbbak és a legális helybeli kereskedőket és Iparosokat mellőzi Ilyenformán a vá-sárszaporitás nem hogy e\'önyére lenne a város kereskedő és iparos-lársadalmának, hanem ellenkezőleg: hátrányára, amennyiben elvonja még azt * kis vásárló közönségei is, ami egy otszágos vásár alkalmából fel-
keresné.
A nagykanizsai kereskedőknek az a kívánsága, hogy álli\'assék vissza a régi vásári rend, az évi 6 országos vásár amit h illői napon tartottak meg, vagy hogy ha az nem lenne lehetséges, ugy maradjon meg továbbra Is az évi 10 oiszágos vásár, de a négy többlet vásár ne legyen kirakódó vásár Is, hanem ceupáu állatvásár, hogy a gazdiközönség felhajthassa állatait.
Az az összeg amit a város helypénz elmén nyer a liz országoa vásáron, nem jöhet tekintetbe azzal a kiszámíthatatlan kárral, amit a többlet kirakódó vásárokon meglelenö idegen vásárosok miatt a helybeli keieskedelem és Ipar szenved.
Hogy az akciónak n g/obb su\'yt adjon, a helybeli OMKE érintkezésbe lépett a neg/kanlzsal Ipartestüleltel is, hogy az is vele hasonlóan állást foglaljon.
Bazsó József Iparleslüle i elnflk legközelebb összehívj* az iparosságot, hogy ebben az ügyben egységes állást foglaljon.
Az országúton megölték és kirabolták a zala-apátii Hangya-szövetkezet üzletvezetőjét
Holttestét csonttá fagyva berekalj!
Pacsa, január 2. |
(Saját tudósítónktól) Tar Mván 36 évei zalaapátii lakós, az ottani „Hangya" szövetkezet üzletvezetője még december 28-án reggel elindult otthonról, hogy nagyo:b borbevá-sáriásokat eszközöljön a szövetkezet részére, miért ii n igyobb pénzösszeget vitt magával. Tar azóla nem tért többé vissza otthonába. Hozzátartozói kétségbe voltak esve, hogy tűnhetett el az űzlelvezelö.
Ma délelőtt Németh In re dióskáli gazda a berekalj! díllöben a hóba süppedve rálalált Tar litvánra, akinek csak a varjaktól már kikezdett\' arca látszott ki a hóból.
Németh besietett Dióskállra és elentetle az esetet az épen akkor a községben tartózkodó p3csal járási tisztiorvosnak, aki azonnal kisietett a dűlőbe, ahol alaposan megvizsgálta Tat István hulláját.
A szemei és az arca teljesen össze voltak roncsolva és kezei véresre
találták meg a dióekáli dűlőben
voltak karmolva, ami idegen kéz erőszakos beavatkozása folytán keletkezhetett. Ciakhamar megérkeztek a csendőrök Is él a községi jegyző és kikutatták a szerencsétlen ember zsebeit. A pénzösszeg, amit borbevásárlás végeit magával vitt, hiányzó\'.! a zsebéből pénztárcájával együtt, zsebórája, notesze és kisebb tárgyal azonban megvoltak.
Miután egészen bizonyosnak látszik, fcogy Tar Islván üzletvezetőt az országúton leűiöllék és kifosztották, a jegyző intézkedésére hulláját bevitték a dióskáli lüxollólak-tanyáb?, ahol a csendőrség őrzi.
Az esetet még a dél folyamán a pacsai járás tisztiorvosa telefonon jelentette a nagykanizsai kir. ügyészségnek, amely atonnal megtette a szükséges intézkedéseket.
A nagykanizsai törvényszék vlzs-gálóbirája és orvosa sürgősen kifognak szállni a helyszínire az Ugy kivizsgálása végeit.
Autó-kerekek alatt fejezte be életét Amerikában egy Zalából kivándorolt magyar
Nagykanizsa, január 1 | Szomorú tragédiáról számol be a ma Nagykanizsára érkezett egyik ohiól amerikai magyar újság.
Hegyi Lijos 56 éves loralnl lakos a zalamegyei Felsódörglcséből indult kl 21 évvel ezelőtt Amerikába <s Ohló állambau telepedett le, ahol Loraln városában a rendkívül szorgalmas és törekvő zalai magyar általános becsülésnek örvendett. Amikor egy este munkából haza jövel Hegyi villamosra várt, egy őrülten robogó
automobil elütötte, amelynek kerekei borzalmasan összeroncsolták.
A seffőr — ahelyett, hogy megállt és kórházba szállította volna — kioltotta az autó lámpáit ét a sötétségben óriási sebességgel elmenekült.
A szerencsétlen áldozat anélkül, hogy egy percre is etzmélelhez tért volna, teljes egy hétig kinlídoll, mig kiszenvedett. Tcmeléíe december közepe táján történt meg a loralnl temetőben. Feleségén kívül bárom fiúgyermeke gyászolja.
Ugyancsak az ohlóbeli Lorainban történt kit nappjl Hegyi Ltjos tragikus balesete után, hogy Oede István 10 éves fiacskáját, amikor az a magyar iskolából hasajöif, a Standard 0 I Comp. egy autója balálra gázolta.
A kanizsai Szilveszter
Nagykanizsa, Január 7
Mozgalmas volt Szilveszter éjszakáján Nagykanizsa. Városszerte vidám zenebona búcsúztatta az ó-évet és köszöntötte az uj esztendőt. A szilveszteri mulatságok hangulata általában mögötte maradi a tavalyiaknak, mert a legvidámabb kedvnek is sok asztalnál szegte nyakát a fekete gond, a tegnapok és holnapok gondja.
Minden vendéglő és korcsma meghirdette erre a napra a maga obligát .kedélyes szilveszter-esi"-jé«, malac-pecsenyéjét, de az éjféli malacsivítás mellé legtöbb helyen oda-slrtak a vendéglősök vérmes reményei is.
Az egyesületi rendezések közül legnagyobb arányú és legsikerültebb volt a
Kanizsa FC szilveszter-estje, mely az utolsó székig zsúfolt Cenlrál-kávéházban zajlott le. Éjfél elölt vidám kabaré azó-rjkoztatta az elegáns közönséget. A kabaré rendezője és lelke Urbdn Oyula hirloplró-kollégánk volt. Ötletesen konferált, könnyeket csalt irredenta dalaival, szép újévi köszöntő beszédével, majd megkacigtatott Krámer Bindi helyi strófáinak, utóbb a legdivatosabb jazz-kuplé előadásával, főként pedig kitűnő lmitátor-számával. Mindezeken felül pedig egy „Kanizsai Times" cimü újságot is szerkesztett erre tfz alkalomra, tele csupa sport-vonatkozásu komoly tréfás Írásul; nagy kelete volt a Timesnek az estélyen (csak néhány példányt sikerült megmenteni a leien nem volt érdeklődök számára, kik azt a Krátky-tOzsdében megvehetik) Rengeteg taps, ujrázás és virág honorálta Weltner Simonné gyönyörű, mélyen átérzett irredenta énekszámait, valamint Bród Magda és Aczél László pompás lánc-duóit Müller Tibor és Thury islván Igen jól adták elő a ,Möccsön és mecs-csen" cimü szellemes kabaré-tréfát. Éjféli malac, kéményseprő slb. jelezték az újesztendő megérkeztét. MOtor után megkezdődött a szute-rénben a lánc, mely a legjobb hangulatban reggelig tartott, tarkítva tombolával, szépségversenyei és egyebekkel.
A Kath. Legényegylet is megünnepelte a maga Szilveszterét, kedélyes, Igen jó bangulalu estélyével, saját helyiségében. Itt sem volt hiány szilveszteri mókákban, amiknek zsúfolt terem közönsége kacagott. A fiatalság táncos kedve Is bőven áldozhatott Terpsy-chore gyönyörűségeinek.
A Nagykanizsai Sport Egylet a Polgári Egylet földszinti termében búcsúztatta el az ó- esztendőt vidám
1028 január 3.
ZALAI KOKLONT
hangulatban, melyben Jozsó bandá-Iának muzsiká|áis a párok hajnali négy óráig táncoltak. A megjelenlek üt it jól érezték magukat éa Örüli mindenki, hogy jókedvben lépheli ál az ujesztendó küszObét. Az éjfélkor megjelenő kéményseprői mindenki szívesen fogadia és a cigányzene hangjai mellett vigadt a magyar azon reményben, hogy egyszer majd jobb körülmények közöli fogja ünnepelni az uj esztendő érkezését.
Nagykanizsa Iparosai kedvenc szórakozó helyükön, az
Ipartestületi vendéglőben poharazgattak el Szilveszterkor. A létért nehéz küzdelmet folytató kisiparosság legalább ezen az egy estén az ó-esztendőben kedvérc vigadhatott és akármilyen fekete esztendő volt 1927., azért, mint mindig, most ls a szilveszteri mulatságon egy jobb jövőbe vetett hittel emelte poharát az újévre.
A lelkes iportbarátok egyesülése, a Nagykanizsai Kerékpár Egyesület a BArány-vendéglőben kedélyes családias jellegű est keretében várta, amig az óra 12 öt üt és bevonul az újesztendő a közönség nagy örömére. Sokféle szórakozással töltötte el a szilreszteri estét egész záróráig a népszerű sportkör és a megjelenlek Igazán hálásak lehetnek a vezetőségnek, amiért olyan buzgón fáradozott az est sikerének érdekében.
A Vasutas Dalkör az idén kétszeres örömmel ünnepelte sziiveszleresljét, mert azt a vasút gondossága folytán ezévben létesített munkás-lanyán ülhette meg hazafias szellemű és családias melegségü flnnepségü keretek között. Bujárszky László a magyar munkás kötelességeiről mondott beszédet, beleszőve a Rolhermere lord Iránt érzett hálát és köszönetet. A műsoron közreműködtek: Péter Bftsl és Irén Lan-csecz Imre, Srommer József és Betli■ beim Antal. A dalárda Lehrmann Ferenc vezetésével számaiban csillogtatta szép tudását. Éjfélkor Kle-mann Jánoi mondott hazafias köszöntöt, majd Ansorge Antal figyelmeztette a munkásságot az uj esztendővel előtte álló hazafias kötelességekre.
Forgács Anna édesapja visz-szakövetell leánya hozományát Erdélyitől
Budapest, Január 2. A trsgikus körülmények között elhunyt Forgács Anna édesapja keresetet indított Erdélyi Béla ellen, kitől 7100 pengőt követel törvényes kamataival együlf, mint a leányának adolt hozomány összegéi.
Korányi párisi követ fogadta a magyar kolónia ujévl üdvözletét
Air/5, január 2. (Éjszakai rádió-jelentés) Tegnap délután a követségi palotában báró Korányi Frigyes követünk fogadta a párisi magyar diákság és a magyar kolónia üdvözlésé). A fogadás után tea volt.
A 19 éves leány megölte azé, akit
Az elkeseredett szerelmes apja Nagykanizsa, január 2
Megrendítő szerelmi öngyilkosság hirét kapjuk a nem messze levő Nagybakónak községből, mely Szilveszter napja óta beszédes témája lelt a falu egyszerű népének.
Marton János jómódú bakónak! gazdálkodó Ksrolln nevű 19 éves leánya már régebb Idő óta szívesen vette egy szegényebb falubeli legény udvarlását, aki kész lett volna felc-ségül la venni a leányt. A leány apja azonban hallani sem akart a házasságról és ezt többször Is tudomására hozta Kirolinnak, akit ez annyira elkeserített, hogy öngyllkos-sággsl fenyegetődtől!.
— Megölöm magamat, — mondotta — ha nem lehetek azé, akit szeretek I MiJd meglátjátok, hogy az ujesztendőt nem érem meg.
Az apja vigasztalni próbálta leá-
magát, mert nem lehetett szeretett
istállójában felakasztotta magát nyát, de nem sok eredménnyel, mert Karolina beváltotta végzetes szándékát. Szilveszter hajnalán felkelt és észrevétlenül kiosont az istállóba, ahol egy gerendára felakasztotta magát. A reggeli órákban egyik gazdasági cseléd vette észre a szép leányzó élettelenül függő testét. Fellármázta az egész házat, de már hiába való volt a kétségbeesés. Marton Karolln, a 19 éves bajadon megölte mágát, mert nem lehetett szé, akit szeretett.
A bakónaki jegyző a tragikus halálról jelentést kfl\'dött a nagykanizsai föszolgabiróságnak, amelynek intézkedésére dr. Országh Lajos orvos kiszállt Nagybakónakra és megejtette a bullaszemlél, melyről jelentést sdolt a kir. ügyészségnek, mely megadta a temetési engedélyt. Marton Karolinát újév második napján temették el a falu nagy részvéte mellett.
Újév éjszakáján kútba esett és belefulladt
Fodor Antal 18 íves lovászlnas halálos szilveszteri mulatozása
Nagykanizsa, január 2
Megrendítő szerencsétlenségről számol be rövid néhány szavas táviratban a kilimán! jegyző a nagykanizsai főszo\'gablroságnik. A hilálos szerencsétlenség, melyben büntetendő cselekmény a jelek szerint nem forog fenn, újév éjszakáján történt és annak áldozata egy alig 18 éves lovászfiú, aki talán meggondolatlanul többel ivott a kelleténél, vagy véletlenül kutoa esett és meghalt.
A jegyző távirata szerint január 1-én 23 órakor Kilimán községben Háry Dezső hottól földbirtokos 18 éves lovásilnasa Fodor Antal kútba esett éa belefulladt. A tragikus végű fiu Dervallcs Ferenc kilimánl földbirtokos majorjában látogatóban volt ismerőseinél, ahol ez alkalommal bizonyára borozgatás Is volt. Éjjel 11 órakor Fodor An\'al kiment a major udvarán levő gémesku\'ba vízért. A szobában levőknek, mikor jódarablg nem jött be, gyanús volt elmaradása és utána néztek, nem találták sehol az udvaron és ekkor
lámpással levilágítottak a kutoa, ahol akkor már holtan feküdt Fodor Antal.
Nagy nehezen kiemelték és jelentették az esetet a csendörségnek, mely megállapította, hogy a szerencsétlenségnek valószínűleg maga az áldozat volt oka.
A főszolgabiróságtól a távirat vétele után dr. Laubhamer Alán szolgabíró orvos kíséretében kiszállott Kilimán községbe, ahol megejtette a hivatalos vizsgálatot
A Faluszövetség első Községi Kongresszusa
Budapest, január J
Az ország kulturközponlja és az egyes községek és falvak közötti közvetlen kapcsolat létrehozásának fontosságát a Falu Országos Föld-míves Szövetség vezetősége gyorsan felismerte és gyakorlati keresztűl-vihetöségét megfelelő szerv és képviselet létesítésével biztosította ls. A Szövetség az évenként megtartandó .Községi Kongresszus* rendezésével
Kedden és szerdán 7 és 9 órakor
Marcsa katonája
Vígjáték-attrakció 8 felvonásban. Főszereplők: Harry Liedtke és Xenla Desny.
Burleszkek
Intézményesen kívánta szolgálni azt a célt, hogy azokat az országos érdekű kérdéseket, amelyek a községek életében és fejlődésében jelentőséggel bírnak nyilvánosan letárgyalja, hogy ezáltal maguk a köz-zégek közvetlenül résztvehessenek sorsuk intézésében. A Faluszövetség a .Községek Kongresszusát" ugy szervezte meg, hogy abba az érdekelt társadalmi és gazdasági érdekeltségek megfelelő módon képviselve legyenek, hogy azok a kívánságok, amelyek a városok és a községek kapcsolatát lenta tani hivatottak, ne a pusztában elhangzott szavak legyenek, hanem meghallgatásra találjanak az Illetékes lórumok előtt is.
E céltól vezérelve a Falu Oizágos Földmives Szövetség 1928. március hó 3-án és 4-én rendezi .Első Községi Kongresszusát" Budapesten. A kongresszus legfőbb védnökéül sikerült nagybányai vitéz Horthy Miklóst Magyarország kormányzóját megnyerni, védnökei pedig gróf Bethlen István miniszterelnökkel az élén az összes szakminiszterek A kongressus elnöke Mayer János főldmlvelésűgyl miniszter, a Faluszövetség elnöke, társelnöke Schandl Károly dr., föld-mivelésügyi államtitkár. A községek kongressusán résztvesznek a Faluszövetség Igazgató választmányán Uvűl a vármegyék, a városok te a községek kiküldöttel, az illetékes minisztériumok kiküldöttei, az Or-szágós Mezőgazdasági Kamara és a kr.ületl kamarák képviselői, a vármegyei gazdasági egyesületek kiküldöttei, a Községi és Körjegyzők Országos Központi Egyesületének és az Országos Tanító Szövetség kiküldöttei.
Az .Első Községi Kongresszus"-! alakuló diszgyűlés vezeti be, melyet március hó 3-án délelőtt 11 órakor az uj városháza dísztermében tartanak, a Faluszövetség évi rendes évi közgyűlése után. A diszgyűlésen a megjelenő Kormányzót Mayer János földmlvelésügyi miniszter üdvözli, majd a miniszter megnyitó beszéde után dr. Schandl Károly államtitkár ismerteti a kongresszus programját. Ezután dr. Bajtay Mihály gazdasági főtanácsos, a Faluszövetség ügyvezető igazgatója indítványára megalakulnak a szakbizottságok, amelyek még aznap délután megkezdik működésüket. A bizottságok letárgyalják a községi, közigazgatási éslcöz-ségfejlesztési ügyeket. A falu kulturális és egészségügyi kérdéseit, a falvak gazai sigi és társadalmi problémáit. A kongresszus programja tehát felöleli a falvak fejlesztésével kapcsolatos társadalmi, közgazdasági te kulturális kérdéseket, a Falu szövetség vezetői pedig felkérték köz-életűnk legkiválóbbjait, akiknek szivükön fekszik a magyar falvak jobb sorú, hogy a fontos kérdésekről a szakbizottságokban előadást tartanak. A szakbizottságokban letárgyalt kérdésekben bozolt határozatokat a záró teljes ülés elé terjesztik, az elfogadott javaslatokat pedig a kongresszus állandó bizottsága illetékes helyen előterjeszti Dr. Ba/tay Mihály összefoglaló beszéde után Meskó Zoltán a Faluszövetség társelnöke a Faluszövetség országos szervezésének jelentőségéről szól, a kongresz-szus végül dr. Schandl Károly államtitkár zárószavaival véget ér. A kongresszust diszlakoma követi, melyen a város és falu vezető egyéniségei vesznek részt.
ZALAI KOZLONT
NAPI HIRÉK
4
NAPIREND
Január. 3, kedd
Római katolikus : Genovéva Protcit Benjámin. Izraelita: Teb. hó 10. Nap kel reggel ^ óra 49 perckor,
nyugtaik délután 16 óra 20 perckor. •
Városi Színház. .Marcsa kalonlja", vlg|álék-attrakció 8 íetvonáiban. F-\'ósze-replők Harry Lledtke és Xenla Dcsny. Burleszkek.
— Szünetelnek ■ bírósági tárgyalások. A nagykanizsai törvényszéken a büntető tárgyalások Január első leiében szünetelnek. Az első bünügyi főtárgyalás ebben az esztendőben Jsnuár 18 án kezdődik.
— Halálozás. Ansorge Károly volt lajtaszeatmiklósl állomásfőnök, kinek a régi kereskedelmi világ képviselői kOzül városunkban és vidékünkön is tObb tisztelője volt, december 30-án megbalt. A megszállott Savanyukutou temették el újév nap-Ián az ottani magyarság lelkes, oszlopot ét nagyon népszerű tagját; az egész ottani magyartág, sőt a határon innenről Is sokan jelentek meg temetésén.
— Elkészültek a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége alapszabályai. A hetesbizoltság Bazsó József elnöklete alatt teljesen elkétzfllt a Vármegyei Ipartestületek SzOvettége alapszabály-tervezetével, amelyet hozzászólás és lelülbirálás végeit megküldött a megye Összes ipartettüleleinek, hogy rövidesen meg lehessen tartani a szövetség közgyűlését.
— FéldIJas telefon-beszélgetések. Qyengeforgalmu időben ette 7 órától reggel 8 lg léldl|ért lehet táv-betxélgetni oly potlablvataloklól és oly postahivatalokhoz, melyeknél ebben az időben távbeszélő szolgálat van.
— Táncmulatság a Klskanlzsai Polgári Olvasókörben. A téli vigasságokból ét láncmulaltágokból Kit-kanlzaa polgársága is ki akarja venni a részéi Jsnuár 8-án, vasárnap este 8 órai kezdettel ssját helyiségeiben nagy táncmulatságot rendez, amelyre Nagykanizsáról Is számosan kl fognak menni.
— Dr. Könlg fogorvos tanulmányi szabadiágra utazilt. Rendelését január 16 áu kezdi meg újból.
— Az Ipartestületi elöljáróság ülése. A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága Január 5 én, csütörtökön este 8 órakor tartja meg január havi elöljárósági értekezletéi székházában
— Bérbe keres írógépet Nagykanizsa monográfiájának szerkesztője. Ajánlatok a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kéretnek.
— Távirat-leveleket az összes állami távlróhivataloknái (vasútnál nem) belföldre, Ausiiriába, Csehszlovákiába és Németországba fel lehet adni. A lávlralleveleket vezetékes távirón továbbítjuk és közönséges levélként kézbesitik. Dija a bellöldre szavankint 4 lillér, külföldre a rendes dij fele.
— Egy évre Ismét eltiltották a vezetéstől Bakonyi soffőrt. Bakonyt István 43 éves nagykanizsai solfőr harmadízben állolt a törvényszék előli gondatlan autóvezetésért. Elsöiztei a budap:sti törvényszék gondatlanságból okozott emberölés miatt egy évi fogházra Ítélte, ez év augusztusában ugysnesak gondatlanságból okozott tulyos tcstisérlés miatt a nagykanizsai bllule őbiróság egy hónapi fogházra Hété és hat hónapra eltiltotta a gépkocsivezetés gyakorlásától. Még le sem lelt a 6 hónap és Bakonyi István ma ismét a helybeli lörvénysrék elé került — harmadszor. A nyáron ugyanis — miként annak idején részletesen beszámoltunk — Bakonyi soffór egy éjszaka harmadmagával Hahóiról Nagykanizsa felé tartolt gépkocsijával, melyet borkOzi állapotban olyan vad iramban vezeleti, hogy az autó felborult, 0 maga ét egyik utasa súlyosan megsebesültek. Ezért felelt ma Bakonyt a bíróság előtt, amely Bakonyi Istvánt 2 hónapi fogházra ítélte, egyben egy évi Időtartamra eltiltotta a gépkocsivezetéstől és a további soffőrt tevékenységét egy ujabb gépkocsivezetői vizsga letételétől telte függővé. A vádhalóság a büntetés súlyosbítása végett megfellebbezte a törvényszék Ítéletét. D; fellebbezett vádlott soffőr és védője, ifjú dr. Tamás Jtnos is.
= Rádió-alkatrészek, lámpák, lelepek, hangosan beszélők már 32 pengőtől khpbatók Szabó Anlal sport-üzletében
= Eljegyzések. Inotay Ilust, Inotay László Ipariskolai Igazgató leányát el|egyezte Claus von Borcke német vezérkari százados. Budapest, 1927. december hó 31.
Balaton Rizsit eljegyezte Oold
Iákó.a dombovári Közgazdasági Bank t. T. Ügyvezető igazgatója.
Gelszl Busika és Bujanlcs Tamás székesfővárosi városi hivatalnok Jegyesek.
Hlrschl Olzl Letenye és Waszary Károly Székesfehérvár Jegyesek.
= Állandó butorklállltis. Legegyszerűbb — finom polgári — is Iuxutber«ndez6sekb01. Előnyös fizetési leltételek. Dij\'alan vasúti szállítás bármelyik zalai állomásra. — Kopsteln butoráruház, Szombathely.
Pusztít a tüdővész
a háború borzalmait átszenvedett magyarság soraiban. A tuberkulózis statisztikájában Nagykanizsa szomorúan elöljáró helyei foglal el Három évilzedaél hosszabb ideje küzd a gyilkos kór ellen a József klr. Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja, melynek rendelőjében esztendőn keresztül ingyen gyógykezelésben részesülnek a lüdővészes felnőttek és gyermekek százai. A társadalom keveset tud arról az emberfeletti munkáról, ami a rendelőintézet falai s az azt fentartó egyesület szervezetének Önfeláldozó, lelkes hölgyei közt évtn át folyik. A Szanatórium E \'yesü\'et csak ejjyszer egy évben fordul a közön-éghez, — ilyenkor, január hónapban, amikor február első szombatjára hagyományos piknikjét, a társadalom ól várt évi jövedelmének egyetlen biztosító lát rendezi. A gyttj\'ést végző nemet-ielkű hölgyek a mai nappal izét-mentek minden irányban, hogy bekopogtassanak az egészs\'gűk és vagyoni jólétük itteni adományát élvezők hazaiba és kérjenek lőiük azok számára, akik a nyomor vackain sínylődve kűzködnek a legkegyetlenebb emberi sorssal, a tüdő vész karmaiban vergődő nyomorultakkal. Ezeknek a hölgyeknek nem szabod igy házból sem üres kézzel távozniuk, mert a cél, amire gyűjtenek, mindannyiunké: embrreket meg-men\'rni a sok sok rgészséges, erőt, munkás kézre váró magyar haza számára. _
— A Dohányjövedéki Beteg-segélyzö pályázatot hirdet orvosi állásra 1928. Január 1 tői a m. klr. dohányjövedékníl alkalmazásban álló tlsztvise\'ók és munkások a meglevő belegsegélyző Intézetekből kiváltakét egy uj — Dübányjövedéki Beteg-tegélyzö Biztosító Intézet néven létesült intézetnek lesznek tagjai. Az intézménynek minden olyan helyen, ahol a dohányjövedéknek valamilyen hivatalos szerve van, kirendeltséget állit fel. Igy Nagykanizsán ii. -A kirendeltségeknél betöltendő orvosi állásokról a pályázati hirdetmény a hivatalos lap d«c»mber 29-1 tzá-mában jelent meg, mire a pályázni kivánó nagykanizsai orvosok figyelmét ezulon is felhívjuk.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
Bélrenyheiég, gyomor- és bélhurut, a vastagbélül kezdődő megbetegedése, vakbélgyulladásra való hajla-mostág esetén a természetes .Ferenc József" kererüviz gyorsan é» fájdalom nélkül megszünteti a hasiizervrk pangását. Sok évi kórházi tapisztalat Igazolja, hogy a Ferenc liiief viz használata a bélmükodést kitűnően szabályozza Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzle-lekben.
— Újra megbüntették a „közismert gyorshajtót". Wlmmer József nagykanizsai 25 évet fuvarot-nak már sok baja voll a rendőrséggel szabálytalan gyorsha|lát miatt. A mult év november 29-én ismét olyan vágtában hajtott boros állapotban, hogy kétlovas kocsijával nekiment Kéri Jenő földbirtokot kocsijának ét ctak a véletlennek voll köszönhető, hogy nagyobb szerencsétlenség a kocsi megrongálásán kívül nem történt. Ezért a rendőrség kihágás! bírósága elítélte 3 napi elzárásra ét 60 pengő pénzbüntetésre.
= Schwarcz Dezső harisnyái a
legjobbak.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk mát helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Vízvezetéket ö fiMAcrnitMt
•MksierSta kéailt ■•ndlowlta Jóumml 4a Márton
Mrtly-i. 43 . 23:9 Ttltloa ni.
id. Horváth István édes apa, Ozv. Horváth Istvánné szül. Németh Mária mini feleség, Géza, Margit, Ferenc, Ilonka gyermekei és az Összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szivvei tudatják, hogy a szerelett fiu, férj, édes apa, illetve rokon
Horváth István
temetkezési vállalkozó
szorgalmas éleiének 47 Ik, boldog házasságának 25-ik évében rövid szenvedés ulán folyó évi január hó 2-án este 8 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele ulán az Úrban csendesen elhunyt.
A megboldogult hűlt tetemét a róm. kalh. anyaszentegyház szerint folyó évi |anuár hó 4 én délután 3 órakor a róm. ka\'h. temető halottasházából fogjuk örök pihenőre helyezői.
Az engesztelő szentmUeáldozat folyó hó 4 én délelölt 9 órakor fog az alsó plébánia-templomban az Urnák bemulatlalni. Nagykanizsa, 1928. Január hó 2.
Áldás és béke poraira !
Elftf izetAinkhez I
1928. évi Janntr hó l-jével uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
KArjllk tisztelt elötlxetdtaket az előfizetés sürgős megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
ELÖFIZETÉ8I ARAK: Helyben és vidékre:
1 hónapra ......... 2.40 pengő
Vt ivrt............... 7.20 .
i.» Vre............... 14.40 .
Külföldre:
/ hónapra ......... 3.60 pengő
1/4 ivrt.............. 10.90 ,
Vi évre...............21.00 .
IOZGÓSZINHÁZAK
Városi Szlnhiz mozgója. Ma kedden és holnap szerdán, ette 7 és 9 órakor .Marcsa katonája" vigjáték attrakció 8 felvonásban. — Főszereplők : Harry Lledtke és Xenla Desny. — Burleszkek.
Keszthelyi Uránia. Kedden:
„Máglya és élei", 10 felvonásban. Főszerepben Conrad Veid és John Barrymore.
IddjArAa
A nagykanizsai naetaorologtal megfigyelő Jelentések i Héttőn a hómérük-
Id Reggel 7 órakor -4 6, délután 1 órakor 4-2, este 9 órakor —6 3.
/•tlhOzrf : Reggel borult, délben tiszta, este borult égboltozat. Sxdlltdnyi Egén. nap Éjszakkeleti szél. A Meteorológiai Intézet |etentése szerint egyelőre mfej Inkább Tdertllt és Igen hideg Idő, később a fagy gyengülése vató-szlnü.
1928 lanulr 3.
Mlai Közlöny
FOLYÓIRATSZEMLiJ
)( A Nyugat január l-l száma rendkívüli terjedelemben jelent meg. meg. Az Ünnepi szám tartalma: Babits Mihály Fenyő Miksának alán-lőtt verte: Az elmaradt löszt. Füst Mil\'n verse: Birátaimhoz. Kimagasló értéke a számnak Réti István a kilünő festőművész nagy cikke, melyben gyarmekkora emlékeit irji meg. Kernstock Károly pompás tanulmányt ir Rippl Rónairól. Krúdy Oyula elbeszélése (A hírlapíró és a halál) Szini Oyula J4kai regényének egy elragadó fe|ezele, Tersinszky J. Jenő Önéletrajzának a nagybányai festökolóniával foglalkozó részlete teszik még a szám szépirodalmi tartalmát. Qizdag irodalmi, színházi, képzömdvéizili és filmrovatok egészítik ki az ünnepi számot, melynek ára 2 pengő. N.\'gyedévi előfizetés 10 ptngő. Kiadóhivatal VII. Ilka-u. 31.
)( UJ tdök. Érdekes kénekkel díszítve Jelent meg »z U) Idők eiévl első száma. Irodalmunk egy kiváló mestere Zllahy Lajos kezdi meg benne rendkívül érdekes uj regényét, „A boldog halász" diiiUI, egy másik regény pedig a világhírű l.udwlg Wolt-tól jelenik meg ebben a számban, amelyben Hegedűs Lóránt,Csathó Kálmán, Pékár Qyuls, Herczeg Ferenc, Siklósi László és mások Írtak elbeszéléseket és dkkeket. Ssép ékessége a lapnak László Fülöpnek a kormányzó és feleségéről festett arcképe. Egy sor színházi és aktuális képe Előfizetési ára negyedévre 6 40 pengö.
)( Megjelent az ujalíaku Mindnyájunk lapja. Második évfolyamának első uzámá-val a .Mindnyájunk Lapja* irodalmi és mUvészetl revü: uj alakban, finom papíron rengeteg illusztrációval és meglepően nívós tartalommal jeleni meg. A fürge és
tartalmas hetilap egyik slágere az országos nói és gyermek-szépségverseny, a másik pedig a 10 oldalas ingyen regény-
eiléklet, melyei a lap hetenkint ajándékoz az olvasóknak. Az újévi számban nagyalakú ingyen-kotta Is van: A. Red. Sevilla citnll one-stepje. A lap minden árusnál kapható. Egyes példány ára 50 fillér. Ne gyedévi előfizetés 6 P. Kiadóhivatal Budapest V. Sziget-utca 26.
HÁDIÓ MflSOB
Január 3 (kedd)
12 H. í Időjárás. 3 H. 4.45 Időjelzés." 5 " " Előadás a Stúdióból: Az
Budapest 9.30 H. 11 Pathéfonhangv.
2 H. f Időjárá ............ -
cigányzene. 7.45 élet álom, Calderon 3 felvonásos színmüve 10.05 H. 10 30 Cigányzene.
Bécs, Orác 11 és 4 Hangv. 6 Gyermekeknek. 7 30 Hangv.
B«rlln, Stettin Tl 0. 12.30 Mg. 5 Tánczene,
Frankfurt, Cassel I 30 Hangv. 6 30 A. 11 Q 12.30 Hangv. 4.15 Hangv.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. II O. 12 30 Hangv. 2 05 nZ. 4 15 Hangv. 8 10 Oorklj: P.Jjell menedékhely dinU jelenetel. 11.30 Hangv.
London, Daventry 12.30 Orgonahangv. t Hangv. 4 Daventry-kvartelt. 5 Hangv. 6.15 Oy. I 0 8.15 Beethoven-dalok. 8.15 Harangjáték. 10.35 Tarka-est. 10.35 TáncZ.
München, Nürnberg 1230 Hangv. 2.45 A. 4.15 Nemzetközi népdalduettek. 7.30 Hangv.
Prága II O. 12.05 nZ. 4 30, 7.15 és 8
Pozsonyi mUsor. ......................................
SZERKESZTŐI CMLTH
Kórházlátogató. Panaszos levelét a jelen eselben még nem tesszük közzé, mert tudjuk, hogy a rendet szerető kórházi igazgató főorvos hamarosan etéren is rendet fog teremteni éa nem fog tűrni a kórhé/. falai kőzt semmiféle darabosságot az ápoló személyzettel szemben. Ml egyelőre más tanáccsal nem szolgálhalunk, csak azral, hogy panaszukkal az Illetékes (ellenesekhez forduljanak, kik bizonyára kivizsgál Ják a panaszokat és ha azokat helyénvalónak találják, ugy a maguk hatáskörében intézkedni fognak.
P. M. Legközelebb utána nézünk és ehelyütt megadjuk válaszunkat.
Lux. Sorra kerül. A vers gyenge.
H—a. Pünkösdkor lesz Nagykanizsán.
Sz. I. dr. (Veszprém) Köszönjük és •zivból viszonozzuk.
iDSQJ\'BiSil
TflXSII
A m»i értéktőzsdén kis-bb inga dozás melleit barátságos volt az Irányzat. A forgalom csendes Üzletmenet mellttl lulnyomóan msgnsabb árfolyamokkal indult. A menrt leg kisebb visszaesés állott be, a tözsde-idő második felébea azonban szilárdabb ber ini és bécsi jelenlésckte ismét megjavult az irányzat s az ösBiei papirok zárlatig 1—2, kivételesen 3—4°/o árnyereségre tettek szert. Az elvélve előforduló gyengülések a barátságos har<guiatot nem befolyásolták. A forgatom később szintén megélénkült.
(Értet
Párts 10-39, London M-25\'iá. Ntvytwi $17\'/s BiCSMl 72 471/1, Milano 27 38. Amsterdam 209 42>/i Berlin 128 60 Win 78-20, Sofla 8 731/j Prága 15í4\'/i, Vsrsí, 58 05 Budaörsi •0-80 4s1tim 9 I3\'.i, lUkaiMt 3 18\'1 _
A Majofl TiaU tertxa-jííryzéM
VALUTÁK Angol L 27-85-28 00 Beiga Ir. 79 80 8u l0
Ca«bk. lb 89-16 97 IMn k. 15300-16360 Dlnli 10 03-10 C9 Uotlái 568 Í0-570 70 Prandnti 22 55 22 7o HoU. 330 65-231-65 Ungjei Ü3 90-64-20 Ut 849 354
Lavs —•--•—
Ltia 30 20-30-40 Márka 136 15-136 65 Schili. 80 50 80 85 Norvég 151 81-162 45 Svájd 1.11015-110-65 Svéd V 153 75 154 35 Peseta 9750-9/90
DHVIZAK Amst. 23U 77-231 47 Belgrád 10 07 10 10 Ihrltn 136 25 1)6 65 Bukató*! 3 Í0 3 54 Brtlssael 79 80 8005 Kc.penh.lf3 10 153.0 Osalo 151 95 152 30 London 27-86-27 U4 Milano S0 15 30 25 Newyork 570 8J-2 10 Párts 22-46 22 56 1\'tágs 1691-1696 SsoTlí 411-414 Stockli IÍ3 8>-lM 2 Varsó 1)4 00 64 20 Wien 9; 65-50 9) Zorfrh U0 22 110 52 Madrid 97Í0-97-80
Buta Uaxav. 77 kg-os 30 30 30 45,
18 kg-os 30 95 -30-80 79 kg-oi 30 95-3110 80 kg-os 31 05 -31 25, egyéb 71 kg os 30 15 3035, 78 kg-os 30 45 30 6), 79 kg-oa 30-75 30 90, 80 kg-os 30 f5-31 ■■ 10, roaa 29 05 - ií9 25, taksrm. árpa 24 95 -25 45, sőt árpa 29 50- 30-00, ssb 25 25 -25-50, lengett 21 60 21 75 Buzakorps 20 03- 20 35, repce 48 00--Í0-00.
Saríferfaár
l\'elbajtáa 3393, melyből eladatlanul visszamaradt 324 darab ElsóttndU 1 52-156, saedatt 150—1-52, szedett közép 142-1-46, könnyű l\'32 -13(i, elsóiendll üreg l\'SO—1\'52 másodrendű 1-41-1-46, sngo\' sttldő 1-50—1 76, sxalonna nagyban 0 00 160, sslt 1-81-1-14, iebusotf hus 2 08 -2 24 scalonnás félsertés 1 92—20j. Aj l ányul élénk
Kiadja: Délxalai Nyomda át LapklaU Vállalat Héménytársaság. Felelős kiadó: Zalai Károly, latensrba. teleloat Nagykuixaa ML ■>
Budapestre utazik?!
20°ü engedményt kap
mint (i«n lap elóllictójc olcsó »ioba árainkból.
IO«/0 engsdményt kap
olcaó illanni árainkból. (KltOnfi hlil konyha.)
S pengüt meotakarll
autótaxi kólliígtl. rnnt Kjalö* átJMicI ny pete alatt a pályaudvarról.
Otthon érzi magát! II
|ól lOlótl aiobálnkban. Elaőrandű klaiolnáláa, ailgoiuan (lllidl |tll«í. saját érdeke,
cica tlónyök lolylin, hogy okvalkn nálunk 4011 aiálljon m«|{
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross tér 10. sz.
a Ktlall pályaudvar árk«i<>l oldalival mmban.
iPHÓHIHBETÉSII
Az apróhirdetések dija 10 szóig 50 filUr, minden további izó dl|s S llll. Vasár- és ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további izó dljs 3 MII. Szerdán él pénteken 10 izólg 60 flIiéV*, minden további szó dija 6 llll. Címszó s minden vasta-
gabb betűből illó sió két szónsk számíttatik. Állást keresőknek 50°/o engedmény. A hlrdaUal díj ilflr. MaetandA.
Lelenyel téglagyár keres egy gépészt, téglagyárban dolgozol! elónyben. 10
tígy teljesen uj, nagy „Plall\' vurógép eladó. Attila utca 18. sz. 5618
Jégverem, továbbá egy siobái lakéa
kiadó Dr. Knauiz László Ügyvédnél. 17
CipSt, hócipőt, aárolpSt Miltényi Sándor és Fia clpóUz\'clében vegyen. 5588
Blahorn-féla elSnyomda áthelyezve Kárpáli Bözslhez, Kölcsey u. 15. 5524
I udvstl lakéa azonnal kiadó Sikátor-tilca 11. sz. Ugyanott I kUlönbejáratu bulo-rozvtt szoba házaspátnsk kiadó. 5619
kel. Wéber luizeruzlel EölvOs-lér
r
13
Élkező burgonya kapható Orosz Ferencnél Zrínyi Miklós-utca -14 15
Vaj és túré kapható Sugár ut 6., emeleten. -18

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátaimnak és ismerőseimnek, kik felejthetetlen hitvesem
kisfaladi KISFALUDY ZOLTÁNNÉ
elhunyta alkalmival jóleső részvétünkéi mély fájd ilmamat enyhítették és a boldogult temetésén megjelenni Bzivesck voltak, ezúton mondjk hálás köszönetet
kisfalud! Kisfaludy Zoltán.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbirátaimnak és ismerőseimnek, kik fciejthetet len jó feesigem
Androaek Ernönó
elhunyta éslemctése alkalmával mély gyászomban velem éreztek és veglisztességlétclén megjelenni szívesek voltak, ezúton mondok hálás köszönetet.
Androsek Ernő.
Üzletmegnyitás 1
KltUnő házikoszt kifőzés 3 tál étel I pengő.
Abonnenseket felveszek. Szíves pártfogást kér
FURMEN IMRÉNÉ u Kőlcsey-utca 5.
1500 D-5150 és 60 éves
ERDŐ
eladó.
Érdeklődni lehet Kovács lános Újudvar.
Hangjegyujdonságok i
Crcola (Cigntcll.1 tlal) Tangó
Gyűlölöm magát ... .
Magára vágyom ... ,
Eljön ugy-e maga még ... > Mttga sem más, mint én ■ . . Pünkösdi rózsaszál ... Várj rám ...
Kinek a szőke, kinek tt barna . . .
Chatltalon
Legyen az én aranyos kicsi babám...
Hlut.
Szóljon, kellek-c még ... Gurleslon Tudom, hogy eszedbe jutok babám...
ál minden egyáb aenrmQuJduniágok. valamint gramofonlamex ujdonaégok
H8I kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
Nagykanizsa, Városházpalota.
GyUmölcsfa-carbolineum
CsávAzószerek
Kerti magvak MUtrágyafélék
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
U cégnei
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Üzletátvétel és megnyitás.
V.n szerencsém a nagyírtlemü közönség beesés tudomására hozni, hogy 0/.v. Frk jánosné C.en-gery-ut 64. izám alatti mészáros- és hentes-üzletét átveti\' m ét azt f. évi december hó 31 én megqyitom.
A n. é. közönség nagybccstl pálifogását kérve, vagyok
teljes tisztelettel PETRICS LAJOS
mésrároB és hentes.
ArmImi
l a disznóhús ..............................P 8.—
l-a disznózsír ..............................P 2.50
l a disznóháj ..............................P 140
l a szalonna ..............................P B.10
l a marhalius eleje .........P 1.80
1 a . hátulja..................P 2.—
l a borjúhús eleje ..................P 2.—
l-a . hátulja..................P 2.40
Naponta friss felvágottak kaphatók!
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlsztltó, ruhafestő vállalata.
Fal! Tisztit. Gouvréraz. Pliilinz!
Qyö.ödjön meg. bárki munkáin kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, tükörfényei gallértiszUtás.
_417
Hölgyfodrászat!
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Keszthelyen, Kossuth Lajos-u. és Széchenyl-u. sarkán a llungltiával szemben
botgylodrász ét manlhür termet
nyitottam, melyben elsőrendű hölgv-fodriszt alkainaztam. Mérsékelt árak. Bejárat: az url iodrészalhoz Kossuth Lajos-utcában, a hölgylodrászalhoz: Széchcnyl-utcába*\'. Szíves pártlogást kér
Laakay István
url ét női fodrász S63U Kaaathaly.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 január 3
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarít meg, ha bútorait a Dunántul legnagyobb áruházaiban vásárolja. :: Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és Ízléses kivitel.
Ezenkiuül minőén
részletfizetés esetén is készpénzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra! 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk — Látogasson meg bennünket és győződjék meg róla saját, jól félfogott érdekében.
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Kőszegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 426.
Várkerület 62.
Telefon 339.
i: 1887-BEN.
Nyomatol. a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 3. szám
Nagykanizsa, 1928. január 4, szerda
Ara 14 fülér
POLITIKAI NAPILAP
ImitII éa fchUMild KB-at 5. ax.
Kmtihúri nAUMtdWraUI: RákóoWér 18.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
éMútU In: tfj Üti • P-WÍ4Í Ük
Neo-nacionalizmus
Miniszterek és politikusok újévi cikkeit olvasva, megragadta figyelmünket gróf Klebelsberg Kunó fejtegetése, amelyben a forradalom és ellenforradalmi idők lelki meddőségének megállapítása után a neo-naclonalizmusban találta meg a nemzet élet elixírjét.
A háború utáni felfordult világban közvéleményeink mlot egy elasztikus massza kereste azt a vezető gondolatot, amelyik jelentette volna azt a forradalmi vívmányt, amelyért eset-leg érdemei lenne lerombolni a mult bástyáit, mert kecsegtet talán az a remény, bogy az uj gondolat méhe megszáll nemzetünk egyetemesebb rétegének boldogabb |övöjét. Sajnos, legutóbbi forradalmaink, ugy Károlyi Mihályé, mint Kun Béla forradalmi államberendezkedése, de az ellenforradalmi megtorlások Is veszedelmes korcs-szülötteket hoztak a világra, ugy, hogy közvéleményünknek az Idők csendesedésével szemben kel-Mt magát találnia a borzalmas csalódással, miközben a romok alól vezér után kiabálva sóvárgott az újjászületés utáo.
Horthy Miklós kormányzónak az j érdeme, hogy felismerte politikusaink közül azt a férfiút, akinek kezébe adhatja sorsunk Irányítását. Bethlen Iltvin gróf azzal vette At a kormány-rást, hogy legyen vége a forradalmi ■zeitannek, annak a forradalomnak, amelyik meddőségében versengve tett tut egymáson.
Mindent a maga idejében, ez volt gróf Bethlen István Irányelve s ezen az alapon sikerült Is a legmélyebb züllésbe döntött nemzetet a konszolidációnak olyan fokára emelni, ami-
Írent még az úgynevezett győztes llamokban is alig lehet felfedezni. UJ közszellem kialakulása kezd megindulni s ennek gyujlópontlában a nemzeti érzés foglal helyet. Nekünk bázisunk ez a nemes nacionalizmus, amelyik nem azért lelkesedik a nemzeti tradíciókért és sóvárog nemzeti vívmányok és előrehaladás után, mert
Syülöll a más nemzetek gyermekeit, anem mert ebben van legtöbb tartalom, legtöbb ldeálizmus és ez emelheti fel ismét nemzetünket szorgalom, kitartó munkp, kultura és okszerű gazdálkodás által arra a magaslatra, amelyre joggal igényt tarthat.
Az az uj közszellem, amelyik a nemzeti érzés renalssance-át tűzte ki céljául, erkölcsi alapon nyugszik s meg van termékenyítve attól a gondolattól, amelyik uj gazdálkodást Igényel, amelyben domináns elem kell, hogy legyen a takarékosság, a produktumok minőségi és mennyiségi kérdése.
Ezek az eszmék jelentik a neo-nacionalizmust, amiből megszületik müveit és |ómódu nemzetünk. Ezek azok a gondolatok, amelyek Belhlen István gróf politikáját jelentik, amelyek élesen rávilágítanak arra, hogy
a forradalmi szellem nemzetünk jövője szempontjából ilyen gondolatokkal versenyképes eszméket felvetni nem ludotl, aminek legkézenfekvőbb próbája az, hogy közvéleményünk undorral fordul el nemcsak a bolsevista eszméktől, de hátborzoogással
gondol vissza Károlyi Mihályék forradalmára is, amit már az első alkalommal megtagadott a nemzet, amikor az 1920 ik évi választási kampány alatt meg sem hallgatta azokat a szónokokat, akik hivatkozni mertek ezekre a meddő forradalmakra.
Beiktatták Huszár Károlyt a Munkásbiztositó elnökségébe
Száz százalékig kivánja az uj elnfikség kielégíteni a munkásság jogos igényeit
Budapeat, január 3
Dr. Mm József népjóléti miniszter ma iktatta be ünnepélyes keretek között Huszár Károlyt, az Országos MuDkátbiztositó uj elnökéi, valamint az elnökség tag|ait az Intézel Fiumei-utl székházának tanácstermében. A népjóléti minisztert, aki Dréhr Imre államtitkár kíséretében érkezeit meg, a tisztviselői kar nevében Rodé János vezérigazgató űdvözöiie. Miulán felolvasták Huszár Károlynak az intézel elnökévé történt kin :vezéséről szóló Iratot, Vass József népjóléti miniszter mondotl beszédet, melyben elismeréssel emlékezett meg Huszár Károly érdemeiről és mind^on munkatársairól, akik az intézmény életre-hlvásábau tevékeny szerepet töltöttek be. Ezulán Huszár Károly és az elnökség taglal letelték a hivatali esküt Vass József népjóléti miniszter kezébe. U ána Huszár Károly meg-
tartotta székfoglalóját és Ígéretet telt a\'ra ugy a maga mint a vezetőség nevében, hugy a kormány által rá|uk ruházott érdekek hllséy.cs sáfárjai lesznek. Majd Ígéretet tett, ho^y
a munkásság minden Jogos igényét 100 százalék erejéig kivánja kielégíteni.
Elvárj*, hogy minden nyugtalanság, minden bizalmatlanság és animozí-tás megszűnték, hugy eire az Intézményre büszkén tekinlhesnen minden munkás és munkás asszony. Meggyőződése, hogy az intézetnek nemzetközi relációkban is sikeiűlni fog elismerést szerezni.
Eiutáu Rodé János, a Munkásbiztositó vezérigazgatója mondott beszédet, melyben Ismertette az Országos Munkásbiztositó fejlődését a multbán, «z állandó fejlődés stációit a Jelenben.
Németország kulturális téren is mélyiti kapcsolatait a szovjettel
Krestlnaky szovjet-nagykövet nyilatkozata a német-orosz viszonyról
Hamburg, január 3
(Éfszakat rddlójelentés) Az egyik hamburgi lap munkatársa beszélgetést folytatott a Menlrg Hamburgban tarlózkodó Krestlnsky szovjít-nsgykövetlel, aki bővebb nyilatkoztot adott a Szovjet Unió és a Német Birodalom viszonyáról. A szovjet diplomata mindenekelőtt a legszivé-lyesebbnek mondta a két országnak egymáshoz való viszonyát. Hangoztatta, hogy különöáen a német Ipar-
nak milyen nagy ptscai vannak Szovjel Oroszországban. Leszögezte, hogy n német és orosz nép a legutóbbi időkben mély kulturális kep-cso\'aíokban is egymás mellé került. Végül a nagykövet kijelentette, hogy Szovjet Oroszország semmiféle pro-vokálásnak nem enged, hanem a feltétlen békepoliiikát folytatja továbbra is. Ujáról azt hangoztatta, hogy az a két állam közli jóviszony klmélyitését szolgálja.
megint Magyarországon érte el mélypontját a fagyhnllám
Északon, Angliában fagypont feletti hőmérsékletben áradnak a folyók
A középeurópai fagyhullám mélypontja megint Magyarországon van. Tegnap —21 fok volt,a hőmérséklet Turkevén. Szegeden —20, Budapes-ten —12, Kaposvárolt —17, Nagykanizsán — 15 fokot mulatott a hőmérő. Pécsett már csak—11, Keszthelyen — 10 fok volt a hideg.
Bulgáriában is sok helyült szállt —20 fokra a higanyoszlop.
Ezzel szemben az északeurópai országokban fagypont feleltl hömér-séglet van. Ugytnigy Angliában is,
ahol most árvizek pusztítanak.
A Duna Szilveszterkor Pozsonynál újra befagyott 22 kilométer hosszúságban és egyes helyeken 2 méler mélységben. A Kis-Duna ág-ban, ahol a befagyott uszályokat és gőzösöket próbálták kimenteni, őt méteres, fenékig fagyolt részeket is talállak, llt a tavaszig elig olvad fel a Jég, de akkor azáu írviz fe-nyegell a vidéket.
A magyar vasutakon Jelentékenyebb forgalmi akadályok nincsenek.
Fácánok menekültek az udvarokba
Szombathely, január 3. (Éjszakai rddlójelentés) A szokatlanul kemény hideg Idő a városhoz közel levő erdőkből a fácánokat bekényszeríti a külvárosok baromfiudvaraiba. Tegnap 8-10 fácánt is láttak Szombathely utcáin.
Negyven ember megfagyott
Amerikában Newyork. |anuár 3. (Éjszakai rádió-jelentés) Éaznkamerikában kemény léi van. A fagyhullámnak eddig 40 halálos áldozata van, akik közé azon-ban be van számítva a hóvihsr okozta ha|ó«zerencsétlenségek áldozatai Is. Husz napig dolgoztak a Balaton jegén a Helka megmentésén telentetlük, hogy az elmúlt hetekben a Balatontavi Hi|ózési R T. .Helka" nevü személyszállító hajó|a a fouyódi parttól nyolcszázméter-nyire ulköibin befagyott a Balaton Jegébe. A mentési munkát harminc emberrel indították meg s most végre közel húsznapos erőfeszítés után sikerült a hajót a |égbe vágott csatornán át a fonvódi kikö\'őbe vontatni
meghalt Helge Lindberg
Bécs, január 3 (Éjszakai rddlójelentés) Helge Lindberg világhírű svéd kamaraénekes, aki Budapesten is többször óriási sikerrel hingve senyzett, ma reggel spanyolnáthában hirtelen meghaíT
Kazánrobbanás a szekszárdi szeszgyárban
Szekszárd, lanuár 3. (Éjszakai rddlójelentés) Szekszárdon a szeszgyárban kazánrobbanás következtében 4 ember súlyosan megsebesült, köztük Wolf László a gyárigazgató fia, akiket korházben ápolnak.
Ugyanannyi a külföldi, mint az olasz bíboros
Róma, január 3 (Éjszakai rádió-jelentés) A lapok megemlítik a bíbornoki kinevezésekkel kapcsolatban, hogy most már ugyanannyi, tehát 33, külföldi bibornok van, mint olasz kardinális. Azok közül, akiket még XIII. Leó pipa nevezett kl, hárman élnek. A legidősebb bíboros Vantal-lik 91 éves, a legfiatalabb a magyar bíboros, Serédy Jusztinián, aki 43 éves.
A román-francia barátság kölcsön-flgyben érvénytelen
Párls, január 3. A Matin bukaresti jelentése szerint Victor Anto-nescu, aki Párizsban a lel stabilizálására szolgáló kölcsönről tárgyalt, visszatért Bukarestbe. Kormánykörökben kllelentik, hogy noha bizonyos nehézségek merültek fel, — tlsősorban a Franciaországgal szemben fennálló hadiadósságok kiegyenlítésével kapcsolatban — a lágyalá-sok mégis jó uton haladnak.
ZALAI KOILONV
Iftaé jtaoár 4.
Kiigazítják Nagykanizsa város országgyűlési választóinak névjegyzékét
A kBzponti választmány megalakította az összeíró küldöttségeket
Nagykanizsa, Január 3 | VIII. szavazókör
A váró* központi választmánya dr. Sabjdn Oyuta polgármester elnöklete alatt Ölést tartott a városháza kis tanácstermében, amelyen jelen voltak dr. Krdtky litván főjegyző, dr. Kaufmann Lajos aljegyző, Weisz Tivadar, dr. Bród Tivadar, dr. Fülöp Oyörgy, Dedovátz Béla központi választmányi tagok.
Mintán a választmányi törvény értelmében a választópolgárok névjegyzékének kiigazítása a választások figyelembevételével évről-évre megtörténik, a központi választmány Nagykanizsán tizenegy szavazókörének megfelelően ugyanannyi ösz-szeiró küldöttség tagjait megválasztotta.
Ezzel kapcsolatban a polgármester megtette intézkedéseit, hogy a város lakosságát a január 1-i állapot szerint Összeírják, már azérl is, hogy a közelebbről megalkotandó közigazgatási reformtörvény alapján majdan a kOzségi választ\' sokhoz a poo-tos névjegyzék rendelkezésre á ljon.
Ax összeíró küldöttség tagjai a következők :
/. szavazókör Rendes tagok: Muzikár Vince elnök, Szuknay Lajos h. elnök, Tóth litván szabómester tag. Pótlag: Kovács Ferenc. Hivatalos helyiség Arany jános-u. 5. sz. áll. el. iskola.
II. szavazókör
Rendes tagok: Lányi László elnök, Szántó Lajos h. elnOk, Bruncsics József tag. Póttag: Martiucsevics Imre. Hivatalos helyiség Rozgonyl-utca 25. sz. áll. el. iskola.
III. szavazókör
Rendes tagok: Bogenrieder Frigyes elnök, Ádám Róbert h. elnök, Szabó Kálmán tag. Póttag: Hsjas József. Hivatalos helyiség Arany János utcai ovoda.
IV. szavazókör
Rendes tagok : Bayer Vince elnök, Mayer Károly h. elnök, ifj. Orbán János tag. Póttag: Pap litván csizmadia. Hivatalos helyiség Hunyady-utca sarkán levő áll. el. iskola.
V. szavazókör
Rendes lagok: Radnai Jenő elnök, Ofenbeck Vilmos h. elnök, Stampf Zsigmond tag. Pótlag: Koitein Ferenc. Hivatalos helyiség Városház I. em. 15. sz. szoba.
VI. szavazókör
Rendes lagok : Szabó látván elnök, Rosenberg Oszkár h. elnök, Diósy Béla tag. Póttag: Keőmüvts Ferenc. Hivatalos helyiség Nádor-utcai ovoji*,
VII. szavazókör Rendes tagok: Töllösy Péter el
nök, Ortulay Oyula h. elnök, Farkas József tag. Póttag: Vitális Árpád Hivatalos helyiség Teleky-ut 14. sz. ftll. el. iskola.
Rendes tagok: Pilchta Bílae\'nlk, Moshammer Károly h. elnök, An-sorge Antal tag. Póttag: Kálovics Ferenc. Hivatalos helyiség Tárházak Hajcsár utca 6. sz.
IX. szavazókör Rendes tagok: H jjdu József elnök, Sneff László h. elnök, Oraetyán
István tag. Póttag : Bsgonyai Oyörgy. HivAtalos helyiség Templom tér 5. sz. áll. el. iskola.
A", szavazókör Rendes tagok: Anek Oyörgy elnök, Kniusz Kolec Oyörgy h. elnök, Kovács Illés tag. Póllag: Dolmányos Antal. Hivatalos helyiség Szent Flórián-tér 17. sz. ovoda.
XI. szavazókör Rendes lagok : Filó Ferenc elnOk, Karlovlcs László h. elnök, Sierecz Pál tag. Póttag: Bolf Iván Oyörgy. Hivatalos helyiség Kisrác-utca 25. sz. áll. el. Iskola.
Mindössze 13 lélekkel gyarapodott az elmúlt évben Kanizsa lakossága
A kathollkuaon kívül az 6«um felekezetek iámét lélek-veszteséggel zárták az esztendőt — A ose-osemft-halandóság terén javultak az állapotok
Nagykanizsa, január 3 I 31.000 főnyi lélekszámnak i yenfor-
Minden esztendőben hűségesen rovatolja el hatalmas, szürke rubrikák tömkelegébe az anyakönyvi hivatal az emberi sors állomásait. Emberek jönnek-mennek a muló kavargó napok sorában. Születnek, meghalnak, házasodnak. Kezdő és végállomás. A keltő közt egy átszálló állomás, ahol uj ulak kezdődnek és viiznek lassan, szépen, Jón és rosz-szon keresztül az utolsó stáció felé. Ezekből a határjelző pillanatokból lesznek azok a rid:gen sorjázó, töméntelen név- és szám oszlopok, amik megtöltik az anyakönyvek hatalmas folünuit és tragédiákat, sorsokat, világokat állítanak bele hivatalos rovatok élettelen glédáiba.
Siilveszter ette 6 órára aztán minden esztendőben ilt fekszik a redakció asztalán a kimutatás, részletesen, pontosan, rubrikásan és elmondja, hányan indullak, hányan álltak meg Örökre és hányan fordítottak az életük lapján uj fejezetre. Zleger Ferenc, Nagykanizsa r. I. város anyakönyvvezető helyettese, a hivatalnoki p:dantéria élő szobra, ezt még soha, egy Szilveszteren sem feleltette el. Az idén sem. Csakhogy az újságíró tolla lassuob. Mert az felturkálja az összebatmozott számokat és közéjük néz. És csak azután beszél róluk.

Az elmúlt év statisztikáiból nem sok öröm jut Kanizsának. Akik elmentek, töoben voltak, mint az el múlt évcen, - akik pedig Jöttek, sokkal-sokkal kevesebben.
Született
1927 ben 565 gyermek, 100 zal kevesebb, mint tavaly és meghalt
552 ember, 27- tel több, mint tavaly. /
házasságkötés terén is óvatosabbak voltak az em berek:) 222 pár állott oltár elé 14 gytl kevesebb, mint az előző esztendőben.
A születések és halálozások összevetéséből kitűnik, hogy míg 1926 bűn 140, addig 1927-ben csupán 13 lélekkel gyarapodott Nagykanizsa lakossága, vagyis minden 2385 kanizsai lakosra esik egy szaporodás, ami
mán mindössie 0.04%-a.
Ebből a csekély gyarapodásból Is a többség a férfi gen \'rációt szaporítja. A 287 meghalt férfi helyére ugyanis 296 fiu született, vagyis itt 9 főnyi a létszámemelkedés, a 265 nő-halottal pedig szemben áll 269 született leány, igy léhát nőkben 4 lélekkel lelt több az elmúlt esztendőben Nagykanizsán.
Ha felekezetek szerint felbontjuk az anyakönyvi statisztikát, ugy kitűnik, hogy csupán a katholikus vállá-sunak száma letttObb az elmúlt esztendőben, mlg a többiek — mint 1926-ban is — megfogyatkoztak
SilkUtt Meghalt Suporalil Pogyatk.
r. katb. 530 ág. ev. 4 ref. 4 lzr. 25 gör. kaih I moh ím. 1 össxes. 565
475 11 10 55 1
55 —
— 7
— 6 — 30
1
-55"
557 56 43 Az 552 temetés kOzül 94 esetben csecsemőt temettek, vagyis minden 17 lk frissen hantolt sir alatt egyéves korát meg sem irt gyermek alussza örök álmát. (Az előző évben ez az arány sokkal kedvezőtlenebb volt: 525 halálozás kOzfit 116 volt a csecsemőhalál, vagyis majdnem minden ötödik sirba csecsemői temettek.)
Az 1—7 évet korban elbalt gyermekek száma már csak 27, mlg 7—10 év közötti gyermeket 2 Ízben temettek. Halva született 23 gyermek (előző évben 30) Ikerszülés 4 volt, amiből 3 fiu és 5 leány látta meg a napvilágot. Házasságon kívüli születés 72 esetben 34 fiúval és 38 leánnyal gyarapította a születések statisztikáját (a gyermek-áldás apadása azonban még ilt is mutatkozik, mert 1926 ban a törvénytelen gyermekek száma is 7-!el nagyobb voll).
A házasság kötések száma felekezetek szerint igy oszlott meg: r. katb. [89
ág. ev. 4
ref. 3
izr. 24
gör. kalh. 2
Eie\\ közül 15 volt vegyesházasság (6 r. katb , 3 ág. ev., 3 ref., I izr., 2 gör. kalh.)
A válások száma egyharmadával csökkent
1926 óta; akkor ugyanis 22, mig
1927 ben cBak 15 pár mondott törvény szerinti buciul a házasélet kötelmeinek.
Uralkodó plánéta
Az elmúlt esztendő uralkodó politikai plánétája a csillagtalan, sötét magyar égnek: Rothermere felragyogása volt. Ha sokat nem ts hozott ujat az elviharzott 1927., gazdagabbak lettünk azzal a fokozott reménységgel, hogy a trianoni Igazságtalanságnak kiküszöbölésére már nyu-
faton ts dereng az Igazság hajnala, \'tscount Rothermere neve az 1927-es évvel bevonult minden magyar szivekbe és előreláthatólag szeretetteljes tanyára lel ott minden tdőktg. Anglta nemes ujsdgklrdlya, akinek szava elhallatszik kontinenstől kontinensig, ma Amerikában dörgl be a világ érzésnélküli sivárságába a magyar kálváriát és legújabban tetemrehlvást rendez az erdélyi oláh brutalitásokkal kapcsolatban.
Mindezek nem uj tények, de ha mérleget akarnánk csinálni ax elmúlt évre nézve, lehetetlen nem a legnagyobb históriai ténnyel, lord Rothermere akciójával kezdenünk. Mert Rothermere akciója történelmi távlatokat magába foglald esemény is ha mindenben rossz ts volt a távozó 1927., ezért az egyért hálásak lehetünk neki. Az elmúlt esztendő a teg-letarglkusabb magyar telket\\ls felrázta és leölte az elhatalmasodni készülő magyar pesszimizmust a magyar szivek táláról.
UJ szó, uj reménység: a revízió eszméje lett a mult esztendő uralkodó bolygója a magyar nip felett. Es alig fii év után, hogy elhallatszott az első nagy vezércikk elme a Daily Mally hasábjain Magyarország helye a napon" magyar fordításban, mintegy megbolygatott temetést menet, változott a csüggedt magyar fásultság, lemondás uj, Biztató tömörüléssé. Es ami a legnagyobb értéke Rothermere offenztvá-Jának, mellyel naponta rohamozza a Párls körül tajkott békeszerződést diktátumokat, hogy majdnem egygyé tette a politikai Jelfogások által ezer felé tagolt magyar társadalmat. Nem hihető, hogy tenne valaki ax országban, aki, habár mérföldek választják el pártoktól, vllégnézetektől, Rothermere akciójában nem lenne egy az egész nemzeti közösséggel.
Elmúlt tehát egy év. Súlyosabbak lettünk egy ivnek minden keservive), bajával, szerencsétlenebbek ax év utolsó napjaiban megrázkódtató erdélyi eseményekkel, de gazdagabbak lettünk Rothermere akciójával, melyről hisszük, hogy ebben az évben Is uralkodó plánétála marad a sivár, aillagtatan magyar égnek.
Lord Rothermere neve fényes csillag a magyar pusztaság felett is talán egyszer, nem Is sokára, fényével meg Is mutatja az utat, mely a magyar Igazság betlehemi jászolához vezet. U. Oy.
A nagykanizsai neteorologlal megfigyelő Jelentétek: Kedden a MmHwSt-Itt: Reggel 7 órakor 118, délután 1 órakor —VI, este 9 órakor —7 8. SMlhányi Egész nap borult égboltozat PtlMzei -. Reggel ÉJazakkelet, délben ét este Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézőt jelenté*® nt-rlnt növekvfl felhőzettel és csapadékhij-lammal lassú enyhülés.
— GAZDASÁGI LÓTAKARÓK, elegáns hintótakarók gyári le-rakata. Legolcsóbb árak Hlrsch és Szegő cégnél
1928 januái
r 4
ZALAI KOXLONT
Divat-levél a hölgyeknek
Irta: Clara Bow
Hollywood, dtctmbtr 10.
Clara Bow. • 19 esiltndös hollywoodi filmcsillag a kOvetkczö újévi cikkel küldi béc»l ludósilónk utján a Zalai Kötlőny olvasóinak :
A divat egyáltalán nem változik oly gyorsan, amint azt a zsörtölődő fél fiak hirdetik. A vonal nagyjában ugyanaz marad, ciupin néhány apró vállozái hoz változaloiiágot a divatba, amely nappal a régi marad és csupán az estélyi ruhák különböznek lényegesen az elmúlt szezon estélyi ruháitól.
A fehérnemű még mindig szines, az anyag kina-krepp, krepp geor-geite és más simulékony selyem, amelyeket csipkék és hímzések díszítenek gazdagon. Igen kedvelt a kék tónus, azonban divatosak a rózsaszín, tenger-zöld, lila és más pisztell-szlnű kombinációk is.
Délelőttre sport és munka számára a Jumper-ruba a nagy divat, fém-szövéssel. Sportolás alkalmával igen kedvelt a pamut-szövet, esetleg selyem-átszövéssel.
A dérutáni selyem-ruha ujjai hosz-szuak. Sötét színek divatosak Krepp-szatin, mindkét oldalán kidolgoiva, bársonnyal és selyemmel kombinálva, krepp de cbine és krepp georgette harmonikusan vegyítve a legkedveltebb kelmék. Igen szépek a fémszövésU szövetek, amelyek ha-tásosiáguk ellenére ls Igen puhák és simulékonyak. A szegély vonala szabálytalan, harang, rojtok, szegélyek a hfllgyek ruháit nőiesebbekké teszik, mint az elmúlt szezonban.
Munka- és sport-ruhák jellege azonban még mindig férfias. Este ezzel szemben a nőiesség hangsúlyozása igen jól fest. Estélyi ruhák számára a legdivatosabb szin a fekete.
Oazdag ékszerek, gyöngyök és széles arany-karperecek, valamint csiszolt kristályláncok, szóval fénylő, ragyogó diszitések fokozzák este a hölgyek szépségét.
Még a cipők is ragyognak, szines lakk, fénylő selyem-, arany- és ezüst-bőrök borítják este a hölgyek lábacskáit és drága, kövekkel kirakott sarkak fokozzák a hatást.
— Csengővel bicskázott két somogyi magyar. A somogymegyel Megyes pusztán Szili István összetalálkozott régi haragosával, Relchert Antallal. A két elleniéi közölt csakhamar szóváltás támadt, amelynek hevében Szili egy nála levő réz-csengővel ugy vágta fejbe Reicherl, hogy az eszméletlenül összeesett. Relchert sérülése halálos.
— Vlvótanfolyam. A Halmay vívómester állal rendezendő vivó-lanlolyamra jelentkezők kéretnek, hogy a belépési nyilatkozatokat ma és holnap adják le Badlts József államrendőrség! detektlvnél, hogy a tanfolyamot mielfbb meg lehessen kezdeni.
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Slnger varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
A garabonci hiivesgyilkos büntetését a Kúria leszállította
Jogerőt lett Soóa József (Piroska) Hz évi fegyházbüntetése
Országos szenzációvá nőtle ki magát az a bűnügy, amit Soós Józsel (Piroska) |ómódu garabonci gazda követeti el, aki a mull év elején tőle külön élő feleségét telten érte, amikor az, hogy éhen ne vesszen — két kosár burgonyát vlt! el a volt közös házból, Soós József pincéjéből. A gazda megpillantván feleségét a burgocyával, éktelen haragra lobban! és felelősségre vonta a nélkülöző asszonyát, aki csak ennyit válaszol! urának:
— Csak nem akarod, hogy éhen vesszek ?
A rabiálus ember ekkor annyira kijött a sodrából, hogy kését teljes erejével felesége szivébe döfte, aki rövidesen kiszenvedett.
A nagykanizsai törvényszék ez év má|usában megrázó drámai részletekben bővelkedő tárgyaláson az asszonygyilkos gazdát erős felindulásban házastárson elkövetett szándékos emberölés bűntettében mondotta
ki bűnösnek és ezért őt 10 évi fegyházra Ítélte.
Fellebbezés folytán az ügy a tábla elé került, amely mellőzte az erős felindulás megállspitáaát és a vádlott büntetését 15 esztendei fegyházrs emelte fel.
Ugy a vádlott, mint védője semmiség! panasszal éltek. A klr. Kúria bűnletőtanácsa most foglalkozott a bűnüggyel ahol a nyilvános tárgyaláson dr. Malek László védőügyvéd ls megjelent.
A klr. Kurla a semmiségi panaszok elutasításával a nagykanizsai törvényszék Ítéletét hatályába visszahelyezte, megállapítván az erős felindulást.
Igy a garabonci feleséggyllkos gazda 10 évi fegyházbüntetése jogerős.
Soós József (Piroska) gazdát január első felében a nagykanhsii királyi ügyészség fogházából átszállítják a köhldal fegyintézetbe büntetésének kitöltése végett
Agyonlőtte magát egy önkéntes és egy honvédtizedes
Két gyermek apja boros Állapotban, egy 24 éves fiatalember pedig szerelmi bánatában dobta el az életet Nagykanizsa, január 3
Szecsődy József honvédtlzedes, két gyermek atyja, szolgálali fegverével karácsony első napján fe|belötte magát és azonnal meghall. Öngyilkosságát borközi állapotban követte el.
Pete Ferenc 24 éves söjlörl szü
letésü önkéntes január 2-án kora reggel szobájában fegyverével szíven lőtte magát és azonnal meghalt.
Megállapítást nyert, hogy a mindig vlgkedélyfl fiatal önkéntes szerelmi bánatábap lett öngyilkos. — Kedden délután temették el.
A halott népbiztos leleplezései a szovjetről
A szovjet selyemzslnorja — Miért lett öngyilkos Jötte ? — Hátrahagyott leleplezések
az ellenzék! elemek távol tartassanak a munkától, pártunk jelenlegi vezetősége már évek óta nem ad nekem olyan párt- vagy szovjet-munkát, amely lehetővé tenné, hogy képességeimnek megfelelöleg a legtöbbet produkál jtm. Az utolsó esztendőben a politikai iroda mint ellenzéki elemet teljesen kizárt a párt- és szovjetmunkából. \'
— Egészségi állapotom egyre rosz-siabbodott. Szeptember 20 án a központ) bizottság orvosi kommlssziója szak-tanárokhoz rendelt vizsgálat céljából előttem Ismeretlen okokból és ezek kétoldali aktív tűdővészt, szívbajt, krónikus epe-, vese- és ideggyulladást állapítottak meg. Az orvosok kategorikusan kijelentették, hogy egészségi állapotom sokkal rosszabb, mint gondolom, előadásaimat a főiskolákon nem folytathatom, azonnal külföldre kell utaznom megfelelő szanatóriumba.
— Közel két hónapig a központi bizottság orvosi komisszió|a nem tett további lépéseket Ellenkezőleg, a Kreml-gyógyszertár, amely eddig receptjeimre gyógyszereket adott, parancsot kapott, hogy ezt szűntesse be és Így ettől kezdve nem ksptam orvosságokat Ebben az Időben a párt vezető! kijelentették, hogy majd |
Pária, Január 3
Néhány bél előtt világszerte nagy feltűnést kellett a szovjet egyik erősségének, Joffe volt népbiztosnak, a moszkvai kormány egykori berlini, majd bécsi és végül tokiói követének öngyilkossága. Az orosz kommunista ellenzék párisi lapja most közli Joffe hátrahagyott levelét, amelyből kitűnik, hogy a moszkvai hatalmasok adták a volt népbiztos kezébe a revolvert. A bucau-lrás, amely súlyos vádakat tartalmaz a kommunista vezérek ellen, a következőképen hangzik:
— Egész életemben ugy vélekedtem, hogy egy politikusnak értenie kell az életből Idejében eltávoznia, akárcsak a színésznek a színpadról és a tul korán ebben az esetben jobb, mint a tul későn. Életemre, amelyből 27 esztendőt a párt soraiban küzdöttem, visszatekintve, ugy vélem, jogom van megállapítani, hogy mindig hü maradtam filozófiámhoz, vagyis életemet észszerűen töltöttem el az emberiség jólétéért folytatott munkában és harcban.
— Nos, közeledik az a pillanat, amikor életem elveszti célját és beáll számomra az a kötelesség, hogy megváljak tőle és keressem a halált.
— Attól az elvtől vezéreltetve, hogy
gyomrára lépnek az ellenzéknek.
— ÁUapotom egyre rosszabbodott. Lewln dr., aki ma nálam volt, közölte, hogy az orvosok semmit sem tehetnek, a menekülés egyedüli módja, ha gyorsan külföldre utazom. Este a központi bizottság orvosa, Potem-kin elvtárs tudtára adta a feleségemnek, hogy a körponti bizottság orvosi komisszlója elhatározta, hogy nem küldenek külföldre, hanem Oroszországban fognak kezelni. A központi bizottság kezelésem céljaira hajlandó 1000 dollárt engedélyezni, többet azonban nem.
— A mullban jóval többet adlam a párt céljaira, mini 1000 dollárt, mindenesetre többet, mint amennyibe a pártnak kerültem. A forradalom egész vagyonomtól megfosztott, ugy, hogy nekem már nincsen pénzem a gyógykezeltetésre.
— Angol és amerikai kiadóvállalatok ismételten 20000 dollár! sján-lottak fel emlékirataimért. Néhány év előtt a politikai irodától engedélyt kaptam, hogy kiadhatom memoárjaimat, hi u egész honoráriumot a pártnak adom. Erre azt feleltem, hogy a pénzre szükségem van gyógykezeltetés céljából. A központi bizottság erre a következő ukázt küldte nekem:
.Diplomaták és a diplomáciai munkához közel álló elvtársak számára szigorúan tilos külföldön emlékiratait közzé tenni anélkül, hogy a kéziratot előzőleg a külügyi hivatal és a központi bizottság politikai Irodájának kollégiuma ellenőrizte volna*.
— Egyik külföldi tartózkodásom alatt újból 20 000 dolláros ajánlatot kaptam, azonban visszautasítottam, mivel tudtam, hogy a politikai iroda nem engedné meg az igazaág közlését, hanem cenzúrája meghamisítaná a forradalom él a párt történetét, megakadályozná a jelenlegi vezetők való jellemzését.
— Jelenlegi szomorú helyzelem-ben természetesen képtelen vagyok dolgozni. Előadásaimat is csak gondos ápolás esetén folytathattam volna és a főiskolákhoz hordágyon kellett volna engem szállítani. Most már 9 napja minden segítségei nélkülözök és még az elektromos melegítő palackhoz, amelyet Devldenko tanár Irt elő nekem, sem tudok hozzájutni.
— Ebből az okból, ugy látom, elérkezett a pillanat, amikor be kell végeznem életemet.
— Ismerem a párt negatív elvi álláspontját az öngyilkossággal szemben, azonban azt hiszem, hogy aki Ismerte helyzetemet, nem Ítélnek el engem ezérl. Davidenko professzor azt hiszi, hogy állapotom súlyosbodását az utóbbi idő irgalmai okozzák. Ha egészséges lennék, ugy felvenném a harcot a párt vezéreivel szemben, azonban lehetetlen vagyok. TrockIJ és Zlnovjev kizárása a pártból a vég kezdete, a forradalom bukásának előjele, akárcsak az a tény, hogy nekem 27 évi felelö-ségleljes munka után nem marad más hátra, minthogy golyót röpitsek fejembe.
A bucau-irás befejezésében Joffe megkéri Trockljt, hogy gondoskodjon családjáról, amelyet a legnagyobb nyomorban hagy hátra.
ZALAI KOZLONT
1928 január 4
NAP! HÍREK

NAPIREND
Január 4, azerda
Római katolikus: Tltusi. Protcit. Lcoiiá. Izraelita: Teb. M II. Nap kel reggel 7 óra 49 perckor,
nyugatik délután 16 óra 21 perckor. •
Városi Sxinház. .Marcsa katonája", vígjáték attrakció 8 felvonásban Főszereplők Hírry Lledtke is Xenla IJesny. Burleszkek.
Harminc ével töltött börtönben egy ötvennyolc éves nagykanizsai iparos
Tízszer volt elitélve és 30 évet kitöltött. - Most kabátlopás miatt kerOlt újból a börtönbe
ulca 2. sr. alatti lakásába ét miután az e őszobában nem látóit senkit,
— (Jj személyi beosztások a városházán, A tisztviielöválssitá-tokkal kapcsolatban a városházán uj személyi beosztás vált szükségessé, amelyet a következőképen eszközöltek : Zieget Ferenc anyakönyvvezető mellé helyettesül Klapper Miklós eddigi lárlatlevél-kezelö került, mlg Klapper helyéi Madarász Ferenc foglalta el, aki eddig a városi rendőri bflnlclöbiró és árvaszéki ülnök mellett teljesített szolgálatot. Madarász eddigi leendőit Ofenbeck Ferenc lógja végezni. Dr. Pottyondy József teljesen átveszi a városi közgyámi hivatali és mint Szönyl Sándor rendőri bdn\'elö bíró és árvaszéki ülnök helyeKeie, a városi kihágás! ügyek egy részét is végzi. Pottyondy helyét mini polgármesteri titkár Pál/l Gyula foglalja el. Erdélyi Já; os átvette a városi nyilvántartói hivatal vezetését. Hittz József számtlezt a kiadóhivatalból a városi adóhivatalba kerül. Az iktatói teendőket az újonnan felvett dljnokok egyike végzi Prlckler Oyula városi levéliárnok felügyelete melletl. Az uj beosztás a mai nappal veszi kezdetét. A többi tisztviselők megválasztott minőségük ügykörét látják el.
— Áthelyezés. Az Első Magyar Általános Biztositó Társaság igazgatósága Kulcsár Iitván főnökhelyettest a sátoraljaújhelyi főügynökséglől a nagykanizsai főügynölséghez helyezte át.
= Dr. Könlg fogorvos tanulmányi szabadságra u azolt. R;nde-léséf január 16-án kezdi meg újból.
— A tapolcai és sümegi megyebizottsági tagválasztás. A tapolcai megyebizoltságl tagválasitáson En-gelhardt Ferencet választották meg egyhangúlag, mlg Sümegen dr. BeOthy Iván apátplébános és dr. Tóth Károly sümegi körorvos került a lemondás folytán megüresedett két megyebizottsági tagsági helyre.
— Dermesztő hideg Nagykanizsán. Ezúttal ctődöt mondott a meteorológiai jelentés, mert hétfőn változó Időjárást Jelzett enyhüléssel és ennek, legalább is Nagykanizsán pont az ellenkezője következeit br. A városban ma reggelre dermesző hideg leple meg az emberekel. Egyes helyeken 12, máshol 15 fokot is mértek Celsiusban. DJlfelé a reggeli északkeleti szélt délnyugati váltotta fel, amely némileg enyhülést hozott és Igy a hideg a déli órákban 7-8 9 fok közölt volt. A nagy hideget leglobban az utcák néptelenségén It heteit észrevenni, ahol cssk az mutatkozott, akinek okvetlen elintézendő dolga volt.
Nagykanlrsa, január 3
Filák László N igykanlzsáti születet\'. Foglalkozására nízve bádogos lenne, ha Ideje lenne Iparát gyakorolni, de Filák jobbára állami vendégségben van és igy nem igen ér rá becsületes iparával is bíbelődni Azt másoknak hagyja. Filák Lásiló 58 éves és ebből az időből löbb mint 30 esztendőt az ország különböző fegyházaiban és börtöneiben töltött el. Azok közé az emberek közé tartozik, akik annyira megszokták a fogház levegőiét, hogy nem is tudnak élni fogházőr néhül.
Filák László, a fogház szerelmese, 1927 ben 8 hónapi br hívást kapóit a Kránitz-féle internátusba, ahonnan december 13 án annak módja szerint kiszabadul). A megrögzött bűnöző akkor a Szociális Missziótársulattól és a Rtbsegclyzö Egylettől níhány pengő segélyt kapott és ezzel megkezdte uj éleiét a szabad emberek között.
December I6 án valóban el is meni, hogy komoly munka után nézzen. Bement Beck Samu Kazlnczy-
hlrlelcnében leemelte a fogasról Beck télikabátját és kalapját és azt keblére szorilva, boldog megelégedettséggel hozzálátott annak értékesítéséhez.
Mivel a sors könyvébe be volt Írva, hogy Filák a karácsonyi ünnepeket ismét zárt levegőn fogja tölteni, most sem volt izerencséje a zsákm\'ny értékesítésével. Rendőrkézre került kabátostól, kalapostól és egyszerre csak azt vette észre, hogy isméi a megszokolt, régi kedves falak vesiik körül.
A .nehéz fiu", miután Jócskín 30 éven felül élvezte az állam Ingyenes ellálásá\', Szilveszter napján ismét a birói emelvény elé került, ö vele zárult az 1927. év legutolsó bünügyi tárgyalása, mely nem tartott sokáig, miután az eset .tiszta" volt. Ujabb 7 hónapi börtön-ellátásra kapott utalványt és Filák László most már megelégedetten nézett a Szilveszter- é| elé.
Ismét ot hon volt, régi, kedves falsi között...
lantcBic eddijfint n^ftti

Valódi angol szövetből
urt ruha csakis SCrlsi Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, Fó-ut 5. szánt
mmm Ml feltételi
ktsitt revtrenaát, clmtdtt íi piplflltönyfikct
SBrlcI Zsigmond szabómester
Nagykanizsa, Fó-ut Koiom nlliuili m«il«n
Reverenda-Cimáda
papiöltönyök SSrtal Zsigmond azabómeaternél
Nagykanizsa, Fó ut Koiom •liiiodi meiittt
I
Holnap: Evangellkus-tea
Nagykanizsa, január 3 Csütörtökön ette fél 9 órakor farsangra nyitnak meg a Polgári-Egylet öreg termei. A kapunyitás szerepe az idén is az Evangélikus Nóegyleté, amely sokesitendöi tradíciók Jegyében rendezi ezen a napon a kani-zssi bálokoak minden esztendőben elsejét é« egyik legszebbikéi. At idei tea közös a Református Nöegyesü-leltel, igy az ettély bevételei az Evangélikus Nócgylet szegényeinek jobb8ortán kivül az építendő kanizsai református templom céljait is fog|ák szolgálni. Az agilis és mindenre gondoló rendezőség dr. Krátky Istvánné, az Evangélikus Nőegylet elnöknöjének gyakorlott vezetésével ezldén Is mindent megtett, hogy az ettély előreláthatólag igen nagyszámú és Igen dltzes közönsége a leglob-ban érezze magát a tea-asztaloknál csak ugy, mint a bülfében és — last not least — a táncterem parkettjén.
Asztslok még elő|eg>ezhetök a Krátky-tőzsdében. Belépőjegy (teával)
3 pengő, táncosjeoy 2 pengő. *
A rendezőség kéri, hogy az adakozók az ivekre feljegyzett természetbeni adományaidat csütörtökön délután 2 órától kezdve ktl\'djék fel a Polgári Egylelbe.
Legújabb DIVAT szeriiti uri M\\
(óvárost szabás szerint kéazit BBrlsl Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fő ut 5. szám
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám nlatt.
-- Az Ipartestület táncestélye iránt óriási az érdeklődés. A Január 7 én lezajló ipartestületi nagy táncestélyre az ízléses kiállítású meghívókat most küldik szét. Az agilis rendezőség propagandádra az estély iránt máris oly óriási érdeklődés nyilvánul meg, hogy a mostani ipa-rotbál messze felül totJa múlni az osues előző évek ipartestületi tánc-estélyének sikereit és arányait. A rendet őség ötletességgel és Ízléssel rendezi a lővároal nlvóju tártcestélyt, hogy felejthetetlenné tegye mindazok számára, akik részt vesznek azon. Maga a tetem diszitése csupa meleg
szint, otíhoniérzést fog klffttUnt. a
tónus családias, görögös lesz. És ha a mult esztendőkön Nagykanizsa társadalmának minden osztálya adott egymásnak találkát az iportestülell táncestélyen, Január 7-én az még az eddiginél is nagyobb mérvben fog lénni, mert mindenki tudja, \'az estélyből befolyó tiszta 10-lem az Iparosok Menháza javára fordittafik. Beléplidij személyenként 1 50 pengő, családjegy 4 személyre 4 pengő.
= Kézlmunkázók figyelmébe 1 Folyó hó 9 én kezdődik özv. dr. Orosz Miklótné Rátz Ilona kézimunka tanfolyama, ahol a legegyszerűbbtől a legművészibb kézimunkáig mindent alaposan megtanulhat. Jelentkezés Csengerl-u. 2. tz. alatti üzletben.
Harcsa katonája
Bemutató a Tároil loigóbaa
Oyönyörű példánya ex a Ilim a német vig|áték-iendezétnek. A kedvet, Moliere-1 kavarodásokon felépült történet, amely valamikor hamisítatlan biedermeier-levegőjével nagy tikereket aratott az operett- szlnpado-kon, — a filmen is tok vonásában tzints operettszerüleg hatott. Teli báj|al, könnyű, eleven humorral, természetes, önként adódó szépséggel ez a kltűnO fllm-vigjáték. Szépek az emberei, találóak a tlpussl, szépek, igaziak a természeti hátterei, tzép ét gondot minden jelenetének beállitáta, kl űnőek a fény-hatásai. A mese-mag, különösen a film ellő felében, kacagtató helyzeteken, a német rendezésre jellemzően elkapott, sokszor viharos kacagásra ingerlfien kihangsúlyozott detail-képeken át gyors ütemben kavarja össze a cselekménynek későbben már nagyon It östzekutzált szálait. A jó psének és kacagtató részletek azonban a továbbiak zűrzavarán és zsúfoltságán is könnyedén röpitik át a nézőt. Harry Lledtke „testhezálló" Fregoll-tzerepében elegáns bravúrral játszik egyszerre grófot, lakájl és dobott, amely hármat-iágnak megfelelően három könnyű szerelmi históriának gáláns, dévaj, majd egyszerű hőse. Xenla Detny, ez a ragyogó szépségű, kedves, okot játéku nő természetesen a férfi-kö-zonség favoritja. És nem hiába hogy .huncut a német" — épen ennek a két rajongott színésznek együttese a film len főbb vonzóereje a mindkét-nembell mozi-közönség számára ; a többi: a miliő, ami ennek a kettőnek kelleti, hogy Jól Ismert kvalitásaik javából egy sláger-produkciót teremthessenek. (—s)
Január 4-ón, szerdán 7 és 9 órakor
Marcsa katonája
Vígjáték-attrakció 8 felvonásban. Főszereplők: Harry Liedtke és Xenla Desny.
Burleszkek
IMS január 4
ZALAI KÖZLÖNY
ax üres cipőkrém dobozokat, mert
I tele dobos
eredeti angol recept alapján készült ezidőszerint legjobb
6 üres .Vesta" dobozért ott, ahol ezeket vásárolta.
Kapható i
Ftuer- él cieaege-Ixletekbea: Bazsó Lajos Blumenicbein Ernöné Bruncsics József Dedovátz Béla Fischer és Leitner Flschl Adolf Fleiscbbscker Albert FOldes Dízsö Oold Ignác Lackenbacker József Lehoczky Ferenc Maschanzker Márton Neu és Klein Pörzse Qyörgy Reich Mátyás Sáfrán Ferenc Sáfrán József Stampf Zsigmond Strém és Klein vitéz Tóth Béla Pollák József bőrkereskedő.
— A Nagykanizsai Ipartestület Lábbell-készltó Iparotok Szakosztálya ma, azaz folyó bó 4 én este 7 órakor taggyűlést fart. A tisztelt tagok pontos megjelenését kéri a Vezetőiig.
— Egy kOszOrfls Iparos kérelme a közönséghez. FHer Mór nagy családu köszörűs Ipiros aszal a kérelemmel fordul a közönséghez, hogy a szakmájába vágó munkamegblzá-sokkal, melyeket olcsón és pontosan vállal el támogassák, nehogy apró-gyermekeivel télire nagy nyomorba Jusson. Pier Mór, mint azt szerkesztőségünkben előadta a nyáron kénytelen volt Erdélyből (Kolozsvárról) eljönni, miután az oláhok, mint magyar állampolgárt kiutasították. Azóta Keszthelyen próbálkozott, de nem sikerült megélhetést biztositania és Igy Nagykanizsára Jött. Standja a Szarvassal szemben van. A becsületes munkakereső Iparost ml is mindenki Jóindulatába ajánljuk. Elsősorban pedig a menekültek figyelmébe.
— Bérbe keres Írógépet Nagykanizsa monogrsfiájának szerkesztője. Ajánlatok a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kéretnek.
Ha utazik, vagy ozsonnáját melegen óhajtja élvezni, vegyen Thermos palackot, i/j literes 320 pengőiéi kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
= Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
linmtttet ft tdflernieztuM
•xAkiicrQen készít ■UnrilMlta Jóxaef éa Márton
Klrály.u. 44. 23,0 Teltlon 271.
Előfizetőinkhez I
1928. évi Január hó l-jével uj etó-tizetéat nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt előfizetőinket az előfizetés sürgős megújítására, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Helyben és vidékre:
I hónapra ......... 2,40 pengő
1/4 évre............... 7.20
Vs évrt............... 14.40
1 hónapra
V« tvre......
»/i ívre......
Külföldre:
3.60 pengi 10.80 . 21.60 .
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10
rádió IÜS0B
— gyennekaknik. A
H — khlt, W1mi.1i
eny. 8 - Jóidáa — sassooyok-
k. Z — scml Mg. — mtxőeaidaaá* . - tQaaátl sIML P - Molvasáa. í — naasoáoazcaa. Ib — Jaza-baad. . — luoaré. nZ - nápazarS aaaa.
Január 4 (szerda)
Budapest 9.30 és 12 H. 1 Időjárás. 3 H 4 Oizkár bácsi mesél s gyermekeknek. 4.45 Időjelzés 3 Közgazdaságod. E. 5 30 Szlmf. hsngv. 7 A nt. klr Operaház .Flde-llo* E. 10 H. 10.30 Művész- és tánclemezek.
Bécs. Orác 11 és 4 15 Hangv. 5 Ov. 6 Norvég népdalok. 830 Kalntz Józsefünnepély.
Berlin, Stettln II O. 3.30 A. 5 é» 9 Hangv.
Barcelona 7 és 10.30 Hangv.
Basel, Bern l (3 4.30 Oy. 7.30 A. 8.30 és 9.20 Hangv.
Frankfurt, Cassel I 30 Hangv. 3.30 Qy. 4 30 Hsngv 6.30 Ulzet: .Carmen\' c. 4 lelv. operája.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. 11 O. 2.05 nZ. 4 15 Brémát Indulók. Hannover: Vonónégyes. 5 Hangv. 8 Újévi tarka est 9 Keleti Z. 11 30 Tánc Z.
Langenberg, Aachen, MSnatcr, Köln 1.05 Hangv. 3.45 A. 6 Hangv. 8.10 Ka-maratrló nangv. 8.40 Noten : .A holt vendég" c. 3 felv. misztikus vidám Játéka, utána éjiéiig Farkas Miska cigányzenekara. ♦
London, Daventry 12 Daventry Irrsr-tett. 1 Tánc Z. 2 Hangv. 5 Dsventry-kvsrtett. 6 15 Oy. 7 Orgonahangv. 8 Beethoven-dalok. 8.45 Nlkolai: A wíndsorl vlg nők c. 3 felv. oprrija.
München, Nürnberg 4 Hsngv. 5 Qy. 8 Richárd Oenée : Nanon (Az arany bárány) c. vigoperája 3 felv.
Rádió-Párizs 11.35 Tízperces Z. 1.30, 4.45 és 9.30 Hangv.
Prága 110 12.05 Hangv. 4 10 Oy. 4.30 Hangv. 7.30 Pllharmonlkus hangv.
Róma 4.50 Oy. 5.3Ú Tánc Z. 8.45
Stuttgart, Frelburg 12.30 0. 3 Ov. 4.13 Hangv. 6 Mg. 8 Színit, hangv.
Zürich ti32 Hangv. 3 O. 4 Tánc Z. 5 Oy. 9 Hangv.
hozgószmázak
Városi Színház mozgója. Ma 7 és 9 órakor .Marcsa katonája\' vigjá\'ék attrakció 8 felvonásban. — Főszereplők : Harry Lledlke és Xenla Desny. — Burleszkek.
KOzemisii
T( mi
A mai értéktőzsdén az itányzat továbbra is barátságos volt. A tegnap esti frankfurti tőzsde szilárdsága kedvezően befolyásolta a piacot, ugy hogy a forgalom magasabb árfolyamokkai Indult. Nyitás után azonban az üzlet elcsendesedett és az árfolyamokban kisebb lemorzsolódás állott be. A tözsdeidö második felében szonban a betűni barátságos irányzat jelentésre a hangulat ismét kedvezőre fordult, czulán a forgalom is megilénkült s a barátságos han-gu\'at zárlatig eltartott, anélkül, hogy nagyobb árnyereség tudott volna kialakulni. Az átlagos árjavulás 1-2 százalékot tesz ki.
aMat
Pirit 10-39, Utadon UrJWt. Nitrvork Ő17 T/« Brflssel 72 45, Milano 27 38, Aroateidiin 209 42>/«, Berlin 113 60. Wlaa 78 20, Softs I73U|, Prága 19-35, Varsó 58 05 Budapest B0-60, Halgrád 9-13\'/4, Baka/est 319
1 Miywfl Tfzaás áerlia-jegyiéat
VALUTA*
SolL 27-85 -2800 79 80-80-10 ] k. 19-89-16 97 Dán k. 153 00-153 60 Dkái 10-03-10-C9 Uollái 568-70-070-70 Frandsb 22-55 22 75 HolL 230 65-231-65 Lengyel 63 90-64-20 Lat í 49 -3 54
Léva —■-•—
Ura 30 20-30-40 Márka 13615-13665 S chili 4050 -8085 Norvég 151\'85-152 45 S/áidf.tlO-15-110-55 S»M k 133-75-134 35 Peseta 9750 97 90
UhVlZAK Amit. 230 77-231-47 Belgrád 1007-1010 Herün 136 25-136 65 Bakarait 3Í0-3 54 Brüssael 7V80-80 05 Kopanh.153 10 B310 0*i lo 151 95-132 30 London 27-86-27-94 Milano 30 13-30-25 Nevjork 570 8J-2 40 Párti 22-46-22-56 Prága 16-91-16-96 Siona 411-414 Slockh. 153 85-154 2 S Varsó 64 00-«4 20 Wien 8065-80 9) Zaitrfe 110 22-110-52 Madrid 9750-97-80
Lizája: Délzalal Hysaás is UyUaáá Tillalaf lázzrMytámzig.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
ML aa.
Elegáns, uj szánkók! Homokfutó és fedeles kocsik!
Gyárilag javítóit
személy- és teherautók!
Azonnali átvételre kaphatók:
BAZSÓ JÓZSEF
autókarosszéria és kocsigy*rosnáI
Telefon 250 NAGYKANIZSA. Teleion 250
„Ford" és „Fordson" alkatrészek! Goodrich autógummik! Hólénookl
Busa Hsnv. 77 kg-oa 30 30 - 30 45, 78 kg-ot 3065—3080 79 kg-oi 36 95-3110. 80 kg-oi 3105-81-25, e«éh 71 kí-oi 30 15- 30-35. 78 kg-oi 30 43 30 65, 78 kg-oi 30-75- 30 90, 80 kg-oi 30*5-31\' 10, ron 29 05-29 25. takam. ánM 24 95-25 45. sörárpa I9"50-a000. sab 2525-23 50, tenMil 11 60-21 75 Bulikon* 20 00 -20 W. repce 48-00-HHXl
felhajtás 1345, ■thtifll eJedaSaesl vtaasa-naradt 245 (WitTHaőrtadS 1-52-156, aaeditt 1-50-1-51 szedett Uaép 142— 1\'46, könnyű Í 32—180, elaórandS Bnm l\'SO-1\'52, másodrenda 1-44—1-46, angol saldó 1-50-1-76. saatonaa nagyban OOO-160, sáli 1-84-1 84, lehuaottbai 2 0«-v 2 24, szalonnás félurtés 191—204 As lráayaat élénk.
1PBÓII1DETÉ3EI
Aa spróhlrdetáaek dt)a 10 ssóto M Már, minden további azó dija a »«». Vaaár- ti ünnepnap 10 uótg 80 fillér, minden további SIÓ dtja 8 flll. Saardán éa p4a-teken 10 saólg M «IIUr, minden további saó dija a flll. Clamó s minden rmita-
gabb betObói álló sxó kát saónak siámlt-taük. Állást keresóknek ÍOVt engedmáay. a klrtfaM^ alj •!•*« IfaiteaM.
LMjobb minö«4gQ p«w Mén, hOlfélai gáiksku éa kstáosuáa Mataar gápgyár.
3003
Egy teljesen uj, nagy „Pfiff\' varrógép •tadó. Atilla utca 18. ax.i 5618
Blahorn-féla alSnyomria áthelyezve Kárpit! Böulliez, Kölcsey u. 15. 5524
Letenvel téglagyár kerti egy gápéiat téglagyárban dolgozott elónyben. 10
Péankaio^H bekebeieaéart aüadaa Oasaar.Ma ■ Itgeióoyeaebben és Icayn-ubban iotyóatttat Aosél Igmáu^M.
kricsOakOavetltó Irodája Nagykantzaáa, P6-at I. as. alatt 1483
Tar* éa Far^aaa alkatrészek, autó Ielszerelést dkkek, PneumaUk — Szántó Vilmos ti Tárai cégnél. Deák-tér X 2314
1 udvari lakéa azonnal kiadó Sikátor-utca 11. az. Ugyanolt 1 kulOnbeJáratu buto-rozvtt szoba liázaspáinak kiadó. 5619
Étkeió burgoaya kapható Orosz Ferencnél Zrínyi Miklós-utca 44. 15
Kladé 3 szobái lakás mellékhelyiségek^ kel. Wéber fUazerOzlet Eötvös-tér 32. 13
Jómuakáa, fiatal nós bognár, aszta-loimunkában nagy gyakorlattal, saját szer-számávsl, Sztntgyöfgyniprs Jobb uradalomba állást keres. Érdeklődni lel
kanlzaa, Magyar-utca 80.
(ehet

VandéglAaak, üzlethelyiségnek, va^v gyógyszertárnak alkalmas helyla^ lakáaaal éa mellékhelyiséggel együtt azonnal kiadó. Bóvebbet Takáca Antal Bánokszenlgyfti^
Elvaaaatt egy pár barna bórkeztyfl a vasútállomástól a fiút és Király-utcán végig. A becsületes megtsláló szíveskedjék lapunk klidóhlvstalábi leadni. -32
Ktllönbejárattal 2 egymásba nyiló helyiség \'\' uk alkalmi
különösen irodának, varrodának Hadé. Clm a kiadóban.
Eladé Sikátor-utca 18. sz. ház.
£
-31
KUlönbeJárattal bútorozott aaoba, esetleg konyhával kladé. Cim a kiadóban. -28
Balvéroaban kél nigy utcai uoba összes mellékhelyiségekkel albérletbe kiadó. Clm a kiadóban. 29
Jutányos áron házhoz megyek aartéal wégnl. SDllálszky József hentes és mé-száros Petofl-ut 51._ -33
Kovéoamaatart, bognáimestert, béresgazdát keres hosszabb gyakorlattal nagy-récael uradalom Nagyrécse. 84
■vértél* éa koaat kapható özv. Andrf Jánosnénál, Király-utca 7. 35
Kát használt ui> eladó a Korona udvarban. Portásnál lehel érdeklődni. 36
Jékarbaa lavé axalaagaraitara,
vagy két totel [megvételre kerestetik. Clm s kiadóban. 37
Haigyfodréax, esetleg fodráusegéd, kl nól hajvágásban gyakorlott, valamint manlcurnó, kl oodolálnl tud, vidékre fehré-teUk. Jelentkezés Fóut 13. IX 39
ZALAI KÖZLÖNY
Nagy választék! Kitüriő minőség! Olcsó árak!
az összes kézimunka anyagokban és kellékekben.
Megtakarít 60 fillér portót, mert azonnal megkapja BO pangfla ajándék-
abroszt, ha nálam fizet elő a .Tün-dérujak\'-ra mjo
REIMITZ BÉLÁMÉ
kézimunkakereskedése, Deák-tér I.
Értesítés.
A Hagrkuizsal SegMeiMkezH
(Alapíttatott 1862.) 1988. január l-án nyitja mag
67-lk 4 évre szóló
évtársulatot.
Egy törzsbetét után hetenkint 1 pengő fizetendő.
Kölcsönöket adunk kezességre, jelzálogra és értékpapírra.
UJ könyvecskék a szövetkezet he-lylségébenCsengeryut7.dr Rapoch-féle ház már most kaphatók.
Befiutéiek mindenkor hétlón, kedden vagy szerdán d. e. 9-11 óra köiitt teljesíthetők.
<„i Az igazgatóság.
Üzletmegnyitás!

Kitűnő házikoszt kifőzés 3 tál étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek. Szíves pártfogást kér
FURMEN IMRÉNÉ n Kölcsey-utca J.
Van szerencsém tisztelettel értesitenl a n. t. közönségei, hogy Vasutl-ut 17-19. szám alatt vptt Üveges Üzletemet
Erzsébet-tér 14. sz. alá
(a törvínjraiékkcl nemben, .Hicldtman-hái) helyeztem ál, ahol továbbra Is a legjobb mlnóaégll árut hozom forgalomba.
Mindennemű táblaüveget, képet, tükröt, üveg, porcetláii, láinpaálut é> az e szak mához tartozó öiszes cikkeket bocsá|-tom az Igen tisztelt vevólm rendelkezésére a legolcsóbb árak mellett.
Kltünó tisztelettel Stern J. Kálmán
^15 Öveges.
Hangjegyujdonságok i
Creola (Clgarella dal) Tangó
Oyülólöm magát ... Magára vágyom ... .
Eljön ugy-e maga még ... Maga sem más, mint én . . . Pünkösdi rózsaszál ... Várj rám ...
Kinek a szóké, kinek a barna . . .
ChirlNton
Legyen az én aranyos kicsi babám...
Bluti
Szóljon, kellek-e még ... Charleston Tudom, hogy eszedbejutok babám...
minden tgyéb itneműujdonsjgok. vtUmlnl
gramofonlemez ujdonaágok
1481 k.phatdk
FISCHEL FÜLÖP FIAI
Nagykanizsa, Városházpalota.
21471/1927. szám.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Az I —II. ker. róni. kalh. temetőben levő sírásói munkálatokat 1928. évi január hó 10-én d. e. 9 órakor n városi gazdasági hivatalban tartandó versenytárgyaláson kiadjuk.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1927. évi december hó 31 én.
„ Polgármester.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, tengeridara, egész kisszemü tengeri Madáreleség: Kevert madárétel, hámozolt-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország József
ss magkereskedésében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett)
Hirdetmény.
Obersler Lőrinc örökösei zalaszentmihályi lakósok nyilvános árverésen eladják a tulajdonukat képező lakótiáz és gazdasági épületeket 1149 D-öl területtel. Bánatpénz 1200 P. leteendő. Az árverés 1918. évi január hó 8-án délután 2 órakor lesz megtartva.
ao Oberster örökösök.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
5202tk. 1927. szám.
Imtál MiieM--limit.
Stoll Jánosné nagykanizsai lakós végre-haMattaak Kitea*áa+«ie»« tender
Mária végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árvertst 12 P 81 tilt. tőkekövetelés és járulékai behajlása végeit a nagvkanizsal klr. járásbíróság területén levő, Nagykanizsa r. t. városban fekvó, s a nagykanizsai 1825 szt|kvbcn 8622 b. hrsz. alatt foglalt s végrehajtást szenvedők nrvén nevén illó ingatlanra ház, kerttel Kiikani-zsán 4000 P. kikiáltási árban elrendelte.
Az árverést 1928. évi Január hó 27. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint 8. ajtó) fogják meg-tartani.
Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem ad ható el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár I0Vc-át készpénzben, vagy az 1881 . LX. t. c. 42. 6-ában meghatározott áifolyammal számítóit óvadék\',;épcs értékpaplrosban a ki küldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges biról leiéibe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éj az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t. c. 147., 150 , 170. S<?., 190S : XL. t. c. 21. tj.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet lett, ha többel Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a ki kláltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általi ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLl. t. c.
25- §•)
Nagykanizsa, 1927. évi október hó 21. napján.
Horváth s. k A kiadmány hiteléül
klr. Iblri " Mlkó s. k,
IroditútUsl.
Üzletátvétel
és megnyitás.
V.n szerencsém a nagyérdemű közönség beci.es ludomásín hozni, hogy Ö\'V. Frk Járiosné Csen-gery-ut 64. szám alatti
mészáros- és hen tes-Uzletét
Átvette-ni ét azt f. évi december hó 31 án megnyitom.
A n. é. közönség nagybecsű pá Ifofiását kérve, vagjok tus teljes tisztelettel
PETRICS LAJOS
mészáros és hentes. Áraim i
l a disznóhús ............... P 2.—
l a disznózsír ............... P 8.80
l a disznóháj ............... P 2.40
l-a szalonna ............... P 2.SO
I a marhahús eleje ......... P 1.80
I a . hátulja......... P ---
t-a borjúhús eleje ......... P •.—
t-a . hátulja ... .. ... P 2.40
Naponta friss felvágottak kaphatók]
Nasici Taniogyár és GOzíDrész RT.
bizományi lerakata.
Mindennemű tölgy, kőris, éger, cseresznye, valamint legfinomabb slavon tölgyfaparketta, ugyancsak deszka, léc és mindennemű építkezési anyag minden méret és mennyiségben kapható
Eppinger I. és Fia
építési anyag és .Eternit" pala kereskedésében.
1628 január 4.
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
/(e dvexóftjreíéji ff //c/e/cA
SINGERVARRÓGÉP
r is zv é nvtArjasao
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
A nagyérdemű közönség b. tudomására hozom, hogy s
toll raktáromat
fttagvar-u. 3. sz. alá helyeztem át. ahol a kelengyéhez szükséges ágytollat, fosztott és losztattant legjulányosabban szerezheti be. Tisztelettel
,v.« Hercfeld Dávidné
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
7921/tk. 1927.
Árverési pótüirdetmény.
A tkvi hatóság kPzhirré teszt, hogy Bouos Péter végrehajtatnak Pischl Anna t|. II ba Ferencné végrehajtást szenvedő ellen 5040 P. tőke s járulékai erejéig inditott végrehajtási ügyében r 1 1927. évi ok\'óber hó 17. napján 4096/1926. tk. sz. a. kibo-ctáiull árverési hirdetméunyel a sze-peineki 267. sztjkvben 319. hrtz., u. o 45. sztlkvbeti felvett közös legelőből és 2575 hrs7. a homokkomáromi 493. sztjkvben 599 a. brsz., 610/a. hrsz. u. 0. 494 szljkvben 600. hri-z. a. foglalt Ingatlanokból végrehallást szrnvedö nevén álló illetőségekre 2070 P. k.kiál ási árban Sze-p-tnek és Homokkomárom községházánál 1928. évi január hó 5. napjának d.e. 10 és d.u. 2 órájára kitűzőit árverést az 1881 : LX t.-c. 167. §-a értelmében özv. Kovacaics Jó/s\'fné szül. Wigner Teréz végrehajtató 2000 P. tőke és járulékaiból álló követelésének behajlása érdekében (s megfogják tartani.
Ezen kércs költségét 40 P.-ben állapítja meg. Erről az érdekeltek értesillelnek. Nagykanizsa, 1927. évi október 22.
Horváth s. k. kir. jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. « lrodatőtUzt.
RMf vegyM iéWIÍ éj iMfali lelenc KapM.
VegytlaztlUara 4a fsaláéra elfogad fárfi 4a aa6l ruhákat
bármilyen minőségű kelméből.
Ujraálleslésre bórbutorokat, bőrkabátokat és végárut.
Ágytolltlsztltás huzattal együtt és enélkül.
l\'Uggonyok, kézimunkák, szőnyegek, bútor kelmék, mlndenléle paplanok és szőrmék tlszlllisa, fertőtlenítése és fellése
Gallár ás káaalft mosás. Plisaáoroaée 4a iwnrésruás
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb lelvllágosltást nyujl Nag részére a gyüjtőtetep vezeT
íkanizsa
IJe:
Kocsit József né Hagykaalsu,
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
_5086
llaán Oyula nagykanizsai blróaágl végrehajtótól.
62/1927. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1927. évi Pk. 11525. számú végzése következtében Dr. Miklós Sándor ügvvéd áltat képviselt Farkas István és valamennyi társa javára 1920 pengő s Jár. erejéig 192\'. évi december hó l én foganatosított kielégítést végrehajtás utján le-és lelülloglalt és 2\'00 pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: Egy drb 820. számú Drősler léle cséplőszekrény és egy He ler és Hercz gyártmányú H\'io benzinmotor nyilvános árverésen etsdatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1927 Ik évi Pk. 11525. számú végzése folytán 1920 pengő tőkekövetelés, ennek 1926. évi szept. 20. nap|ától Járó 90,0 kamatai, Vi°/o váltodlj és eddig összesen 716 pengő — fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Klskanlzsán, Sziget-u. ll/b. sz. a. leendő megtsrtására 1928. évi Január hó 12-lk napjának délelőtti II órája határidőül kttüzctlk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés melleit, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és lelültoglaltatták és azokra kielégítést jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára ls elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi december hó 23. napján.
Haán Oyula s. k.
<8 klr. blr. végreh.ijtó.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 4. szám
Nagykanizsa, 1928. január 5, csütörtök
Ara 14
fillér
POLITIKAI NAPILAP
I 5. Rx.
Rákóczi-tér 18.
FHflöfl szerkesztő: Barbarlts Lajos
EK hMtésI Ara: ejy Un ■ po«f 44 aUc.
Franciaország paktumot akar Jugoszlávia és Albánia között
London, Január 4
A Daily Telegrapb diplomáciai tudósítója arról értesül, hogy a frtncia diplomácia az utóbbi hetekben nagy erőfeszítéseket tesz, hogy őszinte baráti Jóvitzonyl hozzon létre Jugosz lávia és Albánia között. A francia kormány, ugy látszik, Így akarja előkészíteni a küszöbön álló oUsz-francla tárgyaiáit, amelynek egyik sarkalatos {rántja az olasz-jugoszláv ellentétek kiküszöbölése lesz.
A francia javaslat arra Irányul, hogy Albánia és Jugoszlávia a tiranaiszerződéshez hasonló paktumot kössön. A Westminster Oszétté értesülése szerint a belgrádi olasz követ és Mtrinkovlcs szerb külügyminiszter közölt ebben az Irányban tegoap nagy jelentőségű tárgyalás vq)t, amelyet a közeli napokban va-lósilnüen Rómában folytatnak.
Zoch Sámnel meghalt
Pozsony, Január 4
Zoch Sámuel evangélikus superin tendens csehszlovák nemzetgyűlési képviselő kedden éjjel negyedegy órakor a pozsonyi egyetemi kórházban elhunyt- ,
Zoch evangélikus superinttndes neve élénken benne él a magyar köztudatban.
Ó vott az, aki annakidején lord Rothermerehez szenvedélyes hangon több nylllleveUt Intézett és cáfolni Igyekezett Rothermere lord állításait és bizonyítékait. A lord Igen erélyes hangon válaszolt ezekre a levelekre.
A Zoch—Rolhermere-levélváltás annakidején az egész világsajtót foglalkoztatta.
Alig két héttel ünnepelte Zoch negyvenötödik születésnapját. Közvetlenül születésnapja után Modor községből, ahol élete végéig lelkész-kedett, behozták a pozsonyi egyetemi kórházba. Zoch tüdő- és mell-hártyagvulladást kapott és élete végén súlyos betegségéhez még fehér-vérflség is |árult A halál hosszas aggónla után következett be. Temetéséről még nem történt intézkedés. Zoch haltiával Ismét eggyel kevesebb lett a száma a magyarság ellenségeinek.
Tömeges vasúti tisztviselő elbocsájtás Romániában
Kolozsvár, január 4. A román államvasutakat teljesen átszervezik s ennek folyamán nagy személyzeti változások lesznek. Az ország területén összesen 288 vasúti tisztviselőt és mintegy 1400 vasúti alkalmazottal fognak elbocsájtani.
A magyar határon feltartóztatott hadiszállitmány ügyében a kisantant államai közt tanácskozás folyt le
A német sajtó kelló értékre Prága, Január 4 (Éjszakai rádlójelentés) A „Crsko Slovo* szerint a szentgotthárdi vasútállomáson feltartóztatott vagonok ügyével kapcsolatban tegnap a kisantant államai között eszmecsere voll. A lap szerint a .leleplezés" Igen nagy konsternfclót keltelt az utód államokban. Egyelőre még nem dőli el, hogy lesz-e Intervenció, de valószínű, hogy a kisantant egységesen |ár el Budapesten és a népszövetségnél.
Berlin, január 4 (éjszakai rádió-Jelentés) A német sajtó foglalkozva a szentgotthárdi eseményekkel, megállapítja, hogy kár a cseh sajló nagy hűhója. Kedvelőn Ir a Lhu\'nche
szállítja le Prága dühöngését
T geszeilung Is. A Lokalauzelger „P.ága dühöng" címmel szól vezércikkben a kérdéshez és Idézi a prágai „Bohémla" cikkét. A Lokal-anzolger megállapítja, hogy a csehek lármáznak a leg|ohban, holott az ö békelétszlmu óriási számú haderejükkel és hadifelszerelésükkel Magyarországnak még nehéz-tüzérsége és repülőgép-parkja sincs, a néhány ezer főnyi katoná|a melleit.
Genf, |anuár 4. (Éjszakai rádió-Jelentés) A Journal de Q tneve mefe-állapi\'ji, hogy a szentgot\'hirdl üggyel kapcsolatban semmi jegyzék nem jött eddig a népszövetséghez és erről még korai beszélni Is, amig a vizsgálatot nem ejiik meg.
A büntető igazságszolgáltatás reformja a felsőház előtt
Január IO-én 01
(Éjszaka1 rádlójelentés) Az országgyűlés felsőháza január 10-én ülést tart. Napirendjén szerepel többek között a büntető Igazságszolgáltatás reformjáról szóló törvényjavaslat, az ügyvédi gyakorlatról szóló törvényjavaslat, Bender Mlksi hódmező-
issze a felsőház
vásárhelyi lakos állal a feUöház ellen elkövetett rágalmazás miatt adandó felhatalmazás az elnökségnek a bűnvádi eljárás megindítására, az egyes megyei törvényhatóságok területének megváltoztatásáról szóló törvényjavaslat.
A szovjet kormány Zeppelin-léghalókkal nagy expedíciót tervez az északi sarkra
Párli, Január 4 Moszkvai jelentések szerint a szovjetkormány ugy határozott, hogy a jövő év nyarára sarkkutató kongresz-szust hiv össze Szentpétervárra. A kongresszusra husz államnak küldenek meghivást, többek közt Németországnak, Franciaországnak, Ang
liának, Svédországnak és Norvégiának. A kongresszus tárgya uj észak-sarki expedíció megszervezése lesz. Az txpediclól 1929 nyarán hajlanák végre Zeppelin léghajókkal. A Zeppelinek Szentpéletvárról indulnának el s az északi sark átröpülése után Alaszkában szálhnátnk le.
Az időjárásban lassú enyhülés várható
A Fertő-tó teljesen befagyott Budapeat, január 4 | 0koz. — Hazánkban az Idő főleg a
A Meteorológiai Intézet jelenU: Észak-Európában a légnyomás erős süllyedése következtében általános nyugati légáramlás lett uralkodóvá. A kontinens nyugati részein ls az atlanti maximum előnyomulása enyhüléssel járt, ugy, hogy erős hides; már csak a délkeleti mtximum ha táskörében tapasztalható. Felsőolaszország felelt kisebb minimum te|lő dőlt. Az enybébb légáramlás Közép-Európában kisebb lecsapódásokat
keleti részeken még Igen hideg, ahol a legtöbb helyen a hőmérséklet mi-nufz 20 fok Celsius alá süllyedi. A fagy erős volt míg nappal is. Igy Tutkevén a mtximum csak minusz 15 fok Celniusrs emelkedett.
Ma déibdu Budapesten —9 fok Celsius volt a hőmérséklet.
Pécseit —13, Szombathelyen —8, Kiposvárolt —II fok hideget mértek. A hideg és n^gy köd zavart okozol! a vasúti forgalomban, A vo-
natok késéssel étkeztek.
Angliában a bekövetkezett enyhülés áradásokat okozott. A Themse veszedelmesen dagad. London környéke valósággal tengerré változott.
Sopron, január 4. (Éjszakai rádió-Jelentés) A Fertő tó egészen befagyott. Néhol 50 centiméteres a jég. A környékbeli lakoiság közlekedik a távon.
A Meteorológia |óilása: növekvő felhőzettel lassú enyhülés várható.
Egy 17 éves asztalos-inas borzalmas rémtette
Lasszóval megakarta fojtani és felakasztani Inastársát
Linz, január 4
(Éjszakai rádlójelentés) Egy Hzen-ötévs és egy tlzeubétéves asztalosinas lassió^etéssel szórakozott. Egyszerre a tlzenhétéves inas hátulról a fiatalabbik nyakába dobta a burkot és az megbotlott. Amint elesett fel-kiá tott és etre a hsszóvető azt hitte, hogy a fiatalabbik inas lábát törte. H rtelen boizalmis gondolata támadt, hogy elteszi láb alól. A hurkot mindjobban húzta, amig ugy látta, hogy társában már nincs élet. Ezután hozzálátott, hogy az áldozatot felakassza és ezzel az önakasztás látszatát kellse. Azonban erre lde|e nem maradt. Rendőrök jöitek, akiknek bevallotta tettél. Az eszméletlen fiatalabbik inas! kórházba vitték. Az otvosok szerint fel fog gyógyulni. A társát emberölés kísérlete mialt átadták a fiatalkorúak bíróságának.
Jugoszlávia leépíti főiskoláit és szaporítja az elemi iskolákat
Belgrád, |anuár 4. A jugoszláv közoktutásügyi kormányzat azt tervezi, hogy a közeljövőiben csökkenteni fog|a a főiskolák s elsősorban az egyelem! oktatás céljaira szolgáló Intézményeket, ezzel szemben azonban szaporítani fog|a népiskoláinak számá\', mert a legutóbbi statisztikai kimutatás sznlnt Szerbia lakóinak 90 százaléka analfabéta.
Ujjait szelte le egy légionista, hogy vacsorára megsütesse
Pdrls, Január 4. Kapablankában a francia : idegenlégió két katoná|a vacsorál rendeli egy arab vendég-lőbcu, miulán azonban píntük nem vel(, a vendéglős ntm szolgálta ki őket. Erre az egyik katona előhúzta oldal fegyverét és levágta bal kdének négy ujját és átadta azokat a vendég/ősnek azzal, hogy stlsse meg és tálalja fel neki. A másik katona szintén követni akarta társának példája, de a telt végrehajtásában megakadályozták. A légionárius ellen öncsonkítás cimén megindították az eljárás!.
ZALAI ROZLONT
A nagykanizsai törvényszék ügyrendi és személyi beosztása 1928. évre
A nagykanizsai kir. törvényszék elnöke, dr. EOry-Szabó Jenő kúriai biró, a nagykanizsai kir. törvényszéknél az 1928. évre a következő beosztást léptette életbe:
/. Polgári fellebbviteli tanács: Elnök . dr. Eöri- Szabó Jenő kúriai biró, kir. tszéki elnök. Birák: dr. Szabady Lőrinc klr. tszéki tanácselnök, Podolay Juszliu kir. tszéki biró. Jegyző: Petz Ferenc bírósági titkár.
A tanács ügyköre: 1. Fellebvltt polgári peres ügyek.
II. Polgárt fellebbviteli tanács : Elnök : dr. Fiscber József kir. tszéki tanácselnök. Birák : B:rtin Ágoston kir. tszéki tanácselnök, Makáii Vilmos kir. tszéki biró. Jegyző: Petz Ferenc.
A tanács ügyköre : I. Fellebhvltt polgári peres ügyek. 2. Feilebbvitt polgári nem peres ügyek.
CsódOnkivüll kényszereggyezségi ügyekben beadott előterjesztések elbírálására alakított tanács:
Elnök : dr. Fischer József. Tagok : dr. Szabady Lőrinc, Makáry Vilmos. Póttag: Bertin Ágoston. Jegyző: Petz Ferenc.
Kerületi Oazdasdgl Bíróság: Elnöke: dr. Szabady Lőrinc. Helyettes elnöke: Makáry Vilmos.
Büntető fótárgyalásl tanács: Elnök: dr. Mutschenbacber Edvin kir. tszéki tanácselnök. Birák: Kayser Elek tan. eln. c. felr. kir. tszéki biró, Makáry Vilmoi, Podolay Jusztin. — Jegyzőkönyvvezetők: dr. Révffy Andor kir. tszéki Jegyző, dr. Lukács Bála klr. tszéki Joggyakornok, Polgár Ferenc kir. tszéki kezelő.
Büntető fellebbviteli tanács: Elnök: dr. Mutachenbscher Edvln. Birák: Kayser Elek, dr. Almáasy Gyula kir. tszéki biró. Jegyzők: dr. Révffy Andor, dr. Lukács BSIa.
Vádtanács : Elnök : dr. Fischer József. Hely. elnök: dr. Mutschenbacber Edvin. Birák : dr. Szabady Lőrinc, Kayser Elek. Jegyzők: dr. Révffy Andor, dr. Lukács Bála.
Fiatalkorúak törvényszéki tanácsa: Elnök: dr. Szabady Lőrinc. Birák: Kayser Elek, Makáry Vilmos. Jegyzők: dr. Révffy Andor, dr. Lukács Bála.
Rögtönltélő bírósági tanács: Elnök: dr. Mutschenbacher Edvin. Tagok: dr. Szabady Lőrinc, Kayser Elek, Makáry Vilmos, Podolay Jusztin. Pótbírák: dr. Fischer József, Berlin Ágoston. Jegyzők : dr. Révffy Andor, dr. Lukács Béla.
Uzsorabtróság: Elnök: Dr. Mutschenbacher Edvln. Helyettes elnOk: Makáry Vilmos. Blról tag: Makáry Vilmos. Póltag: Podolay Jusztin. Jegyzők : Dr. Révfly Andor, dr. Lukács Béla.
Polgári egyesblrák: dr. Fischer József, dr. Siabady Lőrinc, Makáry Vilmos, Podolay Jusztin.
Birtokrendezési, kisajátítási ügyek, ügyvéd elleni panasz, hitbizományi ügyek előadója : dr. Szabady Lőrinc.
A nem peres kereskedelmi ügyek előadója: Makáry Vilmos.
Csődügyl biró, csődbtztos és a kényszeregyezségi ügyek előadója: Podolay Juszlim.
Büntető egyes bírák: Dr. Mu\'schen-bacber Edvin, dr. Almásy Oyula. Vizsgálóbíró: Dr. Almásy Oyula. Helyettes vizsgálóbíró: Podolay Jusztin.
Fiatalkorúak bírája : Dr. Mu\'schen-bacher Edvin.
Az OFB tői kiküldött bírák: Butin Ágoston, Kjyser Eltk.
Tanácsülés és egyesblról tárgyalási napok: 1. Polgári filebíviieli tanács: csütörtök. — II. Polgári felebbviteli tanács: péntek. —■ Büntető főtárgya-lási tauács: hétfő és szerda. — Utso-rablróság ülései esetenkint. — B jn-tetö felebbviteli tanács: a hó 1. és 3 szombatja. — Vádtanács: a hó 2. és 4. szombatja. — Minden bó 2 ik szombatja a vádtauácsnak az az ülése, amelyben a vizsgálóbíró a vizsgálatok állásáról és menetéről a vádlanácsnak jelentést tesz s amelyben a járásbíróságoknak a vizsgálatok teljesítésével megbizolt birájának havi Írásbeli Jelentéseit előadják. — A fiatalkorúak törvényszéki tanácsa: esetenkint. - Rögtönitélő tanács: esetenkint. — Polgári egyeabtrák: a birák beosztása szerint. — Büntető egyesblrák: a birák beosztása szerint.
Kérelmek, feljelentések A tárgyaláson kivül előterjesztett szóbeli kérelmeket és nyilatkozatokat dr. Szabady Lőrinc kir. tszéki tanácselnök szerdán és pénteken délelőtt 9 órától 12 órág, —
a büntető feljelentéseket pedig dr. Almásy Oyula klr. tszéki biró (vizsgálóbíró) bármely köznapon a vizsgálóbírói hivatalos órák alatt foglalja jegyzőkönyvbe.
A teljesen írásba foglalt polgári ítéletek jegyzékét\' hétfőn függesztik kl.
Tudakozódás A polgári egyes bíráktól elintézett ügyeket az I. sz. bírósági Iroda, — a bünügyi egyes bíráktól elintézett ügyeket és a fiatalkorúak birájának ügyeit pedig a II. sz. bírósági iroda kezeli.
A bírósági iratok másolatai az I. sz. különlrodában rendelhetők meg.
A bírósági irodákban értesítést adnak : a fólajslrom és mutáló adatairól kizárólag köznapon délelőtt 9-11 óráig, -
más kezelési könyvekből az értesítés adást, valamint az Íratok megtekintésének időtartamát köznapou — szombat kivételével— délelőtt 9— 10 óráig állapítom meg.
Ugyanezen a napokon további 1 órai időtartamon át, vagyis délelőlt
j 10—11 óráig csak a ludakoződólap \' pal jelentkező fél kaphat értesítést és az iratok megtekintésére, valamint lemásolására engedelmet.
Szombaton, vasárnapon, úgyszintén s hét többi napjára eső ünnepen értesítés adásnak és az iratok megtekintésének helye nincs.
Bünügyekben a jogosultak az iratokai köznapon délelőtt 9 órától délután 1 óráig, vasár- éa ünnepnapon délelőtt 9—11 óráig bármikor megtekinthetik és ügyeiktől értesítést nyerhetnek.
Irodák beosztása
Elnöki Iroda (emelet 22. ajtó). El-nöki és fegyelmi ügyek.
Kezelő: Polgár Ferenc kezelő. Elnöki letétnapló vezetője: Cserei J (nos irodalgazgaló. Bírói letétnapló vezetője: Polgár Ferenc. Telefonkezelő: Polgár PeftlfCTTielyettese: Cserei J.
Fólajstromlroda és Irattár (földszint 23. ajló).
Kezelő: Sípos Mózes irodaföllszt. Helyetlese: Cserei Jlnos. Tudakozódó-lapok elárusítója: Bedenek Ferenc irodalgazgaló és Sípos Mózes.
IMS január S
/. számú kOlönlroda (evetet 8. ajtó) Elsőfokú peres és nea peres ügyek, feilebbvitt polgári peras ügyek, feilebbvitt polgári nea peras ügyek, csődügyek, csMönkivflü kényszer-egyességi ügyek, cégügyek.
Kezelő: Bedenek Fenne. Helyettese : Turek László irodaaagédtiszt. Vevlnykezető: Sípos Mózes. Általános meghatalmazások jegyzékének vezetője: Bedenek Ferenc. Cégjegyzékvezető : Sípos Mózes. Helyettese : Bedenek Farenc.
//. száma küUnlroda (emelet 9. ajtó) Vizsgálati ügyek, elsőfokú bűnügyek, feilebbvitt bűnügyek, fiatalkorúak bünügyei.
Kezdő: Cserei János. Helyettase. Benkö Ákos lrodatiszt Bűnjelek kezelője: Polgár Ferenc. Bűnjelek nyilvántartó könyvének kezelője: Polgár Ferenc.
A külön irodákban leirók: Benkö Ákos, Turek László és Zalai Lajos kezelő.
Kisegítő jegyzőkönyvvezető a fö-lárgyalásoknál és a büntető egyes bíráknál: Polgár Ferenc.
Kiket kell bejelenteni a Munkás-biztosító intézetnél az uj tftrvény
szerint
Fontos uj rendelkezések ■ törvényben
Nagykanizsa, január i
Újesztendő napján életbelépett az 1927. évi XXI. t.-c., amely az államosított Országos Munkásbiztosiló Intézet rendelkezéseit tartalmazza.
Mivel a biztosllái körét az uj törvény igen széles alapon kiterjeszti és sok uj rendelkezést tartalmaz, szükségesnek ts.tjuk, hogy a közönség szempontjából az uj törvény néhány in\'ézkedését ismertessük.
Az Ipari és kereskedelmi alkalmazottakra nézve a következő ujltás lép életbe:
Az uj törvény szerint a már eddig ls biztosításra kötelezetteken kivül nemie, korra és állampolgárságra való tekintet nélkül betegségi és baleseti biztosításra kötelezettek:
1. a közjegyzői irodákban,
2. az ügyvédi Irodákban,
3. orvosi rendelőkben,
4. a törvényesen bevett és elismert vallásfelekezelek által fentar-tott, vagy kezelt intézeteknél és vállalatoknál,
5. a házilag végzett építkezéseknél,
6. az állattartásnál és a versenyistállóknál foglalkoztatott munkavállalók,
7. az újságszerkesztőségek újságíró tagjai,
8. a színházak művészszemélyzete.
A tisztviselők, művezetők, kereskedősegédek és hasonló állásban levő, rendszerint baví-, vagy évi fizetéssel alkalmazottak csak az esetben kötelezetlek betegség biztosításra 1928. január 1-töl, ha javadalmazásuk összege
havonként 300, Illetőleg évenként 3600 pengőt nem halad meg.
Az üzemekben dolgozó családtag
csak akkor jelentendő be, ha munkájukért olyan javadalmazást kapnak, mely megélhetési, kereseti forrásoknak tekinthető.
Az alkalmazott csak megélhetési keresőforrásnak minősülő főfegtat-kozása alapján biztosítható. Meilék-foglalkozás még akkor sem jár biztosítási kötelezettséggel, ka a* illett főfoglalkozása nem biztosításra kötelezett.
A bejelentésnél feltüntetendő mind* azon Járandóság (készpénz, természetbeni szolgáltatások, borravaló, kiszolgálási <Uj atb.) amiket az alkalmazott munkájáért akár munkaadójától, akár egy harmadik aas-mélytől kap.
A bejelentés az illetékei kerületi munkásbiztosiló intézetnél kapható nyomtatványok utján történik.
A háztartási alkalmazottaknál az 1928. január 1-tól betegség eaelén való biztosításra kötelezettek
nem csupán a szorosan vett házicselédek, hanem nevelők, társalkodók, felolvasók, ápolók ls, - tekintet nélkül arra, hogy milyen Iskolai képzettséggel bírnak.
A bejelenlés a háztartási alkalmazottakra vonatkozótag a rendőrségi bejelentő hivatalban kapható nyomtatványon, ahol rendőrség nincs az Illetékes kerüleü pénztá nál beszerezhető nyomtatványok utján történik.
A biztosítási Járulék a háztartási alkalmazottaknál a fizetés 3 százaléka, az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknál pedig a 6 százaléka.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában Vili., Baross-tér 10.

tMimiOgbOWT
fl I
Kanizsám érkezik Kállay Tibor
ü;§í wmwt-tm:
,AWfuiUtiMi/tmuáK folyamán távol lesz Buda pétiről
A ótwftAv Hksgjke»tiS», immár 4 MsjinoaOMtttökta ptfe^heuMdlk a kaniMCIársangytal EWÉgtHkiií N6-egyesület tea-estély évelj -Mely nem cuMjiváimMMtiMw^wM *w«gatta
ii egy bili éjmMn,i edigyflW *v Po^Eg^m MMkntax.VI -
AnMlWl V "P^WK XtHH1*
jMég nagyobb örömmel, őszintébb \'lelkesedéssel kftszönH öl fetíér aiz-talaiaál, ahol már a múltban is sok-Var tanulta meg szeretni öl, mint qlyant, aki e várost szívesen vallja olthoMinfc, aanak lakW, psdig ae»-iqsak szavakhan* kenem tetteiben Is: l^rátolwűi,. aklkbai k A wanckUumn^l *ekk*l erösebb.uá;
Tib^,«r. vAr<*Uflk l lak fűzik öt: ennek a városnak és
országgyűlési képviselje ,ls,;dhioiy
W örömöt hozott Ka-
■ város ugyanis képviselő) 6ben nemcsak a nagy koncepciójú, európai tekintélyű politikust veszi körfll tiszteletteljes ragaszkodásával.
lakűMágÁUAk ,H)4Jy«u gyökerezeti
Szwetete.,.
kálay Tibor jinuár 6-án az éjszakai vonallal visszautazik Budrpaslre. Ezután a képviselő három bélre vidékre utazik, ugy, bogy a három most köveikezö hétfőn a kanizsaiak részére rendszeresített fogadó-napjai Is elmaradnak.
legnyilt a Keresztény Jótékony Nőegylet melegedéje az Erzsébet-téren
Mindenki kaphat agy osésate forró teát 8B fillérért — szegények pedig ingyen
NagrkanUsa, jinuár 4 Miután a dermesztő hideg egy-időre ugy látszik állandósult,» nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet Ismeretei elhatározásához képest ma reggel megnyitotta melegedő szobáját az Erzsébet-tirtn, a volt Schleslnger Zoltán-féle üzlethelyiségben (közvetlen a Köztisztviselők Szövetkezete mellett). Az egylet hölgyei felváltva működnek a helyiségben, rendelkezésére állván elsősorban a nagy nincstelenség szenvedőinek, akik ingyen, mlg mások 25 fillérért kaphatnak egy egy csé-sze forró teát.
A melegedő szobában minden szegényt szívesen Iáinak, hisz az a célja csupán, hogy a szegénység nagy táborának névtelen tagjai a hidegben meggémberedett tagjaikat felmelegítsék.
A melegedő szoba és teázó mindaddig nyitva marad, mlg a nagy hidegek Indokolttá teszik fenntartását.
A Keresztény Jótékony Nőegylet ezen uj intézmény felállításával ujabb tanújelét adta emberbaráti gondolkodásának, szociális tevékenységének és annak, hogy pótolhatatlan helyet tölt be a nagykanizsai karita-
pólyásbaba naponta 28 féle étlap * szerint kosztol a Sftefásfa te|feonyliá)á^axi^ ^
Minden negyedik újszülött meghalt 1927 ben Nagykanizsán mis
legmodernebb és legtökéletesebben •< felszerelt a nagykanizsai. 1\'v
tlv egyesületek között.
összeírják Nagykanizsa egész lakosságát
Máspolisaban kazdl meg mükUéiét bejelentő - hivatal
átszervezett
Nagykanizsa, Január 4
Mint ismeretes, a város közgyűlése 1600 pengőt szavazott meg a bejelentő hivatal leiállilására, mely régóta kisért aktualitásánál fogva. A bejelentő hivatal, mint a városi adminisztráció egyik fontos szerve, az államrendőrség égisze alatt kezdené meg működését. Felállításáról illetékes helyen a következőket mondották :
— Miután a város megadta a kellő anyagi támogatást, azonnal megkezdődik a rendőrségi bejelentő hivatalnak átszervezése és a városi lakosság számarányához mérten való kibővítését. A kapott pénzbői szerzik be a bejelentő hivatal berendezését, Iratokat, nyomtatványokat stb. Később már msga az egyesület, melyet a rendőrség fog vezetni, önmagát fogja eltartani, miután a bejelentésre elhasznált űrlapokat meg kell fizetni és ebtől fedezik majd a további szükséges nyomtatványokat. Mielőtt a bejelentő hivatal, körülbelül márciusban megkezdené trúkö-dését, februárban összeir|ák egész Nagykanizsa lakosságát és az össze-
írás a\'apjin feldolgozzák a kapott adatokat és minden egyén, Illetve család kap egy bejelentő lapot. — Azontúl az átutazókat, az ideköltö-zőket vagy eltávozókat rendesen be kell jelenteni büntetés fethe mellett.
^ , Nagytant!** Jtauir 4 Minden negyedik csecsemő elpusztult a mult évben Nagykanizsái?,
Minden negyedik emberpár élet-\' köszöntő, n«gy öröme kicsi lekét koporsóba zárult,
As öiök teremtés minden negyedik hotstoaája dübörgő rögökön hötdOli lei a kanizsai temető sárga, hideg agyagján.
Dermesztő végiggondolni ezen a halálba dóit renden, ami ott sorjázik as irgalmatlan kaszás suhlntása nyomában, mielőtt kibontakozhatott
volna életté, aminek rendeltetett. •
A gyilkos statisztika számoszlopainak kérlelhetetlen tényeivel szembeállította erejét a Stefánia Anya- és Csecsemövédó Egyesület nagykanizsai intézete és a kezelése alá tartozott 340 csecsemő közölt ezt az elrettentő halálozási arányszámot leszorította 24 százalékról 5 és fél százalékra.
Emberfelettinek kellene látnunk a küzdelmet, amivel ezt az eredményt elérték a pusztuló életek urával szemben. Pedig csudatévő, titkos erők nem működtek itt közre, csupán az emberi okosság, a munkás jót sksrás és szeretet ereje volt az.
Az eredmény igen nagy százaléka, az elmúlt évekkel szemben tapasztalható teljesítmény-többlet annak a két, csupa fehér helyiségnek a falai körfll érett valósággá, amelyekben a most mult esztendőben a Stefánia tejkonyháját létesítették.
Mi, kanizsaiak, sokszor vagyunk ugy, hogy nem is igen tudjuk, mink van. így nem tudtuk, hogy városunk gyermekegészségűgye — mig egyfelől az országos statisztikában a legszomorubbak közt foglal helyet, ugyanakkor az elmúlt évben olyan Intézménnyel gyarapodott, amihez hasonló nincs több a csonka ország vidékén. Hazánkban ma 28 tejkonyha mülődik, legnagyobb részben Budapesten, a vidékiek közül pedig a
Teleion 500.
városi színház mozgója
Telelői soo.
Január 5-én, csütörtökön 7 és 9 órakor Január 6-án, pénteken 3, 5, 7, 9 órakor
Vándorcirkusz
Fox-attrakdó 10 felvonásban. Főszereplő: Tom Mlx.
Gaumont Hiradó
r/^s a
Imi: Ifi
Az első helyilég a motogaló-sroba. Csupa gép minden. Lúgos vftbetí\' forog s bosszú kefesor, sml elkapja az apró üvegeket és gyurja-gyömö-szöll őket tükrösen ragyogóra. Mellette mindjárt miniatűr szökőkutak ugra bugráló sugaracskái várják a tisztába tett üvegeket, befurakodnak azokba és mossák, öblilik még tisztábbra, még ragyogóbbra.
A mosó-gépezetből a villanyos thermostal fehér szekrényébe vándorol a kis üveg hadsereg, ahonnan szépen megszáradva, töltésre készen kerül elő, a szekrénynek a másik helyiségbe, a főzöbe és elosztóba nyíló a|taján.
A tulajdonképeni konyhában terpeszkedik a minden háziasszony irigylésére méltó tűzhely és széles öntudattal néz farkasszemet a stelá-zslról feléje kokettáló, gömbölyűre hizott lábasok, fazekak tarka együttesével. A nagy légszekrény mogorván, magára maradottan, hivatásába mélyedten bóbiskol a sarokban. A két asztal rubrikás paplrjsi fölé hajolt védőnő IWztafehér uniformisának fő-kötőjér. kicsi fehér keresztet övező piros mező vlrlt, mint pipacsok Szinnyel-Merse búzatáblái szélén.
Az egyik falon fekete táblák, rajtuk titokzatos abrakadabra, misztikus jelek és számok, fura hangzású szavak. Egyik-másik rimbe szalad. Igy:
cstrny—moro—dara—Iró. Aztán liszt nélkül meg liszttel, ipeg vajleves, malátaleves és sokféle szám, sml össze-vissza egymásba fonódik. Mint valami hatalmas gépezet kapcsoló-táblája.
Mert tényleg olyasvalami.
Ez az összeállítás a tejkonyha lelke. Ezen állítja össze mindig as orvos, hogy melyik számú csecsemőnek mikor, mit, mennyit kell adni, morot-e vagy ciernyt avagy vajlevesf. Az egyik tábla a bedecker 50 ellátolt gyermek számára, a másik meg a szakácskönyv, 28 recepttel. Mert naponta 50 csecsemő 31 Uler tejből 28 féle tápszert kap a tejkonyhából. Mindegyik az orvosi előírás szerint más és mást. Van, amelyik egymaga háromféle üvegcsét kap naponta a kis abroncs-kosárba, amiben a napi adagokat kiosztják. Minden gyermeknek száma van. Ugyanez a szám van a kosarán és a receptjén. A kosarak duplán vannak. Az egyiket viszi az anya, a másikat hozza.
Mindez teljesen ingyen.
Ezldöszerlnt főként a szegényebb munkás-osztály anyái keresték fel a tejkonyhát, amely ilymódon ott űient elsősorban hadat a c.ecsemő-haiandóságnak, ahol az a legféktele-nebbül garázdálkodik, ahol eddig a zsíros zsemlye, meg a krumpli-kása I volt a pólyásbaba legftt/b tápláléka.
KI
beríjái bába a
amellett u iHletMRtuda kMIxm kezd tért hódllani a tejkonyha aegM-. •égével való csíciemőnevelés. Ezek, természetesen önköltségi áron kapják
az adagokai. Igjr pé\'d^ul mUuiyty suok is inpétv^eU a Ippift »jty-bábájának. ^ Uii.
VWWKfWl ^JrfWa "schillinget kaptak, ma 4-sfi .chlllin-t
gérl adják el. 1925 bel
•jl .)( lliVI \'ll 1
Az elmúlt év statisztikájából ijrszWT rémként mered ellbénk: — minden negyedik csecsemő halálos Ítélettel szflletlk, hogy eltemessük, mielőtt első gügyögő szavát hallhattuk vo\'na.
Apák, anyák és mindenki, aki gyermeket valaha szereteti, — nem markol-e szivetekbe a rémület, mikor

ze-
?
W
b3"a "Aé\'n1 kmmi vi
döbbenetnek jfgttftfígjít elűzni, sz életre tzárit mindet) életet ■ megitieá-tfcni, a gféftltthdrtregésrtíges gerle-oet.\'l iiAHMtHt\'gyefMeteében boWog-í cét *ozta Mire xoufta S\'efániát. Ez a cél\'^tt, ttjklztl is tovább. Ö ttán^frnt á hófehér szobák mindeii\'^álÉrii/ ittetyek közt egy uj msgyar generáció Vátfaí, ez a cél, ez az akarás az egész magyar társadalom szivébe beíródjék és a .minden negyedik* halálos ítélete ne fenyegesse löbbé embsr»orsunk-nak testűikből, lelkűnkből sarjadzott továbbhordozólt.
nem tudjátok, hogy ebben a bő ara
A legközelebbi közgyűlés elé kerfll a Vécsey-ntcai elemi iskola flgye
Az uj iskolát ez év őszén már át kell adni rendeltetésének
Iákban az oktatást.
Az iskolák fenntartásához a város eddig 24.000 pengővel járult hozzá, az uj Iskola felállításával a miniszter ezt az összeget évi 4000 pengővel emeli.
Miután a miniszter hangsúlyozza azt, hogy az építendő uj iskolát még ebben az évben és pedig az 1928— 29 ikl Iskolai évek kezdetekor kell átadni rendeltetésének, az iskola ügye a legközelebb, ebben a hónapban összeülő városi képviselőtestületi ülés elé kert!\'.
ez
Nagykanlxaa, Január 4 Vitéz Barnabás István kir. tanfelügyelő ma arról értesítette Nagykanizsa város polgármesterét, hogy a közoktatásügyi miniszter 50.000 P. államsegélyt engedélyezett a Vécsey Ziigmond-u\'cai elemi iskola felépítésére, amiről a Zalai Közlöny már régebben beszámolt.
Az iskolának 8 tantermesnek kell lenni, Igazgatói és szolgai lakással, igazgatói irodával, tanilói szobával éi felépítése után meg kell szüntetni a Huszti téri és Hunyadi-utcai isko-
Népszavazás készül Ausztriában az alkoholfogyasztás korlátozása ügyében
Bécs, január 4 A hírneves
(Saját tudósítónktól) Ude piter, a gráci tudományegyetem teológia fakultásának tanára mozgalmat kezdeményezeit az alkohol fogyasztás korlátozása érdekében. Felkérésére Merkl Adolf dr., a bécsi ludományrgyetern jogi fakultásának Unára törvényjavaslatot készített és Vde piter most országszerte aláírásokat gyűjt népszavazás cél|ából. Ha sikerül 40.000 aláírást szereznie ugy az alkotmány értelmében a kormánynak el kell rendelnie a népszavazást a törvényjavaslat ügyében. Mivel Ude professzornik már eddig mintegy 20.000 aláírása van, valószínű, hogy rövidesen sikerfll a hiányzó kontingenst is megszereznie és Ausztria lakossága népszavazás u^jln fog dönteni, száraz legyen e az ország, avagy maradjon nedves? Alkalmunk volt beszélgetést folytatni Merkl professzorral, a törvényjavaslat megalkotójával, aki a köveikező érdekes felvilágosításokkal szolgált a mozgalomról.
Nem arról van szó, hogy Amerika példájára teljesen tilalom alá helyezzük az alkohol fogyasztás, hanem csupán korlátozni akarjuk a kicsiny Ausztria roppant nagy alkohol fogyasztását. Lehetetlen állepo\', hogy
az osztrák nép minden évben
tOOO millió schillinget iszik el,
vagyis az egész népjövedelem
egy hatodát. Egyben egyre több adöságot csinál külföldön és gazdasági helyzete egyre rosszabbodik.
— Nem akarjuk megkárosítani azokat, akiknek eddig az alkohol Ipar adott kenyeret, ellenkezőleg ezeknek is meg akarjuk javítani helyzetűket.
A sörfözdék, szesz égetők üzemeiket a korlátozás után gyümölcskonzerv gyárakká alakíthat fák át. Igy sokkal több embert foglalkoztathatnak, mind eddig. Olyan amerikai sörfőzdékbe, amelyekben azelőtt például 1000 ember dolgozott, mos1 4000 munkás keresi kenyerét és mindannyian többet keresnek, mint a lilalom előtt. Az alkohol tilalom érvénybelépése óta Amerikában a takarékpénztárak betevőinek száma 23 millió emberrel szaporodott és a betétek 8000 mllll dollárral növekedtek.
— Nem követeljük a szőlőtermelés beszüntetését sem, ellenkezőleg, azt akatjuk, bogy
a szóló a nép számára ne legyen luxus cikk, hanem olcsó élelmiszer.
A lilalom előtt Amerikában a szőlő-
Míktt Ét NfdlílraMet
■zmkszcrSeo kénlt Mendlovita József tm Márton
KIrály-u. 43. 2):« Ttlcton 271.
15 000 vágoMttá tbké s lőtet lerjw*
lek, mint Jfi24.bMf\'tü ddoyssn
-r- A korlátozás természetesen nem történhet meg agylk naprél a másikra, azonban meg keH kezdeni a
dolgot .és vlsí líoiáv i íjí • ,inait!
latsanként teljésen •-■ snfraztd kellfl\'
:*! nv:\\ikibit\\aautrtdti1 isvmí
Blikxn vewtttt, hogy példánkat rövidesen mái áffémok H-követni
jg^jj^bn\'o-.év £ jlanna : tfl )l< MVMMi
Hit várhatónk 1928-ra?
Gáz háborút földrengést és for-radalmakat jósolnak az asztrológusok és telepátlkus médiumok
Berlin, január 4 Miként minden uj esztendő küszöbén, 17. idén is sorban megstó lalnak a .próféták". Ez alkalommal mindenféle kellemetlen dolgot jósolnak 1928-ra.
Raphael,
a híres londoni asztrológus árvizeket, földrengéseket, járványokat és egyéb katasztrófákat jósol.
— Most már mindig rosszabb és rosszabb lesz — állapítja meg. Angliában egy eddig példátlan arányú bányaszerencsétlenség fog történni. A francia államférfiak óriáii szerencsétlenségeket és vereségeket fognak hazájukra zúdítani. Elemi katasztrófák, nagy vlhirok és puszUtó földrengések fogják Európát és Amerikát feldúlni. O\'aszországban a fascizmus kártyavárkén\', fog össze-omlani. Uj betegségek lépnek fel, mindenütt nagy sztrájkok lesznek, a büntettek Ijesztő mértékben szaporodnak. Augusitus havában Londonban és más fővárosokban óriási, eddig elő nem fordult bűncselekmények fognak történni. Titokzatos tűzvész fog mindenütt pusztítani.
Anni Hoffmann jónevü müncheni asztrológus nő jóslatában csak Németországgal foglalkozik és azt jósolja, hogy egy uj találmány Németországnak nagy pénzügyi sikert fog hozni, de egyúttal sok emberéletet fog követelni. Kolleganője
Anna Puler, aki ugyancsak Münchenben él, háborút jósol Anglia és Oroszország között.
Egy ismert berlini telepatikus fe nőmén,
Ellsabeth Enderann, a kártyák alapján monJja előre, hogy ebben az esztendőben nigy háború várható.
— Anglia é6 Franciaország, álla pllji meg, háborút kezdenek Orosz-orsz\'g ellen. Németország nem keveredik bele, ellenkezőleg nagy hasz not fog buznl belőle, m\'nl a had viselő felek szálli\'ója. Ha ez a há ború kitör, ugy 1934-ip, sőt 1935-ig állandóan háborujr fog|ik pusztítani a kontinenst. Az uj hábotut uj esz közökkel, elektromos uton és gázok
JMigí
V cfeütemgfttii- 9089ZOMÜ.
fíftPfohfro h4!ftru M*r «iönyok-
[Cl<16&láfftr Anglia elpusztu\', egy *tec\\a)m«tai<»>\\ tötglfeM^ifcncii-oroágfen torradDori várható. A franeki Matársaság szét lOgftomlaM és ttA amboojláatf folyamai ia®*.w ->i 35-ig fog.\'taslanki\'. jyl4 «3 )oi íííümyss
verédlk e#ytk! StomMédjáM;1 -dé eSP"\'1 Döf aém lett hirtta"!*
Romániából étfcírf^ éVMf" kéipbíttikW fytfkbtség\' Mg\' törtéflnf: Carol hen*g *DhM«m fogja Wd^iT liful 4>ja-\'tra^oivq\'<)t i«3lü>íSj)iz*io
mány fef tóffiá K >
taiáimáíF\'íH* jw^yw1
nagyarányú változásokat fog tfüm"1 után vonnL Berlinben nagy tűzvén (og pusztítani ét egy pénx- kapacitás halála következtében kormányválság is várható. Berlin másik prófétanője, Irma von Coburg, aki transzban Jósol, igy nyilatkozott :
— Különböző nagyarányú változások várhatók. Horoszkópom soha sem tévedett, amit jósoltam, mindig pontosan bekövetkezett. Egyelőre még nem tudok pontos horoszkópot felállítani, azonban Igen sok dolog nincsen rendben, jó alig várható.
Herta Waltersteln akárcsak kolleganői, szomorú haDgon mondja:
— Színeket látok. Minden fekete. Nem, inkább vörös. Igen, vötös. Vér vagy Wz... Rettenetei... Rémes tűzvész vagy borzasztó mészárlás... Egyik a kettő közfll... Sok-sok embert látok meghalni... Hlitelen, egész hirtelen.
Ajkai reszkednek, szeretne tovább beszélni, de nem tud. Végre megszólal :
— Óh a szegény emberiség I— Most újból világos leM- minden elmúlt.
Búcsúzás közben még elmeséli, bogy sok szép gyermeket lát, soha sem szdletett még olyan sok szép gyermek, mint ebben az esztendőben. Hogy lesz- e háború, arról nem tud nyilatkozni, csak általában nagy katasztrófát Iái.
Az 1928. évi prognózis tehát, amint emlitettflk, nem biztat sok Jóval, reméljük azonban, hogy a jóslatok nem fognak beteljesedni.
Wrts »351/1, loadoa JWSVs, Nawyort Í18 02\'i BrtUsel 72 42Vi, Milano 17-27 Vi. Amsterdam 209 15 Berlin 123 60. Wien 73 20, Sotli 3 7311. Prága 13\'35, Varai Í8 05 Budapest SO SS, Belgrád nakaratl 3 20.
UJDOHSÁGI
A „Ptlso tffl««HÓ kátaSlik"
lánggal égő benzint, olajat, sőt fU-meiis pillanatok alatt olt Minden hiznil nélkülözhetetlent Elzárható csapja az oltóanyag megtakarítását jelenti. Egy töltés tobb tűzveszélyt elhárít. 4»«
Az „Autó P o I • o11 nélkül ne Üljön autóba t — Kapható a
nagykanizsai Antobmz Vállalatnál.
1928 Január 8
ZAUU KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
Január B, oiOtSrtSk
Római katolikus: Teleaxtor. Prolest. Simon. Izraelita: Teb. bó 12.
Nap kel reggel 7 óra 47 perckor, nyugszik délután 16 óra 33 perekor.
Várotl Színház. .Vándorcirkusz", Fox-attrakcló 10 felvonásban. Főszereplő : Tom Mix. Oaumont Híradó. — Előadások 7 és 9 órakor.
ElAfizatAinkhaz I
in. január hó 1-Jável uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kéljük tisztelt előfizetőinket ai előfizette sflrföt megajttására, nehogy • lap k&ldéaében fennakadás tórUnjék.
előfizetési Arak •.
Helyben és vldákre:
1 hónapra ......... 3.40 pengi
Vi tvrt............... 7.30 .
>/i tvrt............... 14.40 .
K Alföldre:
/ hónapra ......... 3.60 pengó
V* tvrt............... 10.90 .
>ft tvrt...............31.60 .
— Kinevezés. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter kinevezte a Közgépkezelök és gözkaiánfaiők nagykanizsai vizsgálóbizottságának tagjává Szabó István kir. ipari főfelügyelőt s elnökévé Inotay László m. kir. állami fémipari szakiskolai igazgatót.
— Haba Antal szolgálattételre jelentkezett Dr. Haba AnUI, a Nagykanizsára érkezett uj kórházi sxfllészeti-osztáíyos főorvos tegnap jelentkezett Bödy Zoltán alispánnál és dr. Sabfán Oyula polgármesternél és bejelentette, hogy a mai nappal elfoglalja hivatalát.
— Előléptetés. A közoktatásügyi miniszter Cseh Joachim nagykanizsai állami elemi iskolai tanítót a VII. fizetési osztály 3. fokozatába léptette eU.
— Halálozás. Súlyos csapás érte a nagykanizsai törvényszék elnöki irodájának kezelőjét, Polgár Ferencet, akinek neje életének virágjában, hosa-azu és példás türelemmel viselt betegség után kedden este elköltözött az élők sorából 3 gyermeket hagyva maga után. Ma déMán temetik a temető halottasházából a róm. kath. egyház szertartása szerint Temetésén (ászt vesznek a bíróságok tagjai és az Osans nagykanizsai igazságügyi tisztviselők.
— Bérbe keres írógépet Nagykanizsa monográfiájának szerkesztője. Ajánlatok a Zalai Közlöny kiadó-
l.luaUUka I la iliiafc
mvataiaoa iereinei.
— A Klakanlxaal Polgári Lövésze gyesfliet ma csütörtökön aata 7 órakor kezdi meg lövészeinek gyakorlati kiképzését a Templom-téri Iskolában Szépudvary László lövész-kapitány vezetésével
— Az NTE vigalmi bizottsága ma este 7 órakor a Centrál szuterén helyiségében ülést tart
— A Kanizsa F. C. Igazgatósága, Választmánya, felflgyelő bizottsága, vigalmi és sportvégrehajtó bizottsága ma este 9 órakor a Centrál szuterén helyiségében ülést tart.
— Csillagot szedtek le nem az égről, hanem a Kékcsillag áruházról Az éjszaka folyamán egy vidám tárulágnak az a turcsi ötlete támadt, hogy csillagot szed le az égről. Miután ezt többféle ólból nem tudták megvalósítani, megelégedtek azzal, hogy az Erzsébet-téren levő Kékcslllag áruházról szed ék le a kiakasztott nagy csillsgot A csillag-kedvelő egyént még az éjjel kinyomozták és eljárást indítanak ellene kihágás elmén.
= Hócipők, eredeti orosz, női 15 pengőtől, gyermek hócipők, férfi és női sárcipók legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sporlüzletében.
— A zalaegerszegi Munkás-biztosító székház-építése. A zalaegerszegi Kerületi Muukásbiztosltó Pénztár székházának építéséhez -mint értesülünk — azonnal hozzáfognak, mihelyt az idő eléggé kedvező less as építkezésre.
— NŐI kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, FA ut 13 szám alatt
— Zalaegerszeg lakossága 30 lélekkel apadt Ziliegerszegen az elmúlt évben 244 gyermek született, mellyel szemben 274 emb:r meghalt, igy s születések száma 30 al kevesebb volt, mint a halálozásoké.
— Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési Igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
A MijtHtaal. Mtoorotogial n«g-ngreMjaésaMaak: 8etrdán a MmtrJk-Mi Reggel 7 órakor 8-6, délután 2 ónkor —4*3, ecte 9 Arakor —5-6.
SaiUtdnfi Egén. nap borult igboltozat.
MM: Reggel Délkelet, délben ée eate Déli ut1.
A Meteorológiai Intézet felentéee ue-rtat aOrekedfi Mhőuttel ée kisebb lecsapódásokkal Uueu enyhülés.
lozetóftüvházak
Városi Színház mozgója. Ma csütörtökön 7 és 9, holnap pénteken 3, 5, 7 és V órakor .Vándorcirkusz", Fox-attrakdó 10 felvonásban. Főszereplő: Tom Mix. Oiumont Híradó.
foltódm-szehiB
Fontos dátum a január 15-e
Eddig hosazabbttotta meg a Szlnkázt Élet kiadóhivatala a kedvezményes karácsonyt Itietéal utalvány beváltásinak Ideiét. A karácsonyi szám minden példánvá-hoi egy sárga utalvány volt mellékeivé. Ezzel az utalvánnyal mindenki 10 pengó helyeit 8 pengó 50 Kilétért fizetheti eló a Sainháal Életet és ezenkívül Ingyen meg-
kapja aranyozott vászonkötésben a Színházi Élet legutóbbi regényfolytatását, I. O. Cutwood .Aranybánya\' cimtl szenzáció* munkáját. Akinél ez az utalvány elkallódott volna, elegendó, ha 8 pengó 50 fillérrel együtt, levelezőlapra ragasztva, a karácsonyi axám el só oldalán levő dátumnyomást küldi be a kiadóhivatalhoz, (Brxaébet-körül 29) A karácsonyi számban megindult regénynek az I es és 2-es számban megjelent folytatását aaintén ingyen kapják meg az uj előfizetők.
Akiklek emésztési zmrsk és **y-
vértódulás, a fejfájás és»zivdobogái teszik az életet nehézzé, igyanak reggel és este egynegyed pohár természetes .Ferenc József* keserü-vlzet. Klinikai vezető orvosok Igazolják, hogy a Fsreae léisel viz baimülétek előtti él utáni időszakokban ls nagyéitékü hashajtónak bizonyul. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüzle-tekben.
KOiiiSiiili
Az Országos Tenyészállat-, Termény- és Oépklállitás
Időpontja Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület az ez évi di|náisal & vásárral egybekötött XXXVII. O szá-goi Tenyészállat-, Termény- és Oépklállitás március hó 22-26. napjain rendezi a budapesti tenyész- és haszónállatvásártelepeu. A tenyész-állatkláilitásra már beérkező be Mentések szerint Ismét Igen nagy és értékes tenyészanyagot fognak felhozni a legkiválóbb tenyészetek szarvasmarhából, sertésből, juhbói, baromfiból és házinyúlból egyaránt. A te-nyészállatklállitást az idén is több különleges kiállítás fogja klegéizl-tenl és s hasznos tanulságokat fokozni. Igy egy-egy külön csarnokban kiállítást fognak rendezni tejtermékekből, különféle nemesített és egyéb vetőmagvakból, mezőgazdasági terményekből stb. Az állami roezó-gazdasági kisérietügyi és szakoktatási Intésetek szakszerű kiállítás keretében szintén be fogják mutatni gyüj\'eményeiknek szemléltetően oktató anyagát Még ■ szokott kereteknél ls gazdagabbnak Ígérkezik a mezőgazdasági gép és eszközkiállítás, amely számos gépujdonságot fog a gazdaközönséggel megismertetni! A rendezőbizottság a UálHtáaá szabályzatot és a bejelentési lapokai minden érdeklődőnek megküldi \' bejelentési határidő Január hó valamint minden egyéb ügyben készséggel sd útbaigazítást. A kereskedelmi minisztérium s kiállítás megtekintésére Budapestre utazó kö-zónség számára ez évben ls 50%-os utazási kedvezményt engedélyezett, amelynek igénybevétele végett szintén a rendező bizottsághoz kell for-du\'nl (Budapest, IX, Köztelek-ucca 8. sz.) _
TŐZSDE A mai értéktőzsdén az irányzat elgyengült. A forgalom vontatottan indult s mivel a sp:kulácló ösztönzést sehonnan nem kapott, túlnyomóan eladásokat eszközölt. Ennek következtében az árfolyamok általá-Iában l°/«, kivételesen 2%-al lemorzsolódtak. Néhány roak) mérték és különféle papirok a kedvetlen hangulat ellenére árnyereségre tettek szert. Az irányzat kis forgalom mellett mindvégig barátságtalan maradt.
UUI
1 ía á
Pénteken, ez ómba tea éa •asáraap
i jíinmr uidíiiiiii
(Hunyadi utca)
II
vadasan, adagja 60 fillér. Cigányzene 1 Szíves pártfogást kér M Szabá Jázaefná.
VALUTAK AagolL 77-86-3801 Be&a k. 7*80^0-10 Caefak. 16-89-16-94 Dia k. ÍM 00-153 60 Dtaáf 1003-10W DoUái 668 90-870 90 Praadab 22-55-2*76 HoU. 230-34-23135 Laagjel 6Í W-64 25 Let 350-3 55 Ltvfl —* * Lbs tO 23-30 45 Márka 136-20-13670 ItML 80-55-80-90 Körré* 151-85-B2 45 Sr4Íellllfr»410-M S«Mk. 163 80-154 40 Peseta 98-75-90-35
UKVOAK 23050-231» BekaM 10S7-I®1S
■uBa ue-ao-ias-M
•akaewt >5t«» Bctaeeet 7980-80 Itt Kopsah Itlt-imu-M Oeelo lil^S-UO-15 Loadea 27-S7-37-9S Milano 10\'17-t N4wyo«k!7U Páila „
Plán 18-91-11 laöfla «U ltod*. 1539 Vanó 84C Wtea 8064-80VI
zsrieb nom-mH
Madrid 9S7B-OK*
77
78 kg-os 3075—3090 79 UU~ •1 ad. 80 kg-oe 3115-41-3? ep4É> 11 kgoa 1020-3040, 78 Im 80 M-1070,
79 kg-os 30-80 30 86, 80 kg-ee *M»-
3rü6|ro«a 2905—2925,__
3645, aúdrpa »50—3000, 25-50, taacart 2209 -22 25. X 00-1025, lepea 44-00—tOtiQ.
24 m »«-
FaltiaUáa
1927,
mí-H
eaedatt 150-152, aaedett Uaáp 141-l\'44, Uaayfl 1-32-1 3(1 eWmda ka 1-50-1-52. másodiendl 1-44-1-44. aafd
1-50-176, aaaiooaa nagybaa 000 -160, uii 1-84—1-84, labuaön has >0S-2-24, sxakmnáa táláérté« 1 «]-10& Aa tráayaat élénk.
bádiólflsoi
Január 5 (cstUörlök)
9.J0 H. II 12 H. f Időjárás. 3 II. 4 Az Ofex. [ gazdasági Kamara dóadáMomata: Pá*-
suk talvalnkat. 4.45 Idólelxte. 5 Clgáiy Z. 6.15 MúvéazeltOrtéaeti £7MUdaeatk vér tele. 7 30 RádlóamatOrpoekk. 8.30 B. * Stúdióból. Atfred <k Mmd Ml t 10.30 H. II Ib.
Béca, Orác II nZ. 4.15 Hangv. 5.10 Oy. hangv 6.30 Schubert-emlékünnepély.
Berlin, Stettln II 0. 12 30 Mg. 4.30 E Frommel-emlékünnepély. 5 Magyar Z. 8 .Pompadour*, Leo Fali operettje 14 képoea. Utána táac Z.
Baael, Bem I O 4 Hangv. 4J0 Oy. 5 Hangv. 6 Népszerű cet, iödthlalok éa harmonika. 9.20 Hangv. tl.03 nZ.
Barcelona 7 és 10.30 Hangv.
Frankfurt, Cassel 1145 HarangJáMk. 1.30 Hangv. 3.30 Oy. 4.30 VkMm t. 8.18 • Ukrán énekkar hangv.
Haakauw, Bréma. Has Borér, Klel 11 O. 12.30 nZ. Í05 Hangv. 4.1Í Klel t Kabaré- éa opezettdalok. 6 Vidám Z. 7.25 .Hegyek alján\'. D\'Albert 3 felv. opezája, elójafékkal. 1IJ0 Tánc Z.
Lancenberg, Aachen, MSncter, KWa 1.05 és 6 Hangv. 8.10 Szlmt. tánc Z, Utána éjfélig tánc Z.
London, Daventn 12 Davenhy kvartett hangv. I Hangv. 2 0. 4 Istentisztelet a westminsterl apátság templomából. 5 Hangv. 6 Orgonahang*. 6.15 Oy. 7 4a 7.20 Tánc Z.
Mflncben, NOrnberg II a 3.4) A. 4 Hangv. 7.30 Kamara Z. 8.30 M. Vlscher;
Prága 110. 12 Hangv. 4.10 Oy. 4.30 Hangv. 8 A cseh HlharmOalal hangv.
Róma 5.30 Tánc Z. 8.40 Részletek Hajós Károly: .A fekete Plerott* c. opc-retítéból.
Stuttgart, Freiburg 12.30 a 4.15 Hangv. 8 Flotow: .Mártha* c. 3 felv. operája.
Ztirkh 12 32 0. 3 Hangv. « ZeMfcari hangv. 5 10 Gv 8 Hangv. 8.40 Népdalok. 9.30 Indulók éa ke ringók.
Bélxalai Irsaéa át Vállalat KésrráaytársaMg.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
ZALAI KÖZLÖNY
1M8 Január 5
inÓIIUETÉSEK
JU sprófalrdetéeek dija 10 ssólg M fIHér, inlaacn lovábbj szó dlla ( flll. Vaair- fa 10 uMf M fillér, minden
további sió dija ■ llll. Saerdin és pén-Wua 10 sióig M fillér, minden további mi dili • flll. Clmssó i minden vaata-mú>b betflbői álló aaé két siónak számit-»ttk. Állást kamőknek KWo engedménv.
Egy fiatalabb rendes betárd takarltéaS,
aki )ÁI Mi, 9-ért (elvétetik. — Cim < kiadóban. 87
Kát haasoált exéa eladó a Korona ud-vsrban. Portálnál lehet érdeklődni. 36
Étkeié karaoiva kapható
rencnél Zrinyl Miklós-utci 44.
Orosz Fe-15
Kledé 3 szobái lakás mellékhelyiségekkel. Wébtr lUsieitUlct Eötvös-tér 32 13
Utenyel téglagyár keres egy gépéeat,
téglagyárban dolgozott előnyben. 10
UiWrhéncI hegyen félhold szőlőbirtok. Bővebbet Magyar-atci 58. -M
franda
li gyártmányú kerékpár 1 Csengery-ul II., földszint.
160 P-ért ■91
Egyszobás lakéa Ktnlssy utcs 20. ilatt tudó. Értekezni lehel Sugár-ut 41B. -Ugyanott egy jó varrógép eladó. -92
Budapestre utazlkll
•OOí\'o t»g«éaiéa|l kap
■Winabp .tóflulíl. oirai iiobt-áralikkSI. I«*t aagaSIniényt kap
•kai Mtnl SniakMl (Kitart Mii koajlu ) I pengét mftakaHt
muuiI ksiuwtt M«rt rriiof áijah.i p«c altti a pályaudvarról.
Otthon érzi magét 111
|Ó1 mtotl aiobiinkb.il. EMraoll Uiaoljilla, ul»oiiu« ualidl |all«f,
aajét érdeke,
uaa alóojNi lolrtin, bofy ok»allao nlluak 4011 tiáJIJun mai
GRAND HOTEL
Park Nagyaxélioda
Budapest, VIII., Barou tér 10. az.
a K«U<I pUjaud.ar MaiU oUalivaJ unln
felvétetik
1 tíÉMl
Üzletátvétel és megnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy özv. Prk Jánosné C«an> gery-ut 64. szám alatti mészáros- és hentes-üzletét
átvettem és azt f. évi deoam-bar hó 31 én magnyitom.
A n. é. közönség nagybecsű pártfogását kérve, vagyok sut teljes tisztelettel
PETRIOS LAJOS
mészáros és hentes.
Ara Im i
l-a disznóhús ............... P _
l-a disznózsír .......- ...... P t.S0
l-a dlsznóháj ............... P 1.40
l-a szalonna ............... p t.SO
l-a marhahús eleje ......... p 1.80
l-a . hátulja......... p a__
l a borjúhús eleje ........p i._
l a . hátulja......... p ft,40
Mapoata tríu felvágottak kaphatók!
Polgár Ferenc ugy a maga, valamint gyermekei Magduska, Józsika és Feriiie és az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szivvel tudatja, hogy a legjobb felfog, anya és rokon
Polgár Ferencné
szOI. Fekete Margit
életének 33 ik, boldog házasságának Wk évében hosszas szenvedés éa a balottl szentségek ájtatos felvétele után január hó 3 án este 7 órakor ai Úrban csendesen elhunyt.
A megboldogult hűlt tetemét a róm. kath. anyaszentegyház szertartása szerint folyó évi január hó 6 án délután 3 órakor a róm. kath. temető halottasházából fogjuk örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szenlmiseáldozat a megboldogult lelklűdvéért folyó hó 7-én, szombaton reggel 9 órakor fog az alsó plébániatemplomban a Mindenhalónak bemutsttatnl.
Nagykanizsa, 1928. évi január hó 4-én.
Áldás és béka poraira I
NSU
KISAUTÓ és MOTORKERÉKPÁR
a
megbízhatóság jelképe
muri
Budapest, Andrássy-ut 27.
Telefon : Teréz 134-78, Teréz 134-79. MII _
ES
HIRDETŐ IRODA R. T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Teréz 34-49.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Hangjegyujdonságok i
Creola (Cigaretta dsl) Tsngó
Gyűlölőm magit ... .
Magára vágyom ... .
Eljön ugy-e maga még ... . Maga sem mis, mint én . . . Pünkösdi rózsaszál ... .
Várj rim . . .
Kinek ■ szőke, kinek a barna . . .
C-harlaatOB
Legyen az én áranyos kicsi babim... ■Mt
Szóljon, kellek-e még ... Charleston Tudom, hogy eszedbe jutok babim...
éa mlndan agjréb aanamfiujdonaigok. valamlit
gramofonlemez ujdonaégok
IU1 kaphatók
FISCHEL FÜLÖP FIAI
Nagykanizsa, Viroshizpalota.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Üzletmegnyitás 1
II
KltQnó házikoszt kifőzés 3 tál étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek. Szíves pártfogást kér
FURMEN IMRÉNÉ 13 Kőlcsey-utca 5.
A magyar autóiparral szemben fennálló előítélet egy csapásra megszűnt a 6 hengeres, s a legkényesebb Ízléssel kiállított „Magosix" megjelenése pillanatában.
Amíg a külföldi gyárak ezrével ontják a tömegcikként gyártolt autókat, addig a Mág. gépgyár csak 100 db-ot készít évente. De e 100-ban minden tudását, lelkiismeretét fekteti, hisz a külföldi gyártmányok kiszorításáról van szó.
Erre van hivatva a „Magoaix" s e feladatot teljesíteni Is fog|a! Az első 100 drb még el sem készült, míris elfogyott. A „Magoaix" speciálisan a magyar útviszonyokra való tekintettel épül, tankszerüen robusztus s mégis finom és előkelő.
A legmodernebb autótechnika csodája: Már megszületése pillanatában leverte a régi külföldi nagy márkákat az 1927-es svábhegyi versenyen
Árban a legolcsóbb kedvező feltételekkel.
Bemutatással szívesen szolgál a Magosix, a Mág teherautó és Méray kerékpár délnyugati képviselete 7
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
SAÁGHY DEZSÓ ÉS TSA __NAGYKANIZSA.
GyUmölcmfa-carbolineum
Csávázészerek
Kerti magvak MUtrágyafélék
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
u cégnei
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
IUf vegyészeti rnhatlstltt fi ifHM telepe Kaposvár.
VegylIaatHéara éa featéara •Ifogad férfi éa aSI ruhákat
bármilyen minőségű kelméből.
Ujrsátfeatésre bőr bútorokat, bőrkabátokat és végárut.
AgytoUlluUtás huzattal egyUtt és enélkUl.
függönyök, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mindenféle paplanok és szőrmék liszUtása. fertőtlenítése és leslése
Gallér és kézalfi mosás, nisaáereiás éa gouvréertaii
a legelőnyösebb árban és legsiebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítási nyújt Nagykanizsa részére a gyüjtőtelep vezetője:
looili Jóiiefné Nagykanizsa,
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
S AB ARI A
PEZSGŐ
lupkaló Uiegcnkent mindea éa caamego-kereaka-l ás a gyári lerakatbea
■X»M»«THiLY ( ) KSJSSTM UjWtjjWj I
Állandó, éaxaaarfl éa Ugyea
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, Ipari-vállalatnak, Üzletnek á lelke, rugója,
az éltető eleme.
Hogyan, hal és mlkar hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető villalatini!
BUDAPE8T, TO., Emébot-kBrnt 39.
ahol kiváló szakértelemmel tőbb, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és párstlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki la kfll-löldl lapokban és naptárakban.
Költségvetések és -tervezetek Ingyaaa 1
Telefoi j. 121
Nyomatott a Délzalai
Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Feldős üzletvezető: Zalai Károly.)
nn| d
68. évfolyam, 5. szám
Nagykanizsa, 1928. január 6, péntek
Ara 14
ZALAI KÖZLÖHY
KmxJMjH
n-mt 5. ax. RáhócxMér 18.
POLITIKAI NAPILAP
FdeW« szerkesztő: Barbarlts Lajos
BMlxétfcal Ín : tt, bócm ■ pe^ tf l
A közigazgatási reform
Irta: dr. Scltovszky Béla m. kir.
Alig Jutott nyilvánosságra szándé-kom, hogy a közigazgatás terén bizonyos reformokat kívánok létesíteni, máris megindult a vita közvéleményben és sajtéban egyaránt. Ez két szempontból figyelemreméltó. Elő-ször, hogy a közigazgatás reformja a közvélemény legszélesebb rétegeit ls érdekli, másodszor, hogy viták szenvedélye lángol fel már akkor, mikor mqj a tervek és elgondolások konkrét alakot sem OltOtiek.
Mi körül csapkod a legszenvedélyesebb vita ? Az autonómia kérdése ét az autonómia szervezete körűi. A harc elvi alapon látszik csoportosulni a centrális hatalom megetősi-tésének hivól és az autonómia Önállóságának védői között.
Az ország érdeke azonban nem elvi harcokat kiván, hanem telteket, alkotásokat, amelyek — ha elveken alapulnak is — olyanok kell lenniük, hogy a nemzet boldogulását és fellendítését szolgálják.
Salns rei publlcae suprema Icxl A nemzet boldogulása a legfőbb parancs I Ex a parancs az elvi harco kon túlmenőiig kell, hogy érvénye-stlljön és legyen alapja a jó és helyes politikának.
Senki sem vitathatja el Bethlen István gróftól, aki a nemzet talpra-állltása és az alkotmányos élet helyreállítása terén történelmi jelentőségű munkát végzett és kormányától, mely a nemzeti erő konzerválására törekszik, azt a felfogást, mely a nemzet ezeréves hagyományainak és alkotmányos tradícióinak megbecsülésében rejlik.
Magsm is a nemzeti tradíciók tiszteletében nőttem fel, rövidlátás tehát föltételezni rólam ut, hogy az alkotmányosság bástyáinak lerombolására törekszem.
A közigazgatási reform ellenzőit nagyjából két csoportba osztom. Az egyik az, mely — tisztelet a kivételeknek — a szóbauforgó kérdésekkel behatóan nem foglalkozott, felfogását csak mátok meggyőződéséből, vigj újságcikkekből merili és csupán azéirt kiabál tűzet, mert a szomszédja ls ezt leszi. A másik csoport már komolyabb érvekkel küzd, elvek alapján állva, azonban kizárólag a hagyományok légköréből táplálkozva és hermetlce elzárkózva a modern fejlődés friss levegőjétől.
Egyik csoport sem kOvet helyes irányt. Nem tradíciók ledöntéséről, s«n elvek csOkOnyOs konzerválásáról van szó, hanem a nemzet elöre-haladásáról, életképességének fokozásától és a közigazgatás jobbá tételéről.
Az autonómia nem lehet végcél, hanem csak eszköz a legfőbb érdek: a nemzet boldogulása szolgálatában. Az autonómia nemcsak jogokat jelent, de jelent kötelességet is, sót
belügyminiszter
ba ezt a haza érdeke
áldozatot ls, megkívánja.
Amikor az élet rohamlépésekkel halad és a modern kor eszmeáramlataihoz igazodik minden nemzet élete: ml sem zárkózhatunk el a fej-lídés követelményei elöl, ba ezek az ország előrehaladását szolgálják.
Az élet fejlődésével pirhuztmosan kell baladnia a közigazgatás fejlődésének, mert a közigazgatás a nem zet életének vérkeringése. Hagyomány és tradició nem lehet meg-akaszlója ennek a fejlődésnek. Kell, hogy a magyar közigazgatás épületét is a modern kor friss levegőj: |ár|a át és a nemzet igényelnek megfelelően alakítsuk át. Ezt pedig csak azáltal érjak el, ba a közigazgatást közelebb vieszük a nép lelkéhez,
melynek érdekeit szolgálni hivatva van. A jó közigazgatásnak a nép szélesebb rétegeire kell támaszkodnia, sz autonómiában a nemzet szélesebb rétegei akaratának kell érvényesülnie, ba azt akarjuk, hogy a közigazgatás jobban az élethez simuljon és megfeleljen azoknak a nagy céhknak, melyeknek szolgálatára hivatott.
A jó közigazgatás megteremtése azonban nem jelen\'! tradíciók lerombolását I A friss levegő nem jeleni pusztítást I Az ezer éves bástyák falalt nem fenyegeti veszély, mer! csak megerősilést fognak kapni az uj és rugrnyos támasztfpillérekkel, hogy a magyar alkotmányosság falrin belül nemcsak az ezer éves hagyományok és a nemzeti integritás fennmaradása blztosittassék, hanem a oemzet a modern kor fejlődésének megfelelő, Igazságosabb alnpokon nyugvó éi jobb közigazgatást kapjon I
16 halottja, rengeteg sebesUltje van egy berlini négyemeletes ház robbanásának
A pincében felrobbant ammóniák 8aazed8nt8tte a nagy házat - Éjjel álmukban érte a lakákat a katasztrófa
Berlin, január 5 Ma bajnalban borzalmas robbanás történt Berlinben a Landsberger Stras-sen, ahol egy négyemeletet bérházat szakított dt a robbanás. Mini u\'óbb megállapították, a robbanást valószínűleg az elpusztult ház pincéjében a huifagyasztónál használt
nagymennyiségű ammóniák okozta.
A robbanás pontosan éjfél után egy órakor történt. A nagy bérháznak észskra néző épületrészét 10 méter szélességben rombadönlötte. Leszakadt a tetőzet, melyet a robbanás hatalmas ereje messzire elsodort.
A négyemeletes bérház egész a pincéig átszakadt.
Egyelőre nem lebet tudni, hány halottja van a katasztrófának, mely páratlan a maga nemében. A romok eltakarítása nehezen megy. Több halottról tudnak.
Berlin, január 5. Dílelőlt 11 órakor még javában dolgoznak a lüz-oltók, akiknek segítségére messze kornyékről rohantak a munkások és szerszámokat hoztak magukkal. Eddig az Ideig hét halottat ástak kl, egy férfit, négy asszonyt és két gyermeket.
A sebesültek száma 15. Hét férfi, 6 asszony és 2 gyermek kéz- és láb-töréssel, többen súlyos belső sérülésekkel fekszenek a frledrlchshafenl kórházban. A könnyű sebesültek számát még nem állapították meg. A mentők a helyszínén bekötözték a könnyű sebesülteket s a férfiak rögtön segítettek menteni.
Berlin, január 5. A Landsberger Alii; 116 számú ház rom|ai alól ma délután 2 óráig 8 halottat és 18 sebesültet húztak kl. Afól tartanak, hogy még 8 balolt van a romok alatt. A mentési, illetve a romok eltakarítási munkálatai megfeszített erővel folynak.
Berlin, |anuár 5. (Éjszakai rádlójelentés) A négyemeletes ház romjainak eltakarításával foglalkozik Berlin tűzoltóságának nagy része. Este 6 óráig 12 holttestet szedtek kl a romok alól, de attól tartanak, hogy még sok halálos áldozat van a báz törmelékei alatt. Talállak a mentési munkálatok során egy leszakított kart Is, de a holitealjét még nem találták meg. A mentési munkálatok holnap reggelig is eltartanak
Komoly ánizveszedelem fenyegeti Pozsonyt a Dnna jégmezői miatt
Pozaony, január 5 A fenékig befagyott Duna áradás esetére a legnagyobb veszéllyel fenyeget. Bár a cseh katonai műszaki csapatok folyton dolgoznak és a már megkezdett robbantási munká-
latokat szakadatlanul folytatják, egy hirtelen olvadás esetére számolnak azzal, hogy Pozsony, de még a Kis-Alföld is viz alá kerül.
Mos! azzal a tervekkel foglalkoznak, miután egyes pontjai a folyam-
nak nem kOzeliihelők meg |ól a robbantás végeit, repülőgépekről fogják bombázol a Duna jegét.
Bécs, január 5. A Duna, amely Pozsonynál teljesen befagyott, most már Bécs felé is kezd beállani. Teg-nap reggel még csak husz kilométer hosszúságban borította jég a tolyam felszínét s ma reggelre már harminc kilométer hosszú volt a teljesen befagyott szakasz. A jég Pozsonytól Bícs felé rakódik le úgyhogy, amennyiben a hideg időjárás továhb lart, szombatra vagy vasárnapra Bécie! is eléri a jég. A Pozsonynál megindult robbantások a helyzeten alig változtattak, minthogy Pozsony kOrfll a folyam maidnem fenékig be van fagyva. Hirtelen olvadás esetén attól kell tartani, hogy a Kis-Alföld tel|esen viz alá kerül. A Duna felső folyásának vidékéről lezuduló víztömeg ugyanis mlndtn bizonnyal kl fog Önteni, mert a folyó fenekét borító jégréteg olvadása napikig, sói hetekig is eltarthat. Az árterület óriási kiterjedése folytán az árvíz az egész Kls-AlfOl-det elöntené. Bécs városát, amely a Kls-Atföld szintjénél jóval magasabban feksztk, nem fenyegeti nagyobb veszedelem A jégtorlasz azonban, amely nyugtalanító módon hosszabbodik Bécs f.-lé és most Wíldungmiuerlg |utott el, holnap már elérheti a freudenaui (éli kikötőt és tovább haladva megrongálhatja a hidakat.
Budapest, janulr 5. A Dana mohácsi szakaszán Is sok aggodatom/a ad okot az Idő enyhülésével meginduló jégzajlás. Egyelőre az a bety-zel, hogy Mohácsnál négy vontató gőzös és 30 uazályhsjó vesztegelni kénytelen a jégtorlaszok között. Beszélnek arról, hogy egy mohácsi vízi molnár, akinek már 5 malmát ragadta el az ár, leányával együtt a jégzajlás kOzOtt lelte halálát
Súlyos beteg a második Bratlanu ls Bukarest, január 5... Bratlanu Vintllla miniszterelnök egészségi állapota annyira rosszabbodott, hogy orvosai tanácsára megválik a pénzügyminisztérium vezetésétől s a kormányban csak mint miniszterelnök fogja munkásságát kifejteni.
A horvátok visszasírják
a magyar uralmat Zágráb, |anuár 5. A pénzügyi bi-zol\'tág viharos ülésen Prlblcsevlcs Szvetozár az! a kijelentést tette, hogy Khuen-Héderváry kormánya alatt Horvátországban jobban tisztelték a parlamentarizmust.
ZALAI KÖZLŐN*
Hegjelent Bezzegh-Hnszágh főkapitányi kinevezése
Budapest, január 5 (Éjszakai rádiójelentés) A kor-mányxó gróf Bethlen Islván miniszterelnök előterjesztésére a nyugalomba vonuló dr. Marlnovlch Jenő főkapitánynak a II. oszt. magyar érdemkeresztet adományozta. Ugyancsak a miniszterelnök előterjesztésére a kormányzó dr. Bezzegh-Huszágh Károlyt budapesti államrendőrség! főkapitánnyá nevezte ki.
Leon Blnm szocialista vezér és a francia baloldali sajtó támadja Magyarországot a lefoglalt géppuskák miatt
A „pacifista" szoc. vezér szeretné, ha visszaállítanák Magyarország katonai ellenőrzését
Párli, január S
(Éjszakai rddlójelentis) A Popu-lairban Leon Blum, a francia szocialisták vezére erős kirohanást intéz Magyarország ellen az Umeretes szentgotthárdi események miatt. Azt hangoztatta a szocialista vezér, hjgy
kár volt megszüntetni Magyarország katonai ellenőrzését. A frankügy és most az
elmasszlrozott géppuskák ügye nagyon a magyarok ellen szólnak.
Vájjon fel fogják-e nyilni szeméi ezek az események — veti fel a kérdést Leon Blum — az angol és francia kormányoknak.
Párls, január 5. Biró Korányi Frigyes párisi magyar követ kijelentette, hogy a Szentgotthárdon lefoglalt
gépfegyver alkatrészeket megsemmisítik
és azokat mint ócska vaut bocsájl-Ják áruba, mert a küldeményt a magyar hatóságoktól senki sem kérte ki Budapest, január 5. A szentgotthárdi ugy nevezett vám-incidenssel kapcsolatban egyes külföldi hírszolgálati Irodák nagyban igyekeznek Magyarországot befeketíteni. Az elfogulatlan külföldi közvélemény azonban teljesen tájékozva van eme hirszolgálstl propaganda tendenciájával szemben. A külföldi sajtó szerint a szentgotthárdi ügynek semmi oly jelentősége nincs, mint aminőt a célzatos beállítások tulajdonítanak neki.
Pdrls |anuár 5. (Éjszakai rddlójelentis) A szentgotthárdi felfujt vám-íncldenssel kapcsolatban a Jiomme Llbre" c. lap azt ir|a, hogy senki sincs, aki zélségbe vonna, hogy Magyarországot harcias szándékok töltenék el. Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia e tekintetben nem is titkolja el aggodalmait. Azonban igazán nem fontos az, hogy Magyarországnak öt géppuskával több vagy kevesebb lesz. Ez nem döntheti meg Trianont. Politikailag azonban nagyon súlyos az a helyzet, hogy az osztrák vámszakt közegek felfedezése rávilágít Magyarország céljaira.
Megalakul Kanizsán az Állatvédő Egyesület
Dr. Kálnay Gyula rendörfőtanáosos készíti elő a megalakulást — A jflwö hétre megbeszélésre hívja össze az állatbarátokat
Nagykanizsa, január 5 i főtanácsosnak fáradozásáért és az Nagyon régi panasz Njgykani- | Országos Egyesület minden támoga-zsán, hogy nincs állatvédő egyesü- tását Ígérte. A válasszal együtt már
let. Egy állatvédő egyesületnek, különösen a háború utáni időkben, olyan fjntos a létezése, hogy annak hiányát minduntalan érzik azok, akiket az állatszeretel, egy nemesebb emberi érzéi, gyakran megbotránkoztat az állatkínzások mindennapos látványa felelt. A háború után *z emberek lelkileg nagy mértékben eldurvultak. Ez nem is csoda. Az emberek a fronton, az itthon levők a létért folytatolt elkeseredett küzdelemben, annyira felőrölték idegrendszerüket, hogy minden tekintetben eldurvultak. Kihall az emberek szivéből az emberszerelet mellett az állatok iránt érzett jobbérzés ls. Ki törődik manapság azzal, hogy a kiskutyákat, amíg kicsinyek, meghagyják a gyermekeknek játékszer gyanánt, aztán mikor nagyobb lesz, lelketlenül kidobják az ulcára ? Ha visszamerészkedik a házba, ahonnan kilökték, ha visszakuncorog a lakás ajtajához, ahol divánpámák közölt látszottak vele, amíg kicsiny Jószág voll, — belerúgnak, bottal zavarják el. Ugyanígy a macskákkal. Az ember szinte nsp3nta botlik a járdákon nyivákoló macskákba, amiket, mikor már nagyobbra nőttek, kilöktek az utcára, mert már játékszernek nem felel meg.
Vagy ki törődik azzal, hogy némely elvetemült kocsis, amelyik lélekben üresebb az oktalan állatnál, lovalt addig veri, amig a vélük nem csurog? Kinek fájó látvány az, ha a baromfiakat szárnyuknál, lábuknál fogva lóbálják a piacról jövet?
Ezt ép oly kevesen látják meg, mint azt, hogy a kutyákat Nagykanizsán és általában Magyarországon még a mai nap is minden kultur-embert megszégyenítő burkozással fogdossák össze.
Ezer példát lehelne még felsorolni, de ezek mir túllépik egy napilap kereteit.
Hosszú évek meddő kísérletezései után a mult év tavaszán dr. Kálnay Oyula rendőrfőtanácsos vette kezébe a kanizsai állatvédő egyesület megalakítását. Elsőnek átiratot intézett Zalaegerszeg, Pécs, Kaposvár és Szombathely városokhoz, amelyben kérte, hogy amennyiben olt már működnék valamelyes állatvédő egyesület, annak alapszabályalt küldjék meg hivatalos használat végett. Szomorú tény, hogy mind a négy városból nemleges válasz jött. Ez ma-gya\'rul annyit jeleni, hogy a Dunán tulon egy városban sincs állatvédő egyesület.
Ezután dr. Kálnay rendőrfőtanácsos közvetlenül az Országos Állatvédő Egyesülethez irt Budap-stre, ahonnan nemrégiben jött válasz. — Grimm Ouszláv, az egyesület alelnöke ebben köszönetet mondolt a
propaganda Iratokat, könyveket is küldtek díjtalanul.
Ma lapunk munkatársa hosszabb besiélgetést folytatott Kálnay Oyula dr. rendöifölanácsossal, aki az állatvédő egyesület megalakulásáról a következőket mondotta:
— Már rógóta láttam, hogy az állalvédelmi téren Nagykanizsán a lehető leggyatrább viszonyok uralkodnak és most már kellő előkészítés ulán elérkezettnek látom az Időt a terv keresztülvitelére. 0 ömmel f jgok hozzá és tudom, hogy ebben a városban lelkes segítőtársakra találok. Ijy örömmel olvastam nemrégiben a Zalai Közlöny hasábjain dr. Villányi Henrik ur cikkéi, aki éleire vc.lóan azt indítványozza, hogy a volt Szépítő Egyesületet, mely nem funkcionál, Illetve terrénumán passzivitásra van kárhoztatva, át kellene alakítani állatvédő egyesületié. A terv nem rossz és hihető, hogy azok, akik ennek az egyesületnek agilis tagjai voltak, a nemsokára megalakítandó állatvédő egyesületben is szerepet vállalnak. Most ugy tervezem, hogy a legközelebbi Időben, lehetőleg már a jövő héten összehívom megbefzé-lé«re azokat, akik az egyesület megalakításában részt venni óhajtanak és az egyesület megalakításának pontos dátumát megbeszéljük. Akkor aztán misem fog uljában állani, hogy még ebben a hónapban Nagykanizsán is megalakuljon a Nagykanizsai Állatvédő Egyesület. A Budapestről kapott könyveket, propaganda iratokat át kell tanulmányoznom és akkor abban a helyzetben leszek, hogy * megalakítandó egyesület alapszabályait Is elkészíthetem, illetve tervezettel állhstok elő. Természetesen az egyesület megalakulása után a rendőrségi őrszemélyzet is kl lesz oktatva különös tekintettel az állatvédelemre és hiszem, hogy rövid Idő alatt az egyesület Nagykanizsán olyan eredményekel fog felmutatni, ami minden állatbarátot kielégíthet.
20-án választ újra Sárvár Sárvár, január 5. (Éjszakai rádió-Jelentés) A sárvári választókerület válasziópolgáraága a Huszár Károly lemondásával megüresedett sárvári mandátumra ifj. dr. Maróthy Lászlót jelölte egyhangúlag. A választás napja január 20 ikában van megállapítva.
A jövő héten Bethlen ezévl kormányprogramot ad
Budapest, januAr 5. Az Egységes-párt előreláthatóan a Ház megnyitása ulán tartja meg az újévben első értekezletét, melyen gróf Bethlen Islván miniszterelnök Is részt vesz és fel fog szólalni. Iimertetnl fogja a kormány ezévl munkaprogramját. Hír szerint az értekezleten szóba kerül Kállay Tibor újévi beszéde ls, melyben Kallay a választójogról való felfogásáról tett kijelentéseket.
_ÍM* január é
Az Evangelikus-bál
Nagykanizsa, január 5 Akármilyen nehezen iádul meg n idén a kanizsai farsang, akármilyen eseménytelen Idáig a báli naptár, akármilyen kedvetlen is ennek a városnak a társadalma, az Evangellkus-bál mégis csak megmutatta, hogy van itt jókedv, van Itt érdeklődés, gondtalan órák is akadnak, — minden van, ami régi bálokat tett valamikor széppé, — csak csinálni kell valamit és jól kell csinálni. Az Evangélikus Nőegylet pedig — náli ez különben tradldó — megrendezte ezt a szezonnyitó bálját olyan ele-gánclávil, olyan előkelő tónusban, olyan vidám, meleg hangulatban, ami lalán a hátralévő farsangi időre is bizalmat fog önteni az Idtn begombolkozol!, bizalmatlan rendezőségekbe és be fogja hlnleni derűvel Karnevál további útját a már-már életuntnak látszó kanizsai faiak között.
A Polgári Egylet nemes Ízléssel dekorált és elrendezett termeiben tiz óra körül indult meg a tömegesebb forgalom s nem sokkal utóbb a tánc is. Az asztalok körűi és a táncterem pirketljén a város társadalmának no-iabllltásai, minden felekezet és minden társegyesület vezetőségei olyan szép együttesben jelentek meg, amire csak ritka szép alkalmakkor volt példa Nagykanizsán. A frakkok, vakító plasztronok, aranysujtásos atti-lák, ragyogó estélyi ruhák kavargásán azzal a jóleső érzéssel plbent meg a szemlélődő tekintet, hogy ezen a bálon visszajött egy darab azokból az Időkből, amikor még szivükből mulattak az emberek és amikor még egymás örömén mindenki csak örfllnl tudott.
A rendezés gondossága minden részletében sikeresen küzdött meg a helyiség-kérdésben eJébegördilett akadályokkal. — A rendező-gárda, dr. Krátky Istvánnéval, az Evangélikus Nőegylet rátermett elnöknőjével az élén, amibe eziJén a Rd. Nőegylet is tevékenyen bekapcsolódott, példáját szolgáltatta a kifogástalan báli rendezésnek.
*
Kállay Tibor dr. - aki különben 47. születésnapjának előestéjét szándékozott ünnepelni ma Nagykanizsán — nem érkezett meg. Országgyűlési képviselőnk tegnapi levele után
— melynek alapján érkezését jeleztük
— ma reggel táviratban értesítette a rendezőséget és szerkesztőségünket, bogy csonthártyagyullad is miatt a mai estélyen őszinte sajnálatára nem vehet részt.
Elftf izet Ainkhttz 1
1628. évi január hó l-jével uj előfizetést nyitottunk lapunkra.
Kérjük tisztelt elöflzetölnkat az előfizetés sürgős megújítására, nehogy a lap küldésiben fennakadás történjék.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK !
Helyben és vldékra:
I hónapra ...... ... 2.40 pengi
•/» évre............... 7.20 ,
Vj évre............... 14.40 .
KülfOIdre i
1 hónapra ......... 3.00 pengi
1/4 évre............... 10.80 ,
\'/i évre...............21.60 ,
1928 január 0
ZALAI KOZLOPT
Bevonulás
Valamikor Igy volt.
Lágy. szép melódiákkal volt sűrített a levegő, fojtott Izgalomtól kipirult arcok, csillogó, mindent felejtő szemek, szédült forgás a kivilágított leiemben. A zene szólt, a párok bol dogan lejlelték a menüettet, valcert vagy ritmikus hajlongással ropták a jó magyaros csárdást. Mindenki örült az éjszakának, titkos sóhajok keltek útra.
— Bár soha vége ne lenne ennek az éjnek1
És mikor tetőre hágott a Jókedv, széles vígsággal berobogott mámoros, részeg dülüngéssel megjelent a várva-várt Karnevál herceg Hálás üdvrivalgás fogadta a bohó herce get, aki tarsolyából két kézzel szórta a jókedvet, vlgságot, dáridót. f-elderültek az arcok, elsimullak a gondszántotta redők és felejtve az élet csúnyaságait, mindenki szívesen dobta magát a megérkezett Farsang karja! kOzé.
Ezek a régi farsangok, de szépek Is voltak!
Oond, baj, bánat messze elü:eltek Ilyenkor, hogy tökéletes legyen a vígság. Serdülő kis lányok szárny bontása Is Ilyenkorra esett I Víg, gondtalan fiatalság uialta a szá mukra rendelt Időszakot, öreg bohémek felfrissültek és elfelejtették az Időkmulásdt Anyák csillogó büszkeséggel nézték viruló leányalkat. És Karnevál hercege félrecsapott sü vegével gondoskodott mindenről, hogy percig se szűnjön a jókedv, boldog vidámság.
Ma másként van.
Ütött kopott frakkok lézengenek a kedvtelen bálteremben. A zene őrült vlsongalással igyekszik hangulatot csinálni. A jazz band fülsiketítő lármájában nem jut szóhoz a finom url mulatozás. Bábeli zűrzavarban, egymást lökdösve, taszigálva, lélektelen táncot jár a fiatalság. És ez ez a táncolás milyen más, mint a múltban voltl Hasonlatos a korhoz és csak az tudja elviselni, akit kl fosztottak minden Ideális kincséből. Nem Is tánc ez, hanem valami Iá zasan keresett narkotikum, aminek átadja magát az ember, hogy ne jusson idő apró tépelődésekre Vud félrelökése a romantikának, melynek talaja mindenkor a bálterem volt. Itt gyökerezett meg a sok szent érzés, hogy kivirágozhassak a maga szépségében. A halk, összesimuló táncok pedig szolgálták a fiatalságot alázatos, szép szolgasággal. És ezért a mindent megértő szolgálatért örök hála voll a jutalom. Később a nagy mama szeme könnyes lett a régi tánc láttára.
Ma kl érne rd Ilyesmire ? Kl érne rá megkeresni a valódi szépet, mikor olyan sok pompás utánzat áll rendelkezésre ? A lüktető, gyorsmozgású Élet ugy rendelkezik, hogy el fogadjunk mindent, mit utunkba állítanak és nem hagy Időt tépelő-désre, keresésre, kutatásra.
Szegény Karnevál heiceg, de meglopták a te dicsőségedet Is I Céltalanul botorkálsz a termeken át és kevesen veszik észre érkezésedet. — Nincs Idő a számodra, nem érnek rá üdvözölni, köszönten! Tudomásul veszik meg jöttödet, de mert nem vár nak Tőled semmit, nem Is érdime-sltenek nagyobb ünneplésre. Talán Igazuk Is van. Utóbbi Időben nem teljesíted hivatásodat, mint azelőtt. Hol vannak a boldog párok, kiktí összeboronáltál ? Hol a s;eielmes szivek, kiknek Te mutattad meg a Paradicsomot ? Ugy e, nincsenek sehol I ? Párok, alig két három éve, hogy összehoztad őkel, máris külön
vállak egymástót. Törődi bele Karnevál, hogy elmúlott a Te varáisla-tos erőd! LegyőztekI Félrelöktek, mert Te nem tudtál tolakodni és át lépni minden jó érzésen Törődj bele, hogy minden szentimentalizmus cső döl mondott és ami utána jött, az már nem a Te mesterséged.
Most, hogy u/ra bevonulsz lépd zott dicsőséggel, ne vedd szivedre nagyon a dolgot, amit látni fogsz.
Hunyd be a szemed, hogy ne láss
és próbálj erősnek maradni. Ne hagyd magadat egyszeiüen skartba tenni, hanem Igyekezz u/ból elfoglalni azt a helyet, ahol voltál, amikor olyan széppé tudtad tenni az Életet.
karnevál herceg, bízunk benned I Kérve kérünk, szállj szembe az ellenséggel, hogy győzedelmed nyomán újra felépülhessen egy uj, szép, régi Világi M Ötvös Magda.
A keszthelyi halálos futballozás Ugye a törvényszék előtt
Felmentették a játék hevében a kapus gyomrába fejelt gimnázlstát
Keszthely, Január 5
Röviden jelentettük annak idején azt a végzetes futballmeccset, ami november 1 én ia|lott le a keszthelyi pályán.
A premontrei főgimnázium egy VII. osztályú növendéke tudvalevően több társával fulballoiott, a játék 8zabátyai szerint. Simán, izgalommentesen folyt a játék. Az ellenfél kapusa a 19 éves Rechnttzer László kereskedösegéd volt. Mialatt ez a labdáért a kapuból kifutóit, a VII. osztályos glmnázlsta a labdát fejelni akarván, belefejelt RechnHzer László gyomrába. A szerencsétlen kapus szeme elölt elsötétedett minden, majd olyan rosfiul let\', hogy hamar haza kelle t H vinni a lakására, majd amikot egyre rosszabbul lelt, kórházba szállították, ahol november 3-án kiszenvedtll. Hahlát belső elvérzés lolytán előállott szlvhűdés okozta.
A keszthelyi csendőrség lefolytait!
a nyomozást, amelynek eredményeként a 18 éves glmnázlsta a törvény szék elé kerQH, amely kiszállt Készt helyre a tárgyalást lefolytatni. A diákot egyébként az eset után ax intézetből ls elbocsátották.
A tárgyaláson a fiatal diák azzal védekezett, hogy a R chnitzer által kivágott labdát 0 fejelte és ugyau-akkor, amikor ö a labdát a fejével felfogta, a kapuból kirohanó Rechnlt-zer gyomrába ülődött.
A bíróság ezután tanukat, majd sportszakértöket hallgatott ki eskü alatt, akik mind bizonyították, hogy jelen esetben nem forog fenn gondatlanság.
Cslllaghy Oyörgy klr. ügyész a bűnösség megállapítását kérte és azt, hogy a tettes diák egyszer és mindenkorra klliltassék a futballpályáról.
A törvén/szék azonban nem látott gondatlanságot fintorogni és igy a diákot s vád és következményei alól felmentette. Az ítélet jogerős.
Meghalt a fogházban a sánci vincellér egyik gyilkosa
Nagykanizsa, Január S Nemrégen |elenletiük, hogy Tán-ezos Lsjos táuci vincellér gyitkos i nak, Láposl Mihály és Denk Mihály honvédeknek hslálos büntetését a kormányzói kegyetem életfogytiglani fegyházra változtatta át. Most arról értesülünk Szombathelyről, hogy Denk Mihály nem fog löbb gondot okozni a földi igazságszolgáltatásnak, mert az ottani katonai fogházban tüdőbaj következtében meghalt. A honvédtörvénvszék halálos íté-
letéi a kormányzó kegyelemmé váU toztaita, de ezt ls megfellebbezte egy még magasabb fórum, amely amellett döntött, hogy Denk Mihály bonvéd kövesse áldozatát. El az itélet aztán végérvényesen jogerős.
— Bérbe keres írógépet Nagykanizsa monogratiájának szerkesztője. Ajánlatok a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kéretnek.
— Nöl kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
Január 6-án, pénteken 3, 5, 7, 9 órakor
Vándorcirkusz
Fox-allrakció 10 felvonásban. Főszereplő: Totn Mix.
Gaumont Híradó
k Muravidéki Szövetség felirata Rothermere lordhoz
Nagykanizsa, Január 5 A Muravidéki Szövetségben egyesült muraközi és vendvidéki lakos-tág szűkebb hazá|ából kiutasított képviselői feliratot intéztek lord Rot-bermerehez, ameljben a nemet lordot arra kérik, hogy az általa megindított reviiiós mozgalomba a jugoszlávok által megszállva tartott Muravidéknek Magyarországhoz való visszacsatolását kapcsolja bele.
A felirat ismerteti a Muravidék jogtalan megszállását, amely a fegyverszünet után történ*, annak dacára, hogy a fegyverszüneti belgrádi egyezmény a Drávát Jelölle meg demarkációs vonalul. Kimutatja, hogy a mursközi sziavon nyelv teljesen teljesen különálló nyelv a horváttól, épen ugy a vend nyelv is sohasem volt a szlovén nyelvvel azonos. Igy tehát a Muraköznek és a Vendvidéknek a magyar |árom alóli felszabadítás?, amelynek örve alatt a jugoszlávok ezt az otszágrétzrabláti elkövették csupán hamis fikció, mert e\'nografiai alapon ehhez joguk nem volt. A felirat kimutatja, hogy a magyar fegyverszüneti bizottság számtalanszor tiltakozott a Szövetséges Katonai Misszió vezetőségénél ezen szerződésszegés ellen, azonban eredménytelenül. Idézi Nrgyhritánlának 1919-ben Budapesten székelt főmeg-bizotijának Sir Clark-nak, Illetve helyettesének Sir Pircy Lorein nek hivatalos nyilatkozatát, aki bejelentette, hogy a jugoszlávok parancsot fogntk kapni, hogy csapataikai legrövidebb Idő multán a Drávától délre a demarkációs vonalra vonják vissza. Sajnos, ez nem történt meg mai napig sem. A Vendvidékre nézve ismerteti a vend nép magyar hűségé*, akik 1918. dec. 27 én a jugoszláv inváziót fegyveres kézzel sikerrel verték vissza és az 1919. augusztus 12 én tégbevltt v. ndvldékl megszállást, amely szerződésszegő ét tö-vényellenes betörés ellen 135 vendvidéki község tiltakozott, akiknek tiltakozását azonban 1920-ban Pá-risbtn figyelembe sem vették. Ulal a felirat az 1921. évi szeptember hó 19-én és 20 án az antant határ-megállapltó bizottság elölt a legszi-goruob Jugoszláv nyomás ellenére az egész vend nép tiltakozására, amelyet isméi figyelmen kívül hagylak.
Utal végűi a trian:nl úgynevezett béketárgyalásokra, ahol a magyar delegáció szóhoz sem |u<ha(ott és igy a Négyes Tanács ludomást sem vett arról, hogy a Muravidék erőszakos elfoglalásával 185 000 emberi és ezek közölt 30 000 színtiszta magyart csatolt el az anyaországtól és hogy a nem magyar a|ku muraközi szlovénok és vendek ctupa magyarba állampolgárai voltak a magyar hazának, akiket ha megkérdeztek volna soha, de soha el nem szakidtak volna az anyaországtól.
Ennyi Igazságtalansággal szemben
ZALAI KOZtONY
1928 január 8
nem kér mást a felirat, minthogy a jugoszláv uralom alá jutott két nemieti kisebbségen a muraközi tzlavonokon és vendeken egy méltányos reviztó segIVn, hogy megszabadulhassanak af ól, hogy egy Igazságtalan kormányzat nemzeii lé-tűket, értésüket, nyelvűket elkobozza, minden lehelő hatalmi eszközzel őket
horvátoíltsa és szlovánlz\'lja é« csatolják őket vissz! megkérdezésükkel azon országhoz, ahol 1000 éven át szlavón és veud nemzeti életűket a magyar haza iránti hűségben háborítatlanul éhették.
A felirathoz 7 rendbe 1 okmány van hilelet. másolatban csalolva.
dr. Sz. Zs.
NAPI HÍREK

Mérsékelt keretek közt zajlik le a kanizsai farsangi szezon az idén is
Győrött, Pécsett a farsang két hónapjában minden második nap báloznak — Nagykanizsán nem merik vállalni a báli rizikót
Nagykanizsa, január 9
Tehát itt a larsang. B.nne vagyunk a javából. Igaz, hogy ezt nem Nagykanizsára kell érteni, mert ilt bizony Karnevál őfensége Igen gyen ge eredménnyel fog grasszálnl, akárcsak a tavaly. Ami bál hirdetve van, részint tradicionális, részint nagy merészséggel beállított kísérlet, melyek közül egyik sikerű\', másik nem.
Farsang tekintetében a tavalyi szezon Is Igen mérsékelt hangulatban zajlott le. Ennek oka természetesen, ugyanaz ami az egyesületeket, intézetek stb. az Idén Is visszariassza a bálok rendezésétől: — a pénztelenség. Soha annyit és olyan jogosan nem jajgattak az emberek, mint most ezen a télen. A kereskedők panaszkodnak, hogy nem sikerült s;m a karácionyi, sem az újévi vásár. Az iparotok nyögnek a szintén sikertelen téli szezon miatt. Mindenki aki eladással ;ft\'glalkozlk, leszámítva az élelmiszer kereskedőket, csak a pénztelenségei emlegeti. így aztán nem csőd*, ba tényleg nem ls gondolnak az emberek bálra.
— Elég bil nekem, a sok üzleti gond, — mond|a mtudenki és hatszor is a fogához veti a garast, amig kiad|a.
Azonban, amig Nagykanizsán igen mérsékelt bállnezont eredményezett a tavalyi és eredményei az idei farsang, addig a Dunántul máa városaiban békeidőkre emlékezte ön sűrűsödtek egymás mellé a bálok a báli naptáron és a szerkesztőségünkbe érkező cserepéldányokból pontosan módunkban van megállapítani, hogy a szomszéd városokban nem egészin az a helyzet, ami Nsgykanlzs\'n.
Igy egyik győri lap farsangi nap tárán lát|uk, hogy Győrött j-nuir és február hínapokban nein kevesebb, mint 29 bU lesz. Ez azonban csjk a február 20 ikáig terjedő időben esedékes. Van olyen napjí a kél hónapnak, amikor három bál is csábítja a közönséget. Minden kisegye-sülét, klub siet a msga bálját megrendezni és nem hihető, bogy ezekben a városokban, ahol a tavaly j8 minden bil jól sikerült, az |tié„ belefogtak volna, ha reményeik nem lennének a sikerre.
Amint Qyör fog bálozni, a jelek szerint végkimeiülésig, ugyanugy fogják ma|dnem esténkéül ropni a táncot a pécsi bslokon, ahol a báll-
naplár adalai szerint nem kövesebb, mint 25 bálbm fogja buját felejteni a közönség. Megjegyezzük azonban, bogy Itt ls csak a február 19-lkéig terjedő időről van szó.
A bálok legnagyojb része ebben a két városban természetesen műsorral van egybekötve, söl a pécil bálokon Igen nagy attrakciókat ls Ígérnek a rendizők (pesti színésznők és színészek, Írók neveit).
Ugyanez a helyzet Székesfehérváron, sőt a szomszédban Kipos-váron is, ahol ugyancsak temérdek vigalmi ilzottság töri a fejét azon, hogy mit lehelne, ujit változatosat nyújtani a bálokon.
Ha most már páthuzamot akarnánk vonni Nagykanizsa és a fent említett városok közölt, könnyen megállapíthatjuk, bogy a fenli városok feltétlenül Jobb gazdasági viszonyok között kell legyenek, ha naponta rendeznek o\'.t bálokat, mint a zalai végváros, ahol a maival együtt négybál van eddig a báli nap:áron.
Mert hiába a bálokhoz is ugyanaz a három dolog kel>, amivel a háborút lehet megnyerni: pénz, pénz, pénz.
= Schwarcz Dezső harisnyái » ledobtak.
■= Korcsolyák, rodlik, vivófel-szerelések, torna- és sporteszközök tia»y választékban Szabó Antal sport-üzletében.
- GAZDASÁGI LÓTAKARÓK, elegáns hlntótakarók gyári le-rakata. Legolcsóbb árak Hlrsch és Szegő cégnél.
NAPIREND
Január 6, péntek\'
Római katolikus: Vízkereszt. Prot. Vízkereszt. Izraelita: Teb. hó 13.
Nap kel reggel 7 óra 47 p«rckor,
nyugszik délután 16 óra 24 perckor. *
77. Szt László cserkészek fogadi-lomtétde d e. II órakor sz Iparos tanonciskola rajztermében.
I. kfirz. elemisták azlnlelftailása d. u. tél S órakor a Rozgonyi utcai tornateremben.
Katonazene-hangverseny d. e. 11 órakor a Koronában.
Előadás Neumann Terézről, Lourd, Nevcés, Llaieux csodáiról d. u. fél 5 órakor a gimnázium tornatermében.
A Harmadrend szlnlelöadása este 7 órakor a plébánián.
A Kath. Legényegylet előadása és teaestje 8 órakor.
Várod Színház. .Vándorcirkusz", Főn-attrakció 10 felvonásban. Főszereplő; Tom Mix. (Jaumont Híradó. — Előadások 3, 5, 7 és 9 órakor.
Január. 7, szombat
Kómái katolikus: Lucián vt. Proleat. Attila. Izraelita: Teb. hó 14. Vaj.
Nap kel reggel 7 óra 47 perckor.
nyugszik délután lti óra 25 perckor. •
Az Ipartestület táncestélye este fél 9 órakor a Polgári Egyletben.
Városi Színház. .Nyugat bajnoka",
Egy csuzlis ember története 6 (elvon. „Ne nagyzolj Kitty\\ vígjáték 6 felvon Magyar és Fo* Hiradó.
— Gyászistentisztelet. A megboldogult Jovanovich Lea S. M. lel-kiűdvéért a Szociális Missziótársulat helybeli szervezete szombaton délelőtt 9 órakor rekviemet mondat a szentferencrendi plébánia-templomban. A tagok megjelenését kéri a Vezetőség.
— Izraelita hitközségi választások. A keszthelyi izraelita hitközség megtartotta választásait, mely alkalommal az elnöki tisztséget újból dr. Neumark Béla orvotsal töltölték be. A választmányba 34 tagot és póttagot választottak.
— A Kath. Férfi liga szombaton eBte 7 órakor rendezi szokásos havi összejövetelét és konferenciáját.
Városi Színház Mozgója
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3,5,7,9 órakor
Nyugat bajnoka
Egy csuzlis ember története 6 felvonásban; Főszereplő: Hoot Gibson.
Ne nagyzolj Kitty
Vígjáték 6 felvonásban.
IVIagyar és Fox Híradók
— Halálozás, özv. Wéber Pálné, dr. Wéber Pál kanonok, püspöki irodáig*zgató, Barthos Gyula hercegi főerdőmester és Wéber Bernárdlnszer-zetesnö édesanyja tegnap hajnalban 74 éves korában elköltözött az élők sorából, ötv. Wéber Pálné született Halv«x Szidónia azokhoz az asszonyokhoz tartozott, akiknek legfőbb ékességük, büszkeségük és boldcy. ságuk a család. Mint hitves, édesanya és háziasszony példás családi életet élt, épülésére mindazoknak, akik csak vele érintkeztek. Csak természetes, hogy az édesanya tündöklő példája vonzotta gyermekeit Is, akik közül az egyik a galamblelkek fehér fátylát, a másik sz Ur oltárát választott* életpályául. Mindenütt, ahol ez a jóságos asszony csak megfordult szeretetet, békét, jóságot, nemes érzületeket fakasztott az emberekben. Volt valami benne a bibliai erős asszonyból. Elköltözése az egész városban mindenütt mély részvétet váltott kl. Temetése ma délután fél 4 órakor fog végbemenni az EötvOs-tér I. sz. gyátzházból a róm. kath. sírkert családi strbo1t|ába, mig az engesztelő szentmisét holnap, szombaton délelőtt 10 órakor tartják lelki-üdvéért a felsőtemplomban.
— Neumann Terézről, Lourdes, Llsleux csodáiról tart ma beszédeket és előadásokat Nagykanizsán Tóth János soproni plébános, a Lourdes—Llmplas—L\'qudtio-1 sorozatos zarándoklatok szervezője és vezetője, aki tegnap ls épen egyik Ilyen ^zarándoklatról visszatérőben érkezett meg Nagykanizsára. Ezen az ut|án Lourd, Llmptas, Llsleux, Nevers mellett Konnerszenthban is megfordult, ahol a mostanában Európa-szerte feltűnést keltett Neumann Teréz körül lejátszódott megmagyarázhatatlan jelenségeket tanulmányozta. Személyes tapasztalatairól a kanizsaiaknak ls több előadást tarl a mai nap folyamán, amikor egyúttal a felsorolt csodatévő helyekiéi is fog érdekes részleteket előadni. Előadásai Ingyenesek és sorrendjük a következő: Délelőtt negytd 10 órakor előadás a gimnázium tornatermében a tanuló-Ifjúságnak. Délelőtt fél 11 órakor szentbeszéd a felsőtemplomban. Délután fél 5 órakor előadás vetített képekkel a nagyközönség részére a gimnázium tornatermében. Délután 6 órakor előadás a plébániatemplomban.
— Cserkész fogadalomtétel. A 77. Szent László cserkészcsapat 16 uj cserkésze ma délelőtt 11 órakor leszi le a fogadalmat a szokásos ünnepélyes külsőségek kQzőtt, az lparotlanonciskolal rajzteremben. A cserkész-avatáson szívesen látják a cserkészel barátalt és az iránta érdeklődőket.
-r- A Katolikus Legényegylet ma este 8 órsi kezdettel megismétli a karácsony másnapján előadott pásztorjátékot. Az előadást tea-est követi. Az egyesület elnöksége ezúton hivja meg az egyesület Jóakaróit és támogatóit.
Í92é január 6
ZALAI KÖZLÖNY
Az Iparlestöletl-Bál
előkészületei lázasan folynak, hogy holnap, szombaton este a közönség ezen a nagyszerű farsangi mulatságon minél |obban érezze magát. A bál a társsdalom széles rétegeit fogja szórakoztatni és bizonyoo, hogy a táncnak csak a világos reggel vet véget, mint tavaly. A Polgári Egylet termeit különben ene az alkalomra Ízlésesen feldíszítik és esle 9 órától kezdve már nsgyszámu rendezögárda várja az érkezőket. Az Iparosok minden évben legjobban sikerült bálja u Idén is nemes célt szolgál, ameny-nylben a jövedelmet teljes egészében az építendő Iparos Aggmenház céljaira fordítják.
Vasárnap és
ünnepnapon
a Bárány vendéglőben.
Szíves pártfogást kér
TAKÁCS JÓZSEF
vendéglős.
— A városi tisztviselők tizetétének revíziója. A városok 1928. éri költségvetésének felülvlisgá\'ása kapcsán a belügyminiszter revízió alá vette a városi tisztvlielök fizetését is. Ennek at ügynek behstó tárgyalására szombiton délelölt a belügyminisztériumban fontos értekezlet lesz, amelyen részt vesznek az érdekelt városok tanácsának képviselői és a városok főszámvevő!. A belügyminisztertől erre vonatkozólag telefon rendelet meni széjjel a városok polgármesteri hivatalaihoz. Nagykanizsát dr. Sabjdn Oyula polgármester és Zslaegerszeget dr. Mlkola Szigfrid főjegyző fogja képviselni a belügyminisztériumi tanácskozáson.
— Elemisták szlnelőadása. A nagykanizsai I. körzeti elemi Iskola növendékei ma délután fél 5 órai kezdetlel, hosszas és alapos előkészületek után előadják a »Nefelejcs-udl Jézuskának" cimü, több képből álló gyermek-színdarabot. Az előadáson először mutatkoznak be Horváth Józsel cserkész parancsnok elemista kis-cserkészei. A színdarabot, melyben negyven apróság áll ki a lámpák elé, tegnap már kétszer előadták sz elemi iskolák tanulói számára, igen szép sikerrel és a kicsinyek publikumának legzajosabb tetszésére. A ma\' délutáni előadáson a tanügy és a gyermekek minden barátjit szívesen látja a rendezőség.
— Szent Ferenc Harmadik Rendje közkívánatra megismétli 6-án este 7 órakor a Szent Erzsébet cimü vallásos színdarabot, melyre kéri az érdeklődök szíves megjelenését.
— Katonazene-hangverseny. Ma Vízkereszt nap|án délelőtt 11 órától a Korona éttermében a helybeli hon-^zenekar vonósegyüttese hangver-•enyez.
A Kamara gyakorlatától felfüggesztett egy ügyvédet. Az °«yvédi Kamara dr. Ndbrdczky Hajós Bt\'a lenül ügyvédet a Kamara fegyelmi bíróságának jogerős Ítélete al,Pján 3 hónapi időtartamra ügy-védl gyakorlatától kifüggesztette
- A Klskanlzsal Polgári 01 vasókőr vasárnapi táncestélye •"(erén a rendezőség nagyban buzgólkodik, hogy az minél jobban \'Ikerüljön és felejthetetlen legyen a Klsksnlzsán polgárság elölt.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara folyó 1928 évben január hó 0 én (hétfőn) ismét megkezdi próbáit. Qyakorló helyisége a Rozgonyi ulcai iskola belső épületében lesz, hol a szükséges hangszeren klvüi fűtés és világítás, tágas terem áll rendelkezésre. Mivel az énekkarnak a közeljövőben nagy feladatoknak kell megfelelnie, a Kör szép múltjának megfelelő, méltó folytatást remél a Kör vezetősége az énekkar jövőbeli teljesítményeitől, azért felkéri mindazokat a régi és uj tagjait, kik az énekkarban való részvételre magukban tehetséget bírnak, hogy a próbákat most már kivétel nélkül pontosan látogatni szíveskedjenek. A próbák ideje héllőn és pénteken esti nyolc és fél órakor. Az elnökség.
— Berúgtak a hideg ellen. A baltavári csendőrség az erdőben egy félig megfagyott 13 éves leányka bukkant a hóban, msjd messze tőle megtalálták apját is Szerencse Pál andrásfai lakóst, akik rokonaikat látogatták meg és ott s hideg ellen annyira beboroztak, hogy az uton tehetetlenül a hóba buktak, mig az arra járók rájuk nem találtak és meg nem mentették őket a biztos haláltól.
Miket is flriílíríitotoltl
•takaicrScn k«»ilt
■•ndlovita JÓM.ef ém Márton
Klráljr-u. tó. 2S» Tel«lon Zll.
— Tanitóválasztás. Cserszeg-lomajon a megüresedett két tanítói állásra Budai Ferencet és feleségét Nyull Annát választották meg.
— Agyonütötte a kidöntött fa. Gál Oyörgy somodori lakós fát vágott a községi erdőben, amikor az egyik hatalmas fa hirtelen eltört és Oái Györgyöt ugy a földhöz lapította, hogy az nyomban kiszenvedett.
— Elfogtak egy fiatalkorút, aki az iskolásgyermekehet fosztogatta. A Rozgonyi utcai elemi isko Iában már régebb idő óta észrevetlék, hogy óra alatt az elemisták folyosón felakasztott kabáijaiból a kesztyűket valaki ismeretlen lop kódja, akinek nem birlak nyomára jutni. At iskola igazgatója végül is feljelentést lett a rendőrségen, amely megindította a nyomozás*. Ez hamar eredménnyel járt, mert megállapították, hogy a tolva|lásokat egy, az iskolába ngponta besurranó fiatalkorú leány követi el, akit elfogtak és beismerése után átadták a fiatalkorúak bíróságának.
rádiólflsob
V — gytnntktkaak. A — wxonyok-k. 1 mm Kai Mg. — mczógaxdúá* r - ttJL P - feiolTMMt
frjsrtrr JJ^ísF
Január 6 (péntek)
Budapest 9 H. 10 Zenésmise a belvárosi plébániatemplomból. 11.45 Időjelzés. Utána szimt. hangv. 3.45 Időjárás. Utána a M. Kir. Operaház tagjaiból alakult ka-maiaíenekar hangv. 5 S. Páy Szeréna és Odry Árpád ónálló kamaraestje. 6..Í0 Sport E. 7 I\'dtutay Vilmos goidonkaművész hangv. Zongorán kísér Polgár Tibor, a 15 Baiilides Mária, az Operaház művésznőjének dalestje. Zongorán kísér Polgár Tibor. 930 Időjelzés. 9.45 Cigányzene.
Bécs, Orác 10.80 Hangv. II Szlmf. Z. 4 Hangv. 8 Az egykori udvari zenekar hangv.
B«rlln, Stettln 11 U. 4.30 Szlml. Z. 8.30 Orteg: Melódiák és szimf. táncok 10.30 Hangv. Barcelona 7 és 10 30 Hangv. Basel, Bern I G. lánc Z. 4 és 8.30 Hangv. 9 Síinhizl előadás közvetítése.
Frankfurt, Cassel I U. 3 30 Gy. 8 Hangv.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klal
II a. 2.05 nZ. 4.15 Balladák és dalok. 5 Hangv. tí nZ. 8 HegedUhangv.
Langenberg, Köln, Aachen, MQnster 1.05 Hangv. 4.15 A. 4.45 Oy 6 Zongora-hangv. 8.15 Johannes von Hildeshelm: A szent háromkirályok r. legendája, utána éj-télig tánc Z.
London, Daventry 12 Oaventry kvartett hangv. 1 Hangv. 1.30 Egyházi Z. 2 és 4 Hangv. 6 15 Gy. 7 nZ. 8.15 Beethovendalok. 8.45 Dalok. 9 Szlml. Z. 10.35 Hangv.
Rádió-Párizs I1 35 Tízperces Z. 1.30 Hangv. 4 45 Irodalmi és zenei délután. 9.30 Hangv.
Prága 10 Mg. 11 Karácsonyi dalok. 12 és 4.30 Hangv. 8.10 Vidám est.
Róma 4.50 Gy. 5.15 Mg. 5.30 Tánc Z. 8.45 Hangv.
Stuttgart, Frelburg 11.30 Katholíkus istentisztelet. 1.15 ü. 3 Gy. hangv. 4.30 és 8 Hangv. _
Január 7 (izombat)
Budapest 9.30 H. II Gratonolahangv. 12 H 1 időjárás. 3 H. 4 A Szoc. Misszió Társulat E. 4 20 Dr. Zehery Latos: Az uj büntető novelláról. I rész. 4.45 Időjelzés. 5 Irodalmi délután 6 Szieberth Imre áll. gépgyári lelügv. F. 6.45 Pintér Imre él Parlaghy Kornélia magyaros estje cigány-zenisérettel. 8.20 Baré Emil, az Operaház első hangversenymesterének ós K. kemény Gitta zongoraművésznőnek hangv. 9.50 H. l\'tána Jb.
Bécs 11Z. 4 éa 5.10 Hangv. 7.45 .A Bajadér\', Kálmán Imre operettje. Utána lánc Z.
Berlin, Stettln II G. 12.30 Mg. 4 A 5 nZ. 8.3 I Ludwig Fulda : Az elveszett leány c. 3 lelv vígjátéka. Ulána tánc Z.
Frankfurt, Cassel 11.55 Harangjáték. 1.30 Hangv. 3.30 Gy. 4.3) Régi tánc Z. 8.15 Vidám est, utána lánc Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. U <j 12.30 és 2 05 Hangv. 4.15 Hamburg . Zenei K 4.15 Bréma: Trunk-dalest. 5 és 7.55 nZ. 8 Vidám ejt, utána nZ. 11.30 Tánc Z.
l angenberg, Aachen, Mflnster, Kőin l.15 és 6 Hangv. 8.10 Vidám est, utána tánc Z.
Prága II G. 12 05 Hangv. 1 Bábszínház. 5 Hangv
Róma -I 50 Gy- 5.15 Mg. 530 Hangv. 8.45 Cmaroca : .Titkol htzanig- c. vig-operája.
Pénteken, szombaton és vasárnap
Dr. OETKER-féle sütőpor
áa wanlllnoukor igy eredményezi j*m
A 127 rcctplcl tarUlmtió köajrvtl klvinatra Ingyen tl Mrm«ntv« káldl:
Dr. A. OETKER Budapest Vitt. Contt u. 29
vadasan, adagja 60 fillér. CigányzanaI Szíves pártfogást kér M Szabó Józaafná.
loztószniházak
Városi Színház mozgója. Ma
3, 5, 7 és 9 órakor „Vándorctrkuss". Fox-attrakdó 10 felvonásban. Főszereplő: Tora Mix. Qsumont Híradó.
Somba\'on 7 és 9, vasárnap 8, 5, 7 és 9 órakor .Nyugat bajnoka\', Egy csuziis ember története 6 felvonásban. Főszereplő: Hoot Oibson. .Ne nagyzolj Kitty", vígjáték 6 felvonásban. Magyar és Fox Híradó.
Keszthelyi Uránia. Pénteken: .Hálállégló" 14 felvonásos dráma. Főszerepben: Ronald Colman, Wil-iiam Puwel, Alice loyce, Noah Beery és Nell Himilton.
= Budapest székesfőváros automobiljainak kárblztositása. Mint
értesültünk, Budapest székesfőváros a tulajdonukat képező cca 160 drto. személy, teher, tűzoltó stb. automobilját tüz, törés és szavatosság ellen a Pátria Altalános Biztosító ri.-nek sdla fel a 182884/1927. Xl.-I tanács határozatával 1927. dectmber 31-től kezdődőleg teljes 100% erejéig. A Pátria Általános Biztosító rt. sz ulóbbi években a magyar társaságok élére küzdötte fel mágát szolidságával és megbízhatóságával és főleg az autóbiztosítások terén ma az ösz-szes társaságok között a legelső helyen áll. Az autóbiztosításoknál ezen positioját azzal tudla elérni, hogy egyrészt mint ezen üzletágban kartellen kívüli társaság, s legolcsóbb díjtételekkel dolgozik, másrészt kár-liquídáláfai a leggyorsabbak és any-nyira kulánsak, hogy ezen kulanté-ria autós körökben szóbeszéd tár-gyát képezi. Budapest székesfőváros tehát ugy látszik mérlegelte mindezen körülményeket akkor, amidőn még külföldi viszonylatban is számottevő autóblztositását a Pátria Általános Biztosító rt.-re bízta.
20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész viBgon legjobbnak elismert Slnger varrógépeinket. Singer varrteép részv.-társiság Nagykanizsán, Fő-ut 1.
krfftjáráa
A nagykanizsai, metoorologtal meg-tlevílő íalentéMk: Csütörtökön a hOmfr. Ukd t Reggel 7 órakor 61, (Miután 1 órakor -3\'2, est* 9 Arakor —17.
SUlliúny; Reggel kissé lelhös, délben és est* teljesen borult égboltozat.
Helhóxet: Reggel Dél, délben Délnyugat, esle Nyugati szél.
A Míteorológlal Intézet |elenté«e »t«. rint további liőemelkedéssel egyelőre ha-
vaM\'bbn uíüváltó* kony Idő várható olvadásul. •
ZALAI KÖZLÖNY
1928 január 0
KözsimsAfl
Timi
A mai értéktőzsdén ax irányzat kedvetlen volt. A forgalom csendes üzletmenettel indult s a spekuláció eladáaai következtében alacsonyabb árfolyamok kerültek felszínre. — A tözsdeidő későbbi folyamán szilárd berlini lelentésekre nébány papírban áriavulás állott be. Az általános hangulat azonban továbbra Is kedvetlen maradt, mivel a mai ren dezési nap eladátal nyomiák a piacot. Az árveszteségek azonban kisméretűek. Néhány kivételei bánya-papirt a speculácló favoiizált, ezek Így árnyereségre leitek szert, különösen Bauxit volt szilárd. Egyes kivételektől eltekintve csendes üzletmenet mellett mindvégig nyugodt volt az irányzat.
Ntb »37l/l, Loadoa H N«wy«» 617-90, Brtaaei 7*40. Milano 27-36>/», Amateidaa 209 05, BerUn 123 57 Wien 7»l7>/a, Sofla H3Ui. Piáta lö-:-5. Vuti 8810. Bedapwt tO-BO, ¥d|tád 9 IS\'/a, Bakira* 3 20.
éevtza-Jcfyzésa
VALUIAK
Aacot L 27 85-38 U0 Bakák. 79-75 05 CmL k. 16-89-1696 Dáa k. 152 95-163 55 Dinár 10-02-10-08 Dollái 668 90-570 90 I* randa b 22"55-22 75 HotL 23015-23115 LaagyaJ 61-95-64-25 IM Í50-355
Uv» -•-•-
Ufl 30 30-30-50 Márka 136 05 136-55 SoWU. 80-62-00 87 N orvát 15175-152 35 MÜdLII0-:0-llfr60 l>Mk 103 70-154 30 Peaela 98-80-9940
UHVIZAK Amat 230-30-231 00 Belgrád 10 06-10 Cl) Berlin 136-20-136 60 Baku tat 3 Í0 3 54 Brltaasel 79 75-8000 Ku|*nh.l53 Í\'S 15345 Otalo 151 87-152 21 London 27 8S-27-93 Milano 30 17-30 27 Nawyork 571 00-2 60 Pájla 23 4Ó-23 65 Práaa Ib 91 16-96 SjoHa 412-415 SIŰCUI. It3 82-154 22 Vanó 64 04-64 25 Wkn 8063-80 88 ZOfVh U023 i»53 Midiid 88-81-99-35
Hűi tlusv. 77 k|«< 30 40 30 55,
78 kj-oe 3075 -3090 79 kg-oa 3105-11 20. 80 kg-oa 3115-3135, egyéb 11 kg-os 30 20 -3040, 78 kg-o. 30 50 30 70,
79 kg-oe 3080 30 95. 80 kg-os 30 90 -31 US, toaa2905-29 25, Ukum. árpa 24 95-25 45, söcárpa 29 50-30-00. uh 25 75-26-00, tengeri 22 25 22 40 Buzakorp* 20 00-302$, ftpce 4800—5000.
P«Uu|tta 1927, melyből eladatlanul vlawa-Saradt 500 darab HaórendB 1 52-1 56, aaedatt 150—152. nedctt köaép 142-1-46, könnyű 132-I 3<i, elsőrendű öreg
1-50-1-52. aáaodrcadB l\'44—1 46 angol aBldó 1-50—1 76, aaalonna nagyban (100 160, aali 1-84-1-64, lehuzolTbua 2 08 -
2-24, na Ionnál lélaertés 1 92-2 03. Ai Iráayiat élénk.
liaája: Bélialal lyoada és Layklaá* Vállalat lészvéayiársaság.
Fddöa kiadó: Zalai Károly.
iM.m.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarálainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó férjem, illetve édesatyánk
Horváth István
elhunyta és temetése alkalmával mély gyászunkban velünk éreztek és végtisztességlótclén megjelenni síivisek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet. •*
Horváth család.
ITOÓIIBDETÉSEK
Aa apróhirdetések dija 10 sióig BO fillér, minden további szó dl|a B fill. Vasár- és ünnepnap 10 szóig 10 fillér, minden további szó dija ■ fill. Szerdán és pénteken 10 sióig 80 fillér, minden további uó dija 8 fill. Cimuó s minden vastagabb bettlből álló <izó két siónsk számlt-taUk. Állást keresőknek 50% engedmény. « hlrdatéal dlj al«ra tiaatandtf.
Lagjobb mlaAaégQ poron aién, külföldi gézkoku éa ksváosuán Walaar gépoyér. 5003
Egy fiatalabb rendes bejáró takaritónB, aki jól tőz, 9 ére felvételik. - Clm a kiadóban. 67
Nöl hóoipö Irlsa szállítmány 16 pengőtói, gyermek, url és férfi sárcipók legolcsóbb árban Miltényl clpőáruhizban. 104
PéaukaioaSnt bekebeleiewa minden Oasaegben a legelőnyösebben is leggroi-sabbaii toiyóalttat Aoaél Igaáo pénzkölcsön köxve tl tó Irodája Nagykanizsán, Fő-
at I. aa. alatt. 1483
Letenyei téglagyár keres egy gépéaat, téglagyárban dolgozott előnyben. 10
■vértéi* és koszi kapható özv. Andrl jánosnéaál, Király-utca 7. 35
Salvéroaban kél n«g>- utcai szoba összes mellékhelyiségekkel albérletbe kl-adó. Clm s kiadóban 29
SlaHhorn-féla alSnyomda áthelyezve Kárpáll Bözslhez, Kólcsey-u. 15. 16
Étkező burgonya kapható Orosz Ferencnél Zrínyi Miklós-utca 44. 15
VandégIBnak. Üzlethelyiségnek, vsgy oyögysiertárnik alkalmas helyiség lakással és mellékhelyiséggel együtt azonnal kialó. Bővebbet Takács Antii Bánokszeolgyöigy.
5516
Ko»éoamaatart, bognánneslerl, bé-resgazdál keres hosszabb gyakorlattal nagy-récsel uradalom Nagyrécae 34
Egy négycsöves rádió |ulányoi áron elsdó. Mantuanó Edéné, Sugár ul 18. 89
Alig linaznált nikkelezett gyarsssak-kooal és 3 méter linóm double ksbál-kelme olcsón eladó. Clm a kiadóban. 98
Bognérmaatar konvendós állást keres nagyobb uradalomba ápr. 24 re segéd liával, ki Önállóan Is dolgozik 3 és 16 éves gazdaaágl gyakorlattal Esetleg kisebb gazdaságba kulcsár, mavtáros, gazdal állási és bognár állási Is vállalok fiammal. — Horváth Józsel bognár m. Oro ztony. -99
Egyszobás lakás kiadó Hunyadi-utca 25. szám. -101
Príma zalraartéa 180 kg , kelté vágva Is, eladó Arpád-utca 12 -102
Szorgalmasan énekló iharzl) nemes sá\'ga kanérik jutányosán elsdók Eötvös-tér 33.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10
Üzletmegnyitás!
Kitűnő házikoszt kifőzés 3 Ul étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek. Szives pártfogást kér
FURMEN IMRÉNÉ u Kölcsey-utca 5.
Értesítés.
Éftesilem a nagyérdemű közönsége\', hogy
cipész-mühelvemet
Csengery-iat 19. sz. alatt megnyitottam.
HJ- és sárcipók |avitifái olcsón vállalom. — Szives pártfogást kér
PINTÉR ISTVÁN.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlaztltó, ruhafestő vállalata.
rest 1 Ml Goflvríro. PiüsÉraz 1
Oyőíődjön meg bárki munkám kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, tüköríényeg gallértluHtái.
nasici Taniaoyar fis GőzlQrósz RT.
bizományi lerakata.
Mindennemű tölgy, kőris, éger, cseresznye, valamint legfinomabb slavon tölgyfaparketta, ugyancsak deszka, léc és mindennemű építkezési anyag minden méret éa mennyiségben kapható
, Eppinger I. és Fia
épltéai anyag és .Eternit\' pala
kereskedésében. un
felvétetik
A nagyérdemu közönség b. tudomására hozom, hogy a
toll raktáromat
Magyar-u. 3. az. alá helyeztem át. ahol a kelengyéhez azUk&égcs ágytollat, fosztott és tosztatlant legjutányosabban szerezheti be. Tisztelettel
M3s Herefeld Dávldná
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit idöközönkinl tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtőtelep: Kocsisjózsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
HanajenyujdonsAgok i
Creola (Cigaretta dal) Tangó
OytHOlöm magát ... .
Magára vágyom ... .
Eljön ugy-e maga még ... Maga sem más, mint én . . . . Pünkösdi rózsaszál ... Vár] rám . . .
Kinek a szőke, kinek a barna . . .
Chiilítlon ....
Legyen az *n aranyos klcal babám... Bluei
Szóljon, kellek-e még ... Chsrleslon Tudom, hogy eszedbe Jntok babám...
4a minden tgy4b icnemüujdonllgok. valamint
grasssofonlanaaz ujdonaégok
IMI kaphatok
FISCHEL FÜLÖP FIAI
Nagykanizsa, Városházpatota.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, tengeridara, egész kisszemű tengeri Msdáreleség: Kevert madárétel,
hámozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag stb. kapható:
Ország József
M magkereskedésében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
Üzletátvótel
és megnyitás.
V.n szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy özv. Frk Jánosné Csaa-gery-ut 64. szám alatti
mészáros- és hentes-üzletét
átvettem é« azt f. ávl dsosaw-ber hó 31 én msgayltoai.
A n. é. közönség nagybecsű páltfogását kérve, vagyok
teljes tisztelettel
PETRIOS LAJOS
més/áros éa hentea.
AraImi
l a disznóhús P
l a dlsznózalr ..............................P Ul
l a dlsznóháj ..............................P «-*<>
l a szalonna ..............................P I.IO
l a marhahús eleje ..................P LM
I a . hátulja..................P ■--
l a borjuhua eleje ..................P «.—
l a . hátulja..................P t.40
Rayoata friao felvágottak kajkatek!

varr
Áe (/vej ő/iie/ési/e/Jé/a/eÁ
SINOERVARRÓGÉP
r k s zv é nvtArsaíaOi
FIÖK0ZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 0. szám
Nagykanizsa, 1928. január 8, vasárnap
Ara 1G
fillér
ZALAI KÖZLÖNY
I " l ét llilfH lit HM *. m. bnlhcMaAfcMáWTttal: MfcfciMér 18.
POLITIKAI NAPULAP
Fdek5« szerkesztő: Barbarits Lajos
tita&U ha : <ty húra B p^li

A megnjhodott munkás-biztosítás
Életbelépett ■ magyar munkásblz-tosltási Intézményt újjáalakító törvény éa ettől kezdve ez a hatalmai népjóléti ttervezel u| elvek szerint, uj Igazgatás alatt folytatja azt a munkát. melyet a magyar nép ertjének, egészségének megtartása éa fokozása érdekében kl kell fellenie. Ez a munkát a múltban sok kedvezőtlen kö-rtilmétiy, szervezeti és személyi nehézségek sok esetben bizony nagyon megnehezítették, vsgy éppenséggel meg is akadályozták. Emiatt azután az egész intézmény sokak szemében nem tudott olyan testületként feltűnni, mint amely e nehézségek ellenére Is hasznos és szükséges munkát végez.
A munkásbetegsegétyzés és balesetbiztosítás óriási egészségügyi jelentősége ma már kétiégtelen és ha e fontos feladatokat végző szervek hivatásuk magaslatán állanak, ugy nimMalt «yoMa CM* haszon és áldás fakadhat, nemcsak a közvetlenül érdekelt társadalmi rétegek: a munkásság, hanem a nemzet egyetemének számára is.
Az egészségügyi ellátásnak betegség esetére való biztosítása egyik ifontoaabb része ennek a munkádé csak egy része annak. A biztosítottak családjának keresetkép le lenség esetén való megélhetését Is lehetővé kell tenni, ene szolgálnak s táppénz-segélyek: a terhesség és szülés cselére való gondoskodási viszont az anyasági biztosítás foglalja magában. Ez utóbbi ágazat a nemzet egésisqps szaporodásának nagy célját szolgálja. A többi biztosítási ágazatok, melyek hosszabb rövidebb idő multán ugyancsak meg kell, hogy vatóiu janak, igy a rokkantsági, agg-kori és a munkanélküliség eselére vsló biztosítás, csak teljessé fogják tenni szt a fegyverzetet, mellyel az uj intézet a nemzet egészségét fenyegető ártalmak ellen eredményesen veheti fel a harcot.
Az uj rá lakásbiztosítási intézet, mely már szervezetében is erősen különbözik a társadalmi biztosítás eddigi szervétől, széleskörű önkormányzattal, de Igen erős állami fel-0gyeiét mellett végzi majd mindezeket a teendőket. Az egész országban működő központok és kerületi kirendeltségek utján tökéletes egészség-agyi ellátást Igyekszik juttatni a legeldugottabb helyen élő munkáspénz-tárl tagnak is. A tsgok számát az uj törvény lényegesen megnövelte, mert a biztosítási kötelezettséget meglehetősen kiterjesztette, igy tehát a pénztár rnyagi lebet&ségsi is talán kedvezőbbek lesznek a jövflbeo. Az Igazgatás egyszerűsítése, viszont a szak-meroporáokoak fokozottabban való érvéayatmsa p*Ug azt teszi, Wtfővé. hogy a mui^áahiziosilás Intézménye a megelőzés, az egészségvédelem
terén Is jóval többet tehet a jövőben, mint a múltban és ezáltal az országos egészségügyi politikának is nagyobb mértékben lehet segítségére. Hiszen az ország lakosságának több, mint egyötöde a munkásbiztosltás
egészségügyi gondozásának hatáskörébe tartozik és ha a mezőgazdasági munkásság és cselédség biztosítása is megvalósul, ami igen kívánatos, — uay ez a szám még sokkalta nagyobbra fog emelkedni.
Az Intézet munkája azonban csak akkor gördülhet simán és hozhat tényleges eredményeket, hi a nagyközönség Is mindent elkövet, hogy ez átszervezés nehézségein tuljutott Intézetet támogassa.

Pozsony és a Csallóköz válságos órái
A magyar fővárosban északnyugati szélvihar pusztított — Angliában autókat fordított fel és épületeket döntött romba az orkán — A Themse kiáradt és elöntötte a parlament udvarát — A cseh tüzérség Pozsonynál ötven órán át robbantotta a jégtorlaszokat
Budapest, |anuir 7 Az Észak Európából megindult depresszió rohamos vonulásában elérkezett hazánk fölé is és hirtelen hőemelkedést Idézett elő. Etek a depressziók hozták magukkal a meleg légáramlatokat és ezeknek következménye a gyors időváltozás.
Budapesten ma reggel óla hatalmas északnyugati szil pusztít városszerte, amely mindenfelé nagy károkat okozott,
főleg az épu:ö!élb<n levő házakat rombolta. Budapesten ma reggel 6 fok meleg volt, Debrecenben és Szegeden 2, Pécsett 5, Kaposvárt 4, Nagykanizsán reggel 1, délben 4, este pedig 6 fok meleg. Németországban mindenütt 1—2 fokkal áll a fagypont felett a higanyszál, mig Bicsból 5, Grácból p-dlg 4 fok meleget jelentenek. A Balkánon fagypont alatt áll a hőmérő.
Budapesten a nagy szélben veszedelmes tűz pusztított a Oyáii ull Szent László és (Jeliért jlrványkór-ház telepein. A betegeket hordágyon mentették a barakkokból. A tűz a konyhában támadt, amely porrá égett. Nagy erőfeszítéssel sikerült a tűzet lokalizálni. A dühöngő szél falakat döntölt be, tüzet okozott, embereket vert le lábukról. Egy asszonyt a Bazilika falához szorított a szél, hogy lábait löt le. A rendőrség egyes utcákat elzárt a forgalomtól. A mentőket 78 esetben kellett hivnL
London, |snuár 7. Angiidban orkánszer U vihar lombolt, amely nehéz autókat fordított fel, épületeket döntött romba és számos helyen megakadályozta a közlekedést. A leomló épületek sok ember halálát okozták.
A Themse újból áradni kezdett. Éjfél után a víz behatolt a parlament épületébe, amelynek terasz sza és főudvara hajnal óta vlz alatt áll.
Több helyen s tűzoltóság és a rendőrség mentette kl a házakból a benn-szorultakat. A Themse emberemlékezet óta nem ért el ilyen magasságot. A parti villamosközlekedést be kellett szüntetni.
KOln, január 7. Kölnben és környékén heves szélvihar pusztított, smely
rengeteg kéményt döntött le,
ugy, hogy életveszélyes volt sz utcán járnL
A magyar fővárost nem fenyegeti árvíz
Budapest, január 7. A Dunán azokon a pontokon, ahol eddig állt a Jég — még mindig nem indult meg a zajlás, Komáromnál azonban, ahol tegnap zajlott a Duna — mára eltisilult a |ég és itt apadt a vízállás is. A Duoa Regensburgtól Bécsig jégmentes, Pozsony éa Duna-remete kőzött még változatlanul áll a jég s ugyancsak áll Dunapentelé-töl Mohácsig. Budapesten a hirtelen olvadástól nem kell tartani, hogy vizáradást okoz. Budapest különösen be vau biztosítva ez ellen — amennyiben itt a vízállás még Igen alacsony és - v
a Duna Budapestnél mig 5 méterrel emelkedhetlk a kiöntés ve-szilye nélkül.
Egyelőre a magyar fővárosban árvízveszélytől nem kell tartani.
Pozsony, január 7. A cseh tüzérség ötven tórBn át szakadatlanul lőtte és robbantotta a Duna 35 kilométeres jégtorlqszdt. A robbantási munkálatokat a régi pozsonyi magyar tisztek vezették. Azonban az emberi erő gyengének\' bizonyult A tüzérség kartdestüze felhasogatta a fenékig befagyott Dunát, de a fég pillanatok alatt újból összetorlódott. Hiába voli minden. A helyzet változatlanul kri-
tikus és a Bősig terjedő jégtorlasz továbbrs Is lehetetlenné teszt a felülről jövő esetleges ár lefolyását A Duna szintje állandóan emelkedik. Pozsonynál a viz tegnap 52 centiméterrel nyomla fel a jégréteget. A vízállás este 8 órakor 306 centiméter és amennyiben elérné az 500 centimétert, ugy a rakodópartot elönti a Jég. Nagy aggodalmat okoz, bogy a vastag jégréteg folytán a fenéken folyó viz, amelynek nyomása egyre erősbödik, beszivárog a talajba. A csatornahálózatban egyre emelkedik a vlz s nincs kizárva, hogy a csatornák nyílásainál tör majd elő és elönti az alacsonyabban fekvő városrészeket. A hangulat Pozsonyban változatlanul izgatott, annál is inkább, mert az olvidás az egész vontion megindult. A döntő fordulatot mára vagy holnapra várták. A viz szine állanMaa-aóeitedlk.
I^ozsonyban megalakult az árviz-bizottság dr. Hellay főjegyző elnöklete alatt A Csallóközben az árvíz 10—20 cm-rel emelkedett csupán, mivel az dr a Duna főágán, a jég alatt nyomul előre.
A Duna mellékfolyói mindenütt kiléptek medrükből, egyelőre azonban csak a partokat öntötték el. A csallóközi falvak és városok még nem kerüllek viz alá.
Irtózatos szélvihar Prágában
Prága, január 7. (Éjszakai rádió-jelentés) Szombaton Prágában Irtózatos szélvihar dühöngött, mely mintegy 90 km. sebességgel nagy pusztítást vitt végbe a városon. Fákat tépett ki a vihar, háztetőket rongált meg. Sok kárt :pkozott a sporttere-ken ls. A ,^warfzwberg-rengeteg rortitnOfflaz ván. . * y:% . u . v.
ZALAI KOlLONY
1928 január 8.
Az Iparos-bál
Nagykanizsa, Január 7
Hi kanizsii bálra el lehet az Idei farsangon mondani, hogy sikerűit, ugy az Iparos-bál az voli. Az első meglepetés a terem voll, a második a közönség, a harmadik a hangulat. A terem díszítése az u\'óbbl évek legsikerültebbje volt. Az öreg, ütött-kopott terem, nmlt az idei szezonra végre mégis csak tisztába tettek, ritka Ízléssel és leleményességgel, teljesen újszerűen feldíszítve höm-pölygetle mrgában a tarka báli tömeget. A „tmjomszigel* helyére — bölcs előrelátással — gyönyörű pálma-erdőt varázsolt a rendezőség, a cigánynak pedig vörösbordó dia-péfiákból hatalmas baldachinos emelvényt állítottak.
A báli közönség kavargó sokaságában tz egész város minden mértékadó társadalmi köre olyan Ideálisan demokratikus együttesben találkozott össze, aminőt eddig csak az Iparosbál tudott Nsgykanlzsán produkálni. Olt volt a polgármester és az egész városi tanács, a bíróság, a kereskedötársadalom, a gyár-Ipar, a papság, a lantestülelek, orvosi, ügyvédi kar, pénzintézetek képviselői, valamennyien nejeikkel. Ott volt természetesen az iparos-társadalom nagy tábora és a mindkét nembeli fiatalságból annyi, amennyit ritkán lát manapság a Polgári Egylet terme.
Ilyen körülmények között csak természetes, hogy a hangulat már a tánc-kezdéstől fogva a legmelegebb volt és már az első félórában megvetette ágyát az idei farsangon szinte váratlsnul beköve kezett forró sl kernek. Büszkék lehelnek erre a bálra iparosaink,mert egy gyönyörű, zavartalanul és fesztelen ül vidám farsangi éjszakát adtak az egész kanizsai társadalomnak. A rendezőjüknek, Samu Lajosnak pedig, aki a rendezés oroszlán-részét bonyolította le, hálás lehet az Ipartestület és az tlpsros-pol-gártársaink öröméhez csatlakozott nagyközönség legszélesebb rétegei. Ez a rendező gárda szinte csodát művelt, amikor a ma érthetően fanyar kedvű társadalmunknak megmutatta, hogy ma is vannak órái a gondtalan, vidám n.ulttozásnak.

A háziorvos
Serravallo kivÉoi
a legmelegebben ajánlja.
Kitllnö iztl erösltószer gyengélkedőknek, vérszegényeknek és lábadozóknak.
Kapható minden gyógyszertárban éi drogériában.
Egy literei üveg : P IB.— I\'él literes Üveg: F 8.80 Negyed literes üveg: P 8. -
főraktára :
TÖRÖK JÓZSEF R.-T.
BUDAPEST, VI., KIRÁLY UTCA 12.
Gyors iramban haladnak előre Nagykanizsa monográfiájának munkálatai
A legfontosabb fejezetek már a napokban nyomdába kerülnek
mull évtizedek és a ma N.\'gykml-z sá|4nak.
Nagykanizsa, január 7
Csupa történelem Nsgykanlzsán minden ulca, minden kődarab. Ma nem Is sokkal van egyebünk a szfp, g8zdag mulluuknál. éi — sí játoágos I — ennek a városnak mégsem akidt még történetirój i. Elszórva, löredé-ktkben, lejegyzésekben, kisebb, sokszor egéuen n vellisztikus fcldolgo-zásu füzetekben rá-ráakadunk ugyan a kanizsai múltra, — dc olyan könyvünk, ami egységesen és egészen adná Nagykanizsa múltját — nincsen.
Ezt a hiányt pótolni lesz hivatott az a soklves, hatalmas monográfia, aminek megírásán és Összeállításán már közel (gy éve dolgozik Barba-rlts L-J3S, lapunk felelős szerkesztője, aki eddig több kisebb fe|ezeten kívül megírta már a város egész történeti mulijál, az ősnyomoktól a tőrök Időkön, hűbériségen, szabadságharcon át egészen a kiegyezésig. Most a városi és mtgyel levéltálban lolytat kutatásokat a város további fejlődéséte, közigazgatásának klépü-léiére vonatkozólag.
A nagy munka néhány fejezeté\', amelyek epeciális szakirányú Ismereteket követelnek, az arra leghivatottabb szakemberek iiják. így elkészült Btankenberq Imre, az OMKE nagy szsktudlsu fióke\'nöke, a kereskedelmei, Neusledler Jmő, sz Ipartestület történelludós jegyz\'j? az Ipart, dr. Mező Ferenc, a nagy sportbarát a sportol tárgyaló fejezetekkel.
A monografia minden Kanizsára vonatkozó Adatot magába ölelő munkának Indult és az is lesz. Tehát nem régmúlt Idők adathalmaza csupán, hanem tükre egyúttal a közel-
A nagy mű első iveinek kézirata már csak legépelésre vár, hogy nyom dába kerülhessen. (\\ szerkesztő ezúton Is kéri, hogy akinek bérbevehető irógéplt vagy ilyenről tudomása van, szíveskedjék azt jilentenl, hogy ez se legyen akadály a mű mielőbbi megjelenésében.)
A megjelenés pontos dátumát a szerkesztő még nem tudja megjelölni, mert a kiadóvállalat sürgetésével szemben Is az az álláspDnlja, — amit különben a kiadók is tel] a mértékben igyekeznek honorálni — hogy a mű megjelenésének gyorsasága nem eshetik rovására a mű szándékolt Jóságának. Ht a munkálatok Ilyen iramban, akadály nélkül folytatódhatnak, mint ahogyan télen át folytak, ugy a tavasz folyamán valószínűleg megjelenhetlk a díszes könyv a kanizsai családok aszlalalD. A szerkesztő és munkatársainak becsületes munkája és becsületes Igyekezete az időpontra vonatkozó konkrétebb Ígéretet ma még nem enged. A gépezet megindult, a munka szakadatlanul folyik és ámbár csupa nagyon elfoglalt ember kezében van, mégis napról-napra jelentős mértékben halad előre.
*
Mindenkit, akinek akár a múltból, akár a hdborus Időkből vagy a jelenből, megörökítésre érdemesnek vélt személyI vagy tárgyI adatok, fényképek, rajzok, leírások, levelek sib. vannak birtokában, ezúton Is kér a szerkesztő, hogy arról őt értesíteni szíveskedjenek.
Egy féléve eltfint kanizsai fiatalember flgyében nyomoz a rendőrség
\'estre távozott fiatalemberről kaptak - Állítólag rejtélyea
Hozzátartozói a Pestre aemml hírt nem
módon alzOIIOtt a
Nagykanizsa, január 7
Érdekes ügyben indított nyomozást a mai napon a nagykanizsai rendőrség, mikor is egy rejtélyes eltűnésben akarj) llsziáznl a tényekel.
Ma délelőtt mcg|elent a rendőrség bűnügyi panasifelvételi irodájin Pum Sándor nagykanizsai üvegkereskdő neje és bejelentette, hogy fivére Qál Pal 19 éves kosárfonó, l.letőleg lovászfiú körülbelül ezelőtt egy fél évvel eltűnt.
Az eltűnésnek olyan körülményei is vannak, melyek nagyban megnehezítik a nyomozás munkáját. Pumné előadta, hogy fivére, aki inkel szü-le ésO, a nyáron Schmidt Frigyes ezredes szolgálatában állott, mint lovász. Miután a nyáti szokásos lóversenyeket megrendezték Siófokon, 041 Pál az ezredes lovaival hazajött Nagykanizsára és itt néhány napi időzés után csak annyit mondott növérín k, hogy Pestre utazik, ahol állást kap az ezredes protekciója révén egy mágnás CBaládnál. Azóta
semmi hlr nem jCtt
fiu
Oál eltűnt és róla.
Nővére előbb sz ismerősöknél próbált megtudni valamit testvéréről, de ez az igyekezet hiába való volt. Teslvére sem neki sem másnak nem irt, nem üzent a fővárosból. Csupán egyetlen ember akadt Nagykanizsán, aki ismerte a volt eltüntet. Ez elmesélte Pumáénak, hogy találkozott Pesten öccsével az ősszel, aki igen le volt törve. Rongyos ruhában kóborolt és lá\'szolt arcáról a sok nélkülözés. Beszélni nem beszélt vele.
A rejtélyes sorsú fiitalemberről hallottak alapján nővére elhatározta, hogy mlu án mlskép;n n:m megy, a rendőrség utján keresteti meg fivérét, akin segíteni akar.
Qál Pálnak, mint azt a Zalai KOzlOny munkatársának elmondották hozzátartozói, semmi oka nem volt arra, hogy ne adjon hirt magiról. Jóravaló rendes, dolgos fiu volt itthon és annál inkább érthetetlen, hogy most egyéb hir nem Jön róla, mint
az, hogy eizűlőtten kószál Budapesten.
Mindeneseire a nyomozás során pár nap múlva már tisztán lehet lálnl ebben a dologban.
A vén cigány keservei
Éjjel egy óra. A kávéházban. A kártyázók, akik délután két órától mostanig IIlőtték az alsóst, már haza-szedelőzködtek. A Torma Tóni ban-dá/a húzza rendületlenül. Kis társaság mulat. A cigányok fortéval hozzák, a múlatás szordlnóval megy. Én, meg a Jozsó, tisztes távolból lekönyökölve a márványasztalra, besüllyesztjük tekintetűnket egy-egy feketés csészébe. Előbb hosszan hallgattunk. Én figyelem, milyen alakokat rajzol kl a Jozsó olcsó szivarjának csípős, kék füstje, amelyet már félórája síí, hol agyarára véve, hol középen flttyentve.
Hát csak Igy lógutluk fejünket, mint a busuló ló és Időnként Összenézünk, ha valami nyomja a begyünket Mert nyomja az Övét Is, az enylmel Is. A fiatal bohém szívesen osztja meg asztalát a vén cigánnyal.
igy hallgatunk, aztán megint csak hallgatunk, akkor aztán újra kezdjük és hallgatunk, csak hallgatunk, amíg valaki nem kezd. Na, gondo■ lem Öreg pajtás, ha te nem szólsz, mert te vagy az Idősebb, hát kezdem én:
— Ml az, Jozsókám. ma nem Játszol ?
Rámnéz a Jozsó és szemrehányás van a tekintetében. Mintha azt mondaná a bágyadtan fénylő, fekete szeme :
— Hát ml az fiu, ezt se tudod I ?
Megint mondom:
— Hogy van az, hogy te már Itt ülsz ? Nem volt vendég ?
Előbb klfuj egy gyárkéményre való szIvarfüstOl, amitől egészen elérzékenyülök, ugy alpi a szememet (hja, a mai fiatal bohémek már kényesek a szivar}üstre Is és nem mindegyiket veszik be, mióta a Dohányjovedék felemelte a szivar árát). Hát aztán, mikor kifújta a füstöt, olyan szomorúan, mintha azt húzná, hogy : .Kitették a holttestet az udvarra", azt mondja:
— Nem Játszom. Nincs bandám. Szétmentek} mint a juhok, mert már Nagykanizsán nem kell az Idevaló cigány.
— Szétmentek ? Hiszen a Polgári Egyletben muzsikáltatok.
Olt. D» már nem. Ugy volt, hogy Szilveszter előtt a cimbalmos, felrúgta a banda becsületét. A cimbalmos, tudod az a Tóni, aki ugy tartja a fejét mindig, mint egy to/óstyuk, hát az csúnyán elbánt velünk. Otthagyott SzUveszterre. Ott maradtunk Szilveszterre cimbalom nélkül. A Rltsernél többet ígértek neki, aztán odament De beperelem. Voltam az ügyvédnél. Le volt hozzám szerződve, aztán Igy tesz. Hát bizony felrúgta a banda becsületét. Ugylátszlk már cigány-becsület sincsen a világon. Pedig, ha az sincs, akkor már nagyon rosszul megy minden. Hát most mond meg te, hát milyen ember ez a Berec TónI?
— Az, amelyik mindig... ?
— Az, az. Aztán, ha nincs dm balmos. akkor nem ér az egész banda két krajcárt. Meg aztán a Csukovlts ur, az az áUott, Jó ember, a kórházban fekszik és hát kitettek
»626 lanuár B.
JÜULAI KOMLOMV
bennünket. Valami Jazz-bandot hoztak Most az muzsikál, ml pedig, az Idevaló, régi kanizsai cigányok ve-ayük a vándorbotot, mert a kanizsai kávésoknak nem kellünk.
Ekkorra a szivarból csak a szipka, a feketéből a zacc maradt meg. De a beszéd gyütt a Jozsóból, mint nyári égből a zápor:
— Hát aztán szegények (a többiek) elmentek erre-arra, vidékre Én ls csak azt várom, hogy eladjam egyik hegedűmet, aztán felszedem a sátorfámat és felmegyek Pestre. Majd csak valami lesz. Hiszen Csukovlts ur az nem tett volna kl, de ott van egy ur, az Igen kinézett bennünket. Aztán, ha kinézett, akkor nincs cigánymuzsika. Mert ha kinéznek, akkor a vén cigánynak a kezéből kihull a vonó és olyankor nem szabad erőltetni, mert, hagyd el pajtás, a cigánynak Is van szive. De még nagyobb, mint akárkinek. Mert ha nem lenne, honnan jönne az a sok szép nóta. Te, tudod, még békevllágban történt, két zalai földbirtokos ur fogadott, hogy nem tudok ellátszani háromsiáz magyar nótát, mind mást, egyfolytában. Hát neklkezdtem Egyik ur irta. Mikor háromszáztlzenötöt elhúztam, azt mondták .Gyere Ide, Jozsó, csókoljam meg a füstös orcá dat és nesze, Itt van a fogadási pénz, az ölvén pengő\'. Hát akkor Ilyen világ volt. Ma, keress nekem egy embert, aki fogadna akár ötven magyar nótába Is...
— Szép világ volt az, Jozsó ?■ ■ ■
— Szép ? Te, olyan szép, hogy sírni kell, ha az ember rágondol. Sírni kell, mert a háromszáztlzenöt magyar nótából maholnap még tizenöt se marad. Te sokszor, mikor húztam a mai Időkben, szégyellem magamat a hegedűmtől. Egyszer a múltkor otthon hegedültem. Próbáltam ezeket az uj nótákat, aztán, hallod, a régi hegedűm ugy szólt, mint a kenetlen kerék. Mondom neki: öreg komám, vigyázz magadra és ne hozz szégyent a gazdádra. Hát tudod, lelkem, egyszerre — én biwony Isten, ugy hallottam, — hogy a hegedű visszaszólt:
— Én vigyázzak ? Hiszen én ugy szólok, ahogy a te kezed viszi a vonót. Te vigyázz, öreg gazdám, a kezedre, mert az, mikor csarlesztont kell játszani, mind arra megy. hogy Káka tövén költ a ruca, jó földben terem a buza... Jaj, te szerkesztő ur, ugy legyek boldog, hogy hallottam a hegedűmet beszélni. Még a végén a szárazfám ls elpityeredett, mert hogy olyan a hegedű, mikor nem magyar nótát húznak rajta, mintha a fehérnépek a divatos kalapjuk mellé Igazi búzavirágot tűznének. Hej, hej, komám, azért menne az a modern muzsika Ir, de kinek játszam. Itt játszottam vagy huszonöiévlg, aztán, most már... Hát elmegyek. A többi is elment. Én ls elmegyek. Aztán, ha rosszul megy, ketten sírjuk el, a hegedűm, meg én, hogy ,Beh nagyot változott a világ forgása".
Záróra. Három óra. A lámpákat oltják. Jozsó a bánatos clgányszlvét hazacipeli és ha nem jön álom a szemére, elbeszélget a hegedűjével. 6 mondta, hogy a hegedűje egyszer visszaszólt és elpityeredett. U. Gy.
Ibiaitttit ts MltaeiinMit
■ukiurlia Hűlt ■ •ndtovlta Jé«H< éa Márton
*lrUj-«. 43. 2Í» Talatoa 171.
— Bérbe kere» Írógépet Nagy kanizsa monográfiájának szerkesztője Ajánlatok a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kéretnek.
Huszonöt év a polpitnsnál
Rácz János főkántor jubileuma Nagykanizsa, január 7
Egy bites szónokot ballotlunk évekkel ezelőtt nagy níptömeg előtt beszélni. Szuggesztív erővel játszott az emberi lélek búrjain. Többek közt mondotta: .Ha Igen gazdag ember lennék, zenekarokat állítanék fel a nagy tereken s mindenütt, ahol az emberek tömegesen megfordulnak! Mert a muzsika felemell a lelket, fogékonnyá teszi a szép és nemes eszmék befogadására. Termő talajából az emberi lélek legszebb virágai fakadnak."
Es Igy is van. A művészetekkel foglalkozó ember lelkülete, egyénisége teljesen elüt a más pályán foglalkozókétól. Lázas, kutató elmével törekszik az elérhetetlen; az abíiolut művészet Parnasszusa felé. Az alkotás vágya üzl, hajija; önmagával sohasem törődő rabsiolgtja hivatásának.
Rácz N. Jánosról van szó, a pulpitus deresedő szerelmeséről. Egyszerű, puritán lelkületének bélyegét magán viseli Nagykanizsa város zenei életének legutóbbi 25 estien-deje. Azon kevesek közé tartozik, akik a muzsikát .1\' art pour V arl" szeretik. Az Aranyvlrág, A parasztkisasszony, a Troubadur est slb. városunk zenei éleiének mind meg-aonyl jelt n,ős etappejai. Karmesteri pálcájának varázserejére a dalárdák vitrinjei megteltek a legértékesebb versenydljakkal, falalkat ékesen megint díszoklevelek, babérkoszorúk ditzillk; mind megannyi ékes bizonysága annak az alkotó erőnek, mely az ö kanizsai 25 esztendejét jellemzik.
S ml maradi mindebből őneki ? Egyszerű katonája ő ma Is művészetének. Lelkének kincseit mindennap szétszórja, mosolyt, derűt hint szerte. Neki nincs tegnap, nincs holnap I A |elennek, a mának él. A tegnap? Már nincs, elfeledték I H jI-nap? Akkor ls ma lesz, az örök tevékenység kezde\'.e, folytatása. Egy-
szerű szürke hamupipőkéi ők a társadalomnak.
Nem a szkeptikus, tudísit félive őrző zsugorlak közé tartozik. Lelkének értékeiből jutott minden kauizsai dalojnak, muzsikusnak. Alig van ház, abol ne őriznék egy-egy opusát.
Kompozíciói, dalátiratai, katleté tel s csillogó zenekari hangszerelésével szétfeszítette a szük lokális kereteket s ma már országos viszonylatban is ismerik több munkájá\'.
Ma 25 tsz\'endeje, hogy Nagykanizsa város közönsége megválasztotta öt fókántornak. Mai Jubileumi miséjén hallani fogjuk a híres D dur miiét, melyeknek fu^áil még a mai fiatalság édes szülei énekelték s bemula óján a város legjobb zenészei já s tolták a kíséretet, köztük a boldogult Sletnjck bácsi is.
Szeretettel köszöntjük jubileumának reggelén, adja Isten, hogy a
masodikat ls friss erőben megülhesse. *
A jubileumi ünnepiég délelőtt 10 órakor hálaadó istentisztelettel kezdődik a plíbánla-teniplombau. Este 8 órakor jubiláris ünnepség lesz a Polgári Egylet különtermében. Ez alkalommal Mátés P. Hilár plébános mond ünnepi beszédet, az Egyházi Énekkar Lengyel Oyula s. kántor vezetésével é lekstámokat, a dalárdák szerenádokat adnak elő, a Dalosszövetség, Itudilmi Kör stb. pedig üdvözlő beszé \'ekei mondanak.
Itt emliijült inog, hogy a szétküldött meghívókon sajnálatos kézirat -hiba folytán a rendező bizottság névsorából Bűchler Mór, a Kisdi-lárda karnagyának neve kimaradt, amit a rendezőség ezulon tartja kötelességének a nyilvánoss\'g elölt kiigazítani.
M*l«rés
A nagykanizsai, meteorologlal megfigyelő Jelentések: Szombaton a hómér-sékM: Reggel 7 órakor +1, délután 2 órakor -+-4, este 9 órakor +06
btéltiany: Reggel kissé Úszta, délben tiszta, esta borult égboltozat.
ftIMzel: Reggel Északkelet, délben Északnyugat, este Délnyugati szél.
A M rteorologial Intézet jelentése szerint a szelek gyengülésével szárazabb Idd éjjeli faggyal.
Városi Színház Mozgója
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Nyugat bajnoka
Egy csuzlls ember története 6 felvonásban,
Főszereplő: Hoot Glbson.
Ne nagyzolj Kitty
Vígjáték 6 felvonásban.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 8, waeárnap
Kómái katolikus : Sa. Család Protest. Szörény. Izraelita: Teb. hó IS. Nap kel reggel 7 óra 47 perckor,
nyugszik délután 16 órs 26 perckor, •
Táncmulatság a Kiskanlzsal Polgári Olvasókörben esTe 8 órakor.
Vároil Színház. .Nyugat bajnoka\', Egy csuzlls ember története 6 felvon. .Ne nagyzolt Kltty", vígjáték 6 felvon Magyar és Fox Híradó.
Január 9, hátfft
Római katolikus: Julián vt. Protest. Marcel. Izraelita: Tsb. hó 16. Nap kel reggel 7 óra 47 perckor,
nyugszik délután 16 óra 27 perckor. •
Városi Színház. Csak felnőtteknek I .Nászéjszaka a háztetőn\', pompás vígjáték 8 kivonásban. .Itt van a kutya eltemelve\', burleszk 2 felvonásban.
Magyar és Fox Híradók
JAPÁN FIGURA
III áll tlőttem,
Sima arca bambán vigyorog fi.s én néiem.
TOrpt testén virágos kimonó, Száz szint, mint kelet! mese bódít, Hullámos selyme ragyog, mint a tó. Furcsán ferde szemt, messze néz Tán a fölkelő nap országába Iái, Vagy a biva\') hangja hatja meg szivét ? Oly riadt torzra húzza porcellán száját. Arcán lágy mandulavirág hava S cseresznye pírja bUszkén&irut. Két rövid karját meredten farija, üóggel, ostoba figura, gőggel, botorul I A nap rásüt, ködös, hideg európai nap. Két pajkos tégy komoly homlokán játékba Ikap,
Szegény szobor szánlak I Otthon ezervlrágos honodban szerettek, Gyönyörködve néztek tipegő, sárga hölgyek, Szótalan, hós japán lovagok... Itt csak csodálnak. Furcsa vagyl Bölcs arcodon még a légy Is mosolyog.
(Keszthely) Cstmtgl fi.
•) blva — húros hangszer.
— A törvényhatósági választások. Zalavármegye területén az időközi törvényhatósági választások során az eddig közölteken kivfll a következő bizottsági tagokat választották meg: A pallnl kerületben Imrék Oyula körjegyzőt (Hosszt^ völgy), a mihályfal kerületben Kiss Lajos gazdát (Mihályfa), a balatonfüredi kerületben Pálli Zsigmondot, a monostorapátit kerületben Kiss Istvánt (Zalapetend), a balatonudvari kerületben Csaby Oyulát (Alsódör-gicte).
— özv. Wéber Pálné temetése. Vízkereszt napján délután féloégy órakor temették el a város és a környék nagy részvéte mellett özv. Wéber Pálné szül. Hatvax Szidóniái, akinek halálhíre mindenkiből mélységes részvétet váltott ki. A temetés impozáns külsőségek között, óriási tömegek részvételével ment végbe az Eölvös-téri gyászháztól, ahol dr. Rott Nándor megyéspüspök képviseletében dr. Langmahr Lipót püspöki titkár jelent meg. O.t voltak többek közölt dr. Krátky István városi főjegyző, Ebethardt Béla gimnáziumi főigazgató, Berkovits Imre esperes-plébános, Kreutzer Dezső gelsel plébános, Hoss József dr. kaposvári plébános, Laber Miklós plébános, Sélyei Kálmán káplán, a város minden társadalmából a vezetők fekke-
ZALAI KÖZLÖNY
1628 január 8
telekre való tekintet nélkül. Az egy-hizl uertartáat Csóthy Géza murakereszt url apátplébános fényes papi segédlettel celebrálta. A gyászháznál tórtént beszentelés után a koszorúk tömege alatt roskadozó kocsi és gyászmenet megindult a róm. kath. temetőbe, ahol a szertartás után betették a koporsót a családi sírboltba.
-r Az Ipartestület vlrills-joga. A legtöbb adót fizetők névjegyzékébe ezidén a nagykanizsai Ipartestület is bekerült, amely vlrllis jogának gyakorlásával Mágia János Ipartestületi elöljárósági tagot bízta meg.
— A Szociális Mlsszlótáraulat szervezetének Leányklubjában a hétfői összejövetelen 0. Elek Amália házfőnök tart pontban 6 órakor előadást.
— Serlegavatás. A sormási dalárda ma vasárnap este 7 órakor tartja a keszthelyi versenyen nyert két serleg felavató ünnepélyét a sormási nagyvendéglőben.
— Halálozások. Egyed József zalaszentiváni róm. katb. kánlorlanitó a harctéren szerzett betegsége következtében Ztlaszenllvánon életént k 39 Ik, buzgó tanítói működésének 20 Ik évében elhunyt. Január 2 án temették el a község lakosságának, a környékb;li papság és tanltótár-sainak nagy részvétele mellett. Egyed József családját és népét igazán szerető, buzgó, derék tanító volt, aki a templomi énekkar megszervezésével, fegyelmezett énekkarával szép elismerést vivott kl magának hívei és felettesei részéről. — Sági Károly m. kir. mértékbitelesitési főellenőr folyó hó 2-án 39 éves korában Budapesten elhunyt. Tegnap délután temették el a Kerepesi uti temetób;n a r. kath. egyház szertartása szerint.
|Valódi angol szövetből
url ruha caakis
HpW ZiIimmS szabómesternél Nagykanizsa, Fó-ut 5. Szára
— Szociális est a Missziósházban. Szombaton, január 14 én pontban 5 órakor lesz a Mlssziósházban a Missziótársulatban szokásos első szociális est, amelyen a megnyitót Eberltardt Béla lőlgazgató mondja, Inkey Józsefné báróné .Hangulatok" dmen tart előadást, Koós Bibszi, Koós O.ló alezredes nagytehetségű leánykája zongorázik, befejezésül még Krlzsala Ferenc kegyesrendi tanár beszél. A magas nivóju szo-ciáUs-est kedélyes teával nyer befejezést. Teajegy ára egy ptngö. Vendégeket szívesen lát a Missziósház vezetős\'ge.
„ — OAZDASÁOI LÓTAKARÓK, elegáns hlntótakarók gyári lerakat*. Legolcsóbb árak Hlrsch és Szegő cégniL
— A klskanlzsal Kath. Ifjúsági Egyesület januír 15 én llsztuji ó közgyűlést tart a volt mozi helyiségében, melyre az összes tagok megjelenése kívánatos.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhátában VIII., Baross-tér 10.
— Eljegyzés. Rácz lluskát eljegyezte Deák János reálgimnázium! lestnevelési tanár. (Mlrden külön értesítés helyeit.)
özv. Tamássy Kálmánné sz. S\'.ern Rózslka (Pinczt híly) és Welsz Miksa (Nagykanizsa,) Jegyesek. (Minden külön értesités helyed.)
— Tóth plébános előadásai. Htrmlncszor zarándokolt el tnár Lourdesba Tóth János, Sopron plébánosa és tlzennyihányszor L\'quel-tioba. Az Istenanya csudálatos megjelenéseinek, mérhetetlen emberi nyomorúság, szenvedés gyógyulásának helyéről és a magyar királyi család száműzetésének földiéről és főként a napjainkban az egész vllá-go\' foglalkoztató Konnesreutbi csodálatos eseményekről, Neumanrr Terézről tartott Tóth János pénteken recdkivül érdekes és nagy érdeklődő tömegeket megmozdított előadásokat. Elöadásalaak kivonatos közlést helyett a szerkesztésében megjelenő Lourdes c. lolyólratból, annak megjelenése után hosszabb tanulmányt fogunk lapunkban közölni a plébános személyes tapasztalatairól, melyek mindenki számára igen nagy érdekességgel bírnak s egészen u| megvilágításban állitJlk a Konnesreutbi természetfeletti eseményeket. A plébános pénteken délelőtt a gimnázium tornatermében a tanulóifjúságnak tartott előadást. Majd a felsőtemplom-ban szentbeszédet. Dílután gyönyörű vetített képekkel a nagyközönség részére adta elő a zarándoklatain szerzett közvetlen tapasztalatait, majd este 6 órakor a plébánia-templomban megismételte előadását.
luMtett flutfei MltttM
kéaatt revtfcndát, rimádat «• p«piSIIÍ n,Sket
SSrlal Zsigmond szabómester Nagykanizsa, P6-ut Korona iiinoda m»n«ii
— Adomány. E,<y magát megnevezni nem akaró előfizetőnk szerkesztőségünk utján 4 pengőt adományozott a kórházi kápolna építésének céljaira.
— Három Igaz szó : Bruncslcs bora olcsó I
Cserkész avatás a 77-eseknél Intim jellegű báziflnnepély keretében avitták fel Vízkereszt napjának délelőttjén a 77. Szent László cserkészcsapat tizenhárom uj tagját. Az avatási ünnepségen többen vetlek részt az érdeklődök közül Is a Rozgonyi-utcai Iskola rajztermében, ahol a felavatásra váró újoncok teljes C6erkészdiszben drukkoltak. A harsány cserkészinduló hangjai mellett vonultak be a felavatandók, akiket Poredus Antal igazgató, majd Horváth József cserkészfőparancsnok üdvözölt, meleghangú beszédben vázolva előttük, mint az uj cserkészek előtt a szerkészet fogalmát és kötelességeit, l-t után a cserkész-szabályzat szerint előirt avatási formát betartva felavatták a 13 kipirult arcú cserkészt, akik boldogan vették át a cserkészllllommal ékesített cserkészkalapot és cserkész botot. Végűi Tóth Móric ferences atya lelkesítő szavaival elindultak az uj cserkészek azon az uton, mely a nemes lélek ápolásához és az edzett test kultuszához vezet... Az avatáson, mint vezénylő cserkésztiszt Neuwlrth Qyörgy letiltó működött közre. Az avatási ünnepélyt a Himnusz hangjai mellett fejezték be, melyei a kö • zCniég és a régi cserkészek, valamint a tantestület tagjai és az uj cserkészek felállva énekelte el.
— Az NTE vigalmi bizottsága nigyban készülődik, hogy 15-ikt műsoros tánces élye a legnagyobb sikert érje el és a legkényesebb Igényeket is kielégíthesse.
« Bruncslcs bora literje 1 perigő
Reverenda-Cimáda
paplAitönyftk SSrlal Zalgmoitd aubómetteroél
Nagykanizsa, Fó ut Kotoea uiUodi m.11.11
— NŐI kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Pő ut 13 szám alatt.
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő ut I.
Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak
Január hó 9 én, hétfőn 7 és 9 órakor mm- Csak felnőtteknek!
F^ompás vígjáték 8 felvonásban. Főszereplő: Coleen Moore.
Itt van a kutya eltemetve
Burleszk 2 felvonásban.
— Gyászistentisztelet Jovano-vlch Lea mlaszlósnővérért Istenben boldogult Jovanovlch Lea mlsz-szlósnővér lelkiüdvéért holnap, hétfőn reggel 7 órakor gyászistentisztelet lesz a felsőtemplomban. A Szociális Missziótársulat tagjainak megjelenését kéri a helyi szervezet vezetősége.
— A Klskanlzsal Polgári ,01-vasókör tánceatélye iránt nemcsak Nagy- és Klskanltsin, de a környéken Is nagyarányú érdeklődét nyilvánul meg ugy, hogy a ma este 8 órakor kezdődő táncmulatság bizton a legszebb siker legyében fog lefolyni. A rendezözég mindent elkövet, hogy a közönség minél Jobban érezze magát.
— A megyei adminisztráció statisztikája. Az 1927. évben a megyei ügyvitel nagyobb volt az elmúlt 1926. évinél. Mig 1026 ban összesen 42.636 Ogydarab került a vármegyéhez elintézésre, addig 1927-ben 46.633 volt a beérkezett ügyiratok száma. Az utlevélosztályon 1926 ban 1911 útlevelet adtak ki, 1927-ben pedig 1652 öt.
= Bauer Antalné fehérnemü-vanodáját ét kézimunka dőnyomdá-ját Király-utca 31. sz. alá (üzlethelyiségbe) helyezte át. — Elfogadok női-, férfi- és gyermek fehérneműk készítését a legszebben elkészítve, nagyon olcsó áron. Elegáns és divatos függönyöket és ágyterltőket készítek. Eiőnyomtatáshoz gyönyörű uj rajzaim érkeztek és jutányos áron nyomtatok. Mindenféle kézimunkát elvállalok, tanítványokat varrásra és kézimunkára felveszek.
— A klskanlzsal Polgári Olvasókör január 15-én défu\'án 4 d\'akor rendts évi liszlu)itó közgyűlését tártja saját helyiségeiben.
= Rádió alkatrészek, lámpák, lelepek, hangosan beszélők sár 32 pengőtől kaphatók 5n>M Antal sport-flileiében.

HM oititi oi nfeíll
fővárosi szabás szériát Msxlt \\ |*Má iiabómtsto
Nagylunizs^ Fó ut &. sxám
— Elemisták szlnlelöadása. A nagykaniz-ai első bOrzeM tleotl iskola tanulói a tantestület rendezésében e héten már háromszor adták elő a . Nefelejcs-szái Jézuskának" című bájos vallásos irányú gyermekdarabot. Tegnap délután a Rozgonyi- u\'cal Iskola tornatermében telt ház gyönyörködött ismét a kicsinyek sikeres )áiékában, mely elöti verses prologu sokat szavallak sl OyOmOrey Anlal ét Magyar Oyőiö harmadik elemisták, akik külön is sok tapsot kap ak ügyeskedésükért. A szép darabot egyetemes hatvan filléres helyárak mellett ma vasárnap délután megismétlik a nagyközönség számára a Rozgonyi-utcai iskola tornatermé-txn, melyre a tanügy barátokat és a szülőket a tantestület tagjai ezúton is meghlv|ák.
= Állandó butorkláffltás. Legegyszerűbb — finom polgári » és luxusberendezésekből. Előnyös fizetési feltételek. Díjtalan vasúti szállítás bármelyik zalai állomásra. — Kopsteln butot áruház, Szombathely.
— Brunesics bora literje t perigő
1928 január 8.
ZALAI KÖZLÖNY
KELLEMES IZÜ ÜDITÖ-, oyóqy- és asztali víz
VESE, HÓLYAU, RHEUMA SETESEKMEK
terhes és szoptatósök-
■ EK NÉLKÜLÖZHETETLEN
SAVOLDÓ VASMENTES
1M KAPHATÓ MINDEN OTT.
— Anyakönyvi hírek. lisgyka- | nízsán az elmúlt hiten 9 gyermek ■ szüleien, 4 te*\'>y <« 5 fiu: Kilovlcs Sándor földművesnek fia, Pahócsa László kőműves-segédnek leánya, Horváth látván királyi járásbirónak leánya, Poszovecz Vendel DV pályamunkáinak fia, Bili Ferenc foid-mQveanek fia, Qób:r Ferenc napszá-moanak fia, Farkas József urasági kocsisnak leányi, Qazdag János la-kalosmesternek leánya, Jáger Sándor asztalosmesternek fia. — Házasság-kötitek száma 3: Szélig Ferenc ké-ményseprósegéd Borbély Juliannával, Takács Oéza cipészsegéd Karafiáth Rozáliával, Amóczl József napszámos Szerdahelyi Juliannával. — Halálozások száma 11: Kisfaludy Zoliánné Vessprémy Anna r. katb. 22 éves, Szedonva Lajos pincér ágh. ev. 42 éves, Horváth István temetkezési vállalkozó r. kath. 46 éves, Ora-dltsky Oyörgy asztalosmester r. kaih. 90 éves, Pete Ferenc m. kir. kar-paszományos honvéd r. katb. 25 éves (öngyilkosság), Dini Julianna r. kalh. II napos, Osv. Borbély Oyörgyné Kunics Borbála r. kath. 73 éves, Polgár Fereocné Fekete Margit r. kath 33 éves, Kuziner László földműves r. kath. 85 éves, Plánder Károly nyug. vasúti kovács r. kalh. 73 éves, özr. Wéber Pilné Hitvax Szidónia r. katb. 74 éves.
— A Városépítő és Ipari Építési rt. ezúton hozza igen lisztéit agyfelei sztves tudomására, bogy Özemének egyik ágát és pedig az építési anyagkereskedést, f. hó 1-én megszűntette. Ezen időponttól kezdve teljes működését az építési vállalkozások számára tartja fenn és teljes erejével azon lesz, bogy építtetőit a legteljesebb mértékben ki elégítse.
— Veszett kutyák garázdálkodása. Kiskulat községben egy ottani gazda kutyája megveszett és megmarta Hegyi Oizella 12 éves leánykát, úgyszintén Kiss Teréz 3 ■értéséi — Szepetk községben egy egy kutya megmarta Molnár József 26 éves kisgazdát. A sérülteket felszállították a budapesti Pasteur-in-téxetbe, « kutyákat kiirtották és fejűket felszállították az állami fóls-
— Értékes ajándék a Készt hetyf Balatoni Muzeumnak. Dr. JdÁotty Aurél budapesti táblabíró értékes ajándékkal lepte meg a keszthelyi Balatoni Muzeumot. Dukai Takáth Juditnak — a Fe$lelhti Oyörgy gróf által 1817/19 ben rendezett helikoni ünnepélyek szereplőjének bárom fűzött verse ez — a költőnő sajátkezű Írásában.
— „Sűt a nap" Magyarszerdahelyen. Mint magyaiazerdibeíyl tudósítónk közli, 6 án a község lelkes műkedvelő itjusiga már másodszor adta elő nagy sikerrel Stampf László rendezésében a ,Süt a nap\' cimü htrom felvonásos színdarabot, mely alkalommal mind a 27 szerep 6 igáján ilicjéretet érdemel. Eöjdás u\'án jó hangulatban tánc következeti.
Akiknek a szívműködése gyenge,
erőlködés nélkül ugy élhetnek el könnyű székelési, hü naponta reg gel éhgyomorra megisznak egy kis pohtr természetes „Ferenc József" kesrrüvizet. Szivszakorvosok megállapították, hogy a Ferenc lózsel viz súlyos billenlyühibáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. Kapható gyógyszerárakban, drogériákban és füszeiüztetekben.
SPORTÉLET
Szemző beállásával, Bakonyi szerződtetésével erős reménnyel néz a Kanizsa FC az idei szezon elé
Szűkség van azonban a közönség támogatására ts
Nagykanizsa, Január 7 Téli pihenő. A fulballnak, a kö zönségének. Elnémult a sportrovat Is. Honi, helyi események nincsenek. Most azonban — bár még a Kanizsa FC is java téli álmát alussza és áorándoilk a bajnokságról, — volna néhány hírűnk, amit tudjuk, öröm mel vesz a közönség.
Ezek közül egyik, hogy Szemző \' kap«
szakaszvezető szolgált a ö. honv.
Oyula a kitűnő kapusunk, aki mint
híres : gyorsaságáról, rámenős, technikás tudásáról és legfőbb tulajdonsága, hogy mindkél lábával egyformán játszik és a csatársor bár melyik poszt|án kitűnően megállja helyéi.
Bakonyi szerződtetésével és Stemzö leszerelésével a csapitunk két olyan erőt nyert, akik kimagaslóan fogják a csapit többi emberrlvel biztosítani számunkra a bajnokságot.
Most már csak arról van szó, hogy a közöns\'g is az, amely eddig távoltarlotta magát a klub támogatásától, ezután áldozatkészebb legyen és részjegyek vállalásával se gllsék elérni, hogy Nagykanizsa, mini végváros is, mint a sporlága-zatok egykori híres helye az Idén Is győzelemre indulhasson. Elvégic, ha egyebet nem hallattunk magunkról országos viszonylatban, mint azt, hogy a sportterén újra elsők vsgyunk, akkor ezzel is tekintélyesen öreg bitetlük a város értékét.
Oondolluk más vároiok píldilra, ahol mindenki kivétel nélkül aiet a csapatok támogatására, mert mindenki büszke arra, hogy ha a saját csapatát bajnoki gárdának nevezheti.
gyalogezredben, leszerelt és ezzel újra megkaptuk azt a vidéki, ds talán Pesten Is az egyik legjobb klasszisu kapuit, akire bizony az őszi bajnoki küzdelmek során igen-igen nagy szükség lett vulna. Szemző tehát már civilben van és amint starthoz áll a cupat, az ő kezébe lesz letéve a Kanizsa FC hálójánik sorsa.
A másik közlenl valónk, bogy a Kanizsa FC vezetősége egy olyan kliűnö csatáréról szerződtetett s csapathoz, akit talán nem is kell külön bemutatnunk, akiről elég ha annyit mondunk, hogy azonos Bakonyi Józseffel az NTE egykori csatá ával, aki éveket toliötl, mini profi, első osztályú olasz ciapatokbm. Bakonyi
folyóirat-szemle
A Napkelet
|anuár elsejei száma rendkívül értékes tartalommai jelent meg. Bibó Lajos, a székesfővátos Fertnc József dijának nyertese „Rabiüz* dmü regényét kezdte meg ebben a számban. Suráuyi Mik ós .Sylvia\' és Bartoky József .Cunerfcrditás" cimü elbeszéléseikkel Czóbel Minka, Erdélyi József, Füöp Káro\'y és Maj-Ibényi Oyörgy pedig verseikkel szerepelnek. Ttirmay Cecil .öl év" Nemelh László .Faj és Irodalom" elmen cikkezik. Mtskolciy István történelmi tanulmányában Johanna királynénik az avertai tragédiában való szerepét világllji meg. A kri likai részben Brltfs Frigyes, Török Pál és mások írnak. A bzinhá/i és művészeti szemle cikkeit Kállay Miklós, Osiamb Sándor, Valkó Lajos és Mariiy ÖJör, mig a zenei reszt Papp Vtkor Irta. Mutatványszámot díjmentesen küld a Napkelet kiidJhl vatala Budapest, I. Dobrentel-u. 12. I.
10Z0ÓSZMÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma
3, 5, 7, 9 órakor .N/ugat bajnoka", Egy csuzlis embtr története 6 felvonásban Főszereplő: Hoot Oibaon. .Ne nagyzolj Kitly", vígjáték 6 felvonásban. Magyar és Fox Hiradó.
Hílfön este 7 és 9 órakor, csak felnőtteknek I .Nlszéjszaka a háztetőn", pompás vig|áték 8 felvonásban. Fősjereplő: Collen Moore. .Ilt vjn a kutya eltemetve", burleszk 2 felvonásban.
Január 10 én és 11-én, kedden és szetdán 5, 7 és 9 órakor keiül bemutatásra a .Halál légió" c. film.
Keszthelyi Uránia. Vasárnap: „A veszedelmek ura* (Diadalmas fért.), egy vakmerő lovag kalandjai 8 felvonásban. Főszerepben John üilbert, Eleanor Boardman és Roy d\' Arcy.
idzemisAi
Érdeke* kimutatás az
európai kartellekről
Bécs, január 7
(Saját tudósítónktól.) A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara érdekes kimutatást közöl az európai karte-lektöl, amelyeknek túlnyomó része az utolsó két esztendőben alakult. Még vagy hat kartell megalakulása küszöbön áll. A nagyérdtkességü kimu\'atás szerint sz eddig létesült kartellek a következők:
Nyersacél kartell, alapíttatott 1926. szeptemberében: Németország, Franciaország, Belgium, Csehszlovákia, Lux :mburg,Magyarországés Ausztria.
Vasúti vágány kartell (1926. |u-níus): Németország, Nagybritánla, Franciaország, Belgium és Luxemburg.
Csó kartell (1926 junius): Németország, Franciaország, B-.lglum, Luxemburg, Nagybritánla, Ausztria, Csehszlovákia és Lcngyelorstág.
Alumínium kartell (1926 augusztus) : Németország, Franciaország, Nagybriianis, Svájc, résibrn Norvégia és részben Ausztria.
Zománcáru kartell (1926 ): Né-me ország, Lengyelország, Csehszlovákia, Auszria és Magyarország.
Műselyem kartell (1926. január): Néme ország, Nagybrllania, Olaszország, valamint egy csomó Németország és Nagybrilánía állal kontrolált, illetőleg majorizált gyár az Északamerikai Egyesűit A\'lamokban.
Enyv kartell (1926 julius): Majdnem az összes európai o\'szágok.
Réz-kartell (1926. október): sisk emerikai Egyesűit A\'lamok, Spanyolország, Nagybritánla, Belgium és Jugoszlávia.
hzilámpa kartell (1924 ): Németország, Északamerikai Egyesült Államok, Kanada, Hollandia, Franciaország, Olaszország, Nagybritanis, Svédország, Norvégia, Dlnia, Ausztria és Magyarország.
Üveg kartell (1904): Franciaország és Belgium.
Palack kartell (1907.): Németor-nrizág, Franciaország. Auszttis, Svédország, Norvégia, Dinia, Csehszlovákia, Magyarország és Hollandia.
Bórax kartell (1899.?): Némei-orrzág, N*g>británia, Északamerikai Egyesült Á lamok, Franciaország és Ausztiia.
Drót kartell (1927. február) : Németország, Belgium, Csehszlovákia
és Holltndia.
Nagy választék! Kitűnő minőség! Olcsó árak!
az Összes kézimunka anyagokban és kellékekben.
Megtakarít 60 fillér portót, mert azonnal megkapja S0 paaoSa aiántUk-
abroaat, ha nálam fizet elő a „TUn-dérujak"-ra m«
REINITZ BÉLÁNÉ
kézimunkakereskedése, Deik-tér 1.
A HALAL-LEGIO ÍTT."
982-81.
3
| ÉRC^YMCATIPMIIAI BAMAN
? A L EK JOHP TA P l A.t t K kuli—»^
ZALAI KÖZLÖNY
1928 lanuár 8
Ezeken a kartellekert kívül még egy csomó mis nefnzetközl tömörülés létezik, amelyek nem rendelkeznek ugyan a kartellek jellegével, de de nagy befolyással bírnak az illető gyártmányok előállítására, Igy a svéd amerikai gyufa-tröszt, a német-francia kdll egyezmény és a némel-ingol robbanó anyag tömörülés.
Különböző más szakmákban most folynak a kartell-tárgyalások, igy valószínűleg nemzetközi cink-kartell éB német-francia-angol kémia tröszt alakul a közel jövőben.
Az európai Ipar trösztósitése (ehát mindinkább terjed.
ffllll
A mai értéktőzsdén az irányzat barátságos volt. A piac ma külföldről ösztönzést nem kapott, mivel azonban a két ünnep közé szorított lőzsdeldő miatt sok vételi megbízás jött léire, az összes papírokban javulás állott be. A szilárdság a nyitáskor volt legnagyobb s átlag 3 4 százalék árjavulás mutatkozott, ké« sőbb azonban a nyere*égblztositó eladások következtében vlsszsesés állott be, de a zárlali nívó még igy is 2—3% al rragasatbsn alakult a legutóbbinál. A spekuláció Bauxit, Kőszén, Fegyver, Nemzeti Bank és Ola részvényekel favorizálta. A forgalom élénkebb volt.
HMt Bírta!
Párts K-371/1, London 25-26\',% Newyotk 617-96. BrtUMl 7740, Milano J7-86>/i, Amsterdam 10905, Beilln ÍM 57. Wien 73 17\'/i, SoBa J 731/1, P,ls, IM5, Veraó M 10, Budapest K\'IQ, tklgrád 9-131/4, Bakarast 3 20. _
i Mafesfl Ttoás ésvtia-Jemrxáss
VA1.U1 AK Angol L 77 85-2800 Belga Ir. 79-73 80 05 k. lb-89-16\'96 Dán k. 152 95-153 55 Dinár 10 02-10-08 Dollár 568 90-570 90 Ciaucti Ir 22 55-22 75 Holl. 33015-13115 Lengj cl W95-64-25 Lel i 50-3 55
Lavs —•--•—
Líra 30 30-30 50 Már kJ 136 05-136 55 Schlll. 80 52 W87 Norvég 15175-152 35 Svá)d t.iio-;o-no 60 l\'Mli UV3 70-IM 30 Pest la 9880-9940
UMVUAK
Amat 23030-231 00 Belgrád 10-06-10 09 Berlk 116\'20-136 60 Bakarast 350-3 54 Brttssael 7»75-80 00 Kopt ab.153 05 153 45 Osalo 151 87-152 2/ London 27 85-27-93 Milano 30 17-30 27 Newyosk 571 00-2 60 Pária 22-45-2^55 Prága 1691-1696 SsoTla 412-415 Stockta. IÍ3 82-154 22 Varsó 64 05-64 25 Wien 8063 8088 ZHrtr»i 11023 110 53 Madrid 98-85-99-35
oaaa imav. u kg-os MJ w—•
78 kf-os 30 75 30 90 79 kg-os 31 81-20. 80 kg-os 31 15-31 35, egyé kg os 30 20 30 40. 78 kg-o« 30 50 :

Bisa tlarav. 77 kg-oa 30 40-30 55,
.......... 3105-
éb 77
kg-os 30 50 30 70, kg-os 3080 30 95, 80 kg-o. 30 90-31 05, rois29 05 - 29 25, takaró, árpa 24 95-
25 45. aóiárpe 29 50-3000, sab 25 75-
26 03, tengeti 22 25-22 40 Buxakotpa 20 0J- 20 25. repce 48 00—WHM.
Kiadja: Délzalai lyoadi él Layklaáé Vállalat Kénréaytámság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Köszönetnyilvánítás.
Rokonainknak, jóbarátaink-nak, Ismerőseinknek, kik felejthetetlen édesanyánk flhunyla alkalmából szíves részvélükkel mélytéges bánatunkban vigasz-lalfsunkra voltak és diága halottunk temetésén résztvetlek, ez u\'on is Igen hálás köszönetet mondunk.
Nagykanizsa, 1928. jan. 7.
Barthoi éi Wéber család.
a „ i
(Hunyadi utca)
[
vadasan, adigja 60 fillér.
Cigányzene1
Szíves párlf; gást kér n Szabó Józeefné.
1PBÓHIRDETÉSEI
Aj apróhirdetések dija 10 sióig 50 fillér,
minden további sió dija S flll. Vasár- és Ünnepnap 10 szóig 10 fillér, minden további szó dija 8 flll. Sserdán és pénteken lO sióig 80 fillér, minden további szó dija 8 flll. Clmsaó s minden vssta-gabb bétából álló sió két ssónak számíttatik. Ailást ktreaóknek NXVo
* hlrdatéol <l] alBro lUetaná
Legjobb mlnlaágO porozz ssén, kaifáldl gázkokaz éa kováoaaién ■alaar gépgyár. 5003
Egy liatalabb rendes bejáró takarltónB, aki |ól tóz, 9 ére lelvétetlk. — Clm a kiadóban. 87
ráiiklIuSat bekebelezésre mindea Sanegben a legelőnyösebben éj leggrot-sabben toiyóalttat Aozél Igaáo pénz-kOkaönköaveUtó Irodája Nagykanliaán, Pő
at 8. sa. alatt 1483
raktár és Esetleg
ibet sz emeleten. 108
Fft-utIB. udvsrl bollhelvtiég, nagy padláshelyiséggel kiadó. kUlön-kUlOn U. Bővebb<
Kiadó Szemere-utca 8 a. alalt egy na-
fiyon szép egyszobás lakái Os&zei mellék-lelylségckkeF, január 15-én elloglalható. -Bóvebbet LObl szUcsnél Erzsébet tér. 125
Bútorozott szoba azonnal kiadó. — Kazlnczy-utca 43.\'c.
Étkező burgonya kapható Orosz Ferencnél Zrínyi Miklós-utca 44. 15
Ford és Ferdae* alkatrészek, autó lelsserelésl cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos és Társa cégnél. Deák-tér 2. 2314
Blauhom-féla alAnyomda áthelyezve Kárpáli Houlhez, Kölcsey u. 15. 16
N8I hóolpS friss szállítmány 16 pengő-tói, gyermek, url és férfi sárcipók legolcsóbb árban Mlltényl dpöáruházban. 104
Kovéoamaatart, bognál mestert, béresgazdát keres hosszabb gyakorlattal nagy-récsel uradalom Nagyrécse. 34
Balvároabasa kél nagy utcai szoba Összes mellékhelyiségekkel albérletbe kiadó. Clm a kiadóban. 29
Eladó bárok abédiabutor, fehér hálóberendezés. Weller, Erisébel-lér 18.
■5o03
Azoaaall balépéara keresek egy
22 éven ielUli, ló flut fizetéssel, henlesia-noncnak. Jó bizonyítvány megkívántatik. Simon István henles, Kiskanlzss, Varazsdl-
ut- 1U7
Egy mindenes azakáoané január 15 re felvételik. Clm a kiadóban. .|ll
Könyvelésben jártas, perlekt magyar-, német levelesé, gép- és gyorsirónó, állást változlalna Szives megkeresést kér: Sz. A. Nagykanizsa. Clm: Szász Alfréd. Széchenyi-tér 4. -UO
Qaral-u. 25. szám alatt egy szoba kl-___ -112
Bútorozott utcai szoba kUlönbejiral-tal, klsdó. Vörösmsrlhy-u. 20. -113
Egv berendezett borbélyüzlet azonnalra kiadó, a helyiség más üzletnek is meg- | letel. Clm a kiadóban. .117
Jobb házból való Intelligens leány, 28 1 éves, kalhollkua, gazdasághoz érié, ajánlkozik HázvazatónSnek vidéki plébániára vagy magányos úrhoz. Clm a kiadóban. -H9
Kgy fiatal, tisztességes bejárónőt keresek. Clm a kiadóban. -116
Egy 6-8 lóerős \'üzemképes, használt gOzgópat keresek megvételre. Deulsch Oszkár, TóIIOs. Bővebbet; Epplnger I. és Ha. Nagykanizsa. 121
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik fclejthe tetlen fdeségem, illetve édesanyánk temetésén részt vetlek és mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezulon is hílás köszönetet mindünk.
Nagykanizsa, 1928. jan. 7.
Polgár Ferenc és gyermekei, jj
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó férjem, illetve édesatyánk elhunyta és temetése alkalmával mély gyászunkban velünk érez tek és vt\'gtisztesség\'ételén megjelenni si Ívesek voltak, valamint az ipamkolai énekkarnak ezúton mondunk hálás köszönetet, özv. Plander Károlyné és családja.
Mindenütt kérjünk
KÚZSAHOLLd MIILETI AKAnrHOLLO DQUBLET1
A MAGYAR PAMUTIPAR R. T.
.Lovas" védjegyű Doubieja és .Holló" védjegytl Muleja, mely a piacon a vezet) márka és a kll.főldl silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden jobb csomagfonslkereskedónél kaphaló. io>
Értesités.
II Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
(Alapíttatott 1862.) IB28. január I-én nyitja meg
67-ik 4 évre szóló
évtársulatot.
Egy tőrzsbetét után hetenklnt 1 pengő fizetendő.
Kölcsönöket adunk kezességre, jelzalogra és érlékpspirra.
Uj könyvecskék a szövetkezet hely IségébenCsengery-ut 7. dr R-tpoch-téle ház már most kaphatók.
Befizetések mindenkor hétíöa, kedden vagy szerdán d. 8. 9-11 óra között teljesíthetők.
413) Az igazgatóság.
ni
fi
Vegytlaztltéara óa foatóaro elfogad férfi éa isAI ruhákat
bármilyen minőségű kelméből.
Ujraátfestésre bőrbutorokal, bőrkabátokat és végárut.
Ágytolltlsztltás huzallal együtt és cnétklll.
I\'üggonyok, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mlndenlélc paplanok és szőrmék llsztltlsa, lertőtlenltése és festése
Gallér éa kézelő moaáa. Pliaaéerozáa éa gouvréarozáa
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítási nyújt Nagykanizsa részére a gyü|tőtelep vezetője:
Kocsis lúziefné Nagykanizsa,
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
___5006
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai rendszerű
rovatolt pénztárkflnywafc
Forgalmi adókBnyvak Szémlarendezok Levélrendezfik GyorafQz&k
Mindennemű irodatelszerelésl cikkek nagy választékban
Fischel FfllOp Fial
könyvkereskedésében Magykanlzaán, Fft-ut.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegy tisztító, ruhafestő vállalata.
Fntl Mit. ütDirtm. PUsstaz!
Oyőtőd|ön meg bárki munkám kiválóságáról és áraim olcsóságáról.
Hófehér, tükörlényes gallértiutitái.
__4W
Uri mellékfoglalkozás
Állandó képviselőt keres Nagykanizsa és vidékére jutalékrészesedés melleit tuvarlevéltelUlvIzsgáló Iroda. A képviselő teendője az itteni kereskedők vasúti fuvarleveleit hsvonta ősszegya|tenl és Irodámhoz sbból a célból bekOldenl, hogy a kifizetett fuvardíjak helyessége s kereskedők érdekében felülvizsgáltassanak. Háromszáz pengőig terjedhető havi mellékjövedelem. Levélbeli ajánlat SohMfar M. oég Dudapest, Népszln-ház-utca harmincegy alá küldendő, ijo
Üzletmegnyitás 1
Kitűnő háilkoszt kifőzés 3 tál étel 1 pengd.
Abonnenseket felveszek.
Szives pártfogást kér
FURMEN IMRÉNÉ u Kőlcsey-utca 5.
Téglagyár,
két Stock kemencével, 5 család részére lakással, 14 000 négyszögöl lerűtettsl, szabadkézből
Nagyszakácsiban
sürgősen eladó.
Felvilágosítást ad Dr. Somogyi Béla ügyvéd Marcaliban.
114
Lerakat és képviselet: Oanz és Társa Danubius gépgyár r. t. Schiick telepe Budapest,
Mells és Pintér Szombathely
autók, traktorok és azok alkatrészel,
Kann és Heller golyós csip/gyak, „Flreatone" autógummlk
D.\'nes és Friedman r. t. Budapest
HAVAS MIKLÓS
mflsiaki, szerszám és sutó-felszcrelésl szaküzlete
NAOYKANIZSA, DEÁK TÉR 15
tis
1028 január 8.
ZALAI KÖZLÖNY
Ozletátvétel
és megnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemtl közönség becses tudomásí r« hozni, bogy özv. Frk Jánosné Caen-gery-ut 64. szám alatti mészáros- és hentes-üzletét
Átvettem én azt f. évi december hó 31 én megnyitom.
A n. é. közönség nagybecsű pártfogását kérve, vtg,ok „a tel|es tisztelettel
PETRICS LAJOS
méaráros és hentes. Áraim s
I s disznóhús ............... I> S.—
I s disznózsír ............... P 2.90
Is disznóháj ............... p 2.40
1* szalonns ............... P a.30
I s marhahús eleje ......... P 1.80
l a . hátulja......... P >__
t-a borjúhús eleje ......... P a.—
l a . hátulja......... P 2.40
Hafoata friss felvágottak kaphatók [
tlaiití Taniogyár és GSzfOfész RT.
bizományi lerakata.
Mindennemű tölgy, kőris, éger, cseresznye, valamint lepfinomabb slavon tölgyfaparketta, ugyancsak deszka, léc és mindennemű építkezési anyag minden méret és mennyiségben kapható
Eppinger I. és Fia
építési snyag és .Eternit" pala
kereskedésében. tan
Gyümölcsfa-carbolineum
Csávázószerek
Kerti magvak MUtrágyafélék
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
u cépnei
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
Elegáns, uj szánkók! Homokfutó és fedeles kocsik!
Gyárilag javított
személy- és teherautók!
Azonnali átvételre kaphatók;
BAZSÓ JÓZSEF
autékarosszéria és kocsigyárosnál
Telefon 250 NAGYKANIZSA. Teleíoa 250
I Gc
sing
varrógép
MO BIVAUT JÓ MINÓ5CGBEN Kct/vejőfiié fest/e//c:/e>/cÁ
sinoer varrógép
R ás z v é nvtárSaí Át FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
„Ford" és „Fordson" alkatrészek I Goodrich autégummik! Hólánookl
Zaoldoa magántanfolyam
Budapest, VII Dohány-u. 84. Tel. J.42-1 47
Alapitáit ív IW.
Előkészít polgári- is középiskolai magánvlzsgákra, Arattaégira. Középiskolai összevont tankönyvek, segédkönyvek, jegyzetek megrendelhetők. Díjtalan felvllágotltii, proiptktui.
Éger, nyár, bükk, dió,
kőris, tölgv hárs stb. rönk-fákat éliundúun vásárol:
Fornérgyár és Keményfatermelő R.-T., Budapest,
ns IV. Csont-utca t. szám
A nagyérdemű közönség b. tudomására hozom, hogy a
toll raktáromat
Magvar-u. 3. sz. alá helyeztem át. ahol a k.lengyéhez szükséges ágytollat, fosz-to.t és losztatlant legJuUnyosabban sze-.ezheti be. Tisztelettel
s 3i Herofeld DAvidné
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Ganz éf Társa Danubius
Gép-, Waooon- éi Hajúoyár R.-T. m-mn Telepe
Budapest VI., Váci-ut 45-47.
Mintaraklár: Budapest VI., Vilmoa osáezár-ut 63.
F i ó k o ki
Szeged, Kölcsey utca II., Szombathey, Zlnatl ut, Nyíregyháza, Széchenyi tér 7., Eger, Káptalan-u. 8.
R a k t á r a ki
Pécs, Kaposvár, Oyör, Baja, Székesfehérvár, Szolnok, Nagykanizsa, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba
Cséplőkészleteki
Vontatós és magánjáró lokomobllok, göz, benzin és szlvógáz-üzemre — Acélkeretes és fakeretes golyóscsapágyas cséplőgépek minden nagyságban. — „Schllck Hanomag" traktorok, Ásvátiyl"-féle tengeri szártépőgépek — Vetőgépek és az " összes mezőgazdasági gépek.
Hengerszékek. „„
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
4897/tk. 1977. szám.
AméiI birdelméay kivonat.
özv Kele Istvánná sz. Szekeres Erzsébet végrehajtatónak Kele Julla özv. Rácz Jánoiné, Kele Katalin özv. Kanló lslvánné, kele János (Péter lis), Kele István (Péter fia) sormás! Iskósok végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hstóság a végrehajtási árverést 950 P. 04 flll. tőkekövetelés és Járulékai behajtása végett a nagykanizsai klr. járásbíróság teiűletén levő, Sormás községben fekvő, s s tormási 534. sztjkvben foglalt és végre hajtást szenvedők nevén álló Ingatlanokra és pedig 258\'b. hrszárnrs szántó és rét a sánc aljaiban 260 P, 351/b. hrszámra szántó és rét a nagy völgyben 240 P, 65Kb. brszámra szántó a szepetnekl ut mellett 140 P, 805 a hrszárnrs szántó sz avaai másodikban 140 P, 1228 c. hrszárnrs rét az a vasi rétekben 100 P, 1258 a. hrszámra szántóföld a mécsászlban 120 P, 1368a hrszámra szántóföld a bállokl alsóban 140 P, 1752 b. hrszámra izánlótöld a fenyösi földekben 200 P, 188.* b hrszámra szántólöld a török földekben 140 P, 2120 c. hrszámra rét s mántpl rétekben 100 P, 251 (vb hrszámra rét a slkácsosl rétekben 100 P, 2602-b. hrizámrs rét a császár rétekben 60 P, 277<Va. hrszámra rét a borzllkl keletiben 100 P, 2858 c hrszámra rét a borzllkl nyugatiban PO P kikiáltási árban éa pedig a 4017 1906. tk. sz végzéssel Szekeres Erzsébet özv. Kele lslvánné javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti szolgalmi Jognak fenntartásával elrendelte.
Az árverést 1928. évi Január hó 19. napján délelőtt 10 órakor Sormás községházánál fogiák megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kérhsrmadánil alacsonyabb áron nem adhatók cl.
Az árverelnl szándékozók kötelesek l)á-nslpénztll a kikiáltási ár lOVo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t. c. 42. g-ában meghatározott árfolyammal számifolt óvadéltképes értékpaplrosban a ki-
y a bánatpénznek elyezéíéröl kiálli-
kUldöttnél letenni, h< előleges biról letétbe tolt leiéit elismervényt a kiküldöttnek át adni és az árverést fellételeket aláirni (1881 : LX. t. c. 147., 110, 170. §§, 1908: XL. t. C. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általi ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : Xl.l t. c.
^Nagykanizsa, 1927. évi október hó ti. napján.
Horváth s.k„ A kiadmány hiteléül
kl/. tbtxó. Mlkó s. k ,
M IrodilóiliiL
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
4295/tk. 1927. szám.
Árverési hirdetmény-kivonat
Slrém és Klein végrehaltatónak Rodek István végrehajtást szenvedő elten Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 6W (\', 240 P. és 26 P 33 flll. tőkekövetelés éi járulékai behajtása végett a letenyel kir. járásbíróság területén levő, lótszentmárton községben fekvő i a tótszentinártoni 379. sztjkvben felvett 1085. hnz ingatlanból Rodek István nevén álló \'.1 résznyi szántóra 79 P. kikiáltást árban elrendelte.
Az árverést 1928. évi Január hó 26. napján délután I órakor Tótszentmárton községházánál fogják megtartani.
Az árverés slá kerüli Ingatlant a kikiáltást ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-C. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadéit-képes értékpapifokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 , I.X. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XLI.t.-c. 21. §)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 1908 : LXI t.-c.
^Letenye, 1927. évi október hó 27. nspján.
Emődy s. k. kir. (bírósági elnök.
A kiadmány hiteléül: Réb s. k.
104 IcUkköny weielö.
ZALAI KÖ2L0NY
1928 január 8.
csak jó és megbízható minőségben, példátlan nagy választékban és Ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-től 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
Tömörfából készUlt hálószobák i 240, 280, 320, 360 éa 400 Pengő.
Sima, modern hálók i 400, 440, 480, 520, 560 és 600 P.
Hálók luxus kivitelben i 800-tól 3200 Pengőig.
Ebédlők i 320 P-től 640 P-ig.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4ooo-ig
Szalonok már 160 P-től, szőnyegek 80 P-től, fflggőnySk konyhabútorok stb. stb.
Előzékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítási Az ország legnagyobb bútoráruháza
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
Kftszegi-utca 5. (üzlet az udvarban]
Telefon 426.
Várkerület 62.
Telefon 339.
is 1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 7. szém
Nagykanizsa, 1928. január 10, kedd
Ara 14 fillér
POLITIKÁI NAPILAP
II T \'H és Mi ......... IM 8. K.
KcnfMrt n&ttMMMratat:
1: RikAczMtr 18.
FeleKte szerkesztő: Barbaríts Lajos
PJÍWrétéeí In : egy bóra • po^f 4* I
„TAKARÉKOSKODJUNK!"
lita : Qyömörey István országgyűlési képviselő
Mind gyakrabban és gyakrabban ball|uk a felhívást: ,TakarékoskodjunkI\' Már takarékossági napot ls iktattunk naptárunkba, meg Is tartottuk azt, amennyiben ezen a ntpon mindenütt az országban előadásokban mulattunk rá a takarékosság szükségességére és fontosságára. — Mégis szükségesnek tartom a .takarékoskodjunk I" jelszót újból és újból hangoztatni.
A szomorú kimenetelű háború természetes következményének kellett volns lennie, hogy mindenki leszállítsa Igényeit, takarékosan éljen, hogy ilymódon azokat a súlyos anyagi veszteségeket, melyeket a hábotu okozott sz országnak, mielőbb pótol-hsssuk. A forradalmi idők és a kommunizmus pusztításai ezt még paran nolóbb kötelességként Írják ellbénk. És mégis mit látunk? Minden tár-sadslml osztály, különbség nélkül, fokozottabb Igényekkel lépeti fel, mindenki jobban akar élni, mint a háború előtt és a fényűzés hihetetlen ménreket öltött. A szanálás szonban nmegdllJIM-\\ parancsolt. Az Idő mult, a viszonyok némileg javultak és talán épen ennek következtében még nagyon sokan nem hisznek abban, hogy takarékoskodnunk kell. Minthogy azonban ez az ország csak ugy lehet mégegyszer virágzó ét nagy.lia igényeinket leszorítjuk és a takarékosságot minden vonalon érvényre juttatjuk, — azért kell mindig újból és újból hangoztatni, hogy: takarékoskodjunk!
A minap tették közzé a magyar külkereskedelmi forgalom novembert mérlegét. Ennek a mérlegnek a deficitje ezzel a hónappal 331.6 mlHió pengőre emelkedett. Már az 1926 évi külkereskedelem kedvezőtlen alakulása széles körökben nagy nvug talanságot keltett. Pedig az 1926. év első 11 hónapjában a deficit csak 65 8 millió pengő volt, az 1927 év hasonló időszakában mulalkozó 331 6 millióval szemben. A deficit tehát egy év alatt több mint ötszörösére emelkedett. 331.6 millió vándorol! kl tőlünk az év első 11 hónapjában külföldre. É\'ezzük Is ennek súlyos következményeit, melyek nemcsak az általános elszegényedésben, hanem abban a nagy p&z-szükében Is jelentkeznek, ami már hónapok óta megbénítja a termelési, mert az ahhoz szükséges lőték nem állanak megfelelő mennyiségben rendelkezésre. Ami pedig -endelkezésre áll, az drága, u«y, hogy ennek az áldatlan állapotnak előbb-utóbb egy általános és mindig fokozódó, a mainál is nagyobb drágaság lesz a vége. Nemzetközi helyzetünk kényszerltett arra, hogy 1925 ben áttérjünk a szabad kereskedelemre a <<y a kormány másként nem segíthet, mint olymódon, hogy megadja a szükséges anyagi eszkö-
züket kivitelünk fokozására.
Tudvalevőleg kivitelünk luluvomó részét mezőgazdaságunk szolgáltatja s ezért a kormány már a mult évben Is tetemes összegeket bocsáj ott a mezőgazdaság rendelkezésére, hogy kiviteli cikkeinkben minél tökéletesebbet és minél löbbet állíthassunk elő és erre a célra u|abban is tetemes összegeket fog rendelkezésre bocsájtani. Nem szabad azonban meg feledkeinünk arról, hogy a mezőgazdaságban eszközölt befektetések csak huzamosabb Idő után hozzák meg gyümölcseikéi. Ét ilt nemcsak befektetésről van szó, hanem az okszerű gazdálkodás Megszervezéséről is, amihez a msgyar ember konzervativizmusa mellett szintén évek fognak kelleni. Ezt bizonyltja külkereskedelmünk eddigi mérlege, amely szerint 1926 év első 11 hónepjibun kivitelünk 781 2 millió pengőre ru-! golt, mlg az 1927 év ngyunnbbin \' az időszakában csak 720.2 millió pengő értékű cikket vittünk ki. Kivitelünk tehát nem emelkedett, hanem
— bár kismértékben — visszaesett.
Jelen viszonyaink mellett a pénzpiac feszültségén csak külföldi töke beözönlése segíthetne. De ez a segítség is csak ideig óráig éreztetné jótékony hatását, mert annak megbzün tével lassan visszasüllyednénk előbbi állapotunkba és kamat-szolgáltatás elmén ujabb és nagyon tekintélyes összegek vándorolnának kl a magyar péazpíscról.
Reánk, ennek az országnak összes lakóira nehezedik a nagy feladat: a hazának segítségére sietni. A feladat fontos, nagy, de nem nehéz, hiszen nem kiván senkitől sem többet, csak azt, bogy takarékoskodjék. Közismert tény, bogy 1926. évi behozatalunk cca egyharmad része fényűzésI cikk volt. Az 1927. évi külkereskedelem számadatai még nincsenek f Idol-gozva, de a fényüzéhi cikkek behozatala biztosan nem csökkent. TObb mint 100 millió p:ngőt Itkarilbattunk volna meg és fordíthattunk volna a ml nyomorúságunk csökkentesére.
Van helye fényűzésnek ma, mikor megcsonkítva állunk Itt és ezer és ezer sebbő! vérzünk?
Ha ebben az országban mindenki
— természetesen közhatóságainkat Is beleértve — takarékoskodna, ha megtakarított fillérjeit mindenki rendelkezésére bccsájiaűá közgazdaságunknak, mint ahogyan azt a pinzinlé zetek könyvelnek tanúsága szerint nagyon sok kisember ma már dicsé retre mél\'ó módon teszi, — ugy meg tudnánk akadályozni, hogy nagy vagyonok vándoroljanak kl hazánkból külföldre és hogy az ország olyan rohamosan elszegényedjék.
A „Nem, nem, soha" gyönyörű fogadalom, ennek hangoztatásává azonban még célt nem érünk. Hiába
lessük szívszorongva összetett kézzel a nemes lord akcióját. Nc máslól várjuk csupán, bogy segítsen rajiunk. I.egelsösorban is mi magunk hozzunk áldozatot, mi magunk takaré koskodjunk, bogy ezt a csonka országot erőssé és gazdaggá legyük. Mert hiába kapjuk vissza a kiuzso-rázolt, kifosztott, megtzálll területein-
ket, (melyeknek lakólról, azok mindennapi kenyerétől ugyancsak nekünk kell az esetben gondoskodnunk) ba mi azalall koldusbotra jutottunk és magunk is más alamizsnájára szo-ru\'unk.
Nem én mondom most már, hanem külkereskedelmi mérlegünk pi-rancsolja: .Takarékoskodjunk!"
.....
KészUI a családi élet védelmér6l szóló törvényjavaslat
A numerus elauauat módosító javaslatot ma tárgyalja a közoktatásügyi bizottság
Budapest, |anuár (J A képviselőház holnap kezdődő tanácskozásán folytatni fogják a valorizációs javaslat általános vitá|ál. A közoktatásügyi bizottság holnap délutáni ülésén a numerus clausus módosításáról szóló javaslatot tárgyalják. A kormány álláspon;|ál e kétdésben Klebelsberg Kunó kultuszminiszter fejti ki.
A kormány tsg|si már teljes számban Budapesten tartózkodnak. (Jróf Bethlen István miniszterelnök ma hivatalában lülOcböző referenseket fogadolt.
A népjóié.i minisztériumban megkezdték
a családi élet védelméről
szóló törvényjavaslat szerkesztését, mely valószínűleg még a nyári szünet alatt a parlament elé kerül. A nxgy horderejű javas\'al felöleli a
népszaporodással kapcsolatos összes kérdéseket és lefekteti a már régóta jelzett agglegényadó alapjait is. A kereskedelmi miniszter ,■ visszaérkezett Budapestre Budapest, január 9 (ÉJsza al rádiójelentés) Hermann Miksa kereskedelmi miniszter, aki megrongált egészségének helyreállítási végett a svájci Árosába utazott, ma Budapestre érkezett.
Valószínű, hogy Bud János pénzügyminiszter rövid időn belül beterjeszti
az uj költségvetést,
melyet igy a pénzügyi bizottság azonnal tárgyalás alá vesz.
A felsőház holnapi ülésének napirendién a bűnte\'ö-novella folytatólagos tárgyalása és több kisebb Ja-vaslít fog szerepelni, melyekkel előreláthatóan holnap végez is a Híz.
Katasztrófa nélkfil elvonult a jég a Danán
A víz lefolyást talált a jég alatt — Az osztrák és magyar szakaszon is felemelkedett a jégtorlasz
Budapest, január Ü
(Éjszakai rádiójelentés) A föld-inivclésügyl minisztérium vízrajzi osztálya jelenti: A Felsődunán a Jég Pozsony és Remete közölt változatlanul áll. A Duna Pozsonynál 340 cm ről 380 ig emelkedet\', Oroszvárnál 17 cm-rel, Remeténél I cm-rel, ami azt mu!a\'|a, hogy u jég alatt a víz ne\': Irfolyárn van.
Az oszlrák Dunán mu\'alkozó apadás is arra rnu\'al — hogy a Jég katasztrófa nélkül elvonul, noha a |ég huzamosabb Időn át mfgmaradl jelenlegi helyén.
A Pozsony—Remete közli szakaszon rí jégnek robbanás ulján való
eltávolítására törekszenek, noha erre nincs kedvező kilátás.
A győri m. kir. folyammérnöki hivatal utasilás! kspolt, hogy a helyzetet állandóan figyelemmel kisérje.
Baján közepesen a\'óli a Duna, a zajláa itt is igen Ia6su. A viz Bajinál, Paksnál 2-4 cm-rel emelkedett csak, ugy, hogy ill aom lehet veszélyről s-ó
Veszélyben Bukarest
Bukarest, január 9 A Duna itt áradással fenyeget. A veszélyeztetett helyeket repülőgépekkel járják be. A jégtorlaizokat dinamitokkal igyekeznek felrobbantani.
Belgrád cáfolja a kisantant-jegyzéket a szentgotthárdi fegyverszállitmány ügyében
Budapest, januir 9 Teljesen érthető ez a buzgalom, amivel a c<.eh stjó a szentgotthárdi eseményekre veti magát és amil nemzetközi szenzációvá szerelne fujui. Eit a célt szolgál|i az is, bogy a kiaantanl jegyzékei szerelne Intézni a nOpazövetségber.
A nemzetközi bizottság, ha meg ic
fogja vizsgálni a dolgot, nem fogja mapát Prága eszközévé alacsonyítani.
Kisantant konferencia sem
„fenyeget" Grácz, január 9. (Éjszakai rádió-jelentés) Belgrádból jelentik: A külügy minisztériumban megcáfolják azt a hirl, hogy a klsanlaul a népszö-
EALAI roslort
1028 Itsuár 1(X
Berlinben megint levegőbe repült egy villa
A 17 halálot áldozatot kövelelt berlini bérház-robbanás után vasár-pap Berlin külvárosában, Dihlemben robbant fel egy villa, amelyben an^ nak tulajdonosa. Stammer egészségügyi tanácsos és sógora, Weingart-ner kereskedő a pincében vegyi üzemet rendeztek be és robbanó anyagokkal kísérleteztek, hogy pattogó békákat gyártsanak. A robbanás ereje az 50 éves Stammert szobájából a villa parkjába dobla, ahol összeroncsolva, holtan találtak reá. Meghalt Schönfelder Mária szobalány i t. Weingartner ágybanfekvő beteg teleségét a robbanás ereje kidobta ágyastól s kertbe, de sem neki, sem férjének bala nem történi. — Három háztartási alkalmazott sebesülése életveszélyes. A detonációt egész Berlinben földrengésszetüen érezték. Messze környéken a házak megrongálódtak. A pincében rengeteg robbanó anyag közt két repülő bombát is talállak.
vetséghez fordult a szentgotthárdi ügy miatt, de megcálolja azt is, hogy a kisantant külügyminiszterei március 5 én találkozni fognak egymással. A kisantant képviielói Romániában fognak találkozni.
Duca különvéleményen van
Bukarest, jan. 9. (Éjszakai rádió-jelentés) Duca, Ideiglenesen megbízott külügyminiszter ma hosszabb beszélgetést folytatott a jugoszláv ügyvivővel amely alkalommal kl];; lentette, hogy Lengyelország teljesen távol áll a fegyvermegrendeléstől. A kisantant ebben egységes véleményű. Az ügyről a nagykövetek értekezletének, a külügyminisztereknek és a j kisantanlnak kell foglalkozniuk. — , (Duca ugy látszik különvéleményen van a jugoszláv külügyminiszter ka- j tetórlkus cáfolatával szemben. Szerk.)
A cáfolattal szemben ...
Belgrád, jan. 9. (Éjszakai rádió-jelentés) A Pravda Írja: A Magyarországon történt hadlanyagszállitás ügyében még nem határozott a kisantant Ez az Ugy a népszövetség konferenciája elé tartozik. El kell várni, hogy a népsiövetiég vesil kezébe az iniclativát. Hi ez nem történne meg, akkor a megsértett államok levonják s konzekvenciákat.
Püspökké szentelte a pápa Serédi Jusztint
Róma, január 9
A pápa vasárnap délelótt ízen telte püspökké a Sxtusl kápolnában Serédi Jusztint, Magyarország hercegprímását, akinek egyúttal feladta sz érseki tailumot. Az ünnepílyes aktuson a magyar kormány, magyar egyházmegyék, a főváros, szerzetesrendek, városok, megyék, stb. ls képviseltették magukat, legtöbben közülük dinmagyarban. A szertartás három óra hosszat tartott. A pápa a püspökszentelés után reggelit adott, melyen a szentatya Magyarország jólétére emelte poharát. Dilben 150 teritékes díszebédet adott a bencésrend generális főapátja, a hercegprímás tiszteletére. Délután Serédi a magyar zarándoklat küldöttségeit fogadta.
Litvániának is megvan a Trianonja
Párls, január 9. Vatdemaras litván miniszterelnök et>y párisi újságíró előtt kijelentette, hogy a népszövetség által megjelölt litván határokat lonasem fogja elismerni.
Január 19-én reggel 5 óra 22 perckor érkezik a hercegprímás Nagykanizsára
Impozáns lesz ■ főpap alatt magyar Qdvözléaa
földön való
Nagykanizsa, január 9
Egész Magyarország fetzüll érdeklődéssel várja s napot, amikor uj hercegprímása, Serédi Jusztin megérkezik az Örök Városból hazája földjére, hogy itt elfoglalja helyét a nagy magyar katolikus egyetemességben. Ünnrp lesz ez a nap egész Magyarországon, ds különösen ünnep azon az útvonalon, melyen utja átviszi, miközben a magyar határtól Budapestre érkezik. — Legnagyobb ünnep pedig Nagykanizsának, ahol
— ezen a szomorú trianoni haláron
— az első magyar határváros népe
Mint most értesülünk, a hercegprimás megérkezésének Időpontját véglrgesen meghatározták. Eszerint Serédi Jusztin Január 19-én, csütörtökön reggel 5 óra 22 perckor érkezik meg a nagykanizsai állomásra, honnét egy órai tartózkodás után, 6 óra 20 perckor utazik tovább.
A nagykanizsai állomáson fogjs ót üdvözölni a vármegye, a város, az egyház és az egész kanizsai társadalom. A fogadtatás impozánsan ünnepélyessé tételére az előkészületek állandóan folynak s legközelebb már részletes programmot is közölhetünk.
fogja öt köszönteni.
A város nem találja elfogadhatónak a minisztérium feltételeit az iskolaépítésre vonatkozólag
A polgármester kedvezőbb feltételek végett tárgyalt a minisztériumban — A képviselőtestület fog dönteni, hogy tnlmódon vállalja Nagykanizsa az uj elemi Iskola építését
Nagykanizsa, január 9
A városi tanács most tárgyalta a tanfelügyelőnek a polgármesterhez Intézett azt az értesítését, hogy a közoktatásügyi miniszter a Vécsey Zsigmond utcai elemi iskola felépítéséhez 50.000 pengő államsegélyt engedélyezett — mellyel szemben a minisztérium feltételei: hogy az iskolának 8 tantermesnek kell lennie, igazgatói és szolgai lakással, igazgatói irodával és tanítói szobával, stb. kell ellátva lennie, azonkívül pedig felépítése után be kell szüntetni a Huuthy-térí és Hunyady-utcai iskolákban az oktatást, az iskolák fenntartásához a város állal eddig adott évi 24 0o0 pengőt pedig 28 000 pengőre felemeli és az uj iskolát még az uj őszi tanévkor ál kell adni rendeltetésének.
A tanács a közoktatásügyi minisztérium feltételeit — tekintettel a város nyomasztó gazdasági és pénzügyi helyzetére — nem találta olyan kedvezóeknek, hogy ezen az alapon felvehette volna a fonalat a további
tár gátlásokra, esetleg s kérdés megoldására. A minisztérium fellételel s város szempontjából súlyosak, ugy, bogy ezek alapján nem tudja vállalni az iskola felépítését.
Dr. Sabjdn Oyula polgármester azonnal Budapestre utazott, hogy az Illetékes ügyosztály vezetőjének a közölt feltételek módosítása végett tárgyaljon. A tárgyalás, értesüléseink szerint, kedvező mederben folytak és a kanizsaiaknak könnyítéseket Ígértek. — Miután a Vécsey Zslgmond-utcai elemi iskola ügye sürgős — értesülésünk szerint — a polgármester a városi képviselőtestület tizennégy napon belül rendet közgyűlésre fogja összehívni, hogy halá-rozzon, milyen fellételek mellett vállalja Nagykanizsa az uj elemi iskola építését.
Az Ugy természetesen előbb még a pénzügyi bizottságon is keresztül megy, amely a város pénzügyi hely- * zelét szigorúan mérlegelve teszi majd meg a javaslatát a képviselőtestületnek.
A kanizsai csendőrség elfogta a Vörösmarty-utcai tolva) lakatost
Félezer pengőt lopott egy réoaal gazdától éa a pénzt Nagykanizaán elköltötte
Nagykanizsa, január 9 Medvenlcs György nagyrécsei gazdának merész látogatója akadt e hó 4-én. ismeretlen lettes behatolt a lakásába, ott felnyitotta a bezárt szekrényt és abból 445 pengői ellopott. A károsult gazda azonban bejött Nagykanirsára a főszolgabíró-ságra az esetet jelenteni, ahonnan dr. lMubhalmer Alán szolgabíró azonnal utasította a kanizsai csendőrör-söl a tettes kinyomozására.
A nagykanizsai csendőrség csakhamar kideritette, bogy a tettes nem más, mini Egyed Béla 30 évet, nős, Nagykanizsán, Vörösmarty-utca 50.
szám alatt lakó lakatos, aki jelenleg munkanélkül van.
Egyed, amikor a récsei gazdálól a pénzt ellopta, bejött Nagykanizsára, bújta a korcsmákat, dárldózott, majd különböző üzletekben szépen felru-bázkodott. De az aranjuezl napok nem tartottak sokáig, a szinen megjelentek a kakastollas legények és Egyedi Béla bilincsekbe került
A csendőrség ma délben hozta be a rendőrségre Egyedet és tovább nyomoz az iránt, hogy hol, milyen vásárlásokat eszközölt a Vörösmarty utcai gramzenyőr.
Rácz főkántor ünneplése
huszonötéves nagykanlsaal szolgálatának évfordulóján
Nagykaalzaa, |anuár 9
Megérdemelt, bár érdemeihez mérten szerény ünneplésben részesítette Nagykanizsa társadalma Rácz N. János főkántort, aki 25 asxtendeje a nagykanizsai szenlferencrendi plébánia-templom kántora és a város daloséletének egyik igen nagy értékű munkása. Rácz János egy fél emberöltőn keresztül voM hőséget sálára az Istentől kapott képességeinek s bár mindig a feltűnés nélkül, csendben dolgozók táborához tartozott, nagy zenei tudásából és a dalos ügyek ben tanúsított fáradhatatlan aktivitásából nem veszett el semmi, hanem negyedszázadon szolgálta minden erejével és tudásával, legtöbbször töretlen talajon járva, egyházi éa világi zenén és dalon kérésziül Nagykanizsa kuliuráját.
A 25 éves jubileum ünnepségeit Mdtés P. Hilár szenlferencrendl plébános vezetésével egy bizottság rendezte, melynek Isgjai voltak a következők : dr. Tholwoy Zsigmond, az Irodalmi és Művészeti Kör, valamint a Zilavármegyel Dalosszövetség elnöke, Barbarits Lsjot, as Irodalmi és Művészeti Kor, valamint a Dalosszövetség főtitkára, Oazdagh Ferenc püspöki biztos, s Kath. Le-gényegylet egyházi elnöke, Lengyel Oyula s. kántor, Puivermann P. Zénó kiskanizsai s. lelkész, Büchler Mér, Ketttng Ferenc, Lefcslk P. Pongrácx és Lehrmann Ferenc karnagyok.
A jubiláris űnneptég vasárnap délelőtt 10 órakor hálaadó ünnepi misével kezdődölt a plébánia-templomban. Zsúfolva telt meg a templom hajója, mlg a szentélyben a jubiláns ctaládja, a társadalmi képviseletek, a felekezetek kiküldöttel foglaltak helyet. Az Egyházi Énekkar as ünnepelt fókántor vezetésével annak egyik legszebb, n»gy egyház-művészeti értéket jelentő szerzeményét, a D-dur Nagymisét énekelte. As egyre jobb formát mulató énekkar lagdsrt-kasabb teljesítménye ez a hatalmas kompozíció. Ifj. Rácz János, a gyönyör ü hangú csabrendekl kántor, a jubiláns fia, szóló-énekkel járult hozzá sz istentisztelet fényének emeléséhez. Az oltár elől Mátis P. Hilár mondott az egyházi ének- és zene művészetének tárgykörébe kap-etolódott, tartalmat szentbeszédet, kitérve abban az ünnep Jeteatőaá- \' gére. Istentisztelet után tzámotan keresték fel s főkántort és családját gratulációikkal, annál is inkább, mert kettős ünnepe volt ez a Ráci-családuak : a főkántor lluska leánya ezen a napon tartotta eljegyzését Deák Jánossal, a gimnázium széltében szeretetnek örvendő testnevelési tanárával.
Délben a plébánia látta vendégül ebédre a jubilánst és szűkebb baráti társaságát. Eközben érkezett meg az ünnepségre Szombathelyről dr. Vargha P. Theodorich tbeologiai tanár, Nagykanizsa volt plébánosa.
1B28 január 10.
ZALAI KOlLOftT
Eats 8 órakor 60 terítékes bankett keteiébefl xajtott le a társadalmi ünnepelte lés sxép programja. A kanizsai zenei és dalosélet összes reprezentánsai, a papság, tanítóság és a társadalmi élet kiválóságai foglaltak helyet a fehér asztal mellett. Az Egyházi Énekkar és az Iparostanonc-Iskolal Énekkar énekszámok tarka füzérével járultak hozzá az ünnep örömteli hangulatához. Mátés P. Hl-lár plébános ünnepi biszéde nyitotta meg az űdvOzlések hosszú sorát, átadva az ünnepeltnek a püspök szives hangú levelét, a szentferencrendi rendfönök üdvözlő sorait, a helybeli izr. hitközség köszöntő átiratát és a plébánia ajándékaként egy azép, értékes szamovár!. Tholway Zsigmond dr. a Zalavármegyei Dalosszövetség üdvözletét és ezüst babérkoszorúját nyújtotta át. Barbartts Lajos sz Irodalmi és Művészeti Kör nevében mondott üdvözlő-beszédet. Matr Oréti kedves szavakkal az Egyházi Énekkar csokrát nyújtotta át. A Htid Temetkezési Egylet tömött szivartárcával köszöntötte megalapo-zóját. A vacsora alatt Rácz János válaszolt az elhangzottakra, majd megindult a pohárköszöntők sorozata. Vargha P. Theodorich, mint volt plébánosa, Büchler Mór a Kis-dalárda nevében, Fülöp főm Övezető a f\'fllőházi Dalárda, dr. Dómján Lajos barátai, Ansorge Rózsi az Ipariskolai Dalárda, Ansorge Antal a Vasutas Dalkör, Lengyel Oyula a rendező-bizottság, Vannay János zene-Iskoésl igazgató iakolája és a köréje tömörült hivatásos muzsikusok, dr. Dómján Oyula az Egyházi Énekkar volt tagjai, Ifj. Rácz János a család nevében mondtak pohárköszöntőket.
= Állandó butorklállltás. Legegyszerűbb — finom polgári — és luxusberendezésekből. Előnyös fizetési feltételek. Díjtalan vasúti szállítás bármelyik zalai állomásra. — Kopstela batoráruház, Szombathely
=» Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
LingSun-Tse
városunkba érkezett és a világhírű
az alanti cégeknél, a megjelölt napokon teakóstolót rendez.
Keddn: Mi\\ h Mn\\m\\ tartü: m iQoácoál diM: Un és MM MilffcH: IMIM iiMu: Stampí miM
Véres családi dráma a Magyar-utcában
Szűcs István állást kapott, de elveszítette a családi otthon nyugalmát — A férj vasárnapra virradó éjjel leszúrta munkaadóját, akit együtt talált a feleségével — Éjféli operáció és hajnali vizsgálóbírói kihallgatás a kórházban
Nagykanizsán is gyilkolt a féltékenység
Nagykanlzaa, január 9 Szombaton éjjel történt — lapunk már a gépben volt — hogy a mentők zajtalanul robogó autójának szirénája megszólalt a csendes, kihalt nagykanizsai Fő-u!cán végig és gyorsan befordult a Msgyar-ulca felé. Néhány ember és a sarki rendőr kíváncsian néztek a gyorsan tova-röppenő autó után. Nehéz beteg vagy hirtelen szerencsétlenség? Kérdezte egymástól a néhány szál ember. Jó negyedóra sem telt bele, már em-berteherrel megrakódva, lassabb tempóban Igyekezett a kórház felé a mentőautó, amely egy nagy családi drámának szenvedő alanyát szállította a késői órákban a műtőasztalra, hogy ha lehet megmenteisék az élet számára.
Mert nagy, véres családi dráma játszódott le a Magyar-utcában, a milyen a csendes Nsgykanizsán csak nagyon ritkán szokott előfordulni és smlröl a kővetkezőkben számolhatunk be olvasóközönségünknek.
Zavartalan boldogság ... Szűcs látván 45 éves gazdasági munkás egész életében dolgos, józan, becsületes ember volt, aki minden fillért, amit keresett haza vttt asz-szonyánsk, akivel boldog zavartalan családi életet élt.
Mull az Idő a Szűcs házaspár feje felett, a férfi hajaszállába is betévedt az ősz hírnöke. Legutóbb Pallnban volt béres, shonnan aaz-szonyostól beköltözött Nagykanizsára, ahol s megtakarított fillérekből a Magyar-utcában egy fél házat szerezlek. A Nagykanizsára való költözködésükkel azonban meg volt pecsételve a kis család kezdődő tragédiája.
Alkalmazotti „viszony" Szűcs István ugyanis nem kapván műnkét, elsiegődött kocsisnak Galba István 43 éves nagykanizsai gyep-mesterhez, aki nős és családos ember. Az alkalmazotti viszonyból kifolyólag Oslba megismerte Szűcs feleségét, szemet vetett reá és folyton legyeskedett kOrtfötte.
Ugylátszlk a megkörnyékezett menyecskének Is megtetszhetett Oilba István köztisztás, mert állítólag a fiatal szívű gyepmester gyakrabban kereste fel a Magyar-utcát, akkor is, ha nem volt .hivatalos dolga" arra felé.
Kutya van a kertben ... Egy nipon történt, hogy a férj, aki csak tovább hozta szépen haza az asszonynak a keresményét, valamit észrevett, amin az ö egyszerű észjárású szive is felháborodott. A férj és a családfő jogán tiltakozott a főnöki hivatalos látogatások ellen. Azonban ugylátszlk a menyecske sem hagyta magát, mert a férj til-
takozására az asszonya és főnöke oly alapos argumentumokkal feleltek, melyeknek nyomait napokon keresztül viselte msgán, sőt a uját lakásából ls kizavarták.
Szűcs ezut/n is minden uton módon igyekezett feleségét a maga irányába hajlítani, de szép szó, rossz szó, minden hiába volt és minden a régiben maradi, a megbomlott családi békét helyreállítani nem lehetett.
Válópőr Egy napen a férj felkereste sz egyik helybeli ügyvédet, akinek al-panaszolta szomorúságát és tanácsot kért, hogyan adhassa be a válópört Hogy mit mendott az ügyvéd, milyen tanácsot adott a rutul kijátszott férjnek, Jem tudjuk. Hetek multak el ismét, míg elérkezett a január 7 1 szombat este.
Leszámolás Szűcs István kocsival (Ott haza Klskomáromból és elment Magyarutcai lakására, ahol Ismét ott találta Oalba Istvánt. Hogy mi történt a két férfi közöli, nem tudni, de köny-nyen rekonstruálható : a boldogtalan ember felelősségre vonta a kései vendége*, indulatba jött, majd rátámadt. Oalba természetesen védekezett. A két férfi erősen dulakodott egymással, amikor Szűcs, aki teljesen elvesztette önuralmát
előrántotta zsebkését és azt teljes erővel többször belé mártotta Galbába, aki véresen esett össze. Oalba a fején, a hátán, a medence-
tájon szenvedett súlyos sérüléseket.
Amikor szombaton éjjel a mentők Oalbái bevitték a kórházba, azonnal megoperálták, azonban életben maradásához alig van remény.
A rendőrség még az éjjeli órákban kiszállt a lett színhelyére, úgyszintén s kórházba, majd hajnali fél 3 órakor kiszállt a klr. törvényszék vizsgálóbirája dr. Almdssy Oyula ls, akinek nagynehezen sikerüli eskü alatt a halálosan sérült Oalbát kihallgatni.
Siűcs István s boldogtalan férj Ónként jelentkezett a rendőrségen,
sroely nyomban kihallgatta, majd hétfőn reggel átadta a kir. ügyészségnek.
Szűcs védője dr. Beck Dezső ügyvéd ma reggel engedélyt kért a klr. ügyészségtől, hogy védencével a fogházban beszélhessen. Miután s szerencsétlen embert az Ogyészsígen kihallgatták, dr. Beck nyomban felkereste védencét s fogházban.
Dr. Almássy Oyula klr. törvényszéki vizsgálóbíró s felvett jegyzőkönyvet ms terjeszti be a kir. ügyészségnek. .
A Magyar utcában egy kis házba fekete gyász költözött. A férj, aki egész életén át dolgozott és minden keresményét az asszonyáruk hozta, a fogházban várja birál Ítéletét.
Ugy van ez a Magyar-utcában, ugy a Stefánla-uton. Csakhogy mindenütt más kiadásban. Itt egy munkáslakásban, ott egy selyemtapétás, rafflnáltan berendezett palotában.
Mire van joguk és mik a kötelezettségeik az uj munkásbiztositó-törvény értelmében a családfőnek és családtagoknak
Nagykanizsa, január 9
A biztosítottak segélyezése tekintetében az 1928 évi január hó 1-én batálybatépett 1927. évi XXI. t. c. számos uj rendelkezést tartalmaz. E rendelkezések közül a biztosítottakat érdeklő fontosabb tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük.
A biztosítottak által követelhető segélyek
1. Ingyenes oivosi gyógykezelés, gyógy- és kötszerek, gyógyvizek és olcsóbb gyógyászati segédeszközök (szemüveg, sénrkOtő, pólya, mankó stb.) s megbetegedés napjától kezdve legfeljebb 1 éven át;
2. kórházi ápolás legfeljebb egy érig;
3. táppénz a keresőképtelenség negyedik napjától legfeljebb , egy éven át;
4. szülés esetén, (ha a segélyezést Igénylő legalább hat hónapon át biztosítva volt) a szükséges szülészeti segédkezésen (bábadlj) és gyógykezelésen kívül a szülést megelőzően 6 héten át terhességi, azután 6 héten át gyermekágyi, 12 héten át szoptatási segély;
5. a kórházi ápolás Idejére fél-
I táppénz jár, ha a biztosítottnak vele I közös háztartásban élő oly családjai vannak, akiknek ellátásáról a biztosított köteles gondoskodni;
6. temetkezési segély.
A biztosítottak túlmenő segélyként a következő szolgáltatásokai igényelhetik:
1. az átlagos napioér 75°/o-áig felemelhető táppénzt a keresőképtelenség 29 napjától.
2. költségesebb gyógyászati segédeszköz (miikar, műláb, mflfog, rögzítő tok stb.) adható annak, aki legalább egy éven át biztosított volt;
3. ellátással járó gyógyfürdő adható annak, aki legalább egy éven át biztosított volt;
4. szoptatási segélyben részesülő nőnek táppénz adható akkor, ha az anya gyermekének Igazolt betegsége miatt nem dolgozhatik.
A 2. és 3. pontban említett egy évi időtartamba nem számitható ba az az idő, amelyen át a biztosított keresőképtelenség miatt táppénz, terhességi és gyermekágyi segélyben, kórházi vagy gyógyintézeti ápolásban részesült.
A segélyek összege 1928 |anuir l én lépett életbe.
ZALAI KOZLONT
1928 január 10
A biztosítottak családtagjai részére Járó segélyek
A törvény értelmében a betegségi biztosítás szempontjából családtagoknak az alább felsorolt sremélyek tekinthetők:
1. a biztosított há/aslársa ;
2. a biztosított törvényei, vagy házasságon kivdl szüléiéit, vagy örökbcfogtdolt gyermeke, mos\'oha gyermeke,
3. a biztosított unokája, hs 16 dik évét még nem töltötte be. Ezután Is egészen a 24-dik évének betöltéséig az esetben, ha hivatásbeli kiképzést; vagy tanulmányai folytatása mialt kereseti foglalkozást nem üthet. Kot hs tárra való tekintet nélkül igényjogosult , ha tesli vagy szellemi fogyatkozás következtében keresőképtelen;
4 a biztosított szülője ;
5. a biztositolt nagyszülői í, ha a 60 ik évét már betöltötte. Ezelőtt Is az esetben, ha valamely testi vagy szellemi, fogyaikoiás következtében keresőképtelen;
6. biztosított testvére, ha 16 dik évét még nem (öltötte be. E.utAn is egészen 24 dik évének betOlléíélf, ha hivatásbeli kiképzése vagy tanulmányai folytját* miatt kereseti foglalkozást nem űzhet. Korhatárra való tekintet nélkül igényjogosult, ha testi vsgy szellemi fogyatkozás következtében keresöképle\'en;
7. a biztositotlal egy háztartásban élő nő, aki feleség hiányában a biztosított báztariárái veteti és akinek eltartásáról a biztcslott gondoskodik.
A felsorolt családtagokat a követ kezö segélyek illetik meg:
1. orvosi gyógykezelés, gyógy- és kötszerek, gyógyviz és olcsóbb gyó gyászali segédeszközök (szemüveg, pólya stb.) a meg etegedés napjltól számított egy éven át;
2. kórházi ápolás és pedig ugyanazon betegségből kifo\'yóanegy éven belül legfel|ebi 28 napon át;
3. a biztosított felesége, valamint feleség hiányában a biztosított háztartását vezető nő részére szülés esetén a szükséges szü\'észeti segéd kezés, illetőleg bábsdi| és gyógyke-zeléf, úgyszintén négy héten át terhességi, valamint bst héten át gyermekágyi segély njp.\'nként 40 fillér összegben és szopta\'ási segély naponként 30 fi\'iér összegben.
A segélyezéseknél Irányadó szabályok
A felsorolt segélyekben esek Is szok a biztosilottak és családtagok részesülhetnek, akik igény|ogosult-sággal t Írnak. Az igény jogosultság igazolásánál az alább feltüntetett főszabályokat kell a betegeknek be-tartaniok:
1. megbetegedés ereién a b\'z\'o-sitott haledéktalanul jelentkezzék a munkásbiz\'ositó intézetnek legközelebb lakó orvosánál, mert abban az esetben, ha 24 órán belül nem jelentkezik, csak akkor tar\'hat igényt az intézet szolgáltatásaira, ha
») munkaviszonya megszűnésének időpont|át megelőző egy év alatt — habár megszakításokkal is — leg alább 3 hónapon át kötelezően biztosított volt és a munkaviszony meg-szűnétélöl számított 8 napon belül következik be a segélyezésre vonatkozó igényjogoaultsága ;
b) a munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző egy év alatt legalább 6 hónapig biztositolt vol\', járulék, it kereset hiányában n:ni tudja megfizetni és a segélyezésre vató igénylogoíultsága a munkaviszony megsztlnésé.ól számiéit 21 n^pon b lül következik be; .
c) a munkaviszony megszűnésé
nek Időpontját megelőző két éven belül legalább egy évig kötelezően biztosított volt, járulékait k resel hiányában nem tudja meglirelnl és
a segélyezésre vonatkozó igény-
jogo^tlsíga a -munkaviszony megszűntétől számított 42 rupon belül következik b:.
Az akácfára akasztotta fel magát egy életunt bentessegéd
Nagykanizsa, január 9 Az öngyilkosok szomorú menetét az ujesttendöben egy 30 éves hentessegéd nyitotta meg Nagykanizsán. Hogy ml vihette végzetes tettére, hogy mi utáltatta meg vele az életet annyira, hogy mindenáron szabadulni akart tőle — mélységes titok maradt, amit a fiatalember msgával vitt a sírba.
A szomorú eset a következő: Potutsek Ferenc 30 éves Csengery-uf 72. szám alatti lakos, hentes, esle 9 órakor kiment az udvarra s
midőn meggyőződött arról, hogy nem látja senki, odament az egyik akácfához és felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már halolt volt — Semmiféle levelet nem hsgyolt hátra, amiből öngyilkosságának okára következtetni lehetne.
Rendőri bizottság szállt ki a tett színhelyére, amely kétségkívül megállapította az öngyilkosságot és igy a kir. ügyészség a halott eltemetésére az engedélyt megadta.
Az öngyilkosság motívumának kiderítésére a nyomozás folyik.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 10,kedd
Római katolikus : Viinips pk. I\'roteit. Melánia. Izraelita: Teb. hó 17. Nap kel reggel 7 óra 47 perckor,
nyugszik délután 16 óra W perckor. •
Városi Színház. .A Halál légió\', drá-ma a Szaharában, 14 felvonásban. — Patria Hiradó. - Előadások 5, 7 és 9 órakor.
— Községi blró-választások.
Lesencelomaj község Hettyei Oábort, Sáska község Hértng Márlont, Zala-baláp község Sötét Józsefet és Ra-poska község népe Slam Istvánt választolta meg községi birá|ánsk.
— A vasárnapi klskanlzsal táncmulatság. Évek óta nem volt egyhamar oly kitűnően sikerűit táncmulatság Kiskanizsán, mint a Polgári Olvasókör vasárnap esti tánc-eslélye, amikor a kör helyiségei szűknek bizonyultak a nagyszámú résztvevő közönségnek. Pompás hangulat, fesztelen |ókedv uralkodott és mindenki |ól érezte magát. Nagykanizsáról is számosan künn voltak. A láncmulatság, melynek tiszta Jövedelme a könyvtáralspol szolgálja, a hajnali órékbin ért véget.
= Mindenki ott legyen I 10 én, kedden nagy kedélyes müvészest a Központi kávéházban Kezdete 9 órakor. Belépődíj tetszésszuint.
— Keszthelyen megfellebbezik az Izr. hitközségi választást. A keszthelyi izraelita hitközség a mult napokban tartolla meg tisztújító évi közgyűlését, amelyen — mint megírtuk — ismét az eddigi elnököt, dr. Neumark Bálát választották meg. A hitközségiek egy része, akik dr. 1/ochstMer Sándort szerették volna lálni az elnöki székben, állítólag megfellebbezi a választást.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
— A felsőörsl prépost lett a balatonfüredi kerület esperese. A mcgyéspüfpök Horváth Lajos felsö-örsi prépostot a balatonfüredi espe-reri kerület esperesévé nevezte kl, miután Fábián János eddigi esperes betegségére való tekintettel felmentéséi kérte.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete hosszú hallgatás u\'án ismét munkába lép: megkezdi szokásos farsangi programját, a mindig kedélyes, házias hangulalu, eg)ben oktató és szórakoztató tea-délutánok rendezését. Az első ilyen szórakoztató tea-délután vasárnap 5 órakor lesz az egyesület Nádor-utcai helyiségében, ahol bizonyára ezldén is sok kellemes, kedves vasárnap-délutánt fognak eltölteni.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában Vili., Biross-tér 10.
ERDOELADAS!
Plck örökösök tulajdonát képező, Szombathelytől 7 kilométerre, Torony és Dozmat községek határában fekvő, cca 320 khold összefüggő terület, valamint Bucsu község határában 38 khold, leginkább tBIgy és erdei fenyőből álló különböző korú erdő, talajjal együtt eladó. A 320 khold erdőből cca 88 khold 80—90 éves vágható rész.
Vasúti állomás és rakodó Torony.
Érdeklődni lehet: Piok örökösöknél Szombathely, Kossuth Lajoa-utca 9. sz. és Thököly Imre-utoa 30. sz. alatt. — Telefon Szombathely IOO. szám.
=- Mindenki ott legyen t 10 én, kedden nagy kedélyes müvészest a Központi kávéházban. Kezdete 9 órakor.BelépődiJ tetszés szerint.
— Keszthely és Cserszegtomaj egyesítése. Cserszeglomajnak Keszthelyhez való mikénti közigazgatási csatolása ügyében már hetek óla folynak a tárgyalások. Miután a két község nem tudott egymással megegyezni, a vármegye maga létesített egyezséget a két község között. E szerint Cserszegtomaj kisközség köz-igazgatási ügyének ellátása céljából szövetkezik Keszthely nsgyközség-gel, anélkül azonban, hogy Keszthely elveszítené nagyközségi Jellegét Cserszegtomaj jegyzői teendőit Keszthely főjegyzője és adóügyi jegyzője végzik, ugyancsak az anyakönyv-vezetői teendőket Keszthely főjegyzője látja eL Szervezni kell egy uj segédjegyzöi és egy uj Írnoki állást, mely állásokat a két közság képviselőtestülete s Keszthelyen tartandó közgyűlésen tölti be. Az uj állások összes Illetményeit Cserszegtomaj fedezi.
Figyelem! Figyelem!
Nagy
vásár
fizv. Dr. Orosz Miklóaná
kézlniunkatuletében.
Csipkék, betétek, motlvok, mlltő éa terltőkeretek, jégkendők. ím
GySnyflrQ minták I — Bámulatos
olcsó árak I Csak pár napig I
Ne mulaaaxa el megtekinteni I
— Halálozás, özv. Thassy La-Josné született Vlzy Gizella hosszú és kínos szenvedés után elhunyt. A ségodl temetőben helyezték örök nyugovóra.
— Egy gazda hirtelen halála. Oyöre Ferenc zalaszentgyörgyi lakos tegnap este az istállójában hirtelen rosszul lett és halva összeesett. Halálának okát az orvosi vizsgálat fogja kideríteni.
— Halálos lórugás. Nagyatádról jelentik : Slmoncslcs László nagyatádi gazda lova megbetegedett és hogy azl az előírásnak megfelelően kezelhesse és bedörzsölhesse, segítségül hívta szomszédját. A lónak borzasztó kinjai voltak és nagyban nyugtalankodott. Amint Simoncsics a ló hasát dörzsölgette az kínjában földhöz vágta magát és esés közben oly szerencsétlenül rúgta meg gazdáját, hogy eszméletlenül terült el az Istálló padozatán. Slmoncslcs László gazda oly súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy másnap irtózatos szenvedések közepette kiszenvedett.
=« Ha utazik, vagy ozsonnáját melegen óhajtja élvezni, vegyen Thermos palackot. >/a literes 3 20 pengőtől kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
— Bérbe keres írógépet Nagykanizsa monográfiájának szerkesztője. Aján\'atok a Zalai Közlöny kiadóhivatalába kéretnek.
YMket ft MerniezÉirtet
■zaklxerfiCB kétzlt Mandlovlta Jóxsef éa Márton
Király.n. IS. 2JI9 Teleloo 01.
/
1928 január 10
ZALAI KÖZLÖNY
Biétttéál sehéiségek, gyomorfájás, gyomorégés, rosszullét, fejfájás, szerakáprátás, idegligalmak, álmatlanság, gyengeségi állapotok, munkaképtelenség esetén a természetes „Ferenc József" kesertttriz megszűnteti az emésztési zavarokat, a vérkeringést helyes útra terelt, felfrissíti a szellemet és egészséges álmot hoz. Az egyetead klinikákon végzett kísérletek bizonyítják, bogy az alkoholisták a Ferenc I&iuef viz használata folytán éhségérzetűket ma|dnem teljesen visszaszerezték. Kapható gyógy-szertárakban, drogériákban és fOszer-üzletekben.
■ozflószinházai
Városi Színház mozgója. Ma kadden és szerdán 5, 7 és 9 órakor .A Halál légió", dráma a Szaharában, 14 felvonásbaa Főszereplő Ronald Colatan. Patria Hiradó.
FOLYAOÍT-SZEDIE
x A fiuk között legnépszerűbb újság kétségen kivűi a cserkeszek lapja: a Magyar Curktsz, mely bér csak most lépett kilencedik évfolyamába, a fiatalság kfltétotn szokatlanul nagy elterjedtségnek Örvend. A Cserkész Szövetség ezt az tgaxán értékes tartalmú, eeészsMcs aztl-lemU és modern kiállítású liiusztrált folyóiratot Önköltségi áron ad)a kl • ezzel lehetővé teszt azt, hogy a szUlök jó lapot olcsó áron adhassanak serdülő lialk kezébe. A most megjelent uj évi számban fantasztikus cserkészel be izéién Indul meg „A paycholootballlsták" elmen. A szokolt érdekes rovatokon kívül hosszabb elbeszélések és ÍMMceUei)csztö cikkek váltakoznak ujafal A Magyar Cserkész havonként kétszer jelenik meg s egy szá mának az ára 32 llllér. Félévi előfizetése 310 P. KJadóilbfaU.(Hud*p«|t, V. Hajoai-utca 6 Cseifcáwhás) kiváastra bárkinek szívesen ktlld mutatványszámot.
IÁDIÓ BflSOB
Január 10 (kedd)
B«4ap«*« a 11 0- 12 H. I Időjárás. t a MUsMs. 6 a m. kit. Operaház Im|MI alaki.M kaaiataienekar
liangv. 6.1 A Természettudományi E. 7 A in. kir. Operaház Háry János E. 10.20 és 10 45 Cigányzene.
Bécs, Orác 10.80 >Imitt. II Síimf Z. 4.1S Hangv. 8 06 Klenzl Vilmos-est.
Berlin. Stettln II O. 4.30 Szimf Z. 5 Tánc Z 8.10 Woll—Ferrari: A Madonna ékszere c. 3 leiv. operája.
Frankfurt, Cassel I O. 3 30 Oy. 4 Tánc Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Kiél
II O. 1.20 Népszerű Z. 2.05 Hangv. 8 ÍJ Cembaio hangv. 9.15 Bécsi dalok.
Langenberg, Köln, Aachen, Münster U Q. 105 Hangv. 4.30 Oy. 6 Hangv.
London, Daventry 12 Daventry kvartett 1 SeatsO. 5 Hangv. ű.15 Uy. 7 U.
Prága 10 Mg. II 0 13.05 Hangv 4 10 Uy. 4.30 tlaagv. 7 Brünni műsor. 10.30 Kricka est, hangv.
Bóma éJ0 Oy. 5.15 Mg. 5.30 Tánc Z. 8 45 Orosz Z.
Budapestre utazlkll
■Oo,o M|*áMáii|t kap
■lol «itn lap «lírtial6ja olcaá uob. iralnkbdl,
lOo/o angatfményt haip
tllnal Ariinkból. (KlIOní biil konyha) * pMgát megtakarít
»l«tasl UUw Hl gyalog *t>ch«t agy p«c akti • pályaudvarról
Otthon érzi magát 111
_ . lói ItltStt axobálakban.
EMranda klaaolgilia. aiigoruan caalidl |tll«f.
uJAI *rdake,
■, bosr
lllos DHf
grand hotel
fark Magyazálloda
Budapest, VIII., Baross tér 10. sz.
• Kal.ti pályaudvar irkartal oldalival iramban.
^"•o alanyok tolyláa, bogy okvallaa nllusk
IdOjáráa
A nagykanizsai, metenrologlai megfigyelő jelentések : Héllón a himtrstk-\'«\' Reggel 7 órakor délután 2
órakor +5 8, este 9 órakor -f 17.
SxiUtúny. Egész nap borult égboltozat.
Ptlhóui: Reggel és délben Délnyugat, este Északnyugati szél.
A\'.Matcorológiai intézet Jelentése azt-rlnt az Időjárásban lényeges változás nem várható.
tIiibi
A mai értéktőzsdén az irányzat túlnyomóan gyengébb volt. A for-
f;alom alacsonyabb árfolyamokkal ndult s mivel a piac ösztönzést sehonnan Km kapott, az árfolyamok nyitás után tovább morzsolódlak. Zárlat előtt azonban néhány értékben véleményes vásárlások következtében áremelkedés állott be ét Igy az Irányzat egyenlőtlen volt. Barátságosabban tendáltak a kulitz piac, a nyomdaértékek és Ofa, gyengébbek voltak a bánya és vatpapi-rok vezető értékei Az áringadozátok azonban felfelé és lefelé 1— 2%-ot nem haladják meg. A forgalom va lamlvel élénkebb volt.
Párta JU-3SI/I, London U W.i Navyoik Mi) 60. Brtnel 73 40, Mtlano 37-461/s. Amsterdam 20625 Berlin I23 47\'i Wien inS, tofla tWI* Ptága 19-38 Va ni. 5820 Ba de pest M\'79l/i, Selgiád »"13»/á, Sakareat 331
4rrfta-]flíTiést
VALUIAK Angol L 77-82 27 97 Balga ii. 7960-79 90 Lmc k. 16-89-16 97 Oáak. 16180-15340 Dinéi 10-02-1008 Dollár 668 90-S70 90 riaadatl »55-22 75 HaL 32990-230 90 Lengyel bi 95-S4 25 Lel iíO 3 55
Levs —•-•—
Ura 30 30-30-.\',0 Márka 135 70-136-30 ScbJU. 80 50-80 *5 Nenéa 151 66-1522 S Sváidl.11000 110-40 SváHk 163 50-l"i 10 Peseta 98 65-9925
UUVIMK AmsL 230 05-230 75 Belgrád 1005-10 08 Berlin 135 8J-136-20 Bukarest 351-356 Btttsaaei 7*62-7987 Kopenh.152 9) <T3 30 Osalo 151-75 153 15 Loadoa 27 82-27 90 Milano 30 30-30 30 Newyork 571 10-2 70 Pária 33 41-2751 Prága 16 92-16-97 Uk 4IMI4 Storkh 153 60 1! 100 Vaité 64 05 54-36 Wien 80 60-8085 ZüHr*. 110 OS-tU 35 Madrid 987C-99-20
77 kg-oa 30 50 30 65,
m ím aoas—31-00 rs kg-— 311*
31 30, 80 kg-oa 31 26-31 4? anéb 77 kg-os 30 30 -30 50. 78 kg-oa 30 GÍT 30 80 79 kg-oa 3lr9Q—31 05, 80 kg-os 3100-3116! rost 39-05-29 25, Ukatm átpa 24 96-36 46. séaéipi 2850-30-00. nb 26 00-26\'75, tengeti 32 25 23 40 Buzakotpa 20 00-20 3, repce 48 00—5000.
SsrtiiTitt
Pelhijtái 1927, melyből cladatlannl vtsiu-tnarsdt 500 darab. Elsőrendű 1 52-1-56, isedett 1-50—1-52. azedett köiép 142— 1-46, könnyU l-32-l-3ti. elsőrendű öreg I\'60-1\'62, máiodrcndu i\'44—1-46, angol sUlda l\'SO—1-76, saalonna nagyban 0 00 160, aslr 1-84-1M, lehuiotf bua 2 08 -2 24. szalonnás félsertés 191-3 01 Ai lrányaat élénk.
Uaája: Báisalai Hyoada és Usklaáé Vállalat BészTéaytártaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
ipbóhirdetések
Aa apróhirdetések dija 10 szóig BO llllér, minden további azó dija B flll. Vasár- éa Dnnepnap 10 szóig SO fillér, minden további szó dija n flll. Szerdán éa pénteken 10 sióig 60 fillér, minden további szó dija S flll. Cimaaó a minden vasta
Íabb betűből álló szó két szónak számit-lük. Állási keresőknek 50o/o engedmény. * hlr4atéal alj alBra llmtmatí.
étkező burgonya kspható Orosz Ferencnél Zrínyi Mlklós-ntca 44. 15
Zngwa4rát ad kezdőknek ifjTi Rekettye Pálné Gyár-ulca 3. 140
HaigyfodrAainS, kl manikűröz Is, jó fizetéssel felvételik Laakay látván-nál, Kaaathalyen. 142
Byarmakégy megvételre keiestetik. Clm a kiadóban. -147
Mindenütt kéljünk
IIZSIIILLll MULET! ASAnVHOLLŰ DQUBLET1
A MAGYAR PAMUTIPAR R. T.
.Lovas" védjegyű l)ouble|a és .Holló" védjegyU Muleja, mely .. piacon a vezető mirka él a ktllföldi silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden jobb csomagfonalkereakedónél kapható. 101
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlaztltó, ruhafestő
íjtl: Hujki-i. I). Cyljllltltp Imkíj-i. I.
Villái mindennemű ruhafestést, vegy tisztítást, gőzmosást mérsékeli áron. Elismerten elsőrendű munka. Hólehér, tttkörtényei gallértlisUtái. Pllssérozás u; Oouvrérozás.
Kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor f I I f • f
Dráma a Szaharában 14 felvonásban. Főszereplő: Ronald Colman.
Pátria Hiradó.
dukász ferenc
épüle\'fa és deszkikereskedése Magyar-utca 108.
Léc, stukaturnád, tetőpala Hajópallógyártás és eladás Furnlr és enyvezett lemez Asztalosárugyár
Kész ajtók és ablakok
állandóan raktáron, in Talafani BSO-
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai randazarfl uj
rowatolt pénztárkönyvek
Forgalmi adókOaivwak SzámlspsndsaNi Levélrsndsztk GyorafQzök
Mindennemű irodafelszerelési cikkek nagy választékban
Flschel Fülöp Fial
könyvkereskedésében
Magykanizaán, FA-ut.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, tengeridara, egész kisszemű tengeri Madáreleség: Kevert madárétel,
hámozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó mag stb. kapható:
Ország József
u magkereskedésében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
Üzletátvétel és megnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozol, hogy özv. Frk Jánosué Caen-gery-ut 64. azám alatti
mészáros- és hentes-Qzletét
átvettem és azt f. éwl december hó 31 An megnyitom.
A n. é. közönség nagybecsű pártfogását kérve, vagyok m, teljes tisztelettel
PETRICS lajos
mészáros és hentes.
Araimi
l a disznóhús ............... P t--
l a disznózsír ............... P «.BO
l a disznóháj ............... P
l a szalonna ............... P >.»0
l a marhahús eleje ......... P I.M
l a . hátulja......... P t--
t-a borjúhús eleje ......... P t.—
l a . hátulja......... P »AO
Naponta friss felvágottak kaphatók!
Úzletmegnyltás 1
MIOZ
Kltünö házikoszt kifőzés 3 tál étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek.
Szíves pártfogást kér
FURMEN IMRÉNÉ
iá Kölcsey-utca 5.
z/ilai xozlony
1928 januir li
BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 berendezés áll vevőink részére választékul.
A legfinomabb stylusbutorok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkívül kedvező fizetési feltételeket nyujtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegiül
és
SOPRON, Várkerület 62.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat RészvénytársaságTT^TE^^
68. évfolyam, 8. szóm
Nagykanizsa, 1028. január 11, szerda
Ara 14 fillér
POLITIKÁI NAPILAP
FeWóa szerkesztő: Barbaríts Lajos
Elűfeéááai irt: egy bóra ■ Hk
Nyer az igazság,
ha gyors, — mondja Cbarles Dupuls egyetemi tanár, aki a Sorbonne-on ét egy máiik világhírű politikai Iskolán adjl tW ■ nemzetközi jogot. Ezt a megállapítást a román- magyar bir-tokperefc Bosszúra húzódása alkalmából mondja a neves francia ludós, mert ahogy hosszú cikkében brilliáns
B[i érveléssel és a tárgyi igaztág
tétlen biztonságával részletesen kifejti, ebben a perben azt lehetett Upssztalnl, hogy a népszövetségi tanács elodázza a kérdési.
A tanács több hibát követett el Dttpuls megállapítási szerint is, amikor ennek a nyilvánvalóan tiszta jogi iigumentumokat kövelelö pernek politikai jelleget adott. Legelőször akkor kezdett a tanács ktcérkodnl a politikával, amikor a román kereslettel kapcsolatosan meghallgatta a románok kifogásalt a vegyes döntőbíróság ellen. Hiba volt és összeférhetetlen a tanács helyzetével, mert a népszövetségi tanácsnak nincs semmi néven nevezendő joga beleavatkozni a nemzetközi Igazságszolgáltatásba, annál is iukább, meri annak függetlenségét respektálnia kell. A népszövetségi tanács sem nem fellebbviteli, még kevésbbé semmitö-tzék — állapítja biztos határozottsággal a francia nemzetközi jogtudós, tebát a tanács és az árnyékában meghúzódó politikai Játékosok helytelenül és nyilvánvalóan jogtslanul sdtak egy olyan oldalnyomást a per egyenes utjának, mely eredeti illetékességi fórumától — a vegyes döntőbíróságtól eltérítette.
Egyszerűen és tisztán: a tanács olytn jogokat arrogáli magának ennek a pernek folyamán és különböző tárgyalási fázisain, amik ab ovo ellenkeznek a per lényegével.
Még tovább ment a tanács az illetékesség arrogálásával akkor, amidőn korlátozni kívánta három alapelvre a per szempontjait. Ezeket a szempontokat a magyar kormány nem fogadhatta el, nemcsak azért, mert ezek ellenkeztek a trianoni szerződéssel és a nemzetközi bíráskodás tudományával, de azért sem, mert meg kellett védenie a népszövetségi Unács előtt a döntőbírósági elvet és határozatokat. A francia logtudós ugyanazokat foglalja össze nagyszerű cikkében, amiket a magyar kormány « per folyamán mindannyiszor kife-jezésre juttatott és tiszta |oghatáro-zatokra s a gyakorlatra támaszkodva hangoztatott.
Ugyancsak a magyar álláspont helyességét bizonyltja Dupuis a Sala-mis precedensével, ahol a görög-német vitás kérdésben a döntőbíráskodásnak befolyástól menies érvényesülést engedtek. Nem állhat tehát ezekután a román álláspont képviselőjének — Commenek a salamisl döntés után további fenntartása, mely már nyilván alapnélküli okvetellen-kedési kísérlet, mikor a Salamis nevű
hajó perének döntésében hozott határozatot .\'ulságos abszolútnak tekinti*.
Az Idők Jele, hogy olyan nemzetnek a fiai is megtalá\'jík és magukévá teszik a tiszta jogi Ítélőképességet, amely nemzet eddig nagymér-tékben el volt vakítva politikai tekintetekben. Nem csodálni való egy cseppet sem, egészen természetes, hogy az angol-szász világ ebben a
perben elejétől fogva a Jog és igazság alapjin állott, de minden elismerést megérdemelnek azok, akik egy elvakult politikai atmosiférábaji a jog és igazság fáklyájától verérel-Utve az igazság mellé állanak. Ezek közé tartozik Charles Dupuis is, aki tiszta és bátor |ogt tanulmányával az igeziágot és jogot védelmezi s ha tollának és ragyogó logikájának fényénél árnyék esik, az esik román ol-
dalra vet sötétléget s von felhőt a népszövetségi tanács eljárására és magatartására. A magyar álláspont tiszta, világos, mint az egyetemi tanár érvelései és bizonyítékai. Csak az a sajnálni való, hogy még mindig nem gyors sz igazság s mindaddig nem lesz az, amig ebben a perben s minden hasonló esetben nem a függetler, politikumtól menies fórum ítél: Hágai
Bethlen: „Vagy módosítjuk a numerus clausust, vagy kl kell lépnünk a Népszövetségből"
A képviselőház közoktatásDgyi bizottságának nagy többsége hosszú vita után elfogadta a numerus clausus módosításáról szóló javaslatot
Budapest, január 10 (Éjszakai rildlójelentés) A képviselőház közoktatásügyi bizottsága Pekdr üyula elnöklete alatt ma délután ülést tartott, melyen a numerus clausus módosításáról szóló törvényjavaslatot tárgyalták. Megjelentek a kor- 1 mány részéről gróf Bethlen István miniszterelnök w gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter.
Farkas Elemér előadó ismertette a javaslatot és hangoztatta, hogy pedagógiai szempontból és szociális szempontból is szükség van a javaslatra. Ez azonban olyan kérdés, mely
a magyar államnak szigorúan vett belügye és abba nem engedhet beleszólást senkinek külföldről. Beszédében kijelentette, hogy ki kell küszöbölni mindent a nemzet életéből, ami gyengítheti a nemzeti ösz-szetartás erejét. A mai időkben már eljutottunk oda, hogy a nemzet egyforma szeretettel ölelheti keblére valameny-nyl fiát.
A numerus clausus harmadik szakasza kétségtelenül sérelmes volt felekezeti szempontból és ezt meg kell szüntetni. A módosító javaslat mindenben kiküszöböli az ellentéteket és megnyugtató, ezért elfogadásra ajánlja.
Vdmal Dánlel nem látja n javaslatban a sokat hangoztatott szociális szempontot. A javaslatot nem fogadja el. Határozati javaslatot terjeszt be a numetus clausus teljes eltörléséről.
Sokorópátkal Szabó István kijelenti, hogy több tekintetben egyetért Várnaival. Sok mérnökre és orvosra van szüksége a falvaknak, de oda nem mennek pedig ott biztos megélhetésük lenne.
A javaslatot elfogadja.
Lukács Oyörgy a tanszabadság hive, de ezt a törvényt annakidején meg kellelt csinálni, tzonban mindig Idegen mateiiinak tekintette. A módosító javaslattal egyetért és azt elfogadja.
Koszalka János ker. szoc. párti a javaslatot nem fogadja el.
Haller István szerint nem állja meg helyét az az ellenvetés, hogy a uumeius clausus miatt a külföld mos\'oha elbánásban részesített volna. A |nvaslatot nem fogad|a el.
Kéthly Anna nem fogadja el a javaslatot.
Tury Béla az elhangzottak után bejelenletie, hogy javaslatát a plé-numban teszi meg.
f;assay Károly
bár nem tagja a bizottságnak felszólal. Elismeri, hogy annak idején ő Is aláirta a numerus clausust, de fél év múlva belátta, hogy tévedett. Határozati javaslatot nyújt be és s numerus clausus teljes eltörlését kéri. Eiulán
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter szólalt fel. Beszédében reflektált a felszólalásokra, majd hangoztatta, hogy a Bethlen-kabinet mindigazt vallotta, hogy a numerus clausus Ideiglenes rendszabály, ezt fejtette ki Oenfoen is. Ha azt kérdezik, hogy ennek a rendszabálynak megszüntetésére elérkezett- e »z idő, azt kell mondja — nem. ü: elérkezett az idő a revíziójára. Nem ért egyet azzal a felfogással, hogy felvételi vizsga alá vonjuk a jelentkezőket. Végül röviden megemlékezett az egyetemi tüntetésekről, amelyeknek az okos szó,
a megértelés végei vetett. Bethlen István gróf miniszterelnök
emelkedett ezután szólásra. Az ösz-szeomlás után mind nagyobb és nagyobb tömegek kerestek és kaptak elhelyezkedést a csonka kis országban. Azonban épen éltkör kellett gondoskodni, hogy megfelelő rendszabály következték. A numerus clausus azóta magva volt egy külföldi propagandának és ezt felhasználták ellenünk, állítván, hogy reakdonárlusok vagyunk. A népszövetségnél peticiót sdtak be a numerus clsusus miatt és sérelmezték bizonyos körök a törvényt. A |elen helyzetben nem tehetjük kl magunkat a népszövetség egy esetleges kedvezőtlen határozatának. — Vannak, akik azt mondják, hogy ne törődjünk a népszövetséggel, de ezt nem vallja a maga nézetének. Ha választani kell, ugy csak két eshetőség áll fenn: vagy a numerus clausus mó dosltása, vagy kilépni a népszövetségből. Beszéde végén kijelentette a miniszterelnök, hogy lehet, bogy ez a módosító javaslat — mint minden emberi mü — nem elég tökéletes, de a célt szolgálja.
Etulán az elnök szavazásra lette a javaslatot, melyet a nagy többség ugy általácosságban, mint részleteiben elfogadott.
Pozsony megmenekült, katasztrófát
Pozsony, lanuár 10 Keddre virradó éjszaka megkezdődött a Duna apadása. A katonai és mentő-osztagok egész é|jel fényszórókkal figyelték a befagyott medret. A jég végre megindult, az ágyúzás áttörte a legveszélyesebb torlaszt. A viz csak Lígelfaluoál öntött ki, de komoly károkat még nem okozott. Pozsonyt e pillanatban már napvobb veszedelem nem fenyegeti. A Csallóköz sorsa még mindig bi-
elleriben Bnkarest alatt ígér a Dnna
zonytfilan. A vízszint a tegnapi 460 ról 400 cm-re spadt. A jég közé szorult hajók megmentését meg sem kísérlik.
Bukarest, január 10. (Éjszakai rddiójelentés) A Duna jégtorlaszai még mindig mozdulatlanul állanak. A helyzet egyformán válságos, mert a partmenli közgépekben folyton tartanak az árvizveszedelemtöl. A katonai és polgári hatóságok állandóan dolgoznak a veszedelem elhárításán.
ZALAI KÖZLONT
1028 január 11.
összeült a Ház és megkezdte a valorizációs javaslat tárgyalását
Budapest, január 10 A képviselőház mai Ülésén az elnök felolvasta Huszár Károly lemondó levelét alelnóki lisztéről és képviselői mandátumáról, mire érdemeinek elismerését jegyzőkönyvbe iktatták. Bemutalta az elnök Alföldy Béla lemondó levelét ls, majd megemlítette, hogy 25 éve annak, hogy az országgyűlés két háza a régi helyiségből a mai impozáns épületbe költOzótt. Ezután közölte, hogy Bar la -Szabó József és Csllléry András annak, megállapítását kérik, bogy a munkásblzlositói kinevezésükben nem forog-e fenn összeférhetetlenség. A kérelmet áttették az összeférhetetlenségi bizottsághoz. Ma|d áttértek a
valorizációs javaalat tárgyalására. Dabasl-Halász Móric ismertette a badikölcaOnOk összegét s hangsúlyozta, hogy
meg kell adóztatni a konjunkturális vagyonokat.
Propper Sindor tiltakozott az ellen s beállítás ellen, mintha a baloldal politikai szempontból bírálná a valorizáció kérdését Nem tud elképzelni szerencsétlenebb intézkedést, mint szt, bogy a bankokban lévő betéteket nem valorizálták. Követeli a kis emberek betéteinek valorizálását. Ext különben a takarékosság is megköveteli. Az árvák pénze és a nyugdíjvalorizáció érdekében sem történt Intézkedés. A karitatív valorizáció nem lesz egyéb, mint a politikai szolgálatok jutalmazása és a protekcionizmus továbbfejlesztése, mely nem kívánatos. A javaslatot nem fogadja el. Az ülés délután 2 órakor ért véget.
Borzalmas szerencsétlenség a rákoshegyi vasnt-áilomáson
Budapest, Január 10 Ma reggel bél órakor a magyar államvasutak rákoshegyi állomásán súlyos vasúti szerencsétlenség történt. Hat óra ötvennyolc perckor futott be a kis állomásra a Budapestre induló vonat, de ugyanekkor érkezett Budapest felöl is egy személyvonat A pesti vonatra várakozó utasok a nagy ködben nem látták a (óvárosból érkező vonatot s igy történt, bogy amikor a keskeny, sikos vágányközben a Budapest felé induló vonathoz kitódultak az utasok, az ellenkező irányban robogó két vonat közé szorult sokszáz főnyi tömeg közt irtózatos pánik tört ki és az ellenkező irányból érkező vonat elgázolta Ottllk József államvasuti fó-intézöt, aki tíz nappal előbb még a rákoshegyi állomás főnöke volt. A főintézövel együtt a vasúti kocsik alá kertllt Seress Emília, egy államvasuli főfelügyelő két hónapos asszonyleá-nya is, akinek a lábát tőből lemetszették a kerekek. A kis állomáson nagy riadalmat keltett a szerencsétlenség. A vonat kerekei alól borzalmas hörgés hallatszott, mire azonban a megriadt közönség O.tllk főintéző! a Kerekek alól kiszabadította, a szerencsétlen államvasuti tisztviselő kiszenvedett. Seress Emília kórházba sgUlitás közben meghalt.
A felsőház elfogadta a büntető-novellát
Beható kritika
tárgyévá tették a javaslatot a felsőház szénokai
Budapest, január to az elítéltet megmenthetjük a fogház
A felsőház mai ülésén megkezdték a büntető novella tárgyalását.
Varga Ferenc koronaügyész felszólalásában megcáfolta a novellát éri támadásokat, részletesen foglalkozott a javaslatban foglalt büntetőjogi és lélektani intézkedésekkel.
Papp József ismertette a büntetőjog magyarországi fejlődését és kifogásolta a javaslat egyes szakaszait.
Huszár Aladár örömmel állapítja meg, hogy Magyarország bármenynyire eltaposott ország is, tényező kezd lenni a nemzetek sorában. Kéri a miniszterelnököt, járjon közbe, hogy
Oenfben egységes propagandát tervezzenek a nemzetközi bolsevizmus ellen.
Bernáth Oéza elismeréssel üdvözli a javas\'atnak a pénzbüntetésre és az eljárás egyszerűsítésire vonatkozó intézkedéseit. Helyesli a megrögzött bűnösök dologházba való utalását. Azonban kifogásolja a pénzbüntetésnél az egyéneaités behozatalát. A novella egyes intézkedéseit túlságosan mereveknek tartja, helytelenili a szóbeliség és közvetlenség korlátozását.
Szury János helyteleníti a felsőbb ügyészségnek csatlakozásáról szóló szakaszt, mely a vádlott megfélemlítését vonja maga után. E szakasz eltörlésére határozati javaslatot nyújt be.
Pesthy igazságügy miniszter válaszában részletesen megcáfolta az elhangzott kifogásokat. Nem áll meg az a kifogás, hogy a szabadságvesztés átváltoztatását célzó renielkezé-sek kedvtz iek a gazdagoknak.
A pénzbüntetések oly rugalmasak, hogy szegényt és gazdagot egyaránt sújtanak.
Mijd a néhány napos szabadságvesztés büntetések káros hatását vázolta. A pénzbüntetéssel egyrészt sikerül javiió hatást elérni másfelől
fertőző hatásától, ami az elkülönités nehézségével magyarázható. A felsőbb vádbalóságok csatlakozásának biztosítására szükség van. Ha a védelem számára biztosítjuk a fellebbezés lehetőségét, biztosítani kell a vád részére is. A csatlakozási rendszer egyébként a felsőbb bíróságok tehermentesítését Is célozza. A közvédő távollétében letárgyalható ügyeket illető szakaszra is szükség vsn. Ily ügyeknél fokozottabban szem előtt kell tartani a fegyelmi lehetőségeket Ezután az előadó él Huszár Aladár hangsúlyozták, hogy
a kommunista bűncselekményeknek politikai cselekményekké nyilvánítása távol áll a kormánytól.
A B k. vonatkozó részének kiegészítését célzó javaslat rövidesen tárgyalás alá kerül s ezzel a felszólalók állal felhozott kérdések, de különö-s<n az izgaláa ls szabályozásra kerülnek.
A felsőház ezután áltslánoságban és részieleiben is elfogadta a javaslatot.
Kivetkezett az ügyvédi, gyám és nyudij intézetről szóló törvényjavaslat tárgyalása, melynek során Peslhy Pál igazságügyminiszter kijelentette, hogy a magyar ügyvédi kar a magyar kö éposztály ériékes megbecsülendő része és az ügyvédi gyámintézetet az államnak is segíteni kell. A felsőház áltslánoságban és részleteiben is elfogadta a javaslatot.
Ugyancsak vita nélkül elfogadta a felsóház
az egyes vármegyék területi változtatásáról
szóló javaslatot, majd a belügyminiszteri jelentést több gőzhajózási társaság engedélyének meghosszabbításáról. Az Ülés délután 3 órakor ért véget.
A nagykanizsai Munkásbiztositó-kirendeltség tisztviselői letették az esküt a zalaegerszegi igazgató előtt
A zalaegerszegi Kerületi Munkás-blzlositó Pénztár újonnan kinevezett vezetője Schmall József titkár tegnap reggel Zilaegerszegról Nagykanizsára érkezeti, bogy a pénztár nagykanizsai kirendeltségéhez újonnan kinevezett tisztviselők hivatalos esküjét kivegye.
Az ünnepi aktus délelőtt történt a p<iutár adminisztrációs helyiségében, amikor az újonnan kínevezett tisztviselői kar élén dr. Nlsponszky Béla ellenőrző orvossal és a kirendeltség vezetőjével Fedor Lászlóval letették az előirt szövegű hivatalos esküt.
Eskü után a kerület uj vezetője, Schmall József beszédet intézett az egybegyűlt tisztviselőkhöz (kik között ott volt a távozó tisztviselők néhány
tagja ii), amelyben felkérte őket arra, hogy amilyen lelkiismeretességgel és ügyszeretettel végezték eddig feladaluka\', ugyanolyannal folytassák ezután ls munkájukat, ugy a tagok nvnl a munkaadók érdekeit mindig szem előtt tartsa.
Az uj vezető hivatalbalépése alkal mából dr. Szabó Zsigmond pénztári orvos az orvosi kar részéről jelent meg és tolmácsolta az orvosi kar kívánságait.
Fedor László a kirendeltség vezetője ezután behatóan referált a kerület vezetőjének az ügyekről és átvette az utasításokat a pénztár adminisztrációjára, személyzeti és orvosi ügyeire.
A zalaegerszegi kerületi vezető ma visszautazik székhelyére.
Ipari munkások megjutalmazása
Sopron, január 10
Mint a kerületi kereskedelmi ét iparkamara közli, a kereskedelem, ügyi miniszter a hivatali elődei által követett gyakorlatnak megfelelőn ismét életbe kívánja léptetni az fa. demes ipari munkásokosk jutalommal való kitüntetését. A miniszter i soproni ksmara kerületében fennálló Ipartelepeken hosszabb idő óta meg- * szakítás nélkül szolgálatban álló ét minden tekintelb:n érdemes, Idősebb munkások közül ez évre vonatkozólag hat munkásnak kíván egyenként 100 ptngönyi pénzjutslmat és elis-merö-levelet adományozni.
Erre a 6 |utalomdljra a miniszter meghagyása folytán a kamara pályázatot hirdet. A jutak>mdl|akra vonatkozó munkaadói javaslatok legkésőbb 1928 évi január hó 25-lg a kamarához küldendők be. A jutalmak elnyerésére a kerület ipart munkaadói ctak náluk alkalmazott olyan gyáripari vagy kisipari munkátokat hozhatnak jsvssistba, akik
ű) jelenlegi munkaadójuknál megszakítás nélkül legalább ls betöltött huszonöt év óta vannak alkalmazva,
b) legalább is ötvenedik életévüket betöltötték;
C) akik a kereskedelemügyi minisztertől, illetve hivatali elődjétől sem elismerő levelel, sem jutalmat még nem kaptak.
A munkaadói előterjesztéshez minden javaslatba hozott munkást Illetően csatolni kell:
1. A javaslatba bozott munkát munkakönyvét (ha vanl{tanonc-bizo-nyitványát is) annak igazolására, bogy az illelö munkás mióta dolgozik iparában t mióta áll megszakítás nélkül jelenlegi munkaadójánál alkalmazásban.
2. A javaslatba bozott munkát munkaadójának nyilatkozatát arról, hogy a munkái alkaimazátának egétz ideje alatt, különösen pedig a forradalmi idők alatt klfogástslan és nem-zethfl magatartást tanúsított.
3. A rendőri hatóság erkölcsi bizonyítványát arról, hogy a javaslatba hozott munkái az áJlamhtliég ét egyéni megbizhatóiág szempontjából nem esik kifogás alá.
4. Hi a javatlatba hozott munkái tagja valamely hazafiai vagy egyéb célú erkölcti testületnek, sz erről szóló igazolást
A beadvány illetve előterjesztés, amelyet a munkaadó ipari munkása megjutalmazása tárgyában a kereskedelmi és iparkamarához intéz, közügyre vonatkozó javaslatnak tekinthető s mint ilyen bélyegmentes. Ugyancsak hasonló indokból, de kizárólag erre a célra bélyegmenteien állíthatók ki azok az iratok is, sme-lyek a jutalom feltéleleit képező körülmények Igazolátára tzolgálnak. Azonban ezekre az Iratokra feli kell jegyezni, hogy kizárólag erre acélra állíttattak ki s hivatkozni kell a m. kir. pénzügyminiszter 1903. évi február lió 28-án 17.455 szám alatt a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ez ügyben Intézett átiratára.
1928 lanuár 11 ■
ZALAI KOZLOHT
Riport a Magyar-utcai házról, ahol szombaton éjjel vér folyt az asszony miatt
A feleségéért késelő
Nagykanlisa, |anuir 10
A Msgyar-utc 155. számú ház, ahol a szömbatestl véres dráma lör-lént, egyszerű, fehérre meszelt pa-rasztház. Amíg a bérautó iderobog az Erzsébet-tértől, az a benyomása u embernek, hogy már rengeteg kilométert hagytunk magunk mögött. Olyan sáros tudniillik a kocsi. A ház fehér falára Is ráfröccsen a pneu állal szétugrasztott pocsolya. A kapu előtt kicsiny, maszatos gyermek sütkérezik a napon. Megkérdezem valakitől — nem e Szflcték gyermeke? Azt mondták, azoknak nincs egy sem. Ezt pedig ugy hívják: kanizsai egyke.
Az udvar, melynek közepén hatalmú hórakás van szünelnélkül ösz-szeroppanásra ítélve, egész sereg majorságba botlik a belépő. B nyitunk a legelső ajtón, ahol megtudjuk, hogy Szűcs István a középső lakásban lakik, iit két asszonyt találunk. Egyik Szűcsné, a másik a testvére. Szintén azon az udvaron lakik.
Ez a szoba igazi szegényszagu proletár-lakás. Négy fal, üveges ajtó, ablak nincs, bútorzat szegényes. — Szűcsné kisirt szeme körülbelül azt mutatja, hogy szombat este óta aligha volt nyugodt, alvással eltöltött éjszakája. Tehát ebben a lakásban játszódott le a párharc — melynek középpontjában a régi, évezredes séma szerint az asszony áll.
— Azért jöttünk, hogy ifi a helyszínen szerezzünk pontos Információt arról, ami történi.
Nagyon kényes dolog ezt igy kezdeni, de nem lehet másképen. Az események krónikásának nincs más kötelessége, csak utánajárni a dolgoknak és azokat hQen rekonstruálni.
— Én nem sokat tudok, bogy kettejük közölt mi töt lén!, mert én kimenekültem a házból.
— Kimenekült?
— Mikor az uram hizajöt\', szombaton este fél tlz tájban, a Qalba Itt voll. Az uram előbb szépen kérte, bogy szűntesse be a látogatásait, majd nekiment és ekkor én kifutottam a lakásból. Hogy szután mi történt benn a lakásban, csak mátoktól tudtam meg.
— Milyen viszony b in voll a maga ura a Oalbával ?
— Nem voltak rosszul egymással. De az uram mondta többször Oal-bának, hogy ne járjon hozzánk. Egy-szer az ősszel, mikor még kint laktunk a gyepmesleri telepen, erélye-Mbben is megintette Oalbát. Aztán raoat szombaton... Az uram már január elseje óla el van szegődve Kiskomáromba egy uradalomhoz kocsisnak. Onnan szombatonként szokott hazajönni. Most is igy volt, ulán...
Tovább nem mondja az asszony.
férjet az ügyészség ma szabadlábra helyezte
Én veszem át a izót:
— Mi történt az arcáva\', összevissza van karmolva?
— A Qjlbáné tette. Hétfőn délután a kói házban találkoztunk is ott nekem esett.
— A kóiházban találkozott maga a Oalbánéval ? Hogyan ? I
— Ugy volt, hogy én vasárnap a szomszédoktól sok mindenfélét hallottam beszélni arról, hogy az én uram igy leit a 0 libának, u én uram ugy tett. Oondoltsm, felkeresem a kórházban és megnézam, bogy mi igaz ebből. El is mentem délután léi négy óra tájban és bementem Q libához abba a tetembe, ahol fekszik u emeleten. Kérdeztem tőle, hogy ml történt. Kíváncsi voltam, ml igaz abból, amit mesélnek az emberek. Hát amint ott állok a Qalba ágya elöli, egyszerre csak benyit a szobába a Oalbáné, aki, ahogy engemet meglátott, nekem jött és elkezdett kiabálni: .Hát te piszok, itt vagy? Ide is eljössz 1\' A kedves nővér erre ránkszólt és kiküldött, hogy menjünk kl és ne izgassuk fel a beteget. Kint a folyosón aztán isméi nekem jött a Oalbáné és összemarkoltam vele. A lármára feljött a portás, aki szétválasztott és kiküldött a kórházból. Mikor lementünk az iroda elé, Ismét összementünk és ha a főorvos ur nem lép közbe, akkor nagyobb baj is lett volna. Ezeket a foltokat u arcomon a Oalbánélól kaptam, de visszaadom, ha addig élek ls...
Nehéz a levegő. Olyan terhes a cselekménytől ez a kis szoba, mint
egy Ibsen-dráma színpad*. Valóban, itt szombaton éjjel nagy dráma pergett le, melynek két két áldozata van. A két f trfi. Az auzonyon csak a karmolások, a kisirt szem mutatja, mi ment végbe e négy uük fal közi. Nagy szünet kell, hogy következzék egy kérdés, egy befejező mondai Valahogy ez |ön:
— és most ml lesz, ml következik? — kérdezem.
— Ma volt bent Kanizsán, aki felfogadia volt elsején az uramat Kiskomáromba kocsisnak. Szűcs kimegy újra oda.
— Kimegy ? Hiszen u ügyészségen van.
— Ma délelőtt kiengedték. Volt Itthon Is. Most bent van a városban.
— Maga vele megy Kiskomáromba ?
— Nem tudom, mi lesz. A lakást nem hagyom Hl...
A levegő még nehezebb lesz. Menni kell A tüdő kitágul a friss levegőn és az egész beszélgetés olyanná lesz, mint egy álom, ame-lylk megfekszi u ember mellét és alig várja, hogy felébredjen belőle... Az ébredés pedig igazán könnyen megy, meri az autó a gidres-gödrös, hallatlanul sáros, mocskos Magyarutcán gondoskodik róla, hogy a benne ülő nemcsak, bogy elszenderegni, de még mélyen gondolkozni se tudjon... Pegig ebben a fehérfalu parasztházban, amelynek u ember majdnem veri fejével a gerendáját, nagy történés ment végbe szombaton éjjel.

42 százalék Zalamegye adóhátraléka
Nagykanfzaa a legjobb sdáfizttók aoréban van — A kAzigazgatási bizottság ütése
Nagykanizsa, lanuir 10 Zalavármegye köilgazgatási bizottsága most tartotta jtnuár havi üléséi GyOmOrey Oyörgy főispán elnöklete alatt, amelyen az előadók megtették szokásos havi jelentésűket
Dr. Bruzsa Oyula pénzűgyigazgató jelentése szerint a mult évi adóhátralék 2.662 342 P, folyó évi kivetés 4,430.659 P, az egész évi tartozás tehát 7,531.721 pengő.
Lefizettek az adózók 4.940.467 P, marad az időközben történt törlések után 1,851.848 P hátralék, mely megyei átlagban 42 százalékot jelent.
A hátralékok u adóhivatali körzetekben a következőkép alakulnak: balatonfüredi adóhivatali körzetben 46.966 P (22%), keszthelyi 286 578 P (48°/o), letenyel 138 626 P (51°/o),
nagykanizsai 426241 P(36*/o),
novai 218 741 pengő, (63%), sümegi 124 977 P (38°/»), tapolcai 213.790 P (45%), zalaegerszegi 293 918 pengő (39%), zalaszenlgróli 101.211 pengő
(390/o).
Dicembet hó folyamán befolyt fényűzési adóban 3371 P 021, (egész évben 81.106 P 02 f). általános forgalmiadóban 123 974 P 84 f, (egész évben 1,462 361 P 93 I). állatforgalmi adóban 39 420 P 13 f, (egész évben 402 367 P 54 0. bélyeg- és jogilletékben befolyt 137.182 P 33 f, (egész évben 1,028.327 P).
Vitéz dr. Barnabás István tanfelügyelő jelentése szerint a közoktatásügyi miniszter decemberben
12 zalai Iskolának Összesen
244.750 pengő Államsegélyt
adott építésre.
A nagykanizsai rendőrség 50, a zalaegerazegi rendőrség 24 eietben teljesített nyomozást.
A közegészségi állapotok kielégítők voltak a megyében.
Az állategészségügy is javulást mutál az előző hónappal szemben.
Tüzeset 6 f jrdult elő, összesen 18 466 pengő kárt okozva.
A kínai
Ling-Sun-Tse
városunkba érkezett és a világhírű
Pekarek-teákból
ingyen
teakóstolót
rendez,
az alanti cégeknél, a megjelölt napokon és a teafőzésről szemléltető, szakszerű felvilágosítást nyújt.
Szilül le.: GoldM
\\wMa: Intőt Frididéi
üMio: m és KltinnM
PtDttan: liiz Títb Itlttl
bsilatii: itiipt Ziignniiíl
A zalaegerszegi polgármester kíméletlen harcot hirdet a gyermekáldást gátló flzelmek ellen
Zalaegerszeg, január 10
A zalaegerszegi Stefánia Szövetség ma tartotta meg évi rendes közgyűlését a városháza nigy közgyűlési termében, Czobor Mátyás polgármester elnöklete alatt, aki rámutatott arra, hogy Zalaegerszeg hírneve ls kezd megtépázódni. népszaporulat tekintetében, mert a többi városok mind szebb eredményeket tudnak ezen a téren felmutatni.
— Itt valami bajnak kell lenni — mondotta, — végtelenül restelem, hogy Zalaegerszegen olyan szomorú a népesedési statisztika. A hatóságoknak ls feltűnt már, hogy a vármegye székhelye vezetni kezd a népesédésl bajok terén Zalaegerszeg nem voll egykés és most a .betegség" ilt is láora kap. Mi igyekezünk a bajt elfojtani.
— Kijelentem, hogy hatósági és társadalmi uton odahatunk, hogy a bűnös kezeket megfogjuk és jaj annak, akit megfogunk!
— Szomorú, hogy a zalaegerszegi bűnös kezek tevékenysége nem áll meg a város határán, íianem kegyetlen működésűket kiterjesztik a vidékre ls, ahol, eddig nyoma sem volt a becstelen manipulációknak. Ezt a piszkot te kell törölni Zala arculatáról I
Majd Németh János dr. meglette évi jelentéséi.
MAJAHta
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld jelentések : Kedden a Mmirsik-1,11 Reggel 7 órakor —2-4, délután 2 órakor -f-4 7, este 9 diakor —0 8.
PtlMut: Egész nsp tiszta égboltozat.
StéUtányi Reggel Nyugat, délben és este Keleti szél.
A Meteorológiai Intézet |elentése szerint jórészt felhős idő. kisebb lecsapódásokkal és gyenge éjjeli lággyal.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 január 11
NAPI HÍREK
»im»m»»H«MM«i
ll*MtH«*t4«
NAPIREND
Január II, azerda
Római katolikus: lligln p. Prolejt. Ágota, izraelita: Teb. hó 18. Nap kel reggel 7 óra 46 perckor,
nyugszik délután 16 óra 29 perckor. •
Városi Színház. .A Halál-légió", dráma a Szaharában, 14 felvonásban. — Patria Híradó. - Előadások 5, 7 és 9 órakor.
A légrádl birtok-ügyben megegyezés jött létre Zalavármegye és a jugoszláv kormány között
NAPLEMENTE
Kihűllek a forró hinnők. Hlttm már csak vakremény, Mely sorsától rflpke pered Térdén csúszva, esdve kér ...
Csitulnak a nagy panaszok : Gyásros éjjel közelit. .. S min lelkemben nyugalom van, Balga szivem még hevít. ..
Még rejtekén, mint a virág Kelyhében a csópp hunnal, Letlint napok nagy tilzéból Parányi visszamaradt .. .
S jellobogva pillanatra A tilze még kárhozat. . Es azután könyek nélkül Siratom a visszanéző Ifjúkori lángokat. .
Brasstnyi Gyúlt
— Czobor polgármester a zalaegerszegi Katolikus Kör elnöke A zalaegerszegi Katolikus Kör vasárnap tartotta ez évi rendes tisztújító közgyűlését, amelyen Czobor Mátyás polgármestert választották meg elnökké.
— Halálozások. Özvegy Ehrltch Lajosné szül. Taghler Emma Esztergomban hosszas és kinos szenvedés után nemes leikél visszaadta Teremtőjének. Az esztergomi szentgyörgy-mezöi sírkertben helyezték örök nyugalomra. A megboldogultban P. Erős AI«|os szemfcrcncrendl hlzfö-nök, a kiskanizsaiak volt lelkésze édesanyját gyászolja. — Németh Ignác nyug. szeotantalíai körjegyző 80 éves korában meghalt. Több mint 50 éven át volt a kerület jegyzője.
— A József klr. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai Hók|a az elmúlt december hónap folyamán 9 rendelési napot tartott, •mikor is 43 uj beteg |elenlkezítt. Kezelés alatt Állott összesen 225 tüdőbeteg. Röntgen vizsgálat volt 9 esetben, a 15 köpct-vizsgálst közöl 4 volt pozitív. Úrin-vizsgálat volt 5. A fertőtlenítéseket minden szükséges alkalommal foganatosították. A segélyre leg|obban rászorult 30 beteg között kiosztottak 502 liter tejet, 50 kilogramm lisztet, 20 kilogramm cukTOt és 20 pengő készpénzt. Az egész 1927. év folyamán kezelt betegek száma 850 volt
Valódi angol szövetből
uri ruha csakis SBrlsI Zsigmond szabómesternél
Nagykanizsa, Fö-ut 5. szint
Nagykanizsa, január IC
Dr. Csatáry Bé\'a miniszteri tanácsos, Ernyel Imre miniszteri titkár és Domokos R;zső föszámtanácsos a belügyminisztériumból két napon át Nagykanizsán tartózkodtak.
A nvniszleri bizottság a polgármesteri hivatalban hosszú tanácskozást folytatolt Zalavármegye kiküldötteivel, dr. Csák Károly országgyűlési képslsclő, ny. vármegyei
tiszti főügyésszel és Zarubay Audor vármegyei főszámtanácsossal. A tanácskozások tárgyát a megszállóit Légrád község tulajdonát képező ingatlanok ügye képezte.
A tárgyalás bizalmas Jellegű volt, arról csupán anyit sikerült megtud uunk, hogy Zalavármegye és a Jugoszláv kormány kőzött a kérdésben megegyezés |ött léire.

— Dános Llll a „Fészek\'-ben. Most már bizonyosnak látszik, hogy a zseniális zongoraművésznő nagykanizsai hjngversenye nagyszabású eseménye lesz koncerlszezonunknak. Dános Lili mesternő|ének, dr. Varróné Margit, sz európai hirű zongora-pedagógusnak vezetése mellett az utolsó bél esztendőben a legnevesebbek közé emelkedett. Ezt bizonyltja a művésznőnek a fővárosi művészek fx\'<luzlv k!ub|ába, a ,Fé-szék"-he történt meghívása is. A .Fészek\'-ben csak a Budapesten tartózkodó külföldi hírességek és a legkiválóbb magyar művészek hangversenyezhetnek meghívott közönség elölt Most Dános Llll is ezek sorába lép. Január végén lép fel a .Fészek" hangversenyén, ahol szombati kanizsai műsorának két számát: Beethoven Mondscheln Sonata-Ját és Liszt Llebestrüume-ját játsra.
— Az NTE műsoros tánces-télye. Vdíá nsp este tartja az NTE futballszakosztály nagyszabású műsoros tánceslélyét, melyre az előkészületek már nagyban folynak ugy, hogy az a báli szezon egyik kiemelkedő eseménye lesz. Magánszámokkar Bory Mancika, Deutsch Mancika és Szaucsek Mancika, valamint Dobó Oyörgy, Engellelter Rezső és Kauf-mann Jenő szerepelnek. F.zen\'.lvűl egy óriási hatást kellő kis bohózatot adnak elő, melynek 8 bájos NTE girl a szereplőié, a férfi főszerepben pedig Nagykanizsa leg|obb kómiku-sát, kit már színpadon régóla nélkülözünk, láthatjuk viszont. Az es-télyre és műsoráoak ismertetésére még visszatérünk.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
= Hócipők, eredeti orosz, női 16 pengőtől, gyermek hócipők, férfi és női sdrclpók legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
legkiimiilett ílzetftl MtlttkM
készít revertndár, elmádát <l paplöltOnyOket SSrlal Zsigmond szabómester Nagykanizsa, f-\'ö-ut Korom Mllloda in.ll.lt |
— Segédjegyző-választás Nagy-récsén Mint Ismeretes, a nagyrécsel segédjegy\'iői állásra az ősz folyamán megválasztott segédjegyző még mielőtt elfoglalta volna állását, bejelentette a főizolgablróságnak, hogy ariól lemond. Az uj pályázat során négyen szerelnék elnyerni ezt az állást. Rózsás Sándor letenyci adó-ügyi Jegyző, Styrvakl Béla buc-u-szcnllászlói segédjegyző, Kato Lajos oki. jegyző (Oyoms) és Nagy Oábor nagyrécsel helyettes aljegyző adták be pályázatukat. A választást kedden délután ejtik meg.
«= A Polgári Egylet közgyűlése. A nagykanizsai Polgári Egylet folyó hó 21-én 18 órakor tartja évi rendes közgyűlését, melyre a t. tag urakat ezennel meghívja a választmány. Tárgysorozat: Elnöki megnyitó, titkári évi Jelentés, a zárszámadások előterjesztése, az 1928. évi költségvetés és évi tagdíj megállapítása, netáni hdilványok, elnök, alelnök, tisztikar, választmány és számvizsgáló bizottság megválasztása.
— öngyilkos lett egy jómódú gazda. Pdlöskefő községben hétfőié virradóra Horváth Lajos 67 éves jómódú gazdálkodó lakásának konyhájában a gerendára felakasztotta magát. Mire hozzátartozói ráakadtak halott voll. Öngyilkosságának okát abban keresik, hogy birtokának felosztásával kapcsolatban súlyos nézeteltérései támadtak családjának többi tagjaival és az amiatt napirenden levő családi veszekedések érlelték meg benne a halál gondolatát. A gelsel csendőrség az öngyilkosságot leientette az ügyészségnek és a kanizsai járáa főszolgabiróságának.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Reverenda-Cimádal
papifiltfinySk SSrlsl Zsigmond szabómesternél
Nagykanizsa, FŐ Ut Korom uUloOi raelWH I
— Az NTE vigalmi bizottsága,
női és férfi rendezői kara csütörtökön este 7 órakor a szokott helyen ülést tart. Kérjük a hölgyeket tombola-elszámolásaikat hozzák magukkal.
— Bérbe keres Írógépet Nagykanizsa monográfiájának szrrkesz- i tő|e. AjAnlatok a Zalai Közlöny kiadó-hivatalába kéretnek.
— OAZDASÁOI LÓTAKARÓK, elegáns hlntótakarók gyári fe-rakata. Legolcsóbb árak Hlrsch és Szegő cégnil
— A kereszt mellől lopták el a kerítést fűteni. Patosfa községben a cigányoknak a hidegben nem volt mivel tüzelniük, azért a község keresztjének keriiését húzták ki és azt használták el tüzelőre. A mikor a cjendőrök nyomozásuk folyamán a cigánybanda kunyhói elé ért és előadni követeilék a kerítést, a cigányok összefutottak és megtámadták a községi elöljárókat és csendőröket A keresztkerltést lopó tolvaj cigányokat őrizetbe vették.
Matinék a Városi Színházban
A város kulturális életében nevezetes ujitást honosít meg a Városi Színház igazgatósága. Az ujitás hivatva lesz arra, hogy a közönség zenei művelődéséi nagy lépéssel vigye előre. Elhatározta ugyanis a Városi Szinbáz, hogy vasárnapon-kint a délelőtti órákban zenei matinékat rendez.
Az első ilyen matiné I. hó 15-én lesz d. e. fél 11 órai kezdettel. Ennek az első matinénak Is azonban olyan műsora lesz, ami egy grand hangverseny műsorának is megfelelne mert annak Összeállítása a legmagasabb zenei Igényeket is kielégítheti. A műsoron szerepelnek Wieni-awszki, Slnding, Rossini, Chopin, Liszt, stb. művei, amiket Nedelko-vlts Anna, as országos hirű énekművésznő, Lemberkovttsné Wéber Margit, Fáblánné Pásztor Irma és Vannay János adnak elő, akik mind a mi Várcsl Zeneiskolánknak erősségei.
Az első matiné utáni vaaárnapo-kon a Városi Zeneiskola előadó tanárai népszerű nyelven zenepedagógiai, zenetörfénelml és zeneesztétikái szabadelöadásokat fognak tártául, ami a nagyközönség zenei tudását fogjál öregbiteni. A szabad-előadások az egyes zenei számok közölt fognak tartatni, ugy hogy ezek a matinék előreláthatólag 1—2 órai kellemes szórakozást fognak nyújtani a hallgató közönségnek.
Szinte biztosra vehető, hogy a Városi Színháznak ez a kezdeményezése kitűnő eszmének bizonyul, mert ha anyagilag most ráfizet Is a színház, a nagyközönségnek a zene iránt való szeretetét felébreszti, ami akkor fogja meghozni a maga kamatait, amikor az esti hangversenyek rendezésekor a közönség a színházat meg fogja tölteni.
Hogy a matinékét minden társadalmi réteg látogathassa, a színház igazgatósága a legmagasabb helyárat 1 50, a legolcsóbbat 40 fillérben állapította meg.
= Bauer Antalné fehérnemű-varrodáját és kézlmunka-előayomdá-iát Király-utca 31. sz. alá (üzlethelyiségbe) helyezte át. — Elfogadok női-, férfi- és gyermek-fehérneműk készítését a legszebben elkészítve, nagyon olcsó áron. Elegáns és divatos függönyöket és ágyteritőket készítek. Eíönyomtatáahoz gyönyörű uj rajzaim érkeztek és jutányos áron nyomtatok. Mindenféle kézimunkát elvállalok, tanítványokat varrásra és (jézlmunkára felveszek.
Legujakk DIVAT tziriiti ut ntit
tóvárosi szabás szerint készít SSrlol Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Pö-ut 5. szám
«= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon
legjobbnak elismert Singer varró-gépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fö-ut 1.
1&S& január ti.
Figyelem! Figyelem!
Nagy
vásár
Bn. Dr. Orosz Miklósné
kéilmunkaUzletében.
Csipkék, belétek, motlvok, miliő és
terltőkeretek, jégkendök. dySnySrO minták I ~ Bámulatba oloaó árak I Csak pár napig I Ne mulasaza el megtekinteni!
lOZflÓSZIllHÁZiK
Városi Színház mozgója. Ma szerdán, jan. 11-én 5, 7 és 9 órakor „A Halál légió*, dráma a Szaharában, 14 felvonásban. Főszereplő Ronald Colman. Patria Híradó.
Minden kereskedő és iparos
nézze mei
Zapletál fodrász kirakatában levő taranszparent lámpákat. Készíti Reisz festő.
rAdió-iúsob
• 1 - MA Skante-
wnyTB — aMadáa — gyermekeknek. A — aaaaonyofc-k. Z — m Mg. — mtriaaadaaás . - IQaaégi •iOaiaáa. F - Mohraaáa. I — gnuMoáotueoe. Jb — jau-buá. ; — kábáié, il — iliiiitl uh.
Január 11 (szerda)
Budapest 930 éa 12 H. I Időjárás. 4 Rltoók Emma meséiből olvas fel Ritoók Margit. 4.4) ldő|elséa. 5 Kózgazdasigtud. E. 5.30 Szlml. zenekari hangv. 6.50 Rádió amatőr-poata. 8 Herczeg Ferenc ciklua I. előadiu. 9.20 H. 9.45 0.
Béca, Orác 11 ét 4 Hangv. 5 Oy. 830 Sloboda: .AmteetU* c. 3 (elv. vígjátéka, utáns nZ.
Berlin, Stettln 11 O, 3.30 A. 4.30 Schiller: .Stuart Mária* c. szomorújáték!. 8.30 Sláger.est, Fali Leó mllvei. 10.30 Tánc Z.
Baael, Bern 1 O. 4 Hangv. 4.30 Qy. 5 Hangr. 7.30 Jodler és Lsendler Z. 8á0 Hangv. 9.15 Orleg: .Az utolsó bajazzó" c.
3 terv. színmüve.
Brüsszel 6 Hangv. 9.15 Hegedűverseny. 9.30 Hangv. Franklurt, Cassel 1.30 Hangv. 3 30 Oy.
4 30 Mlllócker: Operettréazl. 8.15 Stult-gartl mUsor.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet 8 A. 11 (J. 2.05 nZ. 6.25 Bréma: Zon-
Sorahangv. Hannover: Hangv. Kiel: Szláv ;. 5 nZ. 6 Hangv. 8 Cornelius: .A bagdadi borbély* c. 2 felv. vlgoperája. 11 30 Tánc Z.
Langenberg, Kőin, Münster II O. 1.05 Hangv. 3^5 A. 6 Hangv. 8.10 A negyedik dimenzió, kísérteties mUsor. Utána tánc Z.
London, Daventry 12 Davenlry kvartett 1 Hangv. 2 nZ. 4 Klasszikus Z. 5 Davenlry-kvartett 6.15 üy. 7.45 Orgonahangv. 8.15 Mozart HegedUszonátái. 10.35 Titka eat. 11 Francia operett Z.
Rádió-Párizs 11.35 Tízperces Z. 1 30 Hangv. 9.30 Fahn: .Mozart" c. szlnmlivc.
Prága II O. 12.05 Hangv. 4.10 Oy. 4.30 Tánc Z. 7 Vrdilicky 4 lelv. melodrámája.
Róma 4.50 üy. 5.30 HegedUhingv. 8.45 nZ.
Zürich 12.32 Hangv. 3 Q. 4 Tánc Z. 5.10 Qy 8 Ciehov : .Házasságajánlat" c. kamarajátéka. 9 Szláv és magyar táncok.
Mttet éj fflTd flber end ezfiseket
suksxcrQcn készít ■andlovita Jóxacf éa Márton
Klrátjr-n, ía. W.9 Teleion 171.
2IALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
A Hagyar Gazdaszövetség 1928. évi magyar-német gazda-ifjnsági csereakciója
Budapeat, január 10
A Magyar Gazdaszövetség a német birodalmi agrárinlézméuyekkel közösen immár ötödik éve rendezi a magyar-német gazdailjusági csereakciót, amelyben az elmúlt évek alatt az ország minden részéből többszáz gazdaifju veti részt. A Németországban járt ifjak értékes gyakorlati tapasztalatokkal tértek vissza szdlöi otthonukba, hogy a tanullakat a magyar mezőgazdaság javára hasznosítsák.
Az 1928 évi csereakció felíételei szerint a magyar gazdaifjak március hó közepén Indulnak Németországba és szeptember hó végéig, vagyis hat hónapig maradnak ott. Ez alatt az idő alalt német gazdacsaládoknál lesznek elhelyezve, ahol mint családtagok részt vesznek az összes előforduló munkákban és díjtalan ellátásban részesülnek. O.llétQk alalt a német mezőgazdasági Intézmények állandó gondozása alatt lesznek és a Magyar Oazdaszövetség képviselője is meglátogatja őket.
A gazdaifjak március közepén a Magyar Gazdaszövetség tisztviselőjének vezetésével indulnak Buda-peslről Némelo szágba és ugyancsak 0 kiséri a Magyarországra érkező német gazdailjakat is. Az akcióra csak olyan 17 évésnél idősebb gazdaifjak vételnek fel, akiknek szülei önálló gazdasággal bírnak, a Magyar üizdaszövetség tagjai és egy német csertilju családtagként való befogadását elváltaik. A bejelentések a szülők részéről történnek, de a jelentkezőt ajánlania kell a szülői lakóhelyén lévő Hangya, Hitelszövetkezet, Qazdasági Egyesület, vagy Oazdakör vezetőségének és a községi elöljáróságnak ls. A bejelenlés alkalmával közlendő a fiu életkora, iskolai végzettsége és a szülői birtok nagysága. Kivételes esetekben egyesek cserenélküli helyet li nyerhetnek olyan német családnál, amelynek valamely tagja a csereakció révén már volt Magyarországon.
A részvételi dt| személyenklnt báromszáz pengő, mely összegnek fele a felvétel alkalmával, a másik lele pedig 1928. évi szeptember 15 én esedékes. Akik másodszor vesznek részt a csereakcióban, azok-
nak kétszáz pengő a részvételi dij. A részvételi díjban bennfoglaltalik az oda- és visszautazás, valamint a vizumok költsége, ezenkívül a magyar gazdaifj ik öszi hazatérése alkalmával rendezendő tíznapos német gazdasági tanulmányul utazási és ellátási költsége is. A csereakcióra az egész ország területéről csak Igen korlá.olt számban és jelentkezés sorrendjében vétetnek fel a gazdaifjak, ezért ajánlatos a mielőbbi lelentkezés.
Jelentkezési határidő 1928 február 15 Bejelentések a Magyar Gazdaszövetség elmére: Budapest, IX. Üllői- ut 25. /. 8. küldendők.
A csereakcióra vonatkozólag a Magyar Gazdaszövetség részletesen tájékoztatja a hozzá fordulókat.
Tejgazdasági ellenőri tanfolyam Keszthelyen
Keszthely, január 10 A földmivelésügyi miniszter a keszthelyi gazdasági akadémián a gazdisági tarssdalmi szervezeteknél létesített, tejtermelést ellenőrző körzetek részére, a tejelés ellenőrzésének gyakorlati keresztülvitelére alkalmas ellenőrök kiképzése végett tejgazdasági ellenőrt tanfolyam megtartását renJelte el.
Ezen tanfolyamra kizárólag csak nőtlen, gazdasági akadémiai oklevéllel biró, összesen 20 okleveles gazda vehető fel.
Az 1928. február 1-től március 31-ig tarló tanfolyam ugyan Ingyenes, de a résztvevők ellátásuk (lakás, élelmezés, stb.) valamint a papír, nyomtatvány és tankönyvszükségle-tük költségeit maguk viselik. Az akadémia igazgatósága a költségek mérsékléséről tőle telhetőleg gondoskodik.
A felveendő hallgatóknak alkalmaztatását a vezetőség nem biztosit ja, de a hallgatóknak kötelezettséget kell vállalniok, hogy a tanfolyam sikeres elvégzése ulán a vizsgát tett hallgató a földmivelésügyi miniszter által megjelölt helyen egy évig tejgazdasági ellenőri szolgálatol teljesít
A felvételért január 20-lg kell a keszthelyi gazdasági akadémia igazgatóságához az 1 P 60 f. bélyeggel ellátott és a földmivelésügyi minisz-
Telefon 500.
VÁROSI SZÍNHÁZ MOZOÚIi
Telefon 500.
Ma, szerdán 5, 7 ós 9 órakor
FI l f • f
Dráma a Szaharában 14 felvonásban. Főszereplő: Ronald Colman.
Pátria Hiradó.
terhez címzett kérvényt benyújtani.
A kérvényhez a következő okmányok csaiolandók:
1. Születési bizonyítvány.
2. A gazdasági akadémiai eredeti oklevél és leckekönyv vagy ennek közjegyzőileg hitelesített másolata.
3. Erős, egészséges és ép testalkatot igazoló orvosi bizonyítvány.
4. Kifogástalan előéletet (különös tekintettel a tanácsköztársaság alatti magatartásra) igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány.
5. Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a folyamod) a tanfolyam sikeres elvégzése ulán a földmivelésügyi minisztérium tejgazdasági ügyosztályának kívánságára egy évig, a kijelölendő helyen, tejgazdisági ellenőri szolgálatót vállal.
A tanfolyamra jelentkezett hallgatók a felvételről vagy elutasításról kellő időben értesitést lógnak kapnL A felvett hallgatók január 31-én délelőtt a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia Igazgatójánál beiratás végett jelentkezni kötelesek.
Sztankovlcs János
gazdasági akadémiai Igazgató
Nagy választék! Kitűnő minőség! Olcsó árak!
az összes kézimunka anyagokban és kellékekben.
Megtakarít 60 tlllér portót, mert azonnal megkapja SO passgáa ■iándék-abroaat, ha nálam (Izet elő a ,TUn-dérujak*-ra m»
REINITZ BÉLÁMÉ
kézlmunkakeraakedéaa, Deák-tér I.
r(zm
A m|i értéktőzsdén csendes forgalom mellett nyugodt volt sz irányzat. A külföldi tőzsdék gyengébb irányzata csak annyiban befolyásolta a piacot, hogy a spekuláció tartózkodó magatartást tanúsított s Így minimális árváltozás mellett említésre méltó üzlet nem fejlődött ki. A spekuláció néhány különleges érték, mint pl. Salgó, Beocslnl, Hungária mü után érdeklődölt, melyek így nagy árnyereségre leltek szert. Zárlatkor a hangulat tartózkodó.
Felmentették a bécsi forradalom egyik uszitóját
Bécs, jan. 10. Az esküdtszék most tárgyalta Kopenlk J, az osztrák kommunista párt titkárának bünügyét, aki julius 15 én egy röpirat szétosztásával lázadást kísérelt meg, majd az áldozatok temetésén a sir felett lázító beszédet mondott. Az esküdtszék felmentő Ítéletet hozott.
Olasz—magyar egyesület Rómában, vidéki fiókokkal Budapest, \\&n\\x\\i 10. Bodrero olasz államtitkár levelet intézett Berzevlczy Albert báróhoz, melyben bejelentette, hogy kezdeményezésére Rómában olasz—magyar egyesület alakult, mely céljául tűzte ki az olasz-magyar szellemi kapcsolatok fejlesztését és ápolását. Az uj egyesület Milánóban és Fiúméban fiókokat létesített.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 lanuár 11.
„ij.i zartai
Párta 103\'JVl, London M-rji/4, Nawjo■> 519 05 BrtUsel 72 40. MiUno 27\'441/t, Amatardam 10915 Berlin 133 57\' a, Wien 7l-M\'/t, Sotla 3 71 Prága 15-Í8 Verté 58-20 Bndaoeit »0-72i/i, Belgrád 9-14, ■kkarwt S\'2I Vi.
Thai* énba-jegyiéN
VALUIAK
(oí L 27*84-27 99
I b. 7Í60-79-90 ik. 16-89-16-97 Dán k. I52&5-I53 45 10-02-10^38 t 868 90-570 90 rund* b 22-55-22 76 Moll. 530-10-231 10 Unijel 63*95-64*25 Ut 3 50-3 55 Un -■-•-
Ura 30 30-30-50 Mái ki 135 85-136 35 SehW. 8050-8085 Norrág 151-75-152 35 SvitdLIIOOO-110-40 ■*44k. 153\'50-IM 10 Peseta 98 35-98 95
UKVIZAK Arat 230 25-230 95 Belgrád 1006-1009 Berlin 135 97-136 37 Bukarest 3-51-3-55 Brtiual 79-65-79 90 Kopenh.152 97 153 37 OmIO 151-85-15225 London 27*83-27-91 MU«no 20 20-30-30 Newyork 571 10-2 70
Párti
Prá«
Stofla
Stockh
Viraó
Wl*a
Zflrfrh
Midiid
1242-22-52 16-92-16-97 411-414 153 62-154 02 64 05-64*25 80-57-80-82 11005-110 35 98-4C-98-90
Bua ttuav. 77 k( oa 30.50 30 65, 78 kf-M 80*85-31*00 79 kg-o< 31 ISII 80, 80 kg-ot 31 25 -31*45, egyéb 77 Im 30-30 -3050, 78 kg-ot 30 60 30*80, 7fi kg-os 3U-90 -31 05, 80 kg o« 31 00-Sl-15, rou2»05-i9 25, takana.árpi 24 95-25*45, sófárpa 30*00-31-00. nb 26 25-16 50, kagal 22-50 22 75 Buiakorpa 20 30- 20-50, repce 4í-00-S<H».
F«!hi|tái 3154, melyből eladatlanul vtaaai ■áradt 1600 darab Hleírendü 1 52-1*56, aaedett 150—1*52, tudett kóaép 142-1-46, könnyű 1*32-1*30, claórendtl öreg 1-50-1*52, másodrend!! 1*44-1*46, angol Ml dó 1-50— I 76. tialonna nagyban t) 00-1*60. Mii 1*86-11», lehúzott hua 200-2 12, tulonnát Kísértés 1 80-1 88 Ai Irányul lanyha.
Eladja: MlialaJ lyoada él Lajktaáé
Villalat lásxTéaytársasá*.
Felelőt kiadó: Zalai Károly.
ÍFIÓII1DETÉSEK
Aj iptóhlrde létek dija 10 nölg 50 fltlár, minden további nó dija a <111. Vaiár- ét Ünnepnap 10 tzólg 80 <lllér, minden további izé dija ■ <111. Szerdán él pénteken 10 sióig ao fillér, minden további szó dljt • <111. Ctmsió t minden vaata-
Ribb bétából álló ssó két siónak számit tik. Állást keretóknek SOfto engedméay. A hlndatéal alj »ISr. ll«.«»nda.
Lvalóbb mlnSaágO poraaa tián, külföldi gáikoka* éa koiácuiéa ■alaar gépgyár. 5003
•áákkáptt nyug. pémOgyftr,
irodai, boltkezelól, leltigyelól, vagy raktár-nokl alkalmtiáit kerei aionnalra. Cim: Tóth József nyűg. pénzügyöt Jánosháza. 159
Sterneck icnetanár hagyatékából mm
Íiorák, bútorok stb. eladók. Közelebbi elvilágosltások Dr. Neumannál, Kazinczy-utca II. 161
Étkeié burgonya kapható
rcncnél Zrínyi Mlklós-ntcs 44
Clroaz fe-15
Zongora-Arát td keidöknek ltju Rekettye l\'álné (iyár-utca 3. . 140
Azonnali balépéara keretek egy
22 év<n lelüll, ló llut llzetéttel, henteils nonentk. Jó bizonyítvány megkívántatik. Simon litván hentei, Kltkanlzss, Varazidl ut. 107
HSIgyfodráaanA, kl manikűröz Is )ó lltetéssel (elvétetik Laakay látván nál, Kaaathalyan. 142
PánakAIoaSná bekebelezésre mlndta Baaatgben i legelönyöeebben é> leggjcn •abban lotyóalttat Aoaál Ignáo péni kOkaOnkSivetltS Irodája Nagykanlztán, fiat 3. ax. alatt. 1483
Elegáns, uj szánkók! Homokfutó és fedeles kocsik!
Gyárilag javított f
személy- és teherautók!
Azonnali átvételre kaphatók;
BAZSÓ JÓZSEF
autAkiroaazéria és kocsigyárosnál
Telelőn 250 NAGYKANIZSA. Teleion 250
„Ford" és „Fordson" alkatrészek! Goodrich autégummik! Hélánookl
Egy Jókaiban levfi MlasarOalatba-
randaxéa megvételre kerestetik, firdek-lódnl lehet Artner ét Kelemen cégnél 151
Aiontul beköltözhető cgyiíobás" lakát összes mellékhelyiségekkel kiadó Vörös-marthy-utca V. 152
Eladó muraközi ledezó ménló, 4 évet, ngedélyezelt. sárga-fehér sörény és tarok. Megtekintheti Kovács Jóisefnét Szenyér. Közelebbi érdeklédéi Welsz Lujzinál Nagv-karmsa. 153
H*i».««tönön.k ajánlkozik jobb házból való r. kalh. 28 .vet leány. vidékre plébániára, vagy magányos urhoi. Cim a kiadóban. 157
Karaaak négyaxobáa, comtortos lóbérlól lakást mellékhelyitégekkel, cseléd-, lUrdószoba, lehetőleg földszintet házban, kelttel, lisetleg három, vagy négytzobás nép bndapeitl lakáiomal cserébe adom. Cim a kiadóban. 154
Jókarban levfl Warthalmoaaaa eladó-Cim a kiadóban. 155
Kétszobás alkovos, négyablakot utcai lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Klnlzsl-ulca 31 158
Mindenütt kérjünk
«Ő1S1«1UÖ MULET 1 milllllOLlll DODILEII
A MAGYAR PAMUTIPAR R. T.
.Lovas" védjegyű Doubleja és .Holló" védjegyű Mulefa, mely a piacon a vezető márka ét a külföldi silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden jobb csomagfnnalkereikeilónél kapható. to>
Birtokbérlet.
Zilaigricei 1017 m. hold hir\'okom 1928. november elsejétől bérbe adó. — Érdeklődök fordu janak hozzám. Id. Takács Jenő Sümeg (Zalamegye).
Blauhorn-fAle alOnyomda állté lyezve Kárpáti Bözslhez, Kölcsey u. 15. 16
Ford ét Fordaon alkahétzek, autó lelaieréléil cikkek, I\'neumatlk — Szánló Vllmoa éa Tárta cégnél. Deák tér 2. 2314
Egy
daráló malom
és 1 löcsös kocsi minden elfogadható áron
„o eladó.
Weisz De zső Miháld (Somogymegye).
Üzletmegnyitás 1
MHO
Kitűnő házikoszt kifőzés 3 tál étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek.
Szives pérlfogásl kér
FURMEN IMRÉNÉ ti Kfilcsey-utca 5.
A nagyérdemű közönség b. tudomására hozom, hogy a
toll raktéromat
Magyar-u. 3. az. alá helyeztem át. ahol a kelengyéhez szükséges ágytollat, fosztott és losztatlant legjutányosabhan szerezheti be. Tlsztelellel v» Hercfeld Dáwidné
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit idöközönkint tiszliitassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtfltelep: Kocsisjózsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
Értesítés.
II (lanykanlnai Segélyegylet Szövetkezel
(Alapíttatott 1862.)
IB28. évi jamiAr hó l-én nyitotta meg
67-lk 4 évre szóló
él/társulatot.
Egy tőrzsbetét után hetenkint 1 pengő fizetendő.
Kölcsönöket adunk kezességre, jelzálogra és értékpapírra.
Uj könyvecskék a szövetkezet be-ly IségébenCsengery-ut 7. drRapoch-(éle ház már most kaphatók.
Befizetések mindenkor hétifin, kedden tagj izerdái i e. 9—11 óra UsOtt teljesíthetők.
41„ Az ifaigatóaifl.
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai randazerfl uj
rovatolt pémitArkdny »«fc
Forgalmi ■dókAnywek Számlarendezök Levélrendezök GyorsfQzftk
Mindennemű irodatelazereléal cikkek nagy választékban
Fischel Fülöp Fial
könyvkereskedésében
Nagykanizsán, F6-wt.
GyUmölcsfa-carbolineum
Csávázószerek
Kerti magvak MOtrágyafélék
kaphatók:
orszAg József
u cégnei
NagykanliBA, ErsaáheWár 10
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
varr
/(e <-/r-f/öfizcféstfe//c/e/eí
S INGER VARRÓGÉP
R É5 ZV É NVTÁR5AÍ io
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 9. szám
Nagykanizsa, 1928. Január 12, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KOZLONT
: S. k. Rákóczi-«r 18.
POLITIKAI NAPILAP
Fetelfl® szerkesztő: Barbarfts Lajos
EtMzetfd 1n -. Un * ét
Történelmi pillanat
A magyar társadalom egy része — érthetően — nem tud emancipálódni szubjektív Ítéletének hatása alól s felszínes jelenségekből, félig kész helyzetekből azt a következtetést szQrt le. hogy — szerinte — elérkezett a békerevizió felvetésének történelmi pillanata. Való igaz, hogy számunkra a történelmi pillanat már régóla adva van, de az is igaz, hogy európai |e-lentöségfl és világfontosságu kérdésekben egvmagunkra még sem lehetőnk döntő fontosságú tényezők. A trianoni békereviiió gondolata és akarása nem is olyan régen még csak a magyar társadalom és egynéhány jóakaratú e.Tber eszméje és törekvése voli s a békerevizió irodalma és társadalmi propagandája külországokban is: egy két év óta lett szalonképes.
A társadalmak kitartó munkájának a Gondviselés által küldött államférfiak lankadatlan propagandájának köszönbeijQk azt, hogy ma már az európai társadalmak nemcsak felfigyelnek a mozgalmakra, de szervezkednek is azért, hogy a békeszerződésekben rejlő veszedelmeket a társadalmak és államok feje fölül elhárítsák. Ma már minden társadalom kapuján bebocsájlást nyert a békerevizió gondolata s az imént még bátortalanul hangoztatott igazságok polgárjogot nyertek a különböző társadalmakban. S mégis, bármeonylre látjuk a békrreviziós gondolatnak terjedését és térhóditását, még min dig nem látjuk elérkezettnek az időt arra, hogy a helyzetet a „történelmi pillanat" slgnamentumávai felékesíthessük.
Társadalmunk kétségtelenül két év előtt is éppen annyira elérkezettnek látta az Időt a békerevliióra, miut akár a békekötés első esztendejében. De képzeljük el, hogy ha a kormány a társadalom ezen j) szándékának egy-két év előtt is engedett volna s hivatalosan is napirendre tűzte volna a békerevizió kérdését: mekkorát vétkezett volna az azóta elkövetkezel! eseményekkel szemben ? I Milyen kár lett volna az, ha Magyarország, kezdeményezésével megelőzte volna azt az Irodalmat, amely Európa tudósainak és politikusainak Írásai nyomán született s amely meggyőzte az idegen országok társadalmait arról, hogy Trianon revíziója nélkül nincs igszi béke Európában. Oondoljuk el, hogy micsoda kárt jelenlett volna a békereviziós gondolatnak az, ha egy lelkes, Igazságos és teljességében érthető magyar fellángolás megelőzte volna azt az akciói, amelyet lord Rotbermere indított s amely lendülettel az európai kérdések középpontjába varázsolta a trianoni békeszerződés reviziójtnak kérdésé\'. Abban egyet értünk társadalmunk minden rétegével, hogy a lord Rolher-mere akciója nélkülözhetetlen és hasz-
nos volt. S hogy ez az akció a különböző társadalmakat egy közös nevezőre hozla abban a tekintetben, hogy a békerevizió szükségességét mindenütt hangoztatják s annak napirendre tűzését Európa gazdasági érdekei és nyugalma szempontjából elodázbalatlnnnak tartják. Ennek a felfogásnak lehető általánossá tétele s a békerevizió keresztülvitelének bizonyossága jelenti azt az Időpontot, amikor a kormány napirendre lüi-beti a békerevizió kérdését s vállalhatja is érette a történelmi és alkotmányjogi felelősséget.
Egy ilyen kérdés napirendre tűzé-
séért az összkormány felelős, de felelős, mint politikumért, a kormány-elnök 8 mini reszort kérdésért a külügyminiszter. Ha most a kérdés küszöbéről a társadalom felé visszatekintünk, nyugodtan vethetjük fel a kérdéil, hí v«j|on van r. a nisgyar társadalomnak egyetlen tagja is, aki Bethlen Istvánt mint miniszterelnököt, mint politikust késedelmejönek ítélné a békerevizió napirendre tűzésének kérdésénél. Fe\'elös állásbau crak kockázatmentesen, vagy csak jelen téktclen kockázattal lehel vállalni egy ilyen élelbi-vágó kérdést. A társadalom felrlöisé^mentes tn indilhal pro-
pagandát s erre időnként szükség is van, azonban a kormány csak teljes felelőssége tudatában vállalkozhat egy kérdés napirendre tűzésére.
A magyar közvélemény öntudattal figyeli a dolgok alakulásának rendjét ; a magyar társadalom elszántsággal teljesíti a reá báru<ó munkál; a magyar nemzet pedig hálásan tekint mindazokra, akik a ham határain belül és kivfll érettünk fáradoznak; a magyar kormány pedig megteszi kötelességét, amikor elérkezik a békerevizió napirendre tűzésének történelmi pillanata . . .
Carol extrónörököst repülőgépen akarták Romániába csempészni
A rendőrség leleplezett egy Carol érdekében történt összeesküvést
Sztambul, Január 11
(Éjszakai rádiójelentés) Egyik itteni lap anól ad hirt, ho^y a rendőrség Carol herceg érdekében történt ösz-szeesküvést leplezett le. Az összeesküvők két vezére, Sabrl főhadnagy
lovassági tiszt és Varllescu ezredes vollak. Előbbit a románok in con-tunucun már fiáira Ítélték. Az összeesküvők, (ervük szerint, Csrolt repülőgépen csempészték volna Romániába és átvették volna a hatal-
mat. Eddig is tnár tok ezer röplapot küldtek Romániába. A sztambul! román kövei az ujstgirók előli kijelentene, hogy az összeesküvést jelentéktelennek tartja és valószínű, bogy firról Carol nem is lud.
A pénzügyminiszter bejelentette a hadi-kölcsön-walorizáció lehetőségét
A kormány megfontolás tárgyévé teszi a hadikölosön-valorizáoiót kizáré rendelkezésnek törlését a törvényjavaslatból — Czettler Jenő az Egységespárt jelöltje a Ház alelnöki álláaára — A numerus clausus tárgyalására kimondották a sürgősséget
a javaslat tönkreteszi a belföldi hitelképességet s nincs meggyőződve,
liudapest, január II
(Éjszakai rádió jelenlés) A i Egységespárt ma délután a valorizációs Javaslat vitája után röglönzö:! párt-értekeztetet la tolt a képviselőház egyik lermébtn, melyen Huszár Károly lemondásával megüresedett Ház alelnöki állás betöltése került sióba és egyhangúlag Czelller J.-nöl jelölték. Az értekezleten szeozkiós bejelentés történt, amennyiben Bud János pénzügyminiszter kijelentette, hogy tekintettel a hadikölcsönök valorizációjával kapcsolatban elhangzott érvekre és aggáljokra, a kormány megfontolás tárgyává tesii, hogy ne löröljc-e a valorizációs javaslatból azt a rendelkezést, mely a hadikölcsönök valorizációiét kizár|a. Az értekezleten jelenvolt képviselők a pénzügy miniszternek ezt a bejelentését kitörő örömmel és lelkesedéssel fogadiák, mivel ha a kormány végleg magáévá lenné a megfon\'o-lást, ez annyit jelentene, hogy a hadikölcsön valorizáció a lövőre nyílt kérdés marad, tehát meg van a mód és lehetőség arra nézve,
hogy a hadikölcsönökel valorizálják.
A Ház mai ülése A Hiz mai ülésén elnök az ösz széfétheletlenségi állandó bizottság tegnapi tárgyalásának eredményét jelentette br, majd Farkas E\'emiSr a közoktatáfügjli bizottság előadója terjesztette ciŐ a bizottság jelenlését a numerus clausus módosításáról szó óiörvényjavaslat tárgyában mulyre kimondották a sürgősséget. Következeit a valorizációs törvényjavaslat tárgyalása.
Kray István báró felszólalásában kijelentette, hogy
mindazokat, akik a hadikölcsön jegyzessel hazafias kötelességüket teljesítették, kárpótolni kell.
Pakots József szerint Teleszky kijelentette hogv ha
lehel valorizáció, akkor azt valóban kérésziül Is kell vinni.
Wolff Kíiroly kijelen i, hogy kétségtelen, hogy a pénzügyminiszter az AHam üdvéi tarija szem elölt, de ennek tiszteletben tartása melleit is
hogy a külföldi kölcsönök az ország gazdasági életének hasznára válnak.
A hadikölcsön valorizációnál sohasem gondolt töketörlesztésre, ha-■ nem csupán kamat-valorizációra,
amely sokkal megfelelőbb, mint a karitatív megoldás. A hadikölcsön jegyzés a hazafias érzés parancsoló ellenőrzése alatt állott. A hadiköl-csönöket önvédelmi szempontból is el kell választani a záloglevelektől. Az árvák pénze ügyében a miniszter apai szivére apellál.
Csonka.Magyarország árvaszékelnél száztlzenhat millió pengő értékű hadikölcsön van.
Hogy a salus rei publicec miall nem lehet kifizetni ezt az összeget, senki sem tudja elképzelni. Hogy a helyzetei tisztán lássuk, statisztikai adatokra van szükség. A legközelebbi ülés holnap delelölt 10 órakor lesz, melyen folytalják a valorizációs vitát. Az ülés délután 2 órakor végei ért.
zalai közlőn*
1028 január tl
u
A numerus clausus módosítása
rövidesen a Ház elé kerOl
Budapest, január 11. í\'tesOlésünk szerint a numerus clausus módosi-tásáról szóló javallat rövideien n Híz elé kerül. Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter kijelentette, hogy azt hiszi, ba a Ház a valorizációs jivas latot letárgyalja, azonnil mjgkezdi a numerus clausus módosításáról szóló javaslat tárgyalását. A javaslat képviselőházi tárgyalásánál nem várnak nagyobb vitát, meri az összes pártok meg vannak győződve arról, hogy az egyetemekre való korlátlan beiratkozást valaralképen meg kell sxflkilenl.
Budapest, jan. 11. (Éjszakai rádió-Jelentés) A képviselőház közgazdasági bizottsága ma délután Czettler Jenő elnöklete alstt ülést tartott, melyen
állategészségügyi törvényjavaslatot tárgyalták.
A kormány réizéröl megjelentek sz ülésen Mayer János földmivelésögyi miniszter és államtitkár*, dr. Schandl Károly. A bizottság letárgyalta a 40 —70 szakaszokat, melyeket kitebb módosításokkal elfogadtak. A javaslat tárgyalását a jövő héten fog|4k folytatni.
a két demokratapárt Ismét együtt működik Rassay vezetése alatt
Budapest, január 11. Politikai kérőkben nagy érdeklődéssel fog,diák azt a hirt, hogy az eddig különválva lévő és Pakols József és Odl Jenő vezetése alatt álló demokrata-párt szorosabb összeköttetésbe lép a Rassay vezetése alatt álló demokratapárttal. Az együttműködésre vonatkozó elhatározást a jövöhéten fogják publikálni s Igy iimél Rassay adja meg az Irányítást a két de-mokralapártnak.
A szerb ellenzék felvilágosítást követel a külügyminisztertől a szentgotthárdi esetről
Belgrád, január II. (Éjszakai rá-dlójekntés) A Rjecs, a Prioicsevics-párt lapja Írja: Az ellenzék vezérel elhatározták, hogy a szkupstlna alelnökének utján fel fogják szólítani Marlnkovlcs külügyminisztert, hogy adjon felvilágosítást srról, vájjon a jugoszláv kormány akar és mint akar lépéseket lenni a szentgotthárdi vámlncidenssel kapcsolatban.
Chamberlln a levegőben maradás német rekordját akarja megdönteni
Newyork, január 11. (Éjszakai rddlójelenlés) Chamberlln oceámepülő ma a Rooesvelt repülőtérről gépjével felszállott és megkísérli a levegőben való maradás német rekordját megdönteni. Szándéka, hogy 3 nap és 2 éjjel marad fent a levegőben. Erre az Időre vitt magával 451 gallon benzint, 1 és fél gallon kávét, nagy mennyiségű sonkás-zsemlyét, 3 sült tyúkot. Amig fent lesz ledobott cédulákkal ad hirt vállalkozásáról.
Pozsonynál elmúlt az árvizveszedelem
Pozsony, január II Pozsony ét Csallóköz vidékének átvitveszedelmc mára elmúlt. A robbantások következtében a jégzajlás hatalmas robajjal megindult. A pozsonyi part mentén a Duna teljesen jégmentes voil ma már. Pozsony felett csak három kilométeres szakaszon áll a jég. A Kisduna torkolatától Somorjáig azonban a jégtorlasz ma reggel is szilárdan áll.
A Pozsony alatti Jégtömeg levonulása nagyarányú apadást vont m*gi u\'án és
a vízállás állandóan csökken. Miután a Jégzajlás megindulásnak pillanatában a vízállás 416 centiméter volt, éjféltájoan megindult az apadás éi a szintmérő éjféltől reggelig a következő |cliéseket mulatta: Éjféli egy órakor 403, két órakor 390, háromkor 370. négykor 354, ötkor 352, halkor 340 centiméter.
Reggel hét órakor már csak 330 centiméteres volt a vízállás,
ugy, hogy a tegnap déli adatokhoz képest ma reggelig
a Duna szintje egy méterrel apadt és az utóbbi napok legalscsonyabb nívóját érte el.
Kiáradt a Szamos Kolozsvár, január 12. A hirtelen beállott olvadás annyira megduz-zasztotta a Szamos mindkét ágál, hogy az úgynevezett Hideg-Szamos a kolozsvári villamosmü áramszolgáltatásában idézett elö zavarokat, mig a Meleg-Szamos teljesen elöntötte Melegszamos községet. A házak nagyrésze félig viz alá került, ami nagy katasztrófát Jelent a szerencsétlen családokra nézve. A hatóságok mindent megtesznek a további veszély elhárítására.
Budapest, Január 12. A Meteorológiai Intézethez érkezett Jelentések szerint az egész kontinensen, Magyarországot és a Bilkánl kivéve, a fagypont fölött van a tem-peratura. Angliában öt-hat fokos, Németországban hat-nyolc fokos meleg van. Sőt még Svédurszágban ii plusz fokot mutat a hőmérő. Bukarestben azonban inár mínusz hét fokos hideg van.
Egész Európában erős köd van, nagyöbű csapadék úgyszólván sehol sem volt.
A francia pénzügyminisztérium tőke-sibolás elmén vádat emel Blumenstein ellen
Pdrls, január II. A pénzügyminisztérium vádat emelt tőkebehozatal és tőkekivitel címén a magyar kötvény-ügyb;n szereplő Blunr.ensteln bécsi bankár ellen. A vádiratot már ki is kézbesítették B u-nensteinnak.
Nagy visszaélések a német
jóvátételi szállításoknál
Pdrls, |anuár II. A pénzügyminisztérium egy hivatalos közleményben hirt ad róla, hogy a jóvátételi szíititásokat ellenőrző bízó tság nagy visszaéléseket leplezett le, amelyekbe német cégek és francia iparosok vannak belekeverve.
A nagykanizsai körház nőgyógyászati és szülészeti osztályát a Dnnántnlon elsővé kell fejleszteni
mondja dr. Hab* Antal, az uj oaztályffiorvoa - A város vezetősége a legteljesebb támogatást helyezte kilátásba. Haba Antal munkájához
Nagykanizsa, január 11
A nagykanizsai kórház uj osztály-főorvosa tegnap megkezdette működését az ujennan szervezett nőgyógyászati és szülészeti osztályon. Az osztályt eddig nem lehetett teljesen berendezni és felszerelni, mert az volt az elv: meg kell várni az uj osztályfőorvos megérkezését, aki az osztályt felállítja és berendezi a modern gynekológial és nőgyógyászati tudomány kívánalmai szerint.
Dr. Haba Antal nem ismeretlen Nagykanizsán, ahol rokonil is vonnak. Budapesten a Tóth-klinikán közel 10 évig működött, ahol már a második év végén asszisztensé nevezték ki, majd évekig maga vezette a szűlöosztályl, sót az egész klinika vezetésének gond|a az ö vállaira nehezedett. Tudományos téren is igen sikeresen működött, löbb tudományos dolgozata jelent meg a szaklapokban, amelyeknek elismeréséül a bécsi gyn. szakorvosok egyesülete tagjául választotta.
Abból az alkalomból, hogy átvette osztályának vezetését és megkezdte rendes működését, felkerestük dr. Haba Antalt osztályán, hogy megkérdezzük jövő terveire vonatkozólag. Először nem aksrt nyilatkozni, de a.nikor megmondjuk, hogy nemcsak Nagykanizsa város, hanem a megye és a szomszédos Somogy nagy részének közönsége is élénk érdeklődéssel viseltetik a nagykanizsai kórház nőgyógyászati és szülészeti osztálya Iránt — enged megkeresésünknek és kérdéseinkre előzékenyen válaszol:
Sajnálattal állapltja meg, hogy a szülészeti osztályon nincsen szülőszoba s ezért, <neg a férőhelyek hiánya miatt is egyelőre lehetetlen minden komolyabb és Intenzivebb munka Kifejtése. Különösen, amikor
az ember egy teljesen modernül berendezett és vezeteti lntéze,bői kerül egy olyan helyre, ahol működése körét előbb meg kell teremtenie.
Minden ígéretet blr a város vezetősége részéről, hogy a komoly munkában hathatósan támogatni fog• Ják és akkor Nagykanizsa közkőr-hdzának nőgyógyászati és szülészeti osztályát a Dunántul első Ilynemű Intézetévé sikerül fejleszteni Ehhez azonban pénz, pénz és Ismét pénz kell — mondotta moiolyogvs.
Nagy bizalommal jött le uj működési helyére — jelenti ki — bár teljesen luditában van annak, hogy egyelőre a jelen viszonyok mellett minden erőfeszítésére szűkség van, hogy a szűkös körülmények mellett valamit is produkálhasson.
De azért nem csügged, mert ai egeszet csak átmeneti állapotnak tanja és feltétlenül bizalommal van a város vezetőségével szemben, amely — reméli — hogy továbbra is támogatni fogja és az Ígéretet, amel\'yel öt az osz\'ály vezetésére megnyerték, be is fog|Ak váltani.
Egyelőre más programja nincsen, mint: dolgozni.
Kijelenti végül, hogy feltétlenül bízik a város polgármesterében, aki a kórházfejlesztés ügyét nagyon a szivén viseli és már eddig Is etis-merésreméltó érdemeket szerzett a kórház bővítése és kiépítése körűi.
További kérdéseket akarunk feltenni, de megjelent az alorvosa és az egyik ápoló nővér. Buciuiunk. Abban a gondolatban, hogy a város vezetősége tudatában van annak az értéknek, amelyet egészségügyünk nyert dr. Haba Antal osztályfőarvos személyében és alkalmat fog neki adni arra, hogy nagy ludását a szülő és beteg nők körűi kifejthesse és tervelt megvsIósilhaeHa. (S. R.)
Ujabb zalai körjegyzőségeket kapcsoltak be a tele fon-forgalomba
Bánokszentgyörgy, Borsfa, Pusztamagyaród, Becsehely telefont kaptak Bánokgzentgyörgy, Január 11
Hosszú eszteidők panasza szűnt meg a napokban a bánokszent-györgyl és luöinyéke körjegyzőségek-^ ben. A körjegyzőségeknek ezldelg\' ugyanis egyáltalán nem volt telefonja, sok más zalai körjegyzőséggel egyűltt Oyömörey Qyörgy főicpán erélyes kézzel nyuli cele az eszempontból is teljesen elhanyagolt zalai járások ügyeibe és már eddig is igen jílentös ered tényekei ért el.
Tegnap újból bekapcsollak a tele-fcn-forgalomba löbb körjegyzőségi tzékhelyet melyekben eddig kilenc telefon-állomás van. Ezeknek hívószámai a következők:
1. Körjegyzőség Bánokazenlgyörgy,
2. Kötjegyiőjég Borefa,
3. Körjegyzőség Pusztamagyaród (bekapcsolás alatt),
4. Here gi Erdögondnokság Bá-nokszentgyörgy,
5. Bánokszentgyörgyl Bérgazdaság,
6. Dr. Haidekker Níndor körorvos,
7. Pollák Dezső kereskedő,
8. Breuer Testvérek földbirtokosok,
9. Deutsch Károly kereskedő. Az újonnan létesített állomásokkal naponta reggel 8 órától 12-ig és délután 2 tői 6 óráig lehet beszélni.
Ugyancsak elkészült már a becsehelyi teleion is, amely három állomással rendelkezik.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő-ut 13 szám alatt.
JCALA1 KOELOHY
A pécsi főügyészség vád alá helyezte a nagyrécsei halál-autó soffőrjét
A főügyészség nem fogadta el mentő körülménynek a aoffőrnek a tűzoltók fenyegető magatartásától való
félelmét
Nagykanizsa, január 11 Nagy pori veri fel az a halálos auló-e\'gáxoiás, ami a récsel országúton történt, amikor egy Ismeretlen autó balálra gázolta a galamboki tűzoltó-ünnepélyről több társával hazafelé tarló Anda István nagyrécsei tűzoltót Az auló akkor gyorsan tovamenekűlt és napokig tartó bajsza é* izgalmas nyomozás után sikerüli csak a csendőriégnek a tettest a nagybajomi Schletter-testvérek nagykereikedőcég soffőrje, Merkey Józief izemélyében elfogni és behozni a nagykanizsai ügyészségre.
Merkcy József akkor kihallgatása kapcsán azzal védekezett, hogy azért hagyta olt az országúton az elgázolt Anda Istvánt, mert a tűzoltók vele szemben olyan fenyegő magatartást tanusitottak, bogy kénytelen volt
autójával elmenekülni.
A nagykanizsai kir. ügyészség M;rkey József gépkocsivezető ügyében megszüntető határozatot bozott, ami ellen a szerencsétlen áldozat, Anda István özvegye ügyvédje dr. Welsz Lajos utján felfolyamodással élt a pécsi kir. főügyészséghez.
A pécsi főügyészség helyt adott a védő jogi érvelésének és vád alá helyezte Merkey Józsefei, a gázoló soffőrl. Az áldozat Özvegye, aki az elhunytban kenyérkeresőjét és a családfőt veszítette el, egyidejűleg polgári keresetet is adott be a bírósághoz, amelyben életjáradék megítélését kéri.
Merkey Józsefnek a somogyi ha-lálautó-gépkocilvezetőjének ügyét a nagykanlzssl törvényszék büntetóta-nác iának elnöke március havára tűzte ki fóiárgyalásra.
Hunyadi János
terméazetea keserOvize IM
már kis mennyidben biztosan hat, az adagot nem kell fokozni. Utánazorutáa nem áll be. Tarlói fogyasztás mellett «lnc» kellemetlen mellékhatáaa.
Ijesztő kép a nagykanizsai egykéről, ami a jómódnaktói kiindnlva terjed a szegényebb néposztály között ls
1028 január 12_
Útviszonyaink
Egy szebb napokat tátott vidéki város főterén járok. Hol ? Az nem fontos!
A főtér egyik sarkában ütött-kopott autók és autobuszok állanak A városi útviszonyok okozta sebek td-tonganak gummijalkon, kopottas, törődött karosszériáikon, mintha hangtalan vádak csengenének kl azokon valaki és valakik ellen, akik segíthetnének rajtunk —- s akik mégsem nyújtanak segédkezet.
Pedig mily egyszerű s mily köny-nyü lenne a segítség I
Hisz nem kívánnak mást, mint plombot és plombot a lyukas fogú kövezetre I Uj utakról, szakszerű ut-kezelésről nem Is mernek ábrándozni szegények, ettől már rég elszoktak.
Meginterjúvolom őket.
Körülbelül a következő lakonikus válaszokat kapom, amelyből azonban kicsendül az elkeseredés burjánzó s lappangó gúnyja:
Fiat: Legjobban az tesz, ki sem fiát, sem ökrét, sem szamarát nem járatja esen az észtbontó utakon I
Balek: Az ördög bújik az Ilyen útviszonyokba.
Crypler: Kerekeim, gummljalm krézlívé válnak ezeken az utakon.
Rába; Rábdmulással az utak nem Javulnak meg. csak szakszerű és tervszerű tatarozó munka révén.
OM: Ó ml Jó lenne, ha a jó szerencse útjavításokkal foglalkoznék I
Itala: Itáliát az útviszonyai teszik kulturáltammá, mükinc\\elmel(ett.
Ford: Ha az utakat itt továbbra Is a természet simára mosó hatására bízzák, akkor én rövidesen fort leszek innét!
Magoalx: Magomban csak bt zom. de kl bízzék az utak kezeié sébtn ?
E lesújtó véleményekből nemcsak a maró gúny csendül kl, hanem vád Is, elkeseredés ls.
Abban a városban, (ahol ez az interjú lezajlott), ahol az ilyen kritikák hangzanak *l az útviszonyokról, valami hiba van, sok család kenyere forog kockán, sőt a felborulás veszélyét tekintve, sok emberélet Is.
Mely fórum az tehát, amely a segítésre hivatott s amelyik mindezért fdel (-hy)
— Scbwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
A kinai
Ling-Sun-Tse
városunkba érkezett és a világhírű
Pekarek-teákból
ingyen
teakóstolót
rendez,
az alanti cégeknél, a megjelölt napokon és a teafőzésről szemléltető, szakszerű felvilágosítást nyújt.
Mikii: HmftKM Pénteken: vl tz Tito Bélánál SuBbatin: Itaipt ülgmoDdeál
1926. óta feltűnően csőkkent a — Érdekes nyilatkozat az Nagykanizsa, január II
A magyar közélet, megoldásra váró problémáktól súlyos hajójára néhány év óta u| fogalom került: — az egyke. Nem kizárólagos jelenség Magyarországon, mert az egéiz kontinenst izgatja hidra fejével. Azonban, amíg más országokban, főleg a háborút nyereséggel lezárt államokban, ciak a je\'enség jellegével birnak az egyke máziás problémái, addig ná-luak, a csonka országnak olyan katasztrofális baja, aminek leküzdésére már mindenfelől megfújták a riadókat.
Legutóbb a képviselőházban az egyke pusztító járványát Huszár Károly a maga teljes meztelenlégében, megdöbbentő valótágban tárta fel. Harangfélreverés volt a Ház akkori slelnökének egyke-ellenes beszéde, melynek szava sokáig visszhangzott a magyar belpolitikai élet berkeiben. Ét azóta még fokozottabban kerüli az érdeklődét homlokterébe az egyke problémá|a, ami olyan caapát az Összeomlás, Trianon és gazdasági válságos Idők után, ami követeli az ellene való gyors és kíméletlen harcot. Mikor pedig egykéről esik szó, nem csak a statisztikában sürün szereplő baranyai és somogyi falvakra kell gondolni, hanem besiél|ünk már egyszer arról is, hogy Nagykanizsán minő mérvű az egyke, sőt a semmike. Mert bizony egy kis utánjárással megdöbbentő számol
születések száma Nagykanizsán egykéről és a semmikéről
találunk a hiteles snyakönyvl adatokból arról, hogy mekkora csökke-nét állolt be sllg pár év allatt it Nagykanlztán tzűletétekben, ami pedig leghívebb ét ctalbatatlan jele a pusztító egykének, semmikének.
Itt van például az 1926-os év. Ebben az esztendőben Nagykanizsán 639 szülét volt, amelyből halva születelt 40 csecsemő. Ezzel szemben a mult évben a születések száma, s halvaszületetteken kívül, már csak 527, ami csak egy év alatt 72 számbeli csökkenést jelent
Ez a 72 meg nem szülelett gyermek az egyke és a semmike Nagykanizsán. Hogy pedig ez igy van, bizonyltja az is, hogy lapunk munkatársának, aki a Stefánia Anya- és Csecsemő Védő Egyesületben érdeklődőit, épen ilyen értelemben adtak információt
Alkalmunk volt beszélgetni a Stefánia vezetőségével, ahol az egyke és a semmike nagykanlzssl pusztításáról többek között a következőket mondották:
— Tény az, hogy 1926. végén az azévl születések összegezésekor kitűnt, hogy az az előző évhez viszonyítva, a születések száma jelentősen megcsappant és ugyanez áll az 1926 és 1927-es évekre ls. Az ok pedig legelső torban a gazdasági viszonyok rosszaságában rejlik, amely a melegágya az egykének. -— Azonba fájdalommal kell látni
_ft_
épen Nagykanizsán ls, bogy szjegyka legelőször a tehetős, gardag családoknál üti fel a felét és innen az élet különböző körülményei folytán szivárog le az alsóbb néposztályba. Biztosan tudjuk, hogy a két utolsó évben olyan szegényebb anyák ls megtanulták, mi az az egyke, akik még bárom éwei ezelőtt azt sem tudták, mi lehet ennek a szónak valódi értelme.
- Előfordul, hogy áldott állapotban levő anyák Itt az intézetben kémek tanácsot arrs, hogy mint szabadulhatnának meg a gyermektől. Nagy nebézaégbe kerül kioktatnunk a kérdezőt arról, hogy milyen rettenetes dolog az, smit mond. — Megtörtént, hogy egyszerű takarító-asszonyok méltatlankodva mondták nekünk, hogy miért van az, hogy csak a jómódú uriasszonyoknak nincs, vagy csak egyetlen gyermekük van, a szegényeknek pedig négy-öt hat gyermek nehezül meg az amugyis keserves életüket. Napról-napra előfordulnak az Ilyen kifakadások.
— És a kifakadások magva a nyomorúság és a nincsielentég. Itt bajot lenne ridegen azt mondani, hogy embert 01, a nemzetet gyengül az, aki egykézik, vagy a tem-mike a legkedvetebb neki, vitzont azt meg nehezm lehet megérteni, ha egy ctaládnak jómódja van ét Irtóznak a gyermektől.
-r Pedig az egyke a városokban mindenkor felülről megy lefelé. Ét az a napszámot attzony, aki úri-házakhoz jár és ott akár a cselédtől, akár s bázlsttzonytól az egykéről hall betzélnl és megtudj i a szörnyű módját az egykézétnek, hamar igyekszik azt a maga körében terjeszteni és akkor következik a magukról megfeledkezett bábák, vagy orvotok beavatkozása, amely nem ritka etetben halállal it jár.
Ezek a fent elmondottak elég szép képet rajzolnak Nagykanizsa népesedési veszedelméről, mtly mint megtudtuk, 1926 vége óta komoly formában jelentkezik és s születések statisztikájában bebizonyltottan létezik. — A felvilágosítás és a propaganda eszközeit minden méretben igénybe keli venni ét a nemzet ege felett az egyke alakjában gyülekező felhőket el kell oszlatni. De a propagandánál nem lehet megállni, mert a városokban veszedelmesen elharapódzott egyke a szegényebb néposztálynál egyet jelent s gazdasági nyomorúsággal. A viszonyok megjavltá-sávsl lehet itt eredményeket elérni, azonban hátra marad a gazdagoknak, a tehetőseknek a .megtérítése", ami annál nagyobb feladat, mert az ilyen esetekben a legtöbbször kényelmi szempontok, nem ritkán a fiatalasszony báli szenvedélye az alapja az egykének, vagy a semmikének ét ha akármilyen szörnyű It kimondani: nem ritka dolog, mikor a fiatal házatok ctak azért irtóznak a gyermektől, mert akkor bizonyos Időre elmaradnak a zsurok, a táncos leák, a korzó...
ZALAI KOELONT
Lloyd Oeorge, Francesso Nlltl, Vandervelde, Renncr exkancel lár és Auffenberg generális nyilatkozatai
Egy berlini eilllap érdekei korkérdést intézett tflbb európai államlérfiuhoz és hadvezérhez arról, hogy nic\'ylk voll életük legnehezebb órá|a ? A beérkezeti válaszokból a kővetkezőket reprodukáljuk :
Francesco NitU,
Olaszország volt miniszterelnöke a
következő választ küldte:
— Politikai működésen két legnehezebb órája a caporettol katonai Összeomlás volt 1917 novemberében, amelynek alkalmával fiam is eleseti és a második 1920 október végén, amikor a fekete ingesek csaptla bevonultak Kómába és megszün\'ették az alkotmányi, valamint a| törvényes uralmai.
Lloyd Oeorge, Nagybritinnia volt miniszterelnöke a pashendalei angol vereséget jelöli meg élele legnehezebb órájaként, majd a következőket Írja:
— Egyetlen ember sem voll kénytelen a háború alalt nagyobb lelki kinokat ellürni, mini én. Hamis idő btn, hamis beljtn és hamis módon támadtunk. M g voltam győződve a kísérlet botorságáról, azonban a kormány többsége ellenem voll és leszavaztak.
Vandervelde, Belgium volt miniszterelnöke ezeket írja:
— Legnehezebb órám 1923 január 23 án volt, amikor a polgári pártokkal szemben a belga parlamentben tiltakoztam a Ruhr-vidék megszállása ellen anélkül, bogy barátaim támogatására és segitiég*re számíthattam volna.
Kari Renner, Ausztria volt kancellárja:
— A legnagyobb kétségbeesést Saint-Qermain bires lerrasszán éllem át egy este, amikor megtörtént a versalllesi békeszerződés aláírása. Ml, osztrákok akkor még tárgyaltunk, azonban a német nép szerencséik nségének nagysága annyira megrendített, bogy az osztrák sorsol teljesen a hátiérbe szorította.
Auffenberg generális, a komarewi győző nem igazságtalan letartóztatását jelöli meg élete legnehezebb órájakéit, ban»m a következőképen válaszol:
— Pályám összes keserűségei! felülmúlják azok a fájdalmak, amelyeket azokban a pillanatokban éllem át, amikor mind hadvezér egyik alvezérem hibája következtében maidnem elvesztettem a kontárt wl ütközetet. A legnagyobb lelki kinokat azonban 1918 november 2-án szen vedlem, amikor nyilvánosságra kerültek a fegyverfzUneli feltételek.
Vbvmttkct h fdMezfciM
• ukiicrDcn kíjill aiendlo.lt. József 6a Mérten
kiráir-u. u. T.kto. Z7I.
Stnrdza Kacsnro grófnő, akit fegyveres fogházór kisért, sirt a tárgyaláson, mert nem Jelentek meg a feljelentők
Szombathely, |ani|ár II
Tihanyi Freyler Mária az állHóla-goa Sturdza Kacsuro D. meter grófné ma ismét a bíróság előtt állolt. Most az államrendőrség detektlvjel jelentették fel azért, mert a grófné az ő hivatali működésűk ellen tetl súlyos rágalmakat, ille\'ve vádakat.
A valamikor nagyvilági hölgyet szuronyos fegyházör kisérle a tárgyalásra az ügyészség fogházából, abol most tölli ki a reá mért öt évi fegyházbüntetését.
Ma letl volna a tárgyalás, de a bíróság nem tarthatta meg a tár-
gyalást, mert a feljelenti detektívek nem jelentek meg a tárgyaláson és igy a bíróság m-g\'züntette az eljárást vele szemben.
Amikor a bíró kihirdette a megszűntető végzést, Tihanyi Freyler Mária sírva fakadt és zokogva fordult oda a bíróhoz. Miért szüntetik meg ellenem az eljárást, mikor bl zonyllanl tudnék, akkor nem jelennek meg ezek az emberek.
Azonban kár volt a grófné minden zokogása, a járásbíróság megszüntette ellene a büntető eljárás\'.
Érvénybe lépett Angliában az öregek biztosítása
Megkezdődött a nyugdijak kiosztása
dijukat kerületi postahivataluknál, tehát a 65 és 70 év közOtliekct, mivel az idősebbek már eddig is
London, január II.
Most, amikor számos középeurópai állam kormánya az aggkori biztosítás problémájával foglalkozik, bizonyára általános érdeklődést fog kelteni, hogy Angliában most lépett életbe az öivegy-, átva és aggkori biztosításról szóló lOrvény, amelyei 1915 ben nyújtott be az akkori konzervatív kormány. Az életbelépés következtében immár 1,250 000 ember fogji élvezni az állami nyugdijat.
A töivény most éleibe lépeti utolsó szakasza kimondj), hogy az összes biztosított munkátok, valamint fele-tégrik is, amennyiben betöltötték 65. életévüket, lekintet nélkül esetleges vagyonukra, vagy jövedelmükre, heti 10 shilling nyi\'gdijit kapnak. Azoknak a munkásaknak számát, akik ezut\'al először kapják meg heti nyug-
megkapták, 450.000 re teszik.
A postahivatalokban már kiosztották a nyugdijkönyvecskéket és noha az Igazoló lapok és könyvek nagy száma meglehetős munkatöbbletet rótt o postahivatalokra, az elosztás simán és minden fennakadás nélkül ment végbe.
Azok a nyugdíjasok, akik a nyugtákat nem lud\'ák maguk kilölteal, ezt kisérő személy révén tehették meg. A betegek a nyugdijakért állán dóan megbízottakat küldhetnek a postára.
A nyugdíjigényeket a közegészségügyi minisztérium birálla felül és mindössze a kérvények 5 százalékát utasította vissza.
Csütörtökön és pénteken 7 és 9 órakor
Tolsto] világhírű müve filmen 7 felvonásban. Főszereplő: Eva Byron.
Veszedelmes örökség
Burleszk 2 felvonásban.
Óvakodj a fekete macskától
Burleszk 2 felvonásban.
Gaumont Hiradó
1928 január 13
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 12, oaQtBrtBk
Kómái katolikus: Árkád vt. Protest. Ernó. Izraelita: Teb. hó 19. Nap kel reggel 7 óra 46 perckor,
nyugszik délután 16 órs 31 perckor. •
Városi Színház. .Kreutzer-szonáta",
Tolsloj világhírű müve filmen 7 felvon. .Veszedelmes örökség\' és .Óvakodj a fekete macskától\', burl 2-2 felv. Hlrsdó.
— József főherceg Zalaegerszegen. József lőberceg ma csütörtök délután fél 2 órakor érkezik Zalaegerszegre, ahol rövid Időt tölt és még a mai nappal tovább utazik.
— Kinevezés. A kormányzó a kultuszminiszter előterjesztésére dr. kotsis Ivánt, s magyar királyi József műegyetemen a tervezési taasaék műegyetemi nyilvános rendkivftli tanárát ugyanezen tanszékre műegyetemi nyilvános rendes tanárrá kinevezte.
— Kitüntetés. A kormányzó vitéz Weder Mihályt, a szombathelyi III. cserkészkerület elnökét a II. osztályú katonai érdemkereszttel Hintette ki.
— Segéd jegyzőválasztás Nagy-récsén. A nsgyréctel segédjagyzöl választási kedden délután ejtették meg dr. Botika Andor főszolgabíró elnöklete alatt és azon segédjegyzövé Rózsás Sándor lelenyel adóügyi jegyzőt választották meg.
— Sassék kiállítása Pápán Sass Ferenc és Sassné Farkas Böske, a nagykanhsai festőművész-pár a vidéki városokban rendezett szép sikerű turnéjukban Pápára érkeztek. A város polgármestere nagy készséggel teljesen díjmentesen bocsátotta 5 napra rendelkezésűkre a városháza dísztermét kiállításuk megrendezésére.
— Szociális-est a Missziós-házban. A nagykanizsai Missziósház vezetősége társulali bevett szokás szerint szociális estét rendez január 14-én pontban 5 órai kesdsttei saját slőadólartBÍben (Rasgonyárulca 7. sz.a.) A mctAMs-est előadót: Eber-hardl Béla fNgaigató, Inkey József-né báróné, Koós Margit és Krtzsala Ferenc kegyesrendi tanár. Az előadások után tea. A vezetőség a tzo-ciális estére szivesen látja a Szociális Missziótársulat minden jóakaróját Tea jegy ára 1 pengő.
— Az Irodalmi és Művészeti KOr zenekara és énekkara ma este fél 9 órakor a polgári iskola rajz* termében összpróbát tart, mdyrt a tagok pontos megjelenését kéri az Elnökség.
— A Klskanlzsal Polgári Olvasókör tisztújítás*. A Kis kanizsai Polgári Olvasókör lolyó hó 15-én, vasárnap délután pont 6 órakor Uurtja szokásos évi tisztújító közgyűlését saját helyiségében.
— Halálozás. Krénusz Bódt f. hó 11-én regjei 4 órakor elhunyt. Temetése f. hó 12 étr d. u. 3 órakor lesz a Magyar-utca 90. szám alatti gyász-házból.
1928\'január 12
ZALAI KOZLÓNY
s
Újrakezdődik a liceális-eiA-adások sorozata
Szokatlanul zsúfolt házak elöli folytak le az idén a Zrínyi Irodalmi éa Művészei! Kör liceális előadásai. A városháza díszterme nem egyszer bizonyult nagyon Is szoknék a mostani szezonban tartott előadások és ünnepségek alkalmával. A karácsony-táji ünnepek s a más társadalmi események és rendezések arra késztették az Irodalmi Kör elnökségéi, hogy a liceális előadások sorát egyelőre beszüntesse. — Most azonban, január 15-ével a liceális előadások sorozata újból kezdetét veszi. Ez első alkalommal Kiss Márton kegyesrendi tanár fog előadást tartani és Lehrmann Ferenc Vas- és Fémmunkás Dalárdája fog énekelni. Az előadás sorozat továbbra Is a városháza dísztermében folytatódik és látogatása továbbra Is díjtalan.
— Körmendy Árpád operaénekes hangversenye. A m klr. Operaház v. kiváló tag|a, Körmendy Árpád, a nagykanizsaiak régi kedves ismerőse a jövő héien a Kaszinóban feleségével, Padi Stefivel és Pintér Baba táncmüvésznő közreműködésével nagyszabású hangversenyt tart. Körmendy Árpád mint az Operaház tagja olyan nevet vívott ki magának országszerte, aminővel kevés énekes dicsekedhetik. MostötödfélévIgO\'asz országban Turlnban énekeli. Ezt az időt is felhasználta arra, hogy tudását a legmagasabb fokig fejlessze, ami ut eddig adott koncertekből ítélve sikerűit la neki teljes mérlék-beo. Kanizsai hangversenyének műsorán az operairodalom legkedveltebb darabjai, válogatott műdalok, magyar dalok szerepelnek. K. Piál Stefi mint dalénekesnö tekinthet vissza szép sikerekre, mig Pintér Baba billettjetvel és keleti táncaival fog feltűnést kelleni. A hangversenyen a zongorakiséretel Nagy László zongoraművész látja el, aki két kou cert számmal is szerepel a programon. A hangverseny január 17 én lesz. Kanizsa közönaége, mely leg utóbb is megmulalla, hogy a komoly művészeti eseményekért tud lelkesedni, bizonyos, hogy a Körmend/ eslen Is nagy számban log megjelenni.
— Az NTE vasárnapi tánces-télye. Dr. Krdtky litván elnök és Kelemen Ferenc ügyv. alelnök véd nöksége alatt az NTE fu\'ballsrak-osztálya vasárnap este tél 9 óal kezdettel a Kaszinó nagytermében lom-bolával egybekötött müíoros línc-estélyl rendez. Minthogy külön meghívók nem bocsáttattak ki, e/uon kéri a renderőség az egyeeülel t\'g jalt, barátait, támogatóit és hozzá larlozóikat, az estélyen mennél nagyobb számban való megjílenésie és ezá tal az ország egyik legrégibb egyesületének, a 62 éves NTE-nek további müködéfénck lámogalására. A műsort, mely szenzációs éa nagyhatású lesr, holnapi számunkban
Ismertetjük.
— Mozgnlom cserktsz székház építésére. A Gyömörey O,0rgy fő-i- nán és Hödy Zoltán aliópin véd nöksége alatt álló III cserkéazkerü-let láz.uan gyűjt mosanátian, hogy régen nélkülözött ollhonál, a Kerületi Székházát megépilhrsae. V.«h-meunyien átérezzük ennek a hatalmas mozgalomnak óriási erejét és nevelő hálását. Inmer|űk az önzetlen és nyilt céljait és ismerjük mélységes és nemzeti tartalmát. Talán sehol a világon nincsen mozgalom, avagy tevékenység, ahol |obban számíthatna n vezetőnek egyénisége, kiforrott jelleme, mint éppen a cserkészmozgalom struktúrájában. Természetesnek latijuk, hogy amilyen a vezető, olyauná váluak a köveíók is. Eiért nekünk nagyon is foutos, hogy cserkészetünk vezetői, cserkészcsapataink parancsnokló önzetlen tér-fiai minél tökéletesebb felkészültséggel állhasssnak munkájukhoz és mehecsenek vezetelt|cik körébe. A Kerületi Székház cél|a pedig elsősorban a vezetők képzéséi szolgálná. Kiváló, képzeli, a cserkészet minden apróságában szakavatott veze\'őket képezni nem leh:l otthon nélkül. A gyü|tés, melyet a Cierkészkerület a kormány, hivatalos körök és hatóságok teljes segítségével megindított a fejenkénti 8 fillér beszedéiére, égiszen szerénynek mondható. A cserkészet — a magyar jövendő még le|enként számítva is többet megér. Sjkan lesznek, akin erre maguk — ösztökélés nélkül reá lógnak |önnl és bőkezűim adakoznak a köz legfontosabb egyik otthonának megalkotására és nein veszik a 8 fillért komolyan, hanem megtízszerezik, megszázaiorozzák az adományt, h >gy örömük, büszkeségük és reményeik is százszor nagyobbik legyenek gyermektikben.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park Szálloda, amennyiben a 6zobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalban beszerezhető elöfizetOsi igazolvány felni itatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésire figyelmét
Elhájasodásnál, köszvényoél és cn korbetegségnél a természetes „Ferenc JO/sel" keserűvíz Javítja a gyomor és a beltk müködíséi és előmozdítja sz emésztést. Az anyagcuere-bántalmak gyógyiló eljárásainak több kutatója megállapította, hogy a Ferenc József viz-kura nagyon szép eredményhez vezet. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és tüszer-üzletekben.
— Sakk hírek. A .Nagykanizsa 1928 as sakkbajnoka\' címéért folyó versenyen az 5-ik forduló után az A) uoportban Pintér Sándór, Bőhm József és dr. Báron Pál, a B) cso- | poriban Szekula Jakab, Berger Lajos és Rosenberg Pál, a C) csoportban dr. Rosenberg Lbjos, Argent János és Vérles Bila a jelöltjel a döntőbe való jutásnak. A következő fordulók még hozhatnak meglepetést. — A versenybizottság helyt adott Réti Lajos és Reich Samu óvásának Spitzer Antal illetőleg Vértes Béla elitn, a játszmákat megsemlslli, az első esetben szabálytalan tábla elhelyezés, a másod k esetben pedig a kisorsolt színek felcserélése miatt. Ezek uj játszmákat tartoznak le|át-bzánl. Slernberger Oyula visszalépett. Egy vigaszdíjat is kitűzlek a csoportok 4, 5 és 6-ik helyezettlelnek egy fordulós mérkőzéseiből kikerülő győztes részére. Felhívatnak azok a játékosok, kik eddig még egyáltalán Dem játszollak, vagy legkevesebb 5 játszmát még eddig nem látszottak le, hogy |anuát 15-én jelenjenek meg a Korona kávéházban, a verseny színhelyén, mert ellenkező esetben törlik őket a verseny résztvevő közül.
— A zalaegerszegi tűzoltóparancsnok! állás. Tegnap járt le a zalaegerszegi tüzollóparaocsnoki állásra hirdetett pályázat, amelyre sz ország különböző részéből érkeztek pályázati kérvények. Az állást állítólag c»ak ósszel fogják betölteni.
Mtjirás
A nagykanizsai. meteorologlal megfigyelő jelentések : Szudán a Mm/isik-1:1 Heggel 7 órakor —16, délután 2 órakor +2, este 9 órakor +8.
htlhout: Egész nap borult égboltozat.
Sli: r Íny Heggel Délnyugat, délben Kelet, este északkeleti szél.
A M itooroi^Klal Intézet |elenté«e szerint lobbira lellrós idó, kisebb lecsapódásukkal éa némi hóemelkedéssel.

ERDOELADAS!
V i c k örökösök tulajdonát képező, Szombathelytől 7 kilométerre. Torony és Duzmat községek határában fekvő, cca 320 khold összefüggő terület, valamint Bucsu község határában 38 khold, leginkább tölgy és erdei fenyőből álló különböző korú erdő, talajjal együtt eladó. A 320 khold erdőből cca 88 khold 80—90 éves vágható rész.
Vasúti állomás és rakodó Torony.
Érdeklődni le-el: Piok örökösöknél Szombathely, Kosauth Lajos-utca 9. sz. és Thököly Imre-utea 30. sz. alatt. — Telefon Szombathely 100. azám.
Minden orvos ismeri a
SCOTT-féle
[síuiumu
EMU LSIŰT
és örömmel rendeli, ha a mama egy sápadt, vézna gyerekkel ,» rendelőbe panaskodnl megy.
.Mii tegyek ezzel a gyerekkel ? Nem akar enni, zöld az arca, karikásak a szemel és ha a levegfl meglujja, mlnd|4rt mandulagyulladása vsnl\'
Válasz; .Egy pár hétig a világhirU ,SCOTT"-léle Csukamá|ota| Emuisiót szedni.*
Minden gyógyszertárbsn kaphatói
Vezér képviselőig:
MIHÁLY OTTÓ
lyógyáruiUfyktittktaét SS4I
Budapest VI, Podmaniczky-u. 43.
— A volt m. klr. pápai 7. honvéd huszárezred az 1914-18. évi világháborúban elesett hőseinek emiékezeiére Pápán, egy hősi lovas emlékszobor felállítására a belügyminiszter engedélyével mindazon vármegyékben gyűjt, melyekből a voll ezred legénységi kiegészítését nyeite. A gyü|töivek az érintett vármegyék főispáni, alispáni, főszolgabírói és község jegyzői, valamint a törvényhatósági és rendezett tanácsú városok polgármesteri hivatalaiban vannak letéve. Kérjük a hazafias közönséget, hogy ezen akciót pártfogásába véve, fenti hivatalokban lévő gyűjtői veken adakozni szíveskedjék, hogy tényleg megvalósulhasson a szép szándék és méltó módon megörökíthessék azoknak az emlékét, kik ragyogó példáját nyújtották annak, hogyan kell az életet Is feláldozni a Hazáért, az ország szebb |öv6|éért. A szobor-bizottság.
Korcsolyák, rodlik, vivófd-szerelések, torna- és sporteszközök nagy választékban Szabó Antal sportüzletében.
Minden kereskedő és iparos
nézze meg
Zapletál fodrász kirakatában levő transzparent lámpákat. Készíti Reiaz festő.
Mozgószinház
Városi Színház mozgója. Ma csütörtökön és holnap pénteken este 7 és 9 órakor .Kreutzer-sionála", Tolstol világhírű műve filmen hét felvonásban. Főszereplő: Eva Byron. .Veszedelmes örökség" és .Óvakodj s fekete macskától", burleszk 2—\'i felvonásban. Oaumont Hiradó.
ÚJDONSÁG! -M
A „Poleo tBaolté k«aaQléhia
lánggal égő benzint, olajat, sőt filméi is pillanatok alatt olt Minden háznál nélkülözhetetlen I Elzárható csapja az oltóanyag megtakarítását jelenti. Egy töltés tobb tűzveszélyt elhárit. uh
Az ,, A ia t o Poleo" nélkül ne üljön autóba I — Kapható a
Nagykanizsai ántobnsz Vállalatnál.
zalai közlöny
1928 lanuár 12
RÁDIÓ-lflSOB
tf*. Hap. — fagiaiaiij B — eJőadáa
Qy — orwmcfcakMk. A — aaaaonyok-■ml Z — mm. Mg. - • mezőgazdaság. S. - fjmict átfedi*. F - Wolraaia, g — putamu Ib - )m l \' K — kabaré. aZ. — népaxarl taa*
Junuár 12 (oMrtök)-
Budapest 930 H. 11 Zongorahancv. 12
H. I lüojárls. 3 H. 4 Az Orsz. Mezöganl. Kamata előadássorozata. S Cigányzene. 6.15 Irodalmi E. Rákoil Jen6 F. 8 15 Hangv. 9.45 ldfl|elié». H. 10.13 Jb.
Bécs, Orác II él 4.15 Hangv. ,\'.30 Verdi: .Trubadur" c. 4 felv. operája.
Berlin, Stettln II ü. 5 A gyermek Mozart, hangv. utána nZ. 8 Orosz kozák énekesek hangv. 10.30 Tánclecke, utána lánc Z.
Barcelona 7 és 10.30 Hangv. Baacl, Bern I ü. 4 A Kursaal hangv. 4.30 üy. 5 Hangv. 8 Francia dalok hárla kíséreltél. 8.30 is 9.20 Hangv.
Brüaazel 6 Uy. 9.15 Hangv. 9.30 Színházi E. közvetltéie, utána a hangv. tolyt. Frankfurt, Caaael 11.15 Harang|áték.
I.30 Hangv. 9.30 Gy. 4 30 Hegedűverseny. 8 Berlini nitlior.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. II ü. 12 30 Hangv. 2.05 nZ. 415 Oíoíz kamara Z. 4.15 Bréma: Áriak éi dalok. Hannover: Klasszikus humor. Kiet: Klelat „l\'rinz Frledrlch von Honrburg" c. színmüve, Jelenelek. 5 Tánctea. 6 nZ.
Langenberg, Köln, Mün-ter II O. 1.05 Hangv. (> Oitárdalok. 8 Hangv. Utána éjfélig tánc Z.
London, Daventry 12 Daventry-kvar-lett hangv. I Hangv. 2 0.4 Istentisztelet a westminiteri apátság templomából. 5 Hangv 6 15 Oy. 7 2Ű nZ. 8.IJ Mozart hegedtlszonálák. 9 40 Cselló hangv. 10 35 Tarka est. 11.30 Tánc Z.
Kádló-Párlzs 11 30 Tízperces Z. 4.40 Klasszikus Z. 9.30 Charpenlter .l.oulse" c. operája.
Prága 11 ü. 12.06 Hangv. 4.10 0/. 4 30 liangv. 7.30 Orosz filharmonikus Z.
Róma 4.50 Oy. 5.30 nZ. 8.40 RéizUtek Lehár: .Pillangó tánc\' c. operettjéből.
Stuttgart, Frelburg 12.30 O. 4 15 és 8 Hangv 9.30 Strauss Jánus és Strauss Richárd dalok. 10.30 Rádió-tánrlecke. II Tánc Z.
— Lapunk Budapesten állandóin olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Hím
A mai értéktőzsde eseménytelenül folyt le. A piac élénkebb forgalom mellett csaknem változatlan árfolyamokkal nyitott, később inkább ár-gyengülések voltak tulsulybar, mig zárlatkor egyenlő\'len volt az irány zat. Az áreltolódások igen kisméretűek, az 1% ot alig halad|ák meg. A forgalom kezdetben élénk volt, kéoöbb elcsendesedett.
Párta JD-391/1, Londoi, l/2Wi N«wyt.,k St9 00 BiHsmI 72 40, Milano I7\'4.H\'l, Madrid 83\'27Vi, Amsterdam 109 25 Berlin 123 58. Wleo T820, Sotta S74 Prága 15-Í8 Varsó 58-20 Bndapeit »0-72i\'i. Belgiád 9-14, HataiMt 3 21
favtis-jegyiáie
VALUTÁK Angol L 77-84-27 99
Balga b. 7960 7990 Caik. 16-89-16-97 Dán k. 152&5-1&3 45 Dinár 10-02-10-08 Doilár 569-20-571-20 Francia b 2í 55-22 75 Hall. 230-00-23100 Lángjai 63-95-64-25 Lat S 49-3.54
Liva —•---
Líra 30 30-30-50 Márka 135 90-136 40 ScbUl. 80-54-8080 Nosvég 151-75-152 35 Svájci 1.110 05-110-45 ■Wd k. 153-50-IM 10 Peseta 9810-9870
UKVIZAK
Amit 230 17-230 87 Belgrád 10-06-10 09 Berlin U6C0-I36 49 Bukarest 350-3 54 Brllsuel 7965-7990 Kopenh.152 97-153 37 Otílo 151 85-152 25 London 27-83-2791 Milano 30 20-30-30 Nawjroik 571-10-2 70 Pária 2242-22-52 Prága Ib92-I6fl7 SaoHa 4-11-414 Stockh. 153 62-154 02 Varaó 64 05-64 25 Wtan 8053-8078 ZOrirh 110 06-110 36 Madrid 98I5-98-65
Busa llsuv. 77 kg-os 30 50 30 65,
78 kg-os 30 85 31 00. 79 kg-ul 3115 31-30. 80 kg-os 51 25—3115. \'gyét\' 7/ kg-oa 30 30 - 30 50 78 kg-o» 30 60 30 fO,
79 kg-os 3(790 31 05, ÍSO kg oi 31 tO -31-15, roxs 2905- 29 25, lakarr i. árpi 74 94-75 45, sórárpa 30-00 -31-00. zab 16 25 -26 50. tencert 2250 <2 75 Buzikorps 20 30 20-50, repce 48-tM- 50-00.
Slerneck Zs. vonós és luvós lisngszerei eladók, 1 ágy és ágynemű, pianlno Kér dések : Dr. Neumann, Kazinczy u. II. 176
jókarban levó Werthslmoaasa eladó-Cim a kiadóban. 155
■ árasak négyszobás, comlorlos
tóbérlól lakást mellékhelyiségekkel, t seléd-, (Urdószoba, lehetóleg löldszhilei házban, kerttel. Esetleg három, vagy négyszobás szép budapesti lakásomat cserébe adom. Cim a kiadóban. 15)
Azonnal beköltözhető egyszobás lakás összes mellékhelyiségekkel kiadó Vörös-marthy-utca V. 152
Étkező burgonya kapható Orosz Ferencnél Zrínyi Miklós-utca 44. 15
Eladó egy ház kovicsmUhellyel kélezer pengóérl, ezer pengővel azonnal átveheló. Pillér György, llorsfa. -1G2
Kiadó egy szoba, konyha — Petőfiül 67. -164
Mindenes szakácsnő, aki jól (óz, felvétetik. Cim a kiadóban. -16»S
Egy kOIOnbsjáratu bútorozott szoba liatal házaspárnak azonnal kiadó. Esetleg bútor nélkül is. Sikálor-utca II. szám. 170
Mindentllt kérjUnk
HZilllLlI MULET! ARAnVHQLLÚ DDIIBLET!
A MAGVAR PAMUTIPAR R. T.
.Lovas" védjegyű Doubleja és „Holló-
védjegyű Muleja, mely a piacon a vezető márka éa a külföldi silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden Jobb csornagfonalkereskedónél kapható. mi
8et (Aiiásár
Felhaltál 2876 melyből eladatlanul vliui-auradi 110 darab Elsőrendű 1 52—1-56, uedatt 1-50-1-52. nedell kózép I 42-1-46, könnytl l\'32-l\'3<i, etaőrendil Öreg l\'ÍO-1\'52, ruáiodienJU 1 44—1\'46. angol aUldő 1-50—176, ualonna nagyban 0 00 -160, aalr 1-86-1)8, lehúzott bui 2 00 -212, iza tonnái lélsertós I 80 188. Az Irányul lanyha.
Kiadja: Délxalal Hyonáa ás LaykiáM Tállalit Hémésytimság.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán taieloa i Kagykaaáaaa Hl as.
ípbAiiidetéssk
Ai apróhirdetések dija 10 sióig SO fillér, minden további itó dlia S flll. Vasár- él Ünnepnap 10 izólg 80 fillér, minden további izó dija S flll. Szerdán él pénteken 10 sióig 80 fillér, minden további uó dija 8 flll. Clmaió i "minden vastagabb betűből álló sió két uónak számíttatik. Állást keresőknek 50°\'o engedmény. A hirdetési dlj slSrs flastsndS.
HázvsastSnflnsk a|ánlkozlk jobb házból való r. katli. 28 évei leány vidékre plébániára, vagy magányos úrhoz. Cim a a kiadóban. 157
r
A magyar autóiparral szemben fennálló előítélet egy csspásra megszűnt a 6 henc.erts, s a legkényesebb Ízléssel kiállító t „Magoaix" megjelenése pillanatában.
Amíg a külföldi gyárait ezrével ontják a töméseikként gyártott autókat, addig a M/tg. gépgyár csak 100 db-ot k4szit évente. Dj e 100-ban minden tudását, lelkiismeretét fekteti, hisz. a külföldi gyártmányok kiszorításáról van szó.
Erre van hivatva a „Magoaix" s e feladatot telje\'it\'ni is fog|«. Az eiső 100 drb még H sem kéízüit, míris elfogyott A „Magosix" speciálisan a magyar utviszonyokra való tekintettel épül, tankszetüen robusztus s mégis finom ts előkelő.
A legmodernebb autói-chtiika csodája: Már megszületése pillanatában leverte a régi külföldi nagy márkákat az 1927 es svábhegyi versenyen.
Árban a legolcsóbb kedvező feltélelekkel.
Bemutatással szívesen szolgál a Magosix, a Mág teherautó és Méray kerékpár délnyugati képviselete
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat SAÁOHY DEZSŐ ÉS TSA ,Sio NAGYKANIZSA.
Meghívás.
Garabono éa Vidéke Tejszövetkezet 1928. Január 22-én délután 1 órakor a községhlzában
1927. évi V
rendes közgyűlést
fart, melyre a lagok ezu\'on meghivatnak.
Határoza\'képte\'euség esetén, a la pok számára való tekintet nélkül, február 2-án fog megtartatni.
Tárgyi
1. Az üzleli eredményről szóló jelr nté8.
2. A zárszámadás átvizsgálása.
3. A mérleg megállapítása.
4. A tiszta jövedelemmel való rendelkezés.
5 Három ig.izgatÓBági lag választása.
6. Indítványok.
Qflruboncon, 1928. január 7 én. iez Igazgatéaág.
A REKLÁM)
állandó, éaxaxarO és ügyes
reklámozás minden gyári . kereskedelmi-, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, ai éltető eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető
a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállaltánál
BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlan pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az. összes budapesti, vidéki Is külföldi lapokban és naptárakban.
Költségvetések és - Teleton. tervezetek IngyanljJ. 121-551
i
Budapestre utazik!!
20"u engedményt kap
mint <ifn lap tlAlltclAJe olcíő w,ba iuinkból.
I0"u engedményt kap
otció literiül Zulukból (KttQnó hált konytif.) S pengAl megtakarít
autótaxi k0lti4gcl. tnrrt átjShct tgy pere
alatt a pilyaudvarról.
Otthon érzi magát!!!
|ól rátett aiobilnkban. etlÓKnda ktaiotftitia, ailnoruan mliji leltet, saját érdeke,
<í«n dSnyík lotylán, hogy okvclltn nitunk 4oll aallljon meg
GRAND HOTEL
Park Nagyazálloda
Budapest, VIII., Baross-tér 10. sz.
a Kfl.n pályaudvar <ikci(«l oldalával aicmbcn.
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai rendazerO uj
rowatolt péwztárkdnywak
Forgalmi adékBnarvak Számlarendezok Levélrendezők Gyorsfűzők
Mindennemű irodafelszerelés! cikkek nagy választékban
Fischel Fülöp Fial
könyvkereskedésében Nagykanizaán, Fft-ut.
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása,
tengeridara, egész kisszemű tengeri Madáreleség: Kevert madárétel, hámozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, saláta-mag, tökmag, napraforgó-mag sto. kapható:
Ország József
45 magkereskedésében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
Üzletmegnyitás 1
Kitűnő házikoszt kifőzés 3 tál étel I pengő.
Abonnensekel felveszek.
Szives pártfogást kér
FURMEN 1MRÉNÉ u Kölcsey-utca 5.
ES
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Teleton: Teréz 34-45. ai——Ma—
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Upkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: ZalafKá^)
68. évfolyam, 10. szám
Nagykanizsa, 1928. január 13, péntek
Ara 14 fillér
POLITIKÁI NAPILAP
IW 5. k.
i: UkóoMér 18.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EWI In: «*y hám I pof* 44 I
Termel|ünk olcsóbban és jobbat
Irta : Mayer János földmivelésögyi miniizler
Abban a szívós, elkeseredett küzdelemben, amely a mezőgazdasági terménypiacok meghódításáért világszerte folyik, a győztes mindig az az ország lesz, amelyik a legjobb terményt a lehető legolcsóbban állit|a elő. A mezőgazdasági termelés dolgában tehát világszerte erős verseny indult meg, amely elöl Magyarország sem zárkózhailk el, mert hiszen a mi országunknak legmegfelelőbb és legfőbb Jövedelmi forrása évszázadok óla mindaz, amit a mezőgazdaság termel, vagy smit a mezőgazdasággal szoros összefüggésben álló iparágak előállítanak. Borunk, búzánk, tisztünk, tenyész- és haszonállataink, zöldség és gyümölcsféleségeink a múltban is bizonyos megbecsülésre tettek szert a külföldi piacokon elfő-rangu minőségüknél fogva, igy, ha jövőre is vigyázunk arra, hogy terményeink minősége a régi szinten maradjon, esetleg az igények fokozódásához képest állandóan javuljon, akkor megmarad a biztos |övede!em, sőt ha arra törekszünk, hogy mezőgazdasági terményeink előállítása az eddiginél jóval kevesebbe kerüljön, bizonyos, hogy versenyképességünket meg tudjuk őrizni a világ minden piacán. Terméstetesen szükséges az is, hogy minden kivitelre alkalmas terményből elegendő, bőséges készlet álljon rendelkezésre, mert a piacon az dlktá\'ja az árakat, akinek van elegendő áiuji, még hozzá a legjobb minőségű áruja.
A földmivelésügyi kormánynak elhatározóit célja tehát, hogy a verseny-termelést a mezőgazdasági élet minden ágában haladéktalanul megindítja. Kész programmunk van már erre, sőt a munka bizonyos ágakban már meg is Indult. Mindenekelőtt a termelötalajt akarjuk megjavítani részint a mélyszántás meghonosításával, részint a föld lermőerejének fokozásával. Már az őszkor megköny-nvlletlem a műtrágya beszerzéséi azok részére, akiknek anyagi helyzete nem engedi ilyesminek készpénzen való bevásárlását. Szántógépeket, traktorokat fogok kedvező fellé\'elek mellett kiosztani kisbirtokosok közölt, hogy a mélyszántás, a jó talajmüvelés necsak a nagy és középbirtok kiváltsága legyen, hanem megszokja *>t a legkisebb birtokos is. Módot nyújtok a nemesített vetőmagok használatára és meg akarom honosítani o\'ysn termékek termelését, melyekből eddig behozatalra szorultunk. A konyhakertészelnél és gyümölcstermelésnél szintén reformokra van szükség. Már elkészüli Magyarország ul gyümölcstcrmelési és kertészeti Pontos helyzetképe. Ennek adatai al»p|án módunkban lesz intézkedni, hogy minden közgég lehetőleg csak 8 talaj és éghajlati viszonyoknak megfelelő gyümölcs és zöldségféle
termelésével foglalkozzék. Már útban van és rövid Idö múlva talán a törvényhozás elé is kerülhet a hegyközségekről szóló törvényjavaslat Is, amely a bor és csemegeszőlő termelése szempontjából f >g hozni üdvös, gyümölcsöző reformokat. Az
áüa\'rgészségügy rendezésérc vonat kozó uj törvényjavaslat állattenyész-téiünk fejlődésének rakja le ujabb alapjait.
Azzal azonban, hogy kitűztük a rr.\'zögazdafágl fejlődés u| irányait, még célt nem értünk. Szerintem az érdekelt gazdaközönségben ke\'l lenni a felvetett reformeszmék iránt való fogékonyságnak Is. Ezt csík tanulással, szakismeretek szerzésével szerez-
hetjük meg. Iparkodjék a gazdaközönség léhát elmélyedni a mezőgazdasági tudományban, akár Iskolák, akár gazdasági elöidások, akár pedig szakkönyvek és folyóiratok segítségével. Tanuljunk az eddiginél többet és skkor lelkünk fogékony lesz minden ujitis iránt, akkor megértjük az\', hogy az olcsóbb és |obb termelés nemcsak önmagunk jólétét, desz e«ész ország bo\'doKulásSl jelenti.
A miniszterelnök válaszolt Nagy Emil cikkére az Egységespárt tegnap esti értekezletén
Bethlen valótlanságnak bélyegezte Nagy Emilnek a kinevezésekre és a magyar-román perben való megegyezésre vonatkozó állitásait — A valorizáció kérdésében nem
engedi a pártot hangulatok után Igazodni
Az Egységespárt valorizációs vitája
Budapest, január 12
(Éjszakai rddiójelentés) Ma este az Egyeégespirt Almdssy László elnöklete alatt üléit tartott, melyen a kormány részéről gróf Bethlen István, Vass József dr., Pesthy Pál dr. miniszterek vettek részt.
Rublnek Qyu\'a ismertelte a párt elnöki tanácsának határozatát, melyben bennfoglillatik az is, hogy a párt tagjai a nyilvánosság számára leendő nyilatkozataikattárgyalják mef, sz elnöki larflccsal Majd
Bethlen István miniszterelnök emelkedett szólásra. Szükségesnek tartom, hogy kitérjek egy hiriapi cikkre, melyet Nagy Emil irt a Pesti Hírlapba „Qróf Apponyl Albert ügyvéd ut" cimmel. Ei a cikk külpolitikai kérdéseket tartalmaz és hatása káros, épen ezért válasz nélkül maradhat.
„Kinevezések miniszteri fizetéssel"
Ezután a miniszterelnök idéz említett cikkből, melyben Nagy E nil azt kérdezi, hogy a kormány miért kérte fel fődelegálusnak gróf Apponyi Albertet.
— Nagy Emilnek — folylatta a miniszterelnök — joga van kritikát mondani, de nem a hátam mögött, hanem az ellenzéki padokból. A Pesti Hírlap cikke polemizál Csdky Imre volt meghatalmazott miniszter és Gajzdgó követ működésével. Ez a része a cikknek azt az inszlnuációt tartalmazz", hopy érdemetlen embereket miniszteri fizetéssel neveznek ki. Csáky Imre grófot nem ez a kormány mentette fel 1920 ban és csak 1924-ben kérte nyugdijának mcgálla-
nem
dZ
pilárát. 1920 óla tehát semmiféle állásban nem volt, ami önmagában is elég éles sziliben tünteti fel a hamis adatokat.
— Mosl áttérek a cikk lényegére, mely a valósáén tk meg nem felelő adatokat foglal magában. Miről van szó ? Még
a román magyar optáns-per előtt a magyar kormány szükségesnek látta, hogy a nép,íövetség figyelmét felhívja arra, hrgy a román kormány milyen agrárreformot tervez. Mi történt erre? A népszövetség tárgyalás alá vette a magyar kormány álláspontját és előadót jie-vezett ki Adaccl j*p4n delegátus személyében, egyben felhívta a magyar korm/ny figyelmét arta, hogy kezdjen közvetlen tárgyalásokat a román kormánnyal egyesség érdekében
A magyar kormány megbízásából Brüsszelben tárgyalások Is folytak, melyek azonban nem vezettek eredményre. Minden olyan állítás, hogy megegyezés jött létre valótlanság.
A japán delegálu? olyértelmü javaslatot leli, melyben kéri, hogy a román kormány igyekezzék előzékeny binásmódia az opléus ügyben, a magyar kormány pt"Jig nyugtassa meg a magyar optánsosat. A magyar kormány kiküldötte felhatalmazást kapott arra, hogy a román kiküldöttel tárgyaljon, a magyar kormány kívánságait megfelelően érvényre juttatva, de nem kapóit I. Ilnthlm. ziiat egy a nípszö.\'elsíg elé tei jdszlendo j víslat parafáiéira, he\'yes\'ésére vagy uem helyeslésére. Ez a nisgyar
kiküldött hatáskörén lej\'sen kívül eteti, megtörtént azonban annak a semmitmondó javaslatnak a parafá-lása c magyar kiküldőit részéről, amivel azonban nem lett egyebet, mint verifikálta a népszövetségi előadó állal javaslatba hozott lételeket. Ezzel szemben Nagy Emil cikkében ugy állítja be, mintha a magyar kormány hozzájárult volna ahhoz, hogy az agrárreform Romániában nincs ellenkezésben a trianoni békeszerződéssel. Már most
mindaz, amit a cikk állit, valótlanság és rosszindulatú propagandára van alapítva.
Ha Nagy Emil jónak látta keményen és é\'esen lámadni, akkor amilyen keményen és élesen támadott, azt a lanécsot kell adnom neki, hogy visz-szh kell vonni a vádakat, meg kell cffJlni azokat, nem beleié, hanem kifelé, ahol bizonyos körök arra hivatkozni fognak. Qajzágónak pedig, aki hosszú idők óla dolgozik ezen a kérdésen és éjt nappallá léve munkálkodik ériékesen a nemzet számára, elégtételt kell adni.
A pírtértekezlet egyértelműen tudomásul vette a miniszterelnök válaszát.
Dukal-Takdch Qíza visszautasítja egyik reggeli lapban a párt lag|ait és a népjóléti minisztert támadó cikkel. A pírt valamennyi lag|a meg van elégedve a népjóléti miniszter munkásságával.
Hasonló éltelemben nyilatkozott Almdssy László, majd Madarász Elemér f glalkozott Rassay Károly újévi beszédével.
Rassay ebben azt is állítja az Egységespárttal kapcsolatban, hogy
zalai közlöny
1926 január 11
a magyar közéletben latsanként már csak rabszolgatartókat és prostituáltakat lehet találni. Felszólítja Ras-sayt, hogy nevezze meg, kiket ért e kifejezések alatt, jelölje meg, kik léptek a közélet prostituáltjai sorába, kik vitték zsibvásárra közéleti meggyőződésüket ?
Szabó Sándornak a jegyző-tanfolyamok ügyében feltett kérdéaére Scltovszky belügyminiszter válaszolva egyebek közt kijelentette, hogy foglalkozik a községi adminisztráció megjavításának tervével és ennek kapcsán a jegyzői kvalifikáció emelését Is tervbe vette.
Jánossy Oábor a
48 as honvédek Özvegyeinek és árváinak segélyezésit
tette szóvá ét kérte a péniügymi-nlsztert, hogy utaljon kl segélyeket.
Bud János pénzügyminiszter kijelentette, hogy örömmel áll rendelkezésre, de még nem kapta meg a népjóléti minisztertől az adatokat.
Vass József népjóléti miniszter hangoztatta, hogy az adatgyűjtés lolyik, körülbelül 160 a segélyzen j dók száma. A kérdéssel behatóan foglalkozik és mihelyt kész lesz az adatgyűjtéssel, azt átadja a pénzügyminiszternek.
Áttértek ezután
a valorizációs törvényjavaslat egynémely olyan vitás pontjának tárgyalására, amelyek a pirl kebelében Is nézeteltéréseket okoztak. Ilyen a javaslatnak az a rendelkezése is, hogy az olyan ügyleteknél, melyek az ingadozó korona idején jöttek létre, de már klegyenliltettek, valorizációnak helye ne legyen. A pénzügyi bizottság ezt oda módosította, hogy ha az ilyen ügylelek az egyik léi tönkrejutásit vonták maguk uián, akkor mégis legyen helye a valorizációnak. Ezzel a módosítással azonban többen nem értettek egyel. Lakatos Oyula előadó most olyan ujabb módosítást hoz javaslatba, hogy az utólagos valoriiádó alól vegyék ki az olyan jogügyleieket, amelyekben a vevő a vételárat késedelem nélkül kifizette.
Kdlnokl Bedö Sándor, Östör József, Csontos Imre, Csók Károly felszólalásai után
Bethlen István miniszterelnök szólalt fel.
— Ebben a kérdésben — mondotta — a párt ne indul|on hangulatok után. Ne tekintsék ezt a javaslatot ugy, minlha a kormány valami nóvummal állt volna elö. A mai birói gyakorlat mellett mindenki több Joggal és lehetőséggel tudja ilynemű igényeit érvényesíteni, mint esetleg a javaslat szerint a jövőben lebelné. A kormány mindenesetre megfontolás tárgyává teszi a javaslatol, de semmiképen sem log hozzájárulni ahhoz, hogy ebben a kérdésben a párt hangulatok után Igazodjék. Tartsa a párt függőben elhatározását addig, mig a javaslat elkészül
Pesthy Pál IgazságUgyml nlszter
röviden ismerletle a kúria vonatkozó döntéseit. Meggyőződése, hogy a tervbevett inlézkedésekkel a valorizációs perek száma csökkenni fog.
A párt a miniszterelnök és igaz-ságűgyminlszler válaszát ludomátul vette.
Pesthy Pál IgazságUgyminiazler
arra a kérdésre, hogy a badikölcsön valorizációival kapcsolatban megindult spekulációnak nem lehetne-e gátat vélni, nem lehe\'ne-e az ösjegy-zök birtokában lévő kötvényeket határidőre valamely hivatalos helyen letétbe helyeztetni, — megnyugtató választ adott, amit a párt elfogadott s ezzel az ülés véget ért.
Ülés után pártvacsora volt.
iw-a-iumixTA wiriivvrrrri......
A hadikölcsön-valorizácló a békeszerződésből eredő terhek megszüntetésével lesz esedékes
A képviselőház Czettler Jenőt választotta alelnökévé
A Ház mai ülésén betöltötték a Huszár Károly lemondásával megüresedett alelnöki széket. a leadott 85 szavazat közül 79 esett Czettler Jenőre. A valorizációs javaslat folytatólagos tárgyalása során. Gadl Qaszlon volt az első lelszólaló, aki a javaslatot elfogadja. A kormány liaz\'ában van az ország teherbíró képességével, hogy ilyen javaslatot terjeszt be.
Nagymagyarorszdg minden adósságáért nem állhat helyt a megnyirbált Csonkamagyarország.
Bij, hogy nem mérnek egyenlő mértékkel. A gyáripar több kedvezményt kap, mint a mezőgazdaság. A Nemzeti Bjnk hatszázalékos kölcsön l nyújt, ugyanakkor a vidéki gazdák 16-18 százalékoa kamat mellett jutnak kölcsönhöz.
Baracs Mircell kijelenti, hogy a miniszter túlságosan nagyra becsüli azt az ösazeget, mely a hadikölciö-nök valorizálására szükséges volna. Az ellenzék a nemzet jövője és becsületének megőrzése szempontjából fogadja el a javaslatot. Ezután
Bud János pénzügyminiszter emelkedett szólásra. a valorizációs javaslat körül — mondotta — erős és rideg mcgtontolásra és a szenvedélyek mellőzésére van szükség.
A kormány, amely a magyar jövőért dolgozik, fenntartja továbbra Is azt az álláspontját, hogy a mai helyzetben valorizálni nem lehet.
Ma még nem láthatók a valorizáció kérdésének összes kihatásai és következményei. Nagy áldozattal elértük az eredményt az oiszág talpraállitása érdekében s ezt nem szabad semmivel sem koc \'.áztatni. Véglegfcs eredményt csak akkor érünk el, ha átszervezzük az egéaz vonalon gazdasági életünket.
a takarékosságról szólva kijelenti, hogy a kormány a legnagyobb erővel igyekszik a takarékotság elvét keresztül vinni, ámbár bizonyos, hogy kifogásokat mindig fognak találni n költségvetés ellen s nincs is a világnak az a költségvetése, amely ellen kifogásokat ne tudnának felhozni. Végűi kijelen\'etle, hogy minden oldalról elhangzott kívánalomnak engedve, hajlandó belemenni abba a nagy engedménybe, hogy
függesszük fel a hadlkölcsö-nök valorizációját arra az
Időre, mikor a békeszerződésből folyó kötelességeink már nem lesznek.
Németország ugyanezt tette. A mai helyzetben többet nem lehet lenni. Erre az elhatározásra jutva méltányolta azt a kívánalmat, hogy a törvényben kifejezetten adjuk meg a reményt a had/kölcsönök valorizálására. Majd kijelentette, hogy nem volt szándékában a tőzsdejáiékot befolyásolni. Ezt sohasem telte és erre büszke. Kijelenti azonban, hogy a valorizációval kapcsolatban a jövőben teendő intézkedések csak az eredeti jegyzésekre s azokra a kötvényekre vonatkoznak, amelyek birtokosaik tulajdonában vannak s a tényleg befizetett értékekre vonatkoznak. Eit azéri mondja, hogy a nagyközönség ne adjon hitelt a spekulációnak. Az 0 éa V*3 órakor véget ért.
Csend van a Dnnán Pozsony alatt
Pozsony, januir 12 (Éjszakai rádiójelentés) a katonai osztsgoknik két napi robbantás után Pozsonynál sikerült a Duna lég-veszedelmét elháritani.
a Duna 2 méterrel apadl. a part mentén, ahol még jégtrrlódás van és veszélytől kell tartani, katonai csapatokat hagytak. Remélhető, hogy a veszélyes helyzet az egész Dunáról elmúlik.
Nyugodtan csókolózhat
Khasana Superb Ajakrouge !
Az első csókálló rouge, mely nem festi meg a Partnere száját I
Szenzációs találmány I
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszertárban. Ara 2.40 pengó.
Vezérképviseifiség MIHÁLY OTTÓ gyógy-iw árunagykereskedés
Budapest, VI., I\'odmaniczky-u. 43.

Semmi ke
Ha valakinek netalán kétségei volnának afelől, hogy a fenti címben nincs e sajtóhiba, előre megnyugtathatom — nincs E furcsa szó nem olvasandó másképen, mint ahogyan írva van. Nem tévesztendő össze Emmlkével, még Inkább Slmikével. Nincs meg az a rendkívüli sajátossága ami például Rothermere nevének, amit ebben a kis országban, ahány ember lakik, annyiféleképen mondanak kl.
Semmlke tulajdonképen kicsinyítése a Semminek.
A jelen esetben e szó sokkal többet Jelent, mint amit általában jelenteni szokott. E kis cikk keretében és napjainkban a Semmlke testvérfogatmából, az Egykéből származik. Hogy ez mit jelent, mlndekl tudja. Tegnapi cikkünk után pedig azt hisszük, Nagykanizsán ls tisztában vannak jelentőségével.
A Semmlke tehát testvér-fogalom az Egykével, de amig az legalább az egyetlen egyet Jelenti, addig a Semmlke Jelenti azt, ami nincs.
Amig az Egykét hívhatják Pistának, Jánosnak, Irénkének, llusnak, addig Semmikét nem keresztelhetik meg másképen, épen azért, mert nincs, mert Semmlke.
Magyarországon rendktvül sok, főleg url család van, ahol a fiatal, vagy öreg házaioknak Hebllngje a Semmlke. Tízezrével vannak családok, ahol a kis Jövevény sem egy, sem három, sem tlz év múlva nem jön meg, hanem anélkül, hogy valaha Is eljönne a maga édes gügyögésével, arannyal fel nem értékelhető kacagásával, sírásával, már eltemetődlk ebben a szóban, ebben a bizarr fogalomban: Semmlke.
Semmlke rendszerint nem abbői a házból marad ti, ahol a szülők héroszi küzdelmet folytatnak kenyérért, fáért, há2bérért. Nem ott marad üres bölcsője, ahol megjelenése talán a fekete gondok még nagyobb zsilipjeit nyitnák meg, vagy ahol talán penészes, egészségtelen odúkban a kicsi élet talán nem ls lenne óva ezer betegség csirájától. Nem. Semmlke Ide nem Jön eL Semmlke mamáját nem beesett arcú napszámosasszonyban kell keresni, apja nem horpadt mellű, a tüdővésztől sípoló, hekttkás munkás. Semmlke mamája a napnak két óráját a kozmetikai Intézetben, egyet a fodrásznál, egyet a manikűrnél, hármat-négyet ötórai teánál, fél órát a korzón tölt el. — lupája szintúgy hivatalán ktvüll szabadidejét elalsózza füstös kaszinókban, másik részét elszór okozza pénze birtokában legkellemesebben üzleti munkája fáradalmainak elűzésére Semmlke szülei tehát — épen mert a fentemlltett fontos elfoglaltságokkal vannak megterhelve — nem érnek rá arra gondalnl, hogy miért Semmlke? És miért nem legalább Egyke-Kettőke, ahol volna rá mód, miért nem Négyke?
Semmlke szülei — ktl\'önösen amig fiatalok — addig szeretik őt nagyon. Egyszer azonban az élet forgásában kerülnek abba a helyzetbe, amikor nagyon megsiratják Semmikét. Nagyon megsiratják, hogy az 6 gyermeküket egykor, mikor Itt lett volna az Ideje, hogy Péterkének, Palinak, Manclnak vagy Böskének hívják, nem hívták másképen, csak Semmikének.
1928 lanuáf 13
ZALAI KOíLOW
Egyszer minden házban feléled a gyermek utáni vágy és akkor Semmiké kegyetlenül megbosszulja magát. Mert Semmike nem olyan, mint Péterke, hogv évről-évre megnőj Jön nagyobbra. O megmarod annak, aminek születik. O megmarad annak, hogy egyformán kísérje végig szüleit egy életen át. Az ő fürtjei soha sem sötétülnek meg és neki sohasem kell a karácsonyfa alá évről-évre más játékot tenni, mert a ta valylt kinőtte volna már. Semmike, amint nem ugrik apja-anyja nyakába első éves korában, épen ugy nem mondja az érettségi után sem az apjának, megköszönve az azüst-nyelü sitabotot:
— Édes Jő apám, köszönöm, kezedet csókolom.
Mikor a katonasor Ideje eljön, Semmiké miatt nem kell aggódni 01 nem viszik el. Neki nem kell útravalót becsomagolni Érte nem kelt reszketni, ha háború van. ó nem sebesülhet meg ó nem maradhat átlőtt mellel sem tizennyolc, sem harminchat éves korában az Isonzó partján.
Semmike az élet minden széifu ■ valtamától óva van, mert Semmike olyan lény, aki van a maga jelentősegével és még sincs.
És a rettenetes órákban, mikor akár a megőszült édesanya vagy édesapa halálos ágyát körülállják, Semmike ott sem fogja meg apjá nak, anyjának a halálfélelemtől resz-kető kezét és a gyermeki sziv bánata, a legnagyobb, legborza\'ztóbb fájdalom nem csal könnyeket szemébe, mert Semmike, mintahogyan nem érzett öt-tlz husz, negyven éven át, épen ugy nem érez a sírgödör szélén sem...
Hát igy a Semmike.
Ezenfelül pedig ha egyszer ebben a kevés jóbardttól, sok ellenségtől terkes világon nagy szakállú száraz statisztikusok arcunkba vágják, hogy a mások ütései mellett, lassan de biztosan magunkat Is legyilkoltuk, akkor Jusson mindenkinek eszébe, hogy épen Semmike szülei voltak azok, akik a nemzetet a nehéz időkben a legjobban gyöngítették.
Mert Semmike a maga nem létező valóságában Jobban pusztít egy nemzet életében minden pestisnél, minden háborúnál, szörnyűbb a párt ütésnél és felette alkalmas arru, hogy a vagyonosabb osztály Semmi kézó családjait egy gyógyíthatatlan degeneráltságba döntse
Semmikét, akármilyen bedzően is hallszik neve, kl kell zárni minden családból. Ne legyen helye egyetlen
Jómódú házában sem.
*
A nőorvosok rendelőjében kétféle asszonytipus szokott Jelentkezni. Mindkettő könyörög. Az egyik nem akar gyereket, a másik könnyek között könyörög, anya szeretne tenni.
Hagyják meg Semmikét azoknak, akiket a Jó hten vert meg vele.
U. Gy.
Mindenül! kéljünk
RtUIIIOLlí MULETI llllflILLl DOUBLET 1
A magyar pamutipar r. t.
.I.ovas" védjegyű Uoubleja és .Holló" védjegyű Muleja, mely a piacon a vtzelfl "ilfka é« a külföldi silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden Jobb csomagfonalkereskedónél kapható. 101
A hercegprímás kanizsai fogadtatásának programja
Fonyódon, Siófokon, Székesfehérvárott is ünneplik ■ megérkező egyházfejedelmet
Nagykanizsa, Január 12
A nagykanizsai szentfertncrendl p\'ébánian állandóan folynak a her-cegpilmás jövő ceOlörtöki fogadtatásának elt készületei. Serédi Jusitin, mint közöltük, reggel 5 óra 22 perckor érkezik meg a nagykanizsai álloméira. Kíséretében lesznek az or-sztg és a fővároa katollkuss\'gának uoiabilitásal ls, kik részt vet ek Rómában a felszentelések lélekemelő szertartásain.
Mikor a vonal berobog a díszbe öltözöl! kanizsai állomásra, a 6. bonvéd gyalogezred zenekara a Hiszekegyet fogja játszani. U\'ám Zalavár megye nevében Oyömörey Q/örgy fólspán fogja üdvözölni a hercegprímást. Ezt követi Nagykanizsa város közönsége nevében a városi vezetóség üdvözlése. Az egyházmegyei katolikus papiág és. hivek nevében a megyéspüspök megbízásából Csóthy Qéza murakereszturi apát lógja köszönteni a hercegprímást.
A Keresztény Jótékony Nőegylet egy album alakú ezüst kazettában fog|a átnyújtani a hercegprímásnak Nagykanizsa társadalmának üdvözlő aláírásait. A Nőegylet az aláírásokat a mai nappal kezdi meg 9—l-ig és 3—6-ig mindennap a kö;ponti iskola gondnoksági helyiségében szerdáig és leikéri a katolikus társadalom taglalt, bogy tömegesen eszközölte ott aláírását, hogy egyelitn
nagykanizsai katolikus aláírása sem maradjon el. — A hat kanizsai hitbuzgalml egyesület (a Kongregációk, Szociális Missziótársulat, Harmadrend, Oitáregyesület, Katolikus Féilillga) virágcsokrát dr. Szlgelhy Károlyné fogja á\'nyuilani. A Muraközi Szövetség a revíziós mozgalommal kapcso\'alos memorandumát ad|a át Cionkamagyarország eliö főpapjának
Az üdvözlések lezajlása és a hercegprímás válatza u\'án, 6 óra 20 perckor, a Rákóczi-Induló hangjai melleit fog kirobogni a vonat a kanizsai állomásról.
Az Orsiágos Katolikus Szövetség által megállapított utl program szerint üdvOzölnl fog|ák még a hercegprímást Fonyódon, Siófokon, Székesfehérváron, végül Budapesten, ahol a Dillvasut budai állomásán Cnnepélyes fogadtatásban részesilik a magyar egyházfe|edelmet.
Minthogy a kanizsai fogadtatás rendezősége számol azzal, hogy nagy tömeg gyűlik össze a hercegprímás üdvözlésére az állomáson, a rend fentartása végeit jegyeket fog kiadni, amely a perronra való kilépésre jogosít. Ilyen legyet mindenki díjmentesen kap a plébánián. Egyesületek, küldöttségek vezetőik legyével nyernek bebocsá ást. A rendezőség ezulon kér fel mindenkit, hogy a jegyeket a plébánián mielőbb megszerezzék. v
i büntetőperek csökkentek, a polgári perek szaporodtak az elmnlt évben a kanizsai járásbíróságon
Nagykanizsa, Január 11
A nagykanizsai kir. |árásHróságon most állították össze szokásos év-végl statisztikai kimutatást az elmúlt esztendőről. A kimutatáa szerint 1927 ben a |árásblrósághoz érkezeit polgári és büntető ügydarab, Osz-szesen 12 812. Telekkönyvi ügy darab 9811.
A lárásbirótág vezetője tartott az elmúlt évben 3338 pcrfelvéleli tárgyalást. Az összes birák tartottak 4849 ügyben (polgári) tárgyalást, mely 510 napon át három bírót foglalt le.
A polgári perek ügyében Ítéletet hozlak 704 ügyben, egyességet kötöttek 497 esetben, ami minden esetben a birák érdeme, mert sokszor csak a legnagyobb felvilágosítás után hajlandók a felek egyességre lépni, amivel megkímélik magukat egyrészt a további költségektől, másrészt nem veszítenek annyi munkaidőt a bíróságok folyosóin való ácsorgással.
BUitető per vo^l egy büntető bi-rónát 1927 ben 1359 ügyben, melyből tárgyalást tartottak 1367 szer. Hoz\'ak 429 Ítéletet.
A leiekkönyvhöz érkezett 9811 ügyből tavalyi 81 Ugydarab maradt, hátralék 233 Ugydarab, a többi elintézve. V:
Volt a járásbíróságnak 1425 végrehajtása. Valamennyit foganatosították. 608 hagyatéki ügyet mind elintéztek.
Más bíróságoktól megkeresés érkezett a járásbírósághoz tanúkihallgatás eszközlése céljából 635, melyeket mind elintéztek.
A polgári pereknél 813 esetben úgynevezett mulasztási Ítéletet hoztak, a:ri azt jelenti, hogy az alperes nem jeleni meg.
A járásbíróság birói és segédhl valali kara 1927-ben: öt biró (a járásbíróság vezetőjével együtt) I fogalmazó, 2 leiekkönyvvezető, 10 S. hivatali tisztviselő.
Ha most egy kis összehasonlltáat vctUnV az 1926. évi statisztikával, megállapíthatjuk, bogy 1926-ban 9924 ügydarab érkezett a Járásbírósághoz. Tebál a mult évre nézve csökkenés van 2988 drb.
Végrehajtás 1926 ban volt 1272, az 1927. évi 1425 tel szemben.
Legjelentősebb a büntetőperek csökkenése. 1926-ban büntető per volt 1434, tehát dacára a gazdasági viszonyok folytonos rosszabodásának a csökkenés hetvenöt.
A polgári pereknél azonban emelkedés mutatható ki. 1926 ban polgári peres ügy 5136 volt, mlg 1927-ben 6339. Itt az emelkedés 1203.
A közkórház nőgyógyászati osztálya
(Hozzászólás a közönség köréből)
Nagykanizsa, |anuár 12
Meglepetéssel olvasta a város közönsége a Zalai Közlöny f. évi Január 12-én megjelent sztmában, hogy dr. Haba Antal v. klinikai tanársegéd a II. szülészeti és nőgyógyászati klinikán, Jóllehet csak a jelölése utáni 11 ík hónapban érkezett Kanizsára, mint a v. közkórház szülészet-nögyógváizati osztályának kinevezett főorvosa mégis teljesen előkészületien helyzetet ta\'ált, vagyis hogy osztályos főorvos lett osztály rtélkül.
Mikor Nagykanizsa város közönsége megszavazta a 200 000 pengőt a kórház gazdasági épületének fel-épl\'ésére és berendezésére, a tanács azzal az Indokolással terjesztette javsslatát a városi közgyűlés elé, hogy s kórház főépületében helyet kell teremteni a nőgyógyászati osztály számára. Az apácák mlr régen s gazdasági épüleiben laknak, lakosztályuk a főépületben megüresedett s most egyszerre kiderül, hogy a nőgyógyászat számára nincsen hely. Nagykanizsa város közönsége nagyra értékeli a sebészetnek és bel-gyógyásutnak alapvető jelentőségét és terjeszkedését, de cronkának és tökéletlennek látja az olyan kórházat, ahol a szülésze\'nek és nőgyógyászainak helye nincs. Pedig ennek sz osztálynak megszervezését sok anya várta és várja.
Remél|ük, a tanács rövidesen nyilatkozni fog arról, ml késztette a várost arra, hogy a szülészeti és nőgyógyászati osztály létesítéséi bizonytalan Időre miért halasztoMa el ?
Országszerte megmozdult a harc az egyke ellen. De ha azt akarjuk, hogy gyermek szülessék, a szülő anyák védelméről elsősorban kell gondoskodnunk. Az ü?yet nem lehet alkimista lomb kban kifőzött okoskodásokkal előbbre vinni, hanem cselekedői kell. Egy családapa
A kinai
Ling-Sun-Tse
városunkba érkezett és a v i 1 á g h i r ü
Pekarek-teákból
ingyen
teakóstolót
rendez,
az alanti cégeknél, a megjelölt napokon és a teafőzésről szemléltető, szakszerű felvilágosítást nyújt.
PÉotekeo: vitéz Túfh Bélánál
IS)
ZALAI KÖZLÖNY
1928 lanuár 17.
A Kreutzer-szonáta
Filmbemutató a Városi Mozgóban
Valahányszor a világirodalom óriásait viszi vászonra a ma már tilos területek:! nem ismerő filmkultu a, mindannylsz »r félve ül 1c a vászoii előli, aki egy szép film kedvéért az irodalom szépségeit, sem vio.versa feláldozni nem akarja. Tolsztoj remekművének megfilmesítésénél ez az aggodalom (habár az orosz irodalom elvont lelki területeket járó alkotásainál a legindokoltabb ez a skru-pulus, amit Dostlojevszki| Bün és bűnhődése épen eléggé bebizonyilolt) az első felvonások ulán eloszlik minden elöilélel, mert ebben a filmben a lehelő legteljesebben benne maradt az irodalmi remek lelke és az analizáló ember épen olyan gyönyö-tüséggel nézheti az elébe teregetett bárom emberen az ötök háromszög megszokott problémáját, mintha csak kezében a könyv betű-rengetegével végezné a nagy orosz meditáló keze-vonása nyomán a döbbenetes vivi-szekiót.
Három ember. Nem is igen látunk többet az egész filmen. Pér|, feleség és a harmadik. A váz Tolsztojnál is csak ennyi. És az a filmtn szinte szegényesnek és elkoplalotlnak látszó együttes el tudta mesélni és élni a sablonos \'örlénctben Tolsztoj minden mondanivalólát. El tudta mondani ugy, hogy nem maradiak uláoa hiányok szépségekben, sem az emberi lélek egymássAl vívó indulatainak izekre bontásábsn. Eleven, a betűnél is elevenebb tükörként tárult elibénk a féifi, a dö, — kinek lobban,\'kinek kevésbbé: a maga problémája, sorsa, büntetése.
A rendeiés a tolszloli régiókkal tökéletes összhenghan állva gyönyörűen feste te alá a hí rom szereplő állal nyújtott mágus kvaiitátu művészi élményt. A biz\'os kezű, beállításaiban határozott, célluda\'os rendező a modern filmesztétika legszebb effektusait vonultatta fel dekorációban, világításban, detailirozásbin egyaránt. Minden legkisebb jelenet is a főként belső lezsjlásu eseményeket viszi előbbre pillanatnyi fennakadás nélkül, minden ki? emberi mozdulnlban embetien ét elhihe\'óen, zökkenő nélkül. — A mugunk örök típusainak, örök sorsának szomorú facsimile-je pereg a Kreulzer-szonáta vásznán, amihez tarlalmlságban és film-müvé-szeli szépségben hasonlót csak rilkán látunk egy-egy szezonban. (bl)
Itftjéréa
A negrkanlzaal meteorológiai meg. ügyelő Jelentések : Csütörtökön a hOmtr sékht: Rfggel 7 őrskor —2-6, délután 2 órakor—12, e*te 9 órakjr —ÍM.
ftlMzet: Hgész nsp borult égboltozat.
tiél/rlny Reggel ís délben fiszak-kelet, este Nyugall szél. ;
A M jteorol..«lal Mté/et lelenté*e «/e-rlnt részben leiliís idő, éjjeli (aggyal, ké-sőbb változékony idő vnlószinli.
Budapesten: nri társaság Eszteregnyén: ház-vezetőnői állás, Nagykanizsán: fogház
Nagykanizsa, január 12
Feltűnést kellett a xátcsban, ho^y az állomásról egy úrias külsejű asz-szonyl kísér egy CGendfiijárfir a negy-kanizsai kir. ügyészség fcgház\'.bs, ahova „kisérelük tárgyát leszállítottak". A szomorú menet mögött egy valamikor jobb napokat látóit úriasszony tragikuma húzódik meg.
A hitoiu előtt még társaságbeli asszony neve dr. Wetner Miktáné született Schmidl Ella, z kl jelenleg 47 éves és öivegy, három gyermeke volt, az egyik fia meghalt, a másik eleseit a batetéren, a harmadik gyermekről, aki nyomorék, neki kell gon dotkodnia. Dr. Wi merné, a kenyér-keresőtől megfosztott asszjny olyan körülmények közé juott, ho;y állást kellett vállalnia, hogy magát és nyomorék gyermekét eltartsa.
Eszteiegnjén Végh Ida tanilónö-nél mint házveie önő kapóit alkal mazás\' Míg a taniónő elvégezte iskolaheli teendőit, dr. Weriicrné a kis h. ziailást tartotta rendben és végezte a főzés munkáját. Szeríny fize léséből a gyermeke ulán jlró ellátási dijat is kellett fizetnie.
Történt, hogy Végh Ida lanilónő megbetegedett és gyógyulása végeit szűktégessé váll egy budapesti kórházban való elhelyezése. Dr. Wer-nettté elkísérte munkátdónőjél a kórházba 8 mivel a tanítónő bc\'egsége tartamára nem skina magánál tartani a kórházban a nngával vi t ékszereket, arany fülbevalóit, löbb g>ürüj(tés egyebei, — átddia azokat dr. Wi-rnetnének, hogy vigye azokat magával haza Esz\'eregnyére és tegye tl.
Dr. Werner\'.é átvette a tanítónő
NAPI HÍREK
éksze eil, azenban első ulji az volt, hogy azokat elzálogosilolla és a kapóit pénzből — állítólag — gyermekének tartásdíját kűkbtle meg.
Vannak még egyéb körülmények is, melyek most még vizsgálat tárgyát képezik. Tény, hogy amikor az eszteregnyei lanilónő kijött a kórházból és hfzajölt, házvezetőnőjének ctak bűit helyét találta és petsze ékszereinek még a zálogcéduláját tem látta viszont.
A megkárosított lanilónő feljelentést tett és csakhamar megindult a nyomozás az Ismeretlen helyen tartózkodó dr. Wtrnerné elltn, akit végül is Budapesten sikerült megtalálni.
A nagykanizsai csendőrség egy játőre az asszenyt Budapestről lehozta Nagykanizsára, ahol dr. Al-máisy Oyula vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezte.
Ügyében a fő árgyalásl még ebben a hónnpban megtartják.
KHámtt*****"**\'*
NAPIREND
Január 13, péntek
Római katolikus: B. Veronika Protest. Vidor. Izraelita: Teb. hó 20. Nap kel reggel 7 óra 45 petekor,
nyugszik délután 16 óra 32 perckor. •
Városi Színház. .Kreutzer-szonáta", Totstoj világhírű mUve filmen 7 (elvon. .Veszedelmes örökség" és .Óvakodj a fekete macskától", burl. 2-2 (elv. Híradó.
- MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó szőnyegfélék kaphatók Hlrsch és Szegő gyári lerakatában.
= Rádió-alkatrészek, lámpák, teiepik, hangosau beszélők már 32 pengőtől ktphalók Szabd Antal sport-üzletében.
— Fővárosba utazó olvasóinknak pArallan kedvezményt nyu|t a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Vízvezetéket is MereoMet
•zakiicrücn kOiII Mendlovits Jóssal éa Márton
Klrály-u. 45. JJJí Tcltton J7I.
Teleion 500.
VÁROSI SZÍNHÁZ MOZGÓJA
Telefon BOO.
Ma, pénteken 5, 7 és 9 órakor
Tolstoj világhírű müve filmen 7 felvonásban.
Főszereplő: Eva Byron. -■-
Veszedelmes örökség
Burleszk 2 felvonásban.
Óvakodj a fekete macskától
Burleszk 2 felvonásban.
Gaumont Hiradó
— A kultuszminiszter Tihany díszpolgára. Tihany képviselőtestülete Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisztert és József főherceget díszpolgárává választolta.
— Jövő héten lesz városi közgyűlés. A középitkezési bizottság néhány napon belül összeül, hogy tárgyalás alá vegye a Vécsey Zilg-mond-u\'cai elemi népiskola ügyét. Utána a pénzügyi bizottság tartja üléseit, ami a közeli közgyűlés előjele. A vároti közgyűlést — érletü-lésünk szerint — valószínűleg a jövő héten fogják megtartani.
— A récsel segédjegyző-választásról szóló hírűnkbe tévesen került Rózsás Sándor neve, inert segéd-jegyzővé Styivakl Bélát választották meg.
— Fehér Ideiglenes arcképes arcképes Igazolványok érvényesítése. A KANSz helybeli törvényhatósági válatzlmánya által évekkel ezelőtt kezdeményezett ét a Duna-Száva—Adria Vatullársaság valamennyi magyar vonalaira érvényes fehér Időlrges arcképes igazolványok érvényesítési diját, az elnökség ujabb felterjesztésére a vasutlgazgatótág <0 pengőben állapította meg folyó évre, ezzel szemben ugyanazon kedvezményeket nyújtja, mint a Máv, vagyis ugy a személy-, valamint a gyorsvonat megfelelő kocsiosztályában fél menetjegy váltására fog Jogosítani. A KANSz elnöksége felkéri mindazokat, akik Igazolványalkai folyó évre érvényetite.il ólujtják, hogy régi Igazolványalkat, akik pedig még igazolvánnyal eddig nem rendelkeztek, a Máv. igazolványhoz hasonló fényképet 30 pengővel együtt mielőbb Juttassák el dr. Tholway Ztlgmond poslafőfelügyelő, Kansz fótitkárához, a postapalotába.
— Vitézi bál. Az O.szágos Vitézi Rend a vitézi-bált Budapesten 1928. évi február hó 4 én fog|a megtartani. A bál rendezését iizárólag a Budapest Székesfőváros Székkapi-lányságánál (Váci-utca 62. sz. fszt7.) működő bálbizollság intézi. A meghívók e hó közepén lesznek szét-küldve.
— Jendrasslk tanár módosított tervel a kórház-bizottság előtt A nagykanizsai városi képviselőtestület közkóihlzl és középilkezéti bizottsága trgnap délután 5 órakor a városháza kis tanácstermében együttes ülést tartott, amelyen a Jendrasslk tanár, fpüőmüvész által a népjóléti minisztérium kívánsága értelmiben módosított kórházbövitési terveket vették behaló tárgyalás alá.
1958 január 13
ZALA! KÖZLÖNY
— Megszüntették az eljárást a Transdanubla tűzesete ügyében. Az emlékezetes nagy tűz ügyében, mely a Transdanubla istállóját és négy lovát pusztitotla el, a gyártelep feljelentést tett Ismeretlen tettes ellen tűzvész-okozás cimén. Erre a feljelentésre a biztosítás miatt van szükség minden tűzesetben. Jól lehet az egész feljelenlés csak formalitás, miután a rendőrség a tüzvizsgálat-kor kétségtelenül megállapiiotta, hogy a tüzet véletlen okozta, azért a rendőrség a beadott feljelenlésnek megfelelően lefolytatta a nyomozást, de miulán az eredményt nem produkált, az Iratokat az eljárás megszüntetése végett áttették a kanizsai járásbírósághoz. A járásbíróságon tegnap hoztak határozatot ebben az ügyben és az eljárást megszüntették.
— Az NTE vasárnapi estélye. ötven tagu rendezőbizottság fáradozik azon, hogy az NTE futballszakosztályának vasárnapi műsoros lánc-estélye — minden Igényt kielégítve — a szezon egyik leg|obban sikerüli mulatsága legyen. Az estély, mely iránt a nagyközönség legszélesebb rétegeiben érdeklődés mutatkozik, a Kaszinó nagytermében pontosan fél 9 órakor kezdődik. Belépődíj 1 pengő. Az estélyen tombola is lesz, melynek nyereménytárgyal szombalon és vasárnap délelőtt Vágó Endre cég (Fó-ut) kirakatában megtekinthetők.
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Slnger varrógép fióküzlet Fő ut 1.
— Dános Lili hangversenyének műsora. Megírtuk már, hogy Dános Lili, viszonzásul a nagy érdeklődésre, mely január 14-iki koncertje Iránt városszerte megnyilvánul, páratlanul gazdsg műsort állított össze: 1. Beethoven: Rondo Q dur. 2. Scar-lattl: a) Sonata D-moll, b) Pastorale E-moll, c) Sonata C-dur. 3. Beethoven: Sonata Cls-moll. (Adagio sos-tenuto. — Allegretto. — Presto agitáló.) 4. Mendelssohn: Rondo cap-riccioso E-moll. 5. Chopin: a) P/e-lude Des-dur, b) Prelude O-dur, c) Prelude Cls-moll, d) Fantasie Imp romptu Cls-moll. 6 Liszt: Llebes-tiaume As-dur. — A szakértők első pillanatra megállapíthatják, hogy ízig-vérig művésznek kell lennie annak, aki Ilyen programmal dobogóra lép. Beethoven O dur Rondoja, Mendelssohn E-moll Rondoja, de főképen Liszt LiebestMume-ja olyan technikai ludást kíván, amilyennel csak a leg-kivételesebbek dicsekedhetnek. Dj műsorára vette Dános Lili Beethoven Mondschein Sonata-Ját, Caopin Des-dur Prelude-Ját is. Ezek azok a hangverseny darabok, amelyeket csak az a művész vehet programjára, aki érzi és tudja elhivatottságát, aki minden Idegszálával, egész érzés-skálájának maradéktalan odaadásával merül bele azokba a megrázóan fenséges gondolatokba, amelyeket a kél balhalat lan zeneköltő e két mestermüvében kifejezésre Juttatott. — Ebből a műsorból arra következtetünk, hogy nagy és megérdemelt sikere lesz Dános Lilinek kanizsai hangversenyén.
— Kihágások 1927-ben a kanizsai Járásban. A nagykanizsai járásnak a megyéhez (elterjesztendő évvég! stalisztikájábMi olvassuk, h igy a járás főszolgablrósága az 1927. év folyamán 1111 egyéni jogerősen eliléll különböző kihágások elmén. A büntetések összege 3950 pengő. Az 1111 Ítélet jogerősnek veendő.
— Ibolya a hó alatt. E^y nagyobb vadásztársaság tegnap Sladel János zalatárnoki földbirtokos földjén friss illatos ibolyái talált, ami januárban rendkívüli ritkaság.
— A szepetnekl Levente Egye-sülét folyó hó 14-én esle 7 órai és 15 én esle 6 órai kezdettel a Kullur-házban színelőadást tarl. Színre kerül ,A gelencel fényjelek" elmü 3 felvonásos ifjúsági színdarab. A mt-sodtk előadást táncmulatság követi. Belépődij: I. hely 80 fillér, II. h:ly 60 fillér. Állóhely 40 fillér.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
— A könyvelési munka reformja elm alalt az „Adó és Könyvvitel" legújabb számában tanulmány jelent meg dr. Schranz András közgazda ságtudományksri egyetemi tanársegéd lollábJI, amely a mai könyvelési rendszerekkel szemben az áliró és átütő (mechanikus) gépkönyve\'és problémájáról és az ezzel kapcsolatos reformtörekvésekről értekezik. — Egyéb cikkek: d\'. Spiró Djzső: Jövedelem és vagyonadólarifa. Dr. Sze-lényl Ödön: Az egyenesadók jogorvoslati eljárása. Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár Igazgatója : Könyvelési hibák. Dr. DJsa Oitó: Az sdófelsiólamlásl bizottságok működésének eredményesebbé léteiéről. A lap közli még a most megjelent rendeleteket és döntvénytárt. Kiadóhivatal: Budapest V., Nádor-u\'ca 28.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
rádiójhOsob
(MMáMadA H — Urak, mtmh1«
ág. Kangr. — iamrarsuiy. F. — J&idás \' r — gyermekeknek. A — aaazonyok-k. 1 — aoc. Mg. meiógaxdaíság.
— tfjaeágl MmíHi. P — felolvasás. T — graaűfciaune. Jb — jazz bánd. — kabaré. nZ. — oCoticra uat.
Január 13 (péntek)
Budapest 9 30 íj 12 H. 1 IdAjárls. 3 H. 4 Asszonyok tanácsadás. 4.45 Időjelzés. 5 Uray Margit magyaros zongorajátéka. 6 Az Operaház Slegtricd E. 10.10 H. 10.35 Cigányzene.
Bécs, Orác 11 nZ. 4 10 Zlehrer-Komzák liangv. 5.40 üy. 8.30 Schubcrt-ilalok.
Berlin, Stettln 11 O. 3 10 Mg. 4 30 nZ 9 Operaest Széli György vezénylésével. 10 30 Balalajka hangv.
Basel, Bern 1 0 4 A Kursaul zenekarának hangv 4.45 A. 5 Hangv. 8 Angol zeneszerzők estje, zongorahangv. 8 30 és 9 20 Hangv. 10.05 nZ.
Brüsszel ti és 9.15 Hangv. 9.45 Massé: .Jeanetle házassága- c. vigoperája.
Frankfurt, Cansel 11.55 Harangjáték. 4 30 A 8 Stuttgarti mtlsor, utána rádió K. casseli átvitel.
Hamburg, Kréma, Hannover, Klet 8 A II U. 1.20 Finn Z. 2 05 Hangv. 4.15 Olasz operaáriák 6 Vidám Z. 8 Négylclv. Biedernieyer daljáték. Utána nZ és tánc Z. 11.30 Jb.
rg, Kfltn, Mflnítcr II 0.
í tly. 6 és 8 1 > Hangv. 1015
l.angenberj
I 05 nZ. 4 05 Gy. nZ. és tánc Z.
London, Daventry I Kamara Z. 1J0 Orgona Z. 2 nZ. 4, V és 7.45 Hangv. R. 15 Mozarl hegedUszonáták. U és 10.15 Szlmf. hangv. 1135 Rádió K.
Rádló-Párlzs 11 30 Tl/perces Z. 4.40 Irodalmi <s zenei délután. 9 30 Szlmf. hangv.
I Prága II 0. 12 05 nZ. -I.I0 Oy. 4 30 Kamara Z. 8.10 Angol Z. 9 20 nZ. 10.20 nZ és lánc Z. Róma 4.50 Oy 5.30 nZ. 8.45 Hangv.
Mozgószinház
Városi Színház mozgója. Ma lanuár bj 13 án pinteken este 5, 7 és 9 órakor „Kreulzer-sionála", Tolsloj világhírű müve filmen hét felvonásban. Főszereplő: Eva Byron. .Veszedelmes örökség" és „Ó/akodj a fekete macskától*, burleszk 2—2 felvonásban. Oaumonl Híradó.
KÖZGAZDASÁG
Húszmillió gyümölcsfa védelme
A magyar gyümölcsfák termőképessége egynegyedre csökkent — A földmlvelésűgyl miniszter kötelezővé tette a téli és tavaszi permetezést
Én is csak „Dr. Oetker"-fóle sütőport használok!
A 127 rec«pt*f tartalmazó könyvel kívánatra ingyen ét bérmentve küldi dr. A. Oétkár,
(Saját tudóstlónktól) A földmlvelésűgyl miniszter 85.580 számú rendeletével az egész ország terű-letété elrendelte a gyümölcsfák téli ápolásának kötelező végrehajtását. Ez a régóta vári rendelet a gyümölcstermesztés érdekében jelent meg és a miniszter a nagy horderejű ügyre lekinteltel külön fel Is hatalmazta a törvényhalóságokat arra, bogy a fák bernyózása és llsz\'oga-lásán kívül tegyék kötelezővé, a rágó és gombakártevök elleni vedekezés tökéletesítése miatt a téli és tavaszi permetezést ls.
Rendeletében a földmlvelésűgyl minisztérium tájékozást is nyu|t a permetezésre vonatkozóan, amely szerint télen ké!-bárom héttel a rügyfakadás elölt 10 száza\'ékos Enda gyümölcsfakarbollneummal kell a fákat alaposan megpermetezni. A sokfé e gombabetegség miatt közvetlen rügyfakídls előtt bordóilé és Sulfarol keverékkel szükséges a permetezés.
Virágzás után vagyis a virágszirmok hullásakur rágókártevök is fenyegetik a gyümölcsösöket, ezért újra szükséges a permetezés, anie-
lyat 2-3 hét múlva ismételni kell. A lavaszi permetezéshez az Arzola arzénmérget kell használni.
A földmlvelésűgyl mlnlszte rendelete alapián értesülésünk szerint már Is több vármegye elrendelte a kötelező gyümölcsfapermetezést. — Ennek az örvendetes mozgalomnak következményeként most már remélhető, hogy a magyar gyümölcsösök termőképessége nigyobb mértékben fog emelkedni, mert most, sminl a statisztikai adatok bizonyítják, gyümölcsfáink normális termöképes-sége egynegyedére csökkent. Ez azt Jelen\'i, hogy gyümölcseink, amelyek a védekezés hiányában a kártevők áldozatai lettek, a védekezés alapos végrehajtása következtében a jövőben háromszoros termHt Is hozhatnak.
Mivel gyűmölcsfaállományunkat hozzávetőlegesen pontos statisztika hiányában 20 millió darabra becsülik, ugy könnyen kiszámítható a földmlvelésűgyl minisztérium rendeletének messzemenő közgazdasági kihalása. Most már csak a hatóságok energikus munkájának és a gazdák belátásán múlik az eredmény.
Tejben nagy a túltermelés
V.
A tejtulprodukció következtében a gazdák csökkentik tehénállományukat
(Saját tudósítónktól) A kedvező | őszi Időjárás egész Magyarországon emelte a tejtermelést ugy, hogy már a Karácsony előtti hetekben óriási feleslegek mutatkoztak tejtermékekben. A termelés legnagyobb része ma ia hűtőházakban pihen, mert a közflnség keveset vásárol. Sok remény nincs arra, hogy a böjti időben sikerű ni fog a saj\'Ot és vajat értékesíteni, hiszen a tejtermelés folytonosan emelkedik és a fokozott fogyasztás sem elegendő arra, hogy a tárolt mennyiségek megfele\'ő áron kerüljenek piacra.
A helyzeten csak két eshetőség segil: kedvező expor! lehetőség vagy a tejtermelés visszafejlesztése. Exportálni azonban a mai termelési árak mellett csaknem lehe\'etlen. Már az ezévi tejtzálli\'ási szerződések kötésénél a nagyobb vállalatok csak alactonyabb áron vollak hajlandók a tejtermelő gazdákkal leszerződni és miután egyes nigy gazdaságok a
nekik felajánlott áron tejet termelni nem tudnak, a tehénállományukat csökkenteni fogják. Ugyanez a helyzet a vidéki tejszövetkezeteknél ls. Megállapítható, hogy a megfelelő tejár tejiulprodukdót hozott magával, ennek következtében az árak estek, a tejtermelés tehát most nem rentábilis. A statisztika bizonyltja, bogy ez a circulusvitiósus 4—5 évenként ismétlődik és épen most vagyunk ebben a periódusban.
Minden kereskedő és iparos
nézze mei
Zapletál fodrász kirakatában levő transzparent lámpákat. Készíti Reisz festő.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 lanuár 17.
TfZIII
A mai értéktőzsdén az érdeklfdés középpontjában a hadikOlcsOnkOtvé-nyek állottak. A pénzügyminiszter tegnapi valorizációs Ígérete miatt nyilvánvalóan a spekuláció a hadi-kőlcsőnkőtvények Iránt igen élénk érdeklődést tanusilolt s mivel a nagy kereslettel izemben csak kevés áru jelentkezeti, az árfolyamok emelkedtek s a kötvények és címleteik 100% lg terjedő árnyereségre tellek szert. A részvénypiac csendes és eseményleien volt. — Ösztönzés bljján említésre méltó forgalom nem fejlődőit ki s az árfolyamok ugy felfelé, mini lefelé csak lényegtelen változást szenvedlek.
Wris 30 40Vi, London 28-30, N.wyork SI8 95 BrtUsrl 72-40, Műsor J7\'45i/i, Madrid 88S5, Aimtaidaa 109 20, Berlin 113(6. Wien 7*70, Sotla S74Vi. Práta 18-38 Varaó 58"20 Budapest BO-75 Balgrád 9-14, Bátorait 320
lecyséM
VAJ-UTAK Aacol L 77-84 -27 90
Baba b. 79-60 79 90 CsaLk. 16-89-16 97 Dán k. 152 9 J-153 50 Dinár 10-02-10-08 Dollii S69 20-071-20 Francia tr 22 60-22 80 HoU. Í3O-0O-23IOŰ Laacjal 6395-64 25 Ut 3 49 3 54
Láva --•-•—
Ura 30 30-30-50 Márka 135 85-136-35 ScbliL 80 45-80-80 Norvég 151-75-152 35 Svával. 1100 >110-45 ■•érfk 153 50-154 10 Peseta 9745-9805
ÜfeVlZAK Arnst 23012-230 82 Belgrád IOG5-ICOS Betűn 135 97-136 37 Bakarut 351-3 56 Brttasael 79-62-79 87 Kop«nb.l53 02 153 42 Oaik) 151 85-152 25 London 27-84-27-92 Milano 3021-3031 Newyoík 571 10-2 70
Pária Prága Saofla
Stockh Varsó Wien
ZBrVh
Madrid
22-43-22-53 1092-16-97 411-414 If3 62-154 02 64 Oi 64 25 80 51-80 77 110 07 -1W 37 97 50-98-03
Basa tlaaav. 77 kg-os 30 60 - 30 75,
78 kg-oe 3095—31-10 79 kg-oa 3125-II 40 80 kg-os 31-35 -31 50, wéb 71 kg-os 30-40-3060. 78 kg-os 30 60 30 80,
79 kg-oe 31-00-3115, 80 kg-oa 3110 — 31-25; roaa 29 05-2925. takarta, árpa 24.95-25-75. lOrárpa 3000-31-00 sab 26Í0 -26 50. Itiwcri 22-75-23-00 Buzakot[a 20 30— 2050, repce 48-00—WM»,
Pstbattás 2751, melyből eladatlanul t lasxa »aradi t>30 darab Llaóread* I 62-156. saedatt 150—1-52. azedett kóaép 142— 1\'46, könnyít 132 1-3(1, elsőrendű öreg t-50-1\'52. másodrendű 1-44 — 1-46. sngol süldő 1-50-1 76. sutonu nagyban 0 00-160. aalr 186-118, lehuxotT bui 200-2 12, szalonnás lélsertés 180 188 Az lránysat közepes.
Kiadja: Délzalal lyoada és UfUadé Vállalat lésxrédytársalág.
Felelői kiadó: Zalai Károly.
«. m.
Budapestre utazik?!
80«o sngsdményt kap
mim alan lap al4tli«lö|a otcaó »iob. áialnkból. I0«o angsdményt kap
olciá állalmi árainkból (Kllflnó hán konyha ) 8 pangSt megtakarít
autólati k&llaágat. mail gyalog átjöhet rgy pe(( alatt a pilyiud varról
Otthon érzi magát! 11
|6I lütfltt Hubáinkban. Ela6rendD ktiaolgátáa, aitgotuan cialádl )tlleg,
aaját Ardaka,
ami dónyök lolytlu hogy okxtlan nálunk 4 KI aaálljon meg
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, VIII., Baross tér 10. sz.
a Halait pályaudvar áiktiáal oldalátal uatnban.
1PBÖHIBDETÉSEK
Ai apróhirdetések dl|a 10 sióig 50 fillér, minden további szó dija a fi II. Vssár- ás Ünnepnap 10 szóig 80 fillér, inlnden további szó dljs 8 «tll. Szeidán és pénteken 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija 8 flTl. Chnsio s minden vssta-gabb betűből álló azó két siónsk számíttatik. Állást keresőknek 50% engedmény, a hlrdaíéal dl) áléra llaataadi.
Legjobb minSaégd poroaa aaén, külföldi géakokaz éa kovéoaaaén Walaar gépgyér. 5003
Óvadékképaa nyug. pénadgyér,
irodai, boltkezelól, felügyelői, vagy raklár-nokl alkalmaiást keres aionnalra. Cim: Tólh József nyug. pénztlgyór Jánosliáza. 159
PéBahaio«aas« bekebeieaáars minden Bsaaegben a legelönyöeebben és leggyoe sabban lolyóslttat Aoaél Ignéo péni-kölcaönköaveUtő Irodája Nagykanizsán, Fő-•t 1. st. alatt. 1483
Étkező burgonya kapható Orosz Ferencnél Zrínyi Mlklós-ulca 44.____15
Blauhorn-féla alSnyomda áthelyezve Kárpáti llözslhez. Kölcsey u. 15. 16
Sterneck zenetanár hagyatékából aon-
Íiorék, bútorok slb. eladók. Közelebbi elvilágosltások Dr. Neumannál, Kazinciy-utca 11. ____lét
Jókarban levő Warthalmoaaaa eladó-
Cim a kiadóban._ 155
Eladé muraközt fedező ménló, 4 éves, engedélyezett, sárga-fehér sörény és Isrok. Megtekinthető Kovács Józsefnél Szenyér. Közelebbi érd\'klódés Welsz Lujzinál Nagy-lunlzsa. 153
lapén, kl s modern gazdálkodás összes Uieitiágalban tökéletesen |átlas, 42 léves, nős, elismert szakerő. közép- és földmlves-likolal képzettséggel, leltétlen megbízhatóságáról éa szaktudásáról elsőrendű releren-dA tanúskodnak, állást bármikor vállalhat. Cim s kiadóban. 182
Bútorozott utcai szoba kUlönbeJáral. lat, kiadó. Vörösmarlhy-ulca 20. 113
MOhaly- és raktérhalylaég kiadó Erzsébet téren, Mayer festőnél. 184
Müaaataloa tanulókat lelvesz Jó llie-léssel Clábor Imre Teleki ul. 185
Rúzsaoyár vegyészeti nlaltai Ss öőiüíeslő telepe Kaposvár.
Üzleti könyvek
minden nagyságban Amerikai rendszerű uj
rowatoltpénztárhönywek
Forgalmi adókSnyvek Számlarendez tik Lewélrendezök Gyorafüzök
Mindennemű Irodafclszerelési cikkek nagy választékban
Fischel Fülöp Fiai
kőnyvkereskedéséoen Nagykanizsán, Fö-ut.
GyUmölcsfa-carbolineum
Caávézószerek
Kerti magvak MUtrágyafélék
kaphatók:
orszáo József
U cégnet
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A nagyérdemu közönség b. tudomására hozom, hogy a
toll raktáromat
Magyar-u. 3. sz. alá helyeztem át. ahol a kelengyéhez szükséges ágytollat, fosztott és fosztatlant legjutányosabban szerezheti be. Tisztelettel
s 11 Hercfeld Dáwidné
Vagytlaatltéara éa featéaro alfogad férfi éa n«l ruhákat
bármilyen minőségű kelméből.
Ujraállestésre bőrbutorokat. bőrkabátokat és végárnt
Ágytolltlsilltás huzattal együtt és enélklll.
f\'üggonyök, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mindenféle paplanok és szőrmék lls/tltáss, lertőtknilése és leslé*
Gallér éa kézelft mosás, rilaaéaraaéa éa gouvréarozéa
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb lelvilágosltást nyújt Nagykanizsa részére a gylijtőtelep vezetője:
Kocsis József né Nagykanizsa,
Állami adóhivatal. Régi posUépület.
nme
18.365/1927.
Árverési hirdetmény.
Az Erzsébet-téri barakban Sternberger és Deutsch Által bérelt üzlethelyiséget folyó hó 17-én délelölt 9 órakor a gazdasági hivatalban tartandó árverésen hérbeadjuk. Kikiáltási ár évi 1200 P. Kedvező ajánlat esetén a helyiség azonnal elfoglalható.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. óvl január
hó 4-én. „ , , ím Polgármester.
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
ES
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon : Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Rckíámterveket készil.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Aec/t -ei o fii e/eji\'fc/téfe/eí
Vezérképvi e\'ö kerestetik
Tárosnak és a megye területére.
Ktilloldön nagy eredménnyel kipróbál!
egész uj dolog részére. Értékes áruknak privát Meknek, rendkivUl szolid, igen eredeti, amerikai minta szerinti
eladási módjáról van szó. Semmiféle befektetés, mint üzlethelyiség, rsk-tár, nem szükséges, meri az összes segédeszközökről a budapesti központ gondosko dik, ugy, hogy az üzlet a lakásban is Űzhető.
lladeaaemt kockázat teljesen kizár?*!
Csak azon szervezóképes érdeklődők, kik legalább 500 pengő készpénz felelt rendelkeznek, mely az értékes mintaraklár részbeni biztositásárs iz Igái, Írjanak azonnal
Kardos és Társa Betéti Társaság tu Budapest, V., Falk Miksa-utca 13.
SINQERVARRÓGÉP
Ft <L S IVÍNVTÁRSAtáa
FIÖKOZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Úzletmegnyltás 1
■ rés ti
Kitűnő házikoszt kifőzés 3 tfll étel I pengő.
Abonnenaeket felveszek.
Szíves pártfogást kér
FURMEN 1MRÉNÉ 11 Kőlcsey-utca 5.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlaztltó, ruhafestő
üjit: lHiiü-1. H. üjljtltth): Unsaj-I. L
Vtllal mindennemű ruhafestést, vegytisztítás!, gőzmosást mé sékell áron. Elisme ten elsőrendű munka. Hófehér, tBkArféayei gaUértiiaHtás. Pllssérozáa a; Oouvrérozás.
Pk. 9437/1927. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehs|tó az 1881. évi I X. l.-e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy s nagykanizsai kir Járásbíróságnak 1927. évi Pk 9437. számú végzése következtében Dr. Uártner Antal Ügyvéd által képviselt Ooldllnger Józsel javára 3200 pengő s |ir. erejéig 1927. évi sngusztus hó 5 én loganalosifott kielégítést végrehajtás utján le- és telulfoglslt és 1050 pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: 5000 falitégla, 8100 drb. kátrányos cserép, 1 öl tűzifa nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. |árás-blróság 1927 Ik évi Pk. 9437. száou verése folytán 3200 pengő tőkekövetelés, 10",o kamatai, \'/|0/o váltódll és eddig összesen 655 pengő — fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig O e I s é n, u J házban leendő me^artásárs 1928. évi Január hó 16-lí napjának délutáni 3 órája határidóul kltttzetlk és ahhoz s venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hlvstnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. L-e. 107. és 108. §-al értelmében készpénzfizetés melleit, s legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron slul Is el fognak sdslnl.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és lelulfoglaltatták és azokrs kielégítési jogol nyertek volna, ezen árverés sz M81. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1927. évi december hó 28. napján.
Kaszab Lajos s. k.
ül kir. bírósági kiküldött
Nyomatott a Délzalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
08. évfolyam, 11. azám
Nagykanizsa, 1928. Január 14, szombat
Ara 14 fUlér
POLITIKAI NAPILAP

RákócxMér 18
FdekV szerkesztő: Barbarits Lajos
EMbhM U:WlaVi I f***i*4
Rassay Károly felületes támadása
Budapest, Január 13 (Éjszakai rddiójelentés) A parlament mai ülésén a napirendi vita aorán Rassay Károly bizonyos kijelentéseket tett, melyben megismételte Ismeretes újévi beszédéi. Illetékes helyen a Magyar Távirati Irodának ezaat kapcsolatban a következőket
mondották :
— A képviselő ut más terminológiával ugyan |ónak látja megismételni újévi szólamát, amelyben két kategóriát állit tel. Egyik kategóriába sorotjs a rabszolgatartókst, akik rabszolgákat tartanak, akik nem mások, mint a választók százezrei. A másik kategóriába sorozza a közvélemény önzetlen, puritán alakjait. Meg keli állapítani, hogy *nü még felületesebb támadás nem érte a magyar nép millióit — Épen ezért minden tekintetben vissza kell utasítani ezt a támadást, miután a nyilatkozat a parlamentben is elhangzott, alkalmas arra, hogy a kO\'főld elölt ártson. Rassay felállít egy Inkompatibilis világrendet és annak föpipjául önmagát teszi meg.
A magyar népnek van összeférhetetlenségi törvénye. Ha tehát Rassay konkrét adatokat tud, akkor ott ter-jessze azokat elő. Különben Rassay támadása ast mulatja, hogy ha valaki mát nagyon gyenge, akkor ezt a gyengeségét a mások ócsárlásával akarja palástolni.
^A^AA^A^^^^W^VMV^WWVWH
Vojnich Miklós báró—a bácsalmási kerfllet képviselője Budapest, január 13. A megüresedett bácsalmási kerületben dr. Vojnich Miklós báró hivatalos jelölt adta be a szükségei aláírásokat, igy tehát a kerület megválasztott országgyűlési képviselőjének tekinthető.
Szegeden a déli korzón letartóztattak egy elegáns fiatal leányt
Szeged, jsnuár 13 (Éjszakai rddiójelentés) Ma délben a népes déli korzón nagy feltűnést keltett, hogy egy államrendőrség! detektív odalépett egy elegáns fiatal leányhoz, akit felszólított, hogy kövesse a főkapitányságra. A leány előbb ellenkezett, tiltakozott, de végül kénytelen kelletlen követte a detektívet. A rendőrségen kiderült, hogy több lopási ügy-Mi kifolyólag feljelentés van ellene. Kihallgatása során mindent beismert. A\'kisérték a ki-, ügyészségre.
A miniszterelnök ma újból felhívta Nagy Emilt tévedésének korrigálására
Megy Emil levonta ■ konzekvenciát i bejelentette kilépését az Egységespártból
Budapest, január 13 (Éjszakai rddiójelentés) (Magyar Távirati Iroda) Nagy Emil országgyűlési képviselő, v. igazfárfügymi-niszter a ma reggeli sa|tóban bizonyos kijelentéseket közölt Bethlen István gróf miniszterelnök tegnap esti beszédével kapcsolalbau.
Qróf Bethlen István ma a Magyar Távirati Iroda munkatársának ezzel kapcsolatbin a következő nyilatkozatot lelte:
— Ndgy Emil a tegnapi felszólalásom után, hogy az általam felajánlott okmányok áttanulmányozása után igazítsa helyre cikkét, thelyett hogy
ezt telte volna, még az é|szaka és azóta folytatólagosan eiröl nyilatkozatokat adMt le olyan hangon, amely, hogy egyebet ne mondjak — szokatlan. Egyebet nem tudok ezekután sem mondani, mint amit mondtam, hogy Nagy Emil a rendeikezéséie álló anyagból korrigálja tévedését. Arról természetesen nem lehet szó, hogy pártériekezleten tárgyaljuk ezt a kérdést.
Budapest, Január 13 (Éjszakai rddiójelentés) Nagy Einil ma este levelet intézeti Almásiy Lászlóhoz, sz Egyséfcenptrt elnökéhez, amelyben bejt lenti a pártból való kilépésit.
Egy fiatal nő több revolverlövéssel leterített egy szerb tisztviselőt
A merénylet állítólag a macedón komlté bosszumDve Belgrád, január 13 | Prellc et
(Éjszakai rddiójelentés) Ü jzkübből ismét merényiét hírét jelentik, mely fényes nappal a főu cán tör ént.
Prellcs Viller, az üszkübi kerületi jogi referens gyanutlanul tartolt hazafelé a déli órákban. Egyszázzá báts mögé került Buljeva Nasa fiatal nő, aki több revolverlövéssel leterítette
A merénylő nő öngyilkosságot akart megkisérehl, de a járókelők megakadályozták ebben. Prelics fel épüléséhez kevés a remény. A .Pravda* azt Írja, hogy ez a merénylet Is a macedón komilé müve, m»ly-nek egyik eiöa üldözője és ellensége voll Prelics jogi referens.
Az Aldnna negyvenhárom kilóméter hosszúságban befagyott
Ruszcsuknál gyalog járnak át a Dunán — A Körösön utászkatonák robbantották a jégtorlaszokat Bukarest, január 13
(Éjszakai rddiójelentés) A Duna 43 kilométer hosszúságban a kemény hideg miatt befagyott. Ez a szakasz Slstovó melletti Vardll helységtől a Ruscuk mellett levő Becser szigetig terjed. Tegnap a folyó szintje hét méterrel magasabb volt, mint rendes körülmények között szokott lenni. Rufcuknál gyalog járnak át a Dunán. Az iskolásgyermekeket tanítók viszik a befagyott Duna megtekintésére.
A bolgár parion elhatározták, hogy rohbantással oszlatják el a jégtömeget. A románok is kísérletet lettek a jég felrobbantására, de eredménytelenül, mert a jég 15 méter mélységű néhol.
Nagyvárad, január 13. (Éjszakai rddiójelentés) A Kőrös a Weisz és Tokai telepekel elöntéssel fenyegeti. A veszélyezlelett házakból az emberek kilakoMatását megkezdlék. Nemsokára ezután a telepen néhány ház viz alá került, meri a Körösen a feltorlódott jégtáblák teljesen meg akasztották a viz normális lefolyását. Minthogy a nagyobb veszedelemtől kellett tartani végül is utászkalonák megkezdték a jé<torlasrok robbantását, amely egyes helyeken a 8—10 métert is e\'érte. Ilyenformán sikerűit a veszedelmet elhárítani.
Rio de Janeiro, január 13 Dia-mantin várost az dtvlz elpusztította, löbb mint ezer ház összedőlt s ötezer ember vdlt hajléktalanná.
A valorizációs törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása
Budapest, január 11
A Ház mai ülésén a valorizációsjavallat folytatólagos vitája során Herceg Béla hangsúlyozta, hogy a javaslatuál szociális szempontokat is ilgye\'embe kell venni. Foglalkozni kell a javallat során a biztosító társaságok helyzetével is. Malaslcs O\'za kijelen\'elle, hogy a szociáldemokrata párt a javaslattal kapcsolatban nem téri el eredeti elvi álláspontjától és a badikölcsönOk valorizációját követeli. Megtelelő takarékosságot kell alkalmazni az állami adminisztrációban is. Szilágyi Lajos a leghatározottabban visszautasítja azokat az okoskodásokat, hogy Csonka-Magyarország nem tud fizetni. Igaza van a pénzügyminiszternek abban, hogy likvidáljuk a háborút. Be.földi kölcsönre addig ne számítsunk, mig a hadlkölcsönöket nem valorizálták. Ma kinevetik azokat, akik hadikölcsönt jegyeztek és most nyomorognak. A hadlkölcsönkötvény tulajdonosok ne csüggedjenek, meri ma már mindenki egyetért abban, hogy a hadikötcsönkötvényeket valorizálni kell, csak az Időpont vitás még. Elnök Indítványára ezután elhatározták, hogy a Hát legközelebbi ülését kedden délelőtt 10 órakor tartja, amelyen tovább folytaijtk a valorizációs javaslat vitáját.
Rassay Károly ezután Madarász Eleméi felszólítására válaszol és megmagyarázza újévi beszédének egyes pssizusalt, hangsúlyozván, hogy nem pártokat értett birálatában, hanem általánosságban a magyar közéletről beszélt. Az ülés délután 2 órakor véget ért.
Kórházi betegek zendülése a rossz ellátás miatt
Bukarest, Jmuár 13 (Éjszakai rddiójelentés) Kisenevben egy kórházban a betegek közt a rossz ellátás, a gyalra orvosi kezelés miatt zendülés támadt. A kórház összes ablakait bezúzták, a berendezést öjszerombolták, a személyzetet megtámadták. A zendülésnek a rendőrség velelt végei.
Még ebben az esztendőben meglesz a külön nőgyógyászati osztály a kanizsai kórházban
Fertőző és szemészeti pavlllonok, felvételi épület és hullaház építéséről tárgyal a legközelebbi városi közgyűlés
ZALAI KÖZLÖNY
- iii\'" \'
1&8 január U
Nagykanizsa, Január 13
Jeleztük, bogy a város közkórházi és középitkezésl bizottsága együttes ülést tartott, amelyen a Jendrassik professzor által módosított kórház-bövitési tervek kerültek tárgyalás alá. Az együttes ülésen dr. Sabjdn Oyula polgármester elnökölt, mlg az előadói lisztet dr. Krdtky István flj-gyző töltötte be, az épi\'kezési részt Király Sándor műszaki tanácsos ismertelte. A bizottsági tsgokon kivfll az ülésen részt veitek dr. Takács Zoltán kór-házlgaigató és dr. Haba Antal osz-tályfőorvos Is.
Az együttes bliottság letárgyalta a nagykanizsai kórházi: j észtéit program most megvalósítható részét, vagyis azt, amit a város vezetőségé nek eredeti tervétől némileg eltérően a népjóléti miniszter megállapított és amihez az állami hozzájárulást kötötte. Elhatározta a bizotlság, hogy 1) szemészeti pavlllont, 2) fertői ö betegek pavlllonjtt, 3) a jslenlegl fertőző paVillonból felvételi épületet, 4) hullaházat építtet Jendrassik lanár tervei szerint ami kb.
622.000 pengő költségbe f>g kerülni. Eienfelül sürgőién megteszik az intézkedéseket, hogy a Jelenlegi felvételi épületben
a sebészeti és nőgyógyászati: szülészeti osztályok elkülönítéséhez szükséges átalakítások végrehajthatók legyenek, ugy, hogy
a külön nőgyógyászati, szülészeti osztály még ebben az esztendőben
megoldást találjon a vármegye és az állam anyagi támogatása mellett.
Az az Intenció, hogy amire a városnak fedezete van, annak az építését és megvalósítását azonnal foganatosítsa. Most tehát esik a képviselőtestületen múlik, hogy minél előbb megkezdődjék a további épitkezés és kórházfejlesztés.
Pelkercslük ebben az ügyben a legilletékesebb tényezői, dr. Sabjdn Oyula polgármesicrt, aki kijelentette, bogy az egjülles bizottság a szemészeti, fertőző pavlllonok, felvételi épület és hullaház építését a bemutatott tervek alapján fogja javasolni a kép viselőtestületnek, mlg a főépületnek sebészeti és nőgyógyász-szülészeti osztályokká való átalakítása ügyében későbben nyilatkozik. Amennyiben azonban ezen osztályok elhelyezésére vonatkozó tervek beérkeznek a közgyűlés idej\'ig és tárgyalhatók lesznek, ugy már ezek is tárgyalás alá hgnak kerülul.
Megalakul a háziipari termékeket értékesítő vármegyei szövetkezet
A kereskedelmi minisztérium támogatásával uj munkaalkalmat nyújtanak a nőknek — Csák miniszteri Igazgató Nagykanizsán
A SZÖVETKEZETNEK KANIZSÁN IS LESZ IRODÁJA
Nagykanizsa, január 13
Súlyos és az összes téu,ezöket állandóan foglalkoztató probléma: uj munkaalkalmakat, kenyérkereseti lehetőlégekel biztosítani a magyar nőknek. Nem csupán a középosztály asszonyának, aki otthoni mellékkeresettel akar|a pótolni férje szerény fizetését, hanem a sok száz leány számára is, akik elvégezve a polgári iskolát, nem tudnak megfelelő elhelyezkedésre szert tenni és általában minden dolgozni akaró nőnek lehetővé tenni, hogy egyéniségének, kézügyességének leginkább megfelelő állandó foglalkozáshoz vagy pedig otthoni mellékkeresethez jusson.
Alakultak is bizonyos szövetkezések, azonban kellő töke, hitel és megfelelő kiépített szervezel hiján nagyon ritkán sikerült csak komoly gazdasági és kereskedelmi eredményeket elérni.
A kereskedelmi minisztériumban is foglalkoztak állandóan ezekkel a problémákkal és ahol csak lehet, igyekeznek életre kelleni egészséges eszméket, melyek uj munkaalkalmak teremtését célozzák.
Zalában a háziipar terén intenzív tevékenységre sokféle terület kínálkozik. A zalaegerszegi járás lakostága nyírfa seprűk, veiszőkosarak,
gereblyék és falapát készítésével foglalkozik. A letenyei Járásban főleg Kitlakos községben gyékényfonás. A novai járásban kosárfonás, kölés, szövés a lakosság téti foglalkozása. A tapolcai Járásban házilpuilag űzik a kosárkö\'ést és gyékényfonást. A keszthelyi járásban Oyenesdiás községben gyékényfonással, Reziben köszörükőkészitéssel, a járás összes községeiben kosárfonással foglalkoznak. A balatonfüredi Járásban a múltban Orvényes községben voit vászonszövés. A kanizsai Járás területén is készítenek vessző seprűket, vékafonásokat, zsák éi vászonszövéseket Zalaegerszegen a múltban a Szociális Misszió Társulat és a Mansz vezetésével eredményes tanfolyamok voltak. A zalaszenlgróti járásban a lakoiság len és kenderáruk szövésével foglalkozott a múltban.
A minisztériumban már régen és leginkább felkellelte a figyelmet Gyórffy Jánosné nagykanizsai urasz-szony állal művészi kivitelben előállított úgynevezett Pannónia-csipke, amellyel már számos magas kitüntetést sikerült szereznie és amely a szakértők egyönetü véleménye szerint kiválóan alkalmas arra, hogy mint tömegcikk házliparilag gyártassák és a külföldi piacon mint igen ke-
sett cikk elhelyeztessék. Most Is, hogy a zalai nők számára megfelelő foglalkozási és kenyérkereseti lehetőség biztosításáról folynak a tárgyalások, illetékes helyen a Pannonia-ctlpke készítését találták erre legalkalmasabbnak.
Hogy a háziipart biztos alapokra helyeztessék és életképessé tegyék, Gyömörey György főispán védnöksége alatt legközelebb megalakul Zalamrgyében a Háziipari Termékeket Értékesítő Megyei Szövetkezel, amelynek a kereskedelmi minisztérium olcsó kamatú hitelt bocsájt rendelkezésére. A szövetkezetnek ugy Nagykanizsán mint Zalaegerszegen lesznek irodii és képviseletei.
Az Ugy mér olyan előrehaladott
stádiumban van, hogy a kereskedelmi minisztérium egyik főUiztvi-selője Csák miniszteri számvevőségi Igazgató tegnap Nagykanizsára érkezett éa hosssan tárgyalt ebben az ügyben dr. Sabján Qjmla polgármesterrel, aki a város legmesszebbmenő Jóindulatáról biztosította a minisztérium kiküldöttét az alakítandó háziipari szövetkezettel szemben.
Az u] alakulás életrevalóságát nem kell külön hangsúlyozni. Hiny középosztálybeli úriasszony van, aki otthoni mellékkeresetre fog majd tudni szert tenni, hiny n5, akinek megfelelő elhelyezkedés és pálya hiányában az biztos keresetet fog Jelenteni.
Somogyvármegye szabályrendeletet hozott a Balatonpart fürdő-érdekeinek védelmére
Kaposvár, Január 13
Somogyvármegye most készüli el uj panzió-szabályrendeletével, amely nagyban hivatva van a Balatonpart fürdőéletének érdekeit megvédeni.
A szabályrendelet szerint a somogyi Balaton parton panziónak számit mindazon lakás, ahol legalább 5 fürdővendég kap teljes ellátást.
Szigorúan előírja az egészségügyi rendszabályokat Is, amelyek legfontosabb kelléke a feltéllen tisztaság. Tilos a szalmazsák alkalmazása vagy a görredőny nélküli ablak, a gyüröti, piszkos ágynemű, stb.
Borravalókat szedni a panziókban tilos, ellenben a vendégekbak 7
napra előre kell megfizetni u ellátás árát. Táncmulatság és zene szintén tilos a panziókban. Az árakat minden pan dóban szezon elején ki kell függeszteni s azokat csak az elsőfokú iparhatóság engedélyével lehet emelni.
Minden községben 300 fürdővendég után adható egy panzióengedély.
Ezekkel a rendszabályokkal igyekszik Somogyvármegye a Balatonpari fürdőéletének színvonalát fenntartani és a Balatont keresett fürdővidékké fejleszteni.
A szabályrendelet a legközelebbi megyegyülés elé kerül jóváhagyás végett.
A zalaszentbalázsi 15,000 pengős csaló és sikkasztó Horváth Nándornak teljesen nyoma veszett
Négy heti csendőrség! nyomozás nem k£pes eredményt produkálni Nagykanizsa, Január 13 December 18 Iki számunkban, léhát eze\'őtt majdnem egy hónappal beszámoltunk a legleljeteb részletességgel Horváth Nándor, a zala-szentbalázil Siesifőzde Szövetkezet ügyvezető igazgatójának nagyvonalú sikkasztási, csalási és váltóhamisítás! manipulációiról, mellyel a Szövetkezetet, magánosokat és a kincstár, mintegy 15.000 pengőt kitevő összeggerkárosltott meg.
Mint akkoriban közöltük, kézreke-rilésére a gelsei és nagykanizsai csendőrségen, valamint Zilamegye egész bűnügyi hatóságsin kívül nyomozást indítottak a zalaegerszegi és győri rendőrségek. Ezenkívül országos körözését rendelték el. Még a bűnügy kipattanásakor a duiánluli határállomásokra távirati megkeresés ment, mely a sikkasztó személy-leirásál tartalmazta, hogy ha esetleg a határon át akarna jutni, le tudják tartóztatni.
Négy hél multán a Horváth Nin-dor után való nyomozás semmi érdemlegeset nem produkált. Elillant; eltűnt, mint a kámfor és nem bírják felfedezni rejtekhelyét. Egyes verziók szerint már sikerült
neki Burgenlandnál átjutni a határon és Bécsben rejtőzik, ahonnan állítólag küldött levelet hozzátartozóinak. Más hírek szerint Jugoszláviában rejtőzik. Sót vannak, akik azt állítják, bogy Horváth Nándor Zalamegyében bujkál, ahonnan Időnként Pestre rándul fel.
Mindenesetre ezek a hírek hivatalos helyen nem nyertek megerősítést és mai érdeklődésűnkre ls a csendőrségtől azt a választ kaptuk, hogy Horváth Nándor ügyiben ugyanaz a helyzet, ami volt ezelőtt négy héttel, azaz nem bírnak nyomára akadni.
A nagyarányú bűnügyben egyébként a többi igazgatósági tag szerepének tisztázása most folyik, addig is vagyonukat zár alá vették, miután a szövetkezeti szabályok értelmében minden Igazgatósági tag, sőt rendes tag is vagyonával is büntetőjogilag felel a Szövetkezetért.
A nyomozás tovább folyik és abban elsősorban a gelse csendőrség tevékenykedik, amelynek hatáskörébe tartozik Zalaszentbalázs.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10,
1928 január 14.
ZALAI XOZLnaff
11
Semmike papája
A tegnapi Kis írásokban, ahogyan én elképzeltem, megrajtoltam Sem mikéi. Miután ezelőtt pár nappal volt szerencsém megismerni Semmike papáját, engedjék, hogy elmondjam vele való találkozásom történetét.
Semmike papájának nevit nem árulom el. (Habár az emberek szeretik nevűket nyomtatásban látni, pláne cikk keretében, Semmike ese Uben nem hiszem, hogy az illető ur, akit egyébként Igen nugyrabec Ülök, tapsolna nekem azért, na nevét Ide-kanyarlntanám e curslv sorok közé) A találkozás egész véletlen kö ül-mények között történt. Vonaton ho zott össze bennünket a sors. Semmiké papája kereskedő ember, akinek (kivételesen Jól menő) üzlete van.
Ugy kezdődött az Ismerkedés, hogy kölcsönösen engedelmet kértünk arra, hogy a gőzfürdőnek ls beillő fülkében a meleget elzárjuk. Ez még Kelenföldön történt. Attól kezdve együtt falatoztunk és egész Nagykanizsáig kl nem fogytunk a szóból. Sok szóból pedig sokat tud meg az ember.
Sok minden között ráment a szó a családra és ekkor megtudtam, hogy az én kedves útitársam, noha nemrégiben veti egyházat négyszázmillióért, amint maga mondotta, noha alig tart a 45-nél, — a maga kl tUnő kondíciójában, Semmikének papája.
Csodálkoztam és vénasszonyoson összecsaptam a kezemet:
— Lehetséges, hogy önnek nincs gyereke ? Jómódú ember, amint mond/a szereti a gyermeket (almáséi!) és önnek nincs gyermeke ?
— Nincs, — felelte előbb zavarodottan, — majd korrigálandó magái igy: — Minek ?
— Bocsánat, hány éve házas ön?
— Tizenöt.
— Érdekes.
— Minek? A feleségem sem akart és tényleg. Én sokat utazom, üzleti uton vagyok heteken át, ugy sem látnám.
— Hiszen épen ez az I — klál lottam, mikor láttam, hogy akaratlanul Is milyen pompásan kezembe adta magát. — Milyen édes valami lenne, képzelje el, mikor egy-két hét után hazajönne és a háza kapujából maga elé szaladna a kis fia. Vagy ha most büszkén rámutathatna egy 14 éves fiúra és azt mondhatná: az én flaml ön mondta: négyszázmillióért házat vett. Tudom, hogy aki ennyiért házat vesz, annak még van jócskán a ládafiában, hát akkor minek és kinek gyűjt ? I
— A rokonaimnak. Van elég. Azoknak van gyerekük, azok jól imádkoznak, mert fognak örökölni.
— Igen. Csakhogy önnek tudni kell azt is, hogy a jó rokonok rendszerint Igy imádkoznak a gazdag rokonért : Drága Jó Istenkém, add, hogy X. Y; bácsinknak minél teltebb legyen a Werthelm-kasszája, minél több háza legyen és minél hamarabb kelljen elkísérni szegényt a Móger-kertbe.
Érzem, hogy Jól megmondtam. Van hatása. Útitársam nehezen tatái szavakat.
— Tizenöt évig nem volt, aztán most legyen ?
— Kérdésben a feleteti
— Na, majd meglátjuk...
— ön már Igy nem beszélhet. El
fog Jönni az Idő az ön életében Is, amikor szomorúan fog emlékezni erre a kis vasutt csevegésre. Ma még biztos választékot tud csinálni a frizurájában, de egyszer lehullanak a falevelek Is és öregségét, amely olyan gondtalan le$z, hogy akár aranyos székben pipázza át a Nagy Küszö big, csepkőbarianggá varázsolja az, akit önök Is dédelgetnek most és
akit ugy hívnak: Semmike... •
A ködös éjszakában homályosan előtűnnek a kanizsai utcák gyérvl-lágu lámpái. Gyorsvonatunk már a vasulparti kanyarban ll/teg, prüszköl. készülünk. Útitársam, azaz
Semmike papája, vidáman megrázza kezemet:
— No, nem baj, jó, hogy Itthon vagyunk. De azért a tavasszal, ha beköltözöm az uj házamba, szlvestn látom vacsorára. Remélem lesz szerencsénk ? I
— Meg vagyok tisztelve, de őszintén mondom, szívesebben mennék Önökhöz, ha keresztelőre hívnának. Inkább fenntartjuk addig azt a bizonyos vacsorát.
— Majd beszélek a feleségemmel. Elmondom ám, amiket mondott az uton.
— Ez nagyszerű lesz, de a keresztelői ne hagyja kl. U. Oy.
A nagykanizsai zsídóbitközség a nagyváradi és kolozsvári templom részére egy-egy tórát enged át
Ntgykanizu, január 13 felelően átadni, a két tórát Buda-
A nagykanizsai zsidó hitközség, amely kezdettől fogva mélységes együttérzéssel és hazafias fiidalommai kísérte az erdélyi gyászos eseményeket, s templomok és kegyszereiknek meggyalázását, — elhatározta, hogy a birtokában Itvő 15 tórából egyet a meggyalázott és kifosztott nagyváradi templomnak, a másikat a kolozsvári templomnak enged át. Miután nincs módjábsn azokat meg-
pestre kflldlk, ahonnan a többi kifosztott erdélyi zsidótemplomok részére szánt tórákkal együtt el fogják vinni Erdélybe.
Ezzel kapcsolatban Winkier főrabbi a péntekesti Istentisztelet alkalmával a gyászos erdélyi eseményekről megrázó ereja szónoki beszédet mondott, amely a hazafias érzésfl kanizsai zsidóság lelkében mélyenszántó nyomokat hagyott maga után.

Nemzetközi statisztika a milliárdosokról
Bécs, január 13 (Saját tudósítónktól) A napokban érdekes kimu\'atés került nyilvánosságra a milliárdosokról. A statisztika élén Henry Ford és fia szerepelnek. — A két Ford vagyona 1.500 000.000 dollárra rug.
A Ford család után a Rockefeller-dinasztia következik. Az apa és fia vagyona együtt 600.000,000 dollárt tesz ki.
Rockefeller azért szorult Ford mögé, mivel vagyonának Igen nagy részét Jólékonycélra adományozta. A Rockefeller alapítványokra 500 millió dollárt fordított, továbbá 250 millió dollárt olyan intézményeknek adományozott, amelyek nem az ö hevét viselik. Ha ezeket az összegeket nem ajándékozta volna a nagy olajkirály, 13 milliárd dollárral a kimutatás élén szerepel az aulomo-btlkirály előtt.
A világ további leggazdagabb emberei a következők:
Mellon ametlkal pénzügyi államtitkár és fivére (banküzlet és alumínium) 200.000,000 dollár.
Westminster hercege, aki London legértékesebb részeinek birtokosa, 200 000 000 dollár
Szombaton éa vaaérnap
a Jloi vi
(Hunyadi utca)
disznótoros vacsora
adagja 80 fillér. Cigányzenei
Szíves pártfogást kér
Szabó Józeefné.
Edward és Anna Harkness, az öreg Rockefeller társának örökösei 200.000.000 dollár.
Sir Basii Zachareff, a görög származású hadieregszállltó, a londoni Vickers-rr.ü/ek tulajdonosa és a montecarlol Kaszinó feles birtokosa 125.000 000 dollár.
Fayne Whltney, amerikai bankár éa pelroleum-vállalkozó 100.000,000 dollár.
Oeorge F. Banker és II a amerikai bankárok 100,000.000 dollár.
Vincent Aslor amerikai szőrme-keretkedő és szálloda tulajdonos 100,000000 dollár.
F. W. Vanderbilt amerikai vasúti vállalkozó 100.000 000 dollár.
Tbomas B. Walker amerikai fa és papírkereskedő 100,000.000 dollár.
H. Mitsui báró Japán legnagyobb hajózási vállalkozója 100,000 000 dollár.
Simon Y Pallno Bolívia bányái nak tulajdonosi 100,000 000 dollár.
Alfréd Loevenstein belga bányatulajdonos és hajótási vállalkozó 100000.000 dollár.
A kimutatásból kitűnik, hogy a leggazdagabb emberek túlnyomó
Ma este
gg!ü vacsora
az Iparteatületi vendégifiben.
Szives pár fogást*kér
Kein Gyula
vendéglőt.
vllághlffl, li|B>|tl>k|. löbb .Irli.nlia ml
Ml 1111
lanti kaphaUt
nladan f7ó|yai«tfabln
Postai megbízásokat azonnal teljesít: „CSILLAG" gyógyszertár Budapest, Rákóozl-ut SS.
VIM^I^VA
része amerikai, csak két európai, egy ázsiai és egy délamerikai van közöttük.
A Rothschlldok azért nem szerepelnek a kimutatásban, mivel a család 200 millió dolláros vagyona megoszlik az egyes családtagok közölt és egyetlen Rothschild sincsen, akinek egyéni vagyona csak távolról ls megközelítené a 100 millió dollárt. Ugyanez áll a Ouggenhelm-családra, amelynek ^összvagyona ugyancsak 200 millió dolláron felül van. Ha azonban az egyes családokat vesszük számításba, ugy az Astorok és Van-derbiltek családi vagyona meghaladja egyenként az 500 millió dollárt.
Az utolsó esztendőkben 3 nagy vagyon omlott össze. Stlnnes vagyona fénykorában 1 milliárd dollárra rúgott. Halálakor még mindig 100 millió dollárra becsülték. — Carnegle vagyona mintegy 350 millió dollár volt Megsemmisült az ugyancsak elhunyt Fred rlck Meyerhauser fatírmelő vagyona le, aki halálakor 3J milliárd méier fát és 300 millió dollárt hagyott hátra. Tiszlázatlan még Japán legnagyobb kereskedő-nőjének, a tavaly csódbe került Susukt assznynak vagyoni viszonya.
Amerikában 1855 ben 27 milliomos,
1914 ben már 4500 milliomos,
1917-ben 11.800 milliomos volt,
1923-ban a milliomosok száma 8600 ra csökkent,
1924-ben újból 11.000 re emelkedett és 1927-ben 15 000 re becsülték az amerikai milliomosok számát.
1923 ban a 8600 amerikai milliomos vagyonát 30 milliárd dollár a becsülték, az amerikai nemzeti vagyon egy nyolcad résre tehát a lakosság egy ilieakétezred részének birtokában volt.
Minden kereskedő és iparos
nézze mei
Zapletál fodrász kirakatában levő transzparent lámpákat. Készíti Reiaz festő.
Mftjéréa
A nagykanlxaal. meteorológiai megfigyelő Jelentések : Pinteken a hSmtr-Jkti. Reggel 7 órakor -18, délután 1 órakor +7, este 9 ónkor —1.
Ptlhóxel: Egész nap borult égboltozat.
SMrJnr Reggel Délnyugat, délben Dél, este Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet |e!entéte tl(-rtnl enyhébb é» a felhőzet növekedésével csapadékosra forduló idő.
=» Ha utazik, vagy ozsonná|át melegen óhajt|a élvezni, vegyen Thermos palackot. 1/2 literes 320 penRŐtöl kaphatók Szabó Antal sportUzletében.
ZALAI KÖZLÖNY
1928
14
NAPI HIRCK

NAPIREND
Január 14, szombat
l?óm*l katolikus: Hilár pk. Protest. Bódog. Izraelita: Ttb. hó 21
Nap kel reggel 7 óra 45 perckor, nyugszik délután 16 óra 34 perckor.
Szoclálls-eat s Missxlósházban d. u. 5 órakor.
Dános Lili hangversenye a Kaszinóban este 8 órakor.
Vároal Színház. .A kegyellen harmadik\', történet az olasz szabadság-harc korából. Főszereplő: Oavrlcle üsv-ron. Magyar és Pox Híradók.
— A miniszterelnök Zalában. Mint leleitük, József klr. herceg tegnap Zalaegerszegen ál Lentibe utazott, ahol a hercegi területen lezajló vadászatokon vesz részt. Ma, szom-balon reggel érkezik Zalaizentivánra Bethlen István gróf miniszterelnök és a lentll vadászatokon részt vesz. A miniszterelnököt a zalaszentiváni állomáson Gyómörey OyOrgy főispán fogadja, aki Bődy alispánnal és a vármegye előkelőségeivel együtt ízin tén részt vesz a vadászaton.
Éjjel jelentik nekünk telefonon Budapestről: Bethlen István gróf miniszterelnök szombat reggel 4 órakor érkezik a budapes:i személyvonattal Nagykanizsára. A vonalhoz egy szalonkocsi van kapcsolva a miniszterelnök számára. A kormány-elnök a szombathelyi vonattal utazik tovább Z\'laszenlivánra.
— A vasárnapi llceálls előadás alkalmával dr. Kiss Márton kegyesrendi tanár mA természeti tényezők hatása a településre" elmen ad elő. Az érdekesnek Ígérkező előadást a Vas- és Fémmunkások Dilkörének énekszámai fogják keretezni.
— Halálozás, özvegy Polldk Fi-rencné keszthelyi lakos, aki jótékonyságáról volt városszerte Ismeretes, 66 éves korában meghall. Csütörtökön temették el nagy részvél mellett.
— Afrikáról éa a Szentföldről lesz vetltettképes előadás a Városi Színházban. Bernhard Jinoa, az .6 szem* c. katonai lap belső munkatársa január 15-én, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel a Városi Színházban több mint száz vetített képpel .Utazásom Afrikában és szentföldi emlékeim" elmen előadást tart. Belépődíj 50 fillér, tanulók, cserkészek, leventék részére 50 fillér.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt
Szombaton és vasárnap
a Bárány vendéglőben
diióloi mm
tánccal egybekötve. Szíves pártfogást kér Takács József vendéglős.
- Alakulóban az Állatvédő
Egyesület. Mini |elentellük, Kálnay Oyula dr. rendőfőfanácsos már régebb idő óla fáradozik azon, hogy Nagykar.izsán megalakulj n az Á latvédő Egyesület. Fáradozásait siker fogja koronázni, mert már a |Pvő hét csütörtökién mejjtart|^k a városháza kis lanícslmnében az Á\'lat-védő Egyesület megalakítását előkészítő értekezletet, melyre a körözöl! Ivek alapján meghívottakon kivül szívesen látnak minden érdeklődő állabirá\'ot, aki magáévá teszi az egyesület megalakítását. Az értekezlet délután négy órakor lesz és azon Kálnay főtanácsos részletesen kifejti a megalakulás szükségességét és módozatait.
— Nem lesz tanítóképezde Nagykanizsán. Beszámoltunk annak lde|én arról, hogy a közoktatásügyi kormány tárgyalásokat kezdett Nagykanizsa város polgármesterével a csurgói tani\'óképerdei Intézetnek Nagykanizsára való álhelyezéae tárgyában. Amikor nem sikerüli Nagykanizsával megállapodni, Kaposvárral történlek ily irányú kiaérlelek. A bosszú hónapot, sőt évek óta vajúdó probléma — mint értesülünk — most végleges megoldást fog nyerni, a mennyiben a közoktatásügyi miniszter elfogadta Cturgó képviselőtestületének 24 000 pengős hozzájárulását a régi intézeti épület kibővítésére, amelyen mindazok a termek fognak elhelyezési nyerni, amelyeket eddig nem sikerül\' elhelyezni. Igy most a kérdés végleg megoldási nyert és a tanítóképző továbbra is ott marad Csurgó falai közölt.
Ebben a hónapban elkészül a Zalai Évkönyv
Mint értesülünk, az előkelő tartalmú és való|ában a tiszta zalai .Helmatskullui\'-t szolgáló Zalai Év-köny a jövő béten elkészül. A nagy munka több lesz négyszáz oldalnál. A könyvet N. Szabó Gyula szerkesz let\'e és Zila társadalmi és művészeti kitűnőségei írták.
— Egy hadirokkant tragikus
halála Felső István 34 éves eszle-regnyei hadirokkant becsülettel végig-küzdötte a világháborút, amelynek poklaiban gyógylitntatlan szívbajt szerzett Leszerelése óta kínozta ez a szívbaj, mely rohamszerűen több ször az utcán is elővette. A szerencsétlen ember e hó 12 én be|ott Nagykanizsára vásárolni. Mikor Kis-kanizsán keresetül ulban volt hazaidé, a Flórián-téren ismét elövet\'e régi ba|a és luves görcsök közt összeesett. Hazaszállították Esztereg-nyére, ahol másnap reggel meghalt. Haláláról a csendőrség értesítette a kanizsai lóczolgabiróságot és a kir. ügyészségei. A megejtett hullaszemle során dr. Szabó Zsigmond j írási tisztiorvos megá:lapította a szívbajból származó halált és jelentése alapján a kir. ügyészség megadta a temetési engedélyt.
— Schwarcz De/bő harisnyái a legjobbak.
— Házasság. Elchner Lilly és Weldmann Leó folyó hó 15-én délelőtt 11 órakor az Izr. kőtemplomban házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyett.)
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének éleiében Is megkezdődik a téli szezon. Ennek első jele a vasárnip délutáni tea lesz, amely iránt máris erősen érdeklődik
a közönségnek az a része, amely ! törzs-vendége szokott lenni ezeknek a kedves, családias hangulatu teadélutánoknak. Az első teadélután műsora a következő: 1, a 374. sz. Kisfaludy öreg Cserkészcsapat man-dolln-zenekara, 2., .ízléstelenségek a divat és művészet terén" — előadja Ptander Boldizsár áll. tanító, 3., .Dr. Pjcselt" 1 felv. vígjáték, előadja 3 hölgy és I férfi szereplő. Az egyesület tagjait és barátait ezúton hívja meg a rendezőt ég. Tea süteménnyel és izendvlccrel 1 pengő.
= Dr. Haba Antal nőgyógyászati és szülészeti orvos hétfőtől kezdi meg rendeléseit a Magyar Nemzeti Bank melletti Lőke léle ház ban levő rendelőjében.
— Ma este lesz Dános Lili hangversenye. Tegnapi számunkban közöltük Dános Lili ma esti zongoraestjének műsorát. Ez a grandiózus program olyan élvezetet Igér, amilyenben Nagykanizsa kulturált, elkényeztetett és nagyigényű hang-versenypublikumának Is csak a legritkábban lehet része. A Városi Zeneiskola kiváló tanárnőié, Fábtánné Pásztor Irma volt első mestere Dános Lilinek. A nagyszerű művésznő és kiváló pedagógus keze alól Indult magasba érvelő útjára hét évvel ezelőtt egy kis zseni, akinek nagy sikereiből megérdemelt része |ut első mesterének is. — Dános Lili mai hangversenye pon oaan \'/a9 órakor kezdődik)
— Serédl Jusztinián bíborosnak a Ker. Jótékony Nőegylet által átadandó diazes albumra az aláírások szépen gyűlnek. A központi iskola gondnoksági hivatalában naponta a nagyközönség rendelkezésére állanak az Ivek aláírás végett. Délelőtt 9-1 lg lehet aláirni.
— Zalaegerszeg vers:nydfja a dunántull dalosversenyre Ztla-egerszeg városa a Kaposváron megtartandó dunántull dalosversenyre versenydijként egy nagy ezüst serleget és emléktárgyként egy kis ézüst serleget adom\'nyozott.
— Zalai járások a cserkész-kerületért. Mint halijuk, a novai, pscsal, letenyei, zalaegerszegi és zalaszentgrólí járásokban megindult a cserkészek kerületi székházát megépíteni törekvő szép akcióba való megfelelő bekapcaolódás. A sümegi és tapoloi jtrások e téren bizonyos, hogy ma az élén haladnak, ahogyan
| az< nban ztUl népünket ismerjük, az összes járások egyön e üen kl fogják venni részüket e nemes akció-; ból. Számtalan közegyesület vidéken határozatot hozott, hogy Idei első mulatságának hozadékát teljesen a Kerületi Cserkész Székház alapjára \' szolgállatja be.
Matiné a színházban
A Városi Színház lervbevett hang-versenymatlné-rorozatának gondolata a város minden társadalmi rétegében élénk és öivendeles visszhangot kellelt Mert tudvalevőleg a vidéki közönségnek csak nagyon kis százalékát teszik ki azok, akik zenei előképzettségek alapján a zene szépségeit teljes egészében élvezni ludják s ezeknek a matinéknak a célja nemcsak a zenei müvek egyszerű előadása lesz, hanem a maiiné keretében tartandó népszerű, úgynevezett llceálls szabadclőadások éa magyarázatok fogják a hallgató közönség zeneileg laikusabb részének lehetővé tenni, hogy a magasabb zenét is teljes nagyszerűségében végig élvezze. Valóban kulturmlssziót végez a Városi Színház, amikor a Zeneiskola közreműködésével a nagyközönség zenei képzését célul tűzte maga elé.
A közönség tömeges érdeklődése a vasárnap délelőtti msllnéra jó elő\' jel s hihető, hogy már az első előadás Is telt házat vonz.
Hogy pedig ezekkel a matinékkal siemben támasztat! igények kielégítést nyerjenek, srról a Városi Színház azzal gondoskodott, hogy országosan elismer! és becsült zenei tehetségeket állított e nemes cél szolgálatába. Vannay János, a Városi Zeneiskola igazgató|a, Lemberkovllsné Weber Margit, Fáblánni Pásztor Irma a Zeneiskola tanárai és Nedel-kovlts Anna énekmüvésrnő kezdik meg e matiné sorozatot s előreláthatólag meg Is alapítják e matinéknak a népszerűségét, ami egyben a Városi Színház gondolatának életrevalóságát is igazolja.
A sikerhez természetesen nsgybsn hozzájárul, hogy e matinék helyárai olyan olcsók, hogy az azokon való részvételt még a mostani gazdasági viszonyok mellett Is mindenkinek lehetővé teszi.
— Az NTE vasárnapi tánces-télyén, mely s Ksszinó nagytermében fél 9 órakor kezdődik, a következő mü\'or keiül szinre: 1. Kon-feráasz. 2. Dobó Oyörgy szsvsl. 3. Szaucsek Manci—Engdldter Rezső tánckettöse. 4. B>ry Mand énekel. 5. Kautmann Jenő énekel. 6 Szaucsek Manci—Engelldter Rezső tánckettősi. 7. Deutscb Manci énekel, zongorán kiséri Villányi István és Ozv. Oold-schmicd Károlyné. 8. Konferánsz. 9. Finom kis intézd... bohózat Játszák: id. Engelldter Rezső, Berger I\'us, Farkss Ilus, EbenspangerMand, Deutsch Olga, Ofenbeck Terus, Schle-slnger Juliska, Tompek Manci, Virág Anci. Belépődíj 1 pengő.
— A keszthelyi országos vásárra 1742 szarvasmarhát és 935 lovat hajtottak fel. Oazdá! cserél! ezekből 187 szarvasmaiha és 348 ló. A lovakai jobbára Bécsbe, a szarvasmarhákat be.földre vásárolták. A kirakó vásár közepesen látogatott volt. A vásárnak részben a Szentháromság-térre való visszahelyezése kedvező hatásúnak mutatkozott
Itefl január 14
ZALAI KÖZLÖNY
— Kedden tartja Körmendy Árpád hangversenyét. Mlr el«ö hírünkre nagy érdeklődés előzi meg Körmendy Á\'pád, a kiváló operaénekes hangversenyét, mely kedden este léi 9 órai kezdettel lesz a Ka szinó emeleti nagytermében Hang-versenyén, melynek önmaga a „M. kir. Operaház v. tagjain ik estély e" elmet ad, kellemesen összeválogatott repertoárral szerepelnek a művészek. Körmendy a Sába királynőiéből, Varázsfuvolából, Bijazzokból, Faustból és a Carmen operákból énekel, a magyar és mddalokon kivül, mlg feleségének műsorán kizárólag magyar és műdalok szerepelnek. Síép pontjai lesznek a műsornik Pintér Baba táncmdvésznö szárast, aki operaballeteket, keleti táncokat ad elő. A zongorakiséret Nagy László zongoraművész kezébe van letéve, akt a kíséreten kivűl egy Beethoven, egy Chopin és egy Liszt opusszsl szerepel.
— Halálra forrázta magát egy ötéves leányka. Borzalmas módon ért véget a közeli Ih trosberény közvetlenségében levő Oánnapusztán egy ötéves kis leányka élete. Oerlcs János pusztai lakos G zsike nevű leány-kája, aki a konyhában a tűzhely mellé helyezett farakásra állt lel, amely kicsúszott alóla és esés közben magára rántotta a tűzhelyen levő és lorróvizzel leli vasfazekat, amelynek tartalma a leánykára ömlött és borzalmasan összeégette ugy, hogy az a leggondosabb orvosi kéz d teára rövidesen borzalmas kínok között a napokban kiszenvedett. Az lharos-berényi csendőrség megindította a nyomozást annak megállapítására, hogy a borzalmas sze.encsétlenségért kit terhel a felelősség.
— .Magyar Vidék". E dmmel uj képes uéptrodalml művészeti és társadalmi hetilap Indul meg február hé elején. A lap a vidéki magyar irók organuma Icai, de ei a vidéki jelző ez esetben nem nívót, hanem csakis helyet jelent. Állandó munkatársai Juhász Gyula, Móra Ferenc, Sásdi Sándor. Bodonyi Nándor, Oláh Gábor, Dénes Gizella. Szerkesztői: Zsadlnyt Oszkár az lamert fiatal koltó és dr. Zányt Uszló, szegedi szerkeaztóje : Klamár Gyula. Szerkesztőség Pécs Jókai tér 6. sz.
— A 13 év óta orosz fogságban sinylődó Szíjártó Józsefet hazahozzák. Megírtuk a mult hónapban, hogy Szíjártó Jizset, aki a békeidőkben Nagykanizsa város gazdaságának tehmese volt, 13 év óta sínylődik orosz fogságban és nem tud hazakerülni, mert nincs utlkölt-séfre pénze és nincs útlevele. A szerencsétlen ember, aki Szibéria egy eldugott falujában várja a szabadulás napját, több liben Irt levetet feleségének, akitől pénzt kér, hogy hazajöhessen. Természetesen a szegény asszony, aki itt lakik Nagykanizsán és msga is nehezen tartja fenn magát, nem teljesítheti férje kérését és már már ugy látszik, a háborúnak ez a kl tudja hányszáz-ezredik áldozata ott rsgad abban az Idegen világban, amelybe került. — Cikkűnk nyomán most Szíjártó József életében változás, még pedig kedvező változás várható. Ldzár Kornél rend-ói fogalmazó, aki a bűnügyi osztályon
dolgozik, arra kér tunnünkel, Ingy S\'-ijárló J ízsef Nagykanizsán lakó feletekének hívjuk fel figyelmét arra, hogy menjen fel hozzá és mint az már elífordult, most Is lehetséges lesz, hogy a Szijárló felesége állal megadott cimére küldenek egy magyar útlevelet és akkor talán az anyaglakat ls leküzdve Szíjártó haza|öhet mihamarabb. Ml tehát felhívjuk az Ismeretlen lakcímű Szíjártó Józsefnél, hogy sürgősen jelentkezzék a rendörségen Lázár fogalmazónál, aki a továbbiakat közölni fogja vele.
= Soffőrtanfolyam nyílik. Az elméleti oktatás e hó 16 án megkezdődik. A már jelentkezetteknek, valamint a még beiratkozni szándékozóknak felvilágosítást nyújt: Boj-tor József kocsigyártó, Kazlnczy-utca 14. (lelefon 5 44) és Lichtscheindl Pál vaskereskedése, Kazinczy utca I. Városház (telefon 2-91). Tanuljon autóvezetést, mert akik tudnak, azoké a jövő.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Slnger varrógépeinket. Singer varrógép részv.-támság Nagykanizsán, Fó ut 1.
Szorgalmasan éneklő (liarzl) nemes sárga kanárik jutányosán eladók EötvOs-tér 33.
Vízvezetéket b fOrdOberendezéteket
■xakaierOcn kéiiil ■ endlovita Jóeaaf éa Márton
Klréij-a. 41. Mi» Telelőn ZJi.
A szovjetkormány bOntető-expediciót Indít Varsó, jinuár 13. Rigai jelentés szerint a szovjetkormány büntető-expediciót Indít a parasztok ellen terményeik elrejtése miatl. Siámos kereskedőt letartóztattak, mert közvetlenül a termelőktől vásárolfsk gabonát.
Kivégezték Ruth Snydert és szeretőjét.
Newyork, |anuár 13. Ma reggel 5 órakor a Sing-Sing fogházban kivégezték Rulb Snyder asszonyt, aki barátjával, Judd (Jray val együtt meggyilkolta férjét. Néhány perccel később a fMjgyilkos bűntársát végezték ki.
Ma szombaton és holnap vasárnap
toros mm
a „Magyar királyiban.
Szíves pártfogást kér
özv. Outmann Manóné
vendéglős, < _
RiDIÓIŰS0B
_ — aataonyofe
k. Z — nai Ma. — mczőgazdaaáa, . - IQaiégl tftoS*. F - Motrasál
Január 14 (szombat) •
Budapest 930 II. II Q. 12 H. 1 Időjárás. 3 II. 4. IS jogtudományi E. 4.45 Időjelzés. Utána ifjúsági E. a Stúdióban.
7 IS Egésztégügyi lí 7 40 Vidám est Rendezi Kovács Andor. 9.10 Kamara Z. 10 35
H. II Jb.
Béct, Orác II Hangv. 3.30 Gy. 6 Népszerű zeneakadémia 7.45 Offenbach : Szép Heléna c. operettje, utána tánc Z.
Berlin, Stettln II 0 5 Hangv 8.30 Vlhai a Csendes Óceánon, Oscar Mörlng rádiójátéka 10.30 Rádió tánclecke, utána tánc Z.
Basel. Bern I 0 4 Hangv. 4.30 Oy.
5 A Kursaai zenekarának hangv 8 A thuml kiállítás megnyitó hangv. kOzv. 9.20 Hangv. 10.30 Táne Z
Boroszló, Oleiwitz 12.15 és 1.45 G. 4 30 Hangv. 8 Vidám est. 910 ttangv. 10.30 Jb. Brüsszel 6 Tánc Z. 9.15 Hangv Frankfurt, Cassel 1.30 Hangv. 3 30 Gy. 4.30 Tánc Z. 8.15 Nicodlnl: .Scampolo" c. 3 felv. vígjátéka. 10.30 Berlini műsor. Hamburg, Bréma, Hannover, Kiél
8 A II G. 12.30 nZ. 2 05 Hangv. 4.15 A zene lorrása. 4 15 Hannover: Vidám Z. Klel: Gllenbach egyfelv. operettje. 15 és 8 Hangv 8 Bréma: Régi német népdalok. Klel: Vidáméit. 9 Vidám Dalok 1130 Tánc Z.
langenberg. Kőin, MQntter II G.
I.05 és 6 Hangv. 8 30 Vldlm eat. 10.30 Tánc Z.
London. Daventry 2 és 4 50 Hangv.
6 15 Gy. 8.50 Hangv. II Jb. München, Nürnberg 2.30 G. 4 Hangv.
5.30 Clterahangverseny. 8 Bécsi esi. 10.3.1 Tánc Z.
Rádió-Párizs 11 30 Tízperces Z. 1.30 Hangv 4.40 Tánc Z. 9.30 Gy. 10 Hangv.
Prága II 0. 12 05 és 5 ilangv 6 Gy. 7.15 Fúvós Z. 8 10 Vidám ut. 10 25 nZ.
Róma 4.50 Gy 5 30 Hénc Z. 8.40 Részletek Massenet, Weither és Puccini Turan-dol cimu operája.
Stuttgart, Frelburg 12 30 G. 2 Gy. 3 Hangv. 8 15 Tarka esi. 10.30 Rádió tánc-lecke. 1I Tánc Z.
Telefon
soo.
városi színház mozgója
Telefon 500.
Szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor
Történet az olasz szabadságharc korából.
Főszereplő: Gavriele Gavron.
Magyar és Fox Híradók
■OZGÓSZINHÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma szombaton 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 éi 9 órakor .A kegyetlen harmadik", történet az olasz szabadságharc korából. Főszereplő: Oav-riele Ómon. Msgyar és Fox Híradók.
Keszthelyi Uránia. Az idei szezon legszenzációsabb filmslágere, a .Fekete kalóz* január 14 én és 15-én. Főszerepben Douglss Fairbanks.
TfXIII
t
A mai értéktőzsdén az irányzat túlnyomóan barátságos volt. A forgalom a tegnapi berlini és az esti frankfurti tőzsdék szilárd irányzatának hatása alatt magasabb árfolyamokká! indult. Az áremelkedések a szilárdabb berlini nyitás követkbzté-ben később folytatódtak. A tözadddö második felében azonban az általános rendezési nap realizációs eladásai következtében némi visszaesés állott be, ugy, hogy egyenetlenül zárt a töztde. A spekuláció által raverizált értékek, mint a Kőszén, Bauxit, Salgó, Nemzeti Bank. Kereskedelmi Bank, Egyetűlt Fővárosi mindvégig szilárdan tendáltak. — A többi értékek jórészt kisebb árveszteséggel zártak. A kezdetben élénk forgalom később elcsendesedett Az összes hadikölcsönkölvények tegnaphoz viszonyítva 207o árveszteséget szenved .ek.
Párta 104114, Loado* n-31>/i. IMtVTOk SI9 00 Brtasel 7740, Milano 17 46. Madrid 88\'60, Anutaidaa 10920 Berlin 113 61, Wien 71-15, Sota l 73\'/i, Prága 13-Í8 Varsó 58-20, Ba4ape«t M-7S, Belgrád 913»/i, ;«akare«t 3ÍI.
énba-|eftjié«
VALUIAK
L 1785-28-00 b. 79-60 74-90 k. 18-89-16-97 Dáak. 163 00-153 60 IMaár 1002-1008
UoUáz 469 20-571-20 Pranda ü 12 60 22 80 Moll. 23015-231 15 Lengyel C4 CO 64 30 Lel 149-3 64
lava —-—■— Ura 30 30-30-50 Márka 13605-13655 SebtlL 80 40-80-75 Norvég 151 86-152 45 Svá)d 1.110 05410-45 SvM k. BS-B0-B4 20 Peseta 97 35-97 95
UMVIZAK
230 30-23100 Belgrád 1005-10 08 BerUn 13615-186-55 351-3-56 7W5-7990 Kopeah.153 10 0*30 Oealo 181 96-152 45 Loadoa 27-86-27-94 Milano 30-12-3032 Ntvywk 57110-2 70 Pária n*s-nu Prága 1092-10-97 Saofla 411-414 ltockt). 153 70-154\' 10 Varsó 84 10 64-30 Wien 8050-40-75 ZOrtefa 11007-11037 Msdtid 97-40-97-90
Basa ttaaav. 77 kg-ot 3065 -30 80,
78 kg-oa 31 00 -31 15. 79 kg-oa 31 30-31 45, 80 kg-os 31-40-31 55, tg kg-ot 30 44 -3065, 78 kf-os 30 65
egyéb 77
65 30-85,
kg-ot 31-05-31 10, 80 kg-ot 3115-31 X. rota 29 05- 29 25, takara. árat 24 95-2575, aófárpt 30-00—31-00, aab 26 75-27 00, tengeri 12 85 -23-40. Buiakorpe 20 30- 20 80, repce 4800—6000.
Felhaltáa 714, melyből tltdattanaJ * maradt 300 darab. BsórcndB 1\'52-1 56, aaedett 150-1-52, azedett köcép 142-1-46, könnyű l\'32-l\'3(i, tleórandS öreg 1-50-1-52, másoflrcndS 1-44—1-46, angol saldó 1-50—I 76, aaalonna nagyban 000
1 60, aalr 1\'86 - l-t8, lebuiotThna 2 00-
2 12, azalonnáa félsertés 1 80-188. Az Irányaat lanyha.
Klaája: Délstlal lysaUa éa UyUsáá Tállalat lésnfeytársuág.
Felei ős kiadó: Zalai Károly.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 lanuár 17.
inófltKDETÉSEK
Aj apróhirdetések dija 10 sióig BO fillér, minden további sió dl|a S flll. Vasár- és ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további sió dija S flll. Sierdán és pénteken 10 saólg ao fillér, minden további sió dlla • flll. Clmaaó a minden vasta-
Sbb betliból álló sió két siónsk síim Ilik. Állást keresőknek 50% engedmény. Jk hlrtfstésl élj .tar. ftaatssS*.
lapén, kl s modern gazdálkodás összes üiemáialban tökéletesen jártas. <12 éves, nós, elismert sukeró, közép- éa töldmlves-Is Italai képzettséggel, feltétlen megbízhatóságáról és szaktudásáról elsőrendű releren-dfi tanúskodnak, állási bármikor vállalhat. Clm a kiadóban. 182
■tthaly- és raktérhalytaég kiadó ----------f " - - - fcsiAnér
Erzsébet-téren, Mayer
184
■tasitaloa tanulókat lelvesz jó llze-tésset Oá bor Imre Teleki ut. 185
Karssak ségyaaokéa, comfortos
fóbértót lakást mellékhelyiségekkel, cseléd-, fUrdósioba, lehetőleg földszintes házban, kerttel. Esetleg hirom, vagy négyaiobás uép budapesti lakásomat cserébe adom. Clm a kiadóban. 154
■bar nagyközség legforgalmasabb helyén, tlilctliclylség lakással cgyUtt, Berta Gábornál bérbevehelő. Ugyanott egy Ford gyorsleherautó alváz li eladó. Ér deli-lódni lehet Nagykanizsán, Rosenlhsl Jakab kereskedőnél. 191
Halasáéi dulóben egy ezerháromszáz n-OL szántóföld rétlel, szabadkézből eladó. - Érdeklődni lehet Kislunlisán, Szigetutca II. 196
VIDA
fűszer üzletében
PEKAREKTEÁK
kiárusítása
20°|o engedménnyel
kg. •/« i/is \'/k
l\'engö a-«o |-50 o-ao
Üzletmegnyitás 1
Ifct
Kitűnő házikoszt kifőzés 3 tál étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek. Szives pártfogást kér
FURMEN 1MRÍ-NÉ u Kölcsey-utca 5.
14/1928. ikt. szánt.
Hirdetmény.
Nagykanizsai Városi Közkórház 30 tonna légszeszgyári magyar diókokszra Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Az ajánlatok 1928. január 23-án déli 12 óráig a v. közkórháznál adandók be. Ugyanitt a szállítási feltételek beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1928. évi január hó 12-én.
Nagykanizsai Városi iw Közkórház.
Üzleti könyvek
minden nagyságban Amerikai rendszerű uj
rovatolt pénztárkönyveit Forgalmi adókönyvek Sxámiarandaz&k Levélrendezők Gyorsfűzők Mindennemű irodafelszerelési cikkek nagy választékban
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán, FA-ut.
TENGERI,
zab, árpa, kerckrépa-mag.
Kiscsibék etetésére; köles-kása, tengeridara.egCsz kisszíttiü Icngeri Madáreleség: Ktvert m^dárétel, h»mozolt-zab, fénymag, kendermag, édes-repcf, saláta-mag, tökn ag, napraforgó mag slb. kapható:
Ország József
M magkereskedét-ében Erzsébet-tér 10. (Biróság mellett;
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság aieiőit (Déli Vasút)
1927. évi október hó 2-töl érvényes
MENETRENDJE
A Nagykanizsa állomásra érkező és Induló személyszállító vonatok
Budapest—Nagykanizsa
Vonal A vonat Budapestről Nagykani-
•láma neme Indul zsára érkezik
202 Oyv. 7-30 11-40
212 Szem. v. 715 1400
214 Szem. v 1410 20-45
204 Oyv. 1900 23 10
216 Szem. v. 21-25 410
Vonal |j uima
A vonat neme
hNagykamzsá-
" indul
211
20|a 213 215 2l\'3
Szem. v Oyv. Szem. v Szem. v Oyv.
nal \'Nagykai
ne | ról in
»i u n ÍVJ
Budi pestre érkezik
0-45 ti A) 9-ÜO 14-30 17-55
7\'44 1030 1725 20-55 2205 -Oyékényes-
Köivetlen kocsik: A 212. és 215. számú vonatnál Budapest—Nagykanizsa Zágráb-Ogulin- Spalató közöli, I—II—III. oszt kocsi Budapest-Zágráb között III. oszt. kocsi. Budapest—Zalaegerszeg II—III. oszt. kocsi Budapest—Székesfehérvár—Veszprém I—-II—III. oszt. kocsi. Ulóhbl Székestehérvárról a 213. si. vonalai tér vissza Budapeslre A 204. és 201 a. sz. vonalnál: Étkező kocsi Budspestlől Nagykanizsáig. Hálókocsi Budapest—Venezia között. I—II. oszl. kocsi Budapest-Róma köiött. III. oszt kocsi Budapest Trieszt között.
A 216. és 211 számú vonaloknál II—III. oszt. kocsi Budapest—Zalaegerszeg közölt, 1—II—III. oazL kocsi Budapest Barcs közölt.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
j Balaton-Györgyről ind. Nagykanizsára érkezik Nagykanizsáról indul Balatonszentgyörgyre érk
"536 i Vegyes*" 5 55 7 32 23*1 Vegyes 19CXT #4? "
321 \'Szem. v.
301 Oyv.
311 Szem. v. 313 Szem. v.
Bécsből indul
900 1010
Ifi 35
Nagykanizsa—Szombathely—Bécs S. B.
Nigjkinini. Szombat- ;! Bécsbe fii indul jtwIjraitka/W1 érkezik
r 7 is irrsr
10 05 -1619 19-34 20-55 -
Srombalhtly- Naxjkani-ról indul ilira árk«z,k
\' ti\' III H-4.1
1215 1409
14 47 17-30
21-37 020
irrsns^t
316 Szem. v.l 302 Oyv. 1 322 iSzem. v.
W
705 1420
1800
A 301. és 302. sz. vonalok közvetlen vonatok Wien SB-Barcs. A 321. és 211. „ „ „ „ Szombathely, III Sopron—Barcs.
A 314 és 313. „ „ „ „ Nagykanizsa —Wien SB. közöli.
Közvetlen kocsik : A 301. és 302 számú vonatnál: tt—III. oszt. kocsi Wien SB — Zágráb, l-ll-llt. oszl. kocsi Wien SB.-Pécs-Eszék. II—III. oszt. kocsi Budapest—Zalaegerszeg között.
A 311. és 313. sz. vonatnál: II—III oszt. kocsi Budapest Zalaegerszeg közötl.
Nagykanizsa—Zalaszen ti vén
,1 Zalaszentivánról indul ka*,kani- 1 :»ira i\'k.ilkj •
335 1 Vegyes T 500 | 7-110 1
Nagykanizsa— fíarcs -Pécs
Pécsről indul BarcsTól indul Na^kmi. lkára trkarlk lajjianini- Barcsra Pécsre ■ fól ind.t -érkezik!,\'érkezik
411 \' 901 917 915 Szem. v."8 Oyv. Sinauló Szem. v. 9-50 13-20 18-40 rs\' II 12-10 1540 2120 1 őSH 1405 1718 23-30 912 ? 916 902 932 Szem. v. SInauló Oyv. Vegy. v. I 4 40 6-40 l| 8<8 \' 10 OS 111-45 1 14-25 14 28 1610 H8-30 < 17-57 J 2110 1 -
A 901. és 902. számú vonatok közvetlen vonatok Wien SB-Barcs közölt. A 911. és 932. „ „ „ „ Barcs -Szombathely, Illetve
Sopron—Barcs köiött.
Közvetlen kocsik: A 901. ís 903. számú vonatoknál: I—II—III. oszt kocsi Budapest- Spaiato, III. oszt. kocsi Budapest-Zágráb, II—Hl. kocsi Zágráb- Wien SB. és l-ll-llt. osil. kocsi Wien-Eszék közöli.
_Nagykanizsa—Gyékényes— Kapós vár
TK,potvir Cfl)fíkín.,,.r Ni^kinl- I ról Indil líl Indul niia (ik I
Ind át líl Indul
ÍTf T;Slnauló 1151 11 55 Qyékényesen átszállás.
7(1(1 lik
16-30
Nagykanl \' Oyékínyii iáiról Ind r« íikrilk
Kapuvárra (fktilk
| 918 Sinautó 12 25 13 0-J 1513
Nagykanizsa—Csáktornya
. _ .J Csáktornyáról" Haj,kani-indul ni\'a *fk«ik ^Nagykanizsáról) Csáktornyára 1 indul , érkezik
\'ÍÖ9 221 223 Oyv. -"\'! ^4 05\'" T 5$í Szem.v 1115 1300 Szem.v. 18-30 20-10 2IÖ f"Öyv. 1 005 " . ""Ttó 222 " Szem. v. 5 28 7 14 224 Szem.v. 13 44 15-22
Közvetlen kocsik : A 210. és 209. sz. vonaloknál: viszonylatban a 204. és 201a vonatokat.
lásd Budapest—nagykanizsai
Hirdessen a Zalai Közlönyben
BBfc,
Mindenütt kérjünk
IlUIIILLl MULET1 HIHETI
A MAGTÁR PAMUTIPAR R. T.
.Lovas" védjegyű Double|a és .Holló" védjegyű Muleja, mely a piacon a veietö mtika és a kü löldi silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden ]obb csomagtonalkereskedőnél kapható. ioi
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Gyár: Hiijiti-i. I). GytjtítBtsp: lnkn-i. I.
Vdllal mindennemű ruha-festést, vegytisztítás!, gözmosást mérsékelt áron. Elismc ten elsőrendű munka. Hófehér, tfikörfényti gallértlsititái. Plissérozás 437 Oouvrérozás.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
NSU
KISAUTÓ és MOTORKERÉKPÁR
a
megbízhatóság jelképe
ik fliill.
Budapest, Andrássy-ut 27.
Teleton : Teréz 134-78, Teréz 134-78.
6(21
A REKLÁM
állandó, ésiszsrfl és Ogyss
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, ipari vállalatnak, Üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme. Hogyan, hol és mikor hirdethető
a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatinál
BUDAPEST, VH„ Erzsébet-körűt 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és páratlsn pontossággal eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is kül-löldl lapokbsn és naptárakban.
Költségvetések és -tervezetek Ingyanl
Teletoi J. 121
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
<>n|
J
88. évfolyam, 12. szára
Nagykanizsa, 1928. január 15, vasárnap
Ara 16 HHér
POLITIKAI NAPILAP
MkócxMér 18.
FeteM« szerkesztő: Barbartts Lajos
EMfcáfcí ín:
Társadalom és kormány
Irta : dr. Vákár p. Artúr v. miniszteri blzloa, kormánytanácsos
A társadalomnak é> a kormánynak egymáshoz való viszonyát abból a szempontból kívánjuk megvilágítani és megítélni, bogy Csonkamagyar-orszig msi helyzetében, a békerevl-zló kérdésének nagy munkájában hol végződik a társadalom szerepe s hol kezdődik a kormány tennlvaló|a?
A társadalom köréhői sokszor hallunk véleményt, hogy a társadalom egyes kérdéseket megoldásra éretteknek tart s követelöleg lép fel, hogy azt a kormány haladéktalanul oldj] meg. A kormány munkakörébe, de egyben felelősségei közé Is tartozik, hogy a társadalomból kitermelt kérdést ugy és akkor oldja meg, ahogyan és amikor a kérdés megoldása legsikeresebb.
A békeszerződés revíziójának előkészítése, az egyedeknek és társadalmaknak a nagy gondolatkörbe való bekapcsolása a társadalmi tevékenykedés feladata. A békeszerződés mrtsáéfának gondolatát a különböző országok különböző társadalmainak kell magukévá tenniük, a társadalmakon keresztül kell egy egységes világfelfogást teremteniük. Az igy megérlelődött és általánossá lelt felfogás kerül aztán s kormányok elé előkészítés és döntés céljából.
Sptclálisan a magyar társadalom, amely a békeszerződések által legérzékenyebben sújtatott, legtöbbször emeli fel szavát amellett, hogy megérett az idő az intervencióra. A magyar társadalom egy része — érthetően — nem tud emancipálódni szubjektív Ítéletének hatása alól s felszínes Jelenségekből féligkész helyzetekből azt a következtetést szűri le, hogy — szerinte - elérkezett a történelmi pillanat. Való igaz, hogy számunkra a történelmi pillanat adva van, de az is igaz, hogy európai jelentőségű kérdések ben egy magunkra még sem lehetünk és vagyunk döntőfontosságú tényezők. A trianoni béke-revizió gondolata nem is olyan régen még csak a magyar társadalom s egynéhány jóakaratú ember törekvése volt s a békerevizió irodalma és társadalmi propagandája külországokban ls egy-két év óla lett szalonképes. A társadalmak kitartó munkájának s s Qondviselés által küldött államférfiak lankadatlan propagandájának köszönhetjük azt, hogy ma már az európai társadalmak nemcsak felfigyelnek a mozgalmakra, de szervezkednek is azért, hogy a béke szerződésekben rejlő veszedelmekel a társadalmak és államok feje felül elhárítsák. Ma már minden társadalom kapuján bebocsijlást nyert a békerevizió gondolata s az Imént még bátortalanul hangoztatott Igazságok polgárjogot nyerlek a különböző társadalmakban. S mégis, bármennyire látjuk a békereviziós gondolatnak terjedését és térhódítását, még min-
dig nem látjuk elérkezettnek az időt arra, hogy a helyzetet a „történelmi pillánál" slgmamentumával felékesíthessük.
Társadalmunk kétségtelenül két év előtt Is épen annyira elérkezettnek látta az Időt a békerevizlóra, mint akár a békekötés első esztendejében. Di gondoljuk el, hogy micsoda ktrt jelenteit volna a békereviziós szándéknak, ha egy lelkes, igazságos él érthető migyar fellángolás megelőzte volna azl az akciót, amelyet lord R jthermere indított s amely egy lendülettel az európii kérdések középpontjába varázsolta a trianoni békeszerződés revhióját. Abban egyetértünk társadalmunk minden rétegével, hogy lord Rolhermere akciója nélkülözhetetlen és hasznos volt, a különböző társadalmakat közös nevezőre hozta abban, hogy a békerevizió napirendre tűzése Európa gazdasági érdekel és nyugalma szempontjából elódázbatallan. Ennek a felfogásnak általánossá tétele s a békerevizió keresztülvitelének bizonyossága jelenti azt az Id/"pontot, amikor a kormány napirendre lüzheii a békerevizió kérdHét s vállalhatja Is érette a történelmi és alkotmányjogi felelősséget.
Egy ilyen kérdés napirendre tűzéséért felelős mint politikumért a kor-mánvelnök s mint resszorlkéidésért a külügyminiszter. Végezetül azonban felelős az egész kormány. Ha most a kérdés küszöbéről a társada lom felé visszatekintünk, vájjon akad-e egyetlen tag|a Is a magyar társadalomnak, aki Bethlen Istvánt késedel-meskedőnek ité\'né a békerevizió napirendre tűzésének kérdésében ? Felelős állásban csak kockázatmentesen, vagy csak jelentéktelen kockázattal lehet vállalni ilyen életbevágó kérdést. Ez a különbség a lársidalom és a kormány közölt.
A magyar közvélemény Öntudattal figyeli a dolgok alakulásának rendjét ; a magyar nemzet pedig hálásan tekint mindazokra, akik e haza határain belül és kivül érettünk fáradoznak: a magyar kormány pedig megteszi kötelességét, amikor elérkezik a békerevizió napirendre tűzésének történelmi pillanata!.. .
A német sajtó Gessler utódjául Luthert emlegeti
Berlin, január 14. (Éjszakai rá-dló/elentés) 0<ss\'er birodalmi honvédelmi miniszter lemondásával megüresedett tárcára Luthert emlegeti a berlini sajtó egyrésze. A volt kancellár azonban Kijelentette, hogy eddig őt fel sem kérték, de egyébként sincs abean a helyzetben, hogy vállalná a honvédelmi miniszterséget.
Kedden ül ttssze a magyar-osztrák vegyesbizottság Szentgotthárdon a vámincidens tisztázására
A magyar kormány előzékeny ajánlata az oaxtrák kfiztáraaaági á kormánynak
Budapest, |anuár 14. (Éjszakai rádiójelentés) A Magyar Távirati Iroda arról értesül, hogy a magyar kormány ajánlatot tett az osztrák kormánynak, a szentgotthárdi vámlncldenssel kapcsolatban felmerült nézeteltéréseknek tisztázására. A magyar kormány ajánlata szerint egy magyar és osztrák delegátusokból álló vegyes bizottság közvetlenül Szentgotthárdon ülne össze. Az osztrák kormány elfogadta az ajánlatot és a vegyes bizottság január 17 én megkezdi a vizsgálatot Szentgotthárdon és Igy mihamar tisztázzák ezt a kérdést.
A budapesti törvényszék njabb elfogatóparancsot adott ki gróf Károlyi flihály és társai ellen
Cselekményük : a magyar nemzet és a magyar állam ellen irányuló bűntett
Budapest, január 14 A budapesti büntetötörvényszék ma ujabb elfogatóparancsot és kö-rözölevelet bocsátott kl a külföldön tartózkodó magyar emigránsok ellen, igy nevezetesen gróf Károlyi Mihály, dr. Kunfi Zsigmond, Linder Béla, Qarbai Sándor, Qábor Ortíner Andor, Oondör Fjrenc, Hilml József,
Hock János, Lenber Ernő, Major József, dr. Rónai Zoltán, Schwarts Rihárd, dr. Szende Pál, Vértes Mar-cel, dr. Zilahi László és még néhány jelentéktelenebb egyén ellen. Valamennyiük ellen a magyar nemzet és magyar állam ellen irányuló bűntett mi alt újították meg a körözölevele-ket és elfogatási parancsokat.

A jugoszláv tisztviselő merénylönője bevallotta, hogy a macedón komité parancsára követte el tettét
A merénylő nő egy bolgár kapitány elvált felesége — Az áldozat állapota válságos
vette el teliét. Különben egy bolgár kapitány elvált felesége és miot elmondotta, maga már régebb Idő óta készült a merényletre, melynek keresztülvitelére a tegnapi napot tartotta legalkalmasabbnak.
Miután a merényletet elkövette, futásnak eredt, de egy albán ember elfogta. Dulakodás közben sikerfllt egy golyót mellébe röpíteni, ugy, hogy kél óra múlva meghalt.
Belgrád, január 14 (Éjszakai rádió jelentés) Pr elles igazságügyi referens állapota, aki ellen tegnap Bllvara Mara fiatal bolgár nő revolveres merényletet követelt el, — változatlanul súlyos. A golyók két hátgerlnccslgolyát értek és az egész testet megbénították. A merénylő nő még halála elölt azt vallotta, hogy tagja volt a macedón komltének és annak parancsára kö-
Újból letartóztatták Erdélyi Béla váltó-hamisitó bűntársát
Erdélyinek nemcsak a doktorátusa, de a könlgsbergl főiskolai bizonyítványa Is hamis
Budapest, január 14
Az Erdélyi Béla bűnügyéből kifolyólag letartóztatott, majd szabadlábra helyezett Flló Józsefet ma újra előállította a rendőrség, ahol letartóztatták és kihallgatása ulán átkísérték az ügyészségi fogházba. Az írásszakértők ugyanis megállapították, I hogy az Erdélyi állal hamisított vál-
tókra Filó József hamisította rá Forgács Anna nevét.
Budapest, január 14 A vizsgálóbíró ma kapta meg a könlgsbergl gazdasági főiskola értesítését, melyből kitűnik, bogy Erdélyi Bélának nemcsak berlini, hanem a könlgsbergl gazdasági főiskola elvégzését tanúsító okmánya is hamis.
ZALAI KÖZLÖNY
1028 január IS
Dános Lili hangversenye
Nagykanizsa. Január 14
Csoda gyermekkel szemlten a kritikus tolla kflnnyen hajlik a rosszmájúságra. Ugy van az valahogyan, hogy a kritikusoknak igen sokszor igaza van, mert az ilyen esetekben rendszerint vagy a csoda hiányzik vagy — a gyermek. Dános Lili le tudta gyOretoi a krlllkussal ezt az érthető elfogultságot már az eltö taktusok után. A 15 esztendő még nem okoz skrupulust, bogy a művészek felnőtt vagy gyermek- kategóriájába sorozzuk-e. Annál inkább a teljesítmény. Ahogy nézzük: — művésznek még gyermek 01 a zongoránál, de ahogy a muzsikáját hallgatjuk : kénytelenek vagyunk a leg-koaotyabbsn, a f atalságnak járó köteles dicséret vagy elfogultság nélkül foglalkozni vele.
Csudálatos tehetség valóban Dános Lili. Öntudatos, okos a fellépést, ugyanolyan a játéka. Amit ad, annál csak az több, amit Ígér. De amit ígér, az nagyon sok, mert ha fejlődésének eddigi iramát megőrzi, a magyar muzsika legnagyobb In-terpretátorai kőzi lesz a helye Ehhez elsősorban arra lesz szüksége, bon láték-technlkal készségének ki-alakulását egy lelki fejlődés folyamata kövesse, eml aztán élő színeket, belső tartalmi valóságot adjon annak a bámulatos technika! kész-sáfMfc, ami Dános Lili játékának legdominánsabb karakiere.
ragyelmeieti, nyugodt, biz\'os, öntudatos ez a techniki, elegáns, finom kézhordozás, hihetlenűl hajlékony, fflrge u||mozgás kíséri. De ma még — és 15 év mellett vsjjon lehetne e másképen? — sokkal többet játszik az okos, abszolút muisikus t jével, mint a lelkéből fakadd belső vivö-erövsL Emellett azonban a fizikumát szinte túlhaladó dinamikai ereje is megcalllanlk már helyeaként a játékában. Mindamellett az érzés sem Idegen, sőt annak benne meglévő alapjaiból a technikájához méltó kifejező erőt |ósolunk a kit művésznőnek. Ext sejttette meg nagyon eróten velünk a Beethoven : Cls- moll sonáta a melodikus, fáradt akkordokból ösz szefűzött muzsikáján ik interpretálása alkalmával, amikor a sostenu\'oban szinte elöltünk szakadoztak fel a beethoveni nehéz ködök, hogy az allegrettolg érve megcsillogtassák a derű aranyos napsugarait. A műsor legőszintébb sikere volt ez a szám a (tegnapi eslén. Chopin monoton alap-akkordokon felépült D.\'s dur preiude-jébea láttuk viszont megint ugyanezt, a szivével is muzsikáló Dános Lilit.
Az est kritikájához tartozik még, hogy a Kaszinó minden jóslat ellenére is zsúfolásig megtelt s a közönség lelkesen, szívesen és megérdemelten tapsolt s a koncert végén egymásra kérte a ráadá«okat. (bl)
A harmadik Bratianu lesz a román pénzügyminiszter
Bukarest, január 14. Brattanu Vin-tilla lemond a pénzügyminiszteri tárcáról és öccsét, Bratianu Konstantint fog|a pSnzüayminiszterré kinevezni.
Egy huszár halálos balesete
Sopron, január 14. llés István huszár a gyakorlótéren lovával sebes tempóban tartott előre. Hirtelen tejjel nekiment egy fának. Holtan bukóit le lováról.
Nagykanizsán razziákkal fogják ellenőrizni a fiatalkorúak szesztilalmának betartását
Január IS. óta nem azabad szeszes Halt kiszolgálni 18 éven aluliaknak
Nagylcanlisa, Január l-t tizenharmadika pín-a héten arra esett és egyébként is prches fiatalkorúikra, akik be 18 életévüket és nyilvános helyen. A
Ritkára esik tekre, de ezen s peches nap volt azokra a nem töltötték inni akarnak
népjóiéi miniszter állal készített törvényjavaslat ugyanis, mely azóta törvényerőre is emelkedett, j.nuW 13 ától kezdődőleg megtll ja minden fajta nyilvános helyiségben tzaszes ital kiszolgálását 18 éven a útiaknak.
Természetesen a korhatár premieren voltak humoros jelenetek korcsmákban, kávéházakbari él ma az a helyzet, bogy a végrehajtást utasítás blj|án senki sem tudja, bogy miként lebet érvényt szerezni a törvénynek. Egy egy helyiségben a lelkiismeretes pincérek ugyan próbára teszik Ítélőképességüket és ,b;indre" próbálgatják eltalálni, kl hány éver,
Elfogadták Banmhorn építész tervelt az Izr. templom és székház átalakítására
A költségvetés szerint az építkezés 580.000 pengőbe
kerül
mert .mindenki gyanúi, aki él".
Harmadik napja lehál, hogy életbelépett a törvény és Nagykanizsán senklsem tudja, hogy mit Is kell tenni tulajdonképen.
Illetékes helyen a rendőrségen erre venatkozólag munkatársunk előtt ugy nyilatkoitak, hogy meg kell várni a bizonyára már útban levő végrehajtási utasitást. Egyébként a nagykanizsai rendőrség a törvénynek megfelelően teljes szigorral fogja végrehajtani a minden tekintetben nagy értékű szociális irányú törvényt, bár azt hisazlk, hogy az sok ne-béiségbe fog ütközni. Dr. Kálnay Oyula rendörfótanácsos kijelentette előttünk, bogy szándékában van a város területén razziákat is rendezni, melyek alkalmával kíméletlenül meg fog|a torolni a törvény esetleges kijátszását.
Nagykanizsa, Január H Közludomásu, hogy a nagykanizsai izraelita hitközség elöljárósága már régen foglalkozik a templom belső átalakításának és restaurálásának gondolatával. Főleg a lemploni ülőhelyek erős szaporítását, a templom belsejének célszerűbb beosztását, csinosítását szeretnék. U<yancaak hozzá kiván |árulni a hitközség a lakásínség némi megoldásához, a mennyiben ugy Fö-ull, mint Zrínyi Miklós-utcai frontjára kél emeletet szeretne huzalni, ahol többszobás modern lakások épülnének.
Baumhorn budipesti műépítész az elöljárósággal való tárgyalás él a templomnak beható tanulmányozása után a mull napokban megküldte tervrajzát és költségvetését, amely az elöljáróság minden tagjának legteljesebb tetszésével találkozott. A költségvetés szeriül az egész
építkezési és renoválási munka kb. 560 000 pengőbe kerülne.
Miután azonban a hitközség anyagilag oly körülmények között van, hogy tagjai több terhet kép\'elenek magukra vállalni (tem Is említve azt, hogy a folyó évben több mint száz hitközségi adóalanyt a gazdasági krízis miatt teljesen elveszített és az abból eredő kevesebbletet is a többi tagokra kellett áibáritani) — most módot keres arra, bogy a szükséges összeget előteremtse. Mihelyt ez megadódik — az építkezés azonnal megindul.
Ilt emliljdk meg, hogy az lzr. hitközség tisztújító, elnökválasztó közgyűlését folyó év márciusában fogja megtartani, amelyen — értesülésünk szerint — újból és egyhangúlag a felekezeti béke gondos ápoló|át, dr. Bród Tivadar ügyvédet fog|ák kandidálni.
Egy boglári tisztviselő, aki Keszthelyen sikkasztott szivenlőtte magát, mikor a csendőrök le akarták tartóztatni
A nagykanizsai klr. törvényszék vlzsgálóbirá|a dr. Almássy Oyula nemrég nyomozólevelet bocsájto\'t ki Kenyeres Béla jó családból való balatooboglárt fiatal tisztviselő ellen, mert keszthelyi alkalmazási helyén sikkasztásokat követett el.
A nyomozólevél klbocsájtása után a vizsgálóbíró tudomására hozták, hogy a sikkasztó fiatalember Balatonbogláron, szülei lakásán tartózkodik, mire a bíró telefonon felhívta a boglári csendőrőrsöl, hogy Kenyeres B{lát fogja el és kihallgatás végett kisérje a kesz\'belyi járásbírósághoz.
Kapható:
TEUTSCH 6U8ZTÁY irogériájábaa.
A boglári őrsről azcnnal egy járőr Indult Kenyeres elfogására. Án amikor a két caendőr megje\'ent Kenyeres házán ál és a háziasszony a folyosó ajtaját ki akarta nyilani, hogy őket beenged|e, hatalmas dörrenés rendítette meg a levegőt.
A csendőrök és a kétségbeesett anya berohanlak a szobába, ahol borzalmas látvány tárulta szeműk elé. Kenyeres Béla átlőtt szívvel, holtan feküdt a szoba padozatán, nagy vértócsában, kezében a még füstölgő revolvert görcsösen szorongatva. A boldogtalan fiatalember egyetlen sor Írást sem hagyott hátra.
A bécsi farsang és divatja
Bécs, Január 14
(Saját tudósítónktól) Ámbár a farsangnak még csak sz elején vagyunk, itt már sok előkelő mulatság zajlott le, amelyek alkalmat szolgáltattak arra, hogy a farsangi divatról pontos képet alkossunk magunknak.
Az estélyi ruha, amely minden hölgy nélkülözhetetlen rekvizitum*, nagyon különbözik a tavalyi szezon estélyi ruháitól. A féifias jelleg szinte egészen eltűnt, a szoknyák temérdek rojtjai, s váll és a derék gazdag vlrágdiszilései és a drága szövetek éles ellentétben állanak az egyenes vonalú ruhákkal, amelyek két szezonon át olyan nagy népszerűségnek örvendtek.
Kellemes változatosságot nyújtanak a stil-iubák, amelyeket nemcsak a bakfisak és a fiatal asszonyok.de sz idősebb korosztályok is raagnkra öltenek. Ezek a stil-rubák azonban csak a fiatalos archoz és a karcsú slakboz illenek. Anyagban és lázon-ban olyan nagy a választék, hogy minden Ízléses hölgy korának és termetének megfelelő estélyi ruhát vá-laszthst.
Amíg a stil-rubák anyags főként tüll brokát mintájú taft, valamint arany- és ezüslcsipkézettel díszített taft, addig a modem estélyi ruhák drága arany- és ezüst brokátból, gazdag hímzésű crep-georgetteböl készülnek, roj tokkal és fodrokkal, vslsmint mély dekoltázzsal. Ezek a ruhák is Igen fiatalosan hatnak fényes, világos kelmé|ük lévén. A (őszinek a stíl ruhák számára a fehér és a rózsaszín különböző változatai, valamint a világos-zöld és a kék. A szin rendszerint az arcbőr árnyalatához alkalmazkodik.
Az idei farsang különösen káprázatosnak ígérkezik és módot fog nyújtani a hölgyeknek, hogy bemutassák toalettjeiket és báj\'.lkst. A két repreTentációs mulatság, az u|ságtrók hagyományos Concordia bálján és az irók bálján kivül az Operaház is megrendezi több éves szünet után álarcos táncmulatságát. A báli szezon első nagy eseménye a minip a magyar királyi követség dísztermeiben megtartott magyar bál volt, amelyen a magyar követség és a bécsi magyar kolónia tagjain kivttl szinte az összes többi követségek veastői is részt vetlek hölgyeikkel együtt
Szemere Vally
1028 január lS.
(tál
III.
Semmike-várók
És Semmikének babakora, vagy akár a gyermekével jóformán semmi pétuóe kerülnek. Szülei épen ezért elek Intet ben boldogok és pláne amíg fiatotok, rajongó szeretettel becézik, kOszönvén neki azt a vagonnylt kitevő szórakozást, amit létezése nyújt. Mert Semmlke jó, Semmtke aranyos. Sohasem sir, sohasem kényeskedik. Nem kell éjszakának Idején csurgó esőben türelmetlenül topogni a gyógyszertár előtt, kézben szorongatva a gyermekorvos receptjét. Nála nem kell álmatlanul végtgvlrrasztanl éjszakákat, amis eldől a krízis. Semmlke sohasem beteg. Ahol lakik, száműzve van a sírás a házból, de száműtve a gyermekkacagás Is...
Ezzel szemben (ne vádoljon meg senki Egykére vagy Semmikére való uszítással) Semmlke könyörtelen és rideg azokhoz, akiknek talán jótétemény lenne. Kerüli az élet mélységeit. Nem ízlik neki a szegényház-táj és hamar halálra hűti magát nedves, penészszagu nyomortanyákon.
Smmlke a gazdagok kiváltsága. Egyrészt a vagyoné, másrészt a tudásé Is.

Például: adva van az éleiben egy kis cselédlány és egy napszámos legény. Megszeretik egymást és há zasságot kötnek. Amíg a cseléd nem volt feleség, ló url helyen volt. Mint asszony és különösen, mint néhány hónapos flatalassony, hamar utlla-pat kap a talpára és erősen megnehezítve a kenyérkeresőfér/ura helyzetét, teljesen gondjaira marad. — Mondjuk, mikor a házasságot kötötték, szép rügyfakasztó tavasz volt. Az embernek Is volt munkája. A csatotnaépttkezéseknéi dolgozott. Az tdfl télbe hajlik és mire a kemény, 17 fokos hideg felrajzolja a maga Jégvirágait a kis család szomorú ablakára, egy fűtetlen kályha körül már hárman dideregnek. Télen mit csinál egy napszámos ? Elmegy fát vágni — ha van hol (Mert hovatovább nagyon nagyon rosszul megy a favágóknak Is. És kinek nem?) Mondjuk az ember dolgozik és keres naponta öt pengői Ugyanígy azonban azt Is feltételezhetjük, hogy nincs munka és nem keres semmit. A gyomor pedig valami nagyon követelő jószág. Nem lehet sem ígérettel, sem széjp szóval betömni a száját. Mlntahogy az asszony sem tudja elbolondltant csecsszopó gyermekét azzal, hogy ha tejet kér, rongyot vagy üra dudltt rak a szájába.
Tehát beköszönt a nyomor a családba. Az ember az Erzsébet-tér sar-
EALAI ROELüin
HANGSZEREKI
r
Köivetlen szállítás a gyártási forrástól. 20.000 elismerő levéli Külön magyar osztály t Kérje levelezőlapon (mely Wf. bélyegei bérmentesítendő I) képes fő-izjegyzékanket, melyet díjmentesen kflldUnk.
■Dm É8 HEROLD Haagszergyár,
KUNOENTHAL 1483. szám Sii.so.uJs)
kán lézeng és próbálgatja reményekkel kísérni a fás szekereket, de mintha minden összeesküdött volna ellene, nem bit keresni egy kiló kenyérrevalót sem. Az asszony menne mosni, vasalni, takarítani, de mellén csüng a magzatja, akinek már hamarosan egy korty tejet sem tud adni. Jön a Jel elvesztése és jön a tépelődés:
— Ha nem mentem volna férjhez... Vagy ha legalább a jó Isten várt volna a kicsivel...
Az ember pedig, ha Jóravaló fajta, ha nem nyul a pállnkásftaskóér az elsó nagy életmegpróbáltatásnál, akkor az öklét rágja és kiszalad száján a panasz az ég felé;
— Minek adtad Istenem ? I Minek ? I En szeretem, az életemet oda• adnám érte, de mert szeretem, nem vagyok olyan rossz, hogy nézni tudjam igy, ezt a fonnyadó kis ember-bimbót.
És mikor elindult az első zokszó a magasság felé, lön a többi. A szörnyUbbtk. Jön az átkozódás. Per az Istennel. Számonkérése az élet céljának, ha azt a nyomorúság már a pólyában meg akarja ölni. És kétségbeesésükben, egy szegény nap számos család vackai közé két sors vert ember csendes zokogása hívja
lakóul Semmikét, aki szerintük Is csak azokat boldogltja, akiknél ugy sem maradna tej nélkül a kicsike.
— A nuccsága, ahol szolgáltam — Igy az asszony — harmincéves volt és nem volt egy gyereke sem.
— Ok értik a módját. — Igy az ember — akinek kellene, hogy gyermeke legyen, annak nincs.
Pörölnek, pörölnek. Éhen élnek egyik napról a másikra. Közben az idő szusza nem fogy ki egy pillanatra se és esztendőre, meg kettőre, a szegényszagu kts fészekben már két-hdrom kicsi madár bontogatja szárnyait. Talán lesz, öt hat Is, mire a sor befejeződik, de a nóta, a panaszszó mindig marad. Oiyan, mint a refrén. Nem változik, mert a szegény ember nem ismeri Semmikét. Esze is, de még Inkább a zsebe hiányzik hozzá Igy hát aztán, mire a napszámos legényből öreg favágó lesz és az asszony az utolsót Is elválasztotta a tejtől, a mélység drámája, a mindennapos színjáték, kez dődik Ismét előírót.
A szin marad, a szereplők ugyan annak a vérnek sarjadékot, akik épen ugy sírják szegényts házukba Semmlke\', mint elődeik...
U. Oy.
Öngyilkos akart lenni, mert nem birta az öregséget
Kórházban ápolják az aggastyánt, aki beretvával elvágta a nyakát
Nagykanizsa, január 14
Ttgnip esle bét óra Újban telefonon kihívták a mentőket a Telek)-utca 67. tzámu házhoz szzsl a bejelentéssel, hogy ott Öngyilkossági kisériet tórtént.
A mentőautó percek alatt kirobogott a helyszínre, shol nsgy csődület jelezte a 67. számnál, bogy a Teleky utcának véres szenzációja van. Nem annyira szenzáció ez az eset, mint inkább megható a maga emberiességében. Csutl István 81 éves földműves hoizátartozóinak lakásán beretvával átvágta nyakát. Erőtlen keze azonban szerencsére nem tudta életéi ktollanL
Az aggastyán nem élt rossz viszonyok kőzött. Hozzátartozói rendesen, tisztesiéggel gondozták. Nem is lett volna semmi baj, de az öreg érezte, hogy a 81 esztendő már nagyon nyomja a vállát és erőt vetz
rajta az aggkori kimerültség. Ez ad\'a kezébe a gyilkos szerszámot pénteken este, mikor megvetette az ágyat ts abban fekve akart végezni magával.
A mentők első segély után beszállították a kó. házba, shol ápolás alá vették. Állapota súlyos, de felépül, mert sebe nem életveszélyes. Inkább magas kora miatt lehet aggódni, hogy az öngyilkossági kísérlettet járó izgalmakat nem birja ki.
A rendőrség előtt kihallgatása alkalmával maga Is aggkori erötlene-déáét bozta fel életuntsiga okául.
Zsoldos magánlanfolfani
Budapest, VII. l>>hány-u. 84. Tel. J. 424 47
4ül AUpdbl é» rnl.
Előkészít polgári- és középiskolai magánvlzsgákra, árattaéglrs. Középiskolai összevont tankönyvek, segédkönyvek, Jegyzetek megrendelhetők. Díjtalan ItMISfoaltU, procpchlv*.
Telsloa BOO.
városi színház mozgója
Teleloa BOO.
Ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Történet az olasz szabadságharc korából.
Főszereplő: Qavriele Gavron.
Magyar ós Fox Híradók
A háziorvos
talmin émIiiiiíi
a legmelegebben ajánlja.
KltUnó Iza erösltösser gyengélkedőknek, vérszegényeknek és lábadozóknak.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
Egy literes Üveg : P Iá.— Pét literes Uvtg: P 8.S0 Negyed litere* üveg: P ■.-
f őraktára :
TÖRÖK JÓZSEF Il.-T.
BUDAPEST, VI, KIRÁLY UTCA 12.
A hercegprímás köszönete Mayer Miniszterhez Budapest, január 14. (ÉjszakaI rddlójelentés) Mdyer János földművelésügyi miniszter, mint a „Falu Szövetség" elnöke üdvözlő Iratot kü\'dötl Serédl Jusztinlán hercegprímásnak, aki most meleg sorokban köszönte meg a miniszter üdvözlését.
Meghalt az öngyilkos Létay altábornagy Budapest, január 14. HUtl professzor ma a Rókus-kórházban megvizsgálta Létay altábornagyot, aki tegnap este öngyilkossági kísérletet követett el. Az orvostanár megállapította, hogy ba esetleg életben is marad, el fog|a veszíteni emlékező tehetségét és szeme világát. Orvoeal nem bíznak életben maradásában éa valószínűnek tartják, bogy még as é|szaka folyamán bekövetkezik a katasztrófa. Íróasztalán talált levele szerint idegbsja miatt akart az egyébként jómódú idős ur az élettől megválni.
Budapest, Janulr 14. (Éjszakai rddlójelentés) Létay altábornagy anélkül, hogy eszméletre tért volna, meghalt.
SÓHAJTAS
— Bizony drágám, az élet olyan, mint a szoknya: drága és rövid.
Nagy választék! Kitűnő minőség! Olcsó árak!
az összes kézimunka anyagokban és kellékekben.
Megtakarít 60 fillér portót, mert azonnal megkapja 10 pasai* alámlék-
abroszt, ha nálam fizet elő a ,T0n-dérujak"-ra mjo
REINITZ BÉLÁMÉ
kézimunkakereskedése, Deák-tér 1.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 15,vaaárnap
Római katolikus: Pál rcm. Prolejt. Lóránt. Izraelita: Teb. hó 22 Nap kel reggel 7 óra 44 perckor,
nyugszik délután 16 óta 35 perckor. •
Vetltettképes elóadás a SzenltöM-ról, Afrikáról d. e. 10 órakor a Váro»i Színházban.
Zenei matiné d. e. fél 12 órakor a Városi Színházban.
Llceálls elóadás d. u. 6 órskor a Városháza dliztermében (dr. Kiss Márton) Ker. Tisztviselőnők műsoros leája délután 6 órskor.
Az NTE táncteája a Caslnobsn esle fél 9 órakor.
Városi Színház. .A kegyellen harmadik", történet az olasz szabadságharc korából. 1-ósrtrepló: (iavriele üsv-ron. Magyar és Fox Hiradók.
— <i Január 16, hétfő
Római katolikus: Marcell vt Prolcst. (luszláv. Izraelita: Teb. hó 23 Nap kel reggel 7 óra 43 perek\' ,
nyugszik délután 16 óra 36 perckor •
Városi Színház. .A hdfdlk meny-ország". Himnusz a srerelcmról 12 fejezetben. Főszereplők: lanrl tiaynor ós Charles Farrell. Patria fllradl
— Miniszterek a Balatoni Szövetségben. A megyar kormány ta;jai eg)másulán,halározzák el a Balatoni SzOvelség alapi\'ó tagjai aorábi vóIó belépésüket. A kereskedelemügyi és népjóléti miniszterek már korábbtól alapitó lagok, legu\'óbb a pénzügy miniszter és a belügyminiszter léplek az örökalapiló tagok sorába, most p\'dig az Iganágűgymínlstter lépett be a kővetkező levél kíséretében: .Méltányolva azl az elismerésre mélió és nemes munkásságot, amit a Balatoni SzOvelség a Balaton kultuszának iejlesztése és a B italon kornyékének felvirágoztatása érdekíbin kifejt, amely munkáss\'g a mostani megcsonVitotl hazánkban ugy kulturális, mint gazdaaágl szempontból különösen nagy Jelentőségű, elhatároztam, hugy a vezetésem alalt álló minisztérium a Balatoni Stövetség alapító tag|ai sorába lépjen. Amidón ennek szives tudomásulvételét és a m. klr. Ígazíágügymlniszlériumnak az alapítók kOzé felvételéi kérem, egyúttal tisztelettel értesítem a nagy-tekintetü Elnökséget, hogy jelen soraimmal egyidejűleg utasítottam a minisztérium segédhivatali főigazgatóját, hogy alapító díjként a Szövetség elmére 200 (Ketlöszáz) pengői küldjön el." A balatoni é.dekelltk megnyugodva láthatják, hogy a Balaton fejlesztésének kérdései jó kezekben vannak és kívánatos, hogy az éidekellek minél tömegeaebheu lömörűljenek a közérdekű Szövdség köré, hogy további feledatail minél könnyebben és gyorsabban megoldhassa.
— Orvosi hlr. Dr. Kön/g fogorvos (lakik De\'k-tér 7, felsőterr.p\'om melled) hazaérVczetl éi újból rendel.
— Áthelyezés. Cslkay János balatonfüredi állampénztár! irodallaztet a pénzügyminiszter a nagykanizsai adóhivatalhoz helyezte át.
Éber Sándor kitüntetése. \' Éber Sándor leslőmüvész. a nagykanizsai szentlercncrendl templom freskóin ik és diszílményeinek Ihleteti lelkű művésze, a Nemzeti Szalon művészeinek Diploma d\'HoDncurjéi -a vidéki művészek kiállításának leg nagyobb kitüntetését kapta.
— A hercegprímást üdvözlő aláírások gyüj ését a Keresztény Jí\'éknny Nőegylet állandóan folytatja. Hogy Ngykanizsa katolikusaágának minden tagja átadhassa ez ulon üdvözletét a magyar egyház-fejedelemnek, az aláírási iveket több lulyre is kilelték. Igy a plébánián, szerkesztősünkben és a központi elemi iskola gondnoksági lermében szerdán délig egész napon át, a felsőt\'mplom sekrestyéjében ma, vasárnap réggel, 9 órától dé.\'ulán 4 ig lehet aláírni.,/ Egy hithű ka\'holikus kanizsai férfi vagy nő se mulassza el az ivek aláírását I
— A Polgári Olvasókör közgyűlése. A Kiskanizsaí Polgári 01-vaiókör ma vasárnap dé:u!án pont (> óiakor tartja meg rendes évi közgyűlését saját helyiségében.
Orvosi hlr. Dr. Sándor uro-logusszakorvos ezulán csík este reniel >/s8—\'/>9 ig. Knicsey-utca 12. szám.
— Erényi Böskét leszerződtette a Király Színház. Erényt Boskét, a társulat kedvea szubretljét a budapesti Király Színház Igazga-tóaága két évre leszerződtette.
= Vendéglősök figyelmébe I A
kötelező rgé.-zsügügyl Os ilszlasagí rendszabályok az llalméréanél is ilalárusiláanál, valamint az orvos-~ rendőri felügyelet gyakorlása tárgyában kiado\'t népjóléti miniizterl rendelet kifüggesztésre alkilmas táblán kapható Flschel Fülöp Fial köoyv-kertskedisében Nagykanizsán.
= Világhírű Salvator sör megérkezett. Kizárólag a Koronában kapható.
— Kedden az Operaház v tagjainak estélye lesz a nagykanizsai Kaaziníbin. A koncert produkciókban elég gazdagon indult idei téliszezonban is kiemelkedő esemény lesz ez városunk dal-kullurájának. Kiemelkedő, mert vérbeli művészek a zene halhatatlanjait fogják Inter-pietálnl. Kiemelkedő, mert Kanizsa, kedves ismeiősl köszOnt Körmendy Árpádban, akire a keddi este ulán (amikor sok-aok lanulás, fejlődés és siker után először lép megint kanizsai publikuma elé) még büszkébb lesz ez a város, melynek deszkáiról ilyen nagyok téptek át az országos név pódiomára. Ritka élménye lesz a műsornak a művész feleségének, Pintér Biba táncmüvésznön.-k éa Nagy László zongoraművésznek számai.
— Női kabátok leszállított árban Magyaj-^pivatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt
— Dr. Schiller szemorvos tanulmány útra indult és f. hó 23 án rondeléselt folytatja.
Ma este halászlé turóscsu szávai, valamint frissen csapolt magyar „Salvátor" sör a Cent-rálban
— Szeverlán perzsaszőnyeg-készllő |clen\'eg Nagykanizsán tartózkodik. Elvállal kele i szőnyegek javítását. Megkereséseket dr. Orostné kézimunka-üzletébe kér.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — Igizolvánnyal ellátott ügynökeink u>|án is — az egész világon legjobbnak elismeri Slnger varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társtság Nagykanizsán, Fő út 1.
= MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó azö-nyegfeték kaphatók Hlrsch és Szegő gyári lerakatában.
= Hócipők, eredeti orosz, női
16 psrigötő1, gyermek hócipők, férfi és női sdrclpők legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sporiüzletében.
1§28 január l6.
Minden orvos Ismeri a SCOTT-féie
[S UK Kii JOLI] EIDUlíl
ég örömmel rendeli, ha a mama egy sápad\', vézna gyetekkel a rendelőbe panaskodnl megy.
.MII tegyek ezzel a gyerekkel ? Nem akar enni, zöld az arca, karikásak a szemel és ha a levegő megfújja, mindjárt mandulagyiilladása vanl"
Válasz: .Egy pár hétig a vllághlrtl .SCOTT\'-téle Csukamá|oU| Emuisiót szedni."
Minden gyógyszertárban kaphatói
Vezér képviselőség:
MIHÁLY OTTÓ
fyótfriruaifyktrcikcdia Wl
Budapest VI, Podmanlczky-o. 43.
— A mai zenei matiné délelőtt fél 12 órakor kezdődik a Városi Színházban a következő ötnegyed-órás műsorral: 1. Wieniawazkl: Hegedűverseny D moll, a) allegro mo-dera\'o, b) Románcé, c) Ala Zlngara. Hegedűn elöad|a Umberkovttsni Weber Mirglt. 2 Chopin: Ballada 0 moll. Zongorán elöidja Fdbldnné Pásztor Inna. 3. Rosslnl: Roslna nagy áriája a .Sevillai borbély\'-ból. Énekli Nedelkovtts Anna. 4 a) Sw.\'tidten: Románcé, b) D Ambroslo: Canzonetta. Hegedűn előadja Lem-berkovltsné Weber Margit. 5. Chopin: Három tanulmány, a) E-durban, b) F mollban, c) Oes-durban. Zongorán előadj a Fáblánné Pásztor Irma. 6. a) Oretschnlnov: BOlcsödal, b) Vannay: Alkonyi tűzben, c) Vannay: Kuruc legény buja. Énekli Nedelkovtts Anna. A zongorakiséretet Vannay János látja el.
= A Nagykanizsai Ipartestület Lábbellkészltő Iparosok] Szakosztálya ma délután, azaz folyó hó 15-én </a3 órakor taggyűlést tart. Tárgy fontosságára való tekintettel a t. tagok teljes létszámban való megjelenését kéri a Vezetőség.
— Minden háziasszony háláa laaz lapunknak, ha megszerzi ajánlásunkra .A
ml süteményes könyv(lnk"-el, mert megts-nulja belőle az összes cukrászsütemények, mignonok slb. otthoni elkészítését. 162 kép diszill a könyv 1:0 jobbnál jobb re-ceptlél Beszerezhető 20 fillérért minden füszerüzlctbcn, vagy 30 tillér postabélyeg beküldése ellenében bérmentve megküldik a kiadók: Váncza és Tsa., Bpest, Tavasz-mezó-u. 2.
Ma este halászlé turóscsu-szával, valamint frissen csapolt magyar „Salvátor" sOr a Cent-rálban.
— Három Igaz szó i Bruncslcs bora olcsó I
Városi Szinház Mozgója
Hétfőn, kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor
Himnusz u szerelemről 12 fejezetben.
Főszerejilök : Janet Gaynor és Charles Farrell.
-■-
Pátria Hiradó.
S a x I e h n]e r A n djrjá a
Hunyadi János
természetes keaerUvixe
a bélmOkődést szabályozza, megszünteti a székrekedés kellemetlen követ kezményelt és Idejekorán használvn sok komoly bajt hárít el.

VV iZOLOOl.TVANYOK V • C-VÖkCPCi>CJ\\ZÓ|<. .<•
ILCIIl .IKI LUi.\'r.n t.H •. "
ITELEKI\'
SZOLOTCLLPLK \\ ! Í«hl X ^áwr-
mtí^ili
IÖ2* UnuAr 15
2ALAI KÖZLÖNY
Az első szociális est a Missziósházban
Nagykanizsa, Január M
Váratlanul nagy érdeklődés mellett és rlika díszes közönség jelenlétében kezdte meg a kanizsai Szociális Mlaszlólársulat szociális estéinek so rozatát. Az estélyi ragyogásba öltözött, ízép előadó-terem alig tudta belogadni az érkezőket, kik közt társadalmi életünk mindkét nembeli vezető eiyéniségri igen nagy számban találkoztak Össze annak a magasztos gondolatnak Jegyében, ami s missziós Intézményt vároiunkban meghonosította és aránylag igen rö vid idő alatt nem csak közismertté, hanem közkedveltté is telte.
Az első estével az előadások sorozatát Ebtrhard Béla főigazgató, a mlsszlós-Qgyek lelkes baráija nyitotta meg, meggyőző logikai érvekkel felépített beszédében rámutalva a szociális gondolat keletkezésére, aberrációira és a kereszténység tutására, mely azt ismét a jó irányba terelte s a szeretetet és felelősségérzetet Jelölte meg a szociális társadalmi munka alapfeliéleléal.
Elek Amália S. M. főnöknő báró Inkey Józsefnek két remekbe-faragoit, hangulatos költeményéi olvasta fel. Báró Inkey Józsefné gróf Károlyt Lászlónénak egy gyermek pedagógiai, szépirodalmi feldolgozásu tanulmá nyát olvasta fel. A zsúfolt terem ha Igatósága a bárói párt viharosan, sokáig ünnepelte. Koos Margitka zoogoraszámaival szépen fejlődő te betségének adta ujabb tanújelét a nyilvánosság elölt. A műsort Krlzsala Ferenc kegyesrendi tanárnak, Misz-sziótársulalunk, kis Prohászká\'-jának beszéde fejezte be, amely a .derűs lélek* formálásával, mint a szociális nevelés első lépcsőfokával foglalkozott
Műsor után sokáig kellemes ban gulalbin maradt együtt a közönség tea melleit a fehér asztaloknál.
Valódi angol szövetből!
url ruha csakis se Hal Zsigmond szabómesternél Nagykanizsa, fó-ut 5. szám
= Dr. Haba Antal nőgyógyászati és szülészeti orvos hétfőtől kezdi meg rendeléseit a Magyar Nemzeii Bank melletti Lőke-féle híz ban levő rendelőjében.
— Letartóztatták a Vörösmar-thy-utcal tolvaj géplakatos feleségét ls. Megittuk a Vörösmarlhy-utcai géplakatos, Egyedi Bila esetét, aki az egyik nagyrécsei jómódú gazda házába ment és onuét a zárt fiókból 445 pengőt ellopott, a pénzt pedig részint a korcsmákban, részint egye-büit elköltötte és magát kiruházia. Noha a csendőrség már átadta öt az ügyészségnek, sikerült megállapítani azt, hogy felesége is ludott a lopásról, tői részt vett a köllekezéa-ben Is. Miután az asizony bűnössége mint bűnrészes erősen fellehető, őt Is letartóztatták.
A nagyérdemű közönség b. tudomására hozom, hogy a
toll raktáramat
Magyar-u. 3. sz. alá helyeztem át. ahol a kelengyéhez szükséges igytollat, fosz-tolt és (osztatlant legjutányoaabban szerezheti be. Tisztelettel
síi Herofeld Dévidné
— Forró vízbe esett és sérülésélbe belehalt egy kislány. A hasonlóan tragikus gyermekhalálról szóló hirünk ulán ma u|ból ilyent kell közölnünk. Zákányi Ferenc kál-márcsai lakos 2 éves kislánya egy vödör forró vízbe esett. A kislány olyan súlyos vérüléseket szenvedett, hogy a gyors orvosi segilség nem tudta már megmenttől az étetnek.
— Stühmer, Gerbeaud és Lukács fcle csokoládé bonbonok gyönyörű kiallitásban, állandóan friísen, a leglu ányosabb árban kaphatók Muszel és Frtedenthal csemegekereskedésben.
■= Bruncsics bora literje 1 pengő
■eokiuyltit! fizitfal feltételeké
kiült reverendát, elmádát í. paplöltönjöket
SSrlal Zsigmond szabómester
= Világhírű Pekarek teák, a
legne.nesebo kávék és az Osszea fűszeráruk a legolcsóbb árban kap hatók Muszel és Frtedenthal fűszer-üzletében.-
á gyomorfájás, gyomormosás, bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszin, rossz kedv a természetes .Ferenc József* keserűvíz használata által elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc József vízről, mert ha\'ása megbízható és rendkívül enyhe. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben.
Ma vaaárnap
a jöéoé" m
(Hunyadi utca)
ua
adagja 80 fillér. Cigányzenei Szíves párti gást kér in Szabó Józaefná.
— Óvadék ellenében szabadlábra helyeztek egy halálos verekedés tettesét. Még november havában történt, hogy Tamássy Elek csörnyefoldl gazda egyik községbeli-Jél, Simon Ferenc földművest ugy fejbe vágta, bogy az su\'yos sérülésébe belehalt. A csendőrök a tettest behozták Nagykanizsára, ahol átadták a kir. ügyészségnek. A kir. törvényszék most dr. Pozsogár Rezső védő kérelmére ugy halálozott, bogy Tamássy Eleket 800 pengő biztosíték letétele után szabadlábra helyezi.
— Bruncsics bora literje 1 pengő
Reverenda-Cimáda
papiöltönyök SSrlsl Zsigmond iiabómeiiernél
Nagykanizsa, Fó ut Korom ..illőd. maltert
wwww/ww
Minden kereskedő és iparos
nézze mei
Zapletál fodrász kirakatában levő transzparent lámpákat. Készíti Reiaz festő. 214
HIDEGVÉR
Egy urat a hideg ráz az ijedtségtőt a patika pulija előtt, ahova esie nélkül rohant vissza:
— Hallatlan. Kinin helyett strlch-nlnt adott.
A patikus nem Jött zavarba :
— Akkor nyolcvan fillért rá kell fizetnie.
= Bauer Antalné fehérnemű -varrodáját és kézimunka előnyomdá-lát Király-uica 31. sz. alá (üzlethelyiségbe) helyezte át. — Elfogadok nöi-, férfi- és gyermek f.hérnemük készítését a legszebben elkészítve, nagyon olcsó áron. Elegáns és divatos függönyöket és ágyterilöket készítek. Elónyomtatáshoz gyOnyörü uj rajzaim érkeztek és Jutányos a ron nyomtatok. Mindenféle kézimunkát elvállalok, tanítványokat varrásra és kézimunkára felveszek.
*= Schwarcx Dezső harisnyái s legjobbak.
Az elméleti oktatás e hó 17-én megkezdődik. A már jelentkezetteknek, valamint a még beiratkozni szándékozóknak felvilágosítást nyújt: Bojtor József kocsigyártó, Kazinczy utca 14. szám (telefon 5-44) és Lichtscheindl Pál vaskereskedése, Kazinczy utca 1. sz. Városház (telefon 2-91.)
Tanuljon autóvezetést, mert akik tudnak, azoké a jövő. — Mérsékelt tandíj, mely részletekben is fizethető.
ÁLLATBIZTOSÍTÁS!
Biztosíthatók elhullás vagy kényszervágás ellen
ttUL nembe! aflyaillatiK
lovak *
maitól gJS
inhnk tth teiJBZulflH IMIIM )ID. (iir u-h kárlérítássai)
A biztoaltáa kiterjed a Járványos betegségekre is beleértve a sertésorbánc, seriéi pestis és serlésvész, léplene, száj- é» körömfájás slb. eseteit ia; lovaknál ezenkívül a használatra tartósan alkalmatlanná válás esetére Is.
Allatszállltmányblztosltás, biztosítás vásárra, vágóhídra hajtás, hizlalás és ktállitás tartamára.
Mercur általáaes Biztesilá RT.
Budapest, Y. Tikór-a. 2.
Teleion: T. 113-06. mm
Mtjáréa
A nagykanlxasl. owtsorologlal meg-
X" aló felentásak : Szombaton a Mmfr-rt, Reggel 7 órakor -0, délután 7 órakor +1, este 9 ócskor +1 2.
telhóxxi: Egész nap borult égboltozat.
SMr.lnfi Reggel éa délben Nyugat, este Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézei (etentéee rlnt változékony, Inkább enyhe Idó, helyenként csapadékkal
Legalább DIVAT mriiti iirt nUt
tóvárosi sxabás szerint készit SSrlsl Zsigmond szabómester Nagykanizsa, Fó-ul S. Mám
VMtket b flrdftberniezÉxeket
luUurln kHsll assndlovlto Jóasof éa Hirton
Király o. 4S. UJ» Telelsa 171.
Meghívó.
Kanizaa Futball Club azttvatkazat f. hó 22-én délelőtt fél 11 órakor a
Central souterrein helyiségében
rendkivUli közgyUlést
tart, melyre a tagokat ezulon tisztelettel meghívja
az Elnökaég.
Tárgyaorozats
1. Besiámoló az elmúlt félévről és s tavaszi programm ismer-letése. ,
2. Etelleges indilványok. (Az Indítványok három nappil előbb Írásban adandók be a titkárnál)
8ALVATOR FORRÁS
KELLEMES IZO 0DITÖ-, OYÓOY- ÉS ASZTALI VÍZ
VESE, HÓLVAO, RMEUISA
BETEGEKBE* TERHES ÉS SZOPTATÓBÖK-■EKBÉLKŰLttZHETKTLER
SAVOLDÓ VASMENTES
KAPHATÓ NUNDENOrT.
ZALAI KÖZLÖNY
1&26 január IS.
Külföldi lilmp részére
keresőnk
iilffijiiBtokíek ö (ilmníiöiJttJft
alkalmai egyéneket
Itség
Kimerítő és részletei Informátlót kaid:
Tnma leni IMnnil-Fii irtbl 1*1
K6 Budapest, Teréz-körnt 10.
IOZCM)SZMÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma 3, 5, 7 és 9 órakor .A kegyellen harmadik*, történet az olasz szabad ságbarc korából. Főszereplő: Oav-riele Qavton. Magyar és Fox Híradók.
Hétfőn, kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor .A hetedik menyország*. Himnusz a szerelemről 12 fejezetben.
Főszereplők: Janet Oaynor és Charles Farrel. Patria Híradó.
KÖNYVISMERTETÉS
Komáromi János regényel
1. Jegenyék a szélben
A kiváló írónak ez a regénye már második kiadásban jelent meg, ami elég bizonyítéka a mű nagy népszerűségének Felejthetetlen tájakra visz bennünket Komáromi János : a Megszállt Északkelet-Magyarország széna-illatu, üde völgyeibe s a ved Ver-hovinára. Két nép áll ilt szemben életre-halálra: a szerencsétlen rutén és a mindenkit szipolyozó kazár. Ebbe a keretbe egy rendkívül finom szerelmi történetet sző az Író: mindnyájunk első szerelmének emlékét. Pompás figurákat sorakoztat e szerelem köré s ez alakok legtöbbje valóságos ksbinetfigurs. Egész hangulata édesen fájó emlékeket lenget felénk a visszahozhatatlan ifjúságból. Á-a 5 pengő.
2. Reménytelen szerelem
Komáromi Jánosnak ez a müve, mely „Az Idegen leány" közvetlen folytatása, de magában is teljesen önálló könyv, talán legmesterlbb tollal megirt regénye az Írónak. A titokzatos leány és a magános ember különös életéi beszéli el, amikor már férj-feleség let ek. Titokzatokkal leli az a regény, hiszen a kifürkészhetetlen akaratú fiatal emberpár maga ls a legnagyobb talány. Ha egy mondatban lehetne tömöríteni a tartalmat, azt mondhatnók, hogy voltaképpeni tárgya: a soha el nem érhető s ki nem Ismerhető, örök női ideál. — Álomszerű tájak vonulnak fel a könyvben, mint toha vissza nem térő ifjú-Ságunk kísértő álomképei. A könyv hatása valami olyas, mint az északi-fény bus világa... Ara 6 pengő.
Ma este
aVaskapu vendéglőben,
melyen Horváth Jozsó jóhlrnevü
zenekara szórakoztatja kedves ra vendégeinket.
Szíves pártfogást kér
Peáky Sándor vendéglős.
KÖZGAZDASAG
A földmlvelésűgyl minisztérium traktorbeszerzési akciója
Budapest, jsnuir U
(Saját tudósítónktól) A földmive-lésügyi minisztérium állal megindítóit termelési akció egyik fontos része a traktorok beszerzésének kérdése és annak megkönnyítése. A minisztérium akciójának feltételeit, amellyel lehetővé teszi, hogy kisebb területen gazdálkodó birtokosok is beszerezhessenek traktort, az alábbiakban közöljük.
A földmívelésügyí minisztérium a hazai traktorgyárakkal és a külföldi gyárak itteni képviseleteivel megállapodást létesített, amely szerint 200 holdnál kisebb területen gazdálkodók a traktorokat és ezzel kapcsolatban megvásárolt ekéket és boro-nákat a minisztérium által megállapított árért, anyagi erejükhöz mérten hosszabb hitelre kapják. Ezenfelül a földmívelésügyí kormány minden egyes 200 kai. holdon aluli területen gazdálkodó gazda részére 1928. junius hó 30-ig a rendelkezésre álló korlátolt összeg erejéig, a Fordson traktoroknál a gépek beszerzési árának 15 százalékát, a többi traktoroknál pedig a beszerzési ár 20 százalékát adja állami hozzájáruláskép, amely összeget a gép leszállítása után a szállító cég, vagy gyár részére a minisztérium azonnal Ki is fizeti ugy, hogy a vásárló gazda csak ennek az állami segítségnek levonása ulán fennmaradó ftsszeggel marad tartozásban a szállítócégnek. A traktortvásárló gazda igy megmaradt tartozását azután a Fordson traktornál 2 év alatt, a többi traktoroknál pedig 3 év alatt lesz köteles a mindenkori tartozás hátraléka után számítandó 9 százalékos kamattal együtt megfizetni.
E kedvezmények ellenében a vásárló gazda csak arra lesz kötelezve, hogy a községének határában, saját szántási munkájának elvégzése után, amennyiben jelentkezők vannak, ezek közül is elsősorban a földbirtokreform folytán földhözjulla-toknak részére évenként összesen legfeljebb 100 kai. hold bérszántást végezzen, a helyi viszonyoknak megfelelően kai. holdanként legfeljebb 12—15 pengőért. Ezekbe a bérszántásokba a bérmunkába vállalt tarlóhántás is beszámítható, azonban ennek bére természetesen aránylago-san olcsóbban lesz megállapítandó.
A megvásárolható traktortipusok a következők: Austin 26 HP. petróleum vagy benzinüzemü traktor, kapható: Saturnus műszaki és gépkereskedelmi r. t. Budapest, Teréz-körüt 40 sz. 2. Case 22. HP. petróleum vagy benzinüzemű traktor, kapható: Propper Samu r. t. Budapest, Vilmos császár-ut 52. sz. 3. Cormick 24 HP. petróleum vagy benziüzemü traktor, kapható : Dénes B. r. t. Budapest, Váci-ut 98 sz. 4. Fordson 20 HP. petróleum vagy benzinüzemű traktor, kapható : Hahn Artúr Budapest, Kossuth Lajos-utca 12 sz. 5. Hart-Parr 24 HP. petróleum és benzinüzemű traktor, kapható: Fehér Miklós gépgyár, Váci-ut 80 sz. 6. Hanomág-Schllck 28 HP. petróleum és benzinüzemű trtktor, kapható: Schlick-Nicholson gépgyár Váci ut 45 8. HSCS 24 PH. nyersolaj traktor kapható Hofherr-Schrantz Budapest, Vilmos császár-ut 57 sz.
Tekintettel arra, hogy az akció elsősorban a kisebb gazdaságok helyesebb talajművelését célozza,
kisebb gazdaságokban pedig a nagyobb, 30 lóerőn felüli traktorok gazdaságosan alig használhatók fel, a jelen akció keretén belül a föld-mívelésügyi miniszter csupán a 20 lóerő körüli kisebb traktorok beszerzését kívánja támogatni.
A gazda tartozása az állami hozzájárulás mértékével csökken, tehát egy 10.000 pengős gépnél az állami hozzájárulás 2000 pengő s ezáltal a gazda 3 év alatt kifizetendő tartozása 8000 pengő lesz. Mindazok a 200 kai. holdon aluli gazdák, akik a fenti feltételek mellett traktort akarnak vásárolni, forduljanak rendeléseikkel közvetlenül a fent felsorolt cégek valamelyikéhez. A földmlvelésűgyl minisztériumhoz külön kérvényt beadni szükségtelen és nem is célravezető. /
A magyar mezőgazdaság története
A 14 ives hézagpótló kfnyv, melyhez az előszót Czettter Jenő dr., egyetemi tsnár irta, a honfoglalás előtti állapotoktól kezdve öt korszakba osztva, ismerteti a szorosan vett gazdálkodás fejlődését, a birtokviszonyokat, a munkásviszonyokat s mindazon tényezőket, melyek a termelés alakulására befolyással vannak.
Kiváló erőssége e könyvnek, hogy szerzö|e a gazdasági Jelenségek történeti szemléletébe a gyakorlati gazda egész tudását viszi bele s okfejtése során világosan tárul az olvasó elé a gazdasági élet fokozatos fejődésének szükségszerűsége.
(=) A bőrárak rohamos emelkedése a helybeli bőikercakt dök tegnap esti gyűlésén egyhangúlag elhatározták, bogy a kihítelezéseket ugy helyben, mint vidéken teljesen beszüntetik. A bőrkereskedők ezen határozata szoros összefüggésben van azzal a síinte egész különös helyzettel, amely az egész szakmát már hetek óta izgalomba tartja. Ugyanis ugy a bőrgyárak mint a nagykereskedők a rohamos áruhiány és az ezzel kapcsolatos áremelkedések miatt a hitelt az egttz szakmára kilerjedöleg megvonták. A kanizsai borkereskedők szerint a hitel-megvonás és az áremelkedés már he\'ekkel ezelőtt előrelátható voll. Bár — mondják a kereskedők — mindent elkövettek, bogy s h\'lybeli és vidéki ipart a hitelmegvooás veszedelmétől megkíméljék és dacára, hogy a női hiteleiket már jfeal előbb a legszigorúbb keretek közé szorították — éppen az előre nem látható folytonos ugrásszerű emelkedések miatt — ők mégis a legu\'olsó napig ls teljes erejükkel a kisipart hitellel lámogatlák. A mai helyzetben azonban a további hitelezéseket kénytelenek beszűntetni, mert lehetetlen az, hogy mig nekik az árul készpénzért kell vásárolnlok, ők azt hónapokra, esetleg évek e kihitelezzék. Az 50%-01 áremelkedési az okozza, hogy ugy a nyers, mint a készárut minden mennyiségben külföldi számlára vásárolják, mert a világpiacon egy eddig teljesen meg nem érlett bórhoss tombol. Anglis és O oszország rengeteg árut vásárol, — az utóbbi különösen nyers-árut importál. Egyöntetűen az a
vélemény alakult ki a helybeli kereskedők kőzött, hogy az árak további emelkedése elkerülbete\'len, de különösen nagyon szilátdon fekűsz-nek a talpárak, amelyben az emelkedés eddig meghaladja az 50% ot.
(—) „Gazdasági épületek becslése és amortizációja", irta Kotsls Endre dr. építészmérnök. Ara 4 pengő. Megjeleni a .Pátria" |r0d Vállalat és Nyomdal R. T. kiadásában (Budspest, IX., Ollölul 25) 61 kapható minden könyvkereskedésben
A könyv a becslés, érték és értéklei ás (amortizáció) fogalmának részletes ismertetése melleit mindazokat a módszereket és adatokat tartalmazza, amelyek azoknak a kiszámításához szflkségesek.
Fibb fejezetei a következők: Az épület élete és avulása. — javítások az épületen, a tatarozás. — Az érték válfajai. — Az épitésl érték, a hozadéki érték, a bontási érték. - Az épilési költség részel, a fuvarozás befolyása a költségalakulásra. -Tűzbiztosítás! előbecslés és tűzkár-becslés. — Az amortizáció lényege és számítása. — Különféle érték-lelrások. — Az épületek a gazdasági számvitelben.
Számos szöveg közti ábra, táblázat és grafikon, számadat és számpélda. Függelékben: Táolázatolj gazdasági épületek becsértékeire, az évi értékTeitás értékeire, az épületek évi költségeire. (Valamennyi Jelen árviszonyoknak megfelelően peagőérték-ben kifejezve).
Tlllll
A mai értéktőzsdén az irányzat ingadozó éa egyenetlen voll A forgalom valamivel magasabb árfolyamokkal Indult. Később azonban helyi momentumok hatáss alatt a piac legtöbb területén gyengébb Irányzat kerekedett felül, mely a Qanz Dinu-blus piacáról Indult ki. Néhány papír ennek ellenére barátságosan tendált, igy a tőzsde egyenetlenül, de túlnyomóan alacsonyabb árfolyamokkal zárt. Lanyhán tendált a Biuzlt, Magneslt, mlg a Kőszén és Első Magyar Biztosító folytatta áremdke dését. Az említet! papirokon kívül lényeges változás nem történt. A forgalom mindvégig csendes volt.
SZEBKESZTÓIÜZ&ERX
Nyug. városi szolga. Az Oo által aláirt nevű nyugdíjas városi szolga nem létezik Névtelen vagy ftktlv nevek alatt beküldött panaszos tevelet nem közltnk. A lapban megjelenhetlk a panasz név nélkül vagy álnéven la, de a ucrkeaztöaáenck mindig tudnia kell a levél Íróját.
H. J. A sors c. verse nem kOzOlhetó.
B. S. Iskolai dolgozatok költésére nem vállalkozhatunk. A .sxabadelvQsés, egyenlőség, demokratizmus\' problémái helyett okosabban teszi, tu a kettőe könyvvitel rejtelmeit bOngészI szorgalmasabban.
Ma vasárnap
lm 11a
a „Magyar királyiban.
Szives pártfogási kér
Ozv. Qutmann Manóné
vendéglős.
1928- |«nutr 15.
ZALA! KÖZLÖNY
Mit* »4I VI, M 3t«/i N»vtoí>
„boo Brassó 7240. Mll.no 2746 Midiid 88-60, ámstardsia 109 20, Berlin VM6S. Wla. « PT»M
19*38 Var** Bwhiwt B0-7B
M9-ia*/«, í»k«tMt 3-21.
A Mqdl Tkaia évrisa-jegyxéM
VALUTA* AhoIL 27 85-28 00 Balga h. 7960 79-90 CM k. 16-89-1697 Dáak. 163 00-l»* 30 Dtaár 1002-10-08 Daliát 569 20-471 20 Pruda lf 22 60 22 80 Hoil 13015-231 <5 64 C0 -B4-S0 3 49-3 54
Lrra -•-
Ura 30 30 90-50 Máiha 136 05-186 55 SehflL 80 40-80-75 Narvál ISI 85-62-45 Svájd 1.110 Oi-HO*45 •»*<k Í13 60-154 30 Pwli 97-35-9795
UÉIVIZAK
Amit. 280 W 231 CO Balgrád 1005-10 08 Mii lí6 15-136 55 í61-3 55 7»65 79 90 Kopaab.153 10 153 50 Oaaio 151 95-152-jó I oadou 27-86-27-64 Milano 80-22-30-32 Nawyork 571 10-2 70 9*45-22*55 16-92-1697 411-4 14 153 70-154 10 64 10 64 30 811-50-80 75 I1007-IK-\' 37 97*40-97*90
Prágs
swTu
Stockh
Varsó
Wlsn
ZflrleH
Madrid
77 kf-os 30 65 - 80 80,
78 Iw-oa 8100-41*16 7B kg-os 3130 1145 80 kg-os 31*40-31 55, egyéh 77 kf-oa 30 44 30 65 78 kg o. 30 6 5 30 83,
79 kg-oa 31*05- 31 20, 80 kg-os 3115-31 30, ton 29 05- 29 25, Ukann. árpa 24 95 -25 75. sörárps 30*00—81*00. sab 26 75-27 00 xnircri 22 85 23*40 Boukcrtx 20 30— 2010. repce 48 U0- &0-0Q.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baiosa- lír 10.
Klaá|a: Délxalal lyomáa is La»klaáá Vállalat ftéortoytársuát.
Pelelöt kiadó: Zalai Károly.
ífiAhirdetések
Aa apróhirdetések dija 10 ssólg BO fillér,
minden további szó dl|a J flll. Vasár- és Unnepoap 10 szóig 10 fillér, minden további szó dija • flll. Saerdán és pénteken 10 szóig BO fillér, ntlnden további szó dija B flll. Gmssó s minden vasta gabb betliból álló sió két ssónsk számíttatik Állást keresőknek 50°/o engedmény. a hlrdatéal élj alBro Hattsadá.
Fürdőkádak legolcsóbban kaphatók Vajda Oéza vaskeieskedésében, Ktzsébel-tér. 232
Étkező burgonya,
kapható Bruncsics Jáno
-és hársaiét
. ---------- János, Jóisef (Sherceg-u
; 24. Teleion 198. Ugyanott egy Jókarban 1 levő lócsós kocsi Is eladó. 210
Axonnall balépéara keresek egy 22 éven felOII, ló llut llzetéssel, hentests-noncnslt. Jő bizonyítványt megkivántsllk. Simon István hentes, Klsksntzsa, Varazsdl-
ut. 107
Lagjobb mlnSaégB pora a a sárén. haifBIdl géakokaa éa ksvéoaaaésa Walaar gépgyér. 5003
Óvadékképaa nyug. péaaSgyBr,
Irodai, boltkezelól, lelűgyelől, vagy raklár-nokl alkalmaiást keres azonnslra. Cim: Tólh József nyug. pénzügyőr Jánoeháza. 159
Sterneck tanár kotlél olcsón kiárusít-tatnsk. Újdonságok, klasszikusok legna gyobb raktára Schless Testvérek fióküzletében.______238
Vennék egy nagyobb Iréaaatalt. — Szabó fegyverkereskedő 235
PiasklktOat bekabaleatsr* mind*. Saaaagbcn a legelőnyösebben és teggvoa-sabban lolyóatttal Aoaél Igaaéo péns költaOaköneUtf Irodája Nagykanizsán, fő ■1 I. sa. alatt. 1483
lapén, kl a modern gazdálkodás összes Ozemágalban tökéletesen Jáitas, 42 éves, nős, elismert ssakerö, közép- és földmlvea-tskolsl képzettséggel, feltétlen megbízhatóságáról és szaktudásáról elsőrendű referenciák tanoskodnsk, állást bármikor vállaltul. Cim a kiadóban 182
Hétlön brérkeső utolsó nyulszállitmány-ból, lőtt nsisl nyal lelejtve dib.-klnt
2 20 P-ért Szabó legyverUzklben. -236
Sterneck zenetanár hagyatékából aon-
Íiarék, bulnn.1. atb. eladók. Közelebbi elvlligosltások Dl Neumannál, Kazlnczy-utca II. 161
Nalaalél dűlőben egy ezeiháiomszaz Ó-Öl saántólöld léttel, Szabadkáiból elsdó. — Érdeklődni lehet Kislunlisán, Szigetutca II. 196
Egy nagy, száiaz. helyiség klndó. Cim s kiadóban. 221
Osisi-utca 27. szám alatt egy uj cimbalom eladó. .219
Héaak, 6, 5, 4 és 3 szobás magén-héaak május hóban beköllözhetók. ezenkívül több nagyobb éa kisebb bérhéaak, emalatoa és Bal athéaak, vandég-
IBk, nagyobb és kisebb birtokok Jutányos árban eladók. Bővebbet Dukász Miksa Nagykanizsán, Rákóczi u. 29. si. 213
Blauhorn-félo aIBnyomda áthelyezve Káipátl Bözsihez, Kölcsey u. 15. 16
Sajálterméau karaimat tlterenklnt 80 fillérért áiusltom. Pslzs József, Árpád u. 19 szám. -211
Ksras.k négyazobéa, comfortos fábétlől Iskáat mellékhelyiségekkel, cseléd-, flrdóezoba. lehetőleg földszintes házbsn, kerttel. Esetleg három, vsgy négyszobás szép budapesti lakásomat cserébe adom. Cim s kiadóban. 154
Eladé muraközi fedező ménló. 4 éves, engedélyelelt, sárga-fehér sörény és fsrok. Megtekinthető Kováci Józsefnél Szenyér. Közelebbi érdeklődés Welsz Lujzinál Nagy. kanlzaa. 153
Egy |óksrban levő fttaaarBalatba-
randaaéa megvételre kerestetik Érdek-lődnl lehel Artner és Kelemen cégnél 151
FB-sst IS. udvail bolthelyiség, raktár és nagv padláshelyiséggel kiadó. EseUeg külön-külön Is. Bővebbet az emeleten. 108
Ford és Fordaon alkatrészek, sutó lelsieielésl cikkek. Pneuraatlk — Szántó Vilmos és Társa cégnél. Deák tér 2. 2314
MQaaatalos lanulóksl felvesz Jó llzeléssel Oáboi Imre Teleki uL 185
BIBhaly- ésroktérbalf laég kiadó Erzsébet téren, Msyei festőnél
184
Eladé 3 csöves rádiókészülék hangszóróval. Cím a kiadóban.
£
Értaaltéa. Ezennel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy prsksztsomat újból megkezdtem éa kéiem a hölgyközöniég szíves párllogásál Maradtam tisztelettel Hoiváth Jánosné szülésznő l\'etőll ut 9., sz
udvarban. _____-227
Klnlzsi-ut 30. szimu ház elfoglalható Í7-kássalaladé.________-226
KUlönbeJáratu bútorozott szoba lebr. lére • belvárosban kiadó. Cim a kiadóban.
Kladék utcai üzlet és udvsrl műhely, vagy raklárhelylságek 1928. február l-ére, Sugár ut 2. -231
Egy kocsi, szán, lószerszám és 2 Singet varrógép aladé. Rózaa-u. 3t\'c. -212
A .érmagya területén skvizlciós mU-ködéssel havi ezer pengőt kereshetnek Ismeretséggel és összeköttetéssel bíró ursk. Volt lisztek, altisztek előnyben. A|ánlatok .llalóságl kiküldetés\' Jeligére a kiadóba
kéretnek. _-207
■aataroaott aaaba, esettég konyhával azonnal ktadó Kstfnczy-ti. 43 c.
ZalakoppAnyban, nyaralóktól is látogatott
bejáró vendéglő,
étttrem, kétszobás lakás, kocsiszín, kél istálló, paj\'a, jégverem, bldaiok, ólak, méhes és gyümől esőssel, 1800 □ öl területen, elköltözés miait azonnal eladé. Érdeklődés Hajaa Ferenc vendéglős tuifijilonoH.ii Keszthelyen
Birtokbérlet.
Z»higricei 1017 m. ho\'d b>\'r okom 1928. november elsejétől bérbe adó. — É\'deklődők lordu janak hozzám. Id. Takács Jenő Sümeg (Zalamegye).
205
ZALAI KÖZLÖNY
<028 (anuár 15
Értesítés.
II Hagykailnal MmM Szövetkezet
(Alapíttatott 1862.)
1828. évi január hó l-«n nyitotta meg
67-lk 4 évre szóló
évtársulatot.
Egy törzsbetét után hetenklnt 1 pengő fizetendő.
Kölcsönöket adunk kezességre, Jelzálogra és értékpapírra.
Uj könyvecskék a szövetkezet he-lylségébenCsengery-ut7.dr Rapoch-féle ház már most kaphatók.
Befizetések mindenkor hétlón, kedden ngj szerdán d. e. 9 11 óra között teljesíthetők.
m, Az igazgatóság.
Mindenütt kéljünk
ROZSHHOLLŰ IIILEII SRADTBOLLd D0UBLET1
A MAGYAR PAMUTIPAH R. T.
.l.ovas" védjegyű Doubteja és .Holló" védjegyű Muleja, mely a piacim a vezető márka és a kUllöldl silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden Jobb csomagtonalkereikedónél kapható. 10,
Értesítés.
Tisztelettel tudomására hozom az összes nagykereskedőknek, hogy
üzletemet Borsfán
átadtam j kérem tehát nevem ben és számlámra árut ki ne ad jinak, mert azért felelősségei nem válla\'ok.
Egyben Borsfáról való végleges távozásom alkalmával bucsut és köszönetet mondok szives támo ga\'ásukérl mindazon nagykereskedőknek, kikkel üzleti összeköttetésben állottam.
Bútor András.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönkint tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
Gyüjtőtelep: Kocsisjózsefné Nagykanizsa, Erzsébet-tér.
napi árnál
20°lo kai olcsóbban vásárolhat
—j- ■
a Magyar Királyi Földmüvelésügyi Minisztérium traktoraktiója keretében az a birtokos, aki 200 kat. holdnál kisebb területen gazdálkodik. — Közelebbi felvilágosítással szolgál:
a Ganz és Társa Danubius
Gép-, Waggon- és Hajógyár R.-T Sch Hck-Nlcholson telepe Budapest, VI., Váci-u* 45—47.
Levélcím: Budapest 56., postafiók 23.
GyUmölcsfa-carbolineum
Csávázószerek
Kerti magvak MUtrágyafélék
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
w cégnci
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
UIDA
füszeíüzletében
PEKAREKTEÁK
kiárusítása
20°|o engedménnyel
kg. \'/* 1/10 1/3V!
Pengő 2-90 |90 o-bo
Elegáns, uj szánkók! Homokfutó és fedeles kocsik!
Gyárilag javított
személy- és teherautók!
Azonnali átvételre kaphatók:
BAZSÓ JÓZSEF
autókarosszéria és kocsigyárosnál
Telefon 250 NAGYKANIZSA. Telelőn 250
„Ford" és „Fordson" alkatrészek! Goodrich autógummik! Hóláncok!
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai rendazerfl uj
rovatolt pénitárkanyssk
Forgalmi adákftnyvek SzámlarandazAk Levélrendezök Gyorsfűzők
Mindennemű irodatelsiereléal cikkek nagy választékban
Flschel Fülöp Fial
kOnyvkereskedéaában Nagykanizsán, F6-ut.
Úzletmegnyitás 1
Mii
Kltflnő házikoszt kifőzés 3 tál étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek.
SziveB pártfogás! kér
FURMEN IMRÉNÉ ii Kfilcs*y-utca 5.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vagytlaztltó, ruhafestő
Gjii: tajsíH M. 6y«iattk»: laitaay-a. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytisztítás!, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértisztitái. Pllasérozás. a? Oouvrérozás.
DDKÁSZ feeenc
épü\'e\'fa és deszkakereskedése Magyar-utca 108.
Léc, stukaturnád, tetőpala Hajópallógyártás és eladás Purnlr és enyvezett lemez Asztalosárugyár Kész ajtók és ablakok
állandóan raktáron, in Talafom 290.
varr
Ae i/rezőfúr/éji/e/já/e/eA.
SINGERVARRÓGÉP
« "i S zv á NVTÁR5AÍ *o
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FÖ-UT I.
Nyomatott a OéJzalai
Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 13. szám
Nagykanizsa, 1928. január 17, kedd
Ara 14 HUér «
POLITIKAI NAPILAP
M & m.
J: RákóaMér 18.
FeWös szerkesztő: Bar háríts Lajos
ÍMoM InivUn I p^i M I
A miniszterelnök nyilatkozata, mellyel módot ad Hagy Emilnek, hogy állításait a bíróság előtt bizonyítsa
A két demokrata-párt kimondta az egyesülést
Budapest, január 16
Gróf Bethlen István miniszterelnök a Magyar Távirati Iroda munkatárea elölt a következő nyilatkozatot lette:
— Nagy Emil hozzám Intézett nyílt levelében azzal fenyeget, hogy abban az esetben, ba nem kapna az őt részemről állítólag Igaztalanul ért sértés-ügyben békés u!on elégtételt, kénytelen lenne nem nemes ellenfélnek, hanem ellenségnek tekinteni s ezzel olyan kijelentést tenni, mely szerint a közlünk fennforgó ügyben a sajtóblróiágot leszi illetékessé.
— Kijelentem, hogy erre nincs semmi szükség, én módúi kívánok nyújtani arra, hogy a vegyes döntő-bkóaég utón a magyar bíróság ls megállapíthassa, hogy az úgynevezett brüsszeli főtárgyalás nem ugy történi, amiként azt Nagy Emil, Illetve Tttulescu állították, hanem az az igazságnak megfelelő, amit én állilok, amiről gróf Apponyl Albert vasárnapi nyilatkozatában őszinte tanúskodást tett.
Hogy Nagy Emilnek alkalmat adjak a tények objektív megállapítására, Idézem megjelent cikkének azt a kardinális tételél, amely egész okfejtésének kiinduló pontját képezi s amely a valóságnak meg nem felelő tényállítást foglal magában s amely ennélfogva valótlan. Az idézet a következő:
— Brüsszelben napokon át vitatkoztak, alkudoztak, tárgyaltak a népszövetségi hivatalnokok közbejöttével, végül május 29 én meg lett a tárgyalás eredménye, mely szerint gróf Csdky Imre első számú magyar delegátus aláirt egy megállapodási és abban a következő mondat foglaltatik:
„ami pedig a magyar optánsokat, illetőleg a román törvények és szerződés (Trianon) közli eltérést Illeti, kölcsönösen megállapíttatik, hogy a szerződéi (Trianon) nem akadályozza az optánsok tulajdonának klsa|álltását, ha az közjóiéti siem-pontból történik, Ideértve az agrárreform követelményeit is."
— A következőkben pedle; azt mondja Nagy Emil cikke: .Solnos, ugy áll a dolog mégis, hogv Csáky István gróf Brüsszelben 1923. május 29-én délelőtt mint teljhatalmú megbízott egy olt létesült megegyezés képében aláirta a fennlebb Idézett mondatot."
— Ezzel szemben én az állítom, hogy
Csáky ezt a mondatot soha sem parafálta, nem Is parafálhatta,
mert ez a mondat csakis tbban a jelentésben foglaltatik, melyei a népszövetség titkársága dolgozott ki s adott be a népszövetségnek a brüsz-szell tárgyalásokhoz, amelyhez pedig Csákynak nem is volt köze. Állítom, hogy
még ez a mondat Is megté-veaztően van írva Nagy Emil cikkében,
mert elhagyja ugyanezen jelenlésnek a mondat után következő s a kártérítésre vonatkozó részét és ezzel kelti azt a benyomást, mintha Csáky a román álláspontot magáévá tette volna. De Csáky sem az idézett mondatot nem parafálta, sem azt a jelentést, melyben ez a mondat előfordul.
— Ezzel a ténnyel
Nagy Emilnek az egész vádja önmagában omlik össze.
Csáky nem ezt a léteit, hanem
egész más mondatot parafált, mely nem a kérdés lényegére vonatkozott s amely azt a határozati javaslatot tartalmazta, melyet Adatol előadó ur akkor dolgozott kl, mikor előzetes megállapítást nyert, bogy a kérdés lényegében a felek megegyezni nem ludnak. Ez a pasz-szus a következőkép szól magyar fordításban :
„3 ik szakasz. A román kormány a maga részéről blveu ragaszkodva a szerződéshez és az igazsághoz, a magyar optánsok érdekeivel szemben jóakaratot fog tanusitanl."
— A magyar kormány nem ls azért dezavuálta Csákyt, meri fel volt hatalmazva a megállapodások előkészítésére, hanem azért, mivel nem volt felhatalmazva arra, hogy megkösse a magyar kormány Állásfoglalását a jövőre nézve, ha ténykedése még oly semmitmondó ls, melyet Adatcl javaslatára msgáévá tett. A vita e kérdésben a népszövetségi tanácsülésben nem akörül forgott, hogy Csáky uljin megegye zés jött-e léire, még pedig a román felfogás honorálásával, hanem akörül, hogy az Adactl által előterjesz-
tett határozati javaslattal szemben (amely egy kérdést sem oldott meg s csak arra volt jó, hogy a népszövetségi tanács e kétdés megoidáss elöl kitéijen) minő álláspontot foglaljon el. A népszövetségi tanács tagjai, mint előrelátható volt, a legkényelmesebb álláspontot választották s igyekeztek az ódiumot Csáky grófra tolni.
— De aki ceak némileg is ismeri a népszövetségnek az Ingatlanok kérdésében követett laklikáját és mentalitását, igazat ad nekem, mikor azt az állítást kockáztatom meg, hogy ez lelt vo n) a sorsa a javaslatit ik akkor Is, ha azt Csáky elözeleien nem parafálja, mert
halasztó jellegű határozatok hozatalában a népszövetség utolérhetetlen tökélyre Jutott és sohasem Jött zavarba az azokat meglndokló argumentumok feltalálásában.
— ÁMItom és fenntartom, hogy Nagy Emil állítása, mintha Csáky olyan dokumentumot parafált volna, mely a román álláspontot akceptálja. Igazság ellenes. Felszólítom tehát Nagy Emilt, hogy
ezért az állításáért vegyen magának elégtételt a magyar bíróság előtt s kijelentem, ha sikerül állítását bebizonyítania, menten távozom helyemről,
de vonja le közéleti működésének konzekvenciáját akkor, ha a bíróság nem neki ad Igazat, mert a közélet vezetői komoly felelősséggel tartoznak azért, amit ilyen minőségükben tesznek.
Nagy Emil sajnálja, bogy megírta vezércikkét
Budapest, január 16. Nagy Emil nyilatkozva a miniszterelnök válaszára kijelentelte, bogy azl nem Is tudja megérteni, mert hiszen ha Csáky nem parafálta azt a bizonyos kijelentést, hanem csak semmit mondó klaszulát irt alá, akkor nem érli, hogy miért vált szükségessé Csáky deza-vuálása. Nem tud|a, miért kellelt Oajzágónak (leniben azzal magyarázni a parafálást, bogy azt Csáky pillanatnyi gyengeségből és idegfeszültségből tette. N:m tudja megérteni Apponyinak azt a kijelentését sem, melyben elismerte, hogy egy szerencsétlen eset történt.
A tények alapján joggal hiszi,
hogy ez a piratálás lényegre vonatkozik, nem pedig semmit mondó klausurára. Borzasztóan sajnálja, hogy megírta ez ügyre vonatkozó vezércikkéi, mert ezzel alkalmat adott srra, hogy a miniszterelnök válasza után most még kedvezőtlenebb színben tűnjünk fel a külföld előtt. Az egész Csáky-afférnek a döntőbíróság elöli súlya nincs, mert Csáky a döntőbírósági eljárásban nem képviselt senkit.
— Egyebekben — mondja egyik nyilatkozatában — a miniszterelnök ur felhívásának, hogy a bíróság elé álljak, természetesen eleget kell lennem.
Berky Oyula kilépett az Egységespártból
Berky Qyula levelet Intézett a miniszterelnökhöz, melyben bejelentette, bogy kilép az Egységespártból, meri a képviselőknek a sajtó számára adott közlései ügyében hozott párt határozattal veszélyezte ve látja a publicisztikai szabad véleménynyilvánítását. Egyelöte párthoz nem csatlakozva elleDzékl kisgazda politikát f< g folytatni, de bejelenti, hogy a panaszolt vitzonyok megszűntével újra Bethlen István gróf táborába fog állaoi.
Egyesü tek a demokrata-pártok
Budapest, |anuár lt3. (Éjszakai rádlójelentés) Ma délelőtt Rassay
Károlynál hosszas tanácskozás volt, melyen a két demokratapárí vezetői veitek részt. Most már, miután a tárgyalások eredményre vezettek, a Magyar Demokratapárt (Pakots— Qál Jenő) beolvad a Nemzeti Demokrata Páttha (Rtssay pártja).
Ég egy áruraktár az újpesti rakparton
Budapest, január 16. (Éjszakai rádlójelentés) Az újpesti alsó rakparton ma este kigyulladt egy 25 méter hosszuiágu áruraktár. A veszedelmes tüzet este fél tizenegy órakor még nem oltották el a tűzoltók.
XALAI KÖZLÖNY
1&8 január 11
Állásokat vesztik a román nyelv-vizsgán elbukott magyar tisztviselők
A .cseh" felvidéken divatba jött a magyar szó
Nagyvárad, január 15
(Éjszakai rádiójelentés) A város valamennyi magyar tisztviselőjét, akiket meghagytak eddig állásukban, uj román nyelv-vizsgára utasították. Ennek, mint előrelátható volt, az az lett az eredménye, hogy mintegy hatvan tisztviselőt elbuktattak. A kő vetkezménye a bukásoknak, hogy valamennyi ellen fegyelmi vicsgá\'at indul, ezután pedig jőnaz állásvesztés.
Tót faluban magyar bál
Prága, január 15. (Éjszakai rddlójelentés) A cseh és lót kormánylapok keserűen állapítják meg, hogy Felvidéken Ismét nsgyon divatos lett a magyar szó. A magyar nyelv-használat a lapok szerint annyira terjed, hogy már aggályosnak leh.t mondani. A Narodny Usll cimü lap szt Írja, bogy már tiszta tói lakosságú városokban is az u\'cákon csak magyarul lehet hallani beszélni. A tótok azért is magyarul beszélnek, hogy ezzel is tüntessenek a cs<h<-k ellen, egyben azt hiszik, hogy ezzel előkelőbbnek látszanak. Migemiiti a lap és mélyen fájlalja, hogy egy határszéli bálon, melyet a tótok rendeztek, a bál egész jellege magyar volt, sőt a bálterem díszítése is magyar motívumokkal volt teliive.
Zalavármegye és Zalaegerszeg küldöttsége a népjóléti és kultuszminiszternél
Zalaegerszeg, január Ifi
Zilavármegye és Zalaegerszeg város küldöttsége járt l/ass népjóléti és Kltbersberg gróf közoktatásügyi miniszternél Oyőmőrey Oyörgy fő-Ispán vezetése alatt. A küldöttségben részt vettek Bödy Zoltán alispán, báró Kray litván országgyűlési képviselő, Ctoboi Mátyás polgármester és s megye felsőházi tagjai.
A küldöttség legelőször a népjóléti minisztert kereste fel a kórbáz ügyben. Vass miniszter kijelentette,-hogy csak nyugodtan kezdje meg a kórház építését Zalaegerszeg városa, az állam támogatni fogj 4, csak még as összeg nagyságában nem történt megállapodás.
Majd a közoktatásügyi minisztert keresték fel a zárdaiskola építése tárgyában. Klebelsberg miniszter kijelentette, bogy nagy súlyt helyez arra, hogy Zalavármegyében kuliu rális munkáját teljessé tegye. A nő-zárdaépitést támogatja és az épitést Zala kultúrtörténeti eseményé kivánja tenni, miért is a zárda alapkőletételénél személyesen kivánt részt venni és akkor átveszi Zalaegerszeg város díszpolgári oklevelét is.
A hercegprímás kanizsai fogadtatásának előkészületei
Nagykanizsa, Január 16 E {ész nap csen?ella telefon tegnap a kanizsai városháza iktatójában és a plébánia-hivatalban. Tegnap kellett ugyanis bejelenteni, hogy ki és hány belépőjegyet Igényel a vaiuli állomásra, csütörtökön reggelre, amikor 5 óra 22 perckor a mai magyar halár első városa köszön\'i a hazaérkezőben először magyar földre lépeti uj egyhizfijedelmet, Serédl Jusztinián hercegprímást.
Az igényelt belépő-jegyek srámá ból következtetve is megállapi\'h ltjuk, hogy olyan fog«dUtás fog lezajlani a kanizsai perrou üvegtetejű csarnoka alatt, aminő aligha volt a régi, békebeli király-fogadtatás óia.
Az egyesületek, teslüle\'ek, intéz--mények tagjaioól álló küldöttségek is mind bejelentették már részvételűket. A küldöttséghez csatlakozó tagoknak nem kell külön belépő egy, mert minden deputáció a vezetőjénél lévő jeggyel jogosult a belépésre.
A Keresztény Jótékony N5egylet Ízléses kiáliitásu üdvözlő-ivek százain a kanizsai katolikus társadalom ezreinek aláírását gyűjtötte össze már eddig is, hogy díszes ezüstkazettában átnyuj\'sa azt a hercegprímásnak.
Aki még nem irt volna alá, szerdán délig megteheti ezt a plébánián, a közponli elemi iskola gondnoksági
termében, vagy szerkesttöségünkben. »
A József kir. herceg Szanatórium Egyesület elnöksége ezúton kéri fel tagjait, hogy az egyesület küldöttségében minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Belépőjegyről az elnökség gondoskodott. A deputáclóban résztvevő tagoknak
külön belépőjegyek nem kellenek. *
Az autóbuszok csütörtökön reggel 4 órs 30 perctől kezdve járnak az állomásra, hogy s Centrái elöl gyors egymásutánban Induló kocsik a hercegprímás fogad atására igyekvők tömegét a vasútra kiszállítsák.
flégis megoldást talál a kórbáz nőgyógyászatának és sebészetének elhelyezése
lazat éa négyet a sebészst
a szükséges szobák átengedlessenek. Ennek következtében a szülészetnek és nőgyógyászainak a mostani felvételi épület földszinti jobboldslán 2 szobát, sz első emeleten pedig ugyancssk 2 szobát bocsátanak rendelkezésére, ugy, bogy a nőgyógyászainak legalább 35 fekvő beteg számára lesz meg a szükséges férőhely és a szülőnök részére olyany-nyira szükséges szülőszoba.
Ugyanez áll a sebészeli osz-tályrs is, amely szintén ugy a földszint, mint az első emelet bal oldalán 2—2 szobát fog kapni a fekvő betegek, stb. számára.
Ebben a pillanatban valóban ez a legjobb megoldás, amit, ba nem vitt volna keresztül a kórházigazgató, magának a polgármesternek kelleti volna rendeletileg igy intéznie. Persze ez Is csak ideiglenes megoldás, smíg ujtbb építkezéssel teljesen és végleg nem rendezik a kérdés\' egy egész vármegye közönségének megi vugtalására és közegészségügyi szükségletének kielégítésére.
Nagykanizsa, január 15 Mult számunk egyikében jeleztük, hogy a népjóléti miniszter intervenciójának megfelelően először a szemészet, a ragályos betegek osztálya, a Mvételi épület és a hullahü fog felépülni a nagykanizsai közkórház további bővítési programja keretében s csak azután kerül sor a nőgyógyászat és a sebészet elhelyezésének megoldására. 1 meretes sz is, hogy a város vezetősége eredetileg a nőgyógyászati és sebészeti osztály felállítását tartotta a legsürgősebben megvalósitandónak.
Miután a nőgyógyászainak és a sebészeti osztálynak megfelelő helyiségekkel, férőhelyekkel való ellátását (vagyis tényleges felállítását) nem lehet tovább elodázni a szenvedő és ápolásra szoruló betegrk súlyos sérelme nélkül, a közkórbáz igazgató főorvosa — értesülésünk szerint — a maga hatáskörében már a legközelebbi napokban intézkedni fog aziránt, bogy a nőgyógyászat és S2Ü-lészet, úgyszintén a sebészet részére
Egy murakereszturi vámőr a laktanyában szolgálati fegyverével agyonlőtte magát
Tette előtt két perccel még arlgan fütyörészett — Ma délután temetik bajtéraal kiaérete mellett
Nagykanizsa, Január 16 Rejtélyes öngyilkosság foglalkoztatja a murakereszturi vámőrparancs-nokiágot. Egy fiatal vámőrllzedes, Somogyi Kálmán, 28 é/es, nőtlen, vasmegyei születésű, akit feljebbvalói példás kötelességleljesitéae miatt különösen becsülték 8 bajtársai jóke-déiye miatt nagyon kedveltek, stom-baton délután a vámőrszakasz lak-
tanyában öngyilkosságot követett el.
Egy óvatlan pillanatban, amikor egyedül volt a lakószobában, Somogyi Kálmán hirtelen lekapta a falról szolgálati fegyverét, megtöltölte és csövét szájába illesztve — elsütötte. A fiatal vámörtizedis fejét a golyó majdnem teljesen szélroncsolta. A halál azonnal végzett vele.
A dörrenésre besiettek társai a
szomszéd szobából és az udvarból, de Somogyi Kálmánon már sem ni-féle enberi tudomány nem segíthetett.
Hogy ml késztethette a fialal vámQr-tizedest borzalmas tettének elkövetésére, örök rejtély marad, melynek nyitját magával vitte a sírba. Semmiféle levelet nem hsgyott hátra, sőt társai emiékeznek rá, bogy cselekménye elölt vagy két perccel még vígan fütyörészett a szobájában. A tragikusan véget ért fiatalembernek szüleit és hozzátartozóit a parancsnokság azonnal sürgönyileg értesítette az esetről, egyben jelentést lett a szombathelyi vámőrkerület ügyészének, amely a maga hatáskörébe lefolytatja a vizsgálatot.
Somogyi Kálmán vámőrtizedest hétfőn délután temették el a murakereszturi temetőben. Bajtársai kísérik ki utolsó útjára, ahova Önmaga oly fiatalon kívánkozott.
Az első zenei matiné
Nagykanizsa, január 18
Életrevalónak bizonyult a Városi Zeneiskola és a Városi Színház igazgatóságának az a gondolata, bogy Nagykanizsa zenei életébe friss vérkeringést, elevenséget vigyenek sorozatos zenei mstlnék rendezésével. A matinéknak kettős célja van: műélvezetet adni és ezt öntudatossá ls lenni. Az első célt a zeneiskola kiváló zenei erőinek hsngversenyszá-mal, a másodikat ezekkel kapcsolatos elméleti előadások szolgálják.
Az első matiné vasárnap délelőtt volt a város Intelligenciájának nagyszámú részvételével. Az ürasan maradi első nyolc sor kivételével tömve voltak a széksorok és páholyok. As érdeklődés tehál megvan, most még csak arra kell ügyelnie a jövőre a rendesőségnek, hogy az első nyok sor belyárai se tudjának gátat vetni az örvendetes mértékben mntatkosott érdeklődésnek. Igaz, hogy nem aok az az 1.50 pengő, de az olcsóbb helyek zsúfoltsága azt bizonyltja, hogy az üres sorok ls megteltek volna alacsonysbb helyárak meltett Hogy a rendezőség ezt a gyakorlat-bsn mutatkozott nehézséget át fogja hidalni, azt ml sem lgéti biztosabban, minthogy sem a zeneiskola, • sem a szinhiz nem anyagi haszonért, hsnem tisztán kulturális mlsz-szióvai indította útnak akcióját, anyagiakra csupán azért van szflksége, bogy a rendezés költségeit fedezze.
Az első műsort, mint megnyitót, elméleti előadás nélkül, csupán a zeneiskola tanári karának bangver-senyszáméiból állították össze.
Lemberkovltsné Weber Margit Wie-niiwjzky hegedű-hangversenyének három remek tételét Játszotts. Játéka artisztlkus erővel haló, teljes és biztos technikai tudási mutat, a finoman cizellált részleiekben (A la Zingars) sokszor már a virtuozitás határán mozog. Á\'lalában Lemberkovltsné a muzsikusoknak ahhoz a fajtájához tartozik, akik az alkotó művész által lefektetett hang-tömeg szépségeit «gy«
IftM január \\T
zalai közlöny
mái mellé, I0Ü, hegyé konglomerál-Uk anélkül, hogy a legkisebb szép-ség\'morzsál l« kifelejtenék, de emellett régig megőrzik ai egymásmel-led/iég dlmmenzlóil, mert nem adják horzá magukból a kotlalapjkon átütő eról, amely egy égbe olvasztaná az alkotó és az Interprelátor külön-külön művészi értékeit is. — Pedig Lemberkovilsoé vcnója határozott érték, amely Swmdione halk-uavu románcénak finomságainál meg mutatta, hogy már kla belemélyedéssel is nagyot tud lépni ezen a téren is előre.
Fábiánná Pásztor Irma Cboplnt szólaltatta meg a zongora-billentyűkön. Ragyogó technikájú és gondolkodó muzsikus, aki a dinamikai ba-táiok ökonomikus érvényesítése mellett a mélyen járó Chopin-muzsikából nsgy erővel adta vissza annak színeit és mondanivalóit is. Kézjá-rása a legpróbássbb fogásokban is könnyed és biztos. Ezt leginkább a bravúrosan megoldott P moll tanulmányban mutathatta meg.
Fénypontja volt a matinénak Nedel-kovlcs Anna minden énekszáma. Hatalmas kulturáju, hajlékony, meleg hanganyaga felett abszolút könnyedséggel, ritka szép szövegkiej éssel és bámulatosan tiszta, biztos Intonálás-sal diszponál, Rossinl tarka trilláiban él staccatoiban csak ugy, mint Orot-scbaninov „BOlcsődalá" nak lehelet-flnomságu melódiájában.
Vannay Jtnos két dtlszeneményé-nek premierjét Is Nedelkovics tökéletes művészi régiókat Járó interpretálására bízta. Vannay jó fantáziájú komponista, nem ai elomló melódiák, hanem a plasztikus formák keresője, melyekkel bravúrosan éi színesen bánik. Mint az összes számok klsérö|e, a zongoránál is Vannay Olt. Hatalmasan, tisztán, predz tartalmi értékeléssel törnek elő az akkordok sziporkázó technikájú művész-keze alól, olyan impulzív dinamikai hatásokkal, hogy sokszor a figyelmet szinte teljesen a kíséretre koncentráltaik a hallgatóval
A közönség lelkesen és soksl On nepelte az előadókat. (bt)
Minden orvos lameri a
SCOTT-féla
(sminmii
EIILIIlT
és örömmel rendeli, ba a irama egy sápadt, vézna gyerekkel a rendelőbe psnaskodnl megy.
.Mit tegyek ezzel a gyerekkel ? Nem akar ennf, zöld az areaTkarlkásak a szemel éa ha a levegő megfújja, mindjárt mandulagyulladiaa vanl"
Válasz: .Egy pár hétig a világhírt) .SCOTT\'-féle Csukainá|ola| Emuisiót szedni.*
Minden gyógyszertárban kaphatói
Vezér képviselőség:
mihály ottó
Drógjrániiufykcreakedéa Í34I
Budapest VI, Podmanlczky-u. 43.
Régi láz
Csendesen fekszem nyitott szemek kel az ágyban. Kellemes meleg járja dt a leslemet, csak néha borzong keresztül rajtam valami alattomos hidegség. A szoba kedven, világos, sehogysem engedne rossz érzéseknek utat az ágyamig. És nwm csend körülöttem. Én Igazán elmondhatom, hogy az otthonom engem szolgál. Sehol bántó fölös/egesség, akár cella Is lehetne, olyan leegyszerűsített Itt minden, de amellett kényelmes és nagyon barátságos.
Ahogy Igy fekszem, szemügyre veszem az egyes bútordarabokat. Igen, ezek mind az én szolgálatomra vannak I Az ágy ruganyos és min dlg friss, a széles kerevet hü-iéget rabja szeszélyeimnek, töltette asztal, bizalmasa sok asszonyi titoknak és az én Íróasztalom... legkedvesebb, legmegértóbb barátom, örömöm, szomorúságom Ismerője I A könyvszekrény kissé gőgösen terpeszkedik szé]\\ lel a falak között, de annál szerényebben húzódnak meg polcain a hallgatag értékek.
Megcsap az otthon varázsa, a legigazibb melegség járja át a szivemet. Most nézem meg először, nagy Idegen nézéssel életem keretét, ahol morzsolódnak napjaim. Soká elnézem az élettelen tárgyakat, hálásan, beteg köszönettel az Élet Iránt, amit most váratlanul erősnek látok és kezdem nem érteni a nagy emberi önhittséget, amivel minden szépei elfogadunk, közömbösen, magdtólér tetődón. Nézem tdgranyllt szemek kel, mint u/ csodát, kicsit félve a beteg meghunydszkoddsával mind addig, mig elönt a láz forrósága.
Bágyadt szemeim lecsukódnak, mert nagy Is a hatalma a kórnak. Ml jön most ? Semmi... Semmi... Jól tudom I De mégis I Nem álom ez és nem ébrenlét... Valami furcsa misztikuma az életnek, ami kiragad a Józanság karjaiból és vad, szeszélyes táncot járat a képzeletemmel. Liz I Betegség I
Milyen csodálatos Is, hogy percek kel elébb még érdekeltek a bútorok, ezek a megszokott fadarabok I Most szinte groteszk, hogy Ilyenre tudtam gondolni I Valami vágy huz lefelé, mindig lejjebb, magam sem tudom meddig. Forró lüktetést érzek az agyamban, mintha opró Faunok kopácsolnák a felemet... Zene Is hal latszik. . Elibb messziről és Jön mindig közelebb Nem melódia, chaosz, bántó disszonancia... Csak már ez múlna ell Ugyl... Hirtelen, átmenet nélkül a tengert látom meg I Ez már nagyon szép I Elnézném soká, hogy pihennek a habok és hogy nem mozdul semmi ezen a rengeteg vl zen. De nem láthatom sokdl A legvadabb mozi ma az én agyam, ker getlk egymást a képek, rendetlen változatban. Jönnek vágtató lovak, mind fehéren. Fehér ló halált Jelent — cikázik dl rajtam a rettenetes babona I... ElmosolyodomI Semmi ezt Színes mozgó képek, nincs Is jelentőségük I De már Is vége a Józan pillanatoknakI... Sok vér folyik és sok torokból, soha nem hallott, Iszonyú ordítás tör elől... Nem soká tarll. .. Lecsendesedik minden Ismét, nyirkos, bűzös pincelyukban találom mogam. A film pereg... Kutyaugatás ... szép hortobágyi magyar táj... gémeskút... egy öreg koldus Jön... juj... kiszúrva a szeme és véres könny pereg belőle... hatalmas mozdony fut át a réten... velőtrázó sikolyomat hallom... átfutottak rajtam a kerekek... csak a törzsem maradt épen...
A hang belöllötle az egész szobát és ahogy felnyílom a szemem,
csupa Ismerős arcot látok. A lázmérőt görcsöten szorítom, nem akarom kiadni, pedig négyen Is nyúlnak utána. Suttogást hallok és vtzesru-hdba csavarják a leslem. Nagyon Jó ez a nagy hűvösség I Egyszerre szűnik a hadakozás és sok piros pipacsot látok, amerre nézek, minden verő fényben úszik és a nagy réten csak mogam vagyok I Akkor enyém Itt minden — gondolom — a pázsit, a pipacs, a jó levegő, ami elandalít I Milyen gazdag vagyok Istenem I . Leterítem a fátyolomat a fűbe és rádobom magam... I A fü Illata átfog, megrészegít I Részeg vagyok
egészen... I A fejem emelném — nem tudom, a karom mozdítanám — béna A szívverésem Is halkul... most el fogok aludni... I
Mikor újból felnyílom a szemem. .. a bútorok mintha üdvözölnének. Újra közöltük vagyok... újra élekI Az orvos mosolyogva fogja a felemel: — Eleget aludt — mondja — Jó lesz kicsit összeszedni magát I
Most, évek multán tudtam meg, hogy nagyon kevés választott el attól, hogy örökre elaludjam ott a pl-pacsos mezőn.\',
M. Ötvös Magda
fiaiba István, a lagyar-ntcai dráma szenvedő hőse elmondja a véres szombat estét
Kis riport — nagy drámákról . . .
Nagykanizsa, január IS Oalba István jelenleg városi gyepmester szombaton mull egy hete óta a városi közkórbáz emeletén a 4 es számú korteremben fekizlk ami a Jónéhány sebbel, smit a feleségére féltékeny Szűcs István ejtett rajta.
Mikor Qalbát a mentők a kórházba szállították a mentőautóval, eszméletlen állapotban volt és bizony egy hétig lokst nyögött jajgatott a mellén, bálán levő kereszlkötések alatt. Azóta állapotában folytonos és tsrtós javulás állott be és hétfőn délután, mikor munkatársunk látogatást tett betegágyánál, már felQlve találta, amint kanalazta a felesége áHal behozott illatos tyúklevest.
Oalbs litvánt azóta IsmerjOk, bogy s gyenmesterl telepen a nyáron IQz volt. C) Is megismert és himsrosan kedélyesen elbeszélgettünk. Mindenféléről és természetesen a véres szombat-eitéról is sok szó kerOlt. Körülbelül félóráig foglaltam helyet ágysszélénél és ezalatt ugy amint Oilba István elmondta ismertetem a Magyar-utcai dráma lefolyását Mielőtt azonban rátértünk volna a .témára* Oilbi ur, mint aki tudji mi a reglama (nem azért volt őrmester) udvsrlassn mentegeti magát, hogy épen etzik, habár három óra.
— Igen, a feleségem hozott be egy kis jó meleg tyúklevest (igen szeretem) sztán megeszem, mert kihal.
— Kétségtelenül Oalba urnák igaza van a tyunlevei, ba már kihalt nem |ó. És hol van a felesége, ba azt modla, hogy 0 hozta be.
— Hát... Igen a feleségemet ál-kaldtem egy kis söréit. Mióta bent vagyok, még nem is láttam színét, aztán igen igen kivánom a sört.
A továbblak folyamán, smlg beszélgetünk megéikezelt Oalbáné Is és mindenek elölt le kell szegezni, hogy Oalba Istvánné élő példáját adja annak, hogy milyen a megbocsát, türelmes feleség. (Mert szért ugye kedves Oilba ur nem haragszik meg, de mégis valami icike-picike megbocsátani való van a maga részére is ebben a dologban.)
Viizonl az is tény, hogy a gyen-gédlelkü Oalbáné azért nem olyan asizony, ski nem talál levezetőt a maga bosszurágára és mint e lap egyik számában meg volt Írva, Oalbáné a mull hétfőn alaposan elbánt Szücinével, aki .puszta kíváncsiságból" meglátogatta Oaibát a kórházban. Mint nekem mondta azért, hogy meggyőződjem arról, hogy igaz az, amit a szomszédok összevissza beizélnek.
Azonban az éleiből veit számtalan példából ludjuk, hogy az assiony, a feleség akármilyen megbocsátó és mindezeken keresztül is ragaszkodó tud lenal az urához, épen ugy kitör, mint egy Vulkán, ha feltűnik a látóhatáron a másik asszony, akinek
Kedden és szerdán 5, 7 ós 9 órakor i*i f
Himnusz a szerelemről 12 fejezetben.
Főszereplők : Janet Gaynor és Charles Farrell.
Pátria Hiradó.
ZALAI KOZLOWT
hát nem kis része van a drámai cselekményben.
Oalba uinál maradva első ké\'dé sünk érdeklődés vo\'t hogyléte Iránt:
— Köszönöm már |obban érzem magamat.
— Hány szúrást kapott? — kérdezzük és észre kell venri, hogy amint a tárgyra térünk Qalba ur jól megfuiolva ét megrágva minden siót, beszél. Teljesen igaza vin. A |elen pillanatban nem vádlott és nem vádló. Amylt és azt mond|a a drámáról, amit |óoak gondol és ami legelsősotban öt kedvező szinb\'. n tünteti fel.
Tehát:
— Négy nagyobb szúrást érzek, de lehet löbb Is. Legfájdalmastbb ami a mellemen van.
— H >gy történ\' ?
— Hát, izé - kérdi 0 Iba ur — az voll ai eleje, hogy én épen szombaton délután bent jártam a városban, mert dolgon voll. Bi szoktam térni a Ké nénysepröbe is egy pohár borra és ott mondják, bogy SiüC6né keresett engemet. Mert tetszik ludni a Szűcs, akivel píd\'g én egyáltalán nem voltam rossz viszonyban, elszerződött volt Ktskomáromba és én ugy tudom, hogy nem igen küldőit a feleségéoek pénzt. Aztán az asi-szony, mivel h >gy az ura nálam is volt kocsis, azt gondjlla, ma|d kér valami kis segítséget tőlem. Én szívesen segítek, akin lu\'ok és szom bal este, mivel épen ura a Magyarutcában volt dolgom, gondolom benézek a Szűcsé -.ber.
— Es!e ugy bány óra tájban?
— Na, ugy lehelttt hét-nyolc éra. Dehát persze én ludlsm, hogy a Szücsné ura nincs otthon. B .\'megyek egész nyugodtan, hát Istenem... És amint beszélgetünk, rgyszerre csak jön ez az ember... Aztán kiabál és nekiesik a feleségének. Elkezdi ütni... Én nem láttam, hogy kés vagy bi-csjk van a kezében, de egyszerre éreztem, hogy megszűri. Nálam volt a botom, azzal védekeztem, azlán összekavarodtunk. £1 Igazán már nem Is emlékszem po-j\'osan, bo^y mi történt.
Qondolom, most már hsgyluk, meg azlán hagyjuk is, mert közbe megérkezett a sörrel 0 ilbáné is, aki olyan gyengéden néz az urára, mintha szegény a síkos jáuján esett volna el és olt sérlelle volna meg magát...
Még hármatban keveset diskurálunk, azlán gyógyulást kivánva, kifelé vesszük uiunkat. — Bucnuzóul azonban tapasztalatból jótanácsot adunk:
— Aztán kedves 0 slba ur vigyázzon a sörre, ne igya hidegen, meri meghűlhet tőle.
Helvette a felesége felel:
— D hogy. Nem adom oda éa, lelkem, amig nem melegedett fel kissé. Bizony kell vigyázni kissé. Bizony kell vigyázni, édes fiam, az ember könnyen meghü i magát. Na, ezt a kis lyukleves\', hamar edd meg] amig nem fagy meg. Attól is beteg lehet az ember.

Hát mondj t még akárki, hogy meg lehet érteni, ki lehet ismerni az asz-szonyokat,
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 17, kedd
Római katolikus : Antal rem. ProtCit. Antal. Izraelita: Teb. Iió 24
Nap kel reiyjet 7 óra 43 perckor, nyugszik délután Ifi óta 36 perckor.
Városi Színház. .A hetedik meny-ország". Himnusz a szerelemről 12 fejezetben. Főszereplők: tanct üaynoi és Chirlfí Parrell. Patria lilraüó.
— A miniszterelnök József főherceggel együtt visszautazott Budapestre. Mtgiiluk, hogy Bethlen Istvén gróf miniszterelnök J\'zsef fő herceggel együll Len i vidékére vadászatra utazott, ahol több meghívóit előkelőséggel a hercegi területen a vadárzat nemes szenvedélyének áldoztak. Vadászat ulán a kormány-ehök és a főherceg vitszsutazlak Budap\'S\'re.
— Kohl Medárd püspök meghalt. Kohl M\'dird, a magyarországi Szent Benedek rend kiválóan képzett tagi*), felszentelt pUspök elhunyl. Kohl Medárd Veszaty Koloi és Cser-noch János hercegprímásoknak 27 éven át voll segéd püspöke. Teme tése sieidán délu\'án lesz az esztergomi Bazilil-ából. A gyászszeitart\'st Jtott Nándor megyéspüspök végzi.
—- Halálozás. Súlyos csapts érte a Lajpczig-csaiádot. l.ajpczlg Antal nyűg. kir. járáshiró apósa, Teasdale Vilmoí, a KSOD n)ug. felügyelője hosszas szenvedés u án 74 éves korában Bu^speslcn elhunyl. A megboldogult bires angol mérnökcsaládból siármazott, nagyapja a Lánchíd építőjének, Clark nak volt a főmunkatársa. Az elhunyt a bolgár Sándorrend lovagkeresztese és a polgári érdemrend lovagketeszlese voll. Ké gebben a poprádfelkai állomás főnöke és Ferdinánd bolgár király leg bizalmasabb és meghittebb eubeiei közé tartozott. Nagyszámú és előkelő rokonság gyászolja,
= Az utolsó vadászatról 600 darab frissen lőtt 4-9 kg. nyul érkezett. Darabonként 2 pengőért lefejtve nálam kapható. Szegő Mór, Eötvös-tér 2. sz. a Szent Háromság mellett.
— Körmendy Árpád ma este tartja hangversenyét. A nagyszerű basszista, aki aionbin folytonos tanulás árán a legnehezebb bariton szerepekel Is énekli, ma este farija Imsszu távoliéi ulán Nagykanizsán monslre hangversenyét. Az es élyen, mely minden tikin\'elben magas nívójúnak Ígérkezik, közreműködnek K. Padi Stefi müdalénekesnö és Pintér Btba tSnemüvésznö, pki klassiikus számaival fog szerepelni. Az estély a Ksszinó enteleli nagytermében es\'e fél 9 órakor kezdődik. A számok zrngorakiséretét Nagy Lászli zongoraművész látja el, aki mint hangszere művésze ia .bemutatkozik.
— Adomány. Fodor Qyu\'a kis-konáror.i korcsmáros 10 pengői adomán/o/.olt ki> dóM/a\'aiirik utján a nagykanizsai közkórház kepo.\'na-épilésénsk céljaira.
— Zsúfolt terme volt a llceális előadásnak. Zsúfolt házat vonzolt vasárnap déluiánra a Z-lnyi Irodalmi és Művészeti Kör liceális előadása. Amit sok esztendőn keieszlül sok kulturális célú megmozdulás nem tudott elírni, azl az Irodalmi Kör minden várakozást felülmúló módon elérle: — minc^n liceális előadásán tolongásig van tele a városháza disz-terme. Az előadások meg is érdemlik azt az érdeklődési, mert azokat sz Irodalmi Kör mindig olyan nívón rendezi, mely a kulturális célnak a legjobban megtelel. Vasárnap délután Kiss Márlon dr. kegyesrrndl lanár tutolt nagy ismeretterjesztő értékű, érd kes adatokkal tele előadáM ,A természe\'i tényezők ha\'ása a településre" cimen. A kiséő énekszámokat Lehrmann Ferenc vezetésével a Vas- és Fémmunkások Dalköre adta. Ez a összeállítású és egyre Izmosodó képet8égelről ismert dalárda valósággal meglepte a közönséget vasárnap délutáni gyönyörű produkciójával.
=> Orvosi hlr. Dr. KOnlg fogorvos (lakik Diík-tér 7, felsőtemplom mellett) hazaérkezett és újból rendel.
= Az utolsó vadászatról 600 darab frissen lőtt 4-5 kg. nyul érkezett. Darabonként 2 pengőért lefejtve nálam kapható. Szegő Mór, Eötvös-tér 2. sz. á Szent Háromság mellett.
— Szabályozták a községi tisztviselők Illetményeit. A belügy miniszier körrendeleiet adott ki, amelyben ai állami és vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottainak 1927. november hó I vei szabályozott illetményrendezését a pénzügyminiszterrel egyetérlőleg kiterjeszti a tényleges szolgálatban álló, valamint a nyugalomba helyezett községi liszt-viselőkre és egyéb alkalmazottakra, özvegyekre és árvákra is.
-r- Az adóvégrehajtás felfüggesztését hogyan kell kérelmezni. Az adóvégrehajtás felfüggesztését a pénzügyigazgatósághoz cimzett és a helyi adóhivatalban 1 pengő 60 Iliié res bélyeggel ellátott kérvényben kell kérelmein\'. A kérvényben röviden meg kell okolni, bogy az illető miért kéti a felfüggesztést és ezzel együtt a fizetési halasztást. A végrehajtás a kétvény beadásának pillanatától kezdve függőben marad. A fizetéshalasztás tartamára a késedelmi kamatot az adóhivatal felszámítja. A késedelmi kamat elengedése iránti iránti kérelmek teljesen hiábavalók, mert azt feltétlenül meg kell fizetni az államkincs\'árnak.
- Sclmurcz Dezső harisnyái a leg|ohhak.
— Értesítés. A városi pós a-hivalal különféle átalakítási munkálatok -elvégzése ulán ftnnmaradl, illetve feleslegessé váll 1 dtb 2 szárnyú vasajtót és 10 drb. Migyer Energia rt. féle szén\'üzelésü folyton-égö vafkJIyhát elad. Érdeklődni lehel a pAstahlvatiJ főnökilrodájában.
= Kotcsolyák, redjk, vivófel-szerelfsek, torna- és sporteszközök naay választékban S/.abó Antal sport-üzletiben.
1928 janttár 17 Az NTE-bál
Nagykanizsa, Január 10
Az NTE eslélyel mindenkor jólren-dezeltségükröl vollak nevezetesek, l yen voll vasárnap este a Kaszinóban négy látogatottság mellett lezajlóit intim hüngulatu estély is. A fáradhatatlan és agilis rendezőség mindent rreg\'elt, hogy a köxöngég minél jobban érezze magát és ez a leg-teljt sebb mértékben sikerült is neki.
A nivós müfort Kasztl A\'pád konferenciér vezette be, majd Dobó Oyörgy Peferdy <s Ady költeményeket adott elő jó kldo\'goiottsággal. Kedves meglepetés volt Szaucsek Manci és ifj. Engellelter Rezső Igen sikerűit láncszámai, melyek viharos tapsra ragadták a közönséget.
Bory Mariska kellemesen csengő, tiszta hangjával „Orgonák", majd „Gyűlölöm magát* c. dalokat énekelt. Hangját érdemes lenne továbbfejtesz eni. Nagyon szép sikere volt. Zongorán avatott kézzel Ooldschmldt Károlyné kisérte.
Kaufmann Jenő egy negyedóráig gazdag és pompás hanganyagával nyújtott élvezetet Tosca nagy áriájának, slb előadásával. A közönség tombolva lapsolt minden egyes száma után. Hasonló sikere volt Deulsch Mancikának Schuhmann: Tiáumerel, Chopin: Leányvágy és több magyar dal előadásával. Eleven erejű, kifejezésteljes hangja igen szépen érvényesült. Zongorán Villányi István kisérle.
A finom kis Intézet elmü szallra frappánsan halott és igazi farsangi hangulatot teremtett. Az intézet növendékei: Berger Rózsi, Deulsch Olga, Efynspanger Kaló, Farkas Ilus, Ofenbeck Terus, Schleslnger Julilka, Tompek Manci és Virág Annus — egyik a másikát mulla felül sikerüli játékáva\'. A tanár sierepében idb. Engellelter Reziö Igazi silnészi alkotást nyújtott.
A főrendező Kasztl Árpád kitűnő munkát végzeit. Szabó István a táncok betanításit végezte ügyesen.
Majd értékes tombolatárgyak klsor-solása következeit. — Ezután kezdetét vette a teázás és tánc, amely reggeli három óráig tartott a legpompásabb hargulatban.
- Vonat elé feküdt egy diák, mert Intőt kapott. Vasárnrp óta borzalmas öngyilkosság tartja Izgalomban Szombathely közönségét. — Vers László 11 éves első gimnázisla mert Intőt kapott az iskolában, a vonat elé vetette magát, mily a fejét síelte le. A kis diák már lavaly is az elsőbe járl, majd megbukott. — Zsebében mrgialál\'ák az intőt, amit ugylátszik nem mert szüleinek megmutatni és igy éretlen fejjel a halálba menekült.
= Világhírű Salvator sör megérkezett. Kizárólag a Koronában kapható.
Vízvezetéket fi íünlMtMt
szakszerűen kéaxlt MendlovlU Jóaaal ém Márton
Király-u. 45. 23.9 Teleion ZZ1.
1&8 Január ti
2ALA1 KÖZLÖNY
Emésztési gyengeség, vérsiegény-ség, lesoványodás, sípadiBág, mirigy betegségek, bőrkilHétck, kelések, furuikulusok eseteinél a terniíszetes „Ferenc Józsei" kcseiüviz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezérfétfia meggyőződött arról, hogy a valódi Fereic József hatása mindig kitűnően beválik. — Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és Faszerüzletekben.
— A Keresztény Tisztviselőnők első teadélutánja. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vasárnap délután Nádor-utcai helyiségében műsoros teadélutánt rendezett, amelyre annyian összejöttek, hogy a két terem elégtelen volt a diszes publikum befogadására. Éi akik ott voltak — társaságbeli hölgyek él urak, tisztviselők, papok és katonatisztek, ügyvédek és orvosok, tanítók és s többiek — azt a kívánságukat fejezték kl, hogy Ilyen családias összejöveteleket minél tObbszOr kell rendezni. A műsoros délutáni tea előzte meg, melyet az egyesület tagjai szolgállak fel a virágdlszes asztalok mellett helyet foglaló közönségnek. Hüll Cili bevezetője után — aki egyébként a konferanciér lisztét töltötte be — Piander Boldizsár könnyű és humorral fűszerezett előadást tartott, amelyben végig pergette az összes időszerű érdekes problémádat. Az utána kOvetkezó kedves egyfelvonásos humoreszk, amit Mlkó Manci, Mlkó Duci, Polgár Bözsi és Polgár László adott elO, a hallgatóságot általános derültségben tartotta és kellőleg (elhangolta az utána következő táncra, amely estig tartott a legjobb hangulatban. A vasárnap délután uj lendületet kell hogy adjon az egyesületnek, uj munkakedvet és friss energiát a vezetőségnek.
= Az utolsó vadászatról 600 darab frissen lőtt 4-5 kg. nyul érkezett. Darabonként 2 pengőért lefejtve nálam kapható. Szegő Mór, Eötvös tér 2 sz. a Szent Háromság mellett.
— Drózdl Oyőző Amerikában Is a hazai módszer szerint „dol gozlk". Drózdl Oyöző, a kiskomá-romi kerület volt képviselője alig szokti meg Amerika levegőjét — máris OltOgeti nyelvét Magyarország felé. Igy egy amerikai lapban a magyar fOurl és papi birtokok felsorolásával igyekszik izzadva rámutatni arra, hogy milyen igazságtalan Magyarországon a birtokdOntés. Drózdl Qyőző Ismét a régi módszer szerint dolgozik Amerikában, miután otthon, az ó hazában az embereknek már kifogyott a türelmük.
— A balatonszentgyörgyi templomépítés ügyében a belügyminiszter engedélyt adott, hogy az ottani r. kath. templom épitő bizottság az építkezési költségek részbeni fede zésére 6 esztendőn át pénzbeni és természetbeni adományokat gyűjthet Somogyvármegye területén.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VII!., Baross-tér 10.
= Az utolsó vadászatról 600 darab frissen lőtt 4-5 kg. nyul érkezett. Darabonként 2 pengőért lefejtve nálam kapható. Szegő Mór, Eötvös-tér 2. sz. a Szent Háromság mellett.
— Anyakönyvi hírek. Nigyka- 1 nizsán az elmúlt héten 9 gyermek született, 5 leány és 4 fiu: Knorlzer György banktisztviselőnek leánya, Mikó József földművesnek leánya, Piros Dömötör m. kir. csendőrliszthelyetlesnek fia, Zák\'onyi Károly cipészmesternek fia, Harangozó József földművesnek halva azületett leánya, Kovács József földművesnek leánya, Dómján József bolti szolgának fia. Hizasságon kivül született egy fiu és egy leány. — Házasságkötések száma 4: Oódor Sindor szabómester Sebők Máriával, Rózsa Oyörgy m. kir. csendőrőrmester Molnár Máriával, Tólh Sándor földműves Ackermann Máriával, Viola Kálmán folyammérnökségi kezelő Farantai Annával. — Halálozások száma 11: Budai László nyug. DV. ács r. kath. 61 éves, Klinger András földműves r. katb. 53 éves (Nemes-rádó), özv. Kardos Ferencié Kósz Éva ág. h. ev. 59 éves (Pogány-szenlpéler), Potucsek Ferenc hentessegéd r. kath. 30 éveB, Kötő Istvánná Filák Katalin r. kath. 66 éves, Krénusz Bildizsár földműves r. kath. 65 éves, Ifjovics Julianna napszámos-nő r. katb. 33 éves, Kohn Ignác piaci árus izr. 72 éves, Szabó Erzsébet r. kath. 2 éves, Fülöp József földműves r. kath. 71 éves, Balázs látván napszámos r. kath. 26 éves.
— Kulturtevékenysíg Bázában. Blza .. Bizony sokan nem is ismerik ezt a nevet, néhányan pedig legfeljebb annyit tudnak róla, hogy a sötét Oócsej egyik zugában vau. Blza va óban nem a világ közepe, hanem csak egy szerény kis község, amely csak most Jutott a kulusz-kormány jóvo\'\'ából Iskolához. S ez az Iskola máiis hinti a magol, a jó magot, amelyik reméljük jó földbe kerül. A magvető pedig Belső Erzsébet bázal tani ón\\ aki az Iskolának alig egy-két hónapos fennállását máris színdarabok szinre hozásával kamatoztatta és azért, amit otl a „Virrad e már" hazafias irredenta darab valamint a „Tündérjáték" mese|áték, újévi, Illetve vizkereszU előadásával elért, máris a legnagyobb elismerést érdemli. A szereplők közül akárhány igen szép tehetség jelelt mu\'atta, nem is szólva arról, hogy a díszletek egy odavaló egyszerű fóldmlves fiu Jele Qyörgy olyan munkáj\', amelyik akár egy városi színházban is írejállná a helyét.
— Fővárosba utazó olvasóinknak páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éttermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolvány felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
Mozgószlnház
Városi Színház mozgója. Ma 5, 7, 9 órakor „\\ hetedik n ennyorBzág". Himnuiz a szerelemről 12 fejezetben. Főszereplök: Jtnet Qaynor és Charles Farrel. Patria Hiradó.
SPORTELET
A fntball szezon tavaszi megnyitója: február 2-án Kanizsa FC—Sabária-meccs Szombathelyen
A kanizsai profik a mai nappal megkezdték tréningjeiket — Szemző véd a Sabárla elleni meccsen — Bakonyi balösszekötőt fog Játszani
Nagykanizsa, január 16
A sorozatos nagy sikereket megért Kanizsa FC együttesének elég Ideje volt pihenni az őszi meccsek babérain. Tervbe volt ugyan véve egy kö\'0gországi (ura a téli holt szezonra, de miért, miér nem, elmaradt. A csapatnak azonbin fóerős-ségei közül kellő, Héger Ferenc és Ember József a télen sem pihenlek. Tudott dolog, hogy egyiket a Ferencváros, másikat Pesterzsébet kérte kOlcaOn. Éa mind a két fiu bravúrosan oldotta meg feladatát, az őket vendégül látó csapatoknál kitűnő eredménnyel szerepellek. Különösen elmondhatjuk ezt a fiatal Ember Jóskára, aki a Pesterzsébet görögországi iuráján majd mindenik mecs-csen berúgta a maga gólját.
A csapatnak ezt a két tagját leszámítva a többiek részben itt maiadtak Nagykanizsán, részben szabadságot kaptak a vezetőségtől és hazautaztak hozzátartozóikhoz. Ilyenformán egészen csendes télipihenő siezonja volt a Kanizsa FC nek, de változást, még ped g a csapatra kedvező gyarapodást hozoit a tél. Igy, mint azt már megirtuk, Szemző a kiváló kapus végképen leszerelt és többé nem fog gondol okozni a
kapus kérdés a meccsek Izgalmaiban. Bakonyinak, az NTE voll kiváló csatárának szerződtetésével pedig a csatársor balösszekötői pontjait találta meg az egész szezonon át nélkülözött megbízható ügyes embert.
A Kanizsa vezetősége meglepetés-számba menően a lavasszi küzdelmek kellemes overlűrje gyanánt megállapodott a szombathelyi Sabá-rlával egy február 2-án Szombathelyen lejátszandó barátságos mérkőzésben.
A csapat összeállítása még egészen n;m végleges, de körű belüT a következő lesz: Sremző — Bőhro,
Íoós — Tamás, Héger, Hajdú — \'arkas, Kelemen, Ember, Bakonyi, Kudlch. Mint látjuk tehát Szemző fog a kapuba állni és ez eleve megengedi azt a reményt táplálnunk, hogy ha veazitünk Is, gólözOn nem lesz a Sabárla Javára.
Egyébként a febiutr 2-iki nagy meccsre való tekintettel a csapat tréningjeit a mai nappil keidl meg és elsőnek a sportpálya mellett bárom kilométeres mezeifu\'áson startolnak, hogy a futótréning kapcsán a téli pihenő kényelmességeiből felrázzák magukat.

RÁDIÓ lOSOB
Január 17 (kedd)
Budapest 930 H. II ü. 12 H. 1 Időjárás. 3 H. 3 30 Tűndérvásár méltóra. 4.45 Időjelzés. 5 A m. kir Operaház tagjaiból alakult kamaaazenekar hangv 6 15 Természetrajzi K 8 Tarnay Alajos szerzői estje. 9 30 H. 10 Vörös Perl é« zenekarának hangv.
Barcelona 1 30 és 3.30 O 6.10 A. 6.30, 9 10 és 9 45 Hangv. 10 05 Ária- é« dalest
Béca II és 4 15 Hangv. 8 05 Szimf. Z.
Berlin, Stettln II <3 12.30 Mg. 4.30 Szavalatok. 5 Tánc Z. 8 Helnrlch Lerseat, verack. 8 30 Stettln: Vidám esi. 9 Indulók.
Basel, Bern 4 Hangv. 8 Népszerű Bziml. Z. 8.45 Rádlószkeccs. 9.20 és 10.05 Han^v.
Brüsszel 5 Tánc 7.. 9.15 Hangv. 9.30 Maacaeni: .Parasztbecsület" c operált. IU.45 Tánt Z.
Pranklurt, Cassel 1.30 Hangv. 3 30 Oy. 4 20 Hangv. 8.15 Hegedű és zongorahangv. 9.15 Hsngv.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet 8 A 110. 12.30 Hangv. 2 05 nZ. 4.15
Dalok. 4 15 Bréma: Hangv. Hannover: Állam kamara Z. 7 45 Mg. 8 Jb. és ke-ringóeat. 11.30 Tánc Z.
Langenberg, Münnter, Aachen, KOIn I OS Hangv. 4.10 0. 6 Hangv. 7 30 Hum-perdinck: „Dle Könlgaklnder" c. 3 felv. raeseoperájs.
London, Daventry ■ \' 15 Istentisztelet. 12 Daventry kvartett. 1 Hangv. 4 15 Költene. 5 Hangv 6 15 Oy 7 O. 8.15 Chopin preludlumoV. 8 45 Operelthangv. 9.30 Zongorahangv 10.40 Kamara Z. 11.45 Tánc Z.
Madrid 3 30 és 7 Hangv. 8 Tánc Z. 10 Részi. Kosslnl: .A szeviilal borbély\' c. 3 felv. operájából
Milánó 5 nZ. 5.50 Oy. dalok. &A0 Hangv II Jb.
München, Nürnberg 11.15 0. 12.35 és 4 Hangv. 6.15 0. 8 Hangv.
Rádló-Párlis 11 30 Tízperces Z. I 30 és 4 40 Hangv. 9.3.r> Honegger : .Dávid király" c. oratóriuma.
Prága 12 05 Hangv. 4 30 nZ. 7.15 The Melody Makrrs 10 20 Tánc 7.
Róma 4.50 Oy. 530 Olasz Z. 8.45 Hangv.
Stuttgart, Krelburg 12.30 0.4.15 Hangv. 8 Kamara Z. 9 30 Oroteszk-est.
Zürich 3 Hangv. 4 nZ. 9 Oflenbach: .Az ezred varázslója" c. op. 10.10 Tánc Z.
Az elméleti oktatás ma megkezdődik. — A már
jelentkezetleknek, valamint a még beiratkozni szándékozóknak felvilágosítást nyújt: Bojtor József kocsigyártó, Ka-zinczy-utca 14. szám
(telefon 5-44) és Lichtscheindl Pál vaskereskedése, Kazlnczy-utca 1. szám, Városház-palota (telefon 2-91.)
Tanuljon autóvezetéat, mert akik tudnak, azoké a jöwő. — üéreékelt tandij, mely réazletekben ia fizethető.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 lanuár 17.
Timi
A mai értéktőzsdén az irányzat nílellelea ét gyengébb voll. Ösztön zéft bljján a spekuláció fulnyoir.óan eladásokai eszközöli, ugy, hogy a forgalom alacsonyabb árfolyamokon indult. A kü földi tőzidék lanyha irányzata kedvezöllenOI befolyásolta a piacot s ennek következtében az árlemorzsolódások folytatódlak, nagyobb árveszteségek azonban nem állottak elö. Az árnivó egy kéi százalékkal sQlycdt. Néhány kivételes érték, mint pl. Fegyver, Nova, Első Magyar kidvezö hangulat melleit jelentős árnyereségre lettek szert. A hangulat mindvégig kedvetlen ma radt s a forgalom igen szak keretek közt mozgott.
P*t* 10411/1, London 15*32. N*»y;*k 819 15 BrSMcl 72 40, Mll.no 27 451/1. Midrld 89*021/7, kmtterdam 209 37\'/i. Berlin 128 65. Wtei r» 15, Solli 3*74\'/i, Cr4v« I6*í8\' J Varsó 88*20, Bod.oe.l BO 75 ••tyAd 9*l3».\'á, S.kfrul 3*20

SIL l>. k.
VALUTÁK
17*85-28 CO 79*60 7*90 1689-16 97 Déak. 153 00-153 60 Dinár 1002-1008 Dollár 569 20-571 20 Frinda Ir 22 60 22 80 Moll 53tf15-231 15 Lángjai M CO 64 cO Lel 3 49-3 54
Lni —•-•—
Lirá 30 30-30*50 Márk. 136 05-136 55 SchUl. 8040-80 75 Norvég 151*86-152*45 SvijcTl.11005-110-45 B«M k. 163 60-154 10 Peseta 97-35-97 95
UU VIZÁK
Amit. 230 30-231 CO Belgrád IOC5-IOOS Berlio U6 15 136 55 Bakarast 3 51-3 55 BrUaaal 79*65-79 00 Kop*üsJi3 10 15350 Oailo 151 95-15235 London 27 86-27-94 Milánó SO 22-30-32 Newyork 571 10-2 70 Párti 22 45-2255 Prága 1692-16-97 ~ 411-4 14
l£3 70-154 10 64 10 64 30 80 50-80 75 110 07-1 37 9740-97-90
SsoHs
Stockh Varsó
wu.
Zertch
Midiid
Bui tteuv. 77 kg-oa 30 75- 80 85,
78 kg-oe 31 05—31 25 79 kg-oa 31 33-8155, 80 kg-os 31 50-31 65, egyéb 77 kf-oe 30 55—30-70, 78 kg-oe 30 80 31 05.
79 kg-os 3110-3130, 80 kg-os 3125-31 40, ron 29 05-29*25, takarm. árpa 34 95-2575, sótárp. 30-00-31*00. ub 27 00-17 25, tengeri 22 85- 23 40, Buzakorpa 20 65 - 20 85, repce 48-00-50-00.
felhajtás 3483, melyből eladatlanul iluu ■arad. 431 darab. BaörendU 1 50-1-52, saedett 1*46—1 48, szedett kösép I 38-1*42, könnyű 1-30-1-34, elaítendü öreg 1*44—1*46, másodrendű 1*38—1-40. angol •Bldó 1*4*4—I 64 ssalonna nagyban 000-1*64, sair 186 —000, lehuiott hus 196— 208. szalonnás lélsertés 184-192. Az bánysal kellemes.
Uaéja: Mlzalal lyoaáa és LayUaáá Vállalat léaxvéaytársasáf
Felelót kiadó: Zalai Károly.
IS. aa.
Budapestre utazik!!
•Oo.o angedmányt kap
rol.t Wl lap tlóllMlált ulcaó aioba-átalnkból. lOo.o angadményt kap
olcaó llttrml áratokból (KlIQnó hlil konyha 1 B pangBt magtakarlt
autótail kóluáaat. mart nyálon iljfihel tgy pete a la 11 a pályaudvartól.
Otthon érzi magét III
|ót tolóit azobálnkban. Elaítando klasolgáláa. ailgoruan taaládl jdlej. aaját árdaka,
«i«a .ISnySk folytán, hojy okvalltn nálunk * »l ax ÍM] Q4i mtz
GRAND HOTEL
Park Nagyazálloda
Budapest, VIII., Baross tér 10. sz.
| a K«l«tl pályaudvar árk.iial oldalával aatmbin.
APRÓHIRDETÉSEI
Aj apróhirdetések dija 10 szóig 80 fillér, minden további izó dl|a B flll. Vssár- ts Ünnepnap 10 szóig BO fillér, minden további szó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 szóig BO fillér, minden további szó dija 8 flll. Címszó a minden vasta gabb belUból álló szó két ásónak számíttatik. Állást keresőknek 5Wo engedmény A hlrdaiéoi dlj aalBra fiaacandS.
Tanúiénak falaétetik jó házból vsló Intelligens fiu Schwarcz Uezsó dlvat-árttkereskedésében 2i I
Eladé 3 csöves rádiókészülék hangszóróval. Cim a kiadóban. 224
Ktllönbejáratu bútorozott szoba lebr. I óre ■ belvárosban kiadó. Cim a kiadóban.
230
Egy nagy, száraz helyiség kiadó, a kiadóban.
Cint 221
■81 hócipő leszállított áron 14 pengőéért, férfi, női és gyermek sárdpő leg-
olcsóbban Miltényi clpóüzlelben.
Étkező burgonya, akác és hársméz kapható Bruncsics János. József föherceg-u 24. Teleion 198 Ugyanott egy jókarbau levő lőcsös kocsi Is eladó. 210
Eladó muraközi ledező ménló, 4 éves, engedélyereit, sárga-fehér sörény és farok. Megtekinthető Kovács Józsefnél Szenyér. Közelebbi érd<klódés Welsz Lujllnál Nagykanizsa. 153
Siaaaan baaacaraani cipószükség-letét Mlitényl clpőüzletben, metl a bőrirak horribilis emelkedése következtében a cipő drágább lesz. 254
Kladé 1 kétágyas bútorozott szoba és 2 mühelyhelylség Rozgonyl-utca 9. sz. 218
Llbatoll, pehely és gyermekkocsi eladó Zárda utca 2. 255
Balatonbogláron,
Mama villa eladó.
BJvebbet a tulajdonrsnál Korpíta Jánosnál 24$ Balatonfüreden.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótót.
887/1927. vht. izám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszt, hogy a nagykanizsai kir járás bíróságnak 1927. évi Pk 12711. számú vég-zése következtében Dr. Ilertln Józsel ügyvéd által képviselt Mechner Ede nagykanizsai lakós javára 1500 pengő s ját. erejéig 192\'. évi december hó 27-én foganatosított kielégítési végrehsjtás utján te-és lelutlogtalt év 1540 pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: kUlOnléle bútorok sth. nyilvános árverésen elsdatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Járás bíróság 1927 Ik évi Pk. 12711 számú végzése folytán 1500 pengő tőkekövetelés, ennek 1927. évi dec. hó 13 napjától Járó 90 o kamslal, \' s" o váltódíj és eddig összesen 255 pengő — fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Klslaludy-ulca 17 c, alatt leendő megtartására 1928. évi Január hó 26-lk napjának délutáni 4 órája határidőül kllüzetlk éa ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érln tett Ingóságok az 1881. évi I.X. t.-c. 107. és 108. § al értelmében készpénzllzetés melleit, a legtöbbet ígérőnek, sztlkség esetén becsáton alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo kai mások Is le- és feUllfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 18H1. évi LX. t.-c. 102. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1928. évi január hó 15. napján.
Haán Oyula s. k.
2w kir. blr. végrehajtó.
Zaoldoa magántanfolyam
Budapest, VII Dohány-u 81. Tel. J.424 47
4451 Alapítási <v I9ur.
Előkészít polgári- és középiskolai magánvlzsgákra, érettaégire. Középiskolai összevont tankönyvek, segédkönyvek, jegyzetek megrendelhetők. Oljt.l.n felvilágosítja, prospektus.
Üzletmegnyitás 1
KitQnó házlkoazt kifőzés 3 tál étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek. Szíves párifogási kér
FURMEN IMRÉNÉ 13 Kőlcsey-utca 5.
Zalakoppányban, nyaraléktél la látogatott
bejáró vendéglő,
étit retn, kélszcbís "akác, koc-i szfn, két istálló, pajia, jégverem, híd tv ok, Ólak, mfltes ts gyü\'nöl csöa cl. 1800 □ öl területen, el költözés miait azonnal eladé. Érdeklődés Hajas Ferenc vend >g-lös tulajdonosnál Keszthelyen
ES
HIRDETŐ IRODA R.T.
Budapest, V. Dorottya-utca 11. Teleton : Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készit.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden Jelentősebb városában.
MAKULATUR
papin
kapható a kiadóhivatalban
SABARIH
PEZSGŐ
kapható uvegtnk.nl aundea laszar- ts caeuiega-kareaka-<ás»sn éa a gyári krakatbaa
IIOHUTHIIY KSSSSTM LIUOS-MTC* »
Hirdessen
a
„Zalai Közlöny"-ben.
Üzleti könyvek
minden nagyságban
"1
Amerikai rendszerű
rowatolt pénztérkfinywek
Forgalmi adékSnvvek Számlarendezok LevélrendezAk Gyorafüzfik
Mindennemű irodafelszerelésl cikkek nagy választékban
Flschel Fülöp Fial
könyvkereskedésében Nagykanizsán, Fö-ut.
MindenUII kérjünk
RŰZSAHOLLÚ MULETI
A MAGTAR PAMUTIPAR R. T.
.Lovas" védjegyű Doubleja és .Holló* védjegyű Muleja, mely a piacon a vezető márka és a kü földi silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden jobb csomagfonalkereskedónél kapható. iot
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köleskása,
tengeridara, egész kisszemO tengeri Madáreleség: Kevert madárétel, hámozott-zab, fénymag, kendermag, édes-repce, súláta-mag, tökmag, napraforgó*mag sto. kapható:
Ország József
u magkereskedésében Erzsébet-tér 10. (Bíróság mellett;
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gózmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
Gyár: Hnjiái-i. II. GytjtitBk»: lanauy b. L
Vállal mindennemű ruha-featést, vegytisztítást, gözmosást mérsékelt áron. Elisme len elsőrendű munka. Hólehér, tttkörléayei gallértiszti tál. Pllssérozás. u7 üouvrérozás.
Állandó, áaausrl éa Sgiss
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi-, ipsri vállalatnak, üzletnek á lelke, rugója, az éltető eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban éa legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYÚLD
hirdető vállalatánál
B0DAPE8T, VII., Erxséket-körat 39.
ahol kiváló szakértelemmel több, mint 30 éves tapasztalattal, odaadó lelkiismeretességgel és párstlan pontossággá) eszközölnek hirdetéseket és reklámokat sz összes budapesti, vidéki Is kül-löldl lapokban és naptárakban.
Kőltségvetéaek és -tervezetek Ingyanl
Teleton| J. 121
□nl
J
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
88. évfolyam, 14. szám
Nagykanizsa, 1928, Január 18, szerda
Ara 14
fillér
ZALAI KQZLONT
hm* a. x
I: MkóoMér 18.
POLITIKAI NAPILAP
Petdkfe szerkesztő: Barbartts Lajos
OfthrM iniitrlria I
A miniszterelnök az összes bel- és külpolitikai kérdésekről tájékoztatást nyújt a cslltörtöki pártértekezleten
Kínos megfltközést kelt, hogy Nagy Emil makacsul ragaszkodik tévedéséhez — Nagy Emil tényállítása mindenképen árt a nemzetnek
Megállapították a hadikölcsön karitatív valorizáoiós kulcsát
Budapest, Január 17
Politikai körökben kínos megütközést ketteM, Hogy Nagy Emil makacsul rsgasxkodik vélt igazságéhoz és mereven elzárkózik a tények felismerése elöl. Nagy Emil nyilatkozatában ugy állítja be, hogy cikkét külföldi értesülések szerint Irta. Po-lllikai körökben minden esetre meglepőnek tartják, bogy egy volt miniszter pusztán külföldi egyoldalú Információk alapján foglal állást egy nagyjelentőségű ügyben. Kirívónak tartják azt Is, hogy
kilenc Ízben Idézi Tltulescut, aki egy Idegen balslom érdekének egyoldalú propagálója. Komoly, megfontolt politikusok, ugy kormány pártlak, mint ellenzéklek hangoztatták a parlament folyosóján, hogy
Nagy Emilnek a miniszterelnök nyilvános és felvilágosító kijelen tése után azt kelleti volna tennie, hogy férfiasan, nyíltan beismeri tévedését és bocsánatot kér a miniszterelnöktől és a közvéleménytől, hogy hibát követett el egy Ily nagyjelentőségű külpolitikai kérdésben.
Ma egyébként a miniszterelnök Is megjelent a Ház folyosóján és kijelentette, bogy
kénytelen volt visszautasítani Nagy Emil megállapításait.
Sohasem törődött azzal, hogy mit Irt Nagy Emil belpolitikai kérdésekben. Közzétett nyilatkozattal azonban tartozott Nagy Emilnek, mert ha támadásai válasz nélkül maradtak volna, ez axt a színezetet adta volna az egész ügynek, bogy a hivatalos fel-fagás is elfogadta Nagy Emil érvelését. A csütörtöki egységes párti értekezletet nagy érdeklődéssel várják, meri ezen a miniszterelnök tájékoztatni kívánja a pártot az összes aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről.
Nagy Emil téves tényállításai az államnak fontos érdekeibe ütközik
Budapest, január 17. A .Nyolcórai Újság* mai vezércikkében arról az ügyről, melyet Nagy Emil oly meg-
fontolatlanul kavart fel, azt Írja, hogy arról alig érdemes beszélni. Más kérdés azonban az, vajon szabad-e befejezettnek tekinteni az ügyet, amikor egy politikus oly tényeket állit, melyek az államnak Igen fontos érdekeibe ütköznek Fel ke\'l tételezni, hogy Nagy Emil akaratlanul Idézte elő azt a tendenciát, mely
mindenképpen árt a nemzet érdekelnek.
Most azonban, kérdi a lap, mikor az ország legszentebb érdekel forognak kockán, elfogadható-e meotsé gül egy volt miniszternek a jóhiszeműsége és önzetlensége, ha az veszedelmet és kárt okoz az ország nak? A miniszterelnök nyilatkozatában bevésbé volt fontos Nagy Emil személye, mint inkább azoknak a fontos érdekeknek védelme, melyeken az ország lövendő boldogsága alspul.
A Ház ma folytatta a valorizációs vitát
Budapest, január 17. A Ház mai ülésén az alelnök bejelentene, hogy Berky Oyula lemondott a bizottságokban viselt tagságáról és bázjegy-zől lisztéről, továbbá Bátciy István szinlén bejelentette lemondását a közoktatásügyi bizottságban viselt előadói tisztéről. A valorizációs javaslat folytatólagos tárgyalása során Gál Jenő kijelentette, hogy a javaslathoz hozzá van fűzve az egész kormány presztízse. Nem lehet azzal érvelni, hogy a valorizáció esetén nem kapunk hitelt, mert az államnak nem a bankokban, hanem a polgárokban kell bíznia. A valorizáció érdekében meg kellene adóztatni az átmenlett vagyonokat. Szabó István az idő előrehaladott voltára való tekinteltel beszédének elhalasztását kérte, amihez a Máz hozzájárult. A Máz holnap folytatja a valorizációs Javaslat tárgyalását. Az inlerpellációs-könyv felolvasása uláu az ülés háromnegyed 2 kor ért véget.
A hadlkölcsőn karitatív valori záclójának módosításai
Budapest, jsnuár 17. A képviselőház közgazdasági és szociális bizottságában dr. Vass Józéef népjóléti miniszter a badikölcsön valorizációjának azokat a módosilásait leientette be, melyeket a minisztertanács már elfogadott. Eszerint az értékhatárt leszállították 10000 aranykoronáról 2500 aranykoronára.
10.000 aranykorona értékű jegyzés után a kamat hatszáz korona, segélyösszeg cimén pedig kétszáz aranykorona a valorizáció. Méltányos esetekben azonban a segélyösszeg felemelhető.
A jogi testületek, amennyiben nyug-di|- vagy árva-pénzekből jegyeztek hadikölcsönt, szintén részesülhetnek segélyben a vásárolt kötvények arányában. Tárgyalták még a fiatalkorúak szesztilalmát is.
A gyufa-adót tárgyalták a pénzügyi bizottságban
Budapest, jjnuár 17. (Éjszakai rádlöjelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délután Ividy elnöklete alatt éa Görgey előadásában a gyu|tószer adóról szóló törvényjavaslatot tárgyalta.
Sándor Pál igen fontosnak tart|a az export szabaddi tételét. Kossalka János a teljes gazdasági szabadság mellett foglal állást, mégis — mond Iáidén esetben szűkség van az állam beavatkozására a fogyasztóközönség és a gyárak érdekében. Több felszólalás után Bud miniszter reflektál az elhangzottakra és rámulatott arra, bogy külföldön, ahol a gyufatröszt uralomra jutott, sz árak lényegesen emelkedtek. Az államnak érdeke, hogy a gyufa min >1 lobban fogyjon, de ez csak ugy érhető el, ha továbbra is alacsony áron marad.
Az erdélyi oláhok autonómiát kérnek a népszövetségtől
Vajda-Vojvoda Sándor volt miniszterelnök szenzációs nyilatkozata
Bukarest, |anuir 17. (Éjszakai rádiójelentés) Vajda Sándor v. miniszterelnök a Luptáuak adott nyilatkozatában szenzációs kijelentéseket tett:
— Ha a kormány a gyulafehérvári kongresszust nem engedélyezné és az erdélyi románság ezért fellázadna elnyomóik ellen, az erdélyi vezetők már nem tudnák a népet lecsillapítani. Nincs kizárva, hogy az erdélyi románság a népszövetséghez fordul ai autonómiáért, mert annak Idején az ó királysággal való egyesülésnek ez volt a feltétele. A diákzavargásokat Is azért rendeztette a kormány, hogy ezzel az ürüggyel megszállja Erdélyt.
Vegyes bizottság tárgyalta a szentgotthárdi vámincidenst
Szentgotthárd, |anuár 17 A szentgotthárdi vámincidens megvizsgálása céljából a mai napon tárgyalásra ültek össze a magyar és osztrák vasutak, valamint a vámOgyi hatóságok kiküldöttei. Az egész ügy egyszerű vámkezelési kérdés, amelyben politikum egyáltalában nincsen és igy a tárgyalás csupán vámke-I zelési kérdések körűi forgott.
A tárgyalás este 8 órakor befejeződött. — A jegyzőkönyveket mindkét fél felettes hatóságának terjeszti I fel.
Telefonösszeköttetés Európa és Amerika között
Newyork, január 17. Az Interna-lional Telephon and Telegraph Com-psny közlése szerint a vállalat a legközelebbi jövőben megkezdi az uj európai kábel It f iktetését. Az uj kábelvonalon különleges uj találmány segítségével rendes telefonbeszélgetések folytathatók Európával. A vállalat a következő évben telefonkábeleket akar lefektetni a délamerikai tengerben is, bogy megvalósítsa a közvetlen telefonforgalmai l:szak- és Délamerika közölt.
ZALAI Köfl.OOT
1928

A hercegprímás bucsuki-hallgatáson a pápánál Róma, január 17. XI. Pius pápa Őszentsége ma bucsukihallgatáeon fogadia a Magyarországba induló Serédl Jusztinián bíboros hercegprímást, ki a pápai audedi utín Oasparrl államtitkárnál telt bucsu-látogatást.
A belga diákság szétrombolta a szovjet kiállítási pavillonját
Brüsszel, január 17. Brüsszelben 120 diák szétrombolta a brüsszeli szovjet kiállítás pavillonját. A diákokat a rendőrség kihallgatása ulán mind elbocsátotta.
Popescu oláh diákvezér ujabb zavargásokkal fenyeget
Bukarest, |anuár 17. (Éjszakai rá-diójelentés) A jassll törvényszék az erdélyi atrocitások egyik vádloltjának Ordeanunak büntetéséi 6 hónspi fogházról 1 havi fogháira szállította le. Popetcu diákvezér a Cuventul cimü lapban ujabb zavargásokkul lényégét, ha a kormány nem hagy fel a retorziókkal.
Az oláh agrárreform eredménye
Bukarest, |anulr 17. (Éjszakai rá-dlójelentés) A Cuvenlul hosszabban foglalkozik az oláh agrárreforminal és azt írja, hogy épen az ellenkezője áll be, mint amit reméltek. Az agrárreform gazdasági eredményei a semmivel egyenlóek, Írja.
Eltemették a bolgár merénylő asszony áldozatát Belgrád, január 17. (Éjszakai rá-dlójelentés) Üukübből jelentik: Pre-llcs Igazságügyi referenst, az üszkübl merénylet áldozatát ma temették el nagy részvét mellett.
A francia szenátus ülése
Pdrls, január 17. (Éjszakai rádli-Jelentés) A francia szenátus ma tartotta meg karácsony óla az első ülését, melyet Doumergue nyitott meg.
Egy oláh ezredes katonáit polgári ruhában dolgozni kflldte, keresetüket azután elszedte Konstanza, |anuár 17. (Éjszakai rádlójelentés) Nagy botrányt lepleztek le ismét. A konstansai granlcsár ezred parancsnoka a katonákat polgári ruhába OltOztette és klköiói munkákra hajtotta és tisztjeivel az alacsonyabb munkadíjon megosztozott.
Február 7-én nyitják meg az angol parlamentet
London, Január 17. A mai minisztertanács a trónbeszédet lógja megszövegezni, amelyei a király megnyitja február 7 én a parlament uj ülésszakát s egyúttal az utolsót az általános válaazlások előtt.
Elfogták a repülőgépes cselt szökevényeket
Prága, január 17. Azt a kél katonát, akik vasárnap a prossnilzi repülőtérről repülőgéppel megazöklek, a lengyelországi Dublin mellett, — ahol benzinhiány miatt kénytelen voltak leszállani - tegnap letartóztatták.
Az árvíz pusztításai
Beilin, január 17. Az állandó olvadás folytán aWjrlhe nunüLinds berg város kornyékén tötb kiBebb folyó kilépett medréből. Az ár nagy területeket OnlOII el. Néhány község lakosai pár nap óla teljesen körül vannak zárva a viz és jégtengertöl. Rengeteg házat, amelyek>eomlással fenyegettek, ki kellett üríteni.
Londonból jelentik: Arrasiuahi, Minas Ooraes államb.li brazíliai várost teljesen elpuazUtoita az áiviz. A városban úgyszólván egyetlen ház sem maradi épen s beomlott a püspöki palota, a város legelőkelőbb szállodája és több iskolaépület Is. Hilezer ember hajléktalanná váll.
Maróczy ötvenes szimultán mérkőzése Békéscsabán
Békéscsaba, január 17. Maróczy Oéza sakkmester a békéscsabai Maróczy Sakk-Kör ötven játékosával síimullán mérkőzést tartott, melynek során negyvenhárom játszmát megnyert, hét pedig remivel végződött.
Sztambulban nagy kommunista pört tárgyalnak
Angóra, jsnuár 17. A sztambuli törvényszék most kezdte meg a főtárgyalás! annak az 57 egyénnek bünügyében, akiké! kommunista ösz-szeesküvéssel vádolnak. Kilenc vádlott fölött in conlumaclam Ítélkeznek. Az ügyész szigoiu büntetés kiszabását kérte, hivatkozva arra, hogy a vád.\'otlakat az ország alapvető intézményeinek megdOnltaére szervez-kediek. Senk Hüszní, az összeesküvők feje nem tagadta, hogy kommunista érzelmű éa bogy a kommunizmus uralomra jutása érdekében tevékenykedett.
MAjérés
A nagy kan Ixasü. nrateorologtal mag-figyelő Jelentések t Kedden a Mmér-tékHi Reggel 7 órakor +0<j, délután 2 órakor +2-6, eate 9 órakor -f 1 4.
telfiózH: l\'.géii nap borult égboltozat.
Szélirány: Reggel Északkelet, délben éa este Északi azél.
A Meteorológiai Intézet |elrnté«e szerint csapadékra hajló és aránylag enyhe idő válható.
„KHASANA" Superb Ajakrouge
A legszenzációsabb ajakplrosltó I
Színtelen, ile egészséges nőnél 2 perc aluli izgató pirossii varázsolja az ajkul. Nem kell félni a csókolózás/ól, meri a esik nem veszi lel
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illalszertárban. Ára 2 -U) pengó. Vezérképvistliség M1HÁ LYO HÓ gyógy-I6S árunagykereskedés Budapest, VI., Podinaniczky-u. 4J.
Zala hódolattal köszönti Magyarország hercegprímását a trianoni natáron, Nagykanizsán
Valóságos diadal ünnep lesz Serédl Jusztlnlán fogadtatása a nagykanizsai állomáson — Hogyan folyik le az ünnepélyes fogadtatás — A hatóságok közös értekezletén ma állapították meg a fogadtatás végleges programját
kák Irányítására a DSzA vasuttársa-
Nagykanlzsa, Január 17
Még csak néhány óra és a végváros Nagykanizsa földjén üdvözölheti elsőnek ebben az országban Magyarország uj bíboros hercegprímását, az ország első főpipjtt és első közjogi méltóságát, Nagymagyarország feltámadásának előhírnökét.
A hercegprímás logadtatására a mai napon délulán megérkeznek GyOmOrey Oyörgy főispán, Bddy Zoltán allipán, Tallldn Béla Somogy-megye alispánja, P. Vlnkovlch Vik-torin, a magyarországi Sienlferenc rendi tartomány főnöke stb. Az este 11 óra 10 perckor megérkező budapesti vonattal érkezik József Ferenc főherceg, a Foederatio Emerlcana fővédnöke a Foederatio népes küldöttségével, melyek között helyet foglalnak Jankovlcs Bésán Oyula gróf, Ury Lajos táblai tanácselnök, dr. Kammermayer 0;to kultuszminiszter! titkár, dr. Tóth József cisztercita tanár, dr. IWányi Ferenc postaigaz gató, dr. Kovács Józstf postatanácsos, dr. Kiss ÖJön postaigazgató, Csatth Béla postalávlrdai főigazgató, központi főintéző, dr. Angyal Kálmán népjóléti miniszteri tanácsos, Pintér Andor rendőrtanácsos, Elhardt István tendörtanácsos, dr. Rlsztlcs Lázár rendőrtanácsos, ilj. Wlnkler Nándor, a MFTR titkára, Boér Oéza lelkész, Eródy Béla képviselő, Hasztl Lajos vámszaki Idlügyelö, Vdrnay Aladár rendőrkapitány, dr. Bohotln Lajos MÁV uikár, Németky ü/ula MÁV ellenőr, Merva Ferenc Igazgató, Czer-mann Anial pénzügyminiszteri tanácsos, Szabó Imre festőművész (aki a photo felvételeket késziu), Szerdahelyi László postatitkár, Mayer jósat.! pécsi poslaigazgaló, Orenczer Béla budapesti kir. főügyész, Babits Láazló miniszteii titkár és még számosan.
A főherceget a pályaudvaron GyOmOrey Oyörgy főispán, dr. Sab-jdn Oyula polgármester, Falka ezredes, állomásparancsnok, Berthóty rendőrtanácsos stb. fogadják.
Csatth poslafőigazgató, közpon i főrendező a főhercegi titkári hivatallal folytatott tárgyalás után közölte dr. Tholway Zsigmond postafőfelü-gyelővel, hogy a főherceg sztadosi egyenruhában fog érkezni.
Józsel Ferenc főherceg a piarista rendhízban fog megszállani, ugyancsak Uray Lajos táblai tanácselnök ii. A többi urak részint a szentfe-rencrendi zárdában, az 1. és 2. sz. postahivatalban, részint a Centrál szállodában és a vasúti vendéglőben nyernek elhelyezést.
A hercegprímás mélió fogadására a pályaudvar éa a perron különleges pompával lesz díszítve, mely mun-
ság egy igazgatósági tsgja érkezett ma le Nagykanizsára.
Ma délben értekezlet volt dr. Sab-ján Oyula polgármesternél, amelyen megjelentek az összes nagykanizsai halóságok és közhivatalok fejel, a főrendező P. Mátés Htlár városi plébános, hogy a hercegprímás fogadtatásának végleges programját megállapítsák.
A fogadtatás programja
A hercegprímás vonatja 5 óra 30 perckor lut be holnap, csütörtök reggel a nagykanizsai állomásra, amikor a honvédzenekar a magyar Hiszekegyre zendít.
Serédl Jusztlnlán hercegprímás és kísérete leszállanak a vonatból és az X—II. osztályú vasull nagy étkező terembe vonulnak, melynek ajtaján honvéd dlszőrség log állanL Az étteremben a hatóságok, a közhivatalok fejei, a kü dMtségek, egyházak, egyesületek stb. várják.
Az ünnepélyes fogadtatás tehát az étteremben fog lezajlani.
Oyömörey Oyörgy főispán Zalavármegye és Nagykanizss városa nevében, Csóthy Oíza murakeresz-turi apát a megyéspüspök és az egyházmegyei papság nevében üdvözlik a hercegprímást. A hltbuz-galml egyesületek pompás rózsa-csokrát dr. Szigethy Károlyné fogja átnyújtani. A Keresztény Jótékony Nőegylet egy mü/észi kivitelt! gyönyörű ezüst kazettában átnyújtja Nagykanizsa sok ezer katolikusa által aláirt albumot, a Foederetlo Emerlcana hódolatát Ury Lsjos táblai tanácselnök fog|a tolmácsolni A Muraközi Szövetség békereviziós memorandumát dr. Ssabó Zsigmond járási főorvos nyújtja át.
Ezután az üdvözlések után a hercegprímás a perronra vonul, abol a megjelent katolikus közönséghez beszédet intéz.
A hercegprímás beszéde után az Egyházi Énekkar Rácz János főkántor vezénylete alatt a .Hol szent Pétéi" cimü pápai blmnusct fogja énekelni.
A vonat elindulásakor a honvédzenekar a Rákóczi-indulóra zendít.
A közönség a perronra a plébánia által kiutalt jegyekkel, mig a küldöttségek a hozzájuttatott jegyekkel fognak megjelenni. A küldöttségek az l—ll. oszt. nagy étteremben gyülekeznek.
Felkéretnek az egyesületek és intézmények, hogy amennyire khet zászlóik alatt és jelvényeikkel jelenjenek meg legalább 5 órára.
A fogadtatást rendező Országos Katolikus Szövetség ma leküldötte Tóth titkárát, aki érintkezésbe lépett
1W8 január 18
ZALAI KOZLONT
a helyi főrendező, P. Mátés Hilár ferences zárdafőnökkel, Nagykanizsa plébánosával a nvgyszabásu fogad-tatási flnnepéJy sima lebonyolítására. Serédl Jusziinlán hercegprímás nagykanizsai fogadtatása valóságos diadal ünnepély lesz, amelybjn egy ország népe köszönti Zala földjén
Magyarország bíboros hercegprímását *
A Keresztény Jótékony Nőegylet kéri választmányi iaglait, hogy ma szerdán délig és délután 4 óráig a választmány külön aláírási ivének
aláírása végeit a központi elemi Iskola gondnoksági lermében megjelenni, szíveskedjenek. A lagok ugyanitt kapnak perron belépőjegye-ket a hercegprímás fugidtalására. A tagok gyülekeznek reggel pontosan háromnegyed 5 órakor az állomás előcsarnokában. Az ezüst- kazettát, melynek vésése Goldbergerné S p-rlnger Ilona mfwésnök gyönyört! munkája, a szerdai nap folyamán a Berényi-üzlelbeu megtekinthető. — A Keresztény Jótékony Nőegylet elnöksége.
Magyar tejet ivott, magyar ovodába, magyar iskolába járt, magyar katona volt,
da eltörölné Magyarországot a föld színéről, mihelyt Nagymagyarorszigról esik azó
Beszélgetés a jugoszláv iratcsere-bizottság kanizsai vezetőjével Nagykanizsa, január 17 Jeleztük volt, hogy egy háromtagú bizottság érkezett Jugoszláviából, amely a nagykanizsai járásbíróságon átveszi sz összes, az elcsatolt magyar területeket Illető telekkönyvi Iratokat, térképeket, helyrajzokat, úgyszintén s törvényszéknél az egész elcsatolt Muraköz úrbéri iratalt.
A belgrádi igazságügyminiizter 3 Ilyen bizottságot küldött Magyarországba. Aminthogy a jugoszlávokkal egyideüleg két hasonló bizottság működik magyar részről a megszállott magyar területen Balogh Károly m. kir. igazságügyminiszteri osztálytanácsos vezetése slatt.
A Nagykanizsán működő bizottság tagjai Szolcsanln Franyó, a belgrádi járás Nowl-Kanlza nevű helyiségében levő járásbíróság vezető-blrájs, Gagyanszky Istevsn, a nagy-kikindai járásbíróság telekkönyvvezetője, a bizottság harnudlk tagját Időközben Szegedre helyezték át. A bizottság a napokban befejezte mű ködését és Letenyére távozott.
Itt tartózkodása napjaiban felkerestük a jugoszláv járásbirót, hogy néhány érdekes momentumot megtudjunk és közönségünknek beszámolhassunk arról: hogyan néznek bizonyos dolgokat szerb szemüvegen át. *
L\'gnsgyobb meglepetésünkre, nem kellett szláv nyelvtudományunkat elővennünk. Ugy Szolcsanln, mint Gagyanszky
hibátlanul beszélnek magyarul, csak külsejük árulja el a izerb li-pust, amelynek minden fanatizmusa, keménysége és hetykesége, de egyszersmind nemzeti önérzete is vlsz-szatükröződik arcukon. A harmadik sentai magyar fiu volt, aki persze most jugoszláv szolgálatban áll.
Beszélgetés közben megtudjuk, hogy a bizottság első munkahelye Szombathely volt, ahonnan Szentgotthárdra, majd Zalaegerszegre mentek az Iratcsere eszközlésére.
Nagykanizsán egy hónapig tartózkodtak és magánlakásban laklak. Szolcsanln feleségét is elhozta N<gy-kanlzsára, akivel a Kossuih-tér egyik házában Jakotl. Siolcsanin naponta
35 pengő pótlékot k»p magyar pénzen kiküldetése tartamára és szon panaszkodik —
mit lehet napi 35 pengőért venni
Nagykanizsán, ahol minden olyan drága ?
Ahogyan ezt mondja — klérez-hetjük belőle, hogy milyen |ó dolguk van nekik .odaát", amikor napi 35 pengő pótlékból nálunk nem Is ludják igényeiket fedezni. Hangja uri tórusáusk és ftgyelmezeltségé-nek zománca mögül íb ki-kitör belőle a .szembenálló erösebb". Nehéz lefátyoloznia a volt ellenség csökönyös ellenszenvét, amelynek kisugárzása szinte perzsel bennünket. Ugy éreztük magunkat, mintha valamely ellenséges hadiszálláson lennénk.
Impressziónkat csak megerősíti, amikor elmondja, hogy .szerb létére" iskoláit Magyarországon végezte. Még msgyar ovodába is járt - kérkedik — és
„magyar tejet ivott"...
Budapesten végezte Iskoláit, ahol Igazságügyi díjnok lett, s háborúban, mint hadnagy állt a monarchia hadseregében.
Á\'tértünk s msgysr viszonyokrs, az ország súlyos helyzetére,
A szerb biró persze s msga szemüvegén át nézi s dolgokat, az eseményeket. De meglátja, hogy milyen nehéz, küzdelmes életet él a magyar tisztviselő, a magyar bíró, akiknek élet-standardjén meglátszik az egész magyar helyzet.
Lássa bíró ur, ezt Trianon tette!
vetjük közbe a biró ur nem kis meglepetésére, hogy ez a szó, mint vád hangzott el az ajkunkon.
Trianon ?
Az óriási irathalmaz, ami keresztülment a kezünkön — feleli Szolcsanln emelkedett hangon — amellett szól, hogy a határokat még lobban kellene mélyíteni, ameddig csak szlávok lakják az országot...
Itt lepaltanlk a zománc, szemein keresztül fénylik a rác fanatizmus, amelynek szenvedélyességét kiérezni foj\'ott, indulatos hang|án, ugy, hogy bántó sióáradatát, nem is tartjuk
Ildomosnak magyar betűkbe öntve közölni.
— És biró ur, ha majd egysier egy napon megjelennének a ml dél aeg, kemény, darutollas fiaink azokon a halárokon ?
Mintha vllláműtés érte voins Szol-csanlnt (a másik tz asztalától felénk kancsalít), felugrik székéről és izgatottan közeledik felénk, szemét — mint egy toledói pengét — keresztül szurjs rajiunk, majd, magát erősen fegyelmezve azt kiáltja:
— Akkor eltöröljük Magyarországol I El—töröljllk I ismétli. Hiszen
nem tudják maguk, milyen
katonai hatalom ma Jugoszlávia.
Azonban csakhamar igyekszik a fesz ült hangulatot enyhíteni.
Elmondja, bogy náluk könnyebb a megélhetés (az antant mankójá-vsl I) és hangsúlyozza, hogy
Znzódásokkal borított többhetes férflhnllát szedtek kl a Borából
Bűntény, öngyilkosság vagy baleaet T — Elrendelték a törvényszéki orvosi bonooláat
Jugoszlávia békés szándékú Magyarországgal szemben, nem gyűlölt a magyar népet
és s jugoszláv hadseregben Igen sok magyar orvos és mérnök szolgál, aki nem lud még szerbül és Jugoszlávia azért mégis alkalmazza őket.
Lássa — ml nem gyűlöljük a magyarokat — mondja — és maguk mégis mindig visszakövetelik „Muraközt\', követelik a békerevíziót...
Rövid ideig folytattuk még a beszélgetést, mtjd lávoztunk. Azzsl a meggyőződéssel, bogy óriási sziklafalak választják el s népeket az egymáshoz való közeledéstől, s nemes testvérűléstöl, sziklafalak — melyeket békeszerződéseknek hívnak és kivántuk, vajba minden magyar férfiút, minden magyar nőt hatná át az a szent tflz, az a fanatizmus, az a nemzeti önénél — amit ennél az ellenfélnél tspasztsitunk... (B. R.)
Nagykanizsa, január 17
Tavaly a Mura áradásának sok áldozata volt. Ez idén ma érkezett az első jelentés egy rejtélyes buliá-ró1, melyet Murakereszturnái fogtak kl a csendörök a folyóból."
A jelentés szerint január 16 án délután négy órakor Murakereszturon az első számú vssutörháztól nem messze, s parttól mintegy tiz méternyire, a bokrokon fennakadt hullát veitek észre az emberek, akik értesítették s csendórséget a borzalmas felfedezésről. A csendörök szonnal csónakba ültek és a hullát partravonszolták, hol megállapították, hogy egy 60 év körüli földmives ember lebe*, skinek azonban fején és balszeme felett zúzódások nyoms volt. A bulla már hetek óta vízben lehet, mert a testet kékei-zOld foltok bo-
ritják.
A (^szolgabírósághoz érkezett Jelentés még szt közli, hogy vsjjon bűncselekmény, öngyilkosság vsgy véletlen bsleset történt-e, sz eddig még megállapítható nem volt. A nyomozás s való tényállás kiderítésére megindult és több járőr a Mura partvidéken kutat a rejtélyes hulla személyazonosságának megállapítása végett. A murakereszturi csendőrség jelentést adott le a hulláról a kir. ügyészségnek Is, ahonnan Almássy Oyula dr. vizsgálóbíró telefonon közölte a csendörséggel, bogy a boncolást elrendelte a halál okának pontos megállspilásárs, smit s törvényszéki orvos még a mai nap folyamán végre fog hajtani.
A rendőri bullaszemle Ilyenformán feleslegessé váll.
Halálra égett egy nyolc éves alsópáhoki gyermek
Egy hát alatt a harmadik halálos gyermek-szerencsétlenség
Keszthely, januir 17
(Saját tudósítónktól) Borzslmas gyermek-halálok egymást érik vidékünkön Az elmúlt hélen két spró gyermek forrázta le msgát halálosan, mint arról mindkét esetben e hasábokon beszámoltunk. Most egy valamicskével nagyobb, 8 esztendős gyermek trsglkus halálát jelenti keszthelyi tudósítónk.
Takács Péter 8 esztendős alsópáhoki fiu szülei távollétében a bezárt lakásba az ablakon keresztül bemászott. Nsgyon hideg volt, tüzet akart rakni a tűzhelyen. Oyufát keresett, majd petróleummal öntötte le a gyuj\'alékot, bogy annál előbb melegedhessék. A petróleum azonban üvegestől lángra lobbant a kezében ugy. hogy a gyermek rub\'-Jd pillanatok alalt tüzet fogott. Mint egy égő fáklya, ugrott kl Takács Péter
az ablakon. A jirókelók nyomban odarohantak és leszaggatták a ruhát a szerencsétlen, jajveszékelő fiúról, kinek teste addig már teljesen összeégett.
Beszállították s keszthelyi kórházba, de segíteni már nem leheteti rajts, pár órai szenvedés után meg-balt.
A hévizszenlandrásl csendőrség meglnditotts s nyomozást, hogy a halálos szerencsétlenségért kit terhel s felelősség.
Széna ^ladó.
Sásoscca 150 mm., zabos bükköny cca 45 mm , hegyíszéna cca 40 mm. Egytételben el.dó, résiletekben ls
szAlli ható. — Bővebbet: Sugár-ut 2. sz. Házmesternél.
Ka
ZALAI KÖZLÖNY
1928 lanuár 17.
Körmendy Árpád hangversenye a Kaszinóban
Kedden e»te előkelő közönség, Kanizsa zenerajongói elölt tartotta nagy hangversenyét Körmendy Árpid, az Opera v. tagja, a jeles basszista, aki olaszországi Ifnul-mányutjáról visszaérkezve, zeneaka-démlsi koncertje elölt már ismerős publikumának mutatta b: azt a fej lődésf, smely ma már a legelső operaénekesek soriba emeli. Körmendy Arp\'d kimondott basszista, aki azonban sikeresen birkózik meg azokkal a feladatokkal U, amelyeket a szerző baritonisták számira irt. Nsgyferjedelmö, érces, tömör hangja van. A legértékesebb olasz belkantó szerint énekel és ez leszi, bogy hsng|a kiegyenlítődve minden fekvésben egyforma fénnyel cseng és vhrflereje a skála bármely lépcsözc tén lendületes. Mint vérbei basszls-táaak, természetesen elsősorban az alWbb regiszterekben hömpölyög matériája azzal a behízelgő melegséggé, mely a basszistákat a közönség szivéhez viszi. Tempóbirása biztos és épen igy stílust tud adni minden zsánetu rollénak, amit interpretál. A , Varíztfuvo\'a" kél nagy áriáfában hang|i templomos áhltat-lal lelt, mélytégeten t úgó, sötét színű, mint az orgom. A Prológnál már törtető tempób.n, mint ép:n a Torreádor daliban ii, ahol szépen helyezett felső bangókkal jelzi tuJá-sának fokát.
A Zsidónő számtbm ismét a le-higgadtság uralja a tónust, hogy aztán a magyar daloknál temperamentuma csapongó jókedvvel öntse magát az elöadátba. Körmendynek sok más énekessel együtt nagy értéke, hogy a pódiumon Is érzékeltetni tudja azt az alakot, amelynek szerepét tolmácsolja, ami néhol frakkban talán szokatlanul hal, de mindenesetre előnyösebb, minlha lélek és szív nélkOl recitálná a kottafejeket.
Ptntér Baba táncmOvésznö nagyvonalú. (adással klasszikus számokkal pompás élvezetei szerzett, melyek közt természetesen Liszt Rjpszódlá-jinsk és a ciarlesztonn*k volt a legnagyobb sikere.
K. Padi S tft fi/iom elegsnciával, leegyszerűsített elöadáii modorban, de rendkívül megkapón énekelt sanzonjai kétségtelenül egyik föerötsége volt sz emelkedett színvonalú estnek.
Nagy László zongoraművész elmé-\' lyüll játékába igaz gyönyörűséggel merült a közönség és bár néhány számmal szerepelt csak, sejletni engedte, bogy nsgy intelligenciájú muzsikus. Mint kitérő diszkréten és simulékonyan látta el feladatát.
A n ü /éazek nagy és őszinte sikerére semmi sem jellemzőbb, mint a sok ráadás, isi*étlés, ami vjI\'. Az együttes minden lapji — hivatott
(~n)
Hogyan akart n] ruhát szerezni egy 19 éves falast leány
A kereskedő leleplezte a csalót éa rendőrnek adta át
Nagyknnlzfu, |anuár 17
Tegntp délelőt Krámer Ziltín Erzsébetiéren levő rffös üzletébe Ifibbek közölt beállított egy fiatal falusi leány és nagyobb értékű ruha-kelméi és más aprós/got vásáiolt. Mikor már számlá|a elég nagy ösz-sreget lelt ki, kijelentette, most n.-m fizet, meri r ircs nála pénz, de a leg közeit bbi hetivásáron ö vagy az apja, aki jtfmódu tó szerdahelyi polgAr, be jön és az sdíssígot kifizeti. A lc/ny biztos fellépése halo\'t is és a kereskedő haflnndó leli volra ismeretlenül is hitelezni neki. El\'b1) a?onban rgy kis serlcciholmesi fogísttal meg skart győződni ariól, hogy a leeny igazai I eszél e Mivel horvátnak mondotta magát, egyik srgéd horv-tul beszél. bo;zá és ekkor kiderült, hogy egy kukk nem tok, annyit sem lud horvá\'ul.
Ez azonban csak egy percig hozta zavarba a leányzó\', aki hamarosan kivágta magát, hogy rem tótszerda he\'yl ozülelésü, banem mo\'ntril. Hitelt azonbao már n:m sokul ídldk szavának, de még lellek vele egy ptóbát, bogy végleg lelep ezzék Épen az üzlelben Irrtó krdolt Krámer nek egy régi molnári! asszonyvev^je. Megkérte e.:l ar asi\'zrnyl a kereskedő, hogy néz/e meg a vásá\'ló falui! leány\', caikugyan Mo\'nár ba való-e? Ez a kísérlet I* balul ülöll kl a leányra. A molnáril asizony nem ismerte fel a le\'nyban faluja bell|ét. Közbe mfr az inast rendőrért ezilaszlot\'ák, aki a cjalHi mán dékkal vásárló Irányt elfi\'Uo\'ta a kapitányságra, ahol kihillgxtás alkalmával bevallotta, hogy Kanyec Annának hivj k 19 éves pJriveiitcl síü-letésü szegény pirasulány Beisrrerte, hogy egy krajcár nélkül jölt be a városba és a furfangos csalás révén akart mtgának tuhára valót verni. Csalás kisérltle elmén eljárás indult ellene.
NAPI HÍREK
MftPIHENJE
Január 18,szerda
Kómái katolikus : Piroska sz. vt. I\'rot.
Piroska Izraelita: Teb. hó 2S.
Nap kel reggel 7 óra 42 peickor,
nyugszik délután 16 óra 39 perckor. •
Városi Színház. „A hcledlk meny-
ország". Himnusz a szerelemről 12 felezőiben Főszereplők: lanct Oaynor és
Charles l\'arrell. Patria Híradó.
— Gyászmise. Csütörtökön, január 19-én reggel 7 órakor a Pelsö-lemplombjn nébel Eperjesy Oábor klkiüdv ért pyáfzmise lesz tartva.
— Leventékhez. A különleges csoportba beosztolt leventék folyó hó 18 án trsle 8 óiakor a Rozgonyl-utcai elemi jskola tornatermében pontosan jelenjenek meg fegyelmi bünletés ttrhe millelt. Főoktató.
— A Klskanlzsal Po\'gári Olvasókör tisztújító közgyűlése A Kiskanus.i Polgári Olvasókör va Bárn p délu\'ári tarolta meg rendes évi lisz\'uji ó közgyűlését Plander Qyörgy elnöklete alatt. A titkáil jc-len\'ést Hegedűs Károly terjesztette bi, míg a pénztári zárszámadíso^t és köl ségveiést Papp Peler. Dr. hűlöp 0;örgy ezután ríszli-lesen beszámolt a kör mult évi müköJé-féröl, aire\'y a kuliura ís fn nüvelő-dés legyében folyt le. A liez\'uji\'ás-nál eln^k le t Anek ü/örgy, társ eln^k Anek József, \'alt Inökök dr. Fülöp Q/Prgy és Papp Péter, lit> ér Hegedűs K.lroly, Jegyző Szmodlcs László, pir ztáros Batlcza József, elleni r Fekete F.rcnc, b.\'zn^gy Kd lovlcs László, s b, azonkivűl megválasztották a több lagu váhs\'lmin, t.
— Felhívás a Kath Legény egylet tagjaihoz. A nagykanizsai Kotb. Legényegylet lagj I felkérrleek, hogy csütörtökön reggel \'/25 órakor az egylet helyiségében pontosan gyü-lekezzr nek a hercegp lm s ótmlnec-dáján«k fcgidápáro. Elnökség.
= MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó szőnyegfélék kaphatók Hlrsch és Szegő gyári lerakatában.
művész.
ViziMet fc fliMnURUkit
•ukaitrdtn k<aill ■•.4I..IU Jót.af ém Márton
klrilr«. 23,, T,|tf0„
Január 18-án szerdán 5, 7 ós 9 órakor
r
Himnusz a szerelemről 12 fejezetben.
Főszereplők : Janet Gaynor és Charles Farrell.
Pátria Hiradó
— Miniszteri rendelet a tanoncok segédl vizsgálatra bocsátásáról. A kereskedelmi miniszter rendeletet adott kl, amelyben lehelövé teszi, hogy az olyau Iparterületei trl, /.hol sok taconc szabadul és a srgéd vizsgálatok előkészítése hosszabb Időt igényel, a tanviszony lejárta c\'ő\'t hat hittel korábban lehet a vizsgára bocsátást kérni. Az okmányod a bejelentés megtétele u\'án későiben is beadhatók. A kisebb ipartestületeknél a vizsgára bo-ctálási kérelmet továbbra is a lan-idő lejár\'a előtt három hédet kell kérelmezni.
— Bevásárolt és meglógott a fizetés elől. A Ktsfaludl és Krautz cég felj lenlést tett a rendőrs\'gen egy ismeretlen falusi parasztasszony elit n. A fe\'Jel nlés szerint az asszony egyik délelő:t a cíg üzletében bevásárolt különféle anyagokat. A vásáit az üzlet hátsó résiébsn csinálta, ahonnan, rcikor az asszonynak kezébe adták a csomagot, a segéd sz-bály-izerüen elöreliíliotla: „Kassza! ennyi és ennyi". Az asszouy azonban C-sz-revéilrnül kiosont a bollból fizetés, de míg a legcsekélyebb bucsukötzö-nés nélkül. Mire rájöttek a csalánra, már mes«7e Járt. Meglndi\'oHák a nyomozást kéztekeri\'ésére, ami azonban neh zen fog menni, mivel nem lehet íudni, hogy a mrgye melyik részéből való.
— A nagykanizsai lábbeliké* szltö iparosok közel 300 tagot számláló iparleótülell szakosztálya vasárnap délután léi 3 órakor a testület székháziba taggyűlést hívott össze. Soba még annyi lábbelikészltö iparost nem látott együtt az Ipartestület székháza, mint a vasárnapi taggyűlésen Pintarlcs Márloi elnök megnyitván a gyűlési, figyelmeztette a tsgokflt, hogy az üzeműkben beállolt vál\'ozás folytán kérelmezendő adókiigazilást bélyegtelen kérvényben folyó hó 30 ig kérhetik az adóhivatalban, amelyhez az adóvallom ási ivet ls kell hozzácsatolni. Ma|d több szí kügy letárgyalása után a bőr&rak rohamos emelkedését vették napirendre. A kérdés számos hozzá-szílisM és éleit vitára adolt alkal mat. Végűi Is elhatározták, hogy a bőrdrak emelkedését a közönségre kénytelenek áthárítani Nigy elkeseredés támadt a borkereskedők hitelbeszüntetése tárgyalásánál és sulyoi kifakadások hangzottak el, meri most éri ökel a hitelmegvonás, amikor legerősebben pang az ipar és a gazds-sági viszonyok a legrosszabbak. Az egyes f. Iszólalók u\'án a gyűlés ugy határozott, bogy a cipésziparosok ezentúl minden megrendelőtől a megrendelés feladásakor megfelelő előleget kénytelenek kérni, hogy az anyagot be tudják szerezni, mely határozatot a nagyközönség tudomására hozzák.
— A fodrászszakosztály felhivja az összes nagykanizsai rr.este eket éa fodrásznőket, hogy edóügyl tárgyalis végett holnap este 8 órakor Jelenjenek meg az Ipartestületben.
1926 )inulr 10
ZALAI KÖZLÖNY
Irodalmi pályázat
Aki lehelség: érvényesül, mondják, akik érvényesüllek. De aki ismeri a fiatal iró szégyenigák alatt elvivő útját, elblizi, hogy a legkülönbek fognak legelébb elkedvetlenedni. Minél elevenebb az irodalmi élet, annál nagyobb szükség van tehetségmenlésre. Tiz-tiienöt iró maradék nélkül fejezhet ki egy nemzedéket, de ép ezt a liz-tizenölöt a legnehezebb megtalálni.
A pályázatokat lehet gúnyolni, mégis csak ez az a kinyújtott kéz, mellyel nemesebb korok alant vergődő Íróikat a helyükre segíthetik.
A Napkelet teret és anyagi eszközt nyújt, hogy a kiválókat bemutathassák és jutalmazhassák. Folyóiratunknak egyik szép hivatása, hogy egy\'uj Irodalmi kor fiataljainak első menhelye legyen. Ezért szegődött az erdélyi Irodalom magyarországi Ismertetőjévé, ezért hirdet most pályá-zatában toborzót a lappangó irók számára. A kibővült Napkeletben van hely s szerkesztőiben megvan az őszinte jóakarat, hogy a Fiatalokat megillető helyet nekik felajánl|a.
Eltérően az eddig dívó, határnaphoz kőt Ott pályázatoktól állandó pályázatot hirdetünk. Pályázni lehet magyar vagy világirodalmi Irót vagy irodalmi jelenséget tárgyaló tanulmánnyal, a kis regény terjedelmét el nem érő novellával, ttz-tlzeoőt versből álló versfüzettel. Kritikát minden munka kap, hacsak egy sorosat Is A március, junius, szeptember s december elsejéig beérkezett pálya-müvekről a lap áprl Is, jullusi, októberi és januári számában számolunk be. A figyelmet érdemlő kísérletek szerzőivel érintkezésbe lépünk, a jobb pályaműveket kőzöl|0k, a legkiválóbb tanulmányok, novellák éa versek közt 500—500 P, összesen ezerötszáz pengd Jutalmat osztunk kl.
Adja mindenki azt, amit legjava •re|ének érez. A magyar Ifjúság hang-Iára vagyunk kíváncsiak s ép ezért álmodunk a selejtezés munkájához olysn kritikust, akt maga ls ennek a nemzedéknek a tagla. A gépírásos pályaművek a Napkelet szerkesztőségébe küldendők (Budapest, I. Döbrentei u. 12) Minden pályaműhöz a szerző nevét tartalmazó |eligás boríték melléklendő.
A Nopkelet szerkesztősége.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete tagjaihoz. Felkérem s Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete tagjait, hogy a hercegprímás fogadására 19 én reggel 5 órakor a Központ-kávéház előtti autóbusz-állomáson gyülekezzenek. Elnökség.
—\' Építészek figyelmébe. A Balatoni Szövetség Medgyaszay István építőművész, egyetemi tanár elnöklése mel\'ett műszaki bizottságot szervezett, melynek építészekből álló egyik izakcsoporljs elhatározta, hogy Balatonfüreden állandó jellegű kiállítást rendez villatervekből. A bizottság felkéri azokat az építészeket és építőmestereket, akik balatoni villák tervezésével foglalkoznak, terveik egy másolati példányát a közérdekű kiállítás céljaira a szövetség elmére Balatonfüredre megküldeni szíveskedjenek.
= Világhírű Pekarek teák, a legnemesebb kávék és az összes fűszeráruk a legolcsóbb árban kaphatók Muszel és Frlcdenthal fűszer-üzletében.
— Halálozás, öívegy Réael Simonné szül. Spitzer Johanna folyó hó 17-én elhunyt. Temetése ma délután 4 órakor lesz az izr. Icmelő halottasházából.
— A keszthelyi Ipartestület kebelében alakult bizottság január 28-ra nagyarányú táncestély előkészítő munkálatait folytalja. Az estély bevételért a hősi halált halt keszthelyi iparosok emléktáblájának céljaira forditják. Az estély disz-elnökségét Relschl Richárd országgyűlési képviselő vállalta.
— Szavaló esték tartásával szórakoztatta Vldovlcs János szavaló-művész a Keszthelyi Katolikus Legényegylet tagjait néhány estén kérésziül. Vidovics moit szombaton és vasárnap Zalaszántón tart előadásodat.
— öngyilkos gazdaember. — Benalk Károly Egeraracsa község volt bírája, a község egyik legtekintélyesebb polgára agyonlőtte magát. Culádl bajok miatt váll meg az élettől.
= Stühmer, Gerbeaud és Lukács féle csokoládé bonbonok gyönyörű kiállításban, állandóan frissen, a legjulányosabb árban kaphatók Muszel és Frledenlhal csemegekereskedésben.
KÖNYVISMERTETÉS
Geoffrey Moss: Édes paprika
Az édes paprika azok közé a könyvek közé tartozik, amelyek nem veszít :nek aktulttásukból. Legjobban bizonyltja ezt a most meg|elent harmadik kisdás.
Qcotfiey Moss angol kapitány, a könyv szerzője, az 1920—21. években Budapesten tartózkodott. Nagyon megszerette a magyarságot és lelkébe zárta az elvesztett területek fel-szabadí\'ásának eszméiét. Érdekesen Írja meg a fővárost, az ellenforradalmi időket, a Rilz béli életet és mámoros, clgánymuzslkás éjszakákat.
Kedvesen vonul végig a regényen egy hazájából elszakadt kis angol leány szerelmi története, melynek pikantériája, hogy magyar szereplőiben ráismerhetünk társadalmi életünk szereplő egyéneire.
A könyv Angliában is nagy sikert aratott, tizenegy kiadást ért meg és lefordilották minden művelt nyelvre.
Mi, mikor az angol-magyar barátság klmélyűll, e könyv sokszorosan érdekelheti a magyar közönséget.
A harmadik kiadás, ugy mint az első és második, gyönyörű kiállításban |eleut meg két kötetben a Stádium Síjióvállalat r. L kiadásában. Ára fűzve 8, kölve 12 pengő.
Influenzás Időkben ügyeljünk a belek rendea működésére.
Hunyadi János
keserűvíz levezeti a belek rothadásos, baktérlumtermelS anyagit, élénkíti a vérkeringést, szabályozza a béimükfidést
— Orvosi hlr. Dr. Könlg fogorvos (lakik Deák-tér 7, felsötemplom mellett) hazaérkezett és újból rendel.
— A Kiskanizsal Lövész Egyesület táncmulatsága. A Kiskanizsal Lövész Egyesület, amely csak nemrégen alakult és ameljník agilis vezetősége fáradhatatlanul dolgozik további kiépítésén és fejlesztésén, tagjai között a kapcsolatot még szorosabbra akarván tűrni — nagy szabású mulatság rendezéséi határozta el január 22 re vasárnap estére ■mii a Polgári Olvasókör helyiségé ben fog megtartani. A rendezőség minden lehe:öt elköve\', bogy minél nagyobb számú közOnség vegyen részt és ott jól érezze magát. Sier-pen\'In, szépségverseny és különféle mókákról gondoskodás történik.
— Találtak az Eötvös téren egy batna boát. Igazolt tu\'ajdonosa átveheti a rendőrségen.
= Rádió-alkatrészek, lámpák, lelepek, hangosan beszélők már 32 pengőtől kaphatók Szabó Antal sport-flzleében.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátolt ügynökeink utján is — az egész vilfgon legjobbnak elismert Singer varró-
Sépeinket. Singer varrógép részv.-Irsaság Nagykanizsán, rö-ut 1.
Kiszely Gyula: A nagy Vampir ellen
Magyarokból és angolokból álló expedíció u\'|a Ázsián kereulül a ma legnagyobb világeseményeinek szir-helyéig Chlnáig. A társaság, amelynek kiemelkedő hősnői egy magyar urileány és egy aogolázslal szokatlan érdekességű Teány typus, férfialakjai meg, magyar gentleman és angol gavallérok. Ulja elején találkozik a bolsevizmussal és küzd vele az életéért és a világbékéért, mindvégig. A könyv ugy előadásában, mint tárgyában tel|esen a ma könyve, a gondolatok és érzelmek hosszú skáláiéval á fűlve, emberszeretetlöl és ba-zaszete ettől és szerelemtől beragyogott kalandok és élmények sorozata, amelyeken sokszor derűs humor, hol meg nehéz tragikum tör keresztül. Mint a szerző másik nevét a Oent■ leman Farm ol, ezt is a Stádium adta ki igen szép modern kiálli\'ás-ban. Ára 5 pengő.
A Napkelet
január 15-1 száma különOien érdekei tartatommal Jelent meg. Blbó Lajos a székesfőváros Irodalmi dijának nyertese .Rablüz\' elmen (eltűnést keltett regényét lulylatla. Komáromi János elbeszélését és Bartóky lózsel egyfelvonásosát közli Wallher Gyula, Tlchy Kálmán, Pinta Sándor, Dömötör Ilona és i-\'alu Tamás verteikkel szerepelnek. Bognár Cecil (\'ál egyetemi magántanár Serédl Jusitinlán bíboros hercegprímás kodlllkátorl munkásságáról Irl tanulmányi.
Rendkívüli érdekessége ennek a számnak Surányi Miklós cikke, melyet Klebels-berg Kunó gróf által felvetett uj gondolatnak, a neonaclonallzmusnak szentel.
Galamb Sándor Odry Árpádról irt tanulmányában a Greguss díj nyertes na gy szinmflvésrllnk ulólérhetetlen művészetét méltatja. A kiválóan szerkesztett kritikai, színházi éi művészeti szemlét ezúttal Révai Tivadar, Morlay Ödön, lialása Gábor és mások Írták. Mutatványszámot díjmentesen küld a kiadóhivatal Budapest L Uobrentel-utca 12. I.
Nagy választék! Kitűnő minőség! Oícsó árak!
az összes kézimunka anyagokban és kellékekben.
Meglakaril 60 fillér portól, mert azonnal megkapja BO panpSn alándék-abroazt, ha nálam fizet eio a .Tűn-dérujak\'-ra m»
REINITZ BÉLÁMÉ
kézimunkakereskedése, Deák-tár I.
IOZGÖSZHVHÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma 5, 7, 9 órakor .A hetedik mennyország". Himnusz a szerelemről 12 fejezetben. Főszereplök: Janet Oaynor és Charles Farrel. Patria Híradó.
Keszthelyi Uránia. F. hó 18 án és 19-én .Lyon Lea\', Bródy Sándor regénye lilmen. A nagyértékü liim drámai cselekménye egy kis lengyet városban Lyon Lea és Constantln orosz herceg között folyik le a háborús Időben.
ffllll
A mai értéktőzsde csendes és nyugodt volt. Öiztönzés hljján a forgalom szűk keretek közt mozgott, az árfolyamokban sem állt be említésre méltó változás. Valamivel barátságosabban tendált a Kőszén, Cukor, Déllvasut és még néhány kisebb papir, mi; a legtöbb érték alig egy százalékkal lemorzsolódott. A fixks-matozáiu papírok piacán a badlköl-csönkötvéuyek további 10-20"o ár-nyereségre lettek szert. Ma vezették be az Óbudai Fehérítő, Festő, Impregnáló gyár részvényeit.
Pírls »40, Loadon 18-30, Ntwrofk M9-C0 BrSatat 7235, MUaao J7-44VI, Madrid 88 85, Imstardsa 109 26, Butin iMfll\'/i Wlaa ra-H\'/s, Sofc374. Práta 15*58, Varsó 58-15 Bndap.lt M-TS, Selfiád 9-IJVt, Sakmst Kl.
4nha-]«fyséM i
VALUTÁK ángoi L 27-85-28 00 Balga f>. 79 55-79*85 Csáb k. 1889-16-97 Dáak. 152 95.153-55 Dlaáf 10 02-10 08 Uoltár 569*20-071*20 rraodab 2260 22 80 Mull. 730*10-231-10 Langyal 64 CO 54*30 Lai » 49-3 54
Lava —•-
Ura 30 30 -30-50 Márka 135 90-136 40 SchUL 80*40-80*75 Norvég 15! •80-132*40 S vájaf. 110 05-410*45 IvM k. 153 45-154 05 Peseta 97tS0-9J*20
LMtVIZAK Arad 130*25-23095 Belgrád 10*05-10 08 Barik 136 02-136 42 Bakarait 3 51-3*55 BrSaaaat 79 57-7981 Kopariü53 05-153-45 Oaalo 151 90 152*80 27 83-27*01 8018-30-28 57110-2 70 2243-2253 Prága 1692-16-97 Saofla 411-4 14 153 55-153 95 84 10-84*30 80-47-80*71 Zűifah II005-IIO35 Madrid 97*65-98-15
VanA
Bzaa tlsasv. 77 kf-oa 30 80 -3090,
78 kf-oa 31*10 -31 30 79 kf-o« 31 40 — 31 60, 80 kg-os 31 55 -31-70. aajéb 77 kg-os 3060 - 30*75, 78 kg-os 30 85 31*1%
79 kg-os 3115-3135, M kg-os 31*30-3145; rosa 2905—29 25. takana. ázpa 24 95 — 2575, KXárpa 30*00-31-00, aab 27*25-27 50, tengeri 22 10-2340. Busákon* 20 65 - 20 85, repce 4800—6000.
Felhaltál 1301, melyből eladattam! vtssas-
maradt 150 darab. Elaőrandi 150-1*52, saedatt 1*46-1*48, szedett kosép 138-1*42, könnyű 1*30-1*34, elafrsadll Orea 1-44—1 46, másodrendű 1*35—1*40. angol sllldő 1*44—1*64, saaloana nagyban 0*00-164, aali 1*86-000. Icbusotthus 1*96-208, szalonnái lélstrlé* 184-192. As tránysat kellemes.
ZALAI KÖZLÖNY
1928 lanuár 17.
RiDIÓ IÜS0B
MvMNímM a — Urak, kHagMili
tfltoy- - Wqiwauiy. B — alóadü Qr — fyenodkcknek. A — tseaonyok. Ma. Z — uat Mg. — mezötfazdasáJL f. - V)«*cl előadta. P - felolvasás. CT » paaofcxucna. Jb — jztzbaoé. K — kabart. aZ — nápazarS um.
Január 18 (sz<rJa)
Budapest U30 (a 12 H. 1 Időjárás. 3
H. 4 Harsányi Gizi mesél a gyermekeknek. 4.46 Időjelzés. 5 Közgaságlud. E. Utána cigányzene. 6 A m. kir. Operaház : .Istenek alkonya" előadása. 10.35 II. II.\'5 Cigányzene.
Barcelona 1 30 éa 3.30 0. 6.10, 9 10 és 9.45 Hangv. 10.05 Dalest. 10.35 Zongora hangv.
Bécs, Orác II és I 15 llangv. 5.30 Oy. 6.30 Mg. 8 Üogol .A játékos* c. 3 Iciv tragikomédiája, utána nZ.
Berlin, Stettln II ü 3 10 Mg. 4.30 Oy. 5 nZ. 8.15 .Szép Heléna", Ollenbach 3 felv. bulló operája, utána tánc Z.
Bern, Baael 4 A Kursaal hangv. 5 nZ. 8 Nemzetközi dal-, ária- és szavalatcst. 8.30 Hangv 9 20 A Kuis.ial hangv.
Frankfurt, Cassel 1.30 Hangv. 3.30 Gy. 4.30 Orosz operarészletek 8 Berlini inüsoi. Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. II O. 2 05 Nénwerü Z 5 Az Isme retlen Slrauts János hangv. ti nZ. 8 Zon-gorahtngv. 8 Klel: Kamara L. 9 20 Tragikomédiák versekben, dalokban és prózá ban. 11.30 Tánc Z.
Langcnberg, Mfln-.ter, Aachen, Köln
I.03 Hangv. 3.45 A. 0 Zongorahangv. 8 20 nZ l.\'tána éjféli lánc Z.
London, Daventry I Tánc i 2 llangv 4.30 Zenei közjáték. 5 NépizerU klasszikus hangv 6.15 Uy. 7 Tánc Z. /.45 1b 8.15 Chopin preludlumok. 9 éa 10.25 Opera K. 11.30 Rádió K Milánó 5 Mechanikai Z. 6.15 Oy. dalok.
9 Színházi E. közvetítése
Mínchen, Nürnberg 12.35 0 4 nZ. 5 Oy. 7 R. Slaab zongorahangveisenye. 7.45 Vidám esi, K. 9.15 Sziml. Z. 1030 Tánc Z.
Rádió-Párizs II 30 Ti/perces Z. I 30 és 4 40 Hjngv. 9 Mg. 9 30 Szlnil hangv.
Prága 12 05 llangv 4,10 nZ. 7.15 Fúvós Z. 8 Tarka esi 10 30 nZ. Kóma 4.50 üy 5 Tánc Z 8.45 Olasz Z.
Kiadja: DélxalaJ lyoaáa ét Lapklaáá Vállalat Eéizréaytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Islexurtoaa taUioa i Na«y kaaáaaa M. m.
Értesítés. II HagykaDiiui SutMet Szövetkezet
(Alapíttatott 1862.)
1928. évi január hó l-én nyitottal meg
67-Ik 4 évre szóló
évtársulatot.
Egy tőrzsbetét után hetenklnt 1 pengő fizetendő.
Kölcsönöket adunk kezességre, Jelzálogra és értékpapírra.
UJ könyvecskék a szövetkezet he-lylségébenCsengery.ut 7.dr. Rapcch-féle ház már most kaphatók.
Befizetések mindenkor hétlön, kedden vagy szerdán d. e. 9—11 óra között teljesíthetők.
mi Az igazgatóság.
Van tzerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget, hogy Vasuti-ut 17-19. szám alalt voll üveges üzletemet
Erzsébet-tér 14. sz. alá
(• törvényszékkel nemben. Szeldeman-hái) helyeztem át, ahol továbbra Is a legjobb minőségű árut hozom forgalomba.
MindennemUtáblallvegel, képet, tükröt üveg, porcellán, lámpaárut és az e szakmához tartozó összes cikkeket bocsáj-lom az Igen tisztelt vevőim rendelkezésére a legolcsóbb árak mellett. Vagyok
kitUnó tiszteieltel t.i.ro„ ster„ j kaimán
l»b. Bvígtaá. képkerctez«.
inAlUDETÉSEK
Ai apróhirdeléaek dija 10 szóig 30 flilér, minden további szó dl|a » Ml. Vasír és ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további szó dl ja 8 flll. Szerdán és pénteken 10 szóig 60 fillér, minden további szó dija 6 flll. Clinaió a minden vastagabb betűből álló sró két szónak számíttatik Állási keresőknek 50<Vo engedmény A hlrd»lé»l dlj sldra flrststsdfl.
Tanutónak felvétetik jó házból való intelligens Ilu Schwarcz Dezső divat-árukereskedésében 2:1
Fürdőkádak legolcsóbban kaphatók Vajda Géza vaskereskedésében, Erzsébet-tér. _ 232
Leoiobb minőségű poroaa saén, külföldi gáakoksa és kovácsaién Vfeiser gépgyár. 5003
Sterneck lanár kottái olcsón klárusll-lalnak. Újdonságok, klasszikusok legnagyobb raktára Schless Testvérek fióküzletében. 238 Sleaaen beaaarcinl cipószűkség-letét Mllléuyl cipőuzletbc-n, mell a bőrár.ik horribilis emelkedése következtében a cipő drágább lesz. ___254
Elcserélnék I drb. 3-as Wrilhelm-szekrényt 0, vagy I re. — Magyar utca 2.
szám. _______ 2,9
PéaakSIosflnt bekebelezéart minden öaaaeghen a legelőnyflaebben ét leggyor aabban foiyóatttat Aoxél Ignáo pént-kBIcaönköivetltó Irodája Nagykanizsán. Pó ml 3 u alatt. 1483
Ford ét Fordson alkaliéazek, autó kiszerelési cikkek, Pneumatlk — Szántó Vilmos ét Táisa cégnél. Deák-tér 2. Z314
Blnuhorn-féle elSnyomda áthelyezve Kárpáti Böztlliez, Kölcsey u. 15. 16
Hfii hócipő leszállítóit áron 14 pengőéért. (érti. női és gyermek sárcipő legolcsóbban Miltényi clpőtlzlelben. 252
Sterncck Zs. vonós és (uvós hangszere eladók, I ágy és ágynemű, pianlno Kéri dések : Dr Neumann, Kazinczy u. II. 7-17
Eladó 3 csöves rádiókészülék hangszóróval. Clm a kiadóban. 224
i\'.tkező burgonya, akác és háisméz kapható Bruncslcs János, József föherccg-n 24. Telefon 198. Ugyanott egy jókarbnn levő lócsos kocsi is eladó. 210
Zalasaabar nagyközség leglorgalnia -sabb helyén, üzlethelyiség lakással egyUlt. Berta Gábornál bérbevehető. Ugyanő1! egy Ford gyorsteherauló alváz Is eladó. írdek-Ifdni lehet Nagykanizsán, Rosenthal Jakab kereskedőnél.____ |<j| 1
Kiskanlasán, Ország ut 19. sz. ház szabadkézből eladó. Bővebbel ugyanott. 259
Kifutó- és tanulóleányokat (elvesz — Pollák Ittvánné Hunyadi-utca 2. 260
Erzsébst-tér 18. számú házban 5 szobás lakás, esetleg htromszobás klaetó. Ugyanott aprólékos dísztárgyak eladók. — Érdeklődni lehet Klapka Istvánnál. 262
Kladá azonnal szoba konyhás lakás ösz-szes inelléHielylségelvel Teleki ut Ki. 261
Frlsdmanii Oyula kárpitos és dlszltó
Kazlnczy-ulca 15. Átdolgozások olcsón és pontosan eszközöllctork. -2CIÍ
Mindenütt kérjünk
RÚZSBHOLLQ MÜLETi
huiiiui doubletí
A MAGVAR PAMUTIPAR R. T.
.Lovas" védjegyű Ooubleja és .Holló" védjegyű Muleja, mely a piacon a érzető márka és a külföldi silányabb gyártmányoknál
olcsóbb,
minden jobb cRomagfonalkeretkcdőnél kapható. • io»
Birtokbérlet.
Z I \'igricei 1017ni ho\'d ln\'riokom 1928. november elsejétől bérbe adó. — É\'deklődók fordu (attak hozzám. Id. Takács Jenő Sümeg (Zftlamegye).
sapar vegyészeti ruhatiszlitú éj gíiüfe® telepe Kaposvár.
Vegytlsatltásra ás festésre elfogad férfi és n«l ruhákat
bármilyen minőségi! kelméből.
Ujraállcslésre bőrbutorokat, bőrkabátokat és végárut
Ágylolltlszlllás huzallal együtt és enélkül.
Függönyök, kézImunVák, szőnyegek, but.r >elmék, mlndenlt\'le paplanok és szőrmék tisztítása, lertőlicnllése és letlése
Gallér éa kézelő moaáa. Pllsséerozás éa gouvréeroxás
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nagykanizsa részére a gyüjlőtelep vezetője:
Kocsis Jóssefné Nagykanizsa,
Állami adóhivatal. Régi postaépület.
nox
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Elegáns, uj szánkók! Homokfutó és fedeles kocsik!
Gyárilag javított
személy- és teherautók!
Azonnali átvételre kaphatók:
BAZSŐ JÓZSEF
autókarosszéria és kocaigyárosnál
Telefon 250 NAGYKANIZSA. Telefon 250
„Ford" és „Fordson" alkatrészek! Goodrich autógummik! Hóláncok!
Nyomatott
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Amerikai rendazerfl uj
rovatolt pónztárkBnytrak
Forgalmi adókAnyvek Számlarendezok LewélrendezAk GyorafüzAk
Mindennemű irodafelszerelésl cikkek nagy választékban
Flschel Fülöp Fial
könyvkereskedésében Magykanizaán, FA-ut.
Gyttmölcsfa-carboiineum
CsávAzászerek
Kerti magvak Mütrágyafélék
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
u cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
Üzletmegnyitás I
KltQnö házikoszt kifőzés 3 tál étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek.
Szíves pártfogást kér
FURMEN 1MRÉNÉ u Kölcsey-utca 5.
ZalakoppAnyban, nyaralóktól la látogatott
bejáró vendéglő,
étterem, kétszobás laká«, kocsiszín, lét istálló, pajta, Jégverem, bidstok, ólak, méhes és gyümölcsös, el, 1800 □ öl területen, el-kőilOzés miatt azonnal eladó. Érdeklődés Hajas Ferenc vendéglős tulajdonosnál Keszthelyen
varrógép
RÉG QtVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
cjű firc/cf r\'/?//(i/e/eA
SINGEK VARRÓGÉP f» s zv é nvtársacao.
FIÖKOZLETE : NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
: Irt".,!.
? yi . k
Délzalai Nyomda és lapkiadó Vállald. Kébzvenytáraatógnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
08. érfolyam, 15. szám
NagykfcJ.?®a. >928. Január 19, csfltörtök
Ára 14 tülér
POLITIKAI NAPILAP
IM S. IL
MfcócxMAr 18.
FeWöa szerkesztő: Barbarits Lajos
BMailkf ira: tfy bór* 1
jfpK KTM\'M" xrmwzm
ISTEN HOZOTT!
Nemcsak az ország, nemcsak a bocskorok taposta magyar föld népe, de úgyszólván a világ tekintete ma Zala felé fordul és Nagykanizsán pihen meg, ahol a szárnyaitól megfosztott szenf Turul nemzete hódolattal köszönti Azt, aki az Ur nevében jön, akit az Ur küldött nekünk, hogy mint világító oszlop tündököljön előttünk és vezessen bennünket a megaláztatások, a szenvedések utján a borzalmas trianoni pusztán keresztül a magyarság Ígéret földjére. Hogy ragyogó fényével bevilágítsa a vigasztalan sötét magyar éjszakái, melynek Ijesztő árnyai ránehezednek és végig kisérnek mindenkit, akinek magyar édesanya adott életet. Hogy hatalmas hangját mindenütt hallassa, ahol kullurnépek és müveit nemzetek laknak és rámutasson a világ legnagyobb igazságtalanságára : a trianoni Ítéletre, amely egy életerős, ezeresztendős nemzetet pusztulásra Ítélt. Hogy vétót kiáltson a világ areo-págja felé és egyházi tekintélyének és lelki hatalmának minden súlyával és erejével szószólója legyen a megcsúfolt igazságnak.
Igen, nézzen ma ide az egész világ és lássa meg, hogy végvárost csinált a messzire hires kereskedelmi gócpont Nagykanizsába az igazságtalan blrlk Ítélete. Lássa meg, hogy koldusrongyokban jár Árpád büszke népe, sorvad és pusztul Szent István nemzete, nincs sehol kivezető ut és a Golgota kl tudja, mikor ér véget és a megváltás, kl tudja, mily messze még?
A gyászfátyolos Hungária asz-szony minden fia, de legfőkép ösl Zala minden gyermeke ma legalább lélekben Nagykanizsára zarándokol, hogy megmutassa az ország vérző szivét, fájó sebeit Annak, akit az Ur küldött, hogy vigasztalónk, erősségünk, vezérünk és atyánk legyen.
Hajnalfény dereng a magyar éjszakában, melynek vlgasztalan-sága őrjitő. A magyar égbolton
feltűnt egy csillag, amelynek szelíd fénye utmutató a pusztaságban. A nagy mindenség ünnepi arculatot öltött és a levegő sejtelmekkel teli. A dolgos munkáskezek imára kulcsolódnak össze és a meggyötöri szivek egy pillanatra fellélegzenek és megnyílnak, hogy befogadják az igét, amit az Ur küldötte hirdet arról a napról, amikor nem választja el többé halár, sem szurony a magyar testvért a magyar testvértől, hanem mindannyian egy nagy szent érzésben ráborulunk közös édesanyánk, — Hungária asszony hűséges keblére.
És ebben a gondolatban nagy és szent ünnep nekünk a mai nap, amikor Magyarország uj biboros-hercegprimása Nagykanizsán elsőlzben magyar földre lép és Deák vármegyéjének és Zrinyl városának népe az egész ország nevében hódol és köszönti őt.
Legyen ez az első nagykanizsai utja előjele és előhírnöke annak a másik ünnepnek, amikor Nagykanizsa megszűnik majd végváros lenni és Muraköz népe magyar trikolórral és magyar Himnusszal fogadja Nagymagyar ország főpapját és Csáktornya és Alsólendva templomaiban ismét egekig érő hangon felharsan a magyar hálaadó ének és a szenvedő arcokról az öröm allelujás könnye perdül alá kristálytisztán.
Ezekkel az érzésekkel, ezekkel a gondolatokkal köszöntjük \' katolikus magyar szivünk min-| den melegével, áldozatos szere-! tetével, nagyrabecsülésével, ragaszkodásával, eggyéforrásával és mélységes benső hódolalával a magyar hősök vérével megtermékenyített és megszentelt zalai földön, Zrínyi Miklós városában Serédl Jusztiniánt, Nagymagyarország biboros hercegprímását!
Isten hozta, Isten áldja — az országba való bevonulását!
Benedek
Csehország u| rohama Magyarország ellen
Csehország képviselője jegyzékei nyújtott át Genf> ben ■ szentgotthárdi vámincidens Ogyébsn
Pdrls, január 18 A Hwan-ügynökség jelenti: Csehország állandó genfi képviselője jegyzéket nyújtott át a Népszövetség titkárságának a szentgotthárdi incidens ügyében.
A Jegyzék, amelyet Benes szövegezett, rendkívül mérsékelt hangú és előzetesen fontos megbeszélések tárgya volt az egyes fővárosok kőzött. A Jegyzék felhívja a tanács figyelmét aa*, hogy hamis bevallással hadianyagot küldtek egy magyar pályaudvarra, kiemeli, hogy milyen nyugtalanító ez a szállítás, tekintettel arra, hogy Magyarország a békeszerződések érteimében katonai ellen, őrzés alatt áll.
Emlékezteti a tanácsot, hogy amióta a nagykövetek értekezlete megszüntette a katonai ellenőrzést, Magyarország felügyelete a tanácsra hárul.
Dudapest, jinuár 18 A szentgotthárdi esettel kapcsolatban a ctch kormány elérkezettnek IfUja nz időt arra, liogy uj r( tumot indiison Ma gyarortzág ellen, mert teljesen bizonyosra vehető, bogy az egész akció Prágából indult ki már akkor, ami kor még meg sem indultak az incidens kivizsgálását cé\'zó lárgyalá\'ok.
A cseh asj\'ó természetesen félre vert a hsrsnuoka\', hogy ezzel Magyarországnak kellemetlenkedjék.
Ez a msgslartás egészen bele illik Benes gyűlölködő politikájába, smely ahelyett, hogy a jószomszédi viszony kiépítésén munkálkodna, minden lehető módot felhasznál ana, bogy ezt megse,nmisitse.
A képviselőház a jövő héten tárgyalja a nnmenu clansns módosításáról szóló törvényjavaslatot
Az ellenzék heves vitára készül, de az egységes párt hatalmas többséggel megszavazza a javaslatot aradatl szövegében — A miniszterelnök az egységespárt elnöki trhácsát ülésre hívta össze — Az árvapénzek valorizációját sürgették a mai valorizációs vita aorán
Budapest, Janu.tr 18
A Ház mai ülésén elnök bemutatta Czettter Jeuő levelét, melyben a bizottságokban viselt tagságokról lemond, majd folytatták a valorizációs Javaslat tárgyalását. Szabó István szerint a hadikölcsöii valorizáció nem a kisemberek, hanem a nagytöke valorizációja. Sürgeti
a hadlkOlcsOn kataszter felállt-tdsdt.
Penntartandónnk tekinti a kari\'allv valorizációt, hábldn Béla statisztikai adilokat olvas fel a különböző társadalmi osztályok helyzetétől s utal arra, h^gy
a középosztály nyomora nemcsak
a fóvdrosban, hanem a vidéken Is fennáll.
Beszédét többek közbeszó\'ása utAn azzal fejezi be, hogy addig nem lehet valorizálni, mig be nem vezetik a titkos választásokat. Fröhlich Vilmos szerint módot kell találni arra, hogy az ősjegyzöket kárpótolják, mert hiszen sokan közülük Ingatla-
naikat adták el a badikölcsönjegyzés céljaira. Majd hosszasan foglalkozik az árvapénzek valorizálása kérdésével. Kijelenti, hogy a kormány mindenkor a törvényhozás osztatlan támogatására számíthat az árvapénzek valorizálására irányuló igyekezetében. A belügyminiszterhez lordul s kéri, hasson oda a kormányban, hogy a javaslatból kivegyék a gyámpénzekre vonatkozó tilló rendelkezést és hagyják nyílva ezt a kérdést, miként a hadikölcsönök valorizációjánál tették. A Ház holnap folytalji a valorizációs javaslat tárgyalását. Az ülés délután 2 óra elölt ért véget.
Az Egységespárt elnöki tanácsának ülése
Budapest, január 18. Az egyik délutáni lap értesülése szerint Bethlen István gróf miniszterelnök holnap délutánra Összehívta az Egységespárt elnöki tanácsát. A tanácsülésen aktuális kérdésekkel foglalkoznak.
ZALAI KÓXLONY
V\'
Jövő héten sor kerül a numerus clausus tárgyalására Budapest, január 18 Valószínű, fajvédő párt, OfaMs.<hin| élén,
elleniéknek majdnem minden egyes I tagja részt óhajt venni a vitáJj£"A\'
január 19
hogy a jövő héten már sor kerül a numerus clausus módosításáról szóló javaslat parlamenti tárgyalására. A javaslat tárgyalásánál az ellenzéki T5SnUr-^r?ndklvOl erős^és széleskörű
szintén teljes felkész&ég?e| fogfUjja a j.vaslatot, melyfl gorg4t uietócri bizonyos, hogXx egységespáti ha-"•\'."^WvoWo\'aéggel fog|a megsza-«£il a javaslatot eredeti szövege-
vitát akarnak^mégTndilanl.^polgári | zésíben.
A kisantant szeretné a szentgotthárdi esettel kapcsolatban visszaállítani a katonai ellenőrző bizottságot
München, január 18 jjabolták Mífeyarországot kell, hogy féljenek, bogy eljön a megtorlásórd/a. És egyszer eljön Írja a lap. Majd foglalkozik ezulán a lap a 35 ezernyi magyar haderővel és megállapítja, hogy nem nagyon bizhatnak a klsantanték saját hatalmas haderejükben, ha a lefegyverzed, gúzsba kötött Magyarországtól enylre reszketnek. A kommentárban a lekin élyes lap kemény leckét ad a kisantantnak.
(Éjszakai rádió jelentés) A Műn-chener Zeitung közli, hogy a kisanta n1 a szentgotthárdi esettel kapcsolatban a népszövetségtől bizottság kiküldését kéri és a katonai ellenőrző bizottság visszaállítását kivánja Magyarországon. A lap éles kommen tárban alaposan megmosdatja a kisantant clmü társaságot,
melye^rsblóbandának nevez Ahogy a Irianoni béke cimén ki-
Egységespárti képviselők az iparos érdekek előmozdítására blokkot alakítottak
Budapest, január 18
Az Egységespárt és a keresztény gazdasági párt tagjaiból ma délben megalakult Iparosblokk, amely Tan-kovlcs János elnöklete alatt mindjárt értekezletet ls tartott. Az értekezleten Frühwlrth Mátyás Ismertette az iparosság sérelmeit. Ugrón Qabor üdvözölte a blokkol megalakulása alkalmával éa azintén rámutatott a kisiparosok sérelmeire. Láng János a házi kézmfi iparosság kívánságait lsmerlette. Désl Oéza az iparosok hitelkérdésének megoldását sürgette.
Homonnay Tivadar a tanoncoltho-nok felállítását, Csák Ktroly s vidéki iparosság hltelügyének, Héjj l.nre a
kis- és kézmülparosság hitelkérdé.é-nek megoldását fej legelték, majd elhatározta az értekezlet, amelyen több mint harminc képviselő vett részt, hogy küldöttségileg fogják kérni Hermann Miksa kereskedelemügyi minisztert s kézműipari kamara sürgős felállítására.
Egyidejűleg ez a küldöttség, amelynek tagjai Tankovlcs Jinos, Frühwlrth Mályás, Temple Rezső és Homonnay Tivadar, tudomására hozzák a kereskedelemügyi miniszternek, hogy a költségvetés tárgyalásánál a legrészletesebben kívánnak foglalkozni a kis- és kézmüipirosság ügyeivel.
Két-három napon belül erős fagyhullámot
jósolnak
Bécs, január 18 A krleternl meteorologiai állomás jóslása szerint két vagy három nap mulvs uj hldegbullám fog Európán j végigvonulni, mely északkeletről ki indulvs halad majd végig a konli
Az ujabb fagyhullám fenyegető közeledéséről beszéltünk a budapesti Meteorologiai Intézettel, amely a hozzá érkezett jelentések és saját megállapításai alapján megerősítette a hösülyedés bekövetkezését, ha nem is azzal a határozottsággal, amint azt a Boroszló melletti német meteorologiai állomás tette. A budapesti intézet prognózisa szerint változékony, szeles idő válható hösü-lyedéssel, esővel vagy havazással, később hidegebb idö valószínű, aminek oka a légnyomás eloszlása a kontinensen.
A mai időjárási jelentés egyéb-
A hercegprímás uton, hazafelé
József Ferenc főherceg megérkezett a hercegprímás fogadtatására — Gvömörey György főispán és Bődy alispán autón érkeztek Nagykanizsára
ként igy szól:
A helyzet légyegesebb átalakuláson ment át. A Középoroszország felé elnyúló skandináviai mtximum elszakadt a poláris frontról, deösz-szeköltelésbe jutott Nyugatnémetországon és Franciaországon át a dél nyugati maximummal. Területén kisugárzás folytán a hideg fokozódott Svédországban mínusz 30 fok Celsius alá sülyedt a hőmérséklet és a lehűlés Németországban is megindult és annak keleti felében mindenütt havazik. A depressziók közül már \'csak a déli ismerhető lel, az észski maradvány Lengyelország táján mu tatkozlk. Hazánkban az idö felhő\' sebb lett és lecsapódások voltak, de csak kis mennyiségben.
Időprognózis: Vá\'tozékony, szeles idő, hösülyedéesel és esővel, vagy havazással, később hidegebb idö valószínű.
Mini jeleztük, Gyömörey Oyörgy főispán és Bődy Zoltán alispán teg-n p délután fél 5 órakor érkeztek autón Nagykanizsára. Ugyancsak e.^yideüleg érkezett meg Czobor Mátyás polgármester, aki Zalaegerszeg városát fogja képviselni.
Délután 5 órakor a főispán közbejöttével értekezlet volt a városházán, amelyen a hatóságok fejei résztvettek és a reggeli fogadtatás min Jen momentumát a legapróbb részletekig megbeszélték. Ai értekezleten a beteg polgármester helyett dr. Krátky István polgármesterhe-lyettes-főjegyző vett részt.
Megérkezett a zalaegerszegi róm. kath hitközség képviseletében Pehm József zalaegerszegi apátplébános, Bruzsa Oyula miniszteri tanácsos, pénzügyigazgató, vitéz dr. Barnabás István kir. tanfelügyelő és mások.
Az éj|el 11 óra 20 perckor befutó budapesti gyorsvonatul érkezett meg JózseJ Ferenc töherceg és Poedoratló Enericana előkelő tagjai és számos más kiiünöség, skikel a feldíszített pályaudvaron hatóságaink lejei fogadtak.
Az Impozáns esti fogsdtatásról lapunk holnapi számában számolunk be részletesen. A hercegprímást, kíséretét és az
vonat reggel 5 óra 30 perckor érkezik be Kanizsára. A fogadtatás program|a változatlanul az, amit lapunk tegnapi számában közöltünk.
A történelmi esemény lefolyásáról szóló kimeritő tudósításunk lapunk holnapi számában jelenik meg.
Róma, január 18 Sertó/Jusztinián hercegprímás elutazáss alkalmából a Termlnl pályaudvaron az egész római magyar kolónia egybegyűlt. A prímás számira kinyitották a királyi várótermet. Amikor a primás Meszlényl titkár kíséretében szatón-kocsijához mant a sorfalat álló római magyar zarándokok lelkesen éljenezték.
A szalónkocsinál Barcza Oyörgy vatikáni követ és felesége, Hary András kvlrlnáll követ, Hedry István és Wodianer Andor követségi tanácsosok, Schlndler Szilárd alezredes, kslonii attasé, Vömle János és Ba-tásy Antal követségi titkárok, gróf Széchen Miklós követségi attasé, Kemechey László sajtóattssé, Stot-zInger a bencés rend generális főapátja, továbbá mindkét magyar római követség teljes személyzete várta. A hercegprímás vonata, amelyen a zarándokok is utaznak, a római magyarok lelkes éljenzése közben 11 órs 42 perckor gördüli ki as állomásról.
elébe utazó zarándoksereget bozó
Megfejthetetlen tűzhalál áldozata lett egy pesti úriasszony
Buda patt, Január IS
(Éjszakai rádiójelentés) Ma reggel a józsef-utca 14 számú ház első emeletén hálószobájában szénné égve találta cselédsége Szenttványt Far-kasné, cs. és kir. kamarás özvegyét. A hí 1\'szobában églek a villanyok, de a bútorzat teljesen elégett. Az áldozat dúsgazdag létére igen visz-szavonult életet élt. A rendőri bizottság elrendelte a törvényszéki boncolást, de eddig semmi magyarázat nincs a rejtélyes tűzhalál megfejtésére.
Eltemették Kohl Medárd püspököt
Esztergom, január 18. Ma délelőtt temették el az esztergomi Bazilikában Kohl Medárd felszentelt püspököt óriási közönség részvételével. A temetési szertartást dr. Rott Nándor megyéspüspök végezte nagy papi segédlettel. A gyászmise után a püspök abizoluciót adott az elhunytnak, majd leAnelték a koporsót a ravatalról és a gyászmenel lekísérte a bazilika alalil iiriplába, ahol a bejárattól jobbra eső helyen levő tülkébe helyezték.
Halálos Ítéletet hozott a Kúria
Budapest, január 18. Egy évvel ezílött Visegrádon idősb. Papp Flórián gazdaembert fia Uj. Papp Fló-
rián állati kegyetlenséggel meggyilkolta, bogy pedig bűnét elleplezi* az istállót rágyújtotta apja holttestére. A pestvidéki törvényszék Papp Fló-riánt kOtéláitall halaira, anyját pedig aki telbu|lója volt, életfogytiglani fegyházra Ítélte. A tábla az anyát la balálra Ítélte. Most tárgyalta végső fokon a Kúria a gyilkosság űgyát és Papp Flórián né halálbüntetését leszállította 15 évi fegyházra. A gyilkos fiubalálos Ítélete Jogerős lett
A Magyarországgal kötött egyezményt az osztrák szocialisták nem fogadták el
Bécs, február 18. A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága elfogadta a Magyarországgal 1927 márciusban kötött és határrendezés során felmerült egyes kérdések szabályozásáról szóló egyezményt. Az egyezményt s szociáldemokraták nem fogadiák tl, mert szerintük sz egyoldalúan Magyarország javát szolgálja és Ausztzla szociális érdekeit sérti.
A mozdony és négy vagon kerekei átmentek egy leányon, aki sértetlen maradt
Kaposvár, január 18. Ma délelőtt fél 10 kor a pályaudvarra berobogó vonat elé vetette magát Oláh Mária 25 éves kaposvári varrónő. A mozdony dugattyuja elkapta és s sínpárok közé dobts. A mozdony és négy vagon átment felette, mikorra a vonatot meg tudtak állítani. — Mindenki meglepetésére az öngyilkosjelöltet majdnem sértetlenül emelték kl a vagonok alól. Csupán ruhája szakadt össze. Kihallgatásakor as öngyilkosság okáról megtagadott minden felvilágosítást.
1Q28T januári 9
IMA] KOIXOírf
A Nagy Utas
Csütörtökön hajnalban még nem világosodik az ég alja, mikor a kanizsai állomásra befut Olaszország felöl az a vonat, melynek külön kocsija a magyar katolikusok egyház fejedelmét: Juszllnlán prímást hozza.
A feldíszített Indóház perronjdn olyan fogadtatásban lesz része az esztergomi fószékesegyházmegye urá nak, ami csak uráli xlóknuk, világ nagyságokna\': Jár ki. És e pillanatban, mikor e sorok az ütemesen zakatoló gépekből uJ>ág-lapokon a megye minden részébe ulrakelnek a kanizsai ünneplés után már a főváros felé robog a diadalmas vonat melynek utasa, az alig negyvenhároméves prímás-érsek bíboros trón Jának elfoglalására az Ötök Városból érkezeit.
A szomorúság országának nevezhető csonka magyar glóbuszán az az örömmámor, amely ellöltötie a szivekét, mikor a pápa Ismét a tudási, a tehetséget honorálta mindenekfelett Serédl lusztinlán kinevezésével, mi folytatódik. És büszkék lehelünk, hogy az illatos virágcsokor, mely körülöleli Jusztin Ián prímást — Nugy kanlzsán kezdődik és ugy hivatalosan, mint a magyar nép spontán megnvllctkozása itt köszönti elsőnek az uj kardinálist.
A magyar nemzet legtündöklőbb virágaiból font diadalív képletesen, az ország minden részéből Ide törekvő
szeretet és hódolat. Magyarország nagy szive egy szóban, egy mondatban dobban ma össze, mikor egy feidiszlleit mozdony felé ezrek kendőlobogtatdsa Int .Istenhozottal" Serédl Juszlinlánnak.
Talán lehetne történelmi pillanatnak Is nevetni azt az Időt, mtkor Serédl Ju ztlnldn, — azután, hogy mini egyszerű Benedek■ rendi áldozár elhagyta az országol, most mint bl-bornok tér vissza — először lép magyar földre a kanizsai állomás per-ronján. Igen lehet históriai dátum, mert él minden magyar szivekben a remény, hogy amiként boldogult Csernoch János hercegprímásnak, mint az utolsó királykoronázó főpap halálával sírba szállt a magyar területi Integritásnak legfőbb közjogi méltóságának viselője, ugyanugy ta Ián nemsokára, vcgy később, de egyszer talán épen Serédi Juszllnlán prímás fogja pontifikálnia tegnog) obb Te Deumot, amely a magyar ezredév legnagyobb ünnepe: a magyar Fel támadás lesz I
Vezesse az Isten Serédl Juszllnlán prímás érsek vonatát azzal tovább az ország szive felé. hogy útjára nagy reményekkel dobogó százezrek szive kíséri, akik hiszik, hogy mii ködése alatt Esztergom bazilikája nem a csonkaországra, hanem nagynevű elődjének régi birodalmára vetíti aranysugaralt. U. Gy.
Mftjáréa
A nagykanizsai meteorologlal meg-tlgyeló jelentéeck: Szerdán a Mmér-séJt üi Reggel 7 órakor +13, délután 1 órakor +4 6, este 9 órakor -f-2\'6.
FtUiOtei: Reggel borult, délben és este tiszta égboltozat.
SMrdnyt Egész nsp Északnyugati szél.
A Meteorológiai Intélet (elentéee szerint változékony, szeles idd höstllyedésscl és esSvel, esetleg havazással, később hidegebb iilő valószínt!. ■<
Három millió pengő értékben 2217 ingatlan cserélt gazdát tavaly a kanizsai járásbíróság körletében
Nagykanizsa, január 18 A nagykanizsai jlrásbiróség köi-lelében előfordult ingatlat cserékről, tulajdonjog bekebelezésekről érdekes évi kimutatást Állított most Össze a kir. járásbíróság telekkönyvi h vatala. Eszerint a tulajdonjog bektbelezlc-tett 1390 esel ben vészterhes |og-üftylet alapján (2,813 423 pengő vételárban Összesen), ingyenes jogügylet alapján 190 esetben, végreba|iás utján 2 ese ben, árverés utján 28 esetben (132 342 pengő őssz\\ételár), OrOklés vagy hagyomány alapján 193 esetben.
A visszterhes jogügylet és árve rés alepján gazdát cserélt Ingat lan Ossz vételára 2,945 765 P volt.
Eldaraboltatott 187 birói határozat sirp|án 520 telekkönyvi részlettel 638 kat. hold Összterülettel, Összesen 1348 darabra. — A statisitikal (dalokat Horváth László kir. jb. te-lekkönyvrezetó állította ös>ze.
U^ytncssk az ö klmu\'aiása alapján kOzOihetjOk, hogy az elmúl esztendőben s nagykanizsai kir. járásbíróság kOrle\'ében s telekkönyvekben a követkeiö teiheket kebelezték be:
Biztosítási jelzálog 1358 tselben váltóhllcl bizlükilJtára bekebelezte telt 2 540.738 pengő, 14 esetben egyéb hitel biztosítására 137 827 pengő, vagyis összesen 2,678 565
pengő, evvel szemben 242 esetben történt törlés 742.32U pengő éltékben.
Forgalmi Jelzálog 3 esetben zá-ogle\\eles követe\'és tekintetében 370.3C0 pengő, 130 egyéb követelés tekintetében 1,195.165 pengő, vagyis összesen 1,565.465 pengő, evvel szemben 748.036 pengő tör-törlént.
Végrehajtási jelzálog és végrehajtási jog 450 esetben végrehajtási jelzálogjog bekebelezés, előjegyzett jelzálogjog igazolás utjfn bekebelezése s erre egyid jüleg a végrehajtási jog feljegyzése, továbbá a közadók és a közadók módjára behaj tindó bármely más követelés erejéig bekebelezett jelzálogjogra a végrehajtási Jog feljegyzése 639 377 pengő, ezzel szemben törlés 232 esetben 129.129 pengő. Végrehajtási jog Hjrgyzése már bekebelezett biztosítéki vapy forgelmi jelzálc g|ogra 54 esetben 112 610 pengő, törlés 1 e»e\'ben 2.400 pengő.
Életjáradék törlés 2 rsetben, ki-kőtmény bekebelezése 42 és annak törlése 84 eieben. Vsgyis össresen 4 996 017 pengő teher lett bekebelezve, nig ezzel szemben 1,721.885 p:ngő törölve.
Számadatok, melyek nemcsak az újságírót, de a közgazdáid és a financiért is érdeklik.
Véres családi harc egy ittas íöldmives házában a férj brutalitásai miatt
Falaségét, gyermekeit dtAtte-verte — A végén 6 jelentette fal a faleaégét taatiaértéa elmén
Nagykanizsa, január 18
Érdekesen szomorú ügyben fejezte be s nyomozást a kanizsai rendőrség a tegnapi nappal. Az ügy maga családi vonatkozású (azért nem közlünk neveket), de jellemző volta miatt és okulásul foglalkozunk vele, meri lalán sokan tanulni fognak belőle és főleg azok az emberek, akik az Ital szenvedélyes rabjai és igy családlukat kínozzák.
M. I. Attila-utcai 53 éves földmi-ves, kinek 7 gyermeke van, mir hu-zamosabb idő, de lalán évek ó\'a elfelejtkezett magáról és elfelejtette, hogy a családfő fogalma nem jelenti a családban a brutális erőszakosságoktól vissza nem riadó kényurt, hanem azt, akinek vállán a család minden gond|a melleit a család minden tag|ának forró szeretele is helyet foglal szivében. M. I. nemcsak, hogy rossz viszonyban élt f.-leségével, gyermekeivel, hanem ütötte-verte őket és kinozla minden módon. — Néha annyira ment, hogy feleségét, aki a végletekig béketűrő asszony, csak a nagyebb gyermekek tudták megmenteni a feldühödött ember kezei közül. KülönOsen, ba kissé ivott, akkor változott pokollá a fáid-míves bázatá|a és ezt keservesen érezte a család minden egyes tagja.
Az áldatlan csrládi életnek —
oka az ember volt — annyira bire ment, hogy minden ismerőse kerülte M. I. házát és felnőtt leányelná\', akik különben jóravaló, dolgos leányok és csinosak is, nem mert kérő leientkezni. Melyik legénynek lelt volna kedve olyan háznál udvarolni, ahol ilyen ember s gazda ?
Történt nemrégiben, hogy a föld-mlves egy esle ismét ittasan |öit haza és hamaros: n rátámadt a fele-ségéret akire vastag botot fogott és azzal akarta elverni. A gyermekek, mint már sokszor, ismét közbeléptek és leszerelték a dühöngő embert, aki látszólag le is csendese dett és nyugovóra (ért. N hány perc múlva azonban az egész ház talpon volt, mert az asszony hangosan felsikoltott. A felugrált gyermekek megdöbbenve látták, hogy az any|uk arca csupa vér és jajgatva fogja egyik szemét. Csakhamar kiderült, hogy az ember előbbi lecsendesü-Jése csak látszólagos volt, mert amint a gyermekek is ágyba tértek,
felkapott egy ollót és azt a felesége arcába csapta.
A hegyes szerszám az asszony balszeme felett a homlokcsontot sebezte meg és csak hajszálon múlott, hogy valamivel lejjebb nem érte az asz-szony izemét, aki el vesz telte volna látását.
Az rgéaz csalid ast hitte, bogy az ssszeny m-gvikult és msgs sz ember is ijedten akart menekülni, filve a következményektől. A gyermekek azonban visszstartották és nem engedték, bogy é|nek idején felordítsa sz egétz Attila-utcát.
Eit azouban vesztükre tették, mert az ember erre ismét dühbe jött és feleségére tám&dt késsel. Már-már ugy látszott, hogy s józan eszét vésziéit földmives házában borzalmas családi tragédia történik, mikor az asszony végső védekezésében felkapott egy vaslábast és a feléje közeledő veszedelmes ember fejéhez vágta. Az ülés után elkábult kissé és észretért. Másuap a féij elszaladt s rendőrségre és kijelentést lett a felesége ellen, becsatolva egy orvosi látleletet, mely szét int 20 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett és kérte sz eljárás megindítását f lesége ellen.
A kényesnek lítazó családi ügyben s rendőrség finom tapintattal járt el. A nyomozás során inkább a feljelentő garázda fö.dmives ellen gyüitek terhelő adatok.
Kihallgstták az összes gyermekeket, a földmives nagy lányai1, feleségét, a szomszédokat, akik valamennyien súlyosan terhelő adatokat mondtak be a földmives ellen, akivel az asszony mindezek dacára kénytelen együtt é\'nl, mert sok gyermek kö i őket ösmc és a házuk, földjük közös szerzemény.
A biu\'ális féij, iirelve spa ügyében a tavasszal lesz a fö\'.áigyalás, mely elé nagy étdrklődéssel néz sz egész u ca környék lakossá;a.
Az állatvédelem
Előszó a mai megalakuláshoz
Irta : Dr. Villányi Henrik
Nagykanizsa város rendőrkapitánya dr. Kálnay Gyula rendőrfötanácaoa nemcsak a közbiztonsági intézmények legfőbb őre városunkban, hanem tevékeny előmozdítója egyúttal az olyan megalakulásoknak, melyek a rend, a civilizáció és az emberbaráti intézmények érdekében létesülnek. Ilyen egyesülés az állat.édelem népszerűsítését célzó egyesület is. Január 19-én, tehát ma lesz az első értekezlet sí államvédelem érdekében Á\'latvédelem? Éles IstenemI Amig szenvedő emberek léteznek, minek védjük s szenvedő állatokat I Logikailag ez a következtetés helyes, de szebb a logikátlan humanizmus, a mely az emberi nyomor ellenére se feledkezik meg barátinkról, a védtelen háziállatokról és az éneklő madarakról.
Csatlakozzunk az állatvédelem eszméiéhez. Nem kerül ez anyagi áldozatba. Nem fzedünk lagságdijat, de tegyük lehelellenné, vagy enyhítsük a kiméleileiiiégel, amellyel állatokkal bánnak, amellyel állatokat kipusz ilanak.
A gyermekded lélek az állathoz vonzódik. A g.ermeki szeretet, eltekintve a szülőktől, az (Hatok felé irányul. Ha örömet akarunk gyermekeinknek szerezni, illatok után-
ZALAI KOttOHT
1928 laauár 10.
zatával megajándékozzuk. A gyermek u Állatvilág iráni érdeklődik leg-ioteiivebben. Mindenki megfigyelheti azl az elragadtatást, mellyel már az egyéves gyermek a kutya ulán nyújtja kl gyenge karját. Öazlönsze-rQen érzi, hogy az állal belekapcso lódlk az emberi exlszlenciába, hogy az állat egy láncszeme a világegyetemnek s ha beleillesztettük őket életközösségünkbe, ha úrrá lettünk élet, halál lelett - megfelelő ravasz sággal — akkor ezt az életit, ezt a balált oly fájdalommentessé kell alakitanunk, amennyire a szánalom, az emberiesség ezt megkívánja.
Sok a teendő e téren. Ebben a városban az állatvédelem dolgában csak a kezdetén vagyunk.
Ha az állatok Iránt valö jóindulatot nem visszük be a köztuda\'ba, akkor az evberek Iránt való szánalomra se rzimitsuk. Ha az ember kiválssztotija s terem.ésnek, akkor ez a fölény arra köleler, hogy a primitív állatok Iránt, akik ér ünk meghalnak, ne legyünk kegyet\'enek. De erre a társadalmat meg kell tanítani. Az állalvédelmet meg kell szervezni. A mai napon lesz erre alkalom. Aki velünk érez, velünk akar tarlanl, jelenlkezzék.
Nem kerül pénzbe, csak sziv kell hozzá.
A nagykanizsai mentők egy évi működése
Huszonegy millió koronánál több
volt a Szllveszterl-gyQjtésük
Nagykanizsa, január 18
Szivescn regisztráljuk, hogy a nagykanizsai közönség, a nehéz vlsio-nyok dacára la, az Idén az előző évnél többet juttatott derék mentőink Intézményének a Szilveszteri hét gyűjtése alkalmával, amenyiben a gyűjtés 1716-50 pengő eredmérnytl zárult.
A mentők a gyűjtés összegét rési-ben a mentőautó utolsó részletének törtesztésérr, részben pedig intézményük fentartására, gyógyszerek és eszközök beszerzésére fordítják. — Tehát a közCniéglől kapott fillérek és pengők isméi a közönséghez mennek vissza, mert a közönséget szolgálják.
Annak bizonyságául, hogy a nagykanizsai mentók nagyszerű munkát végeznek, hogy a legoagyobb méi-tékben érdemesek a nagyközönség támogatására és szereielére — közöljük mull évi munkakörük statisztikáját, mely szerint első segítségben részesítettek 158 férfit, 178 nőt és 15 gyermeket — vagyis 351 embert, mlg 223 beteget szállítottak. Az összkivonulásuk száma 574 vol\'.
Azt hisszük hogy a ,\'számok világosan és érthetően beszélnek. — Szebben, mintha hasábokon keresztül dicsérnök mentőlegénységűnk láradságos és áldozatos munkáját. Ne vonja meg továbbra sem a közönség tőlük legmesszebbmenő támogatását.
Két évi börtönre Ítélték gyújtogatás miatt Szigetvár volt szerb főszolgablráját
H |8 rendbeli Ablás vádja alól azonban felmentették. A kir. ügyész megfelebbezte az Ítéletet
Kaposvár, Január 18.
Részletesen beszámoltunk Magassy Rezső bűncselekményeinek sorozatáról, aki a szeib megszállás alatt Szigetváronaszerbekszolgiblrájavol\'.
Egy alkalommal Msgassy cigányok után nyomozott és mint a nyomozás veze!ő|e, megjelent szerb csendőrökkel több pusztán, ott
a cigányok lakásául szolgáló épületeket felgyújtotta, a cigányokat pedig behajtatta Szigetvárra, ahol vad kegyetlenséggel kínozta őket.
Amikor a szerb megszállás véget ért, Magassy a szeib mrgszállókkal együ t elhagyta Szigetvárt, a mult évben azonban újból xlsszatért Magyarországba A rendőrség letartóz-
tatta és átad\'a a kaposvári ügyészségnek.
A rendőri nyomozás során a károsult cigányok olyan bejelentést teltek, hogy
az értéktárgyaikat M gassy megtartotta magának.
A klr. ügyészség 18 rendbeli rab láss-1 és 7 rendbeli gyújtogatás bűntettével vádolta Magassyt. A tör-véuyszék két mpos tárgyalás után most hozta meg ítéletét és két rendbeli gyújtogatás bűntettében nfon-dotla ki öl bűnösnek és ezért 2 évi börtönre és 5 évi hivatalvesztésre ilélle. A 18 rendbeli rablás vádja alól azonban felmentette.
A klr. ügyész a büntetés súlyosbítása miatt felebbezést jekntett be.
Hamis hirek arról, hogy a rendezett tanácsú városokban megszfintetik az államrendőrséget és csendőrség lép a helyébe
Nagykanlzaa, Január 18 Egyik dunántull napilap, me\'y olyan városban jelenik meg, ahol kerületi rendőrfőkapitány! székhely van, érdekes cikkel közöl arról, hogy a belügyminisztérium törvényjavaslaton dolgozik, mellyel át akarják szervezni a rendőrség mai intézményét.
Nem foglalkoznánk kűlönbm ezzel a hirrel, ha az nem főkapitányi székhelyen látott volna napvilágot. Igy azonban mivel a hlr sokban érintené valóra válása esetén Nagykanizsát is, közlünk belőle részleteket. A lap szerint a feelUgyml-nlszter még a nyáron kljelenle te, hogy régi terve az államrendőrség átszervezése és erre venatkozólag törvényjavaslatot dolgoz kl. A rendőrség átszervezését célzó törvén javaslaton azóta dolgoiuk a belügyminisztérium Illetékes osztályán. A belügyminiszter meghallgatott szakvéleményeket és részleteiben is hozzá logott a törvényjavaslat elkészítéséhez. Most következnék az, ami Nagykanizsát Igen közelről érln eié és valóra válása esetén épen nem kellemesen. Az Illető lap szerint ugyanis az átszervezésnek generális pon\'ja az lenne, hogy ezentúl <a javaslat törvényerőre jutásától)
államrendőrség Csakis törvényhatósági és szabad királyi váró sokban teljesítene szolgálatot.
Mindenütt másutt csendőrség venné át a közbiztonsági szolgálat ellátását.
Ezek szerint tehát Nagykanizsán is megsiünne a csak néhány év óla államosított rendőrség és
a csendőrség hatáskörébe tartozna a város közbiztonságának Ugye.
Hangsúlyozzuk, hogy lap\'árt unk clk-k!t nem vesszük készpénznek, azonban Nagykanizsának az utóbbi idő-I ben annyi meglepetésben volt része,
mikor máról-holnapra elvittek Innen Itt funkcionáló hivatalokat, hogy most Is helyénvalónak találtuk, hogy a legilletékesebb helyről, a rendőrség vezetőjétől szerezzünk be információt arra vonatkozólag, ho^y miként is áll sz államrendőrség átszervezésének ügye. Kéidisünkre a következőket mondották:
— A belügyminisztérium csakugyan dolgozik oly értelmű törvényjavaslaton, melynek célja a rendőrséget átszervezni, azonban ez nem jelenti azt, hogy visszafejlődésről szó lehet. Inkább ennek az ellenkezőjét. Tehát a meglevőket fejleszteni és modernizálni fogják.
Arról pedig szó sincs, hogy a rendezett tanácsú városokban, Igy Nagykanizsán ls, megszüntessék az államrend-örségl szolgálatot.
Informátorunk nyilatkozatában megemlítette, hogy ismeri a készülő törvényjavaslat lőbb intencióit, de azokban egyáltalán az általunk emiitett lap. cikkének megfelelő passzusa nem lordul elő. Inkább az fog történni, hogy a határrendőrségeket is jobban kiépítik és a várcsok államrendőrségeinek megadják a lehetőséget, hogy modern kriminalisztika követelményeinek meg tudjanak felelni.
■ozitósznraizAK
Városi Színház mozgója. Ma
csütörtökön, pinteken, szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor a szezon legjobb filmjel „A szerelem", Balzac elbeszélése filmen 6 fejezetben. Fősze:eplő Ell-sabe\'h Be gner. Híradók.
NAPI HIREK
NAPIREND
Január 19, oaOtArtSk
Római katolikus: Kanut klr. Protcst. Sára. Izraelita: Teb. hó 26. Nap kel reggel 7 óra 41 perckor,
nyugszik délután 16 óra 40 perckor. •
Városi Színház. „A szerelem\', Balzac elbeszélése filmen, 6 fejezetben. Főszereplő Ellaabelh Bergner. Hlraüók. Előadások 5, 7 és 9 órakor.
= Slnger gépselyem mlndetilélft színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő ul I.
— Ferenc bajor herceg Tarányi főispánnál. Ferenc bajor királyi herceg tegnap délelőtt autón Szombathelyre érkezett és látogatást tett dr. Tarányi Ferenc lőlspánnál.
— Tanítói kinevezés. A kultuszminiszter Wolnhoffer Anna tanitónőt a izentkozmadombjai állami elemi Iskolához tanítóvá nevezte kl.
— Az Ipariskolai Énekkar szín-előadása és táncmulatsága. Azok a sokrn, akik az ipariskolai Énekkar mindig Intim családi levegőjű és pompás hangulalu estéin izoktak részt venni, bizonyára örömmel értesülnek róla, hogy a rendezőség élén P. Lefcsik Pongrác hittanár Ismét egy kellemes est megrendezésén fáradozik. Február 2 án esle 8 órakor a Roigonyi-u\'cai tornateremben szlneléadással egybekötött táncmulatságot rendez. Előadásra kerül egy bohózat, amely elejétől végig állandó kacagásban fogja tartani a közönséget és igazi farsangi hangulatot teremt. A lánchoz a zenét cigányzenekar szolgáltatja. Akik valóban egy kedves szórakozó esten akarnak részt venni, azoknak már most előre felhívjuk a figyelmet az Ipariskolai Énekkar február 2-lki szlnelöadással egybekötött táncmulatságára.
— A zákányi kőrorvos ünneplése. Dr. Gcttsdl János zákányi körorvost, aki élete kockáztatásával egy fuldokló embirt menteit kl a Drávából, a kormányzó bronzéremmel tüntette kl. A kormányzói kitüntetést nagy ünnepség keretében,szombaton fog|ák átadnia kitüntetett kOrorvosnak.
— Hármas lakodalom egy za\'al családban. Érdekes esküvő lesz ebben a hónapban Lentlszombalbely községben. Hajdú István ottani Jómódú gazda három gyermeke — egy fiu és két leány — egy napon tartják meg esküvőjüket.
— Felboncolták a Murából kifogott férfi holttestét. Murake-reszturl tudósítónk jeleni!: Dr. Al-mássy Oyula vizsgálóbíró, dr. Nls-ponszkt Béla kir. törvényszéki orvos, dr. Országh Lajos járási tiszti orvos és dr. Lukács Béla törvényszéki jegyző Jelenlétében tegnap délután boncolták a murakereszturi halottas-házban azt a 60 év körüli, Ismeretlen férfit, akit a Murából fogtak ki. Hogy jugoazláv vagy magyar állampolgár-e — eddig még nem sikerült megállapítani.
— Női kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
lftM január 19
zalai közlöny
— Az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara és énekkara ma ette (él 9 órakor összpróbit lart a pj|-gárl Iskola rajztermében, melyre a tagok pontos megjelenéséi kéri az Elnökség.
= Ma csütörtökön a Szarvasban nagyszabású vadnyulvacsora makarónival vagy zsemlyegombóccal.
— A szélhámos leányt átadták az ügyészségnek. Trgmpi uámunkbsn megírtuk, hogy a rendőrség letartóztatott egy falusi leiiwt, aki többféle holmit vásárolt Kramer Zoltán kereskedő üzletében, de a fizetést csalási manipulációval szerette volni pótolni. A 19 éves hajadon kihallgatása alkalmával, noba eddig még nem kerüli egyszersem a törvénnyel összeütközésbe, körmönfont ravaszsággal vezette félre ideig-óráig a nyomozókat Ugyanis mikor vallomását megtette, elsőlzben magát Valkonyáról valónak mondotta majd meggondolta magái és bejelenlelte, hogy előbb hazudott, mm Valko-nyára való és nem ls ugy hívják, ahogyan vallotta, hanem molnárli szűletésű és Bedenek Mária a neve. Mialatt kihallgatása folyt a rendőrség érintkezésbe lépett az Illetékes csendörséggel és hamarosan kiderült, hogy épen annyira nem való Mol náriba, minthogyan hamis a Kranyec Anna név is, amil másodszor mondott be. Érdekes különben, bogy a falusi szélhámos leány, akiről azt hihetné az ember, hogy kettőig nem tud számolni, mennyi ravaszsággal van teli. Az a bizonyos Kranyec Anna, akinek nevét bemondta a valóságban, csakugyan létezik, még pedig molnári! lakos és épen most menyasszony. Ezekután ismét vallatóra fogták és végre nagy nehezen elárulta Igazi nevét, mlulán a három hamis névvel nem boldogult. Eszerint Kardos Rozáliának hívják. — Petriventében lakik és szülei föld-mlvesnépek Kihallgatása után átkísérték a kir. ügyészség fogházába
— A Pacsal Társaskör tánc-estélye. A Pacsai Társaskör 1928. évi Január hó 28-án este 8 órai kezdettel a saját helyiségében tombolával egybekötött táncestélyt rendez.
— .Egy eltűnt asszony története, akiről azt hitték, hogy bűntény áldozata lett" címmel a mult nyáron irt cikkünknek közben utána jártunk és meggyőződtünk arról, hogy az téves információk alap|án Íródott. Ezzel kapcsolatban közöljük, hogy a cikk semmi tekintelben n-m akart ártani Bogá\'hy József nagykanizsai erdésznek és családjának és távolállt tölcnv, bogy a jóravaló derék erdész családi életét érintsük, amely boldog és amelyhez semmi sió nem férhet.
= Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Vendéglősök figyelmébe 1 A vendéglősök szakosztálya ma délután 1/24 órakor az Ipartestület tanácskozó termében értekezletet lart, melyre a tárgysorozat fontosságára való tekintettel, saját érdekében min-
ffaM^ P°nt0S me8Jelené8él l^rem.
Influenza, torokgyulladás, lüdő-c^ucsburut, az orr és gar.it e\'nyál-kásodási, a fül és a szem megbetegedése esetén gondoskodjék airói, hogy gyomra és belei a le mészeles .Ferenc Jízsef" keserűvíz használata állal többször és alaposan ki isztil-tasianak Közkórházak főorvosil meg-állapi\'ották, hogy a Ferenc József víz orbáncnál és máB lázzal járó ragályos betegségeknél is a szenvedő emberiségnek nagy szolgálatot lesr. Kapható gyógyszerárakban, drogériákban és füszerüiletekben.
— A Kiskanlzsal Polgári Olvasókör január 15-én meglartotl közgyűlésén a kövelkező tlszlikarl választotta meg: Elnök Anek József, társelnök Anek Qyörgy, I. a\'einök Papp Péter, II. alelnök dr. Fülfp Qyörgy, háznagy Kálovics László, titkár Hegedűs Károly, pénztárnok Batlcza József, Jegyző Szmodics László, könyvlárnok Imrei László, ellenőrök Fekete Ferenc, Fülöp József, számvizsgálók Marton László, Sneff László, Horváth László, valamint 15 választmányi és 5 póttagot. Plander Györgyöt 40 évi működése elismeréseűl a dlszlagok sorába választották.
— Magyarok az amerikai Kossuth-szobor leleplezésen. A magyar társadalomnak még élénk emlékezetében van az a manifesz-táció, amely a budapesti Kossuth-szobor leleplezésen, a magyar nemzet minden rétegét egyesítette s amely egyben a külföld hódolatát is kifejezésre juttatta a nemzet nagy fia, Kossuth Lajos emléke iránt. A magyar nemzetnek ez a nagy manifesztációja megismétlődik Amerikában, ahol az Egyesűit A lamokban élő magyarok, az amerikai polgárokkal együttesen 1928. március 15 én leplezik le a N.w-Yorkban felállított szobrot. Vármegyék, városok, községek, egyesületek és magánosok százával.és ezrével határozzák el, hogy részt vesznek a magyar nemzel e nagyjelentőségű ameríKaí zarándoklaton. Az amerikai Koaaulb-zarán-djklat ügyével a zarándoklattal kapcsolatos tudnivalók felvilágosításával az ország egyetlen hivatalos menetjegy- és utazási vállalat Intézménye, az Idegenforgalmi, B.-szerzési, Utazási és Szállítási R. T. (IBUSZ) V., Mária Valéria utca 71. foglalkozik s igy azok, akik az amerikai Kossuth zarándoklaton részt venni óhajtanak, felvilágosításért forduljanak nevezeit vállalathoz.
=■ A város legforgalmasabb helyén pottálos üzlethelyiség átadó. Cím a kiadóhivatalból.
— Az NTE futballszakosztály mulatságait rendező hölgyek és urak, valamint az összes játékosok felkérelnek ma ette 7 órakor a Centrál szuterénjében feltétlenül megjelenni.
— Az Állatvédő Egyesület megalakulását elókészi ö értekezlet ma délután 4 órakor lesz a városháza kistanácstermében. Minden állalbarát és érdeklődő jelenjen meg. A megalakulást dr. Kdlnay Gyula rendőr-főtanácsos fogja ismertetni és min-
I denki hozzászólhat a tárgyhoz.
«= Ma csütörtökön a Szarvasban nagyszabású vadnyulvacsora makarónival vagy zsemlyegom bóccal.
= Ha utazik, vagy ozsonnáját melegen óhajija élvezni, vegyen Thermos palackot, i/a literes 3 20 pengő.ől kaphatók Szibó Antal 6portüzletében.
— Laputik Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
=> Világhírű Salvator sör megérkezett. Kizárólag a Koronában kapható.
Fővárosba utazó olvasóinknak p ra\'lan kedvezményt nyújt a Keleti pályaudvarral szemben levő, elsőrangú Park-Szálloda, amennyiben a szobák árából 20 százalék, az éltermi árakból 10 százalék engedményt ad a Zalai Közlöny kiadóhivatalában beszerezhető előfizetési igazolviuy felmutatása ellenében. Egyben felhívjuk a Park-Szállodának lapunk más helyén olvasható hirdetésére figyelmét
8.15 Choplnpreludlumok. Hűk\' c.
komé •
10 Színlel »
O. 12..>5 8 nZ. 9 15
Vízvezetéket b fOrdfiberendezéselet
szakszerűen kéizlt Mendlovita József éa Márton
Kltáljr-o. U. 23.-S Ttlelon 271.
RÁDIÓJIÜSOB
(MvUMmM H - IM, M—tatejt. lUngr. — hufTtntny. B — eJó«dA»
\' — gyermekeknek. A — uszonyok-k. Z — tent Ma. — mezógaxdsjsá*.
- tftwáfl aJóadás P _ felolvasás.
— craaökxuene. Jb — |ui buá — kabaré. aZ. — oépuarS um.
Január 19 (csütörtök)
Budapest 9 30 tl. 11 Zongurahangv. 12 H. 1 Időjárás. 3 11. 4 Az Disz. Mezógazd. Kamara előadássorozata. 4.45 Időjelzés. 5 Szimf. Iiangv. 8 45 Hans Oöllling dr. németnyelvű előadása. V.45 h^ a Stúdióban. .Konstantin abbé", vigiálék 3 felv. 10.15
H. 10.3) Jb.
Bécs, Ürác II Hangv. 4 nZ. 50) Zeneelméleti E. 6 Mg. 8.05 nZ.
Berlin, Stettin 11 O. 3.30 Ouitav Meyrlnk-Unnepély. 5 Hangv. 7.30 Verdi: .A sors halalma* c. 3 felv. operája, utána tánc Z.
Bern, Basel 4 A Kursaal lungv. 5 nZ. 8 Zürichi mUsor. 9.20 Hangv. 10 05 nZ.
Frankfurt, Cassel 1.30 Hangv. 4.30 Ré^l lánc Z. 8 Orosz Z.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel 8 A. 2 05 Népszerű Z. I 15 Vtdtin Z. 4 15 Kiel; Lehár operetl-ducitck. 5 nZ. 5 és 8 Hangv. Utána nZ. 11.20 Tánc Z l.angenberg, Miln.ter, Aachen, Kőin
I.05 llangv. 6 Chopin Z. 8 15 C Zuckcr-mayer; -Schinilfrhínnes" c. 4 felv. színmüve. Utána éjiéiig lánc Z.
London, Daventry I Daventrykvartetl
2 llangv. 7 nZ. 8.45 Syngc : .Vadnyugati dlíja 1030 Tánc Z.
Madrid 3 30 é» 7 llangv. E. közvetítése.
Műnchcn, Nürnberg 11.15 és I llangv. 6.15 Mg. 7 Dalok. Kamara Z.
RAdló-Párlzs 11 30 Tízperces Z. 1.30 Hangv. 4.40 Oy. 9.30 Részlelek Wagner: ,Ra|na kincse" c. optrijáből.
Prága 1205 Hangv. 635 Zeneelméleti E 910 Operett E közvetítése.
Róma 4.50 Oy 5 30 Hangv. 8.40 Operett E. közvetítése, üllbert: .A lilmstar* c. operettje.
Nyilt-tér.*)
Feleségemtől különváltan élek, ne-vezellnek s:mminéven nevezíndö adósságáért felelősséget nem vállalok.
Plrlty Lajos.
•) E rovat alatt közlőitekért sem s sier-kesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
KSza^zpuli
A magyar cukorgyárak leszállították a cukor árát
Budapest, január 18. A hazai cukorgyárak leszállították a cu\\or árát. Igy a kocka cukornál 140 pengőt, a kristálycukornál 90 fillért lesz ki az ér redukció 100 kilógramonkint. Természetes, higy az árcsökkentés hatása érethető Tesz a ditail árak kialakulásánál is.
fiIBII
A mai értéktőzsdén az irányzat kedve\'len volt s a piac ösztönzést sehonnan sem kapott. Mivel a spekuláció nsgyrésze realizált, az eladá-tok kerültek túlsúlyba s az árfolyamok lemorzsolódtak. Az üzleti tevékenység mindenütt szük keretek közt mozgott, ennek megfelelően az árveszteségek sem haladták meg az rgy százalékot. Kivételesen szilárdan tendált a Szikra, melyei a gyufaadóról szóló törvény miatt a spekuláció éénken vásárolt. Zárlatkor a hangulat továbbra ls kedvetlen.

Ntvyotk
i lí45,
Piits 2041, London 15-31, M 9 07i/\'i H illatéi 72 40. Milano Madrid 88-60, tmUtSMm 209 35. Beftlfl 123 65, Wien 73 15, Solti 3?4l/i Prán 15 Í8V1, M l5 Rudapast SO-75,
lUlgiád D-l4, 4«ksi»>t 3 21.
Telefon 500.
TÁBOSI SZÍNHÁZ MOZGÓIA
Telefoa 500.
Csütörtök, péntek, szombat 5, 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A szezon legjobb filmjel
A SZERELEM
Balzac elbeszélése filmen 6 fejezetben, l őszereplö : F.liaabeth Bergnei*.
híradók
ZALAI KÖZLÖNY
1628Január 19.
éartn-JcgyxáM
VALUIAK
Angolt. 27 85-28 CO
Beit* b 796J-79 90 Cmo k. IÖ-89-16-97 Dtak. 152 90-153 S0 Dtaár 10 02-1008 OoUái 569 10-57110 Piineta tr 22 60-22 80 HoU. 230 25-231 25 Lengjal 64 C0-64 30 U1 8 49-3 54
Lm -•-
Ur* 30 30-30-50 MAfki 135-95-136 15 SdlflL Í0-35-8070 Norvég 151-80-152 40 Svájdtl 10 0S-110-45 Srédk 153 45-154 05 Peseta 97-40-93 00
Uü VIZÁK Anwt 230 40-231 10 Belgrád 10 05-10 08 Ke/Un U6 05-136 45 Bnkartst 3f0-3 54 Brttssael 79 62-79 67 Koptnb.153 02 153 42 OmIO 151 92-15232 London 27-84-27-92 Milano 30 20-30 30 Newyork 571C5-2l>5 Párta 22 4 3 22 53 Prága 1 b\'92-16 97 411-414 153 55-153 95 64 10 64-30 8U-45-80 70 11002 110 32 97-45-97-95
SiofU
Stixkh Var.0 Wien
ZOrteh
Madrid
Busa Hsaav. 77 kf-oe 30 95 31 05, 78 kf-oa 31 25 -3 1 45 79 kg-os 31 55-81-75! 80 kg-os 31-70—31 &5, e*yéb 77 k(-o* 30 75- 30 90, 78 kg-os 31 00 3125, 70 kg-oa 31-3\'J—31-50, 80 kg-oi 3145-31 60, (om2» 10-29 25, takarta, árpa 27 00-27-50. tOcárpa 30 00—31-00, ub 27 2)-27 50, teimtíl 23-50- 23 65 Buzakorps 20 65- 20 85, repce 48 00-5000
rtlialtáa 2801, melyből eladatlanul rtmu
■aradi 900 darab. Klaórendtl I 50—152, axedatt 1-46-1 48. szedett kóiép I 38 -1-42, könnjfl 130-134, elaóienda öreg 1-44—1 46, másodrendű 1 38-1 40. angol sSidó 1.44 — 1 64, lulonoa nagyban 0 00-164, aalr 186 -0 00, lehúzott hni 196-2 08 tiaJonnái lélsertés I 84 192. Ai Iráaysal lanyha.
Illája: Mlialal lyoaáa én Lapklaáá
Vállalat Héménytármág.
Felelöt kiadó: Zalai Károly.
latarabaa taieloai NaoUataa M. u.
ÍPIÓI1BDETÉSEK
Aa apróhirdetések dija lOsiótg 80 fillér, minden további sió dl|a 8 flll. Vssár- éi Ünnepnap 10 szóig 80 fillér, minden további szó dija 8 flll. Sxerdin és pinteken 10 szóig 80 fillér, minden további szó dlla 8 flll. Clmssó a minden vasta-
Sibb betűből álló sió két siónak száinit-ttk Állást kereaóknek 50O/0 engedmény. * Mrdatóal dlj elér. fixáta»d«.
Tanúiénak felvétetik |ó liá/brtl való Intelligens llu Schwarcz Dezső dlval-árukereskedésében 2.1
\'0 mm. luoarna eladó Magyar u. 71 Sátrán, teleion 335. 282
Bleaaan beazerezni cipós/üksíg-letét Mtltényt ripőllzletben. meri a bórirak horribilis emelkedése következtében a cipó drágább leu. 254
Klakanlaaén, Ország ut 19. sz ház
szabadkézből eladó. Bővebbet ugyanott. 259
Eladó 3 csöves rádiókészülék hang-szóróval. Cini a kiadóban. 224
Möt hócipő leszállított áron It pengőéért, lérll, női és gyermek sárcipó legolcsóbban Miltényl clpőüzletben. 252
tftkezö burgonya, akác- és hársméz kapható Bruncslcs János, Józsel föhercee-u 24. Telelőn 198. Ugyanolt fgy jóksrban levő lócsos kocsi ls eladó. 210
Eladó muraközi ledező ménló, 4 éves, engedélyeiéit, sárga-fehér sörény és tarok. Megtekinthető Kovács Józsefnél Szenyér. Közelebbi érdeklődés Welsz Lu|zlnál Nsgy-kanizsa. 153
Zongora alkalmakra, akár egy-két napra Is bérelhető Ladcczky hangszerkészítőnél. 261
Perfeot Irodai munkaerő azonnali belépésié állást keres. Clm a kiadóban. 263
ügy fOaaapOslal berendezéssel és lakással együtt kiadó. Clm a kiadóban. 274
Pogényvérl saját termésű kiváló boraimat állandóan árusltom. Nemes kadarka 130 llllér asztali fehér 150 tillér llterenklnt Csengery-ut 36. Leltnerné. 279
I latal molnéraagéd állást keres, mlelőtbt belépésre. Szíves megkeresést kér Simon Jóaset molnársegéil, Oelse. 280
Havi lefizetésre
18 egyenlő részre elosztva, a tcl|es vételár 25%-ának lefizetése uliin 12 havi hitelnyújtás esetén IMÍ80--fizetendó havonta. Vevőt sem kamat. ,om vlllóbélveg, sem vizsgadll nem terheli Az összes többi lipusokro hasonló bilelfeltétclek.
Stejr Művtk Magyar Kereskedelmi R.-l
Budapest, IV., Ferenciek tere 9. • Telefon T alU-45
TENGERI,
zab, árpa, kerekrépa-mag.
Kiscsibék etetésére: köles-kása, tengertdara, egész kisszemü lengrrí Madéreleség: Kevert madárétel, hámozoil-zab, fénymag, kendermag, étles-tepcp, saláta-mag, lökmag, naprnforgó-mag atb. kapható:
Ország József
sa magkereskedésében Erzsébet-tér 10. (BirósAg mellett;
Balatonbogláron,
Mama villa eladó.
Bivebbct a tulajdoni suál Korpits Jánosnál m Balatonfüreden,
Budapestre utazik!!
80"ii engedményt kap
mint <j«n ll|) clóllxclójc oldó liotM-ixalokból,
10"" angadményt kap
oic»4 <lt«ml tolnktxll (KlIOaó hiti kon^iu.) 5 pangAt megtakarít
tulóUil kiluéf«l, meri (yalog itlSIiti «gy |xfc «Utl t pAlyludvarröl.
Otthon érzi magát 111
|ói I0I6U iiobáiaktun. eudreado klMolfálii. iilgotaia cttUdi |«ll*g,
aajét érdaka,
«l«a c!6nyAk lotytin, hogy okvclicn oiluak 40SI nllljon mtg
GRAND HOTEL
Park Nagyszcálloda
Budapest, VIII., Haross tér 10. sz.
• Ktltll pllyiudvir likciéil oldallvil aitmbcn.
Állandó, éaxazarO éa Ogyaa I
reklámozás minden gyári-, kereskedelmi., I
t a lelke, rugója,
kyári-,
ipari vállalatnak, Üzletnek az éltető eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható
LEOPOLD GYULA
hirdető vállalatánál
B0DAPE8T, VII., Erzsébet-körnt 39.
ahol kiváló szakértelemmel lőbb, mini 30 éves tapasztalall.il. odaadó lelkiis-ntcretességgcl és párallau pontossággal e6zközólnck hirdetésekéi és reklámokat az összes budapesti, vidéki Is külföldi lapukban és naptárakban.
Költségvetések éa -tervezetek Ingyen 1
Telelőn J. 121-551
I
Úzletmegnyitás 1 ráö
KitOnö házikoszt kifőzés 3 tal étel 1 pengő.
Abonnenseket felveszek.
Silves pirlfogást kér
FURMEN IMRÉNÉ
íz Kőtcsey-utca 9.
Mindenütt kérjünk
RimHOlLl MULET 1 ARAHVHOLLÚ DOUBLET!
A MAGYAR PAMUTIPAR R. T.
.Lovas" védjegyű Doubleja és .Holló" védjegyű Muleja, mely a piacon a vezető márka és a kü löldi silányabb gyárt-
mányoknál
olcsóbb,
minden jobb csomagfonalkereskedőnél kapható. 101
HIRDESSEN
a
„Zalai Közlöny"-ben.
Üzleti könyvek
minden nagyságban
Mmcrlhal randazarO uj
rowatolt páwtápHarisk
Forgalmi adókSnywek Számlarendaxök Levélrandeiök GyorafOzAk
Mindennemű irodalelszerelési cikkek nagy választékban
Flschel Ffllöp Fial
könyvkereskedésében
Nagykanizaán, Ffi-ut.
Kivonat
a 1128/1926. kib. számú ügyiratról.
M. kir. Földművelésügyi Miniszter. 103350/1927. VIII. 1. Főkapitány Urnák Ítéletét, mellyel a m. kir. állami lendórség nagykanizsai kapitánya\'által a folyó évi március hó 26-án 1128 Rám alatt hozott I. fokú ítéletét te h II felebbexése folytán felülbirálat alá véve, annak részbeni megváltoztatásával Qvörgy Deák János vendéglős nagykanlzsiT lakost az 1924. évi IX ».-c. 7. és 6. §§ aibi Ütköző I. boihamisítás é« 2. hamisított bor forgalombabozitala által elkövetett kihágásokéi! azzal a változtatással hagyom belvben, hogy a terheltre a föbOn\'etésképen kiszabott pénzbante ést behsj haiatlanság esetén 4 napi el.árásra átváltozti-tandó 30 pengő pénzbantetésre szállítom le, továbbá aizal a kiigazítás sal, bogy figyelemmel a Kbtk. 29.
ának b) pontjára, a terhelt terhére mrgállapitott kétrendbeli kihágásért mellékbüntetésként kiszabott pénibflnie ést, b hallhatatlanság esetén 3-f 3 napi elzárásra átváltozta-tandó 20 1 20 pengőben állapítom meg Budapest, 1927. évi december hó 9-én. — A miniszter helyett: ScJtandI s. k. államtitkár.
Nagykanizsa, 1928. évi január hó
12-én.
A kivonat bileléttl: Hajós Ferenc s. k, 273 hiv. főtiazt.
IMI ES iia
HIRDETŐ IRODA R. T. Budapest, V. Dorottya-utca 11. Telefon: Teréz 34-45.
Felvesz hirdetéseket a világ minden lapja részére.
Reklámterveket készít.
A gazdasági propaganda célhoz vezető legalkalmasabb és legolcsóbb módjait kidolgozza.
Társházak Európa minden jelentősebb városában.
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 16. szám
Nagykanizsa, 1928. Január 20, péntek
Ara 16 fillér
FOLITIiLAJ NAPILAP

M 1 »•
RáWoMér 18
Pelekte szerkesztfl: Barbarits Lajos
ÉMtectíd In i egy Un S
Serédi hercegprímás diadalútja
Történelmi pillanat : amikor az uj bibornok-hercegprimás átlépte a trianoni határt — Ezrekre menő embertömeg hódolt Nagykanizsán Serédi Jusztiniánnak — A magyar
egyházfejedelem szivébe zárta Zala népét
„Nincsen addig békesség — amig nincsen igazság" mondotta beszédében
Nagykanizsa, Január 19
Dacára a szerda esti késő óráknak — József Ferenc főherceg megérkezésének hírére, nagyszámú előkelő közönség sietett ki a pályaudvarra, amelynek Ízléses díszítése pompás keretet nyujtott a lefolytatandó ünnepséghez. A közönség a hidegre fordult időben példás türelemmel várta a budapesti gyorsvonat megérkezését, amely menetrendszerűen futott be az állomásra
A sínpár előtt félkörben Oyömörey Qvörgv főispán, Bódy Zoltán alispán, Kray István báró nemzetgyűlési képviselő, Czobor Mátyás polgármester, dr. Kratky István polgár-rnesterhelyettes-főjegyző, Eberhardt Béla főigazgató, Kátnay Oyula főtanácsos, dr. Tholway Zsigmond postafőnök stb.
A befutó vonat ablakaiból már messziről kivehetők az emerikánások zöld sapkája. Alig, hogy a vonat megáll — kocsijából fürge, fiatalos frisseséggel kiszáll
József Ferenc főherceg
könnyed mosollyal ajkán. Amikor a közönség észreveszi hatalmasan éíjenzi. Századosi egyenruha simul ruganyos alakján. Utána Ury Lajos táblai tanácselnök, majd mindazok szálltak ki, akiknek nevét már tegnapelőtti számunkban leközöltük.
Miután a főherceg egyenes kiváltságára nem történt ünnepélyes hivatalos fogadtatás — először Oyö-mörey György főispán lép hozzája és néhány meleg szavakkal üdvözli. Majd Bódy Zoltán alispán, Mútés Hilár plébános, dr. Kdlnay Gyula rendőrlőtanácsos, Eberhardt Béla piarista reálgimnázium! \' főigazgató és végül Falka ezredes, állomásparancsnok, feszes katonai állásban jelentkezik.
A főherceg mindegyikkel kezet szorít és az egész uri társaság máris kifelé indul az autókhoz, hogy kiki szállására térjen.
A főherceg Ury Lajos táblai tanácselnökkel és Eberhardt Béla főigazgatóval a piarista rendházban levő szállására hajlott. Az emerikánások néhány tagja, dr. Schtager Arjiád gödöllői prépost, dr. Pósch Sándor főszolgabíró és többen az I. számú jx)stahivatalban kaplak elhelyezést. A többiek a ferences zárdában, \'2. számú postahivatalban, a pályaudva-
ron és a Centrál szállóban helyezkedtek el.
fis a máskor ilyen időben már teljesen csendes és kihalt Nagykanizsa még hosszú ideig eleven és mozgalmas képet nyújtott.
Murakereszlur — a nagykanizsai fogadtatás elő hírnöke.
Miközben Nagykanizsa lázasan készült Serédi hercegprímás méltó fogadtatására — Murakereszlur sem maradt tétlenül. A derék murake-reszturiak pompásan feldiszitelték pályaudvarukat, nemzeti színű zászlókkal és girlandokkal. A község néj)C már kora hajnalban szorongott a jrályaudvaron, hogy lássa és köszöntse a magyar cgyházfejedelmct. Amikor a vonat befutott az állomásra, a tisztviselőkből alakult alkalmi dalárda a Szózatot énekelte, mire Serédi bíboros a hideg idő dacára kihajolt a kocsi ablakán és barátságosan integetett az egybegyűlt sokaságnak. Az állomáson vizeki Talltdn Andor Somogyvárruegye alispánja és a Foederatio Emericana öt tagukül-i döttsége Jankovits Bésán Gyula gióf vezetésével foglalt helyet. Csöthy Géza murakereszluri apát meleg 1 szavakban köszöntölte a hercegprímást. „Eminenciád bizonyára már a trianoni határon tul megérezte a magyar levegőt — mondotta többek között — de ill már a katholikus szivek dobbanását és ragaszkodását is érezheti. Az itteni fogadtatás csak előhírnöke annak a lelkes örömnek, amely tovább és tovább kisérni fogja az egész vonalon." Serédi hercegprímás meleg szavakkal köszönte meg a murakereszturiak lelkes fogadtatását.
Csóthy Géza apát ezután felszállott a hercegprímás termes kocsijára, hogy Serédi bíborost Nagykanizsáig kisérje. A kocsiban átadta ezután a magyar cgyházfcjcdclein-nek a több vasmegyei községből érkezett üdvözlő táviratokat és leveleket és Dr. Roll Nándor megyéspüspök megbízásából bejelentette, hogy
a veszprémi püspök Siófokon fogja üdvözölni óeml ncnclát
és elkíséri a székesfővárosig.
A hercegprímáshoz ezután felszál-lak még Talliáii alispán és az eme-
rikánások küldöttsége. A vonat ezután lassan, méltóságteljesen tovább vitte a magyar szivek büszkeségét Nagykanizsa felé...
A lázasan készülő Nagykanizsa
A fejedelmi fogadtatásnak voltak olyan gyönyörű fejezetei, melyek tollra kívánkoznak, hogy írásban is napvilágra hozzák egy város közönségének felejthetetlen hajnalát. Mert hajnalban ment végbe Magyarország uj prímásának királyi hódolatba is beillő üdvözlése a halárvárossá lelt Nagykanizsán
Szerdán délután mindenki csak erről beszélt. Családokban, ismerősök egymásközött, barátok és hölgyek mind azt tárgyalták, hogy a csütörtök reggeli fogadtatásra mi-módon mennek ki. A buzgóbbak fogadkoztak: — Le sem fekszem. Nincs értelme az alvásnak. Úgy sem tudnék aludni az izgalomtól, a; örömtől. Hanem inkább fenmaradunk társaságban és in corpore vonulunk ki az állomásra reggel félötkor fis tényleg a kávéházaknak jó estéjük volt, mert záróráig, sőt azon tul is voltak vendégek, akik várták az időt, hogy megnyissák elsőknek azt a menetet, mely aztán félötlöl hat utánig végelláthatatlan fekete embertömegben kígyózott végig a város központjától a Kazinczy-utcán.
Mint egy népáradat, ugy hömpölygött az ezrekre menő embersokaság az állomás felé és a mellékutcákból, melyek a Kazinczy-utcába torkolla-nak ujabb és ujabb csopoitok dagasztották még nagyobbra az ünnepelni akarók számát.

Voltak, akik régi, megbízható vekkerórájukba helyezték minden bizalmukat és beállítva a régi jószágot 4 órai keltésre, nyugodtan aludni próbállak. Azért mondjuk, hogy csak próbáltak, inert az ember életében egyszer előforduló ilyen esemény miatt nem igen lehet nyugodt alvásról beszélni.
Tudunk olyan házról is Nagykanizsán, ahonnan mindenki kijött az állomásra, különböző sorrendben és csak mikor találkoztak az egy udvaion lakók, kérdezték egymástól csodálkozva:
Ti is itt vagytok? Ilát li is felkeltetek ?
Felkeltek bizony sokan. Kivétel csak azok voltak, akik le sem feküdtek.
«
Gyönyörű volt nézni ezt a népvándorlást, melyben az emberek, mini valami csodára éhesen siető csodavárók sietlek Serédi Jusztinián bíboros elé és mindenki első akart lenni a perronon, hogy jó helyet biztosítson magának. Azok a kiváltságosak, akik küldöttségek, képviseletek révén a feldíszített restibe it bejuthattak, mint a boldogságok részesei, ragyogó arccal vártak azt a nagy pillanatot, mikor szemtöl-szemben látják a pápa kegyeltjét, némi sajnálkozással figyelték a perronon nyüzsgő tömeget, mely időnként, mint a megbolygatott hangyaboly fordilotta tekintetét abba az irányba, mely felöl a trieszti gyorsnak kell Nagy Utasával berobogni.
*
Hat órától kezdve mindenkinek órája kézben van. Hat húszkor, az érkezési időben, már a fotográfusok gépjeiket elrendezték a sínek melleit. Az újságíróknak harmlnctagu csoportja idegesen forgatja Jegyzeteit és szuronyt szegezve (mindenkinek kezében jól hegyezett ceruza) vár, hogy hü, lelkiismeretes krónikása legyen a napnak, melyen Serédi Jusztinián, az uj bíboros először érinti lábával azt a magyar földet, mely készségesen kitárva minden ölelő karját, fogadni várja.
Ötletesen jegyezte meg valaki, hogy Párisban a velszi hercegnek sem lehet különb fogadtatása. Lehetni lehet drapériákban, pálmákban, de sohasem lehet szívben, lélekben ennyire impozáns.

Több ezer főnyi tömeg várta Serédi Jusztlnlánt.
Azok közül, akik a hercegprímás fogadásán csütörtökön reggel a pályaudvaron megjelentek, sikerült a következőket feljegyeznünk a már elázó számainkban közölt névsoron kivill: dr. Plihál Viktor kormányfő-tanácsos, felsőházi tag, Ferenc zy kerületi főkapitány, Gyömörey István országgyűlési képviselő, Pfeiffer Gyula műszaki tanácsos, vitéz Szilágyi llosvay Lajos miniszteri főtisztviselő, dr. örley György királyi kormányfőtanácsos, dr. Zsembery
ZALAI KÖZLÖNY
litván v. főispán. Erdélyi Béla orsz. képviselő, Bruzsa Oyula pénzügy-igazgató, Wiedermayer igazgalő tó-orvos, Kreutzer nagykanizsai kerületi esperes, Czermann pénzügyminiszteri tanácsos, dr. Sabján Oyu-léné polgármester neje, dr. Kálnay
aula rendörfötanácso8, dr. Szabady rinc kir. törvényszéki tanácselnök, Qabsovics Kornél vármegyei testnevelési felügyelő, vitéz Barnabás István kir. tanfelügyelő, dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök, Kousz Nándor DSzA vasúti főfelügyelő, dr. Tholvay Zsigmond posta távirdai főfelügyelő, dr. Kovács Oyula ny. járásbíróság! elnök, Bertin Ágoston táblabíró, Mérő Géza pénzügyigaz-gató h. Qazdag Ferenc Nagykanizsa püspöki biztosa, dr. Prack István közigazgatási tanácsos, dr. Kaufmann Lajos városi jegyző, dr. Bottka Andor járási főszolgabíró, dr. Laubhai-mer Alán szolgabíró, a honvédtiszli-kar nagyszámú küldöttsége Falka ezredes, állomásparancsnok vezetésével, Molnár P. Arkangyal hittudományi főiskolai igazgató, Berthóty Lőrinc államrendörségi tanácsos, Zalaváry József állampénztári főtanácsos, Eber Sándor festőművész, Bartal Béla állomásfőnök, Polónyi Oéza a DSzA vasút forgalmi kirendeltségének főnöke, Grimm Dezső DSzA főellenőr, Weiser János a GYOSz elnöke, Metz József kir. ügyészségi alelnök, dr. Almássv Gyula kir. töivényszéki vizsgálóbíró, Bazsó József ipartestületi elnök, Szé-mann Andor igazgató, számos országgyűlési képviselő, az összes nagykanizsai hitbuzgalmi és karitatív egyesületek, a helybeli papság teljes számban, a környék és a szomszéd vármegyék községeinek papsága, szá mos rendház szerzetes papsága, községek képviselete, két kanizsai cserkwzcsapat, ugy, hogy a megjelentek száina több ezerre tehető. Sajna, a sok ideérkezett előkelőségek neveit, akik a város annyiféle helvein lettek elszálásolva, nem volt módunkban mind megszerezni, illetve feljegyezni. A kivezényelt karhatalom felett Stuller László állam-rendőrségi főfelügyelő parancsnokolt, aki rendkivül nagy körültekintéssel és előzékenységgel párosult tapintattal dicséretre méltó módon oldotta meg feladatát.
A rendezői gárda a Katholikus Legényegylet tagjaiból alakult.
József Ferenc főherceg
megérkezése
És miközben az embersokaság egyre dagad és nő, az 1—II. oszt. nagy étteremben Is már alig lehet mozogni a sok előkelő, diszes közönségtől, notabilitásoktól, küldöttségektől. A sokaság pedig példás türelemmel vár. Az egyik vasúti tisztviselő jelzi, hogy a trieszti gyors már kiindulási helyéről 20 percnyi késéssel indult el, igy késéssel fog Nagykanizsára befutni. Egyszerre a honvédzenekar a magyar Himnuszra zendit. Az emberek azt hiszik, hogy a várt vonat fut be. Pedig a katonazenekar a magyar főherceget üdvözölte, aki akkor érkezett a pályaudvarra Gyömörey Cyörgy főispán, Bődy Zoltán alispán, Csatth Béla posta és távírda főigazgató és Eber-hardt Béla piarista főigazgató kíséretében. József Ferenc főherceg kíséretével az 1. osztályú váróterembe vonult, hogy a vonat beérkezését megvárják.
Jön a vonst
Elmúlt egy negyed óra, a másik negyed óra — amikor pont 5 óra 40 perckor megszólalt a jelzőkészülék és nemsokára láthatóvá vállik a hatalmas Mammuth-mozdony, ame-
lyet gondos kezek Ízlésesen feldíszítettek. Különösen szépen festett a fehér rózsákból kirakott kettős kereszt. A vonat, amely a hercegprímást hozta, 11 Pulmann-kocsiból állott. A MÁV az ünnepélyes alkalomból a biboros hercegprímás részére egy teljesen vadon3tuj és pompásan bebutorozolt, díszes termeskocsit bocsátott rendelkezésre. A Mammuth-mozdony egy teljesen uj tipusu a DSzA vasúttársaságnak. Villanyvilágítása van és sugarait 400 méteres távolságra veti.
Lassan, szinte királynői méltósággal fut be az állomásra a legmodernebb szerelvény, mintha csak érezné, hogy tartozik ezzel magas utasának. A vonat ugy áll meg, hogy serédi biboros termes kocsija éppen a vasúti étkező bejáratával szembe kerül. Ilyen formán a hercegprímás teljes szépségében megláthatta a pályaudvar díszítéseit, amit Petrik Dezső osztálymérnök irányitása és felügyelete mellett a vasutasok végeztek.
Hatalmas, egetverő éljen tört az égfelé, a katonazenekar a Hiszekegyre zendít:
„ ... Hiszek, hiszek Magyarország feltárni dásában ..."
és Serédy Jusztinián, Szent Benedek alázatos szerzetes fia, esztergomi érsek és Magyarország biboros hercegprímása megjelenik az ablakban, hogy a következő pillanatban már megfogja a kilincset és lenn teremjen. Utána Bárdos Rémig panonhalmi iőapát száll ki, majd egymásután szűkebb kísérete. A többi kocsikból pedig vagy 200—300 főnyi zarándok, akik részint Budapestről, részint az ország többi részéből mint külön zarándokcsoport indultak Rómába, részt vettek püspökké szen-telésén és most diadallal kisérik haza.
Serédi Jusztinián ...
Serédi meghatottan néz maga elé. Itt van övéi között. Szent magyar földön — magyar trikolór, Zala színei és pápai zászlók lengnek feléje. És a szenvedő testvérek szive-verése dobbanik az 6 főpapi szive felé. Szép száll, erős, magas ember, igazi férfi, homlokán a tiszta papi jellem, ajkán körül a határozottság vonásaival. Tetterő, cselekvési vágy, dolgozni akarás lüktet benne. Tudatában van küldetése fontosságának. Szemeiből, ezekből a szelíd papi-szemekből a jóság, a lélek fenkölt-sége, a sziv nemessége sugárzik ki. Van valami benne a mártírok elszántságából és a galambok szelid-ségéböl. Igy tudjuk elképzelni magunknak azokat az erős lelkeket — akik dacollak a Caesárokkal, a Nérókkal.
Igen, ez az, aki az Ur nevében jő.
József főherceg, Gyömörey főispán és a megjelent előkelőségek elébe mennek^
József Ferenc főherceg, a TESZ, az Emericana és az összes egyesületek nevében üdvözli Serédit a trianoni magyar határon. Hitünk, bizodalmunk Eminenciád erejében — mondja. Főmagasságodat a magyar alkotmány első őrének tekintjük. Isten áldását kívánjuk működésére. Üdvözlés után a hercegprímást közrevéve bevonulnak az I—II. osztályú pályaudvari nagy étterembe, melynek ajtaján rohamsisakos honvéd diszörséget áll. Díszes emelvényre kisérik, amelyen Nagykanizsa város címerével ellátott szék áll. Körülötte a társadalom legelőkelőbbjei félkör-szerUen. És csattan a fotográfusok kamarája. A filmopera-tÖrök magnézium patronjai itt-ott sisteregnek. De megkezdődik az ünnepélyes hódolat.
Eőször
Oyömörtty György Zalavárvármegye főispánja
köszönti Serédi bíboros-herceg-primlst:
— Főmagassígu és Főtisztelendő Hercegprímás I Eminenciás Uram I Az első hazai stáción, amikor Emi-nenciíd először lép ismét hazai földre azután, hogy az Isteni Gor d-viselés ált I az ország első méltóságára, az esztergomi érseki és a magyar hercegprimási székb; elhivatott, az Eminencládat meleg szeretettel, örvendező és reménykedő lélekkel váró magyarság részéről elsőkül nekünk van szerencsénk üdvözölni Eminencládat ennek a csonka országnak csonka vármegyéjében, Zalavármegye közönsége, ennek a városnak lakossága nevében,
elsőkül rakjuk lábal elé hódolat unkát és tzereletünket,
elsőkül mondunk „Isten Hoiott"-at annak, aki az Ur nevében jön.
— Szinte látom az érzések viharát, mely Eminenciád nemes lelkét ebben a pillanatban át|árjs, amikor lábát iámét magyar földre teszi.
— Hiszen Eminenciád más fel -(dalkörrel, más célkitűzésekkel, más kötelességek tudatában ment el az Örökvárosba és elment, mint a azt. Benedíatlnus rendnek, ennek a nagy multu, a magyar történelemmel, a magyar frömme1, a magyar szenvedéssel annyira egybeforrott magyar szerzetesrendnek egy szerény, de kimagas\'ó tagja és ime visszajön, mini az ország dsö dignltáriusa, mint a magyar katolikus egyház feje, visszajön, mint az egybáz és a haza iránti nagy és szent kötelességek leendő hordozója.
— Tehát kelt, hogy ennek a vérző földnek az érintése, ennek a szenvedő nemzetnek a viszontlátása hatalmas, feledhetetlen, a sirig kísérő érzésekei fakasszon Eminenciád lelkében, akit a Szent Szék megkülönböztetett, szinte példa nélkül álló kegyelme méltónak talált és elküldött erre a magas egyházi méltóságra 8 akit nemcsak a magyar katolikusság, de
az egész magyar nemzet
igaz örömmel, egy jobb jövőbe ve-telt bizakodó reménnyel vár az ország e ső egyházi és közjogi méltóságába
— Emlmncládat a vergődő, a létért viaskodó magyar sors sok nehéz és történelmi jelentőségű fel ada1, történelmi jelentőségű elhatározás \'lé fogja állítani.
— És mi, akik elhoztuk Eminen-ci\'dnak Zalavá\'megye közönsége nevében
a zalai nép hódolatát és szeretetét,
a hazai föld érin\'ésének, a szenvedő nemzet viszontlátásának ebben a magasztos pillanatában arra kérjük a Mindenhatót, árassza el kegyelmével Eminencládat, vllágcsiUa meg elmé.ét, hogy ezeket a nagy, a nemzet életi re sorsdöntő feladatokat a legjobban, a történelmi jelentőségű elhatározásokat a nemzei igaii érdekelnek a legmegfelelőbben old hassa, illetőleg hozhassa meg.
— Eminenciádat pedig kérjük, legyen megértő, türelmes és szerető atyja nemzetének, mutasson utat nekünk s mi otl leszünk Eminenciád mellett az (gyház és a haza vídd-mtben, felemelésében.
— A vérrel és verejtékkel megszentelt magyar föld, a fájdalmas sóhajokkal terhes magyar levegő, a szenvedő, de Istenben rendületlenül bizó magyar nép köszönti általunk
1928 lanuár 17.
Eminencládat a csonks haza határán és mond Eminenciádnak Jsten Hozott"!
Hosszú éljenzés követte a főispán hódoló szavait.
Csóthy Oéza murakeresxturl apát
a veszprémi egyházmegye papsága nevében köszönti a hercegprímást. Az imádkozó magyar hívek kísérik a magyar Sionba, — mondja — aki a krisztusi hit ősforrásából érkezik. Ez ami örömünk és bizodalmunk. Fiúi ragaszkodással fogadjuk Eminenciádat. Parancsoljon és ml készséggel engedelmeskedünk. Majd az egyházmegyei papság hűségéről biztosítja.
A papság mindenkor őrhelyén leszi
Isten hozta és az ő áldása kísérje. ErősIHe meg az a tudat, hogy
háta mögött a papság, mint egy gárda áll.
Ury Lajos táblai tanácselnök
a Foederatio Emericana nevében köszönti főprotektorát és kéri, hogy fogadja kegyeibe az Emericanát. Mert ez a magyar tavasz, a magyar fiatalság, a magyar jövő. Amely azokért az eszmékért küzd, amelyekért a hercegprímás is és amely addig fog dolgozni, mig diadalra nem juttatja az eszmét.
Ferenczy Rudolf joghallgató, az Emericana seniorja az ifjúság hódolatát tolmácsolja és kéri, fogadja szivébe azt a katolikus ifjúságot, mely, ha kell, életét is feláldozza az Eszméért.
A katolikus magyar Ifjúság
hódolatát és bizodalmát ajánlja fel nekL Kívánja, hogy legyen utja egy diadalmenet.
Az összes keresztény egyesületek nemzetiszínű szallagos pompás rózsa-csokrát dr. Tamás Jánosné nyújtotta át a hercegprímásnak.
A nagykanizsai katolikusság sok ezer aláirásos diszalbumát, egy gyönyörű kivitelű, művészi vésésű ezüst kazzettában dr. Szlgethy Károlyné adta át néhány meleg, szívből jövő üdvözlő szó kíséretében.
A Muraközi Szövetség nagykanizsai fiókosztályának elnöke, dr. Szabó Zsigmond járási tisztltóorvos a lord Rothermerehez intézett békereviziós memorandumának egy példányát nyújtotta át költői lendületű, hódoló szavak közepette.
Serédi bíboros válasza
Serédi Jusztinián az eddig elhangzottakra a következőkben válaszolt:
Római utjai alatt immár negyvenedszer lépte át hazája határát. Ez a negyvenedik igen rendkívüli körülmények között és ünnepi formában történt. Különös érzelmek támadtak benne, amikor ismét az ország határát átlépte és véglegesen itt marad, hogy az ország és az egyház javára dolgozzék.
Fiatalos erővel jött, nagy munkakedvvel (éljenzés). A munkát mindig szerette. Abban a nagy feladatban, ami reá vár. nem fogja őt semmi eltántorítani. Bizik a jó Istenben, hogy aki őt küldötte, megadja neki a segítséget feladatához. Áz Úristennek is úgyszólván érdeke — mondja kedves papi mosollyal — hogy megálltam helyemet. (Éljenzés). Biztosan számit az Ur segítségére, mert nehéz munkájában mellette fogja találni Magyarország minden rétegét vallas és osztálykűlönbség nélkül.
Itt az ország határán jól esett látni azt a harmóniát, ami együvé hozta őket ide: az együvétartozás
ZALAI KOfcLOfft
1628 }muár 20___
ls ragaszkodás érzelmeit. Köszöni az érzelmeket, melyek a szavak mögött kiszikráznak. Ezt a harmóniát ne csak az Ünneplésben, de az egyház érdekében való munkába is juttassák kifejezésre. És velünk lesz az Isten — és a hatalmak, amelyek ma ellenünk vannak: nem fognak rajtunk erőt venni. Nagyon köszöni a papság és a hivek szeretetét és ragaszkodását.
Közre akar működni, hogy a megtiport magyar haza visszanyerje azt a képét, azt az arculatát, amit a háború előtt viselt. (Éljenzés.)
És most, amikor a háború után előtörtek az erkölcsrombolók, örvendetes dolog, hogy épen az egyetemi ifjúságban emelkedik az a buzgalom, hogy erőiket az egyház és a haza szolgálatába akarják állítani.
Köszöni a virágokat, űrül annak, hogy ugyanazokat a színeket látja, mint Olaszországban, (zöld-pirosfehér) csakhogy most megfordított sorrendben. Majd rámutatott arra, hogy
Olaszország már észrevett bennünket.
Ha mi önzetlenül dolgozunk, mondja, a külföld észre fogja venni, hogy ez egy konszolidált ország, amelynek barátságát fogja keresni. Ha egy állam érdeke, hogy velünk dolgozzék, akkor — ha közöttünk más államok is vannak — kezet nyújt felénk.
Nlnfs addig békesség — amig nincs igazság
mondja.
Hiszem, hogy a második ezer esztendő egy dicsőséges ezer esztendő lesz.
Lelkes és hosszantartó éljenzés követte a hercegprímás beszédét.
Serédi Jusztinián ezután a megjelent előkelőségekkel kezet fogott és egyik-másikkal beszédbe elegyedett. Mindenki el volt ragadtatva a bibo-ros-hercegprimás közvetlen, szeretetreméltó egyéniségétől.
A hercegprímást a DSzA vssut részéről Koasz Nándor főfelügyelő, a forgalmi osztály fönökhelyetlese fogadta, úgyszintén Bartal Béla állomásfőnök, Polónyl Oézs a DSiA forgalmi kirendeltségének főnöke és Petik Dezső osztálymérnök. Kousz főfelügyelő, aki a hercegprímást Budapestig kíséri, az jegyes állomásokon Is rendelkezik. Ugysncsak Bán Antal központi intéző ls kíséri a hercegprímást.
A hivatalos fogadtatás után Serédi bíboros az előkelőségekkel kivonult
az állomás előcsarnokába felállított emelvényre és messze hallható hangon köszöntötte a közönséget Kifejezésre juttsHa elragadtatását az ünnepeltetése felett és mini a teremben mindenkit kért, bogy nagy munkájában legyen segitötársa, hogy misszióját a nemzet, az egyház javára mindenkor sikerrel végezhesse. Majd
fópapi áldását adta a levett kalappal álló tömegre és az előkelőségektől való szívélyes bucsu után fellépett kocsijába, ahová követte József Ferenc királyi herceg.
At Egyházi Vegyeskar Rácz János főkántor vezetése alatt a pápai himnuszt énekelte, mlg a katonazenekar 1 felejthetetlen reggel méltó btfejező
akkordjai gyanánt előbb a Himnuszt, majd a Rákóczi indulót játszotta.
Mikor Serédi visszaszállt szakn-kocsijába hamarosan az ablakhoz sietett és egyedül felnyitva Iá\'hatóan gyönj örködölt a diszes közön aégen és vidáman, az optimizmus csúcspontjáról beszélget Oyömöiey főispánnal.
— Nem tudok szavakat találni — mondotta a főispánnak — hogy kifejezzem örömömet Zala Impozáns fogadtatásáért. Ennek az ünnepnek visszhangja sokáig lelkemben fog élni és az esztergomi palotából sokat fogok zalai híveimre, Zala közönségére gondolni.
Ezeket a szavakat a hercegprímás a főispánnak mondotta, de szabad legyen érle köszönetet mondani egész Zala nevében és tudatni mindenkivel, hogy Serédi Jusztinián bíboros a csütörtök reggeli fogadtatáskor különlegesen szivébe fogadta rgész Zalát és az esztergomi palotából, mint mondotta, kegyével el fogja árasztani a csonka megye népé*.
A nemzeti imádságtól meghatottan állott Serédi biboros a kocsi ablaka előtt és sürfln integetett kezével a közönség felé, mely szűnni nem akaró éljenzés és kalap lengetés utln engedte útjára a zsúfolt vonatot.
A Nagykanizsáról kiforduló vonalot Brontsch Lajos nagykanizsai fűtőház! főmérnök kisérte Budapestig.
Mikor a vonat utolsó kocsijának kis piros lámpája ls beleveszett a sötétségbe, már pirkadni kezdett és ebben szimbólumát kellett látni sn-nak, bogy Serédi Jusztlnián, Magyarország uj hercegprímása a magyar feltámadás plrkadását fogja hozni.
Nagykanizsai beszámolónk nem lenne teljes, ha meg nem emlékeznénk a nagyarányú rendezés fáradságos munkájáról. Hogy a páratlanul meleg és lelkes fogadtatás Ily várakozáson feJüli módon sikerült, sz Országos Katolikus Szövetségen kivül elsősorban Mátés P. Hilár ferencesrendi háifönöknek, Nagykanizsa fá-rsdbststlsn és sgilis plébánosának és dr. Kaufman Lajos városi jegyzőnek köszönhetö, mint szoknak a lelkes férfiaknsk, akik nehéz munkájukban segítségükre voltak.
Balatonszentgyörgyön a keszthelyi apácák álltak az állomáson növendékeikkel és köszön\'öl-ték kendölobogtatással az áldástosztó prímást.
Háromnegyed nyolc Örskor érkezett meg s hercegprímás vona\'s
Fonyódra, ahol az énekkar a pápai himnuszt énekelte. A hercegprímást Welsen-bach Ivén báró vármegyei főjegyző a somogymegyei törvényhatóság nevében üdvözölte, aki meleghangon mondott köszönetet, majd megáldotta az összegyűlt tömegei.
Balatonbogláron a dalárda köszöntötte a bíboros főpapot és elénekelte a magyar Hiszekegyet. Ugyancsak megismétlődött az ünneplés
Leilén
is. A gyorsvonst háromnegyed kilenc órakor érke/e\'t meg Sótokra,
ahol Siófok és Veszprémvármegye közönsége hódolt a hercegpilmás elölt, a leventék énekkara a Himnuszt adta elő, majd dr. Rótt Nándor veszprémi püspök köszöntötte néhány meleg, mrgbilt szóval a hercegprímást, aki kiszárott kocsijából és megállóit a pályaudvar elé terített biborszönyegen. Azután Kör-mendy-Ékes Lajos veszprémi fóispán köszöntötte a biboros hercegprímást, msjd Zsembery Oyula, Siófok polgármestere. A polgármester üdvözlése után a síCfjki zsidó hliközség elnöke mondott köszöntő szavakat. Serédi Jusztinián biboros hucepri-más azután válaszolt az üdvözlésekre, amely az egész magyar társadalmat áthatja, amikor az uj hercegprímás megérkezik Rómából. Azt az óhaj\'ását fejezte ki, bogy
bárcsak egységes volna mindenki az édes haza szeretetében.
Kijelenti, hogy ö egy személyben képviseli a szegénységet, mert szegény szOI3k:öl származott, továbbá a tudományt, mert egész élete tudományos munkásságban telt el, a papságot, de a papságon tul az egész országot ls, mint a nagy közjogi méltóság hordozója és ebben egységesít mi-den magyar állsm-polgárt. Felhívja az ünneplő közön-seg figyelmét arra, hogy aki tudni akarja, hogy n i a haza, gondol|on az elszakított rCszekre.
Ó elszakított területre való és ép ezért képviseli az egész Integer Magyarországot ls.
A lelkes hazaszeretet vezérelte öt baza és szt kivánja, bogy minden polgárát a hazának ez a hazaszeretet hasú át.
Nem tesz különbséget katolikus és más vallású polgár között, ha megbecsülik az erkölcsöt és vallásukat. De ellensége neki mindenki, aki Istentelen és nem becsüli meg sem a saját, sem a más vallását.
Dr. Rott Nándor veszprémi püspök dr. Wéber Pál kanonok kíséretében felszállott a szalonkocsiba.
Lepsényben újra megismétlődött az ünnepség, ahol egyébként felszállott a vonatra Havranek alispán, Fehérmegye alispánja és tisztelgett s bíboros hercegprímásnál.
Székesfehérvárott 8—10 ezer főnyi közCruég üdvözölte a hercegprímást, akit a különböző hatóságok és egyesületek kiküldöttei vártak az állomáson.
Széchényi Viktor gróf főispán beszédére a hercegprímás meghatva és könnyezve mendott köszönetet a lelkes fogadtatásért.
Budapesten a délivasutl pályaudvarra fél 12 órakor robogott be 3 vonat, ahol a hercegprímást a kormányzó, a kormány, a fővárosi vitézi rend és
_ >
rendőrség képviselÓI vártak. Testületileg vonult kl a budapesti pspság, a vallási egyesületek, a cserkészek és még számossn. A hercegprímást elsőnek gróf Klebelsberg Kuno ku\'-tuszmlnlszler üdvözölte a kormányzó és kormány nevében, majd átnyújtotta neki
a kormányzó írásos üdvözletét. Slpőcz Jenő a főváros közönsége nevében fogadalmat tett, hogy a hercegprímást önzetlen működésében szívvel lélekkel fámogslnl fogják. Preszly Elemér főispán Pestvármegye közönsége nevében üdvözölte sz egybázfejedelmet, kinek ezután bárom hsdlárva kisleány gyönyört! f.hér rózsacsokrot nyújtott át. Fe-szült várakozás közepetíe válaszolt a hercegprímás sz elhangzott 0d-vözlö beszédekre:
— Isten föld\' helytartójának akarata választotta öt erre a méltóságra — mondotta a hercegprímás, — amelyre soha még gondolatban sem tötekedelt. Érzi a nagy felelősséget, mely e msgss tisztséggel Jár, de tökéletesen nyugodt, mert hid|s, hogy vele van az Isten és a magyar nemzet. Igazságra és békességre törekszik s épen ezért legfőbb óhaja, bogy szerencsétlen hazánk ls Igazságot kapjon. Msjd hálás szavakkal mondott köszönetet az ünnepélyes üdvözlő fogsdtatásért. Végül az egyetemi énekkar elénekelte a pipál himnuszt, melyet a hercegprímás ls együtt énekelt s karra). Az ének végeztével a vasúti kocsi ablakából megáldotta a jelenlevőket, miközben a vonat megindult Oyőr felé, honnan a főapáttal együtt a bencés rend dlszblntaján Pannonhalmára folytatta útját.
Megérkezés után a hercegprímás elfoglalta lakosztályát és pihenőre
tért.
A megállapított program szerint a holnapi napot teljesen pihenésnek szenteli, szombaton a Szent Benedek-rend tagjai Jelennek meg a hercegprímás előtt, amely alkalommal a rend főapátja átnyújtja a hercegprímásnak a rend különböző értékes ajándékait. Értesülésünk szerint pannonhalmi tartózkodása alatt keresi fel az uj hercegprímást testületileg a püspöki kar Szmrecsányi Lajos egri érsekkel sz élén.
A jövő bét közepén autj hercegprímás néhány nipra Budapestre tár vissza és ez alkalommal leteszi a kormányzó kezébe az Ilyenkor szokásos hűségesküt, mely alkalommal a kormányzó ebédet ad a hercegprímás tiszteletére. Az ezt követő napokban a hercegprímás részben látogatásokat tesz, részben fogad és ugyancsak
( tiszteletére fogadást rendez gróf
Bethlen István miniszterelnök Is
a miniszterelnökségi palotában.
A jövő bél szombatján délután Budapestről vonul be a hercegprímás Esztergomba, székvárosába és márna p, vasárnap délelőtt ünnepélyes főpapi mise után Iktatják be hercegprímás! méltóságába.
ZALAI KÖZLÖK*
j™ m &
Bethlen: Az Egységespárt programjában benne van a titkosság, de még nem érkezett el az ideje
Megszorítják a visszaható valorizációt valorizációs javaslat uj szakaszait —
— Az Egységespárt értekezlete elfogadta a Az elnöki tanács Qlése — Bethlen István
Budapest, Január 19 (Éjszakai rddlójelentés) Az Egy-tégetpárt ma este Almássy László elnöklete alatt pártértekezletet tartót\', melyen a kormány részéről megjelentek gróf Bethlen litván miniszterelnök, Vass József, Mayer János, Scltovszky Béla, gróf Ktebelsberg Kunó, Vatkó Lajos és Pesthy Pál miniszterek.
Almássy pártelnök bejelentette, bogy Nagy Emil é* Berki Oyula kiléptek a pártból, miután ugy látták, bogy törvényhozói működésűket nem tMják a maguk kívánsága szerint kifejteni a párt keretén belfll. A párt ár kilépéseket tudomásul vette.
Ezután Pesthy Pál Igszságügyml nfszter Ismertette az átdolgozol! valorizációs Javaslat egyes szakaszait, melyek szerint
a visszaható valorizációt megszorítják.
Kijelentelte azonban a miniszter, hegy e szakaszok elfogadását nem leszi pártkérdéssé, de kéri annak elfogadását. A pártértekezlet a miniszter bejelentése után egyhangúlag elfogadta a valorizációs Javaslatok uj szakaszait is. A párt kebelében mü-kOdó Összeférhetetlenjégi bizottság kibővítése után Bogya János szólalt fel és felhívta a párt figyelmét arra, bpgy
a páil tagjai külpolitikát kérdésekben, Mielőtt nyilatkozatokat tennének, elózóleg beszéljék meg a kormány tagjaival,
tMrt dflfördulhat, hogy a megtett nyilatkozatul
Inkább ártanak az őrsiig érdekelnek, mint hasraálnak. Bogya Mszóllláiát nem lette meg jattttál formájában és Igy termésie-fcttn jefelett nem is h jzott határozatot ( piriértekezlet.
Á pártértekezlet V<9 órakor véget Írt, mely után pártvacsora következett. "tE*en várják a kormányelnOk beszédét A szerk.)
Hádűpest, január 19 (Éjszakai rddlójelentés) Az Egységespárt elnöki tináesz ma este egy órával a pártértekezlet előtt ülést tartott, melyen Bethtet litván miniszterelnök indítványára elhatározták, bogy óz elnöki tahik? ezentúl minden hónapban az etsö pártértekezlet előtt egy órával rendes ülést tart, ha pedig szOksé-gesnek mutatkozik, rendkivüll Ölésre Jón tusze máskor is. Ezalán foglalkoztak a valorizációs javaslattal, melyet később a pártértekezlet el is fofldótf.
(Éjszakai rddlójelentés) Az egyíé-gespárti értekezlet után pártvacsora volt, melyen báró Perényl Zsigmond szólalt fel először és felköszöntötte
miniszterelnök nagy beszéde
a miniszterelnököt, mondván, ezzel
is alkalmai akar adni, bogy gróf Bethlen hlván ízerelett vezérlik felszólalbasian. Perényl Zsigmond nagyjából vázolta azokat az eredményekel, amiket Bsthlen Islván politikája hozolf az országnak bel- és külföldön. Ezzel végezte:
.Az egész ország bizalommal van gróf Bethlen István Iránt és lehetnek bár a pártban eltérők a vélemények egyes dolgokról, azért abban, hogy a vezér Bethlen hlván, nincs véleménykülönbség és ha S most csupa gavallériából hajlandó odadobni állását egy állításért, abba aztán ml ls beleszólunk I"
Oróf Bethlen Islván meghatva válaszolt a 1-lköJiOntöre éa többek kötött ezeket mondotla:
— A sajtó ezúttal rossz jósnak bizonyult, mikor azt jósolta, hogy párlprogrammol adok. Erre semmi szükség nincs, mivel
ez a párt a maga program-Ját már megadta a választásokkor.
Ehelyett néhány politikai kérdéssel kívánok foglalkozni. A magyar népnek minden jó lutajdonága mellett is megvan az a rossz tulajdonsága, hogy
amint Jót megy dolga, hamar felejt.
Eifekj\'l, bogy ml\'yen erőfeszítésekbe kerfllt ezt a jobb dolgot megteremteni. Akik a jelszavas politika felé fordulnak, ami mindig pcsványba vitte a nemzetet, hangoztatják, bogy a konszolidáció megteremtése nem is volt nebéi, hogy az mint a sült galamb repOlt a szánkba.
Akik csinálták és dolgoztak ezek tudják mit Jelentett, mekkora harcba került.
És ennek a harcnak szüksége volt arra, hogy mindenkit-eggyé forrasztani vallás és más különbségek nél kül, hogy az egységespárl a kormánynak erős guvernamentális pártja legyen. Amit lettünk azzal még nincsen befelezve minden. Még sok tenni való van. Azonban a feladatokat megoldani meglelelően csupán egy erős párttal lehet keresztül vinni.
Nem szabad megfeledkezni azokról a szolgálatokról, amiket az Egységespárt a konszolidációért tett.
A jövőb:n is épen ilyen siükség van erre az erős guveinamen\'ális pártra. Ujabban vannak, akik kívülről próbálják bontogatni az Egységes pár:ot és azt mondják, hogy diktatúrát tűrnek a pártban és nincs meg a szabad vélemény nyilvánl\'á*. A múltkor hozott határozat nem jelent diktatúrát és a szabad véle-
ményről való lemondást, de meg kell kövelelni a párt tagjaitól, bogy ha van eszméjük, smibez meg kell nyerni a nemzetet, ehez ne kívülálló módokat keressenek. Hangoztatják a demokratikus haladás szükségességét, hogy a sajtó és a gyülekezési szabadság korlátozását meg kell uün\'e\'ni.
Meg ls szüntetjük, mihelyt a blröíágokra olyan jogokat ruháztunk, metyek mellett a szabad ságjogokkal való visszaélés kellően meg lesz torolva Hangoz• tatják a titkos választójog szükségességéi.
Az Egységespirt programjában benne van a titkosság éa a párt már tett is lépéseket, de azért, amiért valamely nagy elv rá vrn Írva a párt zászlójára, ba nincs III az ideje a gyakorlati életben való kereazial-vllelre, nem tarlom elérkezettnek az időt a litkosság bevezetésére.
A másik követelmény a titkosságnál, hogy a parlamentnek a színvonala nehogy .\'Hlyedjen és a nívója ne essen. Valamely túlzottan kiterjesztett titkos válaszló|og mellett egy erős kormányzó pártot senki nem tudna Összehozni.
Eljön az Idő, mikor a titkosság bevezethető lesz,
de addig is azok, akik hangoztatják a titkosságot, menjenek a nép kOsé és világosítsák lel. Hangoztatják azt is, hogy a külföld miatt demokratikus politikát kell lolylatnunk. Bizonyos óvatossággal vagyok éa
bizonyos óvatosságot tanácsolok mindenkinek azokkal szemben, akikről azt hUz-azQk, hogy a nemzet ágensei, de akikről kltOnlk, hogy a külföld ágensei.
A külföld bizalma velünk szemben a konszolidáción, az erős kormányon, a szó megtartásán nyugszik és nem hiszem, hogy e?ekcn kívül a külföldtől bármi nagyobb bizalmat tudna kiváltani.
Ha megszűnnék a rend \'a Jelszavas politika eredményeként, ezzel elvesztenénk a külföld bl zalmdt.
De legyük fel, hogy megvalósilanánk a demokratikus divatos eszméket, akkor majd nekik ez sem lenne elég, mert nem olyan a földrelorm mint a cseheknél és a románoknál, mert
nem engedjük meg a kommunista Izgatást.
1918-ban ls a demokratikus jelszavakkal jöttek, mlg nem jutottunk a posványba,
aminek nagyrésze van Trianon felidézésén ls.
Ne a külföldtől várjuk, hogy mit szeretne, hanem magunk verniük magunkat. A nemzet ostromlott várhoz hasonlítható, melyben mindenkor készen keU állni éa *\'kívülről Jövő ostromol vlsjza verni teli.
Nagy beszédét a miniszterelnök, melyet (Obbször a zajos éljenzés szakított léibe, igy végezte:
— Ennek a nemzetnék nlnesen veszteni valója, mert már <«Un-dent elvesztettünk és étért sitik-ség van az Egységespártra, melyre ürítem pobzuamaMNagy éljenzés, mely perceken át tart,)
Súlyos összeütközés a görög rendőrség és a monarchisták között
Milano, Január 19
A Popolo d\'IiaHa alhénl jelentése szerint Konstantin görög kitály halálának évfordulóján az áft^U székesegyház elöli súlyos OsszMIkö-zésre került a sor a rendőrség és a monarchislák között, — Az athéni metropolita a székes egyházban gyász-misét mondott, amelynek végHénsl a monarchislák a templom elAklei-keien éltették a számkivetésben éiő O/0rgy volt gfirOg királyt. A rendöf-ség szétoszlatta a tömeget, miközben többen megsebesültek. A teret végül Is lüzoltófecakendökkel tisztították meg. A görOg f<tsci»;ák aa évkrtuló alkalmából kongresszust tartottak, amelyen Konstantin király egykori fölovászmesierét, Ypstlantt herceget választották meg elnökükké.
Kémkedéssel vádolnak\'a románok egy magyar egyetemi Hallgatót
Bakarast, Január 19 A román hatóságok letartfetatták Sllal litván orvoatanhattgatót, "
azzal vádolnak, bogy meg -akart vesztegelni két katonallJztvTseíőt « román mozgósítási irodában, hogy bizrnyos okmányokat mm— mg révükOn. A román hatóságok áfttfca szerint egy messze kiágazó kém-szervezetről van szó, amelyben jórészt magyar egyetemi hallgatók szerepelnek, akik a szegedi egyetem helyiségében tettek le huségesktll, alibi fegydemtartást fogadtak Érdét* aqg. hódítására irányutó munkájukban, A szervezet központjai állítólag Besztercén, Kolozsvárolt és Désen tzé-keliek. Bár a hatóságok 8«aln MV« az átUtójagos kémszervezet több más tagját is letartóztatták, azt Állítják, hogy többen elmenekültek.
(Ezek a sorozatos leláttóltaÜiok nyilvánvalóan a szea\'guükárdt fed-dettssd kapcsolatos MIHMdi «ajl6t hadjárattal függenek Assza Szerk)
Torda vidékét félelmetes árviz fenyegeti
Rukarett, január IV
Az esőzések éa a befagyás következtében a Duna árvízzel • fenyegeti QUirglu vidékéi. A hatóságok megtették a szükséges rendszabályokai.
Erdélyben a kiáradt Aranyos fofyó elöntéssel fenyegeti Torda vMéMt. A tordal ipartelepek a hatóságok védelmét kérték, nehogy az < árvíz kárt tegyen a földgázvezetékben. A jégtorlaszokat most dlnamilrobban-lássál próbálják eltávolítani.

ZALAI KOZLONV
A jövőben a kormány nem fogja a szövetkezeteket az eddigi tempóban támogatni—
jelenti ki Bud János pénzügyminiszter
A kormány mindent megtesz, hogy a földreform végrehajtása még ebben az évben megtörténjék — Az általa-nos hadlkölcsönjsfijyzések összege 9 5 milliárdra tehető, a kölcsönkötvény tulajdonosok száma 568.000 — A hadi-kőlcaön valorizációt a kormány hajlandó jobb gazdasági viszonyok bekövetkeztéig felfüggeszteni.
Bndapast, január 19
A képviselőház mai ülésén OOrgey Iitvin, a pénzügyi bizottság előadója beterjesztette a bizottaig Jelentését a gyujtószarek mtgadóitaláziról szóló Javallat letárgyalásáról.
Vass József népjóléti miniszter beterjesztette az üzemi balesetekről szóló miniaiteil Jelentést. A valorizációs Javaslat folytatólagos tárgya-lásáaál tlsőoek Rothenstein Mór szólalt tel. Kérdi,
mlérl nem használják fel a hadi
kölcsön valorizáló céljára a Nemzeti Bank feleslegéi.
Az 50/0 oa valorizációt nem találj« nagy áldozatnak a bankok részéről. Slraasz István kijelenti, hogy a rideg elutasítás az állampolgirok hűségét sorvaszt^ Oyórky Imre kijelenti, hogy a > legnagyobb takarékosságot kell megvalósítani az illamhiitartis-ban. Szünet után Bud János pénzügyminiszter válaszolt a vita során elhangzott fászólalisokxa.
— A vita középpontjában a bidi-kőlcsön valorizációja szerepel.
Az a nehéz helyűt, mely a valorizációs javaslatot szülte az elmúlt évek következménye.
Ma nemcsak kellemes dolgokkfl kell a kormánynak foglalkoznia, hanem népszerűtlen dolgokkal is, mert ez kötelessége. Az ellenzék mindig sokkal többet követethet, mint amit kormányra Jutva meg is tudna valósitani.
Ratsay ÍM közbeszól:
- Próbáljuk meg I
Azon elhangzott megállapításokkal szemben, bogy a kormány a hadi-kölcsönt* valorizációjává kapcsolatban statisztikai adatokat nem bocsáj-tott rendelkezésre, kijelenti, hogy
minden adatot ismertetett a kormány.
Talán az a kimutatás hiányzott, bogy mikép oszlanak meg a hadlkölc»ön-köt vények egyes címlet csoportjai. Az. összes hodlkőksön kötvény tulajdonosok száma 568 ezer, mlg az általános jegyzések Összege 9 milliárd 458 millióra tehető. Mijd Ismertette ■ miniszter a címletek megoszlását " egyes foglalkozási ágak szerint. Utlnj hos8zassan foglalkozott Da-bassy-Halász Móric megoldási javaslalával. Az ismertetés végeztével ^jelentette utalva különösen a kötvényjegyzék arányszámának meg-*llapilis4nil, a vagyoni helyzet meghatározásának leküzdhetetlen nehéz-•égelre — bogy a megoldási lerv teliben keresitfllvihetetlen, mert olyan ivekkel kivin operálni, melyeket megfogni nem tudunk. Egyesek \'elhozták azt, hogy a hadlnyeresé-
gekböl kell előteremteni a valorizációs alapot. Kétségtelen, hogy
ez lenne a legigazságosabb megoldás. Sajnos azonban, ezt sem lehet megfogni, mivel a külföldi államok közül csupán Anglia volt az, amelynek sikerült a valorizációt eztn az alopon megoldania,
a többi államoknak nem kikerüli. Túlzás nélkül megállapíthatja, hogy
Magyarország a szanálást viszonylag kevesebb áldozattal tudlu keresztül vinni, mint más államok. A szövetkezetek támogatásával a kormány a hitelélet megindítását célozta
s ezért csodálja azokat a támadásokat, amiket a támogatásért kapott. Ezután statisztikai adatokat sorol fel, hogy mily összegeket nyújtott a kormány az Országos Központi Hitelszövetkezetnek éa más aisebb szövetkezetnek. Töle telhető támogatást nyújtott a kormány a kisiparosságnak is.
A kisipari hitel a legkomplikáltabb hitelformák egyike
s a kormány ennek ellenére nem riad vissza e téren sem kötelezettségének teljesitéie elöl.
A kisipar támogatása révén igen szép eredményt ériünk el iparunk fellendítése tekintetében.
Nem hanyagolta el a kormány a kereskedelmet sem,
noha ez a foglalkozási ágazat, meiy a legkönnyebben Jut hitelhez.
De a jövőre nézve azonban a kormány a, szövetkeze lek támogatását ntm fogja az eddigi tempóban tovább folytatni.
Ha a közönség szükfége«nek tartja a szövetkezeteket, Jegyezzen üzletrészeket, de
a szövetkezetek ne várjanak mindent az államtól.
A Jövőben súlyt helyes a termelő
szövetkezetekre.
A fogyasztási szövetkezelek tanuljanak a saját erejükből megélni.
A kormány meghatározott gazdasági programmal halad továbbra is előre, amennyiben a jOvöie is
több évre terjedő beruházási programot fog adni.
Legközelebb benyújt egy törvényja-vaslstot, melyben
rendezi az ipari hitel ügyét, majd megemlítette a miniszter, hogy a kereskedelmi miniszter is foglalkozik egy nagy iparfejlesztő javaslat készítésével.
A kormánynak minden törekvése oda Irányul, hogy a fölreform végrehajtása még ez évben megtörténjék, hogy az uj birtokosok földjeikhez juthassanak. A pénzügyi adminisztrációnkról szóivá kijelentette a mi-nitz\'.er, hogy az 124 6 millió pengőbe kerül, ezzel szemben Ausztriáé 215 millió pengőt tesz kl. Mig a központi igazgatás Ausztiiában 4 3 millió, addig nálunk 3 5 millió.
Nem áll meg tehát az a vád, hogy a ml pénzügyi adminisztrációnk költségesebb, mini más államoké. Szilágyi Lajos felszólalásával foglalkozva kijelentette a miniszter, hogy ma mindenkinek hirdetni kell a takarékosságot, mert nálunk az utóbbi években mindinkább nő a fölösleges költekezés. Amikor azt látja, hogy
a lukszuscikkek ériéke az utóbbi években .10 millióról 80 millióra emelkedett,
amikor ait látja, hogy 40 millió a gyümölcs behozatalunk, szükségesnek látja, hogy hirdesse a lakaiékosság mielőbbi megvalósítását.
A kormány hajlandó belemenni abba, hogy a hadiköl csön valorizációt függesszük fel arra az időre, amikor már gazdasági életviszonyaink rendeződnek.
A kormány ennek ellenére segítségére siet azoknak, akiknek egzisztenciái* \'°KK * Ryors valorizációtól. A mai helyzetben többet kívánni e szerencsétlen csonka országtól nem lehet. A pénzügyminiszter beszéde után hosszasan megéljenezték. A legközelebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor less. A mai ülés negyed 3-kor ért véget.
Hit állapított meg az osztrák-magyar vegyes-bizottság a szentgotthárdi vámincidens ügyében
A kisantant három állama három egybehangzó levelet intézett a népszövetségi titkársághoz a szentgotthárdi incidens ügyében — Az angol sajtó a kérdésnek békés uton való megoldását ajánlja
Párls, január 19
Itteni jelentések szerint a klsanUnt három állama egybehangzó levelet Intézett a népszöve ség titkárságának, melyben a magyar legyvercsempé-szés okmányainak a népszövetség elé utalását kéri.
Ijondon, |anuár 19. A Diily Te-legraph a klsantsntmk a szentgotthárdi váminddens ügyber. benyújtóit jegyzékével kapcsolatban azt ajánlja, bogy Magyarország is a kisan\'ant államai békés uh n bocsátkozzanak eszmecserébe s kölcsönösen állapodjunak meg oly garanciákban, melyek kizárják a szentgotthárdihoz hasonló esetek mégis méllődését. A lap azt biszi, bogy általában több nagy hatalom fogja ajánlani ezt a megoldást, smig azonban ez meg nem törénik, ar eredményt kétségesnek tartja.
Budapest, Január 19, (Éjszakai rádiójelentés) A Magyar Távirati Iroda jelenti: A migyar kormány ajánlatára, mint ismeretes, január 17-én Szentgotthárdon osztrák—magyar vám és vasúti szakemberekből illó vegyes bizottság ült össze, hogy megállapítsák a szentgotthárdi vám-incidens részletei\'. A bizotlság teljes egyetérlőleg a következőket állapi-tolta meg:
— Az 1928. január elsején 15 órakor Szentgotthárdra beérkező vonat többek közölt hozoll 5 kocsit fuvarlevélen bevallolt tartalommal. Azaz: 135, 70. 88, 220 és 78 ládával az 01 kocsiban külön kü.ön. A fuvarlevélben feladóállomás gyanánt Verona városa volt feltüntetve, mlg osztrák belépő állomásként Arnold-stein szerepelt. Rendeltetési állorais-kéut Slovenskó Nove-Mestó szerepelt. A fuvarlevél szerint a kocsik, illetve a ládák tartalma gépalkatrész.
A feladó cég neve a fuvarlapon Commertió Unlversale In Ferramentó
Curti mérnök volt, mlg a címzett Berkovics Testvérek szállítók Slo-vensko Nove-Mestó volt feltüntetve.
A fuvarlevél megjegyzés rovatában ugyanazzal a kézírással, mely a fuvarlevelet kiállította ez állott: Ttamiló Varsó (Polonla). Mikor a vonat az osztrák vámvizsgálat után befutott Szentgotthárdra, az olt levő osztrák vámtisztek ez egyik kocsiban felnyitott ládában nyolc darab bádoglartályt talált, melyben géppuska töltény hevederek voltak. Ugyanigy egy másik felbontott na-nagyobb ládában szintén hevedereket találtak.
A felfedezés után megállapítást nyert, hogy a szállítmány hamisan volt bevallva.
Az osztrik közeg kövelelte ezek-ulán, bogy vigyék vissza osztrák területre az öt kccsit, azonban a szentgotthárdi állomás kijelentette, hogy ennek nem tehet eleget, mert a szállítmányt az osztrák vámvizsgálat után átadottnak kell tekinteni és miután fegyverszállitmányról van szó, meg kell várni felettesei utasítását."
A magyar bizottság ezután bejelentette, hogy a szállítmány, illetve az 5 kocsi Rátót állomáson vesztegel. Az osztrik blzottsig ezt ludo-misul vette, imbir kijelentették, hogy az ö megbízatásuk csak annyi, hogy az eset részletelt megállapítsák.
Súlyos beteg a székesfehérvári püspök
Székesfehérvár, január 19. Shvoy Lajos székesfehérvári megyés püspök tüdővérzés! kapott és most nagybetegen fekszik Székesfehérviron.
Családi öröm a jugoszláv királyi házban
Belgrád, január 19. A királyné egészséges fiu gyermeknek lúott életet.
ZALA) KÖZLÖNY
ifr2fi lanuár 20.
„Szivek harca."
Most ezzel az uj címmel, tehát uj lepel alatt kertlll újra forgalomba ez az évtizedeken ál jól kipróbált ponyvaregény, melynek elsó füzeiét — hetekkel előbb — llsztetelpéldány-szerü gavallériával Ingyen nyomták az utcán a járó kelók kezébe.
Igy aztán valóságos járványként széthurcoltatott, sokféle ajtón bejuthatott, külOnféle kezekbe kerüli s az inficiáló képességénél fogva már könnyű munkája volt a terjedésre.
Kevés könvv ér el ekkora sikert, üyen lázas érdeklődést, mutatja az, hogy uton-ulfélen (nem jelölöm meg a kategóriákat) erről beszélnek, annak bonyodalmait bogozzák és beteges szomjúsággal epedik a kókler! ügyességgel nyújtó s talán százakig terjedő folytaidsokat
Ez a ,,Szivek harca" cimü regény ezelőtt 20-25 évvel „A tébolyda titka," tehát az akkori kornak még imponáló rejtelmes elmét viselte; s ugyancsak Írójaként Tölgyessy Mihály kéteshtrő Írónak még kétesebb neve volt a füzelen feltüntetve.
Ma, bár a regény tökéletesen azonos a husz év előtti „Tébolyda lltká\' val, a néhai Tölgyessy nevet az Iró Szomaházy egyik regényéből kilopott „Katolnay László\'\' névvel cserélte fel, mely mulatósan fest a mostani címlapon.
Ne kicsinyelje le senki ennek a könyvnek a sikeréi I Mely sikerben egy döbbenetes perspektíva húzódik meg és amelyre csak kevés ember figyel fel.
Mert hiszen az értelmibb elem oz undornak vagy fölényének egy határozott gesztusával intézi el az efétél, de megfigyelte-e valaki, hogy hány és hány ifjú és leánykéz és becsületes munkától kérges marok — mert hiszen Ingyen adlák — nyúlt utánna s ezzel tudtán kívül egy káros lépre ment.
Ezt ók nem tudják, csak olvassák mohón, lázasan az Izgató bonyodalmakat, a lehelellen foidulatokal, az aljas ármányok sorozatát, mlg a szemük birja s azután még órákig nyitott szemmel hallgathatták ezektói a szerelmi szenzációktól felfricskázott szivük Ideges zakatolását.
Ebben nincs túlzás, ez nemelkép-ielés, csak egyszerű megfigyelés, amelyre legfeljebb a közeljövőben a rendőrség bUnilgti osztálya lltl rá a hiteles pecsétet akkor, mikor látni fogja, hogy az ujabban amúgy Is vészesen szaporodó névtelen levelek sora egy egy ilyen katolnay regényben hemzsegő Inlrikus névtelen levelek mintájára íródnak, mely tatán egy /egyespárl kergetett szét, vagy egy békés otthont dult fel, talán egy tiszta lányt gyalázott meg, vagy egy hitves illúzióját tépte rongyokká.
Mert ebben és ehhez hasonló kétes eredetű regényekben virágos frázisok mögött el van bujtatva, el van halmozva minden biinös aljasság, ami bői az olvasója sokai, nagyon sokat tanulhat — de csak rosszat és nem hogy épülne szellemileg, hanem erkölcsi talaját ássa alattomosan alá.
Egy egyszerű mosónőtől hallom a minap, ahogy egy másik asszonynak magasztalja, hogy még ilyen gyö nyörüt nem olvaslak soha. „S még az uram Is azt mondta, hogy Inkább nem pipál, de a dohány árát Is arra reckérozzo, hogy kitudhassák belőle (már mint a regényből), hegy kl kerül-e a grófné lányostól a börtönből."
Ez siker I Ez szomorú siker, mikor egy napszámosember lemond az egyetlen lukszusáról, a pipájáról, hogy azt felcserélje egy kártékonyabb
ópiummal, melyei ezekből n füzetekből sztv magába, ami aztán megmérgezi egyszerű, romlatlan lelkét.
S addig a gondosan összekonslruáll, ifjúságot vagy népetnevelő szellemi termékek kelletlenül kallódnak el. A vallásos folyóiratokért alig emelődik fel kéz.
Ez sikertelenség! A nemes mag-hlntőknek szomorú csődje.
S most,.amikor mindenki a szegénységét hangoztat/a és a pénztelenség a legszebb alkotások és érvénye sütések kerekéi köti meg, addig az Ilyen ész és erkölcs bomlasztó ponyva firka szárnyakat kap. sáskajárás szerüleg vbnul el fölöttünk és reátelepszik a külváros és a falvak csendjére, Ismeretlen lázakat lop be
es biztosan végzi erkölcsrontó mua-káját s azután röhögve összesepri a tizennégy fillérekből összeharácsol! milliókat.
Különös, hogyha egy epidemiu felült a fejét, a hatóság minden in tézkedésl megtesz annak elbarrlká dozására; csak az erkölcsi eplde mlára nem figyel senki, az bátran végzi munkáját, elkészíti melegágyát a különféle sötét élettragédiáknak.
Ettől óvni kellene a népet s azon lenni, hogy a népnek olyan Irodalmi termék Jusson kezébe, amely vallásos, erkölcsös és hazafiason gondolkozó generációt neveljen ennek az amugyls nagy betegségből lábba-dozó szegény hazánknak...
B. Barótl Rya.
TUz pusztított csütörtökön este Buksz és Eichner Deák-téri üzletében
Az üzletben égve hagyott kályháiéi keletkezett ■ tOz
— Háromnegyed éra alatt teljesen eloltották a tüzet - Folyik a tOzvizegálat
Tegnap e»te fél nyolc éra tájban hatalmai népcsődaletet okozott ax a bolt-lüi, mely a Buksi éa Társa név alatt menő Eichner ét Buksz rövidáru kereskedők Deák-léri üzletében pusztított.
A jelzett időben Badlts Józttf államrendőrségi detektív épen a Főutca felé tartott a Csengery-u\'cin, mikor a fenti üzletből füstöl látott kiszivárogni, mely a redőnyök melletti réten talált magának szük utal. Ax üzlet zárva volt ét Igy alapot voll a hiedelme, hogy a boltban tüz puixtit. Azonnal telefonált a tűzoltókért, 6 maga pedig többek tegilté-gével az üzlet eltö ajtajának lakatját leülve még idejében hatolt be az üzletbe, abol a kél pult már nagy lánggal égett ét fojtogató fütt töltöite be a helyiséget. Kőiben a megérkezett tűzoltók rögtön oltáshoz fogtak és háromnegyed óra alatt teljesen eloltották a tüzet.
A félig .elégelt pultokat ét fiókokat kihordták az utcára, ahol ekkorra már nagy embertömeg bámulta a
szomorú látváuyt. Bent az üzletben It az oltáshoz hatznált víz már maidnem bokáig éri. f
Mint hevenyében mrgállapitotlák, a tüzet az okozta, hogy a kályhában mikor üzlelzárát volt még maradt tüz és ettől a pult, mely közel volt hozzá, áltüzesedelt ét Igy lángralobbant. Még tzerencte a szerencsétlenségben, bogy Idejekorán észre-ve\'.ték kívülről, mert Igy, bér kár van, azért az üzletben felhalmozott áruk javarésze mégis megmentődött.
A tulajdonotok értesülésünk szerint üzleti ügyekben Budapetlen vannak és Igy ctak hazaérkezésük után fog|ák megtudni a szomorú hirt.
Meg kell emlékezni a tűzoltással kapcsolatban a tűzoltóságról, mely dr. Prack István főparancsnok és -ifj. Knortzer Oyörgy tzakatiparanct-nok vezetése mellett elhárította aránylag rövid idő alatt a taureszedelmet, mely könnyen elhamvamhatta volna az egétz boltot.
A rendörtég még az etti órákban megkezdte a tüzvizsgálatot.

,KHASANA" PÁRFŐM!
A nagyvilági nő hódításának titka I
A klfino valt orrclmpák tápláléka I
Kis ü vtg óra P 3.60, kOzip II veg óra P7.20 nagy Üveg ára P 11.60. Minlallveg kipróbálásra: I\' 1.80
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában (s illatszertárbiin.
Vezérképvisetósi\'g: MIHÁLY OTTÓ ím gyógyárunagykereskedés Budapest, VI., Podmaniaky-u. 43.
■OZOÖSZMÁZAK
Városi Színház mozgója. Ma pénteken és holnap szomba\'on ette 5, 7 ét 9 órakor, vatáraap 3, 5, 7 és 9 órakor a szezon legjobb filmjel „A szerelem", Balzac elbetzéléte filmen 6 fejezetben. Fótzereplő Ell-sabelh Bergner. Híradók.
Sdttjákréa
A nagykanizsai, ■•toorologtal megfigyelő jelentések : Csütörtökön a Mmir-ük\'tl, Reggel 7 órakor +0-2, délután 2 órakor +2, este 9 órakor +1.
Ptlhözti: Reggel klssí borult, délben teljesen borúit, este tiszta égboltozat.
Siillrányi Reggel Északkelet, délben Északnyugat, este Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint Inkább enyhülésre hajló ld« csapadékkal, keleten egyelőre még erösebb éjjeli lehUlés.
telttel ö fünHMM
•zabszemen készít ■endlovlta Jóaaef éa Mértan
Ktrály-u. is. »;» Tsltfon 171.
Útviszonyainkról
ti.
Egy bérautó s egy konflisló beszélget a főtéren. Mindkettő bordái, s bordaközei ugy hullámzónak, minta tornádó okozta tenger háborgása.
A bérautó: (némi fölénnyel) Szervusz gebei Élsz még?
Konflisló: (beteges, kiéhezett, rezignált megadással) Valahogy I de hogy meddig, annak az \'Jristen a megmondhatója. Hát nézz rám, s mond meg őszintén, jósolsz még nekem Jövőt? Hát lehet ezeken az utcákon exisztálni? Nézd a lábaimat I Ezekhez képest a sóskifli egy minuciózus léniái A gyomrom a gazdáméval egyetemben filharmóni-kus duettokat viharaik. Azelőtt za-hon gömbölyödtem kl, — ma pedig korzón aszalódom. Hát hogy is ne, mikor a gazdám minden pénzét a bognárra és kovácsra költi I
Bérautó: Igazad van pajtás. Téged a tehéntől már csak egy hajszál választ el I De ne bánd I Én is már inkább tragacs vagyok, mint bérautó. Ládd, ma egy éve még minta-kocsi voltam egy Andrássy-uti kirakatban, s a boltos ugy kínált, hogv 25 év múlva is autó leszek. De persze azzal nem számolt szegény feje, hogy ide kerülök I Ha teszem föl Kurd-csibrákra kerültem volna, ami ugyan nem mondható kultur centrumnak, de viszont az utcái jók. — Ott tényleg kihúztam volna 10—15 évig, de ilt? Az egyik nap a kerekeimet viszitem el, a másik nap 77 gummidefektusom van, a pasasom kiszáll, nem fizet, a gazdám sir, a családja nem eszik, a oenzint fizetni nem tudja I Hogy mi lesz ennek a vége, azt nem tudom I
A konflisló: (kehlnt) No és hogyan segíthetnénk mégis a bajon?
Bérautó: A bajon fiam csak egy erős kéz segíthet, aki észreveszi, hogy itt családok, lovak, autók exisztenciák mennek tönkre, — hogy emberéletek forognak kockán ét sürgősen segítséget hoz.
A konflisló-. (félénken) De kérlek, én mintha már láttam volna tavaly nyáron bizonyos plombákat, amelyek ideig-óráig... esetleg egy-egy napis is...
Bérautó : Igen, igen, azok az átkozott plombáK, azok az alamizsnák I volt részem bennük. Olyan durch-(lefektet kaptam tőlük, hogy maidnem kitálaltam az utasaimat a tárba. De még mindig jobbak, mint a jelenlegi medve-barlangok az utak közepén. De aproposIVan egy eszmém, ami mindkettőnkön segíthet. Bízd rám, elvégzem magam Is. Ki fogom nyomozni, ki a felelős a jelenlegi állapotokért? Aztán valamiképen magamra csalom öt és végig fogok száguldani vele például a Király-utcán. Fogadj velem, hogy azonnal megindul a tatarozás.
A konflisló: (rettenetes nevelésbe kap, a könnyet hullanak, akar valamit mondani, de nem jön hang fonnyadt torkából. Hebeg) ö-ö-öt rossz, öt rossz b«rátom I
Bérautó: No mit köhögsz, miért volna öt rossz?
Konflisló: Miért? No hallgass idei Ha te a Király-utcán végig száguldasz egy pasassal, ugy a fél lelkét már a Vaskapunál kiráztad. Az Aranybáránynál agonizál a jámbor, s az uj cementhidnál pedig kileheli lelkének másik felét is. Vagy ha ez nem történnék meg, ugy a hidkörüli kitérő útnál mindenesetre felborulsz, s agyon nyomod őtl Bérautó és Konflisló: (Néma CSŐnd
1028. [anuár 20.
ZALA! KÖZLÖNY
kivitte ezen logikus kijelentést. Révetegen kerestek mélázó szemeik egy simább pontot a vasúti kövezeten, hogy ott megpihentessék azokat. S amidón ebbeli kísérleteik száz szá-zatékbon sikertelenek maradtak, egymás nyakába borultak a siró, s elmerülni készilló hajótöröttek. Csak elszdlló lelkük lebeg még, vésztjósló omenképen az elárvult város felelt..)
(-hy)
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 80, péntek
"Római katolikus : Fábián és S f Prot. l-\'áb. és S. Izraelit!: Teb. hó 27. Nap kel reggel 7 óra 41 perckor,
nyugszik délutaü 16 óra 42 perckor. •
Vároal Színház. .A szerelem", Balzac elbeszélése filmen, 6 fejezetben. Főszereplő Ellsabelh Bergner. Híradók. Előadások 5. 7 éa 9 órakor.
— A klr. tanfelügyelő Iskola látogatásai Nagykanizsán. Vitéz dr. Barnabás István kir. tanfelügyelő i folyó bó végén Nagykanizsán végzi szokásos Iskolalátogatásait.
— Kanizsai országoa vásárok rendje. A kereskedelmi minisztérium, mint szt a város hivatalos hirdetménye mondji, Nagykanizsa város országos vásárait 1928 évre a következőképen állapította meg : Minden hónap első keddjén, ha akkor keresztény ünnep esik, ugy a következő napokon országos vásárok tartatnak. Ebből kivételt képez Január és jullus hónap. Ennek al pján a legközelebbi országos vásár kirakodó szarvasmirha- és lóvásárral egybekötve Nagykanizsán a Király u\'cai uj vásártéren 1928 február hó 7 én, kedden fog megtartatni. Ezenkívül minden szerdán kirakodó, mai ha és sertés hetivásár, pénteken csak kirakodó vásár lesz tartva. A vásárok ez évi rendje tehát mint a fentlekből, kllflnik, egyező a tavalyival.
— Dicsérő elismerés. A b.lflgy-mlnlszler Toppler Oyörgy volt bucsu-tzenllászlól körjegyzőnek és Koch Bila zalai zentgróti Járási álla\'orvos-nak a nemzeti munkavédelem létén kifejtett munkásságukért elismerését nyilvánította és részükre dicsérő oklevelet adományozott.
— MATRAC ÉS SEZLON be-huzatok, valamint mindennemű kárpitos kellékek és olcsó sző-nyegfélék kaphatók Hlrsch és Szegő gyári lerakatában.
— Pápa városa Is képeket vásárolt a Sass művészpártól. A Sok mű vészpár tegnap zárta be tárlatát Pápán, amely minden várakozáson felöl sikerült. Pápa városa a l«les müvészpártól két képet vásárolt, tgy tá|képet Sass Feritől, egy másikat feleségétől.
— Pályázat egy zalaegerszegi bírói állásra. A zalaegerszegi kir. látásblróságnál üresedésben levő egy bi\'éi állásra pályázatot irt kl az igazságügyminlszler.
=* A város legforgalmasabb helyén pottálos üzlethelyiség átadó. Cim a kiadóhivatalban.
j - Elmarad a vasárnapi llceálls előadás A Z\'inyl Miklós Irodalmi és Művészeti Kör állal hirdetett Január 22-lkl llceálls előadás elmarad és helyelte Január 29 én lesz megtartva a városháza közgyűlési termében. Ez alkalommal dr. Wlnkler Ernő főrabbi tart llceálls előadást egy rendkívül érdekes témáról.
— Roth Béla ellen lopás büntette miatt is indul eljárás. Klrschner Mór helybeli kereskedő merénylője, Roth Béla facér keres-kedősegéd, az ügyészség fogházában várja a lörvényszékl főtárgyalást. — Közben a rendőrség olyan adtiok birtokába Julolf, melyeknek alapján u|abb nyomozást folytatlak le ellene. Régebbi bűncselekményéről van szó, ami n\'gyban fogja súlyosbítani helyzetének elbírálását a törvényszéken.
= Hócipők, eredeti orosz, női 16 pengőtől, gyermek héclpök, térfl és női sárcipók legolcsóbban kaphatók Szabó Antal sportüzletében.
— Véres verekedés egy faluban. Kaposkereszluron a minap véres verekedés voll. Mihály József H Gyula nevű testvére korcsmsl mulatozás után összevesitek Nagy Imré vei, akit ugy elpáholtak, hogy az orvosok lemondtak életéről. Mihály Oyula azonban verekedés közben súlyos fejsebet kspott Nagytól. A csendőrség erélyes vizsgálatot indított a tényállás lisztázására.
= Slnger gépselyem mindenféle szinben kaptntó. Singer varrógép fióküzlet Fó-ul I.
— A zalaszentmihályi csendőrök Jó fogása. Kl ünő fogást csinált a zalaszentmihilyi csendőr-őrs, mely egy már régóta garázdálkodó cigánybandát telt ártalmatlanná. A cigányok Ztlaszenlmihály községben és környékén az ősz és tél folyamán a bűncselekménynek egész sorozatát követték el. Loptak mindenfelé és ha valahol telerakták lopott holmival zsákjaikai, hamarosan odébb álfák. A csendőrök hónapokon át nyomozlak utánuk, mlg végre most sikerült elfogni őket. A bén la taglal kél férfi, négy asszony, leány, akik kötül keltő egé sten kisgyermekkel van. Az egész díszes társaságot megvasalva bekísérték a nagykanizsai kir. ügyészségre. A ctendőtőrs vezetője a cigányok egész lünlajstromát beszolgáltatta az ügyészségnek.
— NŐI kabátok leszállított árban Magyar Divatcsarnok, Fő ut 13 szám alatt.
- Elfogtak egy körözött festőművész-növendéket. Zlszler Endre festőművész növendék ellen sikkasztás, illetve csalás bűntette miatt nyc-mozólevelet bocsátott kl a debreceni, siolnokl és budapesH törvényszék. A fiatalember sokáig élvezte a szabadságát, de rossz órája N\'gykanl-zaáta hozta és itt utolérte a minden kötözőiteket elérő végzete, amennyiben letartóztatták és átkísérték az ügyészségre, ahonnan elszállítják az Illetékes törvényszékek ügyészségeihez ügyének lelárgyalást végeit.
=• Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
RÁDIÓ KÖZLEMÉNYEK
*\'
Előfizetők száma Németországban. A német rádlí előfizetők száma Január I én 2,010 000 volt, az előfizetők száma léhát 1927 október 1-tői 1928 Január I ig 250 000 rel, azaz 14 százalékkal emelkedett.
A nemzetköz! távíró Iroda Igazgatójának halála. Eanek az irodának Ismert igazgatója, Etlenne, a washingtoni nemzetközi távíró konferenciáról való visszatérése közben a »Dj Oreffc" óceángőzösön hirtelen m-ghalL
Hans Göttllng németországi rádió előadása. Hms OölHIng, a magyar rádió németnyelvű kedvelt előadója, Münchcnben rádió előadást tartott Magyar balladák" cimen. A némel saj\'ó nagy érdeklődéssel és elismeréssel nyilatkozik erről az előadásról.
Kép átviteli kísérletek. A Fullon-féle rádió képláviratozásl rendszer kipróbálását a rádió társaság a m. kir. pjstával egyetértésben folytatja. E kísérletek végrehajtási volt oka annak, bogy eg/es előfizetők a budapesti adóállomást hallgatva, olyankor, mikor rendes műsor nem volt, sípolást és morse-szerü jeleket hallottak. Erek a hangok a kép átviteli klsérle\'ek alkalmával keletkeznek, minthogy azonban a kép átviteli kísérleteket mindig olyankor tartják, mikor rendes adás nincs, e kísérletek az előfizetők rendes szórakozását nem zavarják. Az azonban természetesen előforjulhat, hogy az Ilyen kísérletek közben nem szelektív gépek nehezebben veszik a külföldi adóállomások műsorát.
rAdióiüsob
Január 20 (péntek)
Budapeit 930 II. éa 12 H. 1 Időjárás. 3 114 Asszonyok tanácsadója. 4.45 tdőjel-zéi. 5 Zongoranégyes hangv. 6.15 Sport E.
7 Rádió amatórpoita. 8 30 A Magyar Zene Barátainak Orsz. Egyesülete bemutatkozó hangv. 10.05 H. 10.30 Cigányzene.
Bécs, Qrác II nZ. 4.15 Hangv. 5.\'0üy. hangv. 7 30 Auber: .A lekete dominó" c.
3 feTv. vlgoperája.
Herlln, Stettln 110 5 Tánc Z. 8.30 él 10.30 Hangv
Bern, Basel I O. 4, 5, 9.20 é» 10.05 Hangv
Prenkfurt, Cassel 1.30 Hangv. 6.45 Ouatav Meyrink-emlékUnnepély. 8 15 Bris-son: .Az Idegen asszony" c. azinmüve, utána tánc Z. Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A 110 12 30 Népszerű Z. 2 05 Hangv. I 15 Oy. 4 15 (Bréma) Nemzeti dalok és táncok. (Hannover) Romantikus nyitányok. (Kiel Zongorahangv. 6 Hangv. 7 nZ. 8 Plaltdeutsch népszlnmtl. 11.30 Tánc Z.
Langenberg, Mflnster, Aachen, Kőin 1 OS llangv. 3.45 A 6 Hangv. 8.15 Tarka esi. Utána éjfélig tánc Z.
London, Daventry 1 30 Orgona hangv. 8.15 Chopin preludiumok. 9 Nemzetközi hangv. 1135 K. 12 Tánc Z. München, Nürnberg 12.35 0. 2.45 A.
4 Hangv. 6.15 Mandolin- és gitárhangv. 8 Kálmán: .A larssng tündére" c. 3 felv. operettje.
Rádió-Páriz