Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.39 MB
2010-02-26 21:50:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
684
6611
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1928. 198-222. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ML ftvftijaa, 168 cttat
SacykanüM, ItSf. szeptember 1, szombat
ára 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Apponyi részletesen fog válaszolni az Antoniade-levél állításaira
Mi döntenek zárt Dlésen az optáns-Ogy napirendre tdzéséröl
IwkiolMi fa ktadóhlrital i P4-ut & uim. Keajtbatyt Boakladdhtrital Koaauth Lajoa-o. 81
Igen sürgős a kisebbségi kérdés megoldása — mondja de Honzle szenátor,
volt francia kOzokt. miniszter
Oenf, augusztus 31 Néh\'ny nip óta O-nfben tartózkodik a (randa politikai élet rgyik legkiválóbb tényezője, de Monzle szenátor, volt közoktatásügyi minis z-ter. De Monzie szérl |ött Genfbe, hogy közvetlen érintkezésbe lépjen a kis.bbségi kongresszus lésztvevölvel mivel a neuzetlségl kérdést Európa egyik legfontosabb problémájának tirji.
Di Monzte szenátor a sajtó szá-má\'a többek között a kővetkezőket mondotta:
— A klsthbségl kérdés megoldása ijen sürgős. A népszövetség köteles-sége, hogy a kisebblégeket hoizá-segl\'se jogsihoz, megteremtse az egyensuyl a többsígi és kisebbségi népek között és ez tgész problémát hozzásegítse a végleges megoldáshoz. Sajnos a népszövetség ed dig igen lagymatagon kezel\'e a kis\'bbtégl problémá\', bo\'ott a béke él nyugalom érdekében kényszerítenie kellene a kormányokat arra, hogy kötelezettségeiket a kisebbségekkel ucraben teljesítsék és biztosítékokat kellene szereznie, hogy a kormányok a kisebbségi jogokat a lövőben nem fogják szabotálni.
— A népszövetségnek a kisebbségi probléma jogi részéi a hágai nemzetközi törvényszékié kellene tu báznla. A politikai vonatkozások továbbra Is a népi zö vétség illetékessége alá tartoznának, viszont a jogi döntéseket a hágai törvéayszék hozná. A független és pártatlan bíróság alkalmas és képes egyedül arra, hogy a kisebbségeket hozzásegítse jogsihoz és ai összes érdekelt tényezőket kielégítő Igazságos döntéseket hozzon..
— A Népszövetség megalakulása
óta a kisebbségek ugyan erkölcsi tény. zőkké vállak, azonban hiján vannak minden hatalomnak. Ezért meg kell elöltük nyitni az utat a hágai törvényszék felé. Ez nemcsak a kisebbségi jogok megvaíóiuláiát leleulené, de haszonnal járna az államokra Is, amelyek Így elkerülhetik az elégedetlen kisebbségek esetleges forradalmait.
Oent, augusztus 31 Genfben a Nemntek Szövetségének főtitkáraága közleményt adott át a magyar képviseletnek. A közlemény elme: .A Tanácshoz és a magyar kormányhoz intézett komműnikt". A közleményben a főiltkár Romár li képviseltjének kérésére közli Antóniádé nak az optáusOgyre vonitkozó levelét. Anloniade rámulat ebben, bogy
a magyar kormány tulajdonképen nem is kérheti az opláns ügy napirendre tűzését, mert hiszen a tanács Juniusl ülésén már végleg döntött, amikor kijelentette, hogy eláll a kérdés tárgyalásától. Rámutat arra, hogy Tnulescu a ju-llus 8-iki tanácsülésen felolvasta azt az ajánlttol, amelyet a magyar kor-máry teli. Ismeitdte a julius 21 én k»ll magyar válf sz|egyzéket, valamint az augusztus Oén kelt román válaszjegyzék tartalmát, amelyre a magyar kormány augusztus 23 án válaszolt és elu\'aBilotta a román kormány álláspontj 11. Antóniádé fel-bU ja a tanács figyelmét, hogy a kormány válaszát augusztus 28 lkán adlák ál a bukaresti magyar követnek, de a magyar kormány válaszát nem várta be, hanem a népszövetséghez fordult, mintha az ügyben a tárgyalások megszakadtak volna. Miad/zonáltal
Románia nem tart/a lezártnak az ügyet és újból kéri. hogy a megbeszéléseket minél előbb kezd Jék meg.
A jelenlegi helyzetben — folytatja — a román kormánynak az a nézete, hogy
ha a tanács napirendre tűzné azt a kérdést, azzal maga Is elismerné, hogy a békés meg-egjei...