Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.93 MB
2010-02-26 21:15:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
635
7210
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1928. 076-098. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

J. évfolyam, 76. szám
NagykanteM, 1928. április 1, vasárnap
Art 16
fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Fö-ut 5. Mim. Keszthelyi llókkladóhlvatal Kossuth Lajos u. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előtlietésl ára : egy hóra B pengd 40 fillér
A forgalmiadó méregfoga
Jelentettük, hogy a kormány a forgalmiadé kezelése körül lényegei változtatásokat fog eszközölni. Ni-gyon helyeseljük, hogy ez a kérdés végre elintézést log nyerni, mert az utóbbi időben oly gyakran használták lel a demagógia céljaira, hogy a dolog mérrgfogát egyszer már véglegesen ki kellett huznl. Magát az adónemet az állam nem nélkülözheti, mert sokkal (onlosabb a nemzet egyetemére, hogy költségvetésünk egyensúlya biztosított legyen, setrhogy kedvezményben részesülbetscn rrá? társadalmi osztályokkal szemben néhány kategória.
A panaszok tulajdonképen nem la annyira az adó, mint In\'iább annak behajlása körül tapasztalható zaklatások miatt hangzottak el, amely zaklatások okozhatlak boszuságot azok körében, akikkel az Adminisztráció közegei közvetlen érintkezni kény szerültek, de magának az sdó behajtásának módszerét mindaddig fenn k«ite(l (utáni, amíg annál megfelelőbbet életbe nem lép\'elheüOok.
SíOk»ég volt erre eisőaoiban annál az oknál fogva, meri még a legszl-gorubb rendszabályok közrp;tle sem volt ritka dolog az adóeltitkolás.
Nagyon örvendünk, ha annyira fejlődtek az állapotok, hogy ma már a pénzügyminiszter measzemenö változtatásokat mer életbelépte\'nl a lor-galmladó kezelése körül és különösen örvendetes, bogy a pénzügyminiszter — különösen a kertsiedők és ipaiotok kívánságának eleget léve — ismét tötb cikk forgalmladójinil bevezeti a fázisreudtzert.
Ilyen elbirálásbsn fog részesülni a forgalmiadózlatáa során a gyufa, a petróleum, a gyarmatáruk, a réz-gálic, a mUlrágya éa a keményítő.
A legtöbb panasz amlatl merült fel, hogy a forgalmiadó ellenörök működésük során az egyes vállalatok helyzetében történő változások ulén is kutattak. Ezen a rendszeren is vállozlalnl fi\'g a kormány, meit a jövöben csak azoknál f g megtörténni ez az ellenőrzés, bklk a f >r-galmiadót átalányösszegben fizetik, de a vállalat helyzetében végbemenő változások után csak minden évben érdeklődhetnek.
A forgalmiadó ellenőrök működése ebben az eseiben is csak arra ter-jedbet ki, hogy az adóalanyok lerótták-e adójukat, vagy sem.
Azok, akik ennek az adózási kötelezettségüknek könyvekbe ragasztott bélyegek utján tesznek eleget, a jövőben maguk mehetnek a forgalmiadó hivatalhoz végrehajtott adózásuk be-igazolására.
A pénzügyminiszter nem tartja fenn továbbra a Ju\'alékrendszert sem, hanem a Jövőben fíxummal lálják el a torgalmladó ellenőröket s Igy mód sem adatik arra, bogy bárki is a legkisebb gyanút táplálja az adóellenőrök ellen.
EtyszeiUsileni fojijik az ősterme-lői Igazolványok rendszerét Is, ami abból fog állani, hogy nem kell különösebb Igazolás ahhoz, hogy valaki őstermelő e vagy sem, csupán azt kell igazolni, hogy van-e birloaavagy haszonbérlete stb.
A kormánynak ez a bölcs Intézkedése sok panasz elbang/árát há-
riija el s mi még abban az eseiben is helyese,jük eme intézkedések élet-belíp\'etésél, ha pillanatnyilag bizonyos gondokat okoznának az állam nak, mert ugy véljük hogy ki kellett iiiizoi tzl a méregfogat, amelyre véleményünk szerint Igen gyakran csupán politikából, demagógiából hivatkoztak egyesek.
A magyar kormány jegyzéket intézett Romániához a berekböszörményi határincidens ügyében
A bűnös határörök megbüntetését éa a meggyilkolt magyar polgár családjának kártalanítását követelte
Bukarest, március 31. Bukarestbe ma délelőtt magyar jegyzék érkezett a kor...