Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.78 MB
2010-02-28 14:58:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
651
6675
Rövid leírás | Teljes leírás (1.46 MB)

Zalai Közlöny 1930. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

HlrlopkőnuvtArl
70. évfolyam 1. szán, Nagykanizsa, 1930. január 1. szerda ^TlSL \' Ara
Ziii fmr
__ POLITIKAI NAPILAP
^^J^kkL^Tu\'K^TL.)^!^ Felelős szerkesztő: Bartmrtts Lajos
»i
l/fesxtendö küszzöbén
Ilit: vttii Gömbös Gyula m. ktr honvédelmi miniszter
Egynéhány esztendő óla látszólag minden magyar u|esztendő egyforma. Az a sok csapás, mely az elmull évek során országunkat érte, fáradt közönybe kényszeritette a nemzet javarészét. A kishitűek — akik mindig és mindenütt többségben vannak — közönyösen nézik az évek múlását. Nem ss|nálják a muló esztendőt, mely hllük szerint semmit sem hozott és nem várnak semmit az uj esztendőtől, mely — már előre meg vannak győződve — megint csak nem fog hozni semmit. Nem veszik észre a kishitűek, hogy a csapások esztendei már régen nem egyformák. Nem veszik vagy nem akarják észre venni, hogy minden múló esztendő, amellyel az ezer egynéhány éves magyar mult gazdagabb lesz, fokozatosan kevesebbet visz el és ha kevéssel Is, de többet hoz.
A pesszimistáknak pedig nincsen Igazuk t különösen nincsen és nem is lehet igazuk akkor, amikor egyéneknek és a nemzetnek Is optimistákra van szükségük. Ki hinne abban, aki magában sem hisz, kl becsülné azt, aki nem becsüli önmagát?
Nem vagyok, nem Is akarok a fen-tartásnélküli optimizmus hirdető|i# lenni. Teljes tudatában vagyok a még ránk váró sok és nagy nehézségnek, de nem hunyhatok szemel azok felett sem, amelyekkel sikeresen küzdött meg ez a nemzet az elmúlt tlz esztendő alatt.
A tlz évvel ezelőtt még agonizáló államroncs ma rendes, szilárd állami keretek között él, az ország, melynek Hz évvel ezelőtt még az elmúlását lesték, ma ismét bárkivel egyenrangú tényező|e a Duna-medencének és csak rajiunk múlik, hogy ismét azt a szerepet töltse be ez az ország, amelyre természeti és történelmi adottságai predesztinálják.
Tisztán látom és velem egytlll az ország minden felelős tényezője is tisztán látja azt a súlyos gazdasági válságot, amely ma még erre az országra ránehezedik. De biztos vagyok abban, hogy a kormány cél-ludatos intézkedései s a nemzet megfeszített munkája ezt a súlyos nehézséget Is elhárilja a nemzet fe|e felől. Egy nemzet, amelynek élet-és államalkotó képességét ezer esztendői meghaladó mult dicséri, nem fog megbukni muló, időközi bajokon.
Ez az ezeréves mult és a nemzet azon megfeszített munkája, amelynek évek óla szemlélője minden tárgyilagosan gondolkozó magyar ember, fellétlen biztosítékai a jobb magyar jövőnek.
Egyetértés, munka és békéssé/; — ez a kormány s vele a nemzet programja is Ezeknek a tényezőknek köszönhetjük a» elmúlt évek eredményei! és ísak ezek a tényezők
biztosíthatják számunkra a jövő sikereit Is.
Tudjuk mindannyian, hogy országunk többre van hivatva, mint az a szerep, amelyre ma a világhelyzet kényszeríti, de épen olyan lói tudjuk azt ls, hosy ezt a jobb jövőt csak egyetértő, megfeszített munkával leiiet klküzdrni. A megkezdett nemzetépítő munkát léhát lankadatlanul folytatni kell. Ebben a munkában minden magyar állampolgárnak tehetsége javával kell részt vennie, mert csak Igy leszünk évről-évre közelebb a mindnyájunk állal sóvárgott, boldogabb magyar jövőhöz.
Elődeink régi magyar szokás sze-
Huriapcst, (locemtwr 31 A Magyar Hirlapirók Országos Nyugdíjintézete ma délben fél II órakor testületileg lisztelgell a nyugdíjintézet elnökénél, Voss József dr. népjóléti és munkaügyi miniszternél, aki az u|évi üdvözlésre többek között a következőket mondotta:
— Van-e okunk, hogy az uj esztendőt örömmel köszöntsük ? Azt kell mondanom: igen Lelkünk tele van várakozással az u| esztendővel szemben. És ez a vágyakozás és várakozás retUis alapon fekszik. A magyar kérdés túlnőtt a sz...