Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.39 MB
2010-02-26 21:50:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
721
6703
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1928. 198-222. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
68. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ML ftvftijaa, 168 cttat
SacykanüM, ItSf. szeptember 1, szombat
ára 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Apponyi részletesen fog válaszolni az Antoniade-levél állításaira
Mi döntenek zárt Dlésen az optáns-Ogy napirendre tdzéséröl
IwkiolMi fa ktadóhlrital i P4-ut & uim. Keajtbatyt Boakladdhtrital Koaauth Lajoa-o. 81
Igen sürgős a kisebbségi kérdés megoldása — mondja de Honzle szenátor,
volt francia kOzokt. miniszter
Oenf, augusztus 31 Néh\'ny nip óta O-nfben tartózkodik a (randa politikai élet rgyik legkiválóbb tényezője, de Monzle szenátor, volt közoktatásügyi minis z-ter. De Monzie szérl |ött Genfbe, hogy közvetlen érintkezésbe lépjen a kis.bbségi kongresszus lésztvevölvel mivel a neuzetlségl kérdést Európa egyik legfontosabb problémájának tirji.
Di Monzte szenátor a sajtó szá-má\'a többek között a kővetkezőket mondotta:
— A klsthbségl kérdés megoldása ijen sürgős. A népszövetség köteles-sége, hogy a kisebblégeket hoizá-segl\'se jogsihoz, megteremtse az egyensuyl a többsígi és kisebbségi népek között és ez tgész problémát hozzásegítse a végleges megoldáshoz. Sajnos a népszövetség ed dig igen lagymatagon kezel\'e a kis\'bbtégl problémá\', bo\'ott a béke él nyugalom érdekében kényszerítenie kellene a kormányokat arra, hogy kötelezettségeiket a kisebbségekkel ucraben teljesítsék és biztosítékokat kellene szereznie, hogy a kormányok a kisebbségi jogokat a lövőben nem fogják szabotálni.
— A népszövetségnek a kisebbségi probléma jogi részéi a hágai nemzetközi törvényszékié kellene tu báznla. A politikai vonatkozások továbbra Is a népi zö vétség illetékessége alá tartoznának, viszont a jogi döntéseket a hágai törvéayszék hozná. A független és pártatlan bíróság alkalmas és képes egyedül arra, hogy a kisebbségeket hozzásegítse jogsihoz és ai összes érdekelt tényezőket kielégítő Igazságos döntéseket hozzon..
— A Népszövetség megalakulása
óta a kisebbségek ugyan erkölcsi tény. zőkké vállak, azonban hiján vannak minden hatalomnak. Ezért meg kell elöltük nyitni az utat a hágai törvényszék felé. Ez nemcsak a kisebbségi jogok megvaíóiuláiát leleulené, de haszonnal járna az államokra Is, amelyek Így elkerülhetik az elégedetlen kisebbségek esetleges forradalmait.
Oent, augusztus 31 Genfben a Nemntek Szövetségének főtitkáraága közleményt adott át a magyar képviseletnek. A közlemény elme: .A Tanácshoz és a magyar kormányhoz intézett komműnikt". A közleményben a főiltkár Romár li képviseltjének kérésére közli Antóniádé nak az optáusOgyre vonitkozó levelét. Anloniade rámulat ebben, bogy
a magyar kormány tulajdonképen nem is kérheti az opláns ügy napirendre tűzését, mert hiszen a tanács Juniusl ülésén már végleg döntött, amikor kijelentette, hogy eláll a kérdés tárgyalásától. Rámutat arra, hogy Tnulescu a ju-llus 8-iki tanácsülésen felolvasta azt az ajánlttol, amelyet a magyar kor-máry teli. Ismeitdte a julius 21 én k»ll magyar válf sz|egyzéket, valamint az augusztus Oén kelt román válaszjegyzék tartalmát, amelyre a magyar kormány augusztus 23 án válaszolt és elu\'aBilotta a román kormány álláspontj 11. Antóniádé fel-bU ja a tanács figyelmét, hogy a kormány válaszát augusztus 28 lkán adlák ál a bukaresti magyar követnek, de a magyar kormány válaszát nem várta be, hanem a népszövetséghez fordult, mintha az ügyben a tárgyalások megszakadtak volna. Miad/zonáltal
Románia nem tart/a lezártnak az ügyet és újból kéri. hogy a megbeszéléseket minél előbb kezd Jék meg.
A jelenlegi helyzetben — folytatja — a román kormánynak az a nézete, hogy
ha a tanács napirendre tűzné azt a kérdést, azzal maga Is elismerné, hogy a békés meg-egjeiés lehetősége el van zd\'va
a két állam közölt. Oen), aujtusztuB 31. Oenfben a tanács a magyar-román optáns-Uggyel holnap reggel zárt ülésen fog foglalkozni. Csak azt beszélik meg, hogy az optáns-ügyet kl lehet-e tüznl a napirendre vagy sem.
Genf, atig. 31 (Éjszakai rádió-jelenlés) A Nmue\'ek Szövetségének \'anícía ma délelfttt laitott ülése után
titkos iilést tartott, ame\'yen Costa Rici beadványával foglalkoztak. Costa Rica a Monroe-
elv értelmezését kérte a népszövetségtől.
Apponyi Albert gróf az Antonlde-levélröl
Oenf, tu*. 31 (Éjszakai rádió-jelentés) OnM Apponyi Altért ma levelet intézett a népszövetség főtitkárihoz, i melyben elismeri, hogy átvette annak a delegációhoz intézett közleményét, amely Antóniádé levelét és az augusztus 29 kén kell román jegyzéket tartalmazza.
Gróf Apponyi kijelenti, hogy nem kíván részletes vitába bocsájtkoznl az Antóniádé levelében foglalt állításokkal, de már most Jelzi, hogy
a levél oly ténybeli és megítélési tévedéseket tartalmaz, amelyekre majd részletesen rá fog mutatni a tanács előtt, kiemelve mindazokat a következetlenségeket, amelyek ezekből a tévedésekből folynak.
Genf, aug. 31. (Éjszakai rádló-Jelenlés) Népszövetiégi kőrökbi n mély benyonást kelteit a kiarbbié-gek kongresszusnak az a határozata, amely
éles szavakkal rója meg a kisebbségekkel szemben tanúsított mrgatartdst és megáilopl otta, hogy nem teljesítette azt a feladatát, amely a kisebbségek vé delme körül reá hárul.
A Journal de Qenéve vezércikke A határozattal foglalkozik külön vezércikkben a Journal de üenéve: .Tarthatatlan ez a mostani állapot — irja — amikor tisztán bürokratizmusból elülik a kisebbségeket átlói a jogtól, hogy panaszaikat a népszövetség elé vigyík Bizonyos kormányok hajlandók hünctelckmény-nék tekinteni, ha a nemzeti kitebb-ségrk Memelik kéiö bsngjukat.
Különös, hogy éppen ama népek kormányai viselkednek Igy, amelyek „azelőtt* elnyomásról panaszkodtak.
Ji lenne, ha ezt nem felejtenék el.* Selpel Genfbe utazott Bécs, augusztus 31. Selpel kancellár ma este Genfoe utazott, ahol résztvesz a népszövetség moitani ülésszakán. A Stunde értesülése szerint S ipel a Népszövetségi Tan\'cs mult évi rrtttödéséröl szóló jelentés általános vitájánál nagy beszédet fog
EWflxatfat áia : agy bóra 1 pangd 40 Hitét
tartani. Genfi tarlózkodása két hétre fog terjedni.
„Románia megsértette a diplomáciái érintkezés szabályait"
London, aug. 31. A reggeli lapok jelentései rövidesen felemlítik, hogy a népszövetségi tanács tárt ülésen érintette a magyar román optánsügyet is. A Daily Mali hangsúlyozza, hogy Románia hajthatatlan magatartása kényszeríti a Népizövetséget arra, hogy újból foglalkozzék az üggyel. Ronán\'a legutolsó jegyzéke nem tekinthető válasznak, azonkívül a román kormány a félhivatalos ügynökséggel közzétette a jegyzék szövegét, mielőtt az a magyar kormányhoz érhetett volna s ezzel megsértette a diplomáciai érintkezés régi udvariassági szabüyit. Románia nyilván el akarja kerülői az ügy érdemi tárgyalását azzal az üt üggyel, mintha a felek között közvetlen tárgyalások lennének fotyamMbsn.
Három embert megöli, három Ízben gyújtogatott egy özvegyasszony
A fogdában a fiával beszélgetve hallgatták kl a bestiális asszonyt, aki Igy önkéntelenül felfedte nem is sejtett bOnlajstromát
Monor, augusztus 31
B irzulmas gyilkosságokról rántotta le a leplet a vélelen a pestmegyei Url községben.
ötv. Solti Anlalné falubéli gazdaasszonynál látogatóban volt öiv. Bugyi Jinosné. Soltlné egyszarre csnk sikoltozva kirohant a bálból, abol az odarohanó szomszédok a meslergerendára felakasztva, holtan találták Bu^ylnét. A hatósági orvoai vizsgálat megállapította, hogy az asz-szonyt előbb megfojtották, azután akasztották fel. Az is hamarosan kiderült, hogy Bugylné férje, mielőtt meghalt, ugy végrendelkezett, hogy felesége halála esetére egyetemes örököse Soltiné és gyermekei lesznek. Solliné tagadta a g)ilkosság elkövetését.. A fogdában aztán, ahová 16 éves, szintén gyanusitbató fiát is melléje zárlak, kihallgatták kettőjük besrélgeté ét, amiből kiderült, hogy S jlliné és fia nemcsak B jgylnM Ölték meg, hanem még két gyilkosság és gyújtogatás Is terheli lelkiismeretüket. Ezután Soltiné beismerő vallomás! let és elmondotta, hogy fiával ketten, há ulról a nyakába ve\'e\'t zsineggel , fojto ták meg az özvrgyasszonyt s
1alai koxlohy
ii
■wptembet 1.
nután együtt kötözték fel > mester-gerendára.
B .-ismerte Solllné, bogy uját fér|ét is ő gyilkol a meg egyszer italos állapotban, azután a bolttestet ax istállóba vonszolta, aboi a lovak a felismerhetetlenségig agyontaposták, ugy, bogy axt hitték, véletlen baleset áldozata lett.
Később, 3 évvel ezelőtt, vásárból mentek haza kocsin, apósával. A lovakat Sol iné híjtotta, apósa mellette szundikált. Az asszony két kezével megfojtotta a bakon alvó Öreget, a bolttestet ledobta a kocsiról és többször keresztül hajtott rajta, mig a fslismerbelellenséglg össze roncsolódott. Az öreg Soltit is, mint véletlen baleset áldozatát temették el.
Bevallotta Solliné, bogy legutóbbi 3 gyújtogatás is az ö lelkét terhíll, mindbárom nagyszabású tűzesetet okozott a faluban. Minden alkalommal haragosai gabonáját és házát gyújtotta fel.
A gyilkos gyújtogató asszonyt beszállították a pestvidéki ügyészség fogházába.
Két nap alatt fiz állam osatlakozott a világbékeszerződéshez
Kellog reméli, hogy a föld minden állama aláírja a paktumot
London, augusztus 31 Azon a banketten, amelyet tegnap eite Dublinben Kellog amerikai külügyi államtitkár tiszteletére adtak, Cosgrave, az ir szabadállam elnOke pohirköszöntöjében a Kellog-szerződés elfogadását a nemzetközi béka szimbólumának mondotta.
Kellog válaszában kijelentette, hogy nagy örömére szolgált ti c nemzet bejelentése, amelyek az utóbbi 46 óra folyamán értesítették ót arról, hogy haj\'andók a háború el\'enes szerződés aláírására. Kellog hiszi és reméli, hogy a földnek csaknem valamennyi nemzete csatlakozik ehez a háborúellenes szerződéshez.
Ha a legutóbbi euiópai konfliktus négy borzalmas évére, a háború oltárán feláldozott sokmillió emberre, az elpusztított otthonokra, a tönkrement reménységekre és a nyomorékká lett nemzetekre gondol az ember, — mondotta végűi Kellog — csodálatos e akkor, ha a vll\'g béke után áhítozik.
Autó-Jitonállás amerikai
méretekben London, aug. 31. New Yorktól harminc mérföldnyi távolságra az országúton tizenkét autót és autóbuszt rablók feltartóztattak és kiraboltak, noha ugyanezen az útvonalon Puebla állam kormányzójának védelmére csapatokat álli\'oltak fel. A kormányzó gépkocsi|ánik sofförje nagy sebességei továbbhatott, mindamellett, hogy utána lőttek.
A később érkező gépkocsikat már sikerűit a rablóknak feltartóztatni. A rablók áldozataikat csupán a náluk levő pénz felétől fosztották kl.
A Balaton kivetette egyik halottját
Berényben találták meg a hetedikes pesti glmnázlsta holttestét
Keszthely, auguiztui 31 (Saját tudósítónk telefonjelentise) Jelenti tlük azt a vitorlás-katasztrófái, aminek egy budapesti és egy keszthelyi kis diák a lnlálos áldozata.
Ma délelőtt Bilatonberényben, a Migyar Tenger szálloda közelében a Balaton hullámai partra vetették
Hof/mann Q;őző VII. oszt. budapesti glmnizista holttestét, melyben autón Kesitbelyre érkezeti édesatyja sie-reucsétlen véget ért fiát agnoscálta. A holttestet Budapestre szállítják és ott temetik el.
A másik diák holttestét még nem találták meg.
Harminckilenc százalék lesz Keszthely pótadója
A képviselőtestület őszi rendes közgyűlése
Keszthely, augusztus 31 (Saját tudósítónk telefonjelentise) Keszthely nagyközség ma délelőtt 11 órakor tartotta rendes őszi közgyűlését, melynek legfontosabb tárgya az 1929. évi községi költségveés tárgyalása volt.
A költségvetés bevételi előirányzata 270 650 pengő, kiadásai 350.815 peagő, fedezetlen hiánya tehát 80.165 pengő. A szükséges pótadó ku\'csit ennélfogva 39 %-ban álla pitotta meg, amit a képviselőtestület e fogadott.
Megválasztotta a képviselőtestület az Iparostanonciskola felügyelő bizottságát, melynek elnöke Mayer Dínes, tagjai: Oelencsér Ferenc, Károlyt István, Kenesey Sindot, Melzler Károly, Szalay Ignác.
A kórházgondnoki állás alól a holnapi nippil felmentették Nosztory
Vince eddigi gondnokot és helyébe Bohatta Margitot választották meg.
Csatornázási tervek Még tavaszi közgyűlésén elhatározta Keszthely, hogy elkészítteti Varga József fővárosi mérnökkel a a város általános csatornázási terveit. Tegnap a megbízott tervező egyik mérnöke megfelelő műszaki személy-ieltel Keszthelyre érkezett és megkezdte város felmérését. A tervekre a község 5000 pengőt Irányozott elő.
A vágóhíd A keszthelyi vágóhíd céljaira a járván) kóthiz mögött kiszemelt községi területet s a hozzá ciere utján megszerzett 2 m. hold ít a vármegyei tiszti főorvos és a törvényhatósági állatorvos megvizsgálták és vágóhíd céljaira teljesen alkalmasnak találták.
Egy két éves fiúcska játékközben beleült a tyukkopasztásra szánt forró vizes edénybe
Súlyos égési sebeket szenvedett — A rendőrség most azt nyomozza, kit terhel a felelősség — A kap tányság komoly Intelme a közönséghez
NajQrkanlxsa, augusztus 31 Egymást érik az apró gyermekeket éiö szerencsétlenségek, melyekiöl be k<ll számolnunk Ispunk hasábjain. A mai nspnak megint megvan az ilyen szomorú eseménye.
Szoboksány Lajos nagykanizsai, József lő Serceg-utcai lakos 2 éves Lajos és 3 éves P.s\'a fitcskált elküldte ma reggel a nagyszülők Ma-gyarutci 106. az. lakására, hogy az apróságok ott maradjanak, amíg édesanyjuk a piacon végzi a dolgát.
A két gyermek pajzán jókedvvel játszadozott a Magyar utcai udvaron, miközben a kis Lajoska megpillantott az udvaron egy forró vizzel teli edénj t, amit tyukkoppasztásia készítettek elő. Az apróság a maga naivitásában beleült a forró vizes
edénybe, amely súlyosan összeégette. Borzasztó jajveszékelésére összefutottak a házbeliek és próbállak a gyermeken segíteni, azonbsn a csöppség addigra aulyos égési sebeket szenvedett, melyek hosszabb gyógykezelést Igényelnek.
A kapitányság most oly Irányban nyomoz, nem terhel-e valakit felelősség gondatlanság mialt.

A nagykanizsai kapitányság bün-flgyi osztálya ezúton is nyomatékosan figyelmezteti a nigyközönséget, hogy csecsemő vagy gyermekek sérüléseinél azonnal orvosi segítséget vegyenek Igénybe, mert a kapitányság minden Ilyen mulasztásnál a legszigorúbban és legerélyesebben eljár a mulasztókkal szemben.
Súlyos szerencsétlenség cslké-tanltás közben
Egy fiatal gazdát agyontapostak az először kocsiba fogott lovak — A gazda állapota reménytelen
izgékony csikóit, hogy kocsiba tanítsa őket.
Imre harmadmagával ült a kocsin, arca szinte égett az örömtöl, amint látta a kocsi előtt vigsn láncoló lovalt. A faluból kifelé hajtottak. Becézgette, szólongatta csikód, hisz minden öröme — gazda-szemmel nézve — e két állatban volt. A falun kívül erős lejtésű, mélyre
Pacsa, augusztus 31 (Saját tudósttónktól) Imre József fiatal nemesszentandrási gazda egyetlen büszkesége volt saját nevelésű, gyönyörűen fejlett pár csikója. Alig várta azt a pillanatot, hogy végre az uj szerszámot reájuk tehesse és kocsiba fogva hsjthassa őket.
Végre tegnapelőtt teljesedett régi vágya, befogta első Ízben tüzesvérű
vágott, szűk horgoshoz értek. Jóval e horgos elölt megállottak, hogy a lejtő előtt a kocsit megkössék.
Az izgékony-mozgékony csikók valószínű a zörgő lánctól megijedtek s rohanni kezd lek. inre a rúdon keresztül elébük ugrott, mig a gyeplfstárat társa kezébe ad:a, hogy ö a kaniárt fogva, megfékezze a megvadnlt csikókat.
Vjd vágtában Iramodtak a szűk bevágású mélyedésben, ahol csak egy kocsi fért el. Imre Józsefet hurcolták magukkal, de végre erejét veszítve a lovak elé esett. A lovak keresztül tiportak rajta kocsival együtt s ö félholtan maradt a horgosban.
Az első segélyt dr. Tvorasek László körorvos nyújtotta, aki mellkas zuzó-dást, bordatörést s más súlyos, halálos belső sérülést állapított meg. Állapota rendkívül súlyos, életben maradásához kevés a remény.
A fiatal gazda vágya és gaidal boldogsága teljesítése ily szomorúan végződött.
Felbontották a kórházi munkákra beérkezett ajánlatokat
Tizenhat pályázat érkezett a kiirt árlejtésekre
Nagykanizsa, augusztus 31 A nagykanizsai közkórház kibővítésével kapcsolatos központi fű\'és, melegvíz, villanyvilágítás, vízvezeték és csatornázási mukálatalra beérkezett ajánlatokat szerdán bontották fel dr. Prack litván közigazgatási tanácsos elnöklete alatt, Klrdty Sindor rtüizakl tanácsos jelenlétében.
Beérkezett összesen 16 ajánla\', melyek nagyobbrészt budapsstl cégek pályázatai.
Fűtés és melegvíz-berendezésre Wollner és Fia Budapest 241,180 Ratfián István Budapest 240,072 Toll litván Budapest 239,131 Törs és 0 mai Budapest 211,750 Száva Sándor Budipest 211,564 Siepesi Sindor Budapest és Városépi 6 Rt Nagykanizsa 230.408 Wdser J. és társai Kanizsa és Tóth Ferenc Budapest 237,830 Wolf f Márk és Fia Debreczen 200,614
Vízvezeték és csatornázásra Kaffián litván Budapest 105,232 Toll István Budapest 103,072 Törs és O.mai Budipest 98,397 Száva Sindor Budapest 108,849 WelserJ. és társai Kanizsa és Tóth Ferenc Budapest 130,352 Wollf Márk és fia Debreczen 96,915
Villanyvilágítására Dsmblcz Sándor Budapest 31,005 Eső és Társai Budapast 32,243 H.ffer és Slurmer Budapest 41,136 Sellgram és Ballada Bpest 26.469 Bírta Kiroly Budapast 39,580 Weinberger Lajos Kanizsa 36,363 Htffaer J. Nagykanizsa 33,568 Quittner Artúr Nagykanizsa 30,338 A beérkezett ajánlatokat a mü-szski hivatal felülvizsgálja és csak azután hozza meg döntését a városi tanács. A döntésnél a természetszerű
1988. mp\'tmber i
HALAI KÖZLONT
elmek mlkalommal Is érvényesülnie kell s minden városi közmunkáknál elsősorban lehelö\'eg a helybeli pályáió iparosokat és vállalko-
zókat kell figyelembe venni, »niál \'» Inkább, meri végeredményben a város eienlul közterhek is egyebek Msk|áhan visszakapja a pénzt.
Csődöt mondtak a kreolarcn nő pénzügyi manőverei
Hat csapdával egy fogás - A szélhámos asszonyt a rendőrség vetle gondjaiba R
Nagykanizsa, auguiztus 31 A mai fejlelt bűnözési manőverekkel szemben a csalásnak egy nagyon kezdetleges és primitív módj II használta fel egy kreol-arcú nő arra, bogy pénat csikarjon kl Ismerős úriemberektől és b(Ügyektől és komoly munka nélkül éljen.
A mult bélen történt ugyanis, hogy Nagykanizsán feltant egy kreol-arcú, fiatalabb nO, aki valamikor N.gyka-nitsin szolgált és Így Itt ismeretségekre és OsssekOltetésekre telt szert szolgálatadólnak ismerőseinél.
A fuifangos nő ahelyett, hogy munkába állt volna, azokra a családokra vetette ki a hálót, amelyeket legulót bl kanizsai tartózkodása alatt szolgálati helyein megismert. Kiszemelt magának egy-egy jómódú urat vagy hölgye\', beállított hozrá egy
«z ellő pillanatban kétszer-háromszor is elolvasták a levelet és miután alípos gysnu merült M arra vonat-kozó\'a.í, hogy a levél valószlnü\'eg csupán család manőver, aizal ula-slto:ták el a kreol-trcu nőt, hogy .majd személyesen el fogják Intézni az ügyei". Vagy öl bely« járt a titokzatos Msdime eredménytelenül, mlg — bála kitartásának — a hatodik helyen mégis kikerült 100 pengőt egy urlasszonylól kicsikarnia.
Mielőtt azonban a kreol-arcu nő nagyüzemmé alakulhatott volna, a rendőrség tudomást szerzett machinációiról és rövid nyomozás után megál\'apitolta, hogy a titokzatos követ nem más, mint Burka hlvánné szQ\'etelt Molnár Ilona íO éves bocs-kai assiuny. Azért \'.yombin értesítene a gelsel caeudörségel és a nő
levéllel — mintha volt szolgálaladója ■ elfogatását kérte. A csendőrök el Is
megbízásából jönne — és .hirtelen klsegitéskép* 120-150 pengőket kért tőlük kölcsön.
A megdolgozott médiumok — akik természetesen tudták, bogy a .megbíró" nagyon jól szituált személy —
fogták Burkánét, aki kihallgatása so-xáu bevallotta csalási manővereit, mire a kanlzssi rendőrkapitányság bünOgyi osztályának vezetője előzetes letartóztatásba helyezte.
„Nem az oltár előtt, nem Is a feszületre, csak a kendődre esküszöl a bíróság előtt!"
Hogyan akart két sormás! ember egy szegény munkásasszonyt hamis tanúvallomásra blrnl - Fél akó bor egy hamis esküért — A flut és anyját a törvényszék hét hét hónapi börtönnel sújtotta
Siabóék a lakásukra hívták
Nagykanizsa, auguiztus 31 A mind gyakoribb és egészen roá-ramarosi méreteket öltő zalai hsmis eskü bünpereknek egy igen érdekes esetét tárgyalta tegn\'p a nagykanizsai törvényszék dr. Mulschenbacher bontetőtanácsa.
Szabó Antal (Bsbt) 28 éves, nős, sormási ga: diembernek egy súlyos elbírálás alá eső bűnügyből klfolyó-lag meggyült a b;ja a büntető hatóságokkal. Siabó nagyon szereleit volna szabadulni az ellene emelt vád következményei alól, miért is Hermann Éva odivaló szegény munkásod! arra akarle bírni, bogy hamis tanúvallomást tegyen mellette a bíróság előtt és ki is oktatta, hogy mit mondjon eskü alatt — tanuként. Fáradozásáért Szabó gazda egy fél akó bort és ruhát Ígért neki. Ex azonban nem volt elég.
a lakásukra niviak az egyszerű muakásnőt és Itt Igyekezték k picitálnl. Szabó Antal felesége ilyenkor nem volt ott, de Sztbi édesanyja özv. Szabó Jánosné szű\'. Balázs Anna 51 éves asszony alaposan kioktatta a médiumot:
— Ne félj, nem az oltár elől\', nem is a feszületre, nem is a szivedre, csak a kendődre esküszöl.
Hermann Évát azonban nem csábította el az ígérgetés. A verejtéket munkával kenyerét kereső nő felháborodottan tiltakozott ilyesmi ellen és |elentette az esetei a csendörségen.
Tegnap tárgyalta ezt az esetet a kanizsai törvényszék, amely a bizonyítási eljárás befejezése után Szabó Antal (Biba) sormási gazdát és ennek 52 éves anyját egyenként 7—7 hónapi börtönre és 3—3 évi hivatalvesztésre Ítélte.
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Két sláger egy műsorban I
Síinmü 8 Mvoniíbin. Főszereplő: Corlnne Orlfflth.
A tribün hőse
Történet a sport világából 8 felvonásban.
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Két sláger egy műsorban I
Világváros bűnei
Dráma 8 felvonásban. Főszereplő: Richárd Barthelmes.
13-án pénteken
(R föld alatti angyal) Vígjáték 8 felvonásban. Főszereplök: Dorothy laekall, Jack Ittllhall.
„Az a fő, bogy az ember nrlember" — mondotta Rzehorcz Károly a törvényszéki tárgyaláson
Semmiségi panaszt jelentett be, mert 3 évi szigorított dologházra Ítélték — A „m. klr. lócslszár" mint kedélyes vádlott
kOnnyet morzsol szét — igaz, el|árt a szám, de bocsássanak meg és
mentsenek fel, máskor vlgyáin! fogok a számra.
A bíróság rOvidesen meghozza Ítéletét : felmenti a vád és következményei alól, mivel nem Iái tudatosságot fennforogni kilelentéseiben, miket Ittas állapotában mondott.
— Nagyon szépen köszönöm — rebegi a nem remélt felmentés feletti örömében.
Majd a fogbázör viszi vissza cellájiba, honnan nemsokára útnak Indul, hogy 3 évi szigorított dologházban levezekelje a legutolsó bün-cielekménye büntetését, noba ma semmiségi panaszt jelentett be a dologházba utalása ellen.
Kerékpár verseny A Nagykanizsai Kerékpár Egylet f. évi szeptember hó 2 án regeel 5 oral kezdettel Nagykanizsa—Zsla-egerszeg útvonalon nyilt országúti kerékpár versenyt rendez. Benevezni lehet f. évi szeptember hó 1 lg este 6 óráig. Donát Ferenc müszerész-nél és Büky Béla egyle\'l titkárnál. Gyülekezés reggel 5 órakor a Magytr-utca végén. Benevezési dlj szemé-lyenkint 1 p. 20 fillér. Dlj kiosztás este 8 órakor az egyleti helyiségben. Vezetőség
Nagykanizsa, auguiztus 31
Rzehorcz Károly ismét a bíróság előtt. Hányszor már — ét hányszor fog még törvény elölt állani. A fogság nem tOrte meg egy csOppet sem. Httároioltsn jót tesz neki a zári terület és a rendes életmód az ügyészség elöiráss és étlip|* szerint Mert bizony a Siummer-szanatóilumban diétát kell tartani a bennlakóknak.
Rzehorcz Károly ellen most az a vád, bogy a Szőke féle korcsmában a többi vendégek előtt a katonákra rámutatva azt a kijelentést lette:
— Amikor Ferenc Jiisef és Károly király él\', jobb idő volt, mint Hortby Miklós alatt, mert akkor nekem is volt mit ennem, most a katonaság és a csendőrség kapja a jó fizetés! slb. Vagyiv lázító kijelentéseket tett, amiért lázítás miatt ma a bíróság felelősségre vonta.
— Mit szól maga a vádhoz, Rte-horci? — kérdi tőle dr. Multchen-bacher.
— Mit szólnák hozzá? Mondtam, nem tagadom, az a 16, hogy az ember uiiember — mondja, mire a vád képviselője is kénytelen mosolyogni.
A tsnuk bizonyítják a vád Igazát.
Az elnök a végén kérdezi, ml van még mondani valója, mielőtt ítéletre visszavonul ?
— Hát kérem, tekintetes biróság — monl|a, miközben kijuhászodva egy
Hatalmas szőnyegraktár Nagykanizsán
külön berendezett szőnyegosztályában.
Elsőrendű minőségek!
Olcsó szabott árak!
1ALA1 ROILOHT
lg mptetnb-r 1.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember I, szombat
Római katolikus: Egyed I\'ioKsL Egyed, izraelita: Elul hó l(i Ki Tlicva Nap kel reggel 5 ói a 18 perckor,
nyugszik délután 1H óra 41 perckor. •
Városi Nagymozgó. .A könnyek asszoaya* szinmU 8 Telv. — „A tribün höse* lörténet a sport világiból 8 felv Uránia mozgó. .Világváros bűnei" dráma 8 felv. — „13 án pinteken\' (A lóid alatti angyal) vígjáték 8 telv.
MMJAPéa
A nnnvkanizaal roeloorologlal meg-tknralA JelenMaeki Pénteken a hóm/r-tTkUi Reggel 7 órakor +16 8, délután 1
órakor +50 4, este 9 órakor +1510.
PtlhAut: Reggel teljesen borult, délben kevésbé borult, este tiszta égboltozat.
Stíllrdny Reggel Nyugat, délben fiizak-nyugat, ette Északi szél.
A Moteoi ológlal tntértót j«lenté<e szerint egyelóre még nyugtslin és éj|el igen bűvös idó, később csendesebb, derültebb, száraz vázhaló.
NOVUlfl
— Az Igazságűgymlnlszter Keszthelyen. Tudósítónk jelenti: Tegnap autón Keszthelyre érkezeit dr. Pesthy Pál iKazságűgyminiszttr titkára társaságában. A miniszter Relschl Richárd országgyQléii képviselő társaságát)\' n eWd.-iett és több órai tartózkodás után Hévizre tutó-zott. U/yaneien a napon Mayer Jtnos foldmüveléi ügyi mlnisrter autón Budapestre utazott, hogy rétzlvegyen a rrin szterlaDácson. A (óvárosból visszatért Hévízre, honnét bolnrp Szombalhelyre megy, az ottani kiállítás megoyiláiára.
— A református püspök Za Iában. Antal üéza a dunániuli re-tormátus egyházkerület pUspóke sz(|> ember havában Zilamegyébe érkezik a kerület egyházközségünk meglátogatására.
— Belratások a polgári Iskolába. A nigykanimi m. kir. áll. .Óról Z-inyi Miklós* polgári fiu-Iskoláh* n és ,0/íf Zin/1 lon « polgári leányiskolában az 1928—29. tanévre szóló piibeiratások, szeptember bó I, 3 és 4 én délelóit 8 órától 12 óráig és délután 3 órától 6 óráig tartatnak. A tanév megnyitása szeptember hó 5-én délelölt 8 érakor lesz. Igazgatóság.
= A Polgári Egyletben ma és minden este országszerte nagy sikert aratott Jozslodsky Vladimír orosz tiszti zenekara muzsikál.
— Vasutasok tekeversenye. A Kesithelyi Vasulaikör szeptember 8-án és 9 én nagyszabású tekeversenyt rendez, saját helyiségét* n, mely Iránt váro8«z"ite máris igen élénk az érdeklődés. M-g is érdemli azt a derék lenlezö kör annyival is inkább, mert a dijak valóban gazdag eshetőségekre nyújtanak reményt. (1. zen\'.lö ébreazlö óra, 2. ezüst bonbonnier, 3. tulaeiüit óra, vigasz-di| a legiossxabb dcb">nak: ezüst-fa jrostyán cigaretta szipka).
— Iskolai értesítés. A ra?y-kanizsal kereskedő tam n:iikoláb;n a b.\'iratásckat az ál a ni pJgári f\'uUkola földszinti h <lységeiben szépít mbfr 3, 4 és 5-<n délutá i 4 órákor tarijuk meg. Aki tanu\'ÓJ\'t a kitűzőit időben be nem ira ja és e mulasz\'ását elfogadható módon iga zoloi nem tudja, iziz 1922 tc. 128 §nak 4. pcn\'jába üiköiö (parti liigást követ el. Belratási dij 10 peogö, tandíj az 1928/29 1 tanév első (szeptember—novenber) negyedére 10 pengő, összesen 20, azaz huiz ptngö. Ei összeg a helra\'ás-kor egyszerre fize\'endő. Az Igazga tóság.
— A Klsdalárda tagjait felkérem, hogy szombaton este nem fél 7 órakor, hanem fél 9 órakor a postapalota zenetermében megjelenni szíveskedjenek. BUchler Mór karnagy.
— Leventék 1 F gyelmezletem a levui\'éket, hogy a vasárnapi foglalkozásokon p n\'ossn Jelenjenek meg, mert a mul»sztókkal siemben szigorúan fo*ok eljárni. A vezető oktatók a mu\'atzlási Hmu\'atárokai keddre adják be. Te%tneveH\\l vezető.
= Értesítjük a nagyérdemű ki-zöns\'get, hogy miskolci IfJ Molnár Jancsi elsőrendű zenekarával szombat estétói megkezdi hangversenyét. Szives pártfogást kér Központ Siálloda Vezetősége.
NOVÍCIA
= Okvetlen nézze meg Bjrta Miksa siönyrgkfál i á«át szeptember 3, 4 és 5 én a Polgári E> y\'et nagytermében.
— Iparostanonclskolal belratás Az 1928/29 tanévre az ötszes iparostanoncok, tehát a téli tanfolyam beliek Siratása Is, szept. 1—5 lg bezárólag a Rozgonyi-utcai uj Iskolához csatolt régi gimnáziumi épQ leiben a földs\'.lnten, a be|\'rattól balra levő tanonciskola! rajzteremben, vasárnap kivételével naponkint 5—7 lg történik. B jirásra kitűzőit Időben kö teles minden munkaadó a tanoncát, illetve tanoncait korukra való tekintet nélkül beíratni és szeptember 6 lói, illetve a téli tanfolyamban november 1-töl kezd re pontosan az Iskolába járatni. A tanév kezdete ulán felfogadott tanoncot a munkaadó a tanonc tényleges alkalmaiáibavételének nap |ától számítolt bárom nspon belül a tanonciskolába beíratni és a negyedik nsptól a próbaidő tartama alatt is az iskolába |áralni köteles. Az a munkaadó, aki tanoncát a beírásra megállapított időben be nem Íratja, vagy a kitűzött időben nem küldi pontosan az iiko\'ába, bdntelendö Ipukibágáit követ el, tanonca pedig sem tandljelengedésben, sem más kedvezményben nem részesülhet. A beírásnál minden tanonc személyesen tartozik mrgjelennl. A mult évb:n már tanonciskolába járt tanoncok csupán a nyomtatott értesítő könyvecskéjükkel jelentkeznek a beírásra; az u] ianoncok azonban a munkaadójuk vagy megblzotljinik kísére-
tében jelennek meg és születési anyakönyvi kivonatukat, utolsó Iskolalés blmiőujraoltásl bizonyítványukat, továbbá tar oncsienődésűiel bemulatni, az évvégi nyomtatolt értesítőre, ifiu-sági könyvtárra és Ipari siótárra 1.50 pengőt, tanszer- és tandíjra pedig 15 pengőt megfizetni, vigy ■ vároil tanácshoz intézett és szegénységi bizonyítvánnyal felszerelt tandljelengedés Iránti kérvényüket az igazgatónak vagy helyettesének átadni tartoznak. Az uj ipartörvény rendelkezése szerint csak az vehető föl tanoncnak, aki legalább az elemi népiskola ne gyedik osztályát jó eredménnyel végezte el. Végűi felhívatnak azon ipa-roames\'erek, akiknek több tanoncuk van, bogy összes tanoncaikat egyszerre Írassák be, mert csak ex esetben lesznek azok ugy beoszihstók, bogy ne valamennyi tanoncuk egyszerre legyen elvonva a műhelyből. Az Igazgatóság.
— A Polgári Egyletben ma és minden este országszerte nagy sikert aratott Jozslodsky Vladimír orosz tiszti zenekara muzsikál.
•=« Használt és u|, iskolai és eg véb zenemüveket és könyveket a leg-méltányosabb áron száMt: Scbimkó Qyula zenemű-, könyv- és gramofon-keresVedő Budapest, VII, Erzsébet-körűt 38 Kérjen árajánlatot I
= Vendéglősök I 1 liter sxóda-vii 5 fillérbe ketűl. Készülék árát megtakar! ásbói részletben lehet fizetni. Díjtalan bemutatás bárhol. — Megtekinthető Szabó Antal sportüzletében.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhátában VIII., Baross-tér 10.
Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
NOVÍCIA
— Még mindig lehet pályázni a vámőrtiszti állásokra. Wmerlet-tűk a m. kir. pénzügyminiszternek azt a felhívását, amely a müsgyeteml, vagy egyetemi végzettséggel biró ifjaknak nyújtott pályázati lehetőséget a vámörségnél megüresedett tiszti és altiszti helyek elnyerésére, ha 24 Ik életévüket a pályázók még be nem töltölték. A pénzügyminisztérium most a Ju\'lus 15 én lejárt pilyázali batár Időt folyó évi szeptember 10 lg meghosszabbította és egyszersmind s 24 —30 éves korú pályázók részére Is lehetőséget nyújtott, ba a korengedélyt utólag elnyerik és egyébként a felvételi feltételeknek mrgf-lelnek.
Üzletmegnyitás.
Vdn szerencsém értesitenl a nagyéidemü közönséget, bogy a
„Bárány" vendégifit
átvettem és azt szombaton és vasárnap bárány- és disznótoros vacsorával, cigányzenével megnyitom. Szives pár fogást kér
GAZDA ISTVÁN
4302 vendéglős.
Ha savanyu a bora, vegyilse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Akiknek emésztési zavarok és agyvértódulás, a fejfájás és szívdobogás teszik az életet nehézzé, igyanak reggel és este egynegyed pohár természetes .Ferenc József" keserűvlzet. Klinikai vezető orvosok igazolják, hogy a Fereac lóuet viz hasmfllétek előtti és utáni idősza-krkb n is nagyértékü hubsjtónak bizonyul. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűs erűzle\'ekben.
BÁDIÓ-I08OI
(KövidJtéaek) H — ntre*. közgazdaság Hangv. — hangverseny. 6 — Jóadáa Oy — gye/mekeknek. A — aastooyok-uk. Z — um. Ma. — mezőgazdaság. m - ifjúsági tttefla. F — Moiraaáa. Cí — grsmofoozeae. Jb — ku baiul K — kabar*. aZ - aipeiarfl km.
Szeptember I (szombat)
Budapest 9.30 «s 11.46 H Közben 12 órakor déli harangszó az egvetemtfci
templomból. Utána a hangv. I (dő)eliés, Idöjirii. 3 H. k)«|clzés, IdAliris & E. 5.45 Tánc Z. 7 öiv. Rákosi Vtktorní Slpulus: A mángorló c novelláját olvassa (el. 7 45 Klősdís a Stúdióból. .Midi", optrelte 3 (elv. 10.15 H. Utána Cigányzene.
Ráca,Orár, Innsbruck, Klagenfurt, t.lnz 11, 4 15 és 6.15 tUngv. 8 15 Operett E.
Berlin, Stettln II Q. 5 Hangv. 8 Szlmf. hingv. 10.30 Tinc Z.
Barcelona 1.45 Kamara 5 45 ttangv. 6 25 Kamara Z. 9 20 Hangv.
Baael, Bern 1 O. 4 í. 5 ttangv. 5.30 A. 8 nZ., esetleg bécsi müsof. 10 ttangv. 10.35 Tánc Z.
Brflnn 11 Hangv. 12.15 U. 5 Vidám dalok és sanzonok. 8.10 Németnyelvű közvetíti., dalok éa áriák. 10.25 KUlliUUl hangv.
NOVÍCIA
Frankfurt, Caaaet 3-OÓ.Uy. 4.35 Hangv. 8.15 Tarka est. Hamburg, Bréma, Hannover, Klet
8 A 11 O. 12 30 Hangv. 4.15 Hölty emlékünnepély. 6 ttangv. 8 A mölnl Tlll Eulentpiegel ünnepély átvitele. Utána nZ.
Langenberg, Köln, Aachen, Mflnster 10.15 é« 12.10 a 1.05 Hangv. 5 A 6 Hangv. 8 15 Vidám est. Utána 1 óráig nZ. és tánc Z.
London. Daventry 10.15 Istentisztelet 1 és 2 30 Hangv. 5 15 Oy. 6 Tánc Z. 6.55 Zenei közjáték. 7.15 Beethoven: Gordonka szonáták. 7.45 Hingv. 8.15 Tarka est. 10.30 Tánc Z.
Madrid 2.15, 7 15 és 8 15 Hangv. 10.15 Szlmf hangv 12.15 Tánc Z.
Milánó 12.30 éa 1 30 Kamara Z. 5.20 Oy-dalok 850 Hangv. 11 Tánc Z.
Prága ti Az automobtlklállltás megnyitása 12.05 Hangv. 7 Operett E.
Róma I Kamara Z. 4 50 Oy. 5.30 Hangv. 9 Opera E.
Varsó 12 O. I Torony Z. 5 Oy. 6 Vllnal mUsor. 8.15 Hangv. 10.30 Tánc Z,
WWSMVSWVWWW^WWMWV
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
lOjg. weptomber 1
»\' RÖILOHT
la este pont 8 órakor nyílik meg ünnepélyesen virágdíszben, zeneszó mellett Holnár László \' étkezdéje Kinlzsl-ntca 4. szám alatt
(=) A legkitűnőbben elkésilelf, pompíi <» liletes ételek, böaégea idagoláaban olció pénzért, nemes
<8 tisxti it ilok, a legfigyelmesebb ki-szolgílAi mellett. A kOzOnség kedvenc étkezéai helye.
Negyvenezer pengőt ad a kormány a Magyar Hétre Budapest, aug. 31 A kormány tagjai dr. Vass Jiztef helyette* ml-ninterelnOk vezetésével ma délelőtt mlnlattertanácsot tartottak. A ralniti-tertanác ion folyó agyeket tárgyaltak i ennek során negyvenezer pengő segélyt szavaztak meg ■ kereste lök által november hónapban rendezendő Magyar HM céljaira.
Nem lesz az idén több Oceán-repOlés
Pdrts, aug. 31. (Éjszakai rádió-jelentés) A francia meteorológiai intézet szerint ax Atlanti Óceánt átrepülő kísérletek befe|eiódn:k, mert a jelenségek azt mutatják, hogy az idén nem fognak többé repülésre kedvező síelek támndni.
Ritka sziv-operácló Pdrls, aug. 31. (Éjszakai rádió< jelentés) A LIxrté jelentése izerint ax elmull éjszaka siktrfllt egy sebésznek egy kislány szivéből egy hossxu tat eltávolítani, amely 3 cm.-nyl mélyen a sxivkamrába hatolt. Az operáció mindőssie 7 percig tartott kitűnően sikerült.
Szombaton és vasárnap
iitoros na
Markó féle vendéglőben
nbonnensek felvétetnek.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Szeptember 1-én és 2-án, szombaton 7 és 9, vasárnap 3, 5. 7 és 9 órakor két sláger I .A könnyek asszonya" sxin-mfl 8 felvonásban. Fősxerfpló: Co-rinne Oriffilh. .A tribün hőst" tö.-ténet ■ sport világából 8 felvonásban.
Uránia morgó. Szeptember I én és 2-án, szombiton 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor két slágeil .Világváros bűnei" dráma 8 felvonásban. Főszereplő: Richárd Birlhel-mes. .13 án pinteken* (A föld alatti angyal) vitfáték 8 felvonásban. Főszereplők: Djrothy Mackall és Jack Mullhall.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátaimnak és ismeróseimnek, kik felejthetetlen drága jó hitvesem
Kukor Györgyné
temetésén jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk bálás köszönetet.
Kukor OyOrgy.
Finom, xamatoa D An Air aranyhagylDUItUIV
litcrcnkint asztali 78 f., vörös I P, rizling I P SO fillér
8ÁFBÁN JÓZSEF fiutrktmktdíiél
a»3i Magyar-utca 74._
lOZSiZBiSAa
TAzsbi
A külföldi tőzsdékről érkezett kedvező jelentések ellenére az értéktőzsdén ma ismét kedvetlen volt a hin-gulat. A spekuláció tartózkodása folytán számottevő forgalom nem alakult ki, sőt a megnyitás uláni első kötések lebonyolítása után teljesen azlettelenné vált a piac. Csupán egykét érték iráni muialkozott érdeklő dés, aminek következtében tick 2—3 százalékos nyereségre tettek szert. Ezek között megemlítendő a B;o csini, Ciment és D.nublui, különben ax értékekben nagyobb változás nem vol\'. A f.xkamatozásu papírok piacán élénkebb forgalom mellett bará>s\'g08 volt az irányzat. A valu\'a és devizapiacon nem volt váüozás.
Zürichi zárlat
PárU J027VI, Undor; 2SMV», Nawvork 619 30 Bmaaal 72 20. Mllaro >7 20Vi, Madrid 86 25, AnuUrdaa 106 20, Bartls 118 78. Wlan 73 20, Soth 3 7S Ptígi \'ft-09, Vsné 58 21 Baéapaal tOMVí, Bt -rád 9 13. «■*«••• *16Vl.
á Wnyofts Wt«4« áerlxa-jf;(yiii«
VALül AX Auol L 37 93-28 05 Balga b \',9 65 79-95 Cmb k. 16-93 -17 01 Dánk. 152 75 163 35 MaAl 10 0M0 06 Dollii 570-30-372 30 fond*•> 2345 2265 HoU 22y 4v2J0 4S Uagya* 64\'15-64 45 Ul 347-352
Lm - -
Uis 30 C0-3O-75 Márkj I36\'45-U695 Honét 162 95 153 55 «rhin 8C 6J-I0 95 Peseta 9415«5S5 ívá|H 1.120-35 120 75 ItM k. 163 75 163 Mi
UK VIZÁK Amit. i29 55 230-25 Balgrid 10 Uj-IC 09 BtrUn 136 50-136 90 Brilsascl 7J-62-79 87 Bukaraat 3 47-351 Koptata.152-75 153 35 London 27-79-27 87 Madrid 9600-9550 Hllaao 3000-3010 t4*vro(V 5\'2 75-4 35 Oaato 162 75 153 25 Pirii 22 06-33 44 Pláfi 1697-17-02 Ss3ta 4-12-4 15 •tockb 153 35 153 75 Vaiió 64-70 64 40 Wkn 80 72 *0 97 Zürich 110-28 1.056
Terménytőzsde
Buza 20 flll., rozs 15-25 fillérrel esett. Az Irányzat lanyha, a forgalom csekély.
Haaa d>>». 71 kg-os 2é\'55-26 5, 7i k(-o< 26 75-26 °5, S kí-c* 3710 27-20, 80 ««-oa 27 2 5 27 35, dunánluU 77 «g-os 26 35 -2f.-65. 78 kg-os 26 55
26-80, 79 kj-oa 2680 3 7 00 80 kg-oa
27-00 - 27 10 in*a 24 25 24 6\', lakaim, árpa 37 00 - 27 26, stwárpe /8 80 2 9 50. «ab 25 25- 25 50. tangwl 3r35 31 60 Bn>kotp> 70 75 21 00.
Sertés váaár Falhattál 1945, aalvbOl eladatlanul vlsaaa-maradi 9CO darab Etaónnda I 92- 1 96, ■aadatl I 88-1-90, szedett közép 1 70 1-76, könnyű 1-30-150, alaőcandO f
1 86-1 90, máaodraadB i 64-1 70. ai •lldó 1-56-1-70, szalonna nagyban 2 ti 0 00, Mlr 2 60 -2 64, labuiolTbaa 2 10-
2 30. ezalonnáa félsertés 2 32-136 Ai Irányút lanyha
KUája: Délzalal Nyomda él Lapkiadó Vállalat RésxTéoytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
telefon: Nagykanizsa 78. ax.
Senki el ne mulassza megtekinteni
■aeptember 3., A. é» 5-én aa Polgári Egylet nagytermében
BARTA MIKSA cég
Kiállításra kerülnek:
száz és száz szebbnél szebb szőnyegek, valódi perzsa, torontáli smyrna és kelim művészi
gobelinek.
Rrgaman, ftyminster, boude futó és nagyszőnyegek, divánteritők, ágy- és asztalteritők, bútorszövetek, flanell és gyapjú takarók, falvédők és függönyök.
A kiállítás nyitva d. e. 8—l-ig és d. a. fél 3-7-Ig.
APRÓHIRDETÉSEK
Az spróhirdléesek dija 10 ásóig 50 fillér, minden további sió dlíi S flll. Vaaár- ál ünnepnap 10 szóig 10 fillér, mindag további szó dija 0 flll. Saerdán te pénteken 10 sióig BO (lllér, minden további ■só dija • flll. Clmasó i minden vaata
Sbb belliből álló aaó két saónsk számit lik. Alláat kereaőknak &0<Vo engedmény. II lalrdatéal dlj allra llaalaaSá.
Két dlék ellátáaát éi tanulmányi ellen-firiését vállalja ny. Igugaló. — Ajánlatok Caengery ut 23. 3<i77
Nem kell mlr többé mindenféle allány vajat drlga péniért megvenni, amióta a leoJabb taavajnak S p.ngfl kilója
Muuel ás FrledenthalnáL 42C8
Két-hérom dlék ax lakalal évadban kallemaa oHhont faléi arl< oaalédnél. Clm • kiadóban.
Nagyobb udvari lakás konyhával kiadó Magyar-utca 46. 4199
Nagymennyiségű ószi és téli alma elsó osztályú minőség és lajta, egészben vagy kisebb részletekben Is eladó. Szedéskor álvelietó Cim: K. Péczely László Kls-komliom. Szedés kezdete stept. 1. 4110
Vixvazatékat, fürdőszobát olcsón szerel. Javításokat fdgtőn eszkojol Baksa bádogos és szerelőmester Kinizsi u. 21. 4016
SoHAr és géplakatos szeptember 1-ére illáit keres éves gyakorlattal, jó bizonyítvánnyal. Szerelésben Is jártaa. Bukl Józael soflór. Klskomárom 4073
Két dlékof ellátásra vállalok Felsós kereskedelmlsta tanulmányaikra feltlgyel. Clm a kiadóban. 4212
Kisebb dlékot ellátásra jobb Iparos csalid elfogad Telekl-ut 8.___4203
Kétszobás lakáat minden mellékhelyi-éígel keresek a város belterületén. Clm
kiadóban.___ 4200
Berendezett, azonnal jövedelmező vállalat, államilag biztosított loggal, Uxemlel-lesztéa céljából téraat keres, biztosíték ellenében 20 - 25 ezer pengővel. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit 4U1
4 szobáa lakás mellékhelyiségekkel november, esetleg október elsejére kiadó. Deutach, Király-utca 36. 4076
Vidéki laénykét ellátásra és okUUara vállal tanítónő. Clm a kiadóban. 4196
Klikomárombm, modem arlkáa 7 szobával, lürdóazoba éa mellékhelyiségekkel, külön Istálló, kocsiszín, garázs, mosókonyha és raktárhelyiségekkel, parkkal szabadiéiból aladó. A ház beosztása Minden célnak megfelel és a legmagasabb igényeket Is kielégíti. Megkereséseket s kiadóhivatal továbbit. 4112
UHatask tágas, világot, szépen bútorozol! szoba konyhahaunálattal kiadó. Clm a kiadóban. 4193
FdaxarQxIat elköltözés miatt sttrgó-sen átadó. Iré||ép eladó. Bővebbet i\'erls* és Beck cégnél. 4178
Magányos úrasszonynak vagy urnák héxtartéaét, esetleg ápofását olcsóén vállalnám. VörösmarIhy utca X 4171
Eladó egy francia (Meri) gyártmányú pianinó. Clm a kiadóban. 4160
Eladó egy 1 ~ts és egy 2-es számú Weriheim ksssza. 2 drb Íróasztal, egy 3Vi méteres keményfa pult, tolható a|tókkal, egy betUsoros állvány, 1 amerikai íróasztal, egy 2 méter magas 90 cm. széles szalón tükör. Siegő Mór, Eötvöa-tér 2. 4223
KUlönbeJáratu bulorozolt szoba azonnal kiadó Klnlzsl-utca 5. -4224
■étaxabéa száraz, tiszta lakás vuan-dával november elsejére kiadó Klnlzsl-utca 11. -4225
egyszobás, konyhás lakéa az összes mellékhelyiségekkel szonnal kiadó Petőfiül 42. 4226
TOHéa elhordható, hassnált ajlók eladók Kszlnczy-utca 47. 4228
Egy csinossn bútorozott szoba killön bejárattal kladé Nádor-utca 8. 4230
•altkléraaltéa l Frlas Nobile sajtok Pőut 24. (Badacsony) udvarban, l\'erenczy.
42 Ji
Különféle háitartásl Ingóságok sürgősen aladók Csengery-ut 22. -4232
ZALAI KOZLONT
1MB trcptember 1.
GUBACSOT,
ógytollat, állati börflket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és \'on-Kyot a legmagasabb árban vásárol
8TBÉI B. FIAI NAGYKANIZSA,
Erzsébet királyné tér IS. u. alatt.
»m
TANKÖNYVEK
minden iskola részére kaphatók
és
előjegyezhetek
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Hirdetmény.
Az iharosberényl közbirtokosság tulajdonát képező nagyven-déglö mellékhelyiségeivel együtt 1928. szept. 10-én reggel 9 órakor a helyszínen 3 évre bérbe kiadatik nyilvános árverésen többigérőknek. A jelenlegi bér 10°/o-a mint bánatpénz, az árverés előtt leteendő. A közbirtokosság a jogot fenntartja magának, hogy a legtöbbet Ígérők között szabadon választhasson. A bővebbi adatok a közbirtokosság elnökségénél megtudhatók.
Közbirtokosság.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő
ijii: hnfi-l. II. ÍTljtttite): luiiuj 1.1.
Vállal mindennemű ruha-festést, vegy tisztítást, gőzmosást mérsékelt áron. Ellsmetten elsőrendű munka. Hófehér, tftkOrfénf «i gallértinititái. Pllssérozás <14 Oouvrérozás.
EGHIVÚI
Mjgán- vagy Oilcll Ogycktonl uUiliok alkalmával
BUDAPESTEN
trktllcm
UltéUUk mellett
a legkelletneiebb otthont nyújtja a legel6nyÖ««bb ellett a K«Utí pálvaudvar érktiéal Oldalával nemben levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Bndapeit, TŰI., Baross-tér 10.
mtrl
800,\'0 engedményt liap
Hlal híd lap előli,<l6]a olcíó uoba i/alnkból, IOO/0 engedményt kap
olcaí éllarml árainkból. (KlIOnó háil konjha.) 8 pengSt megtakarít
lerí iryalog átjl pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magátl I I
EUAraidO klaaolfáláa, ail|oruao caaláöl |<lla|.
Saját érdeke
aaeo alónyCk folytán, ho»y ókvatlan nálunk aaáll-|on mag. — Elöxelte axobamagraQdaláa alánlaloa. __40si
autóiul kOltaéget, mtrl gyalog áljöhal agy perc
■Ilit , -
HIRDESSEN
■ „Zalai K3Szlöny"-ben.
IIII l!
m
NASHésPACKARD
■utók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocsi be mutatást. "" Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tár 2. Telefon 3-22.
Duna-SzAva-Adria Vasúttársaság sieiőtt (Déli Vasút) 1928. ávi május hó 15-töl érvényes
MENETRENDJE
A Nagykanizsa állomásra érkező és induló személyszállító vonatok
Budapest—Nagykanizsa
Von«l »«ima A vonat neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Vonil uima A vonat neme Nagykanizsáról Indul Budapestre érkezik
216 Szem. v. 21-35 410 211 Szem. v. 0-40 7-50
202 Oyv. 7-35 11-25 201 Oyv. 6 10 10-20
212 Szem. v. 7-55 13 25 213 Szem. v. 9-25 1700
214 Szem. v. 1420 2055 215 Szem. v. 15-20 2110
204 Oyv. 18-30 2240 203 Oyv. 18-00 2155
A 202. és 203. számú gyorsvonatok május 15 tői JunlusJIMg csak vasárnapokon közlekednek Nagykanizsáig. Június 15-től szept. 15- tg közvetlen I—Hl—[II. oszt. kocsival Budapest—Llenz. közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Budapest—Trleite és Budapest— Rogarska-SIstlnára és közvetlen étkező kocsival Vlllachlg.
A 204. és 201. sz. gyorsvonatokkal étkező kocsi Budapest—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—\'Trieste—Venezla. Közvetlen III. oszt. kocsi Triestere. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest—Róma. Közvellen I—II. oszt kocsi Budapest--Fiume és szerdán, pénteken és vasárnap egy közvetlen hálókocsival Fiúméba
A 211. és 216. számú vonatokkal közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Budapest -Barcs és közvellen 11—111. oszt. kocsival Budapest -Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy Balalonszenl-
236 Vegyes
Nagykanl- I györgyrőlind. zsára érkezik| 5-SÖ II TlS I 235
Nagykanizsáról indul
Vegyes
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B.
Balatonszent-györgyreérk
303 Sinauió 321 Szem. v. 327 Szem. v. 301 Oyv. 311 Szem. v. 313 iSzem. v.
Bécsből Indul T.Egersz
Szombat- Nigykini halyraárkaiikiaira áfkerik
8-25 11-54 1530
sz.
■I 30 5 10 615 II 33 14 43 2008
600 7 40 855 1334 1735 22-50
314 316 302 322 328 304
Szem. v Szem. v. Oyv. Szem. v Szem. v. Sinautó
IjNagyluliii-\': Siombal- Bécsbe || ról Indul |)>.lyr.irla;.k érkezik
1205 19-55 IÍK34
Egersz
A 321. és 322. sz. vonalok közvellen vonatok Barcsra, Illetve Barcsról.
A 301. és 302. „ „ ,, Wientöl Barcsig és vissza. Közvet-
len 1—II—III. oszt. kocsival Wlen-Osi]ck és Wien—Zagrebra.
A 314. és 313. sz. vonatok közvetlen vonatok Wienbe, Illetve Wienböl. Közvellen II—III. oszt. kocsival Budapest—Zalaegerszeg és vlsszs.
A 327. és 328. sz. vonatok c»ak Juliul és augusztus hónapok vssár- és Ünnepnapjain közlekednek és ugyanekkor a 321. és 322. számú vonatok elmaiadnak.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
ITT Szem. v. 901 Qyv. Sinautó Szem. v. Szem. v.
917 913 915
Pécsről Barcsról indul indul
" 4-35
11-55 ||Oyfk. ról 15-55 || 20-55
9-40 15 55 13-23 1815
Nagykui-
laára árkalik
rw
13-50 | 16 38 17-50 22-55
Nagyka/iiiaá- Barcsra Pécsre
912 914 916 902 932
Szem Sinautó
Oyv. Végy. v.
ról indul
"4-4Ö 940 12 05 1404 18-20
érkezik érkezik
6-40 11-40 12 49 15-50 21-35
8-48 14-40 Gyék. 1800
A 911. és 932. sz. vonatok közvetlen vonatok Szombathelytől, III. Szombathelyre A 912. és 915. „ „ „ I—ll-lll. oszt. kocsikkal Barcs-Pécire.
A 901. él 902. „ gyorsvonalok közv vonatok Wienből, illetve Wienbe Közvetlen I—ll-lll. oszt. kocsikkal Zagreb-WIen SB. és közvetlen I—II—III oszt. kocsikkal Osijek—Wien Sud Bahnhof.
Nagykanizsa—Cukovec (Csáktornya)
| Csáktornyáról indul Hljykanl. iiára irVuik _li. \'Nagykanizsáról indul Csáktornyára érkezik
201 Oyv. 351 5 15 222 Szem. vJ 4-M r^TSS—"
221 Szem. v 1105 12-40 202 Oyv. 11-55 1315
203 Oyv. 16 07 17 24 224 Szem. v. !| 13 44 15-22
223 Szem. v. 18-59 20-35 204 Oyv. 23 25 104
Közvetlen kocslkst lásd Budapest—Nagykanizsa viszonylatban a 201—20* 202. és 203 iz. vonatoknál.
A 202. és 203. sz. gyorsvonatok csak junius 15 től szept. 15 ig közlekednek.
és
Siemens dg Rex üvegek
vagy aikdtiésnk.
Mindenfel • befőttes és dunsztos üvegek legolosóbban csak
Melczer Jakab
dvegkereskfdésében Kazinczy utca I. sz. alatt k\'phalók.
Mielőtt nftkiégletét beuereué, uját érdekében néne meg áralmatl
GUBACSOT
legmagasabb áron vásárolok
SZEGŐ MÓR
nyersterménykereskedő
a Eötvös tér 2.
vm.ag csávázószerek:
Porpácok:
Porzol Tillanlin Arz^por Tutin .Orion" Abavit Ttiamid
Nedfespácok:
Higozán Tillantln Cupram Gsrmlsán csávázó réígálic-por Ksllmát Tri mid
stb. stb. Műtrágyafélék.
Növényvédőszerek sztlkiégletét rendelje meg már most nálam, hogy Ideiében megkaphassa. Eradatl 0**rl áron
kicsinyben él nagyban kaphatók:
OBSZÁG JÓZSEF ínltw«brta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, oi Teleion: 130.
.1.
nagykanizsai fiókja SugAr-ut 4. Telefon 338.
M;nden Kllön költs\'g vagy portó felsrámllása nélkül elbelyez
hirdetéseket
bárme\'y bel- vagy kü:főldl lapban. Beklimterrekel készít, iiötegei.
Pia kát i roiáat
vállal belyben és vidéken, b:l-
vagy külföldön. Nsgykanizsi r. I. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A M gyar Királyi Be ünyminlBz-lérlun for.iüó osz\'ályánik felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre foidiiáat vállal ég belügyminisztériummal hitelesíttet.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Nyomatott i Délzalal Nyomda é» Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üiktvezető: Zalai Károly.)
H. tvfl/m, 169 túm Hftfjfc\'fttSM, ML szeptember 2, vasárnap
ára 16 füléi-
ZALAI KÖZLÖNY
gMrinotMc «* kUddfatatali Pfl-irt 1 nám. Ktütbtlyl MkkUdóbhrital Kowuth UJom. SÍ
POLITIKAI NAPILAP
Felelő* szerkesztő: Barbirits L«Jo»
EW(l«lt«l án: *gj hóta • p«n«A « mUt
A íöldmivelósügyi miniszter megnyitotta a szombathelyi kiállítást
Szombathely, szeptember 1 (Éjszakai rddtójtlentés) Ziszlódlsz-ben és ünnepi hangulatban várta Szombathely városa Mayer Jánoi földmivelésűgyi minisztert, aki ma délulán nyitotta meg az országos mezőgazdasági, Ipari és kulturális kiálll\'ást.
Mayer miniszter beszéddel nyitotta meg a kiállítást, utalva arra, hogy • magyar kormány legközelebbi terve, hogy a gazdasági életbe vérkeringést és lüktető életet vigyen.
Ma,d megtekintette a kiállítás minden ptvillonjál és a legteljesebb elismerését fejezte ki a gazdag és kiváló kiállított anyag felett.
A miniszter ax éjszakát a püspökvárt) n töltötte.
„Zágrábnak nincs semmi keresnivalója Belgrádban"
Zágráb, szeptember I (Éjszakai rádtójelentés) A xágrábi Kereskedelmi és Iparkamara dekla-rációt juttatott a lapokba, mely sze-rint a Kamara nem vesz résxt a Belgrádban szeptember elejére Összehívott gazdasági konferencián, mert .semmi keresnivalója nincsen Belgrádban."
A legtöbb lap egyébként visszautasítja Belgrád békeklsírletexését, melyet ízléstelennek tart A mai Belgrád csak ezt a feleletet kaphatja Zágrábból — írja az egyik : .Meg-Öltétek vezéreinket I"
Déltől este 8 óráig tartott zártülésen, szenvedélyes viták után napirendre tűzték Genfben a magyar optáns-ügyet
Az optáns per érdemleges tárgyalása szeptember 10 én kezdődik
Genf, szeptember 1 A nyílt Ölés napirendjének letárgyalása után a tanács zárt Ölést tartott, amelyen elsőnek a magyar kérdés naplrendfj; ttnétéről tárgyaltak. A zári Ölés még fari.
Nehezen szQletlk meg a döntés Oenf, szeptember 1. A tanács a ma déli zdrt ütésen még nem tudott megállapodásra Jutni a magyar kérelem napirendre tűzésének kérdésével. A zárt ülést fél kettő után felfüggesztették és folytatását délután öt órára halasztották. Franciaország és Cuba ellen
zése chicára Is... Oenf, szeptember 1. (Éjszakai rá-dlójelentés) A zárt ülés este háromnegyed 8 órakor végzi d5tt. Az űlé-
sen mindvégig hosszú és szenvedélyét vita folyt. A magyar álláspontot támogatta az angol, német, holland, olasz, finn, stb. delegátus, ezzel szemben a francia és cubai kiküldött határozottan ellenezte a magyar opláns-Ogy napirendre tűzését. Végre is sikerült oly értelemben egy* séges elhatározásra jutni, hogy
a kérdést napirendre tűzik. A magyar optánspOr ügyét az uj tanács Oléiszakán fogj tk tárgyalni, amely
szeptember 10-én veszi kezdetét. A vita végén
gróf Apponyl Albert felvetette a kérdést, hogy lesz-e neki lebetósége arra, hogy exen az ü\'ét-
szskon érdemben tárgyaibuta a kérdést, mert hi nem, akkor semmi célját sem látja annak, hogy a kérdést ntplrendre tűzzék.
Oróf Apponyl Albert azért aggodalmaskodott ebben a tekintetben, meri a j ipán delegátus olyan értelmű javaslatot tett a vita folyamán, — ax ellentétes álláspontok kiegyenlítése céljából — hogy halasszák el a kérdés érdemleges tárgyalását decembere, ugy, hogy most csak formális napirendre tűiéi éröl legyen szó.
Az elnOk azonban megnyugtatta gróf Apponyi Albertet, hogy
Igenis módja lesz arra, hogy a kérdési érdemlegesen tár-gyal/a.
Kedden kiadják a tarifálls kedvezményekről szóló rendeletet
Megszüntetik az útépítésekkel kapcsolatos panaszokat
Budapest, szeptember 1 A f Jldmlvelésűgyl és kereskedelemügyi mlnitxtériurookban tegnsp és ina azokról az intézkedésekről tanácskoztak, amelyeket a keddi mloiizt\'r-tanáct fog szankcionálni. A ma délelőtt folyó tan/Ciloiásokon résziele stn megbeszélték a tarifálls kedvezményeket, amelyeketa takarmányhiány enyhítése érdekében kíván a kormány
életbe léptetni. A tanácskozási hétfőn folyta\'jUr. Ax anyaggal hétfőn elkészülnek, ugy, hogy a keddi minisztertanács már véglegesen ki fog|a adni a szükséges rendeleteket.
Budapest, szept. 1. Beavatott helyen ugy tudják, hogy a pénzügyminiszter
az útépítés
k^rűl folyó munkákat a maga részé-
ről feltétlenül kivizsgálni klvánji, ateklntetben, hogy a rendelkezésre bocsátott és kiutalt Osizegek hol és miként hisználtattak fel. A pénzügyminisztériumban az a felfogás alakult ki, hogy az útépítési ügyek vezetésére Igen kiváló szakértőt kell kinevezni, akinek személye arra is garancia, hogy az Összes panaszok haladéktalanul megszűnnek.
Juliusban volt az idén legnagyobb a bankjegy-forgalom
A pénzügyminiszter XXV. jelentése
Rongyosan, éhesen találták meg Cegléden egy kozákezredes 17 éves fiát
Cegléd, ueptember 1 A cegKdl rendőrség tegnap délután megtalálta a teljesen lerongyolódott és kiéhezett állapotban levő Niemeow Pedor orosz kozákezredes 17 éves Miklós fiát, aki a| mult hó 14-lkén eltűnt szfllelnek lakásáról. A család és a rendőrség abt-an a feltevésben volt, miután barátaitól az újpesti Duna hídnál búcsúzott el, hogy a Dunába vetette magát. A Hu bevallotta, hogy nem akart sze-génysorsu szülei terhére lenni s ezért Indult vándorútra.
Budapest, ueptember I
Bud János pénzügymlnUiter moit nyilvánosságra hozott XXV. jelentése 1928 Juliim haváról számol be. At állami közigazgatás augusztusi előirányzata 2 5 millió pengő hiányt mu\'at. Az 1928-29. költségvetési év első két hónapjának előirányzata 14 7 millió pengőt hiányt mutat az előző évben erre az Időre előirányzott 9 millió pengő hiánnyal szemben. — Juliusban az állami közigazgatás bevételeinek összege 124 millió pengővel meghaladta az előlrány zatot.
A népszövetségi kölcsönből az 1928—29. évi beruházásokra fordítandó maradvány összegéből 7 8 millió pengő vétetett igénybe.
A m. klr. Államvasutak 1928 |u-lius havában 7,790 563 utalt és 1,732 537 tonna árut szállítottak. A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság
557,692 utast és 161,909 tonna árut szAllitott.
A Magyar Nemzeti Bank forgalmában a tényleges jegyforgalom emelked\'H, amennyiben ju\'lus hJ 31 én 496 millióval az évi legmagasabb színvonalát érte el A forgalomban levő váltópénz mennyisége július hó folyamán alig változott és a tényleges forgslombsn, valamint « a benk pénztárában összesen 46 m\'Hió 205,043 94 ptngő vol>.
A m. klr. Postatakarékpénztárnál 1 324.690 betevő 35,624 832 21 pengőt helyezett el é« 42 291 csekk-számlán 212,168.122-10 pengflt kezellek. A Postatakarékpénztárnál és a budapesti 13 legnsgyobb pénxln téréinél elhelyezett takarékbetétek ál-ladéka juliusban 23 6 millió pengővel emelkedett, a hó végén öiszeten 452 2 millió p\'ngö volt. A fol>ó-irAnilfl belélek 750 3 millió pengőről 752 7 millióra emelkedtek.
A tőzsdei Index a hónap folyamán 19 9 röl 19\'8-ra csökkent. A nagykereskedelmi árak Index száma 135-n-l 133-ra csökkent. A létfentartási költségek lndix-száma juliusban a litkásbért is beleértve 118, lakásbér nélkül siámilva 130 maradt. A külkereskedelmi forgalom 1928 év első hat hónapjában ötszeseo 566 3 millió pengő behozatal éa 367 6 millió p\'ngő kivétel volt, vagyis a behozatali többlet 198 7 millió pengő értékű volt. A csődök száma jutlus hóospbsn 18 volt, a kényszeregyezségek száma 97.
A munkanélküliek száma juliusban 13.1)7 volt, eszerint a munkanélküliek s-áma juliusban csökkent. Az egy év előtti h lyzettel szemben azoa-bjn 3-4 százalék emelkedés mutatkozik.
ÍALAI aOfiLttFT
A megyéspüspök levele a zalai dalosversenyről
Zalavármegye és Zalaegerszeg város serlegekei ajánlottak fel a dalosok jutalmazására
dilosversenyen, ro«ly egyutt.il
magyar jövőbe reménységűnk-
D.\'. Rott Nindor megyéspüspök dr. Tholvay Ztlgmond postafönSk-höz intézeti kövelkező levélben Jelentette be a Ztlavármegyel D.losszö-vetségnek a szeptember 8 ikl dalosverseny fővédnökségéoek elfogadását.
Nigyságos Elnök U I „A most, tzrp ember 8 án Nsgy-kantxsán tartandó vármegyei Di-losverseny fövédnöksé#ét a legnagyobb ölömmel válUlom ás eddig cuk izéit nem válaszoltam, rocit kűlfö dön voltam kuráv. 0 Ölök, bogy a magyar dal sseretete mind szélesebb körben lejed, mert a legnemesebbet cselekszi az, skl a magyar dalt, a magyar nótái kultiválj i, kedveli, iiereiI Nioci a világon nemzet, meljriík éleiével, gondolkozásmódlávzl, törlénelmé-vel annyira összeforrott volna dala, éneke, nótiji, mint a magyar n:m-zet. Lhislbsn megnyilatkozol! szomorú sorú, nótáiban kifej zisie jutott a magyar néplélek minden bíji, kedvessége, őszintesége, |í-unságs I — A msgyar nó\'a mindmegannyi éneke zenedarab a nép éleiéből. A magyar cgy-rgy hsn-gulstfestő zenedsrsb, mert nincs benne érzelgősség és melsncholia, hanem bálorság, Qlem, tempó, melyek mind jellemvonásai a magyarnak. Hi Igaz, aminthogy igaz, hogy nyelvében él a nemie*, ugy igaz az Is, hogy a msgyar dalnak műveleje nemcsak a kuliuráért, de egyúttal a hazafias érzés és s n :m-zetl össielirtás megerősítésért Is fáradozik. Iiten áldása legyen a
Hogyan lett a lakóból férj-jelölt és hogyan íosztotta ki önmagát egy boldogságát kereső nő
„Teljesen tönkretett és kifosztott bennünket, hogy koldusbotra jutottunk\' — panaszkodott a nő, de könnyein keresztül mosolygott a vádlott férfiúra
gyen kifejezője a vetelt törhetetlen nel I
Fogidji Nagyságod kiváló tlsz-telelem nyilvánítását.
Vesiprémb.\'n, 1928. auguizlus hó 27-én.
Rott Nándor, veszprémi püspök*
A megye és Zalaegerszeg város serleget
Tegnap érkezeit meg Zilaegerszeg-röl a vármegye értesítése, melyben közli a Zalavármegyei D-ilouiőve^ség elnökségével, hogy a dalosversenyre a vérmegye egy serleget adományo zott dijai valamelyik cwport nyertes dslárdijs részére.
U/ysncsak egy serleget adományozott Z laegerszeg város is, melyet Mtkula S Igfried dr. főjegyző log a da\'oiverienyen képviselni.
Qyömörey O/örgy főlapén, Bődy Z iltán alispán ét Csák Károly orsi<g gyűlési képviselő au.ón érkeznek a verieny neplánsk regceléo.
A Transdanubla Egyesűit O izmaim ok R-T. Nígyka-nizia ugyancsak egy értéket, síép mívű serleget ajái\'ott fel a dalos-versenyre dlj gyanánt.
Látványostág arámba megy a Teutsch drogéria kirakata, shol a verseny rendezősége ipától fogva közszemlére lelte ki a dijaknak egy réméi. A szebbnél-szebb serlegek pir n-p n át maradnak llt kiállítva.
Égy érdekes házasságszédelgésl bünper, melyben a felsőbíróság fogja az utolsó szót kimondani
NaKjrkanliM, íztplembu 1
Igen érdekes és mindvégig izgalmas bűnügyei tárgyalt a nagykanizsai törvényazék.
Bravecz Árpldné fiatal asszony válóléiben volt urától és ss|át villáiéban lakó t idős édesanyjával és nővérével Bilalonzsmárdin.
Történt, hogy Borbély János nős, csalódott kanizsai szí bóiparos abban az Időben Zsmárdln do\'gozott, és mivel cialádja nem voll ott, lakást keresett és kiveti Bravecz Árpádné villájában.
A fiatal nőnek, aki házasságában család és boldogság után vágyott, megtetszett a jó kű\'sejű férfi és azial a gondolattal élt, hogy talán elveszi feleségül és boldog leaz vele.
Borbély — a léili szemével — ugy látszik csakhamar észrevette, hogy a nő érdeklődésének központján a 11. Egyre-másra kölcsönöket kért az asszonytól, aki szívesen adott, hiszen
mini jövendő férjét níite már gon do\'aiban, aki msjd elválik törvényes családjától és ől leszi „boldoggt".
Braveczn! annyira beleélte, ső! b:le szuggerálta magát ebbe, hogy mindent smit Borbély kért, megadott neki. Még ingeket is veit lakójának.
Persze a lö vényei asszony még nem tudott sem nlről srmlt.
miközben Braveciné még Bor bél/ és segédjének kosztjáról is gondoskodott és fizeite, azt az aján\'alot tette — h így 5 milliót fizet Borbély-nénak — ha férjétől elvál. Természetes, hogy a családos és törvényes feleség tudni sem akart ilyen ajánlatról.
Borbély János ptdlg élte világát Braveczné nobilis gesztusából. Meri s szabómes\'er, noha állandóan dolgozott, egyetlen fillért sem fizetett vissza a nőnek. Mig egy napon Braveczné arra ébredt, hogy el kell adnia villáját. Az eladásnál megint
Borbély járt Jól. Az eladási árból isméi neki jutott.
Amikor azonban arra került volna sor, hogy Borbély elvegye az asszonyi, aki időközben törvényesen is elvált urától, csakhogy minden akadályt e\'gördi\'sA bt útjából, — Borbély Jtnos fatil szabómester faképn\'i higyta a nőt és vlsiza-pártolt törvényes feleségéhez, akivel akkor sem szakítod, mig B aveczné nál lakott, mint .szoba ur."
A szegény, csalódott fiatal ass-szonyt megrendítette ez a nem várt cispás és végiő elkeseredésében bázascágszédílgés miatt feljelentette Borbély Jlno«t, aki — szerinti — kifosztotta öt és azután o\'tbagyta.
A főtárgyaláson több Ízben irgalmas jelenetek fo\'ytak le. Különösen amikor ez asszony a bíróság előtt sirva jelentette kl a vádlott férfi szem\'br, hozy minden pénzét apránként kicsalta tőle, telítsen tünkre telte, hogy a villát el kellett adnia és öreg édesanyja és nővére koldus botra jutottak miatta, mig 6 most állásba kénytelen menni.
— iiogyan tudott mégis ennyire hinai neki? — kérdezi sí elnök.
— Araikor olyan sztpm lud a mindig előadni a dolgot — mondjj B i-veezné és könnyein keresztül máris mosolyog a szeretelt féili felé, akit pedig 0 jelenteit fel.
Cslllaghy György kir. ügyész rámutatott arra, bogy az eset valósá-
Igw szeptember 2
bizalom dolga.
Hálók, ebédlOk, ariszobák
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
KsdvezB fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butortdepe hfltoriw, LAgjjta 4. u.
Elsőrendű uját kárpttosműbely
gos Iskolopéktáfa annak, amikor a férfi fiatalságával és feUemlelentégé-vel keres. A legszigorúbb bünteíés kiszabását kéri, meri egy családot teljesen tönknrtett ez az ember.
Dr. Hlrschler J nö védő etikai kisiklásnak minősíti az esetet és teljes felmentést kér.
A bíróság rendkívül hosszú tanácskozás után kihirdette ítéletét és felmentette Borbély Jánost a házasság-szédelgés vádja és következményei alól, megállsptlván, bogy Borbély cselekménye nem képez fondorlatot.
As ügyész megfellebbezte a felmentő Ítéletet és Így a rendkívül érdekes bfloperben ■ felső bíróság fogjs az utolsó szót ki noodsnl.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesitem az Igen tisztelt vevőimet, hogy
Kazlnczy-utcai üzlethelyiségemet
a mai kor Igényelnek megfelelően
átalakítva megnagyobbítottam
Midőn ezt szíves tudomásukra hozom, egyúttal hálás köszönetet mondok régi helyiségemben irántam megnyilvánult bizalmukért. Kérem, hogy bizalmukat megnagyobbított üzletemben részemre továbbra ls megtartani szíveskedjenek.
Magam részéről mindent elkövetek, hogy ugy nagy választék, mint Ízléses és jó anyaggal nagybecsű vevőim legkényesebb Igényelt is kielégíthessem. Kérem kirakataim megtekintését, és látni fogják, hogy az őszi szezonra minden ami szép és jó, raktárra érkezett.
■inden pár cipőért felelősséget vállalok.
Szemléltető áraim a következők:
Női drapp divatos fasonokban francia
és angol sarokkal.......W^ IW
Női lakkcipő dlvatfasonokban, jó
minőség..........
Férfi fekete magas és fél cipők gumml-val felszerelve........
Szabó Sándor cipöáruháza
P 18
P 22
Nagykanizsa, Kazinczy-utca I.
lMB. tzeptember 2.
NOTABENE
Causa finita ?
A zalaszentgróll físzolgablró-vti-lasztils körül a .hivatalos hely" M-mogaldsdt .Schmldt Jenő dr. tb.fi-szolgablró, volt főispáni titkür élvezi s ezzel causa flnlta\\
(Zatamegyet Ujáig 1928. aug. 30)
Hát Idáig jutottunk volna ? A vármegyei autonómia alkotmányos tógát egy Don Qukhote t gesztussal a sarokba állítjuk és nem választunk Wbbé főszolgabírót, hanem egyszerűen kinevezzük azt ? Vájjon kitől méltóztattak kapni ezt a diktátori hatalmat ? Mert hogy nem Róma szólt Ilyen tlrannusl Igéket, — hogy a .hivatalos hely" távolról sem vln dlkál magának Uyen hatalmat, azt minden kétségen kívül jót tudjuk. A , hivatalos hely\' csak támogat, ami áronban korántsem egyenéitelmü a kinevezéssel, minthogy a főszolgabírót — ma még, hála Istennek, — a megye parlamentje választ/a.
Igazán csudáljuk, hogy kedves laptársunk bokros érdemelért nem kapott még külön privilégiumot a főszolgabíró kinevezésre, — de ameddig jelen alkotmányjog-rendszerünknek ezt a kiáltó fogyatékosságát pótolni fogják, — addig legyen türe lemmel és ne nevezzen ki főszolgabírót I Hagyja meg ezt a szerény kis alkotmányos jogot a vármegyének. Ugyls olyan kevés az alkotmányos log gyakorlásra az alkalom.
A magyar néplétektan terén kicsit is járatosak pedig Jól tudják, hogy nekünk akár mángorolni Is lehet jó-szóval a hátunkon, de ha valaki meg akarna fosztani bennünket attól, hogy választhassunk, szavazhassunk, korteskedhessünk, attól még a marcipánt is keserű epeként fogadnánk.
Hagyjanak hát inkább választani bennünket.
És hagyjanak meg bennünket abban az illúzióban, hogy amikor választunk, akkor csakugyan — vá tosztunk.
Mert lehet ugyan, hogy laptársunk lakonikus Intézkedése a főszolgabírót tiszt betöltése körül, összhangban van a „hivatalos hely" óhajtásaival, — de viszont ezt az óhajtást mint Jó-tlóre végérvényesen eldöntő tényezőt odaállítani s ezt nyomtatott betűbe rögzíteni, — bizony nem nélkülözi a cezarománlás hajlandóság Ismérveit. Szerintünk pedig legalább is problematikus a Zalamegyei Újságnak az az előjoga, hogy a magyar alkot mány sáncai közt kénye kedvére ga-rázdálkodhossék és ha eszébe jut, főszolgabírót nevezzen kl, holnap pedig talán már saját külön Jogelvei alapján eszébe Jusson — quod Deus
ZALAI KÖZLÖNY
, gFrv éA MifyÉan
• - HdlSEBiflr*"/^
JUnio épp oüj íivá£ó a naw\'nosádfkzz, nui\\t a £ax a finom fsKernemíiKöz !
overtat I — akár a ml kis Kanizsánk vezetőségét ts nyugdíjba meneszteni.
Ha olyan nagy hatalom van n Zalamegyei Újság tollúban, hogy nem lud már vele mit csinálni, — detronizálja Achmed Zogul. A királyságát nekezen vajúdó albán alkot mány talán el fogja türnl a .causa finita" féle hangol. De az ezeréves magyar alkotmány nem tűrhet maga felelt Ilyen basáskodást.
Igy tehát nyugodjék bele kedves laptársunk, hogy a szentgrótl fő-szolgabírót majd csak a megyegyülés fogja megválasztani. Addig causa finita csak az, hogy a Zalamegyei Újság ítélt, de könnyűnek ő maga találtatott.
Avagy miért lesz hát szeptember II én főszolgabíró-választó megye-gyűlés ? Miért hívták össze Zalavármegye tönényhatóságl tagjait a megye minden részéből Zalaegerszegre? Miért kell annyi embernek odahagyni nopl kenyérkereső munkáját és a közérdek nevében utaznia, fáradnia, kizökkennie, programmot feladnia, kortes-vitákat hallgatnia, mérlegelnie és legjobb lelkiismerete szerint szavaznia ?
Miért mindez, ha ugyls megvan már az uj főszolgabíró ?
Miért az Izgulás és miért az egész vármegyei autonomla, ha már két héttel a választás előtt Ucausa flnlta" ?
Vagy mindez csak külső forma és mutatványos vakul/magyar attrakció? Valójában pedig a vármegye sorsának intézésére erkölcsi felelősséggel hivatott törvényhatósági bizottsági tagoknak semmi közük ahhoz, hogy kl legyen a legfontosabb külső posz-
ton álló köz funkcionáriusuk ? És a Járás népének is semmi köze ahhoz, hogy kl lesz a főszolgabírója? És ha a Zalamegyei U/súg más valaki mellett tört volna lándzsái, a Járásnak az Is jó kellene legyen ? Csak aiért, mert „Roma locuta"?
Azt azo .bm elfelejti laptársunk, hogy ha Róma szólt, akkor bölcse
ség, messze ragyogó Igazság és erkölcsi emelkedettség hallatta a szavát. A felen esetben azonban csupán egy zalaegerszegi redakcló ast talán született meg a fellebbez -hetetlenül hangzó ítélet, amelyből Róma szavának kritériumai ezúttal teljességgel hiányolnak. (Pont)
Leégett a zalacsébi gőzmalom és fűrésztelep
A tüzet gyújtogatás okozta
Zalaegersz«g, szeptember t
A Zilaváimegye területén az utóbbi időben mind gyakratbin váló tüzesetek száma ismét egy nagy tűzvésszel szaporodott.
Ma hajnalban óriási tflzllárma verte fel Zalacséb község alvó lakosságát. Az emberek megdöbenve vették éizrr, hogy az ü.emenklvül álló és nagy értéket képviselő gözmtlom és göifűrésztelep hitalmas láncokban ég.
A gyorsan kivcnult tűzoltóság emberfeletti erőfeszítéssel dolgozol), azonban csakhamar láthatóvá váll, I hogy hlábi lesz minden munka, mert mindkét épület menh:tetlea. A salomvári, kávás! és zaiaszant-györgyi tűzoltóság egjü tes munkája dicára ugy a malom, mint a fűrésztelep teljesen elégett.
A tűzoltóság munkája egész reggelig tartó t éi legslább annyit slka-
rűit elérni, hogy a szomszéd ípűU-t:ket megmentetlék.
A csendőrség megindította a nyomozást a tűz okának kiderítésére ás az eddigi adatok szerint a tűzet g ujtogatu okozta. A csendőrség keresi a gyújtogató*.
Gorkij Maxim életveszélyesen megbetegedett London, izept. I. Gorkij Maxim ismert orosz Iró tüdőgyulladásban megbetegedett. Állapota életveszélyes.
Cseh kisebbségi politika
magyarok számára Prága, szept. I. Nigy az eJksso-redés a Sztovenszkóoan a régi magyar állami tisztviselők között, akik annakidején fölvették a csehszlovák állampolgárságot és hivatalban maradhattak. Majdnem kiválót nélkül valamennyit morvaországi városokba helyezték á! és helyettük cieh hivatalnokokat küldtek a tót felvidéki városokba.
Szőnvegraktárunkat jfl&Jngj&j
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-
__ nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. -
Angol férfi és női szővetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINOER JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
2ALAI K0K2.OMY
\\tm tttptembtf 2.
Vasvillával mellbe szúrtak egy magyar-szerdahelyi gazdát
A szerencsétlen embert súlyos sérülésével beszállították a nagykanizsai közkórházba
Nagykanizsa, szeptember 1 Az emberi vsdság és meggondo litltnság ms|dnem emberáldozatot követelt, az egyébként csendes kis Magyarszerdahely községben, ihol csak nagyon ritkán fordul elö valami bOnQgy a dolgos, józan polgárság között.
Oazda József magyarszerd li lyl földműves egy kisebb ögy miatt összeszólalkozott az egyik -ottani dpészmesterrel, aki a szóvá tág ha-
8 halottja, 16 snlyos sebesültje van a francia dlnamltgy árrobbanásnak
Párls, aieptember 1 A PelU Párisién jelenti HodIk űrből, booy az ablonl gyárban, Franciaország egyik legnagyobb dinamitgyárában tegnap történt robbanásnak nyolc halott és tlztnbat sebesült az áldozata. Három épület teljesen elpusztult és a környékbeli fiivak Is szenvedlek a robbanás erejétől. A gyár Igazgatója néhány p:rccel a robbanás előtt felülvizsgálta a gyártelepet és mindent rendben talált. Igy a katasztrófa okát cssk találgatni
IttM Mijttal Djírtrii fmcii kiiyba I
MEONYILT
■ legmodernebbül újonnan berendezett
PALACE PENSIO
Budapest, VII., Kltoly-kfirul 3. Teleion jóisel 416-10 ís József 416-20.
Telelőn és rádió a szoMktun Saját lel- és lomenA Ilit. Állandó hideg- és
melcgvlzizolgiltaláa. Diétás konyha Dl. Szilire! Bertalan 4M fdorvoi vezetése alatt.
Mérsékelt árak 1 Szalón. Hallok. Társalgó. Dohányzó szoba. Közös ebédifi
Üzletmegnyitás.
Van szerencsém értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy a
„Bárány41 vendéglöt
átvettem és azt szombaton és vasárnap bárány- és disznótoros vacsorával, cigányzenével megnyitom. Szives pár fogást kér
GAZDA ISTVÁN
<»J vendéglős.
vábni annyirí Indulatba jött, hogy felkapolt egy közelében heverő vas villát és azt Gazda József mell be mártotta. A sterer.cséllen ember azoi n ti véréix n összeesett. Rend kivül súlyos állapotban behozták a nagykanizsai közkórházba, ahol a hatóság közegei kihsllgatták és jegyxö-ktnyvet vettek fel az esetről.
A brutális msgyarszerdahelyi cipHz-mes\'er ellen megindul az ügyészségi rl|árá>.
lehet, mert azok a munkások is meghaltak, akik közvetlen felvilágosítást adhattak volna. Valószínű, hogy egyik munkás, aki nllroglycerint vitt, amely anyag a legkisebb ülödésre is rabbin, eleshetett, vagy valamibe bele-üiödbetetl.
Az u] idényre
uicgérkcalek a legszebb és legmodernebb bel- és kullöldl kézimunka újdonságok, óriást választéki Olcsó árak! Iskolai kézimunkák már 12 fillér-tói kezdve kaphatók, í Minden kézimunkát díjtalanul s tanltok és elkezdek.
Elfinyomtatás uj és modern min lakkal, nagyon mérsékelt áron I
REINITZ BÉLÁNÉ
kézimunka-üzlete és elönyomdája Deák tér 1. Telefon 3Ö2.
szaiionaia
a Keleti pályaudvartól 3 percnyire levő
Deák Ferenc Szálloda
VIII., AGGTELEKI-UTCA 7. <115 (Si|ál hál)
Interurbán teleion : J. 124 71. Újonnan átalakított 80 szoba, központi
lutés, folyóvíz a szobákban. Abszolút tisztaság, csendes és családias. Egy ágyas udvari szobák P. 3 50 tói,
utcai szobák P. 4 50. Kettő ágyas udtari szobák P. 600-tól, utcai szobák P. 7-50.
NE MULASSZA EL, HA
BUDAPESTRE
megy, felkeresni a
„BOHÉM" BULATÓ-t
VII. Rákóczi-ut 36. VILÁGVÁROSI MŰSOR
Naponta kezdete 10 órakor. 2
kAvéhAzi rtrpk. belépődíj nincs.
Ismét olcsóbbak lettUnk
7
/e-kal
a két-Hteres MERCEDES BENZ után csak 5% luxusadó térítendő
MERCEDES-BENZ
Telefon 140-70.
AUTOMOBIL R.-T.
Budapest, IV. ker., Vád ucca 24. szám.
Telelőn 22»-24
BANÁN-BEHOZATAL
POMPÁS HANGSZEREK
közvetlenül Kurópi legnagyobb hangszerszétkuldésétól. Tájékoztátó árak : Hegedűk már P 7.90-től Harmonikák , P 7.80-tól Citerák . P U.MMÓI K\'arlnétok . P U 96 tói Mandolinok . P 15.20-tót Oramofonok „ P 29.50-tól
60 oldalai n] dljíföárjegyxékünk ingyen 1
^flNH E^p
hangszer , 41"
b\'szélögép- és harmonikagyár
Budapest, EK/483 fillól-nt 19.
Ha megpróbálja, sohasem használ mást,
mint Johnsons féle amerikai padlóviaszkot és beeresztöt. Minden eddigi padlóviaszkot feldlmul, zkiifoltot nem hagy, fénye állandó.
Kapható ciak:
Frledenthal Rezső
festék, kefe és hízUrUst cikkek Üzletiben
Tel. 137. Főút 1. Tel 137. Gazdasági Takarék épftlet.
FLY-TOX
ikaeMA f. rlUftM kn»1rv> UT,«H,U r»btrW<Wml Khttfllsnn .lHl.lr\'HÍK a^
megöl
aaunyogot, poloa»4l
• yáblogaral, hanfjil, bolhM, Mb.
r.inMn fi álUtri .X Mitoa
Mlál f&rflfthri 4a ro»»rot(r
Npcmírt Nf i. na*r fohol\'
Ulau 1.11.. (uullh
Háltarltaokbia,
okban
la, aaidlUfokb ora ^flraM.baldWa Ki. i—jyr- Ihric* avat, uiJIaJAvaJ a— m
!l\\dof1«HUro»baa M>. H «b. I IH- )IH tb i » 8.BOP IO.BOP m.-r *+.- r Htilponicwi\') (l«n taiduiioal... * (\'•YiAndlmaí miautokul!
MlnaSmUtt kaphali
riu*l*ktu.l hMnal/a kaid ■
m. KTVW.11*1 m\'iUpHwtv
Révész Erní és Társa
Uadapaal. V. Nid<x kciK r*Mn upói sós—i
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Senki el ne mulassza megtekinteni
■aeptember 3., 4. é» B-én ■
Polgári Egylet nagytermében
BARTA MIKSA cég
Belépődíj nincs!
Kiállításra kerülnek:
száz és száz szebbnél szebb szőnyegek, valódi perzsa, torontáli smyrna és kelim művészi
gobelinek.
Rrgaman, fl*minster, boude futó é$ nagyszőnyegek, divánteritők, ágy- é5 asztalteritők, bútorszövetek, flanelt és gyapjú takarók, falvédők és függönyök.
A kiállítás nyitva d. e. 8-Mg és d. u. fél 3-7-lg.
ÉRETT NYUGATINDIAI BANÁN A LEGJOBB TÁPLÁLÉK
BP.TfLEFOH: 982-85.
i
1*1 -»! KOfLON*
Elpusztulnak legyek, szúnyogok, hangyák, poloskák, svábbogarak, molyok, bolhák 8tt>.
Óvakodjunk az utánzatoktól! Csak eredeii, plombált Flit-kannát fogadjunk ell
PANACEA Gyógyszervegyészeti R.-T.
Budapest, VI., Figyelő-ucca 16. Telefoni L. 909-48.
,906. szeptember 2_
napi hírek
NAPIREND
Ugy-e nem hibáztam ?
Mig a hold mosolyogva szitált eztlsl sugarat, Jegyespár civódott sétálgatva ablakom alatt.
Gondoltam: Ily áldott estén haragudni kár. mikor ugy Is életükben oly lÖJld a nyár . . .
Felnyitottam zongorámon hdt a fedelet és ujjúim átsiklottak a fehér billentyűk felett
Csak egyszeriI volt az a nóta, olyan, amit én tudok, de régi nóta, mogyor nóta, szivei nyíló dallamok.
És a nótám addig járta kónyörögve, sirva, kérve — mig a pár ott hallgatózott: könnyes szemmel, kéz a kézbe.
De mondd Uram, onnan fönnról — ugy e nem hibáitam, hogy két szivei egymás felé összemuzsikáltam ?
Vörös Jolán Michacta S M
— Vitéz Bobest tábornok nyu galomba vonul. A kormányzó zyl havai vi\'éz Bobest Mályáa tábornokot, a kaposvári vámörHerülel parancsnokát, a nagykanizsai ezred volt parancsnokát saját kérelmére szeptember elsejével nyugállományba helyezte. U.óda vitéz Németh Lajos ezredes Budapestről.
— Miniszteri elismerés. Tegnap érkezett meg a kir. tanfelügyelő átirata a nagyksnlzaal polgári fiúiskola igazgatóságához, amelyben Németh Mihály polgári fiu- és leányiskolái igazgatót a Zrínyi Ilona polgári leány-Iskola igazgatói teendői alól felmenti és azért, bogy a fiúiskola mellett a leányiskola igazgatói teendőit végezte, buzgó és odaadó szolgálatáért a közoktatásügyi miniszter megbízásából a legteljesebb köszönetét tolmácsolja. Majd a tanfelügyelő a maga nevében a körültekintéssel és buzgón teljesített igazgatói ellátásáért köszönetét fejezi ki. Itt emllt|ak meg, bogy Polónyl Qjförgy, a nagykanizsai Zrínyi Ilona polgári leányiskola újonnan kinevezett Igazgatója csütörtökön vsttc át hivatalosan az intézet vezetését.
— Évmegnyltó Istentisztelet. A
heljbíll lanioiételek izraelita vallású tanulóinak évmegnyiló istentisztelete f. hó 5-én reggel nyolc órakor Itsi.
— A nagykanizsai férfi nagyzarándoklat ma reggel 7 óra 17 pírckor indul el az állomásról P. Málés Hitár plébános, zárdafőnök vezetésével, miután előzőleg közös s ent áldozást végezlek a p\'.ébíni\'.-tenplombsn.
NOVÍCIA
— A Kat. Legényegylet szept 9-1 szüreti mulatsága iránt rendkívül nagy érdeklődés nyilvánult meg, miután oly gaidag síórakoz-tttó programmot álll\'oti össze a rendezőség, amely messze felülmúlja hz eddigi megszokott szüreti muldt-cágok programmját. Szenzáció számban mennek a megyar bailet-ujdun-»ágok és a többi láncok. A tjagy közönség kü\'önös figyelmét már ulőie is felhívjuk s szép\'. 9-i síü-fcii mulatságra.
NOVÍCIA
— Beírások a városi ovodákba
folyó hó 3 án, az előadások folyó h\'i 7-én kezdődnek. Beiráal díj 2 pengő 32 fillér, ennek fizetése alól felmentés nincs. Egész évi tandíj 15 pengő 92 fillér, mely kél részletben is fi-zelhe\'ő. A landljrren\'e: síg a vár si tanács állal klsdott Bzegén>8*gi bizonyítvány alap|án nyerhető Minden ovodaköleles abba az ovudebi ira-tindó tx1, mely laláiához legkAie lebb esik. — Az ovodal felügyelő bizottság.
=■« Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
Szeptemberi gondok
Saplember az opró emberkék éle tében mindig izenzóciós mozgolódás képe. Az Iskola, mint egy méhkas, magába gyűjti a környék rümmügő kis emberkéit, akiknek ott kell hagyni világot és rétet, napsugarat és szabadságot, mert a kaptár parancsoló rendje összehívta őket.
A kis emberkék most minden családban nagy gondol jelenlenek. — Pénzbe keiül a kCtnyv, a tandij, a ruha és ha vidéki: a lakásuk és a kosttjuk. Mert a kis diáknak egy .kenyér Illatú csók\' u szülőktől még nem elég az Iskolába vezető útra.
Nyüzsög már a Rozgonyl utcai Iskola környéke Is. Ebben uz utóiban az Iskola és a Missziósház olyan közel simultak egymdshor, mint az édesanya két meleg kar/n, mikor gyermekét öleli magahoz. A missziós Napközi Otthonban reggeltől estig 40 - 45 kiest g)ermek játszik és ezekhez minden delbe 20 - 25 kisebb nagyobb diák fog átsietni a rövidúton, hogy a c-öpp kis napközisták halaimé s lábosából ők Is kopjanak majd silnig tetézett tányér meleg ételt. — Nap nop után. Az étel mindig Ízletes és melegen váija őket. Bőkezűen és ingyen mérik — mint ahogy nekik mérte a jó hten a szegénységüket...
Készül ts már szívvel lélekkel a Mbszli\'sház rnnek a tavalyról mór jól Ismert éhes kis csapatnak foga dá<ára.
De mini ahogy a szülőktől se lenne elég az az Iskolába küldő .kenyér Illatú esik", ha meg nem előznék a sok verejtékkel járó anyagi gondok, — ugy a Mlsszíóshdznak sincs még „terülj terülj oszlalkája", mini a mesében... Naponta 25 éhes kis diák, akik csak „ráadásai" a 6 éven aluli 40 napközistának. Bizony ez nem kis goneot jeleni.
És ezt meg-ejtette a Szociális Missziótársulat Leányklubja is és szeptember első napjaira felajánlotta fegitségét, hogy mlulán a Napközi O thon javára még eddig ugy sem volt gyűjtés a városban — mosl a klub tagok egymás köz tt felosztj.lk az utcákat és gyüjtőivvel a kezűk ben, szerényen bekopognak minden
lakásba.
Aki támogatni tudja valamivel a szegény gyeimekek ügyét, akinek az Isten bővebben mérte szívét vagy ke-nyerrt — az a kedves polgártársunk fogja meg szeretettel lelkes klub tagjaink kéregető, remegő kezét és tegye belé azt az összeget, amit módja szerint belétehet.
Ad uz Isten érte életörömet, mert egy testileg lelkileg egészségesebb uj nemzedék erősödik a segítő kezek meleg támogatása nyomán
NOVÍCIA
— A Nagykanizsai Sak-kőr felkéli tagjait, hogy ma délután 3 órára rz egyesület helyiségében (Korona-kávébái) fényképezés céljából megjelenni szíveskedjenek. A vezetőség.
= Az Iparos-sorsjegy nyereménytárgyalt megtekintheti égés* napon át a Főúton (volt Szabó clpőtlzletben).
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII.. Baross-tér 10
NOVÍCIA
— Segíts magadon és az elaggott Iparosokon I pengős Iparos-sorsjeggyel.
= Zola művel. L punk minapi számában bizonyára feltűnést kelteit az a hirdetés, hogy a világhírű francia regényíró, Zo a Emil müvei Ingyen kerülnek a nagyközönség keitbc. Azélel nagy tegénylról Inak hstalm\'8 izgalmas müveit bizonyára mindenki sietve igyekszik megszerezni, hogy könyvtárában méltó po\'cra helyezte. Vágja kl tehát a lapunkban megjelent szelvényt és küldje be Zola müveinek kisdiához, a Gutenberg vállalathoz (Budapest, IV. Váciutca 17.). ahol a 32 kötetre tervezett első ciklui nemsokára megkezdi diida\'mas u\'jtt a nagyközönséghez.
Miért a PUCH-motorkerékpAr --a legelterjedtebb?--
Mert legolcsóbb I Legmegbízhatóbb I
üzemköltsége legcsekélyebb I (Km-ként 4 f) Ara P 1120.- Uen kedvező fizetési feltételekkelI Oyárl fiók: VI. ker., Liszt Ferenc-tér 9. szám. Helyi képviselő: Brandl Sándor.
_ !
:
Szeptember 2, vasárnap
Római katolikus: István. Protestáns-Rebeka. Izraelita: Elul hó 17. Nap kel reggel 5 óia 19 perckor,
nyugszik délután 18 óra 39 perckor. •
Városi Nagymozgó. .A könnyek asszonya" szinmU 8 lelv. — .A trlbUn liősc" történet a sport világából 8 (elv Uránia mozgó. .Világváros btlnei" dráma 8 (elv. — .13 án pénteken\' (A lóid alatti angyal) vígjáték 8 (elv.
Szeptember 3, hétfő
Hómat katolikus : Manszvét. Hrolest. : Hilda. Izraelita: Elul hó 18 Nap kel reggel 5 óra 21 pcrcko\'.
nyugszik délután 18 óra 37 perckor. •
Városi Nagymozgó. .Jahala, a lánc szerelmest". Egy táncosnő regénye 10 (elv. — .A repüli férj- vígjáték 8 felv.
ZALAI KÖZLÖNY
iMasieotember 2
— Tanévkezdet a zeneiskolában. Pólbelralás 3-ln 10-12 és 4-6 órák között. Pót- éi javítóvizsgák 4 én délután 4 órakor. Fölvételi vizsgák 5 én délelólt 10 és délulán 4 órakor. Órabeosz\'ás 5-én 5 órakor, melyen minden növendék részt vesz. A rendit tanítás 6 ávai kezdődik.
= Orvosi hlr. D;. Takács Zoltán Igazgató főorvos szabadságától megérkezett és rendelését u|búl megkezdte.
— A trlan nl jelvény a kanizsai polgáil Iskolákban. Utáno-zá»ra méMó példának kell h gy állisuk, amit Németh Mihály polgári iskolai Igizgxió bevezetett a polgári fiu- é« leányiskolában. Ha\'almas, közel 2 méter megarságu (ekein trlan- ni jelvf-nyehel készi\'eteti » növendékek kézimunkaóráján, amelyeket ugy a fiu, mint a leányiskola téperőházának falán felállitolt, ugy, hogy valahányszor naponta a kis magyarok, a jövö nemzedéke elhalad mellette: erolékeitesse a gyászos Irlanonra, a magyar rabBágra. Ugyancsek most kisebb alakú jelvényeket készítteti a növendékekkel, hogy minden tanlerem falára kerüljön és minden magyar gyermek szivébe vésődjön: hogy vin még egy kis elszámolni valónk, hogy minden ma gyár ifjúnak és magyar leánynak erre a napra fel kell készülnie.
— Konyháját teljesen felszerelheti edénnyel, ha azt megnyeri az Iparos-sorsjeggyel 1 pengőért.
Barta szőnyegklállítás
Az egész városban szóbeszéd tárgyát képezi a holnap megnyíló 8zönyegklálütás. Misem természetesebb, hogy elmenlünk a Polgári Egyletben megnézni, hogy mi készül, emi sokak kíváncsiságát igy felkeltene. Három haialrras teherautó és teherkocsiraXomány s;önyeg igazolj), hogy a Buta cég alaposan felkéuült mennyiségileg, mert ennyi szőnyeget még nagy városi szőnyegukláukb<n sem láthatunk. A bálák felbontása u\'án szebbnél-szebb szőnyegek c<il-logtaiják a keleti fantázia legszebb szinti\'. Oyönyörü sz\'pck és behlzel-góek a kézzel szövött kelimek, amelyek az ax-ninsler szőnyegeknél alig valamivel drágábbak és ériékesek. Különösen figyelmet érdemelnek a kellmszönyegek, amelyek tartóssága közismert <s amelyekből nagyon kevés jön Magyaioiszágri, mert a kéziaiövök tengerenluli rendelésekkel agyon varnak halmozva. Minden további bála külön meglepetés, öröm és élvezet nézni a kifinomult érzést eláruló kiállítást, amely lehetővé teszi mindenkinek, hogy lakását kevés péozéit feldiszilse. Egész nyu-godlsn az Ízlés iskolájának nevez-hető a Barta szőnyegklállítás. (F—t)
— Szerencsétlenség a gép mellett. Nagyrécsén Matula József ottani lakos a kukorlcafejtőgéppel dolgozott, azonban súlyos szerencsétlenség érte, amennyiben a gép jobb kezefejét szétroncsolta. Beszállították a kanizsai közkórliázba, ahol azonral műtétet végeztek Matuláa
— Oyerektorna. A sport kultu szánsk fejlődése ma már az egész világ képét átformálja. U|, friss, é\'et-erös g ueráció! nevel a testgyakorlás, amire különösen Msgyaro.szág lövője szempontjából kell örömmel tekintenünk. Ezért érdemli n leg-nzélesebbkötű érdeklődést Deák Jinoa r (\'Algimnáziumi lestnevelsi tanár terve, sl i a gimnázium tornaterméén 4—12 éves fiu- é.T leánygyermekek részérc, Qelenkifit két d Hután Ion* t\'s jéiékórákat ad. J le=nhezé-í f. Ii6 8 U « gim"áiium tornatermében dé után 4-6 ig. Hividil 4 P
= Vegyen Iparos sorsjegyet, mert ezzel támogatja az elaggott szegény Iparosokat.
— Mosonyl Mimi, az Owíkos Liszt Ferenc Zenemü\\étzeli Főiskolát (Ztneakadémiáf) végzett oki. zene-anárnál, az 1928—29. tanévre a be ira\'kozás Keszthelyen megkezdődő;!.
— Értesítés E.u\'on é.le»n|ük mélyen tisztelt megrtnd.-lőinkei,
hogy folyó hó 4-é\'ől az őszi s\'iscuit megkezd|ük. Tisztelettel Varga-Rotter nf iuabok.
Uj és jókarban levő használt ^
BOROSHORDOK
minden nagyságban kaphatók
ZERKOWITZ ALBERT
bor- és hordónagykereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
= Vendéglősök I I li er s.óda-vi 5 fiiléroe ke>űi. Kés ülek árát in gtükari ásból résileiben li\'het ft-z:->ni. Dij\'aun t-emuiatis bárhol. — M«t hinthető Szabó AnUI sportüz-1 etében.
-- Bútort dilmen\'esen szálli unk hármilyen vhbuií állomásra, ua\'aii-lált e sőrangu kivitelben. Négytől lizenhf hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót nkqrj igy ineg Oyőz\'djön meg személyesen, Kopstetn bútoráruházat Szombathely, Köszegi-u Cd 5. (üzlet >7 udvarban) Cs Sopron
Emésztési nehézségek, Ryomoifjjis gyomorégés, rosszullét, fejfájás, szem-káprázás, idegizgalmak, aimatlanság. gyengeségi állapotok, munkaképit lenség esetén a természetes .Ferenc József" keserűvíz megszűnteti az emésztési zavarokat, a vérkeringés\' helyes útra tereli, fclfrissi i a sze lemet é» egészségei álmot hoz. Az egyetemi klinikákon végzett kísértelek hizonyitjok, hnyy alkoholisták a Ferenc lóueí víz használata folytán éhsegírzeiüket ma|dnem telj-sen visz szasierezték.Kaphstógyógyszerlárak ban,drogériákban és fűs>erüzleiekben.
INGYEN
Zola művei
összes regényei és elbeszélései, illusztrálva
Elhatároztuk, hogy ezeknek a szép és világhírű regényeknek nagy részét
INGYEN
adjuk, tehát mindazok, akik az alant található szelvényt tiz napon belül a lent feltüntetett címre beküldik, ingyen kaphatják a kiadásunkban megjelenő ZOLA MÜVEIT teljes 32 kötetben, kb. 5 -6000 oldal terjedelemben. Könyvkladóvállalatunk kiadványait teljes kiadásban Karinthy Frigyes, Undor Tivadar, Schöpflln Aladár, Színi Oyula stb. (ordították. E kiadásunk Illusztrációit a leghíresebb magyar festőművészek készítetlek.
Zola Emil a regényirodalom egyik világraszóló óriása, aki nem hlányozhalik abból az előkelő, klasszikus Iról gárdából, amelynek népszerűsítését a vállalat célul ttizte ki. Zola a mai életet kutatta és lellárta a modern ember minden erényét és bUnét. minden nagyszerűségét és aljasságát. Zola clbUvOl, tellzgat, lanlt, Javít, vagyis mindenkit okosabbá és jobbá, léhát gazdagabbá tesz. A világ legnagyobb iról közé tartozik és inal ember nem képzelhető cl anélkül, hogy müveit ne Ismerné. Zola összes regényei és elbeszélései szép nyomásban, kitűnő fordításban, a szokásos könyvalakban, rengeteg Illusztrációval Jelennek meg és csak a hirdetés és csomagolásért kértlnk kötelenként 28 llllérnyl megtérítést. A szétküldés négykötetes sorozatonként, a tényleges porlóköllség megtérUése ellenében történik, avagy pnrtómentesen vehető át kiadóhivatalunkban, abban a sorrendben, ahogy a megrendelések beérkeztek. Kiadásunk a kövelkezú érdckleszttő műveket foglalja magában :
Rougonék szerencséje, Mouret abbé vétke, Az emberirtó (A pálinka), A zsákmány, Nana, A családi tűzhely, Germinal, A lóid, Az álom, Állat az emberben, A pénz, Az összeomlás, Pascal orvos, Lourdes, Róma, Párl», Termékenység, Munka, Igazság,
Hölgyek öröme, stb. stb., melyből 32 kötetet most jelentetünk meg. Mindennemű pénzküldemény egyelőre mellőzendő.
Jelen njiinialunk csak azokra a sittvénytkre vonatkozik, amelyek tiz napon belül beküldőnek:
Christenáen és Társa
GUTENBERG
kőnwkiadóvAllalat
Budapeat, IV., Váci utca 17, félemelet
Telefon: Aut. 874-66.
SZELVÉNY. 19
AlulUqtt Zola összes regényeit és elbeszéléseit illusztrált kiadásban a fenti teltételek seertnl Ingyen kívánja. — Átvételi elismerést és szállítási értesítést kárek.
Név:
Lakehely: ........................ Posta:.........,......................
Kaiiaidl dratk II Illeti állira oytlvín kOiIandtk. - F«IUtl«rtl |6I olrukltó ilitrlil Hrank
iV/ü szeptember 2.
A Polgári Egyletben ma és minden este országszerte nagy sikert aratott Jozsiodsky Vladimír orosz tiszti zenekara muzsikál.
= Valódi kézzel szövött kell-mek és egyéb szőnycgrltkas\'grjk Uihatók Bsr\'a BzőnyegkiiltiiAsAn.
= Árolcsóbbodás a hézlszap-pait piacon. Az Állandóan növekvő drágaság mellett vétve módunkaan áll egy árcsökkenést is regisztrálni. Az árcsökkené\', amtlyrö\' lieszámo lünk, nem általános jellegű és nem terj-d ki az e^ész sz^ppiniparra. Minthogy azonban a szappjngy<tr iís terén egyik vezető vállfl-t, « Lux és Rinso gyárlói, áraikil 25 Vc-al leszál I ották, e tény elCr láthitrt lag az egész piacra lótékony hatást fog gyakorolni és mát cé<tk is követni fogják e példát. Mindenesetre örvendetes, hogy háziasszonyaink a kis- és nagymoiáshoz f>züksé*e» cikkeket irá\' most olcsóbbjn sze-rezhe ik be, mint eddig.
= A Polgári Egyletben ma és minden este országszerte nagy sikert aratott Jozsiodsky Vladimír orosz tiszti zenekara muzsikál.
=. 20 havi részletfizetésre szállit-luk — igazolvánnyal ellátolt ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv-Unwgág Nagykanizsán. Fö-u\' I
= Az Ostende kávéház Buda pest legújabb meglepetése Orosz Ödön a tudapcstl Ostende kávéház tulajdonosi, midőn n Központi Szállodái átvette és azi világvárosi szállóvá átépitve és ujonnai berend-zve behelyez e a kontinens legnevesebb szállodáinak sorába, azonn I hozzáfogott régi álmainak rregvjlósitásá-hor, bz Ostende Kávéház világvárosi ragyogású és amerikai méretű kibővítéséhez. Az álom megvalósult. Budapest és Eu ópi, lehel mondani legnagyobb és legp»zarabb beren dezésCI kávéháza e k\'szUlt. Estéokint Vörös Feii és felemelt lé számú zenekara szórakoztatja a közönséget. A kávéház befogadó képessége 1500 személy, a konyhája és pincészete jóságbin még tökéleteseden, az árak továbbra Is a régi polgáriak maradlak Ez a kávéház csakis a rég bevált rrcipe szerint dolgozhat tovább és n\'gybsn fog hozzájárulnia budapesti idegenforgalom fellendítéséhez.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Ma vasárnap 3, 5. 7 <s 9 órakor két Bláger I „A könnyek asszonya" színmű 8 felvonásban. Föazereplö: Co-rinne OrlHiih. .A tribün hőse" történet a sport világából 8 felvonásban.
Szeptember 3-án, hétfőn 7 és 9 órakor csak egynap I Két sláger I „Jahala, a tánc szerelmese". Egy isncosnö regénye 10 felvonásban. Főszereplők : Ben Lyon és Pauline Starke. „A repülő férj" vigyék 8 felvonásban. Főszereplők: Ltw.s Sione és Anna Nilson.
Uránia mozgó Ma vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor két sláger! .Világváros bűnei" dráma 8 felvonásban. Főszereplő: Richárd Birihel-mes. .13 án pénteken" (A föld alatti angyal) vlgiáték 8 felvonásban. Főszereplők: Dorothy Mackall és Jsck Mullhall.
Zürichi zárlat
Wtla aO-27Wt, Lomáom 25-20\'/., Nirrjorl 819-25 Brttml 72-JO, MlUao Xl-20\'ft,
ZALAI K0ZL0NY
Mtjérés
Madrid 86-25. Snia>w^« 10620, Barila 113 78. Wlu 78-20, lofla 375. Mai IM9. Vaat> 5M1. tafepMt tO-8«\'S,
Ue\'vád V13. q«k««t J 16Vt.
„ * ■•teorologUI m«v-
"•nrelö Nantíaok: Szombaton a Mm(r-»*W( kegget 7 Arakor +16 8, délután 2 örakor +50 4, eate 9 órakor +177.
NMut-. Reggel és délben kevésbé borult, este borult égboltozat.
\\ RcKKel Délkelet, délben és e»tc Északkeleti szél.
A M*jto<-i ológial intézőt lelentéo* szerint túlnyomóan derült éi melegebb idő néhány napi tartalommal.
SPORTÉLET
Ifjúsági válogatott-NTE
A l\'SC meccs clhalaszt4si folytán Rzabádnaposiá lett NTE ma délutln f:l 5 órakor az iljutági szövetség válogatott csapba elten játszik ba-raisíRos mérkőzést. At ifjúsági vá iignoil álialutot véiemíoy szerint ncgyobb jMfk erőt reprezentál, mint a kerület bármelyik I. osz*. amatőr ciapila, h igy az NTE-nek minden mdáeái litba kell vetnie, hl győzni akar. Sokkil ifb) híve van azonban nnn-ik a ilppn:k, hogy az ifjusJgi válogaloit f,)g|j inegszerejn\' a győzelmet.
Az if|U8i«i cnaptl Osszcá\'li ása a aövctkezö: PolgAr (77 FC), Cárján (77 FC), Keilhofler (77 FC), Lovíg (77 FC), O.wild (Vasas), Engel-Ici er (77 FC), Klem II. (V.sas), Kovács (17 FC). Oilrgh (Vasat), Kudicb (Vasvs), Antal (77 FQ
Az NTÉ Pápai, Jámbor, Ojörgy-doák, K-hn, R dics, Horváth, Oi-wjld, Mésiáros, Sz.bJ, Jakubicz, Pum, Harangozó, Mlkas és Klein játékosokból fo/j4 kiállítani csspatát.
(A mai leventemérközések bírái). Zrínyi pálya </<2 óra 13 FC— Hungá\'is. Bíró. Hercil. 8/i3 Hutos— Jóbará — Ha\'adás. Bíró Spltzer. — Magyar u c»i pálya fél 2 óra Egyel-értés—Hunyadi. Bíró Schwelger. — 3 óra Vjfculai—Turul. Biró Wolff. Fél 5 óra Kiikaoizidi L-ven e II. ki*r(lle\\ Biró Fischer, Ktskanlzsa 4 óra Kaih. Kör-33 FC Biró Cvetkö.
(A Hungá-la—Rapid) mérkőzést a meghosszabbítás után a Rspld nyerte 1: 0 arányban.
(Az MTK) megnyerte n bilatonl serleget 24 ponttal. UTE második lett 9 ponttal
Regedei viz
nemcsak kitűnő borviz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden föszer-és csemegeüzletben.
Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király- u. 21
— Singer gépselyem mindenféle színben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fó-ut 1.
Budapest világvárosi szenzációja
a megnagyobbított és teljesen újjáépített
KAVEHAZ
VII., Rákóczy ut 20.
Tel. J. 430-02, 420-45.
Az ország legújabb látványossága! Világvárosi ragyogás!
IWIutin Ahránvi Pmil " M.Ky.r Királyi Operaháí ny. ije- k 5—7-ig O\'iyi C.IIIII nigya silmtónikus icnekarát vezényli.
kar-
E»t<nként
VÖrÖS Fori ,agolcl"\'\' me8cra9llt" z«ntkarival hang-
Este 11-12 Pool.-.nui la-»CQf a Nenuett Stlnháí mü»é»zínek óráig Oaöl.\'liyi JtiZböl leltépéK magyar nótákkal.
Pompás magyar-francia konyhai Polgári árakl
A testvérvállalat a teljesen újonnan berendezett ós átépített
KÖZPONTI
SZÁLLODA
VII, Baross-tér 23. A Keleti p. u. tőszomszédságában Tel. J. 315—57, 333 -91. )2J4
Szolid polgári árak!
Közgazdaság
r ö 8 »s
A mai érték óisdén valamivel ba rátsAgosabb volt a hangulat. A kül földi tőzsdékről érkezett kedvezi bb jelentések ösztönzőleg halottak az Üzletre és kissé élénkebb forgslom mellett nyitáskor magasabb árfo\'ya-mok kerültek felszínre. Az Arjavults azonban nagyobb méreteket nem tudott Ölteni és Igy átlagossn csak l°/o lg teriedó emelkedések Állottak be. Később az Qzlet elcsendesedett és bizakodó hangulat mellett a kezdetben elért nyereségek érvényben maradtak. A fixkamatozásu papírok piacán élénkebb forgalom mellett barátságosabb volt az irányzat. A valuta es devizapiac változatlan.
Terménytőzsde
A buza 5, a rozs 15 fillérrel emelkedett. Az Irányzat barátságos,
a forgalom élénk.
CUI tluav. 71 kg-os 20-60—26-80, 7< M-«< 26 80-2 700, 19 kg-o« 77 05-27 25, 80 kg-oa 27 30 27 40, dunántujl 77 \'C-üj 36 40 2f.\'60, 78 ky-oá 26 60 -\'.6-85, 79 kg-ot 26 85 27 05 80 kf-o* 27-05— 27 15. ina* 2V50- 24 75. takar a. »ip« 17 00— 27 25, aOtárps 28 80 -29 50, ■ ib 2S2S 2VSO ragait 3150 31.75 H«iii..n-< 70 50 20 75.
Kiaája: Délzalai Hyomda és LapkiaU Vállalat Réuvéaytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly lMá«i urt»n teletoo : NacykantzjM 78. U.
Ma, vasárnap este
disznótoros vacsora
a Markóféie vendéglőben
flbonnansek felvétetnek.
V
ZALAI KÖZLÖNY
1928. gtpjgmber 2.
Ml NAüYMOZQO
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Két sláger egy műsorban!
Síinmü 8 felvonisb n. Főszereplő: Corlnne Orlfflth.
A tribün hőse
Tírténet a sport világból 8 felvonásban.
APRÓHIRDETÉSEI
Az apróhtrdtéesek dija 10 ssólg t»0 fillér, minden további >zó dia 0 (III. Vssár- és Ünnepnap 10 szóig 80 fillér, mtndaa további szó dija 8 >111. S««lán és isiiteken 10 szóig 80 fillér, minden további sió dija • flll. Clmsió s minden vasta-gabb betűből álló szó kél siónak számíttatik. Állást ke/esőknek AOa/o engedtnéoy. A hlrdatéal dii mlérm l.iat
Nem kell már többé mtndenléie silány vajat drága pénzirt megvenni, amióta a legjobb tsavajnak S pengA kilója
Muszel él Prledenthslnál.
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Két sláger egy műsorban I
Világváros bűnei
Dráma 8 fe\'vonásbsn. Főszereplő: Richárd Barthelmeg.
13-án pénteken
(R föld alatti angyal) Vígjáték 8 felvonásban. Főszereplők: Dorothy laokail, laek ■allkall,
42o8
■ét-három diák >i Iskolai évadban kellemes otthont talál url-
oaaládnál. Clm a klsdóban.
PéukSioalal beaebcieaéaie minden Oaaaegbeo a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóatttst Aoxél Ignáo pt-az kOlcsönközveUtó tro,láJa Nagykanizsán. Kazlnczy-utca 2. szám. 316)
Ixléaes konyha-, előszoba- é« leány-szobabutorok mérsékelt árban. Budapest, VI., Rózsa-utca 72. Asztalosárugyár. 3773
Hálóexobák és ebédlők mériékell árban. Budapest, VI., Rózsa utca 72 Asztalos-árugyár. 3774
Klakanlxaán, Alsótemető-u. IS. számú beköllözheló ház, litálló, pajtával és nagy kerttel, I 1/2 holdas rét a Msgysr ulcal rétekben éa «/s hold rét a császárrétekben sürgősen eladó. Bővebbet Aoxél Iroda, Nagykanizsán, KazInczy-uUa 1. szám. 33)6
8000 holdaa bérlet, 40 hold halas-tóvsl, kastélylyal, 1350 hold bérlet, 10 szo bás kastéllyal, 1200 lioldss bérlet 7 szobás villával és 800 ho\'dss bérlet 2 szobás lakásul esetleg szonnalia li áladó. Bővebbet Aoxél Ignáo ingstlsnforgslmi és pénz-kölcsönközvelltő Irodája Nsgykanizsa, Ka-zlnczy-u. 2. sz. 3377
Vlxvaxatékat, lurdószobát olcsón szerel. Javításokat rögtön eszközöl Baksa bádogos és szertlőmester Kinizsi u 21. 4016
TAItéa elhordhstó, hssznátt ajtók eladók Kazlnczy-utca 47. 4228
•althlArualláa I Friss Nobile ss|tok Főút 24. (Badscsony) udvarban, Ferenczy.
4211
Egy csinosan bútorozott szoba külön bejárattal kiadó Nádor-utca 8. 4230
Eladó a barakk mellett 1 hold kltUnö szántólöld. Bővebbet: Aoxél Ignáo pénz-kölcsönközvetttő és Ingatlanforgalmi lrodá|a Nagykanizsa, Kazlnczy-utca 2. sz. 3379
Jókarban levő hintó Jutányosán eladó. Clm a kiadóban. 4227
Egyszobás, konyhás lakáa az összes mellékhelyiségekkel szonnal kiadó Petőfi ut 42. 4226
Eladó egy l-es és egy 2-es számú Werthelm kassza 2 drb íróasztal, egy 3>/s méteres keményfa pult, tolható ajtókkal, egy bettisoros állvány, 1 amerikai l.óasztal, egy 2 méter magas 90 cm. széles szalón ttikör. Szegő Mór, Eötvös-tér 2. 4223
Kisebb diákot ellátásia Jobb ipaios család elfogad Teleki-ul 8. 4203
Kiadó Kaposváron november t-éie 20 év óta fennálló, JómenetetU mészáros és hentes üzlet berendezve, fUstölő, segéd-szobs, mlihely és egy három szoba, előszoba, fürdőszoba és mellékhelyiségekből álló lakással, a fenti Üzlethelyiségek esetleg lakás nélkül Is kiadók, ugyan e házban egy Üzlethelyiség cipésznek, vagy síabőnak azonnal és olcsón kisadó. Clm : özv. Török Lajosné Kaposvár, Honvéd-utca 1.____4114
~~Kétszobás lakáét minden mellékhelyiséggel keresek a viros belterületén. Clm a kiadóban.__4200
FOaxerOxIet elköltözés miatt sürgősen átadó írógép eladó. Bővebbet Perlsz és Beck cégnél. 4176
Zala-, Vss-, Somogy- és Fejérmegyében 400, 380, 220, 180, 90, 40 és 20 holdas Jó minőségű birtokok Jó és elegendő épületekkel, kedvező feltételek melleit eladó. Bővebbet Aoxél Ignáo Ingatlanlor-■ galml és pénzkölcsönközvetitő Irodája NaRV-i kanlxsán, Kazlnczy-u. 2. sz. 3378
; Mezőgazdaiát;! gépszskmábsn gyakorlattal rendelkező utaxó tlextvIaelAt karaalak fixre és Jutalékra. — Clm a kiadóban. 4173
i Szép 3 szobás udvari lakáa mellékhelyiségekkel Kazinczy ulca 15. színi alatt kiadó. 4164
Elegánsan butoroxott axoba egy
esetleg kétizemély részére kiadó. Deák tér 10. sjtó 4. _-4256
■ ladó Kinizsi-utca :9 szám alatt egy szobából és konyhából álló udvsil lakás, szeptember 15 re. 4253
Herceg Esterházy Husárugyár
lerakata
megnyílik szeptember hó 4-én reggel 7 órakor
Finom hentesáruk, felvágottak, prágai módra készült konserv sonkák, pástétomok ós egyéb konservek, valamint prima olvasztott sertészsír napi áron kapható.
A n. é. vevőközönség szives pártfogását kéri
hercegi Husárugyár Lerakata
Nagykanizsa, Király-utca 20.
Hóxak, 5, 4 és 3 szobás magán-háxak, több nagyobb és kisebb Jövedelmező bérháxak, emaletaa és Oxlet házak. vandéglAk. Somogyban 450 hold birtok épületekkel. Birtok Zalában 90, 80, 40, 36 és 17 hold megtelelő épületekkel, exentgyArgyvárl liegyen 5, 3 és I hold axAlA pincével, felszereléssel, FArhénoen 2 és 1 hold Jó axAIAblr-tok pincével, Sxabadhagyen 5 hold fAid és rétbAI álló birtok épülettel Jutányos árban eladók. — Bővebbet Diakáax Miksa Ing. közvetítő, Nagykanizsa, Rá-kóczl-u. 29. sz. 4251
Kiadók Rozgonyl-utca 12. szám alsttl raktárhelyiségek aionnalra, ezek telekkel együtt esetleg eladók Is. Bővebbet Sugár-ut 12. emeleten. 4258
Leánykát gyermek mellé felveszünk. Teljes ellátást adunk. Nádor-utca «. -4254
Kétszobás udvsrl lakás mellékhelyiségekkel és különbejáratu kis bútorozott sióba férfinek azonnal kiadó. Klsfsludy-u. 28/a.
-4255
Klsksnlzsán, Templom tér 5. sz. alatt két szoba, mellékhelyiségekből álló ház kerttel, okt. l ére bérbe kiadó. 4248
Kiadó novemberre egy két szoba, konyhás udvari lakás, gyermektelen házaspárnak. Ugyanott egy angolazövetből készült sporl-Öltony — diákoknak alkalmas — eladó. Clm: Klrály-u. 13. 4249
TeJekl-u. 26. az. alatt egy uj karókpór eladó. 4247
Bejáró takarltónA, kl főzni is tud, felvétetik. Clm a kiadóban. -4246
Olcsó, Jó háxlkoe Petőfi-u. 22.
zt kapható. Flscherné, •4252
Klnlxsl-u. 50. számú ház szabadkézből
4245
Egyszobás, konyhás lakás az Összes mellékhelyiségekkel kiadó. József tőherceg-u. 9. sx. -4259
FdrdAkádak, lolelkádak, Ulőkádak olcsón, készen kaphatók, Ijótálással. Baksa bádogosnál, Klntzsl-u 21. -4278
Zongora olcsón eladó. Megtekinthető Sugár-u. 46. szám slatt. 4281
Udvart Egyszobás lakás, mellékhelyiségekkel kiadó. József főherceg ut 102. sz.
\' -4273
Eladó, mintegy 2i.O négyzetméter 1 ső rendű, békebeli, amerlksi parkett, esetleg szükség szerint kisebb mennyiségekben Is, minta megtekinthető: Aoxél Ignáo pénz-kölcsön és Ingatlanforgalmi irodájában Nagykanizsán, Kazlnczy-u. 2. szám.
Egy szoba, honyhás és mellékhelyiségekből álló lakáa József főherceg-ut 45. szám H»dó.__.4244
Elegánsan butoroxott különbejáratu szoba, fürdőszoba használattal kiadó. Csengeti -u. 27/a I. em. -42»0
Egv Igén nagy lorgalmu vsndéglA szállószobákkal, nagy nyári kerthelyiséggel, télies felszereléssel és Wendexéssel, családi okokból sürgősen átadó. Bővebbet: Aoxél Igaáo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Kazini utca 2. az.
VAROS! NAGYMOZGÚ
Hétfőn, csak egy nap 7 és 9 órakor
Két sláger egy műsorban I
Jahala. a tánc szereimese
Ei{y tftnCixrfi ri\'(/ényj 10 felv. F\'srerep ö< ;
Ben Lyon és Nanllne Starke. i
A repülő férj
Vipjáíék 8 f Ivonásbip. Főíierep\'ók : Lewis Stone \'\'s Anna Nllson.
Balatonkoraaxturon, kötvellen az állomás melleit egy 600 és egy 200 négyszögöles szőlővel beültetett vlllatclek eladó. Bóvebb\'t: Aoxél Ignáo pémköl-ctön és ingstlsnforgalmi irodá|s Nagykanizsán, Kszinczy-u. 2,
Kifutóleány Jó fizetéssel és jobb házból tanulóleányokai varrodámba felveszek, Woitmsnn Juliska, Erzsébet tér 1. -4274
Két szoba, előszoba, konyha és mellékhelyiségek, november l-re kiadó. Clm a kiadóban. -1271
Egysznba, konyha szonnalrs kiadó. Telekl-ut 54. -4270
Ügyes varrólányok és tanulók lel-vétetnek, Sió Márh dtvaltermében. Arany János-u. 2/b. -4272
Erzsébet-tér 18. sz. alatt háromszobás utcai complett lakáa fürdőszobával szept. 15-tól elköltözés mlstt elfoglalható. 4269
Nagykanlxaán, több kisebb, nagyobb magán- és bérház, elfoglslhaló lakásokkal eladó. Bővebbet Aoxél Iroda, Nagykanizsán, Kszinczy-u. 2. sz. 3381
Jóksrban levő, complett ebédlő bőtszé-kekkel aladó. Kazinczy u. 3. -4267
Egy csinosan bútorozott kélablskos ut-oal axoba Batthyány ulca 3. szám alatt kiadó. 4290
Két szobás utcsl lakás kiadó Csengery utca 52. 4275
Oxlethelylaég kiadó Bedenek fUizer-kereskcdőnél Eötvös tér 10. 4285
Két diákot ellátásra vállalok. Felső kereskedelmlsta tanulmányaikra felügyel. Clm a kiadóban. 4282
Kossuth tér 9. számú ház szabadkézből aladó keköllözhető 3 szobás lakással. Bővebbelet ugyanott. 4284
Kaufmann Károly
url és női dlvatfruháza
Dunán tol i legolcsóbb is legnagyobb
1 kg. Tea-vaj 4-BO P KrausZ Nándornál. 4289
Fekete 4287
Tanulólaányokat
Margit Fő ut 22.
felvesz
16-os Winchester seréles vadáé*-puska, 12 mm-es flóber eladó C**"^
Jól főző mindanaa felvétetik Kazlncv-utca 15. _ 42Ö8
Telivér vlxalát tanításra vállal, időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadász-területet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint Ötvös Balázs. Klllmán, u. p. Oelae (Válasabélyeg nélkül nem telelek.)
Z8ESLÁKPA
------------„ száraz elemet csak akkor
kap Jót, ha a WIF-gold elemet kap|s. V.UfklprlMlí Mtíbncr Bndipwt, V.. Holdi H
1029 teptenM 2.
ZALAI KÖZLÖNY
MIKII
StoinaM <8 Ru üvegek
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes é« dunsztos üvegek legoloaóbban csak
Melczer Jakab
űvegkereskedésében Kazlnczy-utca 1. sz. alatt kaphatók.
Helfltt nlkiéiletét bomrexná, utát iráekébea néue aeg áraimat I
_ 2VM
DUKÁSZ FEBENC
épüle fa és desikakereskedése Magyar-utca 108.
LéOp stukaturnéd, tetópala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér és enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kéez ajtók és ablakok
állandóan raktáron. IM Talafoni B90.
ÉRTESÍTÉS.
Éitesltem a n. é. vevőközönséget, bogy Zrínyi Mlk-lóiutca 4. sz. alól
kőfaragó üzletemet
Király-utca 33. sz. alá helyezem és a r»kláron levő öíizea áruk olcsón kláruiittatnak. — Kérem a nagyérdemű közöniéf szivei pártfogását tisztelettel 41,1
KOVÁCS JÓZSEF LV.V.*14 Nagykanizsa, Király u. 33.
Tannlmányntamról
hazaérkeztem,
VABBODÁMBAN
angol é« francia munkákat legolcsóbban és leglz\'ésetebben készítek.
TaaaMleáarok neptember 1-től femtetoek.
BAKON MIC1
«u vurrónő
Városház-palota.
í / hold bi
a kerecsenyi határban,
ebből 8500 o|tvány szőlőtőke, másfél hold rét gyümőlctfikkal, 3 hold szántóföld, két uj cserepes pincével, amely lakásnak la megfelel, szabadkézből eladó rész létre Is. — Érdeklődni lebel:
Réti Ferencnél, Kerecseny.
< 67
MEGHÍVÓ.
A xzGmbatbeiyl Döiszabák szakosztálya
az ipark állitás\'al k pcsol uban szeptember hó 8. és 9 én
larl délu á l V26 órai keidetlel a fehérnemű- és kalspszalónok, női-fodrászok fa szüciök bevonásával az Iparestdlet székháza nagytermében (Kisfaludy Sindor utca 1.), amelyre a nagyérdemű hölgykö zönségel tisztelettel megbiv|a
a rendezőség.
Belépődíj 1 pengő.
Az Összes hangszerek
a legjobb minőségben legolcsóbban
LÉ® bwfkUoll
Régi és uj hegedűk, hurok és alkatrészek
A legjobb zongoragyárak képviselete Zongora hangolás, javítás, fényezés a leghosszabb garantiával
Nagykanizsa, Kazinczy-u. 8.
több, mint 60 éve fennálló üzletház nagy raktárhelyiségekkel és lakással, valamint egyéb lakóházak f. évi szeptember 30-án délután 3 órakor (Kremsler örökösök részéről) önkéntes árverés alá kerQI, esetleg kedvező fizetési feltételekkel Is. Megjelenni szándékozókért a Nemesvidl Takarék-pénztár előzetes bejelentésre Komárváros állomásra kocsit küld. Előzetes felvilágosítást érdek-42S3 lődőknek ugyanezen Takarékpénztár nyújt.
15.700/1928.
Árverési hirdetmény.
A Kazinczy-u. 12. sz. alatti városi bérház épületanyagát nyilvános árverésen eladjuk.
Az árverést 1928. szeptember hó 5-én d. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartjuk meg. A feltételek ugyanitt hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinthetők.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. augusztus hó 30-án.
Polgármester.
O.thon 1 perc alitt a gyermek Is késziihet saját lisita üvegjében izódavizel, üdítőitalt habzóbort 1
1 It. szódavíz 16 fiiérbe kerQI,
o!c«óbb mint a gyári
4 havi részletre I
Tartozik önmagáink, családjának, hogy asztalára tiszta üveget legyen I
Arak:
Autó Syphon tlveg ... 21 P az első tel. szénsav-
patron ............... 5 P
cserénél 1 let. izén-savpatron............ 2 P
4 havi részletre I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
2772
Tiszta, olcsó, kényelmes, praktikus I
Egyedáiusltó:
Szabó Antal
Nagykanizsa u Telefon 91. szém
Elismeri minden autótulajdonos, hogy a
\'flmfotie
pneu matik
jó és tartós.
CHAMPION gyertyák, irányjelzők. FORD alkatrészek, golyós csapágyak.
Gyári lerakat: fl^S MIKLÓS aUtÓSZakflZlet
Nagykanizsa, Deák-tér 15. Telefon: 63.
J»9
16.434-1928.
Hirdetmény.
Folyó évi szeptember hó 4-én d. e. 9 órakor a gör-dövényl lecsapolt tó 64 parcelláját árverés utján 4 évre bérbeadjuk. Az első év bére az árverésen fizetendő a szerződés bélyegilletékével együtt.
Találkozás a gördövényl legelőn lévő kútnál.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1928. augusztus hó 28 án.
Városi Tanács.
■borok
Finom, uiMtu a p a n
llterenklnt a.zUII 7« f., v5rö« I P, rizling I P tO fillér
SÁFBÁtf JÓZSEF fbotinsUM
tui M«gy«r-utca 74.
15.390/1928.
Tárgy: Falusi kislakásépitési akció.
Hirdetmény.
Közzé tesszük, hogy a falusi kislakás épitési szövetkezet a kislakás építési akciót a jövő 19%. év tavaszán is folytatja és igy a földreform eljárás során, vagy adás-vétel utján házhelyhez juttatott hadirokkantak, hadiözvegyek és közalkalmazottak közül mindazokat, kik családi házuk megteremtésében a szövetkezet támogatását Igénybe venni kívánják, 1500 pengőig terjedő anyaghltelben részesíti.
Ennek folytán felhivjuk mindazon fent felsorolt helybeli iakós házhelytulajdonosokat, kik 1929 év tavaszán építtetni szándékoznak és e kölcsönt Igénybe venni óhajtják, hogy összeírás végett folyó évi szeptember hó 1—15-Ike között a városi adóhivatalban Polay számvevőnél a hivatalos órák alatt jelentkezzenek.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. augusztus hó 21-én.
an Polgármester.

ZALA! KÖZLÖNY
IBM. Szeptember 2.
Mentesítse magát
az akkumulátorok töltésével Járó nehézségeitől és
töltse otthon tkkiailátorjalt u
„ELEKTRÓD"
gjÜTiatöltótíleppel, sert
olcsó (heti pir fillér Üzemköltségül öiokös egyenletei, állandó iramot szolgáló, nagy teljesítményű sav és lug mentes nedves elemmel minden 4 voltos akkumulátort, úgymint az „Elektród" kommutátoroa anódtelepet egy nap
alatt feltölthet. EgyedBII üzemanyaga
izgállc. Készülékünk, mely (is zörejmentes vételt btztoitl, Oewe nem
tévesztendő ai úgynevezett anódpollók-lul. Kapható minden nagyobb rádló-sukUzletben. Oyártja:
,J3Í ELEKTRÓD
mAszakl és kereskedelmi villalat
Bafepit, T112. Jókai-utca 28.
Hain Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
241/1928. vht síim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bltóiigl végrehajtó az 1881. évi LX. L-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszt, hogy a nagykanizsai klr. járái bíróágnak 1928. évi Pk. 8930. iiimu végzése következtében Dr. Fenyves Ignii Ügyvéd által képviselt KalapUzem Rózsi Endre debreceni lakós javira 130 P s jár
erejéig 1928. évi március hó 14 én foganatosított kielégítést végrelujtii utján leél lelulloglalt és 14(30 P-re becsült követ kexó Ingóságok, u. m.: nót kalapok, Üzleti berendelés és bútorok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járái bliósig 1928-lk évi Pk. b930. szimu végzése folytán 430 P 24 fl|l. tókekóvetelés, ennek 1927. évi augusztus hó 3. napjától jiró 100/0 kamatai, V/i váltódíj és eddig Összesen — P. — fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig, a netán fizetett összeg levonásival Nagykanizsán, Kazlnczy-utca 1. sí. a. leendó megtartására 1928. szeptember hó 5. napjinak d. e. 9 órája hatirldóUl kltuzetlk és ahhoz a venni szindékoiók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy at érintett Ingóságok ai 1881. évi IX t.-c. 107. és 108. § al értelmében készpénzflzetéi mellett, a legtöbbet tgérónek, szükség esetén becsiron alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo kat mások Is le- és lelulfoglaltattik és azokra kielégítési jogot nyertek volna, eien árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. § írtelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanlzsin, 1928. évi augusztus hó 20. napján.
Ilaán Gyula s. k.
ta» ktr. blr. végrehajtó.
Hain Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
683/1928. vhL szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. J-a értelmében ezennel közhírré leszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak IU28. évi l\'k. 122J3. saimu végzést következtében Holfmann éa l\'rank na| s
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és lelulloglalt éa 112(3 pengőre becsült következő Ingóságok, u. u. : különféle üzleti iruk, berendezés, kocsi, ló slb. nyilvános árvetésen eladatnak
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 192»-lk évi Pk 11233. íz. végzése folytán 623 P 19 flll. tőkekövetelés, ennek 1927. évi november hó 7. napjától jiró l»,o kamatai és eddig összesen 112 P 90 flll.-ben bíróilag már megállapított költségek erejéig Zalakaros községben leendó mogtar tására 1928. évi szept. hó 4-lk napjának délutáni 3 órája határidóul klIUzelik ts alihoi a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ai éiln-tett Ingóságok ai 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §al éneimében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és leluitoglallatták és azokra kielégítési Jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. tvl LX. t.-c. 102. §. értelmében eitk javára Is elrendeltetik.
igykanitsal lakósok javára 623 P 19 flll. jár. erejéig 1928. évi auguszlu hó 4-én

Kelt Nagykanizsán, 1928. évi augusztus i 21. napján.
Minőségben, tartósságban felülmúlhatatlan a
CONTINENTAL PNEUMATIK
Állandó nagy lerakat Zalamegye részére:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Tűzifa és szán
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épQletfa, mész, cement és egyéb építkezési anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király utca 4. Telefon: 120.
GUBACSOT
a legmagasabb áron vásárolok
SZEGŐ MÓR
nyersterménykereskedő
tm Eötvös-tér 2.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztasága
Viselt felsőruháit időközönklnt tisztíttassa vegyileg a
Rózaagyárban
Kapóivá rott.
-->«JS
Gyüjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Hirdetmény.
Az iharosberényl közbirtokosság tulajdonát képező nagyven-déglö mellékhelyiségéivel együtt 1928. szept. 10-én reggel 9 órakor a helyszínen 3 évre bérbe kiadatlk nyilvános árverésen többigérőknek. A jelenlegi bér 10\'/o-a mint bánatpénz, az árverés előtt leteendő. A közbirtokosság a jogot lenntartja magának, hogy a legtöbbet Ígérők között szabadon választhasson. A bővebbl adatok a közbirtokosság elnökségénél megtudhatók.
Közbirtokosság.
Szil bognárfa
különféle méretekben Zsigárd erdőben gazdaságok és egyesek részére eladó.
Hercegi Erdöhlvatal.
HIRDETMÉNY.
AHAHÓTI TEJSZÖVETKEZET egy évre 1928 október hó 1 tói 1929. azeptember hó 30-ig ter|rdó Időre eladja napi állag 800 It. lejből nyeri szövetkeze i teavaját.
Árajánlatok 1928. szeptember 15 lg küldendők be. A beérkezett sjínla\'ok lelett a szövetkezet l«fz eatósága 8 napon belUI szabadon nst\'roz.
Biztosíték 4000 P, azaz négyeier pengő. Ajánlatok „Tejszövetkezet" Hahót (Zalam.) küldendők. <IKJ
Haán Qyula 8. k.
klr. blr. végrehajtó.
A magyar utak gépei a
Sunean.GnomevRhone
motor- ^IfVCSN oyclecarok és
kerékpárok, U #19011 kisautomobilok.
Vezérképviselet: Utolérhetetlen rugózási
3ttokh János oki. gépészmérnök
™ Budapest, VI., Hajós-utca 15.
Kérjen árajánlatot! Tőkeerős körzetképviselőt keresünk!
ŐSZI VETÉSRE:
Gazdasági magvak:
KApasztamsg Árvácskamsg KetMposjtam3g Ncfclejtsmag Silátamag Szátazorszépmag Kertkrépamag Hartogvlrágmsg Téli retekmag SiegfUmag stb. stb.
Hollandiai virághagymikn:
tulipán, Jácint stb. stb. előjegyzés.
Műtrágyafélék.
Kicsinyben és nagyban kaphatók-
0H8ZÁ8 IÓZSEF a*irtíiS»u*
• Nagykanizsa, Erzsébat-tér 10. A bíróság mellett, aito Telelőn: 13a
GUBACSOT,
égytollat, állati bfirftkat,
vírOs- és sárgaréz, elak és 6iom hulladékot, vasat, csontot éa rongyot a legmagasabb árban vásárol
8T1ÉI B. PIAI Ii8TKáIIZ81
Erzsébet klrályn^tér 15. sz. alatt.-*
int
TANKÖNYVEK
minden iskola részére kaphatók és
•IfijanyaahatAk
Fisthei Fülöp Fiai
könyvkeresked-séten.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlsztltó, mhafastő
íjé: kupit. I). ifltM*: tataZM l
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytisztítás!, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendQ munka. BMehér, tftkörlényei gallértiszti tá*. Flissérozáa m Ootivrérozáa.
varrógép
RÉG BEVALT JÓ minősítsen
he </re*o /i\\re/eJt/e\'/iéfeM
SINGER VARRÓOÉ n is zv é nvtAbsai*
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
1028. weptembu 2.
ZALAI KÖZLÖNY
11BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos és kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szerzik be lakásberendezési szükségletüket.
Állandóan 300 barandazés áll vavőink részéra választékul.
A legfinomabb stylusbuterok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesítjük.
Diimantasan szállítunk bár-milyan vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkívül kedvező fizetési feltételeket nyujtunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi u.5w») SOPRON, Várkerület 62.
A legmagasabb terméshozamot csak ugy érheti el,
ha foszforsavas műtrágyán kivül
mésznitrogént
is alkalmaz!
MÉSZNITROGÉN
78—20% garantált nitrogén- és kb. 60°\\0 hatékony mésztartalommal a legjobb és legolcsóbb nitrogénműtrágya !
Adjuk ősziek alá alaptrágyaként, mert a legmagasabbtermést biztositja.
A Káliszindikátus eredeti árjegyzései szerint 40—42 százalékos
kálisó,
mely a terméshozamot fokozza, a minőséget javitja. A kálisó alkalmazása nagy fontosságú, mert teljes eredményt csakis teljes trágyázással érhetünk el, homokos talajon minden kultúrnövénynél nélkOISshetetlen I
Tekintse meg okvetlen a
„Nitrogén" Műtrágya és Vegyiipar Részvénytársaság
(Központi Iroda: Budapest, V., József tér 1. — Telefon: 824—19, 825—20.)
m
mm. MEUS ÉS PINTÉR ««i
pavillonját a
Szombathelyi Mezőgazdasági Kiállításon,
ahol
díjtalan szaktanáccsal
állnak rendelkezésére. <233
200.
IM szeptember 4, kedd
14
mt
ZALAI KOZLOMT

POLITIKAI KAPEUAP Felelős szerke&üű: Barbarits Ujos
* M<
Pomnule Bocskoreszkn
Vágy Bogaresxku, avagy nem ti tu-4o«, k*gf hle(ák, |eguiéMi QmiHkp qiosdstlsn sxáfjat tajtékzó dühvel cydik* fejKcJlín ejlMfcjk testetlen vádakat, imlk |ózan ésszel moipljtwjl qyébft nem
mi wllrok ta vagyunk a kisebbségek legretienelesett elnto-rwM. Hogy ml lábbal tiporjuk a ki-icbba^MÉi Jm«H « kPgy Európa ma ia flwfoMK^ M Mt WMW^Iflnk síró jajaitól I
Donmulet DamnulH Messze áll c« M IfMságtól I Mesazr, mint a boctfcpiwottogái « sarkaotyupen-gésifl I NíwOnS c*ak kflrfli egy kissé I
Hol na több lakpia, Erdélyben, vagy a regatban? Hol volt nagyobb etpyoesottság, bol volt több igazság \'WiiMág, pMUtna, Eidélyben, vagy OlájMazágbaa? Melyik nép iateitf-gcMfbb, Su erdélyi vagy > moldvai oU.h ? Tud-e ezekre v4U>xoljil, Doq-nule?
Egyben azonban Igaza vanl Volt téiy»g agy nagy hibánk a nemzeti-»tyttl|»*M izemben. De n nem az
elnyomás volt, ham® a dídelgcté*.
Araikor a közö|ügyes ipkmllllós bidikladái mellett kiszorított pár ezer kwwánkat mind • kisebbségi vidéke* Mwláin, lUaira xb toditoituk i vltlük « kultúrát a netpxeUs<gi vidékek kegyei közé, sxok legelrejtettebb katlanaiba ia, amikor ma kell nvtgkftve a súlyos milliókat a sxla-magyar Atföld s Dunántúl Iskolaépítéseire fordítanunk, pótolva a mult suWot muiWli\'Al\', akkpr ejnyo-máirfll beszélni egvenesen rossz-akarain bárgyúság I HIk ma is na-Ryobb ax analfabéták száza lika nem en aifaidi megyében, mint volt F-\'d^Jvliítt |
Apitkor w oláh Alblna egyre-másra vette meg a régi, nemesi ud-varkásakat Erdélyben s ciinált tudató* móc-telepltést, araikor sírva, ökfll<K wodtQtt kézzel, páholyból néjték |x .Elnémult harsngokst" » nem cselekedlQnk semmit; amikor egyik napról a másikra kezdte klaz olkkaág a bihari végeken a magyarság a leilek a .Szicsluk, Popok* ■ tMByarság rovására (szerencsénk a székelység sziklamagyarsága, mii a t(fltékfó hullámok kikpi<J<ni nem tudták f) amikor évsxáxados egyült-élés e\'sn hivatkozni leintett ErdMy-bon még aíáfc naaizeliségre, akkor bflaQtfk vollvnk, n«» • nemzetiségekkel nemben, b#nem Önmagunk Iránt. Mea culpa l Mea msxitu* culpa I
Jó ax Iften I változatos az idők fordulása I Ami hiba volt a múltban a gyengeségtnk, az idők fordultá-x« lm vényünknek tudaük be. — Kíiet, Dél megszállt terttk-letén levő nemzetiségeink már nem egyszer kiáltották oda elnyomóiknak, hogy Jobb volt a magyarok atalt s már ügyieket, nincs messze az Idö, bogy önként térnek vissza hozzánk.
És Igazuk van I A rokon nyelv, ető-SMkot kultúrpolitikával, eaerszerte veszélyesebb a beolvasztás, a nemzeti megsemmisítés szempontjából, mint egy idegennyelvfl, testvéri érzelmit nemzet. Visszatérések beiga-zo ná múltbeli politikánk megértését, helyességét s még nagyobb testvéri szereteltei ölelnénk őket keblflnkre.
C\'ődbe jutott a \'riaoonl .Mxibeu kéwOJt .béke." Csődjét ral sem bizonyltja lobban, mint ax erdélyi a a zágrábi kfllön parlament, a tótság elégedetlensége s gyűlöletűk a vezető nemrelük ellen. Már érzik a hős megszállók, bogy a reményükön
feltt\'i nagy koncot megemészteni nem birják, már mcgfektkltt gyomrukat, /ossz álmaik rsnnsk. Ugy
hjrlik — se* nagyon valószínű — kiegyeznének 50 százalékra Is, ha a másik 50 százalékról pecsétes Írást kapnának, mely örökre és háborit-lanul biztosítaná azt réstflkre. Mi önként le petn mondhatunk I Egy hantról sem. öngyilkosok nem leszünk I Várunk I Remélünk I Acélos hiitel, *z igaiságba vetell szenl bizalommal.
Ma|d a saját „testvéreik" verik ki a bitorlókat. És ez lesz sx Igazi cáfolat ön uek, domnule Bocskoresxku I r. N. K.Megnyílt a népszövetség IX. ülésszaka
Dánia berlini követe lett a közgyOJóa elnöke
zottságok választottak elnököket.
A népszövetség megalakulásának ülésén magyar részről a hat főbizottságba « következőket Jsloiték:
I. (Alkotmány-jog és Jog) Apponyt Albert gróf, dr. Égry Aurél ás dr. Gafzdgó.
II. (Gazdaságpolitika) Btró Szte-rényi, dr. Egry Aurél és gróf Huryadl Ferenc.
III. (Fegyvetkezéscsökkm\'és) Qróf Apponyi Albert, dr. Oajzdgó és Tán-ezos tábornok.
!V. (KAltségvefés) Ténuos tábornok, bázó Apor Qyuls és dr. Lakatos GyuU.
V. (Szociálpolitika) Oróf Apponyi Albert, báró Sztálin^ és dr. Qajtágó.
VI. (Politika) Ugyanazok.
Ocnf, a*«pttmber 3
A népssövetség mai tanácskozását déU 12 ólakor nyitotta meg Pro-kope elnök. Az *zie rendelt bizottságok JDSgri*K4)ták a jnegbizólevs-ieketT meghallgatták a; ig»zolő W-zottság jelentését, ma|d áttértek »t elnOk-vála»itásra. 49 szavalatból 44 sx«v«Mt Zahle dán dtltgáiusra eaeát. Az u) elnök meleg szavakkal köszönte meg s beléje helyezett bizalmat és annak a reményének adott kifejezést, bogy a népsxövetség eredményes munkát fog végezni. Az fllés 5 perccel 1 óra előtt véget ért. Délután 4 órakor ulból megnyitották az ölé»t, melyen a népszövetség meg-vái»«iotta « kat változó a&lnöküí, majd bUoilságok alakullak és a bl-
Zajos jelenetek közben kisérték a fogházba a parlamenti merénylet miatt letartóztatott jugoszláv képviselőket
Belgrád, íztptember 3 (Éjszakai rddlójelentés) Sveta Ml-lutlnovics vizsgálóbíró a parlamentben történt merénylet ügyében kihallgatta a gyilkosságra való felbuj-tás elmén vádolt Toma Popovlcs és Drogulln Jovanovlcs Luna kép viselőket. Popovlcs előtt ma hirdették ki a végzést, aratly letartóztatásba helyezi. Popovics a folyosón levő újságírók felé azt kiáltotta :
— Ö ömet akarnak szerezni azoknak, akik rombadöntik az országot I Jovanovksot Is előzetes letsrtózla-lásoa helyezték. Amikor a fogház-ötök s börtönbe visszakísérték, Jovanovlcs szóváltásba keveredett ax őrmesterrel, ma|d dulikodolt vele egészen a fogházig. A kapun tul agy félre o«m vagywáikatd csattanás jelezte, hogv Jovanovlcs húzta a rOvidebbat as őrmesterrel szemben.
A francia kereskedelem- és légügyi miniszter ötödmagával szénné égett a lezuhant repülőgépben
Ax I. oszt. magyar érdemkereszt tulajdonosa voM a tragikus véget ért államférfiú
i\'árie, szeptember 3 Bokanovszky francia kereskedelmi és légügyi miniszter repülőgépka-tasztrófának lett az áldozata. Vasárnap PotneaK 60. szül«lésnapj*»ól, annak waralólaból visszafelé lövet Tóul repülőteréről szállott ísl ölöd-magával a francia nemzetközi repülőtársaság kélfedelü gépjére, a látas-
sál műszaki igazgatójával együtt. A
gép 500 méter magaaságbsn, a repülőtértől mintegy két kilométerre, motorhiba következtében lezuhant te teljesen elégett. A kereskedelmi miniszter, a repülőtársaság Igazgatójt, a pilóta, s mechanikus és a rádiós tel lesen szénné égtek. Pá/ishan ál-tslános a gyász és a részvét a mi-
niszter özvegye és 4 árvája iránt.
Magyarország réwMétc
(ÉjizaiaU rádiójéUaU*) UfeiÉa-U-jos m«gy»í kaiflgymiftksfci, *1J«*> nap óta Oenfben Mönk, nse délelőtt sze»ar*M<U**kff*mMtj*éft4
külügyminiszter előtt a magyar kormány nevében, a tregtkste vtteet ért Bokanovnky franca kweihi8u>uil-ügyi mlnisster halála lelett.
Bokanovszkyi annak idején a magyar francia kereskedelmi tárgyalások alkalmával Horthy MfklAs kor-mányié a msgyar érckiniáereeit I. eaa-lályávai tűntette kJ. BoktmovMkyU-tatában nagy me«ér1ést taou*ikaU a kereskedelmi tárgyalások iMníal a msgysr ügyek iránt.
A miniszterelnök Szombathelyen
Szombathaljr, szeptember 3
(Éjszakai telefonjelentét) Btthlen István gróf miniszterelnök tÁa VéprŐI, sksi e gréf Erdödy-család vendége volt, annak négyes fogatán &soaskeS-
helyre érkezett és a kiállítás ép«le-lébe hajtatott, ahol dr. Tarfryl Ferenc főispán melegen köszöntötte a kormányelnököt, aki az egész kMIfi-lást hossz; bban megtekintette «■ legteljesebb elismerését fejezte ki a kiállított anyag felett Majd a Varmegyei Kaszinóbs hajtatott ahol tiszteletére teát adtak. A Kaszinó helyiségében megjelent Körmend 40 lagu küldöttsége, amelyik átadta a magyar korraányelnOkaek a diát\' polgári oklevelét.
Á kormányelnök az esti órákban visszatért Vépre a gróf Erdődyéí kratélyábs.
Amnndsen fflst-jelet adott?
Koppenhága, aaeptemher 3
Bálps-tulászok jelentették, hegv két hétlel ezelőtt a Ferenc Józmí föld egyik azigetén, Erge én lüsi-osx\'opot láttak felszállni, feltevés* szerint, amit a Jelentés nyomán a tromsöi meteofoligal intései is lehetségesnek len, Amundstn áe társainak je\'adáss volt. Felkeresésére indullak, de a nagy jégzajlástól a szigetel nem ludták megközelíteni.
Oüó, szept. 3. Azok a munkások, akik annsk idején Amotdsea és GUbaudtHtoai repfllőgépásMk a „La-thamu-nak siánUlpát ás ceéndkMi javították, azt állítják, hogy a Jobboldali talpát javították, visiont a halászok által a tengeren látott üsző talp balolisN volt.
A menlőexpedldót vezető keeger-nagy kilelenteUe, hogy az események nem befolyásolják a parancs betartása tekintetében, mert szeptember 10 én a kutatást be kelt A Srassburg tehát kénytetea beszünletni a nyomozási.
Sípom Landlst kapott dr. lező Ferenc
Az olimpiai győzők a kormányzónál
Budapest, szeptember 3 A kormányzó ma délelőtt fogadia a kultuszminiszter jelenlétében az Olimpián magyar győiteselt. — Terstydnszky, a kétszeres (egyéni és csapat) világbajnok III. oszt. magyar érdemkeresztet, a többiek, köztük dr. Mező Ferenc is, Slgnum Lsudlst kaptak a kormányzótól, aki hosszasan elbeszélgetett az olimpiai győztes 5k-kel, köztük külön dr. Meiő Ferenccel ia, elismerését fejezve ki a magyar kuHurának szerzett világbajnoksága felett.
Virágdiszes vonaton Bucsuszentlászlóra
A nagykanizsai férfiak zárán doklata Zala őal kegyhelyére Nagykanizsa, szeptember 3 Emelkedett lélekkel, ünnepi hangulatban indult útra sok száz nagykanizsai katolikus férfi P. Mátés Hüár ferences-plébános vezetésével és dr. Almdssy Oyula törvényszéki bíróval, a Kitti. Féi fiiig a elnökével Ztla ősi Mária-kegybelyére, Bucsuszentlászlóra, hogy a küzdelmekben lankadók uj erőt, vigaszt éa segítséget esdjenek ki Magyarország Nigyasszonya oltára előtt és összetett kézzel kérjék az elrablott területek visszaadását.
Valami megható és impozáns van mindig az ilyen lérfizarándoklatban, amikor nagyszáma, komoly férfiember imádságos lélekkel felsir és fejet hajt az Ur előtt.
A plébánia-templomban P. Mátés plébános misét mondott és áldást adott a zarándokokra, akik közös szentáldozás után zárt sorokban vonultak ki az állomásrs egyházi zászlók élén és a ferences-papság kísérete mellett az állomásra, ahol virágdiszes vonat kocsijaiban helyezkedtek el.
Bucsuszentldszlóra érve harangzu-gás és ének közepette vonultak be a kegyhelyre, ahol addigra már megérkeztek az 1000 főre tehető szombathelyi férfizarándokok, akiket P. Bonaventura házfőnök és P. Arkangyal hittudományi főiskolai igazgató és P. Jeni vikárius vezetett. A kegyhely főoltáránál P. Mátés ünnepi nagy misét végzett, mlg az ünnepi szónok P. Bonaventura volt.
D Hután a templom előtti téren katolikus gyűlés volt, amelyen óriási embertömeg vett részt a zarándokokon kivül. Qtlsllnger P. rábagyarmati esperes-plébános s katolikus öntudatról beszélt. — Kreutz Ede püspöki pénztárkezelő a katolikus fétfl kötelességeit a közéletben fejtegette. Flnta Sándor Igazgató, a jeles iró a katolikus firfit mint családspát mutatta be. P. Mátés HUár plébános a mai kor aktuális katolikus problémáiról beszélt.
Visszajövet ugyancsak egyházi menetben vonultak be Kanizsára a férfizarándokok az érkezésüket várók sorlala között
KAUU KOllÖWT_
Egy keszthelyi flgyvéd antókatasztrófája Galambok és Zalakaros között
A gépkocsi összetörött, az ügyvéd sulyoa sérüléseket szenvedett - Egy sümegi autó szállította vissza a szerencsétlen áldozatot Keszthelyre
vedett, mlg a tanúnak apró zuzódá-sokon és az ijedtségen kivül komo-
Nanrkantzaa, szeptember 3
Megdöbbentő autószerencsétlenség történt hétfőn reggel a nagykanizsai országúton, melynél csudával határos, hogy a három aulózó közül csak egy az áldozat.
Ugy történt a szerencsétlenség, hogy dr. Kardos Zoltán Ismert, tekintélyes krszthelyl ügy/éd, aki ügyfelei védelmében gyakran megfordult a nagykanizsai törvényszéken, hétfőn reggel gépkocsin indult Nagykanizsára, hogy ügyfelét, kinek bűnperét tárgyalta a bíróság, védje. — Vde jött egyidejűleg a bünper egyik tanuja, aki szintén ma délelőttre volt beidézve a főtárgyalásra. A gépkocsit keszthelyi soffőr vezette. Vagyis a so ff őrrel hárman Indultak el reggel Keszthelyről Nagykanizsára.
Zalakaros és Galambok község között súlyos szerencsétlenség érte Dr. Kardos Zoltán autóját. Egy motorkerékpár őrült Iramban száguldott feléjük. Kardos gépkocsijának soffőr je ki akarván kerülni a motorost, kocsiját félre kanyarította. Szerencsétlenségére ugyanabban a pillanatban a gépkocsinak valami szerkezeti def iktusa támadt, ugy, hogy a nehéz gépkocsi teljes erejével nekiment egy útszéli eperfának.
Az összeütödés oly erővel történt, hogy az autó mind a három utasa hatalmas ívben kirepültek a kocsiból és s gépkocsi pozdorjává törött. Dr. Ksrdos Zoltán oly szerencsétlenül esett az úttestre a kocsi alá, — hogy a hivatalos jelentés szerint annak egyik vasalkatrésze keresztülhatolt a lágyékán, karja eltörött és
lyabb baja nem történt. A soffőr arcán és fe|én szenvedett sérüléseket és zuzódásokat.
Mig dr. Kardos Zoltán az országúton feküdt teljesen eszméletlenül, egy sümegi autó jött Nagykanizsa felöl a szerencsétlenség színhelyére, amelynek tulajdonosa előzékenyen fdvette a súlyosan sérült ügyvédet és lassú tempóban visszavitte Keszthelyre, ahol a Jobbst- szanatóriumba szállították.
Időközben gyors lépésben érkezeti a szerencsétlenség színhelyére az értesített kiskomároml csendőrség egy járőre Borsó tiszthelyettes vezetésével, aki ott a helyszínen kihallgatta a soffőrt és a tanul és azonnal jegyzőkönyvet vettek fel. A kiskomároml jegyző pedig telefonon értesítette a szerencsétlenségről a nagykanizsai járás fószolgablráját és a klr. törvényszéket, ahol már várták az ügyvédet, akinek védői tisztét igy más látta el.
Dr. Botka Andor járási főszolgabíró még a délután kiszállt a szerencsétlenség színhelyére, hogy a legszigorúbb vizagálatot lefolytassa az iránt, kit terhel a felelősség az ujabb! autószerencsétlenségért.
Az esti órákban arról értesülünk, hogy dr. Kardost egy budipisti orvosprofesszor, aki a Jobst-szanatóriumban tartózkodik, valószínűleg még az éjjel meg fogja operálni. Az orvosok szerint dr. Katdos — dacára a súlyos sérüléseknek — feltétlenül fel fog gyógyulni.
azonfelül négyszeres bordatörést szen
A kereskedelmi miniszter az 1928—29. évi bnd-getbe felvette a keszthelyi postapalota építését
Ma jött meg a hivatalos értesítés
A postapalota átalakított terveit most készítik a minisztérium műszaki osztályán.
Érdekes a leiratnak azapisszusa, amely azt mondja, hogy enől értesítsék a .Keszthelyi Hitek\'is, mint amely tudvalevőleg bosszú évek óta erősen küzdött a postapalota megvalósításáért.
Keszthely, szeptember 3 (Saját tudósítónktól) Ma érkezett meg a hivatalos értesítés srról, hogy a kereskedelmi miniszter a keszthelyi postapalota építésének költségvetési összegét b •állította az 1928-29. éri költségvetésbe és igy annak felépítése teljesen biztositvt van. A leirat nagy örömet keltett Keszthelyen.
Édesapja találta meg a Balatonba fult glmnázista-diák holttestét
Csónakban szállította fia hulláját haza
Keszthely, szeptember 3 (Saját tudósítónktól) Jelentettük a két gimnazista diák halálos szerencsétlenségét s Balatonban. Hoffmann a budapesti Márványmenyasszony vendéglősének fiát már kifogták és holtestét Budapestre szállították. A másik áldozat Predl Lajos a keszthelyi premontrei gimnázium VI. osztályának tanulójáník holttestéi azon-Inn hiába kuttatták. Édesapja két csónakon harmadik nipja járta a
Balatont és kutstott szerencsétlenül járt fia holtteste után, mig sikerült azt szomb lton, messze a Bala\'onban feltalálni. A viz visszaadta áldozatát. Megrázó volt nézni, amint az édesapa ráborult fia megtalált holttestére, melyet azután mags szállított csolnskon Oyenesdiásra.
Temetése tegmp ment végbe olyan impozáns keretek között és hatalmas tömeg részvételével, amilyenre még nem volt pilda Oyenesdiáson. Meg-
_i \\tm szeptember 4.
jelentek a keszthelyi pren^onlrei gimnázium tanári kara, az Ifjúság és üt levő diákság és rengeteg közönség. A temetési szertartást az elhalt diák tanára dr. Szerecz Imre premontrt) kanonok végezte. Amikor az egyik diák búcsúztatni akarta elhunyt diáktársát, az a meghatottságtól sírva fakadt és nem tudta elbúcsúztatni tragikus módon véget ért társát. Mindenki sirva fjkadt.
NAPI HÍREK
NAPHRKND
Szeptember 4, kedd
Római katolikus: Róza. Proteatlaa\' Rozii la. Izraelita: Elul hó II.
Nap kel reggel 5 ó<s 23 perckor, nyugszik délután 18 órs 35 perckor.
Városi Nagymozgó. .A Nortda* (A fehér apáca testvérfilmje) dráma 7 felv. — Bobby autót vezet" burleuk 2 felvonásban.
Ujabbal gyarapodtak a dalosverseny dijai
Nagykanizsa, ixeptember 3 A szeptember 8-án Nagykanizsán lezajló vármegyei dalosversenydijil-nak egy részét a rendezőség kiállította a Teutsch-drogéria gyönyörűen dekorált kirakatában. Egész vasárnap még a késő esti órákban s ma ls naphosszat rengeteg nézője volt a dalosokra váró szebbnél-szabb serlegeknek. Az idén ugyania egy-kettő kivételével az öeazes dijak — a dalárdák kívánsága szerint — serlegek. A dljsk egy része még vésés alatt áll. Ma érkezett meg
Keszthely város d szes ezüst-serlege, valamint egy másik szépmQvü keszthelyi serleg:
Relschl Imre városbíró dija Ztla dalosai részére.
A verseny részletes programmját legközelebb Ismertetjük.
— Járásbíróság lesz Zalaazent-gróton. Ismeretes, hogy Zalaszent-grót évek óta harcol egy járásbíróság felállításáén. Ahogy értesülünk, az igazságflgyminiszter most hozzájárult a szentgróti járásbíróság felállításához, ha a község a feltételeket teljesiti. Szentgrót ezeket mind teljesiti: a hivatalt elhelyezi, fogházat épit, a biróság taglalnak és személyzetének lakást sd. a hivatal bebútorozásához és snnak Írószerekkel vsló ellátásáról gondoskodik. A járásbíróság ügye a szeptember H-ikl megyegyülás elé kerül.
— Életbelépett a csendőrség uj beosztása. Szeptember elsejével lépett életbe a csendőrség! leépítés, amely megszűntette a nagykanizsai és tapolcai osztály parancs nokságot és csak Ztlatgerszegét hagyta meg. Szeptember 1-töl Nagykanizsán már csak szárnyparancsnokság van. Ezt és a csendőrség! Iskolát meghagyták nekünk. A kisksnlzssi csendőrőrsöt illetőleg még nem intézkedtek.
— Lapunk Budspesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-Mi 10,
step\'cffiber 4
— EndMrtoztíUus körmenet. V Már nap zajlik le ax egéss világ katolikus.inak véixvéttlével az tucha risxtikua világkongresszus a messze tengeieululi Sldneybtn Évről-évre lefolylatódó világesemény w, amivtl kapcsolatban elrendeltetett, hogy a kongresszus napján az egén világon egyidejűleg szentségi körmenelek tar-tassanak a katolikust k tömegei réiz-wételével. Így Nagykanizsán este 6 Arakor • plébánia templomból Indul ■ tocnlaégi köj menet a feilámadás magsz okolt mondében és sorrendlében, amelyen ax Összes hivatalos tényezők ls részt fognak venni. Fel-ktataek ax útszakaszt n levő báz-lulajdonotok és lakók, bogy házaikat d Isiit sók tel és ablakaikat világítsák kl.
ZALAI K02X0NY
NOVÍCIA
A Katolikus Legényegylet nagy szüreti mulatsága
Ax ösxi évad kimagasló eseménynyel Indul meg: a Katolikus Legényegylet nagy szflretl mulatságával, mely a Polgári Egylet Összes termel ben fog lezajlani szeplembtr 9 én este 8 órai kezdettel. A rendezöiég éléndr. AfíítocAeníwcAwEdvinlörvény aaéfeá dnokhelyelteaid és Gazdagh Ferenc püspöki biztos egyházi elnökkel oly programot Állított Össze, arady kecaflltMra váük ax egjretftld-uek és reagdeg stému közönséget fog vonzani. Hegybiróné Bdrczay Ferencné Keglevlch Ilona gróbiö, h-gybiró Dániel László földbirtokos. Pazar leax a hegybiróék és táncosok nOnyOrfl diszbevonulá&a. A megnyitó öáíacédd a világi elnOk, dr. Mutschen-bacher Edviu fog|a mondani, mlg Kdrossy Mancika a hegybíróikat kö ■xOflll Id. Baiy Mandka magyar dalokat énekeL t2 Irgszebb pár magyar táncokat lejt. Ennivalóan bt|os lesz a Klsgárda, melynek parancsnoka Magyar Qyőző leaz. A misx HÉ us tánccsoportot 5 nagyon szép ttneospár mutatja be, amit kflvet a magysr páros tánc, stb. stb. Műsor után tánc reggelig. A láncokat Szabó István tanította be, mig a zongora kíséretet Ooldschmldl Károlyaé láija el. A nagyszabású szflretl mulatságra Ismételten felhívjuk a kOzOmég figyelmét. Jegyek dővételben a Schless Testvérek cégnél kaphatók.
mm Schwarcz Dezső harisnyái a togjobbjk.
=> Orvosi htr. Dr. Takács Zollán igazgató főorvos srabidságáról me g-érkemtl és rendelését ulból meg-ketdle.
— Qyerektorna. A ipart kultuszának f\'|lödése ma már sz egész v.\'ág képét átformálja. Uj, friss, éltető generációt nevel a testgyskor lás, amire különösen Mttgysrország |övö|e szempontjából keli örömmel tekintenünk. Ezért érdemli a legszélesebbkor érdeklődést Deák János rgimn. testnev. tanár terve, aki a gimn. tornatermében 4—12 éves ffu-és leánygyermekek risiére, heten-klnt két délután torna- és jálékórá kai ad. Jelentkezés f. hó 8 lg a eim-náxlam tornatermében, d. u. 4-6 ig. Hivi dl) 4 pengő.
— Tűzoltó-mulatság Nagyré-csén. A nagyrécsti lűioltóság izom-balon, Kisasszony n8p|át>, nngy-• rányu ízűretl táncmulatságot rendez a község lőterén A nagysikereinek Ígérkező mulatság a tűzoltóság felszerelése javára megy.
— Érteattés Eru\'on értesil|Uk a mélyen tisztelt megrendelőinket, hogy folyó hó 4-étől az őszi s^isont megkezd|Ok. Tisztelettel Varga-Roller nfiuabrtk.
NOVÍCIA
— Részeg fuvaros és rendőrök harca. Wlmmer Józsi f 26 éves nagy-kaDiisal fuvaros a tegnap esti órákban Utas állapotban a Pötéren ugy viselkedett, bogy a szolgálatot teljesítő rendőr kénytelen volt rendre utssitani, majd amikor erre nem reagált, kinyiéin volt előállítani kapitányságra. A hatalmas, bikaerejü fuvaros azonban elleaszegüit a retd-őrnek, megtámadta és dulakodott vele. A rendőrnek végfll is segilsé-gfll siető társaival sikerflil Wimmert megfékezni és nagynehezen a kapitányság éptllde elé vinni. Itt azonban a fuvaros kisxakitolta magát a rendörök kéziből és reájuk vdette magát. Az örszobéb\':l elősiető rendőrökkel is dulakodni kezdett, mig végUl ax egyik egy Oijyes fogással átialmailanná tetle, de még ax őr-szobán is veszett dPhhel ordítozta, hogy ha kiszabadult, jaj lesz a rrnd őröknek — meggyilkolja őket. Wim
mer Jónefet a rendőrség Mnttgyi osztályán kihallgatták, ma|d hatósági kötegek elleni erőszak és életveszélyes fenyegetés dmén előzetes letartóztatásba helyezve álkliéiték a kir. (lgyészségre.
= Vendéglősök I 1 liter szóda-vli 5 fillérbe keiUl. Készülék árát mrgtakari<ásból részletben lehet fi-zelni. Díjtalan hemutatás bárhol. — Megtekinthető Szabó Antal sportüzletében.
lifluenia, torokgyulladás, tfldő-csucsburut, az orr és garat dnyál-kásodáss, a fal és a szem megbetegedése esdén gondoskodjék arról, hogy gyomra és beid a természdes „Frrcnc Jóxset" keserüvix hasxnAlata áltai iöbbizör és slsposan killsztit-tassanak.Köikórbázik főorvoul meg-állapilolták, hogy a Ferenc lóxiel vix orbáccnál és más láxzal járó ragályos belegiégnél Is a szenvedő emberiségnek nagy szolgálatot tesz. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füsierüzlelekbtn.
SPORTELET
Terézváros FC—Zala-Kanizsa FC 3:2 (1:2)
A kanizsai csapat már 2:0-ra vezetett
Natarfcanizsa, szeptember 3 |
A futballbajnokság vasárnapi nyitánya sok vatkos meglepetést hozott. Pontot idolt le a Fiadi, a Somogy a izegedl oroszlánbarlangban is győzni tudott és saját otthonábsn kikapott a Sabáiii Is a leggyengébbnek tsrlott vasastól. Hasonló meglepetés a Ztla-Kanlzsa veresége is a Terézvárostól. Természetesen gyenge vigasz ar, bogy más és na gyobb csapjlok is adtak le biztosra vett pontokat; sokksl Inkább menti s helyzetet az, hogy a bajnokság nyitányánál vagyunk csak s igy a csorba kikőszörűlésére elegendő idő és alkalom van s igy a balsiker nem jár még komolyat!) kihalással a bajnokság végső kimenddére.
Rákospalotán látszották le a mérkőzést. A palotai pálya mély homokja szokathn volt a kanlrsai játékotok-
NOVÍCIA
nsk s rengeteg erőt vett kl belőlük. Dí aiért nem a pálya volt ax oka a veresfgnek, hanem egy egész sereg más körülmény: elsősorban Szemző •ulyos sportszerű lensége, aki miatt tizenegyeshez jutoll az ellenfél és egyenlilett, atuláa a hilfsor váratlan gyenge játéka és a biró iok helytelen itélkeréie.
A blió, Csárdás sípjelére a követ-ketö csapattal állt fel a Zala-Kanizsa: S emző — Rtder, Joós — Tamás, Tiuckeobród, Bibos — Far-
kas, Schreiber, Ivanlcs, Bakonyi, Csász. A választás a kanizsai csapatnak kedvezett és Terézváros kezdett napsütéisel szemben.
Rövidesen Kanizsa fölény alakul ki, a csatársor igen szép támadásokat vezelett s a 6. percben a kiugrasztott Farkas még vitte a labdát pár lépést s aztán hatalmas gólt lőtt az ellenkező satokba. Kexdéa után is a kanizsai csapat maradt (frontban, a 15. percben Farkas szabadrúgása kapufáról Ivanlcs dé pattant, aki kapáiból gólba vágta. A sok Pestre származott kanizsai, akik mintegy sxázan drukkolták végig a meccset, de a palotai közönség is most már hatalmas kanizsai győzelmet várt. Ezután Is ragyogóan látszott a kanizsai csapat, de Trucken-bród ée Tamás lassankint teljesen kifull\'dt éi egyenlő erők mezőnyjátéka alakult ki, majd a félidő vége-felé a visszaesett halfsor mialt Terézváros |ött frontba. Támadásaikat a közvetlen védelem parírozta ugyan, de a biró ellen már nem kezdhetett. A 40. percben a terézvárosi balszélsőt akar|a szerelni Réder. A 16-os vonalnál szemben III vele, belerúg a labdába és elesik — Réder. A biró fütyöl s általános
NOVÍCIA
ctoJálkozásra a 11 es pon\'ra mutat.
Oól.
A második félidő egyenlő erők
Szőnyegraktárunkat JUÍMI
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ehédiő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-—— nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. —-Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SIHGEB JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
1ALA1 KOIOOHY
Szeptember 7—8.
ZOROJURU
Szeptember 9
HON LEA

J__
küzdelme volt. A 20 percben S emiő egy veszélyleien haiaadást fogot\', a terézvárosi csalArok támadlák, ö kézzel kldobU a labdái, de közben nem felcdkeiett meg régi rosrz szokáséról, az ellenfél látékosának megb; xiláráról. Tizenegyes, gól. A kanlzral csapat erósitett. Ivanlcs á -ment a védelmen, két lépéire állt tisztin a kaputól, a hálvéd báiulról felvágta. A I l-e* megítélése mo t elmaradt. A kornerrél árlatltn remp llért azonban korrigálni akar a biió és 1 l-est Ítél. Faikas, Joój és Babos veszekednek a rúgásért, végre Bjh s helyezi — a kapus kezébe. Az eredménytelenség felvillanyozza a terézvároslakat, etösen támadnak és a 36. percben gólt Is sikerül elérniük. A kanizsai csapat kétségbeesett tá msdásokkal felel, de Id gességük elrontja a helyzeteket. Az u o\'só pillanatokban Ivanlcs áll két lépésre > kapu elölt, di fölé emeli a labdát. Vége a meccsnek.
A kanizsai cs palnik a csatársor volt a leg|obb része. Igen sok és jó lövéseket küldtek kapura. Bakonyi volt köztük a legjobb, de Igen Jól Játszolt Schrelber is. Ivanlcs és Farkas is Jó, dr sokat rontott játékukon gyakori önzösködésük. Csász a második félidőben tel|esen eltűnt. A közvetlen védelem elfogadhatót nyújtott, bár legkevésbé nekik konveniált a mély talaj.
Terézvárosnál a kapus tünt ki, továbbá a center és a szélsők.
UKK-tánVOK T.l.lo. J-09. ^
vwmdwiotajw
Szabados Rózsi Dr. Karczagnt dtval»mlonJa
ltja/l». UaUtfSMlra UftHvÉftyokal fflv.,1
A II. liga eredményei
Attila—Turul 2:0 (0:0). A miskolciak 10 emberrel, a kiállított Pruha nélkül szerezték meg győzelmüket. A miskolclak játékán látszott az első osztályban szerzett rulin.
Péa-Baranya—Rákospalota 2:1 (0:1). Az első félidőben is a pécsiek voltak a jobbak, mégis ők kapták a gólt. A második félidőben döntő fölényben játszottak és biztosan győztek.
Soroksár—Erzsébetváros 1:1 (0:0). Tiplous évadnyitó játék, Igazságos eredmény.
I. liga eredményei
Újpest- Ferencváros 2 :2 (2:1). Az ujp:stiek mindkétszer vezettek, de a Pert ncváros egyenlített. Achl, az újpesti kapus az utolsó percekben kivédte a meccset jeli n ö tizenegyest.
Bocskai—III. ker, 1:1 (10). A debrecenlek második gólját nem Kélte meg a biró
Vasas Szabrtrla 2:1 (1:0). A legnagyobb meglepetés, megérdemeli győzelem.
Somogy-Bástya 2:1 (1:1). A Somogy a b <jookl l.sta élén vanl A
VÁROSI 111
Kedden és szerdán B, 7 és 9 órakor
A NOVÍCIA
(A fehér apáca tsstvérfllaje)
D ámt 7 le vonásbm.
S\'jpcrattrakció a svéd filmgyártás remeke. — Főszereplő: Mona Marlensson.
Bobby autót vezet
Builetz* 2 felv.
szegediek csak az uiolsó p rcben tudlak szépUeni az eredmén>en.
Kispest-nemzet! 2:2(2:1). A nemzetlek nigy I)1! ludlsát egali zál a Kispest lelkesedése.
Az amatőr bajnokság ered
ményel PSC-NTE elmsradl. KAC-PVSK emaradt. BSE—DVAC 0:0. Baja. Biró Ling. Igazságos eredmény, jó védel mek, gólképtelcn csatársorok.
SzAK-BTSE 1:0(1:0) Szigetvár. Biró Csík. Óriási meglepetés. Szigetvár a győztes gól után lelkesen és — eredményesen védekezett.
NTE-77 FC és Vasas válogatott 2 : 0 (0 :0) Az Ifjúsági csapat teljesen egyenlő ellenfele voll az NTE nek s az NTE csak nagyobb tulinja és munkabírása révén szerezie meg a győzelmet. — Legalább egy gólt megérdemeltek volna az ifjúságiak is, de balszerencséjük volt. Ai NTE-ben 4 levente látszott.
Atlétika
A BTC kétnapos versenye néhány |ó eredményt hozott Diszkosz: Marvallcs 4471. (Jerely: Oyurkó 5669. 200 m. síkfutás: Gyulát 5.47É2. Budapest 15 km-es bajnok sága: Majoros 52 41 4
V
/Vese-, hólyag-, gyomor- és | : cukorbajoknál, köszvény és l \' reumás megbetegedéseknél, > de különösen vese [és hó yag homok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz. I | Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. ,, j
Állandóan friss töltési ! J Főraktár : " I
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21. |
Vasárnapi leventebajnoki mérkőzések eredményei
Egyetértés—Hunyadi 3 :2 (1: (J).
Vivót\'an mérkőzés, győzött a szerencsésebb csapit Biró Schwelger.
Turul—Vasutas 2:1 (1:1).
Turul lelkes játékkil megérdemel ten győz. Bitó Wolff.
II. kerület—Klskantzsal Levente 3:1 (2:1).
N így meglepetés I A mérkőzés a II. félidőb n félbeszakadt, mert a közöm ég belódult a pályára. Biró Fischer 1.
Haladás-Húsos Jóbarát 2:0(0:0)
Hiladás állóképesebbnek b zonyult. Biró Spttzer.
13 FC-Hungária 8:0 (5:0).
A 13 FC Ily nagy gólarányu győzelme nem reális. Biró Heiczl.
Kath. Kör—33 FC.
A mérkőzés a kiküldőit biró távolmaradása miatt nem lett megtartva.
(A Zala-Kanizsa FC) e\'nöksége és gazdasági bizottsága ma este 9 órakor az Ipirtestűlet helyiségében megbeszélést tart.
Amatör I. osztály
bajnokságának állása szeptember 3-án
» * * e * i
§ S I I > e o $
a f. § 25, o n o S. 3 a § CL
1. SzAK 3 2 — 1 6 3 4
2. NTE 1 1 — — 3 - 2
3. PVSK 1 1 — — 3 1 2
4 BTSE 2 1 — 1 2 1 2
5 BSC 2 1 — 1 6 5 2
6. PSC 2 1 — 1 4 5 2
7. KAC I — 1 — 1 1 1
8 KTSE 1 — 1 — 1 1 1
9 BSE 3 — 1 2 2 6 1
10. DV"-C 1 — 1 1 — 5 I
11. profi-liga
bajnokságának állása szeptember 3-án
1. Attila I 1--2—2
2. Pécs Bar. I 1--2 12
3 Tetéiv. 1 1--3 2 2
4. Erziébctv. I — 1 — 1 1 t
5. Soroksár 1—1—1 11
6. Zala Kan 1 — — 1 2 3 -
7. Rákospal. 1 — — | l 2 —
8 Tutul I — — 1 — 2 —
9 Bak - ---___
10. Hmos — — ——___
11. Kossuth —--— — —
12. Vac FC - ---— — —
13. V — —--— - —
14. ? - ---- _ _
__\\m szeptember 4.
Magyar labdarugó csapatnak tilos Romániába menni
Bukarest, szept. 3 (Éjszakai rádió ■ /etentés) Egy u|atb rendelet szigorúan megtiltja, hogy magyar labdarugó csapatot az országba beengedjenek.
Mljáráa
A nagykanizsai aataorologlal meg-tlgyalő JalraMMkl Héttőn a Mntr-tikkll Reggel 7 órakor +12 8, délután 1 órakor 4-19 8, tata 8 ónkor +13.
PtlMtel-. Egéiz nap borult égboltozat,
Sttllrány ■ Reggel Északkelet, délben is este Délnyugati szél.
A Meteorológiai Intézet telwté.. szt-rlnt egyelóre míg Jobbára derült Idó, hó-emelkedéssel, kéaóbb növekvó felhőzettel a délnyugati részeken zlvatarhajtam.
BOROK
literenklnt aszUll 7S !., vörös I P, rizling I P 10 fillér
sáfbAh József ibartmww
mi Magyar-utca 74.
Mozgószlnházak
Városi Nagymozgó. Siep\'ember 4-én és 5-én, kedden és szerdán 5, 7 és 9 órakor ,A Novícia* (A fehér apáca leslvérfilmjr) dráma 7 felvonásban. Superatirakdó, a svéd filmgyártás remeke.Főszereplő: Mont Msrtensson. .Bobby autót vezet* burleszk 2 felvonásbm.
Budapest leflolcsúbb mm
a Keleti pálysudvsrtól 3 percnyire levő
Deák Ferenc Szálloda
VIII., AOOTELEKI-UTCA 7.
41 IS <S«|lt hál)
Interurbán telelőn: J. 424-71. Újonnan áUlskltott 80 szoba, központi
lülés, tolyóvtz a szobákban. Abszolút tisztaság, csendes és családisa. Egy ágyas advarl szobák P. 3 50 tői,
utcsl szobák P. 4 50. Keltő ágyas udrari szobák P. 600-tól, utcai szobák P. 7-50.
Zürichi zárlat
Pírta 2027 Vl, Loadoa 2W0, Nawrwk 519 25 BrflMi 72 30, Milano 17\'IBVi, Madrid 86-30, An»*"<i»« Ke-20, BartU IMT7\'/«. Wtan 7819, aollt S75. Hn IH-89, Varsó 6*20 BadapM* to as, Be ;iád VI3, Hak»<««t 116«/»-
érrtzi-jo^yzeM
VALUíAK Aogol L J7 90-W05 Halva tr. 7905-7935 Cw k. 19-93-17 01 Dánk. 162 75-143 35 Dinéi 10 03-10-06 Uollái 470-30-572 30 fisod* \'l 27 45-22 65 Hall. 229 45-230 45 Langjsi 64 15-64 45 La! 847-352
Lavs — -
Lüa 30 C0-*K5 Márka 136 45-1.\'6-95 No(lég 162 95 153 55 Sehlli. SO6V0 95 Peseta 94ió-«5S6 •véld 1.120 35 120 76 IrMk «3 35-153 86
1WVIZAK
Amst. 129 55-13025 BalgrM lOutt-lűuS ■•Ab W6 52-IM92 Brtssscl 79-62-79 87 Bakanst l\'47-3 51 Kopaah.162-75 153 15 ^^ 27-79-27 87 95-00-65 50
_ 2999-3009
N«vr»k 612-75-4 34 Osslo 162 85 153 24 Pirii n S6-22 4< Prága 16-97-17-02
IMOI 4 12-4 16 163 35 i43 75 64*20 64 40
807t-«0S6 II0-30-110 60
NE MULASSZA EL, HA
BUDAPESTRE
megy, felkeresni a
„BOHÉM" MÜLATÓ-t
VII. Rákóczi-ut 36. VILÁGVÁROSI MŰSOR
Nsponta kezdete 10 órakor. ||
kAvéhAzi Ar^k. belépődíj rímes.
l8a. mptember 4
KÖZ8AZD1SÁC
tIziii
Ax értéktőzsde nyitása ■ szombaü barátságos hangulat folytatása volt, amit még elősegített a berlini kedvező hírek. A tőzsde idő második leiében ■ nyereség biztosító eladások következtében árlemorzsolódás következett be, de nem tudta megingatni a barátságos hangulatot. Az árdifferenciák 1%-oa belai maradtak. Egyes ps pirók, mint a Nova, Síikra, Síén nagyobb árnyereségre tettek szert. A nzkamatozáiu papitok piacán a hangulat barátságos és a forgalom éléna volt. A valuta és deviza piacán a helyzet változatta u.
Terménytőzsde
I A baxa 10, a rozs 25 fillérrel emelkedett. Az Irányzat barátságos, a forgalom ktaepes.
Bua tteuT. 71 kg-oa 26-70-26 90, 71 kc-M J6 90 -17 10. lt k.-o. 17 25 — 17-85, 80 kg-ot Z7 35- 27 45. dunántúli
IALAI KÖZLÖNY
77 k*-oa 26SO-3G-70 78 kg-oa 26 70 -269? 78 kc-oa 26 94 2MS 80 k|KX 27 10 - 27 30, roaa 24 75 -25 00, tikarm. ám 27-25-J7-50. tórtrpa 28 80-29 50, ■k 25 25 - 25 50, taagail 3150 81.73, 20 50-2075.
Sertés vásár
r*BM|ü< 4096, KHlrböl tkd.Uu.1
auradl 900 darab faaóreadS 192-1 96, Mééatt 1-84-1-90, u*d«tt kóaép 1-70-1-78, köaajfl 1-20—1-50, alsóraadl öra*
1-86-1-90, aUtodxenda 1-64-170, uiol aSláó 1-56-1-70, tialonna ucjbu 2 10-000, Mb 2 60-764, khuotThu 2 10-
2-30, uloult fálaarlét 2 32->-36 Ai közepes.
Itatja: Bélxalal Syosia ái U»kiaié TiUalat lésxvéaytámság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
iPBÓHISDETtSEI
Ax tpróhlrdtfcmk dl|« 10 taólf M ffllir, mlxUn további szó dJla • Ilit. Vaaár- ét Raaspaap 10 uóág BO fillér, minden tovibtx tzó dija a fUL Saardán é* péa-10 taóig 80 fillér, minden további • flll. Claaió « minden vaata-
ftlMi Aló taó két taónak tzámlt-keretóknak 50<Yo engedmény. * hl»«»Séal aU »l«ra fta.laadé.
Két-három dlék mm Iskolai á.ad-kan kallamaa ottkonl Lalái iirt-oaaládnál. Clm a kis dóban.
lorgalom cca 4000 P. Igaz
Koaautb-tér 9. számú ház izabadkézből •MA beköltözhető 3 szobái lakással. Bővebbel ugyanolt. 4284
Erzsébet-tér 18. u alatt háromszobás utcai complett lakéa lllrdószobával szept. 15-151 elkallóiét miatt tllogltlhaló. 426Ü
Kiadók Rozgonyt-utca 12. szám alatti raktárhelyiségek aionnalia, exek telekkel együtt etelleg eladók It. IWvebbet Sugár ul 12. emeleten. 4258
Klskmlztán, Templom tél 5. sz. alatt kél tioba, mellékhelységekből illó hál kerttel, okt. l ére bérbe kiadó. 4248
Kaufmann Károly
url ét női dlvatáruháza
Dunántul i legolcsóbb és legnagyobb
4321
■ okai dívány velencei tükörrel, ebédlő-asztal székekkel, lámpák, konyhatárgyak eladók Sugár-ut 43. 4322
KMutálaányt vagy llut lelvetx Dr. Karczagné, Ctengery-ul 27/a. -4323
Kaptafa készítésre 2 Unonc felvétetik, lehel vidéki lt. Bővebbet Mtgyar-u. 30. 4324
Tanano felvétetik Joót tubónál — Sugár ul 2 4325
Jótorealmu Oilathalylaáa, műhelynek li ilktlmai, kiadó Teleki ut í
4320
F.liőringu beépített tBakaly, két ce-mentvályu jutányoaan eladó Oyár-u. 46. 4328
Tanulólaáayokat felveti Piait nól-SMbó. -4329
TANKÖNYVEK
minden Iskola részére kaphatók
és
el&jjegyezhetök
Fisthel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Nagyobb udvari lakáa konyhával kiadó Magyar-utca 46. 4199
VlavasatAkat, lUrdótzobál olcsón szerel. Ja vitátokat rögtön etzközöl Baku bádogot át tzerelőmeitei Klnlxtl u. 21. 4016
T«IMa elbordhitó, htunáll ajtók eladók Kazinczy utca 47. 4228
Kereti lény iniciálédnál teljes allAtAat kaphat lakolás leány vagy flu — Clm a kiadóban. 4188
Saép 3 itobáa udvari lakAa mellék-helylaégekkel Kazinczy-utca 15. tzám alatt kl»<l<J- ______4291
Tiszta takarMóaSt keret garzon úriember. Clm a kiadóban. 4327
Két diákot eUátánt "vállalok. Keltőt ka-raakadalmlata Unulmánytlkrt felügyel. Cla a kiadóban. $329
A aamaavldl .Hangya- atöv. keret 7. évi november hő l-re vtló belépésre 1500 peagő óvadékiul rendelkelő boltkezelóL lehetőleg nőt, a kereskedői szakmában tártai egyének pályáihatnik. Személyei megjelenét kívántatik, azonban költséget a szövetkezet nem térit meg. Hzetéi 30 0 lotg. jutalék, htvl 16 P llx, lakát, évi 2 öl tUdU. Htvl tőaág.
Klnlial-u, 50.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
(őzmoaő, vegytiaitftó, ruhafestő
ijfc: luyaál i I). ijtjtltilq: Unsay i L
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytlsztitást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallérüuütái. Pllssérozás. u< Oouvrérozás.
Az összes hangszerek
a legjobb minőségben legolcsóbban
Ladeczki haigszerkfiszftflíifil
Régi és uj hegedűk, hurok és alkatrészek
A legjobb zongoragyárak képviselete
Zongora hangolás, javítás, fényezés a leghosszabb garantiával
Nagykanizsa, Kazlnczy-u. 8.
V,úagcsávázószerek:
Porpácok:
Porzol Tlllantln Atzópor Tután .Orion" Abavit Triamid
Hadteipácok:
Higozán Tillantln Cupram Oermlsán csávázó rézgálic-por Ksllmát Triamid
stb. stb
Műtrágyafélék.
Növényvédöazerek szükségletét rendelje meg már most nálam, hogy Idejében megkaphassa. Eradatl gyári áron
kicsinyben ét nagyban kaphatók:
OHSZÁe JÓZSEF
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett
cii Teleion: 130.
Eladók;
nappali- és hálószoba bútor, több antlque tárgy, Bidermayer secre-taire, intarsias olasz láda, velencei asztal és szék, Schiangen-wald-i régi porcellán lámpa villanyra alakítva, carrarai márvány szobpr, (Dunayszky müve 1884-ből) fehérnemű, ágynemű, konyha bútor és edény, fürdőberendezés, vasalt ládák. — Megtekintetek: Szeptember 6., 7. és 8-án reggelenklnt 8—9-lg és délután 4—6-lg Nagykanizsán, Csengery-ut 26. szám alatt Fábián Ilona lakásón.
m fia
3P4 r i
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamagyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást.
1717
tzámu ház utbtdkéiből 4245
Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó Üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
GUBACSOT,
ágytollat. állati bfirBket,
vöröt- és tárgaréz, cink éa ólom hulladékot, vataf, csontot ét ion-gyot t legmagasabb árban váaárol
8TBÉI B. FIAI NA6YIAHZ8A,
Erzsébet királyné-tér 15. az. alatt. __tat
llaán Gyula nagykanlzaal blrótágl végrehajtótól.
6M 928. vht. tiám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blrótágl végrehajtó az 1881. évf LX. L-e. 102. § a értelmében etennel közhírré leszi, hoéy a nagykanlzaal klr. járái-blrótágnak 1928. évi PC 7445 ttániu végzése tóvelkeztében Dr. Rapoch Aladár ügyvéd által képvlaelt Dr. Bodó Ernő él L nagyatádi lakót javára 625 kgr. ét 25 mm.
......... évi
25-én loganatoeltoH kielégítési \'végrehaj Ut utján le- ét (eltllfoglall ét 29^1 P-n
buzi t jár. erejéig 1928. évi január hó
ltot! ........ - " \'
tele
becsült következő lng>
ok, a. ns.: benzin-széna, árverésen
motor, cséplószekrény, lenén, szalma, épUlells, koctl ttb. nyUvánot árv eladatnak.
Mely árverétnek t nagykanizsai klr. járái-bliótág 1928-lk évi Pk. 7445. tzámu végzése folytán 625 ker. ét 25 mm. buzi tókekövetelét ét bíróilag már megállapított költségek erejéig, a netán fizetett ötbeg levonat! mellett O a I a m b o k köztégben 2. szám alatt leendő megtartására 1928. azeptember hó 6. napjának d. a. 3 órája határidőül kltttzeUk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ai érinteti Ingóságok ai 1881. évi LX. l-c. 107. él 108. § al értelmében kéazpénzllzetét mellett, t legtöbbel ígérőnek, nükség esetén becsáron alul li el logntk idilnl.
Amennyiben ti elárverezendő Ingóságokat mások la le- éa lelttlfoglalUtták éa azokra klelégltéal jogot nyertek volna, ezea árverét az 1881. évi LX. L<. 102. §. értelmében ezek |avára lt elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1928. évi augusztus bó 22. napján.
Haán Oyula s. k.
klr. bír. végrehaltó.
A letenyel klr. járáibfrótág, mint telekkönyvi hatóság.
3460/tk. 1928. azám.
ÁM MMlj-kM.
Vlaslcs Klára végrehajlatónak kltkotu Kollár Balázs (képv. Kollár Józsel gyám) végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi ható
[könyvi hatóság az 12 lu. buza tőkebehajtása végett a
ujabb árverést 4 q és követelés és járulékai behajtása végett letenyel kir. járásbíróság területén levő, Semjénháza községben fekvő s a iem|én-házal 64. tztjkvben (elvett 70. hrtz. hát-
ból végiehajtást szenvedő nevén álló \' r* fésznyi jutalékára 100 P. kikiáltási áibtn, tz u. n 252. sztjkvbeu felvett 965. hrsz. szántból végrehillást szenvedő nevén álló (su résznyi Jutalékára 50 P kikiáltási ár-bfn, az 1028. Iirsi. Szántóból a véprrhaj-lám szenvedő nevén álló Vjo résznji Illetőségre 100 P kikiáltási árban. Az elárverezés tlá kerülő 70 hrsa. Ingatlan Illetőség erre az Illetőségre az 1235. tk/1919. tzámu végzésével bekebelezett özvegyi haszonélvezeti Jog lennlsrlátávtl árvtre-zendők el.
Az árverést 1928. évi szeptember hó 12. napján délelőtt 10 órakor lógják megtartani.
Az árverés alá kerü\'ó Ingatlanok a kikiáltási ár telénél. Illetve kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/&-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előlegesen biről letétbe helyezéséről kiállított letéti elta-mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési leltételeket aláírni. (1881 : LX. L-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XLI. L-c. 21. §.j
Az, aki tz Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többel Igéml senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni 1908 : LX1. L-C. 25. §.).
Letenyén, 1928. évi |unlus hó 27. ntpján. Dr. Hltzelberger t. k. kir. Jbiró.
A kiadmány hiteléül: (Olvashatatlan aldlrás)
wwaao/YvwtW.
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió KM takarít meg, ha bútorait 8 Dunántúl legnagyobb áruházaiban vásárolja. :: Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és ízléses kivitele.
Ezenkiuül minőén
részletfizet é| tstUa is késapánzárban számítunk és díjmentesen szállítunk bármilyen állomásra! 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési Mypzményf nyyjtynk — Utegasnop mag bepnOokíit és győződjék meg rólp saját, jól felfogott érdeken.
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
Köszegi-utca íj, (ű^ot uz uíjviybíui).
Telefen 42M. Telefon 339.
pr ALAPÍTVA: 1887-BEN.
M. évftljrm*, 201 fü« «aiykN»iBM, 1IQ szeptember 5, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
A minisztertanács megállapította a gazdasági minisztérium hatáskörét
Ba*ifcwrtM| é> kUUnUi M<ri 5. uám. KaarfMlyl S&kiad6hhrataJ Kowth Lajon. HL
A magyar-lugoszláv döntőbíróság megállapította illetékességét a menekült magyar tisztviselők ügyében
Bem, szeptember 4
A magyar-jugoszláv döntőbíróság u augusztusi ülésszakrs újból kitűzte u Adamkovics-SHS állam elleni ügyet. Ez s per egyike annak az Ötszáz pernek, amelyet menekült magyar tisztviselők terjesztettek a bíróság elé. A pert tavaly februárban már tárgyalták Bernben, de akkor a vegyes döntőbíróság kfllónbOzö Iratok becsatolását rendelte el. A mostani tárgyaláson Sloottn holland táblai tanácselnök elnökolt, jobbián Zoltán Béla magyar, bal|án Arangyelo-vks szerb döntőbíró foglalt helyet. A felperest QeOcze Bertalan dr. budapesti flgyvéd képviselte, a magyar kormányt Köves Béla dr. kormány-főtanácsos, az SHS államot pedig Szubotlcs, a belgrádi törvényszék elnöke.
Először üeöcze Bertalan dr. flgyvéd szólalt fel és kifejtette, hogy a tisztviselő joga a fizetéséhez és a nyugdijához, nem közjogi, hanem magánjogi természetfl kérdés. Kétséget kizáró módon bebizonyitoili, hogy sz SHS állam részéről a tisztviselői Illetmények beszüntetése a trisnoni békeszerződés 250. cikkelye alá tartozó sérelmes rendszabály, amely jogalapot ad a kártérítésre és a kártérítés kérdésében tartandó tárgyalást a vegyes döntőbíróság illetékessége alá utalja.
Ezután a szerb kormánymegbízott azt fejtegette, hogy az SHS államnak joga volt a magyar tisztviselőket elbocsátani és Illetményeiket be-szflntelni. Köves Béla dr., a magyar kormánymegbízott a magyar kormány álláspontját vázolta, amely szerint a kérdés kétségtelenül a vegyes döntőbíróság illetékessége alá tarlozik az érdemi részre vonatkozóan pedig nyilvánvaló az SHS állam kártérítési kötelezettsége.
Az elnök végül bezárja a tárgyalást azzal, hogy sz Ítéletet később fogják kézbesíteni. Illetékes helyen szerzett értesülésünk szerint a magyar álláipont első részében m*r érvényesüli, mert a vegyes döntő bíróság megállapította az illetékessé gét, sml annyit jelent, hogy most már érdemben [foglalkozik majd Adamkovics keresetével.
Budapest, szept. 4. (Éjszakai rádió-jelentés) A kormány lag|al ma délután 5 órakor minisztertanácsot tartoltak, amely foglalkozott a közgazdasági és tárcanélküli minisztérium hatáskörének megállapításával Is.
A minisztertanács főbb vonalakban megállapította a közgazdasági minisztérium hatáskörét. Ennek feladata állandóan figyelni és tanulmányozni a közgazdasági élei jelenségeit. Ez vonatkozik ugy a termelésre, mint m Osa/es tényezőkre és a termelt cikkek bel- és kaifOldl forgalmának alakulására.
Budapest, szeptember 4 flermann Miksa kereskedelemagyi miniszter ma nyilatkozott a sajtó számára. Nyilatkozatában megcáfolja azokat a híreket, mintha meg akarna válni tárcájától. Nincs szó távozásról az államtitkári állásból sem.
A miniszter szükségesnek tartja nz ipartestületek mielőbbi álszervezéaét, ezért a kézműves kamarákról szóló javaslat első részéi az Ipartestületek újjászervezésére szánja. Ezulán egy
A közgazdasági miniszter azt a tevékenységét mindig az egyes érdekelt tárcák minisztereinek egyetértésével, vslamint a gazdasági érdekképviseletekkel való tárgyalás utján fejti kl. Olyn kérdésekben, amelyek haláskOrileg tobb tárcához tartoznak, vagy melyek a gazdasági érdek szempontjából több érdekkört érintenek — megfelelő összeegyeztetésre törekszik.
Terveit és javaslatait a minisztertanács elé terjeszti dOntés céljából. A végrehajtás az egyes tárcákat illetii.
központi szerv következik, amely csoportosítja azt a munkát, amelyet az országban szétszórt iparteslaletek végiznek. Meg van győződve, hogy a kézműves kamara nem lesz hátrányos a tObbi kamarákra nézve, íöl előre fogja vinni a kézműves-iparosság ügyét. Rövidesen benyu|!a a sü őipari munka szabályozásáról szóló törvénycikk módosítását. — Ugyancsak benynjlja a gépjármüvei szabályozásáról szóló Javaslatot. A
BAflMtéal árt: egy b&a ■ pangj 40 BUá>
télen a Ház elé kerül a magántisztviselők és kereskedösegédek szolgálati viszonyainak szabályozásáról sióló törvényjavaslat, ugyanígy a korlátolt felelősségű társaságokról szóló Javaslat. Elkészült a tengeri hajójáratokra, a Földközi tenger keleti medencéjének berendezéséről szóló jsvaslat Is és készül sz úgynevezett villamos törvény.
A miniszter ezután sz utépitési kérdésekről nyilatkozott A szanálás óta állandó burkolatot létesítettek 52 útvonalon, 92 kilométer hosszsn. Ujlá-épitettek 96 útvonalon 1160 kilométer utat. UJ állami utat létesítettek 30 vonalon 338 kilométer hoez-szuságban. Igen sok hidat rekonstruállak és újjáépítettek. A kormány arra törekszik, hogy a nagyforgalmu autóutakon a közönséges makadám helyett maradandó burkolatot létesíttessen.
Szólt ezután a gazdasági miniszter összefoglaló munkálatainak fontosságáról, msjd a kiskereskedelmi hitelről. Örömmel láljs, hogy a posta legutóbbi két alkotása, a telefon automatizálása és az uj rádló-állo-máa, fényesen beváltak.
Lemond az egész bolgár kormány
Bulgária megkapja az Ötmilliárdos népszövetségi kölcsönt
Sótla, szeptember 4
(Éjszakai rádiójelentés) A bulgár kormány ma elhatározta, hogy lemond. Llabcsejf miniszterelnök ma délig betegsége miatt nem ludta beadni lemondását Az egész kormány demisszionálásánsk oka abban keresendő, hogy a kormány egyik tagjs vonakodott lemondsnl. Wolkojf tábornok, hsdögyminiazter ugyanis bizonyos Idő óta sokat foglalkozott politikával és ebből kifolyólag több tisztet nyugdijaitatott. Az volt a helyzet, hogy a hadsereg lel|esen a politizálásnak adta magát. A hadügyi tárcát Takardzseff tábornok veszi át.
Azok a hírek, melyek arról szólnak, hogy a népszövetség pénzflgyi bizottsága hozzájárult az 5 milliárd levás kOlciOnhöz, bizonyára lényegesen befolyásolták a válság kifejlődéséi, mert a kölcsön elfogadását a Liabcaeff kormány sikerének tekintik.
Bem tábornok emléke mögé bujtatják a nagyjelentőségű lengyel-román tárgyalásokat
Pllsudszky marsall politikai és katonai kérdésekről tanácskozik román tábornokokkal
Bukarest, szeptember 4 Hivatalos körökben cáfolják azt a hírt, hogy Pllsudszky marsall romá-niai tartózkodása politikai és kstonai tárgyalások cél|ait szolgálja. Azt is cáfolják, hogy Pllsudszky találkozott vezelö román tábornokokkal. Az a hosszú tárgyalás, amll a külügyminiszter folytatott Pilsudszkyval, csak Bem tábornok hamvainak átszállításának kérdéséről határozott. Jól értesült körOk mégis ugy tudják, hogy Pllsudszky tanácskozásai a két államot közOsen érdüklő politikai kérdésekről szólnak és a tervezett bukaresti találkozás alatt a marsall politikai mrgbeszéléieket folytat miniszterekkel és, tábornokokkal. Ezeknek a megbeszéléseknek nagy Jelentősé-
get tulajdonítanak.
Románia uj kormányt alakit, csakhogy megkapja a kölcsönt
Bukarest, szepl. 4. (Éjszakai rádió-jelentés) Nagy feltflnést kell a Cuvan-tul párisi |elentése, mely szerint párisi politikai körOk közölték Bratlanu miniszterelnökkel, hogy a román belpolitikai viszonyok és a kipattant petróleum-panama megnehezítették a lomán kölcsönt. Az egyetlen megoldás lenne, ha úgynevezett „kiengesztelődést kormány* alakulna a külföid előtt elvesztett bizslom visz-sianyerésére. A Isp jelentése szerint Bratlanu erre azt felelte, hogy már foglalkozik egy Stirbey-kormány gondolatával. Hasonló értesítést kapott a Dimineata is.
A kereskedelmi miniszter nem válik meg tárcájától
Hermann Miksa nyilatkozata az ipartestületekről, útépítésekről és tárcája készülő törvényjavaslatairól
ZALAI KÖILOK?
Chamberleinnek betegsége miatt végleg vissza kell vonulnia a közéletből
Páris, szeptember 4 (Éjszakai rádlójelentés) A Solr londoni |elentést közöl arról, hogy Austen Chamberieln rövidesen kény telen Iciz visszavonulni a nyilvános életből egészségi okkból. Utódjáról nagyon nehéz lesz gondoskodni Remélhetőleg lord Cashenlunt továbbra la fog lehetni arra birnl, bogy hivatalában megmaradjon.
1MB ttcptetnbcT 5.
A megye lakosságának helyzete Javult, a községek háztartási viszonyai rendbejöttek
Bődy Zoltán alispán jelentése Zalavármegye közállapotairól
A tisztikar bankettje az olimpiász katona-győztesei tiszteletére
Budapest, uept. 4. (Éjszakai rddlájelenUs) Vitéi Terstyánszkyö dön alezredest Budapestre való érkezésekor a pályaudvaron a honvédség tiaitlkarának küldöttsége fogadta. Sipos Árpád tábornok a honvédség nevében üdvözölte éa eiüst babérkoszorút nyújtott ál neki. A tisztikar este bankettet adott a katonai ollra ptkonok tiszteletére, amelyen részt vett éa felköszöntöt mondott viléz Jdnky Kocaárd, a honvédség főparancsnoka.
Boris király eljegyezte tílovanna olasz hercegnőt Szófia, szeptember 4. Boris bolgár király eljegyezte Qlovanna olasz királyi hercegnőt, aki az olan királyi pár harmadik leánya éa most mult huszonegyéves.
Selpel látogatásai Oenfben — kölcsönért QenJ, axept. 4. (Éjszakai rádió-jelentét) Selpel osztrák kancellár, aki mo«t üenfoen időzik is tegnap Brlandndl tett látogatást, ma Scia-toja olasz delegátust látogatta meg. Elsősorban gazdaaágl kérdésekről votí szó az Ausztria részére megszerzendő kölcsönnel kipcsolatban.
Achmed Zogu elfogadta az albán kormány lemondását Tirana, szept. 4. I. Zogu királyuk első uralkodói ténykedése az volt, bogy elfogadta a Jelenlegi kormány lemondását és felkérte a minisztereket, hogy Ideiglenesen lássák el az agyeket. A kormány megalakításával a király Costa Cotta Jelenlegi belügyminisztert bizta meg.
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, uriszobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedwextt fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butortelepe isgytatalisa, Kazinczy-ntca 4. »».
Elsőrendű saját kárpitosmQhely.
Zalaegerszeg, szeptember 4 Bődy Zoltán alispán most adta ki Jelentéséi Zalavármegye utóbbi negyedévi állapotáról.
Az alliplnl jelentés szerint Zala-vármegye községeinek háztartása legnagyobb részben rendbejött. Dacára az 50%-os póladónak, sok község nem ludta ebből szükségleteit fedezni, miért is 104 esetben 70-75 százalék, 64 esetben 60-70°/o, 24 esetben 50- 60%-ig emelkedő községi pótadó engedélyezésére volt szaklég. Kiemeli a Jelentés, hogy a postatakarék utján való befizetés nagyon előnyös, mert lehetővé teszi a nagyobb ellenőrzést és igy a múltban előfordult szabálytalanságok meg szünlek.
A lakosság gazdasági helyzete — noha még mindig nagyon nehéz, mégis — kissé enyhült. A gabonatermés a közepesnél jobb, ámbár a azárazság és a jégverés nagyon sok
kárt okozott.
A mult évben 32 községben 43 tanterem, 32 tanítói lakáa épOlt és 2 iskolát átalakítottak. Az idén 50 községben 101 tanterem és 43 tani tói lakás készül.
Fellendüli a tűzrendészet. A közegészségagyi viszonyok általánosság ban kielégítők voltak. Áprilia 1-től jullus 31-ig 3157 gyermek született a megyében, ezzel szemben a balá lozáa 2012, ugy, bogy a terméazetea szaporulás 1145 lélek.
Az állategészségügyi viszonyok kielégítők voltak. A gazdasági felügyelőség 60 tenyészbikát, 10 te-nyész kant, 176 lenyéu tehenat és 50 lenyész lovat szerzett be. A földművelésügyi kormány további kedvezményes hitelek folyósítását helyezte kilátásba. A kereskedelmi miniszter 60000 P. segélyt engedélyezett bekötő utak építésére.
A törvényszék szabadlábra helyezte a két letartóztatott keszthelyi soffőrt
Az egyiknek fiatal felesége gépkocsival várta urát a törvényszék előtt Nagykanizsa, szeptember 4 Megírtuk, bogy egy fiatal keazt-helyi asszony férje feljelentést tett a
csendőrségen Jaklln litván és Laufer Ernő keszthelyi soffőrök ellen, mert azok megtámadták éa merényletet követtek el felesége ellen, — ugy adván elő a dolgot, hogy u asz-szonyt Hévízről Jövet, ahelyett, hogy hazaszállították volna, messzire kivitték a Balaton partjára éa ott visz-szaéltek a védtelen nő helyzetével.
A feljelentés folytán a csendőrök vaaraverték mind a kél soffőrt és bevitték a keszthelyi Járásbíróságra, ahol a sértett asszony és férje Id-haligatáaa után Sóty János Járásblró előzetes letartóztatásba helyezte a két embert, majd a csendőrök behozták Nagykanizsára és átadták őket a kir. ügyészségnek.
Dr. Almdssy Oyula kir. törvényszéki vizsgálóbíró kihallgatta őket és hozzájárult a letartóztatásukhoz, ami ellen mindkét sofför felfolyarao-dott a törvényszék vádtanácsához.
Időközben történt, hogy a szóban levő asszony — akit állítólag megtámadtak — Írásbeli nyilatkozatot adott arról, hogy mámoros volt a kérdéses esten és nem áll az, hogy 6 ellene merényletet követtek volna el.
A két vádlott soffőr Jogi képviselője a nyilatkozatot csatolta a fel-folyamodási kérelemhez.
A nagykanizsai tőrvényazék tegnap délelőtt foglalkozott a két felfolya-mcdással és ugy Jaklin Istvánt, mint Laufer Ernőt azonnal azabadlábra helyezte.
£s mlg a törvényszék a teremben tanácskozott, a folyosón egy feltűnően csinos fiatal aaazonyka szívszorongva várta a tanács döntését. Az egyik sofför fiatal felesége volt,
aki nagyon haragudott a másik, a feljelentő asszonyra, haragudott az újságírókra, mindenkire haragudott, — csak a férjére nem, sőt autón azáguldott ügyvédiével Keszthelyről Kanizsára, hogy haza vigye a fogságból kiszabadult férjét.
Érthető. Nagyon fiatal és nagyon szép volt.
Hogy lesz-e folytatása a dolognak ? Nyilt kérdőjel marad.
Majd talán csak otthon...
Megoperálták Kardos ügyvédet,
i hétfői antóixereaciétleuég áldozatát
Keszthely, szeptember 4
(Saját tudósítónktól) Dr. Kardos Zoltán ügyvádét, az autókatasztrófa szerencsétlen áldozatát — mint tegnap Jelentettük — az éj|el a Jobazt-sza na tóriumban megoperálták, miután feiaő combtörés forgott fenn, közel a medencecsonthoz — nyilt sebbel. A műtét várakozáson felai sikerült. Holnap azonban újból kell, megoperálják dr. Kardost, mely alkalomkor a csont-törmeléke kel fogják kiszedni. Erre azért van szükség — nehogy vérmérgezes álljon elő. Dr. Kardos Zoltán állapota változatlanul aulyos, ugy, hogyha komplikációk nem állnak be, gyógyulása legalább hat hónapot fog igénybe venni.
A szerencsétlenül járt ügyvéddel szemben általános a részvét.
= Vendéglősök I 1 liter szódavíz 5 fillérbe kerül. Készülék árát megtakarításból részletben lehet fizetni. Díjtalan bemutatás bárhol. — Megtekinthető Szabó Antal sportüzletében.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember 5, szerda
Rómsi la toll k us: Jusztin. Froteitin, . Viktor. Izraelita: Elul hó 30. Nap kel reszel 5 óit 23 ptickor
nyugszik délután 18 óra 33 perckor. \' •
Városi Nagymozgó. .A Novícia\' (A fehér apáca testvérfilmje) dráms 7 telv. — .Bobby autót vezet* burleszk 2 (elvonásban.
Uránia mozgó. .Hotel ImpertaJ* szInmU 10 telv. — .A 13 Bt gól ^sport-regény 8 (elvonásban.
A nagyirantwat ■•taoroloaiat mm-
MipaJólalKedden a hömfr.
•&M( Retgel 7 órakor +12-6, dálatáa i órakor +21, este 0 órakor +14-8.
PHMuf. Reggel Úszta, délben kevésbé borult, este tiszta égboltozat.
StéUrány, Reggel Északkelet, délben Dál kelet, este Eszski szél.
A Meteorológiai Intézet lelaatia* szerint jobbára dertllt Idó további lassú felmelegedéssel.
— Szabadságról. Dr. Káinay Oyula áliamrendöraégi főtanácsos, a nagykanizsai rendörkapltányaág vezetője, szabadságáról visszaérkezett és tegnap álvette a kapitány*** vezetését.
— Ma délután 01 össze a tisztújító szék. Nagykanizsa város képviselőtestülete mint tisztújító izék ma délután 3 órakor összefll Bődy Zoltán alispán elnöklete alatt, bogy megválasszák a III. kerfllet tisztiorvosát A két pályázó dr. Nlsponszky BHa, a Stefánia Igazgató- főorvosa, kir. törvényszéki orvos, ny. kórházi osztály-főorvos és dr. Szabó István gyakorló orvos. Az ügy előadója dr. Kráiky István polgármester-helyettes, fő-
l*87«ö.
— A klskanlzsal Olvasókör küldöttsége a földművelésügyi miniszterhez. A klskanlzsal Polgári Olvasókör küldöttséget menesit a legközelebbi napokban Mayer János főldmivelésügyi miniszterhez, aki kölesönével lehetővé tette s Kör épületének felépítését A deputádó kérni fogja, hogy a folyó hónapban lezajló házszentelésen tisztelje meg személyes megjelenésével Klskanlzsa polgárságát. A küldöttség ezután Kállay Tibor dr. v. pénzügyminiszterhez Is megy, akit szintén a házavatáson való személyes megjelenésre fognak felkérni.
— 1 pengővel segíteni és annak értékét sokszorosan visszanyerni csak az Iparos-sorsjeggyel lehet
— Tanévmegnyltás. A nagykanizsai polgári fiu- és leányiskoláknál ma délelőtt 8 órakor van az ünnepélyes Venl Sancte, mlg a rendes tanítás a holnapi nappal veszi kezdetét. — Az I. és II. körzeti állami elemi iskoláknál szeptember 6 án reggel 8 órakor lesz a tanév megnyitó Venl Sancte. Az I. körzeti iskolába járó tanulók a központi Iskolában, a II. körzeti (Rozgonyi-utcai) iskolába járók pedig a Rozgonyi-utca 25. szám alatti iakolában gyülekezzenek 3/48 órára.
1B8B. szep<imbtr 5
ZALAI KOrLOHT
8
— Eljegyzés. Sörlel Ilonkái el-kgyeztc Miszáros Imre. (Minden ka-lön érlesit:ég helyett.)
— Kulturélet Polán. A tavaiszal megalakult Polán, a Letenye közelében fekvő alig 1200 lakosú kisközségben ■ Kstb. Olvasókör. Az iskolában szorítottak helyet a tagoknak, akik részére 16 újságon és folyóiraton kivOl egyelőre csak az egymással való érintkezésben kulturális ás gazdasági vonatkozású dolgok megvitatása, egy-egy hazafias ünnepbe való bekapcsolódás nyújtott módot önmaguk művelésére. Krejcsi Antal Igazgató tanító ás Király J Emil tanító azonban addig buzgólkodtak, mig megvetették ax Olvasókör szélesebb működési lehetöségel-ank alapjait. Az egyesület egyházi elnökéül Qyeginszky Ferenc plébánost nyerték meg, világi elnökeiül pedig Schmidt Oltó annamajori földbirtokost és öccsét, Kornélt. Az el nökségnek eme szerencsés összeállt tása lehetővé tette, hogy az O\'vasó-körnek ma bárom szobából álló helyisége van, aminek most folyik a berendezése. Ugyancsak a világi elnökök támogatásának köszönhető, hogy vetőgépet szereztek be az Olvasókör tsgjiünsk használatára s ezáltal azok gazdasági kulluráját is előmozdítják. A Kör legközelebbi programján szerepel rádió beszerzése, a tél folyamán ismeretterjesztő eló-sdások, műkedvelő színielőadások rendezése.
— I pengőért egy teljes modern hálószoba bútort nyerhet. Vegyen Iparos-sorsjegyet
— Meghalt az öngyilkos Keszthelyt asszony. Tudósítónk telefon-jekntése: jelentettük, hogy Szabó Józsefné szülelett Busa Ilona keszthelyi villanygyári gépész felesége öngyilkossági szándékból lugkövet ivott, ami súlyosan összeégette. A szerencsétlen életunt nő — noha többször magához tért — legnagyobbrészt mindig eszméleten kívül feküdt, mig végre ma megváltotta a halál. Miután kétséget kizárólag megállapították, bogy öngyilkosság forog fenn — a kir. ügyészség megadta az engedélyt a holttest eltemettetésére.
— Vegyen Iparos-sorsjegyet, mert ezzel támogatja az elaggott szegény Iparosokat
— Megkezdődött a tüdőbeteg gondozóban az orvosi rendelés. A nagykanizsai József főherceg tüdőbeteg gondozó Intézetben tegnap kezdődölt mtg ismét a szokásos rendelés. Már az első alkalommal számosan keresték fel a rendelőt.
= Orvosi hlr. Dr. Takács Zoltán igazgató főorvos szabadságiról megérkezett és rendelését u|ból megkezdte. _
Az idén is megtartják a takarékossági napot
Mint Ismeretes, a takarékossági eszme fejlesztése céljából a kormány rendeletére mindfn év október 31 én takarékossági napot tartanak a mult esztendőtől kezdve. A belügyminiszter leiratban értesítette a fővárost, hogy a takarékossági napot újból megtartják és a pénzügyminiszter azt a milánói nemzetközi takarékossági intézetben megállapított és ott jónak talált alapelvek felhasználásával rendezi meg. Mivel a magyarországi takarékossági nsp dátuma összeesik a nemzetközi takarékossági nappal, amely ugyancsak október 31-én van, kétségtelen, bogy a takarékossági rtapnak kifelé Is nemzetközi Jellege lesz, bir a takarékosság fontosságát nem nemzetközi, hanem nemzeti szempontból kell megvilágítani. A takarékossági nap technikai megrendezésével, a propaganda kifejtésével a pénzügyminiszter a postatakarékpénztárat bízta meg, amelyet e munkájában az OKH és a pénzintézetek fognak támogatni.
— Oyerektorna. A iport kultuszának fe|lődése ma már az egész világ képét átformálja. UJ, friss, éltető generációt nevel a testgyakorlás, amire különösen Magyarország jövője szempontjából kell örömmel tekintenünk. Ezért érdemli a legszélesebbkor érdeklődést Deák János rglmn. testnev. tanár terve, aki a gimn. tornatermében 4—12 éves fiúén leánygyermekek részére, heten-kint két délután torna- és játékórákat ad. Jelentkezés f. hó 8 lg a gimnázium tornatermében, d. u. 4—6 lg. Hivi dlj 4 pengő.
=« S-chwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baroas-tér 10
— Magyar Urlnők és Magyar Urak Országos Egyesülete. Az Anna főhercegnő és József Ferenc főherceg védnöksége alatt működő Magyar Urinők és Magyar Urak Országos Egyesülete magános és nyugdíjas urlnők és msgános és nyugdíjas, 60 éven felüli urak részére 300 -300 szobás otthont épít, melyben csakis egyesületi tagok havi 50 pengőért teljes élelmezést, fűtést és világítást kapnak, mig a különszo-báért 18-32 pengőt kell fizetniük. Az Egyesület most nagyszabású agitáció! fejt ki taggyűjtésre, amit illetékes helyen ls támogatnak. Igy Bódy Zoltán alispán Is külön felhívta az alárendelt hatóságok és hivatalok figyelmét a Magyar Urinők és Magyar Urak Országos | Egyesületének kellft támogatására.
= Nézze meg, mit lehet 1 P-ért nyerni az Iparos-sorsjeggyel.
= Herceg Esterházy Husáru-gyár Lerakata megnyílt I Finom bel- és külföldi módra készült kolbászáruk, sonkák, füstölt húsok nyers és főtt állapotban napi áron kaphatók.
— Cserszegtomajt a belügyminiszter végleg Keszthelyhez csatolta. Keszthelyről jelenti tudósítónk: Ismeretes az a több, migk három év óta folyó harc Cserszdp tomaj község részéről, melyet a belügyminiszter Keszthelyhez csatolt közigazgatásilag, de Cserszegtomsj, amely önállóságát nem akarta feladni — több ízben is megfellebbezte. A hosszú Idő óta húzódó ügyben most mondotta ki az utolsó szót a belügyminiszter — ugy, hogy Cserszeglomal ügyelt külön erre a célra megvalósított, önálló hatáskörrel ellátott jegyző végzi. Ezt a jegyzőt Keszthely képviselőtestülete és Cserszegtomaj képviselőtestületének a lélekszám arányszámában való része együttes ülésen választ|a. A jegyző kizárólag Cserszegtomaj ügyelt intézi a kesz helyi jegyzőség vezetése és felügyelete alatt és Cserszegtomaj a költséget megtéríti, még pedig 2500 ptngö jegyzői fizetést és 1000 pengő dologi kiadást.
— Használt és uj, iskolai és egyéb zenemüveket is könyveket a leg-méltányosabb áron szállit: Schimkó Gyula zenemű-, kOnyv- és gramofon-kereskedő Budapest, VII., Erzsébet-körut 38. Kérjen árajánlatot!
— Motorkezelő tanfolyam nyílik meg a M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézetben (Budapest, VIII, József-kOrut 6. szám). A tsn-folysm célja: hogy hallgatóival a motorok (gátmotorok, belső elégésü motorok) működési elveit, szerkezetét, okszerű kezelését, ksrbantartá-sát, végűi üzeméi rendszeres elméleti és gyakorlati oktatás utján! megismertesse. A gépjárművezetői igazolvány elnyerésére nem ez a tanfolyam, hanem az Intézet Gépjárművezetői Tanfolyama készít. A tanfolyam 6 hétig tart Ebből az I. részre 4, a II. részre 2 hét esik. Az elméleti előadások 6 héten át, minden hétköznapon este fél 7-8 lg tartatnak. A gyakorlati oktatás azMntézet gépcsarnokában összesen 5 félnapon át, délután 2-6-lg tart. Tandil: 20 pengő. Beiratkozni lehet: az Intézet Irodájában szeptember 14., 15. és 17-én. Vidékiek a tandíj előzetes beküldésével is felvételnek: A jelentkezők kötelesek Igazolni mesterségüket és foglalkozásukat. A tanfolyam kezdete 1928. szeptember hó 17 én esle fél 7 órakor az L em. lanteremben.
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv,-társaság Nagykanizsán. Fő-ut 1.
— Útburkolat gummlból. A mintegy 10 év óta London utcáin a gummiburkolattal megejtett kisérlatek felette biztatók, úgyhogy a város mérnöki hivatala a nrhézforgalmu utcákon gunmiburkolatot szándékozik általánosítani. Miután a gumml nem porzik, locsolást, homokozást nem Igényel, az azzal burkolt úttest kOnnyen rendben tartható. A gumml-tömbök még ott, ahol a forgalom éjjel-nappal állandóan a legerősebben folyik, 10 év óta abszolút semmi változáson nem ment keresztül és ép oly stabil, mint az üzembeállitáa napján. A gummlval borított uttesteken a vibratio, mely alatt London annyira szenved, bogy a régi városrészekben lgeo gyakori a régi épületek összedűlése, teljesen megszűnt, ez és az úttest zajtalansága mind oly előnyök, melyek a gummiburkoló anyagnak legszélesebb mederben való alkalmasását teszik lehetővé.
Szőnyegraktárunkat ii/váPa emeltük!
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-■ nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. — Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINOEB JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
VkUI KOSLOFt
II
tttptonbar 5.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
A sétatér kőkeresztje
(Panaszos levél) Kedvei S.erkeszlő url
Mivel sokszor látom, bogy panaszosoknak la van egy kis hely b. lapjukban, axért báto kodom én ia helyeikéin! aierény toraimnak.
Egy Kereaztröl lenne azó. Nem Írom azl, hogy mindenki tudja, ó, nemi Sőt igen kevesen tudják azt, bogy a sétakertbea van egy Kereszt. Nagyon kevesen tudják, mert valósággal el van dugva. Mint valami sxégyelnlvalö tárgyat, ugy állították félre a Merkúr gyár kerítéséhez. Miért? Tudomásunk szerint az régente nem olt, hanem a kapuval szemben állott, ahol most a virágágy van. Jó I blsien sxép ai a virág ott. De azt hlsszOk — és pedig méltán — bogy az a Kereszt sem lenne a szépségkárára és megférne a virággruppal egyatt is. Sót, talán még szebb is volna? Fá|ó azivvel nézik sokan a jámbor hivek, bogy milyen nem méltó belyen áll ez a kegyeletes ereklye. Azt persze nem tartom illőnek ideírni, hogy az éj leple alatt mi megy olt végbe. Azt talán a kert-gondozó tudná inkább megmondani. £» a gyár kerítésén túlról sem a legfinomabb illat terjed oda. Elég ax hozzá, nem tanácsos pár percnyi ájtatosságra oda telepedni. Talán lehetne valami „Modus vivendit" találni arra, bogy a Kereszt méltóbb beivel kipoa.
Talán csak van valaki, akire rá van bizva a Kereszt gondozást ? És ba nincs, szívesen vállalná el azt valamely jámbor keresztény Is. Del persze nem ott azon az eldugott belyen. Talán mégis vissza lehetne helyezni oda, ahová az mélló?
Mindenféle lim-lom szobroknak gyOnyörQ helyük van biztosítva. Mindenféle csonka szobrok akkora megbecsülésnek vannak kitéve azért, mert ez ezt, az mrg amazt ábrázol, s valóságos ünneplésben részesülnek virágdiszes talpazatjukon. Pedig azok már rég elhamvadtak. Ez sem volna baj I Adjuk meg a tisztelet a kiválóknak. De adjuk meg a tiszteleteit a Legnagyobbboak is, aki nem halt meg s aki még most is él és uralkodik Maradtunk tisztelettel: Molnár József né és több Jámbor hivő, a Csengerl- és Gyár-utcából.
^WWMVWVWVWWVWWVW
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Ma szerdán 5, 7 és 9 órakor , A Novícia* (A fehér apáca tes<vérfiimjr) dráma 7 fel-vonásbsn. Superattrskció, a svéd filmgyártás remeke. Főszereplő: Mon« Mariensson. .B >bby autót vezet" burleszk 2 Mvonásb n.
Uránia mozgó. Szép emb:r 5 én és 6-án. szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor .Hotel Imperial" Bíró Lajos világhírű színmüve 10 felvonásban. Főszereplők: Pola Negrl és Jsmrs Hill. .A 13 ik gól" sporl-regény 8 felvonóban. Főszereplők : Richárd Dlx és Eilber Ralston.
Tekintettel a film hosszú voltára, pontos megjelenés kéretik.
közgazdasag
A szombathelyi mezőgazdasági és ipari kiállítás zalai kitüntetettjei
Qytmtrsf litván búzája sir-nyérmet nyert a kiállításon Az itjnápl gazdaság ö« dijat hozott haza Szombatholypftl
ugyancsak I. dijat (a
Nagykanizsa, szeptember 4
Fővárosi országos kiállítások színvonalán álló a szombitheiyl oszágos mezőgazdasági és Ipiri kiállítás, melynek méreteiről és értékéről a h sonló kiállítások szikérlői a legnagyobb elragadtatás hangján emlékeznek meg. Valósággal világvárosi méretekkel találkozott a sokezernyi látogató a vasármp záruló kiállításon.
A kiállításon sok zalai mezőgazda vett részt, akik sok értékes dijat hoztak el Szombathelyről.
Nagy feltűnést keltett a kiállításon GyOmOrey Is\'ván országgyűlési képviselőnek a tiszavidékivel vetekedő márki buzd/a, amely a növénytermelési csoporiban I. dijat, aranyérmet nyert. (A kl\'ünö buzafajtát, amely iránt egész Zalában Igen nagy érdeklődés nyilvánul meg s amelynek meghonosítása a rentábilis ^Uza-termelésnek egészen uj lehetőségeket fog nyitni, — legközelebb cikksorozatban ismertetjük lapunk közgazdaság-rovati bari.)
Az ujnépl Etek-gazdaság a tenyészállat-csoport bárom diját hozta haza, kettőt szlmmenthali, egyet hollandi bikalval és üszőivel, ezen kivüt 1. dijat, aranyérmet nyert az Elek-gaz-
daség vajs,
minisztérium diját a kiállított virág-kerlészeti anyaggal.
I. dijat nyert Nagykanizsáról Schlosser László aniol golyvás ga-lambjaival, a galambok külön kiállításán.
GyOmórey György főispán luta-pusztai birtokáról yorkshirel sertés-kanjával nyert I. dijat.
A földmivelésügyi miniszter elismerő kisoklevelét kapta a badacsonyi Jbos-szőllőgazdasdgl, — aranyérmet a badacsonyi Merslch-szöllő-gazdaság, — aranyérmet a badacsonyi Eszterházy-plnciszet, — aranyérmet Sebestyén Oyula dr. balalon-szepezdl szőllőbirlokos, — aranyérmet Magyar Károly dr. ny. főispán szőllőgazdasága, Badacsony.
A növénytermelési csoportban aranyérmet nyert Pórnecl József (Pusztaválicka), Zalavölgyl Iparművek, Zalaszentgrótl Nemesltötelep, a kisgazdák köz dl Födelmecl József (Vidorayaszőllős) I — a földmivelés ügyi mlnisz érlum kisoklevelét kapta Glazer A. és Fiai (Lenti)
Elismerő oklevelet nyert ax állattenyésztési kiállításon a Balatoni Halászati R. T.
Élénk forgalmú volt a tegnapi országos vásár
RendkJvfll erös volt az állattelhaJUs Nagykanizsa, szeptember 1
A nagykanizsai kereikedelmi és üzleti világ nigy reményt fűzött az augusztusi országos vásáihoz, azonban erősen csalatkozott, annyiban a gazdaközönség egyrészt még nem fejezte be a dolgát, másrészt még nem pénzelt, ugy, hogy ax országos vásárhoz fűtött remények nem váltak be. Axért annál örveudetesebb volt a tegnspi orsxágos vásár, amely lassan, vontatottan Indult, dél felé azonban már oly élénk volt, hogy nemcsak a piac, de az üzletek ls érezték hstásál. Erös volt a felhozatal mindenben, de különösen az állatfelhajlás, ugy a szarvasmarháknál, mint a lovaknál. Kétezerre becsülhető a piacra hozott marha, mig a ló és csikó ls meghaladta az ezrei. Ax állatárak leszálltak és megindult a vételkedv és számos allat cserélt gazdát. Idegen kereskedőket nem igen láttunk, kivéve egy osztrák áilatkereskedöt, aki fejős tehenekei vett és szállított az ausztrisl Ober-hollabrunnba. A vidéki polgárság ia nagy számban kereste fel a vásárt és igyekezett szükségleteit beszerezni, azonben itt az Idegen vásározók csinálták a legjobb üzleteket, a helybeli kereskedők nem csinálták azt a vásárt, amlte joggal számíthattak. A
kanizsai vásározó Iparosok és árusok axonbsn érezték, hogy a polgárság pénzelt. A sok mutatós bódénak és produkciós sátornak is kijutott a 20 filléres nézőközönségből, a rengetek cukorka és törökméz-hegyek is lassanként elolvadlak — és általában mindenki érezte, bogy országos vásár volt.
Gazdasági munkássk 50 százalékos vasúti kedvezménye
Budapest, szeptember 4 A kereskedelemügyi miniszter utasította az Államvasutak igazgatóságál, hogy a csoportosan utazó hivatásos mezőgazdasági és szőlőmunkások részére endedélyezett 50%-os menetkedvezményt, az errevonstkoxó szabályok szigorú betartáaa mellett, a tekintetbe |övö egészségügyi, erkölcsi és szociális szempontokból abban az esetben ls akadálytalanul bocsássa rendelkezésre, amikor a munkások a
vasár- éa ünnepnap beálló munka-szüneteltetés miatt eredeti laké helyükre haza és onnét vissza a munkahelyre utaznak.
(-) Feketelistát sürgetnek az iparosok. Az Ipari szakmában merül fel állandóan az a sürgető kérés, bogy a hitelvédelemnek ezt a módját alkalmazzák. A textil részletflzletesek készítetlek feketekönyvet a perelt adósokról. Később a szabók próbálkoztak hasonlóképen. Ujabban a debreceni husiparosok tervezik, hogy a Kamarát kérik meg a feketelista nyilvántartására.
(—) Uj országos vásárok. A kereskedelmi miniszter a Zala megyében lévő Kehida községnek évente két uj országos állat és kirakodóvásárt engedélyezett minden év március hó 26 ára (Qyflmölesoltó utáni napra) és azeptember 13-ára (Mária nevenapji utáni napra). Ax első vásár szarvasmarha és lófelbajtással már a folyó év szeptember hó 13-án lesz.
(-) A kisbéri tejmunkásképző Iskola november hó l én kezdődő egy éves tanfolyamára pályázatot hirdet. A tanulók lakást éa teljes ellátási élveznek, melynek ellenében tartaznsk havi 32 pengőt — fél-évenkini előre — ax Iskola pénxtárába befizetni. Felvételi fellételek a következők: 1. a betöltött 17 éves éjeikor, mely keresztlevéllel igazolandó,
2. erös, egészséges testalkat, mely orvosi bizonyítvánnyal Igazolandó,
3. elemi Iskolai bizonyítvány (felvétel esetén számtanból felvételi vizsga teendő), 4. kiskorúság eseién Írásbeli nyilatkozat kivántalik a belépni óhajtó szüleitől, esetleg gyámjától arról, hogy a folyamodó felvételébe beleegyezik s hogy a tanfolyam tartama alait a tanulóért az iskolában teljesítendő fizetéseket magára vállalja, 5. magyar nyelv birása, 6. kifogástalan előélet, mely hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal Igazolandó, 7. himlőoltás! bizonyítvány. A felvételnél kiszolgált katonák, valamint azok, akik tehenészetben, esetleg tejgazdaságban már alkalmazva voltak, előnyben részesülnek. Akik magukat ezen tanfolyamra felvétetni óhajtják, a fentemlltett bizonyítványokkal felszerelt és sa|át-
kezüleg irt folyamodásukat legkésőbb
f. é. október hó l-ig aluHrt iskola vezetőségéhez nyújtsák be. A kisbérI m. klr. tejmunkásképző Iskola vezetősége.
Uj és jókarban levő használt j
BOROSHORDOK
minden nagyságban kaphatók
ZERKOWITZ ALBERT
bor- és hordónagykereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
lOA wgtanbg 5
MJU KÖZLÖNY
8
l
Még ma, szerdán B, 7 és 9 órakor
A NOVÍCIA
(A fehér apáca tettrérflloje)
Dráma 7 felvonásban.
Superattrakcló a svéd filmgyártás remeke. — Főstereplő: Mona Martensson.

Bobby autót vezet
Burleszk 2 felv.
TlXIBI
A mai értéklözade Irányxata el-gyengfltt. Külföldi ösztönzés hiánya már nyitáskor mutatkozott, majd a tőzsdeidő folyamán a tegnapi nyereségek veszendőbe mentek. A tegnapi árfolyamok mintegy 1— 2°/o-kal lemorzsolódtak. A legnagyobb vesztesége a Biuxidnak volt, mely árfolyamából 18 pengM vesztett. Néhány papír, igy Oanz Danubius, Msgneslt, valamint néhány kulisz érték jól tartottak. A forgalom csendes. Valuta és devizapiac változatlan.
Terménytőzsde
Bura 5 fillérrel, a rozs — fillérrel eseti. Az, Irányzói csendes, a forgalom élénk.
Bufl ttesT. 77 kg-os 26 65 2b«, 73 kfoi 26 85 -27 05. 18 kff-o« 37 10 -27-SU, 80 >(-01 27 30- 27 40 dunántul* 77 k»-o« 26 45-20 65. 78 kj-oe 26 65 -26-90, 79 kg-os 2fr90 27 10 80 kg-o« 27 10— 27 20. ross 24 85-25 00, Uk«nn. árpe 76-75- 27 00, staárpa 2800-29 00, Hb 25 25 - 25 50, tesgezt 3150 31.75, Butkorp* 20 50-20 75.
Zürichi zárlat
PM 20-28, Loatos VfWH, Nsvrost Bt9-25, BlSsasI 72-20, Milano 27-18, Madrid 86\'10, kmftUM 10620, B«Ua 11175, Wtaa 73-18, Mi 3*75, Maa IS-IS, Varsó 58-20 idinil M\'M, B« (nád 9-13. «>kn*d 3-15VL
Szeptember 7—8.
ZORO-HURU
Szeptember 9.
LION LEA
19
Ml
Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor
Biró Lajos világhírű szinmüve 10 felvonásban. Főszereplők: Pola Regri és James Hall.
A 13-ik gól
Sportregény 8 felv. Főszereplők :
Richárd Dix és Either Hallton.
Tekintettel a film hosszú vol-tára, pontos megjelenés kéretik
Tltiée dettM-tíi^i ija
VALUTAK [OlL 27 90-28 05 h. 79 65-79-95 k. 16-93-17 01 Mit 152 75-153-35
Dtoái 1000-10-06 Dollár 57a40-572--iO P tea cár \'i 23-45-22 65 H jlL 229 50-230-50 Lu|pi M\'15-64 45 L«1 3 46-3 51
Lifi — -
Un 30 C 0-30-35 Márka 136 4&-1Í6 95 Nocrtt 152 95 -153 55 ■chllL 80 6X0 95 PutU 95-00-S6 60 •vá|d LI1035-U0 75 ■v«!h. ®315 Iö3 85
UÜVllAK Amit. 229 60-23030 Uelgria Ifr06-I0 09 türün IS6 51-136 91 Brtuaael 79-62-79 87 Bikerest 3\'46-i 50 Kopenh.152 85-153 25 l-ootfon 27-79-27 8/ Madrid 95 05-95 55 Milano 29 94-3O-08 Newjork «2 80 4 40 Outo 152 85 >53 25 Pária 2*36-22 44 Prága 16-97-17-02 " 412 4 16
153 35 153 75 64-20 64 40 80-72 8097 l»30-li0"60
Saotla
StüCkh Vsreő Wtaa IMcfc
Serté* vásár
Pelha|tás 1675, naivból eladatta nal vtaaw ■aradt 891 Jaiab faaórtndl I\'92-1 98, Otdett 1 88—1-90. szedett kóiíp 170-1-76, könnyű 1\'20-1 50, elsőrendű öreg
1-86—1-90, máaodzendtt 1 04-1 70, ingói rflldö 1-86—1-70. izalooni nagyban 2 20-
2-30, ulr 2 56—2*60, lehúzotthas 2 10-2-30, .ulonuU lélsertée 2 32 -2-36 A> I tnyut közepes.
>jii*i iiii\'li - \\i \'n^t-,. —i,
■i^ví i\' ~ ^ii \'li r\'
1ÁDIÓIÜS0I
(Rövidítések) ti — ntrtt. zoznxda-lég. rlangv. — hangrtrKivy G — dőadás Oy — gyermekeknek. A — auionyok-atk. Z — zeoe. Ma. — mezőgazdaság, m. — Ifjúsági elősdáa. f — Wulvaaia. (J — gmnofoozeae. Ib — jaxz-baad. K — kabar* aZ. — népexeril uh
Szeptemb-r 5 (szerda)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utliia: Cigányzene. I Időjelzés, időjárás. 3 H. 4.45 Időjelzés, időjárás. 6 Harsány! Olzl intsél a gyermekeknek. 6 A m. klr. 1. honvéd gy. éned zenekarának hangv. az Angol 1\'arkbóL 7.15 E. 8 Olasz ária-est >J Bartók Béls zongorahangv. 10.40 H. Utána Hangv. béta, Orác, Innsbruck, Klagenfurt Linz
11 és 4 15 Hangv. 8.08 Bécsi Z. Berlin, Stettln 11 éa 3 30 O. 4 A. 5
Hangv. 8 Operaest 10 30 nZ és tánc Z.
Barcelona 1.45, 5 45 és 6.25 Ksmsra Z. 9.20 Hangv. 9.45 Dalok. 10 és 10.20 Hangv.
Baael, Bern 1 O. 4 Hangv. 4.30 <Jy. 5 Hangv. 8.30 Szólista est. 9 és 10 Hangv.
UrOnn 11 Hangv. 12.15 O. 3 Oy. 5 Hangv. 9.10 és 10.15 Kiállítást hangv.
Frankfurt, Caiael 3.05 Qy. 4.35 Tánc Z. 7.30 Optra E.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klet 8 A 11 O. 2.05 Hangv. 4.15 R. Stolz: Vlrágdalok. 4.15 (Hannover) Dalok. (Kiél) Hangv. 6 és 8.30 Hangv. Utána nZ.
Langenberg, Köln, Aachen, Münster 10.15 0. 1.05 Hangv. 2.30 O. 5.45 és 8 Hangv. 9 Oítárüalok. Ulána 12 óráig nZ. London, Daventry 1015 Istentisztelet.
12 Balladák. 12.30 Tánc Z. 1 Hangv. 4 Klasszikus Z. 5.15 Oy. 6 él 6.45 Tánc Z,
7.15 Szonáták két hegedűre. 7.45 nZ. 10.10 Tarka est.
Madrid 2.15 Hangv. 7 15 Kamm Z. 815 Tánc Z. 10.15 Harang,áték. Ulina spanyol dalok gltárkiséretlel. 12.LS Tánc Z.
Milánó 12.30 Kamara Z. 4.3Ó Tánc Z. 5.20 Oy -dalnk. 8.50 nZ. 10 35 Tánc Z.
Prága 11 O. 12.05 Hangv. 4 20 Oy. 5 Hangv 7.15 Fúvószenekar hangv 8.10 Hangv. 9 20 Zongora Z.
Róma l Kamara Z. 5.30 Hangv. 9 Opera E.
Varsó 1 Torony Z. 5 Krakói mUior 6 és 8.30 Hangv.
i~m* Íj \'ii—|<.—h\'li\' m\'i| ——n_<~ ~i .Hm—1
SZERKESZTŐIÜZEHETEI
Sírva vigadó magyar (Pacaa). Színházi tudósítása megérkezett. A pacsal arsny-itjuság azonban nem nagyon ölletes, mert az éjszaka leple alatt a cégtáblák kicserélése körülbelül azóta van divatban, amióta cégtáblák és lumpok léteznek.
I\'J. 0. Szépen szavakba és ritmusba öntött szerelme gyenge ugyan még a nyomdafestékre, de egy kisleány szivének ostromához feltétlenül elegendő. Olvassa el csak közvetlenül neki OrUIOnk, hogy olyan versel Is vannak, melyek — sa|ál szaval szer.nt — .minden kritika előtt megállnak\', de az önbizalomnak Ilyen túltengése] nem jó ajánló levél a kritikus előtt.
Dr. I. E. (Budapest). Sorra kerül.
Klstaludy-utcal. Ha a háztulajdonosok összessége kötelezte magái a járdaszegély költségeinek viselésére, akkor ön lem lehel kivétel, még akkor sem, ha nem Is ért rá elmenni a tárgyalásra. Fost festa semmi célja a panasz közlésének.
Előfizető (Somogyssentmlklós). Sem a kórházban, sem az ügyészségen nyomát nem találtuk. Igy névtelen levél alapján nem áll módunkban közölni.
Hatja: Mlxalal lyoada és Lajklaá* Vállalti Eéméaytármág.
Felelős kiadó: Zalai Károly, fcalwstwus taáaloa: Hiptsslas 78. az.
4PHÓHIBDETÉSEK
Az ipióhlrdtétMk dija 10 saótg BO flIUp,
minden továbbá szó di|a a fin. Vasár- ás Saoepoap 10 asóág 10 fillér, minden továbbá azó dija ■ fitt. Saerdán és pénteken 10 uóig BO fillér, minden további i*S dlla • #111. Clmasó i minden viata
Sbb betűből álló sió két saónak számit-dk. Állást keresőknek 50Wo engedmény. * hlr<»tésl SIIJ .Hu H
Két-három diák ■■ Iskolai évadban ksllssnss otthont talál arl> családnál. Clm a kiadóban.
Tiaita takarlténftt keres gar(on úriember. Clm a kiadóban. 4327
NmMIhIM bekebeJeaéaxe Beaaegben s legelőnyöeebben él leggrot-Mbben Wyóetttat átoaél taaáo pesa-kOlcsDakOfvsUW Irodája Nagykanizsán, Kailnczy-utca 2. ixám. 3163
Komplett hálé elköltözéi mUtt eladó Zapletál Simon lodrásznál, Főúton. 4338
Vlnsaotékst, turdőszobál olcsón szerel. Javításokat rögtön eszközöl Baku bádogos és szerelómeater Klnlxsl-u. 21. 4016
TBItés elhordható, használt a|tók "eT adók Kaztnczy-utca 47. 4228
BaJtklámsIUs I Friss Noblle sajtok Póul 24. (Badacsony) udvarban, Ferenczy.
4231
Válogatott uradalmi ossmoassaSIS kapható Dr. Rothschild Bélánénll, Sugárul 8. 4339
Tanono felvétetik Joós szabónál — Sugár ul Z 4325
■okat dívány velencei tükörrel,ebédlőasztal székekkel, lámpák, konyhatárgyak eladók Sugár-ut 43. 4322
Parkstt munkát vállalok, ugy ul lerakást, mint régi gvaluláal. Antal józsel parkettrakó mester, Huuyadl-u. 16. 4337
Két dlákol ellátásra vállalok. Felsős ka-rosksdalmlsta tanulmányaikra felügyel. Clm a kiadóban.
Kaptafa készítésre 2 tanonc felvétetik, lehet vidéki Is. Bővebbet Magyar u.^OJ324
Szép 3 szobás udvari lakás mellékhelyiségekkel Kazlnczy-ulca 15. szám alatt kiadó. 4291
Kossuth tér 9. számú ház szabadkézből
eladó beköltözhető 3 szobás lakásul. Bővebbel ugyanott. 4284
FOrd&kádak, fotelkádak. Blőkádak
olcsón, készen kaphatók, IjóUlásaal. Baku bádogosnál, Klnlzal-u. 21. 4278
Erzsébet-tér 18 »z alatt háromszobás utcai complett lakás fürdőszobával azept. 15-től elköltözés miatt elfoglalható. 4269
Kiadók Rozgonyl-utca 12. szám alatU raktárhelyiségek azonnalra ezek telekkel egylltt esetleg eladók is. Bővebbet Sugár-ut 12. emeleten. 4258
Klskinlzsán, Templom tér 5. sz. aUttkét szoba, mellékhelyiségekből álló ház kertteL okt. l ére bérbe kladé. 4248
Klnlzal-u. sladó.
50.
számú ház szabadkézből 4245
Finom, zamatos BABAV aranyhegyi D U II v A
llterenklnt asztali TI f„ vörös I P, rizling I P BO fillér
SÁFRÁH JÓZSEF
Z»J1 Magyar-utca 74.
Keresek klsasazos^rt két leányka
mellé, németOl tudó előnyben. Clm: Kótal, Caengery-ut 36. -4342
Üzlethelyiség kladé Katonarét,~Kápölna-tér 10. -4343
Príma hegedt!, betöltés Dvegek, zsírosbödön eladók Klsfaludy-utca 17/a. földszint. -4344
Kétszobás lakás mellékhelyi^elT-kel szeptember 15-re kiadó Oyár n. 1 4345
Ideállun szép fekvésű talsk azonnal eladó. Bővebbet a nagytrallkban. 4346
Tsllvér vizslát tanításra vállal. Időnkint kölyök és kéaz vizslát elad, vadászterületet rendez, fácánoet beállít megállapodás szerint AtvSs Balázs, KUlmán, a. p. Oelae. (Válasabélyeg nélkül nem letelek.)
Az uj idényre
megérkestek a legszebb és legmodernebb bel- és kulfökll kézimunka újdonságok. Óriási választék I Olcsó árak I Iskolai kézimunkák máz 12 fillértől kezdve kaphatók. £ Minden kézimunkát díjtalanul 3 Unitok és elkezdek.
Előnyomtatás uj és modern mintákkal, nagyon mérsékelt áron I
REINITZ BÉLÁNÉ
kézimunka-üzlete és előnyomdája Deák tér 1. Telefon 902.
Tűzifa és szén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszlu, épQletfa, mész, cement és egyéb építkezési anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
ZALAI KOZLONT
lUBueptanber 5
Ha megpróbálja, sohasem használ mást,
mint Johnsons féle amerikai padlóviaszkot és beeresztőt. Minden eddigi padlóviaszkot felülmúl, zilrfoltot nem hagy, fénye állandó.
Kapható ciak:
Friedenthal Rezső
festék, kefe és háztartási cikkek üzletiben
Tel. 137. Főút 1. Tel. 137. Gaidfiigi Takarék épület.
Siemens és Rsz üvegek
vsgy alkatrésiek.
Mindenféle befóttes és dunsztos üvegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
üvegkereskedésében Kazinczy-utca 1. sz. alatt kaphatók.
■lelőtt szükségletét beszerezné, saját érdekében nézze meg áraimat!
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a n. é. vevőközönségef, hogy Zrínyi Miklós-utca 4. sr. alól
kőfaragó üzletemet
Király-utca 33. sz. alá helyezem és a rrktáron levó óaszes áruk olcsón kláruaittatnak. — Kérem a nagyérdemű közönség szíves pár-fogásá\' tisztelettel 41M
KOVÁCS JÓZSEF ^.V,\'14
Nagykanizsa, Király u. 33.
Eladók:
nappali- és hálószoba bútor, több antlque tárgy, Bldermayer secre-taire, Intarslas olasz láda, velencei asztal és szék, Schlangen-walci-l régi porcellán lámpa villanyra alakítva, carrarai márvány szobor, (Dunayszky müve 1884-ből) fehérnemű, ágynemű, konyha bútor és edény, fürdőberendezés, vasalt ládák. — Megtekintetők: Szeptember 6., 7. és 8-án reggelenkint 8-9-ig és délután 4—6 lg Nagykanizsán, Csengery-ut 26. szám alatt Fábián Ilona lakásán.
HIRDESSEN
■ „Zalai K5zlBny"-ben
Minőségben, tartósságban felülmúlhatatlan a
CONTINENTAL PNEUMATIK
rrlTTTf ifM^SEJMC^jlír^^1
Állandó nagy lerakat Zalamegye részére:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Rúzsagyár vegyészeti ruhtiul ti oHfeilő telepe Kaposvár.
Vagrtlutttáar* 4a faat4ara alfogad férfi 4a n«l ruhákat
bármilyen mlnőaégU kelméből.
Ujraátlestésre bőrbutorolut, bőrkabátokat és végárut.
Agytól! tisztítás huzatUI együtt és enélkUI.
PUggönvOk, kézimunkák, szőnyegek, butorkeímék, mindenféle paplanok ég szőrmék tisztítása, fertőtlenítése és festése
Pllaaéaroaáa 4a goia«r4aroz4a
a legelőnyösebb árban és legaiebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nagykanizsa részére a gytljtőtelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
GU BACSÓT,
ágytollaat, állati börSket,
vfirfla- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, caontot éa rongyot a legmagasabb árban vásárol
STBÉI B. FIAI NA0YKAHIZ8A,
Erzsébet királyné-tér 15. az. alatt.
TANKÖNYVEK
minden iskola részére kaphatók
és
elfijegyezhetök
Flschel Fülöp Fiai
könyvkereskedőében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Az anyagi gondok nehéz napjaiban,
amikor ugy szólván senkinek a keresete nem födi n kiadásokat
szép pénzt kereshet
mint fó- vagy mellék-foglalkozással, ha értékes és érdekes könyveinknek részlelfiretéses terjesztésére vállalkozik. Mi ugyanis megtanítjuk, hogyan kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink mind márkás, irodalmi mövek, amelyeknek terjesztésével (elint tisztességes megélhetést vsgy mindenesetre szép mellékjövedelmet biztosíthat magínak. Még ma Írjon dlj\'alan ismertető nyomtatványokért, melyeket szívesen megküld a
„PALLADIS" könyvosztálya Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
Otthon 1 perc alatt a gyermek is készithet saját tiszta üvegjében rzódavizet, üdítőitalt habzóbort I
1 lt. szódavíz 16 fllérbe kerül,
olcsóbb mint a gyári
4 havi részletre 1
4 .Lr?


Tartozik önmagának, családjának, hogy asztalAra tiszta üveget tegyen I
Árak :
Autó Syphon üveg ... 21 P az első tel. szénfav-
patron ............... 5 P
cserénél 1 let. szén-savpatrrn ............ 2 P
4 havi részletre 1
Autó syphon üveg Sparklet világszabadalom !
2772
Tiszta, olcsó, kényelmes, praktikus I
Egycdárusitó:
Szabó Antal
Nagykanizsa u Telefon 01. szóm
ŐSZI VETÉSRE:
Gazdasági magvak:
Káposztamag Árvácsksmsg Kelkáposztamag Nefelejlsmag Silátamag SzAzszorstépmag Kerekrépamag Har^ngvirágmag Téli retekmag Siegfümag stb. stb.
Hollandiai virághagymákra:
tulipán, Jácint stb. atb. előjegyzés,
Mütrágyafélék. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0H8ZÁ8 JÓZSEF BKkimtiéMka
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A hlróság mellett, ain Teleion: tan.
Í7
a kerecsenyl határban,
ebből 8500 o|lvány szőlőtőke, másfél hold rét gyümölcifákkal, 3 hold szántóföld, két uj cserepes pincével, smety lakásnak is megfelel, szabadkézből eladó rész letre ls. — Érdeklődni lehet:
Réti Ferencnél, Kerecseny.
MEGHÍVÓI
Magán- M|} tliletl BrrUtaii uUsiaok alkalaü.al
BUDAPESTEN
• Urtallamaeabb otthont nvujtlt • U|el4sjrSeaM leltflelek mellett • Keleti pll>au4>u UnU oldalával eiemben U»6
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Badaj^eit TŰI.. Barosi-tér 10.
■•rt
•Oo/o aagaSaiáaft kap
mint «i«n lap alílliatíja olceó aaoba-áfalakMi,
IO0/0 angtamányt kap
olcaó éttér aat árainkból. (Kittioí báil koajrlu.) 5 pangtl magtaharlt
autótaxi k&IUáret, »«t Ijtiot áUShal •!> P«< alatt a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magátlll
eiaAr.adtl klaiolfáláa, aal(0(ium c»«U4l lallaf.
Saját áráaki
axan elíOTtik toljrlán. bofy okvetlen "íluak |od maj. - Elóletea ixobami|r«od«lá< a|á»lato4
_ INGER
varrógép
i*ég bbvAlt jó minőségben
Ae </ yex ő/tMe/ejife/ié/*/*^
SINGERVARRÓGÉP
<a is zvéNVTÁRSA«A<»
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Nyomatott a Délzalai Nyomda Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
ML MMfmm. 202 ttám
iuatr«*•!(«>, lm. szeptember 6 csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
IsxtwilMi ét MiáJhhftMi r^it 5. KmiOm^ ftOUadóUvitaJ Koantfa U}«
U)o» » ÍZ
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Baibarlts Lajos
DMlsetéal ára: sgj Mra ■ paa«6 49 BUé>
A delegátusok sincsenek megelégedve a népszö vétség működésével
Éles kritika a leszerelés és a kisebbségi kérdés körül
(,ÉJizakal rddlóJtldnUs) Qenl, szept. S
A népszövetség mai közgyűlésén Unden svéd delegátus beszéli, aki elvetette azt a gondolatod, hogy ha a döntőbíróságok Illetékességének kérdésében kétségek merOlnek lel, akkor utalják azt a hágai döntőbíróság elé. Nagy feltűnési keltett beszéde, amelyben éles kritikát mondott arról a tétlenségről, amely a leszerelés kérdésében a népszövetség tevékenységét Jellemzi. A főtitkári jelentés általinos vitáját félbeszakították és a vita folytatását holnap délelőtt fél 11 órakor tartandó alésre hihsztották.
Oenf, szeptember 5. (Éjszakai rá-diójelenlés) A népszövetségi palota folyosóján beszélik, hogy bolntp a görög és szerb kiküldöttek az albán királyságról és a szalonlki szabad zónáról értekeznek, azonkivQl a kél államot érdeklő több más kérdést is megvitattak.
Oenf, szeptember 5. (Éjszakai rá-dlójelentés) Beleats holland IC delegátus a ma délutáni ülésen hangoztatta, hogy a kisebbségi ügyekben való eljárásnak vannak fogyatékostágat, melyeket kívánatos volna kiküszöbölni. Helyesli azt a gondola W — hogy a népszövetség kebelében alaktíassék egy állandó kisebbségi bizottság,
Oenf, szept. 5. (Éjszakai rádió-jelentés) Müller német birodalmi kancellár ma Aristide Brland francia külügyminiszterrel hosszabb beszélgetést folytatott.
Lemondott a bolgár kormány
Sofla, szept. 5. (Éjszakai rádió-jelentés) Llabtscheff miniszterelnök ma délután kOzOlte a koronával a kormány lemondását.
Francia angol hadgyakorlatok a megszállott Rajna-vidéken Párts, szép\'. 5. (Éjszakai rádló-felentés) Az Intranzigint |elenlf, hogy a rajna-vldékl megszállott területen megkezdődtek a közös francia és angol hadgyakorlatok,
Bnd János nyilatkozik az n] pénzügyminiszterről és a gazdasági minisztériumról
Budapest, szeptember &
Bud János pénzügyminiszter a minisztertanács elölt az u| gazdasági minisztérium feladatáról így nyilatkozott:
— A cél az, hogy a gazdaságpolitikát közelebb hozzuk a való élethez. Törekvése arra irányul, hogy aiokal a gazdasági p> obiémákat, amelyeknek megoldása a közgazdasági életet előbbre viszi, minél alaposabban és gyorsabban megvalóslthsssa. Oaidaságl helyzetünket állandóan figyelemmel kell kísérnünk, mert minduntalan adódnak elő problémák, melyek gyors beavatkozást Igényelnek és ez is egyik föfeladita lesz a gazdasági minisztériumnak.
A miniszter arra a kérdésre, hogy
jelent e változást a pénzügyi politikában az 0 bekövetkező távozáu, a következőket mondotta:
— Pénzügyi politikáról nem nyilatkozom, mert nem akarok elébe vágni az uj pénzügyminiszter program-adásának. Hogy milyen alapon klván|a a pénzügyminisztériumot vezetni az uj pénzügyminiszter, erre vcnitkozóan csak utalhatok arra a beszédre, amelyet a felsőházban mint a pénzügyi tárca előadója tartott. Akkor kifejtette azokat az irányelveket, amelyeknek alapján a pénzügyi politika vezetését előnyösnek tartja.
Egyébkén! Wekerle Sándor pénzügyminiszteri kinevezése a hét végére várhaló.
Szerbia és Horvátország csak külön-külön veket
részt a népszövetség ülésén
A demokrata parasztpárti koalíció meghozta határozatát
Belgrád, szeptember S
A demokrata paraszt koalició tegnap Zágrábban ülést tartott, amelyen megbesiélték a koalíció álláspontját a népszöve\'ség jelenlegi ülésezésével kapcsolatban. Prlblcsevlcs arra az álláspontra helyezkedett, hogy a koalició elégedjék meg egy delegációval, amelyben kifejtheti álláspontját a belgrádi délszlávokkal szemben. A párt eszel szemben szt követeli, hogy a demokrata koalició külOn küldöttséget menesszen Genfbe, amely kívánja a horvátok állsmjogi követeléseit. Amennyiben Pribicsevics nem fogadjs el a párl ezen követelését, a párt azt tervezi, hogy külön delegációt küld Oenfoe. Trumblcs azt a közvetilö ajánlatot tette, hogy ejtsék el a bizottság kiküldésének tervét és a parasztkoallció álláspontját memorandumban hozzák a népszövetségludomására. Határozatot ebben az ü»yben míg nem hoztak.
Belgrád, szeptember 5. (Éjszakai rádiójelentés) A demokrata parasztpárti koalíció mai határozatában
megtagadja a kormánytól és a szkupatlnától azt a jogot, hogy a népszövetség genfi élésén Horvátországot és a horvátok lakta területeket képviselje. A határozat hangoztatja, hogy az SHS állam elismerése azon alapszik, hogy a volt Monarchia és Szerbia a lövőben egyetlen államot alkossanak. Az államok Ilyetén valú keletkezése ellenére a volt szerb királyság hegemóniáját terjesztette ki az összes országrészekre. Az államban egyenlőtlenség uralkodik. — A sierb hegemóniának látható Jele a szerb delegáció öiszetélele, amelyben minden delegátus és az öiszes funkcionáriusok szerbiai szerbek. A szlovének és horvátok pedig 1 — 1 delegátus helyettessel vannak kép viselve.
uuLaAj\'ir<vrrrrri~rrrr -rr -rrn-rrr -•-•-•-•-----•-*■*\'-■-•-•■
A kormány erélyes segítő-akciója a drágaság letörésére
Csupán a drágaság kérdésével foglalkozott a minisztertanács
Budapest, szeptember 5 tskarmáuyhiány, illetve a drágaság A minisztertanács ma délelőtt 11 problémájáról. Egyben a következő órakor dr. foss József helyettes mi- intézkedésekel tartotta szükségesnek niszterelnök elnökletével folytatta a ezekkel a problémákkal kapcsolato-tegnap megkezdett tanácákozásalt, a san elrendelni:
1. Elhstározta a minisztertanács
a szálastakarmány kivitelét
ezentúl engedélyhez kOtL
2. Kimondotta, hogy
a sertéshtzlalás előmozdítása érdekében, valamint a belsőfogyasztás biztosttálára olcsó bankhitelekről fog gondoskodni, legelsősorban az Ipari sertéshizlaldák részére, de ugyanezen kedvezményt kiterjeszti azokra a magán hizlalókra nézve is, akik az intézménnyel karöltve óhajtják hizlalásl akdójukal lebonyolítani Kedvezményt óhajt gyákorolnl az úgynevezett kiegészítési eljárásnál is.
3. A szálastakarmány nemüekre a forgalmi adót eltOrtl,
további a tengeri, zab és árpa és egyébb erótakarmánynemüekre vonatkozóan a forgalmi adót átmenetileg fefOggesztl. Erre vonatkozóan egyébként a részletes Intézkedést ■ tegkőzele\' b megjelenő kormányrendelet fogja tartalmazni.
A sertéshizlalók részére nyugodó kedveimén) ek ügyébei Bud János péniOgyminiszler e hó 11 én értekezletet tart a bankok és é.dekelt-ségek bevonásával. Ez az értekesiet lesz hivatva az akció részleteit megállapítani.
4. A minisztertanács tarifálls kedvezmények biztosítását határozta el serlésrakomány, nemkülönben az élőállatok teleltetni céljaira szolgáló szállításoknál.
A fővárosnak a drágaság kérdésével kapcsolatban benyújtott memorandumával a legközelebb megtartandó minisztertanács foglalkozik. A ralnisztei tanács, amely délután 2 órakor ért véget, a drágaság kérdésén kívül más tárggyal nem foglalkozott.
Chamberlain nem mond le
Párls, szt pl. 5. f Magyar Távirati Iroda) A Petit Párisién Jelentése szerint londoni hivatalos körökben ener-gikuian cáfolják nébany tegnap esti angol lapnak azt a híré\', hogy Chamberlain lemond külügyminiszteri állá-sáró\'. Ciamberlain állapota különben is egy Virgóbói érkezett távirat széliül lényegesen javult és orvosai a beteg teljes felépülését remélik pár hónapon brlül. Cbemberlain semmi eseire sem vonul vissza a Poreign Olfice éléről és az erre vonatkozó hirek teljesen alaptalanok.
xalai koxlowt
1WB szeptember
Titulescu menekül a süllyedő hajóról?
Bonyodalmak Titulescu londoni kOvetsége körül
Belgrád, szeptember 5
Bika resti Jelentések sxerint ottani politikai körökben élénk találgatá-tokra ad alkalmat az a körülmény, hogy Titulescu még mindig nem foglalta el a londoni követi állását. Rl-mutatnak arra, bogy a hivatalos lapban megjelent közlemény arról tesz jelentést, hogy Titulescu bárom hónapi szabadságra utazott, melynek lejártával elfoglalj* követsági állását. A szabadság most szeptember elején járt le és ha Titulescu tényleg vállalta volna a megbízatás, akkor a londoni lap szep\'emberi hivatalos számának közölni kellett volna a kinevezést A kinevezés késését azzal magyarázzák, bogy Titulescu nem hajlandó elfoglalni a követi állást, mert már nem bízik a liberális rezsim tartósságában. Ugyanis a liberális kormány napjai meg vannak számláivá és ó volt az, aki elsőnek menekült el a süllyedő hajóról éa Így sikerült magát átmenteni egy uj kormány részére, igy léhát a londoni követi állást sem hajlandó egy ál-meneti időre vállalni._
Nevük miatt nem veszik fel a magyar gyermekeket az erdélyi iskolákba
Kolozsvár, szeptember 5. (Éjszakai rádiójelentéi) Aradról jelentik: Aradon nagyszámú gyermeket nem vettek fel az iskolák magyar tagozataiba, mert nevük .Idegen hangzású". 0 lat la tanfelügyelő egyik lap előtt kijelentette, hogy rendeletet kapott, melynek alapján a tót és német gyermekeket nem lehet magyar iskolákba járatni, a zsidókat pedig állami román nyelvű Iskolába lehel Járatni, mivel héber nyelvfl román Iskola nincsen.
Párls, szeptember 5. (Éjszakai rádiójelentés) A Le Crie de Peuples hosszú cikket közöl a magyar kisebbségek oktatásának a román állam által történő töokretételéről. — Megemlíti a dkk, hogy a magyar kormány szubvencionált minden felekeseti iskoláit de Románia semminemű segélyben nem részesíti őket. Néhány évtized malva Romániában nem lesz már kisebbségi kérdés — Írja — és ez mind a kisebbségi szerződés oltalma alatt történik.
Csicserin betegszabadságon
Párls, szept. 5. (Éjszakai rádió-Jelentés) A .Llberté" moszkvai táviratot közöl arról, bogy Csicserin három hónapi betegszabadságra távozott, melyet külföldön fog tölteni.
Venizeiosz állapota válságosra fordult
Párls, szept. 5. (Wolff.) A reggeli lapoknak Jelentik Athénből, hogy a dengutáiban megbetegedett Venizeiosz állapota aggodalomra ad okot. Venizeiosz feleségét és fialt, akik Párisban tartózkodnsk, táviratilag hivták vissza Athénbe. Ugyanakkor egy francia szivspiclalisiát hívtak sürgősen Venizeiosz betegágyához.
Kedden reggel különvonat Indul Kanizsáról a főszolgabíró-választó megyegyfllésre
I
Nagykanizsa, szeptember 5
Kedden délelőtt dől el, bogy a zalaszentgróti főszolgabírói székért megindult küzdelembői ki kerül ki győztesen. A hsre erős lesz. A jelöltek mindhárman teljes erővel feküdtek bele az utolsó napok kihasználásába.
Nagykanizsáról kedden, 11 én reggel 7 óra 40 perckor különvonat Indul, amely Újudvarról 7 óra 50 perckor, U|néppusztáról 7 óra 55 perckor, Odséről 8 óra 03 perckor, Fclsórajkról 8 óra 15 perckor, Zsla-
szentmibályról 8 óra 25 perckor Indul és Zalaegerszegre érkezik 9 óra 30 perckor. A különvonat vissza ls hozza az erről a vidékről utazókat.
A nagykanizsai szolgablróságrói pályázó dr. Laubhalmer Alán tb. főszolgabíró napról napra erösebb ki-lá\'ásokkal indul a választás elé, aminek sikerét nemcsak hosszú járási közigazgatási szolgálatban txersatt gyakorlata látszik az ö részére biztosítani, hanem a szavazásra készülődő Járások nagyobb részének és mértékadó köreinek hangulata is.
A szombati dalosverseny részletes programja
NacykanlxM, szeptember 6 Nagy ünnepre, a dal zalai ünnepére készül Nagykanizsa. A vármegye minden részéből Zrínyi városának falai közé sereglenek össze Z tla-ország kultúrájának hangya-szor-galmu téglavetői, bogy nemes vetélkedésben, a lelki fegyverkezés vitézi tornáján mérjék össze erejüket.
A zalavármegyei dalosverseny szeptember 8 án, Kisasszony ünnepén lesz. Arról részleies tájékoztatót a következőkben adunk. A dtlosverseny diszvédnökd József főherceg és Magyarország miniszterelnöke
Bethlen István gróf, kik a dalosversenyen való megjelenésük kilátásba helyezésével fogadták el a diszvédnökséget.
A fővédnökök névsora a következő :
Herceg dr. Bitthyány Strattmann László (Körmend* Klebetsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter, dr. Vasa József népjóléti- és munkaügyi miniszter, dr. Rott Nándor megyéspüspök, dr. Kállay Tibor
ny. pénzügyminiszter, orsz. gyűl. képviselő, dr. Sipöcz Jenő, az 0> szágos Dalosszövetség elnöke, gróf Károlyi György (L daazentgrót), Qyö-mörey György, Zalavármegye főis-p inja, dr. Piihál Viktor felsőházi tag, Malalinszky Ferenc felsőházi tag, dr. Ciák Károly országgyűlési képviselő, Qyömörey István országgyűlési képviselő, Reiscbi Richárd országgyűlési képviselő, Qirlóczy Béla, az Országos Dalosszövetség ügyvezető elnöke, Ctobor Mátyás, Zalaegerszeg város polgármestere, dr. Síbján Oyula, Nagykanizsa város polgármestere, Reiscbi Imre, Keszthely vároebirája, Pogány Sándor, a DSzA Vasút vezérigazgatója, dr, Mayer József paiaföigazgafó, vitéz Falka Ferenc ezredes, a m. klr. 6. h. gy.e. parancsnoka, dr. Forency Tibor, ker. rendőrfőkapitány, dr. ö ley Oyörgy klr. közjegyző, vitéz dr. Barnabás István klr. tanfelügyelő.
A vármegye és a város közéleti tényezői, kultúréletének mozgatói alkotják a
200 tagu védnökség díszes névsoráL
A dalos-ünnep programja
Fogadtatás | kiküldöttjének üdvözlő-beszéde,
fél 10 óráig az |
Reggel 8 órától érkező dalárdák fogadása a pályaudvaron.
Fél 10 órakor zenés bevonulás a pályaudvarról.
10 órakor ünnepélyes üdvözlés a városháza erkélyéről:
1. Himnusz: nagykanizsai dalár-dik összkara.
2. Dr. Krátky litván főjegyző és dr. Tholway Ztigmond elnök a Zalamegyei Dalosszövetség nevében üdvözlik a dalotokat.
3. Ziszlók megkoszorúzása, jeligék eléneklése.
Fél 11 órakor isten tisztelei a plébánia temp\'omban (énekel a Nagykanizsai Egyházi Vegyeskar Rácz János főkántor veszésével).
11 órakor a Zilavármegyel Dalosszövetség
díszközgyűlése a városháza dísztermében:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az O szágos Dalosszövetség
3. Főtitkár jelentése.
4. Pénztáros jelentése.
5. Felmentvény megadása.
6 Tisztikar kiegészítése.
7. A következő dalosverseny helyének és idejének megálispltása.
8 Indítványok (személyesen ls lehetők).
12 órakor ebéd, beosztás szerint, a helybeli vendéglökben.
Dílután fél 2 órakor az összes dalárdák gyülekeznek a felsötemplom előtt, onnét zenés kivonulás.
2 órakor megkezdődik a
verseny a sörgyári katakombákban :
I. .Hiszekegy," énekli a nagykanizsai dalárdák összkara Ketttng Ferenc, a Zalavármegyei Dalosszövetség karnagyának vezetésével,
II. megnyíló,
III. versen/ számok.
a) kezdők csoportja-.
1. Becselnlyl Dalárda (karnsgy Keller József).
2. Komárvárosi Dalkör (karnagy Draskovlcs Márton).
3 Letenyei Egyházi íiekkar (karnagy Kűrooya Jenő).
4. Sármelléki Földműves Dalkor (fsraagy Proszl Ignác).
5. Szentgyörgyvári Dalegylet (kar. nagy Varga Ferenc).
b) kOnnyű népdal csoport:
6. Badacsonytomaji Bazallbánya Dalköre (karnagy Szalay Ferenc).
7. Felaöpáhoki Dalárda (karnagy Oyerák látván)
8. Vidornyaszőllősl Daloskör (karnagy Fodor Kálmán).
c) nehéz népdal csoport :
9. Alsópáboki Daloskör (karnagy Szabó Pál).
10. Bala1 onkövesd— Csopak—Pa-loznakl Ref. Egyházi Dalkör (karnagy Pamotyay Lajos).
11. Sormási Dalkör (karnagy Kovács Ferenc).
d) nehéz műdal csoport:
12. Keszthelyi Iparosok Dalköre (karnagy dr. Sialay Albin).
13. Zalaegerszegi Daloskör (karnagy Bálint Béla).
e) vegyeskarok csoportja:
14. Klsazentgrótí Kath. Ifj. Egyesület Vegyeskara (karnagy Mik Károly).
15. Zslasientgróti Kath. Legényegylet Vegyeskara (karnagy vitéz Rónay Béla).
f) versenyen ktvOl:
16 Zalaegerszegi Építőmunkások Dalköre (karnagy Fürtös Lajos), ezenkívül az összes nagykanizsai dalárdák:
17 Ipariskolai Vegyeskar (karnagy Lefcs\'k P. Pongrác).
18 Ipartestületi Dalárda (karnagy Vannay János).
19. Kisdalárda (karnagy Bücbler Mór).
20. Klskanixsai Levente Dalkör (karnagy Lenz Oyula/
21. Rendördaiárda (karnagy Lehr-mann Ferenc).
2Z Vas-és Fémmunkások Dalköre (karnagy Lehrmann Ferenc).
23. Vasutas Dalkör (karnagy Lehrmann Ferenc).
7 órakor Ítélet- hirdetés és a
dijak kiosztása.
Fél 8 órakor
szerenádok a koszorúslányoknak.
8 órakor vacsora beosztás szerint a vendéglőkben.
Zenét egéoz nap a Sormás! Zenekar szolgáltatja Kovács Ferenc vezetésével.
A délutáni verseny belépődíja: I. hely 1 pengő, 1L hely 50 fillér, állóhely 20 fillér. A verseny alatt bűffé. •
Autóbusz-forgalom mérsékelt áron u állomásra és a katakombákba egész napon át.
BOBOK
tlterenklnt asztalt 78 f., vörös I P, rizling I P 20 fillér
8ÁFBÁH IÓZ8EF
K3i Magyar-utca 74.
Iga. neptember 6.
Megválasztották Kis-kanlzsa tisztiorvosát
A tisztújító szék 77 szavazattal 10 ellenében dr. Szabó Istvánt választotta meg
Nagykanizsa, szeptember S
Bődy Zoltán alispán pont 3 órakor megnyitotta a tisztújító közgyűlést, melyen a nagykanizsai képviselőiedet vagy 90 tagja volt Jelen, nagyszámban a kiskinizulsk. Az alispán rövid megnyitó|s után dr. Krdíky István főjegyző előadta, hogy a IU. kerületi tisztiorvosi állásra 2 pályázó adta be kérvényét: Nlsponszky Béla dr. nyug. közkórházi osHály-főorvoa és dr. Szabó István gyskorló orvos.
A tisztújító szék sz aliipán indítványára a kandidáló bizottságba QyímOrey István országgyűlési képviselőt, dr. Hajdú Oyula ügyvédet, Dobrovks Milán volt orsz. képviselőt és dr. Balázs Zsigmond ügyvédet küldte Id, amely néhány perces tanácskosás után első helyre dr. Nlsponszky Bélát, második helyre dr. Szabó Istvánt Jelölte. A szavazás sHg 20 percig tartott. A két szavazóbizottság elnöke dr. Sartory Zsigmond és dr. Malek László voltak. Dr. Szabó István 77, dr. Nlsponszky Béla 10 szavazatot kapott, Igy dr. Szabó István lelt Kiskanizsa tisztiorvosa.
Bődy Zoltán alispán a közgyűlés után autón családjával tovább utazott Keszthelyre.
Gubacsot
veszek legmagasabb napi áron.
Steiner József
Erisé bet-tér 16.
Telefon 109. szám.
-> Vendéglősök I 1 liter szódavíz 5 fillérbe kerdl. Készülék Arát megtakarításból részletben lehet fizetni. Díjtalan bemutatás bárhol. — Megtekinthető Szabó Antal sportüx-letében.
=■ Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
ZALAI KOZLONT
Két leány a balatonba ölte magát
Balatonalmádi, szeptember 5 Horváth Katalin és Ripdsl Katalin fiatal balatonalmádii leányok msgun-ták az életeket és elhatározták, hogy a Balatonba ölik magukat. Elhatárolásukat tett követte. Mind-
ketten csónakba ültek és rríessze kieveztek a Balatonba, olt aztán mindketten kiugrottak a csónakból a Balatonba.
A két leány holttestét a Bilalon még nem vetette ki.
Csendőrkézre került a balatonkilitil erdőségekben tanyászott legfiatalabb somogyi betyár
Két hét alatt 16 betörést követett cl a balatoni fürdőhelyeken
Balatonkltltl, izeptembcr 5 A csendörségnek sikerült elfognls Somogy Irgfialalabb bdyárját, aki
rövid két hét alatt tizenhat betörést és tolvsjfást kövelett el.
A balatonmin i csendőrség helek-óta üldözte a legravaszabb és legmerészebb fiatal betyár), mig sikerűt öt elfogni és ártalmatlsnna lenni. Saját fészkébm — a kllitil erdőségekben, ahol megtelállák azt a rengeteg holmit, amit ellopott a különböző községekben és fürdő helyekben. Állandó lanyája az erdő-
ségek meüetll barlangban volt, ahol hosszú időn át lakott és a hová zsákmányát is elvitte.
Siófok, Zamárdi, Kilili és végig a Balatonmentén surrant be a villákba és fosztogatta ki azokat egyik barátjával, akit viszont a keszthelyi csendőrség elfogott Oyenesdláson.
Munkája közbe gumitalpu cipőt haszntlt, hogy ne lehesen őt rajtakapni. Kihallgatása alkalmával beismerte, bogy 16 betörést kövevetett el. — Átsd\'ák a klr. ügyészségnek.
Egy spanyol kávéültetvényes autóbalesete Sümeg mellett
Nagykanizsa, szeptember 5 Könnyen végzetes kimenetelű baleset történt legnsp a sümegi országúton. Jose Humberio Walle, a chlna-mecai spanyol kávéültetvényes hatalmas gépkocsija Tapolczáról Sümeg felé száguldolt az országúton. A legújabb rendszerű h.rakocsi falta a kilométereket simán, minden ba| nélkül, mig Sümeg alall váratlanul
a nagy amerikai gépkocsi egy lilr-telen kanyarulatnál belefordult az árokba. A gépkocsi felborult és az ültetvényes hatalmas Ívben kirepült a kocsiból, nemkülönben a kocsivezető. Don Josi szerencsésen ugy eseti ki az úttestre, hogy semmi baja sem történt, mig a sofförnek a karja kificamodott. A sümegi kórházban részesítették első segélyben.
Édesanyja mellől megszökött és a Murába veszett egy 8 esztendős egyedntai fin
A flu anyját gondatlanságból okozott emberölés miatt vonják
felelősségre
Nagykanizsa, szeptember 5 A szülök gondatlansága és vigyázatlansága miatt bekövetkezett gyermek-tragédiák ma ismét eggyel szaporodtak.
Gyergyák Györgyné sz. Mlkó Erzsébet egyedutal földműves asszony, ahogy ez a falusi Iskosság között már szokás — a mosást a Murafolyó partján végezte. Magával ville
8 esztendős fiacskáját, hogy amig ö dolgozik, az mellette játszogasson. A kis fiu többször elkérezkedett az anyja mellől, de az nem engedte el. A gyermeknek egy óvatlan pillanatban mégis sikerűit megszöknie édesanyja mellől és távolabb a Murába ereszkedett, bogy megfűrödjön. A A sebes ár azonban elragadta a fiút és magával sodorta. Pillanatok alatt
elmerült és a folyóba veszett. Holttestét még nem vetette kl a viz.
A csendőrség gondstlanságból oko-iolt emberölés miatt jelentette fel az áldozat édesanyját f nagykanizsai klr. ügyészségen.
Európa harca a bolsevizmus ellen
Hogyan védekeznek az egyes Államok a szovjet Qgynökeivel szemben ?
Berlin, szeptember 4 A szovjet ügynökeinek propagandájával szemben a legeréiyesebben a balli államok, Lengyelország és Románia, tehát aiok ax országok, amelyek határosak Oroszországgal, valamint Magyarország, Olaszország és Spanyolország, amelyek már élvezték a proletárdiktatúra áldásait, avsgy a szakadék szélén állottak, védekex-nek. Észtországban, Lettországban, Litvániában, Romániában, Jugoszláviában, Bulgáriában, valamint Magyaron zágon, Olaszországban és Spanyolorsxágban a kommunista szervezkedés és propsgsnda a legszigorúbban tiltva van. Ezek az államok külön védelmi törvényeket hoztak a boltevizmussal szemben és minden kísérletet a hatóságok szigorúan megtorolnak. Igy a lett kormány jullus végén Rigában
feloszlatta a baloldali szakszervezetek központi Irodáját
miután megállapítást nyert, hogy az iroda Illókban csatlakoxott a moszkvai szaktzervezeii inlernacionáléhoz és ettől Jelentékeny anyagi támogatásban részét ült. Az eszt és litván kormányok már korábban ugyanígy cselekedtek. Az eszt kormány sz 1924 decemberi kommunista lázadás után
a belső ellenség ellen három zászlóaljból álló gyalogezredet állított fel, valamint 1926 ban feloszlatta az úgynevezett észtországi munkáspártot. A litván kormány u 1926 decemberi államcsíny után Kovnoban 250 kommunistát letartóztatott és a bíróságok a vezéreket részben halálra, részbeni életfogytiglani börtönre ítélték. Finnországban már tavasz óta folya-
Szőnyegraktárunkat ntó?.\' .{Ufói
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-
__ nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. —
Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
IALA1 KOttOWT
1— szcptemb? 8.
matfcan van a bírósági eljárás a finn kommunista vezérek ellen. Ugyanilyen erélyes védekezést tapaaztal-hatunk Lengyelország, Románia, Jugoszlávia és Bulgária, főként azonban Magyarország, Olaszország és Spanyolország részéről. A legntóbbt spanyolországi és olaszországi kommunista perek v.\'dioltjal súlyos büntetésekben részesüllek. Fehérorosz-országban, Felsfsiilézlában, Kelet-gstidában és Oalacban az utolsó hónapokban a hatóságok
letartóztatták az Összes agl tátorokat.
Kun Béla Wcsi lelartóztaUaa után a magyar hatóságok Budapesten és néhány vidéki városban elfogták a volt diktátor küldönceit
A Balkánon Oörögország, Bulgária, Románia és Jugoszlávia közös akcióban állapodtak meg a bolsevizmus leküzdése érdekében és szrrzödést kötöttek a bolsevik! ügynökök kölcsönös kisdatását illetőleg. Ennek első következményeként a görög kormány anullálta a azorjel-tet kötött krreskedelmi szerződést és
(eloszlatta a szovjet athéni kereskedelmi képviseletét
Az angol kormány harca a bolsevizmus ellen köiismert A bányászsztrájk után a londoni kormány meg-szüntette a dip\'omlciai érintkezést a szovjettel. Franciaország az utóbbi Időben szintén erélyes fellépésre szánta el magát és
egy csomó sorkatonát bOr-tönöztetett be, olyanokat, kik a francia hadseregben és haditengerészetben bolsevik! tanokrt terjesztettek. A skandináv államok részéről szintén erélyes védekezési akdó észlelhető sz utóbbi időben ugy, hogy
csupán Németországban és
Ausztriában van mozgási szabadságuk és ezáltal lázitáai lehetóségok a szovjet ügynökeinek.
"i * \'i * ———y*"—j—ma—ni r i in J~~IJ
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Steptember 6-án, csütörtökön csak egy napig I Két alágerl „Huzd rá Rosyl" Vlg-Játékattrakdó 8 felvonásban. Főszereplő: Ciara Bow. . Az amatör gentleman" színjáték 8 felvonásban. Fő-szerep\'ő: Richárd Barthelmess.
Uránia mozgó. Szeptember 5 én és 6-án, szerdán és csütörtökön 5, 7 és 9 órakor .Hotel Imperlal" Biró bajos világhírű szlnmflve 10 fet-voDáaáan. Fóssereptők : Pola Negri és Jaars Hall ,A 13 ik gól" sport-regény 8 felvonóban. Főszereplők: Richárd Dix és E«tber Raiston.
Tekintettől a film hosszú voltára, pontoa megjelenés kéretitr.
Mm IMII CÍII*
a KeicU pályaudvartól 3 percnyire leví
DeákFerenc Szálloda
Vitt., AOOTELEKi-UTCA 7.
41lí (3*111 hái)
Interurbán telefon: J. 424-71. Újonnan átalakitoU 80 szoba, kózpontt
fűtés, folyóvíz a szobákban. Abszolút tisztaság, csendes és családias Egy ágya* advsrl szobák P. 3 50-161
utcai szobák P. 4 50 Kettő ágyss udvsrl szobák P. 600-tól utcai szobák P. 7-50.
NAPI HÍREK
NAPIRKNIŰ:
Szeptember 8,o«ütflrtök
Római katolikus: Ida. Protestáns: ZakarUs. Izraelita: Elul hó 71. Nap kel reggel S óii 26 perckor,
nyugszik délután 18 óra 31 perckor. •
Vároal Nagymozgó, .lluzd rá Roey I\' vigjátékattralŰM 8 felv. — .As amatór gentleman" azlnjáték 8 felvonásban.
Urinla mozgó. .Hotel laperial" szinmü 10 felv. - .A 13 Ik gól* sportregény 8 felvonásban.
A unkasiaii ateSeorologtal m«-
tUnraló Uím«Mi Szerdán a hdmtr-sttMr Rw«el 7 ónkor +11, délután 1 ónkor +22 8, este 9 órakor +151. MUat: Egész nap tiszta égboltozat. StUlrdny Reggel Észak, délbea Dél, este Délkeleti széT
A Meteorológiai Intézet jelmtéee szerint túlnyomóan derült melegebb idó.
— Munkaadók figyelmébe 1 A Z ila vár megyei Dalosszövetség vezetősége ezúton kéri fel az összes munkaadókat, bogy azokat as alkalmazottaikat, kik valamely dalárdának tagjai, a dalosverseny napján, szombaton már a délelőtti órákra Is szabadságolják, hogy Igy s dalosünnep lebonyolításában zavarok ne álljanak elő.
— Eljegyzés. Schwarcz Mariska Pusztamagyaród és Marton Ferenc Letenye Jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
Az összes nagykanizsai dalárdák
ezúton kéretnek fel, hogy ma este 7 órára a postapalota zenetermében megjelenni szíveskedjenek, a dalosverseny ünnepi programjába illesztett össz-ka-rok próbája végett.
KETT/NG FERENC,
a Zalavdrm. DalosszOv. karnagya
— Lobogózzuk fel házainkat szombaton reggelre, amikor az eucharisztikus körmenet vonul végig utcáinkon és amikor a körmenet után egész Ztiavármegye dalosait fogadja Nagykanlzaa városa. Mutaaauk meg az ideérkező közel 1000 dalosnak, hogy a kultura iránti lelkeaedés és a vendéglátás öröme ünnepet 0! ezen s napon városunk falai között.
— As Iparostanonciskolában ma délután 4 órakor kezdődik a tanátás. Akik még tanoncalkat be nem irattik, ma délután 2 éa 4 óra közölt ebeli kötelezettségeiknek okvetlenül eleget tegyenek. Igazgatóság.
— A klskanlzsal Polgári Olvasókör Ugjai vasárnap délután pont 4 órakor fontos ügyben ülést tartannk.
— A csendörOk elfogtak egy klskantasad kefekötőt A klskani-zsal csendőrök elfogták Németh litván ottani kefekötöt, aki cégy Ízben besurrant s lakásokba és onnét különböző dolgokat lopott. Behozták a kapitányságra, ahol beismerte lettél. Átadták a kir. ügyészségnek.
Fehér fogak
min<ttn »reot ronaiTá «a néppé Wraak, gyakrM naái a po-pá. Sitté Cblore-dont-foikrém <*J««ri huiniisU után. A fogak boi&naíUa atáa grOayOrt
józnak, még a. oldalak U, bo. . külön sn. » c<ír» Wutt fogtoto. aortáit CbJor^-togkeMt ba.v oáljuk A lomk k<*á aiornll rothadó StalmaradAok, m«ly«k a k.llem<rtl« »ij. .wiot okonA, . (ojkotéT.1 alapoaan «ltároI<tb.Uk. ZMret)« m«r
toboi fogkrénal, m.ljn.k ár. 60 íllár, .ZT aagr tebw in. V V-. OUocodo*-fogkefe Ipnhn r.g, karóén, a«rWj4). J JO. Z\'"\' Eff
P 2-60. Csak kékaOld aaint csomagolásba® .CWorodoaf felbatui ^-.tédi MindanOtt kaphaW.
— A Zeneiskolába való felvétel határidejét meghosszabbították. Bár s Város! Zeneiskolában a rendes tsnttás a mai nappal már megkezdődik, még mindig nagy szám bsn kérik növendékek a levételüket. Minthogy az lakola a tanév folyamán csak Igen kivételes esetben fogadhat el uj növendékeke4, a felvételek határnapját illetékes helyen steptember 10 lg meghosszsbbltolták. Ennek következtében tehát semmi skadálya sincs annak, hogy mindazok, akik bármilyen okból a pótbelratások idejét elmulaszt ották, a jelzett ideig felvétessék magukat az iakolába.
= .Szikra" Magyar Oyujtó-gyárak Rt mérlege 28 60060 P nyereségei tüntet fel. E kedvezőtlen üzleteredményt a magyar gyárak másféléves árversenye Idésle elő. A kOsgvfllás az alaptökét 1,400 000 P-röl 8000 ul részvény kibocsátásával 1.920000 P-re emelte. 4800 a régi részvényeseknek 5: 1 arányban darabonként 100 P árfolyamon ajánlotta let Az igazgatóaágot a Svenska Tanditicks A. B. Stockholms (STÁB) igazgaióságl tagjaival egéazltették ki.
Iáegesség. lejlájái, álaatlusáf,
szédülés, bágyadtaiig, levertwto, fé-lelemériések esetéinti a természetes .Ferenc József" teserüviz kitűnő házlszer, mely az emésstőszenek legtöbb részéből eredő zavarokat megszünteti és visszaadja a testnek és szellemnek régi munkaképességét. Orvosi szaktekintélyek negfl-gyel\'ék, hogy a Ftrtao lóuef viz öreg embereknél la enyhén, kellemesen és megbízhatóan hal. — Kapható gyógyszertárakban, drogériáiban és füszerflziefekben.
- Meghalt a csikótauiitásban szerencsétlenül járt gazda. Tudósítónk jelenti: Megírtuk, hogy Imrt Józaef nemessssntandrási gazdát mag bokrosodott csikói összetiporták ás súlyos belső is külső sérüléseid szenvedett. Imre illspoU iliandésa rosssbb lett, mlg iszonya szenvedések után meghalt Nagy részvéüai temették el a jóravaló fiatal gazdát.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park SulUoda kévék1-iában VIII.. Baross-tér 10.
SPORTÉLET
Pécs-Baranya—Zala-Kanizsa mérkőzik bajnoki meccsen vasárnap Nagykanizsán
Pécs-Baranya Zala-Kanizsa bajnoki mérkőzés lesz Nagykanizsán vasárnap délután fél 4 órai kezdettel. Ai őszi szezon legszt nzáclósabb mérkőzése ez, nemcsak azért, mert a két csapat már tavaly a 11. ker. ligában Is rivalizált, hanem azért Is, mert Baranya volt az a csapat, mely Kanizsát megfosztotta tavaly a bajnokságtól és mely csapat tavaly óta változatlanul együtt maradt. Tavaly egész évben Kanlias vezetett és a tavaszi mérkőzésen Pécs akkor még jórészt .névtelenekből" álló csapata mégis gyözött. Most fordítva áll a helyzet, Baranya csapatában vannak a nevek, mlg Kanlzss u| csapata nem annyira iamert nsvekböl, mint inkább az utolsó percig szívvel-lélekkel kflzdenl tudó játékosokból áll. A közönség nem látta a vasárnapi Terézváros elleni szerencsétlen mérkőzést és csak sz eredményből ítélni nem lehet és nem szabad.
A szerencsétlen véletlenek olysn hosszú sorozata Játszott közbe vasárnap ez eredmény klalakuláaánál, mely egy egéaz szezonban ia aok lett volna. A futball |áték, amelyhez nemcsak tudás, hanem szerencse is kell. Ha csak egy kicsit la mellénk azegődik vasárnap a szerencse, akkor csapatunk fényes diadalt fog aratni, mert a tudás meg van hozzá. Érzik ezt a pécsiek Is, mert különvonat indítását határozták el, hogy csapa-
tukat elkísérhessék ás bnsdttkaasák.
Bármennylen is Jönnek Pécsről, még többen lesznek Unt Kanizsalak, mart az egész váratnak kint kell lenni, buzditsni, lelkesíteni a fiukat; hlss vasárnap győznünk kell; mert ez a vasárnapi győzetem lesz kiinduló pontja a Zala-Kanizsa FC további sorozatos sikereinek.
Elvesztettük a német—magyar tennlsz\'inérközést
Budapest, szép* 5. (Éjszakai rádlójelentés) Ma délután 800 főnyi nézőközönség előtt, a kormányzó réazvétalével 5:3 arányban a németek javára végzödOt a német-magyar tennlsz mérkőzés.
(Ma délatáa Kanlxsa-NTE tréning.) Kezdete fél 6-kor. Mindkét csapat a vasárnapi ösaieátHtla-h n szerrpel.
Akt jól és olcsón skat ssórakosai, jöjjön a Kéményéépró étterembe.
MegWiipKbi.
Ms és minden este hangversenyez. Újonnan átalakított helyiségek KltUnó konyha. Balatoomeilékl borok Abonnenaek felvétetnek. Havi abonama, étlapszerinti étkezéssel 60 pangó. Szíves pártfogást kér
Raffay ren
«M4 rtndézU\'-
tftjjj. szeptember 6
1 KOZLONT
«
Csütörtökön, csak egy nap 7 és 9 órakor
Két sláger egy mflsorbanl
Huzd rá Rosy!
Vígjátéka ttrakció 8 (elvonásban. Főszereplő: Clara Bow.
f
Az amatör gentleman
SxinJAték 8 felv.-ban. Pősiereplő: Blchard Barthelmesi
(A Zala-Kanizsa FC) figyelmezteti összes tagjait, bogy vaaámapl kedvezményes jegyeiket, csakis a szeptemberi nyugtaszelvény felmutatása és lebélyegzése ellen vehetik Igénybe. Énélkttl a kedvezményes jegyet semmiesetre sem lehet megkapni.
(A levente labdarugó szövetség) intézőbizottsága ma este tél 9 órakor az iparostanonc! skólában ülést tart melyen a város testnevelési vezetője megbeszélést fog tartani.
(Az NTE vezetősége), tekintettel a bácsalmási mérkőzésre felhívja játákosait, bogy ma délután 5 órakor megtartandó tréningen jelenjenek meg. Tréning után a játékosok a szerelvényeiket magukkal viszik. Indulás pinteken déli 12 órakor lesz.
i «i.ii i .nni-irii" >

liBIÓJlflSOE
(MvMWáwW M - mre*. nmiai-
ság Hangv. — hangverseny 6 — előadás Oy — gyermekeknek. A — zaazooyo*-
K -
». Mg. — mezógazdaaáf. tiŐMláa. r — felolvasás, jnzene. Jb — Jaxa-baná.
Szeptember 5 (csütörtök)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben ÍJ őrikor déli harsngszó az egyetemtéri templomból. Utána: Zongorshangv. 1 Időjelzés, Időjárás. 3 H. 4.45 időjelzés, Idő-
Örts. 5 F. 5 Komlóssy Emms magyar nó-kat énekel cigányzene kísérettel. 7.30 Vígszínház ezt. 10 H. 10.30 0. hangv.
«-«*,Qrá<, Innabreck, Klagenfurt Linz 11 t» 4. IS Hangv. 8.05 Vígjáték E. -Utáni Jb.
Boriin, StottlD 11 és 3.30 O. -5 Hsngv. 0.30 Rádiójáték. 10. .30 Tánc Z.
Barcelona 1.45 Kamara Z. 5.45 Hangv. 6 25 Kamara Z. 9.45 Spanyol dalok. 10 Hangv. 10.20 nZ.
Basel, B«rn 1 O. 4 Hangv. 4.30 Oy. & Hangv. 5.30 a. 8 Kéziorgona-duett 8.30 Vígjáték E. 9.15 és 10 Hangv.
Brflan 11 Hangv. 12.15 O. 3 A. 5 Hangv. 7.10 K. 8.30 Költemények é< dalok. 9.30 és 10.15 Kiállítási hangv.
Frankfurt, Caaaet 1.30 Modern francia Z. 3.05 Oy. 4^5 Operetlréazletek. 6.15 A. 8.15 Orgona Z. 9.15 Költői est Utána nZ. Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
11 O 12.30 és 2.05 Hanav. 4.15 (Klel) Dalok. 6.45 A. 8 Operett E.
Langenbcrg, Köln, Aachen, MUnster 10.15 O. 1.05, 5.45 és 8 Hangv. » Német szimfóniák. Ulána 12 óráig nZ. London, Daventry 10.15 Istentisztelet.
12 Hangv. 1 a 3 Istentisztelet, 4 Orgona
ii Izottplí
Még ma, csütörtökön 8, 7 és 9 órakor
Bitó Lajos vllághlrfl színműve 10 felvonásban. Főszereplők: Pola Hegri és lames Hall.
A 13-ik gól
Sportregény 8 felv. Főszereplők
Itekarl Mi és Esfter ftalitos.
Tekintettel a film hosszú vol. tára, pontos megjelenés kéretik
Z. 4.30 Tánc Z. 6.20 Zenei közjáték. 7.15 Szonáták két hegedűre. 8 és 9.45 Hangv. 10 50 Tánc Z.
Madrid 7 15 Kamara Z. 8 15 Tánc Z. 10.15 Hangv. II nZ. 12.15 Tánc Z.
Milánó 12.30 és 4.30 Kamara Z. 5.20 Oy -dalok. 8 50 Opera E.
Prára II O. 12 05 és 4 20 Hanitv. 5 Tánc Z. 7.15 Tamburica Z. 8.10 Dalok ét baltadák.
Róma t Kamara Z. 4.50 Oy. 5.30 Hangv. 9 Operett E.
Varsó 1 Torony Z. 8.15 Hingv. 10.30 Tánc Z.
löiflimsii
rlxsn
A mai értéktőzsdén az irányzat tovább gyngOlt. A forgalom vontatottan Indult. A spekuláció Osztön-sés híján tartózkodó m gatartást trf-nusitott. Az érdeklődés központjában ma la a Bauxit részvények állottak, amelyek kisebb Ingadozás mellett további 6 pengős árveszlesé get szenvedlek. Külöoösen Isnyhi volt még a Szikra és Magneslt, mig a többi érték csak 1-2% árveszteséget szenvedett. Néhány érték kisebb nyereségre lett szert, a hangulat azonban mindvégig kedvetlen maradt. A forgalom a tőzsde vége felé közepes volt. A fixkamalozásu papírok piacán barátságos volt az irányzat. A valuta és devizapiac téliesen változatlan.
Zürichi zártat iHrts 20-28, loaéon 25"19\'/i. Newvor* 519-25 RrSsatl 72 20, Mlisno J7MQ, Madrid *fl-|7\'/|, Am.terdaa 208 20, B«l\'l > 1JJ 72\'/| Wien 78*18. Soda 3 75 »*♦«> 15-19, Varsó 58-20, Baéace«t •O\'BSll, Be erid 9-13, Sekere* 9-lSVt.
i Miycsd Tteás éev)sí-!\'\\£;vtAie
VALUTÁK
tagot L 17 90-28 05 jtajgab. 79 65-7995 Csebk. 16-93-17 01 Ma k. 152 75-15315 Olníx 1003-10-06 00 1U 470-40-872 40 fraads f» 22"45-22 65 MJL 229 50-230 50 Leagyai 6415-«4 45 Lal J-46-3 51 Ura - -
UiS 30 c0-3O-75 Miska i36-45-u6 95 Norvég 162 95-153-55 ■drilL 800X095 Petels 95-00-05-60 •vájd 1.11035-110 75 ■VM*. 10325-103 85
DtfVLZA*
229 00-230 30 Belgrád 10-06-10 09 ■erűn 186*50-1^6 90 BiSISMI 7*62-79 87 Bakarast 3-46-3 50 Kopaah.UU-85 153 25 Londop 27-79-27 87 Madrid 95\'05-94 55 Mtlaao 2994-30-08 Nawyork 672 80 -4 40 Osilo 162 85-153 25 Piria ZIJ6-&U Prága 16*97-17*02 Ssofta < \'2-4 la ■tockh. 163 35 -163 75 Varsó 64\'20 64 40 Wtea 80-81-80-90 ZSlfcta 110-30-11060
Terménytőzsde
fluzu 25 fillérrel, a rozs 25 filléitel esett. Az Irányzat lanyha, a forgalom csendesebb.
Haas rts».». 7\' kg-os 26 40 -26 60, 7< k»-«- 26 60 - 26 80, \'« tg-os 3685-27-05, 80 k»-oe 27 05 - 27 15. dunánttUl 77 k(-o< 26 20 -2T.40, 7S kg^ 26 40-?6\'65, 79 kg-os 26 65 26 85 S0 kg-os 26 85-76 95. tors 24 60-24 75. tskana. árpa 16 50- 27-00, söfárpa 28CO-29 0, sab 25-25 -iS 50, •sugári 31-50 31.75 Hsaikorp« 20 50 20 75.
Sertésvásár
Palba|tS« 2291, aalvbOl aladaUanat vtssas
maradt 900 darab Bsóranda 1-92-1 96, sacdatt 1-88-1-90, ssadett kósép 170-l\'.\'S, könnyB 1-20-150, elsórandB Orsg
1-86-1-90. másodrrada i\'64—1 70. angol saldó 1-66-1-70, ssslonaa nagyban 2 2Ö-2 30, atir 2 56—2 60. Mmaotf baa 2 10
2-30, szalonnás félsertés 2 32 -2-J6 As Iránysat élénk.
Illája: Délzalal Hyoada él LaykUáé Vállalat Bészvéaytártatág.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
kaliri rbaa toletoo: Nagykanlzaa 78. ax.
áPBÓHIRDETÉSEI
Az apróhlrdtácaak dija 10 saólg M fillér, minden további sió dija a fIH. Vasár- és Bnnapnap 10 uilo SO fillér, minden lorébM szó dija ■ flll. Saardln és pénteken 10 sióig •• fillér, minden továbbá saó dlts • Hll. Clmasó s minden vasta nbb betűből álló saó két asónak számit tattk. Állást keresőkaek gOWa aacedmény. a hlrdetéal rflj .ISr. llastoaSS,
Vlavualékat, fürdőszobát olcsón szerei. Javításokat rögtön eszközöl Uaksa bádogos és szerelőmester Klnlzsl-u. 21. 4016
Parkatt munkál vállalok, ugy ul lerakást, mint tegl gyaluláat. Antal Jozse! parkettrakó mester, Huuyadl-u. 16. 4337
TSItéa elhordható, használt ajtók eladók Kazlnczy-utca 4/. 4228
ideálisan szép fekvési! telek azonnal eladó. Bőveboel a nagytiafikban. 4346
Kétuebéa lakéa mellékhelyiségekkel szeptember 15-rc kisdó Uyár u. 3. «345
Jótoigsiinu Oalalhalylaép, műhelynek Is sikálni as, kiadó Teleki ut 2. 4326
Erzsébet-tér 18. u. alatt háromszobái utcai complett lakéa lUrdőszobávai szept. 15-től elköltözés miatt elfoglalható. 4269
Többlété Üzleti bsrtarak, képek, trlmó, óis eladók Sugár-ut 19. sz. 43tí0
Borbélyeegéd szeptember 15-lkére lelvétetiK Hclőli ut 6 1 4301
Jó mlndanaa leány és szobalsány ke-lesietik. Clm s kiadóban. 4362
Ügyei varrélaényak és tanulók lel-vételnek — Sto Máila nóldlvatlermében, Arany János utcs 2/s. 4363
Egy 9 lóerős nycuolsi molor szonnsl aladé. — MegieklnUietó Otosztonybsn, Psriagl Imiénél. -4368
Oav. Sarkady Tituaané hagyatékát képező butorak es egyéb be-rendeeéal tárgyak t. hó ll-én dél-clótl 10 őrskor Kaztnczy utca 43,\'b. alatt elárvereztetnek. 4371
Jó vaaalénS ajánlkozik uilházakho* Clm : Neu es Klein cégnél. 4372
Elveexett kedden este 7 őrskor a Városi moziig egy eztlit karkötő őrs, zöld emallozott lappal. UacaUletca megtaláló Illó Jutalom ellenében salveskedjék lapunk ki-adóhlvatalában leadni. -4374
Jól f6*6 mindenes szakácsnőt szon-nali belépésre keresek. Less mellette takarítónő. Sugár ul 4/b. -4378
Tallvér vlaalét tanlUsia vállal, időnkint kölyök és kész vUslát eUd. vadászterületet rendez, lácánost beállít megállapodás szerint AtvSa Balázs, KUlmán, n. p. OcJm. (Válása bélyeg nélkül nsia ielálek.)
URÁNIA
GYÉMÁNT-HÉT
Szeptember 5—6.
H0111AL
Szeptember 7—8.
ZORO-HURU
Szeptember 9.
LYON LEA
17.010/1928.
Hirdetmény.
A város aiomszalma szükségletének biztosítása végett, a városi Iktató hivatalba szeptember hó 12. napjának déli 12 órájáig beadható, zárt Írásbeli ajánlat utján 7 vagon alom-szalmát szerzünk be.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1928. augusztus hó 31-én.
4MS Városi Tanács.
NE MULASSZA EL, ha
BUDAPESTRE
megy, felkeresni a
„BOHÉM" IULATÓ-1
VII. Rákóczl-ut 36.
vilAovárosi műsor
Naponta kezdete 10 órakor. ||
KAvtHAzirtR^k. belépődíj nincs.-
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden kUlOn költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
h I r d e t é • e k • t
bármely bel- vagy külföldi lapban. Beklámterreket készít, uftveges.
PUkátirozást
vállal helyben és vidéken, belvagy külfOldOn. Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési Jogának bértője.
Magyar Film Iroda rt Budapest képviselője.
A Magyar Királyi BetOgyminiaz-térium fordító osztályának felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre foidltást vállal és belügyminisztériummal biteteslttei
HIRDESSEN
■ „Zalai K5slffny"-ben
falai közlöny
1038 treptember 6
TANKÖNYVEK
micden iskoM lészére kaphatók
és
el&jegyezhetök
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
titkai kiayelem I Elsírni! frutii konyha I MEONYILT
i legmodernebbül újonnan berendezett
PALACE PENSIO
Budapeat, VII., Kiroly-kOrut 3. Telelőn József 416-10 és József 116-20.
Teleion éa rádió a szobákban. Saját lel- éa lemenő Ilit. Állandó hideg- és
melegvlzszolgáltatás. Diétás konyha Dr. Szilárd Bertalan 4sas tóorvos vezetése alatt.
Mérsékelt árak I Szalón. Hallok. Társalgó. Dohányzó szoba. Közős ebédlő
Az anyagi gondok nehéz napjaiban,
amikor ugy szólván senkinek a keresete nem fodi a kiadásokat
uép pénzt kereshet
mint fő- vagy mellék-foglalkozással, ha értékes és érdekes könyveinknek részletfizetéses terjesztésére vállalkozik. Mi ugyanis megtanítjuk, hogyan kell eladni könyveket részletfizetésre. A ml kiadványaink mind márkát, irodalmi művek, amelyeknek terjesztésével tebat tisztességes megélhetést vagy mindenesetre szép mellékjövedelmet biztosíthat magának. Még ma Írjon díjtalan ismertető nyomtatványokért, melyeket szívesen megküld a
„PALLADIS" könyvosztálya (
Budapeat, V., Alkotmány-utca 4.
GUBACSOT,
ágytollat, állati bórSket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom Hulladékot, vasat, csontot éa \'on-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TRÉI B. FIAI HAfiTKAHIZ8A.
Erzsébet királyné tér 15. sz. alatt.
V,^gcsávázószerek:
Porpácok:
Porzol Tillantin Arzópor Tután .Orion" Abavit Triamid
Nedreipácok:
Higozan Tillantin Cupram Oermisín csávázó ré7gálic-por K* Ilmát Triamid
stb. stb Műtrágyafélék Növényvédőszerek szükségletét rendelje meg már most nálam, hogy Idejében megkaphassa. Eradetl gyári áron kicsinyben és nsgyban kaphatók:
0B8ZÁG IÓZSEF ■nktmiribttn
Nagykanizsa. Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. ai Telefon: 130.
EG HIVÚ I
t
Magán- vagy flzletl Qgyekbenl utazások alkalmival
BUDAPESTEN
a legkellemesebb otthont avujtla a legelőnyösebb feltételek mellett a Keleti pályaudvar érkezési oldalival •lemben levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, TŰI., Barou-tér 10.
m«rt
BO« o «ng«dmán|t kap
■ lol aian lap alóllial6)a olcad iioba-iialakból,
lOug engedményt kap
olcad ítUrml árainkból. (KIIOnA háil konyha.) 5 pangöt magtakarlt
anlótail kötliígat. mart gyalog áljöhtl agy p«ic alatt a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magát I I I
ElaórandQ kUlolgiláa, ailgoruan caaládl |atta|.
Saját érdaka
aaaa alónyók lolylán, bogy okvallaa niluuk aaill-Jon mag. — Elózataa axobamagraadaMa ajánlatoa. __40SI
Baja
Békéscsaba Debrecen Eger Oyőr
Hódmezővásárhely
Kaposvár
Kecskemét
Makó
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Orosháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár Szentes Szombathely Zalaegerszeg
Kísérelje meg!
Az oldalt felsorolt
husz le
gnaj^fobt^widékivéros
legelterjedtebb és legnagyobb példányszámban meg|clenő «gy-«Ky napilapjában közzéteszem Jól elhelyezett hirdetését a következő alfinyárérti
napilapban
mindegyikben egyszer
(ötszcsen 20 hirdetés)
apllapban
mindegyikben háromszor (Összesen 60 hirdetés)
20
(ötsi
20
60/25
nagyságban
49 I\' ért
132 P-ért
60 65 "V.
nagyaágban
120 P-ért
342 P-érl
oaioo
nagyaágban
185 P-érl
520 P-ér
AMnden hirdetésről nyomban támpéldányt kUldök.
Ezt a hui napilapot naponta félmillió ember olvassa!
reklámot kap,
Egész országra szóló eredményes ebben a husz napilapban hlrdcl I
ha
Ingyen kdldfim hirdetési ismertetőmet I
Határozottan anyagi érdeke, ha bármilyen hirdetés feladása előtt
a reklám szakemberéhez
ERDŐS JÓZSEF
hirdetési irodájához Budapest, II., Vitéz-utca 2. fordul.
KI I IBI
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. » Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák>tér 2. Telefon 3-22.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság «zeiőtt (Déli Vasút) 1928. évi május hó IB-t&l érvényes
MENETRENDJE
A Nagykanizsa állomásra érkező és Induló személyszállító vonatok
Budapest—Nagykanizsa
Vonat náma A vonat neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Vonal •jáma A vonal neme Nagykanizsáról indul Budapestre érkezik
216 Szem. v. 21-35 410 211 Szem. v. 0-40 7-50
202 Oyv. 7-35 11-25 201 Oyv. 610 1020
212 Szem. v. 7-55 1325 213 Szem. v. 9-25 17-00
214 Szem. v. 14 20 20-55 215 Szem. v. 15-20 21-10
204 Oyv. 18-30 22 40 203 Oyv. 18-00 21-55
A 202. és 203. számú gyorsvonatok május 15 tői JunlusI15-lg caak vasárnapokon közlekednek Nagykanizsáig. Junlus 15-től szepl. 15-lg közvetlen I—II—III. oazt. kocsival Budapest—Llenz. közvetlen I—II—111. oszt. kocsival Budapest—Trleste és Budapeal-Rogaiska-Slatinára és közvetlen étkező kocsival Vlllachig.
A 204. és 201. sz. gyorsvonatokkal étkező kocsi Budapest—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Trieate—Venezla. Közvetlen III. oszt kocsi Triestere. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest—Róma. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest- Fiume és szerdán, pénteken és vasárnap egy közvetlen hálókocslvsl Fiúméba.
A 211. és 2167 számú vonatokkal közvetlen I—II—111
Barcs és közvetlen II—III. oszt. kocsival Budapest
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
oszt kocsival Budapest | Zalaegerszeg.
236 S Vegyes I 5\'SO
Balatonszent- | Nagykanl-jgYőrgyrőlInd. jzsára érkezik

Na^kanl-
egyes U
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B.
Indul
TW"
Balatónszent-re érk.
WcabÓI Siómba!- | Naayklnl- II Naukaalná- Sioobal- EWcsbe
Indul haljra irkaiik .\'tln irkalik ril Indul wlyra irkaiik, érkezik
303 Sinauló .Z.-Egersz 4 30 " <5oo 314 Szem. v ~T5T" m iMS
321 Szem. v. - 510 7-40 316 Szem. v. 717 10-10 19-55
327 Szem. v - 615 8-55 302 Oyv. 14-20 16-20 19-34
301 Oyv. 8-25 11-33 13-34 322 Szem. v 1815 2115
311 Szem. v. 11-54 1443 17-35 328 Szem. v. 2115 24 00
313 Szem. v. 1530 20-08 22-50 304 llSIiiauló 23 00 0-25 Egersz.
A 321. és 322. iz. vonatok közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról.
A 301. és 302. „ ,. „ Wientől Barcsig és vissza. Közvet-
len 1—II—III. oszt. kocsival Wien—Osljek is Wlen-Zagrebra.
A 314. és 313. sz. vonatok közvetlen vonatok Wienbe, Illetve Wlenből. Közvetlen ll-lll. oszt. kocsival Budapest—Zalaegerszeg és vissza.
A 327. éa 328. sz. vonalok caak Jullus és augusztus hónapok vssár- és Ünnepnapjain közlekednek és ugyarekkor a 321. és 322. számú vonatok elmaradnak.
Nagy kan Izsa—Barcs—Pécs Barcsról
Pécsről i Indul
Hafykinl-nára árkatik
™TflÖ |\'9ll 1350 16 38 17-50 22-55
914
910 902
932
PS
i Sir
zem. v. Slnautó
Oyv. Végy. v.
NagyfclAUaá-
ról Indul
T-5T
9-40 1205 14 04
18-20
érkezik
Ttő
1140 1249 15-50 21-35
Pécsre rkezik 8-tó\' 14-40 Oyék. 18-00
A 911. és 932. sz. vonatok közvetlen vonatok Szombathelyről, III. Szombathelyre. A 912. és 915. „ „ ., [-II-IH. oszt. kocsikkal Barcs-Pécsre.
A 901. és 902. „ gyorsvonalok közv vonalok Wlenből, illetve Wienbe. Közvetlen I—II—III. oszt. kocsikkal Zagreb-WIen SB. éa közvetlen I—II—III. oszt. kocsikkal Osijek-Wien Sud Bahnhof.
201 221 203 223
Oyv.
Szem. v Oyv.
Szem. v.
Nagykanizsa— takovec (Csáktornya) Csáktornyáról
nyá indul
"W
1105 1607 18-59
\' Najykul-Jlára irkaiik
í7" 5T5
1240 17 24
20*35
222 \' Szent. 202 || Gyv. 224 ! Szem. 204 Oyv.
Nagykanizsáról Indul Csáktomyira érkezik
v. 4-57 " S-35
11-55 1315
V. 13-44 15-22
2325 104
Közvetlen kocsikat 202. és 203. sz. vonatoknál.
A 202. és 203. sz. gyorsvonatok caak Junius 15-től szept.
lásd Budapest—Nagykanizsa viszonylatban a 201—204. és
15-ig közlekednek.
Nyomatott a Délzalai Nyomda Lapkiadó Vállalat Készvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
v \\ V V
trHtjum, 203 . lifybiltM im szeptember 7. péntek Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
ImtmHill «• kfcuUfctotaii Pö-«i & KcattMlji ttAkl«ctóhÍTil»l Kossuth U}oi
U|on Í2.
POLITIKAI NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbarits Lajos
ElőfUslist ára: tfj Mii t psagd 44 Bllér
A fajvédőpárt belépett az Egységespártba
Gömbtts Gyula nyilt levélben jelezte belépését
Budapest, siepl. 6 A Magyar Országos Tudósító |elenll: Gömbös Gyula országgyűlési képviselő ma nyílt levélben bejelentette a fajvédőpirt belépését az Egységespártba. A beolvadás nem az elv feladása, hanem a reálpolitika jegyében történik.
Bománia nem vesz részt az optáns-ügy genfi tárgyalásain
A népszövetséghői való kilépéssel fenyegetőznek a kisantant-államok
Oenl, szeptember 6 Genfi népszövetségi körökben ma délelölt nagy meglepetést kelleti az a bir, amely az egyik genfi lapban |elent meg. A blr ugyanis arról szól, hogy a román minisztertanács Duca h. miniszterelnök elnökletével elhatározta, hogy
azokban a további népszövetségi tanácskozásokban, a melyek az optáns kérdéssel foglalkoznak, a román kiküldöttek nem vesznek részt
és ebben az értelemben nyilatkozatot olvasnak fel a népszövetségi ülésen. Vagyis ugyanazt a játékot akarják folytatni, amit egyszer a vegyes döntőbíróságon már eljátszottak a román döntőbírósági tagok visszarendelése alkalmával.
Népszövetségi körökben ezt a hirt, ámbár
politikai abszurdumnak
lartjlk, de mégis
valószínűnek hiszik a román táborban uralkodó fejetlenség miatt.
Erre vonatkozóan az egyik magyar klkOldölt a következőket jegyezte meg : — Teljesen nyilvánvaló, hogy a románok a legutóbbi tanácsülésen szenvedett vereségük után teljesen elvesz tették a fejüket. Mindeneseire nagyon súlyos volt, amit szombaton Romániának a népszövetségben el kellett szenvednie. Azt, bogy Nigybriiánnia, Német, Olasz, Finnország és Hollandia képviselői egymásután foglaltak állási a telhetetlen román álláspouttel szemben, az olyan lépés voll, amire abban a pillanatban nem leheltek elkészülve. Mi a magunk részéről c.sak szemlélői voltunk ennek az állásfog leiásnak, de a románok ugyancsak érezhették annak pulyát is. Ei a ma-
gyarázata a románok kélségbeesési politikájának.
Ma egyébként annak is elterjedt a híre, bogy Bratlanu román miniszterelnök Monlreu.íben tartózkodott és megbeszélést folytatott a román delegátusokkal. Ezzel nyilvánvalóan összefüggésben van a kisantant há-tom fódelegáiusának testületileg való megjelenése Biiandnál, ami tegnap ette történt. Egyes blrek szerint
a kisantant államok kilépéssel fenyegetőztek,
amiről Brtand igyekezett őket lebeszélni. Magyar delegátus köiOkben ezzel az üggyel szerpben teljesen hűvösen viselkednek. Ha ugyanis Románia a népszövetséget siabotálni akarja, mint a vegyes döntőbíróságot, ezt mindenesetre megteheti, de az egész világnak az lesz a véleménye, hogy Románia Ismét Jogtalanságokba keveredett.
A mai nap eseménye: Scialoja hosszú tárgyalása Marinkovics jugoszláv külügyminiszterrel
A lengyel—litván viszály a népszövetség előtt — A nemzetközi együttműködés szükségességét hangoztatták a nemzetek kiküldöttei
A béke szempontjából kedvezőtlen a világhelyzet
Genf, szeptember ti A néprzövetség mBi közgyűlésén az elnöki bejelenlések uláu folytatták a főtitkári jelenlés vitáját. Elsőnek az ausztráliai delegátus siólalt fel és gazdasági téren a nemzetközi együtlmüködés szükségességét hangoztatta. A fődelegálus volt a második szónok, aki szintén szükségesnek tartja, hogy |ogi vilás kérdésekben a tanács a hágai nemzetközi állandó bíróságtól kér|en szakvéleményt. II wgoztalta annak szükségét, hogy a fölilkárság a legszigorúbb pontossággal járjon el minden ügyben.
A béke szempontjából a világ helyzete nem olyan jó, mint ahogy óhajtandó volna. Egyes nemzetek ma Is buzgón fegyverkeznek és nagy összegeket költenek katonai célokra. Mindent el kell követni, hangoztatta, hogy a békét minél biztosabb alapokra helyezzük.
Hymans belga lődelegátus beszélt utolsónak. Gazdasági viszonylatban az együttműködést és a leszerelés két (lését lelte szóvá. Véleménye szerint a legfontosabb az, hogy a nemzetek között helyreálljon a teljes bizalom.
Ai ülés I órakor éri véget.
A magyar külügyminiszter látogatásai
ben Belaerst holland külügyminiszternél, Schubert német, Adatcl japán delegátusoknál és Selpel kancellárnál.
Genf, szept. fi. (Éjszakai rádió jelentés) A népszövetség tsnácsának mai ülésén Prokope elnök felolvasta Stresemann német külügyminiszter táviratát, melyben migkOszönle a hozzá intézeti üdvözlést. A nap érdekes eseménye, hogy Scialoja olasz delegátus ma hosszabb megbeszélést folytatott Marinkovics Jugoszláv külügyminiszterrel. A népszövetség tanácsa délután is ülést tartott Prokope elnökiele alatt. A tárgysorozaton
nagr jelentőségű ügy: a lengyel-litván Genf, szept. 6. Walkó Lajos magyar külügyminiszter látogatást lett Genfviszály ügye szerepeli, mely ritka érdeklődést váltott ki ugy az államiét fiak, mint a világsajtó részéről. Az ügyel egy holland előadó referálta, aki rámulatott arra, bogy Lengyelország és Litvánia között több iiben lolytak tárgyalások a vilás kérdések elintézésére, azonban ezek egyszer sem vezettek eredményre. I tivánla kormányféifla: Waldemaras miniszterelnök hosszabb beszédet mondott és azt próbálta igazolni, hogy a lefolyt lengyel litván tárgyalásoknak mégis látja valamely eredményét.


Magyarország elismeri az albán királyságot
Budapest, szeptember 6
(Éjszakai rádiójekntés) A Mlagyar Távirati Iroda jelenti: A magyar kormány utasította római követét, hogy hozza Albánia római diplomáciai képviseletének tudomására : miszerint a magyar kormány elismeri az albán királyságot.
Halassy nyerte az 1500 m es távnszóbajnokságot
Budapest, szeptember 6
(Éjszakai rádiójelentés) Ma dél-utáu tartották meg Magyarország 1500 méteres lávuszóbajnokságát a Császár-fürdőben. A múltkori holtverseny ulán ezúttal Halassy 21:59 6 mp es Idővel 50 méter előnnyel legyőzte Fehér II öt. Halassy remek ideje uj országos rekordot jeleni.
Megkezdték a Zamboni-bünper tárgyalását.
Róma, szeptember 6. (Éjszakai rádiójelentés) Ztmboni és társainak bűnperét ma kezdte tárgyalni a törvényszék. Zambonl, mint Ismeretes, merényletei kísérelt meg Mussolini ellen, mely azonban nem sikerült ét s tömeg meglincselte öt.
Német, utasszállító repülőgép katasztrófája
Berlin, szept. 6. (Éjszakai rádió-jelenlés) Mi délben 1 órakor a Eilurl—München-i utasszállító repülő Képck egyike, a D 180 jelzésű Forch-helm tói nem messze lezuhant. A pilóta és két utasa szörnyethallak.
£ALAl KÖKLdNT
1M8 szeptember 7.
Meghalt dr. Dallos József premontrei perjel
Keszthely, szeptember G
A magyarországi premontrei rendi tartománynak nagy gyásza van. Dr. Dallos József, a csornai premontrei kanonokrend perjele és nesztora, aki csak nemrégen, néhány bét előtt az általános diszpozíciók alkalmával nyugalomba vonult, életének 79 ik évében, áldozárságának 55 ik esztendejében Csornán elhunyt. Dr. Dallos a hittudományi főiskola Igazgatója, a rendi és hittani vizsgálóbizottság elnöke volt és 33 éven át Szombathelyen a főgimnáziumban tanított. 1907 óla rendi perjel. Annak idején nébai dr. Csernoch Jánossal egyOlt végezte tanulmányait a bécsi Pazmaneuraban. Dr. Dallos József perjelt széles körben mindenütt ismerték. Nagy tudásu és kiváló képzettségű, izzó magyar lelkűlelű férfiú volt. Tiszteletreméltó, tekintélyes nevet vivőit ki magának a tanügy és tudomány terén. Halála általános részvétet váltott ki. Temetésére Keszthelyről Csornára utaztak dr. Berkes Ottó főigazgató dr. Szerecz Imre és dr. Hermann tanárok.
Felhívás a munkaadókhoz 1
Értesítem az Országos Munkásbiz-tositó Intézet zaiaegerszsgi kerületi pénztárának nagykanizsai kirendeltségéhez tartozó összes Ipari és háztartási munkavállalókat foglalkoztató munkaadókat, hogy a kirendeltség a legközelebbi lövőben általános üzem-ellenőrzést fog tartani azon célból, bogy a munkaadók pontosan eleget lesznek-e az 1927. évi XXI. t.-c.-ben megjelölt bejelentési kötelezettségeiknek. — Minthogy sz Ozemellenör-zések alkalmával megállapított mulasztások az 1927. évi XXI. t.-c. 205. és 206. § ában megjelölt következményeket (kihágás) vonják maguk után, uját érdekében cselekszik minden munkaadó, ald a nála foglalkoztatott és s kirendeltséghez be nem jelenteit, vagy nem a valóságnak megfelelő belépési nappal, vagy keresettel bejelentett minden egyta munkavállalót haladéktalanul bejelenti, vagy a helytelenül eszközölt bejelentést helyesbitteli.
Szükségesnek tartom felbivni a munkaadók figyelmét ezuttsl arra is, bogy az 1927. évi XXI. t.-c. 3 §-ának 5. bekezdése szerint a biztositasi kötelezettség fennáll abban az esetben is, ha a munkavállalás csak átmenetileg, ideiglenesen, vagy kisegitő-képen történik.
Fenlközöltekre, valamint bármily-nemfl munkásbiztositási ügyben hétköznapokon a hivatalos órák alatt (8—2-ig) az érdekelteknek a kirendeltség készséggel ad felvilágosítást
Nagykanizsa, 1928 szeptember 3.
Dr. Bernyó József s. k. a kirendeltség vezetője
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhá-Máfcu VIII., Baross-tér 10.
Kállay Tibor, Relschi Richárd, az Izr. Hitközség és az Erdőbirtokosok
serlegeket adományoztak
a holnapi dalosversenyre
Ujabb serlegek Ma érkezett meg
NAPI HÍREK
Nagykanlzza, szeptember 6
Holnap reggel 8 órakor megkezdődik Nagykanizsán a zalai dalos-ünnep, az V, zalai dalosverseny. Az állomáson történő fogadtatás után 10 órakor diszes zenés mentiben vonul be a 24 dalárda a városháza elé, melynek erkélyéről dr. Krdtky Istváa főjegyző a város nevében, dr. Tholway Zsigmond poslafőnök, a Zalavármegyei Dalosszövetség nevében üdvözlik a dalotokat. A zászlók megkoszorúzása, jeligék eléneklése, ünnepi istenllaztelet után a Dalosszövetség díszközgyűlése következik a városháza dísztermében, ahol is Mlhó Ernő kormánytanácsos, a Nemzeti Zenede és Színművészeti Akadémia tanára fogja tolmácsolni az Országos Dalosszövetség üdvözletét.
Maga a verseny délután 2 órakor kezdődik a sörgyári katakombában.
dr. Kdlloy Tibor ny. pénzügyminiszter, országgyűlési képviselőnek, a verseny egyik fővédnökének értékes ezüst serlege, a dalosverseny egyik dijául.
Ugyancsak ma kapta meg az elnökség
Relschi Richárd,
Keszthely országgyűlési képviselőjének, a nagykanizsai
lzr. Hitközségnek és a Magyar
Erdőbirtokosok
nagykanizsai telepének egy-egy drága serlegét.
«
A nagykanizsai dalárdák
versenyen kívül szerepelnek, mindegyik azonban emlékdíjat kap, valamint az összes dalárdák számára elkészített gyönyörű emléklapot.
NAPIREND
Szeptember 7, péntek
Római katolikus: Ksssal vrt. f Protestáns : Regina. Izraelita: Elul hó 22. Nap kel reggel 5 óra 26 [perckor
nyugszik délután 18 óra 29 perckor. \' •
Városi Nagymozgó. .Rinaldo Rinsl. dinf Egy frakkos bandita kalandlsi 8 \'elv. — .Benbir bár" Burleszk 2 felv -.Rádión szerzett vőlegény" Burlesik 2 (elvonásban.
Uránia mozgó. ,A két kocavsdász" (Farkasok és nimfák a strandon" Vígjáték 7 felv. — .A gyáva" Dráma 7 felv.
Fészekhagyók...
Mintha csak az első hilvöskés, szeptemberi fuvallat sodorná közénk ezl a friss, zajos elevenséget, amelytől a város egyszerre uj vérkeringést kap. — A múltkori hangtalan, tik kadt atmoszférába, friss, üde, eleven élet pezsdült minden arcon valami uj van, uj célok, tervek, lelkes len dülelek, esetleg vakmerő lázak rajzolják oda azt.
S komoly ünnepélyességgel feltárulnak az Iskolák kapui, mely egyszerre, mintegy beszívja az ifjúság aprajái nagyját és megkezdődik az életrekészülés komoly munkája.
Az állomások perronjain pedig ott látjuk a — jészekhagyókat; azokat az Ifjakat, kik elvégezvén középtanulmányalkat, szdrnyatbontva, mint a vándorfecskék és ott hagyják a meleg fészket. Színes ambícióktól fűtve, nekivágnak a zajgó fővátos-nak s a főváros ezersiinü varázsának és ezerarcú veszedelmének.
Eiek a fészekhagyók... Ezek az elinduló gyerekarcu ifjak, ott, a per-ronon olyan megható és elmerülésre kényszerítő képet nyújtanak, amitől napokig nem lehet szabadulni.
Akiket még hetekkel elölt az érettségi bottal, olyan fölényes biztoság gal láttunk egy-egy bakfis oldalán sétálni ott künn... a szülői mellett a búcsúzás nehéz pillanataiban Ismét ügyefogyott gyermeknek látunk, noha arcára parancsolja a nyugalom látszatát és tudatába Igyekezik lenni, hogy ő már férfi, de az öntudatlan reflex/eiben s szemének tisztaságában, idegesen vibrál a fészekhagyók Ijedt ösztöne.
Erről szavakban azért senklsem beszél, legfeljebb az édesanya folyton könnyben iiszó szeme s akinek a karja — Isten tudja mitől — meg megrándul és Ilyenkor hirtelen megfogja a fia karját; szemeibe titkos aggodalom bujkál s bizonytalan hangon újra, meg újra kérlelgetl a hosszura nyúlt legénykét.
— Kicsi fiam, vigyázz az egészségedre, meg ne hűlj...
— Gyermekem, a veszedelmes kirándulásokat kerüld I lásd, annyi mindent hall az ember...
Mindezeket az apróknak látszó aggályokat a flu elnézó mosollyal ho-
norálja, mert nem elég bölcs még ahkoz, hogy fölfogja, hogy eme általánosságban használt szavak mö gött az anyja lelke sikoltoz. Ezekben beszéli kl magát, amiről képte len beszélni, Itt vezeti te, amit képtelen szavakba önteni, amitől legjobban félti elinduló gyermekét.
Most hirtelen valamit megpillant a fia kabátján... egy pelyhecske az csupán, de azt olyan mozdulattal veszt le és dobja belé a fújdogáló szélbe, mintha egy polipot tépett volna onnét le.
Majd egy pecsétet fedez fel legényke fia gondosan kivasalt nadrágján. Legjobban szerelné visszavinni azt a nadrágot s benne természetesen fiát. Az a folt ugy tudja most nyugtalanítani.
Olyan apróka dolgok ezek és mégis épen ez az, ami annyira karakterizálja egy anyának a lelki berendezését.
Keressen most nála valaki logikát és ehhez hasonló úgynevezett szellemi tökélyeket. Ilyenkor anya csupán, mint minden kölykéért szükülő anya...
A fölényes szerep Itt egyedül az apa privilégiuma, aki azzal igyekszik a kedélyeket megnyugtatni, hogy valaha ő ls Igy indult el. Aztán jön a beszállás... Még egy utolsó összekapaszkodás, (nem akarom az ölelés szóval profanlzálnl) egy kereszt még a homlokra, a hullámos fürtök ald, még egy zokogásba fulladt artlku-látlan .vigyázz I" kiáltás s a vonat ablakában feltűnik még egyszer a fészekhagyó... akinek az öntudatos legényke arca, amelyhez annyira jól illett a bot — pillanatok alatt egy riadt szemű gyermek arc lesz u/ra, kinek tele a szeme meleg könnyekkel, amint anyjára néz s mikor a vonat kirobog és viszi az élet felé, gyermekszive nagyokat dobbanlk, mint a vándorfecskének első utján a zugó Óceán felett...
B. Barótl Rya.
— Vendéglősök 1 1 liter szódavíz 5 fillérbe keiül. Készülék árát megtakarításból részletben lehet fizetni. Díjtalan bemutatás bárhol. — Megtekinthető Szabó Antal sportüzletében.
— Az uj tisztiorvos eskütétele. Szabó litván, a szerdal közgyűlésen megválasztott uj (kiskanizsai) tisztiorvos tegnap délelőtt letette a hivatali esküt dr. Krdtky István pol-gármeslerhelyetles-főjegyző kezébe.
— Kinevezés. A közoktatásügyi miniszter Kövessy Oabriella okleveles polgári Iskolai tanárnőt a keszthelyi állami polgári iskolához kinevezte.
— Halálozás. Schlinghoff Károly Ismert jónevfl fogász életének 63 éves korában elhalálozott Az elhunytban Zlmay Oyözöné, akadémisi titkár felesége édesapját gyászolja.
— Kedden indul a klskanl-zsalak küldöttsége Mayer miniszterhez. Kedden reggel Indul a kiskanizsai polgárok küldöttsége Mayer János földmüvelés ügyi miniszterhez, hogy a Polgári Kör bázszenteléséhez személyes lejövetelét kérjék.
— Lobogózzuk fel házainkat szombaton reggel, egész Ztla vár megye dalosalt fogadja Nagykanizsa városa. Mulassuk meg az ideérkező közel 1000 dalosnak, hogy a kuliura Iránti lelkesedés és a vendéglátás öröme üiuepet ül ezen a napon városunk falai között.
— Munkaadók figyelmébe I A Zslavármegyei Dalosszövetség vezetősége ezúton kéri fel az összes munkaadókat, bogy azokat az alkalmazottaikat, kik valamely dalárdának tagjil, a dalos verseny napján, szombaton már a délelőtti órákra Is szabadságolják, hogy igy a dalosűnnep lebonyolításában zavarok ne álljanak elő.
— Felemelték a tornaórák számát az elemi iskolákban. Üdvös rendeletet léptetett életbe a közoktatásügyi miniszter, amennyiben az elemi iskolákban, az eddigi heti 2 órá* torna és testnevelési gyakorlatok helyett, heti 3 órára emelte fel a testgyakorlat tant.
=- Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Gubacsot
veszek legmagasabb napi áron.
Steiner József
Erzsébet-tér 16.
Telefon 109. szám.
1D2B. ím pl ember 7
ZALA! ROZLONT
— Eszperantó-hlr. A köielmull napokban megindult nagykanizsai caiperantó nyelv-lanfolyamra a jelentkezés oly nagy számban löriénl, bogy a Munkásotthon terme kicsi nek bizonyult. Ezért a követkelő tanórákat a Rorgonyl-utcai ^teml iskola rajztermében tartják. Ugyanott korlátolt számban még jelentkezni lehet a lanlolyam vezelójénél min den hétfőn és csütörtökön este 8-9 óráig. _
A börtön-levegő szerelmese
Marton Vendel pogányszenlpéleri lakos és erőien közeledik ahhoz a mesgyéhex, amelyen tul a néhai Móger bácsi városa tétül el. Marton Vendel 75 éves, a szsbad la\'u szülötte — de sohasem érezte jól magát a szabad természet ölén. Ez az erős ellenszenv a szabad lermésiet iráni arra ösztönözte Vendelt, hogy állandóan a visszavonultságot kereste. Es volt is neki e téren szerencsije — mert 75 életévéből 35 öt alkalma volt s társadalomtól teljes vlsszavo-nullságban tölteni — az ország különböző börtöneiben, fogházaiban, úgyannyira, hogy alig van ember, aki annyira Ismerné a magyar bün-tetőlntézetek és börtönök egészségügyi és munkaügyi viszonyait, mint s pogányszenlpéleri Marion Vendel.
Igy legutóbb is, alighogy subád levegőt érzett — egy hoiszabb aiz-kétai visszavonulás után — bement ai öreg szenlpéterl veterán a nagy-kinlzsal Kluger ékszerészhez és elemelt egy finom müvü, ezüst órát. A vén rsjzolómüvészt lelógták és Ismét állami konviktusba helyezték.
Most volt ebben az ügyben a főtárgyalás. Vendel-apó tagadta a terhére rótt legújabb üzleti artista mutatványt és miután nem volt semmiféle tárgyi bizonyíték ellene — a törvényszék felmentette és azonnal szabadlábra helyezte öl.
Marton Vendel előtt kinyíltak tehát a fogház kapui — amit maga sem mert remélni — és ősz fejjel nekiindult a szenipéteri begynek, ahonnan egy vágyódó pillantást vetett vissza az Erzsébet-tér jól Ismert épületére, amelyben snnyl kellemes órákat (öltött csendes vlsszavonull-ságban és smelynek zárt, magas falai oly blvogatólag intenek öreg Mirton Vendel felé...
= Orvosi hlr. Dr. Schmldt Imre volt bud pesti klinikai o vos rcnde lőjét Budapestről Nagykanizsára, Magyar-u\'ci 12. sz. alá helyezte át. A rendelését megkezd\'e, kvarcfíny és diatbermiis srakszerü gyógykezelés. Telefon 374.
— A vasárnap délutáni eucharisztikus körmenet. Vasárnap fejeződik be Sidneyben az Eucharisztikus Világkongresszus, amelyen a földkerekség minden államának és országának katollkussága részt vesz. Az eucharisztikus hitvallással való szolidsrilás, együttérzés és hódolsta jeléül ezalkalommal sz egész világon minden város és község templomá-btn nagy szentségi körmenetek lesznek. Nsgyksnlzsa katollkussága vasárnap délután 6 órakor a feltámadási ünnep pompájával szentségi körmenetre indul a plébánia temp\'omból végig azokon az útszakaszokon, shol a húsvéti körmenet szokott elvonulni. A körmeneten részt vesznek a hivatalos város vezetősége, az összes hatóságok, köi hivatalok, testületek, egyesülelek, iskolák és tanintézetek. A lakosság kéretik ott, shol s körmenet elvonul — ablakaikat feldíszíteni és kivilágltsni.
— A törvényszék nem engedte szabadlábra a bikaerejü fuvarost Megírtuk Wimmer józsef nagykanizsai fuvaros esetét, aki hatalmas erejével egy csomó rendőrt lerázott magától, mikor elő akarták állítani, majd meggyilkolással fenyegette a rendőröket. A letartóztatott Wimmer felfolyamodott vizsgálati fogsága ellen. A törvényszék tegnap délelölt tárgyalta a vaderejü ember felfolyamodását és azl elutasította.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 12 gyermek született, 6 flu és 6 leány: Oodinek Ferenc kőműves-segédnek fis, Kovács István lakatos segédnek leánys, Paur János vssutl asztalosnak leánya, Durini Pál vssutl állomáskezelönek (Kisbér) fia, Nóvák György napszámosnak leánya, Takács Ferenc vasúti raklármunkásnak fia, B;rger Ferenc lakatos-mesternek leánys, Erdélyi József földművesnek fia, Sslller Oyula mészáros-mesternek leánya, Németh József hentes-mesternek leánya, Varga Islváu kávégyári munkásnak fia. Házasságon kivül született 1 flu. — Házasságkötés 6 történt: Ungár
Lajos villanyszerelő munkái Vlnczek Kalalinnit, Kovács Imre földműves Marton Rozáliával, D3me Kálmán főmolnár (Bslatonboglár) Ugor Katalinnal, Kis Jenő vasu\'i pályamunkás Oregál Erzsébettel, Varga László bognár-segéd Kis Juliannával, Varga Ferenc földműves Vlnczek Máriával. - Halálozás 10 volt: Horváth Klárs k. 5 hónapos, Aurr Józsel rk. 5 hónapos, Heles Kálmán gszd. cseléd (Irma- puszta) rk. 17 éves, Chrome-esek Vincéné Orbán llons rk. 53 éves, D\'rvsllcs Márts rk. 1 hónapos, Kotán Ferencné Csemlcs Anna rk. 57 éves, özv. Hegedűs Károlyné Mengetz Rozália ág. h. ev. 85 éves, Perkó Lászlóné Magyar Katalin rk. 26 éves, özv. Weiiz Józsefné Elzln-ger Erzsébet tzr. 69 éves, Molnár Károlyné Bekovics Mária (Iharos-berény) rk. 30 éves, Pékli Jánosné Tóth Julianna (Tóllöifürésztelep) rk. 43 éves.
— Oyerektorna. A iporl kultuszának fe|lödése ma már az egész világ képét átformálja. UL friss, éltető generációt nevel a testgyakor lás, amire különösen Magyarország jővője szempontjából kell örömmel tekintenünk. Ezért érdemli a legszélesebbkor érdeklődést Deák János rgimn. testnev. tanár terve, aki a glmn. lornstermében 4—12 éves flu-és leánygyermekek részére, heten kint két délután toras- és játékórákat ad. Jelentkezés f. hó 8 lg a gimnázium tornatermében, d. u. 4—6 lg, Havi dlj 4 pengő.
— Beleesett a forróvlzbe. Moxs gógalambos pusz\'án Grótt István gszda otthonában nagy családi ünnepre készüllek, mely alkalomból a főzésnél egy nagy edény forró vizet sz asszony a földre tett és sz udvarba ment. Alig ért azonban az udvarra, amikor irtózatos jajveszékelés késztette visszatérésre. A konyhában ott találta kétéves fiát isszo-uyatosan vergődni a forró vizes edényben. Az asszony kiragadta rettenetes helyzetéből — de akkorra annyira összeégett, hogy kórházba kellett szállitanL A gondatlan anya ellen az ügyészség eljárást indított.
=- 20 havi részletfizetésre számijuk — igazolvánnysl ellátóit ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, Fö-ut 1.

bizalom dolga.
Hálók, ebéd lök, uriszobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvezft fixetéel feltételek.
Székely Vilmos
butortelepe Hagykaalm, Kailmy-ntca 4. u.
Elsőrendű saját kárpitosműhely.
A nagykanizsai metaomloglat a«e-llgyelfl Teleaááeaki CsütOrtOkOn aMmir-sttírfi Reggel 7 ónkor +13-J, cUluttn 7 ónkor +24 6, Mt« 9 Arakor +17\'4.
Ptthűzd: Egész nap Uszti égboltozat.
Stéllrány i Reggel Délkelet, délben és este Délnyugati szél.
A MeteorolrtgUI Intézőt felmMa* szerint továbbra Is túlnyomóan derüli és Igen meleg Idö.
A Meteorológiai Intézet |elentl este 10 órakor: Ai Idójóslái némlképtn változott, vagyli: részben felhős, zivatarra hajló, egyébként meleg Idő.
- Baleset kutáaáa közben. Cslna Kálmán loponárt kútásó a begyen az egyik kutat tisztította. Mivel a kötele nem volt elég boeszu a 45 méteres kúthoz, láncot kötött hozzá és igy ereszkedett be. Azonban a kötél elszakadt és Ctlma lezuhant a 45 méteres mélységbe. — ínszalag-szakadással és súlyos iu-zódásokkal szállították kórházba.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Szeptember 7> én és 8 án, pénteken 7 és 9 órakor, szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor „Rinaldo Rlnaldini". Egy frakkos bindita kalandjai 8 felvonásban. A kettős főszerepben: Luciano Albertiul. „Benbár bár". Burleszk 2 felvonásban. „Ridión szeneit vőlegény". Burleszk 2 felvonásban.
Uránia mozgó. Szeplember 7-én és 8 án, pénteken 7 és 9 órakor, siombslon 3, 5, 7 és 9 órskor két sláger I „A két kocsvadász" (Farkasok és nimfák a strsndon). Vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő: Zoro és Huru. .A gyávs\'. Dráma 7 felvonásban. Főszereplő: Kennelb Harlan.
S z ő n v e g r a k t á r u n k a t nh,6?a emeítu\'!
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-— nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. — Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINGER IÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
S4LAI KOKLOPT
1W wptembu 7.
S po rt él e t
A kettős ünnep sportja
Nagykanizsán: Pécs-Baranya -Zala Kanizsa Az NTE Bácsalmáson két meccset játszik
Igen bő éi izgalmas programm|a | véve, a győzelem nem maradhat el.
van a kellős ünnepnek. KülOnöse.i ■ II. profiliga fordulója lesz ixgal-mas, hisz — derby meccs Is akad a sorsolásban s fpen Nsgykenizsán játszák azt.
Vasárnap délután fél 4 órakor a Ziinyi pályán legnagyobb és leg veszélyesebb riválisát, a Pécs-Baranyái látja vendégül a Zala-Kanizsa PC. A két kiub találkozása a múltban mindig értékes sportot hozott, kétségkívül igy lesz ez most is. A Zala-Kanizsának nemcsak tavaszi vereségért kell revánsot vennie, amely bajnokságba kei ült, hanem a mult vasárnapi csorbát is ki kell köszörülnie. Ennél jobb alkalmat erre kívánni se lehetett volna. Pécs-Baranya vasárnapi győzelme ellenére is mi a kanizsai csapatol tartjuk a meccs favoritjának. A Kanizsa— Terézváios mult heli mérkőzésről a Nemzeti Sportnak az volt a megállapítása, hogy a kanizsai caapat ragyogóan Játszóit, amíg birla .tüdővel," de aztán a tréninghiány miatt visszaesett. A sportlapok nem szoktak dobálózni a .ragyogó" jelzővel s Igy kétségkívül nagy képességeinek kell lennie a csapatnak, amely végleges összeállításában most fog bemutatkozni. Egy heti tréning is igen sokat |elent a tempóblrásban s ezért hisszük, hogy most már végig bírják majd a meccset s ez esetben a honi pálya előnyét Is tekintelbe
Rekcrd köiö\'ség lesz a meccsen, hisz egy különvonatra való pícsi .drukkéi" is jön I
Budapesten a Rákoapalola—Húros, Soroksár—VAC, Pesterzsébet-Erzsébetváros meccseket jáWzák le. Lehetséges, hogy a Pesterzsébet helyébe már a Józsefváros fog lépni.
Miskolcon az Atilla a BAK ellen fog küzdeni. Ez a meccs Is kiemel-kedőeseményea vasárnapi fordulónak.
Az amalőrök a kél ünnepen megosztva játszinak.
Bácsalmáson az NTE küid a BSC ellen. Az NTE feladia pálya-1 választási jogát a meccrendezés nagy költsége miatt s az őszi és tavaszi fordulót a két ünnepen most egyszerre lejátszák Bácsalmáson. Hi a hosszú utazás r.em fárasztja ki nagyon az NTE I, akkor mindkét napi meccset megnyerheti.
Pécsett és Baján a szombati napon a DVAC-BTSE, Illetve a BSE— PSC mérkőzések vannak soron, Kaposvárott pedig vasárnap Játszák le a KTSE-PVSK bajnokit. Mindegyik meccs teljesen nyílt.
(Az NTE ma Indul) bácsalmási két napos túrájára a 12 óra 4 perces sinalóbus8ial. Az NTE intézője ezúton is felhívja a kijelölt játékosokat, hogy déli fél 12 órára legyenek kint a vasútállomáson.
közgazdaság
A tiszavidékinél is jobb búzát lehet termelni Zalában
Irla: OyömOrey István országgyűlési képviselő
hogy ezen cikkek kivitelét fokozzuk, azonban lehetőleg olykép, hogy
a buza helyét a liszt foglalja el és a buza kivitele a minimumra redukálódjék.
Ha ezt sikerülne elérni, ugy egyrészt a malomiparunkat volnánk képesek újból talpra állitani, másrészt állattenyésztésünknek nyújtanánk nagy segítséget azzal, hogy a korpát megmentenénk számára
Eddigi törekvésünk ezen két cikk exportjának fejlesztésére, nem járt a várt sikerrel. Erős vetélytársat kaptunk a kanadai búzában, mert (és ez ma már átment a köztudatba) búzánk minősége, amely azelőtt hires volt, leromlott. Meg kell állapítani mint tényt, hogy ma, az ősi magyar buza helyett megszámlálhatatlan fajta búzát termel ugy a nagy, — mini a kiskirtokos és ma már nemcsak az a baj, hogy a minőség nem felel meg, hanem ha találunk is jó minőséget, nem tudjuk ezt a minőséget a megfelelő mennyiségben szállítani.
Nem régen mutatott rá e lap hasábjain dr. Dencz Ákos országgyűlési képviselő arra a tényre, hogy külkereskedelmi mérlegünk passzív és passzivitása nőltön nő; nő pedig nemcsak azért, mert behozatalunk állandóan növekszik, hanem azért is, mert kivitelünk is visszaesést mutat.
Már most, ha kedvezőbbé akarjuk helyzetünket tenni, nemcsak arra kell törekednünk, hogy behozatalunkat csökkentsük, hanem arra is, hogy kivitelünket fokozzuk. Nem akarok most az ipari kivilel kérdésével foglalkozni. Agrár állam vagyunk, az ország lakósságának túlnyomó része mezőgazdasággal foglalkozik, s igy a mezőgazdasági termények kivitelének előmozdítására óhajtanám ezt a pár sort szentelni.
Ha nézzük az elmúlt évek külkereskedelmének statisztikáját, azt látjuk, hogy a kivitelben első helyen seerepel a buza és szinten az elsők WJzött foglal helyet a liszt. Nézetem szerint tehát oda kell törekednünk,
H
Pénteken 7 és 9 órakor Szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor
Ili
Egy frakkos b>ndita kalandjai 8 felvonásban. — Főszereplő: Luclano Albertinl.
Benbár bár
Burleszk 2 felv.
Rádión szerzett vőlegény
Burleszk 2 felv.
Én már több mint egy éve azon törekszem, hogy főleg a kis gazdatársadalmat meggyőzni arról, hogy nemcsak országos érdek, hanem, — az értékesítés szempontjából, — a saját Jól felfogott érdeke is, hogy egyforma fajtát termeljen, természetesen jó minőségűt.
Ma már a minőség kérdése sem okoz gondot, mert vau nekünk egy nagyon jó fajtánk, a mellyel nyugodtan felvehetjük a versenyt a kanadai búzával és ez a „Marquis" (márki buza ) Négy év óta termelem e fajtát, 1927 év óta minden más fajtát kiselejteztem, meri e fajta nagy hektolitersulyát, valamint kiváló lisztjét egyik sem tudta utolérni.
itszleleteimct megerősítette Han-kóczy Jenő, a m. kir. gabona és lisztkisérleti állomás vezetője, aki egy nemrég megjelent közgazdasági időszaki lap, a „Magyar Közgazdaság" legutolsó számában összehasonlítást tesz a hires kanadai „Manitoba", a magyar tiszavidéki és a „Marquis" buza között és ez az összehasonlítás bebizonyította, hogy
a marquis buza minősége sokkal jobb, mint a tiszavidéken termett magyar buza
és egyforma minőséget mutat a ma-nitójával, mégis azzal az előnnyel, hogy a marquis buza lisztjének megvan a keresett és a magyar tiszteket jellemző aromája, amely azonban az amerikai búzáknál hiányzik.
Ez az összehasonlítás tiszavidéki búzával történt. Már most az a kérdés merül fel, hogy a nálunk
Zalavármegyében
termeli marquis is oly jó minőséget ad-e? Megállapítást nyert ugyanis, hogy a talaj és az éghajlat külömb-sége folytán itt nem tudjuk azt a minőséget produkálni, legalább az ősi magyar búzánál, mint a Tisza vidékén. A bécsi gabonatőzsde a hetvenes években hozzálátott Magyarország buzatérképének elkészítéséhez. Akkor az egész országban csak egy fajta búzát termeltünk — az ősi magyar búzát. Megállapították, hogy
li IHoijipiftá
Pénteken 7 és 9 órakor Szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor
Két sláger egy műsorban I
A két kocavadász
(Farkasokéinimfák a strandon)
Vígjáték 7 felvonásban. Főszerepé: Zoro és Huru.
A gyáva
Dráma 7 felvonásban. Fősrereplő: Kenneth Harlan.
ez a buza egyes vidéken milyen sikér minőséget ád, és a nyert minőség szerint osztották fel az országot körzetekre. Midőn ez a munka elkészült, megrajzolták 1885-ben Magyarország buzaminőségi térképét. A legjobb minőséget a Tisza két partján találták és ez a körzet kapta a 10-es számot. Ehhez viszonyítva Zalavármegye északkeleti része 7-es minőséget, dél és délnyugati része csak 4-e8 minőséget produkál. Tehát ugyanakkor midőn a Tiszavidéke a magyar búzában 10-es minőséget termelt, nálunk csak 4-es minőséget tudtunk elérni. Miután a kormány a folyó évben felállította a gabona és liszt kisérleli állomást, felküldöttem az általam termelt marquis-buza két fajtájának idei termését és a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy az általam
itt a nagykanizsai határban termelt niarquls-buza Jobb minőségű, mint a szintén Idei termésű tiszavidéki ma gyar uradalmi buza.
Mert ha a száraz sikérnél, valamint a sikér nyulósságánál nem is mutatkoznak lényeges eltérések a három fajtánál, a sikér szívósságánál már nagy az eltérés. A liszavidéki magyar buza szívóssága 17%-os, mig a ferencmajori két fajta marquis-buzáé 24-es és 24"5 százalékos. Miután a liszt használhatóságánál első sorban nem a sikér mennyisége, azaz a nyujlhatósága és szívóssága, megállapíthatjuk, hogy a hivatalos vizsgálat kimutatta, hogy az idei termésű marquis-buzám minőségben felette áll az idei tiszavidéki uradalmi magyar búzának.
De mindezek a megállapítások természetesek és nem lehetnek meg-
Pénteken és szombaton
Markó-féie vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
lQjg. neptember 7
le(>ők, szintúgy megérthetjük azokat a tulajdonságokat, a melyeket ez a buza fajta mint növény mutat, ha ismerjük a buza történetét.
Miután most már az a megdönthetetlen meggyőződésem, hogy
ez a buza fajta fontos szerepet van hivatva betölteni ennek a csonka országnak közgazdaságában,
itt ezen a vidéken pedig meg nem ismerik, igy tehát a gazdasági kérdésekkel foglalkozó olvasóközönséget bizonyára érdekelni fogja, ha kissé részletesebben óhajtok a Marquis-buza élettörténetével és tulajdonságaival foglalkozni.
(Folyt köv.)
Tüzif a ét szén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épületfa, mész, cement és egyéb építkezési anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
YfXSBI
Az értéktőzsde hangulata továbbra Is kedvetlen. A piac ma sem kapott ösztönzést és Igy az első kötések lebonyolítása után üzletlelenség lett úrrá a piacon. Említésre méltó for-
§alom csak néhány értékben fejlőölt ki és az érdeklődés csaknem kizárólag a Bauxit piaca felé fordult, ahol fedezési és Intervenciós vásárlásokkal a további áreséseket megakadályozták, sói 3 pengői nyereséget ls eredményeztek. A többi papírok közül csupán Szikra 4 5 pengő áresése és a Beocsinl 5, a Cement 3 pengős áremelkedése érdemel említést. A többi értékek árlemorzsolódása minimális. Csekély forgalom mellett a piac kedvetlenül zárt. A flxkamatozásu papírok piaca csekély forgalom mellett valamivel gyengébb volt. A valuta és devizapiacon nem volt árváltozás.
ZQrichl zárlat
Párta J028, Loodoo 25*19\'/\'4, Nawrofk 519-271/1 HrttSMl 72 20, Mlt.no 27\'lgi/z, Msdrtd 86\'10, amit.rdaa 208 2 >, Bailln 113 72Vi Wkaa 73-18, SoBa 3751/4. Prága 15*89, Varsó 68*20. Budapest 80 SSM, Be (tád V I3. B.u.ttt J*15Vi.
Terménytőzsde
Buza 15 fillérrel, a rozs 10 fillérrel eseti. Az Irányzat lanyha, a forgalom közepes.
Busa tlsssv. 77 kg-os 2625-2645, 7* kg-os 26 45 -261)5, kf-os 36 70-26 90, 80 kg-os 26 95- 27 00. dunánlult 77 kg-os 26 06 -2f.*25, 78 k*-os 26 30 26 50, 79 «g-os 26-50 26 70 80 kg-oa 26-70 -26 80, ros« 2V50—24 65. tsksroi. árpa "6 50— 27 00 ^lárpe 2800-2900, ssb 25-25 - 25-50, tengert 3150 31.75
70 50 -2n 75__
Mii\' KOZLÖNT
A Mapesll T«znle devis:

VALUTÁK Algol L 27 90-28 05 S*4« h. 79 65-79 95 Ceebk. 16-93-17 01 Dán k. 152 75-153 35 Dinár 10-02-10-06 Dollár 570 -10-872 40 Pfsndi- lr 22 45-22 65 Hcll. 229 60-230 60 Langysi 64\'15-64 45 Ut 3-54-359
Ls»«
Ura 30 C 0-30*35 Mái ka I36-45-IÍ6 95 NocTág 162 95-153-55 SfiUl. 80 63-Í0 95 Peseta 9485-15-45 Srájct 1.110 35-110 75 SvM k. 103-25-153 85
DKVIZAK
AmsL 229 67-23037 Belgrád lüCü-1009 Berllii 116 48-136-88 BrtUsicl 79-62-79 87 Buki/mi 3-45-3-49 Kopenb.152\'85 153 25 London 27*79-27 87 Madrid 94 90-95 40 Milano 2994-30 08 Nevyork 57 2 80-4 4U Osslo 152 85 153 25 Pirii 2236-2244 Prága 16 97-1702 412 4 15 IS3 35 153 75 64 20 84 40 80 71-80*96 110-39-1.0 69
SsorU
Slockh
Varsó
Wtea
Ztrteb
Sertésvásár
PsOulKi mi, ■sírból sladstlanal rUwa-maisdt 900 dsiab tlsórondu 1*92—1 96, saedett 1*88—1*90. szedett kösáp 170-1*76, könnyű 1*20—1-50, etsőfsndS örag
1*86-1-90, másodrendű 1-64—170, sngd síldő 1*56—1*70, ssslonu nagytan 2 2í-2 30, istr 2 56—2*60, lebusotTbos 2 10-2 30, sxslonnás félsertés 2 32 -2*j6 As Iránviat ílénk
RÁDIÓ IŰS0I
Szeptember 7 (péntek)
Bndspeat 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemiért templomból. Utána: Kamara Z. 1 ldö|el-fts, Időjárás. 3 H. 4.45 Időjelzés, ldő|árás.
5 F. 5 45 Operettrészletek. (Zenekari hangv.) 7.45 Mozart hangv. 9 50 Hangv. 11 H. 11.20 Dezső Miklós dr. füttyművész és Hoch-meliter Józsel szájharmonlkamltvész együttes hangv. Zongorán kisér Polgái Tibor.
Bécs, Orác, Innsbruck, Klagenlurt Linz 11 és 4.15 Hangv. 8.05 ;Carmen, Bizet 4 (elv. operája.
Berlin, Stettln 11 és 3.30 (1. 4 A. 5 nZ. 8.30 O. Hsuptmann: Flórian Oeyer, tragédia.
Barcelona 12.15 Harangjáték. 2.45 és 5.45 Kamara Z. 9.20 Hangv. 9.35 Tánc Z.
10 20 Népszerű spanyol Z. és tánc Z. Basel, Bern I Q. tánc Z. 4 Hangv.
5.30 A. 8.30 és 10 Hangv.
Brflnn II Hangv. 12.15 G. 3 KiálliUsI hangv. 7 Hangv. 8.10 Vígjáték H. 9 Kiállítási hangv. 10.15 Hangv.
Frankfurt, Cassel 1 ü. 3.05 Uy. *t 35 A, 8.15 ,A vig özvegy*, Lehár 3 Iclv. operettje.
Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
11 O. 2 05 Hangv 4.15 Kcringók ét táncok. 4.12 (Bréma) Dalok. 5 Hangv. 5 (Bémsí Északi Z. 8 (Hannover) Hangv. Utána 12 óráig K.
Langenberg, Köln, Aachen, Mflnster
10.15 és 12 ü. 1 05 Hangv. 4.50 Qy. 5.45 és 8 Hangv. 9 Költemények és dalok. Utána
12 óráig tánc Z.
London, Daventry 1015 Istentisztelet. 12 Kamara Z. 12 30 Orgona Z. 1 Hangv. 4 nZ. 5.15 Oy. 6 Hangv. 7.15 Szonáták két hegedűre. 7.45 Katona Z. 9.50 Kétzongorás hangv. 10.15 Vigjáték E. 10.45 Meglepetésszerű műsor.
Madrid 7.15 Kamara Z. 8 15 Tánr Z. 10.15 Harangjáték. 12.15 Tánc Z.
Milánó 12.10 Kamara Z. 4 30 Tánc Z. 5.20 Oy.-dalok. 8 50 Szlmf. hangv. Prága II O. 12.05 Hangv. 5 Kamara Z.
6 Tarka est. 8 Kádló|álék.
Róma 1 Kamara Z. 4 50 Oy. 5.30 és 9 Hangv. Utána nZ és tánc Z.
Varsó 1 Torony Z. 5.25 Vllnal műsor. 6 Kamara Z. és dalok. 8.15 Szlml. hangv.
lladja: Délzalal Hyoada és Lapkiadó Villalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly. latervrtMO teUtoo : Nagykanizsa 78. ax.
Uj és jókarban levő használt ^
BOROSHORDOK
minden nagyságban kaphatók
ZERKOWITZ ALBERT
bor- és hordónagykereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
Alulírottak ugy a maguk, mint az egész rokonság nevében fájdalomtól megtöri síivvel tudatják, hogy a legjobb édesanya, testvér, sógornő, anyós, nagyanya >
Kreznár Györgyné
szQI. KovAoa Katalin
folyó hó 6-án reggel 8 órakor életének 56 ik évében rövid szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének.
Drága haloltunk hull teteméi f. hó 7-én d. u. >/a6 órakor fogjuk a temető hilottasházánál a róm. kath. egyház szertartása szerint megáldatni és örök nyugvó helyére kísérni.
Az elhunyt lelkiüdvéért tartsndó engesztelő szentmiseáldozat f. hó 7 én d. e. 9 órakor log a szentferencrendl plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatni.
Nagykanizsa, 1928. évi szeptember hó 6.
Áldás és béke lengjen porai feletti - Hyngodjék békéken!
Kreznár Anna tér). Kovács AnUlné leánya; Kovács Mária térj. Slfter Ferencné lestvére; Kovács Antal vöje; Szeller Láazlé, Kovács Nuslka unokái.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apióiilrdtéesek dija 10 saóig N fillér, minden további «ó dtta B ftíl. Vssár-
Snnepnap 10 további szó dija
szóig 10 fillér, minden la ■ Hit. Saezdán és pén-
teken 10 ssólg SO fillér, minden további ssó dija • fIII. Omssó i minden vasta-gsbb betűből álló ssó két szónak számit-Udk. Állást keresőknek 5Wo engedmény. » kirdaiéel dl) átér* fiaataad*.
Taavaj még mindig Muszel és Frledenthál-nál a legolcsóbb, mert legjobb és kilója csak 4 P 80 fillér. 4388
Naskllaalat beksbelesásra aalnoea Oesaegben s legelőnyösebben és leggyoe-ssbban lolyóstttat Aoaél laBée péns-
kOicsOnkOsvaUtő Irodája Nagykanizsán,
Kszlnczy-utcs 2. szám. 316J
TOltéa elhordható, használt ajtók eladók Kaztnczy-utca 47. 4228
öav. Sarkad; Tltuaxné hagyatékát képező bútorok és ágyék be-rendeiásl tárgyak f. hó 11-én délelőtt 10 órakor Kazlov/utca 43,b. alalt elárvereztetnek. 4371
Finom, lamatos DADA? aranyhegyi D U II U &
llleienkinl asztali 78 f., vörös I P, rizling I P 20 fillér
8ÁFRÁN IÓZ8£F fiuvttmkiáiaél
jwj_Magyar-utca 74._
Eladó József (ölierceg-ul 17. sz. ház. Bővebb:! Józsel tőherceg-ut 20. sz. 7. és 8án. 4385
Telivér vlxelét tanításra vállal, Időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületet rendez, fácánost beállít megálla-podáa szerint tttvSa Balázs, KUlmán, u. p. üelse. (Válassbélyeg nélkül nem lelelek.)
Ha megpróbálja, sohasem használ mást,
mint Johnsons-féle amerikai padlóviaszkot és beeresztöt.
Minden eddigi padlóvlaukot felülmúl, zsirfoltot nem hagy, fénye állandó.
Kapható csak:
Friedenthal Rezső
festék, kefe és háztartási cikkek üzletében
Tel. 137. Főút 1. Tel 137. Baxiaiági Takarék épület.
Válogatott uradalmi osamagaaz6l8 I kapható Dr. Rothsdilld Bélánénál, Sugár- , ut 8. 4339
Jó aasalónS ajánlkozik urlházakhoz Clm : Neu es Klein cégnél. 4372
Borbélysegéd szeptember 15-ikére Iclvétetlk Petőli ut 64 4361
Többlék- üzleti bútorok, képek, Ulmó, óra eladók Sugár-ut 19. sz. 4360
Komplelt hélé elköltözés miatt eladó Zaplelál Simon lodrásznál, Főúton. 4338
Erzsébet-tér 18. sz. alatt háromszobás utcai complett lakéa fürdőszobával szept. 15-tól elköltözés mlstt elloglslható. 4269
Jókarban levő használt hordók eladók Horváth Károly, Hunyadi-utca 20. 4381
Kaufmann Károly
url és női dlvatáruháza
Dunántol i legolcsóbb is legnagyobb
Jól Ilii mindenes szakácsnőt szonnsll belépésre keresek. Lesz mellette takarítónő. Sugár-ut 40 b. 4375
Sparherd és egyéb háztartási tárgyak eladók Teleki-ut 35. 4386
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytlsztltó, ruhafestő ijfc: lupti-L 11 (jtjttobi: UriKj-i. I
Vállal mindennemű ruha-festést, végy tisztítást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hólebér, tUörféayei gallértíuütái. Pllssérozás. «« Oouvrérozás.
Siemens és R«x flwegek
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes és dunaztos üvegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
üvegkereskedésében Kazlnczy-utca I. sz. alatt kaphatók.
llelAtt isBkiégletit besserené, saját ériekébea lésze meg ániaitj
HIRDESSEN
■ „Zalai K6zlBny"-ben.
ZALAI KÖZLÖNY
IUB szeptember 7
ŐSZI VETÉSRE:
Oazdaságl magvak:
Káposztámig Árvácskáimig Kelkáposztamag Nefelejtsmag Silátamag Százszotsiépmag Kerrkrépamsg Harangvlrígmag Téli retekmag S\'egfUmag stb. ftb.
Hollandiai rlrághagymákra:
tulipán, jácint stb. stb. előlegyzés.
Műtrágyafélék. Kicsinyben is nagyban kaphatók:
0I8ZÁS JÓZSEF MámMfatta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. 3iw Telelőn: 13a
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönklnt tiszlittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
--MM
Gyüjtöteiep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
EGHIVÓ I
Mafifl- nrr «ilatl 9zjrtkb.il utaaiaok alkalmival
BUDAPESTEN
a legkellemesebb otthont nyújtja a legelónyőiebb feltételek mellett a Keleti pályaudvar étkezési oldalival nemben levó
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Balapest, TUI., Barois-tér 10.
na art
iOo/o angadményt kap
alít aaaa lap alóflialó|a olt ad aaobairalnkbdl, IOo/o angadményt kap
oicad állattal árainkból. (KIlOoó hial konyha.)
S pang At magtakarll
aulóiaal kóllaájal, naarl lyalof áljóhat agy par< alalt a pályaudvarról.
Nálunk otthon érzi magátlll
Elsőrendű kiszolgálás, szigorúan családi Jelleg.
Saját érdeke
ezen előnyök tolytin, hogy okvetlen nilunk száll-Jos meg. — Előzetes azobamegrendeléa ajánlatos.
.1.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti címnél
Minőségben, tartósságban felltlmuihatatlan a
CONTINENTAL PNEUMATIK
roTTTÍFTSTiTFl
Állandó nagy lerakat Zalamegye részére:
Szánté Vilmos és Társai cégnél
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság aaeiött (Déli Vasút) 1928. évi májú* hó l!$-töl érvényes
MENETRENDJE
%
A Nagykanizsa állomásra érkezó és Induló személyszállító vonatok
Budapest—Nagykanizsa
sunqü
varrógép
RÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Vonal \' A vonat Budapestről Nagykani- Vonal A vonal Nagykanizsá- Budapestre
aiima neme Indul zsára érkezik aiátna neme ról Indul érkezik
216 f Szem. v. 21-35 410 211 Szem. v. 040 7-50
202 \' Oyv. 7-35 11-25 201 Oyv. 6 10 10-20
212 | Szem. v. 7-55 13-25 213 Szem. v. 9-25 1700
214 Szem. v. 1420 20-55 215 Szem. v. 15-20 2110
204 B Oyv. 18-30 22-40 203 Oyv. 1800 21-55
A 202. és 203. számú gyorsvonatok május 15-tól )uníus|15-ig csak vasárnapokon közlekednek Nagykanizsáig. Junlus 15-tól szepl. 15-lg közvetlen I—II—III. oszt. kociival Budapest—Llenz. közvetlen I—II III. oszl. kocsival Budapest—Trieste és Budapest— Kogarska-Slatinára és közvetlen étkezó kocsival Vlllachig.
A 204. és 201. sz. gyorsvonatokkal étkező kocsi Budapeat—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Trieste—Venezla. Közvetlen III. oszt. kocsi Triestere Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest—Róma. Közvetlen 1—II. oszt. kocsi Budapest--Fiume é» szerdán, pénteken és vasárnap egy közvetlen hálókocsival Fiúméba
A 211. és 216. számú vonatokkal közvetlen I II—III. oszt. kocsival Budapest | Barcs és közvetlen II—III. oszt. kocsival Budapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy Balatonszenl-
Nagykanl- I györgyrfll Ind. zsára érkezik| 236 i Vegyes\' 650 715 " | 235 Vegyes
Nagykanizsa—Szombathely— Wien
Bécsból Srombal- Na^ykani indul Myraárkank jiára irkaiik
Nagykanizsáról indul IŐ-05
S. B.
Balatonszentgyörgyre érk. Í0-M
303 jSinautX 321 Szem. v. 327 Szem. v. 301 Oyv. 311 Szem. v. 313 Szem. v.
Z. Égeri
8-25 11-M 1530
■130 5-10 <515 11-33 1443 20 08
600 7\'40 855 13 34 1735 22 50
314 Szem. v
Szem. v. Oyv. Szem. v Szem. v. Sinautó
Ka,,la..ir.á- Slombal- Bécsbe I, ril indul halyraárkaiik érkezik
310 302 322 328 301
4-35 717 14-20 1815 2115 23 00
715 10-10 11120 2115 2100 025
1205 19-55 19-34
Egersz.
A 321. és 322. iz. vonalok közvetlen vonatok Barcsra, illetve Barcsról. A 301. és 302. „ ,. „ „ Wlentól Barcsig és vissza. Közvet-
len I—II—III. oszt. kocsival Wien—Osljek és Wien—Zagrebia.
A 314. és 313. sz. vonatok közvetlen vonatok Wienbe, Illetve Wlenből. Közvetlen II—III. oszt kocsival Budapest- Zalaegerszeg és vissza
A 327 és 328. sz. vonalok csak jullus és augusztus hónapok vasár- és ünnep napjain közlekednek és ugyanekkor a 321. és 322 számú vonatok elmaradnak.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Pécsről Barcsról Nagykani-
indul iitdul zsára érks^iW
911 Szem. v. — 4-35 70Ö 91?
901 Oyv. 9-40 11-55 1 13-50 914
917 Sinauló 15-55 üy\'k ról 1 16 38 916
913 Szem. v. 13-23 15-55 17-50 \'10?
915 Szem. v. 1815 20-55 22-55 932
Szem. v. Sinautó
Kagykani/iá-
ról indul
440
940 12-05 14 04
18-20
Barcsra Pécsre érkezik érkezik (5-40 H 8-48
11-40 1249 15-50 21-35
14-40 üyék. 18*00
Hc <■/ ve ló fi* c/ésifc/tti/e/eÁ.
SINGER VA RRÓGÉP
<*ÍSZvéNVTÁRSA«AC»
FIÖKŰZLETE : NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Oyv. Vcgy. v.
A 911. és 932. sz. vonalok közvetlen vonalok Szombathelyről, III. Szombathelyre.
. Ül. V .........." l-II-HI oszt. kocsikkal Barcs-Pécsre
A 901. és 902. „ gyorsvonalok közv vonatok Wienból, illetve Wienbe. Közvetlen l-ll-lll. oszt. kocsikkal Zagreb Wien SB. é> közvetlen I—II—III. oszl. kocsikkal Osijek-Wien Sud Bahnhof.
Nagykanizsa—Cakovec (Csáktornya)
20i 221
203
223
Oyv.
Szem.v Oyv.
Szem. v.
Csáktornyáról I indul 3 51 11-05 16 07 18-59
Nagykanl-liira irkaiik
515 12-40 1724
20-35
I Nagykanizsáról Csáktornyára
222 202
224 204
Szem. v. Oyv. Szem. v. Oyv.
indul 4-52 11-55 13 44
23 25
1\'
érkezik 632 1315 15-22 1 04
lásd Budapest—Nagykanizsa viszonylatban a 201—204. és
Közvetlen kocsikat 202. és 203 s*. vonatoknál. _A 202. és 203. sz. gyorsvonalok csak junius 15-161 szepl. 15-ig közlekednek.
GUBACSOT,
ágytollat. állati bftrfiket,
vörös- és sárgaréz, cink éa ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
8TRÉI B. FIAI HA8minZ8á,
Erzsébet királyné-tér 15. u. alatt.
IZ2S
TANKÖNYVEK
minden iskola részére kaphatók
és
el&jegyexhat&k
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Haán Oyula naL végre
gykanlzaal bírósági eriajtótól.
563/1928. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajló az I88l.évl I.X t. c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságnak 1928. évi Pk. 10421. számú végzése következtében Dr Sehtelíler Imre ügyvéd által képviselt Néptakarékpénztár R I és t. nagykanizsai lakós javára 5800 I\' s jár. erejéig 1928. évi junius hó Vén foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és lelUlloglalt és 2570 pengőre becstllt következő Ingóságok, u. m. gazdsságl szerek, bulorok, hordó, prés stb. nyilvános átverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1928-I\' évi Pk 10421 sz. végzése lolytán 5800 P - llll lőkeköveleléb. ennek 1927. évi december hó 5. napjától |áró 10«o \'.8°o kamatai és eddig összesen 310 1\' llll.-ben bíróilag már megállapított költségek erejéig Zalaszauar községben leendő megtartására 1928. szeptember hó 22-lk napjának d. e. 10 órája határidóul klIUzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi I.X t.-c. 107. éa 108 § al értelmében készpénzfizetés mellett s legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el lógnak adatul.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felülloglallatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az IÍ8I. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1928. évi szeptember Ián.
Haán Gvula s. k
hó 5. napji
klr.
Nyomatott a Délzalai Nyomda Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly.)
Gyula
blr. végrehajtó
I\'ft. évfolyam, 204, dán fiUcyktaliaL im szeptember 8, szombat A* 16 Hítéf
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
tijűldS^tancÍJj^jLíS; Felelő* szerkesztő: Barbarlts Lajos
EUflxaláai án. agy Wn I |Ma(A M WUt
A DAL ÜNNEPÉRE
Ait bisiera, ai Urlslea minden magyar anya szive alatt pihegő sziv, négy kamrája közül az egyikbe a nóiázás kedves örömét, készségét rakja. Hogy ezzel lássa meg a nap-világot. Hogy ezzel Induljon el uljári.
Frázis lenne talán az, bogy a magyar gyermek bölciőjében nem sir, mert az ö sírása Inkább dalolás? A maga módja sierint. Dalolás, épen ugy, mint abogyan bus-kaservét könnyein kérésziül szűrik nóla-szóba népűnk bajuszos nagyjsi.
Lehet, bogy fanatikusa vagyok a dalnak. A szomorúan édes magyar nótáknak, de ha nem volnék az, akkor ls vivátos örömmel ragadnám mrg a tollat, bogy vele dalos szívvel dalos szívű testvéreket köszöntsek. Dilost estvéreken keresztül pedig a msgyar dal égbetöró szimfóniájának áldozzak e sorokkal.
Amerre ember él a földön, mindenütt dalolnak. Lehet, hogy a trópusi nap alatt élö népek nótája borzalmas üvöltés a ml fűlünk számára, de hogy az as A szivük hangja, az bizonyos. Azt hiszem, hogy a szegény, baromi életei morzsoló eszkimók ls, ba kis lélekvesztóiken kikötnek és furcsa bázukban, lüz és hal-zsir lámpák köré guggolnak, a maguk sajátos nyelvükön eldalolják nótáikat.
Egyszer hallottam valakitől, bogy az eszkimók dsla monolonlkus szerkezetében valami kolosszális emberbánat lapul meg. Talán azon keseregnek szegények, ha dalba fognak, hogy a Teremtő, mikor berendezte a földet az Óceántól az Óceánig, Okét épen a pólusra dirigálta. Ahol az emberi örömök legkisebb adsg|át mérve számukra, csupán szzal tartott lenn részükre helyet a nagy emberi közösségben, hogy dalolni engedi óket. Hs érc és csengés nélküli Is s hsngjuk, de még holtfáradtan is elzokogják egymás nyakába borulva, hogy bizony sok az eszkimó és kévé\' a fóka.
És milyen nagy kanállal merített az Itten a dalból az olaai népnek útra Indításukkor, mikor helyüket kijelölte a földön.
Egy futópillantás századokon keresztül és látjuk még ma is, bogy az olasz trobadour csal a fellegbajtó köpenyt vetette le, cserélte fel nadrággal a feszes trikót és baret helyett kalapot nyomott fejébe, de örökké dalolni vágyó szivt ma ls épen ugy küldi a Santa Luciával szive hölgye ablaka alá, mint bajdan akár a Barglák korában.
Aztán észak és dél között dalolunk mi. Páratlanul, utolérhetetlenül a magunk módja szerint.
Ha északon szomorú, fáradt ütemü Irigy sóvárgás a dal, dél Örök tavasza után ; ba délnek pattogó allegretló|a, mint a lángnyelv, tüzesen cssp lel az azúrok felé, akkor a mi népünk dala mind a kettő együttvéve. Mind
a kettő, mert benne alr a fekete bánat, benne |\'j|ong a rokonnélküli árva nemzet keserve. Benne tombol zabolát nem iürö citkó módjára né-pfink szilaj vére, toronyi átugrató virtusa, egekig, a magyar égig fellobogó tüze, hősiessége.
A ml népünk dala legkülönb ezen a világon. De ba még van bolygó|a a világűrnek, ahol az Alkotó beoltotta kegyesen az emberek szivébe a hang mu>siká|át, akkor a magyar nótázás a Világ Egyetemben is páratlan.
Miért páratlan ? Mert a fekete földtől, melyei megsiánt, bevet, learat, a szerelmes leány ctókjáig mindent megénekel. Az égben Irónusoló Úristenhez is a dal szárnyán jut, de
nótába öklözi bonfi-buját és nyakas sovinizmusát is, ha aanda szem tekint az ezeréves földre. (Most, hogy az emberi Igazság kicsúfolásával ke-resztrefeszitve fekszik és laköpötten hitvány nációktól a feltámadás magasztos tényére vár a nemzet, — most a dala nagyon, nrgyon szomorú. Csupa sírás, csupa panasz és zokszó Isten verése ellen és csupa lefojtott gyűlölet, számonkérésre ziháló kebel, melynek egyszer olyan overtürje fog felcsengeni a köröttünk rajzó sakálok üvöltésében, bogy vi-hara, orkánja elseprl a föld színéről még halvány színét ls a trianoni hazugságoknak.)
Hétszáz magyar dalos I Köszönt Titeket a Zrínyiek ősi városa. Büszkeséggel telik el a végekre dobott
Nagykanizsa népe, hogy körükbe jöttetek I
Arra kér benneteket, hogy ha as Itten kegyeltjei vagytok éa forrón szeretitek ezt a földet, melynek dalaival ma babérokért pályáztok, bárcsak szövetkezne veletek vslami égi hatalom és dalotok árja elsodorná a hullarablók határcölOp cégéreit, hogy meginduljon rajta át, az édes anya keblére a sok százezer elszakított édes msgyar gyermek, akit békeszerződésnek nevezett ronggyal idegen járomba foglak.
Hogy lenne az Isten csodál s dalaitok nyomán felrajzolná az égre láng-betűkkel a szent dalt, hogy: Megbűnhődte mát e nép a multat és jövendőt!
Mert igazán megbűnhődte és lalke levegő után vágyik e szűk ketrecből.
Urbdn Oyula
Megjelent Bud János, Wekerle Sándor és Gömbös
Gyula kinevezése
Budapest, szeptember 7 A kormányzó a hivatalos lap vasárnapi számában megjelent kéziratával Bud Jánost saját kérelmére pénz-
ügyminiszteri állása alól felmentelte s egyben öt tárcanélküll gazdasági miniszterré kinevezte. Dr. Wekerle Sándort egyideü\'eg pénzügyminiszterré
nevezte ki. Ugyanekkor államtitkárrá kinevezte Gömbös Gyula
országgyűlési képviselőt.
A magyar követ átnyújtotta Bukarestben a magyar kormány válaszát
a legutóbbi román jegyzékre
A magyar válaszjegyzék nem tartja szükségesnek helyreigazítani a román Jegyzék ténybeli tévedéseit
Budapest, sieptember 7 (Éjszakai rddlójelentés) A román kormány auguaztus 29-iki jegyzékében, melyet az optánsperben intézett a magyar kormányhoz, nem tett mást, mint megismételte az ugyané hónapban előbb küldött jegyzékének feltételeit arra vonatkozólag, hogy a két állam megbízottai folytassanak közvetlen tárgyalásokat az optánsperben. A román kormány legutóbbi |egy-zékére a magyar kormány válasz-jegyzékét ma nyújtotta át buksresli
követünk a romáu külügyminisztériumban.
A msgyar kormány válaszjegyzéke mély sajnálattal állapítja meg, bogy a román kormány uj jegyzéke a barátságos megegyezésre épen azt az álláspontját hangoztatja, melyet a magyar kormány proponált előzőleg, vagyis a közvetlen tárgyalások szükségességét.
Különben is a román kormány jegyzéke — mondja a msgyar válasz-jegyzék — ugyan-ízt azt álláspontot
fe|tl ki, melyet az előző Jegyzék, bogy a nemzetek szövetségének döntése .máris elintézte volna" az optánskérdést és ilyenformán nincs miről egyezkedni, legfeljebb a Jóvátételről lehet szó. A magyar kormány válaszjegyzéke nem tartja szükségesnek helyreigazítani * román |egyzék ténybeli tévedéseit. Egyben bejelenti, hogy az ügynek napirendre tűzését már időközben kérte a népszövetségtől a fennálló békeszerződések értelmében.
Bratianu megcáfolja, hogy Románia nem hajlandó az optáns-per
ujabb megvitatására
Büller birodalmi kancellár a német nép óhaját tolmácsolta: hogy a világbékére való törekvéseket siker koronám
Oent, szeptember 7 Bratianu román miniszterelnök cáfolja azokat a híreket, hogy Románia nem lesz hajlandó az optánsper ujabb megvitatására a tanácsban. A Jelek szerint e nyilatkozat mögött Brland keze mükOdik, akinek ugylálszik sikerült belátásra bírni a román delegátusokat.
Polltlsz védelmébe veszi a népszövetséget Genf, szeptember 7. A népszövetség mai közgyűlésén Polltlsz görög delegátus védelmébe vette a nép-népszövetséget az elhangzott kritikákkal szemben és lámulatolt arra, bogy a népszövetség egyes szervei, igy a gazdasági kizoltság és a nem-
zetközi jog kodifikálásával foglalkozó bizottság eredményes tevékenységet fejtetjek kl. Hangoztatta, hogy a békeszerződéshez nagyban hozzájárul a Kellog-\\t\\t szerződés, amely a Népszövtlség helyzetét is megszilárdítja.
A német birodalmi kancellár beszéde
Genf, szept. 7. A népszövrtségi közgyűlés ma délutáni ütését Zahle elnOk nyitotta meg. A delegátusok padsorai zsúfolásig megteltek és a karzat Is teljesen benépesült. A fokozott érdeklődés MUller német birodalmi kancellárnak szólt, aki ma elsőnek szólalt fel a főtitkári jelentés vitájában.
Bevezetőül hangoztatta, hogy Stresemann helyében ö tolmácsolja a német nép óhaját és ez az óhaj az, hogy a világbéke elérésére Irányuló törekvéseket siker koronázza. Ezután kiemelte a Kellog féle szerződés aláírásának jelentőségét és hangsúlyozta, hogy valamennyi nép a háború elitélése mellett foglal állást. Foglalkozott a leszerelés kérdésével, ezután kitért a kisebbségek kérdését c és annak a véleményének adott kifejezést, hogy a népszövetségnek foglalkozni kell a kisebbségek ügyeivel, mert ez is hozzájárul a béke feolartásához.
ULA1
A zalaszentgróti főszolgabírói állás betöltése
Irta : dr. Hajdú Gyula Orvényható-ági biroKsági leg
Sieretem varmegyémet, de szere-lera magái a vármegyéi it, a legnagyobb kör|ogi múlttal biró, legősibb nemzeti intézményt. Szeretem a vármegyei rendszert, mert rendszert látok az intézményben, hagyományok, szokások tiszteletben tsrtása, ez ar, ami a köi|rgl fontossága mellett, tekintélyt ad az intézménynek. Rendszernek kell lenni a vármegyében a hatáskor gyakorlásában, Jóllehet ma már hatásköre lényegesen szflkebb térre szorult, Jogköre korlátozva lett, de még mindig egyike legfontosabb alkotmánybiztosltékunknak s a középosztály manapság ls egész joggal ragaszkodik az ősi intézmény-hez, szűkség vsn tehát tekintélyére.
Vármegye és nemesség összefar- I tozó fogalmak voltak. !
A régi Idők tisztviselőinek nem ; volt szóba Jöhető fizetése, de megvolt a nagy hatásköre, tekintélye, befolyása és tisztelete, a hivatalhoz cstkis a közbizalom kötötte s csak addig tartott, amig arra érdemes volt. Nemeai kötelességének tartotta az ingyenes közszolgálatot. Mlcsods tekintély, hatalom volt egy föszolga-biró, vagy egy főjegyző.
Alig egy emberöltőn belül a hivatalból kenyérkereset lett és a régi, vármegye alap|aiban megváltozott; ai elszegényedett köznemesi családok tagjai ismét a hivatalokra adták ■uguka*, de most már a főjövede-lem a fizetés volt, nem a birtok hozadéka ; a fizetésből kellett megélni, étet kérdéssé vált a köztisztviselői állás, le kellett szállni arról a magas piedesztálról, amelyre sz önzetlen hazafiság emelte s amelyről a napi megélhetés gondja lekénysze-ritette, de ennek dacára meg kellett óvni a vármegye tekintélyéé.
Di rendszer volt a vármegyénkben a Hadviselők választásában is.
Elvek érvényesültek, melyektől eltérni csak a jogos előmenetel sérelmével, az ambició, az igazsig rovására történhetett. Rigi elv és ál-landA gyakorlat volt, hogy egy-egy Jelentősebb helyen törlént főizolga-biról állás megüresedése esetén a kevésbé jelentős helyen volt idősebb főizolgabiró tarthatott első sorban igényt s a kisebb szolgálali idővel hlró csak az ő helyére pályázlnlolt, illetve a Jó itlés és a kari érdek tiszteletben tartása melleit csskis az ekként megüresedett helyre pályázhatott, tehát mindenekfelett irányadó elv volt a szo\'gálatl Idő.
Á\'landi gyakorlat volt, hogy a megyei, közpon i li zlvisciők a járásokba cs\'k a legkivételesebb esetekben pályázhattak, mint akik egész más statusba tartoztak, s ez az elv a Járási lisz viselők jogos előmenetelének bizloeiláia érdekébrn történt; s amiként eg/ szolgabíró nem pályázhatott a riirr reményével egy mag^sabi megy.i tlszlvlselői állásra, amellyel egy egész sor megyei tisztviselő előmene\'elét akadályozta volna meg, épp ugy a megyri tisztviselő csak a szo gabirák jogos előmenetelének rovásárn lett volna megválasztható egy egy fószo\'gabirói állásra a ezen helyes elvtől csakis kivételes esetekben, fontos indokokból tért el a törvénybatósási bizo\'tság.
Nagyon természetei, hogy a szolgálali idő melleit súlyosan latba esett a családi állapot s egyenlő szolgálati idő melleit a családos állapot elsőséget biztositolt a családos Jelölt |avára.
Tehát rendszer volt a választásban, amely magasabb közérdekei szolgált, szolgálta a jogos előmenetel biztosítását, az ambició fokozását, a munkakedvet, mert egy liszt-vi«elő csak xbban a tudatban dol-
Dalol az ember
A zalai dalárdák versenyére Irta: Barbarlts Lajos
Mikor s mindeniég elsőt álmodolt, mikor a legelső hajnal szerteszórta színeit a csodára ébredt egek alján, mikor lett, ami van, ami él azóta — ezerfelé repült kacagásból, sohase érzett vágyak ébredésén: akkor született meg a dal s a nagy Mindenen végig uj|ongott a nóta.
a dal: az Élet sok-sok szép mesé)e, síelek szárnyán sztllet mindig újra, tuló patakok habja csacsogta, háborgó tengerek ólén, susogó lomb közt, fészek alján, csendről álmodó nagy éjszakákon, mlndig-mindíg uj nóta támadt és bearanyozta, végig lirta, kacagta minden útját az egész vllágnsk.
Mikor az ember sírt és tájt, mert a falat kenyér lett az ur, ép elvette azt is, elirlgyelte a sorsa — pacsirta hang|án, ttlcsök muzsikáján akkor is dalolt az ég, a kék azúr s a síró ember szivében halkan, ezerhuru kis aranyhegedlln mosolyra derült az ötök bálvány: a gond, a jaj, az átkos Élet. Dalolt az ember — Ezer leié szórta a
•* (könnyet
És mikor az első csók született, mikor sz első csillag lehullott, mikor az első gyeimek kacagás gügyögön, halkan a csendbe múlott mikor az ember először leborult, mert telkeit a nap és zengeti az erdő — akkor...
pacsirtadaltól, tücsök-muzsikától, virágok kelyhén kacagva fürdő, harmatcseppen táncot le|tő ezernyi-ezer napsugártól — akkor tanulta az ember sz igazi dall.
Az Idők minden útját vele rótta Olt volt a bölcsője felelt és végig az életén: a nóta. Dalba szökött az első bohó Ispiláng, dal szárnyán imádság szállt az égre — dal melengette a szerelmet, csókot, dalban esküdött a Haza szent nevére. Temploma küszöbén, harcai mezején, virágos nászán, álmai utján a ravataláig elkísérte.
A dal a dal a szebbik életünk, tümlérvllág, hol még a Lélek a király. A dal... a dal a legnagyobb titok, altat, korbácsol, simogat, ébreszt, az ollátánál minden perc megáll, hogy testvér legyen egy pillanatra a szürke, robotos élet, meg a fátadt jobbágy: az ember és lásson nagyol ég akarjon szépet
gozhat ambícióval, kitartással, odaadássá, egy családos liszrviselő a napi munka után csak akkor hajthatja le fejét nyugodtan párnájára, ha jogos előmenetelét a protekció rossz szelleme, sr Igazságtalanság kísértete nem zavarja.
Arról pedig soha sió sem lehetett s immár csaknem 25 évi törvényhatósági bizottsági tagságom alatt soha meg sem történt, hogy egy fiatalabb, vagy éppen mint most a zalaszentgróti főszolgabírói állás betöltése körül Zalavármegye félhivatalos lapja utólagos cáfolat nélkül „csuta finlta" jelenti, a legkisebb szolgálati idővel rendelkező ■ nem Is családos Jelölt pályázhasson a főszolgsb\'rói állásra, régi és mindenesetre sokkal nagyobb szolgálali idővel rendelkeiő, családos, szegény, a világháborút végig küzdött Jelöltekkel szemben s a félhivatalos újság ugyanciak utólagos cáfolat nélkül azt is Jelend, hogy ezt hivatalos helyen is támogatják.
Hál én kategorice kijelentem, hogy a félhivatalos u|ság ez*n megállapítását, ismerve Zslavármegye főispánjának a vármegye iránt any-nyira kifejezésre Jutott s tf-pisztall nagy szeretelét, a vármegye előmenetelét célzó fáradhatatlan munkáját s az általa eddig is elért eredményeket, s Igazságszeretetét, amellyel különösen a személyi ügyeket kezelteti, még a nem aktív szolgá\'alban állókkal szemben is, a félhivatalos újság ezen megállapítását csak fen-tartásssl fogadhatom; mert a» lehetséges, hogy a főispán ur őméltósága, aki Zalavármeg.e közéletében kinevezlelése előtt részt nem vett s a hosszú évek gyakorlntál nem ismeri, a lények ismerete nélkül talán adhatott kifejezést bizonyos (hajnak, de semmi esetre sem jogoiilotta fel a félhivatalos újságot, hogy a legfiatalabb szolgálati idővel biró pályázó személyével kapcsolatban „ciusa fini\'a"-ról beszéljen; s kétségbe vonom, hogv a félhivatalos
és keressen gyöngyöt, kincset érőt, amit kósza dalok mélyére rejtett minden szép örök uzsorása: a lélek.
Igy éli a dal az ember életét. Igy oszt|a meg, ami szép, ami tá|. Vele botul lérdre, vele sir, vele táncol és minden csodáért száz ujat kínál. Ha hiszünk, felemel az égig, ha sírunk, sir velünk és visszáját emlékekért, ha emlékezünk.
Mint vadvirág nyílik utak mentén, bármerre járunk, találkozunk vele. Ha várunk valakit, álmot hoz elénk.
És mikor csördül a bilincs és ökölbeszotul millió magyar keze, dallal Indulunk el akkor is. A délibáb hazája megremeg és visszaüzen a Kárpátok bérce, hogy vajúdnak már az uj évezredek.
Az ajkunkon nóta harsan, A szivünkben kigyullad a régi tüz. Megdobban a föld... titkot sug az erdj,
Duna-Tisza völgyén visszhangzik a dal;
„Hiv ... vár a régi határ
és minden nótát visszavár.
Mert él még... él.
hisz dalol a magyar."
•reptember 8.
u|ság „cauta finlláa-|< az ujsig igszságszeretetét és meggyőződését fedi; és hí a félhivatalos u|ság megfontolja volna a fentebb felhozott elveket s azt a tényt, mely szerint a hivatalból alig egy emberöltőn belül kenyérkereset lett, ugy semmi eselre sem adott volna helyet lapjában egy olyan korteaizfl közleménynek, amely régibb izolgálati idővel biró, családos, szegény pályázók mellőzését célozza, a jogos előmenetel sérelmére, lábbal tapossa az ambíciót, elrabolja a munkakedvet és ennek mrgakidályozása kötelessége minden egyes törvényhatósági bizottsági bizottsági tagnak ép ugy, mint a hivatalos köröknek.
Csak méltóztassanak visszaemlékezni, minő felrudu\'áit keltett a vármegyében, amikor dr. Csák Károly akkori árvaszéki ülnökkel, a hosszú szolgálati idővel biró tisztviselővel szemben egy, a vármegyei tisztviselői ksr státusán kívül A ló egyén pályá-zo\'t a főügyészi állásra, amelyet akkor a félhivatalos kőrOk szintén támogattak, de akkor ls győiOtt az igazság i dr. Csák Károly ótláa lobbiéggel lelt megválasztva. Hbzem, bogy dr. Csák Károly nem f ."lejtette el, hogy mailette az Igu lágért, a tisztviselők jogos előmenetele érdé kében mit tetfünk a minden befolyásit latba fogja vélni, hogy a fentebb ismertetett elvek a zalaszentgróti állás betöltése alkalmával is érvényesüljenek > ne legyen lábbal tiporva a szolgálali idő, a családos helyzet • ezzel kapcsolatban a Jó köi igazgatás sina quanon Ját képező ambició.
De tartsanak együtt a megye és járás tisztviselői is a maguk Jól felfogott érdekében a ma nekem, holnap neked elvénél fogva s ne engedjenek rést törni azon az elven, amelyért annyi nemes küzdelem folyt a törvényhatósági bizottság kebelében.
A vármegyei főüjyészl állásnak betöltése alkalmától 1910-ben a törvényhatóság a köztisztviselői állis és a varmegye tekintélyének megóvása végett egy nagybe folyású bizottsági tagnak elfogadta azon Indítványát, hogy a köztisztviselők eltiltatnak, bogy megválasztásuk érdekében a törvényhatósági bizottsági tagoknál kilincseljenek, én viszont ezzel szemben azon Indítványt tettem, hogy a lelőlésnél respektállsssék a szolgálati Idő, mert független, buzgó és lelkiismeretes munkaerő cssk azon köztisztviselők között találkozik, akiknek anyagi egzisztenciája biztosítva van. A szolgálati idő és a családos helyzet respektálása a legnagyobb közérdek s ha a törvényhatóság régi elveitől, az állandó gyakorlattól eltér, lesiklik sz igazság uljáról s maga húzza meg a lélekharangot az ősi Intérmíny, a vármegye Jövő sorsa felelt.
Az igazság hátbatámadása már is éreztette káros hatását, mert a pályázó tisztviselők a causa finitá-vsl szemben a saját |ól felfogott érdekükben, de a tisztviselői állás tekintélyének nem épen előnyére, megszegték a tllió rendelkezést s kénytelenek voltak ismét a lealázó kilincseiéihez folyamodni-
A nagyobb közérdekért szét kell szakain! baráti, családi köteléknek, de el kell buknia mindenekelőtt a protekciónak.
IBM. ncptember 8
ZALAI KÖZLÖNY
Notabene
A kormányzó ás a Beketow-cirkusz
.TI vagytok a magyar erö pillérei* mondotta Horthy kormányzó a nála tegnap megjelent olimpiai győzteseknek. Aki a Beketow-drkusz szeptemberi mihordt látja, meggyőződhetik arról, hogy... sth.
(Esti Kurír, szeptember 5.)
Megdöbbentő az üzleti tülekedésnek az a magamegfeledkezése, amivel egyes vállalatok Immár nem csak két könyékkel, hanem szinte körömmel és foggal Igyekeznek utat vágni maguknak a lezüllött gazdasági élet business dzsungeletben. Az üzleti élei reklámversenyének tohuvabohu Ja ugy kavarog, örvénylik az üres zsebü ember minden lépése körül, mint valami félelmetes Jazz band, ami nem pihen el soha, nem Ismer planot és nem ha$y soha egy pillanatnyi csendet, nem Ismer egy meg álldsnyl megközelíthetetlen zugot.
Hiszen Igaz, — soha Ilyen szükség nem volt arra, hogy a gondjai keresztjét cipelő emberbe beleslkolt-sák minden talpalatnyi helyről és minden elképzelhető módon hogy szüköcske pénzéért kaphat még valamit. Soha nem kellett még annyira a reklám szuggesztív ereje, mint ma, hogy belekényszerltse a holnapi kenyere gondját rágcsáló emberbe: mennyire hiányzik ez vagy amaz az ételéből és mennyivel jobb és siebb lenne, ha ezt vagy azt megszerezhetné magának.
Külön tudoQtány ma már a reklám. Magát Is addig reklámozta, mig az Egyesült Államokban egyetemi tanszéket kapott. Ott azonban már bizonyára megtanították az üzleti vállalkozókat arra, hogy „est modus In rebus" és hogy vannak a Jóérzés és jólzUs szabta korlátok és vannak az ötlet-termelésnek olyan parcellái, amelyek ugyan Éva almájának varázsával megáldott üzleti gyümölcsöket teremnek, de amelyeket leszakítani nem szabad anélkül, hogy az állami törvények ítélő pallosa meg ne suhogjon felettük.
Ugyanekkor Magyarországon, a mely pedig nemzeti létének reneszánszát éli, a Beketow cirkusz nem átallja a magyar államfő nevét használni reklámul kóklerek, csepűrágók, Idomított fenevadak és nem-tudom miféle nációból rekrutálódott „Slsters" ez és amazok produkciói számára.
Hihetetlen fantáziával talált rá a szennyes odvalból kiizzadt pénz csatornáira ez az üzleti vállalkozás, amikor a cirkusz-porond körül Izguló tömeget a magyar nemzet ujjá-teremtőjének, a kormányzónak nevé-
vel csalogatja és azzal gyürkőzlk neki az alacsonyabbrendü „müétve zetért" járó obulusok előcslholásánuk.
Uheletlen, hogy a magyar büntetőjognak ne legyen paragrafusa az Ilyen alávaló próbálkozásra. Lehetetlen, hegy egy ország fejének komoly alkalommal elmondott szuvait az üzleti reklám kakofoniájába le hessen beleordítani. Lehetetlen, hogy az államfő nevét transzparensek szédült villódzása közben cirkuszi ki kiáltók ajkáról lehessen bele szórni a piszkos garasok, hetykén guruló pengők vándorutjának üzleti vályúiba. Lehetetlen, hogy jóérzésű magyar ember fel ne háborodjék, amikor nemzeti újjáéledésünk sarokkövét a mutatványos Ipar ízléstelen reklámhaj hászása faragcsálja. Kell tiltakozó szónak és kell lesújtó ökölnek lenni, amely elnémítja a hasonló próbálkozásokat és ahhoz a nimbuszhoz, ami a magyar államfő alakját övezi, nem engedi hozzáférni semmiféle cirkusz zsibvásár reklám orchesteré-nek plszkoskezü dirigenseit. (bl)
á kiátjesti Tftr»4e Lerln-ji^í..m
VALUf 4A liuol i, 27 90-\'.8 05 8aa. 79 65-79 95 Caabk. 10-93-17 01 Dia k. 152 75-153 35 Dinár 10 0J-1006 Uollar 570 40-972 40 fiiad\' li 1i 45-22 65 Moii. 229 60 2j0ÖJ Laogy». 64 15-64 45 Lal 3 54 3 59
Lat a
Ura 30 CO JO\'75 Máru 13645-1:6-95 Norvég 152 95-153-55 SchllL 806W095 Ptaela 94 8 5-95-45 8 vájd LI10 35-110 75 »r*4 k. Ck3 25-153 85
í Aiual. i\'29 67-230 37 , B*lar<4 lo Ui 10 09 1 fertb U6 48-U688 BrkuseJ 79 62-79 87 Bukiiut 3-45-3 49 Kcuanh.152 85 153 25 London 2779-27 8/ Madrid 94 90-95 40 SUltau 2U9V3008 Nawjom 412*80 4 40 O..I0 152 85-153 25 Párti 22 36-22 4* Práin I5-97-I7-02 taorla 412-4 15 Stoekh 153-35-153 75 Varaó 64 20-64-40 Wien 80-71-80-96 zftrirfi 1(0-39-11069
I\\IE KÍNLÓDJÉK LÁBAIVAL!
cgyjólAbfürdö
szt RÓKUS LÁB SÓVAL
A LEGELHANYAGOLTABB LABAT IS RENDBEHOZZA\' OLYANOK LESZNEK LÁBAI. MINTHA ÚJJÁSZÜLETTEK VOLNA!
r.liit.MlLt — örül. hogy minden 1oikI|AióI mcgszibadul. boldog, mert véytc dnnirtyAv.il h fog-kihozhat. bti terveivel H — tetlcttií vcl I
Hogy o meyssobotl, slbbes eleganciával leleohessen meg uj
börnyezetében, a sobféte benyel holmi bözül selymet, cilpbft ilb. tt bátran becsomagol. meri hb» ezebet mind l ux-nal Ápolja — persze mindegyiket a megfelelő ellAráwal
(|öv<5 szcrdAn (olytatjub I)
14a bétségt volna aziríat, hogy rubitatinah valamelytb darabot hogyan bell dycwi <S olcsón mosni, *)oo nebttnb, Mssséggd adunb uabtarv&csot. — Lever lirt.it U. |. L, Budapest, K„ tiWay-utca 30.
Ma délelőtt érkezik dr. Kállay Tibor
a zalai dalosversenyre
Nagykanizsa, szeptember 7 Zenés éb csztö és bevonulás után ma délelOtt 10 órakor a városháza előtt veszik kezdetüket a zaltl dalosverseny ünnepiével.
Dr. Kállay Tibor ny. pémügymlnlszlér, Nagykanizsa országgyűlési képviselője a délelőtti gyorsvonattal érkezik meg városa nagy kullur ünnepére, melyen az 0 díszes serlege is s kiosztásra kerülő dl|ak közt várja boldog luh|donosát. Kállay Tibor dr, akinek fogadására az állomáson megjelennek a város előkelőségei, Kov/.ch Oyula nyugalmi zott táblabitó, |árásbiróságl elnök vendége lesz.
Kállay Tibor az öiszes előkelőségekkel részlvesz a Zalamegyei Dalosszövetség díszközgyűlésén.
Szombaton délben Plihál Viktor dr. felsőházi tag a dalosversenyre érkező főispán és dr. Kállay Tibor tiszteletére ebédet ad Délután megjelenik a versenyek színhelyén. Vasárnap délelőtt pedig a klskanizsai választópolgárok ünneplik képviselőjüket, aki részlvesz a klskanizsai u| elemi iskola avató ünnepségén. Délelőtt 11 órakor a nagykanizsai városhizán széleskörű fogadást ren-
dez válssztóinak, akiket rendie meghallgat ügyes bajos dolgaik ügyében.
Visátnap este pedig Kállay dr. mrg|elenik a Katb. Legényegylet szűreU mulatrágán a Polgári Egyletben. Vasárnap éjjel a személyvonattal utazik vissza a fővárosba. •
A dalosversennyel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a
Magyar Francia Biztosító egy szép ssrleggel bővítette a dijak Impozáns seregét.
Délután 2 órakor kezdődik a versenyszámok programja a katakombában, hova állandóan autóbusz-járat szállítja kl az érdeklődő közönséget. A versenyen vsló megjelenés természetesen utcai ruhában történik. Belépődíj 20 fillértől 1 pengőig.
áWullon hozzánk, ha uj Fordaoo —"^"traktort, vagy u| typuau kocsit akar venni. A raktáron levő régi typoau gyönyört! hattllésea európai karosszériával ellátott autót rendkívül olcsón é» Igen kedvezó feltételekkel kapható.
Itiyír Talajművelő és Oaxiaság-Mrendexó Béuvéaytámiág
Oyflr, Vilmos csiazár-ut 49. szám.
Szőnyegraktárunkat emeltük!
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-
— nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. --
Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
gJUJtl KOXLOltr
IBM szeptember 8.
Ma, szombaton este
Markó-féle vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
Van szerencsém értesíteni a a n. é. hölgyközflnséget, hogy
mrrotliimf
Kazlnczy-utca 12. iz. alól Deák-tér 6. szára alá helyeztem.
Kérem a n. é. holgvközónség szivei pártfogáiál továbbra is.
Tisztelettel Caltka látván aSI-siabí.
Megfogták a titokzatos keszthelyi és hévizi betörések tetteseit
A Kálmán-műhely betörői követték el a hévízi ékszerlopáat Is
NE MULASSZA EL, HA
BUDAPESTRE
megy, felkeresni a
„BOHÉM" lüLATÓt
VII. Rákóczl-ut 36. VILÁGVÁROSI MŰSOR
Naponta kezdete 10 órakor. |.
kAvéhAzi Arjik. belépődíj nincs.
Szeptember 28-án koronázzák meg I. Zogu királyt
Tirana, siept. 7. I. Zogu királyi szeptember 28-án, az albán függetlenség kikiáltásának évfordulóin koronázzák Albánia királyává. A koronázás a történelmi nevezetességű Kroja városában lesz és Z ;gu király ebből az alkalomból általános politikai amnesztiát fog adni.
Olaszország nem hive a leszerelésnek
London, siept. 7. Az olasz kor-mány jegyzékben értesítette az angol kormányt, bogy nem f jgadhatja el az angol-francia leszerelési kon-promisszum tervét. A mcgoko ás az, hogy Olaszomig sohasem értett egyet a száraiföldi hadsereg és flotta leszerelésének gondolatában.
Budapest és Zamárdi között a vonaton eltQnt egy kisleány
Budapest, szept. 7. A teguapi napon bejelentették a főkapitányságon egy 7 esztendős klsleányka elüné-sét. Két nappal ezelőtt ugyanis 141 kisgyermek tért vissza Zamárdlbol, ihol egy állami gyermeknyaraltato akcióban vetlek réizt. i Mikor a vonat befutott a budapesti déüvasuti pályaudvarra és a gyermekek sorakoz\'ak, hogy a felügyelők megszámlálják őket, kiderült, hogy csak tizen vannak.
Megállapították, bogy Lamperl Elei 7 esztendős kisleány, aki még Za-márdiban a többiekkel együtt felszállt a vonatra, útközben érthetetlen módon ettűn\'. A főkapitányság azonnal megindította a nyomozási.
4411
budapest.
ÜIH-UTU 41.
elókéizlt |agra, államjzámvllclre, érettségire, összevont magánvizsgálatra, polgárira
iBAMAfr&EHQZATAL
Keszthely, szeptember 7 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Jelentei1.ük annak idején, ho<y 1927. december 13-án,
egy holdvilágos éjjelen, betörtek Kálmán Aolal keszthelyi szabinak a temp\'ommal szemben lévő mühelyébi. A látszat akkor az volt, hogy
önbetörés
törlin\', amit a ma kiderült tények egycsaptsra megdöniötlek.
Nilitny ntpptl ezelőtt a keszthelyi est iiiOrök Szombathelyről és Dibre-cenből egy-egy többszörösen rovoll-muitu egyént hoztak Keszthelyre. Az egyik Fór Gyula volt csaposlegény, a másik OrOnberg Ernő volt keres-kedősegéd. A csendőrök ügyes vallatása során kiderüli, hogy a két jópajtás köve,te el az annak Idején nagy port felvert belörésl. A lopott áru egy részét
a debreceni zálogházban meg Is találták már. Ugysncssk megvan a vitézi székit ík egy víg szövete ls, amit
zálogban hagytak a lepsényi korcsmában.
Kész és f:llg ké\'z ruhákat is elvitlek a betörők, igy ujjatlan télikabátokat is, volt azonban annyi eszük, hogy ujjakat is loplak hozzá. Az
ktszthelyi kereskedőnek javításba adott ruhája volt.
A két jó madár aióta bekalandozta az egész országol, Grünberg világol is jár\', külföldön, Romániában csatangolt. Kid^rü\'t, hogy
sok más keszthelyi betörést Is kettesben és külön-külön a Pör és OrOnberg .társascég* követett el. "
igy a Hofmann Istvánná lakásán lörlént betöréskor ők vitték el Hoff-manné drága bundáját. Barát ulka-paró hévizi-uli lakásának ablakán is erek raáaz\'ak be egy éjsraka és a szegény ember 35 pengőjét és gyűrűjét elemtlték.
Szenzáció erejével halóit, amikor bevallották, hogy 1926-ban a hévizi Frledrlch étterem nagyszabású betörése is Pór leikél terheli.
Az ékszerrel tele kazettát a hévízi tó szélén a vízbe sQ-iyesztette.
A csendőrök ma délután vitték kl a helyszínre, hogy a kazettát elöku-lassák.
Érdekes részlete a Káimán-mühely-be történt betörésnek, hogy miután az Iskola-utcai mühelysblak vasrácsát kifeszítették, .munka* közben arra is jutott idejük és hidegvérük, hogy Kálmánnak a karácionyi ünnepekre félretett négy finom szivarját
egyik jó lirmán elfogatásakor is efiy olt a helyszínen elfüstöljék.
Gubacsot
veszek legmagasabb napi áron.
Steiner József
Erzsébet-tér 16.
Telefon 109. szám.
Központi H éj mmm
KÁLMÁN LEÓ
nnGYKnmzsn,
Király-utca 34.
-rAftCl-frOSSí\'-
Kölcsönt ad ingatlanokra olcsó kamattal, minden jutaléktól mentesen.
Megtakarttott pénzeket
biztosan és magas kamattal gyümölcsözteti.
Ltg|obhan vesz és elad idegen pénzeket, régi ezüslkoronákat, aranyakat.
Ma savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
i mm
Király-utca 21.
rRE utaztAban
TEKINTSE MEG
LKOSSUTH LAJOS-UTCA •.
buoapcs r l eqoL csóbb oivathAza-CLtaÁNs /J O!varos cosTunÖKam. KAUAIOKUHH. RUHÁKBAN át BJ.OVS QMÜAM
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember 8, azombat
Római katolikus: Kis B. A. Protestáns : Márta. Izraelita: Elul hó 73. Nei. Nap kel reggel 5 óra 28 perckor,
nyugszik délután 18 óra 27 perckor. •
Városi Nagymozgó. .Rlnaldo Rinal-dini\' Egy frakkos bandita kalandjai 8 felv. — .Benbár bár" Burleszk 2 felv. — .Rádión szerzett vőlegény* Burleaik 2 (elvonásban.
Uránia mozgó. „A két kocavadász\' (Farkasok és nimfák a strandon) Vígjáték 7 felv. — ,A gyáva* Dráma 7 felv-
Szeptember B, vaaárnap
, Római katolikus: Kl. Péter. Protesl Ádám. Izraelita: Elul. bó 24. Nap kel reggel 5 óra 29 perckor,
nyugszik délután 18 óra 25 perckor. •
Várost Nagymozgó. ,ÉJ|el háromkor". Modern bünUgyt történet 6 telv. — .A vadon szépe" 6 (elvonásban
Uránia mozgó. .Lyon Lea". Bródy Sándor szlnmdve 10 letvunáiban.
Szeptember 10, hétfA
Római katolikus : T. Miklós. Protest.: Erik. Izraelita: Elul hó 25. Nap kel reggel 5 óra 30 perckor.
nyugszik délután 18 óra 23 perekor. •
Városi Nagymozgó. .A beszélő film"
MUJérés
A namrkanliaal meteorológiai m.
Jani\' " ~\' " teeget
órakor +218, aata 9 Arakor +I&-4
ary kanizsai vetaoroiogtal naa-
flgyetö jelentéaak i Pénteken a Mmtr-: Rerget 7 órakor +134, dálutáa J
figyel
aOM
ÉRETT NYUCATINDIAI BANAN A\'LEGJOBB TÁPLÁLÉK
PtlMui: Egész nap tiszta égbottoiat.
SiiUrány i Reggel Délkelet, délben Északkelet este KeletiszéL
A Meteorológiai Intézet lelentéaa Szerint továbbra is túlnyomóan derült és Igen meleg idö. _
— Istentiszteletek sorrendje. Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék sorrendje a felsőtemplomban a következő: 8 órakor polg. fiúiskola, fél 9 órakor főgimnázium, 9 órakor elemi Iskola, báromnegyed 10 órakor katonák miséje, fél 11 órakor szentbeszéd és 11 órakor énekes nsgymlse.
— Vasárnap délután 6 órakor lesz az eucharisztikus szentségi körmenet Mini jeleztük, holnap vasárnap délután 6 órakor indul az eucharisztikus körmenet a plébánia templomból. A plébános kéri az összes hatóságokat, közhivatalokat, testületeket és intézeteket, hogy az urnapl sorrendben, férfiak lehetőleg lamplonokkal, testületek zászlóval vegyenek réazt a körmenetben, amely tel|fsen a húsvéti feltámadás egyháil pompájával lesz megtartva.
= Orvosi hlr. Dr. Schmldt Imre volt budipesti klinikai orvos rendelőjét Budapestről Nagykanizsára, Magyar-utca 12. sz. alá helyezte áL A rendelését megkezdte, kvarcfény és diattaermiás szakszerű gyógykezelés. Telefon 374.
= Az Iparos-sorsjegy nyereménytárgyait megtekintheti egész napon át a Főúton (volt Szabó cipőüzletben).
BRTEiffONt 982-85. g
1928. gegtefflbcr 8
Kumin Ferkó halálára
Ismét elment valaki közülünk, akinek távozása, azt hisszük őszln tén mindenkinek fd/. Az örökké vidám mókás Kumln Ferkó, nem Is olyan sok év után itt hagyta a Csen gery-uti Amerika vendéglői és elk \'l tözött erről a földről, J.iol annyit harcolt, küzdött, amíg mégis csak főnök w \'.elt a sajdt boltjában. Van ebben valami trugikus Küzd, kin lódik, hajszát hajszára indít az ember és mikor végre odajut, hngy megpihenhet a puha, meleg fészekben, amit maga teremtett, akkor jön egy csontketü ur, aki beleszól a játékba ét mindenre akkor mond kontrát amikor akar és mindig biztosan nyer — még adu ellen Is. Szegény Kumln bácsit Is legyőzte. Ugy legyőzte, hogy az Amerikából most már örökre hi ányoznl fog mindenre kiterjedő gondossága és figyelme, szeretetre méltó egyénisége Kumln Ferkó-nak kél hazája volt. A mostani és az Uj világ, amely titkos sze relme maradt mindig és ha összejöttél vele kedélyes beszélgetésre, kizárt dolog volt, hogy ne beszéljen nemcsak a maga kis Amerl kdjdról, de az igazi nagy Amerikájáról, ahovd bizony kell vízum, nem mini a Csengety utcai Ame rikába. Kumin Ferenc vendéglős, most már elment abba oz Ame rikába ahová minden vízum és útlevél nélkül léphet be, de ahonnan aztán nincs vissza Őszintén sajnálunk jó Ferkó bácsi és igaz
könnyet ejtünk sirod felett. •
Kumin Feienc vendéglőt éleiének 48 ik évében meghalt Nagykanizsán. Temetése szeptember 8-án, Kisasz szony nap|án lesz a kaih. sírkertből.
— Ma van a homokkomáromi bucsu. A régi híres bomokkomároral Kisasszony-napi bucsut ma tartfák meg. Nagykanizsáról szombaton reg gel Qazdagh Ferenc püspöki biztos vezetése mellett kOlön prosesszióval indulnak a búcsúsok.
— Segíts magadon és az elaggott Iparosokon 1 pengős Iparos-sorsjeggyel.
— Plébános! Jubileum Tudósítónk jelenti: Szeptember 9-én, va-sárnap ünnepli Németh János vörsi plébános 25 éves jubileumát. Németh János Keszthelyen volt káplán, hosszabb ideig szerkeszlette a ,Bila-tonvidék\'-et, ma ia kitűnő tolla van. Híveiért aokal dolgozik és sokat áldoz. Az ö buigólkodásának eredménye a most épülő balatonszentgyörgyi templom.
Pogányvárl édes must kapható Horváth vendéglőben Telekl-ut.
— A női zarándoklat Bjcsu-szentlászlóra szeptember 16 án indul Nagykanizsáról. Akiknek birminö vaaull kedvezményük van, azt csak ugy vehetik igénybe a vasúti pénztárnál, ha előzőleg a plébánián a zarándokok külön vonatára Jogosító Jegyet megvált|ák.
= Vendéglősök I 1 liter sióda-viz 5 fillérbe kerül. Késiülék árát megtakarításból részletben lehet fizetni. Díjtalan bemutatás bárhol. — Megtekinthető Szabó Antal sportüzletében.
— Dlewock Julla német ovo-dája folyó hó 17 én keidödik. Behatások 14. éa 15 én délelőtt 10-12 órakor.
£Aj Al KÖZLÖNY
Elpusztulnak legyek, szúnyogok, hangyák, poloskák, svábbogarak, molyok, bolhák stb.
óvakodjunk az utánzatoktól 1 Csak eredeti, plombált Fllt-kannát fogadjunk el!
PANACEA Gyógyszervegyészeti R.-T.
Budapest, VI., FigyelA-uoca 16. Telefoni L. 909-48.
— A keddi különvonat Zalaegerszegre. Nagykanizsáról kedden, 11-én reggel 7 óra 40 perckor különvonat indul Zalaegerszegre ahol a megyegyülés enopon fogja megválasztani a zalaszentgróil főszolga birót. A különvonaton klvtll reggel 7 óra 25 és 7 óra 30 perckor au\'ó buszok Indulnak a Centrdl elől az állomásra. _
A klskanlzsal uj Iskola felszentelése
szeptember 9 én délelőtt 9 órakor lesz ünnepélyes keretek közölt. Az üunepíly programja a következő:
I. Istentisztelet délelölt 9 órakor. 2. Utáni körmenet Indul az uj is kolához, P. Málés Hilftr Ferences házfőnök megszenteli az Iskolát s beszédet intéz a néphez. 3. Hiszekegy, énekli a „Livenle egyes, dalárda". 4. Alkalmi szavalat. 5. A hatóságok képviselőinek beszédei. 7. Irredenta bzavalat. 7. igazgató beszéde az Isko\'a áldásos vol\'áról. 8. Himnusz.
Az sulóbusz az Erzsébet-térről fél liz és háromnegyed tiz órakor indul Kiikanizaira. Vtusra 1220 petekor.
— A belügyminiszter jóváhagyta az állatvédő egyesület alapszabályalt. A tavasszal meg-al kuli a Nagyksniiisl Állatvédő Egyesület alapszabályait a belügyminiszter, mint a most érkezett le lral mondja, Jóváhagyta. Aszerint rövidesen kő/gyűlési lógnak egybehívni, mely ulán az egyesülel végre megkezdi nagyon akiuAlissá vált működését.
Pogányvárl édes must kapható Horváth vendéglőben Telekl-ut.
=» Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— A főszolgabíró tárgyalásai.
Dr. Botka Andor, a nagykanizsai |áráa föszolgabirája pénteken délelőtt helyszíni tárgyalásokat folytatott a Sormás, Eazteregnye és Srepetnek községeket érintő határárkok tisztogatási munkáinak ügyében.
— Mosonyl Mimi, az Oiüágos Liszt Ferenc Zenemüvéizeil Főiskolát (Zeneakadémiát) végzett oki. zenetanárnál, az 1928—29. tanévre a beiratkozás Keszthelyen megkezdődött.
— A récseiek mulatnak. A nigy-récsei önkéntes tüzol ó egyesület szeptember 8-án, ma tartja nagysikerűnek ígérkező szüreii mula\'ságál, mely mivel elég sok szöllö termelt az idén valóban kész sikernek Ígérkezik.
ddkász ferenc
épüleifa és desrkakereskedése Magyar-utca 108.
Léo, etukaturnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér ée enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kéaz ajtók ée ablakok
állandóan raktáron, in Talafom >90.
= Tánciskola! értesítés. Tisztelettel értesítem a n. é. kOzOnség-t és a volt kedves tanítványaimat, hogy tánciskoláim! Nagykanizsán, a Polgári Egylet emeleti njgytermé ben szeptember bó 16 án, vasárnap megnyitom. Diákcsoport részére a táneianfolyam a gimnázium tornatermi bn szeptember 15-én kezdődik. Jólndula u pártfogasukat kérve, maradiam tel|es ilaztelettel Blagusz Etrk oki. lánctanár.
Uj és jókarban levő használt
BOROSHORDOK
minden nagyságban kaphatók
ZERKOWITZ ALBERT
bor- és hordónagykereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
kuípp m
világhírt, kfnMgtüka-tóbb rértUxtttű iui
Mű m
limét Uphatók
----------aladM páffswrthasa.
Postai megbízásokat azonnal teljesít:
„CSILLAG" ayéflyaMrtár
Budapaat, R4k*o*l-iit St.
A Kath. Legényegylet szüreti mulatsága Aki esténként véletlenül bekukkantott a Kath. Legényegyesület postapalota melletti székházába, nem tudla volna megmagyarázni, bogy az egyesület helyisége tulajdonképen balettterem vagy ml a csuda, miután ott már hosszú hetek óta minden este órákhosszat Nagykanizsa legszebb lányai próbálják a nagyszerű táncokat a népszerű Szabó Pista vezetése és Mutschenbacher Edvln elnök, mint generállszmusz vezériele alatt.
Az Idei szüreti mulatságrs készülnek s lelkes műkedvelők, akik vasárnap, 9-lkén kiállnak a publikum elé.
A nagyarányú mulatság vasárnap délelőtt ökrösszekeres, díszes felvonulással kezdődik, ami bizonyára nagy szenzációja lesz a vasárnap délelőtti korzónak. Egy-két alágert elárulunk a programból: először is a hegybiróné Bárczay Fereticné Keg-levlch Ilona grófnő leaz, mlg a hegy-bíróságot Dánlel László földbirtokos váilslts. Bikter: Thury Oyörgy, kisbíró : Thury István, rendező: Lengyel János. Zongorán kisér: Ooid-schmldt Károlyné. A program így fest: Hegybiróék és táncosok bevonulása, megnyitó-beszéd, tartja: Mutschenbacher Edvln elnök, hegybiróné felköszöntése mondja: Károssy Mand, hegybíró felköszöntése, mondjs : a bakter. Magyar táncot lejt 12 pár. Énekel: Bory Manci, a Kis gárda, a legözenzációsabb revü, játszik benne Nagykanizsa minden klsgárdistája, a Szüreti balettel pedig |ár|a 10 tag-azebb kanizsai kislány. Végül egy magyar táncot adnak dö: Szatal Böske éa Trefler Jenő. Leaz szián még amerikai árverés és tánc egész hétfő reggelig. Majd elfelejtettük mondani, hogy a mulatság a Polgári Egylet összes emeleti termái-ben lesz este 8 őrskor.
ZALAI KÖZLÖNY
1828 szeptember 8
Epekő, veiekö- él bólyagkőbete-gtk, valamint aiok, akik hugysavas tok tulizaporodásábsn izenvednek. a természetes „Ferenc József" keserűvíz használata mellett az Állapotaik enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló (érfla bosszú megfigyelés alsp|án meg állapította, bogy a Ferenc lóxsef viz biztos és rendkfvdl kellemesen bstó hashajtó s ezért prostatabeiegségek-néi is ajánlják. Kapható gyógyszer tárakban, drogériákban és fűszer-tlzle»ekben.
leejobbnc gépeinké társaság
— Halálra égett Ismét egy 3 éves fiúcska. Kuzsma Iván 3 esi-tendós lótszenlmártonl fiúcska, mialatt édasany|a a kútból vizet mert, konyhában közel ment a nyitott tűzhöz, ugy hogy ruhá|a tüzet fogott és a gyermek mihamar mint egy égó fáklya égett. Mire az édesany|a visszajött, a kis flu annyira Összeégeti, bogy nem lehetett már rajta segíteni. Nagy kinok kOzOtt meghall.
20 havi részletfizetésre szállit |uk\'— igazolvánnyal ellátott űgyuö-utján is — az egész világon \'óbbnak elismeri Singer varrónkét. Singer varrógép részv-Nagykanizsán. Pft-nt 1
— Konyháját teljesen felszerelheti edénnyel, ha azt megnyeri az Iparos-sorsjeggyel 1 pengóért.
— Használt és uj, Iskolai és egyéb zenemüveket és kOnyvekel n leg méltányosabb áron szállit: Scbimkó Oyula zenemű-, könyv- és gramofon-kereskedó Budapest, VII, Erzsébet-körut 38 Kérjen árajánlatot I
— „Szikra" Magyar Gyujtó-gyárak Rt. alaptökecmeló rentí-kivatl közgyűlésén bejelentenék, hogy a Svenska Tandstlcks Aktie-bolaget (STÁB) apportként bevitte a „Silkrá*-ba albertfalvi, kecskeméti, tokaji, kiskunfélegyházi, szombathelyi és pesterzsébeti gyufagyárakat; e gyárak éa egyéb értékek ellenértékeképen a STÁB nak 168.000 dr. Osizesen 10 080.000 P. névértékű „B" sorozatú uj részvényt adtak ki. A .Szikra* alaptőkéje igy 12 millió
emelkedett. A már eddig álott részvények .A" sorozatúikká alakíttattak át, melyek a STÁB birtokába jutó „B« részvényekkel szemben azzal az előjoggal bírnak, hogy a nyereségből első sorbsn az „A" résxvényeket illetik meg a névérték 20 százslékán k megfelelő 12 P osztalék.
— „Értesülésünk szerint az u| tlpusu Ford autók megérkeztek, s a Magyar Talalműveló és Ojzdiság-berendező Rl.-nál Győr, Vilmos Császár-ut 45., mely cég a Ford «árak autorizáll dunántúli képviselője megtekinthetők. Ugy a személy, mint teherautók tökéletes szerkeztük és meglepően szép kivitelűk folytán egyesitik msgukbm a modern kocsi minden előnyéi, s érthetővé teszik a Ford gyártmányok nagy népizerű-ségét és elterjedtségét*.
= Vegyen Iparos sorsjegyet, mert ezzel támogatja az elaggott szegény Iparosokat.
= A Világhírű „ZEPHIR KÁLYHA" Ismeri ptuktl|A< az álló f (guruval megváltoztatta Héber Sn dor gyáros, mit e kedves és öilces vers Is b ludjmására hoi t olvasóinknak :
Éveken keresztül tolyton deklamáltam : Klncsa ,£epni! kályha" és tolyton csak álltam l^ost már mindenütt .JZephir" kályhák állnak, Átengedem helyem sz Illő Makk-ásznak I Meri ,^tphir\' kálvhávalfllt mára Makk-ász ii tla Jó kályhát akar, sztrtzzt bt már Is I Árjegyzéket készséggel küld » gyár: Budiptsi Vilmos-császár ut 39.
SPORTELET
Pécs-Baranya—Zala-Kanizsa
A két nagy rivális összecsapása Izgalmas küzdelmet Igér
Nagykanizsa, szeptember 7 együtteseket is kikészítheti, hanem
Neliéz küzdelme lesz ma a Zala-Kanizsánaki Legveszélyesebb riválisát, a Pécs-Baranya csapalát kspla a második fordulóra ellenfélül.
Tavaly a II. B) ligában is vehemens küzdelmet vivott egymással a két csapat. Fej-fej mellett haladtak a bajnokságban, mindvégig a kanizsai csapat vezetett, de a legutolsó meccsen a pécsi együttes került az élre, elhóditva ezzel a bajnoki elmet a kanizsai csapattól.
Kétszer találkoztak tavaly a bajnokság során. Az őszi meccs tavaly is, miként most Is, a második fordulóban került lejátszásra, ugyancsak Nagykanizsán. Ekkor a kanizsai csapat győzött 5 :0 arányban, a tavaszi meccset azonban Pécsett I :0 ra elvesztette. Az egész bhjnok-ság során mindkét csapat csak ezt ut egy-egy vereséget szenvedte, és a II. B) ligában az 1. és 2 helyezeitként végezvén, mindketten bejutottak a II. ligába, ahol most tovább folytat)Ik rivalizálásukat.
A mult vasát mpl nyitány során a Zala-Kanizsa rossz startot vett. — Minim*lis arányban kikapott a Terézvárostól Budapesten, s ezt a csorbát most a Pécs-Baranyán akarja kiköszörülni I A mi tippüuk szerint sikerülni is fog ez neki, bisz a mult vasárnapi meccsen, amíg a tréning-hiány miatt kl nem fulladt a csapat, pesti sportlapok megállapilása srerinl „ragyogóan" játszott a Zila-Kanizsa. Ezen a héten a szorgalmas tréning rengeteget pótolhatott tempó-bírás tekintetében ; és most nem a homokos palotai pályán játszanak, amely a teljes kondícióban levő
a megszokott kanizsai pályán, honi közönség előtt I
A Pécs-Baranya mult vasárnap győzött első bajnokiján, de játéka győzelme ellenére se kapott oly elismerő kritikát, mint a Zala-Kanizsa. Természeteien ez nem azt jelend, bogy akár megközelítőleg is megismélelhetnők a tavalyi őszi 5 :0-ás eredményt. Verejtékes küzdelmet kell vivnla a Zala-Kanizsának az utolsó pillanatig, hacsak a legminimálisabb győzelmei Is akarja ara nl. Elég pár perces lankadás 1b ahhoz, hogy a pécsi csapit szakítsa le a győzelem pálmáját. Es a Pécs-Baranyának Is lesz szive küzdeni, bisz bajnokságánsk reálilását és mult vasárnapi győzelmét kell igazolni I
Hatalmas küzdelem, sok izgalom lesz tehát a meccsen, amely bizonyára méltó lesz a kél csapat múltjához és híréhez.
A mérkőzés vasárnap léi 4 órakor kezdődik a Zrínyi pályán, AntaUcs budapesti biró vezetésével.
(A szombati és vasárnapi levente bajnoki mérkőzések bírái.)
Szombat Zrínyi pálya tél 2 órakor Jóbarát Húsos—77 FC. Biró Kasztl. 3 órakor Feltámadás—Hungária. Biró. Kohn. Fél 5 órakor Hunyadi —Haladás. Biró Lackenbacher. Ma-gyar-ulcai pálya fél 3 órakor 13 FC —Turul. Biró Herczl. 4 órakor 33 FC —Egyetértés. Biró Izsák. Vasárnap: Ztinyl palya fél 2 órakor Klskani-zsai Levente—Vasas. Biró Klemann. 5 órakor Egyetértés—Hungária. Biró Böhm. Magyar-utcai pálya fél 2 ó. Feltámadás—Haladás. Biró Wolff.
I Világszabadalom I A technika csodája l\'l Tartóssága,örökösi 10 évss garanciail
\'ÍZEPfflRl
,Z«phlr\' kályhával fűt ma mára Makk-Ász Is, Ha jó kályhái akar, szerezze be már Isi
10 Iával FÖT 24
egy normál szobát I tKgaidatifoaabb, laflilfltiilkuubb I
órán át
KEKONn «<n . kokti- ti litOitUiG lolytoníg" kilyhik _ VtiyMlSifKaO >ZEPHI(t< klljbik. ELITE takaraldQihelyek. Kíraíaytoldók \'
Arlapot készséggel küld: TBS
kályha <1 lOltlltvryára, ltudapeal. VI. Vllmoa caiaiir-ut 3V. (Ilajóa-u. aaiok)
HM Urakat:
Nagykanizsa: Llchtschelndl Pál.
tel
hivatalos helyiségeit
Met-tfir 16. izám alá helyezte.
Kinizsi-utca 2. sz. alatt is van bejárat.
bizalom dolgs.
Hálók, ebédlők, urlszobák
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvező flzetéai feltételek.
Székely Vilmos
bulortelepe Ifagykaaiita, Kazlncsy-ntca 4. »«.
Elsőrendű saját kárpitosmühely.
___Mái
FLY-TOX
■ Itgeltó ét vtUgfelrri ttregfrló »z -r. mdy as
megöl
lavyat, aaunyoiot, naoiyt, polo«fcáL >áb bogarat, hangyái. bolhái, UNN «4b.
Kmbmc <i IlUtra reizélytden, de • halál f4ro«hr« éa roware
Ne»p n*r- • ^^ " h«Cr foít* I
Ügyet ■<
lllfu kellemes lUtái
Háztartásokban. ^a r dasigvkban
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Szeptember 7 én és 8 án, pénteken 7 és 9 órakor, szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor „Rinaldo Rinaldini". Egy frakkes bindita kalandjai 8 felvonásban. A kettős főszerepben : Luclano Albertiul. „Benbár bár". Burleszk 2 felvonásban. „Rádión szerzett vőlegény". Burleszk 2 felvonásban.
Vasárnao 3, 5, 7 és 9 órakor két sláger I „Ej|el háromkor*. Modern blnűgyi történet 6 felvonásban. Főszereplők: Anna Nilsson és Francia Busbman. „A vadon szépe" 6 felvonás egy kacér kancáról és egy szerelmes ménről.
•Hétfőn, kedden 3, 5, 7 és 9 órakor „A beszélő film" Dr. Lee Foresl-fele Fonofilmje. Kísérő műsor: „A vérnász*. D áma 8 felvonásban. Fő-sxeiepló: Mítdy Ctiris\'ians.
Uránia mozgó. Szep\'embír 7 én és 8 án, pinteken 7 éa 9 órakor, szombaton 3, 5. 7 és 9 órakor két sláger I „A kél kucavadáaz* (Farkasok és nimfák a strandon). Vi«|áték 7 felvonásban. Főszereplő: Zoro és Huru. .A gyáva*. Dráma 7 felvonásban. Főizereplő: Kenneth Harlan.
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor „Lyon Lea* Bródy Sándor színműve 10 felvonásban. Főszereplők: Ivan Mosjouklne és Mary Phllbin.
Beszélő film Keszthelyen
A Keszthelyi Uránia ma és holnap mutatja be a film-technikában forradalmat jelentő, zseniális találmányt, a beszéő filmet, mindkét nap más műsorral. Kiséró műsor: szombaton a Vérnász 8 felv. dráma, vasárnap az Aranyország filmjáték.
— Lapunk Budafjeslen állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhátában VIII., Baross-tér 10.
1MB. szeptember 8
ZALA! KÖZLÖNY
közgazdaság
A „Marquis"-buza
Irla : Gyömörey István országgyűlési képviselő
(El«í kflxlemény lapunk szeptember 7-lkl siániábsn)
A marquis búza kanadai eredetű. Talán a legegyszerűbb és legcélszerűbb, ha a nemzetközi dry-farming kongresszus hivalalos „üry-Farmingand Rural Homes" cimü lapjának 1913-ban Tusiában (Oko-hama) megjelent 4-ik füzetében dr. Charles E. Saunders állami növény-nemesítő tollából megjelent cikkét kivonatosan közlöm, amely „The world, s best wheat" azaz
„A világ legjobb búzája" cimet viselte
„...A Marquis-buza a kanadai kísérleti farmokon Saunders és munkatársai által végzett keresztezések terméke egy korán érö indiai buza, a piros kemény Kalkutta és a kanadai piros Fi/e között. Ez
a keresztezés 1892-ben történt, a buza élettörténete tehát erre az időre vezethető vtssza. A vele való foglalkozás azonban nagyobb arányokat csak akkor öltött, mikor a buza az 1903. évben Ottawába került 8 rendszeres összehasonlító termési kísérletek bebizonyították a többi kanadai búzával szemben termőképességében és minőségben való nagy fölényét, mert
tisztjének kitűnő minősége, a agy teherképessége, korai érése és a rozsdával szemben való nagy ellenállóképessége
által valamennyi egyéb féleséggel szemben kitűnt. Kiváló tulajdonságai az 1907 évtől kezdve végzett sütési kísérletek révén és csak akkor tűntek fel igazán, amikor a búzát Kanada igazi búzatermő vidékein, Sas-katchenwan, Manitoba és Alberta prairie-talajain próbáitik ki. E felfedezések után a Marquis legnagyobb ellenfele lett a kanadai termelésben a piros fife-buzának, melynek termelési köréül Inkább csak Kanada déli, nyugati és keleti vidékei ajánlhatók, ahol a rozsdaveszély nem olyan nagy, mint a búzatermelés igazi hazájában, Saskatchenwan, Manitoba és Albertában, ahol a marquis buza nagy szalmaerősségével, aránylag nagy rozsdamentességével, nagy hektoliter súlyával, szemeinek szépségével, lisztjének szép színével és kitűnő sütőértékével az első helyei van hivatva elfoglalni."
A vázlatosan közölt ismertetéshez a szerkesztő a következő megjegyzéseket fűzte: „...az eddigi eredmények után ugy tátszik, a marqius bura a világ legjobb búzája.
Az 1911. évben Newyorkban tartott gazdasági kiállításon ez a buza nyerte meg az 1000 dolláros nagy dijat,
ugyancsak ez győzött, mint a legjobb buza a nemzetközi dry-farming kongreszuson lethbridgei nieetingjén 1912-ben, valamint az 1913-ban St. Pániban tartott kiállitásor,. Sokak szerint ez a buza az északnyu-
gati államok és Kanada búzatermelésében forradalmat fog okozni..."
E közlemények ráterelték e buza fajtára a budapesti m. kir. növénytermelési és kísérleti állomás figyelmét, és miután ez a buza éppen olyan tulajdonságokat mutatott íel és pedig kiválókat, amelyek a magyar termelő szemüvegén át nézve igen nagy fontosságúak, és mert
Észak-Amerika északnyugati bu-zavidékének termelési viszonyai sokban hasonlítanak a mieinkhez
az állomás elhatározta, hogy e búzát próbának veti alá. Mindenekelőtt kiemelem még, hogy a marquis buza
kopasz, tavaszi.
Hogy azt Kanadában megkisérelték-e ősszel is vetni, vagy pedig az ottani szigorú és hosszú tél miatt, mint más fajtál is, ezt is kizárólag mint tavaszi búzát vetették-e, arra nézve a háború miatt nem sikerült eddig felvilágosító adatot beszerezni. Bármennyire közös vonása is van a mi búzáinknak a kanadaiakkal, mégis feltehető volt, hogy az országnak lényegesen enyhébb átlagos téli időjárási viszonyai lehetővé teszik nálunk a buza őszi vetését is, illetőleg azt, hogy az
nálunk mint Járóbuza lesz termelhető.
A kísérletek ennek a feltevésnek a helyességét igazolták is.
A Kanadából 1914. év derekán érkezett maggal az 1914. év őszén indultak meg a termelési kísérletek a növénytermelési és kísérleti állomás magyaróvári kísérleti terein, amely kísérletek a következő esztendőkben folytatódtak. A magyaróvári termelésből nyert vetőmaggal a nagyobb gazdaságokban és pedig tiszavidéki gazdaságokban a kísérletezés 1916. év őszén vette kezdetét, sajnos a háborús viszonyok nem engedték meg, hogy az összes termelési és termésadatok az állomás kezeibe jussanak. A kommün alatt és az idegen megszállás miatt a kísérletek csak a bánkuti gazdaságban folytatódtak.
Hosszasan lehetne beszámolni azokról az észleletekről, amelyeket
e négyévi kisérlelek alatt ugy a növénytermelési és kisérleli állomás, mint az egyes uradalmak szereztek, de én csak röviden ismertetni akarom az állomás összefoglalását a szerzett tapasztalatokról.
(Folyt, köv.)
(—) Magánmén vizsgálatok. A nagykanizsai járás területén a szokásos évi msgánmén vizsgálatokat n.vembir 19 én (hétfőn) délelőtt ejtik meg Nagykanizsán a vármegyei lótenyésztő bizottság tagjai.
TlZSBI
A mai értéktőzsdén már nyitáskor lanyha volt a hangulat, aminek oka az elkövetkező két ntpos lőzsdo-síünet és s spekuláció tartózkodása a vásárlásoktól. A forgalom teljesen megbénult. A valorizációs eladások következtében a piplrok 1 —2»/o-aI estek, azonban egyes ptpirók, Igy a Bauxit 12 pengőt veszteit eiő:ö napi ériékébő\'. A mai értéktőzsdén tk egyedül szilárd pipirja a Cement, 11 pengő nyereségre tett szert. Zárlatkor az irányzat üzletiden és kedvetlen. A fixkamatozásu papírok piacán a hangulat változatlan, a valuta és deviza-piacon emlltesie méltó változás nem történ\'.
Zürichi zárlat
(Hrls 20 27\'/«, Loadoa 20" 19»/i, Nawjotk 019-30 HrSnftl 72 20, Milano 1718, Madrid 86 05, Am»t*4ui 308 25, B«>IU llí72Vt, Wkaa 73*18, Soft* 3-75, Prága 15-39, V«f*ú SS-20 flndapast SO-MA, Be (iád 9-13, BikA:«!t 3 MVi.
Terménytőzsde
Buza 15 fillérrel, a rozs 25 fillérrel emelkedett. Az trdnyzat búzában és rozsban barátságos, egyebek tartottak, a forgalom, élénkebb.
Bu« ttuiv. 71 kg-os 2640 -26 60, li kg-os 26 60 - 26 80, ,8 k»-o« 26 8S— 27 05, 80 .g-oa 27 05 27 15. dunántull 77 kg-ot 26 20 20 40, 7S ««-os 26 40 -26 65, 79 ag-oa 26 *5 26 85 80 kg-ot 26-83 -56 95. roas 24 75- 25 00, takara. áiea 16 50-27 00 s&árpa 28 50-8000, nb 25&0 26 00, taogatl 3150 31.79 Bu<kon» 30 50 - 20 75.
Sertésvásár
rdbaltfc 229\', Mlyböl aladaUanal tImu-auradt 900 aarsb HtöraodS 1 92-1 96, ■Mdatt 1-88-1-90, medált köaáp 1-70-1-76, köanyfl 1-20-150, ela&endS 0rag
l\'86—190, BásodrudS 1-64-1-70, sngol tald6 1-56—1-70, ualoiuu nagyban 2 20— 2 30, uli 2 56—2-60, labmotTb«i 2 10— 2 30. oaJonnti iélaartét 2 32-2-36, As Irsnvsat élénk
Kiadja: Délsalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Nagykanizsa 78. ax.
rrjrsi
* Ti- ■ \' ..1-\' i\'íií.- \',{*> . -J • - \' wr; .
........ ............ •: • «......;, » •> . ■>■ ■
csaka* .;fitcrnÍt\'ívÉDfzáyAi. JEIÖIT LAPVAIOUÍ.-A
iUR.aVMiVÍIt HATSCHÍKUUbrBU06PtiT.AH0Hf.í$ttur33 CYaH.wVt.ICtt J." all
Eláraaltéh.lyak i
■ Epplnger I. és Fia fa, cement és egyéb épitéil anysa kereskedése. Nagykanizsa. — Láiár József fi kereskedés, építési anyagok raktára, Keszthely.
Szatucsek János lakeieskedés, cement- és mükögyár, Komirváros. — Szommer Sándor eabons- és terménykere&kedés, Zalaegerszeg. — Mosonyl Artúr gósmalom, fUrétx- ét villanytelep, Zalaapátl. — Mosonyl Henrik fakeicakcdö, Zalatzentgrót. iwt
A
IRODALOM TÖRTÉNETE
(Miniatűr kiadás finom regénynyomó papíron) 3 kötetben
Irta:
KÁLLAY MIKLÓS
TARTALOM:
I. kötet
A legrégibb időktől a nemzeti Irodalom koráig
II. kötet
A népies nemzeli irodalom kora
III. kötet
A XX század magyar Irodalma
Nemzetünk Irodalmát kivánjuk minél szélesebb körben megismertetni, ezért bocsájtjuk közre ezt a gyönyörűen megirt, teljes áttekintést nyújtó magyar Irodalomtörténetet, melyet
teljesen
Ingyen
portó- és költségmentesen
minden egyéb kötelezettség nélkül küldünk meg mindenkinek, aki pontos cimét az alanti szelvényen, egy 4 filléres bélyeggel bérmentesített nyitott boritékban elmünkre 8 nsp alatt beküldi
MEMZETI MULT
Irodalmi Bizottság
m • g b I x á s á b 6 11
FŐVÁROSI KÖNYVKIADÓ
BUDAPEST, VI., LOVAO-UTCA 18.
-............ITT LEVAOANDÓ..................
«i a
ZALAI KÖZLÖNY
lflae. szeptember 8.
I NAGYMOZI
Pénteken 7 és 9 órakor Szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor
Egy frakkos bsndila kalandjai 8 felvonásban. — Fószerepló: Ludano Albertlni.
Benbár bár
Burleszk 2 felv.
Rádión szerzett vőlegény
Burleszk 2 felv.
APRÓHIRDETÉSEI
Az •ptóhlrdtfewk dija lOssóig M fillér, minden további «ió dili a flll. Vasár- ti Saaepoap 10 udtg 80 fillér, minden továbbá né (Hja S fill. Sterdán és pénteken 10 ssdig SÓ fillér, minden további ud dija • flll. Cimsaó s minden vsata-gabb bctttból illó ssó két szónak számit-•adk. Állási keresőknek ÍOo/o engedmény. A hirdetési élj alSra ilsatseél.
Teavaj még mindig Muizei ésFrtedenthsl-nál s legolcsóbb, meri legjobb és kilója csak 4 P 80 (liléi. 4388
Ö«». Sarkad) Tltuazné hagyatékát képezó bútorok és egyéb berendezési tárgyak I. hó II-én dél-elótt 10 órakor Kazlnczy-ulcs 13 b. alatt elárvereztetnek. 4371
Válogatott uradalmi oaemegaezSIS
kapható Dr. Rothschild Bélánénal, Sugárba__039
Elad*, mintegy 210 négyzetméter I só rendű, békebeli, amerikai parkett, esetleg szükség szerint kisebb mennyiségekben Is, mlnts megtekinthető: Aozél Ignác péni-kólcsou és ingatlanforgalmi irodájában Nagykanizsán, Kaalnczy-u. 2. szám.
Jókarban levó használt hordók eladók Horváth Károly, Hunyadi-utca 20. 4381
TSItéa elhordható, használt ajtók eladók Kaztnczy-utca 47. 4228
Bagysbb udvari raktárhelyiség
nagy padlással kiadó. Bolt, Iroda vagy műhelynek Is alkalmaa. Bóvebbet Fó-ut 12. az emeleten. 4391
Pénteken 7 és 9 órakor Szombaton 3, 5, 7 és 9 órakor
Két sláger egy műsorban I
A kél katavadász
(Farkasok és nimfák a strandon)
Vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő: Zoro és Huru.
A
A gyáva
Dráma 7 felvonásban. Főszereplő: Kenneth Harlan.
Egy Igen nagy forgalmú vendégIS szállószoDákkal, nagy nyári kerthelyiséggel, teljes felszereléssel és berendezéssel, családi okokból sUrgósen áladó. Bővebbel: Aozél Ignéo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája Nagykanizsán, Kazinczv-utca 2. sz. ^O
Kiadó Kaposváron november 1-ére 20 év óta fennálló, jómenetelü mészáros és hentes üzlet berendezve, lllstölő, segéd-szoba, műhely és egy három Jzoha, előszoba, lürdöszoba és mellékhelyiJégekból álló lakással, a lenll Üzlethelyiségek esetleg lakás nélkül Is kiadók, ugyan e híz-ban egy üzlethelyiség cipésznek, vagy szabónak azonnal és olcsón klaadó. Clm : özv. Török l-ajosné Kaposvár, Honvédutca I. 4114
Ügyes varróleányok és tanulók felvételnek — SIÓ Mária nőldlvattermébcn, Arany János utca 2/a. 4363
Jó mindenes leány és szobaleány kerestetik. Clm a kiadóban. 4362
Borbélysegéd szeptember 15-lkére felvétetik Petőfi ut 64 4361
Klskanlzaán, Alsótemetó-u. 15. számú beköltözhető ház, istálló, pajtival és nagy kerttel, I >/i holdas rél a Magyar-utcai rétekben és \'/< hold rél s császárrétekben sürgősen elsdó. Bővebbel aoaél Iroda, Nagykanizsán, Kszlnczy-utra 2. szám. 33 6
Komplelt háló elköltözés miatt el\'dó Zapletál Simon fodrásznál, Főulon. 4338
Sparherd és egyéb háztartási tárgyak eladók Telekl-ul 35. 4386
BOROK
Fit
a r a n
llterenkint asztali 78 I., vőrős I P, rizling I P 20 fillér
SÁFRÁlf JÓZSEF flmrttmMMI
mn Magyar-utca 74._
Polgári fiu és leányiskolái sapkák kaphatók Szabó Antal iportüzlelében.
Pénzkaioeflnt bekebelezésre minden összegben s legelőnyösebben és leggror-ubban lolyóslllat Aoaél Ignáo péna-v«möok«*velllő Irodája Nagykanizsán, Kaslnczy-utca 2. szám. 3163
Eladó 1 drb 25—30 q hordképességü uj taherkooeialj. Egy jó lóvasaló kováoa tOzlembert azonnfl felveszek, aki (óvárosban hasonló munkán dolgozott, előnyben. Bazsó Sándor. -4422
Eladó a barakk mellett I hold kitűnő szántólöld. Bővebbet: Aoaél Ignéo pénz-kölcsönközvetltó és ingallnnforgalml Irodila Nagykanizsa, Kazlnczy-utca 2. sz. 3379
Tanulókat felvesz Flala női szabó.
-4413
Egy szoba, konyhás és mellékhelyiségekből álló lakáa Józsel fóherceg-ut 45. szám alatl kiadó -4244
Keveset hssznált Magyar utca 47.
tiszta bulor
aladó
4402
2000 holdaa bérlet, 40 hold halastóval, ksstélylyal, 1350 hold bérlet, 10 szo bás kastéllyal, 1200 holdas bérlet 7 szobás villával és 800 ho\'das bérlet 2 szobás lakással esetleg azonnalra Is átadó. Bővebbet Aoaél Ignáo ingatlanforgalmi és pénz-kölcsönközvelltő Irodája Nagykanizsa, Ka-zlnczy-u. 2. sz. 3377
gyei-43M
Rémet kisasszonyt- keresek
mekek mollé. Clm a kiadóban.
Rózsa-utca 29. sz ház nagy telekkel, azonnal beköltözhető lakással eladó. -4403
Kiadó 80 pendőí-rt 3 utcai szoba mellékhelyiségekkel. Ugyanolt egy zongora eladó. Crzsébettér 18.
Zoagoratanltást újból megkezdem. Lalpcigné Teasdalc Ilona. Éitekezés Kls-faludy-u. 28\'a. -4398
VÁROSI NAGYMOZGÓ
Hétfőn, kedden és szerdán, szeptember hó 10-én, ll-én és 12-én Az u] világosodat
A BESZÉLŐ FILM
Dr. Lee Forest féle Fonofllm
Kísérő mii sor 10 én és 11 én: Kísérő műsor 12-én
A vérnász
Főszereplő: Mídy Crlstlans.
Ab alSadéaok k
Aranyország
Főszereplő : Fva Novak. S, 7 éa 8 órakor.
Zals-, Vss-, Somogy- és Fejérmegyében 400, 380, 220, 180, 90, 40 és 20lioldas Jó minőségű birtokok jó és elegendő épületekkel, kedvező fellélelek mellett elsdó. Bóvebbet Aoaél Ignáo Ineallanfor-
Íalml és pénzkölcsönkőzvetltő Irodája Nagv-anizsán, Kazlnczy-u. 2. sz. 3378
Bz8vAazéket keresek megvételre. Clm Sugár ut 40/a. Vince borbélynál. -4420
Főútvonalon létesítendő pék flókOalst vezetésére egy Ügyes, megbizható leány felvételik. JeTznlkezni lehet Flschfr Benő sUtórnesternéL -4*21
Elaió 1 drb 24 ablakos tiszta uj galambház, 1 darab uj körlürész. A többi megtudható megtekintés után a gazdasági Intézőnél. Sándormsjorl gazdsságban, Jankapuszta mellett. Állomás Murakeresztur. 4401
Balatonkereazturon, közvetlen az állomás mellett egy 600 és egy 200 négyszögöles szőlővel beültetett vlllatelek eladó. Bóvebbfl: Aoaél Ignéo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi lrodá|a Nagykanizsán, Kazinczy- u. 2.
Eladó egy drb uj Talári fujtató és egy drb uj fa I fúrógép József lőherceg-ul 62. S\'ám Nagykanizsa -439i
Kaufmann Károly
url és női dlvatáruháza
Danán tnl i legolcsóbb fa legnagyobb
Magyar-utca 104. számú ház 1 hold kerttel szabadkézből elsdó. -4396
Tüzifaésszén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épfetotta, mész, cement és egyéb épltnzésl anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4.
Telefon: 120.
Negyven éves özvegy asszony hásve-zaton Al állást keres vidékre. Clm a kiadóban 4389
Rózsa utca 31. sz. ugyanott.
ház eladó.
Bővebbet -4413
Báthory-utca 8. szám alatt két saoha, konyha kiadó. -4416
16-os Winchester seréles Ismétlő va-dásapaska olcsón eladó — Csengery-ut 56. -4415
Két egymásba nyilójszoba szépen bútorozva, egy vagy két ur részére, esetleg flalal párnak okt l-re kiadó. Bóvebbet Rozgonyl ulca 6. Ugyanott egy asztaltaka-réktüzhely eladó. 4412
Az uj idényre
megérkeztek a legszebb és legmodernebb bel- es külföldi kézimunka újdonságok. Óriási választéki Olcsó árekl Iskolai kézimunkák már 12 fillértől kezdve kaphatók. £ Minden kézimunkát díjtalanul " Unitok és elkezdek.
Flőnyomtatás uj és modern min tikkal, nagyon mérsékelt áron t
REINITZ BÉLÁNÉ
kézimunka-üzlete és előnyomdája Deák tér 1. Teleton 552.
Ml IMI
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Két sláger egy műsorban I
Éjjel háromkor
Modern bünOgyl történet 6 felv.
Főszereplők : Anna ülliioi és Frucis Bnshnu.
A vadon szépe
6 felvonás egy ki-cér kancról és egy szerelmes ménről.
Házak, 5, 4 és 3 szobás nangáa-házak, több mg/ubb és kisebb jövedelmező bérházait. Birtok Zalában 90
80, 40, 36 és 17 hold épülettel, Somogyban 450 hold birtok épületekkel vadalmáéi dűlőben 1500 I l-ol szántó. Gondota dűlőben 2400 G öl rét, Szabadhegyen 2 hold föld épülettel, FSr-hénoaa 2 és I hold szAIAblrtek pincével, SBsntgySrgyvárl hegyen 5, 3 1 hold sz8l8birtok, sipadombl dűlőben 2 hold fflld és rét Jutányos árban e ladik Bővebbet Diakása Miksa Ing. közvetitő, Nagykanizsa, Rákóczl-u. 29. sz.
Eladó Józsel főherceg-ut 17. sz. ház. Bővebb\'t Józsel főherceg-ut 20. sz. 7. és 8-án. 4385
Telivér vizslát tanításra vállal, Időnkint kölyök és kész vizslát elad. vadász-területet rendez, fácánost beállít megálla
Cs szerint OtvBa Balázs, Killmán, u. p. e. (Válasibélyeg nélkül nem lelelek.)
Nagykanizsán, több kisebb, nagyobb magán- és bérház, elfoglalható lakásokkal eladó. Bóvebbet Aozél Iroda, Nagykanizsán, Kszlnczy-u. 2. sz. 3381
= Slnger gépselyem mindenféle szinben kapható. Singer varrógép fióküzlet Fő-ut 1.
KonkureDcíaDÉlkQli kounott.
Budapesti mintára vidéken berendezendő üzemeink önálló és független veaetéaére oly sgilis urat keresek, aki cxlstenclálát megalapozni óhajtja és cca 2000 pengővel rendelkezik.
Maözem Budapest, VIII. Rákóczi a151.
fl »S. A. I. M. A.« magyarországi veiérképvláelő}*
Pl
Vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
Lyon Lea
Bródy Sándor színműve 10 felvonásban.
I
Főszereplők: Ivan Hosjonklne, Maria Phllbln.
1928 mofember 8
ZALAI KÖZLÖNY
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátaimnak ég Ismerőseimnek, kik felejthetetlen édesanyánk
özv. Kreznár Györgvné
elhunyta alkalmával jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat eny bitellék és a boldogult temetésen megjelenni szívesek voltak, ez uton mondunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
Kartellen kivtil
Első Balatonparti Mészgyár a termelést keszthelyi gyár elepén megkezde. Elsőrendű minőségű
meszet
SZÍ Hit a legnigyobb mennyiségben btrmelylk állomásra. Aj inlat-tsl készséggel s>olgál n
Mészgyár vezetősége Keszthely Telefon 60 szám
Szenzációs Újdonság
F ATI INI E
•paolálla tOrSk dohánypéu
Vegyen Fatlme pácot, próbálja kl és haiználja állandóan Önmagának lesz Jót, az egészségét védi és éleiét hosz-szabbltja meg Mert a Palimé pác lelokozza a nikotin kártékony hatását és a dohány élvezetét ártalmatlaná teszi. Mert a Patlme páccal, kevés pénzzel és csekély fáradsággal, megszokott traflkdohányának, a legkilllnóbb török dohányok pompás Izét és fenséges Illatát adhatja meg. Mert a Fallme pác a bűbájos .Kelel-édes Illatát varázsolja otthonában, a ezért a modern lljuság, a modern nó és lérll, csak ezl keverje és ezt tudja élvezni. OM
Kaphaló: Krátky ás Oörőg Károly do-hányárudájábansa Vágó lllaUzeitárban
a Keleti pályaudvartól 3 percnyire levó
Deák Ferenc Szálloda
VIII., AOOTEI.EKI-UTCA 7.
tilt (Sljit hál)
Interurbán telefon : J. 424-71. Újonnan átalakított 80 szoba, központi
fűtés, folyóvíz a szobákban. Abszolút tisztaság, csendes és családias. Egy ágyas udvari szobák P. 3 50 tói,
utcai szobák P. 4 50. Kettő ágyas udvari szobák P. 600-tól, utcai szobák P. 7-50.
17.419-1928.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi szeptember hó 18-án d. e. 9 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen f. évi október 1-ére megürülő Kossuth-tér 14. sz. bérházban II. em, 3. ajtószám alatt levő két szoba, előszoba és konyha, valamint mellékhelyiségekből álló lakást bérbeadjuk.
Bővebb felvilágosítást a gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 6 án.
<w Városi Tanács.
özw. Kumin Ferencné szili. Grabant Katalin ugy
a maga, valamint alulírottak és az összes rokonság nevében fájdalommal jelenti, Itogy szeretett ió férje
KUMIN FERENC
vendégIBa
folyó hó fi-án d. u. ti órakor életének 48-ik, boldog házaséletének \'24. évében visszaadta jóságos leikéi Teremtőjének.
Drága halottunkat folyó hó 8-án d. e. 9 órakor kisérjtlk a temető halottasházából a róm, kath. szertartás szerint ideiglenes nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 10-én d. e. 9 órakor lesz a szenlferencrcndt plébánia templomban az Egek Urának bemutatva. Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 7-én. Megnyugvást csak a viszontlátásba találunk I Kumln István és neje, Ilonka és Mariska testvérei és sógornője. Orabant József és neje Kocsis Rozália sógora Illetve sógornője Orabant Rózsi, Józset, István sógoröccsel lléaár István és neje Oócza Márta, Miklós Oyörgy és neje llémár Mária és gyermekei Manci ás Oyuszl unokanövérel Illetve sógorai és sógoröccsel.
Rőfös, konfekció, uri-divatéscipŐ szakmának évtized óta jól bevezetett
üzlethelyiség
4104 kiadó.
Kremsier, Siófok.
TANKÖNYVEK
minden iskola tészére kaphatók
és
elöjegyezhetők
Fisthel Fülöp Fiai
könyvkereskid sélen.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
13.451-1928.
Hirdetmény.
A m. klr. népjóléti és munkaügyi miniszter ur 74.742/1928. számú rendeletével a hadirok kantak gyermekei és hadlárvák részére az 1928/1929. tanévre ösztöndijat engedélyezett.
Felhívom mindazon hadirokkantakat és hadiözvegyeket, kiknek középiskolába járó gyermekeik vannak, azok folyó évi szeptember hó 10-töl szeptember hó 15-lg jelentkezzenek a városházán Kazinczy utcai I. emelel 4. ajtónál.
Nagykanizsa, 1928. évi szeptember hó 6-án.
44 GS Polgármester.
GUBACSOT,
ágytollat. állati b&rAkat,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és <on-gyot a legmagasabb árban vásárol
STBÉfl B. FIAI RASminZ8A,
Erzsébet királyné-tér 15. sz. alatt
Szabó cipőáruház
olcsó őszi cipővására
Női drapp cipók divat fazonokban P 16.— Női lakk cipők a legnjabb szabásban P 18.—
Női tartós cipők, külföldi divatujdonság, rámán «« varrott drapp és barna színekben . . P 151.80
Kazinczy"utca I. sz.
Kérjük kirakataink megtekintését.
15.612/1928.
árverési hirdetmény.
Az Erzsébet-téri barakk déli oldalán lévő üzlethelyiséget a v. gazdasági hivatalban f. évi szeptember 18-án d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen bérbeadjuk.
A bérleti idő kezdete f. évi november hó 1.
Bővebb felvilágosítást a gazdasági hivatal atf
Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 6-án.
4tóS Polgármester.
17326/1928. sz.
Versenytárgyalási hirdetés\'
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a szennyviz tisztító telepen építendő favázas őrlakás építési munkáival kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1928. szeptember hó 15-én d. e. 12 óráig a városi mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és 2 P ár-térités ellenében beszerezni lehet.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 5-én.
Polgármester
17327/1038.
Versenytárgyalási hirdetmény
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a Kazinczy-u. 1, sz. és Erzsébet-tér 3—4. sz. bérház vizvezetéki és csatornázási munkáival kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A kiírás tárgyát képező munkálatok két csoportra oszlanak:
1. Kazínczy-u. 1. sz. bérház.
2. Erzsébet-tér 3—4. számú bérház.
Ajánlat a csóportokra külön-külön teendő.
Az ajánlatokat a versenytárgyalási feltételekben megadott címzéssel 1928. szeptember hó 15-én d. e. 12 óráig a városi mérnöki hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és csoportonként 3, illetve 1 P ár térítés ellenében beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 5-én.
Városi Tanács
M
ZALAI KÖZLÖNY
sztptamber 8.
Mi wototi niiaMlf ö HHtKtí telepe Kapái.
V*(f«lutltá(r« éa faatéara • Ifogarf férfi éa nöl ruhákat
bármilyen mlnóságtl lielméból.
UJrsáttestésre bőrbulorokat, bőrkabátokat és végárut.
Agytott tiszti tii huzattal tgyUtt éa enélkttl.
Függönyök, kézimunkák, szőnyegek, butoikelmék, mindenféle paplanok és szóm lék tisztítása, fertőtlenítése és festése
Pllaaéaroxéa éa asavrásrosás
s IcgtMayfinebti áiban és legsiebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nsgvkanizsa téazéie a gyUjtőlelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Értesítési
Érlesltem a n. é. hölgyközön-séget, bogy Budapesten, előkelő belvárosi szalonban szerzett hosz-szu gyakorlatom után, helyben
Olga kalap-ilonomat
megnyitottam. — Rdktáron tsrtok kész kslapokst, valamint átalakításokat izlésessen és jutányosán vállalok. — Sport és lovagló kalapok szakszerűen készülnek. Ugyanolt kézimunka elönyomda a legdivatosabb mlntákkkal I Szives pártfogást kér «l7
KOHH OLGA Kölcsey-n. 15.
HIRDETMÉNY.
AHAHÓTI TEJSZÖVETKEZET egy évre 1028. október hó 1-tól 1929. szeptember hó 30 lg terjedő időre eladja napi állag 800 lt. tejből nyert szövetkezett teavaját.
Ára|ánlatok 1928. szeptember 15-ig küldendők be. A beérkezett ajánlatok felett a szövetkezet igazgatósága 8 napon belül szabadon
Biztosíték 4000 P, azaz négyezer pengő. Ajánlatok „Tejszövetkezet" Hahót (Zalam.) küldendők. <„0
MEGHÍVÓI
MafU- IIO Salat! Biy.kb.mi ylaaiaok alkalmival
BUDAPESTEN
■ Uck.ll.mm.bb otthont nyújtja a kgcIAoyDubb lallitalak m.ll.lt a Kalatí pályaudvar iik.it.! oldalival ti.iab.ii levfi
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Baáapest, fül., Baross-tér 10.
B.lt
aOO\'o aagadményt kap
•lat ua lap aUlia.lty. okai aioba iialnkbíl, lOO/o aagaSményt kap
oiuA étlafat árainkból. (KHOoí, hial koojha.)
S paagét magtakarlt
antótaal kOtta^at, aart nralot^ltJSh.t >o pwc
Nálunk otthon árzl magát I11
ElaAmaa khaoltllia, aitjonia. caalidl |<U>(.
Sajét áriak*
aaaa al&aj«k Mjtío. boiy okvtll.n okiunk aaill. lo« ««*• — EIS«««m aiobam.ii.nd.lia a|inlalo>.
Ha megpróbálja, sohasem használ mást,
mint Johnsons-féle amerikai padlóviaszkot és beeresztőt.
Minden eddigi padlóviaszkot felOlmul, zilifollot nem hagy, fénye állandó.
Kapható caak:
Friedenthal Rezső
festék, kefe és háztartási cikkek üzletében
Tel. 137. Főút 1. TeL 137. Gazdasági Takarék épület.
KI,
Slsmens és Rex üvegek
vagy alkatiészek.
Mindenféle befőttes ét dunsztos Qvegek legoloaóbban csak
Melczer Jakab
Ovegkereskedésében Kazlnczy-utca 1. sz. alatt kaphatók.
■lelőtt szükségletét beszerezné, uját éráekébea nézze meg áralmatí
NASH os PACKARD
■utók kizárólagos zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen proapektust és díjtalan kocsibemutatásL 1717 Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó Üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Otlhon 1 perc alatt a gyermek is készíthet saját tiszta üvegjében szódavizet, üdítőitalt habzóbort I
1 lt. szódavíz 16 fiiérbe kerül,
olcsóbb mint a gyári
4 havi részletre I
Tartozik önmagának, családjának, hogy asztalára tiszta üveget legyen I
Arak:
Autó Syphon Oveg... 21 P az első tct. szénsav-
patron ............... 5 P
cserénél 1 tct szénsavpatron ............ 2 P
4 havi részletre I
tm
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
Tiszta, olosé, kényelmes, praktikus 1
Egyedárusitó:
Szabó Antal
Nagykanizsa n Telefon Bl. szám
Elismeri minden autótulajdonos, hogy a
Tíresfotte
pneumatik
jó és tartós.
CHAMPION gyertyák, irányjelzők. FORD alkatrészek, golyós csapágyak.
Gyári lerakat: ^g ^fá autószakiét
Nagykanizsa, Deák-tér 15. Telefon. 63.
varrógép
RÉ6 BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
He dvezófixeUsi/efié/*/tA
SINOiER VARRÓGÉP
* Í5 7. V é NVTÁRSAJájj
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőxmosó, vagytlsxtttó, rakatott
iyk Inyrfi H. ggjÉpt lakq-i l
Vállal mlndennéma ruhafestést, vegytlsztitást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallérttotltás. Pllssérozás. si4 Oouvrérozás.
csávázószerek:
Vetőmag
Porpácok: Reávespácok:
Porzol Hlgozán
Tillantin Tlllanlin
Arzópor Cupram
Tulán Oermisán
„Orion" csávázó rétgálic-por Abavit Kslimál
Triamld Triamid
stb. stb. Mútrágyafélék. Növényvádószarek szükségletét rendelje meg már most nálam, hogy Idejében megkaphassa. Eratfatl gyért kicsinyben ás nsgybaa kaphatók i
OB8ZÁ0 JÓZSEF udmitÉUta
Nagykanizsa, Erzsébet-tár 10.
A bíróság mellett, sít Telelőn: 130.
nagykanizsai fiókja Sugór-ut 4. Telefon 338.
Minden külön köllség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagv külföldi lapban. Beklámterveket készít szövegez.
Pia kéti rozást
vállal helyben és vidéken, belvagy külföldön. Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési jogának bértöle.
Magyar Film Iroda rt Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Belügyminisztérium fordiló osztályának felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hitelesíttet
Nyomatott a^Délzalai Nyomda Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
m. trfrij*m, 205 «iAm
■ag/iuotliaa Itt*, szeptember 11, kedd
ra
14
miér
ZALAI KOZLONT
és kUÖÓUriWi PM í. Kcoüm^Í Bandaddbtratal Kouoth
U)o*-a. n
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EWfliaUai itt: egy b<5r« B paagA M BlMl
Meghalt Gordon Róbert
Budapest, szeptember 10
Oordon Róbert min. tanácsos, a DV volt vezérigaigatója, a Duna gőzhajózási Társaság forgalmi Igazgatója hosszú betegeskedés uláo szombaton, 51 ives korában meghalt. Hétfőn délután temették el a Kerepesi temető halottasházából. Hatalmas gyászoló közönség vett réizta temetésen, amelynek sorában oU volt József főherceg képviseletében vitéz Tahitó Béla vezérkari őrnagy, Hermann Miksa kereskedelmi miniszter, Rlpka Ferenc dr., Samarjal MÁV elnök, Pogány Sándor a DSzA igazgatója és sok más előkelőség.
Kray István kilépett az Egységespártból
üömbös Oyula nyilatkozik a királykérdésben
Budapest, szeptember 10
(Éjszakai rddlójelenUs) A Magyar Távirati Iroda Jelenti: Kray István báró levelet intézett gróf Bethlen litván miniszterelnökhöz és Almássy Lászlóhoz, amelyben bejelenti, hogy GömbOs Gyulának államtitkárrá történt kinevezése miatt kilép az Egységespártból. — Ugyanezt a szándékát Kray báró válaszlólnsk nyílt levélben jelentetle be. Hangoztatja azonban, hogy Bethlen István gróf konszolidációs politikáját, melynek bel• és külpolitikai eredményét készséggel elismeri, ezután is támogatja.
Budapest, siept. 10. (Éjszakai rddlójelenUs.) Azokkal a hírekkel szemben, msiy szerint Gömbös Oyula államtitkári kinevezése a királykérdés napirendre tűzését jelenti Oömbös Oyula ma Ismétellen a leghatározottabb cáfolatát adla ti. Hangoztatja, bogy ebben a kérdésben tel|esen Bethlen Istvánt követi, aki szerint nem aktuális a királykérdés.
Románia Párlsban óhajtja folytatni a tárgyalásokat Magyarországgal
Oenf, szeptember 10
Antóniádé román delegátus a népszövetség fóii kárához intézett levelében ma bejelenteti e, hogy a román kormány a Magyarországgal való közvetlen tárgyalások folytatására a következőket jelöl.e kl: Com-penenépszötre ségldelegá uit,Dluvara népszövetségi delegátust és Nasta-1, a népszövetség tanácsadó gazdasági blioltságánik tagját. A bejelentés értelmében a román kormány Párlst ajánlja a tanácskozások helyéül.
A zalavármegyei dal-olimpiász
Keszthely, Zalaazentgrót, Sormás, Badacsonytomaj, Sármellék dalárdái vitték el
a vándordíjakat
Nagykanizsa, szeptember 10
„Dalos nemzetnek teremtette az isten a magyart. Kárpótlásul adla néki a dalt mindenért, amit ezer esztendőn állal suhogtatott rá a sorsa ostorcsapása. Lebetelt a sora bármilyen keserű, sorakozhattak történelmében az évtizedek, mint a fij-dalmas olvasó szomorú Igéktől terhes gyöngyszemei, — áldott mankó] t voll a magyarnak a nótás kedve, sirva vigadása — ami mindig rásegítette a bizakodás útjára, erőt sugárzott az iimalba, megtöltötte a lelkét frissen zsendülő tűgyekkel és gyümölcsöt érlelt mindig azokból: — a magyar kullu\'ának évezredek magját rejtő gyümölcseit.
A magyar dal hivatása azóta uj területtel gyarapodott. Ms már nemcsak a magyar kuliura ragyogó csillagokkal tűidéit boltozatának egyik osiloplarlí jt a dal, banern az egész országot behálózó őrszem-lánca a magyar nemietl érzésnek és ezáltal zálogos letéteményese a magyar jövendőnek. A magyar dalnak ebben a kétszeres hivatásában ma ez u\'óbbi a domináló, mert kulturális jelentőségén kert síiül It, minden dalos ajkról elröppenő hangból nem az harsog világgá, hogy : Íme, ezt ludjuk ml, — hanem ait hirdeti a magyar dal, hogy amelyik nép lelkében ennyi és Ilyen virág terem, az nem bitang-sorsra, hanem a népek egén ragyogásra termett."
A Zslavármegyel Dalosszövetség közgyűlésének évi jelentéséből idézzük a fenti sorokat, bevezető akkordjául a zalai dalárdák versenyéről szóló besiámolónak.
A verseny lezajlása és eredményei, hs nem Is abszolút értékben, de lelkesedésben és az elvelell mag csira-képességében, hangosszavu harsonás hirdetői voltak a zalai vidék kultúrájának. Maga a teljesítmény kisebb értékű volt, mint az etöző dalosversenyen, amit tehát igy, külső látszatra nem követett a dal művészetében várt fejlődér. A zalai dalárdák siáma ugyan egy esztendő alalt 30 ról 48-ra szökött, de a versenyen ezek közül csak 16 vett részt. A 7 nagykanizsai dalárda p?dlg a rendező város dalárdái lévén, versenyen kivül mutálták be ax Osaxes zsűri-tagok
által melegen elismert tudásukat.
Mielőtt azonban pálcát törne valaki a zalai dalosok ezldei versenylelj esitménye felett, — számoljon az idei esilendö roppant megnehezedett életkörülményeivel, a kenyérgondok megsokasodott légiójával, a dalárdák működésit megakasztó mérhetetlen szegénységgel és még ezeken klvfll is a verseny nap|ának kánikuláé melegével, ami az Összes dalosokat és a közönséget egyaránt alaposan próbára tette.
Fogadtatás
Reggel 8 órától kezdve egymás után befutó vonatok, autók ontották az érkező dalárdákat a fenyöfaglrlan-dos lobogódleibe öltözött vasúti állomásra, honnét VtlO kor indult meg a hosszú, tarka menet a város felé, lobogós, szőnyeges, virágos hárak, ünnepváró emberek lömege ►Jzölt. Még h lovisrendőrök paripál is tánclépésekel aprózlak a menet élén a Sonnáxi Zenekar pattogós muislká-jára. F<.ülöl volt a sormáslak zenekara és dalárdája a bőgatyás, fekete dolmányos, árvalányhajss egyenruhában. (Es a derék földműves-gárda különben Is naphosszat a közOnség favoritja volt.) A két szentgrótl és a kanlzssl vegyesksr magyar-ruhás lányai frissen nyilott pipacsok és buia-virágok voltak a dutan hullámzó dalos-rendek közölt. A zenekar után szép egyenruhájuk premierjének büszkeségével, ragyogó szemmel, meg-buzolt derékkal lépkedett a klskanl-zssi levente-dalárda nyalka csspsla. Minden dalárda elólt egy egy 77 ci cserkész vitte a névtáblát, melyek falölt a hosszan kígyózó menetben komoly mé tóiággal őrködött a diadal-jelvényektől terhes zászlók larka vezér-sora.
A városháza előtt a koszorús-leányok és óriási tömeg várták a felsorakoztatott dalárdákat. A program első pontjaként a szintén díszben kivonult Összes ksniiBsi dalárdák összkara Kelling Ferenc, a Zilavár-megyei Dalosszövetség karnagyának veae\'ésével a Hlmnuaz égbeszálló, szép akkordjaival nyitotta mrg a fogadtatást. A feldíszített erkélyről elsőnek dr. Krátky litván po\'gár-mesterbelyeltes a város nevében üd vözölte Zala egybesereghtt dalosait. Ajkáról ugy zengett a szép magyar
szó, mintha a magyar dal vatese Öntötte volna lelke gazdag aranyát az ünneplő tömeg közé. Márványba kívánkozó szsvsk hullottak alá a magas erkélyről a magyar dalró\', a magyar dalos-testvériségről, magyar lövőről. Mihó Emő kormánytanácsos, az O szágos Djlosszövelaég üdvözletét tolmácsolta, majd dr. Tholway Ztigmond a Z tlavármegysl Dalosszövetség nevében köszöntötte a dalosokat. Dr. Gárdonyi La|os, a Keszthelyi Hírek felelős szerkesztője a Kanissárs érkezett dalosok köszöntését fűzte csokorba. Oyönyörü beszéde belemarkolt a tömegbe, amely szln\'e extázisban itta a szónoklatnak költői szárnyakon kibontakozó szépségeit.
A hivatalos üdvözlések alán a kcsiorusleányok sorra megkoszorúzták dalárdáik zászlait, győzelemre hivó jelmondataik kíséretében, amit a dalárdák jeligéik eléneklésével és virágcsokrokkal köszöntek meg. A beosztott cserkészek ezután a plébánia-templomba, részint s program-szeiü elosztás al«p|án vendéglőikbe vezették a dalosok csoportjait. Az Istentisztelet alatt Rácz N. János főkántor vr zelésével a Nagykanizsai Egyházi Énekkar ragyogtatta tudását az ábltat ünnepi szertartásai alatt.
Délelölt »/2l2 órakor a Zslavár-megyei Daloisiövrtség
évi közgyűlését tartotta a várotbáza. dísztermében. Megjelent ezen dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő, a dalosverseny egyik fővédnöke, aki az állomáson fogadására megjelent helybeli és megyei nota-blliiásokkal érkezeti meg a városházára. A vármegyét az égési napi program ünnepségein Bódy Zoltán alispán, Zalaegerszeg várost Mlkula Silgfried dr. főjegyző, Keszthely varost Bognár Imre jegyző ét dr. Gárdonyi Lajos elöljárósági tag képviselték. Megjelentek d\'. Pllhál Viktor felsőházi lag, Csák Károly és Győ mörey István országgyűlési képviselők, mint a verseny fővédnökei, va-Ismlnt a nagykanizsai társadalom, hivatalok, egyesületek, testületek, Iskolák stb. vezetői.
Dr. Tholway Zsigmond postsfó-nOk, a Zalavármegyei Dalosszövetség elnöke a Magyar Hiszekeggyel
XALAJ KOtLOWT
Itt trtpteabef 11
nyitotta meg a köxgyülést, majd üd vöiölle a megjelm* előkelőségeket és dalosokat, kiknek exután Mlhó F.rnő tolmácsolta ax O .szágos Dalosszövetség advőxlelét és további munkára lerkenlő űienctét. M»|d Tholway Zsigmond dr.
Majthényi Károly
jászberényi főreáliskola! tanárnak, a Zslamegyei Dilossxővetség megalapítójának és a xalsl dalkultura fáradhatatlan apostolának átadta a Szövetség ajándékát, ezüst babérkosxo-rut és a tiszteletbeli elnöki elmet. Majthényi elfogódott hsngon mondott kösxönetet kanizsai köxéleli munkálkodásának ezért az elismeréséért.
Barbarlts Lajos főtitkár oivssts fel ezután évi jelentését, melyből megtudjuk, hogy
a 4 éve 12 dalárdával indult
Szövetségben ma 48 dalárda tömörül
s ezek esztendőn át — a kesxtbelyi dalosverseny impozáns eseményén kivfll is — szorgalmú munkálkodást fejtettek ki. A főtitkár jelentésében a dalos-béke ápolására és lelje* helyreállítására hívta fel a dalosokat.
BOchler Mór számvixsgáló bizottsági tag a távollevő pénztáros helyett a pénztári jelentést olvasla fel.
A közgyűlés a tisztikar évközi változásalt helyeslőleg jóváhagyta. Indítvány nem lévén, a közgyűlés
Eredmények
dr. Krdtky István polgármester-helyettes szavai után véget ért.
A verseny Délután 7*2 órakor újra gyülekezett a fistól tömeg a felsőlemplom előli, honnét xenesxóval vonult ki a sörgyári katakombi feldíszített helyiségeibe. A katakomba zsúfolásig megleli közönséggel, mig a mellékhelyiségekben a söntés és bDffé birkózott a temérdek munkával.
A verseny-pódiumon zöldposxtós asztalon rsgyogtak a kiosztásra váró serlegek, a pódium előtti zöld-asx-talnál pedig a szigorú cvikkereik mögött is jóságos tekintetet rejtegető zsűritagok: Mlhó Ernő, a Nemzeli Zenede és O.szágos Szinművésxeli Akadémia lanárí, ax Orsxágos Da-lossxövetség kiküldötte, a zsűri elnöke, körülötte dr. Angyal Armand győri zenesxerxö, Eckhardt Antal, a nagykanizsai zeneiskola tanára és Ketttng Ferenc, a Zalamegyei Dilossxővetség karnagya.
A verseny gyors ütemben pergelt le. A dalárdák a legnagyobb rendben váltották egymást a pódiumon, mlköxben soksxor hangzott fel a közön lég lelkes tapsvlbara, ami hol már a dalárda megjelenését, hol a teljesítményeket honorálta.
Program szerinti időre a verseny pontossn végétért, ugy hogy 7 órakor már kihirdették az eredményeket és kiosztották a dijakat.
a) Kezdők csoportja
I. Sármelléki Földműves Dalárda, karnagy Proszt Ignác 64 pont (vándordíj: Zalavármegyei Qixdaságl Takarék serlege, emlékdíj: Relschl Imre keszthelyi városbíró serlege). Koszorúslány: Orbin Erxsi.
II. Komárvárosl Dalkör, karnagy Draskovic* Márton 55 pont (Nép-takarékpénxtár serlege). Kosxorus-lány: Antmann Manci
III. Szenlgyörgyvárl Dalárda, karnagy Varga Ferenc 54 pont (Nagykanizsai Ctulno serlege). Koszorúslány: Sloxarek Mária.
IV. a) Letenyel Egyháxl É lekkar, karnagy Kűronya Jenő, 53 pont (Magyar Nemzeti Bank nagykanizsai liók serlege). Koszorúslány: Arlner Margit
IV. b) Becsehelyi Djlárda, karnagy Kellet József, 53 pont (nagy-kanlzaai Magyar Francia B ztoslló serlege). Koszorúslány: Keller Margit, b) könnyű népdal
1. Badacsonyi Bjzailbánya Dalköre, karnagy Szalay Ferenc, 64
Budapest \\mMi szállodája
a Ketetl pályaudvartól 3 percnyire levő
DeákFerencSzálloda
VIII., AOOTELEKI-UTCA 7.
I (Saját hál)
Interurbán telefon: J. 124-71. Újonnan átalakított 80 szoba, központi
flltés, folyóvíz a szobákban. Abtzolut tisztaság, csendet és családias. Egy ágyú udvari szobák P. 3 S0 től
utcai szobák p. 4 50. Kettő ágyas udvari szobák I\'. 6 00-tól utcai szobák P. 7-50.
pont (vándordíj Oyömörey István országgyűlési képviselő serlege, emlékdíj dr. Bilázs Zsigmond ügyvéd serlege). Koszorúslány: Berény Magda.
II. Felsőpáhoki Dalárda, karnagy Qyerák István, 52 pont (herceg Batthyány László dr. serlege)- Koszorúslány: Domány Klári.
III. Vlndornyaszöllösl Daloskör, karnagy Fodor Kálmán, 46 pont (Nagykanizsai Takarék serlege). Koszorúslány Sió Luci.
c) Nehéz népdal
I. Sormási Daloskör, karnagy Kovács Ferenc, 96 pont (Zrinyl iro-dslmi és Művészeti Kör vándor-setltge, emlékdíj: nagykanizsai Itr. Hitközség serlege). Koszorúslány: Schichtanx Irén.
II. Alsópáhoki Dalárda, karnagy Szabó Pal, 73 p.nl (Nagykanizsa város seriege). Koszorúslány : Blan-kenberg Oreti.
III. Balatonkövesd—Ciopak-Pa-loznaki Református Egyházi Dalkör karnagy Pamoiyay Lajos, 58 pont (dr. Tbo.way Zsigmond serlege). Koszorúslány: Ofenbeck Manci.
d) Nehéz műdal
I. Keszthelyi Iparosok Dalköre, karnagy dr. Sxalay Albin, 97 pont (Kesxtbely vátos tngy vándorserlege, emlékdij Magyar Etdöbirtokosok nagykanizsai telepének serlege). Ko-szorualány: Varga Kató.
li. Zalaegerszegi Djioskör, karnagy Bálint Béla, 94 pont (Trans-danubla serlege). Kosioruslány : Büchler Edit.
e) Vegyeskarok
I. Zalaszenlgrótl Ksib. Legényegylet Vegyesksra, karnagy vitéz Rónay Béla, 80 pont (Singer József és Társa vándorserlege, emlékdi| nagykanizsai Magysr Bank serlege). Koszorúslány: Marvallla Éva.
II Kiiszenlgrótl Kslh. Ifj. Egyesület Vegyeskara, karnagy Mikk Károly, 57 pont (Binkegyesűlet serlege) Kosxoruslány: Miklós Irén.
Versenyen kívül nyolc dalárda énekeli. Exek csak emlékdijakat kaplak, de osxtályoxva nincsenek.
Zilaegerszegi Építőmunkások Dalköre, karnagy Fürtös Lajos (Keszthely város serlege) Kosxoruslány: Virág Annus.
Kanizsai dalárdák
Ipariskolai Vegyeskar, karnagy Lefcsik P. Pongrác (Zerkovilx Oyörgy serlege). Kosxoruslány: Blttera Qi-xella.
Ipartestületi Dalárda, ksrnagy Van-nay János (dr. Kállay Tibor serlege), Kosxoruslány: Mjuovsxky Olga.
Klidalárda, karnagy BOchler Mór (nagykanizsai Iparteslalet serlege).
Kiskanixsal Levente Dalkör, karnagy Lenx Oyula (Zslaegersxeg város serlege). Kosxoruslány: Sxerecz Manci.
Rendördalárda, karnagy Lehrmann Ferenc (RelKbl Richárd orsz. gyűl. képv. serlege). Koszorúslány: Mráz Jutka.
Vas- és Fémmunkások Dalköre, karnagy Lehrmann Ferenc, (Ztlavármegye serlege). Koszorúslány: Vi-dos Olxl.
Vasutas Dalkör, karnagy Lehrmann Ferenc, (dr. Pllhál Viktor serlege). Koszorúslány: 0.Ö Kamilla.
A Sormási Ztnekar, (karnagy Kovács Ferenc) dr. Kövess Jenő földbirtokos diját kapta.
A dijakon kivfll ax összes dalárdák pazar kiállítású emléklapot kaptak a versenyen való részvételűkről. Szerenádok
A dijak kiosztása után lamplonoa menetben, nótaszóvtl vonultak a dalárdák végig a városon és szerenádokat adtak koszorúslányaiknak. A Kesxthelyi Iparosok Dalköre, a verseny legnagyobb dijának boldog nyertese, két éven át volt koszorúslányának, Horváth Etusnak ls sze-renádot adott.
Dr. Kállay Tibornak, Nagykanizsa országgyűlési képviselőjének a városházán adott szerenádolt a nagykanizsai Klsdalárda. A képviselő meleg szavakban válás tolt Tholway Zsigmond dr. szavaira.
Dr. Hajdú Oyulának, aki a xsflri és az elnökség t»g|ait látta vendégül vacsorára, a Bidacsonytomsji Baxaltbánya Dalköre adott szerenádok, melynek dr. Hajdú Oyula régóta dlszelnöke.
Dr. Tholway Zsigmondnak, a Zita-vármegyei Dalosszövetség elnökének a Keszthelyi Iparoidalárda, a Zita-sxeotgróti Kalh. Legényegylet Vegyeskara és a Badacsonytomaji Bizalt-
bánya Dalköre adtak mrcnádokat.
A szerenádok után a dalárdák sxétosxlottak a vendéglökbe és hajnalig hingos volt a város a vidám, zavartalan mulatozástól.
A rendezés gördülékenyen, az ekkora lö negek mellett elélhető legnagyobb pontossággal zajiolt le, a vendéglök a dalárdák ellátása körül egyetlen panasz elhangzáaa nélkül, derekasan kitettek magukért, ami 7flo vidéki dalos ellátásában díszére válik a kanizsai rendezésnek.
A hónapokig tartott előkészítés és megrendelés nehéz, szetfelé tekintő munkája köríti elismertoel kell adóznunk dr. Tholway Zsigmondnak, a Szövetség elnökének, áfa mióta ezt a tisztét viseli, éltető lelke a xalai daloséletnek és odaadásával, páratlan lelkesedésével nem Ismer akadályt, ha az ö datoaairól, a salai dalkultura előbbre viteléről van szó. A 3 dalárdától kapóit szerenád caak gyönge visszhangja volt a szeretetnek, amivel öt a salai dalosok övezik. A rendezésben tevékeny része volt Barbarlts Lijos főtitkárnak, lapunk felelős szerkesztőjének. Munkás, lelkes és fáradhatatlan segítőtárs volt a rendezésben Varga István posta feldgyelö és Ansoret Antal, aki a pályaudvar és a katakomba díszítését minden dicséretei érdemlő Ízléssel rendezte el. A rendező gárda a verseny-program lebonyolításában Pop Józseflel az élén, nélkülözhetetlen szolgálatokat tett, úgyszintén a 77. Sxent László caerkiszcsapat derék, mlndendtt helytálló cserkészei. Külön kell megemlékeznünk a Sörgyár igazgatóságáról éa sörmesteré-ről, kik áldozatot nem kiméire, ritka előzékenységgel jártak kezére a rendezőségnek.
Beszámolónkat Ismét a főtitkári jelentés szavaival fejezzük be:
„Ébredjünk fel végre, dalostestvéreim, az évezredet magyar betegség taxáiméból Lássuk be. bogy a visszavonásra éa Otsxebékfllácre pa-xarolt energiákkal már uj menny boltozatot is emelhettünk volna a szomorú magyar horizont fölé. Lássuk be, hogy egy isteni szikrs adta vatameenyiünk ajkára a dalt és ex a szikra a lélek kigyúló fénye, aminek világában nemesebb, jobb emberek formálódnak, nemesebbé, jobbá »xöletik az emberiség, szebbé és tartalmasabbá ax emberi élet. Ápolnunk kell a dalt, sxürke, robotos napjaink kicsi oázisát, ahova üdülni, felfrtoaülnl járhat a hétköznap gond-
ÉrtesJtem a hölgyeket, hogy külföldi divat-bemutatókról — az ősil tétt szezonra tel-
jesen felkészülve érkeztem.
haza-
Szabados Rózsi Dr. Karczagné
divatszalonja Csengery-ut 27la.
< isi Telefon 3-05.
KAUI KOZLONT
19*. mptembn 11 _
|ába roskadt ember. Ei ápolni kell a dalt nekünk, akiket egy csonka, darabokra szabdalt országszélére dobott a fergeteges idők történelmi gyalázata. Ax ágyúink orkát elnémíthatták, — de némítsák el a dalt a magyar ajkon. A szuronyt kiléphették a ke lünkből, - de lépjék ki a szivünkből a magyar dal vetését. A hidse-regOnk létszámát megszabhatták, — de korlátozzák a magyar |övől daloló százezrek hadseregél. Leshetik árgus-szemekkel minden lépésünket, minden kinyújtott karban, — ha talán csak alamizsnát kérő kar is, — tőrt szaglászbstnak, — de ellenőrizzék azt, amit a dal erejével építettünk. Mert Igenis épiteilünk. Végvárakét épitellünk itt a trianoni széleken. Minden egyes daláida egy-egy kis végvár, egy-egy támpont, ami a magyar kullura front|án áll őri és meg-vivhatatlan gyűrűként ereszti gyökéréi az ezeréves földbe. Eddig emberek Ítéllek felettünk. Ezután a történelem fog itélnl. Az emberek Ítéletét zsarnok birák boiták. A történelem bennünket magunkat fog megmérni mielőtt Ítél felettünk. S ha majd a történelem ítéletének harsonái megzendülnek, minden magyar dalos büizke önérzetlel állhal a magyar nemzet sorsának mérlegére, — meri a magyar daloi a magyar dallal mindmegannyi gyémánt kristályt csiszolt ki magában és fényüket hozzáadta a kelő nap fényéhez, ami kél szót fog beragyogni az idők végtelenéig: — Magyar Igazság." (bl)
Antókarambol a versenypályán 21 halottal
Monza, szeptember 10
A monzai nemzetközi auióverse-nyen, Milánótól mintegy 2 óra járásnyira, 80000 főnyi közönség gyűlt össze vasArnap a versenypálya tribünjein. Harminckét kocsi indult a start-jelre, köztük Matlerassl, a világhírű olasz versenyző is.
A 17. körnél Matterassi egy kanyarodó! olyan sebességgel vett, , hogy az aulóval, melyet előzni akart, | összeakadt és a két kocti álre- \' pölve a 3 méteres árkon, a ItlhOn \' előli tolongó közönségre zuhant. A világhírű versenyzőn kívül még 18 halott és 40 súlyos sebesült maradt \' helyszínen. A halottak száma 2l-re • emelkedett az esti órákban.
A Katolikus Legényegylet szüreti mulatsága
Nagykanizsa, szeptember 11
A Katolikus Legényegylet vasárnap délelőtti Iclvonu\'ásitiál, amely a szüreti mul ilslgnak hangulalos pro-logjit képezte — látványosabbat, |ó-izübbet, mókásabbat keveset látott Nagykanizsa az utóbbi időben.
Egészségen, életrevaló és főleg lelkes magyar gondolat volt ezt a kedves parádét megrendezni, mely a tavalyi mérsékelt sikerű legényegylet! szüreti mulatság után, ezidén eleve biztosította a zajos sikert.
Bejáriák a várost, felbolygatták « korzó íétálóil és kimagasló sikert aratlak.
Este aztán a Polgári Egylet szöl-lővel teleaggatott nagyterme alig blria befogadni a megjelenteket. * műsor olyan zamatos jóiiü volt, mint az a bizonyos muskotálysiöllő, amelyikből sajnos olyan keveiel akasztottak fel a tolvajok számára...
A programszer int folyt le minden. Nagyszerű volt a festői bevonu\'áí, majd az Egylet örökbuigó, Agilis elnöke: dr. Mutschenbacher Edvin lörvényizéki tanácselnök tartóit talpraesett megnyíló beszédet.
Kdrosiy Mancika Hdrczay Fe-rencné Keglevich Ilona grófnőt, a legkedvesebb hegybíiónit köszöntötte fel ügyesen.
Dániel László földbirtokost, a jószlvU hegybírót Thury Uyörgy bakttr köizönlötte fel ildomos tisztelettel, mijd 12 magyar ruhás pár, Nagykanizsa stinevirága perdült a szinte és abban a ntsünk oly ked ves virágos szoknyában, lobogós ingujbin eljárta a Magyar táncol, melynek dörgedelmes sikere volt.
Most következek a kicsinyek, akik azzal a fellelt szándékkal masírozlak be, mint .Kit gárdisták" hogy lepipáljak a nagyokat. Ez sikerült is: Magyar Qyőző, Babics József, Hcffer Pityu, J\'b:rics Imi, Junker Laci, Kovács Karcsi, Lsdecky | Jenőke, Sörley Jó.-kt barátunknak, ; akiknek kél édes csöpség: a Ladecky ; sisters (Anni és Etnmi) maikolá-nyoskod\'ak.
Na, a kisgárdisUkba való nagy elmerülésben majd elfe\'ejtem ideírni a Magyar láocospárok neveit: Fehér
Jolán—Büky Lajos, Fihír Margitka— Andris József, Heffer Man:ika— Nírneih Elemér, Kalmár Boriska— Thury lilván, Kalmár Margitka— Büky Ferenc, Károssy Mtnd—Jaku-belz István, Nagy Vilnius—Bazsó Sándor, Szabadi Böske—Siakonyl Jenő, Szatay Böske—Tieffler Jenő, Ü ő Kdmlla—Császár József, Ked-menec Mincika—Zíbó János.
A mulatság jellegéi volt hivatva kidomborítani a .Szüreti balett", melyben rengeteg tapsott kaptak: Cserép Annus, Felds Olzus, Oelen-csér Ilus, Kedmenec Annus, Qírzó Tildus, Palló Qizut, Radlci Ilus, Szakácsics Margitka, Virág Annui. És végül remekül táncoltak egy magyar duetet a sikkes Szatal Böske és a inájdig Treffler Jenő.
Mindenki kilelt magáért. De külön kell szólni Bárczay Ferencné Keglevich Kom grófnő kedvei, arányos-kedvű liigyhiróní „alakításáról", aki a táncból Is kivette a hegybírónál megillető nagy részt, miután 0 nyitotta meg a táncot egy fess, magyar ruhás legénnyel.
Ailán kezdődött a tánc, mely hlrom után ért végei. Torma Tini olyan temperamentumosán hutta, hogy ha virradatra nem hétfő, hanem vasárnap jött volna tán még most is tartana a tánc, melyet amerikai árverés, szöllőevésze! és Thury litván (minden jó viccnek kovásza^ kinemtogyó humorral füszereztet.
Végösszeg lehat: egyes, még pedig mgy egyes az egész Kaih. Legényegyletnek a pompás muriért, melyen s» egész várói szioe java és dr. Kállay Tibor is részlvetl. Nagykanizsa val-líafelekezeli szépséges harmoniAjá-n ik e\'eveu dokumentuma volt, hogy ai Izr. Leányegylet dr. Rotschlld Bélátté elnnkaö vezetésével, nemkülönben az izr. araoyifjuoág is anblock résztvett és vidámman mulatóit, amíddlg bírta a lAbuk a sok tangói, csarlesztont, csárdást és a francia négyest.
A láncok belani\'ánáért éa a rendezés sokszinülégért Szabó Istvánnak kell egyhangúlag dicséretet szavaznunk, mlg Goldschmldt Káro\'yné a betenitás illetve zongorakiséret müvésri részét látta el szivei odaadással.
Há\', mert bizony nem fis olyan rossz dolog az a kia helyretyutyu ebben a mai nehéz kényszeregyez-séges, oceinrepülő?, szálastakarmányhiányos, szeptemberi kánikulát világban. U. Gy.
_«_
A beszélő film
Tegnap Nagykanizsán is beszélt a film. Mielőtt azonbin mi is beszélném a beszélő filmtől, dr. Lee Fóréit amerikai ludós tanár kétségtelenül kolosszális jelentőségű és értékű tslálmányától, legyünk valamivel tisztában. Azzal, amire a bevezető (film felirat) ia int 1.1., hogy a pho-nofilm, nem gramofon, nem phono-gráf és nem rádió, hanem amint a neve is mutatja — valóságos beszélő film.
Már most lehetne róla beszélni, de e szűk helyen elegendőt nem. Érinteni azonban igen.
Dr. Lee Forest ur phonofllm|ének az a lényege, hogy a film felvétel alkalmával a találmány révén a hangot Is fotogtafálják. Ezt aztán a filmtekercs szélén húzódó hanghullámokkal különleges géppel a film levele-tésekor, mint — mondjuk a grama-fon — a gép továbbilji egy mega-fonba, ahonnan a néző és hallgató a cselekménnyel parallel történő beszédet, éneket, zenét, zalt stb. hallja.
Imponáló valami ez a beszéld film, még ma is, bölcsőkor! állapotában és ha pl. a rádió fejlődésével szintén kifutja a tökéletesedés felé formáját, teljesen uj iiányl ad a filmművészetnek.
Amit a Városi Mozi bemutatott, rám nagy hatással volt. Talán az első — és a phontilmesek által szándékosan a legszlmplább kísérlet és első helyre téve — nem fogott még meg, mert véglére is a némán pergő filmről egyszerre ekkorát ugrani kicsit soz, de a többi és mikor operairiát énekelt a Metropolitán Opera egyik hölgye, a csodálatig ragadott.
Szenzációsnak mondható, állati hangoknak sikerűit bemutatása, ami „Egy farra élete" elmen kerfll bemutatásra.
Egy kacsa-karaván hápogása, ku-tyaugrlás, tehénbőgés, robogó mozdony zaja, chanson énekesnő produkciója, mintha nem is kép volna.
Nézze meg mindenki és mondjon kritikát róla. Ml art mondjuk, zseniális dolog. Legalább annak a csiráját rejti magában. Hogy mekkora lobbot hajt, ezt az idő mondj* meg.
Szőnyegraktárunkat nitt* emeltig\'
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágy garnitúrákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-. riyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. =—— Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
xalai Konomr
NAPI HÍREK
«tHmtm<
NAPIREND
Szeptember II, kedd
Római katolikus: Protáz. Protestáns: Teodora. Izraelita: Elul hó 26. Nap kel reggel 5 óra 31 perckor,
nyugszik délulin 18 óra 21 perckor. •
Vároai Nagymozgó. .A beszélő lilm"
•Mi«r«*
A nagykanliiMi ■eic<"\'>loglal meg-fl*v*W Jelentések i Héttőn a hflntr-•ttw. Rergel 7 órakor + 158, déluUn 7 órakor +28 8, aate 9 órakor +21.
fttffai: Reggel kisié borult, délben és este tiszta égboltozat.
St/\'trdnv i Reggel Délnyugat, délben és este Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet |elenté*c szerint egyelőre még meleg Idő zivatar haltammal, később hósUlyedés valószínt!.
Eucharisztikus körmenet
Dr. Kállay Tibor az oltárlszentséges menetben
... Valami felemelő és fenséges szép troli a vasárnspi eucharisztikus körménél a maga Imponáló ember-sokaságával, sz Eucbsrisztléban való élö hitvallásával, a csendes estében, Onnepi szent érzésekkel, egyhizi zászlók alatt, tamponokkal, barang-zugáa közben. Az Oltárlszenlséget P. Mdtés Hllár ferences plébános vitte a mennyezet alatt, mely után Nagykanizsa város országgyűlési képviselője: dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter és a hivatalos város képviseletében : dr. Kaufman Lajos városi tanácsos következett. OI vollak az összes közhivatalok, halóságok, bíróságok, Intézmények vezetői t* képviselői. A menetel Kis-kanizsa óriási számban megjelent polgársága nyitotta meg egy lam-pionos csapattal, ma|d következtek a különböző teslaletek, egyesületek, vallásos társulatok, iskolák és tanintézetek.
A legtöbb ház fel volt diszilve, az ablakok ai útszakaszon kivilágítva. A járdákon és utakon pedig nagyszámú embersokaság. Kellemesen hatott, hogy a körmenet alkalmából évekóta ma világították ki és diszi-tetlék fel először a váiosházál dr. Krdtky István polgármesterhelyettes intézkedésére.
Nyolc óra volt, mikor a halalmas manet újra bevonult a lempJomba és a plébános szentségi áldási osztott.
És ugyanakkor, amikor Nagyka nlzsa kalolikussága megtarlotla a maga halalmas hitvalló körmenetét az Eucherlsztlka mellett — ugyanakkor az egész világon, mlndenOII, ahol katolikus templom van s végig vonult az Oltáriszeniséges körmene\', összeforrt az egész világ rgy Uten-imádásbtn.
- Hlvatalvixsgálat a nagykanizsai klr. Ügyészségen. Szapdr József kir. föflgyt»* legnap délután Nagykanizsára érkezett és megkezdte • nagykanizsai klr. Ogyészség ügymenetének szokásos évi felülvizsgálati\'. Siapár ktr. főügyész előreláthatóan egy hétig fog Nagykanizsán tartóriKxlM.
A klskanizsai országnton két szekér keresztfii tiport egy inasgyereken
Életveszélyes állapotban szállították be a kórházba
Nagykanizsa, szeptember 10
Qyermeki könnyelműségnek ismét szerencsétlenség lelt a következménye. Hí\'főn délelőtt Kiskanlzián, a Sormás felé v.\'zető országúton súlyos elgázolás töiíént, melyuek áldó ala ssját hibájából szenvedte az életveszélyes sérüléseket.
Szolcol István 13 éves ke-eskedő-inav a kiikaniziai Lancsák Testvérek füszeikereikedésében lanulóskodik. Ma délelőtt gazdája valamiért elküldte az Ország útra. A fiu útközben összetalálkozott egyik pajtásával, akivel hancuruzAsba kezdett.
Ennek során lörténl, hogy Szokol Pisla felugrott egy szeoesszekér hátuljára és ontan széndarabokkal dobolta társál. M»jrt futni akatt és
— Rultkovszky csendőrőrnagy ma elhagyja Nagykanizsát. Rutt kovszky Oyőző caeiidötőrnagy, a beszüntetetett nagykanizsai csendőrség parancsnoka ma eltávozik Nagykanizsáról és elfoglalja uj állomáshelyét Miskolczon, ahol a csendőr-Iskolák főparancsnoka. Rultkovszky őrnagy távozásával a nagykanizsai url társadalomban egy igen értékes és közszeretetnek örvendő tagját veszítette el.
= Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre fogorvos (C»engery-ut 11.) szabad ságáról hmaéikezett és rendeléseit ismét m^gkeidie
— Hadirokkantak felülvizsgálata. A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák és egyéb ellátottak ellátási igényjogosultBágát a megfelelő számú miniszteri rendelet értelmében bárom évenként kell ujsbb vizsgálat alá venni. Ezt a folyó évben esedékessé vált vizsgálatot 1928. október 15 én minden Igénymegálla-piló bizottság elóit meg kell kezdeni és 1928. november 30-ig be kell fejezni.
«= Eljegyzés. Deutsch Sándor, a Sternberger és Deuttcb festékketes-kedő cég bellagla eljegyezte Welsz Bnzsikét Keszthelyről. (Minden külön értesítés helyett.)
— A kiskanlzsal Iskola avatásról a társadalmi események\'torlódása következtében holnapi számunkban tudósítunk.
= Lehoczky Emília áll. polg. i<ik. tanárnő, a párisi egyetemen végzett okleveles francia nyrlvtanámő szept. 15 én ismét megkeídi a francia nyelv tanítást. Teleki ut 27.
=* Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
leugrott a szekérről épen abban a pillanatban, mikor a szenesszekér nyomába ért két homokos, kétlovas-szskér. A gyermek az első szekér kerekei a\'á került, mig a második szekér lova is alaposan összetaposták.
Eszméletlen állapotban vérző tagokkal terüli el az ut porába, mlg a mentők beszállították a kórházba.
Szokol Pisla állapota rendkívül súlyos. Életveszélyes beliősérfllései közölt valószínűleg bordatöréseket ii szenveded A kiskanlzsai csendőrség azonnal megindította a nyomozást sz elgázolás ügyében, de már az első percekben nyilvánvalóvá vált, hogy az inasgyerek köLnyelmüsége okozta a szerencsétlenséget és a kocsitokat aligha terheli felelőstég.
— Ügyvédi Iroda áthelyezés. Dr. Báron Pál ügyvéd ediigl társas irodáját megszüntetve, irodáját Ma-gvar-ulca 14 szám alá helyezte át. Telefon 103.
— A Missziósház vezetősége azzal a napy kéréssel fordul Nagykanizsa nagylelkű közönségéhez, nem akadna-e valaki, aki egy 12 esztendős kis diáknak hajlékot adna ? A Missziósház élelmeii a kis diákot, csak hajlék kellene neki, hogy ne kelljen majd még télviz ide|én ls kimennie Szepetnekre és onnan hajnalban bejönnie. A kis diák nagyon jól tanul, de csak a szülii jóvoltából nem folytaihatja iskoláit. A szükséges felvilágosítást megadja a Missziósház.
= Polgári fiu- és leányiskolái sapkák kaphatók Szabó An al sportüzletében.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhá-tdban VIII.. Baross-tér 10
NE MULASSZA EL, HA
BUDAPESTRE
megy, felkeresni a
„BOHÉM" lULATÓ-t
VII. RákóczI-ut 36. VILÁGVÁROSI MŰSOR
Nsponta kezdete 10 órakor.
kávéhAzi Ar/ik. belépődíj rímes*
«= Használt és uj, iskolai és egyéb zenemüveket és könyveket a leg-méltányosabb áton szil it: Schimkó Gyula zenemű-, könyv- és gramofonkereskedő Budapest, VII, Erzsébet-körűt 38 Kérjen árajánlatot!
VÁROSI NAGYMOZGÓ
Kedden és szerdán, szeptember hó 10-én, 11-én és 12-én Az uj világosodat
A BESZÉLŐ FIL
Dr. Lee Forest-féle Fonofilm
K.sérő músor 10 én és 11 én: Kisérő műsor 12-én
A vérnász 8DrfeTv"
Főszereplő: Mildy Crlstlans.
Aranyország
Főszereplő: Eva Novak.
A« elfladéaoh kexdeteta S, 7 4a 9 órakor.
1— wcptembsr 11
Hamorulás, rossz emésztéi, erői bomlási és etjedésl folyamat a gyomorbélhuzamban, bélbaktérlum- és gyomorsavtullengés, -a nyelv gyulladása, az arcbőrön és a bálon mutatkozó kiütések, valamint ksrbunku-lusok a természetes .Ferenc József* keserűvíz használata mellett visszafejlődnek. Siámos gyakorló orvos a Ferenc lóuef vizei már évtizedek óla mindkét nembeli felnőtteknek és iskolás gyermekeknsk kitűnő sikerrel rendeli. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füsierűzlelekben.
= 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismeri Slnger varrógépeinket. Singet varrógép részv.-társaságJNagykanizsán, Fő-ul 1.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Sieptember 11-én és 12-én, kedden és szetdán 5, 7 és 9 órakor az nj világcsoda: .A beszélő film" Dr. Lee Forest-féle Fonofilm. Kisérő mütor: .A vérnász". Dráma 8 felvonásban. Főszereplő: Mildy Cbristians. Szetd i kitérő műsor: „Arsnyország*. Főszereplő: Eva Novak.
BÁOIÓ-iffSOl
(KövtdlUeekJ H — síre*. aomzda-Ui Maugv. — hangverseny. E — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — tette. Mg. — ineiőgaidaaág. m. - Ifjúsági eJőadL. P — tek4v.Ua. 0 — graaaoloazene. Jb — (eu-band, K - kabart. aZ. - uipeurS nae.
Szeptember 11 (kedd)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri
templomból. Utána: 0. hangv. 1 Idójel-zéa, Időjárás. 3 H. 4.45 IdőleFzés, ldőlárás. 5 E. 5 45 Schrammel Z. 6 50 Rózsahegyi Kálmán 12.: Amerika és én. I rész. 9.45 H. 10.10 Idóláráijelentég. Utána: Cigányzene Bécs, Orác, Innsbruck, Klagenfurt Linz II és 4 15 Hangv. 8.05 Kamara Z. 9.15 HHangv.
Berlin, Stettln 11 és 3.30 O. 5 Hangv. 8 10 Operett E.
Barcelona 1.45 és 5 45 Kamara Z. 9.20 Spanyol Z. 10 Hangv. 10.20 Sparlyol duettek. 10.50 Oltár Z.
Basel, Bern I 0. tánc Z. 4 Hangv. 5 30 A. 10 Hangv.
Brflnn II Hangv. 12.15 Q. 7.30 Kamara Z. 9.30 Kiállítási hangv. 10.15 nZ.
Frankfurt, Caasel 12.30 Hangv. 3.55 A. 4 35 Tánc Z. 8 Vlgopeta E. 9.30 Hangv.
Hamburg, Hrema, Hannover. Klet II 0. 12.30 és 2 05 Hangv. 4.15 Nyitányok 4.15 (Hannover) Dalok. 8.45 A. 8 A dolgozók estje. Ulána hangv.
Langenberg, Köln, Aachen, Mfinater 10.15 és 12.10 0. 1.05 Operettrészletek. 4.15 Német, sngol és Ir népdalok. 8 Orosz ba-lalalka Z. 9 Tolsztoj 100-lk születésnapjának emlékezete.
London, Daventry 12 Hangv. I nZ. 4 Hangv. 5.15 Oy. 6 és 6.45 0. 7.15 Brahms zongoraművek 7.45 Katona Z. 9.50 Tarka est. 10.45 és II Tánc Z.
Madrid 2 15 Hangv. 7.15 Kamara Z. 8.15 Tánc Z. 10.15 Opereltrészletek.
Milánó 12.30 Kamara Z. 4.30 Hangv. 5.20 Oy-dalok 8.50 Hangv. II Tánc Z.
Prága II O. 12.05 Hangv. 5 Katona Z. 7.15 Népszerű Z. 8 Rádiójáték. 9 Hangv.
Róma 1 Kamara Z. 5.30 Hangv. 9 Opers E.
Varsó 1 Torony Z. 6 Szólista est. 10.30 Tánc Z.
Finom, untató* DADAC aranyhegyi BÜBÜtt
lllcicnkint asztali 78 f., vörös I P, rizling 1 P 20 fillér
SÁFBÁlf IÓZSEF taBttmWWI
-utca 74.
Ülir-UTU 41.
előkészít jogra, államszámvltelrc, érettségire, összevont magánvizsgálatra, polgárira
lOJB. szeptember 11
IALAI K02L0NT
SPORTELET Pócs-Baranya—Zala-Kanizsa 1:0 (I a 0)
* *ötn?Í«íínL",lott\' d® " pécsi OMtáraor nehéz akciókból la
"_.^k?t.k?Ld*H .k"PM,\'"LJ,?l,n* ■minőkkel a kanlzaal csatársor a*
!.r"i.k,.L.. ««pur., mini aminőkkel a kanlzaal csatársor az egéaz tiszta helyzeteket fejezte be — Eldöntetlen lett volna az igazaégoa eredmény
Nagjrkaalwa, szeptember 10 8Iép lövését védi a Jól helyezkedő A kél délnyugati rivális össze- pécsi kspus és nsgy „mázlival" csapása régen láloli hatalmas ember- parírozza Csősz kapás bombáját is.
tömeget vonzott a pilyára. Az álló helyen u óriási hőség miatt ingujra vetkőzve fehérlett a bosszú emberkaréj; a tribün is „roskadásig" tömve volt, északi sarka, ahol a mintegy 150 főnyi pécsi drukkerhad helyezkedett el, nem is birta a nagy lerbet és leszakadt.
A pályára lépő pécsi csapatot a pécsi drukkerek oly frenetikus, szűnni nem akaró, ütemes tapsvibara köszöntötte, aminőt még nem hallottunk Nagykanizsán. Mintha cssk egész Pécs itt tapsolt volna I Szinte megdöbbent a kanizsai közönség, óriási izgalom ülte meg a nézőket, aminek némi levezetője volt az a tapsorkán, amit a pécslekére feleletként a pályára lépő Kanizsa együttes kapott. És alig indult el Antallcs biró sípjelére a labda, felharsant a „tempó Kanizsa," Jempó Pécs" és zúgott, tombolt a kétezer torokból olyan egyBtemben, mintha csak egy láthatatlan karmester dirigált volna.
Pillanatok alatt egyik kaputól a máiik elé terelődött a labda. Mindkét cwpat azonnal teljes lendülettel feküdt bele a játékba, pár perc múlva azonban Péci nyomult fel és Joós sorozatos glxerelt nem Is egyszer csak Szemző parírozta gyönyörű lehúzásaival. A pécsi ostromot kanizsai támadások váltják fel, de ezekben közelről sincs annyi erély, mint a pécsiek támadásiban volt. Csupán Bakonyi pár lépésről megeresztett kapás-lövése az esemény, védhetetlen lenne, de a pécsi kapus szerencsés, pont az Ölébe megy a lövés. Azután Pécs lerohan, a kanizsai védelem elveszíti a fejét, egy kis tétovázás és OrOnfeld máris védhetetlen lövéssel küldi gótba az eléje pattant labdát. Kezdés után Kanizsa támad, de Pécs 10 olysn kapufát, hogy még a lélekzete ii elállt a kanizsai közönségnek. A kanizsai támadások csak kornereket eredményeznek, hiába rúgja azonban azokat Bakonyi Ideálisan, nem születik eredmény, csak az utolsó percben ér a hálóba Schretber labdája, de hendsz miatt nem gól.
A második félidő Kanizsáé. A 45 percből 40-lg abszolút ur a pályán, mégiem tud még egyenlíteni sem. Az első percekben Schreiber lövését a kapufa akasztja m»g, azlán folynak a kanizsai támadások, nagy ritkán szaklljs csak meg egy egy ptcsl lerohanás. Da ezek aztán veszélyesek I Akárhányszor a félpályán lul állnak a kanizsai bekkek, ugy le van szoritva a pécsi csapat. És mégslncs eredmény. A kanizsai csatársor frontban van, de — semmi különösebbet nem csinál. Bakonyi
Az eredménytelenség kedvét szegi a kanizsai csapatnsk s az utolsó percekben Pécs nyomul fel, de további eredményt a jól működő Joós miatt nem tud elérni. Idő.
Az eredmény nem igazságos. Az első félidőben a pécsi csapat ugyan minden részében Jobb volt a kanizsainál, mégsem ludott fölényre szert tenni, inkább váltakozó mezőnyjáték képét mutatta a meccs. A pécsi csatárok kapuelőttl, általában a lövé-vésekben mutatott határozoltiága azonban ekkor még megérdemelten u\'a\'ta őket vezetéshez. A második félidő óríárl kanizsai fölénye azonban, ha már győzelemre nem is vezetett, legalább a ki;gyenlilést megérdemelte volna. Kornerarány 8:2 Kanizsa avára I
A kanlzssl közvetlen védelemben Szemző és Joós hibátlaoul játszott. Joós blzonytalankodáaával sokszor hozts Izgalomba a kanlzssl közönséget s a gólban is ludas. A halfsor
átlag teljesítményt nyújtott, Trucken-bródon még látszott a trénlnghlány. A csatársorban Bakonyi végzett nagy munkát, de elfogadható volt Schreiber és Ivanlcs Játéka l», az utóbbi azonban örökös forgolódásával nem egyszer rontotta el a helyzetet. A szétlöknél klasszis-differencia volt a pécsiek Javára. Ha a pécsi szélsőkhöz került a labda, formás támzdá-sok indullak kl, de ha Farkas és Csdsz bekapcsolódott a Játékba, a támadások csak elakadtak. Ctász még a második félidőben ejy szép lövéssel legalább észrevetette msgát.
A gy öitei csapat legjobbja Dreller kipus volt. A bekkek köifll Krebsz, a hiifsorbin Palkó, a csatársorban OrOnfeld és Kocsis tűnt kl.
Csapatösszeállítások:
Baranya: Dreller — Ivancilcs, Krebsz - Kristóf, Palkó, Foór -Itsépl, Qrünfeld, Halas, Kocsis, Köves.
Kanizsa: Stemzó — Réder, Joós — Tamás, Tiuckenbród, Babos — Farkas, Schielber, Ivanlcs, Bakonyi, Csász.
A II. liga eredményei
Attila-Bak 4:0 (3:0). Biró Hlmler. A Bik Mlikolcon nem volt ellenfél.
Turul — Terézváros 2:1 (1:0). Hungária uti pálya. Biró Klug. Botránnyal, kiállítással tarkított mérkőzés.
Rákospalota—Húsos 3:3 (3:0). Rákospalota. Biró Nagy L. Palota már 3:0-ra vezetett I
Vac FC — Toroksár 2:1 (1:0). Soroksár. Biró Kornai. A szerencsésebb csapit győzött.
I. liga eredményei
Hungária-Bástya 1:1 (1:1). Somogy—III. ker. 0 :0. Vasas-83-as 4:2 (2:0). Kispest-Bocskay 2:0 (0:0).
Nemzetközi meccsek
Ferencváros—Admira 2:1 (1:1). A középturípil kupiban a magyar bajnok n igyobb tudása a bécsi közönség terrorja dacára is biztos győzelmet aratott a nagyklasszisu osztrák bajnok felelt a Hohe Warte pályán.
Sparia—Sabátla 6:3 (4:2). A szombathelyi csapit derekasan küzdött Prágában, de Welnhardt kapus sérülése me* p csitelte sorsát
Az amatőr bajnokság eredményei
A második napon sUlyos vereséget szenvedett az NTE
Nagykanizsa, szeptember 10
NTE-BSC 2 :1 (2 :1). Bics-alnás, szombaton. Biró Halness. A BSC volt a lelkesebb csapit, de az
NTE nagyobb rutinja és technikája ezen a meccsen még birU. Oillövők Jámbor 1 l-esből és Szabó. Az NTE Kohn és Horváth helyén tartilékkal látszott,
BSC—NTE 4:0 (1:0). Bácsalmás, vasárnap. Biró Halness. A 300 kilóméieres utazástól és az előző napi meccsiő) fáradt NTE összeroppant. Meg nem érdemelt tulyos vereség, Koch és Jakubecx helyén tartalék.
PVSK—KTSE 3:0 (1:0) Kapaivár. Biró. Rosenfeld. Szerencséi Un meccs, a Turul egyenlő ellenfél volt.
BSE-PSC2:0 (1:0) Baja. Biró Lang. A bajnokcsapat ujibb veresége megérdemelt.
DVAC-BTSE 2:1 (1:0) Pécs. Biró Krebsz. A bijnokaiplráns bijal csapat 3 tartalékja miatt ujabb fájó vereséget szenvedett.
Atlétika
A debreceni propaganda verseden ismét a déli kerfl et diadalmaskodott ügyességi atlétái révén. Pontverseny: 1. Dél 67 p. 2. Ésxalt nyugat 59 p. 3. Pestvidék 51 p. 4. Kelet 33 p. 5. Délnyugat 17 p. 6. Észak 7 pont.
A Budapest bajnoki viadalon Egri 4482 cm-rel legyőzte a 4444 cm-t dobó Marvatlcsot.
Szombati és vasárnapi leventebajnoki mérkőzések eredményei
77 FC-Jóbarát 4:0 (1:0).
A 77 esek nem érdemeltek Ily nagy gólarányu győzelmet. Biró Kasztl.
Feltámadás-Hungária 1:1(1:0).
Igazságos eredmény. Biró Kohn.
Haladás-Hunyadi 6:0 (2.0). Hunyadi a 20 ik percben összs-eselt és nem bírta az Iramot. Biró Lackenbacher. Egyetértés-33 FC 4:2. A 33 FC meglep fen sokat jsvult. Biró Izsák. Klskantzsal Levente—Vasas 1:0. Cssk egy félidőt játszott a két csapat a profimérkőzés miatt. Biró Klemann. Egyetértés—Hungária 5:0 (4:0). Egyetértés könnyen győzött. Biró Herczl.
Turul-13 FC 1:0 (1:0). Győzött a szerencsésebb csapat. Biró Herczl. Haladás-Feltámadás 2:0 (2:0). Haladás csak kemény küzdelem után tudott győzni. Biró Wolff.
Amatőr I. osztály
bajnokságának állása szeptember 10-én * »
1. PVSK 2 2 _ — 6 1 4
2 Sz»K 3 2 — 1 6 3 4
3. BSC 4 2 — 2 II 7 4
4. NTE 3 2 — 1 5 5 4
5 BSE 4 1 1 2 4 6 3
6 DVAC 3 1 1 1 2 6 3
7. BTSE 3 1 — 2 3 7 2
8. PSC 3 1 — 2 4 3 2
9. KAC 1 — 1 — 1 1 1
10. KTSE 2 — 1 1 1 4 t
II. profi-liga
bajnokságának álláaa szeptember 10-én
1. Atilla 2
2. PécsBar. 2
3. Vac FC 1
4. Terézv. 2
5. Turul 2
6. Erzsébelv. I -
7. Hu«o» I —
8. Rákospal. 2 —
9. Soroksár 2 —
10. Zali Kan. 2 —
11. Bak 1 —
12. Józsetv. — -
2--
2--
1--
— 1
— 1
I —
1 —
1 1
1 1
- 2
1 -
6
3 2
4 2
1
3
4
2 2 4

löMAZUIit
Tltlll
A mai értéktőzsdén már nyitáskor fo.ytatódolt a gyenge irányzat A forgalom vontatottan Indult. A Ida forgalom következtében az árak csak 1— 2°/o-oa veszteséget szenvedtek. Egyei papírok mint Bsuxld, Fegyver és Qanz vesztesége nagyobb. Zárlatkor a hangulat kedvetlen. A ti*kamatozású papírok pl\'.cán mérsékelt a forgalom. Az Irányút tartott A valuta és devizapiacon változás nem történt.
Zürichi zártat
Mrts Kii, Lm*em 819-40 B\'BMti 72-10, Mhso WjTVl. Madrid 80-15, ü Unlia »e-20, Ma
íw-ra, wm ms, m m
IB-I9, Vsrsó M-22VS, Bmét Be fiád US, Bakamt »16.
Terménytőzsde
A búza 10, a rozs — filHrrel esett. Az Irányzat kissé gyengébb, a forgalom kteepts.
II kg-os »*-iM0.
77 ki-os 26 10 —26-80, 71 kfres »*>-26-55, 79 kg-os 2655 36 26*75—26-85, roat 2175-área 26-25-26 75, itorps
tilss-^r*8H0-
ZALAI KÖZLÖNY
IMBjrepéember 11
fcvtn-legyxAM
VALUTA*
ML 7790-1805 Befal k. 7965-7995 M k. 1843-17 01 Dél k. 152 75-153 35 10 09-1006 : 57040-872 40 lk7T4M265 HaáL 229 60 230 60 Lmo» 64-15-64 45 Ut 154-3 59
ÍOCQ-XHS 1»645-1?695 162 95 -153 55 •0 63-/0 95 M85-4C-45 •vájd L110 35 -110 76 " Ik. 63 25-15385
U8VIZAK
32967-230 37 Belgrád 10X6-10 09 Berta 1J6 48-lf6 88 Brtaud 79 62-79 87 Bátrad 345-349 Kon—h 152-85 153 25 Lomáom 27\'7»-27 87 Madrid 9490 -SS 40 Milano 29 94-3008 Newyork 572-80 4 40
Oule

Varsó
152 85-153 25 2236-2244 18-97-17-02
4 12-4 15
153 35453 75 64 20 «4 40 80-71 aCH»
110-39 1.0-69
Sertésvásár
388\', MbUI sMaUanal vfcnn 1400 danb Baóraadl 1 92-1 96, 1-8S-I-40, szedett kőeép 170 — 1-76, köenyfl 1-20-1-50, etaórandS Ont
1-86—1-90, aáaodreads 1-64—170, utol alléd 1-56-1-70, ssaloaaa nagyban 2 20— 130, aak 256—2"60, WaaoH baa 2 10-
2-30, ualoaaés Martéi 2 32-2-26 Ai báairaat lanyha.
Bálzalal lyoaáz és La>klaáá Vállalat Bészvéaytámság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
laéll iirt l feaáaáoai Magykanizaa 78. az.
áPBÓHIBDETÉSEK
Az nrdUnHéaaak dija 10 sióig M fillér, ■dadea lovábU azé dlla • fin. Vaaár- éa ■aaapaap 10 azóig 10 fillér, mlndan toTábU mi dija t flll. Saatdén éa pénteken 10 saótg 80 fillér, minden további ■6 dlla • flll. Clauad • minden vaata-nbb betttból állé nő két ssónik számíttatik. Alléét keneőkaek 50<v« engedmény. A Mfgáil «l| al«r» fUeé—<»á.
Keretek megbízható mlnéenesleényl
azonnali belépésael. Clm a kiadóban.
TsavaJ még mindig Muszel ésFrledenlhil-oál a legolcsóbb, mert legjobb éa kllóla csak 4 P 80 fillér. 4381
TBHéa elhordliató, adók Kaztnczy-utca 47.
használt ajtók el-4228
■éaaat klaasszonyt keresek mekek mellé. Clm a kiadóban.
er-382
%
Két egymásba nyíló szobs szépen buto-rozvs, egy vagy két ut részére, esetleg Halai párnak okt. l-re klstfé. Bóvebbet Roztonyl utca 6. Ugyanott egy asztsltaka réktOshely eladó.
Német rövidazórU >la kiadóban.
__4412
ila eladó. Clm a -4462
Német, francia és zongora órák tanlté-
Bóvebbet Epplnger, Csen-
vállalom. gery-ut 4.
________________-4464
■IsMlaáló leányt, havi 32 P fizetéssel azonnal felveszek. — Jelentkezni lehet Különlegességi Dohányárujában, — egész
napon
Lakás klarfé 3 szoba a egy mellékhelyiséggel, vízvezetékkel, é pengő bérért. Felvilágosítást ad ftzv. Oyuláné. Széchenyi-tér 7.
1450
fülke, összes évi 1600
Tubol 415
Használt nagyobb Uzletberendezéa megvételre kerestetik. Artner és Kelemen. 4455
■a*sl8n80l ajánlkozik perfekt német iviz
-----------------, ^olgi
náslumbúl. Tanít kezdő franclát A zongorái Vidékre Is megy. Leveleket „" "
Jeligére a kiadóba kér.
----------------ozik p ___
polgári Iskolai tanltónó Magánvlzsgákri ís előkészít ésjnstruál elemi, polgári, gym-
I"
___4457
Király u. 8. u. alatt két uj terhea kocsi és egypár lóezerszám Jutányos áron al-»**• 4458
■HM Hu lelvétettk Krauaz Nándor-^______ ____4459
. ■W,?f,1.*b*H*t- Csengery-ut 50. alatU Újvilág- vendéglő október l-től bérbeadandó, esetleg meglelelő kaudó mel-
w\'L\'i^i0 p,n<ír Wvflellk. Bővebbel a háztulajdonosnál.
1 zótd nluasdlviny, gyermekágyrilbatoli aiőnyeg olcsón eladók Csenger^
Köszönetnyilvánítás.
Drága jó férjem elhalálozása alkalmával megnyilalkoiott jólét ó részvétekért külön köszönt tel mondok a Király Sörgyár Igazgatóságának, munkásrinak, a vendéglős kartársíknak, rokonoknak, jó ismerősöknek és mindazoknak, kik a temet\'sen megjelentek, vagy bánalomban velem éreilek.
özv. Kumln Ferrncné.
TANKÖNYVEK
minden iskola részére kaphatók és
eltjayyazhetók
Fisthel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegytisztttó, ruhafestő
ijfc: Injiái i II. Eyljttitkf: Iioaciy-s. I.
Vállal mindennemű ruhafestést, vegytisztítás!, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, ttkörfényei gallértliztitái. Pllssérozás. 04 Qouvrérozás.
Kitűnő alkalmi és reklámcikk
minden szakma részérc a
Pictures Soap
lemoshalatlan képekkel és cégreklámmal ellátott szappan. Kívánatra 3 drb minta P I 20 beküldése ellen tranco. Oyártja : a PICTURES SOAP" magyarországi üzeme Budapeat, V.. ekerle Sándor-utca 19 4410
Wel
HIRDESSEN
« „Zalai K5zlffny"-ben.
GUBACSOT,
égytollat, állati bftröket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
8TRÉI B. riál HÁGTKAHIZSA,
Erzsébet királyné-tér 15. sz. alatt.
MEGHÍVÓI
Mifla. VIZY 0il«ll Ofr.kb.al ul.iá»ok ilkjlmlvsl
BUDAPESTEM
1 lejke!l.m.».bb otthoni nru|tj. i I.j.l4ny6..bb l.lt«.l.k melleit . K.ktl pálr.odvu irkuM old.Uv.l utabfn leví
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Badapeit, JUL, Barou-tér 10.
m.rt
lOOo engedményt kap
■Int .1.0 Up .lAfü.tAj. olci uob.-ái.tnkból,
IOo,*o sagsénáayl kap
ok*i éttermi ái.tnkbil. (KltOnó bljl koajrtu.) S psngAt naagtakarlt
.ut6t.il kSluéf.t, mert ,7.lo« át)«b.t m •un • pilj.odTtrrót-
Nálunk otthon érzi magát I I I
EUAr.oda ki.iolfélit, iitzonua cuUdl |.u.f.
Saját áriskt
...a .I4n,5k loljrtln, bon okr.U.o Mluak 1.ÍU-loo a«g. — eiai.tM .X0Mm.zr.nd.l4. .jánl.lo..
40*1
.1.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bárme\'y bel- vagy külföldi lapban. Beklámterreket készít, szövegez.
Plakátirozást
vállal helyben és vidéken, b.l-
vagy külföldön. Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A M-igyar Királyi Be űtjymlnlsz-térium fordító osztályánik felvevő helye. Bármely nyelvtől vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hitelesíttet.
Minőségben, tartósságban felülmúlhatatlan a
CONTINENTAL PNEUMATIK
rdTTTf fTTJTTn Ijr^TffTTTrn
Állandó nagy lerakat Zalamegye részére:
Szántó Vilmos és Társai (égnél
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Nyomatott a^Délzalai Nyomda Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős
ŐSZI VETÉSRE:
Oazdaságl magvak:
Káposztámig Árvácskámig Kelkápojjtamag Nefelejtsmag Silátamag Szlzszorszépmag Kertkrépamag Hartngvlrágmag Téli retekmeg S egfümag stb. stb.
Holluáltl virághagyaákra:
tulipán. Jácint stb. stb. előjegyzés.
Mütrágyafélék. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ0 IÓZSEF MÉwtNbftB
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, nso Teleion: 13a
Haén Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
10842/1928. vhL szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehsjtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. J-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy s nagykanizsai klr. Járás-blróságnsk 1928. évi Pk. 10842. számú vég-
zése következtében Dr Hajdú Oyula nagy. kanizsai ügyvéd Altat képviselt Schiller és Löbbel Javára 150+ 150 Sv. frank a Jár.
lár
erejéig 1928. évi Juliua hó 6 án foganatosított kielégítési végrehajtáa utján le-és felülfoglall és 1637 pengőre becsült következő Ingóságok, u. m.: zongora, szobabútorok stb. nyilvános árverésen eladatnak
Mely árverésnek a nagykanizsai klr. járásbíróság 1928-lk évi Pk. 10842. sz. végzése lolytán 150 f 150 Sv. frsnk tőkekövetelés, ennek 1928. évi március hó 15. nspjálól Járó 50,o kamatai, <,\'i°/o váltódíj és eddli összesen. 134 P 10 HIL-ben bíróilag m. megállapított költségek erejéig Nsgylunl-zsán, Klnlzsl-ulcs 2 b sz a. leendő megtartására 1928. szeptember hó 25-Ik napjának d. u. 1 órája határidőül kllüzelik és shhoz s venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hlvstnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 107. és 108. § al értelmében készpénzfizetés melleit a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul i> el fognak ad-.lnl.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégltéai jogot nyertek volna, ezen árverés az IÍ8I évi LX. t.-c. 102. $. értelmében ezcs Javára Is elrendelletik.
Kell Nagykanizsán, 1928. évi szeptember hó 3 napján.
Haán Oyula s. k.
444.1 klr. blr. végrehajtó.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
30/1928. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtő az 1881. évi LX. L-c. 102. §-a értelmében ezennel köz-hírré teszi, hogy a nagykanizsai klr. Járásbíróságnak 1928. évj Pk. 11525. azámu végzése következtében Dr. Miklós Sándor ügyvéd által képvlaett Farksa István és valamennyi társa Javári 1920 P s jár. erejéig 1927. évi december hó l én loga-natosllolt kielégítési végrehajtás utján Tt-és felülfoglall és 2400 P-re becsüli következő Ingóságok, u. m.: Egy darab 320 sz. Dröxltr féle cséplőszekrény és egy Heller-Herz gyártmányú 8 to benzinmotor nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árveréanek a nagykanizsai klr. Járás bíróság 1928-lk évi Pk. 11525. számú végzése folytán 1920 P — HIL tőkekövetelés,
ennek 1926. évi szeptember hó 20 napjától összesen — P — fillérben bíróilag mái
járó 9o/o kamatai, \'/a°/o váltódíj és eddig
megállapított költségek erejéig, a netán fizetett összeg levonási melleit Klsksnizsin, Szigeil utcs Il/b, sz. a. leendő megtartására 1928. azeptember hó 13. napjának d. u. 1 órája határidőül kltüzetlk éa ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
108. §-al értelmében készpénzfizetés melleit, s legtöbbet ígérőnek, síükség esetén becsáron slul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo kat mások la le- és felfilfoglsltslták és szokrs kielégítési Jogot nyertek volns, ezen árverés sz 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek |avára Is elrendeltetik.
Kelt Nsgvksnlzsán, 1928. évi suguszlua hó 26. napjin.
Haán Gyula s. k.
klr. blr. végrehajtó.
üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 206 szám Nagykanizsa, 1928. szeptember 12, szerda
Ára Mffllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Az Egységes párt nem tulajdonit nagyobb fontosságot a Kray István kilépése körül támadt politikai hullámoknak
Budapest, szeptember tl Az Egységespárt nsm tulajdonit nagyobb fontosságot báró Kray István kilépésének, snnál inkább sem, mert Kray István báró kilépését tudomásul adó levelében kijelentette, bogy továbbra is bive gróf Bethlen István miniszterelnök politikájának.
Egyébként útban vannak a politikai kiegyenlítő lépések,
minek következtében valószínű, hogy
Zalaegerszeg képviselője elhatározását még revízió ald fogja venni.
Minden ellenzéki híresztelés dacára, a kilépésnek nincs jelentősége és nem veszélyezteti az Egységes-Pári .egységét". Az ellenzéki lapoknak az a biresztelése ls valótlan, hogy a fajvédők belépése az Egységespártba és Oömbös államtitkárt kinevezése elkedvetlenítette volna Ugrón Qábort is.
Korányi Frigyest a kormányzó elismeréssel felmentette
Budapest, szeptember 10. (Éjszakai rádiójelentés) A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó báró Korányi Frigyes párisi msgyar követet saját kérelmére állásától felmentette és megengedte, hogy ez alkalomból teljes elismerése újólag tudtul adassék neki.
A 18 pontból álló genfi napirenden 16. a magyar optáns-figy
Brland hajlandó lemondani, ha leszerelési beszéde károsan befolyásolta a német francia megegyezést
Oenf, szeptember 11
A népszövetség mai közgyűlésén kisebb felszólalások után Cushendun lord beszélt. Beszéde idejére a padsorok és a karzat leljesen megteltek. A lord a leszerelés kérdésével fog-Islkozott. Kifogásolta, hogy az előkészítő munka lassan halad. Készletezte az akadályokat. Törekedni kell — mondá — a leszerelés gyakorlati megvalósítására. A tengeri leszerelést fokozatossn gondolja végrehajtani. Méltatta a Kellog paktumot, mely ulán remény van arra, bogy a leszerelést előkészítő munkálatok gyorsabb tempóban fognak folyni.
Ossuskl cseh delegátus, a holland delegátusnak a kisebbségi kérdéssel foglalkozó beszédére válaszolt és
annak propozicióját, kogy a népszövetségben állandó kisebbségi bi-
zottságot létesítsenek, ellenezte. A beszéd a népszövetségi tagok között nagy ellenszenvet váltott kl.
Genf, szept. 11. Brland legutóbbi népszövetségi beszédének élét próbálja tompítani a nála meglelent újságírók előtt. Kijelentette, hogy a leszerelés ügyében nem vádolta Németországot amerikázással. Ha axzal vádolják, hogy Némeiország és Francísország viszonyát érinti ez a kérdés, ugy hajlandó lemondani Az optáns-pőr a napirenden Oenf, szept. 11. (Éjszakai rádiójelentés) Ma délelőtt osztották ki a népszövetségi tagok kötött az ülések programját, mely 18 pontot foglal magában. A 16 ik belyen áll a magyar kormány kérelme az optáns-perre vonatkozólag. Hogy kl lesz az előadója a magyar ügynek, nincs rajta a p\'ogrammon.
Rajna-népszövetség
Genf, szept. 11. (Éjszakai rádió-jelentés) Ma délután egyik előkelő genfi szállodában a Rajna-megszállásában érdekelt államok és Németország megbizoitai között értekezlet volt. Ezen a fontos értekezlete u részletesen megvitatták a Rajna-vidék eietleges kiürítésének feltételeit.
Apponyi felszólalt, Walkó látogatásokat tett
Genf, szept. 4. (Éjszakai rádió-jelentés) Egyik bizottságban, mely a leszereléssel foglalkozik és azt tárgyalja, gróf Apponyi Albert is felszólalt.
Dr. Walkó Lajos külügyminiszter ma meglátogatta a holland, finn delegátust, az osztrák kancellárt és a népszövetség helyettes főtitkárát.

Olasz mintára az elemiben kell kezdeni a testnevelést
A kSzépiskolás ifjúság ia résztvehet a felnőttek sport-versenyein Testnevelési ankét a kultuszminisztériumban
tfrtMe «t Uadáhíratali T6«< l oáa. KaottMlyt aákkladdhhratal Kotsuth UJo. S2.
Budapest, szeptember 11
Oróf Klebelsberg Kunó vállát- ét közoklatátügyi miniszter sorozatos ankétra hívta meg a magyar sport vezetőit. Az ankét-sorozstot ma nyitotta meg és bejelentette, bogy rendeletei Irt alá, mely szerint
a kOzépfoku Iskolák nDvendéket ls résztvehetnek sportegyesületek versenyein, ha erre orvosi vizsgálat alkalmassá teszt Okét, szülői beleegyezést kaptak és az Illető Iskola-igazgató nem kifogásolja.
Az értekezlet tárgya az olimpiai eredmények okának kifejtése vagy hibái-
nak Ismertetése lt. A következő költségvetési évben nagyobb összeget szerelne juttatni testneveléii célrs, miért Is érdekli, bogy a sportolóknak ml a kívánságuk. A megalko tandó testnevelési főiskolát olyannak szeretné, hogy Európa legszebb Intézménye legyen.
A nsgy tetszéssel fogadott betzéd után Mdrtonffy dr. az Orazágos Testnevelési Tanács nevében Ismertette az olimpiai eredményeket. — Véleménye szerint az elért eredmények elegendők voltak. Tapasztalatok alapján csak oly sport ágákat
kell kiküldenünk ax olimpiádra amelyek megfelelő esélyekkel Indulnak. Sok nemzetközi mérkőzési kell rendezni. A versenyzőknek tréning Időre olyan beosz\'ást kell adni, hogy tényleg trenlrozhisisnak. Szükséget a f port élet kiszélesítése.
Sztankovlcs Szilárd kéri, hogy az uj népnevelési reformot már a népiskolákban kezdjék el. Jó testnevelési tanítókat kell képeznünk. Szóvá teszi a Stadion hosszú idő óta húzódó ügyét.
Klebelsberg Kunó gróf kijelentette, hogy a S\'adlon megépitére
Ettflutol án: tgy bórs 1 pangd 4a Diát
nem pénzkérdésen raullk. A főváros a pénzt már felajánlotta, csak a hely megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni. As áklatian vitat Budapest képtelen megoldani. Elfogadja azt a propozlciót, hogy a testnevelést már a népiskolákban kell kezdeni. Erre
Ajánlja az olasz mintát, ahol már az első elemitől kezdve tanítják és fegyelmezik a gyerekeket.
Sztankovics ujabb feiuólaláaára válaszol és kijelenti, hogy a Stadiom ügyét nem veszi le a nspirendrőL Több felszólalás után elhatározták, hogy a legközelebbi ankétet Szegeden tart |ák.
Az ülés fél 3 órakor ért véget Klebelsberg Kunó kultuszminiszter lelkes ünneplésével.
A prága—bécsi gyors katasztóíájának 23 halottja van
Brflnn, szeptember 11
Az utóbbi Idők legborzalmasabb vasúti szerencsétlensége történt a csehországi Saltz mejlett. A prága— lunde:iburg—budapesti gyorsvonat SaiU állomás mellett hibás váltóállítás következtében belefutott a vonalon vesztegelő 8881. számú te-hervonatba.
A két mozdony egymásba fúródott, a szénkocsik egymás tetejére torlódtak, a gyorsvemt n*gy első kocsl|a kisiklott, teljesen összeroncsolódott és a felborult kocsik sz utasok egész seregét temették maguk alá, sokan p:dlg nem tudtak kiszabadulni a felborult kocsik belsejéből. A katasztrófának eddig 23 halott|a, 33 súlyos és tok könnyebb tebesfllt|e van.
A vonaton utazott Anghelescu román mezőgazdasági miniszter is, aki megmenekült a biztos haláltól.
Anghelescu a halálvonit második kocsijában utazott, amely teljesen összeroncsolódott. Ennek az utasai közül csupán négyen menekültek meg épségben. A miniszter ax ösz-szeülközés elölt nébány perccel sz étkezökoctlba ment ebédelni és ott tartózkodott, amikor a katasztrófa torién\'.
A három első kocsi volt a legzsúfoltabb. Ez a három vagon Berlinből jött és s bécsi vonathoz volt csatlakozása. Igy aztán a bárom kocsi utasai nagyrészt németek és osztrákok voltak
A vonaton egyébként egész sereg magyar utas Is volt, a halottak között azonban, mint már pontost n megállapították, egyetlen egy magyar alncs. A brünni kórházba ma reggelig 33 sutyos sebesültet szállítónak be. A szerencsétlenséget hibás váltóállítás okozta. A váltóőr bódéjában a katasztrófa után felakasztotta magát, de levágták a kötélről és a csendőrök őrizetbe vették.
IALAI KÖILÖHY
tgg Meptetaber 12
Mi88ziósházunk és a patronázs
.Élesszük nagy, hatalmas vágyakká a lelkünkben meg megrezzent jókl-vánatokat, szabadítsuk fel a lelkünkben piheni jóságot minket égető és szinte kínzó energiává" — mondja egyik körlevelében Proh ász ka Ottokár, Székesfehérvár halhatatlan püspöke. Program Célkitűzés.
Élesszük nagy, hatalmas vágyakká a bennünk rejlő, Istentől kapott jókat. Ezeket a szavakat lehetne az O irányításában haladó kékfátyolos gárdának a zászlajára irnl.
Nagykanizsa trianoni határ városba egy éve, hogy megérkeztek a Soclá-lls Missió nővérei, egy éve csak s máris nagy, meleg szeretettel veszi őket körül a város közönsége. Mint a patronázs munkása, együtt dolgo zom velük. Nincs olyan társadalmi mozgalom, amely oly tág körben fejthetné kl tevékenységét, mint épen a patronázs-munka. Részint a letar-tóztatási intézetekben levők, részint a letartóztatottak családtagjai, majd a letartóztatást intézetből szabadultak, mind mind segélyre, gyámoll-tásra, jó szóra váró hajótöröttjei az életnek. A fogház misszió, rabiskola, rabkönyvtár létesitése, a letartóztatottak családtagjainál az otthon megmentése erkölcsi és anyagi támogatás utján, mind-mind áldozatos mun kára váró nagy feladatok azonban egész embereket kérnek, a nagy céloknak megvalósításához egész lelkek kellenek. Jelentőségében talán a. legnagyobb azonban az a cél, amely a gyermekmentéit tűzte feladatául.
Nemrégiben matattam rá arra a sajnálatos Jelenségre, hogy mily Ijesztő arányban emelkedik a fiatalkorú bűnözők száma. Ha a nagykanizsai törvényszék területén, amelyhez pedig csak kis- és nagyközségek tartoznak Ilyen jelenségeket észlelünk, elképzelhetjük, milyen a nagy városok krlmlndlstatlsztlkája.
Az állam csak annyiban veszi kl részét a patronázs munkából, ameny-nylben a letartóztatást Intézetből szabadultakat, ha szegénysorsuak és Jó-viseletnek voltak, klvételkép pénzzel, ruhával és munkaeszközökkel látja el és bár szubvencionálja Is az egyesületeket, nyilvánvaló, hogy mily óriási még a munka, amely a társadalomra vár. Az elmúlt esztendő mutatja legjobban, hogy mily nagy szüksége volt Nagykanizsának és vidékének csak a patronázs munkát tekintve Is az áldozatos szeretet és munka kékkeresztes harcosaira. Nagykanizsa város társadalmának fel kell fognia, értékelni tudnia kell azt, hogy Immár Ut vannak azok, akik — Prohászka hasonlata szerint — sínek és vágányok nélkül úttalan utakon törnek előre még be nem Járt területeken, hogy segítsenek és köny-nyet szárítsanak, de ha ezt felfogta Nagykanizsa társadalma, akkor tudatára ts kell, hogy ébredjen annak, hogy ezekben a nagy feladatokban segíteni Is kell ugy anyagiakban, mint egyebek utján az önzetlen munka napszámosait.
Newyorkban a gyűjtési helyeken ilyen felírások vannak: .Ismerd meg az adás gyönyörűségét". Ismerjük meg mi Is az adó, az áldozni ludo ( lélek gyönyörűségét, Ismerjük me^ ugy, hogy először magunkban al \' kossuk meg
Igy növekedni, szaporodni fog a gárda, amelynek zászlajára a legszebb jelszót, de áldozatos munka jelszavát lehelne Irnl I
Dr. Mutschenbachei Edvln.
Három szavazattal Schmidt Jenő dr. került kl győztesen a főszolgabíró-választásból
Zalavármegye törvényhatósági bizottságának közgyűlése
Végeredményben a szavazatok Igy
Zalaegerszeg, szeptember 11
{Saját tudósítónktól) A választásoknak mindenkor kijáró, hatalmas érdeklődés mellett Olt össze ma délelölt 10 órakor Zalavármegye törvényhatósági bizottsága, hogy döntsön, kit óhajt a Zalaszentgróton megüresedett főszolgabírói székbe. 365 megyebizottsági tag gyűlt össze a vármegyeháza patinás termében, mire Qyömörey Oyörgy főispán megnyitotta a közgyűlést, melynek tárgysorozatán minden eltörpült a választás izgalmai mellett.
A szavazás megindultával az ered mény az utolsó pillanatokig hajszálon függött dr. Schmidt Jenő főispáni titkár és dr. lAubhaimer Alán nagykanizsai szolgabíró között.
oszlottak meg:
Schmidt 135
Laubhaimer 132
Horváth V. 97
Melegh 1
Schmidt Jenő dr. tehát 3 szavazattöbbséggel zalaszenlgróti főszolgabíró lett.
Szolgabiróvá egyhangúlag megválasztották Mesterházy Perencet.
A választás után következő tárgy-soroiati pontokkal gyorsan végzett a megyegyülés. Minden jsvaslatot egyhangúlag elfogadott, anélkül, hogy valamelyikhez is felszólalás történt volna.
A községek vármegyei hozzájáru lását 1929-re 29 °/o-ban, a városokét 12 %-ban állapították meg.

Dr
Uj oltárt avattak a magyarság kultúrájának Kiskanizsán
. Kállay Tibor i Ha aajá* wagyonosodástokat rt játok elö — a haza érdekeit szolgáljátok
mozdít-
A kiskanizsai elemi iskola felszentelés! flnnepe
Nagykanizsa, szeptember II
Oróf Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter hatalmas ku\'turprog-rammjának megvalósítása kapcsán épen Zalavármegye az, amelyre az iskolaügyek legfőbb őre és gondviselője különös gondot fordit. Jól tudja a kultuszminiszter, hogy Zala iskola-viszonyai terén tárcájának még nagyon sokat kell tennie, hogy kiemelje a népoklatásügy elhanyagolt és elszigetelt állapotából. Zalavármegye hálás szívvel tekint a közoktatásügyi kormányzat vezetője felé, aki ujabb és ujabb „magyar oltár-épitéseivel" lehetővé teszi, hogy ne legyen többet Zalamegyében egyetlen ember, aki ne résiesűljön a kuliura áldásaiban, aki ne ismerje a betűvetést — a kuliura kulcsát.
Nagy ünnepet Jelenlett vasárnap Kanizsának a kiskanizsai uj állami elemi iskola felszentelése a legimpozánsabb keretek között, a város országgyűlési képviselőjének, dr. Kállay Tibor volt pénzügyminiszternek jelenlétében.
Az épület a maga nyolc tantermével, igazgatói lakással
tipusa a modern Iskolaépületnek.
Száraz, világos, tágas, magas tantermek, a folyosó széles, szellős, az udvar tágas, a bejárók előtti parkírozás már messziről barátságosan hívogatja magához a sok apró magyart.
A tantermekben a legújabb rendszerű Iskolapadok, forgatható fali iskolatáblák, a tanitól emelvény felett a feszület.
A nagy ünnep alkalmából a kiskanizsai dolgos, hazafias és becsületes nép az u| iskoláját pazar virágdíszt); öltöztette. Ahová a szem csak ellátott, fgy virágtenger. A folyosón végig
csupa girland, minden tanterem virággal feldíszítve. A főbejáratnál isléses oltár. Meglátszik mindenütt, hogy szeretet és lélek csinosította az uj iskolát.
Az iskolaszen\'elés ünnepi nagymisével vette kezdetét, melyet a zsúfolásig megtelt templomban P. Mátés Hilár ferences-plébános végzett. A szentmisén és felszentelésen megjelentek dr. Kállay Tibor nyűg. pénzügyminiszter, Nagykanizsa város országgyűlési képviselője, a város nevében dr. Krdlky István polgár-mesterhelyettes-főjegyző, a műszaki hivatal képviseletében Király Sándor tanácsos, az Iskolagondnokságot dr. Hajdú Oyula elnök, Eberhardt Béla c. főigazgató és dr. Wlnkler Ernő főrabbi i as össz\'.s iskolákat igazgatóik képviselték.
Az ünnepi mise befejeztével Kls-kanizsa népe egyházi körmenetben, a megjelent előkelőségekkel a Nagy-rác-utcai uj iskolához vonult, ahol díszkapun mentek keresztül.
A felszenlelési szertartási P. Mátés Hilár plébános végezte, aki ezután beszédet intézett az egybegyűltekhez, amelyben a lelkipásztor meleg, szeretetteljes szavaival fejtegette, hogy a szülök szeretetét bele kell vinni az iskolába.
Szlgler Annus iskolái leányka elszavalta Kovács lllésné Igazgató nejének erre az alkalomra Írott hangulatos költeményét.
Dr. Krátky István hosszabb beszédében hálásan emlékezett meg
Dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselőről, mint aki felhívta a kultuszminiszter figyelmét, arra, hogy Itt iskolát kell építeni.
Hálát mond gróf Klebelsberg kultuszminiszternek,
aki a magyar közoktatásügyet honvédelmi ügynek tekinti.
A kiskanizsai polgárságra — mondotta egyebek közt — nyugodtan láthatják a szülőt ház feladatát, mert a kiskanizsai polgárság meglette kötelességét a múltban és meg fogja tenni a Jövőben Is.
Dr. Kállay Tibor emelkedett fel ezután szólásra:
— Az összeomlás után — mondotta — KIskanizia lakossága azzal kezdte munkáját, hogy templomát restauráltatta. Most megnyitják az Iskolát, rövidesen átadják a Polgári Olvasókört, bogy nemcsak a gyermekeket tanítsák, de maguk is tanuljanak az összefogásban, az ország sorsánik megfigyelésében. Tovább kell haladnunk ezen az utón és lehetővé kell tennünk, hogy
azok a nagy területek, melyeket Klskanlzsa magáénak vall. Intenzív gazdasági művelődés alá kerüljenek,
hogy szókkal gazdaságosabbá, jobbá és műveltebbé tudják tenni a polgárok életét.
— Mert ha a saját vagyonoso-dislokat mozdilják elö — moodo\'ta — a haza érdekeli szolgáljátok.
Az óriási közönség lelkesen ünnepelte dr. Kállayt beszéde után. Az ifjúsági énekksr precízen előadott hazafias dala után
dr. Hajdú Oyula az iskolagondnokság és a kir. tanfelügyelő megbízásából beszélt.
— Akik ma fel tudnak emelkedni az enményiség légkörébe, azok ma ünnepet ülnek — kezdette bestédét. A magyar kuliurának ünnepe ez, amelyen ujabb oltárt emel n;k a magyar nemzeti géniusznak. Beszélt a hitről, mint a melyen félépül a ize-retet. A legszentebb érzésről a hazaszeretetről, amely megtanít bennünket arra, hogy hozzunk sok áldozatot a hazáért és
amely összeköt bennünket osztály, rang és felekezeti különbség nélkül.
Majd köszönettel adózik dr. Kdüap Tibor ország, képviselőnk, akinek nagy része van abban, hogy ezt az uj iskolái felépliették.
OudUn József iskoiásnövendék szépen elöidolt szavalata ntán Kovács Illés iskolaigazgató befejező beszédében ezután köszöntőt mondott a közoktatásügyi miniszternek, a város képviselőjének él a kir. tan-felűgyelönek a magyar nemzeti kul-tura uj hajlékáért.
Ezzel véget ért az ünnepi aktus, az emberiokaság széjjeioszioit. A notabilitások megtekintették belülről iz uj iskolát, a kiskanizsai tantestület pedig teljes számban összeült a tanítói szobábin, ahol Faludy Oéza osztálytanító a kiskanizsai össztanltó-ság nevében szerettttséges beszédben üdvözölte az uj igazgatót Kovács Illést és ígéretet lett arra, bogy bennök mindenkor hűséges munkatársakat fog találni.
A megjelent notabilitások ezután visszatértek Nagykanizsára.
IZE mpfember12
ZALAI KOZI ONT
A népjóléti minisztérium kiutalta a 112.000 pengő államsegélyt a kanizsai kórház bővítésére
A vármegye hozzájárulása még mindig késik
Nagykanizsa, szeptember 11 Ismeretes, hogy a nagykanizsai kórbáz-bflvitésl munkák a legjavában folynak már, aionban sem a minisztérium által kilátásba helyezeit államsegély, sem pedig a vármegyei hozzájárulás nem érkezett meg.
A népjóléti minisztérium legnap azután arról értesítette Nagykanizsa polgármesteri hivatalát, hogy a beígért 112.000 pengó államsegély kiutalása iránt intézkedett és az a szokásos módon átvehető.
A vármegyei 320000 P hozzájárulás még mindig késik, amiért azonban nemr a vármegye vezetőségét terheli vád, amennyiben a szükséges kölcsön felvételére vonatkozó tárgyalások és fellételek még nem nyertek jóváhagyáat. Rövidesen erre ii sor kerül és Nagykanizsa megkapja a rceore hozzájárulási összegét.
Hü 1É8ÉPÉÉ
Szerdán és csütörtökön 7 és 9 órakor
Nagy amerikai vigjálékattrakció 8 felvonásban.
Főszereplő: Putty Lla
=» Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kitvéká iában VIII., Barots-tér 10
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember 12, szerda
Római kalollkus : Mária n. Protestáns : Guldo. Izraelita: Elul hó 27. Nsp kel reggel 5 óra 33 perckor,
nyugszik délután 18 órs 19 perckor. •
Városi Nagymozgó. .A beszélő Ilim* Uránia mozgó. .Tilos a flört". Vlg-(ítékattrakció 8 kivonásban.
MMjáráa
A nagykanizsai ■••♦•orologlal mey-flltyelö Jelentések i Kedden a hómir-tékU, Kesget 7 órakor +18 8, délután 3 órakor +292, aste 9 órako. +218.
f-tlhiui: Egész nap tiszta égboltozat.
Sitürdny Reggel és délben l\'iszak-nyugat, este Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet |elenté«e este 10 órakor: Részben felhős, tulnyomóan száraz Idő várható hósülyedéssel.
— Hlvatalvlzsgálat a rendőrségen. Lengyel Rezsó kerületi főkapitányi számtanácsos Stombalhely-ről és Sinkó J\'nő belügyminiszteri számvizsgáló Budapestről Nagykanizsára érkeztek és a rendőrségen pénztár vizsgálatot tartanak néhány napon át. A vizsgálat összefügg a rendőrségek életében bevezetésre váró u| számviteli sznbtlyzatlal.
— Nyugdíjazás Zalaváry Józsrf nagy kanizsai állampénztári főtanácsost. az adóhivatal főnökét ssját kérelmére a pénzügyminiszter nyugalomba helyezte.
— Tanítói pályázat. Pacsa róm. kalh. hitk. tanácsa nyugdijtzás folytán megüresedett negyedik férfltani-tól állásra pályázatot hirdet. Fizetése, Iskbére törvényszerű. Kötelességei dljlevélben. Határidő szeptember 22. Válaszbélyeg melléklendő. Pályázatok Plébánia, Pacsa cimre küldendők.
— Az Ipartestületi Dalárda f. hó 20 ig uj tagokat elfogad. Jslenlkezé-sek szerdán és pénteken este 9 órakor a Zeneiskolában. Elnökség.
— Iskola-szentelés. A balatonfüredi uj elemi iskolit dr. Roll Nándor megyéspüspök ünnepélyes keretek között felszentelte.
Használt és u|, iskolai és egyéb zenemüveket és könyveket a leg-méltányosabh áron széliit: Schimkó Oyula zenemű-, könyv- és gramofonkereskedő Budapest, VII., Erzsébet-körűt 38. Kérjen árajánlatot!
Két Öngyilkos leány holttestét vetette kl a Balaton
Lugköves öngyilkosság az almádi! Abbaziában
Balatonalmádi, szeptember 11
(Saját tudósítónktól) Jelentettük, hogy Horák Máris zirci és Répásy Katalin veszprémi lányok, (mindkelten kőművesek melleit dolgoztak, mlg meg nem unták az életet.) annyira eltévedtek a reménytelen, de következményeiben terhes szerelem labirintusaiban, hogy onnét nem láttak más kivezető utal, mint azt, amelyik a földi létet köti össze a túlsó parttal. Étért csónakba ültek és a Balaton mély vizén, az almádil Turultábor elölt mindketten a hullámokba vetették magukat. A csónakban nem maradt utánuk egyéb, mini caak két
retikül.
A két szerelmes leány holttestét most vetette ki a viz nem messre Balatonalmáditól.
Ugyanezen a napon Horvai Ádám balatonkenesei lakos fiatal leánya is Almádit választotta az élettől való szabadulás színhelyéül. Szüleitől el sem búcsúzva Almádiba ment és ott az Abbazia-szállodában lugkövet ivott. Tettének állítólagos oka az volt, hogy szülei mostohán bántak vele A szálló-tulajdonos főorvos gyors gyomormosása az életveszedelmen átsegítette a balatonkenesei elszánt leányt.

— Ügyvédi Iroda áthelyezés. Dr. Báron Pál űgvvéd cdligl táraas irodáját megszűntetve, irodáját Ma-srvar-utca 14. szám alá helyezte át. Telefon 103.
— Ég a balatoni nagyberek. Az óriási kiterjedésű balatoni nagyberek szombaton Fonyód határában éjjel kigyulladt több kilométer hosz-szuságban, még vasárnap délután Is égett. A környék! falvak lakossága mindent meglesz a tüz lokalizálására.
— Emlékmű-leleplezés Almádiban. Tudósttónk Jelenti: Szép ünnepségben volt része vasárnap a balatonalmádii közönségnek. Ekkor leplezték le Lenkel Vilmosnak, s naplény gyógymód úttörőjének plakettjét, amit a Balatoni Szövetség alelnökének kezdeményezésére, a legutóbb\' orvos-kongresszus gyűléséből kl\'o-lyólag, Lenkei volt almádi! házán állíttatlak. Eit is, meg a minap leleplezett Kompolthy-emléket is Csiszár veszprémi szobrász készitette. Az ünnepélyt Szávay Qyula emlékbeszéde vezette be, majd a fővárosi újságíró egyesületek kiküldöttel méltatták a vidéki újságírás jeles mesterének érdemeit. Óvári Oyula a mult emlékeivei lüidell, szép beszéddel gazdagította a kedves ünnepséget.
— Az Ipartestületi könyvtár. Az ipartestületi könyvtár teljesen bővülve él a magyar remekírókkal felszerelve ismét az Ipartestületi tagok rendelkezésére áll. Könyvek minden vasárnap délután 2-3 óra közölt felvehetők.
— Kényszeregyezség. A nagykanizsai törvényszék Perlsz Vilmoiné S.ein Szidónia helybeli röföa cég saját kérelmére elrendelte a csődönkivali kényszeregyezséget.
— Polgári fiu- és leányiskolái sapkák ksphatók Szabó Anfal sport-üzletében.
— Feljelentés dr. Kardos Zoltán autószerencsétlensége ügyében. Olvasóközönségünknek részletesen beszámoltunk dr. Kardos Zoltán keszthelyi ügyvéd autokalasztró-fájáról Oilsmbok éi Zalskaroa között A kiskomáromi csendőrség Igyekezett megtudni annak a motorkerékpárosnak a kilétét, aki előtt dr. Kardos sofförje kiiért. A csendőrség ugyanis a helyszínen folytatott vizsgálat és a tanuk kihallgatása után abban a feltevésben van, hogy a súlyos katasztrófát a motorkerékpáros idézte elő. A csendörségnek sikerült Is a motorkerékpár utasát Rechnltzer Károly személyében megállapítani, akli gondatlanaágból okozott súlyos testi sérlés miatt feljelentett a nagykanizsai kir. ügyészségen.
— Megszűnnek a balatoni sln-autók. A Bilaton mentén a alnautó-busz-vonatok közlekedését lolyó hó 17-től kezdve beszüntetik. Az állo-másfónökség.
— A tegnapi húzás legnagyobb főnyereményét, 10 000 pengőt 37.608 \'A es sorsjeggyel a HlricBIer tőzsde szerencsés kanizsai vevői nyerték.
= Találtatott a dalosversenyen egy nöi kalap. Igazolt tulajdonosa átveheti lapunk kiadóhivatalában.
Szőnyegraktárunkat ü/véfa emeták!
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-— nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. — Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
XAUI KOILOU
laeptember 12
VÁROSI NAGYMOZGÓ
Még ma szerdán, szeptember hó 12-én UJ MŰ80RI "H Az uj világcsodái
A BESZÉLŐ FILM
Dr. Lee Foreat féle Fonofilm
Kísérő imiior 12-én :
Aranyország
Fósiereplő: Eva Novak. Az eléadéaok kezdetet. S, 7 éa 9 órabor.
— Dlewockjulla német nyelvű gyermek oktatása. A n»gykOzön ség és a siűlók szíves tudomására hozom, hogy a bevált és kónnyű módszerű német nrelvfl gyermrk-oktaUst folyó bó 17-tól kezdődőleg megkezdem Bajza utca 5. sz. alalt. Behatások folyó bó 14. és 15-én délelőtt 10—12 ig. Miután a legszebb eredményeket sikerűit eddig elérnem a gyermekek német nyelvű oktatása terén, kérem a szülők szi ves támogatását. Dlewock Julta.
Urasági tej házhoz szállítva kapható e hu 15-étőt. Előjegyzéseket elfogad Krausz Nándor.
— „Tessék engem elítélni, mert Indul a vonatom I" A nyári szünet uián a Járásbíróság folyosója a szokott képet mutatja. Zsúfolásig lelve. Sok per, sok pereskedő vár elintézésié. Horváth Tivadar dr. büntető-lárásbiió szobájában egyik a másiknak adja a kilincsel. Most épen letárgyalt egy sikkasztási bűnpert. Alig lépnek ki a felek az aj ón, síelve bejön egy fiatal falusi legény és a bíróhoz fordul:
— Tessék engem elítélni, mert Indul a vonatom I
Magyaros kurtasággal mondla meg amit akart. T. I. hogy szeremé, ha as ő ügye kerülne sorra, meri lekésik a vonatról. Kérése aztán meghallgatásra talál és a járásblró négy pengőre ilöl, mert egy talált, rossz revolvert nem szolgáltatott be.
— Megnyugszik ? — kérdi a bíró.
— Meg lnslállom, megnyugszom — és már rohan is, nehogy lekés sen a vonatról. Igy tOriéot.
= Slnger gépselyem mindenféle színben kapható. Sinver varrótűén fióküzlet Fö-ut I.
— Színészet Pacsán. Megéheztek a színészek! Fut végig a bír a faluban. Jó Is — mondjak — mert a forró nyárvégi melegben Oditő élvezetet nyújt a szinbáz. Valóban nem csalódtak, kik igy gondolkodtak, mert Peray és Elek tizenkét tagból álló jól összeválogatott társulata nap nap után .telt hdz- előtt játszik az Olboo nagytermébe . Eddig négy darabol adlak le: Qűl Baba, Muzsikus Ferkó, Borcsa Amerikában és
a Kis Király. A táisulat tagjai a várakozáson felül kielégítően játszanak. Csajda Ica Oábor diáfc|ával élethűen alakliolta a büszke, dacos bá-lor magyart a tötök világból, Borcsa szerepében sok-sok derűs percet szeneit. Kellemesen ludja kormányozni hang|á», sok tapsol aralott. Vajda Ilonka Lella alakítását várakozáson felül oldotta me?, élethűen állitotla a publikum elé. Sierepeiben nagyszerűen megállja a helyét, hangja a jó akusziitáju teremben te\'jesen klfe|ezésre jut. Peray klforolt színész lechniká|ával old|a meg a helyzete\', kellemes alakításai vonzóak. Bihari minden darabban átéli szerepét, alakja imponálólag ha\', játéka hatásos. Dicséret illeti meg Kareayt, Molnárt, Kerekest, kikre szép jövő vár. A társulat kallemfs együitei játéka tel|es megelégedést váltott ki a közönségből. ...dl
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Ma szerdán 5, 7 és 9 órakor .A beszélő film" Dr. Lee Fores:-féle Fonofilm. Kisérő műsor: „Aranyország*, Fősrereplő: Eva Novak.
Uránia mozgó. Szeptember I2 én és 13-án, azerdAn és csütörtökön 7 és 9 órakor „Tilos a flört". Nagy amerikai vigjátézattrakcló 8 felvonás ban. Főszerep\'ő: Pully Lia.
bizalom dolga.
Hálók, ebédlők, urlszobák
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvező fizetési feltételek.
Székely Vilmos
but\' rielepe Hagykanlzsa, Kazlnczy-ntca 4. iz.
Elsőrendű saját kárpitosmübely.
Uj és jókarban levő használt
BOROSHORDÓK
minden nagyságban kaphatók
ZERKOWITZ ALBERT
bor- és hordónagykereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
közgazdaság
A „Marquis"-buza
Irta : Gyömörey István országgyűlési képviselő
(Második közlemény lapunk szeptember 8-lki szimában)
Amely a következő :
1. E hazájában tavaszi buza nálunk ugy ősszel mint tavasszal vethető.
2. Fagyállósága azonban nem fellétlen, a száraz fagyokat, különösen ha azok mint utófagyok jelentkeznek megérzi. Az ilyen károsodás arányában csökken azután a termőképessége is, bár az is igaz, hogy a mutatkozó fagykárokat e buza aránylag gyorsan kiheveri és csak egész kivételesek azok az esetek, a mikor a károk a termelés sikerére lényeges hatással vannak.
1 3. Fejlődés korai, mely tulajdonság ugy a tavaszi mint az öszi vetéseknél mutatkozik.
4. Szalmaerőssége feltűnően nagy, a mely tulajdonság a rozsdával és a megdöléssel szemben ellenállóképességben jul kifejezésre.
5. Igényes: termőképességének teljes érvényrejutásához egyik előfeltétele a talaj jó mivelési állapota.
6. Külseje igénytelen, kalásza kopasz, levélzete gyér, noha levelei kissé szélesebbek, mint a hazai búzáé
7. Bokrosodási képessége határozottan gyenge és pedig ugy az öszi mint a tavaszi vetéseknél.
8. A szem apró, tetszetős, acélos, nagy liektolitersullyal.
9. A szem igen erősen lll a polyva között.
10. A liszt minősége a mini a benne foglalt sikér mennyisége és minősége dönt el, határozottan kitűnő : e tekintetben a legjobb hazai hazákkal is felveszi a versenyt.
érdekességénél fogva még ismertetni óhajtom a bánkuti uradalom 1919. évi értesítését, hogy az aradi Neuman-malom, mely az 1918. évi termésből három waggont dolgozott fel lisztté, spontán kijelentette, hogy e búzáért hajlandó szabadforgalom mellett
40%-os ártőbbletet
fizetni, mert a lisztnyeremény és a liszt minőség oly kitűnő, hogy belőle 10 mm-val képesek 100 métermázsa
gyenge liszt minőségét javítani.
1923. év őszén jutottam először ttiarquis búzához Tabajdi Kálmán ny. gyalogsági tábornok révén a ki ezt a buzafajtát Bánkúiról áthozta a mi vidékünkre.
1923-ban mint őszit vetettem, az 1924/25 gazdasági évben mint tavaszit és őszit, azóta pedig csak mint őszit termelem. De ma már ezen a vidéken nemcsak én termelem ezt a ferencmajori gazdaságban, hanem vidéktlnkön már több gazdaság kísérletezik a marquis-buzávat és valamennyien azt a megállapítást tehettük, mint a növénytermelési és kísérleti állomás, azzal a külömbséggel, hogy nézetünk szerint ez a buza már aklimatizálódott, mert például
az idei Igen hideg és száraz tél, majd az áprilist és májusi utófagyok egyáltalán nem befolyásolták termőképességét.
A termés minőségére persze véleményt eddig természetesen nem alkothattunk magunknak, mert eddig csak azt állapíthattuk meg, hogy magas hektoliter súlyát egyik évben sem volt képes bármely itt termett buzafajta elérni. Miután azonban, mire már első közleményben rámutattam sem a hektolilersuly, sem pedig a sikér mennyisége a dönlő tényező, hanem a sikér minősége, ebből a szempontból, mindezkleig nem tehettünk összehasonlításukat és csak most, hogy a m. kir. gabona és liszt kísérleti állomás felépítése és berendezése befejezést nyert, nyílott alkalmam az idei termést ebből a szempontból is megvizsgálni, a mely vizsgálat mint azt első közleményemben említettem azzal végződölt, hogy
az 1928. évben a nagykanizsai határban termelt mar-quls-buza minősége felette áll a tiszavidéki uradalmi magyar buza Idei termés minőségének. (Folyt köv.)
A szombathelyi kiállítás ipari csoportiának is vannak kanizsai díjnyertesei
Nagykanizsa, szeptember 11
A vasárnap zárult szombathelyi országosarányu Ipari és mezőgazdasági kiállításnak ziürije az ipari díjazások listáját is közétette. Ebból láijuk, hogy a kiállításon Nagykanizsa Iparossága is képviselve volt, még pedig elismerést kiérdemelt eredménnyel, amennyiben Mendtovlts József rézműves és Varga Nándor kelmefestő és vegytisztiió aranyérmekkel kitűntetve jöttek haza Szombathelyről.
clókészlt jogra, államszámvllclrc, érettségire, ösucvont magánvizsgálatra, polgárira
Télül
A mai értéktőzsde kisebb gyengülésekkel indult, amit később a kűl-fö dl kec*,\'ezőt!en leienlések hstása lovább fejlesztett Dacára a kedvezőtlen hangulatnak egyes papírok igy a Bauxld és Oans Villamos megtartották árfolyamalkat. Az általános lemorzsolódás 1%-lg terjed. A forgalom teljesen elcsendesedett. A fixkamaioráso papírok piaca üilet-lelen. Deviza és valuta piacon Niw-York és Dollár megszilárdult, egyéb említésre méltó esemény nem történt.
— * —m—ni ~ | |~| ru —".—
Az uj idényre
megérkeitek a legszebb éa legmodernebb bel- éa külföldi kézimunka újdonságok. Óriási választéki Olcsó ArakI Iskolai kézimunkák már 12 fillértől kezdve kaphatók, ft Minden kézimunkát díjtalanul M Unitok éa elkezdek.
lüflnyomtatás u) éa modern min Iákkal, nagyon mérsékelt áron I
reinitz béláné
kézimunka-üzlete és előnyomdája Deák tér 1. Telefon 552.
>038. ncptember 12
EALAI KOZLONT
Zürichi zárlat
P*n. 20 28\'/4 Loodna 25\'195!, Wavyoik 919 37, H\'Btfl 72-20, Mlitio 1716, Midiid 86 07"i, Amtta««liBi208 22Vi, Bartla IJÍ \'5. Wtan /317, SotU 3-75. Prá»a IB-S9, Vtin" M-20, Badapaat BO-S9i/i, Bt\'fiád 9-121/2 lakatni 3-16.
Terménytőzsde
A buza 6-10, a rozs —fülérrel esett. — Az Irányzat gyengébb, a forgalom közepes.
Bau ttom*. T kg-os 26-20- 26 40, 71 k«-o« 26 40 - 26 60, ■<* kt-ot J6 65— 26-85, 80 ««-ot 2680- 26 90 dunántull 77 k»-ot 26 05-36-25, 78 kg-ot 26 25 -26S0, 79 kg-oa 26*50 2670 80 kg-ot 26-70-76 80, raaa 2475- 25 00. ttkaim. ina 76-25 - 26 75, KHárpa 28 50-80C0, ■ab 25-10 - 2560, taagail 3150 81.75 Bankon* 20 75 - 21 00.
Tfasás deTÍza-]eg/zéM
VALUTÁK
SIL 27 85-1800
ti. 79-55-79-85 k. 16-93-1701 0*1 k. 152/0-153 30 10 00-10-06 571 00-87300 • Ir 22 40-22 60 HoiL 229 45-230 «5 Lwjx 64 15-64 45 Lat 346-351
Lm — -
Lk* 29 95 30*70 Mfrfcl 13640-186^0 Mofváa 162 70-153 30 SeUlL 80 63-Í0 95 Paaets 94-75-90-35 Svátci 1.110 25-110 65 bil k. 103 20-153 80
UMV1ZAK
Amit 229 60-230 30 Balarád Ioo6-10 09 ■erlm 186 47-136 87 BrUattcl 79-60 -79 85 Bukutol 347-3 51 Kopanh.162 77-153 17 Lofldou 27-78-27\'86 Midiid 94-80-95 30 Mlitflj 29*95-3005 Nawyork 5Í2 H0 4 40 tkulo 152 77-153 17 Páll* 23 36-22 4< Piágt lb\'97-17-02 SaoHa 4 12-4 15 Stockb. 153 30-153 70 Varaú 64-20 64 40 Wlan 80-71 -30-96 X tikfa 110-27-110-57
Sertésvásár
Falba |tét 1837, ■alyből sladjtUn.l tiuu 1098 daiab. fasórandü 1 92-1-96,
1-88-1-90,
itt köaép 1-70 -
1-76, könnyű 1-20-1-50, alaőrandS ír«
1-86—1-90. BLátodrendfl 1-64-1 70. angol tSlóő 1-86—1-70, ualonna nagyban 2
2 40, >ali 2 60 -0-00, taJsssaorf hu 182-
2-06. szalonnát fálaartéa 2 20-2*34 Ai btayaat lanyht.
Kiadja: Délxalal Hyemda él Lapkiadó Vállalat Résxvéaytámság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
I teiatoa : Nagykanizsa 78. ax.
APRÓHIRDETÉSEI
As aprőhlrdtéeaek dija 10 saótg BO fillér, ml*din további szó dlU B flTl. Vattr- át loaapoap 10 sióig BO fiilép, minden továbbá szó dija B fIII. Saardán ét pán
10
10 sióte BO fillér, minden további saó dija B fffll. Clmssó • minden vaata
tabb bctSMI álló oó két aaónak siámlt-Udk, AtUst kakaóknak BOVs angadmtav. « MrdaSéal élj tl*rt llaalaaM.
Keresek megbízható mlMUitaalaényl asonnall belépéssel. Clm a kiadóban.
Péuk«l**Bat bekabeleiétte aüníta öaaiafban a legelőnyösebben ét •abban loiyóeittat Aoaél Ignéo ktBcaOnkOivattU Irodája Nagykai Kailnczy-utea 2. txám. 3163
Tanén elhordható, huznált ajtók eladók Kutnczy-utca 47. 4228
Válogatott uiadalml oaamagaaa&IB
kilogrammonként 50 fillérért kapható Dr. Rothschild Bélánénál, Sugár-ut 8. 4339
VandéflIBbérlal. CKngery-ut 50. alatti .UjtTllg- vendéglő október ltól bérbeadtndó, esetleg megfelelő kaució mellett fizető pincér It felvétetik. Bővebbet • háztulajdonosnál. 4460
■•valőnBBI tjánlkozik
perfekt német in
nátlumból. Tanít kezdő fniiclát\'ét zongorát.
Pi
polgári Iskolai tanítónő Magánvlzsgákrt is előkészít és Instruál elemi, náslumből. Vidékié Is mei
zsgá
(á iT,
gym-
gy. Leveleket „Aaonnal" jeligére a kiadóba kér. 4457
Haaxnéll nagyobb Üzletberendezés megvételre kerestetik. Artner és Kelemen. 4455
■agyar gyermekkisasszony giófl háztól 2 éves bizonyítvánnyal, szerény, 1—2 gyermek mellé ajánlkozik mlelóbbre uradalmi vagy városi házhoz. Leveleket Vlda Rózslka, gróf Kornlsa Imre uradalma — SzaUpa kér, -4482
Strobentz-féle
padlófestékek,
linóleum vagy borostyán, zománcmázak
és mindennemű festékáruk
a legolcsóbb árakon kaphatók.
Gyári lerakat:
Friedenthal Rezsőnél
Főút 1. szám Drogériával szemben.
Klrály-u. 8. sz. slatt és egypái lószerszám adó.
két uj terhei kocsi jutányos áron al-44.V
olgáló leányt, sel azonnal f
Kit
, , hsvl 32 P ftzetés-— — felveszek. — Jelentkezni lehet Különlegességi Dohányárudábsn, — egész nspon. 4450
Két egymásba nyiló szoba izéptn bútorozva, egy vagy kél ur részére, esetleg fiatal párnak oki. l-re hladó. Bővebbet Rozgonylutra 6. Ugyanott egy asztsltaka-r ék t Uz he I y eladó. 4112
Negyven éves Özvegy asszony hésva-zotflnöl állást keres vidékre. Qm a kl-
4389
adóhsn
Sparherd és egyéb háztartási tárgyak eladók Telekl-ut 35. 4386
Négy szobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Deutsch, Király-utca 36. 4476
Téli axaléml egész rúdban 8 pengő Relchenfeld utódánál, Erzsébet tér 3. 4475
Egy uj ágy, éjjeliszekrény és két asztal aladó Magyar-utca 47. -4474
SztakviaagézoH erdóői állást keres, sz erdészet minden szakmájában teljes jártassággal bír,) valamint csemete és velény-kertek kezelésében, mezőgazdasági műveletekben Is. Clm: Simon József szakvlzs-gázolt erdőőr, Balatonszentgyörgy. 4473
Kiadó azonnal Katonaiéten egy magányos 3 siobás lakás kelttel. — Bővebbet l\'eilsi és Beck cégnél. 4479
Eladó 1 dib kevéssé használt 750 kg. tizedes mérleg, egy 500 kg. tolós mérleg, egy 2. námu Werlnelm pénzszekrény jutányos árban. Schleiinger Oyula vatkeres-kedőnél Nagykanizsa, Magyar utca 2. 4480
GUBACSOT,
ágytollat, állati bórfiket,
vörös- éa sárgaréz, cink éa ólom hulladékot, vasat, caontot éa rongyot a legmagasabb árban vásárol
8TBÉI B. FIAI SABYKAHIZ8A,
Erzsébet királyné-tér 15. sz. alatt.
Kaufmann Károly
url éa női dlvatáruháza
Danán tol i legolcsóbb fa legnagyobb
lEZIIIIllZlI FIGYELMEBEI
özv. Dr. Orosz Miklósnénál 11
Mlulán szükségletemet gyári cégeimtől előnyösen sikerüli beszereznem, sbban • kellemes helyzetben vagyok, hogy as 44t7 összes
kézimunka cikkeket, fonalakat, csipkéket
szenzációsan olcsó árban bocsá|thatom a kézimunkázó közönség rendelkezésére.
Óriási választék I Príma mlnSség I
Figyelje kirakati áraimat I
Próbálja kl. vételkötelezeltség nélkUI I
Ozi.Dr. Orau WUúsDfi. Kazliczy-D. 2.
mag csávázószerek:
Porpácok:
Porzol Tillsnlln Arzópor Tulán
IMveipácok:
Hlgozán Tillantin Cupram Germlsán
.Orion" csávázó rézgálic-por Abavit Kaiimát
Triamid Triamtd
stb. alb. Műtrágyafélék.
Növényvédőszerek szükségletét rendelje meg már moat nálam, hogy Idejében megkaphassa. Eradatl gyári érőn
kicsinyben és nsgyban kaphatók:
OBSZÁfl JÓZ8EF antimi^fatki
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit, ui Telefon: 130.
TANKÖNYVEK
minden iskola részére kaphatók
és
el&jegyezhetők
Fisthel Fülöp Fial
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
a un lill ti
NASH és PACKARD
autók kiaiápólasgoa zalamegyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocsibemutatást. 1 Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó llilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizaa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
Ha megpróbálja, sohasem használ mást,
mint Johnsons-féle amerikai pad ló viaszkot és beeresztő!. Minden eddigi padlóviaukot felülmúl, ziiifoltot nem hsgy, fénye állandó.
Kapható csak:
Friedenthal Rezső
festik, kafa és háztartási dkkak dzlatábafl
TeL 137. Fönt 1. TeL 137. GuitiágI Takarék éptlst.
Tíizifaésszén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épflletfa, mész, cement éa egyéb építkezési anyag kereskedés*
Nagykanizsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
13.451—1928.
Hirdetmény.
A m. klr. népjóléti és munkaügyi miniszter ur 74.742/1928. számú rendeletével a hadirokkantak gyermekei és hadlárvák részére az 1928/1929. tanévre ösztöndíjat engedélyezett.
Felhívom mindazon hadirokkantokat és hadiözvegyeket, kiknek középiskolába járó gyermekeik vannak, azok folyó évi szeptember hó 10-től szeptember hó 15-lg jelentkezzenek a városházán Kazinczy-utcai I. emelet 4. ajtónál.
Nagykanizsa, 1928. évi szeptember hó 6-án.
Polgármester.
varrógép
HÍG BÍVát-T JÓ MINŐSÉGBEN
A* /ú*/etJr/c//e/e/eA
INGERVARRÓQÉP
4 ts i- v é NvrÁRSAsÁa
FlOKOZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT L
ZALAI KOZLONT
csak jó és megbízható minőségben, példátlan nagy választékban és Ízléses kivitelben, feltűnő olcsó árakon kapható. Fizetési kedvezmény 4-tól 16 hónapig. Díjmentes szállítás bármely állomásra.
TBmBrfából készült hálószobák ■ 240, 280, 320, 3B0 és 400 Pengő.
Sima, modern hálók ■ 400, 440, 480, 520, BBO és 600 P.
Hálók luxus kivitelben ■ 800-tól 3200 Pengfiig.
Ebédifik i 320 P-tfil 640 P-ig.
Elsőrangú kivitelben 8oo-tól 4eoe ig
Szalonok már 160 P-tfil, szőnyegek 80 P-tfil, függőnyfik konyhabútorok stb. stb.
Elfizékeny kiszolgálás, feltétlen megbízható szállítási Az ország legnagyobb bútoráruháza
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
Kftazegi-utca 5. (üzlet az udvarban).
Telefon 428.
Várkerület
Telefon 338.
is 1887-BEN.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 207 szám Nagykanizsa, 1928. szeptember 13. csütörtök
Ara 14 fillér
KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
laetfceartésfa él kteédfctreMi lU í. ukm.
Keatbetjrl l&kladdhlvataJ Koeaath LjJcul tl
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
OMmUM én: agy Mra B pengi M fflMr
Dr. Kállay Tibor lemondott mandátumáról
Nyilt levelében kanizsai választói számára magyarázatát adja elhatározásának ós uj választáson kívánja megszerezni újra a kerület mandátumát
Budapest, szeptember 12
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője ma bejelentette az Egységespárt elnökének a pártból való kilépését. Ezzel egyidejűleg levelet Irt a
képviselőház elnökének, amelyben bejelenti, hogy a nagykanizsai mandátumáról lemond. Mindkét levelében a lemondását bOven megindokolja.
A Zsllvay Tibor háze\'nOkliöz Intézett levél a kOvetkezó:
nagyméltóságú Elnök (Jrl
A mai napon levelet Intéztem A l md s sy László úrhoz, az Egységes-párt elnökéhez és kOzOltem vele, hogy az ott kifejtett okokból nem maradhatok meg az elnöklete alatt álló pártnak kötelekében. A parlamentáris és demokratikus kormányzástnak biztosítása érdekében emeltem szót és Igy csak következetes maradok magamhoz, ha állásfoglalásomat választó polgártársaim elbírálására kívánom bocsátani. Ép ezéit tiszteletlel bejelenlem, hogy a nagykanizsai választókerülettől nyert képviselői mandátumról lemondok és iúyaz ennek folytán szükségessé váló uj választás Iránt intézkedésit kérem. Fogadja Nagyméltóságod mély tiszteleiem őszinte nyilvánítását, mellyel vagyok kész hive,
Budapest, 1928. szeptember 12.
Kállay Tibor, országgyűlési képviselő.
Ugyanekkor dr. Kállay Tibor nyill levelet bocsát ki a Zalai Közlöny utján nagykanizsai választókerülete polgsriágához, melyben bejelenti elhatározó lé pitét, anask rOvid ma-
gyarázatát adja éa egyben tudomására hozza a kerületnek, liogv mandátumáért uj választásban kiván megküzdeni. A nigykanizsai válaszlókhoz intézett nyílt levél a kOvelkezó:
Kanizsai Polgártársaim I
A kormánynak a napokban eszközölt uj/ászeivezése megítélésem szerint olyan Irányt jelent, amelynek érvényesüléséi inkább megakadályozni, mint elősegíteni kívánom s ezért az Egységesplrt elnökéhez intézeti és a nyilvánosságnak szánt levelemmel kiléptem a pártnak kötelékéből, A közelebbi okokat említett levelemben röviden összegeztem, de azt hiszem, hogy csak egy részének adtam kifejezést annak az elégedetlenségnek, amely a kormányzat utóbbi Időben való magatartásával szemben, ugy választókerületemben, mint az országban általábanvéve megnyilvánul!, hpp azért azt hiszem, hogy a pártból való kilépésem Polgártár ialm helyeslésével fog találkozni.
Hiszen programmom, amelyet a választások Idején hirdettem, nem változott, elvi álláspontjaim ugyanazok és arra, hogy a kormánytámogató pártból kiváljak, épp azért volt szükség, mert az utóbbi idő eseményei és a kormány Intézkedései folytán elvesztettem a reményemet arranézve, hogy azoknak megvalósításán a kormánnyal egyűllmüködhelem Uj helyzetemben tehát csak az útnak és nem a célnak a megváltoztatásáról van szó.
Mindazonáltal eljárásomat Nagykanizsa választópolgárainak elbírálása alá kívánom bocsátani és ezért az Önöktől nyert képviselői mandátumomról a pártból való kilépésemmel együtt lemondottam, hogy uj választásra nyíljék alkalom. Szükségessé tette ezt az én egész kivételes esetemben elsősor ban az a körülmény, hogy az igazi parlamentárizmusnak és az alkotmányos kormányzásnak biztosítása érdekében emeltem szót és nem ktlzdhelnék helyesen és eredményesen az Ilyen berendezkedésért, ha bármily helyen akár jó, akár rosszhlszeműleg azzal a kritikával illetnének, hogy a magam részé ról nem vontam le a legmesszebbmenő konzekvenciákat azokból a kívánságokból amelyeket a népképviseleti rendszer és a választóközönség respek tálása tekintetbe helyeznek. De szükségét érzem a szóbanforgó lépés megtételének azért Is, mert a pártból való kilépésemet a közvélemény komoly figyelmeztetésének szántam és tattok tőle, hogy a mindennapi élet nehéz gondjaival küzdő kisember nem látná meg a lépésnek életbevágó nehézségét akkor, ha mindenki elólt kézzelfoghatóan nem demonstrdltatnék, hogy a jelzett lépés lemondással és kockázatvállalással is jár.
A kerületemből lemondásom hírére özönével érkező és a pátiból való kilépésemet helyeslő, de az uj választások miatt aggódó baráti figyelmez letésekre is felveszem a küzdelmei, nem vehetik tehát rossznéven ha ezután nem fogadom meg közös tanácsaikat És ne féljenek. Én csak a magam útját járhatom, az pedig mindig igen nagy erő. ha Igaza van az embernek.
Hazafias üdvözlettel maradtam hivlik Kállay Tibor
Dr. KAIlay Tibor levele Al-mássy Lászlóhoz, az Egy. ségaspirt elnökéhez
Méltóságos Uram!
Az utóbbi idődben megnyilvánuló és a kormánynak a napokban esz-kOzOlt rekonstrukciója alkalmával pregnánsan kifejezésre Jutó kormányzati szellem lehetetlenné teszi számomra, bogy az elnökséged alatt álló kormányzópártban megmaradjak. Nem látom ugyanis a (Örvényes alspot és merőben helytelen intézkedésnek kell tsrtanom, ugy a gazdaságpolitika irányítására uj miniszteri állás kreálását, mint e miniszter hatáskörének a törvényes gazdasági miniszterek hatáskörének meg-csonkításával való megállapítását Mert az 1927. évi XI. l.-c. (a háború és a békére való átmenet tartamára) engedélyezte a felelős miniszterek számának Ideiglenes felemelését. Ex a felhatajmazás — amelyei az 1920 évi szervezések alkalmával is szükségesnek tartottak az 1920. évi I t.c. ben megismételni — ki merittetelt; a konzumált rendelkezésekre tetsjésazerinll időben visszatérni legkevésbí annak a kormányzatnak lehet, melyrt a konszolidáció eredményei és a pénzügyi szanálás művének sikeres befc|exése luttsfott többséghez az utolsó képviselőválasztások alkalmával. De nyilvánvaló a szóbanforgó felhatalmazások le-lárla már abból is, hogy az idézett törvények szerint az átmenetileg kinevezhető lárcsnélkűli miniszterekre csak a háborúval és a békére való átmenettel kapcsolatos feladatokat, továbbá az állami igazgatás rendes kere\'én kívül eső egyéb teendőkel lehetett blznl. Nem pedig a békebeli megoszlás szerint is több tárcs érdekkörébe tartozó kérdéseknek az egységes irányítását, ami miniszterelnöki, illetve minisztertanácsi feladat.
Én azt hiszem, hogy a kormányzat gaidaságpolltlkájs tekintetében érdek-összeegyeztetések és klígvenlilések céljából külön miniszterre nincs szükség. Ez nem azt jelenti, hogy a béke ax országban, hanem bogy a kabinetben nincs meg.
Rlrmlkép-n áll|nn is a |ogl kérdés, nem kevésbbé fontos a politikumnak kérdése és itt rá kell mutatnom arra, hogy az ország közgazdasági irányltásánsk az u||ászerve-xése sokkal nagyobb jelentőségű, semhogy annsk a megoldása parlamentáris országban az országgyűlésnek, vagy legalább Is a kormánvió-plrtnak egyetértését vagy legalább meghallgatását ne kívánná meg.
De sem ebben a kérdésben, sem a fajvédőpártnak az egységespárlba történt beolvasztásának politikailag
szintén jelentős kérdésében, sem az utóbbi emiitelt párthoz, sem annak elnöki tanácsához nem Intéztek kérdést, amely tényben ugy a .kormányzó" többségnek, mint annak révén egész parlamentáris életűnknek a kormány részéről olyan negligálását látom, amely már nemcsak a párttagok önérzetéi, banem a magyar alkotmányt Is érinti. Már pedig nemzeti aspirációink szempontjából
tövőnk sokkal bizonytalanabb, sem-logy megfeledkezhetnénk történelműnknek arról a tanításáról, hogy a magyar erőt a magyar alkotmány Jelenti.
Nem kívánok félreértetni és ezért hangsúlyozom, hogy rendkívüli idők, rendkívüli feladatok, rendkivüll felhatalmazásokat igényelnek. De ezek a felhatalmazások, amelyekel mindig síivesen megad a józanság, csak a pontosan körülit itárolt tárgyi céllal és nem személyes alapon biztosithalók. Az országgyűlési képviselőválasztások alkalmával, a kormánnyal az élen, azt hirdettük, hogy a pénzügyi uljáéptlés befejezésével fordulóponthoz ért a magyar poli iki. És hogy moit már ahhoz, hogy a szabadságfoknak fokozatos helyreállítása és törvényileg való uj szabályozása, a társadilom függetlenségének intézményes biztositála és a magángazdaság lalpraállilása lerén és általában az lesz a feladat, hogy — a miniszterelnök ur szavalt idézve — előre vigyük ax országol — .egységes nemzeti demokráci i kell."
Kérdezem : megtörtént-e ez ? vagy legalább jeleit láthatjuk-e ax igyekezetnek azó\'a, hogy a leépítendő diktatórikus hstslmsk helyébe a majdnem lenyűgöző ere|ű többségnek hstslmát adla meg a jelzett programm alapján a nemzet ?
Egyes reszortoknak feltétlenül elismerésre méltó nagy mu nká/a és néhány kétségtelen külpoliliksl eredmény mellett a választásoktól számított első évnek a jelzett belpol/7/áai programm szempontjából való meddőségére, sajnálatomra már ujév-" beszedemben kénytelen voltán rámutatni.
Azóta kevés bizakodást kellő momentummal találkoztam. A hadi-kölcsOn tulajdonosok érdekében indított akciónkai hir ugy láffam, hogy törekvéseinket ugy a párf, mint a közvélemény túlnyomó nagy része helyeselte, nem tudluk olysn eredményhez juttatni, amely /egilább nsgy|iból való megnyugvás! kelthetne. Alig tekinthet kie/é«/lőbb eredményre a párt közgazdasági bizottságának segélyével a forgalmiadók reform|a érdekében vezetett akciónk és állatában még komoly disszkuszio tárgyává sem válhatott sokunknak az a kivánsága, hogy a polgárság adóterheinek csökkentése melleit tul nagy adminisztrál/Ságunk és a kormány beavatkozásának tul-sága ciökktn\'essék.
Egyes megnyugtatások, a bizalom
jlALAJ KOflLÖW*
IflM weptember 13
fejlődéshez való ragsszkodis, amelyei egy konzervatív kormányzatnak állandósága nyújt. A máaik az ország külpolitikai pozíciójának javításába vetett reménye.
Az uj irány azonban, megítélésem szerint, hovatovább veszélyezteti a bel tő fejlődésnek bákés folytonosságát, mert nemcsak a mély ségből netán feltörő erőktől kell fétil, banem aggályos lehet az is, hogy ugy vessíük észre, hogy ugy a parlamentben, mint a társadalomban mind kevesebb az az erő, amely bármely irányú balalmi kísérletezési eleve sikertelenségre Ítélne, még a s véletlenek áltól netán előidézett nemzeti megrázkódtatások alkalmával is.
A legutóbbi idők egyes jelenségei viszont aggályokat ébresztenek bennem ktl\'politlkínkat illetően mindkét emiilelt vc rulkozásban. A kormány rekonstrukció alkalmával a honvédelmi minisztériumból eszközölt változás súlyosbította a helyzetet.
Igy csak a pártból való kiválás lehetősége maradi meg számomra Velem együtt való kilépésre senkit fel nem szólitoftsm, eljárásom célja csupán lelkiismeretem összhangjának biztosítása és az volt, hogy az Ismertetett helyzetben akad|on a kormányzó-párt körébSI, aki egy — félek rövid idő múlva — szemrehányásra kész közvéleménynek megmondja azt, hogy nézetei szerint a dolgok igy nem mehetnek tovább.
Fogadd kérlek kiváló liszle\'etem nyilvánítását, mellyel vagyok Budapest, 1928 szept. 12.
kész blved: Kdllay Tibor s. k.
és remény hosszú idf n át visszatartottak attól a lépéstől, amelyre most is bizonyos fjjdalmas érzéssel határoztam el magamat, hogy 1.1. párton kivDI helyezkedve legalább a kritika teljes szabadságát biztosítsam, ba már az Irányzattal magamat — nem az én hibámból — azonosítani nem tudom. Mert azt az irányt, amelyet a mostani kormányzati intézkedések jelentenek, nemcaak általános politikai, hinem gazdaság politikai vo natkozásban sem fjgadbatom el. Hiszen a gazdasági kormányzásnak újjászervezése — a hatáskörökben szükségképen előálló konkurrencia és az ellenőrzésnek ezzel kapcsolatos gyöngülése mellet\', szinte szükségképen kialakítja majd azt a helyzetet, hogy a batalom a gazdasági életet néha csak a miniizteri érvé nyssülés terrénumának tekintse. Már pedig j :lenleg is az a baj, hogy túlságos az egyes esetekben való beavatkozás a közgszdaságba, ainl a kormányzatot hovatovább kegyoaz-tóvá, a társadslmat pedig kegyleaövé teszi. Most még több kéz nyul majd a polgárok hóna alá és bizonyára még lobban fogy a független egzisztenciák száma.
Félek, hogy lassanként mindent csak az állami beruházások min!) bővebb eső|étől fogunk várni, nem véve észre, bogy a jótékony felhő a dolog természete szerint azokból a csöppekből áll, melyek az adózó polgárságnál képzfidtek. Azokat a nem egy kérdésben eltérő gondolkozású férfiakat, akiket a vezetésed alatt álló párt egyesit, véleményem szerint, főleg két momentum tartotta és tartja össze. Az egyik s békés
Semmi változást nem jelent az Egységespárt programjában Gömbös belépése
Fantasztikus hireazteléaek az ellenzéki sajtóban
Budapest, szeptember 12
A Magyar Távirati Iroda Jelenti: Vűís József li. miniszterelnök ma hosszabb megbeszélést folytatott Almdssy Lászlóval az Egységespárt elnökével. — A tanácskozás után Almássy László kijelentette, hogy a Jövő hét végén öiszebívják a páit elnöki tanácsát és a pártértekezlelet, amelyen Vau vagy maga Bethlen miniszterelnök tájékoztatja a pártot a személyi változásokról, valamint a kormány gazdasági programmjáról. A párt bizottsága rövidessen a házsiabály revízió ügyét is tárgyalja.
Almdssy László nem tud arról, hogy egy*s képviselők kl akarnak lépni a pártból. Nem tarta indokoltnak, hogy ha valaki egyszer belépet a pirtba, mégis kilépjen onnan.
Gömbös Oyula belépése a miniszterelnök és a párt
programja alapján történt, ami a párt programjában semmi változást sem fog előidézni.
Beavatott helyen az „Ujsdg\' ama közlésére, amely a miniszterelnök távozásáról és az egész pár forrongó hangulatáról szól, kijelentették, hogy
nemegyébb fantasztikumnál. Annál érthetetlenebb a nevezett lap híradása, mert az Egységespárt 90 százaléka távol van a fővárostól és igy nehezen volna megállapítható, hogy az „UJság" naiv képzelü tudó-sitója milyen úton-módon mérte le a párt tagjainak állítólagos elégedetlenségét és forrongó hangulatát.
Temesváry Imre, Brandl Vilmos és Rublnek István kijelentették,
szó sincs róla, hogy elégedetlenség volna a pártban.
Egyébként a párt tagjai holnap tartják vaciorájukat a Margitszigeten.
Nagykanizsa, szeplcmbei 12 Mint jeleitük, kedden indult el a kis kanizsai Polgári Olvasókör küldöttsége Budapestre tisztelegni Mayer János földművelésügyi miniszternél és megkérni öt, aki lehetővé tette a Polgári Kör díszes házának felépité-
képviselője vezetett. Mayer miniszter a legnagyobb előzékenységgel és melegséggel fogadta a kinkanlziaia-kat, a Kör felszentelés! ünnepére, In csak minisztertanács, vagy más előre nem látott esemény nem gá tolja meg ebben, lejón.
A miniszter ezután elbeszélgetett
a küldöttség tagjaival és behstóan érdeklődőit a klskanlzsai kisgazdák viszonyai és a terméseredmények felöl.
Ili emiitjük meg, hogy a Kör ház-szentelését szeptember 30-án a magyar szentferencrendlek tartományfőnöke, P. Vtnkovlcs Viktor fogja végezni.
3000 pengőig terjedő hitelt kapnak a vidéki kiskereskedők
II vidék kereskedelme is részesül az állam! akcióban
Budapest, szept. 12. A Pénzintézeti Központ a budapesti Kisipari Hitelintézet utján ugy a fővárosi, mint a vidéki kiskereskedőknek Is kölcsönt juttat az állami hitelakcióból. A kiskereskedők hitele személyenként legfeljebb 3000 pengőig terjedhet.
Palinban a csendőrök elfogták a kinal császárt
A Mennyei Birodalom ura csendesen megadta magát a karhatalomnak — Egyelőre a kanizsai kórházban elmélkedik tengernyi nagy birodalmáról
Nagy üggyel-bajjal kiszedték belőle ázt is (hs hitelt lehet adni ennek), hogy Qál Kálmánnak blvják, mindszenlkáli születésű. Egyébként
Hayer földművelésügyi miniszter lejön a Klskanizsat Polgári Olvasókör házszentelésére
Klskanlzsaiak küldöttsége dr. Káliay vezetésével Mayer miniszternél
sél, bogy emelje személyes jelenlétével az »j épület felszenteléiének ünnepi fényét. A küldöttségben részt vett P. Mdlés Hilár plébános is.
A miniszter déli fél 1 órakor fogadta a küldöttséget, melyet Kállay Tibor dr., Nagykanizsa országgyűlési
Nagykanizsa, szeptember 12
HJlfőn dilelölt a kanizsai caend-őrség egyik tiszthelyettese nem kisebb „vendégel" kísért be Palin községből mint aki azt állítja magáról, bogy ö a kínai császár. Ennek ellenére sem részesítették uralkodóknak kijáró fogadtatásban a Mennyei Birodalom nagy urát, banem Ország Lajos dr. jírási orvos vette pirtfogás alá és konstatálta, hogy a csendőr-tiszthelyettes állal Nagykanizsára hozott és magát, többek között kinal császárnak nevező egyén már jóval tul esik azon, amit beszámithatóság-nak mondanak a köznapi életben.
A történet eleje ott kezdődik, hogy vasárnap esle nyolc óra tájban Palin község birója, Jakab/l Ferenc egyik szomszédjától indult haza, mikor a Fő-utcán alaposan lerongyolódott alakra lett figyelmes, aki hangosan beszélgetett — önmagával.
A községbiró rögtön látta, hogy nem községéből való az Ipse, aki érdeklődésére nem tudott rendes választ adni, ahelyett azonban kijelentelte, bogy fontos missziója van, mert ballovas hintón még ma elutazik Kínába, hogy átvegye császárságát
Akármilyen egyszerű emb:r egy falusi bíró, mégis tudta, hogy a szerencsétlenről lelógó rongyok Igazán nem lehetnek összefüggésben a távoli Kelet gazdátlan trónusu urával, evégből az Ismeretlent meginvitálta a csendőrségre, ahová az készségesen követte.
Ilt a csendőrtlsztbelyeltes próbálta megoldani a nagy rejtélyt, de ö sem ment semmire. A toprongyos alak, akiről egyébként hangos sírással ordított le a nyomor és a nélkülözés, a kínai császárságon kívül összefüggésbe bozta magát a kanizsai kávégyárral és annak igazgatójának mondotta magát. D: a másik percben már azt hangoztatta, hogy katonatiszt, aki Nagykanizsán akarja felvenni magas tisztifizetését.
Végül is hétfőn reggel a kinai császárt bekísérték a kanizsai fő-szolgabiróságra, ahol az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlen súlyos elmebajban szenved.
42 éves és borzasztóan nagyot halló, arcire azt a magyarázatot adta, hogy a budapesti Uj Szent János kórházban, vslsmint az Angyalföldön az orvosok „kilépték" a fülét. A lépésnek az .nban nyoma sincs, de nem lehetetlen, hogy az Angyalföld említése azzal áll összefüggésbe, hogy a csendesnek látszó őrült onnan szökött meg.
A föszolgabiróságon dr. Botka Andor főszolgabíró intézkedésére a hazátlan elmebeteget, amíg pontosan megállapítják kilétét, a kanizsai kórházban helyezték el.
Felhívás a munkaadókhoz!
Értesítem az Országos Munkásbiz-tositó Intézet zalaegerszegi kerületi pénztárának nagykanizsai kirendeltségéhez tartozó összes ipari és háztartási munkavállalókat foglalkoztató munkaadókat, hogy a kirendeltség a legközelebbi jövőben általánoa üzem-ellenőrzést fog tartani azon célból, hogy a munkaadók pontosan eleget tesznek-e az 1927. évi XXI. t.-c.-ben megjelölt bejelentési kötelezettségeiknek. — Minthogy az üzemellenör-zések alkalmával megállapított mulasztások ax 1927. évi XXI. t.-c. 205. és 206. § ában megjelölt következményeket (kihágás) vonják maguk után, saját érdekében cselekszik minden munkaadó, aki a nála foglalkoztatott és a kirendeltséghez be nem jelentett, vagy nem a valóságnak megfelelő belépési nappal, vagy keresettel bejelentett minden egyes munkavállalót haladéktalanul bejelenti, vagy a helytelenül eszközölt bejelentést helyesbltteti.
Szükségesnek tartom felhívni a munkaadók figyelmét ezúttal arra is, hogy az 1927. évi XXI. t.-c. 3 §-ának 5. bekezdése szerint a biztosiiasi kötelezettség fennáll abban az esetben is, ba a munkavállalás csak átmenetileg, Ideiglenesen, vsgy kisegítő-képen történik.
Fenlközöltekre, valamint bármlly-nemü munkásblztosltási ügyben hétköznapokon a hivatalos órák alatt (8-2 lg) az érdekelteknek a kirendeltség készséggel ad felvilágosítást
Nagykanizsa, 1928. szeptember 3.
Dr. Bernyó József s. k. a kirendeltség vezetője
1BSB. szeptember 13
ZALAI KOILONT
A megvadnlt mén ráng-rott az ntóra és használhatatlanná törte össze
Különös gépkocsi karamból a kiskanlzsal hídon
Nagykanizsa, szeptember 12
Az autókarambolok lokaeágában is szokatlan haleset látszódott le kedden este liz óra tájban a KU-kanlzsa előtt levő Prlnclpilis-hidon.
Bakonyi József bíraulós kilenc óra tájban utast vitt kl Klskanizsára, ahonnan léi tiz órakor indult vissta Nagykanizsára. Amint az OsszekOló útra ért, erősen lassította a tempót, mert szembetalálkozott a ménessel, amit Kiskanlzsa (elé hajlottak. A lassan haladó bérautótól nem Is Ijedtek meg a lövik és már ugy-látszott, hogy tovább folytathatja útját. Egyszerre, mikor még mindig mérsékelt tempóban a hidra ért, a ménestől hátrább maradt és állitólag gazdátlanul |övö, hatalmas sárga, muraközi mén megvadult és az autó gépházára ugrott. Bakonyi azonnal lefékezte a gépkocsit, melyet a ló .támadása" súlyosan megrongált, használhatatlanná tette a hatót és összetörte a szélvédő ablakot, mijd a ló vad Iramban megszökött a .merénylet" után.
A szokatlan baleset közben az állat meg sem sérült, hanem vad futással eltűnt az ut mellett levő mezőn. Annál többet ártott az autónak, mert Bakonyi a karambol után hiába akarta u|ra megindítani a gépkocsit, az nem ment és ugy kellelt bevontatni Nagykanizsára egy műhelybe, ahol javítás alá vélték.
A különös Ogyben a rendőrség Bakonyi feljelentésére megindította a nyomozást és megállapította, bogy a ló Szokol József kiskanlzsal, Plvárl-u\'ca 1 szám alatti földművesé, akinek 13 éves fia hajtotta hazafelé a karambol megtörténtekor. A bér-autós azt állítja, hogy a ló gazdátlanul haladt és épen ez okozta a karambolt, melyből súlyos anyagi kára származott. Ezzel a jéráibiró-sághoz fordul, a ló gazdája ellen pedig külön indul e!|áráa.
=■ Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
NAPI HÍREK
«*»lMiliiniiMH»MM«»»t ................
NAPIREND
Szept. 13, oaQtfirtSk
Római katolikus:Nolhurga. Protestáns: l.udovika. Izraelita: Elul hó 38. Nap kel reggel 5 óra 34 perckor,
nyugszik délután 18 óra 17 perckor. «
Városi Nagymozgó. .Szilveszteré)! álom" dráma 7 felv. — .EhcnkórAiz A Comp." burleszk 2 lelv. — ,A fekete fenomén* 1 felvonásos tlndttm.
Uránia mozgó. .Tlloa a llörl". Vlg-Játékaltrskcló 8 felvonásban.
lilJláPás
A nagykanizsai Meteorológiai meg-tlRyelő Jelentések: Szerdán a Mmir-tékVi Reggel 7 órakor +17, délután 2 órakor +23, este 9 órakor -f I74.
Ptlhöxtl: Reggel felhős, délben és este borult égboltozat.
SUUrdnyi Egész nap Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet |etenté«« este 10 órakor: Továbbra Is enyhe idő várható legfeljebb helyenként némi esővel.
Megkezdődik az ingyen ebéd-akció
Nagykanizsa, szeptember 12
Megkezdődött az iskolaév és vele lassan közelednek a téli gondok. A szegénység, a nincs tanyáin egyre Ijesztőbben veti előre árnyékát a zord időjzak félelmetes nyomorúsága.
A Keresztény Jótékony Nőegylet eiidén Is jóelóre kíván gondoskodni a maga hatáskörében a jóiéi apró számüzölteiröl: a szegénysorsu isko-lásgyermekekröl s ezért ingyenebédakcióját már most, «z iskolsév beálltával ujrs kezdi. Épen ezért felkéri Nagykanizsa város áldozatkész közönségét, azokat elsfisorbsn, akik a mullban is szívesek voltak egy-egy gyermeknek meleg ebédet adni, ne von|ák meg az idén sem támogalá-sukst kis pánfogoltjaiktól. Egyben kéri, bogy minél többen csatlakozzanak ehhez az áldásos akcióhoz a ebéli szándékukat jelentsék Farkas Vilma nőegylet! titkárnak {Bjzár-udvai)
»
Itt említjük meg, hogy a Keresztény Jótékony Nőegylet, amely tavaly a Missziósházban lévő napközi otthon fiucskált ruházta fel, ezldén 40 pengő értékben at otthon 20 kis leánykáját látta el egyforma ruhács-kákkal.
A Dunaborzón egyik bl» gY^\'e™ « míslh ulAn" ,,Wba próbálkoznak Irigyel *> « mindent Urltlzálób. - lotlcllle a kg-
opróbb részletig tökéletes.
VAIamIcIjos ízlése blz.tr minden tévedést. Ila egyszer teliér-nemüstebrénye oserl.cn Is hagyná. azonnal segtt magán egy csomag l.ux-szal. lói Ismeri az ellárást. hogy é. mint lehet selyem- és müselycm-fchérnemül stb. rövid lélórán belül hlmosol,
hogy az. már |d » vehesse. (V,arnap |olytat|ub)
óhallla a mosás ezen múd|it megismerni? lr|on nebOnUt Szívesen ad|uh meg levélben a szübscgcs Mvlláaosllásl. vagy tabásán dl|UUnul bemutattuk - l-cver rársal I). t. I., Uud.M\'Cst IX., Ráday-utca 30
— A megyéspüspök Zalában. \'
Dr. Rott Nindor megyéspüspök Nigykspornakra érkezett, ahol a jézustársaaágl rendházban egy hetes lelkigyakorlatokat végez.
— Zsidó újév. Zsldóvallásu polgártársaink nagy ünnepe, Roshosono (újév) péntek esle áll be, mely alkalomból fényes ünnepi isteniisztelet lesz a templomban.
— Áthelyezés. Sülé La|os lete-nyel káplánt a megyéspüspök Ná-dosdra helyezte át.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter Fatir Andor oki. gazdatiszt, sze-petkl lakost Ideiglenes minőségű pénzügyi gazdasági szakéitövé nevezte kl a budapesti pénzűgyigaz-gatóságboz.
— Lakásügyi kormánybiztos Zalaegerszegen. A népjóléti minisztérium leküldötte egyik tanácsosát Zilsegerszegre kormánybiztosi minőségben, aki a város vezetőségével a lakásfelszsbadltások ügyében tárgyalásokat folytat.
= Lehoczky Emília áll. polc. lak. tanárnő, a párisi egyetemen végzett okleveles francia nyelvtanárnő szeptember hó 15 én Ismét megkezdi a francia nyelv tanítást. Teleki-ut 27.
— Tüz Nagybakónakon. Tudósítónk jelenti : Kedden délután 3 órakor kigyulladt a nagybakónaki kovácsműhely. Az épület szénával teletömött pidláta pillanatok alatt lángtengerben állott. A félrevert harangok és a tűzjelző kürt csakhamar a tüz színhelyére gyűjtötte az önkéntes tűzoltókat és a falu népét, kiknek vállvetett munkával félóra alatt sikerűit a tűzet lokalizálni. A tűz a kéményből kipattant szikrától keletkezhetett. A kár, minthogy az épület községi, biztosítás utján megtérül, kivéve a kovács 2—300 prngős kárát.
— játékosértekezletek. Ma este
t/«10-Kor az Ipartestületben a Zala-Kanizsa FC játékosértekezlelet tart, amelyen tartoznak az összes játéko-sók meg|elennl. — A Levente Labdarugó Szövetség ma este fél 9-kor tartja ülését az Iparostanonciskolában.
Szőnyegraktárunkat EivöfJ emeíiük!
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-— nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. — Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
».*LA1 KOlLOW
_4__
A
Zalaegerszeg- Pacsa- Keszt-hely-l postaautóbusz-járat
UJ menetrend, aj tarifa készül Pacsa község kívánalmai
Pacsa, szeptember 12
(Saját tudósítónktól) örvendetesen állapítható meg, hogy a postaauló-busz-járat bevált, különösen Pacsa éa nagy vidékének tetszését nyerlc meg s közmegelégedésre teljesiti a lonlos közszolgálatot.
Pacsa és vidéke érzi, hogy e rendszeres autóbuaz-jára\', az OtszekOtö kapocs, mennyire kOzel hozza a távolságot. Az is tényként szegezhető le, hogy az utas-forgalom legnagyobb rés tét Pacsa és kornyéke adja, cscmagforgalom a slsliaztika szerint a postaigazgatóságot is ki elégítheti.
A pécsi postaigazgatóság most foglalkozik a téli menetrend beállításával. Értesüléseink szerint egy menetlel a téli időszakban kevesebb .járat lesz. Ezen alkalomból s a f-n tebb elmondott ténymegállapítások arra az elhatározásra bírták P.<c«a nagyközség vezetőségét, hogy az autóbusz-j irat biztosítása, az utazó kOzOnség érdeke megóvásával kop-csolatbau memorandumot terjesszen a postaigazgatósághoz. E memorandumban kifejezésre juttatta azt a minimális jogos és igazaágos óhajait, amelyek teljesítése hathatósan blz-toiltanl fogja a járat rentabilitását. A kívánalmak a következő pontokban foglaltattak össze:
1. Pacsa—Zslaszenlmlhály vasútállomáshoz Pacsálól oda s az állomástól vissza csatlakozás létesites sék a délivasuti vonatokhoz. Lehetőleg reggel s a délutáni gyorsokhoz. Ugyanis Pacsa és nagy vidéke adóhivatali és bírósági ügyekben Nagykanizsára gravliá\', ezen csatlakozással tetemesen emelkedik a személyforgalom.
2. Pacsa ad|a az utasok zömét elengedhetetlen kívánalom, hogy Pacsa— Héviz—Keszthely közölt menettérti jegyek adassanak ki, mely kényelmet jelent az utasoknak s egyszerűsíti a jegykezelést.
3. A meneldijak az egész vonalon való mérsékléséi elodázhatalla-nul keresztül vezetendő, mert a nagyközönség a luldrágaiágx miatt tartózkodik. A postaigazgatóság szeme elöli kell lebegni a régi, jól bevált elvnek: nagy forgalom, kevesebb haszon. Különösen dtága a szom-siédos forgalomban. Pl. Pacsa— Zilaszentmibáiy kOzölii 5 km. ulért 1 p 10 fillér horribilis összeg.
4. Mig Zalaszentmihály vasútállomásról kocsi poslajárat állt, a csomag után páldijat szedtek. Miután ez megszűnt, a pótdijak törlendők.
5. A pacstii posta előtii autóbusz-állomásnál fedett várakozó hódé állítandó a váró utazó közönség ré-szíte. Az utleBt, ahol az autóbusz megáll, kikövezendő, mert az utas a fel- és \\rszállásnál térdig érő sárban kénytelen gájolni.
6. Pacsa és Zalaapáti közötti An-dotháza postánál nagyszámú lakósára
VÁROSI NAGYMOZGÓ
Csütörtökön és pénteken 7 és 9 órakor
Szilveszteréji álom
D.áma 7 felvonásban. Főszereplők:
Monle Blue és Patsy Bath Miller.
Éhenkórász &Comp.
Burleszk 2 felv.
A fekete fenomén
I felv. táncfilm foseflae Bakerrel.
való tekintettel feltételes megállóhely lélesi endi, a meneldijszabásba felveendő volna.
7. A vonatokhoz való csatlakozásra való tekinlellel, a pontos menetidő feltétlenül betartandó.
Pacsa község vezető té^e a lefolyl 4 hó tapasztalatait tárta a postaigazgatóság elé, ezen jogos és igazságos kérés telesltése elől a postaigazgatóság el nem zárkózhatlk s ennek teljesitése nagyban növelni fog|a a járat rentabilitását ...dl.
— Az autókörlet felhívása. A rendőrség, mint a zalamegyei auló-kOrlet, eiuton Is felhívja az összes gépjárművezetőket, illetve tulajdonosokat, (akik maguk vezetik gépjárműveiket) hogy hétfőn, szeptember 16-án délelőtt 10 órakor a nagykanizsai rendörségen a kapitányság vezetőjének szobájában jelen|enek meg. A meg|elenés kőtelező és azl a céll szolgálja, hogy s kspilányság vezetője az uj közlekedési rendeletet sióval is közölje és megjegyzéseket fűztőn hozzá a közvetlenül érdekelt gépjárművezetők számára.
— Menetrendváltozás az autóbusznál. A délutáni barakki és kis-kanizsai menetek a mai napon lel-cieréltetnek. Eszerint Kiikanizsára Indul délután 16 órakor, érkezik 16 12-kor Kiskanizsára. Visszaindul 16 13-kor, érkezik Cenlrálhoz 16 25 kor. Barakkba indul 16 25 kor, érkezik 16 40-kor. Visszaindul 16 40-kor, érkezik I6\'55-kor. Vasárnap délután 13 órakor az autóbusz Hévízre megy. jegyek a Krátky- tőzsdében kaphatók.
— Elégett egy autó a balatoni körúton. Balatonszárszó és Balaton-földvár közölt Illés Oyuláné kaposvári lakos Citroen autója, amelyei Kiss Béla sofför vezetett, eddig még ki nem deritett módon hirtelenül kigyulladt é» pillanatok alatt hatalmas lángokban állott, ugy, hogy percük alatt elégelt és ctak az alváz és motor roncsai maradlak meg. Emberéletben nem esett kár.
Urai licpml
Még ma, csütörtökön 7 és 9 órakor
is a in
Nagy amerikai vigjátékattrakció 8 felvonásban.
__1OB szeptember 13
Gyengélkedés Idején, különösen, ha n rosszullétet szorulás fokozza, a természetes .Ferenc József" kese rüviz gyors és fájdalmatlan ürülést, kielégítő emásztést és kellő étvágyat hoz télre. Hires nöorvosok a legnagyobb magasztalás hangján Írnak a valódi Ferenc lóxiel vizrM, mert ez a krlilius korban is hosszabb időn át alkalmazható anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék. Kap ható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzle\'ekben.
Halálra égett egy vasutas felesége
Főszereplő: Putty Lla
Ismeretlen plromanlkus állandó rettegésben tart egy községet
Talán egyik községet sem látogatja meg oly gyakran a tűzvész, mint a somogymegyei Tab községet, melynek lakosságát az utóbbi 2 hónap alatt tízszer riasztották fel a tűzet jelző szirénák.
így tegnap este a község derekán ismét hirtelen tűz ütött ki. Kigyulladt a községháza melletti fogda és a volt forgalmi adóhivatal épülete. A csendes éjszakábsn ijesztő képet nyújtottak a hatalmasan feltörő lángok. A vízhiány miatt csak nagyne-hezen ment az oltás és mir majdnem teljesen leégett az egész ház, mire sikerült a tüzet lokalizálni.
A megindított csendőrség! nyomozás szerint a tüzet feltéllenül gyújtogatás okozta. A gyanú egy fiatalember ellen irányul, akiről plromá-niát tételeznek fel.
= Polgári fiu- és leányiskolái sapkák kaphatók Szabó Anlal sport-üzletében.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 8 gyermek született, 3 fiu és 5 leány: Fekete István téglagyári munkásnak leánya, Schram Lajos uradalmi tiszttartónak (Letenye) leánya, Sebők József földművesnek (Nemespálró) halvaszületett leánya, Benkö József földművesnek fia, Hűveli József vámör-llsit-belyeltesnek fis, Sípos István kazán-. fűtőnek leánya. Házasságon kivűl született 1 leány és 1 fiu. — Házasságkötés 1 volt: Szabó János kőműves-segéd Sárecz Ilonával. — Halálozás 8 volt: Domonkos Islvánné Kreiner Ksrolina (Csödpuszla) rk. 70 éves, Faics Ferenc földműves rk. 70 éves, Kellermann Manó v. szegény izr. 79 éves, Budai István községi csordás (Komárváros) rk. 71 éves, Vég Sándor uradalmi cseléd (Letenye) rk. 34 éves, Papp Mária rk. 26 éves, özv. Kreznár Qyörgyné Kovács Katalin rk. 56 éves, Kumin Ferenc vendéglős rk. 48 éves.
Babócsáról jelenlik: Drescher Li-jos vasutas felesége vacsorát készített otthon gyertyaforralón, illetve spirituszlámpán. Az asszony egyszerre észrevette, hogy ruhá|a tűzet fogott és sikoltozva menekült az utcára és onnét s szomszédságban levő gőzmalomba. De mire odaéri, Drescherné már annyira összeégett, hogy minden gyors orvosi beavatkozás dscára — irtózatos szenvedések között meghalt.
A csendőrség megindította a vizsgálatot.
— Diewock Julla német nyelvű gyermek oktatása. A nagyközönség és a szülök szives tudomására hozom, hogy a bevált és könnyű módszerű német nvelvü gyermek-oktatáat folyó hó 17-től kezdödöleg megkezdem Bajza utca 5. sz. alatt. Behatások folyó hó 14. és I5-én délelőtt 10—12-ig. Miután a legszebb eredményeket sikerült eddig elérnem a gyermekek német nyelvű oktatása terén, kérem a szülök szives támogatását. Diewock Julla.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarit igy meg. Oyözödjön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházai Szombathely, Köszegi-uica 5. (üzlet az udvarban) és Sopron.
ur~u~~v<rv>-j~*<nf~ * i *1 ■ * * ■ ^ *
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Szeptember 13 án és 14-én, csütörtökön és pénteken 7 és 9 órakor „Siilveszteréjl álom* dráma 7 felvonásban. Főszereplők : Monté Blue és Patsy Rulh Miller. „Éhenkórász & Comp." burleszk 2 felvonásban. .A fekele fenomén" 1 felvonásos táncfilm Joseflne Bakerrel.
Uránia mozgó. Ma csütörtökön 7 és 9 órakor .Tilos a flört". Nagy amerikai vlgtátéaaUrakdó 8 felvonásban. Főszereplő: Putty Lla.
Apponyl az ál-leszerelésről
mondott beszédet Genfben
Genf, szép1. 12. (Éjszakai rádió-jelentés) Qróf Apponyl Albert ma délután a leszerelési bizottság ülésén feltűnést keltő beszédet mondott.
— Lassan halad a leszerelés kérdése. Egy helyben tipornak — mondotta. — Iit a példa. Amíg a köröttünk levő államok 3000 ágyút éi 500.000 katonát szegeznek ránk, ez a helyzet megalázó és tűrhetetlen.
ifliH. szeptember 13
mlaf közlOnt
KÖNYVEK, LAPOK
A Napkelet
uj száma rendkívül gazdag és értéket tartalommal jelent meg BOky György folytatja Szivárvány az ég kapuja c. társadalmi regényél, Lelkes László befejezi Aurél a Kékesre megy c. kis regényét. Kilián Zoltán novellái, Somody Pál pedi? kis szin-darah>t Írlak; Mlskolczy Gyula Met-ternlchről Irt nagyobb tanulmányi, Mészöly Gedeon Id. gróf Teleki József házasságára vonatkozó naplóját köxlL Reménylk Sándor és Vályl Nagy Géza veriekkel szerepének, üazdsg kritikai rovat és művészeti szemle egészíti kl a folyóirat tartalmát. Mutatványszámot díjtalanul küld a klíd:hivatal Budapest, 1 Dibren-tel-utca 12.
)( A Zenei Szemle uj sztma Jdrosy Dezső és Major Ervin szer-kesitéitbm vaskos fütel alakb\'ii hagyta el a sajtót. A zenei élei körébe vágó tanulmányai, dolgozatai a legalaposabb ludomínyos felkészültség munkatárs-gárdát sorakoztatnak a két országos nevű muzsikus-szerkesztő mellé. Tartalmából kiemel|ltk: Magyar táncdallamok HiyJn feldolgozásában. — öl régi magyar tánc. Bihari és a katonafogdosás. — Hűmmel Welmarban. — Egyházi zenészek képtése és képesítése. — A „Zenei Étel" rovat g»zdag és értékes kritikai méltatása minden zenei ese-méoynek. A Zenei Szemle szerkesztősége Budipist, V. Ctáky-utca 30.
)( Az Uj Idők a kiváló iterzők egész sorától koiöl ezen a híien elbeszéléseket és cikkeket: Volno-vlch Oéza, Stk Slndor, Falu Tamás, Kosztolányi Dezső, Izidkné Székely Erzsi. Slklóssy László, 0 Henry érdekes és vállozalos közleményei mellett két regény is folyik a lapban. külOnOsen sok érdekes kép diiziil a a lüzeiet, amelyben még egy sor. változatos rovat található és az Uj Idők nagy pályázatára vonntkozó tudnivalókat. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal Budapest, VI. And-rássy- ut 16.
H Magyar Lányok Hatat lányok képei Irodalmi lapja, szerkeszti: Tutsek Anna. Szebbnél szebb regények, elbeszélések, vcr->ck, tlrsadatini és Ismeretterjesztő cikkeken kivUl a szerkesztőt Üzenetek tarkítják a lipot. Előfizetési ára negyedévre 2 40 P. Ai előfizetik 100 pengő kedvezményes irón szerezhetik meg a Százszorszép Könyvek dmll regénysorozatot. Mutatványszámot ktltd a kiadóhivatal: Dudapest, VI Andrátsy ut 16. izám.
)( Az Én Újságom 6—10 éves gyermekek képes Irodalmi lapja. Szerkeszti: Qaál Mózes. Szebbnél-szebb regények, mesék, versek, rengeteg játék, kézügyesség, tréfa-pályá zat, rejtvények és szerkeszlöi üzenetek tarkiljik a lapot. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Az előfizetők 120 pengő kedveiményes áron szerezhetik meg az Én U|ságom Könyvel cimü regénysorozatot. Mutatványszamot küld a kiadóhivatal. Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
X Az Oliág uj száma hallatlanul mulatságos kritikát hoz az l-.gő hálóingrfll. a Hrtlcs Rabi anekdotái nagyszerűek, a hél legjobb vicceiről az egész város beszél. Budapest, VI. O utc? 12.
Zürichi zárlat
fáits 20 W/i, London 25-20, Naa,cik 819-45 Brttsaai 7220, Milar.o 7716Vi, Madild 86-05, Amitazdan JOH 25, Berlin 113 74, Wlau 7817, Sotta 3 75 Prá(a 15-39, Varai M\'22t/i Buluxit 00 S4t/i, Be\'nrád 9-13, llakiitsl 316.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában Vili., Baross-tér 10.
KOm
Tóxm
Az elmúlt napok lányit isága után ma barátságosabb hangulatban indult meg a forgalom. Később kedvező külföldi tőzsdejelentések és fe-dezesi vásárlásokra a piac csaknem valamennyi területén magasabb árfolyamok kerültek felszínre és csupán néhány kulisz és kisebb helyi p>pir volt elhanyagolt. A forgalom ma igen csendes volt, csupán a Kőszén, B luxit és Magyar-cukor piacán vott élénkebb az üzlet. Ezek az ériékek 2-37o nyereségre tettek szert. A többi érték is túlnyomóan barálságos volt. Az árjavuláa azonban minimális. A töisde bizakodó hangulatban zárt. A fixkamatozásu papirok piacán gyengébb irányzat mcilett alig volt üzlet. A valuta él devizapiacon egy árnyalattal barátságosabb volt a hangulat, említésre méltó árváltozás azonbin nem fordult elö.
Terménytőzsde
A huza 10, a rozs 5 fillérrel esett. — Az Irányzat gyengébb, a forgalom közepes.
Bk«i tn«v. 71 kg os 26 10 -26\'30, 74 k»-o« 26 30 - 26 50, (H k«-o« 36 55-21)75, 80 «P-o« 26 75 26 85, dunántull 77 kt-os 25 9^-2f. i5. 78 kg-os 26 15 26 40 79 kg o« 26 4 0 26 60 80 kg-os 26 60-7670, ro« 2170-24 M). tskarm. áipa 76 25- 26 75 lőrárps 28 50 -30 00, aab 25-25 - 25 S0. tangart 3150 31.75 Baaikcrp. 20 75 -21 00.
A krUapest! Tltaií derlza-je;yii.je
VALWIAK Angolt. 27 85-28 00 Balga tr. 79 55-79 85 Ceabk. 16-93-17 01 Dán k. 152 70-153-30 Olnáj 10ŰMO-06 DolUi 571 00-57300 Franci* I. n 40-22 60 HolL 229 45-230 45 Langyei 04 15-04 45 Lal a 46-3 51
Lav> —
Ura 29 95 3C-20 Mii ka 136 40 IÍ6-9J Moivég 152 70-153-30 SciilU. 80 6 i-tO 95 Peseta 94 75-H5 35 Svájci 1.110 2541065 Svéd k. 103-20-153 80
DCVI2AK
AmiL 229 60 -230 30 Belgrád 10 06-10 09 tUrllu 1S6 47-lo6 87 UitUssei 71) 60-79 85 Buksidat 347-3 51 Kcpeob.152-77-153 17 Iondon 27-78-27-86 Madrid 94 80 <15 30 MLnio 29-95-30 05 Nt*Tu<k t»2»0 4 40 Oailo 162 77-153 17
Pirii
Pián
SsoTla
ltockb
Varsó
Wien
ZSricb
22 36-2244
16-97-17-02 4-12-4 15 153 35-1^3 70 84-20 64 40 80-71-^-96 110-2/-110 57
Sertésvásár
l\'«lba|láa 2628, melyből itidstUnul visua-ouisdl U0U darab, Űsőreada 1 94—I 96. nedstt 1-88-1D0, sxedctl kMép 1 70 -
f/6, könnyű 1-20—150, elsőrtndU Öreg 1-86 -1-90. másodrendű 1-64-170, angol ■lildő 1-í.tj l\'70, sialonna nagyban 2 \'fi -2 40, «sir 2 56-2 60, lebuaott bui I 82—
2 06 sxalonnáa léljertés 2 20 -2-34 Aj Irányaat közepes
Kiadja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai KAroly
Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. ix.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti címnél.
APKÓHIRDETfcEK
Az apróhlrdliesek dija 10 isóig SO fillér,
minden további sző dija S tltl. " SO I
Vaaár- és fillér, minden Siezdán és pén-
Hnnepnap 10 szóig további sző dija a flll. teken 10 szóig ~ izó dija • flll
Ebi
Ük. Aiiasi kereaoknek awo engedmény. A blnlatéal dij c!Sr« fiaat.nd*.
Cimsső s minden vaata-bb betűből álló sió két saőnsk számlt-t keresőknek 50% engedménj
liazdag férjet keresünk. Kor nem számit. t-\'aluslak előnyben. Leveleket .Két falusl árvaleány jeligére e lap kiadóhivatalába kérünk. .4489
Keresek megbízható mindanaslaányt azonnali belépéssel. Clm a kiadóban.
alatti
VandéalAbérlat. Csengery-ut 50 .Újvilág- vendéglő október l tőf
btrbeadandő, esetleg megfelelő kaució mellett fizető pincér li felvételik. Bővebbet a háztulajdonosnál. 4460
Kaufmann Károly
url és női dlvatáruháza
D un áiitnl i legolcsóbb h legnagyobb
Magyar gyermekkisasszony grófi háztól 2 éves bizonyítvánnyal, szerény, 1-2 gyermek mellé ajánlkozik mlelőbbre uradalmi vagy városi házhoz. Leveleket Vlds Rózslka, gróf Kornlaa Imre uradalma — Szalapa kér, -4482
faan.
4492
Király-utca 49. számú háznál circa 9/4 hold
(kertészet részére is alkalmas) azonnalra bérbe kiadó. Bővebbel Zwelg Imrénél, Erzsébet-tér 1.
4189
Klrály-u. 8. az. alatt két uj terhei koeil és egypár lószerszám jutányos áron adó. 4.58
Lakás kiadó 3 szoba a egy fülke, Jiszes mellékhelyiséggel, vízvezetékkel, évi 1600 pengő béitrt. FelvllágoiIU üyuláné, Sn\'chenyl-tér 7.
elvilágoslfást ad Ozv.Tuboly \' " 4 ISI
a Keleti pályaudvartól 3 percnyire levő
Deák Ferenc Szálloda
VIII., AGGTELEKI-UTCA 7. IttS (Sajél hll)
Interurbán telefon : J. 124-71. Újonnan Átalakítóit 80 szoba, központi
llltéa, folyóvíz a szobákban. Abazolut tisztáiig, csendes és családias. Bgy ágyas udvari szobák l>. 3 50 tői,
utcai szobák P. 4 50. Kettő ágyas udvari szobák l>. 600-től, utcai szobák P. 7-50.
Slamena és Rax Qvagak
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes és dunaztos üvegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
üvegkereskedésében Kazinczy-utca 1. sz. alatt kaphatók.
Mielőtt szükségletét beneraaé, saját érdekékei nézze meg áraimat!
Strobentz-féle
padlófestékek,
linóleum vagy borostyán, zománcmázak
és mindennemű festékáruk a legolcsóbb árakon kaphatók.
Gyári lerakat:
Friedenthal Rezsőnél
Főút I. szám
Drogériával szemben.
Házeladás*
Ügyfelemnek Kiskanizsán, Bába-utca 2/a. számú háza szabadkézből eladó.
Vételi feltételek ügyvédi irodámban megtudhatók.
Dr. Báron Pál
ügyvéd
női Magyar-utca 14.
GUBACSOT,
ámtellat, állati b6rlkat,
vörfls- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vártról
3TRÉI B. FIAI NA0YIAIIZ8A,
Erzsébet királyné-tér 15. ss. alatt
Minőségben, tartósságban felülmúlhatatlan a
CONTINENTAL PNEUMATIK
rrTTTínmr iMroTíTffímr i
Állandó nagy lerakat Zalamegye részére:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
0662678458
ZALAI KÖZLÖNY
ŐSZI VETÉSRE:
Oazdaságl magvak:
Káposztamag Árvácskámig Kelkáposztámig Nefelejtsmag Salátamag Százszorszépmag Kerekrépamag Harangvlrágmag Téli retekmag Siegfümag
itb. stb.
Holludlal virághagymákra:
tulipán, Jácint stb. stb. előjegyzés.
Mútrágyafélék. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁÖ JÓZSEF uiktmMMkn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, un Teleion: 130.
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit időközönkint tisztittassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
--ián
Gyüjtőtelep: Nagykanizsa, Erzsébet-tér
TANKÖNYVEK
minden iskola részére kaphatók és
slójegyeihetftk
Fisthel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
Veszünk használt tankönyveket a legmagasabb árakon.
MEGHÍVÓI
Mafla- Vágy áilill Qfyakbral utiaiaok alkalmával
BUDAPESTEN
a leckellemesebb otthont nyújtja a legelőnyösebb felt/Telek mellett a Keleti pálvaudvar érkezési oldalival szemben levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, TOL, Baross-tér 10.
ntrt
«Oo.o angadményt kap
llll aian lap «l6lliitó|< olcti aaobaiialikból, IOo/o angadményt kap
okai altnál Iratukból. (KltOoó hlil koojha.) B pangftt magtakarit
utólail k5IU»fat, nert gyilof ItjUbat «,, pttc alatt • pályaudvartól.
Nálunk otthon érzi magát I I I
El.6ca.il0 klaaolfáUa, aal(onun cuUdl |alla(.
■■Ját ipá.ka
u<« «16ojSk loljlln, boa, okrallan állunk aiiU-
|«a nag. - Elíiataa aiobtinajiaodalí. a|ánlitoa ——
Magyar
_ _____ ___IB28 szeptember 13
királyi folyammérnöki hivatal Magyar királyi folyammérnöki hivatal Magyar királyi folyammérnöki hivatal nagykanixsán. Nagykanizsán. Hagykaniasán.
436/1928. számhoz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi minister ur 18.220/1928. V. B. 1. szánni rendeletére a zstlhőci drávai szakadópartnak az 1928/29. költségvetési évben az 500—1225. szelvények közötti szakaszán végrehajtandó biztosítási munkálatokhoz szükséges 3850 rakott nv\', vagyis kerekszám-ban 6210 tonna I. osztályú terméskőnek vállalati ulon való beszerzése és Drávaszabolcs község drávai rakodóján bérmentve vagonban történendő átvétele érdekében a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal 1928. évi október hó l-én 10 órakor hivatalos helyiségében (Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor-utca 27. szám) nyilvános, zárt ajánlati versenytárgyalást fog tartani.
Az ajánlati fellélelek, a kötendő szerződés tervezete és annak kiegészítő részét képező általános és részletes feltélelek a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők és ugyanott szerezhető meg az ajánlati minta is.
Az ajánlatok, melyeket az ajánlati feltételek szerint előirt minta használatával kell kiállítani, a jelzett napon 9 és t/2 óráig a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál nyújtandók be.
Az ajánlati feltételektől eltérő, külön kikötéseket tartalmazó, vagy a bánatpénz letételét igazoló elismervényt nélkülöző, úgyszintén a későbben beérkezett, vagy táviratilag tett ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.
Nagykanizsa, 1928. évi szeptember hó 10-én.
M. klr. folyammérnöki hm hivatal.
437/1928. számhoz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi minister ur 18.409/1928. V. B. 1. számú rendeletére a Révfalu község menti drávai partvédőid felső szakaszának (184-450 szelvények közötti) az 1928/29. költségvetési évben végrehajtandó helyreállítási munkálataihoz szükséges 713 m3, illetve mintegy 1150 tonna I. osztályú terméskőnek vállalati uton való beszerzése és Bogdása vasuli állomáson bérmentve vagonban történendő átvétele érdekében a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal 1928. évi október hó l-én 15 órakor hivatalos helyiségében (Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor-utca 27. szám) nyilvános, zárt ajánlati versenytárgyalást fog tartani.
Az ajánlati feltételek, a kötendő szerződés tervezete és annak kiegészítő részét képező általános és részletes feltélelek a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál, a hivatalos órák alatt megtekinthetők és ugyanott szerezhető meg az ajánlati minta is.
Az ajánlatok, melyeket az ajánlati feltételek szerint előirt minta használatával kell kiállítani, a jelzett napon 12 óráig a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál nyújtandók be.
Az ajánlati feltételektől eltérő, külön kikötéseket tartalmazó, vagy a bánatpénz letételét igazoló elismervényt nélkülöző, úgyszintén a későbben beérkezett, vagy táviratilag lett ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.
Nagykanizsa, 1928. évi szeptember hó 10-én.
M. klr. lolyammérnőkl un hivatal.
Nagykanizsai Autóbusz Vállalat
MENETRENDJE
Erzséber-tér- -Vasútállomás A kocsi I szama 1
Oda Vissza
4-00 4 12
5-40 6-02
6-40 7-02
7 7-42
8:90 8"
U-16 11 «
1315 13-27
13 » 13-38
13\'«> 13-w
14-ro 15 00
17-2T, 17-87
17-40 17*2
20-4.\'. 20"
22-:» 22-42
22-4H 22"
24-co 24 to
Erzsébet-tér Kiskanizsa is -X S < »
Oda Vissza
7-10 12-15 lü-oo 19-io 7-20 1227 16-12 1922 1. 1. II.
Erzsébet-tér-József laktanya
Oda Vissza
riaa M 2i-oo* Mfi atai H 2i-io* II.
Az autóbusz kiránduló társaságok részére bárhová megrendelhető.
Erzsébet-tér-Barak
Vissza
Oda
7\'M) 10<* I 1 «>
18*
8\',M I0i\' 12 02 16-40
18 w
Viteldíjak i
Erzsébet-tér—Vasútállomás 40 fillér Erzsébet-tér—Baraktelep 40 fillér Józseflaktanya(Petőfi-utonát) Barakk vagy Kiskanizsa vagy Vasútállomás 50 fillér
Alszakasz vagy diákjegy 24 fillér Erzsébet-tér—Sporttelep 40 fillér
A hetijegyek I hónapig órvényeaek.
A csillaggal megjelöli menetek feltételesek. (Csak ha utas van.)l\'sctlegcsllzcm-zavarok alkalmával a vasuli járatok tartatnak lenn elsősorban, rnlg a tobbl járat az Üzemzavar tartama alall szünetel.
Retúrjegy végállomástól végállomásig 32 + 32 = 64 fillér. Csak munkások által váltható.
Heti jegyek i Vonal átszálló, érvényes 14 útra, végállomástól végállomásig 5*60 pengő.
Heti azakaazjegyi érvényes Erzsébet-térig vagy innen bármely végállomásig 14 útra 4-80 pengő.
Heti munkáejegy i l-.rvényes 12 útra, végállomástól végállomásig 3*50 pengő, ugyanaz 14 ulra szóló érvénnyel 4\'— pengő.
438/1928. számhoz.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi minister ur 18.347/1928. V. B. 1. számú rendeletére a Drávasztára község menli partbiztositás 1500—1700 fm. közötti megrongált szakaszának az 1928/29. költségvetési évben végrehajlandó kiegészítési munkálataihoz szükséges 1130 rakott m3, vagyis kerekszámban mintegy ia50 tonna I. osztályú terméskőnek vállalati ulon való beszerzése és Drávaszlára— Zaláta vasúti állomáson bérmentve vagonban történendő átvétele érdekében a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal 1928. évi október hó l-én 17 órakor hivatalos helyiségében (Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor-utca 27. szám) nyilvános, zárt ajánlati versenytárgyalást fog tartani.
Az ajánlati feltételek, a kötendő szerződés tervezete és annak kiegészítő részét képező általános és részletes fellételek a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál, a hivatalos órák alatt megtekinthetők és ugyanott szerezhető meg az ajánlati minta is.
Az ajánlatok, melyeket az ajánlati feltételek szerint előirt minta használatával kell kiállítani, a jelzett napon 15 óráig a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatalnál nyújtandók be.
Az ajánlati feltételektől eltérő, külön kikötéseket tartalmazó, vagy a bánatpénz letételét igazoló elismervényt nélkülöző, úgyszintén a későbben beérkezett, vagy táviratilag tett ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.
Nagykanizsa, 1928. évi szeptember hó 10-én.
M. klr. folyammérnöki 4a;o hivatal.
17.717/1928.
Versenytárgyalási hirdetés.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a városháza tatarozásával kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
A kiírás tárgyát képező munkálatok a következő csoportokra oszlanak:
1. Asztalos munka
2. Szobafestő munka
3. Villamosvilágltási munka. Ajánlat az egyes csoportokra
külön-külön teendő.
Ajánlatokat 1928. évi szeptember hó 19-én délelőtt 12 óráig a városi mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani vagy póstán beküldeni. Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óráig megtekinteni és csoportokként 1 P. ártérités ellenében beszerezni lehet.
A városi tanács.
Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 12-én.
H490 Polgármester.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 208 szám
Nagykanizsa, 1928. szeptember 14 péntek
Ara 14
fillér
ZALAI KÖZLÖNY
li«hw«il« 4s ktaMihmWi PU & ufaa
Ksutbelyl Mkkledóhhrstal Kwoth Lajoe-s. 8X
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlls Lajos
ElMaetéai ár*: ff Un ■ peo«6 M
Az Egységespárt sorait nem bontotta meg Kállay Tibor kilépése
Bessenyei Zenónak semmi szándéka, hogy kilépjen
Budapeat, szeptember 13 (É)szakat rádió]elentés) Az Egy-ségespirt ma este a Spolarlls-ven-déglfl külön-termében népe* összejöveteli tartott. A vacsora alatt élénk eszmecsere Indult meg a politikai helyzetről. Megállapították, hogy
egyes lapoknak a kormány válságáról szóló hirel nem felelnek meg a valóságnak.
Feltűnést kelleti, hogy
a vacsorán megjelent Bessenyei Zénó Is — akinek lemondását már kolportálták a lapok.
Bessenyei az ujsígirók előtt kijelentette, hogy
semmi szándéka nincsen az Egységespártból kilépni.
Általában az volt a vélemény, hogy dr. Kállay Tibor kilépését
több kllépésés nem követi.
az Egységespártból
A vacsora megkezdése után érkezett meg Bud János miniszter Szabóky államtitkár és Wekerle Sándor pénz-Ugymlnlizter kíséretében, akiket nagy melegséggel fogadlak.
Ez volt az első eset, hogy az uj pénzügyminiszter megjelent az Egységespárt össze|Gvelelén.
A párttagok a késő esti órákig maradtak együtt.
Wekerle Sándor lesz Kállay ellenjelöltje a kanizsai kerületben?
Kállay Tibor levelére hivatalosan fognak válaszolni — Kállay pártonkívüli
programmal indul a választásba
kezletet lati, amelyen Scllovszky Bála belügyminiszter is részt vesz. A kanizsai választás
Budapest, szep\'ember 14. Kállay Tibor közjogi aggályaira
hivatalosan adják meg a választ.
Kállay Tibor pénteken Nagykanizsára utazik és válsiztól előtt szóval is megokolta lemondását. Az uj választáson mint
párton ktvlllt lép fel. Még nincs döntés, bogy a kormány áliit-e ellenjelöltet, de egyesek tudni vélik, hogy az u| jelölt
Wekerle Sándor pénzügyminiszter lesz.
Magyarország hozzájárult a kötelező döntőbírósághoz
A Rajna-vidék kiürítésének problémája foglalkoztatja a népszövetséget — Románia megint kibúvót keres az optáns-per tárgyalása alól
Budapest, szeptember 14 Almássy László, az Egysége spárt elnöke kijelentette, hogy
a kormány a pártot tájékoztatni fogja legutóbbi Intézkedéseiről.
A párt csak akkor lesz abban a helyzetben, hogy a kérdések felelt dönisön, amikor a kormány ide vo-nslkozó indokalt feltárja, ami Igen rövid Idő alatt bekövetkezik, Kállay Tibort is arra kérte a párt, hogy hallgassa meg a pártérlekezleten a kormány előterjesztését és addig tartsa függőben elhatározását. Igen kevés időről volt szó és a párt
ős tinién sajnál|a, hogy Kállay nem fogadta el ezt a javaslatát.
Kállay kerületében a jelöltre vonatkozóan az Egységespárt még nem határozott.
Pártértekezletek Budapest, szeptember 14. Az Egy ségeapárt alelnöke kijelentette, hogy ami Gömbös Qyula belépését illeti, afcbjn ctak Bethlen István konszolidációs politikájának sikeréi látja.
A pártértekezletet jövő hélen tartiák, amelynek napját a miniszterelnök fogja megállapítani.
Az Egységespárt töb^i tagja szeptember 17-én Balatonfüreden érte-
Oent, szeptember 13 A Beau Rivage-szállóban bz érde kelt hatalmak Genfoen tartózkodó képviselői ma délelőtt újból értekezletet tartottak a Rajna-vidék kiürítése tárgyában. A mullkori megbeszélés ulán, amelyben az előzetes kérdésekről folyt a szó, ez alkalommal érdemben tárgyalták a kiürítés problémáját.
A nemzetközi jog kodifikálásának értekezleteire nőket is be akarnak vonni
Genf, szept. 13. Az eláő főbizottság ma délelőtt folytatta a oe.nzet-közi jog f.ikozalos kodifikálására vonatkozó előadói jelenlés több, részeinek megvitatását. Felmeiült az a gondolat, bogy miután az állarnpo\'gár ság kérdéie különösen érdekli a far-
tőt elfogadta.
Selpel kancellár elutazott \'\'Genf szept. 13. Selpel Oizkár karcilar ma elhagyta (hnf-t és a déli vonattal visszautazott Bécsbe.
j:s nőket és a gyermekekel, nem R^1" é* " erre vonatkozó javasla volna-e helyes, ba a nemzetközi kodifikálása tárgyában tartandó értekezletre egyes államok egy-egy női delegátust küldenének ki. A bizottság a gondolatot rokonszenvvel fo-
A magyar kormány hozzájárult a kötelező döntőbíráskodás igénybevételéhez
Budapest, szept. 13. Qróf Apponyl A f.rmaszerü aláírásra csak a jövő Albert a népszövetség leszerelési bizottságában tegnap bejelentette, hogy a magyar kormány az állandó nemzetközi bíróság szabályzalának 36. cikke értelmében a kötelező dön\'ő-birankodás igénybevételéhez hozzájárul.
A Mogyarország részéről vállalt kötelezettség azonban csak a viszonosság mellett érvényesül.
hét elején kerül tor, de azl, hogy a magyar kormány a maga részéről az úgynevezett obligatóriumhoz hozzájárul, már befejezett tényként lehet felhasználni.
A szabályzat 36. cikke értelmében kizárólag jogi természetű vilás kérdésekben öl évi tartamra szóló hatállyal bírósági döntésre vállaltunk kötelezettséget.
A román delegáció az optána-ügy elhalasztását kérte
Genf, szept. 13. A román delegáció közólte a népszövetségi főtitkárral azt az óhaját, hogy as optáns-kérdést ne vegyék tárgyalás alá a tanácsban szeptember 20 ika előtt.
A magyar optánsQgy a jövő héten kertll a tanács elé
Genf, szept. 13. (Éjszakai rádtó-lelentés) A magyar optánsügy kedden vagy szerdán kerül a tanács elé.
A románok főtitkárságon azzal okolták a halasztás Iránti ujabb kérelmet, hogy a román miniszterelnök csak akkorára tud nekik utasítást adni Bukarestből — addig ugyanis uton van.
Kétségtelen azonban, hogy itt újból hallgatási tendenciáról van szó, mert köztudomásu, hogy Bratlanunak svájci tartózkodása alatt a román delegációnak alkalma volt a miniszterelnökkel tárgyalni.
A románok a gazdasági elzárkózás politikája mellett
Genf, szept. 13. (Éjszakai rádió-jelentés) A közgatdasági főbizottság ülésén a román delegáció a gazdasági elzárkózás politikáját blrdette és hangoztatta, hogy a fiatal államoknak joguk van tilalmakkal és vámokkal védekezni a versenyekkel szemben.
Kártérítést ítéltek meg a német kormánynak
Oenf, szeptember 13 (É/szakai rádiójelentés) Hlgai jelenlés szerint a felsősziléziai chorsow üzem ügyében elvben kártérítést ítélt meg a felperes némel kormánynak A kártérítés összegének megállapítására szakértő bíróságot küldtek ki.
Ég a galacl kereskedő-negyed
Bukarest, szeptember 13
Oalscból jelentik, hogy Strull-Lauer kereskedő üzletében lüz ütött ki, amely gyorsan ler|edl tova .a néhány perc múlva a Rieser-lér valamennyi háza lángokban állolt. A tűzoltók munkája már csak arra szorítkozik, hogy a szomszédos Maruizi-tér házalt megmentsék a veszedelemtől.
A lüz színhelye Oalac egyik legelőkelőbb kereakedő-negyede. A tüzet még nem sikerült lokalizálni, de az eddigi kár is több milliót tesz ki. * Strull-Lauert a rendőrség letartóz-latta, mert az a gyanú merült fel, bogy üzletéi.maga gyújtotta (el.
ealai koxlont
Minisztertanács elé kerül az állathlzlalás ügye
Budapest, szeptember 13 (Éjszakai rádiójelentés) Ma délután 5 órakor a pénzügyminisztériumban fíud Jánot elnöklete alatt értekezlet volt ax állatblilalia támogatása ügyében. Az értekezlet konkrét formában tárgyalta az állalhizlalás és hitel kérdéseit, ezzel kapcsolatban a kikészítés! eljárási is. A szakértekezlet anyaga a holnapi minisztertanács a lése elé kerQl.
Egymillió schillinges panama az osztrák-román fegyverszállítás körül
Bécs, szeptember 13 A Mittagt- Zeitung szenzációs leleplezést közöl egy Állítólagos panama-botrányról a blumsui muni-clógyár flzelmeivel kapcsolatban. A cikk szerint 1927-ben a román kormány hadianyagot vásárolt a mu-nlclógy ártól és ax üzletet egy Ismeri bukaresti társaságbeli hölgy, valamint egy Zoldl (?) Jenő nevű, Bukarestben élő állítólagos magyar mérnOk közvetítette. A közvetítő jutalék körűi az államkincstári állitó-lsg egymillió schillinggel károsították meg. Az flzletben gyanús szerepe volt a blumai municiógyár egyik igazgatójának, Handow Antal udvaritanácaosnak. A Mlttags-Zeitung leleplezéseit más oldalról még nem erősítették meg.
Nurmi Budapesten Budapest, tzepl. 13. Az Amszterdami olimpiász után Nurml, a finnek többszörös olimpiai bajnoka és világrekordere, európai turnéra indult és ennek során Budapestre is ellátogat. Szeptember 18-lkán érkezik és 20-án startol az MTK atlétikai versenyén.
Revizió alá veszik a román köztisztviselők vagyonát Bukarest, szept. 13. A román ügyvédek kongresszusán Popescu igazságOgyminiszier kijelentette, hogy elkészült a bünletökodex tervezete, amely azt az Intézkedést is tartalmazza, bogy az életbelépéstől számított egy éven belül revizió alá veszik valamennyi köztisztviselő vagyonát
Magyar-cseh egyház-elhatárolási tárgyalások Prága, szept. 13. A prágai pápai nundus a legközelebbi napokban Budapestre utazik, hogy Seridl Jusz-t In ián hercegprímással ax egyházmegyék elhatárolásáról tárgyaljon. Lehet azonban, bogy a nuncius maga helyett ezekre a fontot tárgyalásokra \' képviselőjét fogja kiküldeni.
Nem mond le Chamberlain London, ezepl. 13. Chamberlain angol külügyminiszter kijelentette az újságírók előtt, hogy nem szándékozik lemondani és hivatali működését novemberben újból megkezdi.
A vármegye törvényhatósága jóváhagyta Nagykanizsa szervezeti szabályrendeletének módosítását
Egy mérnöki, egy anyakönyvi nyilvántartói és két végrehajtól állás kerül betöltésre a városnál
Zalaegerszeg* szeptember 13
A megyegyülés második nap|án is dr. Kráiky István polgármesterhelyettes képviselte Nígykanlzsa városát. KivUle még Gyömörey István országgyűlési képviselő volt jelen Nagykanizsáról.
Az előző napról visszamaradt tárgypontokat gyorsan letárgyalták, mindössze a Jégkár állal sújtott
lakosság felaegltése érdekében történő kormányfeliral váltolt kl hosszabb vitái.
Farkas Tibor dr. axt követelte, hogy ne legyenek kivételt a jégkár által sújtott lakosság között. Ne csak\' a novai és alsólendvat jdrdsok népét részesítsék segélyben, hanem az egész vármegye jégkár sújtotta lakosságát.
Csák Károly dr. cizel szemben hangsúlyozta, hogy a határszéli lakosság tízszerte súlyosabb helyzetben van a megye más lakosságánál, meri elveszilette hátsó területét.
Bödy Zoltán alispán közbevető javaslatára a törvényhatóság elhatározta, hogy a törvényszékeket segítő alapból a novai és alsólendvat járás károsultjai részire, a többi Járások károsultjai számára pedig hitelakció utján kért a segélyt.
Nagykanizsa katonai beszál lásolásl kártalanítása
felében 24 000 pengő átalányt kéri Dr. Krdtky István polgármester-helyettes felszólalásiban arra kérte a közgyűlési, hogy addig, mig a létszám emelkedik, egészítsék ki ezt az összeget 30.000 pengőre. A törvényhatóság megszavazta a 30.000 pengőt.
Jóváhagyta a közgyűlés
Nagykanizsa szabályrendeletének módosítását
Mint jsmereter, Nagykanizsa város 1 mérnOki, egy anyakönyvi nyilvántartói és 2 végrehajtói állást szervezett, mihez azonban szükség volt a szervezeti szabályrendelet megfelelő módosítása.
Ezen All&aok megvannak szervezve, de a betölié8ük a belügyminiszter Jóváhagyásától függ. Miután a folyó évi költségvetésben az ujabb tisztviselői fizetésekre a megfelelő beállítás hiányzik,
betöltéseikre ebben az esztendőben nem is kerülhet sor,
hanem csak 1929. január elsejével.
Szerepelt még a közgyűlésen több kisebb kanizsai űgy is, amelyekhez a vármegyei közgyűlés mind hozzájárult.
„A trachoma pusztítása országos veszedelemmé válik"
Murakereszturon 110 iskolAsgyermek közül 50 traoho« más — A főispán személyesen interveniál a népjóléti miniszternél aürg&s intézkedés végett
A vármegyei közigazgatási bizottság Ölése
Zalaegerszeg, szeptember 13 Zalavármegye közigazgatási bi-zottsága Bödy Zoltán alispán elnöklete alatt tartotta meg szeptember havi ülését.
Bűnügy, tüz Az alispáni Jelentésből megtudjuk, hogy Nagykanizsán az államrendőrség 4, Zalaegerszegen 37 bűnügyben Járt el. A közbiztonsági állapotok kielégítők. 11 esetben fordult elő lüzkár, amely 30.000 pengő ösiz-kárt okozott.
Dr. Thassy Qábor tiszti főorvot jelenléte izerint a vármegye közegészségügye általánosságban jó voll, jobbára az eméaztötxervtk megbetegedése fordult elő. Zalaegerszegen, Tapolczán és Sümegen tífusz-esetek fordultak elő enyhe lefolyásul. A letenyei Járásban a vérhas tömegesebben lépett fel. 4 Öngyilkosság tOrlént. 5 elmebeteget elszállítottak. A trachoma megbetegedések ügyében felterjesztés ment a népjóléti miniszterhez. fCsóthy Oéza murakereszturi apái #lt erélyes és hathatós intézkedést sflrgel a
trachoma elleni védekezésre, amely két hónap
óla ijeszlő mérvben terjed. Az egyik murakereszturi iskolában 110 tanuló közül 50 Irachomát. A nép, amelyik tzokványmunkába jár — szerte-sxét hurcolja a betegségei, amely Zalaegerszeget is fenyegeti.
A trachoma pusztítása immár országos veszedelemmé kezd lenni.
Csák Károly dr. kijelenti, hogy a védekezés annyira sürgős, hogy a parlament plénuma elé viszi az ügyet. Zalában van a legtöbb vak ember az országban.
Farkas Tibor dr. kifogásolja a népjóléti minisztérium hosszadalmas adminisztrációját.
Bródy Zoltán kijelenti, hogyha a vármegye állandó segélyt kap, — előterjesztést fog tenni a körorvosi rOk újból való megszerzveésére.
Oyömörey. GyOrgy löispán felszó-lalásábsn azt mondja, ,hogy a tra-choma-ügyben Bödy alispánnal együtt feljárnak a népjóléti minlazternél.
Adózás
Bruzsa Qyula pínzügylgazgató Jelentése szerint a mrgyében a mull évi adóhátralék összege 2.151,643 pengő — a ténylegesen már esedékessé vált hátralék öttzege 85 százalék.
IBS neptember 14
Tanügy
Majd vitéz Barnabás István dr. terjesztette be az iskoláknál történt személyi változásokról szóló jelentését. Bejelentette, hogy a miniszter a pusztaedericsi, döbrétei és karmactl lekola-épiléshez megfelelő államsegélyt engedélyezett.
Az elzüllött postamesternő bűnsorozata
a hivatali sikkasztástól, ok-Irathamlsltástól fegyházakon át a tyúklopásig
Nagykanizsa, szeptember 13
Tegnap délelölt a notórius b0n5-zók között it ritka múlttal dicseked-helö asszony állott a büntető járásbíróságon dr. Horváth Tivadar bűn-telöbiró elölt, akit sorozatos tyuk-tolvajlásokkal vádoltak.
Németh Máris, férjezett Berta Imrénének hívják ezt az asszonyi, aki most 43 éves és ebből elég szép időt tOHOtt az ortzág különböző fegyházaiban ét börtöneiben. Bertáné jelenleg topronl lakót ét lyukkeret-kedelemmel foglalkozik. Ezt azonban ctsk egyoidalulag kell érteni, amennyiben ö csak eladja azt a tyúkot, amit nem vásárol, de ősize-lopkod különböző vidékeken. Igy legutóbb a veszedelmes amazon, aki már összekóborolta az ortzágot, Zalamegyébe vetődött el és Pólöske-fön, valamint a környező községekben szedte össze a baromfiakat i tulajdonosok tudta és beleegyezése nélkül.
Mikor a járásbiró tárgyalni kezdte ügyét, hamarostn kitűnt az iratokból, hogy milyen máztás múltja van az atszonynak hUnügyi téren.
Körülbelül tiz évvel ezelőtt még becsületet életet élő pottamestemö voll egyik dunántull köztégbm, de a rendet foglalkozát nem volt Ínyére és csakhamar okiralhamitllátra és tlkkaszlátra vetemedett, amelynek az lett az eredménye, hogy 1916-ban ezért 2 és fél évi fegyházra Ítélték. 1920-ban lopás büntette miatt Olt egy évi és két havi börtönt, ma|d 1922 ben az akkori idők zavaros, nyomorúságos körülményeit kihasználva, árdrágításért Ítélték el.
A büntetések szériá|a folytatódott ét az egykori pottsmesterné 1921-ben 1 évig ült a börtönben ugyancsak lopás büntette miatt. Legutóbb 1925-ben töltötte kl 8 havi börlön-bűntetétét lopás büntette miatt. Ugy látszik, az i8txony nem bírta kl három évig, bogy ne lopjon és most újra a biróság elé került. A büntető-járásbíróság azonban, mivel legutolsó büntetésének kitöltése óta nem telt ^el liz év, nem tartotta magát illetékeinek B:rtáné ügyének letárgyalását és az ügyel áttette a klr. törvényszékre.
Az elzüllött postamesterné ügyét, aki a járásbíróság előtt cinikusan tagadott mindent, igy a törvényszék tanácsa fogja közelebbről tárgyalni.
1MB. ggpjtmber 14
EALAI ROZLONY
Lugkő, betörés, gyermekhalál, motorkerékpár-karambol
Szerencsétlenségek napja Keszthelyen
Keszthely, szeptember 13 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Csupa tulyoubb, könnyebb bdleset-ről kell beszámolnunk ma Kesit-belyröl, ahol egy napon ilyen loro-zalban talán még sohasem fordullak elö az újság hasábjaira kívánkozó esetek.
Betörés
Oppel Ödön kocsigyáron ik a Oeorgicon-utcában levő lakásába Ismeretlen tettes fényes nsppal b:lört. Amikor senki nem volt .olthon, álkulccsal behatolt s lakáíbá, kinyitotta a hálószobái, feltörte a szekrényeket, abol egy retikülben pénzt talált. Az ebédlőben levő szekrényeket feltörte és onnét 2 pár arany függőt, 1 hosszú arany női nyakláncot, 1 ezüst karkötőt, 6 ezüst kávés-krnilat ellopott. Az Ismeretlen betörő csakis olyas valaki lehetett, aki teljesen tisztában volt a család viszonyaival. A csendőrség erélyesen nyomozza.
Lugkövet ivott egy 4 éves gyermek
Tóth János 4 éves kis fiu szomjas volt. Vizet ment kereiní. Egy üvegben látott egy folyadékot, melyet felhajtott. Lugkö volt benne. A szerencsétlen gyermeket teljesen összemart belsővel beszállították a keszthelyi kórházba.
Ha asszony van a bakon Vitéz Éthey- Krescsen les Á:pád százados oldalkocsis motorkerékpárján Keszthely utcáján haladt, amikor szemben vele, a Karmelita templomon tul Jött egy paraazt kocsi, melyet Szegváry Ferenc né hajtott. Az uszony látta a közeledő kerékpárt, de csak akkor próbált kitérni, amikor az már közvetlen előtte volt. A ló megijedt, elugrott és magával rántotta a kocsit, melynek a motorkerékpár nekiment és a századost maga alá temette. A motoros összetöri, s százados jobb kezefején súlyosan megsérült. Az asszony könnyebb zu-zódásokat szenvedett.
Tragikus gyermekhalál Különös módon hunyt el Horváth Teréz 2 hónapos kis leány. Anyjs a
nagyobbik gyermekei átviite a nagy-an jához, mlg a 2 hónapos Terézkét oithagyta. Mire visszajött, Terézke halott volt. Hogy mi okozta a gyermek halálát, nem sikerült megállapítani. Valószínűleg fulladás.
Kerékpáros baleset
Kiss Jizsef 19 íves kereskedöta-noncol gazdája egy ügyben elküldte. A fiu kerékpáron sietett el, ám az utca nsgy porában a kerékpár elcsúszott, ugy, hogy a fiu széles Ívben lerepült a kerékpárról és bal kulcscsonttörést szenvedett. Állapota súlyos
Fejére esett a tégla
Babos Li|os kőműves seg\'dnek munkaközben egy tégla a magasból a fejére esett, Szerencséjére csak a fejbSre repedi meg több belyen, — komoly baja nem történt.
Díszpolgári oklevél átadása
Keszthely, szeptember 13
(Saját tudósttónktól) Alsópáhok község már régebben elhatározta, hogy érdemeiknek elismeréstől díszpolgárrá választja Bud J inos minisztert és dr. Kerntler Kálmán pénzügyi államtitkárt. Dr. Kerntler most va-sárnsp személyesen vette át felesége és családja jelenlétében a díszpolgári oklevelet. Üanepl mise után az iskolában a község képviselőtestülete díszközgyűlést tartott. Takács Mihály főjegyző ünnepi beszéd kíséretében nyújtotta át a díszpolgári oklevelet, mit dr. Kerntler hosszabb beszédben megköszönt. Bud miniszternek külön küldöttség fogja átnyújtani a díszpolgári oklevelei.
= A zalavármegyei dalosversenyre a következő pinzbeli adományok folytak be: herceg dr. Batthyány Stratlmann László (KOrmrnd) 50 P, Surgolh Miksa 20 P, ujnép Elek Einö 15 P, Slern Oyula, Fábián Mlkia és ne|e, dr. Qodi Lipót, Scodnlk Rezső, Németh Mihály, Qerovszki Aiexi, Siahó Anlsl, Prager Fer<nc, Hlrschler Stndor, S:áva Nándor. Somogyi Qyula (Palin), dr. Hocb Oizkár, Lembcrkovichné Wéber Margit, Kálnai Béla. OAzon István (Mürfcáoypuizla), D brovlts Milán
Mondd meg fiam, de okosan beszél]! Melyik állat a nagyobbik veszély?
A kórokozó szúnyogok sokkal fenyegetőbb veszélyt jelentenek az emberi életre, mint a tigris. A szúnyogok tenyészhelyeikről — párolgó mocsarakból és pöcegödrökből — malária és más gyilkos lázak csiráit hordják szét. A szúnyogok tönkreteszik éjjeli nyugalmunkat és megmérgezik testünket. Pusztítsuk el őket, mielőtt áldozatul esünk nekik. Fiit a mi védőpajzsunk, ne takarékoskodjunk vele.
Flitelés percek alatt megtisztítja otthonunkat a kórokozó legyek, szúnyogok, darazsak, poloskák, svábbogarak, hangyák, bolhák és tetvek tömegétől. A Fiit kifürkészi azokat a legelterjedtebb zugokat, ahol a rovarok búvóhelyeiken tenyésznek és ott elpusztítja petéiket. Flitelés megöli a molyo-
kat és lárváikat, amelyek lyukat rágnak a szövetekbe. Fiit megóvja a ruhanemüeket. Használata könnyű. Nem hagy foltot. Világhírű tudósok tökéletesítették a Fiit rovarirtót. Biztos pusztulást hoz a rovarokra, de teljesen ártalmatlan emberTe és háziállatra. — Mindenütt kapható.
Elpusztulnak legyek, szúnyogok, hangyAk, poloskák, svábbogarak, molyok, bolhák stb.
Óvakodjunk ■« ■Uautoktól I — Csak crctfell, plombált mt-kaai.it fofadjiak <11 ma Msgyarorszlgl vtiérképvlselet:
PAMACEA Gyógyszervegyészeti R.-T.
Budapest, VI. Flgyald-titoa I*.
Talafon I L. 809-48*.
10—10 P, Szemann Andor, Kádár Lsjos, dr. Fischer József, dr. Taraáa JAnos, kövesdi Boér Ousziávné, Finta József, dr. Knvácb Ovuia, Rubint Károly, dr. Fábián Zilg-mond, Kálmán Leo, Pehm József (ZiNegerszea) 5—5 P, Dínes Jenő 4, Ádám Rlberi 4-4 P, Metz József 2 P. — Felülfizetések a pénztarnál: dr. Csák Károly (Zalaegerszeg; 10 P, Poredus Antal, dr Scblchtanz István, dr. Bartba Isiván 5—5 P, dr. Mikula Szigfried (Zalaegerszeg), N. N , Srabó Antal 4-4 P, Kiss Ernő, O:v0* Emil 2—2 P, Rosrnbeg Benedek, Brsunrr Ltjos t—I P, Pásztor Mikia 50 fillér. Oiszesen
363 P 50 fillér. Ugy az adakozóknak, mint a keddi számunkban már névleg felsorolt serlegsdományozók-nak, az összes bá|os koszorusleányok-nak, önzetlen támogatásáéit a Zalai KOzlöny-nek, azonkívül a vasúti állomás- és forgalmi-főnökségnek, az oszt á I y mérnökségnek, mübely-vezetőségnek minden előzékeny segítségükért ezúton is hálás köszö-nerét fe|ezi ki a Zabvir megyei Dalosszövetség elnöksége.
= 1 pengővel segíteni és annak értékét sokszorosin visszanyerni csak az Iparos-sorsjeggyel
lehet.
Szőnyegraktárunkat S/ff,\'
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-— nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. — Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
IAUI KOlLOW
szeptember 14
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szept. 14, péntek
Római katolikus: + lelni. Prolestáns: Sierénke. Izrselits: tílul hó 29. Nap kel reggel 5 óra 35 perckor,
nyugszik délutin 18 óra 15 perckor. •
Városi Nagymozgó. .Szilveszteréli álom- dráma 7 felv. - .Éhenkórász <S Comp " burleszk 2 (elv. — .A fekete fenomén\' I felvonásos táncfilm.
A oagykantxaal metewlnetaj meg-Hayslőíel nááaati Csütörtökön a htnér-$4km Reegel 7 óra.or +16, délutái 2 ónkor +214, aste 9 órako\' +18-4.
PtlMia: Egész nap borult égboltozat.
Sxiiirdny Reggel Észak, délben Északkelet, este Északi szél.
A Meteorológiai Intézet |elenté«<- este 10 órakor: Változatlan felhős, enyhe idó, esetleg helyenként esővel várhaló.
— A polgármester visszatér szabadságáról. D . Sabjdn Oyula polgármeser szabadságáról szómba Ion tér vftsia Nagykanizsán.
— Városi közgyfllés előtt. Ér-fésülésünk szerint dr. Sabjdn O/ula polgármester visszaérkezése után rövid időn belül, valószinQleg a jövő héten közgyűlésre hívja Össze a város képviclő esldletét.
— Nyugdíjazás. Stencil Molnár Oéza vármegyei árvaszéki ülnök megrongált egészségére való tekintettel nyugállományba helyezéséi kérte a vái megye törvényhatóságától, amihez az hozzájárult.
— Istentisztelet az Izr. templomban. A ma este beálló zsidó újév alkalmából az izraelita templomban az istentiszteletek sorrendje a következő: Szeptember 14-én délután 6 órakor. Szeptember 15 éu délután \'/s7 órakor. Reggeli ima (sa-charls) 15 én és 16 án reggel 7 órakor. Muizeff 15 én és 16 án 1/2IO órakor. Mlncha 15 én és 16 án délután 4 órakor. Az istentiszteletei dr. Wtnkler Ernő főrabbi és Abramovlcs Márk főkántor végzik.
= Nézze meg, mit lehet 1 P-ért nyerni az Iparos-sorsjeggyel.
— Himlőoltás. Aioíat a gyermekekel, akiknek himlő elleni beoliá-suk mindeiideig elmaradt, vasárnap délután 2 órakor a városi tisztiorvosi hivatalban (Városháza, I. err.) fogják beoltani, ugyanebben az időben KiskaniesAn it.
bizalom dolga.
Hálók, ebéd lök, urlszobák
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
KedvexS fizetési feltételek.
Székely Vilmos
butorlelepe Bagykaalisa. KazincET-atca 4. íz.
Elsőrendű saját kárpitosmühely.
Kállay Tibor ma este érkezik Nagykanizsára
Kállay Tibor dr. ny. pénzügyminiszter, Nigykenlzsa lemondott országgyűlési képviselője ma este a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezik. Párthívei ezúton kérik a város közönségét, hogy a fogadtatáson minél többen meg|elenni síiveskedjenek.
— 1 pengőért egy teljes modern hálószoba bútort nyerhet. Vegyen iparos sorsjegyet
— Uj eszperantó tanfolyam. A köze\'mult hónap wn Nagykanizsán megindult eszperantó tanlolyamra a jeleniketés oly nsgy számban történi, hogy a további jelrnlkezök számára uj tanfolyam rendezés vált szükségessé. Az uj tanfolyam folyó hó 18-án este 8 órakor kezdődik a Kereskedelmi Alkalmazottak nagytermében (Erziébel-tér 20 ) Jelentkezni ugyanott lehet minden kedd\'n és pénteken eslc 7—8 lg a tanfolyam vezetőjénél.
— Vegyen Iparos-sorsjegyet, mert ezzel támogatja az elaggott szegény iparosbkat.
— Szüreti mulatság Klskanl-zsán. Szeptember 16 áo, vasárnap délután 4 órakor kezdődik a Kiska-nizaal Katolikus Ifjúsági Egylet nagy szüreti táncmulatsága a Hunyadi-téri mozi előtti térségen. A szüreti mulatságon részt vesz dr. Kállay Tibor nyug. pénzügyminiszter és kisérele. A rendezőség élén dr. Fülöp Oyörgy ügyvéd és P. Pulvermann Zénó ferenceslelkész állnak. A szüreti mulatság nagyszabású magyar felvonulással kezdődik. Műsoron vannak a legkülönbözőbb és legváltozatosabb szórakoztatások, tánc, szépségverseny, lepényevés, kötélhúzás és minden, ami egy népmulatságot vonzóvá tesz. A szüreti mulatságra számosan kimennek Nagykanizsától. Egész napon autóbuszok közlekednek.
= Polgári fiu- és leányiskolái sapkák kaphatók Szabó An\'al sport-0 letében.
— A Zalai Évköny uj sorozatot nyit a volt negyvennyolcatok és húszasok részére. Ezérl, aki harctéri élményeit megírja és beküldi a Zalai Évkönyv közölni lógja .Adatok a 48 és 20. zalai ezredek világháborús történetéhez" c. részében. A szerkesztőség azért vezette be ezt a rokonszenves rovatot, hogy módot nyújtson a kél zalai ezred törlénel anyagínak összegyűjtéséhez. A Zalai Évköny legutóbbi izáma emelte Zala értékét, most készülő száma fokozottan. Ebben az uj srámban fogják ismertetni a Kisbalalon csudálatos madárvilágát is. Ez a szám hozza a vármegyei sematizmust is és a megbízható cégek neveit. Ez a könyv hozza viléz Nagy Győző életrajzát és több költemén/ét. Ára 6 P lesz.
— Ebédlő berendezés, |ókarban alig használt olcaó árért eladó. Szarvas- szál ló portásnál.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéhá-iában VIII., Baross-tér 10.
- Leventék figyelmébe. Figyelmeztetem a leverne labdarugó szövetségnél leigazolt levente köteleseket, hogy a jövőben bajnoki mérkőzéseken csak azok látszhatnak, akik a vasárnap délelöli levente foglalkozáson részi veitek a ez levente igazolványukon leprciételés által igazolva van. Az egyes labdarugó csapatok intézői csak az Ilyeneket sze-repeltelhellk a mérkőzéseken. Hí ennek dacára a délelőtti foglalkozáson részi nem vett levente szete-pelne a mérkőzéseken, az illető levente s a csapat intézője ellen eljárási indilok s szigorú megtorlást alkalmazok. A mérkőzést vezelö bírók a mérkőzés megkezdéie előtt ezt ellenőrizni tartoznak s meg kell akadályoznlok, hogy a délelőtti foglalkozáson részt nem vett levente a mérkőzésen szerepelhessen. A leventék igazolványukat magukkal vinni s azt az intézőnek és a bírónak bemutalni tartóinak. Ezen rendelet folyó hó 15-ével lép életbe s az ellene vétőket az ifj. oktatók, az Intézők és a birók nekem bejelenleni tartoznak Városi testnevelést vezető.
— Dlewock Julla német nyelvű gyermek oktatása. A nagyközönség is a szülök szíves tudomására hozom, hogy a bevált és könnyű módszerű német nvelvü gyermekoktatást fjlyó bó 17-től kezdödöleg megkezdem Ba/za utca 5. sz. alatl. B:i rálátok folyó hó 14. és 15-én délelőtt 10—12-ig. Miután a legszebb eredményeket sikerült eddig elérnem a gyermekek német nyelvű oktatása terén, kérem a síülők szíves támogatását. Dlewock juHa.
=■ Schwarcz Dezső harlinyál a legjobbak.
20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján ls — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Slnger varrógép részv.-társaság Nagykanizsán, rő-ui 1
KEZIMUMKAZÚK FlfiVELMEBEI
özv. Dr. Orosz Mlklósnénál 11
Miután szükségletemet gyári cégeimtől előnyösen sikerült beszereznem, abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy ai un összea
kézimunka cikkeket, fonalakat, csipkéket
szenzációsan olcsó árban bocsá|thatom a kézimunkázó közönség rendelkezésére.
óriási választék I Príma minőség I
Figyelje kirakati áraimat I
Próbálja kl, vélelkötelezettaég nélküli
Qzr. Dr. Orosz liktúiDé, Kaitaczy-iL 2.
Mozgószinházak
Városi Nagy mozgó. Sieptember 13-án és 14-én, csütörtökön és pénteken 7 és 9 órakor „S.ilveszteréjl álom* dráma 7 felvonásban. Főszereplők: Monté Biue és Patiy Rulh Miller. „Éhenkóráiz & Comp.* burleszk 2 felvonásban. .A fekete fenomén" l felvonásos láncfilm Joseflne Bakerrel.
Hl MIOI
Még ma, pénteken 1 és 8 órakor
Szilveszteréii álom
D áma 7 felvonásban. Főszereplők: Eonte Blne és Pitiy Both lüler.
Éhenkórász & Comp.
Burleszk 2 felv.
A fekete fenomén
I felv. tánclilm lotelie Bakerrel
liBIÓjtSOl
(KővtdJtéeekl M — nirek. közgazdaság rtsngv. — hangverseny. B — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. — roczflgaidaaég. HL - rfju&ági előadás. F — MoUaaáa. (J — risootoozcm. Ib — )azx-bandL K — kabaré aZ. — aépezert zaae.
Szeptember 14 (péntek) Bodapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána: Kamara Z. I Időjelzés, ldö|árás. 3 H. 4.45 Időlelzés, Időjárás.
5 P. 5.45 Szórakoztató Z. Zenekari hangv.)
7 Rádióamatőr-posta. 8 E. 8.30 Operett-részletek. 10 H., időjárás jelentés. Utána: Cigányzene.
Bécs, Oráe, Innsbruck, Klagenfurt, Linz 11 és 4 15 Hangv. 7.20 Bécsi zeneszerzők dalai. 8.05 Hangv.
Berlin, Stettln 11 és 3.30 O. 5 Hangv. 8.30 Klabund-est Utána hegedUhangv. Barcelona 1.45, 5 45 és 6.45 Kamsrs Z.
9 20 Spanyol dal-duettek. 10.20 Vígjáték E. Basel, Bern |1 O. lánc Z. 4 Hangv.
8.30 Népszertl eat. 10 Hangv.
Brflnn 11 Hangv. 12.15 U 3 Kiállítási hangv. 5 és 7 Hangv. 10.15 Kiállítási hsagv.
Frankfurt, Caasel 1 O. 3-05 Oy. 435 A. 8.15 Oenovéva 5 felv. trsgédla. Utána Rádió K.
Hamburg, Bréma, Hannover. Klel
8 A. 11 a 12.30 és 2.05 Hsngv. 4.15 Orieg dalok. 7 Hangv. 8 Tarka est, K. 8 (Bréma) Hangv. Utána K.
Langenberg, Köln, Aachen, MBnster
10 15 és 12 10 O. 1 05 Hangv. 5 Oy. 5.45, 8 és 9.15 Hangv. Utána 12 óráig tánc Z.
London. Daventrv 12 Szonáták. 12.30 Orgona Z. 1 nZ. 4 Hangv. 5.15 Ov. 7.15 Brahms zongoraművek. 7.45 Angol dalok. 8 és 9.45 lüngv. 10.50 Meglepetésszerű m 11 sor
Madrid 2.15 Hangv. 7.15 Kamara Z. 8.15 Tánc Z. 10.15 Harangjáték. 12.15 Tánc Z.
Milánó 12.30 Kamara Z. 4.30 Tánc Z. 5.20 Oy -dalok. 8.50 Szlml. hangv.
Prága 12.05 0. Z. 5 Kamara Z. 7 Opera E.
Róma 1 Kamara Z. 5 és 9 Hangv.
Utána nZ.
Varsó 1 Torony Z. 6 25 Krakói műsor.
6 Mandolln Z. 8 25 Szlmf. hangv.
Zürichi zárlat Párt. 20 29, Loeéoo 25 Wlt, Newvoak 519-52\'/! HiSaeel 7130, MHaeo I7IÍ, Madrid 85-50, Amataréaas I08-20, Bestia 118 \'9, Wlaa 7318 Sodl S75. Prév* -5*891.1 Var kJ 58-22 Vz Badapesl BOSS Be terád 9-13. t *|6.
ÉRTESÍTÉS I
Tisztelettel értesítem a n. é. hölgyközönséget, hogy a béoal szeptember 8—9-én tartott őszi-téli *l>athemis-tatén ré•átvettem és kérem dlvat-mintáim szíves megtekintését.
Tanulálaányokat és kifutóleányt felveszek.
Sohiller Ferenoné
angol és francia dlvatssaloa «50j Csengery-ut 27. I. em.
1ÖJ8. szeptember 14
KALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
„Termeljünk Marquis búzát I"
Irla : Gyömörey István országgyűlési képviselő
(Elözö köziemíny lapunk szeptember 12-lkl a lámában)
Mini előző cikkeimből láthatjuk, a Marquis-buza bebizonyította, hogy itt nálunk ép oly hálás növény, mint Kanadában, bő
termése legalább is annyit dd, mint a többiek, azonban sokkal jobb minőségei
Mindebből azt a tanulságot vonhatjuk le és kell is levonnunk, (mert ne felejtsük el, hogy kötelezettségeink is vannak a közzel szemben), hogy „termeljünk marquis búzát /•\'
Tudom nagyon jól, hogy a magyar gazda minden újítással szemben bizalmatlan és csak tökéletes jót akar akceptálni, de tökéletes jó búzát, amely minden követelménynek 100 százalékáig megfelel, ma még nem hiszem, hogy találnánk.
Ne riassza vissza gazdatársaimat a marquis búzának az a gyengéje, hogy bokrosodási képessége nem a legerősebb, mert hiszen láttuk, hogy bő termő és ha nem sajnáljuk a vetőmagot, nagyon nagy terméseket ád. Ne riassza vissza gazdáinkat az, hogy fagydllósdga nem feltétlen, mert fagykárt látunk más buzafajták-nál is. Különben azt a megállapítást, hogy fagyállósága nem feltétlen, a növénytermelési és kísérleti állomás lette az 1914—1918 év közötti időben eszközölt kísérletek eredménye alapján, azóta azonban 10 év mult el és e fajtának
alkalma nyilt éghajlati viszonyainkhoz idomulni,
különösen akkor, amikor nem járó búzaként termelték, hanem több éven át már csak ősszel került vetésre. Ezt igazolja az a tény, hogy sem nálam, (pedig volt egy nagyon kései vetésem is) sem gazdatársaimnál
a legcsekélyebb jele sem mutatkozott annak, hogy az idei nagyon is kemény tél, majd az áprilisi és májusi utófagyok a a buza termőképességét csökkentették volna.
Megjegyzem, ezen a téren segítségünkre jött a bánkuti uradalom, mert
kitenyésztett fagyálló marquis búzát Is,
a marquis 118 és a marquis 178-at. Előbbit már termeltem is és nagyon jól be is vált. Jelenleg azonban ezen fajtákat még figyelembe nem vehetjük, mert oly csekély készletek állanak ezen a vidéken rendelkezésre, hogy ezek a terjesztések szempontjából figyelembe nem jöhetnek.
Miután én nagy fontosságot tulajdonitok annak, hogy gazdáink a marquis buza termelésére áttérjenek, törekvésem odairányult, hogy lehetőleg
mennél több vetőmagot tudjak már a folyó ősszel gazdatársaimnak rendelkezésére bocsájtaal.
Előre bocsájtom, hogy a rendelkező készletekkel elsősorban a nagyobb gazdaságokat szeretném ellátni és csak másodsorban a kisebb gazdaságokat, mert a rendelkezésre álló készleteink nem olyan nagyok és azt óhajtanám elérni, hogy már
a következő évben lehetőleg minden Igénylőt kl tudjunk eléglteal.
Másrészt a kisgazdák egy részének a folyó évben nem is ajánlanám ezen buza vetését, mert amint azt már kifejtettem, cz a buza
igényes, jó erőben és főleg jól megművelt földet kiván.
Nagykanizsa város délkeleti és déli dűlőiben tarlószántást a folyó évben nem láttam, most az eső után kapták a földek az első szántást, amely azonban sem sekély, sem mély nem volt.
Ilyen földekbe kár a csekély meny-nyiáégben rendelkezésre álló vetőmagot pazarolni.
A marquis búzát termelő gazdatársaim a feleslegeiket vetési célokra rendelkezésemre bocsájtották,
ha tehát valaki vetőmagot
Igényelne, közölje azt velem,
az átvételi feltételekről és arról, hogy a magot mely gazdaságtól kapja, értesíteni fogom.
Gondoskodni óhajtok arról is, hogy a marquis buza másik fajtája
a fagyálló „Marquis 118"
elszaporitassék, hogy későbbi időpontban az is megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon. Gondoskodni óhajtanék végül arról, hogy a jövőben a szükséges
magcseréhez
is álljon mindig megfelelő vetőmag rendelkezésre.
Midö most a marquis buza nagybani termelését ezen a vidéken megkezdjük, még egyszer felhívom gazdatársaim figyelmét arra, hogy e fajta igényes, nemcsak jó termőerőben lévő földet kiván, hanem jól megmunkált földet is. lla ezt nem kapja meg, gazdáját csalódás fogja érni. Arra is kérem még gazdatársaimat, ha az első évben nem kapja meg a kívánt terméshozamot, a minőség feltétlen utólérhetetlen lesz, ne veszítse el türelmét, ott valami hibának kellett lennie és foglalkozzék továbbra is szeretettel e buza termelésével, e buza hálás fog lenni.
(Vége)
iinyo *
TfXIII
A mai értéktőzsdén az Irányzat barátságosra fordult. A külföldi, fő-lag a frankfurti és ntw/orki szilárdság hatása alatt a forgalom jobb hangulatban indult meg és a vontatott forgalom ellenére is magasabb árfolyamok kerüllek felszínre. Á\'me-neliieg némi visszaesés állott be, a tőisdeidő második felébin azonban szilárd berlini jelenlésre u|ból barátságos irányzat kerekedett felül. A forgalom azonban csendes maradt,
csupán B luxit, Fegyver, Ginz-villamos és Juta részvényekbsn vo\'t él*nk az üzlet, mely papírok 3— 5"/o-kal ■ javultak. A piac többi értéke ls 1—3% árnyereségre tett szert A hangulat zárlatig barátságos maradt. A flxkamatozásu papírok piaca üzletiden, a valutapiac kissé gyengébb.
Terménytőzsde
A buza 20, a rozs 30 fillérrel esett. — Az Irányzat lanyha, a forgalom csendes.
Baaa Hsiav. 77 kg-os 25*95—2610, 71 k»oi 26 10-26-30, tt kg-o» J6 35-2(j 55, 80 kp-os 2655 28 65. dunántnll 77 k*-oi 25 75—25-95. 7* k»-oa 25 95--26 20, 79 kg-oa 26"20 2640 80 kg-o« 26 40-26 50, roaa 21 40- 24 55. tak.rm. árpa 76-25- 26 50, sörárpa 27-50 -28 50, aab 2525—25 50, ttngarl 31-Í0 31.60, Bastkotpa 2075 21 00.
A Mayeafl Tináé Isvhs-jcg;, »ása
VAL.UTAK AagoU 27 85-28 00 Balfi li. 79 60 79 90 C«jfak. 16-95-17 03 Diák. 152 G5-1&3 25 Dinár 10 03-1006 Dollii 570\'90-572"s0 Francia tt 22-40 22 60 HolL 229 40-230 40 Ungjai 64\'15-64 45 Lai 3 45 3 50
Lavr — —
Lln 29 95-30-70 Mái ka 136 40-U6 90 N orrig 15265-1S3-25 SeblU. SÜ0W0 95 Peaeta 94Ó0-9S10 SviJdUI0 20 M06) SrM k. IÖ3 15 133 75
UKVIXÁK Arnat 229 60-230 30 Ualgrii 1006-1009 Mariin 116 50-136 90 UiLsuel 79 62-79 87 Bakaiéit 3 47-351 Kupanii 152 77-153 17 tondon 27-78-27-86 Madrid 94-55-9505 Mlltno 29 95-30 05 Nawyoik 572 90-4 50 Oaalo 15277-133 17 Pilla 22 36-22 44 Prága 1697-17-02 SaoTla 4 12-4 16 Stocab. 153 39-153 70 Varsó »4 22 t>4 42 Wlan 80-t 8 60 93 Z tütel! 110-26 -110 56
Sertés vásár
Falhattál 2976, aetyböl aladatlanul vlassa-aaisdt 1018 darab ElsórendH 1 90—1 94. •aedatt 1-84—1-88, szedett köaip 166-1-72, könnyű 1\'30—150, elsőrendű öreg 1-80 —1 82. másodrendű 1\'60-168. sngcl sBldő 1-10-1-70. saaloana nagyban 2 6-2 40. ssli 1-25-2-6), lebuaolt bns 170-2 04 szalonnás lélseités 2 20 -2M2 Ai Irányút közepes
Klaája: Délzalai Hyomda ét Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
kklllUl teleloa : Nagykanizsa 78. u.
i Vi............ ■ i \'i ~im . ii.\'i tf" I.I\'V
Regedei viz
nemcsak kitünö borviz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fűszer-és csemegeflzletben.
M(a Főraktár: ,
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király- u. 21
Uj és jókarban levő használt j
BOROSHORDOK
minden nagyságban kaphatók
ZERKOWITZ ALBERT
bor- és hordónagykereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
4PRÓHUDETÉSEI
Az spróblrdtáesek dija 10 saólg 50 llllér,
...........s nn.
szóig
további szó dl]. 8 flll. Szudán éa pia-
minden további szó dlla S HM. Vaaár- ia finnépnap 10 szóig SO ftlUr, minden
tsken 10 uólg «0 llllér, minden további •só dija ■ flll. Clmaió ■ minden vastagabb betűből illó ssó kit ssónsk számtt-laitk. Állást keresőknek 50<Vo engedminy. A hlrdatáal dl| alSra llaata^á.
Keresek megbízható mlndansalaiayl azonnali beléessél. Clm a kiadóban.
FóaakaioaAMt bekebelesiare mlndea Oaaaagban a legelőnyösebben is leggjot-•abban lolyóstttat Aoaól IgaAo píua-
kölcsönkösveutő liodája Nagykanizsán,
Kszlnczy-utcs 2. szám. 3163
Sajtkláriaaltáa F6-ut 24. udvarban. 4492
Téli azaléml egész rúdban 8 pengő Reicltenfeld utódánál, Erzsibet-tér 3. 4475
Kiad* azonnal Katonaiéten egy magányos 3 szobás lakás kerttel. — Bővebbet Peiliz és Beck cégnél. 4479
Négy szobái tskái mellékhelyiségekkel kiadó. Deutich, Kliály-utcs 36. 4476
Férfikalapok és sipkák legnagyobb
válssztékbsn Kautmann Károlynál. Telelőn 3-72
Kliály-u. 8. sz. slatt kit uj terhes kocsi és egypár lószerszám jutányos áion aladó. 4458
Válogstott uradalmi oaamsgaaatlt
kilogrammonként 50 lllléréit kapható — l)r. Rothschild Bélánénál, Sugár-ut 8. 4339
Kaufmann Károly
url és nőt dlvatiruhlia
Donántol i legolcsóbb fa legnagyobb
Pogányvárl saját termésű, ktvitó jó
tajboralmat állandóan iiusltom Csengery-ut 36. szám alstt lltaranklnt. Nemes kadarka 110 fillér, aulait fehér I 30 fillér, burgundi szemelt gyógybor 200 llllér. — Lcltnerné. 4508
Négy polgórlt végzett jobb leány elmenne vidékre gyermekek mellé. Clm a kiadóban. -4497
Kötött, izövott áru legnagyobb és legolcsóbb Kaufmann Károlynál. Telelőn 3-72
Butoroxott izoba a várói belterületén fiatalembernek, vagy hölgynek kiadó. Clm a kiadóban. 4498
Jó »OaSnOt keres azonnsll belépésre Elek Ernő, Palin Jelentkezni lehet nagykanizsai Irodában is, Erzsébet tér 21. 4501
SyarmaklaAnyt keresek azonnsll belépésre Dr. üyulal Béla, Erzaébet-tér 20.
4502
l\'latalsbb héxlaxolgét felveszek. —
Ki.msz Nándor. 4504
Jóforgalmu korcsma családi miatt eladó. Cim a kiadóban.
okok 4505
Qazdaaágunk alad príma satsala
bOkkSnTt 10 i|-ig. Surdl bérgazdasig
(Somogym.) 4500
Kgy "I igy. éjjeliszekrény és kél asstal aladó Magyar-utca 47. -4474
Telivér Wlxalát UnlUsra válUI, időnkint kölyök és kész vlzslit elad, vadászterületet rendez, lácánost beállít megállapodás szerint utvüa Balázs, Klllmán, u. p. Qelse. (Válaszbélyeg nélkUI nem lelelek.(
Tűzifa és szén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épflletfa, mész, cement és egyéb épltkezéal anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
ZALAI KOZlONY
1928 szeptember U
Strobentz-féle
padlófestékek,
linóleum vagy borostyán, zománcmázak
és mindennemű festékáruk a legolcsóbb árakon kaphatók.
Gyári lerakat:
Friedenlhal Rezsőnél
44,1 Főút 1. szám
Drogériával szemben.
Vsgyllsztltésra éa featésre allogad férfi éa nSi ruhákat
bármilyen minőségű kelméből.
Ujraátfestésre bőrbulorokat, bőrkabátokat és végárul.
Agytoll tisztítás huzattal együtt és cnélktll.
FUggOnyök, kézimunkák, szőnyegek, butorkefmék, mindenféle paplanok és szőrmék tisztítása, fertőtlenítése és festése.
Pllsséeroxés éa gouwrésrozés
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Bővebb felvilágosítást nyújt Nagykanizsa részére a gyUJtőtelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Siemens és Rez üvegek
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes és dunsztos Ovegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
űvegkcreskedéuében Kazinczy-utca 1. sz. alatt
kaphatók.
Mielőtt szükségletét beszerezné, saját érdekében nézze meg áraimat I
29M
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmosó, vegytlsztltó. ruhafestő
fiyir: Buyxfi-i. II. Ujtjlóliltf: luiouy l I.
Vállal mindenntmü ruhafestést, vegytisztítás!, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, t&körlényes gallertlszUtás. Pllssérozás. »2< Qouvrérozás.
HIRDESSEN
a „Zalai Közlöny".ben.
Alulírottak fájdalomtól megtört szivvel hidaljuk, hogy a legjobb férj, apa, nagyapa, dédapa és rokon
Krausz Samu
folyó hó 13-án, csütörtökön 65 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt. \\l
Temetése folyó hó 14-én, pénteken délután 5 órakor lesz az izraelita temető halottasházából.
özv. Krausz Samuné s/ül. Blumonachein Regina
ne je
Krausz György Wollék lenini szili. Krausz Erzsébet
gyermeket
Krausz GyBrgyné sztll. Kohn Elsa menye Wollék Jenő
vóje
Tóth Józaafné
szili. Kardos Kiéri és férje Tóth Józssf
Kardoa Teréz „ Erzaébal „ Kéroly Wollék Józssf „ Béndor ii OyBrgy unokil
Tóth Magda
dldunokija
Csendes részvétet és koszorúk mellőzését kérjflk I
Ollhon I pete alf.tl a gyermek is készíthet saját liszta üvegjében szódavizet, üdítőitalt habzóbort I
I It. szódavíz 16 fllérbe kerül,
olcsóbb mini a gyári
4 havi részletre!

Tartozik Önmagának, családiénak, hogy asztalára liszta üveget tegyen I
Árak:
Autó Syphon üveg... 21 P az első let. szénsav-
patron ............... 5 P
cserénél 1 tct. szén-gavpalron ............ 2 P
4 havi részletre I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
2773
Tiszta, olcsó, kényelmes, praktikus I
Egyedárusiló:
Szabó Antal \'•\'rsüEZ&sr*^
Nagykanizsa n Telefon 91. szám
GUBACSO r,
ágytollat, állati bőröket,
vörös- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
STB Él B. FIAI NAGYKANIZSA,
Erjaébel királyné tér 15. sz. alatt.
ares
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei képviseletért átvettük
Mielőtt autót beszerezne, ■ feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemutatást. Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tár 2. Telefon 3-22.
Ha megpróbálja, sohasem basznál mást,
mint Johnsons féle amerikai padlóviaszkot és beeresztőt.
Minden eddigi pídióviaszkot felülmúl, zshfollot nem hagy, fénye állandó.
Kaphstó csak:
Friedenthal Rezső
festék, kefe él háztartást cikkek üzletében
Tel. 137. Főút 1. Tel. 137. Gazdasági Takarék épület.
Gramofon-lemezek
és
hangjegyek
legújabb slágerei ksphalók
Fisthel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán.
csávázószerek:
Porpácok: Nedvespácok:
Porzol Hlgozán
Tillantin Tillanlin
Atzópor Cupram
Tután Qermisán
.Orion" csávázó rézgálic-por Abavit K«límát
Triamid Triamid
stb. stb. Műtrágyafélék. NövényvAdószerek szükségletét rendelje meg már most nálam, hogy Idejében megkspliassa. Eredeti gyérl érőn kicsinyben és nagyban kaphatók:
OBBZÁB JÓZSEF nUUts
Nagykanizsa, Erzaéb«t-tér 10.
A bíróság mellett. «3i ~ \'
Telefon: 130.
INGBI
varrógép
TÉG BEVÁLT JÓ MIN^ÉGBtN
/te Jy e*ó/i*c/f-st/e//e/e/eA SINGER VARRÓGÉP
^ is Z. V éNVTÁRSAaACk
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 209 szám
Nagykanizsa, 1928. szeptember 15. szombat
Ara 14
fillér
KÖZLÖNY
POLITIKAI NÁPILAP

Felelős szerkesztő: Barbsrits Lajos
OMmIM in: fj bán M pea«6 40 SS*
Kései országos eső
Irta: Dr. Vákár P. Arthur, v. minisztert biztos, m. kir. korminylötanicaoc
Nagykanizsa, szeptember 14
KM országos eseményünk van. Ax
egyik, a nagykanizsai választókét Ulti kff viselőjének lemondása a nagy kinti* ti mandátumtól; a mátlk, az országos eső. Az áldott természetet nem befolyásolhatja ugyan az orszá-f0» politika, de a politikai esemény-ryrel együtt járó országot cső jól esik az anye főidnek s jól esik az saőt váró gazdaközöaségnek if. Hi most együtt tudott járni ez a két OttiágoS esemény, de jó l«tt volna, ki egy-két hónappal előbb köezCn-tőit volná be: a lemondás Is s az ortdftp et0 is.
Ha Nagykanizsán megfordul az ember, sok-sok panaszt ball: a polgár emberek szíjából, a gazdák sorsiból s a város gerincéi képező ipi-rotiág éa kereskedői osztály köréből. $ panasznak az a kútforrása, hogy ez a Jobbra hivatott város az utolsó években nem fejlődött, hanem fejlődésében stagnált, vagy ép*n visz-szafejlődött. Van valami egységesság a pinaszban i ez az, hogy sok Intézményt helyezlek át Nagykanizsáról Zalaegerszegre, amit ei a 32 000 lelket számláló város érzékenyen fájlal és nélkülöz.
Ha az ember a különböző társadalmi rétegekből fa\'tOrő panaszt hillgatjt, önkéntelenül ls felütközik a kérdés, hogy lehetett volna-e és hogyan lehetett volna segíteni Nagy kanlzsa panaszán ? Kik azok, akik hivatva vannak arra, bogy egy város fejlődését előmozdítsák és biztosítsák? Egy város fejlődésének első tényeiője a város vezetősége, amely a polgársággal karöltve tud kitermelni éa megvalósítani eszméket Van egy határvonal, ahol a város elöljáróságának kapacitása letompul i amely határvonalon lul a polgárság érdekei a polgárság akaratában S e polgári akarat letéteményesében, a népképviselőben össxpcnlosulnsk. Nem savarjuk össze a koveikflldés körvonalait a népképviseleti rendszer lényegével...
Káliay Tibortól, a nsgyksnizsal választókerület volt képviselőjéről a lemondás élsö lázas óráiban oly sok szépet és jőt mondanak, hogy ezekből e helyen elvenni nem lehet szándékunk. Bir vannak, akik Káliay pénzügyminiszterségének krilikéjá-bsn nem tudnak túláradók lenni; ml Ugy véljük, hagy Nagykanizsa polgárságát a kérdés nagvméretflsé-|énél fogva nem is Káliay Tibor pén.ügymlnlHtersége s »™uk «lke-Íéi MM sikertelenségei érdeklik, ha-tteaa azok a letagadhatatlan tények, amelyek a város gazdasági életében s annak fejlődési vagy vlsmfcjlődési tendenciájában mutatkoznak.
Ha ezeket az országos és provinciális klMksl szempontokat vetik ösz-sk NsgykAUlm polgárai, ugy két-
ségtelen tényként siflrlk le azt az eredményt, bogy Nagykanizsa, ez a derék magyar város helyi és országos relációkban nem fejlődött a maga belső értéke szerint. A fejlődés útirányainak egyengetéaében hiányosságok mutatkoztak, amelyek már nem a város-adminiiztráció tehertételei, de nem Is a polgárság mulasztásai.
U|y érezzük, hogy Káliay Tibor lemondása s a lemondással kapcsolatban elmondott kritikája, amellyel a Bethlen-kormány működését illette, akkor lelt volna helyén való, ha a polgárságnak nem volna módja a visszapillantásra s nem vrlna lehetősége a körültekintésre. Káliay Tibor lemondása akkor fogta volna meg a lelkeket, ha Káliay, mint pénzügyminiszter akkor vonta volna le a konzekvenciákat, amikor mint pénzügyminiszter nem tudta valóra váltani kormányzati programjának azon
részeit, amelyek pénzügyminisztersége alatt megvalósítatlanul maradlak s amelyekárt most Káliay rekri-minál. KáUay Tibor lemondása akkor fogta volna meg a nagykanizsai polgárok lelkét, tu akkor mond vala le, amikor sorozatosan látnia kellett, hogy Nigykanizss, az ő választókerülete, mint veszíti el jövendő fejlődésének attribútumait; vagy akkor kelleit volna lemondanii, amikor az elveszített intézményeket, amelyek nélkül e város csak visazsfijlődbet, — nem sikerült visszaszereznie. Itt sem zavarjuk össze az utasítás jogát sz országos képviselő kötelmiivel.
Nem keresünk klauzálls nexust s közgazdasági miniszterség és Káliay Tibor lemondása körűi, mert Káliay Tibor az utolsó években a korraányzó-plrt balszárnyán elégedetlenkedett s Igy fal lehetett készülve az eseményekre. Hogy lemondásával és a párt-
ból való kilépésével várt mindaddig, amig a kormány elnök s közgazdasági minisztérium felállításánál idő-pontját eiézkezsttysk Utta, n l&t a Káliay Tibor meggyőződése, de semmi esetre sem mentesül az országos közvélemény megítélése alól.
Nagykanizsa polgársága választás elé néz, de amint as arcokból is s szivek érzelméből megítélni lehet, a nagykanizsai polgár ember városának helyzetét és jövendőjét tekinti s sz országos politikában Mis lom mai van azok Iránt, akikkel Káliay Tibor eleddig együtt haladt. As ország közönsége örvendez a késel országos esőnek ls, bárhs előbb köszöntött volna be. nagyobb lett volna az öröm Nsgykartizsád Is, amelynek jövendő ftjlödéséhez sok-sok — Idejében érkezett — termékenyítő erőt adjon a jó Isten I...
Szigora vizsgálat alá veszik a városok háztartását
A belügyminiszter erélyes kézzel bele fog nyulai egyes városok gazdálkodásába
Budapest, szeptember 14 Értesülésünk szerint a belügyminiszter felülvizsgálja a városok háztartásának menetét, mert különböző panaszok merültek fel, hpgy egyes városokban olyan be-
ruházásokat tettek, amelyek nem elsőrangú szQkségletek.
Scltovszky Béla belügyminiszter
kijelentette, bogy az ellenőrzést
Igen szigorúan
viszi keresztül. Az ellenőrző vizsgá-
lilot szükségessé tette sz Is, bogy egyes helyeken Igen magas pótadót vetettek ki. Ugyanakkor, mikor a belügyminiszter igyekszik ezeket a terheket a lehetőséghez képest csökkenteni.
A képviselőház elnöke megteszi intézkedéseit a nagykanizsai
választás kiirása iránt
Gyömörey Oyörgy főispán nyilatkozata dr. Káliay Tibor lemondásáról
Budapest, szeptember 14
A Káliay Tibor lemondásával megüresedett nsgyksnizsal választókerületben Zsltvay Ttbo r, a képvi selőbáz elnöke, a házszabályokban biztosított jogánál fogva a lemondástól számított harminc napon belül Intézkedni fog a választások kiirása iránt.
Ma délelőtt Budapesten voll Gyömörey Oyörgy főispán, aki Káliay lemondásáról a következőket mondta a sa|l<\\ képviselője elölt:
— Éa magam netnvollam Nagykanizsán, amikor a lemondás meg-törént. Nagykanizsán mindenki nagyon korrekt dolognak tartja, hogy ba valaki kilép a pártból, ugy le-
vonja a legteljesebb konzekvenciákat. Azt azonban nem tartják helyesnek, hogy Káliay Tibor kilépett sz Egységespárt kötelékéből. Nem-cssk síját lelkének sugallatára kell hallgatnia a képviselőnek, hanem a választóközönséggel is számolni kell, mert a lemondás folytán szembe fojnik kerülni egymásnál olyan emberek, akik eddig békésen együtt dolgoztak.
— Nagykanizsa most olyan feladtok előtt áll a város fejlesztését illetőleg — hogy ma a nyugalmat megbontani, kétszeres súllyal esik a latba.
— Még hivatalosan senkivel sem tárgyaltam sz uj választásról, ennek
Ideje akkor jCbi el, amikor a képviselőház e\'nőke a választás kiirása Iránt Intézkedik. A választás pootoa terminusát sem judom még megmondani, de elörelátkató, hogy választási harcra serül majd a sor, mert ba nem Is hivatalos jelölt veszi fel s küzdelmet Káliay Tiborral, más jelölt ls küzdhet a mtodálutaétl.
Almássy Lissty, az egységespárt elnöke ma a sajtóban válastoft Káliay nik kiadott nyilatkozatára, amelyben nyomatékosan hanísulyoxza, — hogv az ő kijelentéséből nem lehet buzdítást kiolvasni a pártból való kilépésre.
A laibachi véres gyilkosság nyomozásánál az Orjuna szenzációs
bűnhalmazatát fedezték fel
Kadlcs István özvegye a szkupstlnai merénylet értelmi szerzőinek megbüntetését kéri a népszövetségtől
Belgrád, szeptember 14 | gyilkosság ügyében. Prlbksevlcs kl- I ljtartÓMStták.
(Éjszakai rádiójelentés) A .Politika" lelentl Ztgmbból: A „Nsrcdiy V«l" holnapi számában közli Radlcs özvegyének beadványát a népszövetséghez, melyben kéri a azkuptti-nai merénylet értelmi szerzőinek megbüntetését és szigorú vizsgálatot a
jelentette ezzel kspcsoiaiban, bogy a pártnak erről tudomása nincs és nem Is gyakorolhat befolyást Radlcs özvegyére, aki magánszemély.
Belgrád, szept. 14. (éjszakai rádió-jelentés) A laibachi véres gyilkosság miatt az Orjuna egész vezetőségét
i^h&fiR&B
tak egy munkást. 1926-ban Nlncsks külügyminiszter ellen kíséreltek meg merényletet Egyszer kirabolták az olasz vámosokat, melynek torán És olaszok kél orjonlitát agyonlőttek.
1ALA1 K\'JÜOWT
IBM neptember IS
Oróf Apponyi a román kormány jegyzékére csak későbben fog válaszolni
Magyarország (leniben aláirta a döntőbírósági szerződést
Oenf, szeptember 14 Walko Lajos külügyminiszter ma délelőtt Oenlben a népszövetségi főtitkárság szobájában aláirta az állandó nemzetközi biróság kötelező igénybevételét kimondó okmányt. Az sktusnái a főtitkáron kivOl H-vessy Pál mlniuter-rezidens volt jelen.
Oenf, szeptember 14. (Éjszakai rádiójelenlés) Mint ismeretes, a román delegáció szeptember 7-én le-
kárságával, bogy az oplánsperben a közvetlen tárgyalasokra bárom delegátust kQld ki. A főtitkárság ezt tudomásul hozta volt a magyar delegációnak. Oróf Apponyi Albert ma a főtitkársághoz intézett levelében elismerte a főtitkárság értesítésének tudomásulvételét, egyben közölte, hogy a román kormánynak a jegyzékben foglalt megjegyzésére csak később óhajt felelni.
véibeo közölte a népszövetség föiit-
Hatvany Lajos báró büntetését félbeszakították
Hatvany súlyos betegségének gyógykezelésére szanatóriumba ment
elrendelte Hatvany Lsjos szabadlábra helyezését. Hatvany Lajos ma el is hagyta a fogházat és súlyos gyomorfekélyének gyógykezeltetése céljából az egyik budapesti szanatóriumba ment.
f
A minisztertanács fontos döntése a közellátás ügyében
A tengeri vámmentességét 1929 jullus 30 lg meghosszabbították — Messzemenő kőnyltések a behozatalnál
Budapest, ueptember ti Bíró Hatvany Lajos védője — Hatvany súlyos betegségére való hivatkozással, büntetési kitöltésének elhalasztását kérte. Az igazságügy-miniszter ma kiadott rendeletével
Budapest, szeptember 14 A kormány tagjai ma délelőtt 10 érakor dr. Huj József b. miniszterelnök elnökletével minisztertanácsra Öltek össze. As érdembeiI tárgyalás •lőtt dr. Vaa József üdvözölte Bud János gazdasági minisztert és Wekerle Sándor pénzügyminisztert.
Wekerle Sándor megköszönve az üdvözlést, hangsúlyozta, hogy minden erejét sz ország Javára kívánja fordítani. Kérte minisztertársait, hogy támogassák munkájában.
Ezután a minisztertanács báró Prá-nay György főldmlvelésügyi államtitkár előadásában letárgyalta a főváros memorandumát, amelyet
a drágaság ellen
hozandó Intézkedések kérdésében terjesztett a kormány elé. A memorandumban foglaltak nagy részére már a mult minisztertanács hozott intézkedéseket, részben pedig a me-
morandum olyan kéréseket tartalmaz, amelyek sem közgazdasági, sem pedig állam pénzügyi szempontból nem teljesíthetők.
A minisztertanács fontos határozatot hoiott a tengerire, amennyiben az Idei vámmentességet 1929. Junlus 30-tg hosszabbította meg. A behozatal tekintetében ls a legmesszebbmenő könnyítéseket kívánja nyújtani.
A sertés, marha, Juh hizlalásának kezdetekor, valamint a kivitelnél a lemázsál ás elmarad és az elszámolás ugy történik meg, bogy megfelelő hízott állat kivitelének elszámolása mellett a megfelelő tengeri meny-nyiségének vámját a fél Javára Írják. A főváros kérését tarifálla kérdésekben nem teljesítette, miután axok, gazdasági körök véleménye szerint súlyos következményekkel Járnának.
A különböző reszortkérdések letárgyalása után a minisztertanács mai ülése 8/<3 órskor ért véget.
búzát akar venDi. Komoly érdeklődést mutat Németország ls.
Dl yasntl üzletszabályzat
Megszüntetik a külön nőiszakaszt
Budapest, szeptember 14 A magyar kormány uj vasúti üzletszabályzatot bocsátott kl, amely október 1 én lép életbe. Az uj szabályzat a közönség érdekére elő-uyösebb rendelkezéseket tartalmaz. Miután a külön nölszakasz len tartása nem látszik Indokoltnak, ezért az uj szabályzat megszünteti a nőiszakaszt.
A külföld nagy érdeklődése a magyar buza Iránt
Budapest, szept. 14. A külföld élénk érdeklődést tanúsít a magyar busa iránt. Svájc kétmillió, Olaszország • pedig hárommillió mázsa
Az ügyészség ellenzi az Erdélyi-bünügy főtárgyalá-sának elhalasztását Budapest, szept. 14. Az ügyészség ellenzi Erdélyi Béls ügyvédjének azt sz Indítványát, bogy a bünügy lő-tárgyalását halasszák el és hsllgassák meg az orvosi tanács döntését az ellentétes orvosszakértöi vélemények ügyében. A védő indítványát a bíróság valószínűleg elulasit|a és november 6-ikán megkezdi a bünügy tárgyalását. Szász Elek rendőrkapitány bOnügyét is novemberben tárgyalják.
Vakmerő tolvajbanda betörés utján elvitte egy mennyasszony egész staflrnngját
Kellemetlen látogatók munkáját fedezték fel Magyarazentmlkióson egy gazda házánál — Cigánybandát gyanuslUnak a bűncselekmény elkövetésével
Nagykanizsa, szeptember 14
Páratlanul végrehajtott betörései-lopás tsrtja izgalomba a kanizsai |árás Magyarszentmiklós községét, ahol szeptember 12 ről 13 ikára virradó éjjel Jámbor István |ómódu földműves lakásába ismeretien tettesek betörtek és azt a szószoros értelemben kifosztották.
Jámbor István és családja 12-én este rendes időben tért nyugovóra. A három szoba-konyhából álló lakás közül a két udvsri szobát használták, mig az utcai szobában tartották ruhaneműjüket és azt tartották fenn az úgynevezett vendégszobának. A betörés itt történt. Csodálatosképen a házbeliek semmit nem észleltek az éjszaks folyám. Csak reggel fedezték fel a lopást, mikor a gazda felnőtt leánya, ki nemsokára férjhez megy, belépett. Majd banyai vágódott a meglepetéstől. A szoba teljesen
fel volt forgatva. A szekrények ajtói tárva-nyitva, de nyitva voltak az utcára néző ablakok la, amelyeken át nyilván a betörök menekültek el.
A gazda családját tekintélyes kár érte, amennyiben menyasszony-leányának nem kevesebb mint 7 ünneplő ruháját, Járatoménak pedig négy drága ruháját, vállkeodöket, fehér-nemüeket, cipőket stb. vittek el a betörök, akik rendkívül ügyesen végezték dolgukat, ugy, hogy az éj leple alatt el is illanhattak zavartalanul.
A károsult gazda feljelentésére a gelsei csendőrség egyik járőre szállt Id Magyarszentmiklós községbe és megejtette a helyszíni szemlét. Ennek sz lett a eredménye, hogy a csendőrség bizonyos nyomokat fedezett fel, melyek egy ismerős cigánybanda munkáját sejtetik az éjszakai fosztogatásban.
Az egész Balatonmentén lopott és fosztogatott a keszthelyi csendőrség által elfogott Pásztor István
Nap-nap mellett jönnek ujabb és ujabb feljelentések ellene a klr. ügyészségre — A nagykanizsai törvényszék egyesíteni fogja az Összes ügyeket
kihallgatása kapcsán bevallotta, bogy kettesben végigfosztogatták a Balatonmentét és bogy társa — Pásztor István.
Rengeteg holmit lopott össze a két tolvaj, akik minden egyes alkalommal a nyitva hagyott ablakú villák szobáiba másztak be és ott gazdag zsákmányra leltek.
A balatonberényi, boglári, leilei, szárszói, zamárdi, szemesi, balatonfüredi, stb. betörések és fosztogatások mind a díszes duó
nevéhez fűződnek. Alig mullk el nap, hogy ns Jönne ujabb feljelentés az egyes csendőrörsöktől a két vakmerő tóival ellen.
A nagykanizsai torvényszák az összes ügyeket
egyesíteni fogja és egy főtárgyalás keretében letárgyalni. Pásztor István bűntársát a főtárgya-lásra lehozzák Kanizsára a kaposvári fogházból, ahol most vizsgálati fogságban van.
Nagykanizsa, szeptember 14
Csak most derül Id voltaképen, milyen sikerült fogást csinátt a keszthelyi csendőrség akkor, amikor Oye-nesdiáson elfogta Pásztor litvánt, aki Sztankovlcs János sksdémlal igazgató lakásának nyitott ablakán át besurrant s lakásába és azt kifosztotta. Amikor ugyanis részint lapunk tudósítása, részint a csendőrség értesítése nyomán tudomására Jött a fiatal betörő elfogása, a balatonmenti csendőrőrsök a körzetükben előfordult lopások és fosztogatásokból azt következtették, hogy azokat a vizsgálat adatai szerint — nem követhette el senti más, mint ugyancsak Pásztor István.
Hogy milyen helyes volt felievésük, nemsokára bizonyította sz, hogy az egyik somogyi csendőrőrs elfogott hasonló körülmények között, (mint Pásztor Istvánt a keszthelylek) egy másik besurranó fosztogatót, aki

Óbornak község lakossága kl akar vándorolni a vaddisznók pusztításai miatt
Pscsa, szeptember 14 Nagy izgalom támadt a kanizsai Járásban fekvő Óbornak község lakossága között A gazdaság nagyon el van keseredve amiatt, hogy bizonyos időközönként a község futárát vaddisznók lepik el, melyek a termést teljesen elpusztítják.
A község népe panasszal fordult a főldmlvelésügyi miniszterhez és sürgős segítséget kért, meri különben — hangsúlyozta — kénytelen a vaddisznó-veszedelem miatt ki-vándorolni.
A főldmlvelésügyi miniszter a panaszt a belügyminiszterhez tette át, honnan Zalamegye vezetőségét intézkedés tételére szóllitották fel.
Értesülésünk szerint az alispán most az obomaki vadászterületet bérlő társaságot kötelezni fogja a dúvsd radikális Irtására.
ÉRTESÍTÉS 1
Tisztelettel értesítem s n. é. hölgy-közönséget, hogy i béoal szeptember 8—9-én tartolt ősxl-téll rfl«atk«mu-tatón réutvattam és kérem divat-mintáim szivei megtekintését.
Tanul4laAny«kat és kitutóleányt felveszek.
Sohlller Ferenoná
angol <a francia dlrataxaloa 450.3 Csengery-ut 27.1. etn.
1UM. szeptember IS
ZALAI IOZLOHT
Az éjjeli nyugalom biztosítása
és az utca rendjének fokozottabb védelmére rendeletet adott kl a rendőrség
Nagykanizsa, szeptember 14
A nagykanizsai államrendőrség vezetője a msl nrpin nagyfontosságú rendeletet adott kl, mely hatásosan fogja szolgálni a város polgárságának éjjeli nyugalmát és testi épségét a vadul száguldó autók és motorkerékpárokkal szembea A rendeletet, mely világosan megszabja, hogy mihez tartsák magukat a gép jármű vezetők, Jelentőségénél lógva szószerint az alábbiakban közöljük:
Az éjszakai autóközlekedés zajos volta miatt mlndiflröbben hutgza-nak el panaszok.
Figyelmeztetem a halóságom területén levő gépjárma tulajdonosokat, bogy a munkában eltöltött nsp ulán éjjeli nyugalmat élvezni klváni és erre nézve feltétlenül jogosultsággal biró minden egyes polgárnak ezirányu érdekét a gépjármüvekkel okozott e nemű visszaélésekkel szemben minden rendelkezésre álló eszközzel meg fogom óvni.
A felesleges tülkölés és városokban a nappil ls tilos klpulfogás éjjel még fokozottabb mértékben kerülendő. Csekély éjjeli közlekedés oelletl, sz utkeresztezéseknél különben is kőtelező lassítással éjjeli órákban, amikor a gépjármű látspája különben ls figyelmeztető |elül szolgál, a tülkölés bátran elhagyható.
A sziréna szerű, vagy állati Jaj-gatást, hörgést Imitáló tülkök alkalmazását a legszigorúbban eltiltom.
Külön ligyelmeztetem a pótkocsival rendelkező tehergépkocsi tulajdonosokat, Illetve vezetőket, bogy az éj|eli órákban a menetsebességet a legminimálisabbra szorítsák, mert ezen gépjármüvek közlekedése még 5—6 kilóméteret menetsebesség mellett is leiette lármás s 20-25 km.-es menetsebességgel pedig oly lármát csinál, hogy az utcai lakásban Itkók nyugalma általa feltétlenül zavarva van.
Beosztott őrszemélyzeteket szigorúan ulasiloMam, hogy az e tekintetben észlelt visszaéléseket éjjeli
csendháborítás elmén egyes ese\'ben Jelentsék.
Kerékpárosok részéről Is lépten-nyomon tapasztslom azt a visszaélési, hogy kerékpárjukon más személyt is szállítanak, akár hátsó tengelyen állva, akár maguk elé ültetve, sokszor egész apró, tehetetlen gyermekeket. Látom azt Is, hogy fejletlen és a kerékpárhoz képest kis termetű gyermekek ugy hi|tják a kerékpárt, hogy lábuk a pedált nem éri el ét azt csak bizonyos, az egész fe\'ső-test mozgását msgával huzó rugó mozdulattal képesek elérni, vsgy ugy, hogy s nyereg elé a keretzlrudra ülnek, amely helyzetek minden esetre bizonytalanná és nehézkessé teszik a kerékpár kormányozását. Az ilyen módon kerékpározók az őrszemek által feltétlenül leszdlllttatnak a kerékpárról és ellenük, fiatalkorúaknál szülök vagy gazdák ellen a feljelen lést megtegyék.
A kerékpározás szabálytalanságára vonatkozó tilalmak annyira közls mertek, hogy ezeknél sz előzetes figyelmeztetést már nem tartom többé szükségesnek, ép ezért a szabálytalanul kerékpározók előzetes figyelmeztetés nélkül feljelentetnek a rend őrszemek által.
Ezzel kapcsolatban mégis figyelmeztetem a kerékpIrozó közöntéget, bogy utca keresztezéseknél a menet-sebestéget csökkentsék, ctengette-nek, mert sz előforduló tzerenciét leniégek majdnem mindig ennek elmulasztásából erednek.
Szigorú utasítást adtam őrszemélyzetemnek a fenti etetek megakadályozásán kívül arra it, hogy a lakóttág éjjeli nyugalmát zavaró minden ctelekmény megtzünielésére a legnagyobb gondot fordilssnak s még a legcsekélyebb kihágásokat is jelentsék fel
Nagykanizsa, 1928 szept. 14.
Dr. Kdlnay Oyula
rendórlőtanirsos, a kapitányiig vezetője.
Zürichi zárlat
Pária 3039, UaAxi 25 30, Ne«rr<i. 519-50, b\'taaal 73 30, Mllaao 3717, Madrid 85 65, AmateiáaH 300 25, BeiUn 13a 83. Wteo Ű\'S 35, Sofla 375. Pr*g« "H0, Varad 5M2I/I. Badaowt eO-BSi/z, Be «r4d 9-13. HunuI S 16.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szept. 15, szombat
Római katolikus: Pá|d. Szűz. Protestáns: Nlkod. Izraelita: Tlarl hó 1.5689. Nap kel reggel 5 óra 37 perckor,
nyugszik délután 18 óra 13 perckor, •
Városi Nagymozgó. .Végitélet\' dráma az óserdóWI 8 felv. — .Kékszakáll kisasszony" vlgláték 8 (elvonásban.
Uránia mozgó. „Othello* dráma 8 (elvonásban.
A nagrykanlual Meteorológiai megfigyelő telentéeek i Pénteken a Mmír-sMW\' Reggel 7 órakor +14 6, délután 3 órakor +135, este 9 Arakor +13 4.
FilMut: Hgész nap borult égboltozat.
SíéUrdnyi Reggel Északkelet, délbea Észak, eate Északkeleti azét.
A Meteorológiai Intáxet |el*ntéM este 10 órakor: Éjszak feiól eső csókkenése és ném felmelegedés várható.
— Személyi hlr. Tegnap Nsgy ksnizsán tartózkodott Vdkdr P. Arthur kormányfötanácsos, volt miniszteri biztos Budapestről. Nsgyksnlztal tartózkodása msgán-Jellegű volt.
— A református püspök Zala egerszegen. Dr. Antal Oéza református püspök ma szombaton este érkezik Zalaegerszegre, ahol a Rákóczi uton felállított díszkapunál a városi tanács, a vármegyeháza előtt pedig Oyömörey Oyörgy főispán fogadja öt, aki vacsorára ls vendégül lát|a. Vasárnap délelőtt ünnepi istentisztelet lesz az evangélikus templomban, majd utánna díszközgyűlés a gyülekezeti liizbin, melynek végeztével Antal Oéza a külön böző küldöttségeket fogadja. Délben ünnepi bankett a Koronában.
— Kinevezés. Dr. Barcza Béls vármegyei közigazgatási gyakornokot a főispán tk. szolgablróvá kinevezte.
— A Szociális Missziótársulat ma délután 4 órakor a missziós Házban választmányi ülést Uri.
— Előléptetés. A vármegyei törvényhatósága dr. Szalay Orula vármegyei tisztlfőűgyéazt a VI. fizetési fokozatba léptette e\'ö.
— A dalos versenyre adakozók tegnap közöli névsorából tévedésből kimaradt Kerekes Irén zene-iskolsi tanárnő 10 pengős adománya.
=. Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
Kállay Tibor ma etle érkezik Nagykanizsára. Célja, hogy lemondásának okait barátságot beszélgetés közben a választókkal megtsmertetse. Értesülésünk szerint vasárnsp délelőtt 10 órakor az Ipartestületet, délelőtt 11 órakor a Vasutas Otthont keresi fel. Délben párthívei körében a Korona-vendéglőben ebédel. Ebéd után a Nagykanizsai Kaszinó közöntégét, majd délután fálnégykor Kltkanizsa választópolgárait látogatja meg a Polgári Olvasókörben, onnan visszajövet, hat óra tájban a polgári Egylet tsgjatl keresi fd, a vacsorát a Polgári Egylet vendéglőjében fogja elkölteni. A pártvezetőség erösea számit rá, hogy Kállayt a párt tagjai mindenhova nagy számmal fogják elkísérni. _
— Uj tanitók. Sianyl Kálmán oki, tanítót a bazltal elemi Iskolához, Vukdn Rezső ét Vukdn Rezsöné oki. tanítókat pedig a babosdöbrétd elemi iskolához választották meg.
— Hirtelen halál. Dell Ferencné született Nlncsks Katalin rígyád lakot, 52 éves asszony, tegnap délután lakásán hirtelen összeesett és megkalt. Halálát szívszélhűdés okozta. A klr. ügyészség megadta a temetési enfedélyi
— Megérkezett Szalal Pepita Oyula, Ntgykanlzaa közkedvelt cigányprímása és elsötangu zenekarival ma estétől kezdve hangveraesyez a Centrálban. — Egyben tudatjuk a n. é. közönséggel, hogy a bor és llkör árainkat mérsékeltük és borainkat a hitneves Vád Püspöki Uradalmi Bérpincétöl szerezzük be, ugy hogy a legkényesebb Igényeket Is megelégedésre kielégítjük. Elsőrendű pezsgő és bor boulé topható. Szíves pártfogást kér a Vezetőség.
— öngyilkossági kísérlet a Magyar-utcán. Polczer Sándorné Koncz Mária Migyar-utcai lakó* Öngyilkossági szándékból lugkövet ivott, de észrevették és beszállították s kanizsti közkór házba, ahol ápolás alá vették.
— Utazási kedvezmény. Az Országos Kathollkus Stövetség 1928. okt. 5-tól 9-ig Budapesten tartandó I. Nemzeti Eukariszllkut kongresz-siusra a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság valamennyi állomásáról Buda ptstro és vissza 50%-os menel-dijiedvezményt engeddyez.
Szőnvegraktárunkat S/J&\'
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-— nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. — Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINOEB JÓZSEF ÉS TÁHSA NAGYKANIZSA Központ szálló épület
SMJM KO\'LO"
181 gMgjggbg 15
Vasárnap indul Bucsuszent-iászlóra a nagykanizsai nők zarándoklata
A népen sikerüli (érfizaráadoklat után holnap, vasárnap indul a nogy-kanizsai nök zarándoklata. P. Mátis Hilár ferencesplébános vezetése alatt Indulnak Zala öli Márla-kegyhe-lyére, Bucsuizcnilászlóra, hogy rövid néhány órára kikapciolódva a mindennapi élet terhétől, a lelkiségnek áldozzanak. Nagykanizsán kivQI ■ zalaegerszegi és szombathelyi katolikus nök ezrei fognak részt venni, agy, hogy az utóbbi évek egyik legnagyobb zarándoklat-napja lesz vasárnap Bucsuszentlászlón.
Gyülekezés vaaárnap reggel 6 órakor a plébánia-templomban, ahol csendes szentmise után közös áldozáshoz járulnak. 7 órakor a zarándokmenet zárt sorokban az állomásra indul, ahol külön zarándok-vonat várja a nőket. Bucsuszentlász-lón ünnepi bevonulás harangzugás közben. 10 órakor tábori nagymlie, utána flnnepl beszéd, melyei P. Molnár Arkangyal rendi hittudományi főiskolai igazgaló mond.
Délután P. Haldlnger Jenő szombathelyi vikárius mond beszédet, majd Istentisztelet következik a Kálvárián. Végül P. Mátés Hilár plébános beszél a mai időszerű katolikus kérdésekről, melyek főleg a nöi társadalmat érdeklik.
A zarándoklat délután 5 óra 35 perckor Indulnak vissza és 6 óra 35 perckor érkeznek meg a nagykanizsai állomásra, honnan egyházi menetben vonulnak be a plébániatemplomba.
Aki még nem jelentkezeti, ma délig a rendes hivatalos órák alatt je-lenlkezhetik a plébánia-hivatalban.
— A rendőrség karjaiba futott két körözOtt A budapesti kir. törvényszék még régebben körözését rendelte el Szlovák József badacsonytomaji születési, mészárossegéd nek, akli a budapesti klr. ügyészség sikkasztással vádol. Szlovák a kitűzött törvényszéki tárgyaláson nem Jelent meg, de nem volt feltalálható a főváros területén sem sehol. Igy körözték, mely körözés a nagykanizsai rendörségre is megjött. Szlovák, hogy elkerülje a budapesti törvényszéket, elhatároz la, hogy szűlőme-gyéjébe, Nagykanizsára jön. Szán dékát meg is valóaitotla, azonban rosszul számitól*, mert a pályaudvaron azolgálitot teljesítő éber rendőrség egyik őrszeme a tegnapi budapesti siemélyvonal beérkezésekor felismerte és előállította az őrszobára, ahol kiderült, hogy a körözött Sziovákkii azonos. A kir. Ogyéiziégnek adták ál, mely még e héten fedezettel Budapestre küldi, hogy letárgyalhassák ügyét. Ugyanerre a sorsra jutott Kőnlg Ferenc 42 éves budapesti szabósegéd, akit színién a budapesti törvényszék körözött aikkasz\'ái miatt, ót is igazoltatta a rendőr és ennek során derült kl, hogy már régóta keresik. Az üuyészségre kísér ék Kőnlge\', aki eleinte hevesen tiltakozott a rendőr Igazoltatása ellen, de mikor látta, hogy ez az ócska trükk nem használ semmit, megadta magái sorsán<k.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIIL, Baross-tér 10.
!i
Szombaton 7 éa 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakor
Két sláger egy műsorban I
Végitélet
Dráma az őserdőből 8 felv.-ban. Főszereplők:
Iván Crawford, Francia Bushmann.
*
Mail kisasszony
Vígjáték 8 felvonásban. Fősxerep\'ők: Loalae Fazenda, Dorrii Kenyon.
— Leventék figyelmébe. Figyel-mezletem a leven* labdarugó szövetségnél leigazolt levente köteleseket, hogy a jövőben bajnoki mérkőzéseken ciak azok látszhatnak, akik a vasárnap déleló ti levente foglalkozáson részt vettek s ez levente igazolványukon lepecsételés által igazolva van. Az egyes labdarugó csapatok Intézői caak az Ilyeneket szerepeltethetik a mérkőzéseken. Ha ennek dacára a délelőtti foglalkozáson részt nem vett levente szerepelne a mérkőzéseken, az Illető levente s a csapat Intézője ellen el|á-rást Indítok s szigorú megtorlást alkalmazok. A mérkőzést vezető bírók a mérkőzés megkezdéie előtt ezt ellenőrizni tartoznak s meg kell akadályoznlok, hogy a délelőtti foglalkozáson részt nem vett levente a mérkőzésen szerepelhessen. A leventék igazolványukat magukkal vinni s azt az intéiönek és a bírónak bemutatni tartóinak. Ezen rendelet folyó hó 15-ével lép életbe s az ellene vétőket az Ifj. oktatók, az Intézők én a hirók nekem be|elenlenl tartoznak. Városi leit nevelési vezető.
— Borzalmas gyári szerencsétlenség. Borzalmas szerencsétlenség lürtént tegnap a kaposvári cukorgyárban. Pecza Ernő családos munkás a finomító melletti helyiségben megnézte a centrifugális szitán, hogy szársz e a cukor. Pecza keiében lapát voll. A szita elkapta a lapátot és olyan erővel vágta mellbe a munkást, hogy mellkasa beszakadt és a tüdejének egy részét szétroncsolta. A vérfagyasztó sikolyra elöaietö munkástársa! telefonon elhívták a mentőket, akik kórháTbt szállították, de felépülé«ébez semmi re^énv nincsen.
= Mutasd meg a könyvtáradat és megmondom, hogy kl vagy! Lapunk mai számában egy hirdetést talál az olvasó, amelyben ujabb irodalmunk legszebb alkotásait október közepéig a bolll ár feléért szerezhetik be olvasóink. Hossras utánjárás árán sikerült a Magyar Irodalmi Tárraságnál olvasóink részére ezt a szemáclós irodalmi kedvezményt elérni és lekinlve a most már kevés készletet, — helyesen cselekszik mindenki, ha ezt a nem mindennapi alkalmat felhasználja. Köz-ben|árásunknak még nz a nagv előnye is megvan, hogy olvasóink 11 pengő beküldése esetén a bátraiékos huizonkét pengőt két havi részletben is törleszthetik. A páratlanul kedveiő ajánlatra e rúton is \' felhívjuk olvasóink szives figyelmét.
Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
R Royal Apolló nagysikerű reprize
OTHELLO
Dráma 8 felvonásban.
Főszereplők:
Emil Jannings, Putty Lia, Lenkeffy Ica, Werner Kraus.
— Autóbusz menetrendváltozás. Tekintve ama körfllményt, hogy az esti 19 10 órás kiskanizsa! (árat az utasok által nem lesz kellőleg kihasználva, a mai nipon hétköznapokon megszűnik a csakis vasár- és ünnepnapokon tartatik fenn. — A barakki és kiskanizsai diákok részére havi legyek adatnak ki és pedig a középiskola 4 lk osztályáig bezárólag havi 8 pengő, az 5-8 lk osztályig havi 10 pmgős árban. Legalább 20 barakki diák jelentkezése esetén egy u| barakki menel van tervbe véve délután 13 órakor.
— Ebédlő berendezés, |ókarban alig használt olcsó árért eladó. Szarvas-szálló portásnál.
= Polgári fiu- és leányiskolái sapkák kaphatók Szabó An\'al sport-üzletében.
— Súlyos szerencsétlenséget okozott a felrobbant forrasztó-lámpa. Marczallból |elentlk : Súlyos szerencsétlenség történt a Vörös-féle malomban Ltblckozmáo. BOrOcz József és annak fia a Vörös-malomban dolgoztak és a nyersolaj mo\'ort akarták megindítani. A gyújtófejet egy ilyenkor használni szokott for-rasztó-lámpávsl akarták felmelegíteni. Az apa egy tartályból benzint öntött a forrasztó-lámpába, mire ax eddig még ki nem derített okból felrobbant, ugy, hogy az egész gépházat fojtó füst és lobogó láng töltötte meg. A két szerencsétlen munkás annyira összeégett, hogy eszméletlenül terüllek el a malom földlén. Rendkívül súlyos égési sebeikkel beszállították őket a marczall-i kórházba, ahol azonnal ápolás alá vették őket. Remény van arra, hogy sikerül őket megmenteni az életnek.
Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Sieptember 15 én és 16-án, szombaton 7 és 9, vasárnap 3. 5. 7 és 9 órakor két sláger I .Végítélet*. Dráma az őserdőből 8 felvonásban. Főszereplők: Ivan Crawford és Francls Busbman. „Kéksxakáll kisasszony*. Vigláték 8 felvonásban. Főszereplők: Loulse Fazenda és Dorrft Kenyon.
Uránia mozgó. Szeotember 15-én és 16-án, szombaton 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor a Royal Apolto nagysikerű reprize „Olhsllo*. Dráma 8 felvonásban Főizereplök: Emil Jannings, Putty Lla, Lenkeffy les és Werner Kraus.
Szenzációs kedvezmény
a ZALAI KÖZLÖNY
előfizetőinek!
66 pengő bolti áru könyvet,
a magyar Irodalom legkiválóbb termékeit
33 pengőért kaphatja meg
„Zalai Maltay" aladen olvasója 1928. október IB-ig.
Vegye Igénybe ezt a páratlanul álló Iro-dalml kedveiményt éa ha lapunkra való hivatkozással beküld
II pengőt
a .NAPKELET* kiadóhivatalához, Budapeat, I, Döbrentel-utca 12. éa kötelezettséget vállal, hogy a bátraiékos 22 pengót két egylorma havi részletben kifizeti, akkor bérmentve postán azonnal megkapja ;
1. a Napkelet Lexikona
dmü munkát, az utóbbi évtized legtökéletesebb, legszebb éa legértékeaebb alkotását 2 diszea vászonkötésbe kötve, aranynvomás-aal, 1500 oldal, 600 rali éa mümelléklettel, csodaszép nyomdai kiállításban, azonkívül
2. választhat alanti nagy Irodalmi értékkel
bíró könyvek közül
nyolo kStetet Ingyen.
Assisi Szent Ferenc Ida virágai
Fordította: Tormay Cécile. (208 old.) Oróf Bethlen Margit t A boldog sziget istene és egyéb elbeszélések.
(122 oldal) Boldog Margit legendája. Átírta és tájékoztatóval ellátta Baross Qyula
(188 oldal) Hekler Antal: Leonardo de Vinci.
34 mümelléklettel. (196 oldal) Komáromi János: Zug a fenyves. Regény. (168 oldal)
Magyar Anonymus. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről. Ford. PaiaDezsö(152old.) Mohács Magyarországa. — Báró Burgio pápii követ jelentései a mohácsi vészről. Bartonlek Emma ford.
(164 oldal) Condlvl: Michelangelo élete. Oróf Zichy Raf .e né fordítási. (120 old.) Mussolini válogatott beszédei. — 1922—1925 Fo ditoita Oróf Zichy Rafaelné. (120 oldal) Oláh György: Oörögtűz. Regény.
(178 oldal) Remenylk Sándor: Atlantisz harangoz. Versek. (84 oldal) Ifj. Somsalch Andor: Liszt Ferenc élete. (480 oldal)
Szabó Mária: Felfelé. Regény. (4!6 o.) Szegfű Gyula: Történetpolltlkal tanulmányok. (144 oldal) Tormay Cécile: Megélt az óra. — Novellák. (132 oldal).
A készlet már csekély, ezárt még ma tOltae kl azt a szelvényt éa küldje be • NAPKELET kiadóhivatalához, Budapest, 1. Döbrentei-a. 12.
Ejcnntl n«f-
MEGRENDELÉS.
rtodekn • NAPKELET kl*44hlnUUI4l, H«dipól, I, DíbreaWl.tca lt. uáa, a NAPIELET LEXIKONAT hirmtncháhJm [»•(« rtUUrtrt fa ktrtm culoll IwiHn letlOaUWI nrok kMtt könyvet dljltlanuT i Lexikonnal •grfltt, Mvotntv* megküldeni. KrrtdtlíJeg potUoiaWinyo* küldik tlienegr pengőt. mit a fennmaradd huasonketté pcngA Otaiegel kit egyforma havi rteilelben éa pedig 1928. 1.1 október IMn U november ÍM. kOIOr caekklapon Urtoaom békáidtól. Al eladé fenni •( I j a maginak eien readeMa elfogadiaáf. valamim • »aillllott könyvek tulajdonjogit a vételit klllielieélg. Olvaaható Iráat Urflnkl
A rendelő neve: ..............................
Foglalkozása : .................................
Lakása : (pontos dm)........................
lflJB. szeptember 15
UU1 KÖZLÖNY
SPORTELET
A vasárnap sportja
A Zala-Kanizsa Budapesten kőzd,
A Kerület a 11. profiliga bajnokságának egy héttel történt kitolása miatt az amatőr I. osztályt újra sorsolta.
Nagykanizsán az NTE—KTSE meccs kerfllt volna lejátszásra, a Turul kéntlroéra azonban a Kerület bizonytalan időre ezt a meccset is elhalasztotta a kaposvári levente -verseny miatt A szabadnapossá lett NTE egyik ifjuslgi csapat ellen fog tréning mérkőzést tartani.
Kaposvárott a KAC—PSC meccs van soron. Valósiinü, bogy s bajnokcsapat harmadik vereségét fogja el-szenvedni a uját otthonában mindig veszélyes KAC-tól.
Bácsalmáson a DVAC fog vendégszerepelni, de teljes tudásával kell küzdenie, hacsak az egyik pontot is elakarja hódítani a BSC-től.
A II. profiliga fordulója sem lei|es. A VAC-Józsefváros és Erzsébetváros-Attila mérkőzéseket a zsidó ünnepre való tekintettel elhalasztották. Az Attila valószínűleg valamelyik I. liga-béli csapattal fog barátságos mérkőzést játszani, a Józsefváros pedig megegyezett a Pécs-Baranyával és Pécsett lejátszák bajnokijukat A Pécs-Baranya valószínűleg szaporítani fogja pontjai számát
Budapesten a Turul—Rákospalota <1 Terézváros—Soroksár meccsek mellett a Hu»os—Zala-Kanizsa mérkőzést játszák le. Ez utóbbi meccs Igen előkelő elhelyezést kapott, amennyiben 2 órai kezdettel az Ollöi-ull pályán a Ferencváros—Admlra középeurópai kupameccs előtt játszák le. A Zila-Kanizsa Kelemennel megerősítve veszi fel a küidtlmet és hacsak a nagy pálya 20.000 et bizo-
lOxtimsii
Timi
A kétnapos barátságos irányzat után a tőzsde ma újból elgyengült. A rendezési nap és a külföldi tőzsdék lanyha irányzata kedvezőtlenül befolyásolta a pucol, ugy bogy a csekély mennyiségű árukínálat is 1-3% áresést Idézett elö. A lanyhaság leginkább s Fegyver, Kőszén és Ganz-papírokban jutott kifejezésre, mlg a Bauxit 1 5 pengős árveszteséget szenvedett A piac egyedüli szilárd papiria az elmúlt napokban is favorizált Juta volt amely folytatta áremelkedését. A kedvetlen hangulat rendkívül csekély forgalom mellett zárlatig érvényben maradt A fixka-matozásu papírok piaca üzlettelen, a valuta és devizapiac tartott.
Terménytőzsde
A buza 20, a rozs 5 fUUrrel esett. — Az Irányzat lanyha, a forgalom csendes.
Baaa tUuv. 71 kg-oa 25 70-75.90, 78 k|« 25-90-26 10, ti ka-os 36 15-26-35 80 kg-oa 26 35 - 25-45, dunántull 77 k(-0( 25 55-25 75. 78 JgM» 2SJS -26 00 79 kg-oa 26-00 -26 20 80 kg-oa 28-35—26-45, ro» 24&5-2450 tslum. árpa 26-25-26 50, sCaárj* 27-50-2850,
az NTE ifjúsági csapat ellen játszik
nyára meghaladó publikuma nem fog rá zavarólag hatni, első győzelmével fog hazatérni a csapat. A másik két mérkőzésen eldöntetlen eredmények a valószínűek.
(Levente futbailblrói tanfolyam) A levente futbailblrói tanfolyamot szeptember 17 én kérdik el. Mindazok, akik ezidilg jelentkeztek a tanfolyamra, valamint azok, kik még ezután óhajtanak jelentkezni, hétfőn este negyed 9 órakor az iparos tanonciskolában jelenjenek meg, ahol az első oktatási óra mindjárt kezdetét is veszi. Tanfolyamvezelő.
(A vasárnapi Ieventemérközé-sek bírói) Zrínyi pálya: fél 2 óra Jóbarát Húsos—Vasas, bíró BOhm, 3 óra 13 FC-77 FC, bíró Kaszll, fél 5 óra NTE-13 FC, 77 FC, Visas és Húsos kombinált, biró Herczl. Magyar-utcai pálya: fél 1 óra Haladás—Egyetértés, biró Izsák,
3 óra Hungária—33 FC, biró Lacken-bacher, fél 5 óra Hungária—II. ker., biró Schwelger. Klskinlzsán: fél 3 óra Fellámsdás—Turul, biró Wolff,
4 óra Kiskanizsai Levente—Vasutas, biró Spllzer.
A nagykanizsai levente labdarugó bajnokság állása:
1. Haladás
2. 77 F. C.
3. Kiskanizsai 1..
4. Vasas
5. Egyetértés
6. 13 F. C.
7. Zrínyi Vasút
8. Hungária
9. lóbarátok
10. Turul
11. Feltámsdáa
12. Hunyadi
13. II. ker.
14. 33 F. C.
20 15
18 14
19 15
17 II 19 11
18 10 17 9
I 58: - 58: 3 75: 3 64: 6 47: 6 44 : 6 52: 9 31 : 8 43: 11 18 13 10 15 17 15 17 18 4
7 34
9 32
19 31
10 25 : 24 24 : 28 22 : 22 20 : 60 19 : 31 16 : 55 16 : 48 9 : 60 7 : 51 5 : 110—
«b 25-25—25 50, tangart 31-00 ->1.10, Basakarp* 2050 -20 75.
Tfoáa favlza-Jegyzéaa
VALUTÁK
karol L 77-85-28 00
•aki k. 79 60-79 90 Csalik. 16-96-17 03 Mik. 162 G5-153-25 Dtnár 10 00-10-06 DoUái 570 90-572-90 Fnadaft 22-40-22-60 HolL 229 40-230-40 Laacral 64 15-64 45 Lal t\'45 -3 50
Lava — —
Uzs 29 95 -10-30 Márka 136 40-146-90 Naráa 152 65-133-25 8C6W095 Pcaata 94 60-M10
•véld L11020-110 60
Svéd k. 163 15-15375
Sertésvásár
Falba |tás 1180, mabból alaéatlsaal vtsua auzadt 480 darab Ba&aadl 1-9J-1-94, ■aadatt 1-84—1S8, szedett Usép 166-1-72. könnyű 130-150. alaöraiKtS Orac
1-80 —182, ■Asodranda i-60-1\'68, angol aaldó 1-50-1*70, siakxiaa nagyban 216-3 40, aab 1-25-2^3, labnaott haa 1-70—
2-04, Bzalonoáa lálsartáa 220-1-32. Aa iráaysat lanyha.
UKVIZAK
__229 60-230 30
Belgrád 10-06-10 09 jterQa IM\'50-136 90 Brtaaad 79-62-79 87 BakatMt 347-351 Kooaah. 152-77-153 17 Loadoa 27-78-27-86 Madrid 94\'55-95 05 Milano 29 95-30 05 Mawjwk 5J2 90 4 50 142 77-153 17 22-36-22-44 16-97-17-02 412-4 15 . 163 30-153 70 •4-22-64 42 80-18 80-93 110 26-110- 56
Oaato Pária
Varsó
Klaája: Délzalal lyomáz és Lapkiáié Vállalat lészvéaytársaság.
Felelős kiadó: ZaUl Károly.
I kagjkajiizaa 78. K,
iPBÓHIBDETÉSEK
Az apróhirdtóeaek dija 10 saólg BO fillér, minden további sió dlta a flll. Vaaár- éa Snnepoap 10 sióig 10 fillér, minden
további szó dija • flll. Sierdán éa pénteken 10 ssóig SO fillér, minden további ssó dlta • flll. Clmisó a minden vasta-pbb betUból álló sió két ssónak számíttatik. Állást keresőknek 50<Vo engedmény. * MwMéal élj aWra thaiaaáj.
Keresek megbízható mlndanaalaényt azonnali belépéssel. Clm a kiadóban.
Pogánjrvárl saját termésű, kiváló jó tájboraimat állandóan árualtom Csenoery-ut 36. szám alatt lltaronklnt. Nemes kadarka 1 10 fillér, asztali lehér 1 30 llllér, burgundi szemelt gyógybor 200 llllér. — Leltnerné. 4508
Gaxrfaaégunk alad príma siíula bQkkSnTl 10 q-lg. Surdl bérgazdaság (Somogynr) 4506
Jéforgalsna korcsma családi okok mlattjladó. Clm a kiadóban. 4505
Gfarmaklaénvt keresek azonnali belépésre. Dr. Gyulai Béla, Erzsébet-tér 20. __ _ 4502
Jó fSaőaAt keres azonnali belépésre Elek Ernó, Palin. Jelentkezni lehet nagykanizsai Irodában la, Erzaébet tér 21. 4501
Butorosott tzoba a város belterületén fiatalembernek, vagy hölgynek kiadó. Clm s kiadóban. 4498
Klrály-u. 8. sz. alatt két uj terhes kocsi és egypár lószerszám jutányos áron al-
4-158
Zongorát, vagy planlnót bérbe keresek. Értesítést telefonon 193. alá kérek. 4521
■ ladoaaaloány, aki a fűzéihez is ért, azonnal (elvétetik Kaldi, Károlyiak-tanya kantin. 4522
Kétasobáa wirar, tiszta lakás verandával november elsejéit kiadó Kinizsi-utca 11. -4523
Tall.ér vizáiét tanításra vállal, Időnkint kölyök és kéiz vizslát elad, vadász-területet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint ötvSa Balázs, Klltmán, u. p. Qelse. (Válsss bélyeg nélkül ném lelelek.)
Strobentz-féle
padlófestékek,
linóleum vagy borostyán,
zománcmázak éa mindennemű festékáruk
a legolcsóbb árakon kaphatók.
Gyári lerakat:
Friedenthal Rezsőnél
Főút 1. szám Drogériával szemben.
Siamana és Rsi üvegek
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes és dunsztos üvegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
üvegkereskedésében Kazlnczy-utca 1. sz. alatt kaphatók.
llelfitt iiükiégletit beszerezné, uját ériekébea nézze aeg áraimat!
Felhívás.
Felhívom mindazon egyéneket, akik elhunyt férjemtől bárminemű kölcsönt kaptak, vagy neki bármivel tartoztak; ezen tartozásukat 15 napon belQI annál inkább is rójják le, mert ellenesetben birói uton leszek kénytelen azokat behajtatni.
özv. Kumin Ferencné.
GUBACSOT,
ágytollat, állati bAsmket,
vörös- éa sárgaréz, etok és ólom hulladékot vasat, csontot és rongyot a legmagasabb árban vásárol
STBÉI B. FIAI RAGYKAHIZ8A,
Erzsébet királyné-tér 15. sí. alatt
Szombaton és vasárnap
disznótoros vacsora
cigányzenével i Bárány vendéglőben
Szíves pártfogást kér
Gazda István
vendéglős.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gőzmosó, vegjtlsitltó, ruhafestő
ijto: lujrti-i. II. ijljtittkp: bzÍKn-l L
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytisztltást, gőzmosást mérsékelt áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, tükörfényes gallértliititás. Pllssérozás. u< Oouvrérozás.
HIRDESSEN
a „Zalai KSzlSny"-ban.
varr
ke dve*ö /ijc{éjtfe//e/r/eÁ
SINOER VARRÓQSP
r i s xv é nvtárSai a q»
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
halai közlöny
I83B szeptember 15
Gramofonlemezek
és
hangjegyek
legújabb slágerei kaphalók
Fisthel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében Nagykanizsán.
MEGHÍVÓ !
Mafla- vagy ftxUU Ogyektonl utalások alkalmával
BUDAPESTEM
a l.gktllf me»«bb olthont njruJIJi a lagtlóajrfiaabb f.ltélalrk mtll.ü a Kalatí pilTaudvu trkastai oldalival uaiabao levő
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, TID., Baross-tér 10.
mir\\
20«,o angadményt kap
■lat un lap aló(Uat4|a oicaó aaoba-iialakMI,
IO0/0 engedményt kap olca4 »tl«ml ii.li.kb4l, (KlIOaí biil konyha.) S peng&t megtakarít
aalóUil k4Haéa«t. m.ft fjralof álJObat igj paic alatt a pályaudvartól.
Nálunk otthon épxl magát!!!
EUÓftndfl kiszolgálás, aiigoruia culidi jsllsf.
Saját érúmkm
un előnyök folytán, hogy okvetlen nálunk aiáil-Joo meg. — Előzetes szoba megrendelés ajánlatos.
720%. cséplő, körülgyürüs,
hozzá 6 HP. Luk motor teljes felszereléstel, kitűnő karban, minden elfogadható árért sürgősen
eladó.
Nagykanizsa, Sikátor- ulcs 3. sz.
4Si;
ŐSZI VETÉSRE:
Gazdasági magvak:
Káposztámig Árvácskamsg Kelkáposztamag Nefelejtsmag Salátamag Százszoiszépmag Kerckrépamag Harangvirágmag Téli retekmag Stegfümag
tlb. stb.
Hollandiai virághagymákra:
tulipán, jidnt stb. stb. előjegyzés.
Mütrágyafélék. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0B8ZÁ6 JÓZSEF Mtomúfctta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, jiso Teleion: 130.
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Kim
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön koilség vagy portó felszámítása nélkül elbelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban. Beklámlerveket késalt, szövegez.
Pia kát i rozátt
vállal helyben és vidéken, bel-
vagy külfOldOn. Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselóje.
A Magyar Királyi Belügyminisztérium forditó osztályának felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fordilást vállal és belügyminisztériummal hitelesíttet.
Baja
Békéscsaba Debrecen Eger Oyór
Hódmezővásárhely
Kaposvár
Kecskemét
Makó
Miskolc
Nagykanizsr.
Nyíregyháza
Orosháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár Szentes Szombathely Zalaegerszeg
Kísérelje meg!
Az oldalt fclaorolt
huaz legnagyobb vidéki város
legelterjedtebb és legnagyobb példánysiámban meg|elenó
......le ..........
•sét s kOvetkezó elönyérér-ti
ep-egy napilapjában közzétcszem\'jól elhelyezett*hirde-
20
60/25
Hauyaá^ban
49 P-ért
120 P-érl
185 P-érl
napilapban
JWm mindegyikben cgyazer (Ofszcsen 20 hirdetés)
apll a pban
mindegyikben háromszor (Osuescn 60 hirdetés)
Minden hirdetésről nyomban támpéldányt küldök.
Ezt a hass napilapot naponta félmillió ember olvassa!
Egész orszigrs szóló eredményes reklámot ksp, ha ebben a husz nspilapbsn hirdet I
132 P-érl
60/65
nagyságban
342 P-ért
60/100 1. nagyságban
520 P-érl
Ingyen kOldBm hirdetési ismertetőmet I
Határozottan anyagi érdeke, ha bármilyen detés feladása előtt a reklám szakemberéhez:
ERDŐS JÓZSEF
hír-
li i r d e t á • i irodájához Budapest, II., Vitéz-utca 2. fordul.
Minőségben, tartóa^sjb^p felülmúlhatatlan a
CONTINENTAL PNEUMATIK
r^f htttt?? iMLPTiTf HTTT1
Állandó nagy lerakat Zalamegye részéig:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
a757 - -----
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság um» (Déli V«swt) 1928. évi május hó 15-töl érvényes
MENETRENDJE
A Nagykanizsa állomásra érkező éa Induló személyszállító vonatok
Budapest—Nagykanizsa
A 202. és 203. ssámu gyorsvonatok május 15-től junlusl 15-ig csak vasárnapokat közlekednek Nagykanizsáig. Junlus 15-tól azept. 15-lg közvetlen 1-11—III. oszt. koarnl Uudapest—Llenz, közvetlen I—U—III. oszt. kocslvsr Budapest—Trleste és Budapest-Rogarska-Slatlnára és közvetlen étkező kocsival VilUchlg.
A 204. és 201. sz. gyorsvonatokkal étkező kocsi Budapest-Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Trleste—Venezla. Közvetlen I1L oszt kocsi Trleatere. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest—Róma. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest -Fiume éa szerdán, pénteken és vasárnap egy közvetlen hálókocsival Fiúméba.
A 211. és 216. szimu vonatokkal közvetlen I—U—III. oszt kocsival Budapest-Barcs és közvetlen II—HL oszt. kocalval Budapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Bslstonszent || Nagykanl-
236 » Vegyes ]
Ind.
zsára érkezik
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. B.
Bécsből indul StMibat h.ljí.éfk.lik Kiíjka/il-ztir. irtaiik Kafrkaali.i-rúl Mai I Sio. óat- 1 Bécsbe étkezik
303 Sinautó Í.-Egersz \'"430 éoÓ 314 [\'fezem. v. 7-|5
321 Szem. v. — 510 7 40 316 Szem. v. 717 10-10 1»55
327 jSzein. v. — 615 8-55 302 (Oyv. 14-20 16-20 19-34
301 Oyv. 8-25 11-33 13-34 322 |Szem. v. 1815 2115 —
311 iSzern. v. - 11-54 14-43 17-35 328 ;Siem. v. 21 15 24 00 —
313 |Szem. v. 15 30 2008 22-50 304 Slnautó 23 00 0-25 Egersz.
A 3ÍI. és 322. íz. vonatok közvetlen vonatok Barcsra, Illetve Barcsról.
A 301. és 302..........„ „ Wlentől Barcsig éa vissza. Közvet-
len I—II—III. oazt. kocsival Wien-Osljek és Wien-Zagrebca.
A 314. és 313. sz. vonatok közvetlen vonatok Wienbe, illetve Wlenból. Közvetlen II—Itt. oszt. kocsival Budapest- Zalaegersseg éa vissza.
A 327. és 328. sz. vonatok csak jullus és augusztus hónapok vasár- és Ünnepnapjain közlekednek éa ugyanekkor a 321. és 322. szimu vonatok elmaradnak.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
mii.-- Pécsről indul Barcsról Indul Na^ykanl-nira Wailk tál iádul Barcsra! érkezikl1
911 f Szem. v. 901 Oyv. 917 i Sinautó 913 Szem. v. 915 Szem. v. 9-40 1555 13-23 18 15 4-ST 11-55 IQyék.-ről 15-55 2055 7ÓÖ* 13-50 1638 17-50 2255 012 914 916 902 932 Szem. v. Slnautó n Oyv. Vegy. v. 4-tó 940 1205 14 04 18 20 é-4ö 11-40 12-49 15-30 21-35
W
14-40 Övék. 18-00
slyről, III. Szombathelyre. I—H—111. oazt. kocsikkal Barcs-Pécsre.
A 911. és 932. az. vonatok közvetlen vonatok Szombathely A 912. és 915. „
A 901. és 902. „ gyorsvonatok közv vonatok Wianböl, Illetve Wtaobe Közvetlen I—II—III. oszt. kocsikkal Zagreb—Wien SB. éa közvetlen I—11—UL oszt. kocsikkal Osijek-WIen Sod Bahnhol.
Nagykanizsa—Cakovec (Csáktornya)
3
Csáktornyáról Ka«ku,l- induí tiáfi irkailk
351 5 15
1105 1 12-40
16 07 17-2-1
18-59 20-35
201 II flrv. 1 221 Szem.v 201 Oyv. 223 Szem.v.
KSiüe,lcn k0C8lk,t lá»d Budapest-Nagykanizsa viszonylatban a 201-204. 202. és 203. az. vonatoknál.
A 202. és 203. sz. gyorsvonatok csak |unlus 15-től azept 15 ig közlekednek.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 210 szám
Nagykanizsa, 1928. szeptember 16, vasárnap
Ara 16
fölér.
KÖZLÖNY
PÖLITKAÍ NAPILAP

Felelői szerkesztő: Barbarlts Lajos
DMbwtW ta:WWnl pM«« M SMc
Választás előtt
Választás Izgalmai Ölnek Nsgyka* nizsa lelett. A bosszú kánikula tik-kaszié csendje és eseménytelensége után máról-holnapra a magyar politikai élet középpontja lett az országos nyilvánosság elölt eddig olyan keveset szerepslt város.
A helyzet ma még kialakulatlan forrongás csupán, találgatások, kombinációk láncolata, amiknek csak egy biztos bázisuk van : — Kdllay Tibor lemondott mandátumáról, hogy egy uj választási harcban újra megszerezze azt.
Hjgy a választás harc nélktll nem fog megtörténni, azt mindenki bizonyosra veszi. Hogy a harc kemény lesz és a kanizsai lakosságtól nagy önfegyelmezési él okos, előrelátó politikai elhiiározást követel, - ezt sem vonja kétségbe senki. Annál jobban megoszlanak azonban a vélemények a választás kimenetelét illetőleg. Mert az bizonyos, hogy Nagykanizsa csupán érzelmi alapon nem választhatja meg azt, akire sorsát bízza az elkövetkező esztendőkre
Nagykanizsa egy sokszor félretolt, sokst elveszített város. Az s bizonyos szegény ember, akit az ág is huz. Átviharzott a múltján minden, ami csak valamit pusztít hatott, lefaraghatott a városi ambícióból. A mindenkori kormányok kegyeitől mindig távol, Hamupipőke koncán rágódott és sírta Örökös panaszait, mert érzelmei mellett kitartva, az ellenzéki Zalában ls a legmakacsabb ellenzéket képviselte. A kiegyezés utáni nekilendülése Is arra volt csak jó, hogy belehsjszolja msgát a város s fejlődés elkésett startjába, inaszakad-tálg fussa a versenyt a más, szerencsésebb városokkal, aztán a végén ráébredjen, hogy a politikai kártyakeverésben a biztosra várt ütőkártya aea érkezett meg: — as adósságok fojtogató tömege előtt megtorpanva hiába kereste, amire legbiztosabban várt: — az állami támogatást.
Fejlődött tehát Nagykanizsa, de nsgy árat adott érte: meg kellett állania a pálya közepén s attól kezdve moslobs sorsa cuk mankón botorkáló rövid Iramokon engedte előbbre.
Jött aztán a háború, meg ami utána jött: a ma, A megbabonázott mankó már csak visszafelé kopogott. Trianon elvitt miodsnt. Itt maradt egy IBktstő, megsebzett, még élni akaró sziv, de elvágták az erail, — éljen mag Önmagának, önmagából. Ha tud. Ha nem löd, — ugy is jó. ÉsNagy-kanizsa, a testéből kihasított szívéit, dobopott tovább, bámulstos energiával. Nem hagyta legyűrni magát. Csak azt kérte, bogy ebben az emberfeletti harcban álljanak melléje, támogassák at erőtlenül roskadó inakat, hogy meg tudjon állni a talpán és megtslál|a a maga sorsának archimedesi pontját.
A támogatást láttuk. Attól Nagykanizsának csak a leépítés Jutott
minden vonalon. Hiába keresett pro-lektorokat, mintha cssk átok alatt állana, az arany ls sár lett ebben s városban. Egy tekintet, külsőleg csak, elég, hogy meggyőzzön erről akárkit. Hát még ha valaki nem ssj-nálja a fáradságot és beletekint mélyebben ennek a városnak egész köz-gazdaságl és társadalmi helyzetébe I Mennyivel vagyunk szegényebbek intézményekben ma ls, mint voltunk például cuk tavaly? Ugyanakkor mennyi uj Intézményi, mennyi segít-
séget kaptak más városok? Cssk Itt a megyében ia I Most sztán már srról regélnek, hogy a törvényszék is veszedelemben van. Azt ls leépi-tenl készülnek. Arra is más valakinek fij a foga.
Nsgyksntzsa pedig, amelynek trianoni vivlszekdója óta egyre az eleven busát tépik, szaggatják, — lassan-Olö tüs Istenltéletas, önemésztő lázában most érzelmek alapján döntsön további sorsa felett?
Idsalista Isgyeu egy város, amsly
épen az Idealizmusa árát fizette éa fizetheti még évszázadig talán. Avagy a városokra nézve bün lenne az országos politikában elvül elfogadott reál-politika? A hazának rongyos Idealistákra vin Inkább szüksége, mint életerős, gazdag, szép városokra ?
. . . Nagykanizsa választani fog. Kemény torna lesz. Emberül ksil Állani a sarat A mult legyen beszédes ulbilgazitó|s a bizonytalan mából a jövő fdé mutató meggondolásnak.
Franciaország a német jóvátétel összegét 45 milliárd aranymárkában akarja megállapítani
A párisi minisztertanács tegnap már szóvátette a Rajna-vidék kiürítésének
gyakorlati kérdését
kötvényeket.
Ugyanezen a véleményen vannak a francia pénzügyi körök is.
Ami a (rancla követelések összegét illeti s francia álláspont az, hogy a jóvátételi összeg Pranclsországnak Angliával és Amerikával szemben fennálló összes háborús adósságát fedezhesse, sőt még a háború rokkantjainak, özvegyeinek és árváinak fizetendő nyugdijakat is.
Ex az összeg körülbelül negy-
venöt
Párls, szeptember 15
Beavatott körökben hirlik, hogy a Rsjns- vidék kiürítése ügyében folyó tárgyalások kedvező mederben haladnak előre. Németország most már konkrét Ja vaslatot tett — legalább is ami a Dawes-kötvények idő előtti beváltását illeti. Német pénzügyi körök arra a megállapításra ju\'oltak, hogy a nemzetközi pénzpiacon minden nagyobb nehézség nélkül lehet msjd elhelyezni ezeket a Dswes-ux ru-jVLrumrinArLrir>V^vvvvrvyv<"i\'i\'i*i~i*i^i\'i\'i*i"i*i*\' - -- --------- -----
A horvát parasztkoalició társadalmilag bojkottálja, akik nem a horvát párt mellett állanak
Helyeslik Radics özvegyének a népszövetséghez intézett levelét
milliárd aranymátkái tesz kl.
Müller-Frankén kancellár ugyan ezt a követelést elfogadhatatlannak minősítette, francia politikai körökben azonban a további tárgyalásokat Illetően mégis határozott optimizmus észlelhető.
A tegnapi párisi minisztertanács hir szerint már szóvá tette s Rajnavidék kiürítésének gyakorlati kérdéseit ls.
Hetgrád, szeptember 15 (Éjszakai rádiójelentés) Macsek képviselő Interjút adott, melyben kijelentette. helyesli Radics özvegyének a népszövetséghez intézett nagy port felvert levelét.
Kijelentette továbbá, bogy a horvát parasztkoalició társadalmi bojkottot hirdet minden áruló ellen és nem tesznek kivételt a lelkészekkel sem, akik a mai nehéz időkben nem
a horvát párt mellett állnak.
Az újságírók kérdésére, bogy szervezik* e | Horvátországban az adófizetés megtagadására a népet, Macsek ennyit felelt :
— A nép úgysem fizet adót: mert nincs miből I Sajtószabadságjugoszláviában Belgrád, szept. 15 (Éjszakai rádió-jelentés) A rendőrség az ügyészség utasítására azokat a lapokat, melyek
Radics özvegyének a népszövetséghez intézet levelét közölték, ma elkobozta.
Jugoszlávia elismeri Zogu királyt
Belgrád, szept. 15. (Éjszakai rádiójelenlés) A „Politika* c. lap ugy tudja, bogy az albánok királyának elismerése Jugoszlávia részéről már a jövő héten megtörténik.
MjxannnjuvivuviruvuyYvrrr\'*\'*\'* - -•***■***** .
Tánczos tábornok bejelentette a magyar kormány kívánságát
a leszerelési vita során
A megszállott területen továbbra Ir tilos a magyar szellemű kOnyv — Románia a nemzetközi békét félti a rádiótól
Oent, szeptember 15 A népszövetség hstodlk főbizottságának mai ülésén a román delegátus kijelentette, hogy hozzájárul ugyan Vészy József javaslstához, de hangsúlyozza — hogy politikai oldala is van annak a lehetőségnek, hogy magyar tudományos könyvek és folyóiratok bejussanak az utód-
I államok területére.
Qsakls olyan tudományos könyvek és folyóiratok bebocsátásáról lehet szó, amelyek nem tartalmaznak magyar nacionalista propagandát.
A bizottság ezután a Vészy József által Javasolt kiegészítést elfogadta.
Ratifikáljuk az ártalmas sxe
I rek használatára vonatkozó egyezményt.
Oenf, szeptember 15. Az V. fö-bizottsági ülésen [Apponyi Albérlőé grófné, msgyar delegátus bejelentette, hogy Magyarország rövid Időn belül ratifikálni fogja as ópitmt és egyC) ártalmas szerek használatára voeat-kozó 1925. évi
RáUl KÜLIW

Brland ismét Oenfbe utazott.
Párls, siept. 15. Brland külügyminiszter éi a munksűgyi miniszter na délelőtt 1155 órakor ismét Otnfbe ulaiott.
A románok a rádióban Is veszélyt látnak
Oenf, szept. 15. A II. gardisági főbizottság mai ülésén a közlekedésügyi népszövetségi szervezet működéséről szóló jelenlés tárgyalása során Pella román delegátus felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy milyen .veszélyes" az a propaganda, amelyet .egyes államok" űznek, mégpedig elsősorban rádión.
Ez a propaganda egyrészt azt célozza, bogy .bizonyos államokat\' a valóságnak meg nem felelő színben tüntessen fel a nemzetközi közvélemény előtt, másrészt, bogy sz illető állsm körében olyan társadalmi megbomlást idézzen elő, amely veszélyezteti nemcsak a belső békét, hsnem a nemzetközi békét Is.
Pella szerint a|ánlatos lenne, ha nemzetközi egyezményt létesítenének a propaganda elnyomására.
Ezért azt javasolja, ho y a kirdést a főbizottság terjessie a közgyü és elé, amely kirje fel határozati Javaslóiban a kormányokat, tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak megakadályozására, hogy a rádió összeköttetést olyan propaganda céljaira használják fel, amely ártalmas az államok egymás közötti Jóvlszonyára. Motta főbizottság! elnök felszólalása után Pella Indítványán \\k tárgyalását
későbbi ülésre halasztották.
Genf, szeptember 15. A leszere-léii főbizottságban a megtámadott államoknak nyuj\'andó pémügyl támogatás kérdésével kapcsolatosan érdekes vita fejlődött ki.
Chalendar, a pénzügyi blzotlság elnöke kifejtette, hogy a végleges tervet csak akkor lehet kidolgozni, ha a N\'pazövctség teljes ülése már eldönti a következő alkotmányos éa politikai természt tű kérdéseket: 1. Az egyezmény önálló lejyen-e vagy pedig a leszerelési általános egyezmény részét alkossa ? 2. H Iborus fenyegetés esetén ugyanugy alkalmazzák-e, mint háború esetén? 3. A tanács dönthet-e önmagában a pénzügyi támogatás elrendeléséről vagy pedig ki kell kérnie előbb valamennyi aláíró-hatalom hozzájárulását ?
A vita folyamán Tánczos Oíbor tábornok, magyar delegátus szólalt fel, aki kijelentette, hogy
a magyar kormány nagy rokonszenvvel kíséri a kérdés fejleményeit, de az az óhaja, hogy pontosan határozzak meg annak az összegnek maximális nagyságát, amelyet garancia elmén évenklnt az egyes államoktól kérnének.
Rolin belga, Linge norvég, Lo.d Lytton Indiai, Ctdogsn angol, Simson német éa Polltisz görög delegátus felszólalása után az elnök felkérte az előadót, hogy jelentésének megszerkesztésénél vegye figyelembe a vitában felmerült szempontokat.
Kállay Tibor Nagykanizsára érkezett
Nagykanizsa, szeptember 14 | a képvise öjelöllet kanizsai hivei
Az esti gyorssal érkezett meg
Nagykanizsára dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, Kállay Rudolf, Oroszy OéMt v. kormánybiztos és Hutlray ny. örnsgy kíséretében. A pályaudvaron mintegy 60—70 főnyi párthívei fogadták nemzeti szinü zászló alatt. A fogadtatáson megjelentek legnagyobbrészt kiskani-zsalak voltak. Olt voltak a Kállay-párt végrehajtó bizottsága részéről Rabocsay György elnök, Kelemen Ferenc intéző, dr. Kabáu Imre, dr. Krátky István, dr. Rotsctiild Bél*, dr. Kovách Oyula, dr. Bród Tivadar, dr. Welsj La|os, Blankenberg Imre, Öivös Emil, Csillag jenö. Mátés P. Hilár, Tóth P. Móric. Pulvermann P. Zénó, Oolenszky János, Ujnépi Elek Emö ét többen.
Dr. Kállay Tibort az állomás per-ronján Mátés P Hilár szenlferenc-iindi plébános üdvözölte, biztosítva
szeretetéről és ragaszkodásáról.
Kállay Tibor valaszában megköszönte és viszonozta az üdvözlést. Azért |ölt, — mondotla — hogy a kereskedőt, iparost, tisztviselőt, munkást, földművest hajlékaikban keresse fal és megmagyarázza nekik lépését. Programja ugyanaz, ami volt, amivel öt megválasztotta az a párt, amely a nagykanizsai Kállay-pirl nevet viselte eddig la. Nem hozott félelmet és megalkuvást, nem akar zavart kelleni Nagykanizsán, de ha valaki a zavarosban halászni akar, annak kezéből ki fog|ák ütni a horgolt. Itt most — folytatta — nem liberalizmusról, nem szocializmusról van szó, hanem arról, hogy biztosítsunk egy becsületes parlamentáris kormányzatot.
Anek György kiakanizsal gazda mondott még pár üdvözlő szól, majd Kállay Tibor és társasiga a Cen\'-rá\'ba hajtottak.
A gyorsvonat darabokra tépett egy házaspárt
Egy caalád borzalmas katasztrófája a vasúti átjárónál
közeledése ellenére át akart hajtani.
A vonat azonban elkaptm a ko csit, Vargát és feleségét a felismerhetetlenségig halálra luzta.
A 19 éves leány súlyos séiüléseket szenvedeti. Bondárné még idejében leugrott a kocsiról és igy nem történt baji. A lovak e\'pusztullak.
Békéscsaba, szeptember 15
(Éjszaka!rádiójelentés) Varga Imre gazdálkodó kétlovas kocsival igyekezett falujába a csabai piacról a déli órákban. A kocsin rajta kivül helyei foglaltak: felesége, leánya és Bondár Imréné. A vasúti átjárónál Varga a közeledő békércnabai gyorsmoloros
■BANABBÉHOZ atal]
A gyümölcs és szőlőtermésközepes eredményt hozott
A takarmány csak elvétve Jó, a paprlkatermés közepes
Budapest, szeptember 15 | fejeződött és cséplése folyamat bm van A földmivelésügyl minisztérium ma
délben ad!a ki legújabb vetésjelen-tését.
A gabonaneműek cséplését befejezték, csak néhány uradalomban van még folyamatban.
A tengeri és burgonya fejlődésében a legutóbb kiadott jelentéssel szemben lényeges változás nem mutatkozott.
A tengeri törése és a burgonya szedése folyamatban van.
A cukorrépa szedése Is megkezdődött. A száraz Időjárás ellenére, gyökere általában egészséges.
A takarmányrépa a tartós szárazságot szintén sínyli.
Az őszi repcevetések a szárazság miatt tok helysn még nem keltek kl.
A kerti vetemények siedéte folyama ban van.
A paprika gyenge közepes ler mésl adott.
A vöröshagyma ugy minőségileg, mint mer nyiségileg közepes termést ad.
A bab szedése a legtöbb helyen be-
A képoszta fejlődését a szárazság megakasztotta. A fejek aprók, de aránylag elég tömöttek.
A kender és len áztstása és lilo-lása folyamatban van. Hozama közepes, minősége Jó.
A dohány törése, fűzése és szárítása folyamatban van. A levélzet apró, de egészséges.
A mesterséges takarmányok közül a lóhere és lucerna a szárazság miatt nem fejlődik.
A ritek sarjukaszáláss csak elvélve és s mélyebben lekvö helyeken adott kielégítő termést.
A legelők is csak a mélyebben fekvő helyeken adnak táplálékot
Az őszt gyümölcsfélék szedése és piacra vitele nagy részben megkezdődött. Ugy mlnösflglleg, mint meny nylséglleg közepes termést adnsk.
A rendkívüli nagy meleg és száraz idö|árás következtében a szőlő bogyói aprók és a későbben érö szőlőfajták fej\'etlenek maradtak.
A vessző beérése elég kedvező. Eridőszerlnl közepes termés várható.
MWMWMMMAMMMftMMMMMMM^^
Williams és Sabelü pilóták startoltak, hogy New-yorkból leszállás nélkül Rómába repüljenek
Newyork, szeptember 15 Williams amerikai és Cesare Sa belli olusz pilóták pénteken délután (new,orki időszámítás szerint) négy
óra harminc perckor fetszálloltak a Roma nevű olasz gépükkel a Niwyork melletti Hartford repülőtérről, hogy leszállás nélkül Rómába repüljenek.

— mondotta édesanyja -
A gyermekemet adja vissza!
\'ének a forró szappanba veszett gyermek rgyalás egy szomorú l
sógornőjének a torró szappat Megrázó törvényszéki fótárg
gyermektragédia körül
Nagykanizsa, szeptember 15
Részletesen beszámoltunk arról a szomorú gyermektragédláról, ami hetekkel ezelőtt Klskamzsán történt. Fürst Józsefné Horváth Katalin 29 éves kiskanizsai földmüveaassion? szappant fözölt. Amikor munkáját befejezte a forró masszát az udvarán helyezte el hűteni, majd bement a konyhába, hogy a vacsorát elkészítse családja atámára.
Mlg az asszony s konyhában foglalatoskodott, addig növétének két fia az udvaron Játszadozott. Az egyik, a 4 éves kis Szokol József futócskát játszott pajtásaival és miköibm az udvaron futkosott, megbotlott és beleesett a massiába, amely annyira összeégette a szerencrétlen gyermeke\', hogy pár nap múlva rettenetes kinok között kiszenveded.
A törvényfzék ma vonta Melös-ségre Fűtst Józsefnél, aki az egész tárgyalás alatt folyton sírt és Jajgatott és azzal védekezett, hogy ö nem tehet róla, hogy a gyermek a forró sztppanban életét vesztette.
Amikor a fiúcska apjá\', Szokol Jóistfet a fölárgyalási elnök megkérdezte, hogy kívánja-e Fflrstné megbüntetését és klván-e kártérítést, az édesapa csak ennyit mondott :
— A gyermekemet £ad|a vissza I
Nem kívánok én semmi kártérítést, semmml megbüntetést, a gyermekemet ugy sem tudja visszaadni.
Az áldozat édesanyja zokogva mondta el az eseményt, a kis fiu halálos ágyán mhdig az kérdezte tőle ijedten:
— Ugye, nem versz meg érte, édesanyám ?
Az édesanya sirása beléhasit a (erembe, fuldokolva, götcsösen.
A törvényszék Fürstnét bűnösnek mondotla ki gondatlanságban, azonban a fegyházbüntetést mellőzve, midössie 100 P pénzbüntetésre Ítélte.
Értesítés I
Érlesitem a n. é. hölgyközönséget, hogy Budapesten, előkelő b:lvárosl szalonban szerzett hosz-szu gyakorlatom után, helyben
Olga kalapszalonomat
megnyitottam. — Raktáron tarlók kísz kalapokat, valamint átalakításokat izlésessen és Jutányosán vállalok. — Sport és lovagló kalapok szakszerűen készülnek. Ugyanolt kézimunka elönyomda a legdivatosabb minlákkkal I Szives pártfogást kér «4iz KOHH OLGA Kölcsey-a. 15.
rTJMVUCATINDIAI BANÁN LEGJOBB TA PLALÉK »
BRTELEfOH: 982 85. [
1Ö5BL íxeptfcinbcr
16
ZALAI ROZLONT
Tifnsz és vérhas a gyümölcs-szezonban
Nagykanizsán a haslhagymáz, Polán a vérhas az uralkodó betegség
Nagykanizsa, szeptember 15 Minden esstendó gyümölcs szezonja meghozza a maga járványos betegségeit Az idei szárazság következtében ugyan a gyümölcstermés nem mondható valami bőségesnek, ami van ls, még a szóló ii, szokatlanul férges, de annyi azért termelt minderból, hogy az emésilöszervek (okozott igénybevételével ulat nyisson különféle járványos betegségeknek.
Nagykanizsán a tífusz megbetegedések gyakoriak. Igy az elmúlt két hétben 15 a bejelentett haslhagymáz esetek száma, melyek között halálosak ls voltak. Általában azonban a betegség lefolyása könoyO.
likőr lesz sertésvágóhíd Nagykanizsán ?
Nagykanizsa, szeptember 15 Nsgykanizaa város középitkezésci-nek föintézöje az 0 portyázásai közben rábukkanhatott azokra a hiányokra, amelyek a sertésszurás és hentesmúbelyek tekintetében Nagykanizsán észlelhetők és amelyek évtizedek óta állandó panasz tárgyát képezik a lakosság részéről.
Kulturtörténelmünkben meglehetősen szomorú tsrtalmu fejezet, annak az állapotnak a regisztrálási, hogy 1928-ban még mindig nincs sertés-vágóhldunk, ellenben 38 hentes az otthonában végzi ki a 6000 sertést, amely a város likouágának fogyaiz-táiára van szánva.
A sertésvágóhíd megépítésének kérdése már régen fel van adva. A Zalai Közlöny hasábjain évek óta foglalkozunk ez üggyel, amelyet minden oldalról megvilágítottunk. A várói közgyűlés-termében elhangzott panssiok és felizólaláiok ii erre az ügyre irányították a megyei hatóságok figyelmét Az alispán, a föld-mlvalásügyl és belügyi miniizterek leiratokban figyelmeztették Nagyki-nizsa város tekintetes tanácsát, bogy a sertésvágóhíd kérdésének megoldása halasztást többé nem lür. A közgyűlés a tekintetes tanácsnak megadta a felhatalmazást, hogy 240
A városi tisztiorvosi hivatal minden intézkedést megtett, hogy veszedelmesebb természelü járványnak elejét vegye. Dr. Ooda Lipót városi tlszll-főorvos kijelentése szerint a tífuszos meg betegedések továbbterjedését illetőleg nincs ok aggodalomra.
Vérhas Polán (Tudósítónk Jelenti.) A Letenyc közelében fekvő Pola községben az elmúlt héten 5 gyermek halt meg vérhasban. A vérbis-belegek száma ma is 30-ra lehető, köztük aránylag sokan felnőttek is. Dr. Cztgány JáDOs letenyei főszolgabíró a legerélyesebb intézkedéseket foganatosította a járvány leküzdésére.
ezer pengő kölcsönt az említett célra fölvehessen. A megye és a belügyminiszter ezt a határozatot jóváhagyta, lót érleiülésOnk izerint a városi műszaki hivatal a erveket már régen el ls készítette és mégsem történt eddig kéízel fogható intézkedés a sertésvágóhíd megépítésére. Egy előttünk Ismeretlen tényező bénltólag hat erre az egész ügyre.
EJA számvevőség jelenleg az 1929. évi költségvetél összeállításán fáradozik. Nagyon tartunk attól, hogy Ismét nem fogunk a költségvetésben avval a kladdsl tétellel találkozni, amely a |sertésvágóhíd megépítésére van szánva. Azérl irányítjuk Nagykanizsa város közönségének figyelmét erre az ügyre és kérjük: ne engedje a disznóölés rezidenciájának felépítését elhalasztani.
Hs a Slpadombon épileadő vágóhíd közvetlenül nem is díszítheti a város belterületét, azt mégis minden lelkiismeretes polgár koncedálji, hogy 38 elizórt diiznóizuró éi hen-tesmühdy se dísze a városnak, de emelett olyan merényld a közegészségügy elten, bogy ez az állapot a város közönségének méltó megro-váiát kihívja.
A város falain belül hullatésxek-nek és fertőző snyagoknak helye nincs. A sok jogot pinaszra meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket.
Dr. VUlányl Henrik.
Mosolyog martban barátai és barátnál nagy tévedésen, ablh mindig vadonatuinah tartláh azt. mll ra(la látnab. Bizonyára ma Is ugyanéit gondolláh ma|d harisnyáiról.
A valóságban azonban már régen viseli aiobat. A langyos LuxfUrdó ai amely eslénbénl néhány perc alatt harisnyáinak vlsuaad|a ns ulsicrfl frlsscséget.
(Szerdán folytattuk I)
ÖKa|tJa tudni, hogyan tietl bármely anyagtól UéizOlt harisnyáival bánni, hogy a fenti célt elérje? lr|on nebílnli. — I.ever és Társat b. f. L, tiudapest. IX.. Ráday-utc* ja
legszélét ebb körű és a legnagyobb eréllyel megindított nyomozással Igyekszik kideríteni, mi Igaz abból, amil a faluban mondanak és ba szükségesnek látják, a régen dhunyt gazdi holttestének exhumálását fogják kérni, hogy kiderilsák, vájjon tényleg bűnös kezek tették-e el 1/4 alól Vörös Ágostont ?
Titokzatos haláleset flgyében nyomoz az orosztonyl csendőrség
Eltették e láb alól Vörös Ágoston orosztonyl gazdát?
Nsgykanizaa, szeptember 15 Már hoiszu ideje, hogy Vörös Ágoston orosz\'onyi gszds elhányt és csendesen plh»n a kis község sírkertjében. Emlékeit valószínűleg már ciak leguQkebb hozzátartozói őrzik. A község népe azonban valahogy nem tudott beletörődni VOrös Ágoston halálába, melyet a legkülönbözőbb kommentárokkal kisért és amelyet most újból felvetett a fáma. A község népe ugyanis egy idő óta ismét suttogni kezd, hogy VOrös gazda hiiála körül nincs minden rendjén, bogy VOröi Ágoston nem balt meg természetes balállal, hanem valakinek az érdeke voll, hogy eltegye láb alól. A falu szája meg ls nevezte azt, akit a borzalmas bűnténnyel gyanusltolt.
A hírek djulottak egészen a csend-őrségre, abol .nem zörög a haraizt...* dvdnél fogva nyomban érdeklődlek, mi alapja van a falu suttogásának és miután többeket kihallgatlak, az esetről jelentéit tettek a nagykanizsai ügyészségnek. Az orosztonyl csendőrség most a
Mintám
hivatalos helyiségeit
Bntttf-íir 16. cli ill toUcíi
Kinizsi-utca 2. sz. alatt is van bejárat.
ÉRTESÍTÉS I
Tisztelettel értesítem a n. 4. hölgy-közOnséget, hogy a Uosl szeptember 8—9-én tartott óazi-téll 4l>atfcmM-tatta i isalisttsw és kérem divat mintüm szíves megtekintését
Taaelóteáaiekai és ktfutóteáayt felveszek.
Sohillar
angol ét tranda divatosaira
Csengery-ut 37. L em.
Szőnvearaktárunkat g&fljgj&l
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban és ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-
_ nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. -
Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló épfllet
1AU1 KOEtOWT
IM§wp*embw 16
NAPI HÍREK
NAPIREND
\' Sxept. 10, vasárnap
Római katolikus: Kornél. Protestáns: Edlth. IxracUta: TUri bó 2. Nap kel reggel 5 óta 38 perckor,
nyugiz-lk délután 18 óra II perckor. •
, Városi Nagyraozgó. „A dzsungel" Allatlllm — .Fiatalok előnyben" vfgjá-ták 9 (elvonásban.
Uránia mozgó, .üthello" drámi 8 (elvonásban.
Szept. 16, hétfft
Római katolikus: Ferenc. Protestáns: Ludmilla. Izraelita: Tlsrt bó 2. Nap kel reggel 5 óra 39 perckor,
ayngtxlk délután 18 óta 09 perekor. •
Városi Nagymozgó. .A modern Inkvizíció" 8 felvonásban. — .Tirol" ter-méezell lelvételek. A három .Puffy" burleszk 2 lelvonásban.
A Bacjrfcanizaai aieáeorologUI meg-tlareáő Jelentéeeki Szombaton a hómér-aftJMi rwmI 7 ónkor +14, délután 3 diakor +13, eaáa » éiakot +12 4. MMut: Egész nap borult égboltozat. SUUrány ■ Reggel Kelet, délben Északkelet, ette Északnyugati széL
A Meteorológiai Intézet jelentés* este 10 órakor: Éjszak felöl esó csökkenése és ném felmelegedés várható.
Őszi sirató
Irta: PÉCZELY PIROSKA
Hervad a virág, halinak a lombok, torka pillangók — apró bolondok óh, jajl Oh, )a/l már vígé a nyárnak.
Dér ezüst/ével ékes a kertünk, nagy temetésnek árvái tettünk ml Is, ml Is : lángok szerelöl.
Fák koronája 0sz fele tévedt, fakó sírásban sápad az élet s a csók, a csók már egykori álom.
Zeng bong az ősznek tépeti gitárja, irta legény, — a bolondját Járja iha), tyűha/1 nagy, /elsíró kedvvel.
Ócska a köntös, lekopott dísze — hej I ez az ut a sir felé visz e 7 — oda, oda
már csak oda vágyunk.
önmagunk vesztét úgyis beérjük, más fele ml már minek Is térjünk ? jövel, Jövel Ut pihenő ágyunk I
Oda. a virtus, szép Ifjuságunk, oda a csók is, amire vártunk, oda a kedvünk nagy vlgasulga, elvitte nyarak ttlllaehamsa I Oda a hajrás vitézi élet, hagcok forróján az Is elvérzett, üres iszákkat koldusmód járunk, láthatian gönctől görbült a hátunk, hej Imire várjunk, még mire várjunk ? óul tarlókon süpped a lábunk. Mind a leány Is messze kiiérhet sok ölelésben rokkant vitéznek. DáskebW nyárnak nagy szomjazója, eljött a könny: a csókok adója. Láiadrt, látod: Uyen az élet, vén uzsorás, ki sohase téved Adott — fizethetsz, azután várhatsz, hasztalan vártán odébb Is állhatsz.
Zeng bong az ősznek tépett gitárja sírunk: — az éhes, - karját kitárja s Oiel... ölel \'
nagy bús szerelemmel.
— Csak csütörtökön jön meg a polgármester Hévízről. Dr. Sabján Oyula polgármester eredell tervétől eltérően, tegnap nem érkezett meg Hévízről, ahol siabadtágál tölti, hanem értesítést küldőit, hogy csak a jövő hét csütörtökjén érkezik Nagykanizsára.
— Bucsu Balatonkereszturon. Balatonkeresztur községben mt bucsu van, mely alkalomból az isten llszlelelet Rudnyánszky Miklós nagykanizsai bittanár fogja tartani. A búcsúra azámoian kimennek Nagykanizsáról is.
— Konyháját teljesen felszerelheti edénnyel, ha azt megnyeri az Iparos-sorsjeggyel 1 pengőért.
— A klskanlzsal Kath. Ifj Egyesület mára tervezett szüreti mulatságát a kedvezőtlen Idő miatt a jövő vasárnapra halasztották.
= Dr. Welsz Lajos nagykanl-zsii ügyvéd 1899. év óta fennálló ügyvédi irodáját, miután a 4 évi Ursasviszony megszűnt, a régi helyen, Csengery-ut 25. stám alatt maga vezeli tovább.
— Segíts magadon és az elaggott Iparosokon 1 pengős Iparos-sorsjeggyel.
— Véglegesen elzárták a teherforgalmat a Kazinczy utca egy részén. Az államrendőrség a mai nappal, tehát szeptember 15 tői kezdve, véglegesen elzárta a teherforgalmat a Kazinczy-utcai postapalota és Fő ut közötti részen. Ezen az útszakaszon csak a személyforgalmat és olyan teherforgalmat szabad lebonyolítani, melynek rendeltetési helye a jelzett hitárok közé esik.
= Megérkezett Szalai Pepita Oyula, Nagykanizsa közkedvelt cigányprímása és elsőrangú zenekarává1 ma estétől kezdve hangversenyez a Centrárban. — Egyben ludaljuk a n. é. közönséggel, bogy a bor és likőr árainkat mérsékeltük és borainkat a hírneves Váci Püspöki Uradalmi Bérplncétöl szerezzük be, ugy hogy a legkényesebb igényeket is megelégedésre kielégítjük. Eliőrenda pezsgő és bor boulé kapható. Szíves pártfogást kér a Vezetőség.
— Az Iparostárgysorsjáték húzása. Az ipartestület által a nagy-kanlztai Ipirosok Menháza javára rendezendő tárgysorsjáték burását a vezetőség október 7-ben állapította meg, amikor is délután 3 órakor a Polgári Egylet nagytermében a hatóságok közbenjöttével a húzás a legteljesebb nyilvánosság előtt fog lefolyni. Sorsjegyek korlátolt számban míg mindig kaphatók a kiállított sorsolási tárgyak üzletében.
=» Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
Az iskolaév kezdetével
Csupa gond ilyenkor minden szülő 1.1 licll küldeni a gyerekeket - talán idegen városba. Intézetbe — nem gj örhCSJlictih m.ir állandóan folótltih nz édesanya szeme Ki ludla milyen | \'[ betegségei ited össze az iskolá-bjn .i üveiclir
Sok nondol levesz a sztilők lel héiöl .1 sa\\ar\\ ri a lnlunö báziszei. amelynek rcndwcies használata ciös és hatásos vií delem a lerlflzés veszélye ellen és igv megóvja a gyermekek egészségét lerlőilenitö ereie es n.-uvstci ii ii.il.Ssa soli betegség megelőzésében indokolta ezi a tanát sot1 \' .
ahol iskolasgverek van, ott legyen eov üveo lai\\ is.
Vegyen Iparos sorsjegyet, mert ezzel támogatja az elaggott szegény Iparosokat.
— Kérem az Iparosságot, bogy ma délelőtt 9 órakor az Ipartestületben Kállay képviselőnk fogadására megjelenni szíveskedjenek. Az Ipartestület elnöke.
— Az útlevél ellenőrzést ismét a pályaudvaron bonyolítják le. Mint annak Idején megírtuk, a belügyminiszter a nagy utas-forgalomra való tekintettel, hogy a vonalok ne szenvedjenek késéseket, az útlevél-ellenőrzési a mozgásban levő vonaton rendelte el. Ennek határideje szeptember 15-én letelt, vagyis szombattól kezdve a határon ki- és belépő utasok útleveleit a kanizsai pályaudvari kirendeltség itt helyben fogja megejteni. A régi rendszer visszaállítására az őszi szezonban megcsappant utasforgalom szolgál tátott okot.
ÉRTESÍTÉS.
Tiszteletlel értesítem a nagyérdemű közónséget, hogy Kazinczy-utca 3. az. alatt (Mekzer haz)
kézimunkaüzletet
nyitottam. — Raktáron tarlók mindennemű kézimunkát éa hozzávaló anyagot a legol-csóbbtól a legjobb kivitelig.
Kérem a nagyérdemű közönség szíves támogatását
HUTTER GÉZÁNÉ.
Ismét olcsóbbak lettdnk
5 /e-kal
a két-Hteres MERCEDES BENZ után csak 5°/o luxusadó térítendő
MERCEDES-BENZ
AUTOMOBIL R.-T.
Telelőn 140-70. Budapest, IV. ker., Vád ucca 24. szám.
Telefon 229-24.
— Mosonyl Ml ml, az Országot Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolái (Zeneakadémiát) végzett oki. zenetanárnál, az 1928—29. tanévre a beiratkozás Keszthelyen megkezdődött
KEZIiUHHÁZŰK FIGYELMÉBE I OIbé lelt a léÉulj
özv. Dr. Orosz Miklósnénil 11
Miután szükségletemet gyári cégeimtől előnyösen sikerűit beszereznem, abban a kellemes beiyaetben vagyok, bogy az «4T összes
kézimunka cikkeket, fonalakat, csipkéket
szenzációsan olcsó árban bocsálthatom a kézimankázó közönség rendelkezésére.
óriási választék I Príma mlnfltéj I
Figyelje kirakati áraimat I
Próbálja kt. vételkötelezettség nélküli
ön. Dr. Orcz IéIóiiI, Kaztoij-i. 2.

bizalom dolga.
Hálók, ebéd IOk, urlstobák a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvez6 fizetési fellételek.
Székely Vilmos
butortelepe laglkáalw, Iiilaczy-ntca 4. a.
•Elföreodü saját kárpitosmühi
%

NE MULASSZA EL, HA I
BUDAPESTRE
megy, felkeresni a j
„BOHÉM" lULATÓ-t
VII. Rákóczí-ut 36. I VILÁGVÁROSI MŰSOR I
Naponta kezdete 10 órakor. 81 KÁVÉHÁZI rtRflK. BELÉPŐDÍJ flIHCS.\' I
<92t. szeptember 16
íalai KOZLONt
ló esétxiéaftak leis, ha reggelenként éhgyomorra egy fél pohár természete* „Ferenc József keserüvlzet iszunk. A táplálkozási zavarok szakorvosai általánosan dicsérik a Ferenc Jóuel vizel, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epeklválasztást növeli, az anyagcserét megélénkíti és a vért felfrls-att. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben.
— Polgári Hu és leányiskolái sapkák kaphatók Szabó Antal sportéletében.
— A Ktskanlrssl Polgári 01-vasókör Vezetősége a házmester! állásra november l-re pályásától hirdet. Fettételek Papp Péter alel nőknél Ors»ág-ut 9 szám alatt, vqgy as Olvasókörben vasár- és ünnepnap a délutáni órákban megtudhatók
— A Déttvasutasok Temetke sU Egyesülete; vezetősége felkéli a tagokat, hogy a /. hó 23 dn n Kozgonyi-utcai tornateremben d. u. 3 órakor 90 tag kételmére tartandó rendkívüli közgyűlésen, melynek tá^pa több (emelési vállalattal való megálapixüs, lehetőleg mind jelenjenek meg.
= Tánctanitás. A gimnáiium tornatermében a tánctanitás az izr. ünnepekre való tekintettel 17 én hétfőn, a Polgári Ejyleiben pedig ma este kezdődik.
— A Nagykanizsai IpartestO let LábbelHiészitő Szakosztálya folyó bó 16 án, azaz ma délután 3 órakor az Ipartestület helyiségében tartja évi rendes közgyűlését, melyre a L tagjait tisztelettel meghívja a Vezetőiig.
— Nemi beteggondozó Intézetet akar a város felállítani. Népjóléti miniszteri rendelet alapján Bődy Zoltán alispán felhívta a város vezetőségének figyelmét arra, hogy a nemi betegségek terjesztésének meg-gátlására kívánatos volna Nagykanizsán is egy nemi-beteggondozó intézetet felállítani. A város egészségügyi hatósága most tárgyalásban van az illetékes tényezőkkel, hogy vagy a Munkásbiztosi tó, vagy pedig a Teleiával kapcsolatban oldassák meg a kérdés.
= Az Iparos-sorsjegy nyereménytárgyalt megtekintheti egész napon át a Főúton (volt Szabó dpöflxletben).
— Nyolcszor nyolc hónapi börtönre Ítélték a galamboki me rénylöket A nagykanizsai törvényszék tegnap tárgyalta annak a 8 galamboki legénynek a büuügyét, akik egy 16 esztendős otlani leány ellen imerényletet követlek el. A bíróság zárt tárgyalás nlán miud a 8 at egyenkint nyolc bavl börtönre Ítélte.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk. Sok milliót takarít Igy meg. Oyőződjön meg személyesen, Kopsteln bútoráruházai Szombathely, Kőszegl-uica 5. (üzlet az udvarban) és Sopron
— Szüreti mulatság Nagyré csén. Tudósítónk írja: Minden tekintetben sikerüli szűrei i mulatságot .rendezett f. hó 8 án a nagyréciei önt Xfteottó Egyesület. A fenti napon délután 2 órakor Igazi msgyaros felvonulással kezdődött a mulatság. A felvonulást 20 tagból álló lova -
Elpusztulnak legyek, szúnyogok, hangyák, poloskák, svábbogarak, molyok, bolhák stb.
Óvakodjunk az utánzatoktól! Csak eredeti, plombált Fllt-kannát fogadjunk el!
PANACEA Gyógyszervegyészeti R.-T.
Budapest, VI., Figyelfi-ucca 16. Telefoni L. 909-48.
bandétium ifj. Horváth István vezetésével nyitotta meg. Frlskó József hegybíró él Rojkó Anna hegybiróné gyönyörűen diszilett kocilja. Uiána két négyas fogalu ökrös szekér halad\', megrakva magyar ruhába öltözött falusi szépségekkel, akik a szekéren csapra űlölt hordóból kínálgatták a közönséget a hegy levével Szinte kivált a menetből a bálkirály Németh János megyplros ma-gyarká|ával, valamint a bálkirályné Horváth Mariska gyönyörű alakjával. Az egész menetet egy négyökrös fogatra felpakolt cigánybanda zárta be. A felvonulás alatt az egyfogatú szamárkordén elhelyezkedett Csórl József, Ihász Imre és Hegedűi Laci talpra esett mókáikkal kacagtatták a község lakólt. Az egész menet vlg zene és nóta szóval járta véglgjnem csak Nsgyrécse, de Zalaiárszeg és Kisrécse községekel is. A lulajdon-képeni mulatság a felvonulás után kezdődött a szőlővel feldíszített nyílt helyen, ahova összegyűlt a három község apraja-nagyja. Emelte a mulatság fényét QyOmirey István országgyűlési képviselő, valamint Valkó Árpád földbirtokos mtgjelenése. A mulatság ugy anyagi, mint erkölcsi tekintetben nagy sikert jelentelt a rendetö testületnek. Felülfizettek : Valkó Árpád 17 50 pengő, Oyömörey István 6 pengő, Vidéki Ernő, Csínyét Oábor, Schweitzer István, Németh István, Hormadls Jóisef, Ferk Mihály I_1 pengő, Kelemen János, Balázs Ls|as, Takács Oyula, Biláxa János 50 -50 fillér és Klslóih János 10 fillért. A mulatság Huta |övedelme 205 pengő volt, amit tűzoltó ruhák beszerzésére fordítanak.
_ 20 havi részletfizetésre szállítjuk — Igazolvánnyal ellátolt ügynökeink utján Is — az egész világon kejobbnak elismert Singer varrógépeinket. Slnger varrógép részv -fórsaság Nagykanizsán, Fö-ul 1.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Iskolósgyermekek körzeti \' beosztása (Panaszos levél) Igen tisztelt Szerkesztő ur, talán méltóztatik tudni, hogy Nagykanizsán minden évben bizonyos elégedelientég támad azon szülők között, akiknek elemi Iskolás gyermekei a körzeti beosztások alkalmával nem a sjüIöí óhaj szerint osztatnak be. Talán rosszul ls fejezem ki magamat, mikor szülői óhajról Irok, azonban sz Igazán jogot óha|, hogy minden gyermek a lehetőség határán belül a szülői házhoz legközelebb eső iskolábs járjon. A tavaly is as idén két kii elemista gyermekemet annak ellenére, hogy a Ciengery-utcában lakom, a Teleky-uU elemi iskolába osztották be. Vannak még szülök, akik nálam is rosszabbul járlak, meri gyermekeiknek kilométert kell megtenni naponta iskolábajárás elmen. Azt hiszem az lett volna a rendje módja, hogy az én gyermekeimet ne a messzi Teleky-utcába, hanem a közelebb levő Roz-gonyi utcai Iskolába járassák.
Sok Ilyen elkeseredett szülőnek panasza ez rajiam kívül és az ember végül Is kénytelen azoknak a háborgó indulatu szülőknek igazat adni, akik protekciót látnak még az elemista gyermekek szétosztásának kérdésében Is.
Most jön azonban a java. A legérthetetlenebbül az egyes kanizsai elemi iskolai körzetekben az elemista tankönyvek nein egyformák. Hogy kinek a nagy bölcsessége tapad ehez a fonák helyzethez, nem tudom.
Igy előfordult velem és másokkal, hogy a körzetek változtatása alkal-m&val a megvett tankönyvek nem
használhatók. Már én a szűkös nyugdijamból kétszer vegyek könyvet, holott ezt el lehetett volna kerülni.
Kérdezem, kl Intézi ezeket a dolgokat, hogy nekem az idén már jó néhány pengó szükségtelen kiadást csinálták?
Teljes tisztelettel: Egy nyugdíjas szülő.
és női kabátot „ ruhát „ pongyolát
„ blOUSt olcsón
akar vásárolni, el ne mulassza fölkeresni
WEISZ MIKSA
női divatáru házát
Budapest, Király-utca 85. (Előbb Nagykanizsa, Fönt 8.^
DUKÁSZ FERENC
épületfa és deszkakereskedéte Magyar-irtoa 101.
Léo, stuka túrnád, tetőpala,
Hajópallógyártás és eladás
Furnér és enyvezett lemez
Asztalosárugyár
Kész ajték és ablakok
állandóan raktáron.
Tatofwaa tM.
í
/HiértaPU C H-m o torkerék p ér a legelterjedtebb!
Mert legolosébb I Legmegbízhatóbb I
üzemköltsége legcsekélyebb I (Km-ként 4 L)
Ára P 1120.— lfc.c<i kedvező firctésl feltételekkelI Oyárl fiók: VI. ker., Liszt Fr:renc-tér 9. szám.
Helyi képviselő: Brandl Sándsr. *
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASAG
Kanizsai iparosok megérdemelt szorgalmas mnnkái nak eredménye a Szombathelyről hozott aranyérem
A Mendlovlts József és Márton cég • székesfehérvári kltOnletés után Szombathelyen Is aranyérmet nyert — Varga Nándor négy szakmabeli elöl vitte el az elsőséget — A kanizsai Ipar magas színvonalát bizonyltja a két kitüntetés
l«a szeptember 16
Nagykanizsa, szeptember 15
Meglr.\'uk, hogy a szombathelyi nagysrabáiu országot kiállítás keretében a kanlisai kitüntetetlek között Mayer Klotild utóda Varga Nándor kelmefestő, vegyttiztttó és gózmosoda dg ts aranyérmet nyert.
Nagy dolog ez, különösen ha figyelembe vesszük, hogy négyen vetlek részt ebből a szakmából a kiállításon, kőztük két szombathelyi cég, akik azonban a kanizsai mester ki-átlttott munkája mellett második, harmadik helyre szorultsk.
Varga Nándor, akinek szépen prosperáló, modern gépekkel, f-lsze-relt üzemét mindenki Umeri Nagykanizsán, a szombathelyi kiállításon 35 darabbal vett részt. Volt ezek kOzőtt pllstzirozás, pompás színárnyalatokban bővelkedő festeti kelme kolekdo, vegytisztítás (szőrmékből Is) gözpllsszirozás és más szakmabeli dolgok, melyek méltán kelthették fel a kiállítást megtekintő kőzOnség és aagaa vendégek figyelmét Is. N.-ponta nagy csoportok bámulták a kanizsai íparoskiállitását, aki a kiállított festett, gazdagszlnikáláju kelméket majd, mind egy szálig eladta ott a helyszínen az értük rajongó asz-szonyoknak
A szombathelyi kiállítás aranyérme tehát megérdemelt mestert tüntetett ki és csak őrülhetünk neki ba akadnak ma is Ilyen derék, buzgó iparosok, akik költséget áldozva elmennek kiállításokra, bogy ilyen magas dicsérettel térjenek vissza.
A másik ip iroscég, melyet szintén büszkén vall Nagykanizsa iparos-társadalma magáéntk, a Mendlovlts József és Márton (Király-utca 45) rézmO és szeszgyári berendezési vállalata.
A (eles nevü ét országosan ismert cég tavaly uz emlékezetes székesfehérvári kiállításon is kiállított ezüst érmet nyert. Most a szombíthelyi aranyérmet kozott haza. A kiállítást megnyitó Miyer János földmlvelés-ügyi minisztert Sp.egel Szigfrid a soprf nl Ipar és kereskedelmi kamara enöke kalauzolta a Mendtovlts-cég kiá\'li ásihoz, ahol a miniszter látható érdeklCdéssel szemlélte a buklatos rendtzetü pálinkafőző kazáni, a buk-tatós és vízfürdős fözöt, a folyton működő lepároló készüléknek alszssz lepároló oszlopát, mely a maga nemében gyönyörű munka volt. Ezt az oszlopot a cég gróf Széchenyi Aladár rinyatamási uradalma megrendelésére csinálta. A miniszter elismerését fejezte kl Mendlofitsnsk.
A céu különben 22 év óla van Nagykiiilzsán, ahonnsn a régi Nigy-tnagyarország minden részeben levő uradalmakkal Osszeköltelésb: állót\'.
A kiállított tárgyakon kívül a cég foglalkozik az összes vízvezetéki berendezésekkel szakszerűen, hegesztésekkel stb.
*
Jóleső érzéssel kommentáltuk a szombathelyi kiállitás nagykanizsai kitüntetettjeinek sikeréi, mert az Ossziparosság kiváló erényed akarjuk ezzel is kifejezésre juttatni. (—)
Fontos tudnivalók a vetőmag csávázásáról
A növényélet és kortanl állomás közérdekű közlése
iKmert csir. hintó hatása főképen a kisgazdák által alkalmazott helytelen csávázási eljárás miatt a folyó e»ben még Inkább fokozódni fog.
Ezen körülmény folytán, amennyiben a kisgazdák továbbra is a régi rézgálicos módszer szerint csáváznsk, rendkívül károsodás fogja érni a | gazdaközönséget és ezért különös i súlyt kell helyezni a nagyobb gazdaságok által már évek óia jó eredménnyel alkalmazott nedves, hlgs
Nagykanizsa, szeptember 15
Hivatkozásul a földművelésügyi-miniszternek jullus 11-én kelt és valamennyi megyei törvényhatósághoz intézett rendeletére a gabona vetőmagvak csávázására vonatkozólag, az abban emiitett részletes utasítást további intézkedés végeit közli a m. kir. növény élet és kórlani állomás vezetősége:
Minthogy az utóbbi hónapok rendkívül száraz Időjárása mlati a buza-szemeken a cséplés után fokozottabb mértékben lesznek észlelhetők apró repedések, a rézgállcnak általánosan
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese és bó ysg homok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül alkalmas.
Állandóan friss töltési
"" Főraktár:
WEISZ MÓR
Hagykaaissa, Klrály-ntca 21.
Qyos csávázás és a porpácolás általánossá tételéi e.
Evégből a gyakorlati szempontokat szemelőtt tartva, a szükséges és haladéktalanul eszközlendő Intézkedések a következőt:
1. Erősen üszkös, puffanccsal telt búzát vetőmagnak egyáltaláu nem szabad használni.
2. A régi rézgálicos eljárás helyett minden velőmagnál a nedves, higanyos csávázás, vagy pedig búzánál tekintettel a nálunk gyakori száraz őszi időjárásra, kevésbé üszkös vetőmagnál, egyszerűsége miatt a nagyobb gazdaságokban már elterjedt porpi-colás alkalmazandó.
3. A csávázás az Umert módszerek — a m. kir. növény élet és kortanl intézet .Hogyan és mivel csávázzunk" cimű kisdványa — siérint alkalmazandó. A porpácoláanál körülbelül minden 500 holdra egy egy pácolódob szerzendő be, amelynek használatba vétele, illetve a csávázási sorrend megállapítása Iránt a községi elöljáróság azon teg|a Intézkedik, aki a mezörendőri törvény vármegyei szabályrendelet értelmében szükséges ellenőrzési teendők ellátásával van megbízva.
4. Az ellenőrzéssel megbízott köteles lesz hetenként a községi elöljáróságnak az állandóan veretendő pácolási nyilvántartást bemutatni és Így a községi elöljáróság ellenőrzi, hogy az ^vetésre kerülő vetőmagot mindenki csávázta-e. Hngraz ellenőrzés tökéletesen legyen keresztül vihető, a csávázási mindenki legkésőbb egy hé>tel a vetés előtt köteles eszközölni. A porpácodhoz szükséges csaváiódob beszerzési költséget srányos és minimális használati díjból (pl. mázsánként 10-20 fáll.> meg khet térileni, amely használati dij ugyancsak az ellenőrzésed megbízott kezeihez fizetendő.
5. A ciávázó auyag beszerzése községi elöljáróságok utján történjék,
igy a gazdaközönség a legolcsóbb áron és esetleg a lehetőség szerint hosszabb kamatmentes hitelre julhssson ahhoz. A szükségelt csá-vázószer megállapítása tekintetében abból kell kiindulni, hogy nedves csávázÓ8zerböl minden k-it. hold buzavetéshez holdanként cca 80 kg., vetőmagot számítva 70—73 gr., mig a porcsávázó szerekből pedig 200—250 gr. anyag szükséget.
Ez a fontot mezőgazdasági utasítás a főszolgablróság utján és ezúton is az összes érdekeli gazdik tudomására lett hozva.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávé kárában VIII., Baross-tér 10.
azonnal szállit
az
AiiééI és Traktor iettlii ii. T.
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 19.
Te\'elouszámok: J. 460-38. J. 428 40.
Képviseli: SZÁNTÓ VILMOS ÉS TÁRSA.
KERJE A FUSZERKERESKEDESBEN
„ AMOSTMEGJELliNT. . l\'ttt RECEPTET TAPTAI.MAZO.
színes képekkel illusztrált t>» OETKFR KÉLE receptkönyvet ARA 30 FILLÉR
ftacftá:
NINCS.rORDUUON KÖZYÜiíN HOZZÁNK
DsOETKERA
BUCWBr.WLCONn U 25
A 127 receptet tartalmazó, .Hogyan készül a |ó sütemény?" dmU könyvecskét kívánatra továbbra Is Ingyen |és bérmentve küldöm.
Mozgószlnházak
Városi Nagymozgó. Szeptember 16-án, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor két sláger I „A dzsungel". A világ legnagyobb attrakciót állaifllmje. — .Fiatalok előnyben\'. Vígjáték 9 fei-vonátbau. Főtzereplö: San Wood.
Hétfőn és kedden 7 ét 9 órakor .A modern Inkvizíció" Kertész Mihály első amerikai filmrendezése 8 felvonásban. Főszereplő: Dolores Coslello. .Tirol" természeti felvételek. A három .Poffy". Burleszk 2 felvonásban.
Uránia mozgó. Szeptember 16-án, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor a Royal Apollo nagysikerű reprlze .Othello". Dráma 8 felvonásban. Főszereplők: Emil Jannlngs, Putty Lia, Lenkeffy let ét Wtrner Kraut.
tIxbii
A mai értéklöztdén mindvégig üz-lettelenség uralkodott a piacon. A töztde látogatottsága a zsidó újév miatt igen csekély volt és igy alig néhány kölés jött létre. Az árfolyamokban emiilésre méltó változás nem állott be. A flxkama\'ozáiu papírok piaca teljesen űzlettelen. A valuta és devizapiacon nem volt változás.
Modern, alig használt
...1ZL állandóan
Üléses 8UIOK raktáron. «2a Kedvező fizetési teltételek.
Palatínus AstóváUslst, Bsdapest,
Újpesti rakpart 4. Palatínus ház.
POMPÁS HANGSZEREK
pa lecnigyc hangszerszétlrtlldesétól. Tájékoztátó árak: Hegedűk már P 7.90-tól Harmonikák . P 7.80-tót Citerák . P 11.60-tói Klarinétok . P 1496-tói Mandollnok . P 13.20-tól Oramofonok . P 29J50-tö!
60 oláalss Dj üssíóárjegyséklsk
ingyen I mi
ME\'^r^D
beszélőgép- és harmonikagyár Boéapeit, 11/483 fiUől-nt 19,
ixcptam\'w 16
.ZALAI KÖZLÖNY
Terménytőzsde
A mai Izraelita ünnep miatt forgalom nem fejlődött klstgy a tőzsde-Jegyzés elmaradt.
Zürichi zárlat
PM »27, Looéoa 25-20, Htirjixk 819-55 BrifcMi 72 20, MBuo 17-17, Madrid 85-50. Amaáaéaa 106 30, B«Un 113 80 Wlu JS-X, Mi 9-75. Wji 1D-40, Vuií »22Vi. B><Up«tt I01U üt fiád 9-13, B«k»r*»1 5-16.
■Jegyzése
VALUTA* JUgoU 17*65-28 00
a.\' 7M0-7W0
CMk. 1M5-1705 Ola k. 142-G6-1M-25 Otaái 10 00-1006 DoUta 57Ü9O-67M0 PnaoKit 2X40-mo Holl. 229 40-230*40 Lsagy* M\'1S-M\'45 LW 3-45-S 50
Un - -
Lka 2995-1020 Maki 13640-136*0 NotHt Mtó-öí-25 SdxflL SO 6X0 96 M 94-40-96-10 Ivájd I.II020-I106Í Mk (U1&-M7S
UHV1ZAK
AmtC 226 60 23030 I 10-66-1009 138-50-186 90
__ 79-62-79 87
•akarati 3-47-3 31
^^ W-78-27\'86 94\'5S-95 05
_ 29 95-30 05
Navrotk 872 90 4 50 Oaalo 162 77-163 17 Párts ZW6-2T44 Pláaa 1697-17-02 •aohi 412-4 15 l|»3(M&8 70 64-22-64-42 90i8 »«"S3 1IO26-1I0-56
Vanó Wlu
Urteb
Klaáta: Mlzalal lyiaü és Lapkiadó Tillalat léovéaytámság.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
kanrtatMüi Kagykaaixsa 78. u.
4PBÓII1DETÉSEÍ
Az aartMrdtéawt <fl|a lOsiólg • mlniüsa további mi dtla • MII. auMtaap io uót* aa tiiiér,
! H fillér, Vaaár- él Mül <0 flIMr, mlndan további ssó dija • MII. Saatdáo fct pénteken 10 sióig M fillér, minden további sió dlla f Ml. ClaMié • minden vMta-■akfa betttból éllé aaé két aaúaak számíttatik. Alléat karasőkmk SOM mt*lmén\\, a btrdaééal «U aljra flaataaét.
Zengoratanérnö még néhány tanítványt vállal. Lajpcslgné Teasdale Ilona, Kisfa ludy-otct 2&\'a. 4566
Keresek megbízható mladanaalaényt aaonnall bdépéwel Clm a kiadóban.
aa i I*e*i6ej6eebbwi é* laggyo«-MjMttat Auél l|«á. péna-kOkaóokOavatltó Irodája Nagykaalisáa,
Kutncry-utca 2. uám. 3163
Válogatott uradalmi ouai«Nilli kilogrammonként 50 fülérért kapható — Dr. Rothschild Béláiénál, Sagár-utB. 4339
InkiliMáNtl erdóór álláat keres, az eidéaaet minden uakmájéban teljét Jár-tasaággal bir,| valamint ctemete ét veiény-kertek kezelésében, mezőgazdasági műveletekben Is. Clm : Stmon Jóxael szakrtzs-gázott erdMrJBaUtoasxentgyórgy. 4473
Klrály-n. 8. u. alatt két u| teihea kocsi és egypár lószerszám Jutányos áron áladé. _4458
■iBdaMataáBr, akt a fózé.hez li ért, azonnal felvételű Kileli, Károly laktanya kantin. 4522
Zongerét, vagy planlnót bérbe keretek. Éiteallétt telefonon 193. slá kérek. 4521
Bli4ilé|Mk alad a rima axSaxfta
bdkkOnTt 10 q-tg. Surdl bérgazdatág (Somogy m.) 4506
Biariaiklaáiit keresek azonnali belépésre. Dr. Oyulai Béla, Erzsébet-tér 20.
4502
Ba«yabb udvari raktérhaljlaép
nagy padlással kiadó. Bolt, Iroda vagy műhelynek ls alkalmas. Bővebbet Fifut ÍZ u emeleten. 4391
aajtkléruattéa Fft-ut 14. udvarban/ 4492
Négy szobás lakát mellékhelyiségekkel klado. Deutach, Király-utca 36. 4176
Téli axalémi egéaz rúdban 8 pengő Keichenteld utódánál, Eiztébet-tér 3. 4475
Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Két sláger egy műsorban I
A DZSUNGEL
A világ leguigyobb attrakciós állatfilmje.

Fiatalok előnyben
Vígjáték 9 felvonásban. Főszereplő: Sam Wood.
Lakás kladé 3 szoba s egy fülke, Oaszet mellékhelyiséggel, vízvezetékkel, évi 1600 pengó bérért. Felvilágosítást ad Ozv.Tuboly Oyuláné, Széchenyi-tér 7. 4451
Egy "I ágy, éjjeliszekrény eladó Magyar-utca 47.
és kit autal -4474
VaakaraakadS-tanuló lehetóleg 4 középiskolát végzett, felvétetik Kohler Testvérek vaskereskedésében. 4563
Egy uoba mellékhelyiség n ter elsejére kladé Rákóczi ul
nélktll októ-
40.
4560
tdaa SSaaolként I Vegyél magadnak egy pár pántos cipót, de Jól meg nézd, csak olyat vegyél melynek egész hátsó réste bőrrel van bélelve. Váazonntl bélelt lildpót semmiórt meg ne végy. Csókol Borcsanénl. 4550
DaaSaoh, Fnruöslsch Klavler unter-rlchlel Lehreiln. Epplnger, Csengery-u. 4.
2000 kötet szépirodalmi miivel egy tételben vagy egyes kötetekben minden elfogadható árért alad a Horváth ujságboll
Kaufmann Károly
url és nAI dlvatáruháxa
Dunán tol i legolcsóbb fa legnagyobb
■agvétalra karaaak jatlg használt kertlbutort, 2 karesszéket. 1 kerek asztalt. Cim i kiadóban. 4561
Elvaaxatt egy gumikerék Klikanlzaán Plvárl- éa Oanl-ut között A becsületet megtsláló Magyar-u. 54. sí. alá szíveskedjék leadni, ahol Illó jutalomba részesül.
4540
Keretek megbízható, azorgalmat kéxl-ixolgét. Szabó Antal tportUzletn. 4542
Épltkaséal kiadnék. Plvárl u. 48. 4499
Jobb leányt axobalaénynak azonnali belépésre keresek. Clm a kiadóban. 4568
Butoroxott udvari tzoba férfinek kiadó, ugyanott nól téUkabát eladó. Klsliludy-utca 28a. 4565
Tallvér vlaalét tanlUna váltat, Időnkint kölyök éa ké*x vizslát elsd, vadászterületet rendez, lácánost beállít megállapodás saeitnl fitvSs Balázt, KUlmán, u. p. Odse. (Válaszbélyeg nélkül nem lelelek.)
Elsaustt egy 1 évet lövldszóru német vUala. Színe barna, deiea, lején lehér csillaggal, .Méla* névre hallgat. Kérem, ha valaki tud róla, Fablcknál Jelentse.
m, na 4541
Eladók Jókaiban levó ajtók, üveg ajtó, ajlós zárta, padlát lépcsó, olcsó árban. — VOrOsmsrthy-utca 16. -4544
Rákóczi-utca 5/c. alatt egy udvari lakéa mellék helyiséggel október l-re kiadó. 4547
Amerikából hozott egy méter magas Eufoa 50 lemezzel eladó llunyadl-utca 7. Orahovecznál. -4546
Egy teljesen uj, szép hátószobs és egyéb bútor, szőnyeg, kis vaskályha aludó. — Megtekinthető d. u. 3-5-lg. Clm a kiadóban. 4559
rí ( . | t
11
Vasárnap 3, 5, 7 és 9-órakor
R Royal Apolló nagysikerű reprlze
OTHELLO
Dráma 8 felvonásban.
Főszereplök: Emil Jannlngs, Putty Lia, LenkeHy Ica, Werner Kraus.
Budapest \\w\\m wílloííia
a Keleti pályaudvartól 3 percnyire levő
DeákFerencSzállocfa
VIIL, AOOTELEKi-LiTCA 7.
41«a (Sa)il bil)
Interurbán telefon : j. 42-1-71. Újonnan átalakított 80 szobs, kőzponU
fűtés, folyóvíz a szobákban. Abszolút tisztaság, csendes és családias. Egy ágyas ndvtri szobák P. 3 50 tői,
utcai szobák P. 4 50. Keltő ágyaa udvari szobák P. 600-tól, utcai tzobák P. 7-50.
í
Hétfőn és kedden 7 és 9 órakor
S modern inkvizíció
Kertész Mihály első amerikai filmrendezése 8 felvonásban. Főszereplő: Dolores Costello.
TIROL
Természeti felvételek.
A három „Puffy"
Burleszk 2 felv.
As u] idényre
megf.\'keilek i legszebb és legmodernebb bel- es külföldi kézimunka újdonságok, óriási választék I Olcsó árak I Iskolai kézimunkák már 12 fillértől kezdve kaphatók.
S Minden kézimunkát díjtalanul Unitok és elkezdek. Előnyomtités uj ét modern mintákkal, nigyon mérsékelt áron I
REINITZ BÉLÁNÉ
kézimunka-üzlete és előnyondija Deák tér 1. Telefon 392.
ÉRTESÍTÉS!
A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK
Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetkezete
Textil-Osztálya
eddiginél
gazdagabb mintagyüjteménnyel
folyó hó 16., 17. ós 18-án
áll a t. Tisztviselökar rendelkezésére. Rendeléseket felveszünk
6 havi részletfizetéses kedvezménnyel is.
A t. Tisztviselökar kényelmére
férfikonfectió cikkeket ls bevezettünk,
úgymint: kész öltöny, sportöltöny, körgallér stb. stb.
Mintagyfijieményeink még a következő cikkeket tartalmazzák: eredeti angol öltöny-kelmék, Különleges szövetek, női és férfi fehérnemQek, slffonok, vásznak, damasztáruk, asztalnemüek.
Kész nffl. férfi téli- és bőrkabátok.
Valódi lenvásznak.
Futó- éa abédl&-az6rsya<iek. Bummlkabátok. Bőrkabátok mind-n kivitelben. Minták megtekinthetők vételkényszer nékül és manyaaazonyi kelengyék megrendelhetők a fenti bárom napon fiókérsidánkban.
Tisztelettel
Termelő- és Értékesítő Szövetkezet
69. számú fiékárudája, Nagykanizsa.
ZALAI KÖZLÖNY
Hirdetmény.
Bebes pusztai bérletemet feloszlatom szeptember 23-án délelőtt 9 órakor tartandó árverésen. Eladásra kerül 40 drb mangalica anyasertés, 6 darab nehéz kanca, 6 drb félvér kanca, 16 darab félvér csikó és teljes holt felszerelés.
Bejelentésre Zalaszentmihály-Pacsa vasútállomáson a reggeli vonatnál kocsi vár.
Sktiblics András.
Hirdetmény.
A nagykanizsai ref. egyházközség 15 hold földjének bérbeadás* szeptember 16-án délután 4 órakor a Kisfoludy-iLca 10. szám alatt történik meg. Az érdeklődők a fenti időben jelenjenek meg.
Értesítés.
A Blumenscheln Ernőné
szül. Fóliák Jolán Magyarutca 18. sz. alatti füszerüz-letét megvenni szándékozom. Tisztelettel felkérem az érdekelteket, hogy követeléseiket a jelien értesítés keltétől számítandó 8 napon belül nálam bejelenteni szíveskedjenek, mivel a később érkező bejelentések figyelembe nem vehetők.
Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 16.
Tisztelettel Weisz Adolf.
Haán Gyula nagy kanizsai bírósági végrehajtótól.
Pk. 8816/1928. vht. szám.
Árverési hirdetmény. >
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t-e. 102. }-i értelmében ezennel közhírré teszi, hogy s nagyksnlztsl kir. járásbíróságnak 1928. évi Pk. 8816. tzáinu végzése következtében Dr. Kenyeres Oyuls budapesti Ügyvéd iltal képviselt Szi.árd Méla budapeíti lakói Javára 297 pengó a Jár. erejéig 1928. évi március hó 10-én foganatosított kielégítési végrehajtái utján le- és leiulloglslt és 2000 pengóre becsüli kOvetkezó Ingóság, u. m.: nsgy személyszállító autó nyilvános árverésen cladatlk.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1928-lk évi Pk. 8816. az. végzése lolytán 297 pengó — lillér tőkekövetelés, ennek 1928. ívl január hó 23. napjától járó 840 kamatai, V»°/o váltódij és eddig Aszesen 137 P 37 ttll.-ben bíróilag már megállspllott költségek erejéig Pacsa községben 47. szám alatt leendó megtar tására 1928. szeptember hó 20-lk napjá nak d. u. 0 órája határidőül klttlzetik és ahhoz a venni azándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinteti Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § al értelmében készpénzllzetés mellett a legtöbbet Igérónek szükség esetén becsáron alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az etáiverezendó Ingóságokat mások li le- és felUlloglaltaiták éa azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évf I.X. t. c. 102. J. értelmében ezen javára la elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1928. évt szeptember hó 1. napjáu.
Haán Oyula s. k. 4»» kii. blr. végrehajtó.
17.598/1928.
Hirdetmény.
Pályázatot hirdetek Nagykanizsa városnál lemondás folytán megüresedett helypénzszedői állásra. Javadalmazása havi 65 pengő. Sajátkezüleg megirt, erkölcsi és vagyoni bizonyítványokkal felszerelt kérvények 1928. évi október hó l-lg a tanácsi Iktatóban adandók be.
Az alkalmazandó helypénzszedőnek nyugdíjra igényjogosultsága nincs és állása kölcsönösen 2 hétre bármikor felmondható.
Kinevezés esetén egy évi fizetésnek megfelelő 780 P ösz-szegü óvadék teendő le készpénzben, amely után a város kamattérítést ad.
Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 12-én.
44M Polgármester.
17305—1928.
Tárgy : A városi vízvezeték egyes részelnek közhasználatba adása.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az Erzsébet-tér 13—16. sz. házak előtt a városi vízvezeték elkészült s f. évi augusztus hó 20 án a közhasználatnak átadatott. Ugyancsak kész és átadatott a közhasználatnak a Wlasslts-utcai vezeték ls.
A vízvezetéki szab. rend. 3. §a értelmében ezen utcában, illetve téren levő ingatlanok tulajdonosai telkeiket vagy házaikat a közhasználatba adástól számított 3 hónapon belül a vízvezetéki csőhálózattal összekötni, magánvezetéket létesíteni és azt üzembentartani, Illetőleg a már meglevő magánvezetéket ugyanazon Időponttól számított 1 hónapon belül a vízvezetékbe bekapcsoltatni és üzemben tartani tartoznak. A fenti határidő elmúlásával a vizdijak kivetése és beszedése megtörténik akkor is, ha a tulajdonos a bekapcsolási kötelezettségének eleget nem tesz.
Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 13-án.
i(SI Polgármester.
Üzletáthelyezés.
Tistleíttlel értesítem a nagy becsd vásárló k/tzOnségor, bogy
üzletemet
Magysr-utcs 98. sz. alól József fönerceg-ut és M«gyssp-utoai sarkára helyezem
át és azl kedden reggel, I. hó 18-án nyitom meg s egyben szívás pártfogást kérek.
Íum Tisztelettel
Goldschmidt József
17.777-1928.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a városi csatornamű bővítésével kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1928. szeptember 29 én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni. Ugyanott a kiirási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és 12 pengő, azaz Tizenkettő P ártérités vagy postautánvét ellenében beszerezni lehet.
Elkésve, távirati uton érkezett, valamint olyan ajánlatok, melyek a jelen versenytárgyalási hirdetménynek, vagy a kiirási müveleteknek nem felelnek meg, figyelembe nem vétetnek.
Nagykanizsa, 1928. évi szeptember 12-én.
tóíl Városi Tanács.
17.776/1928.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város tanácsa a városi vlzmü bővítésével kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános Írásbeli\' versenytárgyalást hirdet.
A klirás tárgya:
560 fm. 150 t|) átm. és 400 fm. 80 <|) átm. ö. vascső szállítása és fektetése.
Az ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1928. évi szeptember hó 29-én d. e. 12 óráig a v. mérnöki hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni. Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d e. 10 12 óra között megtekinteni és 4 azaz: Négy pengő ártérités vagy postautánvét ellenében beszerezni lehet.
Elkésve, távirati uton érkezett, valamint olyan ajánlatok, melyek a jelen versenytárgyalási hirdetménynek, vagy a Kiirási műveletnek nem felelnek meg, figyelembe nem vétetnek.
Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 12-én.
, „ Városi Tanács.
Ma, vasárnap este
disznótoros mm
cigányzenével i Bárány vendéglőben
Szives pártfogást kér
Gazda István
vendéglős.
1928. szeptember 16.
Tűzifa éi szén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, épilletfa, mész, cement éa egyéb épltkezéal anyag kereskedése
Nagykanizsa, Király-utca 4. Telefon: 120.
17.556/1928.
Hirdetmény.
Felhívom a Nagykanizsa városban tartózkodó mindazon hadirokkantakat, akik eddig ellátásban nem részesültek, valamint akiknek a rokkantsága a legutóbbi vizsgálat óta rosszabbodott, hogy folyó évi szeptember hó 17-töl 22-lg jelentkezzenek összeírás végett a Városházán, Kazlnczy-ulcal 1. emeleten, 4. ajtónál.
Nagykanizsa, 1928. évi szept. hó 14-én.
uu Polgármester.
17.034—1928.
Tárgy: Bortermés Összeírása.
Felhívás a bortermelőkhöz.
Felhivatnak a bortermelök, hogy a város területén termelt, illetőleg a szüret végén még készletükben levő, úgyszintén a szüret idején vidékről további kezelés végett a város területére |v;szállitott, illetve be-pincézett mustmennyiséget a szüret befejezését követő 8 napon belül, de legkésőbb 1928. évi november hó 15-ig beraktározásra szolgáló helyiségek megjelölése mellett a városi számvevőség jövedéki osztályában jelentsék be.
Ugyanott egyidejűleg bejelenthetik a bortermelők az általuk és háztartásuk által elfogyasztandó, valamint cselédségüknek és munkásaiknak természetbeni járandóság cimén kiszolgáltatandó s Nagykanizsa város területén, valamint Homokkomárom, Nagybakónak, Nagyrécse, Palin, Sárszeg és Somogyszentmiklós területén termelt, de Nagykanizsa város területén elfogyasztandó boraik után iáró 50% adókedvezmény iránti igényüket.
Az 50 Vo adókedvezmény alá eső bormennyiség után járó adóra nézve évi átalányegyezség is köthető.
Aki a must termését nem vagy később jelenti be, pénzbirsággal büntethető.
Aki az 50 Vo adókedvezményre való igényét nem jelenti be, az a teljes adótételt fizeti.
Az a bortermelő, aki a saját háztartása által elfogyasztandó bor után járó adóra nézve átalányban ki nem egyez, jövedéki felügyelet alá kerül, borkészlete a szüret után hivatalosan fel fog vétetni, szemleivet kap és kötelezve van borkészletében beálló minden változást a szabályok értelmében bejelenteni s a fogyasztási adót ugy az elfogyasztott, mint az eladott mennyiség után megfizetni.
Nagykanizsa, 1928. szeptember hó 4-én.
,u/ Polgármester.
193 szeptember 16
ZALAI KÖZLÖNY
Strobentz-féle
padlófestékek,
linóleum vagy borostyán, zománcmázak
és mindennemű festékáruk a legolcsóbb árakon kaphatók.
Gyári lerakat:
Friedenthal Rezsőnél
4*\' Főút 1. szám Drogériával izemben.
720%. CSéplő, kCrülgyOrDg, hozzá 6 HP. Luk motor teljes felszereléssel, kitűnő karban, minden elfogadható árért sürgősen
eladó.
Nagykanizsa, Sikátor ulca 3. sz.
__4M7
Király-utca 49. számú háznál
circa 8/4 hold
(kertészet részére is alkalmas) szonnslrs bérbe kiadó. Bővebbet Zweig Imrénél, Erzsébet-tér 1.
__4W
Kartellen kivfll
Első Balatonparti Mészgyár a termelést keszthelyi gysrielepén megkezdte. Elsőrendű mlnCségü
meszet
szállít s legnsgyobb mennyiségben bármelyik sJlomésrJ. Ajánlatta] készséggel szolgál a
Mészgyár vezetősége Keszthely
Telefon 60 szám 441*
Ragályos
betegségek
ellen a legjobb védekezés a
tisztaság.
Viselt felsőruháit idöközönklnt tisztíttassa vegyileg a
Rózsagyárban
Kaposvárott.
- /<il
Gyfljtőtelep; Nagykanizsa, Erzsébet-tér
HIRDESSEN
• „Zalai Közlönyében.
Oithon 1 perc alatt a gyermek is készíthet sa|At tiszta üvegjében izódavizet, üdítC-Italt habzóbort I
1 It. szódavíz 16 fiiérbe kerül,
olcsóbb mint a gyári
4 havi részletre!
Tartozik Önmagának, családjának, hogy asztalára liszta üveget legyen I
Árak:
Autó Syphon üveg ... 21 P az első let. szénsavpatron ............... 5 p
cserénél 1 tct. szénsavpatron ............ 2 P
4 havi részletre I
Autosyphon üveg Sparklet világszabadalom !
1771
Tiszta, olcsó, kényelmes, praktikus I
Egyedárusitó:
Szabó Antal
Nagykanizsa 11 Telefon 01. szám
III I ■ I |l
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamsgyei képviseletét átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és d I j t a 1 a n kocsibemutatást. Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy keréklék, I zajtalan motor, hosszú élettartam és olcsó QzemkOitség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telelőn 3-22.
Vctö csávázószerek:
mag
Porpácok:
Porzol Tillantin Arzópor Tutén
Nedvespácok:
Htgozán Tillantin Cupram Gumisán
.Orion" csivázó ré7gálic-por Abavit Kálimét
Triamid Triamid
stb. stb Mfltrágyafélék. Növényvédöszerek szükségletét rendelte meg mir most nálam, hogy Idejében megk/tphassa. Eredeti gyári áron kicsinyben és nagyban kaphalók:
ORSZÁG JÓZSEF mkimkalfetta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, ni Teleion: 130.
Siemens és Rex üvegek
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes és dunsztos üvegek legolcsóbban csak
Melczer Jakab
üvegkereskedésében Kazinczy-utca 1. sz. alatt
kiphatók.
Ilelótt ixlkiégletét beszerené, uját érdekében nézze meg áralmaH
Elismeri minden autótulajdonos, hogy a
fírestone
pneumatik
jó fe tartós.
CHAMPION gyertyák, irányjelzők. FORD alkatrészek, golyós csapágyak.
Gyári lerakat g^g MIKLÓS autószaküzlet
Nagykanizsa, Deák-tér 15. Telefon: 63.
Ha megpróbálja, sohasem használ mást,
mint Johnsons-féle amerikai padlóviaszkot és beeresztőt.
Minden eddigi padlóviasxkot felülmúl, zsilfoltot nem hsgy, fénye állandó.
Kapható ctak:
Friedenthal Rezső
látták, kelt át háztartási dkkak Allatában
Tel. 137. Főút 1. TeL 137. Gazdasági Takarék éptlst.
GUBACSOT,
ágytollat. állati bfirftket,
vírfls- és sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot ém >on-gyot a legmagasabb árban vásárol
8T1É1 B. riAI lifiTKlIBSi,
Erzsébet királyné-tér 15. sz. alatt
Gramofon-lemezek
és
hangjegyek
legújabb s\'ágerel kaphalók
Fisthel Fülöp Fial
könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Mayer Klotild Utóda
VARGA NÁNDOR
gözmotó, vegytlsztltó, ruhafestő
ijk: Imiéi i. II. Srtjtttiki: lazkcq-t. L
Vállal mindennemű ruha-festést, vegytisztltást, gőzmosást mérsékeli áron. Elismerten elsőrendű munka. Hófehér, likflrfényei gallértiiiUtái. Pilssérozás. o4 Oonvrérozás.
varrógép
rég bevAlt jó minőségben
Ár c/veiö /tte/cjt fe//é/e/eA
SINGERVARRÓGÉP
«* á 5 Z V é NVTÁRSASACk
FIÓKÜZLETE: UBYMRIZM, FÖ-UT I.
ZALAI KÖZLÖNY
1B8. neptembat 18
BÚTOR-
vásárlóknak saját érdekük meggyőződni arról, hogy barátságos ós kellemes otthont létesíthetnek maguknak, ha a Dunántul legnagyobb áruházában szer-zik be lakásberendezési szükségletüket
Állandóan 300 barandazés áH vavőink részéra választékul.
A legfinomabb stylusbuterok és a legegyszerűbb polgári berendezések is Írásbeli szavatossággal lesznek eladva. Vevőinket szakszerű és őszinte felvilágosításban részesitjftk.
Diimantesen szállítunk bár-milyan vasúti állomásra!
Óriási forgalmunk következtében a közismert legolcsóbb árakat számítjuk.
Rendkívül kedvező fizetési feltételeket nyuitunk.
Saját érdekében ne tétovázzék, ha bútorra van szüksége, hanem keressen fel bennünket bizalommal!
KOPSTEIN LIPÓT
bútoráruházai
SZOMBATHELY, Kőszegi-u.5mh SOPRON, Várkerület 62.
68. évfolyam, 211. szám
Nagykanizsa, 1928. szeptember 18, kedd
Ara 14 fflléf
ZALAI KÖZLÖNY
Iw^MWl é* kMAhvWt PW i ssám. EmlM^ •AfctoMttvatai KomBi LjoaTIE
POLITIKAI NAPILAÍ*
Felelő* szerkesztő: Barbarits Lajos
EUflutU ára: «gy hira B paagd M WUt
A tornádó borzalmas pusztításai
Több uáz halott, felbecsülhetetlen kár, járvány éi éhlaség
Newyork, szeptember 17. A tornádó San-Jüanban sok millió kárt okozott. A halottak tzáma több százra rug. Portorlco lakosságának több mint a lele hajléktalan. A mene-kQltek ulntén Igen aok halottról számolnak be. A környező ültetvényekben az okozott kárt tlz millió dollárra becsülik azt a kárt, amelyet a cukorgyárak szenvedtek a tüz által.
Egyenként ötmillióra becsülik azt a kárt, amelyet a vibar a narancs, dobány és egyéb termésben okozott. A lakosság helyzetét súlyosbítja az, bogy a vízvezetékek elpusztultak, továbbá bogy a vizgyfljtö medencék fertőzöttek. Ilyen körülmények között széleskörű intézkedéseket kell tenni a járványok és az éhínség megakadályozására. A legutolsó jslentések szerint Portoricóban éhínség van.
Tizenkét év előtti szerencsétlenség hat áldozatát találták meg
Hólavina 1916 ban eltemetett hat katonát
Orác, szeptember 17 (Éjszakai rádiójelentés) A karln-thlai Wolagerseeben szeptember 12-én egy felengedett havas árokban, melyből a kánlkulás idő kiolvasztotta a havat, bat katona bolttestét találták meg. Megállapítást nyert, bogy s katonák a 8-lk zászlóaljhoz tartoztak és még 1916 ban Jártak szerencsétlenül. Egy lavina temette őket oda, abol most találták meg.
Halálos autókatasztrófa Szolnok, szept. 17. (Éjszakai rádió-jeleníts) Bozsokt János soffőr Ceglédről Szolnokra vezette gaidája: Juranek földbirtokos sulóját. Egyszerre a földbirtokos észrevette, hogy a soffőr bizonytalanul vezet. Percre rá már az autó fel is borult. A soffőr megbalt, a földbirtokos pedig súlyosan megsérült. Szerencsétlenség román katonai gyakorlaton
Bukarest, szept. 17. (Éjszakai rádiójelentés) A konstanzai tüzérség éles löveggel gyakorlatozott. Egy rossz szerkezetű gránát felrobbant. Egy hadnagy és kél katona az életét vesztette.
la kezdődik az Egységespárt értekezlete Balatonfüreden Scitovszky belügyminiszter részvételével
Budapeat, szeptember 17 Holnap, kedden délelőtt Balatonfüreden megkezdődik az Egységespártnak bizalmas értekezlete, amelyek a közigazgatási reform letárgyalását kiküldött bizottság tart. Az értekezleten részt vesz Scitovszky Béla belügyminiszter is. Ma délben előérlekezletet tartottak, amelyen előkészítették a holnapi tanácikozás anyagát.
Ebből az alkalomból Platthy Oyörgy az Egységespárt alelnöke a következőket mondotta: A balatonfüredi összejövetel bizalmas eszmecsere, amelyet a párt közigazgatási bizottságának tag|ai tartanak a közigazgatási reform ügyében. Nevetséges az a\'kombinácló — mintha Bilaton-fflreden Kállay Tibor kilépésével ksp-
csolator, de seholsem tapasztalható pártbomlás fejleményeiről tartanának a párt tagjai megbeszélést. A margitszigeti-vacsorán Kállay hívei teljes számban vettek részt és lüntetö melegséggel foglaltak állást a párt programja és gróf Bethlen István miniszterelnök személye melleit.
Balatonfüred, szepl. 17. (Éjszakai rddlójelenlés) Ma ai egyaégespártl képviselők egy nagyobb csoportja érkezeti ide. A fürdő gyógylermében elözstes konferencia volt, majd Balatonfüred képviselője, Héjj Imre dr. kalauzolása melleit megtekintették a fürdőtelepet. Sokan Tihanyba, is átrándultak. Vaciora ulán ujabb konferencia volt. Holnapra várják a töt bi képviselők csoportját.
Hivatalosan is megindulnak a tárgyalások a Rajna-vidék kiürítéséről
velség teguspi értekezletének eredményét rendkívül jelentősnek tartják. Most már hivatalosan megindulnak a tárgyalások a Rajnavidék kiürítése tárgyában.
Oent, szeptember 17 A Holel Beau Rivageben u|abb tanácskozásra ültek össze a megszálló hatalmak képviselői Müller birodalmi kancellárral, kinek javas-latalnak egyes pontjaira nézve megállapodás jött léire a megszállott hatalmak közölt. Miután a német kormány is elismerte annak szükségességét, bogy a Rajna-tartomány végleges kiürítéséről csak a jóvátételi fizetések rendezésével együttesen lehet dönteni, a tárgyalásokat diplomáciai ulon fogják folytatni.
Megegyezés van arra nézve is, bogy Németország és az érdekeli öt megszálló batalom bizottságot fog kiküldeni a katonai jellegétől megfosztandó Rajna-tartomány területére, de nem katonai ellenőrző bizottságot, bsnem megállapító és egyeztető bizottságot.
Oenf, szeptember 17. A népszö-
Hudapcst, szeptember 17
(Éjszakai rddlójelenlés) A budapesti egyiéges községi polgáripárl hétfőn este Kozma Jenő elnöklete alatt érlskezletet tartott, melyen a párttagok teljesen számban jelenlek
A német kancellár elhagyta Oenfet
Müller birodalmi kancellár tegnap éjsiska elhagyta Genfet és Berlinbe utazott.
Szterényl József fokozott vámvédelmet követelt
Genfben a gazdasági fóblzottság-ságban Szterényl József hosszabb beszédet mondott, amelyben kifejtette, hogy
az egyes államokban még mindég ai elzárkózás szelleme uralkodik.
Beszélt az európai vámrendszerről és ismerttelle Magyarországnak kereskedelmi szerződéseit. Fokozott vámvédelmei követeli.
A budapesti egységes községi párt kérdése Kállay Tiborhoz:
Minden alkalmat felhasznált-e arra, hogy érvényesítse a kormányzati politikában régi álláspontját?
I meg.
Kozma jenő megnyitó beszédében egyebek között ezeket mondotta:
— Kállay Tibor egyénisége Iránt mindig a legnagyobb elismeréssel viseltettünk és ezért választottuk
elnökünkké. De nem felsjtettük el azt, amit elnöki megnyitójában mondott Kállay Tibor, hogy minél több barátot akar szerezni annak a pártnak, amely a bandabandázás ellenzékisége helyett a komoly kormányzati politikát támogatja.
Most azt kérdezzük, hogy Kállay Tibor minden alkalmai felhasznált-e arra, hogy érvényesítse a kormányzati politikában régebbi álláspontját ? Attól félünk, azt kell bogy feleljük — nem I
örley Oyörgy dr. kir. kor-
mányfötanácsos nyilatkozata a fővárosi sajtóban
Budapest, szep. 17. örley György dr. kir. kormányfötanácsos a kanizsai Egységespárt vezető tagja a fővárosi ssjtóban nyilatkozatot adott le a nagykanizsai eseményekről az .Újságban" megjelent riporttal kapcsán. Az U|ság ugyanis hiányosan közölte dr. Orley interjúját, amit munkatársának adott.
— Kihagyta azt, — Írja Orley — I amivel nyilatkozatomat kezdtem és végeztem, hogr t. 1. én Bethlen litván gróf politikája Iránt teljes bizalommal viseltetem, az F.gységespdrt tagja vagyok és továbbra Is az maradok.
Wekerle Sándor nem vállal mandátumot
Budapest, szept. 17. Wekerle Sándor pénzügyminiszter kijelentette, hogy sehol sem vállal képviselői mandátumot, banem felsőházi tagságát larlja meg.
Gyermekparalizls-járvány Huny ad megyében
Déva, szept. 17. (Éjszakai rádtó-lelentés) Hunyadmegye több községében járványizerüleg lépett fel a gyermekpiralizls.
összeállították a Berlin és P.ága ellen játszó válogatottat
Budapest, szept. 17. (Éjszakai rádlójelentés) Márjássy 1 ajos dr. szövetségi kapiiány ma összeállította a két reprezentatív magyar együttest.
Berlin ellen : Acht (Amsei) — Takács I., Dudás, (HunglerJ — Fuhr-mann. Bukovi, Scbneider, (Volentik)
— Ströck, Takács 11., Kautzky, Hlrzer, Kobut.
Prága ellen: Újvári (Baumgarten)
- Fogl II., Fogl III. - Kléber, Kalmár, Berkessy — Senkey II.,
Odry, Turay, Szedlacsek, P. Szabó. •
Berlin válogatott csapata pénteken Indul Budapestre 13 játékossal és 4 szövetségi kísérővel. Budapestre szombaton reggel érkeznek Bécsen át.
IALA1 KOlLOWt
18
Kállay Tibor dr. kOrntJa Nagykanizsán
Látogatás az Iparosoknál, a szervezett munkásoknál, vasutasoknál, Caslnoban, Klskanlzsán és a Polgári Egyletben
ben, hogy meglegyen s munkáinak
Nagykanizsa, szeptember 17 Politikával, választási izge makkal van tele az egész varos. Az ország figyelme Nagykanizsán tapad meg napok óta. Különös érdeklődés előzte meg dr. Kdllay Tibor ny. pénzügyminiszternek vasárnapi beszámolóit, melyeknek során a város társadalmának egyes kategóriáit kereste lel, bogy feltárja előttük kilépésének és manditumáröl való lemondásának okait és tájékoztassa őket nsgy körvonalakban azokról a politikai elvekről, melyekkel az uj választási küzdelembe Indul.
Délelőtt fél 10 órakor kezdte meg Kdllay Tibor körutjét a városban. Kíséretében voltak egész mp Oroszy Iván körminyfötanácsos, dr. Hutíray ny. alezredes, Kovdch Qyula táblabíró, Kdllay Rudolf, dr. Krdlky István polgármester-helyettes, ujoépi Elek Ernő, Babochay Ozörgy, Kelemen Ferenc, a Kállay-párt végrehajtó bizottságának tagjai.
Az Iparteatflletben Bazsó József testületi elnök fogadta üdvözlő szavakkal Kállay Tibort és
Hairaliá
alBviCICi.
KdUay Tibor hosszabban fejtegette a politikai helyzetet, kijelentve, bogy n államháztartás egyensúlyát okvetlenül biztosítani keli, tehát az adókat meg kell fizetni az állam részére, de as államháztartás feleslegel helyett a kisembereket mentesíteni kellene bizonyos adók alól. Nem a nagyembereken, hanem a kis-egzisztenciákon kell segiteni. Majd rámutatott arra, hogy egyik-másik Intéz-tézményt Nagykanizsán az ö közreműködésével sikerült léteiitenl s most is egy gázgyár Idetelepítéséről folynak tárgyalások. Utalt a határszéli városok nehéz helyzetére s szók képviselőinek közös tanácskozását sürgette s városaikon való segítés érdekében. A titkos válssztó|og kérdésében ugyanaz az álláspontja, arait újévi bestédében már kifejteti.
Kdllay Tibor éi kísérete az Iparosoktói
a szociáldemokrata szakszervezeti munkások otthonába,
a Badacsonyba ment, ahol Berke Oyörgy szoc. dem. párttitkár üdvözölte. Itt kijelentette Kállay Tibor, bogy s maga nyílegyenes útjáról nem fog letérni. Pártja egyetért azokkal a kívánságokkal, smelyeket a munkásság elsőrend Beknek tart, habár különbségek felfogásban vannak is közöttük. Ugy látja, hogy a mai helyzetből elég volt, vissza kell állítani a békebeli szabadságjogokat, ha azt akarjuk, hogy a megszállott területek népe vissza gravitáljon hozzánk a ne mondja azt, hogy itt benn rosszabbak a viszonyok, mint az idegen uralom alatt ó maga kapitalista, — mondotta — de szociális kérdésekben Is megvan a hitvallása: a munkás rendes szerződő fél legyen a munkaadójával szem-
it a maga rendes kenyere. Amerika példájára mutat üt reá. Szeretné, ha egész gazdasági rendszerükben meglenne az a gerinc, amit a munkásság felmutat Katholikusnak vallja magát, de a politikában az embert először mint magyart kell nézni, a a többi csak azután jöhet, mert a a magyarságról van szó.
A vasutasokat a Mozdonyvezetők O.thonában kereste fel Kállay Tibor. Itt s vssutat-tábor altisztjei és munkásai gyűltek össze meghallgatására és nevűkben Kovdcs J. mondott rövid üdvözletet. A vssutaaságot érdeklő kérdéseket foglalt itt Kállay Tibor kijelentette, bogy ugyanaz marad számukrs, ski volt és kérte táraogaláiukat.
Délben szük baráti körben ebéd volt a Koronában.
Délután 2 órakor a Caslnóban folytatta Kállay Tibor körútját. Üdvözlő beszéd itt nem hangzott el, de a nagyszámban összegyűlt kereskedők, bank-fét fiak zajosan éljenezték Kállay Tibort és beszédének egyes részeit, főként a OOmbös kinevezésére vonatkozó kritikáját. Hangsúlyozta, hogy progrsmja a régi, csak azt most más utakon igyekszik megvalósítani. Kilépésének okait a kormány gazdasági politikájában és legutóbbi kormány-rekonitrukció-ban jelölte meg. Majd a kereskedelem és közgazdaság mai állapotával és aktuális kérdé leivel foglalkozott.
Délután litánia után Kiskanizsa gazda-népét látogatta meg Kállay Tibor és kísérete. A Polgári Olvaaó-kör előtt Ánek Oyörgy kísgazdi, a nagyteremben Pulvermann P. Zeno szentferencrendl lelkész üdvözölték.
A közigazgatás adminisztrációs hibáit tette itt szóvá Kállay Tibor. Arról van szó, — raondotia — hogy vájjon biztosítható e intézményesen a képviselők befolyása az ország kormányzásában. Ha ezt nem sikerűi elérni, akkor nem lehet az országot megnyugtató alapokon kormányozni. Mindaddig nem adja fel a harcot, amig nem biztosítják a lehetőséget, hogy az ország a maga alkotmánya szerint éljen. Agrár-kérdések tárgyalásával fejezte be beszédét, kérve s klskanizsalak támogatását.
Este volt már, mire a
Polgári Egylet termében összegyűltek közé megérkezett Kállay Tibor éa a kíséretében voltak. Itt újból kifejtette a napközben már elmondottakat, majd a földszinti étteremben közel 100 terítékes bankett voM, amelyen dr. Rot-schlld Béla és Kelemen Ferenc után Kdllay Tibor félórás pohárköszöntőben összegezte röviden mindazt,
amit körútján már elmondott. Törvényes alap nélkülinek mondotta az uj minisztérium szervezését, amit a törvény Ilyen értelmezése szerint még 3 minisztérium szervezése követhet. Mindig együtt érzett a kisemberekkel és igyekezett oelaéini magát szók gondolatvilágába t most is a kisiparotok tehermentesítését sürgeti, amikor látja az állami költségvetés feleslegeit.
A hétfőn délelőttöt magán-látogatásokkal töltötte Kállay Tibor, délután pedig visszautazott Budapestre. A válantáat megelőző program-be-azédét szeptember 30 án fogjt megtartani, de addig még közben megjön Nigykanizaára.
A választás napját értesülésünk szerint október 8-9 re tűzik ki.
LegiUmlstagyfllés lesz Nagykanizsán, Hnnyady és Zichy grófok részvételével
Megalakul Nagykanizsán a Magyar Szent Korona Szövetség
Nagykanizsa, szeptember 17
Nagykanizsa társadalmának legitimista része meg sksrja alakítani Nagykanizsán a Magyar Szent Korona Szövetséget, melynek szervezési illetve előkészítési munkálatai már folynik. Szeptember 30-án megalakítják Nagykanizsán a Magyar Sient Korona Szövetséget, nigy nyilvános gyűlés keretében, melyre mint ünnepi diszazónoknak ezerették volna Apponyl Albert grófot megkérni, de Apponyl gróf beteg lévén, nem vállalhatja u ünnepi szónoklatot. Igy most a bizottság felkérte Hunyady ]6itet grófot, Zichy Jánoi grófot, Csekonks Iván grófot, l.ukaslcs Oéza nyűg. altábornagyot, Slpnlevszky Oyörgy lovag tábornokot és löbb más Ismert előkelő vezető legitimistát, akik meg ia Ígérték Nigykanizsára való lejövete-lüket.
A szeptember 30-1 nagykanizsai legitimista gyűlés elé a magyar legitimista körök nagy várakozáaaal tekintenek, mert az országot nevű vezérektől a legitimista kérdésben fontos kljeit n léseket várnak.
A legitimista gyűlést követni fogja ugyanazon nip Kdllay Tibor prog-tambeszédének megtartása Nagykanizsán.
a Keleti pályaudvartól 3 percnyire levő
Deák Ferenc Szálloda
VIII., AOOTELEKI-UTCA 7.
4118 (S«)ál hii)
Interurbán teleion: J. 424-71. Újonnan átalakított 80 uoba, központi
fütéa, folyóvíz a szobákban. Abszolút tisztaság, csendes és családias. Egy ágyas udvari szobák P. 350-tól,
utcai szobák P. 4 50. Kettő ágyas udvsrl szobák P. 600-tól, utcai tzobák P. 7-50.
MtJAréa
A nagykanizsai aaateorologlal megfigyelő jelentSeeki Hétfőn a MmirM-Mi Karai 7 órakor +132, délután i órakor+14-8, asta 8 óia»or +14. ftlMttl: Egész nap borult égboltozat SüHrdnyi Reggel éa délben Északkelet, eite £szaki szél
A Meteorológiai Intézet lelantése szerint többnyire borult, hllvos is sokhelyütt esós idő várható.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szept. 18, kedd
Római katolikus: K.József. Protestáns: Titusz, izraelita: TUrfhó 1 Nap kel reggel 5 ó<a 41 perckor,
nyugszik délután 18 óra 07 perckor. •
Városi Nagymozgó. .A modern Inkvizíció" 8 lelvonáiban. — .Tirol* természeti (elvételek. A három .Puffy* burleszk 2 (elvonásban.
Uránia mozgó. .Az aranyszív* dráma 6 felvonásban. — .Mart néni meglljo-dása* vígjáték 7 felvonásban.
— A megyéspüspök Zalacsiny-ban. Dr. tfotf Nándor megyéspüspök szombaton gróf Batfyhány Pál látogatására Zalacsányba érkezett
— Diadalkapuk várták Zala-egerszegen Antal Oéza református pQspőköt Afital Oéza dr., dn-nánlull református pdipök Birabás-szegröl Zalaegerszegre érkezett, hogy meglátogaasa ottani gyülekezetét Zalaegerszeg diadalkapukkal várta Antal Oézát, akit a szakadó eaő dacára QyOmörey Oyörgy főispán Zita-vármegye és Mlkala Szigfrid dr. főjegyző Zslaegerazeg városa ntvá-ben üdvözölt. Desseó Árpád dr. törvényszéki vizsgálóbíró ■ református egyház nevében köszöntötte az egyházfőt, aki meleg szavakban mondott köszönetet a meleg fogadtatásért Majd a püspököt és kitértél a postapalotára kalauzolták, akol részükre szállást csináltak. Gyimdrey Oyörgy főispán este a Kaszinóban bankettet adott Antal Oéza dr. tiszteletére. Délelőtt díszközgyűlés volt az evangélikus hitközségi kázbsn.
— Kinevezés. A vattás- és köz-ok tatás ügyi miniszter Turdy Anna állami polgárt leányiskolái megbízott tanárnőt a VIII. fizetési oszt. 2-ik fokozatába a nagykanlzaal áll. poig. leányiskolához rendes tanárrá kinevezte.
— Polgári fiu- és leányiskolái sapkák kaphatók Szabó Antal aport-üiletében.
— Zalai orvos amerikai tanulmányútja Tudásttónk jelenti: Annak Idején megírtuk, bogy dr. Ho/er Ferenc picsái Járáal tisztiorvost a kormány tanulmányútra küldte kl Amerikába. Tanulmányozáaának főcélja az egészségügyi kOzlgazgifia és Szervezete, valamint a betegséget meg-előző orvosi tudomány gyakorlati alkalmazása volt. Dr. Hofer amerikai tartózkodása alatt az angol irodalmi nyelvet tökéleteaen elsajátította, meg-blzatásához híven emberfeletti munkát fejtett kl a 14 hónapi tanulmányozás után — melyből két hónapot Londonban töltött — tudását értékes gyakorlati la patttataiokkal gazdagította. Tanulmányuljárói, érdekes tapasztalatairól, az ottani közegészség ügyről nsgy körflltekintéssel szerkesztett ela bors tu mában számolt be a kormánynak, mely bötanulmányt a közegészségügy most készülő államosításával kapcsolatban fogják felhasználni.
jflfcwgjtgbtr 18
ealai wozloht
=#■Orvosi hlr. D . Balta Jánoi szabadságra utazott. Rendeléséi ul-Ml október 1-én keidl meg.
A női zarándoklat Bucsu-szcntláaalóra. Dacára ■ havOs időjárásnak, tObb mint 800 nsgykani xsai katolikus n0 indult el vasárnsp reggel N igyksnizsáról Bucsuszeut-lászlóra P. Mdtés Hilár plébános vezetése alatt, mlut/n a plébánia-temp\'omban előzőleg kOzOs szentáldozáshoz járniuk. A n igy kanizsai nők külön vonaton indultak a zalai kegykelyre, ahol a papság egyházi zászlók alatt, körmenettel logadta őket és harangiugás közben vonultak be a szentélybe. Itl a zalaegerszegi él i más zarándoklatok már egyfltt voltak. A kegyhely temploma saflkaek bizonyult a aokaaágmk. Az ünnepi nagymisét és szentbeszédet P. Molnár Arkangyal, a kanizsaiak régi kedves lsmeröie, s ferences hittudományi főiskola igazgatóji mondotta, nagy batáit keltvén, mindenkit magával ragadó beszédével. P. Haldlnger Jenő, a szombathelyi ferences rendház vikáriusa, aki Kini-zsán kongregációi práies volt — ünnepé beszédet tartott. Délután a keresztúti ájtatosság után P. Mdtés plébános fejtegette korunk legsürgősebb katolikus problémáit. A zarándoklat este impozáns egyházi menetben, a boazálariozókiól megsokasodva érkezett vissza és templomi áldás után szétoszlott.
— Az uj eszperantó tanfolyam ma este 8 órakor kezdődik a Kereskedelmi Alkalmazottak nagytermében, Erzsébst-tér 20. — Jotontkeznl ugyanott lehet a tanfolyam kezdete előtt.
— A lábbeli készítő Iparosok szakosztálya vasárnap délután nem tartotti meg tisztújító közgyűlését, hanem a legközelebbi vasárnap délutánra halasztotta.
— Megindul a népművelési szezon. A pacsal népművelési bizottság Kende Péter főszolgabíró elnöklete alatt értekezletet tartott, amelyen megállapította az 1928/20. tanévi nrankiprogramot. A népművelési tanfolyam vezetésével Landl Fsrenc lgu-gatórtanilót biita meg.
Budapesten. állandóan Park Szálloda kdvéhd Vili., Baross-tér 10
Elzárják Kanizsát a vérhasjárvány behnrcolásától és Igazolványhoz kötik a vidéklek kanizsai árulását
Rengeteg községben terjed a vérhas
Nagykanizsa, szeptember 17 Vasárnapi számunkban részletesen kOzOllűk azokat az aggatztó egész ségűgyl jelenségeket, melyek szerint Nigyksniztán, Polán és más környező községekben vérhas és tífusz járványszerüleg lépelt feL
Nagykanizsán az elmúlt héten 15 en betegedtek meg tífuszban, Polán igen sok gyermek szenved vérhasban. A betegségben rövid Idő alatt 01 gyermek halt meg. Mi 30 gyermek beteg ebben a veszedelmes kórban.
Mint tudósítóink jelenük a vérhas járvány erósebben grasazál Polán kívül kivül Letenyén, Egyedután, Zajka, Bécen, Murarátkán, CsOtnye-földén, Kerkaszenlkirályon, Lendva
Mivel ezeknek a községeknek népe Nagykanizsára hordja a tejet, gyümölcsöt, ai államrendőrség fóntoi Intézkedést léptetett éleibe, hogy akadályozza a járvány behurcoláiát.
Igy a fenti községekből tejet, tej-nemütket, gyümölcsöt stb. csak községi szállítási igazolvánnyal lehel behozni Nagykanizsára. Vagyis a jelzett községek elöljáróságától szer-zendö Igazolványokkal kell Igazolni, hogy a bejövő gazdálkodó, árus házában, családjában senki nincs véihasbin.
Ez sz Intézkedés igen fontos és innak végrehajtását a rendőrör-személyzet a város határában, a piacon és más helyen szigorúan ellenőrzi.
u|falun, Kútfejen és Becsehelyen.
— Jaklln József keazthelyi sof-főrt sikkasztás miatt fogházzal sújtották. A mult napokban megírtuk, hogy Jaklln JAzief keszthelyi soflőrt a csendőrök vasra-verve szállították be társával együtt a kanizsai fogházba egy férjes asszony elleni merénylet gyanúji alatt. Jakiült és társát később szabadlábra helyezték. Jtklin József most limét a törvény-izék elölt szerepelt. Mert gazdájától átvett pénzt elilkkssztotta, a kanizsai törvényszék sikkasztás vétsége miatt nyolc napi fogháazal sújtotta. Jaklln József keszthelyi soffőr tehát mégis csak az ügyészség vendégszeretetét élvezi.
— Egy gyermekmenhely! fiu súlyos balesete Krelner Rezső 15 éves menhelyi fiu mint próbaidős molnár-tanuló Zilamereoyére voll kiadva ZsoKár Oyula ottani molnárhoz. A gyermek tegnapelőtt a malomban foglalatoskodott, miközben a malomszij elkapta és összezúzta balkezefajét. A kanizsai kórházba szállították. A vltsgálat megindult, hogy kit terhel a felelősség s balesetéri
— Másfélezer szegénységi bizonyítvány tandíjmentességért A mai idők szomorú jelenség*, hogy ■ mostani iskolatdényre a nagyka -zsai városháza illetékes ügyosztálya Isndiisiaataeségi folyamodványokhoz kösel másfélezer szegénységi bizonyítványt adott ki.
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt hé\'en 22 gytrmek született, közülük 8 Hu és 14 leány : Pál Imre honvédnek fia, Mihálecz László vasull altisztnek leánya, Ctulorás Oyula kocsi-tényező segédnek fia, Varga József vaiutl fűtőnek leánya, Qerencsér János nspszámosnak fis. Hársing Li|os kefegyári munkásnak fia, Okvád Ferenc villanyszerelőnek halvaszületett fis, Jskopánecz Ádám földművesnek (Murakeresztur) halvaszületett leánya, Horváth István napszámosuk leányi, dr, Oyulal Béla ügyvédnek Ha, Mattért dorfer Béla szobafestő-segédnek leánya, Popesnyák József kőműves-segédnek fia, Krisztián OyOrgy vaiutl páíyamunkásnak leánya, Sényi József m. klr. állampénztári tisztnek (Marcali) leánya, Mátés Oyörgy kisbirtokosnak fia, Szternecz Mátyái napszámosnak halvaszületett leánya. Házasságon kívül született 5 leány.
— Házasságot kötött 4 pár: Vörös Imre kárpttoa-mesler Keszthelyi T«-réziával, Weisz János ezűstműves-segéd Budsputröl Oodina Ilonával, Krajcsovits Lajos téglagyári munkás Horváth Annával, KÜmár Jóisef cementöntó-segéd Siftár Rozáliával.
— Halálozás volt 8: Pál Imre rk. 1 napos, Héztnger László honvéd rk. 22 éves, Horváth Józsefné Szilágyi Julianna rk. 61 éves, Krausi Simu korcsmáros lzr. 65 éves, Horváth Boldizsár kőműves-segéd rk. 41 éves, Bsksa Elvira rk. 1 hónapos, Szfamek József ny. áll el. isk. tanító rk. 50 éves, Horváth Vilmos rk. 20 hónapos.
= Bútort díjmentesen szállítunk bármilyen vasúti állomásra, garantált elsőrangú kivitelben. Négytől tizenhat hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyújtunk. Sok milliót takarít Így meg. Qyözödjön meg személyesen, KtfsUln bútoráruházai Szombathely. Kőszegi-utca & (üzlet az udvarban) és Sopron.
- Leesett a körtefáról és eltört a karja. Balassa Ferenc 18 éves bánokneatgyörgyi napszámos legény vasárnap délután körtére éhezett meg. Fel is mászott egy magas fára, de az esőtől csúszós fatörzsről lezuhant és baltarját törte. A helybeli kórházban ápolják.
Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
liBIÓ-lfSOl
(RSrldtttaití H » ság. ttangVT"— nangven Oy — gyermekeknek. A — aak. Z - aeaa. Mg. - nmfljpsrtaMd H. - Ifjúsági atfeSa. f - Qntvssás.
K — kabart. iZ. —■ wyul MM.
Szeptember 18 (kedd)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetem tért templomból. Utána: O. hangv. I Időjelzés, időjárás. 3 H. 3.30 Meseóra. 4.45 Időjelzés, Időjárás. 5 F. 5.45 Morray Akoe zongorázik. 7 A ra. klr. Operaház évadnyitó előadása i 1. Himnusz. Z Farsangi lakodalom. 10.35 H., Időjárásjelentés Utána: Cigányzene.
B4es, Qrác, Innsbruck, Klagenfurt, Unz 11 éa 4.13 Hangv. 8X3 Kamara Z. 8.4Í Bécsi dalolt.
Bariln, Stettln 11 és 5.30 a 6 Tánc Z. 10.30 nZ
Barcelona 12.14 Harang|áték. 1.45, 5.45 és 6.45 Kamata Z. 9.30 Spanyol dueltak. 10 20 Spanyol dalok.
Basel, Bern 1 Tánc Z. 4 Hangv. 5.30 A. 10 Hangv.
Brilnn 11 Hangv. 12.15 a 3 A. 5 Kiállítási bangv. 7.30 Rádiójáték. 10.15 Kiállítási hangv.
Frankfurt, Cassel 12.30 Hangv. 3.55 A. 4.30 Operettrészletek. 8.15 Rádiójáték. 9.15 Frelburgl mUaor.
Hamburg, Bréma, Hannover, KM 8 A. II a 12.30 és 2.06 Hangv. 4.15 KU-lőnböző nemzetek népdalai, hsngv. 4.15 iKlel) Déli képek, bangv. 8 Népszerű est. Z.
Langenbarg, Köln, Aachen, MBnater 10.15 & 12.10 O. 1.05 Hangv. 3.40 Ov. 5 Schumann-délután, dalok. 8 Hangv. 9.15 Szlnmtt E.
London, Davaatry 12 éa 1 Hangv. 4
nZ. 5.15 Oy. 6 O. 7.15 Madrigálok. 7.45 Tarka est. 8 Dalok. 0.50 Fantasztikus dráma. 10.30 Tánc Z.
Madrid 2.15 és 7.15 Kamara Z. 8.15 Tánc Z. 10.15 Operarészletek.
Milánó 12.30 és 4.30 Kamara Z. 8.50 Opera E.
Prága 11 a 12.05 és 5 Hangv. 7.15 Tambnrlca Z. 8 Tarka et|. 9 Hangv.
Róma 1 Kamara Z. 5.30 Hangv. 9 Opera részletek, balett Z.
Varsó I Torony Z. Ö.25 Poeent ratlaor. 6 éé 8 30 Hangv. 10.30 Tánc Z,
raktárunkat S&\'JUtt!
Raktáron tartunk mindennemű futó, kókusz, ágyelő, összekötő, fali és ebédlő szőnyegeket. Nagy választék bútorszövetekben, sezlóntakarók-ban é$ ágygarniturákban. Szőnyegeink külön e célra berendezett sző-•—— nyegosztályunkban vételkényszer nélkül megtekinthetők. — Angol férfi és női szövetujdonságok nagy választékban érkeztek
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRSA NAGYKANIZSA Központ szálló ópfllet
1A1A1 jjOBOg
IBM szeptember 18
SPOR1ELET Zala-Kanizsa—Húsos 4 a I (I b I)
amely még nagyobb arányú ia lehetett wolna — a kanizsai csapat, amely megnyerte a pesti
Megérdemelt győzelem, Három kapufát is lAtt
Nagykanizsa, szeptember 17 Aggódó értét tel bxtálolla u\'jtra ■ kanizsai sportközöniég a Zila-KanizsáL Kél érdemetlen vereség állott már a csapat hála mögött a egy ujabb balsiker uagycn kedvéi szegte volna a közönségnek. Érezle ezt a csapat Is s annyira megemberelte magát, hogy nemcuk a kanizsai közönségnek szállította a várva várt győrelmel, hanem a fővárosi közönség előtt is bebizonyította, hogy gyengébb startját cs<k balszerencséjének köszönheti és hogy további szereplése méltó a figyelemre.
A bajookasplráclókat tápláló Hasis vo\'t a kanizsai csapat ellenfe\'e s a mecc-et az Ollói-uti pályán, a Ferencváros\'— Admira középeurópai kupameccs elölt Játszották. 20 000 néió voll a pályán s a krnizsal csapat Já\'éka ugy megnyerte a tetszéseket, bogy frenetikus tapssal Jutalmtziík él állandó tempózással buiditották s a kanizsai csiptl iramát még a nagy meccs alatt is emlegették, amikor a Fradi egy kisié könyebben vette a Játékot az Admira ellen I Ez a legszebb dicsérete a kanizsai csapat Játékának I
Klein báró sip|elére a következőkép álltak fel a csapatok:
Zala-Kanizsa: Szemző — Réder, Joós — Tamás, Truckenbród, Babos — Farkas, Ivanlcs, Kelemen, Bakonyi, Csász.
Húsos: Posza — Bajor, Weliz — Fleger, Mtlczer, Tyra — Karazsl, Pápai, Kikingcr, Mestyánek, \'Ányos.
Változatos, éléin iramban indult a Játék. Csakhamar a Húsos Jutott frontba, mert a kanizsai csapatot a hatalmas közOnség láttára szinte leküzdhetetlen lámpaláz vette elő. Csak SzemzJ állt a helyén és igen veszélyes lövések védésével csillogtatta tudását. A 26. percben azonban ö sem akadályozhatta meg a gólt; Ányos közeli bombá|át védle ugyan, de a labda újra Ányos elé pattant s a második lövésre már hiába vetette magái A gól felrázta a kanizsai csapatot, lassan-lassan levetette elfogódottságát és eredményt is ért el. A 36. percben Farkas gyönyörű szabadrúgása a htlóbsn akadt meg. Az egyenlítés után teljesen a kanizsai csapat irányltja a játékot, de további eredmény nincs. Az ulolsó percekben az ellenfélnél Mestydnek megsérül, kiáll s a második félidőben is csak 8 percig jálsilk.
Szünet után nsgy játékot produkál a kanizsai csapat. Egyik támadást a másik után vezeti és szebbnél-szebb lövésekkel fejezi be azokat. Tel|esen leszorítja ellenfelét, ugy, hogy Szemző mindössze csak három hátraadott labdát fog. Az 5. percben Farkas szabadrúgást Ismét védhetetlen I A 17. percben Kelemen lő .nagy" gólt
kBzBnség tetszését
igen behéz helyzetből. Kelemen, Csász, Bikonyi lövéseit a kapufa védi a további támadásoa során, többször hibáznak Is csatárainkba a 39. percben ismét eredmény van. Ivanlcs kttOr és bombaiövése a hálóba jul.
A kanizsai csapatnak s a mezőnynek is legjr bbja, meg a közönség kedvence Rider volt. Siámos nyíltszíni tapiot kspott. Szemző is erőssége volt a védelemnek. A kalftor-ban Truckenbród játéka emelkedett ki s különösen a második félidőben nagy ur volt a pályán. A csatársorban a Jobbszárny produkált nagyszerül, de Igen Jól játszott Kelemen és Bakonyi it.
A Húsosnak ótiási handleepet jelentett a kitűnő Mestyánek lesán\'u-lása, de egyéb ba|ok Is voltak a csapatban, melynek bajnoki reményeit alaposan megtépázta ez a veretég. A közvetlen védelem blzonytilan volt, a halftorban c»ak Melczer bírta az iramot, a csatársorban csak a szélsők játéka volt kifogástalan.
II. liga eredményei
Pécs-Baranya — Józsefváros 3:2 (2:1). Pécs. Biró Kann. Szerencsés győzelem I A Józsefváros egy 1 l-est kapulának, egyet pedig mellé lőtt.
0 ról igy is egyenlített a Józsefváros, de Qrünfeld váratlan fejese Pécsnek szerezte meg a gvözelmet.
Turul—Rákospalota 2:2 (0:). Millenáris pálya. Biró KrupUzer. Rákospalota midkét pontot megérdemeld volnál
\'ioroksár—Rákospalota 3:2(1:1). Rákospalota. Biró Béles. Azerösebb fizikumu csapat gyözött szerencsivel.
I. liga eredményei
Kispest—Somogy 1:0 (0.0). A Sárkány-utcai oroszlánbarlangban Somogy matatta a Jobb játékot, a percben bekapott szerencsétlen góllal mégis veszteti.
Bástya- Vasas 4:0(1:0). Szeged. Lassankint kiadódik a Vasas Igazi formája.
Újpest-Bocskay 1:0 (0:0). U|-pest. Bocskay az első félidőben gólokkal nyerhette volna a meccset, de csatárai a kapu elölt tehetetlenek voltak.
Nemzeti — Sabárla 2:1 (1:1. Szombathely. A Nemzeti volt a küzdőképesebb csapat.
Amatőr bajnokság
DVAC-BSC 1:1 (1:0). Bácsalmás. Biró Ixrvag. Igazságot eredmény. Bácsalmás a bajnoki tabella élére került.
Nagykanizsán ai NTÉ—Turul meccs elmaradt a Turul kérelme folytán.
Kaposvárott a KAC—PSC mecctet a felázott pályán nem lehetett megtartani
Atlétika
Az olatz—magyar nemzetközi válogatott vertenyen a magyar atléták hatalmas küzdelem után 55:47 arányban győzelmet arattak a kitűnő olasz gárda fölött. Eseménye volt a versenynek Egri remek 47 37 m-es diszkoszvető rekord|a. Többi eredmények: 800 m. Tavernarl 155 6. Magasugrás Késmárki 185. 400 m.
Bartl 49 2. 1500 ra. B.ccall 4 01. 100 m. Qerö és Raggambi 10 7. Távolugrás Tomnasl 725. Oerely Szepes 6294. 5000 m. Sxerb 15 45 2. Olymplai staféta Olaszország 3 27 2
NemzetkOzi meccsek
Ferencváros—Admira 1:0 (1:0). A Fradi ezzel a második győzelmével a középeurópai kupa döntőjébe jutott.
Pozsony—Budapest 4:1 (1:1). Pozsonybin súlyos de megérdemelt vereséget szenvedett a psstl amatör válogatott.
Rapld-VIktorla 3:2 (2:1) Bécs. Középeurópai kupa. Csak egy 3-lk mérkőzésen dől el, hogy a kettő közül melyik lesz a döntőben a Fradi ellenfe\'e.
Vasárnapi leventebajnoki mérkőzések eredményei
Vasutas Zrínyi—Ktskanlzsat Levente 2:1 (0:1).
Kiskaniztán dacára a rossz idö-Járáimk m\'ntegy 400 ember nézte végig a lendületes és változatos mérkőzési. Vasutasok jobb csatársoruknak köszönhették a győzelmet. Biró Spltzer.
Feltámadás-Turul 2:2 (0:0).
Egyenlő erők küzdelme reális eredménnyel. Biró Wolff.
TI FC—13 FC 1:0 (0:0).
77 FC csak n hezen győzött. Biró Kasztl.
Haladás-Egyetértés 2 :1 (1:0).
Erős, heves iramú mérkőzés, győzőit a jobb csapat. Biró Izsák.
Hungária-33 FC 1:1 (0 :0).
Minikéi csapat syenge futballt Játszott. Biró Lackenbacher.
Hunyadi—II. kerület 2:0 (1:0).
Hunyadi jobban bírta »z iramot. Biró Schwelger.
Vasas-Husos Jóbarál 5:0 (2:0).
Vasas biztosan nyerte a mérkőzést Biró BOhm.
NTE-Ifjúsági kombinált 2 :1.
Tréning mérkőzés. Biró Herczl.
(A Kanizsa FC) e héten szerdán és pénteken tartja tréningjét. Szerdán két kapus Játék NTE és ifj. játékosokból álló csapat ellen. A tréningeket Kelemen Rch\'.rd az
Még ma, kedden 7 és 9 órakor
A modern inkvizíció
Kertész Mihály első amerikai filmrendezése 8 felvonásban. Főszereplő: Dolores Costello.
TIROL
Természeti felvételek.
A három
„Puffy"
Burleszk 2 felv.
egyesület u] trénere veze\'l. Vasárnap Tutul elleni bsjnoki mérkőzés lesz délulán 2 órai kezdettel.
Amatőr I. osztály
bajnokságának állása szeptember 10-án
Ilii
i. BSC 5 2 1 2 12 8 5
2. PVSK 2 2 — — 6 1 4
3. St\'K 3 2 — 1 6 3 4
4. NTE 3 2 — 1 5 5 4
5. DVáC 4 1 2 1 3 7 4
6. BSE 4 1 1 2 4 6 3
7. BTSE 3 1 — 2 3 7 2
8. PSC 3 1 — 2 4 3 2
9. KAC 1 — 1 — 1 1 1
10. KTSE / — I 1 1 4 1
II. profi-liga
bajnokságának állása szeptember 10-án 1* Pécs-Bar. 3 3--
2. Attila
2--
3. Soroksár 3 111
4. Turul
3 1 I I
5. Vsc FC l 1--
6. Zala-Kan. 3 1-20
7. Teréav. 3 1-26
8. Rákospal. 3 — 2 16
9. Erzsi betv. 1—1—1
10. Húsos 2 — 1 1 á
11. lózsefv. I — — 1 2
12. Bak 1-1-4
l I 7 I
3 -
NE MULASSZA EL, HA
BUDAPESTRE
megy, felkeresni a
„BOHÉM" lULATÓ-t
VII. Rákóczi-ut 36. VILÁGVÁROSI MŰSOR
Naponta kezdete 10 órakor. |.
kAvémAziAr/ik. belépődíj nincs.
Mozgószlnházak
Városi Nagymozgó. Sieptember 18-án, kedden 7 és 9 órakor .A modern inkvizíció" Kertész Mihály első amerikai filmrendezése 8 felvonásban. Főszereplő: Dolores Costello. .Tirol\' természeti felvételek. A három .Puffy*. Batleszk 2 feivonásbm.
Uránia mozgó. Szeptember 18-án és 19 én, kedden és szerdán 7 és 9 órakor két sláger 1 .Az aranyszív" dráma 6 felvonásban. Föezerepiö: Mary Ctrr. .Mari néni megifjodása-vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő : Harrlsoa Ford.
Uránia MnÉptt
Kedden és szerdán 7 és 9 órakor
Két sláger egy műsorban I
Az aranyszív
Dráma 6 felvonásban. Főszereplő: Mary Carr.
w
Mari néni megifjodása
Vígjáték 7 felvonásban. Főszereplő: Harrlson Ford.
10*
18
XALAI KÖZLÖNY
KÖZSAZSISÁf
tllltl
A kélnapos ISndeszflnet után a spekuláció nagyfoka tartózkodást tanúsított, amelynek következtében rendkivUl OzlettelentU, nagyobbára tartott árfolyamokkal Indult a forgalom. A tőzsdeidő későbbi folyamin kfllfOldi ösztönzésre kissé megélénkíti! az Qxlet, sőt egyes értékekben erös fizlet fejlődött ki, aminek következtében aa értékek jelentősebb Árnyereségre tettek szeri így a Bauxit, Magyar Cukor és Juta képezték élén-kebto érdeklődés tárgyit. A többi értékekben cMk fekntektelen árdifferenciák mutatkoznak. A fizkamato-iásu papírok piaca Ozlettelen volt. A valuta és devizapiacon változatlan az irányzat.
ZBrichl zárlat
Ffats 30-39, London 2520, NsvrW 72 30, Milano 1716,
51955. Bl Madrid 85-H totillM 306 30, Barlla ISI 80. Wtsa 7»t7Ys, Mi 3 75. PrS«a ItWVa, Vm4 IHO, Baáavatf tO-B5i/i, Ba f*d ri2S, fcka/aat H7.
Terménytőzsde
Btaa 15 fillérrel, a na 25 fillérrel emelkedett. Az Irányzat barátságos, a forgalom khepes.
Sun ttaaav. 77 kg-os 2S\'S5-2ti.05, 78 kg-os 26 05-26-25, \'1 k«-oa 3610-28-50, 80 kg-oa 36 50-3600, dunántuU rr ka-oa 25 70-25-90, 78 kg-os 25-90 -28-15, T8 kg-os 2615-28 » 10 l*-os 28-15 —36 45, roaa 2160-34-80. takari ÉM 30*25— 26 50, sOcárpa 27-50 -38 50. Ma 25-36 - 25 50. teagart 31-00 11.10, 30-50 -2075.
Tfcsás átviza-jegytése
valuiAk Aag*4 L r 85-1800 ísfiak. 79 60 7*90 CsXY 18-95-17 Oö Ma k. 15205-15125 10 00-10-06 570 90-673 40 Ib 2240-23-60 229 40-230 40 64 15-54 45 LM" 1-45-350
DMV1ZA*
_ 229 87-330 87
Belgrád 10-06-10 09 HÜOa 1*682-116 92 Brtlaaael 79-62-79 87 Bakanal 147-3-51 Kojwúi.152-80 153 20 Loadoa 27-79-27 87 Madrid 94 80-84 30 MOaao 29-95-3005 Nmeik 572 904 50 OsMb 152 >0-151-30 PMs X317-3J-45 Prága 18-97-17-02 ImK 4-12-416 ÍM 32-158-72 8423-54 42 90-67-80-92 1I0-37-110-57
39 95-80-20 1S645-188-95 182-65-08-25 80 80-8M6 94-75-80-15 ILII020-II060 Mit «ai5-ei75
Sertés vásár
Mtaa|tás 3425, agyból sSsdatlasal vtasis-
MM 880 darab űaóraadS 1 90-1-94, asséMI 1-84-1-88, ssedett tósáp 166-1-73, köaayt 1-30 -150, sMrenda 8rag 1-80-1-82, Másodrend II i-00-1\'68, i«|ol SSIéó 1-80-1-70, aaaloua nagyban 216-3-40, aah 1-25-260, WroaotThaa 170-204, ssaksafc lélaertáe 3 20-232 Ai lanyha
Hatja: Béizaial Hyeada és Ufklaáó Tállafet léssvéiytártuág. Pdetős feladó: Zalai Károly.
78. n.
Mayer Klotild Utóda
VAROA NÁNDOR
gAzmosó, vegytlsztttó, ruhafestő
l*:hmt*.tl ijUtWe: lukzj-t. L
Vállal mlndennemO ruhafestést, vegy tisztítást, gőz mosást mérsékelt áion. Elismerten elsőrendQ munka.
\\ tlMrf éayes gallérüntltáf. Plissérozás. d< Oouvrérozás.
IPBÓBIBDETÉSEK
Ai apróbirdtáesek dija 10 asólg 50 fillér, minden további szó dija 8 fali. Vaaár- 4a SIÓ
BŐ fillér, minden
Snnepnap 10 uólg további ,«5 dija • flll. Sseniln éa péa-Mtea 10 a*tt» 00 fillér, minden további saű dija ■ flll. Clmssó a minden vaata-ptt bitiből álló utó két ásónak számíttatik. Állást keresőknek 50Wt> tagedmány fclr4*«é*l 4IJ .ISro tlmétmméí.
Keresek megbízható mladanaslaáail azonnali belépéssel. Clm a kiadóban.
2000 kötet szépirodalmi művel egy té-telben vagy egyes kötelekben minden el-togsdhstó árért . Horváth ujságbott
Király u. 8. sz. slatt két uj terhes kocst és egypár lószerszám juUnyos áron al-" 4458
vsgy planlnót bért* keresek. Értesítést teleionon 193. slá kérek. 4521
Manollzéna I Vegyél magadnak egy pár pántos cipót, de Jól meg nézd, csak olyat vegyál melynek egáaa hátsó része bőrrel van bélelve. Vászonnal bélelt léid pót semmiért meg ne végy. Csókol Borcsanénl. 4550
ló szépen bútorozott kl-ur részére kl-
____4592
Takarltéa* |obb házakhoz ajánlkozik, esetleg 1 főzést ls vállalja. Clm a kiadóban-_________4578
■•■ylsa és egysiertl hálószoba bútor olcsón eladó VOrOsmsrthy-atcs 2. 4652
butoroxott szoba
4683
Két sebb
t egymásbsnylló szépei szoba egy. vagy két RoagoayTulcs b.
Külön bejáratú szépen kiadó. Clm s kiadóban
kétszobás lakás október Petóft ul 6.
15-ére __ -4588
Egy udvari azobs-konyháa lakáa azonnal kiadó Eölvöi-tér 19. 4589
OIMaaaag4d lelvéletlk Halásznál, Sugár-ut. 4590
Szobs-konyhás utcsl lakáa kiadó — Ktnlzai-u. 63. -4591
Klárié háromszobás lakás, egy nsgy száraz pince és egy egyszobás Iskss, mely műhelynek la alkalmas, Kazlnczy-utca 15. sz. alatt. 4594
Jó mindenes ftaiSaS Kazlnczy-utca 15. az. alatt, I. em. felvétetik. 4595
Város belterületén szép, egyszobás-kony-hás lakáal mellékhelyiségekkel keres gyermektelen házaspár november elsejére. Úm s klsdóban. 4596
Haaanált bútort, ágytollat, varrógépet vesz és elsd flzv. Kukeczné, VörOsmsrthy-utea 34. — Ugyanott két vsskátyhs is eladó. 4597
Lakatssatanoao lelvéletlk Ujtaky és Háhn, Király-utca 4598
Bolváraa területén ssonnal elfogulható kűtonbejáratu szobát keres .art ember\' jeligére a kiadóba. -4599
Toll vér vlaalét tanltáara vállal, Időn-Unt kölyök és kész vizslái elsd. vadászterületet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint fttvSa Balázs, KUlmán, u. p. Uelse. (Válaszbélyeg nélkül nem felelek.)
Üzletátvétel.
Éttesitem a nagyérdemű közönséget, bogy Magyar utoa 98.
az. alatt, a volt Ooldichmidt József-féle
fűszer- éa rövidáru-üzletet
átvettem.
Kérem a n. é. közönség szives pirifogását
FIRTL MÓR.
ŐSZI VETÉSRE:
Oazdaságl magvak:
Káposztamag Árvácsksmsg Kelkáposztamag Nefelejtsraag Salátamag Százszorszépmag Kerekrépamag Harangvlrágmag Téli retekmag SiegfUmag stb. stb.
Holluüal lirághagyaákra:
tulipán. Jácint stb. stb. előjegyzés. Műtrágyafélék.
Kicsinyben és nagyban kaphatók:
obszAs József ■^nmtoáMiH
Nagykanizsa, ErzaébeMér 10. A bíróság mellett, nso Telelőn: 130.
MEGHÍVÓI
Macái- rij7 Sil.U 0„.kl»al nluiaok illulmlril
BUDAPESTEM
a tart.ll<m»«>>b otthoni avultja a Ut.l6or«Mbb l.llfl.l.k m.ll.lt • K.Utl purandvax irkuád oldalival litnbtD latö
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Bidapest, TID., Barois>tér 10.
tOO/o anoedményt kap
alít .1.0 lap .lólli.tól. okid •lob.-áfálitból,
100,o ongarianéayt kap eiaA Attarnl álljakból. (KUSat kiil koarha.) ■ pong«t megtakarít
aatétaal kSluáj.t, aart ijilot át»k«t "T para alatt a pályaudvariéi
Nálunk otthon árai magát 11 I
Etaóf«adfl kluolfiláa, uljorui caaládl |aa«f.
Saját éráaka
aan .líajík loljláo, bon okvaUaa aáluok aaSU-|oq ».f. — EMaataa aiobiinn[raad«Ua aláalatoa.
Minőségben, tartósságban felQlmulhatatlan a
CONTINENTAL PNEUMATIK
pri?TTffiTTíTP IJ^flrTglTrjt^f flWH]
Állandó nagy lerakat Zalamegye részére:
Szántó Vilmos és Társai cégnél
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. T«kf0n 3-22.
GU BACSÓT,
ágytollat. állati bArJIket,
vflrOs- is sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vaaat, csontot éa rongyot a legmagasabb árban vásárol
8TBÉ1 B. PIAI BASTKAHZ8A,
Erzsébet királyné-tér 15. as. aUtL
_a
Gramofon-lemezek
és
hangjegyek
legújabb slágerei kapbstók
Fisthel Fülöp Fial
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
A nagykanizsai kir. ügyészség clnőkétOL
1928. El. 23/48. sz.
^alási hirdetmény.
A nagykanizsai kir. Qgyéazség éa a nagykanizsai kir. törvénysiéki fogház helyiségeinek fűtésihez az 1928/29 évben szükséges 2121 m\', vagyis 98 métermázsa és 130 93 m\', vagyis 602 métermázsa, Összesen 152-14 m\', vagyis 700 métermázsa hasábos kemény bGkktazifa szállítása végett ezennel nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
írásbeli a|ánlatok benyújtására, illetve a versenytárgyalás megtartására határnapul 1028. szeptember hó 25. napjának d. u. 3 órája tűzetett ki.
A szállítási szerződés feltételei a nagykanizsai kir. Ogvészség hivatalos helyiségében (Törvényszéki palota I. em. 16. ajtó) a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Nagykaniisi, 1928. szeptember hó 17-én.
Dr. Szabó s. k.
kir. ügyészségi elnflk.
4584
Haán Oyula nagykanizsai bírósági égrehaltótól.
végrehajt ótóL
11393/1938. vht szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehsjtó sz 1881. évi LX l.<. 102. »-s értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. Járáa-blróságnak I92S. évi 11293. számú végzése következtében Dr. Petrlcs József ügyvéd állal képviselt Btró Sándor jsvárs 190 pengő s jár. erejéig 1928. évi sug. hó 10-én foganatosított kielégítést végre-hsjtáa utján Te- és telülfoglslt és 800 pen-góie becsült következő Ingóságok, u. m.: T rossz állapotban levő személysutó és 1 hsllógép nyilvános árverésen eladstnak.
iCly árverésnek a nagykanlzssl kir. járásbíróság 1928-tk évi 11293. sz. végzése folytán 190 pengő — llllér tőkekövetelés, ennek 1928. évT február hó 15. napjától járó 90,0 kamatai, Vi°/o váltódij és eddig Összesen 39 P 12 tllL-ben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nsgyksnl-zsán, Zárda-u. 5. szám alatt leendó megtartására 1928. szeptember hó 19-lk napjának d. u. i a2 órája határidőül klttlzetik éa ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hlvstnsk meg, hogy sz érintett Ingóságok sz 1881. évi LX. t.-<. 107. és 108. § al értelmében készpénzfizetés
mellett s legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el lógnak adatni.
Amennyiben sz elárveresendő In kat mások Is le- és felülloglsltsi azokra kielégítési Jogot nyerlek volna, ezen árverés sz 1881. évILX. t.-c. 103. }. értelmében ezek Jsvárs ls elrendeltetik.
Kelt Nagytunlzaán, 1928. évi szeptember bő 1. napján.
Haán Oyula s. k
u» kir. biz. végrehajtó.
Győződjék meg róla személyesen, hogy minden szobabútornál 1-től 4 millió K.-t takarít meg, ha bútorait a Dunántul legnagyobb áruházaiban vásárolja. :: Példátlan nagy választék, garantált elsőrangú minőség, állandóan a legújabb divat után igazodó modern és Ízléses kivitele.
Ezenkiuül minőén
részletfizetés esetén is készpénzárban számitunk és díjmentesen szállit unk bármilyen állomásra I 4 tői 16 hónapig terjedő fizetési kedvezményt nyujtunk — Látogasson mef bennünket és győződjék meg róla saját, jól felfogott érdekében.
bútoráruházai
SZOMBATHELY és SOPRON
K6szegi-utca 5. (üzlet az udvarban). Várkerület 82.
mr ALAPÍTVA: 1887-BEN. "W
68. évfolyam, 212 szám Nagykanizsa, 1928. szeptember 19, szerda
Ara 14 Hlíér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP

lU
Felelőt szerkesztő: Barbarlts Lajos
Az egységespárti képviselők balatonfüredi értekezlete
Teljes az összhang a közigazgatási reformjavaslat körül
Balatonfüred, szeptember 18 k„e|| püredre> ak,kke, ^ „ ^
(Éjszakai telefonjelentís) Ai Egy- levők száma 28-ra emelkedett. A ségespárt balatonfüredi érttkezlete belügj miniszter érkezése után azon-
torán béllön délután 2 óráig, este pedig vacsora után is folytatták a tanácskozásokat, melyek éjfélig tartottak.
Kedden délelölt tlz óra után Scttovszky Béla belügyminiszter báró Petényi Zsigmonddal autón Balatonfüredre érkezett. Az Erzsébet fQrdó elölt a belügyminiszteri Gyömörey Oyörgy Zslavármegye főispánja fogadta. Kedden délelftt különben még öt egységes párti képviselő ér-
nal felvonultak a gyógyterembe, ahol kezdetét vette a: értekezlet,
Sdtovszky Béla belügyminiszter ismertette a közigazgatási reformmal kspcsolatban vallott nézeteit, majd Vlcldn litván, Csdk Károly dr. és Dabasl Halász Móric képviselők szólallak fel. Főként a törvényjavaslat első részével foglalkoztak, amely a törvényhatósági bizottságok összetételére vonatkozik. A vita legnagyobb részt elvi jelentőségű volt.
A felszólalók észrevételeire vonatkozólag megállapította a belügyminiszter, hogy semmiféle lényeges aggály nem merült fel és a teljes öiszhang biztosítottnak látszik a javaslat ügyében.
A tanácskozások végeztével az összes vendégek megtekintették a lürdőleli pet dr. Bánó Dezső vezérigazgató vezetése mellett, aki fel-bivta a képviselők figyelnél a balatoni iossz fQrdóvlszonyokrí. Közölte, hogy a Balatoni Szövetség szeptember 27-én tartandó gyűlésén foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Cseb és román diákok meg akarták zavarni Apponyi beszédét
Oenf, szeptember 18 A népszövetségi közgyűlés mai nipjln 0 SulUvan egyetemi tanár, ir delegátus, a népszövetségi egész-tégflgyi szervezet munkásságáról számolt be, kimutatva annak rendkívül tiéleskOrO és Igen hasznos munkáját. Francois holland delegátus a görög menekültek elhelyezéséről ét a görög stabilizációs kölcsönről terjesztett elö |elen tést. Locker-Lampion brit! delegátus a hatodik föbl-
A népszövetségi tanács ülése
zottság jelentéséi Ismertette a rab-szolgakérdésröl. A napirend utolsó pontja a gyarmatügyl megbízásra vonatkozó előadói jelentés volt, melyet Penha Qracla portugál delegátus ter-leszlett elö. Az ülés háromnegyed 1 órakor végződött.
Apponyi a genfi magyar diákok között
Oenf, azrpt. 18. A genfi magyar diákok egyesületében Apponyi Albert gróf tegnap este angol nyelvű elő-
adást tartott. Azt fejtegette, bogy melyek voltak azok a fö.\'drajil viszonyok, amiknek segítségével Magyarország az idegen fajok közé beékel-len ezer éven fenntartotta magát.
Apponyi után felszólalt egy román és egy cieb, akik nem is vol-tsk diákok, de okvefeUcnkedéiűkkel a_ harmonikus hangulatot akarták megbontani. Természetesen alul maradlak és a jelenlevő diákok zajosau tüntettek Apponyi mellett.
Tovább irtják a magyar hivatalnokokat Romániában
A vállalatok nem alkalmazhatnak magyarokat, amig román munkanélküliek vannak
Bukarest, szeptember 18 Chrlstea Mlron pátriárka a régens-tanács tagja, egyik nyilatkozatában kijelentette, hogy Intézkidil fog a munkaügyi miniszternél, bogy amig román nemzetiségű tisztviselők vannak állát nélkül, sddlg idegen nem-
zetiségű hivatalnokok ne juthassanak íllásbu. A pátriárka e nyllaiko zata ugylátszik jeladás volt a nem román nemzetiségű tisztviselők el távolítására, mert a bukaresti Jjszt-viselők kongresszusa e nyilatkozat ulán sz Idegen tisztviselők ellenőr-
zését és kiutasítását követelte. A napikban kormányrendelet is Jelent meg az idegenek ellenőrzéséről, mely arra kötelezi a munkaadókat, hogy késiltsenek lajstromokat alkalma zónáikról. R;slcána vasmüveknél 150 magyar tisztviselőt bocsátottak el, de hasonló a helyzet más vállalatoknál is.
QAflnUeá itt: tgj bírt • ptagt 4• SSfc
rddlójelentés) A délelőtti szerelmi dráma után ma délután Újpesten történt hasonló véres szerelmi dráma. Zambó Ödön gyári mnnkát vőlegénye voll Rózsa Pálné elvált szép fiatal asszonynak. Ma ette valami felelt összekülönböztek, aminek tragikus vége lett. Ztmbó revolvert rántott ét lelőtte menyattzonyát, majd önmagát lőtte fejbe. Mindkettőjüket haldokolva szállították a gróf Károlyi litván kórházba. A rendőrség szigorú nyomozátt indított a tilokzstos hátterű szerelmi dráma kinyomo-sására.
Mező Ferencet tanártársai és tanítványai lelkes flnneplésben részesítették
Budapest, szept. 18. (Éjszakai rádió Jelentés) Hé fin este dr. Mező Ferencet abból az alkalomból, hogy az amszteidaml olimplászon megnyerte az Irodalmi versenydijaf, tanártársai melegen ünnepelték ét a Budai Társat KOrben vacaorát rendezlek tiszteletére. Megjelent a vacsorán Pintér Jenő budapesti tanker. főigazgató is, aki gyönyörű beszédben méltatta Mező Ferenc nagyszerű munkásságát.
A Jurányi-utcai Mátyás király főgimnáziumban, ahol dr. Mező Ferenc tanít, tanítványai az önképzőkör keretében fejezték ki ragaszkodásukat ét mély tiszteletűket szeretett tanáruk Iráni. A volt diákok részéről ls meleg ünnepiét érte a kiváló tanárt. Az öreg diákok a felvidékről hozott ezüst emlékplakettel fejezték kl elismerésüket dr. Mező Ferencnek.
Jugoszlávia elismerte az albán királyságot
Belgrád, szeptember 18 A Jugoszláv kormány llranti képviselete utján közölte, bogy elismeri az uj albán alkolmányformát.
II. Balan garázdálkodik a csíkszeredai erdőkben
Bukarest, szept. 18. (Éjszakai rddlójelentés) A Dlmlneata Csíkszeredából Jelenti, hogy az elfogott Balan Juon bandita vezér ulán moat Csikszereda erdeiben ujabb Balan nevü bandita tűnt ftl, akinek keresztneve Origor. Ez a rablóvezér egy Targul Ocna-i sóbányából megszökött fegyenc.
Két kettős szerelmi dráma egy nap alatt Budapesten
Egy mérnök és egy gyárimunkás lelőtte a menyasszonyát, aztán mindketten öngyilkosságot követtek el — Egy halott és három haldokló az áldozat
O.lba emiatt rántott revolvert meny-
Budapest, szeptember 18
Ma délelőtt Oalba Oszkár 40 évet budapetti gépészmérnök megjelent özv. Oyarmathy Anlalné Izabella-utcai lakásán. Oyarmalhyné egy fővárosi tisztviselő özvegye, aki bárom hónapja Jegyben járt a mérnökkel s már a közeli hetekben az esküvő megtartását várták. Néhány peiccel
azulár, hogy a mérnök megjelent menyasszonya lakásán, revolverdörrenés hallatszott. A ház lakói olt találták az asozonyt vérző fej|el a földön, a gépészmérnököt pedig átlőtt fejjel, haldokolva szállították a kórházba. A szerelmesek azon vesztek össze, hogy az asszony az utolsó napodban ellenezte ez esküvőt t
asftzonyárr.
Budapest, szept. 18. (Éjszakai rddlójelentés) Az I tabella-utcai vérea szerelmi dráma egyik áldozata, Galba Oizkár mérnök ma délután a Rókusban belehalt sérülésébe. Ujabb kettős szerelmi dráma Budapest, szept, 18. (Éjszakai
ÍAUU KÖMLtm
II
19
Társadalmunk és a patronázs
A minap Mutichenbacher Edvln törvényszéki tanácselnök, a fiatal korúak bírája szociális szeretetet eláruló és ébresztgető cikkében fog lalkozott a patronázsnak, városunkban Immár lassan terjedő missziójával, melyet Itt Prohásika kékfátyolos leányai, a szerelet szelíd apostolai indítottak meg. A cikk irófa súlyos tudatában van a társadalom nagyfokú közönyének s iparkodik a hal-hatatlan püspök, próféta szavaival belészántant — legalább Is abba a talajba — amelytől reméli és várja, hogy felfigyeljen. Mert tény, hogy e kérdés körül bizonyos közönnyel találkozunk.
Pedig sehol ugy, mint épen ennél a szociális kérdésnél nyílna alkalma a szélesebb látókörű embernek arra, hogy közéleti tevékenységébe belé-vigye a sokszor hangoztatott kulturális és tótékonyságt elveit.
Itt lehet búvárkodni a mélységekben és hidat verni a mélységek felett. Nem szavakban csupán, hanem tettekben Is.
Fölösleges a naturalizmussal terhelt könyvekből figyelni a jelenkor vészes sodródását és sodornál pusztulását; nem a mozik vásznai előtt kell nagyképűen elsiratni a gyermek-drámákat, hanem a valósággal kell csak egyszer legalább szembe nézni. BeUneznl a sodró áradatba, amely annyi fiatal Hetei elkap, beszennyez, és hurcol a pusztulás felé. Nem szabad a megtévelyedett fiatalkorúak felett kényelmes és pesszimisztikus kézlegyintéssel napirendre térni, ugy gondolván, hogy .kutyából szalonna nem válik soha". Ezt csak a távolról nézők kishitűsége állíthatja.
A hivatkozott cikk irófa, ez a gyermekpszichológus, aki mégis legközelebbről bírálja és látja a dolgokat, nem látja a célt meddőnek, hanem blzlk a mentés lehetőségében, miután az elmúlt évek már mutattak egynehány Jó eredményt.
Mert akt egyszer Is végighallgatott egy Ilyen fiatalkorúak ügyében lefolytatott tárgyalást, láthatta azokat a vad félelemtől reszkető gyermeklábakat és mögöttük a szűkölő apát vagy anyát, akinek éppen Itt Jut eszébe remegni kélvkéért, amikor mesteri kéz nyul belé gyermeke lelkébe, hogy vissza rántsa a lejtőröl s lehetőleg megmentse és visszaadja a társadalomnak.
Van, amelyik anya és apa nélkül áll ott... mint az életnek egy odasodródó kis szemete, védtelenül, árván... de súlyosan vádolva, lopással és miegyébbel.
Aki flgye Ite, láthatta azokat a salamoni ítéleteket, ahol egyik kéz szigorral fényűéit, a másik kéz apatlag cirógatott... Láthatta, hogy egy egy elvadult gyermekarcon a kegyetlen dac züllött barázdája mint simult át és olvadt bele hálás, Jóleső sírásba, könnybe mosolyogva, Jobbulást ígérve.
Jó lenne az Idekünn levőknek néha ezeket a szomorú gyermektragédiákat látnlok s tudomást vennlök arról, hogy a törvényszék félelmes, komor tárgyalótermében milyen gyermekvédő s lelketmentő munka folyik.
Nagy bal, hogy a kultuitársadalom úgyszólván kesztyűs kézzel nyul ehhez a kérdéshez. (Nem szólva arról a felháborító piüdérIáról, amely egvenesen elítéli a misszió szolgálatában kirendelt és ott megjelenő pat-ronesstekeé).
A gyermekparallzls kérdésénél az egész orvosi tudomány megmozdult, hogy lehetetlenné tegye ezt az alat-tomos kórt. Ugyanakkor a lélek pa-
rallzlsével, mely színién epldémlku-san fertőzi az Ifjúságot, miért állunk közömbös tétlenséggel I ?
Ma, mikor teli torokkal fújják az anyaság himnuszát és lehurrogják az egykerendszert, szigorú törvényekkel vigyáznak és védik az embriót... ugyanakkor közömbösen veszni hagyjuk a már serdülő gyermeket ?
Mert veszélyes gyomnak ítéli a társadalomi?
Az a bűnöző vagy elzüllött gyermek nagyobbrészt önhibáján ktvül kerül oda s legtöbbször a nyomor löki a bűn útjára. S mikor a kis
korúak bírája elébe tárja megtéve-lyedését és öntudatra rázza, ha Ilyen kor melléje áti egy lelkiismeretes pártfogó, kl a további életét ellenőrzi, jótanácsokkal látja el s bizalmát megnyeri, — ha ez a fiatalkorú érzi, hogy egy szelíd, Jóakaró kéz Irányítja — magábaszáll és sok esetben jobb útra kanyarodik.
Ehhez kellene sok sok emberi szív és megértése annak, hogy:
„Nagyobb az SrSm a mennyben egy megtért bűnös felett, mint kilencvenkilenc igaz felett I" B Barótl Rya.
Keszthely egyik legtekintélyesebb háztulajdonosa zsebkésével átvágta nyakát
A 72 esztendős miféle levelet,
Keszthely, szeptember 18 (Saját tudósítónk telefonfelentése) Az eseményekben elég változatos Keszthely városát izgalomban tartja az az öngyilkoiság, amit Hoffmann Arnold Ismert, tekintélyes volt kereskedő, Keszthely legszebb üzletházának tulajdonoss és vagyonos polgára az éjjel elkövetett Fő utcai lakásáa Miközben a többiek aludtak, az öreg ur elővette zsebkését, melyet mindig magánál hordolt és elmetszette nyakát. Tettét koránál fellünő erővel követte el és átvágta a nyak ütőéréi
A nagy vérveszteség folytán csakhamar elventette eszméletét. Hör-gésére figyelmesek lettek hozzátartozói, akik besiettek Hoffmann szobájába és meglepetve látták a tragédiát, ami percekkel azelőtt itt végbement
Ctakbimir beszállították a Jobbs-sianatóriumba, ahol az orvosok nyomban ápolás alá vették, de az orvosi tudomány már nem tudott rajta ee-
s öngyilkos reggelre elvérzett— Nem hagyott hátra sem-, amiből Öngyilkosságának okára következtetni lehetne
giteni, rövidesen arra, bogy beszállították, a nagy vérveszteség folytán kiszenvedett.
Ai öreg ur öngyilkossága a reggeli órákban pillanatok alatt villámként szétfutott a városban és mindenütt feltűnést és megdöbbenést keltett Hoffmann Arnold ugyanis a legjobb anyagi körülmények közOtt élt, nem voltak financiális gond|ai és igy nem tudják megmagyarázni okát annak, mi vihette a közszeretetnek örvendő, klős embert végzetes teltének elkövetésére. Semmiféle levelet nem hagyott hátra, ami felvilágosítással szolgált volna. Az a feltevés, hogy az utóbbi időben mind terhesebbé váló betegsége miatt unta meg éleiét.
A tragikus esetet a keszthelyi Ur. járásbíróság jelentette a nagykanizsai klr. ügyészségnek, amely — miután az öngyilkosság kétséget kizárólag megállapítást nyert — megadta sz engedélyt a tragikus véget ért öreg ur holttestének eltemetésére.
Riport egy fiatalemberről, akinek slkerfllt kiszabadulni az Idegenlégió figynökének karmaiból
Nagykanizsa, szeptember 1K I
A tolnamegyei Decs községből | kerüli Pestre egy fiatal kereskedő segéd, Czakó Sándor. Még ezen a nyáron elhstározta, hogy a nsgy Budapestben próbálja megkezdeni a maga kis önálló életét, hátha sikerül. A húszéves fiatalember azonban rosszul számított, mert mikor néhány pengőjét felette, olt maradt a fővárosban, a legnagyobb nyomor és nélkülözések közOtt.
A lehetetlenséggel volt határos, hogy mint kereskedő segéd elhelyezkedhessen, de hiába lótott-futott szegény flu egész nap akármilyen foglalkozás után, utjai eredménytelenek maradlak.
A magyar főváros évek óla, mióta ilyen hitványul leamputálttk Magyarország testéről észak-dél, kelet-nyugat részeit, az állástalanok ötvenezreinek hatalmas csarnoka. Siocooru statisztikák beszélnek róla, hogy évről-évre, mint emelkedik a munkanélküliek száma a Duna parti metropolisban, akik közül jó néhány ezer van. akik még a leghalványabb segítség nélkül li, napokon át éhes gyomorral, beesett karikái szemekkel kóvályognak
a forgalmas utcákon. Nők, férfiak, öregek, gyermekek egyaránt. Megszámlálhatatlan tömegben vannak, akik csak a kirakatok áthatolhatatlan üvegjein keresztül látnak ennivalókat és az üvegre nyomott fonnyadt arcukkal próbálják képzeletben megtölteni mind követelőzőbben fellépő gyomrukat.
Nagyon sajnálatos, szánalmas dolgok ezek, de éppen azért beszélünk most róla, mett Czakó Sándor 20 éves kereskedősegéd részvétre érdemes emberi sorsát annál tisztábban megértsük a maga szomorú valójában.
Czakó Sándor hónapokon át bolyongott Pesten, ebben a modern Babylonban, ahol ha a bejárt kilométerek után már támolyogni sem tudott, utolsó erejével még elrótta ax utat a Dunáig és otl a rakparton leült.
Aki szokott ezeken a rakpartokon sétálni, a kíváncsi vidékieken kivül, akiket ezer pesti közül is meg lehet Ismerni, gyakran lát ilyen földig letört egzisztenciákat, akik csodátváló in ülnek a kőkockákon és nézik a hömpölygő Dunát. Némelyik aztán annyira szerelmes lesz belé, hogy
beleveti magát Ölelő karjaiba...
Saegény Sándor ia ezen az ulon járt már. Augusztus volt, ama rettentően kinió kánikulai meleggel és már belek óta lakás, kenyér, pénz nélkül ténfergett, hogy a vásárcsarnoki, vagy rakparti piacok gyümölcs-hulladékalval csititsa el maró éhségét.
Egy ilyen perzselő augusztusi délután ItmH a Duna partján ült. Nem messze a pirlamenttől. A 35 fokos meleg egészen kiszívta erejét az éhezéssel együtt és mozdulni sem tudott. Ekkor odalépatt hozzá egy jobban öltözött ur, aki leereszkedő nyájassággal beszélgetésbe elegyedett vele.
Czakó elmondotta, hogy munka-nélkül van már hosszú idő óta és akármilyei munkái vállalna, csakhogy pénzhez jusson, mert már az Öngyilkosság szélén áll.
— Édes barátom, — szólott az ismeretlen — ilyenre nem szabad gondolni. Valami egészségesebb oldást kell találni, amivel tényleg segilene magán.
— Hiszen kimennék én, akárhová külföldre is, — felelte Czakó — cssk az útiköltséget tudnám előteremteni. Kanadában vinnak rokonaim, azoknál meg tudnék lenni bizonyosan.
Az ismeretlen kapTtt a szón.
— Kanadában? Annál mi sem könnyebb. Ha komoly szándéka ez a külfOkli ut, tartson velem, én kisegítem.
Szót szó köreteit és Czakó, hogy lássa, mindez nem valami értbeletlen álom, a markában érzett 30 pengőt, amit az idegen adott át azzal, bogy ebből szerényen jöjjön rendbe és holnap találkozzanak ugyanitt.
Úgyis lett. Szegény fiu betegre ette migát, hogy pénzhez jutott, de másnap olt volt. Az idegen ls. Czakó elhozta egy kis táskában egyik barátjánál levő holmiját és u idegennel együtt, akinek nevét nem értette, esik igazgatónak szólította, kimentek a buda Dilivasut pályaudvarára és felültek a kanizsai személyvonatra.
Ideérve, innen Qyékényealg menták, majd ott gyalog, csónakon átszöktek a jugoszláv határon és pár nap múlva már szerencsésen Fiaméba jutottak.
Ugy ment minden, mint a karikacsapás. Fiúméból hajón Triesztbe mentek. A kereskedősegéd már Kanada valamelyik édestejü farmján látta magát a cowboyok jellegzetes bivalybőrös nadrágjában és a kezet-csókolásig hálás volt jóhevójének, aki bámulatos önzetlenséget mutatott a rajtsegitséggd. Ellátta kosztul, lakásról gondoskodott és nem kért cserébe semmit
Hanem Triesztbe egyszerre megváltozott a helyzet A segítő idegen azzal állott elő, bogy utána járt a dolognak, de Kanadába nem tudja
Üzletáthelyeiés miatt
LÓTAKARÓ
kéailetUnket milyen leszállított árban 4410 árusítjuk
HIRSCH ÉS SZEGŐ.
1M8. Mcp>tmb«r 19
ZALAI IOZLORT
kijuttatni, axonban t|inl annál egy nagyszerűbb megoldást.
— Csapjon fel katonának ai Idegenlégióban, — mondotta — kap vagy harmincezer frankot, ha kiszolgál öt évet éa utána boldogan élhet.
C«aM egytzerre tisztán látott. Megvilágosodott előtte minden.
— Hát maga az Idegenlégió ügynöke ? — kérdíiie riadtan.
— Azt hiszem, most úgyis hallgat rám, hát megmondom, hogy: igen. Ne okoskodjon, jöjjön fel velem a francia konzulátusra és elintézünk mindent. Ksp útiköltséget, rutait, mindent. Na, rendben van ?
Szegény Csákók végtelen nagy szerencséjére ismert egy enbert, aki öl év* UMtött az afrikai pokolban. Még Jól emlékezett az elsorolt borzalmakra. Dehogy adta meg magát sorsának. Még Triesztben sem, ahol pedig egy árvs lelket nem Ismert, olaszul, németQI nem beszélt, hanem fogta magát és a vendéglőből, ahol ez a gyalázatos emberalku folyt, II-szaladt és meg sem állt, amig a rendőrséget meg nem találta. Olt nagy üggyel-bajjal, tolmács utján, megértette magát. Rögtön detektívek
mentek kl a vendéglőbe az Idegen-légló ügynökéért, de azt már nem találták ott. Megneszelte, hogy hűvösre akarják tenni és kereket oldott.
(Lehet, hogy szóla újra Pesten van és a Dunaparton, mini a vércse a csibékre, les a szerencséik n áldozatokra, akik hálójába akadnak).
A trieszti rendőrségen hitelt adtak annak, amit Czakó előadott, annál is inkább, mivel már hasonló esetben is dolgozlak a detektívek. — Toloncutlevelet kapott és azzal Nagykanizsára került.
Mivel beismerte az ullevélnélkÜU határátlépést a törvényérlelmében a legminlmállsabban három napra elitélték, aztán elment innen a tolna-megyei Dtci községbe, hogy kirt adjon magáról öreg szüleinek, aztán pedig felvegye újra a harcot a kenyérért. Talán lesz esze és ezután a kaland után, mely majdnem Sidi Bei Abbesben végződött (az idegenlégió gyűjtőhelye) most már s vidéken pröbál szerencsét. Merthogy menni muszáj. Apja, anyja örege*-, nehezen tengődnek és .nem illő, — mint mondja, — hogy a nyakukon henyéljek*. U. Gy.
Egy paosai édesanya kálváriája
A fia megverte éa Saazarugdosta saját édesanyját — A tflpvényazék a vadáflatias embert tiz hónapi fogházzal sújtotta
Ha uj menyecske jön a házhoz...
Nagykanizsa, szeptember 18
A gyermeki hálátlanságnak, durva brutalitásnak iskolapéldáját szolgáltatta ifj. Csizmadia István 24 éves pacsal földműm, akit példa büntetéssel Is sújtott a kanizsai kir. tör-..... _ .1 venyszea.
Ifj. Csizmadia litván a legjobb flu volt még nemrégen. Szerette és becsülte özvegy édesanyját, özv. Csizmadia Jénosnét, aki boldogan élt (gyűli fiával és közösen munkálták meg a földet, amit a néhai apa szer-zett. Azonban az édesanya boldogsága legényfiával nem tartott sokáig. Ifj. Csizmadia István asszony utin nézett. És a Csizmadia-portára nemsokára beköltözött az uj asszony.
A fiatal gazda édesanyjának sejtése valóra vált: nemiokára t a kicsi házban a kis boldogságaik.
A menyecske nem fért össze az öreg uszonnyal, akinek mái volt a nézete, más a felfogása és mái a munkarendje. Ennek folytán a civódás és házi perpatvar napirenden volt, amibe nagyon gyakran a férj is beleszólt — felesége védelmében az anyja ellen. Nemsokára odafajult • dolog, hogy a fiu megverte a táját édesanyjá*.
A fiatal férjet akkor a törvényszék ■ag is büntette. Azonban ugy látásik, ifj. Csizmadia nem okult ezen.
Nemrégen történt, bogy Csizmadia litván retteneteien vétkezett édes ■zfllöanyja ellen. Az Idős asszony többekkel az utcán állt és beszélgetett, amikor a fiu minden további nÜkOl odarontott mit sem sejtő édet-anyjához, ostornyéllel fejbevágta, -
majd feltaszította és a földön fetrengő asszonyt öitze-viiiza rúgta.
Mikor a fiatal gazda édesanyja nagy nehezen a földről feltápászkodott, bosszú és szomorú tekintettel nézett dühöngő fiára, majd azon a izelid hangon, ahogy csak az édesanya lud szólni és beszélni, — sirva •zólt a fiához:
— Köszönöm édes fiam, amit velem lettél. Megérdemeltem ezt, mivel fölneveltelek . ..
De az emberi bőrbe bujt vadállat még ekkor lem tért msgához és nem juhászodon meg, hsnem minősíthetetlen jelzőkkel Illette és gyalázta édesany|át.
A súlyosan bántalmazott és megvert anya végül is feljelentette Hát. Most volt ebben az ügyben a bün-ügyl főtárgyalás, amelyen a törvényszék ifj Csizmadia Istvánt liz hónapi fogházzal sújtotta.
KÜHHlM FIGYELMESE Ml lelt a lízúDiiDka
özv. Dr. Orosz Miklósnénál I
Miután szükségletemet gyári cégeimtől elónyösen sikerült beszereznem, abban a kellemes helyzetben vagyak, hogy az W7 összes
kézimunka cikkeket,
fonalakat, csipkéket
szenzációsan oIckí árban bocsá|thatom a kézimunkázó közönség rendelkezésére.
Óriási választék I Prima mlnSaég I
Figyelje kirakati áraimat I
Próbálja kl, vételkötelezettség nélküli
ön. Df. Orosz liílóioí, Kaztnczy-u. 2.
ff f esfi kö
b. t.
r.inl.ul.ila ís szípírzflje (eleied, mikor lollctlle ápoltról srercldtellcicn maga ^omJoslnxilti.
Innen ered előszeretete aziránt. ho«y Unom holmiul sa|át-keztlieg imnu é» vasalia. Mtndcntíor iKinlosan n Lux mosási utasítások szerint |ár el, amelyek a vasalásra vonatkozólag b fontos utbaigaiilásokal tartalmaznak
(Vasárnap lolytalluk)
tizen utasításokat kívánságára önnek is «iW-5cn elbilkl|ilk. — Lever és Társai, , lludaiHrst. IX.. líáday-ntea JO e

A nagykanizsai és keszthelyi adófelszólamlásl bizottságok megkezdték mflkOdésflket
Nagykanizsa, szeptember 18
Az 1928. évi Jövedelmi-, vagyon és általános kereseti-adó elsőfokú megállapítása ellen beadott fellebbezések elbírálására hivatott kerületi adófelszólamlásl bizottságok Ztla-megyében már megkezdték működésűket. A megyében összesen 9 bi-zottiág működik és megbízatásuk, smi 3 évvel ezelőtt kezdődőit, es évben Jár le. A 9 bizottságnak a következő 3 évre való megalakulása röviden ismét me fog történni.
A nagykaniziai, kesztaelyl és tapolcai adóhivatali kerületek adó-felszólsmlásl bizottságai a mai nappal megkezdték szokásos működésűket. Nagykanizsán dr. örley Oyörgy kir. kormánytanácsos az elnök, mig előadó dr. Tyll Károly p. ű. tanácsos. Keszthelyen a bizottság elnöke Mala-tlnszky Ferenc kincstári főtanácsoi, felsőházi tsg, előadó dr. Molnár Szilárd. Tapolcán a bizottság elnöke Cslgó ! Ferenc földbirtokot, előadó dr. Szathmdry Albert p. ü. titkár.
A letenyei és novai kerületekben a bizottságok a mult napokban kezdték meg működésűket, mig a balatonfüredi és zalaszentgrótiban szeptember 27-én, a sümegi és zaia-egerazegi kerületekben pedig október 4-én kérdik meg a tárgyalásokat.
ÜMfáráa
A aarykanixaai mcteorologlat na-tlgyalő JelaotAaaki Kedden a hómérUk-ia< Reggel 7 órakor +14-3, délután 1 órakor +17, ásta 9 órakor +158.
Ptlhöiet: Egész nap borult égboltozat.
SititrAny i Egész nap Északkeleti szél.
A Meteorológiai Intáxet JtlastáM este 10 órakor: Részben felhős, enyhe Idó, délnyugati részeken esóvel.
u í\'ii<*M » * .* i ~>i,% .o."» -
Mozgószinházak
Uránia mozgó. Ma izerdán 7 ét 9 órakor két tláger I .Az aranyiziv* drámi 6 felvonásban. Főszereplő: Mary Csrr. .Mari néni meglfjodása" vígjáték 7 felvonásbia Főszereplő: Harrison Ford.
NAPI HÍREK
Szept. 19, azarda
Római katolikus: Január. Protestáns: Vilhelmlna. IxrsellU: Tlarl hó 5. Nap kel reggel S óra 42 perckor,
nyugszik délután 18 óra OS perckor. •
Uránia mozgó. .Az aranyszív* dráma 6 felvonásban. — .Mari néni megUJo-dása\' vígjáték 7 felvonásban.
— A főispán Budapesten. Oyö-mörey Oyörgy főispán tegnap lést! vett a balatonfüredi egységespárti konferencián és onnan Scitovszky belügyminiszterrel Budapestre utazott, ahonnan csak a bét végén tér vissza székhelyére.
— Személyi hlr. Dr. Bárány Gergely ctornai prelátus a keszthelyi premontrei gimnázium és rendház látogatására több napi lartózkodáara keszthfiyre étkezett.
— Kinevezések. Vlasks Oyula oki. közgazdászt, vámellenőrzési tisztet a pénzügyminiszter m. kir. pénzügyi könyvszakértövé nevezte Id. A rendkívül sokoldalú és fiatal kora mellett ia már Ismert nevű közgazdasági publicista Nagykanizsa szülötte. — A közoktatásügyi miniszter Horváth Béla okleveles tanárt a nagykanizsai állami polgári fiúiskolához helyettes tanárnak kinevezte.
— 1 pengőért en teljea modern hálószoba bútort nyerhet. Vegyen Iparos-sorsjegyet
— A népjóléti miniszter szak* orvosokat kOldOtt Zalába. A legutóbbi közigazgatási bizottsági ülésen Csóthy Oéza murakereszturi apát erélyesen szóvá tette a folyton terjedő zalai tracboma-veszélyt, amely országos veszéllyé kezd válni. A nép-Jóléti miniszter most két trachoma-szakotvost küldőit la Zala vármegyébe a trachoma tanulmányozására.
= Polgári fiu- és leányitkolal sapkák kaphatók Szabó Antal iport-üz letében.
=- Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
XAUÜ KOXkOftt
— A Zala—Kanizsa FC vezetősége ét váltsitmánya f. hó 21 én, pénteken este 9 órakor az Ipariea-lületben flléat tart.
— Vegyen Iparos-sorsjegyet, mert ezzel támogatja az elaggott szegény iparosokat.
— A keszthelyi Gazdasági Akadémián később lesz a beiratkozás. A keszthelyi űazdiságl Akadé rala igaigatóaága ezúton hozza tudo mására a< érdekelteknek, bogy az akadémia főépületének emelettel való kibővítési munkálatai miatt a folyó tanévben mind a három évfolyamra október 18 án és 19 én lehet beiratkozni. Az előadások, az utó- és jtc— vitó kollokviumok és vizsgák október bó 22 én kezdődnek.
— Az Ipartestületi Dalárda taglalt felkérem, hogy szerdán este pontosan 8 órakor valamennyien jelenjenek meg egy fellépéssel kapcsolatos főpróbán a Zeneiskolában. Vannay Igazgató.
— Nézze meg, mit lehet 1 P-ért nyerni az Iparos-sorsjeggyel.
== Tánciskola. Értesítem a n. é. kóxönséget, hogy f. hó 20-án (csü-törtököui a Kaszinó nagytermében tánciskolámat megnyitom. Tanítási órák: Diákok részére d. u. 5 órakor, felnőttek részére este 8 órakor kezdődik. A gyermekek részére péntek* n d. u. 4 órakor klasszikus ritmikus torna kezdődik. Szíves pártfogást kér Oábor (Outtentág) Lajos áll. kép. oki. tánctanár.
— A letenyel Tanítói Kör lelkigyakorlatai. Tudósttónk jelenti : Dr. Naláczy András letenyel esperes-plébános s letenyel Tanítói Kör tagjai részére Putvermann P. Zénó nagykanizsai izentferencrendi lelkész ve zelétével 4 napos lelkigyakorlatokéi rendezett, amelyeken kevés kivétellel s Kör összes róra. katb. tanítói és Unitónöi rézztvettek.
— Téves kapcsolás. Helyesebben téves lekapcsolái. — A minap ugyanis Nagykanizsán a rendőrség előállította és letartóztatta Szlovák Józsaf badacsonytomaji születésű, nagykanizsai mészáros-segédet, akit átadtak az ügyészségnek. Az ügyészség Szlovákot a körözés értelmében Budapestre szállította, abol azonban kihallgatása során kidéi011, hogy körözése egy régebbi Ogyéből kifolyólag tévedésen alapult, mire azonnal szabadlábra helyezték.
= 1 pengővel segíteni és annak értékét sokszorosan visszanyerni csak az Iparos-sorsjeggyel lehet.
— Baleset munkaközben. Tudósítónk jelenti: A keszthelyi Gazdasági Akadémia építkezési munkála-talnll van alkalmazásban Bódls litván napizámos flu. Ma munka közben az egyik társának kicsúszott kezéből egy hatalmas darab kő, amely Bódls jobblába fejét szétroncsolta. A sétáiét nyolc héten belQI gyógyul.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII.. Baross-tér 10.
Sikerült az uj Zeppelin próbautja
Frledrlckhafen, szept. 18. (Éjszakai rádió/elentés) Az u] Zeppelin első pióbaut|a sikerrel (árt és ma délután ut|a végeztével 6 óra 48 perckor timán leszállt,
VÁROSI 1121
Csütörtök, péntek, szombat
5, 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A filmek filmjei
KIRÁLYOK KIRÁLYA
Az Ur Jézua Kriaztua élate és szenvedése
Két rész, 18 felvonásban.
Rendezte: Cecil B. de Mllle.
Nagykanizsa, szeptember 18
Még 1927 április 5 én történi, hogy megjelent Nagykanizsán Oüttler Lajos budapesti filmreklám-ügynök, aki több helybeli cégnél üzlelet csinált, hogy filmreklámokat készit. Oüttler .ősi* szokás szerint szonnsl előleget Is vett fel. Igy megbízást kapott ét p\'nrt vett fel Varga Nándor nagykaniztal kelmefestő, vegy-lisztitó és gözmosoda cégtől, valamint Herrnfeld Dávidné kanizsai ágytoll kereikedötöl, akiknél ugy mutatkozott be, mint a Magyar-Amerikai Filmipari R. T. megbízottja.
A két cégnek betek múlva ígérte a filmreklámok szállítását, azonban
Amíg a mészkő eljut odáig...
Letenye, szeptember 18
(Saját tudósítónktól) Letenyének van egy úgynevezett Deák Ferenc -ulcája, amelyet azonban ezen a néven csak az lakolás gyermekek hallanak említeni. Azok is csak egyszer, amikor (Orténetesen a rendszeres földrajztanítás megkezdésekor Lelenyétöl Indul kl az oktatáa, hogy lovább haladva mrglimerjék az egész világot.
Ennek az utcának ugyanit egyedüli közismert neve : mBóblca". (Vannak egyesek, akik a szószármazástan alapján ezt az elnevezést helytelenítik, mert véleményük szerint ennek neve valamikor ,Bóblta" volt t onnét ered, bogy 19 évvel ezelőtt Letenye végében még ctak néhány ház állott, amely kit bázcioporl mintegy Letenye köztég bóbitá|át képezte ) Mindezeket azért bocsátottam előre, bogy minden letenyel lakot tud|a, melyik utcáról ls vsn szó tulsjdonképen.
Az idegenek, akik nemcsak most, hanem ezelőtt egy évvel is már itt jártak, könnyen ráismerhetnek erre az utcára a sümegi kőbányákból Ideszármazott és részben a kocsiút mindkét, részben pedig a gyalogjárdák szélén elhelyezett hatalmas mészkörakátairól, amelyek a járókelők azemeiben most már ugy tűnnek fel, mlnthi ezeket nem lt ugy hord-
Még ma, szerdán 7 és B órakor
Két sláger egy műsorban I
Az aranyszív
Dráma 6 lelvonásbin. Főszereplő: Mary Carr.
Mari néni megifjodása
Vigjáték 7 felvonátban. Főszereplő: Harrison Ford.
azok még hónapok multán is hasz-Utanul várták ezt, mert nem történt meg.
Nem maradt mát bátra, mint feljelentést tenni Gültler ellen, akinek azonban budapesti lakcímét nem tudták. A járásbíróságnak kellett volna hogy tárgyalja a sikkasztási ügyet, azonban a több Ízben kitüiött tárgyalást a büntető- járásblró nem tudta megtartani a vádlott távolléte miatt. Hiába idézték meg, nem tudván lakcímét, Qűttler soha nem jelent meg. Most a járásbíróság a budapesti főkapitánysághoz fordult, mely kinyomozza és előállítja Qűitlert, hogy végre már letárgyalhassák ügyét.
Iák volna ide, hanem, mlnthi ezek legalább is a főid talajának alakulásakor Ideképződtek volna.
Eteknek a kőrakásoknak egyedüli rendeltetésűk sz lenne, bogy azok-kal Letenyének máskülönben Is leg-tárotabb és legjárhatatlanabb utcá-lát alapjaitól kezdve megjavítsák. Sajnos azonban, hogv az ut, mióta a kőrakások rajta fekütznek, még járhatatlanabbá, mert eiek az ető-vlznek az ultzéli árkokba való lefolyását meggátolva, azt az úttest Irányába terelik s igy közel I év óta valóságos mesterséges sárdtgssz-tókká váltak. D: ezenkívül a közlekedést is a legnagyobb mérvben életveszélyessé teszik, mert az ut mindkét szélén felhalmozott kőrakások annyira Osszeszükltették ai utat, hogy a szembe jövő koctik, autók, cssk nsgy üggyel-bajjal kerülhetik el egymást és a keskeny gyalogjárókról leszoruló embereket folyton sz elgázolvt veszélyével fenyegetik. Vagy pedig hogyan, hová, merre térjen ki az ember és állat a kocsik ét sebesen száguldó autók elöl ? Nlnct mát bátra, mint felszaladni valamelyik kőrakásra, amelynek nagy, hegyes kövei összesebesitik sz ember mezítelen lábát, vagy felhasogatják verejtékkel keservesen megszerzett cipőit és esetleg lábal alatt megindulva, épen s kocsi alá dobják.
A Deák Ferenc-utca, illetve „Bó-
_IMB szeptember 19
bice", vagy ha épen ugy tetszik Bóbita* lakói leméllk, hogy a sümegi mészkörakások az illetések fórumok intézkedése folytán még az öszi esőzések beállta előtt bele lesznek temetve s rájuk oly epedve várakozó úttestbe s igy két évi pi-pibenés után végre üdvös és hasznos célt fognak szolgálni
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismert Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-Ursaság Nagykanizsán, rö-ut 1.
lilIÓ-lflSftl
(RövUttéMtt H — Unt, Moazda-ság. ilangv. — hangverseny. E — tlóedis Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. /. - moc Mg. - mezőgazdaság. KL - Ifjúsági előadás. F - Wnhfiál Q — rraajotooxene. Ib — Jazz bánd. K - kabart, aZ. — aápsurS iaaa. ,
Szeptember 19 (szerda)
Budapest 9.30 és 11.45 H. Közben 12 Arakor déli harangszó az egyetemtéri templomból. Utána: Cigányzene. I Időjelzés, Időjárás. 3 H. 4.45 Idő jel rés, Idöjárái. 5 P. 5.45 Zenekai! hangv. 8 30 Bartóky JózmI emlékeit. 10.05 h, idójárásjetentés.
10 30 Szalontrió hangv.
Bécs, Orác, Innsbruck. Klagenfurt Linz
11 és 4 15 Hangv. 8.05 Népdalest, énekkari hangv. 9.15 Jb.
Berlin, Stettln 11 éa 3 30 O. 4 A. 5 Oy. 5.30, 9 és 10.30 Hangv.
Barcelona 12.15 Harangjáték. 1.45 Ka-mari Z. 5 45 ét 9.20 Hangv. 10 20 Onnepl hangv.
Baael, Bern 1 a 4 Hangv. 430 Oy. 5 5 és 8.30 Hangv. 9 Szólista hangv. 10 nZ. Hrflnn II iTangv. 12.15 0 3 Oy. 5 nZ.
7 Hangv. 8.10 Kamara Z. 9 és 10.15 Kiállítási hangv.
Frankfurt, Caasel 3.05 Oy. 4.35 Régi tánc Z. 6.30 Oy. és A 8.15 Taika est. Hamburg, Bréma, Hannover, Klel
8 A. 11 a 2.06 és 4.15 Hangv. 4.15 (Bréma) Zongora hangv. 4.15 (Klel) Híres bariton, áriák 6 Tánc Z. 8 Hangv. Utána költemények és dalok.
Langenberg, Köln, Aachen, MSnstar 10 Boroszlói műsor. Utána O. 11.15 Hsngv.
12 10 O. 1.05 Hangv. 5.45 Kamara Z. 7.15 Upton Sinclair költő 50. izUletésnapja, E. 8 Hangv. Utána 12 óráig nZ.
London, Daventry 10.15 Istentisztelet. 12 Balladák. 12.30 Tánc Z. I Hangv. 4 Klasazikui Z. 5.15 Oy. 6 és 6.45 Tánc Z. 7.15 Oy. 7.45 Katona Z. 10.15 Vlgopera E Madrid 2.15 és 7.15 Kamara Z. 8.15 Tánc Z. 10.15 nZ. 11.45 Tánc Z.
Milánó 12.30 Kamara Z. 4 30 Tánc Z. 5.20 Oy.-dalok. 8.50 nZ., esetleg vígjáték-közvetítés. 10.30 Tánc Z.
Prága 12 05 O. 4 20 Oy. 5 nZ. és dalok. 715 nZ. 8 Vidám est. 930 Zongora Z.
Róma 1 Kamara Z. 5.30 Hangv. 9 Ének- és zeneksrl hangv.
Varsó 1 Torony Z. 5 Krskól mllsor. 6 nZ. 7.30 Tipográfiái E. 8.30 Szólista est.
llMSÍÉ
bizalom dolga.
Hálók, ebéd lök, uriszobák a legegyszerűbbtől a legfinomsbb kivitelben állandóan raktáron.
Ksdwazft flzetéel feltételek.
Székely Vilmos
butortelepe Wagyktalzaa, Kazlacry-utca 1 n.
Eliörendü saját kárpltosmOhetg.
Filmreklámokra pénzt vett kanizsai cégektói, a filmet nem szállította, a pénzzel tovább állt egy flgynök
Oüttler Lajos ügynök eltűnt, mint a kámfor
IMji weptembcr 19
KÖZGAZDASÁG
MU1 KOZLONT
Apaállatok vizsgálata a kanizsai járásban
NagykanUaa, szeptember 18 | A nagykanizsai járásban az ípa-Al.atvlzsgálatok sorrendjét az aláb-blakban állepitották.
Szeptember 25 én Otrabonc, Zala-merenye. Szep\'ember 27-én Korpavár, Magyarszentmiklős, Magyar-azerdahely. Október 1-én Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Homokkomárom. Okt. 4-én Szepetnek, Sormás, Rigyác, Eszteregnye. OH. 5-én Ztlaszenl-jakab, Oilambok, Zalakaroa. Okt. 6 án Zilasártzeg, Cupi, Zalaujlak.
Hnllk
Oki. 8-án Murakereiztur, B jcsa, Fltyeháza. Okt 9 én Nagybakónak, Nagyrécae, Klarécae. Okt. U én Boctka, Kacorlak, Pölöikefő, Bör-zönce, Zilaszentbslázs. Okt. 12-én Újudvar, Oelse, Oelsesziget, Kilimán. 0<t. 16-án Komárvároi, Klekomá-rom, Balatoumagyarod.
Felhívatnak mindazok, akik apa állatjaikat (bika, kin) köztenyésztésre kívánják használni, hogy az Illetékes helyen haj tik lel azokat a bizo\'lság elé.
a
a sertéspestis járásban
Nagykanizsa, szeptember 18
Mint annik Idején jelentet ük a nsgykanlzsal járás több községiben veszedelmes sertéspestis lépelt fel, mely alaposan megtizedelte a sertésállományt. Most mint a járási állatorvostól értesülünk a serléspestis szülőiéiben van. Igy szeptember 21-töl az elrendelt zárlatot ZMakaros és Qalambok községben feloldják. Zilakarosbín junius eleje óta óriási tömegben pusztított a sertéspestis. Ujnéppusztán is enyhült a sertéspestis.
(-) Pacsal járás állategészségügy. Tudósítónk jelenti : Zcda-apátl községben a lépfene szórvá-oyoaan lépett fel, a hatóság minden intézkedést megtett, hogy a tovább terjedést megakadályozza. Vörrü községben sertésorbánc szórványosan lépett fel. Zalalgrlce. községi) ;n a sertésvész megszűnt, a zár alól feloldatott.
(—) Az egyszerű Dvegház épl tését Ismerteti a .Növényvédelem és Kertészei- legujsbb száma. Cikkeket közöl a talajbaktériumokról, a műtrágyák kiszórásáról, az intálló-trágya konyhakerti alkalmazásáról, a gyümölcsfák ülietésérö1, a helyes szürete lésről, a bor minőségét befolyásoló tényezőkről, az aktuális konyha- és virágkerti munkákról s\'b A dúsan illusztrált szaklapokból a .Növényvédelem* kiadóhivatala (Budapest, Földmivelésügyi minisztérium) kívánatra díjtalanul küld a Zalai Közlöny k való hivatkozással mutatványszámol.
Legjobb üdítő ital
a közismert
Kaphatő minden füszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
Wé Ír tlaiú
Király-utca 21.
T6Z9BI
A niwjorkl tőzsde tegnapi erős szilárdsága hálás nélkül maradt a budapes I értéktőzsdére, ugy bogy a piac mindvégig csendes és eseménytelen vol\'. A tpekuláció lovábbi tartózkodási midit az űilet rendkívül szűk keretek között mozgott. A tőzsde lényegesebb vállozAsok nélkül egyenetlenül zárt, ugy hogy az áreltérések az 1%\'Ot is ritkán érik el. Említésre méltó csak a Cement 9 pengC s áreme kedése. A fixvamatozásu papírok piaca teljesen üzleltelen, a valuta és devizapiic nagyrészt változatlan.
Zürichi zártat
Wita 20 29, London 25 20\'/i, N.»jo«. 319 55 Bitusl 72 22, Mllsso T7\'lSVl, Madrid 86X0. Atr.U\'daai V»3Vt\\, Ba\'lln 12377l\'j Wt«3 )8"17\'/i, Sotla 375 \'Piági \' 10*391/1, Varst 88 20 Hudaneat tO-BSl/i Be (táú B 13, nüirnl 3 16.
Terménytőzsde
Buza 5 fillérrel, a rozs 10 fillérrel emelkedett. Az Irányzat barátságos, a forgalom élénkebb.
Basa ásza*. T kg os 25 90 - 26.10, 74 kg-oi 26 10 - 26\' 10, \'V ke-oa 26 15— 26 55, 80 xí-oj 26 55 25 65, dunántúli V ks-oz 25 75 - 26 95 . 78 iti-oa 25 99 -26\'20, 79 k^-os 26 2 1 26 40 80 kg-oi 26 40 -7650, ross 24 70 -24 9). tálai n, áipa 26-25 - 26 50, wórárpo 27 50 -28 50, wb 25 25 2550. tengeri 3100 81.80. Bazikjrpa 30 25 -2075.
;, 40n
VALUTA* Antül L 27-80-27 95 íklga li. 79 60-79 90 Cwík. 18-95-1703 Oáak. 152 05-153 25 Ulti ár 10 00-10-06 Dollár 670 90-872-90 PiancN ir 22-35-22 55 HolL 229 40-230 40 Lengyel 64-15-64-45 Lat 3 45-3 50
Lava — —
Ura 29 95 óO-iO Máik* 136 -10-136 90 Nojvég 152 65-153-25 ■chili. 8U6J-I095 Peseta 94-70-W530 Svájd 1.110 20-110 60 SvM k. iM 15-153 76
LHiVUAk Amst 329 /0-230 40 tiapU 10-06-10 09 BeÜU 186-50-136 93 Bctsssel 79 62-79 87 Bukarest 846 3 50 Koitt ab.152-80-153 20 Loadon 27-79-27 87 Madrid 94 75-95 25 Milano 29 94 30 04 Newyork 572 90 4 50 Oazio 15210 153 20 Pária H-87-Í2-45 I\'iáaa 1597-17-02 4 12-115 Stcckl:. 163 35-153 75 Varsó 64 22 fii 42 ftflea 8067-;(0 «2 laikái 11027 110 57
Sertésvásár
PsthálUi 1403, a altból eladatlanul vtisia-lasiadt 505 daiab Bsórenda 1-93-1-91, aedstt 1-84—1-88, tudett közép 166-l-)2, könnyű 130—150 elaócendtl flrsg
1-80-1-82, másodrendű 1-60—1 68, angol sB\'dó K 0-1-70, szalonna nagyban 216-2 40 asli 1-25 —2-63, lehúzott b«s 170-
2-04Í szalonnál tálsertés 2 20-2-32. Ai Irányaat lanyha .........„„,„„„.„-.
iMiyw/iyviVi1!1!\'!* * »
Kiadja: Délzalal Byomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság. Feieiös kiadó: Zalai Károly. Wsnutaa telefon i Nagykanizsa 78. sz.
ipíóhibdetéssí
Az apróhlrdtéeeek dija 10 uóig BO flIUr, minden további «zó dlla B flll. Vaaár- éa Ünnepnap 10 sióig «0 fillér, minden további szó dija 8 flll. Szerdán és pénteken 10 ssóík «0 fillér, minden további uó dija • flll. Ctmssó s minden vastagabb betliból álló ssó két ssónsk számíttatik. Állást keresőknek tant engedmény. a klr4.tlsl <11 el»ra llasUaái.
Bútorozott sióba kényelmet azeretó magáuoi ur rí szíré október l-re Votöimarty-utca 34. sz. alatt kiadó.
2000 kötet szépirodalmi müvet egy tételben vagy egyes kötetekben minden elfogadható árért elad a Horváth ujságbolL
4558
PéaakOIoeSat beksbelsaéars alndea
lsggTt*-aóo peoa-lrodáta Nagykanizsán,
Kazlnczy-ulcs X szám. 3163
rmisioseai Deeeoeiussre ötssegben a legelőnyösebben és •abban Myóaittat Aoaél Igáé
kölcsflnköavsUtő Irodája Nagyk
Édea Hanoikéin I Vegyél magadnak egy pár pántos cipót, de Jöl meg nézd, csak olyat vegyél melynek egéiz hátsó része bórrel van bélelve. Vászonnal béleli lélclpól semmiért meg ne végy. Csókol Borcsanénl. 4550
Megbízható u|, modern, csukott, 6 hengeres autók cuk Kaufmantr Manó-nál rendelhelók. Saját érdekében tessék a dinre Ügyelni. Teleion 167. vagy 571. 4610
22 áves fiatalember, nőtlen, r. ksth. Irodaezolgénak — kl most Is Irodában van alkalmazva — alkalmazást kerei. Ik-tatái, levél cimeaésben jártai, szeretne bejutni bankba, vagy gyárba. Clm a kiadóban. -4605
Király-utca 49. számú háznál
azonnal kiadó. — Ugyanott 1 szoba-konyhás lakáa ok óber 1 re kiadó. — Bővebbel:
Zweig Imrénél, Erzsébet-tér 1.
4fOS
Válogatott uradalmi oaemegeazBIS
kilogrammonként 50 fillérért kapható — Ur. Rothichlld Bélánénál, Sugár-ut 8. 4339
Klrály-u. 8. u. alatt kél uj terhet kocsi és egypár lószerszám jutányos áron eladó. ,4458
Lakatoatanono felvételik Ujlaky és Háhn, Király-utca 4598
Várói belterületén szép, egyszobás konyhás lakéaf mellékhelyiségekkel keres gyermektelen házaipár november elsejére Clm a kiadóban. 4596
Jó mlndenea fiztnt Kazlnczy-utca 15. sz. alatt, I. em. (elvétetik. 4595
Kiadó háromazobás lakás, egy nsgy szársz pince éa egy egyizobái lakás, mely műhelynek la alkalmai, Kazlnczy-utca 15. az. alalt. 4594
Kél egvmáibanylló szépen bútorozott kl-aebb szoba egy, vagy kel ur részére kl-V 4592
adó Hojgonyf-ulca G.
Kaufmann Károly
urt és nól dlvatáruháza
Donántul i legolcsóbb b legnagyobb
Egy udvsrl szoba-konyhái lakás azonnal kiadó Eötvöi-tér 19. \'
4589
Takarítónő Jobb házakhoz ajánlkozik, esetleg a fózéat Ii vállalja. Clm a kiadóban. _____ 4578
Négy szobás lakái mellékhelyiségekké kiadó. Deutich, Király-utca 36. 4476
Egy takaréktBshely márvány lapok-kalTirakott eladó Csányl-utca 21. 4579
Egy szép udvart lakás minden mellékhelyiséggel, október l-re káadó Petőfi ut 54. sí. -4580
Baroson beszálló vendéglő és mészárszék berendezéssel egytltt bérbeadó. Qm a kiadóban. ________4606
Eladó modern hálószoba berendezés, dívány és heverő Széchenyl-tér 2. 4612
Az u] idényre
megérkeztek a legszebb és legmodernebb bel-és kot földi kézimunka újdonságok. Órltsl választék I Olcsó árak I Iskolai kézimunkák már 12 fillértől kezdve kaphatók.
S Minden kézimunkál dljtalanal Unitok és elkezdek. Előnyomtatáa uj és modem min-tikkal, nagyon mérsékelt áron I
REINITZ BÉLÁNÉ
kézimunka-üzlete és elónyomdája Deák tér I. Tetafoa 692.
Tűzifa és szén
legolcsóbb beszerzési forrása
HILD JÓZSEF
deszka, éaAletta, egyéb építkezési
■éax, cement ée anyag kereakedéee
Nagykanizsa, Király-utca 4.
Telefon: 120.
Tellvór ■ Utalót tanltásca vállal, Idéa-
klnt kölyök és kész vlzsUt elad. vadászterületet rendez, fácánost beállít megállapodás szerint őtvAa Balázs, Ktllmán. a. p. Oelse. (Válassbélyeg nélkül nem telelek.)
és Rea
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes és dunsxtos 0vegek legelesábbaa csak
Melczer Jakab
Ovegkereskedésében Kazlnczy-utca 1. sz. alatt kaphatók.
IlelAtt iilkségletét iMoerené, uját érdekébe> néxxe meg ársbat!
I
bizományi lerakatából mlndenneaS keinényfát, u. m. Slavon tölgy, kfirts, éger ét elsőrendű tölgyparketta, úgyszintén hazai vadcaeretaaye és gőzölt bükkanyag állandóan nagy raktáron kapható
EPPIHQER I. ÉS FIA
dtaika, 14c. Ip0l.lt. «• mlBd.Dn.Ma .pltk.zé.1 aaysa kimkllMbM
HABYaaaizaAa, DtAk-T*a a.
Világhírű Hatschek Eternit lerakata^
csávázószerek:
Porpácok: Hedvespácok:
Porzol Hlgozán
Tillanlin Tillantin
Arzópor Cupram
Tulán Oermisán
.Orion* csávázó rézgáüo-por Abavit Kallmát
Trlamid Triamid
stb. stb. Mfltrágyafélék.
Növényvédőszerek szttkségletét rendelje aeg már aoet nálam, hogy Idejében megkaphassa.
kicsinyben éa nagyban kaphatók)
oiszái léiur
Nagykanizsa,
A btróeág mellett.
Erzaébet-tér 10.
m Telelőn: isa
ZALAI KOZlONT
1928 szeptember 19
Strobentz-féle
padlófestékek,
linóleum vagy borostyán,
zománcmázak és mindennemű festékáruk a legolcsóbb árakon kaphatók.
Gyári lerakat:
Friedenthal Rezsőnél
«" Fflut I. szám Drogériával szemben.
GUBACSOT,
ágytollat, állati bfirflket,
vörös- ét mrgaréz, dák és ólom hulladékot, vasat, csontot és rongyot a Icgmaguabb árban rázár ol
8TIÉI B. FIAI SA8TKAHZ8A,
Erzsébet királyné-tér 15. u. alatt.
EQHIVÓI
Mtfte- vifT BjUU Ifjakbtti uluUok •Ikilmiul
BUDAPESTEM
Wr«l6«jSMbb lituU
• Uffc«lltB«*4bb otlboat arullli • Wj«l
Í.Ufl«i.k Meltett • K«totí pilr.udr., oldjiival utahii Ütő
OR AND HOTEL
Park Nagyszálloda
Bsáayeit, TUL, Barou-iér 10.
tOo;o •»<j.4méaIt kap
ailat UIÜ Up tlóllj«t6|. ofc»ó nob.-ii.inkMI.
ICXVo aMfladménvt kap
okai éttoal iriliktxU. (Kltínó báli koojlu.) B pangSt magtakarit
ulóUxJ kUUfait. anl gytlof át)0b.t m p«tc aull a pAJjkwdvkiróJ-
■álunk otthon érzi magát 111
IU6r«adll kluolfUU, isifonua ckklidl |.l).f Saját érSaka
un JAorSk tolytáo, bon okr.U.o oiluak ulll-)oa W| — ElSutM txobúscfrcodtlfe aJánUlo*. _ _ 40*1
.1.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 338.
Bármely bel- vagy külföldi áru- vagy értéktőzsdéről a lehető leggyorsabban, telefonon, táviratilag, vagy Írásban, helyben vagy vidékre jelentést ad.
Érdeklődni lehet a fenti cimnél
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
NASH és PACKARD
autók kizárólagos zalamegyei kápviaeletát átvettük
Mielőtt autót beszerezne, feltétlenül kérjen prospektust és díjtalan kocslbemututést. "" Hat henger, hétszer csapágyazott főtengely, négy kerékfék, zajtalan motor, hosszú élettartam éa olcsó üzemköltség.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. lagykanizaa, Deák-tár 2. Telefon 3-22.
^ ü jöuede"1\'
kereseti
^ sgsa
.«n,n>ek«,r .. iro.1"1"1 . .„StlCÍ ,n J.,l„llltCl
ISStffr........-
r^„emegkUldtt P ÁLLAD IS
S1 köii(jvos:hUijQ
Dudupetl, V., Alkotmány-u. 4.
Ollhon 1 perc alitt a gyermek is készíthet saját tiszta üvegjében szódavizet, üdítőitalt habzóbort!
1 It. szódavíz 16 fiiérbe kerül,
olcsóbb mint a gyári
4 havi részletre!
Tartozik önmagának, csatád-Iának, hogy asztalára tiszta üveget tegyen I
Árak:
Autó Syphon üveg ... 21 P az első tel. szénsavpatron ............... 5 P
cserénél 1 tel szín-savpatron............ 2 P
4 havi részletre I
Autosyphon Qveg Sparklet világszabadalom !
Tiszta, olcsó,
kényelmes,
Egycdárusitó:
praktikus I
Szabó Antal ^"iSsz&sz:**™
Nagykanizsa n Telefon 91. szám
Ha megpróbálja, sohasem használ mást,
mint Johnsons féle amerikai padlóviaszkot és beeresztöt.
Minden eddigi pídlóviazzkot felülmúl, zrirfoltot nem h?gy, fénye állandó.
i
Kapható ciak:
Friedenthal Rezső
(esték, kefe ti háztartiil cikkek Üzletében
Tel. 137. Főút 1. Tel. 137. Gazdasági Takarék éptleL
17.556/1928,
Hirdetmény.
Felhivom a Nagykanizsa városban tartózkodó mindazon hadirokkantakat, akik eddig ellátásban nem részesültek, valamint akiknek a rokkantsága a legutóbbi vizsgálat óta rosszabbodott, hogy folyó évi szeptember hó 17-től 22-ig jelentkezzenek összeirás végett a Városházán, Kazinczy-utcal I. emeleten, 4. ajtónál.
Nagykanizsa, 1928. évi szept, hó 14-én.
as, Polgármester.
Gramofon\' lemezek
és
hangjegyek
legújabb slágerei kaphatók
Fisthel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében
Nagykanizsán.
______K
varrógép
BÉG BEVÁLT JÓ MINŐSÉGBEN
Ke cJretö/ue/eJi/e//e/*/eA
SINGER VA RRÓGÉ P
r é s zv é N»TÁRSA»*a
FIÓKÜZLETE: NAGYKANIZSA, FŐ-UT I.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 213 szám Nagykanizsa, 1928. szeptember 20, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Isatiistlilg fa IMdUnWi IU í. uám.
EairtUtyl MUlMUUvtial Koasatfa Lajoa-a. «.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts UJos
EMAistéal án ter bóri S pangó M MU«
Budapestre érkezett a jugoszláv delegáció
Budapest, szeptember 19 Ma este érkezt Budapestre a Todorovks Milán, belgrádi egyetemi tanár vezetése alatt álló jugoszláv delegáció, bogy a msgyar kormány megbizottaival u|ra (elvegye a tárgyalásokat egyes, már régebben fflggő vasutforgalmi és hajózási kérdésekben. A jugoszláv delegáció tagjii dr. Markovla, a közlekedés-agyi minisztérium osztályfőnöke, dr. Lazarevtcs, kereskedelmi minisztériumi osztályfőnök és dr. Ántula kereskedelemügyi minisztériumi igazgató. A tárgyalásokat magyar részről Nlckl Alfréd követségi tanácsos, s külügyminisztérium gazdaságpolitikai osztályának főnőké vezeti.
Macedón komltácsik megtámadták a görög határőröket
Athén, szeptember 19 A macedóniai Drámából jelentik, bogy szerdán este 10 óra tájban egy nagyobb komllácai banda megtámadta a görög határőrséget, bombákat és kézigránátokst dobott sz őr-állomásra és hsreba keveredett a görög határőrökkel. Részletes leienlés még nem jött. Drámából egy egy zászlóalj gyalogságot köldtek Tirnovóba a határőrség megerősítésére.
Strassburgban kigyulladt a Rajna kikötője
A petróleum clszrernák egymásután felrobbantak — A kár több, mint 15 millió frank
Párls, szeptember 19
Tegnap este kigyulladt Strassburgban a Rajna kikötője. A tűz a petróleum kikötőben keletkezett és rövid Idö múlva egymásután robbantak fel a petróleum-dsternák. Az eddigi kár több mint 15 mll\'ló frank. A tűz továbbterjedését ms reggel sikerült megikadályoml. A kikötö-rési még ég.
Meghalt a monzai autókatasztrófa 23-lk áldozata
Milánó, uept. 19. (Éjszakai rádió-jelentés) A monzai kórházban ma meghalt az autókalasztrófa 23-ik áldozata, Brusakl kereskedő.
A közigazgatás mai állapotában nem maradhat fenn, jelentette ki Scitovszky belügyminiszter
Az egyesülési és gyQlekezási tfirvényjswsslat még sbbsn az évben a Ház elé kerQI
Budapest, szeptember 19
Balatonfüreden Scitovszky Béla belügyminiszter kijelentette, hogy végigmentek az egész közigazgatási reformjavaslaton és a magasabb elvi szempontokból tárgyalták le a javaslatol. A miniszter tájékozódást kivánt szerezni a párt tagjainak véleményéről.
Bizonyos, hogy a köz Igazgatós a mai állapotában nem maradhat fenn és a legszigorúbban kell a reformot megjavítani, — mondotta.
A belügyminisztériumban most munkában van a fővárosi törvényjavaslat, a községek háztartásáról szóló törvényjavaslat, valamint az egyesülési és gyülekezési jogról szóló ja vaslat. A miniszter reméli, hogy a javaslatokat még ebben az évben a Ház elé terjeszti. Az egységespárti képviselők egyébként mi elutazlak
Balatonfüredről.
A miniszterelnök csak október elején érkezik Budapestre
Budapest, szeplember 19. Qróf Bethlen István miniszterelnök jelenleg Radványban tartózkodik, ahol Károlyi László gróf vendége s vadászatokon vesz részt. Radványból miniszterelnök Inkére tér vissza. A miniszterelnök október első napjaiban érkezik Bádapestre és veszi át hivatala vezetését. Az egységespárt értekezlete holnap csütörtökön valószínű elmsrad.
20 millió pengő hitel a hizlalást ágaknak
Budapest, azeptember 19. A his-lalási hitelakció során húszmillió pengőt bocsát a kormány a hizlalás! ágak rendelkezésére. A kedvez ményeket valószínűleg kiterjesztik a nagyobb földbirtokosokra Is.
Eddig 660 emberáldozata van a floridai tornádó pusztításainak
A kár meghaladja a 100 millió dollárt — Csapatok védik a millió mosok villáit a fosztogatók ellen — A vihar ma eléri Newyorkot
Portorlco, izept. 19 A tornádó által elpuaztilott területeken katonai |árőrök cirkálnak, hogy a városokban megaksdilyoz-zák az üzletek és raktárak kifosztását a Iskosság részéről, melyet az éhség a végső kétségbeesésbe kerget" Az orvosok megállapítása szerint igen sok halált és sebesülést okoztak a htzak bádogtetöl, amelyekel a vihar ereje szsniszél dobált ugy, hogy a szó szoros értelmében lekaszálták a menekülőket.
A floridai anyagi kár sokkal nagyobb, mint ezideig gondolták. A
kárt 100 millió dollárra becsülik. A halottak száma eddig 660. Nagyon sok ember a vizbt ful». Egy néger kunyhóban halva találtak egy egéiz családot, apát, anyát és kilenc gyermeküket.
West Palm-Bcacbba nemzeti g/rda csapatokat küldtek, mert a milliomosok palotáit és nyaraióit bandák fosztogatják, ugy, hogy a kormányzó a badlállapotot fogja kihirdetni.
A meteorológiai állomások azt jelentik, bo;y a tornádó ma a Cip Hatteres lg fog érni és a forgószél nyúlványai eljutnak N w/orkig.
A felvidéki magyarok és tótok sérelmeik orvoslását kérik a népszövetségtől
Számos ujabb petíciót adtak be a tanácshoz — Bernsdorf javaslata — Brland ma Oenfböl elutarott
Oenf, szeptember 19 | Boncour francia d:legálus határozati (Éjszakai rádtójelentés) A III., javaslatát veszi alspul, de batározot-vagyls leszereléssel foglalkozó fő- tabb annál, bizottság mai ülésén Bernsdorf né- Genf, szepl. 19. (Éjszakai rádió met delegátus ha\'ározaü |avaslatot jelentés) Brland ma délulan elutazott terjesztett be. E< a javaslat Paul Párlsba. A francia delegáció veze-
tését Paul Boncour vette át.
Genf, szept. 19. A Journal de Oeneve közli, hogy u|abban ismét számos petíció érkezett a Népszövetséghez a kisebbségek részéről, jeléül annak, hogy a kisebbségek milyen nsgy fontosságot tulajdonítanak a Népszövetség munkálatainak. A többi közt Dvorzsdk Viktor a tót nép, ölvedl László pedig a felvidéki magyar kisebbségek nevében adott be emlékiratot.
Genf, szept. 19. A mai napot Ismét a főbizottságok tárgyalásai töltik ki. Délelőtt az első (|ogi), a második (gardasági) és hstodik (szellemi együttműködés) főbizottságok tartottak ülést, mig délután a har-msdik (leszerelési), a negyedik (költségvetési) és ötödik (humanitárius) főbizottságok üléseznek.
A második főbizottság napirendjén s következő kérdések szerepelnek: a közlekedési szervezet munkálatai, a bolgár mrnekűltek letelepítése és a bolgár stsbilizációs kölcsön, az alkoholizmus kérdése, a Népszövetség viszonya a fenbstósága alatt létesített Intézetekkel vagy szervezetekkel. A hatodik főbizottság az örmény menekültek letelepítésének kérdését tárgyalja, amit a közgyűlés tegnapi bstározatából utsltsk a főbizottság elé.
Fogl II. és Blnm Zoltán jutalomjátéka
Budapeat, szeptember 19
(Éjszakai rádtójelentés) Ma délután 1500 főnyi lelkes közönség előtt tartották meg Fogl II. és Blum Zoltán jutalomlátékát. Ebben a Ferencváros 2 szer 25 perces játékban győzött U|pest ellen 1:0 (0:0) arányban.
Berlin ellen |átszó válogatottunk 2:1 (2:1) arányban verte a Prága ellen kiálló msgyar csapatot. A gólokat Kohut, Takács II. és P. Szabó lőtték.
November 3-án tárgyalják dr. Nagy István bünügyét
Budapest, szép! I7v Dr. Patay litván büntetőtörvényszéki tanácselnök, akinek tanácsa dr. Nagy István törvényszéki bíró és 18 társának bünügyét tárgyalja, most u| terminust (űzött ki a bünügy fötárgya-lására. L\'gujabb Intézkedés szerint november 3-áu kezdi meg a Patay-tanács dr. Nagy István éi társai bűnügyének fölárgyalását és igy a két nagy bünügy, Nsgy István és Erdélyi Béla bűnügyének főtárgya-lása csaknem egyszerre fog kezdődni.
1ALAI K03L0NV
IBM anptember 20
Végig a
i iskolákon
A* elemi Iskolákban erftsen emelkedett a tanulók •zárna — A középiskoláknál most vannak benn a (.háborúm ssztendftben" — A fémipart szakiskola eíorte teljesltmányének maximumát — Óriási létszámosBk-kenás a ieánytanonolskolában
Nagykanizsa, szeptember 19 | ösireten 758 tanuló Iratkozott be,
Néhány napja, bogy megindult a rendes Itkoiai éle) éa moit már ax egye* iikouüi növendékeinek ponloi izáma megállapítható. Végigmentünk az 0 tizet nigykanlziai Iskolákon, hogy Usxta helyzetképet adhassunk a nigy-kanissai 1928/29. évi uj tanév-kez-detról. Kezdjük
az ovodáknáL Hogy a város az idén 18 pengő tandíjat szed, az idén sok ízűlő nem járatja gyermekét az ovodába. Nem tudja járatni — meri nagy pénz ma 18 pengó. Pedig szeretné, ha az 0 pöttöm emberkéje is elszavalhatná a Talpra magyarl, meg elénekelhetné: A macskának nincs nad-rágji... c. bájos gyermekversel. Számos szOló — főleg Kiskanizsán — panaszkodott nekünk arról, hogy még ovodába sem tudjs küldeni gyermekét, meri 18 psngöt és behatási dijat is kel! fizetnie.
Az I. körzeti elemi iskolában Poleslnszky Emil igugitólól megtudjuk, hogy sz idén 385 lm és 330 leány-tanuló iratkozott be. Vagyis Összesen 715 tanuló — a tavalyi 636 tel szembea Ugy, bogy a pid-lásról az Összes régi, haaználaton kívül helyezett pid^at le kellett hozni, bogy az Összes nebulókat el lehessen helyezni. Négy párhuzamos I. osztály van.
A II. körzeti elemi Iskolában RIÓ Ferenc, az uj igszgstó, nagyszabású programmal vette át az iskolái. Tavaly 684 tanuló volt. Az Idén már 769, sói Polesinsxkyné osztályával együtt 816. Ebben a számban nincsenek benne ax israét-lósök. A mull évben 3 elsó osztály volt, sx idén 4. A nagyszámú emelkedést Filó igazgató azzal magyarázza, hogy az elemi iskoláknál az I., II. és III. osztály már tul vsnnik a háborús létszámcsökkentésen. A .háborús anyagot\' most a középiskolák kapják. Számszerűleg ls magyarázza. Pld.:
az I. osztályban
a II. . a 111.
a IV. „,
»x V. .
76 tiu, 85 leány
85 82 62 32
88 76 74 33 35
a VI. . pedig 33 van. Az alsó osztályokban 50-55 látsrámmal dolgoznak, ugy, hogy csak nagynehezen lehetett az összes tanulókat elhelyezni.
Az Ismétlösöknél pedig mindössze 8 fint és 36 leányt írattak be, ami onnét eredt, hogy legnagyobb részük még munkában van. Már meg kellett volna kezdődnie az előadásnak, de növendékek hiányában sxorabatra halasztották.
Kiskanizsán Kovács illés, az uj igazgató vezelé-nyüt meg az Idei évad. Itt
vagyis 50-nel többen, mint a mult évben. Az uj állami elemi iskola lgszl OrOme lanltónak, tanulónak egyaránt.
Az izraelita elemi iskolákban azonban csökkenés mutstkoilk a tanulók létszámában az előző évi lélekszámhoz képeit. Halász igazgató szerint ax idén összesen 166 gyermeket Iratuk bt
A polgári leányiskolába, amely Potónyl Oyörgy uj igazgató személyében egy kipróbált, modern stilü Unférfiut és pedagógust kapott — 310 leány növendék iratkozott be, a tavalyi 366 leánytanulóval szemben. Ex a szám azonban még nem végleges.
A polgári fiúiskolában Németh Mihály Igazgató részletesen beszámol ax egyes osztályok létszámáról és rámutat a folyó iskolai évsd tanulói létszámának erősen csökkenő tendenciájára. Mig az elmull esztendőben 376 tanuló volt, addig ax idén eddig mlndöaaxe 320, mely szám azonban fd fog még menni 330-ra.
— Az utolsó háborús esztendő és nehéz gazdasági viszonyok — mondja magyaráxólag Németh Igazgató.
A felsőkereskedelmi Iskolában
Balog Dávid igazgató kifejli előttünk, hogy a szülők belátják, bogy a diplomás pályán való elhelyezkedés és boldogulás mily rettentően nehéz, szinte hiábavaló. A 3 évfolyamba beiratkozott összesen 170 fiu, mig a leányok évfolyamaiba 37. Ax dóxő évvel szemben a fiuknál 17, a leányoknál 6 tal kevesebb a növendékek száma.
A piarista gimnáziumban Eberhardt Béla c. főigazgató d-mondja, hogy ax Idén sx I. osztályból többeket d kdlett utasítani, mert betelt a létszám. Otsxesen beiratkozott az intéxelbo 391 rendes tanuló, 35 magánUnuió, ezek közül 32 leánynövendék. A konvlklus 7 növendékkel nyílt meg.
Ax államilag segélyexett községi szakirányú
Iparostanonciskolánál eddig 412 fiu és 119 leányUnulót Írattak be. A leányoknál — mondjs Braunét Lijos ny. igazgató — legalább 200-230 a csökkenés a mult évvd szemben, ami a mai gazdasági viszonyok folytán előállott ipar éa üzeni beszüntetéssel áll szoros összefüggésben. Nagyon sok iparos beszüntette munkáját és amelyik fenntartja üzemét, a tanoncok számát redukálU, ugy, bogy egész osztályokat keltett csökkenteni. A m. klr. fémipari szakiskola az idén a 6-ik iskolai évadjába lépett. Fdvétetett az I. évfolyamba
231 a II. évfolyamba 26 és a III. évfolyamba 12 Unonc. öuzesen 61. Ezenfelül volt még 20 Jelen kexő — mondjs lnotay Kálmán igaxgató, — exek közül 3 at ax újpesti fa- és fémipari sxakiikolába utallak át.
Nem lehelet! többel felvenni, — — mondja — mert nincs több situ-hely. Ax emelkedett létsxámra való tekintettel a főhatóság megengedte a 4 Ik mú/exelő lejvételét. A jelenlegi épüld még 1—2 satuval klegé-azlthetö, ugy, hogy a tanulók mix\'-
njumát 70 r« lehet emdni és exxel a szakiskola az adott keretekben elérte teljesítményének mixlmumát. Tekintettel a jelentkezők sxámánsk folytonos emelkedésére — szükségét látja annak, bogy a jövő évben ax intézet a faipari osztállyal bővíttessék, Ily irányú előterjesztését legkö-lebb megteszi a polgármesternek.
\'Október 1-én megnyílik a traktor-kezelői Unfolyam. November 3 án kezdődik az építőipari tanfolyam.
(B. R.)
Vasárnap 40 autó és motor-versenyző vonul át Nagykanizsán
Útirány: Petőfi is Telekynt — Gyermekekre vigyázni kell!
.Nagykanizsa, szeptember 19 A Somogymegyei Automobil Club ez idén is nagyszabású, ugynevexett megbízhatósági háziversenyt rendez.
Nigykanizsát ex a verseny, melyet sxeptember 23-án bonyolítanak le, axért érdekli, mivel ax auló és motorversenyzők városunkon it kérésziül vonulnak.
Az eddigi nevexések szerint, mintegy 40 gépjármű Indul a tura-versenyben. Útirány: Kaposvár— Andocs — Kőröshegy—Bilstonizent-györgy—Keszthely—Nagykanizsa és vissza Kaposvárra. Vasárnap délelőtt 11 -2 óra kOzött
^^■^■\'^VV^A^^A^VVVSVN^iAi^^^^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVyyVy
érkeznek a versenyzők Nagykanizsára, még pedig a Pdőfl-utcán érkeznek és a Teleky qjon futnak id a városból.
A rendőrség a fenti időben fokozottabban ügyel a forgalom biztoii-táiára és az életbiztonság megóvására. Ezúton is figyelmeitdl a Petőfi-és Teleky-uton és kornyéken lakókat, hogy gyermekdkre vigyázzanak, meri a versenylók meglehetős tempóban futnak át a városon.
A turaversenyben résxtvevő autók slartszáma olddt van, a motorosoké • ve idők mellén.
Egy belga diplomata szenzációs leleplezése a bolsevista rémuralomról
Berlin, szeptamber 19
Hozzászokhattunk már, bogy a Szovjetoroszországba meghívott munkás-delegációk elfogult és megbízhatatlan képet szoktak festeni a .bolsevista paradicsomról." Hogy menynyire igy van ez, az kiderül egy most meglelent szenzációs könyvből, amdynek szerzője DouUlet József b:lga diplomata,; aki kilenc évig képvisdle Belgiumot konxnii minőségben Szovjetoroszország fővárosában és mod a „Ltálcázott Moszkva dmü (randa nyelvű müvében megbízható és dethü képet fest a mostani Oroszországról.
Az eiőkdö belga szerzőként volt a szovjdorosxországl éhinség leküzdésére kiküldött Nsnsen- misszióban és mint ilyennek alkalma volt bde-pillantani a szovjetgszdálkodás kulisszái mOgé.
— Láttam a ház b>lse|ét — írja kOnyve bevezetésében — nem csupán a homlokzatot, amdyd az idegen látogatók tiszteletére ünnepélyesen ki szoktak világítani. Kötelességemnek tartom tebát, hogy gyenge hangommal kikiáltsam a nagyvilágba: minő Irtózatos vértanúság ax, amit az orosz nép a bolsevista Iga atatt elszenved. Amit belenyugvásnak neveznek, az nem egyébb, mint a könyörtelen diktatúra üldözésdtől való féidem. A civilizált népeknek nincs Joguk ahhoz, hogy a azovjd uralmát annak hivatalos elismerésiével támogatták, mert ez az uralom állandó nagy veszély minden társa-dalomra és az egész civilizációra.
Douilld leleplezései szerint u orosz nép sztnredésd borzilmaiab-bak és hihetetlenebbek, mim akár s legperverzebb agyvelő dképzelhetl. Jog és törvén/ esik papíron varnak meg, még a munkás is tökdetesen Jog nélküli ebben sz úgynevezett munkás-kOxtársaságban, a halaimon lévőknek aránylag kis csoportja uralkodik, tönkre tesxl a népet és ax országot, ax ifjúságot pedig cél-tudatossn és tervszerűen az erkölcstelenség és eldurvulás felé vezeti. Korlátlanul uralkodik a O, P. U. a hírhedt cseka utód\', amdynek börtöneiben sokkal kegydlenebbül tombol az önkény és a borzalom, mint az abszolutizmus legsötétebb korszakában. E börtönökből még mindig számtalsn embert hurcolnak d kihallgatás és Ítélkezés nélkül a vesztőhelyre, ihol az .Igazság nevében\' sgyonlövik ökd. Parasztok éi munkások egyformán gyülOlik ezt s rémuralmat, de senkinek sincs ereji és bátorsága, hogy a zsarnokok igáját lerázza.
— Hogyan lehetséges, — kérdi a szerző — hogy mindezekről Európa nem vesz tudomád és hogy s tanulmány végett kiküldött munkásdelegációk, amelyek nem mint komnu-nista érzelműek, jdentésdkben s boi-sevisU urdom dicsőségét zangik. A dolog nagyon egyszerű. csak axt mutatják meg nekik odakint, ami a szemnek kellemes, ami még megmaradt Oroszország egykori faida-aágából éa jólétéből Potemkin-gyárikat mutatnak be nekik, bogy ms|-
lBto> j^jwbw 20
ZALAI KOZI.ONT
győxxék Okét az orosz ipar fejlődéséről.
DouUkt elmondja többek közOtt, bogy a doni kerület egyik állomásán egy alkalommal egy óra bossiat hagyták vesztegelni a vonatot, hogy a vendégek megcsodálhassák egy nagy gyártelep fOstjét. Később kiderült, bogy szalirát égettek és ennek lüze produkálta az óriási füstfelhőket, mert a gyártelep, amely még a cári uralom Idejéből maradt ott, már rég óta nincsen tizemben. Egy orosz állampolgárt bárom évi börtönre Ítéllek, mert egy angol delegáció tagjaival angolul mert beszélni. Az idegenekkel szemben való minden udvariasságot ugyanis kémkedésnek, összeesküvésnek minősítenek. Daull-let, akt egyébként szintén néhány bónapoi töltött a cseka börtCníbeo, könyvének előszavát ezzel a felkiáltással fejezi be: .Jaj azoknak, akik lebecsülik azt az óriási veszélyt, smely a mai Otoszország részérói társadalmunkat és az egész civilizációt fenyegeti I"
Választási hirek
Nagykanizsa, szeptember 19
Tegnap, szerdán este 6 érakor a volt Világ-mozgó előcsarnokában berendeiett pártirodában megalakult s nagykanizsai Kállay-párt Agyülésen a meghívottak közül közel ötvenen jelentek meg. A párt elnöke Knortzer György kormánytanácsos, aki maga is megjeleni a gyűlésen, azonban bejelentette, hogy egészségi állapotára való tekintettel aktív részi nem vesz a választási kampányban. Igy helyére a párt vezetésére társelnöki címmel Mdtés P. Hilár szenlferencrendl plébánost választották meg. Ugyancsak társelnökké választották dr. Matek László ügyvédet. A plébános átvette azután ax clnöklést, msjd megalakult a párt százts végrehajtó bizottsága, melynek Babochay György az elnöke és Kekmen Ferenc sz ügyvezetője. A gyűlés táviratban üdvözölte Kállay Tibort, majd a választári előkéuűle-lek réssletell beszél ék meg.
A pártiroda naponta délelőtt 10-től 12 óráig és déhitán 3-tól 6 óráig
tartja hivatalos óráit.

Ax ejfységes párti ellenjelölés dolgában még nem történt intézkedés. A párt legközelebbi budapesti értekezletén fognak dönteni a jelölés kérdésében. Tény az, hogy Nagykanizsán minden oldalról ostromolják kérésekkel az Egységespártot és a miniszterelnököt a mielőbbi Jelölés érdekében. A helyi egységespáiti szervezkedés csendben, de teljes erővel és céltudatossággal folyik, bár a személyi kombinációk egyelőre koralsk.
A Mffyfcaalzaal motaorologlal meo-tifraM HnMnki Szerdán a MmtrM-W7 Reggel 7 órakor +14, délután 2 órakor +185, wte 9 órakor +156 i
PttMuí: Reggel és délben borult, este tiszta égboltuzat
S&lUünr ■ Reggel Északnyugat, délben Nyugat, este Délkeleti szél.
A Meteorológiai Intézet Jelentése szerint egyelőre enyhe Idő várható, később nérat nötOUyrdesac! caóhajlam valószínt). >
Hét hónapi\'börtönnel sújtották a gyermekgyilkos klskanlzsal leányt
Franck-kávés ládába rejtette és az udvaron elásta agyonütött
csecsemőjét
Nagykanizsa, szeptember 19
Már régebben történt, hogy Piander Katalin klskanizssl leánynak udvarolt egy klskanizssl gazdaember. A viszonynak csakhamar megvoltak a maga természetes következményei. A leány any|a többizben hangsúlyozta leánya előli: hogy valshogysn elejéi kell venni a dologntk. És PlanJer Katalin szófogadó leány volt. Csakhamar szerzett is egy tudós aaszonytól egy üveg medicinát, eml azonban nem használt.
A gyermek megszületett és nemsokára titokzatos módon eltün*. Kis-kanizsán suttogni kezdtek ax emberek, ugy, hogy ax eset rövidesen a csendőrség fülébe Jutott és a nyomozás cs&khsmar szenzációs dolgokat pattantott kl.
Megállapítást nyeri, bogy Piander Katalin egy élő gyermeknek adott életet, akit azonban nem sok idővel a szülelés után a csecsemő fejére mért ütésekkel megölt, a kis hullát ped g egy Franck-kávés ládába lelte, ax! leszegexte és az udvaron a téglák
alá ásta, ahol a csendőrök meg is találták. A csendőrök a leányt gyer-mekgylIVosság gyanúja miatt letartóztattak és átadták az ügyészségnek, de védőjének leifolyamodására későbben szabadlábra helyezték.
A törvényszéki lőtárgyaláson a leány beismerte, hogy a csecsemő élve jött a világra, de hogy hogyan kaphatott koponyaalapi törést, arról nem tud.
Dr. Nbponszky Béla törvényszéki orvos szerint a nő a gyermek fejét valósxinűleg ax istálló jászolához, vagy más valamilyen kemény tárgyhoz ütötte.
A bíróság a bűncselekményt — minthogy a leány előzőleg Is Igénybe vette már gyermekének elpusxtltása végett a csodásasszonyt — bizonyítottnak vette és bűnöinek mondotta ki Piander Katalin! gyermeköléa bűntettében, azonban ax enyhítő sxakasz alkalmszáta mellett 7 havi börtönnel sújtotta.
Cslllaghy klr. ügyész az Ítélet súlyosbításáért fellebbezett.
NAPI HIREK

„Ahelyett, hogy dolgoznának, mind idejárnak pereskedni!"
A nagykanizsai büntető járásbíróságon óriási módon felszaporodott az ügyforgalom. Kora reggeltől délig csapatostól állnak a pereskedők a bírósági folycsfn. Feltűnő, hogy ren geteg a falust ember Azt lehet mondani, a pereskedők 80 százaléka fa tust ember. Siomora jele ez a békét lenkedésnek, az örökös veszekedések nek, családi vtszálykoddsoknak, amely már ennek az áldott magyar népnek olyan rossz szokása, mint például az, hogy ha egy kis bort Iszik, he gyeket akar elmozdítani helyéről. Szomorú bizony, hogy falusi népünk annyi Idői pociékol bagatell ügyekben a Jöívj\'nyre" járással Nem arról van szó. hogy valaki ha becsli leiében megsértik, ne keresse igazát a bíróság előtt hanem arról, hogy ügyelnének Jóbban az emberek nyelvükre és gondolnák meg kétszer, ml előtt valamit kimondanak.
Mert az a tónus, ahogyan ma falun veszekednek, még a legvastagabb nyomdafestéknél Is vastagabb. Ha valaki beül ttz percig a Járás bíróság szobájába és végig hallgat egy két tanúvallomást, utána valósággal szédül. (Nem hídba, a jdrds-biro ur egész délelőtt nyitott ablaknál tárgyal még hűvös Időben ls.)
Aztán milyen semmiségeken vesz nek össze, amtvel Idekerülnek ? Szinte el sem hinné az ember.
összevesznek és a legocsmányabb kifejezésekkel Illetik egymást egy marék cseresznye miatt, vagy egy el hullott csirkéért. És aztán szaladnak az ügyvédekhez perelni a becsületet. Rendszerint a járdsblró az alperest és a felperest ls kölcsönösen ítélt el Mind a ketten egyformák. Tizenkilenc egyik egy hljjdn husz a másik I
Ma délelőtt Is egész karovinra tető peres polgár, leány, menyecske álldogált a folyosón.
Bent a büntető járdsblró már alig győzte a végnélkül! pereket E pillanatban épen hat ngyád ember és
egy 14 éves gyermek tesznek sorban tanúvallomást. Olyan a szoba mintegy zsinagóga. Egyszerre beszél mind a hat ember összevissza. Esküdöznek, szapulják egymást, bizonyítanak és elltn bizonyításra készek.
Végre a nagy hangzavart megunja a biró és erélyesen csendre Inlt őket. Aztán Igen helyesen és magyarán kioktatja az egész pereskedő kolonlát.
— Ahelyett, hogy otthon dolgoznának, folytonosan tdejdrkdlnak. — összevesznek a cseresznyeszedésen, mint valami gyerekek I
Mikor vége a pernek, (ne tessék azt hinni végleg vége, csak elnapolás, mert vlszonvád) nekem mondja a biró:
— Ezek minden három hónapban Itt vannak I (-)
Csütörtök, péntek, szombat
5, 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A filmek filmjei
KIRÁLYOK KIRÁLYA
Az Ur Jézus Krisztus élMk és szenve
Két rész, 18 felvonásban. Kendezte: Cecil B. de Mllle.
NAPIREND
Szép*. 20, osdtlptSk
Római katolikus: Euszták. Protestáns: Friderika. Izraelita: Tlsri hó & Nap kel reggel 5 óis 44 perckor,
nyugszik délután 18 óra 03 perckor. •
Városi Nagymozgó. .Királyok királya" Az llr léius Krisztus élete és szenvedése két rész, 18 felvonásban.
=■ Schwarcz Dezső harisnyái a legjobbak.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
— A polgármester Itthon. Dr. Sabján Oyula polgármester tegnip üdüléséből hazaérkezett. A polgármester legközelebb részt vesz a Városok Országos kongresszusának miskolci ülésén, ahol a közigazgatási reformot fogják letárgyalni.
— Áthelyezés. A péntögyigazgatóság Ruszwurm Henrik pénxflgylgax-gatósági titkárt Nagykanizsáról Zalaegerszegre helyezte ál.
— Házaaság. Németh Imre (Ntw-york) és Kavetz Ágnes Nagytécsén háxasságot kötöttek.
— A Zala Kanizsa FC vezetősége és választmánya pénteken este 9 órakor az Ipartestületben ülést tart.
— A Levente Labdarugó Szövetség ma este V»9 kor tartja ülését.
— Megjött a „tűzoltók" autója. Számos ember gyűlt össze tegnap délben a nagykanizsai városháza előtt, ahová épen .a tűzoltók\' uj automobilja érkezett A legmodernebb tipuw, pompás auló magyar gyártmány és 12.700 pengőbe került. A város közönsége csak azt nem ludja megérteni, mi szüksége van a .tűzoltóinak" autóra, amikor még mászó-házuk, de autófecskendöjűk sincsen és eminenter fontos lenne a tűzoltók fizetésének tisztesi ég es emelése. A közönség ugy véli, hogy csak a gépkocsi vezetője lesz tűzoltó — sz ülésekre azonban aligha tűzoltó ember fog kerülni. No de akkor miért nem nevezik meg a gyermeket Igazi nevén?
— Népgyűlés lesz vasárnap. A nagykanizsai szociáldemokrata munkásság szeptember 23 án, vasárnap délelőtt a Klssörház udvarán nyilvános népgyűlést tart, amelyre lejönnek Nagykanizsára Esztergályos János, Várnát Dániel és Propper Sándor országgyűlési képviselők.
— Leventékhez. A folyó évi október hó 6. és 7-én Budapesten meg-Isrtandó országos levente versenyre atlétikai számokban a következő leventék jelöltettek: Nagy Lijos, Major József, Farkai József, Szlszka József, Kass Oyörgy, Hajdú Ferenc, Engel-leiter Zoltán, Cziegler Oyörgy, Sin-kovits Pál, Helyei József, Noszkó László, Németh Elemér, Polgár Oéza, Tóth József, DJmOtörfl István, Horváth Jánoi (1908. évf.), Qáspár József, Blki Ferenc. — Tréning kedd, csütörtök délután 5 óra után, vasárnap a rendes foglalkozáii idő alatt a Zrínyi pályán. Pcnloi megjelenéit kér a Főoktató.
= Polgári fiu- éi leányitkoiai sapkák kiphalók Szabó An\'al sportüzletébea
EALAI RO ILONT
1— szeptember 30
A Kállay-pártlroda
■ Szsms-udvsrban, a volt Világ mozgószinház előcsarnokában megkezdte működését. Hivatalos órái naponta délelőtt 9-től 1 óráig, délután 3 tói 6 óráig vannak.
= Halálozás. Horváth Vadász Adámné szül. Qomb rl Rizs, f. bó 17-én 58 éves koriban, Budspesfen rövid szenvedés után elhunyt. Föld! maradványait Nagykanizsára szállítva, ma délután fogják a temető halottasházából a helybeli róm. kath. sírkertbe örök nyugvóbelyére kísérni.
— A gyermekgyilkos anya és leánya. Falér Jánosné és annak leánya, Falér Margit gyermekülésért négy évi fegyházra lettek Ítélve, mert a leány u|szOlöttét a kútba ölték. Ugy a tábla, mint a Kúria hozzájárultak az Ítélethez, ugy, hogy sz )ogerős lett. Tegnap hlrdtt\'e ki s törvényszék a két letartóztatott vádlott előtt a Kúria végleges döntésé*.
— UJItás a postacsomag fel -adásban. A m. klr. posta azon cégektől, melyek naponként rendszerint 5 drb. vagy ennél több csomagot adnak fel — a feldolgozás és továbbítás gyorsítása érdekében a délutáni órákban feladni szándékolt csomagokat az üzlethelyiségtől vagy raktárból díjmentesen elszállítja. — A m. klr. posta ezen előnyös újítására felbivom a cégek becses figyelmét azzal, hogy közelebbi felvilágosítás cél|ából akár sxeméiycsen vagy távbeszélőn szíveskedjenek Horváth Károly p. I. felügyelőhöz fjrdulni.
— Megszűnt slnauto-járatok. Nagykanizsáról 23.00 órakor induló 304 számú siniutobuszvonat és Nagykanizsára 6.00 órakor érkező 303 ssámu sinsutobuszvonít, melyek Nagykanizsa és Ztlaegerszeg között közlekedtek október bó 7-től kezdve nem közlekednek. Az dUomásfőnOk-
— Orvos telepedett le Szepet-
neken. Dr. Zoblcs Antal orvos bejelentette a nigykanizsai Járás fö-szolgabiróságnsk, bogy Szepetnek községben letelepedett és orvosi gyakorlatát megkezdte.
— A Zrínyi Irodalmi és MQ vészeti Kör máris készül október hatodikának megünneplésére. Az ünnep ily délután 6 órakor kezdődik a városháza dísztermében. Énekel a Klsdalárda, BOchler Mór karnagy vezetésével. Az Irodalmi és Művészeti Kör ezzel az ünnepéllyel nyáii szünete után újra aktivitásba lép. Előkészület alatt van a liceális előadások sorozata ls, amely igen érdekes estéket Ígér a kanizsai közönségnek.
— Kétszáz vámőrt vesznek fel. A vámőrkerületi psrsncsnokság 200 legénységi állományba tartozó egyéni vesz fel a közel Jövőben. Jelentkezhetnek 18 évesnél nem fiatalabb és 25 érésnél nem idősebb, nőtlen, vagy gyermektelen egyének. Jílent kezők vigyék magukkal erkölcsi, illetőségi, születési és Iskolai blzo nyilványukat. Jelentkezés a ra. kir. váraőrkerüleli psrancsnokságnál.
Szívbetegek él irelaeizefedésbea szenvedők a természetes . Perec c József* kcserűviz használa\'a által könnyű és pontos bélmüködést érnek el. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Fereac József viz kiiö-nősen agyvérzssre és gutafllésre hajlamos idősebb embereknél kitűnő szolgálatot tesz. Kipbató gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerűz-letekben.
— A nyugdíjas közalkalma zottak október 28-án délelőtt fél
11 órakor Budapesten, a Vármegyeház közgyűlési termében országos gyűlést tarienik. Az országos gyűlés legfontosabb tárgya annik kimondása, hogy a régi nyugdijasok feltétlenül kívánják a szegedi országos gyűlés bitározataibin felsorolt sérelmeik orvoslását s cssk azuián kerülhet sor a családi pótlék és lakbér emelésére. A végrehajtó bizottság felkéri azokat a nyugdijasokat, akik semmiféle nyugdíjas egyesületbe nem tartoznak, hogy vlrorok, illetőleg községek szerint szervezkedjenek és az országos gyűlésre küldjenek megbízottakat. Ugy ezek, mint a különféle nyugdíjas egyesületek szíveskedjenek s megbizottsk nevét dr. Balló István ny. kir. tanfelügyelőnél a végrehajtó bizottság elnökénél (Szeged, Madich-ulca 20) fo\'yó évi október bó 15 lg b:jelenteni. Az országos gyü\'ésen megjelenők igazolása s vasúti arcképes igazolvánnyal történik.
— Hirdetési dlj az égi reklám után. Abból az alkslomboi, bogy az egyik gyár Debrecenben ls bemu-tatta a külföldön reklámcélokra nagyszerűen bevált .égi Írást", amelyet repülőgép rajzol fehér füsttel az égboltozatra, a városi hirdetési vállalat — Budapest példájára — szintén arra az álláspontra helyezkedett, hogy az égi reklám után illef.k jár a városnak, mint a hirdetési jog monopolizálódnak, mert sz égi Írás köz-szem ére bocsátott hirdetésnek tskinl-hetö, ami u\'án a városi hirdetési szabályrendelet szerint fizetni kell.
— A városok Illata. Francia lapokban megjelent hir szerint Párís-bsn minap kezdte meg működését a .szagok bizottsága", amelynek az a feladata, hogy vlzsgál|a meg, micsoda szsgok fertőzik meg az egyes városrészek levegőjét. A bizottság külföldi tanulmányúttal kezdte, amelynek során véglgszagolta az európai városokat. Az érdekesebb szagokból né-hányst ml is följegyzflnk. Tromsőnek és még egy csomó norvég városnak hering szsga van. A hamburgi kikötőnek kátrány- és pelró\'eumszaga, Szentpétervár csizma, Róma sajt, Velence poshadt- vizszaggal dicseked-
Kellemetlen szAlszag
viinatuiíM. Cronrs raíní foguk altorxítják > lapubb arcot. Mindkét uépi«g-hibát aionnal «s alaposan <1 lehet Untatni a pompáa, üdltó Chlorodoat-lof-Urém gyakran mii egyezeti használatával. A fogak már egyueri huinálit után gyOovCiró elefAnlcaonlfciinbtn ragyognak, kOl6nO«en h» a UuKUU\'ioi kolon arra a cólra kíwítcU fogazatoe aCrtrtjö Chlorodoat-Iogkelét hmniljok. A fogak kőié norult rothadó ételraaradékok, melyek a kellemetlen izájiiagot okouAk, "Kl a fogkefével alaposan eltávolíthatók. KUéreljan meg egy tnbua fogkrémet,\' melynek ára fiO fillér, crt nagy tnbm ára 1\' l —. Cblorodool-logkele (puha rtrr kemény lOrtíjO) I\' 1 60. Chlorodont-liájvli Ovegenk«n< P 2 60. Ceak kák-zftld tifnt caomagojásban „Chlorodont" felirattal ralúdi. MlndoaúU kapható.
uwuvuvu vww Vi *»v-i * - — — - - **- — * — - - *i -1-,-fc-mj\'Li
het. A legjobb sisgu város Sevilla, mert levegőjének rgész éven át narancsvirág illata van.


Mozgószinházak
A mozi elterjedtsége nálunk és a külföldön
A Magyar Statisztikai Szemle ju-liusi számában Darvas Oyula dr. érdekes tanulmányt irt M»gy irország mozgóképüzemeiröL
A cikk aditai szerint 1927. október 1-én Budapesten 89, vidéken pedig 412 összesen tehát sz egész országban 501 mozi működik.
A moiik közül 6-ban (ezek közül 4 budapesti) meghalsdta a néző-helyek száma az 1000 et. A nézőhelyek száma 200 alatt maradt 138-bin (ezek közül 4 budapesti).
Magyarországon 16 ezer Iskosra, Budapesten pedig 10 ezer lakosra jutott egy-egy mozgó. Az Északamerikai Egyesült Államokban ezzel szemben 6500, Ntw-Yorkbsn 8000, Berlinben 12 ezer, Németországban 17 eier, Nagybritanniában 13 ezer, Londonban 20 ezer, Franciaországban 16 ezer, Páriaban 17 ezer, O asz-országban 19 ezer, Rómában 12 ezer lakosra jutott egy mozgóképház.
Az elkelt legyek mennyiségi Budapesten 12,496.000-re, az országban pedig összesen 25,916 000 re rúgott. Az elkelt jegyek mennyiségéről Magyarországon egy üzemben volt mozgórs átlag 51.727, Budapesten pedig 140.403 darab jegy esett.
Az 1926 —27. évadban a rendes előadásokon Budspesten 11,382.000, vidéken 21,916.000 méter szomorú-játékot, Budspesten 10,650 000, vidéken 18,682 000 méter viglátékot, Budapesten 3,670.000 vidéken 12 millió 55.000 méter bohózatot, Budapesten 850.000, vidéken 3.270 000 méter tudományos filmet mutattak be.
Városi Nagymozgó. Sieptember 20-ás, 21-én, 22-én és 23-án, csütörtökön, pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor s filmek filmje: .Királyok sirálya\' Az Ur jézus Krisztus élete és szenvedése két rész, 18 felvonásban. Rendezte: Cecil B. De Mille.
Ma este nagyszabású
disznótoros vacsora
a Molnár-féle étkezdében
Klnizal-uloa 4. szám alatt. Speciálisan készített rendkívül Ízletes hurkák,
kolbászok és igazi magyaros disznótoros vacsora, amely a szakácsművészet remeke.
RUI egyszer részt vett i Molnár étk*z|de disznótoros vacsoráján, az állandóan oda megy.
VADÁSZIT
Az idén kimélni kell a vadállományt
A nyulakban métely pusztít
Nagykanizsa, szeptember 19
A zalai ember ismert vadász em-ember. Szeret vadászni Elemében érzi magát erdőben, mezőn. Az őszi vadász idényre már megtették a szükséges előkészületeket, noha az idei év nem mondható szerencsésnek vadászati szempontból.
Alkalmunk volt a nagykanizsai Tiszti Vadásztársaság elnökével — Przebtslawsiky Ferenc nyug. ezredessel beszélni, aki kijelentette, hogy az idei vadállomány nem megfelelő vadászati szempontból. A nyulállo-mányban métely pusztít, amely erősen érezhető és a foglyok is későn költöttek az idén, ugy, hogy vadász-embernek kímélnie kell őket. De általában kimélni kell az idén a vadat, hogy a jövő évben azután megfelelő szaporulatot lehessen elérni. Az ezredes kijelentése szerint feltétlenül fel kellene frissíteni uj vad hozatallal a mostani vadállományt, ha a vadászok megfelelő vadhoz akarnak jutni a jövő évben.
Térjünk át végre a tanításra
Irta : Ötvös Balázs (Klltmán) Előző közlemény augusztus 25-lkl számban
Még nem is olyan régen, kétféle módszert szoktak megkülönböztetni — heves vitákat folytatva akörül, hogy melyik a jobb, biztosabb módszer — és pedig u. n. .játszva tanítás" és a .kényszerítő tanítás" (franciásan: par force, olv. pár forsz.) Ma már a vizslataniús olyan magas fokon álló tudomány, hogy már nem teszünk különbséget a két módszer közt, hanem egyesitjük a kettőt, azaz a fiatal vizsla természetének megfelelően játszva (hízelkedéssel, jó falatok nyújtásával kedvében járva) tanítgatjuk arra, amire igy tanítható, de kényszerhez nyulunkf amikor a szép szó nem hásznál. A kényszer, (force) azonban nem azt jelenti, hogy oknélküli, esztelen módra üs-sük-verjük a vizslát addig, .amig csak bőrébe fér", sőt a tanításhoz értő .dresseur" (dresszőr) nagyon kerüli a verést, mert jól tudja, nogy a vizslatanitásnak az az alapja, hogy a tanuló szeresse a tanítóját, már pedig a verés — az oknélküli jogtalan verés — nem az az eszköz, amelyikkel növeljük növendékünk irántunk való szeretetét. Aki nem tudja megszerettetni magát a vizslával, aki nem tudja annyira szeretni a vizslát, hogy önmagán, indulatán uralkodva, türelemmel tanítgassa tanítványát, az ne foglalkozzA vizsla-tanltással, mert az elrontja a legjobb indulatu, a legjobb tehetségű vizslát is.
Ennek a lapnak a hasábjain nem merülhetek el lélektani fejtegetésekbe, hogy a tanításnál miért kell ezt, vagy azt a .fogást" alkalmazni,
1028. szeptember 20
ZALAI KÖZLÖNY
hanem röviden elmondom, hogyan szoktam én tanítani vizsláimat, ugy saját ebeimet, mint a hozzám tanulásra jövöket.
Még egy kérdést kell tisztáznunk. Milyen korban kezdjük tanítani a vizslát ? Itt is eltérők a vélemények. Sokan azt mondják, hogy kezdjük a tanítást minél előbb, akár 2 hónapos korban; mások viszont csaknem az éves koráig hagyják „ka-nászkodni" a vizslát és azután nagy dérrel-durral, nagy sietséggel és még nagyobb türelmetlenséggel fognak hozzá a „póstamunkához".
Mind a két felfogás téves, mert, ha már 2 hónapos korában kezdjük „dressiurozni" a fejletlen testtl, fejletlen szellemű vizslát, azon igyekezetünkben, hogy .csodagyerekvizslával" dicsekedhessünk, elsietjük a dolgot, olyan szigorúságot alkalmazunk, amelyek a testileg-lelkileg még fejletlen állat nem bir meg, tehát megfélemlítjük, gyávává tesszük, elbutítjuk a vizslát; viszont azonban, ha egy éves koráig hagyjuk ide-oda csatangolni felügyelet nélkül, a vizsla olyan rossz tulajdonságokat vesz fel, amelyek nem veleszületettek, de amelyeket aztán talán még a legügyesebb tanító sem tudja kiverni belőle.
Foglalkozzunk avizslánkkalkolyők-korától kezdve, hogy minél jobban megismerjen, megszeressen bennünket, hogy az emberrel való érintkezés közben kifejlődjék benne az emberhez való bizalom és ragaszkodás érzete, hogy mint leendő .társadalmi lény"-nek csiszolódjék az esze, fejlődjék az intelligenciája; amikor aztán elérte az érett kort, akkor tanítsuk kötelességtudásra, amire a legtöbbször csak szigorúsággal, kényszerrel tudjuk rávenni.
lÁBIÖ-lflSOl
(Rörldltéaekt H — Dtrrt. kOxgarda-■ig ilinL\'y. — hangverseny i: — cliVJia Qy —■ gyermekeknek. A — «s»x<>nyoi-aak. Z — uac Mg. — mezőgazda* lg. Hl. — Ujuáátfl előadás. F — lek Q — rruDotonicoc. Jb — jux baod. K — kabaré. «Z — oepsxerQ
Szeptember 20 (csütörtök)
Bodapeat 9.30 és 11.45 H. Közben 12 órakor déli harangszó az egyetemiért templomból. Utána: Zongorahangv. 1 Idö-Iel-iés, időjárás 3 H. 4 E. 4.45 Időjelzés, időjárás. 5 Cigányzene. 7 Rádlóamalőr-posU. 6.30 ttangv. 10.05 H, idó|áráslelen tés. 10.35 O. hangv. (Művész- és tánclein exek).
Bécs, Orác, Innsbruck, Klagenfurt Linz II Hangv. 4 Bécsi operett Z. b.10 Gy. hangv. £05 Opera B
Barlln, Stetttn II O. 12.30 Mg 3.30 <1 830 Amerikai zeneszerzők müvei 9.15 Upton Sinclair költő 50. születésnapja, E. 10.30 Tánc Z,
Barcelona 12.15 Harangjáték 1.45 éa B 45 Kamara Z. 9.20 Spanyol dalok 10.20 Hangv.
•I, Bern 1 ü. 4 Hangv. 4 30 Oy. 5 Hangv. 8.30 Tarka est. 8 32 (Basel) Hangv. 10 Hangv.
BHInn II Hangv. 12.15 O 3 A. 5 Hangv.
7 Irodalmi diiulán. 10.15 Kiállítási hangv. Frankfurt, Casael 1.30 Hangv 7.15 nZ. Hamburg, Bréma, Hannover, Klet
8 A. I2tt 12.80 és 2.05 Hangv. 4 15 (Hannover) Ária-est. 4.15 ,Kiel) Hegedühangv. 5 (Hannover és (Bréma) Hangv. 6 Hangv. 7.30 Opera E. Utána K.
Langenberg, KSIn, Aachen, Mflnster 1015 & 1210 O 1.05 Hangv. 3.45 A. 5.45 és 8 Hangv. » Költemények és dalok. Utána 12 óráig nZ.
London, Daventry 12 Hangv. 3 Isten-tisztelet 4 Orgona Z. 4.30 Tánc Z. 5 50 Oy. 8 Tánc Z. 7.15 Madrigálok. 7.45 nZ. 9.Í0 Hangv.
Madrid 2.15 Hangv. 7.15 Kamara Z. 8.15 éa 12.15 Tánc Z.
Milánó 1X30 és 4.30 Ksmara Z. 5.20 Oy.-dalok. 8.50 Opera E.
Prága 11 O. 12.05 és 4 30 Hangv. 7.35 FUharmónlkui hangv.
Róma 1 Kamara Z. 5 30 Hangv. 1) Operett E.
Varaó 1 Torony Z. ü éa 8.30 Hangv. 10.30 Tánc Z.
Szárny nélküli repülőgéppel replilte át a La Manche csatornát
Pdrls szep\'ember 19 Egy spanyol aviatikus sxárnynélküll, négy darab légcsavarral hajtott repülőgépével busz perc alatt átrepülte a La Manche csatornát.
Szétválasztották a sziámi Ikreket
Ntwyork, szept. 19 Egyn w/orkl klinikán szétválasztották a 17 éves sziámi ikreket. A műiéire az szolgáltatóit okot, bogy az egyik leány férjbez fog menni. Az ikrek a hátgerinc alsó részén vollak összenőve.
lömmsii
TÖX81I
A msi értéktőzsdén kezdetben lói-tartott árfolyamokkal indult meg a forgalom. Később azonban a konlre-min eladásokbi kezdett és mivel ösztönzés híján kereslet alig volt a piscon, ez a körülmény az árfolyamok lemorzsolódására vezetett. A lanyhább tendencia az üzlettelenség miatt nagyobb mérvet ölteni azonban nem tudott, ugy hogy az árveszteségek csak 1% körül mozognak. Jelentősebb esemény a piscon nem történi. A fixlamatozáau papírok piaca üzletfélén volt. A valuta és devizapiacon változatlan az Irányzat.
Zürichi zárlat
20 29V1, London 25 20\'/t, Newvtw. 519 60 K\'Stsal 72 22 Milano 17-16, Madrid 85 85. Arcal«r<Uai 10835, Barllu IU\'82\'Zs, Wien 78 l7>/t, Sota 3 75, Práaa tB-39t/i, Varaó 58 20 Balaoest •0-S«l/> Bertád 9-13, Bakira 316.
Terménytőzsde
Buza 10 flll. emelkedett, a rozs 5 flll. esett. A forgalom élénk.
Haaa ttsaav. 7\' kg os 2600 -2620, 7S kjKW 26 20—26 40, \'S k*-o« 26 45 -26 65, 80 Hí-oa 26 65-28 80. dunántull 77 kf-oa 25 8i-26-05 7* k« oa 26 05 -26 S0 79 kg-oa 26 30 26 51, 80 kg-os 26-50-26 60 roaa 24 65- 24 80, takara. árpa 26 25 - 26 50, sörárpa 27-03 -28 00, ■ab 25 50-25 75. teegerl 3I-00 ít.10, Beáikon* 20 00 20 50.
1 kiéajsetl Tftoáe deilzn-jeífíéie
VALUTÁK Angol L 27 80-27 95 Balga b. 79 60-79 90 Cubk. 10-96-17 03 Dánk. 152 05-163 25 Dl sál 10 03-10-06 Dollár 570 90-572 üO f randa l» 22-35-22 55 HoIL 229 40-230 40 Lengyel 64 15-64 45 Lai >\'45 3 50
Léva — -
Un 29 95 30-20 Mái ka 136 45-126 95 Norváj I62«£-Ö3 25 Schlli. 80 6340 95 Peseta 94 61-95 20 Svájd L110 20-110 6J Ivállb. «»15-153 75
UMVIZAK AmaL 129 70-230 40 Belgrád 1006 1009 geiTlii 136 55-136 95 H.ttsasel 7»62-79 87 Bakaiest 3 46 3 50 Kopeab.152 80 153 2) London 2779-27 87 Madrid 94 85 -S4\' 15 Milaac 29 94 30 04 Nawyofk 572 90 4 50 Oszló 152 i 0 153 20 12 37-22 45 16 97-17-02 412 4 15 153 30 153 70 64 2242 80t 6 KO-91 H0-25-1IO5Í
Pária Ptáaa
baorU
Stocíi
Varsó
Wlau
Zftrldi
Sertésvásár
F»0ia|tá< 1944, melyből eladatlanul vlaaaa-■aiadt 629 darab ElsóieudU 19.1-191, ucdatt 1-84-I-88. szedett köaép 166-1-72 köunytl 130—150 elsőrendű öreg 1-80 —1 82. másodrendű i\'60-1\'68, anjol saidó 150-1-70, ssaloona nagyban 2»8-240 aalr 125-2-60, lebuxotTbttS 170-lOi. sxalonnás lálsartás 2 20 TÍZ Ai Irányáét lanyha. _
Kiadja: Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaság. Felelős Idadó: Zalai Károly. Manulwa teáetoa i Nagykanizsa 78. sx.
Mlnöségben, tartósságban felQlmulhatatlan a
CONTINENTAL PNEUMATIK
rriTTTflTTTTTr. MroTTTf fTTTTP |
Állandó nagy lerakat Zalamegye részére:
Szántó Vilmos és Társai tégnél
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 2. Telefon 3-22.
IPRÓHIRDETÉSEI
Ax apróhlrdléeeek dija 10 saóta 50 fillér, minden további axó dija B Ml. Vaaár- éa lanepoap 10 sxóií SO fillér, minden további axó dija ■ (III. Sserdán éa pénteken 10 sióig ao fillér, minden további saó dl Ja • flll. Cimaaó a minden vesta-
Ebb bétából álló ttó kél siónak axámit-Uk. Aliáat keresőknek 500rt engedmény. ákWsMal éti *ISr« ll«.l.»á<.
Bútorozott aioba kényelmet szerető magánoi ur részére október t-re Vörösmarty-utca 34. sx. alatl kiadó.
Király u. 8. sx. slalt két uj terhes kocsi és egypár lószerszám )utányos áron l«l-
4458
atfé.
Elaéó modern hálószoba bciendexéa, dívány és heverő Széchenyi tér 2. 4612
Bareaen beszálló vendéglő és mészárszék berendezéssel együtt bérbeadó. Clm s kiadóban. 4606
Lakateetanono felvétetik Ujlaky és Háhn, Király-utca 4598
Üxletáthelyezés miatt
LÓTAKARÓ
ktsxlelünkel mélyen leszáliitott árban mii áruiitjuk
HIRSCH ÉS SZEGŐ.
Város belterületén szép, egyszobás-kony-liáa lakéat mellékhelyiségekkel kerea gyermektelen házaspár november elsejére. Cím a kiadóban. 4596
Jó mindenes fSaőn6 Kazlnczy-utca 15. sz. alatt, I. em. felvétetik. 4595
Kiadó háromszobás Iskás, egy nagy
száraz pince éa egy egyszobás lakás, mely műhelynek Is alkalmai, Kazinczy utca 15. az.
alatt. 4594
Konyha éa egyszerű hálószoba bútor olcsón eladó Vörösmarthy-utca 2. 4582
OIoaAn aladó egy szép kis cserép táblás kályha kákóczi-utca 4. -462
Magyar-utca 104. számú ház kertterszabadkézből aladó.
hold 4621
Talivér vlaalát tanításra vállal, Időnkint kölyök és kész vizslát elad, vadászterületet rendez, fácánost beállít megália-
S>dás szerint ötvfla Balázs, Klllmán, n. p. else. (Válaszbélyeg nélkül nem lelelek.)
Kartellen kivül
Első Balatonparti Mészgyár
a termelést keszthelyi gyártelepén megkezdte. Elsőrendű minőségű
meszet
szállít a legnagyobb mennyiségben bármelyik allomásra. Ajánlattal készséggel szolgál a
Mészgyár vezetősége Keszthely
Teleion 60 szám u
Msinsis és Rsx
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes és dunsxtos üvegek legolosóbbass csaűc
Melczer Jakab \'
üvegkereskedésében Kazlnczy-utca I. az. alatt kaphatók.
■lelőtt ntkiéilitét uját érdekébea aéue mg ándutl
Gramofonlemezek
és
hangjegyek
legújabb slágerei kaphatók
Flschel Fülöp Fial
könyvkereskedésében Nagykanizsán.
GUBACSOT,
ántollat, állati Wflhrt,
vörös- 4* sárgaréz, cink és ólom hulladékot, vasat, csontot és r«*-gyot a legmagasabb árban vásárol
8TIÉI B. FIAI liflTKlimA,
Erzsébet királyné tét 15. sx. alatt
JSL
MipkI lesolcsdbb iUMíji
a Keleti pályaudvartól 3 percnyire kvó
Deák Ferenc Szálloda
VIII., AOOTELEKI-UTCA 7.
tilt (Sa)it blj)
Interurbán telefon : J. 424-71. UJonnsn átalakított 80 axoba, köxpontt
fűtés, folyóvíz a szobákban. Abszolút Usztaság, csendes és családi*. Egy ágyas udvari szobák P. 3 50-töl.
utcai szobák P. 4 50. Kettő ágyaa udvari szobák P. 6"00-tól, utcai szobák P. 7-90.
ZALAI KÖZLÖNY
IBM WgjjljbM 20
ŐSZI VETÉSRE:
Gazdasági magvak:
Káposztsmsg Árvácskámig Kelkáposztamag Nefelejtsmag Salátamag Százszorszépmag Kerekrépamag HaraDgvirágmag Téli retekmag SiegfUmag «lb. tlb.
Hol\'uáiil vlrághagymákra:
tulipán. Jácint itb. stb. előjegyzés.
Műtrágyafélék. Kicsinyben és nagyban kaphatók:
0I8ZÁI IÓZ8EF mkimkiéMta
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett, siso Teleion: 13a
Az anyagi gondok nehéz napjaiban,
amikor ugy szólván senkinek a keresete nem födi a kiadásokat
mint fő- vagy mellék-foglalkozással, ha értékes £ érdekes könyveinknek részletfizetéses terjesztésére vállalkozik. Mi ugyanis megtanitjuk, hogyan kell eladni könyveket részletfizetésre. A mi kiadványaink mind márkás, Irodalmi müvek, amelyeknek terjesztésével tehát tisztességes megélhetési vsgy mindenesetre szép mellékjövedelmet biztosithat magának. Még ma Írjon díjtalan Ismertető nyomtatványokért, melyeket szívesen megküld a
„PALLADIS" könyvosztálya
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
Haán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
745/1928. vhL szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó sz IR8I. évi LX. t.-c. 102. fr-s értelmében ezennel közhírré teszt, hogy s nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1928. évi Pk. 11389. uámu végzése következtében Dr. Krausz Aladár Ügyvéd által képviselt FIschcr István és neje békéscssbal lakós javára 800 pengő s jár. erejéig 1928. évi aug hó 21-én foganatosított kielégítést végrehajtás utján le- és teiullogtslt és 3424 pengőre becaUlt következő Ingóságok, u. m.. zongorák, bútorok stb. nyilvános árverésen elsdstnsk.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1928-lk évi 11389. sz. végzése folytán 800 pengó - llllér tőkekövetelés, ennek 1928. évi november hó 10. napjától járó 9o/o ksmstsl, >/i°/o váttódij és eddig összesen 200 P — till.-ben bíróilag mát megállspltott költségek erejéig Nagykanizsán, Rskóczi-u. 15. sz. alatt leendó megtar-tására 1928. szeptember hó 21-lk napjának d. e. 10 órája határidóul kltuzetik és shhos s venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hlvstnsk meg, hogy ar érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c 107. és 108. §sl értelmében készpénzllzetés mellett s legtöbbet ígérőnek azukség eaetén becsaron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóiágo-kst mások U le- és lelultoglattalták és szókra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés sz 1881. évF LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1928. évi szeptember hó 5. napján.
Haán Oyula s. k
kir. blr. végrehajtó.
azonnal szállít
az
Budapest, VIII., Rákóczl-ut 19.
Teleionszámok: J. 460-38. J. 428 40.
Képviseli: SZÁNTÓ VILMOS ÉS TÁRSA.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság ueiőtt (Déli Vasút) 1928. évi május hó IB-tftl érvénye.
MENETRENDJE
A Nagykanizsa állomásra érkező és Induló személyszállító vonatok
Budapest—Nagykanizsa
Vonat aaima A vonat neme Budapestről indul Nagykanizsára érkezik Vonat nima A vonst neme Nagykanizsáról Indul Budapestre érkezik
216 Szem. v. 21-35 410 211 Szem. v. 0-40 750
202 Oyv. 7-35 11-25 201 Oyv. 6 10 10-20
212 Szem. v. 7-55 1325 213 Szem. v. 9-25 1700
214 Szem. v. 1420 20-55 215 Szem. v. 15 20 2110
204 Oyv. 1830 22 40 203 Oyv. 18-00 21-55
A 202. és 203. számú gyorsvonatok május 15-tól Juniu»115-ig csak vasárnapokon közlekednek Nagykanizsáig. Junlus 15-tól szept. 15-lg közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Budapest—Ltenz, közvetlen I—II—III. oszt. kocsival Budapeat—Trieste és Budapest— Rogarska-SIstlnára és közvetlen étkező kocslvsl Villachig.
A 204. éa 201. sz. gyorsvonatokkal étkező kocsi Budapest—Nagykanizsa, hálókocsi Budapest—Trieste—Venezla. Közvetlen IIL oszt kocsi Triestere. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest—Róms. Közvetlen I—II. oszt. kocsi Budapest- Fiume és szerdán, pénteken és vasárnsp egy közvetlen hálókocsival Fiúméba
A 211. és 2l£ számú vonatokkal közvetlen I—II—III. oszt kocsival Budapest— Barcs és közvetlen II—HL oszt. kocsival Budapest—Zalaegerszeg.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Balatonszentgyörgyről Ind. Nagykanizsára érkezik J Nagykanl-\'I zsárol indul Balatonszentgyörgyi? *rk.
230 Vegyea [ 550 | 7 15 | 235 Vegyes \' 19*05 20
Nagykanizsa—Szombathely—Wien S. fi.
I; Bécsből | indul SlnautE *Ogersz\'[ Szem. v. i — Szem. v. i — 3yv. 825
Szem. v. i 11-54 Szem. v. 15 30
Sioaibat- jj Nagykaal-
h.lyr. ..ára irk.rik
510 G-l 5 11-33 1443
20-08
"6ő<r
7 40 855 13-34 17-35 22-50
TH^ÍSfv 316 Szem. v. 302 Oyv. 322 Szem. v 328 Szem. v 304 Slnautó
INagykanlisá-J! Srombat- II Bécsbe ril Indul jk.ljr.Muik! érkezik
7-18 Vl Hg
10-10 1955
16-20 \' 19-34
2115 —
2100 \'i —
0-25 Egersz.
A 321. és 322. sz. vonatok közvetlen vonatok Barcsrs, illetve Barcsról.
A 301. és 302..........Wientól Barcsig és vlsszs. Közvet-
len I—lt—-III. oszt. kocslvsl Wien—Osljek és Wlen-Zagrebta.
A 314. és 313. sz. vonatok közvetlen vonatok Wlenbe, Illetve Wienböl. Közvetlen 11—111. oszt. kocsival Budapest Zalaegerszeg és vlsszs.
A 327. és 328. sz. vonalok csak Juliul és sugusztus hónapok vssár- és Ünnepnapjain közlekednek és ugyanekkor a 321. és 322. számú vonatok elmaradnak.
Nagy kan Izsa—Barcs— Pécs
Pécsről indul Barcsról indul kiálltára irkuik Nagyvaniiiá-| Barcsra!! Pécsre >4i indul i érkezik érkezik
SfrfSzem. v. 901 Oyv. 917 1 Sinautó 913 Szem v. 915 Szem. v. - 9-40 1555 13-23 1815 435" 11 55 Oyék.-rfll 1555 20-55 7-on 13-50 1638 17-50 22-55 912 914 916 902 932 Szem. v. Slnautó Oyv. Vegy. v. 4-40 "6-40 940 11-40 12 05 II 12 49 14 04 1 15-50 18-20 1 21-35 8-tó 14-40 Qyék. 1800
A 911. és 932. sz. vonatok közvetlen vonatok Szombathelyről, ill. Szombathelyre. A 9IZ éa 915. „ „ „ 1—11-111. oszt. kocsikkal Barcs-Pécsre.
A 901. él 902. „ gyorsvonatok közv vonatok Wienböl, illetve Wlenbe. Közvetlen I—II—III. oszt. kocsikkal Zsgreb-WIen SB. éa közvetlen I—II—III. oszt. kocsikkal Osljek-WIen Sud Bahnhof.
Nagykanizsa— takovec (Csáktornya)
M Csáktornyáról Na0kud-Indul nira irkailk | Nagykanizsáról1! Csáktornyára indul 1 érkezik
Oyv. 3 51 T 515 * 222 Szem. v. 4-52
221 Szem.v 1105 | 12-40 202 Oyv. 11 55 13-15
203 Oyv. 16 07 17 24 224 Szem. v. 1344 15-22
223 Szem. v. 1859 | 20-35 204 Oyv. 23 25 104
Közvetlen kocsikat lásd Budapest—Nagykanizsa viszonylatban a 201—204 és 202. és 203 az. vonatoknál.
A 202. és 203. 8Z. gyorsvonatok csak junius 15-tőt ar.ept. 15-ig közlekednek.
MEGHÍVÓI
Mizáa- l\'IJ Bil.tl nj[y.kb«nl utaiiaok alkalmival
BUDAPESTEN
a liík.ll.mt*«bb otthont nyújtja a Wf.l6njrBMkk lallitalak mall.lt a K.I.II pílvaudvar átkuáal oldalival aiamban laví
GRAND HOTEL
Park Nagyszálloda
Budapest, Tin., Barou-tér 10.
a.rt
aoo/o angadinéajt kap
■lat .1.0 lap lUlli.ltl. olc»ó t.oba-araiakból,
ItKíO sngaániényt kap olcaó ittarml iralnkbíL (KltOni bi.l koarka.) S psngM msglakarH
autótail kOltai.et, mát fj.loj itWM .fj |mc alatt a pályaudvarról.
Nálunk otthoss érzi magát 111
Ela&aadO klaiolfilia, utfonua caaládt |atl.(. Salát áráaka
mi .I5u,6k toljrtln, hatj okv.tUn ailuah ..Ul-jo. m«s- — EiAs«t.a uobamagr.ndalia ajialatoa.
irúelő Iroda R.I.
nagykanizsai fiókja
Sugár-ut 4. Telefon 33a
Minden külön költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban. Beklámterreket kéult, szövegei.
Pia kát i rozást
vállal helyben és vidéken, belvagy külföldön. Nagykanizsa r. t. város mindennemű hirdetési jogának bérlője.
Magyar Film Iroda rt. Budapest képviselője.
A Magyar Királyi Belügyminisztérium forditó osztályának felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hitelesittel.
1927. Pk. 1651. számhoz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Likó Imre letenytl ügyvéd által képviselt Tóth juliinna kérelmére és javára 431 P. 20 HU. kOve-te\'éi és járulékai erejéig a nagykanizsai kir. járásbíróság 184/926. 4, 5. és 6. 1374/924. 11, 13, 14, 16 és 18 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást rzenvedőtől lefoglalt 152 P. — (ill. becsértékü Ingóságokra a letenyei kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak sz 1908. évi XLI t.-c. 20. § a alspján fentirt, valamin! zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is a végrehajtást szenvedő lakásán Csömyeföldén, a Szép Jtnos-féle telken leendő megtartására határidőül
1928. évi szeptember hó 28. napjának délután 3 órája tüzelik ki, smikor a bíróilag lefoglalt szalma, széna, basználl tégla és fedő-cserép s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni.
Letenye, 1928. évi szeptember bó II-én.
Dr. Váró Pál s. k.
4618 kir. blrókágt végrehajtó
Hirdessen
a
„Zalai Közlönyében.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat Részvénytársaságnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
68. évfolyam, 214 szám
Nagykanizsa, 1928. szeptember 21, péntek
Ara láffllér
ZALAI KÖZLÖNY
Imhrtlilg fa MXaWwMi rtii k ofaa.
ÍCaezthatyt SAkUdóhlratzl Komtb Lajosa. SX
POLITIKAI NAPILAP
Felelőt szerkesztő: Barbarlts Lajoa
EtfflntM in. egy bóra • peagó 44 BSár
Az Egységespárt nem állit hivatalos jelöltet Kállayval szemben
Borbély-Maczky Emii és Kontra Aladár beléptek az Egységespártba
Budapest, sieptember 20 Dr. Vass József b. miniszterelnök ma hosai abban tanácskozott Almdssy Llsilóvil, az Egységespárt elnökével sz aktuális politikai kérdésekről. A tanácskozás után Almássy László kijelentette, hogy Kállayval szemben az Egységes párt nem állit hivatalos jelöltet és a kormánytámogató pártoknak sem lesz hivatalos jelöltje.
Oyőmörey Oyörgy főispán a következőket mondotta a 8 órai Újság munkatársának: — Megállapíthatom, hogy Ntgy-
zOlte Almássy Lászlóval, az Egysé-gespárt elnökével, hogy belép az Egységespáitba.
Minisztertanács Budapest, szeptember 20. A kormány tagjai holnap délelőtt II órakor Vau József elnöklésével megtartják a szokásos heti minisztertanácsot a népjóléti minisztériumban. Ezen a minisztertanácson a kormánynak csaknem valamennyi tagja résztvesz, mert a legtöbb miniszter már visszaérkezett szabadsagáról és átvette hivatala vezetését.
kanitsán igen nsgy az elkedvetlenedés Kállay Tiborral szemben. Hibáztatják az Egységespártból való kilépését és Kanizsa város programmjával sem tartják Összeegyeztethetőnek, hogy országgyQlési képviieiöjak szemben-álljon a kormánnyal. Nemhlvatalos jelöltek mindenblzonnyal fellépnek majd Ncgykanizsán.
Uj tagok az Egységespártban
Budapest, izeptember 20. Borbély-Maczky Emil, Miskolc város országgyűlési képviselője táviratban, Kontra Aladár psdig levélben kö-
Az idei jó szezon sem fizette ki magát a balatoni fürdők számára
A jövő évben már kora tavasszal megteszik a szükséges Intézkedéseket
Budapest, szeptember 20 A népjóléti minisztériumban Scholtz Kórnál államtitkár elnOkiésével ma délelőtt megtartották az úgynevezett balatoni fürdőügyi konferenciát, amelyet időről-időre izoktak rendezni t népjóléti minisztériumban. Ennek a konferenciának a réiztvevöl a Balatont környező megyék főispánjai
és alispánjai, nevezetesen KOrmendy I Ekés Lajos veszprémi, Ptscher Pe- \' renc somogyi és GyOmOrey Oyörgy zalai főlipinok, Horváth Lijos veszprémi, Talián Andor somogyi és fíödy Zoltán zalamegyei alispánok. A konferencián beszámoltak az idei balatoni azezon eredményéről. E beszámolókból kiderült, hogy az egyes
fürdők költségvetései bizonyos hiányokat tüntetnek fai, mert s Jó szezon ellenére sem zátu\'t a költségvetés ugy, ahogy azt reméllék. Ezéri elhatározták, hogy a Jövő évben sokkal előbb megkezdik a tzükaéges propagandát és már a kora tavasz-szsl gondotkodnsk blzonyoi kívánságok teljesítéséről.
A népszövetség tudomásul vette a magyar kölcsön felhasználásáról szóló jelentést
A magyar delegáció a plénum előtt fejti ki álláspontját a leszerelésről
órakor
Oent, szeptember 20
A népszövetségi közgyűlés mai ülé-«én a főbizottságok álul belerjesztett előadói jelentéseket mind jóváhagyta és az előadói jelentéihez fűzött határozati javaslatokat elfogadta.
A pénzügyi blzollaág munkálataitól szóló jelentés, amelyet Suvtch olasz delegátus terjesztett elő a uép-uovetségi közgyűlés mai ülésén, a többi közt megemlíti, hogy a magyar népszövetségi kö.\'csönakció most befejeződött s bogy a kölcsönt teljes egészében felhasználták. Az akció — aonJji a jílentés — pozlllv éi reá-u* sikerrel járt, amit a köigyülés előző ülésszakain már többizben meg áilapitottsk. Az akció kéiiégtelen bi-*onys/ga amik, bogy a népszOvet-*ég> tagállamok együttműködése ml-Ijeo hasznos eredményekkel járhat U»eii léren. A közgyűlés a jelentést Momáml vette és megelégedéséi i«|ezfe ki a péniügyi bizottság működése feleli.
Ql<» 1 órakor élt véget. A köz-
gyűlés holnap délelőtt 10 latlji legközelebbi üléséi.
A III. főbizottság |avaslatára Ouerrero fejtegetéseinek meghallgatása ulán a közgyűlés a
a tnagánüzemi fegyvergyártás ellenőrzése lekintelében határozati-lag elrendelte, hogy az a külön bizottság, amelyei az erre vonatkozó egyezmény tervezet kidolgozására kiküldöltek, sürgősen lerjeisze elő jelenlését. A közgyűlés kijelentette, hogy az egyezmény létesítése rendkívül sürgői.
Leszerelés Genf, sieptember 20. (Éjszakai rádióleienlés) Ma a leszerelést előkészítő bizottság ülésén gróf Ap-ponyl Albert l» felszólalt. Kijelentette, hogy a magyar delegáció, a plénum elölt fogja álláspontját részletesen kifejteni a leszerelésről. Marlnkovlcs Párlsba utazott Belgrád, axrpl. 20. (Éjszakai rádiójeleméi) A Pravdauak jelentik üenf-
bői: Marlnkovlcs jugoszláv külügyminiszter ma Ornfból Párlsba utazott. A lap a külügyminiszter utazásához külpolitikai kommentárt fűz.
Egy bécsi bankigazgató felesége agyonlőtte urát és önmagát
Bécs, szeptember 20
Dr. Artmann Ferdinándot, a Zen-Iralbank Deutscher Sporkass»n igazgatóságának volt elnökéi ma éj|el felesége megölte. A hatvan évei tanácsos valószínűleg anyagi okok végeti veszett össze feleségével, aki előbb egy vadtszkéssel Ot szúrást ejteti férjéD, majd revolverrel agyonlőtte.
A veszekedő házasfeleket 16 évei fiuk igyekezett szétválatztanl, akit aionbm anyja szintén megsebesített oly súlyosan, bogy kórházba kellett siállüani.
Az asszony, mikor látta borzalmas tettét, a lürdőszcbiban bezárkózott és saját magát Is agyonlőne. A családi tragédiára Arthmann szerencsétlen spekulációi adtak okot, melyeken felesége tudta nélkül egísz vagyonát elveszítette.
Eucharisztikus Kongresszus és Jubiláris Országos Katolikus Nagygyűlés
Minden falu, község és város, egyházközség, egyesület és Intézmény küldöttséget kQld Budapestre.
Budapest, szeptember 20
Az I. Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus és a XX. jubiláris Országos Katolikus Nagygyűlés arányaiban oly impozánsnak ígérkezik, hogy sokban hasonlítani fog a nemzetközi eucharisztikus kongresszusokhoz. A jubiláris Katolikus Nagygyűlés és az I. Nemzeti Kongresszus október 5 tói 9-lg tart. A Nagygyűlés éi a Kongresszus résztvevői az összes vasutakon és a hajókon fét-áru menetdíj-kedvezményben tésze-slllnek. A féláru menetjegy megváltására jogosító igazolvány dara-bonként 1 pengőbe kerflt. A Nagygyűlésre és a Kongresszuson való részvételre kibocsátott tagsági jegy érvényes, amelynek árs 2 pengő.
Az Eucharisztikus Kongresszus október 4 én, csütörtökön este 6 órakor Oflaepéiyea Venl Sasaiéval kezdődik s Szent István-bazilikában.
Október 5-én sz ifjúság közös áldozása. Majd délelőtt diszgyűlése a Vigadóban. Délután a középiskolai ifjúság diszgyűlése, majd este a nök diSTgyülése a Vígadóban.
Október 6-án a leánylfjuiág és a nök járulnak az Oltárlszentséghez, msjd délelőtt 10 órakor a leánylfju-ság tart diszgy ülést, délután pedig a fél fiak diszgyűlése következik. Az Eucharisztikus Kongresszusba belekapcsolódnak a görög-katolikusok is, akik a Pestvármegye székházában tartanak navyszabAsu gyűlési.
Október 7 én, vasárnap, a féiflak tízezrei járulnak óz O láilszentség-bez a Szent István haiilikában. Majd fél 11 órakor a jubiláris Katolikus Nigygyűlés mrguyitó ülése következik. Délután 3 órakor indul vaiár-nap az I. Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus szentségi körmenete a főváros ulcáin keresztül.
Október 8 án délután 4 órakor lesz a Katolikus Nigygyűlés II. nyilvános gyűlése. Msjd a Crédó egyesület tart diszgyülíst, amelyen az Osz-azes vidéki delegáluiok részt vesznek.
Október 9 én a hitoktalónök, szer-zelesnök, tanítók, tanárnők kőzöa áldozása. Dilulán 4 órakor a Nagygyűlés bezáró ülése. Ezzel alubiláris Katolikus Nagygyűlést este 6 Örskor könyörsö gyertyás körmenet zárja be.
A Nemzeti Kongresszusra felvilágosítás! az Országos Katolikus Szövetség (Budapezt, IV., Ferendek-
tere 7„ III. lépcső 1. emelel 8) ad. •
Budapest, sr\'ptember 20 (Éjszakal rádló/elentés) XI. Pius pápa a XX. Jubiláris Országos Katolikus Ntgy-gyütésre és az I. Magyar Nemzeti Euchuiiztíkus Kongresszusra dr. Serédl Jusztinián hercegprímás külön pápai legátussá nevezte kl.
1ALAI R(mONT
II
21
Részletes beszámoló a folyó kórházépltkezési munkálatokról
A kitűzött időre befejeződnek ■ munkálatok - A kórházépítkezési bizottság és a polgármester meg vannak elégedve a munka előrehaladásával — Jövö nyárra készen áll a betegek számára a szemészet és sebészet — A felvételi épületet és a fertőző osztályt még ebben az évben befejezik
a jövő nyárra késiül el teljesen. Ei
Nagykanizsa, szeptember 20 Csak hogy végre erről is Írni lehet. Sok idő teltet bele és ha pénze lett volna a városnak, mir régen állnának azok a kórházépületek, amelyek egy ekkora városnak jobban kellenek, mint az áldott kenyér az ébes embernek. Nstn volt pénz. Ennél a pontnál aztán megállásra kényszerűi minden jóakarat. Pénz, pénz, pénzt Ma sincs talán Nsgykanizsának annyi, amennyit ne tudna elkölteni hasznos, égetően szükséges inveszticlókrs, de legslább lebet már valami haladást látni. Aki sétált a Kossulh-léren, láthatta, hogy napról-napra, mint kúsznak a felbök felé a piros téglafalak. A László-herceg utcáról is élvezettel lebet szemlélni, bogy mégis történik valami ebben a városban, ami kórházbövltés rímén olysn igen nehezen vsjudott megvalósulásra. Fontos, hogy megvan. Hogy elkezdték. Épen a 12. óra vofc A komi, a fejlődéssel lépést tartó városnak sz egészségügyi intézménye mutsijs emelkedett színvonalát, kulturáltságát. És Nagykanizsa városa ebben Is különleges helyzetben van. Ennek a városnak kórháza nemcsak ennek a városnak lakólt szolgálja, hanem
Zalamegye ét Somogy megye tekintélyes részének lakossága Ide-gravttdl egészségének helyreállítása, reperálása végett.
Csütörtökön a Zalai Közlöny munkatársa végigjárta a most folyó kórházépUkezéseket és azok haladásáról részletes riportban ax alábbisk-ban számol be:
Mint ismeretes, a tavasz végén megtörtént a város döntése a nsgy-kanlrsai város kórházbóvltési munkálatai ügyében éa az építkezéseket nagykanizsai cégek kapván meg, ez év nyarának elején teljes erővel meglódultak az építkezések. A tartós szárú idő módfelett kedvezett a munkálatoknak és Így az őszt terminusra az épületek a kikötések értelmében készen fognak állani.
Munkatársunk először a Kossuthtéri frontra néző építkezéseket nézte meg és végigjárva az állásokat, konstatálta, hogy a kórház modern
sebészeti osztálya tervszerűen épül ugy, hogy jövőre már benne operálják a betegekel. Ezt az építkezést
Kertész Béla oki. építészmérnök, építést vállalkozó (Hunyadi-utca
36) végzi. A munkára vonatkozó szerződés a várossal 1928 május 28-án kötetett meg és junlus elején elkezdték a földmunkálatokat. Azóta a munkások raja foglalatoskodik az építkezésen és a jelen pillanatban a sebészeti osztály a manxard falak falazásánál folyik. Egy hónapon belül az egész épület tető alá kerül, azonban csak
azt jelenti, hogy az épületnek tavaszig száradni kell. Akkor jönnek a vakolási, pucolási munkálatok, ajtók, ablakok felszerelése, festése stb. Ez az építkezés későbben indult meg, de ma már teljes tempóban halad és a tervezett időre készen is lesz.
Hogy az Ilyen nagyobb építkezések mennyit jelentenek szociális szempontokból, mutatja az a kis
statisztika, mely az olt munkát elnyerőkről szól. Eszerint 3 munkavezető felügyelete alatt 25 Iparos (kőműves, kőfaragó, ács, vasbetonszerelő stb.), 30—32 férfi napszámos és 23—25 női napszámos dolgozik. Volt azonban idő, bogy ezt a számot hússzal is meghaladta az ott kenyeret nyerők száma. Még örvendetesebb, hogy
az Iparosok, alig egy-két kivételével nagykanizsaiak, valamint a napszámosok Is mind Kts-és Nagykanizsa szegényebb nép-osztályából kerülnek kl.
Ai építkezésnél h ísznált anyagok: a lábazatot balatonalmádii vörös-homokkőből, az alapokat be\'.onból, Dráva- kavicsból és beremendi cementből készítik. A helybeli téglagyárak tégláit használják és s vasárut helyben szerezték meg.
Mint már annak Idején Is megírtuk, a sebészeti osztály a meglevő felvételi főépülethez van .ragasztva" és abba folyosón át lehet jutni. Az épület beosztása ez: az utcai fronton van egy 6 ágyas, két 2 ágyas és egy nappali betegszoba, ugyanez az emeleten is. A földszinten és ra emeleten vannak a műtök, a hozzátartozó kisebb szobákkal Az épület az összes többi építkezésekkel együtt Jendrasslk Alfréd műépítész terve szerint modern stílusban készülnek. Az épület tetején manzard személyzeti szobák lesznek.
A helyszínen szerzett adatokkal megrakódva, utunk az épülő felvételi pavlltonhoz vezetett, ahol ugyancsak nagyban folyik a munka. Ezt az építkezést a
Sartory Oszkár utóda cég és Kalmár Zoltán oki. mérnök, építést vállalkozók (Király-utca)
végzik. A felvételi épület a volt fertőző pavUlon helyén épül, annak egy részének felhasználásával. Alig tiz nappal kezdték el az építést, de oly nagy erővel halad a munka, bogy két-három héten belül be fk lesz fejezve. Ei azért ls szükséges, mert
még az ősz folyamán át akarják adni a rendeltetésének.
Még a felvételi épület előtt, a László herceg-utcai frontra nézve, épülni fog lövőre egy
kapus lakás, mely Jendrasslk tervei szerint a tutaj-
donképenl kórház főbejárat lesz. Ezen s kapus lakáson át folyosón jutunk a felvételi épületbe; mely egy nagy várószobából, orvosi rendelőből, gondnoki, felvételi irodákból, rönigen-szobákból áll. Utóbbi két részt foglal magában: diagnosztikai és terapblai helyiséget, miután ez egy modem kórháznak elengedhetetlen szükséglete. Ennél a munkánál aránylag aok munkás do\'gozik. 8—10 iparos, 10—15 napszámos, akik a fentiekkel együtt mind kanizsaiak. Az építkezésnél elhasznált snyag ugyan az, mint amiből s sebészetet épllik. Ugyancsak a Sartory Oszkár utóda cég és Kalmár Zoltán oki. mérnök építik a nagykanizsai városi kórház
fertőző osztályát, mely a jelenlegi férflbelbetegek osztály mögött van és ha kész lesz, tiszta levegőjű psrk fogja körülölelni. itt az építkezéseket szintén juniui elején kezdték el és tervszerű pontossággal baladnak. A jelen időben épen a faiegyennél és vaabelon koszorúnál tartanak. A szerződés értelmében október elején kell átadni, meg is fog történni, esetleg valami-vel kitolódik. Ennek oka az, mini velünk Ruzlcska Ágoston városi építési ellenőr, cicerónk, közölte, bogy a fedélvauk beépítésének szilárdu-lásálg a fedél nem volt felrakható. Ax épület beosztása: 8 kórterem, 3—4 ágyasok, két elkülönítő osxtály súlyos fertőző beiekeknek, fürdőkkel, vetközökkel felszerelve, egy műtő, orvosi személyzeti szobák stb. Itt msg kell jegyeznünk, hogy Jendrauik tervei szerint u egész kórházépitke-zésnél jöl fertőtleníthető, úgynevezett hézagmentes padlóburkolatot használnak, mely asxbesxtből vsn előállítva. Maga u épület hatalmas, mert 53 méter houxu és 13 méter széles. Fedele eltér a szokásos fedelektől, smennyíben kötögerendák nélkül készül a tető, ugyanis vassarukon fekszik fel, melyek a vasbeton koszorúkba vannak beépítve. Dolgozik: 25 Iparos, 30 nspszámos.
Meszes gödrök felett, gerendákon át eljutottunk a László herceg-utcára néző
szemészeti osztályhoz, mely az örökké perlraktált zalai szembetegségek szempontjáb&l leg-elsőbb fontosságú kórházi Intézmény. Az építkezést
Fa tér Mihály építőmester (Eötvöstér 15) és a Müller István és Dénes (Zalaegerszegi cég, építés-vállalkozók) végzik.
A sebészeti építkezésnél alaperü-letlleg nagyobb szemészeti osztályt junius elsején kezdték el épiteni és azóta megáltaa nélkül szinte percről-percre bontakozik ki u állásokból a hatalmú épület, mely a László herceg utcának dinére válik.
A Jendrasslk műépítész tervel valóban modem szemészetet sdnak a kanizsai kórháznak, melynek beou-táss módfelett praktikus.
10 kórterem van a szemészeti osztályon, 2—8 ágyasok, eloutva a földszinten és u emeleten, melyekről ki-
szögelő erkélyek vannak, mint a sebészeten, hogy a betegek élvexhes-sék a friss subád levegői A földszinten u udvar felől van még: a a kezelő-várószoba, iroda, laboratóriumok, fürdők, orvosi, főorvosi szobák, teakonyhák. Az emeleten a kórtermeken kivűl a műtő, sterilizáló, elökéuitö, kötöző szobák.
Ak építkezésnél foglalkoztatva van 3 munkavezető, 30 iparos, 40 nap számos, akiknek azorgalmas munkája biztosítja, hogy u épület
november elsefére tető alá kerül és jövö nyáron már gyógyíthatják benne a szembetegeket.
Különben ma délelőtt dr. Sabjdn Gyula polgármester és Király Sándor városi műszaki tanácsos vezetésével megtekintette u építkezéseket a kór-házépitkexési városi bizottság is, melynek tagjai egyöntetűen megelégedésüknek adtak kifejezést Munkatársunk előtt dr. Sabjdn polgármester és Király Sándor tanácsos ls kijelentették, bogy
a munkálatok tervszerűen haladnak és azok ellen a legcsekélyebb kifogás sem merült fel.
Örömüknek sdtak kifejezési, hogy végre a teljes megvalósulás felé közeledik s kór ház bővítési program, mely azonban ezekkel u építkezésekkel sem nyert befejezést, mert amit u anyaglak engedik, következni fog jövőre a szülészet, stb.
Mi a magunk részéről is örömmel vesszük és mutatjuk be olvasóinknak írásban a serényen folyó munkálatokat, mert alig van ennél foltosabb intézmény, melyre a lakosság zömének oly gyakran szüksége vsn, mint épen a kórháxrs. A látottak slspján állítjuk, bogy a munkavállaialok lelkiismeretesen, precízen és a hivatalos körök megelégedésére végzik feladatukst.
U. Oy.
leg nem állapítható okból hirtelenül meghalt egy négyéves flneska
Keszthely, szeptember 30 (Safát tudósttónktól) Oyermek-tra-gédiák színhelye lett u utóbbi időben Keszthely. Ezalkalommal azonban nem baleset, hsnem eddig ki nem deríthető körülmények okoztak egy 4 éves fiúcska halálát.
Kovács János keszthelyi kőműves-vállalkozó 4 éves Endre nevű fiacskája este fél 8 órakor a legjobb kedvben, betegség bármiféle jele nélkül, vidáman játsudozott szüleivel. Alig ültek azonban vacsorához, a kisgyermek orrán száján hirtelenül véres hab indult. Azonnal orvosért szaladtak, de mire a kétségbeesett sps u orvossal megérkezett, a gyermek halott volt. Az orvos maga sem tudta a rendkívüli haláleset okát megállapítani, ugy, bogy a hivatalos bulla-jegyzőkönyvben is csak a halál körülményei vannak feltűntetve, a halál közvetlen okának megjelölése nélkül.
A megdöbbentő haláleset nagy részvétet keltett várouxerte.
1BI& mp»«mber 21
ZALAI KCILÖIH
NAPI HÍREK
NAPIREND
SnpL 21, péntek
Római katolikus: Miit. Protestáns: Máté. Izraelit*: Tisri hó 7. Nap kel reggel 5 órs 45 perckor,
nyugszik délután 18 órs 00 perckor. •
Városi Nagymozgó. .Királyok királya\' Az Ur Jéiua Krisztus élete és szenvedése két rész, 18 felvonásban.
— Személyi hírek. Dr. Sabjdn O/ula polgármester a ma reggeli budapesti gyorsvonattal a székesfővárosba utazik, honnsn holnsp fog visszatérni. A Városok Oiszigos Kongresszusánsk Miskolcon tsrtandó gyűlésére a polgármesteren klvOl dr. Krátky litván főjegyző U utazik. —
— Izraelita ünnepek Izraelita polgártársaink nagy ünnepre kési dinek. Most fog|ák megfllni az engesi-telés napját. Ebből az alkalomból szeptember 23-án, vasárnap délután b/<6 órakor Máriv. Szeptember 24 én reggel 7 órakor Stchárisz. Féltíz órakor délelőtt Muszáf I asz karával. Délután 4 órakor Mincba és Né|1s. Az Onnepi istentiszteletet dr. Wlnkler Ernő főrabbi és Abramavlcs Máik főkántor végzi.
— Tanügyi hírek. Bakos Péter okleveles tanítót az ujudvari iskolaszék rendes tanítójának megválasztotta, mig Németh Teréz tanítónőt Zatasxentmiháty iskolaszéke választotta meg.
— A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság ülése. A nagykanizsai járás mezócszdasági bizottsága szeptember 28-án a kanizsai városháza Isnácstermében gyűlést tart, melyet a bizottság elnökének, ujnépi Elek Ernő földbirtokos indítványára hivtak össze. A gyűlésen dr. Vűsj Zoltán gazdasági felűgje\'.ö fog beszámolni sz összes aktuálr gazdasági kérdésekről, s gazdasági helyzet állásáról stb.
— A Kath. Legényegylet tagjaihoz. Felkérem az egyesület zeneértő tagjslt, bogy a szervezendő zenekar megalapítása cél|ából az egyesület székházában folyó hó 30-án délután 3 órakor megjelenni szíveskedjenek. Lengyel r. b. elnök.
— Polgári fin- és leányiskolái sapkák kaphatók Szabó An\'al sport-üzletében.
Miután szükségletemet gyári cégeimtől előnyősén sikerült beszereznem, abban a kellemes helyzetben vsgyok, hogy sí un összes
kézimunka cikkeket, fonalakat, csipkéket
szenzációsan olcsó árban bocsá|thatom a kézimunkázó közönség rendelkezésére.
óriási Választéki Príma minőségi
Figyelje kirakati áraimat 1
Próbálja kl. vételkőtelezeltség nélküli
ön. Dr. Omz liktómé. Kaziaczy-u. 2.
A nagykanizsai adóhivatal slkkasztólát az ügyészség szabadlábra helyezte
Szemző litván védője betegség miatt kérte védence szabadlábrahelyezését, aki már el is hagyta a fogházat
Sórdy Géza ügyében befejeződött a vizsgálat
Sárdy Oéza bűnügye A gyújtogató |árásbirósági sikkasztó Sárdy Oéza lrodafőliszt bűnügyének kivizsgálása befejezési nyer. Di. Almássy Oyula klr. törvényszéki vizsgálóbíró tegnap kihallgatta még Perget József, Hajnal Jenő és több más járásbíróság! tisztviselőt sz ügyre vonatkozólag. Természetesen egyikük-nek sem vol! sejtelme anól, honnan szerezte Sárdy Oéza a pénzt nagystílű költekezéseihez. Amikor egyik-másik ismerőse mégis megkérdezte Sirdytól, honnsn veszi s szükséges pénzt, mert szerény fizetéséből nem telik arra, amit csinál, rendesen azt felelte, hogy msgánmunkálatokból keres, ami elég elfogadható magyaréul voll. Dr. Almássy Oyula holnap vagy holnapután teljesen befejezi vizsgálslát és skkor a hatalmas bűnper aktái a kir. ügyészségre kerülnek, ahol még e hónapban elkészül a vádirat. A Sárdy bűnper fő-tárgyalására lejön iz igazságűgyml-nisztérium képviseletében Lykár János főtanácsos ls. A fótárgyalást novemberre fogják kitűzni.
Nagykanizsa, szeptember 30
Megírtuk, hogy Szemző István, a nagykanizsai városi adóhivatal sikkasztó tisztviselője letartóztatása ellen felfolyaraodott, azonbin ugy a törvényszék, mint a pécsi klr. tábla helybenhagyta a vizsgálóbíró döntéséi és Siemzö továbbra Is fogva maradt. Ugy volt, hogy Szemző egészen a fötárgyaláslg sz ügyészség foglya msrad, azonban az utóbbi betekben megbetegedett, régi lűdő-bsji sulyosbodot\', ugy, bogy védője betegségére való utalásul ujabban ismét szabadlábra helyezését kérte. Miután szökésétől nem kell tartani és nyilstkoutot csatolt egy helybeli cégtől, bogy alkalmazásába fogadja, a kir. ügyészség helyt adott a kérelemnek és Szemző István! subad-lábra helyezte. A sikkasztó adóhivatali tisztviselő már el Is hagyta a fogbáut.
A Szemző ügyben most könyv-sukérlő fogja felülvizsgálni sz ids-tokst, ami ujabb hónapokat Jeleni, ugy, hogy a tárgyalásra csak december végén vagy jsnuár elején kerül sor.

Szervezkedő gyűlést
tart Bethlen István
gróf kanizsai tábora
A gróf Bethlen Istvánt támogató pártok és polgárság,
— akik Kállay Tibor volt képviselőnek az Egységespártból való kilépését helytelenítik,
— mint értesülünk pénteken este 6 órakor a Polgári Egylet éttermében szervezkedési ösz-szejövetelt tartanak.
— Egy magáról megfeledtkezett ember szennyes bűnügye foglalkoztatta két napon át a rendőrség nyomozóit. A kanizsai kapitányság levelet kapott egy Petőfi utcai asszonytól, melyben ai illető megdöbbentő bűnügyről rán\'ja le a leplet. Elmondla a levél, hogy Darányi litván PetőH-nlca 27 alatti lakóa, munkavállalkozó, bélfőn hajnalban magáról állati módon megfeledkezett és 14 éves mostoha leánykája ellen merényletet kísérelt meg. A gyermek azonban elmondotta a szomszédoknak az esetet; akik a brutális mostohát feljelentették. A rendőrség azonnal megindította a nyomozást, melynek során igszolódott a vád és Darányit letartózlalták. Részletesen kihalgatták, majd átkiiérték a kir. ügyészség foghlzábs.
— A klskanizsal szüreti mulatság. A kedvezőtlen időjárás folytán vaiátnip elhalasztott szüreti mulatságát a klskanizssl Katolikus Ifjúsági Egyesüld mos! vasárnap délután fogja megtartani, amelyen dr. Kállay Tibor is megjelenik Irisé-1 retével.
- Meghalt a Maxi bácai. Tudósítónk jelenti: Nevezetes embere volt Keulbelynek Mixi bácsi. Becsületes nevén Welsz Miksa, ismerte mindenki, sói ismerték a megye minden részéből mindazok, akik Keuthelyen meg szoktak fordulni. Flskkeros volt. Az apjs Is az voll. MíxI bácsi omnibusz-kocsis is voll évtizeden keresztül. Mióta azonbin u autók tízes sorokban sorakoznak minden vonatérkezéskor a keszthelyi állomáson, azóli Maxi bácsi beteg volt. A szó szoros értelmében betege lett a divatból kiment foglalkozásának. Legnagyobb büszkesége voll, hogy a kommunizmus kitörésekor ö volt az első, akli megvertek. Mikor ugyanis az állomásra megérkezett a vörös várospsrancsnok (aki később a hercegi palotában ütötte fel a sátorfáját), Maxi bácsi\'ól kérdezett valamit az állomáson. A felelet azonban nem nsgyon elégíthette kl, mert se szó, se beszéd, alaposan megpofozta Maxi báctil. Emlegette Is bűsikéu holta napjáig, ami tegnap, 65 éves korában bekövetkezett. Mtxi bácsi meghalt. Keszthely egy ktQat korszik kedves emlékét vesiilette el benne.
Óriást népcsődület volt tegnap este a Kinizsi utcában. Megállt a forgalom az utcán, mert mindenki sielve Igyekezett a Motnár-ftle étkezdébe, hogy részt vehessen a híres Molnár-féle magyar disznótoros vscsorára. Az óriási sokaság pillanatok alatt szétkapkodta a pompás, ízletes falatokat. De akinek már nem Jutott, az se busuljoa. Molnár László megismétli legközelebb a maga egyedülálló, speciális módszerrel készített, igazi msgyar disznótóros vacsora estéi!.
Üzletáthelyeiés miatt
LÓTAKARÓ
készletünket mélyen leszállított árban isii átúsit|ok
HIRSCH ÉS SZEGŐ.
— „Amíg virág nyillk és szerelem ég a szivekben, sddlg mindig megmarad a nöl kézi munka varázu". Igy ir Porzsolt Kálmán a szép otthonról, a Tündétujjak Magyar Kézimunka uj számának vezetőcikkében. A szám pazar tömegben vonultatja fel az otthont ékítő kézimunkák különféle darabjait és vál-\'*!*"• gyönyörű párnákat, szmirna-szönyegeket, pullovreket stb., melyek u ábrák és leírások alapján mind elu|áU hatók. A Tündét ujjak kapható minden könyvkereskedéiben.
— A honvédség 50 éves története. Az 1868—1918-ig fennállott régi magyar királyi honvédlég ötvenéves történetéről a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár által kiadandó díszes munka Imár nyomtatás slatt áll és ez év októberében kerül izét küldésre. A mintegy 400 oldalra terjedő vukos könyv a régi honvédség keletkezésének, fejlődésének és há-borns szereplésének minden mozu-natáról megemlékezik s nemcsak a honvédség csapatainak és parancsnokságainak, hanem a koronaörségnek, a méneskaraak, a csendőrségnek, a képviselőházi Őrségnek éa a népfelkelésnek történetét U tartalmazza. Számos és igen részletes lábláutával, mint fonásmunka, mindenki sUmára becses adatgyűjteményül szolgál. A mellett a legapróbb részletekig terjedő pontossággal készített, színes és feketenyomásu művészi képei a pompás művet nem-cuk kedvessé teszik, hanem a régi honvédség öltözetének és felszerelésének illusztrált, hitelesemiékkOnyvévé is avatják. Előfizetési ára 25 pengő. Megrendelések, a pénz egyidejű beküldése mellet\', a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár I. csoport igazgatójához (Budapest, I., Bécsikapu-tér 4. sz. Ili. ero) lntézendök. A honvédség helyőrségi könyvtársi egy-egy példányt hivatalból kapnak. Az illusztrációk közül kiválasztott 10 színes és 10 szinezetlen képet tartalmazó képeslerelezőlsp-sorozat uln-tén kapható. Egy soroulnak az ára 6 pengő.
Schwarcz Dezső harisnyál a legjobbak.
bizalom dolga.
Hálók, ebéd 10k, uriszobák
a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelben állandóan raktáron.
Kedvezfi fizetési feltételek.
Székely Vilmos
bu tortelepe lagykaaim, Iazlaczy-«tca 4. n
Elsőrendű saját kárpitosműhely.
1AUU KOKOWT
1B» szeptember 21
— Megbukott Voronoff. A Vo-ronoff-UAt megfiata\'lási eljárás gyakorlati értékének megvizsgálására egy angol blioltság utaiott Algírba. Ott Voronolt farmján tanulmányozták a tenyészállatok megfiatalodtál! kérdését. A bi<otlság nemrég téit vissza pírból éi megtette jelentését, amely meglehetősen lesújtó a Voro-noff-féle tanokra nézve és megálla-pitja, ho^y kísérleteinek semmiféle gyakorlati jelentősége nincsen. A nagy propagandát kifejtő reklám-apostolnak befellegzett.
— A nagybakónaki önk. Tűz oltó Egyesület vasárnap, kedvezőtlen idő esetén szeptember 30 án délután 3 órakor tréfát felvonulással szüreti mulatságot rendez. A mulatság kapcsolatos a rendező egyesület fennállásának 5 éves évfordulójával. A jubiláns tűzoltóknak ezalkalom-mal fogják átadni az emlékérmeket.
— 20 havi részletfizetésre szállítjuk — igazolvánnyal ellátott ügynökeink utján is — az egész világon legjobbnak elismeri Singer varrógépeinket. Singer varrógép részv.-társaság Nagykanizsán. Fö-ut 1.
lÁDIÓ-lflSOl
(ROviditéeakt H — híre*. Menzda-aég. Hangv. — hangverseny. E — Miúi* Oy — gyermekeknek. A — aaszotiyuto-ask. Z — nme. Mg. — mezőgazdaság, ML - IQae«fi sHSedXs. F _ kiolvasás. (J — puoofauzeae. Jb — Jazz-band. K - k«W aZ - UpnerS m,
Szeptember 21 (péntek)
Badapest 9.30 és 11.45 H. Kőiben 12 órakor déli harangszó az egyetemiéi! templomból. Utína : Kamara Z. 1 Időjelzés, Időjárás. 3 H. 4.45 Időjelzés, Időjárás. 5 F. 5.45 Szórakoztató Z. (Zenekari hang*.) 7.15 Novellák. 8.40 Részletek népszínművekből, cigányzene kísérettel. 10 H., Időjárásjelentés. Utána Schrammel Z.
Béca, Orác, Innabrnck, Klagenfurt Linz
11 és 4 Hangv. 5.50 Dalok. 8.05 Egyfelv aztnmU. Utána nZ. és Tánc Z.
Berlin, Stettln 11 és 3.30 O. 4 A. 5 és 8.30 Hangv. 10 30 (Stellln) Tánc Z
Barcelona 12.15 Harangjáték. 145 éa
5 45 Kamara Z. 9.20 Hangv. 9 35 Modern táncok. 10 20 Operett K.
Basel, Bern I tt tánc Z. 4 és 8.30 Hangv. 9.05 Orgona Z. 10 Hangv.
Brflnn II Hangv. 12.15 O 3 Kiállítási hangv. 5 Hangv. 7 Irodalmi délután. 10.15 Hangv.
Frankfurt, Cassel I O. 3 05 Oy. 3 55 A. 7.30 Bach ksnlaték. 9 Angol dalok
Haiabarg, Bréma, Hannover. Klel
8 A. 110. 12 éa 2 05 Hangv. 4.15 (Bréma) Ariik és dalok. 4.15 iKiel) Román opers Z. 8 Plattdeutach eat. Utána K. 8 (Hannover) Költemények éa dalok. Ulána Hangv.
Langenberg, Köln, Aachen, MBnster 10.1a éa 12.10 0 105 Hangv 5 Ov- 545 és 8 Hangv. 9 Áriák. - Ulána 12 óráig Hangv. J 8
London. Daventrv 10.15 Istentisztelet.
12 Szonáták. 12.30 Orgona Z. 2.55 Zenei kózláték. 3.45 Dráma E 5.15 Madrigálok 7.45 Tarka eat. 8.45 O. hangv. 9.50 Hangv 10.45 MeglepetéaszerU mtlsor.
Madrid 2.15 Hangv. 7.13 Kamara Z. 8.15 Tánc;Z. 10.15 Népszerű est. 12.15 Tánc Z.
Milánó 12.30 Kamara Z. 4.30 Tánc Z. 5.30 Oy.-dalok. 8.50 Szlmf. hangv.
" O. 12.05 Hangv. 5 Kamara Z. 7.30 Hangv. 8.30 Rádiójáték.
Róma I Kamara 2. 5.30 Hangv. 9 Egyfelvonásos Ulána lánc Z.
Varsó I Torony Z. 5.25 Vllnal műsor.
6 Hangv. 8.30 Szlmf. hangv.
aagykaaliaal meteorológiai iaea-Wentée.k. Csütörtökön a hőmfr-
a-J1 Ííí?1 7 órakor +14, déluUn 1 órakor +208\' ette 9 órakor +162.
j™*-: E8é9z nap klisé borult égbol-
f,5^^,V Regpel Északnyugst, délben Északkelet, esle £jzaki széL
Országos Iparos-fldfUőt létesítenek Hévízen
A keszthelyi Iparosság mozgalma
Keszthely, szeptember 27 (Saját tudósítónktól) Ismeretes, bogy a balatonfüredi ipartestület felvetette egy ott építendő Iparos üdülő tervét. A keszthelyi Ipartestület állásfoglalása szerint a terv nem a legszerencsésebb, mert az Iparos nem ér rá szórakozni nyáron sem, ellenben egészsége helyreállítására foko-zo\'t munkásságánál fogva annál inkább szüksége van. Epen ezért a
keszthelyi Ipartestület elöljárósága azt a gondolatot vetette fel legutóbbi ülésén, hogy B. latonfüred helyett Hévízen tyittenek egy oltbont az ország minden iparosa számárs, kinek Héviz gyógyerejére szüksége van. A terveket most többféle formában eikésziitetllk s azután felhívják Zala és az egész ország ipar-testestOleteit a mozgalomhoz való csatlakozásra.

SPORTELET Nurml Budapesten 3000 méteren 8:33\'6 mp. futott
Hungária-Budai 33-as 4:1 (1:1) Budapest, szeptember 20 | a legjobb magyar futókkal csapott
(Éjszakai rddtójelentés) Ma délelőtt 15 000 néző elöli nagyszabású atlétikai verseny előtt játszotta le bajnoki mérkőzését a Hungária és a Budai 33 as FC, melyei a Hungária 4:1 (1:1) arányban, nagy fölénnyel nyeri. — A meccs után startolt Nurml, a finn csodafutó, aki
össze 3000 méteren. Azonban adott 25v 35, 40, 50 mp-es idő előnyöket Igy is győzött 3000 méteren 8:33 6 mp-cel Szerb előtt, aki az időelőny ellenére 8:508 mp. alatt éri be. Nurml lagymatagon kezdett, de 1000 m. után megmutatta remek klasszisát.
A vasárnap sportja
Nagykanizsán: Turul— Zala-Kanizsa — Az NTE Ismét a Bácskában
szerepel
A II. ligabell egyesületek intézői 1 a hé fő esti ligaülésen megejtették a végleces őszi terminus — egyeztetést. Ennek slapján vasárnap az alábbi mérkőzéseket játszák le.
Nagykanizsán a Turul FC lesz a Ktnizsa ellenfele. A Turul tavaly a II. helyezettként végzett s az I. ligába való bejutásért osztályozót játszott. Eien alulmaradt a Bocskaival szemben s ez a balsiker egy kissé visszavetette az egyesületet, amely azonban etnek dacára ls egyik legnsgyobb játékerőt reprezentáló tagja a II. ligának. A Zala-Kanizsát min ha e.hagyla volna a nyomába szegődött balszerencse s kétségkívül azt ls ambicionálja a csapat, bogy most már ssját közönsége előtt is győzelmet arasson, ezzel jutalmazva a közönség ragaszkodását, amellyel az a balszerencse Ideién it kitartott a csapat mellett. A Zala-Kanizsa együttesében tagad-iiatatlanui megvan mindaz a kvalitás, ami ctak szükséges ahhoz, bogy akármelyik II. ligabeli csapatot legyözbesae; éa ha ebhez méjg az ambició is járul, nem maradhat el a siker. A vasárnapi meccs egyik legérdekesebb eseménye lesz az őszi provrammai s minthogy kanizsai győzelemre van kllá\'ás. ami mindig nagy közönségei vonz, vasárnap is bironvára telt ház fog összegyűlni a mérköiés kezdetére.
A II. liga többi mérkőzései mind a lövárosbsn, Illetve külvárosaiban kerülnek lebonyolításra. A Józsefváros —Erisébelváros, Soroksár—Pécs Baranya, Rákoipslota—BAK, Terézváros—Attila meccseken csupán az Attila győzelme kétségtelen, a többiek kimenetele teljesen nyílt.
Az amatőröknél bárom mérkőzést játszanak.
Baján ai NTE vendégszerepel. A feljavult BSE ellen legjobb formáját kell kilátszania, hogy győzHesten, nem volna meglepetés azoobm az eldöntetlen sem.
Pécsett a PSC—Turul meccs eredménye nyilt, Kaposvárott kél ve-
retlen csíp it találkozik. A KAC körülbelül egyenlő erös a PVSK-val, a boni pálya előnyével azonban győzhet.
(A Zala-Kantiaa FC) vezetősége és választmánya ma eale 9 órakoi az Ipartestületben ülést tart.

Mozgószinházak
Városi Nagymozgó. Szeptember 21-én, 22 én és 23-an, pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor a filmek filmje: .Királyok királya* Az Ur Jézus Krisztus élete és szenvedése két rész. 18 felvonásban. Rendezte : Cecil B. De Mllle.
VÁROSI HAGTMOZGO
Pénteken és szombaton 5, 7 éa 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
A filmek filmje t
KIRÁLYOK KIRÁLYA
A* Ur Jézua Krlaztua élete éa azenvedése
Két rész, 18 felvonásban.
Rendezte: Cecil B. de Mllle.
— Lapunk Budapesten állandóan olvasható a Park Szálloda kávéházában VIII., Baross-tér 10.
Királyok királya
C. B. De Mllle produkciójának bemutatója a Városi Mozgóban
Van egy régi, még békében készített film Krisztus születéséről, szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, mely az akkori Igényeknek megfelelően ki is elégített, szonban a Királyok királya dmfl filmet senki ne tévessze östze ezzel.
A Királyok királya témában ugyanaz, de felfogásbin, kidolgozásban, tökéletességben mértföldnyire áll a közismert Jézus IllmtöL
Ugy kép telem Hinnie Mapcherson, a scensrium Iró mélységei ihlettel izivta magát tele az Uj Testamen-lom léleküditő fejezeteiből. Enétkül nem birt volna soha ilyen klasszikus mérelü müvet alkotni a legzseniálisabb rendező: Cedl B. De Mllle ur.
Valakinek már az isten-Ember éleiét tárgyaló scentkaf, olyan megejtő varázsos erővel kellett egymás mellé illeszteni, hogy a rendező, a színészek, de a legegyszerűbb dlsz-leiezö is vagy a felvevő gépet for-gató, eggyé váll|on a kriszluil gondolattal. ÁtszellemOljőn mindenki, aki c»ak egy széket is megmozdított ennek a műnek létrehozásakor.
Mert műi Sallang, binalitás vagy hatásvadászó hazug ferdítés nélküli forrástiiztaságu művészet. Elhiszem: lehetett róla sajtóvitákat rendezni, tanulmán) okat Imi.
Természetesen első helyen áll a rendezée. Leheletszerűen finom, nűansznyl szépségeket halmoz egymásra, csodálatra ragadóan monumentális. Klasszikus széplége abban rejlik, hogy Istenről emberi egyszerűséggel tud beszélni, cselekményeket lejátszani szereplőivel.
UJtzerü felfogása érdekes, stílusosan Illeszkedők s bibliai Idézetekből álló feliratok. Képel a fotografálás msgis iskolája. Mintha a muzeumok, képtársk reneszász korabeli mestereinek krisztus képei elevenednének meg. Keföl jegyzek ide ctak: Krliztus az olajfák hegyén és a keresztfán.
önkéntelenül félve nézzük a Megváltó vonaglását, aminl meghal az Igazság szimbólumaként Sxenl hangulat árad a nézőtér felé az élette len vászonról és csak a lámpák kigyulása dobja vissza lelkűnket a hétköznapi életbe.
Cecil B De MUle gárdája pedig kiáll mind.n kritikát A címszereplő Warner sikerűit maazkjába szerettük noha inkább Munkácsy Krisztusának vonásai látni. Igy is fönséges — Vdrkonyl, Schkikraut api és fia, Dorotiy, Cunnlng a főszerepekben átérezve feladstukat alakitnak.
A Városi Mozgó igazgatósága külsőségeiben is ünnepi keretet adott a Királyok királyának. Díszes előcssinokba lép az ember. A csoda szép képet pedig s 6. gy. e. zenekara kiiéri Weckl Oeilért vezényletével stílusosan klasszikus zenemüvekből. (-)
18M. szeptembsf 21
KALAf KOZLONT
Strobentz-féle
padlófestékek,
linóleum vagy borostyán,
zománcmázak és mindennemű festékáruk a legolcsóbb árakon kaphatók.
Gyári lerakat:
Friedenthal Rezsőnél
Főút I. szám Drogériával szemben.
Közgazdaság
rlxm
A mai értéktőzsde mindvégig üzlet telen és eseménytelen volt. Külföldi Ösztönzés híján üzlet alig fejlődött ki és a szőrványos eladások az értékekben fokozatos kisebb lemorzsolódást eredményezlek. Az ár-veszteségek minimálisak, az l°/«-ot ls ritkán érik el. Csak néhány értékben mutatkozott jelentősebb árveszteség, igy a B mxit, Láng és Msgyar Cukor tendáltak lanyhábban. A forgalom mindvégig Igen szűk keretek kOzOtt mozgott és a hangulat zárlatkor kedvetlen volt. A fixkamatozásu papírok piaca Ozlettelen volt, a valuta éa devizapiacon kissé lanyhább volt az irányzat
Zürichi zártat
Páits 20-30, Loaéoa 2520»/i, Hawrwk öl9-68, Brtaaal TÍJOVz, Mllaao «fl6, aUdítd 85-88, SmaSaiéaB 106 35, Bartla 113-86, Wtoa 7315, SoOa 3"75. Práaa "ft-40, VksA 68-30. Baáapaat BO-SSi/i Belpád 913, Sakaraat J16.
Terménytőzsde
Buta 10-15 fül., rozs 10 fillérrel emelkedett. Az Irányzat barátságos, a forgalom élénk.
•v. 77 kg-os 26-15—26-35,
78 kf-oa 3635-3655, n kg-ot 166J-16 80, 80 kf-oi 36 80- 36 95, dunántuH 77 k«-M 38 95 —26 15, 78 kg-os 36 18 26-40, 7S kg*, 26 40 36 60 80 kf 2860-26-70, rou 24 75-34 90. Uk«i«. kas 70-25—26 50, aOrárpa 27-00—38 00. sah 25-75-26 00, <aa««ri 31-00 31.30, 3000 -20 25.
ásvisa-jegyiéso
VALUTÁK
AafaiL 17 78-J7 93 ÜL k. 79 55-79-85 Cakk 18-95-17 0ö Ma k. 162 60-163 30 Dia* 1000-10-06 I 170 90-673 40 113-35-23 55 22940-230 40 6415-64 45 3-45-3 50
Lal
Mátka
Svájd Ml
29 90-30-15 I36-45-U6 95 »2-60-463 20 ■055-10 90 9445-W 1.110-15-410 55 k. B» 10-163 70
UMV12AK
___M8 65-230Í5
UalpM 1006-10-09 ■•Sva 136-52-136 92 Bttsaaal 79 60-79 85 Bakaiad 3-46 3 50 Kooaah.162-7/ 153 17 üarfoa 27-78-27 66 Madrid 94-50-93-00 Mllaao 29 94 30 04 Havytuk 672 90 4 50 Oaalo 15217-133 17 Piri* 12-37-2345 Prága ltt-97-17-02 SsoRa 412 4 15 153 37-163 67 64 22-64 41 80-64-30 86 Ztridi 110-23 1)053
ttockfa. Varsó
Sertés vásár
FalbaitSs 2900, mItMI eladatlanal vlaau aiaét 900 danb DaÖraadS 1-90-194, 1-84—1-88, sxedett kOaáp I 66-" 1-30-1-50, alaócandS Örs,
I-72, kOaayfl 130-150, ab&andS öreg 1-80-182, másodrendű 160-1-68, angol aaiéí 1-60-1-70, ssakmaa naajbaa 2 M-3 40, Mta 2-56 -3 60, latauotTbai 190-télaarUa 316-1-28. Aj
3-14, -
Irtavaal lanyha
Uadja: Mlialal lyoaáa és Lapkiadó Vállalat Résivéaytársaság. Pddős kiadó: Zalai Károly.
Nwdaatililui Nafirkaoixaa 78. az.
&PIIÓIIBDETÉSEI
Az spcófalrdléesck dija 10 saóig m fillér,
minden további >ió dlta S flll. Vasár- és ünnepnap 10 szóig 80 fillér, mlndsn
további u.6 dija 8 flll. Saerdán éa pén-lakaa 10 ásóig SO fillér, minden további sió dlta • flll. Cimssó a minden vastagabb betíbf......
tátik. Ailáa
- » vitutav a U11UUCU TBBW-
«Wb6t álló saó kát siónak aiámit
Jdk. Állást kerteknek 50<Vo engedmény. 6 hlrdatéal élj ajfca tlnat—éj.
Iroéaklaaauanil keresek azonnali belépésre. — Oukási Ferenc, Magyar-utca 108. 4629
ráukltoafal bekebeleséare alndaa 8aaaafbaa a legelőnyösebben áa lefgroí-sabban Wyósittat Aoaél laaéc péai-köicaöaköavetltő Irodája Nagjkanlsaáa,
Kaalnczy-utca X «zám. 3163
Klrály-u. 8. u. alatt kit uj terhea kocát éa egypár lószerszám Jutányos áron áladé. 4458
Válogatott uradalmi oaomagaa*6l6 kilogrammonként 50 fillérért kapható — Ur. Rothschild Bélánénál, Sugár-ut 8. 4339
Magyar-utca 104. azámu ház 1 hold kerttel szabadkézből aladó.____4621
■aghlahaté uj, modern, eaukott, 6 hengerea autók csak Kaufmann Manónál rendelhetők. Saját érdekében lessék a dmreJlgyeJni. Teleion 167. vagy 571. 4610
Saroaon beszálló vendéglő éa mészárszék berendeléssel együtt bérbeadó. Clm a kiadóban. 4606
Lakaloalanono kivitetik UJlaky és Háhn, Király-utca. 4598
Egy takaréktOaholy márvány lapokkal kirakott eladó Ciányl-utca 21. 4579
Négy szobás lakás mellékhelyiségekké kiadó. Deutich, Király-utca 36. 4476
Kaufmann Károly
nrl és női divatáruháza
Duáatil i legolcsóbb fa legnagyobb
Eladó 1 kó él 1 önműködő henger járattal bíró murai hajós malom. Érdeklődni lehet a Pelnstingel-léle pataki malomnál, Semjéoháián. VaauUUomáa Murakereaitur.
4607
Jókarban levő nagy ebédlő aaflnyaa eladó Batthyány-utca 22. 4559
Két aaoba Üvegezett verandával, mellékhelyiségekkel Eötvös-tér 16. szám alatt november elsejére kiadó. Ugyanitt (ízlett berendezés eladó. -4628
Kettő, egyazobái, konyhái utcai lakás Rákóczi i
l-ulca tizenkilenc.
-4630
kladé Rákö
Horbélyaayéd azonnal leivétetik — Petőfi ut 61. alatt. __4635
Iréaaatal, elóuoba fogas, két fotel és egy kocsibunda olcsón eladó Uatthyány-ulca 27. az. 4637
Tallvár vlxalét tanításra válial, Időnkint kölyök éa kész vizslát eUd, vadáai-terUletet rendez, lácánoat beállít megállá-
I Ot.öa Baláza, KUtmán, u. p.
nélktll nem leielek.)
podáa axerlnt Oelae (Válasibélyeg
Siemens és Rex üvegek
vagy alkatrészek.
Mindenféle befőttes és dunsztos üvegek legolosóbban csak
Melczer Jakab
üvegkereskedésébett Kazinczy-utca 1. sz. alatt kaphatók.
■lelátt szükségletét beszerexné, uját érdekében nézze meg áraimat!
__39SS
Van aierencsém értesíteni a nagyérdemu közönséget, hogy Daék-tér 4. axám alatt
autó- és gipjavitó műhelyt nyitottam.
Elvállalok utornobll, motorkerékpár, traktor és cséplőgépek javítását.
Ugyanitt tanoncot fahraaaak.
Szíves pártfogást kér
Pláh István.
rúelő Iroda R.T.
nagykanizsai fiókja Sugár-ut 4. Telefon 338.
Minden külön költség vagy portó felszámítása nélkül elhelyez
hirdetéseket
bármely bel- vagy külföldi lapban. Bekláaterrekel készít, izóvegez.
Pia két i rozést
vállal helyben és vidéken, belvagy külföldön. Nagykanizsa r. I. város mindennemű hirdetési jogának bérlője
Magyar Film Iroda rt Budapest képvlselflje. A Magyar Királyi Belügyminisztérium fordító osztályénak felvevő helye. Bármely nyelvről vagy nyelvre fordítást vállal és belügyminisztériummal hitelesíttet.
IH \' I l l r-
NASHé. PACKARD
autók 1929. évi typusal megérkeztek!
66-os, 76-os és 86-os typusok csukott és nyitott karosszériával. A 76 os és 86-os typusoknál dupla gyújtás, a 86 os kocsinál köz(>ontl automatikus olajozás.
Szántó Vilmos és Társai
Telefon 3-22. Nagykanizsa, Deák-tér 8. Telefon 3-22.
Ha megpróbálja, sohasem használ mást,
mint Johnsons féle amerikai padlóviaszkot és beeresztőt. Minden eddigi padlóviaszkot f e ID1 m u I, zslrfoltot nem hagy, fénye állandó.
Kaphaló ccak:
Friedenthal Re