Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.86 MB
2010-02-28 15:01:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
601
6291
Rövid leírás | Teljes leírás (1.47 MB)

Zalai Közlöny 1930. 050-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 1930. március 1. szombat
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP

I KoMuth UIohl M.
Felelős szerkesztő: Barhariti Lajos
I ttK Hr M» * r^tt M Hk
Hortf>y
1920-1930.
Szerencsétlen nemzetünket kegyetlen sorscsapások tizedelték testileg-lelkileg, míg a nagy európai ember-közösségbe engedte életgyökereit.
Történelmében a reneszánszok korszakalt gyászos pusztulások követték. Nemzeti ragyogásunk nyomában sötét árnyék lapult. Éh u magyar nép tatárok, törökök, labancok trlanonlal után a tetszhalott mozdulatlanságát vette magár®, Élete Bokszor hajszálon függött és ml most, akik kezünkbe véve magunk elé tartjuk a magunk történelmét, megdöbbenve kérdezzük:
- És mégis, ennyi csapás, pusztulás után élünk? Nemzet vagyunk a nemzetek, között? illünk, vagyunk és lenni akarunk?
Honnan merítettünk erőt, energiát a százezres, milliós vérpazarlások után, hogy ma Is, a tönkresilánvltás éveiben is élünk még?
Itokonunk nincs e világon, ki mellénk állott volna. Nemzetünk teste, mint szikiu ékelődött be Nyugat és Kelet kapujába.-* kél oldalról Jötő nyomás rettenete*\' erőt morzsolt le e szikláról. Ma li az ütközőpont keserves szerepét Játszuk. Három oldalról fojtogat a pánszláv törekvések imperiallsztlkus végcélja.
Csodák csodája, hogy e szikla dacol Idővel és 8 körötte háborgó tengerrel. Nem adja meg magát és mikor már-már alámerülni látszik a szennyes árban, mikor a sors tajtékzó düho háromfelé rcpeszti, uj erőre kap és a sir széléről visszalép és az élet útját keresi.
Két tényezője van a magyar nép dacos létezésének. Az egyik: elpusztíthatatlan faji ősereje, élni akarása. A másik : a Gondviselés keze, mely a legválságosabb Időkben mindig relküldötto a sötét magyar égre a vezető üstököst. A csillagot, melynek fénye reményt ébresztett a csüggedt magyar szivekbe. Megmutatta az utat, mely a temetőből az életbe vezet vissza.
*
Ilyen üstökösként szaladt fel Magyarország egére lölü-ben Horthy Miklós fővezér neve.
Véres felhőrongyok sötétítették el ekkor a magyar eget. Mikor 1Ö19. november 16-án Qtrantó hőse fehér lován a nemzeti hadsereg élén bevonult Budapestre, a nemzet sokat szenvedett szive megenyhült és Magyarország népe hinni merte, hogy nincs veszve minden.
Horthy Miklós fővezér a Gondviselés küldetésében Jött.
Nehéz időkben állott élére a nemzeti hadseregnek. A vörös orkán mindent felszántott, megsemmisített, ami Jog, nemzeti tradíció volt. Romhalmaz és ennek nyomában kétségbeesett feljajdulás idején vette kezébe a rendcsinálás nehéz munkáját.
És a nemzet, moly sohasem volt háládatlan nagyjaival szemben. )\'J2U. március 1-én, tU éve ma, kormányzójává választolta nuyy-bányat\\Mtthy Miklóst. , „
A kemény katona államfője lott az ezer sebből vérző országnak. A nemzetgyűlés háláját akarta leróni Horthy Miklóssal szemben, mikor a kormányzói székbe emelte, de ennek a hálának elfogadása áldozat volt Horthy Miklós részéről. Kgy megcsonkított, kifosztott, megalázott nemzet élére állnia áldozat volt
A flotta parancsnoka, aki Novaráján maga is sebet kapott, mikor három hajóval utat vágott az ellenséges tengeri erókön. egy nemzet Irányát veszteti léket kapott hajójának kormányához került.
És most, tiz év rövid áttekintése uta/i Is tudjuk, hogy Magyarország kormányzója biztos kézzel kivezette a zátonyok közül a nemzet hajóját. Államfői bölcsessége olyan irányt szabott a magyar
eleit az ezer éves tradícióknak. Megfelolt az ország
amit betöltünk
népnek, ami mí
élet-ösztönének. Megfelelt annak a predesztinációnak"
a többi népek sorában.
*
Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó érdemelt, való Igazában mi magu...