Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.92 MB
2010-02-28 14:25:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1072
7410
Rövid leírás | Teljes leírás (1.6 MB)

Zalai Közlöny 1929. 001-026. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
69. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

00. évfolyam, 1
Nngytatóm, 1BJ9. Január 1, kedd
Ata 16(01*. —
wmpmmmm
POLITIKAI NAPILAP

II1 i jjlllII iES'EJlL&Jift PdtMte •nrtoentfi ftnrWr Ha Lajcw ........ *n> agy kása ■ ftogn OT Mr
Nagykanizsa boldog vféve
Irta: Gyömörey látván országgyűlési képviselő
Szilveszter éjszakájának emelkedettebb hangulatában eiet éa etet ajakról hangzott el a .proslt. 19291«. Boldo« ujévd kívánnak egy-mátntfc at emberek és valamennyinek remény lötU el i szivét, hogy at u| esztendő |obb len, tebb holdogtágot fog honi tx elmúltnál.
B. u. 41.1
Meg vagyok győxődve, hogy ez ■ tok jó uág mind HtiU stivöfli Jön, de mégla folyton rntgin elölt UUom a nagy kérdö|el»l: boldogabb tea-e vtjjon ez tz u] esztendő? É<
boldogabb letz-e oekttak, nagykantualakoak ?
*
,A| u akció, amit N igykanlzta várót boldogulása érdekében .Mentsük meg Nagykanizsát r dm alatt a Zalai Klzlőny tzerkeaziőaége c lap batábjsln, a közelmulibtn meglódított, un enged kOveUwtetnl, hogy at újévtől nem aok lót válhatunk. Araegldent dkkekegyrém fettárti azt « axoBwunelytelet, amelyben a várot lakossága ma van, mát rés* megjelölte azokat u utakat, amdytkan haladva a tttkiiók nánta taorint a várad mai tuljot helyidéből U lehetne yetetnL TijadSalitlanui tok énüket; ét értékea eaxmét vetettek fel ttok ai urak, akdk hozaáuóltak, mégsem csatlakoihatom egylk-bei kb tellea egészében, mert aierény nézetem
andnt oklajtételk kiinduló poolját nem válau-
—---- -----
•IHBBB |HH jBCiy vSClla
Nahem Uindulóponlul a város valódi hely xdeihm szolgálni. Ne népiltflk axt, lettük te agy, ahogyan a valóságban van, mert ciak Igy tudjuk a helyes utat megttláini, amelyen haladnunk kell.

Mindenekelőtt a kövelketökri kell, mint adott tényekel lestögeznünk:
1. Nagykanizsa a békeszerződés következtében elvesztette piacának egy tekintélyes részét.
2. Nagykanitsa helyzetét károsan befolyásolja a azomsiéd államok elzárkózó gazdisági politikai.
3. A központilag fekvő és jó vldnálls háló-úttal bíró Srombathelr ét Kspotvár már béke-klöben túlszárnyalták Nigykanltaát.
4. A város tekintélyes ÍO.'d- és bézblrlok felett rendelkezik, ezeknek ét hasznot jogosítványainak vagyonértéke kerek 10 368 000 pengő, ennek tiszts hozadéka pedig kerek 202 000 pengő.
5. A vároa adósaágai 3,120.000 pengőt teamek ki, annak tökelörientéte ea kamatazol-gáltatása évi 352 000 pengó.
6 A lakosság teljesen elszegényedett, minek következtében óriási mérveket OltOlt a tőkehiány.

Vessünk moit egy pillantást a világgazdasági helyzetre.
Nem mondok ujat, ha megállapítom, hogy ezen a téren a világháború még nem nyert befejezést és ez a lény nagyon is nyugtalanba a viiágqak azokat az államiéi H«it, akik a valódi békét szerelnék biztosítani Európa népei számára. Az elmúlt esztendőben Összehívott közgazdasági konferencia Is megállapította, hogy a normállá gazdasági élet megindulását nemcsak az utódállamoknak velflnk szemben tanúsított elzárkóió gazdasági poltllká|a hit ráitat ja, hanem egyes, főleg ipari államoknak az a törekvése, hogy mezögazdaiágukat olyan s.lnvooalra emel-
lik, hogy mát államoktól e téren foggetteoU-nesték magukat ét viszont. Mintán etek t most fennálló ét komoly közgazdltágl szaktekintélyek azetlnl tarthatatlan állapotok aulyot válságba fogják sodorni egéix Erópii, előbb-utóbb grőznl keli a józanabb belátásnak éa el kell következnie annak az Időnek, mikor megint az Ipari államoknak len hivatása a merőgazdatággal foglalkozó államokat Ipari termékeikkel ellátni ét viszont Magyaroratág agrárállam, azerencsés talaj te éghajlati viatoayainál fogva hivatva van az acráráUamok torában az elsők között...